podręcznik nauczyciela

2A
2
Wprowadzenie 3
Uwagimetodyczne
Lektion11 – Kannst du mir bitte helfen? 4
Lektion12 – So hat das neue Jahrtausend begonnen 6
Lektion13 – Was tust du für deine Gesundheit? 8
Lektion14 – Ein Unfall 10
Lektion15 – Urlaubspläne: Meer und mehr... 12
(ABI)Fertigkeitstraining 14
Testy 16
Test 11 17
Test 12 19
Test 13 21
Test 14 23
Test 15 25
Test podsumowujący Abschlusstest
Klucze
Klucz do części ćwiczeniowej 29
Klucz do testów 37
Klucz do testu podsumowującego Abschlusstest 39
S
P
I
S

T
R
E
Ś
Í
C
I
2A
3
W
P
R
O
W
A
D
Z
E
N
I
E
Direkt jest kursem języka niemieckiego dla uczniów szkół średnich rozpoczynających naukę języka. Przy 2–3 godzinach
tygodniowo możliwa jest realizacja treści podstawy programowej w wariancie B lub C.
Cały kurs składa się z sześciu części, na każdy semestr nauki przypada jedna część. Podział ten umożliwia w przypadku
grup o różnej biografii językowej dopasowanie tomu podręcznika do poziomu klasy i realizowanie kursu także z grupa-
mi kontynuującymi naukę języka.
Kurs uwzględnia doświadczenia nowej matury, a pełna realizacja zawartych w nim zagadnień maturalnych zapewnia
przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym bez konieczności korzysta-
nia z materiałów dodatkowych.
Realizacja całego kursu pozwala osiągnąć wiedzę i umiejętności opisane na poziomach A1, A2 i B1 według Europejsk-
iego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Budowa kursu
Każdy tom kursu składa się z 5 rozdziałów. Każdy rozdział otwiera strona wprowadzająca, która zawiera informacje o
celach, jakie uczeń powinien osiągnąć po zrealizowaniu całego rozdziału. Strona ta informuje także o realizowanych
w rozdziale zagadnieniach z danego zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminie maturalnym oraz o typach
zadań maturalnych, jakie uczeń pozna i przećwiczy w danej jednostce.
Tematyka podręcznika odnosi się do aktualnych realiów życia młodzieży, a wsparta atrakcyjną szatą graficzną oraz
bogatym zbiorem ćwiczeń doskonalących wszystkie sprawności językowe motywuje do nauki języka niemieckiego.
Każdy rozdział poświęcony jest innemu aspektowi życia codziennego i składa się z trzech podrozdziałów, zawierających
starannie dobrane ćwiczenia o różnej formie socjalnej aktywizujące ucznia do pracy. Znaki graficzne odsyłają do odpo-
wiednich zadań w części ćwiczeniowej, które mogą być rozwiązywane na lekcji lub w domu w ramach zadania do-
mowego.
Wyodrębnione graficznie za pomocą małych tabelek elementy (ABI) to przykłady zadań maturalnych, które już od
pierwszych lekcji zapoznają ucznia z ich typami i specyfiką.
Ostatnie ćwiczenie w każdym rozdziale poświęcone jest doskonaleniu poprawnej wymowy. Uczeń może również
samodzielnie wykonywać ćwiczenia fonetyczne oraz rozwijać umiejętność rozumienia ze słuchu, ponieważ do
podręcznika dołączona jest płyta CD z nagraniami wszystkich ćwiczeń odpowiednio oznaczonych w podręczniku.
Elementem zamykającym każdy rozdział jest Blitz-Grammatik. To podsumowanie zagadnień gramatycznych danego
rozdziału z komentarzem w języku polskim ułatwia zrozumienie i utrwalenie gramatyki. Według z zasad autonomii
ucznia takie zestawienie wspiera jego samodzielność i pozwala na przyswojenie nowych zagadnień zgodnie z indy-
widualnym tempem pracy.
Koncepcja podręcznika opiera się na doświadczeniach nowej matury, każdy rozdział przypomina o przygotowaniu
do egzaminu przykładami zadań oraz zagadnieniami z zakresu tematycznego. Na końcu każdego tomu znajduje się
(ABI)Fertigkeitstraining, trening sprawności językowych, który pozwala na zdiagnozowanie postępów uczniów
i określenie stopnia przygotowania do egzaminu maturalnego.
Twoje portfolio maturalne umożliwia uczniowi prowadzenie dokumentacji realizacji zadań maturalnych i bieżącą kontrolę
tych zadań, które sprawiają mu trudności. Wypełniony schemat portfolio informuje ucznia o jego umiejętnościach
i uświadamia, które zadanie wymaga jeszcze dodatkowego wysiłku.
Samoocenie służy także test Wie weit bist du jetzt?, który zamieszczony jest na końcu części ćwiczeniowej każdego
tomu i sprawdza stopień opanowania materiału realizowanego w danym tomie.
Podręcznik dla nauczyciela do tomu Direkt 2A zawiera uwagi metodyczne do każdego rozdziału z podręcznika wraz z
kluczem do zadań w podręczniku oraz transkrypcją nagrań. W osobnej części: Testy zebrano przykłady sprawdzianów
do wykorzystania po zrealizowaniu każdego rozdziału z podręcznika oraz test podsumowujący: Abschlusstest przezna-
czony do przeprowadzenia po zakończeniu pracy z tym tomem podręcznika. W krótkim komentarzu do tej części po-
dano także proponowaną skalę ocen. W rozdziale: Klucze znaleźć można rozwiązania zadań z części ćwiczeniowej,
testów i testu podsumowującego. Tutaj też znajduje się transkrypcja nagrań wykorzystanych w ćwiczeniach i testach.
Wprowadzenie
2A
4
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Sytuacja
Sygnalizowanie trudności w typowych sytuacjach dnia codziennego,
prośba o pomoc, pytanie o pozwolenie. Problemy osób niepełno-
sprawnych.
Gramatyka
– czasowniki modalne können, wollen, müssen, dürfen
– czasownik modalny w zdaniu
– zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem weil
Faza 1 (ćwiczenia 1-7)
1. Uczniowie przyglądają się fotografii i komentują ją. Nauczyciel może
nakierować komentarz uczniów, zadając pytania: Was macht Stefan?
Wie sind die Hausaufgaben/die Matheübungen? Braucht er Hilfe?, itp.
Po wspólnym wyjaśnieniu znaczenia tytułu rozdziału nauczyciel
wprowadza czasowniki modalne können i müssen. Uczniowie słuchają
nagrania i jednocześnie czytają tekst. Warto zwrócić uwagę na różne
znaczenia czasownika können: umiejętność (Ich kann diese Übung nicht
machen) i prośba (Kannst du mir bitte helfen?). Uczniowie wykorzystują
poznane struktury w stopniu, na jaki pozwala ich kompetencja językowa.
2. Po wspólnym wyjaśnieniu słownictwa zadanie wykonywane jest w parach.
Uczniowie powtarzają struktury wprowadzone w poprzednim ćwiczeniu.
Nauczyciel dba o poprawny przebieg zadania.
3. Uczniowie przyglądają się fotografii i komentują ją. W razie potrzeby
nauczyciel może zadać kilka pytań: Was braucht Klaus? Wem gehört das
Fahrrad?, itp. Czasownik können jest w tym ćwiczeniu użyty wyłącznie
w celu sformułowania prośby (Kannst du mir bitte dein Fahrrad leihen?).
Jednocześnie uczniowie mają możliwość powtórzenia konstrukcji
z przyimkiem zu stosowanej dla wyrażenia ruchu w kierunku osoby
(Ich muss zu Franziska fahren). Podobnie jak w ćwiczeniu 1 uczniowie
słuchają nagrania i jednocześnie czytają tekst.
4. To zadanie służy powtórzeniu struktur z poprzedniego ćwiczenia.
Uczniowie budują krótkie dialogi w parach pod nadzorem nauczyciela.
5A. Uczniowie przyglądają się rysunkowi, podczas gdy nauczyciel zwraca
się do nich z pytaniami: Wo spielt die Situation? Wohin möchte die
Frau fahren? Wie/Womit fährt sie?, itp. Po krótkim omówieniu sytuacji
przedstawionej na rysunku uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie
czytają usłyszane partie dialogu. Nauczyciel wprowadza przyimek nach,
wyjaśnia jego znaczenia i zasady użycia. Przyimek ten pojawi się
ponownie w rozdziale 15.
Rozwiązanie:
(1) Ich muss morgen Nachmittag nach München fahren. Können Sie mir ein
paar Züge nennen?
(2) Sie können um 13.25 Uhr fahren, dann sind Sie um 15.10 Uhr in
München.
(3) Gibt es einen Zug später?
(4) Dann müssen Sie um 14.46 Uhr fahren. Aber Sie müssen in Augsburg
umsteigen.
(5) Dann fahre ich um 13.25 Uhr. Also, einmal München hin und zurück,
bitte.
5B. To zadanie w sposób szczególny przygotowuje do egzaminu matu-
ralnego. Uświadamia ono uczniom sposób formułowania wymaganych
na egzaminie informacji np. w trakcie rozmów sterowanych.
Rozwiązanie:
1, 3, 5, 4

