podręcznik nauczyciela

2A
2
Wprowadzenie 3
Uwagimetodyczne
Lektion11 – Kannst du mir bitte helfen? 4
Lektion12 – So hat das neue Jahrtausend begonnen 6
Lektion13 – Was tust du für deine Gesundheit? 8
Lektion14 – Ein Unfall 10
Lektion15 – Urlaubspläne: Meer und mehr... 12
(ABI)Fertigkeitstraining 14
Testy 16
Test 11 17
Test 12 19
Test 13 21
Test 14 23
Test 15 25
Test podsumowujący Abschlusstest
Klucze
Klucz do części ćwiczeniowej 29
Klucz do testów 37
Klucz do testu podsumowującego Abschlusstest 39
S
P
I
S

T
R
E
Ś
Í
C
I
2A
3
W
P
R
O
W
A
D
Z
E
N
I
E
Direkt jest kursem języka niemieckiego dla uczniów szkół średnich rozpoczynających naukę języka. Przy 2–3 godzinach
tygodniowo możliwa jest realizacja treści podstawy programowej w wariancie B lub C.
Cały kurs składa się z sześciu części, na każdy semestr nauki przypada jedna część. Podział ten umożliwia w przypadku
grup o różnej biografii językowej dopasowanie tomu podręcznika do poziomu klasy i realizowanie kursu także z grupa-
mi kontynuującymi naukę języka.
Kurs uwzględnia doświadczenia nowej matury, a pełna realizacja zawartych w nim zagadnień maturalnych zapewnia
przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym bez konieczności korzysta-
nia z materiałów dodatkowych.
Realizacja całego kursu pozwala osiągnąć wiedzę i umiejętności opisane na poziomach A1, A2 i B1 według Europejsk-
iego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Budowa kursu
Każdy tom kursu składa się z 5 rozdziałów. Każdy rozdział otwiera strona wprowadzająca, która zawiera informacje o
celach, jakie uczeń powinien osiągnąć po zrealizowaniu całego rozdziału. Strona ta informuje także o realizowanych
w rozdziale zagadnieniach z danego zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminie maturalnym oraz o typach
zadań maturalnych, jakie uczeń pozna i przećwiczy w danej jednostce.
Tematyka podręcznika odnosi się do aktualnych realiów życia młodzieży, a wsparta atrakcyjną szatą graficzną oraz
bogatym zbiorem ćwiczeń doskonalących wszystkie sprawności językowe motywuje do nauki języka niemieckiego.
Każdy rozdział poświęcony jest innemu aspektowi życia codziennego i składa się z trzech podrozdziałów, zawierających
starannie dobrane ćwiczenia o różnej formie socjalnej aktywizujące ucznia do pracy. Znaki graficzne odsyłają do odpo-
wiednich zadań w części ćwiczeniowej, które mogą być rozwiązywane na lekcji lub w domu w ramach zadania do-
mowego.
Wyodrębnione graficznie za pomocą małych tabelek elementy (ABI) to przykłady zadań maturalnych, które już od
pierwszych lekcji zapoznają ucznia z ich typami i specyfiką.
Ostatnie ćwiczenie w każdym rozdziale poświęcone jest doskonaleniu poprawnej wymowy. Uczeń może również
samodzielnie wykonywać ćwiczenia fonetyczne oraz rozwijać umiejętność rozumienia ze słuchu, ponieważ do
podręcznika dołączona jest płyta CD z nagraniami wszystkich ćwiczeń odpowiednio oznaczonych w podręczniku.
Elementem zamykającym każdy rozdział jest Blitz-Grammatik. To podsumowanie zagadnień gramatycznych danego
rozdziału z komentarzem w języku polskim ułatwia zrozumienie i utrwalenie gramatyki. Według z zasad autonomii
ucznia takie zestawienie wspiera jego samodzielność i pozwala na przyswojenie nowych zagadnień zgodnie z indy-
widualnym tempem pracy.
Koncepcja podręcznika opiera się na doświadczeniach nowej matury, każdy rozdział przypomina o przygotowaniu
do egzaminu przykładami zadań oraz zagadnieniami z zakresu tematycznego. Na końcu każdego tomu znajduje się
(ABI)Fertigkeitstraining, trening sprawności językowych, który pozwala na zdiagnozowanie postępów uczniów
i określenie stopnia przygotowania do egzaminu maturalnego.
Twoje portfolio maturalne umożliwia uczniowi prowadzenie dokumentacji realizacji zadań maturalnych i bieżącą kontrolę
tych zadań, które sprawiają mu trudności. Wypełniony schemat portfolio informuje ucznia o jego umiejętnościach
i uświadamia, które zadanie wymaga jeszcze dodatkowego wysiłku.
Samoocenie służy także test Wie weit bist du jetzt?, który zamieszczony jest na końcu części ćwiczeniowej każdego
tomu i sprawdza stopień opanowania materiału realizowanego w danym tomie.
Podręcznik dla nauczyciela do tomu Direkt 2A zawiera uwagi metodyczne do każdego rozdziału z podręcznika wraz z
kluczem do zadań w podręczniku oraz transkrypcją nagrań. W osobnej części: Testy zebrano przykłady sprawdzianów
do wykorzystania po zrealizowaniu każdego rozdziału z podręcznika oraz test podsumowujący: Abschlusstest przezna-
czony do przeprowadzenia po zakończeniu pracy z tym tomem podręcznika. W krótkim komentarzu do tej części po-
dano także proponowaną skalę ocen. W rozdziale: Klucze znaleźć można rozwiązania zadań z części ćwiczeniowej,
testów i testu podsumowującego. Tutaj też znajduje się transkrypcja nagrań wykorzystanych w ćwiczeniach i testach.
Wprowadzenie
2A
4
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Sytuacja
Sygnalizowanie trudności w typowych sytuacjach dnia codziennego,
prośba o pomoc, pytanie o pozwolenie. Problemy osób niepełno-
sprawnych.
Gramatyka
– czasowniki modalne können, wollen, müssen, dürfen
– czasownik modalny w zdaniu
– zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem weil
Faza 1 (ćwiczenia 1-7)
1. Uczniowie przyglądają się fotografii i komentują ją. Nauczyciel może
nakierować komentarz uczniów, zadając pytania: Was macht Stefan?
Wie sind die Hausaufgaben/die Matheübungen? Braucht er Hilfe?, itp.
Po wspólnym wyjaśnieniu znaczenia tytułu rozdziału nauczyciel
wprowadza czasowniki modalne können i müssen. Uczniowie słuchają
nagrania i jednocześnie czytają tekst. Warto zwrócić uwagę na różne
znaczenia czasownika können: umiejętność (Ich kann diese Übung nicht
machen) i prośba (Kannst du mir bitte helfen?). Uczniowie wykorzystują
poznane struktury w stopniu, na jaki pozwala ich kompetencja językowa.
2. Po wspólnym wyjaśnieniu słownictwa zadanie wykonywane jest w parach.
Uczniowie powtarzają struktury wprowadzone w poprzednim ćwiczeniu.
Nauczyciel dba o poprawny przebieg zadania.
3. Uczniowie przyglądają się fotografii i komentują ją. W razie potrzeby
nauczyciel może zadać kilka pytań: Was braucht Klaus? Wem gehört das
Fahrrad?, itp. Czasownik können jest w tym ćwiczeniu użyty wyłącznie
w celu sformułowania prośby (Kannst du mir bitte dein Fahrrad leihen?).
Jednocześnie uczniowie mają możliwość powtórzenia konstrukcji
z przyimkiem zu stosowanej dla wyrażenia ruchu w kierunku osoby
(Ich muss zu Franziska fahren). Podobnie jak w ćwiczeniu 1 uczniowie
słuchają nagrania i jednocześnie czytają tekst.
4. To zadanie służy powtórzeniu struktur z poprzedniego ćwiczenia.
Uczniowie budują krótkie dialogi w parach pod nadzorem nauczyciela.
5A. Uczniowie przyglądają się rysunkowi, podczas gdy nauczyciel zwraca
się do nich z pytaniami: Wo spielt die Situation? Wohin möchte die
Frau fahren? Wie/Womit fährt sie?, itp. Po krótkim omówieniu sytuacji
przedstawionej na rysunku uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie
czytają usłyszane partie dialogu. Nauczyciel wprowadza przyimek nach,
wyjaśnia jego znaczenia i zasady użycia. Przyimek ten pojawi się
ponownie w rozdziale 15.
Rozwiązanie:
(1) Ich muss morgen Nachmittag nach München fahren. Können Sie mir ein
paar Züge nennen?
(2) Sie können um 13.25 Uhr fahren, dann sind Sie um 15.10 Uhr in
München.
(3) Gibt es einen Zug später?
(4) Dann müssen Sie um 14.46 Uhr fahren. Aber Sie müssen in Augsburg
umsteigen.
(5) Dann fahre ich um 13.25 Uhr. Also, einmal München hin und zurück,
bitte.
5B. To zadanie w sposób szczególny przygotowuje do egzaminu matu-
ralnego. Uświadamia ono uczniom sposób formułowania wymaganych
na egzaminie informacji np. w trakcie rozmów sterowanych.
Rozwiązanie:
1, 3, 5, 4

ABI 32 Sprechen – jest to pierwsze w tomie 2a ćwiczenie przygotowujące do
egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym. Rozmowa
sterowana jest jednym z elementów części ustnej egzaminu.
6. Wykorzystując rozkład jazdy pociągów, uczniowie utrwalają struktury
i słownictwo z poprzedniego ćwiczenia. Praca przebiega w parach pod
nadzorem nauczyciela.
7. W tym ćwiczeniu uczniowie stosują poznane dotąd struktury (m.in.
z czasownikami modalnymi können i müssen) w nowym kontekście.
Zadanie to służy również powtórzeniu nazw dni tygodnia i sposobów
informowania o godzinie. Uczniowie tworzą dialogi w parach. Nauczyciel
dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia.
ABI 33 Schreiben – jest to pierwsze z ćwiczeń przygotowujących do części
pisemnej egzaminu maturalnego. Na poziomie podstawowym zdający
powinien wykazać się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych,
takich jak wiadomość.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-6 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 2 (ćwiczenia 8-11)
8. To zadanie jest kolejnym przykładem zastosowania w nowym kontekście
czasownika modalnego können. Uczniowie powtarzają użycie przyimka
in z celownikiem. Po wspólnym odczytaniu ogłoszeń i wyjaśnieniu
nowego słownictwa w parach budują dialogi. Nauczyciel dba o poprawne
wykonanie ćwiczenia.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenie 7 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
9. Wprowadzenie zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem weil. Uczniowie
dwukrotnie słuchają nagrania. Najpierw przy otwartym, a następnie przy
zamkniętym podręczniku. Powtarzając zdanie wypowiadane przez mamę
Patricka, uczniowie uświadamiają sobie miejsce, jakie zajmuje czasownik
w zdaniu ze spójnikiem weil. Po krótki komentarzu gramatycznym chętni
mogą sformułować inne odpowiedzi mamy lub zbudować podobne
dialogi w odniesieniu do innych sytuacji.
10. Uczniowie ćwicząc w parach, zapoznają się z kolejnym czasownikiem
modalnym wollen oraz powtarzają użycie können i müssen. Po wspólnym
przeczytaniu przykładu praca kontynuowana jest w parach pod nadzorem
nauczyciela.
11A. Po dwukrotnym wysłuchaniu wywiadów i zapisaniu wyników w tabeli
uczniowie prezentują swoje notatki na forum klasy.
Rozwiązanie:
Name Gabi Boris Claudia
Sportart Schwimmen,
Tennis,
Inlineskaten
Tennis Sie treibt keinen
Sport.
Warum? Sie will fit und
gesund bleiben.
Er will
Profispieler
werden.
Sie ist faul und
bleibt lieber zu
Hause. Sie liest
ein Buch oder
sieht fern.
Transkrypcja:
° Treibst du Sport, Gabi?
l Ja, ich gehe regelmäßig schwimmen, spiele Tennis und ich mag
inlineskaten!
° Warum treibst du so viel Sport?
l Ich will unbedingt fit und gesund bleiben.
° Boris, du kannst sehr gut Tennis spielen, nicht wahr?
n Ja, ich trainiere jeden Tag. Ich möchte nämlich Profispieler werden,
aber meine Eltern wollen das nicht.
° Wieso denn?
n Tennisspielen ist für sie nur ein Hobby, kein Beruf.
° Und du, Claudia, bist du auch so sportlich?
o Nein, überhaupt nicht. Ich bin faul. Ich will nach der Schule meine
Ruhe haben. Also bleibe ich lieber zu Hause, lese ein Buch oder sehe
fern.
11B. Powtórzenie konstrukcji ze spójnikiem weil. Początkowo uczniowie
wykonują to zadanie ustnie, następnie zapisują rozwiązania w zeszycie.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-15 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 3 (ćwiczenia 12-14)
12. Wprowadzenie czasownika modalnego dürfen. Uczniowie słuchają
nagrania i jednocześnie czytają tekst, następnie wykorzystują poznane
struktury w stopniu, na jaki pozwala ich kompetencja językowa.
13. Utrwalenie użycia czasownika dürfen w 1. i 2. osobie liczby pojedynczej
i mnogiej. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na zastosowanie czasownika
dürfen w zdaniach z przeczeniem nicht (w celu sformułowania zakazu).
Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładu i wyjaśnienie
zebranego słownictwa.
14. Doskonalenie użycia czasowników modalnych müssen i nicht dürfen
w kontekście zachowania się w różnych miejscach. Uczniowie wspólnie
rozwiązują ćwiczenie.
Lekti on 11 – Kannst du mi r bi tte hel fen?
2A
5
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
ABI 34 Sprechen – kolejny przykład rozmowy sterowanej. Negocjowanie
może sprawiać uczniom szczególne trudności, dlatego warto dobrze
przygotować się do tej części egzaminu ustnego.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 16-24 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 4 (ćwiczenia 15-18)
15. Czasowniki modalne wprowadzone w tym rozdziale posłużą teraz do
realizacji tematu Behinderte Jugendliche in der Schule. Nauczyciel kieruje
do uczniów pytania: Was können Roland und Monika nicht? Was müssen
sie...? Następnie uczniowie samodzielnie wykonują zadanie. Ćwiczenie
kończy wspólna korekta.
16. Uczniowie notują problemy, z jakimi borykają się niepełnosprawni
w szkole. Na podstawie notatek dyskutują w grupach, a wnioski omawiają
na forum klasy.
17A. Rozdział kończy opowiadanie niewidomego od urodzenia Rolanda
Uczniowie zapoznają się z zadaniem. Po wspólnym przeczytaniu haseł
w tabeli i wyjaśnieniu nieznanego słownictwa koncentrują się na
odszukaniu wymaganych informacji w tekście. Początkowo każdy
wypełnia tabelę samodzielnie, następnie porównuje swoje rozwiązanie
z wynikami kolegi z ławki. Ćwiczenie kończy wspólne omówienie zapisów
w tabeli oraz ponowna lektura tekstu.
Rozwiązanie:
Angaben zur Person 18, von Geburt an blind, wohnt in Wien,
besucht das Gymnasium
Umgang mit dem PC Er benutzt in der Klasse einen Laptop mit
Brailleschrift, zu Hause hat er einen PC mit
Sprachausgabe.
Lieblingsfächer Deutsch und Englisch
Pläne für die Zukunft Anglistik oder Germanistik studieren
Sportunterricht Krafttraining, 100 Meter-Lauf in 12,2 Sekunden
E-Mails + Internet Computer mit Sprachausgabe kann E-Mails
„lesen“, schwer für ihn im Internet zu surfen
Allein unterwegs Er hat keinen Hund mehr, geht zu Fuß zur
Schule, hat sich manchmal verlaufen.
17B. Na podstawie sporządzonych notatek uczniowie w parach próbują
opowiedzieć o bohaterze tekstu. Po wypowiedzi ustnej zapisują krótkie
streszczenie tekstu do zeszytu.
Rozwiązanie:
Roland ist 18 Jahre alt, wohnt in Wien und ist von Geburt an blind. Er
besucht das Gymnasium. In der Klasse benutzt er einen Laptop mit
Brailleschrift. Zu Hause hat er einen PC mit Sprachausgabe. Er geht
gern in die Schule. Seine Lieblingsfächer sind Deutsch und Englisch.
Nach der Schule möchte er Anglistik oder Germanistik studieren. Im
Sportunterricht macht er Krafttraining. Er läuft sehr schnell. Er braucht
nur 12,1 Sekunden auf 100 Meter. Er schreibt gern E-Mails. Mit seinem
Computer kann er die E-Mails „lesen“. Es ist aber schwer für ihn im
Internet zu surfen. Er hatte früher einen Hund, Cäsar, um zur Schule zu
gehen. Jetzt geht er allein zur Schule.
ABI 35 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 25-27 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
18. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
6
Sytuacja
Wydarzenia opisane w tej lekcji zainicjowały trzecie tysiąclecie.
Gramatyka
– czas przeszły Perfekt
– tworzenie Partizip Perfekt (czasowniki regularne, nieregularne,
rozdzielnie i nierozdzielnie złożone)
– czasowniki posiłkowe haben i sein
– czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein
– okoliczniki czasu
Faza 1 (ćwiczenia 1-5)
1A. Uczniowie przyglądają się zdjęciom i opisują je. Nauczyciel zadaje
pytania typu: Kennt ihr diese Leute? Wer ist dieser Mann/diese Frau?
Was zeigt das Foto? Wo ist das? Pytania te stanowią punkt wyjścia do
wprowadzenia nowego słownictwa i kilku form czasu przeszłego. Każdy
uczeń samodzielnie przyporządkowuje zdjęciom tytuły.
Rozwiązanie:
A2, B1, C3, D4, E6, F5
1B. Następnie podczas pierwszej lektury tekstów uczniowie szukają
podpowiedzi, które ułatwią im wykonanie ćwiczenia. Po połączeniu
zdjęcia z odpowiednim tekstem następuje wspólne omówienie zadania.
Rozwiązanie:
1C, 2F, 3A, 4D, 5B, 6E
Nauczyciel może podzielić teraz klasę na małe grupy, z których każda
przygotuje opis dwóch wydarzeń. Po zaprezentowaniu opisów na forum
klasy na tablicy zostają zapisane formy czasu przeszłego Perfekt użyte
w opisach. Ćwiczenie kończy uważna wspólna lektura wszystkich tekstów
i wyjaśnienie nieznanego słownictwa.
2. Uczniowie wykonują zadanie samodzielnie lub w parach. Zdania będące
rozwiązaniem ćwiczenia są opisami wybranych wydarzeń. Po omówieniu,
wspólnej korekcie oraz zapisaniu zadania w zeszycie warto przyjrzeć
się formom imiesłowu i wskazać charakterystyczne cechy jego budowy
(końcówki -t, -en; czasowniki z/bez ge-). Nie należy jeszcze na tym etapie
wyjaśniać uczniom zasad tworzenia imiesłowu.
Rozwiązanie:
Arabische Terroristen haben zwei Flugzeuge entführt.
Die Zwillingstürme sind nach schweren Explosionen eingestürzt.
Die Fußball-WM 2002 hat in Süd-Korea und Japan stattgefunden.
Deutschland hat gegen Brasilien verloren.
Michael Schumacher ist Formel-1-Weltmeister geworden.
Königin Elisabeth II. hat ihr 50. Thronjubiläum gefeiert.
Viele Sänger haben für die Queen gesungen.
Die Elbe hat viele Städte überschwemmt.
Die Klasse 2A ist nach Hildesheim gefahren.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-5 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
ABI 36 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
Relacjonowanie jest tą częścią ustnego egzaminu maturalnego, w której
zdający wykazuje się umiejętnością posługiwania się czasem przeszłym.
3. W ćwiczeniu zestawiono formy czasu Perfekt czasowników występujących
w tekstach z ćwiczenia 1B.. Podobnie jak w ćwiczeniu 2 nie należy jeszcze
wyjaśniać zasad tworzenia formy imiesłowu, a jedynie polecić uczniom
ich zapamiętanie. Po samodzielnym wypełnieniu tabeli wszystkie formy
zostają omówione na forum klasy.
Rozwiązanie:
entführen, uprowadzić, hat entführt; rasen, wpadać/uderzyć, ist gerast;
einstürzen, zawalić się, ist eingestürzt; sterben, umierać, ist gestorben;
stattfinden, odbywać się, hat stattgefunden; organisieren, organizować,
hat organisiert; verlieren, tracić/przegrywać, hat verloren; fahren, jechać,
ist gefahren; besuchen, odwiedzać, hat besucht; sprechen, mówić,
hat gesprochen, erreichen, osiągnąć, hat erreicht; feiern, świętować,
hat gefeiert; singen, śpiewać, hat gesungen; treten, wystąpić, ist
getreten; werden, zostać, ist geworden; überschwemmen, zalać, hat
überschwemmt
ABI 37 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
4. W tym ćwiczeniu należy pogrupować czasowniki, kierując się formą
imiesłowu. Po samodzielnym rozwiązaniu zadania następuje wspólna
korekta.
Rozwiązanie:
Partizip Perfekt auf –t:
ohne ge- organisiert, erreicht, entführt, überschwemmt, besucht
mit ge- gefeiert, gerast, eingestürzt
Partizip Perfekt auf –en:
ohne ge- verloren
mit ge- gefahren, getreten, gestorben, gesungen, gesprochen,
stattgefunden, geworden
5. Na podstawie form zebranych w tabeli zadania 4 uczniowie w grupach
próbują sformułować zasady tworzenia imiesłowów Partizip Perfekt.
Zadanie to kończy zapoznanie się z zasadami gramatycznymi zebranymi
w części Blitz-Grammatik.
Faza 2 (ćwiczenia 6-9)
6. Powtórzenie zdań z ćwiczenia 2. Po połączeniu ze sobą części zdań
uczniowie podkreślają w nich okoliczniki czasu. Po raz pierwszy
spotkają się tutaj z zapisem daty. Powtórzą również przyimek in użyty
z celownikiem (im Jahr, im Mai...). Ćwiczenie kończy wspólna korekta.
Rozwiązanie:
1c, 2b, 3d, 4f, 5e, 6a
7. Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładu. Zanim
uczniowie przystąpią do tworzenia krótkich dialogów, nauczyciel wskazuje
na przestawny szyk wyrazów w zdaniu.
8. Uczniowie, wykorzystując znane im formy czasu przeszłego Perfekt,
przygotowują indywidualną wypowiedź na temat wydarzeń z 2002 roku.
Nauczyciel pomaga uczniom, formułując sugestie i wyjaśniając nieznane
słownictwo. Na koniec każdy prezentuje swoją wypowiedź na forum
klasy, w większych klasach można prezentację przeprowadzić w grupach.
Warto zapisać wyniki pracy w zeszycie.
9. Zanim uczniowie przystąpią do tworzenia dialogów, mogą w ramach
przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego opisać zdjęcie. W tym
zadaniu uczniowie poznają formy Präteritum czasownika sein (Wo warst
du? Ich war...) oraz powtarzają okoliczniki czasu i miejsca. Po wspólnym
odczytaniu przykładu i wyjaśnieniu słownictwa praca kontynuowana
jest w parach. Nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem zadania.
Uczniowie mogą również przynieść na lekcję własne zdjęcia i na ich
podstawie przeprowadzić krótkie dialogi.
Przykładowe rozwiązanie:
Wo warst du hier? - Im Garten. Wann war das? - Im Sommer 2001. Was
hast du gemacht? - Ich habe meinen Geburtstag gefeiert...
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 6-10 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 3 (ćwiczenia 10-11)
10. Ćwiczenie to służy powtórzeniu form Präteritum czasownika sein
i wprowadzeniu form Präteritum czasownika haben. Pracę w parach
poprzedza wspólne odczytanie przykładów, podanego słownictwa oraz
zebranych w tabeli kolejnych okoliczników czasu.
11. Po opisaniu fotografii i odczytaniu przykładu uczniowie w parach
przystępują do ćwiczenia. Utrwalają okoliczniki czasu z poprzedniego
ćwiczenia oraz formy czasu przeszłego Perfekt czasowników zakończonych
na –ieren. Nauczyciel pomaga ćwiczącym.
ABI 38 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 11-18 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 4 (ćwiczenia 12-15)
12. Podawanie daty (urodzin/śmierci). Zanim uczniowie przyjrzą się tabeli
i wspólnie z nauczycielem skomentują ją, odczytują podane przykłady
zdań. Nauczyciel, podsumowując, wskazuje na różne końcówki liczebników
porządkowych (do 20. mają końcówkę –ten, natomiast powyżej 20.
– końcówkę –sten). Po krótkim komentarzu uczniowie pracują w parach
pod nadzorem nauczyciela.
13. Ćwiczenie “łańcuszek”. Uczeń zadający pytanie zapisuje jednocześnie
na kartce datę, którą kolega musi przeczytać. Warto daty te zapisywać
jednocześnie również w tabeli na tablicy.
14. W małych grupach uczniowie przygotowują tabelę i uzupełniają ją
własnymi datami urodzin.
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Lekti on 12 – So hat das neue J ahrtausend begonnen
2A
7
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
15. Tworzone przez uczniów dialogi opierają się na danych z tabeli
z poprzedniego ćwiczenia. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg pracy
w parach.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 19-21 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 5 (ćwiczenia 16-18)
16. Po wspólnym przeczytaniu biografii Alberta Einsteina i wyjaśnieniu
nieznanego słownictwa uczniowie w parach przygotowują wypowiedź
ustną. Wybrane pary prezentują swoje prace na forum klasy.
17. Na podstawie zebranego słownictwa uczniowie samodzielnie redagują
własną biografię, po czym prezentują ją na forum klasy. Biografia zostaje
wpisana do zeszytu.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 22-26 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
18. Fonetyka: Uczniowie powinni zwrócić uwagę na różny sposób
akcentowania imiesłowów uzależniony od czasownika, od którego
powstały. Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
8
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Lekti on 13 – Was tust du für dei ne Gesundhei t?
Sytuacja
Zdrowie, choroby i zapobieganie im.
Gramatyka
– czasownik modalny sollen
– zaimek zwrotny w bierniku i celowniku
– przyimek seit
– tryb rozkazujący
Faza 1 (ćwiczenia 1-4)
1. Uczniowie odpowiadają (po polsku) na pytanie zawarte w tytule rozdziału,
a następnie podczas cichego czytania zapoznają się z nazwami części
ciała. Ćwiczenie kończy słuchanie i głośne powtarzanie nagranych
wyrazów.
Zadanie dodatkowe może polegać na próbie zapamiętania przez uczniów
jak największej liczby rzeczowników podczas dwuminutowej samodzielnej
lektury. Następnie przy zamkniętych podręcznikach uczniowie próbują
wymienić zapamiętane nazwy części ciała, oczywiście z rodzajnikami
określonymi.
2. Powtórzenie słownictwa (połączenie nazw czynności z nazwami części
ciała) i utrwalenie czasownika können. Po wspólnym sformułowaniu
zdania przykładowego uczniowie pracują samodzielnie lub w parach.
Rozwiązanie:
Transkrypcja po ćwiczeniu 3.
3. Nagranie służy sprawdzeniu rozwiązania poprzedniego ćwiczenia.
Uczniowie słuchanie i głośno powtarzają nagrane zdania.
Transkrypcja:
Mit den Beinen kann man spazieren gehen, joggen, laufen ... .
Mit den Händen kann man Klavier spielen, schreiben ... .
Mit den Füßen kann man Fußball spielen ... .
Mit der Nase kann man Gerüche riechen ... .
Mit dem Mund kann man singen, sprechen ... .
Mit den Augen kann man die Welt sehen, ein Bild bewundern ... .
Mit den Ohren kann man Musik hören ... .
Mit den Fingern kann man tippen, Maschine schreiben ... .
Mit dem Kopf kann man denken, philosophieren ... .
4. Powtórzenie słownictwa z poprzedniego ćwiczenia. Nauczyciel wskazuje
na szyk przestawny w zdaniu (Mit dem Händen kann man...). Uczniowie
pracują w parach, nauczyciel pomaga ćwiczącym. Na zakończenie
ćwiczenie zostaje zapisane w zeszycie.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-4 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 2 (ćwiczenia 5-9)
5. Powtórzenie struktury Wie geht’s dir/Ihnen? i zaimków osobowych w
celowniku. Struktura ta, jak i formy zaimków powinny być przez uczniów
używane świadomie. Co więcej, odpowiadając na pytanie Wie geht’s
dir/Ihnen? uczniowie nie powinni ograniczać się do krótkiego Gut, danke!,
ale wykorzystać strukturę Mir tut ... weh. Warto więc jeszcze raz powtórzyć
z uczniami czasownik tun oraz nazwy części ciała. Uczniowie słuchają
nagrania i jednocześnie czytają poszczególne partie dialogów.
6. Ćwiczenie “łańcuszek”. Utrwalenie odmiany czasownika weh tun oraz
nazw części ciała.
7.Utrwalenie struktur i słownictwa, w szczególności wyrazów złożonych z
członem –schmerzen (Bauchschmerzen, Halsschmerzen, itp.). Uczniowie
ćwiczą w parach pod nadzorem nauczyciela.
8. Wprowadzenie podstawowego słownictwa pozwalającego opisać
symptomy choroby. Ćwiczenie rozwiązywane jest wspólnie.
Rozwiązanie:
Mein Kopf tut weh. Ich habe Migräne./Mir läuft die Nase. Ich habe
Schnupfen./Mir tut der Bauch weh. Ich habe Verstopfung./Der Hals tut
mir weh. Ich habe Husten./Der ganze Körper tut weh. Ich habe Grippe./
Die Augen brennen. Ich habe eine Pollenallergie.
9.Tabela zawiera słownictwo, które pozwoli w różny sposób odpowiedzieć na
pytanie Wie geht’s? W ćwiczeniu tym zostaje wprowadzony przyimek seit
z celownikiem (Seit wann? Seit drei Tagen.). Po wspólnym przeczytaniu
przykładów uczniowie pracują w parach. Nauczyciel dba o prawidłowy
przebieg zadania.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 5-11 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 3 (ćwiczenia 10-14)
10. Rozszerzenie słownictwa dotyczącego stanu zdrowia. Uczniowie poznają
tu nazwy konkretnych dolegliwości i chorób (Grippe, Fieber, Schnupfen...).
Zadanie wykonywane jest wspólnie.
Rozwiązanie:
Kopfschmerzen: Aspirin, Schmerztabletten; Halsschmerzen: nicht mehr
rauchen; Fieber: Aspirin, im Bett bleiben; Schnupfen: Nasentropfen;
Grippe: Antibiotika, im Bett bleiben; Bauchschmerzen: Kamillentee,
weniger essen, Schmerztabletten; Übergewicht: weniger essen.
11. Wprowadzenie czasownika modalnego sollen i form trybu rozkazującego.
Układanie własnych dialogów poprzedza wspólne przeczytanie przykładu
i wyjaśnienie go. Na zakończenie ćwiczenia warto wprowadzić formy
pozostałych osób trybu rozkazującego.
ABI 39 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
12. Utrwalenie form trybu rozkazującego (2. osoba liczby pojedynczej
i mnogiej). Pracę samodzielną kończy wspólna korekta.
Rozwiązanie:
1j, 2g, 3d, 4a, 5h, 6i, 7b, 8e, 9f, 10c
13A. Claudia ma depresję, potrzebuje porady i po opisaniu swojej sytuacji
z taką prośbą zwraca się do swojej przyjaciółki Petry. Petra formułuje
swoje sugestie za pomocą trybu rozkazującego. Początkowo uczniowie
czytają tekst samodzielnie, wynotowują problemy bohaterki. Następnie
po omówieniu problemów na forum klasy ponownie wspólnie czytają list
i wyjaśniają nieznane słownictwo.
Rozwiązanie:
Sie ist nervös. Sie kann nicht schlafen. Sie ist oft müde. Sie sieht alles
schwarz. Die Arbeit macht ihr keinen Spaß. Sie raucht. Sie kann sich auf
der Arbeit nicht konzentrieren. Sie ist zerstreut. Sie versteht sich mit
ihrem Freund nicht mehr so gut. Sie hat aufgehört Sport zu treiben. Sie
sitzt allein in der Kneipe, trinkt Bier, denkt ständig über den Sinn des
Lebens nach. Sie hat keinen Appetit. Sie hat letztens viel abgenommen.
Abends isst sie viele Süßigkeiten.
13B. Uczniowie samodzielnie czytają odpowiedź Petry i podkreślają w niej
rady wyrażone w trybie rozkazującym. Po wspólnej korekcie zadania
uczniowie ponownie czytają tekst i wyjaśniają nieznane słownictwo.
Rozwiązanie:
Hör auf zu rauchen! Geh wieder ins Fitnessstudio! Treib Sport! Mach
Gymnastik! Besuche einen Kurs! Such dir einen neuen Job! Nimm dir
zwei Wochen Urlaub! Entspanne dich! Iss viele Vitamine! Fass Mut! Setze
Dir eine rosa Brille auf! Blicke mit Optimismus und Zuversicht in die
Zukunft! Geh zu einem Psychologen! Lass dir helfen! Sprich ganz offen
mit deinem Freund!
13C. Uczniowie wykonują ćwiczenie samodzielnie lub w parach. Po wspólnej
korekcie zapisują zdania do zeszytu.
Przykładowe rozwiązanie:
Claudia raucht 20 Zigaretten am Tag, weil sie nervös ist. Sie soll
aufhören zu rauchen./Sie ist mmer müde, weil sie wenig in der Nacht
schläft. Sie soll sich entspannen, relaxen und Urlaub machen./Sie geht
in kein Fitnessstudio mehr, weil sie an Depressionen leidet. Sie soll
wieder ins Fitnessstudio gehen./Sie isst viele Süßigkeiten, weil sie an
Depressionen leidet. Sie soll sich entspannen und relaxen./Im Büro ist sie
unkonzentriert und zerstreut, weil sie nervös ist. Sie soll sich einen neuen
Job suchen./Sie sieht Andreas selten, weil sie gespanntes Verhältnis zu
ihm hat. Sie soll mit Andreas sprechen./Sie hat 6 Kilo abgenommen, weil
sie keinen Appetit mehr hat. Sie soll Vitamine essen./Sie ist allein zu
Hause und sieht bis Mitternacht fern, weil sie an Depressionen leidet. Sie
soll Sport treiben./Sie sitzt allein in der Kneipe und trinkt Bier, weil sie
an Depressionen leidet. Sie soll nicht mehr in die Kneipe gehen und evtl.
zum Psychologen gehen./Sie ist faul geworden, weil sie an Depressionen
leidet. Sie soll Sport treiben.
14. Utrwalenie słownictwa z tekstu oraz użycia czasownika modalnego
sollen. Po odczytaniu kilku przykładów uczniowie uzupełniają tabelę
samodzielne lub w parach. Ćwiczenie kończy wspólna korekta.
2A
9
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Rozwiązanie:
Geh wieder ins Fitnessstudio! Petra sagt, Claudia soll wieder ins
Fitnessstudio gehen. Treib Sport! Petra sagt, Claudia soll Sport treiben.
Mach Gymnastik! Petra sagt, Claudia soll Gymnastik machen. Besuche
einen Kurs! Petra sagt, Claudia soll einen Kurs besuchen...
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 12-18 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 4 (ćwiczenia 15-16)
15A. Najpierw uczniowie przyglądają się tabeli, po czym samodzielnie
czytają teksty i rozwiązują zadanie. Po wspólnym omówieniu rozwiązania
ponownie czytają teksty i wyjaśniają nieznane słownictwo.
Rozwiązanie:
Raucher/
Raucherin?
Nichtraucher/
Nichtrau-
cherin?
Seit wann? Warum? Ent-
wöhnungs-
kuren?
Marianne B. - x Seit 2
Jahren,
seit ihrer
Schwanger-
schaft.
Gefahren für
das Baby.
-
Frank K. x - - Er ist oft
im Stress,
braucht
Zigaretten.
Mit
Akupunktur
versucht,
aber ohne
Erfolg.
Dirk S. - x Er hat nie
geraucht.
Rauchen
schadet der
Geundheit
(Husten,
chrinische
Bronchitis,
Atembe-
schwerden,
Lungenkrebs)
-
15B. Zebranie wiadomości dotyczących palenia. Przyczyny, skutki, możli-
wości zerwania z nałogiem, wprowadzenie zakazu palenia w miejscach
publicznych są tematem dyskusji w małych grupach, a następnie na fo-
rum klasy. Podstawą dyskusji są wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie
lub wśród znajomych.
ABI 40 Schreiben – jest to pierwszy przykład ankiety, krótkiej formy użytkowej
wymaganej na egzaminie maturalnym.
16A. Wprowadzenie czasowników i zaimków zwrotnych oraz czasownika
lassen. Po wspólnej lekturze tekstu uczniowie samodzielne czytają opisy
poszczególnych typów, następnie kolejno na forum klasy przedstawiają
swoje wyniki.
16B. Utrwalenie wprowadzonych struktur i słownictwa. Uczniowie
samodzielnie przygotowują ankietę dla swoich kolegów. Nauczyciel
pomaga w formułowaniu pytań. Następnie uczniowie w parach
przeprowadzają wywiady i zapisują odpowiedzi pytanych w zeszytach.
ABI 41 Schreiben – jest to kolejny przykład ankiety, krótkiej formy użytkowej
ocenianej na egzaminie maturalnym.
16C. Po pracy w parach uczniowie zwracają się do klasy. Opowiadają innym
o swojej koleżance/swoim koledze. Celem ćwiczenia jest utrwalenie
użycia formy 3. osoby liczby pojedynczej zaimka zwrotnego w odróżnieniu
od pracy w parach, gdzie stosowane są formy 2. osoby liczby pojedynczej
zaimka zwrotnego.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 19-23 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 5 (ćwiczenia 17-18)
17. Rozdział kończy się dwoma wywiadami. Martin i Hedi opowiadają o tym,
co robią dla swojego zdrowia i utrzymania dobrej formy. Po wspólnej
lekturze zdań uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania. Podsumowując
ćwiczenie, uczniowie mogą w parach przygotować krótkie ustne
streszczenia wywiadów. Wypowiedzi mogą zaprezentować przed całą
klasą, a zapisanie ich w zeszycie będzie stanowiło utrwalenie użytych
w nagraniu struktur gramatycznych i słownictwa.
Rozwiązanie:
Martin: 1, 2, 5, 6, 9, 10; Hedi: 3, 6, 8, 11.
Transkrypcja:
° Martin, was bist du von Beruf?
l Ich bin Taxifahrer.
° Taxifahrer? D.h. du verbringst praktisch den ganzen Tag im Auto. Ist
es so?
l Ja, leider ...
° Sehr gesund ist dieser Job nicht. Was tust du denn für deine
Gesundheit?
l Also, wenn ich ein bisschen Freizeit habe, treibe ich natürlich Sport.
Ich gehe z.B. zweimal die Woche joggen. Ja, denn ich brauche
Bewegung. Und nach dem Laufen im Park fühle ich mich wie
neugeboren.
° Und du, Hedi? Bist du auch ein sportlicher Typ?
n Ja, ich bin sehr sportlich. Ich fahre regelmäßig Rad, gehe zu Fuß. Und
nur selten, wenn es sein muss, fahre ich Auto.
l Und ich habe das Rauchen aufgegeben. Seit sechs Monaten rauche
ich nicht mehr. Früher habe ich 15-20 Zigaretten am Tag geraucht.
Aber seitdem ich ein Nicht-Raucher-Taxi fahre, habe ich aufgehört ...
Es war am Anfang schwer, aber jetzt fühle ich mich viel viel besser.
° Und du, Hedi? Bist du Raucherin oder Nicht-Raucherin?
n Ich bin Nicht-Raucherin. Ich habe nie geraucht. Nie im Leben eine
Zigarette probiert. Aber mein Problem ist, dass ich dazu neige, einige
Kilo Übergewicht zu haben, so 5-6 Kilo. Das ist zwar nicht viel, aber
ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Und ich muss
dann abnehmen. Im Moment habe ich mein Idealgewicht erreicht,
und zwar dank einer Diät.
l Was? Du hast eine Diät gemacht? Ich halte nicht viel von Diäten,
das ist alles Unsinn. Ich versuche mich gesund zu ernähren: keine
Hamburger mit Pommes mehr, wenig Fleisch, dafür aber viel Obst
und Gemüse ...
n Das tue ich auch. Ich habe nämlich meine Ernährung umgestellt: Ich
esse kein Fleisch mehr, ich bin jetzt Vegetarierin! In der Kaffeepause
im Büro trinke ich auch keinen Kaffee mehr, sondern Milch, was
meine Kolleginnen und Kollegen natürlich sehr wundert.
° Und wie sieht es mit der Arbeit aus?
n Viele meinen „Ohne Arbeit gibt es keinen Erfolg.“ Aber bei mir ist
um 16.30 Uhr Feierabend. Schluss. Keine Überstunden. Ich will mich
entspannen, relaxen, meine Freizeit genießen ...
l Du hast es aber gut! Ich möchte auch keine Überstunden machen
müssen, denn ich weiß, zu viel Arbeit ist nicht gut. Aber es muss
manchmal sein!
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 24-26 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
ABI 42 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
18. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
10
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Lekti on 14 – Ei n Unfal l
Sytuacja
Wypadek samochodowy.
Gramatyka
– przyimki łączące się z biernikiem lub celownikiem
Faza 1 (ćwiczenia 1-7)
1. Tytuł rozdziału z uwagi na sugestywny rysunek powinien być przez
uczniów zrozumiały. Uczniowie opisują sytuację przedstawioną
na rysunku. Pomocne mogą być następujące pytania: Was siehst du hier?
(Ich sehe einen kaputten Wagen, einen Krankenwagen, einen Baum, einen
Helikopter, itp.); Wie viele Personen siehst du hier? (Ich sehe eine Polizistin,
einen Radfahrer, einen alten Mann, itp.); Was machen sie? (Die Polizistin
telefoniert; der Junge ist/sitzt auf dem Baum; der Autofahrer liegt auf dem
Boden, itp.). Niektóre przyimki (auf, neben, an, vor, in) i czasowniki (liegen)
są już uczniom znane. Pozostałe słownictwo warto wyjaśnić po lekturze
zdań. Uczniowie wspólnie rozwiązują ćwiczenie.
Rozwiązanie:
1c, 2g, 3l, 4b, 5h, 6j, 7i, 8d, 9a, 10e, 11k, 12m, 13f
2. Powtórzenie słownictwa z poprzedniego ćwiczenia oraz użycie czasownika
wyrażającego bezruch z przyimkiem wykorzystanym z celownikiem.
Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenie, a po wspólnej korekcie
jeszcze raz opisują wypadek.
Rozwiązanie:
Der alte Mann sitzt auf der Bank. Der Autofahrer liegt auf dem Boden,
neben dem Auto. Der Hund liegt unter dem Auto. Der Helikopter kreist
über dem Dorf. Der Radfahrer steht auf dem Radweg. Die Frau steht
in der Telefonzelle. Die Polizistin steht zwischen dem Auto und dem
Krankenwagen. Das Polizeiauto steht vor der Tankstelle. Das Werbeplakat
hängt an der Tankstelle. Der Junge sitzt auf dem Baum. Das Warnschild
steht am Straßenrand. Der Krankenwagen steht neben dem Auto. Das
Haus steht hinter dem Café.
3. Nauczyciel kieruje do uczniów pytanie: Wie ist der Unfall passiert?,
inicjując na ten temat dyskusję. Z uwagi na to, że uczniom może
brakować słownictwa, nauczyciel powinien zasugerować potrzebne
wyrazy w celu zdynamizowania opisu wypadku. Po wspólnej lekturze
tekstu „w chmurkach” uczniowie wracają do dyskusji. Dominującą formą
gramatyczną jest tutaj forma czasu przeszłego Perfekt.
4. Uczniowie przez dwie minuty zapoznają się ze zdaniami, po czym
dwukrotnie słuchają tekstu: za pierwszym razem porządkują zdania,
za drugim razem sprawdzają poprawność wykonania zadania. Można
zaproponować uczniom i trzecie wysłuchanie nagrania w celu powtarzania
poszczególnych zdań przy zamkniętym podręczniku.
Rozwiązanie/Transkrypcja:
Der Autofahrer ist zu schnell gefahren und hat den Hund nicht gesehen.
Er hat im letzten Moment gebremst.
Die Straße war aber glatt, weil es geregnet hatte.
Das Auto ist also ins Schleudern geraten, hat den Hund überfahren und
ist gegen einen Baum gerast.
Eine Frau hat den Unfall bemerkt und sofort die Polizei angerufen.
Nach wenigen Minuten ist der Krankenwagen angekommen.
Die Sanitäter haben den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt und ihn
auf den Boden gelegt.
Die Polizei hat dann die Straße gesperrt.
Die Folge war ein langer Stau.
5. Uczniowie łączą ze sobą elementy zdań, tworząc tym samym opis
wypadku. Po samodzielnym wykonaniu zadania następuje wspólna
korekta.
Rozwiązanie:
Der Fahrer ist zu schnell gefahren. Der Fahrer hat den Hund nicht
gesehen. Der Fahrer hat im letzten Moment gebremst. Das Auto ist ins
Schleudern geraten. Das Auto ist gegen einen Baum gerast. Das Auto
hat den Hund überfahren. Eine Frau hat den Unfall bemerkt. Eine Frau
hat die Polizei angerufen. Der Krankenwagen ist nach wenigen Minuten
angekommen. Die Sanitäter haben den Fahrer aus dem Auto rausgeholt.
Die Sanitäter haben den Fahrer auf den Boden gelegt. Die Polizei hat die
Straße gesperrt.
ABI 43 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej.
6. Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania odpowiednim (z podanych
w ramce) czasownikiem wyrażającym bezruch, a następnie kontrolują
poprawność wykonania zadania na forum klasy.
Rozwiązanie:
liegt, sitzt, hängt, steht, liegt, sitzt, steht
7. Powtórzenie zdań z poprzedniego zadania. Uczniowie ćwiczą w parach
pod nadzorem nauczyciela.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-7 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 2 (ćwiczenia 8-11)
8. Nauczyciel zwraca się do klasy z pytaniem Wie geht es weiter? Uczniowie
czytają teksty „w chmurkach” i formułują hipotezy na temat różnych
możliwości rozwoju sytuacji. Uczniom może brakować słownictwa,
dlatego należy pozwolić, by momentami dyskusja toczyła się w języku
polskim. Zadaniem nauczyciela jest kierowanie dyskusją i podpowiadanie
słownictwa.
9. Uczniowie samodzielnie czytają zdania i rozwiązują ćwiczenie. Następnie
po wspólnej korekcie nauczyciel zwraca uwagę uczniów na użyte
w zdaniach czasowniki wyrażające ruch ukierunkowany oraz przyimki
występujące tu z biernikiem.
Rozwiązanie:
A2, B5, C4, D6, E1, F3
10. Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania odpowiednim (z podanych
w ramce) czasownikiem, po czym porównują swoje rozwiązania z kole-
gami w klasie.
Rozwiązanie:
legen, stellt, setzt, hängt, stellt, setzt
11. Odpowiedzi na pytania zostały już sformułowane w ćwiczeniu
poprzednim, uczniowie powinni więc zasłonić ćwiczenie 10 i w parach
spróbować poprawnie odtworzyć wszystkie odpowiedzi.
Rozwiązanie:
1.Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. 2.Der Junge setzt sich
auf die Bank. 3.Der alte Mann geht ins Café-Restaurant. 4.Die Frau hängt
die Gedenktafel an den Baum. 5.Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den
Baum. 6.Der Polizist stellt sich mitten auf die Straße. 7.Der alte Mann
setzt sich an den Tisch.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-12 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 3 (ćwiczenie 12-13)
12. W tabeli znajdują się wszystkie przyimki łączące się z celownikiem
lub biernikiem. W ćwiczeniu tym uczniowie budują zdania, w których
wykorzystują przyimki z celownikiem (faza1). Początkowo wykonują
ćwiczenie ustnie, a następnie pisemnie.
Przykładowe rozwiązanie:
Der Autofahrer liegt auf der Trage. Der Junge sitzt auf dem Baum. Das
Werbeplakat hängt an der Tankstelle. Der Hund liegt unter dem Auto.
Die Polizistin steht zwischen den Bäumen. Der Helikopter kreist über dem
Dorf. Die Frau steht in der Telefonzelle. Der Sanitäter steht neben dem
Autofahrer. Der Radfahrer steht auf dem Radweg. Das Schild steht am
Straßenrand. Die Bank steht vor der Telefonzelle.
13. Kolejne ćwiczenie umożliwia utrwalenie czasowników wyrażających ruch
ukierunkowany oraz przyimków użytych z biernikiem (faza 2). Ponownie
zanim zdania zostaną wpisane do zeszytu, uczniowie w parach ustnie
wykonują ćwiczenie. Podsumowaniem ćwiczeń 12 i 13 powinna być
lektura komentarza w Blitz-Grammatik.
Przykładowe rozwiązanie:
Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. Die Sanitäter schieben
die Trage in den Krankenwagen. Der Junge setzt sich auf die Bank.
Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den Baum. Die Frau hängt die
Gedenktafel an den Baum. Die Polizisten stellen sich auf die Straße. Der
alte Mann setzt sich an den Tisch. Der Kellner stellt das Glas Wasser auf
den Tisch.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 13-21 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
2A
11
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Faza 4 (ćwiczenia 14-17)
14. Od fikcji do rzeczywistości: rozdział kończy artykuł opisujący tragiczny
wypadek, który miał miejsce na trasie A9 z Norymbergi do Berlina.
Uczniowie rozwiązują ćwiczenie w parach lub małych grupach
po uprzedniej uważnej lekturze tekstu. Pod względem leksykalnym artykuł
nie powinien stwarzać uczniom problemów. Nieznane słownictwo (np.
Standstreifen, Warnblinkanlage, Übersholspur) należy wyjaśnić uczniom
przed przystąpieniem do czytania tekstu. Po wspólnej korekcie uczniowie
ponownie czytają artykuł.
Rozwiązanie:
f3, c7, a4, e6, g2, d1, b5
15. Uczniowie w parach lub małych grupach przygotowują odpowiedzi
ustnie. Następnie po korekcie na forum klasy zapisują rozwiązania
w zeszycie.
Rozwiązanie:
1.Der Unfall ist auf der A9 zwischen Nürnberg und Berlin passiert.
2.Sie waren in Ungarn. 3.Sie hatten einen Opel Corsa. 4.Plötzlich ist der
Corsa zum Stehen gekommen. 5. Sie haben das defekte Auto auf der
Überholspur abgestellt. 6.Die beiden Freundinnen sind dann neben dem
Auto geblieben. 7.Der BMW-Fahrer hat den Corsa zu spät gesehen und
der BMW ist gegen das Auto gerast. 8. Der BMW-Fahrer hat den Unfall
überlebt, die beiden Freundinnen waren sofort tot.
16. Komisarz Brehme wyjaśnia, jak powinno się postępować na wypadek
uszkodzenia pojazdu na autostradzie. Dwukrotne słuchanie nagrania:
za pierwszym razem uczniowie zapoznają się z sytuacją, za drugim
– uzupełniają tekst. Po wysłuchaniu wspólnie odczytują uzupełniony tekst
i w razie potrzeby wyjaśniają słownictwo.
Rozwiązanie/Transkrypcja:
Unklar ist, warum die zwei Studentinnen das Fahrzeug links statt auf
dem rechten Standstreifen abgestellt haben. Bei einer Panne auf der
Autobahn sollte man sofort versuchen, den rechten Standstreifen zu
erreichen. Dann muss man die Warnblinkanlage einschalten und unter
großer Vorsicht das Warndreieck aufstellen. Keinesfalls sollte man
jedoch im oder neben dem Fahrzeug bleiben, sondern in angemessener
Entfernung, möglichst hinter der Leitplanke auf die Polizei warten.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 22-24 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
ABI 44 Schreiben – jest to pierwszy przykład notatki, krótkiej formy użytkowej
ocenianej na egzaminie maturalnym.
17. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
12
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Lekti on 15 – Url aubspl äne: Meer und mehr . . .
Sytuacja
Wakacje, różne formy spędzania urlopu, cele podróży, towarzystwo.
Gramatyka
– określanie miejsca
– zdania podrzędnie złożone ze spójnikami dass i wenn
Faza 1 (ćwiczenie 1-3)
1. Klasa przygląda się fotografiom i opisuje je. Nauczyciel zadaje pytania
typu: Was siehst du auf den Bildern? Wo warst du letzten Sommer? Mit
wem? Was hast du dort gemacht?, itp. Pytania pozwolą zgromadzić
nowe słownictwo i powtórzyć znane już struktury (na przykład formy
czasu przeszłego Perfekt). Następnie uczniowie indywidualnie rozwiązują
test, który pod względem leksykalnym nie powinien stwarzać żadnych
trudności. Również samodzielnie zapoznają się oni z wynikami testu.
Nauczyciel pomaga uczniom, służąc wyjaśnieniami. Po zakończeniu
pracy uczniowie mogą przedstawić na forum klasy typ urlopowicza,
jaki prezentują w zależności od liczby punktów uzyskanych w teście.
Wypowiedź może wyglądać następująco: Ich bin ein unsicherer Typ. Ich
brauche Sicherheiten im Urlaub. Ich habe nur 9 Punkte. Nächsten Sommer
möchte ich ans Meer fahren, denn Urlaub bedeutet für mich Entspannung
und Relax. Natürlich möchte ich Urlaub nicht allein machen, sondern mit
meinen Eltern...
2. Ćwiczenie wprowadza zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem wenn
oraz określenia miejsca. Nauczyciel czyta głośno pytania i możliwe
odpowiedzi. Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenie.
3. Ćwiczenie „łańcuszek”. Uczniowie utrwalają zdania z poprzedniego
zadania.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-4 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 2 (ćwiczenie 4-5)
4. Nauczyciel zadaje pytanie: Wohin fahrt ihr in Urlaub? Lista miejsc
może być oczywiście wydłużona. Uczniowie ćwiczą znane przyimki. Po
zebraniu informacji od wszystkich uczniów należy wspólnie przeczytać
zdania „w chmurkach” wprowadzające spójnik dass. Nauczyciel wskazuje
na miejsce czasownika w zdaniu ze spójnikiem dass. Uczniowie kolejno
czytają wybrane przykłady z tabeli, wzorując się na konstrukcji zdania „w
chmurkach”.
5. Utrwalenie konstrukcji zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem dass.
Pracę w parach poprzedza wspólne przeczytanie przykładu. Nauczyciel
dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia.
Faza 3 (ćwiczenie 6-11)
6. Uczniowie poznają różne sposoby wyrażania własnej opini. Wszyst-
kie przykłady zawierają zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem
dass. Po wspólnej lekturze nauczyciel inicjuje dyskusję na temat: Was ist
wichtig im Urlaub? Prosi o konstruowanie zdań ze spójnikiem dass.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 5-7 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
7. W tym ćwiczeniu uczniowie poznają nazwy różnych miejsc turystycznych
oraz aktywności związanych z wakacjami. Po wyjaśnieniu słownictwa
praca kontynuowana jest indywidualnie. Zadanie kończy wspólna korekta
zainicjowana pytaniami typu: Wo kann man schwimmen? Wo kann man
wandern?, itp.
Przykładowe rozwiązanie:
Im Gebirge: Ski laufen, wandern, eine Radtour machen, neue Leute kennen
lernen; am Meer: schwimmen, tauchen, surfen, am Strand faulenzen, in
der Sonne liegen, relaxen und sich entspannen, eine Radtour machen,
neue Leute kennen lernen; auf Sardinien: tauchen, schwimmen; in Paris:
auf den Eifelturm steigen, neue Leute kennen lernen; in der Hohen Tatra:
wandern, Ski laufen, relaxen und sich entspannen, neue Leute kennen
lernen; am Gardasee: surfen, schwimmen, eine Radtour machen; an der
Ostsee: schwimmen, in der Sonne liegen, am Strand faulenzen, relaxen
und sich entspannen; in Deutschland: neue Leute kennen lernen, Deutsch
lernen
8. Uczniowie pracują w parach, wykorzystując przykłady z poprzedniego
ćwiczenia. Pracę poprzedza wspólne przeczytanie przykładu. Nauczyciel
pomaga ćwiczącym.
9. Po samodzielnym uzupełnieniu tabeli następuje wspólna korekta i analiza
zebranych przykładów.
Przykładowe rozwiązanie:
Wo? Was? Wohin?
im Gebirge wandern ins Gebirge
am Meer baden, schwimmen ans Meer
am Gardasee surfen an den Gardasee
in Deutschland Deutsch lernen nach Deutschland
in der Hohen Tatra Ski laufen in die Hohe Tatra
im Gebirge eine Radtour machen ins Gebirge
in Paris auf den Eifelturm
steigen
nach Paris
an der Ostsee in der Sonne liegen an die Ostsee
auf Sardinien tauchen nach Sardinien
am Meer am Strand faulenzen ans Meer
an der Ostsee neue Leute kennen
lernen
an die Ostsee
10. Praca w parach pod nadzorem nauczyciela. Uczniowie, wykorzystując
przykłady z poprzedniego ćwiczenia, doskonalą umiejętność budowania
zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem wenn. Nauczyciel przypomina
o szyku wyrazów w zdaniu złożonym. Na zakończenie uczniowie zapisują
rozwiązania w zeszycie.
11. Początkowo uczniowie wspólnie czytają słownictwo oraz podane
przykłady. Następnie wykonują zadanie w parach, doskonaląc umiejętność
użycia określeń miejsca w połączeniu ze zdaniem podrzędnie złożonym.
Po skontrolowaniu poprawności wykonania ćwiczenia przez nauczyciela
uczniowie zapisują rozwiązania w zeszycie. Warto zwrócić uwagę uczniów
na fakt, że spójnik wenn nie ma tutaj znaczenia hipotetycznego, lecz
odpowiada polskiemu „kiedy”. Występuje tu w zdaniach opowiadających
o czynnościach powtarzających się lub przyszłych.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-12 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
Faza 4 (ćwiczenie 12-14)
12. Zapoznanie się ze słownictwem opisującym pogodę. Po samodzielnym
rozwiązaniu ćwiczenia następuje wspólna korekta.
Rozwiązanie:
Ibiza, Frankfurt, Kitzbühel, London, Bodensee, Mailand
Transkrypcja:
Auf Ibiza scheint die Sonne. In London regnet es. In Kitzbühel schneit
es. Am Bodensee ist es windig. In Frankfurt ist es bewölkt. In Mailand
ist es neblig.
13. Nauczyciel zwraca się do klasy z pytaniem: Wie ist das Wetter heute?
Po próbie odpowiedzi na pytanie uczniowie przyglądają się mapie Europy.
Najpierw wspólnie czytają przykład, po czym rozwiązują ćwiczenie
w parach. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia.
ABI 45 Schreiben – pocztówka to bardzo popularna krótka forma użytkowa.
14. Powtórzenie i utrwalenie zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem
wenn. Lektura tekstu „w chmurkach” i analiza konstrukcji gramatycznej
odpowiedzi Marie. Nauczyciel wskazuje na kolejność zdań (zdanie
poboczne, zdanie główne) i uzależniony od tego szyk wyrazów. Uczniowie
wykonują zadanie w parach pod nadzorem nauczyciela. Wszystkie zdania
zostają zapisane w zeszycie.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 13-19 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
2A
13
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
Faza 5 (ćwiczenie 15-18)
15. Samodzielna lektura krótkich opisów postaci. Teksty te pod względem
leksykalnym nie powinny sprawiać uczniom trudności. Nauczyciel stawia
pytanie: Was für ein Urlaubstyp ist Franziska? Was für ein Urlaubstyp
ist Guido? Uczniowie przygotowują odpowiedź na podstawie opisu
urlopowiczów, z którym mieli do czynienia na początku rozdziału.
Następnie czytają wypowiedzi „w chmurkach” i dyskutują na temat Wer
fährt wohin? z wykorzystaniem zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem
dass.
Rozwiązanie:
Claudia Ertl – Feriendorf, Norbert Fischer – Inter-Rail-Urlaub, Franziska
Lang – Sprachferien, Guido Krüger – Ibiza
16A. Znani z poprzedniego ćwiczenia bohaterowie opowiadają o swoich
idealnych wakacjach. Nauczyciel dzieli klasy na cztery grupy. Każda grupa
opisuje jednego bohatera. Nauczyciel pomaga poszczególnym grupom.
Prezentacja wyników pracy odbywa się na forum klasy. Następnie
uczniowie samodzielnie wykonują zadanie umieszczone pod tekstami.
Po wspólnej korekcie warto jeszcze raz przeczytać wszystkie teksty
i wyjaśnić nieznane słownictwo.
Rozwiązanie:
1B, 2D, 3B/C, 4C, 5B, 6A, 7D
16B. Na zakończenie pracy z tekstami każdy uczeń przygotowuje ustną
wypowiedź o swoich idealnych wakacjach i prezentuje ją na forum klasy.
Po prezentacji zapisuje wypowiedź również w zeszycie.
17. Rozdział kończy rozmowa z panem Möllerem. Opowiada on o trudnościach
towarzyszących wyborowi miejsca na wspólne wakacje z rodziną. Każdy
bowiem ma inny pomysł na spędzenie wolnego czasu. Po wspólnej
lekturze pytań i odpowiedzi uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania.
Za pierwszym razem uczniowie słuchają całej rozmowy, za drugim
razem - jedynie udzielonych odpowiedzi. Ćwiczenie kończy wspólna
korekta zadania. Uczniowie mogą również przygotować krótkie ustne
streszczenie rozmowy z panem Möllerem i zaprezentować je na forum
klasy. Warto następnie zapisać je do zeszytu.
Rozwiązanie:
1b, 2a, 3c, 4b, 5c
Transkrypcja:
° Sagen Sie mal, Herr Möller, wohin fahren Sie dieses Jahr in Urlaub?
l Wohin ich in Urlaub fahre? Das steht noch nicht fest. Wissen Sie,
das ist das ewige Problem bei uns zu Hause: Ich möchte so gern ins
Gebirge, und zwar nach Südtirol, aber meine Frau und die Kinder
wollen es nicht. Sie wollen ans Meer fahren. Angelika, meine Frau,
träumt von einem Urlaub in einem Feriendorf von Club Med in der
Türkei. Sie meint, das wäre der ideale Familienurlaub.
° Türkei, Feriendorf, Club Med ... na ja, das klingt eigentlich gar nicht so
schlecht, oder?
l Ja, schon, aber abgesehen von den Kosten, das Problem ist, dass
meine Kinder keine Lust haben, zwei Wochen in einem Feriendorf
zu verbringen. Sie sagen, in einem Feriendorf ist man nur unter
Touristen, man kommt mit Einheimischen gar nicht in Kontakt, man
sieht so wenig vom Land ...
° Und was schlagen sie vor?
l Eine Reise durch Europa, und zwar mit dem Auto. Zunächst von
München nach Paris, dann an die Côte d’Azur. Nächste Etappe Italien:
Florenz, Rom, Venedig. Zum Schluss einen Abstecher nach Österreich,
nach Wien, und von da zurück nach Hause.
° Na ja, sehr interessant.
l Ja, aber auch sehr anstrengend. Ich habe es mir ausgerechnet, das
sind fast 4000 km! Und wir haben nur zwei Wochen Zeit. Das ist
Stress pur!
° Aber sehr lehrreich für Ihre Kinder.
l Das will ich nicht bezweifeln, aber ich bin schon das ganze Jahr mit
dem Auto unterwegs, ich bin nämlich Handelsreisender von Beruf.
Deswegen möchte ich im Sommer meine Ruhe haben ...
° Also, wohin denn?
l Ich glaube, wir werden einen Kompromiss schließen. Ich werde
folgendes vorschlagen: Wir fahren eine Woche nach Südtirol, und
dann fahren wir an die Adria, nach Jesolo oder nach Lignano. Und
von da aus machen wir einen schönen Ausflug nach Venedig. Und
wir können evtl. dann über Österreich zurückfahren und in Wien
übernachten. So sind alle zufrieden: Ich kann wandern, meine
Frau kann die Zeit am Strand genießen, und die Kinder freuen sich
bestimmt auf diese Minitour.
Arbeitsbuch:
Uczniowie wykonują ćwiczenia 20-23 z części ćwiczeniowej (na lekcji
lub w domu).
ABI 46 Schreiben – jest to pierwszy przykład listu formalnego. Przed
wykonaniem zadania należy dokładnie omówić formę listu, koncentrując się
na elementach obligatoryjnych ocenianych na egzaminie maturalnym.
18. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane
struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny
i spontaniczny.
Blitz-Grammatik
Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych.
Nie muszą być one omawiane w klasie. Część uczniów może samodzielnie
zapoznać się z materiałem w domu. Warto jednak przedyskutować
później z uczniami najważniejsze zagadnienia.
2A
14
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
(ABI)Fertigkeitstraining
Rozdział ten zawiera zadania służące treningowi wszystkich
sprawności językowych ocenianych na egzaminie maturalnym.
Rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie
i mówienie testowane są technikami typowymi dla zadań
maturalnych. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia
nauczyciel zwraca uwagę uczniów na postać przewodnią, której
wskazówki ułatwiają prawidłowe rozwiązanie zadania.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Rozumienie ze słuchu należy do najtrudniejszych sprawności
językowych, dlatego warto poświęcić jej szczególną uwagę,
aby dobrze przygotować się do tej części egzaminu. Przed
przystąpieniem do słuchania nagrań nauczyciel zachęca uczniów
do dokładnego zapoznania się z poleceniem. Zadanie pierwsze
doskonali umiejętność globalnego rozumienia tekstu, natomiast
wykonując zadanie drugie, uczniowie koncentrują się na szukanych
informacjach. Określenie typów poszczególnych tekstów ułatwi ich
zrozumienie oraz prawidłowe wykonanie zadania.
1. Rozwiązanie:
1F, 2R, 3F, 4R, 5R, 6F
Transkrypcja:
Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie gesund unser Leben ist
bzw. was wir für unsere Gesundheit tun. Wir haben über 20 Personen
mit der Frage konfrontiert. Hier hören Sie drei Stellungnahmen.
Stellungnahme 1: Ich glaube, dass es heute Mode ist, über
dieses Thema zu sprechen. Aber die meisten, die meinen, etwas
für ihre Gesundheit zu tun, sind in Wirklichkeit gar nicht so
gesundheitsbewusst. Diäten, Schlankheitskuren, Fitness-Training
oder Ähnliches: Ich halte nicht viel davon. Ich kenne Leute, die
Sklaven ihrer eigenen Gewohnheiten geworden sind: Sie gehen ins
Fitnessstudio, auch wenn sie gar keine Lust haben. Und Sport macht
ihnen keinen Spaß mehr. Oder sie haben ihre Essgewohnheiten total
umgestellt und sehen so traurig aus. Ich finde, es reicht, wenn man
sich gesund ernährt und wenn man zu Fuß geht oder Rad fährt,
statt immer Auto zu fahren. Und vor allem soll man natürlich nicht
rauchen!
Stellungnahme 2: Ich habe früher eine Schachtel am Tag geraucht.
Es hat eine Zeit gegeben, als ich sogar 30 Zigaretten am Tag
geraucht habe. Meine Frau, Nicht-Raucherin, konnte den Gestank
nicht mehr ertragen. Zu Hause gab es praktisch keinen Platz, wo
ich nicht geraucht habe: im Wohnzimmer, in der Küche, im Bad, im
Schlafzimmer ... Bis ich dann eines Tages einen Fahrradausflug mit
meinen Arbeitskollegen gemacht habe. Nach nur 10 km war ich total
erschöpft, außer Atem. Da habe ich den Entschluss gefasst: Schluss
mit dem Rauchen! Ich habe mich einer Entwöhnungskur unterzogen.
Am Anfang war es natürlich sehr schwer, aber der Wille war da und
ich habe es geschafft! Ich rauche jetzt nicht mehr. Und Radfahren
macht wieder Spaß.
Stellungnahme 3: Ich jogge regelmäßig und zwar seit über 30
Jahren. Ich brauche das, genauso wie Duschen und Zähneputzen.
Das Laufen bringt mich in so eine Art körperliches Gleichgewicht.
Wenn ich merke, wie meine Schrittfolge, mein Atem und mein Herz
sich koordinieren, ist das einfach ein tolles Gefühl. Zusätzlich gehe
ich dreimal die Woche zum Fitness-Training in ein Studio. Nicht
weil ich eine gute Figur am Strand machen will, sondern um meine
Muskulatur zu kräftigen. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass man
durch regelmäßigen Sport jung bleibt. Viele schätzen mich jünger,
als ich bin, und ich merke auch tatsächlich nicht viel davon, dass die
Jahre vergehen. Ich brauche jetzt eine Leserbrille, das ist eigentlich
alles.
2. Rozwiązanie:
1F, 2R, 3F, 4F, 5R
Transkrypcja:
Verkehrsservice
Radio Baden-Baden, Verkehrsservice: Achtung, Autofahrer. Auf der
A5 Karlsruhe-Basel, Richtung Basel, ist zwischen Offenburg und
Freiburg ein schwerer Unfall passiert. Inzwischen hat sich schon ein
10 km langer Stau gebildet. Die Polizei hat die Autobahn gesperrt.
Autofahrer nach Basel werden also gebeten, in Offenburg die
Autobahn zu verlassen und über die B41 zu fahren.
Wetterbericht für Deutschland
Und jetzt die Wettervorhersage für heute, den 5. Juni: Im Nor-
den zunächst stark bewölkt, örtlich fällt Regen. Im Laufe des
Nachmittags wird es freundlicher mit Sonne. Im Osten und Süden
kommen nach freundlichem Tagesbeginn heftige Gewitter mit
starkem Regen auf. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 Grad auf
den nordfriesischen Inseln und 31 Grad an Elbe und Oder.
Werbespot
Und nun ... Werbung! Sportdrink, das kalorienfreie Getränk für aktive
Menschen. Sportdrink wirkt erfrischend und schmeckt auch sehr gut,
egal ob in der Geschmacksrichtung Zitrone, Orange oder tropische
Früchte.
„Hallo, ich bin die Silke. Ich jogge fast jeden Tag und trinke danach
Sportdrink: wenige Kalorien (ja, denn ich achte auf meine Figur!),
aber dafür sehr viele Vitamine! Die brauche ich nach dem Laufen.“
Also, Sportdrink, für den Sportler, der nichts dem Zufall überlässt!
Kurznachricht im Radio
Ein schweres Unwetter ist gestern auf Ibiza losgebrochen und
hat die ganze Gegend um St. Antonio verwüstet. Ein orkanartiges
Gewitter mit Hagel und Wind mit 150 St/km Geschwindigkeit hat
in weniger als 10 Minuten das Städtchen in ein Inferno verwandelt:
Bäume wurden entwurzelt, Autos stark beschädigt, der Regen
hat aus Straßen reißende Flüsse gemacht. Zum Glück ist niemand
ums Leben gekommen, 10 Leute mussten aber mit schweren
Verletzungen in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Die
Schäden werden auf über 100.000 Euro geschätzt.
Verkehrsmeldung
Auf deutschen Straßen sind in den vergangenen 50 Jahren mehr
Menschen ums Leben gekommen als Frankfurt am Main Einwohner
hat. Laut Statistischem Bundesamt sind seit 1953 bei Unfällen
697.000 Autofahrer gestorben, 25 Millionen wurden verletzt. Die
meisten Todesopfer gab es im Jahr 1970, die wenigsten im Jahr
2001.
ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Rozumienie tekstu czytanego jest sprawnością, którą uczeń
może również doskonalić samodzielnie w domu. Zaproponowane
ćwiczenia mogą zatem stanowić zadanie domowe. Warto jednak
przypomnieć uczniom informację, że czytać ze zrozumieniem nie
znaczy tłumaczyć. Nie trzeba rozumieć wszystkich wyrazów, aby
zrozumieć tekst i poprawnie wykonać zadanie. W związku z tym
rozwiązując zadanie, uczniowie nie korzystają ze słowników.
1. Rozwiązanie:
1C (wers 3), 2C (wersy 5-6), 3A (wers 8), 4B (wers 13), 5C (wers 15),
6A (wers 17)
2. Rozwiązanie:
1C, 2F, 3E, 4X, 5H, 6X, 7D, 8X
PISANIE
Umiejętność pisania tekstów użytkowych, bez limitu słów oraz
z podanym limitem, wiąże się przede wszystkim z precyzyjnym
przekazaniem wymaganych informacji. Przed przystąpieniem
do pisania warto zachęcić uczniów do zebrania potrzebnego
słownictwa.
ABI 47 Schreiben – zadaniem uczniów jest napisanie e-maila, zawierającego
określone informacje. Jest to przykład dłuższej formy użytkowej.
Rozwiązanie:
Wpaść w poślizg, jechać za szybko, stracić kontrolę nad samochodem,
zahamować w ostatniej chwili, zderzyć się z samochodem,
wyprzedzać samochód, wjechać w drzewo, odnieść lekkie/ciężkie
obrażenia, złamać sobie nogę, mieć nogę w gipsie, mieć zapięte
pasy, wezwać policję, wezwać karetkę, zawieźć kogoś do szpitala,
być winnym wypadku, przechodzić rehabilitację, mieć szczęście
w nieszczęściu
Lieber Ralf,
ich danke für deine E-Mail. Ja, es geht mir im Moment viel besser. Das
Bein tut zwar immer noch weh, aber ich bin seit vorgestern wieder
zu Hause und mache langsam Krankengymnastik.
Nach dem Unfall bin ich eine Woche lang im Krankenhaus geblieben.
Dort habe ich eine Operation gehabt. Der Unfall war wirklich
schrecklich und heute sage ich, dass ich Glück im Unglück gehabt
habe. Ich war mit meinem Fahrrad unterwegs. Die Straße war nass
und plötzlich, ich weiß nicht warum, habe ich die Kontrolle verloren
2A
15
U
W
A
G
I

