Projekt edukacyjny „Szkolny Tydzień Kultury w Szkole Podstawowej nr 1”

Cel główny: propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego, podkreślenie szacunku dla języka polskiego, uświadomienie konieczności dbania o czystość i poprawność języka, rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów. Cele ogólne: Realizacja projektu umożliwia uczniom nabycie następujących umiejętności: • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, • poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, z zachowaniem obowiązujących norm, • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Realizując projekt, uczniowie: • doskonalą nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach, • rozumieją konieczność eliminowania z języka wulgaryzmów, • uczą się szacunku dla dobra wspólnego, • na co dzień używają zwrotów i form grzecznościowych, • przygotowują się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, • utrwalają nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach, • kształtują postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów. Cele szczegółowe: W wyniku szeregu działań, uczeń potrafi: • kulturalnie zachować w sytuacjach dnia codziennego w szkole i poza nią, • stosować najprostsze wyrazy uprzejmości w kontaktach międzyludzkich, • akceptuje i naśladuje pozytywne wzorce zachowania: umiejętność prowadzenia rozmowy, uprzejmość, umiejętność słuchania, punktualność, słowność, • wyjaśnić, dlaczego nie należy używać wulgarnych słów, • wyeliminować wulgaryzmy ze swojego języka, • sprawnie posługiwać się słownikami, • kulturalnie zachować się przy stole, przyjmować gości, • dobrać stosowny ubiór w zależności od okoliczności, • kulturalnie kibicować podczas zawodów sportowych, przestrzegać zasad fair play, • podzielić się refleksjami na temat kulturalnych zdarzeń w szkole, • poszukiwać informacji na wybrany temat w różnych źródłach,

• współdziałać w zespole, wspólnie podejmować decyzje, planować i organizować swoją pracę. Przeznaczenie projektu: Projekt angażuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Ma charakter interdyscyplinarny. Realizowany na lekcjach różnych przedmiotów, w trakcje różnych działań poza zajęciami i w czasie wolnym uczniów. Czas realizacji projektu: trzy tygodnie. Sposób realizacji: 1. Projekt realizowany jest przez okres trzech tygodni: Pierwszy tydzień: przygotowanie, przydział zadań nauczycielom i uczniom. Drugi tydzień: przygotowanie uczniów - indywidualne i grupowe do realizacji zadań. Trzeci tydzień: realizacja zadań, udział w imprezach Tygodnia Kultury. 2. Każdy dzień Tygodnia przebiega pod innym hasłem i koncentruje się wokół innego zagadnienia: PONIEDZIAŁEK - Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie. WTOREK - Mój język świadczy o mnie. ŚRODA - Sprawność i odpowiedzialność. CZWARTEK - Jak jeść zdrowo, smacznie i kulturalnie? Mundurek i garniturek, czyli kulturalny strój, na co dzień i od święta. PIĄTEK - Kultura w miejscach publicznych. 3. Uczniowie samodzielnie i grupowo przygotowują się i wykonują poszczególne zadania. Określono zadania dla poszczególnych grup wiekowych (oddziałów): Klasy I-II: Konkurs na rymowankę na temat grzeczności Klasy III: Konkurs pięknego czytania. Klasy IV: Konkurs na najciekawszy i najzdrowszy jadłospis dla dzieci. Klasy V: Szkolny turniej o tytuł mistrza dobrych manier. Klasy VI: Udział w konkursie p.t. „Pióra w dłoń” - na najciekawszą relację z przebiegu Tygodnia, turniej „Sprawni jak Kusy”. 4. Określono także propozycje dla wszystkich uczniów: • Wykonanie albumów na temat kultury osobistej, uprzejmości, życzliwości w kontaktach międzyludzkich. • Opracowanie kodeksu kulturalnego ucznia. • Konkurs na najkulturalniejszego ucznia i uczennicę. • Protestujemy przeciwko wulgaryzmom - plakaty i hasła. • Konkurs na najładniejszy aforyzm, rymowankę, hasło propagujące używanie pięknej polszczyzny. • Corrida, czyli walka z bykami – ogólnoszkolny konkurs ortograficzny. • Konkurs na najpiękniej nakryty stół do uroczystego obiadu.

Przedstawienie „Czarodziejskie słowo” – dla klas I-III.

5. Określono zadania dla wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów. • Zajęcia poświęcone tematyce kultury osobistej w życiu codziennym. • Lekcje języka polskiego poświęcone kulturze słowa. • Test językowy „Z językiem polskim na ty”. • Spotkanie z policjantem - prawna odpowiedzialność za swoje czyny, przestrzeganie prawa szkolnego, poszanowanie mienia. • Wyjścia do teatru, kina, galerii, muzeum, spotkania z ciekawymi ludźmi. • Graficzne opracowanie (plakat) zwrotów grzecznościowych w językach obcych. • Zajęcia świetlicowe na temat kultury spożywania posiłku. • Biblioteka - wystawa „Grzeczność na co dzień”, wystawka „Myśli o języku”. • Konsekwencja w ocenianiu zachowań uczniów. • Ankieta na temat kultury osobistej uczniów. 6. Podsumowaniem pracy wszystkich uczniów i nauczycieli jest Tydzień Kultury pod hasłem "Z kulturą na ty".

Wartości, które chcemy kształtować:

PONIEDZIAŁEK - Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie. Treści: • Reguły obyczajowe – najprostsze wyrazy uprzejmości w kontaktach międzyludzkich. • Podniesienie świadomości kultury bycia - magiczne słowa (proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry). • Wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowania: umiejętność prowadzenia rozmowy, uprzejmość, umiejętność słuchania, punktualność, słowność. WTOREK - Mój język świadczy o mnie. W szkole obowiązuje strój galowy. Treści: • Podkreślenie szacunku dla języka polskiego, uświadomienie konieczności dbania o czystość i poprawność języka. • Powszechne używanie zwrotów i form grzecznościowych. • Wyeliminowanie wulgaryzmów z języka - w rozmowach nie używamy przekleństw i ,,brzydkich słów”. ŚRODA – Sprawność i odpowiedzialność. W szkole obowiązuje strój sportowy. Treści: • Przestrzeganie regulaminu, przepisów i norm szkolnych.

• Dbanie o ład i porządek w szkole, fair play w sporcie. • Aprobata cech pozytywnych (pracowitość, życzliwość, prawdomówność, punktualność). • Negowanie cech złych (kłamstwo, arogancja, oszustwo, kradzież, napastliwość). CZWARTEK - Jak jeść zdrowo, smacznie i kulturalnie? Mundurek i garniturek, czyli kulturalny strój, na co dzień i od święta. Obowiązuje strój „dyskotekowy”. Treści: • Kultura spożywania posiłku - umiejętność zachowania się przy stole, przyjmowanie gości. • Stosowny ubiór w zależności od okoliczności. PIĄTEK - Kultura w miejscach publicznych. Obowiązuje strój elegancki. Treści: • Jak kulturalny uczeń zachowuje się w środkach komunikacji publicznej? • W teatrze, kinie, w muzeum - praktyczna działalność.

Opracowanie i realizacja: G. Graczyk, T. Prokowska, E. Kaczorowska we współpracy z wszystkimi nauczycielami.