ABI 32 Sprechen – jest to pierwsze w tomie 2a ćwiczenie przygotowujące do
egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym. Rozmowa
sterowana jest jednym z elementów części ustnej egzaminu.
6. Wykorzystując rozkład jazdy pociągów, uczniowie utrwalają struktury
i słownictwo z poprzedniego ćwiczenia. Praca przebiega w parach pod
nadzorem nauczyciela.
7. W tym ćwiczeniu uczniowie stosują poznane dotąd struktury (m.in.
z czasownikami modalnymi können i müssen) w nowym kontekście.
Zadanie to służy również powtórzeniu nazw dni tygodnia i sposobów
informowania o godzinie. Uczniowie tworzą dialogi w parach. Nauczyciel
dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia.
ABI 33 Schreiben – jest to pierwsze z ćwiczeń przygotowujących do części
pisemnej egzaminu maturalnego. Na poziomie podstawowym zdający
powinien wykazać się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych,
takich jak wiadomość.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-6 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 2 (ćwiczenia 8-11)
8. To zadanie jest kolejnym przykładem zastosowania w nowym kontekście
czasownika modalnego können. Uczniowie powtarzają użycie przyimka
in z celownikiem. Po wspólnym odczytaniu ogłoszeń i wyjaśnieniu
nowego słownictwa w parach budują dialogi. Nauczyciel dba o poprawne
wykonanie ćwiczenia.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenie 7 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
9. Wprowadzenie zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem weil. Uczniowie
dwukrotnie słuchają nagrania. Najpierw przy otwartym, a następnie przy
zamkniętym podręczniku. Powtarzając zdanie wypowiadane przez mamę
Patricka, uczniowie uświadamiają sobie miejsce, jakie zajmuje czasownik
w zdaniu ze spójnikiem weil. Po krótki komentarzu gramatycznym chętni
mogą sformułować inne odpowiedzi mamy lub zbudować podobne
dialogi w odniesieniu do innych sytuacji.
10. Uczniowie ćwicząc w parach, zapoznają się z kolejnym czasownikiem
modalnym wollen oraz powtarzają użycie können i müssen. Po wspólnym
przeczytaniu przykładu praca kontynuowana jest w parach pod nadzorem
nauczyciela.
11A. Po dwukrotnym wysłuchaniu wywiadów i zapisaniu wyników w tabeli
uczniowie prezentują swoje notatki na forum klasy.
Rozwiązanie:
Name Gabi Boris Claudia
Sportart Schwimmen,
Tennis,
Inlineskaten
Tennis Sie treibt keinen
Sport.
Warum? Sie will fit und
gesund bleiben.
Er will
Profispieler
werden.
Sie ist faul und
bleibt lieber zu
Hause. Sie liest
ein Buch oder
sieht fern.
Transkrypcja:
° Treibst du Sport, Gabi?
l Ja, ich gehe regelmäßig schwimmen, spiele Tennis und ich mag
inlineskaten!
° Warum treibst du so viel Sport?
l Ich will unbedingt fit und gesund bleiben.
° Boris, du kannst sehr gut Tennis spielen, nicht wahr?
n Ja, ich trainiere jeden Tag. Ich möchte nämlich Profispieler werden,
aber meine Eltern wollen das nicht.
° Wieso denn?
n Tennisspielen ist für sie nur ein Hobby, kein Beruf.
° Und du, Claudia, bist du auch so sportlich?
o Nein, überhaupt nicht. Ich bin faul. Ich will nach der Schule meine
Ruhe haben. Also bleibe ich lieber zu Hause, lese ein Buch oder sehe
fern.
11B. Powtórzenie konstrukcji ze spójnikiem weil. Początkowo uczniowie
wykonują to zadanie ustnie, następnie zapisują rozwiązania w zeszycie.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-15 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 3 (ćwiczenia 12-14)
12. Wprowadzenie czasownika modalnego dürfen. Uczniowie słuchają
nagrania i jednocześnie czytają tekst, następnie wykorzystują poznane
struktury w stopniu, na jaki pozwala ich kompetencja językowa.
13. Utrwalenie użycia czasownika dürfen w 1. i 2. osobie liczby pojedynczej
i mnogiej. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na zastosowanie czasownika
dürfen w zdaniach z przeczeniem nicht (w celu sformułowania zakazu).
Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładu i wyjaśnienie
zebranego słownictwa.
14. Doskonalenie użycia czasowników modalnych müssen i nicht dürfen
w kontekście zachowania się w różnych miejscach. Uczniowie wspólnie
rozwiązują ćwiczenie.
Lekti on 11 – Kannst du mi r bi tte hel fen?
2A
5
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
ABI 34 Sprechen – kolejny przykład rozmowy sterowanej. Negocjowanie
może sprawiać uczniom szczególne trudności, dlatego warto dobrze
przygotować się do tej części egzaminu ustnego.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 16-24 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 4 (ćwiczenia 15-18)
15. Czasowniki modalne wprowadzone w tym rozdziale posłużą teraz do
realizacji tematu Behinderte Jugendliche in der Schule. Nauczyciel kieruje
do uczniów pytania: Was können Roland und Monika nicht? Was müssen
sie...? Następnie uczniowie samodzielnie wykonują zadanie. Ćwiczenie
kończy wspólna korekta.
16. Uczniowie notują problemy, z jakimi borykają się niepełnosprawni
w szkole. Na podstawie notatek dyskutują w grupach, a wnioski omawiają
na forum klasy.
17A. Rozdział kończy opowiadanie niewidomego od urodzenia Rolanda
Uczniowie zapoznają się z zadaniem. Po wspólnym przeczytaniu haseł
w tabeli i wyjaśnieniu nieznanego słownictwa koncentrują się na
odszukaniu wymaganych informacji w tekście. Początkowo każdy
wypełnia tabelę samodzielnie, następnie porównuje swoje rozwiązanie
z wynikami kolegi z ławki. Ćwiczenie kończy wspólne omówienie zapisów
w tabeli oraz ponowna lektura tekstu.
Rozwiązanie:
Angaben zur Person 18, von Geburt an blind, wohnt in Wien,
besucht das Gymnasium
Umgang mit dem PC Er benutzt in der Klasse einen Laptop mit
Brailleschrift, zu Hause hat er einen PC mit
Sprachausgabe.
Lieblingsfächer Deutsch und Englisch
Pläne für die Zukunft Anglistik oder Germanistik studieren
Sportunterricht Krafttraining, 100 Meter-Lauf in 12,2 Sekunden
E-Mails + Internet Computer mit Sprachausgabe kann E-Mails
„lesen“, schwer für ihn im Internet zu surfen
Allein unterwegs Er hat keinen Hund mehr, geht zu Fuß zur
Schule, hat sich manchmal verlaufen.
17B. Na podstawie sporządzonych notatek uczniowie w parach próbują
opowiedzieć o bohaterze tekstu. Po wypowiedzi ustnej zapisują krótkie
streszczenie tekstu do zeszytu.
Rozwiązanie:
Roland ist 18 Jahre alt, wohnt in Wien und ist von Geburt an blind. Er
besucht das Gymnasium. In der Klasse benutzt er einen Laptop mit
Brailleschrift. Zu Hause hat er einen PC mit Sprachausgabe. Er geht
gern in die Schule. Seine Lieblingsfächer sind Deutsch und Englisch.
Nach der Schule möchte er Anglistik oder Germanistik studieren. Im
Sportunterricht macht er Krafttraining. Er läuft sehr schnell. Er braucht
nur 12,1 Sekunden auf 100 Meter. Er schreibt gern E-Mails. Mit seinem
Computer kann er die E-Mails „lesen“. Es ist aber schwer für ihn im
Internet zu surfen. Er hatte früher einen Hund, Cäsar, um zur Schule zu
gehen. Jetzt geht er allein zur Schule.
ABI 35 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 25-27 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
18. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
6
Sytuacja
Wydarzenia opisane w tej lekcji zainicjowały trzecie tysiąclecie.
Gramatyka
– czas przeszły Perfekt
– tworzenie Partizip Perfekt (czasowniki regularne, nieregularne,
rozdzielnie i nierozdzielnie złożone)
– czasowniki posiłkowe haben i sein
– czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein
– okoliczniki czasu
Faza 1 (ćwiczenia 1-5)
1A. Uczniowie przyglądają się zdjęciom i opisują je. Nauczyciel zadaje
pytania typu: Kennt ihr diese Leute? Wer ist dieser Mann/diese Frau?
Was zeigt das Foto? Wo ist das? Pytania te stanowią punkt wyjścia do
wprowadzenia nowego słownictwa i kilku form czasu przeszłego. Każdy
uczeń samodzielnie przyporządkowuje zdjęciom tytuły.
Rozwiązanie:
A2, B1, C3, D4, E6, F5
1B. Następnie podczas pierwszej lektury tekstów uczniowie szukają
podpowiedzi, które ułatwią im wykonanie ćwiczenia. Po połączeniu
zdjęcia z odpowiednim tekstem następuje wspólne omówienie zadania.
Rozwiązanie:
1C, 2F, 3A, 4D, 5B, 6E
Nauczyciel może podzielić teraz klasę na małe grupy, z których każda
przygotuje opis dwóch wydarzeń. Po zaprezentowaniu opisów na forum
klasy na tablicy zostają zapisane formy czasu przeszłego Perfekt użyte
w opisach. Ćwiczenie kończy uważna wspólna lektura wszystkich tekstów
i wyjaśnienie nieznanego słownictwa.
2. Uczniowie wykonują zadanie samodzielnie lub w parach. Zdania będące
rozwiązaniem ćwiczenia są opisami wybranych wydarzeń. Po omówieniu,
wspólnej korekcie oraz zapisaniu zadania w zeszycie warto przyjrzeć
się formom imiesłowu i wskazać charakterystyczne cechy jego budowy
(końcówki -t, -en; czasowniki z/bez ge-). Nie należy jeszcze na tym etapie
wyjaśniać uczniom zasad tworzenia imiesłowu.
Rozwiązanie:
Arabische Terroristen haben zwei Flugzeuge entführt.
Die Zwillingstürme sind nach schweren Explosionen eingestürzt.
Die Fußball-WM 2002 hat in Süd-Korea und Japan stattgefunden.
Deutschland hat gegen Brasilien verloren.
Michael Schumacher ist Formel-1-Weltmeister geworden.
Königin Elisabeth II. hat ihr 50. Thronjubiläum gefeiert.
Viele Sänger haben für die Queen gesungen.
Die Elbe hat viele Städte überschwemmt.
Die Klasse 2A ist nach Hildesheim gefahren.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-5 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
ABI 36 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
Relacjonowanie jest tą częścią ustnego egzaminu maturalnego, w której
zdający wykazuje się umiejętnością posługiwania się czasem przeszłym.
3. W ćwiczeniu zestawiono formy czasu Perfekt czasowników występujących
w tekstach z ćwiczenia 1B.. Podobnie jak w ćwiczeniu 2 nie należy jeszcze
wyjaśniać zasad tworzenia formy imiesłowu, a jedynie polecić uczniom
ich zapamiętanie. Po samodzielnym wypełnieniu tabeli wszystkie formy
zostają omówione na forum klasy.
Rozwiązanie:
entführen, uprowadzić, hat entführt; rasen, wpadać/uderzyć, ist gerast;
einstürzen, zawalić się, ist eingestürzt; sterben, umierać, ist gestorben;
stattfinden, odbywać się, hat stattgefunden; organisieren, organizować,
hat organisiert; verlieren, tracić/przegrywać, hat verloren; fahren, jechać,
ist gefahren; besuchen, odwiedzać, hat besucht; sprechen, mówić,
hat gesprochen, erreichen, osiągnąć, hat erreicht; feiern, świętować,
hat gefeiert; singen, śpiewać, hat gesungen; treten, wystąpić, ist
getreten; werden, zostać, ist geworden; überschwemmen, zalać, hat
überschwemmt
ABI 37 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
4. W tym ćwiczeniu należy pogrupować czasowniki, kierując się formą
imiesłowu. Po samodzielnym rozwiązaniu zadania następuje wspólna
korekta.
Rozwiązanie:
Partizip Perfekt auf –t:
ohne ge- organisiert, erreicht, entführt, überschwemmt, besucht
mit ge- gefeiert, gerast, eingestürzt
Partizip Perfekt auf –en:
ohne ge- verloren
mit ge- gefahren, getreten, gestorben, gesungen, gesprochen,
stattgefunden, geworden
5. Na podstawie form zebranych w tabeli zadania 4 uczniowie w grupach
próbują sformułować zasady tworzenia imiesłowów Partizip Perfekt.
Zadanie to kończy zapoznanie się z zasadami gramatycznymi zebranymi
w części Blitz-Grammatik.
Faza 2 (ćwiczenia 6-9)
6. Powtórzenie zdań z ćwiczenia 2. Po połączeniu ze sobą części zdań
uczniowie podkreślają w nich okoliczniki czasu. Po raz pierwszy
spotkają się tutaj z zapisem daty. Powtórzą również przyimek in użyty
z celownikiem (im Jahr, im Mai...). Ćwiczenie kończy wspólna korekta.
Rozwiązanie:
1c, 2b, 3d, 4f, 5e, 6a
7. Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładu. Zanim
uczniowie przystąpią do tworzenia krótkich dialogów, nauczyciel wskazuje
na przestawny szyk wyrazów w zdaniu.
8. Uczniowie, wykorzystując znane im formy czasu przeszłego Perfekt,
przygotowują indywidualną wypowiedź na temat wydarzeń z 2002 roku.
Nauczyciel pomaga uczniom, formułując sugestie i wyjaśniając nieznane
słownictwo. Na koniec każdy prezentuje swoją wypowiedź na forum
klasy, w większych klasach można prezentację przeprowadzić w grupach.
Warto zapisać wyniki pracy w zeszycie.
9. Zanim uczniowie przystąpią do tworzenia dialogów, mogą w ramach
przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego opisać zdjęcie. W tym
zadaniu uczniowie poznają formy Präteritum czasownika sein (Wo warst
du? Ich war...) oraz powtarzają okoliczniki czasu i miejsca. Po wspólnym
odczytaniu przykładu i wyjaśnieniu słownictwa praca kontynuowana
jest w parach. Nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem zadania.
Uczniowie mogą również przynieść na lekcję własne zdjęcia i na ich
podstawie przeprowadzić krótkie dialogi.
Przykładowe rozwiązanie:
Wo warst du hier? - Im Garten. Wann war das? - Im Sommer 2001. Was
hast du gemacht? - Ich habe meinen Geburtstag gefeiert...
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 6-10 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 3 (ćwiczenia 10-11)
10. Ćwiczenie to służy powtórzeniu form Präteritum czasownika sein
i wprowadzeniu form Präteritum czasownika haben. Pracę w parach
poprzedza wspólne odczytanie przykładów, podanego słownictwa oraz
zebranych w tabeli kolejnych okoliczników czasu.
11. Po opisaniu fotografii i odczytaniu przykładu uczniowie w parach
przystępują do ćwiczenia. Utrwalają okoliczniki czasu z poprzedniego
ćwiczenia oraz formy czasu przeszłego Perfekt czasowników zakończonych
na –ieren. Nauczyciel pomaga ćwiczącym.
ABI 38 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 11-18 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 4 (ćwiczenia 12-15)
12. Podawanie daty (urodzin/śmierci). Zanim uczniowie przyjrzą się tabeli
i wspólnie z nauczycielem skomentują ją, odczytują podane przykłady
zdań. Nauczyciel, podsumowując, wskazuje na różne końcówki liczebników
porządkowych (do 20. mają końcówkę –ten, natomiast powyżej 20.
– końcówkę –sten). Po krótkim komentarzu uczniowie pracują w parach
pod nadzorem nauczyciela.
13. Ćwiczenie “łańcuszek”. Uczeń zadający pytanie zapisuje jednocześnie
na kartce datę, którą kolega musi przeczytać. Warto daty te zapisywać
jednocześnie również w tabeli na tablicy.
14. W małych grupach uczniowie przygotowują tabelę i uzupełniają ją
własnymi datami urodzin.
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Lekti on 12 – So hat das neue J ahrtausend begonnen
2A
7
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
15. Tworzone przez uczniów dialogi opierają się na danych z tabeli
z poprzedniego ćwiczenia. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg pracy
w parach.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 19-21 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 5 (ćwiczenia 16-18)
16. Po wspólnym przeczytaniu biografii Alberta Einsteina i wyjaśnieniu
nieznanego słownictwa uczniowie w parach przygotowują wypowiedź
ustną. Wybrane pary prezentują swoje prace na forum klasy.
17. Na podstawie zebranego słownictwa uczniowie samodzielnie redagują
własną biografię, po czym prezentują ją na forum klasy. Biografia zostaje
wpisana do zeszytu.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 22-26 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
18. Fonetyka: Uczniowie powinni zwrócić uwagę na różny sposób
akcentowania imiesłowów uzależniony od czasownika, od którego
powstały. Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
8
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Lekti on 13 – Was tust du für dei ne Gesundhei t?
Sytuacja
Zdrowie, choroby i zapobieganie im.
Gramatyka
– czasownik modalny sollen
– zaimek zwrotny w bierniku i celowniku
– przyimek seit
– tryb rozkazujący
Faza 1 (ćwiczenia 1-4)
1. Uczniowie odpowiadają (po polsku) na pytanie zawarte w tytule rozdziału,
a następnie podczas cichego czytania zapoznają się z nazwami części
ciała. Ćwiczenie kończy słuchanie i głośne powtarzanie nagranych
wyrazów.
Zadanie dodatkowe może polegać na próbie zapamiętania przez uczniów
jak największej liczby rzeczowników podczas dwuminutowej samodzielnej
lektury. Następnie przy zamkniętych podręcznikach uczniowie próbują
wymienić zapamiętane nazwy części ciała, oczywiście z rodzajnikami
określonymi.
2. Powtórzenie słownictwa (połączenie nazw czynności z nazwami części
ciała) i utrwalenie czasownika können. Po wspólnym sformułowaniu
zdania przykładowego uczniowie pracują samodzielnie lub w parach.
Rozwiązanie:
Transkrypcja po ćwiczeniu 3.
3. Nagranie służy sprawdzeniu rozwiązania poprzedniego ćwiczenia.
Uczniowie słuchanie i głośno powtarzają nagrane zdania.
Transkrypcja:
Mit den Beinen kann man spazieren gehen, joggen, laufen ... .
Mit den Händen kann man Klavier spielen, schreiben ... .
Mit den Füßen kann man Fußball spielen ... .
Mit der Nase kann man Gerüche riechen ... .
Mit dem Mund kann man singen, sprechen ... .
Mit den Augen kann man die Welt sehen, ein Bild bewundern ... .
Mit den Ohren kann man Musik hören ... .
Mit den Fingern kann man tippen, Maschine schreiben ... .
Mit dem Kopf kann man denken, philosophieren ... .
4. Powtórzenie słownictwa z poprzedniego ćwiczenia. Nauczyciel wskazuje
na szyk przestawny w zdaniu (Mit dem Händen kann man...). Uczniowie
pracują w parach, nauczyciel pomaga ćwiczącym. Na zakończenie
ćwiczenie zostaje zapisane w zeszycie.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-4 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 2 (ćwiczenia 5-9)
5. Powtórzenie struktury Wie geht’s dir/Ihnen? i zaimków osobowych w
celowniku. Struktura ta, jak i formy zaimków powinny być przez uczniów
używane świadomie. Co więcej, odpowiadając na pytanie Wie geht’s
dir/Ihnen? uczniowie nie powinni ograniczać się do krótkiego Gut, danke!,
ale wykorzystać strukturę Mir tut ... weh. Warto więc jeszcze raz powtórzyć
z uczniami czasownik tun oraz nazwy części ciała. Uczniowie słuchają
nagrania i jednocześnie czytają poszczególne partie dialogów.
6. Ćwiczenie “łańcuszek”. Utrwalenie odmiany czasownika weh tun oraz
nazw części ciała.
7.Utrwalenie struktur i słownictwa, w szczególności wyrazów złożonych z
członem –schmerzen (Bauchschmerzen, Halsschmerzen, itp.). Uczniowie
ćwiczą w parach pod nadzorem nauczyciela.
8. Wprowadzenie podstawowego słownictwa pozwalającego opisać
symptomy choroby. Ćwiczenie rozwiązywane jest wspólnie.
Rozwiązanie:
Mein Kopf tut weh. Ich habe Migräne./Mir läuft die Nase. Ich habe
Schnupfen./Mir tut der Bauch weh. Ich habe Verstopfung./Der Hals tut
mir weh. Ich habe Husten./Der ganze Körper tut weh. Ich habe Grippe./
Die Augen brennen. Ich habe eine Pollenallergie.
9.Tabela zawiera słownictwo, które pozwoli w różny sposób odpowiedzieć na
pytanie Wie geht’s? W ćwiczeniu tym zostaje wprowadzony przyimek seit
z celownikiem (Seit wann? Seit drei Tagen.). Po wspólnym przeczytaniu
przykładów uczniowie pracują w parach. Nauczyciel dba o prawidłowy
przebieg zadania.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 5-11 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 3 (ćwiczenia 10-14)
10. Rozszerzenie słownictwa dotyczącego stanu zdrowia. Uczniowie poznają
tu nazwy konkretnych dolegliwości i chorób (Grippe, Fieber, Schnupfen...).
Zadanie wykonywane jest wspólnie.
Rozwiązanie:
Kopfschmerzen: Aspirin, Schmerztabletten; Halsschmerzen: nicht mehr
rauchen; Fieber: Aspirin, im Bett bleiben; Schnupfen: Nasentropfen;
Grippe: Antibiotika, im Bett bleiben; Bauchschmerzen: Kamillentee,
weniger essen, Schmerztabletten; Übergewicht: weniger essen.
11. Wprowadzenie czasownika modalnego sollen i form trybu rozkazującego.
Układanie własnych dialogów poprzedza wspólne przeczytanie przykładu
i wyjaśnienie go. Na zakończenie ćwiczenia warto wprowadzić formy
pozostałych osób trybu rozkazującego.
ABI 39 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
12. Utrwalenie form trybu rozkazującego (2. osoba liczby pojedynczej
i mnogiej). Pracę samodzielną kończy wspólna korekta.
Rozwiązanie:
1j, 2g, 3d, 4a, 5h, 6i, 7b, 8e, 9f, 10c
13A. Claudia ma depresję, potrzebuje porady i po opisaniu swojej sytuacji
z taką prośbą zwraca się do swojej przyjaciółki Petry. Petra formułuje
swoje sugestie za pomocą trybu rozkazującego. Początkowo uczniowie
czytają tekst samodzielnie, wynotowują problemy bohaterki. Następnie
po omówieniu problemów na forum klasy ponownie wspólnie czytają list
i wyjaśniają nieznane słownictwo.
Rozwiązanie:
Sie ist nervös. Sie kann nicht schlafen. Sie ist oft müde. Sie sieht alles
schwarz. Die Arbeit macht ihr keinen Spaß. Sie raucht. Sie kann sich auf
der Arbeit nicht konzentrieren. Sie ist zerstreut. Sie versteht sich mit
ihrem Freund nicht mehr so gut. Sie hat aufgehört Sport zu treiben. Sie
sitzt allein in der Kneipe, trinkt Bier, denkt ständig über den Sinn des
Lebens nach. Sie hat keinen Appetit. Sie hat letztens viel abgenommen.
Abends isst sie viele Süßigkeiten.
13B. Uczniowie samodzielnie czytają odpowiedź Petry i podkreślają w niej
rady wyrażone w trybie rozkazującym. Po wspólnej korekcie zadania
uczniowie ponownie czytają tekst i wyjaśniają nieznane słownictwo.
Rozwiązanie:
Hör auf zu rauchen! Geh wieder ins Fitnessstudio! Treib Sport! Mach
Gymnastik! Besuche einen Kurs! Such dir einen neuen Job! Nimm dir
zwei Wochen Urlaub! Entspanne dich! Iss viele Vitamine! Fass Mut! Setze
Dir eine rosa Brille auf! Blicke mit Optimismus und Zuversicht in die
Zukunft! Geh zu einem Psychologen! Lass dir helfen! Sprich ganz offen
mit deinem Freund!
13C. Uczniowie wykonują ćwiczenie samodzielnie lub w parach. Po wspólnej
korekcie zapisują zdania do zeszytu.
Przykładowe rozwiązanie:
Claudia raucht 20 Zigaretten am Tag, weil sie nervös ist. Sie soll
aufhören zu rauchen./Sie ist mmer müde, weil sie wenig in der Nacht
schläft. Sie soll sich entspannen, relaxen und Urlaub machen./Sie geht
in kein Fitnessstudio mehr, weil sie an Depressionen leidet. Sie soll
wieder ins Fitnessstudio gehen./Sie isst viele Süßigkeiten, weil sie an
Depressionen leidet. Sie soll sich entspannen und relaxen./Im Büro ist sie
unkonzentriert und zerstreut, weil sie nervös ist. Sie soll sich einen neuen
Job suchen./Sie sieht Andreas selten, weil sie gespanntes Verhältnis zu
ihm hat. Sie soll mit Andreas sprechen./Sie hat 6 Kilo abgenommen, weil
sie keinen Appetit mehr hat. Sie soll Vitamine essen./Sie ist allein zu
Hause und sieht bis Mitternacht fern, weil sie an Depressionen leidet. Sie
soll Sport treiben./Sie sitzt allein in der Kneipe und trinkt Bier, weil sie
an Depressionen leidet. Sie soll nicht mehr in die Kneipe gehen und evtl.
zum Psychologen gehen./Sie ist faul geworden, weil sie an Depressionen
leidet. Sie soll Sport treiben.
14. Utrwalenie słownictwa z tekstu oraz użycia czasownika modalnego
sollen. Po odczytaniu kilku przykładów uczniowie uzupełniają tabelę
samodzielne lub w parach. Ćwiczenie kończy wspólna korekta.
2A
9
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Rozwiązanie:
Geh wieder ins Fitnessstudio! Petra sagt, Claudia soll wieder ins
Fitnessstudio gehen. Treib Sport! Petra sagt, Claudia soll Sport treiben.
Mach Gymnastik! Petra sagt, Claudia soll Gymnastik machen. Besuche
einen Kurs! Petra sagt, Claudia soll einen Kurs besuchen...
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 12-18 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 4 (ćwiczenia 15-16)
15A. Najpierw uczniowie przyglądają się tabeli, po czym samodzielnie
czytają teksty i rozwiązują zadanie. Po wspólnym omówieniu rozwiązania
ponownie czytają teksty i wyjaśniają nieznane słownictwo.
Rozwiązanie:
Raucher/
Raucherin?
Nichtraucher/
Nichtrau-
cherin?
Seit wann? Warum? Ent-
wöhnungs-
kuren?
Marianne B. - x Seit 2
Jahren,
seit ihrer
Schwanger-
schaft.
Gefahren für
das Baby.
-
Frank K. x - - Er ist oft
im Stress,
braucht
Zigaretten.
Mit
Akupunktur
versucht,
aber ohne
Erfolg.
Dirk S. - x Er hat nie
geraucht.
Rauchen
schadet der
Geundheit
(Husten,
chrinische
Bronchitis,
Atembe-
schwerden,
Lungenkrebs)
-
15B. Zebranie wiadomości dotyczących palenia. Przyczyny, skutki, możli-
wości zerwania z nałogiem, wprowadzenie zakazu palenia w miejscach
publicznych są tematem dyskusji w małych grupach, a następnie na fo-
rum klasy. Podstawą dyskusji są wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie
lub wśród znajomych.
ABI 40 Schreiben – jest to pierwszy przykład ankiety, krótkiej formy użytkowej
wymaganej na egzaminie maturalnym.
16A. Wprowadzenie czasowników i zaimków zwrotnych oraz czasownika
lassen. Po wspólnej lekturze tekstu uczniowie samodzielne czytają opisy
poszczególnych typów, następnie kolejno na forum klasy przedstawiają
swoje wyniki.
16B. Utrwalenie wprowadzonych struktur i słownictwa. Uczniowie
samodzielnie przygotowują ankietę dla swoich kolegów. Nauczyciel
pomaga w formułowaniu pytań. Następnie uczniowie w parach
przeprowadzają wywiady i zapisują odpowiedzi pytanych w zeszytach.
ABI 41 Schreiben – jest to kolejny przykład ankiety, krótkiej formy użytkowej
ocenianej na egzaminie maturalnym.
16C. Po pracy w parach uczniowie zwracają się do klasy. Opowiadają innym
o swojej koleżance/swoim koledze. Celem ćwiczenia jest utrwalenie
użycia formy 3. osoby liczby pojedynczej zaimka zwrotnego w odróżnieniu
od pracy w parach, gdzie stosowane są formy 2. osoby liczby pojedynczej
zaimka zwrotnego.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 19-23 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 5 (ćwiczenia 17-18)
17. Rozdział kończy się dwoma wywiadami. Martin i Hedi opowiadają o tym,
co robią dla swojego zdrowia i utrzymania dobrej formy. Po wspólnej
lekturze zdań uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania. Podsumowując
ćwiczenie, uczniowie mogą w parach przygotować krótkie ustne
streszczenia wywiadów. Wypowiedzi mogą zaprezentować przed całą
klasą, a zapisanie ich w zeszycie będzie stanowiło utrwalenie użytych
w nagraniu struktur gramatycznych i słownictwa.
Rozwiązanie:
Martin: 1, 2, 5, 6, 9, 10; Hedi: 3, 6, 8, 11.
Transkrypcja:
° Martin, was bist du von Beruf?
l Ich bin Taxifahrer.
° Taxifahrer? D.h. du verbringst praktisch den ganzen Tag im Auto. Ist
es so?
l Ja, leider ...
° Sehr gesund ist dieser Job nicht. Was tust du denn für deine
Gesundheit?
l Also, wenn ich ein bisschen Freizeit habe, treibe ich natürlich Sport.
Ich gehe z.B. zweimal die Woche joggen. Ja, denn ich brauche
Bewegung. Und nach dem Laufen im Park fühle ich mich wie
neugeboren.
° Und du, Hedi? Bist du auch ein sportlicher Typ?
n Ja, ich bin sehr sportlich. Ich fahre regelmäßig Rad, gehe zu Fuß. Und
nur selten, wenn es sein muss, fahre ich Auto.
l Und ich habe das Rauchen aufgegeben. Seit sechs Monaten rauche
ich nicht mehr. Früher habe ich 15-20 Zigaretten am Tag geraucht.
Aber seitdem ich ein Nicht-Raucher-Taxi fahre, habe ich aufgehört ...
Es war am Anfang schwer, aber jetzt fühle ich mich viel viel besser.
° Und du, Hedi? Bist du Raucherin oder Nicht-Raucherin?
n Ich bin Nicht-Raucherin. Ich habe nie geraucht. Nie im Leben eine
Zigarette probiert. Aber mein Problem ist, dass ich dazu neige, einige
Kilo Übergewicht zu haben, so 5-6 Kilo. Das ist zwar nicht viel, aber
ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Und ich muss
dann abnehmen. Im Moment habe ich mein Idealgewicht erreicht,
und zwar dank einer Diät.
l Was? Du hast eine Diät gemacht? Ich halte nicht viel von Diäten,
das ist alles Unsinn. Ich versuche mich gesund zu ernähren: keine
Hamburger mit Pommes mehr, wenig Fleisch, dafür aber viel Obst
und Gemüse ...
n Das tue ich auch. Ich habe nämlich meine Ernährung umgestellt: Ich
esse kein Fleisch mehr, ich bin jetzt Vegetarierin! In der Kaffeepause
im Büro trinke ich auch keinen Kaffee mehr, sondern Milch, was
meine Kolleginnen und Kollegen natürlich sehr wundert.
° Und wie sieht es mit der Arbeit aus?
n Viele meinen „Ohne Arbeit gibt es keinen Erfolg.“ Aber bei mir ist
um 16.30 Uhr Feierabend. Schluss. Keine Überstunden. Ich will mich
entspannen, relaxen, meine Freizeit genießen ...
l Du hast es aber gut! Ich möchte auch keine Überstunden machen
müssen, denn ich weiß, zu viel Arbeit ist nicht gut. Aber es muss
manchmal sein!
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 24-26 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
ABI 42 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
18. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
10
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Lekti on 14 – Ei n Unfal l
Sytuacja
Wypadek samochodowy.
Gramatyka
– przyimki łączące się z biernikiem lub celownikiem
Faza 1 (ćwiczenia 1-7)
1. Tytuł rozdziału z uwagi na sugestywny rysunek powinien być przez
uczniów zrozumiały. Uczniowie opisują sytuację przedstawioną
na rysunku. Pomocne mogą być następujące pytania: Was siehst du hier?
(Ich sehe einen kaputten Wagen, einen Krankenwagen, einen Baum, einen
Helikopter, itp.); Wie viele Personen siehst du hier? (Ich sehe eine Polizistin,
einen Radfahrer, einen alten Mann, itp.); Was machen sie? (Die Polizistin
telefoniert; der Junge ist/sitzt auf dem Baum; der Autofahrer liegt auf dem
Boden, itp.). Niektóre przyimki (auf, neben, an, vor, in) i czasowniki (liegen)
są już uczniom znane. Pozostałe słownictwo warto wyjaśnić po lekturze
zdań. Uczniowie wspólnie rozwiązują ćwiczenie.
Rozwiązanie:
1c, 2g, 3l, 4b, 5h, 6j, 7i, 8d, 9a, 10e, 11k, 12m, 13f
2. Powtórzenie słownictwa z poprzedniego ćwiczenia oraz użycie czasownika
wyrażającego bezruch z przyimkiem wykorzystanym z celownikiem.
Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenie, a po wspólnej korekcie
jeszcze raz opisują wypadek.
Rozwiązanie:
Der alte Mann sitzt auf der Bank. Der Autofahrer liegt auf dem Boden,
neben dem Auto. Der Hund liegt unter dem Auto. Der Helikopter kreist
über dem Dorf. Der Radfahrer steht auf dem Radweg. Die Frau steht
in der Telefonzelle. Die Polizistin steht zwischen dem Auto und dem
Krankenwagen. Das Polizeiauto steht vor der Tankstelle. Das Werbeplakat
hängt an der Tankstelle. Der Junge sitzt auf dem Baum. Das Warnschild
steht am Straßenrand. Der Krankenwagen steht neben dem Auto. Das
Haus steht hinter dem Café.
3. Nauczyciel kieruje do uczniów pytanie: Wie ist der Unfall passiert?,
inicjując na ten temat dyskusję. Z uwagi na to, że uczniom może
brakować słownictwa, nauczyciel powinien zasugerować potrzebne
wyrazy w celu zdynamizowania opisu wypadku. Po wspólnej lekturze
tekstu „w chmurkach” uczniowie wracają do dyskusji. Dominującą formą
gramatyczną jest tutaj forma czasu przeszłego Perfekt.
4. Uczniowie przez dwie minuty zapoznają się ze zdaniami, po czym
dwukrotnie słuchają tekstu: za pierwszym razem porządkują zdania,
za drugim razem sprawdzają poprawność wykonania zadania. Można
zaproponować uczniom i trzecie wysłuchanie nagrania w celu powtarzania
poszczególnych zdań przy zamkniętym podręczniku.
Rozwiązanie/Transkrypcja:
Der Autofahrer ist zu schnell gefahren und hat den Hund nicht gesehen.
Er hat im letzten Moment gebremst.
Die Straße war aber glatt, weil es geregnet hatte.
Das Auto ist also ins Schleudern geraten, hat den Hund überfahren und
ist gegen einen Baum gerast.
Eine Frau hat den Unfall bemerkt und sofort die Polizei angerufen.
Nach wenigen Minuten ist der Krankenwagen angekommen.
Die Sanitäter haben den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt und ihn
auf den Boden gelegt.
Die Polizei hat dann die Straße gesperrt.
Die Folge war ein langer Stau.
5. Uczniowie łączą ze sobą elementy zdań, tworząc tym samym opis
wypadku. Po samodzielnym wykonaniu zadania następuje wspólna
korekta.
Rozwiązanie:
Der Fahrer ist zu schnell gefahren. Der Fahrer hat den Hund nicht
gesehen. Der Fahrer hat im letzten Moment gebremst. Das Auto ist ins
Schleudern geraten. Das Auto ist gegen einen Baum gerast. Das Auto
hat den Hund überfahren. Eine Frau hat den Unfall bemerkt. Eine Frau
hat die Polizei angerufen. Der Krankenwagen ist nach wenigen Minuten
angekommen. Die Sanitäter haben den Fahrer aus dem Auto rausgeholt.
Die Sanitäter haben den Fahrer auf den Boden gelegt. Die Polizei hat die
Straße gesperrt.
ABI 43 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
6. Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania odpowiednim (z podanych
w ramce) czasownikiem wyrażającym bezruch, a następnie kontrolują
poprawność wykonania zadania na forum klasy.
Rozwiązanie:
liegt, sitzt, hängt, steht, liegt, sitzt, steht
7. Powtórzenie zdań z poprzedniego zadania. Uczniowie ćwiczą w parach
pod nadzorem nauczyciela.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-7 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 2 (ćwiczenia 8-11)
8. Nauczyciel zwraca się do klasy z pytaniem Wie geht es weiter? Uczniowie
czytają teksty „w chmurkach” i formułują hipotezy na temat różnych
możliwości rozwoju sytuacji. Uczniom może brakować słownictwa,
dlatego należy pozwolić, by momentami dyskusja toczyła się w języku
polskim. Zadaniem nauczyciela jest kierowanie dyskusją i podpowiadanie
słownictwa.
9. Uczniowie samodzielnie czytają zdania i rozwiązują ćwiczenie. Następnie
po wspólnej korekcie nauczyciel zwraca uwagę uczniów na użyte
w zdaniach czasowniki wyrażające ruch ukierunkowany oraz przyimki
występujące tu z biernikiem.
Rozwiązanie:
A2, B5, C4, D6, E1, F3
10. Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania odpowiednim (z podanych
w ramce) czasownikiem, po czym porównują swoje rozwiązania z kole-
gami w klasie.
Rozwiązanie:
legen, stellt, setzt, hängt, stellt, setzt
11. Odpowiedzi na pytania zostały już sformułowane w ćwiczeniu
poprzednim, uczniowie powinni więc zasłonić ćwiczenie 10 i w parach
spróbować poprawnie odtworzyć wszystkie odpowiedzi.
Rozwiązanie:
1.Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. 2.Der Junge setzt sich
auf die Bank. 3.Der alte Mann geht ins Café-Restaurant. 4.Die Frau hängt
die Gedenktafel an den Baum. 5.Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den
Baum. 6.Der Polizist stellt sich mitten auf die Straße. 7.Der alte Mann
setzt sich an den Tisch.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-12 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 3 (ćwiczenie 12-13)
12. W tabeli znajdują się wszystkie przyimki łączące się z celownikiem
lub biernikiem. W ćwiczeniu tym uczniowie budują zdania, w których
wykorzystują przyimki z celownikiem (faza1). Początkowo wykonują
ćwiczenie ustnie, a następnie pisemnie.
Przykładowe rozwiązanie:
Der Autofahrer liegt auf der Trage. Der Junge sitzt auf dem Baum. Das
Werbeplakat hängt an der Tankstelle. Der Hund liegt unter dem Auto.
Die Polizistin steht zwischen den Bäumen. Der Helikopter kreist über dem
Dorf. Die Frau steht in der Telefonzelle. Der Sanitäter steht neben dem
Autofahrer. Der Radfahrer steht auf dem Radweg. Das Schild steht am
Straßenrand. Die Bank steht vor der Telefonzelle.
13. Kolejne ćwiczenie umożliwia utrwalenie czasowników wyrażających ruch
ukierunkowany oraz przyimków użytych z biernikiem (faza 2). Ponownie
zanim zdania zostaną wpisane do zeszytu, uczniowie w parach ustnie
wykonują ćwiczenie. Podsumowaniem ćwiczeń 12 i 13 powinna być
lektura komentarza w Blitz-Grammatik.
Przykładowe rozwiązanie:
Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. Die Sanitäter schieben
die Trage in den Krankenwagen. Der Junge setzt sich auf die Bank.
Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den Baum. Die Frau hängt die
Gedenktafel an den Baum. Die Polizisten stellen sich auf die Straße. Der
alte Mann setzt sich an den Tisch. Der Kellner stellt das Glas Wasser auf
den Tisch.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 13-21 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
2A
11
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Faza 4 (ćwiczenia 14-17)
14. Od fikcji do rzeczywistości: rozdział kończy artykuł opisujący tragiczny
wypadek, który miał miejsce na trasie A9 z Norymbergi do Berlina.
Uczniowie rozwiązują ćwiczenie w parach lub małych grupach
po uprzedniej uważnej lekturze tekstu. Pod względem leksykalnym artykuł
nie powinien stwarzać uczniom problemów. Nieznane słownictwo (np.
Standstreifen, Warnblinkanlage, Übersholspur) należy wyjaśnić uczniom
przed przystąpieniem do czytania tekstu. Po wspólnej korekcie uczniowie
ponownie czytają artykuł.
Rozwiązanie:
f3, c7, a4, e6, g2, d1, b5
15. Uczniowie w parach lub małych grupach przygotowują odpowiedzi
ustnie. Następnie po korekcie na forum klasy zapisują rozwiązania
w zeszycie.
Rozwiązanie:
1.Der Unfall ist auf der A9 zwischen Nürnberg und Berlin passiert.
2.Sie waren in Ungarn. 3.Sie hatten einen Opel Corsa. 4.Plötzlich ist der
Corsa zum Stehen gekommen. 5. Sie haben das defekte Auto auf der
Überholspur abgestellt. 6.Die beiden Freundinnen sind dann neben dem
Auto geblieben. 7.Der BMW-Fahrer hat den Corsa zu spät gesehen und
der BMW ist gegen das Auto gerast. 8. Der BMW-Fahrer hat den Unfall
überlebt, die beiden Freundinnen waren sofort tot.
16. Komisarz Brehme wyjaśnia, jak powinno się postępować na wypadek
uszkodzenia pojazdu na autostradzie. Dwukrotne słuchanie nagrania:
za pierwszym razem uczniowie zapoznają się z sytuacją, za drugim
– uzupełniają tekst. Po wysłuchaniu wspólnie odczytują uzupełniony tekst
i w razie potrzeby wyjaśniają słownictwo.
Rozwiązanie/Transkrypcja:
Unklar ist, warum die zwei Studentinnen das Fahrzeug links statt auf
dem rechten Standstreifen abgestellt haben. Bei einer Panne auf der
Autobahn sollte man sofort versuchen, den rechten Standstreifen zu
erreichen. Dann muss man die Warnblinkanlage einschalten und unter
großer Vorsicht das Warndreieck aufstellen. Keinesfalls sollte man
jedoch im oder neben dem Fahrzeug bleiben, sondern in angemessener
Entfernung, möglichst hinter der Leitplanke auf die Polizei warten.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 22-24 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
ABI 44 Schreiben – jest to pierwszy przykład notatki, krótkiej formy użytkowej
ocenianej na egzaminie maturalnym.
17. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
12
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Lekti on 15 – Url aubspl äne: Meer und mehr . . .
Sytuacja
Wakacje, różne formy spędzania urlopu, cele podróży, towarzystwo.
Gramatyka
– określanie miejsca
– zdania podrzędnie złożone ze spójnikami dass i wenn
Faza 1 (ćwiczenie 1-3)
1. Klasa przygląda się fotografiom i opisuje je. Nauczyciel zadaje pytania
typu: Was siehst du auf den Bildern? Wo warst du letzten Sommer? Mit
wem? Was hast du dort gemacht?, itp. Pytania pozwolą zgromadzić
nowe słownictwo i powtórzyć znane już struktury (na przykład formy
czasu przeszłego Perfekt). Następnie uczniowie indywidualnie rozwiązują
test, który pod względem leksykalnym nie powinien stwarzać żadnych
trudności. Również samodzielnie zapoznają się oni z wynikami testu.
Nauczyciel pomaga uczniom, służąc wyjaśnieniami. Po zakończeniu
pracy uczniowie mogą przedstawić na forum klasy typ urlopowicza,
jaki prezentują w zależności od liczby punktów uzyskanych w teście.
Wypowiedź może wyglądać następująco: Ich bin ein unsicherer Typ. Ich
brauche Sicherheiten im Urlaub. Ich habe nur 9 Punkte. Nächsten Sommer
möchte ich ans Meer fahren, denn Urlaub bedeutet für mich Entspannung
und Relax. Natürlich möchte ich Urlaub nicht allein machen, sondern mit
meinen Eltern...
2. Ćwiczenie wprowadza zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem wenn
oraz określenia miejsca. Nauczyciel czyta głośno pytania i możliwe
odpowiedzi. Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenie.
3. Ćwiczenie „łańcuszek”. Uczniowie utrwalają zdania z poprzedniego
zadania.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-4 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 2 (ćwiczenie 4-5)
4. Nauczyciel zadaje pytanie: Wohin fahrt ihr in Urlaub? Lista miejsc
może być oczywiście wydłużona. Uczniowie ćwiczą znane przyimki. Po
zebraniu informacji od wszystkich uczniów należy wspólnie przeczytać
zdania „w chmurkach” wprowadzające spójnik dass. Nauczyciel wskazuje
na miejsce czasownika w zdaniu ze spójnikiem dass. Uczniowie kolejno
czytają wybrane przykłady z tabeli, wzorując się na konstrukcji zdania „w
chmurkach”.
5. Utrwalenie konstrukcji zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem dass.
Pracę w parach poprzedza wspólne przeczytanie przykładu. Nauczyciel
dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia.
Faza 3 (ćwiczenie 6-11)
6. Uczniowie poznają różne sposoby wyrażania własnej opini. Wszyst-
kie przykłady zawierają zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem
dass. Po wspólnej lekturze nauczyciel inicjuje dyskusję na temat: Was ist
wichtig im Urlaub? Prosi o konstruowanie zdań ze spójnikiem dass.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 5-7 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
7. W tym ćwiczeniu uczniowie poznają nazwy różnych miejsc turystycznych
oraz aktywności związanych z wakacjami. Po wyjaśnieniu słownictwa
praca kontynuowana jest indywidualnie. Zadanie kończy wspólna korekta
zainicjowana pytaniami typu: Wo kann man schwimmen? Wo kann man
wandern?, itp.
Przykładowe rozwiązanie:
Im Gebirge: Ski laufen, wandern, eine Radtour machen, neue Leute kennen
lernen; am Meer: schwimmen, tauchen, surfen, am Strand faulenzen, in
der Sonne liegen, relaxen und sich entspannen, eine Radtour machen,
neue Leute kennen lernen; auf Sardinien: tauchen, schwimmen; in Paris:
auf den Eifelturm steigen, neue Leute kennen lernen; in der Hohen Tatra:
wandern, Ski laufen, relaxen und sich entspannen, neue Leute kennen
lernen; am Gardasee: surfen, schwimmen, eine Radtour machen; an der
Ostsee: schwimmen, in der Sonne liegen, am Strand faulenzen, relaxen
und sich entspannen; in Deutschland: neue Leute kennen lernen, Deutsch
lernen
8. Uczniowie pracują w parach, wykorzystując przykłady z poprzedniego
ćwiczenia. Pracę poprzedza wspólne przeczytanie przykładu. Nauczyciel
pomaga ćwiczącym.
9. Po samodzielnym uzupełnieniu tabeli następuje wspólna korekta i analiza
zebranych przykładów.
Przykładowe rozwiązanie:
Wo? Was? Wohin?
im Gebirge wandern ins Gebirge
am Meer baden, schwimmen ans Meer
am Gardasee surfen an den Gardasee
in Deutschland Deutsch lernen nach Deutschland
in der Hohen Tatra Ski laufen in die Hohe Tatra
im Gebirge eine Radtour machen ins Gebirge
in Paris auf den Eifelturm
steigen
nach Paris
an der Ostsee in der Sonne liegen an die Ostsee
auf Sardinien tauchen nach Sardinien
am Meer am Strand faulenzen ans Meer
an der Ostsee neue Leute kennen
lernen
an die Ostsee
10. Praca w parach pod nadzorem nauczyciela. Uczniowie, wykorzystując
przykłady z poprzedniego ćwiczenia, doskonalą umiejętność budowania
zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem wenn. Nauczyciel przypomina
o szyku wyrazów w zdaniu złożonym. Na zakończenie uczniowie zapisują
rozwiązania w zeszycie.
11. Początkowo uczniowie wspólnie czytają słownictwo oraz podane
przykłady. Następnie wykonują zadanie w parach, doskonaląc umiejętność
użycia określeń miejsca w połączeniu ze zdaniem podrzędnie złożonym.
Po skontrolowaniu poprawności wykonania ćwiczenia przez nauczyciela
uczniowie zapisują rozwiązania w zeszycie. Warto zwrócić uwagę uczniów
na fakt, że spójnik wenn nie ma tutaj znaczenia hipotetycznego, lecz
odpowiada polskiemu „kiedy”. Występuje tu w zdaniach opowiadających
o czynnościach powtarzających się lub przyszłych.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-12 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 4 (ćwiczenie 12-14)
12. Zapoznanie się ze słownictwem opisującym pogodę. Po samodzielnym
rozwiązaniu ćwiczenia następuje wspólna korekta.
Rozwiązanie:
Ibiza, Frankfurt, Kitzbühel, London, Bodensee, Mailand
Transkrypcja:
Auf Ibiza scheint die Sonne. In London regnet es. In Kitzbühel schneit
es. Am Bodensee ist es windig. In Frankfurt ist es bewölkt. In Mailand
ist es neblig.
13. Nauczyciel zwraca się do klasy z pytaniem: Wie ist das Wetter heute?
Po próbie odpowiedzi na pytanie uczniowie przyglądają się mapie Europy.
Najpierw wspólnie czytają przykład, po czym rozwiązują ćwiczenie
w parach. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia.
ABI 45 Schreiben – pocztówka to bardzo popularna krótka forma użytkowa.
14. Powtórzenie i utrwalenie zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem
wenn. Lektura tekstu „w chmurkach” i analiza konstrukcji gramatycznej
odpowiedzi Marie. Nauczyciel wskazuje na kolejność zdań (zdanie
poboczne, zdanie główne) i uzależniony od tego szyk wyrazów. Uczniowie
wykonują zadanie w parach pod nadzorem nauczyciela. Wszystkie zdania
zostają zapisane w zeszycie.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 13-19 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
2A
13
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Faza 5 (ćwiczenie 15-18)
15. Samodzielna lektura krótkich opisów postaci. Teksty te pod względem
leksykalnym nie powinny sprawiać uczniom trudności. Nauczyciel stawia
pytanie: Was für ein Urlaubstyp ist Franziska? Was für ein Urlaubstyp
ist Guido? Uczniowie przygotowują odpowiedź na podstawie opisu
urlopowiczów, z którym mieli do czynienia na początku rozdziału.
Następnie czytają wypowiedzi „w chmurkach” i dyskutują na temat Wer
fährt wohin? z wykorzystaniem zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem
dass.
Rozwiązanie:
Claudia Ertl – Feriendorf, Norbert Fischer – Inter-Rail-Urlaub, Franziska
Lang – Sprachferien, Guido Krüger – Ibiza
16A. Znani z poprzedniego ćwiczenia bohaterowie opowiadają o swoich
idealnych wakacjach. Nauczyciel dzieli klasy na cztery grupy. Każda grupa
opisuje jednego bohatera. Nauczyciel pomaga poszczególnym grupom.
Prezentacja wyników pracy odbywa się na forum klasy. Następnie
uczniowie samodzielnie wykonują zadanie umieszczone pod tekstami.
Po wspólnej korekcie warto jeszcze raz przeczytać wszystkie teksty
i wyjaśnić nieznane słownictwo.
Rozwiązanie:
1B, 2D, 3B/C, 4C, 5B, 6A, 7D
16B. Na zakończenie pracy z tekstami każdy uczeń przygotowuje ustną
wypowiedź o swoich idealnych wakacjach i prezentuje ją na forum klasy.
Po prezentacji zapisuje wypowiedź również w zeszycie.
17. Rozdział kończy rozmowa z panem Möllerem. Opowiada on o trudnościach
towarzyszących wyborowi miejsca na wspólne wakacje z rodziną. Każdy
bowiem ma inny pomysł na spędzenie wolnego czasu. Po wspólnej
lekturze pytań i odpowiedzi uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania.
Za pierwszym razem uczniowie słuchają całej rozmowy, za drugim
razem - jedynie udzielonych odpowiedzi. Ćwiczenie kończy wspólna
korekta zadania. Uczniowie mogą również przygotować krótkie ustne
streszczenie rozmowy z panem Möllerem i zaprezentować je na forum
klasy. Warto następnie zapisać je do zeszytu.
Rozwiązanie:
1b, 2a, 3c, 4b, 5c
Transkrypcja:
° Sagen Sie mal, Herr Möller, wohin fahren Sie dieses Jahr in Urlaub?
l Wohin ich in Urlaub fahre? Das steht noch nicht fest. Wissen Sie,
das ist das ewige Problem bei uns zu Hause: Ich möchte so gern ins
Gebirge, und zwar nach Südtirol, aber meine Frau und die Kinder
wollen es nicht. Sie wollen ans Meer fahren. Angelika, meine Frau,
träumt von einem Urlaub in einem Feriendorf von Club Med in der
Türkei. Sie meint, das wäre der ideale Familienurlaub.
° Türkei, Feriendorf, Club Med ... na ja, das klingt eigentlich gar nicht so
schlecht, oder?
l Ja, schon, aber abgesehen von den Kosten, das Problem ist, dass
meine Kinder keine Lust haben, zwei Wochen in einem Feriendorf
zu verbringen. Sie sagen, in einem Feriendorf ist man nur unter
Touristen, man kommt mit Einheimischen gar nicht in Kontakt, man
sieht so wenig vom Land ...
° Und was schlagen sie vor?
l Eine Reise durch Europa, und zwar mit dem Auto. Zunächst von
München nach Paris, dann an die Côte d’Azur. Nächste Etappe Italien:
Florenz, Rom, Venedig. Zum Schluss einen Abstecher nach Österreich,
nach Wien, und von da zurück nach Hause.
° Na ja, sehr interessant.
l Ja, aber auch sehr anstrengend. Ich habe es mir ausgerechnet, das
sind fast 4000 km! Und wir haben nur zwei Wochen Zeit. Das ist
Stress pur!
° Aber sehr lehrreich für Ihre Kinder.
l Das will ich nicht bezweifeln, aber ich bin schon das ganze Jahr mit
dem Auto unterwegs, ich bin nämlich Handelsreisender von Beruf.
Deswegen möchte ich im Sommer meine Ruhe haben ...
° Also, wohin denn?
l Ich glaube, wir werden einen Kompromiss schließen. Ich werde
folgendes vorschlagen: Wir fahren eine Woche nach Südtirol, und
dann fahren wir an die Adria, nach Jesolo oder nach Lignano. Und
von da aus machen wir einen schönen Ausflug nach Venedig. Und
wir können evtl. dann über Österreich zurückfahren und in Wien
übernachten. So sind alle zufrieden: Ich kann wandern, meine
Frau kann die Zeit am Strand genießen, und die Kinder freuen sich
bestimmt auf diese Minitour.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 20-23 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
ABI 46 Schreiben – jest to pierwszy przykład listu formalnego. Przed
wykonaniem zadania należy dokładnie omówić formę listu, koncentrując się
na elementach obligatoryjnych ocenianych na egzaminie maturalnym.
18. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
14
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
(ABI)Fertigkeitstraining
Rozdział ten zawiera zadania służące treningowi wszystkich
sprawności językowych ocenianych na egzaminie maturalnym.
Rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie
i mówienie testowane są technikami typowymi dla zadań
maturalnych. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia
nauczyciel zwraca uwagę uczniów na postać przewodnią, której
wskazówki ułatwiają prawidłowe rozwiązanie zadania.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Rozumienie ze słuchu należy do najtrudniejszych sprawności
językowych, dlatego warto poświęcić jej szczególną uwagę,
aby dobrze przygotować się do tej części egzaminu. Przed
przystąpieniem do słuchania nagrań nauczyciel zachęca uczniów
do dokładnego zapoznania się z poleceniem. Zadanie pierwsze
doskonali umiejętność globalnego rozumienia tekstu, natomiast
wykonując zadanie drugie, uczniowie koncentrują się na szukanych
informacjach. Określenie typów poszczególnych tekstów ułatwi ich
zrozumienie oraz prawidłowe wykonanie zadania.
1. Rozwiązanie:
1F, 2R, 3F, 4R, 5R, 6F
Transkrypcja:
Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie gesund unser Leben ist
bzw. was wir für unsere Gesundheit tun. Wir haben über 20 Personen
mit der Frage konfrontiert. Hier hören Sie drei Stellungnahmen.
Stellungnahme 1: Ich glaube, dass es heute Mode ist, über
dieses Thema zu sprechen. Aber die meisten, die meinen, etwas
für ihre Gesundheit zu tun, sind in Wirklichkeit gar nicht so
gesundheitsbewusst. Diäten, Schlankheitskuren, Fitness-Training
oder Ähnliches: Ich halte nicht viel davon. Ich kenne Leute, die
Sklaven ihrer eigenen Gewohnheiten geworden sind: Sie gehen ins
Fitnessstudio, auch wenn sie gar keine Lust haben. Und Sport macht
ihnen keinen Spaß mehr. Oder sie haben ihre Essgewohnheiten total
umgestellt und sehen so traurig aus. Ich finde, es reicht, wenn man
sich gesund ernährt und wenn man zu Fuß geht oder Rad fährt,
statt immer Auto zu fahren. Und vor allem soll man natürlich nicht
rauchen!
Stellungnahme 2: Ich habe früher eine Schachtel am Tag geraucht.
Es hat eine Zeit gegeben, als ich sogar 30 Zigaretten am Tag
geraucht habe. Meine Frau, Nicht-Raucherin, konnte den Gestank
nicht mehr ertragen. Zu Hause gab es praktisch keinen Platz, wo
ich nicht geraucht habe: im Wohnzimmer, in der Küche, im Bad, im
Schlafzimmer ... Bis ich dann eines Tages einen Fahrradausflug mit
meinen Arbeitskollegen gemacht habe. Nach nur 10 km war ich total
erschöpft, außer Atem. Da habe ich den Entschluss gefasst: Schluss
mit dem Rauchen! Ich habe mich einer Entwöhnungskur unterzogen.
Am Anfang war es natürlich sehr schwer, aber der Wille war da und
ich habe es geschafft! Ich rauche jetzt nicht mehr. Und Radfahren
macht wieder Spaß.
Stellungnahme 3: Ich jogge regelmäßig und zwar seit über 30
Jahren. Ich brauche das, genauso wie Duschen und Zähneputzen.
Das Laufen bringt mich in so eine Art körperliches Gleichgewicht.
Wenn ich merke, wie meine Schrittfolge, mein Atem und mein Herz
sich koordinieren, ist das einfach ein tolles Gefühl. Zusätzlich gehe
ich dreimal die Woche zum Fitness-Training in ein Studio. Nicht
weil ich eine gute Figur am Strand machen will, sondern um meine
Muskulatur zu kräftigen. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass man
durch regelmäßigen Sport jung bleibt. Viele schätzen mich jünger,
als ich bin, und ich merke auch tatsächlich nicht viel davon, dass die
Jahre vergehen. Ich brauche jetzt eine Leserbrille, das ist eigentlich
alles.
2. Rozwiązanie:
1F, 2R, 3F, 4F, 5R
Transkrypcja:
Verkehrsservice
Radio Baden-Baden, Verkehrsservice: Achtung, Autofahrer. Auf der
A5 Karlsruhe-Basel, Richtung Basel, ist zwischen Offenburg und
Freiburg ein schwerer Unfall passiert. Inzwischen hat sich schon ein
10 km langer Stau gebildet. Die Polizei hat die Autobahn gesperrt.
Autofahrer nach Basel werden also gebeten, in Offenburg die
Autobahn zu verlassen und über die B41 zu fahren.
Wetterbericht für Deutschland
Und jetzt die Wettervorhersage für heute, den 5. Juni: Im Nor-
den zunächst stark bewölkt, örtlich fällt Regen. Im Laufe des
Nachmittags wird es freundlicher mit Sonne. Im Osten und Süden
kommen nach freundlichem Tagesbeginn heftige Gewitter mit
starkem Regen auf. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 Grad auf
den nordfriesischen Inseln und 31 Grad an Elbe und Oder.
Werbespot
Und nun ... Werbung! Sportdrink, das kalorienfreie Getränk für aktive
Menschen. Sportdrink wirkt erfrischend und schmeckt auch sehr gut,
egal ob in der Geschmacksrichtung Zitrone, Orange oder tropische
Früchte.
„Hallo, ich bin die Silke. Ich jogge fast jeden Tag und trinke danach
Sportdrink: wenige Kalorien (ja, denn ich achte auf meine Figur!),
aber dafür sehr viele Vitamine! Die brauche ich nach dem Laufen.“
Also, Sportdrink, für den Sportler, der nichts dem Zufall überlässt!
Kurznachricht im Radio
Ein schweres Unwetter ist gestern auf Ibiza losgebrochen und
hat die ganze Gegend um St. Antonio verwüstet. Ein orkanartiges
Gewitter mit Hagel und Wind mit 150 St/km Geschwindigkeit hat
in weniger als 10 Minuten das Städtchen in ein Inferno verwandelt:
Bäume wurden entwurzelt, Autos stark beschädigt, der Regen
hat aus Straßen reißende Flüsse gemacht. Zum Glück ist niemand
ums Leben gekommen, 10 Leute mussten aber mit schweren
Verletzungen in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Die
Schäden werden auf über 100.000 Euro geschätzt.
Verkehrsmeldung
Auf deutschen Straßen sind in den vergangenen 50 Jahren mehr
Menschen ums Leben gekommen als Frankfurt am Main Einwohner
hat. Laut Statistischem Bundesamt sind seit 1953 bei Unfällen
697.000 Autofahrer gestorben, 25 Millionen wurden verletzt. Die
meisten Todesopfer gab es im Jahr 1970, die wenigsten im Jahr
2001.
ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Rozumienie tekstu czytanego jest sprawnością, którą uczeń
może również doskonalić samodzielnie w domu. Zaproponowane
ćwiczenia mogą zatem stanowić zadanie domowe. Warto jednak
przypomnieć uczniom informację, że czytać ze zrozumieniem nie
znaczy tłumaczyć. Nie trzeba rozumieć wszystkich wyrazów, aby
zrozumieć tekst i poprawnie wykonać zadanie. W związku z tym
rozwiązując zadanie, uczniowie nie korzystają ze słowników.
1. Rozwiązanie:
1C (wers 3), 2C (wersy 5-6), 3A (wers 8), 4B (wers 13), 5C (wers 15),
6A (wers 17)
2. Rozwiązanie:
1C, 2F, 3E, 4X, 5H, 6X, 7D, 8X
PISANIE
Umiejętność pisania tekstów użytkowych, bez limitu słów oraz
z podanym limitem, wiąże się przede wszystkim z precyzyjnym
przekazaniem wymaganych informacji. Przed przystąpieniem
do pisania warto zachęcić uczniów do zebrania potrzebnego
słownictwa.
ABI 47 Schreiben – zadaniem uczniów jest napisanie e-maila, zawierającego
określone informacje. Jest to przykład dłuższej formy użytkowej.
Rozwiązanie:
Wpaść w poślizg, jechać za szybko, stracić kontrolę nad samochodem,
zahamować w ostatniej chwili, zderzyć się z samochodem,
wyprzedzać samochód, wjechać w drzewo, odnieść lekkie/ciężkie
obrażenia, złamać sobie nogę, mieć nogę w gipsie, mieć zapięte
pasy, wezwać policję, wezwać karetkę, zawieźć kogoś do szpitala,
być winnym wypadku, przechodzić rehabilitację, mieć szczęście
w nieszczęściu
Lieber Ralf,
ich danke für deine E-Mail. Ja, es geht mir im Moment viel besser. Das
Bein tut zwar immer noch weh, aber ich bin seit vorgestern wieder
zu Hause und mache langsam Krankengymnastik.
Nach dem Unfall bin ich eine Woche lang im Krankenhaus geblieben.
Dort habe ich eine Operation gehabt. Der Unfall war wirklich
schrecklich und heute sage ich, dass ich Glück im Unglück gehabt
habe. Ich war mit meinem Fahrrad unterwegs. Die Straße war nass
und plötzlich, ich weiß nicht warum, habe ich die Kontrolle verloren
2A
15
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
und bin gegen die Leitplanke gerast. Zum Glück hatte ich meinen
Helm auf. Aber beim Stürzen habe ich mir das Bein gebrochen. Nach
wenigen Minuten war der Notarztwagen da und man hat mich ins
Krankenhaus gebracht.
Schade, dass meine Reise nach Deutschland geplatzt ist. Ich habe
mich auch darauf gefreut. Aber gern komme ich zu Dir im Sommer,
vielleicht Ende Juli. Was sagst du zu der Woche vom 22. bis 29. Juli?
Auf jeden Fall danke für die Einladung.
Also, ich freue mich schon auf die Woche in Tübingen.
Ciao
dein(e) ...
MÓWIENIE
W tomie 2a do doskonalenia sprawności mówienia wykorzystana
zostaje statystyka. Interpretacja wyników badań statystycznych
nie musi przysparzać większych trudności, jeżeli odpowiednio
wcześniej zapoznamy uczniów z potrzebnymi zwrotami typowymi
dla omawiania statystyki. Tekst podany w zadaniach 1 i 3 po
uzupełnieniu go zebranym słownictwem jest przykładem prostej
wypowiedzi, jaką może zbudować uczeń na podstawie dowolnej
statystyki, dokonując jedynie zmian w materiale leksykalnym.
ABI 48 Sprechen – jest to pierwszy przykład interpretacji statystyki.
1. Rozwiązanie:
zeigt, Jugendliche, Unterschiede, am Computer, der Mädchen, Mehr,
dagegen, gern, fernsehen.
ABI 49 Sprechen – opisywanie ilustracji. Opisując kolejne ilustracje, warto
pamiętać, że prawidłowo wykonane zadanie powinno uwzględniać wszystkie
główne elementy ilustracji. Dla ułatwienia tego zadania podano pytania,
odpowiedź na nie stanowi przykładowy opis.
2. Rozwiązanie:
1. Auf dem Foto sehe ich ein paar/fünf Personen. Ich glaube, das sind
Touristen. Sie machen ihren Sommerurlaub im Gebirge. 2. Sie sind auf
einem Wanderweg im Gebirge. 3. Die Touristen wandern, sie tragen
auch große Rucksäcke. Jeder hat einen Wanderstock in der Hand.
Sie sprechen miteinander, bewundern die Landschaft, genießen die
Natur, atmen frische Luft ... 4. Sie verbringen ihre Zeit im Gebirge,
weil sie vielleicht Urlaub haben und Naturfreunde sind. Sie wollen
ihre Freizeit aktiv verbringen. Sie genießen Bergwanderungen, weil
das ihnen viel Spaß macht.
3. Rozwiązanie:
11%, 78%, 37%, 24%, 43%, 23%
2A
16
T
E
S
T
Podsumowaniem każdego rozdziału z podręcznika jest test, który powinien być poprzedzony powtórzeniem
wszystkich zagadnień leksykalnych i gramatycznych realizowanych w danym materiale. Proponowane testy
przewidziane są na jedną godzinę lekcyjną. Każdy z nich zbudowany jest z pięciu lub sześciu zadań różnego typu
odpowiednio punktowanych. W zadaniach „Ułóż dialog według opisu” oraz „Przetłumacz na język niemiecki” na końcu
każdego zdania w nawiasie podana jest dodatkowo liczba punktów, jaką można maksymalnie otrzymać za prawidłowe
wykonanie zadania. Nauczyciel, oceniając tłumaczenie zdań, może na przykład odejmować 0,5 punktu za każdy typ
błędu językowego.
Maksymalna liczba punktów, jaką mogą uzyskać rozwiązujący test, przedstawia się następująco:
● w testach 12 i podsumowującym – 32 punkty
● w testach 14 i 15 – 36 punktów
● w testach 11 i 13 – 40 punktów.
Poniższa tabela ilustruje proponowaną skalę ocen:
Maksymalna liczba punktów 32 36 40
celujący 31,5 – 32 35,5 – 36 39 – 40
bardzo dobry 29 – 31 32,5 – 35 36 – 38,5
dobry 24 – 28,5 27 – 32 30 – 35,5
dostateczny 17,5 – 23,5 20 – 26,5 22 – 29,5
dopuszczający 11 – 17 12,5 – 19,5 14 – 21,5
niedostateczny 0 – 10,5 0 – 12 0 – 13,5
Omawiając wyniki testów, warto zatrzymać się na zadaniach, które przysporzyły uczniom najwięcej trudności.
Przy najbliższej okazji można wspólnie powtórzyć odpowiedni materiał i krótko sprawdzić efekty powtórki. W informacji
zwrotnej nie może również zabraknąć podkreślenia najlepszych prac i podania zadań, z jakimi uczniowie nie mieli
problemów. Umiejętnie przekazany komentarz mobilizuje uczniów do dalszego wysiłku.
Testy
2A
17
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A. Ergänze die Modalverben können und müssen. Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników. ………/4
1. Ich ______________________ jeden Tag in die Schule gehen. 2. Wir ______________________ leider morgen nicht
kommen. 3. Dieser Zug fährt nicht direkt nach Frankfurt. Sie ______________________ umsteigen.
4. ______________________ du inlineskaten? Nein, aber ich ______________________ sehr gut Skateboard fahren.
5. ______________________ Sie mir bitte einen Tipp geben? 6. Diese Übung ist zu schwer. Die Schüler
______________________ sie nicht machen. 7. Es ist spät. Jetzt ______________________ die Kinder schlafen gehen.
B. Ergänze die Modalverben dürfen, müssen, wollen. Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników. ………/4
1. Heute Abend ______________________ die Kinder bis 23 Uhr fernsehen. 2. Mutti, ______________________ ich bitte
weggehen? Nein, du ______________________ nicht. 3. Marco, ______________________ du wirklich Fußballspieler
werden? 4. Du machst noch viele Fehler. Du ______________________ mehr lernen. 5. Tina ______________________
lernen, aber sie möchte lieber fernsehen. 6. Deine Schwester ______________________ nicht mitkommen. Sie ist
noch zu klein. 7. Ich ______________________ im Sommer Urlaub in Spanien machen.
C. Rekonstruiere den Dialog. Napisz dialog zgodnie z opisem. ………/12
° Proponujesz Karin pójście do centrum. (1)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że jest jej przykro, bo nie może pójść z tobą. (1)
____________________________________________________________________
° Pytasz dlaczego. (0,5)
____________________________________________________________________
l Ona wyjaśnia, że dzisiaj przyjeżdżają jej przyjaciele z Berlina. Musi zostać w domu i przygotować kolację. (2,5)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
° Pytasz Karin, czy mama nie może je pomóc. (1)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że mama nie może jej pomóc, bo nie ma jej w domu. (2)
____________________________________________________________________
° Zaproponuj jej pomoc. Powiedz, że zrobisz zakupy, nakryjesz do stołu… (2)
____________________________________________________________________
l Karin dziękuje. Proponuje spotkanie o 15.00 przed supermarketem, który znajduje się na Kaiserstraße. (2)
____________________________________________________________________
D. Bilde Sätze. Ułóż zdania. ………/4
1. heute Nachmittag/schwimmen/wollen/gehen/wir/.
____________________________________________________________________
2. dürfen/Disco/wir/gehen/heute Abend/?
____________________________________________________________________
3. können/ich/heute/kommen/nicht/weil/müssen/lernen/ich/.
____________________________________________________________________
4. du/sehr gut/sprechen/Deutsch/können/.
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
1
.........../40
2A
18
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
E. Antworte frei. Odpowiedz na pytania. ………/5
1. Warum kommst du nicht zur Party?
____________________________________________________________________
2. Warum lernst du Deutsch?
____________________________________________________________________
3. Warum treibst du Sport?
____________________________________________________________________
4. Warum besuchst du einen Schwimmkurs?
____________________________________________________________________
5. Warum bleibst du zu Hause?
____________________________________________________________________
F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. ………/11
1. Czy możesz mi pożyczyć książkę do niemieckiego? Zapomniałem zabrać swojej książki ze szkoły. (2)
____________________________________________________________________
2. Nie umiem pływać, ale chcę się nauczyć. (2)
____________________________________________________________________
3. Mogę jechać pociągiem o 13.15. Nie muszę się przesiadać i o 16.20 będę już w Berlinie. (3)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Mamo, czy mogę wziąć twój telefon komórkowy? Nie, nie możesz. (2)
____________________________________________________________________
5. Marika nie może biegać. Musi siedzieć w wózku inwalidzkim. (2)
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
1
.........../40
2A
19
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A. Wie lauten die Perfektformen? Podaj formy czasu przeszłego Perfekt do podanych czasowników. ………/5
sprechen _____________________ fahren _________________________________
feiern _______________________ einstürzen ______________________________
organisieren ___________________ verlassen _______________________________
verlieren _____________________ sein ___________________________________
lernen _______________________ bekommen ______________________________
B. Erzähle in der Vergangenheitsform. Napisz podany poniżej tekst w czasie przeszłym. ………/4
Ich bin allein zu Hause und habe keine Lust zu lernen. Also rufe ich meine Freundin Karin an und erzähle
ihr von meinen Problemen. Nach zehn Minuten kommt meine kleine Schwester nach Hause.
Ich spreche kurz mit ihr. Dann sage ich „Tschüs“ zu ihr und gehe aus dem Haus.
Gestern _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
C. Ergänze die passenden Verben im Perfekt. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie przeszłym Perfekt.
………/10
fliegen sein haben fahren bleiben besuchen lernen kennen lernen bezahlen wohnen
Letztes Jahr _________ ich in Deutschland __________________ . Ich _________ einen Deutschkurs
__________________ . Ich _________ nicht mit dem Zug __________________, denn meine Tante
Maria _________ mir das Flugticket __________________ . Ich _________ also mit Lufthansa von
Mailand nach Berlin __________________ . Ich _________ zwei Wochen in Berlin _________________ .
Dort _________ ich nicht in einem Studentenheim __________________, sondern bei einer netten Familie.
Ich _________ viel __________________, aber ich _________ auch viel Spaß __________________
und viele Leute __________________ .
D. Was hast du gestern gemacht? (Schreibe mindestens vier Sätze.) ………/4
Napisz przynajmniej cztery zdania o tym, co robiłeś wczoraj.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
2
.........../32
2A
20
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
E. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki ………/9
1. Latem 2002 roku rzeka Łaba wystąpiła z brzegów i zalała wiele miast. (2)
____________________________________________________________________
2. Czy byłeś w Niemczech w zeszłym roku? Tak, byłem dwa tygodnie w Monachium. (2)
____________________________________________________________________
3. O której godzinie wstałeś dzisiaj rano? Spałem do 10.00. (2)
____________________________________________________________________
4. Kto został mistrzem świata Formuły 1 w 2003 roku? (1)
____________________________________________________________________
5. Spędziłem wakacje w Austrii. Mój nauczyciel języka niemieckiego zorganizował kurs języka niemieckiego
w Wiedniu. (2)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
2
.........../32
2A
21
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
T
E
S
T

