geoinżynieria geoinżynieria

Projektowanie i wykonywanie ścian szczelinowych
1. Wprowadzenie
Ściany szczelinowe są to betonowe lub żelbetowe konstrukcje, formowane w szczelinie wygłębionej w gruncie. Zwykle stateczność ścian szczeliny wycinanej w gruncie zapewnia zawiesina bentonitowa, niekiedy jest to roztwór polimerowy lub zawiesina twardniejąca. Wykonawstwo ścian szczelinowych należy do specjalistycznych robót geotechnicznych; wymaga zaawansowanej wiedzy i doświadczenia. Ściany szczelinowe są stosowane powszechnie w budynkach z głębokimi podziemiami oraz w budownictwie komunikacyjnym, zwłaszcza w robotach tunelowych w miastach (metro, arterie dla samochodów ukryte pod terenem). W takich obiektach pełnią one funkcję konstrukcji oporowych. Są jednostronnie odkopywane, z pozostawieniem kilkumetrowej części utwierdzonej w gruncie. Przy odsłonięciu ściany dużej wysokości niezbędne jest dodatkowe rozparcie albo zakotwienie na jednym lub kilku poziomach. W kraju mamy kilka firm, które wyspecjalizowały się w budowie ścian szczelinowych. Wiedza i doświadczenie kadry technicznej wykonawców są na ogół na wysokim poziomie. Celem referatu jest przedstawienie tych wiadomości, które mogą interesować przede wszystkim inwestorów i projektantów.

Rys. 1. Podstawowe elementy i wymiary ściany szczelinowej [19]: 1 – ścianki prowadzące, 2 – rozparcie ścianek, 3 – element rozdzielczy, 4 – sekcja pierwotna, 5 – sekcja wtórna, 6 – teowa, 7 – sekcja kolejna, A – rzędna ścianek prowadzących, B – grubość nominalna ściany, Bw – szerokość wykopu szczeliny, L – długość sekcji, D – głębokość szczeliny, H – wysokość ściany

2. Charakterystyka ścian szczelinowych
W szczelinie jest formowana żelbetowa ściana, złożona z oddzielnie wycinanych w gruncie i betonowanych sekcji. Powszechnie stosowane ściany mają grubość 60 i 80 cm. Narzędziami do wycinania w gruncie szczelin o takiej szerokości dysponują krajowi wykonawcy. W konstrukcjach z kondygnacjami o normalnej wysokości (2,5 ÷ 3,5 m) na ogół wystarcza ściana grubości 60 cm. W przypadku większej wysokości kondygnacji lub dużego rozstawu rozpór albo kotwi konieczne jest użycie ściany o grubości 80 cm; te grubsze ściany stosuje się też w robotach tunelowych. Grubość mniejsza niż 60 cm nie jest zalecana przy formowaniu ściany z betonu zbrojonego, układanego metodą kontraktor. Szczeliny węższe od 60 cm mogą być przydatne do formowania ścian z prefabrykatów osadzanych w zawiesinie twardniejącej, brak jednak zainteresowania ścianami z prefabrykatów. Powodują to względy transportowe i trudności w manipulowaniu na placu budowy ciężkimi, wielkowymiarowymi elementami. Szczeliny o szerokości 50 i 40 cm przeważnie służą do budowy ekranów przeciwfiltracyjnych. Zapotrzebowanie na ściany o grubości większej od 80 cm jest sporadyczne. Najgrubsza ściana wykonana w Polsce ma 100 cm (hotel HYATT w Warszawie). W budownictwie komunikacyjnym stosuje się niekiedy ściany z sekcji o przekroju złożonym: teowym lub dwuteowym. Są to przypadki, gdy ściana obciążona jest poziomo siłami wywołującymi duże zginanie, a możliwości rozparcia lub kotwienia są ograniczone. Ścianę z sekcjami o przekroju teowym wykonano w Warszawie na stacji metra Dworzec Gdański, gdzie w wysokiej hali stacyjnej ściana rozparta była płytą denną i stropem obiektu, bez stropu pośredniego nad peronem. Ścianę z sekcjami o przekroju dwu-

Rys. 2. Podstawowe elementy i wymiary ściany szczelinowej [19]: 1 – ścianki prowadzące, 2 – rozparcie ścianek, 3 – element rozdzielczy, 4 – sekcja pierwotna, 5 – sekcja wtórna, 6 – teowa, 7 – sekcja kolejna, A – rzędna ścianek prowadzących, B – grubość nominalna ściany, Bw – szerokość wykopu szczeliny, L – długość sekcji, D – głębokość szczeliny, H – wysokość ściany

teowym wykonano w konstrukcji oporowej Dolnośląskiej Trasy Średnicowej w Katowicach. Ściany szczelinowe można wykonywać bardzo blisko istniejących budowli. Odległość ta wynika głównie z wymagań wykonawczych. Sprzęt powszechnie używany do budowy ściany, z uwagi na jego gabaryty, wymaga oddalenia krawędzi szczeliny od lica budowli o co najmniej 30 cm. Taka też odległość jest potrzebna do umieszczenia ścianki prowadzącej, spełniającej rolę prowadnicy, chwytaka i podstawy sprzętu użytego do for-

GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) 43

np. Mokotowskiej w Warszawie. Większa odległość szczeliny od istniejącego budynku może być potrzebna w przypadku. Ściana szczelinowa może stanowić obudowę wykopu. najlepiej odpowiadające rozwarciu chwytaka. obniża się też bezpieczeństwo budowli bezpośrednio przyległych do szczeliny.geoinżynieria geoinżynieria mowania ściany. Określenie wielkości obciążeń ściany szczelinowej pochodzących od zabudowy istniejącej lub możliwej do wykonania w przyszłości. jakości betonu . Ściany szczelinowe stacji metra kotwione w górnej części i rozpierane w dolnej 3. tym zwiększa się zagrożenie obwału gruntu lub defektów betonu ściany. szczelności styków sekcji ściany. 6. Zmienne mogą też być warunki obciążenia parciem wody. Ustalenie schematów statycznych w poszczególnych fazach robót. wykonano ścianę w odległości 16 cm od fundamentu kamienicy posadowionej około 2 m poniżej terenu. Ściana szczelinowa jest odsłaniana w trakcie pogłębiania wykopu podziemia lub obiektu komunikacyjnego. 