M
E
T
O
D
Y
C
Z
N
E
und bin gegen die Leitplanke gerast. Zum Glück hatte ich meinen
Helm auf. Aber beim Stürzen habe ich mir das Bein gebrochen. Nach
wenigen Minuten war der Notarztwagen da und man hat mich ins
Krankenhaus gebracht.
Schade, dass meine Reise nach Deutschland geplatzt ist. Ich habe
mich auch darauf gefreut. Aber gern komme ich zu Dir im Sommer,
vielleicht Ende Juli. Was sagst du zu der Woche vom 22. bis 29. Juli?
Auf jeden Fall danke für die Einladung.
Also, ich freue mich schon auf die Woche in Tübingen.
Ciao
dein(e) ...
MÓWIENIE
W tomie 2a do doskonalenia sprawności mówienia wykorzystana
zostaje statystyka. Interpretacja wyników badań statystycznych
nie musi przysparzać większych trudności, jeżeli odpowiednio
wcześniej zapoznamy uczniów z potrzebnymi zwrotami typowymi
dla omawiania statystyki. Tekst podany w zadaniach 1 i 3 po
uzupełnieniu go zebranym słownictwem jest przykładem prostej
wypowiedzi, jaką może zbudować uczeń na podstawie dowolnej
statystyki, dokonując jedynie zmian w materiale leksykalnym.
ABI 48 Sprechen – jest to pierwszy przykład interpretacji statystyki.
1. Rozwiązanie:
zeigt, Jugendliche, Unterschiede, am Computer, der Mädchen, Mehr,
dagegen, gern, fernsehen.
ABI 49 Sprechen – opisywanie ilustracji. Opisując kolejne ilustracje, warto
pamiętać, że prawidłowo wykonane zadanie powinno uwzględniać wszystkie
główne elementy ilustracji. Dla ułatwienia tego zadania podano pytania,
odpowiedź na nie stanowi przykładowy opis.
2. Rozwiązanie:
1. Auf dem Foto sehe ich ein paar/fünf Personen. Ich glaube, das sind
Touristen. Sie machen ihren Sommerurlaub im Gebirge. 2. Sie sind auf
einem Wanderweg im Gebirge. 3. Die Touristen wandern, sie tragen
auch große Rucksäcke. Jeder hat einen Wanderstock in der Hand.
Sie sprechen miteinander, bewundern die Landschaft, genießen die
Natur, atmen frische Luft ... 4. Sie verbringen ihre Zeit im Gebirge,
weil sie vielleicht Urlaub haben und Naturfreunde sind. Sie wollen
ihre Freizeit aktiv verbringen. Sie genießen Bergwanderungen, weil
das ihnen viel Spaß macht.
3. Rozwiązanie:
11%, 78%, 37%, 24%, 43%, 23%
2A
16
T
E
S
T
Podsumowaniem każdego rozdziału z podręcznika jest test, który powinien być poprzedzony powtórzeniem
wszystkich zagadnień leksykalnych i gramatycznych realizowanych w danym materiale. Proponowane testy
przewidziane są na jedną godzinę lekcyjną. Każdy z nich zbudowany jest z pięciu lub sześciu zadań różnego typu
odpowiednio punktowanych. W zadaniach „Ułóż dialog według opisu” oraz „Przetłumacz na język niemiecki” na końcu
każdego zdania w nawiasie podana jest dodatkowo liczba punktów, jaką można maksymalnie otrzymać za prawidłowe
wykonanie zadania. Nauczyciel, oceniając tłumaczenie zdań, może na przykład odejmować 0,5 punktu za każdy typ
błędu językowego.
Maksymalna liczba punktów, jaką mogą uzyskać rozwiązujący test, przedstawia się następująco:
● w testach 12 i podsumowującym – 32 punkty
● w testach 14 i 15 – 36 punktów
● w testach 11 i 13 – 40 punktów.
Poniższa tabela ilustruje proponowaną skalę ocen:
Maksymalna liczba punktów 32 36 40
celujący 31,5 – 32 35,5 – 36 39 – 40
bardzo dobry 29 – 31 32,5 – 35 36 – 38,5
dobry 24 – 28,5 27 – 32 30 – 35,5
dostateczny 17,5 – 23,5 20 – 26,5 22 – 29,5
dopuszczający 11 – 17 12,5 – 19,5 14 – 21,5
niedostateczny 0 – 10,5 0 – 12 0 – 13,5
Omawiając wyniki testów, warto zatrzymać się na zadaniach, które przysporzyły uczniom najwięcej trudności.
Przy najbliższej okazji można wspólnie powtórzyć odpowiedni materiał i krótko sprawdzić efekty powtórki. W informacji
zwrotnej nie może również zabraknąć podkreślenia najlepszych prac i podania zadań, z jakimi uczniowie nie mieli
problemów. Umiejętnie przekazany komentarz mobilizuje uczniów do dalszego wysiłku.
Testy
2A
17
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A. Ergänze die Modalverben können und müssen. Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników. ………/4
1. Ich ______________________ jeden Tag in die Schule gehen. 2. Wir ______________________ leider morgen nicht
kommen. 3. Dieser Zug fährt nicht direkt nach Frankfurt. Sie ______________________ umsteigen.
4. ______________________ du inlineskaten? Nein, aber ich ______________________ sehr gut Skateboard fahren.
5. ______________________ Sie mir bitte einen Tipp geben? 6. Diese Übung ist zu schwer. Die Schüler
______________________ sie nicht machen. 7. Es ist spät. Jetzt ______________________ die Kinder schlafen gehen.
B. Ergänze die Modalverben dürfen, müssen, wollen. Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników. ………/4
1. Heute Abend ______________________ die Kinder bis 23 Uhr fernsehen. 2. Mutti, ______________________ ich bitte
weggehen? Nein, du ______________________ nicht. 3. Marco, ______________________ du wirklich Fußballspieler
werden? 4. Du machst noch viele Fehler. Du ______________________ mehr lernen. 5. Tina ______________________
lernen, aber sie möchte lieber fernsehen. 6. Deine Schwester ______________________ nicht mitkommen. Sie ist
noch zu klein. 7. Ich ______________________ im Sommer Urlaub in Spanien machen.
C. Rekonstruiere den Dialog. Napisz dialog zgodnie z opisem. ………/12
° Proponujesz Karin pójście do centrum. (1)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że jest jej przykro, bo nie może pójść z tobą. (1)
____________________________________________________________________
° Pytasz dlaczego. (0,5)
____________________________________________________________________
l Ona wyjaśnia, że dzisiaj przyjeżdżają jej przyjaciele z Berlina. Musi zostać w domu i przygotować kolację. (2,5)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
° Pytasz Karin, czy mama nie może je pomóc. (1)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że mama nie może jej pomóc, bo nie ma jej w domu. (2)
____________________________________________________________________
° Zaproponuj jej pomoc. Powiedz, że zrobisz zakupy, nakryjesz do stołu… (2)
____________________________________________________________________
l Karin dziękuje. Proponuje spotkanie o 15.00 przed supermarketem, który znajduje się na Kaiserstraße. (2)
____________________________________________________________________
D. Bilde Sätze. Ułóż zdania. ………/4
1. heute Nachmittag/schwimmen/wollen/gehen/wir/.
____________________________________________________________________
2. dürfen/Disco/wir/gehen/heute Abend/?
____________________________________________________________________
3. können/ich/heute/kommen/nicht/weil/müssen/lernen/ich/.
____________________________________________________________________
4. du/sehr gut/sprechen/Deutsch/können/.
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
1
.........../40
2A
18
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
E. Antworte frei. Odpowiedz na pytania. ………/5
1. Warum kommst du nicht zur Party?
____________________________________________________________________
2. Warum lernst du Deutsch?
____________________________________________________________________
3. Warum treibst du Sport?
____________________________________________________________________
4. Warum besuchst du einen Schwimmkurs?
____________________________________________________________________
5. Warum bleibst du zu Hause?
____________________________________________________________________
F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. ………/11
1. Czy możesz mi pożyczyć książkę do niemieckiego? Zapomniałem zabrać swojej książki ze szkoły. (2)
____________________________________________________________________
2. Nie umiem pływać, ale chcę się nauczyć. (2)
____________________________________________________________________
3. Mogę jechać pociągiem o 13.15. Nie muszę się przesiadać i o 16.20 będę już w Berlinie. (3)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Mamo, czy mogę wziąć twój telefon komórkowy? Nie, nie możesz. (2)
____________________________________________________________________
5. Marika nie może biegać. Musi siedzieć w wózku inwalidzkim. (2)
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
1
.........../40
2A
19
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A. Wie lauten die Perfektformen? Podaj formy czasu przeszłego Perfekt do podanych czasowników. ………/5
sprechen _____________________ fahren _________________________________
feiern _______________________ einstürzen ______________________________
organisieren ___________________ verlassen _______________________________
verlieren _____________________ sein ___________________________________
lernen _______________________ bekommen ______________________________
B. Erzähle in der Vergangenheitsform. Napisz podany poniżej tekst w czasie przeszłym. ………/4
Ich bin allein zu Hause und habe keine Lust zu lernen. Also rufe ich meine Freundin Karin an und erzähle
ihr von meinen Problemen. Nach zehn Minuten kommt meine kleine Schwester nach Hause.
Ich spreche kurz mit ihr. Dann sage ich „Tschüs“ zu ihr und gehe aus dem Haus.
Gestern _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
C. Ergänze die passenden Verben im Perfekt. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie przeszłym Perfekt.
………/10
fliegen sein haben fahren bleiben besuchen lernen kennen lernen bezahlen wohnen
Letztes Jahr _________ ich in Deutschland __________________ . Ich _________ einen Deutschkurs
__________________ . Ich _________ nicht mit dem Zug __________________, denn meine Tante
Maria _________ mir das Flugticket __________________ . Ich _________ also mit Lufthansa von
Mailand nach Berlin __________________ . Ich _________ zwei Wochen in Berlin _________________ .
Dort _________ ich nicht in einem Studentenheim __________________, sondern bei einer netten Familie.
Ich _________ viel __________________, aber ich _________ auch viel Spaß __________________
und viele Leute __________________ .
D. Was hast du gestern gemacht? (Schreibe mindestens vier Sätze.) ………/4
Napisz przynajmniej cztery zdania o tym, co robiłeś wczoraj.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
2
.........../32
2A
20
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
E. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki ………/9
1. Latem 2002 roku rzeka Łaba wystąpiła z brzegów i zalała wiele miast. (2)
____________________________________________________________________
2. Czy byłeś w Niemczech w zeszłym roku? Tak, byłem dwa tygodnie w Monachium. (2)
____________________________________________________________________
3. O której godzinie wstałeś dzisiaj rano? Spałem do 10.00. (2)
____________________________________________________________________
4. Kto został mistrzem świata Formuły 1 w 2003 roku? (1)
____________________________________________________________________
5. Spędziłem wakacje w Austrii. Mój nauczyciel języka niemieckiego zorganizował kurs języka niemieckiego
w Wiedniu. (2)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
2
.........../32
2A
21
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
T
E
S
T