1
3 A. Wie sagt man auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht.
Przetłumacz na język niemiecki, pamiętając o rodzajnikach. ………/6
ramię: _________________________ brzuch: ______________________________
noga: _________________________ ręka: _______________________________
usta: __________________________ bóle głowy: ___________________________
ucho: _________________________ grypa: ______________________________
stopa: _________________________ katar: _______________________________
głowa: ________________________ kaszel: ______________________________
B. Gib Ratschläge. Udziel rad. ………/5
1. Ich bin so müde. Was soll ich tun?
____________________________________________________________________
2. Ich kann nicht schlafen. Was soll ich tun?
____________________________________________________________________
3. Ich bin zu dick. Was soll ich tun?
____________________________________________________________________
4. Ich bin so faul. Was soll ich tun?
____________________________________________________________________
5. Ich habe Hunger. Was soll ich essen?
____________________________________________________________________
C. Ergänze die Reflexivpronomina. Uzupełnij zdania zaimkami zwrotnymi. ………/3
1. Ich lasse ________ regelmäßig vom Arzt untersuchen. 2. Ich ziehe ________ schnell an und laufe zur
Haltestelle. 3. Wie fühlst du ________ nach dem Joggen? 4. Entschuldigung, wo kann ich ________ die
Hände waschen, bitte? 5. Wir ernähren ________ hauptsächlich von Obst und Gemüse. 6. Schnell, Kinder!
Putzt ________ die Zähne und geht schlafen!
D. Was ist mit Claudia los? Erzähle. (Schreibe mindestens fünf Sätze.) ………/5
Opisz sytuację Claudii przynajmniej pięcioma zdaniami.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
.........../40
2A
22
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
T
E
S
T

1
3 E. Rekonstruiere den Dialog. Napisz dialog zgodnie z opisem. ………/11
° Zapytaj Stefii, jak się czuje. (1)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że nie czuje się dobrze. Często boli ją głowa i w szkole nie może się skoncentrować.
Co więcej, nie ma apetytu. (3)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
° Poradź jej, aby mniej pracowała i uprawiała więcej sportu. (2)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że nie ma czasu, że niestety ma zawsze wiele do zrobienia. (2)
____________________________________________________________________
° Zapytaj ją, czy była już u lekarza. (1)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że idzie dzisiaj. O 16.00 ma wizytę u doktora Riegel. (2)
____________________________________________________________________
F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. ………/10
1. Dzisiaj nie czuję się dobrze. Boli mnie głowa i mam gorączką. Co powinienem zrobić? (2)
____________________________________________________________________
2. Weź aspirynę. Następnie idź do lekarza i daj się zbadać. (2)
____________________________________________________________________
3. Anna jest nerwowa, w nocy mało śpi. W biurze jest zmęczona i nie może pracować. (2)
____________________________________________________________________
4. Rzuciłem palenie, nie piję piwa, jem dużo warzyw i owoców i uprawiam sport. (2)
____________________________________________________________________
5. Rano wstaję, myję się, ubieram się, jem śniadanie, a następnie myję sobie zęby. (2)
____________________________________________________________________
.........../40
2A
23
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A. Wie sagt man auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht.
Przetłumacz na język niemiecki, pamiętając o rodzajnikach. ………/5
karetka pogotowia: ________________ znak drogowy: __________________________________
sanitariusz: ______________________ bank: _________________________________________
helikopter: _______________________ plakat reklamowy: ________________________________
stacja benzynowa: _________________ ścieżka rowerowa: ________________________________
nosze: __________________________ korek: _________________________________________
B. Setze die passenden Verben und Endungen ein. Uzupełnij zdania, wpisując właściwe czasowniki oraz końcówki
rodzajników. ………/7
1. Der Hund ____________________ unter d______ Auto. 2. Der Helikopter ____________________
über d______ Dorf. 3. Das Polizeiauto ____________________ vor d______ Tankstelle. 4. Das Kind
____________________ den toten Hund auf d______ Bank. 5. Das Kind ____________________
sich auf d______ Bank, neben d______ Hund. 6. Der Radfahrer ____________________ das Fahrrad an
d______ Baum. 7. Das Schild ____________________ an d______ ( ______ ) Straßenrand.
C. Antworte frei. Odpowiedz na pytania. ………/6
1. Wo liegt das Deutschbuch? ___________________________________________________
2. Wo sitzt Patrick? __________________________________________________________
3. Wohin soll ich das Plakat hängen? ______________________________________________
4. Wohin legst du den Mantel? __________________________________________________
5. Wohin hast du die Schuhe gestellt? _____________________________________________
6. Wo steht der Lehrer? _______________________________________________________
D. Stelle die Frage. Ułóż pytania do odpowiedzi. ………/5
1. _______________________________________________________ ? Auf der Trage.
2. _______________________________________________________ ? Ins Krankenhaus.
3. _______________________________________________________ ? An dem Baum.
4. _______________________________________________________ ? An den Baum.
5. _______________________________________________________ ? Auf die Bank.
E. Wie ist der Unfall passiert? Erzähle. (Schreibe mindestens fünf Sätze.) Napisz przynajmniej pięć zdań o tym,
jak doszło do wypadku. ………/5
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
4
.........../36
2A
24
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
T
E
S
T

1
4 F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. ………/8
1. Gdzie jest mój telefon komórkowy? Gdzie go położyłeś? (2)
____________________________________________________________________
2. Policjant siedzi w samochodzie i dzwoni do swojej żony. (2)
____________________________________________________________________
3. Czy widziałeś Cezara, naszego psa? Tak, siedzi pod drzewem. (2)
____________________________________________________________________
4. Gdzie powinienem postawić twój komputer? Postaw go na podłodze między regałami na książki. (2)
____________________________________________________________________
.........../36
2A
25
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A. Setze die passenden Präpositionen und Endungen ein.
Uzupełnij zdania, wpisując właściwe przyimki oraz końcówki rodzajników. ………/6
1. Im Sommer möchte ich _________ Meer fahren, aber meine Eltern wollen _________ Gebirge fahren.
2. Wo warst du im Sommer? _________ Spanien? Nein, ich war _________ d____ Türkei. 3. _________
Gebirge kann man schöne Wanderungen machen. 4. Fahren wir _________ Berlin? Nein, ich war schon oft
_________ Berlin. 5. Ich surfe gern. Also fahre ich _________ d____ Gardasee. _________ Gardasee ist
es immer windig. 6. Urlaub _________ Schwarzwald. Wie langweilig! Ich möchte so gern _________ d____
Adria fahren. 7. Die Meiers haben ein Ferienhaus direkt _________ Rhein, in der Nähe von Boppard.
B. Was sagt Herr Steiner? Berichte. Co mówi pan Steiner? Dokończ zdania. ………/4
„Ich möchte Urlaub in Italien machen. In Italien ist das Wetter immer schön. Die Leute sind nett. Man isst sehr gut
in Italien. Meine Frau war aber schon mehrmals in Italien. Sie will also Urlaub in Marokko machen. Aber ein Urlaub
in Marokko ist sehr teuer. Vielleicht machen wir dieses Jahr keinen Urlaub.“
Herr Steiner sagt, dass _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Er meint, dass __________________________________________________________
____________________________________________________________________
Er findet, dass __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
C. Antworte frei. Odpowiedz na pytania. ………/4
1. Was machst du, wenn das Wetter morgen schlecht ist?
____________________________________________________________________
2. Was nimmst du mit, wenn du an die Adria fährst?
____________________________________________________________________
3. Was kaufst du, wenn du auf dem Markt bist?
____________________________________________________________________
4. Was braucht man, wenn es regnet?
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
5
.........../36
2A
26
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
D. Stelle die Frage. Ułóż pytania do odpowiedzi. ………/5
1. ____________________________________________ ? Nach Frankreich.
2. ____________________________________________ ? Ja, das weiß ich.
3. ____________________________________________ ? Dann bleibe ich zu Hause.
4. ____________________________________________ ? Ich nehme mein Deutschbuch mit.
5. ____________________________________________ ? Leider regnet es.
E. Was möchtest du im Urlaub machen? Erzähle. (Schreibe mindestens fünf Sätze.)
Napisz przynajmniej pięć zdań o tym, co chciałabyś/chciałbyś robić podczas urlopu. ………/5
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. ………/12
1. Dokąd jedziesz przyszłego lata? Następnego lata nie mam urlopu. Zostaję w domu. (3)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Jeśli chcę się zrelaksować, jadę do Bichelbach. W górach można się zrelaksować. (3)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Kiedy jadę w góry, biorę zawsze moją kurtkę. (2)
____________________________________________________________________
4. Czy słyszałeś, że Max był w Rzymie? (2)
____________________________________________________________________
5. Jaka jest dzisiaj pogoda? Jest zimno i pada. (2)
____________________________________________________________________
.........../36
T
E
S
T

1
5
2A
27
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A
B
S
C
H
L
U
S
S
T
E
S
T A. Welches Wort passt in welche Lücke? Vier Wörter passen in keine Lücke. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.
Uwaga! Cztery wyrazy nie pasują do żadnej luki. ………/6
Liebe Eltern,
ich bin (1) ______________ hier in Hastings angekommen und ich bin superglücklich! Die Reise (2)
______________ ein bisschen anstrengend. Wir sind zwar pünktlich in Luton (3) ______________ , aber die
Busfahrt hierher war eine richtige Tortur! Wir haben über vier (4) ______________ gebraucht. Hauptsache, ich
bin jetzt hier. In (5) ______________ Gastfamilie wohnt auch ein Mädchen aus Spanien, Carmen. Sie besucht
auch einen (6) ______________ , also fahren wir morgens zusammen zur Schule. Sie (7) ______________
schon gut Englisch und ist sehr sportlich. In (8) ______________ Freizeit will sie viel Sport treiben. Sie kann schon
segeln, aber sie (9) ______________ noch besser werden. Ich war heute zum ersten Mal in der Schule. Wir haben
viel (10) ______________ und sogar einen Song von den Beatles gesungen. Toll! Ich (11) ______________
jetzt Schluss machen, (12) ______________ ich eine Verabredung mit zwei Mädchen aus der Gruppe habe.
Also ... Tschüs.
Eure Franziska
A. gelandet B. gestern Abend C. ist D. meine E. kann F. Englischkurs G. Stunden
H. seiner I. war J. ihrer K. muss L. gesprochen M. meiner N. weil O. darf P. will
B. Wie sagt man auf Deutsch? Przetłumacz zdania na język niemiecki. ………/12
1. W wolnym czasie surfuję po internecie. (1)
____________________________________________________________________
2. Czy to jest telefon komórkowy Tiny? Tak, to jest jej telefon. (2)
____________________________________________________________________
3. Do kogo należą te książki? Do ciebie? (1)
____________________________________________________________________
4. Czy możesz pożyczyć mi swoją rakietę do tenisa? (1)
____________________________________________________________________
5. Chcę otrzymać dobrą ocenę, więc muszę więcej się uczyć. (2)
____________________________________________________________________
6. Nie przyjdę, bo nie mam ochoty. (2)
____________________________________________________________________
7. Dzisiaj wieczorem nie mogę wyjść z moimi przyjaciółmi. (1)
____________________________________________________________________
8. Co się wydarzyło 11 września 2001 roku? (1)
____________________________________________________________________
9. Czy naprawiłeś komputer? (1)
____________________________________________________________________
.........../32
2A
28
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A
B
S
C
H
L
U
S
S
T
E
S
T
S
arah ist eine gutaussehende 18-jährige Schülerin. Ab und zu jobbt sie
als Model für eine Agentur, die Modekataloge macht. „Das finde ich toll
und es macht mir Spaß. Ich mag diesen Job, weil man reisen und dabei viele
interessante Leute kennen lernen kann.“ Nach der Schule möchte Sarah noch
einige Zeit als Model arbeiten. Aber dann möchte sie studieren. Ja, denn sie will
Tierärztin werden, sie mag Tiere!
In ihrer Freizeit zieht sie ganz normale Klamotten an, sie geht in Jeans und
T-Shirts ins Kino oder in die Disco. Auf das Gewicht muss Sarah nicht achten
(sie wiegt im Moment 54 Kilo). Also isst sie oft und gern Spaghetti, Pizza und
Pommes.
Die Freunde in der Clique sagen, sie ist ganz normal, auch wenn sie Model
ist. Am Anfang waren einige Freundinnen neidisch. Aber jetzt sagen alle,
dass sie gar nicht arrogant oder eingebildet ist. Sie hat ihren Charakter und
Persönlichkeit nicht verändert.
C. Richtig oder falsch? Lies den Text und kreuze an.
Prawda (R) czy fałsz (F)? Przeczytaj tekst i zakreśl odpowiednio. ………/5
R F
1.
Sarah hat einen Nebenjob als Model.
2.
Nach der Schule will Sarah nicht zur Universität gehen.
3.
In ihrer Freizeit zieht sich Sarah immer elegant an.
4.
Sarah kauft ihre Klamotten nur aus dem Modekatalog.
5.
Viele Freundinnen sagen, Sarah ist nicht mehr dieselbe wie früher.
D. Lies die Sätze 1 bis 9. Ist die Aussage richtig oder falsch?
Przeczytaj zdania 1-9. Następnie wysłuchaj dwukrotnie trzech krótkich nagrań.
Po wysłuchaniu zakreśl, która informacja jest prawdziwa (R), a która fałszywa (F). ………/9
R F
1.
Im Sportclub Topfit kann man Volleyball spielen.
2.
Nur Sportfanatiker gehen regelmäßig in den Sportclub Topfit.
3.
Die Telefonnummer von dem Sportclub Topfit lautet 82 36 719.
4.
Ein Stromausfall hat das ganze Land lahm gelegt.
5.
Der Stromausfall hat Schäden in Höhe von 300 Millionen Euro verursacht.
6.
Infolge des Stromausfalles sind zwei Menschen gestorben.
7.
Der Zug aus Stuttgart fährt um 10.27 Uhr ein.
8.
Der ICE nach München fährt von Gleis 7 ab.
9.
Der Regionalzug nach Augsburg hat 20 Minuten Verspätung.
.........../32
2A
29
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
1
Przykładowe rozwiązanie:
Ich kann sehr gut Fußball spielen. Ich kann nicht
so gut schwimmen. Ich kann überhaupt nicht
reiten. Ich kann sehr gut Volleyball spielen. Ich
kann nicht so gut Ski fahren. Ich kann überhaupt
nicht Golf spielen.
2
Ich muss in die Schule fahren, aber ich habe kein
Fahrrad. Du kannst mit dem Bus fahren./Ich muss
zur Arbeit fahren, aber ich habe kein Auto. Du
kannst mit der Straßenbahn fahren./Ich muss ins
Zentrum fahren, aber mein Fahrrad ist kaputt. Du
kannst mit der U-Bahn fahren.
3
können: ich kann, du kannst, er, sie, es kann,
wir können, ihr könnt, sie, Sie können
müssen: ich muss, du musst, er, sie, es muss,
wir müssen, ihr müsst, sie, Sie müssen
4
1. muss, kannst 2. kann, kann 3. müsst, müssen
4. müssen 5. kann, muss 6. können 7. Kannst,
muss 8. Könnt
5
1d, 2f, 3j, 4c, 5i, 6h, 7a, 8e, 9b, 10g
6
der Zug: abfahren, ankommen, Ver-
spätung haben, pünktlich sein
der Fahrgast: einsteigen, aussteigen, umstei-
gen, die Fahrkarte kaufen
der Schaffner: Auskunft geben, die Fahrkarten
kontrollieren
Der Zug fährt ab, kommt an, hat Verspätung,
ist pünktlich. Der Fahrgast steigt ein/aus/um,
kauft die Fahrkarte. Der Schaffner gibt Auskunft,
kontrolliert die Fahrkarten.
7
Fitnessstudio: Aerobic, Stepdance, Yoga,
Krafttraining
Reha-Klinik: Muskeltherapie, Kranken-
gymnastik, Rehabilitationskurs
Tennisclub: Tennis, Squash, Badminton
Schwimmbad: schwimmen, Bademeisterkurs,
Taucherkurs
Turnhalle: Gymnastik, Basketball, Volleyball,
Handball
In einem Fitnessstudio kann man Aerobic,
Stepdance, Yoga und Krafttraining machen. In
einer Reha-Klinik kann man eine Muskeltherapie
und Krankengymnastik machen und einen
Rehabilitationskurs besuchen. In einem Tennisclub
kann man Tennis, Squash und Badminton spielen.
In einem Schwimmbad kann man schwimmen,
einen Bademeisterkurs oder einen Taucherkurs
besuchen. In einer Turnhalle kann man Gymnastik
machen, Basketball, Volleyball oder Handball
spielen.
8
Situation 1
Przykładowe rozwiązanie:
° Guten Tag. Ich will morgen nach Rom fahren.
Können Sie mir ein paar Züge nennen?
l Wann wollen Sie fahren?
° Ich will in der Nacht fahren. Ich brauche also
einen Platz im Schlafwagen.
l Sie können um 17.24 fahren, aber sie müssen
in Verona umsteigen.
° Nein, ich will nicht umsteigen.
l Dann müssen Sie um 22.50 fahren.
° Und wann kommt der Zug in Rom an?
l Sie sind dann um 8.55 in Rom.
Situation 2
Przykładowe rozwiązanie:
° Peter, kann ich bitte dein Mofa haben?
l Warum? Was musst du machen?
° Ich muss schnell zu Karin fahren.
l Aber du kannst nicht fahren.
° Doch, ich kann sehr gut fahren.
l Nein, das glaube ich nicht. Ich gebe dir mein
Mofa nicht. Du kannst mit dem Fahrrad
fahren.
9
Ich will Ski fahren lernen. Du musst also einen
Skikurs besuchen./Ich will fit und gesund bleiben.
Du musst also viel Sport treiben./Ich will viele
Leute kennen lernen. Du musst also in den
Jugendklub gehen./Ich will Musiker werden.
Du musst also das Konservatorium besuchen./Ich
will den Eiffelturm sehen. Du musst also nach
Paris fahren.
10
wollen: ich will, du willst, er, sie, es will, wir wollen,
ihr wollt, sie, Sie wollen
11
1. will 2. wollen 3. will 4. will 5. Willst
6. wollt 7. wollen 8. wollen
12
1. kann 2. kann, will 3. kann, muss 4. wollen
5. Kann 6. will, muss 7. Wollen 8. muss/will
13
1b; 2g; 3a; 4e; 5h; 6d; 7c; 8f
1. Ich treibe Sport, weil ich fit bleiben will.
2. Ich gehe ins Schwimmbad, weil ich
schwimmen lernen will.
3. Ich fahre nach Deutschland, weil ich Deutsch
lernen will.
4. Ich rufe Anna an, weil ich sie ins Kino einladen
will.
5. Ich lerne nicht, weil ich fernsehen will.
6. Ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich Aerobic
machen will.
7. Ich gehe ins Jugendzentrum, weil ich neue
Leute kennen lernen will.
8. Ich lerne Französisch, weil ich nach Paris
fahren will.
14
Przykładowe rozwiązanie:
1. Weil ich Deutsch mag.
2. Weil ich mit ihr lernen will.
3. Weil ich fit bleiben will.
4. Weil ich zu Karin fahren muss.
5. Weil ich keine Zeit habe.
6. Weil ich Englisch lernen will.
7. Weil ich lernen muss.
8. Weil ich fernsehen will.
15
1. Frau Meier muss morgen nach Berlin fahren,
aber ihr Auto ist kaputt.
2. Wann kannst du zu mir kommen?
3. Musst du heute Nachmittag zu Hause
bleiben?
4. Ich kann heute Abend nicht kommen.
5. Petra will morgen in die Turnhalle gehen.
6. Können Sie mir den Weg zum Bahnhof
erklären?
7. Ich will gute Noten in Deutsch bekommen,
also muss ich viel lernen.
8. Ich kann leider nicht kommen, weil ich lernen
muss.
16
dürfen: ich darf, du darfst, er, sie, es darf,
wir dürfen, ihr dürft, sie, Sie dürfen
17
1. darf, darfst 2. dürfen 3. darf 4. dürfen
5. darf 6. darf 7. dürft 8. dürfen
18
Przykładowe rozwiązanie:
Zu Hause muss ich mein Zimmer aufräumen, den
Tisch decken, meiner Mutter helfen ... ; Zu Hause
darf ich bis spät fernsehen, telefonieren, laut sein
... ; Zu Hause darf ich nicht spät schlafen gehen,
abends weggehen, lange telefonieren ...
19
Od lewej: 4, 7, 6, 8, 3, 1, 2, 5
20
Przykładowe rozwiązanie:
° Sie dürfen hier nicht parken.
l Warum darf ich hier nicht parken?
° Hier ist Parkverbot. Haben Sie das Schild nicht
gesehen?
° Tut mir Leid, ich habe das Schild nicht gesehen.
Aber ich fahre sofort weg.
21
1. kann 2. darf 3. können 4. dürfen
5. darf 6. kann 7. Kannst, kann 8. Darf
22
1. müssen, müssen 2. darf 3. Darf, darfst, musst
4. muss 5. darf 6. darf 7. muss 8. müssen
23
Herr Müller, Sie dürfen nicht rauchen. Herr Müller,
Sie dürfen keinen Alkohol trinken. Herr Müller, Sie
müssen viel Sport treiben.
24
Przykładowe rozwiązanie:
Petra will mit ihrem Freund ausgehen. Wir
müssen zu Hause helfen. Ich kann sehr gut
Ski fahren. Anna und David können zur Party
kommen. Man darf in der Bibliothek nicht
sprechen. Man muss in der Klasse ruhig sitzen.
25
von Geburt an, kann, benutzt, Laptop, Sprach-
ausgabe, E-Mails, muss, vorlesen, surfen,
Hund, zur Schule, verlaufen
26
1. Martina darf nach 20 Uhr nicht ausgehen.
2. Wann müsst ihr zu Hause sein?
3. Sie können mit dem Zug nach Berlin fahren.
4. Wir wollen in Italien Urlaub machen.
5. Hier darf man nicht telefonieren.
6. Ich kann nicht kommen, weil ich krank bin.
7. Eva will tanzen gehen, aber sie darf nicht.
27
Przykładowe rozwiązanie:
Peter, kannst Du mir bitte helfen? - Warum
kannst du heute mit mir nicht ins Stadion gehen?
- Willst du heute Abend mit mir ausgehen?/
Wollen wir heute Abend ausgehen? - Darf man im
Zentrum/in der Stadtmitte/in der Fußgängerzone
parken? - Was können Behinderte nicht machen?-
Ich kann meinen PC nicht reparieren. - Ich muss
zu Hause bleiben, weil ich lernen muss. - Tut mir
Leid, aber ich kann heute nicht ins Kino gehen/
kommen. - Ich treibe Sport, weil ich fit bleiben
will. - Vor dem Einkaufszentrum darf man nicht
parken./Man darf vor dem Einkaufszentrum nicht
parken.

Lekti on 11
2A
30
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
1
1c; 2d, 3h, 4e, 5f, 6a, 7b, 8i, 9g
2
1c, 2e, 3h, 4g, 5a, 6b, 7d, 8f
3
b. 1969, e. 1972, f. 1997, a. 1945, d. 1961, h. 1999,
g. 1989, c. 1986
4
Transkrypcja:
1945 war der 2. Weltkrieg zu Ende.
1961 hat die DDR eine Mauer in Berlin gebaut.
1969 sind die Astronauten Armstrong und Aldrin
auf dem Mond gelandet.
1972 haben die Olympischen Spiele in München
stattgefunden.
1986 ist in Tschernobyl ein AKW explodiert.
1989 ist die Berliner Mauer gefallen.
1997 ist Prinzessin Diana bei einem Unfall
gestorben.
1999 hat der Schriftsteller Günter Grass den
Nobelpreis für Literatur bekommen.
5
gelandet – landen
gestorben – sterben
gebaut – bauen
gefallen – fallen
explodiert – explodieren
stattgefunden – stattfinden
bekommen – bekommen
geworden – werden
gefeiert – feiern
fahren – gefahren
gewinnen – gewonnen
singen – gesungen
sehen – gesehen
bleiben – geblieben
verlieren – verloren
einstürzen – eingestürzt
aufbauen – aufgebaut
erreichen – erreicht
6
wohnen – gewohnt
kaufen – gekauft
sprechen – gesprochen
haben – gehabt
gehen – gegangen
machen – gemacht
aufstehen – aufgestanden
essen – gegessen
kommen – gekommen
trinken – getrunken
geben – gegeben
sehen – gesehen
7
Przykładowe rozwiązanie:
Gestern bin ich ins Kino gegangen. Vorgestern
habe ich Frau Schulz gesehen. Gestern Abend
habe ich in einem Restaurant gegessen. Letzte
Woche ist meine Tante Irene gekommen. Vor zwei
Wochen habe ich mit Professor Müller gesprochen.
Vor zwei Monaten habe ich Markus mein Fahrrad
gegeben. Letzten Monat habe ich den PC gekauft.
Letztes Jahr habe ich in Berlin gewohnt. Vor zwei
Jahren habe ich mit Stefan Schluss gemacht.
8
2. Ich habe schon mit ihm gesprochen.
3. Ich bin schon nach Berlin gefahren.
4. Ich bin schon einkaufen gegangen.
5. Ich habe sie schon besucht.
6. Ich habe ihn schon gegessen.
7. Ich habe ihn schon getrunken.
8. Ich habe sie schon gelernt.
9
Przykładowe rozwiązanie:
Ich bin um 1.30 Uhr schlafen gegangen. Ich bin
um 1 Uhr nach Hause zurückgekommen. Ich war
mit meiner Freundin in der Disko. Dort habe
ich getanzt. Ich hatte kein Handy. Ich habe 30
Euro ausgegeben. Natürlich! Ich habe viel Spaß
gehabt!
10
czasowniki regularne: gekauft, aufgemacht,
besucht, gerast, erreicht, gemacht, gefeiert,
eingestürzt
czasowniki nieregularne: begonnen, angerufen,
geflogen, geblieben, geworden, stattgefunden,
verloren
11
sein: ich war, du warst, er, sie, es war,
wir waren, ihr wart, sie, Sie waren
haben: ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte,
wir hatten, ihr hattet, sie, Sie hatten
12
Przykładowe rozwiązanie:
2. Früher hatte sie viele Freunde.
3. Gestern war ich in München.
4. Gestern waren wir im Jugendzentrum.
5. Gestern war er zu Hause.
6. Früher hattest du viele Probleme.
7. Früher waren sie frisch und munter.
8. Vor 10 Jahren hatten wir viel Geld.
13
heute, gestern, vorgestern, vor drei Tagen, letzte
Woche, vor 10 Tagen, vor zwei Wochen, letzten
Monat, vor zwei Monaten, letztes Jahr, vor zwei
Jahren
14
Przykładowe rozwiązanie:
1. Nein, nicht gestern, sondern vorgestern.
2. Nein, nicht letzte Woche, sondern vor zwei
Wochen.
3. Nein, nicht vor 10 Tagen, sondern vor einem
Monat.
4. Nein, nicht letzten Monat, sondern letzte
Woche.
5. Nein, nicht letztes Jahr, sondern vor zwei
Jahren.
6. Nein, nicht vor zwei Tagen, sondern vor drei
Tagen.
7. Nein, nicht letzten Sommer, sondern letzten
Winter.
8. Nein, nicht letzten Winter, sondern letzten
Sommer.
15
Ich bin um 7.10 Uhr ins Bad gegangen und habe
geduscht. Um 7.30 Uhr habe ich mich angezogen, ich
bin in die Küche gegangen und habe gefrühstückt.
Um 7.45 Uhr bin ich zur Schule gefahren. Von 8
bis 13.10 Uhr bin ich in der Schule gewesen. Um
13.15 Uhr bin ich nach Hause zurückgefahren. Um
13.30 Uhr bin ich zu Hause angekommen und ich
habe zu Mittag gegessen. Von 14 bis 15 habe ich
ferngesehen, Musik gehört und Zeitung gelesen.
Von 15 bis 17 habe ich Hausaufgaben gemacht und
für die Schule gelernt. Um 17 Uhr habe ich Karin
angerufen. Um 17.15 Uhr bin ich in die Turnhalle
gegangen. Ich habe dort Karin getroffen und ich
habe mit ihr gesprochen. Um 19 Uhr habe ich
zu Abend gegessen. Von 20 bis 22 Uhr habe ich
ferngesehen und dann um 22 Uhr bin ich schlafen
gegangen.
16
Marion Katja
Wo?
Wohin?
nach Italien,
nach Lignano
nach London
Wann? im Sommer letzten Monat
Wie lange? zwei Wochen,
vom 5. bis
zum 19. Juli
fünf Tage
Mit wem? mit ihrer
Clique
mit ihren Schul-
kameraden
Was? gebadet, viel
Spaß gehabt,
in die Disko
gegangen,
viele Leute
kennen
gelernt
das Parlament,
den
Buckingham-
Palace
gesehen, im
British Musem
gewesen,
viel Englisch
gesprochen
Transkrypcja:
° Marion, wohin bist du im Sommer gefahren?
l Nach Italien, und zwar nach Lignano.
° Schön! Und wie lange bist du dort geblieben?
l Zwei Wochen, vom 5. bis zum 19. Juli.
° Mit wem warst du dort?
l Mit meiner Clique. Wir waren 8 Personen.
° Das ist aber toll! Urlaub ohne Eltern ... Und
was habt ihr da gemacht?
l Wir haben natürlich jeden Tag gebadet, viel
Spaß gehabt, sind oft in die Disko gegangen.
Und wir haben auch eine Menge Leute
kennen gelernt!
° Katja, du bist also nach London gefahren,
nicht wahr?
o Ja.
° Und wann?
o Letzten Monat.
° Bist du allein hingefahren?
o Aber nein. Ich bin mit meinen Schul-
kameraden gefahren. Unser Englischlehrer,
Herr Thomson, hat die Klassenfahrt
organisiert.
° Wie lange seid ihr in London geblieben?
o Fünf Tage.
° Und was habt ihr gemacht?
o Ach, wir haben vieles gesehen: das Parlament,
den Buckingham-Palace. Wir sind natürlich
im British Museum gewesen, und wir haben
natürlich viel Englisch gesprochen.
17
Anna hat getanzt. Anna hat gestern Abend
getanzt. Anna hat gestern Abend in der Disko
getanzt.
Herr Schulz hat gearbeitet. Herr Schulz hat bis 20
Uhr gearbeitet. Herr Schulz hat bis 20 Uhr im Büro
gearbeitet.
Ich bin geblieben. Ich bin den ganzen Nachmittag
geblieben. Ich bin den ganzen Nachmittag zu
Hause geblieben.
Petra hat ferngesehen. Petra hat am Nachmittag
ferngesehen. Petra hat am Nachmittag zwei
Stunden ferngesehen.
Ich habe angerufen. Ich habe um 17 Uhr
angerufen. Ich habe um 17 Uhr meine Freundin
angerufen.
Der Lehrer hat diktiert. Der Lehrer hat heute
diktiert. Der Lehrer hat heute die Regeln diktiert.
Lekti on 12
2A
31
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
18
1. ist 2. ist 3. hat 4. hat 5. ist 6. ist 7. hat
8. hat 9. hat 10. ist 11. hat 12. ist
19
Lukas hat am achtundzwanzigsten November
Geburtstag. Alexander hat am achten August
Geburtstag. Frau Weigel hat am neunzehnten
Mai Geburtstag. Frau Weber hat am fünfund-
zwanzigsten Februar Geburtstag. Herr Schulz
hat am zweiten April Geburtstag.
20
1. hat ... komponiert
2. hat ... entdeckt
3. hat ... gemacht
4. hat ... gegründet
5. hat ... gebaut
6. hat ... gemalt
7. hat ... geholfen
8. hat ... geheiratet
9. hat ... bestiegen
10. ist ... geworden
21
Przykładowe rozwiązanie:
Gestern bin ich zum Bahnhof gegangen. Dort habe
ich die Fahrkarte gekauft. Dann bin ich in den Zug
eingestiegen. Nach 10 Minuten ist der Kontrolleur
gekommen und er hat die Fahrkarten kontrolliert.
Gegen 12 Uhr hatte ich Hunger und ich bin also in
den Speisewagen gegangen. Dort habe ich eine
Bratwurst gegessen und eine Cola getrunken.
Dann bin ich ins Abteil zurückgegangen. Im Abteil
habe ich Zeitung gelesen und mit anderen Leuten
gesprochen. Um 14.40 bin ich pünktlich in Frankfurt
angekommen.
22
Herr Beller ist 1961 in Frankfurt geboren. Mit 6
Jahren, und zwar im Jahr 1967, hat er sein erstes
Fahrrad bekommen. 1970 hat er Urlaub mit seiner
Familie in Italien gemacht. 1980 hat er das Abitur
gemacht. 1981 ist er nach Stuttgart gezogen und
hat dort Biologie studiert. Im Jahr 1982 hat er sein
erstes Auto gekauft. 1985 har er Sylvia kennen
gelernt. 1988 hat er zu arbeiten begonnen. 1989
hat er Sylvia geheiratet und drei Jahre später ist
er Vater geworden. 1996 hat er seine eigene Firma
gegründet. Im Jahre 2003 hat er ein neues Haus
gekauft.
23
Ich bin nach Hause zurückgekommen. Niemand ist
da gewesen. Ich habe den Fernseher eingeschaltet
und ferngesehen. Dann habe ich meine Freundin
Karin angerufen: Wir haben lange am Telefon
gesprochen. Dann habe ich Hunger gehabt, ich
bin in die Küche gegangen, habe den Kühlschrank
aufgemacht und etwas zum Essen genommen.
Um 17 Uhr ist meine Mutter von der Arbeit
zurückgekommen. Sie hat meine Hausaufgaben
kontrolliert und mich in Geschichte abgefragt. Ich
habe auf alle Fragen geantwortet. Dann hat meine
Mutter das Abendessen vorbereitet. Nach dem
Essen bin ich in die Musikschule gegangen und ich
bin bis 22 Uhr dort geblieben.
24
1. sind ... eingestürzt/Die Zwillingstürme sind am
11. September 2001 eingestürzt.
2. hat ... stattgefunden/Die Fußball-WM 2002 hat
in Süd-Korea und Japan stattgefunden.
3. hat ... verursacht/Die Flutkatastrophe hat viele
Schäden in Ostdeutschland verursacht.
4. ist ... gestorben/Prinzessin Diana ist 1998
gestorben.
5. hat ... geschrieben/Dante hat Die Göttliche
Komödie geschrieben.
6. ist ... gefahren/Die Klasse 4A ist nach
Hildesheim gefahren.
7. bist ... gewesen/Im Sommer 2003 bin ich in
Spanien gewesen.
8. hast ... gemacht/Ich habe für die Schule
gelernt.
9. bist ... gekommen/Ich habe den Bus verpasst.
25
Wann bist du mit deiner Klasse nach Deutschland
gefahren?
Wer hat die Fußball-WM gewonnen?
Hast du mit dem Schuldirektor gesprochen?
Was hast du den ganzen Tag gemacht?
Was ist am 11. September 2001 in New York
passiert?
Wann ist Albert Einstein geboren? Wo hat er
gelebt?
Ich bin in England gewesen und habe einen
Englischkurs besucht.
Ich habe meinen Geburtstag mit meinen
Freunden gefeiert.
Ich bin gestern den ganzen Tag zu Hause
geblieben und habe ferngesehen.
Mein Freund hat eine Party organisiert und er hat
mich eingeladen.
26
zaczynać (się), skręcać, oferować, prosić, zostawać,
łamać, przynosić, myśleć, mieć pozwolenie, jeść,
jeździć, upadać, znaleźć, latać, dawać, chodzić,
wygrywać, mieć, zatrzymywać (się), wisieć,
nazywać się, pomagać, znać, przychodzić, potrafić,
zostawiać, biegać, czytać, leżeć, lubić, musieć, brać,
radzić, jeździć konno, wołać, świecić, spać, bić,
pisać, pływać, widzieć, być, śpiewać, siedzieć, mieć
powinność, mówić, stać, umierać, nosić, spotykać,
pić, czynić, zapominać, stracić, myć, zostać,
wiedzieć, chcieć
2A
32
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
Lekti on 13
1
der Hals (die Hälse); das Bein, die Beine; der Arm,
die Arme; die Nase (die Nasen); der Mund (die
Münder); der Fuß, die Füße; die Hand, die Hände;
der Zahn, die Zähne; der Finger, die Finger; das
Auge, die Augen; der Bauch (die Bäuche); der
Rücken (die Rücken)
2
Kopf: denken/Mund: sprechen, singen/Nase:
riechen/Hände: anfassen, berühren, Volleyball
spielen/Füße: Fußball spielen, laufen/Ohren:
hören/Augen: sehen/Beine: laufen, spazieren
gehen/Finger: tippen
Mit dem Mund kann man sprechen und singen.
Mit der Nase kann man riechen. Mit den Händen
kann man anfassen, berühren, Volleyball spielen.
Mit den Füßen kann man laufen und Fußball
spielen. Mit den Ohren kann man hören. Mit den
Augen kann man sehen. Mit den Beinen kann man
laufen, spazieren gehen. Mit den Fingern kann
man tippen.
3
Nr.1 hat vier Hände, ein Bein, zwei Füße, drei Ohren
und keine Nase; Nr.2 hat drei Füße, zwei Hände, nur
einen Arm, keinen Mund und nur ein Auge. Nr.3
hat drei Beine, nur einen Arm, keine Nase, keinen
Mund und nur ein Ohr.
4
Przykładowe rozwiązanie:
Ich habe keine Nase. Ich kann nicht riechen./Ich
habe nur einen Arm. Ich kann nicht Volleyball
spielen./Ich habe nur ein Ohr. Ich kann nicht so
gut hören./Ich habe keine Augen. Ich kann nicht
sehen.
5
mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, Ihnen
6
Przykładowe rozwiązanie:
Wie geht’s Frau Schulz? Ihr geht es schlecht./Wie
geht’s dir? Mit geht es nicht so gut./Wie geht’s
Peter? Ihm geht es gut./Wie geht’s den Kindern?
Ihnen geht es sehr gut.
7
der Sekretärin, ihr/dem Direktor, ihm/den
Schülern, ihnen/dem Opa, ihm/der Oma, ihr/den
Kindern, ihnen/den Zwillingen, ihnen
8
Przykładowe rozwiązanie:
Wem tut der Kopf weh? Deinem Opa?/Wem tun die
Zähne weh? Deinen Eltern?/Wem tun die Ohren
weh? Deiner Schwester?/Wem tut der Bauch weh?
Deinem Bruder?
9
2. Ihm tut der Hals weh.
3. Ihr tut der Kopf weh.
4. Ihr tut der Körper weh.
5. Ihnen tut die Nase weh.
6. Mir tut der Bauch weh.
10
1. Mir tut der Kopf weh. Ich kann nicht lernen.
2. Markus tut der Hals weh. Er kann nicht singen.
3. Mein Fuß tut weh. Ich kann nicht Fußball
spielen.
4. Dem Opa tun die Zähne weh. Er kann nicht
essen.
5. Eva tun die Augen weh. Sie kann nicht lesen.
6. Meine Hand tut weh. Ich kann nicht schreiben.
11
Przykładowe rozwiązanie:
2. Seit vorgestern geht es mir nicht so gut.
3. Seit zwei Tagen habe ich Fieber.
4. Seit einer Woche habe ich Kopfschmerzen.
5. Seit einem Jahr bin ich Vegetarier.
6. Seit zwei Jahren esse ich kein Fleisch mehr.
7. Seit einem Monat gehe ich ins Fitnessstudio.
8. Seit zwei Monaten kenne ich Monika.
12
sollen: ich soll, du sollst, er, sie, es soll,
wir sollen, ihr sollt, sie, Sie sollen
13
1. soll, sollst 2. sollen, sollt 3. soll, soll 4. soll,
soll 5. soll, sollst 6. soll, soll 7. soll, soll 8. sollen,
sollen
14
Kauf! Kauft! Kaufen Sie!/Mach! Macht! Machen
Sie!/Geh! Geht! Gehen Sie!/Besuch! Besucht!
Besuchen Sie!/Trink! Trinkt! Trinken Sie!/Arbeite!
Arbeitet! Arbeiten Sie!/Antworte! Antwortet!
Antworten Sie!/Finde! Findet! Finden Sie!/Fahr!
Fahrt! Fahren Sie!/Schlaf! Schlaft! Schlafen Sie!/
Nimm! Nehmt! Nehmen Sie!/Iss! Esst! Essen Sie!/
Ruf an! Ruft an! Rufen Sie an!/Hör auf! Hört auf!
Hören Sie auf!/Sei! Seid! Seien Sie!/Hab! Habt!
Haben Sie!
15
2. Ja, ruf den Arzt an! Ja, rufen Sie den Arzt an!
3. Ja, bleib zu Hause! Ja, bleiben Sie zu Hause!
4. Ja, geh schlafen! Ja, gehen Sie schlafen!
5. Ja, trink Tee! Ja, trinken Sie Tee!
6. Ja, iss viel Obst! Ja, essen Sie viel Obst!
7. Ja, treib Sport! Ja, treiben Sie Sport!
8. Ja, sei fleißiger! Ja, seien Sie fleißiger!
16
2. Ruf den Arzt an!
3. Hol die Kinder ab!
4. Lade Eva ein!
5. Sprich langsam!
6. Komm um 17 Uhr!
7. Sei um 20 Uhr zu Hause!
17
2. Trinkt doch etwas!
3. Arbeite doch weniger!
4. Nehmt doch das Taxi!
5. Hör doch auf zu lernen!
6. Kauf doch ihr ein Geschenk!
7. Mach doch eine Diät!
8. Hör doch auf zu rauchen!
9. Kommt doch nicht zu spät zurück!
10. Lerne doch mehr!
18
Przykładowe rozwiązanie:
1. Schenk ihr eine CD!
2. Lies ein Buch!
3. Ruf Peter an!
4. Lade Anna ein!
5. Sprich mit dem Direktor!
6. Geh zu Professor Meier!
7. Fahr zum Bahnhof!
19
Biernik: mich, dich, sich, uns, euch, sich
Celownik: mir, dir, sich, uns, euch, sich
20
2. sich 3. dir 4. mir 5. mich 6. dir 7. dir 8. uns
9. dich
21
1. mich 2. mir 3. mir 4. mich, mich 5. mir
6. mir, mich, mir 7. mich, mir 8. mich 9. mich
22
Przykładowe rozwiązanie:
am Morgen: das Gesicht, den Hals, die Ohren, die
Zähne/Vor dem Essen: die Hände/Nach dem Essen:
die Zähne, die Hände/Am Abend: die Zähne, die
Füße ...
Am Morgen wasche ich mir das Gesicht, den Hals,
die Ohren und die Zähne. Vor dem Essen wasche
ich mir die Hände. Nach dem Essen wasche ich mir
die Zähne und die Hände. Am Abend wasche ich
mir die Zähne, die Füße ...
23
1. Ich entspanne mich vor dem Fernseher.
2. Er schaut sich den Film im Fernsehen an.
3. Wir wollen uns ein neues Auto kaufen.
4. Ich ziehe mir die Jeans von meinem Bruder
an.
5. Wir treffen uns um 20 Uhr vor der Disko.
6. Er steht auf, rasiert sich und dann duscht er
sich.
7. Herr Schulz fühlt sich heute nicht sehr wohl.
8. Ich nehme mir Zeit und lese ein Buch.
24
5, 7, 1, 8, 2, 3, 10, 12, 4, 6, 9, 11
Kopfschmerzen, der Körper, Fieber, untersucht,
Bronchitis, im Bett bleiben, Antibiotika
Transkrypcja:
° Guten Tag, Herr Doktor.
l Ach, guten Tag, Herr Beckmann. Bitte nehmen
Sie Platz. Was kann ich für Sie tun?
° Herr Doktor, ich glaube, ich bin krank: Ich
habe Kopfschmerzen, mir tut der Körper weh,
ich habe Husten ...
l Haben Sie Fieber?
° Ja, seit gestern habe ich auch etwas Fieber, so
37,5°.
l Tja ... mal sehen ... ich muss Sie untersuchen,
bitte ...
° Soll ich das Hemd ausziehen?
l Ja, bitte ... also, tief einatmen ... Luft anhalten
... ausatmen. Und jetzt husten ...
° Na, Herr Doktor, was ist mit mir los? Muss ich
ins Krankenhaus?
l Aber nein, Herr Beckmann, das ist nur eine
leichte Bronchitis.
° Bronchitis?? Und was soll ich tun?
l Bleiben Sie ein paar Tage im Bett und
nehmen Sie diese Medikamente ein. Hier ist
das Rezept ...
25
Przykładowe rozwiązanie:
1. Was tut dir weh?
2. Tut dir der Bauch weh?
3. Seit wann bist du krank?
4. Wie geht’s deinem Bruder?
5. Wie geht’s deiner Mutter?
6. Ich habe Schnupfen.
7. Hilft Aspirin gegen Kopfschmerzen?
8. Was tust du für deine Gesundheit?
9. Soll ich Sport treiben?
10. Bist du Vegetarier?
26
Wie geht’s deiner Schwester?
Ist sie immer noch krank?
Wie soll ich das Arzneimittel nehmen?
Was tust du für deine Gesundheit? Und was soll
ich tun?
Ich fühle mich heute nicht sehr wohl, ich habe
Halsschmerzen und ich kann nicht sprechen.
Seit einer Woche habe ich Fieber, ich gehe zum
Arzt.
Ich will abnehmen.
Mein Vater soll nicht so viel rauchen, er soll sich
mehr bewegen.
Ich treibe regelmäßig Sport und ich ernähre mich
gesund.
Ich bin Nicht-Raucher(in).
2A
33
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
Lekti on 14
1
1. die Bank 2. die Tankstelle 3. der Baum 4.
der Krankenwagen 5. die Telefonzelle 6. die
Trage 7. der Helikopter 8. der Sanitäter 9. die
Polizistin 10. der Radfahrer 11. der Radweg 12.
das Werbeplakat 13. der Hund 14. das Warnschild
15. das Polizeiauto
2
jechać, ist gefahren/Das Auto ist zu schnell
gefahren.
widzieć, hat gesehen/Der Autofahrer hat den
Hund nicht gesehen.
hamować, hat gebremst/Der Autofahrer hat im
letzten Moment gebremst.
padać, hat geregnet/Die Straße war glatt, weil es
geregnet hatte.
wpaść, ist geraten/Das Auto ist ins Schleudern
geraten.
przejechać, hat überfahren/Das Auto hat den
Hund überfahren.
wpaść, ist gerast/Das Auto ist gegen einen Baum
gerast.
zauważyć, hat bemerkt/Eine Frau hat den Unfall
bemerkt.
zadzwonić, hat angerufen/Die Frau hat sofort die
Polizei angerufen.
przyjechać, ist angekommen/Nach wenigen
Minuten ist der Krankenwagen angekommen.
wyciągnąć, hat rausgeholt/Die Sanitäter haben
den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt.
kłaść, hat gelegt/Die Sanitäter haben den
Autofahrer auf den Boden gelegt.
zamykać, hat gesperrt/Die Polizei hat die Straße
gesperrt.
3
in, auf, an, über, unter, zwischen, vor, hinter, neben
4
Klaus sitzt im Auto./Klaus steht zwischen den
Autos./Klaus liegt unter dem Baum./Klaus steht
hinter dem Baum./Klaus liegt unter dem Tisch./
Klaus sitzt am Tisch./Klaus steht neben dem Auto./
Klaus steht vor dem Auto./Klaus sitzt auf der
Bank.
5
Sabine sitzt zwischen Timo und Tobias. Hinter ihr
sitzt Daniel. Vor ihr sitzt Silke.
Katrin sitzt zwischen Tobias und dem Fenster.
Hinter ihr sitzt Stefan. Vor ihr sitzt Eva.
Bernd sitzt zwischen der Tür und Peter. Hinter
ihm sitzt Max. Vor ihm sitzt niemand.
Tina sitzt zwischen Florian und der Wand. Hinter
ihr sitzt Eva. Vor ihr steht die Tafel.
Peter sitzt zwischen Bernd und Florian. Hinter
ihm sitzt Silke. Vor ihm sitzt der Lehrer.
6
Auf dem Teppich steht der Tisch. Auf dem Tisch
steht die Vase. In der Vase steht die Blume. Auf
der Blume sitzt die Biene.
Auf der Bank sitzt der Mann. Neben dem Mann
sitzt der Hund. Neben dem Hund sitzt die Katze.
Neben der Katze sitzt die Maus.
Vor dem Restaurant steht das Auto. In dem Auto
sitzt der Mann. Auf dem Auto steht das Fahrrad.
Auf dem Fahrrad sitzt das Kind.
Auf dem Tisch liegen die Bücher. Auf den Büchern
liegen die Hefte. Auf den Heften liegen die CDs.
Auf den CDs liegen die Bleistifte.
7
Przykładowe rozwiązanie:
Der Vater sitzt im Sessel und liest Zeitung. Neben
dem Sessel steht der Fernseher. Die Mutter steht
am Fenster. Der Sohn liegt auf dem Sofa und liest
ein Buch. Seine Schuhe liegen unter dem Sofa. Der
Hund liegt auf dem Teppich. Die Tochter sitzt auf
dem Teppich. Das Bild hängt an der Wand über
dem Sofa. Die Blume steht in der Ecke vor dem
Fenster.
8
Przykładowe rozwiązanie:
Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage.
Die Polizisten stellen sich auf die Straße. Der alte
Mann setzt sich an den Tisch. Das Kind legt den
Hund auf die Bank. Die Frau hängt die Gedenktafel
an den Baum. Der Radfahrer stellt das Fahrrad an
den Baum.
9
auf den Tisch, unter das Bett, in den Kühlschrank,
auf den Balkon/auf den Fernseher, hinter den
Schrank, auf das Regal, zwischen die Stühle/
auf den Stuhl, unter den Tisch, vor das Café-
Restaurant, auf die Straße/auf die Toilette, in das
Schlafzimmer, über den Computer, unter das Bett
10
Przykładowe rozwiązanie:
Ich stelle den Schreibtisch vor das Fenster. Ich
stelle den PC auf den Schreibtisch. Ich stelle den
Fernseher vor das Bett. Ich lege den Teppich unter
den Schreibtisch.
11
2. Stell es ins Schlafzimmer!
3. Leg ihn ins Wohnzimmer!
4. Stell sie in den Abstellraum!
5. Häng es ins Wohnzimmer!
6. Stell ihn in die Küche!
7. Stell ihn in den Abstellraum!
12
2. Ich habe eine Stehlampe gekauft. Und wohin
hast du sie gestellt? Hinter das Sofa.
3. Ich habe einen Fernseher gekauft. Und wohin
hast du ihn gestellt? In das Regal.
4. Ich habe einen CD-Player gekauft. Und wohin
hast du ihn gestellt? Neben den Computer.
5. Ich habe einen Blumentopf gekauft. Und
wohin hast du ihn gestellt? Auf den Balkon.
6. Ich habe ein Regal gekauft. Und wohin hast
du es gestellt? In den Keller.
13
1. liegt 2. steht 3. setzt 4. stellt 5. setzt 6. sitzt
7. liegt 8. legt 9. steht 10. stellt
14
3. Unmöglich. Ich habe sie in den Kühlschrank
gestellt. 4. Unmöglich. Ich habe sie auf das Sofa
gelegt. 5. Unmöglich. Ich habe es neben das
Telefon gelegt. 6. Unmöglich. Ich habe sie in die
Vase gestellt. 7. Unmöglich. Ich habe sie auf den
Tisch gestellt. 8. Unmöglich. Ich habe ihn in den
Kofferraum gestellt. 9. Unmöglich. Ich habe es
über das Sofa gehängt.
15
Wohin soll ich das Fahrrad stellen? - Stell es
auf das Dach!/Wohin soll ich die Reisetasche
legen? - Leg sie auf den Rücksitz!/Wohin soll
ich den kleinen Jakob setzen? - Setz ihn in
den Kindersitz!/Wohin soll ich den Korb mit
den Brötchen stellen? - Stell ihn neben die
Reisetasche!/Wohin soll ich den Kinderwagen
stellen? - Stell ihn auf das Dach!
16
steht, steht, liegt, sitzt, steht, steht
17
1. auf dem 2. unter dem 3. an die, über den
4. über der 5. auf dem 6. zwischen das, das
7. vor dem 8. hinter dem 9. neben das 10. in den
18
1. Wo 2. Wohin 3. Wohin 4. Wo 5. Wo 6. Wo
7. Wo 8. Wohin
19
Ruhe (wo?): warten, bleiben, stehen, ankommen,
sitzen, sein, treffen, hängen
Bewegung (wohin?): gehen, fahren, bringen,
kommen, reisen, einsteigen, stellen, fliegen,
hängen, springen
20
Przykładowe rozwiązanie:
stehen: der Krankenwagen, vor dem Krankenhaus;
sitzen: der Mann, im Café;
hängen: die Gedenktafel, an dem Baum
legen: den Hund, auf die Bank
stellen: den Krankenwagen, an den Straßenrand
setzen: sich, an den Tisch
hängen: die Gedenktafel, an den Baum
21
1b; 2a: 3c
Transkrypcja:
° Karin, wo ist denn mein Handy?
l Dein Handy? Ach, ja, Mutti, ich habe soeben
telefoniert ... Ich glaube, ich habe es neben
den Fernseher gelegt.
° Tut mir Leid, Karin, aber hier neben dem
Fernseher ist es nicht.
l Dann schau mal in mein Zimmer. Es muss
neben meinem Computer liegen.
° Neben dem Computer ... mal sehen ... Nein
... hier ist es auch nicht ... Doch. Ich habe
es gefunden ... Aber weißt du, wo es war,
Karin? Auf dem Bett! ... Übrigens, Karin, du
hast gestern meine Schuhe angezogen, nicht
wahr? Wo sind sie denn?
l Deine Schuhe? Mmm ... die sind in meinem
Zimmer, unter dem Bett.
° Unter dem Bett? ... Nein, unter dem Bett sind
sie nicht.
l Dann sind sie unter dem Schrank. ... Und?
Gefunden?
° Ja, aber nicht unter, sondern auf dem Schrank!
l Auf dem Schrank? Und wer hat die Schuhe
auf den Schrank gestellt?
° Woher soll ich das wissen, Karin! Aber du bist
immer so unordentlich ...
o Ja, Mutti hat Recht. Wo sind denn meine CDs?
Du hast sie gestern genommen, oder? Und ich
finde sie nicht mehr.
l Keine Panik, Tobias! Sie liegen in meinem
Zimmer, und zwar auf dem Schreibtisch,
neben dem Computer.
o Nein, hier auf dem Schreibtisch sind sie nicht.
Verdammt, Karin, wo sind denn meine CDs?
l Dann schau mal ins Bücherregal. Sie liegen
vielleicht neben den Büchern.
o Neben den Büchern ... o.k., schon gut, ich habe
sie gefunden. Aber, Karin, warum lässt du alles
überall liegen? Kannst du nicht ordentlicher
sein?!?
22
die Warnblinkanlage/światła awaryjne/Die
Freundinnen schalten die Warnblinkanlage ein.
aussteigen/wysiadać/Die Freundinnen steigen aus
dem Auto aus.
die Überholspur/pas do wyprzedzania/Sie lassen
das defekte Auto auf der Überholspur stehen.
rasen/wpadać/Ein BMW rast in das Auto.
überleben/przeżyć/Der BMW-Fahrer überlebt den
Unfall.
die Geschwindigkeit/szybkość/Er rast mit hoher
Geschwindigkeit in das Auto.
der Schrott/złom/Der Opel-Corsa ist nur Schrott.
23
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wo liegt der Autofahrer?
2. Wohin bringen die Sanitäter den Autofahrer?
3. Wo liegt der Hund?
4. Wo kreist der Helikopter?
5. Wohin setzt sich der alte Mann?
6. Wo sitzt der alte Mann?
7. Wohin hängt die Frau die Gedenktafel?
8. Wo steht der Krankenwagen?
9. Wo hängt das Werbeplakat?
10. Wohin soll ich das Telefonbuch legen?
2A
34
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
24
Wo und wann ist der Unfall passiert?
Wohin haben die Sanitäter den Verletzten gelegt?
Hat der Autofahrer im letzten Moment gebremst?
Wohin hast du das Telefonbuch gelegt?
Der Krankenwagen steht vor dem Krankenhaus.
Frau Schulz hat den Unfall bemerkt, ist zur
Telefonzelle gelaufen und hat die Polizei
angerufen.
Mein Handy liegt auf dem Schreibtisch neben
dem Computer.
Meine Katze schläft in meinem Zimmer unter
dem Bett.
Ich habe den Fernseher gekauft und ihn ins
Zimmer gestellt.
2A
35
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
Lekti on 15
1
Länder: Spanien, Griechenland, Italien
Städte: Berlin, Rom
Inseln: Sizilien, Rügen
Berge: Alpen, Dolomiten, Hohe Tatra,
Riesengebirge
Meere: Adria, Schwarzes Meer, Ostsee
Flüsse: Rhein, Donau
Seen: Bodensee, Gardasee
2
Ich fahre nach Rom, Sizilien, Spanien, Ibiza, Berlin./
Ich fahre ins Gebirge./Ich fahre in die Alpen, in die
Hohe Tatra, in die Türkei, in die USA./Ich fahre in
den Schwarzwald./Ich fahre ans Meer./Ich fahre
an den Gardasee./Ich fahre an die Adria, an die
Nordsee, an die Ostsee./Ich fahre aufs Land.
3
1. ans, an die, nach 2. ins, nach 3. an den, an die
4. nach, in die, nach 5. nach 6. an den, nach, nach,
an die, nach, in den 7. In die, nach
4
2. Wenn du viele Leute kennen lernen willst, dann
solltest du nach Rimini fahren.
3. Wenn du Natur pur suchst, dann solltest du an
die Ostsee fahren.
4. Wenn du eine Kulturreise machen willst, dann
solltest du nach Rom fahren.
5. Wenn du Deutsch lernen willst, dann solltest du
nach Deutschland oder nach Österreich oder in
die Schweiz fahren.
5
2. Herr Wickert sagt, dass er im Sommer immer
nach Rügen fährt.
3. Herr Wickert sagt, dass er mit seiner Frau an
die Côte d’Azur fahren möchte.
4. Herr Wickert sagt, dass er Italienisch lernen
möchte.
5. Herr Wickert sagt, dass er im Urlaub immer
sein Handy dabei hat.
6. Herr Wickert sagt, dass er letztes Jahr auf Ibiza
gewesen ist.
6
1. Ich weiß, dass Thomas und Beate in die Türkei
gefahren sind.
2. Ich habe gehört, dass Martina im Sommer an
den Bodensee fahren möchte.
3. Ich habe gehört, dass Christian nach Australien
geflogen ist.
4. Alle wissen, dass Frau Meier einen Kultururlaub
machen will.
5. Peter hat mir gesagt, dass Tina mit ihrem
Freund in den Urlaub gefahren ist.
6. Ich habe gelesen, dass ein Spanischkurs in
Barcelona nicht so teuer ist.
7
Steffi sagt, dass Langeweile im Feriendorf
„Miramar“ ein unbekanntes Wort war. Sie sagt,
dass sie nicht nur viel Sport getrieben hat,
sondern dass sie auch einen lateinamerikanischen
Tanzkurs besucht hat. ...
Florian sagt, dass er leider zu Hause geblieben
ist. Er sagt, dass er keinen Urlaub gemacht hat. Er
sagt, dass sein Vater im Büro viel zu tun hatte und
dass er außerdem für die Nachprüfung gelernt
hat. ...
Marek sagt, dass er in Malaga war und dass er
einen Spanischkurs besucht hat. Er sagt, dass
es ihm sehr gut gefallen hat. Er sagt, dass er
viele Leute kennen gelernt hat und dass er seine
Sprachkenntnisse verbessert hat. ...
8
1. im, im 2. im, im 3. am, am 4. am, am 5. am,
am 6. im, im
9
Przykładowe rozwiązanie:
Ich habe zwei Wochen in London verbracht. Ich
war mit meinen Freunden an der Ostsee. Ich bin
mit Markus in den USA gewesen. Ich habe meine
Ferien auf Kuba verbracht.
10
Przykładowe rozwiązanie:
Gebirge: Ski fahren, sich entspannen, wandern,
in der Sonne liegen
Ostsee: sich entspannen, Natur pur erleben,
baden, segeln
See: Rad fahren, in der Sonne liegen,
segeln, surfen
Rom: Museen besuchen, Italienisch lernen
11
2. Ich bin am Gardasee gewesen und habe einen
Surfkurs besucht.
3. Ich bin in der Schweiz gewesen und habe gute
Schokolade gegessen.
4. Ich bin in Deutschland gewesen und habe
Deutsch gelernt.
5. Ich bin in Paris gewesen und habe den
Eiffelturm gesehen.
6. Ich bin in den Alpen gewesen und bin Ski
gefahren.
12
Hast du deine Badehose dabei? Natürlich! Wenn
ich ans Meer fahre, habe ich immer meine
Badehose dabei.
Hast du dein Surfbrett dabei? Natürlich! Wenn
ich an den Gardasee fahre, habe ich immer mein
Surfbrett dabei.
Hast du deine Skier dabei? Natürlich! Wenn ich
nach St. Moritz fahre, habe ich immer meine Skier
dabei.
Hast du deine Wanderschuhe dabei? Natürlich!
Wenn ich ins Gebirge fahre, habe ich immer
meine Wanderschuhe dabei.
13
Die Sonne scheint. Es ist sonnig./Es regnet./Es ist
bewölkt./Es ist leicht bewölkt./Es ist neblig./Es
schneit.
14
der Schnee: Es schneit; der Wind: windig/Es ist
windig; der Nebel: neblig; die Sonne: sonnig/die
Sonne scheint; die Wolke: wolkig/bewölkt; die
Kälte: kalt; die Hitze: heiß
15
Transkrypcja:
Und nun das Wetter in Deutschland.
In Norddeutschland gibt es viele Wolken und
im Tagesverlauf kann es auch regnen. Die
Tagestemperaturen liegen zwischen 8 Grad auf
Rügen und 5 Grad in Hannover und Bremen.
Auch in Mitteldeutschland ist es überwiegend
meist bewölkt, es kann aber zu örtlichen
Auflockerungen kommen, so dass im Laufe des
Nachmittags zwischen Kassel und Frankfurt die
Sonne, wenn auch nur zeitweise, scheint. Es bleibt
aber kalt und die Temperaturen gehen bis auf 2
Grad zurück.
Am Vormittag fällt in Süddeutschland, vor allem
südlich von München, Schnee, der nachmittags in
Regen übergeht. Die Temperatur liegt zwischen +
2 in Nürnberg und Stuttgart, 0 Grad in München
und – 4 im Alpenbereich.
16
In Rom ist es leicht bewölkt. Die Temperatur liegt
zwischen 11 und 22 Grad.
In Oslo schneit es. Die Temperatur liegt zwischen
0 und 9 Grad.
In Warschau regnet es. Die Temperatur liegt
zwischen 5 und 9 Grad.
In Moskau ist es regnerisch. Die Temperatur liegt
zwischen 4 und 14 Grad.
In London ist es neblig. Die Temperatur liegt
zwischen 13 und 18 Grad.
In Madrid ist es sonnig. Die Temperatur liegt
zwischen 10 und 20 Grad.
In Paris ist es bewölkt. Die Temperatur liegt
zwischen 12 und 17 Grad.
17
die Sonne: die Sonnenbrille, die Mütze; der
Regen: der Regenschirm, wasserfeste Schuhe,
der Regenmantel; der Schnee: der Anorak,
wasserfeste Schuhe; der Wind: die Windjacke;
die Kälte: warme Kleidung; die Hitze: die
Sommerkleidung
18
Was braucht man, wenn die Sonne scheint? Wenn
die Sonne scheint, braucht man eine Sonnenbrille.
Was braucht man, wenn es schneit? Wenn es
schneit, braucht man einen Anorak.
Was braucht man, wenn es windig ist? Wenn es
windig ist, braucht man eine Windjacke.
Was braucht man, wenn es heiß ist? Wenn es heiß
ist, braucht man leichte Kleidung.
Was braucht man, wenn es kalt ist? Wenn es kalt
ist, braucht man warme Kleidung.
19
Eva sagt, dass sie an den Bodensee fährt, aber
nur wenn es nicht regnet.
Martin sagt, dass er ans Meer fährt, aber nur
wenn die Sonne scheint.
Die Meiers sagen, dass sie Urlaub machen, aber
nur wenn sie Geld haben.
Anja sagt, dass sie nach Amerika fliegt, aber nur
wenn Bernd mitkommt.
Meine Eltern sagen, dass ich nach London fahren
darf, aber nur wenn ich gute Noten in Englisch
bekomme.
Petra sagt, dass sie ans Meer fährt, aber nur
wenn das Wetter schön ist.
20
1A; 2E; 3-; 4D; 5-; 6B; 7F
21
Hans
Bischoff
Katja Wagner
Wohin? nach
Ägypten
nach England,
nach Oxford
Wann? im Juli im August
Mit wem? mit seiner
Frau
mit einer
Kollegin
Wie lange? 10 Tage, vom
12. bis zum
22. Juli
zwei Wochen
Was? 5 Tage
Kreuzfahrt,
in Kairo
die Sphinx
anschauen
Englisch-
kenntnisse
verbessern,
Intensivkurs
absolvieren
Transkrypcja:
° Herr Bischoff, wann machen Sie dieses Jahr
Urlaub?
l Im Juli.
° Und wohin fahren Sie? Wissen Sie das schon?
l Natürlich! Wir, d.h. meine Frau und ich, fahren
nach Ägypten und machen eine Kreuzfahrt
auf dem Nil.
° Das klingt sehr schön. Aber ... haben Sie
keine Angst? Man hört immer wieder von
Attentaten, Terrorakten ...
l Ach, ich nehme das ganz gelassen hin.
Attentate kann es überall geben, auch bei uns
in Deutschland, z.B. auf einem Campingplatz
oder in einer Großstadt wie Berlin oder
Frankfurt.
2A
36
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
° Sie haben gesagt, Sie fahren mit Ihrer Frau
in Urlaub. Und was machen Ihre Kinder? Sie
haben zwei Söhne, wenn ich mich richtig
erinnere.
l Genau, zwei Söhne, Norbert und Florian. Ach,
wissen Sie, die Zeit, als wir als Familie alle
zusammen Urlaub machten, ist leider vorbei.
Norbert ist 19 und Florian 17. Und in dem
Alter haben sie keine Lust mehr, mit uns zu
fahren.
° Ich verstehe ... Und wie lange bleiben Sie in
Ägypten?
l 10 Tage, vom 12. bis 22. Juli.
° 10 Tage auf einem Schiff ? Ist das nicht ein
bisschen zu ... langweilig?
l Die Kreuzfahrt dauert aber nur 5 Tage. Wir
verbringen dann die restlichen Tage in
Kairo. Wir wollen uns natürlich die Sphinx
anschauen ...
° Na, also, viel Spaß, Herr Bischoff.
l Danke.
° Frau Wagner, haben Sie schon Pläne für den
Sommer?
o Ja, ich fliege im August nach England.
° Nach England? Im August? Und wieso?
o Na ja, ich arbeite für eine amerikanische
Firma, meine Englischkenntnisse sind nicht so
gut. Deshalb will ich meinen Urlaub nutzen,
um einen Intensivkurs zu absolvieren.
° Und wohin fahren Sie genau?
o Nach Oxford, ich bleibe zwei Wochen da.
° Fahren Sie allein?
o Nein, eine andere Kollegin fährt mit.
° Sie machen also keinen Urlaub im
traditionellen Sinn, d.h. Sie fahren nicht ans
Meer, wie vielleicht die meisten Leute in
Ihrem Alter, sondern Sie „investieren“ Ihren
Urlaub in einen Sprachkurs. Aber darf ich Sie
fragen, wer das eigentlich bezahlt?
o Ich bezahle den Kurs, die Firma bezahlt den
Flug.
° Haben Sie schon eine solche Erfahrung
gemacht? Ich meine, haben Sie schon an
einer Sprachreise teilgenommen?
o Nein, ich habe noch keine Sprachreise
gemacht, aber als ich in der Schule war, habe
ich an einem Schüleraustausch mit einer
französischen Klasse teilgenommen. Ich war
10 Tage mit meinen Mitschülerinnen in der
Normandie.
° Also, Frau Wagner, ich wünsche Ihnen viel
Erfolg mit Ihrem Englischkurs. Und natürlich
auch viel Spaß!
o Danke.
22
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wohin fährst du in den Urlaub?
2. Fahren wir an die Adria?
3. Was nimmst du mit, wenn du ins Gebirge
fährst?
4. Weißt du, dass Petra in New York gewesen ist?
5. Wohin fährst du mit deinem Surfbrett?
6. Wie ist das Wetter im August?
7. Wie ist das Wetter in Tirol?
8. Hast du gehört, dass Anton nach Rom fährt?
9. Wo machst du Urlaub?
10. Was machen wir, wenn es regnet?
23
Wo warst du im Urlaub?
War Martina mit ihren Freunden in Deutschland?
Weißt du, dass unser Englischlehrer zwei Jahre in
England gelebt hat?
Wie war das Wetter in Madrid?
Was machen wir, wenn es morgen regnet?
Ich möchte in den Sommerferien mit meinen
Freunden ans Meer fahren.
Wenn ich nach England fahre, nehme ich immer
meinen Regenschirm und meinen Regenmantel
mit.
Wenn ich nach Zakopane ins Gebirge fahre,
regnet es ziemlich oft.
Ich finde, dass die Sommerferien in Spanien für
dich am besten sind.
1.
1B, 2C, 3C, 4C, 5A, 6C, 7B, 8B, 9A, 10C, 11B, 12A, 13C,
14C, 15B, 16A
2.
1.treibe/mache, 2.weil, 3.Spaß, 4.langweilig, 5.ins,
6.Mountainbike, 7.Stunde, 8.Zukunft, 9.Radprofi,
10.vorstellen
3.
1.Ich kann keine SMS schicken. Kannst du mir bitte
helfen? 2.Mutti, darf ich heute Abend ausgehen?
3.Roland ist behindert. Er muss immer einen Lift
benutzen. 4.Was ist am 11.September passiert?
5.Wann hat Monika Geburtstag? Am 25. Januar?
6.Was hast du letzte Woche/in der letzten Woche
gemacht? 7.Ich habe starke Halsschmerzen, seit
gestern habe ich Schnupfen und Husten. 8.Hör
auf zu rauchen! 9.Nimm Aspirin, das hilft gegen
Kopfschmerzen. 10.Wie ist der Unfall passiert?/Wie
ist es zu dem Unfall gekommen? 11.Wohin hat der
Radfahrer sein Fahrrad gestellt? 12.Das Auto ist
ins Schleudern geraten und ist gegen einen Baum
gerast. 13.Was nimmst du mit, wenn du ans Meer
fährst? 14.Wenn es morgen regnet, gehen wir in
den Jugendklub. 15.Ich glaube, dass die Freunde,
das Essen und das Wetter in den Sommerferien/im
Urlaub sehr wichtig sind.
4.
1R, 2R, 3F, 4R, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F
5.
1F, 2F, 3F, 4R, 5R, 6F, 7F, 8R
Transkrypcja:
° Hallo, Martina, Jörg am Apparat.
l Jörg? Warum rufst du mich um diese Zeit an?
Bist du schon im Büro?
° Nein, ich bin hier an der Bundesstraße in der
Nähe von Offenburg und ...
l ... du stehst im Stau, oder?
° Nein, Martina, es ist nämlich so, aber bleib
bitte ruhig und keine Panik.
l Keine Panik? Ich soll ruhig bleiben? Was soll
das denn, Jörg?
° Also, ich hatte einen Unfall.
l Einen Unfall? Ach du meine Güte! Bist du
verletzt?
° Nein, nein, nur ein paar Kratzer.
l Und wie ist das denn passiert?
° Ja, also, ich weiß nicht genau, wie das
eigentlich passieren konnte. Ich habe einfach
die Kontrolle über das Auto verloren, bin auf
die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem
Opel, der aus der anderen Richtung kam,
zusammengestoßen.
l Und der Fahrer von dem Opel?
° Der Notarztwagen ist schon hier. Sie bringen
ihn ins Krankenhaus.
l Ins Krankenhaus?
° Ja, er war nicht angeschnallt, der Idiot, und ist
mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe
geflogen.
l Mein Gott! Und wer soll Schuld haben?
° Uhm ... die Polizei meint, ich bin schuld. Sie
sagt, ich bin zu schnell gefahren und ...
Wi e wei t bi st du j etzt?
2A
37
Test Lektion 11
A.
1. muss 2. können 3. müssen 4. Kannst, kann 5.
Können 6. können 7. müssen.
B.
1. dürfen 2. darf, darfst 3. willst
4. musst 5. muss 6. darf 7. will
C.
● Karin, gehen wir ins Zentrum?
● Tut mir Leid, ich kann nicht.
● Warum nicht?
● Weil heute meine Freunde aus Berlin
kommen. Ich muss zu Hause bleiben und
das Essen vorbereiten.
● Kann dir deine Mutter nicht helfen?
● Meine Mutter kann mir nicht helfen, weil
sie nicht zu Hause ist.
● Ich kann dir aber helfen. Wir können
zusammen einkaufen gehen, ich kann den
Tisch decken ….
● Danke, du bist sehr nett. Treffen wir
uns also vor dem Supermarkt in der
Kaiserstraße.
D.
1. Wir wollen heute Nachmittag schwimmen
gehen.
2. Dürfen wir heute Abend in die Disco
gehen?
3. Ich kann heute nicht kommen, weil ich
lernen muss.
4. Du kannst sehr gut Deutsch sprechen.
E.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Weil ich keine Zeit habe.
2. Weil ich nach Berlin fahren will.
3. Weil ich fit bleiben will.
4. Weil ich schwimmen lernen will.
5. Weil ich nicht ausgehen darf.
F.
1. Kannst du mir dein Deutschbuch leihen?
Ich habe mein Buch in der Schule
vergessen.
2. Ich kann nicht schwimmen, aber ich will es
lernen.
3. Sie können mit dem 13.15-Uhr-Zug (mit
dem Zug um 13.15 Uhr) fahren. Sie müssen
nicht umsteigen und um 16.20 Uhr sind Sie
schon in Berlin.
4. Darf ich bitte dein Handy nehmen, Mutti?
Nein, du darfst nicht!
5. Marika kann nicht laufen. Sie muss im
Rollstuhl sitzen.
Test Lektion 12
A.
hat gesprochen; ist gefahren; hat gefeiert;
ist eingestürzt; hat organisiert; hat verlassen;
hat verloren; ist gewesen; hat gelernt; hat
bekommen
B.
Gestern war ich allein zu Hause und hatte
keine Lust zu lernen. Also habe ich meine
Freundin Karin angerufen und ihr von meinen
Problemen erzählt. Nach zehn Minuten ist
meine Schwester nach Hause gekommen. Ich
habe kurz mit ihr gesprochen. Dann habe ich
„Tschüs“ zu ihr gesagt und ich bin aus dem
Haus gegangen.
C.
Letztes Jahr bin ich in Deutschland gewesen.
Ich habe einen Deutschkurs besucht. Ich bin
nicht mit dem Zug gefahren, denn meine
Tante Maria hat mir das Flugticket bezahlt.
Ich bin also mit Lufthansa von Mailand nach
Berlin geflogen. Ich bin zwei Wochen in
Berlin geblieben. Dort habe ich nicht in einem
Studentenheim gewohnt, sondern bei einer
nette Familie. Ich habe viel gelernt, aber ich
habe auch viel Spaß gehabt und viele Leute
kennen gelernt.
D.
Przykładowe rozwiązanie:
Gestern bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Nach
dem Frühstück bin ich dann mit dem Bus zur
Schule gefahren. In der Schule war es sehr
langweilig. Am Nachmittag habe ich dann
für die Schule gelernt. Um 17 Uhr bin ich in
die Turnhalle gegangen und ich habe meine
Freundin getroffen. Nach dem Essen habe ich
ferngesehen.
E.
1. Im Sommer 2002 ist die Elbe über die
Ufer getreten und hat viele Städte
überschwemmt.
2. Bist du letztes Jahr in Deutschland
gewesen? Ja, ich bin zwei Wochen in
München gewesen.
3. Um wie viel Uhr bist du heute Morgen
aufgestanden? Ich habe bis 10 Uhr
geschlafen.
4. Wer ist im Jahr 2003 Formel-1-Weltmeister
geworden?
5. Ich habe meine Sommerferien in
Österreich verbracht. Unser Deutschlehrer
hat einen Deutschkurs in Wien organisiert.
Test Lektion 13
A.
der Arm; das Bein; der Mund; das Ohr; der
Fuß; der Kopf; der Bauch; die Hand; (die)
Kopfschmerzen; (die) Grippe; (der) Schnupfen;
(der) Husten
B.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Geh schlafen!
2. Trink einen Kamillentee!
3. Mach eine Schlankheitskur!
4. Treib Sport!
5. Iss ein Brötchen!
C.
1. mich 2. mich 3. dich 4. mir 5. uns 6. euch
D.
Przykładowe rozwiązanie:
Claudia ist sehr nervös. Sie kann in der Nacht
nicht schlafen. Sie versteht sich nicht mehr so
gut mit ihrem Freund Andreas. Sie raucht viel
und ist faul geworden. Sie braucht die Hilfe
Petras.
E.
● Steffi, wie geht’s?
● Mir geht es nicht besonders gut. Ich habe
oft Kopfschmerzen und in der Schule kann
ich mich nicht konzentrieren. Und ich habe
auch keinen Appetit.
● Du sollst weniger arbeiten und mehr Sport
treiben (Arbeite weniger und treibe mehr
Sport).
● Ich habe keine Zeit. Ich habe immer viel zu
tun.
● Warst du schon beim Arzt?
● Ich gehe heute zum Arzt. Ich habe um 16
Uhr einen Termin bei Doktor Riegel.
F.
1. Heute fühle ich mich nicht wohl. Ich habe
Kopfschmerzen und Fieber. Was soll ich
tun?
2. Nimm doch Aspirin. Geh dann zum Arzt
und lass dich untersuchen.
3. Anna ist nervös, sie schläft wenig in der
Nacht. Im Büro ist sie müde und kann
nicht arbeiten.
4. Ich habe aufgehört zu rauchen, trinke kein
Bier mehr, esse viel Obst und Gemüse und
treibe Sport.
5. Morgens stehe ich auf, ich wasche mich,
ziehe mich an, frühstücke und dann putze
ich mir die Zähne.
Test Lektion 14
A.
der Krankenwagen; der Sanitäter; der
Helikopter; die Tankstelle; die Trage; das
Schild; die Bank; das Werbeplakat; der
Radweg; der Stau
B.
1. liegt unter dem
2. kreist über dem
3. steht vor der
4. legt … auf die
5. setzt sich auf die, neben den
6. stellt … an den
7. steht an dem (am).
C.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Es liegt auf dem Schreibtisch, neben dem
Computer.
2. Er sitzt auf der Bank.
3. Häng es an die Wand, über das Bett.
4. Ich lege ihn auf das Bett.
5. Ich habe sie unter den Schrank gestellt.
6. Er steht an der Tafel.
D.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wo liegt der Autofahrer?
2. Wohin bringen die Sanitäter den
Autofahrer?
3. Wo hängt die Gedenktafel?
4. Wohin stellt der Radfahrer das Fahrrad?
5. Wohin legt das Kind den toten Hund?
E.
Der Autofahrer ist zu schnell gefahren. Er
hat den Hund nicht gesehen und hat erst
im letzten Moment gebremst. Das Auto ist
ins Schleudern geraten. Es ist dann gegen
einen Baum gerast. Eine Frau hat den Unfall
gesehen und sofort die Polizei angerufen.
F.
1. Wo ist mein Handy? Wohin hast du es
gelegt?
2. Der Polizist sitzt im Auto und telefoniert
mit seiner Frau.
3. Hast du Cäsar, unseren Hund, gesehen? Ja,
er sitzt unter dem Baum.
4. Wohin soll ich deinen Computer stellen?
Stell ihn auf den Boden, neben das
Bücherregal.
Test Lektion 15
A.
1. ans, ins 2. In, in der 3. Im 4. nach, in 5. an
den, Am 6. im, an die 7. am
K
L
U
C
Z

D
O

T
E
S
T
Ó
W
2A
38
B.
Herr Steiner sagt, dass er Urlaub in Italien
machen möchte. Er sagt, dass das Wetter in
Italien immer schön ist. Er findet, dass die
Leute nett sind und dass man in Italien gut
isst. Er sagt, dass seine Frau schon mehrmals
in Italien gewesen ist und dass sie also Urlaub
in Marokko machen will. Er meint aber, dass
ein Urlaub in Marokko sehr teuer ist. Er sagt,
dass sie dieses Jahr vielleicht keinen Urlaub
machen.
C.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wenn das Wetter morgen schlecht ist,
mache ich keine Wanderung.
2. Wenn ich an die Adria fahre, nehme ich
meine Badehose mit.
3. Wenn ich auf dem Markt bin, kaufe ich
Obst und Gemüse.
4. Wenn es regnet, braucht man einen
Regenschirm.
D.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wohin fährst du im Sommer?
2. Weißt du, dass Peters Mutter gestorben
ist?
3. Was machst du, wenn es regnet?
4. Was nimmst du mit, wenn du nach
Deutschland fährst?
5. Wie ist das Wetter heute?
E.
Ich möchte mit meinen Freunden an die Adria
fahren, z.B. nach Rimini. An der Adria kann
man viele Leute kennen lernen. Dort ist das
Wetter immer schön. Und wenn es regnet,
gibt es so viele Lokale und Spielotheken. Aber
leider wollen meine Eltern nicht, dass ich mit
meiner Clique nach Rimini fahre.
F.
1. Wohin fährst du nächsten Sommer?
Nächsten Sommer mache ich keinen
Urlaub. Ich bleibe zu Hause.
2. Wenn ich mich entspannen will, fahre ich
nach Bichelbach. Im Gebirge kann man
sich entspannen.
3. Wenn ich ins Gebirge fahre, nehme ich
immer meinen Anorak mit.
4. Hast du gehört, dass Max in Rom gewesen
ist?
5. Wie ist das Wetter heute? Es ist kalt und es
regnet.
K
L
U
C
Z