1. Określenie wielkości obciążenia naziomu w czasie robót budowlanych i docelowego. Obecnie powszechnie odchodzi się od takich rozwiązań i wykorzystuje ściany szczelinowe.głównie jego wodoszczelności. przy budowie trzykondygnacyjnego podziemia (10 m głębokości) budynku przy ul. Projektowanie konstrukcji ze ścian szczelinowych Ściana szczelinowa na ogół nie stanowi samodzielnej konstrukcji. W skrajnym przypadku. Ściana szczelinowa jest wykonywana sekcjami wzajemnie do siebie przylegającymi. kotwienie iniekcyjnymi kotwami gruntowymi lub rozpieranie stropami (albo rozporami rurowymi) kondygnacji podziemnych. Ustalenie miejsca ustawiania żurawi obsługujących budowę. które po zakończeniu robót budowlanych pozostaje niewykorzystane. Jest to jednak dość kosztowne zabezpieczenie wykopu. Rozpory rurowe ścian i naroża oraz usztywnienie szczytowej ściany szczelinowej fragmentem stropu w poziomie „0” 44 GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) . Im dłuższa jest sekcja. Z tego faktu wynika potrzeba przeanalizowania wielu schematów statycznych oraz stanów obciążeń parciem gruntu (czynnym i spoczynkowym). Konsekwencją tego jest zmiana warunków obciążenia ściany w kolejnych fazach budowy. 7. 4. Fot. również jako konstrukcyjne elementy budowli. 2. Fot. Analiza warunków gruntowych. 2. 5. Autor w takiej sytuacji postępuje wg poniższego schematu: 1. Długość sekcji wynosi na ogół 5 ÷ 7 m. Dlatego przy budynkach stosuje się krótkie odcinki sekcji. dotyczy to równości powierzchni. Zależnie od obciążenia poziomego ściany i jej sztywności stosuje się różne podparcia poziome. Opracowanie metody budowy konstrukcji. Analiza warunków wodnych. 8. Wyjątkowo wykonuje się również ściany w odległości od budynku mniejszej niż 30 cm. Przy małej długości sekcji skraca się czas odsłonięcia podłoża fundamentów przyległego budynku do 3 ÷ 4 godzin. Sekcję trzeba betonować natychmiast po zakończeniu głębienia i wstawieniu szkieletu zbrojeniowego. gdy niezbędne jest obniżenie jej poziomu lub ciśnienia na czas robót ziemnych. ale wchodzi w skład budowli i jest jej elementem wykonywanym w początkowej fazie robót. spełniającą swoją funkcję tylko do czasu wykonania konstrukcji podziemia. Stawia się wówczas wyższe wymagania techniczne. Aby właściwie zaprojektować konstrukcję ze ścian szczelinowych wskazane jest przeanalizowanie stanu obciążeń w różnych stadiach budowy i użytkowania. Ocena wpływu budowy projektowanej konstrukcji na istniejące budowle i określenie niezbędnych zabezpieczeń lub wzmocnień. 3. gdy jego fundament ma szeroką odsadzkę.

że ściana jest zagłębiona w grunt około 5 m poniżej dna wykopu. Takie pogłębienie na ogół sięga do 1 m. ale pozostają na terenie sąsiada i będą w przyszłości stanowiły poważne utrudnienie w robotach fundamentowych i podziemnych. 1). np. istotnych dla ustalenia wytężenia. 12. Czasowe odciążenie i odprężenie podłoża w miejscu głębokiego i rozległego wykopu powoduje kilkumilimetrowe unoszenie terenu przyległego. najczęściej budowanymi na przełomie stuleci. rysuje się zagrożenie bezpieczeństwa „staruszka”. najczęściej ceglanych lub gruzobetonowych. Ad 2. W obiektach o regularnych kształtach i umiarkowanej odległości przeciwległych ścian (do 30 m) stosuje się rozpory metalowe (fot. Zestawiając to z wykopem głębokim na 10 lub 15 m. Najczęściej ściany szczelinowe stosuje się przy budowie dwu-. najczęściej o średnicy 50 cm. a przemieszczenia się sumują. Po zakończeniu robót przestają pełnić swą funkcję techniczną. umożliwiającego przejęcie reakcji od sił poziomych. na ławach fundamentowych. Niezbędne rozpoznanie należy przeprowadzić do głębokości około 10 m poniżej dna wykopu. 15. Rozpory umieszczane są poziomo i wspierane o poziome oczepy z dwuteowników (fot. 3. Rozpoznanie powinno umożliwiać opracowanie projektu odwodnienia. utwierdzonej w gruncie. trzy-. Wówczas wskazane jest w czasie głębienia wykopu wykonywanie co drugiego stropu. Ad 1. Niektóre z tych punktów warto rozwinąć lub skomentować. Coraz powszechniej buduje się podziemia metodą stropową. GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) 45 . zaś pominięte stropy trzeba później wykonywać na rusztowaniach. Określenie parcia gruntu pochodzącego z poszczególnych jego warstw. Ad 4. usytuowanym w odległości mniejszej od 1 m od krawędzi fundamentu. Wymaga to jednak komentarza. Obliczenia statyczne wg wszystkich schematów. Ad 3. W latach 90. Najistotniejsze jest określenie sposobu podparcia. W garażach podziemnych wysokość kondygnacji jest mała. może on być dostrzeżony dopiero po odkopaniu ściany i dopiero wówczas naprawiony. nawet pięciokondygnacyjnych podziemi. 13. połączenie płyty dennej ze ścianą). że kotwy na ogół wychodzą poza granice parceli. Opracowanie projektu monitorowania budowy i przyległych obiektów. podpory tymczasowe stropów rozpierających. Trzeba pamiętać. Pozwala to uzyskiwać wysokie na 5 ÷ 5.20 ÷ 2. wykonanie zbieracza lub ujęcia wody. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych. Rozpoznanie podłoża i wód gruntowych jest niezbędne do ustalenia warunków wykonywania wykopów i ewentualnego zakresu czasowego obniżenia poziomu lub ciśnienia wody gruntowej. Defekt na nieodkrywanej powierzchni ściany pozostanie niedostrzeżony i nie będzie naprawiony. 3). niż określono obliczeniami stateczności obudowy.: rozpory. na której wykonywana jest inwestycja. na ogół poniżej 3 m. Po zabetonowaniu stropu skurcz betonu powoduje dodatkowe przemieszczenie o kilka milimetrów. powodujące osiadanie terenu. Oparcie rozpór o poziome oczepy z dwuteowników zawieszonych na ścianie szczelinowej cji z lokalnym defektem w betonie. Ściana szczelinowa odsłonięta wykopem do pierwszego poziomu doznaje przemieszczenia. szczelinowe kotwiono iniekcyjnymi kotwami gruntowymi (rys. Rozpory wykonuje się z rur stalowych. w której stropy kondygnacji podziemnych stanowią rozparcie ścian szczelinowych (rys. Zaprojektowanie konstrukcji współdziałających w czasie budowy i docelowo (np. zawieszone na wspornikach ściany lub bezpośrednio o gniazdo oporowe przytwierdzone do ściany szczelinowej.50 m poniżej terenu. 11. Po wykonaniu wykopu kolejnego poziomu ściana doznaje dalszego odkształcenia. drzew i zieleni. W takim przypadku ściana szczelinowa ma schemat statyczny belki wspornikowej. Przed rozpoczęciem robót ziemnych ściana szczelinowa powinna być zwieńczona oczepem żelbetowym. Jej zakotwienie w podłożu w normalnych warunkach nie powinno być mniejsze od 4 m. 10. przyjmując. Celem jest określenie kolejności robót i wszystkich niezbędnych działań. Zadaniem zwieńczenia jest ograniczenie względnych przemieszczeń sekcji i zapobieżenie rozszczelnieniu styków oraz zapewnienie bezpieczeństwa sek- Fot. Przy wielokondygnacyjnych podziemiach trzeba to sumowanie uwzględniać przy określaniu osiadania gruntu za ścianą i fundamentu przyległego budynku. kotwy gruntowe. Zadaniem projektującego jest ustalenie metody budowy. W powszechnym przekonaniu metoda stropowa daje większą pewność oparcia obudowy niż inne zabezpieczenia. 2). uzbrojenia podziemnego. Stropy są opierane na tymczasowych podporach ze słupów stalowych i pali lub baret posadowionych poniżej poziomu płyty dennej. które zapewnią bezpieczeństwo. Dobór przekroju ściany i uzbrojenia. 14. rozparcia stropami podziemia. Rozpoznanie podłoża powinno sięgać około 5 m poniżej przewidywanego poziomu posadowienia ściany szczelinowej. Obecnie administracja budowlana niechętnie akceptuje kotwienie. to zmniejszenie o 15 ÷ 20% przekroju betonu w strefie ściskanej może decydować o wytrzymałości przekroju. wzmocnić fundament i/lub usztywnić konstrukcję starego budynku. w celu uzyskania lepszej współpracy sąsiednich sekcji. Skutki tego osiadania i unoszenia należy przeanalizować i jeśli to niezbędne. 3). nie uwzględnionego w projekcie. przy rozpiętości kilkunastu metrów.geoinżynieria geoinżynieria 9. Istotny wpływ mają także zmiany poziomu wody gruntowej. Stare obiekty mają zwykle jedną kondygnację podziemną i są posadowione na głębokości 2. natomiast wskazane jest 5 m. Choć to przewężenie znajduje się powyżej strefy największego momentu zginającego. dogodne do prowadzenia robót ziemnych. W większości przypadków sąsiadują one bezpośrednio z istniejącymi obiektami.5 m przestrzenie pod stropem. Wykopy o małej głębokości mogą być wykonywane bez kotwienia i rozpierania ściany szczelinowej. wynika z częstej praktyki lokalnego pogłębiania wykopu. Konstruowanie ściany szczelinowej. Przy projektowaniu ściany wspornikowej należy pamiętać o przewężeniu przekroju betonu w poziomie łączenia płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową. ułatwiające wprowadzenie i pracę ciężkich maszyn do robót ziemnych. przy większej rozpiętości. Dokumentacja powinna zawierać przekroje geotechniczne wzdłuż miejsca lokalizacji ścian szczelinowych oraz podawać szczegółowy opis gruntów i ich parametry. Potrzeba większego zagłębienia. i 70 cm.

i górnego. oba potwierdziły przewagę niedogodności nad korzyściami.pogłębienie wykopu. • nadziemna część budynku jest przez jakiś czas oparta na podporach tymczasowych. na których wspierają się stropy. Wskazane jest wykonanie w połowie wysokości ściany wieńca żelbetowego. każda łączy bowiem tylko półpiętra. Zapobiega on „klawiszowaniu” sekcji ściany i przeciwdziała rozszczelnieniu styków.wykonanie podpór tymczasowych i stropu pod -1. Dla pełnego obrazu „korzyści” należy mieć świadomość. że to uniesienie może osiągać kilkucentymetrowe wartości w centralnej części wykopu i nieznaczne przy ścianie szczelinowej. korzystając z podpór tymczasowych. Kolejność robót w podziemiu: a . Rys.wykop przez dwie kondygnacje. Wówczas wykonuje się wstępny wy- 46 GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) . a nawet uniemożliwia obsługę żurawiami kondygnacji podziemnych. aby ograniczyć deformację podłoża. aby określić rozmiar zjawiska i wpływ na konstrukcję podziemia. wykonanie stropu pod -3. W związku z tak znaczną wysokością hali ściany szczelinowe muszą mieć grubość co najmniej 80 cm.geoinżynieria geoinżynieria W podziemiach garażowych budynków o małych wymiarach unika się ramp zjazdowych i stosuje wielopoziomowe parkowanie na platformach lub paletach transportowanych windami. należy dążyć do szybkiego jej obciążenia. Schemat metody stropowej przy stropach przesuniętych o ½ kondygnacji • jeśli płyta denna jest układana na iłach pęczniejących. umożliwiającym odsłonięcie ścian szczelinowych na tak znaczną wysokość. 3. Taka możliwość „przyspieszenia” budowy jest szczególnie chętnie forsowana przez inwestorów. e . szczególnie wyższych kondygnacji podziemia. Ułatwia to zbudowanie ramp zjazdowych wzdłuż szerokości podziemia. Taki układ stropów bardzo komplikuje budowę metodą stropową. a i te mogą być niewystarczające. Pomiary dokonane w obiektach metra posadowionych w iłach wskazują. W wyniku usuwania gruntu z podziemia.wykop do poziomu stropu pod -1. jeśli pozwalają na to warunki. W podziemiach o kształcie wydłużonego prostokąta stosuje się podział garażu na dwie części ze stropami przesuniętymi o ½ kondygnacji. d. b .wykonanie stropu pod -3. Metoda stropowa umożliwia prowadzenie robót w dwóch kierunkach (top and down): w części podziemnej pogłębianie wykopu i budowę coraz niżej położonych kondygnacji. 5). Wykonuje się wtedy pośrednie rozparcie z rur stalowych. Przy metodzie stropowej należy się liczyć z odkształceniami stropów. Wraz z unoszącym się dnem podnoszą się słupy podpór tymczasowych. Do niedawna tego problemu nie dostrzegano. W przypadku bardzo rozległych wykopów. równocześnie w nadziemnej części można podjąć budowę wyższych kondygnacji. W takim przypadku przestrzeń garażowa nie ma stałych stropów pośrednich i stanowi halę o wysokości do 10 m. W przypadku analizowanej metody nie można wykorzystać ciężaru wznoszonego budynku. Tylko drogą gromadzenia i analizowania wyników z budowanych obiektów będzie można przewidzieć wielkość przemieszczeń w różnych gruntach i ustalić zalecenia dla projektantów. konieczne staje się wówczas użycie sekcji o przekroju teowym. że: • na małym placu budowy trzeba jednocześnie zapewnić funkcjonowanie i obsługę transportową dwóch frontów robót:dolnego. pochłaniającego duże ilości materiałów budowlanych. Wieniec ten można wykorzystać do zawieszenia i oparcia rozpór. Tej zmianie sposobu podparcia towarzyszą odkształcenia budowli i trudne do przewidzenia siły oraz deformacje. • wznosząc kondygnacje nadziemne utrudnia się. Barety stanowią łączniki stropów i przekazują poziome siły rozpierające ściany. f . 4. Rozwiązaniem jest zastosowanie w strefie przesunięcia stropów podpór tymczasowych z baret zabetonowanych. odciążeniu ulega podłoże. związanego z wywozem mas ziemnych. które są usuwane po wykonaniu płyty fundamentowej. Strop w poziomie terenu nie jest dostatecznym rozparciem. Zaleca się dokonywanie pomiarów ruchów pionowych słupów w trakcie pogłębiania wykopu. Autorowi znane są dwa przypadki zastosowania takiej metody budowy (wieżowiec TP SA i hotel HYATT w Warszawie).zabetonowanie fundamentu i stropu pod -2 Rys. a dopiero po wykonaniu płyty dennej i słupów docelowych kondygnacji podziemia ciężar budynku zostanie przez nie przejęty i wówczas zostaną usunięte podpory tymczasowe. c . wykorzystuje się budowaną konstrukcję podziemia do oparcia rozpór (rys. aż do poziomu najwyższego stropu podziemia. a nawet zarysowania konstrukcji. bowiem przez długi okres to obciążenie jest przekazywane głębiej fundamentami podpór tymczasowych. Towarzyszy temu unoszenie dna wykopu w jego centralnej części.

aby nie wywołać obciążenia szkodliwego dla budowanej konstrukcji. Należy przeanalizować możliwość wybudowania w przyszłości obiektu w sąsiedztwie ściany szczelinowej i taką ewentualność uwzględnić w schemacie obciążeń w stanie docelowym. gdy zdjęcie rozpory jest dopuszczone przed zabetonowaniem stropu znajdującego się w poziomie rozparcia. to z kolei utrudnia rozpływanie się betonu. aby nie tworzyć przeszkód w równomiernym rozpływaniu się betonu w szczelinie. i 10. Ad 7. Na schemacie pokazano rozwiązanie możliwe do zastosowania. Ad 6. Należy unikać ustawiania żurawia wieżowego na terenie w pobliżu ściany szczelinowej. i 12. wywołane naciskiem jego fundamentów. Ad 8.geoinżynieria geoinżynieria kop do głębokości rzędu 4 m na całej powierzchni. Każda z faz odsłaniania ściany szczelinowej lub kotwienia. • zawiesia z prętów zbrojeniowych. Szkielet zbrojeniowy należy konstruować tak. przekazujący obciążenie w strefę poniżej klina odłamu obciążającego ścianę szczelinową. ale przy ścianie szczelinowej zachowuje się przyporę z gruntu. Jeśli w pobliżu ściany szczelinowej znajduje się budowla. Ściany szczelinowe rozpierane o stropy budynku wykonanego w centralnej części wykopu GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) 47 . żuraw powinien mieć własny fundament. jak również możliwe do wystąpienia obciążenie terenu po zakończeniu robót budowlanych. Ad 9. Liczba tych schematów może być duża. Podparcie stropu kondygnacji podziemnej na słupie tymczasowym. W węższej szczelinie trudniej rozpływa się beton i z tego powodu częstsze są przypadki jego defektu. Ad 11. Jeśli taka lokalizacja jest nieunikniona. Następnie w centralnej części pogłębia się wykop do pełnej głębokości. trzeba się liczyć z gorszą jakością. podpiera stropy kondygnacji podziemia Fot. Uzbrojenie główne powinno być wykonane z prętów żebrowanych o średnicy większej od 20 mm. Szkielet powinien mieć również: • elementy dystansowe zapewniające otulinę zbrojenia (najczęściej są to betonowe rolki nałożone na poziome pręty). 7. Należy określić obciążenie terenu w pobliżu ściany szczelinowej złożonymi materiałami lub ciężkimi pojazdami. Rozparcie ścian szczelinowych o stropy budynku wykonanego w centralnej części wykopu Fot. Taśmy rekomendować można w ścianach grubszych. Te zagadnienia są obszernie omówione w publikacjach [8]. w których beton lepiej wypełnia szczelinę. wykonywanych w drugiej kolejności Fot. Fot. Wybierając rozwiązanie tańsze. zachowując wspornikowy schemat statyczny ściany szczelinowej. albo maszynami budowlanymi. Zaleca się stosowanie prętów grubszych i rozstawionych co kilkanaście centymetrów. Względy ekonomiczne skłaniają projektantów do rezygnacji ze ścian o grubości 80 cm na rzecz tańszych – o grubości 60 cm. Pręty główne nie powinny być odginane. • uchwyty do zaczepienia lin dźwigu wstawiającego szkielet do szczeliny. [17]. Koncentracja uzbrojenia utrudnia otulenie zbrojenia. 6. służące do zawieszenia szkieletu na ściankach prowadzących. W szkielecie zbrojeniowym należy przewidzieć miejsce na wprowadzenie rury wlewowej betonu (kontraktor). Trzeba zachować symetrię obciążeń. albo rozpierania wymaga opisania odpowiednim schematem statycznym. Słup podpory tymczasowej osadzony w barecie. 5. do obciążeń ściany trzeba wprowadzić parcie poziome. Pręty wystające ze stropu posłużą do połączenia ściany i słupów żelbetowych. Cieńsza ściana wymaga większej ilości zbrojenia. • pręty usztywniające szkielet. 4. aby nie doznał on trwałej deformacji podczas podnoszenia z pozycji leżącej i obracania do pozycji pionowej. trzeba bowiem przeanalizować wszystkie możliwe stany obciążenia. W ścianach o grubości 60 cm newralgiczną strefę stanowią styki sekcji z wbudowaną taśmą uszczelniającą. Ad 5. Kilka poniższych uwag może być przydatnych. Dopiero po zbudowaniu centralnej części podziemia w tym jamistym wykopie zakłada się rozpory.