1
3 A. Wie sagt man auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht.
Przetłumacz na język niemiecki, pamiętając o rodzajnikach. ………/6
ramię: _________________________ brzuch: ______________________________
noga: _________________________ ręka: _______________________________
usta: __________________________ bóle głowy: ___________________________
ucho: _________________________ grypa: ______________________________
stopa: _________________________ katar: _______________________________
głowa: ________________________ kaszel: ______________________________
B. Gib Ratschläge. Udziel rad. ………/5
1. Ich bin so müde. Was soll ich tun?
____________________________________________________________________
2. Ich kann nicht schlafen. Was soll ich tun?
____________________________________________________________________
3. Ich bin zu dick. Was soll ich tun?
____________________________________________________________________
4. Ich bin so faul. Was soll ich tun?
____________________________________________________________________
5. Ich habe Hunger. Was soll ich essen?
____________________________________________________________________
C. Ergänze die Reflexivpronomina. Uzupełnij zdania zaimkami zwrotnymi. ………/3
1. Ich lasse ________ regelmäßig vom Arzt untersuchen. 2. Ich ziehe ________ schnell an und laufe zur
Haltestelle. 3. Wie fühlst du ________ nach dem Joggen? 4. Entschuldigung, wo kann ich ________ die
Hände waschen, bitte? 5. Wir ernähren ________ hauptsächlich von Obst und Gemüse. 6. Schnell, Kinder!
Putzt ________ die Zähne und geht schlafen!
D. Was ist mit Claudia los? Erzähle. (Schreibe mindestens fünf Sätze.) ………/5
Opisz sytuację Claudii przynajmniej pięcioma zdaniami.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
.........../40
2A
22
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
T
E
S
T

1
3 E. Rekonstruiere den Dialog. Napisz dialog zgodnie z opisem. ………/11
° Zapytaj Stefii, jak się czuje. (1)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że nie czuje się dobrze. Często boli ją głowa i w szkole nie może się skoncentrować.
Co więcej, nie ma apetytu. (3)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
° Poradź jej, aby mniej pracowała i uprawiała więcej sportu. (2)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że nie ma czasu, że niestety ma zawsze wiele do zrobienia. (2)
____________________________________________________________________
° Zapytaj ją, czy była już u lekarza. (1)
____________________________________________________________________
l Ona mówi, że idzie dzisiaj. O 16.00 ma wizytę u doktora Riegel. (2)
____________________________________________________________________
F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. ………/10
1. Dzisiaj nie czuję się dobrze. Boli mnie głowa i mam gorączką. Co powinienem zrobić? (2)
____________________________________________________________________
2. Weź aspirynę. Następnie idź do lekarza i daj się zbadać. (2)
____________________________________________________________________
3. Anna jest nerwowa, w nocy mało śpi. W biurze jest zmęczona i nie może pracować. (2)
____________________________________________________________________
4. Rzuciłem palenie, nie piję piwa, jem dużo warzyw i owoców i uprawiam sport. (2)
____________________________________________________________________
5. Rano wstaję, myję się, ubieram się, jem śniadanie, a następnie myję sobie zęby. (2)
____________________________________________________________________
.........../40
2A
23
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A. Wie sagt man auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht.
Przetłumacz na język niemiecki, pamiętając o rodzajnikach. ………/5
karetka pogotowia: ________________ znak drogowy: __________________________________
sanitariusz: ______________________ bank: _________________________________________
helikopter: _______________________ plakat reklamowy: ________________________________
stacja benzynowa: _________________ ścieżka rowerowa: ________________________________
nosze: __________________________ korek: _________________________________________
B. Setze die passenden Verben und Endungen ein. Uzupełnij zdania, wpisując właściwe czasowniki oraz końcówki
rodzajników. ………/7
1. Der Hund ____________________ unter d______ Auto. 2. Der Helikopter ____________________
über d______ Dorf. 3. Das Polizeiauto ____________________ vor d______ Tankstelle. 4. Das Kind
____________________ den toten Hund auf d______ Bank. 5. Das Kind ____________________
sich auf d______ Bank, neben d______ Hund. 6. Der Radfahrer ____________________ das Fahrrad an
d______ Baum. 7. Das Schild ____________________ an d______ ( ______ ) Straßenrand.
C. Antworte frei. Odpowiedz na pytania. ………/6
1. Wo liegt das Deutschbuch? ___________________________________________________
2. Wo sitzt Patrick? __________________________________________________________
3. Wohin soll ich das Plakat hängen? ______________________________________________
4. Wohin legst du den Mantel? __________________________________________________
5. Wohin hast du die Schuhe gestellt? _____________________________________________
6. Wo steht der Lehrer? _______________________________________________________
D. Stelle die Frage. Ułóż pytania do odpowiedzi. ………/5
1. _______________________________________________________ ? Auf der Trage.
2. _______________________________________________________ ? Ins Krankenhaus.
3. _______________________________________________________ ? An dem Baum.
4. _______________________________________________________ ? An den Baum.
5. _______________________________________________________ ? Auf die Bank.
E. Wie ist der Unfall passiert? Erzähle. (Schreibe mindestens fünf Sätze.) Napisz przynajmniej pięć zdań o tym,
jak doszło do wypadku. ………/5
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
4
.........../36
2A
24
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
T
E
S
T

1
4 F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. ………/8
1. Gdzie jest mój telefon komórkowy? Gdzie go położyłeś? (2)
____________________________________________________________________
2. Policjant siedzi w samochodzie i dzwoni do swojej żony. (2)
____________________________________________________________________
3. Czy widziałeś Cezara, naszego psa? Tak, siedzi pod drzewem. (2)
____________________________________________________________________
4. Gdzie powinienem postawić twój komputer? Postaw go na podłodze między regałami na książki. (2)
____________________________________________________________________
.........../36
2A
25
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A. Setze die passenden Präpositionen und Endungen ein.
Uzupełnij zdania, wpisując właściwe przyimki oraz końcówki rodzajników. ………/6
1. Im Sommer möchte ich _________ Meer fahren, aber meine Eltern wollen _________ Gebirge fahren.
2. Wo warst du im Sommer? _________ Spanien? Nein, ich war _________ d____ Türkei. 3. _________
Gebirge kann man schöne Wanderungen machen. 4. Fahren wir _________ Berlin? Nein, ich war schon oft
_________ Berlin. 5. Ich surfe gern. Also fahre ich _________ d____ Gardasee. _________ Gardasee ist
es immer windig. 6. Urlaub _________ Schwarzwald. Wie langweilig! Ich möchte so gern _________ d____
Adria fahren. 7. Die Meiers haben ein Ferienhaus direkt _________ Rhein, in der Nähe von Boppard.
B. Was sagt Herr Steiner? Berichte. Co mówi pan Steiner? Dokończ zdania. ………/4
„Ich möchte Urlaub in Italien machen. In Italien ist das Wetter immer schön. Die Leute sind nett. Man isst sehr gut
in Italien. Meine Frau war aber schon mehrmals in Italien. Sie will also Urlaub in Marokko machen. Aber ein Urlaub
in Marokko ist sehr teuer. Vielleicht machen wir dieses Jahr keinen Urlaub.“
Herr Steiner sagt, dass _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Er meint, dass __________________________________________________________
____________________________________________________________________
Er findet, dass __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
C. Antworte frei. Odpowiedz na pytania. ………/4
1. Was machst du, wenn das Wetter morgen schlecht ist?
____________________________________________________________________
2. Was nimmst du mit, wenn du an die Adria fährst?
____________________________________________________________________
3. Was kaufst du, wenn du auf dem Markt bist?
____________________________________________________________________
4. Was braucht man, wenn es regnet?
____________________________________________________________________
T
E
S
T

1
5
.........../36
2A
26
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
D. Stelle die Frage. Ułóż pytania do odpowiedzi. ………/5
1. ____________________________________________ ? Nach Frankreich.
2. ____________________________________________ ? Ja, das weiß ich.
3. ____________________________________________ ? Dann bleibe ich zu Hause.
4. ____________________________________________ ? Ich nehme mein Deutschbuch mit.
5. ____________________________________________ ? Leider regnet es.
E. Was möchtest du im Urlaub machen? Erzähle. (Schreibe mindestens fünf Sätze.)
Napisz przynajmniej pięć zdań o tym, co chciałabyś/chciałbyś robić podczas urlopu. ………/5
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
F. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. ………/12
1. Dokąd jedziesz przyszłego lata? Następnego lata nie mam urlopu. Zostaję w domu. (3)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Jeśli chcę się zrelaksować, jadę do Bichelbach. W górach można się zrelaksować. (3)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Kiedy jadę w góry, biorę zawsze moją kurtkę. (2)
____________________________________________________________________
4. Czy słyszałeś, że Max był w Rzymie? (2)
____________________________________________________________________
5. Jaka jest dzisiaj pogoda? Jest zimno i pada. (2)
____________________________________________________________________
.........../36
T
E
S
T

1
5
2A
27
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A
B
S
C
H
L
U
S
S
T
E
S
T A. Welches Wort passt in welche Lücke? Vier Wörter passen in keine Lücke. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.
Uwaga! Cztery wyrazy nie pasują do żadnej luki. ………/6
Liebe Eltern,
ich bin (1) ______________ hier in Hastings angekommen und ich bin superglücklich! Die Reise (2)
______________ ein bisschen anstrengend. Wir sind zwar pünktlich in Luton (3) ______________ , aber die
Busfahrt hierher war eine richtige Tortur! Wir haben über vier (4) ______________ gebraucht. Hauptsache, ich
bin jetzt hier. In (5) ______________ Gastfamilie wohnt auch ein Mädchen aus Spanien, Carmen. Sie besucht
auch einen (6) ______________ , also fahren wir morgens zusammen zur Schule. Sie (7) ______________
schon gut Englisch und ist sehr sportlich. In (8) ______________ Freizeit will sie viel Sport treiben. Sie kann schon
segeln, aber sie (9) ______________ noch besser werden. Ich war heute zum ersten Mal in der Schule. Wir haben
viel (10) ______________ und sogar einen Song von den Beatles gesungen. Toll! Ich (11) ______________
jetzt Schluss machen, (12) ______________ ich eine Verabredung mit zwei Mädchen aus der Gruppe habe.
Also ... Tschüs.
Eure Franziska
A. gelandet B. gestern Abend C. ist D. meine E. kann F. Englischkurs G. Stunden
H. seiner I. war J. ihrer K. muss L. gesprochen M. meiner N. weil O. darf P. will
B. Wie sagt man auf Deutsch? Przetłumacz zdania na język niemiecki. ………/12
1. W wolnym czasie surfuję po internecie. (1)
____________________________________________________________________
2. Czy to jest telefon komórkowy Tiny? Tak, to jest jej telefon. (2)
____________________________________________________________________
3. Do kogo należą te książki? Do ciebie? (1)
____________________________________________________________________
4. Czy możesz pożyczyć mi swoją rakietę do tenisa? (1)
____________________________________________________________________
5. Chcę otrzymać dobrą ocenę, więc muszę więcej się uczyć. (2)
____________________________________________________________________
6. Nie przyjdę, bo nie mam ochoty. (2)
____________________________________________________________________
7. Dzisiaj wieczorem nie mogę wyjść z moimi przyjaciółmi. (1)
____________________________________________________________________
8. Co się wydarzyło 11 września 2001 roku? (1)
____________________________________________________________________
9. Czy naprawiłeś komputer? (1)
____________________________________________________________________
.........../32
2A
28
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________
A
B
S
C
H
L
U
S
S
T
E
S
T
S
arah ist eine gutaussehende 18-jährige Schülerin. Ab und zu jobbt sie
als Model für eine Agentur, die Modekataloge macht. „Das finde ich toll
und es macht mir Spaß. Ich mag diesen Job, weil man reisen und dabei viele
interessante Leute kennen lernen kann.“ Nach der Schule möchte Sarah noch
einige Zeit als Model arbeiten. Aber dann möchte sie studieren. Ja, denn sie will
Tierärztin werden, sie mag Tiere!
In ihrer Freizeit zieht sie ganz normale Klamotten an, sie geht in Jeans und
T-Shirts ins Kino oder in die Disco. Auf das Gewicht muss Sarah nicht achten
(sie wiegt im Moment 54 Kilo). Also isst sie oft und gern Spaghetti, Pizza und
Pommes.
Die Freunde in der Clique sagen, sie ist ganz normal, auch wenn sie Model
ist. Am Anfang waren einige Freundinnen neidisch. Aber jetzt sagen alle,
dass sie gar nicht arrogant oder eingebildet ist. Sie hat ihren Charakter und
Persönlichkeit nicht verändert.
C. Richtig oder falsch? Lies den Text und kreuze an.
Prawda (R) czy fałsz (F)? Przeczytaj tekst i zakreśl odpowiednio. ………/5
R F
1.
Sarah hat einen Nebenjob als Model.
2.
Nach der Schule will Sarah nicht zur Universität gehen.
3.
In ihrer Freizeit zieht sich Sarah immer elegant an.
4.
Sarah kauft ihre Klamotten nur aus dem Modekatalog.
5.
Viele Freundinnen sagen, Sarah ist nicht mehr dieselbe wie früher.
D. Lies die Sätze 1 bis 9. Ist die Aussage richtig oder falsch?
Przeczytaj zdania 1-9. Następnie wysłuchaj dwukrotnie trzech krótkich nagrań.
Po wysłuchaniu zakreśl, która informacja jest prawdziwa (R), a która fałszywa (F). ………/9
R F
1.
Im Sportclub Topfit kann man Volleyball spielen.
2.
Nur Sportfanatiker gehen regelmäßig in den Sportclub Topfit.
3.
Die Telefonnummer von dem Sportclub Topfit lautet 82 36 719.
4.
Ein Stromausfall hat das ganze Land lahm gelegt.
5.
Der Stromausfall hat Schäden in Höhe von 300 Millionen Euro verursacht.
6.
Infolge des Stromausfalles sind zwei Menschen gestorben.
7.
Der Zug aus Stuttgart fährt um 10.27 Uhr ein.
8.
Der ICE nach München fährt von Gleis 7 ab.
9.
Der Regionalzug nach Augsburg hat 20 Minuten Verspätung.
.........../32
2A
29
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
1
Przykładowe rozwiązanie:
Ich kann sehr gut Fußball spielen. Ich kann nicht
so gut schwimmen. Ich kann überhaupt nicht
reiten. Ich kann sehr gut Volleyball spielen. Ich
kann nicht so gut Ski fahren. Ich kann überhaupt
nicht Golf spielen.
2
Ich muss in die Schule fahren, aber ich habe kein
Fahrrad. Du kannst mit dem Bus fahren./Ich muss
zur Arbeit fahren, aber ich habe kein Auto. Du
kannst mit der Straßenbahn fahren./Ich muss ins
Zentrum fahren, aber mein Fahrrad ist kaputt. Du
kannst mit der U-Bahn fahren.
3
können: ich kann, du kannst, er, sie, es kann,
wir können, ihr könnt, sie, Sie können
müssen: ich muss, du musst, er, sie, es muss,
wir müssen, ihr müsst, sie, Sie müssen
4
1. muss, kannst 2. kann, kann 3. müsst, müssen
4. müssen 5. kann, muss 6. können 7. Kannst,
muss 8. Könnt
5
1d, 2f, 3j, 4c, 5i, 6h, 7a, 8e, 9b, 10g
6
der Zug: abfahren, ankommen, Ver-
spätung haben, pünktlich sein
der Fahrgast: einsteigen, aussteigen, umstei-
gen, die Fahrkarte kaufen
der Schaffner: Auskunft geben, die Fahrkarten
kontrollieren
Der Zug fährt ab, kommt an, hat Verspätung,
ist pünktlich. Der Fahrgast steigt ein/aus/um,
kauft die Fahrkarte. Der Schaffner gibt Auskunft,
kontrolliert die Fahrkarten.
7
Fitnessstudio: Aerobic, Stepdance, Yoga,
Krafttraining
Reha-Klinik: Muskeltherapie, Kranken-
gymnastik, Rehabilitationskurs
Tennisclub: Tennis, Squash, Badminton
Schwimmbad: schwimmen, Bademeisterkurs,
Taucherkurs
Turnhalle: Gymnastik, Basketball, Volleyball,
Handball
In einem Fitnessstudio kann man Aerobic,
Stepdance, Yoga und Krafttraining machen. In
einer Reha-Klinik kann man eine Muskeltherapie
und Krankengymnastik machen und einen
Rehabilitationskurs besuchen. In einem Tennisclub
kann man Tennis, Squash und Badminton spielen.
In einem Schwimmbad kann man schwimmen,
einen Bademeisterkurs oder einen Taucherkurs
besuchen. In einer Turnhalle kann man Gymnastik
machen, Basketball, Volleyball oder Handball
spielen.
8
Situation 1
Przykładowe rozwiązanie:
° Guten Tag. Ich will morgen nach Rom fahren.
Können Sie mir ein paar Züge nennen?
l Wann wollen Sie fahren?
° Ich will in der Nacht fahren. Ich brauche also
einen Platz im Schlafwagen.
l Sie können um 17.24 fahren, aber sie müssen
in Verona umsteigen.
° Nein, ich will nicht umsteigen.
l Dann müssen Sie um 22.50 fahren.
° Und wann kommt der Zug in Rom an?
l Sie sind dann um 8.55 in Rom.
Situation 2
Przykładowe rozwiązanie:
° Peter, kann ich bitte dein Mofa haben?
l Warum? Was musst du machen?
° Ich muss schnell zu Karin fahren.
l Aber du kannst nicht fahren.
° Doch, ich kann sehr gut fahren.
l Nein, das glaube ich nicht. Ich gebe dir mein
Mofa nicht. Du kannst mit dem Fahrrad
fahren.
9
Ich will Ski fahren lernen. Du musst also einen
Skikurs besuchen./Ich will fit und gesund bleiben.
Du musst also viel Sport treiben./Ich will viele
Leute kennen lernen. Du musst also in den
Jugendklub gehen./Ich will Musiker werden.
Du musst also das Konservatorium besuchen./Ich
will den Eiffelturm sehen. Du musst also nach
Paris fahren.
10
wollen: ich will, du willst, er, sie, es will, wir wollen,
ihr wollt, sie, Sie wollen
11
1. will 2. wollen 3. will 4. will 5. Willst
6. wollt 7. wollen 8. wollen
12
1. kann 2. kann, will 3. kann, muss 4. wollen
5. Kann 6. will, muss 7. Wollen 8. muss/will
13
1b; 2g; 3a; 4e; 5h; 6d; 7c; 8f
1. Ich treibe Sport, weil ich fit bleiben will.
2. Ich gehe ins Schwimmbad, weil ich
schwimmen lernen will.
3. Ich fahre nach Deutschland, weil ich Deutsch
lernen will.
4. Ich rufe Anna an, weil ich sie ins Kino einladen
will.
5. Ich lerne nicht, weil ich fernsehen will.
6. Ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich Aerobic
machen will.
7. Ich gehe ins Jugendzentrum, weil ich neue
Leute kennen lernen will.
8. Ich lerne Französisch, weil ich nach Paris
fahren will.
14
Przykładowe rozwiązanie:
1. Weil ich Deutsch mag.
2. Weil ich mit ihr lernen will.
3. Weil ich fit bleiben will.
4. Weil ich zu Karin fahren muss.
5. Weil ich keine Zeit habe.
6. Weil ich Englisch lernen will.
7. Weil ich lernen muss.
8. Weil ich fernsehen will.
15
1. Frau Meier muss morgen nach Berlin fahren,
aber ihr Auto ist kaputt.
2. Wann kannst du zu mir kommen?
3. Musst du heute Nachmittag zu Hause
bleiben?
4. Ich kann heute Abend nicht kommen.
5. Petra will morgen in die Turnhalle gehen.
6. Können Sie mir den Weg zum Bahnhof
erklären?
7. Ich will gute Noten in Deutsch bekommen,
also muss ich viel lernen.
8. Ich kann leider nicht kommen, weil ich lernen
muss.
16
dürfen: ich darf, du darfst, er, sie, es darf,
wir dürfen, ihr dürft, sie, Sie dürfen
17
1. darf, darfst 2. dürfen 3. darf 4. dürfen
5. darf 6. darf 7. dürft 8. dürfen
18
Przykładowe rozwiązanie:
Zu Hause muss ich mein Zimmer aufräumen, den
Tisch decken, meiner Mutter helfen ... ; Zu Hause
darf ich bis spät fernsehen, telefonieren, laut sein
... ; Zu Hause darf ich nicht spät schlafen gehen,
abends weggehen, lange telefonieren ...
19
Od lewej: 4, 7, 6, 8, 3, 1, 2, 5
20
Przykładowe rozwiązanie:
° Sie dürfen hier nicht parken.
l Warum darf ich hier nicht parken?
° Hier ist Parkverbot. Haben Sie das Schild nicht
gesehen?
° Tut mir Leid, ich habe das Schild nicht gesehen.
Aber ich fahre sofort weg.
21
1. kann 2. darf 3. können 4. dürfen
5. darf 6. kann 7. Kannst, kann 8. Darf
22
1. müssen, müssen 2. darf 3. Darf, darfst, musst
4. muss 5. darf 6. darf 7. muss 8. müssen
23
Herr Müller, Sie dürfen nicht rauchen. Herr Müller,
Sie dürfen keinen Alkohol trinken. Herr Müller, Sie
müssen viel Sport treiben.
24
Przykładowe rozwiązanie:
Petra will mit ihrem Freund ausgehen. Wir
müssen zu Hause helfen. Ich kann sehr gut
Ski fahren. Anna und David können zur Party
kommen. Man darf in der Bibliothek nicht
sprechen. Man muss in der Klasse ruhig sitzen.
25
von Geburt an, kann, benutzt, Laptop, Sprach-
ausgabe, E-Mails, muss, vorlesen, surfen,
Hund, zur Schule, verlaufen
26
1. Martina darf nach 20 Uhr nicht ausgehen.
2. Wann müsst ihr zu Hause sein?
3. Sie können mit dem Zug nach Berlin fahren.
4. Wir wollen in Italien Urlaub machen.
5. Hier darf man nicht telefonieren.
6. Ich kann nicht kommen, weil ich krank bin.
7. Eva will tanzen gehen, aber sie darf nicht.
27
Przykładowe rozwiązanie:
Peter, kannst Du mir bitte helfen? - Warum
kannst du heute mit mir nicht ins Stadion gehen?
- Willst du heute Abend mit mir ausgehen?/
Wollen wir heute Abend ausgehen? - Darf man im
Zentrum/in der Stadtmitte/in der Fußgängerzone
parken? - Was können Behinderte nicht machen?-
Ich kann meinen PC nicht reparieren. - Ich muss
zu Hause bleiben, weil ich lernen muss. - Tut mir
Leid, aber ich kann heute nicht ins Kino gehen/
kommen. - Ich treibe Sport, weil ich fit bleiben
will. - Vor dem Einkaufszentrum darf man nicht
parken./Man darf vor dem Einkaufszentrum nicht
parken.

Lekti on 11
2A
30
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
1
1c; 2d, 3h, 4e, 5f, 6a, 7b, 8i, 9g
2
1c, 2e, 3h, 4g, 5a, 6b, 7d, 8f
3
b. 1969, e. 1972, f. 1997, a. 1945, d. 1961, h. 1999,
g. 1989, c. 1986
4
Transkrypcja:
1945 war der 2. Weltkrieg zu Ende.
1961 hat die DDR eine Mauer in Berlin gebaut.
1969 sind die Astronauten Armstrong und Aldrin
auf dem Mond gelandet.
1972 haben die Olympischen Spiele in München
stattgefunden.
1986 ist in Tschernobyl ein AKW explodiert.
1989 ist die Berliner Mauer gefallen.
1997 ist Prinzessin Diana bei einem Unfall
gestorben.
1999 hat der Schriftsteller Günter Grass den
Nobelpreis für Literatur bekommen.
5
gelandet – landen
gestorben – sterben
gebaut – bauen
gefallen – fallen
explodiert – explodieren
stattgefunden – stattfinden
bekommen – bekommen
geworden – werden
gefeiert – feiern
fahren – gefahren
gewinnen – gewonnen
singen – gesungen
sehen – gesehen
bleiben – geblieben
verlieren – verloren
einstürzen – eingestürzt
aufbauen – aufgebaut
erreichen – erreicht
6
wohnen – gewohnt
kaufen – gekauft
sprechen – gesprochen
haben – gehabt
gehen – gegangen
machen – gemacht
aufstehen – aufgestanden
essen – gegessen
kommen – gekommen
trinken – getrunken
geben – gegeben
sehen – gesehen
7
Przykładowe rozwiązanie:
Gestern bin ich ins Kino gegangen. Vorgestern
habe ich Frau Schulz gesehen. Gestern Abend
habe ich in einem Restaurant gegessen. Letzte
Woche ist meine Tante Irene gekommen. Vor zwei
Wochen habe ich mit Professor Müller gesprochen.
Vor zwei Monaten habe ich Markus mein Fahrrad
gegeben. Letzten Monat habe ich den PC gekauft.
Letztes Jahr habe ich in Berlin gewohnt. Vor zwei
Jahren habe ich mit Stefan Schluss gemacht.
8
2. Ich habe schon mit ihm gesprochen.
3. Ich bin schon nach Berlin gefahren.
4. Ich bin schon einkaufen gegangen.
5. Ich habe sie schon besucht.
6. Ich habe ihn schon gegessen.
7. Ich habe ihn schon getrunken.
8. Ich habe sie schon gelernt.
9
Przykładowe rozwiązanie:
Ich bin um 1.30 Uhr schlafen gegangen. Ich bin
um 1 Uhr nach Hause zurückgekommen. Ich war
mit meiner Freundin in der Disko. Dort habe
ich getanzt. Ich hatte kein Handy. Ich habe 30
Euro ausgegeben. Natürlich! Ich habe viel Spaß
gehabt!
10
czasowniki regularne: gekauft, aufgemacht,
besucht, gerast, erreicht, gemacht, gefeiert,
eingestürzt
czasowniki nieregularne: begonnen, angerufen,
geflogen, geblieben, geworden, stattgefunden,
verloren
11
sein: ich war, du warst, er, sie, es war,
wir waren, ihr wart, sie, Sie waren
haben: ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte,
wir hatten, ihr hattet, sie, Sie hatten
12
Przykładowe rozwiązanie:
2. Früher hatte sie viele Freunde.
3. Gestern war ich in München.
4. Gestern waren wir im Jugendzentrum.
5. Gestern war er zu Hause.
6. Früher hattest du viele Probleme.
7. Früher waren sie frisch und munter.
8. Vor 10 Jahren hatten wir viel Geld.
13
heute, gestern, vorgestern, vor drei Tagen, letzte
Woche, vor 10 Tagen, vor zwei Wochen, letzten
Monat, vor zwei Monaten, letztes Jahr, vor zwei
Jahren
14
Przykładowe rozwiązanie:
1. Nein, nicht gestern, sondern vorgestern.
2. Nein, nicht letzte Woche, sondern vor zwei
Wochen.
3. Nein, nicht vor 10 Tagen, sondern vor einem
Monat.
4. Nein, nicht letzten Monat, sondern letzte
Woche.
5. Nein, nicht letztes Jahr, sondern vor zwei
Jahren.
6. Nein, nicht vor zwei Tagen, sondern vor drei
Tagen.
7. Nein, nicht letzten Sommer, sondern letzten
Winter.
8. Nein, nicht letzten Winter, sondern letzten
Sommer.
15
Ich bin um 7.10 Uhr ins Bad gegangen und habe
geduscht. Um 7.30 Uhr habe ich mich angezogen, ich
bin in die Küche gegangen und habe gefrühstückt.
Um 7.45 Uhr bin ich zur Schule gefahren. Von 8
bis 13.10 Uhr bin ich in der Schule gewesen. Um
13.15 Uhr bin ich nach Hause zurückgefahren. Um
13.30 Uhr bin ich zu Hause angekommen und ich
habe zu Mittag gegessen. Von 14 bis 15 habe ich
ferngesehen, Musik gehört und Zeitung gelesen.
Von 15 bis 17 habe ich Hausaufgaben gemacht und
für die Schule gelernt. Um 17 Uhr habe ich Karin
angerufen. Um 17.15 Uhr bin ich in die Turnhalle
gegangen. Ich habe dort Karin getroffen und ich
habe mit ihr gesprochen. Um 19 Uhr habe ich
zu Abend gegessen. Von 20 bis 22 Uhr habe ich
ferngesehen und dann um 22 Uhr bin ich schlafen
gegangen.
16
Marion Katja
Wo?
Wohin?
nach Italien,
nach Lignano
nach London
Wann? im Sommer letzten Monat
Wie lange? zwei Wochen,
vom 5. bis
zum 19. Juli
fünf Tage
Mit wem? mit ihrer
Clique
mit ihren Schul-
kameraden
Was? gebadet, viel
Spaß gehabt,
in die Disko
gegangen,
viele Leute
kennen
gelernt
das Parlament,
den
Buckingham-
Palace
gesehen, im
British Musem
gewesen,
viel Englisch
gesprochen
Transkrypcja:
° Marion, wohin bist du im Sommer gefahren?
l Nach Italien, und zwar nach Lignano.
° Schön! Und wie lange bist du dort geblieben?
l Zwei Wochen, vom 5. bis zum 19. Juli.
° Mit wem warst du dort?
l Mit meiner Clique. Wir waren 8 Personen.
° Das ist aber toll! Urlaub ohne Eltern ... Und
was habt ihr da gemacht?
l Wir haben natürlich jeden Tag gebadet, viel
Spaß gehabt, sind oft in die Disko gegangen.
Und wir haben auch eine Menge Leute
kennen gelernt!
° Katja, du bist also nach London gefahren,
nicht wahr?
o Ja.
° Und wann?
o Letzten Monat.
° Bist du allein hingefahren?
o Aber nein. Ich bin mit meinen Schul-
kameraden gefahren. Unser Englischlehrer,
Herr Thomson, hat die Klassenfahrt
organisiert.
° Wie lange seid ihr in London geblieben?
o Fünf Tage.
° Und was habt ihr gemacht?
o Ach, wir haben vieles gesehen: das Parlament,
den Buckingham-Palace. Wir sind natürlich
im British Museum gewesen, und wir haben
natürlich viel Englisch gesprochen.
17
Anna hat getanzt. Anna hat gestern Abend
getanzt. Anna hat gestern Abend in der Disko
getanzt.
Herr Schulz hat gearbeitet. Herr Schulz hat bis 20
Uhr gearbeitet. Herr Schulz hat bis 20 Uhr im Büro
gearbeitet.
Ich bin geblieben. Ich bin den ganzen Nachmittag
geblieben. Ich bin den ganzen Nachmittag zu
Hause geblieben.
Petra hat ferngesehen. Petra hat am Nachmittag
ferngesehen. Petra hat am Nachmittag zwei
Stunden ferngesehen.
Ich habe angerufen. Ich habe um 17 Uhr
angerufen. Ich habe um 17 Uhr meine Freundin
angerufen.
Der Lehrer hat diktiert. Der Lehrer hat heute
diktiert. Der Lehrer hat heute die Regeln diktiert.
Lekti on 12
2A
31
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
18
1. ist 2. ist 3. hat 4. hat 5. ist 6. ist 7. hat
8. hat 9. hat 10. ist 11. hat 12. ist
19
Lukas hat am achtundzwanzigsten November
Geburtstag. Alexander hat am achten August
Geburtstag. Frau Weigel hat am neunzehnten
Mai Geburtstag. Frau Weber hat am fünfund-
zwanzigsten Februar Geburtstag. Herr Schulz
hat am zweiten April Geburtstag.
20
1. hat ... komponiert
2. hat ... entdeckt
3. hat ... gemacht
4. hat ... gegründet
5. hat ... gebaut
6. hat ... gemalt
7. hat ... geholfen
8. hat ... geheiratet
9. hat ... bestiegen
10. ist ... geworden
21
Przykładowe rozwiązanie:
Gestern bin ich zum Bahnhof gegangen. Dort habe
ich die Fahrkarte gekauft. Dann bin ich in den Zug
eingestiegen. Nach 10 Minuten ist der Kontrolleur
gekommen und er hat die Fahrkarten kontrolliert.
Gegen 12 Uhr hatte ich Hunger und ich bin also in
den Speisewagen gegangen. Dort habe ich eine
Bratwurst gegessen und eine Cola getrunken.
Dann bin ich ins Abteil zurückgegangen. Im Abteil
habe ich Zeitung gelesen und mit anderen Leuten
gesprochen. Um 14.40 bin ich pünktlich in Frankfurt
angekommen.
22
Herr Beller ist 1961 in Frankfurt geboren. Mit 6
Jahren, und zwar im Jahr 1967, hat er sein erstes
Fahrrad bekommen. 1970 hat er Urlaub mit seiner
Familie in Italien gemacht. 1980 hat er das Abitur
gemacht. 1981 ist er nach Stuttgart gezogen und
hat dort Biologie studiert. Im Jahr 1982 hat er sein
erstes Auto gekauft. 1985 har er Sylvia kennen
gelernt. 1988 hat er zu arbeiten begonnen. 1989
hat er Sylvia geheiratet und drei Jahre später ist
er Vater geworden. 1996 hat er seine eigene Firma
gegründet. Im Jahre 2003 hat er ein neues Haus
gekauft.
23
Ich bin nach Hause zurückgekommen. Niemand ist
da gewesen. Ich habe den Fernseher eingeschaltet
und ferngesehen. Dann habe ich meine Freundin
Karin angerufen: Wir haben lange am Telefon
gesprochen. Dann habe ich Hunger gehabt, ich
bin in die Küche gegangen, habe den Kühlschrank
aufgemacht und etwas zum Essen genommen.
Um 17 Uhr ist meine Mutter von der Arbeit
zurückgekommen. Sie hat meine Hausaufgaben
kontrolliert und mich in Geschichte abgefragt. Ich
habe auf alle Fragen geantwortet. Dann hat meine
Mutter das Abendessen vorbereitet. Nach dem
Essen bin ich in die Musikschule gegangen und ich
bin bis 22 Uhr dort geblieben.
24
1. sind ... eingestürzt/Die Zwillingstürme sind am
11. September 2001 eingestürzt.
2. hat ... stattgefunden/Die Fußball-WM 2002 hat
in Süd-Korea und Japan stattgefunden.
3. hat ... verursacht/Die Flutkatastrophe hat viele
Schäden in Ostdeutschland verursacht.
4. ist ... gestorben/Prinzessin Diana ist 1998
gestorben.
5. hat ... geschrieben/Dante hat Die Göttliche
Komödie geschrieben.
6. ist ... gefahren/Die Klasse 4A ist nach
Hildesheim gefahren.
7. bist ... gewesen/Im Sommer 2003 bin ich in
Spanien gewesen.
8. hast ... gemacht/Ich habe für die Schule
gelernt.
9. bist ... gekommen/Ich habe den Bus verpasst.
25
Wann bist du mit deiner Klasse nach Deutschland
gefahren?
Wer hat die Fußball-WM gewonnen?
Hast du mit dem Schuldirektor gesprochen?
Was hast du den ganzen Tag gemacht?
Was ist am 11. September 2001 in New York
passiert?
Wann ist Albert Einstein geboren? Wo hat er
gelebt?
Ich bin in England gewesen und habe einen
Englischkurs besucht.
Ich habe meinen Geburtstag mit meinen
Freunden gefeiert.
Ich bin gestern den ganzen Tag zu Hause
geblieben und habe ferngesehen.
Mein Freund hat eine Party organisiert und er hat
mich eingeladen.
26
zaczynać (się), skręcać, oferować, prosić, zostawać,
łamać, przynosić, myśleć, mieć pozwolenie, jeść,
jeździć, upadać, znaleźć, latać, dawać, chodzić,
wygrywać, mieć, zatrzymywać (się), wisieć,
nazywać się, pomagać, znać, przychodzić, potrafić,
zostawiać, biegać, czytać, leżeć, lubić, musieć, brać,
radzić, jeździć konno, wołać, świecić, spać, bić,
pisać, pływać, widzieć, być, śpiewać, siedzieć, mieć
powinność, mówić, stać, umierać, nosić, spotykać,
pić, czynić, zapominać, stracić, myć, zostać,
wiedzieć, chcieć
2A
32
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
Lekti on 13
1
der Hals (die Hälse); das Bein, die Beine; der Arm,
die Arme; die Nase (die Nasen); der Mund (die
Münder); der Fuß, die Füße; die Hand, die Hände;
der Zahn, die Zähne; der Finger, die Finger; das
Auge, die Augen; der Bauch (die Bäuche); der
Rücken (die Rücken)
2
Kopf: denken/Mund: sprechen, singen/Nase:
riechen/Hände: anfassen, berühren, Volleyball
spielen/Füße: Fußball spielen, laufen/Ohren:
hören/Augen: sehen/Beine: laufen, spazieren
gehen/Finger: tippen
Mit dem Mund kann man sprechen und singen.
Mit der Nase kann man riechen. Mit den Händen
kann man anfassen, berühren, Volleyball spielen.
Mit den Füßen kann man laufen und Fußball
spielen. Mit den Ohren kann man hören. Mit den
Augen kann man sehen. Mit den Beinen kann man
laufen, spazieren gehen. Mit den Fingern kann
man tippen.
3
Nr.1 hat vier Hände, ein Bein, zwei Füße, drei Ohren
und keine Nase; Nr.2 hat drei Füße, zwei Hände, nur
einen Arm, keinen Mund und nur ein Auge. Nr.3
hat drei Beine, nur einen Arm, keine Nase, keinen
Mund und nur ein Ohr.
4
Przykładowe rozwiązanie:
Ich habe keine Nase. Ich kann nicht riechen./Ich
habe nur einen Arm. Ich kann nicht Volleyball
spielen./Ich habe nur ein Ohr. Ich kann nicht so
gut hören./Ich habe keine Augen. Ich kann nicht
sehen.
5
mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, Ihnen
6
Przykładowe rozwiązanie:
Wie geht’s Frau Schulz? Ihr geht es schlecht./Wie
geht’s dir? Mit geht es nicht so gut./Wie geht’s
Peter? Ihm geht es gut./Wie geht’s den Kindern?
Ihnen geht es sehr gut.
7
der Sekretärin, ihr/dem Direktor, ihm/den
Schülern, ihnen/dem Opa, ihm/der Oma, ihr/den
Kindern, ihnen/den Zwillingen, ihnen
8
Przykładowe rozwiązanie:
Wem tut der Kopf weh? Deinem Opa?/Wem tun die
Zähne weh? Deinen Eltern?/Wem tun die Ohren
weh? Deiner Schwester?/Wem tut der Bauch weh?
Deinem Bruder?
9
2. Ihm tut der Hals weh.
3. Ihr tut der Kopf weh.
4. Ihr tut der Körper weh.
5. Ihnen tut die Nase weh.
6. Mir tut der Bauch weh.
10
1. Mir tut der Kopf weh. Ich kann nicht lernen.
2. Markus tut der Hals weh. Er kann nicht singen.
3. Mein Fuß tut weh. Ich kann nicht Fußball
spielen.
4. Dem Opa tun die Zähne weh. Er kann nicht
essen.
5. Eva tun die Augen weh. Sie kann nicht lesen.
6. Meine Hand tut weh. Ich kann nicht schreiben.
11
Przykładowe rozwiązanie:
2. Seit vorgestern geht es mir nicht so gut.
3. Seit zwei Tagen habe ich Fieber.
4. Seit einer Woche habe ich Kopfschmerzen.
5. Seit einem Jahr bin ich Vegetarier.
6. Seit zwei Jahren esse ich kein Fleisch mehr.
7. Seit einem Monat gehe ich ins Fitnessstudio.
8. Seit zwei Monaten kenne ich Monika.
12
sollen: ich soll, du sollst, er, sie, es soll,
wir sollen, ihr sollt, sie, Sie sollen
13
1. soll, sollst 2. sollen, sollt 3. soll, soll 4. soll,
soll 5. soll, sollst 6. soll, soll 7. soll, soll 8. sollen,
sollen
14
Kauf! Kauft! Kaufen Sie!/Mach! Macht! Machen
Sie!/Geh! Geht! Gehen Sie!/Besuch! Besucht!
Besuchen Sie!/Trink! Trinkt! Trinken Sie!/Arbeite!
Arbeitet! Arbeiten Sie!/Antworte! Antwortet!
Antworten Sie!/Finde! Findet! Finden Sie!/Fahr!
Fahrt! Fahren Sie!/Schlaf! Schlaft! Schlafen Sie!/
Nimm! Nehmt! Nehmen Sie!/Iss! Esst! Essen Sie!/
Ruf an! Ruft an! Rufen Sie an!/Hör auf! Hört auf!
Hören Sie auf!/Sei! Seid! Seien Sie!/Hab! Habt!
Haben Sie!
15
2. Ja, ruf den Arzt an! Ja, rufen Sie den Arzt an!
3. Ja, bleib zu Hause! Ja, bleiben Sie zu Hause!
4. Ja, geh schlafen! Ja, gehen Sie schlafen!
5. Ja, trink Tee! Ja, trinken Sie Tee!
6. Ja, iss viel Obst! Ja, essen Sie viel Obst!
7. Ja, treib Sport! Ja, treiben Sie Sport!
8. Ja, sei fleißiger! Ja, seien Sie fleißiger!
16
2. Ruf den Arzt an!
3. Hol die Kinder ab!
4. Lade Eva ein!
5. Sprich langsam!
6. Komm um 17 Uhr!
7. Sei um 20 Uhr zu Hause!
17
2. Trinkt doch etwas!
3. Arbeite doch weniger!
4. Nehmt doch das Taxi!
5. Hör doch auf zu lernen!
6. Kauf doch ihr ein Geschenk!
7. Mach doch eine Diät!
8. Hör doch auf zu rauchen!
9. Kommt doch nicht zu spät zurück!
10. Lerne doch mehr!
18
Przykładowe rozwiązanie:
1. Schenk ihr eine CD!
2. Lies ein Buch!
3. Ruf Peter an!
4. Lade Anna ein!
5. Sprich mit dem Direktor!
6. Geh zu Professor Meier!
7. Fahr zum Bahnhof!
19
Biernik: mich, dich, sich, uns, euch, sich
Celownik: mir, dir, sich, uns, euch, sich
20
2. sich 3. dir 4. mir 5. mich 6. dir 7. dir 8. uns
9. dich
21
1. mich 2. mir 3. mir 4. mich, mich 5. mir
6. mir, mich, mir 7. mich, mir 8. mich 9. mich
22
Przykładowe rozwiązanie:
am Morgen: das Gesicht, den Hals, die Ohren, die
Zähne/Vor dem Essen: die Hände/Nach dem Essen:
die Zähne, die Hände/Am Abend: die Zähne, die
Füße ...
Am Morgen wasche ich mir das Gesicht, den Hals,
die Ohren und die Zähne. Vor dem Essen wasche
ich mir die Hände. Nach dem Essen wasche ich mir
die Zähne und die Hände. Am Abend wasche ich
mir die Zähne, die Füße ...
23
1. Ich entspanne mich vor dem Fernseher.
2. Er schaut sich den Film im Fernsehen an.
3. Wir wollen uns ein neues Auto kaufen.
4. Ich ziehe mir die Jeans von meinem Bruder
an.
5. Wir treffen uns um 20 Uhr vor der Disko.
6. Er steht auf, rasiert sich und dann duscht er
sich.
7. Herr Schulz fühlt sich heute nicht sehr wohl.
8. Ich nehme mir Zeit und lese ein Buch.
24
5, 7, 1, 8, 2, 3, 10, 12, 4, 6, 9, 11
Kopfschmerzen, der Körper, Fieber, untersucht,
Bronchitis, im Bett bleiben, Antibiotika
Transkrypcja:
° Guten Tag, Herr Doktor.
l Ach, guten Tag, Herr Beckmann. Bitte nehmen
Sie Platz. Was kann ich für Sie tun?
° Herr Doktor, ich glaube, ich bin krank: Ich
habe Kopfschmerzen, mir tut der Körper weh,
ich habe Husten ...
l Haben Sie Fieber?
° Ja, seit gestern habe ich auch etwas Fieber, so
37,5°.
l Tja ... mal sehen ... ich muss Sie untersuchen,
bitte ...
° Soll ich das Hemd ausziehen?
l Ja, bitte ... also, tief einatmen ... Luft anhalten
... ausatmen. Und jetzt husten ...
° Na, Herr Doktor, was ist mit mir los? Muss ich
ins Krankenhaus?
l Aber nein, Herr Beckmann, das ist nur eine
leichte Bronchitis.
° Bronchitis?? Und was soll ich tun?
l Bleiben Sie ein paar Tage im Bett und
nehmen Sie diese Medikamente ein. Hier ist
das Rezept ...
25
Przykładowe rozwiązanie:
1. Was tut dir weh?
2. Tut dir der Bauch weh?
3. Seit wann bist du krank?
4. Wie geht’s deinem Bruder?
5. Wie geht’s deiner Mutter?
6. Ich habe Schnupfen.
7. Hilft Aspirin gegen Kopfschmerzen?
8. Was tust du für deine Gesundheit?
9. Soll ich Sport treiben?
10. Bist du Vegetarier?
26
Wie geht’s deiner Schwester?
Ist sie immer noch krank?
Wie soll ich das Arzneimittel nehmen?
Was tust du für deine Gesundheit? Und was soll
ich tun?
Ich fühle mich heute nicht sehr wohl, ich habe
Halsschmerzen und ich kann nicht sprechen.
Seit einer Woche habe ich Fieber, ich gehe zum
Arzt.
Ich will abnehmen.
Mein Vater soll nicht so viel rauchen, er soll sich
mehr bewegen.
Ich treibe regelmäßig Sport und ich ernähre mich
gesund.
Ich bin Nicht-Raucher(in).
2A
33
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
Lekti on 14
1
1. die Bank 2. die Tankstelle 3. der Baum 4.
der Krankenwagen 5. die Telefonzelle 6. die
Trage 7. der Helikopter 8. der Sanitäter 9. die
Polizistin 10. der Radfahrer 11. der Radweg 12.
das Werbeplakat 13. der Hund 14. das Warnschild
15. das Polizeiauto
2
jechać, ist gefahren/Das Auto ist zu schnell
gefahren.
widzieć, hat gesehen/Der Autofahrer hat den
Hund nicht gesehen.
hamować, hat gebremst/Der Autofahrer hat im
letzten Moment gebremst.
padać, hat geregnet/Die Straße war glatt, weil es
geregnet hatte.
wpaść, ist geraten/Das Auto ist ins Schleudern
geraten.
przejechać, hat überfahren/Das Auto hat den
Hund überfahren.
wpaść, ist gerast/Das Auto ist gegen einen Baum
gerast.
zauważyć, hat bemerkt/Eine Frau hat den Unfall
bemerkt.
zadzwonić, hat angerufen/Die Frau hat sofort die
Polizei angerufen.
przyjechać, ist angekommen/Nach wenigen
Minuten ist der Krankenwagen angekommen.
wyciągnąć, hat rausgeholt/Die Sanitäter haben
den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt.
kłaść, hat gelegt/Die Sanitäter haben den
Autofahrer auf den Boden gelegt.
zamykać, hat gesperrt/Die Polizei hat die Straße
gesperrt.
3
in, auf, an, über, unter, zwischen, vor, hinter, neben
4
Klaus sitzt im Auto./Klaus steht zwischen den
Autos./Klaus liegt unter dem Baum./Klaus steht
hinter dem Baum./Klaus liegt unter dem Tisch./
Klaus sitzt am Tisch./Klaus steht neben dem Auto./
Klaus steht vor dem Auto./Klaus sitzt auf der
Bank.
5
Sabine sitzt zwischen Timo und Tobias. Hinter ihr
sitzt Daniel. Vor ihr sitzt Silke.
Katrin sitzt zwischen Tobias und dem Fenster.
Hinter ihr sitzt Stefan. Vor ihr sitzt Eva.
Bernd sitzt zwischen der Tür und Peter. Hinter
ihm sitzt Max. Vor ihm sitzt niemand.
Tina sitzt zwischen Florian und der Wand. Hinter
ihr sitzt Eva. Vor ihr steht die Tafel.
Peter sitzt zwischen Bernd und Florian. Hinter
ihm sitzt Silke. Vor ihm sitzt der Lehrer.
6
Auf dem Teppich steht der Tisch. Auf dem Tisch
steht die Vase. In der Vase steht die Blume. Auf
der Blume sitzt die Biene.
Auf der Bank sitzt der Mann. Neben dem Mann
sitzt der Hund. Neben dem Hund sitzt die Katze.
Neben der Katze sitzt die Maus.
Vor dem Restaurant steht das Auto. In dem Auto
sitzt der Mann. Auf dem Auto steht das Fahrrad.
Auf dem Fahrrad sitzt das Kind.
Auf dem Tisch liegen die Bücher. Auf den Büchern
liegen die Hefte. Auf den Heften liegen die CDs.
Auf den CDs liegen die Bleistifte.
7
Przykładowe rozwiązanie:
Der Vater sitzt im Sessel und liest Zeitung. Neben
dem Sessel steht der Fernseher. Die Mutter steht
am Fenster. Der Sohn liegt auf dem Sofa und liest
ein Buch. Seine Schuhe liegen unter dem Sofa. Der
Hund liegt auf dem Teppich. Die Tochter sitzt auf
dem Teppich. Das Bild hängt an der Wand über
dem Sofa. Die Blume steht in der Ecke vor dem
Fenster.
8
Przykładowe rozwiązanie:
Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage.
Die Polizisten stellen sich auf die Straße. Der alte
Mann setzt sich an den Tisch. Das Kind legt den
Hund auf die Bank. Die Frau hängt die Gedenktafel
an den Baum. Der Radfahrer stellt das Fahrrad an
den Baum.
9
auf den Tisch, unter das Bett, in den Kühlschrank,
auf den Balkon/auf den Fernseher, hinter den
Schrank, auf das Regal, zwischen die Stühle/
auf den Stuhl, unter den Tisch, vor das Café-
Restaurant, auf die Straße/auf die Toilette, in das
Schlafzimmer, über den Computer, unter das Bett
10
Przykładowe rozwiązanie:
Ich stelle den Schreibtisch vor das Fenster. Ich
stelle den PC auf den Schreibtisch. Ich stelle den
Fernseher vor das Bett. Ich lege den Teppich unter
den Schreibtisch.
11
2. Stell es ins Schlafzimmer!
3. Leg ihn ins Wohnzimmer!
4. Stell sie in den Abstellraum!
5. Häng es ins Wohnzimmer!
6. Stell ihn in die Küche!
7. Stell ihn in den Abstellraum!
12
2. Ich habe eine Stehlampe gekauft. Und wohin
hast du sie gestellt? Hinter das Sofa.
3. Ich habe einen Fernseher gekauft. Und wohin
hast du ihn gestellt? In das Regal.
4. Ich habe einen CD-Player gekauft. Und wohin
hast du ihn gestellt? Neben den Computer.
5. Ich habe einen Blumentopf gekauft. Und
wohin hast du ihn gestellt? Auf den Balkon.
6. Ich habe ein Regal gekauft. Und wohin hast
du es gestellt? In den Keller.
13
1. liegt 2. steht 3. setzt 4. stellt 5. setzt 6. sitzt
7. liegt 8. legt 9. steht 10. stellt
14
3. Unmöglich. Ich habe sie in den Kühlschrank
gestellt. 4. Unmöglich. Ich habe sie auf das Sofa
gelegt. 5. Unmöglich. Ich habe es neben das
Telefon gelegt. 6. Unmöglich. Ich habe sie in die
Vase gestellt. 7. Unmöglich. Ich habe sie auf den
Tisch gestellt. 8. Unmöglich. Ich habe ihn in den
Kofferraum gestellt. 9. Unmöglich. Ich habe es
über das Sofa gehängt.
15
Wohin soll ich das Fahrrad stellen? - Stell es
auf das Dach!/Wohin soll ich die Reisetasche
legen? - Leg sie auf den Rücksitz!/Wohin soll
ich den kleinen Jakob setzen? - Setz ihn in
den Kindersitz!/Wohin soll ich den Korb mit
den Brötchen stellen? - Stell ihn neben die
Reisetasche!/Wohin soll ich den Kinderwagen
stellen? - Stell ihn auf das Dach!
16
steht, steht, liegt, sitzt, steht, steht
17
1. auf dem 2. unter dem 3. an die, über den
4. über der 5. auf dem 6. zwischen das, das
7. vor dem 8. hinter dem 9. neben das 10. in den
18
1. Wo 2. Wohin 3. Wohin 4. Wo 5. Wo 6. Wo
7. Wo 8. Wohin
19
Ruhe (wo?): warten, bleiben, stehen, ankommen,
sitzen, sein, treffen, hängen
Bewegung (wohin?): gehen, fahren, bringen,
kommen, reisen, einsteigen, stellen, fliegen,
hängen, springen
20
Przykładowe rozwiązanie:
stehen: der Krankenwagen, vor dem Krankenhaus;
sitzen: der Mann, im Café;
hängen: die Gedenktafel, an dem Baum
legen: den Hund, auf die Bank
stellen: den Krankenwagen, an den Straßenrand
setzen: sich, an den Tisch
hängen: die Gedenktafel, an den Baum
21
1b; 2a: 3c
Transkrypcja:
° Karin, wo ist denn mein Handy?
l Dein Handy? Ach, ja, Mutti, ich habe soeben
telefoniert ... Ich glaube, ich habe es neben
den Fernseher gelegt.
° Tut mir Leid, Karin, aber hier neben dem
Fernseher ist es nicht.
l Dann schau mal in mein Zimmer. Es muss
neben meinem Computer liegen.
° Neben dem Computer ... mal sehen ... Nein
... hier ist es auch nicht ... Doch. Ich habe
es gefunden ... Aber weißt du, wo es war,
Karin? Auf dem Bett! ... Übrigens, Karin, du
hast gestern meine Schuhe angezogen, nicht
wahr? Wo sind sie denn?
l Deine Schuhe? Mmm ... die sind in meinem
Zimmer, unter dem Bett.
° Unter dem Bett? ... Nein, unter dem Bett sind
sie nicht.
l Dann sind sie unter dem Schrank. ... Und?
Gefunden?
° Ja, aber nicht unter, sondern auf dem Schrank!
l Auf dem Schrank? Und wer hat die Schuhe
auf den Schrank gestellt?
° Woher soll ich das wissen, Karin! Aber du bist
immer so unordentlich ...
o Ja, Mutti hat Recht. Wo sind denn meine CDs?
Du hast sie gestern genommen, oder? Und ich
finde sie nicht mehr.
l Keine Panik, Tobias! Sie liegen in meinem
Zimmer, und zwar auf dem Schreibtisch,
neben dem Computer.
o Nein, hier auf dem Schreibtisch sind sie nicht.
Verdammt, Karin, wo sind denn meine CDs?
l Dann schau mal ins Bücherregal. Sie liegen
vielleicht neben den Büchern.
o Neben den Büchern ... o.k., schon gut, ich habe
sie gefunden. Aber, Karin, warum lässt du alles
überall liegen? Kannst du nicht ordentlicher
sein?!?
22
die Warnblinkanlage/światła awaryjne/Die
Freundinnen schalten die Warnblinkanlage ein.
aussteigen/wysiadać/Die Freundinnen steigen aus
dem Auto aus.
die Überholspur/pas do wyprzedzania/Sie lassen
das defekte Auto auf der Überholspur stehen.
rasen/wpadać/Ein BMW rast in das Auto.
überleben/przeżyć/Der BMW-Fahrer überlebt den
Unfall.
die Geschwindigkeit/szybkość/Er rast mit hoher
Geschwindigkeit in das Auto.
der Schrott/złom/Der Opel-Corsa ist nur Schrott.
23
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wo liegt der Autofahrer?
2. Wohin bringen die Sanitäter den Autofahrer?
3. Wo liegt der Hund?
4. Wo kreist der Helikopter?
5. Wohin setzt sich der alte Mann?
6. Wo sitzt der alte Mann?
7. Wohin hängt die Frau die Gedenktafel?
8. Wo steht der Krankenwagen?
9. Wo hängt das Werbeplakat?
10. Wohin soll ich das Telefonbuch legen?
2A
34
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
24
Wo und wann ist der Unfall passiert?
Wohin haben die Sanitäter den Verletzten gelegt?
Hat der Autofahrer im letzten Moment gebremst?
Wohin hast du das Telefonbuch gelegt?
Der Krankenwagen steht vor dem Krankenhaus.
Frau Schulz hat den Unfall bemerkt, ist zur
Telefonzelle gelaufen und hat die Polizei
angerufen.
Mein Handy liegt auf dem Schreibtisch neben
dem Computer.
Meine Katze schläft in meinem Zimmer unter
dem Bett.
Ich habe den Fernseher gekauft und ihn ins
Zimmer gestellt.
2A
35
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
Lekti on 15
1
Länder: Spanien, Griechenland, Italien
Städte: Berlin, Rom
Inseln: Sizilien, Rügen
Berge: Alpen, Dolomiten, Hohe Tatra,
Riesengebirge
Meere: Adria, Schwarzes Meer, Ostsee
Flüsse: Rhein, Donau
Seen: Bodensee, Gardasee
2
Ich fahre nach Rom, Sizilien, Spanien, Ibiza, Berlin./
Ich fahre ins Gebirge./Ich fahre in die Alpen, in die
Hohe Tatra, in die Türkei, in die USA./Ich fahre in
den Schwarzwald./Ich fahre ans Meer./Ich fahre
an den Gardasee./Ich fahre an die Adria, an die
Nordsee, an die Ostsee./Ich fahre aufs Land.
3
1. ans, an die, nach 2. ins, nach 3. an den, an die
4. nach, in die, nach 5. nach 6. an den, nach, nach,
an die, nach, in den 7. In die, nach
4
2. Wenn du viele Leute kennen lernen willst, dann
solltest du nach Rimini fahren.
3. Wenn du Natur pur suchst, dann solltest du an
die Ostsee fahren.
4. Wenn du eine Kulturreise machen willst, dann
solltest du nach Rom fahren.
5. Wenn du Deutsch lernen willst, dann solltest du
nach Deutschland oder nach Österreich oder in
die Schweiz fahren.
5
2. Herr Wickert sagt, dass er im Sommer immer
nach Rügen fährt.
3. Herr Wickert sagt, dass er mit seiner Frau an
die Côte d’Azur fahren möchte.
4. Herr Wickert sagt, dass er Italienisch lernen
möchte.
5. Herr Wickert sagt, dass er im Urlaub immer
sein Handy dabei hat.
6. Herr Wickert sagt, dass er letztes Jahr auf Ibiza
gewesen ist.
6
1. Ich weiß, dass Thomas und Beate in die Türkei
gefahren sind.
2. Ich habe gehört, dass Martina im Sommer an
den Bodensee fahren möchte.
3. Ich habe gehört, dass Christian nach Australien
geflogen ist.
4. Alle wissen, dass Frau Meier einen Kultururlaub
machen will.
5. Peter hat mir gesagt, dass Tina mit ihrem
Freund in den Urlaub gefahren ist.
6. Ich habe gelesen, dass ein Spanischkurs in
Barcelona nicht so teuer ist.
7
Steffi sagt, dass Langeweile im Feriendorf
„Miramar“ ein unbekanntes Wort war. Sie sagt,
dass sie nicht nur viel Sport getrieben hat,
sondern dass sie auch einen lateinamerikanischen
Tanzkurs besucht hat. ...
Florian sagt, dass er leider zu Hause geblieben
ist. Er sagt, dass er keinen Urlaub gemacht hat. Er
sagt, dass sein Vater im Büro viel zu tun hatte und
dass er außerdem für die Nachprüfung gelernt
hat. ...
Marek sagt, dass er in Malaga war und dass er
einen Spanischkurs besucht hat. Er sagt, dass
es ihm sehr gut gefallen hat. Er sagt, dass er
viele Leute kennen gelernt hat und dass er seine
Sprachkenntnisse verbessert hat. ...
8
1. im, im 2. im, im 3. am, am 4. am, am 5. am,
am 6. im, im
9
Przykładowe rozwiązanie:
Ich habe zwei Wochen in London verbracht. Ich
war mit meinen Freunden an der Ostsee. Ich bin
mit Markus in den USA gewesen. Ich habe meine
Ferien auf Kuba verbracht.
10
Przykładowe rozwiązanie:
Gebirge: Ski fahren, sich entspannen, wandern,
in der Sonne liegen
Ostsee: sich entspannen, Natur pur erleben,
baden, segeln
See: Rad fahren, in der Sonne liegen,
segeln, surfen
Rom: Museen besuchen, Italienisch lernen
11
2. Ich bin am Gardasee gewesen und habe einen
Surfkurs besucht.
3. Ich bin in der Schweiz gewesen und habe gute
Schokolade gegessen.
4. Ich bin in Deutschland gewesen und habe
Deutsch gelernt.
5. Ich bin in Paris gewesen und habe den
Eiffelturm gesehen.
6. Ich bin in den Alpen gewesen und bin Ski
gefahren.
12
Hast du deine Badehose dabei? Natürlich! Wenn
ich ans Meer fahre, habe ich immer meine
Badehose dabei.
Hast du dein Surfbrett dabei? Natürlich! Wenn
ich an den Gardasee fahre, habe ich immer mein
Surfbrett dabei.
Hast du deine Skier dabei? Natürlich! Wenn ich
nach St. Moritz fahre, habe ich immer meine Skier
dabei.
Hast du deine Wanderschuhe dabei? Natürlich!
Wenn ich ins Gebirge fahre, habe ich immer
meine Wanderschuhe dabei.
13
Die Sonne scheint. Es ist sonnig./Es regnet./Es ist
bewölkt./Es ist leicht bewölkt./Es ist neblig./Es
schneit.
14
der Schnee: Es schneit; der Wind: windig/Es ist
windig; der Nebel: neblig; die Sonne: sonnig/die
Sonne scheint; die Wolke: wolkig/bewölkt; die
Kälte: kalt; die Hitze: heiß
15
Transkrypcja:
Und nun das Wetter in Deutschland.
In Norddeutschland gibt es viele Wolken und
im Tagesverlauf kann es auch regnen. Die
Tagestemperaturen liegen zwischen 8 Grad auf
Rügen und 5 Grad in Hannover und Bremen.
Auch in Mitteldeutschland ist es überwiegend
meist bewölkt, es kann aber zu örtlichen
Auflockerungen kommen, so dass im Laufe des
Nachmittags zwischen Kassel und Frankfurt die
Sonne, wenn auch nur zeitweise, scheint. Es bleibt
aber kalt und die Temperaturen gehen bis auf 2
Grad zurück.
Am Vormittag fällt in Süddeutschland, vor allem
südlich von München, Schnee, der nachmittags in
Regen übergeht. Die Temperatur liegt zwischen +
2 in Nürnberg und Stuttgart, 0 Grad in München
und – 4 im Alpenbereich.
16
In Rom ist es leicht bewölkt. Die Temperatur liegt
zwischen 11 und 22 Grad.
In Oslo schneit es. Die Temperatur liegt zwischen
0 und 9 Grad.
In Warschau regnet es. Die Temperatur liegt
zwischen 5 und 9 Grad.
In Moskau ist es regnerisch. Die Temperatur liegt
zwischen 4 und 14 Grad.
In London ist es neblig. Die Temperatur liegt
zwischen 13 und 18 Grad.
In Madrid ist es sonnig. Die Temperatur liegt
zwischen 10 und 20 Grad.
In Paris ist es bewölkt. Die Temperatur liegt
zwischen 12 und 17 Grad.
17
die Sonne: die Sonnenbrille, die Mütze; der
Regen: der Regenschirm, wasserfeste Schuhe,
der Regenmantel; der Schnee: der Anorak,
wasserfeste Schuhe; der Wind: die Windjacke;
die Kälte: warme Kleidung; die Hitze: die
Sommerkleidung
18
Was braucht man, wenn die Sonne scheint? Wenn
die Sonne scheint, braucht man eine Sonnenbrille.
Was braucht man, wenn es schneit? Wenn es
schneit, braucht man einen Anorak.
Was braucht man, wenn es windig ist? Wenn es
windig ist, braucht man eine Windjacke.
Was braucht man, wenn es heiß ist? Wenn es heiß
ist, braucht man leichte Kleidung.
Was braucht man, wenn es kalt ist? Wenn es kalt
ist, braucht man warme Kleidung.
19
Eva sagt, dass sie an den Bodensee fährt, aber
nur wenn es nicht regnet.
Martin sagt, dass er ans Meer fährt, aber nur
wenn die Sonne scheint.
Die Meiers sagen, dass sie Urlaub machen, aber
nur wenn sie Geld haben.
Anja sagt, dass sie nach Amerika fliegt, aber nur
wenn Bernd mitkommt.
Meine Eltern sagen, dass ich nach London fahren
darf, aber nur wenn ich gute Noten in Englisch
bekomme.
Petra sagt, dass sie ans Meer fährt, aber nur
wenn das Wetter schön ist.
20
1A; 2E; 3-; 4D; 5-; 6B; 7F
21
Hans
Bischoff
Katja Wagner
Wohin? nach
Ägypten
nach England,
nach Oxford
Wann? im Juli im August
Mit wem? mit seiner
Frau
mit einer
Kollegin
Wie lange? 10 Tage, vom
12. bis zum
22. Juli
zwei Wochen
Was? 5 Tage
Kreuzfahrt,
in Kairo
die Sphinx
anschauen
Englisch-
kenntnisse
verbessern,
Intensivkurs
absolvieren
Transkrypcja:
° Herr Bischoff, wann machen Sie dieses Jahr
Urlaub?
l Im Juli.
° Und wohin fahren Sie? Wissen Sie das schon?
l Natürlich! Wir, d.h. meine Frau und ich, fahren
nach Ägypten und machen eine Kreuzfahrt
auf dem Nil.
° Das klingt sehr schön. Aber ... haben Sie
keine Angst? Man hört immer wieder von
Attentaten, Terrorakten ...
l Ach, ich nehme das ganz gelassen hin.
Attentate kann es überall geben, auch bei uns
in Deutschland, z.B. auf einem Campingplatz
oder in einer Großstadt wie Berlin oder
Frankfurt.
2A
36
K
L
U
C
Z

D
O

Ć
W
I
C
Z
E
Ń
° Sie haben gesagt, Sie fahren mit Ihrer Frau
in Urlaub. Und was machen Ihre Kinder? Sie
haben zwei Söhne, wenn ich mich richtig
erinnere.
l Genau, zwei Söhne, Norbert und Florian. Ach,
wissen Sie, die Zeit, als wir als Familie alle
zusammen Urlaub machten, ist leider vorbei.
Norbert ist 19 und Florian 17. Und in dem
Alter haben sie keine Lust mehr, mit uns zu
fahren.
° Ich verstehe ... Und wie lange bleiben Sie in
Ägypten?
l 10 Tage, vom 12. bis 22. Juli.
° 10 Tage auf einem Schiff ? Ist das nicht ein
bisschen zu ... langweilig?
l Die Kreuzfahrt dauert aber nur 5 Tage. Wir
verbringen dann die restlichen Tage in
Kairo. Wir wollen uns natürlich die Sphinx
anschauen ...
° Na, also, viel Spaß, Herr Bischoff.
l Danke.
° Frau Wagner, haben Sie schon Pläne für den
Sommer?
o Ja, ich fliege im August nach England.
° Nach England? Im August? Und wieso?
o Na ja, ich arbeite für eine amerikanische
Firma, meine Englischkenntnisse sind nicht so
gut. Deshalb will ich meinen Urlaub nutzen,
um einen Intensivkurs zu absolvieren.
° Und wohin fahren Sie genau?
o Nach Oxford, ich bleibe zwei Wochen da.
° Fahren Sie allein?
o Nein, eine andere Kollegin fährt mit.
° Sie machen also keinen Urlaub im
traditionellen Sinn, d.h. Sie fahren nicht ans
Meer, wie vielleicht die meisten Leute in
Ihrem Alter, sondern Sie „investieren“ Ihren
Urlaub in einen Sprachkurs. Aber darf ich Sie
fragen, wer das eigentlich bezahlt?
o Ich bezahle den Kurs, die Firma bezahlt den
Flug.
° Haben Sie schon eine solche Erfahrung
gemacht? Ich meine, haben Sie schon an
einer Sprachreise teilgenommen?
o Nein, ich habe noch keine Sprachreise
gemacht, aber als ich in der Schule war, habe
ich an einem Schüleraustausch mit einer
französischen Klasse teilgenommen. Ich war
10 Tage mit meinen Mitschülerinnen in der
Normandie.
° Also, Frau Wagner, ich wünsche Ihnen viel
Erfolg mit Ihrem Englischkurs. Und natürlich
auch viel Spaß!
o Danke.
22
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wohin fährst du in den Urlaub?
2. Fahren wir an die Adria?
3. Was nimmst du mit, wenn du ins Gebirge
fährst?
4. Weißt du, dass Petra in New York gewesen ist?
5. Wohin fährst du mit deinem Surfbrett?
6. Wie ist das Wetter im August?
7. Wie ist das Wetter in Tirol?
8. Hast du gehört, dass Anton nach Rom fährt?
9. Wo machst du Urlaub?
10. Was machen wir, wenn es regnet?
23
Wo warst du im Urlaub?
War Martina mit ihren Freunden in Deutschland?
Weißt du, dass unser Englischlehrer zwei Jahre in
England gelebt hat?
Wie war das Wetter in Madrid?
Was machen wir, wenn es morgen regnet?
Ich möchte in den Sommerferien mit meinen
Freunden ans Meer fahren.
Wenn ich nach England fahre, nehme ich immer
meinen Regenschirm und meinen Regenmantel
mit.
Wenn ich nach Zakopane ins Gebirge fahre,
regnet es ziemlich oft.
Ich finde, dass die Sommerferien in Spanien für
dich am besten sind.
1.
1B, 2C, 3C, 4C, 5A, 6C, 7B, 8B, 9A, 10C, 11B, 12A, 13C,
14C, 15B, 16A
2.
1.treibe/mache, 2.weil, 3.Spaß, 4.langweilig, 5.ins,
6.Mountainbike, 7.Stunde, 8.Zukunft, 9.Radprofi,
10.vorstellen
3.
1.Ich kann keine SMS schicken. Kannst du mir bitte
helfen? 2.Mutti, darf ich heute Abend ausgehen?
3.Roland ist behindert. Er muss immer einen Lift
benutzen. 4.Was ist am 11.September passiert?
5.Wann hat Monika Geburtstag? Am 25. Januar?
6.Was hast du letzte Woche/in der letzten Woche
gemacht? 7.Ich habe starke Halsschmerzen, seit
gestern habe ich Schnupfen und Husten. 8.Hör
auf zu rauchen! 9.Nimm Aspirin, das hilft gegen
Kopfschmerzen. 10.Wie ist der Unfall passiert?/Wie
ist es zu dem Unfall gekommen? 11.Wohin hat der
Radfahrer sein Fahrrad gestellt? 12.Das Auto ist
ins Schleudern geraten und ist gegen einen Baum
gerast. 13.Was nimmst du mit, wenn du ans Meer
fährst? 14.Wenn es morgen regnet, gehen wir in
den Jugendklub. 15.Ich glaube, dass die Freunde,
das Essen und das Wetter in den Sommerferien/im
Urlaub sehr wichtig sind.
4.
1R, 2R, 3F, 4R, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F
5.
1F, 2F, 3F, 4R, 5R, 6F, 7F, 8R
Transkrypcja:
° Hallo, Martina, Jörg am Apparat.
l Jörg? Warum rufst du mich um diese Zeit an?
Bist du schon im Büro?
° Nein, ich bin hier an der Bundesstraße in der
Nähe von Offenburg und ...
l ... du stehst im Stau, oder?
° Nein, Martina, es ist nämlich so, aber bleib
bitte ruhig und keine Panik.
l Keine Panik? Ich soll ruhig bleiben? Was soll
das denn, Jörg?
° Also, ich hatte einen Unfall.
l Einen Unfall? Ach du meine Güte! Bist du
verletzt?
° Nein, nein, nur ein paar Kratzer.
l Und wie ist das denn passiert?
° Ja, also, ich weiß nicht genau, wie das
eigentlich passieren konnte. Ich habe einfach
die Kontrolle über das Auto verloren, bin auf
die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem
Opel, der aus der anderen Richtung kam,
zusammengestoßen.
l Und der Fahrer von dem Opel?
° Der Notarztwagen ist schon hier. Sie bringen
ihn ins Krankenhaus.
l Ins Krankenhaus?
° Ja, er war nicht angeschnallt, der Idiot, und ist
mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe
geflogen.
l Mein Gott! Und wer soll Schuld haben?
° Uhm ... die Polizei meint, ich bin schuld. Sie
sagt, ich bin zu schnell gefahren und ...
Wi e wei t bi st du j etzt?
2A
37
Test Lektion 11
A.
1. muss 2. können 3. müssen 4. Kannst, kann 5.
Können 6. können 7. müssen.
B.
1. dürfen 2. darf, darfst 3. willst
4. musst 5. muss 6. darf 7. will
C.
● Karin, gehen wir ins Zentrum?
● Tut mir Leid, ich kann nicht.
● Warum nicht?
● Weil heute meine Freunde aus Berlin
kommen. Ich muss zu Hause bleiben und
das Essen vorbereiten.
● Kann dir deine Mutter nicht helfen?
● Meine Mutter kann mir nicht helfen, weil
sie nicht zu Hause ist.
● Ich kann dir aber helfen. Wir können
zusammen einkaufen gehen, ich kann den
Tisch decken ….
● Danke, du bist sehr nett. Treffen wir
uns also vor dem Supermarkt in der
Kaiserstraße.
D.
1. Wir wollen heute Nachmittag schwimmen
gehen.
2. Dürfen wir heute Abend in die Disco
gehen?
3. Ich kann heute nicht kommen, weil ich
lernen muss.
4. Du kannst sehr gut Deutsch sprechen.
E.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Weil ich keine Zeit habe.
2. Weil ich nach Berlin fahren will.
3. Weil ich fit bleiben will.
4. Weil ich schwimmen lernen will.
5. Weil ich nicht ausgehen darf.
F.
1. Kannst du mir dein Deutschbuch leihen?
Ich habe mein Buch in der Schule
vergessen.
2. Ich kann nicht schwimmen, aber ich will es
lernen.
3. Sie können mit dem 13.15-Uhr-Zug (mit
dem Zug um 13.15 Uhr) fahren. Sie müssen
nicht umsteigen und um 16.20 Uhr sind Sie
schon in Berlin.
4. Darf ich bitte dein Handy nehmen, Mutti?
Nein, du darfst nicht!
5. Marika kann nicht laufen. Sie muss im
Rollstuhl sitzen.
Test Lektion 12
A.
hat gesprochen; ist gefahren; hat gefeiert;
ist eingestürzt; hat organisiert; hat verlassen;
hat verloren; ist gewesen; hat gelernt; hat
bekommen
B.
Gestern war ich allein zu Hause und hatte
keine Lust zu lernen. Also habe ich meine
Freundin Karin angerufen und ihr von meinen
Problemen erzählt. Nach zehn Minuten ist
meine Schwester nach Hause gekommen. Ich
habe kurz mit ihr gesprochen. Dann habe ich
„Tschüs“ zu ihr gesagt und ich bin aus dem
Haus gegangen.
C.
Letztes Jahr bin ich in Deutschland gewesen.
Ich habe einen Deutschkurs besucht. Ich bin
nicht mit dem Zug gefahren, denn meine
Tante Maria hat mir das Flugticket bezahlt.
Ich bin also mit Lufthansa von Mailand nach
Berlin geflogen. Ich bin zwei Wochen in
Berlin geblieben. Dort habe ich nicht in einem
Studentenheim gewohnt, sondern bei einer
nette Familie. Ich habe viel gelernt, aber ich
habe auch viel Spaß gehabt und viele Leute
kennen gelernt.
D.
Przykładowe rozwiązanie:
Gestern bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Nach
dem Frühstück bin ich dann mit dem Bus zur
Schule gefahren. In der Schule war es sehr
langweilig. Am Nachmittag habe ich dann
für die Schule gelernt. Um 17 Uhr bin ich in
die Turnhalle gegangen und ich habe meine
Freundin getroffen. Nach dem Essen habe ich
ferngesehen.
E.
1. Im Sommer 2002 ist die Elbe über die
Ufer getreten und hat viele Städte
überschwemmt.
2. Bist du letztes Jahr in Deutschland
gewesen? Ja, ich bin zwei Wochen in
München gewesen.
3. Um wie viel Uhr bist du heute Morgen
aufgestanden? Ich habe bis 10 Uhr
geschlafen.
4. Wer ist im Jahr 2003 Formel-1-Weltmeister
geworden?
5. Ich habe meine Sommerferien in
Österreich verbracht. Unser Deutschlehrer
hat einen Deutschkurs in Wien organisiert.
Test Lektion 13
A.
der Arm; das Bein; der Mund; das Ohr; der
Fuß; der Kopf; der Bauch; die Hand; (die)
Kopfschmerzen; (die) Grippe; (der) Schnupfen;
(der) Husten
B.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Geh schlafen!
2. Trink einen Kamillentee!
3. Mach eine Schlankheitskur!
4. Treib Sport!
5. Iss ein Brötchen!
C.
1. mich 2. mich 3. dich 4. mir 5. uns 6. euch
D.
Przykładowe rozwiązanie:
Claudia ist sehr nervös. Sie kann in der Nacht
nicht schlafen. Sie versteht sich nicht mehr so
gut mit ihrem Freund Andreas. Sie raucht viel
und ist faul geworden. Sie braucht die Hilfe
Petras.
E.
● Steffi, wie geht’s?
● Mir geht es nicht besonders gut. Ich habe
oft Kopfschmerzen und in der Schule kann
ich mich nicht konzentrieren. Und ich habe
auch keinen Appetit.
● Du sollst weniger arbeiten und mehr Sport
treiben (Arbeite weniger und treibe mehr
Sport).
● Ich habe keine Zeit. Ich habe immer viel zu
tun.
● Warst du schon beim Arzt?
● Ich gehe heute zum Arzt. Ich habe um 16
Uhr einen Termin bei Doktor Riegel.
F.
1. Heute fühle ich mich nicht wohl. Ich habe
Kopfschmerzen und Fieber. Was soll ich
tun?
2. Nimm doch Aspirin. Geh dann zum Arzt
und lass dich untersuchen.
3. Anna ist nervös, sie schläft wenig in der
Nacht. Im Büro ist sie müde und kann
nicht arbeiten.
4. Ich habe aufgehört zu rauchen, trinke kein
Bier mehr, esse viel Obst und Gemüse und
treibe Sport.
5. Morgens stehe ich auf, ich wasche mich,
ziehe mich an, frühstücke und dann putze
ich mir die Zähne.
Test Lektion 14
A.
der Krankenwagen; der Sanitäter; der
Helikopter; die Tankstelle; die Trage; das
Schild; die Bank; das Werbeplakat; der
Radweg; der Stau
B.
1. liegt unter dem
2. kreist über dem
3. steht vor der
4. legt … auf die
5. setzt sich auf die, neben den
6. stellt … an den
7. steht an dem (am).
C.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Es liegt auf dem Schreibtisch, neben dem
Computer.
2. Er sitzt auf der Bank.
3. Häng es an die Wand, über das Bett.
4. Ich lege ihn auf das Bett.
5. Ich habe sie unter den Schrank gestellt.
6. Er steht an der Tafel.
D.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wo liegt der Autofahrer?
2. Wohin bringen die Sanitäter den
Autofahrer?
3. Wo hängt die Gedenktafel?
4. Wohin stellt der Radfahrer das Fahrrad?
5. Wohin legt das Kind den toten Hund?
E.
Der Autofahrer ist zu schnell gefahren. Er
hat den Hund nicht gesehen und hat erst
im letzten Moment gebremst. Das Auto ist
ins Schleudern geraten. Es ist dann gegen
einen Baum gerast. Eine Frau hat den Unfall
gesehen und sofort die Polizei angerufen.
F.
1. Wo ist mein Handy? Wohin hast du es
gelegt?
2. Der Polizist sitzt im Auto und telefoniert
mit seiner Frau.
3. Hast du Cäsar, unseren Hund, gesehen? Ja,
er sitzt unter dem Baum.
4. Wohin soll ich deinen Computer stellen?
Stell ihn auf den Boden, neben das
Bücherregal.
Test Lektion 15
A.
1. ans, ins 2. In, in der 3. Im 4. nach, in 5. an
den, Am 6. im, an die 7. am
K
L
U
C
Z

D
O

T
E
S
T
Ó
W
2A
38
B.
Herr Steiner sagt, dass er Urlaub in Italien
machen möchte. Er sagt, dass das Wetter in
Italien immer schön ist. Er findet, dass die
Leute nett sind und dass man in Italien gut
isst. Er sagt, dass seine Frau schon mehrmals
in Italien gewesen ist und dass sie also Urlaub
in Marokko machen will. Er meint aber, dass
ein Urlaub in Marokko sehr teuer ist. Er sagt,
dass sie dieses Jahr vielleicht keinen Urlaub
machen.
C.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wenn das Wetter morgen schlecht ist,
mache ich keine Wanderung.
2. Wenn ich an die Adria fahre, nehme ich
meine Badehose mit.
3. Wenn ich auf dem Markt bin, kaufe ich
Obst und Gemüse.
4. Wenn es regnet, braucht man einen
Regenschirm.
D.
Przykładowe rozwiązanie:
1. Wohin fährst du im Sommer?
2. Weißt du, dass Peters Mutter gestorben
ist?
3. Was machst du, wenn es regnet?
4. Was nimmst du mit, wenn du nach
Deutschland fährst?
5. Wie ist das Wetter heute?
E.
Ich möchte mit meinen Freunden an die Adria
fahren, z.B. nach Rimini. An der Adria kann
man viele Leute kennen lernen. Dort ist das
Wetter immer schön. Und wenn es regnet,
gibt es so viele Lokale und Spielotheken. Aber
leider wollen meine Eltern nicht, dass ich mit
meiner Clique nach Rimini fahre.
F.
1. Wohin fährst du nächsten Sommer?
Nächsten Sommer mache ich keinen
Urlaub. Ich bleibe zu Hause.
2. Wenn ich mich entspannen will, fahre ich
nach Bichelbach. Im Gebirge kann man
sich entspannen.
3. Wenn ich ins Gebirge fahre, nehme ich
immer meinen Anorak mit.
4. Hast du gehört, dass Max in Rom gewesen
ist?
5. Wie ist das Wetter heute? Es ist kalt und es
regnet.
K
L
U
C
Z

D
O

T
E
S
T
Ó
W
2A
39
K
L
U
C
Z

D
O

A
B
S
C
H
L
U
S
S
T
E
S
T
A.
1B; 2I; 3A; 4G; 5M; 6F; 7E; 8J; 9P; 10L; 11K; 12N
B.
1. In meiner Freizeit surfe ich im Internet.
2. Ist das Tinas Handy? Ja, das ist ihr Handy.
3. Wem gehören die Bücher hier? Dir?
4. Kannst du mir bitte deinen Tennisschläger
leihen?
5. Ich will eine gute Note bekommen, also
muss ich mehr lernen.
6. Ich komme nicht, weil ich keine Lust habe.
7. Heute Abend darf/kann ich mit meinen
Freunden nicht ausgehen.
8. Was ist am 11. September 2001 passiert?
9. Hast du den Computer repariert?
C.
1R; 2F; 3F; 4WN; 5F
D.
1R; 2F; 3F; 4R; 5F; 6F; 7F; 8R; 9F
Transkrypcja:
Werbespot
Wollen Sie sich entspannen? Sie Suchen Spaß,
Erholung, Relax? Oder Sie suchen einfach
einen Partner, mit dem Sie Tennis oder Squash
spielen können. Oder Sie möchten vielleicht in
einer Volleyballmannschaft mitspielen. Dann
kommen Sie einfach zu uns in den Sportclub
Topfit! Mehr als eine normale Turnhalle, mehr
als ein gut eingerichtetes Sportzentrum.
Hier finden Sie ein freundliches Klima, ein
lockeres Ambiente und nette Leute. Also, nicht
nur ein Treffpunkt für Sportbegeisterte und
Körperbewusste. Worauf warten Sie noch?
Sportclub Topfit, Taunusstraße 36.
Tel.: 82 63 719.
Natürlich finden Sie uns auch im Netz unter
www.topfit.de
Nachrichten im Radio
Rom: Einen Tag nach dem größten Blackout
in der Geschichte Italiens normalisiert sich
allmählich die Situation. Der Stromausfall, der
gestern das ganze Land lahm gelegt hat, hat
für Industrie und Handel Schäden in Höhe von
100 Millionen Euro verursacht. Drei Menschen
sind in Folge des Stromausfalls gestorben.
In Apulien sind zwei ältere Frauen in der
Dunkelheit tödlich gestürzt, eine weitere hat
sich verbrannt, nachdem sich ihr Kleid an
einer Kerze entzündet hatte.
Zugansage
Achtung, Gleis 5, Zug aus Stuttgart fährt
ein. Der Zug fährt dann um 10.27 Uhr nach
Frankfurt weiter, und zwar über Heilbronn,
Mannheim, Darmstadt. ICE 722 nach München
steht abfahrbereit auf Gleis 7. Ich wiederhole:
ICE nach München fährt in wenigen Minuten
von Gleis 7 ab. Regionalzug nach Augsburg
fährt um 10.42 von Gleis 2 ab. Regionalexpress
von Stuttgart nach Konstanz hat wegen
technischer Probleme voraussichtlich 20
Minuten Verspätung.
Abschl usstest

2A
Wprowadzenie T R E Ś Í C I
Lektion 11 – Kannst du mir bitte helfen? Lektion 12 – So hat das neue Jahrtausend begonnen Lektion 13 – Was tust du für deine Gesundheit? Lektion 14 – Ein Unfall Lektion 15 – Urlaubspläne: Meer und mehr... (ABI)Fertigkeitstraining

3
4 6 8 10 12 14

Uwagi metodyczne

S P I S

Testy

16
17 19 21 23 25

Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15 Test podsumowujący Abschlusstest

Klucze

Klucz do części ćwiczeniowej Klucz do testów Klucz do testu podsumowującego Abschlusstest

29 37 39 

2A
W P R O W A D Z E N I E

Wprowadzenie

Direkt jest kursem języka niemieckiego dla uczniów szkół średnich rozpoczynających naukę języka. Przy 2–3 godzinach
tygodniowo możliwa jest realizacja treści podstawy programowej w wariancie B lub C. Cały kurs składa się z sześciu części, na każdy semestr nauki przypada jedna część. Podział ten umożliwia w przypadku grup o różnej biografii językowej dopasowanie tomu podręcznika do poziomu klasy i realizowanie kursu także z grupami kontynuującymi naukę języka. Kurs uwzględnia doświadczenia nowej matury, a pełna realizacja zawartych w nim zagadnień maturalnych zapewnia przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym bez konieczności korzystania z materiałów dodatkowych. Realizacja całego kursu pozwala osiągnąć wiedzę i umiejętności opisane na poziomach A1, A2 i B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Budowa kursu
Każdy tom kursu składa się z 5 rozdziałów. Każdy rozdział otwiera strona wprowadzająca, która zawiera informacje o celach, jakie uczeń powinien osiągnąć po zrealizowaniu całego rozdziału. Strona ta informuje także o realizowanych w rozdziale zagadnieniach z danego zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminie maturalnym oraz o typach zadań maturalnych, jakie uczeń pozna i przećwiczy w danej jednostce. Tematyka podręcznika odnosi się do aktualnych realiów życia młodzieży, a wsparta atrakcyjną szatą graficzną oraz bogatym zbiorem ćwiczeń doskonalących wszystkie sprawności językowe motywuje do nauki języka niemieckiego. Każdy rozdział poświęcony jest innemu aspektowi życia codziennego i składa się z trzech podrozdziałów, zawierających starannie dobrane ćwiczenia o różnej formie socjalnej aktywizujące ucznia do pracy. Znaki graficzne odsyłają do odpowiednich zadań w części ćwiczeniowej, które mogą być rozwiązywane na lekcji lub w domu w ramach zadania domowego. Wyodrębnione graficznie za pomocą małych tabelek elementy (ABI) to przykłady zadań maturalnych, które już od pierwszych lekcji zapoznają ucznia z ich typami i specyfiką. Ostatnie ćwiczenie w każdym rozdziale poświęcone jest doskonaleniu poprawnej wymowy. Uczeń może również samodzielnie wykonywać ćwiczenia fonetyczne oraz rozwijać umiejętność rozumienia ze słuchu, ponieważ do podręcznika dołączona jest płyta CD z nagraniami wszystkich ćwiczeń odpowiednio oznaczonych w podręczniku. Elementem zamykającym każdy rozdział jest Blitz-Grammatik. To podsumowanie zagadnień gramatycznych danego rozdziału z komentarzem w języku polskim ułatwia zrozumienie i utrwalenie gramatyki. Według z zasad autonomii ucznia takie zestawienie wspiera jego samodzielność i pozwala na przyswojenie nowych zagadnień zgodnie z indywidualnym tempem pracy. Koncepcja podręcznika opiera się na doświadczeniach nowej matury, każdy rozdział przypomina o przygotowaniu do egzaminu przykładami zadań oraz zagadnieniami z zakresu tematycznego. Na końcu każdego tomu znajduje się (ABI)Fertigkeitstraining, trening sprawności językowych, który pozwala na zdiagnozowanie postępów uczniów i określenie stopnia przygotowania do egzaminu maturalnego. Twoje portfolio maturalne umożliwia uczniowi prowadzenie dokumentacji realizacji zadań maturalnych i bieżącą kontrolę tych zadań, które sprawiają mu trudności. Wypełniony schemat portfolio informuje ucznia o jego umiejętnościach i uświadamia, które zadanie wymaga jeszcze dodatkowego wysiłku. Samoocenie służy także test Wie weit bist du jetzt?, który zamieszczony jest na końcu części ćwiczeniowej każdego tomu i sprawdza stopień opanowania materiału realizowanego w danym tomie. Podręcznik dla nauczyciela do tomu Direkt 2A zawiera uwagi metodyczne do każdego rozdziału z podręcznika wraz z kluczem do zadań w podręczniku oraz transkrypcją nagrań. W osobnej części: Testy zebrano przykłady sprawdzianów do wykorzystania po zrealizowaniu każdego rozdziału z podręcznika oraz test podsumowujący: Abschlusstest przeznaczony do przeprowadzenia po zakończeniu pracy z tym tomem podręcznika. W krótkim komentarzu do tej części podano także proponowaną skalę ocen. W rozdziale: Klucze znaleźć można rozwiązania zadań z części ćwiczeniowej, testów i testu podsumowującego. Tutaj też znajduje się transkrypcja nagrań wykorzystanych w ćwiczeniach i testach. 

Ich will nach der Schule meine Ruhe haben. 10. ich trainiere jeden Tag. lese ein Buch oder sehe fern. Tennis. einmal München hin und zurück. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-6 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). . Po krótki komentarzu gramatycznym chętni mogą sformułować inne odpowiedzi mamy lub zbudować podobne dialogi w odniesieniu do innych sytuacji. Rozwiązanie: (1) Ich muss morgen Nachmittag nach München fahren. Inlineskaten Sie will fit und gesund bleiben.in. i 2. 4 ABI 32 Sprechen – jest to pierwsze w tomie 2a ćwiczenie przygotowujące do egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym. kein Beruf. Powtórzenie konstrukcji ze spójnikiem weil. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-15 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). 2. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na zastosowanie czasownika dürfen w zdaniach z przeczeniem nicht (w celu sformułowania zakazu). bist du auch so sportlich? o Nein. Po wspólnym wyjaśnieniu znaczenia tytułu rozdziału nauczyciel wprowadza czasowniki modalne können i müssen.2A Sytuacja Le k t i o n 1 1 – K a n n s t d u m i r b i tt e h e l f e n ? Sygnalizowanie trudności w typowych sytuacjach dnia codziennego. 5A. Uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania. Po krótkim omówieniu sytuacji przedstawionej na rysunku uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają usłyszane partie dialogu. spiele Tennis und ich mag inlineskaten! ° Warum treibst du so viel Sport? l Ich will unbedingt fit und gesund bleiben. Wprowadzenie czasownika modalnego dürfen. ich gehe regelmäßig schwimmen. Jednocześnie uczniowie mają możliwość powtórzenia konstrukcji z przyimkiem zu stosowanej dla wyrażenia ruchu w kierunku osoby (Ich muss zu Franziska fahren). Problemy osób niepełnosprawnych. 13. Ich möchte nämlich Profispieler werden. dürfen – czasownik modalny w zdaniu – zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem weil Faza 1 (ćwiczenia 1-7) 1. (5) Dann fahre ich um 13. 14. z czasownikami modalnymi können i müssen) w nowym kontekście. 3. itp. Uczniowie tworzą dialogi w parach. Najpierw przy otwartym. Nauczyciel dba o poprawny przebieg zadania. Praca przebiega w parach pod nadzorem nauczyciela. M E T O D Y C Z N E Gramatyka Faza 2 (ćwiczenia 8-11) 8. w trakcie rozmów sterowanych. na jaki pozwala ich kompetencja językowa. Po dwukrotnym wysłuchaniu wywiadów i zapisaniu wyników w tabeli uczniowie prezentują swoje notatki na forum klasy. nicht wahr? n Ja. podczas gdy nauczyciel zwraca się do nich z pytaniami: Wo spielt die Situation? Wohin möchte die Frau fahren? Wie/Womit fährt sie?. Nauczyciel wprowadza przyimek nach. następnie zapisują rozwiązania w zeszycie. Po wspólnym wyjaśnieniu słownictwa zadanie wykonywane jest w parach. Rozwiązanie: 1. ABI 33 Schreiben – jest to pierwsze z ćwiczeń przygotowujących do części pisemnej egzaminu maturalnego. Ich bin faul. Uczniowie wspólnie rozwiązują ćwiczenie. Wprowadzenie zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem weil. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia. uczniowie utrwalają struktury i słownictwo z poprzedniego ćwiczenia. 5B. wollen. itp. wyjaśnia jego znaczenia i zasady użycia. aber meine Eltern wollen das nicht. takich jak wiadomość. dann sind Sie um 15. na jaki pozwala ich kompetencja językowa. 4. (3) Gibt es einen Zug später? (4) Dann müssen Sie um 14. Können Sie mir ein paar Züge nennen? (2) Sie können um 13. Faza 3 (ćwiczenia 12-14) 12. Sie ist faul und bleibt lieber zu Hause. 9. Powtarzając zdanie wypowiadane przez mamę Patricka. To zadanie w sposób szczególny przygotowuje do egzaminu maturalnego. müssen. Podobnie jak w ćwiczeniu 1 uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają tekst. jakie zajmuje czasownik w zdaniu ze spójnikiem weil. Uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają tekst. 11B. zadając pytania: Was macht Stefan? Wie sind die Hausaufgaben/die Matheübungen? Braucht er Hilfe?. prośba o pomoc. W razie potrzeby nauczyciel może zadać kilka pytań: Was braucht Klaus? Wem gehört das Fahrrad?. itp. Also bleibe ich lieber zu Hause. Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładu i wyjaśnienie zebranego słownictwa. Warto zwrócić uwagę na różne znaczenia czasownika können: umiejętność (Ich kann diese Übung nicht machen) i prośba (Kannst du mir bitte helfen?). Uczniowie ćwicząc w parach. Claudia. zapoznają się z kolejnym czasownikiem modalnym wollen oraz powtarzają użycie können i müssen.25 Uhr. ° Und du. Uczniowie wykorzystują poznane struktury w stopniu. Uczniowie przyglądają się fotografii i komentują ją. 6.25 Uhr fahren. 3. du kannst sehr gut Tennis spielen. następnie wykorzystują poznane struktury w stopniu. Na poziomie podstawowym zdający powinien wykazać się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych.10 Uhr in München. Aber Sie müssen in Augsburg umsteigen. Also. uczniowie uświadamiają sobie miejsce. Gabi? l Ja. bitte. Sie liest ein Buch oder sieht fern. Uczniowie powtarzają struktury wprowadzone w poprzednim ćwiczeniu. 11A. Utrwalenie użycia czasownika dürfen w 1. Rozmowa sterowana jest jednym z elementów części ustnej egzaminu. Boris Tennis Claudia Sie treibt keinen Sport. 7. Doskonalenie użycia czasowników modalnych müssen i nicht dürfen w kontekście zachowania się w różnych miejscach. Przyimek ten pojawi się ponownie w rozdziale 15. osobie liczby pojedynczej i mnogiej. Nauczyciel dba o poprawne wykonanie ćwiczenia. Czasownik können jest w tym ćwiczeniu użyty wyłącznie w celu sformułowania prośby (Kannst du mir bitte dein Fahrrad leihen?). Początkowo uczniowie wykonują to zadanie ustnie. Po wspólnym odczytaniu ogłoszeń i wyjaśnieniu nowego słownictwa w parach budują dialogi. W tym ćwiczeniu uczniowie stosują poznane dotąd struktury (m. a następnie przy zamkniętym podręczniku. Zadanie to służy również powtórzeniu nazw dni tygodnia i sposobów informowania o godzinie. Nauczyciel może nakierować komentarz uczniów. Po wspólnym przeczytaniu przykładu praca kontynuowana jest w parach pod nadzorem nauczyciela. Uczniowie budują krótkie dialogi w parach pod nadzorem nauczyciela. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenie 7 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Uczniowie przyglądają się rysunkowi. Wykorzystując rozkład jazdy pociągów. ° Wieso denn? n Tennisspielen ist für sie nur ein Hobby. überhaupt nicht. 5. Transkrypcja: ° Treibst du Sport. Uświadamia ono uczniom sposób formułowania wymaganych na egzaminie informacji np. To zadanie służy powtórzeniu struktur z poprzedniego ćwiczenia.46 Uhr fahren. U W A G I Rozwiązanie: Name Sportart Gabi Schwimmen. pytanie o pozwolenie. – czasowniki modalne können. Uczniowie powtarzają użycie przyimka in z celownikiem. ° Boris. Uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają tekst. Uczniowie przyglądają się fotografii i komentują ją. Warum? Er will Profispieler werden. To zadanie jest kolejnym przykładem zastosowania w nowym kontekście czasownika modalnego können.

Ćwiczenie kończy wspólne omówienie zapisów w tabeli oraz ponowna lektura tekstu. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. Po wypowiedzi ustnej zapisują krótkie streszczenie tekstu do zeszytu. 16. Arbeitsbuch: M E T O D Y C Z N E Uczniowie wykonują ćwiczenia 16-24 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Zu Hause hat er einen PC mit Sprachausgabe. . Rozwiązanie: U W A G I Angaben zur Person Umgang mit dem PC 18.. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. um zur Schule zu gehen. Deutsch und Englisch Anglistik oder Germanistik studieren Krafttraining. von Geburt an blind. Rozdział kończy opowiadanie niewidomego od urodzenia Rolanda Uczniowie zapoznają się z zadaniem. Negocjowanie może sprawiać uczniom szczególne trudności. Cäsar. schwer für ihn im Internet zu surfen Er hat keinen Hund mehr. 100 Meter-Lauf in 12. Er läuft sehr schnell. Nie muszą być one omawiane w klasie. Es ist aber schwer für ihn im Internet zu surfen. Seine Lieblingsfächer sind Deutsch und Englisch. Er hatte früher einen Hund. dlatego warto dobrze przygotować się do tej części egzaminu ustnego.. Er schreibt gern E-Mails. Rozwiązanie: Roland ist 18 Jahre alt. Jetzt geht er allein zur Schule. zu Hause hat er einen PC mit Sprachausgabe. Uczniowie notują problemy. Lieblingsfächer Pläne für die Zukunft Sportunterricht E-Mails + Internet Allein unterwegs 17B. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. Im Sportunterricht macht er Krafttraining. Na podstawie notatek dyskutują w grupach. 17A. Er besucht das Gymnasium. besucht das Gymnasium Er benutzt in der Klasse einen Laptop mit Brailleschrift. Nauczyciel kieruje do uczniów pytania: Was können Roland und Monika nicht? Was müssen sie.? Następnie uczniowie samodzielnie wykonują zadanie. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. Czasowniki modalne wprowadzone w tym rozdziale posłużą teraz do realizacji tematu Behinderte Jugendliche in der Schule. hat sich manchmal verlaufen. Er braucht nur 12. Faza 4 (ćwiczenia 15-18) 15. ABI 35 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. Nach der Schule möchte er Anglistik oder Germanistik studieren. następnie porównuje swoje rozwiązanie z wynikami kolegi z ławki. wohnt in Wien und ist von Geburt an blind. Na podstawie sporządzonych notatek uczniowie w parach próbują opowiedzieć o bohaterze tekstu. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 25-27 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Po wspólnym przeczytaniu haseł w tabeli i wyjaśnieniu nieznanego słownictwa koncentrują się na odszukaniu wymaganych informacji w tekście. z jakimi borykają się niepełnosprawni w szkole.2A ABI 34 Sprechen – kolejny przykład rozmowy sterowanej. geht zu Fuß zur Schule. Ćwiczenie kończy wspólna korekta. In der Klasse benutzt er einen Laptop mit Brailleschrift. Mit seinem Computer kann er die E-Mails „lesen“. Er geht gern in die Schule. wohnt in Wien. 18.1 Sekunden auf 100 Meter. a wnioski omawiają na forum klasy. Początkowo każdy wypełnia tabelę samodzielnie.2 Sekunden Computer mit Sprachausgabe kann E-Mails „lesen“.

hat gesungen. ist gerast. entführt. podanego słownictwa oraz zebranych w tabeli kolejnych okoliczników czasu. a jedynie polecić uczniom ich zapamiętanie. tracić/przegrywać. W tym ćwiczeniu należy pogrupować czasowniki. Ćwiczenie kończy wspólna korekta. Nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem zadania. Uczniowie. Die Klasse 2A ist nach Hildesheim gefahren. Na koniec każdy prezentuje swoją wypowiedź na forum klasy. nieregularne. 3. Gramatyka M E T O D Y C Z N E – czas przeszły Perfekt – tworzenie Partizip Perfekt (czasowniki regularne. Zanim uczniowie przyjrzą się tabeli i wspólnie z nauczycielem skomentują ją. formułując sugestie i wyjaśniając nieznane słownictwo. sterben. Podawanie daty (urodzin/śmierci).. wystąpić. fahren. Po omówieniu. U W A G I Rozwiązanie: 1C. Michael Schumacher ist Formel-1-Weltmeister geworden. Na podstawie form zebranych w tabeli zadania 4 uczniowie w grupach próbują sformułować zasady tworzenia imiesłowów Partizip Perfekt. hat organisiert. czasowniki z/bez ge-).gefeiert. besucht mit ge. rozdzielnie i nierozdzielnie złożone) – czasowniki posiłkowe haben i sein – czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein – okoliczniki czasu Faza 1 (ćwiczenia 1-5) 1A. wpadać/uderzyć. natomiast powyżej 20. Die Zwillingstürme sind nach schweren Explosionen eingestürzt. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-5 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Następnie podczas pierwszej lektury tekstów uczniowie szukają podpowiedzi. Po raz pierwszy spotkają się tutaj z zapisem daty. singen. hat stattgefunden. treten. werden. kierując się formą imiesłowu. które ułatwią im wykonanie ćwiczenia. podsumowując. . uprowadzić. Viele Sänger haben für die Queen gesungen. ABI 38 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. wskazuje na różne końcówki liczebników porządkowych (do 20. Nauczyciel pomaga ćwiczącym. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 11-18 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). einstürzen. stattfinden.2A Lektion 1 2 – S o h a t d a s n e u e J a h r t a u s e n d b e g o n nen Sytuacja Wydarzenia opisane w tej lekcji zainicjowały trzecie tysiąclecie. Ćwiczenie to służy powtórzeniu form Präteritum czasownika sein i wprowadzeniu form Präteritum czasownika haben.. Uczeń zadający pytanie zapisuje jednocześnie na kartce datę. Po wspólnym odczytaniu przykładu i wyjaśnieniu słownictwa praca kontynuowana jest w parach. stattgefunden. Zdania będące rozwiązaniem ćwiczenia są opisami wybranych wydarzeń. Powtórzenie zdań z ćwiczenia 2. hat verloren. C3. Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładu. Po krótkim komentarzu uczniowie pracują w parach pod nadzorem nauczyciela. Ćwiczenie kończy uważna wspólna lektura wszystkich tekstów i wyjaśnienie nieznanego słownictwa. wspólnej korekcie oraz zapisaniu zadania w zeszycie warto przyjrzeć się formom imiesłowu i wskazać charakterystyczne cechy jego budowy (końcówki -t. gerast. F5 1B. Nie należy jeszcze na tym etapie wyjaśniać uczniom zasad tworzenia imiesłowu. gestorben. 5e. Faza 2 (ćwiczenia 6-9) 6. überschwemmen. 4.. Warto zapisać wyniki pracy w zeszycie.verloren mit gegefahren. mają końcówkę –ten.. Zadanie to kończy zapoznanie się z zasadami gramatycznymi zebranymi w części Blitz-Grammatik. 2. Die Fußball-WM 2002 hat in Süd-Korea und Japan stattgefunden. -en. 14. 6E Nauczyciel może podzielić teraz klasę na małe grupy. z których każda przygotuje opis dwóch wydarzeń. Rozwiązanie: entführen. ist getreten. besuchen. hat überschwemmt ABI 37 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. śpiewać. 8. wykorzystując znane im formy czasu przeszłego Perfekt. B1. Warto daty te zapisywać jednocześnie również w tabeli na tablicy. odczytują podane przykłady zdań. Faza 4 (ćwiczenia 12-15) 12. jechać. feiern. eingestürzt Partizip Perfekt auf –en: ohne ge. nauczyciel wskazuje na przestawny szyk wyrazów w zdaniu. Zanim uczniowie przystąpią do tworzenia dialogów. odwiedzać. Po połączeniu zdjęcia z odpowiednim tekstem następuje wspólne omówienie zadania. verlieren. mogą w ramach przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego opisać zdjęcie. – końcówkę –sten). hat entführt. W małych grupach uczniowie przygotowują tabelę i uzupełniają ją własnymi datami urodzin. organizować. Rozwiązanie: Partizip Perfekt auf –t: ohne ge. rasen. zostać. Rozwiązanie: A2. Po opisaniu fotografii i odczytaniu przykładu uczniowie w parach przystępują do ćwiczenia. ist gefahren.. którą kolega musi przeczytać.Im Garten. überschwemmt. hat gesprochen. Wann war das? . Po samodzielnym rozwiązaniu zadania następuje wspólna korekta. hat gefeiert.). Faza 3 (ćwiczenia 10-11) 10. w większych klasach można prezentację przeprowadzić w grupach. ist gestorben. 2b. Was hast du gemacht? . Podobnie jak w ćwiczeniu 2 nie należy jeszcze wyjaśniać zasad tworzenia formy imiesłowu. Pracę w parach poprzedza wspólne odczytanie przykładów. 13. przygotowują indywidualną wypowiedź na temat wydarzeń z 2002 roku. 5B. w której zdający wykazuje się umiejętnością posługiwania się czasem przeszłym. Rozwiązanie: 1c. Uczniowie mogą również przynieść na lekcję własne zdjęcia i na ich podstawie przeprowadzić krótkie dialogi. umierać.. Uczniowie wykonują zadanie samodzielnie lub w parach. W tym zadaniu uczniowie poznają formy Präteritum czasownika sein (Wo warst du? Ich war. ist geworden.organisiert. osiągnąć. Utrwalają okoliczniki czasu z poprzedniego ćwiczenia oraz formy czasu przeszłego Perfekt czasowników zakończonych na –ieren. Nauczyciel. Königin Elisabeth II. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 6-10 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). sprechen. Nauczyciel zadaje pytania typu: Kennt ihr diese Leute? Wer ist dieser Mann/diese Frau? Was zeigt das Foto? Wo ist das? Pytania te stanowią punkt wyjścia do wprowadzenia nowego słownictwa i kilku form czasu przeszłego. Ćwiczenie “łańcuszek”. ist eingestürzt. 6a 7. organisieren. Relacjonowanie jest tą częścią ustnego egzaminu maturalnego. 3d. zalać. odbywać się. zawalić się.. Zanim uczniowie przystąpią do tworzenia krótkich dialogów. W ćwiczeniu zestawiono formy czasu Perfekt czasowników występujących w tekstach z ćwiczenia 1B.) oraz powtarzają okoliczniki czasu i miejsca. geworden 5. im Mai. hat erreicht. Przykładowe rozwiązanie: Wo warst du hier? . 11. mówić. hat ihr 50. Thronjubiläum gefeiert. Po połączeniu ze sobą części zdań uczniowie podkreślają w nich okoliczniki czasu.Im Sommer 2001. 4D. gesprochen. gesungen. D4. erreicht. Nauczyciel pomaga uczniom. świętować. Po zaprezentowaniu opisów na forum klasy na tablicy zostają zapisane formy czasu przeszłego Perfekt użyte w opisach. erreichen. Każdy uczeń samodzielnie przyporządkowuje zdjęciom tytuły. Rozwiązanie: Arabische Terroristen haben zwei Flugzeuge entführt. Po samodzielnym wypełnieniu tabeli wszystkie formy zostają omówione na forum klasy. 3A. E6. ABI 36 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. 4f. hat besucht. 9. Uczniowie przyglądają się zdjęciom i opisują je.Ich habe meinen Geburtstag gefeiert. Die Elbe hat viele Städte überschwemmt. getreten. 2F. Powtórzą również przyimek in użyty z celownikiem (im Jahr. Deutschland hat gegen Brasilien verloren.

Wybrane pary prezentują swoje prace na forum klasy. Nie muszą być one omawiane w klasie. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. 18. Uczniowie wykonują ćwiczenia 19-21 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). po czym prezentują ją na forum klasy. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg pracy w parach. Po wspólnym przeczytaniu biografii Alberta Einsteina i wyjaśnieniu nieznanego słownictwa uczniowie w parach przygotowują wypowiedź ustną.2A M E T O D Y C Z N E U W A G I 15. Tworzone przez uczniów dialogi opierają się na danych z tabeli z poprzedniego ćwiczenia. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 22-26 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). . Arbeitsbuch: Faza 5 (ćwiczenia 16-18) 16. Fonetyka: Uczniowie powinni zwrócić uwagę na różny sposób akcentowania imiesłowów uzależniony od czasownika. Biografia zostaje wpisana do zeszytu. Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. od którego powstały. Na podstawie zebranego słownictwa uczniowie samodzielnie redagują własną biografię. 17.

/Mir tut der Bauch weh. Po wspólnym sformułowaniu zdania przykładowego uczniowie pracują samodzielnie lub w parach. 9f. Ich habe Verstopfung.. Mit den Ohren kann man Musik hören ./Mir läuft die Nase. Uczniowie pracują w parach.. Bauchschmerzen: Kamillentee. schreiben . wynotowują problemy bohaterki. weil sie an Depressionen leidet. Rozszerzenie słownictwa dotyczącego stanu zdrowia. Zadanie dodatkowe może polegać na próbie zapamiętania przez uczniów jak największej liczby rzeczowników podczas dwuminutowej samodzielnej lektury. Ich habe Migräne. Rozwiązanie: Kopfschmerzen: Aspirin.). Uczniowie poznają tu nazwy konkretnych dolegliwości i chorób (Grippe. Sie ist zerstreut./ Die Augen brennen. U W A G I Rozwiązanie: Transkrypcja po ćwiczeniu 3. Mit dem Kopf kann man denken./Im Büro ist sie unkonzentriert und zerstreut. sprechen . Nagranie służy sprawdzeniu rozwiązania poprzedniego ćwiczenia. Sie soll Vitamine essen. Mit den Füßen kann man Fußball spielen . Nauczyciel wskazuje na szyk przestawny w zdaniu (Mit dem Händen kann man. Sie ist oft müde. 7b. Sie soll sich entspannen und relaxen. Schnupfen: Nasentropfen. Fieber: Aspirin. Następnie przy zamkniętych podręcznikach uczniowie próbują wymienić zapamiętane nazwy części ciała... Po wspólnym przeczytaniu przykładów uczniowie pracują w parach. Przykładowe rozwiązanie: Claudia raucht 20 Zigaretten am Tag. weil sie an Depressionen leidet. Powtórzenie słownictwa z poprzedniego ćwiczenia. Układanie własnych dialogów poprzedza wspólne przeczytanie przykładu i wyjaśnienie go. Übergewicht: weniger essen. weil sie nervös ist.Utrwalenie struktur i słownictwa. Rozwiązanie: 1j. Schnupfen. Transkrypcja: Mit den Beinen kann man spazieren gehen. Sie sieht alles schwarz.. Uczniowie samodzielnie czytają odpowiedź Petry i podkreślają w niej rady wyrażone w trybie rozkazującym.2A Lektio n 1 3 – Wa s t u s t d u f ü r d e i n e G e s u n d h e i t ? Sytuacja Zdrowie. Claudia ma depresję. Utrwalenie form trybu rozkazującego (2. Uczniowie ćwiczą w parach pod nadzorem nauczyciela. Ich habe Husten. zum Psychologen gehen. Początkowo uczniowie czytają tekst samodzielnie.. Pracę samodzielną kończy wspólna korekta. Faza 1 (ćwiczenia 1-4) 1. 9. Zadanie wykonywane jest wspólnie..Tabela zawiera słownictwo. Na zakończenie ćwiczenie zostaje zapisane w zeszycie. Sie kann sich auf der Arbeit nicht konzentrieren. a następnie podczas cichego czytania zapoznają się z nazwami części ciała. weniger essen. Sie kann nicht schlafen. . jak i formy zaimków powinny być przez uczniów używane świadomie. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-4 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu).).. odpowiadając na pytanie Wie geht’s dir/Ihnen? uczniowie nie powinni ograniczać się do krótkiego Gut. weil sie an Depressionen leidet. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 5-11 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Abends isst sie viele Süßigkeiten. Ich habe Schnupfen. Ćwiczenie kończy wspólna korekta./Der Hals tut mir weh. Sie soll Sport treiben. Faza 2 (ćwiczenia 5-9) 5.. Halsschmerzen: nicht mehr rauchen. Następnie po omówieniu problemów na forum klasy ponownie wspólnie czytają list i wyjaśniają nieznane słownictwo.. 8e. Na zakończenie ćwiczenia warto wprowadzić formy pozostałych osób trybu rozkazującego. Uczniowie wykonują ćwiczenie samodzielnie lub w parach. Maschine schreiben . 13B. Sie soll aufhören zu rauchen. ein Bild bewundern . które pozwoli w różny sposób odpowiedzieć na pytanie Wie geht’s? W ćwiczeniu tym zostaje wprowadzony przyimek seit z celownikiem (Seit wann? Seit drei Tagen. . weil sie wenig in der Nacht schläft. Ćwiczenie “łańcuszek”. Rozwiązanie: Sie ist nervös. laufen . Wprowadzenie czasownika modalnego sollen i form trybu rozkazującego. 6. . . danke!. denkt ständig über den Sinn des Lebens nach. Sie soll mit Andreas sprechen.. Warto więc jeszcze raz powtórzyć z uczniami czasownik tun oraz nazwy części ciała. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg zadania. . 3... Ćwiczenie kończy słuchanie i głośne powtarzanie nagranych wyrazów. oczywiście z rodzajnikami określonymi.. Wprowadzenie podstawowego słownictwa pozwalającego opisać symptomy choroby. . Sie soll nicht mehr in die Kneipe gehen und evtl.. Co więcej. 6i. Uczniowie słuchają nagrania i jednocześnie czytają poszczególne partie dialogów. joggen. . osoba liczby pojedynczej i mnogiej). 12. im Bett bleiben. Sie hat aufgehört Sport zu treiben.. weil sie keinen Appetit mehr hat./Sie geht in kein Fitnessstudio mehr. Halsschmerzen. 2. Ich habe eine Pollenallergie. choroby i zapobieganie im. 5h./Sie sieht Andreas selten. Powtórzenie słownictwa (połączenie nazw czynności z nazwami części ciała) i utrwalenie czasownika können. Schmerztabletten. Po wspólnej korekcie zapisują zdania do zeszytu. w szczególności wyrazów złożonych z członem –schmerzen (Bauchschmerzen. Mit den Augen kann man die Welt sehen. im Bett bleiben. trinkt Bier. nauczyciel pomaga ćwiczącym. itp./Sie ist faul geworden./Sie hat 6 Kilo abgenommen. weil sie gespanntes Verhältnis zu ihm hat. 4a. Gramatyka M E T O D Y C Z N E – czasownik modalny sollen – zaimek zwrotny w bierniku i celowniku – przyimek seit – tryb rozkazujący Faza 3 (ćwiczenia 10-14) 10./Sie ist mmer müde. 14. potrzebuje porady i po opisaniu swojej sytuacji z taką prośbą zwraca się do swojej przyjaciółki Petry.. Mit der Nase kann man Gerüche riechen . Ich habe Grippe. . Uczniowie odpowiadają (po polsku) na pytanie zawarte w tytule rozdziału.. Sie sitzt allein in der Kneipe. ale wykorzystać strukturę Mir tut . 3d. Mit den Händen kann man Klavier spielen./Der ganze Körper tut weh. Struktura ta. Sie soll Sport treiben. Sie soll sich entspannen. Sie raucht. Ćwiczenie rozwiązywane jest wspólnie. Powtórzenie struktury Wie geht’s dir/Ihnen? i zaimków osobowych w celowniku. Po odczytaniu kilku przykładów uczniowie uzupełniają tabelę samodzielne lub w parach. weh.. Sie hat letztens viel abgenommen. 10c 13A.. 8. weil sie an Depressionen leidet. Utrwalenie słownictwa z tekstu oraz użycia czasownika modalnego sollen./Sie ist allein zu Hause und sieht bis Mitternacht fern.).. Die Arbeit macht ihr keinen Spaß. philosophieren . 11. Sie soll wieder ins Fitnessstudio gehen. . 7. . Rozwiązanie: Mein Kopf tut weh. Sie hat keinen Appetit.. Schmerztabletten. Petra formułuje swoje sugestie za pomocą trybu rozkazującego. Mit den Fingern kann man tippen. ABI 39 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. Rozwiązanie: Hör auf zu rauchen! Geh wieder ins Fitnessstudio! Treib Sport! Mach Gymnastik! Besuche einen Kurs! Such dir einen neuen Job! Nimm dir zwei Wochen Urlaub! Entspanne dich! Iss viele Vitamine! Fass Mut! Setze Dir eine rosa Brille auf! Blicke mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft! Geh zu einem Psychologen! Lass dir helfen! Sprich ganz offen mit deinem Freund! 13C. weil sie an Depressionen leidet. Uczniowie słuchanie i głośno powtarzają nagrane zdania. relaxen und Urlaub machen. Po wspólnej korekcie zadania uczniowie ponownie czytają tekst i wyjaśniają nieznane słownictwo. Fieber. 2g. Sie soll sich einen neuen Job suchen.)./Sie isst viele Süßigkeiten. Mit dem Mund kann man singen.. weil sie nervös ist. Grippe: Antibiotika. Utrwalenie odmiany czasownika weh tun oraz nazw części ciała. 4. Sie versteht sich mit ihrem Freund nicht mehr so gut./Sie sitzt allein in der Kneipe und trinkt Bier..

Ich fahre regelmäßig Rad. Claudia soll Sport treiben. uczniowie mogą w parach przygotować krótkie ustne streszczenia wywiadów. Zebranie wiadomości dotyczących palenia.“ Aber bei mir ist um 16. wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych są tematem dyskusji w małych grupach. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 24-26 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu).. Najpierw uczniowie przyglądają się tabeli.. Und nur selten. Po wspólnym omówieniu rozwiązania ponownie czytają teksty i wyjaśniają nieznane słownictwo.. Ja. n Das tue ich auch. treibe ich natürlich Sport..B. Aber es muss manchmal sein! Frank K. und zwar dank einer Diät. was meine Kolleginnen und Kollegen natürlich sehr wundert. aber ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper.. Ist es so? l Ja. gdzie stosowane są formy 2. x - U W A G I Er ist oft im Stress. Wprowadzenie czasowników i zaimków zwrotnych oraz czasownika lassen. Ich versuche mich gesund zu ernähren: keine Hamburger mit Pommes mehr. ° Und du. ° Taxifahrer? D. ABI 40 Schreiben – jest to pierwszy przykład ankiety. ich bin jetzt Vegetarierin! In der Kaffeepause im Büro trinke ich auch keinen Kaffee mehr. Keine Überstunden. 9. chrinische Bronchitis. l Du hast es aber gut! Ich möchte auch keine Überstunden machen müssen. krótkiej formy użytkowej wymaganej na egzaminie maturalnym. l Und ich habe das Rauchen aufgegeben. zu viel Arbeit ist nicht gut. a następnie na forum klasy. Po pracy w parach uczniowie zwracają się do klasy. Und ich muss dann abnehmen. Hedi: 3. meine Freizeit genießen . Das ist zwar nicht viel. du verbringst praktisch den ganzen Tag im Auto. wenn ich ein bisschen Freizeit habe. so 5-6 Kilo. Aber seitdem ich ein Nicht-Raucher-Taxi fahre. 16B. Claudia soll wieder ins Fitnessstudio gehen. das ist alles Unsinn. Podsumowując ćwiczenie. ABI 42 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. co robią dla swojego zdrowia i utrzymania dobrej formy. 16A. krótkiej formy użytkowej ocenianej na egzaminie maturalnym. 10. l Also. Transkrypcja: ° Martin. sondern Milch. Claudia soll Gymnastik machen. Nie muszą być one omawiane w klasie. dass ich dazu neige. Rozwiązanie: Martin: 1. osoby liczby pojedynczej zaimka zwrotnego. po czym samodzielnie czytają teksty i rozwiązują zadanie. Ich gehe z. - x Er hat nie geraucht. Utrwalenie wprowadzonych struktur i słownictwa. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. możliwości zerwania z nałogiem. dafür aber viel Obst und Gemüse . Wypowiedzi mogą zaprezentować przed całą klasą. Ich habe nie geraucht. Hedi? Bist du Raucherin oder Nicht-Raucherin? n Ich bin Nicht-Raucherin. Przyczyny. Lungenkrebs) Mit Akupunktur versucht. a zapisanie ich w zeszycie będzie stanowiło utrwalenie użytych w nagraniu struktur gramatycznych i słownictwa. was bist du von Beruf? Rozwiązanie: Raucher/ Raucherin? Nichtraucher/ Nichtraucherin? x Seit wann? Warum? Entwöhnungskuren? - l Ich bin Taxifahrer.h. gehe zu Fuß. 15B. Claudia soll einen Kurs besuchen. Martin i Hedi opowiadają o tym. . Faza 5 (ćwiczenia 17-18) 17.. Aber mein Problem ist. Następnie uczniowie w parach przeprowadzają wywiady i zapisują odpowiedzi pytanych w zeszytach. ABI 41 Schreiben – jest to kolejny przykład ankiety. 16C.2A M E T O D Y C Z N E Rozwiązanie: Geh wieder ins Fitnessstudio! Petra sagt. Es war am Anfang schwer. 8. 11. 5. zweimal die Woche joggen. Schluss.. Rauchen schadet der Geundheit (Husten. Celem ćwiczenia jest utrwalenie użycia formy 3. Mach Gymnastik! Petra sagt. fahre ich Auto. Po wspólnej lekturze zdań uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania. 18. - Gefahren für das Baby. aber jetzt fühle ich mich viel viel besser. denn ich brauche Bewegung. Treib Sport! Petra sagt. Nauczyciel pomaga w formułowaniu pytań. 6. aber ohne Erfolg. Uczniowie samodzielnie przygotowują ankietę dla swoich kolegów.. - Dirk S. - Seit 2 Jahren. osoby liczby pojedynczej zaimka zwrotnego w odróżnieniu od pracy w parach. Was tust du denn für deine Gesundheit? Marianne B. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. ° Und wie sieht es mit der Arbeit aus? n Viele meinen „Ohne Arbeit gibt es keinen Erfolg. Seit sechs Monaten rauche ich nicht mehr. wenig Fleisch. Nie im Leben eine Zigarette probiert. Atembeschwerden. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 19-23 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Und nach dem Laufen im Park fühle ich mich wie neugeboren. Im Moment habe ich mein Idealgewicht erreicht. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. denn ich weiß. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 12-18 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Ich will mich entspannen. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia.. Faza 4 (ćwiczenia 15-16) 15A. relaxen. l Was? Du hast eine Diät gemacht? Ich halte nicht viel von Diäten. Besuche einen Kurs! Petra sagt. einige Kilo Übergewicht zu haben.. Po wspólnej lekturze tekstu uczniowie samodzielne czytają opisy poszczególnych typów.30 Uhr Feierabend. habe ich aufgehört . 6. seit ihrer Schwangerschaft. Rozdział kończy się dwoma wywiadami. wenn es sein muss. Früher habe ich 15-20 Zigaretten am Tag geraucht. braucht Zigaretten. Ich habe nämlich meine Ernährung umgestellt: Ich esse kein Fleisch mehr. ° Und du. Podstawą dyskusji są wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie lub wśród znajomych. następnie kolejno na forum klasy przedstawiają swoje wyniki. ° Sehr gesund ist dieser Job nicht. ich bin sehr sportlich. Opowiadają innym o swojej koleżance/swoim koledze. 2. leider . Hedi? Bist du auch ein sportlicher Typ? n Ja. skutki.

Die Frau steht in der Telefonzelle. po czym porównują swoje rozwiązania z kolegami w klasie. 4. Dominującą formą gramatyczną jest tutaj forma czasu przeszłego Perfekt. Die Frau steht in der Telefonzelle. Eine Frau hat den Unfall bemerkt und sofort die Polizei angerufen. Der Hund liegt unter dem Auto. hängt. Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania odpowiednim (z podanych w ramce) czasownikiem. Die Polizei hat die Straße gesperrt. Der Helikopter kreist über dem Dorf. 3. Kolejne ćwiczenie umożliwia utrwalenie czasowników wyrażających ruch ukierunkowany oraz przyimków użytych z biernikiem (faza 2).Der Junge setzt sich auf die Bank. Die Polizistin steht zwischen dem Auto und dem Krankenwagen. a następnie kontrolują poprawność wykonania zadania na forum klasy. 4b. Das Polizeiauto steht vor der Tankstelle. 5. W ćwiczeniu tym uczniowie budują zdania. Die Folge war ein langer Stau. Der Radfahrer steht auf dem Radweg. Der Fahrer hat den Hund nicht gesehen.). Der Junge sitzt auf dem Baum. dlatego należy pozwolić. 13. Der Radfahrer steht auf dem Radweg. Rozwiązanie: Der Fahrer ist zu schnell gefahren.Der alte Mann setzt sich an den Tisch. Podsumowaniem ćwiczeń 12 i 13 powinna być lektura komentarza w Blitz-Grammatik. Die Straße war aber glatt. neben. itp. sitzt. 4. Die Polizei hat dann die Straße gesperrt. Uczniowie ćwiczą w parach pod nadzorem nauczyciela. Die Bank steht vor der Telefonzelle. Po samodzielnym wykonaniu zadania następuje wspólna korekta. Das Werbeplakat hängt an der Tankstelle. Das Schild steht am Straßenrand. Das Werbeplakat hängt an der Tankstelle. Niektóre przyimki (auf. Das Auto ist gegen einen Baum gerast. der Junge ist/sitzt auf dem Baum. Można zaproponować uczniom i trzecie wysłuchanie nagrania w celu powtarzania poszczególnych zdań przy zamkniętym podręczniku. setzt. Z uwagi na to. itp. 7.Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. Das Haus steht hinter dem Café. einen Baum. 6. Die Sanitäter haben den Fahrer auf den Boden gelegt. Odpowiedzi na pytania zostały już sformułowane w ćwiczeniu poprzednim. 5. stellt. uczniowie w parach ustnie wykonują ćwiczenie. steht. Początkowo wykonują ćwiczenie ustnie. po czym dwukrotnie słuchają tekstu: za pierwszym razem porządkują zdania.). C4. za drugim razem sprawdzają poprawność wykonania zadania. Der alte Mann setzt sich an den Tisch. Przykładowe rozwiązanie: Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. Następnie po wspólnej korekcie nauczyciel zwraca uwagę uczniów na użyte w zdaniach czasowniki wyrażające ruch ukierunkowany oraz przyimki występujące tu z biernikiem. Der Sanitäter steht neben dem Autofahrer. hängt. Rozwiązanie: A2. stellt. 8d. Powtórzenie słownictwa z poprzedniego ćwiczenia oraz użycie czasownika wyrażającego bezruch z przyimkiem wykorzystanym z celownikiem. Faza 2 (ćwiczenia 8-11) 8. Zadaniem nauczyciela jest kierowanie dyskusją i podpowiadanie słownictwa. Uczniowie opisują sytuację przedstawioną na rysunku. Rozwiązanie: 1c. Uczniowie samodzielnie czytają zdania i rozwiązują ćwiczenie. Der Helikopter kreist über dem Dorf. L e k t i o n 1 4 – E i n U n f a l l Rozwiązanie: liegt. Das Auto hat den Hund überfahren. Eine Frau hat die Polizei angerufen. Die Polizistin steht zwischen den Bäumen. Die Sanitäter schieben die Trage in den Krankenwagen. Wie viele Personen siehst du hier? (Ich sehe eine Polizistin. Gramatyka M E T O D Y C Z N E – przyimki łączące się z biernikiem lub celownikiem Faza 1 (ćwiczenia 1-7) 1. Uczniowie samodzielnie uzupełniają zdania odpowiednim (z podanych w ramce) czasownikiem wyrażającym bezruch. F3 10. einen Radfahrer. Uczniowie łączą ze sobą elementy zdań. że uczniom może brakować słownictwa. Er hat im letzten Moment gebremst. Pozostałe słownictwo warto wyjaśnić po lekturze zdań. Der Krankenwagen ist nach wenigen Minuten angekommen. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 13-21 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu).Der alte Mann geht ins Café-Restaurant. Uczniowie przez dwie minuty zapoznają się ze zdaniami. Das Auto ist also ins Schleudern geraten. E1. hat den Hund überfahren und ist gegen einen Baum gerast. Po wspólnej lekturze tekstu „w chmurkach” uczniowie wracają do dyskusji. Die Frau hängt die Gedenktafel an den Baum. tworząc tym samym opis wypadku. liegt. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-12 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Uczniom może brakować słownictwa. 6j. vor. Pomocne mogą być następujące pytania: Was siehst du hier? (Ich sehe einen kaputten Wagen. B5. Nauczyciel zwraca się do klasy z pytaniem Wie geht es weiter? Uczniowie czytają teksty „w chmurkach” i formułują hipotezy na temat różnych możliwości rozwoju sytuacji. itp. Der Junge sitzt auf dem Baum. a następnie pisemnie. Przykładowe rozwiązanie: Der Autofahrer liegt auf der Trage. Was machen sie? (Die Polizistin telefoniert. Der Fahrer hat im letzten Moment gebremst. Rozwiązanie: 1. by momentami dyskusja toczyła się w języku polskim. 7i. D6. 9. w których wykorzystują przyimki z celownikiem (faza1). Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den Baum. Rozwiązanie/Transkrypcja: Der Autofahrer ist zu schnell gefahren und hat den Hund nicht gesehen. W tabeli znajdują się wszystkie przyimki łączące się z celownikiem lub biernikiem. Der Kellner stellt das Glas Wasser auf den Tisch. weil es geregnet hatte. Die Polizisten stellen sich auf die Straße.Der Polizist stellt sich mitten auf die Straße. Der Krankenwagen steht neben dem Auto. nauczyciel powinien zasugerować potrzebne wyrazy w celu zdynamizowania opisu wypadku. steht 7. einen alten Mann. Nach wenigen Minuten ist der Krankenwagen angekommen. 9a. Tytuł rozdziału z uwagi na sugestywny rysunek powinien być przez uczniów zrozumiały.2A Sytuacja Wypadek samochodowy. einen Krankenwagen. 5h. Der Autofahrer liegt auf dem Boden. Die Sanitäter haben den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt und ihn auf den Boden gelegt. Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenie. Powtórzenie zdań z poprzedniego zadania. Uczniowie wspólnie rozwiązują ćwiczenie. uczniowie powinni więc zasłonić ćwiczenie 10 i w parach spróbować poprawnie odtworzyć wszystkie odpowiedzi. 2g. 3. a po wspólnej korekcie jeszcze raz opisują wypadek. Faza 3 (ćwiczenie 12-13) 12. Nauczyciel kieruje do uczniów pytanie: Wie ist der Unfall passiert?. sitzt. ABI 43 Sprechen – jest to kolejny przykład rozmowy sterowanej. in) i czasowniki (liegen) są już uczniom znane. 13f 2. 12m. Der Hund liegt unter dem Auto. 3l. einen Helikopter. U W A G I Rozwiązanie: Der alte Mann sitzt auf der Bank.). 2. Rozwiązanie: legen. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-7 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu).Die Frau hängt die Gedenktafel an den Baum. Die Sanitäter haben den Fahrer aus dem Auto rausgeholt. 6. Eine Frau hat den Unfall bemerkt. Der Junge setzt sich auf die Bank. 11k. Das Auto ist ins Schleudern geraten. setzt 11. Das Warnschild steht am Straßenrand. inicjując na ten temat dyskusję. Ponownie zanim zdania zostaną wpisane do zeszytu. 10e. an. 10 . neben dem Auto.Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den Baum. der Autofahrer liegt auf dem Boden.

krótkiej formy użytkowej ocenianej na egzaminie maturalnym. Sie haben das defekte Auto auf der Überholspur abgestellt. g2. 5. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. U W A G I 11 .Sie hatten einen Opel Corsa. ABI 44 Schreiben – jest to pierwszy przykład notatki. 16.2A M E T O D Y C Z N E Faza 4 (ćwiczenia 14-17) 14. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. Standstreifen. 17. c7. d1. Dann muss man die Warnblinkanlage einschalten und unter großer Vorsicht das Warndreieck aufstellen. sondern in angemessener Entfernung.Die beiden Freundinnen sind dann neben dem Auto geblieben. jak powinno się postępować na wypadek uszkodzenia pojazdu na autostradzie. 6.Plötzlich ist der Corsa zum Stehen gekommen. Następnie po korekcie na forum klasy zapisują rozwiązania w zeszycie. Rozwiązanie: 1. Bei einer Panne auf der Autobahn sollte man sofort versuchen. Pod względem leksykalnym artykuł nie powinien stwarzać uczniom problemów. Po wspólnej korekcie uczniowie ponownie czytają artykuł. 3. möglichst hinter der Leitplanke auf die Polizei warten. Rozwiązanie/Transkrypcja: Unklar ist. Warnblinkanlage. Nieznane słownictwo (np. 7. 2. 8. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. 4. die beiden Freundinnen waren sofort tot. Od fikcji do rzeczywistości: rozdział kończy artykuł opisujący tragiczny wypadek. e6. za drugim – uzupełniają tekst. Der BMW-Fahrer hat den Unfall überlebt. Uczniowie rozwiązują ćwiczenie w parach lub małych grupach po uprzedniej uważnej lekturze tekstu. Nie muszą być one omawiane w klasie.Der Unfall ist auf der A9 zwischen Nürnberg und Berlin passiert. b5 15. Keinesfalls sollte man jedoch im oder neben dem Fahrzeug bleiben. warum die zwei Studentinnen das Fahrzeug links statt auf dem rechten Standstreifen abgestellt haben. Übersholspur) należy wyjaśnić uczniom przed przystąpieniem do czytania tekstu. a4.Sie waren in Ungarn. Po wysłuchaniu wspólnie odczytują uzupełniony tekst i w razie potrzeby wyjaśniają słownictwo. Komisarz Brehme wyjaśnia. który miał miejsce na trasie A9 z Norymbergi do Berlina.Der BMW-Fahrer hat den Corsa zu spät gesehen und der BMW ist gegen das Auto gerast. Uczniowie w parach lub małych grupach przygotowują odpowiedzi ustnie. Rozwiązanie: f3. Dwukrotne słuchanie nagrania: za pierwszym razem uczniowie zapoznają się z sytuacją. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. den rechten Standstreifen zu erreichen. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 22-24 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu).

Również samodzielnie zapoznają się oni z wynikami testu. Zapoznanie się ze słownictwem opisującym pogodę. Faza 2 (ćwiczenie 4-5) 4. Wszystkie przykłady zawierają zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem dass. doskonalą umiejętność budowania zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem wenn. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 8-12 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Nauczyciel zadaje pytania typu: Was siehst du auf den Bildern? Wo warst du letzten Sommer? Mit wem? Was hast du dort gemacht?. Następnie wykonują zadanie w parach. Ski laufen. Faza 4 (ćwiczenie 12-14) 12.. Uczniowie utrwalają zdania z poprzedniego zadania. Zadanie kończy wspólna korekta zainicjowana pytaniami typu: Wo kann man schwimmen? Wo kann man wandern?. Pracę poprzedza wspólne przeczytanie przykładu. in der Sonne liegen. In Frankfurt ist es bewölkt. 5. Początkowo uczniowie wspólnie czytają słownictwo oraz podane przykłady. in der Hohen Tatra: wandern. Pytania pozwolą zgromadzić nowe słownictwo i powtórzyć znane już struktury (na przykład formy czasu przeszłego Perfekt). eine Radtour machen. Po skontrolowaniu poprawności wykonania ćwiczenia przez nauczyciela uczniowie zapisują rozwiązania w zeszycie.. am Gardasee: surfen. wzorując się na konstrukcji zdania „w chmurkach”. 7. relaxen und sich entspannen. Ćwiczenie „łańcuszek”. In London regnet es. Uczniowie kolejno czytają wybrane przykłady z tabeli. W tym ćwiczeniu uczniowie poznają nazwy różnych miejsc turystycznych oraz aktywności związanych z wakacjami. in der Sonne liegen. ABI 45 Schreiben – pocztówka to bardzo popularna krótka forma użytkowa. am Meer am Gardasee in Deutschland in der Hohen Tatra im Gebirge in Paris an der Ostsee auf Sardinien am Meer an der Ostsee U W A G I Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 1-4 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). 9. towarzystwo. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 13-19 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu).2A M E T O D Y C Z N E Lekt i o n 1 5 – U r l a u b s p l ä n e : M e e r u n d m e h r . służąc wyjaśnieniami. Nauczyciel wskazuje na kolejność zdań (zdanie poboczne. in Deutschland: neue Leute kennen lernen. itp. 1 . itp. Nauczyciel przypomina o szyku wyrazów w zdaniu złożonym. różne formy spędzania urlopu. neue Leute kennen lernen. Uczniowie. am Strand faulenzen. Ćwiczenie wprowadza zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem wenn oraz określenia miejsca. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 5-7 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). Nauczyciel zadaje pytanie: Wohin fahrt ihr in Urlaub? Lista miejsc może być oczywiście wydłużona. Najpierw wspólnie czytają przykład. am Meer: schwimmen. Nauczyciel wskazuje na miejsce czasownika w zdaniu ze spójnikiem dass. Sytuacja Wakacje. Uczniowie poznają różne sposoby wyrażania własnej opini. Klasa przygląda się fotografiom i opisuje je. Po wyjaśnieniu słownictwa praca kontynuowana jest indywidualnie. neue Leute kennen lernen. Po samodzielnym rozwiązaniu ćwiczenia następuje wspólna korekta. sondern mit meinen Eltern. surfen. Na zakończenie uczniowie zapisują rozwiązania w zeszycie. am Strand faulenzen. Nächsten Sommer möchte ich ans Meer fahren. wykorzystując przykłady z poprzedniego ćwiczenia. Uczniowie pracują w parach. Lektura tekstu „w chmurkach” i analiza konstrukcji gramatycznej odpowiedzi Marie. Mailand Transkrypcja: Auf Ibiza scheint die Sonne. neue Leute kennen lernen. Rozwiązanie: Ibiza. Po zebraniu informacji od wszystkich uczniów należy wspólnie przeczytać zdania „w chmurkach” wprowadzające spójnik dass. relaxen und sich entspannen. Nauczyciel czyta głośno pytania i możliwe odpowiedzi. schwimmen. lecz odpowiada polskiemu „kiedy”. relaxen und sich entspannen. In Mailand ist es neblig. Warto zwrócić uwagę uczniów na fakt. 2. Po wspólnej lekturze nauczyciel inicjuje dyskusję na temat: Was ist wichtig im Urlaub? Prosi o konstruowanie zdań ze spójnikiem dass. Przykładowe rozwiązanie: Im Gebirge: Ski laufen. an der Ostsee: schwimmen. Po samodzielnym uzupełnieniu tabeli następuje wspólna korekta i analiza zebranych przykładów. schwimmen. Powtórzenie i utrwalenie zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem wenn. zdanie główne) i uzależniony od tego szyk wyrazów. jaki prezentują w zależności od liczby punktów uzyskanych w teście. 10. wykorzystując przykłady z poprzedniego ćwiczenia. Frankfurt. że spójnik wenn nie ma tutaj znaczenia hipotetycznego. Uczniowie wykonują zadanie w parach pod nadzorem nauczyciela. auf Sardinien: tauchen. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia. schwimmen surfen Deutsch lernen Ski laufen eine Radtour machen auf den Eifelturm steigen in der Sonne liegen tauchen am Strand faulenzen neue Leute kennen lernen Wohin? ins Gebirge ans Meer an den Gardasee nach Deutschland in die Hohe Tatra ins Gebirge nach Paris an die Ostsee nach Sardinien ans Meer an die Ostsee – określanie miejsca – zdania podrzędnie złożone ze spójnikami dass i wenn Faza 1 (ćwiczenie 1-3) 1. . Am Bodensee ist es windig. wandern. Uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenie. tauchen. 14. London. Ich brauche Sicherheiten im Urlaub. cele podróży. po czym rozwiązują ćwiczenie w parach. denn Urlaub bedeutet für mich Entspannung und Relax. 13. Następnie uczniowie indywidualnie rozwiązują test. neue Leute kennen lernen. Nauczyciel zwraca się do klasy z pytaniem: Wie ist das Wetter heute? Po próbie odpowiedzi na pytanie uczniowie przyglądają się mapie Europy. 11. Nauczyciel pomaga uczniom. 3. Ich habe nur 9 Punkte. Bodensee. Po zakończeniu pracy uczniowie mogą przedstawić na forum klasy typ urlopowicza. Występuje tu w zdaniach opowiadających o czynnościach powtarzających się lub przyszłych. Faza 3 (ćwiczenie 6-11) 6. in Paris: auf den Eifelturm steigen. Natürlich möchte ich Urlaub nicht allein machen. Uczniowie ćwiczą znane przyimki. Wszystkie zdania zostają zapisane w zeszycie. Gramatyka Przykładowe rozwiązanie: Wo? im Gebirge Was? wandern baden. eine Radtour machen. Praca w parach pod nadzorem nauczyciela. Kitzbühel. Wypowiedź może wyglądać następująco: Ich bin ein unsicherer Typ. Nauczyciel pomaga ćwiczącym. In Kitzbühel schneit es. eine Radtour machen. doskonaląc umiejętność użycia określeń miejsca w połączeniu ze zdaniem podrzędnie złożonym. który pod względem leksykalnym nie powinien stwarzać żadnych trudności. Utrwalenie konstrukcji zdania podrzędnie złożonego ze spójnikiem dass. . Deutsch lernen 8. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg ćwiczenia. Pracę w parach poprzedza wspólne przeczytanie przykładu.

aber meine Frau und die Kinder wollen es nicht. in einem Feriendorf ist man nur unter Touristen. Po wspólnej korekcie warto jeszcze raz przeczytać wszystkie teksty i wyjaśnić nieznane słownictwo. dann an die Côte d’Azur. 5B. 1 . 6A. Uczniowie mogą również przygotować krótkie ustne streszczenie rozmowy z panem Möllerem i zaprezentować je na forum klasy. Każda grupa opisuje jednego bohatera. 4b.. Następnie uczniowie samodzielnie wykonują zadanie umieszczone pod tekstami. und von da zurück nach Hause. koncentrując się na elementach obligatoryjnych ocenianych na egzaminie maturalnym. ° Also. Teksty te pod względem leksykalnym nie powinny sprawiać uczniom trudności. man sieht so wenig vom Land . l Das will ich nicht bezweifeln. Nie muszą być one omawiane w klasie. 18. z którym mieli do czynienia na początku rozdziału. Angelika. zwei Wochen in einem Feriendorf zu verbringen. ° Türkei. das ist das ewige Problem bei uns zu Hause: Ich möchte so gern ins Gebirge. Znani z poprzedniego ćwiczenia bohaterowie opowiadają o swoich idealnych wakacjach. Und wir können evtl. Nächste Etappe Italien: Florenz. Rom. Nauczyciel stawia pytanie: Was für ein Urlaubstyp ist Franziska? Was für ein Urlaubstyp ist Guido? Uczniowie przygotowują odpowiedź na podstawie opisu urlopowiczów. aber ich bin schon das ganze Jahr mit dem Auto unterwegs. na ja. Każdy bowiem ma inny pomysł na spędzenie wolnego czasu. Zum Schluss einen Abstecher nach Österreich. Und von da aus machen wir einen schönen Ausflug nach Venedig. Warto jednak przedyskutować później z uczniami najważniejsze zagadnienia. Część uczniów może samodzielnie zapoznać się z materiałem w domu. Sie wollen ans Meer fahren. ° Na ja. Nauczyciel pomaga poszczególnym grupom. das wäre der ideale Familienurlaub. schon. das sind fast 4000 km! Und wir haben nur zwei Wochen Zeit. Ich werde folgendes vorschlagen: Wir fahren eine Woche nach Südtirol. Venedig. dann über Österreich zurückfahren und in Wien übernachten. Samodzielna lektura krótkich opisów postaci. nach Jesolo oder nach Lignano. Das ist Stress pur! ° Aber sehr lehrreich für Ihre Kinder. wir werden einen Kompromiss schließen. 2D. Herr Möller. Norbert Fischer – Inter-Rail-Urlaub.jedynie udzielonych odpowiedzi. Opowiada on o trudnościach towarzyszących wyborowi miejsca na wspólne wakacje z rodziną.. aber auch sehr anstrengend. Feriendorf. und dann fahren wir an die Adria. Guido Krüger – Ibiza 16A. l Ja.. meine Frau. und zwar mit dem Auto. Sie sagen. 2a. Na zakończenie pracy z tekstami każdy uczeń przygotowuje ustną wypowiedź o swoich idealnych wakacjach i prezentuje ją na forum klasy. dass meine Kinder keine Lust haben. So sind alle zufrieden: Ich kann wandern. Prezentacja wyników pracy odbywa się na forum klasy. man kommt mit Einheimischen gar nicht in Kontakt. Sie meint. und die Kinder freuen sich bestimmt auf diese Minitour. Arbeitsbuch: Uczniowie wykonują ćwiczenia 20-23 z części ćwiczeniowej (na lekcji lub w domu). nach Wien. U W A G I Rozwiązanie: 1b.. Następnie czytają wypowiedzi „w chmurkach” i dyskutują na temat Wer fährt wohin? z wykorzystaniem zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem dass. Po prezentacji zapisuje wypowiedź również w zeszycie. 7D 16B. das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Deswegen möchte ich im Sommer meine Ruhe haben . 4C. Fonetyka: Warto wielokrotnie powtarzać z uczniami wprowadzane struktury i przyzwyczajać ich do formułowania zdań w sposób naturalny i spontaniczny. Blitz-Grammatik Ta część lekcji to zestawienie wprowadzonych struktur gramatycznych. 17. Ich habe es mir ausgerechnet. ich bin nämlich Handelsreisender von Beruf. Zunächst von München nach Paris. za drugim razem . wohin denn? l Ich glaube. meine Frau kann die Zeit am Strand genießen. Franziska Lang – Sprachferien. Po wspólnej lekturze pytań i odpowiedzi uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania. Wissen Sie. Przed wykonaniem zadania należy dokładnie omówić formę listu. das Problem ist. ABI 46 Schreiben – jest to pierwszy przykład listu formalnego. Rozwiązanie: Claudia Ertl – Feriendorf. Warto następnie zapisać je do zeszytu. Za pierwszym razem uczniowie słuchają całej rozmowy. sehr interessant.. Rozdział kończy rozmowa z panem Möllerem. Ćwiczenie kończy wspólna korekta zadania. ° Und was schlagen sie vor? l Eine Reise durch Europa. 5c Transkrypcja: ° Sagen Sie mal. Nauczyciel dzieli klasy na cztery grupy. 3c. wohin fahren Sie dieses Jahr in Urlaub? l Wohin ich in Urlaub fahre? Das steht noch nicht fest. träumt von einem Urlaub in einem Feriendorf von Club Med in der Türkei. und zwar nach Südtirol. aber abgesehen von den Kosten. 3B/C. Club Med . Rozwiązanie: 1B. oder? l Ja..2A M E T O D Y C Z N E Faza 5 (ćwiczenie 15-18) 15.

zderzyć się z samochodem. Und Sport macht ihnen keinen Spaß mehr. Im Osten und Süden kommen nach freundlichem Tagesbeginn heftige Gewitter mit starkem Regen auf. Sportdrink wirkt erfrischend und schmeckt auch sehr gut. wie gesund unser Leben ist bzw. ist das einfach ein tolles Gefühl. örtlich fällt Regen. zahamować w ostatniej chwili. Sportdrink. 6A (wers 17) 2. odnieść lekkie/ciężkie obrażenia. Verkehrsmeldung Auf deutschen Straßen sind in den vergangenen 50 Jahren mehr Menschen ums Leben gekommen als Frankfurt am Main Einwohner hat. złamać sobie nogę. das ist eigentlich alles. den zunächst stark bewölkt. Am Anfang war es natürlich sehr schwer. dlatego warto poświęcić jej szczególną uwagę. 4F. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 20 Grad auf den nordfriesischen Inseln und 31 Grad an Elbe und Oder. pisanie i mówienie testowane są technikami typowymi dla zadań maturalnych. Werbung! Sportdrink. Ein orkanartiges Gewitter mit Hagel und Wind mit 150 St/km Geschwindigkeit hat in weniger als 10 Minuten das Städtchen in ein Inferno verwandelt: Bäume wurden entwurzelt. das kalorienfreie Getränk für aktive Menschen. Rozwiązanie: 1F. być winnym wypadku. konnte den Gestank nicht mehr ertragen. 4R. Es hat eine Zeit gegeben. Ja. uczniowie koncentrują się na szukanych informacjach. als ich bin. aber ich bin seit vorgestern wieder zu Hause und mache langsam Krankengymnastik. Und Radfahren macht wieder Spaß. die Sklaven ihrer eigenen Gewohnheiten geworden sind: Sie gehen ins Fitnessstudio. Fitness-Training oder Ähnliches: Ich halte nicht viel davon. für den Sportler. 5H. Hier hören Sie drei Stellungnahmen. 8X PISANIE Umiejętność pisania tekstów użytkowych. über dieses Thema zu sprechen. dass man durch regelmäßigen Sport jung bleibt. rozumienie tekstu czytanego. uczniowie nie korzystają ze słowników. sondern um meine Muskulatur zu kräftigen. 2R. 1. Wetterbericht für Deutschland Und jetzt die Wettervorhersage für heute. Diäten. Ich war mit meinem Fahrrad unterwegs. aber der Wille war da und ich habe es geschafft! Ich rauche jetzt nicht mehr. denn ich achte auf meine Figur!). Die Schäden werden auf über 100. Aber die meisten. der Regen hat aus Straßen reißende Flüsse gemacht. Ich brauche jetzt eine Leserbrille.. in Offenburg die Autobahn zu verlassen und über die B41 zu fahren. Ein angenehmer Nebeneffekt ist. 5C (wers 15). Die meisten Todesopfer gab es im Jahr 1970. że czytać ze zrozumieniem nie znaczy tłumaczyć. Da habe ich den Entschluss gefasst: Schluss mit dem Rauchen! Ich habe mich einer Entwöhnungskur unterzogen. mieć szczęście w nieszczęściu Lieber Ralf. auch wenn sie gar keine Lust haben. mein Atem und mein Herz sich koordinieren. Die Straße war nass und plötzlich.. Im Laufe des Nachmittags wird es freundlicher mit Sonne. ich weiß nicht warum. Und vor allem soll man natürlich nicht rauchen! Stellungnahme 2: Ich habe früher eine Schachtel am Tag geraucht. Nach dem Unfall bin ich eine Woche lang im Krankenhaus geblieben. 2. Warto jednak przypomnieć uczniom informację. 10 Leute mussten aber mit schweren Verletzungen in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia nauczyciel zwraca uwagę uczniów na postać przewodnią. wezwać policję. Dort habe ich eine Operation gehabt. Bis ich dann eines Tages einen Fahrradausflug mit meinen Arbeitskollegen gemacht habe. aby zrozumieć tekst i poprawnie wykonać zadanie. bez limitu słów oraz z podanym limitem. Meine Frau. „Hallo. habe ich die Kontrolle verloren Transkrypcja: Verkehrsservice Radio Baden-Baden. 1. genauso wie Duschen und Zähneputzen. aby dobrze przygotować się do tej części egzaminu. jechać za szybko. Rozwiązanie: 1C (wers 3). Nicht-Raucherin. Wenn ich merke. Inzwischen hat sich schon ein 10 km langer Stau gebildet. Rozwiązanie: 1C.000 Autofahrer gestorben. stracić kontrolę nad samochodem. Określenie typów poszczególnych tekstów ułatwi ich zrozumienie oraz prawidłowe wykonanie zadania. ist zwischen Offenburg und Freiburg ein schwerer Unfall passiert. Ich brauche das. Verkehrsservice: Achtung. 7D. przechodzić rehabilitację. 6X. której wskazówki ułatwiają prawidłowe rozwiązanie zadania.“ Also. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Rozumienie ze słuchu należy do najtrudniejszych sprawności językowych. Jest to przykład dłuższej formy użytkowej. es reicht. Das Bein tut zwar immer noch weh. 4X. 2C (wersy 5-6). die wenigsten im Jahr 2001. im Schlafzimmer . 3F. statt immer Auto zu fahren. Rozwiązanie: 1F. Das Laufen bringt mich in so eine Art körperliches Gleichgewicht. 3F. Oder sie haben ihre Essgewohnheiten total umgestellt und sehen so traurig aus.. Rozumienie ze słuchu. 4B (wers 13). wenn man sich gesund ernährt und wenn man zu Fuß geht oder Rad fährt. Przed przystąpieniem do słuchania nagrań nauczyciel zachęca uczniów do dokładnego zapoznania się z poleceniem.000 Euro geschätzt. egal ob in der Geschmacksrichtung Zitrone. Stellungnahme 3: Ich jogge regelmäßig und zwar seit über 30 Jahren. Autos stark beschädigt. Wir haben über 20 Personen mit der Frage konfrontiert. Ich finde. Przed przystąpieniem do pisania warto zachęcić uczniów do zebrania potrzebnego słownictwa. 3E. Ich jogge fast jeden Tag und trinke danach Sportdrink: wenige Kalorien (ja. dass es heute Mode ist. etwas für ihre Gesundheit zu tun. außer Atem. Stellungnahme 1: Ich glaube. die meinen. Juni: Im Nor- 1 . wie meine Schrittfolge. Richtung Basel. Zusätzlich gehe ich dreimal die Woche zum Fitness-Training in ein Studio. Ich kenne Leute. Autofahrer nach Basel werden also gebeten. Schlankheitskuren. natomiast wykonując zadanie drugie. dass die Jahre vergehen. 25 Millionen wurden verletzt. ich danke für deine E-Mail. Nie trzeba rozumieć wszystkich wyrazów. 2F. Rozwiązanie: Wpaść w poślizg. ich bin die Silke. was wir für unsere Gesundheit tun. im Bad. 2R. Auf der A5 Karlsruhe-Basel. den 5. Autofahrer. wo ich nicht geraucht habe: im Wohnzimmer. Werbespot Und nun . der nichts dem Zufall überlässt! Kurznachricht im Radio Ein schweres Unwetter ist gestern auf Ibiza losgebrochen und hat die ganze Gegend um St.. dass ich Glück im Unglück gehabt habe.2A M E T O D Y C Z N E (ABI)Fertigkeitstraining Rozdział ten zawiera zadania służące treningowi wszystkich sprawności językowych ocenianych na egzaminie maturalnym. 6F U W A G I Transkrypcja: Wir beschäftigen uns heute mit der Frage. wjechać w drzewo. wyprzedzać samochód. es geht mir im Moment viel besser. sind in Wirklichkeit gar nicht so gesundheitsbewusst. aber dafür sehr viele Vitamine! Die brauche ich nach dem Laufen. 5R. Nicht weil ich eine gute Figur am Strand machen will. 5R ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO Rozumienie tekstu czytanego jest sprawnością. mieć zapięte pasy. Orange oder tropische Früchte. zawierającego określone informacje. którą uczeń może również doskonalić samodzielnie w domu. Zaproponowane ćwiczenia mogą zatem stanowić zadanie domowe. Viele schätzen mich jünger. mieć nogę w gipsie. ABI 47 Schreiben – zadaniem uczniów jest napisanie e-maila. zawieźć kogoś do szpitala. Zadanie pierwsze doskonali umiejętność globalnego rozumienia tekstu. Die Polizei hat die Autobahn gesperrt. W związku z tym rozwiązując zadanie. Der Unfall war wirklich schrecklich und heute sage ich. Laut Statistischem Bundesamt sind seit 1953 bei Unfällen 697. 3A (wers 8). Antonio verwüstet. Zu Hause gab es praktisch keinen Platz. als ich sogar 30 Zigaretten am Tag geraucht habe. wiąże się przede wszystkim z precyzyjnym przekazaniem wymaganych informacji. wezwać karetkę. Zum Glück ist niemand ums Leben gekommen. und ich merke auch tatsächlich nicht viel davon. Nach nur 10 km war ich total erschöpft. in der Küche.

Jeder hat einen Wanderstock in der Hand. vielleicht Ende Juli. 23% U W A G I 1 . Was sagst du zu der Woche vom 22. dass meine Reise nach Deutschland geplatzt ist. bewundern die Landschaft. am Computer. ABI 48 Sprechen – jest to pierwszy przykład interpretacji statystyki.. 4. Tekst podany w zadaniach 1 i 3 po uzupełnieniu go zebranym słownictwem jest przykładem prostej wypowiedzi. odpowiedź na nie stanowi przykładowy opis. bis 29. jaką może zbudować uczeń na podstawie dowolnej statystyki. Sie sprechen miteinander. sie tragen auch große Rucksäcke.. Die Touristen wandern. Sie genießen Bergwanderungen.2A M E T O D Y C Z N E und bin gegen die Leitplanke gerast. 43%. warto pamiętać. jeżeli odpowiednio wcześniej zapoznamy uczniów z potrzebnymi zwrotami typowymi dla omawiania statystyki. MÓWIENIE W tomie 2a do doskonalenia sprawności mówienia wykorzystana zostaje statystyka. das sind Touristen. Interpretacja wyników badań statystycznych nie musi przysparzać większych trudności. 3. Dla ułatwienia tego zadania podano pytania. Jugendliche. Aber gern komme ich zu Dir im Sommer. Ich glaube. ABI 49 Sprechen – opisywanie ilustracji. 3. fernsehen. Sie sind auf einem Wanderweg im Gebirge. Schade. Rozwiązanie: 11%. 24%. weil sie vielleicht Urlaub haben und Naturfreunde sind. Opisując kolejne ilustracje. Juli? Auf jeden Fall danke für die Einladung.. Also. Sie wollen ihre Freizeit aktiv verbringen. Mehr. der Mädchen. Auf dem Foto sehe ich ein paar/fünf Personen. Zum Glück hatte ich meinen Helm auf. Rozwiązanie: zeigt. Sie verbringen ihre Zeit im Gebirge. Ciao dein(e) . Aber beim Stürzen habe ich mir das Bein gebrochen. Sie machen ihren Sommerurlaub im Gebirge. Nach wenigen Minuten war der Notarztwagen da und man hat mich ins Krankenhaus gebracht. 2. 78%. 2. dagegen. Unterschiede. dokonując jedynie zmian w materiale leksykalnym. że prawidłowo wykonane zadanie powinno uwzględniać wszystkie główne elementy ilustracji. atmen frische Luft .. 1. Ich habe mich auch darauf gefreut. Rozwiązanie: 1. genießen die Natur. 37%. gern. weil das ihnen viel Spaß macht. ich freue mich schon auf die Woche in Tübingen.

Nauczyciel. oceniając tłumaczenie zdań.5 36 35.5 – 32 29 – 31 24 – 28. Proponowane testy przewidziane są na jedną godzinę lekcyjną.5 0 – 12 40 39 – 40 36 – 38. Maksymalna liczba punktów. z jakimi uczniowie nie mieli problemów.5 14 – 21. przedstawia się następująco: ● w testach 12 i podsumowującym – 32 punkty ● w testach 14 i 15 – 36 punktów ● w testach 11 i 13 – 40 punktów.5 0 – 13.5 – 23.5 11 – 17 0 – 10. 1 . jaką można maksymalnie otrzymać za prawidłowe wykonanie zadania. który powinien być poprzedzony powtórzeniem wszystkich zagadnień leksykalnych i gramatycznych realizowanych w danym materiale.5 22 – 29.2A T E S T Testy Podsumowaniem każdego rozdziału z podręcznika jest test. jaką mogą uzyskać rozwiązujący test. W informacji zwrotnej nie może również zabraknąć podkreślenia najlepszych prac i podania zadań. Poniższa tabela ilustruje proponowaną skalę ocen: Maksymalna liczba punktów celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny 32 31. Przy najbliższej okazji można wspólnie powtórzyć odpowiedni materiał i krótko sprawdzić efekty powtórki. Każdy z nich zbudowany jest z pięciu lub sześciu zadań różnego typu odpowiednio punktowanych.5 Omawiając wyniki testów. warto zatrzymać się na zadaniach.5 – 35 27 – 32 20 – 26. Umiejętnie przekazany komentarz mobilizuje uczniów do dalszego wysiłku.5 – 36 32. W zadaniach „Ułóż dialog według opisu” oraz „Przetłumacz na język niemiecki” na końcu każdego zdania w nawiasie podana jest dodatkowo liczba punktów.5 17. może na przykład odejmować 0.5 – 19. które przysporzyły uczniom najwięcej trudności.5 punktu za każdy typ błędu językowego.5 30 – 35.5 12.

(1) ____________________________________________________________________ Ona mówi. (0. bo nie może pójść z tobą. Wir ______________________ leider morgen nicht kommen.. Marco. 7. czy mama nie może je pomóc. Deine Schwester ______________________ nicht mitkommen. 2. C. Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników. Wpisz odpowiednie formy podanych czasowników.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . (1) ………/12 ____________________________________________________________________ l Ona mówi. ° Proponujesz Karin pójście do centrum. heute Nachmittag/schwimmen/wollen/gehen/wir/. 2. 3. Die Schüler ______________________ T E S T sie nicht machen. ____________________________________________________________________ dürfen/Disco/wir/gehen/heute Abend/? ____________________________________________________________________ können/ich/heute/kommen/nicht/weil/müssen/lernen/ich/. że zrobisz zakupy. 5. 7. ______________________ du inlineskaten? Nein. (2. müssen.. 1./40 1 1 A. 6. Bilde Sätze. Du ______________________ mehr lernen. który znajduje się na Kaiserstraße. 3.. 4. 5. B. (2) ____________________________________________________________________ Zaproponuj jej pomoc. Rekonstruiere den Dialog.. Ich ______________________ jeden Tag in die Schule gehen. Sie ______________________ umsteigen. Mutti. że jest jej przykro. ______________________ du wirklich Fußballspieler werden? 4. (2) ____________________________________________________________________ ………/4 D. Tina ______________________ lernen. ____________________________________________________________________ 1 .00 przed supermarketem. (1) ____________________________________________________________________ ° Pytasz dlaczego.5) ____________________________________________________________________ l Ona wyjaśnia. Du machst noch viele Fehler. 4. że mama nie może jej pomóc.. Heute Abend ______________________ die Kinder bis 23 Uhr fernsehen.5) ____________________________________________________________________ ° l ° l ____________________________________________________________________ Pytasz Karin. du ______________________ nicht.. ______________________ ich bitte weggehen? Nein.. Powiedz. ______________________ Sie mir bitte einen Tipp geben? 6. aber sie möchte lieber fernsehen. Proponuje spotkanie o 15. Ergänze die Modalverben können und müssen.. ………/4 1. Es ist spät. ………/4 1. Jetzt ______________________ die Kinder schlafen gehen. 3. Dieser Zug fährt nicht direkt nach Frankfurt. wollen. bo nie ma jej w domu. nakryjesz do stołu… (2) ____________________________________________________________________ Karin dziękuje. Ergänze die Modalverben dürfen. Musi zostać w domu i przygotować kolację. 2. że dzisiaj przyjeżdżają jej przyjaciele z Berlina. Diese Übung ist zu schwer. Ich ______________________ im Sommer Urlaub in Spanien machen. Ułóż zdania. Sie ist noch zu klein. Napisz dialog zgodnie z opisem.. aber ich ______________________ sehr gut Skateboard fahren.. ____________________________________________________________________ du/sehr gut/sprechen/Deutsch/können/.

(3) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4.20 będę już w Berlinie.. 1. Antworte frei. (2) ____________________________________________________________________ Nie umiem pływać..2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ .. ………/5 Warum kommst du nicht zur Party? ____________________________________________________________________ Warum lernst du Deutsch? ____________________________________________________________________ Warum treibst du Sport? ____________________________________________________________________ Warum besuchst du einen Schwimmkurs? ____________________________________________________________________ Warum bleibst du zu Hause? ____________________________________________________________________ T E S T F. Nie muszę się przesiadać i o 16. 3. Mamo... nie możesz. 5. Musi siedzieć w wózku inwalidzkim. 2. (2) ____________________________________________________________________ 1 .. 3. ………/11 Czy możesz mi pożyczyć książkę do niemieckiego? Zapomniałem zabrać swojej książki ze szkoły. czy mogę wziąć twój telefon komórkowy? Nie./40 1 1 E... 4. Übersetze.15. Odpowiedz na pytania. (2) ____________________________________________________________________ Marika nie może biegać. 5. (2) ____________________________________________________________________ Mogę jechać pociągiem o 13. ale chcę się nauczyć.. 2. Przetłumacz na język niemiecki. 1..

. sondern bei einer netten Familie. co robiłeś wczoraj. Nach zehn Minuten kommt meine kleine Schwester nach Hause... Ich _________ nicht mit dem Zug __________________... denn meine Tante Maria _________ mir das Flugticket __________________ .. sprechen _____________________ feiern _______________________ organisieren ___________________ verlieren _____________________ lernen _______________________ ………/5 fahren _________________________________ einstürzen ______________________________ verlassen _______________________________ sein ___________________________________ bekommen ______________________________ ………/4 T E S T B. D. Wie lauten die Perfektformen? Podaj formy czasu przeszłego Perfekt do podanych czasowników. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie przeszłym Perfekt. aber ich _________ auch viel Spaß __________________ und viele Leute __________________ .. Ich spreche kurz mit ihr./32 1 2 A. ………/10 fliegen sein haben fahren bleiben besuchen lernen kennen lernen bezahlen wohnen Letztes Jahr _________ ich in Deutschland __________________ . Ergänze die passenden Verben im Perfekt. Also rufe ich meine Freundin Karin an und erzähle ihr von meinen Problemen.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . Ich _________ viel __________________. Napisz podany poniżej tekst w czasie przeszłym.. Ich _________ also mit Lufthansa von Mailand nach Berlin __________________ . Dann sage ich „Tschüs“ zu ihr und gehe aus dem Haus. Dort _________ ich nicht in einem Studentenheim __________________. Ich _________ zwei Wochen in Berlin _________________ .) Napisz przynajmniej cztery zdania o tym. Erzähle in der Vergangenheitsform. Ich _________ einen Deutschkurs __________________ . ………/4 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 1 . Was hast du gestern gemacht? (Schreibe mindestens vier Sätze.. Ich bin allein zu Hause und habe keine Lust zu lernen.. Gestern _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ C.

. 4.. Przetłumacz na język niemiecki 1. Mój nauczyciel języka niemieckiego zorganizował kurs języka niemieckiego w Wiedniu.. (2) ………/9 T E S T ____________________________________________________________________ Czy byłeś w Niemczech w zeszłym roku? Tak.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . Latem 2002 roku rzeka Łaba wystąpiła z brzegów i zalała wiele miast.. 2./32 1 2 E.. (2) ____________________________________________________________________ O której godzinie wstałeś dzisiaj rano? Spałem do 10.00.. Übersetze. 5.. (2) ____________________________________________________________________ Kto został mistrzem świata Formuły 1 w 2003 roku? (1) ____________________________________________________________________ Spędziłem wakacje w Austrii.. 3. byłem dwa tygodnie w Monachium. (2) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 0 ...

………/3 1. Was soll ich essen? ____________________________________________________________________ C. (Schreibe mindestens fünf Sätze. pamiętając o rodzajnikach. Was soll ich tun? ____________________________________________________________________ Ich bin so faul. 4./40 1 3 A. Was soll ich tun? ____________________________________________________________________ Ich habe Hunger. 3.. 6. Gib Ratschläge. Ich bin so müde. Ich lasse ________ regelmäßig vom Arzt untersuchen. 3.. Schnell.. Was soll ich tun? ____________________________________________________________________ Ich bin zu dick.. 5. Ich ziehe ________ schnell an und laufe zur Haltestelle. ………/5 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 1 . Entschuldigung. Kinder! Putzt ________ die Zähne und geht schlafen! D.) Opisz sytuację Claudii przynajmniej pięcioma zdaniami.. Ergänze die Reflexivpronomina. 2.. 1. Wie fühlst du ________ nach dem Joggen? 4.. 2. Was ist mit Claudia los? Erzähle. Udziel rad. wo kann ich ________ die Hände waschen. Was soll ich tun? ………/5 ____________________________________________________________________ Ich kann nicht schlafen. Uzupełnij zdania zaimkami zwrotnymi. bitte? 5.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . ramię: _________________________ noga: _________________________ usta: __________________________ ucho: _________________________ stopa: _________________________ głowa: ________________________ ………/6 T E S T brzuch: ______________________________ ręka: _______________________________ bóle głowy: ___________________________ grypa: ______________________________ katar: _______________________________ kaszel: ______________________________ B... Wie sagt man auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht. Wir ernähren ________ hauptsächlich von Obst und Gemüse. Przetłumacz na język niemiecki..

Boli mnie głowa i mam gorączką. (2) ____________________________________________________________________ ..2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . 5. (2) ____________________________________________________________________ Zapytaj ją. czy była już u lekarza.00 ma wizytę u doktora Riegel. ° ………/11 T E S T l Zapytaj Stefii. (2) ____________________________________________________________________ Rzuciłem palenie./40 1 3 E.. ubieram się. Przetłumacz na język niemiecki. (2) ____________________________________________________________________ Anna jest nerwowa. jem śniadanie. Dzisiaj nie czuję się dobrze. 2.. (1) ____________________________________________________________________ Ona mówi. (2) ____________________________________________________________________ Rano wstaję. nie piję piwa. W biurze jest zmęczona i nie może pracować. 4.. Często boli ją głowa i w szkole nie może się skoncentrować.. (2) ____________________________________________________________________ Ona mówi. Co więcej. O 16.. Napisz dialog zgodnie z opisem. (1) ____________________________________________________________________ Ona mówi. aby mniej pracowała i uprawiała więcej sportu.. Übersetze... (2) ____________________________________________________________________ F. 3. że nie czuje się dobrze.. Rekonstruiere den Dialog. jem dużo warzyw i owoców i uprawiam sport. a następnie myję sobie zęby. myję się. nie ma apetytu. Co powinienem zrobić? (2) ………/10 ____________________________________________________________________ Weź aspirynę. że idzie dzisiaj. (3) ____________________________________________________________________ ° l ° l ____________________________________________________________________ Poradź jej. 1. Następnie idź do lekarza i daj się zbadać. że niestety ma zawsze wiele do zrobienia. w nocy mało śpi. że nie ma czasu. jak się czuje.

Wo liegt das Deutschbuch? ___________________________________________________ 2. Das Kind ____________________ den toten Hund auf d______ Bank. 6. Auf die Bank../36 1 4 A. 3.. Uzupełnij zdania. Das Polizeiauto ____________________ vor d______ Tankstelle. 4. ………/6 1. Wie sagt man auf Deutsch? Vergiss den Artikel nicht.. An dem Baum. Der Hund ____________________ unter d______ Auto. Wo sitzt Patrick? __________________________________________________________ 3. ………/7 1. 4. _______________________________________________________ ? _______________________________________________________ ? _______________________________________________________ ? _______________________________________________________ ? _______________________________________________________ ? ………/5 Auf der Trage. Przetłumacz na język niemiecki. Ułóż pytania do odpowiedzi. Stelle die Frage. wpisując właściwe czasowniki oraz końcówki rodzajników.. Das Kind ____________________ sich auf d______ Bank. Setze die passenden Verben und Endungen ein.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . Odpowiedz na pytania. karetka pogotowia: ________________ sanitariusz: ______________________ helikopter: _______________________ stacja benzynowa: _________________ nosze: __________________________ ………/5 T E S T znak drogowy: __________________________________ bank: _________________________________________ plakat reklamowy: ________________________________ ścieżka rowerowa: ________________________________ korek: _________________________________________ B.. jak doszło do wypadku. 2. C.. E.. 5. 2. 5. pamiętając o rodzajnikach. An den Baum. Der Helikopter ____________________ über d______ Dorf.. 1. Ins Krankenhaus. Das Schild ____________________ an d______ ( ______ ) Straßenrand. Wohin soll ich das Plakat hängen? ______________________________________________ 4. Wo steht der Lehrer? _______________________________________________________ D. ………/5 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . (Schreibe mindestens fünf Sätze. Wohin hast du die Schuhe gestellt? _____________________________________________ 6.. Der Radfahrer ____________________ das Fahrrad an d______ Baum. Wohin legst du den Mantel? __________________________________________________ 5. Antworte frei. 3.. Wie ist der Unfall passiert? Erzähle.) Napisz przynajmniej pięć zdań o tym. 7. neben d______ Hund.

.. (2) ____________________________________________________________________ . naszego psa? Tak... 4. (2) ____________________________________________________________________ Czy widziałeś Cezara. 2.. (2) ____________________________________________________________________ Gdzie powinienem postawić twój komputer? Postaw go na podłodze między regałami na książki.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ .. siedzi pod drzewem. 3../36 1 4 F. 1. Gdzie jest mój telefon komórkowy? Gdzie go położyłeś? (2) ………/8 T E S T ____________________________________________________________________ Policjant siedzi w samochodzie i dzwoni do swojej żony... Przetłumacz na język niemiecki.. Übersetze.

Odpowiedz na pytania. Also fahre ich _________ d____ Gardasee. _________ Gebirge kann man schöne Wanderungen machen. Sie will also Urlaub in Marokko machen. dass _____________________________________________________ ____________________________________________________________________ Er meint.. 2. aber meine Eltern wollen _________ Gebirge fahren. Fahren wir _________ Berlin? Nein. Die Leute sind nett. Was machst du. 4. wenn es regnet? ____________________________________________________________________ ………/4 . Co mówi pan Steiner? Dokończ zdania. Was braucht man.. Setze die passenden Präpositionen und Endungen ein. wenn du auf dem Markt bist? ____________________________________________________________________ 4. Was nimmst du mit.... Was kaufst du. Uzupełnij zdania. 5. Ich surfe gern. ich war schon oft _________ Berlin. Meine Frau war aber schon mehrmals in Italien. wenn du an die Adria fährst? ____________________________________________________________________ 3.“ Herr Steiner sagt. Die Meiers haben ein Ferienhaus direkt _________ Rhein..2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . ………/6 T E S T 1. ich war _________ d____ Türkei. ………/4 „Ich möchte Urlaub in Italien machen.. dass __________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Er findet. Vielleicht machen wir dieses Jahr keinen Urlaub. Urlaub _________ Schwarzwald. B./36 1 5 A. Was sagt Herr Steiner? Berichte. in der Nähe von Boppard. wenn das Wetter morgen schlecht ist? ____________________________________________________________________ 2.. wpisując właściwe przyimki oraz końcówki rodzajników. Aber ein Urlaub in Marokko ist sehr teuer. 1. In Italien ist das Wetter immer schön. _________ Gardasee ist es immer windig. Wo warst du im Sommer? _________ Spanien? Nein. 7. Wie langweilig! Ich möchte so gern _________ d____ Adria fahren. dass __________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ C. Im Sommer möchte ich _________ Meer fahren. 3.. Man isst sehr gut in Italien. Antworte frei. 6..

………/5 T E S T Ich nehme mein Deutschbuch mit. ………/5 ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ F. (3) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2. (Schreibe mindestens fünf Sätze... Kiedy jadę w góry. (3) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3... Was möchtest du im Urlaub machen? Erzähle.. 5. ____________________________________________ ? 4. ____________________________________________ ? 5./36 1 5 D. co chciałabyś/chciałbyś robić podczas urlopu.. W górach można się zrelaksować.) Napisz przynajmniej pięć zdań o tym. Übersetze.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . jadę do Bichelbach.. ____________________________________________ ? 2. Ułóż pytania do odpowiedzi.. ____________________________________________ ? 3. Stelle die Frage. Zostaję w domu. 4... Dann bleibe ich zu Hause. Leider regnet es. ____________________________________________ ? Nach Frankreich. 1. że Max był w Rzymie? (2) ____________________________________________________________________ Jaka jest dzisiaj pogoda? Jest zimno i pada. Jeśli chcę się zrelaksować. biorę zawsze moją kurtkę. Przetłumacz na język niemiecki. das weiß ich. E. Dokąd jedziesz przyszłego lata? Następnego lata nie mam urlopu. (2) ____________________________________________________________________ Czy słyszałeś. Ja. (2) ____________________________________________________________________ ………/12 . 1.

Wir sind zwar pünktlich in Luton (3) ______________ . meiner N. aber die Busfahrt hierher war eine richtige Tortur! Wir haben über vier (4) ______________ gebraucht. Wie sagt man auf Deutsch? Przetłumacz zdania na język niemiecki. Uwaga! Cztery wyrazy nie pasują do żadnej luki. war J. seiner I. 1.. bo nie mam ochoty. gesprochen M... Ich war heute zum ersten Mal in der Schule.. (2) ____________________________________________________________________ Do kogo należą te książki? Do ciebie? (1) ____________________________________________________________________ Czy możesz pożyczyć mi swoją rakietę do tenisa? (1) ____________________________________________________________________ Chcę otrzymać dobrą ocenę. 2. ………/6 Liebe Eltern. (1) ____________________________________________________________________ Czy to jest telefon komórkowy Tiny? Tak.. Toll! Ich (11) ______________ jetzt Schluss machen. ich bin jetzt hier. 5.. W wolnym czasie surfuję po internecie. In (8) ______________ Freizeit will sie viel Sport treiben. (12) ______________ ich eine Verabredung mit zwei Mädchen aus der Gruppe habe. will B. weil O.. więc muszę więcej się uczyć. 7. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami. Sie besucht auch einen (6) ______________ . gelandet B. ich bin (1) ______________ hier in Hastings angekommen und ich bin superglücklich! Die Reise (2) ______________ ein bisschen anstrengend.. (1) ____________________________________________________________________ Co się wydarzyło 11 września 2001 roku? (1) ____________________________________________________________________ Czy naprawiłeś komputer? (1) ____________________________________________________________________ ………/12 . Englischkurs G.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . (2) ____________________________________________________________________ Nie przyjdę./32 A B S C H L U S S T E S T A. also fahren wir morgens zusammen zur Schule.. 3. In (5) ______________ Gastfamilie wohnt auch ein Mädchen aus Spanien. aber sie (9) ______________ noch besser werden. ist D. Tschüs. darf P. meine E. 9. Also . Wir haben viel (10) ______________ und sogar einen Song von den Beatles gesungen. 4. Carmen. Sie kann schon segeln. Hauptsache. muss L.. ihrer K.. to jest jej telefon. 6. gestern Abend C.. Eure Franziska A. Sie (7) ______________ schon gut Englisch und ist sehr sportlich. 8. Welches Wort passt in welche Lücke? Vier Wörter passen in keine Lücke. Stunden H. (2) ____________________________________________________________________ Dzisiaj wieczorem nie mogę wyjść z moimi przyjaciółmi. kann F.

Der ICE nach München fährt von Gleis 7 ab. Sarah hat einen Nebenjob als Model. sie geht in Jeans und T-Shirts ins Kino oder in die Disco.. Sarah ist nicht mehr dieselbe wie früher. Ist die Aussage richtig oder falsch? Przeczytaj zdania 1-9. Der Stromausfall hat Schäden in Höhe von 300 Millionen Euro verursacht. weil man reisen und dabei viele interessante Leute kennen lernen kann.. 7.. Am Anfang waren einige Freundinnen neidisch./32 A B S C H L U S S T E S T C. Następnie wysłuchaj dwukrotnie trzech krótkich nagrań. 9. Der Regionalzug nach Augsburg hat 20 Minuten Verspätung. sie ist ganz normal. Sie hat ihren Charakter und Persönlichkeit nicht verändert. Sarah kauft ihre Klamotten nur aus dem Modekatalog. Richtig oder falsch? Lies den Text und kreuze an. 3. Ab und zu jobbt sie als Model für eine Agentur. Die Telefonnummer von dem Sportclub Topfit lautet 82 36 719. Prawda (R) czy fałsz (F)? Przeczytaj tekst i zakreśl odpowiednio. dass sie gar nicht arrogant oder eingebildet ist. Der Zug aus Stuttgart fährt um 10. ………/5 S arah ist eine gutaussehende 18-jährige Schülerin. 2. „Das finde ich toll und es macht mir Spaß. Also isst sie oft und gern Spaghetti. Auf das Gewicht muss Sarah nicht achten (sie wiegt im Moment 54 Kilo).27 Uhr ein. a która fałszywa (F).. die Modekataloge macht.“ Nach der Schule möchte Sarah noch einige Zeit als Model arbeiten. 4. Pizza und Pommes. 5. auch wenn sie Model ist.2A Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum__________ . ………/9 R 1. Nach der Schule will Sarah nicht zur Universität gehen. Po wysłuchaniu zakreśl. Lies die Sätze 1 bis 9. Die Freunde in der Clique sagen. która informacja jest prawdziwa (R). Ein Stromausfall hat das ganze Land lahm gelegt. Viele Freundinnen sagen. Aber dann möchte sie studieren.. denn sie will Tierärztin werden. 8. 6.. F D. Im Sportclub Topfit kann man Volleyball spielen. R 1. Ja. Ich mag diesen Job. 2. sie mag Tiere! In ihrer Freizeit zieht sie ganz normale Klamotten an. Aber jetzt sagen alle... Nur Sportfanatiker gehen regelmäßig in den Sportclub Topfit.. 4.. 5. In ihrer Freizeit zieht sich Sarah immer elegant an. Infolge des Stromausfalles sind zwei Menschen gestorben. F . 3.

du willst. 6. ankommen. l Aber du kannst nicht fahren. aber ich habe kein Fahrrad. Ich gehe ins Jugendzentrum. können 4. Sprachausgabe. also muss ich viel lernen. will 4. kann 3. ich habe das Schild nicht gesehen. Ich kann überhaupt nicht reiten. Stepdance. Taucherkurs Turnhalle: Gymnastik. sie. wir dürfen. sie. Ich kann leider nicht kommen. 4. du darfst. 10 wollen: ich will. weil ich Deutsch lernen will. darfst 2. pünktlich sein der Fahrgast: einsteigen. 2. In einem Schwimmbad kann man schwimmen. Sie dürfen l Sie sind dann um 8. kann 2. 6. 10g 11 1. weil ich Aerobic machen will. kann 8. Ich will gute Noten in Deutsch bekommen. sie. darfst. Haben Sie das Schild nicht gesehen? D O 4 1. ihr könnt. 2. kann. will 5. sie. Ich rufe Anna an. es muss. Du musst also in den Jugendklub gehen. 5. Basketball. er. kauft die Fahrkarte. Ć W I C Z E Ń 18 Przykładowe rozwiązanie: Zu Hause muss ich mein Zimmer aufräumen. darf. dürft 8. . Ich will morgen nach Rom fahren.Ich muss zu Hause bleiben. Wann müsst ihr zu Hause sein? Sie können mit dem Zug nach Berlin fahren. telefonieren. Können Sie mir den Weg zum Bahnhof erklären? 7. 2 Ich muss in die Schule fahren. Sie wollen 21 1. 3. Hund. 24 Przykładowe rozwiązanie: Petra will mit ihrem Freund ausgehen. 8. Weil ich fit bleiben will. wir können. . wir müssen. 12 1. 5. kann 7. 14 Przykładowe rozwiązanie: 1. 7c. Kann 6.Was können Behinderte nicht machen?Ich kann meinen PC nicht reparieren. 13 1b. Sie dürfen nicht rauchen. Weil ich Deutsch mag. l Nein. Können Sie mir ein paar Züge nennen? l Wann wollen Sie fahren? ° Ich will in der Nacht fahren. . Ich kann nicht so gut Ski fahren. 27 Przykładowe rozwiązanie: Peter.. Ich kann nicht so gut schwimmen. du kannst. Wann kannst du zu mir kommen? 3. kann ich bitte dein Mofa haben? l Warum? Was musst du machen? ° Ich muss schnell zu Karin fahren. Basketball. Du kannst mit dem Bus fahren. Du musst also viel Sport treiben. sie. Badminton Schwimmbad: schwimmen.50 fahren. Weil ich lernen muss. will 3. 8f 1. kann 2. Laptop. weil ich fit bleiben will. 5. muss 5. Krankengymnastik. kann. kontrolliert die Fahrkarten. die Fahrkarten kontrollieren der Zug: Der Zug fährt ab. kann. Kannst. es will. 7. L e k t i o n 1 1 Situation 2 17 1. Darf.Ich treibe Sport. 5h. . Der Schaffner gibt Auskunft. umsteigen. Wir müssen zu Hause helfen. Darf K L U C Z 5 1d. wollen 8. müssen 5. aber sie müssen in Verona umsteigen. aber ich habe kein Auto. sie. E-Mails.Darf man im Zentrum/in der Stadtmitte/in der Fußgängerzone parken? ./Ich muss zur Arbeit fahren. Ich gehe ins Fitnessstudio. 2. Ich fahre nach Deutschland. darf 7. 8 Situation 1 Przykładowe rozwiązanie: ° Guten Tag. die Fahrkarte kaufen der Schaffner: Auskunft geben./Ich will den Eiffelturm sehen. 8. .. 3. verlaufen 26 1. darf 6. muss 4. Eva will tanzen gehen. 7. ist pünktlich. Weil ich Englisch lernen will. Petra will morgen in die Turnhalle gehen. ich will nicht umsteigen. Ich gehe ins Schwimmbad. weil ich neue Leute kennen lernen will. Rehabilitationskurs Tennisclub: Tennis. . Ich lerne Französisch. ihr müsst. 2. Hier darf man nicht telefonieren. darf 6. weil ich fit bleiben will. müssen 6 abfahren. Fitnessstudio: 25 von Geburt an. aussteigen. Volleyball oder Handball spielen. Sie dürfen keinen Alkohol trinken. Weil ich zu Karin fahren muss. 4. 8. aber ich kann heute nicht ins Kino gehen/ kommen. Musst du heute Nachmittag zu Hause bleiben? 4. 9 Ich will Ski fahren lernen. Anna und David können zur Party kommen. kannst 2. muss 7. Sie müssen viel Sport treiben. Volleyball. Martina darf nach 20 Uhr nicht ausgehen. aber sie darf nicht.. Yoga und Krafttraining machen. 9b. ihr dürft. 7a. 15 1. 6. muss 8. Ich kann überhaupt nicht Golf spielen. dürfen 5. wir wollen. ° Nein. 6. 4. ich kann sehr gut fahren. weil ich lernen muss. sie. 19 Od lewej: 4. Wollen 8. Zu Hause darf ich nicht spät schlafen gehen. kannst Du mir bitte helfen? ./Ich will Musiker werden. zur Schule. weil ich fernsehen will. lange telefonieren . dürfen 5.Willst du heute Abend mit mir ausgehen?/ Wollen wir heute Abend ausgehen? . Sie können ich muss. 3. weil ich krank bin. abends weggehen. Ich kann sehr gut Volleyball spielen. Weil ich mit ihr lernen will. muss. Man muss in der Klasse ruhig sitzen. Bademeisterkurs. müssen 2. 5. l Sie können um 17. du musst. aber ihr Auto ist kaputt. er. Wir wollen in Italien Urlaub machen./Ich will viele Leute kennen lernen. können 7. muss/will 23 Herr Müller.Warum kannst du heute mit mir nicht ins Stadion gehen? . Weil ich fernsehen will. müsst. dürfen Przykładowe rozwiązanie: ° Peter. Yoga. darf 4. muss 6./Ich muss ins Zentrum fahren. meiner Mutter helfen . Ich treibe Sport. 2g. 3. 6h. In einem Tennisclub kann man Tennis./Man darf vor dem Einkaufszentrum nicht parken. darf 3. vorlesen. 2. l Dann müssen Sie um 22. 3a. musst 4. Könnt ° Tut mir Leid. darf 6. Zu Hause darf ich bis spät fernsehen.24 fahren. kann. wollen 22 1. ° Und wann kommt der Zug in Rom an? 16 dürfen: ich darf. einen Bademeisterkurs oder einen Taucherkurs besuchen. Du musst also nach Paris fahren. 7. weil ich nach Paris fahren will. wollen 3. 3j. Frau Meier muss morgen nach Berlin fahren. wollt 7. 6d. darf 7. Squash. sie. Du kannst mit der U-Bahn fahren. wollen 5. den Tisch decken. 7 Aerobic. weil ich lernen muss. es kann.. Herr Müller. Du musst also das Konservatorium besuchen. 4e./Ich will fit und gesund bleiben. Aber ich fahre sofort weg.55 in Rom. In einer Turnhalle kann man Gymnastik machen. ihr wollt. Ich lerne nicht. Herr Müller. hat Verspätung. 1. 2f. 8e. 7. laut sein .Tut mir Leid. . Du musst also einen Skikurs besuchen. weil ich schwimmen lernen will. benutzt. Ich kann heute Abend nicht kommen. Du kannst mit dem Fahrrad fahren. 8. Ich gebe dir mein Mofa nicht. 4c.Vor dem Einkaufszentrum darf man nicht parken. Ich kann sehr gut Ski fahren. Verspätung haben. kommt an. 5i. das glaube ich nicht. Krafttraining Reha-Klinik: Muskeltherapie. muss 8. es darf. aber mein Fahrrad ist kaputt. Weil ich keine Zeit habe. Ich brauche also einen Platz im Schlafwagen. Der Fahrgast steigt ein/aus/um.. surfen. Sie müssen 20 Przykładowe rozwiązanie: ° Sie dürfen hier nicht parken. will 2. ° Doch. müssen 4. Squash und Badminton spielen. weil ich sie ins Kino einladen will.2A 1 Przykładowe rozwiązanie: Ich kann sehr gut Fußball spielen. Stepdance. er. Man darf in der Bibliothek nicht sprechen.. l Warum darf ich hier nicht parken? ° Hier ist Parkverbot. muss. kann. Du kannst mit der Straßenbahn fahren. 5 3 können: müssen: ich kann. dürfen 3. Kannst. In einer Reha-Klinik kann man eine Muskeltherapie und Krankengymnastik machen und einen Rehabilitationskurs besuchen. müssen. 6. will. er. Handball In einem Fitnessstudio kann man Aerobic. Willst 6. darf 3. Ich kann nicht kommen.

sind oft in die Disko gegangen. Bist du allein hingefahren? Aber nein. 7. 5. Nein. Gestern war er zu Hause. gestern. Gestern war ich in München. 4e. 1989. Früher hattest du viele Probleme. und zwar nach Lignano. bis zum 19. 5f. Sie hatten sein: D O 5 gelandet – landen gestorben – sterben gebaut – bauen gefallen – fallen explodiert – explodieren stattgefunden – stattfinden bekommen – bekommen geworden – werden gefeiert – feiern fahren – gefahren gewinnen – gewonnen singen – gesungen sehen – gesehen bleiben – geblieben verlieren – verloren einstürzen – eingestürzt aufbauen – aufgebaut erreichen – erreicht 12 Przykładowe rozwiązanie: 2. erreicht. Um 13. Ich habe 30 Euro ausgegeben. Und wir haben auch eine Menge Leute kennen gelernt! Katja. ° Schön! Und wie lange bist du dort geblieben? l Zwei Wochen. 1972. du bist also nach London gefahren. Ich bin schon einkaufen gegangen. Von 14 bis 15 habe ich ferngesehen. letztes Jahr. viel Englisch gesprochen 11 ich war. Ich hatte kein Handy. aufgemacht. 6. eingestürzt czasowniki nieregularne: begonnen. geworden. 2d. 2. 10 czasowniki regularne: gekauft. Ich bin schon nach Berlin gefahren. Nein. geblieben. Anna hat gestern Abend in der Disko getanzt. 1961. Weltkrieg zu Ende. 1986 4 Transkrypcja: 1945 war der 2. Um 19 Uhr habe ich zu Abend gegessen.. ° o ° 6 wohnen – gewohnt kaufen – gekauft sprechen – gesprochen haben – gehabt gehen – gegangen machen – gemacht aufstehen – aufgestanden essen – gegessen kommen – gekommen trinken – getrunken geben – gegeben sehen – gesehen o ° o ° o ° o 15 Ich bin um 7. 1999 hat der Schriftsteller Günter Grass den Nobelpreis für Literatur bekommen. vom 5. wir haben vieles gesehen: das Parlament. sondern vorgestern. nicht vor 10 Tagen. Herr Schulz hat bis 20 Uhr gearbeitet. angerufen. Ich habe sie schon gelernt. Der Lehrer hat heute diktiert. er. es hatte. 14 Przykładowe rozwiązanie: 1. Ich habe um 17 Uhr angerufen. 0 . bis zum 19. sie. 5. nicht vor zwei Tagen. Früher hatte sie viele Freunde. Und was habt ihr gemacht? Ach. K L U C Z Transkrypcja: ° Marion. Um 13. Ich bin geblieben. ich bin in die Küche gegangen und habe gefrühstückt. Um 17. Letzten Monat habe ich den PC gekauft. er. vor drei Tagen. den Buckingham-Palace. Sie waren haben: ich hatte. nicht letzte Woche. 1997. Nein. Natürlich! Ich habe viel Spaß gehabt! 16 Marion Wo? Wohin? Wann? Wie lange? nach Italien. Gestern Abend habe ich in einem Restaurant gegessen. sondern letzten Winter. verloren Mit wem? Was? mit ihren Schulkameraden das Parlament. nach Lignano im Sommer zwei Wochen. 3h.30 Uhr bin ich zu Hause angekommen und ich habe zu Mittag gegessen. Anna hat gestern Abend getanzt. sondern vor einem Monat. Petra hat am Nachmittag ferngesehen. Juli mit ihrer Clique gebadet. Ich habe ihn schon getrunken. 5. in die Disko gegangen. wohin bist du im Sommer gefahren? l Nach Italien. nicht letzten Monat. 6a.45 Uhr bin ich zur Schule gefahren. h. Von 20 bis 22 Uhr habe ich ferngesehen und dann um 22 Uhr bin ich schlafen gegangen. Der Lehrer hat heute die Regeln diktiert. 1999. Letztes Jahr habe ich in Berlin gewohnt.2A 1 1c. 8i. 4g. den BuckinghamPalace gesehen. e. sondern letzten Sommer. Vor zwei Jahren habe ich mit Stefan Schluss gemacht. 1969. sondern vor zwei Wochen. 6. vor zwei Monaten. 3. vor zwei Jahren l Mit meiner Clique. Nein. sondern letzte Woche. 1989 ist die Berliner Mauer gefallen. Von 15 bis 17 habe ich Hausaufgaben gemacht und für die Schule gelernt. 7. 7 Przykładowe rozwiązanie: Gestern bin ich ins Kino gegangen. Vor zwei Wochen habe ich mit Professor Müller gesprochen. Letzte Woche ist meine Tante Irene gekommen. ° Das ist aber toll! Urlaub ohne Eltern . nicht wahr? Ja. Ich war mit meiner Freundin in der Disko. hat die Klassenfahrt organisiert. Wie lange seid ihr in London geblieben? Fünf Tage. Und was habt ihr da gemacht? l Wir haben natürlich jeden Tag gebadet. besucht. 4. 7b. Musik gehört und Zeitung gelesen. 8f Ć W I C Z E Ń 3 b. ° Mit wem warst du dort? 13 heute.. Ich habe sie schon besucht. im British Musem gewesen. d.30 Uhr habe ich mich angezogen. gemacht. Dort habe ich getanzt. Ich bin den ganzen Nachmittag zu Hause geblieben.30 Uhr schlafen gegangen. 9g L e k t i o n 1 2 9 Przykładowe rozwiązanie: Ich bin um 1. vom 5. 3. 4. Vorgestern habe ich Frau Schulz gesehen. Nein. a. Um 17 Uhr habe ich Karin angerufen. Ich habe schon mit ihm gesprochen. 8. Ich bin den ganzen Nachmittag geblieben. und wir haben natürlich viel Englisch gesprochen. es war. Von 8 bis 13. Ich bin mit meinen Schulkameraden gefahren. nicht letzten Winter. sondern vor zwei Jahren. 2e. Ich habe dort Karin getroffen und ich habe mit ihr gesprochen. ihr wart. Herr Schulz hat bis 20 Uhr im Büro gearbeitet. 7. 5a. 3. gefeiert. Unser Englischlehrer. Und wann? Letzten Monat. du hattest. vor zwei Wochen. Ich habe um 17 Uhr meine Freundin angerufen. 1945. Nein. Petra hat ferngesehen. stattgefunden. Ich bin um 1 Uhr nach Hause zurückgekommen. Juli. Herr Schulz hat gearbeitet. Herr Thomson. nicht letzten Sommer.15 Uhr bin ich nach Hause zurückgefahren. sondern vor drei Tagen. vorgestern. viel Spaß gehabt. g. sie. 1972 haben die Olympischen Spiele in München stattgefunden. sie. viel Spaß gehabt. wir hatten. Um 7. 1969 sind die Astronauten Armstrong und Aldrin auf dem Mond gelandet. letzte Woche. geflogen. 1986 ist in Tschernobyl ein AKW explodiert. 17 Anna hat getanzt. f.15 Uhr bin ich in die Turnhalle gegangen. ihr hattet. 7d.10 Uhr bin ich in der Schule gewesen. nicht letztes Jahr. Früher waren sie frisch und munter. nicht gestern. c. Petra hat am Nachmittag zwei Stunden ferngesehen. Gestern waren wir im Jugendzentrum. Wir waren 8 Personen. Ich habe ihn schon gegessen. 8. du warst. 6b.10 Uhr ins Bad gegangen und habe geduscht. Nein. letzten Monat. Ich habe angerufen. sie. Um 7. Nein. 1961 hat die DDR eine Mauer in Berlin gebaut. Vor 10 Jahren hatten wir viel Geld. Vor zwei Monaten habe ich Markus mein Fahrrad gegeben. vor 10 Tagen. viele Leute kennen gelernt Katja nach London letzten Monat fünf Tage 2 1c. 1997 ist Prinzessin Diana bei einem Unfall gestorben. 8 2. Wir sind natürlich im British Museum gewesen. Der Lehrer hat diktiert. 3h. 6. 8. wir waren. 4. gerast.

stattgefunden/Die Fußball-WM 2002 hat in Süd-Korea und Japan stattgefunden. hat . bist . ist 11. zatrzymywać (się). bist . Nach dem Essen bin ich in die Musikschule gegangen und ich bin bis 22 Uhr dort geblieben. prosić. 8. czynić. 7. gestorben/Prinzessin Diana ist 1998 gestorben.. hat 5. gebaut hat . ist 3.. 5. hat 4... gekommen/Ich habe den Bus verpasst. 3.. Dort habe ich eine Bratwurst gegessen und eine Cola getrunken. wiedzieć.. leżeć. znać. Frau Weber hat am fünfundzwanzigsten Februar Geburtstag.. gemalt hat . upadać. 4.40 bin ich pünktlich in Frankfurt angekommen. zostawać.. wisieć. znaleźć. ist 6. pomagać. Ć W I C Z E Ń 20 1. 8. jeździć konno. zapominać. ist 7. hat er sein erstes Fahrrad bekommen. habe den Kühlschrank aufgemacht und etwas zum Essen genommen. śpiewać. September 2001 in New York passiert? Wann ist Albert Einstein geboren? Wo hat er gelebt? Ich bin in England gewesen und habe einen Englischkurs besucht. spać. Niemand ist da gewesen. Um 17 Uhr ist meine Mutter von der Arbeit zurückgekommen. nazywać się. pisać. 1970 hat er Urlaub mit seiner Familie in Italien gemacht. 1989 hat er Sylvia geheiratet und drei Jahre später ist er Vater geworden.. 1 . oferować. brać. geworden 24 1. Dann habe ich Hunger gehabt. Ich habe meinen Geburtstag mit meinen Freunden gefeiert. bić. 9. pić. gegründet hat . radzić. hat 8. 7. hat 9. Ich habe auf alle Fragen geantwortet.. biegać. Im Abteil habe ich Zeitung gelesen und mit anderen Leuten gesprochen. mieć powinność. und zwar im Jahr 1967... Mein Freund hat eine Party organisiert und er hat mich eingeladen. nosić. przychodzić. 5. 1980 hat er das Abitur gemacht.. Gegen 12 Uhr hatte ich Hunger und ich bin also in den Speisewagen gegangen. świecić. hast .. spotykać. 1985 har er Sylvia kennen gelernt... 1981 ist er nach Stuttgart gezogen und hat dort Biologie studiert. Frau Weigel hat am neunzehnten Mai Geburtstag. latać... geschrieben/Dante hat Die Göttliche Komödie geschrieben. mówić. Dann bin ich in den Zug eingestiegen. gemacht hat . mieć.. przynosić. 2. hat . chcieć 19 Lukas hat am achtundzwanzigsten November Geburtstag. ich bin in die Küche gegangen. geholfen hat . Sie hat meine Hausaufgaben kontrolliert und mich in Geschichte abgefragt. entdeckt hat . być. komponiert hat .. 4... 9. Alexander hat am achten August Geburtstag.. Dann bin ich ins Abteil zurückgegangen. D O K L U C Z 21 Przykładowe rozwiązanie: Gestern bin ich zum Bahnhof gegangen. jeść. eingestürzt/Die Zwillingstürme sind am 11. mieć pozwolenie. pływać. Ich habe den Fernseher eingeschaltet und ferngesehen. Im Jahre 2003 hat er ein neues Haus gekauft... Im Jahr 1982 hat er sein erstes Auto gekauft. 22 Herr Beller ist 1961 in Frankfurt geboren. Dort habe ich die Fahrkarte gekauft. czytać.. September 2001 eingestürzt. 1988 hat er zu arbeiten begonnen. 25 Wann bist du mit deiner Klasse nach Deutschland gefahren? Wer hat die Fußball-WM gewonnen? Hast du mit dem Schuldirektor gesprochen? Was hast du den ganzen Tag gemacht? Was ist am 11. 26 zaczynać (się). sind . myć. skręcać. 10. 6. jeździć. gemacht/Ich habe für die Schule gelernt... 1996 hat er seine eigene Firma gegründet. bestiegen ist . ist . ist 23 Ich bin nach Hause zurückgekommen. stracić.2A 18 1. hat . wygrywać.. Nach 10 Minuten ist der Kontrolleur gekommen und er hat die Fahrkarten kontrolliert. widzieć. gewesen/Im Sommer 2003 bin ich in Spanien gewesen. Um 14. Mit 6 Jahren. umierać. lubić.. hat 12. siedzieć. Dann hat meine Mutter das Abendessen vorbereitet. łamać. stać. gefahren/Die Klasse 4A ist nach Hildesheim gefahren.. wołać. Ich bin gestern den ganzen Tag zu Hause geblieben und habe ferngesehen. potrafić. ist 2. chodzić.. zostać. myśleć... ist . hat .. Dann habe ich meine Freundin Karin angerufen: Wir haben lange am Telefon gesprochen. 2.. hat 10. Herr Schulz hat am zweiten April Geburtstag. 6.. geheiratet hat . musieć.. 3. dawać. zostawiać. verursacht/Die Flutkatastrophe hat viele Schäden in Ostdeutschland verursacht.

. die Hände.2A 1 der Hals (die Hälse). Ich kann nicht Volleyball spielen. 8.. Herr Beckmann. Ich kann nicht sehen.. Mit den Fingern kann man tippen. Mit den Füßen kann man laufen und Fußball spielen. treib Sport! Ja.. 23 1./Wie geht’s dir? Mit geht es nicht so gut. dir 8. 6. ausatmen. 6. uns 9. rufen Sie den Arzt an! Ja. Ich ziehe mir die Jeans von meinem Bruder an. sich. der Arm. bitte . 5. 3. Mit den Beinen kann man laufen. 4. Volleyball spielen/Füße: Fußball spielen. 3. seit gestern habe ich auch etwas Fieber. sollen. die Füße . 9. . mir. sich Celownik: mir. 6. die Nase (die Nasen).. ihr/den Kindern. soll... die Ohren und die Zähne. sie.. 6. untersucht. Seit einem Jahr bin ich Vegetarier. Haben Sie Fieber? Ja. uns. Ihnen 17 2. euch. soll. Und jetzt husten . 8. ich habe Husten . 4. das Bein. Hilft Aspirin gegen Kopfschmerzen? Was tust du für deine Gesundheit? Soll ich Sport treiben? Bist du Vegetarier? 7 der Sekretärin. Ich will abnehmen. du sollst. 5. die Ohren. Eva tun die Augen weh. tief einatmen . ihm. ihnen/den Zwillingen. 2. mich. im Bett bleiben.. er soll sich mehr bewegen. 3. dir. 4. 6. Ihm tut der Hals weh. die Hände/Am Abend: die Zähne. ihm. soll. 6. dir 4. Was kann ich für Sie tun? ° Herr Doktor. sollst 6. 9. 7. 11 Kopfschmerzen. ihnen/dem Opa. sollen. Wir wollen uns ein neues Auto kaufen. mir 4. 8./Ich habe nur ein Ohr. soll. 7. was ist mit mir los? Muss ich ins Krankenhaus? Aber nein. Dem Opa tun die Zähne weh. sich 3. keinen Mund und nur ein Ohr. mir 3. sollt 3. mir tut der Körper weh. Seit einem Monat gehe ich ins Fitnessstudio. Ich treibe regelmäßig Sport und ich ernähre mich gesund. 1. soll. Volleyball spielen. Sie kann nicht lesen. soll 5. Er kann nicht essen. berühren. bitte . Seit einer Woche habe ich Fieber. 6. ihnen 18 Przykładowe rozwiązanie: 1./Ich habe keine Augen. Ich kann nicht so gut hören. trinken Sie Tee! Ja. drei Ohren und keine Nase. dir.. Soll ich das Hemd ausziehen? Ja. Schenk ihr eine CD! Lies ein Buch! Ruf Peter an! Lade Anna ein! Sprich mit dem Direktor! Geh zu Professor Meier! Fahr zum Bahnhof! 8 Przykładowe rozwiązanie: Wem tut der Kopf weh? Deinem Opa?/Wem tun die Zähne weh? Deinen Eltern?/Wem tun die Ohren weh? Deiner Schwester?/Wem tut der Bauch weh? Deinem Bruder? 26 Wie geht’s deiner Schwester? Ist sie immer noch krank? Wie soll ich das Arzneimittel nehmen? Was tust du für deine Gesundheit? Und was soll ich tun? Ich fühle mich heute nicht sehr wohl. Fieber. keinen Mund und nur ein Auge. 5. 12.. Ich bin Nicht-Raucher(in). soll 4. sich. mich 2. sollen Ć W I C Z E Ń 4. ihm/der Oma. der Zahn. 8. das Auge. Ich kann nicht Fußball spielen. iss viel Obst! Ja. Na. die Füße .1 hat vier Hände. ich gehe zum Arzt. 7. dich. Sie sollen 13 1. mich 5. Seit zwei Jahren esse ich kein Fleisch mehr. 25 Przykładowe rozwiązanie: 1. Ja. 19 Biernik: mich. Er schaut sich den Film im Fernsehen an. Herr Beckmann. 8. Markus tut der Hals weh.. ihr. Ich nehme mir Zeit und lese ein Buch. Nr. uns. 2. K L U C Z D O 6 Przykładowe rozwiązanie: Wie geht’s Frau Schulz? Ihr geht es schlecht. er.. 4. die Zähne/Vor dem Essen: die Hände/Nach dem Essen: die Zähne. Was tut dir weh? Tut dir der Bauch weh? Seit wann bist du krank? Wie geht’s deinem Bruder? Wie geht’s deiner Mutter? Ich habe Schnupfen./Wie geht’s den Kindern? Ihnen geht es sehr gut. ihm/den Schülern. Er steht auf. 5. Ihr tut der Kopf weh. guten Tag. habe Kopfschmerzen. spazieren gehen. sei fleißiger! Ja. 4. den Hals. mal sehen . Ich kann nicht schreiben. 4. Am Abend wasche ich mir die Zähne. mich.. 14 Kauf! Kauft! Kaufen Sie!/Mach! Macht! Machen Sie!/Geh! Geht! Gehen Sie!/Besuch! Besucht! Besuchen Sie!/Trink! Trinkt! Trinken Sie!/Arbeite! Arbeitet! Arbeiten Sie!/Antworte! Antwortet! Antworten Sie!/Finde! Findet! Finden Sie!/Fahr! Fahrt! Fahren Sie!/Schlaf! Schlaft! Schlafen Sie!/ Nimm! Nehmt! Nehmen Sie!/Iss! Esst! Essen Sie!/ Ruf an! Ruft an! Rufen Sie an!/Hör auf! Hört auf! Hören Sie auf!/Sei! Seid! Seien Sie!/Hab! Habt! Haben Sie! 24 5. also. Nach dem Essen wasche ich mir die Zähne und die Hände. ich habe Halsschmerzen und ich kann nicht sprechen. der Rücken (die Rücken) L e k t i o n 1 3 12 sollen: ich soll. 7. l ° l ° 4 Przykładowe rozwiązanie: Ich habe keine Nase. ich glaube. laufen/Ohren: hören/Augen: sehen/Beine: laufen. zwei Hände. Mein Fuß tut weh. euch. mir 6. Herr Schulz fühlt sich heute nicht sehr wohl. l ° l 5 mir. keine Nase. gehen Sie schlafen! Ja. trink Tee! Ja. der Körper. der Mund (die Münder). soll. essen Sie viel Obst! Ja. 3. Seit zwei Monaten kenne ich Monika. Mit der Nase kann man riechen. ihnen. 2. Wir treffen uns um 20 Uhr vor der Disko. Herr Doktor. Tja . mich 6. 2. Nr. das ist nur eine leichte Bronchitis. Seit einer Woche habe ich Kopfschmerzen. nur einen Arm. sollst 2. 3. 7. Ihr tut der Körper weh. 4. Herr Doktor. rasiert sich und dann duscht er sich. 7. singen/Nase: riechen/Hände: anfassen. ruf den Arzt an! Ja. dich 10 1. den Hals.. Ihnen tut die Nase weh. die Finger. 2 Kopf: denken/Mund: sprechen. die Augen. 4. die Arme. 3. 8... 16 2. bleiben Sie zu Hause! Ja. l Ach./Ich habe nur einen Arm. der Fuß. der Bauch (die Bäuche). 4. sie. 3.2 hat drei Füße./Wie geht’s Peter? Ihm geht es gut... 11 Przykładowe rozwiązanie: 2. Meine Hand tut weh. 6. Vor dem Essen wasche ich mir die Hände. nur einen Arm. ich bin krank: Ich 15 2.3 hat drei Beine. 5. 5. 10. Bronchitis?? Und was soll ich tun? Bleiben Sie ein paar Tage im Bett und nehmen Sie diese Medikamente ein. 10. mir 8. die Zähne. Hier ist das Rezept . Am Morgen wasche ich mir das Gesicht. Antibiotika Transkrypcja: ° Guten Tag. mir 5. 3. uns. 10. es soll. Mit den Ohren kann man hören. Ich entspanne mich vor dem Fernseher. Mit den Händen kann man anfassen. ihr/dem Direktor. 5. zwei Füße. Luft anhalten . Mir tut der Kopf weh. dir 7.. 21 1. 7. ich muss Sie untersuchen. die Beine. Mit den Augen kann man sehen. spazieren gehen/Finger: tippen Mit dem Mund kann man sprechen und singen. Er kann nicht singen.5°. 5. 9. die Füße. 2. 9 2. 6. treiben Sie Sport! Ja.. sich 20 2. wir sollen. bleib zu Hause! Ja. Ich kann nicht lernen. geh schlafen! Ja. soll 8. 3.. 3. Bronchitis. ihr sollt. euch. mich 9. ein Bein. so 37. die Hand. 5. der Finger. 6. Mir tut der Bauch weh. Bitte nehmen Sie Platz. Seit zwei Tagen habe ich Fieber. mich 22 Przykładowe rozwiązanie: am Morgen: das Gesicht. 7. seien Sie fleißiger! Ruf den Arzt an! Hol die Kinder ab! Lade Eva ein! Sprich langsam! Komm um 17 Uhr! Sei um 20 Uhr zu Hause! Trinkt doch etwas! Arbeite doch weniger! Nehmt doch das Taxi! Hör doch auf zu lernen! Kauf doch ihr ein Geschenk! Mach doch eine Diät! Hör doch auf zu rauchen! Kommt doch nicht zu spät zurück! Lerne doch mehr! l ° 3 Nr. mich. Seit vorgestern geht es mir nicht so gut. soll 7. Ich kann nicht riechen. Mein Vater soll nicht so viel rauchen. berühren. mir 7.

weil es geregnet hatte. hinter. treffen. Dann schau mal in mein Zimmer.. in den Kühlschrank. rasen/wpadać/Ein BMW rast in das Auto. ist gefahren/Das Auto ist zu schnell gefahren. 2a: 3c Transkrypcja: ° Karin. sondern auf dem Schrank! Auf dem Schrank? Und wer hat die Schuhe auf den Schrank gestellt? Woher soll ich das wissen. 5./Klaus liegt unter dem Tisch. 5 Sabine sitzt zwischen Timo und Tobias. ich habe es neben den Fernseher gelegt. 10. Wo 2. unter dem 3. auf die Bank stellen: den Krankenwagen. unter dem Bett sind sie nicht.. hinter dem 9. hängen Bewegung (wohin?): gehen. Die Mutter steht am Fenster. Wo 6. Hinter ihr sitzt Eva. neben l ° o 4 Klaus sitzt im Auto. Der alte Mann setzt sich an den Tisch.. an die. an den Baum Ć W I C Z E Ń 2 jechać. Hinter ihm sitzt Max. Neben dem Mann sitzt der Hund. 7. kommen./Klaus steht hinter dem Baum. Und wohin hast du ihn gestellt? Auf den Balkon. Neben dem Hund sitzt die Katze. ist gerast/Das Auto ist gegen einen Baum gerast. der Hund 14. die Polizistin 10.Stell ihn neben die Reisetasche!/Wohin soll ich den Kinderwagen stellen? . steht. Ich habe ihn in den Kofferraum gestellt. padać. 6. przyjechać. . warum lässt du alles überall liegen? Kannst du nicht ordentlicher sein?!? 10 Przykładowe rozwiązanie: Ich stelle den Schreibtisch vor das Fenster. überleben/przeżyć/Der BMW-Fahrer überlebt den Unfall. Ich habe es neben das Telefon gelegt. Übrigens. 9. Karin! Aber du bist immer so unordentlich . über der 5. liegt 2. Die Frau hängt die Gedenktafel an den Baum.. hat bemerkt/Eine Frau hat den Unfall bemerkt. Auf dem Tisch liegen die Bücher. Wo sind denn meine CDs? Du hast sie gestern genommen. der Radfahrer 11. Unmöglich. Auf dem Auto steht das Fahrrad. auf dem 6. hat gesehen/Der Autofahrer hat den Hund nicht gesehen. Ich habe es über das Sofa gehängt. und zwar auf dem Schreibtisch... vor das CaféRestaurant. przejechać. vor dem Krankenhaus. Verdammt. sitzt. Hinter ihr sitzt Stefan. steht 17 1./Klaus steht zwischen den Autos. springen . neben dem Computer. über den 4. der Sanitäter 9.Stell es auf das Dach!/Wohin soll ich die Reisetasche legen? . ist geraten/Das Auto ist ins Schleudern geraten. schon gut. Und wohin hast du ihn gestellt? In das Regal. sitzt 7. die Trage 7. hat gebremst/Der Autofahrer hat im letzten Moment gebremst. Ich habe es gefunden . hat gelegt/Die Sanitäter haben den Autofahrer auf den Boden gelegt. Ich habe sie in die Vase gestellt. die Tankstelle 3../Klaus sitzt auf der Bank. unter das Bett. zwischen die Stühle/ auf den Stuhl. liegt 8. stellt 5. Unmöglich. vor. Aber. der Krankenwagen 5. 6. ja. Und? Gefunden? Ja. neben das 10.. zamykać. Wo 7. Tina sitzt zwischen Florian und der Wand. hat gesperrt/Die Polizei hat die Straße gesperrt.. Aber weißt du.Leg sie auf den Rücksitz!/Wohin soll ich den kleinen Jakob setzen? . 6. oder? Und ich finde sie nicht mehr. Hinter ihr sitzt Daniel. l ° 3 in.Setz ihn in den Kindersitz!/Wohin soll ich den Korb mit den Brötchen stellen? . du hast gestern meine Schuhe angezogen. die Telefonzelle 6. Ich lege den Teppich unter den Schreibtisch. 4. wyciągnąć. 3. Auf den Heften liegen die CDs. Die Polizisten stellen sich auf die Straße. auf das Regal. Unter dem Bett? ..2A 1 1. 16 steht. Die Tochter sitzt auf dem Teppich. ich habe soeben ° telefoniert . 7. o. hat angerufen/Die Frau hat sofort die Polizei angerufen. 4. auf. aber hier neben dem Fernseher ist es nicht. auf den Balkon/auf den Fernseher. Der Sohn liegt auf dem Sofa und liest ein Buch. 5. steht 10. ankommen. legt 9. Es muss neben meinem Computer liegen. das Warnschild 15. Vor ihr steht die Tafel.. 6. Auf dem Fahrrad sitzt das Kind. Das Bild hängt an der Wand über dem Sofa. Mutti. Neben der Katze sitzt die Maus. widzieć. D O l ° 11 2. in das Schlafzimmer. Bernd sitzt zwischen der Tür und Peter. unter dem Bett. über. in den 23 Przykładowe rozwiązanie: 1. Vor ihr sitzt Silke. Wohin 4. Ich habe einen CD-Player gekauft. Auf den Büchern liegen die Hefte. reisen. Unmöglich. Ich habe einen Blumentopf gekauft. 18 1. sein. bringen. 9. wo sind denn meine CDs? Dann schau mal ins Bücherregal. Karin. 8. einsteigen. im Café. Und wohin hast du ihn gestellt? Neben den Computer. Ich habe ein Regal gekauft. 2. Ich habe sie auf das Sofa gelegt. Hinter ihm sitzt Silke. 5. hat rausgeholt/Die Sanitäter haben den Autofahrer aus dem Auto rausgeholt. Der Hund liegt auf dem Teppich. Auf den CDs liegen die Bleistifte. hängen: die Gedenktafel. kłaść. unter den Tisch. setzt 4. der Radweg 12. Vor ihm sitzt der Lehrer. wo ist denn mein Handy? l Dein Handy? Ach. 4.... Wo 5. hat überfahren/Das Auto hat den Hund überfahren. In der Vase steht die Blume. an dem Baum legen: den Hund. die sind in meinem Zimmer. der Schrott/złom/Der Opel-Corsa ist nur Schrott. setzt 6. zwischen das. stellt l o 14 3. Wohin 3. hier ist es auch nicht . über den Computer. Vor ihr sitzt Eva. Katrin sitzt zwischen Tobias und dem Fenster.. bleiben. Dann sind sie unter dem Schrank. steht. 20 Przykładowe rozwiązanie: stehen: der Krankenwagen. Karin./Klaus liegt unter dem Baum. Ich habe sie in den Kühlschrank gestellt. hat geregnet/Die Straße war glatt. an. 13 1. Karin. vor dem 8. Unmöglich. 9 auf den Tisch.Stell ihn auf das Dach! 22 die Warnblinkanlage/światła awaryjne/Die Freundinnen schalten die Warnblinkanlage ein. aussteigen/wysiadać/Die Freundinnen steigen aus dem Auto aus. Und wohin hast du es gestellt? In den Keller.. Ich habe eine Stehlampe gekauft. zadzwonić. die Geschwindigkeit/szybkość/Er rast mit hoher Geschwindigkeit in das Auto. Unmöglich.. stehen. die Überholspur/pas do wyprzedzania/Sie lassen das defekte Auto auf der Überholspur stehen. das 7. Vor dem Restaurant steht das Auto. ich habe sie gefunden. 8./ Klaus sitzt am Tisch. auf die Straße/auf die Toilette. Nein. 6 Auf dem Teppich steht der Tisch. Neben dem Computer .. der Baum 4. ist angekommen/Nach wenigen Minuten ist der Krankenwagen angekommen. Ich stelle den PC auf den Schreibtisch. Vor ihm sitzt niemand. Die Blume steht in der Ecke vor dem Fenster. stellen. Unmöglich. der Helikopter 8. hängen. l o 15 Wohin soll ich das Fahrrad stellen? . Ich habe sie auf den Tisch gestellt. Ich glaube. Nein.. Wo 8. Seine Schuhe liegen unter dem Sofa. unter das Bett 21 1b. 3. auf dem 2. 7. hamować. Tobias! Sie liegen in meinem Zimmer.. Auf dem Tisch steht die Vase. wo es war./Klaus steht neben dem Auto. Wohin 19 Ruhe (wo?): warten.. Auf der Bank sitzt der Mann. Auf der Blume sitzt die Biene. Ja. unter.. wpaść. Ich habe einen Fernseher gekauft. Neben den Büchern . sitzen. In dem Auto sitzt der Mann. Nein . Karin? Auf dem Bett! . Unmöglich. Peter sitzt zwischen Bernd und Florian. Mutti hat Recht. hinter den Schrank. fliegen. Karin.. Stell es ins Schlafzimmer! Leg ihn ins Wohnzimmer! Stell sie in den Abstellraum! Häng es ins Wohnzimmer! Stell ihn in die Küche! Stell ihn in den Abstellraum! K L U C Z l ° 12 2. nicht wahr? Wo sind sie denn? Deine Schuhe? Mmm . zwischen. Ich stelle den Fernseher vor das Bett. das Werbeplakat 13. das Polizeiauto L e k t i o n 1 4 8 Przykładowe rozwiązanie: Die Sanitäter legen den Autofahrer auf die Trage. liegt.k. fahren. aber nicht unter. Und wohin hast du sie gestellt? Hinter das Sofa. an den Tisch hängen: die Gedenktafel.. 3. Tut mir Leid. Doch. Das Kind legt den Hund auf die Bank. sitzen: der Mann. Neben dem Sessel steht der Fernseher. steht 3. zauważyć. 5. an den Straßenrand setzen: sich. hier auf dem Schreibtisch sind sie nicht. Sie liegen vielleicht neben den Büchern. mal sehen . 4. Wo liegt der Autofahrer? Wohin bringen die Sanitäter den Autofahrer? Wo liegt der Hund? Wo kreist der Helikopter? Wohin setzt sich der alte Mann? Wo sitzt der alte Mann? Wohin hängt die Frau die Gedenktafel? Wo steht der Krankenwagen? Wo hängt das Werbeplakat? Wohin soll ich das Telefonbuch legen? 7 Przykładowe rozwiązanie: Der Vater sitzt im Sessel und liest Zeitung.. die Bank 2. Der Radfahrer stellt das Fahrrad an den Baum. wpaść. Keine Panik./ Klaus steht vor dem Auto.

2A 24 K L U C Z D O Ć W I C Z E Ń Wo und wann ist der Unfall passiert? Wohin haben die Sanitäter den Verletzten gelegt? Hat der Autofahrer im letzten Moment gebremst? Wohin hast du das Telefonbuch gelegt? Der Krankenwagen steht vor dem Krankenhaus. Meine Katze schläft in meinem Zimmer unter dem Bett. Frau Schulz hat den Unfall bemerkt. Ich habe den Fernseher gekauft und ihn ins Zimmer gestellt. . Mein Handy liegt auf dem Schreibtisch neben dem Computer. ist zur Telefonzelle gelaufen und hat die Polizei angerufen.

in Kairo die Sphinx anschauen Katja Wagner nach England. nach 2. am 5. Was? Englischkenntnisse verbessern. dass sie ans Meer fährt. der Wind: die Windjacke. bis zum 22. dass er leider zu Hause geblieben ist. Martin sagt. an die Nordsee. aber nur wenn sie Geld haben. wandern. Ich habe gehört. an die Ostsee. ° Das klingt sehr schön. d. 0 Grad in München und – 4 im Alpenbereich. wenn die Sonne scheint? Wenn die Sonne scheint. Wenn du Deutsch lernen willst. dass Christian nach Australien geflogen ist. 6. braucht man eine Sonnenbrille. dass sie Urlaub machen. wenn auch nur zeitweise. Natur pur erleben. In Norddeutschland gibt es viele Wolken und im Tagesverlauf kann es auch regnen. K L U C Z 19 Eva sagt. . 8 1. nach 3./Ich fahre aufs Land. in der Sonne liegen sich entspannen. die Wolke: wolkig/bewölkt. dass er in Malaga war und dass er einen Spanischkurs besucht hat. im. Wenn du viele Leute kennen lernen willst. nach 11 2. dass Thomas und Beate in die Türkei gefahren sind. es kann aber zu örtlichen Auflockerungen kommen. scheint. Petra sagt. dass er im Sommer immer nach Rügen fährt. Intensivkurs absolvieren Transkrypcja: ° Herr Bischoff. 5. dass es ihm sehr gut gefallen hat. dann solltest du an die Ostsee fahren. In Paris ist es bewölkt. 5-. Terrorakten . dass ein Spanischkurs in Barcelona nicht so teuer ist. In Moskau ist es regnerisch. In London ist es neblig. aber nur wenn die Sonne scheint. 20 1A. Er sagt. dass er keinen Urlaub gemacht hat. ich nehme das ganz gelassen hin. Am Vormittag fällt in Süddeutschland. 4. sondern dass sie auch einen lateinamerikanischen Tanzkurs besucht hat. Ich habe meine Ferien auf Kuba verbracht. ° Und wohin fahren Sie? Wissen Sie das schon? l Natürlich! Wir. sich entspannen. Dolomiten. . Wenn du eine Kulturreise machen willst. dass ich nach London fahren darf. 5 2. wasserfeste Schuhe. surfen Museen besuchen./Ich fahre an die Adria. dass er mit seiner Frau an die Côte d’Azur fahren möchte. in die Hohe Tatra. Herr Wickert sagt. Schwarzes Meer. Wenn du Natur pur suchst. am.. Ich bin in den Alpen gewesen und bin Ski gefahren. meine Frau und ich. fahren nach Ägypten und machen eine Kreuzfahrt auf dem Nil. dass Langeweile im Feriendorf „Miramar“ ein unbekanntes Wort war. dass Frau Meier einen Kultururlaub machen will. Peter hat mir gesagt. vor allem südlich von München.. aber nur wenn Bernd mitkommt. die Sonne: sonnig/die Sonne scheint./Es ist neblig. die Kälte: warme Kleidung. der Wind: windig/Es ist windig. an die 4. 6. Die Temperatur liegt zwischen + 2 in Nürnberg und Stuttgart. Ich war mit meinen Freunden an der Ostsee. Juli 5 Tage Kreuzfahrt. aber nur wenn es nicht regnet. 3.. 16 In Rom ist es leicht bewölkt. im . Was braucht man. dass er letztes Jahr auf Ibiza gewesen ist.. 7 Steffi sagt. nach. im 2. habe ich immer mein Surfbrett dabei. Was braucht man. der Regen: der Regenschirm. In Warschau regnet es. Aber ./Ich fahre in die Alpen. wenn es kalt ist? Wenn es kalt ist.. Anja sagt. 6B. die Hitze: die Sommerkleidung 2 Ich fahre nach Rom. an die. 14 der Schnee: Es schneit. am 4. wenn es windig ist? Wenn es windig ist. Italienisch lernen 17 die Sonne: die Sonnenbrille. Ich habe gelesen. 6. an die.. Herr Wickert sagt. Donau Bodensee. nach 5. Spanien. Auch in Mitteldeutschland ist es überwiegend meist bewölkt. Ich bin am Gardasee gewesen und habe einen Surfkurs besucht. in den 7. vom 12. der Nebel: neblig. am./Es regnet. Berlin.B. Die Meiers sagen. dass sie nach Amerika fliegt. baden. Italien Berlin. so dass im Laufe des Nachmittags zwischen Kassel und Frankfurt die Sonne. 5. Ich weiß. die Mütze. 3-. Rom Sizilien. Er sagt. am. nach 6./ Ich fahre ins Gebirge. Gardasee L e k t i o n 1 5 9 Przykładowe rozwiązanie: Ich habe zwei Wochen in London verbracht. Hast du deine Skier dabei? Natürlich! Wenn ich nach St. Sie sagt. dass Martina im Sommer an den Bodensee fahren möchte. nach. Ć W I C Z E Ń 10 Przykładowe rozwiązanie: Gebirge: Ostsee: See: Rom: Ski fahren. im 3. Es bleibt aber kalt und die Temperaturen gehen bis auf 2 Grad zurück. 3 D O 1. Rügen Alpen./Es ist bewölkt./Ich fahre an den Gardasee. Hast du deine Wanderschuhe dabei? Natürlich! Wenn ich ins Gebirge fahre. z.. 5. an den. 4 2. Riesengebirge Adria. l Ach. habe ich immer meine Badehose dabei. segeln. Er sagt. die Kälte: kalt. Herr Wickert sagt. 4. Moritz fahre. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 8 Grad auf Rügen und 5 Grad in Hannover und Bremen./Es schneit. Attentate kann es überall geben. auf einem Campingplatz oder in einer Großstadt wie Berlin oder Frankfurt. Ibiza. Ich bin in der Schweiz gewesen und habe gute Schokolade gegessen. nach Oxford im August mit einer Kollegin zwei Wochen 6 1. im. 2. wenn es schneit? Wenn es schneit. Alle wissen. Ich habe gehört. dann solltest du nach Rom fahren. ./Ich fahre in den Schwarzwald. der nachmittags in Regen übergeht. der Schnee: der Anorak. dann solltest du nach Rimini fahren. Was braucht man. der Regenmantel. dass er viele Leute kennen gelernt hat und dass er seine Sprachkenntnisse verbessert hat. 4. nach. Die Temperatur liegt zwischen 11 und 22 Grad. Hast du dein Surfbrett dabei? Natürlich! Wenn ich an den Gardasee fahre. Die Temperatur liegt zwischen 10 und 20 Grad. 3. am 6. nach. 7F 13 Die Sonne scheint. wann machen Sie dieses Jahr Urlaub? l Im Juli./Es ist leicht bewölkt. braucht man warme Kleidung. Es ist sonnig. dass sie nicht nur viel Sport getrieben hat./Ich fahre ans Meer. im. dass sie an den Bodensee fährt. 3. Ich bin in Deutschland gewesen und habe Deutsch gelernt. Die Temperatur liegt zwischen 0 und 9 Grad. 4. 12 Hast du deine Badehose dabei? Natürlich! Wenn ich ans Meer fahre. Ostsee Rhein. aber nur wenn das Wetter schön ist. haben Sie keine Angst? Man hört immer wieder von Attentaten. Die Temperatur liegt zwischen 13 und 18 Grad. habe ich immer meine Skier dabei. Marek sagt. braucht man einen Anorak.. auch bei uns in Deutschland. in die. Schnee. dass er im Urlaub immer sein Handy dabei hat. dass er ans Meer fährt. In Oslo schneit es. In die.. dass er Italienisch lernen möchte. Griechenland. Ich bin mit Markus in den USA gewesen. Ich bin in Paris gewesen und habe den Eiffelturm gesehen. dass Tina mit ihrem Freund in den Urlaub gefahren ist. ins. wasserfeste Schuhe. an den. habe ich immer meine Wanderschuhe dabei. dann solltest du nach Deutschland oder nach Österreich oder in die Schweiz fahren. Die Temperatur liegt zwischen 5 und 9 Grad. in der Sonne liegen. Sizilien. wenn es heiß ist? Wenn es heiß ist. 5. dass sein Vater im Büro viel zu tun hatte und dass er außerdem für die Nachprüfung gelernt hat. 2E. 18 Was braucht man. braucht man eine Windjacke. Er sagt. Meine Eltern sagen. Herr Wickert sagt. Florian sagt.2A 1 Länder: Städte: Inseln: Berge: Meere: Flüsse: Seen: Spanien. in die USA. Hohe Tatra.h. Die Temperatur liegt zwischen 12 und 17 Grad. in die Türkei. Was braucht man. segeln Rad fahren. 21 Hans Bischoff Wohin? Wann? Mit wem? Wie lange? nach Ägypten im Juli mit seiner Frau 10 Tage. 4D. aber nur wenn ich gute Noten in Englisch bekomme. braucht man leichte Kleidung. die Hitze: heiß 15 Transkrypcja: Und nun das Wetter in Deutschland. In Madrid ist es sonnig. 3. ans. Herr Wickert sagt. Die Temperatur liegt zwischen 4 und 14 Grad..

Und natürlich auch viel Spaß! Danke. l Einen Unfall? Ach du meine Güte! Bist du verletzt? ° Nein. Herr Bischoff. 7. 2R. 3F. 1. nein. dass Petra in New York gewesen ist? 5. 6F.. 9A. 3.Ich glaube. Weißt du. 4R. 7B. ich bin hier an der Bundesstraße in der Nähe von Offenburg und . Frau Wagner. oder? ° Nein.Hör auf zu rauchen! 9.ins. 8. ich bin zu schnell gefahren und . l Keine Panik? Ich soll ruhig bleiben? Was soll das denn. 4. 4C. Sie sagt. Und was machen Ihre Kinder? Sie haben zwei Söhne. langweilig? Die Kreuzfahrt dauert aber nur 5 Tage. ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Englischkurs.Das Auto ist ins Schleudern geraten und ist gegen einen Baum gerast.Mutti. 10C. du stehst im Stau. wenn du ans Meer fährst? 14. Und wohin fahren Sie genau? Nach Oxford. . Und in dem Alter haben sie keine Lust mehr. 8R 2. 6C. ° Nein. l . Deshalb will ich meinen Urlaub nutzen.. 9F l Und der Fahrer von dem Opel? ° Der Notarztwagen ist schon hier.langweilig.. ist leider vorbei.Mountainbike. Haben Sie schon eine solche Erfahrung gemacht? Ich meine. Und wie lange bleiben Sie in Ägypten? 10 Tage. es ist nämlich so. 7F. 14C. die Firma bezahlt den Flug.Wie ist der Unfall passiert?/Wie ist es zu dem Unfall gekommen? 11.Nimm Aspirin. 15. 1F. ich bin schuld.Stunde. ich hatte einen Unfall. Er muss immer einen Lift benutzen. Aber darf ich Sie fragen. Sie fahren mit Ihrer Frau in Urlaub. Wo machst du Urlaub? 10..Was nimmst du mit. D O K L U C Z l ° Frau Wagner. 3F. Genau.Spaß. 13C. 1R. 1B. meine Englischkenntnisse sind nicht so gut. Martina.weil. 3C. die Polizei meint. Also. Hast du gehört. Kannst du mir bitte helfen? 2. 10. d.. wenn es regnet? Ć W I C Z E Ń 23 Wo warst du im Urlaub? War Martina mit ihren Freunden in Deutschland? Weißt du.2A l ° Sie haben gesagt. Sie bringen ihn ins Krankenhaus. zusammengestoßen. also. 6. 4R. Wie ist das Wetter in Tirol? 8. l Mein Gott! Und wer soll Schuld haben? ° Uhm . 13. o ° o ° l ° l ° o ° traditionellen Sinn. der aus der anderen Richtung kam. l Und wie ist das denn passiert? ° Ja. Ich finde. haben Sie schon an einer Sprachreise teilgenommen? Nein.. gehen wir in den Jugendklub. Januar? 6.September passiert? 5. 8. 5F. und ist mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geflogen. wenn es morgen regnet? Ich möchte in den Sommerferien mit meinen Freunden ans Meer fahren. Wenn ich nach Zakopane ins Gebirge fahre. ich arbeite für eine amerikanische Firma. dass die Freunde. seit gestern habe ich Schnupfen und Husten. 16A 4. 1. 15B. wenn du ins Gebirge fährst? 4.. das Essen und das Wetter in den Sommerferien/im Urlaub sehr wichtig sind. sondern Sie „investieren“ Ihren Urlaub in einen Sprachkurs. wie das eigentlich passieren konnte. wie vielleicht die meisten Leute in Ihrem Alter.. Norbert ist 19 und Florian 17. 6F.Wenn es morgen regnet. Danke.. Fahren Sie allein? Nein. dass unser Englischlehrer zwei Jahre in England gelebt hat? Wie war das Wetter in Madrid? Was machen wir. nehme ich immer meinen Regenschirm und meinen Regenmantel mit. viel Spaß. Sie machen also keinen Urlaub im ° o ° o ° W i e w e i t b i s t d u j e t z t ? 1. 22 Przykładowe rozwiązanie: 1. Sie fahren nicht ans Meer. 4. Norbert und Florian. 2.. Martina.Ich habe starke Halsschmerzen.vorstellen l Ins Krankenhaus? ° Ja. aber bleib bitte ruhig und keine Panik. haben Sie schon Pläne für den Sommer? o Ja..Radprofi. 8B. Was nimmst du mit. wissen Sie. Ich habe einfach die Kontrolle über das Auto verloren. vom 12. Wir wollen uns natürlich die Sphinx anschauen .Wohin hat der Radfahrer sein Fahrrad gestellt? 12.Was ist am 11. Wohin fährst du in den Urlaub? 2. Transkrypcja: ° Hallo. Jörg am Apparat. Jörg? ° Also. ° Nach England? Im August? Und wieso? o Na ja. Fahren wir an die Adria? 3. bis 22. 5. 2F... 7F.h. 8F. l Jörg? Warum rufst du mich um diese Zeit an? Bist du schon im Büro? 3.Roland ist behindert. eine andere Kollegin fährt mit. die Zeit. ich weiß nicht genau. Ich verstehe . 10 Tage auf einem Schiff ? Ist das nicht ein bisschen zu . um einen Intensivkurs zu absolvieren. Wie ist das Wetter im August? 7. Ich war 10 Tage mit meinen Mitschülerinnen in der Normandie. das hilft gegen Kopfschmerzen.treibe/mache. 5R. ich bleibe zwei Wochen da. wenn ich mich richtig erinnere. dass Anton nach Rom fährt? 9. 9.Zukunft. 12A. Na. ich fliege im August nach England. Juli. mit uns zu fahren. Ach. darf ich heute Abend ausgehen? 3. regnet es ziemlich oft. Wenn ich nach England fahre.. aber als ich in der Schule war. 11B. zwei Söhne. bin auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem Opel. er war nicht angeschnallt. 5A. als wir als Familie alle zusammen Urlaub machten. Wir verbringen dann die restlichen Tage in Kairo. der Idiot. Was machen wir. ich habe noch keine Sprachreise gemacht. 5. habe ich an einem Schüleraustausch mit einer französischen Klasse teilgenommen. also. 10. dass die Sommerferien in Spanien für dich am besten sind.Wann hat Monika Geburtstag? Am 25.Was hast du letzte Woche/in der letzten Woche gemacht? 7.Ich kann keine SMS schicken. wer das eigentlich bezahlt? Ich bezahle den Kurs. Wohin fährst du mit deinem Surfbrett? 6. 2C. nur ein paar Kratzer.

(die) Grippe. Gestern war ich allein zu Hause und hatte keine Lust zu lernen. Weil ich nicht ausgehen darf. Ich bin zwei Wochen in Berlin geblieben. E. Das Auto ist ins Schleudern geraten. Eine Frau hat den Unfall gesehen und sofort die Polizei angerufen. Ich habe immer viel zu tun. Ich bin also mit Lufthansa von Mailand nach Berlin geflogen. aber ich will es lernen. Dann habe ich „Tschüs“ zu ihr gesagt und ich bin aus dem Haus gegangen. 3. weil sie nicht zu Hause ist. dürfen 2. der Fuß. Geh schlafen! 2. 3.2A T E S T Ó W C. neben den stellt … an den steht an dem (am). in der 3. Ich habe meine Sommerferien in Österreich verbracht. am liegt unter dem kreist über dem steht vor der legt … auf die setzt sich auf die. Ich kann heute nicht kommen. 1. Ich habe einen Deutschkurs besucht. 1. er sitzt unter dem Baum. Weil ich fit bleiben will. ist gefahren. Wohin bringen die Sanitäter den Autofahrer? 3. Der Polizist sitzt im Auto und telefoniert mit seiner Frau. Test Lektion 13 A. Mutti? Nein. gehen wir ins Zentrum? Tut mir Leid. muss 2. Nimm doch Aspirin. Test Lektion 14 A. gesehen? Ja. 2. dich 4. 2. müssen 4. 5. Wer ist im Jahr 2003 Formel-1-Weltmeister geworden? 5. der Krankenwagen. der Radweg. Geh dann zum Arzt und lass dich untersuchen. Przykładowe rozwiązanie: Claudia ist sehr nervös. frühstücke und dann putze ich mir die Zähne.15-Uhr-Zug (mit dem Zug um 13. der Arm. der Bauch. Ich habe um 16 Uhr einen Termin bei Doktor Riegel. Weil ich nach Berlin fahren will. Was soll ich tun? 2. 1. Nach zehn Minuten ist meine Schwester nach Hause gekommen. esse viel Obst und Gemüse und treibe Sport. Ich habe viel gelernt. Wir wollen heute Nachmittag schwimmen gehen. Um 17 Uhr bin ich in die Turnhalle gegangen und ich habe meine Freundin getroffen. hat bekommen B. Przykładowe rozwiązanie: 1. Ich kann nicht schwimmen. D. Mach eine Schlankheitskur! 4. Ich habe sie unter den Schrank gestellt. Können 6. ich kann den Tisch decken …. 1. hat gelernt. Marika kann nicht laufen. du darfst nicht! 5. 4. Ich habe F. neben dem Computer. nach. ● Steffi. Also habe ich meine Freundin Karin angerufen und ihr von meinen Problemen erzählt. Ich muss zu Hause bleiben und das Essen vorbereiten. Sie raucht viel und ist faul geworden. hat gefeiert. Sie versteht sich nicht mehr so gut mit ihrem Freund Andreas. Ich bin nicht mit dem Zug gefahren. die Tankstelle. 4. ich wasche mich. hat organisiert. Bist du letztes Jahr in Deutschland gewesen? Ja. Er hat den Hund nicht gesehen und hat erst im letzten Moment gebremst. 2. Darf ich bitte dein Handy nehmen. In der Schule war es sehr langweilig. Morgens stehe ich auf. Ich lege ihn auf das Bett. 6. Weil ich schwimmen lernen will. ist eingestürzt. Wohin soll ich deinen Computer stellen? Stell ihn auf den Boden. können 3. 2. darfst 3. Test Lektion 12 A. 5. Ich kann dir aber helfen. Weil ich keine Zeit habe. Wo liegt der Autofahrer? 2. du bist sehr nett. Treffen wir uns also vor dem Supermarkt in der Kaiserstraße. können 7. Ich habe Kopfschmerzen und Fieber. an den. 4.20 Uhr sind Sie schon in Berlin. 1. Letztes Jahr bin ich in Deutschland gewesen. 1. darf. C. die Bank. In. Wohin legt das Kind den toten Hund? E. Wo hängt die Gedenktafel? 4. aber ich habe auch viel Spaß gehabt und viele Leute kennen gelernt. will Karin. 2. Im Büro ist sie müde und kann nicht arbeiten. Am Nachmittag habe ich dann für die Schule gelernt. 7. muss 6. ● ● ● D O K L U C Z ● D. uns 6. Der Autofahrer ist zu schnell gefahren. Test Lektion 15 A. Kannst du mir dein Deutschbuch leihen? Ich habe mein Buch in der Schule vergessen. das Werbeplakat. mich 2. ● ● ● ● Test Lektion 11 A. Iss ein Brötchen! C. ist gewesen. die Trage. Hast du Cäsar. der Sanitäter. Sie müssen nicht umsteigen und um 16. Häng es an die Wand. 2. 5. Przykładowe rozwiązanie: 1. Dort habe ich nicht in einem Studentenheim gewohnt. sie schläft wenig in der Nacht. der Helikopter. 3. Im 4. Przykładowe rozwiązanie: 1. mir 5. 1. ich kann nicht. sondern bei einer nette Familie. 4. Warum nicht? Weil heute meine Freunde aus Berlin kommen. Trink einen Kamillentee! 3.15 Uhr) fahren. 4. mich 3. Treib Sport! 5. (die) Kopfschmerzen. Nach dem Frühstück bin ich dann mit dem Bus zur Schule gefahren. 1. 3. Im Sommer 2002 ist die Elbe über die Ufer getreten und hat viele Städte überschwemmt. Ich habe keine Zeit. Du kannst sehr gut Deutsch sprechen. Er steht an der Tafel. hat verlassen. Du sollst weniger arbeiten und mehr Sport treiben (Arbeite weniger und treibe mehr Sport). 6. denn meine Tante Maria hat mir das Flugticket bezahlt. der Stau B. ich bin zwei Wochen in München gewesen. Er sitzt auf der Bank. 3. Unser Deutschlehrer hat einen Deutschkurs in Wien organisiert. . 3. 3. C. musst 5. Przykładowe rozwiązanie: 1. Sie braucht die Hilfe Petras. euch D. Dürfen wir heute Abend in die Disco gehen? 3. neben das Bücherregal. Danke. Ich habe aufgehört zu rauchen. darf 7. Sie muss im Rollstuhl sitzen. 1. Und ich habe auch keinen Appetit. der Mund. das Ohr. (der) Schnupfen. in 5. 4. Heute fühle ich mich nicht wohl. E. Ich habe kurz mit ihr gesprochen. 4. das Schild. F. kann 5. hat gesprochen. Przykładowe rozwiązanie: Gestern bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Wohin stellt der Radfahrer das Fahrrad? 5. B. F. das Bein. Am 6. ziehe mich an. unseren Hund. (der) Husten B. 5. willst 4. Anna ist nervös. an die 7. müssen. wie geht’s? ● Mir geht es nicht besonders gut. Es ist dann gegen einen Baum gerast. Sie können mit dem 13. hat verloren. Wir können zusammen einkaufen gehen. Um wie viel Uhr bist du heute Morgen aufgestanden? Ich habe bis 10 Uhr geschlafen. Wo ist mein Handy? Wohin hast du es gelegt? 2. im. ins 2. über das Bett. trinke kein Bier mehr. die Hand. ● ● ● ● oft Kopfschmerzen und in der Schule kann ich mich nicht konzentrieren. weil ich lernen muss. Sie kann in der Nacht nicht schlafen. 4. ans. der Kopf. 1. Kannst. E. Kann dir deine Mutter nicht helfen? Meine Mutter kann mir nicht helfen. D. Es liegt auf dem Schreibtisch. Nach dem Essen habe ich ferngesehen. Warst du schon beim Arzt? Ich gehe heute zum Arzt.

2. 4. Wenn ich ins Gebirge fahre. Herr Steiner sagt. Wenn das Wetter morgen schlecht ist. F. kaufe ich Obst und Gemüse. nehme ich meine Badehose mit. dass Max in Rom gewesen ist? 5. 2. mache ich keine Wanderung. Wenn es regnet. Hast du gehört. dass ein Urlaub in Marokko sehr teuer ist. nach Rimini. Aber leider wollen meine Eltern nicht. Dort ist das Wetter immer schön.B. Er sagt. wenn du nach Deutschland fährst? 5. Przykładowe rozwiązanie: 1. Was nimmst du mit. Im Gebirge kann man sich entspannen. Wenn ich mich entspannen will. nehme ich immer meinen Anorak mit. . dass sie dieses Jahr vielleicht keinen Urlaub machen. Wohin fährst du im Sommer? 2. 4. Und wenn es regnet. 3. Ich möchte mit meinen Freunden an die Adria fahren. Wenn ich an die Adria fahre. dass Peters Mutter gestorben ist? 3. Er findet. Er meint aber. C. braucht man einen Regenschirm. D. Przykładowe rozwiązanie: 1. gibt es so viele Lokale und Spielotheken. Er sagt. Weißt du. Wie ist das Wetter heute? Es ist kalt und es regnet. dass er Urlaub in Italien machen möchte.2A T E S T Ó W D O K L U C Z B. z. fahre ich nach Bichelbach. Er sagt. Ich bleibe zu Hause. 3. Wohin fährst du nächsten Sommer? Nächsten Sommer mache ich keinen Urlaub. Wenn ich auf dem Markt bin. wenn es regnet? 4. 1. Wie ist das Wetter heute? E. dass seine Frau schon mehrmals in Italien gewesen ist und dass sie also Urlaub in Marokko machen will. dass ich mit meiner Clique nach Rimini fahre. dass das Wetter in Italien immer schön ist. An der Adria kann man viele Leute kennen lernen. Was machst du. dass die Leute nett sind und dass man in Italien gut isst.

Hier finden Sie ein freundliches Klima. Der Stromausfall. Taunusstraße 36. 4WN. 9P. 3. 1R. hat für Industrie und Handel Schäden in Höhe von 100 Millionen Euro verursacht. 1B. 7. Gleis 5.topfit. September 2001 passiert? Hast du den Computer repariert? Abschlusstest Transkrypcja: Werbespot Wollen Sie sich entspannen? Sie Suchen Spaß. weil ich keine Lust habe. Heute Abend darf/kann ich mit meinen Freunden nicht ausgehen. Zugansage Achtung. 2I. 7E. 1R. 9. 3F. und zwar über Heilbronn. In meiner Freizeit surfe ich im Internet. Relax? Oder Sie suchen einfach einen Partner. der gestern das ganze Land lahm gelegt hat. mehr als ein gut eingerichtetes Sportzentrum. Oder Sie möchten vielleicht in einer Volleyballmannschaft mitspielen. 6F. Wem gehören die Bücher hier? Dir? Kannst du mir bitte deinen Tennisschläger leihen? Ich will eine gute Note bekommen. 12N B. Ich wiederhole: ICE nach München fährt in wenigen Minuten von Gleis 7 ab. nachdem sich ihr Kleid an einer Kerze entzündet hatte. ICE 722 nach München steht abfahrbereit auf Gleis 7. 10L. 4R. nicht nur ein Treffpunkt für Sportbegeisterte und Körperbewusste. 8J. Mannheim. eine weitere hat sich verbrannt. 4. 7F.de Nachrichten im Radio Rom: Einen Tag nach dem größten Blackout in der Geschichte Italiens normalisiert sich allmählich die Situation. 6F. Ich komme nicht. Regionalexpress von Stuttgart nach Konstanz hat wegen technischer Probleme voraussichtlich 20 Minuten Verspätung. 9F . 2. 4G. In Apulien sind zwei ältere Frauen in der Dunkelheit tödlich gestürzt. Worauf warten Sie noch? Sportclub Topfit. 3F. 2F. also muss ich mehr lernen.27 Uhr nach Frankfurt weiter. Natürlich finden Sie uns auch im Netz unter www. Ist das Tinas Handy? Ja. Darmstadt. Zug aus Stuttgart fährt ein. 5M. Was ist am 11. Also. 11K. 5F. 2F. Dann kommen Sie einfach zu uns in den Sportclub Topfit! Mehr als eine normale Turnhalle. Erholung. 6. ein lockeres Ambiente und nette Leute. Drei Menschen sind in Folge des Stromausfalls gestorben.: 82 63 719. A B S C H L U S S T E S T K L U C Z D O C. das ist ihr Handy. Regionalzug nach Augsburg fährt um 10.42 von Gleis 2 ab. 1. Der Zug fährt dann um 10. mit dem Sie Tennis oder Squash spielen können. 3A. 5F D. Tel. 5. 8R. 8.2A A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful