P. 1
Wtrysk bezpośredni w silnikach Diesla__ksiązka

Wtrysk bezpośredni w silnikach Diesla__ksiązka

5.0

|Views: 31,469|Likes:
Wydawca: jacekc4

More info:

Published by: jacekc4 on Jan 07, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

Promieniowa rozdzielaczowa pompa wtryskowa
(rys. 1.3) sk∏ada si´ z∏opatkowo-komorowej pompy
zzaworem regulacyjnym ciÊnienia iprzelewowym
zaworem d∏awiàcym. Jej zadaniem jest zasysanie

Poradnik SERWISOWY 9

Rys. 1.4. Zasilanie paliwem pompy wtryskowej VP44 (êród∏o: Bosch): 1 - pierÊcieƒ krzywkowy, 2 - doprowadzenie
paliwa z filtra, 3 - zawór regulacyjny ciÊnienia, 4 - przelewowy zawór d∏awiàcy, 5 - elektromagnetyczny zawór
wysokiego ciÊnienia, 6 - przelew, 7 - elektromagnetyczny zawór przestawiacza wtrysku, 8 - pierÊcieƒ krzywkowy,
9 - t∏oczek wysokiego ciÊnienia, 10 - czujnik kàta obrotu, 11 - przestawiacz wtrysku

03 10-02-05 19:15 Page 9

paliwa, wytworzenie ciÊnienia wewnàtrz akumula-
tora hydraulicznego (ok. 2,0 MPa) oraz zasilenie pa-
liwem t∏oczkowej pompy promieniowej wysokiego
ciÊnienia, która wytwarza wysokie ciÊnienie
niezb´dne do wtrysku paliwa (do ok. 160 MPa).
Wraz zpompà wysokiego ciÊnienia obraca si´ wa∏ek
rozdzielacza, doprowadzajàcy paliwo do poszcze-
gólnych cylindrów. Zawór elektromagnetyczny wy-
sokiego ciÊnienia odpowiada za dawk´ paliwa ijest
sterowany sygna∏ami ozmiennej cz´-stotliwoÊci im-
pulsów przez umieszczony na pompie sterownik.
Otwieranie izamykanie zaworu okreÊla czas t∏ocze-
nia paliwa przez pomp´ wysokiego ciÊnienia. Na
podstawie sygna∏ów czujnika kàta obrotu (po∏o˝enia
kàtowego wa∏ka) jest ustalane chwilowe wzajemne
po∏o˝enie kàtowe wa∏ka nap´dowego ipierÊcienia
krzywkowego podczas obrotu, obliczana pr´dkoÊç
obrotowa pompy wtryskowej oraz (przez porówna-
nie zsygna∏ami czujnika wa∏u korbowego) rozpo-
znawana pozycja ustawienia przestawiacza
wtrysku. Czujnik kàta obrotu jest umieszczony na
pierÊcieniu obracajàcym si´ synchronicznie zpier-
Êcieniem krzywkowym pompy wysokiego ciÊnienia.
Z´bata tarcza nadajnika impulsów jest umieszczona
na wa∏ku nap´dowym pompy. Miejsca bez z´bów
odpowiadajà liczbie cylindrów silnika.
Zawór elektromagnetyczny ustawia po∏o˝enie
przestawiacza wtrysku, który odpowiednio obraca
pierÊcieniem krzywkowym pompy wysokiego ci-
Ênienia. Na rys. 1.4 przedstawiono schematycznie
wewn´trznà budow´ promieniowej rozdzielaczo-
wej pompy wtryskowej.

Regulacja poczàtku wtrysku polega na porówna-
niu sygna∏u zczujnika wzniosu ig∏y rozpylacza
zsygna∏em czujnika kàta obrotu ina ewentualnej,
odpowiedniej zmianie po∏o˝enia przestawiacza
wtrysku.

Paliwo przedostaje si´ do pompy kana∏em pier-
Êcieniowym (9, rys. 1.5) iwp∏ywa przez otwarty
zawór (4, rys. 1.5) mi´dzy t∏oczki (1, rys. 1.5). Ci-
Ênienie wst´pne powoduje, ˝e t∏oczki sà dociskane
do pierÊcienia krzywkowego.
Pompy promieniowe (radialne) nie majà - wod-
ró˝nieniu od pomp osiowych - spr´˝yn odciàgajà-
cych t∏oczki. Dlatego, je˝eli pompa promieniowa
jest sprawna, to wstanie wymontowanym da si´
obróciç r´kà. TrudnoÊci podczas obracania wa∏ka
pompy promieniowej Êwiadczà otym, ˝e jest
uszkodzona mechanicznie
.
Kiedy wa∏ek rozdzielacza (2, rys. 1.5) obraca si´,
rolki popychacza poruszajà si´ po krzywiznach
pierÊcienia krzywkowego. T∏oczki (9, rys. 1.4) sà
wtedy wciskane do wewnàtrz ispr´˝ajà paliwo do
wysokiego ciÊnienia. Jednak t∏oczenie paliwa pod
wysokim ciÊnieniem rozpoczyna si´ wtedy, gdy za-
wór elektromagnetyczny (4, rys. 1.5) zostaje za-
mkni´ty sygna∏em ze sterownika. Wa∏ek rozdziela-
cza ustawi si´ przed wylotem spr´˝onego paliwa
do odpowiedniego cylindra. Teraz paliwo przedo-
staje si´ przez zawór zwrotny d∏awiàcy (15) iz∏à-
cze (16) przewodem do wtryskiwacza, który za po-
Êrednictwem rozpylacza wtryskuje je do komory
spalania. Wtrysk koƒczy si´ wtedy, gdy zawór elek-
tromagnetyczny (4) zostanie otwarty.

10Poradnik SERWISOWY

Rys. 1.5. G∏owica rozdzielcza
pompy - faza nape∏niania przestrzeni
wysokiego ciÊnienia:
1 - t∏oczek
2 - wa∏ek rozdzielacza
3 - tulejka sterujàca
4 - iglica zaworu
5 - przelew paliwa
6 - g∏owica
7 - elektromagnetyczny zawór
wysokiego ciÊnienia
8 - kana∏ wysokiego ciÊnienia
9 - kana∏ pierÊcieniowy
10 - przepona
11 - komora
12 - dop∏yw paliwa pod niskim ciÊnieniem
13 - rozdzia∏ paliwa
14 - odp∏yw paliwa pod wysokim ciÊnieniem
15 - zwrotny zawór d∏awiàcy
16 - króciec przewodu wtryskowego

03 10-02-05 19:15 Page 10

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->