D
O

T
E
S
T
Ó
W
2A
39
K
L
U
C
Z

D
O

A
B
S
C
H
L
U
S
S
T
E
S
T
A.
1B; 2I; 3A; 4G; 5M; 6F; 7E; 8J; 9P; 10L; 11K; 12N
B.
1. In meiner Freizeit surfe ich im Internet.
2. Ist das Tinas Handy? Ja, das ist ihr Handy.
3. Wem gehören die Bücher hier? Dir?
4. Kannst du mir bitte deinen Tennisschläger
leihen?
5. Ich will eine gute Note bekommen, also
muss ich mehr lernen.
6. Ich komme nicht, weil ich keine Lust habe.
7. Heute Abend darf/kann ich mit meinen
Freunden nicht ausgehen.
8. Was ist am 11. September 2001 passiert?
9. Hast du den Computer repariert?
C.
1R; 2F; 3F; 4WN; 5F
D.
1R; 2F; 3F; 4R; 5F; 6F; 7F; 8R; 9F
Transkrypcja:
Werbespot
Wollen Sie sich entspannen? Sie Suchen Spaß,
Erholung, Relax? Oder Sie suchen einfach
einen Partner, mit dem Sie Tennis oder Squash
spielen können. Oder Sie möchten vielleicht in
einer Volleyballmannschaft mitspielen. Dann
kommen Sie einfach zu uns in den Sportclub
Topfit! Mehr als eine normale Turnhalle, mehr
als ein gut eingerichtetes Sportzentrum.
Hier finden Sie ein freundliches Klima, ein
lockeres Ambiente und nette Leute. Also, nicht
nur ein Treffpunkt für Sportbegeisterte und
Körperbewusste. Worauf warten Sie noch?
Sportclub Topfit, Taunusstraße 36.
Tel.: 82 63 719.
Natürlich finden Sie uns auch im Netz unter
www.topfit.de
Nachrichten im Radio
Rom: Einen Tag nach dem größten Blackout
in der Geschichte Italiens normalisiert sich
allmählich die Situation. Der Stromausfall, der
gestern das ganze Land lahm gelegt hat, hat
für Industrie und Handel Schäden in Höhe von
100 Millionen Euro verursacht. Drei Menschen
sind in Folge des Stromausfalls gestorben.
In Apulien sind zwei ältere Frauen in der
Dunkelheit tödlich gestürzt, eine weitere hat
sich verbrannt, nachdem sich ihr Kleid an
einer Kerze entzündet hatte.
Zugansage
Achtung, Gleis 5, Zug aus Stuttgart fährt
ein. Der Zug fährt dann um 10.27 Uhr nach
Frankfurt weiter, und zwar über Heilbronn,
Mannheim, Darmstadt. ICE 722 nach München
steht abfahrbereit auf Gleis 7. Ich wiederhole:
ICE nach München fährt in wenigen Minuten
von Gleis 7 ab. Regionalzug nach Augsburg
fährt um 10.42 von Gleis 2 ab. Regionalexpress
von Stuttgart nach Konstanz hat wegen
technischer Probleme voraussichtlich 20
Minuten Verspätung.
Abschl usstest

2A
Wprowadzenie T R E Ś Í C I
Lektion 11 – Kannst du mir bitte helfen? Lektion 12 – So hat das neue Jahrtausend begonnen Lektion 13 – Was tust du für deine Gesundheit? Lektion 14 – Ein Unfall Lektion 15 – Urlaubspläne: Meer und mehr... (ABI)Fertigkeitstraining

3
4 6 8 10 12 14

Uwagi metodyczne

S P I S

Testy

16
17 19 21 23 25

Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15 Test podsumowujący Abschlusstest

Klucze

Klucz do części ćwiczeniowej Klucz do testów Klucz do testu podsumowującego Abschlusstest

29 37 39 

2A
W P R O W A D Z E N I E

Wprowadzenie

Direkt jest kursem języka niemieckiego dla uczniów szkół średnich rozpoczynających naukę języka. Przy 2–3 godzinach
tygodniowo możliwa jest realizacja treści podstawy programowej w wariancie B lub C. Cały kurs składa się z sześciu części, na każdy semestr nauki przypada jedna część. Podział ten umożliwia w przypadku grup o różnej biografii językowej dopasowanie tomu podręcznika do poziomu klasy i realizowanie kursu także z grupami kontynuującymi naukę języka. Kurs uwzględnia doświadczenia nowej matury, a pełna realizacja zawartych w nim zagadnień maturalnych zapewnia przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym bez konieczności korzystania z materiałów dodatkowych. Realizacja całego kursu pozwala osiągnąć wiedzę i umiejętności opisane na poziomach A1, A2 i B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Budowa kursu
Każdy tom kursu składa się z 5 rozdziałów. Każdy rozdział otwiera strona wprowadzająca, która zawiera informacje o celach, jakie uczeń powinien osiągnąć po zrealizowaniu całego rozdziału. Strona ta informuje także o realizowanych w rozdziale zagadnieniach z danego zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminie maturalnym oraz o typach zadań maturalnych, jakie uczeń pozna i przećwiczy w danej jednostce. Tematyka podręcznika odnosi się do aktualnych realiów życia młodzieży, a wsparta atrakcyjną szatą graficzną oraz bogatym zbiorem ćwiczeń doskonalących wszystkie sprawności językowe motywuje do nauki języka niemieckiego. Każdy rozdział poświęcony jest innemu aspektowi życia codziennego i składa się z trzech podrozdziałów, zawierających starannie dobrane ćwiczenia o różnej formie socjalnej aktywizujące ucznia do pracy. Znaki graficzne odsyłają do odpowiednich zadań w części ćwiczeniowej, które mogą być rozwiązywane na lekcji lub w domu w ramach zadania domowego. Wyodrębnione graficznie za pomocą małych tabelek elementy (ABI) to przykłady zadań maturalnych, które już od pierwszych lekcji zapoznają ucznia z ich typami i specyfiką. Ostatnie ćwiczenie w każdym rozdziale poświęcone jest doskonaleniu poprawnej wymowy. Uczeń może również samodzielnie wykonywać ćwiczenia fonetyczne oraz rozwijać umiejętność rozumienia ze słuchu, ponieważ do podręcznika dołączona jest płyta CD z nagraniami wszystkich ćwiczeń odpowiednio oznaczonych w podręczniku. Elementem zamykającym każdy rozdział jest Blitz-Grammatik. To podsumowanie zagadnień gramatycznych danego rozdziału z komentarzem w języku polskim ułatwia zrozumienie i utrwalenie gramatyki. Według z zasad autonomii ucznia takie zestawienie wspiera jego samodzielność i pozwala na przyswojenie nowych zagadnień zgodnie z indywidualnym tempem pracy. Koncepcja podręcznika opiera się na doświadczeniach nowej matury, każdy rozdział przypomina o przygotowaniu do egzaminu przykładami zadań oraz zagadnieniami z zakresu tematycznego. Na końcu każdego tomu znajduje się (ABI)Fertigkeitstraining, trening sprawności językowych, który pozwala na zdiagnozowanie postępów uczniów i określenie stopnia przygotowania do egzaminu maturalnego. Twoje portfolio maturalne umożliwia uczniowi prowadzenie dokumentacji realizacji zadań maturalnych i bieżącą kontrolę tych zadań, które sprawiają mu trudności. Wypełniony schemat portfolio informuje ucznia o jego umiejętnościach i uświadamia, które zadanie wymaga jeszcze dodatkowego wysiłku. Samoocenie służy także test Wie weit bist du jetzt?, który zamieszczony jest na końcu części ćwiczeniowej każdego tomu i sprawdza stopień opanowania materiału realizowanego w danym tomie. Podręcznik dla nauczyciela do tomu Direkt 2A zawiera uwagi metodyczne do każdego rozdziału z podręcznika wraz z kluczem do zadań w podręczniku oraz transkrypcją nagrań. W osobnej części: Testy zebrano przykłady sprawdzianów do wykorzystania po zrealizowaniu każdego rozdziału z podręcznika oraz test podsumowujący: Abschlusstest przeznaczony do przeprowadzenia po zakończeniu pracy z tym tomem podręcznika. W krótkim komentarzu do tej części podano także proponowaną skalę ocen. W rozdziale: Klucze znaleźć można rozwiązania zadań z części ćwiczeniowej, testów i testu podsumowującego. Tutaj też znajduje się transkrypcja nagrań wykorzystanych w ćwiczeniach i testach. 

Uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają tekst. To zadanie służy powtórzeniu struktur z poprzedniego ćwiczenia. na jaki pozwala ich kompetencja językowa. Warto zwrócić uwagę na różne znaczenia czasownika können: umiejętność (Ich kann diese Übung nicht machen) i prośba (Kannst du mir bitte helfen?).25 Uhr fahren. To zadanie jest kolejnym przykładem zastosowania w nowym kontekście czasownika modalnego können. lese ein Buch oder sehe fern. Uczniowie tworzą dialogi w parach. Boris Tennis Claudia Sie treibt keinen Sport. w trakcie rozmów sterowanych. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-6 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). M E T O D Y C Z N E Gramatyka Faza 2 (ćwiczenia 8-11) 8. du kannst sehr gut Tennis spielen. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-15 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). ABI 33 Schreiben – jest to pierwsze z ćwiczeń przygotowujących do części pisemnej egzaminu maturalnego. Warum? Er will Profispieler werden. 7. 5. Also. Zadanie to służy również powtórzeniu nazw dni tygodnia i sposobów informowania o godzinie. Uczniowie przyglądają się fotografii i komentują ją. i 2. Początkowo uczniowie wykonują to zadanie ustnie. Gabi? l Ja.2A Sytuacja Le k t i o n 1 1 – K a n n s t d u m i r b i tt e h e l f e n ? Sygnalizowanie trudności w typowych sytuacjach dnia codziennego. W razie potrzeby nauczyciel może zadać kilka pytań: Was braucht Klaus? Wem gehört das Fahrrad?. Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładu i wyjaśnienie zebranego słownictwa. Rozwiązanie: (1) Ich muss morgen Nachmittag nach München fahren. Ich bin faul. Nauczyciel dba o poprawne wykonanie ćwiczenia. 10. Ich möchte nämlich Profispieler werden. Na poziomie podstawowym zdający powinien wykazać się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych.10 Uhr in München. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na zastosowanie czasownika dürfen w zdaniach z przeczeniem nicht (w celu sformułowania zakazu). Tennis. Uczniowie przyglądają się rysunkowi. U W A G I Rozwiązanie: Name Sportart Gabi Schwimmen. Powtarzając zdanie wypowiadane przez mamę Patricka. 4. Claudia. następnie zapisują rozwiązania w zeszycie. Rozmowa sterowana jest jednym z elementów części ustnej egzaminu. wollen.25 Uhr.46 Uhr fahren. itp. Inlineskaten Sie will fit und gesund bleiben. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenie 7 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). 9. Po krótkim omówieniu sytuacji przedstawionej na rysunku uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają usłyszane partie dialogu. Jednocześnie uczniowie mają możliwość powtórzenia konstrukcji z przyimkiem zu stosowanej dla wyrażenia ruchu w kierunku osoby (Ich muss zu Franziska fahren). Können Sie mir ein paar Züge nennen? (2) Sie können um 13. 5B. 11A. Sie liest ein Buch oder sieht fern. kein Beruf. 6. ° Wieso denn? n Tennisspielen ist für sie nur ein Hobby. 11B. Uczniowie przyglądają się fotografii i komentują ją. ich gehe regelmäßig schwimmen. überhaupt nicht. na jaki pozwala ich kompetencja językowa. Faza 3 (ćwiczenia 12-14) 12. Po wspólnym przeczytaniu przykładu praca kontynuowana jest w parach pod nadzorem nauczyciela. spiele Tennis und ich mag inlineskaten! ° Warum treibst du so viel Sport? l Ich will unbedingt fit und gesund bleiben. 3. bitte. Utrwalenie użycia czasownika dürfen w 1. Uświadamia ono uczniom sposób formułowania wymaganych na egzaminie informacji np. Podobnie jak w ćwiczeniu 1 uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają tekst. Transkrypcja: ° Treibst du Sport. Najpierw przy otwartym. Problemy osób niepełnosprawnych. ° Und du. Rozwiązanie: 1. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia. bist du auch so sportlich? o Nein. dürfen – czasownik modalny w zdaniu – zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem weil Faza 1 (ćwiczenia 1-7) 1. 4 ABI 32 Sprechen – jest to pierwsze w tomie 2a ćwiczenie przygotowujące do egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym. Uczniowie ćwicząc w parach. einmal München hin und zurück. 2. Wykorzystując rozkład jazdy pociągów. Po krótki komentarzu gramatycznym chętni mogą sformułować inne odpowiedzi mamy lub zbudować podobne dialogi w odniesieniu do innych sytuacji. uczniowie uświadamiają sobie miejsce. ich trainiere jeden Tag. Po dwukrotnym wysłuchaniu wywiadów i zapisaniu wyników w tabeli uczniowie prezentują swoje notatki na forum klasy. Po wspólnym wyjaśnieniu słownictwa zadanie wykonywane jest w parach. dann sind Sie um 15. uczniowie utrwalają struktury i słownictwo z poprzedniego ćwiczenia. Uczniowie wspólnie rozwiązują ćwiczenie. Aber Sie müssen in Augsburg umsteigen. Ich will nach der Schule meine Ruhe haben. zadając pytania: Was macht Stefan? Wie sind die Hausaufgaben/die Matheübungen? Braucht er Hilfe?. Uczniowie wykorzystują poznane struktury w stopniu. Uczniowie budują krótkie dialogi w parach pod nadzorem nauczyciela. prośba o pomoc. osobie liczby pojedynczej i mnogiej. Powtórzenie konstrukcji ze spójnikiem weil. 5A. Nauczyciel może nakierować komentarz uczniów. z czasownikami modalnymi können i müssen) w nowym kontekście. (5) Dann fahre ich um 13. wyjaśnia jego znaczenia i zasady użycia. Sie ist faul und bleibt lieber zu Hause. 14. Uczniowie powtarzają użycie przyimka in z celownikiem. To zadanie w sposób szczególny przygotowuje do egzaminu maturalnego. aber meine Eltern wollen das nicht. pytanie o pozwolenie. podczas gdy nauczyciel zwraca się do nich z pytaniami: Wo spielt die Situation? Wohin möchte die Frau fahren? Wie/Womit fährt sie?. Uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają tekst.in. Nauczyciel wprowadza przyimek nach. Nauczyciel dba o poprawny przebieg zadania. Praca przebiega w parach pod nadzorem nauczyciela. . Uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania. ° Boris. itp. Po wspólnym wyjaśnieniu znaczenia tytułu rozdziału nauczyciel wprowadza czasowniki modalne können i müssen. Wprowadzenie czasownika modalnego dürfen. itp. a następnie przy zamkniętym podręczniku. Po wspólnym odczytaniu ogłoszeń i wyjaśnieniu nowego słownictwa w parach budują dialogi. Wprowadzenie zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem weil. 13. Przyimek ten pojawi się ponownie w rozdziale 15. (3) Gibt es einen Zug später? (4) Dann müssen Sie um 14. nicht wahr? n Ja. – czasowniki modalne können. Doskonalenie użycia czasowników modalnych müssen i nicht dürfen w kontekście zachowania się w różnych miejscach. Also bleibe ich lieber zu Hause. Czasownik können jest w tym ćwiczeniu użyty wyłącznie w celu sformułowania prośby (Kannst du mir bitte dein Fahrrad leihen?). müssen. jakie zajmuje czasownik w zdaniu ze spójnikiem weil. zapoznają się z kolejnym czasownikiem modalnym wollen oraz powtarzają użycie können i müssen. Uczniowie powtarzają struktury wprowadzone w poprzednim ćwiczeniu. następnie wykorzystują poznane struktury w stopniu. W tym ćwiczeniu uczniowie stosują poznane dotąd struktury (m. takich jak wiadomość. 3.

besucht das Gymnasium Er benutzt in der Klasse einen Laptop mit Brailleschrift. Er hatte früher einen Hund. Po wypowiedzi ustnej zapisują krótkie streszczenie tekstu do zeszytu. Faza 4 (ćwiczenia 15-18) 15. Er besucht das Gymnasium. Cäsar.? Następnie uczniowie samodzielnie wykonują zadanie.2 Sekunden Computer mit Sprachausgabe kann E-Mails „lesen“. wohnt in Wien und ist von Geburt an blind. Er schreibt gern E-Mails. Po wspólnym przeczytaniu haseł w tabeli i wyjaśnieniu nieznanego słownictwa koncentrują się na odszukaniu wymaganych informacji w tekście. Er braucht nur 12..1 Sekunden auf 100 Meter. Na podstawie sporządzonych notatek uczniowie w parach próbują opowiedzieć o bohaterze tekstu. 18. Jetzt geht er allein zur Schule. In der Klasse benutzt er einen Laptop mit Brailleschrift. ABI 35 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. Nauczyciel kieruje do uczniów pytania: Was können Roland und Monika nicht? Was müssen sie. Arbeitsbuch: M E T O D Y C Z N E Uczniowie wykonują ćwiczenia 16-24 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). następnie porównuje swoje rozwiązanie z wynikami kolegi z ławki. z jakimi borykają się niepełnosprawni w szkole. wohnt in Wien. Rozwiązanie: Roland ist 18 Jahre alt. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. . Rozwiązanie: U W A G I Angaben zur Person Umgang mit dem PC 18. Deutsch und Englisch Anglistik oder Germanistik studieren Krafttraining. zu Hause hat er einen PC mit Sprachausgabe. Er läuft sehr schnell. von Geburt an blind. Mit seinem Computer kann er die E-Mails „lesen“. Es ist aber schwer für ihn im Internet zu surfen. geht zu Fuß zur Schule. Czasowniki modalne wprowadzone w tym rozdziale posłużą teraz do realizacji tematu Behinderte Jugendliche in der Schule. a wnioski omawiają na forum klasy. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. 16. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 25-27 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Ćwiczenie kończy wspólne omówienie zapisów w tabeli oraz ponowna lektura tekstu.. Er geht gern in die Schule. 100 Meter-Lauf in 12. Im Sportunterricht macht er Krafttraining. um zur Schule zu gehen. Negocjowanie może sprawiać uczniom szczególne trudności. Zu Hause hat er einen PC mit Sprachausgabe. Rozdział kończy opowiadanie niewidomego od urodzenia Rolanda Uczniowie zapoznają się z zadaniem. schwer für ihn im Internet zu surfen Er hat keinen Hund mehr. dlatego warto dobrze przygotować się do tej części egzaminu ustnego. Lieblingsfächer Pläne für die Zukunft Sportunterricht E-Mails + Internet Allein unterwegs 17B. Ćwiczenie kończy wspólna korekta. Uczniowie notują problemy. hat sich manchmal verlaufen. Początkowo każdy wypełnia tabelę samodzielnie. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. Nie muszą być one omawiane w klasie. Na podstawie notatek dyskutują w grupach. Nach der Schule möchte er Anglistik oder Germanistik studieren. 17A. Seine Lieblingsfächer sind Deutsch und Englisch.2A ABI 34 Sprechen – kolejny przykład rozmowy sterowanej.

besuchen. hat erreicht. ABI 36 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. hat besucht. hat gefeiert. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 6-10 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). osiągnąć. Wann war das? . treten. besucht mit ge. Die Elbe hat viele Städte überschwemmt. Uczniowie przyglądają się zdjęciom i opisują je. Nauczyciel zadaje pytania typu: Kennt ihr diese Leute? Wer ist dieser Mann/diese Frau? Was zeigt das Foto? Wo ist das? Pytania te stanowią punkt wyjścia do wprowadzenia nowego słownictwa i kilku form czasu przeszłego. sterben. Nauczyciel pomaga ćwiczącym. organisieren. gesprochen. mówić. Po opisaniu fotografii i odczytaniu przykładu uczniowie w parach przystępują do ćwiczenia. odczytują podane przykłady zdań.. 6E Nauczyciel może podzielić teraz klasę na małe grupy. getreten. Faza 4 (ćwiczenia 12-15) 12. w większych klasach można prezentację przeprowadzić w grupach. 13. überschwemmt. zalać. W tym ćwiczeniu należy pogrupować czasowniki. 5B. które ułatwią im wykonanie ćwiczenia. Zadanie to kończy zapoznanie się z zasadami gramatycznymi zebranymi w części Blitz-Grammatik. Relacjonowanie jest tą częścią ustnego egzaminu maturalnego. ist eingestürzt. Podobnie jak w ćwiczeniu 2 nie należy jeszcze wyjaśniać zasad tworzenia formy imiesłowu. w której zdający wykazuje się umiejętnością posługiwania się czasem przeszłym. 3A. sprechen. 14.organisiert. Die Zwillingstürme sind nach schweren Explosionen eingestürzt.Im Garten. Rozwiązanie: entführen. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-5 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Gramatyka M E T O D Y C Z N E – czas przeszły Perfekt – tworzenie Partizip Perfekt (czasowniki regularne.. 2b. 4. Michael Schumacher ist Formel-1-Weltmeister geworden. Nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem zadania. czasowniki z/bez ge-). E6. Uczeń zadający pytanie zapisuje jednocześnie na kartce datę. Rozwiązanie: Arabische Terroristen haben zwei Flugzeuge entführt. Nauczyciel pomaga uczniom. rozdzielnie i nierozdzielnie złożone) – czasowniki posiłkowe haben i sein – czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein – okoliczniki czasu Faza 1 (ćwiczenia 1-5) 1A. 9. einstürzen. świętować. – końcówkę –sten). ist geworden. ist gestorben. ABI 38 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.2A Lektion 1 2 – S o h a t d a s n e u e J a h r t a u s e n d b e g o n nen Sytuacja Wydarzenia opisane w tej lekcji zainicjowały trzecie tysiąclecie. hat gesprochen. Utrwalają okoliczniki czasu z poprzedniego ćwiczenia oraz formy czasu przeszłego Perfekt czasowników zakończonych na –ieren. wskazuje na różne końcówki liczebników porządkowych (do 20. werden. Zanim uczniowie przystąpią do tworzenia dialogów. Uczniowie mogą również przynieść na lekcję własne zdjęcia i na ich podstawie przeprowadzić krótkie dialogi. Następnie podczas pierwszej lektury tekstów uczniowie szukają podpowiedzi. hat ihr 50. Warto zapisać wyniki pracy w zeszycie. Po połączeniu zdjęcia z odpowiednim tekstem następuje wspólne omówienie zadania. Po krótkim komentarzu uczniowie pracują w parach pod nadzorem nauczyciela. verlieren... U W A G I Rozwiązanie: 1C. -en. Die Fußball-WM 2002 hat in Süd-Korea und Japan stattgefunden. erreichen. geworden 5. organizować. Uczniowie wykonują zadanie samodzielnie lub w parach. Ćwiczenie “łańcuszek”. formułując sugestie i wyjaśniając nieznane słownictwo. mają końcówkę –ten. Nauczyciel. entführt. singen. 3. jechać. W tym zadaniu uczniowie poznają formy Präteritum czasownika sein (Wo warst du? Ich war. Powtórzą również przyimek in użyty z celownikiem (im Jahr. Königin Elisabeth II. gerast. 6a 7. 8. Die Klasse 2A ist nach Hildesheim gefahren. tracić/przegrywać. feiern. W małych grupach uczniowie przygotowują tabelę i uzupełniają ją własnymi datami urodzin. B1. ist gefahren. D4. Powtórzenie zdań z ćwiczenia 2. zawalić się. C3. Rozwiązanie: 1c. überschwemmen. kierując się formą imiesłowu.. 3d. fahren. odbywać się. którą kolega musi przeczytać. Po samodzielnym wypełnieniu tabeli wszystkie formy zostają omówione na forum klasy.. podanego słownictwa oraz zebranych w tabeli kolejnych okoliczników czasu. wystąpić. Podawanie daty (urodzin/śmierci). 5e. hat gesungen. Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładów. Was hast du gemacht? . im Mai. hat organisiert. ist getreten. Na koniec każdy prezentuje swoją wypowiedź na forum klasy. Przykładowe rozwiązanie: Wo warst du hier? . Po połączeniu ze sobą części zdań uczniowie podkreślają w nich okoliczniki czasu. uprowadzić.Im Sommer 2001. Ćwiczenie kończy uważna wspólna lektura wszystkich tekstów i wyjaśnienie nieznanego słownictwa. gestorben. nauczyciel wskazuje na przestawny szyk wyrazów w zdaniu. W ćwiczeniu zestawiono formy czasu Perfekt czasowników występujących w tekstach z ćwiczenia 1B.) oraz powtarzają okoliczniki czasu i miejsca. wspólnej korekcie oraz zapisaniu zadania w zeszycie warto przyjrzeć się formom imiesłowu i wskazać charakterystyczne cechy jego budowy (końcówki -t. śpiewać. hat verloren.. Faza 3 (ćwiczenia 10-11) 10. Zanim uczniowie przystąpią do tworzenia krótkich dialogów. podsumowując. Nie należy jeszcze na tym etapie wyjaśniać uczniom zasad tworzenia imiesłowu. Po wspólnym odczytaniu przykładu i wyjaśnieniu słownictwa praca kontynuowana jest w parach. F5 1B. Viele Sänger haben für die Queen gesungen. zostać. Rozwiązanie: A2. przygotowują indywidualną wypowiedź na temat wydarzeń z 2002 roku. mogą w ramach przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego opisać zdjęcie. Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładu. eingestürzt Partizip Perfekt auf –en: ohne ge. Thronjubiläum gefeiert. odwiedzać. 2.verloren mit gegefahren. ist gerast. wykorzystując znane im formy czasu przeszłego Perfekt. Po samodzielnym rozwiązaniu zadania następuje wspólna korekta. rasen. . stattfinden. Rozwiązanie: Partizip Perfekt auf –t: ohne ge. 4D. hat überschwemmt ABI 37 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. erreicht. Po omówieniu. 4f. 11. nieregularne. 2F. Ćwiczenie kończy wspólna korekta. Na podstawie form zebranych w tabeli zadania 4 uczniowie w grupach próbują sformułować zasady tworzenia imiesłowów Partizip Perfekt. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 11-18 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). a jedynie polecić uczniom ich zapamiętanie. Uczniowie. gesungen. Faza 2 (ćwiczenia 6-9) 6. Ćwiczenie to służy powtórzeniu form Präteritum czasownika sein i wprowadzeniu form Präteritum czasownika haben. natomiast powyżej 20.Ich habe meinen Geburtstag gefeiert.gefeiert. Zanim uczniowie przyjrzą się tabeli i wspólnie z nauczycielem skomentują ją. wpadać/uderzyć. Po raz pierwszy spotkają się tutaj z zapisem daty. stattgefunden. Po zaprezentowaniu opisów na forum klasy na tablicy zostają zapisane formy czasu przeszłego Perfekt użyte w opisach. z których każda przygotuje opis dwóch wydarzeń. Zdania będące rozwiązaniem ćwiczenia są opisami wybranych wydarzeń. umierać. Każdy uczeń samodzielnie przyporządkowuje zdjęciom tytuły. hat stattgefunden. Warto daty te zapisywać jednocześnie również w tabeli na tablicy. hat entführt. Deutschland hat gegen Brasilien verloren.).

18. 17. od którego powstały. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 22-26 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg pracy w parach. Arbeitsbuch: Faza 5 (ćwiczenia 16-18) 16.2A M E T O D Y C Z N E U W A G I 15. . Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. po czym prezentują ją na forum klasy. Po wspólnym przeczytaniu biografii Alberta Einsteina i wyjaśnieniu nieznanego słownictwa uczniowie w parach przygotowują wypowiedź ustną. Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. Wybrane pary prezentują swoje prace na forum klasy. Biografia zostaje wpisana do zeszytu. Fonetyka: Uczniowie powinni zwrócić uwagę na różny sposób akcentowania imiesłowów uzależniony od czasownika. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. Uczniowie wykonują ćwiczenia 19-21 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Na podstawie zebranego słownictwa uczniowie samodzielnie redagują własną biografię. Tworzone przez uczniów dialogi opierają się na danych z tabeli z poprzedniego ćwiczenia. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. Nie muszą być one omawiane w klasie.

Tabela zawiera słownictwo. 8./Sie ist allein zu Hause und sieht bis Mitternacht fern. Ćwiczenie kończy słuchanie i głośne powtarzanie nagranych wyrazów. weil sie an Depressionen leidet. Uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają poszczególne partie dialogów. Sie soll nicht mehr in die Kneipe gehen und evtl.. Pracę samodzielną kończy wspólna korekta. Ich habe eine Pollenallergie. oczywiście z rodzajnikami określonymi.. .2A Lektio n 1 3 – Wa s t u s t d u f ü r d e i n e G e s u n d h e i t ? Sytuacja Zdrowie. Uczniowie słuchanie i głośno powtarzają nagrane zdania. Transkrypcja: Mit den Beinen kann man spazieren gehen. . Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-4 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Rozwiązanie: 1j. 11.. Mit den Augen kann man die Welt sehen. Schnupfen. Układanie własnych dialogów poprzedza wspólne przeczytanie przykładu i wyjaśnienie go. Sie soll sich entspannen. Fieber: Aspirin.. 9f.. . Sie soll wieder ins Fitnessstudio gehen. 7. Przykładowe rozwiązanie: Claudia raucht 20 Zigaretten am Tag. trinkt Bier. Na zakończenie ćwiczenie zostaje zapisane w zeszycie. schreiben . . Sie versteht sich mit ihrem Freund nicht mehr so gut. Uczniowie pracują w parach... Sie sitzt allein in der Kneipe. 6i. Sie hat aufgehört Sport zu treiben. Uczniowie ćwiczą w parach pod nadzorem nauczyciela./Mir läuft die Nase. . Uczniowie odpowiadają (po polsku) na pytanie zawarte w tytule rozdziału. w szczególności wyrazów złożonych z członem –schmerzen (Bauchschmerzen. zum Psychologen gehen. osoba liczby pojedynczej i mnogiej). 3. Halsschmerzen: nicht mehr rauchen. Sie ist oft müde. Halsschmerzen../Sie geht in kein Fitnessstudio mehr. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 5-11 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu).). wynotowują problemy bohaterki. Rozwiązanie: Sie ist nervös. nauczyciel pomaga ćwiczącym./Mir tut der Bauch weh. Po wspólnym przeczytaniu przykładów uczniowie pracują w parach. choroby i zapobieganie im. Następnie po omówieniu problemów na forum klasy ponownie wspólnie czytają list i wyjaśniają nieznane słownictwo.). potrzebuje porady i po opisaniu swojej sytuacji z taką prośbą zwraca się do swojej przyjaciółki Petry. Sie soll Sport treiben. weil sie an Depressionen leidet./Sie sieht Andreas selten. Nagranie służy sprawdzeniu rozwiązania poprzedniego ćwiczenia. Ich habe Schnupfen. Petra formułuje swoje sugestie za pomocą trybu rozkazującego. Po wspólnej korekcie zapisują zdania do zeszytu. Gramatyka M E T O D Y C Z N E – czasownik modalny sollen – zaimek zwrotny w bierniku i celowniku – przyimek seit – tryb rozkazujący Faza 3 (ćwiczenia 10-14) 10.. Utrwalenie słownictwa z tekstu oraz użycia czasownika modalnego sollen.Utrwalenie struktur i słownictwa... danke!. Faza 1 (ćwiczenia 1-4) 1. weil sie gespanntes Verhältnis zu ihm hat. 7b. weniger essen. Mit dem Mund kann man singen. relaxen und Urlaub machen. 5h. . Rozszerzenie słownictwa dotyczącego stanu zdrowia.). 4a./Sie isst viele Süßigkeiten. Ich habe Verstopfung./Sie ist mmer müde. Mit den Ohren kann man Musik hören . Następnie przy zamkniętych podręcznikach uczniowie próbują wymienić zapamiętane nazwy części ciała. Uczniowie wykonują ćwiczenie samodzielnie lub w parach. 4. ale wykorzystać strukturę Mir tut . laufen . weil sie an Depressionen leidet. Übergewicht: weniger essen. sprechen . Zadanie wykonywane jest wspólnie. Sie kann sich auf der Arbeit nicht konzentrieren. weil sie nervös ist. .. joggen. Po wspólnym sformułowaniu zdania przykładowego uczniowie pracują samodzielnie lub w parach.. Uczniowie samodzielnie czytają odpowiedź Petry i podkreślają w niej rady wyrażone w trybie rozkazującym. Mit der Nase kann man Gerüche riechen . Claudia ma depresję. Mit den Fingern kann man tippen.. Co więcej. Sie ist zerstreut. . Sie kann nicht schlafen. Ćwiczenie kończy wspólna korekta. a następnie podczas cichego czytania zapoznają się z nazwami części ciała./Im Büro ist sie unkonzentriert und zerstreut. Warto więc jeszcze raz powtórzyć z uczniami czasownik tun oraz nazwy części ciała. im Bett bleiben. 2g. weh. Rozwiązanie: Mein Kopf tut weh.. U W A G I Rozwiązanie: Transkrypcja po ćwiczeniu 3. 2. ABI 39 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. Nauczyciel wskazuje na szyk przestawny w zdaniu (Mit dem Händen kann man. Wprowadzenie czasownika modalnego sollen i form trybu rozkazującego. 10c 13A. Sie soll sich entspannen und relaxen. Powtórzenie struktury Wie geht’s dir/Ihnen? i zaimków osobowych w celowniku. które pozwoli w różny sposób odpowiedzieć na pytanie Wie geht’s? W ćwiczeniu tym zostaje wprowadzony przyimek seit z celownikiem (Seit wann? Seit drei Tagen. Początkowo uczniowie czytają tekst samodzielnie. Faza 2 (ćwiczenia 5-9) 5. Utrwalenie form trybu rozkazującego (2. Mit den Füßen kann man Fußball spielen . weil sie an Depressionen leidet. 8e./Sie hat 6 Kilo abgenommen. 13B. Wprowadzenie podstawowego słownictwa pozwalającego opisać symptomy choroby. Mit dem Kopf kann man denken.. philosophieren . 6. weil sie an Depressionen leidet. Sie soll Vitamine essen.. Po wspólnej korekcie zadania uczniowie ponownie czytają tekst i wyjaśniają nieznane słownictwo. Zadanie dodatkowe może polegać na próbie zapamiętania przez uczniów jak największej liczby rzeczowników podczas dwuminutowej samodzielnej lektury. Utrwalenie odmiany czasownika weh tun oraz nazw części ciała. Sie soll mit Andreas sprechen. weil sie wenig in der Nacht schläft. weil sie nervös ist. Sie hat keinen Appetit.. ein Bild bewundern . . Powtórzenie słownictwa z poprzedniego ćwiczenia. im Bett bleiben. Schnupfen: Nasentropfen. Fieber... Mit den Händen kann man Klavier spielen.). Na zakończenie ćwiczenia warto wprowadzić formy pozostałych osób trybu rozkazującego. Ich habe Husten. 12. Sie sieht alles schwarz. Rozwiązanie: Hör auf zu rauchen! Geh wieder ins Fitnessstudio! Treib Sport! Mach Gymnastik! Besuche einen Kurs! Such dir einen neuen Job! Nimm dir zwei Wochen Urlaub! Entspanne dich! Iss viele Vitamine! Fass Mut! Setze Dir eine rosa Brille auf! Blicke mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft! Geh zu einem Psychologen! Lass dir helfen! Sprich ganz offen mit deinem Freund! 13C. Uczniowie poznają tu nazwy konkretnych dolegliwości i chorób (Grippe./Sie sitzt allein in der Kneipe und trinkt Bier. Sie soll Sport treiben./Sie ist faul geworden. weil sie keinen Appetit mehr hat. jak i formy zaimków powinny być przez uczniów używane świadomie./ Die Augen brennen. 3d. itp.. Schmerztabletten. 9./Der ganze Körper tut weh.. Sie soll sich einen neuen Job suchen.. Ćwiczenie “łańcuszek”. Ich habe Grippe. Sie hat letztens viel abgenommen. Rozwiązanie: Kopfschmerzen: Aspirin. denkt ständig über den Sinn des Lebens nach.. Ich habe Migräne. Powtórzenie słownictwa (połączenie nazw czynności z nazwami części ciała) i utrwalenie czasownika können. Po odczytaniu kilku przykładów uczniowie uzupełniają tabelę samodzielne lub w parach. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg zadania. Abends isst sie viele Süßigkeiten./Der Hals tut mir weh. Bauchschmerzen: Kamillentee. . Grippe: Antibiotika. Die Arbeit macht ihr keinen Spaß. Ćwiczenie rozwiązywane jest wspólnie. 14. Maschine schreiben . Schmerztabletten. Sie raucht. Sie soll aufhören zu rauchen. odpowiadając na pytanie Wie geht’s dir/Ihnen? uczniowie nie powinni ograniczać się do krótkiego Gut. Struktura ta.

Martin i Hedi opowiadają o tym. ABI 40 Schreiben – jest to pierwszy przykład ankiety. Nie muszą być one omawiane w klasie.B. - Dirk S.. możliwości zerwania z nałogiem. braucht Zigaretten. Faza 5 (ćwiczenia 17-18) 17. Po wspólnej lekturze tekstu uczniowie samodzielne czytają opisy poszczególnych typów. seit ihrer Schwangerschaft. gehe zu Fuß. Claudia soll Gymnastik machen.h. 10.. Ich will mich entspannen.. 16A. aber jetzt fühle ich mich viel viel besser. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 24-26 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu).. Podstawą dyskusji są wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie lub wśród znajomych. aber ohne Erfolg. skutki. Wypowiedzi mogą zaprezentować przed całą klasą. osoby liczby pojedynczej zaimka zwrotnego. Nauczyciel pomaga w formułowaniu pytań.. osoby liczby pojedynczej zaimka zwrotnego w odróżnieniu od pracy w parach. Claudia soll einen Kurs besuchen. Früher habe ich 15-20 Zigaretten am Tag geraucht. Następnie uczniowie w parach przeprowadzają wywiady i zapisują odpowiedzi pytanych w zeszytach. Mach Gymnastik! Petra sagt.2A M E T O D Y C Z N E Rozwiązanie: Geh wieder ins Fitnessstudio! Petra sagt. Rozwiązanie: Martin: 1. l Was? Du hast eine Diät gemacht? Ich halte nicht viel von Diäten. Aber es muss manchmal sein! Frank K. Treib Sport! Petra sagt. 9. . Besuche einen Kurs! Petra sagt. Po wspólnej lekturze zdań uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania. 11. Najpierw uczniowie przyglądają się tabeli. ich bin jetzt Vegetarierin! In der Kaffeepause im Büro trinke ich auch keinen Kaffee mehr. Rauchen schadet der Geundheit (Husten. das ist alles Unsinn. Hedi? Bist du Raucherin oder Nicht-Raucherin? n Ich bin Nicht-Raucherin. 8. denn ich weiß. zweimal die Woche joggen.. Claudia soll wieder ins Fitnessstudio gehen. Hedi? Bist du auch ein sportlicher Typ? n Ja. und zwar dank einer Diät. Lungenkrebs) Mit Akupunktur versucht. Przyczyny. Utrwalenie wprowadzonych struktur i słownictwa. - x Er hat nie geraucht. Hedi: 3. leider . 6. 6. Und nur selten. dafür aber viel Obst und Gemüse . habe ich aufgehört . wenn ich ein bisschen Freizeit habe. zu viel Arbeit ist nicht gut. - Seit 2 Jahren. Im Moment habe ich mein Idealgewicht erreicht. Und ich muss dann abnehmen. Faza 4 (ćwiczenia 15-16) 15A. uczniowie mogą w parach przygotować krótkie ustne streszczenia wywiadów. aber ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Podsumowując ćwiczenie. Aber mein Problem ist. Ist es so? l Ja. Das ist zwar nicht viel. 16B. treibe ich natürlich Sport. ° Taxifahrer? D. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 19-23 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). 5.. Was tust du denn für deine Gesundheit? Marianne B.. ° Und wie sieht es mit der Arbeit aus? n Viele meinen „Ohne Arbeit gibt es keinen Erfolg. 16C. n Das tue ich auch. l Und ich habe das Rauchen aufgegeben. Nie im Leben eine Zigarette probiert. następnie kolejno na forum klasy przedstawiają swoje wyniki.“ Aber bei mir ist um 16. Ich habe nämlich meine Ernährung umgestellt: Ich esse kein Fleisch mehr. Po wspólnym omówieniu rozwiązania ponownie czytają teksty i wyjaśniają nieznane słownictwo. gdzie stosowane są formy 2. ABI 41 Schreiben – jest to kolejny przykład ankiety. chrinische Bronchitis. Seit sechs Monaten rauche ich nicht mehr. sondern Milch. 15B. wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych są tematem dyskusji w małych grupach. Atembeschwerden. so 5-6 Kilo. meine Freizeit genießen . Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. Zebranie wiadomości dotyczących palenia. denn ich brauche Bewegung. ° Und du. Ja. Opowiadają innym o swojej koleżance/swoim koledze. krótkiej formy użytkowej wymaganej na egzaminie maturalnym. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. x - U W A G I Er ist oft im Stress. wenn es sein muss. Aber seitdem ich ein Nicht-Raucher-Taxi fahre. ° Sehr gesund ist dieser Job nicht. 2. Es war am Anfang schwer. 18. Schluss. Uczniowie samodzielnie przygotowują ankietę dla swoich kolegów. l Also.. Celem ćwiczenia jest utrwalenie użycia formy 3. Ich habe nie geraucht. relaxen. fahre ich Auto. l Du hast es aber gut! Ich möchte auch keine Überstunden machen müssen. a zapisanie ich w zeszycie będzie stanowiło utrwalenie użytych w nagraniu struktur gramatycznych i słownictwa.. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 12-18 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Keine Überstunden. wenig Fleisch. a następnie na forum klasy. po czym samodzielnie czytają teksty i rozwiązują zadanie.30 Uhr Feierabend. Claudia soll Sport treiben. Ich gehe z. was meine Kolleginnen und Kollegen natürlich sehr wundert. Transkrypcja: ° Martin. Ich versuche mich gesund zu ernähren: keine Hamburger mit Pommes mehr. - Gefahren für das Baby. ° Und du. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. Und nach dem Laufen im Park fühle ich mich wie neugeboren. Wprowadzenie czasowników i zaimków zwrotnych oraz czasownika lassen. co robią dla swojego zdrowia i utrzymania dobrej formy. Ich fahre regelmäßig Rad. dass ich dazu neige. ich bin sehr sportlich. Po pracy w parach uczniowie zwracają się do klasy. du verbringst praktisch den ganzen Tag im Auto. einige Kilo Übergewicht zu haben. was bist du von Beruf? Rozwiązanie: Raucher/ Raucherin? Nichtraucher/ Nichtraucherin? x Seit wann? Warum? Entwöhnungskuren? - l Ich bin Taxifahrer. krótkiej formy użytkowej ocenianej na egzaminie maturalnym. ABI 42 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. Rozdział kończy się dwoma wywiadami.

liegt.Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den Baum.Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. a następnie kontrolują poprawność wykonania zadania na forum klasy. Die Sanitäter haben den Fahrer aus dem Auto rausgeholt. Die Sanitäter haben den Fahrer auf den Boden gelegt. Der Kellner stellt das Glas Wasser auf den Tisch. Die Bank steht vor der Telefonzelle. Następnie po wspólnej korekcie nauczyciel zwraca uwagę uczniów na użyte w zdaniach czasowniki wyrażające ruch ukierunkowany oraz przyimki występujące tu z biernikiem. der Autofahrer liegt auf dem Boden. Uczniom może brakować słownictwa. setzt. Die Polizei hat die Straße gesperrt. 7. hängt. L e k t i o n 1 4 – E i n U n f a l l Rozwiązanie: liegt. ABI 43 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. Das Werbeplakat hängt an der Tankstelle. itp. Uczniowie wspólnie rozwiązują ćwiczenie. Rozwiązanie: 1. Der Hund liegt unter dem Auto.Der alte Mann geht ins Café-Restaurant. Nauczyciel kieruje do uczniów pytanie: Wie ist der Unfall passiert?. Eine Frau hat den Unfall bemerkt und sofort die Polizei angerufen. Można zaproponować uczniom i trzecie wysłuchanie nagrania w celu powtarzania poszczególnych zdań przy zamkniętym podręczniku. Gramatyka M E T O D Y C Z N E – przyimki łączące się z biernikiem lub celownikiem Faza 1 (ćwiczenia 1-7) 1. Tytuł rozdziału z uwagi na sugestywny rysunek powinien być przez uczniów zrozumiały. Eine Frau hat die Polizei angerufen. Die Folge war ein langer Stau. Der Radfahrer steht auf dem Radweg. sitzt. Ponownie zanim zdania zostaną wpisane do zeszytu. Z uwagi na to. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 13-21 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Uczniowie przez dwie minuty zapoznają się ze zdaniami. Eine Frau hat den Unfall bemerkt. sitzt. neben. 11k. hat den Hund überfahren und ist gegen einen Baum gerast. W ćwiczeniu tym uczniowie budują zdania. Pozostałe słownictwo warto wyjaśnić po lekturze zdań. itp. 9a. a następnie pisemnie. Przykładowe rozwiązanie: Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. Uczniowie łączą ze sobą elementy zdań. Das Auto ist ins Schleudern geraten.Die Frau hängt die Gedenktafel an den Baum. 10e. po czym porównują swoje rozwiązania z kolegami w klasie. Powtórzenie zdań z poprzedniego zadania. 5. 3. Der Radfahrer steht auf dem Radweg. einen Krankenwagen. 4. C4. weil es geregnet hatte. 6j. Das Haus steht hinter dem Café. 9. Podsumowaniem ćwiczeń 12 i 13 powinna być lektura komentarza w Blitz-Grammatik. Das Auto ist gegen einen Baum gerast. Uczniowie samodzielnie czytają zdania i rozwiązują ćwiczenie. D6. Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den Baum. Die Frau steht in der Telefonzelle. einen Radfahrer. neben dem Auto. steht. Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania odpowiednim (z podanych w ramce) czasownikiem wyrażającym bezruch. Das Warnschild steht am Straßenrand. Die Frau steht in der Telefonzelle. Die Frau hängt die Gedenktafel an den Baum. 5h. Zadaniem nauczyciela jest kierowanie dyskusją i podpowiadanie słownictwa. Der Krankenwagen ist nach wenigen Minuten angekommen. Das Polizeiauto steht vor der Tankstelle. Faza 2 (ćwiczenia 8-11) 8. F3 10. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-12 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Pomocne mogą być następujące pytania: Was siehst du hier? (Ich sehe einen kaputten Wagen. vor. Der Fahrer hat den Hund nicht gesehen. 5. einen Helikopter. Uczniowie opisują sytuację przedstawioną na rysunku.). Po samodzielnym wykonaniu zadania następuje wspólna korekta. Der Sanitäter steht neben dem Autofahrer. Was machen sie? (Die Polizistin telefoniert. a po wspólnej korekcie jeszcze raz opisują wypadek. 7i. Nach wenigen Minuten ist der Krankenwagen angekommen. Die Straße war aber glatt. Das Auto hat den Hund überfahren. 2g.Der Junge setzt sich auf die Bank. Rozwiązanie: A2. w których wykorzystują przyimki z celownikiem (faza1). 3l. 4b. Kolejne ćwiczenie umożliwia utrwalenie czasowników wyrażających ruch ukierunkowany oraz przyimków użytych z biernikiem (faza 2). nauczyciel powinien zasugerować potrzebne wyrazy w celu zdynamizowania opisu wypadku. za drugim razem sprawdzają poprawność wykonania zadania. dlatego należy pozwolić. Po wspólnej lekturze tekstu „w chmurkach” uczniowie wracają do dyskusji. uczniowie powinni więc zasłonić ćwiczenie 10 i w parach spróbować poprawnie odtworzyć wszystkie odpowiedzi. Die Sanitäter schieben die Trage in den Krankenwagen. Die Sanitäter haben den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt und ihn auf den Boden gelegt. 8d. by momentami dyskusja toczyła się w języku polskim. 13f 2. itp. Der Fahrer hat im letzten Moment gebremst. Rozwiązanie: legen. Der Junge sitzt auf dem Baum. Faza 3 (ćwiczenie 12-13) 12. Dominującą formą gramatyczną jest tutaj forma czasu przeszłego Perfekt. Der Junge setzt sich auf die Bank. stellt. setzt 11. Rozwiązanie: Der Fahrer ist zu schnell gefahren. uczniowie w parach ustnie wykonują ćwiczenie. Rozwiązanie: 1c.). Przykładowe rozwiązanie: Der Autofahrer liegt auf der Trage. Uczniowie ćwiczą w parach pod nadzorem nauczyciela. an. 2. 6.). 12m. hängt. Der Autofahrer liegt auf dem Boden. W tabeli znajdują się wszystkie przyimki łączące się z celownikiem lub biernikiem.Der alte Mann setzt sich an den Tisch. Rozwiązanie/Transkrypcja: Der Autofahrer ist zu schnell gefahren und hat den Hund nicht gesehen.Der Polizist stellt sich mitten auf die Straße. steht 7.2A Sytuacja Wypadek samochodowy. B5. Początkowo wykonują ćwiczenie ustnie. E1. Der alte Mann setzt sich an den Tisch. inicjując na ten temat dyskusję. stellt. 3. Die Polizistin steht zwischen dem Auto und dem Krankenwagen. Er hat im letzten Moment gebremst. Der Krankenwagen steht neben dem Auto. in) i czasowniki (liegen) są już uczniom znane. Der Helikopter kreist über dem Dorf. Der Helikopter kreist über dem Dorf. Niektóre przyimki (auf. Odpowiedzi na pytania zostały już sformułowane w ćwiczeniu poprzednim. Powtórzenie słownictwa z poprzedniego ćwiczenia oraz użycie czasownika wyrażającego bezruch z przyimkiem wykorzystanym z celownikiem. Der Hund liegt unter dem Auto. Das Auto ist also ins Schleudern geraten. einen alten Mann. 4. Das Schild steht am Straßenrand. U W A G I Rozwiązanie: Der alte Mann sitzt auf der Bank. że uczniom może brakować słownictwa. Nauczyciel zwraca się do klasy z pytaniem Wie geht es weiter? Uczniowie czytają teksty „w chmurkach” i formułują hipotezy na temat różnych możliwości rozwoju sytuacji. Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenie. Die Polizei hat dann die Straße gesperrt. Wie viele Personen siehst du hier? (Ich sehe eine Polizistin. po czym dwukrotnie słuchają tekstu: za pierwszym razem porządkują zdania. 10 . Die Polizisten stellen sich auf die Straße. tworząc tym samym opis wypadku. Die Polizistin steht zwischen den Bäumen. Der Junge sitzt auf dem Baum. 6. Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania odpowiednim (z podanych w ramce) czasownikiem. einen Baum. Das Werbeplakat hängt an der Tankstelle. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-7 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). der Junge ist/sitzt auf dem Baum. 13.

Plötzlich ist der Corsa zum Stehen gekommen. Od fikcji do rzeczywistości: rozdział kończy artykuł opisujący tragiczny wypadek. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia.Sie hatten einen Opel Corsa. Nie muszą być one omawiane w klasie. die beiden Freundinnen waren sofort tot. Nieznane słownictwo (np. Uczniowie w parach lub małych grupach przygotowują odpowiedzi ustnie. Der BMW-Fahrer hat den Unfall überlebt. Po wspólnej korekcie uczniowie ponownie czytają artykuł. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 22-24 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). jak powinno się postępować na wypadek uszkodzenia pojazdu na autostradzie. 2. Bei einer Panne auf der Autobahn sollte man sofort versuchen. który miał miejsce na trasie A9 z Norymbergi do Berlina. 6. g2. 16. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. Rozwiązanie: f3. Dann muss man die Warnblinkanlage einschalten und unter großer Vorsicht das Warndreieck aufstellen. Następnie po korekcie na forum klasy zapisują rozwiązania w zeszycie. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. d1. za drugim – uzupełniają tekst. Dwukrotne słuchanie nagrania: za pierwszym razem uczniowie zapoznają się z sytuacją.2A M E T O D Y C Z N E Faza 4 (ćwiczenia 14-17) 14. den rechten Standstreifen zu erreichen. Sie haben das defekte Auto auf der Überholspur abgestellt. warum die zwei Studentinnen das Fahrzeug links statt auf dem rechten Standstreifen abgestellt haben. Komisarz Brehme wyjaśnia. 5. b5 15.Der Unfall ist auf der A9 zwischen Nürnberg und Berlin passiert. krótkiej formy użytkowej ocenianej na egzaminie maturalnym. e6. Pod względem leksykalnym artykuł nie powinien stwarzać uczniom problemów. Po wysłuchaniu wspólnie odczytują uzupełniony tekst i w razie potrzeby wyjaśniają słownictwo. möglichst hinter der Leitplanke auf die Polizei warten. 7. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. ABI 44 Schreiben – jest to pierwszy przykład notatki.Der BMW-Fahrer hat den Corsa zu spät gesehen und der BMW ist gegen das Auto gerast.Sie waren in Ungarn. 17. a4. Rozwiązanie/Transkrypcja: Unklar ist. 4. Rozwiązanie: 1. sondern in angemessener Entfernung. U W A G I 11 .Die beiden Freundinnen sind dann neben dem Auto geblieben. Warnblinkanlage. 3. Uczniowie rozwiązują ćwiczenie w parach lub małych grupach po uprzedniej uważnej lekturze tekstu. Übersholspur) należy wyjaśnić uczniom przed przystąpieniem do czytania tekstu. Standstreifen. 8. Keinesfalls sollte man jedoch im oder neben dem Fahrzeug bleiben. c7.

relaxen und sich entspannen. eine Radtour machen. In Frankfurt ist es bewölkt. itp. eine Radtour machen. in der Sonne liegen. towarzystwo. 10. neue Leute kennen lernen. Wszystkie zdania zostają zapisane w zeszycie.. Po zakończeniu pracy uczniowie mogą przedstawić na forum klasy typ urlopowicza. W tym ćwiczeniu uczniowie poznają nazwy różnych miejsc turystycznych oraz aktywności związanych z wakacjami. Mailand Transkrypcja: Auf Ibiza scheint die Sonne. am Strand faulenzen. Pytania pozwolą zgromadzić nowe słownictwo i powtórzyć znane już struktury (na przykład formy czasu przeszłego Perfekt). cele podróży. 13. 2. Sytuacja Wakacje. który pod względem leksykalnym nie powinien stwarzać żadnych trudności. sondern mit meinen Eltern. że spójnik wenn nie ma tutaj znaczenia hipotetycznego. Nauczyciel zadaje pytania typu: Was siehst du auf den Bildern? Wo warst du letzten Sommer? Mit wem? Was hast du dort gemacht?. Nauczyciel wskazuje na miejsce czasownika w zdaniu ze spójnikiem dass. 9. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 13-19 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Po samodzielnym rozwiązaniu ćwiczenia następuje wspólna korekta. Rozwiązanie: Ibiza. Uczniowie kolejno czytają wybrane przykłady z tabeli. Początkowo uczniowie wspólnie czytają słownictwo oraz podane przykłady. Po zebraniu informacji od wszystkich uczniów należy wspólnie przeczytać zdania „w chmurkach” wprowadzające spójnik dass. Wypowiedź może wyglądać następująco: Ich bin ein unsicherer Typ. neue Leute kennen lernen. wykorzystując przykłady z poprzedniego ćwiczenia. wykorzystując przykłady z poprzedniego ćwiczenia. Frankfurt. Nächsten Sommer möchte ich ans Meer fahren. Uczniowie pracują w parach. Lektura tekstu „w chmurkach” i analiza konstrukcji gramatycznej odpowiedzi Marie. Utrwalenie konstrukcji zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem dass. Ski laufen. 1 . Ćwiczenie „łańcuszek”. wzorując się na konstrukcji zdania „w chmurkach”. Pracę poprzedza wspólne przeczytanie przykładu. In Kitzbühel schneit es. Nauczyciel pomaga uczniom. Nauczyciel zadaje pytanie: Wohin fahrt ihr in Urlaub? Lista miejsc może być oczywiście wydłużona. London. neue Leute kennen lernen. Następnie wykonują zadanie w parach. Powtórzenie i utrwalenie zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem wenn. wandern. In Mailand ist es neblig. . Am Bodensee ist es windig. relaxen und sich entspannen. 14. Zapoznanie się ze słownictwem opisującym pogodę. Nauczyciel przypomina o szyku wyrazów w zdaniu złożonym. Na zakończenie uczniowie zapisują rozwiązania w zeszycie. Następnie uczniowie indywidualnie rozwiązują test. denn Urlaub bedeutet für mich Entspannung und Relax. zdanie główne) i uzależniony od tego szyk wyrazów. Po wyjaśnieniu słownictwa praca kontynuowana jest indywidualnie.. Również samodzielnie zapoznają się oni z wynikami testu. itp. 3. surfen. in Paris: auf den Eifelturm steigen. Uczniowie.2A M E T O D Y C Z N E Lekt i o n 1 5 – U r l a u b s p l ä n e : M e e r u n d m e h r . am Strand faulenzen. Gramatyka Przykładowe rozwiązanie: Wo? im Gebirge Was? wandern baden. 11. Nauczyciel zwraca się do klasy z pytaniem: Wie ist das Wetter heute? Po próbie odpowiedzi na pytanie uczniowie przyglądają się mapie Europy. relaxen und sich entspannen. Nauczyciel wskazuje na kolejność zdań (zdanie poboczne. Po wspólnej lekturze nauczyciel inicjuje dyskusję na temat: Was ist wichtig im Urlaub? Prosi o konstruowanie zdań ze spójnikiem dass. Faza 3 (ćwiczenie 6-11) 6. Występuje tu w zdaniach opowiadających o czynnościach powtarzających się lub przyszłych. Nauczyciel pomaga ćwiczącym. Przykładowe rozwiązanie: Im Gebirge: Ski laufen. . Uczniowie poznają różne sposoby wyrażania własnej opini. Po skontrolowaniu poprawności wykonania ćwiczenia przez nauczyciela uczniowie zapisują rozwiązania w zeszycie. Zadanie kończy wspólna korekta zainicjowana pytaniami typu: Wo kann man schwimmen? Wo kann man wandern?. Warto zwrócić uwagę uczniów na fakt. Kitzbühel. in der Hohen Tatra: wandern. lecz odpowiada polskiemu „kiedy”. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia. in der Sonne liegen. 5. służąc wyjaśnieniami. schwimmen. schwimmen surfen Deutsch lernen Ski laufen eine Radtour machen auf den Eifelturm steigen in der Sonne liegen tauchen am Strand faulenzen neue Leute kennen lernen Wohin? ins Gebirge ans Meer an den Gardasee nach Deutschland in die Hohe Tatra ins Gebirge nach Paris an die Ostsee nach Sardinien ans Meer an die Ostsee – określanie miejsca – zdania podrzędnie złożone ze spójnikami dass i wenn Faza 1 (ćwiczenie 1-3) 1. am Gardasee: surfen. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia. Wszystkie przykłady zawierają zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem dass. Uczniowie ćwiczą znane przyimki. schwimmen. Pracę w parach poprzedza wspólne przeczytanie przykładu. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-12 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Natürlich möchte ich Urlaub nicht allein machen. an der Ostsee: schwimmen. Bodensee. 7. Uczniowie utrwalają zdania z poprzedniego zadania. Ich brauche Sicherheiten im Urlaub. Najpierw wspólnie czytają przykład. tauchen. jaki prezentują w zależności od liczby punktów uzyskanych w teście. Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenie. am Meer am Gardasee in Deutschland in der Hohen Tatra im Gebirge in Paris an der Ostsee auf Sardinien am Meer an der Ostsee U W A G I Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-4 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). doskonalą umiejętność budowania zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem wenn. Nauczyciel czyta głośno pytania i możliwe odpowiedzi. Uczniowie wykonują zadanie w parach pod nadzorem nauczyciela. Klasa przygląda się fotografiom i opisuje je. Ich habe nur 9 Punkte. doskonaląc umiejętność użycia określeń miejsca w połączeniu ze zdaniem podrzędnie złożonym. In London regnet es. Praca w parach pod nadzorem nauczyciela. eine Radtour machen. auf Sardinien: tauchen. Faza 2 (ćwiczenie 4-5) 4. in Deutschland: neue Leute kennen lernen. różne formy spędzania urlopu. neue Leute kennen lernen. Faza 4 (ćwiczenie 12-14) 12. Deutsch lernen 8. po czym rozwiązują ćwiczenie w parach. am Meer: schwimmen. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 5-7 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Po samodzielnym uzupełnieniu tabeli następuje wspólna korekta i analiza zebranych przykładów. Ćwiczenie wprowadza zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem wenn oraz określenia miejsca. ABI 45 Schreiben – pocztówka to bardzo popularna krótka forma użytkowa.

Venedig. Das ist Stress pur! ° Aber sehr lehrreich für Ihre Kinder. So sind alle zufrieden: Ich kann wandern. aber abgesehen von den Kosten. Po wspólnej lekturze pytań i odpowiedzi uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania. na ja. Ich werde folgendes vorschlagen: Wir fahren eine Woche nach Südtirol. Po prezentacji zapisuje wypowiedź również w zeszycie.. Na zakończenie pracy z tekstami każdy uczeń przygotowuje ustną wypowiedź o swoich idealnych wakacjach i prezentuje ją na forum klasy. wohin fahren Sie dieses Jahr in Urlaub? l Wohin ich in Urlaub fahre? Das steht noch nicht fest. und die Kinder freuen sich bestimmt auf diese Minitour. und zwar mit dem Auto. wohin denn? l Ich glaube. nach Wien.. 1 . Nächste Etappe Italien: Florenz. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. 3c. und dann fahren wir an die Adria. aber meine Frau und die Kinder wollen es nicht. ° Und was schlagen sie vor? l Eine Reise durch Europa. aber auch sehr anstrengend. ° Na ja. 2D. Sie meint. dann an die Côte d’Azur. schon. Guido Krüger – Ibiza 16A. man kommt mit Einheimischen gar nicht in Kontakt. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. Nauczyciel dzieli klasy na cztery grupy. 2a.jedynie udzielonych odpowiedzi. 18. ° Türkei. 4b. man sieht so wenig vom Land . Zum Schluss einen Abstecher nach Österreich. Teksty te pod względem leksykalnym nie powinny sprawiać uczniom trudności.2A M E T O D Y C Z N E Faza 5 (ćwiczenie 15-18) 15. 6A. Norbert Fischer – Inter-Rail-Urlaub. Club Med . l Ja. das wäre der ideale Familienurlaub. oder? l Ja. träumt von einem Urlaub in einem Feriendorf von Club Med in der Türkei. 17. Znani z poprzedniego ćwiczenia bohaterowie opowiadają o swoich idealnych wakacjach. das ist das ewige Problem bei uns zu Hause: Ich möchte so gern ins Gebirge. Warto następnie zapisać je do zeszytu.. wir werden einen Kompromiss schließen. sehr interessant. aber ich bin schon das ganze Jahr mit dem Auto unterwegs. ° Also. U W A G I Rozwiązanie: 1b. Ich habe es mir ausgerechnet. Sie sagen. dass meine Kinder keine Lust haben. 5c Transkrypcja: ° Sagen Sie mal. zwei Wochen in einem Feriendorf zu verbringen. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 20-23 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu).. Każda grupa opisuje jednego bohatera. Feriendorf. meine Frau. Und von da aus machen wir einen schönen Ausflug nach Venedig. ABI 46 Schreiben – jest to pierwszy przykład listu formalnego. das sind fast 4000 km! Und wir haben nur zwei Wochen Zeit. 5B. Opowiada on o trudnościach towarzyszących wyborowi miejsca na wspólne wakacje z rodziną. Prezentacja wyników pracy odbywa się na forum klasy. Herr Möller. Następnie czytają wypowiedzi „w chmurkach” i dyskutują na temat Wer fährt wohin? z wykorzystaniem zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem dass. 4C. z którym mieli do czynienia na początku rozdziału. Ćwiczenie kończy wspólna korekta zadania. Nauczyciel stawia pytanie: Was für ein Urlaubstyp ist Franziska? Was für ein Urlaubstyp ist Guido? Uczniowie przygotowują odpowiedź na podstawie opisu urlopowiczów. Nauczyciel pomaga poszczególnym grupom. dann über Österreich zurückfahren und in Wien übernachten. das Problem ist. in einem Feriendorf ist man nur unter Touristen. und von da zurück nach Hause. Zunächst von München nach Paris. das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Rom. Sie wollen ans Meer fahren. nach Jesolo oder nach Lignano. Każdy bowiem ma inny pomysł na spędzenie wolnego czasu.. Po wspólnej korekcie warto jeszcze raz przeczytać wszystkie teksty i wyjaśnić nieznane słownictwo. Rozwiązanie: Claudia Ertl – Feriendorf. za drugim razem . Angelika. ich bin nämlich Handelsreisender von Beruf. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. 3B/C. Wissen Sie. Deswegen möchte ich im Sommer meine Ruhe haben . und zwar nach Südtirol. 7D 16B. Nie muszą być one omawiane w klasie. Rozdział kończy rozmowa z panem Möllerem. Uczniowie mogą również przygotować krótkie ustne streszczenie rozmowy z panem Möllerem i zaprezentować je na forum klasy. Przed wykonaniem zadania należy dokładnie omówić formę listu. Und wir können evtl. Rozwiązanie: 1B. Samodzielna lektura krótkich opisów postaci. Następnie uczniowie samodzielnie wykonują zadanie umieszczone pod tekstami.. koncentrując się na elementach obligatoryjnych ocenianych na egzaminie maturalnym. Franziska Lang – Sprachferien. l Das will ich nicht bezweifeln. Za pierwszym razem uczniowie słuchają całej rozmowy. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. meine Frau kann die Zeit am Strand genießen.

Stellungnahme 3: Ich jogge regelmäßig und zwar seit über 30 Jahren. Rozumienie ze słuchu. mein Atem und mein Herz sich koordinieren. über dieses Thema zu sprechen. Inzwischen hat sich schon ein 10 km langer Stau gebildet. Juni: Im Nor- 1 . 10 Leute mussten aber mit schweren Verletzungen in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. natomiast wykonując zadanie drugie. Rozwiązanie: 1C (wers 3). wenn man sich gesund ernährt und wenn man zu Fuß geht oder Rad fährt. was wir für unsere Gesundheit tun. Warto jednak przypomnieć uczniom informację. być winnym wypadku. 3F. Orange oder tropische Früchte. 5R ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO Rozumienie tekstu czytanego jest sprawnością. złamać sobie nogę. wie meine Schrittfolge.“ Also. Da habe ich den Entschluss gefasst: Schluss mit dem Rauchen! Ich habe mich einer Entwöhnungskur unterzogen. Ich kenne Leute. bez limitu słów oraz z podanym limitem. aber der Wille war da und ich habe es geschafft! Ich rauche jetzt nicht mehr. Nicht-Raucherin. Laut Statistischem Bundesamt sind seit 1953 bei Unfällen 697. Das Laufen bringt mich in so eine Art körperliches Gleichgewicht. mieć szczęście w nieszczęściu Lieber Ralf. Ein angenehmer Nebeneffekt ist. Sportdrink. 3F. ABI 47 Schreiben – zadaniem uczniów jest napisanie e-maila. Werbespot Und nun . Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 Grad auf den nordfriesischen Inseln und 31 Grad an Elbe und Oder. 4B (wers 13). Wetterbericht für Deutschland Und jetzt die Wettervorhersage für heute. dass es heute Mode ist. Rozwiązanie: 1C. Die Straße war nass und plötzlich. dass die Jahre vergehen. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Rozumienie ze słuchu należy do najtrudniejszych sprawności językowych. uczniowie nie korzystają ze słowników.2A M E T O D Y C Z N E (ABI)Fertigkeitstraining Rozdział ten zawiera zadania służące treningowi wszystkich sprawności językowych ocenianych na egzaminie maturalnym. 2R. auch wenn sie gar keine Lust haben. Ja. habe ich die Kontrolle verloren Transkrypcja: Verkehrsservice Radio Baden-Baden. jechać za szybko. 6X. egal ob in der Geschmacksrichtung Zitrone.. Es hat eine Zeit gegeben. odnieść lekkie/ciężkie obrażenia. Określenie typów poszczególnych tekstów ułatwi ich zrozumienie oraz prawidłowe wykonanie zadania. zawieźć kogoś do szpitala. der nichts dem Zufall überlässt! Kurznachricht im Radio Ein schweres Unwetter ist gestern auf Ibiza losgebrochen und hat die ganze Gegend um St. Sportdrink wirkt erfrischend und schmeckt auch sehr gut. 25 Millionen wurden verletzt. Diäten. aby zrozumieć tekst i poprawnie wykonać zadanie. aby dobrze przygotować się do tej części egzaminu. Ich jogge fast jeden Tag und trinke danach Sportdrink: wenige Kalorien (ja. zawierającego określone informacje. im Schlafzimmer . die meinen. der Regen hat aus Straßen reißende Flüsse gemacht. mieć nogę w gipsie. im Bad. für den Sportler. 6A (wers 17) 2. Ich war mit meinem Fahrrad unterwegs. etwas für ihre Gesundheit zu tun. dass man durch regelmäßigen Sport jung bleibt.. den 5. Autos stark beschädigt. statt immer Auto zu fahren. Zadanie pierwsze doskonali umiejętność globalnego rozumienia tekstu. stracić kontrolę nad samochodem. als ich bin. wjechać w drzewo. die Sklaven ihrer eigenen Gewohnheiten geworden sind: Sie gehen ins Fitnessstudio. ich weiß nicht warum. Im Laufe des Nachmittags wird es freundlicher mit Sonne.. den zunächst stark bewölkt. Ich finde. której wskazówki ułatwiają prawidłowe rozwiązanie zadania. Auf der A5 Karlsruhe-Basel. sind in Wirklichkeit gar nicht so gesundheitsbewusst.. und ich merke auch tatsächlich nicht viel davon. 4F. örtlich fällt Regen. Im Osten und Süden kommen nach freundlichem Tagesbeginn heftige Gewitter mit starkem Regen auf. uczniowie koncentrują się na szukanych informacjach.000 Euro geschätzt. Ich brauche das. Viele schätzen mich jünger. ich danke für deine E-Mail. Antonio verwüstet. 5R. Und Radfahren macht wieder Spaß. als ich sogar 30 Zigaretten am Tag geraucht habe. ich bin die Silke. pisanie i mówienie testowane są technikami typowymi dla zadań maturalnych. wiąże się przede wszystkim z precyzyjnym przekazaniem wymaganych informacji. 1. sondern um meine Muskulatur zu kräftigen. wezwać karetkę. das ist eigentlich alles. Rozwiązanie: 1F. Zu Hause gab es praktisch keinen Platz. Zaproponowane ćwiczenia mogą zatem stanowić zadanie domowe. Bis ich dann eines Tages einen Fahrradausflug mit meinen Arbeitskollegen gemacht habe. Der Unfall war wirklich schrecklich und heute sage ich. 7D. Die Schäden werden auf über 100. którą uczeń może również doskonalić samodzielnie w domu. Werbung! Sportdrink. rozumienie tekstu czytanego. in der Küche. że czytać ze zrozumieniem nie znaczy tłumaczyć. es reicht. Nie trzeba rozumieć wszystkich wyrazów. 3A (wers 8). Zum Glück ist niemand ums Leben gekommen. Die Polizei hat die Autobahn gesperrt. Meine Frau. W związku z tym rozwiązując zadanie. Verkehrsservice: Achtung. Przed przystąpieniem do słuchania nagrań nauczyciel zachęca uczniów do dokładnego zapoznania się z poleceniem. Aber die meisten. die wenigsten im Jahr 2001. zderzyć się z samochodem. Autofahrer. Verkehrsmeldung Auf deutschen Straßen sind in den vergangenen 50 Jahren mehr Menschen ums Leben gekommen als Frankfurt am Main Einwohner hat. przechodzić rehabilitację. 3E. „Hallo. 8X PISANIE Umiejętność pisania tekstów użytkowych. Nach dem Unfall bin ich eine Woche lang im Krankenhaus geblieben. wie gesund unser Leben ist bzw. 6F U W A G I Transkrypcja: Wir beschäftigen uns heute mit der Frage. Wir haben über 20 Personen mit der Frage konfrontiert. zahamować w ostatniej chwili. denn ich achte auf meine Figur!).000 Autofahrer gestorben. Fitness-Training oder Ähnliches: Ich halte nicht viel davon. wyprzedzać samochód. 2R. aber dafür sehr viele Vitamine! Die brauche ich nach dem Laufen. Nicht weil ich eine gute Figur am Strand machen will. 5H. 2F. Nach nur 10 km war ich total erschöpft. aber ich bin seit vorgestern wieder zu Hause und mache langsam Krankengymnastik. mieć zapięte pasy. Rozwiązanie: 1F. Jest to przykład dłuższej formy użytkowej. Zusätzlich gehe ich dreimal die Woche zum Fitness-Training in ein Studio. 2C (wersy 5-6). Und vor allem soll man natürlich nicht rauchen! Stellungnahme 2: Ich habe früher eine Schachtel am Tag geraucht. Wenn ich merke. 4R. 2. in Offenburg die Autobahn zu verlassen und über die B41 zu fahren. es geht mir im Moment viel besser. genauso wie Duschen und Zähneputzen. Am Anfang war es natürlich sehr schwer. außer Atem. Stellungnahme 1: Ich glaube. ist zwischen Offenburg und Freiburg ein schwerer Unfall passiert. 1. 5C (wers 15). Ein orkanartiges Gewitter mit Hagel und Wind mit 150 St/km Geschwindigkeit hat in weniger als 10 Minuten das Städtchen in ein Inferno verwandelt: Bäume wurden entwurzelt. Die meisten Todesopfer gab es im Jahr 1970. wezwać policję. Hier hören Sie drei Stellungnahmen. Richtung Basel. 4X. das kalorienfreie Getränk für aktive Menschen. dass ich Glück im Unglück gehabt habe. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia nauczyciel zwraca uwagę uczniów na postać przewodnią. konnte den Gestank nicht mehr ertragen. Das Bein tut zwar immer noch weh. Autofahrer nach Basel werden also gebeten. Dort habe ich eine Operation gehabt. Przed przystąpieniem do pisania warto zachęcić uczniów do zebrania potrzebnego słownictwa. wo ich nicht geraucht habe: im Wohnzimmer. Rozwiązanie: Wpaść w poślizg. Und Sport macht ihnen keinen Spaß mehr. dlatego warto poświęcić jej szczególną uwagę. ist das einfach ein tolles Gefühl. Oder sie haben ihre Essgewohnheiten total umgestellt und sehen so traurig aus. Ich brauche jetzt eine Leserbrille. Schlankheitskuren.

Schade. Sie sprechen miteinander. das sind Touristen. Mehr. sie tragen auch große Rucksäcke. Sie genießen Bergwanderungen. 3. Auf dem Foto sehe ich ein paar/fünf Personen. 78%. 4. atmen frische Luft . warto pamiętać. 2. 3. Zum Glück hatte ich meinen Helm auf. Sie sind auf einem Wanderweg im Gebirge.. Rozwiązanie: 1. Dla ułatwienia tego zadania podano pytania. Ich glaube. ABI 48 Sprechen – jest to pierwszy przykład interpretacji statystyki.. Tekst podany w zadaniach 1 i 3 po uzupełnieniu go zebranym słownictwem jest przykładem prostej wypowiedzi. Nach wenigen Minuten war der Notarztwagen da und man hat mich ins Krankenhaus gebracht. 1. jeżeli odpowiednio wcześniej zapoznamy uczniów z potrzebnymi zwrotami typowymi dla omawiania statystyki. Ich habe mich auch darauf gefreut. dagegen. dass meine Reise nach Deutschland geplatzt ist.. ABI 49 Sprechen – opisywanie ilustracji. 24%. że prawidłowo wykonane zadanie powinno uwzględniać wszystkie główne elementy ilustracji. Interpretacja wyników badań statystycznych nie musi przysparzać większych trudności. fernsehen. odpowiedź na nie stanowi przykładowy opis. genießen die Natur. 37%. Die Touristen wandern. ich freue mich schon auf die Woche in Tübingen.. 2. Sie wollen ihre Freizeit aktiv verbringen. MÓWIENIE W tomie 2a do doskonalenia sprawności mówienia wykorzystana zostaje statystyka. Also. am Computer. weil das ihnen viel Spaß macht. Rozwiązanie: zeigt. der Mädchen. Rozwiązanie: 11%. 43%. Unterschiede.2A M E T O D Y C Z N E und bin gegen die Leitplanke gerast. Jeder hat einen Wanderstock in der Hand. Juli? Auf jeden Fall danke für die Einladung. 23% U W A G I 1 . Opisując kolejne ilustracje. Jugendliche. dokonując jedynie zmian w materiale leksykalnym. Ciao dein(e) . weil sie vielleicht Urlaub haben und Naturfreunde sind. Was sagst du zu der Woche vom 22. bewundern die Landschaft. Sie machen ihren Sommerurlaub im Gebirge. bis 29. gern. jaką może zbudować uczeń na podstawie dowolnej statystyki. Aber gern komme ich zu Dir im Sommer. Sie verbringen ihre Zeit im Gebirge. Aber beim Stürzen habe ich mir das Bein gebrochen. vielleicht Ende Juli.

5 – 32 29 – 31 24 – 28.5 – 35 27 – 32 20 – 26. Nauczyciel. Poniższa tabela ilustruje proponowaną skalę ocen: Maksymalna liczba punktów celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny 32 31. W zadaniach „Ułóż dialog według opisu” oraz „Przetłumacz na język niemiecki” na końcu każdego zdania w nawiasie podana jest dodatkowo liczba punktów. z jakimi uczniowie nie mieli problemów. przedstawia się następująco: ● w testach 12 i podsumowującym – 32 punkty ● w testach 14 i 15 – 36 punktów ● w testach 11 i 13 – 40 punktów. który powinien być poprzedzony powtórzeniem wszystkich zagadnień leksykalnych i gramatycznych realizowanych w danym materiale.5 14 – 21. które przysporzyły uczniom najwięcej trudności. Maksymalna liczba punktów. W informacji zwrotnej nie może również zabraknąć podkreślenia najlepszych prac i podania zadań.5 12.5 punktu za każdy typ błędu językowego. jaką mogą uzyskać rozwiązujący test.5 – 19.5 17.5 11 – 17 0 – 10.5 0 – 12 40 39 – 40 36 – 38. jaką można maksymalnie otrzymać za prawidłowe wykonanie zadania.2A T E S T Testy Podsumowaniem każdego rozdziału z podręcznika jest test.5 Omawiając wyniki testów.5 0 – 13. Umiejętnie przekazany komentarz mobilizuje uczniów do dalszego wysiłku.5 22 – 29. Przy najbliższej okazji można wspólnie powtórzyć odpowiedni materiał i krótko sprawdzić efekty powtórki. 1 . warto zatrzymać się na zadaniach. oceniając tłumaczenie zdań. może na przykład odejmować 0. Każdy z nich zbudowany jest z pięciu lub sześciu zadań różnego typu odpowiednio punktowanych. Proponowane testy przewidziane są na jedną godzinę lekcyjną.5 36 35.5 – 36 32.5 – 23.5 30 – 35.

2. 2. (0. Heute Abend ______________________ die Kinder bis 23 Uhr fernsehen. Ergänze die Modalverben können und müssen. ………/4 1. 2. Musi zostać w domu i przygotować kolację. du ______________________ nicht.. aber ich ______________________ sehr gut Skateboard fahren. Du ______________________ mehr lernen. że dzisiaj przyjeżdżają jej przyjaciele z Berlina. 5. Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników. Sie ist noch zu klein.. 3. (1) ____________________________________________________________________ ° Pytasz dlaczego. Bilde Sätze. Du machst noch viele Fehler. Proponuje spotkanie o 15.. że jest jej przykro. Die Schüler ______________________ T E S T sie nicht machen. 1. müssen. ______________________ ich bitte weggehen? Nein.5) ____________________________________________________________________ l Ona wyjaśnia. który znajduje się na Kaiserstraße. B..5) ____________________________________________________________________ ° l ° l ____________________________________________________________________ Pytasz Karin. że mama nie może jej pomóc. bo nie ma jej w domu. Ergänze die Modalverben dürfen. Rekonstruiere den Dialog. Deine Schwester ______________________ nicht mitkommen. 3. 6. 7. (1) ………/12 ____________________________________________________________________ l Ona mówi... Tina ______________________ lernen. bo nie może pójść z tobą.00 przed supermarketem. C. 7. aber sie möchte lieber fernsehen. (2) ____________________________________________________________________ Zaproponuj jej pomoc. 4. Ich ______________________ im Sommer Urlaub in Spanien machen. (2) ____________________________________________________________________ ………/4 D. ° Proponujesz Karin pójście do centrum. ____________________________________________________________________ 1 . heute Nachmittag/schwimmen/wollen/gehen/wir/. 5. Mutti. Jetzt ______________________ die Kinder schlafen gehen. Diese Übung ist zu schwer. że zrobisz zakupy./40 1 1 A. Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników. Powiedz. (2. Ich ______________________ jeden Tag in die Schule gehen. ………/4 1. ____________________________________________________________________ du/sehr gut/sprechen/Deutsch/können/. Sie ______________________ umsteigen. ____________________________________________________________________ dürfen/Disco/wir/gehen/heute Abend/? ____________________________________________________________________ können/ich/heute/kommen/nicht/weil/müssen/lernen/ich/..2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . 3. Marco... Dieser Zug fährt nicht direkt nach Frankfurt. 4. Wir ______________________ leider morgen nicht kommen. Es ist spät. (1) ____________________________________________________________________ Ona mówi. czy mama nie może je pomóc. wollen.. ______________________ du inlineskaten? Nein. nakryjesz do stołu… (2) ____________________________________________________________________ Karin dziękuje. Ułóż zdania. ______________________ Sie mir bitte einen Tipp geben? 6. Napisz dialog zgodnie z opisem. ______________________ du wirklich Fußballspieler werden? 4.

(2) ____________________________________________________________________ Marika nie może biegać... 2. 3. Mamo. 2. Nie muszę się przesiadać i o 16.. ………/11 Czy możesz mi pożyczyć książkę do niemieckiego? Zapomniałem zabrać swojej książki ze szkoły. Odpowiedz na pytania. (3) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4. Antworte frei. 1.. (2) ____________________________________________________________________ Nie umiem pływać. nie możesz.15. ………/5 Warum kommst du nicht zur Party? ____________________________________________________________________ Warum lernst du Deutsch? ____________________________________________________________________ Warum treibst du Sport? ____________________________________________________________________ Warum besuchst du einen Schwimmkurs? ____________________________________________________________________ Warum bleibst du zu Hause? ____________________________________________________________________ T E S T F. czy mogę wziąć twój telefon komórkowy? Nie. 3. 5. 5.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . (2) ____________________________________________________________________ 1 . Musi siedzieć w wózku inwalidzkim..20 będę już w Berlinie./40 1 1 E.... ale chcę się nauczyć. Przetłumacz na język niemiecki.. 1. 4.. (2) ____________________________________________________________________ Mogę jechać pociągiem o 13. Übersetze.

2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ .. Ich bin allein zu Hause und habe keine Lust zu lernen. D. sondern bei einer netten Familie. ………/10 fliegen sein haben fahren bleiben besuchen lernen kennen lernen bezahlen wohnen Letztes Jahr _________ ich in Deutschland __________________ . Dort _________ ich nicht in einem Studentenheim __________________. Ergänze die passenden Verben im Perfekt. Napisz podany poniżej tekst w czasie przeszłym.. Ich _________ also mit Lufthansa von Mailand nach Berlin __________________ . Also rufe ich meine Freundin Karin an und erzähle ihr von meinen Problemen.. Gestern _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ C. Was hast du gestern gemacht? (Schreibe mindestens vier Sätze... Ich spreche kurz mit ihr. Ich _________ viel __________________. co robiłeś wczoraj. Erzähle in der Vergangenheitsform. aber ich _________ auch viel Spaß __________________ und viele Leute __________________ ... Ich _________ einen Deutschkurs __________________ . ………/4 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 1 ..) Napisz przynajmniej cztery zdania o tym. Ich _________ nicht mit dem Zug __________________. Wie lauten die Perfektformen? Podaj formy czasu przeszłego Perfekt do podanych czasowników. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie przeszłym Perfekt... denn meine Tante Maria _________ mir das Flugticket __________________ . Ich _________ zwei Wochen in Berlin _________________ ./32 1 2 A. sprechen _____________________ feiern _______________________ organisieren ___________________ verlieren _____________________ lernen _______________________ ………/5 fahren _________________________________ einstürzen ______________________________ verlassen _______________________________ sein ___________________________________ bekommen ______________________________ ………/4 T E S T B. Dann sage ich „Tschüs“ zu ihr und gehe aus dem Haus. Nach zehn Minuten kommt meine kleine Schwester nach Hause.

5.. 4../32 1 2 E. 3. (2) ………/9 T E S T ____________________________________________________________________ Czy byłeś w Niemczech w zeszłym roku? Tak... Übersetze..2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . 2. (2) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 0 .00.. (2) ____________________________________________________________________ O której godzinie wstałeś dzisiaj rano? Spałem do 10. Mój nauczyciel języka niemieckiego zorganizował kurs języka niemieckiego w Wiedniu.... byłem dwa tygodnie w Monachium. Latem 2002 roku rzeka Łaba wystąpiła z brzegów i zalała wiele miast. Przetłumacz na język niemiecki 1.. (2) ____________________________________________________________________ Kto został mistrzem świata Formuły 1 w 2003 roku? (1) ____________________________________________________________________ Spędziłem wakacje w Austrii.

Was soll ich tun? ____________________________________________________________________ Ich habe Hunger. 4. Wie sagt man auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht. 2. bitte? 5. ………/3 1.) Opisz sytuację Claudii przynajmniej pięcioma zdaniami. 1. Was soll ich tun? ____________________________________________________________________ Ich bin so faul. 5. Ich lasse ________ regelmäßig vom Arzt untersuchen. Was soll ich tun? ………/5 ____________________________________________________________________ Ich kann nicht schlafen...2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . (Schreibe mindestens fünf Sätze. Was soll ich tun? ____________________________________________________________________ Ich bin zu dick.. Uzupełnij zdania zaimkami zwrotnymi.. Ich bin so müde. Gib Ratschläge.. Ergänze die Reflexivpronomina../40 1 3 A. Ich ziehe ________ schnell an und laufe zur Haltestelle.. Entschuldigung. ramię: _________________________ noga: _________________________ usta: __________________________ ucho: _________________________ stopa: _________________________ głowa: ________________________ ………/6 T E S T brzuch: ______________________________ ręka: _______________________________ bóle głowy: ___________________________ grypa: ______________________________ katar: _______________________________ kaszel: ______________________________ B. Was soll ich essen? ____________________________________________________________________ C.. Kinder! Putzt ________ die Zähne und geht schlafen! D.. Was ist mit Claudia los? Erzähle. Schnell. Wie fühlst du ________ nach dem Joggen? 4. Wir ernähren ________ hauptsächlich von Obst und Gemüse. ………/5 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 1 . 3. Przetłumacz na język niemiecki. 3. Udziel rad. pamiętając o rodzajnikach. 2.. 6. wo kann ich ________ die Hände waschen.

a następnie myję sobie zęby. Rekonstruiere den Dialog../40 1 3 E. 2. że idzie dzisiaj. nie ma apetytu. Co powinienem zrobić? (2) ………/10 ____________________________________________________________________ Weź aspirynę. myję się. 1. (1) ____________________________________________________________________ Ona mówi. ubieram się. w nocy mało śpi.. 5.. że nie ma czasu.. O 16. czy była już u lekarza. Co więcej. Napisz dialog zgodnie z opisem. Boli mnie głowa i mam gorączką. Często boli ją głowa i w szkole nie może się skoncentrować. (2) ____________________________________________________________________ F. nie piję piwa. że nie czuje się dobrze.. Przetłumacz na język niemiecki.. 3. (2) ____________________________________________________________________ .00 ma wizytę u doktora Riegel. (2) ____________________________________________________________________ Rzuciłem palenie.. (2) ____________________________________________________________________ Anna jest nerwowa. (2) ____________________________________________________________________ Zapytaj ją. (2) ____________________________________________________________________ Rano wstaję. (3) ____________________________________________________________________ ° l ° l ____________________________________________________________________ Poradź jej.. 4. W biurze jest zmęczona i nie może pracować. Übersetze. Dzisiaj nie czuję się dobrze. jak się czuje. ° ………/11 T E S T l Zapytaj Stefii.. jem dużo warzyw i owoców i uprawiam sport. aby mniej pracowała i uprawiała więcej sportu. że niestety ma zawsze wiele do zrobienia. jem śniadanie. (2) ____________________________________________________________________ Ona mówi..2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . Następnie idź do lekarza i daj się zbadać. (1) ____________________________________________________________________ Ona mówi.

. Odpowiedz na pytania. Der Hund ____________________ unter d______ Auto. 1. Wo liegt das Deutschbuch? ___________________________________________________ 2. pamiętając o rodzajnikach. wpisując właściwe czasowniki oraz końcówki rodzajników. 4.. Wohin hast du die Schuhe gestellt? _____________________________________________ 6. Wohin legst du den Mantel? __________________________________________________ 5. Der Radfahrer ____________________ das Fahrrad an d______ Baum. ………/7 1.. C. neben d______ Hund.. Setze die passenden Verben und Endungen ein. 5. An dem Baum. An den Baum. Uzupełnij zdania.. Auf die Bank. Wie ist der Unfall passiert? Erzähle.. karetka pogotowia: ________________ sanitariusz: ______________________ helikopter: _______________________ stacja benzynowa: _________________ nosze: __________________________ ………/5 T E S T znak drogowy: __________________________________ bank: _________________________________________ plakat reklamowy: ________________________________ ścieżka rowerowa: ________________________________ korek: _________________________________________ B.. _______________________________________________________ ? _______________________________________________________ ? _______________________________________________________ ? _______________________________________________________ ? _______________________________________________________ ? ………/5 Auf der Trage. Das Kind ____________________ den toten Hund auf d______ Bank.) Napisz przynajmniej pięć zdań o tym. 2. E. Wie sagt man auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht. Stelle die Frage. Przetłumacz na język niemiecki. 4. 6.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . ………/6 1. Wo steht der Lehrer? _______________________________________________________ D.. Antworte frei. Das Kind ____________________ sich auf d______ Bank. 3. Wohin soll ich das Plakat hängen? ______________________________________________ 4. 3. 5. 2. Der Helikopter ____________________ über d______ Dorf... 7. (Schreibe mindestens fünf Sätze. ………/5 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Das Polizeiauto ____________________ vor d______ Tankstelle. Das Schild ____________________ an d______ ( ______ ) Straßenrand. Ins Krankenhaus. Wo sitzt Patrick? __________________________________________________________ 3. Ułóż pytania do odpowiedzi. jak doszło do wypadku./36 1 4 A.

3.. naszego psa? Tak. Przetłumacz na język niemiecki. Übersetze. Gdzie jest mój telefon komórkowy? Gdzie go położyłeś? (2) ………/8 T E S T ____________________________________________________________________ Policjant siedzi w samochodzie i dzwoni do swojej żony.. 4. (2) ____________________________________________________________________ Czy widziałeś Cezara.. 2./36 1 4 F. 1... siedzi pod drzewem... (2) ____________________________________________________________________ ... (2) ____________________________________________________________________ Gdzie powinienem postawić twój komputer? Postaw go na podłodze między regałami na książki.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ ..

. dass _____________________________________________________ ____________________________________________________________________ Er meint. Wo warst du im Sommer? _________ Spanien? Nein. Die Leute sind nett.. wenn du auf dem Markt bist? ____________________________________________________________________ 4... ich war schon oft _________ Berlin. Co mówi pan Steiner? Dokończ zdania. dass __________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ C. Was kaufst du. Was nimmst du mit. Setze die passenden Präpositionen und Endungen ein. 3. Man isst sehr gut in Italien. 7. aber meine Eltern wollen _________ Gebirge fahren. ich war _________ d____ Türkei. Also fahre ich _________ d____ Gardasee.. Odpowiedz na pytania. In Italien ist das Wetter immer schön..2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . in der Nähe von Boppard. dass __________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Er findet. Die Meiers haben ein Ferienhaus direkt _________ Rhein. Vielleicht machen wir dieses Jahr keinen Urlaub. Sie will also Urlaub in Marokko machen. ………/4 „Ich möchte Urlaub in Italien machen. wenn es regnet? ____________________________________________________________________ ………/4 ./36 1 5 A. wenn das Wetter morgen schlecht ist? ____________________________________________________________________ 2. _________ Gardasee ist es immer windig. wpisując właściwe przyimki oraz końcówki rodzajników. Was machst du. Fahren wir _________ Berlin? Nein.. 6. Was sagt Herr Steiner? Berichte.. Urlaub _________ Schwarzwald. Antworte frei. 1. ………/6 T E S T 1. B. 4. _________ Gebirge kann man schöne Wanderungen machen. Uzupełnij zdania. Meine Frau war aber schon mehrmals in Italien. 2. Wie langweilig! Ich möchte so gern _________ d____ Adria fahren.. Aber ein Urlaub in Marokko ist sehr teuer. 5. Was braucht man. Ich surfe gern. Im Sommer möchte ich _________ Meer fahren..“ Herr Steiner sagt. wenn du an die Adria fährst? ____________________________________________________________________ 3.

____________________________________________ ? 4.. Ułóż pytania do odpowiedzi... ____________________________________________ ? 5. 1.. co chciałabyś/chciałbyś robić podczas urlopu. biorę zawsze moją kurtkę. (Schreibe mindestens fünf Sätze.. ____________________________________________ ? 2. (2) ____________________________________________________________________ ………/12 . 5. Übersetze.. Przetłumacz na język niemiecki../36 1 5 D. ____________________________________________ ? Nach Frankreich. Ja. ____________________________________________ ? 3.. Leider regnet es.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . że Max był w Rzymie? (2) ____________________________________________________________________ Jaka jest dzisiaj pogoda? Jest zimno i pada.) Napisz przynajmniej pięć zdań o tym. Was möchtest du im Urlaub machen? Erzähle. (2) ____________________________________________________________________ Czy słyszałeś.. (3) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3. ………/5 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ F. Dann bleibe ich zu Hause. jadę do Bichelbach. 4. Dokąd jedziesz przyszłego lata? Następnego lata nie mam urlopu. (3) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2. Kiedy jadę w góry. 1. Jeśli chcę się zrelaksować. ………/5 T E S T Ich nehme mein Deutschbuch mit. das weiß ich.. Zostaję w domu. Stelle die Frage. E. W górach można się zrelaksować.

. Also . 1. gelandet B. więc muszę więcej się uczyć. Toll! Ich (11) ______________ jetzt Schluss machen. Tschüs. ich bin jetzt hier. 9.. weil O. muss L.. Welches Wort passt in welche Lücke? Vier Wörter passen in keine Lücke. Carmen. (2) ____________________________________________________________________ Do kogo należą te książki? Do ciebie? (1) ____________________________________________________________________ Czy możesz pożyczyć mi swoją rakietę do tenisa? (1) ____________________________________________________________________ Chcę otrzymać dobrą ocenę. darf P. 2. Eure Franziska A. to jest jej telefon.. Ich war heute zum ersten Mal in der Schule. (1) ____________________________________________________________________ Co się wydarzyło 11 września 2001 roku? (1) ____________________________________________________________________ Czy naprawiłeś komputer? (1) ____________________________________________________________________ ………/12 . war J. (2) ____________________________________________________________________ Dzisiaj wieczorem nie mogę wyjść z moimi przyjaciółmi.... Uwaga! Cztery wyrazy nie pasują do żadnej luki. 6. ist D. 3.. W wolnym czasie surfuję po internecie../32 A B S C H L U S S T E S T A. 5. seiner I. bo nie mam ochoty. 8. (2) ____________________________________________________________________ Nie przyjdę. will B. In (8) ______________ Freizeit will sie viel Sport treiben. 7. Sie besucht auch einen (6) ______________ . aber sie (9) ______________ noch besser werden. Sie kann schon segeln.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . Wie sagt man auf Deutsch? Przetłumacz zdania na język niemiecki. gesprochen M. kann F. meiner N.. ihrer K.. gestern Abend C. ………/6 Liebe Eltern. Wir haben viel (10) ______________ und sogar einen Song von den Beatles gesungen. aber die Busfahrt hierher war eine richtige Tortur! Wir haben über vier (4) ______________ gebraucht. ich bin (1) ______________ hier in Hastings angekommen und ich bin superglücklich! Die Reise (2) ______________ ein bisschen anstrengend. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. Wir sind zwar pünktlich in Luton (3) ______________ . Sie (7) ______________ schon gut Englisch und ist sehr sportlich. meine E. also fahren wir morgens zusammen zur Schule. Hauptsache. (1) ____________________________________________________________________ Czy to jest telefon komórkowy Tiny? Tak. Englischkurs G. In (5) ______________ Gastfamilie wohnt auch ein Mädchen aus Spanien. (12) ______________ ich eine Verabredung mit zwei Mädchen aus der Gruppe habe. 4.. Stunden H.

Następnie wysłuchaj dwukrotnie trzech krótkich nagrań. Also isst sie oft und gern Spaghetti. Der Zug aus Stuttgart fährt um 10./32 A B S C H L U S S T E S T C. 3. 4.. Sarah ist nicht mehr dieselbe wie früher. Richtig oder falsch? Lies den Text und kreuze an. denn sie will Tierärztin werden. auch wenn sie Model ist. Nach der Schule will Sarah nicht zur Universität gehen. 6.. Im Sportclub Topfit kann man Volleyball spielen.. Sarah hat einen Nebenjob als Model. „Das finde ich toll und es macht mir Spaß. sie ist ganz normal. Ist die Aussage richtig oder falsch? Przeczytaj zdania 1-9. Sarah kauft ihre Klamotten nur aus dem Modekatalog. 7.. ………/9 R 1.. 9.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . Der Regionalzug nach Augsburg hat 20 Minuten Verspätung. sie geht in Jeans und T-Shirts ins Kino oder in die Disco. Auf das Gewicht muss Sarah nicht achten (sie wiegt im Moment 54 Kilo). 4. Sie hat ihren Charakter und Persönlichkeit nicht verändert. Nur Sportfanatiker gehen regelmäßig in den Sportclub Topfit. Lies die Sätze 1 bis 9.“ Nach der Schule möchte Sarah noch einige Zeit als Model arbeiten.. In ihrer Freizeit zieht sich Sarah immer elegant an. 5.27 Uhr ein. weil man reisen und dabei viele interessante Leute kennen lernen kann. Ich mag diesen Job.. Der Stromausfall hat Schäden in Höhe von 300 Millionen Euro verursacht. R 1. die Modekataloge macht. Am Anfang waren einige Freundinnen neidisch. dass sie gar nicht arrogant oder eingebildet ist. Aber dann möchte sie studieren. Die Telefonnummer von dem Sportclub Topfit lautet 82 36 719. 2. Po wysłuchaniu zakreśl. F D. Ab und zu jobbt sie als Model für eine Agentur. Aber jetzt sagen alle. Der ICE nach München fährt von Gleis 7 ab. sie mag Tiere! In ihrer Freizeit zieht sie ganz normale Klamotten an. Infolge des Stromausfalles sind zwei Menschen gestorben. 5. F . 8.. 3. Viele Freundinnen sagen.. Ja. która informacja jest prawdziwa (R). a która fałszywa (F). 2. Prawda (R) czy fałsz (F)? Przeczytaj tekst i zakreśl odpowiednio. ………/5 S arah ist eine gutaussehende 18-jährige Schülerin.. Die Freunde in der Clique sagen. Pizza und Pommes. Ein Stromausfall hat das ganze Land lahm gelegt.

6. Martina darf nach 20 Uhr nicht ausgehen. den Tisch decken. 4c. Du musst also in den Jugendklub gehen. 3j. Sie müssen 20 Przykładowe rozwiązanie: ° Sie dürfen hier nicht parken. können 7.Vor dem Einkaufszentrum darf man nicht parken. 3. wollen 22 1. Ich kann sehr gut Volleyball spielen. 13 1b. Darf K L U C Z 5 1d. Weil ich Englisch lernen will. In einer Reha-Klinik kann man eine Muskeltherapie und Krankengymnastik machen und einen Rehabilitationskurs besuchen. 4. laut sein . ° Doch. Sie dürfen l Sie sind dann um 8. aber ich habe kein Fahrrad. Ich kann heute Abend nicht kommen. dürfen 3. dürfen 5. darf 4.. Darf. kontrolliert die Fahrkarten./Ich will Musiker werden. Ich kann nicht so gut Ski fahren. Badminton Schwimmbad: schwimmen. muss 8. 3. hat Verspätung. 1. l Warum darf ich hier nicht parken? ° Hier ist Parkverbot. pünktlich sein der Fahrgast: einsteigen. 9 Ich will Ski fahren lernen. L e k t i o n 1 1 Situation 2 17 1. Ich kann überhaupt nicht reiten. verlaufen 26 1. meiner Mutter helfen . wir dürfen. aber sie müssen in Verona umsteigen. Können Sie mir den Weg zum Bahnhof erklären? 7. 12 1. kann. darf 7. darf 3. will 3. ihr dürft. kann 7.2A 1 Przykładowe rozwiązanie: Ich kann sehr gut Fußball spielen. Du kannst mit dem Fahrrad fahren. Ich rufe Anna an. Weil ich Deutsch mag. weil ich fit bleiben will. aber ich kann heute nicht ins Kino gehen/ kommen. 4. ich kann sehr gut fahren. In einem Tennisclub kann man Tennis. Handball In einem Fitnessstudio kann man Aerobic. sie. 7. 7. weil ich sie ins Kino einladen will. darf. Zu Hause darf ich nicht spät schlafen gehen. aber mein Fahrrad ist kaputt. will 2. er. . will 5. 2. 5. 4e. er. 2. 3. Ich brauche also einen Platz im Schlafwagen. 10 wollen: ich will. weil ich krank bin. Stepdance. muss 4. Sie müssen viel Sport treiben. Petra will morgen in die Turnhalle gehen.Ich muss zu Hause bleiben. Krankengymnastik. Ich kann nicht so gut schwimmen. Eva will tanzen gehen. Du musst also einen Skikurs besuchen. Basketball. 15 1. kannst 2. abends weggehen. Ich gehe ins Schwimmbad.. müssen 2. vorlesen. darf 6. . muss 8. 4. Man darf in der Bibliothek nicht sprechen. kannst Du mir bitte helfen? . kann. Ich gehe ins Jugendzentrum. Musst du heute Nachmittag zu Hause bleiben? 4. Man muss in der Klasse ruhig sitzen. Basketball. Verspätung haben. Bademeisterkurs. Ich fahre nach Deutschland. weil ich lernen muss. kann 8. 5 3 können: müssen: ich kann. Wir wollen in Italien Urlaub machen. Willst 6. Wann kannst du zu mir kommen? 3. Ich will gute Noten in Deutsch bekommen. l Dann müssen Sie um 22. wir können.. das glaube ich nicht.. 2f. es darf. weil ich Aerobic machen will. du musst. 6. 7c. Stepdance. 5. ihr müsst.24 fahren. l Sie können um 17. muss/will 23 Herr Müller. 6h. aber ich habe kein Auto. . Volleyball. sie. Ich kann nicht kommen. Wann müsst ihr zu Hause sein? Sie können mit dem Zug nach Berlin fahren. 3. müssen 6 abfahren. 27 Przykładowe rozwiązanie: Peter. 6. Ich kann sehr gut Ski fahren. umsteigen. 7. muss. zur Schule. Yoga und Krafttraining machen. Kannst. weil ich fernsehen will.50 fahren. 2./Ich muss zur Arbeit fahren. will. Haben Sie das Schild nicht gesehen? D O 4 1. also muss ich viel lernen. müssen. ist pünktlich. 8. Weil ich lernen muss. darf 6. sie. 2 Ich muss in die Schule fahren. sie. . wollt 7. l Nein. Sie wollen 21 1. darf 3. Ich will morgen nach Rom fahren. In einer Turnhalle kann man Gymnastik machen. ihr könnt. Rehabilitationskurs Tennisclub: Tennis. Weil ich mit ihr lernen will. es muss. ich will nicht umsteigen. 8. weil ich nach Paris fahren will. Laptop. Herr Müller. 8e. darfst 2. 7 Aerobic. du willst. 3a. Anna und David können zur Party kommen. Du musst also nach Paris fahren. die Fahrkarten kontrollieren der Zug: Der Zug fährt ab./Ich will den Eiffelturm sehen. dürfen 5. l Aber du kannst nicht fahren. aussteigen.. darf 6. es kann. Frau Meier muss morgen nach Berlin fahren. weil ich schwimmen lernen will. ° Und wann kommt der Zug in Rom an? 16 dürfen: ich darf. 7a. weil ich Deutsch lernen will. kann. 24 Przykładowe rozwiązanie: Petra will mit ihrem Freund ausgehen. weil ich lernen muss. sie. 6. kommt an. Squash. Volleyball oder Handball spielen. kann 3. weil ich fit bleiben will. . darfst. 6d. es will. Könnt ° Tut mir Leid. Ich gebe dir mein Mofa nicht./Ich muss ins Zentrum fahren. musst 4. Sie dürfen nicht rauchen. will 4. Ich kann überhaupt nicht Golf spielen. ankommen. 6. Weil ich zu Karin fahren muss. Ich gehe ins Fitnessstudio. E-Mails. müsst. kann. Zu Hause darf ich bis spät fernsehen. 7.Ich treibe Sport. er. Weil ich keine Zeit habe. er. Weil ich fit bleiben will. aber ihr Auto ist kaputt. wir wollen. Du musst also viel Sport treiben. 2. In einem Schwimmbad kann man schwimmen./Ich will viele Leute kennen lernen./Ich will fit und gesund bleiben. aber sie darf nicht. Sie dürfen keinen Alkohol trinken. sie. Du musst also das Konservatorium besuchen. sie. 8f 1. 8. Yoga. Wir müssen zu Hause helfen. Sprachausgabe. einen Bademeisterkurs oder einen Taucherkurs besuchen.Was können Behinderte nicht machen?Ich kann meinen PC nicht reparieren. Du kannst mit dem Bus fahren. 14 Przykładowe rozwiązanie: 1. lange telefonieren . du kannst. du darfst. Ich lerne nicht.. kann 2. kann 2. Der Schaffner gibt Auskunft. darf 7.55 in Rom. Ć W I C Z E Ń 18 Przykładowe rozwiązanie: Zu Hause muss ich mein Zimmer aufräumen. wollen 8. müssen 4. benutzt. Ich treibe Sport. 8. 5i. muss. Ich lerne Französisch. muss 7. können 4. ich habe das Schild nicht gesehen. Kann 6. kann. kauft die Fahrkarte. Du kannst mit der U-Bahn fahren. 19 Od lewej: 4. wollen 3. Herr Müller. weil ich neue Leute kennen lernen will. ° Nein. muss 5.Tut mir Leid. Der Fahrgast steigt ein/aus/um. Ich kann leider nicht kommen. 5h. Aber ich fahre sofort weg. Sie können ich muss. wir müssen. Wollen 8. Krafttraining Reha-Klinik: Muskeltherapie. sie. Du kannst mit der Straßenbahn fahren. dürft 8. Fitnessstudio: 25 von Geburt an. Hund. . Hier darf man nicht telefonieren. 5. Weil ich fernsehen will. Können Sie mir ein paar Züge nennen? l Wann wollen Sie fahren? ° Ich will in der Nacht fahren. die Fahrkarte kaufen der Schaffner: Auskunft geben.Darf man im Zentrum/in der Stadtmitte/in der Fußgängerzone parken? .Warum kannst du heute mit mir nicht ins Stadion gehen? . kann ich bitte dein Mofa haben? l Warum? Was musst du machen? ° Ich muss schnell zu Karin fahren.Willst du heute Abend mit mir ausgehen?/ Wollen wir heute Abend ausgehen? . . telefonieren. surfen. ihr wollt. 9b. müssen 5. wollen 5. 2g. muss 6./Man darf vor dem Einkaufszentrum nicht parken. 8 Situation 1 Przykładowe rozwiązanie: ° Guten Tag. 10g 11 1. Taucherkurs Turnhalle: Gymnastik. 5. dürfen Przykładowe rozwiązanie: ° Peter. 2. Squash und Badminton spielen. Kannst.

Ich habe sie schon besucht. 3h. Ich bin den ganzen Nachmittag zu Hause geblieben.2A 1 1c. 10 czasowniki regularne: gekauft.. Nein. sondern vorgestern. letzten Monat. Gestern Abend habe ich in einem Restaurant gegessen. Ich bin schon nach Berlin gefahren. Nein. 5. 1999 hat der Schriftsteller Günter Grass den Nobelpreis für Literatur bekommen. Dort habe ich getanzt. 5. 1972. Ich habe angerufen.15 Uhr bin ich nach Hause zurückgefahren. Vor 10 Jahren hatten wir viel Geld. Nein. Letztes Jahr habe ich in Berlin gewohnt. wir haben vieles gesehen: das Parlament. 2. du bist also nach London gefahren. er. f. Wie lange seid ihr in London geblieben? Fünf Tage.10 Uhr bin ich in der Schule gewesen. gefeiert. vor zwei Wochen. 1945. vom 5. und wir haben natürlich viel Englisch gesprochen. Der Lehrer hat heute die Regeln diktiert. 7 Przykładowe rozwiązanie: Gestern bin ich ins Kino gegangen. Petra hat am Nachmittag zwei Stunden ferngesehen. sondern letzten Sommer. Ich habe dort Karin getroffen und ich habe mit ihr gesprochen. 5a. sondern vor zwei Wochen. ° o ° 6 wohnen – gewohnt kaufen – gekauft sprechen – gesprochen haben – gehabt gehen – gegangen machen – gemacht aufstehen – aufgestanden essen – gegessen kommen – gekommen trinken – getrunken geben – gegeben sehen – gesehen o ° o ° o ° o 15 Ich bin um 7. Ich bin um 1 Uhr nach Hause zurückgekommen. Nein. ihr hattet. Früher hatte sie viele Freunde. 1986 ist in Tschernobyl ein AKW explodiert.30 Uhr bin ich zu Hause angekommen und ich habe zu Mittag gegessen. 1972 haben die Olympischen Spiele in München stattgefunden. 5f. viel Spaß gehabt. geblieben. 1989. a. 8. 4e. vor drei Tagen. nach Lignano im Sommer zwei Wochen.15 Uhr bin ich in die Turnhalle gegangen. Petra hat am Nachmittag ferngesehen. Ich war mit meiner Freundin in der Disko. Ich habe 30 Euro ausgegeben. 6a. wir waren. 4. Juli. Herr Schulz hat bis 20 Uhr gearbeitet. 17 Anna hat getanzt. Früher hattest du viele Probleme. vor zwei Jahren l Mit meiner Clique. viel Englisch gesprochen 11 ich war. wohin bist du im Sommer gefahren? l Nach Italien. Ich bin geblieben. Um 17 Uhr habe ich Karin angerufen. Herr Schulz hat gearbeitet. Gestern war er zu Hause. 8i. Und was habt ihr da gemacht? l Wir haben natürlich jeden Tag gebadet. Vorgestern habe ich Frau Schulz gesehen. Petra hat ferngesehen. den BuckinghamPalace gesehen. ° Mit wem warst du dort? 13 heute.30 Uhr schlafen gegangen. es war. Von 15 bis 17 habe ich Hausaufgaben gemacht und für die Schule gelernt. 3. Sie hatten sein: D O 5 gelandet – landen gestorben – sterben gebaut – bauen gefallen – fallen explodiert – explodieren stattgefunden – stattfinden bekommen – bekommen geworden – werden gefeiert – feiern fahren – gefahren gewinnen – gewonnen singen – gesungen sehen – gesehen bleiben – geblieben verlieren – verloren einstürzen – eingestürzt aufbauen – aufgebaut erreichen – erreicht 12 Przykładowe rozwiązanie: 2.45 Uhr bin ich zur Schule gefahren. sondern vor drei Tagen. Nein. besucht. Wir sind natürlich im British Museum gewesen. ° Das ist aber toll! Urlaub ohne Eltern . 5. Früher waren sie frisch und munter. es hatte. Vor zwei Monaten habe ich Markus mein Fahrrad gegeben. sondern letzte Woche. sind oft in die Disko gegangen. nicht letzte Woche.10 Uhr ins Bad gegangen und habe geduscht. Ich bin mit meinen Schulkameraden gefahren.. Gestern war ich in München. gemacht. Ich habe um 17 Uhr meine Freundin angerufen. Bist du allein hingefahren? Aber nein. 2e. erreicht. 3. Um 19 Uhr habe ich zu Abend gegessen. Nein. sie. 1999. 7d. vorgestern. Ich habe sie schon gelernt. geflogen. 1986 4 Transkrypcja: 1945 war der 2. gerast. wir hatten. Anna hat gestern Abend getanzt. Ich habe um 17 Uhr angerufen. 7. ° Schön! Und wie lange bist du dort geblieben? l Zwei Wochen. c. Um 17. 7. sie. Vor zwei Wochen habe ich mit Professor Müller gesprochen. viel Spaß gehabt. verloren Mit wem? Was? mit ihren Schulkameraden das Parlament. Weltkrieg zu Ende. 1989 ist die Berliner Mauer gefallen. 8 2. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich bin schon einkaufen gegangen. Ich hatte kein Handy. aufgemacht. Um 13. 3. Um 7. 7b. eingestürzt czasowniki nieregularne: begonnen. sondern letzten Winter. Ich bin den ganzen Nachmittag geblieben. 9g L e k t i o n 1 2 9 Przykładowe rozwiązanie: Ich bin um 1. vom 5. Um 7. Gestern waren wir im Jugendzentrum. 1961. Musik gehört und Zeitung gelesen. nicht gestern. und zwar nach Lignano. 1997. ihr wart. Wir waren 8 Personen. Anna hat gestern Abend in der Disko getanzt. Sie waren haben: ich hatte. Nein. Vor zwei Jahren habe ich mit Stefan Schluss gemacht. nicht letzten Monat.30 Uhr habe ich mich angezogen. g. 6. den Buckingham-Palace. du warst. nicht letztes Jahr. 6b. e. 3h. du hattest. Letzten Monat habe ich den PC gekauft. K L U C Z Transkrypcja: ° Marion. in die Disko gegangen. 0 . 4g. 2d. Unser Englischlehrer. 1969. d. nicht letzten Winter. gestern. Letzte Woche ist meine Tante Irene gekommen. h. bis zum 19. Herr Thomson. angerufen. 7. hat die Klassenfahrt organisiert. Natürlich! Ich habe viel Spaß gehabt! 16 Marion Wo? Wohin? Wann? Wie lange? nach Italien. Der Lehrer hat heute diktiert. 14 Przykładowe rozwiązanie: 1. 8. vor zwei Monaten. stattgefunden. Und wann? Letzten Monat. im British Musem gewesen. geworden. Von 8 bis 13. Ich habe ihn schon getrunken. 1961 hat die DDR eine Mauer in Berlin gebaut. letztes Jahr. ich bin in die Küche gegangen und habe gefrühstückt. 4. Herr Schulz hat bis 20 Uhr im Büro gearbeitet. Von 20 bis 22 Uhr habe ich ferngesehen und dann um 22 Uhr bin ich schlafen gegangen. Nein. Um 13. Und was habt ihr gemacht? Ach. er. sondern vor zwei Jahren. 4. 1997 ist Prinzessin Diana bei einem Unfall gestorben. 8f Ć W I C Z E Ń 3 b. nicht vor zwei Tagen. nicht wahr? Ja. Und wir haben auch eine Menge Leute kennen gelernt! Katja. bis zum 19. nicht vor 10 Tagen. Ich habe ihn schon gegessen. letzte Woche. Juli mit ihrer Clique gebadet. sie. nicht letzten Sommer. 1969 sind die Astronauten Armstrong und Aldrin auf dem Mond gelandet. Von 14 bis 15 habe ich ferngesehen. 8. sondern vor einem Monat. vor 10 Tagen. Der Lehrer hat diktiert. viele Leute kennen gelernt Katja nach London letzten Monat fünf Tage 2 1c. 6. sie. 6.

gegründet hat . myć. bestiegen ist . 1996 hat er seine eigene Firma gegründet. hat . dawać. 9. brać. ist . spotykać. mieć. być. Dort habe ich die Fahrkarte gekauft. bist . mieć pozwolenie. 2.. prosić. umierać. Frau Weigel hat am neunzehnten Mai Geburtstag. gemacht/Ich habe für die Schule gelernt... wygrywać. lubić. musieć. geschrieben/Dante hat Die Göttliche Komödie geschrieben.. 8.. 6. Gegen 12 Uhr hatte ich Hunger und ich bin also in den Speisewagen gegangen. hast ... gewesen/Im Sommer 2003 bin ich in Spanien gewesen. jeździć.. geworden 24 1. pomagać. latać. hat 4.. Im Jahr 1982 hat er sein erstes Auto gekauft. Alexander hat am achten August Geburtstag. czynić. komponiert hat . hat 9. ist 3. wiedzieć... hat 5. Sie hat meine Hausaufgaben kontrolliert und mich in Geschichte abgefragt.. 1985 har er Sylvia kennen gelernt.. 7. bić. 5. pić. 1989 hat er Sylvia geheiratet und drei Jahre später ist er Vater geworden... nosić. Mein Freund hat eine Party organisiert und er hat mich eingeladen. Nach dem Essen bin ich in die Musikschule gegangen und ich bin bis 22 Uhr dort geblieben. chodzić. hat 8... Dann bin ich ins Abteil zurückgegangen. zatrzymywać (się). pływać. Herr Schulz hat am zweiten April Geburtstag. wołać. przynosić. Frau Weber hat am fünfundzwanzigsten Februar Geburtstag. 1 . 10.. chcieć 19 Lukas hat am achtundzwanzigsten November Geburtstag. 1988 hat er zu arbeiten begonnen.. 2. Dann habe ich Hunger gehabt. stać. Ć W I C Z E Ń 20 1. September 2001 in New York passiert? Wann ist Albert Einstein geboren? Wo hat er gelebt? Ich bin in England gewesen und habe einen Englischkurs besucht. zapominać.2A 18 1.. stracić. hat . 1981 ist er nach Stuttgart gezogen und hat dort Biologie studiert. eingestürzt/Die Zwillingstürme sind am 11. September 2001 eingestürzt. 7. ist 2. gekommen/Ich habe den Bus verpasst. Ich bin gestern den ganzen Tag zu Hause geblieben und habe ferngesehen. gefahren/Die Klasse 4A ist nach Hildesheim gefahren. 25 Wann bist du mit deiner Klasse nach Deutschland gefahren? Wer hat die Fußball-WM gewonnen? Hast du mit dem Schuldirektor gesprochen? Was hast du den ganzen Tag gemacht? Was ist am 11. mówić. Um 17 Uhr ist meine Mutter von der Arbeit zurückgekommen. geheiratet hat . entdeckt hat . Im Jahre 2003 hat er ein neues Haus gekauft. ist . stattgefunden/Die Fußball-WM 2002 hat in Süd-Korea und Japan stattgefunden. 9. świecić. czytać. Dann bin ich in den Zug eingestiegen. jeść. 6. habe den Kühlschrank aufgemacht und etwas zum Essen genommen. biegać. ist 7. upadać. nazywać się. 26 zaczynać (się). hat . Mit 6 Jahren.. hat . hat 12. Ich habe meinen Geburtstag mit meinen Freunden gefeiert. znaleźć. Niemand ist da gewesen. geholfen hat . sind . Dort habe ich eine Bratwurst gegessen und eine Cola getrunken. potrafić. wisieć.. skręcać. zostawać. 8.. Nach 10 Minuten ist der Kontrolleur gekommen und er hat die Fahrkarten kontrolliert. hat 10. zostawiać. oferować.. śpiewać. 5. jeździć konno. verursacht/Die Flutkatastrophe hat viele Schäden in Ostdeutschland verursacht. 4.40 bin ich pünktlich in Frankfurt angekommen.. bist . 1970 hat er Urlaub mit seiner Familie in Italien gemacht.. pisać.. ich bin in die Küche gegangen. ist 23 Ich bin nach Hause zurückgekommen. siedzieć. Ich habe den Fernseher eingeschaltet und ferngesehen. znać. leżeć.. 22 Herr Beller ist 1961 in Frankfurt geboren. hat er sein erstes Fahrrad bekommen. ist 6. 3. D O K L U C Z 21 Przykładowe rozwiązanie: Gestern bin ich zum Bahnhof gegangen. Dann hat meine Mutter das Abendessen vorbereitet... przychodzić. gemalt hat . radzić.. gemacht hat . ist 11. zostać.. widzieć. spać. łamać. gebaut hat .. 4. Um 14.. 1980 hat er das Abitur gemacht.. 3. und zwar im Jahr 1967.. Im Abteil habe ich Zeitung gelesen und mit anderen Leuten gesprochen. myśleć. Dann habe ich meine Freundin Karin angerufen: Wir haben lange am Telefon gesprochen. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. gestorben/Prinzessin Diana ist 1998 gestorben.. mieć powinność..

4. die Hände. 5. Seit einer Woche habe ich Kopfschmerzen. 25 Przykładowe rozwiązanie: 1... ich bin krank: Ich 15 2. die Augen. Ich kann nicht Volleyball spielen. 8. die Hände/Am Abend: die Zähne. 5. sie. Mit den Augen kann man sehen. mich. der Rücken (die Rücken) L e k t i o n 1 3 12 sollen: ich soll.. ruf den Arzt an! Ja. l ° l ° 4 Przykładowe rozwiązanie: Ich habe keine Nase. berühren. 8. 8. im Bett bleiben. Mit der Nase kann man riechen. Na. sich. 4. 1. ich muss Sie untersuchen. 8. 8.2 hat drei Füße. 11 Przykładowe rozwiązanie: 2. Er steht auf. . sollst 6. soll. sie. Herr Beckmann. Ich kann nicht Fußball spielen. Volleyball spielen/Füße: Fußball spielen. drei Ohren und keine Nase. Fieber. 4. 7. bleiben Sie zu Hause! Ja. mir 8. Haben Sie Fieber? Ja. rasiert sich und dann duscht er sich. Ich will abnehmen. 4. ihm/der Oma. mich 2. Ihnen 17 2.. wir sollen... Herr Beckmann. 5. Luft anhalten . Ich ziehe mir die Jeans von meinem Bruder an. du sollst. soll. sollt 3./Wie geht’s Peter? Ihm geht es gut. l Ach. dir 4. ihm. 2. der Zahn.2A 1 der Hals (die Hälse). soll 8. Hilft Aspirin gegen Kopfschmerzen? Was tust du für deine Gesundheit? Soll ich Sport treiben? Bist du Vegetarier? 7 der Sekretärin. iss viel Obst! Ja. euch. soll. die Arme. 5.. 19 Biernik: mich. ihr sollt. mich 6./Ich habe keine Augen. Bronchitis. Ihnen tut die Nase weh. euch. Meine Hand tut weh. soll. 6. den Hals. uns. 3. soll. 2 Kopf: denken/Mund: sprechen. ihr/dem Direktor. sich Celownik: mir. 4. 3. Seit einer Woche habe ich Fieber. sollen Ć W I C Z E Ń 4. bleib zu Hause! Ja. gehen Sie schlafen! Ja. sei fleißiger! Ja. Wir wollen uns ein neues Auto kaufen. 3. Soll ich das Hemd ausziehen? Ja. keinen Mund und nur ein Auge. dir. Er kann nicht singen. so 37. das ist nur eine leichte Bronchitis. er soll sich mehr bewegen.. ihnen/den Zwillingen. Schenk ihr eine CD! Lies ein Buch! Ruf Peter an! Lade Anna ein! Sprich mit dem Direktor! Geh zu Professor Meier! Fahr zum Bahnhof! 8 Przykładowe rozwiązanie: Wem tut der Kopf weh? Deinem Opa?/Wem tun die Zähne weh? Deinen Eltern?/Wem tun die Ohren weh? Deiner Schwester?/Wem tut der Bauch weh? Deinem Bruder? 26 Wie geht’s deiner Schwester? Ist sie immer noch krank? Wie soll ich das Arzneimittel nehmen? Was tust du für deine Gesundheit? Und was soll ich tun? Ich fühle mich heute nicht sehr wohl./Wie geht’s den Kindern? Ihnen geht es sehr gut. 16 2. Mir tut der Kopf weh. Herr Schulz fühlt sich heute nicht sehr wohl. soll 5.. 11 Kopfschmerzen. mich 22 Przykładowe rozwiązanie: am Morgen: das Gesicht. bitte . 23 1. mich. ich gehe zum Arzt. zwei Hände. zwei Füße. euch. 5. uns. Seit zwei Monaten kenne ich Monika. die Finger. es soll. also. sich. 3. 5. Herr Doktor. den Hals.. mich. ich glaube. Ihm tut der Hals weh.. ausatmen. 9. sollst 2. 4. Mit den Füßen kann man laufen und Fußball spielen. 3. dir. Bronchitis?? Und was soll ich tun? Bleiben Sie ein paar Tage im Bett und nehmen Sie diese Medikamente ein. keinen Mund und nur ein Ohr. Ich kann nicht schreiben. Was kann ich für Sie tun? ° Herr Doktor. singen/Nase: riechen/Hände: anfassen. der Bauch (die Bäuche). mal sehen . nur einen Arm. 8. K L U C Z D O 6 Przykładowe rozwiązanie: Wie geht’s Frau Schulz? Ihr geht es schlecht. 2. Er kann nicht essen. die Hand. Ja. der Finger. Seit zwei Tagen habe ich Fieber. 7. guten Tag. die Ohren. Am Morgen wasche ich mir das Gesicht. Mein Vater soll nicht so viel rauchen. ich habe Halsschmerzen und ich kann nicht sprechen. dir 7. Ich treibe regelmäßig Sport und ich ernähre mich gesund. Ich kann nicht so gut hören. Markus tut der Hals weh. Was tut dir weh? Tut dir der Bauch weh? Seit wann bist du krank? Wie geht’s deinem Bruder? Wie geht’s deiner Mutter? Ich habe Schnupfen. l ° l 5 mir. rufen Sie den Arzt an! Ja. 6... Ich kann nicht riechen. das Auge. die Zähne/Vor dem Essen: die Hände/Nach dem Essen: die Zähne. soll. dich. spazieren gehen.. 10. Mit den Beinen kann man laufen. Mein Fuß tut weh. 6. 6. 3. die Füße. 21 1. der Körper. Nr. bitte .. 14 Kauf! Kauft! Kaufen Sie!/Mach! Macht! Machen Sie!/Geh! Geht! Gehen Sie!/Besuch! Besucht! Besuchen Sie!/Trink! Trinkt! Trinken Sie!/Arbeite! Arbeitet! Arbeiten Sie!/Antworte! Antwortet! Antworten Sie!/Finde! Findet! Finden Sie!/Fahr! Fahrt! Fahren Sie!/Schlaf! Schlaft! Schlafen Sie!/ Nimm! Nehmt! Nehmen Sie!/Iss! Esst! Essen Sie!/ Ruf an! Ruft an! Rufen Sie an!/Hör auf! Hört auf! Hören Sie auf!/Sei! Seid! Seien Sie!/Hab! Habt! Haben Sie! 24 5. Seit vorgestern geht es mir nicht so gut. Mit den Händen kann man anfassen. 9. 5. 10. Antibiotika Transkrypcja: ° Guten Tag. Sie sollen 13 1. Mit den Fingern kann man tippen. Seit zwei Jahren esse ich kein Fleisch mehr. Ich kann nicht sehen.3 hat drei Beine. Und jetzt husten . Herr Doktor.. untersucht. 10. seien Sie fleißiger! Ruf den Arzt an! Hol die Kinder ab! Lade Eva ein! Sprich langsam! Komm um 17 Uhr! Sei um 20 Uhr zu Hause! Trinkt doch etwas! Arbeite doch weniger! Nehmt doch das Taxi! Hör doch auf zu lernen! Kauf doch ihr ein Geschenk! Mach doch eine Diät! Hör doch auf zu rauchen! Kommt doch nicht zu spät zurück! Lerne doch mehr! l ° 3 Nr. 6... habe Kopfschmerzen. mir. Ich entspanne mich vor dem Fernseher. ihnen/dem Opa. sollen.. 7. essen Sie viel Obst! Ja. Wir treffen uns um 20 Uhr vor der Disko. treib Sport! Ja. Seit einem Jahr bin ich Vegetarier.5°. die Ohren und die Zähne./Ich habe nur ein Ohr. Nach dem Essen wasche ich mir die Zähne und die Hände. Ich kann nicht lernen. ich habe Husten . Nr. der Mund (die Münder). sich 20 2. die Nase (die Nasen). mir 3. keine Nase. 5. 3. Mir tut der Bauch weh. 3. 5. trinken Sie Tee! Ja.1 hat vier Hände. ihr/den Kindern. ihm. laufen/Ohren: hören/Augen: sehen/Beine: laufen. er. ihnen. ein Bein. Hier ist das Rezept . mir 4. Am Abend wasche ich mir die Zähne. 9. seit gestern habe ich auch etwas Fieber. uns 9. mir 5. soll 4. die Füße . 3. 6. 7. Dem Opa tun die Zähne weh. Tja . Ihr tut der Körper weh. geh schlafen! Ja. Eva tun die Augen weh. berühren. 12. 4. Vor dem Essen wasche ich mir die Hände.. 7. ihr./Ich habe nur einen Arm. 7. 2. spazieren gehen/Finger: tippen Mit dem Mund kann man sprechen und singen. dir 8. Bitte nehmen Sie Platz. nur einen Arm. das Bein. 7. Mit den Ohren kann man hören. Ihr tut der Kopf weh. uns. die Füße .. mir 7. 6. dich 10 1./Wie geht’s dir? Mit geht es nicht so gut. 2. 6. Ich bin Nicht-Raucher(in). 4. mir 6. ihm/den Schülern. Er schaut sich den Film im Fernsehen an. Sie kann nicht lesen. was ist mit mir los? Muss ich ins Krankenhaus? Aber nein. 6. tief einatmen . mich 5. sich 3. mir tut der Körper weh.. 4. 3. soll 7. 2. die Beine. Volleyball spielen. Ich nehme mir Zeit und lese ein Buch. die Zähne. 6. sollen. Seit einem Monat gehe ich ins Fitnessstudio. der Fuß. mich 9. trink Tee! Ja. 9 2. der Arm. treiben Sie Sport! Ja. ihnen 18 Przykładowe rozwiązanie: 1. 7.

hat gesehen/Der Autofahrer hat den Hund nicht gesehen. unter das Bett. aber nicht unter. hier auf dem Schreibtisch sind sie nicht. Und wohin hast du ihn gestellt? Neben den Computer. an dem Baum legen: den Hund. Auf den CDs liegen die Bleistifte. Neben dem Mann sitzt der Hund. einsteigen.. 3. hier ist es auch nicht . hat gelegt/Die Sanitäter haben den Autofahrer auf den Boden gelegt. neben dem Computer. der Baum 4. Wo liegt der Autofahrer? Wohin bringen die Sanitäter den Autofahrer? Wo liegt der Hund? Wo kreist der Helikopter? Wohin setzt sich der alte Mann? Wo sitzt der alte Mann? Wohin hängt die Frau die Gedenktafel? Wo steht der Krankenwagen? Wo hängt das Werbeplakat? Wohin soll ich das Telefonbuch legen? 7 Przykładowe rozwiązanie: Der Vater sitzt im Sessel und liest Zeitung. auf das Regal. hängen Bewegung (wohin?): gehen. zadzwonić. 2a: 3c Transkrypcja: ° Karin. hinter dem 9. Ich lege den Teppich unter den Schreibtisch. 9.. Ich habe sie auf das Sofa gelegt. der Krankenwagen 5. schon gut. kłaść. Ich habe einen Fernseher gekauft. hat angerufen/Die Frau hat sofort die Polizei angerufen. Und wohin hast du sie gestellt? Hinter das Sofa./ Klaus steht vor dem Auto. auf die Bank stellen: den Krankenwagen. 8. die sind in meinem Zimmer. Vor ihr sitzt Silke. Wo 5.Stell ihn neben die Reisetasche!/Wohin soll ich den Kinderwagen stellen? . Ich habe es über das Sofa gehängt. Nein. 4. Vor ihr steht die Tafel. Dann sind sie unter dem Schrank. stellen. Hinter ihm sitzt Max. auf die Straße/auf die Toilette.. stellt l o 14 3. zwischen das. sitzt. über.. die Überholspur/pas do wyprzedzania/Sie lassen das defekte Auto auf der Überholspur stehen. 5. über den 4. stellt 5. Ich habe einen CD-Player gekauft. an die.. Ich habe sie in die Vase gestellt. der Radfahrer 11. Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den Baum. Wohin 3. sondern auf dem Schrank! Auf dem Schrank? Und wer hat die Schuhe auf den Schrank gestellt? Woher soll ich das wissen. hat gesperrt/Die Polizei hat die Straße gesperrt. 13 1. zwischen. o. Peter sitzt zwischen Bernd und Florian. Neben dem Hund sitzt die Katze. unter dem 3. ich habe soeben ° telefoniert . Der Hund liegt auf dem Teppich. kommen. an. Unmöglich. zamykać.Stell es auf das Dach!/Wohin soll ich die Reisetasche legen? . Hinter ihr sitzt Eva. auf dem 6. Bernd sitzt zwischen der Tür und Peter.. Unmöglich. an den Tisch hängen: die Gedenktafel. rasen/wpadać/Ein BMW rast in das Auto. treffen. Ich habe es gefunden . 7. Tina sitzt zwischen Florian und der Wand. springen . . Die Blume steht in der Ecke vor dem Fenster. Mutti. Neben dem Sessel steht der Fernseher. Auf der Blume sitzt die Biene. Ich habe es neben das Telefon gelegt. ist gerast/Das Auto ist gegen einen Baum gerast. steht. Karin. setzt 6. 6. an den Baum Ć W I C Z E Ń 2 jechać. im Café. Auf der Bank sitzt der Mann. Unmöglich. hat gebremst/Der Autofahrer hat im letzten Moment gebremst. wo sind denn meine CDs? Dann schau mal ins Bücherregal. Seine Schuhe liegen unter dem Sofa.Setz ihn in den Kindersitz!/Wohin soll ich den Korb mit den Brötchen stellen? ../ Klaus sitzt am Tisch. Ich habe ein Regal gekauft. sitzt 7. 5. der Sanitäter 9../Klaus steht hinter dem Baum. 4. der Radweg 12. Und wohin hast du ihn gestellt? In das Regal. przyjechać. ist gefahren/Das Auto ist zu schnell gefahren. sitzen: der Mann. fliegen. liegt 2. Unter dem Bett? . Das Kind legt den Hund auf die Bank. sitzen. liegt 8. das Werbeplakat 13. auf dem 2. hängen. setzt 4. vor dem 8. In der Vase steht die Blume. Karin. Ich habe ihn in den Kofferraum gestellt. bringen. Auf dem Tisch liegen die Bücher. 9 auf den Tisch. Auf dem Auto steht das Fahrrad.k. Ich stelle den PC auf den Schreibtisch. Die Frau hängt die Gedenktafel an den Baum. weil es geregnet hatte. Tobias! Sie liegen in meinem Zimmer. und zwar auf dem Schreibtisch./Klaus liegt unter dem Baum.. unter den Tisch.Stell ihn auf das Dach! 22 die Warnblinkanlage/światła awaryjne/Die Freundinnen schalten die Warnblinkanlage ein. hinter den Schrank. an den Straßenrand setzen: sich. 16 steht. du hast gestern meine Schuhe angezogen. Ja. Dann schau mal in mein Zimmer. fahren. hat bemerkt/Eine Frau hat den Unfall bemerkt. Ich glaube. D O l ° 11 2. Wohin 4. 8. bleiben. Nein. Wo sind denn meine CDs? Du hast sie gestern genommen. Neben den Büchern . in den Kühlschrank.. Stell es ins Schlafzimmer! Leg ihn ins Wohnzimmer! Stell sie in den Abstellraum! Häng es ins Wohnzimmer! Stell ihn in die Küche! Stell ihn in den Abstellraum! K L U C Z l ° 12 2. hamować. die Tankstelle 3. Der Sohn liegt auf dem Sofa und liest ein Buch. wyciągnąć. 9. Neben dem Computer . oder? Und ich finde sie nicht mehr. unter dem Bett. die Polizistin 10. Das Bild hängt an der Wand über dem Sofa. sein. 20 Przykładowe rozwiązanie: stehen: der Krankenwagen. vor das CaféRestaurant. Karin? Auf dem Bett! .. Ich habe sie auf den Tisch gestellt. Ich habe sie in den Kühlschrank gestellt. auf den Balkon/auf den Fernseher... auf. ich habe es neben den Fernseher gelegt. steht 10. 7. wpaść. steht. Nein . der Hund 14. aussteigen/wysiadać/Die Freundinnen steigen aus dem Auto aus. 4. über den Computer. Keine Panik... Vor ihr sitzt Eva. Die Mutter steht am Fenster. Verdammt. 7. Und wohin hast du ihn gestellt? Auf den Balkon. 6 Auf dem Teppich steht der Tisch. die Trage 7. przejechać. ist geraten/Das Auto ist ins Schleudern geraten. das Warnschild 15. hat rausgeholt/Die Sanitäter haben den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt. Die Tochter sitzt auf dem Teppich.. Katrin sitzt zwischen Tobias und dem Fenster. Und? Gefunden? Ja./Klaus sitzt auf der Bank. vor. das Polizeiauto L e k t i o n 1 4 8 Przykładowe rozwiązanie: Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. l o 15 Wohin soll ich das Fahrrad stellen? . Hinter ihr sitzt Daniel. 5 Sabine sitzt zwischen Timo und Tobias.. reisen.. Doch. 10. Auf den Heften liegen die CDs. steht 17 1. die Telefonzelle 6. unter./Klaus steht zwischen den Autos. Der alte Mann setzt sich an den Tisch. mal sehen . In dem Auto sitzt der Mann..Leg sie auf den Rücksitz!/Wohin soll ich den kleinen Jakob setzen? . Karin! Aber du bist immer so unordentlich . 6. 18 1. über der 5. liegt. padać. der Schrott/złom/Der Opel-Corsa ist nur Schrott. 4. wpaść. 2. widzieć. nicht wahr? Wo sind sie denn? Deine Schuhe? Mmm .. wo es war. ich habe sie gefunden. aber hier neben dem Fernseher ist es nicht. Auf den Büchern liegen die Hefte. steht 3. Vor ihm sitzt der Lehrer. hinter. ja. die Bank 2. neben das 10. Sie liegen vielleicht neben den Büchern. vor dem Krankenhaus. Auf dem Fahrrad sitzt das Kind. Ich habe eine Stehlampe gekauft. zauważyć. Mutti hat Recht. Es muss neben meinem Computer liegen. Hinter ihr sitzt Stefan. Unmöglich. 3. Wohin 19 Ruhe (wo?): warten. Ich stelle den Fernseher vor das Bett. unter das Bett 21 1b. Wo 6. ist angekommen/Nach wenigen Minuten ist der Krankenwagen angekommen. in das Schlafzimmer. Auf dem Tisch steht die Vase. 6.. Aber. Vor dem Restaurant steht das Auto. Wo 2.. hat überfahren/Das Auto hat den Hund überfahren. Aber weißt du. Unmöglich. Karin. 5. legt 9. Übrigens. Unmöglich. hängen: die Gedenktafel. hat geregnet/Die Straße war glatt. Vor ihm sitzt niemand. unter dem Bett sind sie nicht. neben l ° o 4 Klaus sitzt im Auto. Unmöglich. stehen. Karin./Klaus steht neben dem Auto.. Wo 7. in den 23 Przykładowe rozwiązanie: 1. Die Polizisten stellen sich auf die Straße.2A 1 1. überleben/przeżyć/Der BMW-Fahrer überlebt den Unfall.. Tut mir Leid.. Und wohin hast du es gestellt? In den Keller. ankommen. zwischen die Stühle/ auf den Stuhl. 3. Neben der Katze sitzt die Maus. der Helikopter 8./Klaus liegt unter dem Tisch. 6. die Geschwindigkeit/szybkość/Er rast mit hoher Geschwindigkeit in das Auto. wo ist denn mein Handy? l Dein Handy? Ach. warum lässt du alles überall liegen? Kannst du nicht ordentlicher sein?!? 10 Przykładowe rozwiązanie: Ich stelle den Schreibtisch vor das Fenster. Ich habe einen Blumentopf gekauft. l ° 3 in. das 7. Hinter ihm sitzt Silke. 5. Wo 8.

Frau Schulz hat den Unfall bemerkt. Ich habe den Fernseher gekauft und ihn ins Zimmer gestellt. . Mein Handy liegt auf dem Schreibtisch neben dem Computer. ist zur Telefonzelle gelaufen und hat die Polizei angerufen. Meine Katze schläft in meinem Zimmer unter dem Bett.2A 24 K L U C Z D O Ć W I C Z E Ń Wo und wann ist der Unfall passiert? Wohin haben die Sanitäter den Verletzten gelegt? Hat der Autofahrer im letzten Moment gebremst? Wohin hast du das Telefonbuch gelegt? Der Krankenwagen steht vor dem Krankenhaus.

am../Ich fahre in die Alpen. dass ein Spanischkurs in Barcelona nicht so teuer ist. braucht man eine Windjacke. dass sie nach Amerika fliegt. Hast du dein Surfbrett dabei? Natürlich! Wenn ich an den Gardasee fahre. Wenn du viele Leute kennen lernen willst. 3-. der Regen: der Regenschirm. braucht man leichte Kleidung. 2. In Warschau regnet es. l Ach. 18 Was braucht man. Hast du deine Wanderschuhe dabei? Natürlich! Wenn ich ins Gebirge fahre. 8 1. wenn auch nur zeitweise. Natur pur erleben. Ć W I C Z E Ń 10 Przykładowe rozwiązanie: Gebirge: Ostsee: See: Rom: Ski fahren. Anja sagt. der Wind: die Windjacke. 2E. In Moskau ist es regnerisch. 14 der Schnee: Es schneit. wandern. nach 11 2. Ich habe gehört.. dass er ans Meer fährt. Er sagt. aber nur wenn ich gute Noten in Englisch bekomme. Juli 5 Tage Kreuzfahrt. Petra sagt. dann solltest du an die Ostsee fahren./ Ich fahre ins Gebirge. dass Frau Meier einen Kultururlaub machen will. 16 In Rom ist es leicht bewölkt. 4./Ich fahre an die Adria. nach Oxford im August mit einer Kollegin zwei Wochen 6 1. Alle wissen./Ich fahre in den Schwarzwald. . der Nebel: neblig. segeln Rad fahren. Die Temperatur liegt zwischen 12 und 17 Grad. Peter hat mir gesagt. die Hitze: heiß 15 Transkrypcja: Und nun das Wetter in Deutschland.. die Wolke: wolkig/bewölkt. Griechenland. braucht man warme Kleidung. Moritz fahre. dann solltest du nach Deutschland oder nach Österreich oder in die Schweiz fahren. braucht man eine Sonnenbrille. 3. Ich bin in Deutschland gewesen und habe Deutsch gelernt. in den 7. bis zum 22. Donau Bodensee. dass er mit seiner Frau an die Côte d’Azur fahren möchte. dann solltest du nach Rom fahren./Es schneit.. 5 2./Es ist leicht bewölkt. wenn es heiß ist? Wenn es heiß ist. dass sie nicht nur viel Sport getrieben hat. dass er leider zu Hause geblieben ist. Ich bin in Paris gewesen und habe den Eiffelturm gesehen. nach 2.. die Hitze: die Sommerkleidung 2 Ich fahre nach Rom. Er sagt. 5. habe ich immer meine Badehose dabei. Florian sagt. Schwarzes Meer. 20 1A. 5. am 5. 6B. am 6. am 4. aber nur wenn Bernd mitkommt. dass er letztes Jahr auf Ibiza gewesen ist. in der Sonne liegen sich entspannen. 3 D O 1. Berlin. braucht man einen Anorak.. die Kälte: warme Kleidung. dass sie an den Bodensee fährt. meine Frau und ich. in die Türkei. es kann aber zu örtlichen Auflockerungen kommen. Es ist sonnig.h. 4. Ich habe gelesen. vor allem südlich von München. Er sagt. im. Martin sagt. Wenn du Natur pur suchst. nach. an die 4. Dolomiten./Ich fahre ans Meer.. 7 Steffi sagt. Ich habe meine Ferien auf Kuba verbracht. in die. Italienisch lernen 17 die Sonne: die Sonnenbrille. in der Sonne liegen. Die Temperatur liegt zwischen 11 und 22 Grad. dass sie Urlaub machen. ans. Die Temperatur liegt zwischen 4 und 14 Grad. im 2.. Was braucht man. Ich war mit meinen Freunden an der Ostsee. segeln. wenn es kalt ist? Wenn es kalt ist. Was braucht man. auf einem Campingplatz oder in einer Großstadt wie Berlin oder Frankfurt. sondern dass sie auch einen lateinamerikanischen Tanzkurs besucht hat. wasserfeste Schuhe. dass sie ans Meer fährt. Ibiza. sich entspannen. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 8 Grad auf Rügen und 5 Grad in Hannover und Bremen. Es bleibt aber kalt und die Temperaturen gehen bis auf 2 Grad zurück.2A 1 Länder: Städte: Inseln: Berge: Meere: Flüsse: Seen: Spanien. dass Christian nach Australien geflogen ist. dass er viele Leute kennen gelernt hat und dass er seine Sprachkenntnisse verbessert hat. Die Temperatur liegt zwischen 0 und 9 Grad.B. im. die Kälte: kalt. 12 Hast du deine Badehose dabei? Natürlich! Wenn ich ans Meer fahre. 6. dass er Italienisch lernen möchte. Hohe Tatra. wasserfeste Schuhe. nach. z. Ich habe gehört. Wenn du Deutsch lernen willst. d. Was braucht man. haben Sie keine Angst? Man hört immer wieder von Attentaten. der Regenmantel. Spanien. In Madrid ist es sonnig. In Norddeutschland gibt es viele Wolken und im Tagesverlauf kann es auch regnen. an den. dass Langeweile im Feriendorf „Miramar“ ein unbekanntes Wort war. dass sein Vater im Büro viel zu tun hatte und dass er außerdem für die Nachprüfung gelernt hat. wenn es schneit? Wenn es schneit. Aber . Meine Eltern sagen./Ich fahre an den Gardasee. Er sagt. wenn es windig ist? Wenn es windig ist. Was braucht man. ich nehme das ganz gelassen hin. 7F 13 Die Sonne scheint. Sizilien. in Kairo die Sphinx anschauen Katja Wagner nach England. Riesengebirge Adria. nach 5. dass er keinen Urlaub gemacht hat. aber nur wenn die Sonne scheint. ins. Die Temperatur liegt zwischen 13 und 18 Grad./Es regnet. im. habe ich immer mein Surfbrett dabei. Marek sagt. die Sonne: sonnig/die Sonne scheint. Was? Englischkenntnisse verbessern./Es ist bewölkt. der Schnee: der Anorak. der Wind: windig/Es ist windig. Ostsee Rhein. Die Meiers sagen. dass er im Urlaub immer sein Handy dabei hat. Die Temperatur liegt zwischen + 2 in Nürnberg und Stuttgart./Ich fahre aufs Land. Sie sagt. 5-. In London ist es neblig. aber nur wenn sie Geld haben. wann machen Sie dieses Jahr Urlaub? l Im Juli. auch bei uns in Deutschland. an die. fahren nach Ägypten und machen eine Kreuzfahrt auf dem Nil. Herr Wickert sagt. so dass im Laufe des Nachmittags zwischen Kassel und Frankfurt die Sonne. 3. 4D. 4. Herr Wickert sagt. Herr Wickert sagt. vom 12. Herr Wickert sagt. Gardasee L e k t i o n 1 5 9 Przykładowe rozwiązanie: Ich habe zwei Wochen in London verbracht. In Oslo schneit es. nach. 4.. Ich bin in der Schweiz gewesen und habe gute Schokolade gegessen. 3. dass er in Malaga war und dass er einen Spanischkurs besucht hat. in die Hohe Tatra. 6. Intensivkurs absolvieren Transkrypcja: ° Herr Bischoff. an die Ostsee. im . ° Und wohin fahren Sie? Wissen Sie das schon? l Natürlich! Wir. 21 Hans Bischoff Wohin? Wann? Mit wem? Wie lange? nach Ägypten im Juli mit seiner Frau 10 Tage. Wenn du eine Kulturreise machen willst. an den. 4 2. die Mütze. Die Temperatur liegt zwischen 5 und 9 Grad. Attentate kann es überall geben. an die Nordsee. Italien Berlin./Es ist neblig. nach 3. Die Temperatur liegt zwischen 10 und 20 Grad. In die. am. . Ich bin am Gardasee gewesen und habe einen Surfkurs besucht. . habe ich immer meine Skier dabei. K L U C Z 19 Eva sagt. Hast du deine Skier dabei? Natürlich! Wenn ich nach St. dass er im Sommer immer nach Rügen fährt. 3. wenn die Sonne scheint? Wenn die Sonne scheint. surfen Museen besuchen. 5. nach. baden. ° Das klingt sehr schön. am. Ich bin mit Markus in den USA gewesen. dass ich nach London fahren darf. der nachmittags in Regen übergeht. Am Vormittag fällt in Süddeutschland. dass Martina im Sommer an den Bodensee fahren möchte. dass Tina mit ihrem Freund in den Urlaub gefahren ist. Rügen Alpen. Rom Sizilien. 5. Herr Wickert sagt. nach 6. Ich weiß. an die. 0 Grad in München und – 4 im Alpenbereich. dann solltest du nach Rimini fahren. Terrorakten . in die USA. im 3. scheint. aber nur wenn das Wetter schön ist. Ich bin in den Alpen gewesen und bin Ski gefahren. Auch in Mitteldeutschland ist es überwiegend meist bewölkt. 6. In Paris ist es bewölkt. Schnee.. dass es ihm sehr gut gefallen hat. habe ich immer meine Wanderschuhe dabei. aber nur wenn es nicht regnet. dass Thomas und Beate in die Türkei gefahren sind.

ich fliege im August nach England. Ich habe einfach die Kontrolle über das Auto verloren.. 6C.. 10. 12A. Und natürlich auch viel Spaß! Danke. 1R.vorstellen l Ins Krankenhaus? ° Ja. wenn es morgen regnet? Ich möchte in den Sommerferien mit meinen Freunden ans Meer fahren. zwei Söhne. haben Sie schon an einer Sprachreise teilgenommen? Nein. Hast du gehört. l . sondern Sie „investieren“ Ihren Urlaub in einen Sprachkurs.. wissen Sie.Wenn es morgen regnet. Martina. wie vielleicht die meisten Leute in Ihrem Alter. dass unser Englischlehrer zwei Jahre in England gelebt hat? Wie war das Wetter in Madrid? Was machen wir. Fahren wir an die Adria? 3. langweilig? Die Kreuzfahrt dauert aber nur 5 Tage. Fahren Sie allein? Nein.Was hast du letzte Woche/in der letzten Woche gemacht? 7.. 15. ich arbeite für eine amerikanische Firma. 5. Sie sagt. zusammengestoßen. 7B. Ach. ist leider vorbei.. Was nimmst du mit. ich bin hier an der Bundesstraße in der Nähe von Offenburg und . Sie bringen ihn ins Krankenhaus. die Firma bezahlt den Flug. Aber darf ich Sie fragen. 15B. Juli. 10 Tage auf einem Schiff ? Ist das nicht ein bisschen zu . eine andere Kollegin fährt mit. Und wie lange bleiben Sie in Ägypten? 10 Tage. als wir als Familie alle zusammen Urlaub machten. 10. Transkrypcja: ° Hallo. Ich finde. Herr Bischoff. die Polizei meint. Sie fahren nicht ans Meer. dass die Sommerferien in Spanien für dich am besten sind. 5A. 9.h. 7F.Wie ist der Unfall passiert?/Wie ist es zu dem Unfall gekommen? 11.. Norbert ist 19 und Florian 17. mit uns zu fahren. 5.. 2R. 4. der aus der anderen Richtung kam. 2.Zukunft. Wie ist das Wetter in Tirol? 8.Radprofi.Wohin hat der Radfahrer sein Fahrrad gestellt? 12. Wo machst du Urlaub? 10. ich hatte einen Unfall. Frau Wagner. Wenn ich nach England fahre. 1. Norbert und Florian.weil. 8R 2.Wann hat Monika Geburtstag? Am 25. viel Spaß. Sie machen also keinen Urlaub im ° o ° o ° W i e w e i t b i s t d u j e t z t ? 1. Und wohin fahren Sie genau? Nach Oxford.. Und in dem Alter haben sie keine Lust mehr.. 4C. 14C. l Mein Gott! Und wer soll Schuld haben? ° Uhm . 8. das Essen und das Wetter in den Sommerferien/im Urlaub sehr wichtig sind. aber bleib bitte ruhig und keine Panik. Kannst du mir bitte helfen? 2. er war nicht angeschnallt.ins.Was ist am 11. d. 1B.. Haben Sie schon eine solche Erfahrung gemacht? Ich meine. Wohin fährst du in den Urlaub? 2. 6F. Wir wollen uns natürlich die Sphinx anschauen . ° Nein. ° Nach England? Im August? Und wieso? o Na ja. 13C. wenn du ans Meer fährst? 14.Was nimmst du mit. aber als ich in der Schule war. 9A. Jörg am Apparat.Das Auto ist ins Schleudern geraten und ist gegen einen Baum gerast. nur ein paar Kratzer. Ich verstehe .Mutti.Mountainbike. 4. das hilft gegen Kopfschmerzen. Was machen wir. dass die Freunde. Martina. Weißt du. Also.Ich kann keine SMS schicken. Wohin fährst du mit deinem Surfbrett? 6. Und was machen Ihre Kinder? Sie haben zwei Söhne. Wie ist das Wetter im August? 7. es ist nämlich so.. 5F. 1. 3.langweilig. ich bin schuld.Spaß. bin auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem Opel. wie das eigentlich passieren konnte. 3F.2A l ° Sie haben gesagt. ich weiß nicht genau. 6F. also. nein. 8F. seit gestern habe ich Schnupfen und Husten. oder? ° Nein. Deshalb will ich meinen Urlaub nutzen. 8B. Jörg? ° Also. 8.Roland ist behindert. l Einen Unfall? Ach du meine Güte! Bist du verletzt? ° Nein. Danke. Na.treibe/mache. 10C. ich bin zu schnell gefahren und . wenn es regnet? Ć W I C Z E Ń 23 Wo warst du im Urlaub? War Martina mit ihren Freunden in Deutschland? Weißt du. 3C. 4R. 11B. . 5R. wenn du ins Gebirge fährst? 4. 3F.Ich glaube. und ist mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geflogen. vom 12.. Sie fahren mit Ihrer Frau in Urlaub.Stunde.Ich habe starke Halsschmerzen. Ich war 10 Tage mit meinen Mitschülerinnen in der Normandie. D O K L U C Z l ° Frau Wagner. dass Petra in New York gewesen ist? 5. l Jörg? Warum rufst du mich um diese Zeit an? Bist du schon im Büro? 3. der Idiot. ich habe noch keine Sprachreise gemacht. 7F. ich bleibe zwei Wochen da. 22 Przykładowe rozwiązanie: 1.Hör auf zu rauchen! 9. 2C. Genau. Wenn ich nach Zakopane ins Gebirge fahre. Januar? 6. also.. 7. 4R. Er muss immer einen Lift benutzen. haben Sie schon Pläne für den Sommer? o Ja. die Zeit. l Keine Panik? Ich soll ruhig bleiben? Was soll das denn. gehen wir in den Jugendklub. 2F.. dass Anton nach Rom fährt? 9. o ° o ° l ° l ° o ° traditionellen Sinn. wer das eigentlich bezahlt? Ich bezahle den Kurs.September passiert? 5. um einen Intensivkurs zu absolvieren. habe ich an einem Schüleraustausch mit einer französischen Klasse teilgenommen. 13. bis 22. Wir verbringen dann die restlichen Tage in Kairo. meine Englischkenntnisse sind nicht so gut. nehme ich immer meinen Regenschirm und meinen Regenmantel mit. darf ich heute Abend ausgehen? 3. 9F l Und der Fahrer von dem Opel? ° Der Notarztwagen ist schon hier. 16A 4. regnet es ziemlich oft. ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Englischkurs. 1F. l Und wie ist das denn passiert? ° Ja. 6. du stehst im Stau. wenn ich mich richtig erinnere.Nimm Aspirin.

der Krankenwagen. das Schild. nach. ● Steffi. Test Lektion 12 A. müssen 4. Im Sommer 2002 ist die Elbe über die Ufer getreten und hat viele Städte überschwemmt. hat organisiert. . 1. C. 4. Er steht an der Tafel. weil sie nicht zu Hause ist. Du sollst weniger arbeiten und mehr Sport treiben (Arbeite weniger und treibe mehr Sport). Ich kann dir aber helfen. Geh dann zum Arzt und lass dich untersuchen. Es ist dann gegen einen Baum gerast. ist eingestürzt. Ich habe immer viel zu tun. Wir wollen heute Nachmittag schwimmen gehen. Nach zehn Minuten ist meine Schwester nach Hause gekommen. Test Lektion 14 A. Trink einen Kamillentee! 3. 6. der Helikopter. hat bekommen B. D. hat gelernt. ans. Ich bin nicht mit dem Zug gefahren. Der Autofahrer ist zu schnell gefahren. Mach eine Schlankheitskur! 4. 3. du bist sehr nett. Dann habe ich „Tschüs“ zu ihr gesagt und ich bin aus dem Haus gegangen. ● ● ● ● Test Lektion 11 A. Ich muss zu Hause bleiben und das Essen vorbereiten. 1. Er hat den Hund nicht gesehen und hat erst im letzten Moment gebremst. aber ich will es lernen. das Ohr. 4. hat verloren. Heute fühle ich mich nicht wohl. Weil ich fit bleiben will.2A T E S T Ó W C. ich kann nicht. F. Um 17 Uhr bin ich in die Turnhalle gegangen und ich habe meine Freundin getroffen. wie geht’s? ● Mir geht es nicht besonders gut. Das Auto ist ins Schleudern geraten. das Bein. hat gefeiert. Was soll ich tun? 2. Treib Sport! 5. 6. neben dem Computer. gesehen? Ja. Ich habe um 16 Uhr einen Termin bei Doktor Riegel. Sie kann in der Nacht nicht schlafen. 1. uns 6. der Mund. Ich habe meine Sommerferien in Österreich verbracht. trinke kein Bier mehr. 5. ich wasche mich. ich bin zwei Wochen in München gewesen. der Kopf. Iss ein Brötchen! C. 5. Test Lektion 15 A. ● ● ● ● oft Kopfschmerzen und in der Schule kann ich mich nicht konzentrieren. Weil ich nicht ausgehen darf. Ich bin zwei Wochen in Berlin geblieben. im. an den. Danke. Anna ist nervös. Es liegt auf dem Schreibtisch. 2.15-Uhr-Zug (mit dem Zug um 13. E. darf. E. Dort habe ich nicht in einem Studentenheim gewohnt. 1.15 Uhr) fahren. können 3. Wohin legt das Kind den toten Hund? E. das Werbeplakat. 1. können 7. denn meine Tante Maria hat mir das Flugticket bezahlt. Wohin bringen die Sanitäter den Autofahrer? 3. die Hand. Ich habe Kopfschmerzen und Fieber. die Tankstelle. (der) Schnupfen. C. ich kann den Tisch decken …. will Karin. 5. 3. muss 2. Hast du Cäsar. 7. Darf ich bitte dein Handy nehmen. F. Morgens stehe ich auf. D. du darfst nicht! 5. Nach dem Frühstück bin ich dann mit dem Bus zur Schule gefahren. 4. der Bauch. dich 4. Ich habe kurz mit ihr gesprochen. Häng es an die Wand. mich 2. dürfen 2. 1. Kannst. Bist du letztes Jahr in Deutschland gewesen? Ja. 3. 1. Warum nicht? Weil heute meine Freunde aus Berlin kommen. Weil ich keine Zeit habe. 3. Letztes Jahr bin ich in Deutschland gewesen. müssen. 3. Kann dir deine Mutter nicht helfen? Meine Mutter kann mir nicht helfen. er sitzt unter dem Baum. Wir können zusammen einkaufen gehen. ist gefahren. Warst du schon beim Arzt? Ich gehe heute zum Arzt. Treffen wir uns also vor dem Supermarkt in der Kaiserstraße. Wohin soll ich deinen Computer stellen? Stell ihn auf den Boden. der Radweg. E. (der) Husten B. Ich habe keine Zeit. ins 2. Also habe ich meine Freundin Karin angerufen und ihr von meinen Problemen erzählt. Weil ich schwimmen lernen will. Im Büro ist sie müde und kann nicht arbeiten. hat gesprochen. Weil ich nach Berlin fahren will. 1. frühstücke und dann putze ich mir die Zähne. Ich bin also mit Lufthansa von Mailand nach Berlin geflogen. Przykładowe rozwiązanie: Claudia ist sehr nervös. kann 5. die Bank. Der Polizist sitzt im Auto und telefoniert mit seiner Frau. Ich kann nicht schwimmen. 5. Ich habe einen Deutschkurs besucht. (die) Grippe. Und ich habe auch keinen Appetit. Ich lege ihn auf das Bett. In. Przykładowe rozwiązanie: Gestern bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Wer ist im Jahr 2003 Formel-1-Weltmeister geworden? 5. 3. ● ● ● D O K L U C Z ● D. 2. Wo liegt der Autofahrer? 2. 2. mich 3. Wo hängt die Gedenktafel? 4. Ich kann heute nicht kommen. Am 6. Marika kann nicht laufen. Kannst du mir dein Deutschbuch leihen? Ich habe mein Buch in der Schule vergessen. darf 7. B. die Trage. Er sitzt auf der Bank. Sie müssen nicht umsteigen und um 16. gehen wir ins Zentrum? Tut mir Leid. Sie raucht viel und ist faul geworden. 2. Dürfen wir heute Abend in die Disco gehen? 3. darfst 3. 3. 1. Wohin stellt der Radfahrer das Fahrrad? 5. 4. der Arm. 4. ist gewesen. aber ich habe auch viel Spaß gehabt und viele Leute kennen gelernt. Ich habe F. ziehe mich an. Wo ist mein Handy? Wohin hast du es gelegt? 2. Ich habe aufgehört zu rauchen. Sie braucht die Hilfe Petras. Gestern war ich allein zu Hause und hatte keine Lust zu lernen. Geh schlafen! 2. Nach dem Essen habe ich ferngesehen. Ich habe viel gelernt. esse viel Obst und Gemüse und treibe Sport. willst 4. Sie muss im Rollstuhl sitzen. muss 6. sie schläft wenig in der Nacht. in 5. Unser Deutschlehrer hat einen Deutschkurs in Wien organisiert. Ich habe sie unter den Schrank gestellt. Können 6. hat verlassen. Eine Frau hat den Unfall gesehen und sofort die Polizei angerufen. Przykładowe rozwiązanie: 1. musst 5. Um wie viel Uhr bist du heute Morgen aufgestanden? Ich habe bis 10 Uhr geschlafen. sondern bei einer nette Familie. euch D. Przykładowe rozwiązanie: 1. Przykładowe rozwiązanie: 1. 4. (die) Kopfschmerzen. neben das Bücherregal. über das Bett. weil ich lernen muss. 1. Sie versteht sich nicht mehr so gut mit ihrem Freund Andreas. 4. Nimm doch Aspirin. in der 3. neben den stellt … an den steht an dem (am). Du kannst sehr gut Deutsch sprechen. der Sanitäter. der Stau B. In der Schule war es sehr langweilig. Przykładowe rozwiązanie: 1. unseren Hund. Test Lektion 13 A. Im 4. Sie können mit dem 13. 4. Am Nachmittag habe ich dann für die Schule gelernt. der Fuß. an die 7. am liegt unter dem kreist über dem steht vor der legt … auf die setzt sich auf die. 2.20 Uhr sind Sie schon in Berlin. Mutti? Nein. mir 5. 2.

Wie ist das Wetter heute? Es ist kalt und es regnet. Wohin fährst du im Sommer? 2. Przykładowe rozwiązanie: 1. gibt es so viele Lokale und Spielotheken. Wenn ich mich entspannen will. Was machst du. wenn du nach Deutschland fährst? 5. Wenn es regnet. F. Er findet. D. Er sagt.B. dass seine Frau schon mehrmals in Italien gewesen ist und dass sie also Urlaub in Marokko machen will. Und wenn es regnet. 2. nehme ich meine Badehose mit. mache ich keine Wanderung. Wohin fährst du nächsten Sommer? Nächsten Sommer mache ich keinen Urlaub. Przykładowe rozwiązanie: 1. Wenn ich an die Adria fahre. 3. braucht man einen Regenschirm. 4. C. 1. Er sagt. Aber leider wollen meine Eltern nicht. Was nimmst du mit. kaufe ich Obst und Gemüse. fahre ich nach Bichelbach. z. Im Gebirge kann man sich entspannen. Dort ist das Wetter immer schön. Wenn ich auf dem Markt bin. 2. Wenn das Wetter morgen schlecht ist. dass das Wetter in Italien immer schön ist. Er sagt. Herr Steiner sagt. dass ich mit meiner Clique nach Rimini fahre. dass ein Urlaub in Marokko sehr teuer ist. An der Adria kann man viele Leute kennen lernen. nehme ich immer meinen Anorak mit.2A T E S T Ó W D O K L U C Z B. Ich möchte mit meinen Freunden an die Adria fahren. 3. dass er Urlaub in Italien machen möchte. Weißt du. dass Peters Mutter gestorben ist? 3. dass sie dieses Jahr vielleicht keinen Urlaub machen. 4. wenn es regnet? 4. dass Max in Rom gewesen ist? 5. Ich bleibe zu Hause. Wenn ich ins Gebirge fahre. . Er meint aber. Wie ist das Wetter heute? E. nach Rimini. dass die Leute nett sind und dass man in Italien gut isst. Hast du gehört.

nicht nur ein Treffpunkt für Sportbegeisterte und Körperbewusste. 5.: 82 63 719. Natürlich finden Sie uns auch im Netz unter www. Ich wiederhole: ICE nach München fährt in wenigen Minuten von Gleis 7 ab. 4G. 7. mit dem Sie Tennis oder Squash spielen können.42 von Gleis 2 ab. der gestern das ganze Land lahm gelegt hat. nachdem sich ihr Kleid an einer Kerze entzündet hatte. Taunusstraße 36. Heute Abend darf/kann ich mit meinen Freunden nicht ausgehen. und zwar über Heilbronn. 6F. also muss ich mehr lernen. Mannheim. 6. Ist das Tinas Handy? Ja. das ist ihr Handy. 1R. Hier finden Sie ein freundliches Klima. 5F. 10L.de Nachrichten im Radio Rom: Einen Tag nach dem größten Blackout in der Geschichte Italiens normalisiert sich allmählich die Situation. Gleis 5.2A A. In meiner Freizeit surfe ich im Internet. 7E. 1. 4. mehr als ein gut eingerichtetes Sportzentrum. 8. In Apulien sind zwei ältere Frauen in der Dunkelheit tödlich gestürzt. Wem gehören die Bücher hier? Dir? Kannst du mir bitte deinen Tennisschläger leihen? Ich will eine gute Note bekommen. 2F. 5F D. 2I. Was ist am 11. Ich komme nicht. 1R. September 2001 passiert? Hast du den Computer repariert? Abschlusstest Transkrypcja: Werbespot Wollen Sie sich entspannen? Sie Suchen Spaß. 3F. 8R.27 Uhr nach Frankfurt weiter. 12N B. ein lockeres Ambiente und nette Leute. Relax? Oder Sie suchen einfach einen Partner. 2F. Regionalzug nach Augsburg fährt um 10. 2. 11K. Der Stromausfall. 3. Tel. Drei Menschen sind in Folge des Stromausfalls gestorben. 3A. ICE 722 nach München steht abfahrbereit auf Gleis 7. 4R. 3F. 9. Der Zug fährt dann um 10. 4WN. Also. 9F . Dann kommen Sie einfach zu uns in den Sportclub Topfit! Mehr als eine normale Turnhalle. Worauf warten Sie noch? Sportclub Topfit. weil ich keine Lust habe. 1B. Zug aus Stuttgart fährt ein. Erholung. Regionalexpress von Stuttgart nach Konstanz hat wegen technischer Probleme voraussichtlich 20 Minuten Verspätung. 7F.topfit. eine weitere hat sich verbrannt. Zugansage Achtung. A B S C H L U S S T E S T K L U C Z D O C. hat für Industrie und Handel Schäden in Höhe von 100 Millionen Euro verursacht. Oder Sie möchten vielleicht in einer Volleyballmannschaft mitspielen. 5M. 9P. Darmstadt. 8J. 6F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful