podręcznik nauczyciela

2A
2
Wprowadzenie 3
Uwagimetodyczne
Lektion11 – Kannst du mir bitte helfen? 4
Lektion12 – So hat das neue Jahrtausend begonnen 6
Lektion13 – Was tust du für deine Gesundheit? 8
Lektion14 – Ein Unfall 10
Lektion15 – Urlaubspläne: Meer und mehr... 12
(ABI)Fertigkeitstraining 14
Testy 16
Test 11 17
Test 12 19
Test 13 21
Test 14 23
Test 15 25
Test podsumowujący Abschlusstest
Klucze
Klucz do części ćwiczeniowej 29
Klucz do testów 37
Klucz do testu podsumowującego Abschlusstest 39
S
P
I
S

T
R
E
Ś
Í
C
I
2A
3
W
P
R
O
W
A
D
Z
E
N
I
E
Direkt jest kursem języka niemieckiego dla uczniów szkół średnich rozpoczynających naukę języka. Przy 2–3 godzinach
tygodniowo możliwa jest realizacja treści podstawy programowej w wariancie B lub C.
Cały kurs składa się z sześciu części, na każdy semestr nauki przypada jedna część. Podział ten umożliwia w przypadku
grup o różnej biografii językowej dopasowanie tomu podręcznika do poziomu klasy i realizowanie kursu także z grupa-
mi kontynuującymi naukę języka.
Kurs uwzględnia doświadczenia nowej matury, a pełna realizacja zawartych w nim zagadnień maturalnych zapewnia
przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym bez konieczności korzysta-
nia z materiałów dodatkowych.
Realizacja całego kursu pozwala osiągnąć wiedzę i umiejętności opisane na poziomach A1, A2 i B1 według Europejsk-
iego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Budowa kursu
Każdy tom kursu składa się z 5 rozdziałów. Każdy rozdział otwiera strona wprowadzająca, która zawiera informacje o
celach, jakie uczeń powinien osiągnąć po zrealizowaniu całego rozdziału. Strona ta informuje także o realizowanych
w rozdziale zagadnieniach z danego zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminie maturalnym oraz o typach
zadań maturalnych, jakie uczeń pozna i przećwiczy w danej jednostce.
Tematyka podręcznika odnosi się do aktualnych realiów życia młodzieży, a wsparta atrakcyjną szatą graficzną oraz
bogatym zbiorem ćwiczeń doskonalących wszystkie sprawności językowe motywuje do nauki języka niemieckiego.
Każdy rozdział poświęcony jest innemu aspektowi życia codziennego i składa się z trzech podrozdziałów, zawierających
starannie dobrane ćwiczenia o różnej formie socjalnej aktywizujące ucznia do pracy. Znaki graficzne odsyłają do odpo-
wiednich zadań w części ćwiczeniowej, które mogą być rozwiązywane na lekcji lub w domu w ramach zadania do-
mowego.
Wyodrębnione graficznie za pomocą małych tabelek elementy (ABI) to przykłady zadań maturalnych, które już od
pierwszych lekcji zapoznają ucznia z ich typami i specyfiką.
Ostatnie ćwiczenie w każdym rozdziale poświęcone jest doskonaleniu poprawnej wymowy. Uczeń może również
samodzielnie wykonywać ćwiczenia fonetyczne oraz rozwijać umiejętność rozumienia ze słuchu, ponieważ do
podręcznika dołączona jest płyta CD z nagraniami wszystkich ćwiczeń odpowiednio oznaczonych w podręczniku.
Elementem zamykającym każdy rozdział jest Blitz-Grammatik. To podsumowanie zagadnień gramatycznych danego
rozdziału z komentarzem w języku polskim ułatwia zrozumienie i utrwalenie gramatyki. Według z zasad autonomii
ucznia takie zestawienie wspiera jego samodzielność i pozwala na przyswojenie nowych zagadnień zgodnie z indy-
widualnym tempem pracy.
Koncepcja podręcznika opiera się na doświadczeniach nowej matury, każdy rozdział przypomina o przygotowaniu
do egzaminu przykładami zadań oraz zagadnieniami z zakresu tematycznego. Na końcu każdego tomu znajduje się
(ABI)Fertigkeitstraining, trening sprawności językowych, który pozwala na zdiagnozowanie postępów uczniów
i określenie stopnia przygotowania do egzaminu maturalnego.
Twoje portfolio maturalne umożliwia uczniowi prowadzenie dokumentacji realizacji zadań maturalnych i bieżącą kontrolę
tych zadań, które sprawiają mu trudności. Wypełniony schemat portfolio informuje ucznia o jego umiejętnościach
i uświadamia, które zadanie wymaga jeszcze dodatkowego wysiłku.
Samoocenie służy także test Wie weit bist du jetzt?, który zamieszczony jest na końcu części ćwiczeniowej każdego
tomu i sprawdza stopień opanowania materiału realizowanego w danym tomie.
Podręcznik dla nauczyciela do tomu Direkt 2A zawiera uwagi metodyczne do każdego rozdziału z podręcznika wraz z
kluczem do zadań w podręczniku oraz transkrypcją nagrań. W osobnej części: Testy zebrano przykłady sprawdzianów
do wykorzystania po zrealizowaniu każdego rozdziału z podręcznika oraz test podsumowujący: Abschlusstest przezna-
czony do przeprowadzenia po zakończeniu pracy z tym tomem podręcznika. W krótkim komentarzu do tej części po-
dano także proponowaną skalę ocen. W rozdziale: Klucze znaleźć można rozwiązania zadań z części ćwiczeniowej,
testów i testu podsumowującego. Tutaj też znajduje się transkrypcja nagrań wykorzystanych w ćwiczeniach i testach.
Wprowadzenie
2A
4
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Sytuacja
Sygnalizowanie trudności w typowych sytuacjach dnia codziennego,
prośba o pomoc, pytanie o pozwolenie. Problemy osób niepełno-
sprawnych.
Gramatyka
– czasowniki modalne können, wollen, müssen, dürfen
– czasownik modalny w zdaniu
– zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem weil
Faza 1 (ćwiczenia 1-7)
1. Uczniowie przyglądają się fotografii i komentują ją. Nauczyciel może
nakierować komentarz uczniów, zadając pytania: Was macht Stefan?
Wie sind die Hausaufgaben/die Matheübungen? Braucht er Hilfe?, itp.
Po wspólnym wyjaśnieniu znaczenia tytułu rozdziału nauczyciel
wprowadza czasowniki modalne können i müssen. Uczniowie słuchają
nagrania i jednocześnie czytają tekst. Warto zwrócić uwagę na różne
znaczenia czasownika können: umiejętność (Ich kann diese Übung nicht
machen) i prośba (Kannst du mir bitte helfen?). Uczniowie wykorzystują
poznane struktury w stopniu, na jaki pozwala ich kompetencja językowa.
2. Po wspólnym wyjaśnieniu słownictwa zadanie wykonywane jest w parach.
Uczniowie powtarzają struktury wprowadzone w poprzednim ćwiczeniu.
Nauczyciel dba o poprawny przebieg zadania.
3. Uczniowie przyglądają się fotografii i komentują ją. W razie potrzeby
nauczyciel może zadać kilka pytań: Was braucht Klaus? Wem gehört das
Fahrrad?, itp. Czasownik können jest w tym ćwiczeniu użyty wyłącznie
w celu sformułowania prośby (Kannst du mir bitte dein Fahrrad leihen?).
Jednocześnie uczniowie mają możliwość powtórzenia konstrukcji
z przyimkiem zu stosowanej dla wyrażenia ruchu w kierunku osoby
(Ich muss zu Franziska fahren). Podobnie jak w ćwiczeniu 1 uczniowie
słuchają nagrania i jednocześnie czytają tekst.
4. To zadanie służy powtórzeniu struktur z poprzedniego ćwiczenia.
Uczniowie budują krótkie dialogi w parach pod nadzorem nauczyciela.
5A. Uczniowie przyglądają się rysunkowi, podczas gdy nauczyciel zwraca
się do nich z pytaniami: Wo spielt die Situation? Wohin möchte die
Frau fahren? Wie/Womit fährt sie?, itp. Po krótkim omówieniu sytuacji
przedstawionej na rysunku uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie
czytają usłyszane partie dialogu. Nauczyciel wprowadza przyimek nach,
wyjaśnia jego znaczenia i zasady użycia. Przyimek ten pojawi się
ponownie w rozdziale 15.
Rozwiązanie:
(1) Ich muss morgen Nachmittag nach München fahren. Können Sie mir ein
paar Züge nennen?
(2) Sie können um 13.25 Uhr fahren, dann sind Sie um 15.10 Uhr in
München.
(3) Gibt es einen Zug später?
(4) Dann müssen Sie um 14.46 Uhr fahren. Aber Sie müssen in Augsburg
umsteigen.
(5) Dann fahre ich um 13.25 Uhr. Also, einmal München hin und zurück,
bitte.
5B. To zadanie w sposób szczególny przygotowuje do egzaminu matu-
ralnego. Uświadamia ono uczniom sposób formułowania wymaganych
na egzaminie informacji np. w trakcie rozmów sterowanych.
Rozwiązanie:
1, 3, 5, 4

ABI 32 Sprechen – jest to pierwsze w tomie 2a ćwiczenie przygotowujące do
egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym. Rozmowa
sterowana jest jednym z elementów części ustnej egzaminu.
6. Wykorzystując rozkład jazdy pociągów, uczniowie utrwalają struktury
i słownictwo z poprzedniego ćwiczenia. Praca przebiega w parach pod
nadzorem nauczyciela.
7. W tym ćwiczeniu uczniowie stosują poznane dotąd struktury (m.in.
z czasownikami modalnymi können i müssen) w nowym kontekście.
Zadanie to służy również powtórzeniu nazw dni tygodnia i sposobów
informowania o godzinie. Uczniowie tworzą dialogi w parach. Nauczyciel
dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia.
ABI 33 Schreiben – jest to pierwsze z ćwiczeń przygotowujących do części
pisemnej egzaminu maturalnego. Na poziomie podstawowym zdający
powinien wykazać się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych,
takich jak wiadomość.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-6 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 2 (ćwiczenia 8-11)
8. To zadanie jest kolejnym przykładem zastosowania w nowym kontekście
czasownika modalnego können. Uczniowie powtarzają użycie przyimka
in z celownikiem. Po wspólnym odczytaniu ogłoszeń i wyjaśnieniu
nowego słownictwa w parach budują dialogi. Nauczyciel dba o poprawne
wykonanie ćwiczenia.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenie 7 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
9. Wprowadzenie zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem weil. Uczniowie
dwukrotnie słuchają nagrania. Najpierw przy otwartym, a następnie przy
zamkniętym podręczniku. Powtarzając zdanie wypowiadane przez mamę
Patricka, uczniowie uświadamiają sobie miejsce, jakie zajmuje czasownik
w zdaniu ze spójnikiem weil. Po krótki komentarzu gramatycznym chętni
mogą sformułować inne odpowiedzi mamy lub zbudować podobne
dialogi w odniesieniu do innych sytuacji.
10. Uczniowie ćwicząc w parach, zapoznają się z kolejnym czasownikiem
modalnym wollen oraz powtarzają użycie können i müssen. Po wspólnym
przeczytaniu przykładu praca kontynuowana jest w parach pod nadzorem
nauczyciela.
11A. Po dwukrotnym wysłuchaniu wywiadów i zapisaniu wyników w tabeli
uczniowie prezentują swoje notatki na forum klasy.
Rozwiązanie:
Name Gabi Boris Claudia
Sportart Schwimmen,
Tennis,
Inlineskaten
Tennis Sie treibt keinen
Sport.
Warum? Sie will fit und
gesund bleiben.
Er will
Profispieler
werden.
Sie ist faul und
bleibt lieber zu
Hause. Sie liest
ein Buch oder
sieht fern.
Transkrypcja:
° Treibst du Sport, Gabi?
l Ja, ich gehe regelmäßig schwimmen, spiele Tennis und ich mag
inlineskaten!
° Warum treibst du so viel Sport?
l Ich will unbedingt fit und gesund bleiben.
° Boris, du kannst sehr gut Tennis spielen, nicht wahr?
n Ja, ich trainiere jeden Tag. Ich möchte nämlich Profispieler werden,
aber meine Eltern wollen das nicht.
° Wieso denn?
n Tennisspielen ist für sie nur ein Hobby, kein Beruf.
° Und du, Claudia, bist du auch so sportlich?
o Nein, überhaupt nicht. Ich bin faul. Ich will nach der Schule meine
Ruhe haben. Also bleibe ich lieber zu Hause, lese ein Buch oder sehe
fern.
11B. Powtórzenie konstrukcji ze spójnikiem weil. Początkowo uczniowie
wykonują to zadanie ustnie, następnie zapisują rozwiązania w zeszycie.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-15 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 3 (ćwiczenia 12-14)
12. Wprowadzenie czasownika modalnego dürfen. Uczniowie słuchają
nagrania i jednocześnie czytają tekst, następnie wykorzystują poznane
struktury w stopniu, na jaki pozwala ich kompetencja językowa.
13. Utrwalenie użycia czasownika dürfen w 1. i 2. osobie liczby pojedynczej
i mnogiej. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na zastosowanie czasownika
dürfen w zdaniach z przeczeniem nicht (w celu sformułowania zakazu).
Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładu i wyjaśnienie
zebranego słownictwa.
14. Doskonalenie użycia czasowników modalnych müssen i nicht dürfen
w kontekście zachowania się w różnych miejscach. Uczniowie wspólnie
rozwiązują ćwiczenie.
Lekti on 11 – Kannst du mi r bi tte hel fen?
2A
5
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
ABI 34 Sprechen – kolejny przykład rozmowy sterowanej. Negocjowanie
może sprawiać uczniom szczególne trudności, dlatego warto dobrze
przygotować się do tej części egzaminu ustnego.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 16-24 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 4 (ćwiczenia 15-18)
15. Czasowniki modalne wprowadzone w tym rozdziale posłużą teraz do
realizacji tematu Behinderte Jugendliche in der Schule. Nauczyciel kieruje
do uczniów pytania: Was können Roland und Monika nicht? Was müssen
sie...? Następnie uczniowie samodzielnie wykonują zadanie. Ćwiczenie
kończy wspólna korekta.
16. Uczniowie notują problemy, z jakimi borykają się niepełnosprawni
w szkole. Na podstawie notatek dyskutują w grupach, a wnioski omawiają
na forum klasy.
17A. Rozdział kończy opowiadanie niewidomego od urodzenia Rolanda
Uczniowie zapoznają się z zadaniem. Po wspólnym przeczytaniu haseł
w tabeli i wyjaśnieniu nieznanego słownictwa koncentrują się na
odszukaniu wymaganych informacji w tekście. Początkowo każdy
wypełnia tabelę samodzielnie, następnie porównuje swoje rozwiązanie
z wynikami kolegi z ławki. Ćwiczenie kończy wspólne omówienie zapisów
w tabeli oraz ponowna lektura tekstu.
Rozwiązanie:
Angaben zur Person 18, von Geburt an blind, wohnt in Wien,
besucht das Gymnasium
Umgang mit dem PC Er benutzt in der Klasse einen Laptop mit
Brailleschrift, zu Hause hat er einen PC mit
Sprachausgabe.
Lieblingsfächer Deutsch und Englisch
Pläne für die Zukunft Anglistik oder Germanistik studieren
Sportunterricht Krafttraining, 100 Meter-Lauf in 12,2 Sekunden
E-Mails + Internet Computer mit Sprachausgabe kann E-Mails
„lesen“, schwer für ihn im Internet zu surfen
Allein unterwegs Er hat keinen Hund mehr, geht zu Fuß zur
Schule, hat sich manchmal verlaufen.
17B. Na podstawie sporządzonych notatek uczniowie w parach próbują
opowiedzieć o bohaterze tekstu. Po wypowiedzi ustnej zapisują krótkie
streszczenie tekstu do zeszytu.
Rozwiązanie:
Roland ist 18 Jahre alt, wohnt in Wien und ist von Geburt an blind. Er
besucht das Gymnasium. In der Klasse benutzt er einen Laptop mit
Brailleschrift. Zu Hause hat er einen PC mit Sprachausgabe. Er geht
gern in die Schule. Seine Lieblingsfächer sind Deutsch und Englisch.
Nach der Schule möchte er Anglistik oder Germanistik studieren. Im
Sportunterricht macht er Krafttraining. Er läuft sehr schnell. Er braucht
nur 12,1 Sekunden auf 100 Meter. Er schreibt gern E-Mails. Mit seinem
Computer kann er die E-Mails „lesen“. Es ist aber schwer für ihn im
Internet zu surfen. Er hatte früher einen Hund, Cäsar, um zur Schule zu
gehen. Jetzt geht er allein zur Schule.
ABI 35 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 25-27 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
18. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
6
Sytuacja
Wydarzenia opisane w tej lekcji zainicjowały trzecie tysiąclecie.
Gramatyka
– czas przeszły Perfekt
– tworzenie Partizip Perfekt (czasowniki regularne, nieregularne,
rozdzielnie i nierozdzielnie złożone)
– czasowniki posiłkowe haben i sein
– czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein
– okoliczniki czasu
Faza 1 (ćwiczenia 1-5)
1A. Uczniowie przyglądają się zdjęciom i opisują je. Nauczyciel zadaje
pytania typu: Kennt ihr diese Leute? Wer ist dieser Mann/diese Frau?
Was zeigt das Foto? Wo ist das? Pytania te stanowią punkt wyjścia do
wprowadzenia nowego słownictwa i kilku form czasu przeszłego. Każdy
uczeń samodzielnie przyporządkowuje zdjęciom tytuły.
Rozwiązanie:
A2, B1, C3, D4, E6, F5
1B. Następnie podczas pierwszej lektury tekstów uczniowie szukają
podpowiedzi, które ułatwią im wykonanie ćwiczenia. Po połączeniu
zdjęcia z odpowiednim tekstem następuje wspólne omówienie zadania.
Rozwiązanie:
1C, 2F, 3A, 4D, 5B, 6E
Nauczyciel może podzielić teraz klasę na małe grupy, z których każda
przygotuje opis dwóch wydarzeń. Po zaprezentowaniu opisów na forum
klasy na tablicy zostają zapisane formy czasu przeszłego Perfekt użyte
w opisach. Ćwiczenie kończy uważna wspólna lektura wszystkich tekstów
i wyjaśnienie nieznanego słownictwa.
2. Uczniowie wykonują zadanie samodzielnie lub w parach. Zdania będące
rozwiązaniem ćwiczenia są opisami wybranych wydarzeń. Po omówieniu,
wspólnej korekcie oraz zapisaniu zadania w zeszycie warto przyjrzeć
się formom imiesłowu i wskazać charakterystyczne cechy jego budowy
(końcówki -t, -en; czasowniki z/bez ge-). Nie należy jeszcze na tym etapie
wyjaśniać uczniom zasad tworzenia imiesłowu.
Rozwiązanie:
Arabische Terroristen haben zwei Flugzeuge entführt.
Die Zwillingstürme sind nach schweren Explosionen eingestürzt.
Die Fußball-WM 2002 hat in Süd-Korea und Japan stattgefunden.
Deutschland hat gegen Brasilien verloren.
Michael Schumacher ist Formel-1-Weltmeister geworden.
Königin Elisabeth II. hat ihr 50. Thronjubiläum gefeiert.
Viele Sänger haben für die Queen gesungen.
Die Elbe hat viele Städte überschwemmt.
Die Klasse 2A ist nach Hildesheim gefahren.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-5 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
ABI 36 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
Relacjonowanie jest tą częścią ustnego egzaminu maturalnego, w której
zdający wykazuje się umiejętnością posługiwania się czasem przeszłym.
3. W ćwiczeniu zestawiono formy czasu Perfekt czasowników występujących
w tekstach z ćwiczenia 1B.. Podobnie jak w ćwiczeniu 2 nie należy jeszcze
wyjaśniać zasad tworzenia formy imiesłowu, a jedynie polecić uczniom
ich zapamiętanie. Po samodzielnym wypełnieniu tabeli wszystkie formy
zostają omówione na forum klasy.
Rozwiązanie:
entführen, uprowadzić, hat entführt; rasen, wpadać/uderzyć, ist gerast;
einstürzen, zawalić się, ist eingestürzt; sterben, umierać, ist gestorben;
stattfinden, odbywać się, hat stattgefunden; organisieren, organizować,
hat organisiert; verlieren, tracić/przegrywać, hat verloren; fahren, jechać,
ist gefahren; besuchen, odwiedzać, hat besucht; sprechen, mówić,
hat gesprochen, erreichen, osiągnąć, hat erreicht; feiern, świętować,
hat gefeiert; singen, śpiewać, hat gesungen; treten, wystąpić, ist
getreten; werden, zostać, ist geworden; überschwemmen, zalać, hat
überschwemmt
ABI 37 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
4. W tym ćwiczeniu należy pogrupować czasowniki, kierując się formą
imiesłowu. Po samodzielnym rozwiązaniu zadania następuje wspólna
korekta.
Rozwiązanie:
Partizip Perfekt auf –t:
ohne ge- organisiert, erreicht, entführt, überschwemmt, besucht
mit ge- gefeiert, gerast, eingestürzt
Partizip Perfekt auf –en:
ohne ge- verloren
mit ge- gefahren, getreten, gestorben, gesungen, gesprochen,
stattgefunden, geworden
5. Na podstawie form zebranych w tabeli zadania 4 uczniowie w grupach
próbują sformułować zasady tworzenia imiesłowów Partizip Perfekt.
Zadanie to kończy zapoznanie się z zasadami gramatycznymi zebranymi
w części Blitz-Grammatik.
Faza 2 (ćwiczenia 6-9)
6. Powtórzenie zdań z ćwiczenia 2. Po połączeniu ze sobą części zdań
uczniowie podkreślają w nich okoliczniki czasu. Po raz pierwszy
spotkają się tutaj z zapisem daty. Powtórzą również przyimek in użyty
z celownikiem (im Jahr, im Mai...). Ćwiczenie kończy wspólna korekta.
Rozwiązanie:
1c, 2b, 3d, 4f, 5e, 6a
7. Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładu. Zanim
uczniowie przystąpią do tworzenia krótkich dialogów, nauczyciel wskazuje
na przestawny szyk wyrazów w zdaniu.
8. Uczniowie, wykorzystując znane im formy czasu przeszłego Perfekt,
przygotowują indywidualną wypowiedź na temat wydarzeń z 2002 roku.
Nauczyciel pomaga uczniom, formułując sugestie i wyjaśniając nieznane
słownictwo. Na koniec każdy prezentuje swoją wypowiedź na forum
klasy, w większych klasach można prezentację przeprowadzić w grupach.
Warto zapisać wyniki pracy w zeszycie.
9. Zanim uczniowie przystąpią do tworzenia dialogów, mogą w ramach
przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego opisać zdjęcie. W tym
zadaniu uczniowie poznają formy Präteritum czasownika sein (Wo warst
du? Ich war...) oraz powtarzają okoliczniki czasu i miejsca. Po wspólnym
odczytaniu przykładu i wyjaśnieniu słownictwa praca kontynuowana
jest w parach. Nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem zadania.
Uczniowie mogą również przynieść na lekcję własne zdjęcia i na ich
podstawie przeprowadzić krótkie dialogi.
Przykładowe rozwiązanie:
Wo warst du hier? - Im Garten. Wann war das? - Im Sommer 2001. Was
hast du gemacht? - Ich habe meinen Geburtstag gefeiert...
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 6-10 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 3 (ćwiczenia 10-11)
10. Ćwiczenie to służy powtórzeniu form Präteritum czasownika sein
i wprowadzeniu form Präteritum czasownika haben. Pracę w parach
poprzedza wspólne odczytanie przykładów, podanego słownictwa oraz
zebranych w tabeli kolejnych okoliczników czasu.
11. Po opisaniu fotografii i odczytaniu przykładu uczniowie w parach
przystępują do ćwiczenia. Utrwalają okoliczniki czasu z poprzedniego
ćwiczenia oraz formy czasu przeszłego Perfekt czasowników zakończonych
na –ieren. Nauczyciel pomaga ćwiczącym.
ABI 38 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 11-18 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 4 (ćwiczenia 12-15)
12. Podawanie daty (urodzin/śmierci). Zanim uczniowie przyjrzą się tabeli
i wspólnie z nauczycielem skomentują ją, odczytują podane przykłady
zdań. Nauczyciel, podsumowując, wskazuje na różne końcówki liczebników
porządkowych (do 20. mają końcówkę –ten, natomiast powyżej 20.
– końcówkę –sten). Po krótkim komentarzu uczniowie pracują w parach
pod nadzorem nauczyciela.
13. Ćwiczenie “łańcuszek”. Uczeń zadający pytanie zapisuje jednocześnie
na kartce datę, którą kolega musi przeczytać. Warto daty te zapisywać
jednocześnie również w tabeli na tablicy.
14. W małych grupach uczniowie przygotowują tabelę i uzupełniają ją
własnymi datami urodzin.
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Lekti on 12 – So hat das neue J ahrtausend begonnen
2A
7
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
15. Tworzone przez uczniów dialogi opierają się na danych z tabeli
z poprzedniego ćwiczenia. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg pracy
w parach.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 19-21 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 5 (ćwiczenia 16-18)
16. Po wspólnym przeczytaniu biografii Alberta Einsteina i wyjaśnieniu
nieznanego słownictwa uczniowie w parach przygotowują wypowiedź
ustną. Wybrane pary prezentują swoje prace na forum klasy.
17. Na podstawie zebranego słownictwa uczniowie samodzielnie redagują
własną biografię, po czym prezentują ją na forum klasy. Biografia zostaje
wpisana do zeszytu.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 22-26 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
18. Fonetyka: Uczniowie powinni zwrócić uwagę na różny sposób
akcentowania imiesłowów uzależniony od czasownika, od którego
powstały. Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
8
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Lekti on 13 – Was tust du für dei ne Gesundhei t?
Sytuacja
Zdrowie, choroby i zapobieganie im.
Gramatyka
– czasownik modalny sollen
– zaimek zwrotny w bierniku i celowniku
– przyimek seit
– tryb rozkazujący
Faza 1 (ćwiczenia 1-4)
1. Uczniowie odpowiadają (po polsku) na pytanie zawarte w tytule rozdziału,
a następnie podczas cichego czytania zapoznają się z nazwami części
ciała. Ćwiczenie kończy słuchanie i głośne powtarzanie nagranych
wyrazów.
Zadanie dodatkowe może polegać na próbie zapamiętania przez uczniów
jak największej liczby rzeczowników podczas dwuminutowej samodzielnej
lektury. Następnie przy zamkniętych podręcznikach uczniowie próbują
wymienić zapamiętane nazwy części ciała, oczywiście z rodzajnikami
określonymi.
2. Powtórzenie słownictwa (połączenie nazw czynności z nazwami części
ciała) i utrwalenie czasownika können. Po wspólnym sformułowaniu
zdania przykładowego uczniowie pracują samodzielnie lub w parach.
Rozwiązanie:
Transkrypcja po ćwiczeniu 3.
3. Nagranie służy sprawdzeniu rozwiązania poprzedniego ćwiczenia.
Uczniowie słuchanie i głośno powtarzają nagrane zdania.
Transkrypcja:
Mit den Beinen kann man spazieren gehen, joggen, laufen ... .
Mit den Händen kann man Klavier spielen, schreiben ... .
Mit den Füßen kann man Fußball spielen ... .
Mit der Nase kann man Gerüche riechen ... .
Mit dem Mund kann man singen, sprechen ... .
Mit den Augen kann man die Welt sehen, ein Bild bewundern ... .
Mit den Ohren kann man Musik hören ... .
Mit den Fingern kann man tippen, Maschine schreiben ... .
Mit dem Kopf kann man denken, philosophieren ... .
4. Powtórzenie słownictwa z poprzedniego ćwiczenia. Nauczyciel wskazuje
na szyk przestawny w zdaniu (Mit dem Händen kann man...). Uczniowie
pracują w parach, nauczyciel pomaga ćwiczącym. Na zakończenie
ćwiczenie zostaje zapisane w zeszycie.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-4 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 2 (ćwiczenia 5-9)
5. Powtórzenie struktury Wie geht’s dir/Ihnen? i zaimków osobowych w
celowniku. Struktura ta, jak i formy zaimków powinny być przez uczniów
używane świadomie. Co więcej, odpowiadając na pytanie Wie geht’s
dir/Ihnen? uczniowie nie powinni ograniczać się do krótkiego Gut, danke!,
ale wykorzystać strukturę Mir tut ... weh. Warto więc jeszcze raz powtórzyć
z uczniami czasownik tun oraz nazwy części ciała. Uczniowie słuchają
nagrania i jednocześnie czytają poszczególne partie dialogów.
6. Ćwiczenie “łańcuszek”. Utrwalenie odmiany czasownika weh tun oraz
nazw części ciała.
7.Utrwalenie struktur i słownictwa, w szczególności wyrazów złożonych z
członem –schmerzen (Bauchschmerzen, Halsschmerzen, itp.). Uczniowie
ćwiczą w parach pod nadzorem nauczyciela.
8. Wprowadzenie podstawowego słownictwa pozwalającego opisać
symptomy choroby. Ćwiczenie rozwiązywane jest wspólnie.
Rozwiązanie:
Mein Kopf tut weh. Ich habe Migräne./Mir läuft die Nase. Ich habe
Schnupfen./Mir tut der Bauch weh. Ich habe Verstopfung./Der Hals tut
mir weh. Ich habe Husten./Der ganze Körper tut weh. Ich habe Grippe./
Die Augen brennen. Ich habe eine Pollenallergie.
9.Tabela zawiera słownictwo, które pozwoli w różny sposób odpowiedzieć na
pytanie Wie geht’s? W ćwiczeniu tym zostaje wprowadzony przyimek seit
z celownikiem (Seit wann? Seit drei Tagen.). Po wspólnym przeczytaniu
przykładów uczniowie pracują w parach. Nauczyciel dba o prawidłowy
przebieg zadania.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 5-11 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 3 (ćwiczenia 10-14)
10. Rozszerzenie słownictwa dotyczącego stanu zdrowia. Uczniowie poznają
tu nazwy konkretnych dolegliwości i chorób (Grippe, Fieber, Schnupfen...).
Zadanie wykonywane jest wspólnie.
Rozwiązanie:
Kopfschmerzen: Aspirin, Schmerztabletten; Halsschmerzen: nicht mehr
rauchen; Fieber: Aspirin, im Bett bleiben; Schnupfen: Nasentropfen;
Grippe: Antibiotika, im Bett bleiben; Bauchschmerzen: Kamillentee,
weniger essen, Schmerztabletten; Übergewicht: weniger essen.
11. Wprowadzenie czasownika modalnego sollen i form trybu rozkazującego.
Układanie własnych dialogów poprzedza wspólne przeczytanie przykładu
i wyjaśnienie go. Na zakończenie ćwiczenia warto wprowadzić formy
pozostałych osób trybu rozkazującego.
ABI 39 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
12. Utrwalenie form trybu rozkazującego (2. osoba liczby pojedynczej
i mnogiej). Pracę samodzielną kończy wspólna korekta.
Rozwiązanie:
1j, 2g, 3d, 4a, 5h, 6i, 7b, 8e, 9f, 10c
13A. Claudia ma depresję, potrzebuje porady i po opisaniu swojej sytuacji
z taką prośbą zwraca się do swojej przyjaciółki Petry. Petra formułuje
swoje sugestie za pomocą trybu rozkazującego. Początkowo uczniowie
czytają tekst samodzielnie, wynotowują problemy bohaterki. Następnie
po omówieniu problemów na forum klasy ponownie wspólnie czytają list
i wyjaśniają nieznane słownictwo.
Rozwiązanie:
Sie ist nervös. Sie kann nicht schlafen. Sie ist oft müde. Sie sieht alles
schwarz. Die Arbeit macht ihr keinen Spaß. Sie raucht. Sie kann sich auf
der Arbeit nicht konzentrieren. Sie ist zerstreut. Sie versteht sich mit
ihrem Freund nicht mehr so gut. Sie hat aufgehört Sport zu treiben. Sie
sitzt allein in der Kneipe, trinkt Bier, denkt ständig über den Sinn des
Lebens nach. Sie hat keinen Appetit. Sie hat letztens viel abgenommen.
Abends isst sie viele Süßigkeiten.
13B. Uczniowie samodzielnie czytają odpowiedź Petry i podkreślają w niej
rady wyrażone w trybie rozkazującym. Po wspólnej korekcie zadania
uczniowie ponownie czytają tekst i wyjaśniają nieznane słownictwo.
Rozwiązanie:
Hör auf zu rauchen! Geh wieder ins Fitnessstudio! Treib Sport! Mach
Gymnastik! Besuche einen Kurs! Such dir einen neuen Job! Nimm dir
zwei Wochen Urlaub! Entspanne dich! Iss viele Vitamine! Fass Mut! Setze
Dir eine rosa Brille auf! Blicke mit Optimismus und Zuversicht in die
Zukunft! Geh zu einem Psychologen! Lass dir helfen! Sprich ganz offen
mit deinem Freund!
13C. Uczniowie wykonują ćwiczenie samodzielnie lub w parach. Po wspólnej
korekcie zapisują zdania do zeszytu.
Przykładowe rozwiązanie:
Claudia raucht 20 Zigaretten am Tag, weil sie nervös ist. Sie soll
aufhören zu rauchen./Sie ist mmer müde, weil sie wenig in der Nacht
schläft. Sie soll sich entspannen, relaxen und Urlaub machen./Sie geht
in kein Fitnessstudio mehr, weil sie an Depressionen leidet. Sie soll
wieder ins Fitnessstudio gehen./Sie isst viele Süßigkeiten, weil sie an
Depressionen leidet. Sie soll sich entspannen und relaxen./Im Büro ist sie
unkonzentriert und zerstreut, weil sie nervös ist. Sie soll sich einen neuen
Job suchen./Sie sieht Andreas selten, weil sie gespanntes Verhältnis zu
ihm hat. Sie soll mit Andreas sprechen./Sie hat 6 Kilo abgenommen, weil
sie keinen Appetit mehr hat. Sie soll Vitamine essen./Sie ist allein zu
Hause und sieht bis Mitternacht fern, weil sie an Depressionen leidet. Sie
soll Sport treiben./Sie sitzt allein in der Kneipe und trinkt Bier, weil sie
an Depressionen leidet. Sie soll nicht mehr in die Kneipe gehen und evtl.
zum Psychologen gehen./Sie ist faul geworden, weil sie an Depressionen
leidet. Sie soll Sport treiben.
14. Utrwalenie słownictwa z tekstu oraz użycia czasownika modalnego
sollen. Po odczytaniu kilku przykładów uczniowie uzupełniają tabelę
samodzielne lub w parach. Ćwiczenie kończy wspólna korekta.
2A
9
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Rozwiązanie:
Geh wieder ins Fitnessstudio! Petra sagt, Claudia soll wieder ins
Fitnessstudio gehen. Treib Sport! Petra sagt, Claudia soll Sport treiben.
Mach Gymnastik! Petra sagt, Claudia soll Gymnastik machen. Besuche
einen Kurs! Petra sagt, Claudia soll einen Kurs besuchen...
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 12-18 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 4 (ćwiczenia 15-16)
15A. Najpierw uczniowie przyglądają się tabeli, po czym samodzielnie
czytają teksty i rozwiązują zadanie. Po wspólnym omówieniu rozwiązania
ponownie czytają teksty i wyjaśniają nieznane słownictwo.
Rozwiązanie:
Raucher/
Raucherin?
Nichtraucher/
Nichtrau-
cherin?
Seit wann? Warum? Ent-
wöhnungs-
kuren?
Marianne B. - x Seit 2
Jahren,
seit ihrer
Schwanger-
schaft.
Gefahren für
das Baby.
-
Frank K. x - - Er ist oft
im Stress,
braucht
Zigaretten.
Mit
Akupunktur
versucht,
aber ohne
Erfolg.
Dirk S. - x Er hat nie
geraucht.
Rauchen
schadet der
Geundheit
(Husten,
chrinische
Bronchitis,
Atembe-
schwerden,
Lungenkrebs)
-
15B. Zebranie wiadomości dotyczących palenia. Przyczyny, skutki, możli-
wości zerwania z nałogiem, wprowadzenie zakazu palenia w miejscach
publicznych są tematem dyskusji w małych grupach, a następnie na fo-
rum klasy. Podstawą dyskusji są wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie
lub wśród znajomych.
ABI 40 Schreiben – jest to pierwszy przykład ankiety, krótkiej formy użytkowej
wymaganej na egzaminie maturalnym.
16A. Wprowadzenie czasowników i zaimków zwrotnych oraz czasownika
lassen. Po wspólnej lekturze tekstu uczniowie samodzielne czytają opisy
poszczególnych typów, następnie kolejno na forum klasy przedstawiają
swoje wyniki.
16B. Utrwalenie wprowadzonych struktur i słownictwa. Uczniowie
samodzielnie przygotowują ankietę dla swoich kolegów. Nauczyciel
pomaga w formułowaniu pytań. Następnie uczniowie w parach
przeprowadzają wywiady i zapisują odpowiedzi pytanych w zeszytach.
ABI 41 Schreiben – jest to kolejny przykład ankiety, krótkiej formy użytkowej
ocenianej na egzaminie maturalnym.
16C. Po pracy w parach uczniowie zwracają się do klasy. Opowiadają innym
o swojej koleżance/swoim koledze. Celem ćwiczenia jest utrwalenie
użycia formy 3. osoby liczby pojedynczej zaimka zwrotnego w odróżnieniu
od pracy w parach, gdzie stosowane są formy 2. osoby liczby pojedynczej
zaimka zwrotnego.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 19-23 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 5 (ćwiczenia 17-18)
17. Rozdział kończy się dwoma wywiadami. Martin i Hedi opowiadają o tym,
co robią dla swojego zdrowia i utrzymania dobrej formy. Po wspólnej
lekturze zdań uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania. Podsumowując
ćwiczenie, uczniowie mogą w parach przygotować krótkie ustne
streszczenia wywiadów. Wypowiedzi mogą zaprezentować przed całą
klasą, a zapisanie ich w zeszycie będzie stanowiło utrwalenie użytych
w nagraniu struktur gramatycznych i słownictwa.
Rozwiązanie:
Martin: 1, 2, 5, 6, 9, 10; Hedi: 3, 6, 8, 11.
Transkrypcja:
° Martin, was bist du von Beruf?
l Ich bin Taxifahrer.
° Taxifahrer? D.h. du verbringst praktisch den ganzen Tag im Auto. Ist
es so?
l Ja, leider ...
° Sehr gesund ist dieser Job nicht. Was tust du denn für deine
Gesundheit?
l Also, wenn ich ein bisschen Freizeit habe, treibe ich natürlich Sport.
Ich gehe z.B. zweimal die Woche joggen. Ja, denn ich brauche
Bewegung. Und nach dem Laufen im Park fühle ich mich wie
neugeboren.
° Und du, Hedi? Bist du auch ein sportlicher Typ?
n Ja, ich bin sehr sportlich. Ich fahre regelmäßig Rad, gehe zu Fuß. Und
nur selten, wenn es sein muss, fahre ich Auto.
l Und ich habe das Rauchen aufgegeben. Seit sechs Monaten rauche
ich nicht mehr. Früher habe ich 15-20 Zigaretten am Tag geraucht.
Aber seitdem ich ein Nicht-Raucher-Taxi fahre, habe ich aufgehört ...
Es war am Anfang schwer, aber jetzt fühle ich mich viel viel besser.
° Und du, Hedi? Bist du Raucherin oder Nicht-Raucherin?
n Ich bin Nicht-Raucherin. Ich habe nie geraucht. Nie im Leben eine
Zigarette probiert. Aber mein Problem ist, dass ich dazu neige, einige
Kilo Übergewicht zu haben, so 5-6 Kilo. Das ist zwar nicht viel, aber
ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Und ich muss
dann abnehmen. Im Moment habe ich mein Idealgewicht erreicht,
und zwar dank einer Diät.
l Was? Du hast eine Diät gemacht? Ich halte nicht viel von Diäten,
das ist alles Unsinn. Ich versuche mich gesund zu ernähren: keine
Hamburger mit Pommes mehr, wenig Fleisch, dafür aber viel Obst
und Gemüse ...
n Das tue ich auch. Ich habe nämlich meine Ernährung umgestellt: Ich
esse kein Fleisch mehr, ich bin jetzt Vegetarierin! In der Kaffeepause
im Büro trinke ich auch keinen Kaffee mehr, sondern Milch, was
meine Kolleginnen und Kollegen natürlich sehr wundert.
° Und wie sieht es mit der Arbeit aus?
n Viele meinen „Ohne Arbeit gibt es keinen Erfolg.“ Aber bei mir ist
um 16.30 Uhr Feierabend. Schluss. Keine Überstunden. Ich will mich
entspannen, relaxen, meine Freizeit genießen ...
l Du hast es aber gut! Ich möchte auch keine Überstunden machen
müssen, denn ich weiß, zu viel Arbeit ist nicht gut. Aber es muss
manchmal sein!
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 24-26 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
ABI 42 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
18. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
10
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Lekti on 14 – Ei n Unfal l
Sytuacja
Wypadek samochodowy.
Gramatyka
– przyimki łączące się z biernikiem lub celownikiem
Faza 1 (ćwiczenia 1-7)
1. Tytuł rozdziału z uwagi na sugestywny rysunek powinien być przez
uczniów zrozumiały. Uczniowie opisują sytuację przedstawioną
na rysunku. Pomocne mogą być następujące pytania: Was siehst du hier?
(Ich sehe einen kaputten Wagen, einen Krankenwagen, einen Baum, einen
Helikopter, itp.); Wie viele Personen siehst du hier? (Ich sehe eine Polizistin,
einen Radfahrer, einen alten Mann, itp.); Was machen sie? (Die Polizistin
telefoniert; der Junge ist/sitzt auf dem Baum; der Autofahrer liegt auf dem
Boden, itp.). Niektóre przyimki (auf, neben, an, vor, in) i czasowniki (liegen)
są już uczniom znane. Pozostałe słownictwo warto wyjaśnić po lekturze
zdań. Uczniowie wspólnie rozwiązują ćwiczenie.
Rozwiązanie:
1c, 2g, 3l, 4b, 5h, 6j, 7i, 8d, 9a, 10e, 11k, 12m, 13f
2. Powtórzenie słownictwa z poprzedniego ćwiczenia oraz użycie czasownika
wyrażającego bezruch z przyimkiem wykorzystanym z celownikiem.
Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenie, a po wspólnej korekcie
jeszcze raz opisują wypadek.
Rozwiązanie:
Der alte Mann sitzt auf der Bank. Der Autofahrer liegt auf dem Boden,
neben dem Auto. Der Hund liegt unter dem Auto. Der Helikopter kreist
über dem Dorf. Der Radfahrer steht auf dem Radweg. Die Frau steht
in der Telefonzelle. Die Polizistin steht zwischen dem Auto und dem
Krankenwagen. Das Polizeiauto steht vor der Tankstelle. Das Werbeplakat
hängt an der Tankstelle. Der Junge sitzt auf dem Baum. Das Warnschild
steht am Straßenrand. Der Krankenwagen steht neben dem Auto. Das
Haus steht hinter dem Café.
3. Nauczyciel kieruje do uczniów pytanie: Wie ist der Unfall passiert?,
inicjując na ten temat dyskusję. Z uwagi na to, że uczniom może
brakować słownictwa, nauczyciel powinien zasugerować potrzebne
wyrazy w celu zdynamizowania opisu wypadku. Po wspólnej lekturze
tekstu „w chmurkach” uczniowie wracają do dyskusji. Dominującą formą
gramatyczną jest tutaj forma czasu przeszłego Perfekt.
4. Uczniowie przez dwie minuty zapoznają się ze zdaniami, po czym
dwukrotnie słuchają tekstu: za pierwszym razem porządkują zdania,
za drugim razem sprawdzają poprawność wykonania zadania. Można
zaproponować uczniom i trzecie wysłuchanie nagrania w celu powtarzania
poszczególnych zdań przy zamkniętym podręczniku.
Rozwiązanie/Transkrypcja:
Der Autofahrer ist zu schnell gefahren und hat den Hund nicht gesehen.
Er hat im letzten Moment gebremst.
Die Straße war aber glatt, weil es geregnet hatte.
Das Auto ist also ins Schleudern geraten, hat den Hund überfahren und
ist gegen einen Baum gerast.
Eine Frau hat den Unfall bemerkt und sofort die Polizei angerufen.
Nach wenigen Minuten ist der Krankenwagen angekommen.
Die Sanitäter haben den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt und ihn
auf den Boden gelegt.
Die Polizei hat dann die Straße gesperrt.
Die Folge war ein langer Stau.
5. Uczniowie łączą ze sobą elementy zdań, tworząc tym samym opis
wypadku. Po samodzielnym wykonaniu zadania następuje wspólna
korekta.
Rozwiązanie:
Der Fahrer ist zu schnell gefahren. Der Fahrer hat den Hund nicht
gesehen. Der Fahrer hat im letzten Moment gebremst. Das Auto ist ins
Schleudern geraten. Das Auto ist gegen einen Baum gerast. Das Auto
hat den Hund überfahren. Eine Frau hat den Unfall bemerkt. Eine Frau
hat die Polizei angerufen. Der Krankenwagen ist nach wenigen Minuten
angekommen. Die Sanitäter haben den Fahrer aus dem Auto rausgeholt.
Die Sanitäter haben den Fahrer auf den Boden gelegt. Die Polizei hat die
Straße gesperrt.
ABI 43 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
6. Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania odpowiednim (z podanych
w ramce) czasownikiem wyrażającym bezruch, a następnie kontrolują
poprawność wykonania zadania na forum klasy.
Rozwiązanie:
liegt, sitzt, hängt, steht, liegt, sitzt, steht
7. Powtórzenie zdań z poprzedniego zadania. Uczniowie ćwiczą w parach
pod nadzorem nauczyciela.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-7 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 2 (ćwiczenia 8-11)
8. Nauczyciel zwraca się do klasy z pytaniem Wie geht es weiter? Uczniowie
czytają teksty „w chmurkach” i formułują hipotezy na temat różnych
możliwości rozwoju sytuacji. Uczniom może brakować słownictwa,
dlatego należy pozwolić, by momentami dyskusja toczyła się w języku
polskim. Zadaniem nauczyciela jest kierowanie dyskusją i podpowiadanie
słownictwa.
9. Uczniowie samodzielnie czytają zdania i rozwiązują ćwiczenie. Następnie
po wspólnej korekcie nauczyciel zwraca uwagę uczniów na użyte
w zdaniach czasowniki wyrażające ruch ukierunkowany oraz przyimki
występujące tu z biernikiem.
Rozwiązanie:
A2, B5, C4, D6, E1, F3
10. Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania odpowiednim (z podanych
w ramce) czasownikiem, po czym porównują swoje rozwiązania z kole-
gami w klasie.
Rozwiązanie:
legen, stellt, setzt, hängt, stellt, setzt
11. Odpowiedzi na pytania zostały już sformułowane w ćwiczeniu
poprzednim, uczniowie powinni więc zasłonić ćwiczenie 10 i w parach
spróbować poprawnie odtworzyć wszystkie odpowiedzi.
Rozwiązanie:
1.Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. 2.Der Junge setzt sich
auf die Bank. 3.Der alte Mann geht ins Café-Restaurant. 4.Die Frau hängt
die Gedenktafel an den Baum. 5.Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den
Baum. 6.Der Polizist stellt sich mitten auf die Straße. 7.Der alte Mann
setzt sich an den Tisch.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-12 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 3 (ćwiczenie 12-13)
12. W tabeli znajdują się wszystkie przyimki łączące się z celownikiem
lub biernikiem. W ćwiczeniu tym uczniowie budują zdania, w których
wykorzystują przyimki z celownikiem (faza1). Początkowo wykonują
ćwiczenie ustnie, a następnie pisemnie.
Przykładowe rozwiązanie:
Der Autofahrer liegt auf der Trage. Der Junge sitzt auf dem Baum. Das
Werbeplakat hängt an der Tankstelle. Der Hund liegt unter dem Auto.
Die Polizistin steht zwischen den Bäumen. Der Helikopter kreist über dem
Dorf. Die Frau steht in der Telefonzelle. Der Sanitäter steht neben dem
Autofahrer. Der Radfahrer steht auf dem Radweg. Das Schild steht am
Straßenrand. Die Bank steht vor der Telefonzelle.
13. Kolejne ćwiczenie umożliwia utrwalenie czasowników wyrażających ruch
ukierunkowany oraz przyimków użytych z biernikiem (faza 2). Ponownie
zanim zdania zostaną wpisane do zeszytu, uczniowie w parach ustnie
wykonują ćwiczenie. Podsumowaniem ćwiczeń 12 i 13 powinna być
lektura komentarza w Blitz-Grammatik.
Przykładowe rozwiązanie:
Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. Die Sanitäter schieben
die Trage in den Krankenwagen. Der Junge setzt sich auf die Bank.
Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den Baum. Die Frau hängt die
Gedenktafel an den Baum. Die Polizisten stellen sich auf die Straße. Der
alte Mann setzt sich an den Tisch. Der Kellner stellt das Glas Wasser auf
den Tisch.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 13-21 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
2A
11
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Faza 4 (ćwiczenia 14-17)
14. Od fikcji do rzeczywistości: rozdział kończy artykuł opisujący tragiczny
wypadek, który miał miejsce na trasie A9 z Norymbergi do Berlina.
Uczniowie rozwiązują ćwiczenie w parach lub małych grupach
po uprzedniej uważnej lekturze tekstu. Pod względem leksykalnym artykuł
nie powinien stwarzać uczniom problemów. Nieznane słownictwo (np.
Standstreifen, Warnblinkanlage, Übersholspur) należy wyjaśnić uczniom
przed przystąpieniem do czytania tekstu. Po wspólnej korekcie uczniowie
ponownie czytają artykuł.
Rozwiązanie:
f3, c7, a4, e6, g2, d1, b5
15. Uczniowie w parach lub małych grupach przygotowują odpowiedzi
ustnie. Następnie po korekcie na forum klasy zapisują rozwiązania
w zeszycie.
Rozwiązanie:
1.Der Unfall ist auf der A9 zwischen Nürnberg und Berlin passiert.
2.Sie waren in Ungarn. 3.Sie hatten einen Opel Corsa. 4.Plötzlich ist der
Corsa zum Stehen gekommen. 5. Sie haben das defekte Auto auf der
Überholspur abgestellt. 6.Die beiden Freundinnen sind dann neben dem
Auto geblieben. 7.Der BMW-Fahrer hat den Corsa zu spät gesehen und
der BMW ist gegen das Auto gerast. 8. Der BMW-Fahrer hat den Unfall
überlebt, die beiden Freundinnen waren sofort tot.
16. Komisarz Brehme wyjaśnia, jak powinno się postępować na wypadek
uszkodzenia pojazdu na autostradzie. Dwukrotne słuchanie nagrania:
za pierwszym razem uczniowie zapoznają się z sytuacją, za drugim
– uzupełniają tekst. Po wysłuchaniu wspólnie odczytują uzupełniony tekst
i w razie potrzeby wyjaśniają słownictwo.
Rozwiązanie/Transkrypcja:
Unklar ist, warum die zwei Studentinnen das Fahrzeug links statt auf
dem rechten Standstreifen abgestellt haben. Bei einer Panne auf der
Autobahn sollte man sofort versuchen, den rechten Standstreifen zu
erreichen. Dann muss man die Warnblinkanlage einschalten und unter
großer Vorsicht das Warndreieck aufstellen. Keinesfalls sollte man
jedoch im oder neben dem Fahrzeug bleiben, sondern in angemessener
Entfernung, möglichst hinter der Leitplanke auf die Polizei warten.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 22-24 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
ABI 44 Schreiben – jest to pierwszy przykład notatki, krótkiej formy użytkowej
ocenianej na egzaminie maturalnym.
17. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
12
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Lekti on 15 – Url aubspl äne: Meer und mehr . . .
Sytuacja
Wakacje, różne formy spędzania urlopu, cele podróży, towarzystwo.
Gramatyka
– określanie miejsca
– zdania podrzędnie złożone ze spójnikami dass i wenn
Faza 1 (ćwiczenie 1-3)
1. Klasa przygląda się fotografiom i opisuje je. Nauczyciel zadaje pytania
typu: Was siehst du auf den Bildern? Wo warst du letzten Sommer? Mit
wem? Was hast du dort gemacht?, itp. Pytania pozwolą zgromadzić
nowe słownictwo i powtórzyć znane już struktury (na przykład formy
czasu przeszłego Perfekt). Następnie uczniowie indywidualnie rozwiązują
test, który pod względem leksykalnym nie powinien stwarzać żadnych
trudności. Również samodzielnie zapoznają się oni z wynikami testu.
Nauczyciel pomaga uczniom, służąc wyjaśnieniami. Po zakończeniu
pracy uczniowie mogą przedstawić na forum klasy typ urlopowicza,
jaki prezentują w zależności od liczby punktów uzyskanych w teście.
Wypowiedź może wyglądać następująco: Ich bin ein unsicherer Typ. Ich
brauche Sicherheiten im Urlaub. Ich habe nur 9 Punkte. Nächsten Sommer
möchte ich ans Meer fahren, denn Urlaub bedeutet für mich Entspannung
und Relax. Natürlich möchte ich Urlaub nicht allein machen, sondern mit
meinen Eltern...
2. Ćwiczenie wprowadza zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem wenn
oraz określenia miejsca. Nauczyciel czyta głośno pytania i możliwe
odpowiedzi. Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenie.
3. Ćwiczenie „łańcuszek”. Uczniowie utrwalają zdania z poprzedniego
zadania.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-4 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 2 (ćwiczenie 4-5)
4. Nauczyciel zadaje pytanie: Wohin fahrt ihr in Urlaub? Lista miejsc
może być oczywiście wydłużona. Uczniowie ćwiczą znane przyimki. Po
zebraniu informacji od wszystkich uczniów należy wspólnie przeczytać
zdania „w chmurkach” wprowadzające spójnik dass. Nauczyciel wskazuje
na miejsce czasownika w zdaniu ze spójnikiem dass. Uczniowie kolejno
czytają wybrane przykłady z tabeli, wzorując się na konstrukcji zdania „w
chmurkach”.
5. Utrwalenie konstrukcji zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem dass.
Pracę w parach poprzedza wspólne przeczytanie przykładu. Nauczyciel
dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia.
Faza 3 (ćwiczenie 6-11)
6. Uczniowie poznają różne sposoby wyrażania własnej opini. Wszyst-
kie przykłady zawierają zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem
dass. Po wspólnej lekturze nauczyciel inicjuje dyskusję na temat: Was ist
wichtig im Urlaub? Prosi o konstruowanie zdań ze spójnikiem dass.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 5-7 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
7. W tym ćwiczeniu uczniowie poznają nazwy różnych miejsc turystycznych
oraz aktywności związanych z wakacjami. Po wyjaśnieniu słownictwa
praca kontynuowana jest indywidualnie. Zadanie kończy wspólna korekta
zainicjowana pytaniami typu: Wo kann man schwimmen? Wo kann man
wandern?, itp.
Przykładowe rozwiązanie:
Im Gebirge: Ski laufen, wandern, eine Radtour machen, neue Leute kennen
lernen; am Meer: schwimmen, tauchen, surfen, am Strand faulenzen, in
der Sonne liegen, relaxen und sich entspannen, eine Radtour machen,
neue Leute kennen lernen; auf Sardinien: tauchen, schwimmen; in Paris:
auf den Eifelturm steigen, neue Leute kennen lernen; in der Hohen Tatra:
wandern, Ski laufen, relaxen und sich entspannen, neue Leute kennen
lernen; am Gardasee: surfen, schwimmen, eine Radtour machen; an der
Ostsee: schwimmen, in der Sonne liegen, am Strand faulenzen, relaxen
und sich entspannen; in Deutschland: neue Leute kennen lernen, Deutsch
lernen
8. Uczniowie pracują w parach, wykorzystując przykłady z poprzedniego
ćwiczenia. Pracę poprzedza wspólne przeczytanie przykładu. Nauczyciel
pomaga ćwiczącym.
9. Po samodzielnym uzupełnieniu tabeli następuje wspólna korekta i analiza
zebranych przykładów.
Przykładowe rozwiązanie:
Wo? Was? Wohin?
im Gebirge wandern ins Gebirge
am Meer baden, schwimmen ans Meer
am Gardasee surfen an den Gardasee
in Deutschland Deutsch lernen nach Deutschland
in der Hohen Tatra Ski laufen in die Hohe Tatra
im Gebirge eine Radtour machen ins Gebirge
in Paris auf den Eifelturm
steigen
nach Paris
an der Ostsee in der Sonne liegen an die Ostsee
auf Sardinien tauchen nach Sardinien
am Meer am Strand faulenzen ans Meer
an der Ostsee neue Leute kennen
lernen
an die Ostsee
10. Praca w parach pod nadzorem nauczyciela. Uczniowie, wykorzystując
przykłady z poprzedniego ćwiczenia, doskonalą umiejętność budowania
zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem wenn. Nauczyciel przypomina
o szyku wyrazów w zdaniu złożonym. Na zakończenie uczniowie zapisują
rozwiązania w zeszycie.
11. Początkowo uczniowie wspólnie czytają słownictwo oraz podane
przykłady. Następnie wykonują zadanie w parach, doskonaląc umiejętność
użycia określeń miejsca w połączeniu ze zdaniem podrzędnie złożonym.
Po skontrolowaniu poprawności wykonania ćwiczenia przez nauczyciela
uczniowie zapisują rozwiązania w zeszycie. Warto zwrócić uwagę uczniów
na fakt, że spójnik wenn nie ma tutaj znaczenia hipotetycznego, lecz
odpowiada polskiemu „kiedy”. Występuje tu w zdaniach opowiadających
o czynnościach powtarzających się lub przyszłych.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-12 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 4 (ćwiczenie 12-14)
12. Zapoznanie się ze słownictwem opisującym pogodę. Po samodzielnym
rozwiązaniu ćwiczenia następuje wspólna korekta.
Rozwiązanie:
Ibiza, Frankfurt, Kitzbühel, London, Bodensee, Mailand
Transkrypcja:
Auf Ibiza scheint die Sonne. In London regnet es. In Kitzbühel schneit
es. Am Bodensee ist es windig. In Frankfurt ist es bewölkt. In Mailand
ist es neblig.
13. Nauczyciel zwraca się do klasy z pytaniem: Wie ist das Wetter heute?
Po próbie odpowiedzi na pytanie uczniowie przyglądają się mapie Europy.
Najpierw wspólnie czytają przykład, po czym rozwiązują ćwiczenie
w parach. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia.
ABI 45 Schreiben – pocztówka to bardzo popularna krótka forma użytkowa.
14. Powtórzenie i utrwalenie zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem
wenn. Lektura tekstu „w chmurkach” i analiza konstrukcji gramatycznej
odpowiedzi Marie. Nauczyciel wskazuje na kolejność zdań (zdanie
poboczne, zdanie główne) i uzależniony od tego szyk wyrazów. Uczniowie
wykonują zadanie w parach pod nadzorem nauczyciela. Wszystkie zdania
zostają zapisane w zeszycie.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 13-19 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
2A
13
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Faza 5 (ćwiczenie 15-18)
15. Samodzielna lektura krótkich opisów postaci. Teksty te pod względem
leksykalnym nie powinny sprawiać uczniom trudności. Nauczyciel stawia
pytanie: Was für ein Urlaubstyp ist Franziska? Was für ein Urlaubstyp
ist Guido? Uczniowie przygotowują odpowiedź na podstawie opisu
urlopowiczów, z którym mieli do czynienia na początku rozdziału.
Następnie czytają wypowiedzi „w chmurkach” i dyskutują na temat Wer
fährt wohin? z wykorzystaniem zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem
dass.
Rozwiązanie:
Claudia Ertl – Feriendorf, Norbert Fischer – Inter-Rail-Urlaub, Franziska
Lang – Sprachferien, Guido Krüger – Ibiza
16A. Znani z poprzedniego ćwiczenia bohaterowie opowiadają o swoich
idealnych wakacjach. Nauczyciel dzieli klasy na cztery grupy. Każda grupa
opisuje jednego bohatera. Nauczyciel pomaga poszczególnym grupom.
Prezentacja wyników pracy odbywa się na forum klasy. Następnie
uczniowie samodzielnie wykonują zadanie umieszczone pod tekstami.
Po wspólnej korekcie warto jeszcze raz przeczytać wszystkie teksty
i wyjaśnić nieznane słownictwo.
Rozwiązanie:
1B, 2D, 3B/C, 4C, 5B, 6A, 7D
16B. Na zakończenie pracy z tekstami każdy uczeń przygotowuje ustną
wypowiedź o swoich idealnych wakacjach i prezentuje ją na forum klasy.
Po prezentacji zapisuje wypowiedź również w zeszycie.
17. Rozdział kończy rozmowa z panem Möllerem. Opowiada on o trudnościach
towarzyszących wyborowi miejsca na wspólne wakacje z rodziną. Każdy
bowiem ma inny pomysł na spędzenie wolnego czasu. Po wspólnej
lekturze pytań i odpowiedzi uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania.
Za pierwszym razem uczniowie słuchają całej rozmowy, za drugim
razem - jedynie udzielonych odpowiedzi. Ćwiczenie kończy wspólna
korekta zadania. Uczniowie mogą również przygotować krótkie ustne
streszczenie rozmowy z panem Möllerem i zaprezentować je na forum
klasy. Warto następnie zapisać je do zeszytu.
Rozwiązanie:
1b, 2a, 3c, 4b, 5c
Transkrypcja:
° Sagen Sie mal, Herr Möller, wohin fahren Sie dieses Jahr in Urlaub?
l Wohin ich in Urlaub fahre? Das steht noch nicht fest. Wissen Sie,
das ist das ewige Problem bei uns zu Hause: Ich möchte so gern ins
Gebirge, und zwar nach Südtirol, aber meine Frau und die Kinder
wollen es nicht. Sie wollen ans Meer fahren. Angelika, meine Frau,
träumt von einem Urlaub in einem Feriendorf von Club Med in der
Türkei. Sie meint, das wäre der ideale Familienurlaub.
° Türkei, Feriendorf, Club Med ... na ja, das klingt eigentlich gar nicht so
schlecht, oder?
l Ja, schon, aber abgesehen von den Kosten, das Problem ist, dass
meine Kinder keine Lust haben, zwei Wochen in einem Feriendorf
zu verbringen. Sie sagen, in einem Feriendorf ist man nur unter
Touristen, man kommt mit Einheimischen gar nicht in Kontakt, man
sieht so wenig vom Land ...
° Und was schlagen sie vor?
l Eine Reise durch Europa, und zwar mit dem Auto. Zunächst von
München nach Paris, dann an die Côte d’Azur. Nächste Etappe Italien:
Florenz, Rom, Venedig. Zum Schluss einen Abstecher nach Österreich,
nach Wien, und von da zurück nach Hause.
° Na ja, sehr interessant.
l Ja, aber auch sehr anstrengend. Ich habe es mir ausgerechnet, das
sind fast 4000 km! Und wir haben nur zwei Wochen Zeit. Das ist
Stress pur!
° Aber sehr lehrreich für Ihre Kinder.
l Das will ich nicht bezweifeln, aber ich bin schon das ganze Jahr mit
dem Auto unterwegs, ich bin nämlich Handelsreisender von Beruf.
Deswegen möchte ich im Sommer meine Ruhe haben ...
° Also, wohin denn?
l Ich glaube, wir werden einen Kompromiss schließen. Ich werde
folgendes vorschlagen: Wir fahren eine Woche nach Südtirol, und
dann fahren wir an die Adria, nach Jesolo oder nach Lignano. Und
von da aus machen wir einen schönen Ausflug nach Venedig. Und
wir können evtl. dann über Österreich zurückfahren und in Wien
übernachten. So sind alle zufrieden: Ich kann wandern, meine
Frau kann die Zeit am Strand genießen, und die Kinder freuen sich
bestimmt auf diese Minitour.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 20-23 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
ABI 46 Schreiben – jest to pierwszy przykład listu formalnego. Przed
wykonaniem zadania należy dokładnie omówić formę listu, koncentrując się
na elementach obligatoryjnych ocenianych na egzaminie maturalnym.
18. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
14
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
(ABI)Fertigkeitstraining
Rozdział ten zawiera zadania służące treningowi wszystkich
sprawności językowych ocenianych na egzaminie maturalnym.
Rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie
i mówienie testowane są technikami typowymi dla zadań
maturalnych. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia
nauczyciel zwraca uwagę uczniów na postać przewodnią, której
wskazówki ułatwiają prawidłowe rozwiązanie zadania.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Rozumienie ze słuchu należy do najtrudniejszych sprawności
językowych, dlatego warto poświęcić jej szczególną uwagę,
aby dobrze przygotować się do tej części egzaminu. Przed
przystąpieniem do słuchania nagrań nauczyciel zachęca uczniów
do dokładnego zapoznania się z poleceniem. Zadanie pierwsze
doskonali umiejętność globalnego rozumienia tekstu, natomiast
wykonując zadanie drugie, uczniowie koncentrują się na szukanych
informacjach. Określenie typów poszczególnych tekstów ułatwi ich
zrozumienie oraz prawidłowe wykonanie zadania.
1. Rozwiązanie:
1F, 2R, 3F, 4R, 5R, 6F
Transkrypcja:
Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie gesund unser Leben ist
bzw. was wir für unsere Gesundheit tun. Wir haben über 20 Personen
mit der Frage konfrontiert. Hier hören Sie drei Stellungnahmen.
Stellungnahme 1: Ich glaube, dass es heute Mode ist, über
dieses Thema zu sprechen. Aber die meisten, die meinen, etwas
für ihre Gesundheit zu tun, sind in Wirklichkeit gar nicht so
gesundheitsbewusst. Diäten, Schlankheitskuren, Fitness-Training
oder Ähnliches: Ich halte nicht viel davon. Ich kenne Leute, die
Sklaven ihrer eigenen Gewohnheiten geworden sind: Sie gehen ins
Fitnessstudio, auch wenn sie gar keine Lust haben. Und Sport macht
ihnen keinen Spaß mehr. Oder sie haben ihre Essgewohnheiten total
umgestellt und sehen so traurig aus. Ich finde, es reicht, wenn man
sich gesund ernährt und wenn man zu Fuß geht oder Rad fährt,
statt immer Auto zu fahren. Und vor allem soll man natürlich nicht
rauchen!
Stellungnahme 2: Ich habe früher eine Schachtel am Tag geraucht.
Es hat eine Zeit gegeben, als ich sogar 30 Zigaretten am Tag
geraucht habe. Meine Frau, Nicht-Raucherin, konnte den Gestank
nicht mehr ertragen. Zu Hause gab es praktisch keinen Platz, wo
ich nicht geraucht habe: im Wohnzimmer, in der Küche, im Bad, im
Schlafzimmer ... Bis ich dann eines Tages einen Fahrradausflug mit
meinen Arbeitskollegen gemacht habe. Nach nur 10 km war ich total
erschöpft, außer Atem. Da habe ich den Entschluss gefasst: Schluss
mit dem Rauchen! Ich habe mich einer Entwöhnungskur unterzogen.
Am Anfang war es natürlich sehr schwer, aber der Wille war da und
ich habe es geschafft! Ich rauche jetzt nicht mehr. Und Radfahren
macht wieder Spaß.
Stellungnahme 3: Ich jogge regelmäßig und zwar seit über 30
Jahren. Ich brauche das, genauso wie Duschen und Zähneputzen.
Das Laufen bringt mich in so eine Art körperliches Gleichgewicht.
Wenn ich merke, wie meine Schrittfolge, mein Atem und mein Herz
sich koordinieren, ist das einfach ein tolles Gefühl. Zusätzlich gehe
ich dreimal die Woche zum Fitness-Training in ein Studio. Nicht
weil ich eine gute Figur am Strand machen will, sondern um meine
Muskulatur zu kräftigen. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass man
durch regelmäßigen Sport jung bleibt. Viele schätzen mich jünger,
als ich bin, und ich merke auch tatsächlich nicht viel davon, dass die
Jahre vergehen. Ich brauche jetzt eine Leserbrille, das ist eigentlich
alles.
2. Rozwiązanie:
1F, 2R, 3F, 4F, 5R
Transkrypcja:
Verkehrsservice
Radio Baden-Baden, Verkehrsservice: Achtung, Autofahrer. Auf der
A5 Karlsruhe-Basel, Richtung Basel, ist zwischen Offenburg und
Freiburg ein schwerer Unfall passiert. Inzwischen hat sich schon ein
10 km langer Stau gebildet. Die Polizei hat die Autobahn gesperrt.
Autofahrer nach Basel werden also gebeten, in Offenburg die
Autobahn zu verlassen und über die B41 zu fahren.
Wetterbericht für Deutschland
Und jetzt die Wettervorhersage für heute, den 5. Juni: Im Nor-
den zunächst stark bewölkt, örtlich fällt Regen. Im Laufe des
Nachmittags wird es freundlicher mit Sonne. Im Osten und Süden
kommen nach freundlichem Tagesbeginn heftige Gewitter mit
starkem Regen auf. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 Grad auf
den nordfriesischen Inseln und 31 Grad an Elbe und Oder.
Werbespot
Und nun ... Werbung! Sportdrink, das kalorienfreie Getränk für aktive
Menschen. Sportdrink wirkt erfrischend und schmeckt auch sehr gut,
egal ob in der Geschmacksrichtung Zitrone, Orange oder tropische
Früchte.
„Hallo, ich bin die Silke. Ich jogge fast jeden Tag und trinke danach
Sportdrink: wenige Kalorien (ja, denn ich achte auf meine Figur!),
aber dafür sehr viele Vitamine! Die brauche ich nach dem Laufen.“
Also, Sportdrink, für den Sportler, der nichts dem Zufall überlässt!
Kurznachricht im Radio
Ein schweres Unwetter ist gestern auf Ibiza losgebrochen und
hat die ganze Gegend um St. Antonio verwüstet. Ein orkanartiges
Gewitter mit Hagel und Wind mit 150 St/km Geschwindigkeit hat
in weniger als 10 Minuten das Städtchen in ein Inferno verwandelt:
Bäume wurden entwurzelt, Autos stark beschädigt, der Regen
hat aus Straßen reißende Flüsse gemacht. Zum Glück ist niemand
ums Leben gekommen, 10 Leute mussten aber mit schweren
Verletzungen in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Die
Schäden werden auf über 100.000 Euro geschätzt.
Verkehrsmeldung
Auf deutschen Straßen sind in den vergangenen 50 Jahren mehr
Menschen ums Leben gekommen als Frankfurt am Main Einwohner
hat. Laut Statistischem Bundesamt sind seit 1953 bei Unfällen
697.000 Autofahrer gestorben, 25 Millionen wurden verletzt. Die
meisten Todesopfer gab es im Jahr 1970, die wenigsten im Jahr
2001.
ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Rozumienie tekstu czytanego jest sprawnością, którą uczeń
może również doskonalić samodzielnie w domu. Zaproponowane
ćwiczenia mogą zatem stanowić zadanie domowe. Warto jednak
przypomnieć uczniom informację, że czytać ze zrozumieniem nie
znaczy tłumaczyć. Nie trzeba rozumieć wszystkich wyrazów, aby
zrozumieć tekst i poprawnie wykonać zadanie. W związku z tym
rozwiązując zadanie, uczniowie nie korzystają ze słowników.
1. Rozwiązanie:
1C (wers 3), 2C (wersy 5-6), 3A (wers 8), 4B (wers 13), 5C (wers 15),
6A (wers 17)
2. Rozwiązanie:
1C, 2F, 3E, 4X, 5H, 6X, 7D, 8X
PISANIE
Umiejętność pisania tekstów użytkowych, bez limitu słów oraz
z podanym limitem, wiąże się przede wszystkim z precyzyjnym
przekazaniem wymaganych informacji. Przed przystąpieniem
do pisania warto zachęcić uczniów do zebrania potrzebnego
słownictwa.
ABI 47 Schreiben – zadaniem uczniów jest napisanie e-maila, zawierającego
określone informacje. Jest to przykład dłuższej formy użytkowej.
Rozwiązanie:
Wpaść w poślizg, jechać za szybko, stracić kontrolę nad samochodem,
zahamować w ostatniej chwili, zderzyć się z samochodem,
wyprzedzać samochód, wjechać w drzewo, odnieść lekkie/ciężkie
obrażenia, złamać sobie nogę, mieć nogę w gipsie, mieć zapięte
pasy, wezwać policję, wezwać karetkę, zawieźć kogoś do szpitala,
być winnym wypadku, przechodzić rehabilitację, mieć szczęście
w nieszczęściu
Lieber Ralf,
ich danke für deine E-Mail. Ja, es geht mir im Moment viel besser. Das
Bein tut zwar immer noch weh, aber ich bin seit vorgestern wieder
zu Hause und mache langsam Krankengymnastik.
Nach dem Unfall bin ich eine Woche lang im Krankenhaus geblieben.
Dort habe ich eine Operation gehabt. Der Unfall war wirklich
schrecklich und heute sage ich, dass ich Glück im Unglück gehabt
habe. Ich war mit meinem Fahrrad unterwegs. Die Straße war nass
und plötzlich, ich weiß nicht warum, habe ich die Kontrolle verloren
2A
15
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
und bin gegen die Leitplanke gerast. Zum Glück hatte ich meinen
Helm auf. Aber beim Stürzen habe ich mir das Bein gebrochen. Nach
wenigen Minuten war der Notarztwagen da und man hat mich ins
Krankenhaus gebracht.
Schade, dass meine Reise nach Deutschland geplatzt ist. Ich habe
mich auch darauf gefreut. Aber gern komme ich zu Dir im Sommer,
vielleicht Ende Juli. Was sagst du zu der Woche vom 22. bis 29. Juli?
Auf jeden Fall danke für die Einladung.
Also, ich freue mich schon auf die Woche in Tübingen.
Ciao
dein(e) ...
MÓWIENIE
W tomie 2a do doskonalenia sprawności mówienia wykorzystana
zostaje statystyka. Interpretacja wyników badań statystycznych
nie musi przysparzać większych trudności, jeżeli odpowiednio
wcześniej zapoznamy uczniów z potrzebnymi zwrotami typowymi
dla omawiania statystyki. Tekst podany w zadaniach 1 i 3 po
uzupełnieniu go zebranym słownictwem jest przykładem prostej
wypowiedzi, jaką może zbudować uczeń na podstawie dowolnej
statystyki, dokonując jedynie zmian w materiale leksykalnym.
ABI 48 Sprechen – jest to pierwszy przykład interpretacji statystyki.
1. Rozwiązanie:
zeigt, Jugendliche, Unterschiede, am Computer, der Mädchen, Mehr,
dagegen, gern, fernsehen.
ABI 49 Sprechen – opisywanie ilustracji. Opisując kolejne ilustracje, warto
pamiętać, że prawidłowo wykonane zadanie powinno uwzględniać wszystkie
główne elementy ilustracji. Dla ułatwienia tego zadania podano pytania,
odpowiedź na nie stanowi przykładowy opis.
2. Rozwiązanie:
1. Auf dem Foto sehe ich ein paar/fünf Personen. Ich glaube, das sind
Touristen. Sie machen ihren Sommerurlaub im Gebirge. 2. Sie sind auf
einem Wanderweg im Gebirge. 3. Die Touristen wandern, sie tragen
auch große Rucksäcke. Jeder hat einen Wanderstock in der Hand.
Sie sprechen miteinander, bewundern die Landschaft, genießen die
Natur, atmen frische Luft ... 4. Sie verbringen ihre Zeit im Gebirge,
weil sie vielleicht Urlaub haben und Naturfreunde sind. Sie wollen
ihre Freizeit aktiv verbringen. Sie genießen Bergwanderungen, weil
das ihnen viel Spaß macht.
3. Rozwiązanie:
11%, 78%, 37%, 24%, 43%, 23%
2A
16
T
E
S
T
Podsumowaniem każdego rozdziału z podręcznika jest test, który powinien być poprzedzony powtórzeniem
wszystkich zagadnień leksykalnych i gramatycznych realizowanych w danym materiale. Proponowane testy
przewidziane są na jedną godzinę lekcyjną. Każdy z nich zbudowany jest z pięciu lub sześciu zadań różnego typu
odpowiednio punktowanych. W zadaniach „Ułóż dialog według opisu” oraz „Przetłumacz na język niemiecki” na końcu
każdego zdania w nawiasie podana jest dodatkowo liczba punktów, jaką można maksymalnie otrzymać za prawidłowe
wykonanie zadania. Nauczyciel, oceniając tłumaczenie zdań, może na przykład odejmować 0,5 punktu za każdy typ
błędu językowego.
Maksymalna liczba punktów, jaką mogą uzyskać rozwiązujący test, przedstawia się następująco:
● w testach 12 i podsumowującym – 32 punkty
● w testach 14 i 15 – 36 punktów
● w testach 11 i 13 – 40 punktów.
Poniższa tabela ilustruje proponowaną skalę ocen:
Maksymalna liczba punktów 32 36 40
celujący 31,5 – 32 35,5 – 36 39 – 40
bardzo dobry 29 – 31 32,5 – 35 36 – 38,5
dobry 24 – 28,5 27 – 32 30 – 35,5
dostateczny 17,5 – 23,5 20 – 26,5 22 – 29,5
dopuszczający 11 – 17 12,5 – 19,5 14 – 21,5
niedostateczny 0 – 10,5 0 – 12 0 – 13,5
Omawiając wyniki testów, warto zatrzymać się na zadaniach, które przysporzyły uczniom najwięcej trudności.
Przy najbliższej okazji można wspólnie powtórzyć odpowiedni materiał i krótko sprawdzić efekty powtórki. W informacji
zwrotnej nie może również zabraknąć podkreślenia najlepszych prac i podania zadań, z jakimi uczniowie nie mieli
problemów. Umiejętnie przekazany komentarz mobilizuje uczniów do dalszego wysiłku.
Testy
2A
17
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A. Ergänze die Modalverben können und müssen. Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników. ………/4
1. Ich ______________________ jeden Tag in die Schule gehen. 2. Wir ______________________ leider morgen nicht
kommen. 3. Dieser Zug fährt nicht direkt nach Frankfurt. Sie ______________________ umsteigen.
4. ______________________ du inlineskaten? Nein, aber ich ______________________ sehr gut Skateboard fahren.
5. ______________________ Sie mir bitte einen Tipp geben? 6. Diese Übung ist zu schwer. Die Schüler
______________________ sie nicht machen. 7. Es ist spät. Jetzt ______________________ die Kinder schlafen gehen.
B. Ergänze die Modalverben dürfen, müssen, wollen. Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników. ………/4
1. Heute Abend ______________________ die Kinder bis 23 Uhr fernsehen. 2. Mutti, ______________________ ich bitte
weggehen? Nein, du ______________________ nicht. 3. Marco, ______________________ du wirklich Fußballspieler
werden? 4. Du machst noch viele Fehler. Du ______________________ mehr lernen. 5. Tina ______________________
lernen, aber sie möchte lieber fernsehen. 6. Deine Schwester ______________________ nicht mitkommen. Sie ist
noch zu klein. 7. Ich ______________________ im Sommer Urlaub in Spanien machen.
C. Rekonstruiere den Dialog. Napisz dialog zgodnie z opisem. ………/12
° Proponujesz Karin pójście do centrum. (1)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że jest jej przykro, bo nie może pójść z tobą. (1)
____________________________________________________________________
° Pytasz dlaczego. (0,5)
____________________________________________________________________
l Ona wyjaśnia, że dzisiaj przyjeżdżają jej przyjaciele z Berlina. Musi zostać w domu i przygotować kolację. (2,5)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
° Pytasz Karin, czy mama nie może je pomóc. (1)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że mama nie może jej pomóc, bo nie ma jej w domu. (2)
____________________________________________________________________
° Zaproponuj jej pomoc. Powiedz, że zrobisz zakupy, nakryjesz do stołu… (2)
____________________________________________________________________
l Karin dziękuje. Proponuje spotkanie o 15.00 przed supermarketem, który znajduje się na Kaiserstraße. (2)
____________________________________________________________________
D. Bilde Sätze. Ułóż zdania. ………/4
1. heute Nachmittag/schwimmen/wollen/gehen/wir/.
____________________________________________________________________
2. dürfen/Disco/wir/gehen/heute Abend/?
____________________________________________________________________
3. können/ich/heute/kommen/nicht/weil/müssen/lernen/ich/.
____________________________________________________________________
4. du/sehr gut/sprechen/Deutsch/können/.
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
1
.........../40
2A
18
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
E. Antworte frei. Odpowiedz na pytania. ………/5
1. Warum kommst du nicht zur Party?
____________________________________________________________________
2. Warum lernst du Deutsch?
____________________________________________________________________
3. Warum treibst du Sport?
____________________________________________________________________
4. Warum besuchst du einen Schwimmkurs?
____________________________________________________________________
5. Warum bleibst du zu Hause?
____________________________________________________________________
F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. ………/11
1. Czy możesz mi pożyczyć książkę do niemieckiego? Zapomniałem zabrać swojej książki ze szkoły. (2)
____________________________________________________________________
2. Nie umiem pływać, ale chcę się nauczyć. (2)
____________________________________________________________________
3. Mogę jechać pociągiem o 13.15. Nie muszę się przesiadać i o 16.20 będę już w Berlinie. (3)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Mamo, czy mogę wziąć twój telefon komórkowy? Nie, nie możesz. (2)
____________________________________________________________________
5. Marika nie może biegać. Musi siedzieć w wózku inwalidzkim. (2)
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
1
.........../40
2A
19
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A. Wie lauten die Perfektformen? Podaj formy czasu przeszłego Perfekt do podanych czasowników. ………/5
sprechen _____________________ fahren _________________________________
feiern _______________________ einstürzen ______________________________
organisieren ___________________ verlassen _______________________________
verlieren _____________________ sein ___________________________________
lernen _______________________ bekommen ______________________________
B. Erzähle in der Vergangenheitsform. Napisz podany poniżej tekst w czasie przeszłym. ………/4
Ich bin allein zu Hause und habe keine Lust zu lernen. Also rufe ich meine Freundin Karin an und erzähle
ihr von meinen Problemen. Nach zehn Minuten kommt meine kleine Schwester nach Hause.
Ich spreche kurz mit ihr. Dann sage ich „Tschüs“ zu ihr und gehe aus dem Haus.
Gestern _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
C. Ergänze die passenden Verben im Perfekt. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie przeszłym Perfekt.
………/10
fliegen sein haben fahren bleiben besuchen lernen kennen lernen bezahlen wohnen
Letztes Jahr _________ ich in Deutschland __________________ . Ich _________ einen Deutschkurs
__________________ . Ich _________ nicht mit dem Zug __________________, denn meine Tante
Maria _________ mir das Flugticket __________________ . Ich _________ also mit Lufthansa von
Mailand nach Berlin __________________ . Ich _________ zwei Wochen in Berlin _________________ .
Dort _________ ich nicht in einem Studentenheim __________________, sondern bei einer netten Familie.
Ich _________ viel __________________, aber ich _________ auch viel Spaß __________________
und viele Leute __________________ .
D. Was hast du gestern gemacht? (Schreibe mindestens vier Sätze.) ………/4
Napisz przynajmniej cztery zdania o tym, co robiłeś wczoraj.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
2
.........../32
2A
20
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
E. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki ………/9
1. Latem 2002 roku rzeka Łaba wystąpiła z brzegów i zalała wiele miast. (2)
____________________________________________________________________
2. Czy byłeś w Niemczech w zeszłym roku? Tak, byłem dwa tygodnie w Monachium. (2)
____________________________________________________________________
3. O której godzinie wstałeś dzisiaj rano? Spałem do 10.00. (2)
____________________________________________________________________
4. Kto został mistrzem świata Formuły 1 w 2003 roku? (1)
____________________________________________________________________
5. Spędziłem wakacje w Austrii. Mój nauczyciel języka niemieckiego zorganizował kurs języka niemieckiego
w Wiedniu. (2)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
2
.........../32
2A
21
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
T
E
S
T

1
3 A. Wie sagt man auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht.
Przetłumacz na język niemiecki, pamiętając o rodzajnikach. ………/6
ramię: _________________________ brzuch: ______________________________
noga: _________________________ ręka: _______________________________
usta: __________________________ bóle głowy: ___________________________
ucho: _________________________ grypa: ______________________________
stopa: _________________________ katar: _______________________________
głowa: ________________________ kaszel: ______________________________
B. Gib Ratschläge. Udziel rad. ………/5
1. Ich bin so müde. Was soll ich tun?
____________________________________________________________________
2. Ich kann nicht schlafen. Was soll ich tun?
____________________________________________________________________
3. Ich bin zu dick. Was soll ich tun?
____________________________________________________________________
4. Ich bin so faul. Was soll ich tun?
____________________________________________________________________
5. Ich habe Hunger. Was soll ich essen?
____________________________________________________________________
C. Ergänze die Reflexivpronomina. Uzupełnij zdania zaimkami zwrotnymi. ………/3
1. Ich lasse ________ regelmäßig vom Arzt untersuchen. 2. Ich ziehe ________ schnell an und laufe zur
Haltestelle. 3. Wie fühlst du ________ nach dem Joggen? 4. Entschuldigung, wo kann ich ________ die
Hände waschen, bitte? 5. Wir ernähren ________ hauptsächlich von Obst und Gemüse. 6. Schnell, Kinder!
Putzt ________ die Zähne und geht schlafen!
D. Was ist mit Claudia los? Erzähle. (Schreibe mindestens fünf Sätze.) ………/5
Opisz sytuację Claudii przynajmniej pięcioma zdaniami.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
.........../40
2A
22
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
T
E
S
T

1
3 E. Rekonstruiere den Dialog. Napisz dialog zgodnie z opisem. ………/11
° Zapytaj Stefii, jak się czuje. (1)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że nie czuje się dobrze. Często boli ją głowa i w szkole nie może się skoncentrować.
Co więcej, nie ma apetytu. (3)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
° Poradź jej, aby mniej pracowała i uprawiała więcej sportu. (2)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że nie ma czasu, że niestety ma zawsze wiele do zrobienia. (2)
____________________________________________________________________
° Zapytaj ją, czy była już u lekarza. (1)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że idzie dzisiaj. O 16.00 ma wizytę u doktora Riegel. (2)
____________________________________________________________________
F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. ………/10
1. Dzisiaj nie czuję się dobrze. Boli mnie głowa i mam gorączką. Co powinienem zrobić? (2)
____________________________________________________________________
2. Weź aspirynę. Następnie idź do lekarza i daj się zbadać. (2)
____________________________________________________________________
3. Anna jest nerwowa, w nocy mało śpi. W biurze jest zmęczona i nie może pracować. (2)
____________________________________________________________________
4. Rzuciłem palenie, nie piję piwa, jem dużo warzyw i owoców i uprawiam sport. (2)
____________________________________________________________________
5. Rano wstaję, myję się, ubieram się, jem śniadanie, a następnie myję sobie zęby. (2)
____________________________________________________________________
.........../40
2A
23
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A. Wie sagt man auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht.
Przetłumacz na język niemiecki, pamiętając o rodzajnikach. ………/5
karetka pogotowia: ________________ znak drogowy: __________________________________
sanitariusz: ______________________ bank: _________________________________________
helikopter: _______________________ plakat reklamowy: ________________________________
stacja benzynowa: _________________ ścieżka rowerowa: ________________________________
nosze: __________________________ korek: _________________________________________
B. Setze die passenden Verben und Endungen ein. Uzupełnij zdania, wpisując właściwe czasowniki oraz końcówki
rodzajników. ………/7
1. Der Hund ____________________ unter d______ Auto. 2. Der Helikopter ____________________
über d______ Dorf. 3. Das Polizeiauto ____________________ vor d______ Tankstelle. 4. Das Kind
____________________ den toten Hund auf d______ Bank. 5. Das Kind ____________________
sich auf d______ Bank, neben d______ Hund. 6. Der Radfahrer ____________________ das Fahrrad an
d______ Baum. 7. Das Schild ____________________ an d______ ( ______ ) Straßenrand.
C. Antworte frei. Odpowiedz na pytania. ………/6
1. Wo liegt das Deutschbuch? ___________________________________________________
2. Wo sitzt Patrick? __________________________________________________________
3. Wohin soll ich das Plakat hängen? ______________________________________________
4. Wohin legst du den Mantel? __________________________________________________
5. Wohin hast du die Schuhe gestellt? _____________________________________________
6. Wo steht der Lehrer? _______________________________________________________
D. Stelle die Frage. Ułóż pytania do odpowiedzi. ………/5
1. _______________________________________________________ ? Auf der Trage.
2. _______________________________________________________ ? Ins Krankenhaus.
3. _______________________________________________________ ? An dem Baum.
4. _______________________________________________________ ? An den Baum.
5. _______________________________________________________ ? Auf die Bank.
E. Wie ist der Unfall passiert? Erzähle. (Schreibe mindestens fünf Sätze.) Napisz przynajmniej pięć zdań o tym,
jak doszło do wypadku. ………/5
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
4
.........../36
2A
24
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
T
E
S
T

1
4 F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. ………/8
1. Gdzie jest mój telefon komórkowy? Gdzie go położyłeś? (2)
____________________________________________________________________
2. Policjant siedzi w samochodzie i dzwoni do swojej żony. (2)
____________________________________________________________________
3. Czy widziałeś Cezara, naszego psa? Tak, siedzi pod drzewem. (2)
____________________________________________________________________
4. Gdzie powinienem postawić twój komputer? Postaw go na podłodze między regałami na książki. (2)
____________________________________________________________________
.........../36
2A
25
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A. Setze die passenden Präpositionen und Endungen ein.
Uzupełnij zdania, wpisując właściwe przyimki oraz końcówki rodzajników. ………/6
1. Im Sommer möchte ich _________ Meer fahren, aber meine Eltern wollen _________ Gebirge fahren.
2. Wo warst du im Sommer? _________ Spanien? Nein, ich war _________ d____ Türkei. 3. _________
Gebirge kann man schöne Wanderungen machen. 4. Fahren wir _________ Berlin? Nein, ich war schon oft
_________ Berlin. 5. Ich surfe gern. Also fahre ich _________ d____ Gardasee. _________ Gardasee ist
es immer windig. 6. Urlaub _________ Schwarzwald. Wie langweilig! Ich möchte so gern _________ d____
Adria fahren. 7. Die Meiers haben ein Ferienhaus direkt _________ Rhein, in der Nähe von Boppard.
B. Was sagt Herr Steiner? Berichte. Co mówi pan Steiner? Dokończ zdania. ………/4
„Ich möchte Urlaub in Italien machen. In Italien ist das Wetter immer schön. Die Leute sind nett. Man isst sehr gut
in Italien. Meine Frau war aber schon mehrmals in Italien. Sie will also Urlaub in Marokko machen. Aber ein Urlaub
in Marokko ist sehr teuer. Vielleicht machen wir dieses Jahr keinen Urlaub.“
Herr Steiner sagt, dass _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Er meint, dass __________________________________________________________
____________________________________________________________________
Er findet, dass __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
C. Antworte frei. Odpowiedz na pytania. ………/4
1. Was machst du, wenn das Wetter morgen schlecht ist?
____________________________________________________________________
2. Was nimmst du mit, wenn du an die Adria fährst?
____________________________________________________________________
3. Was kaufst du, wenn du auf dem Markt bist?
____________________________________________________________________
4. Was braucht man, wenn es regnet?
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
5
.........../36
2A
26
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
D. Stelle die Frage. Ułóż pytania do odpowiedzi. ………/5
1. ____________________________________________ ? Nach Frankreich.
2. ____________________________________________ ? Ja, das weiß ich.
3. ____________________________________________ ? Dann bleibe ich zu Hause.
4. ____________________________________________ ? Ich nehme mein Deutschbuch mit.
5. ____________________________________________ ? Leider regnet es.
E. Was möchtest du im Urlaub machen? Erzähle. (Schreibe mindestens fünf Sätze.)
Napisz przynajmniej pięć zdań o tym, co chciałabyś/chciałbyś robić podczas urlopu. ………/5
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. ………/12
1. Dokąd jedziesz przyszłego lata? Następnego lata nie mam urlopu. Zostaję w domu. (3)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Jeśli chcę się zrelaksować, jadę do Bichelbach. W górach można się zrelaksować. (3)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Kiedy jadę w góry, biorę zawsze moją kurtkę. (2)
____________________________________________________________________
4. Czy słyszałeś, że Max był w Rzymie? (2)
____________________________________________________________________
5. Jaka jest dzisiaj pogoda? Jest zimno i pada. (2)
____________________________________________________________________
.........../36
T
E
S
T

1
5
2A
27
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A
B
S
C
H
L
U
S
S
T
E
S
T A. Welches Wort passt in welche Lücke? Vier Wörter passen in keine Lücke. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.
Uwaga! Cztery wyrazy nie pasują do żadnej luki. ………/6
Liebe Eltern,
ich bin (1) ______________ hier in Hastings angekommen und ich bin superglücklich! Die Reise (2)
______________ ein bisschen anstrengend. Wir sind zwar pünktlich in Luton (3) ______________ , aber die
Busfahrt hierher war eine richtige Tortur! Wir haben über vier (4) ______________ gebraucht. Hauptsache, ich
bin jetzt hier. In (5) ______________ Gastfamilie wohnt auch ein Mädchen aus Spanien, Carmen. Sie besucht
auch einen (6) ______________ , also fahren wir morgens zusammen zur Schule. Sie (7) ______________
schon gut Englisch und ist sehr sportlich. In (8) ______________ Freizeit will sie viel Sport treiben. Sie kann schon
segeln, aber sie (9) ______________ noch besser werden. Ich war heute zum ersten Mal in der Schule. Wir haben
viel (10) ______________ und sogar einen Song von den Beatles gesungen. Toll! Ich (11) ______________
jetzt Schluss machen, (12) ______________ ich eine Verabredung mit zwei Mädchen aus der Gruppe habe.
Also ... Tschüs.
Eure Franziska
A. gelandet B. gestern Abend C. ist D. meine E. kann F. Englischkurs G. Stunden
H. seiner I. war J. ihrer K. muss L. gesprochen M. meiner N. weil O. darf P. will
B. Wie sagt man auf Deutsch? Przetłumacz zdania na język niemiecki. ………/12
1. W wolnym czasie surfuję po internecie. (1)
____________________________________________________________________
2. Czy to jest telefon komórkowy Tiny? Tak, to jest jej telefon. (2)
____________________________________________________________________
3. Do kogo należą te książki? Do ciebie? (1)
____________________________________________________________________
4. Czy możesz pożyczyć mi swoją rakietę do tenisa? (1)
____________________________________________________________________
5. Chcę otrzymać dobrą ocenę, więc muszę więcej się uczyć. (2)
____________________________________________________________________
6. Nie przyjdę, bo nie mam ochoty. (2)
____________________________________________________________________
7. Dzisiaj wieczorem nie mogę wyjść z moimi przyjaciółmi. (1)
____________________________________________________________________
8. Co się wydarzyło 11 września 2001 roku? (1)
____________________________________________________________________
9. Czy naprawiłeś komputer? (1)
____________________________________________________________________
.........../32
2A
28
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A
B
S
C
H
L
U
S
S
T
E
S
T
S
arah ist eine gutaussehende 18-jährige Schülerin. Ab und zu jobbt sie
als Model für eine Agentur, die Modekataloge macht. „Das finde ich toll
und es macht mir Spaß. Ich mag diesen Job, weil man reisen und dabei viele
interessante Leute kennen lernen kann.“ Nach der Schule möchte Sarah noch
einige Zeit als Model arbeiten. Aber dann möchte sie studieren. Ja, denn sie will
Tierärztin werden, sie mag Tiere!
In ihrer Freizeit zieht sie ganz normale Klamotten an, sie geht in Jeans und
T-Shirts ins Kino oder in die Disco. Auf das Gewicht muss Sarah nicht achten
(sie wiegt im Moment 54 Kilo). Also isst sie oft und gern Spaghetti, Pizza und
Pommes.
Die Freunde in der Clique sagen, sie ist ganz normal, auch wenn sie Model
ist. Am Anfang waren einige Freundinnen neidisch. Aber jetzt sagen alle,
dass sie gar nicht arrogant oder eingebildet ist. Sie hat ihren Charakter und
Persönlichkeit nicht verändert.
C. Richtig oder falsch? Lies den Text und kreuze an.
Prawda (R) czy fałsz (F)? Przeczytaj tekst i zakreśl odpowiednio. ………/5
R F
1.
Sarah hat einen Nebenjob als Model.
2.
Nach der Schule will Sarah nicht zur Universität gehen.
3.
In ihrer Freizeit zieht sich Sarah immer elegant an.
4.
Sarah kauft ihre Klamotten nur aus dem Modekatalog.
5.
Viele Freundinnen sagen, Sarah ist nicht mehr dieselbe wie früher.
D. Lies die Sätze 1 bis 9. Ist die Aussage richtig oder falsch?
Przeczytaj zdania 1-9. Następnie wysłuchaj dwukrotnie trzech krótkich nagrań.
Po wysłuchaniu zakreśl, która informacja jest prawdziwa (R), a która fałszywa (F). ………/9
R F
1.
Im Sportclub Topfit kann man Volleyball spielen.
2.
Nur Sportfanatiker gehen regelmäßig in den Sportclub Topfit.
3.
Die Telefonnummer von dem Sportclub Topfit lautet 82 36 719.
4.
Ein Stromausfall hat das ganze Land lahm gelegt.
5.
Der Stromausfall hat Schäden in Höhe von 300 Millionen Euro verursacht.
6.
Infolge des Stromausfalles sind zwei Menschen gestorben.
7.
Der Zug aus Stuttgart fährt um 10.27 Uhr ein.
8.
Der ICE nach München fährt von Gleis 7 ab.
9.
Der Regionalzug nach Augsburg hat 20 Minuten Verspätung.
.........../32
2A
29
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
1
Przykładowe rozwiązanie:
Ich kann sehr gut Fußball spielen. Ich kann nicht
so gut schwimmen. Ich kann überhaupt nicht
reiten. Ich kann sehr gut Volleyball spielen. Ich
kann nicht so gut Ski fahren. Ich kann überhaupt
nicht Golf spielen.
2
Ich muss in die Schule fahren, aber ich habe kein
Fahrrad. Du kannst mit dem Bus fahren./Ich muss
zur Arbeit fahren, aber ich habe kein Auto. Du
kannst mit der Straßenbahn fahren./Ich muss ins
Zentrum fahren, aber mein Fahrrad ist kaputt. Du
kannst mit der U-Bahn fahren.
3
können: ich kann, du kannst, er, sie, es kann,
wir können, ihr könnt, sie, Sie können
müssen: ich muss, du musst, er, sie, es muss,
wir müssen, ihr müsst, sie, Sie müssen
4
1. muss, kannst 2. kann, kann 3. müsst, müssen
4. müssen 5. kann, muss 6. können 7. Kannst,
muss 8. Könnt
5
1d, 2f, 3j, 4c, 5i, 6h, 7a, 8e, 9b, 10g
6
der Zug: abfahren, ankommen, Ver-
spätung haben, pünktlich sein
der Fahrgast: einsteigen, aussteigen, umstei-
gen, die Fahrkarte kaufen
der Schaffner: Auskunft geben, die Fahrkarten
kontrollieren
Der Zug fährt ab, kommt an, hat Verspätung,
ist pünktlich. Der Fahrgast steigt ein/aus/um,
kauft die Fahrkarte. Der Schaffner gibt Auskunft,
kontrolliert die Fahrkarten.
7
Fitnessstudio: Aerobic, Stepdance, Yoga,
Krafttraining
Reha-Klinik: Muskeltherapie, Kranken-
gymnastik, Rehabilitationskurs
Tennisclub: Tennis, Squash, Badminton
Schwimmbad: schwimmen, Bademeisterkurs,
Taucherkurs
Turnhalle: Gymnastik, Basketball, Volleyball,
Handball
In einem Fitnessstudio kann man Aerobic,
Stepdance, Yoga und Krafttraining machen. In
einer Reha-Klinik kann man eine Muskeltherapie
und Krankengymnastik machen und einen
Rehabilitationskurs besuchen. In einem Tennisclub
kann man Tennis, Squash und Badminton spielen.
In einem Schwimmbad kann man schwimmen,
einen Bademeisterkurs oder einen Taucherkurs
besuchen. In einer Turnhalle kann man Gymnastik
machen, Basketball, Volleyball oder Handball
spielen.
8
Situation 1
Przykładowe rozwiązanie:
° Guten Tag. Ich will morgen nach Rom fahren.
Können Sie mir ein paar Züge nennen?
l Wann wollen Sie fahren?
° Ich will in der Nacht fahren. Ich brauche also
einen Platz im Schlafwagen.
l Sie können um 17.24 fahren, aber sie müssen
in Verona umsteigen.
° Nein, ich will nicht umsteigen.
l Dann müssen Sie um 22.50 fahren.
° Und wann kommt der Zug in Rom an?
l Sie sind dann um 8.55 in Rom.
Situation 2
Przykładowe rozwiązanie:
° Peter, kann ich bitte dein Mofa haben?
l Warum? Was musst du machen?
° Ich muss schnell zu Karin fahren.
l Aber du kannst nicht fahren.
° Doch, ich kann sehr gut fahren.
l Nein, das glaube ich nicht. Ich gebe dir mein
Mofa nicht. Du kannst mit dem Fahrrad
fahren.
9
Ich will Ski fahren lernen. Du musst also einen
Skikurs besuchen./Ich will fit und gesund bleiben.
Du musst also viel Sport treiben./Ich will viele
Leute kennen lernen. Du musst also in den
Jugendklub gehen./Ich will Musiker werden.
Du musst also das Konservatorium besuchen./Ich
will den Eiffelturm sehen. Du musst also nach
Paris fahren.
10
wollen: ich will, du willst, er, sie, es will, wir wollen,
ihr wollt, sie, Sie wollen
11
1. will 2. wollen 3. will 4. will 5. Willst
6. wollt 7. wollen 8. wollen
12
1. kann 2. kann, will 3. kann, muss 4. wollen
5. Kann 6. will, muss 7. Wollen 8. muss/will
13
1b; 2g; 3a; 4e; 5h; 6d; 7c; 8f
1. Ich treibe Sport, weil ich fit bleiben will.
2. Ich gehe ins Schwimmbad, weil ich
schwimmen lernen will.
3. Ich fahre nach Deutschland, weil ich Deutsch
lernen will.
4. Ich rufe Anna an, weil ich sie ins Kino einladen
will.
5. Ich lerne nicht, weil ich fernsehen will.
6. Ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich Aerobic
machen will.
7. Ich gehe ins Jugendzentrum, weil ich neue
Leute kennen lernen will.
8. Ich lerne Französisch, weil ich nach Paris
fahren will.
14
Przykładowe rozwiązanie:
1. Weil ich Deutsch mag.
2. Weil ich mit ihr lernen will.
3. Weil ich fit bleiben will.
4. Weil ich zu Karin fahren muss.
5. Weil ich keine Zeit habe.
6. Weil ich Englisch lernen will.
7. Weil ich lernen muss.
8. Weil ich fernsehen will.
15
1. Frau Meier muss morgen nach Berlin fahren,
aber ihr Auto ist kaputt.
2. Wann kannst du zu mir kommen?
3. Musst du heute Nachmittag zu Hause
bleiben?
4. Ich kann heute Abend nicht kommen.
5. Petra will morgen in die Turnhalle gehen.
6. Können Sie mir den Weg zum Bahnhof
erklären?
7. Ich will gute Noten in Deutsch bekommen,
also muss ich viel lernen.
8. Ich kann leider nicht kommen, weil ich lernen
muss.
16
dürfen: ich darf, du darfst, er, sie, es darf,
wir dürfen, ihr dürft, sie, Sie dürfen
17
1. darf, darfst 2. dürfen 3. darf 4. dürfen
5. darf 6. darf 7. dürft 8. dürfen
18
Przykładowe rozwiązanie:
Zu Hause muss ich mein Zimmer aufräumen, den
Tisch decken, meiner Mutter helfen ... ; Zu Hause
darf ich bis spät fernsehen, telefonieren, laut sein
... ; Zu Hause darf ich nicht spät schlafen gehen,
abends weggehen, lange telefonieren ...
19
Od lewej: 4, 7, 6, 8, 3, 1, 2, 5
20
Przykładowe rozwiązanie:
° Sie dürfen hier nicht parken.
l Warum darf ich hier nicht parken?
° Hier ist Parkverbot. Haben Sie das Schild nicht
gesehen?
° Tut mir Leid, ich habe das Schild nicht gesehen.
Aber ich fahre sofort weg.
21
1. kann 2. darf 3. können 4. dürfen
5. darf 6. kann 7. Kannst, kann 8. Darf
22
1. müssen, müssen 2. darf 3. Darf, darfst, musst
4. muss 5. darf 6. darf 7. muss 8. müssen
23
Herr Müller, Sie dürfen nicht rauchen. Herr Müller,
Sie dürfen keinen Alkohol trinken. Herr Müller, Sie
müssen viel Sport treiben.
24
Przykładowe rozwiązanie:
Petra will mit ihrem Freund ausgehen. Wir
müssen zu Hause helfen. Ich kann sehr gut
Ski fahren. Anna und David können zur Party
kommen. Man darf in der Bibliothek nicht
sprechen. Man muss in der Klasse ruhig sitzen.
25
von Geburt an, kann, benutzt, Laptop, Sprach-
ausgabe, E-Mails, muss, vorlesen, surfen,
Hund, zur Schule, verlaufen
26
1. Martina darf nach 20 Uhr nicht ausgehen.
2. Wann müsst ihr zu Hause sein?
3. Sie können mit dem Zug nach Berlin fahren.
4. Wir wollen in Italien Urlaub machen.
5. Hier darf man nicht telefonieren.
6. Ich kann nicht kommen, weil ich krank bin.
7. Eva will tanzen gehen, aber sie darf nicht.
27
Przykładowe rozwiązanie:
Peter, kannst Du mir bitte helfen? - Warum
kannst du heute mit mir nicht ins Stadion gehen?
- Willst du heute Abend mit mir ausgehen?/
Wollen wir heute Abend ausgehen? - Darf man im
Zentrum/in der Stadtmitte/in der Fußgängerzone
parken? - Was können Behinderte nicht machen?-
Ich kann meinen PC nicht reparieren. - Ich muss
zu Hause bleiben, weil ich lernen muss. - Tut mir
Leid, aber ich kann heute nicht ins Kino gehen/
kommen. - Ich treibe Sport, weil ich fit bleiben
will. - Vor dem Einkaufszentrum darf man nicht
parken./Man darf vor dem Einkaufszentrum nicht
parken.

Lekti on 11
2A
30
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
1
1c; 2d, 3h, 4e, 5f, 6a, 7b, 8i, 9g
2
1c, 2e, 3h, 4g, 5a, 6b, 7d, 8f
3
b. 1969, e. 1972, f. 1997, a. 1945, d. 1961, h. 1999,
g. 1989, c. 1986
4
Transkrypcja:
1945 war der 2. Weltkrieg zu Ende.
1961 hat die DDR eine Mauer in Berlin gebaut.
1969 sind die Astronauten Armstrong und Aldrin
auf dem Mond gelandet.
1972 haben die Olympischen Spiele in München
stattgefunden.
1986 ist in Tschernobyl ein AKW explodiert.
1989 ist die Berliner Mauer gefallen.
1997 ist Prinzessin Diana bei einem Unfall
gestorben.
1999 hat der Schriftsteller Günter Grass den
Nobelpreis für Literatur bekommen.
5
gelandet – landen
gestorben – sterben
gebaut – bauen
gefallen – fallen
explodiert – explodieren
stattgefunden – stattfinden
bekommen – bekommen
geworden – werden
gefeiert – feiern
fahren – gefahren
gewinnen – gewonnen
singen – gesungen
sehen – gesehen
bleiben – geblieben
verlieren – verloren
einstürzen – eingestürzt
aufbauen – aufgebaut
erreichen – erreicht
6
wohnen – gewohnt
kaufen – gekauft
sprechen – gesprochen
haben – gehabt
gehen – gegangen
machen – gemacht
aufstehen – aufgestanden
essen – gegessen
kommen – gekommen
trinken – getrunken
geben – gegeben
sehen – gesehen
7
Przykładowe rozwiązanie:
Gestern bin ich ins Kino gegangen. Vorgestern
habe ich Frau Schulz gesehen. Gestern Abend
habe ich in einem Restaurant gegessen. Letzte
Woche ist meine Tante Irene gekommen. Vor zwei
Wochen habe ich mit Professor Müller gesprochen.
Vor zwei Monaten habe ich Markus mein Fahrrad
gegeben. Letzten Monat habe ich den PC gekauft.
Letztes Jahr habe ich in Berlin gewohnt. Vor zwei
Jahren habe ich mit Stefan Schluss gemacht.
8
2. Ich habe schon mit ihm gesprochen.
3. Ich bin schon nach Berlin gefahren.
4. Ich bin schon einkaufen gegangen.
5. Ich habe sie schon besucht.
6. Ich habe ihn schon gegessen.
7. Ich habe ihn schon getrunken.
8. Ich habe sie schon gelernt.
9
Przykładowe rozwiązanie:
Ich bin um 1.30 Uhr schlafen gegangen. Ich bin
um 1 Uhr nach Hause zurückgekommen. Ich war
mit meiner Freundin in der Disko. Dort habe
ich getanzt. Ich hatte kein Handy. Ich habe 30
Euro ausgegeben. Natürlich! Ich habe viel Spaß
gehabt!
10
czasowniki regularne: gekauft, aufgemacht,
besucht, gerast, erreicht, gemacht, gefeiert,
eingestürzt
czasowniki nieregularne: begonnen, angerufen,
geflogen, geblieben, geworden, stattgefunden,
verloren
11
sein: ich war, du warst, er, sie, es war,
wir waren, ihr wart, sie, Sie waren
haben: ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte,
wir hatten, ihr hattet, sie, Sie hatten
12
Przykładowe rozwiązanie:
2. Früher hatte sie viele Freunde.
3. Gestern war ich in München.
4. Gestern waren wir im Jugendzentrum.
5. Gestern war er zu Hause.
6. Früher hattest du viele Probleme.
7. Früher waren sie frisch und munter.
8. Vor 10 Jahren hatten wir viel Geld.
13
heute, gestern, vorgestern, vor drei Tagen, letzte
Woche, vor 10 Tagen, vor zwei Wochen, letzten
Monat, vor zwei Monaten, letztes Jahr, vor zwei
Jahren
14
Przykładowe rozwiązanie:
1. Nein, nicht gestern, sondern vorgestern.
2. Nein, nicht letzte Woche, sondern vor zwei
Wochen.
3. Nein, nicht vor 10 Tagen, sondern vor einem
Monat.
4. Nein, nicht letzten Monat, sondern letzte
Woche.
5. Nein, nicht letztes Jahr, sondern vor zwei
Jahren.
6. Nein, nicht vor zwei Tagen, sondern vor drei
Tagen.
7. Nein, nicht letzten Sommer, sondern letzten
Winter.
8. Nein, nicht letzten Winter, sondern letzten
Sommer.
15
Ich bin um 7.10 Uhr ins Bad gegangen und habe
geduscht. Um 7.30 Uhr habe ich mich angezogen, ich
bin in die Küche gegangen und habe gefrühstückt.
Um 7.45 Uhr bin ich zur Schule gefahren. Von 8
bis 13.10 Uhr bin ich in der Schule gewesen. Um
13.15 Uhr bin ich nach Hause zurückgefahren. Um
13.30 Uhr bin ich zu Hause angekommen und ich
habe zu Mittag gegessen. Von 14 bis 15 habe ich
ferngesehen, Musik gehört und Zeitung gelesen.
Von 15 bis 17 habe ich Hausaufgaben gemacht und
für die Schule gelernt. Um 17 Uhr habe ich Karin
angerufen. Um 17.15 Uhr bin ich in die Turnhalle
gegangen. Ich habe dort Karin getroffen und ich
habe mit ihr gesprochen. Um 19 Uhr habe ich
zu Abend gegessen. Von 20 bis 22 Uhr habe ich
ferngesehen und dann um 22 Uhr bin ich schlafen
gegangen.
16
Marion Katja
Wo?
Wohin?
nach Italien,
nach Lignano
nach London
Wann? im Sommer letzten Monat
Wie lange? zwei Wochen,
vom 5. bis
zum 19. Juli
fünf Tage
Mit wem? mit ihrer
Clique
mit ihren Schul-
kameraden
Was? gebadet, viel
Spaß gehabt,
in die Disko
gegangen,
viele Leute
kennen
gelernt
das Parlament,
den
Buckingham-
Palace
gesehen, im
British Musem
gewesen,
viel Englisch
gesprochen
Transkrypcja:
° Marion, wohin bist du im Sommer gefahren?
l Nach Italien, und zwar nach Lignano.
° Schön! Und wie lange bist du dort geblieben?
l Zwei Wochen, vom 5. bis zum 19. Juli.
° Mit wem warst du dort?
l Mit meiner Clique. Wir waren 8 Personen.
° Das ist aber toll! Urlaub ohne Eltern ... Und
was habt ihr da gemacht?
l Wir haben natürlich jeden Tag gebadet, viel
Spaß gehabt, sind oft in die Disko gegangen.
Und wir haben auch eine Menge Leute
kennen gelernt!
° Katja, du bist also nach London gefahren,
nicht wahr?
o Ja.
° Und wann?
o Letzten Monat.
° Bist du allein hingefahren?
o Aber nein. Ich bin mit meinen Schul-
kameraden gefahren. Unser Englischlehrer,
Herr Thomson, hat die Klassenfahrt
organisiert.
° Wie lange seid ihr in London geblieben?
o Fünf Tage.
° Und was habt ihr gemacht?
o Ach, wir haben vieles gesehen: das Parlament,
den Buckingham-Palace. Wir sind natürlich
im British Museum gewesen, und wir haben
natürlich viel Englisch gesprochen.
17
Anna hat getanzt. Anna hat gestern Abend
getanzt. Anna hat gestern Abend in der Disko
getanzt.
Herr Schulz hat gearbeitet. Herr Schulz hat bis 20
Uhr gearbeitet. Herr Schulz hat bis 20 Uhr im Büro
gearbeitet.
Ich bin geblieben. Ich bin den ganzen Nachmittag
geblieben. Ich bin den ganzen Nachmittag zu
Hause geblieben.
Petra hat ferngesehen. Petra hat am Nachmittag
ferngesehen. Petra hat am Nachmittag zwei
Stunden ferngesehen.
Ich habe angerufen. Ich habe um 17 Uhr
angerufen. Ich habe um 17 Uhr meine Freundin
angerufen.
Der Lehrer hat diktiert. Der Lehrer hat heute
diktiert. Der Lehrer hat heute die Regeln diktiert.
Lekti on 12
2A
31
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
18
1. ist 2. ist 3. hat 4. hat 5. ist 6. ist 7. hat
8. hat 9. hat 10. ist 11. hat 12. ist
19
Lukas hat am achtundzwanzigsten November
Geburtstag. Alexander hat am achten August
Geburtstag. Frau Weigel hat am neunzehnten
Mai Geburtstag. Frau Weber hat am fünfund-
zwanzigsten Februar Geburtstag. Herr Schulz
hat am zweiten April Geburtstag.
20
1. hat ... komponiert
2. hat ... entdeckt
3. hat ... gemacht
4. hat ... gegründet
5. hat ... gebaut
6. hat ... gemalt
7. hat ... geholfen
8. hat ... geheiratet
9. hat ... bestiegen
10. ist ... geworden
21
Przykładowe rozwiązanie:
Gestern bin ich zum Bahnhof gegangen. Dort habe
ich die Fahrkarte gekauft. Dann bin ich in den Zug
eingestiegen. Nach 10 Minuten ist der Kontrolleur
gekommen und er hat die Fahrkarten kontrolliert.
Gegen 12 Uhr hatte ich Hunger und ich bin also in
den Speisewagen gegangen. Dort habe ich eine
Bratwurst gegessen und eine Cola getrunken.
Dann bin ich ins Abteil zurückgegangen. Im Abteil
habe ich Zeitung gelesen und mit anderen Leuten
gesprochen. Um 14.40 bin ich pünktlich in Frankfurt
angekommen.
22
Herr Beller ist 1961 in Frankfurt geboren. Mit 6
Jahren, und zwar im Jahr 1967, hat er sein erstes
Fahrrad bekommen. 1970 hat er Urlaub mit seiner
Familie in Italien gemacht. 1980 hat er das Abitur
gemacht. 1981 ist er nach Stuttgart gezogen und
hat dort Biologie studiert. Im Jahr 1982 hat er sein
erstes Auto gekauft. 1985 har er Sylvia kennen
gelernt. 1988 hat er zu arbeiten begonnen. 1989
hat er Sylvia geheiratet und drei Jahre später ist
er Vater geworden. 1996 hat er seine eigene Firma
gegründet. Im Jahre 2003 hat er ein neues Haus
gekauft.
23
Ich bin nach Hause zurückgekommen. Niemand ist
da gewesen. Ich habe den Fernseher eingeschaltet
und ferngesehen. Dann habe ich meine Freundin
Karin angerufen: Wir haben lange am Telefon
gesprochen. Dann habe ich Hunger gehabt, ich
bin in die Küche gegangen, habe den Kühlschrank
aufgemacht und etwas zum Essen genommen.
Um 17 Uhr ist meine Mutter von der Arbeit
zurückgekommen. Sie hat meine Hausaufgaben
kontrolliert und mich in Geschichte abgefragt. Ich
habe auf alle Fragen geantwortet. Dann hat meine
Mutter das Abendessen vorbereitet. Nach dem
Essen bin ich in die Musikschule gegangen und ich
bin bis 22 Uhr dort geblieben.
24
1. sind ... eingestürzt/Die Zwillingstürme sind am
11. September 2001 eingestürzt.
2. hat ... stattgefunden/Die Fußball-WM 2002 hat
in Süd-Korea und Japan stattgefunden.
3. hat ... verursacht/Die Flutkatastrophe hat viele
Schäden in Ostdeutschland verursacht.
4. ist ... gestorben/Prinzessin Diana ist 1998
gestorben.
5. hat ... geschrieben/Dante hat Die Göttliche
Komödie geschrieben.
6. ist ... gefahren/Die Klasse 4A ist nach
Hildesheim gefahren.
7. bist ... gewesen/Im Sommer 2003 bin ich in
Spanien gewesen.
8. hast ... gemacht/Ich habe für die Schule
gelernt.
9. bist ... gekommen/Ich habe den Bus verpasst.
25
Wann bist du mit deiner Klasse nach Deutschland
gefahren?
Wer hat die Fußball-WM gewonnen?
Hast du mit dem Schuldirektor gesprochen?
Was hast du den ganzen Tag gemacht?
Was ist am 11. September 2001 in New York
passiert?
Wann ist Albert Einstein geboren? Wo hat er
gelebt?
Ich bin in England gewesen und habe einen
Englischkurs besucht.
Ich habe meinen Geburtstag mit meinen
Freunden gefeiert.
Ich bin gestern den ganzen Tag zu Hause
geblieben und habe ferngesehen.
Mein Freund hat eine Party organisiert und er hat
mich eingeladen.
26
zaczynać (się), skręcać, oferować, prosić, zostawać,
łamać, przynosić, myśleć, mieć pozwolenie, jeść,
jeździć, upadać, znaleźć, latać, dawać, chodzić,
wygrywać, mieć, zatrzymywać (się), wisieć,
nazywać się, pomagać, znać, przychodzić, potrafić,
zostawiać, biegać, czytać, leżeć, lubić, musieć, brać,
radzić, jeździć konno, wołać, świecić, spać, bić,
pisać, pływać, widzieć, być, śpiewać, siedzieć, mieć
powinność, mówić, stać, umierać, nosić, spotykać,
pić, czynić, zapominać, stracić, myć, zostać,
wiedzieć, chcieć
2A
32
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
Lekti on 13
1
der Hals (die Hälse); das Bein, die Beine; der Arm,
die Arme; die Nase (die Nasen); der Mund (die
Münder); der Fuß, die Füße; die Hand, die Hände;
der Zahn, die Zähne; der Finger, die Finger; das
Auge, die Augen; der Bauch (die Bäuche); der
Rücken (die Rücken)
2
Kopf: denken/Mund: sprechen, singen/Nase:
riechen/Hände: anfassen, berühren, Volleyball
spielen/Füße: Fußball spielen, laufen/Ohren:
hören/Augen: sehen/Beine: laufen, spazieren
gehen/Finger: tippen
Mit dem Mund kann man sprechen und singen.
Mit der Nase kann man riechen. Mit den Händen
kann man anfassen, berühren, Volleyball spielen.
Mit den Füßen kann man laufen und Fußball
spielen. Mit den Ohren kann man hören. Mit den
Augen kann man sehen. Mit den Beinen kann man
laufen, spazieren gehen. Mit den Fingern kann
man tippen.
3
Nr.1 hat vier Hände, ein Bein, zwei Füße, drei Ohren
und keine Nase; Nr.2 hat drei Füße, zwei Hände, nur
einen Arm, keinen Mund und nur ein Auge. Nr.3
hat drei Beine, nur einen Arm, keine Nase, keinen
Mund und nur ein Ohr.
4
Przykładowe rozwiązanie:
Ich habe keine Nase. Ich kann nicht riechen./Ich
habe nur einen Arm. Ich kann nicht Volleyball
spielen./Ich habe nur ein Ohr. Ich kann nicht so
gut hören./Ich habe keine Augen. Ich kann nicht
sehen.
5
mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, Ihnen
6
Przykładowe rozwiązanie:
Wie geht’s Frau Schulz? Ihr geht es schlecht./Wie
geht’s dir? Mit geht es nicht so gut./Wie geht’s
Peter? Ihm geht es gut./Wie geht’s den Kindern?
Ihnen geht es sehr gut.
7
der Sekretärin, ihr/dem Direktor, ihm/den
Schülern, ihnen/dem Opa, ihm/der Oma, ihr/den
Kindern, ihnen/den Zwillingen, ihnen
8
Przykładowe rozwiązanie:
Wem tut der Kopf weh? Deinem Opa?/Wem tun die
Zähne weh? Deinen Eltern?/Wem tun die Ohren
weh? Deiner Schwester?/Wem tut der Bauch weh?
Deinem Bruder?
9
2. Ihm tut der Hals weh.
3. Ihr tut der Kopf weh.
4. Ihr tut der Körper weh.
5. Ihnen tut die Nase weh.
6. Mir tut der Bauch weh.
10
1. Mir tut der Kopf weh. Ich kann nicht lernen.
2. Markus tut der Hals weh. Er kann nicht singen.
3. Mein Fuß tut weh. Ich kann nicht Fußball
spielen.
4. Dem Opa tun die Zähne weh. Er kann nicht
essen.
5. Eva tun die Augen weh. Sie kann nicht lesen.
6. Meine Hand tut weh. Ich kann nicht schreiben.
11
Przykładowe rozwiązanie:
2. Seit vorgestern geht es mir nicht so gut.
3. Seit zwei Tagen habe ich Fieber.
4. Seit einer Woche habe ich Kopfschmerzen.
5. Seit einem Jahr bin ich Vegetarier.
6. Seit zwei Jahren esse ich kein Fleisch mehr.
7. Seit einem Monat gehe ich ins Fitnessstudio.
8. Seit zwei Monaten kenne ich Monika.
12
sollen: ich soll, du sollst, er, sie, es soll,
wir sollen, ihr sollt, sie, Sie sollen
13
1. soll, sollst 2. sollen, sollt 3. soll, soll 4. soll,
soll 5. soll, sollst 6. soll, soll 7. soll, soll 8. sollen,
sollen
14
Kauf! Kauft! Kaufen Sie!/Mach! Macht! Machen
Sie!/Geh! Geht! Gehen Sie!/Besuch! Besucht!
Besuchen Sie!/Trink! Trinkt! Trinken Sie!/Arbeite!
Arbeitet! Arbeiten Sie!/Antworte! Antwortet!
Antworten Sie!/Finde! Findet! Finden Sie!/Fahr!
Fahrt! Fahren Sie!/Schlaf! Schlaft! Schlafen Sie!/
Nimm! Nehmt! Nehmen Sie!/Iss! Esst! Essen Sie!/
Ruf an! Ruft an! Rufen Sie an!/Hör auf! Hört auf!
Hören Sie auf!/Sei! Seid! Seien Sie!/Hab! Habt!
Haben Sie!
15
2. Ja, ruf den Arzt an! Ja, rufen Sie den Arzt an!
3. Ja, bleib zu Hause! Ja, bleiben Sie zu Hause!
4. Ja, geh schlafen! Ja, gehen Sie schlafen!
5. Ja, trink Tee! Ja, trinken Sie Tee!
6. Ja, iss viel Obst! Ja, essen Sie viel Obst!
7. Ja, treib Sport! Ja, treiben Sie Sport!
8. Ja, sei fleißiger! Ja, seien Sie fleißiger!
16
2. Ruf den Arzt an!
3. Hol die Kinder ab!
4. Lade Eva ein!
5. Sprich langsam!
6. Komm um 17 Uhr!
7. Sei um 20 Uhr zu Hause!
17
2. Trinkt doch etwas!
3. Arbeite doch weniger!
4. Nehmt doch das Taxi!
5. Hör doch auf zu lernen!
6. Kauf doch ihr ein Geschenk!
7. Mach doch eine Diät!
8. Hör doch auf zu rauchen!
9. Kommt doch nicht zu spät zurück!
10. Lerne doch mehr!
18
Przykładowe rozwiązanie:
1. Schenk ihr eine CD!
2. Lies ein Buch!
3. Ruf Peter an!
4. Lade Anna ein!
5. Sprich mit dem Direktor!
6. Geh zu Professor Meier!
7. Fahr zum Bahnhof!
19
Biernik: mich, dich, sich, uns, euch, sich
Celownik: mir, dir, sich, uns, euch, sich
20
2. sich 3. dir 4. mir 5. mich 6. dir 7. dir 8. uns
9. dich
21
1. mich 2. mir 3. mir 4. mich, mich 5. mir
6. mir, mich, mir 7. mich, mir 8. mich 9. mich
22
Przykładowe rozwiązanie:
am Morgen: das Gesicht, den Hals, die Ohren, die
Zähne/Vor dem Essen: die Hände/Nach dem Essen:
die Zähne, die Hände/Am Abend: die Zähne, die
Füße ...
Am Morgen wasche ich mir das Gesicht, den Hals,
die Ohren und die Zähne. Vor dem Essen wasche
ich mir die Hände. Nach dem Essen wasche ich mir
die Zähne und die Hände. Am Abend wasche ich
mir die Zähne, die Füße ...
23
1. Ich entspanne mich vor dem Fernseher.
2. Er schaut sich den Film im Fernsehen an.
3. Wir wollen uns ein neues Auto kaufen.
4. Ich ziehe mir die Jeans von meinem Bruder
an.
5. Wir treffen uns um 20 Uhr vor der Disko.
6. Er steht auf, rasiert sich und dann duscht er
sich.
7. Herr Schulz fühlt sich heute nicht sehr wohl.
8. Ich nehme mir Zeit und lese ein Buch.
24
5, 7, 1, 8, 2, 3, 10, 12, 4, 6, 9, 11
Kopfschmerzen, der Körper, Fieber, untersucht,
Bronchitis, im Bett bleiben, Antibiotika
Transkrypcja:
° Guten Tag, Herr Doktor.
l Ach, guten Tag, Herr Beckmann. Bitte nehmen
Sie Platz. Was kann ich für Sie tun?
° Herr Doktor, ich glaube, ich bin krank: Ich
habe Kopfschmerzen, mir tut der Körper weh,
ich habe Husten ...
l Haben Sie Fieber?
° Ja, seit gestern habe ich auch etwas Fieber, so
37,5°.
l Tja ... mal sehen ... ich muss Sie untersuchen,
bitte ...
° Soll ich das Hemd ausziehen?
l Ja, bitte ... also, tief einatmen ... Luft anhalten
... ausatmen. Und jetzt husten ...
° Na, Herr Doktor, was ist mit mir los? Muss ich
ins Krankenhaus?
l Aber nein, Herr Beckmann, das ist nur eine
leichte Bronchitis.
° Bronchitis?? Und was soll ich tun?
l Bleiben Sie ein paar Tage im Bett und
nehmen Sie diese Medikamente ein. Hier ist
das Rezept ...
25
Przykładowe rozwiązanie:
1. Was tut dir weh?
2. Tut dir der Bauch weh?
3. Seit wann bist du krank?
4. Wie geht’s deinem Bruder?
5. Wie geht’s deiner Mutter?
6. Ich habe Schnupfen.
7. Hilft Aspirin gegen Kopfschmerzen?
8. Was tust du für deine Gesundheit?
9. Soll ich Sport treiben?
10. Bist du Vegetarier?
26
Wie geht’s deiner Schwester?
Ist sie immer noch krank?
Wie soll ich das Arzneimittel nehmen?
Was tust du für deine Gesundheit? Und was soll
ich tun?
Ich fühle mich heute nicht sehr wohl, ich habe
Halsschmerzen und ich kann nicht sprechen.
Seit einer Woche habe ich Fieber, ich gehe zum
Arzt.
Ich will abnehmen.
Mein Vater soll nicht so viel rauchen, er soll sich
mehr bewegen.
Ich treibe regelmäßig Sport und ich ernähre mich
gesund.
Ich bin Nicht-Raucher(in).
2A
33
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
Lekti on 14
1
1. die Bank 2. die Tankstelle 3. der Baum 4.
der Krankenwagen 5. die Telefonzelle 6. die
Trage 7. der Helikopter 8. der Sanitäter 9. die
Polizistin 10. der Radfahrer 11. der Radweg 12.
das Werbeplakat 13. der Hund 14. das Warnschild
15. das Polizeiauto
2
jechać, ist gefahren/Das Auto ist zu schnell
gefahren.
widzieć, hat gesehen/Der Autofahrer hat den
Hund nicht gesehen.
hamować, hat gebremst/Der Autofahrer hat im
letzten Moment gebremst.
padać, hat geregnet/Die Straße war glatt, weil es
geregnet hatte.
wpaść, ist geraten/Das Auto ist ins Schleudern
geraten.
przejechać, hat überfahren/Das Auto hat den
Hund überfahren.
wpaść, ist gerast/Das Auto ist gegen einen Baum
gerast.
zauważyć, hat bemerkt/Eine Frau hat den Unfall
bemerkt.
zadzwonić, hat angerufen/Die Frau hat sofort die
Polizei angerufen.
przyjechać, ist angekommen/Nach wenigen
Minuten ist der Krankenwagen angekommen.
wyciągnąć, hat rausgeholt/Die Sanitäter haben
den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt.
kłaść, hat gelegt/Die Sanitäter haben den
Autofahrer auf den Boden gelegt.
zamykać, hat gesperrt/Die Polizei hat die Straße
gesperrt.
3
in, auf, an, über, unter, zwischen, vor, hinter, neben
4
Klaus sitzt im Auto./Klaus steht zwischen den
Autos./Klaus liegt unter dem Baum./Klaus steht
hinter dem Baum./Klaus liegt unter dem Tisch./
Klaus sitzt am Tisch./Klaus steht neben dem Auto./
Klaus steht vor dem Auto./Klaus sitzt auf der
Bank.
5
Sabine sitzt zwischen Timo und Tobias. Hinter ihr
sitzt Daniel. Vor ihr sitzt Silke.
Katrin sitzt zwischen Tobias und dem Fenster.
Hinter ihr sitzt Stefan. Vor ihr sitzt Eva.
Bernd sitzt zwischen der Tür und Peter. Hinter
ihm sitzt Max. Vor ihm sitzt niemand.
Tina sitzt zwischen Florian und der Wand. Hinter
ihr sitzt Eva. Vor ihr steht die Tafel.
Peter sitzt zwischen Bernd und Florian. Hinter
ihm sitzt Silke. Vor ihm sitzt der Lehrer.
6
Auf dem Teppich steht der Tisch. Auf dem Tisch
steht die Vase. In der Vase steht die Blume. Auf
der Blume sitzt die Biene.
Auf der Bank sitzt der Mann. Neben dem Mann
sitzt der Hund. Neben dem Hund sitzt die Katze.
Neben der Katze sitzt die Maus.
Vor dem Restaurant steht das Auto. In dem Auto
sitzt der Mann. Auf dem Auto steht das Fahrrad.
Auf dem Fahrrad sitzt das Kind.
Auf dem Tisch liegen die Bücher. Auf den Büchern
liegen die Hefte. Auf den Heften liegen die CDs.
Auf den CDs liegen die Bleistifte.
7
Przykładowe rozwiązanie:
Der Vater sitzt im Sessel und liest Zeitung. Neben
dem Sessel steht der Fernseher. Die Mutter steht
am Fenster. Der Sohn liegt auf dem Sofa und liest
ein Buch. Seine Schuhe liegen unter dem Sofa. Der
Hund liegt auf dem Teppich. Die Tochter sitzt auf
dem Teppich. Das Bild hängt an der Wand über
dem Sofa. Die Blume steht in der Ecke vor dem
Fenster.
8
Przykładowe rozwiązanie:
Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage.
Die Polizisten stellen sich auf die Straße. Der alte
Mann setzt sich an den Tisch. Das Kind legt den
Hund auf die Bank. Die Frau hängt die Gedenktafel
an den Baum. Der Radfahrer stellt das Fahrrad an
den Baum.
9
auf den Tisch, unter das Bett, in den Kühlschrank,
auf den Balkon/auf den Fernseher, hinter den
Schrank, auf das Regal, zwischen die Stühle/
auf den Stuhl, unter den Tisch, vor das Café-
Restaurant, auf die Straße/auf die Toilette, in das
Schlafzimmer, über den Computer, unter das Bett
10
Przykładowe rozwiązanie:
Ich stelle den Schreibtisch vor das Fenster. Ich
stelle den PC auf den Schreibtisch. Ich stelle den
Fernseher vor das Bett. Ich lege den Teppich unter
den Schreibtisch.
11
2. Stell es ins Schlafzimmer!
3. Leg ihn ins Wohnzimmer!
4. Stell sie in den Abstellraum!
5. Häng es ins Wohnzimmer!
6. Stell ihn in die Küche!
7. Stell ihn in den Abstellraum!
12
2. Ich habe eine Stehlampe gekauft. Und wohin
hast du sie gestellt? Hinter das Sofa.
3. Ich habe einen Fernseher gekauft. Und wohin
hast du ihn gestellt? In das Regal.
4. Ich habe einen CD-Player gekauft. Und wohin
hast du ihn gestellt? Neben den Computer.
5. Ich habe einen Blumentopf gekauft. Und
wohin hast du ihn gestellt? Auf den Balkon.
6. Ich habe ein Regal gekauft. Und wohin hast
du es gestellt? In den Keller.
13
1. liegt 2. steht 3. setzt 4. stellt 5. setzt 6. sitzt
7. liegt 8. legt 9. steht 10. stellt
14
3. Unmöglich. Ich habe sie in den Kühlschrank
gestellt. 4. Unmöglich. Ich habe sie auf das Sofa
gelegt. 5. Unmöglich. Ich habe es neben das
Telefon gelegt. 6. Unmöglich. Ich habe sie in die
Vase gestellt. 7. Unmöglich. Ich habe sie auf den
Tisch gestellt. 8. Unmöglich. Ich habe ihn in den
Kofferraum gestellt. 9. Unmöglich. Ich habe es
über das Sofa gehängt.
15
Wohin soll ich das Fahrrad stellen? - Stell es
auf das Dach!/Wohin soll ich die Reisetasche
legen? - Leg sie auf den Rücksitz!/Wohin soll
ich den kleinen Jakob setzen? - Setz ihn in
den Kindersitz!/Wohin soll ich den Korb mit
den Brötchen stellen? - Stell ihn neben die
Reisetasche!/Wohin soll ich den Kinderwagen
stellen? - Stell ihn auf das Dach!
16
steht, steht, liegt, sitzt, steht, steht
17
1. auf dem 2. unter dem 3. an die, über den
4. über der 5. auf dem 6. zwischen das, das
7. vor dem 8. hinter dem 9. neben das 10. in den
18
1. Wo 2. Wohin 3. Wohin 4. Wo 5. Wo 6. Wo
7. Wo 8. Wohin
19
Ruhe (wo?): warten, bleiben, stehen, ankommen,
sitzen, sein, treffen, hängen
Bewegung (wohin?): gehen, fahren, bringen,
kommen, reisen, einsteigen, stellen, fliegen,
hängen, springen
20
Przykładowe rozwiązanie:
stehen: der Krankenwagen, vor dem Krankenhaus;
sitzen: der Mann, im Café;
hängen: die Gedenktafel, an dem Baum
legen: den Hund, auf die Bank
stellen: den Krankenwagen, an den Straßenrand
setzen: sich, an den Tisch
hängen: die Gedenktafel, an den Baum
21
1b; 2a: 3c
Transkrypcja:
° Karin, wo ist denn mein Handy?
l Dein Handy? Ach, ja, Mutti, ich habe soeben
telefoniert ... Ich glaube, ich habe es neben
den Fernseher gelegt.
° Tut mir Leid, Karin, aber hier neben dem
Fernseher ist es nicht.
l Dann schau mal in mein Zimmer. Es muss
neben meinem Computer liegen.
° Neben dem Computer ... mal sehen ... Nein
... hier ist es auch nicht ... Doch. Ich habe
es gefunden ... Aber weißt du, wo es war,
Karin? Auf dem Bett! ... Übrigens, Karin, du
hast gestern meine Schuhe angezogen, nicht
wahr? Wo sind sie denn?
l Deine Schuhe? Mmm ... die sind in meinem
Zimmer, unter dem Bett.
° Unter dem Bett? ... Nein, unter dem Bett sind
sie nicht.
l Dann sind sie unter dem Schrank. ... Und?
Gefunden?
° Ja, aber nicht unter, sondern auf dem Schrank!
l Auf dem Schrank? Und wer hat die Schuhe
auf den Schrank gestellt?
° Woher soll ich das wissen, Karin! Aber du bist
immer so unordentlich ...
o Ja, Mutti hat Recht. Wo sind denn meine CDs?
Du hast sie gestern genommen, oder? Und ich
finde sie nicht mehr.
l Keine Panik, Tobias! Sie liegen in meinem
Zimmer, und zwar auf dem Schreibtisch,
neben dem Computer.
o Nein, hier auf dem Schreibtisch sind sie nicht.
Verdammt, Karin, wo sind denn meine CDs?
l Dann schau mal ins Bücherregal. Sie liegen
vielleicht neben den Büchern.
o Neben den Büchern ... o.k., schon gut, ich habe
sie gefunden. Aber, Karin, warum lässt du alles
überall liegen? Kannst du nicht ordentlicher
sein?!?
22
die Warnblinkanlage/światła awaryjne/Die
Freundinnen schalten die Warnblinkanlage ein.
aussteigen/wysiadać/Die Freundinnen steigen aus
dem Auto aus.
die Überholspur/pas do wyprzedzania/Sie lassen
das defekte Auto auf der Überholspur stehen.
rasen/wpadać/Ein BMW rast in das Auto.
überleben/przeżyć/Der BMW-Fahrer überlebt den
Unfall.
die Geschwindigkeit/szybkość/Er rast mit hoher
Geschwindigkeit in das Auto.
der Schrott/złom/Der Opel-Corsa ist nur Schrott.
23
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wo liegt der Autofahrer?
2. Wohin bringen die Sanitäter den Autofahrer?
3. Wo liegt der Hund?
4. Wo kreist der Helikopter?
5. Wohin setzt sich der alte Mann?
6. Wo sitzt der alte Mann?
7. Wohin hängt die Frau die Gedenktafel?
8. Wo steht der Krankenwagen?
9. Wo hängt das Werbeplakat?
10. Wohin soll ich das Telefonbuch legen?
2A
34
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
24
Wo und wann ist der Unfall passiert?
Wohin haben die Sanitäter den Verletzten gelegt?
Hat der Autofahrer im letzten Moment gebremst?
Wohin hast du das Telefonbuch gelegt?
Der Krankenwagen steht vor dem Krankenhaus.
Frau Schulz hat den Unfall bemerkt, ist zur
Telefonzelle gelaufen und hat die Polizei
angerufen.
Mein Handy liegt auf dem Schreibtisch neben
dem Computer.
Meine Katze schläft in meinem Zimmer unter
dem Bett.
Ich habe den Fernseher gekauft und ihn ins
Zimmer gestellt.
2A
35
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
Lekti on 15
1
Länder: Spanien, Griechenland, Italien
Städte: Berlin, Rom
Inseln: Sizilien, Rügen
Berge: Alpen, Dolomiten, Hohe Tatra,
Riesengebirge
Meere: Adria, Schwarzes Meer, Ostsee
Flüsse: Rhein, Donau
Seen: Bodensee, Gardasee
2
Ich fahre nach Rom, Sizilien, Spanien, Ibiza, Berlin./
Ich fahre ins Gebirge./Ich fahre in die Alpen, in die
Hohe Tatra, in die Türkei, in die USA./Ich fahre in
den Schwarzwald./Ich fahre ans Meer./Ich fahre
an den Gardasee./Ich fahre an die Adria, an die
Nordsee, an die Ostsee./Ich fahre aufs Land.
3
1. ans, an die, nach 2. ins, nach 3. an den, an die
4. nach, in die, nach 5. nach 6. an den, nach, nach,
an die, nach, in den 7. In die, nach
4
2. Wenn du viele Leute kennen lernen willst, dann
solltest du nach Rimini fahren.
3. Wenn du Natur pur suchst, dann solltest du an
die Ostsee fahren.
4. Wenn du eine Kulturreise machen willst, dann
solltest du nach Rom fahren.
5. Wenn du Deutsch lernen willst, dann solltest du
nach Deutschland oder nach Österreich oder in
die Schweiz fahren.
5
2. Herr Wickert sagt, dass er im Sommer immer
nach Rügen fährt.
3. Herr Wickert sagt, dass er mit seiner Frau an
die Côte d’Azur fahren möchte.
4. Herr Wickert sagt, dass er Italienisch lernen
möchte.
5. Herr Wickert sagt, dass er im Urlaub immer
sein Handy dabei hat.
6. Herr Wickert sagt, dass er letztes Jahr auf Ibiza
gewesen ist.
6
1. Ich weiß, dass Thomas und Beate in die Türkei
gefahren sind.
2. Ich habe gehört, dass Martina im Sommer an
den Bodensee fahren möchte.
3. Ich habe gehört, dass Christian nach Australien
geflogen ist.
4. Alle wissen, dass Frau Meier einen Kultururlaub
machen will.
5. Peter hat mir gesagt, dass Tina mit ihrem
Freund in den Urlaub gefahren ist.
6. Ich habe gelesen, dass ein Spanischkurs in
Barcelona nicht so teuer ist.
7
Steffi sagt, dass Langeweile im Feriendorf
„Miramar“ ein unbekanntes Wort war. Sie sagt,
dass sie nicht nur viel Sport getrieben hat,
sondern dass sie auch einen lateinamerikanischen
Tanzkurs besucht hat. ...
Florian sagt, dass er leider zu Hause geblieben
ist. Er sagt, dass er keinen Urlaub gemacht hat. Er
sagt, dass sein Vater im Büro viel zu tun hatte und
dass er außerdem für die Nachprüfung gelernt
hat. ...
Marek sagt, dass er in Malaga war und dass er
einen Spanischkurs besucht hat. Er sagt, dass
es ihm sehr gut gefallen hat. Er sagt, dass er
viele Leute kennen gelernt hat und dass er seine
Sprachkenntnisse verbessert hat. ...
8
1. im, im 2. im, im 3. am, am 4. am, am 5. am,
am 6. im, im
9
Przykładowe rozwiązanie:
Ich habe zwei Wochen in London verbracht. Ich
war mit meinen Freunden an der Ostsee. Ich bin
mit Markus in den USA gewesen. Ich habe meine
Ferien auf Kuba verbracht.
10
Przykładowe rozwiązanie:
Gebirge: Ski fahren, sich entspannen, wandern,
in der Sonne liegen
Ostsee: sich entspannen, Natur pur erleben,
baden, segeln
See: Rad fahren, in der Sonne liegen,
segeln, surfen
Rom: Museen besuchen, Italienisch lernen
11
2. Ich bin am Gardasee gewesen und habe einen
Surfkurs besucht.
3. Ich bin in der Schweiz gewesen und habe gute
Schokolade gegessen.
4. Ich bin in Deutschland gewesen und habe
Deutsch gelernt.
5. Ich bin in Paris gewesen und habe den
Eiffelturm gesehen.
6. Ich bin in den Alpen gewesen und bin Ski
gefahren.
12
Hast du deine Badehose dabei? Natürlich! Wenn
ich ans Meer fahre, habe ich immer meine
Badehose dabei.
Hast du dein Surfbrett dabei? Natürlich! Wenn
ich an den Gardasee fahre, habe ich immer mein
Surfbrett dabei.
Hast du deine Skier dabei? Natürlich! Wenn ich
nach St. Moritz fahre, habe ich immer meine Skier
dabei.
Hast du deine Wanderschuhe dabei? Natürlich!
Wenn ich ins Gebirge fahre, habe ich immer
meine Wanderschuhe dabei.
13
Die Sonne scheint. Es ist sonnig./Es regnet./Es ist
bewölkt./Es ist leicht bewölkt./Es ist neblig./Es
schneit.
14
der Schnee: Es schneit; der Wind: windig/Es ist
windig; der Nebel: neblig; die Sonne: sonnig/die
Sonne scheint; die Wolke: wolkig/bewölkt; die
Kälte: kalt; die Hitze: heiß
15
Transkrypcja:
Und nun das Wetter in Deutschland.
In Norddeutschland gibt es viele Wolken und
im Tagesverlauf kann es auch regnen. Die
Tagestemperaturen liegen zwischen 8 Grad auf
Rügen und 5 Grad in Hannover und Bremen.
Auch in Mitteldeutschland ist es überwiegend
meist bewölkt, es kann aber zu örtlichen
Auflockerungen kommen, so dass im Laufe des
Nachmittags zwischen Kassel und Frankfurt die
Sonne, wenn auch nur zeitweise, scheint. Es bleibt
aber kalt und die Temperaturen gehen bis auf 2
Grad zurück.
Am Vormittag fällt in Süddeutschland, vor allem
südlich von München, Schnee, der nachmittags in
Regen übergeht. Die Temperatur liegt zwischen +
2 in Nürnberg und Stuttgart, 0 Grad in München
und – 4 im Alpenbereich.
16
In Rom ist es leicht bewölkt. Die Temperatur liegt
zwischen 11 und 22 Grad.
In Oslo schneit es. Die Temperatur liegt zwischen
0 und 9 Grad.
In Warschau regnet es. Die Temperatur liegt
zwischen 5 und 9 Grad.
In Moskau ist es regnerisch. Die Temperatur liegt
zwischen 4 und 14 Grad.
In London ist es neblig. Die Temperatur liegt
zwischen 13 und 18 Grad.
In Madrid ist es sonnig. Die Temperatur liegt
zwischen 10 und 20 Grad.
In Paris ist es bewölkt. Die Temperatur liegt
zwischen 12 und 17 Grad.
17
die Sonne: die Sonnenbrille, die Mütze; der
Regen: der Regenschirm, wasserfeste Schuhe,
der Regenmantel; der Schnee: der Anorak,
wasserfeste Schuhe; der Wind: die Windjacke;
die Kälte: warme Kleidung; die Hitze: die
Sommerkleidung
18
Was braucht man, wenn die Sonne scheint? Wenn
die Sonne scheint, braucht man eine Sonnenbrille.
Was braucht man, wenn es schneit? Wenn es
schneit, braucht man einen Anorak.
Was braucht man, wenn es windig ist? Wenn es
windig ist, braucht man eine Windjacke.
Was braucht man, wenn es heiß ist? Wenn es heiß
ist, braucht man leichte Kleidung.
Was braucht man, wenn es kalt ist? Wenn es kalt
ist, braucht man warme Kleidung.
19
Eva sagt, dass sie an den Bodensee fährt, aber
nur wenn es nicht regnet.
Martin sagt, dass er ans Meer fährt, aber nur
wenn die Sonne scheint.
Die Meiers sagen, dass sie Urlaub machen, aber
nur wenn sie Geld haben.
Anja sagt, dass sie nach Amerika fliegt, aber nur
wenn Bernd mitkommt.
Meine Eltern sagen, dass ich nach London fahren
darf, aber nur wenn ich gute Noten in Englisch
bekomme.
Petra sagt, dass sie ans Meer fährt, aber nur
wenn das Wetter schön ist.
20
1A; 2E; 3-; 4D; 5-; 6B; 7F
21
Hans
Bischoff
Katja Wagner
Wohin? nach
Ägypten
nach England,
nach Oxford
Wann? im Juli im August
Mit wem? mit seiner
Frau
mit einer
Kollegin
Wie lange? 10 Tage, vom
12. bis zum
22. Juli
zwei Wochen
Was? 5 Tage
Kreuzfahrt,
in Kairo
die Sphinx
anschauen
Englisch-
kenntnisse
verbessern,
Intensivkurs
absolvieren
Transkrypcja:
° Herr Bischoff, wann machen Sie dieses Jahr
Urlaub?
l Im Juli.
° Und wohin fahren Sie? Wissen Sie das schon?
l Natürlich! Wir, d.h. meine Frau und ich, fahren
nach Ägypten und machen eine Kreuzfahrt
auf dem Nil.
° Das klingt sehr schön. Aber ... haben Sie
keine Angst? Man hört immer wieder von
Attentaten, Terrorakten ...
l Ach, ich nehme das ganz gelassen hin.
Attentate kann es überall geben, auch bei uns
in Deutschland, z.B. auf einem Campingplatz
oder in einer Großstadt wie Berlin oder
Frankfurt.
2A
36
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
° Sie haben gesagt, Sie fahren mit Ihrer Frau
in Urlaub. Und was machen Ihre Kinder? Sie
haben zwei Söhne, wenn ich mich richtig
erinnere.
l Genau, zwei Söhne, Norbert und Florian. Ach,
wissen Sie, die Zeit, als wir als Familie alle
zusammen Urlaub machten, ist leider vorbei.
Norbert ist 19 und Florian 17. Und in dem
Alter haben sie keine Lust mehr, mit uns zu
fahren.
° Ich verstehe ... Und wie lange bleiben Sie in
Ägypten?
l 10 Tage, vom 12. bis 22. Juli.
° 10 Tage auf einem Schiff ? Ist das nicht ein
bisschen zu ... langweilig?
l Die Kreuzfahrt dauert aber nur 5 Tage. Wir
verbringen dann die restlichen Tage in
Kairo. Wir wollen uns natürlich die Sphinx
anschauen ...
° Na, also, viel Spaß, Herr Bischoff.
l Danke.
° Frau Wagner, haben Sie schon Pläne für den
Sommer?
o Ja, ich fliege im August nach England.
° Nach England? Im August? Und wieso?
o Na ja, ich arbeite für eine amerikanische
Firma, meine Englischkenntnisse sind nicht so
gut. Deshalb will ich meinen Urlaub nutzen,
um einen Intensivkurs zu absolvieren.
° Und wohin fahren Sie genau?
o Nach Oxford, ich bleibe zwei Wochen da.
° Fahren Sie allein?
o Nein, eine andere Kollegin fährt mit.
° Sie machen also keinen Urlaub im
traditionellen Sinn, d.h. Sie fahren nicht ans
Meer, wie vielleicht die meisten Leute in
Ihrem Alter, sondern Sie „investieren“ Ihren
Urlaub in einen Sprachkurs. Aber darf ich Sie
fragen, wer das eigentlich bezahlt?
o Ich bezahle den Kurs, die Firma bezahlt den
Flug.
° Haben Sie schon eine solche Erfahrung
gemacht? Ich meine, haben Sie schon an
einer Sprachreise teilgenommen?
o Nein, ich habe noch keine Sprachreise
gemacht, aber als ich in der Schule war, habe
ich an einem Schüleraustausch mit einer
französischen Klasse teilgenommen. Ich war
10 Tage mit meinen Mitschülerinnen in der
Normandie.
° Also, Frau Wagner, ich wünsche Ihnen viel
Erfolg mit Ihrem Englischkurs. Und natürlich
auch viel Spaß!
o Danke.
22
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wohin fährst du in den Urlaub?
2. Fahren wir an die Adria?
3. Was nimmst du mit, wenn du ins Gebirge
fährst?
4. Weißt du, dass Petra in New York gewesen ist?
5. Wohin fährst du mit deinem Surfbrett?
6. Wie ist das Wetter im August?
7. Wie ist das Wetter in Tirol?
8. Hast du gehört, dass Anton nach Rom fährt?
9. Wo machst du Urlaub?
10. Was machen wir, wenn es regnet?
23
Wo warst du im Urlaub?
War Martina mit ihren Freunden in Deutschland?
Weißt du, dass unser Englischlehrer zwei Jahre in
England gelebt hat?
Wie war das Wetter in Madrid?
Was machen wir, wenn es morgen regnet?
Ich möchte in den Sommerferien mit meinen
Freunden ans Meer fahren.
Wenn ich nach England fahre, nehme ich immer
meinen Regenschirm und meinen Regenmantel
mit.
Wenn ich nach Zakopane ins Gebirge fahre,
regnet es ziemlich oft.
Ich finde, dass die Sommerferien in Spanien für
dich am besten sind.
1.
1B, 2C, 3C, 4C, 5A, 6C, 7B, 8B, 9A, 10C, 11B, 12A, 13C,
14C, 15B, 16A
2.
1.treibe/mache, 2.weil, 3.Spaß, 4.langweilig, 5.ins,
6.Mountainbike, 7.Stunde, 8.Zukunft, 9.Radprofi,
10.vorstellen
3.
1.Ich kann keine SMS schicken. Kannst du mir bitte
helfen? 2.Mutti, darf ich heute Abend ausgehen?
3.Roland ist behindert. Er muss immer einen Lift
benutzen. 4.Was ist am 11.September passiert?
5.Wann hat Monika Geburtstag? Am 25. Januar?
6.Was hast du letzte Woche/in der letzten Woche
gemacht? 7.Ich habe starke Halsschmerzen, seit
gestern habe ich Schnupfen und Husten. 8.Hör
auf zu rauchen! 9.Nimm Aspirin, das hilft gegen
Kopfschmerzen. 10.Wie ist der Unfall passiert?/Wie
ist es zu dem Unfall gekommen? 11.Wohin hat der
Radfahrer sein Fahrrad gestellt? 12.Das Auto ist
ins Schleudern geraten und ist gegen einen Baum
gerast. 13.Was nimmst du mit, wenn du ans Meer
fährst? 14.Wenn es morgen regnet, gehen wir in
den Jugendklub. 15.Ich glaube, dass die Freunde,
das Essen und das Wetter in den Sommerferien/im
Urlaub sehr wichtig sind.
4.
1R, 2R, 3F, 4R, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F
5.
1F, 2F, 3F, 4R, 5R, 6F, 7F, 8R
Transkrypcja:
° Hallo, Martina, Jörg am Apparat.
l Jörg? Warum rufst du mich um diese Zeit an?
Bist du schon im Büro?
° Nein, ich bin hier an der Bundesstraße in der
Nähe von Offenburg und ...
l ... du stehst im Stau, oder?
° Nein, Martina, es ist nämlich so, aber bleib
bitte ruhig und keine Panik.
l Keine Panik? Ich soll ruhig bleiben? Was soll
das denn, Jörg?
° Also, ich hatte einen Unfall.
l Einen Unfall? Ach du meine Güte! Bist du
verletzt?
° Nein, nein, nur ein paar Kratzer.
l Und wie ist das denn passiert?
° Ja, also, ich weiß nicht genau, wie das
eigentlich passieren konnte. Ich habe einfach
die Kontrolle über das Auto verloren, bin auf
die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem
Opel, der aus der anderen Richtung kam,
zusammengestoßen.
l Und der Fahrer von dem Opel?
° Der Notarztwagen ist schon hier. Sie bringen
ihn ins Krankenhaus.
l Ins Krankenhaus?
° Ja, er war nicht angeschnallt, der Idiot, und ist
mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe
geflogen.
l Mein Gott! Und wer soll Schuld haben?
° Uhm ... die Polizei meint, ich bin schuld. Sie
sagt, ich bin zu schnell gefahren und ...
Wi e wei t bi st du j etzt?
2A
37
Test Lektion 11
A.
1. muss 2. können 3. müssen 4. Kannst, kann 5.
Können 6. können 7. müssen.
B.
1. dürfen 2. darf, darfst 3. willst
4. musst 5. muss 6. darf 7. will
C.
● Karin, gehen wir ins Zentrum?
● Tut mir Leid, ich kann nicht.
● Warum nicht?
● Weil heute meine Freunde aus Berlin
kommen. Ich muss zu Hause bleiben und
das Essen vorbereiten.
● Kann dir deine Mutter nicht helfen?
● Meine Mutter kann mir nicht helfen, weil
sie nicht zu Hause ist.
● Ich kann dir aber helfen. Wir können
zusammen einkaufen gehen, ich kann den
Tisch decken ….
● Danke, du bist sehr nett. Treffen wir
uns also vor dem Supermarkt in der
Kaiserstraße.
D.
1. Wir wollen heute Nachmittag schwimmen
gehen.
2. Dürfen wir heute Abend in die Disco
gehen?
3. Ich kann heute nicht kommen, weil ich
lernen muss.
4. Du kannst sehr gut Deutsch sprechen.
E.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Weil ich keine Zeit habe.
2. Weil ich nach Berlin fahren will.
3. Weil ich fit bleiben will.
4. Weil ich schwimmen lernen will.
5. Weil ich nicht ausgehen darf.
F.
1. Kannst du mir dein Deutschbuch leihen?
Ich habe mein Buch in der Schule
vergessen.
2. Ich kann nicht schwimmen, aber ich will es
lernen.
3. Sie können mit dem 13.15-Uhr-Zug (mit
dem Zug um 13.15 Uhr) fahren. Sie müssen
nicht umsteigen und um 16.20 Uhr sind Sie
schon in Berlin.
4. Darf ich bitte dein Handy nehmen, Mutti?
Nein, du darfst nicht!
5. Marika kann nicht laufen. Sie muss im
Rollstuhl sitzen.
Test Lektion 12
A.
hat gesprochen; ist gefahren; hat gefeiert;
ist eingestürzt; hat organisiert; hat verlassen;
hat verloren; ist gewesen; hat gelernt; hat
bekommen
B.
Gestern war ich allein zu Hause und hatte
keine Lust zu lernen. Also habe ich meine
Freundin Karin angerufen und ihr von meinen
Problemen erzählt. Nach zehn Minuten ist
meine Schwester nach Hause gekommen. Ich
habe kurz mit ihr gesprochen. Dann habe ich
„Tschüs“ zu ihr gesagt und ich bin aus dem
Haus gegangen.
C.
Letztes Jahr bin ich in Deutschland gewesen.
Ich habe einen Deutschkurs besucht. Ich bin
nicht mit dem Zug gefahren, denn meine
Tante Maria hat mir das Flugticket bezahlt.
Ich bin also mit Lufthansa von Mailand nach
Berlin geflogen. Ich bin zwei Wochen in
Berlin geblieben. Dort habe ich nicht in einem
Studentenheim gewohnt, sondern bei einer
nette Familie. Ich habe viel gelernt, aber ich
habe auch viel Spaß gehabt und viele Leute
kennen gelernt.
D.
Przykładowe rozwiązanie:
Gestern bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Nach
dem Frühstück bin ich dann mit dem Bus zur
Schule gefahren. In der Schule war es sehr
langweilig. Am Nachmittag habe ich dann
für die Schule gelernt. Um 17 Uhr bin ich in
die Turnhalle gegangen und ich habe meine
Freundin getroffen. Nach dem Essen habe ich
ferngesehen.
E.
1. Im Sommer 2002 ist die Elbe über die
Ufer getreten und hat viele Städte
überschwemmt.
2. Bist du letztes Jahr in Deutschland
gewesen? Ja, ich bin zwei Wochen in
München gewesen.
3. Um wie viel Uhr bist du heute Morgen
aufgestanden? Ich habe bis 10 Uhr
geschlafen.
4. Wer ist im Jahr 2003 Formel-1-Weltmeister
geworden?
5. Ich habe meine Sommerferien in
Österreich verbracht. Unser Deutschlehrer
hat einen Deutschkurs in Wien organisiert.
Test Lektion 13
A.
der Arm; das Bein; der Mund; das Ohr; der
Fuß; der Kopf; der Bauch; die Hand; (die)
Kopfschmerzen; (die) Grippe; (der) Schnupfen;
(der) Husten
B.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Geh schlafen!
2. Trink einen Kamillentee!
3. Mach eine Schlankheitskur!
4. Treib Sport!
5. Iss ein Brötchen!
C.
1. mich 2. mich 3. dich 4. mir 5. uns 6. euch
D.
Przykładowe rozwiązanie:
Claudia ist sehr nervös. Sie kann in der Nacht
nicht schlafen. Sie versteht sich nicht mehr so
gut mit ihrem Freund Andreas. Sie raucht viel
und ist faul geworden. Sie braucht die Hilfe
Petras.
E.
● Steffi, wie geht’s?
● Mir geht es nicht besonders gut. Ich habe
oft Kopfschmerzen und in der Schule kann
ich mich nicht konzentrieren. Und ich habe
auch keinen Appetit.
● Du sollst weniger arbeiten und mehr Sport
treiben (Arbeite weniger und treibe mehr
Sport).
● Ich habe keine Zeit. Ich habe immer viel zu
tun.
● Warst du schon beim Arzt?
● Ich gehe heute zum Arzt. Ich habe um 16
Uhr einen Termin bei Doktor Riegel.
F.
1. Heute fühle ich mich nicht wohl. Ich habe
Kopfschmerzen und Fieber. Was soll ich
tun?
2. Nimm doch Aspirin. Geh dann zum Arzt
und lass dich untersuchen.
3. Anna ist nervös, sie schläft wenig in der
Nacht. Im Büro ist sie müde und kann
nicht arbeiten.
4. Ich habe aufgehört zu rauchen, trinke kein
Bier mehr, esse viel Obst und Gemüse und
treibe Sport.
5. Morgens stehe ich auf, ich wasche mich,
ziehe mich an, frühstücke und dann putze
ich mir die Zähne.
Test Lektion 14
A.
der Krankenwagen; der Sanitäter; der
Helikopter; die Tankstelle; die Trage; das
Schild; die Bank; das Werbeplakat; der
Radweg; der Stau
B.
1. liegt unter dem
2. kreist über dem
3. steht vor der
4. legt … auf die
5. setzt sich auf die, neben den
6. stellt … an den
7. steht an dem (am).
C.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Es liegt auf dem Schreibtisch, neben dem
Computer.
2. Er sitzt auf der Bank.
3. Häng es an die Wand, über das Bett.
4. Ich lege ihn auf das Bett.
5. Ich habe sie unter den Schrank gestellt.
6. Er steht an der Tafel.
D.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wo liegt der Autofahrer?
2. Wohin bringen die Sanitäter den
Autofahrer?
3. Wo hängt die Gedenktafel?
4. Wohin stellt der Radfahrer das Fahrrad?
5. Wohin legt das Kind den toten Hund?
E.
Der Autofahrer ist zu schnell gefahren. Er
hat den Hund nicht gesehen und hat erst
im letzten Moment gebremst. Das Auto ist
ins Schleudern geraten. Es ist dann gegen
einen Baum gerast. Eine Frau hat den Unfall
gesehen und sofort die Polizei angerufen.
F.
1. Wo ist mein Handy? Wohin hast du es
gelegt?
2. Der Polizist sitzt im Auto und telefoniert
mit seiner Frau.
3. Hast du Cäsar, unseren Hund, gesehen? Ja,
er sitzt unter dem Baum.
4. Wohin soll ich deinen Computer stellen?
Stell ihn auf den Boden, neben das
Bücherregal.
Test Lektion 15
A.
1. ans, ins 2. In, in der 3. Im 4. nach, in 5. an
den, Am 6. im, an die 7. am
K
L
U
C
Z

D
O

T
E
S
T
Ó
W
2A
38
B.
Herr Steiner sagt, dass er Urlaub in Italien
machen möchte. Er sagt, dass das Wetter in
Italien immer schön ist. Er findet, dass die
Leute nett sind und dass man in Italien gut
isst. Er sagt, dass seine Frau schon mehrmals
in Italien gewesen ist und dass sie also Urlaub
in Marokko machen will. Er meint aber, dass
ein Urlaub in Marokko sehr teuer ist. Er sagt,
dass sie dieses Jahr vielleicht keinen Urlaub
machen.
C.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wenn das Wetter morgen schlecht ist,
mache ich keine Wanderung.
2. Wenn ich an die Adria fahre, nehme ich
meine Badehose mit.
3. Wenn ich auf dem Markt bin, kaufe ich
Obst und Gemüse.
4. Wenn es regnet, braucht man einen
Regenschirm.
D.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wohin fährst du im Sommer?
2. Weißt du, dass Peters Mutter gestorben
ist?
3. Was machst du, wenn es regnet?
4. Was nimmst du mit, wenn du nach
Deutschland fährst?
5. Wie ist das Wetter heute?
E.
Ich möchte mit meinen Freunden an die Adria
fahren, z.B. nach Rimini. An der Adria kann
man viele Leute kennen lernen. Dort ist das
Wetter immer schön. Und wenn es regnet,
gibt es so viele Lokale und Spielotheken. Aber
leider wollen meine Eltern nicht, dass ich mit
meiner Clique nach Rimini fahre.
F.
1. Wohin fährst du nächsten Sommer?
Nächsten Sommer mache ich keinen
Urlaub. Ich bleibe zu Hause.
2. Wenn ich mich entspannen will, fahre ich
nach Bichelbach. Im Gebirge kann man
sich entspannen.
3. Wenn ich ins Gebirge fahre, nehme ich
immer meinen Anorak mit.
4. Hast du gehört, dass Max in Rom gewesen
ist?
5. Wie ist das Wetter heute? Es ist kalt und es
regnet.
K
L
U
C
Z

D
O

T
E
S
T
Ó
W
2A
39
K
L
U
C
Z

D
O

A
B
S
C
H
L
U
S
S
T
E
S
T
A.
1B; 2I; 3A; 4G; 5M; 6F; 7E; 8J; 9P; 10L; 11K; 12N
B.
1. In meiner Freizeit surfe ich im Internet.
2. Ist das Tinas Handy? Ja, das ist ihr Handy.
3. Wem gehören die Bücher hier? Dir?
4. Kannst du mir bitte deinen Tennisschläger
leihen?
5. Ich will eine gute Note bekommen, also
muss ich mehr lernen.
6. Ich komme nicht, weil ich keine Lust habe.
7. Heute Abend darf/kann ich mit meinen
Freunden nicht ausgehen.
8. Was ist am 11. September 2001 passiert?
9. Hast du den Computer repariert?
C.
1R; 2F; 3F; 4WN; 5F
D.
1R; 2F; 3F; 4R; 5F; 6F; 7F; 8R; 9F
Transkrypcja:
Werbespot
Wollen Sie sich entspannen? Sie Suchen Spaß,
Erholung, Relax? Oder Sie suchen einfach
einen Partner, mit dem Sie Tennis oder Squash
spielen können. Oder Sie möchten vielleicht in
einer Volleyballmannschaft mitspielen. Dann
kommen Sie einfach zu uns in den Sportclub
Topfit! Mehr als eine normale Turnhalle, mehr
als ein gut eingerichtetes Sportzentrum.
Hier finden Sie ein freundliches Klima, ein
lockeres Ambiente und nette Leute. Also, nicht
nur ein Treffpunkt für Sportbegeisterte und
Körperbewusste. Worauf warten Sie noch?
Sportclub Topfit, Taunusstraße 36.
Tel.: 82 63 719.
Natürlich finden Sie uns auch im Netz unter
www.topfit.de
Nachrichten im Radio
Rom: Einen Tag nach dem größten Blackout
in der Geschichte Italiens normalisiert sich
allmählich die Situation. Der Stromausfall, der
gestern das ganze Land lahm gelegt hat, hat
für Industrie und Handel Schäden in Höhe von
100 Millionen Euro verursacht. Drei Menschen
sind in Folge des Stromausfalls gestorben.
In Apulien sind zwei ältere Frauen in der
Dunkelheit tödlich gestürzt, eine weitere hat
sich verbrannt, nachdem sich ihr Kleid an
einer Kerze entzündet hatte.
Zugansage
Achtung, Gleis 5, Zug aus Stuttgart fährt
ein. Der Zug fährt dann um 10.27 Uhr nach
Frankfurt weiter, und zwar über Heilbronn,
Mannheim, Darmstadt. ICE 722 nach München
steht abfahrbereit auf Gleis 7. Ich wiederhole:
ICE nach München fährt in wenigen Minuten
von Gleis 7 ab. Regionalzug nach Augsburg
fährt um 10.42 von Gleis 2 ab. Regionalexpress
von Stuttgart nach Konstanz hat wegen
technischer Probleme voraussichtlich 20
Minuten Verspätung.
Abschl usstest

2A
Wprowadzenie T R E Ś Í C I
Lektion 11 – Kannst du mir bitte helfen? Lektion 12 – So hat das neue Jahrtausend begonnen Lektion 13 – Was tust du für deine Gesundheit? Lektion 14 – Ein Unfall Lektion 15 – Urlaubspläne: Meer und mehr... (ABI)Fertigkeitstraining

3
4 6 8 10 12 14

Uwagi metodyczne

S P I S

Testy

16
17 19 21 23 25

Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15 Test podsumowujący Abschlusstest

Klucze

Klucz do części ćwiczeniowej Klucz do testów Klucz do testu podsumowującego Abschlusstest

29 37 39 

2A
W P R O W A D Z E N I E

Wprowadzenie

Direkt jest kursem języka niemieckiego dla uczniów szkół średnich rozpoczynających naukę języka. Przy 2–3 godzinach
tygodniowo możliwa jest realizacja treści podstawy programowej w wariancie B lub C. Cały kurs składa się z sześciu części, na każdy semestr nauki przypada jedna część. Podział ten umożliwia w przypadku grup o różnej biografii językowej dopasowanie tomu podręcznika do poziomu klasy i realizowanie kursu także z grupami kontynuującymi naukę języka. Kurs uwzględnia doświadczenia nowej matury, a pełna realizacja zawartych w nim zagadnień maturalnych zapewnia przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym bez konieczności korzystania z materiałów dodatkowych. Realizacja całego kursu pozwala osiągnąć wiedzę i umiejętności opisane na poziomach A1, A2 i B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Budowa kursu
Każdy tom kursu składa się z 5 rozdziałów. Każdy rozdział otwiera strona wprowadzająca, która zawiera informacje o celach, jakie uczeń powinien osiągnąć po zrealizowaniu całego rozdziału. Strona ta informuje także o realizowanych w rozdziale zagadnieniach z danego zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminie maturalnym oraz o typach zadań maturalnych, jakie uczeń pozna i przećwiczy w danej jednostce. Tematyka podręcznika odnosi się do aktualnych realiów życia młodzieży, a wsparta atrakcyjną szatą graficzną oraz bogatym zbiorem ćwiczeń doskonalących wszystkie sprawności językowe motywuje do nauki języka niemieckiego. Każdy rozdział poświęcony jest innemu aspektowi życia codziennego i składa się z trzech podrozdziałów, zawierających starannie dobrane ćwiczenia o różnej formie socjalnej aktywizujące ucznia do pracy. Znaki graficzne odsyłają do odpowiednich zadań w części ćwiczeniowej, które mogą być rozwiązywane na lekcji lub w domu w ramach zadania domowego. Wyodrębnione graficznie za pomocą małych tabelek elementy (ABI) to przykłady zadań maturalnych, które już od pierwszych lekcji zapoznają ucznia z ich typami i specyfiką. Ostatnie ćwiczenie w każdym rozdziale poświęcone jest doskonaleniu poprawnej wymowy. Uczeń może również samodzielnie wykonywać ćwiczenia fonetyczne oraz rozwijać umiejętność rozumienia ze słuchu, ponieważ do podręcznika dołączona jest płyta CD z nagraniami wszystkich ćwiczeń odpowiednio oznaczonych w podręczniku. Elementem zamykającym każdy rozdział jest Blitz-Grammatik. To podsumowanie zagadnień gramatycznych danego rozdziału z komentarzem w języku polskim ułatwia zrozumienie i utrwalenie gramatyki. Według z zasad autonomii ucznia takie zestawienie wspiera jego samodzielność i pozwala na przyswojenie nowych zagadnień zgodnie z indywidualnym tempem pracy. Koncepcja podręcznika opiera się na doświadczeniach nowej matury, każdy rozdział przypomina o przygotowaniu do egzaminu przykładami zadań oraz zagadnieniami z zakresu tematycznego. Na końcu każdego tomu znajduje się (ABI)Fertigkeitstraining, trening sprawności językowych, który pozwala na zdiagnozowanie postępów uczniów i określenie stopnia przygotowania do egzaminu maturalnego. Twoje portfolio maturalne umożliwia uczniowi prowadzenie dokumentacji realizacji zadań maturalnych i bieżącą kontrolę tych zadań, które sprawiają mu trudności. Wypełniony schemat portfolio informuje ucznia o jego umiejętnościach i uświadamia, które zadanie wymaga jeszcze dodatkowego wysiłku. Samoocenie służy także test Wie weit bist du jetzt?, który zamieszczony jest na końcu części ćwiczeniowej każdego tomu i sprawdza stopień opanowania materiału realizowanego w danym tomie. Podręcznik dla nauczyciela do tomu Direkt 2A zawiera uwagi metodyczne do każdego rozdziału z podręcznika wraz z kluczem do zadań w podręczniku oraz transkrypcją nagrań. W osobnej części: Testy zebrano przykłady sprawdzianów do wykorzystania po zrealizowaniu każdego rozdziału z podręcznika oraz test podsumowujący: Abschlusstest przeznaczony do przeprowadzenia po zakończeniu pracy z tym tomem podręcznika. W krótkim komentarzu do tej części podano także proponowaną skalę ocen. W rozdziale: Klucze znaleźć można rozwiązania zadań z części ćwiczeniowej, testów i testu podsumowującego. Tutaj też znajduje się transkrypcja nagrań wykorzystanych w ćwiczeniach i testach. 

Na poziomie podstawowym zdający powinien wykazać się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych. Nauczyciel dba o poprawne wykonanie ćwiczenia. . 6. Warto zwrócić uwagę na różne znaczenia czasownika können: umiejętność (Ich kann diese Übung nicht machen) i prośba (Kannst du mir bitte helfen?). Wprowadzenie czasownika modalnego dürfen. Ich bin faul. Sie liest ein Buch oder sieht fern.25 Uhr. Po wspólnym wyjaśnieniu znaczenia tytułu rozdziału nauczyciel wprowadza czasowniki modalne können i müssen. 5. M E T O D Y C Z N E Gramatyka Faza 2 (ćwiczenia 8-11) 8. lese ein Buch oder sehe fern. ich trainiere jeden Tag. następnie wykorzystują poznane struktury w stopniu. wollen. osobie liczby pojedynczej i mnogiej. Ich möchte nämlich Profispieler werden. W tym ćwiczeniu uczniowie stosują poznane dotąd struktury (m. Rozmowa sterowana jest jednym z elementów części ustnej egzaminu. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenie 7 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Najpierw przy otwartym. dann sind Sie um 15. Warum? Er will Profispieler werden. Uczniowie tworzą dialogi w parach. Uczniowie powtarzają użycie przyimka in z celownikiem. 11A. ABI 33 Schreiben – jest to pierwsze z ćwiczeń przygotowujących do części pisemnej egzaminu maturalnego. (3) Gibt es einen Zug später? (4) Dann müssen Sie um 14. 11B. takich jak wiadomość. Uczniowie przyglądają się fotografii i komentują ją. Gabi? l Ja. Boris Tennis Claudia Sie treibt keinen Sport. uczniowie utrwalają struktury i słownictwo z poprzedniego ćwiczenia. itp. Po krótki komentarzu gramatycznym chętni mogą sformułować inne odpowiedzi mamy lub zbudować podobne dialogi w odniesieniu do innych sytuacji. itp. Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładu i wyjaśnienie zebranego słownictwa. Transkrypcja: ° Treibst du Sport. Uczniowie powtarzają struktury wprowadzone w poprzednim ćwiczeniu. zadając pytania: Was macht Stefan? Wie sind die Hausaufgaben/die Matheübungen? Braucht er Hilfe?. 10. kein Beruf. Po dwukrotnym wysłuchaniu wywiadów i zapisaniu wyników w tabeli uczniowie prezentują swoje notatki na forum klasy. w trakcie rozmów sterowanych. W razie potrzeby nauczyciel może zadać kilka pytań: Was braucht Klaus? Wem gehört das Fahrrad?. Po wspólnym przeczytaniu przykładu praca kontynuowana jest w parach pod nadzorem nauczyciela. Tennis. bist du auch so sportlich? o Nein. Doskonalenie użycia czasowników modalnych müssen i nicht dürfen w kontekście zachowania się w różnych miejscach. To zadanie w sposób szczególny przygotowuje do egzaminu maturalnego. Uczniowie ćwicząc w parach. uczniowie uświadamiają sobie miejsce. aber meine Eltern wollen das nicht. Czasownik können jest w tym ćwiczeniu użyty wyłącznie w celu sformułowania prośby (Kannst du mir bitte dein Fahrrad leihen?). 3. 5A. Wykorzystując rozkład jazdy pociągów. zapoznają się z kolejnym czasownikiem modalnym wollen oraz powtarzają użycie können i müssen. 3. Uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania. 9. wyjaśnia jego znaczenia i zasady użycia. – czasowniki modalne können. Sie ist faul und bleibt lieber zu Hause. müssen. Po wspólnym wyjaśnieniu słownictwa zadanie wykonywane jest w parach. To zadanie służy powtórzeniu struktur z poprzedniego ćwiczenia. Aber Sie müssen in Augsburg umsteigen. überhaupt nicht. na jaki pozwala ich kompetencja językowa. bitte. Inlineskaten Sie will fit und gesund bleiben. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na zastosowanie czasownika dürfen w zdaniach z przeczeniem nicht (w celu sformułowania zakazu). Praca przebiega w parach pod nadzorem nauczyciela. Uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają tekst. Können Sie mir ein paar Züge nennen? (2) Sie können um 13. ° Wieso denn? n Tennisspielen ist für sie nur ein Hobby. 4. ° Und du. Początkowo uczniowie wykonują to zadanie ustnie. einmal München hin und zurück.in. Jednocześnie uczniowie mają możliwość powtórzenia konstrukcji z przyimkiem zu stosowanej dla wyrażenia ruchu w kierunku osoby (Ich muss zu Franziska fahren). U W A G I Rozwiązanie: Name Sportart Gabi Schwimmen. ich gehe regelmäßig schwimmen. podczas gdy nauczyciel zwraca się do nich z pytaniami: Wo spielt die Situation? Wohin möchte die Frau fahren? Wie/Womit fährt sie?. następnie zapisują rozwiązania w zeszycie.46 Uhr fahren. Uczniowie przyglądają się rysunkowi. Po wspólnym odczytaniu ogłoszeń i wyjaśnieniu nowego słownictwa w parach budują dialogi. Also. Powtórzenie konstrukcji ze spójnikiem weil. 14. 13. 4 ABI 32 Sprechen – jest to pierwsze w tomie 2a ćwiczenie przygotowujące do egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym.2A Sytuacja Le k t i o n 1 1 – K a n n s t d u m i r b i tt e h e l f e n ? Sygnalizowanie trudności w typowych sytuacjach dnia codziennego.25 Uhr fahren. To zadanie jest kolejnym przykładem zastosowania w nowym kontekście czasownika modalnego können. Uczniowie wspólnie rozwiązują ćwiczenie. Uświadamia ono uczniom sposób formułowania wymaganych na egzaminie informacji np. Faza 3 (ćwiczenia 12-14) 12. prośba o pomoc. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-6 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). ° Boris. Nauczyciel dba o poprawny przebieg zadania. spiele Tennis und ich mag inlineskaten! ° Warum treibst du so viel Sport? l Ich will unbedingt fit und gesund bleiben. Wprowadzenie zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem weil. Uczniowie wykorzystują poznane struktury w stopniu. Also bleibe ich lieber zu Hause. itp. Problemy osób niepełnosprawnych. Zadanie to służy również powtórzeniu nazw dni tygodnia i sposobów informowania o godzinie. Uczniowie przyglądają się fotografii i komentują ją. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-15 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). jakie zajmuje czasownik w zdaniu ze spójnikiem weil. Utrwalenie użycia czasownika dürfen w 1. Uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają tekst. pytanie o pozwolenie. 7. (5) Dann fahre ich um 13. z czasownikami modalnymi können i müssen) w nowym kontekście. Nauczyciel wprowadza przyimek nach. Przyimek ten pojawi się ponownie w rozdziale 15. Podobnie jak w ćwiczeniu 1 uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają tekst. Claudia. a następnie przy zamkniętym podręczniku. nicht wahr? n Ja. Uczniowie budują krótkie dialogi w parach pod nadzorem nauczyciela. 5B. Rozwiązanie: 1. Powtarzając zdanie wypowiadane przez mamę Patricka. Rozwiązanie: (1) Ich muss morgen Nachmittag nach München fahren. dürfen – czasownik modalny w zdaniu – zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem weil Faza 1 (ćwiczenia 1-7) 1. Nauczyciel może nakierować komentarz uczniów. na jaki pozwala ich kompetencja językowa. i 2.10 Uhr in München. Ich will nach der Schule meine Ruhe haben. Po krótkim omówieniu sytuacji przedstawionej na rysunku uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają usłyszane partie dialogu. 2. du kannst sehr gut Tennis spielen.

In der Klasse benutzt er einen Laptop mit Brailleschrift. Im Sportunterricht macht er Krafttraining. Na podstawie notatek dyskutują w grupach. Es ist aber schwer für ihn im Internet zu surfen. Rozwiązanie: U W A G I Angaben zur Person Umgang mit dem PC 18. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. wohnt in Wien. um zur Schule zu gehen. 16. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. a wnioski omawiają na forum klasy. Nauczyciel kieruje do uczniów pytania: Was können Roland und Monika nicht? Was müssen sie. dlatego warto dobrze przygotować się do tej części egzaminu ustnego.? Następnie uczniowie samodzielnie wykonują zadanie. następnie porównuje swoje rozwiązanie z wynikami kolegi z ławki.. besucht das Gymnasium Er benutzt in der Klasse einen Laptop mit Brailleschrift. Er geht gern in die Schule. wohnt in Wien und ist von Geburt an blind. schwer für ihn im Internet zu surfen Er hat keinen Hund mehr. Ćwiczenie kończy wspólna korekta. . Er schreibt gern E-Mails. von Geburt an blind. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. Uczniowie notują problemy. geht zu Fuß zur Schule. Jetzt geht er allein zur Schule. Zu Hause hat er einen PC mit Sprachausgabe.. Rozwiązanie: Roland ist 18 Jahre alt. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 25-27 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Lieblingsfächer Pläne für die Zukunft Sportunterricht E-Mails + Internet Allein unterwegs 17B. Po wspólnym przeczytaniu haseł w tabeli i wyjaśnieniu nieznanego słownictwa koncentrują się na odszukaniu wymaganych informacji w tekście. Na podstawie sporządzonych notatek uczniowie w parach próbują opowiedzieć o bohaterze tekstu.2A ABI 34 Sprechen – kolejny przykład rozmowy sterowanej. 100 Meter-Lauf in 12. zu Hause hat er einen PC mit Sprachausgabe. Nach der Schule möchte er Anglistik oder Germanistik studieren. ABI 35 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. hat sich manchmal verlaufen. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. Po wypowiedzi ustnej zapisują krótkie streszczenie tekstu do zeszytu. Cäsar. Seine Lieblingsfächer sind Deutsch und Englisch. 17A. Er besucht das Gymnasium. Początkowo każdy wypełnia tabelę samodzielnie. Ćwiczenie kończy wspólne omówienie zapisów w tabeli oraz ponowna lektura tekstu. Nie muszą być one omawiane w klasie. Czasowniki modalne wprowadzone w tym rozdziale posłużą teraz do realizacji tematu Behinderte Jugendliche in der Schule.2 Sekunden Computer mit Sprachausgabe kann E-Mails „lesen“. Arbeitsbuch: M E T O D Y C Z N E Uczniowie wykonują ćwiczenia 16-24 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Mit seinem Computer kann er die E-Mails „lesen“. z jakimi borykają się niepełnosprawni w szkole. Er braucht nur 12. Negocjowanie może sprawiać uczniom szczególne trudności. 18. Deutsch und Englisch Anglistik oder Germanistik studieren Krafttraining.1 Sekunden auf 100 Meter. Faza 4 (ćwiczenia 15-18) 15. Er hatte früher einen Hund. Er läuft sehr schnell. Rozdział kończy opowiadanie niewidomego od urodzenia Rolanda Uczniowie zapoznają się z zadaniem.

Zanim uczniowie przystąpią do tworzenia krótkich dialogów. Die Fußball-WM 2002 hat in Süd-Korea und Japan stattgefunden. 5e. 3. wspólnej korekcie oraz zapisaniu zadania w zeszycie warto przyjrzeć się formom imiesłowu i wskazać charakterystyczne cechy jego budowy (końcówki -t. im Mai. Zadanie to kończy zapoznanie się z zasadami gramatycznymi zebranymi w części Blitz-Grammatik. odbywać się.verloren mit gegefahren. hat verloren. getreten. Ćwiczenie “łańcuszek”. podsumowując. 4. ABI 36 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. odczytują podane przykłady zdań. osiągnąć. Nauczyciel. D4. Was hast du gemacht? . Faza 3 (ćwiczenia 10-11) 10. – końcówkę –sten). B1. Następnie podczas pierwszej lektury tekstów uczniowie szukają podpowiedzi. eingestürzt Partizip Perfekt auf –en: ohne ge. nieregularne. hat ihr 50. odwiedzać. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 6-10 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Przykładowe rozwiązanie: Wo warst du hier? . einstürzen. Faza 4 (ćwiczenia 12-15) 12. F5 1B. treten. sprechen. Uczniowie przyglądają się zdjęciom i opisują je. Utrwalają okoliczniki czasu z poprzedniego ćwiczenia oraz formy czasu przeszłego Perfekt czasowników zakończonych na –ieren. 3d. Zanim uczniowie przystąpią do tworzenia dialogów. Relacjonowanie jest tą częścią ustnego egzaminu maturalnego. natomiast powyżej 20. überschwemmt. hat erreicht. 2b. organisieren. feiern. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 11-18 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). a jedynie polecić uczniom ich zapamiętanie. Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładu. stattfinden. Warto daty te zapisywać jednocześnie również w tabeli na tablicy. W ćwiczeniu zestawiono formy czasu Perfekt czasowników występujących w tekstach z ćwiczenia 1B. gestorben. Rozwiązanie: entführen. besuchen. przygotowują indywidualną wypowiedź na temat wydarzeń z 2002 roku. z których każda przygotuje opis dwóch wydarzeń. 2. hat gesprochen.. rozdzielnie i nierozdzielnie złożone) – czasowniki posiłkowe haben i sein – czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein – okoliczniki czasu Faza 1 (ćwiczenia 1-5) 1A. Ćwiczenie kończy uważna wspólna lektura wszystkich tekstów i wyjaśnienie nieznanego słownictwa. C3. Podawanie daty (urodzin/śmierci). ist gestorben. uprowadzić. 2F. Faza 2 (ćwiczenia 6-9) 6. W małych grupach uczniowie przygotowują tabelę i uzupełniają ją własnymi datami urodzin. Nie należy jeszcze na tym etapie wyjaśniać uczniom zasad tworzenia imiesłowu. Uczeń zadający pytanie zapisuje jednocześnie na kartce datę. W tym zadaniu uczniowie poznają formy Präteritum czasownika sein (Wo warst du? Ich war. Die Elbe hat viele Städte überschwemmt. mogą w ramach przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego opisać zdjęcie.organisiert. którą kolega musi przeczytać.). Po połączeniu ze sobą części zdań uczniowie podkreślają w nich okoliczniki czasu. Uczniowie. erreichen. Po raz pierwszy spotkają się tutaj z zapisem daty.2A Lektion 1 2 – S o h a t d a s n e u e J a h r t a u s e n d b e g o n nen Sytuacja Wydarzenia opisane w tej lekcji zainicjowały trzecie tysiąclecie. Warto zapisać wyniki pracy w zeszycie. Zdania będące rozwiązaniem ćwiczenia są opisami wybranych wydarzeń. .) oraz powtarzają okoliczniki czasu i miejsca. Powtórzą również przyimek in użyty z celownikiem (im Jahr. Die Klasse 2A ist nach Hildesheim gefahren. W tym ćwiczeniu należy pogrupować czasowniki. Na koniec każdy prezentuje swoją wypowiedź na forum klasy. ist gefahren.. które ułatwią im wykonanie ćwiczenia. gesungen. Po połączeniu zdjęcia z odpowiednim tekstem następuje wspólne omówienie zadania. Uczniowie wykonują zadanie samodzielnie lub w parach. świętować.. 5B. Die Zwillingstürme sind nach schweren Explosionen eingestürzt. organizować. Viele Sänger haben für die Queen gesungen. Każdy uczeń samodzielnie przyporządkowuje zdjęciom tytuły. ist geworden.. umierać. mówić. besucht mit ge. Po zaprezentowaniu opisów na forum klasy na tablicy zostają zapisane formy czasu przeszłego Perfekt użyte w opisach. 3A. 14. Königin Elisabeth II. erreicht. Thronjubiläum gefeiert. Nauczyciel zadaje pytania typu: Kennt ihr diese Leute? Wer ist dieser Mann/diese Frau? Was zeigt das Foto? Wo ist das? Pytania te stanowią punkt wyjścia do wprowadzenia nowego słownictwa i kilku form czasu przeszłego. hat gefeiert. Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładów. Nauczyciel pomaga uczniom. U W A G I Rozwiązanie: 1C. Na podstawie form zebranych w tabeli zadania 4 uczniowie w grupach próbują sformułować zasady tworzenia imiesłowów Partizip Perfekt. Podobnie jak w ćwiczeniu 2 nie należy jeszcze wyjaśniać zasad tworzenia formy imiesłowu. Po samodzielnym rozwiązaniu zadania następuje wspólna korekta.Im Sommer 2001.Im Garten. werden. stattgefunden. Po omówieniu. verlieren.. Rozwiązanie: A2. 6a 7.. formułując sugestie i wyjaśniając nieznane słownictwo. entführt. Nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem zadania. jechać.gefeiert. gerast. ABI 38 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. Rozwiązanie: Arabische Terroristen haben zwei Flugzeuge entführt. 4D. hat gesungen. ist gerast. -en. singen. Rozwiązanie: 1c. Zanim uczniowie przyjrzą się tabeli i wspólnie z nauczycielem skomentują ją. Wann war das? . überschwemmen. Ćwiczenie to służy powtórzeniu form Präteritum czasownika sein i wprowadzeniu form Präteritum czasownika haben. zawalić się. Rozwiązanie: Partizip Perfekt auf –t: ohne ge. sterben. 13. w większych klasach można prezentację przeprowadzić w grupach. wskazuje na różne końcówki liczebników porządkowych (do 20. hat entführt. 4f. hat besucht. 11. hat organisiert. hat überschwemmt ABI 37 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. Gramatyka M E T O D Y C Z N E – czas przeszły Perfekt – tworzenie Partizip Perfekt (czasowniki regularne. Po krótkim komentarzu uczniowie pracują w parach pod nadzorem nauczyciela. czasowniki z/bez ge-). ist getreten. Ćwiczenie kończy wspólna korekta. Nauczyciel pomaga ćwiczącym.. Michael Schumacher ist Formel-1-Weltmeister geworden. 6E Nauczyciel może podzielić teraz klasę na małe grupy. 9. Powtórzenie zdań z ćwiczenia 2. E6. zostać. ist eingestürzt. Deutschland hat gegen Brasilien verloren. Uczniowie mogą również przynieść na lekcję własne zdjęcia i na ich podstawie przeprowadzić krótkie dialogi. mają końcówkę –ten. gesprochen.Ich habe meinen Geburtstag gefeiert. wykorzystując znane im formy czasu przeszłego Perfekt. w której zdający wykazuje się umiejętnością posługiwania się czasem przeszłym. wpadać/uderzyć. 8. rasen. fahren. zalać. podanego słownictwa oraz zebranych w tabeli kolejnych okoliczników czasu. hat stattgefunden. tracić/przegrywać. Po wspólnym odczytaniu przykładu i wyjaśnieniu słownictwa praca kontynuowana jest w parach. Po samodzielnym wypełnieniu tabeli wszystkie formy zostają omówione na forum klasy. Po opisaniu fotografii i odczytaniu przykładu uczniowie w parach przystępują do ćwiczenia. wystąpić. śpiewać. geworden 5. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-5 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). nauczyciel wskazuje na przestawny szyk wyrazów w zdaniu. kierując się formą imiesłowu.

Fonetyka: Uczniowie powinni zwrócić uwagę na różny sposób akcentowania imiesłowów uzależniony od czasownika. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. od którego powstały. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. Biografia zostaje wpisana do zeszytu. Na podstawie zebranego słownictwa uczniowie samodzielnie redagują własną biografię. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg pracy w parach. po czym prezentują ją na forum klasy. Wybrane pary prezentują swoje prace na forum klasy. 18. Tworzone przez uczniów dialogi opierają się na danych z tabeli z poprzedniego ćwiczenia. Arbeitsbuch: Faza 5 (ćwiczenia 16-18) 16. Uczniowie wykonują ćwiczenia 19-21 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). . Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 22-26 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu).2A M E T O D Y C Z N E U W A G I 15. 17. Po wspólnym przeczytaniu biografii Alberta Einsteina i wyjaśnieniu nieznanego słownictwa uczniowie w parach przygotowują wypowiedź ustną.

Po wspólnym przeczytaniu przykładów uczniowie pracują w parach. 3. Co więcej. 10c 13A. Sie soll sich einen neuen Job suchen./Sie isst viele Süßigkeiten. Ćwiczenie rozwiązywane jest wspólnie. Następnie po omówieniu problemów na forum klasy ponownie wspólnie czytają list i wyjaśniają nieznane słownictwo. weil sie keinen Appetit mehr hat. Uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają poszczególne partie dialogów.../Sie ist allein zu Hause und sieht bis Mitternacht fern. Ich habe eine Pollenallergie. Sie hat keinen Appetit. ale wykorzystać strukturę Mir tut . weniger essen../Mir tut der Bauch weh.. 7b. . Uczniowie słuchanie i głośno powtarzają nagrane zdania. Układanie własnych dialogów poprzedza wspólne przeczytanie przykładu i wyjaśnienie go. 4a.. . osoba liczby pojedynczej i mnogiej).). weil sie wenig in der Nacht schläft. Sie soll wieder ins Fitnessstudio gehen.Tabela zawiera słownictwo. laufen . Ćwiczenie kończy słuchanie i głośne powtarzanie nagranych wyrazów. weil sie an Depressionen leidet. Zadanie wykonywane jest wspólnie. ABI 39 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.. Nagranie służy sprawdzeniu rozwiązania poprzedniego ćwiczenia. Sie soll sich entspannen. . Sie soll Vitamine essen.. . 12.. Sie kann sich auf der Arbeit nicht konzentrieren. 3d./Im Büro ist sie unkonzentriert und zerstreut. Ich habe Grippe. Transkrypcja: Mit den Beinen kann man spazieren gehen. Rozwiązanie: Hör auf zu rauchen! Geh wieder ins Fitnessstudio! Treib Sport! Mach Gymnastik! Besuche einen Kurs! Such dir einen neuen Job! Nimm dir zwei Wochen Urlaub! Entspanne dich! Iss viele Vitamine! Fass Mut! Setze Dir eine rosa Brille auf! Blicke mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft! Geh zu einem Psychologen! Lass dir helfen! Sprich ganz offen mit deinem Freund! 13C./Der Hals tut mir weh. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg zadania. Ćwiczenie “łańcuszek”. ein Bild bewundern . Ich habe Schnupfen.. Mit den Händen kann man Klavier spielen. zum Psychologen gehen. Sie sieht alles schwarz. Na zakończenie ćwiczenie zostaje zapisane w zeszycie. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-4 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu).. Pracę samodzielną kończy wspólna korekta. Sie versteht sich mit ihrem Freund nicht mehr so gut. Na zakończenie ćwiczenia warto wprowadzić formy pozostałych osób trybu rozkazującego.. .. 8e. Wprowadzenie czasownika modalnego sollen i form trybu rozkazującego. Sie hat aufgehört Sport zu treiben. Mit den Augen kann man die Welt sehen. 9. Po wspólnej korekcie zadania uczniowie ponownie czytają tekst i wyjaśniają nieznane słownictwo. .. 9f. 6i... sprechen . itp. Rozwiązanie: Kopfschmerzen: Aspirin.). weil sie gespanntes Verhältnis zu ihm hat.. Uczniowie wykonują ćwiczenie samodzielnie lub w parach. Gramatyka M E T O D Y C Z N E – czasownik modalny sollen – zaimek zwrotny w bierniku i celowniku – przyimek seit – tryb rozkazujący Faza 3 (ćwiczenia 10-14) 10. 2g. relaxen und Urlaub machen. weil sie an Depressionen leidet./Sie sitzt allein in der Kneipe und trinkt Bier. a następnie podczas cichego czytania zapoznają się z nazwami części ciała. Uczniowie samodzielnie czytają odpowiedź Petry i podkreślają w niej rady wyrażone w trybie rozkazującym. Po odczytaniu kilku przykładów uczniowie uzupełniają tabelę samodzielne lub w parach. Ich habe Verstopfung.. Sie soll nicht mehr in die Kneipe gehen und evtl. Uczniowie odpowiadają (po polsku) na pytanie zawarte w tytule rozdziału. Halsschmerzen: nicht mehr rauchen. Halsschmerzen./Der ganze Körper tut weh. Die Arbeit macht ihr keinen Spaß. Następnie przy zamkniętych podręcznikach uczniowie próbują wymienić zapamiętane nazwy części ciała. weil sie an Depressionen leidet.. danke!. Mit dem Kopf kann man denken. Uczniowie poznają tu nazwy konkretnych dolegliwości i chorób (Grippe. Ćwiczenie kończy wspólna korekta. nauczyciel pomaga ćwiczącym. Fieber. 5h.. Schnupfen. choroby i zapobieganie im. Maschine schreiben . 13B. Sie ist zerstreut. Fieber: Aspirin. Sie soll sich entspannen und relaxen./ Die Augen brennen. Sie hat letztens viel abgenommen. Petra formułuje swoje sugestie za pomocą trybu rozkazującego. potrzebuje porady i po opisaniu swojej sytuacji z taką prośbą zwraca się do swojej przyjaciółki Petry. Ich habe Migräne. 6. im Bett bleiben. w szczególności wyrazów złożonych z członem –schmerzen (Bauchschmerzen.). Zadanie dodatkowe może polegać na próbie zapamiętania przez uczniów jak największej liczby rzeczowników podczas dwuminutowej samodzielnej lektury. odpowiadając na pytanie Wie geht’s dir/Ihnen? uczniowie nie powinni ograniczać się do krótkiego Gut. denkt ständig über den Sinn des Lebens nach. Mit der Nase kann man Gerüche riechen . . Przykładowe rozwiązanie: Claudia raucht 20 Zigaretten am Tag. Początkowo uczniowie czytają tekst samodzielnie. Uczniowie pracują w parach. Mit dem Mund kann man singen. jak i formy zaimków powinny być przez uczniów używane świadomie. im Bett bleiben. Übergewicht: weniger essen. Sie raucht. Utrwalenie odmiany czasownika weh tun oraz nazw części ciała. Powtórzenie słownictwa z poprzedniego ćwiczenia./Sie sieht Andreas selten./Sie ist faul geworden. joggen. Schmerztabletten. Grippe: Antibiotika. Rozwiązanie: Mein Kopf tut weh. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 5-11 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). 7. Uczniowie ćwiczą w parach pod nadzorem nauczyciela. Sie soll Sport treiben. Struktura ta. Rozszerzenie słownictwa dotyczącego stanu zdrowia. Rozwiązanie: Sie ist nervös../Mir läuft die Nase.. . weil sie an Depressionen leidet. Abends isst sie viele Süßigkeiten. philosophieren . 2. weil sie an Depressionen leidet. U W A G I Rozwiązanie: Transkrypcja po ćwiczeniu 3. Powtórzenie struktury Wie geht’s dir/Ihnen? i zaimków osobowych w celowniku. trinkt Bier. 11. Claudia ma depresję. Powtórzenie słownictwa (połączenie nazw czynności z nazwami części ciała) i utrwalenie czasownika können. weil sie nervös ist. Sie soll Sport treiben. Rozwiązanie: 1j./Sie ist mmer müde. Utrwalenie słownictwa z tekstu oraz użycia czasownika modalnego sollen. Utrwalenie form trybu rozkazującego (2. Sie sitzt allein in der Kneipe.. Po wspólnej korekcie zapisują zdania do zeszytu. Sie ist oft müde. Sie soll mit Andreas sprechen. schreiben . Faza 1 (ćwiczenia 1-4) 1. oczywiście z rodzajnikami określonymi. Sie kann nicht schlafen. Mit den Fingern kann man tippen. 14.2A Lektio n 1 3 – Wa s t u s t d u f ü r d e i n e G e s u n d h e i t ? Sytuacja Zdrowie. Wprowadzenie podstawowego słownictwa pozwalającego opisać symptomy choroby. weh. wynotowują problemy bohaterki. Mit den Ohren kann man Musik hören . 8. Ich habe Husten. Sie soll aufhören zu rauchen. 4. ./Sie hat 6 Kilo abgenommen. weil sie nervös ist. Schnupfen: Nasentropfen. Mit den Füßen kann man Fußball spielen . Po wspólnym sformułowaniu zdania przykładowego uczniowie pracują samodzielnie lub w parach. Faza 2 (ćwiczenia 5-9) 5. które pozwoli w różny sposób odpowiedzieć na pytanie Wie geht’s? W ćwiczeniu tym zostaje wprowadzony przyimek seit z celownikiem (Seit wann? Seit drei Tagen.Utrwalenie struktur i słownictwa. .. Bauchschmerzen: Kamillentee. Schmerztabletten. Nauczyciel wskazuje na szyk przestawny w zdaniu (Mit dem Händen kann man./Sie geht in kein Fitnessstudio mehr..). Warto więc jeszcze raz powtórzyć z uczniami czasownik tun oraz nazwy części ciała.

Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. l Also. Po wspólnej lekturze zdań uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania. so 5-6 Kilo. po czym samodzielnie czytają teksty i rozwiązują zadanie. Wprowadzenie czasowników i zaimków zwrotnych oraz czasownika lassen. Podstawą dyskusji są wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie lub wśród znajomych. braucht Zigaretten. Im Moment habe ich mein Idealgewicht erreicht. einige Kilo Übergewicht zu haben. 15B. Besuche einen Kurs! Petra sagt. ABI 42 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych są tematem dyskusji w małych grupach. Następnie uczniowie w parach przeprowadzają wywiady i zapisują odpowiedzi pytanych w zeszytach. Zebranie wiadomości dotyczących palenia. Ich gehe z. Claudia soll wieder ins Fitnessstudio gehen. ° Und du. Martin i Hedi opowiadają o tym.. l Was? Du hast eine Diät gemacht? Ich halte nicht viel von Diäten. Ich will mich entspannen. habe ich aufgehört . - Seit 2 Jahren. 16B. chrinische Bronchitis. skutki. treibe ich natürlich Sport. 2. - x Er hat nie geraucht. Przyczyny. Aber es muss manchmal sein! Frank K.. Nie muszą być one omawiane w klasie. Ich fahre regelmäßig Rad. Nauczyciel pomaga w formułowaniu pytań. Opowiadają innym o swojej koleżance/swoim koledze. - Gefahren für das Baby.2A M E T O D Y C Z N E Rozwiązanie: Geh wieder ins Fitnessstudio! Petra sagt. aber ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper. następnie kolejno na forum klasy przedstawiają swoje wyniki. Rozwiązanie: Martin: 1. meine Freizeit genießen . Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. Treib Sport! Petra sagt. Keine Überstunden. Aber mein Problem ist. 18. 6. a zapisanie ich w zeszycie będzie stanowiło utrwalenie użytych w nagraniu struktur gramatycznych i słownictwa. Wypowiedzi mogą zaprezentować przed całą klasą. wenn ich ein bisschen Freizeit habe. Utrwalenie wprowadzonych struktur i słownictwa. co robią dla swojego zdrowia i utrzymania dobrej formy. sondern Milch. 16A. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny.. dass ich dazu neige. Najpierw uczniowie przyglądają się tabeli. zu viel Arbeit ist nicht gut. ° Und wie sieht es mit der Arbeit aus? n Viele meinen „Ohne Arbeit gibt es keinen Erfolg. Was tust du denn für deine Gesundheit? Marianne B.. a następnie na forum klasy. Nie im Leben eine Zigarette probiert. osoby liczby pojedynczej zaimka zwrotnego. ° Und du. Uczniowie samodzielnie przygotowują ankietę dla swoich kolegów.. Faza 4 (ćwiczenia 15-16) 15A. Po wspólnym omówieniu rozwiązania ponownie czytają teksty i wyjaśniają nieznane słownictwo. Das ist zwar nicht viel. Ich versuche mich gesund zu ernähren: keine Hamburger mit Pommes mehr.. Seit sechs Monaten rauche ich nicht mehr. Und nach dem Laufen im Park fühle ich mich wie neugeboren. seit ihrer Schwangerschaft. Es war am Anfang schwer. Schluss. uczniowie mogą w parach przygotować krótkie ustne streszczenia wywiadów. 11. was bist du von Beruf? Rozwiązanie: Raucher/ Raucherin? Nichtraucher/ Nichtraucherin? x Seit wann? Warum? Entwöhnungskuren? - l Ich bin Taxifahrer. wenig Fleisch. - Dirk S. aber ohne Erfolg. krótkiej formy użytkowej wymaganej na egzaminie maturalnym. krótkiej formy użytkowej ocenianej na egzaminie maturalnym. gehe zu Fuß. Mach Gymnastik! Petra sagt. wenn es sein muss. ° Sehr gesund ist dieser Job nicht. Faza 5 (ćwiczenia 17-18) 17. 10. Aber seitdem ich ein Nicht-Raucher-Taxi fahre.. Früher habe ich 15-20 Zigaretten am Tag geraucht. zweimal die Woche joggen. n Das tue ich auch. das ist alles Unsinn. Claudia soll Sport treiben. Rauchen schadet der Geundheit (Husten.. Hedi: 3. aber jetzt fühle ich mich viel viel besser. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 19-23 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). l Und ich habe das Rauchen aufgegeben. Und nur selten. was meine Kolleginnen und Kollegen natürlich sehr wundert. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 12-18 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). ° Taxifahrer? D. Po pracy w parach uczniowie zwracają się do klasy. 5.B. 6. und zwar dank einer Diät. Ich habe nämlich meine Ernährung umgestellt: Ich esse kein Fleisch mehr. Transkrypcja: ° Martin. relaxen. x - U W A G I Er ist oft im Stress. Celem ćwiczenia jest utrwalenie użycia formy 3.. leider . dafür aber viel Obst und Gemüse . ABI 41 Schreiben – jest to kolejny przykład ankiety. gdzie stosowane są formy 2. denn ich brauche Bewegung. 8. Hedi? Bist du Raucherin oder Nicht-Raucherin? n Ich bin Nicht-Raucherin.. Hedi? Bist du auch ein sportlicher Typ? n Ja. Ist es so? l Ja. Atembeschwerden. du verbringst praktisch den ganzen Tag im Auto.30 Uhr Feierabend. ABI 40 Schreiben – jest to pierwszy przykład ankiety. Ich habe nie geraucht. Claudia soll Gymnastik machen. 16C. ich bin sehr sportlich. Po wspólnej lekturze tekstu uczniowie samodzielne czytają opisy poszczególnych typów. Rozdział kończy się dwoma wywiadami. możliwości zerwania z nałogiem.“ Aber bei mir ist um 16. ich bin jetzt Vegetarierin! In der Kaffeepause im Büro trinke ich auch keinen Kaffee mehr. Claudia soll einen Kurs besuchen. Und ich muss dann abnehmen. 9. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. Lungenkrebs) Mit Akupunktur versucht. Ja. Podsumowując ćwiczenie.h. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 24-26 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). denn ich weiß. l Du hast es aber gut! Ich möchte auch keine Überstunden machen müssen. osoby liczby pojedynczej zaimka zwrotnego w odróżnieniu od pracy w parach. fahre ich Auto. .

Die Sanitäter haben den Fahrer auf den Boden gelegt. hängt. in) i czasowniki (liegen) są już uczniom znane. 10 .Der alte Mann geht ins Café-Restaurant. Der Helikopter kreist über dem Dorf. Der Radfahrer steht auf dem Radweg. by momentami dyskusja toczyła się w języku polskim. 5h. po czym porównują swoje rozwiązania z kolegami w klasie. Der Kellner stellt das Glas Wasser auf den Tisch. Gramatyka M E T O D Y C Z N E – przyimki łączące się z biernikiem lub celownikiem Faza 1 (ćwiczenia 1-7) 1. Następnie po wspólnej korekcie nauczyciel zwraca uwagę uczniów na użyte w zdaniach czasowniki wyrażające ruch ukierunkowany oraz przyimki występujące tu z biernikiem. Dominującą formą gramatyczną jest tutaj forma czasu przeszłego Perfekt. Przykładowe rozwiązanie: Der Autofahrer liegt auf der Trage. ABI 43 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. an. Po samodzielnym wykonaniu zadania następuje wspólna korekta. Rozwiązanie: 1. hängt. inicjując na ten temat dyskusję. Powtórzenie słownictwa z poprzedniego ćwiczenia oraz użycie czasownika wyrażającego bezruch z przyimkiem wykorzystanym z celownikiem. 7. Przykładowe rozwiązanie: Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. a następnie kontrolują poprawność wykonania zadania na forum klasy. Die Folge war ein langer Stau.2A Sytuacja Wypadek samochodowy. einen Radfahrer. że uczniom może brakować słownictwa. Der Fahrer hat den Hund nicht gesehen. Die Sanitäter haben den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt und ihn auf den Boden gelegt. W ćwiczeniu tym uczniowie budują zdania. Uczniowie opisują sytuację przedstawioną na rysunku. 3l. 4b. a następnie pisemnie. itp. U W A G I Rozwiązanie: Der alte Mann sitzt auf der Bank. Odpowiedzi na pytania zostały już sformułowane w ćwiczeniu poprzednim.Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. 5. Uczniowie łączą ze sobą elementy zdań. Uczniom może brakować słownictwa. Das Haus steht hinter dem Café. sitzt. Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den Baum. Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenie. Das Auto hat den Hund überfahren. Die Polizistin steht zwischen dem Auto und dem Krankenwagen. 10e. Pomocne mogą być następujące pytania: Was siehst du hier? (Ich sehe einen kaputten Wagen.Die Frau hängt die Gedenktafel an den Baum. Ponownie zanim zdania zostaną wpisane do zeszytu. Wie viele Personen siehst du hier? (Ich sehe eine Polizistin. Pozostałe słownictwo warto wyjaśnić po lekturze zdań. Faza 2 (ćwiczenia 8-11) 8.Der Junge setzt sich auf die Bank. 6. Po wspólnej lekturze tekstu „w chmurkach” uczniowie wracają do dyskusji. Początkowo wykonują ćwiczenie ustnie. der Junge ist/sitzt auf dem Baum. Zadaniem nauczyciela jest kierowanie dyskusją i podpowiadanie słownictwa. E1. stellt. einen Krankenwagen. nauczyciel powinien zasugerować potrzebne wyrazy w celu zdynamizowania opisu wypadku. 8d.Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den Baum. Z uwagi na to. Das Polizeiauto steht vor der Tankstelle.). Nach wenigen Minuten ist der Krankenwagen angekommen. 9a. Der alte Mann setzt sich an den Tisch. W tabeli znajdują się wszystkie przyimki łączące się z celownikiem lub biernikiem. Was machen sie? (Die Polizistin telefoniert. Der Radfahrer steht auf dem Radweg. C4. w których wykorzystują przyimki z celownikiem (faza1). Nauczyciel kieruje do uczniów pytanie: Wie ist der Unfall passiert?. itp. Die Frau steht in der Telefonzelle. 7i. Der Junge sitzt auf dem Baum. Rozwiązanie/Transkrypcja: Der Autofahrer ist zu schnell gefahren und hat den Hund nicht gesehen. uczniowie powinni więc zasłonić ćwiczenie 10 i w parach spróbować poprawnie odtworzyć wszystkie odpowiedzi. Niektóre przyimki (auf. neben dem Auto. Eine Frau hat den Unfall bemerkt und sofort die Polizei angerufen. 6j. Er hat im letzten Moment gebremst. Rozwiązanie: legen. Der Krankenwagen ist nach wenigen Minuten angekommen. Der Autofahrer liegt auf dem Boden. F3 10. 9. Tytuł rozdziału z uwagi na sugestywny rysunek powinien być przez uczniów zrozumiały. po czym dwukrotnie słuchają tekstu: za pierwszym razem porządkują zdania. Die Frau steht in der Telefonzelle.Der Polizist stellt sich mitten auf die Straße. setzt. Podsumowaniem ćwiczeń 12 i 13 powinna być lektura komentarza w Blitz-Grammatik. 3. Rozwiązanie: Der Fahrer ist zu schnell gefahren. a po wspólnej korekcie jeszcze raz opisują wypadek. uczniowie w parach ustnie wykonują ćwiczenie. vor. Die Polizei hat dann die Straße gesperrt. dlatego należy pozwolić. liegt. steht. einen Helikopter. L e k t i o n 1 4 – E i n U n f a l l Rozwiązanie: liegt. Die Straße war aber glatt. 11k. 13. 12m. Eine Frau hat den Unfall bemerkt. Die Polizei hat die Straße gesperrt. setzt 11. Der Junge setzt sich auf die Bank. Der Fahrer hat im letzten Moment gebremst. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-12 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Das Werbeplakat hängt an der Tankstelle. neben. Uczniowie przez dwie minuty zapoznają się ze zdaniami. Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania odpowiednim (z podanych w ramce) czasownikiem wyrażającym bezruch. Die Polizistin steht zwischen den Bäumen. stellt. weil es geregnet hatte.Der alte Mann setzt sich an den Tisch. Faza 3 (ćwiczenie 12-13) 12. hat den Hund überfahren und ist gegen einen Baum gerast.). Die Sanitäter haben den Fahrer aus dem Auto rausgeholt. Uczniowie samodzielnie czytają zdania i rozwiązują ćwiczenie. itp. Można zaproponować uczniom i trzecie wysłuchanie nagrania w celu powtarzania poszczególnych zdań przy zamkniętym podręczniku. 4. 13f 2. za drugim razem sprawdzają poprawność wykonania zadania. Der Hund liegt unter dem Auto. Das Werbeplakat hängt an der Tankstelle. 3. Das Auto ist also ins Schleudern geraten. der Autofahrer liegt auf dem Boden. B5. Das Auto ist gegen einen Baum gerast. 6. 4. Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania odpowiednim (z podanych w ramce) czasownikiem. Der Helikopter kreist über dem Dorf. Uczniowie ćwiczą w parach pod nadzorem nauczyciela. 5. Die Polizisten stellen sich auf die Straße. Der Junge sitzt auf dem Baum. Uczniowie wspólnie rozwiązują ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie umożliwia utrwalenie czasowników wyrażających ruch ukierunkowany oraz przyimków użytych z biernikiem (faza 2). Der Sanitäter steht neben dem Autofahrer. Rozwiązanie: 1c. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-7 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 13-21 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Die Bank steht vor der Telefonzelle. D6. Rozwiązanie: A2. einen Baum. Das Warnschild steht am Straßenrand. steht 7. Nauczyciel zwraca się do klasy z pytaniem Wie geht es weiter? Uczniowie czytają teksty „w chmurkach” i formułują hipotezy na temat różnych możliwości rozwoju sytuacji. Der Krankenwagen steht neben dem Auto.). Powtórzenie zdań z poprzedniego zadania. Das Auto ist ins Schleudern geraten. Eine Frau hat die Polizei angerufen. tworząc tym samym opis wypadku. Die Sanitäter schieben die Trage in den Krankenwagen. Die Frau hängt die Gedenktafel an den Baum. sitzt. Der Hund liegt unter dem Auto. 2g. 2. einen alten Mann. Das Schild steht am Straßenrand.

2. który miał miejsce na trasie A9 z Norymbergi do Berlina. 4. Sie haben das defekte Auto auf der Überholspur abgestellt. Uczniowie rozwiązują ćwiczenie w parach lub małych grupach po uprzedniej uważnej lekturze tekstu.Sie waren in Ungarn. e6. den rechten Standstreifen zu erreichen. Pod względem leksykalnym artykuł nie powinien stwarzać uczniom problemów. krótkiej formy użytkowej ocenianej na egzaminie maturalnym. Rozwiązanie: 1. Dwukrotne słuchanie nagrania: za pierwszym razem uczniowie zapoznają się z sytuacją. warum die zwei Studentinnen das Fahrzeug links statt auf dem rechten Standstreifen abgestellt haben. Od fikcji do rzeczywistości: rozdział kończy artykuł opisujący tragiczny wypadek. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. c7. Standstreifen. 7. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. jak powinno się postępować na wypadek uszkodzenia pojazdu na autostradzie.2A M E T O D Y C Z N E Faza 4 (ćwiczenia 14-17) 14. Komisarz Brehme wyjaśnia. Keinesfalls sollte man jedoch im oder neben dem Fahrzeug bleiben. Uczniowie w parach lub małych grupach przygotowują odpowiedzi ustnie. 8.Der BMW-Fahrer hat den Corsa zu spät gesehen und der BMW ist gegen das Auto gerast. U W A G I 11 . sondern in angemessener Entfernung. Übersholspur) należy wyjaśnić uczniom przed przystąpieniem do czytania tekstu. Warnblinkanlage.Plötzlich ist der Corsa zum Stehen gekommen. Po wysłuchaniu wspólnie odczytują uzupełniony tekst i w razie potrzeby wyjaśniają słownictwo. ABI 44 Schreiben – jest to pierwszy przykład notatki. 5. Nieznane słownictwo (np.Der Unfall ist auf der A9 zwischen Nürnberg und Berlin passiert. za drugim – uzupełniają tekst. Następnie po korekcie na forum klasy zapisują rozwiązania w zeszycie. a4. Dann muss man die Warnblinkanlage einschalten und unter großer Vorsicht das Warndreieck aufstellen. b5 15. die beiden Freundinnen waren sofort tot. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 22-24 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Nie muszą być one omawiane w klasie. Po wspólnej korekcie uczniowie ponownie czytają artykuł. d1. 17. Bei einer Panne auf der Autobahn sollte man sofort versuchen. Rozwiązanie/Transkrypcja: Unklar ist. 16. 3. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. Rozwiązanie: f3. g2. 6. Der BMW-Fahrer hat den Unfall überlebt.Die beiden Freundinnen sind dann neben dem Auto geblieben. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu.Sie hatten einen Opel Corsa. möglichst hinter der Leitplanke auf die Polizei warten.

Faza 3 (ćwiczenie 6-11) 6. London. że spójnik wenn nie ma tutaj znaczenia hipotetycznego. Nauczyciel zadaje pytanie: Wohin fahrt ihr in Urlaub? Lista miejsc może być oczywiście wydłużona. Sytuacja Wakacje.. Wszystkie przykłady zawierają zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem dass. denn Urlaub bedeutet für mich Entspannung und Relax. Mailand Transkrypcja: Auf Ibiza scheint die Sonne. 5. am Gardasee: surfen. Nauczyciel czyta głośno pytania i możliwe odpowiedzi. Am Bodensee ist es windig. Po samodzielnym uzupełnieniu tabeli następuje wspólna korekta i analiza zebranych przykładów. Pytania pozwolą zgromadzić nowe słownictwo i powtórzyć znane już struktury (na przykład formy czasu przeszłego Perfekt). Nauczyciel wskazuje na miejsce czasownika w zdaniu ze spójnikiem dass. towarzystwo. 11. Zapoznanie się ze słownictwem opisującym pogodę. Nauczyciel pomaga ćwiczącym. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia. Po wyjaśnieniu słownictwa praca kontynuowana jest indywidualnie. 1 . Po zakończeniu pracy uczniowie mogą przedstawić na forum klasy typ urlopowicza. Przykładowe rozwiązanie: Im Gebirge: Ski laufen. Klasa przygląda się fotografiom i opisuje je. 13. Uczniowie pracują w parach. in Deutschland: neue Leute kennen lernen. in der Sonne liegen. Następnie wykonują zadanie w parach. tauchen. Uczniowie poznają różne sposoby wyrażania własnej opini. Również samodzielnie zapoznają się oni z wynikami testu. jaki prezentują w zależności od liczby punktów uzyskanych w teście. Wszystkie zdania zostają zapisane w zeszycie. Najpierw wspólnie czytają przykład. eine Radtour machen. Nauczyciel zadaje pytania typu: Was siehst du auf den Bildern? Wo warst du letzten Sommer? Mit wem? Was hast du dort gemacht?. wandern. zdanie główne) i uzależniony od tego szyk wyrazów. 2. W tym ćwiczeniu uczniowie poznają nazwy różnych miejsc turystycznych oraz aktywności związanych z wakacjami. Ich brauche Sicherheiten im Urlaub. Deutsch lernen 8. sondern mit meinen Eltern. który pod względem leksykalnym nie powinien stwarzać żadnych trudności. relaxen und sich entspannen. schwimmen. In Mailand ist es neblig. Natürlich möchte ich Urlaub nicht allein machen. Bodensee. 14. Pracę w parach poprzedza wspólne przeczytanie przykładu. relaxen und sich entspannen. lecz odpowiada polskiemu „kiedy”. Utrwalenie konstrukcji zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem dass. eine Radtour machen. am Meer: schwimmen. Gramatyka Przykładowe rozwiązanie: Wo? im Gebirge Was? wandern baden. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 5-7 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Rozwiązanie: Ibiza. Ski laufen. wzorując się na konstrukcji zdania „w chmurkach”. In Frankfurt ist es bewölkt. am Meer am Gardasee in Deutschland in der Hohen Tatra im Gebirge in Paris an der Ostsee auf Sardinien am Meer an der Ostsee U W A G I Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-4 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). neue Leute kennen lernen. in Paris: auf den Eifelturm steigen. Ćwiczenie wprowadza zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem wenn oraz określenia miejsca. doskonalą umiejętność budowania zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem wenn. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 13-19 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Na zakończenie uczniowie zapisują rozwiązania w zeszycie. 10. In Kitzbühel schneit es. różne formy spędzania urlopu. doskonaląc umiejętność użycia określeń miejsca w połączeniu ze zdaniem podrzędnie złożonym. in der Hohen Tatra: wandern. 9. 7. Następnie uczniowie indywidualnie rozwiązują test. Wypowiedź może wyglądać następująco: Ich bin ein unsicherer Typ. Nauczyciel przypomina o szyku wyrazów w zdaniu złożonym. eine Radtour machen. In London regnet es. neue Leute kennen lernen. Uczniowie ćwiczą znane przyimki. Praca w parach pod nadzorem nauczyciela. wykorzystując przykłady z poprzedniego ćwiczenia. am Strand faulenzen. auf Sardinien: tauchen. Uczniowie kolejno czytają wybrane przykłady z tabeli. schwimmen surfen Deutsch lernen Ski laufen eine Radtour machen auf den Eifelturm steigen in der Sonne liegen tauchen am Strand faulenzen neue Leute kennen lernen Wohin? ins Gebirge ans Meer an den Gardasee nach Deutschland in die Hohe Tatra ins Gebirge nach Paris an die Ostsee nach Sardinien ans Meer an die Ostsee – określanie miejsca – zdania podrzędnie złożone ze spójnikami dass i wenn Faza 1 (ćwiczenie 1-3) 1. cele podróży. neue Leute kennen lernen. Zadanie kończy wspólna korekta zainicjowana pytaniami typu: Wo kann man schwimmen? Wo kann man wandern?. Faza 4 (ćwiczenie 12-14) 12. . wykorzystując przykłady z poprzedniego ćwiczenia. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-12 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Kitzbühel. am Strand faulenzen. ABI 45 Schreiben – pocztówka to bardzo popularna krótka forma użytkowa. schwimmen. Uczniowie utrwalają zdania z poprzedniego zadania. neue Leute kennen lernen. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia.2A M E T O D Y C Z N E Lekt i o n 1 5 – U r l a u b s p l ä n e : M e e r u n d m e h r . Po skontrolowaniu poprawności wykonania ćwiczenia przez nauczyciela uczniowie zapisują rozwiązania w zeszycie.. Uczniowie wykonują zadanie w parach pod nadzorem nauczyciela. Początkowo uczniowie wspólnie czytają słownictwo oraz podane przykłady. Lektura tekstu „w chmurkach” i analiza konstrukcji gramatycznej odpowiedzi Marie. Nauczyciel zwraca się do klasy z pytaniem: Wie ist das Wetter heute? Po próbie odpowiedzi na pytanie uczniowie przyglądają się mapie Europy. Ćwiczenie „łańcuszek”. Po samodzielnym rozwiązaniu ćwiczenia następuje wspólna korekta. Występuje tu w zdaniach opowiadających o czynnościach powtarzających się lub przyszłych. Nauczyciel pomaga uczniom. Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenie. Pracę poprzedza wspólne przeczytanie przykładu. . an der Ostsee: schwimmen. służąc wyjaśnieniami. itp. Nauczyciel wskazuje na kolejność zdań (zdanie poboczne. in der Sonne liegen. surfen. 3. Uczniowie. Ich habe nur 9 Punkte. Frankfurt. relaxen und sich entspannen. itp. po czym rozwiązują ćwiczenie w parach. Nächsten Sommer möchte ich ans Meer fahren. Po zebraniu informacji od wszystkich uczniów należy wspólnie przeczytać zdania „w chmurkach” wprowadzające spójnik dass. Po wspólnej lekturze nauczyciel inicjuje dyskusję na temat: Was ist wichtig im Urlaub? Prosi o konstruowanie zdań ze spójnikiem dass. Powtórzenie i utrwalenie zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem wenn. Warto zwrócić uwagę uczniów na fakt. Faza 2 (ćwiczenie 4-5) 4.

das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. schon. man kommt mit Einheimischen gar nicht in Kontakt. l Ja. Za pierwszym razem uczniowie słuchają całej rozmowy. und von da zurück nach Hause. Club Med . 5c Transkrypcja: ° Sagen Sie mal. 3c. das Problem ist. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. Po wspólnej korekcie warto jeszcze raz przeczytać wszystkie teksty i wyjaśnić nieznane słownictwo. wir werden einen Kompromiss schließen. Norbert Fischer – Inter-Rail-Urlaub. 4b. Rom. Uczniowie mogą również przygotować krótkie ustne streszczenie rozmowy z panem Möllerem i zaprezentować je na forum klasy. Następnie uczniowie samodzielnie wykonują zadanie umieszczone pod tekstami. Nauczyciel dzieli klasy na cztery grupy. 2a. Po prezentacji zapisuje wypowiedź również w zeszycie. ° Na ja. Zum Schluss einen Abstecher nach Österreich.. ° Türkei. Angelika. Feriendorf. oder? l Ja. Nie muszą być one omawiane w klasie. Und von da aus machen wir einen schönen Ausflug nach Venedig. Rozdział kończy rozmowa z panem Möllerem. Rozwiązanie: 1B. 3B/C. aber auch sehr anstrengend. wohin denn? l Ich glaube. 6A. man sieht so wenig vom Land . Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 20-23 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). nach Wien. Opowiada on o trudnościach towarzyszących wyborowi miejsca na wspólne wakacje z rodziną. zwei Wochen in einem Feriendorf zu verbringen. Ich habe es mir ausgerechnet. Franziska Lang – Sprachferien. l Das will ich nicht bezweifeln. dass meine Kinder keine Lust haben. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. 17.. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. Nauczyciel pomaga poszczególnym grupom. 5B. 2D.. nach Jesolo oder nach Lignano. 18.2A M E T O D Y C Z N E Faza 5 (ćwiczenie 15-18) 15. Prezentacja wyników pracy odbywa się na forum klasy. Ich werde folgendes vorschlagen: Wir fahren eine Woche nach Südtirol. wohin fahren Sie dieses Jahr in Urlaub? l Wohin ich in Urlaub fahre? Das steht noch nicht fest. za drugim razem . meine Frau. U W A G I Rozwiązanie: 1b. Guido Krüger – Ibiza 16A. na ja. dann an die Côte d’Azur. 1 . 7D 16B.. und zwar mit dem Auto. Deswegen möchte ich im Sommer meine Ruhe haben . ABI 46 Schreiben – jest to pierwszy przykład listu formalnego. Herr Möller. und die Kinder freuen sich bestimmt auf diese Minitour. in einem Feriendorf ist man nur unter Touristen. Venedig. Ćwiczenie kończy wspólna korekta zadania. Po wspólnej lekturze pytań i odpowiedzi uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania. koncentrując się na elementach obligatoryjnych ocenianych na egzaminie maturalnym.. Das ist Stress pur! ° Aber sehr lehrreich für Ihre Kinder. Sie sagen. Samodzielna lektura krótkich opisów postaci. aber abgesehen von den Kosten.. Und wir können evtl. meine Frau kann die Zeit am Strand genießen. Zunächst von München nach Paris. Każda grupa opisuje jednego bohatera. und dann fahren wir an die Adria. So sind alle zufrieden: Ich kann wandern. aber meine Frau und die Kinder wollen es nicht. Każdy bowiem ma inny pomysł na spędzenie wolnego czasu. ° Und was schlagen sie vor? l Eine Reise durch Europa. 4C. aber ich bin schon das ganze Jahr mit dem Auto unterwegs. ° Also. das ist das ewige Problem bei uns zu Hause: Ich möchte so gern ins Gebirge. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. träumt von einem Urlaub in einem Feriendorf von Club Med in der Türkei. das sind fast 4000 km! Und wir haben nur zwei Wochen Zeit. und zwar nach Südtirol. Na zakończenie pracy z tekstami każdy uczeń przygotowuje ustną wypowiedź o swoich idealnych wakacjach i prezentuje ją na forum klasy. Znani z poprzedniego ćwiczenia bohaterowie opowiadają o swoich idealnych wakacjach. Sie wollen ans Meer fahren. Teksty te pod względem leksykalnym nie powinny sprawiać uczniom trudności. Warto następnie zapisać je do zeszytu. das wäre der ideale Familienurlaub.jedynie udzielonych odpowiedzi. sehr interessant. Nächste Etappe Italien: Florenz. Sie meint. Wissen Sie. Przed wykonaniem zadania należy dokładnie omówić formę listu. ich bin nämlich Handelsreisender von Beruf. dann über Österreich zurückfahren und in Wien übernachten. Rozwiązanie: Claudia Ertl – Feriendorf. Następnie czytają wypowiedzi „w chmurkach” i dyskutują na temat Wer fährt wohin? z wykorzystaniem zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem dass. Nauczyciel stawia pytanie: Was für ein Urlaubstyp ist Franziska? Was für ein Urlaubstyp ist Guido? Uczniowie przygotowują odpowiedź na podstawie opisu urlopowiczów. z którym mieli do czynienia na początku rozdziału.

W związku z tym rozwiązując zadanie. 8X PISANIE Umiejętność pisania tekstów użytkowych. Dort habe ich eine Operation gehabt. Rozwiązanie: 1C. Da habe ich den Entschluss gefasst: Schluss mit dem Rauchen! Ich habe mich einer Entwöhnungskur unterzogen. als ich bin. Oder sie haben ihre Essgewohnheiten total umgestellt und sehen so traurig aus. bez limitu słów oraz z podanym limitem. in der Küche. „Hallo. statt immer Auto zu fahren. der nichts dem Zufall überlässt! Kurznachricht im Radio Ein schweres Unwetter ist gestern auf Ibiza losgebrochen und hat die ganze Gegend um St. Und Sport macht ihnen keinen Spaß mehr. 4X. Die Polizei hat die Autobahn gesperrt. aby zrozumieć tekst i poprawnie wykonać zadanie. Im Laufe des Nachmittags wird es freundlicher mit Sonne. etwas für ihre Gesundheit zu tun. aber dafür sehr viele Vitamine! Die brauche ich nach dem Laufen. Und vor allem soll man natürlich nicht rauchen! Stellungnahme 2: Ich habe früher eine Schachtel am Tag geraucht. odnieść lekkie/ciężkie obrażenia. 10 Leute mussten aber mit schweren Verletzungen in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Ich finde. Auf der A5 Karlsruhe-Basel.“ Also. Verkehrsmeldung Auf deutschen Straßen sind in den vergangenen 50 Jahren mehr Menschen ums Leben gekommen als Frankfurt am Main Einwohner hat.. Wir haben über 20 Personen mit der Frage konfrontiert. 6F U W A G I Transkrypcja: Wir beschäftigen uns heute mit der Frage. Juni: Im Nor- 1 . 2F. Es hat eine Zeit gegeben. Und Radfahren macht wieder Spaß. Autos stark beschädigt... Aber die meisten. Nach dem Unfall bin ich eine Woche lang im Krankenhaus geblieben. Przed przystąpieniem do słuchania nagrań nauczyciel zachęca uczniów do dokładnego zapoznania się z poleceniem. Ich brauche jetzt eine Leserbrille. Autofahrer nach Basel werden also gebeten. im Schlafzimmer . Viele schätzen mich jünger. Autofahrer. Jest to przykład dłuższej formy użytkowej.000 Autofahrer gestorben. 1. die wenigsten im Jahr 2001. 4F. przechodzić rehabilitację. Sportdrink. Werbespot Und nun . denn ich achte auf meine Figur!). Bis ich dann eines Tages einen Fahrradausflug mit meinen Arbeitskollegen gemacht habe. zawieźć kogoś do szpitala. 3F. egal ob in der Geschmacksrichtung Zitrone. im Bad. Inzwischen hat sich schon ein 10 km langer Stau gebildet. wie gesund unser Leben ist bzw. ist zwischen Offenburg und Freiburg ein schwerer Unfall passiert. den zunächst stark bewölkt. Rozumienie ze słuchu. habe ich die Kontrolle verloren Transkrypcja: Verkehrsservice Radio Baden-Baden. mieć zapięte pasy. konnte den Gestank nicht mehr ertragen. Rozwiązanie: Wpaść w poślizg. 25 Millionen wurden verletzt. die Sklaven ihrer eigenen Gewohnheiten geworden sind: Sie gehen ins Fitnessstudio. Przed przystąpieniem do pisania warto zachęcić uczniów do zebrania potrzebnego słownictwa. być winnym wypadku. und ich merke auch tatsächlich nicht viel davon. Warto jednak przypomnieć uczniom informację. Meine Frau. was wir für unsere Gesundheit tun. 2. 3E. 5R ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO Rozumienie tekstu czytanego jest sprawnością. Określenie typów poszczególnych tekstów ułatwi ich zrozumienie oraz prawidłowe wykonanie zadania. 1. mieć nogę w gipsie. aby dobrze przygotować się do tej części egzaminu. Diäten. Verkehrsservice: Achtung. wiąże się przede wszystkim z precyzyjnym przekazaniem wymaganych informacji. Wetterbericht für Deutschland Und jetzt die Wettervorhersage für heute. ich danke für deine E-Mail. dlatego warto poświęcić jej szczególną uwagę. uczniowie koncentrują się na szukanych informacjach. Ja. Rozwiązanie: 1F. wjechać w drzewo. wo ich nicht geraucht habe: im Wohnzimmer. Stellungnahme 3: Ich jogge regelmäßig und zwar seit über 30 Jahren. ist das einfach ein tolles Gefühl. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia nauczyciel zwraca uwagę uczniów na postać przewodnią. aber ich bin seit vorgestern wieder zu Hause und mache langsam Krankengymnastik. Zadanie pierwsze doskonali umiejętność globalnego rozumienia tekstu. 5H. aber der Wille war da und ich habe es geschafft! Ich rauche jetzt nicht mehr. którą uczeń może również doskonalić samodzielnie w domu. 2C (wersy 5-6). genauso wie Duschen und Zähneputzen. es reicht. Sportdrink wirkt erfrischend und schmeckt auch sehr gut. Zum Glück ist niemand ums Leben gekommen. Werbung! Sportdrink. Rozwiązanie: 1C (wers 3). 7D. rozumienie tekstu czytanego. außer Atem. stracić kontrolę nad samochodem.2A M E T O D Y C Z N E (ABI)Fertigkeitstraining Rozdział ten zawiera zadania służące treningowi wszystkich sprawności językowych ocenianych na egzaminie maturalnym. Ich brauche das. mieć szczęście w nieszczęściu Lieber Ralf. 2R. Rozwiązanie: 1F. 2R.. wyprzedzać samochód. über dieses Thema zu sprechen. Nach nur 10 km war ich total erschöpft. Die meisten Todesopfer gab es im Jahr 1970. pisanie i mówienie testowane są technikami typowymi dla zadań maturalnych. uczniowie nie korzystają ze słowników. Nicht-Raucherin. zderzyć się z samochodem. jechać za szybko. örtlich fällt Regen. wie meine Schrittfolge. 3F. natomiast wykonując zadanie drugie. Fitness-Training oder Ähnliches: Ich halte nicht viel davon. Ich kenne Leute. in Offenburg die Autobahn zu verlassen und über die B41 zu fahren.000 Euro geschätzt. Zu Hause gab es praktisch keinen Platz. dass die Jahre vergehen. sondern um meine Muskulatur zu kräftigen. ABI 47 Schreiben – zadaniem uczniów jest napisanie e-maila. Stellungnahme 1: Ich glaube. wezwać karetkę. że czytać ze zrozumieniem nie znaczy tłumaczyć. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 Grad auf den nordfriesischen Inseln und 31 Grad an Elbe und Oder. Nie trzeba rozumieć wszystkich wyrazów. Wenn ich merke. Ich jogge fast jeden Tag und trinke danach Sportdrink: wenige Kalorien (ja. 3A (wers 8). das kalorienfreie Getränk für aktive Menschen. Das Bein tut zwar immer noch weh. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Rozumienie ze słuchu należy do najtrudniejszych sprawności językowych. Antonio verwüstet. das ist eigentlich alles. Ich war mit meinem Fahrrad unterwegs. 5C (wers 15). Schlankheitskuren. sind in Wirklichkeit gar nicht so gesundheitsbewusst. 4B (wers 13). Die Schäden werden auf über 100. 4R. den 5. 6A (wers 17) 2. złamać sobie nogę. wezwać policję. Hier hören Sie drei Stellungnahmen. als ich sogar 30 Zigaretten am Tag geraucht habe. Der Unfall war wirklich schrecklich und heute sage ich. Zusätzlich gehe ich dreimal die Woche zum Fitness-Training in ein Studio. dass es heute Mode ist. 6X. ich bin die Silke. Am Anfang war es natürlich sehr schwer. der Regen hat aus Straßen reißende Flüsse gemacht. ich weiß nicht warum. Richtung Basel. dass ich Glück im Unglück gehabt habe. Ein orkanartiges Gewitter mit Hagel und Wind mit 150 St/km Geschwindigkeit hat in weniger als 10 Minuten das Städtchen in ein Inferno verwandelt: Bäume wurden entwurzelt. Die Straße war nass und plötzlich. 5R. Laut Statistischem Bundesamt sind seit 1953 bei Unfällen 697. wenn man sich gesund ernährt und wenn man zu Fuß geht oder Rad fährt. Ein angenehmer Nebeneffekt ist. mein Atem und mein Herz sich koordinieren. Zaproponowane ćwiczenia mogą zatem stanowić zadanie domowe. Nicht weil ich eine gute Figur am Strand machen will. die meinen. es geht mir im Moment viel besser. Orange oder tropische Früchte. Das Laufen bringt mich in so eine Art körperliches Gleichgewicht. zahamować w ostatniej chwili. dass man durch regelmäßigen Sport jung bleibt. auch wenn sie gar keine Lust haben. für den Sportler. Im Osten und Süden kommen nach freundlichem Tagesbeginn heftige Gewitter mit starkem Regen auf. której wskazówki ułatwiają prawidłowe rozwiązanie zadania. zawierającego określone informacje.

4. Auf dem Foto sehe ich ein paar/fünf Personen. dass meine Reise nach Deutschland geplatzt ist. MÓWIENIE W tomie 2a do doskonalenia sprawności mówienia wykorzystana zostaje statystyka. Rozwiązanie: 11%. genießen die Natur. Tekst podany w zadaniach 1 i 3 po uzupełnieniu go zebranym słownictwem jest przykładem prostej wypowiedzi. Sie sind auf einem Wanderweg im Gebirge. ABI 49 Sprechen – opisywanie ilustracji. 3. Rozwiązanie: zeigt. Dla ułatwienia tego zadania podano pytania. bis 29. Ciao dein(e) . dagegen. 43%. 2. odpowiedź na nie stanowi przykładowy opis. Zum Glück hatte ich meinen Helm auf. Interpretacja wyników badań statystycznych nie musi przysparzać większych trudności. warto pamiętać. Jeder hat einen Wanderstock in der Hand. am Computer. Also. Aber gern komme ich zu Dir im Sommer. Was sagst du zu der Woche vom 22. gern. 1. Jugendliche. 37%. Ich glaube. bewundern die Landschaft. das sind Touristen.. 78%. ich freue mich schon auf die Woche in Tübingen. Juli? Auf jeden Fall danke für die Einladung.2A M E T O D Y C Z N E und bin gegen die Leitplanke gerast. dokonując jedynie zmian w materiale leksykalnym. 2. weil sie vielleicht Urlaub haben und Naturfreunde sind.. Mehr. Aber beim Stürzen habe ich mir das Bein gebrochen. Rozwiązanie: 1. Sie machen ihren Sommerurlaub im Gebirge. atmen frische Luft .. 24%.. vielleicht Ende Juli. Nach wenigen Minuten war der Notarztwagen da und man hat mich ins Krankenhaus gebracht. weil das ihnen viel Spaß macht. jeżeli odpowiednio wcześniej zapoznamy uczniów z potrzebnymi zwrotami typowymi dla omawiania statystyki. Sie sprechen miteinander. Sie wollen ihre Freizeit aktiv verbringen. Sie verbringen ihre Zeit im Gebirge. Sie genießen Bergwanderungen. Unterschiede. 3. 23% U W A G I 1 . Ich habe mich auch darauf gefreut. Die Touristen wandern. ABI 48 Sprechen – jest to pierwszy przykład interpretacji statystyki. że prawidłowo wykonane zadanie powinno uwzględniać wszystkie główne elementy ilustracji. der Mädchen. Opisując kolejne ilustracje. sie tragen auch große Rucksäcke. fernsehen. jaką może zbudować uczeń na podstawie dowolnej statystyki. Schade.

Przy najbliższej okazji można wspólnie powtórzyć odpowiedni materiał i krótko sprawdzić efekty powtórki. oceniając tłumaczenie zdań.2A T E S T Testy Podsumowaniem każdego rozdziału z podręcznika jest test. warto zatrzymać się na zadaniach. Nauczyciel.5 14 – 21. W zadaniach „Ułóż dialog według opisu” oraz „Przetłumacz na język niemiecki” na końcu każdego zdania w nawiasie podana jest dodatkowo liczba punktów.5 Omawiając wyniki testów.5 – 35 27 – 32 20 – 26.5 0 – 13.5 17.5 – 19.5 30 – 35.5 12.5 – 36 32. które przysporzyły uczniom najwięcej trudności. 1 . jaką można maksymalnie otrzymać za prawidłowe wykonanie zadania. z jakimi uczniowie nie mieli problemów. który powinien być poprzedzony powtórzeniem wszystkich zagadnień leksykalnych i gramatycznych realizowanych w danym materiale.5 11 – 17 0 – 10. jaką mogą uzyskać rozwiązujący test.5 36 35.5 – 32 29 – 31 24 – 28.5 – 23. Maksymalna liczba punktów.5 punktu za każdy typ błędu językowego. Każdy z nich zbudowany jest z pięciu lub sześciu zadań różnego typu odpowiednio punktowanych. przedstawia się następująco: ● w testach 12 i podsumowującym – 32 punkty ● w testach 14 i 15 – 36 punktów ● w testach 11 i 13 – 40 punktów. Proponowane testy przewidziane są na jedną godzinę lekcyjną. W informacji zwrotnej nie może również zabraknąć podkreślenia najlepszych prac i podania zadań.5 0 – 12 40 39 – 40 36 – 38. może na przykład odejmować 0. Poniższa tabela ilustruje proponowaną skalę ocen: Maksymalna liczba punktów celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny 32 31. Umiejętnie przekazany komentarz mobilizuje uczniów do dalszego wysiłku.5 22 – 29.

Du ______________________ mehr lernen. 5. 3. ____________________________________________________________________ dürfen/Disco/wir/gehen/heute Abend/? ____________________________________________________________________ können/ich/heute/kommen/nicht/weil/müssen/lernen/ich/. Ergänze die Modalverben können und müssen. (1) ____________________________________________________________________ ° Pytasz dlaczego.5) ____________________________________________________________________ ° l ° l ____________________________________________________________________ Pytasz Karin. wollen.. bo nie ma jej w domu.. nakryjesz do stołu… (2) ____________________________________________________________________ Karin dziękuje. (2) ____________________________________________________________________ Zaproponuj jej pomoc. (2) ____________________________________________________________________ ………/4 D. ______________________ du wirklich Fußballspieler werden? 4. ____________________________________________________________________ du/sehr gut/sprechen/Deutsch/können/. (1) ………/12 ____________________________________________________________________ l Ona mówi.. ______________________ du inlineskaten? Nein. 5. Heute Abend ______________________ die Kinder bis 23 Uhr fernsehen. du ______________________ nicht. Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników. Bilde Sätze. Rekonstruiere den Dialog. Musi zostać w domu i przygotować kolację. Jetzt ______________________ die Kinder schlafen gehen. że mama nie może jej pomóc. Dieser Zug fährt nicht direkt nach Frankfurt. że zrobisz zakupy. ____________________________________________________________________ 1 .. Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników. ………/4 1. heute Nachmittag/schwimmen/wollen/gehen/wir/. 7. Sie ______________________ umsteigen. Ich ______________________ jeden Tag in die Schule gehen. 2. aber ich ______________________ sehr gut Skateboard fahren. ° Proponujesz Karin pójście do centrum. że jest jej przykro. aber sie möchte lieber fernsehen. 2. B. który znajduje się na Kaiserstraße. czy mama nie może je pomóc. 3.. że dzisiaj przyjeżdżają jej przyjaciele z Berlina. Diese Übung ist zu schwer./40 1 1 A. 4. 7. C. müssen. Ich ______________________ im Sommer Urlaub in Spanien machen. (0. Marco. ______________________ Sie mir bitte einen Tipp geben? 6. Tina ______________________ lernen. Deine Schwester ______________________ nicht mitkommen..2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . Proponuje spotkanie o 15.. Du machst noch viele Fehler. (1) ____________________________________________________________________ Ona mówi. Wir ______________________ leider morgen nicht kommen. 1.00 przed supermarketem. 3. Es ist spät.. Napisz dialog zgodnie z opisem. Powiedz. ………/4 1.5) ____________________________________________________________________ l Ona wyjaśnia. Ergänze die Modalverben dürfen. Ułóż zdania. Sie ist noch zu klein.. ______________________ ich bitte weggehen? Nein.. Mutti. bo nie może pójść z tobą. 2. (2. 6. 4. Die Schüler ______________________ T E S T sie nicht machen.

/40 1 1 E. czy mogę wziąć twój telefon komórkowy? Nie. Antworte frei. (3) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4.. 1. (2) ____________________________________________________________________ 1 . ale chcę się nauczyć. (2) ____________________________________________________________________ Mogę jechać pociągiem o 13. 2. Odpowiedz na pytania. Nie muszę się przesiadać i o 16.20 będę już w Berlinie. ………/11 Czy możesz mi pożyczyć książkę do niemieckiego? Zapomniałem zabrać swojej książki ze szkoły. (2) ____________________________________________________________________ Marika nie może biegać. 5. nie możesz..... Przetłumacz na język niemiecki.. Musi siedzieć w wózku inwalidzkim.15.. 5. (2) ____________________________________________________________________ Nie umiem pływać.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . Mamo. ………/5 Warum kommst du nicht zur Party? ____________________________________________________________________ Warum lernst du Deutsch? ____________________________________________________________________ Warum treibst du Sport? ____________________________________________________________________ Warum besuchst du einen Schwimmkurs? ____________________________________________________________________ Warum bleibst du zu Hause? ____________________________________________________________________ T E S T F. 3. 4... Übersetze.. 2. 3. 1.

. Ich _________ also mit Lufthansa von Mailand nach Berlin __________________ . ………/4 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 1 .. Ich spreche kurz mit ihr. Ich bin allein zu Hause und habe keine Lust zu lernen.. aber ich _________ auch viel Spaß __________________ und viele Leute __________________ . Napisz podany poniżej tekst w czasie przeszłym.. Ich _________ viel __________________. sprechen _____________________ feiern _______________________ organisieren ___________________ verlieren _____________________ lernen _______________________ ………/5 fahren _________________________________ einstürzen ______________________________ verlassen _______________________________ sein ___________________________________ bekommen ______________________________ ………/4 T E S T B.. D. Ich _________ nicht mit dem Zug __________________. Wie lauten die Perfektformen? Podaj formy czasu przeszłego Perfekt do podanych czasowników. Ich _________ einen Deutschkurs __________________ .... Dann sage ich „Tschüs“ zu ihr und gehe aus dem Haus. Also rufe ich meine Freundin Karin an und erzähle ihr von meinen Problemen.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . co robiłeś wczoraj. Ich _________ zwei Wochen in Berlin _________________ .. ………/10 fliegen sein haben fahren bleiben besuchen lernen kennen lernen bezahlen wohnen Letztes Jahr _________ ich in Deutschland __________________ .. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie przeszłym Perfekt./32 1 2 A. Ergänze die passenden Verben im Perfekt. Was hast du gestern gemacht? (Schreibe mindestens vier Sätze. Nach zehn Minuten kommt meine kleine Schwester nach Hause. Erzähle in der Vergangenheitsform. sondern bei einer netten Familie. Dort _________ ich nicht in einem Studentenheim __________________.) Napisz przynajmniej cztery zdania o tym. Gestern _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ C. denn meine Tante Maria _________ mir das Flugticket __________________ .

Übersetze.. Latem 2002 roku rzeka Łaba wystąpiła z brzegów i zalała wiele miast... byłem dwa tygodnie w Monachium. 5. (2) ____________________________________________________________________ O której godzinie wstałeś dzisiaj rano? Spałem do 10. Przetłumacz na język niemiecki 1.....2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . (2) ____________________________________________________________________ Kto został mistrzem świata Formuły 1 w 2003 roku? (1) ____________________________________________________________________ Spędziłem wakacje w Austrii. (2) ………/9 T E S T ____________________________________________________________________ Czy byłeś w Niemczech w zeszłym roku? Tak. 4.00./32 1 2 E. Mój nauczyciel języka niemieckiego zorganizował kurs języka niemieckiego w Wiedniu. 2. (2) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 0 .... 3.

Schnell. Ich bin so müde.. 3. pamiętając o rodzajnikach. ramię: _________________________ noga: _________________________ usta: __________________________ ucho: _________________________ stopa: _________________________ głowa: ________________________ ………/6 T E S T brzuch: ______________________________ ręka: _______________________________ bóle głowy: ___________________________ grypa: ______________________________ katar: _______________________________ kaszel: ______________________________ B. Was soll ich tun? ____________________________________________________________________ Ich habe Hunger... 6. Ich lasse ________ regelmäßig vom Arzt untersuchen. Was ist mit Claudia los? Erzähle..) Opisz sytuację Claudii przynajmniej pięcioma zdaniami.. Wie sagt man auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht. Przetłumacz na język niemiecki. Entschuldigung. 5. 2. Wir ernähren ________ hauptsächlich von Obst und Gemüse. ………/5 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 1 . Was soll ich tun? ____________________________________________________________________ Ich bin zu dick.. 3. bitte? 5. Was soll ich tun? ____________________________________________________________________ Ich bin so faul. (Schreibe mindestens fünf Sätze. Uzupełnij zdania zaimkami zwrotnymi. wo kann ich ________ die Hände waschen. Was soll ich tun? ………/5 ____________________________________________________________________ Ich kann nicht schlafen. Ich ziehe ________ schnell an und laufe zur Haltestelle. Udziel rad. 1.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ .. Kinder! Putzt ________ die Zähne und geht schlafen! D. Wie fühlst du ________ nach dem Joggen? 4... 4. ………/3 1./40 1 3 A. Ergänze die Reflexivpronomina. Gib Ratschläge. Was soll ich essen? ____________________________________________________________________ C.. 2.

nie ma apetytu.. (2) ____________________________________________________________________ Rano wstaję. Często boli ją głowa i w szkole nie może się skoncentrować. Co więcej. myję się. (1) ____________________________________________________________________ Ona mówi. czy była już u lekarza. (2) ____________________________________________________________________ F. Co powinienem zrobić? (2) ………/10 ____________________________________________________________________ Weź aspirynę. 1. ° ………/11 T E S T l Zapytaj Stefii. (2) ____________________________________________________________________ Ona mówi. (1) ____________________________________________________________________ Ona mówi. (2) ____________________________________________________________________ Rzuciłem palenie. (2) ____________________________________________________________________ Zapytaj ją. jem śniadanie. 3. że idzie dzisiaj. jak się czuje. ubieram się.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . Dzisiaj nie czuję się dobrze... (2) ____________________________________________________________________ . Rekonstruiere den Dialog. Przetłumacz na język niemiecki. 4. aby mniej pracowała i uprawiała więcej sportu. Übersetze. że nie czuje się dobrze. Napisz dialog zgodnie z opisem.... a następnie myję sobie zęby. nie piję piwa.. W biurze jest zmęczona i nie może pracować. w nocy mało śpi.. jem dużo warzyw i owoców i uprawiam sport. (3) ____________________________________________________________________ ° l ° l ____________________________________________________________________ Poradź jej./40 1 3 E.. że nie ma czasu.00 ma wizytę u doktora Riegel. Boli mnie głowa i mam gorączką. Następnie idź do lekarza i daj się zbadać. 2. (2) ____________________________________________________________________ Anna jest nerwowa. 5. O 16.. że niestety ma zawsze wiele do zrobienia.

4.. C. 3. pamiętając o rodzajnikach. Uzupełnij zdania. karetka pogotowia: ________________ sanitariusz: ______________________ helikopter: _______________________ stacja benzynowa: _________________ nosze: __________________________ ………/5 T E S T znak drogowy: __________________________________ bank: _________________________________________ plakat reklamowy: ________________________________ ścieżka rowerowa: ________________________________ korek: _________________________________________ B. Stelle die Frage. neben d______ Hund.) Napisz przynajmniej pięć zdań o tym. 4. 7. Wohin legst du den Mantel? __________________________________________________ 5.. Wohin soll ich das Plakat hängen? ______________________________________________ 4. Przetłumacz na język niemiecki.. Wo steht der Lehrer? _______________________________________________________ D. Auf die Bank. An den Baum. Wie ist der Unfall passiert? Erzähle. 6. Antworte frei. wpisując właściwe czasowniki oraz końcówki rodzajników. Das Polizeiauto ____________________ vor d______ Tankstelle. _______________________________________________________ ? _______________________________________________________ ? _______________________________________________________ ? _______________________________________________________ ? _______________________________________________________ ? ………/5 Auf der Trage... E. Wie sagt man auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ ./36 1 4 A. 5. Wohin hast du die Schuhe gestellt? _____________________________________________ 6. Ułóż pytania do odpowiedzi.. (Schreibe mindestens fünf Sätze. ………/5 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ .. 2. Das Kind ____________________ sich auf d______ Bank. 3. Das Schild ____________________ an d______ ( ______ ) Straßenrand. 5. Odpowiedz na pytania. ………/6 1. 1. jak doszło do wypadku. Der Radfahrer ____________________ das Fahrrad an d______ Baum. Ins Krankenhaus. 2. Wo liegt das Deutschbuch? ___________________________________________________ 2.. ………/7 1. Das Kind ____________________ den toten Hund auf d______ Bank.. Der Helikopter ____________________ über d______ Dorf. Setze die passenden Verben und Endungen ein. Der Hund ____________________ unter d______ Auto. Wo sitzt Patrick? __________________________________________________________ 3.. An dem Baum.

. (2) ____________________________________________________________________ Gdzie powinienem postawić twój komputer? Postaw go na podłodze między regałami na książki. siedzi pod drzewem.. Übersetze. (2) ____________________________________________________________________ .. 2..2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ ./36 1 4 F... 4.. 3. Przetłumacz na język niemiecki. 1.... (2) ____________________________________________________________________ Czy widziałeś Cezara. naszego psa? Tak. Gdzie jest mój telefon komórkowy? Gdzie go położyłeś? (2) ………/8 T E S T ____________________________________________________________________ Policjant siedzi w samochodzie i dzwoni do swojej żony.

. Urlaub _________ Schwarzwald. wenn das Wetter morgen schlecht ist? ____________________________________________________________________ 2. Was machst du. Odpowiedz na pytania. Die Leute sind nett. ………/4 „Ich möchte Urlaub in Italien machen. Wo warst du im Sommer? _________ Spanien? Nein. Uzupełnij zdania. 1. ich war _________ d____ Türkei.“ Herr Steiner sagt. dass _____________________________________________________ ____________________________________________________________________ Er meint. wenn du auf dem Markt bist? ____________________________________________________________________ 4. 7. dass __________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Er findet.. _________ Gardasee ist es immer windig. aber meine Eltern wollen _________ Gebirge fahren. Man isst sehr gut in Italien. dass __________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ C. Was kaufst du. Fahren wir _________ Berlin? Nein. Aber ein Urlaub in Marokko ist sehr teuer. Also fahre ich _________ d____ Gardasee. Meine Frau war aber schon mehrmals in Italien. Was nimmst du mit. ………/6 T E S T 1.... Antworte frei. Sie will also Urlaub in Marokko machen. Vielleicht machen wir dieses Jahr keinen Urlaub. Was braucht man. 2. 4.. wenn du an die Adria fährst? ____________________________________________________________________ 3.. ich war schon oft _________ Berlin. Co mówi pan Steiner? Dokończ zdania. 3./36 1 5 A. Was sagt Herr Steiner? Berichte. 6. Ich surfe gern. _________ Gebirge kann man schöne Wanderungen machen. in der Nähe von Boppard. wenn es regnet? ____________________________________________________________________ ………/4 ...2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . In Italien ist das Wetter immer schön. Setze die passenden Präpositionen und Endungen ein. Im Sommer möchte ich _________ Meer fahren.. wpisując właściwe przyimki oraz końcówki rodzajników. B. Die Meiers haben ein Ferienhaus direkt _________ Rhein. Wie langweilig! Ich möchte so gern _________ d____ Adria fahren. 5.

(3) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3./36 1 5 D. (Schreibe mindestens fünf Sätze.. Leider regnet es. Przetłumacz na język niemiecki. Ułóż pytania do odpowiedzi. ____________________________________________ ? 4. (2) ____________________________________________________________________ Czy słyszałeś. 4. ____________________________________________ ? 3. Was möchtest du im Urlaub machen? Erzähle. (3) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2. Stelle die Frage. ____________________________________________ ? 5. Dokąd jedziesz przyszłego lata? Następnego lata nie mam urlopu. ____________________________________________ ? Nach Frankreich.) Napisz przynajmniej pięć zdań o tym.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ ... Übersetze. Jeśli chcę się zrelaksować. 5.. ………/5 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ F. W górach można się zrelaksować. Ja. 1.. (2) ____________________________________________________________________ ………/12 . Kiedy jadę w góry. ____________________________________________ ? 2.. 1. biorę zawsze moją kurtkę. co chciałabyś/chciałbyś robić podczas urlopu... Dann bleibe ich zu Hause. jadę do Bichelbach. że Max był w Rzymie? (2) ____________________________________________________________________ Jaka jest dzisiaj pogoda? Jest zimno i pada. das weiß ich. Zostaję w domu.. E. ………/5 T E S T Ich nehme mein Deutschbuch mit..

weil O. darf P.. war J. 1. will B. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. gelandet B. (12) ______________ ich eine Verabredung mit zwei Mädchen aus der Gruppe habe. In (5) ______________ Gastfamilie wohnt auch ein Mädchen aus Spanien. seiner I.. aber sie (9) ______________ noch besser werden. Carmen. Wie sagt man auf Deutsch? Przetłumacz zdania na język niemiecki./32 A B S C H L U S S T E S T A. In (8) ______________ Freizeit will sie viel Sport treiben. 6. Eure Franziska A. 4. 7. Sie (7) ______________ schon gut Englisch und ist sehr sportlich. Wir sind zwar pünktlich in Luton (3) ______________ .. więc muszę więcej się uczyć. ………/6 Liebe Eltern.. W wolnym czasie surfuję po internecie. Sie besucht auch einen (6) ______________ . kann F. ihrer K. 2.. meiner N. Uwaga! Cztery wyrazy nie pasują do żadnej luki.. (1) ____________________________________________________________________ Czy to jest telefon komórkowy Tiny? Tak. bo nie mam ochoty. 5. Also .. to jest jej telefon. (2) ____________________________________________________________________ Nie przyjdę. aber die Busfahrt hierher war eine richtige Tortur! Wir haben über vier (4) ______________ gebraucht. meine E.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . ist D.. Hauptsache. 3. Wir haben viel (10) ______________ und sogar einen Song von den Beatles gesungen. Tschüs. gestern Abend C. Welches Wort passt in welche Lücke? Vier Wörter passen in keine Lücke. 9. muss L. gesprochen M. Stunden H. (2) ____________________________________________________________________ Dzisiaj wieczorem nie mogę wyjść z moimi przyjaciółmi. Sie kann schon segeln. ich bin jetzt hier.. Ich war heute zum ersten Mal in der Schule. 8. ich bin (1) ______________ hier in Hastings angekommen und ich bin superglücklich! Die Reise (2) ______________ ein bisschen anstrengend.. Englischkurs G.. also fahren wir morgens zusammen zur Schule. (1) ____________________________________________________________________ Co się wydarzyło 11 września 2001 roku? (1) ____________________________________________________________________ Czy naprawiłeś komputer? (1) ____________________________________________________________________ ………/12 . (2) ____________________________________________________________________ Do kogo należą te książki? Do ciebie? (1) ____________________________________________________________________ Czy możesz pożyczyć mi swoją rakietę do tenisa? (1) ____________________________________________________________________ Chcę otrzymać dobrą ocenę.. Toll! Ich (11) ______________ jetzt Schluss machen.

die Modekataloge macht. 3. Pizza und Pommes. Nur Sportfanatiker gehen regelmäßig in den Sportclub Topfit. 4. Sarah hat einen Nebenjob als Model. In ihrer Freizeit zieht sich Sarah immer elegant an. ………/5 S arah ist eine gutaussehende 18-jährige Schülerin. 3.“ Nach der Schule möchte Sarah noch einige Zeit als Model arbeiten. Auf das Gewicht muss Sarah nicht achten (sie wiegt im Moment 54 Kilo). weil man reisen und dabei viele interessante Leute kennen lernen kann.. denn sie will Tierärztin werden. Der ICE nach München fährt von Gleis 7 ab. 8. 2.. Die Freunde in der Clique sagen. Aber jetzt sagen alle. F D. Viele Freundinnen sagen. Also isst sie oft und gern Spaghetti. Im Sportclub Topfit kann man Volleyball spielen. Der Stromausfall hat Schäden in Höhe von 300 Millionen Euro verursacht. która informacja jest prawdziwa (R). 5. Nach der Schule will Sarah nicht zur Universität gehen.. sie ist ganz normal. Następnie wysłuchaj dwukrotnie trzech krótkich nagrań... 5. Ja. 9. R 1.27 Uhr ein. Sie hat ihren Charakter und Persönlichkeit nicht verändert. Die Telefonnummer von dem Sportclub Topfit lautet 82 36 719. „Das finde ich toll und es macht mir Spaß.. Ist die Aussage richtig oder falsch? Przeczytaj zdania 1-9. Der Zug aus Stuttgart fährt um 10. Ich mag diesen Job... F . Der Regionalzug nach Augsburg hat 20 Minuten Verspätung. Prawda (R) czy fałsz (F)? Przeczytaj tekst i zakreśl odpowiednio. Sarah ist nicht mehr dieselbe wie früher. Infolge des Stromausfalles sind zwei Menschen gestorben. Lies die Sätze 1 bis 9. sie geht in Jeans und T-Shirts ins Kino oder in die Disco. Po wysłuchaniu zakreśl. 7... sie mag Tiere! In ihrer Freizeit zieht sie ganz normale Klamotten an. Am Anfang waren einige Freundinnen neidisch. Ab und zu jobbt sie als Model für eine Agentur. auch wenn sie Model ist. 2. Aber dann möchte sie studieren. Sarah kauft ihre Klamotten nur aus dem Modekatalog. Richtig oder falsch? Lies den Text und kreuze an./32 A B S C H L U S S T E S T C. Ein Stromausfall hat das ganze Land lahm gelegt. dass sie gar nicht arrogant oder eingebildet ist. 6. ………/9 R 1. 4. a która fałszywa (F).2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ .

Ich will gute Noten in Deutsch bekommen. 10g 11 1. 6. weil ich fit bleiben will. l Aber du kannst nicht fahren. hat Verspätung. darf 4. 5. Eva will tanzen gehen. weil ich schwimmen lernen will. weil ich fernsehen will. ° Doch. Willst 6. er. benutzt. E-Mails. aussteigen. du musst. Ich kann nicht kommen. sie. kann. Squash und Badminton spielen. Ich kann sehr gut Ski fahren. lange telefonieren . den Tisch decken. 6. Herr Müller. Zu Hause darf ich bis spät fernsehen. sie. ihr müsst. wir können. Der Schaffner gibt Auskunft. muss 4. darf 3.. ist pünktlich. Petra will morgen in die Turnhalle gehen. also muss ich viel lernen. kontrolliert die Fahrkarten. 8e. l Nein./Ich will fit und gesund bleiben.. Wann müsst ihr zu Hause sein? Sie können mit dem Zug nach Berlin fahren. Ich gehe ins Schwimmbad. 3. Wann kannst du zu mir kommen? 3. 4c. 2f. 15 1. Volleyball oder Handball spielen. wir wollen. 7a. Sie müssen viel Sport treiben. 2. können 7. Bademeisterkurs. Können Sie mir ein paar Züge nennen? l Wann wollen Sie fahren? ° Ich will in der Nacht fahren. Du kannst mit dem Bus fahren. wollt 7.Was können Behinderte nicht machen?Ich kann meinen PC nicht reparieren. Verspätung haben. 5. müssen. aber ich habe kein Auto. abends weggehen. Ich will morgen nach Rom fahren. 7. Wir müssen zu Hause helfen. darf 7. kann 3. aber mein Fahrrad ist kaputt. aber ihr Auto ist kaputt. kann. Ich kann sehr gut Volleyball spielen. 3a./Ich muss zur Arbeit fahren. sie. Du musst also in den Jugendklub gehen. kann ich bitte dein Mofa haben? l Warum? Was musst du machen? ° Ich muss schnell zu Karin fahren. Ich lerne Französisch. muss 7. 19 Od lewej: 4. Du musst also einen Skikurs besuchen. Weil ich keine Zeit habe. muss 5. 4. Basketball. dürfen Przykładowe rozwiązanie: ° Peter. 6h. Ich gebe dir mein Mofa nicht. 7 Aerobic. wir dürfen. aber ich kann heute nicht ins Kino gehen/ kommen. Stepdance. Ich brauche also einen Platz im Schlafwagen. dürft 8. du willst. Herr Müller. Du kannst mit der Straßenbahn fahren.50 fahren. sie. Können Sie mir den Weg zum Bahnhof erklären? 7./Ich will den Eiffelturm sehen. Ich fahre nach Deutschland. Haben Sie das Schild nicht gesehen? D O 4 1. Krankengymnastik. weil ich fit bleiben will. 14 Przykładowe rozwiązanie: 1. l Warum darf ich hier nicht parken? ° Hier ist Parkverbot. 7. Wollen 8. Handball In einem Fitnessstudio kann man Aerobic. wir müssen. 5 3 können: müssen: ich kann. kann 8. kann. L e k t i o n 1 1 Situation 2 17 1. Ich gehe ins Fitnessstudio. einen Bademeisterkurs oder einen Taucherkurs besuchen. weil ich sie ins Kino einladen will. l Sie können um 17. 1. 2. sie. Man muss in der Klasse ruhig sitzen. es kann. Sie müssen 20 Przykładowe rozwiązanie: ° Sie dürfen hier nicht parken.Willst du heute Abend mit mir ausgehen?/ Wollen wir heute Abend ausgehen? . 5. Zu Hause darf ich nicht spät schlafen gehen. ich will nicht umsteigen. 8f 1. kommt an. Weil ich zu Karin fahren muss. darfst. Weil ich lernen muss. vorlesen. Kann 6. muss/will 23 Herr Müller. wollen 3. 7. l Dann müssen Sie um 22. 2.2A 1 Przykładowe rozwiązanie: Ich kann sehr gut Fußball spielen.24 fahren. sie. . darf 7. meiner Mutter helfen . die Fahrkarte kaufen der Schaffner: Auskunft geben. Ich treibe Sport. muss. wollen 8. ihr könnt. Frau Meier muss morgen nach Berlin fahren./Ich muss ins Zentrum fahren. kannst Du mir bitte helfen? . 2. 8. aber ich habe kein Fahrrad. kann 2. weil ich lernen muss. Musst du heute Nachmittag zu Hause bleiben? 4. In einem Tennisclub kann man Tennis.. 10 wollen: ich will. Ich kann nicht so gut Ski fahren. Darf. Weil ich fernsehen will. verlaufen 26 1. surfen. dürfen 5. Darf K L U C Z 5 1d.Ich muss zu Hause bleiben. können 4. 8. will 4. Ich gehe ins Jugendzentrum. Kannst. Ich kann überhaupt nicht Golf spielen. will 3. In einer Turnhalle kann man Gymnastik machen. Aber ich fahre sofort weg. ich habe das Schild nicht gesehen.. 7. Wir wollen in Italien Urlaub machen. 8 Situation 1 Przykładowe rozwiązanie: ° Guten Tag. 5h. will 2. Ć W I C Z E Ń 18 Przykładowe rozwiązanie: Zu Hause muss ich mein Zimmer aufräumen. Weil ich fit bleiben will. Sie können ich muss. du kannst. wollen 22 1. ankommen. 3. kannst 2. Weil ich mit ihr lernen will./Man darf vor dem Einkaufszentrum nicht parken.Ich treibe Sport. 4. 24 Przykładowe rozwiązanie: Petra will mit ihrem Freund ausgehen. Ich kann nicht so gut schwimmen. weil ich lernen muss. es muss. Du musst also das Konservatorium besuchen. muss. 3. Könnt ° Tut mir Leid. weil ich Aerobic machen will. Sprachausgabe. 4e. pünktlich sein der Fahrgast: einsteigen. Rehabilitationskurs Tennisclub: Tennis. Weil ich Deutsch mag. 6. die Fahrkarten kontrollieren der Zug: Der Zug fährt ab. . telefonieren. 5i. kann. ° Nein. . Hund. Yoga und Krafttraining machen. 2 Ich muss in die Schule fahren. 6. laut sein . 13 1b. darf 6. will 5. kann 2. weil ich Deutsch lernen will. In einer Reha-Klinik kann man eine Muskeltherapie und Krankengymnastik machen und einen Rehabilitationskurs besuchen. kann. Squash. 3. er. weil ich neue Leute kennen lernen will. Du kannst mit der U-Bahn fahren. Du musst also viel Sport treiben. musst 4. müsst. Ich rufe Anna an. zur Schule. Sie dürfen keinen Alkohol trinken. darf. 4./Ich will viele Leute kennen lernen. Hier darf man nicht telefonieren. darfst 2. muss 8. das glaube ich nicht.. Weil ich Englisch lernen will. darf 6. Martina darf nach 20 Uhr nicht ausgehen. müssen 4. er. müssen 6 abfahren. aber sie müssen in Verona umsteigen. Der Fahrgast steigt ein/aus/um. Sie dürfen l Sie sind dann um 8. 2. Fitnessstudio: 25 von Geburt an. Ich lerne nicht. wollen 5. darf 3. kauft die Fahrkarte. 2g. 12 1. 27 Przykładowe rozwiązanie: Peter. Sie dürfen nicht rauchen. ° Und wann kommt der Zug in Rom an? 16 dürfen: ich darf. Du kannst mit dem Fahrrad fahren. Ich kann heute Abend nicht kommen. weil ich nach Paris fahren will. dürfen 3. . dürfen 5. kann 7. Basketball.Vor dem Einkaufszentrum darf man nicht parken. muss 6. 9 Ich will Ski fahren lernen. sie. sie. weil ich krank bin. darf 6. will./Ich will Musiker werden. Laptop. . Volleyball. er. ihr wollt. müssen 5. es darf. 3j. müssen 2. 8. Taucherkurs Turnhalle: Gymnastik. muss 8.55 in Rom. 7c. 9b. Ich kann überhaupt nicht reiten. . Sie wollen 21 1.Tut mir Leid. aber sie darf nicht. In einem Schwimmbad kann man schwimmen. Stepdance. Ich kann leider nicht kommen. 6. Anna und David können zur Party kommen.Darf man im Zentrum/in der Stadtmitte/in der Fußgängerzone parken? . Kannst. du darfst. umsteigen. Krafttraining Reha-Klinik: Muskeltherapie. Badminton Schwimmbad: schwimmen. Man darf in der Bibliothek nicht sprechen. Yoga. ich kann sehr gut fahren. 6d. Du musst also nach Paris fahren. 8.Warum kannst du heute mit mir nicht ins Stadion gehen? .. 5. ihr dürft. es will. .

. Nein. Von 14 bis 15 habe ich ferngesehen. Nein. Der Lehrer hat heute die Regeln diktiert. Petra hat am Nachmittag ferngesehen. viel Spaß gehabt. 1999 hat der Schriftsteller Günter Grass den Nobelpreis für Literatur bekommen. c. wir hatten. vor drei Tagen. verloren Mit wem? Was? mit ihren Schulkameraden das Parlament. Und was habt ihr da gemacht? l Wir haben natürlich jeden Tag gebadet. 5. vor zwei Wochen. Früher waren sie frisch und munter. Ich habe um 17 Uhr angerufen. K L U C Z Transkrypcja: ° Marion. nicht letztes Jahr. Anna hat gestern Abend in der Disko getanzt. 1972. 7b. 6.30 Uhr bin ich zu Hause angekommen und ich habe zu Mittag gegessen. Ich war mit meiner Freundin in der Disko. viel Englisch gesprochen 11 ich war. es war. Ich bin um 1 Uhr nach Hause zurückgekommen. nicht vor 10 Tagen. 5f. letzten Monat. a. ich bin in die Küche gegangen und habe gefrühstückt. vor 10 Tagen. ° o ° 6 wohnen – gewohnt kaufen – gekauft sprechen – gesprochen haben – gehabt gehen – gegangen machen – gemacht aufstehen – aufgestanden essen – gegessen kommen – gekommen trinken – getrunken geben – gegeben sehen – gesehen o ° o ° o ° o 15 Ich bin um 7. Nein. Der Lehrer hat heute diktiert. Vorgestern habe ich Frau Schulz gesehen. e. Ich habe dort Karin getroffen und ich habe mit ihr gesprochen. 2. Juli mit ihrer Clique gebadet. wir waren. Und was habt ihr gemacht? Ach. 6. Von 8 bis 13. vom 5. 1961. Ich bin geblieben. 6b. 3h. 1997 ist Prinzessin Diana bei einem Unfall gestorben. h. Um 7. 17 Anna hat getanzt. sondern letzten Sommer. Früher hatte sie viele Freunde. Der Lehrer hat diktiert. 7. nach Lignano im Sommer zwei Wochen. Nein. 1989 ist die Berliner Mauer gefallen. Anna hat gestern Abend getanzt. 8.15 Uhr bin ich in die Turnhalle gegangen. Ich habe sie schon besucht. Sie hatten sein: D O 5 gelandet – landen gestorben – sterben gebaut – bauen gefallen – fallen explodiert – explodieren stattgefunden – stattfinden bekommen – bekommen geworden – werden gefeiert – feiern fahren – gefahren gewinnen – gewonnen singen – gesungen sehen – gesehen bleiben – geblieben verlieren – verloren einstürzen – eingestürzt aufbauen – aufgebaut erreichen – erreicht 12 Przykładowe rozwiązanie: 2. 1961 hat die DDR eine Mauer in Berlin gebaut. geblieben. nicht letzten Sommer. Gestern war er zu Hause. 4. du bist also nach London gefahren. Um 7.10 Uhr bin ich in der Schule gewesen. Ich bin den ganzen Nachmittag zu Hause geblieben. Um 19 Uhr habe ich zu Abend gegessen. Ich bin schon einkaufen gegangen. sie. vor zwei Jahren l Mit meiner Clique. vor zwei Monaten. 7. Vor zwei Jahren habe ich mit Stefan Schluss gemacht. wir haben vieles gesehen: das Parlament. er. 4g. Ich habe ihn schon gegessen. 3. 3. sondern vor einem Monat. nicht letzten Winter. 9g L e k t i o n 1 2 9 Przykładowe rozwiązanie: Ich bin um 1. Petra hat ferngesehen. nicht wahr? Ja. angerufen. Ich habe angerufen. den Buckingham-Palace. den BuckinghamPalace gesehen. ° Schön! Und wie lange bist du dort geblieben? l Zwei Wochen. es hatte. Letzte Woche ist meine Tante Irene gekommen. bis zum 19. Petra hat am Nachmittag zwei Stunden ferngesehen. nicht vor zwei Tagen. sie. sondern vor zwei Wochen. 1989. ° Das ist aber toll! Urlaub ohne Eltern . 3. 8. Nein. 0 . letztes Jahr.. Vor 10 Jahren hatten wir viel Geld. Ich bin mit meinen Schulkameraden gefahren. nicht letzte Woche. Letztes Jahr habe ich in Berlin gewohnt. letzte Woche. stattgefunden. Herr Schulz hat gearbeitet. 2d. 14 Przykładowe rozwiązanie: 1. Unser Englischlehrer. Ich habe schon mit ihm gesprochen.2A 1 1c.30 Uhr schlafen gegangen. Letzten Monat habe ich den PC gekauft. Und wann? Letzten Monat. sondern letzten Winter. gestern. Dort habe ich getanzt. 2e. Nein. nicht letzten Monat. viel Spaß gehabt. 8. Gestern war ich in München. 1969. 5. 4e. 3h.10 Uhr ins Bad gegangen und habe geduscht. du hattest. gerast. besucht. sondern vor drei Tagen.15 Uhr bin ich nach Hause zurückgefahren. Und wir haben auch eine Menge Leute kennen gelernt! Katja. viele Leute kennen gelernt Katja nach London letzten Monat fünf Tage 2 1c. in die Disko gegangen. Ich bin den ganzen Nachmittag geblieben. 1986 ist in Tschernobyl ein AKW explodiert. er.30 Uhr habe ich mich angezogen. sind oft in die Disko gegangen. Gestern Abend habe ich in einem Restaurant gegessen. g. f. Musik gehört und Zeitung gelesen. Sie waren haben: ich hatte. Von 20 bis 22 Uhr habe ich ferngesehen und dann um 22 Uhr bin ich schlafen gegangen. hat die Klassenfahrt organisiert. 6a. 1997. 7d. 7 Przykładowe rozwiązanie: Gestern bin ich ins Kino gegangen. Früher hattest du viele Probleme. Bist du allein hingefahren? Aber nein. Gestern waren wir im Jugendzentrum. Nein. gemacht. Ich habe ihn schon getrunken. Um 17 Uhr habe ich Karin angerufen. ihr hattet. Herr Thomson. Wie lange seid ihr in London geblieben? Fünf Tage. Wir waren 8 Personen. 5a. 1972 haben die Olympischen Spiele in München stattgefunden. Natürlich! Ich habe viel Spaß gehabt! 16 Marion Wo? Wohin? Wann? Wie lange? nach Italien. Vor zwei Wochen habe ich mit Professor Müller gesprochen. Ich habe um 17 Uhr meine Freundin angerufen. Vor zwei Monaten habe ich Markus mein Fahrrad gegeben. im British Musem gewesen. vom 5. Ich bin schon nach Berlin gefahren. Um 13. sondern letzte Woche. 6. 8f Ć W I C Z E Ń 3 b. Nein. 10 czasowniki regularne: gekauft. Von 15 bis 17 habe ich Hausaufgaben gemacht und für die Schule gelernt. sie. 8i. 1999. 7. gefeiert. Um 17. vorgestern. nicht gestern. 1986 4 Transkrypcja: 1945 war der 2. Ich habe 30 Euro ausgegeben. 1969 sind die Astronauten Armstrong und Aldrin auf dem Mond gelandet. Um 13. 4. geworden. und wir haben natürlich viel Englisch gesprochen. geflogen. erreicht. 4. wohin bist du im Sommer gefahren? l Nach Italien. Ich habe sie schon gelernt. sie. Weltkrieg zu Ende. 5. Wir sind natürlich im British Museum gewesen. und zwar nach Lignano. ihr wart. Herr Schulz hat bis 20 Uhr im Büro gearbeitet. sondern vorgestern. d.45 Uhr bin ich zur Schule gefahren. ° Mit wem warst du dort? 13 heute. Herr Schulz hat bis 20 Uhr gearbeitet. bis zum 19. 1945. aufgemacht. eingestürzt czasowniki nieregularne: begonnen. 8 2. du warst. Ich hatte kein Handy. sondern vor zwei Jahren. Juli.

gestorben/Prinzessin Diana ist 1998 gestorben. chodzić. 22 Herr Beller ist 1961 in Frankfurt geboren. Frau Weber hat am fünfundzwanzigsten Februar Geburtstag. gewesen/Im Sommer 2003 bin ich in Spanien gewesen. 5. ist . geworden 24 1. potrafić. 1 . świecić. 7. 1989 hat er Sylvia geheiratet und drei Jahre später ist er Vater geworden. musieć. ist 7.. Dann habe ich meine Freundin Karin angerufen: Wir haben lange am Telefon gesprochen.40 bin ich pünktlich in Frankfurt angekommen. Im Jahr 1982 hat er sein erstes Auto gekauft. 3. pić. Um 14. Niemand ist da gewesen... 1981 ist er nach Stuttgart gezogen und hat dort Biologie studiert. hat . September 2001 in New York passiert? Wann ist Albert Einstein geboren? Wo hat er gelebt? Ich bin in England gewesen und habe einen Englischkurs besucht. mówić.. leżeć. gekommen/Ich habe den Bus verpasst... 1970 hat er Urlaub mit seiner Familie in Italien gemacht.. Dann hat meine Mutter das Abendessen vorbereitet.. gemacht hat . przychodzić. nosić. 1980 hat er das Abitur gemacht. wiedzieć. ist 11. prosić. Alexander hat am achten August Geburtstag. 25 Wann bist du mit deiner Klasse nach Deutschland gefahren? Wer hat die Fußball-WM gewonnen? Hast du mit dem Schuldirektor gesprochen? Was hast du den ganzen Tag gemacht? Was ist am 11. und zwar im Jahr 1967. habe den Kühlschrank aufgemacht und etwas zum Essen genommen. entdeckt hat . 5. czynić.. ich bin in die Küche gegangen. Nach 10 Minuten ist der Kontrolleur gekommen und er hat die Fahrkarten kontrolliert. lubić.. bist . hat . 9. nazywać się. Dann habe ich Hunger gehabt. zatrzymywać (się). dawać... Sie hat meine Hausaufgaben kontrolliert und mich in Geschichte abgefragt. 8. jeść. hat er sein erstes Fahrrad bekommen.. 2. gemalt hat . 6. 7... hat 9. 1988 hat er zu arbeiten begonnen. bist . Ich habe auf alle Fragen geantwortet. czytać. umierać. łamać. 1996 hat er seine eigene Firma gegründet. hat 10. gegründet hat . Dann bin ich in den Zug eingestiegen. mieć pozwolenie. sind . Ich habe meinen Geburtstag mit meinen Freunden gefeiert. pomagać. stattgefunden/Die Fußball-WM 2002 hat in Süd-Korea und Japan stattgefunden. hat 8. widzieć. Dann bin ich ins Abteil zurückgegangen. myśleć. D O K L U C Z 21 Przykładowe rozwiązanie: Gestern bin ich zum Bahnhof gegangen.. Im Jahre 2003 hat er ein neues Haus gekauft. zostawiać. 3. brać. hat 12... Herr Schulz hat am zweiten April Geburtstag. Im Abteil habe ich Zeitung gelesen und mit anderen Leuten gesprochen... geheiratet hat ... być. Dort habe ich die Fahrkarte gekauft. myć. bić.2A 18 1.. Gegen 12 Uhr hatte ich Hunger und ich bin also in den Speisewagen gegangen. stracić. Frau Weigel hat am neunzehnten Mai Geburtstag.. 4. Mit 6 Jahren. jeździć. znać. bestiegen ist . ist 23 Ich bin nach Hause zurückgekommen. gemacht/Ich habe für die Schule gelernt.. 2. chcieć 19 Lukas hat am achtundzwanzigsten November Geburtstag. jeździć konno. zostawać.. hat 5. hat 4. radzić. śpiewać. Mein Freund hat eine Party organisiert und er hat mich eingeladen. stać.... Dort habe ich eine Bratwurst gegessen und eine Cola getrunken. 1985 har er Sylvia kennen gelernt. eingestürzt/Die Zwillingstürme sind am 11. Ich bin gestern den ganzen Tag zu Hause geblieben und habe ferngesehen. 8. September 2001 eingestürzt.. pisać. Um 17 Uhr ist meine Mutter von der Arbeit zurückgekommen.. ist 2. spotykać. hast . gebaut hat .. Ich habe den Fernseher eingeschaltet und ferngesehen. znaleźć. Nach dem Essen bin ich in die Musikschule gegangen und ich bin bis 22 Uhr dort geblieben. ist 6. 6. biegać. oferować. przynosić. geschrieben/Dante hat Die Göttliche Komödie geschrieben. 26 zaczynać (się). mieć. 4. hat . hat . pływać. 9.... 10. mieć powinność.. siedzieć.. zapominać. upadać. zostać. Ć W I C Z E Ń 20 1. ist 3. spać. verursacht/Die Flutkatastrophe hat viele Schäden in Ostdeutschland verursacht. gefahren/Die Klasse 4A ist nach Hildesheim gefahren. latać. geholfen hat . wisieć. skręcać. wygrywać.. ist . wołać. komponiert hat .

. bitte . Was kann ich für Sie tun? ° Herr Doktor. 5. 21 1. Nr. dir. Vor dem Essen wasche ich mir die Hände.. keinen Mund und nur ein Ohr. 2. guten Tag. mich 9. die Hände. ihnen 18 Przykładowe rozwiązanie: 1. mich. Er kann nicht essen. Antibiotika Transkrypcja: ° Guten Tag. Mir tut der Bauch weh. 5. euch. 6. berühren. mich 22 Przykładowe rozwiązanie: am Morgen: das Gesicht. die Beine. 3. bleib zu Hause! Ja. 3. Herr Doktor. Ihnen tut die Nase weh. der Zahn. 6. uns. Mein Vater soll nicht so viel rauchen. Mit den Füßen kann man laufen und Fußball spielen. Seit zwei Tagen habe ich Fieber. mir 3. essen Sie viel Obst! Ja. tief einatmen . rufen Sie den Arzt an! Ja. mir 5. sich 20 2.. habe Kopfschmerzen. dir. 4. l ° l ° 4 Przykładowe rozwiązanie: Ich habe keine Nase. 7.. die Zähne/Vor dem Essen: die Hände/Nach dem Essen: die Zähne. mich 6. trink Tee! Ja. sollst 2. mir tut der Körper weh. die Arme. sollt 3. uns. Ich kann nicht Fußball spielen. drei Ohren und keine Nase. Ich kann nicht Volleyball spielen. 8. den Hals. Mein Fuß tut weh. seien Sie fleißiger! Ruf den Arzt an! Hol die Kinder ab! Lade Eva ein! Sprich langsam! Komm um 17 Uhr! Sei um 20 Uhr zu Hause! Trinkt doch etwas! Arbeite doch weniger! Nehmt doch das Taxi! Hör doch auf zu lernen! Kauf doch ihr ein Geschenk! Mach doch eine Diät! Hör doch auf zu rauchen! Kommt doch nicht zu spät zurück! Lerne doch mehr! l ° 3 Nr. mich. dir 7. Was tut dir weh? Tut dir der Bauch weh? Seit wann bist du krank? Wie geht’s deinem Bruder? Wie geht’s deiner Mutter? Ich habe Schnupfen. 23 1. 6. das Auge.. Er kann nicht singen. euch. Seit zwei Jahren esse ich kein Fleisch mehr. sollen Ć W I C Z E Ń 4. Wir treffen uns um 20 Uhr vor der Disko. 16 2. Hier ist das Rezept . mich 2.1 hat vier Hände. ihr. ihr/den Kindern. Ihr tut der Körper weh. Fieber. ich habe Halsschmerzen und ich kann nicht sprechen. 2. trinken Sie Tee! Ja. im Bett bleiben. die Finger. 8. Und jetzt husten . der Fuß. Volleyball spielen. mich 5. Markus tut der Hals weh./Wie geht’s dir? Mit geht es nicht so gut. . die Nase (die Nasen). soll 5. die Füße. Ich kann nicht so gut hören. 5. 3. der Arm. so 37. 6. untersucht. ich glaube. Nr.3 hat drei Beine. Soll ich das Hemd ausziehen? Ja. die Ohren und die Zähne. ruf den Arzt an! Ja. 5. Am Abend wasche ich mir die Zähne. soll 8. 8. 6. 5. mir 6. sollen. spazieren gehen/Finger: tippen Mit dem Mund kann man sprechen und singen. 6.. treib Sport! Ja. treiben Sie Sport! Ja. sich 3. 3. 3.. seit gestern habe ich auch etwas Fieber. 9. soll. 3. Sie kann nicht lesen. berühren. Seit einem Monat gehe ich ins Fitnessstudio. Mit der Nase kann man riechen. Sie sollen 13 1. Bitte nehmen Sie Platz. den Hals. er. ich gehe zum Arzt. ich habe Husten . Wir wollen uns ein neues Auto kaufen. gehen Sie schlafen! Ja. 2. Mit den Beinen kann man laufen. Mit den Fingern kann man tippen. bleiben Sie zu Hause! Ja. du sollst. das ist nur eine leichte Bronchitis. Seit zwei Monaten kenne ich Monika. keine Nase. ich bin krank: Ich 15 2. geh schlafen! Ja. Schenk ihr eine CD! Lies ein Buch! Ruf Peter an! Lade Anna ein! Sprich mit dem Direktor! Geh zu Professor Meier! Fahr zum Bahnhof! 8 Przykładowe rozwiązanie: Wem tut der Kopf weh? Deinem Opa?/Wem tun die Zähne weh? Deinen Eltern?/Wem tun die Ohren weh? Deiner Schwester?/Wem tut der Bauch weh? Deinem Bruder? 26 Wie geht’s deiner Schwester? Ist sie immer noch krank? Wie soll ich das Arzneimittel nehmen? Was tust du für deine Gesundheit? Und was soll ich tun? Ich fühle mich heute nicht sehr wohl. mir 7. Na. 7. der Finger. 9 2.. 8.. die Augen./Wie geht’s Peter? Ihm geht es gut. ich muss Sie untersuchen. Bronchitis./Ich habe nur einen Arm. 4. es soll. euch. 3./Wie geht’s den Kindern? Ihnen geht es sehr gut. 7. 9. nur einen Arm. soll 7. mal sehen . ihm/den Schülern. mich. soll. der Rücken (die Rücken) L e k t i o n 1 3 12 sollen: ich soll. soll. der Körper. dir 4. dich. Herr Doktor../Ich habe keine Augen. spazieren gehen. ein Bein. ihm. sei fleißiger! Ja. Ich will abnehmen. mir 8. Dem Opa tun die Zähne weh./Ich habe nur ein Ohr.. l ° l 5 mir. soll 4. zwei Hände. Herr Schulz fühlt sich heute nicht sehr wohl. 6. soll. 5.. 4. 7. 10. l Ach. Ihm tut der Hals weh. 11 Kopfschmerzen. also. Hilft Aspirin gegen Kopfschmerzen? Was tust du für deine Gesundheit? Soll ich Sport treiben? Bist du Vegetarier? 7 der Sekretärin. Haben Sie Fieber? Ja. iss viel Obst! Ja. der Bauch (die Bäuche). 25 Przykładowe rozwiązanie: 1.. sollst 6. Tja . 19 Biernik: mich. soll. Eva tun die Augen weh. die Ohren. Am Morgen wasche ich mir das Gesicht. die Hand. Volleyball spielen/Füße: Fußball spielen.. ihr sollt. 8. 3. 7. Herr Beckmann. ausatmen. 4. Ihr tut der Kopf weh.. mir. Er schaut sich den Film im Fernsehen an.. Seit einer Woche habe ich Fieber. zwei Füße.2A 1 der Hals (die Hälse). Ich kann nicht riechen. Seit einem Jahr bin ich Vegetarier. 6. 14 Kauf! Kauft! Kaufen Sie!/Mach! Macht! Machen Sie!/Geh! Geht! Gehen Sie!/Besuch! Besucht! Besuchen Sie!/Trink! Trinkt! Trinken Sie!/Arbeite! Arbeitet! Arbeiten Sie!/Antworte! Antwortet! Antworten Sie!/Finde! Findet! Finden Sie!/Fahr! Fahrt! Fahren Sie!/Schlaf! Schlaft! Schlafen Sie!/ Nimm! Nehmt! Nehmen Sie!/Iss! Esst! Essen Sie!/ Ruf an! Ruft an! Rufen Sie an!/Hör auf! Hört auf! Hören Sie auf!/Sei! Seid! Seien Sie!/Hab! Habt! Haben Sie! 24 5. Mit den Händen kann man anfassen. wir sollen. ihnen/dem Opa. 4. laufen/Ohren: hören/Augen: sehen/Beine: laufen. sich. Ich ziehe mir die Jeans von meinem Bruder an. 4. 7. Luft anhalten . nur einen Arm. Herr Beckmann. dir 8. 6. 4. die Hände/Am Abend: die Zähne. 5. uns 9. Bronchitis?? Und was soll ich tun? Bleiben Sie ein paar Tage im Bett und nehmen Sie diese Medikamente ein. 1. 5.. die Füße . Ich entspanne mich vor dem Fernseher. 9. das Bein. ihr/dem Direktor.. was ist mit mir los? Muss ich ins Krankenhaus? Aber nein. soll. 4. sie. 2. 4. Ich nehme mir Zeit und lese ein Buch. sich. 3. 3. die Zähne. K L U C Z D O 6 Przykładowe rozwiązanie: Wie geht’s Frau Schulz? Ihr geht es schlecht. ihnen/den Zwillingen. mir 4. Ich kann nicht schreiben. er soll sich mehr bewegen..5°. Ich treibe regelmäßig Sport und ich ernähre mich gesund. singen/Nase: riechen/Hände: anfassen. Nach dem Essen wasche ich mir die Zähne und die Hände. Ja. Seit vorgestern geht es mir nicht so gut. uns. ihm. 5. Ihnen 17 2. Er steht auf. bitte . 2 Kopf: denken/Mund: sprechen. Ich kann nicht lernen. ihnen. Mir tut der Kopf weh. 7. Mit den Ohren kann man hören. sollen..2 hat drei Füße. sie. 10. 12. Ich kann nicht sehen. die Füße . dich 10 1. 10. ihm/der Oma... der Mund (die Münder). Mit den Augen kann man sehen. Ich bin Nicht-Raucher(in). 2. 8. Meine Hand tut weh. sich Celownik: mir. Seit einer Woche habe ich Kopfschmerzen. keinen Mund und nur ein Auge. rasiert sich und dann duscht er sich. 6. 7. 11 Przykładowe rozwiązanie: 2.

in den 23 Przykładowe rozwiązanie: 1. 8. Mutti. wpaść. Ich habe ein Regal gekauft. setzt 6. Aber weißt du. Ich stelle den Fernseher vor das Bett.. przejechać. Ich habe es gefunden . der Hund 14. 6.. Ich habe sie auf den Tisch gestellt. Auf dem Tisch steht die Vase. Peter sitzt zwischen Bernd und Florian. fahren.. die Telefonzelle 6. Der Hund liegt auf dem Teppich.Stell ihn auf das Dach! 22 die Warnblinkanlage/światła awaryjne/Die Freundinnen schalten die Warnblinkanlage ein. Der Sohn liegt auf dem Sofa und liest ein Buch. 4. Die Polizisten stellen sich auf die Straße. Nein .. wyciągnąć.. Die Mutter steht am Fenster. du hast gestern meine Schuhe angezogen. legt 9. Nein. przyjechać. Und wohin hast du ihn gestellt? In das Regal. 3. Es muss neben meinem Computer liegen. Das Kind legt den Hund auf die Bank. aussteigen/wysiadać/Die Freundinnen steigen aus dem Auto aus. treffen. unter den Tisch. Vor ihm sitzt der Lehrer. hier ist es auch nicht . ich habe es neben den Fernseher gelegt. der Sanitäter 9. In der Vase steht die Blume. die Polizistin 10. die Tankstelle 3. hat gelegt/Die Sanitäter haben den Autofahrer auf den Boden gelegt. Hinter ihr sitzt Stefan. das 7. sitzt 7. an die.. zamykać. Unmöglich. Wo 7. unter das Bett. ich habe soeben ° telefoniert . In dem Auto sitzt der Mann. Unmöglich. in den Kühlschrank. 16 steht. Dann schau mal in mein Zimmer. ist gefahren/Das Auto ist zu schnell gefahren. liegt. Unmöglich. 7. hat überfahren/Das Auto hat den Hund überfahren. Neben dem Sessel steht der Fernseher. sitzen: der Mann. sondern auf dem Schrank! Auf dem Schrank? Und wer hat die Schuhe auf den Schrank gestellt? Woher soll ich das wissen. Ich habe einen Blumentopf gekauft. ist gerast/Das Auto ist gegen einen Baum gerast. warum lässt du alles überall liegen? Kannst du nicht ordentlicher sein?!? 10 Przykładowe rozwiązanie: Ich stelle den Schreibtisch vor das Fenster. Neben dem Hund sitzt die Katze. Vor ihm sitzt niemand. Unmöglich. steht 17 1. Wo 5. zadzwonić. über den 4. hat gebremst/Der Autofahrer hat im letzten Moment gebremst. an den Tisch hängen: die Gedenktafel. padać.. Seine Schuhe liegen unter dem Sofa. zwischen das. springen . Karin. neben l ° o 4 Klaus sitzt im Auto. Wohin 3./Klaus steht hinter dem Baum./Klaus steht zwischen den Autos. unter dem 3. Vor ihr sitzt Silke. der Schrott/złom/Der Opel-Corsa ist nur Schrott.Setz ihn in den Kindersitz!/Wohin soll ich den Korb mit den Brötchen stellen? . Die Tochter sitzt auf dem Teppich. weil es geregnet hatte. 9 auf den Tisch. Ich habe sie in die Vase gestellt. Karin! Aber du bist immer so unordentlich . stehen. hängen: die Gedenktafel. Neben den Büchern . unter das Bett 21 1b. aber hier neben dem Fernseher ist es nicht. über den Computer. die Bank 2. Auf der Bank sitzt der Mann. o. Neben dem Mann sitzt der Hund. hängen Bewegung (wohin?): gehen. D O l ° 11 2. Wo 2. 7. schon gut. ja. Auf dem Tisch liegen die Bücher. 5. hamować. Mutti hat Recht. Verdammt. Unter dem Bett? . Tut mir Leid. Die Frau hängt die Gedenktafel an den Baum.. das Warnschild 15. Doch. Übrigens.. Karin. zauważyć. zwischen. 9. Und? Gefunden? Ja. an dem Baum legen: den Hund.. Und wohin hast du ihn gestellt? Auf den Balkon.Leg sie auf den Rücksitz!/Wohin soll ich den kleinen Jakob setzen? . ist angekommen/Nach wenigen Minuten ist der Krankenwagen angekommen. Unmöglich.. steht. hier auf dem Schreibtisch sind sie nicht. nicht wahr? Wo sind sie denn? Deine Schuhe? Mmm . 5 Sabine sitzt zwischen Timo und Tobias.. 18 1.. Der alte Mann setzt sich an den Tisch. oder? Und ich finde sie nicht mehr. vor dem 8.. unter dem Bett sind sie nicht. wpaść. bleiben. Karin. vor das CaféRestaurant./ Klaus sitzt am Tisch. in das Schlafzimmer. Keine Panik./Klaus liegt unter dem Tisch. das Werbeplakat 13. Nein. liegt 8. Katrin sitzt zwischen Tobias und dem Fenster. Auf den CDs liegen die Bleistifte. Wo 6. aber nicht unter. Wo sind denn meine CDs? Du hast sie gestern genommen. die Geschwindigkeit/szybkość/Er rast mit hoher Geschwindigkeit in das Auto. Ich habe sie in den Kühlschrank gestellt.k. auf den Balkon/auf den Fernseher. 7. über der 5. überleben/przeżyć/Der BMW-Fahrer überlebt den Unfall. auf. hinter. Ich habe es über das Sofa gehängt. Wohin 19 Ruhe (wo?): warten. 5. Und wohin hast du es gestellt? In den Keller. zwischen die Stühle/ auf den Stuhl. das Polizeiauto L e k t i o n 1 4 8 Przykładowe rozwiązanie: Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. Neben der Katze sitzt die Maus. auf dem 6. sein. Ich habe es neben das Telefon gelegt. 4. wo ist denn mein Handy? l Dein Handy? Ach. hat rausgeholt/Die Sanitäter haben den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt. Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den Baum. Bernd sitzt zwischen der Tür und Peter. Karin. auf dem 2./ Klaus steht vor dem Auto. hat gesehen/Der Autofahrer hat den Hund nicht gesehen. l ° 3 in.. steht 10. 13 1. Vor ihr sitzt Eva. hat gesperrt/Die Polizei hat die Straße gesperrt. wo sind denn meine CDs? Dann schau mal ins Bücherregal. 2a: 3c Transkrypcja: ° Karin. neben dem Computer. Vor ihr steht die Tafel. 20 Przykładowe rozwiązanie: stehen: der Krankenwagen. 3. 10. 5. Ich stelle den PC auf den Schreibtisch. einsteigen. und zwar auf dem Schreibtisch. Vor dem Restaurant steht das Auto. Wo liegt der Autofahrer? Wohin bringen die Sanitäter den Autofahrer? Wo liegt der Hund? Wo kreist der Helikopter? Wohin setzt sich der alte Mann? Wo sitzt der alte Mann? Wohin hängt die Frau die Gedenktafel? Wo steht der Krankenwagen? Wo hängt das Werbeplakat? Wohin soll ich das Telefonbuch legen? 7 Przykładowe rozwiązanie: Der Vater sitzt im Sessel und liest Zeitung. sitzen. der Radfahrer 11. Die Blume steht in der Ecke vor dem Fenster. 6. hinter den Schrank. hängen. der Radweg 12. ankommen. im Café. bringen. Ich habe einen CD-Player gekauft. hat geregnet/Die Straße war glatt. neben das 10.. 8. unter. Ich habe einen Fernseher gekauft. Aber. 4. 3. Neben dem Computer .. kommen. Das Bild hängt an der Wand über dem Sofa. liegt 2. Wo 8. Auf dem Auto steht das Fahrrad. ich habe sie gefunden. stellen. kłaść. 6. vor dem Krankenhaus. vor.. hinter dem 9. wo es war. die Überholspur/pas do wyprzedzania/Sie lassen das defekte Auto auf der Überholspur stehen. Unmöglich. unter dem Bett.. Hinter ihr sitzt Eva.2A 1 1. die sind in meinem Zimmer. die Trage 7.Stell ihn neben die Reisetasche!/Wohin soll ich den Kinderwagen stellen? . Ich habe eine Stehlampe gekauft. 9. Karin? Auf dem Bett! . Tobias! Sie liegen in meinem Zimmer. stellt l o 14 3. reisen. an den Straßenrand setzen: sich. ist geraten/Das Auto ist ins Schleudern geraten. 6./Klaus liegt unter dem Baum.Stell es auf das Dach!/Wohin soll ich die Reisetasche legen? . Dann sind sie unter dem Schrank. Tina sitzt zwischen Florian und der Wand. steht. 6 Auf dem Teppich steht der Tisch. über. auf das Regal. setzt 4. Auf dem Fahrrad sitzt das Kind. an den Baum Ć W I C Z E Ń 2 jechać. hat angerufen/Die Frau hat sofort die Polizei angerufen. Auf der Blume sitzt die Biene. Hinter ihm sitzt Max. Und wohin hast du ihn gestellt? Neben den Computer... rasen/wpadać/Ein BMW rast in das Auto. hat bemerkt/Eine Frau hat den Unfall bemerkt.. mal sehen . stellt 5. Ich glaube. Stell es ins Schlafzimmer! Leg ihn ins Wohnzimmer! Stell sie in den Abstellraum! Häng es ins Wohnzimmer! Stell ihn in die Küche! Stell ihn in den Abstellraum! K L U C Z l ° 12 2. 4. Sie liegen vielleicht neben den Büchern. der Krankenwagen 5./Klaus sitzt auf der Bank. Hinter ihr sitzt Daniel. l o 15 Wohin soll ich das Fahrrad stellen? . an. Auf den Heften liegen die CDs. Ich habe sie auf das Sofa gelegt. Ich lege den Teppich unter den Schreibtisch. auf die Bank stellen: den Krankenwagen.. fliegen. . steht 3. der Baum 4.. der Helikopter 8. Und wohin hast du sie gestellt? Hinter das Sofa. sitzt. 5. auf die Straße/auf die Toilette. widzieć. Ich habe ihn in den Kofferraum gestellt. Wohin 4.. 2. Auf den Büchern liegen die Hefte. Ja. Unmöglich./Klaus steht neben dem Auto. Hinter ihm sitzt Silke.

Mein Handy liegt auf dem Schreibtisch neben dem Computer. ist zur Telefonzelle gelaufen und hat die Polizei angerufen. . Frau Schulz hat den Unfall bemerkt.2A 24 K L U C Z D O Ć W I C Z E Ń Wo und wann ist der Unfall passiert? Wohin haben die Sanitäter den Verletzten gelegt? Hat der Autofahrer im letzten Moment gebremst? Wohin hast du das Telefonbuch gelegt? Der Krankenwagen steht vor dem Krankenhaus. Ich habe den Fernseher gekauft und ihn ins Zimmer gestellt. Meine Katze schläft in meinem Zimmer unter dem Bett.

Die Temperatur liegt zwischen 12 und 17 Grad. vor allem südlich von München. dass er Italienisch lernen möchte. Was braucht man. 21 Hans Bischoff Wohin? Wann? Mit wem? Wie lange? nach Ägypten im Juli mit seiner Frau 10 Tage.. Sizilien. 18 Was braucht man. der Regen: der Regenschirm. aber nur wenn Bernd mitkommt. 4.. dass Thomas und Beate in die Türkei gefahren sind. nach 5. die Hitze: heiß 15 Transkrypcja: Und nun das Wetter in Deutschland. Herr Wickert sagt. Es bleibt aber kalt und die Temperaturen gehen bis auf 2 Grad zurück. scheint./Ich fahre aufs Land. nach./Es ist leicht bewölkt. Gardasee L e k t i o n 1 5 9 Przykładowe rozwiązanie: Ich habe zwei Wochen in London verbracht. Donau Bodensee. Die Temperatur liegt zwischen + 2 in Nürnberg und Stuttgart. dass Martina im Sommer an den Bodensee fahren möchte. Ich war mit meinen Freunden an der Ostsee. Dolomiten. dass es ihm sehr gut gefallen hat. 2. Ć W I C Z E Ń 10 Przykładowe rozwiązanie: Gebirge: Ostsee: See: Rom: Ski fahren. dass Christian nach Australien geflogen ist. Sie sagt. Hohe Tatra. braucht man eine Sonnenbrille. aber nur wenn ich gute Noten in Englisch bekomme. wenn es windig ist? Wenn es windig ist. der nachmittags in Regen übergeht. Ibiza. sich entspannen. habe ich immer meine Wanderschuhe dabei. 6B. Ostsee Rhein. 12 Hast du deine Badehose dabei? Natürlich! Wenn ich ans Meer fahre. 3. dass er im Urlaub immer sein Handy dabei hat. 5. habe ich immer mein Surfbrett dabei. nach 6. 3-. Schwarzes Meer. habe ich immer meine Badehose dabei. Was braucht man. Marek sagt. nach. an die. im. braucht man warme Kleidung. dass er keinen Urlaub gemacht hat. 4. Die Temperatur liegt zwischen 4 und 14 Grad. Aber . 3. Die Temperatur liegt zwischen 0 und 9 Grad. an die Ostsee. Anja sagt. Ich habe meine Ferien auf Kuba verbracht. in die Hohe Tatra. die Sonne: sonnig/die Sonne scheint. Am Vormittag fällt in Süddeutschland. Er sagt. In Madrid ist es sonnig. Die Meiers sagen. die Wolke: wolkig/bewölkt./Es regnet. Petra sagt. Die Temperatur liegt zwischen 11 und 22 Grad. die Hitze: die Sommerkleidung 2 Ich fahre nach Rom. die Kälte: kalt./Es ist bewölkt. auf einem Campingplatz oder in einer Großstadt wie Berlin oder Frankfurt.. Hast du deine Skier dabei? Natürlich! Wenn ich nach St. Herr Wickert sagt. so dass im Laufe des Nachmittags zwischen Kassel und Frankfurt die Sonne. ins. 6. im.h. dass ich nach London fahren darf. Attentate kann es überall geben. in den 7. Ich bin in den Alpen gewesen und bin Ski gefahren. dass Tina mit ihrem Freund in den Urlaub gefahren ist. aber nur wenn das Wetter schön ist. 8 1. sondern dass sie auch einen lateinamerikanischen Tanzkurs besucht hat. Italienisch lernen 17 die Sonne: die Sonnenbrille. z. nach Oxford im August mit einer Kollegin zwei Wochen 6 1. 4. meine Frau und ich. im. in die. aber nur wenn die Sonne scheint. wenn die Sonne scheint? Wenn die Sonne scheint. in die Türkei. 20 1A. am 4. ° Und wohin fahren Sie? Wissen Sie das schon? l Natürlich! Wir. 5. Ich habe gehört. wasserfeste Schuhe. Herr Wickert sagt. auch bei uns in Deutschland. im 2. dass sie ans Meer fährt. an die Nordsee./ Ich fahre ins Gebirge. dass sie an den Bodensee fährt. dann solltest du nach Rimini fahren. aber nur wenn es nicht regnet. 6. an die 4. Hast du dein Surfbrett dabei? Natürlich! Wenn ich an den Gardasee fahre. Spanien. Es ist sonnig. Ich bin in Deutschland gewesen und habe Deutsch gelernt. an den. am 5. im . 4 2. Was braucht man. Berlin. haben Sie keine Angst? Man hört immer wieder von Attentaten. In die. habe ich immer meine Skier dabei. braucht man leichte Kleidung. baden. segeln. In Norddeutschland gibt es viele Wolken und im Tagesverlauf kann es auch regnen. Wenn du Deutsch lernen willst. Schnee. 3 D O 1. dann solltest du nach Deutschland oder nach Österreich oder in die Schweiz fahren. die Mütze. wenn es heiß ist? Wenn es heiß ist. In Paris ist es bewölkt. In London ist es neblig. am./Ich fahre an den Gardasee. dass sie nach Amerika fliegt./Ich fahre an die Adria. . 5. Ich bin in Paris gewesen und habe den Eiffelturm gesehen. Ich bin in der Schweiz gewesen und habe gute Schokolade gegessen. Italien Berlin. in der Sonne liegen sich entspannen. Ich habe gehört. wenn es kalt ist? Wenn es kalt ist. 7F 13 Die Sonne scheint. 16 In Rom ist es leicht bewölkt. Auch in Mitteldeutschland ist es überwiegend meist bewölkt. 14 der Schnee: Es schneit. dass sein Vater im Büro viel zu tun hatte und dass er außerdem für die Nachprüfung gelernt hat. 5./Ich fahre ans Meer. Hast du deine Wanderschuhe dabei? Natürlich! Wenn ich ins Gebirge fahre. Natur pur erleben. der Nebel: neblig. am. der Wind: die Windjacke. wandern. dass Frau Meier einen Kultururlaub machen will. dass sie nicht nur viel Sport getrieben hat. in der Sonne liegen. die Kälte: warme Kleidung. der Regenmantel.. es kann aber zu örtlichen Auflockerungen kommen. 4D. d. dann solltest du nach Rom fahren. nach 3. Griechenland. Ich bin am Gardasee gewesen und habe einen Surfkurs besucht. dass er in Malaga war und dass er einen Spanischkurs besucht hat. Er sagt. ° Das klingt sehr schön. nach. braucht man eine Windjacke. Ich habe gelesen.B. segeln Rad fahren./Es ist neblig. dass er leider zu Hause geblieben ist. Florian sagt. dass er letztes Jahr auf Ibiza gewesen ist. wenn es schneit? Wenn es schneit. In Warschau regnet es. an den. der Schnee: der Anorak. Rügen Alpen. nach 2. surfen Museen besuchen. Er sagt. am 6. Die Temperatur liegt zwischen 13 und 18 Grad. 5-. Meine Eltern sagen. . 4. dann solltest du an die Ostsee fahren. Peter hat mir gesagt. dass ein Spanischkurs in Barcelona nicht so teuer ist. Ich bin mit Markus in den USA gewesen. Alle wissen. dass er mit seiner Frau an die Côte d’Azur fahren möchte. der Wind: windig/Es ist windig. Riesengebirge Adria. In Oslo schneit es. 0 Grad in München und – 4 im Alpenbereich. Intensivkurs absolvieren Transkrypcja: ° Herr Bischoff. aber nur wenn sie Geld haben. am. dass er im Sommer immer nach Rügen fährt. Juli 5 Tage Kreuzfahrt. K L U C Z 19 Eva sagt. 3. 7 Steffi sagt. bis zum 22. dass er viele Leute kennen gelernt hat und dass er seine Sprachkenntnisse verbessert hat. Wenn du eine Kulturreise machen willst. Die Temperatur liegt zwischen 10 und 20 Grad. nach 11 2. Herr Wickert sagt. Terrorakten . Rom Sizilien. Ich weiß. wenn auch nur zeitweise. Herr Wickert sagt. in die USA.. 3. an die. Er sagt. Wenn du Natur pur suchst. 6. wasserfeste Schuhe. Die Temperatur liegt zwischen 5 und 9 Grad. Martin sagt. Moritz fahre. In Moskau ist es regnerisch. braucht man einen Anorak. vom 12./Ich fahre in die Alpen. im 3.2A 1 Länder: Städte: Inseln: Berge: Meere: Flüsse: Seen: Spanien... l Ach. 5 2. fahren nach Ägypten und machen eine Kreuzfahrt auf dem Nil./Es schneit. dass Langeweile im Feriendorf „Miramar“ ein unbekanntes Wort war. 2E... dass sie Urlaub machen.. ich nehme das ganz gelassen hin. Was? Englischkenntnisse verbessern. wann machen Sie dieses Jahr Urlaub? l Im Juli. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 8 Grad auf Rügen und 5 Grad in Hannover und Bremen. nach. ans. dass er ans Meer fährt. in Kairo die Sphinx anschauen Katja Wagner nach England./Ich fahre in den Schwarzwald. Was braucht man. . Wenn du viele Leute kennen lernen willst.

wissen Sie. wie das eigentlich passieren konnte. l Einen Unfall? Ach du meine Güte! Bist du verletzt? ° Nein. ist leider vorbei. 15. 8B. . 1R. wenn du ans Meer fährst? 14. Sie fahren nicht ans Meer. gehen wir in den Jugendklub. die Polizei meint. ° Nein. also. ich hatte einen Unfall. meine Englischkenntnisse sind nicht so gut. ich bin hier an der Bundesstraße in der Nähe von Offenburg und . Wohin fährst du in den Urlaub? 2... Wie ist das Wetter im August? 7. 5F. 10. Hast du gehört. Transkrypcja: ° Hallo. 8. dass die Sommerferien in Spanien für dich am besten sind. 5R. Ich habe einfach die Kontrolle über das Auto verloren. Ach. oder? ° Nein. die Firma bezahlt den Flug. 2R. 7. 3F. 3. Und in dem Alter haben sie keine Lust mehr.langweilig. zwei Söhne. 8. 14C. 7F. das Essen und das Wetter in den Sommerferien/im Urlaub sehr wichtig sind. Danke. l Keine Panik? Ich soll ruhig bleiben? Was soll das denn.. 5.Das Auto ist ins Schleudern geraten und ist gegen einen Baum gerast.Was ist am 11. Wir verbringen dann die restlichen Tage in Kairo.. Sie fahren mit Ihrer Frau in Urlaub. wenn es regnet? Ć W I C Z E Ń 23 Wo warst du im Urlaub? War Martina mit ihren Freunden in Deutschland? Weißt du. Martina. 3C. 13C.Mutti. 6F. der aus der anderen Richtung kam. es ist nämlich so. ich habe noch keine Sprachreise gemacht. aber als ich in der Schule war. nur ein paar Kratzer. 6C.Wie ist der Unfall passiert?/Wie ist es zu dem Unfall gekommen? 11. Er muss immer einen Lift benutzen. l .. 10 Tage auf einem Schiff ? Ist das nicht ein bisschen zu ... Ich finde. 7F. Ich verstehe . dass unser Englischlehrer zwei Jahre in England gelebt hat? Wie war das Wetter in Madrid? Was machen wir. Also. Und natürlich auch viel Spaß! Danke. Und wie lange bleiben Sie in Ägypten? 10 Tage. haben Sie schon an einer Sprachreise teilgenommen? Nein. 4. Herr Bischoff. der Idiot. Norbert und Florian.September passiert? 5. dass Petra in New York gewesen ist? 5. l Mein Gott! Und wer soll Schuld haben? ° Uhm . d. Fahren wir an die Adria? 3. 22 Przykładowe rozwiązanie: 1. 9. Wohin fährst du mit deinem Surfbrett? 6. l Und wie ist das denn passiert? ° Ja. viel Spaß.Stunde. Juli. ich fliege im August nach England. Und wohin fahren Sie genau? Nach Oxford. ich bin schuld. Na.Ich kann keine SMS schicken. langweilig? Die Kreuzfahrt dauert aber nur 5 Tage. haben Sie schon Pläne für den Sommer? o Ja.vorstellen l Ins Krankenhaus? ° Ja. eine andere Kollegin fährt mit. 6. Jörg? ° Also. 15B. wer das eigentlich bezahlt? Ich bezahle den Kurs. Was machen wir.Zukunft. 4..Ich glaube. Aber darf ich Sie fragen. Wie ist das Wetter in Tirol? 8... Sie bringen ihn ins Krankenhaus. dass Anton nach Rom fährt? 9. o ° o ° l ° l ° o ° traditionellen Sinn. die Zeit. Kannst du mir bitte helfen? 2. Norbert ist 19 und Florian 17. sondern Sie „investieren“ Ihren Urlaub in einen Sprachkurs. Und was machen Ihre Kinder? Sie haben zwei Söhne. ich arbeite für eine amerikanische Firma. dass die Freunde. bis 22..Spaß.Hör auf zu rauchen! 9.h. Weißt du. 4R. nein. ich bin zu schnell gefahren und . 4C. D O K L U C Z l ° Frau Wagner. wenn ich mich richtig erinnere. 1. ° Nach England? Im August? Und wieso? o Na ja. als wir als Familie alle zusammen Urlaub machten. Wenn ich nach Zakopane ins Gebirge fahre.Wohin hat der Radfahrer sein Fahrrad gestellt? 12. wenn du ins Gebirge fährst? 4.Mountainbike.Radprofi. Fahren Sie allein? Nein. 9A. also.. zusammengestoßen.Nimm Aspirin. Frau Wagner. Wo machst du Urlaub? 10. 13. um einen Intensivkurs zu absolvieren. Genau. 7B. Was nimmst du mit. Martina. 9F l Und der Fahrer von dem Opel? ° Der Notarztwagen ist schon hier.Wann hat Monika Geburtstag? Am 25. du stehst im Stau. 2C. 16A 4.2A l ° Sie haben gesagt. 10C. ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Englischkurs. Wenn ich nach England fahre.. und ist mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geflogen.Ich habe starke Halsschmerzen. Sie sagt. 11B. wenn es morgen regnet? Ich möchte in den Sommerferien mit meinen Freunden ans Meer fahren. vom 12. 2. nehme ich immer meinen Regenschirm und meinen Regenmantel mit. 8F. ich bleibe zwei Wochen da. 8R 2. 5A. Januar? 6. ich weiß nicht genau. mit uns zu fahren.. Wir wollen uns natürlich die Sphinx anschauen .Wenn es morgen regnet. wie vielleicht die meisten Leute in Ihrem Alter.Was nimmst du mit. seit gestern habe ich Schnupfen und Husten. habe ich an einem Schüleraustausch mit einer französischen Klasse teilgenommen. 1B. er war nicht angeschnallt. 6F. bin auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem Opel. Ich war 10 Tage mit meinen Mitschülerinnen in der Normandie. 1F. darf ich heute Abend ausgehen? 3. Deshalb will ich meinen Urlaub nutzen. Jörg am Apparat. regnet es ziemlich oft. 1.Was hast du letzte Woche/in der letzten Woche gemacht? 7. Sie machen also keinen Urlaub im ° o ° o ° W i e w e i t b i s t d u j e t z t ? 1. 2F. 12A. 10.weil. das hilft gegen Kopfschmerzen.Roland ist behindert. aber bleib bitte ruhig und keine Panik. Haben Sie schon eine solche Erfahrung gemacht? Ich meine. 3F. 4R.treibe/mache. l Jörg? Warum rufst du mich um diese Zeit an? Bist du schon im Büro? 3. 5.ins.

Es ist dann gegen einen Baum gerast. 5. Der Polizist sitzt im Auto und telefoniert mit seiner Frau. Przykładowe rozwiązanie: 1. Treffen wir uns also vor dem Supermarkt in der Kaiserstraße. Kannst du mir dein Deutschbuch leihen? Ich habe mein Buch in der Schule vergessen. Wohin soll ich deinen Computer stellen? Stell ihn auf den Boden. ist eingestürzt. hat organisiert. weil ich lernen muss. 3. 1. 1. Wohin bringen die Sanitäter den Autofahrer? 3. C. C. der Sanitäter. Der Autofahrer ist zu schnell gefahren. 1. In. frühstücke und dann putze ich mir die Zähne. ans. Warst du schon beim Arzt? Ich gehe heute zum Arzt. D. Sie braucht die Hilfe Petras. Gestern war ich allein zu Hause und hatte keine Lust zu lernen. 3. Przykładowe rozwiązanie: 1. Nach zehn Minuten ist meine Schwester nach Hause gekommen. (die) Kopfschmerzen. die Bank. hat verlassen. Im Sommer 2002 ist die Elbe über die Ufer getreten und hat viele Städte überschwemmt. Ich lege ihn auf das Bett. Er sitzt auf der Bank. Dort habe ich nicht in einem Studentenheim gewohnt. Wo hängt die Gedenktafel? 4. 7. . aber ich will es lernen. Ich habe F. Wohin legt das Kind den toten Hund? E. Sie raucht viel und ist faul geworden. hat gelernt. mich 2. Häng es an die Wand. D. ich kann nicht. der Mund. 3. der Kopf. Weil ich nicht ausgehen darf. Ich habe Kopfschmerzen und Fieber. 5. F.15 Uhr) fahren. Du kannst sehr gut Deutsch sprechen. 5.20 Uhr sind Sie schon in Berlin. darfst 3. Ich habe meine Sommerferien in Österreich verbracht. 2. 4. willst 4. 4. muss 2. Iss ein Brötchen! C. sie schläft wenig in der Nacht. Können 6. E. Ich kann heute nicht kommen. Warum nicht? Weil heute meine Freunde aus Berlin kommen. (der) Husten B. der Krankenwagen. du darfst nicht! 5. Was soll ich tun? 2. 3. wie geht’s? ● Mir geht es nicht besonders gut. über das Bett. Weil ich fit bleiben will. Przykładowe rozwiązanie: Gestern bin ich um 7 Uhr aufgestanden. neben das Bücherregal. Ich kann nicht schwimmen. der Bauch. Test Lektion 13 A. an den. er sitzt unter dem Baum. mich 3. Er hat den Hund nicht gesehen und hat erst im letzten Moment gebremst. Ich bin also mit Lufthansa von Mailand nach Berlin geflogen. hat bekommen B. am liegt unter dem kreist über dem steht vor der legt … auf die setzt sich auf die. die Tankstelle. hat gefeiert. mir 5. Also habe ich meine Freundin Karin angerufen und ihr von meinen Problemen erzählt. 2. müssen. denn meine Tante Maria hat mir das Flugticket bezahlt. Hast du Cäsar. 4. Ich habe keine Zeit. ich wasche mich. euch D. Test Lektion 14 A. 4. 6. 1. Am Nachmittag habe ich dann für die Schule gelernt. darf. 3. Weil ich keine Zeit habe. hat verloren. Im Büro ist sie müde und kann nicht arbeiten. Du sollst weniger arbeiten und mehr Sport treiben (Arbeite weniger und treibe mehr Sport). Trink einen Kamillentee! 3. Treib Sport! 5. musst 5. Bist du letztes Jahr in Deutschland gewesen? Ja. Weil ich schwimmen lernen will. Ich habe viel gelernt. die Trage. unseren Hund. Im 4. will Karin. Nach dem Essen habe ich ferngesehen. Und ich habe auch keinen Appetit. aber ich habe auch viel Spaß gehabt und viele Leute kennen gelernt. Wir wollen heute Nachmittag schwimmen gehen. Przykładowe rozwiązanie: 1. Test Lektion 15 A. Das Auto ist ins Schleudern geraten. 4. Geh schlafen! 2. B. Ich habe immer viel zu tun. 5. 2. ist gefahren. Anna ist nervös. 4. Ich bin nicht mit dem Zug gefahren. ● ● ● ● oft Kopfschmerzen und in der Schule kann ich mich nicht konzentrieren. E. der Radweg. trinke kein Bier mehr. Unser Deutschlehrer hat einen Deutschkurs in Wien organisiert. dich 4. der Fuß. nach. Sie müssen nicht umsteigen und um 16. Kann dir deine Mutter nicht helfen? Meine Mutter kann mir nicht helfen. in 5. Przykładowe rozwiązanie: Claudia ist sehr nervös. Sie versteht sich nicht mehr so gut mit ihrem Freund Andreas. du bist sehr nett. Wohin stellt der Radfahrer das Fahrrad? 5. Ich muss zu Hause bleiben und das Essen vorbereiten. 2.15-Uhr-Zug (mit dem Zug um 13. gesehen? Ja. ich bin zwei Wochen in München gewesen. ist gewesen. 6. Test Lektion 12 A. Ich habe einen Deutschkurs besucht. ● Steffi. Wo liegt der Autofahrer? 2. Sie können mit dem 13. muss 6. 4. Sie kann in der Nacht nicht schlafen. Marika kann nicht laufen. Mutti? Nein. die Hand. müssen 4. hat gesprochen. 2. an die 7. 1. 1. sondern bei einer nette Familie. Heute fühle ich mich nicht wohl.2A T E S T Ó W C. der Arm. 3. gehen wir ins Zentrum? Tut mir Leid. 1. Ich habe um 16 Uhr einen Termin bei Doktor Riegel. im. können 3. Nach dem Frühstück bin ich dann mit dem Bus zur Schule gefahren. Ich habe sie unter den Schrank gestellt. Wo ist mein Handy? Wohin hast du es gelegt? 2. Kannst. Er steht an der Tafel. Es liegt auf dem Schreibtisch. Um 17 Uhr bin ich in die Turnhalle gegangen und ich habe meine Freundin getroffen. können 7. Eine Frau hat den Unfall gesehen und sofort die Polizei angerufen. Letztes Jahr bin ich in Deutschland gewesen. Mach eine Schlankheitskur! 4. 1. ich kann den Tisch decken …. dürfen 2. kann 5. uns 6. in der 3. der Stau B. Ich kann dir aber helfen. In der Schule war es sehr langweilig. Sie muss im Rollstuhl sitzen. darf 7. neben den stellt … an den steht an dem (am). Ich habe kurz mit ihr gesprochen. Am 6. Przykładowe rozwiązanie: 1. das Bein. Weil ich nach Berlin fahren will. 1. Darf ich bitte dein Handy nehmen. Um wie viel Uhr bist du heute Morgen aufgestanden? Ich habe bis 10 Uhr geschlafen. ● ● ● D O K L U C Z ● D. Danke. 3. (die) Grippe. ● ● ● ● Test Lektion 11 A. Dann habe ich „Tschüs“ zu ihr gesagt und ich bin aus dem Haus gegangen. Nimm doch Aspirin. Morgens stehe ich auf. (der) Schnupfen. der Helikopter. 1. 4. Wer ist im Jahr 2003 Formel-1-Weltmeister geworden? 5. Wir können zusammen einkaufen gehen. das Werbeplakat. 2. Ich bin zwei Wochen in Berlin geblieben. ziehe mich an. weil sie nicht zu Hause ist. Geh dann zum Arzt und lass dich untersuchen. Ich habe aufgehört zu rauchen. esse viel Obst und Gemüse und treibe Sport. E. das Ohr. ins 2. das Schild. F. Dürfen wir heute Abend in die Disco gehen? 3. neben dem Computer.

z. Wenn ich ins Gebirge fahre. Przykładowe rozwiązanie: 1. 4. Przykładowe rozwiązanie: 1. C. 3. Wenn ich mich entspannen will. wenn du nach Deutschland fährst? 5. Was nimmst du mit. Ich bleibe zu Hause. 2. nach Rimini. Im Gebirge kann man sich entspannen. Er sagt. fahre ich nach Bichelbach. Wenn ich auf dem Markt bin. Wie ist das Wetter heute? E. wenn es regnet? 4. Herr Steiner sagt. Weißt du. Wenn ich an die Adria fahre. mache ich keine Wanderung. dass Peters Mutter gestorben ist? 3. Wohin fährst du im Sommer? 2. 2. Wenn das Wetter morgen schlecht ist. 4. F. An der Adria kann man viele Leute kennen lernen. Wie ist das Wetter heute? Es ist kalt und es regnet. Er sagt. Was machst du. Hast du gehört. dass Max in Rom gewesen ist? 5. dass ein Urlaub in Marokko sehr teuer ist. Er sagt.B. braucht man einen Regenschirm. Wenn es regnet. dass sie dieses Jahr vielleicht keinen Urlaub machen.2A T E S T Ó W D O K L U C Z B. dass die Leute nett sind und dass man in Italien gut isst. kaufe ich Obst und Gemüse. 3. D. nehme ich meine Badehose mit. nehme ich immer meinen Anorak mit. Er findet. dass ich mit meiner Clique nach Rimini fahre. Dort ist das Wetter immer schön. gibt es so viele Lokale und Spielotheken. Wohin fährst du nächsten Sommer? Nächsten Sommer mache ich keinen Urlaub. Aber leider wollen meine Eltern nicht. Und wenn es regnet. dass seine Frau schon mehrmals in Italien gewesen ist und dass sie also Urlaub in Marokko machen will. Ich möchte mit meinen Freunden an die Adria fahren. dass das Wetter in Italien immer schön ist. 1. Er meint aber. . dass er Urlaub in Italien machen möchte.

Wem gehören die Bücher hier? Dir? Kannst du mir bitte deinen Tennisschläger leihen? Ich will eine gute Note bekommen. also muss ich mehr lernen. Natürlich finden Sie uns auch im Netz unter www. der gestern das ganze Land lahm gelegt hat. 9. 5F. 12N B. Darmstadt. Hier finden Sie ein freundliches Klima. Erholung.2A A. 8R. nicht nur ein Treffpunkt für Sportbegeisterte und Körperbewusste. 5F D. Heute Abend darf/kann ich mit meinen Freunden nicht ausgehen. Ist das Tinas Handy? Ja. 1R. 3A. 2F. Worauf warten Sie noch? Sportclub Topfit. ein lockeres Ambiente und nette Leute.42 von Gleis 2 ab. Zug aus Stuttgart fährt ein. Also. 7E. 7. Relax? Oder Sie suchen einfach einen Partner. hat für Industrie und Handel Schäden in Höhe von 100 Millionen Euro verursacht. 7F. nachdem sich ihr Kleid an einer Kerze entzündet hatte. mit dem Sie Tennis oder Squash spielen können. 6F. 9F . 2. das ist ihr Handy. Gleis 5. In Apulien sind zwei ältere Frauen in der Dunkelheit tödlich gestürzt. 5. 10L. Drei Menschen sind in Folge des Stromausfalls gestorben. 1R. Oder Sie möchten vielleicht in einer Volleyballmannschaft mitspielen. 1B. Was ist am 11. mehr als ein gut eingerichtetes Sportzentrum. Der Zug fährt dann um 10.27 Uhr nach Frankfurt weiter. weil ich keine Lust habe. 5M. Tel. 1. ICE 722 nach München steht abfahrbereit auf Gleis 7. 2I. 3F. Ich wiederhole: ICE nach München fährt in wenigen Minuten von Gleis 7 ab. Mannheim. 3F. und zwar über Heilbronn. 4G. 11K. 4. 4WN.topfit. 8. 4R. A B S C H L U S S T E S T K L U C Z D O C. Ich komme nicht. 9P. Der Stromausfall. 6F. In meiner Freizeit surfe ich im Internet. Regionalexpress von Stuttgart nach Konstanz hat wegen technischer Probleme voraussichtlich 20 Minuten Verspätung.de Nachrichten im Radio Rom: Einen Tag nach dem größten Blackout in der Geschichte Italiens normalisiert sich allmählich die Situation. Dann kommen Sie einfach zu uns in den Sportclub Topfit! Mehr als eine normale Turnhalle. Taunusstraße 36. September 2001 passiert? Hast du den Computer repariert? Abschlusstest Transkrypcja: Werbespot Wollen Sie sich entspannen? Sie Suchen Spaß. eine weitere hat sich verbrannt. 3. 8J. 2F. Zugansage Achtung. 6. Regionalzug nach Augsburg fährt um 10.: 82 63 719.