a dopiero po jej odkopaniu wykonać odpowiedni otwór np. dodatkowe pręty swą plątaniną utrudniają rozchodzenie się betonu w szczelinie. że zabieg był nieskuteczny i trzeba go ponowić. Ściany szczelinowe w pomieszczeniach podziemia nie powinny być tynkowane. często przy takich połączeniach obserwuje się zawilgocenie ściany na wysokości kilku centymetrów ponad betonem płyty dennej. opłynąć i otoczyć zbrojenie oraz wypchnąć zawiesinę bentonitową ze wszystkich miejsc. Pręty łącznikowe. Jest bezspornie właściwe wymaganie takiego betonu w nadziemych elementach konstrukcji obiektów mostowych.geoinżynieria geoinżynieria Nie należy wbudowywać w szkielety zbrojeniowe skrzynek szalunkowych lub bloków styropianowych. pochodzącej z gruntu pod fundamentem. w celu wprowadzenia kanalizacji lub innej instalacji. może wypełnić szczelinę. co może spowodować złe zabetonowanie ściany. W połączeniu płyty dennej ze ścianą może pojawić się kapilarne podsiąkanie wody. aby w obszarze styku betonu starego z nowym były one proste. W tym celu szkielet zbrojeniowy ściany szczelinowej dozbrojony zostaje prętami kotwiącymi (nr 1 i 2 na rys. Jeśli względy estetyczne wymagają gładkich powierzchni. umożliwią powstanie mikroszczeliny. Jeśli otwór w ścianie jest niezbędny. Tylko taki beton. Panel może być wielokrotnie zdejmowany. Niestety taki warunek znalazł się w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z roku 2000. Nie zaleca się stosowania takiego połączenia. przewidziane do włączenia w strop lub płytę. Zaleca się stosowanie w połączeniach płyty dennej ze ścianą szczelinową elementów umożliwiających uszczelnienie styku w przypadku przenikania wody. że pręty te. Na ścianie bez tynku łatwo można ustalić poszukiwane miejsce. można je przykryć panelami przytwierdzanymi na śruby i demontowanymi w razie potrzeby. nienarażonych na agresywne działanie środowiska drogowego. ale całkiem nieuzasadnione żądanie takiego betonu w częściach podziemnych. Metoda budowy w rozległym wykopie z wykorzystaniem centralnej części podziemia do rozparcia ścian szczelinowych Rys. Służą temu rurki Rys. należy ścianę zabetonować w pełni. jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (w tym tunele i inne podziemne części obiektów komunikacyjnych) i do dziś nie został zniesiony. są zagięte i osłonięte arkuszami styropianu. Po drugie. Taka potrzeba często się pojawia. np. Działania naprawcze wymagają wtedy usunięcia tynku. dlatego też trudno oczekiwać utwierdzenia w takim połączeniu. Ściana otynkowana utrudnia odnalezienie nieszczelności. 5. Ad 13. w sprawie warunków technicznych. 6). 6. metodą przewiercenia. prostując się pod obciążeniem (np. Po pierwsze. Krzywizna pozostająca po odginaniu spowoduje. mających za zadanie wytworzenie w ścianie otworu na całej jej grubości. Może się też okazać. a po każdej interwencji niezwłocznie założony. Konstruktorzy budowlani projektujący wnętrze podziemia często starają się zapewnić utwierdzenie stropu lub płyty dennej w ścianie szczelinowej. a wręcz szkodliwe w konstrukcjach formowanych w gruncie metodą kontraktor. układany metodą kontraktor (bez wibrowania). Uzbrojenie do łączenia stropów i płyty dennej ze ścianą szczelinową 48 GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) . Beton do formowania ścian szczelinowych powinien być wytworzony z użyciem kruszywa naturalnego i mieć konsystencję ciekłą. szczególnie gdy ściana wykazuje zawilgocenia wymagające naprawy. Po odkopaniu ściany pręty te należy odgiąć i połączyć ze zbrojeniem stopu lub płyty dennej. od skurczu betonu). a po ich zakończeniu powtórnego otynkowania. szczególnie ze strefy styku sekcji i miejsc z koncentracją zbrojenia. zabetonowane w ścianie. Błędem jest wymaganie stosowania betonu mostowego do ścian szczelinowych (na kruszywie łamanym). nie jest praktycznie możliwe takie odgięcie prętów.

• rodzaje pomiarów i obserwacji. przeznaczenie i oddalenie od wykopu. stropy drewniane lub ceramiczne typu Kleina Budynki prefabrykowane lub murowane ze stropami gęstożebrowymi albo żelbetowymi Budynki o konstrukcji monolitycznej Tab 2. • wartości ostrzegawcze i alarmowe. mogące powodować: widoczne uszkodzenia 5÷7 zagrożenie konstrukcji 15 ÷ 18 Budynki murowane bez wieńców. marek stalowych do rozpór lub uzbrojenia pod głowice kotew gruntowych. Taśmy powinny być zakładane tuż przed betonowaniem. Powinien on zawierać szczegółowe opisy i instrukcje określające: • zakres monitorowania. ponadto regulują zakres obowiązków i odpowiedzialności wykonawcy oraz sposób obmiaru wykonanych robót. zasięg strefy oddziaływania wykopu Rodzaj gruntu bezpośredniego oddziaływania wykopu ½ Hw ¾ Hw Hw pośredniegooddziaływań wykopu 2 Hw 3 Hw 5 Hw Wykop w piaskach Wykop w glinach Wykop w iłach Tab 1. Ważny jest kierunek ścian nośnych. Należy ją tak zlokalizować. Przekopy należy zasypać gruntem mineralnym i dobrze zagęścić. Od dokładnego wyznaczenia kształtu ścianek w pionie i planie zależy precyzja usytuowania lica ściany szczelinowej oraz właściwe umieszczenie szkieletu zbrojeniowego i elementów wyposażenia technologicznego. Na ściankach prowadzących oznacza się początek i koniec sekcji oraz położenie elementu rozdzielczego. Rodzaj konstrukcji przemieszczenia pionowe [mm]. Rurki FUKO przeznaczone są do wtłaczania iniektu po stwierdzeniu nieszczelności. • wykaz prac budowlanych mających szczególne znaczenie dla zagrożenia bezpieczeństwa. W tej fazie robót należy wykonać zabezpieczenia lub wzmocnienia sąsiednich budynków oraz zrobić pomiary początkowe („zerowe”). np. Budowa ścian szczelinowych Wykonanie ściany poprzedzają prace przygotowawcze. że brak miejsca na wytwórnię zawiesiny. Wartości ostrzegawcze i alarmowe należy określać dla każdego budynku. Często plac budowy jest tak mały. 2 [11]. Istotnym wyposażeniem budowy jest wytwórnia zawiesiny bentonitowej.pzwfs. wyszczególnienie obiektów. 1 [11]. Wtedy trzeba ją zlokalizować w innym miejscu. Pomiary należy wykonywać co najmniej po każdym zakończonym etapie robót. odsłaniania fundamentów. Odpowiedzialny za monitorowanie budowy i jej otoczenia jest kierownik budowy. które umożliwią poruszanie się bardzo ciężkich maszyn (głębiarka. Aby ułatwić pracę projektantom Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych rozpoczęło opracowywanie wzorcowych SST dla różnych robót fundamentowych. • sposób prowadzenia pomiarów oraz ich częstotliwość w powiązaniu z postępem robót. Wrażliwość budynków na deformacje podłoża jest uzależniona od ich konstrukcji. służącego do ukształtowania powierzchni styku z kolejną sekcją. określone w projekcie monitorowania wpływu robót na otoczenie. i przesyłać zawiesinę rurociągami. Dobrze przygotowane specyfikacje sprzyjają uzyskaniu dobrej jakości robót i zmniejszają obszar możliwych sporów stron procesu inwestycyjnego. znajdujących się również w gruncie. aby w czasie robót nie trzeba było jej przenosić. żuraw gąsienicowy) oraz zapobiegną spływaniu wody opadowej i technologicznej w kierunku szczeliny. Konieczne jest więc monitorowanie ośrodka gruntowego i poziomu wody oraz obiektów znajdujących się w strefie oddziaływania budowy. a kontrolę sprawuje inspektor nadzoru. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) są dokumentem kontraktowym i precyzują wszystkie kwestie istotne do spełnienia warunków technicznych zaprojektowanej konstrukcji. przygotowanym na potrzeby określonej budowy. uwzględniając jego konstrukcję. Prace te należy przeprowadzić z dużą starannością. Liczba punktów do pomiaru przemieszczeń pionowych budynku nie powinna być mniejsza od 6 dla budynków w strefie bezpośredniego oddziaływania wykopu i 4 dla budynków w strefie pośredniego oddziaływania wykopu. Monitorowanie powinno być przeprowadzane wg zasad ustalonych w odpowiednim dokumencie. Częstotliwość pomiarów powinna być uzależniona od postępu robót i przemieszczeń. pompowania wody gruntowej. Ad 15. Prace związane z wykopami w sąsiedztwie ścian szczelinowych mogą szkodliwie wpływać na otoczenie miejsca robót. oddalonym nawet o kilkaset metrów od budowy. • sposób rejestracji i oceny wyników pomiarów oraz obserwacji. Kolejna czynność to budowa ścianek prowadzących. 4. równoległy lub prostopadły do krawędzi wykopu. Stopień wrażliwości budynku na deformacje zależy od jego wymiarów i usytuowania względem wykopu. Taśma zwilżona przed dociśnięciem jej betonem staje się nieskuteczna. Ad 14. Teren robót powinien być wyrównany i oczyszczony z urządzeń obcych. 7÷9 20 ÷ 25 9 ÷ 11 25 ÷ 35 GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) 49 .pl. aby nie uległy zawilgoceniu od wody deszczowej lub technologicznej. Orientacyjne wartości granicznych przemieszczeń zawiera tab. w szczególności usytuowanie wnęk do połączenia ściany z płytą denną i stropami podziemia. • sposób postępowania w przypadku przekroczenia wartości ostrzegawczych i alarmowych. Zakres i rodzaj pomiarów kontrolnych powinien być ustalany indywidualnie w zależności od potencjalnych zagrożeń. Opracowanie SST wymaga wiedzy również z zakresu technologii robót. Można w uproszczeniu przyjąć zasięg strefy oddziaływania wykopu w funkcji jego głębokości Hw wg tab. Powierzchnia terenu wymaga takich zabiegów. Niebawem zostaną one udostępnione pod adresem www. kotwienia pod budynkiem. a w miejscu głębienia szczeliny powinny być zapełnione piaskiem stabilizowanym cementem.geoinżynieria geoinżynieria FUKO i taśmy z bentonitem. W bezpośrednim sąsiedztwie szczeliny nie mogą być składowane materiały i sprzęt niezwiązany z prowadzonymi robotami.

jest wielce prawdopodobne. Po ułożeniu betonu na wysokość około 4 m. dlatego wymagana jest konsystencja ciekła mieszanki i odpowiednie kruszywo. W robotach budowlanych o prostej i powszechnie stosowanej technologii specyfikacje techniczne mogą być pomocne inspektorowi nadzoru w stopniu wystarczającym. wzorowane na wytwórczości przemysłowej. Jeśli zawiesina pobrana z dna szczeliny nie spełnia wymagań. jak i ich rozwarcie wpływają na wymiar długości sekcji. W przypadku kontynuowania betonowania bez podciągnięcia rury wlewowej można spowodować wypchnięcie zbrojenia ku górze. Rola nadzoru w przeciwdziałaniu takim tendencjom jest bardzo duża i powinna być doceniana przez zarządzających firmami budowlanymi. wymagania co do kształtu i konstrukcji styków sekcji oraz sposób odkopywania i kotwienia lub rozpierania. Mieszanka betonowa powinna być dostosowana do technologii betonowania. aby po jego stwardnieniu zanieczyszczoną nadwyżkę usunąć. aby jej poziom nie obniżył się poza dozwoloną granicę. umożliwiające mu wypełnienie tej bardzo odpowiedzialnej funkcji.geoinżynieria geoinżynieria W Polsce głębienie szczeliny wykonuje się chwytakami opuszczanymi na żerdzi lub linie. W miarę wydobywania urobku należy uzupełniać zawiesinę tak. Nie należy używać kruszywa łamanego. które klinuje się na zbrojeniu i pogarsza wypełnianie szczeliny. Kilka rad praktycznych Robotami powinien kierować uprawniony inżynier o dużym doświadczeniu geotechnicznym. głównie w wyniku ścierania osadu bentonitowego ze ścian szczeliny i zbrojenia. Stosuje się kruszywo naturalne. Źle dobrana mieszanka może spowodować niedostateczne wypełnienie szczeliny. działającego w oparciu o systemy jakości. szkieletu zbrojeniowego i rury wlewowej do betonowania metodą kontraktor. Powinna być bezpośrednio skierowana do oczyszczenia i regeneracji. jakość zawiesiny bentonitowej. a więc wszystkie przytwierdzone do niego elementy znajdą się na niewłaściwej wysokości. Wlewana na dno szczeliny mieszanka wypycha ku górze już ułożony beton. które dzięki obłym kształtom ułatwia rozchodzenie się w szczelinie i otula zbrojenie. pompą zatapialną i dolewanie do szczeliny zawiesiny właściwej. gdy beton już zachowuje nadany mu kształt. a ten – w wyniku tarcia o zbrojenie – unosi z sobą szkielet zbrojeniowy. • kontrola wykonywania programu monitorowania. naciąg kotwienia). jednak powinna ona pozostać zanurzona w betonie o co najmniej 1 m. wymagania materiałowe). ale wyniki przenosi się na cały obszar. • udział w badaniach rutynowych i uzupełniających wykonywanych na budowie. szkodliwie wpływającym na grunt. Zarówno kształt szczęk chwytaka. Z tego powodu wskazane jest. a ich wpływ na przebieg i bezpieczeństwo robót może być znaczący. Szczególna jest rola inspektora nadzoru. Otwieranie i zamykanie szczęk chwytaka jest wymuszane linami lub siłownikami hydraulicznymi. są w interesie wykonawcy. oddalenie od dozoru technicznego wykonawcy. • zapobieganie przerwom i przestojom w trakcie robót. Kolejne czynności to wstawienie elementów rozdzielczych. Ważną sprawą jest także utrzymanie czystości w otoczeniu budowy i na ulicach. W kilka godzin po zakończeniu betonowania. usuwa się element rozdzielczy. Zawiesina odzyskana ze szczeliny jest zanieczyszczona gruntem i betonem. sposób betonowania. Beton nie podlega zagęszczaniu. Inspektor powinien być wyposażony w stosowne narzędzia. zmierzające do rzetelnej pracy i dobrej jakości. Stosuje się chwytaki o szczękach wycinających przekrój prostokątny lub prostokątny z zaokrągleniami. motywowanego dążeniem do przekazywania dobrego produktu. W trakcie podawania betonu poziom zawiesiny w szczelinie podnosi się i trzeba ją odpompowywać. Styk uformowany elementem rozdzielczym będzie zapełniony betonem w czasie betonowania sąsiedniej sekcji. szczególnie narażone są strefy w pobliżu elementu rozdzielczego. który posłuży do głębienia szczeliny. Rozpoznanie podłoża jest punktowe. Wynika to nie tylko z potrzeb estetycznych. W rzeczywistości mogą wystąpić znaczne. Rozwarcie szczęk chwytaka wynosi na ogół 280 lub 250 cm. jej uzbrojenie. Wiedzę i doświadczenie geotechniczne powinien posiadać również inspektor nadzoru. Działania inspektora nadzoru. Wynika to z trudności dokładnego opisania środowiska gruntowego. • ocena zgodności warunków gruntowych z przyjętymi w projekcie. ale przede wszystkim z obowiązku zapew- 50 GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) . aby opracowanie projektu wykonawczego ściany było pozostawione wykonawcy robót. W praktyce jest to jednak rzadki przypadek. Dlatego wiedza i doświadczenie kierującego muszą być na wysokim poziomie. Trudno przecież oczekiwać. Wykonuje się to przez odpompowywanie zanieczyszczonej zawiesiny z dna szczeliny np. należy ją wymienić na właściwą. Nie można racjonalnie zwymiarować sekcji jeśli nie jest znany typ chwytaka. Bezpośrednio po wygłębieniu sekcji szczeliny przystępuje się do formowania sekcji. Troska o podnoszenie jakości robót powinna też wynikać z inicjatywy wykonawcy. Uzyska się w ten sposób zakotwienie zbrojenia w dolnej warstwie betonu. • stwierdzenie zgodności robót z projektem (wymiary. • przydatność sprzętu do wykonania zamierzonych robót. tylko w określonych miejscach wykonano odwierty lub sondowania. bardzo wydłużona dniówka – nawet do 14 godzin dziennie). W przypadku trudnych technologii i skomplikowanych warunków gruntowych konieczne jest wsparcie inspektora specjalistą zatrudnionym tylko w czasie robót związanych z problematyką geotechniczną. Należy tu uwzględnić szczególne warunki. Do głównych zadań technicznych nadzorującego należą: • kontrola poprawności procesu technologicznego (np. W trakcie betonowania górna część betonu ulega zanieczyszczeniu zawiesiną. • wymaganie wypełniania na bieżąco metryk i dokumentów sporządzanych przez wykonawcę. co sprzyja ułatwianiu sobie pracy kosztem jakości. 5. że geotechnika nie będzie najsilniejszym obszarem jego wiedzy. Autor projektu inwestorskiego powinien określić wymiary ściany. używanych przez samochody wywożące urobek ze szczeliny i grunt z wykopu. ze wskazaniem na 2 m. Najwięcej przypadków sytuacji nieprzewidzianych w projekcie lub mało precyzyjnie określonych dotyczy robót związanych z fundamentowaniem głębokim i robotami ziemnymi. w jakich prowadzone są prace (brak jeszcze pełnego zaplecza budowy. Konieczne jest wbudowanie większej objętości betonu. lokalne odmienności. aby nadzorujący budynek był specjalistą we wszystkich branżach objętych nadzorem. Podział na sekcje oraz określenie kolejności wykonywania sekcji są możliwe dopiero po ustaleniu wykonawcy i określeniu parametrów narzędzi. ponad dno należy podciągnąć rurę wlewową o co najmniej 2 m. Przemieszczonego szkieletu nie uda się już zepchnąć na wymagany poziom. który odbierając fragment robót zakrytych występuje w roli „przysięgłego”. metoda budowy. Głębienie szczeliny powinno przebiegać bez zbędnych przerw i przestojów.

. • najlepiej jeśli strumień wody wytryskuje ku górze spod ażurowej jezdni i ukośnie z dysz zmywających boczne powierzchnie kół. a jednocześnie dobrze funkcjonują myjnie z nawierzchnią z prętów zbrojeniowych co najmniej ∅32 mm. Grzegorzewicz K. • za rampą zjazdową powinno być obniżenie nawierzchni ze ściekiem zbierającym wodę ociekającą z umytego samochodu. Materiały Konferencji Urzędu Wojewódzkiego w W-wie 30. [18] Szulborski K. Zabezpieczenia głębokich wykopów XVI Ogólnopolska Konferencja WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Ustroń luty 2001. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2001 Zeszyt nr 139. Projektowanie obudów głębokich wykopów Seminarium GŁĘBOKIE WYKOPY NA TERENACH WIELKOMIEJSKICH Warszawa 19 listopada 2002. Szulborski K. [10] Lewandowska A. [15] Siemińska-Lewandowska A. a po betonowaniu wyciąganie elementów rozdzielczych.09. Instrukcje Zeszyt nr 35 Warszawa 1992. [16] Siemińska-Lewandowska A. O wpływie wykonywania wykopów głębokich na zabudowe sąsiednią.. [3] Grzegorzewicz K. Geodezyjny monitoring przemieszczeń obudowy wykopu i obiektów sąsiadujących.1998. sprzyjającą odkształcaniu się bieżnika w czasie przejazdu. Nieodzowne jest urządzenie myjni kół samochodowych. [6] Grzegorzewicz K. Materiały Budowlane 08’2001 . • wjazd i zjazd nie powinny mieć spadku większego od 10%. zbierających wodę i błoto. [5] Grzegorzewicz K. czy między bliźniaczymi kołami nie uwiązł kamień lub inny przedmiot. • zadowalające efekty daje natrysk wody z dysz ręcznie kierowanych przez pracowników równocześnie obsługujących prawą i lewą stronę myjni. Travaux International nr 759 (12’99). [19] Warunki techniczne wykonywania ścian szczelinowych. [4] Grzegorzewicz K. Głębokie wykopy na terenach zabudowanych. Geotechniczne przyczyny katastrofy obudowy wykopu przy ul.. powinien być dogodny. Roboty związane z budową ścian szczelinowych i podziemi stwarzają wiele zagrożeń. 06’99. WKŁ 1999.geoinżynieria geoinżynieria nienia bezpieczeństwa przechodniów i pojazdów. operowanie wielkogabarytowymi szkieletami zbrojeniowymi. spaliny z silników napędzających maszyny. [11] Kotlicki W. Ocena przemieszczeń kotwionych ścian szczelinowych stacji metra „CENTRUM” i „ŚWIĘTOKRZYSKA”. Un siècle d’écrans de soutènements. W miarę przetaczania się kół wzdłuż rampy strumień wody co najmniej 2 razy obmywa obwód opony i boczne powierzchnie każdego koła. Warszawa.. [17] Siemińska-Lewandowska A. Sprawy bezpieczeństwa nie można lekceważyć.09. wysięki wody z gruntu. w źle oświetlonym podziemiu. autor mgr inż. Na jednej z budów. Pracownik odpowiedzialny za czystość wyjeżdżających samochodów powinien również sprawdzać. [20] Wysokiński L. Wysokiński L. Materiały Konferencji Urzędu Wojewódzkiego w W-wie 30. Naprawa i wzmacnianie ścian szczelinowych.  Referat został wygłoszony podczas XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI – Wisła 2005 LITERATURA: [1] Delattre L. Przy projektowaniu myjni warto uwzględnić następujące zalecenia: • wyjazd z budowy powinien być tak usytuowany. [2] Geodezyjny monitoring przemieszczeń podczas wznoszenia obiektów w głębokich wykopach.. Konstrukcyjne i realizacyjne przyczyny katastrofy obudowy wykopu budynku EUROPLEX w Warszawie. Seminarium GŁĘBOKIE WYKOPY NA TERENACH WIELKOMIEJSKICH Warszawa 19 listopada 2002. Bulletin des laboratoires des Ponts et Chaussées nr 227 (7-8/2000). Pyrak S.09. [7] Jarominiak A. odpowiedzialnego za czystość wyjeżdżających samochodów. na odpowiednim ruszcie stalowym. aby można go łatwo i szybko oczyścić lub wymienić na pusty. Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów.1998. Konferencja BUDOWNICTWO PODZIEMNE 2000 Kraków 25-27 września 2000. miejsce robót zanieczyszczone urobkiem i zawiesiną bentonitową – to główne zagrożenia. i inni Varsovie: La tour Telekomunikacja Polska S. [8] Kłosiński B. wstawianie. pod warunkiem sumiennego wypełniania przez nich swoich obowiązków. naciskiem jezdni rampy. odpadające spod stropu elementy deskowania.. IBDiM Informacje. Przegląd Budowlany nr 6/79. aby wszystkie samochody wyjeżdżające z wykopu musiały przejechać przez myjnię. Konferencja Naukowa „KRYNICA 2003”. Grzegorzewicz K. Lekkie konstrukcje oporowe. która jednocześnie nie może powodować zatoru wyjeżdżających samochodów. • dostęp do pojemników pod rampami. Doświadczenia z obiektu EUROPLEX w Warszawie.. w czasie inspekcji frontu robót po zakończeniu prac upadek bryły betonu podłoża stropu spowodował śmierć inżyniera wizytującego roboty. Kłosiński B. Woźniak M. Szczególną ostrożność należy zachować podczas robót ziemnych prowadzonych pod stropem przy stropowej metodzie budowy podziemia. który przy szybkiej jeździe może być wyrzucony z dużą energią. Wydawnictwo ITB nr 376/2002. strome skarpy wyrobiska drążonego przez ładowarki – to najpoważniejsze zagrożenia dla pracujących tam osób. Naprawa i wzmacnianie ścian szczelinowych XVI Ogólnopolska Konferencja WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Ustroń luty 2001. Ruch ciężkich maszyn. albo ręcznie przez pracownika obsługującego myjnię.A. [13] Narzymski S. • stanowisko do mycia powinno być ukształtowane w formie rampy o wysokości 30 ÷ 50 cm i długości o co najmniej 2 większej od rozstawu skrajnych osi samochodu. [9] Kłosiński B. Niedostateczne oświetlenie. [12] Michalak H. O budowie biurowca Fokus Filtrow w Warszawie. jeśli przewidziano taką możliwość. Inżynieria i Budownictwo nr 2/2000. Problemy budowy głębokich podziemi budynków użyteczności publicznej. Krzysztof Grzegorzewicz Instytut Badawczy Dróg i Mostów GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 03/2005 (06) 51 . Obudowa ścian głębokich wykopów.1998. • jezdnia rampy oraz wjazdu i zjazdu powinny mieć konstrukcję ażurową. Inżynieria i Budownictwo nr 1/98. Przemieszczenia kotwionych ścian szczelinowych. Monografia pod redakcją Witolda Prószyńskiego Politechnika Warszawska Instytut Geodezji Gospodarczej.. Pęski S. [14] Prószyński W. Materiały Konferencji Urzędu Wojewódzkiego w W-wie 30. Chocimskiej w Warszawie. Uruchomienie strumienia może być sterowane automatycznie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful