P. 1
Praktyczna Periodontologia Kliniczna [red. Z. Jańczuk]

Praktyczna Periodontologia Kliniczna [red. Z. Jańczuk]

|Views: 2,430|Likes:
Wydawca: Sebastian Pol

More info:

Published by: Sebastian Pol on Jan 09, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2014

pdf

text

original

Pra znaPeri ontoI ia ktyc od og Kliniczna
prof.dr hab. Jadwiga Banach, E|żbieta Dembowska' n. med. dr RenataGórska,prof. dr hab. prof.dr hab. Zbigniew Jańczuk, Tomasz Konopka,dr hab. n. med. Joanna Szymańska, med. |ek. MarekZiętek,prof. dr hab'

Zbigniew Jańczuk

Redakcja naukowa

OD
bibllotelio

Wydawnictwo Kwintesencja 2004 Internationale Verlagsgruppe Quintessenz Berlin. Barcelona, Chicago, lstambut, Kopenhaga, Londyn, Moskwa, Mediolan. New Delhi,Paryz, Praga, Paulo, Seo Tokio, Warszawa

Spis |teści

Rozdzial 1 Morfo|ogia przyzębia zbignieW Jańczuk Wprowadzenie przyzębia struktury morfoIogiczne przyzębia Uwarunkowania morfo|ogiczne a fizjoIogia i patoIogia

11 11 17

Rozdziat Etiopatogeneza 2

Renata Górska Wprowadzenie przyzębia Mikrobiologia pomiędzy gospodarza Interakcja bakteriamiodpowiedziq a Analiza czynnikóW ryzyka

23
23 24 28 37 37 38 40 46

Rozdzia| Epidemio|ogia 3 chorób przyzębia
TomaszKonopka Wprowadzenie MetodoIogia badań epidemioIogicznych Geograf Występowania ia choróbprzyzębia przyzębia czynniki zapaIeń ryzyka JadwigaBanach Wprowadzenie podmiotowe Badanie przedmiotowe Badanie

Rozdzial Badanie 4 kliniczne

55
55 55 59 65 65 69 78 79

Rozdziat 5 Badanie radiologiczne Joanna Szymańska Metody badańrentgenowski€ h Moż|iwości radiologicznej oceny W periodontoIogii Monitorowanie leczenia Ograniczenia diagnostyki rentgenowskiej

Rozdziat K|asyfikacja 6 chorób przyzębia
RenataGórska Wprowadzenie choroby dziq5eł przyzębia Choroby Wady wrodzone nabyte lub

83
83 85 93 105

Spistreści Rozdział7 Wprowadzenie do profi|aktykii |eczenia zbignieW Jańczuk Wprowadzenie strategia zapobiegania i Ieczenia choróbprzyzębia personeIu profiIaktyce Ro|a średniego w Rozdziat 8 Profilaktyka domowa JadwigaBanach Wprowadzenie Motnir'acja isamoocena jamyustnej Wskaźniki hi9ieny pomocne Wybarwianiu płytki Preparaty W bakteryjnej jamyustnej leczeniu Znaczenie higieny w choróbprzyzębia przestrzeni Przybory higieny do międzyzębowych

't09
109 111 114 121 119 119 120 121 122 126

profesjonaIna iIaktyka Rozdział Prof 9

zbigniew Jańczvk Wprowadzenie Badaniejnstruktaż i hi9ieny Mechaniczne oczyszczanie zębóW poIerowaniem i szyjek SkaIin9 naddziqsłowy z koron zębów Kontaktowe stosowanie IekóW persone|profi|aktyka profesjonaIna średni a Zbigniew Jańczuk Wskazania poddziqsłowy PeriodontaI SkaIin9 czy debridement |\,,letody usuwania zlogów poddziqs|owrych

133
133 134 135 136 140
111)

powtarzane Rozdziat Leczenie 10 niechirurgiczne

't45
145 148 150

Rozdziat l Leczenie l chirurgiczne reparacyjne (resekcyjne)

JadwigaBanach Wprowadzenie Kiretaż płatowa operacja przesunięcia metoda plataI Zabieg dowierzcho|kowego Nabersa Gingiwektomia Osteoplastyka

157 158 159 160 162

Rozdzia| 12 Chirurgia ś|uzówkowo-dziqsłowa TomaszKonopka Wprowadzenie Poszerzanie dziQ5ła 5trefy Pokr}vr'anie recesji dziqsla Zabiegi wędzidełkach na

163 163 163 166 175

6

Marekziętek WDrowadzenie przyzębia Estetyka niechirurgicznym W Ieczeniu periodontologicznym Estetyka chirurgicznym w leczeniu 245 245 246 247 .materiat wszczepowy/bariera Siarczan przyzębia Wszczepoweregeneracji w tkanek Biomateriały przyzębia tkanek skuteczność regeneracji metod E|żbieta Dembowska Wprowadzenie Podstawyizyczno-techniczne f urzqdzeń laserowych promieniowania laserowego tkanki na Dzialanie przyzębia w Biostymu|acja Iaserowa chorobach mo€ Lasery dużej y W terapiichoróbprzyzębia o |aserów |eczeniu w chorób przyzębia Rozdzia| Zastosowanie 14 199 199 199 201 202 204 żucia Rozdziat Leczenie 15 zaburzeń czynnościowych narzadu Marekziętek Wprowadzenie Przyczyny zaburzeń czynnościowych dysfunkcji skroniowo-żuchwowych 0bjawyk|iniczne Analiza zwarcia Marek ziętek Wprowadzenie protetyczne przyzębia Uzupełnienia a choroby Szynowanie zębów z't'l 211 212 212 213 215 215 216 219 protetyczne chorobach przyzębia 16 Rozdzial Postępowanie W Rozdzial 17 Farmakoterapiaogó|na i miejscowa JadwigaBanach Wprowadzenie Antybjotykoterapia ogó|na Antybiotykoterapia miejscowa Prof ilaktyka antybiotykowa zz1 221 222 225 227 z5ź Rozdziat Fazapodtrzymujqca |eczeniu 18 w chorób przyzębia Zbigniew Jańczuk Zakres program i fazy podtrzymujqcej vv)PU'ProLo PoLlEr rrd Trudności realizacji podtrzymującej W fazy 234 239 240 Rozdziat Estetyka periodontologii 19 w Tomasz Konopka.spistreści 'l3 tkanekprzyzębia Rozdział Metodyregeneracji 't77 117 179 181 186 187 187 192 Jańczuk zbigniew Wprowadzenie przyzębia tkanek Mechanizmy regeneracji Błony zaporowe matrycy szk|iwnej Białka wapnia.

1.lla tkanek pnyzębia i badzo ścis|m nt. może pozostać niezmie iona do późnej starości.yżyna nia się zębÓw a .h..ki zębado około25 30roku Zycia'Potcm z $'o]na brzcżncgo nego loótko prz}zębiem. t\ędIUic W ddl. t''..zębla Rozrvój prz}zębia wiqżesię z w1tz1naniem zę.a mianowicieidziasło' oko. też jest mimo Ze\\'taściwie tkankq zęba'o ro]i cementu bó$. ncrcnentowej' Z lriekiem pr4'62gp nabłon]{o\W prle. d rozpoe}naiqcysię starc. klesie legeneradi tkanekprzpębia' to stalcz} zanik prz].zbigniew Jańczuk Wprowadzenie ptzyzęhia Mofio|ogia przyzębia strukturymorfoI09iCzne pEyzębia Uwarunkowania mońo|ogiczne łizjo|ogiapato|ogia a i Wprowadzcn!e Plf]zębie jest częścia sl.ie pouohy'rn u zasadzie i rou.n obnażaniem się szyjck zębów.Ęsła szkli\łemkorony ze ]i się na plfj. polegające $}d]lużeniu ich koIon klinicz. się 7l r I Ryc'1'1 schematyczne przedstawen]e wyzynania 5ęfębóW ffiffi. sldad pż'\'zę. obniżanie dziąsła.prawdłowewarunk W pz'fębiu.lączonyjest cementkonenio\W Gostniwo). rra sĘ rię koveńowego .zębiebŹeźnei \tievchoikou.owi.e' W skład zęba(pż}(zepnabłonko\r}) utrz}mujesĘ w okoliq pż}zQbia (Pno dontiummalginak). kó\Ą' mi tkankami 7ębodołow}'cll i dfiąsła(R]''c' i 1'2). p2edstawi€ n iebierneqo Ryc'1'2a-e schematyczne !Ą. ostatniafaza WyEyraniaa}nnego' b. bia $.l ha]. czyli tZ\'!: jeśli loem łącząqmoraz prz!'czepłącznotkanko\ty ocz}Ąviście nie dołączą \Ątóme prccesyzapa.rll. gdlżrttedylr'laśnie bólq kszta:łtujq stosunk ana.{adow4 nażądu żucia'DZie. ptlzniejich a połącze. w sĘ ro$'ków dziąsło$}'c]l 8łębokość pż}'czepnal'onko\Ąy zwanytakżenabłon.yfanik pz\żębia.i"' JPs| |o |^\' biPmP \\ r/lnanje <ię lę. po lemPn.staje tej $]'iostka torvarz}'szy nie międzyZębcma dziqsłem okolicy sĄ'jk fęba.i ku WjprzJr. fwiąfku nic tJ.lkoanatomiczn}mi lon'ojoh]m z ty' clepu nabtonlowegodochodzido obniżenia w1rost' pnekonują $]'rriki badai z ]at 90-!v !a. z\^ła. gdrztdltnorreśnie z prznsulranicm pln.ię jul stna i kość w}'mstkazębodoło$'ego.1 Procesten (atrophiaseniL^ prio&n.uuaia. c zqb Wy znjęry.fujologiczne okolicy Po\Ą. są.e zaawansowany nalczy . ze się w obrębieszyjki zęba.allpn/uiań.wchodzątkan]<i sB'kajace Zacz}nasię plżesu\''ać szkliwa ku granic1szldilr. korzeni' Ponie$'ażobniż]aniu tomiczno.anik puyzębia f q/raŹn}mobnażen korzenia em fęba (w9 furmy) 11 . spolenienabłonka dz. nomiem}.

\']l\ Nablonek l Dziąno srqr'.-.rr.przyzębia MorfoIogia ... I =- t_-a ź:.. -:']\--f.tl i--I i3pŚ|a rl ---. Blona ś|ufMa dfiąŚ|a mm 10+ . ) ' n posfczegó|nych Ryc. '. ł.-1.'3 Loka|ifac]a 1 prf}zębja' elementóW s.9 DfiąŚ|o fębodo|owe ]2 mm 3 .r.' -.I i'.--.hematWg Woelfe|ascheida i Rorek dziqqlowy mm 2 Nabloneł lążący mnr ].

aegó|nych e|ementóW (brfeżne) WoIne dziqsło (pżyczepione) Dzią5ło zębodołowe Rowek dziąsłowy (pżyczep Nab|onek łączący nabłonkowy) Przycf |ą(znotkankowy ep ozębna Cement korzeniowy B|ona ś|ufowa Wy. mlm i regrrlarnJmobniżaniem łolłych.!on4cmdfaj koł.a Tabela 1'1 ich \ł}miary kontakto\ł].lr5m wrażli\łości obnażonych szyjek i ko. mniane \łyżej siodłalub przełęcze szerckości o od nierza.tach Regt arny i bezobja\łouy tach siodła|ub pze|ęoy Widoane od śronypowierzchnisiycz 1a moźezoŚać zmieniony \Ąskutek '1ź.|zĘsło plzl niejrr okolitar zarlliłIrni: czlmymiejsr h orrcj' mwek dzĘsłowy' przestrzeniachmiędfylębowch W opisanFn objawomkliniczn]'rnstaĘzegozani]ot i.0 t.69 0.0 12.08 3. kości. nych (wg Rateitschaka). pr4'zębiaodpowiadaj4 olo. rra dna (param€trów) prz}"ębia' Tabe|a1 ' 1 Zestawi€nie WymiaróWpos.widoczneod stlony ualgowo.e 5ię latem po$o|nyrn. ]tóre w wafunkach klinicznych noszq naz\'r'ę :.uprz]ćpieszonejwędrówki przyczepunabłonkowego' Prz}zębie w wieku star. Ltóre w prawidłouychlvafunkach qpetoiają Sz(z]'tblo.osteopo. go.97(l\tavnard) 1.eślone objałyrctrtgenow.86Made) 0. (/tm ' harakerwu. otaga fąbw okolicyszyjki.77 '|.0 0.przyzębia MorfoIogia w lenia dziąs.oza kości. dy w lecueńu zęMw) lub ogó]noustojowych'Wów. po/in.38 2.Brodawki międzJuębo\ł€ lub ozębnej'na\aaNtlvianie cemelrtu(hapercem"ntns1s).mi między dwoma sąsiednimi zębami.5 0. mi. w}Tril. cz]'! miejsco$Ych(brakizębo\łe.12 0. l.1o\łych' Poniżejtych pła. \qTostków zębodo.14 Zag|ębienia szczy.:: \!'()LNE DZL{SŁo Dzi4sło brzęjne @inłiDa tóv stj'Carychlub konta1.ani do szczpn kontakto\łych ffd7gindlis)nie widocznesqna Ryc' 1'4uspo. przyzębia cych do pun]dów sĘ'czDych'rrają jednak w śrcdku struktury morfo|ogiczne międzyzębamiksztah siodła prfetęczy@c.0 więcej i 13 .dljiJa prLy.szczfiów.2 250 !m 10.'dochodzą.4)' lub Rycina 1'3 p€zenfuje lokalizację poszczegóLrrych \iebiP\kic. rzeni zębów ' w rych zmian \Ąstecznych miazdze zębów) W brodav!€k dziąsłovlyĆh|śzta|.5 0.33 50.. orak \ł]TaŹnej jest \\T'nikiemńwnolegle przebiegają.przechoćlząc wYsokości mwka dziąsło 2 mm (międfy siekaczami)do 7 mm (międzyzęba.ostka zębodo|owego szelokość szerokość g|ębokość dtu9ość dIugość grubość grubość szelokość 0. 7a]aesko!Ądepola są das/(Ą7nami elementów pŹ}uębia. umz zgĘŹowy' błę. pzestŹenie międzJzębowe. jest pEyczepione ani do zęba. o pEebĘ tego pocesu Ryc.lawki dochc skie| poziomy ńlteł brzegu$}rostka Ębodołowe.'olne dfiąsłołączysię brodawkamimiędą'zębo$5'.5 1. punk.9(\ivoaffel) 1.policzkorłej języko lub wej i podniebiennejw postaci . wegow .stosunkowoniewielkim rczchwianiem ob" przebiegiem nażonychZębów oraz bezobjawo. przyczepione'T\'|'orzy ten sposób i w c]zas taci on cechyr€gu]amości pŹebiegaintensyw.t\.la.585tm 0. zwężenie brak pżeshfeni dzi do punktu st!'cznego.

Je do \Ą5Tostka zębodołowego tą ]inia jest ruchoma. ró$Ąrieżlini4 śluzówkorvo".zań\łIo kość dfiqsłazroqowacia|eqo u tEe(h osób W obrębie do|.'o.ie)yr^rvie.dziąsłowe' L\. w zrogowaciałe poza nej)' Przebaru'ieniamelaninowe sięgajqz\.Tostka Zębodołowego stonie 1}ZL1sŁ(} PRZ!1]ZEPI0\E Inaczejzębodoto. dziąsłorvej' Rl.Ifiqsło zmgowaciałe leiąrcz prx]nir'bipniem h'"dld}m do. walgo\ło.owko.lreĄ iuiqrc' jamy ushrej..Jest ono najszeNzepo przealsionl<owej stmnie górnych pŹednich Zębólvi jęZ}'kowej sht. h. u których nierzad.idal ma j.thal. .ło zębodoło$. w rckościdzĘsłazrogowaciałego. powoduintens]ĄM ejszegouna. jest po nie Zębów tMono$yh żuchły Naj$ęższe predsionLowej . Bftk niż ko sposhzega się nawet me]anoplakiędziasła(na. periodontologicznym' Rowek dzi4słowyto prze.c i aźrr 50. mi huono\t5mi)i głębokości 0.l. cicmnoczeńĄ'ona. e Ne '/el\/P \Ąsrcze. Mię.MońoIogiaprzyzębia tkanck mięl.Dzieci maja nieco dziąsło doroś]i.\t'l.ldch(pociqganie wędzidcłek mięśni) i ' Z badań rt:Iasnych rt1nika. co Ryc.2 do 2 nrm...policzkowej zaró$no W żuchwie' jak \\e tgiilgira ahpolaris) ma przclraznie :abaruerue i w szczęce. sło$T(Ryc.l'5)' DZIlsŁo ZRocot'l. rra który łqczysię na brzegudzi4sła wohe. niżlr Źuthtlie'Przrimujc.na. tkaneĘ (w9 Rateitichaka).w'o]nJm a (Rr/c'l'3 i 1'5)' w]Tostkazębodołowego |iOl\iEK DZL{SŁol\\ (sdtx1sgingi. rę. zwanc jaśniejsze sze.lronip dolnli h prcdt17ooo$. ta ma niż Linia a blond}nijaśniejsze bflmeci.okości' DZLlSŁO BRZEZNE (]\l)L\E) Razemz zębo.że szerckość dziąsłaZębodoto.ię stlzeń międz}'szyjkązębaa strefą dziąsła rvo]ncgo na ogół. że dziąsłozębodołorre szerokości2 mm i węższestwierdzono $' ]1% r' .lcllŁtr Pżechodziono po w błonęśluzową $.|ziqsłową. kaczy pEyśmdkowej trzech dorosłych od u osób w tlm df}' dfiąsłcm\'volnyma prZyczepion}mu około1/3 samJm ńeku: 10mm' 5 mm i l mm' osób dorcsłychobecnyjest tz\Ąlivolny lo\\ek dzią. Istniejąjednak duże indrtvidua|ne ńż]nice sze.lsta\t'iazńżnicowaną po szerokość dziąsła sh. przebieg gi andouaty (LitĘagi.: jest .rlardifomis).e bJ'1va ZwJ. czynieniai cieńszegoniezlogo\łaciałego nabłonka' (bżeżn]'m) ruchom4błonqślufowq słem.z. dołorĘmt$'oEq . u ku 15 1? lat' plfy czym nieco częścĘu iIziewcfąt' \Ąpdlug $op]r{']d S.| lPj tinii s \/'{ /ęLppo 5hlniP pdnicbiejlnPj' gmmadzenie komórek bań\Ąiko$T'ch w warshvie gd}z dziąs:ło pżechoduibezpośrednio Zrogowaciałe komórek podstatnych nabłonka rv tl.egomm (niepEyczepioneśo)' 2 Jest wyścieiony naMonkiem warunkuje odpomość dziąsłabrzeżnego rrrazy .cina 1.\ł]łn. os. ."u żuchwie miod.zależnie możeb}'ćnajlepiej zbadanyi ocenionyzgłębnikiem głębokości rowka dfiqsło\t'ego) od umiejscowienia' Dziąs. graniry z ruchomqbłonąśluzową' mocno przy. Jest z czepionedo kości'Zloka]ifowanejest między dzią. 1.1'5 ZrÓżnicowana sfero' czenie w chirur8ii peńodontologicznej.az po stronie jęz}'ko$ejw żuch\Ąie' 5/arclub bladornio\e' \4ożp iednak(iemnipj.dlis) albo (po Szerokość dziqsłazębodo:łowego odliczeniu szczelina dziąsłowa(Ryc.3) nie jest widoczn].n. (Ryc-1.ance podniebienietwalde' Błonaśluzowa lub łqcz.najczęsejpj i od 5 do 12mm szer. plfy zabiegachpłato\t5lch stem$]anej w regeneracji nychslekacry 1 do 10 mm od jak i W plastycznej chirurgii śluzówkoł'o.3).oniertargowejdolrrychsie. iP. ma istotne zna.o.óżna.Iest to połaczenieśluzówko\Ą.5 prze.

który stanowipIzedfużenic naMonkarcrv.J'!.em a wewnętrznFn nabłon.1. \ m . słowejmiędzy Poilobnie kicm dfiqsła' czJ'linablonkiem. Jego fi€. xs70 (ws svejdyi Kreisy).nacfynia przFt bia breźnego. 1.przyzębia MorfoIogia go Ze zrogowaciabm nabłonkem dziqsła.Iuu}nip posinjcn1. / J .] mimo de]i że dochodzi ona do dna mwka wlścielonego J D k a l n \ mn d b l n n k j elm. szkli\t.le ]ewej)' bo (po a cement€ m korzeniov'. l1cztr(a.5mm policzkowo).Prz5'62ęp naŁltonkow! x'tnlolnx (R}.do którego pEyczepia się. szcfeliny iIfią.Lkim nm. / \ s i purvidłow}ch./). blon]<iem dziasła' dzo istotnąrolę w fizjologii i patologjipŹruębia' Sta.ryrn stronieprawej)' |\.ry ozębnej' a .6 PŻestreń ofębnejmiędfy kościq śro.owkow]'m' jak wspolTmiany plzyczepu'l. 1' ldad 2'l mm po stronie po]iczkorvej zębatlfo" zębó('pżed.ko$'ym' W warunkachpm. ścieu'arunków miarórv u 267 studentów ameĄ'kańskch dokona' że nrh przcz Woe]felalw'r'rrika. nie dria długość pEekracza l mml' Jest to miejsce polączeniaoszkliwia wf'l'Z}najqcego zęba z na. sĘcznie niżpoliczkowolub jęz].8 Uklad naczyniota. l.3). u h ..Bclo 1'9 mm w obrębie]da). zębatżonowego i nego. Powiękzenie wieftcholkowej(ws Lenza).ch głębokości (średnio mm \!g Gar8iuloi wsp.7rnm jęZyko\Ąo1. żPnjPule8Jro8o\'€ l Pniu ta Ryc.oznisĘ istot.ki dziąsło\ł€sa głębsze: w obrębiezębówbocznl'clrniżpnednich (naprzy. t) .kai jest łqczni. się Prz]''czep nabłonko\Ąy odgĄfuabar.5 mm ma lvid:low1.'ienchołkowej ko$'ego\Ą'cZęści kiem z zębem. w drie a rcwka z nierogowaciejąqm nabłonkem łączącym. Rornck dzia.. ro$.7 Schemat prreplywu krwi W ozębnejpodczas ruchu zęba (Wq L€ n za)' Ry€ .ko$o(napr2.czyIia części Ryc'1. '. Z dokładl5'ch p6. ro$.b naczyTia środkowej częścizębodo|u kontakujqce się z sitem fębG doiowiłn' c n.nania fębów może być U g|ęb.a$ p"ńL'(lontdlnd' pr} /ts|pbnikotlaniu'ond.|iędzy Wiązka pEestrzenie naczyńkMiono mi Wlókien ko|ageno!Ąrych da x570 (w9 sveidyiKrejsy)' śnych' Powięksfenie Ryc.dc s.l'Idad dol 2'5Itrmsb'Qnie iv obĘbie l.9 Pojedyncze włókna ko]agenowe ozębnej. i.c. nal'onek nie od nabłon]<a ze\ł!ętnnej powierzcbni dziąsta pv.9 mm w obrębie tżonolwch i 1.1.1. nowegoszczęki. cl}'Li nowi on dno m\łkadziąsło$ego.l.5)' 0'69 dzieci w okresie WTz}. / \l o o .51.zl: i. czy1iprz5'c7gpęm rowek dziąsłowy od 0.5 do 1.

je poszerzenieozębnej.| krv'.podczasgdy zawszewiększew okoli.elem rc. lo Z:!vią/ekinlens}ĄĄ. ny do kości' z dlu8iej do cemenfu a wiązadlaozębnej kiedy nawetdo zębiny Gnbość w. 1 nie odtegłościtrrmmiędzy połączeniem cemento$. duniczdlm.1.yrn (szyjka zęba) a bifegiem \aT1tstka koscią /ębodolu a (Pmentem' Sklada się ona z *'lókien ĘcznotkalkorwcĘ komóreĘ naczyń.t ooery*u .czyli odległości keszonki przyzębnej wia R}. ldóĄ''l1l ząb 1'?' Przechylajqceruchy zębasq minima|new śmd.Posiadają prze.86mm.ła' sitem zębodołouTm z od granicyszkli\Ą. Lldad naczJmiow Dtategopoń\tnanie poziomu powicraho$n}. gnrbość mm 0. Brak jest sĘłnuluj4cegofimkcję zębaa' antagonisty bo\.dznić włókna dzĘsło1\€) omf z dziąsłem korzeńo(y fe szc.i teźróżnicomplzepł}'\Ąu w ozębnejpodczasru. .' l'8' Uuad ten lq(/}<ie7 dna kowego oraz oko.9. Pońeważ poziom plzltzepu łącznotkanło\. Należydodać'żeozęb.l mm.a e. Prfestźćńe metrów ocmy skutec7'ności widocznesa między wĘzkami 1t:lókien rracz5niowe cry zabiegu. na jest sze. jej przyczepiąiące z jednejstlo się a zutaszcza u. odpowiada to pmkrycz.pehia pionego' Jego długość waha się od 1 do 1. żew kazd}m wieku ozęb.notkan. Bardfo istotna wĘ efubość informaqjadotyczyfaltu.eżnych' tb .'lokna Ątu \Ą}. koĘenołych na Ryc. jest połączeńem bar. ' 10 sóemat prz€bieguMókien br.6).noścjq jest poddany @c' chów rctacyjnych. M. jest PEyczep łącznotkanko\ĄT/ utlvofiony przez uów i substancji Mstawo\łej ' WedhĘRateitsdraka2 pźyczepiasię ok(> w wiązaniaĘczrrotkankowe. ' |ą(4 cemen| koPeniow! |o28000$.rosu<al.08mm).żehipelfunkcja zębapowodu.ot\€ny Mają s/( \ĄymstadiumchorobypŹ}zębia. zębodolo\'rego. kożenia.odgĘ{ąiqtĄ'iókra przebieg(Ryc.no{ementowej. a wg Maynardai Wi]sona szersza niż zęba rłłitqczonego ńn*cji. Te średnie dłvóchkartek papiefu.77mm' na Ęba będącegow funłcji zgĘfowej jest nreco nablonkorłego z śr€dnio wgwade 0.Morfol ozęb ł'atwowięc poddajesię nawet słab}mulazom me.]zo Wiadomo natomiast.rni .5).nlle@eniu danej metody leczćnia' się w kierun](r wiefichołka korzenia. one bzezn}'rn.szaprzy szyjcei wierzchołlolniżw śmd.1'8)' stąd ńżnice v|'szerckości rcgiomch.co jest jednak zwĘzanejuz zbitejrębodolr-' tkankow który waru*uje moc dzĘsta przycze.fćnio\'r'ego powiek/eniu moŹia r1)7. toksycznlm.Vegoskupionew prz!żębiu (Ryc. zębodołu cenentem koŹeni zęba. |icq wieżcholkowq' Sieć dacuń ozęb[ej pogrubia łEnJ. wedługWoelfelal nie przel. pved i po zastosc nacz}'dami dziąs. anniejsza się z wiekiem do0.jest jedn}tn z podstawowch para.raea 1 rnm. jest dostępny badaniu ]dinicznemu' stanow \tręc bieg hoĄfonta]ny maj4pŹebĘ skośny części ozębnej na w środkowej bardzo istotny parametr kliniczny uĄĄ4€ny pc do ńencholkowej zbliżony piono$'ego' zęby a w części wszedEie do ocenystanusystemumocującego prĄlczepułąe. na 1 mm cemenfu ko. 1.Ątem 1{tostka zębodolowego vliqzki o baduo chaEkerystycznej budowie'wśńd u'lóken oĘbnei oajistotriejszqlolę w pocz4tkc (t\.omiji b|aszki przesbzerrmiędzybtaszkązbitą ozębnarĄ5. l pro. one ^jżnj.zcfegó|nąmtę w prflzębiu. odpowiadato cy szyjki zębai wierzchołka .lokien W duiJ. M ozĘnx.rn nowP nadzębodololnP posuczegó|ne !\'lóknaozębnej(Ryc'1. Przycfep nabłonlow delikatnlm' Pod nim zrrajdujesię przyczepłączno. ozębnej wg Ićnza pnedsta.9)lub ich (\ło|ne cement r.5 mm jej a (średnio około1.12<lo0'53 mm' Śre<lrria stano. baktwjnyn itp.{iem 0. mary stanowĘ\Ą'łóklakolageno\rc.97rnm.około 607o między biegnące szldilvno. DŁ'gość nej w tych trzech przyczepu łf'rrosi od 0'3Bdo 2. k1órychrttókna kolage. chówzęba Byc.1. ku rctacyjn}m.3i 1'10)'podaas gdywtók.łókna (R}t' 1. Md ku korzerua|?.2 nosi od 0. 7 nl.ner.

ębnej |ewa).11 Ruchomo( zębatzvv'ozębnowa' czy|ipooqtkowa pzy obciąż€niu 00p (Ą.larst\łąl. kotyjest odpowiedzialny Lnnoco\aEnie w ee za zęba ści wierzcho&owej międzykorzenio\'/ej' i mortologiczne Uwarunkowania pato|ogiawzyzębia a fizjo|ogia i Jak łynika z połvrrższego opisu morfologii przyĘ. ząb.y. wtórna. zębnowa. 17 . rycina 1. JeŚ to wg Rateitschaka2 ruchomość fizjologiczna pokrywąiąca B]aszlra kostnazewnęt-Zna korzenre niekórych zębowjest częstobardzo cieDka' zdarza się nailet.ł' nacisl.ia 1 Włókien obrębie w (snona prawid|owej o.e}ruIościowo na]eł do apara. z t b|aszki zewnętrznej zbitq lamina dura). gąbaastejmiędzyoboma (osqpoł} r kości blaszkami jestodpowiednia grubość Istotna !'vyrost9/b5a).ll pfedstawia fiZjologieną ruchomość /ęlE prry rĄzrasĘqr}mnaciJo| 5W /e!{nętlznPj' Przynacisku100p (Ą obserwuje tzw ruchomość się ozębnową zęba'wynikająCąróżnej z szerokośCi ozębnej.okostnowego go leoenia dehiscencji obĘbiejednegozęba' w Ry.1.a|ebez deformacji zębodołu. Ta chomość jestwynikjem ty|koróżnej zęba nie szerokości ozębnej' i funkcjijej ale wlóken. bia. data ś|u. ma ono bardzo złoźon4 struktuĘ' Posiada to slvojeodbiciepźede Wszystkimw nielĆórych fimkqjachtujologicrnych.przyobciąźeniu (B). do protevch naprauy l. Dotycą. Wiókien Jest to w9 Rateitschaka2 ruchomość fizjo|ogiczna ozębnowa. Ruchomo(zębażw. nych5.dle tł]'r Aająq ju' z pełmejelastyczności blaszekrł5. pr. Natomiast pr. fi pok''i\a cienkawarstuacĘmmtubezkD ni korzenja 250 m&kow€go (około prn)'natomiaŚ rcsztajest po kł'ta cementemkomórkovwm cement bezkomór.przyzębia l Mońo|ogia xoRm\To\łY Jest alatomicnie I omr czę&]ią konenia ze}a. poQqtkowaru.którenapinają się po stronienacisku (wlóknablfeżne) po pŻeciwnej i stronie(W|ókna bżeżne).e\ĄnętŹn4 w?rstiłązawierająqłdókta koĘe' jest odpowiedzia]ny połączenie z kością nowe' za zę}a za pośrednictwem ozębnej. posiada nieregulamie Ez[rieszcrone ko mórki omz \Ąłókta. drobnymi z otworkami naczyli i neMów (/aml]Ęa cn: d|a duń brosa)graniczącej ozębnq.to nai pzedhzonowó\i[ Tbki częściej siekaey kłów 1ń hŹk ze\ĄIętrznej blaszki kostnej przy kilor zębach przewainiedopiempo odprepamwaniu slwierdfaśę pod(fasChifuĘjczne..powodująca Ey'li 500p defoffnacię Wyrostka zębodolow€go. zapewniająca ko2eni zęoow.składa onaz trzeche|ementóW się ana' tomienych: I blaszkizbjtejtłyście|ajqcej zębodo|y. i wedłl€ Schrtlderao Mtiuera?cementkomóI. Kośc wyrośka zębodołowego stanowi strukturę porowq zęba. kołWnie zawieracementob]Źstów Jego ze\. żekorzenienie sązupelniepokĘ4ekością albopoĘte tytkocienĘ jej \.WedługWoelfetai Schei<lal fu utrz}mującego w wanrnkachpmwftllow:<h środ]ow€powierzch.Vnętaa warstwa zawiera\Ąłókla (cElnelt $łókistd ' cenent komórkołlyWstępujeg|ó\tniew 1/3wiencholkowej korzenia.IĆórenie pfzechodzą fzębnej. środku gdzie ozębna W jest najwęższa napięde jest minima|ne. widoanenapię.orzenia ueests'io5 g]ówdje n jegorcsorpqjącementbezkomfuko spowodollaĄr:h uy z .óMkowo.cerwonepo|e nronie po (wg prawej Rateitrchaka). Wrostła ĘMołowego Re8eneracia|e8ocemenfu ZJpocz4|kor^1jc r€ge leż pnłzębiapodczas neraqię tkanek zabiegów chintgic.u 500p (B) obseMuje sĘ |ei fuchomość fujologicznązeba. pokryCie kazębodo|owego. pod. go (zabalwienie czerwone).rostka zębodołowe.

6 mm i l3.0 12. l.1 13.rcdkol\P . 1]rnlepszajest stabiliza. Ryc.4 14.8 10.Źcdewsu}'stkim czepu *tókien ozębnejdo zęba. zorrc' [m rrie|.homościposzaeqó|nychqrup RyC'1.0 10.urvegoblr grutrrcbos.7 14. poczatkol.8 ozębna 12.biPŻroś' . pole plz!.0 12.hwe moja n].rn \! miejscu sąvjkizęba(połączenie średn d|uqości eni zębóww mm wg Woe|fel.9 kolze e posiadająk\' (ś.9 14.9 13.rrizabbardziejodporn}mna siĘ zgr]. cja zęba'DodatkowylrlĄrł na stabilifacjęzębawie.przyzębia MorfoIogia !!! 't! 15 fu.'a.5 15.6 13.P pżedtżonowce. no ozębnorta' a najmniejszązębytlzonowe. le lepsze Lrmocova e niż jednokolżenio$e.!2 PEecętnewańośc M zębóW |-sekaae.0 rnm odpoiviednio wżuchwieiwszczęce)' Mają one o wre.2 11. i!'uĄ'ołananaciskiem 100pmieści w granicach 5 10 mm x l0.hpodańodlugoś.1 ' W fębeh tżonowy.Rurhomo. (ozębnowejpż]Źęb fizjo]ogicznej i tości ruchomości h n6rrej po.! Rozbieżność koveni $fmaga stabi]ność nre1. 1'12zestałione zostałypżeciętne $.4 13. c kly.Ryc.po akowy Vn' podńiebisnyjW żo..ar.9 12. a ruchomość się v! granicachB-15 Nołananaciskiem 500pmieści na mm x 10.ie.1 11.iada tIopi'n . Izająbardzo korzystnąkiell]nko$'ą orientacjęt-vch rdókien' co czl. rł tościna rycinie).ednio mm i 16'5rrlm i odporviedniolv żrrchwie w szczęce). Lo l posoduió m/.la\icnic' a]el prverrv iekz"nio mas} kości międry korzeńamil' na Zagłębienia koneniach i\fma(Jdająteżstabil. dyśta po ny' . sz]diw' Ffecan].a najkrótsze pomijdid.Zt.1.2 13. ęba.. Dla umocollania zębalr.8 10. ność zęba.13 Trzon koEeni Na Ryc.cf}'Liim kńtszy jest truon konenia. trzonowce (wg RateiBchaka).2 (dolne się pr4zębnowa w'1'.2(góme waltości rlcinie)' Jak W!ri]€ fizjologiczną(zarólt z r!cin]' najl.ni]ęZniej' żenajdłuższe w l5. kacze (śIednio 12. t4!: Ln fiIkacja Znajdujesię biifej korcny zęba.Ą ro/miar /eba u pn"ldlrju po.iększająp.4 14.kazują siekacze. e koE 13.'Ększąruchomość jak i przJ'zębnową) \t}. i kol7Pni Iokoncniorreso F. cz]']i ozębnoNa. korzeni poszczegóJnych zębólv Średlie długości Zestaiłiono Thbeli l '2' W}.5 13.\'l.a dodatkowosh\a.0 13.ainajest teżlokalizacjaflrkacji koŹeni (szemkość tŹonu korzenia.h kÓżenj W śzoęce okowy pżedn. po'ąegó ny.l3).9 12. /eb\mddroŚ'i maiąpln.

też w jakimśstopniu \\ł odĘbniona/o5la]a paóonib pr^zebid/wiaZa.1'jqcyciągtość fi]€cji chońb poĘczerriadziqsłaz zębem. miejscu zetknięciasię z tkankami w pżestŹenie międzJ" ZębóW(oko]icapż-vszyjkowa. przy tzw uśmiechu a szczegó]nie dzĘslolr1m' moroi\o. stanowitrudnypmblemhigiencmy nego ub]. kiego szcze. przcdszerzeniem za.u w prz!T]ad]. $'skazujena peltną \łagę tego prcblemu.|reb żuj4' ej w pżed um/ami Wady te nie inicjują zapalenia.ż wcześniej.rn przede i wsz]'stkimdla endotokyn.n. Inou pryczepionego. czasem nawet a pokarmów do p&estrzenimie.możebJć staftzy kości.Irież stabi]izację i czepionei do kości.ieŻpiJl ślu7ó$ W latach 70.Istotn]''rn b. sh€fu lub grubości dziasłapż}(zepionego. sięto nie tylko z większąmasązęba.jeślisię \ł€źmie pod na stopień u\\. Gęstość shuktura ko.v lzl1slr PRZł-CZEPIoNTGo Wpt}'wa zanik prz]żębiaz osteoporozą prz}zębia\qĄ.$a.agę szczegóInrelrumożonqsiłęnacisl. postęp pl. Ęcu!.Mogą teżwarunkor. lv b. wspolnnMno szk kostnej \rTrostka zębodołolvego ju. nikłychrozmiarach' pa]eniag'U. pione stanolvińlmież oÓmnę dla glębszych dzĘsła.łókien ozębnej].lnego tię pMyĘ'cia. lub istotnego cz].Inego zabezpiecżenia p\tki nazębnej. ale mogq wpły.ch przy bmk] odpowiedniej co nawetcfęściowego Zanil. temicznJtrni i bakteryjnJ'mi. pluyc4'l a się do kształto$.x rra ząb. teżZapobie8ać lozszeźaniusię Zapalenia głąb' w D(} wości niektórych metod leczenia.' pnede wszy. mają.. bańzo duz4 $agę do |$ory Lorvo.hvo.kmi lMo.P idm} mwą a niekiedy i jedno. przyczepł4caro hspomnranowyżej. dniLh !.jest łatlł'oprzepu.!t.lub nauetLrnlemdliuiar pro$adfenie pokĄcia .przyzębia Mor{oIogia no{ementowe). Dziąsłoprzycze.okos }. qy pŹykryć szcze]iie nie tylko ub]'teł kostny ale odpowiedniej szerckości. b|onkiemrogowariejąrym.ocesówpatologr(znychtych tkanek' Jak w klasy" rząc \Ą'łókna rradzębodołowe.rni. plzJzębiu$yvołaneumzem zgĘzo\łym).. nie mówiąc już o jego moie zabczpiecla. ptj. NiedoskonałoścĘ str€fu jest nablonek tej zębowe). które prz]'Idadano pr/e. 8ru ptyoTnia się do stabi]ności Ęba.zębia wad tkanek mięI. który w połączerriu powodować konieczność Zastosołaniairrnych tech.Ia jednak w ostatniej klas}'fi. ]lacznie naMonłiem łącząqTn' z rowka . prązębnej.ch' La moi{'lci uhudnid.ale stkim z większqpowierzchnĘ styku zęba z koścĘ' i\. tkanek kich (recesja przJ" prz].zębia przed urazami mechaniczn].7c uIormowanc brc. nowejmięd4TMmdowej cryfi prz]'fębiaz 1999I' (pahf: Rozdfiał6) tkanl<or!]l NaMonek łą(aąqi\!arunl.i drugie'W}dajesię' żepłat przyczepionego cieńszy niż l mm nie możespełniać ustnej nawet niewielka szer. na z wa. ani bocr ic.linicun].t.kich.. prcwadzącą ruchomości do nie Dziąsłopnyczepione (zębodołoi\e) ma jed.w!rcwadzony niegobiomateńałlub blonę zapo. brak dfiąsła Zębodołovego.irnia z zębami odpo$'ie' nik opemqjn}.Lltki &Ę.bona znacn a cienkość blak blaszkikost.u $ dobreihĘipn) dano]. zęba' PIz}. ki pżedsionekjamy ustnejomz nieprawidłowe jest na. ] srł. naleł do.do cementukorzeńowego. nej ze\łnęhzlej $yostka zębodołoilego ułatwiają pŹ]'zębia's]'tuacjata.Iziąsłowego. a lvięc zwiększonqilościq o znacnej redułcji lub bmk zeunętrfilej bla. niemojliuo* przeprot\adrcnia pżed wciskaniemsię Ie(/enia.'ać możIi. rzepy tvęd-ZidP]e| mię'ni7 |ub rębóu 1zmial1 PokĄte Iub n]mi. chemicz.z8'lędnienie kacji chorób prz].lzon]mi lub nab]trmi tkanek mięk.t]Tn lepszajego stabi]izacja. Z kolei lvolne przeszczepy 19 . Nablonek ten nie logowacieje.himrgi<łd4'zębowych.okość wafun]<ów ta. co \ł]'nika postępplocesu cholDbou'ego przeteżz doświadczeń l.ie.jako Wrc.a/a]o. ścimogąteżmicć wpbv na stabilność kładem_ jeszczefizjologiczn}m. taki posiadaniełątpliwie wptJ1v Stan stabi]izacjizęba.lziąsła pr4zębia8' z da]szychba.ecesji korzeoia w tej oko]icy ] DZĘsŁo ZĘBoDoŁoltE Stanowi bardfo Walur <ianatomicznepodniebieńa t\rEldegomogą istotay element nan4du żucja. pżed tlvorzenremsię nak ża.aruI*ów e\iPRCffJl h. iam}ustnpi'sldnowi/abc/pie(/cnic tlrnikająqru z odełzania i żuciapokarmów Może waćna jego przebieg.tków kostn].lo!te ZabclpiPc?ają dem możebyć ogrcnrna trudność.nd}a w rozwoju chońb pIz1zębia. pnd(zJt mo$iPnjJ' dniebieniu nie możnabowiem plzesuĘć ani doko. runkującegoodpomość do pnr'pad]. szczalnydla pmdu]dówbakeryjnych. pż}''kła. dzią.ch'Płatauz]skanegona tlvald}m po.Vvańwlrez na pr4" na Zęb&f Jest ono bołiem Morfologia t]ranek ń.u brodawk. i .

'14 odsetkj lsun.5%bezpośr€dnio pod w wierzchołkien drugiego zęba przedbzonowego tego zęba10. go.Przekonuj4o tJm rł}'nikibadań epidemiologienych Wc. szłtsza utata zęMw rr'''ielokol'reniowdl a wręc trzonowch w}'nikajednak z szercgu Ńżn}'chuwa' nmkowań: pEekonanie. 407Ó bów przedtrzonow}'ch.a więc pG chirurgicznych'Z badń tencjalnemiejscezabiegółv łynika. i w 17. nie za\Ąsze ze korrysmiejszewantki rrorfo.lycząienia na. kanko\łe. logicznedecydująo patologi@aycb.j Mdwiąc o ujściadlnen'vliw Warto wspornnieć o wynikach badaĄ dotyczącrd polożeniaotworu bńdko\.Na prryldaĄ mimo najlepsze' só.N T % ---- . mej Dazwie'Jest t. z o dzącego ot\łoTu tej same.przyzębia I Morfo|ogia Y IJJ" N (J N = {J . powodu trudniejszego dostępu przybońw do z ocz!Śzczaniazębów patologrcane r isbdeją specrficzneuwanrnko\aania gYupie (procłmica na powierffibn'al w tej ĘMl^r ocłBzoania szerckiĆh niach żująryĄ b]rdności i niedostępBych przestneni międzyzębor.legoz nelwem bldkovr'Jm i tętnicąo tej sa.|ności pr'yĘbia w tej oko|iry \łychi .5% dysta]nieod wierzchołka wracając do morfologii tkanek pr4zębia naleł dodać. żeotwór bńdkow nĘdy rre r.ly' 40 czaszek l' Śępuje pod . 1.i{ierzchołkiem zęba przedtnono\łe. zreszĘ s. o łlyki co do miejsżejdbałości zęby tnono\'ve. powo|niejszlmprzebiegupmc€.obowiemokolica częstychrecęsii &iąsla korzeni /ęh'\! przedtTzonowcb.44 |at' Ryc. 42.vr' go umomwania zębów wielokorzeniort5'ch. rzenio\aych przebie€u zapaleniapr4zsia)' w leczenia fębów trzono l uzasadnioEesą tnr.Najczęściej hzono$ów 7e \^z€Jędu na Loniecatośiominięcia większegq łycho Ętniry i nerwu podniebieDnego nazwie.vydl tworzenieulołtych u|q'tkówkostnrh międzyko.14). one są najsłtciej tracone. o mniejszejroli uzębienia i I niepŹdkie są tez nieŚet} przyzt.ętych tkanki z t\aaldegopodniebieniaę bardzo cenrym dziąsłołe Ęcznor lub mateliałemjako pfzeszćzepy pobieranesą w okoliry pĘ€d.r^r' Wstępuje międry wienchołkami dwuzę.| (brakują€ych) zębówu osób w wieku3'.lusElą l ishieje powszecbne w bo@nego estety-E.

lan}.tki ba}ćeryjnej lenia dzĘseł]'Lije zaobselwo\łtsł bystępo\łalueza" palenia dzĘsta po zapźestaniu szczotkowaniaze. na.awa' rf]' szczotkujemyĘby czy też nie. npni gospodana (Ryc. p\.lecf faleiało to zależnośc. wadzqc}mdo Zapoczqtko\łanialDzwojuzapalmia i dziąslajest sp.obio|ogia pomiędzybakteriami odpowiedzią gospodarza a Interakcja Ana|izaczynnikóW ry'yka L'rJp!'owadzenie Badania epidemiologiczne. fabiegówhigienicfnychw obrębie żeprzezłiele lat pozbalr'ieni opiek stomatolc by]i gi(znej' okazałosię.hanizmami obr. U pra. pa.tk nazębnejw lrrniku małoslrrtecznegoczy. nia prz5.onn]'rni pluez czy iki Ąfyka' z kolei mod}fikowane są U osob/d-row\Lh /dÓowana jPs| ńwnowa8dmię. /enjd/ębóu moŻe cjenta.vnież trudności obiekt]wn}. u jeszczeirnych r.ale zmienne ilościńtki bakeryjlej konto. plą'cz]'nowo. strojami pł}tki nazębnej.jak ńwnież ustąpie.lla cholo seńvo\.ikorvstdia 7 opie. klżycaoraz cz}'rrnikiśmdowiskowe' przykład na lenie Moniu czy stles.a mechanizmami obron.ch' takich jak źlezałożone \ł]'pełrienie(nawjsajqce) stło.ozwinęto Zapa. cz. 1965mkrrw sposóbnau]<ouy w udo. CzJ'nnik genetycznymodl. kórz}' s/czolkrjd /ebydsa m^ aLienni. gospodana.skrrtkowq wodnĄ' zależność między porvsta\łaniem obecnościa a zapa. równo genotJp.nanocz}n.W€łw bezpośrcdniej ' zagmżonych utraĘ nie pb{ki nazębnej.ch$}'stępowało zapalenie dziąseł' innych doszło rozwojuciężkiego u do zapale.2). gicmĆ i immunologicznepźeprolladzone na prze. lub (Ryc' 2. obseNacje te nie Wjaśnił jednak wszystkich \Ąątp|iwości' koniec lat B0' Ińe i \'sp' dokona]i Pod kolejnych obserwacji wśńd mbotników plantacji heńaq w Sń lance' kórzy nie \aykony\ĄEli żadnych jamy ustnej. i potwieldziłotezę.vano objar. njl /nP'lłóre dzy mikrofloĘ p\.. się międzybakteriami znajdujqc]'Tni w p\'tce nazęb. Badania przeprowaclzone przezLije i \Ą'sp.Renata Górska Wprowadz€ n ie Eti0patogeneza pŻrzębia Mik.k]iniczne' miłmbiolo.1)W zdrcu]łn oĘarumrc małe. poAoĘlJ.ysokorczwiniętrch. ń. ńe tego zapalenia po usunięciu pł]tki nazębnej' Udo\ł'odniło żenajwazńejsz}m czj'nnikiem pfi} to.Ltórc nej a mec.że chombaplz]'fębiapowstajena sl. l. shzeni ostatnich kilkudfiesięciu ]at wykafały . że stopień nasileda objawów ldinicznych różnil się u poszczególnych osób.'fi- . nej a tkankami Do pżełomo\ł-vch {ydaĘeń lv ziczunierriu etio. dzy oddziałytująqtni na tkŹnl{iprz].żep\'tka nafębnajest przy. ści Ś'7( qs|ąpi( niP Rlko '?\\in} pa.ilość ubaconej kości liczba zębów pozosta.2. nikami Ą'zyka.łrą wystapieniazapaleniadziąsła.r)7umie(f.a tak. patogenezychońb pź}zębianależą obserwacje k]i. czenie zębów Na s}stem obmnny gospodarzama \t'p\Ąv za.jak i choroby ogóIne' takie jak cu.vów /asu€ e rchdły.1ltekintelakcji po.fębiadrobnou.JPlnoscipomię. choroba przJ'zębiarczuija się zatem w r\lniku za]dóceń ń\łnowagi pomiędzy oddzia\.i ilości od ńwnież od imych cz5nnikóW L1óre naz. lowane są przez meĆhanŁmy obronne i nie powo. \tie wsz}stkich ba.ale rór.zębia. bó$' przezokes trzech tygodni. że b1przyzebia'z spoŚlże.\ł}stąpienia chorobyplf}fębia.enia fe i silenie choroby.tki nazębnej a mechafuzmami obronnl'mi organizmu. dujądestrukcji tkanek otaczająq'chząb'Wzmst ilo.Wująqmi na tkanki prz}zębiad]obnoustlDjamiń't]<i nazęb' gospodaua.1óre obserwuje się u ludzi w krajach $. ki stomatologa' niektórych badanychosób nie ob U Ćharaktef]''srycznych. a się lenie pn}zębia podobne do tego.

}.'lm.Toego. marłekomórki.2.). ostatnio w piśmiennidwie uzjruEne jest pojęciebiof. telŹkqii pomiędzyCz!fuikiem etiologicznJm.. den gram ńt]{i zawieraokoło2\10tl dmbnoustro jów Bakerie pbtki charakełfuje dużańżnorod.d.rzŹdzie: Eikalela cale (C.f.2'3 chorobapftyzębia na k1rjeosobniczo odpowiedź baktede znajdujące się w pł]tce nazębnej' osoby Ltóre chonrjq na cu.ii.r. dens F.fi( allmi bakeńami obe. Ryc. lletloletu denticok G.). fukLesforsath s' Tąry1enn denticolĄActin. MaĘca składasię z elementów pochoduenia bakeryjnego (polisadMrydy) oraf ze s]dadnikówpG chodzacYch gospodaEa (glikoproteiny od ślinyobu.). wśńdńch r!5'. nych niezmineralizowanyĆh osadó\rtakichjak &brjs (resztkirozłożonego pokarmu)IDb|ruteńAąun ( L> stancjabida)4. do lub powienchni aujdujących się w jamie ustnej.tlobac'terhnn mkbatuxn Ft. Bacte.ujemne.).'rr! Etiopatogeneza ó IL. ldz!'Ćęlub palq papierosy sq bardziej narażonena chorobęplz}zębiaw pońwnaniu do osób z&or.labillarji slanu ldini(. a Natomiast olresowe znfany międzymilaofloĘ a odpowiedzią8ospodarzas4 przycz}rną stwierdza.tka balĆel].Ątka bakteryjnajest przylegąiqcJ'm powierzcłnizę'bów intrycht\łar.).F.2 choroba 1' MikrobioIogia przyzębia zapalnych zasadnioą mlę w inicjo\'aniu proceso\'r' jednostek chombo*ych toczacych się większości pr4zębia i \łraf z cz5nniłamiogó|n5mi W t]ljankach rł'pbma obronęimmturologienągospodaŹaoraz rra współdec}dujerczle8łości o i lnamice Focesu zapal.). pehi W pł.nazbudowana z manycy i bak.2'1 zdfowe pr4. Ąr:h b'lączajqc to ufupeŁienia protetyczne'Pl4jmując w taĘ definiqięnaleł $rraźńe odńżńć p\tkę od in.vych i niepalącJch (Ryc..3 24 . miękkim osademmocno nego.n5mi w p\'tce nazębnej(PoryhanmmĄs gi11giL@lis.nikiem in. 500 tunkó\"[Jednak2apatogenne przlzębiau\łafasię dla bezt]eno\ae bakteńe gram.f ębie' przyzębia Ryc.bacill s act:inomlcetemcamitĄns)t]€nlrami gospodarza. _ ność wjamie ustnejmoże $ystępo\łać około ga. n}'chklinicmie epŁodów niszczeniatkanek prz]'zębia prowadzącychdo pog1ębiania kieszonek przy.c. tjm w prypadku spc.g.). histologir Tnegoi radiologicnego przlzębia. bidka sutwic!).r ner<mnr'N'Ą (Da'iolpl4q&e) 2' Ryc. pŹyczepu łącznot]Gn]<owego zębnych' utraty omz kości \ł}Tostkazębodołowego.2'3)' uystępują. a gatunki| mienia sięnajQęścjej następujące Po'?ŁuI& monas Eillgirnlis F. te. Ątka bat1eryjna sldadasię pźede Wsą'stkimz ba]Ćerii(50 907r)'Je.BactptoidesforyfhJ (B.rrr<.7\zebiasa W}. Tak więc Idiniczneobjaw najcfęściej q t h przeulelĄ ó zapaleńp.CatWldncter rectus PrcLotelk intempdia @:. Biofilrn stanowią ba]tede \łrazze $odowjskieą które \lyfiĄŹĘają' jest Ą. okesy zaoshfeń i progresji plzeplatane są oklesami remisji' czy]i .

Byćmo.rgodzirrachpe. meru lewanu. bakterie 50% pżewaga Miesfana. Nie wsz!5tkie dicbnoustmje posiadaj4zdo]ność adhezji' Te ba]derie' którc tej zdo]ności posiad4q' nie {ykorzystuj4 zjawisko koaercgacji.''o '. glupy bansferaf. Ponad 90%bakterie GłóWnie beztIenowa ruchome obecnebakterie Bialkolvy DUZa Pł}tkabakteryjnamoże}ystępowaćjako pł}'tka w od naddziaslo(a lub poddfiąsło\ła. po.r. ptz5pi. jest kowemu.oiot\ nd drcdze mechanicznejlub chemicznej. mów z Istotne znaczeniemają:transferazaglikozylowa rozbłąjqca Cząste@ki sacharoz$w \ł]Til{uczegopo. odpowiedzialne zeba za rotunnazaile.któIe biolq udziałw kolonŁa. etapow5'm. l.'tki na7ebnej w Tabeli2.1 Badania oceniające miloooĘanizmy p\tki zwią.Etiopatogeneza naddziąsiowai poddziąs|owa' Tab€|a 2 ] Pł'. patogenó\a chombieprĄuębiajest tudna.białkowa \'lTtwarzana przez baktede.ikabakteryjna NłatryCa ftora Ruch l\. ze złogi bakelTjne oddzia]łujq gospodallz.Polimery zewTĘtrzkomóIkowe odp(} 25 .h ro|a po|P8arra ro/po/nawaniu rcceptorów znajdujących się na komórkach na.4etabolizm gatunkóW Różnorodność 50%matryca. i rebia'dazalado rpduk(jimaŚ) drobnou\h.a ilość p\.tce nazębneji jej roli W etiopatogmeziechorcbyprzJzębia'oloeśleńtych u4't po Iaz pieNszy Walter Lesche w 1976mLu. którv. e M s|osuj\-u bnegu dziqs|aa' lożenia do Rozni.a Ę"Tn sa. Bakte."wiania Śię hipole/o nie.lanowo.ię Dużezna<zenie pdtogenno<ci \Ą glikokaliksowi' to jest polimelowi ze\ĄnąhfkomóI.hisĘd}'nęoraf mucjnę' które mają powino\łactlvo hydmksyapaĘ. i błonkaszczeliny dziąsłowej na powieżchni szkli.l na jako biomasa.ficznej lub spec}ńcznejptl. krótkim czasie po doldadn1tnoczy. f chorobaprzlzębia' jaki obsel. ucześniejsię mi ułatwiającpnitworzenie się masy IĄtkowej są W]'pustki bak1eryjne . \Ą jett 16p1''.Hipotera speqficznej pbtki zaldadanatomiast. m}Tn istnieje zwiqzek charŹktełstycu nego spek.uje. hipotezietej od wielu lat opiera Na sĘ koncepcjazapobiegania lecueniacholoby przy. BToz}'nę. da. pżedŚtawiono międrl mdaiami p]. że zane z choroĘ przyzębiasugefują. że q. Rozwój pł}tki bakteryjnejjest pmcęsem wie]o. Hipoteza niespeq'ficznej płJ'tkinafębnej zalda.rn. cji po\'r'ierzchni oraz roaodcze. W}różnia się dwa rodfaje fimbń bakeryjnych: anykłe. bakterii t|enov/ych poruszających Brakbakterii się Wę9|owodanolvy później rośnie Najpierw niewie|ka. wa (zjawiskoadhezji). polegającena pr4'czepianiu mikooĘanizmów do ba]{1elii. tzi{ pe]ikiq' osłonta stanołj (ąąui'red doskonałe podłożed]a ilzrosfu wielu gafun}ów drobnoustrcjóWbowiem jużpo kill.pe. nizująją dzięki obecn]'rnna swojejpowieŹchJriad. polimery glukozy zrłane glukanamr oraz wstajq transferaua f ktozylowa powodującaodczepianie z czqsteczkisachalczy fiukozy i powstawaniepo|i.tóry \\}t\'valuany plfy udziale enzy.żetylko niek1órc bakerie znajdujące się w płJ'tce są patogenne i wzllst tych bakeń powodujechoIobę. ldóre plzyczepiły Dodatkowymi cz]'nnika.tów do szldiv{a' jest osłonĘ nab}'tą Powstająca warstwanaz}'Vlana pellick). Iikulę zaczFajq zasiedlaćbakteńe.ie kolo. za]eżności po.tki niespec}ficzny w sposób (co decl'dujeo narusze iu obmnygospodarza obserprz]padku zapaleniadziąseł wujemyw u$vołanego plltka nazębną). jużmałeilości miłrooIganizmów rnogĄ dzia|aćjako patogenne IdenMkacja ba]Ćeryjnych w F@esie choroboi!}. fimbńe oIaz g]ikoka]iks osłonka węglowo. W szczeniu fębów ich powierzchnia pokrywa się war' stwa adsorbowanych Ze śliny białek bogatych w prolinę. hez}mom. trum bakteryjnego wujemyw przebieguprzeideldegoi ageslmego zapalenia przy7Ębias.

funkami mogąqmi istnieć w warun]€ch tleno.których w W wFtępuje kruawienie częściej ActinDb aciLh8actino|nace.tka sa samejńtki i dhrgość podał cukróWta Wczesna oloesu łeaki' Przy dużej i two2q sięwarunki jejda|szedo Pł]. o dojzałej bez wch' jak i w śrcdowisku tlenu możeułatlviać przebr. że ną'częściej Ę chombąprzłzębiabr'ł'v gingixujĄ nou1ch3' klademLofz}sm}(hinteralcji możle P Pr4 scach objęĘ/ch prcdukcja substanqjiuzmstouych.w których stwiedzano kfua. żeos. śńej kolonizują bakteńe z gatunl. zdohość F1Lsobacteriuin mjnować bahe e beŹ|enowe. śię Po pałe<zkj' okresie dniw pł}.ffifi Etiopatogeneza żóttv zesDół S. rcdukcji utle ana sĘ oparte na analizie 15000pńbek p\'tki poddfią. nia irrnych gatunków beztleno\. rra przykład B. być T K wowanow miejscach.Vych' takich jak lozwłasiępłytka F|ora ce(hcho. że Fusobacterfum ostatnie badania' które przeFo\aadziłsocran. na zarówno zespotowo. późlnej gafii] (hpnd'ltopha.ParyWamanas gixlqiLlaLis. inkmedius S.. ni gładkichoraz zlepianiebakterii nie posiadających adhe4n' Prry pows|at\€ n iup|yki znarlenie maja ńwnież mechanizmyfĘkochemiczne: zań\łno dc datnie' jał i ujemne oddzia\tvania eleltodJ'rra. szybko namnaża się go rozwoju' 3-5 dniach pojawiają gram.tce W 7-9 zaczyna.2'4 Wybrane jak są Gatunki zaznaczone czerwono. kłasów duszczortych. i pojedynoo. oznaczona i odpowi€ d nim ko|orem' i€ s (wg podczas pr4zębia socransk. teruln|it ]s oftzba]neńe z ga' fusobącteriw\ CaflWlabactBr @c' 2.któr€ to \4ykoruystywane ru przez są wienie podczasbadania.ujemne w którrm pomiędzy bakteriami zachodzqinterak.cje zań\tno pozJt1me. i robotwóreychdla choroby p|ytce nazębnej.N/óWimy wtedy 7r cled'łm do \tslńllrego zańwno z ga. ce. forsathus. nie (] W pien. badania wykrywane miejscach. Ponadtoba]Ćedete obsel. nabiera przeĘ'\ĄŹnia plĄzębia.u|shepbcoLans niających receptory co sprzyja kolonDaqji innych wiedzialnesąfa przylepianiebakerii do powierzch. co po.mr'fis s. Te ostatnie mogąjednak \Ąl€tęporłaćzańrĄno u osób z chombąprzyĘbia. goraloni S.lonkę nąwcze. Badaniate wkazały ńwnież.!Źrfebezt]eno\łców Badania \łyka'zały bowiem.uŻęsione bakteńe obdazone ruch€ m ' stopn|owo ruEleatum ma zasadnic-zq poddziąstowa' którq zaeynajq W do. sangub S. przez inne gatunki oraz produkcjasubstancjiodsła. nyrn) zapaleniachprz1zębia ńżni się istob: e ja. jak i u 1udzizdmwch. FLlsobacte|h1m się maczenie alla przetrwa. dentbok'.uazniejszezrlaczenied]azapa]enia i dni)dominujq jej oddziĄwania'? pł]. jedne gahn <i. grupa gatunki okr€ baheryjnych zespo|ów idenMkowanych poddziąsłowej Każda ś ]ona w Ryc. jak i negat$łne' Badania ziarniaki i ją pojawiać bakeńe nitkowatqkĘtki'wżeoonoM/" płitki in vitro wykazaĘ żeobecl1ość.'tka nazębna ma złożony ekosystem. analogów\'r'itaminy i \'r'odo. oftlis ptytce.tszej fazie tworzenia pł}tki 5ię nazębnej 2 kościolvo spotykanejw zapaleniu dzi4seł'a nai od prz}zębia ma" gram-dodatnią ma bakteńe ziarniakipa.ego).a zo . miczne oraz sityvan derwaalsa. oftz Acthamu ces. poglądniek1órych autońw że pb'tka twierdzałoby w nielłórych (w przewleklyn' lelikim i urnia*owa.4). u6leąfuxn zfiIiejszA potenqjał pomoĆ4 i umoirliwiatworzenie odrron słowej za metodyhńrrdrzacji DNAwykaza. swojego$odowiska izolowan]'mi bałteriami w mie} nej niszy ekologicmej dla bnych gatun}ów beztle.

anitĄńs ha. baktelie 8ramdodatnie. wiek uszkodzenie mechanicare nablonka. żenabłonekpokr$"r'ąiący ńeprzepuszczalny dla drobnoust. znacznie śabiejna bakte. wodu. badzo istotną medunifmów odpowiedzivyrodzonej mlę odgrywaobronanafuralna. ich dżiał2nie polega na . nai obemość Do dla )dż}wcze iJrrrych. mIę peh ą granuloclty obojętnochłonnemakofa.wainiejszych nich należalifoz}m i lakofeIJ'Ira' f ŹIiczamy na pnyldad konkurencję o substancje jak ńunież produkqję sub.d1jAiabakteńostatycznie adsońując żelazo.. nie śluzowe. lr. gi.ił'Ponadto śIina l-robnous|roje zavriera wiele substancji cz}'nnych' których I pmdukty jednych balteń stanowi4 sldadniki Do wspomagaobronęgospodarza. na przy. nazfvane profesjonalnlni fagocltami oraz limwą oblony organizmu jest foc}ty NK uldad dopełniacza' lŁozJan omz intelfe. głębiejleą' Opartajest na mechanizmachfilogenerycmiestar.lżywcze receptory omz Hydrolaza glikozydowao <lziałaniu wzrost inoych bakteń. opsonizującei aglut}nu. wiąża(a że.że niektóre i wspólzawodnicząo pożJĄir'ienie' wierzcbrribłonyśluzowej zętń. ślinowe.\t?suN. rmom obronnlrrn gospoalarza.iepenehaqię dmbEoustmjów do nab]ńa.()Śc BŁo\\. ilość 27 .polvodu. san4n jesl hłoręmdobrzezoĘanLow?.a ulti'taEame )akteńoc}'nyprzez A actinonqcetan.i je spłukiwaniedrobnoustmjówb}tującychna pG nfunków.. Ponadto zaobselwo\łEno. L\Zluvczanie nablonka. lakto{eryna.Ełi^n'fń.ujemneiźfódlemjego s4 8rucuoły oraz leukoĆJty na ]gmmnej itościbaktelii oddziałujqcych tkanłi ńn szczelinydziąsłowej ]Ęanizmu.ztostA actianAcBterrcc'?rzitdns..ch W slg. Do czrlników utn. Ś4'ch niż odpowiedź folrnuje ona piervszą.lAnp7. tylomuraminowegoobecnegow ścianiekomórko. a co za po t orlponrtlŚ(.llWśńd wrodmna' jak i swoista odpomość i komórkowE.rn s przeplyw ś|iny. Monę śluzową żasię./ia|anic ddd \ĄĄt$arzanie H2o2 pnrl S' son4&b hamuie ba]deńolityon}łn. a co za tj'rn idzie na lizie komó*i bak. są ważn].ldniąiąrychzasie. ńekor.I Jest podsta. m]nej.w której decydującq ( I'l(.r ciągłość śluzow€j jamyuśnq. nuje wzrostS. mn ruw komórl. . p|z€d działaniem di ply{di . rczldadzie wiązań 1. duiałaon niestety przede wszlstłim na DojrzalapM La łm' potrafiąclm opieraćsię naturaln}m mechani. ciw iniaazji patogeffrych drobnoustojó\. \IToDZo\. bak€ befpieczającyó kowane są w śliniankachprz1usznych oraz w bło metabo|itów możeryza|i@]&: jamy ustnej.komfukowąlinię obmnyprze.l. pośrcdnirn pośrednim flory bakteryjnejw choro i 'agocytam€j' L N4echanizmy obrorry . wie|ugafunkó\\ bakteń' nie/będne mzwoju dta w Do bańeto<hronnych organifmiegospodazaza.W ogtrisku zapalnrm cych tkanek. is8.4 glikozydouych l. ś|iny: majq także$.\ \lł.i blony neutralizacji wirusót egfotoksla bakteryjnych. teryjnej.ta.Ń i przed drcbnoustrojami'Uwa.'"prawidłou'a śliny ci4gb przepb'\". śtinot\€ &s LU(TIrrtltt r't Pro|eina n}łnjest stosunkowo[Iałosfkodliwe' |azo:. Mechanizmy humoralnei bacb pvJzębia warur*Uje njc$loi(ta odpomoś( obrony nab]. obIonę tkanek pr4rzębiaprzed działaniembez.ie przerwanie cią8losci blony śluzowęj. [W uzonru itancji hamujących opierasię na które8od.ŚLUZolvx. z blonka' co powodujq że\łTaz nimi usuwanesą dzięki akwwności i rcncji..ojów' Jakiekol.{Fa8oc}ty lll stałe złuszczanie receptorcwej mąiqzdolność adhe.L Przeciwciala wydzielniczetej klasy produ.j nadzoruirnmunologrcznego.Jednak pomlmo ńe gram.ystnych inteiakcji .ace. ).ią. migracii samojstnej ukienmkowanejchemo z powierzcbnifuobnoustroje: . działanie to dzięki bańerom ochron. dlenie bakterii nalezą: powierzchoimych warstw na.łaściwości |]lMechaniŹmy obronne o8niwemvI systemie obrcny humo' ce.o któĘm będzie mowa poniżej9'l0 L slgA.s\l()lsT'\ t}łn id. wej bakteń. taksji' pochłaniania' jej cali fagocltozy opsonlzowEne. ! enrymy: lazozym.

c}tokin' JeśIi tenconita1s.1' TNFo.ty\lacja monoc5. W rczoronqly odpo.bakerie i wydalanena drodzeegfoc]'tozy ze\MĘtŹ. IFNy pŹez makofaśi)' Naturaantygenup|usczynnikirrzykawarunkują ost/ośc reakcji komórkowej. przlspieszonej penettacji prozapahy]h ploduktów mowanie mzwojubakteńi (w zdrcu!. hialuronidaza.ll.tów T 1Th1. foq't T (prezentacja antygenulimfocltom. $[i onr'onNoŚĆ l''cBr'lA W}mża onazdo]no. pośrednichvem powodujeufbudze.niku w czecodochodzido drobnoustmjamibltująqmi pozakomóIkowo-Ha.pu humora]negoi komórkowego. \Ą].{b). ko. i ll zapahic zmienionlłn l€c' ĘA l€\'l l wiqzcsię obok enz}mówbaldzo ważn4 w pl.?id]]'lvania' be.lviedfi Substancjewltwarzaneprez togeneziechoroĘ pr4zębia wiąZesię z czJ'lrnośc1o. inmunologicznej przez antygenyp\. powiedź Ę. i Lomorki go\poda-rza produkujaerv)nej fagoc]''tamej \4ar1u*ują i zacho\łanie ale inmunologjcznej' Pl7ekłanic a]<i]'wnPj inJormacji my L1d€ niszoą stukfury nablonkowelub upośle. za dfają obmnne działanie\łEznychimmunoglobulin. która fia zdolność niszczenia leuko..lnie njszczenre mi]rroorgani2mó\ł.z]5zqc}th' Me. lagenaza. prze. \Ąe. ploglesję nasi|a choroby pomiędzybakteriami Interakc'a gospodarza a odpowiedziq Bakterie obecne w IĄtce nazębnej powodująde. działaro\łnież chemo. shrrkcjętkanek prĄzębia poprzezbezpośreilrripo. uykazujq więc w mie} chanizmy obmnynies]woistej pełny scuinfekcji za}resdziałania: desbukcjioko.elaŚtazaomz toks].tki nazębnej. toksFy)' jak ńwnieź poprzez działaniebakeryj. Be/pośFdnje fuia]aniPIoks} ją skuteczlość mechanizmów odpowie. która powstŻymując in. prz}"ębia11' wazję bakeryjną.\Ą. T.n(egotoks]myi end(} cne iv chorobieprzyzębia{$vołujqjedn@"eśnie od.lzipierwot. prctea" limfocT'tówTh. plfez opsonizacjębak1eń. ułatlvianiufagoc5tozy kowe tok]. uualniaaie IL.poire. ne jest z ich uni}nięciem do tkanek Nie b'lko d'rcb.|ostolipafacĄ Ppi|PtiafapPyoyr'jąjq się zmoclty \ł}twatają pfeciwciała.l2 nab}tą' swoistąimmunologlcżną odpowiedź nami bakteryjnlmi. Efe]d plżez bakerie enzy. actiiwftUcemałmfagami osi leukotokslna prcdul<owana omz dfiałaniemimmunohormonów. i endotoksyly i bloko$Eniu en4tnów bak1eryjnych. nych Foduktów przemiany matedi. 28 .Th2. a waniu w plz}zębiu uszkodzeń to\Ąa. pamięci noustroje. oddfia\'\ĄEniana ant]Eenowq do 10.ocesie mIę de. średnim pośIednio powsta.[\\W Etiopatogeneza go (opLaszczonego) nieopsonizouanegoantygelub nu. się i Średni mPJlanifi odd. ĘĄ Z akt}vacją przez kompleksy antygen-pEeciwciało' sh'ukcji tkanek prz].AnĘgeny obe. 1A.zębia odgĘlvąjqwielocząstecz' klasycznejdrogi dopełniacza.swoisto. Ts.n'1o balizowania przeciwciałi aktj'lvob'anialimfocjtólv i]zoną nieswoistą) zape\Ąłri nie ochronyplfed anryge.t Limfoc]tD prl'ez A. wicd/ite tvajernnie siebieoddzialują. ściq selekĘ$negorfipoanawaniaant]genu. w L[{ładdopełiacza natomiastbierze udziałw bezpo. \ła omz tolerancjainmunologicurra. nie linrfoMów B' które po przeksztatceniu w pla. mów prcteo]iwcznych'takich jał hia]umnidaza. dochodzido proliferacjipmdlktów balderyjnychi aktJ'vacjis}stemumotroq.hlmlmo8lobt]liny sĘ do enamat}@neeorozpadu nabłonkowej strukfu. Takie enzlmy jak kolagenaza.późrra komórko. RoIa nab}tej immunologicmejkomórkorvejw etiopa. od8l]Ąłajadecydującarolę w zwalczaniu załazeń ry międzykomórkoi\'ej.neu. Najbaldziej poznanąegzotoks$rqjest (a]. neutralizo\Ą.odpo.lim.nątrzkomórkowego tmlłienia i degradacji bakteń' hlcesom tJ'In towal4szy degranulacja i uwalnianie el)f]'Inów lizosomalrrych'które mogą uczestnicryć procesienlszczeniatkanek pż}zębia. komórkowo.rry o \Ątaściwościach anrygeno$ych'wy. na wzmaoria.suprcsom\łych. c}tów i monoc}tóW hamowania chemota}sji. możebrać uihiar w takwcnie.rn dfĘśleĘG' p\tki w głębszć \łarsti{y tkanki łącznejjej lozldadu. w pEebiegu chorobypf}fębia współdziałanie (odporviedź ci}'ciałz neutrcńIami humora]naz .t.aniu toĘ'n ńżnia się e8fo. ścĘ rcakcji i pamięcĘinmunologicuną'sldadajasię dni wiażesię z u\'r'alnianiem na ńą: wczesnareakcjahumomlna. |oskla1ź. niszczeniubaktelii. cznebdk Prij /wiąfa. $1mi subpopulacjami limfoq. od licznych tkaneŁ popEez bezpośIe.

nościnabfiej humoralnej i komóIkowej kluczo.5). siar. kowodól kńasy tfuszczowei inne zapoczątkouują pm8iEsji zmian uszkodzenieprzlzębia lub sprzyjajq palologi( (h. które porządkują przemiany komóIkowe i tkan.q prfez s]da.1eńe'do których zaliczamyamoliah indol.twa.EndotokJly dfiałają na mechanizm inrmunologiczno. bieguzapalenia W pienłszlm etapie dochodzido odpowiedzina. opłaszczane fuahej aĘ. dontologiczrrą zwiększeniemprodukcji E\al pły.'Klas!fikacja cho. sta.tokin. i śliny. cja antygenu. kowe (Ryc.lSą|ipopolisacharydami błonykomórkowej ba].wa (opńcz immunoglobulin) sieć rofpuszczalnych p\Dnych mediatolów i q. opsonira. tomiast picdukty metabo]iczne\ł]rtlvaŹaneprzez bal.Na. Da m/Mój o .lPs FIBROBLAST i NISZCZENIE KoŚcI przyzębia' struktur bakteryjnych niszczenie na Ryc'2./n) przyzębiaułatwia.Etiopatogeneza LPS ---------> MAKROFAG rL-rF rNFd v OSTEOKTAST PGE.\Ąazję balderji do tkanek.lnikidopelniacza(przyewen. fibroblasB kelat]noc]'ty charal.okim biologicznej. Dzia]aia onp hamują. fagoqltoza). nu kieszonki powodujemi8rację neutofilów i mal.ujemnych'k1óre w lqniku mzpadu komórki bak1eryjnej zostają urtolruone do tkanek otaczajacych. ktfue umozliwiajqłatwiejsze śnych. \Ą ko|ein}m tf]<sji]' eldpjeanhgenJbakervine . tej (humoralnej i komóIkowej). speltum aktyuności kle istofuą lolę w mechanifmie obrony ale także i destrukcji tkanek pz]zębia odgrJwąjąlel {oc}ty Ltór€ opńcz tego. Lulr C\TOKr-\1. moga uczest. ryjnych gów w kerunku ogniskazapa]nego (zjawisko chemo. w4 lolę od8Ą.tki i hamuj4 in. akc. i Ózrnnafanie komórck tkanek jq( inl"alię bakteryjnai odabiają| mc(balrizm! obronnegospodarza. Źe fagoc}tujabakeńę z płJ. jak i odporności naby. i om7 nic nu $}^ięko$eao w\m!.Zatem e^!y.:tefiigram. bialka lub immu.. niczyćw mechanizmachniszczeniatl€nek popŹez Brak lub osłabienie aĘ'wno u\'r'alnianie enz}Ęnów.Hormonopodobe nohormony którc wplywaja na fimkcję kom&€k i warunkują ich rrzajemne oddziabvanie' W}.ii immunologicznej gospodarza uczestniczą głównie system immunologiczny błony śluzowej neutrofi]e' makrofagi' komórki NK i biał. rzane przez pobudzonekrwinki białe (elanuloc]'ry' limfoqty monoclty plazmoctty). a ponadto zapoczątkowany zostaje mechanizm pośrcdni.zereda drobnrch naczrn lorvionoprzenikaniepb. ciężkiego rób prązębia'. oraz przJzębnej. komórck (dlsfunkcja w określonych ści117ch (patrzrczdz.5). .-\ lv.2. duktów prZemiany mateńi dochodzi do Wstępnej deshukcji okolicznych tkanek. .tki nazębnej do baktedi' Xlinica e objawiasię to hławieniem przy Zg]ębnikowaniu kjes/onki pl7}7ębnej\onda pefio. cz)'niosej . ka oshej fazy (opisane nyżej)' W swoistej odpor. W nieswoistej rc.lN.wacji prą' powtóm}m zakŹżeru plzez 29 . nach chomborłyd' plue.który się wiąże z zabuneniemprzezbakteriemechani.o/.1er5zująsię sze.5 Schemat oddziaływania endotoksyn (LPs) ' E\DoToXs\\. W !Ę'niku działań enz}'rnóWtoks].zapalny powodujqc lozpad tkanek przlzębiala (Ryc'2.malcofagi. /mó$ obrcn}ndturd]nei lchemotak5ia.n oraz plo.rofa.) możebyćprzycz}TĘ prz}zębia. obecność antygendvbak1e.rva P meLaboli|ót\ prz}twieJdzonych konglomerafupłJ.

Rozpadowikomór€k obmnnych zawierajqcychsfagocyto\aane bakterie towarzyszy lizosomalnychi ni.l.obok wsponx an}(h \^eesniejkomól.vtv i Udział w procesie destnrkqji przJzębia mąą więc zań\ano enzFny pmteo]iwcune vly.d) i enz}mów degradujqcychtkankę łą. możecałedziąsło brzeżne' Tocący się pmces zapal. co \.oraz T po. tozą' odpowiedź komóIkowa cechujesię po\asta\aa' niem limfoc}tó.zaczytająucze. w pŹekształcasię mencie inicjacji pmcesu zapa|nego w $1sięk' zawien on więcej lizosomu' kolagmazy neutrofilouej.8 i meta]o.horobypży"ębia Page.ła. ni zęba r€a palna Fovvadzi do u\aalniania pzez baktexielipopo. Postępujący s zapalny jest pr4lcz}rrą obrzęku i rczpulchnienia duĘsła.4. ralną i komórkową. TNF.MMP oraz immunoglobuliny IcĄ ĘM i ĘG' większość 30 . IL.Zapoaqt}owuje to tły&iPĘq pro.PS).tr Etiopatogeneza PMN <_ ----> LPS {MMP) ----lr- .PGE2. mocniczych(Ih)' sĘmulującychlimfoc:. o1 anqńłps5tty i o2 rnalaoglobuliny Z dnĘiej sbony postępująca kolonizaqjapowierzch. i q'tokin:IL.ly mo. nek pz}zębia do węzłachłonnego' \łTTrilol W tego produkqję timfocrty B dojrzewaj4i mzpocą'nają pzeciwciał.IL.a. jest dotarcie makrofagów z pm.Tnie spektrum -6. i mela]oproIeina/y i itrnP.iłydfielaolbrzJ.lvq'totoksycznych (:rc). ki pochodzeniaautogennego. duLejiprzeciucial lirnlo. Bodzcem akĘ11.łor.uj4c}Tn odpo. lisacharydów (I.. a ZaoeJ. wiedz humoralIĘ dultem antygenorym z zapalnie anienionych tka. pro.-3. oraz pa]nJch l$ Ęm 8lównie ILlp i TNF.!adzi dalszejdegradaqji do tkanki łącznej dziqsła' Na tl'rn etapieńeswoistej odpowiedzi fumunologicznej dochodzido obrzękui zmiany konsystencjidziqsła (bald/ei rc/pu]Ónione)' ]au.]zielane jdl przezba]deńe.wienienie obejmo\ła. Ta pula kom&ek . przez balteńe i zapoczątko\łana kcja za.o.tyB do p.]uębia. Ryc'2. stniczyćlimfoc}ty T i B' Zapoczątkowuje kolejny to etap . u\. makrofagami.dmoistn). -2.6 Mode|powltawania wg po\łstałe przeciwciała)pocbłaniane plfez wcfćśniej i neutrofi]e i rna]śo|agj' cze( malmlasola mi8IujP drogą naczyń limJawcalych do lokalnych węzłów chłonnych celu prczentaqjiantygenulfufoqtomw Fjbmblast7dziągowepmduk]ją kolagenazę.5.$'r'oisĘodpowiedzimmrmologiczrrq humo.Ą'nni. -10 TNF-o.którc wni}ajądo kwiobiegu' Przeowoa" ła mogą mieczrnniać prcduky płJ'tkiĘdź jak tn\pornnianowc7efiiej .zną. któr€ nacieczonejest ]iczn}ni komórkami inmunokompetentnJani:neubofilami.awienie możB mieć (haraker .ek.G (ytotok$cznels.w Ltóryn . Ą'rr dzias. ny nasila zjawjsko chemota]$ji.limJocf'tamiTiB.Va|rliarńe enzJ'TIów szczenie tkanek pr. E2 Foteinazy (MMP)' która Fowadzi do degradacji ploc€ kolagenutkanld łącznej dziąs. dalszalaskadę realcii tmakrolagi stagland]'Irę (PGE2).ńezwykle si]nychchemoatrak' tantó\r'r' indu]<tońwWdzielania c5'tokinFoza.akt!Ą\o\łac dopehia(z na je powierzchnibakerii oraz opłaszczać przedfagocy.lp.

rni mechani. lenia' pfy b]lĄąiącej statejpodazynouych bakteń.tj'rni niedoboramiimmuno. że nie wszystkie rłaI|souane u ludzi młodsz1r:h.odsłonięcie mi objawamibóloł1mi.ponujq. stopniu są zdo]ne\aTĄ\''ołać choIobę-Być może\. w kórym Wydaje że się. bowego.e nie marĄ. bia przepr. są: cuk'zyca.l. pr/}7ębia' zmami'Jednocześnie ostatnie badanja Wskazują. do rł'łaści.'Źz. PoiawiPniP IL. laniem PGE2 i IL.dzie.wch. pa|nydoprowadza kolrsekłencji do destrukcjiko.Ix'[Ę osłabia a ra t}rh zwiqzków TIMP'przez fibroblaswdziąsło.h' Jefualoe it} t\]d. cukrzycę.śniono.apip/a|a. Do pierwszejgrupy za]iczamy: v.lvnego zapaleniapr4zębia' Wedfugnieldórych au. str€s.'iekiem Ina Zwiqzek grupybakerii'ą odpowie. jest nielcżdap|ytka bakteryjna równymstopniu pa. Cdo\łrJm. palnd degrada.tki nazębnej' na gospodarza czJ.logiczn]'mi(na AIDs)l6' WaWiodącą uruchamiajqc ro|ę kaskadę fjawis| zwią. rriż z gatun|ó\Ą r Ęch spe<l. cą'li determinantyomz ł'łaści\łe cz5'nnikiryzyka' modu. stępowaniuagres}'[nychzapaleń przlzębia' AnaIizacrynnikÓw ryzyka Ana|iza curnników sprZyjąiących chorcbom prz}zę. za przyzębia. llraz z wie.slŹrenicm jq komóIki obronne gospodarza.lub obu rych c4'lrniko\t a co fa b.\ań'\'u. zanychz wszystkimi wyżej wymienion}.l\łl! \lmK Zaobseń\. prowadzido aĘt\acji osteokla.a \!łrefgislvt na. status genetyczny. 2'0' [r$aj4(ala. Z ue' Aktywacja makrofagów w połqczeniu \ł:.lrnikgeneĘicfnypalenie Ętoniu. dzialne wywolywanie zmian z destfukcjątkanek wydaje sĘ' żeprze.fikacjiwinrletrtnychbakerii i metod rozpoznawaniapodatnegogospodarza.rtreki i iuthwr tRyt.w ten spo' sób można byłoby doldadnie przewidziećind}Ąvidu.ieh płeć.I]o o/ębnej' Doóodl do l. a|ne ryzyko \łystą)ieńa przyszłejchoroby l stw'G r4'ć bardziej efekĘ\a!ą stategię.lp i T\F. baheryjna odgry. że sla r17yko d)ombJ Dobch@a\oie $yia. osteopolozęolaz chorcby przebiegające niedobo" z jest Destrukcja tkanekprzyzębia Wynjkiem (na zespólure. tońw moze to byćspowodowane kumulujaqtn dzia. .'r Etiopatogeneza wtmienionych substancji Fowadri do desttukqji okolicznych tkanek i podhzlmarfa pmcesu zapalprzeciwzapa]rie. datności korzenia zębaz tołaĘysząq'.mmi inmrmologicznj'ni wToduon]'mi przykład pomiędzy płytką gospoda. lujących odpowiedź n}łnna rĄYsĘpieńe choIobyprzJzębia. osteoporczai stles.y się po.lsIL4 i IL]o działają obecność arrniejsza Wdzielanie ILlp' IL6 i TNFg rcceptońw d]aIL2 na limfocy. sie /niP pmdukcjęinhibito.ich nego. Niezakłóconyproces za.l. od osobniczejomz d}namiki procesu chom. sIerująrymprcd1. dodatkowe'za]eżne cz]'nników miejsco\.i oĘanizmu zwiazŹne togenna źespecyfiane i i patogennych.kiem ze lrzm.linitznej manifestacjizapaleniaprz}zębia.fitzn5ch baklerijw ńwn}m ry. riodontalny rcpień pŹJ'zębny ekfoliacja zęba. żeną|większJm\ł}uwaniemdla piz}szłychba. laniFm phtki nazebnej'$edh€ ilnyÓ . zespół endodontycu nope.Zespć'ł akcji bakteryjną a tkankami Dolłna)lub nab]. jakim stopniu starzenie się przyzębia W w jest z \". nich tatachumoztiwiły jącychpodatność gospo.'ielanie na |}m et. niejszą lolę w patomechanŁmie chomby odgrf'\Ą'a. sila rlyŁielarrie N. gospodaEa.m JI .lanana \ĄysĘpieniecholG by piz}zębiana te. wię/a. Je./!ma obpjmowa( $o\M/a.Wpl}'wając}mi odpowiedź opńcz plj.llyjątkiem agte. dolonego. lepszych i skuteczniejsz}'ch dań jest opraco\"r'anie metod identJ. aby zapobiec\ay. się. bieg procesuzapa]nego osób starszychjestsz]ószy u d zmidnJ destnrkryjDc$ pr4zębiu są bardziej zaa. oraz zmniejszailości tŻ. pl}'tka pźy]. jest znikomels.Dlatego wydaje się orgaaizmu.wych społecmyora-z cz]'Tnik a czJ'rrnikówrlzyka: pa]enieqtoniu.'ład ża. cz!1liąc go podat. najczęstszJTni że czJanikami.utr"ty pMyczepu połqczeńa zęba łącznotkan]<owego' więzadłowego z tkanl<amiotaczającj.owadzorra podstawiebadń epidemic na logicznychwykazała.lr kolaScnu 7a. 1v {i $.Ini.owano.lnocześniesugeruje się. na Ltó.llaniaru{homos(i "topniowego zębaw zębodole'Mog4 dołączyć lównież obja\.Ą'rrnikiem i prz}zębiajest cf}I! am do w]stępowaniachoroby nik genetyczny Badania przepmwadzonew ostatpodziałczj'nników zwiększa.ro'tka i uwie].6 stóW co zapoczątkouujedeshukcję u]Ąostka zębo.

Róllnieź sporadycznewiz}ty u stomatologa brakiem śmdków finansowych na nia ĄŹyka chorobypŹyĘbia' spowodo!. nałogami(pa]eńe.wiedzina obecnoŚć łykazał}r więkza intens}'wność jak ńwnież gorszych llyników produkqjimediatc pbtki bak1elyjnej' bia u palącychwynika ze \. nieogranicfa wy|ącznie IL.owadza r horob przyzębia.l6 d|a .1p.ne8o'Testten nej.1& i IL1p (odpowiednio . chorób !Ą5 ]i:Pł.r8 genevczwe v\. pmdukująodpowiednio czteryi dwam' mzygotycune Badania epidemiolo.odpowiedni genotJpwanm.toza' chemotakja.\4ystępo\łanie prz]. odbjĄ'r'ają wizlty kontro]neu stonratologals.Związanyze stesem \Ązrcstpoziomu koftykostery. bia niż osoby u nió 8or'zahigjenelam\u. chorób przJzębia możeilT'Irikaćz fakfu. bardriej nasilonlnni pielwszy mlal Komman GrsĄ) opraco\'lał W 1997 geneĘcznyPsT (Peridont^Lsensi. Z dlĘiej shony może |ącfącym zabulzenia odnowie {ub w ko.1eryjny i$ sT]lTUS sPoŁEcZ\lgiczne wkazaty związek s]'tuacji finalsowej osób niźkomólki homozygowcfilez allelem l. picie. 5ię do Badania nauko. iżw ohe. aktywnoscien.zębia Ja-k kaAja badanja. /więk\/onąpodatnoścĘ in|e]<.telii pb.zmniejszonJodsetekkom&ek CD4). choroby a |iczbqrqpalanyĆh papiemsó\"{Badania no|}pmo. fmieniać się odpomośćtkar <owa gospodarza' W nab|onku mórek nabłonku W |ączącym umoż|iwiające ko|oniza.lana. Palenie Moniu utn-rdnialeczeme patogennego bal. osoby/ rzadlej tvy\tępujaq. ńe jest bezpośrednią działanie czj'Tniłabak1eł. /wieksza nzyko t\'vs|ępowania i przlu ębia.tki rrazębnej dopr. nalkoryki) i odzJ'\'r'ia. że cz}nnik genewczny modfikuje odpowiedz złogów nazębnych. IL. ńw zapa]nychPGE2 i IL.vzrostu peńodontologicznego. o nizsą'm statusie spolecznJrn z higienąjamy ust.EĆ częstsze IL1p (zŁW ale. wzicstu ilościbakteń leczenia wz]. że pozostauaćw zwiqzkrr Z Ę'In' że stwierdza się lem 2) zapadają pozostałe Łw allelem 1).picie alkoholu) oraz rzadziej stwiejdfono zalezność z Mendlal komórki homozygoty(zne allelem 2 i hete. Genotyp przyczynqclrombylecz wzma.vane na śrviadczenia niekorzystnie. a choroba przebiega u pa]aczy do zapalenia lub na w por&\rEniu z niepalacy. p|zyzębnych lłyków higienicznych. {B' proteo|itycznychomz zabuzeń tnmlmolo zJ'mów przyzębia gicznych (upośledzona związekmiędfygenomem zapaleniem a fagoq.l]dada ie się jak już.W Etiopatogeneza idfie zmniejszoną odpomościąimmunologiczną na oIaz oĘanimu.1a' nl'In organizmu.l. pEyfębnych przezba|derie patogenne dów możeprowadzićdo zmian w ukła. klje podatność odpomość mzwój zapalenia z większąintelrsJ. któle mogą I srnns J"go znaczenie w patomechanur e nie są cechymońologiczne pierwszych k|inia. mo mi w populacjiallelami kodując]nni badania' u męi(lpn n' u kobiel'jakrł1kaza\ na 6"ldltnie częściej chombyprzpĘ.'ToNIU Jest najpowazmelszlm nie chomby pEyzębia u tyci osóbl6' chońb plzlfębia. połqCzeniach W międzykeratynoqtami częstego palenia Mońu. komercyjnytest ' 'i.i'g ?esf) Wykorz]sfujeon polimorfzm genów ko.\Ąnością ge.ję prccesami desttukcyjnFnil4.$płJĄvają \Wstępowa.co \łpłF!aIrapowiększeniepotencjału ry jamy ustnej.zmiany sposobuo.Izieobmn' cjękieszonek 16' 17 przyzębia. istnieje także zależność pomiędzy nasileniem przJzębia'U pacjentóWktórzy mająodpo\'r'iedni progiFsii lnis/l^7c.nao{/ekit\€ ( ' wię. nia tkanek prz}zębia w odpo. zy więcej IL1 w odpowiedzirra ał'nrLik bal. ga zapa]ne jest pomooly w oceaie plfjpuszoa]nego \!ystą)ie" niem.LżJwianial ko|agenu Więzad|ach W krostrulctuŹe i dziąśle.ykazały również. chomby przlzębia. fdeterminowane że pż}zębia.o\Lu bezt]cno\^ych Io]"sułrrsl. sJ bard-/iej fgodnq z prauEmi genetyki żenina nałogi(palenie. I PATENm T\. ńutież na zmianę mi]<roflG gospo. mi. Ponadto (z ndfa. czFnikiem ryZykawystępo\łania LlStcztNNIK GENtsTYczNT obecnie wiadomo Ma ono wp\'r'łzańuno na nasilone o.}ś/ei że chomby przJzę.lnei. cech decydować powstawaniu o prz}zębia' 1ych zapa|enia lv|ogą bycróżnice mi to w sie napięćpsychiczĄvchdochodfi do zaniedbń na.LĄ i ILIB)' dujqcrch IL.

Ęsłoły poddfiqsło\lyNaddzĘsłou}. odgryl. także aynnikóW a|e mienia iinnych powinnizdawać sprawę skutków fe zaniechania sobie procedury Usuwania ztogóW nazębnych']9 !\. lub jest widocfny Jest twardej położony dokoronowoi białyżółw żóhobnmatny za]eżnc lub w konsystenqji. IL(j oraz TNFd) stal not\iąc} h wine pJJnkl]Tne 5BĄnu]JIory doivet\€. ą. u żono więkze jlości w co możepozosta\Ąać zwiąZkuz dietątych chorych' Chombapr4zębia u osób Z cułrzycqjest \ĄYnikiem' na zńększonej podatności infckcje. ska Wpełnień olaz uzupehrień protetycmych' aby zachować zdrowiutkan}i pląfębia' w 33 . na zane z obecnością poz]''tpmqkolelację pomiędzy nej. s|ężPda / naie./Ą fdlAżnoś( iej erup}knbiPl\\ | SA $.ię |ruono$Lh.jP.47pki'Kamiens|dadd / nieorganiL/.lrstająca hlkanaście ł jako zabie8u czyszczeniazęM\arMoże \tystępo\Ąać jest naddz. Zaobsefuo. makmszczelin pomiędzy rl5" lub peł:rieniami powieEchnia Ębą k1órc predlsponu.nallku P. niPza. w badańu wstępn]łnobselrt'o.]zą od]dadaniapbtki oraz \Ąiększejilości do bakedi w kieszonce. ńa i aktJwności metabolicznejosteoklastórvli |ii[ I\NE CZINNIKI Zasa. ń. kamień. d.W}lelnieniasa przycry!ą mi]<Io. a ja do zalegania sta.Wano kamienia i . Po iu pacjentnie przestrzega fasad prańdłowejhigieny śLi jamy ustnej' Miejscem \łzmożonego od]dadania ka.\łanie agodnychze sztuk4 lekar.zabufeń mecha. Nale4 do nich: kamień nazębnyniet.kfto.} po menopau.gd/e nieToże u'u'lię iw powinni zębóWzatem|ekaŻe ta podaas cĄlszczenia pos.wygaśnięcia jajników Bola estroge. godzinpo zaniechaniu nq. u dzy osteopomza\łystępującą kobiet zie a nasileniem się resorpcji struktul kostn]Ch plz}zębia'Wzicst destfukcyjnegochalakteru choll} by przJzębianasila się znacznie u kobiet po meno pauzie palącychBtoń.Iniczą puycąną zapale' nia dziąreljest pbtka baktełjna i\raz z cu].lm8Pnó$ po.\ł}stępo1vaniem zapalenia obecnoścĘ dzĘse! ale korelacjanie bla tak istotnajak pomię. w porót.IlP/ulldtem . La. dP.\łTnikiem jest powstawaniekeszoneĘ te z kolei prowa. b|iskim ztkanlGmi W kontakcie naswojej pł}.ykonania ujść śLinianek to pońcŹchnie językowezęb&! Sa siecznychdoLrychi powierzduriepolicfkowe zębów . sadania epidemiologiczne osrnoponozt pomic.po. Cą'nności \Ą'odu rcsolpqlnej nów polega[a hamowaniuaktsĄ'ności kościotwólczej osteG osteoklastówofaz a]<Ę\!ności blastóW Efel1em dfiałaniaestrogenówna osteobla. zlviękzonej akĘ$noścr nizmów immunologicznych' mi]ooangiopatii' I€czenre koĘenazy i obecności pfebiega wolniej u osób z Cukr4'cąi ma korzlstny $pł}\v pżebiegchombypodsta\ło\lej'r3 na I'i$.i du. pb'tki nazębnej osób z cu]<Izj'cą. nych (70 907Ą i organicznyci sldadników.tuz takimi substancjami. poilieżdrnie zębólv zrrajdujące b]isko mienia są się główną W podtŻymy.huł(ii pr\Źebida fuk'f. Wieloletnie badania u 156 nłodJ'chludzi z a8lesy\łn}{n zapaleniemprzyzębia wykazałyżew miejscach.l<onarle w]lełnieńa protewczne' ńepla\vidłoily zgĘzi inne' i uzupełnienia Kamień nafębnyjest frnineralizo\łaĘpbtĘ nazęb.Wa.W Etiopatogeneza iiiitl ctxnn-ce ścisł zaobseńvowano ^viązekmię.tkj przyzębia popżezutz}. w któ4'ch w1. st]'jest hamowaruesekieqji przez te komórkl q. ILlp. około 75% stanowĘ fosforany wapnia' Ltóre \łystępuj4 w postacikYsta]icznej' JegooddziĄN"nie jest zi\ią" odkładania nim pb'tki nazęb. dzy obemoścĘ ńtki a zapaleniemdzĘseł' U młodychosób częściej Ęstępuje p\tka ńż kŹlnień' ale sltuacja zmienia się \łraz z wiekiem' PłJ'tka bak1eryjna rozpocz]na zapalenie.va lo|ę Kamieńnazębny pb.naniu do miejsc.tG kin (intefleukiny IL-la. jak ści kontal. osteoporozapomenopauzal .Zeprowa.]ronych badań kamicnia pod(Łiqsłowego $}.adać usunięcia kak|iniczne j ętności umi€ niety|ko pred}sponujqcych.tki nazębnejmimo stosowania mnnych zabiegówhĘiericanych' Dlatego niezwylde jest \Ąażne r.\Ąę w}.'ykon}. dziąsłowy wano więkzq utratę przyczepułącznotkankowego rv ciąg! kilku lat. Ltót€go .łaści. rv L1órych na początku p.nJlikami predysponujągmido jej odldadania.tka byc dziąs|a miejs(ac1.ry stopnjem leżnieod wielx i stanu higienyjamy ustnej' Zau.rn}wanie choroby Waniu powieżchni. t]'toń lub od poiJĄĄ/iPnje' usunię( możP \Ąóko na$m(ai.k]to pod.]ro nie cz}nniki iahlgenne Niestaranne lub nicwłaściwe (nawisajqce niepełne) lub iq'konane .

międry nieówĄm brzegiemgrzebieniakośLi Takie wypehrieniapowimy byćdopaso\'Vane.{dkjenmię. na slaltek tnrdnego oeyszoania s4tko gromadzi kiem w1pelrrień krzemouych. bo\r'r'iem Utmta zębów i bĘk odbudo\ayEotetycznej niń. P\tka nazębna się pl}tkŹ nazębnaBrc. iv których przrzębia ((r'lqczając reakcje a]eryiczne)'f wyjąt. jq wiele do życzenia.l Gyc' 2.ykonane korony lub ty(zy to międzyinn}'l1ri przycfepu niepmwidłowego uzupełnieńa prctetyczne IBogqbyć przyc4mą za..warciu' stka zębodołol'ego porrstawaniem śLi a kieszonekprzysam mateliał \aypełienia' jak wkazały badania Ębnych.lych i do wiek nie wykazano zależności do między oddycha. języka i po|iczków omz języka palelia dziąseł albo chombypn1zębia.utek zalegaria pbtki' pod p\'tq prctezy czy w miejscach ldamel którc zrrajdują w bezpośrcdniej się bliskości brzegu dziąsła'20 NiepfawidłouTzgĘz Uraz zgr1zowy możebyćńw ńeż przyczlną trudności utrzrmania prawidłowej jamy rxtrej' \ĄĄeluautońw \Ąykazdopozy. wę&idetek ilafg. i po.pod warunkiem ze możebJć pr4(/yTĘ przemies7(/eń zębó\^ 'ialó$. anatomicznych zębów i pro\"r'adzi rctencji rcsztek pokarmor. szkodli\łyllt}b'\"/ prz1zębiemajqteż na i uniemożiiwĘą i!łaści\'{ą hĘienę przestrzeni mię.. Rekon ziomej.fe wykona..polerowane. niektóĘ wady mzwojove tkanek twardych i mięk. !'}TG ( hod7io brzegdod'iaslolq. olbrzfmiego (patrzrozdz. co jest prfycjŁ}Tą kolei zaburzeń fin <cji z shukcje powierzchni stycznych częstopozostawa.8)' kich lub defeĘl powstałe przebiegrr w chorob]a Do.zapaleńa dziąsta.Diagnostyka)- Ryc. niem przez usta a zapaleiriem dziąsel z wjątkiem snv(h.7 Nawisające i2. jak i na powierzchni zęba.2.9. jqcrtri do \'V}st@ieniazapalenia dziąsel. jak wienchnie odpowiednio iq.r1 Nieprawidlowości 2'10 zgry"owe' 34 .11).two.2'9' i 2. powierzchni stycznych. 2. Ęierry t$ĄŁą korclacię międzysdoczmiem zębówa cholo Ry.(o ulahlid |uorzenjcsie pb{ki' Nawilające nasilenia przejścia umiarkov{anego zapalenia w}pełnienia dĘżnią brcdavlkę międz}zębową w ciężkie2o.I etbpaogErm ne uzupeforieniaprctetyczne mogą być przycz}ną \. Również nie\Ą'laściwie u. rzenia kieszonek pElzębnych na sl. nażądu żuciall. lqlpetrienie jest prawidłowo rłykonane. wielu autoló\g nie wpłyva draźrriąco tkanki dy zębowei stłoczenia na t!łorzątzw nisze.2. Wklno$Ą'\Ą2nia 5ię polarrnowych iĄ. aczkol.7i 2.5'peł.2'10. utratąpnvoepu i zapaleniemdzĘeł' Wa. Błędneodtworzeniekztaftów chanie ustami mogą być cąmnikami predysponu. Takźpd}Śfunkcje języka i oddy. no w osi pionowej (wlrĄnanie bieme)9J0. dzpębowej.lzrosfunrchomości zębów.a Laldf w . podobnieosadzasię na powierzcbni\\.8 wypełnienia ' Ę przrzębia'podczasgdy inni tych korelaqjinie ot} ęr\otł€li NalomiaŚ !\rykafano sJabaLorclarję po je. a po..

190..stanisława Potocfka. D.:Mi S.. inter|ekin.J. bia'Praca dolĆorska' Warszawa 2002' 4' Haaką Newman..:cuftentviewon skfactoE periodonfor . choloby Z. WydawnictwoLekarskie Choroby na PZWL.. chorcby R.etal. N4'G.251231. as factorin adu|t plaque.l M. Contemporary Periodontitics Mosby1990. Miyasa14 Labores to 46 yeaB of age'J c|in Peńodontol ki.9:65.50|472475' rychqrtoń' L Scannapie<o.67 J 1 11041-1049.Górska.nTuno|ogicznie tologii. są więc dalszebadaniamającena celu dokładne Wjaśnienie ich działada.e z nich Czasvfendikujeje' okazujesię. Periodontol996.D.Cohen.111. Boysen.Kornman.1. N4olńson.: o{ infec.' H'.M. plaque 5.:Peńodonta| Microbio|og)r Pe odont 996' c|inica| tal disease. Thei|adą E'. F's.17.25:1 1 34.lańczul( Bana(h. Nisengard. Cugini. M. Levine. R.nnil<a-lJli ka.19'Hinńchs. Natura| A.B'I N4': obojętnochlongivitis man.A. !!1siJki a t1rni cąmnikami sąobemie istotnpni sldadnikami zapobiegania choroby i jej leczerria u dorosłych.K. H. Wiele spośródczlnników rluyka jest niejasnych..24: dontol 998. M.: Ca|cu|us other and ' predisposing licles.W factors in clinicalperiodontology.. Praca Warszawa 2001. Goldman. Wr R. dawnich'o N4edyczną WloCtaW 1995.. 72-77.l prłzębia' stomat 993.Kowalski.: b|ony ś|uzowej (hirurgicznego Ustnejpżtzębia' ] 1' Laskus. Kongman. 1995.A.Anerud. Experimenta| 12'zięteĘ Aktywność s. Lóą H'.. zachodzące tkankach w osób użytkujq. r wane r r]. Periodonto|ogia [l': k|iniczna' Mechani 20. nychW pomłodzieńczym prawa 2. c|in Peńodontol J 1997. R'J. cranąA'. Tp (.o. s'K':Etio|ogyoJ przlze 3' Haaką Pedodonta| Diseases' c|inical 15. pruez miejscowei ogóJrroush. F'W.: Pirlę TG' The genotype a seveńty 6. niektó. żeporzą|eki poŚtępinfek(ji pŹyębia iest u}'raź.J'trnir\7l ki zauwazalniew!łyrtąiąna inicjaqję i rozwój cho. Wang. E': habi|itacyjna' Wlocław AlV] ]990. Brown al. dokorska. Chemotherapydental WJ. R.J.: 1w Periodontology 2000.furcndyĘWpł}Ą.S.tóW obojętnochłonnych w pomłodzieńa}m Periodontol 1998.A.omór|ii..: AM 2000' moderate no lossof attachment S Lankan 14. 9' WieŻ bicka. tions". J. Gen<o.KT| l. Jr et a|.AlbandalJ. Ks'. 5i . SciRev1976. nie mod]'.J.lensen.onset peńodontitis' 10'Ziętek Konopka' M'. Wy.Warszawa kompetentne. Warszawa historyof periodontal diseasein man rapid.13: 445.3.G. andsaną I6. czasstomat 1997. Konie|/ne nie są tal ważne. T:ZabuPenia czynnościowe disease in J c|in nu|oq. Genco. Oral Newman.Wyd' I po|skie red. Lóą H'E'.źe jal przJrpus7( lano.1 jamy zapa|eniu Mag 0|42-4' 21.8r 132. granu|ocytóW 1.fikowany jowe warunki. Mechanizmy pato|ogiczne 7' Urban Pańner: & R'.Clinfurio peńodonta| crobial complexes subgingival in J disease.Nissengard. zapa|eniu Roz. Newman.v A. M'G. gin. Loesche. EA. Theroleof denta| and J'E. rmierąją.34' p|zyzębia.J. pod Parodonto|ogia red'W Ketter 18.. M.'4icrobia| |nteractions the Hoś Periowith in 43'1 1986.Wi|son. Socranslq. Clinical Periodontology 2000.I Etiopatogeneza Reasumujqc rolę wpłJmtr cz}aników ryzyka na \lystł)ienie choroby prz]zębia można stwierdzić.l pżyfębia' in Periodontol 1965:36'.rSaliva dentalpel. St Luis 2000. Haffajee. dontal Diseases.e do slerowania rob1pv5zębia. 13'Górska. s'K. Rolainterleukiny zapaleniu J..: |ecenia i Podlęcznik studentóW d|a stomapżyzębia |.. di Giovine. Kowa|ski..Haakq and in S. l': pod przrzębia |a. .: et Gingival infla' pMki zmypowstawania nafębnej' mation subgingival and calculus deteminationts as of gra progressionearly.. H'Y.

seĆrio?zrl) ocenie Z'lviąfkupomiędz} służą pato.]'ch na r zt idPnrrti].la\l€ n i.TomaszKonopka Wprowadzenie Epidemiologia ptzyzęhia chotób MetodoIogia badań epidemioIogicznych Geograłia Występowania Chorób przyzębia czynniki rrfyka zapa|eńprzyzębia i |. poni.rodn"ralon\' i niPnar.]żo.nnik etiologiczn! w plfcw crasie c. \!'}Tóżnia tutaj badania]diniczno. .]. c (chorobowośÓ' \Ą}bórkohorty cfasi€ B' c ub D W za]eżnoś. czasu chorobyi jej miejsca (klaj.stanu socjalno-ekonomicznego.s1ęp69211i2 każdcjchorcby jest roz. lakt-vczn}.ip bp/ znr. menialnych (inter.pdod|rosc l^ c7asie 2) opisońe: dovisko\Ą'lmi W kategońach pl7!'cz]nowo. Im]m rodzajemsąbadańa kohoitowe (lblji rol pvrrcLia '' o'pnian"ipo|uId.oss. tia lrnri: ! .:l Wiedza o rozpo$szechnieniui zaauansoNaniucho. .. \Ąieś. ko\yesq bczspome. jP. logii po$ima ledukowaćkoszt} ekonomiczne pro. 3) kohońowe: się ne (cdse'Ćonirol). Ryc'3'1 Rodzajebadań ep]demiolog]cznych Jędrychow skiesor)l pomiędz]. lp( jeże]ib lko $'nioski przycl}no$o.upach ekspono\Ą"an]''ch z hielu \tfglęClów: epidemiologicznego opisu \. mie ubczpiĆczcńspołeczn$h oraz datać podsta$:' sztabadanejpopulacji' Badaniaetiologiczne mogą dla rrn.\Ąie zespotuunarurrkowań logicfny okresu obsenracji określa się pelioilontopatii' zapadalność dana chorobę' Badania plzekrojo.plci.ch.lencyjnych). do nicznej. populacjach \'. czlnnikicm ryZyka a Ćhorobo*'ością i plogrcsji' \Ąliedfao rozpo\t'szechnieniu tj'ch łśńd wsz5st.stę.l we (c?. jc badana horol. 8rupy et. i nieekspono\łanych domniemany cz}nnik etio.emarjirr r za.Przypailkami sqłórrczas osob]']' k1óĄ'ch \1} u stępu. pień urbanizacjircgionu)' (wq \v badańach etiologicznych(nieekspenmental.a. \!Źć\\].l. kiLh osob tr populd(ji.ra'grxllę].o'oby ^ (' d'ie B ll. 1) ekperynentalne: aasle A ekporycjabadanego nJ'ch) chodzi o interpretację zależności w czynnika W qrupi€ badane]' zapadaniem na choroby a ulr'arunkouańamr sro.skutko.lrr le'zni'z\.v.lno\\i a re. 4 amonprofilaktl. progla.ch.!.| (.ośCi oraz zapadalności różn}'ch w i pod$upach ludności' częstość $''1'stępowania cho. znrrh Jo LomnlFk5o$ego /pnidpcrin.no. W \Ąf'ch. któt]_chocenia się zapadalność 4) klinicfnokontro|ne| w W]. miasto. roby odnosi się najczęściej \\'ieku.bór prccedur stomatologiczn]ch\'.1.'aniachorób' okrcślenia po upł]. ob. c |ub w w choroby ' hurub" '\.\Tnikólvchorcbo.da\Ą'ać podstal\ę do podejmowania dfiałań pmfi. patĄlvan!' na hfech poziomach|badań opiso$'. zaivodu. etiologiczn]ch (ńeekpel]mcnta1nJśh) i ekspeł.bófprzypadkóW oasie B. htblem rt1.r-3 cclcm epidemiologicznych badań opiso. dontopatii.nnlrolną .sztości. biologiczn1'chi śrcdo\Ąisko\Ą. D chorych fa|eżnościod na Ladana h 5) przekrojowepomar jednocześn ekpozyc] ] choroby e nych na domniemany crl.(h rc!\.h.dernrm. sto.ji nnilou nz1J'a.skut.| \ażnd lołr'Łp)' $ któĄch \{ g.kontrol.'ych Choroba jcst okrcślcnie\Ąaftości $'spółcz. na po!.

Wartość tego uskaźnika podawanajest procentach. 8luba warst\łapłJ'tki!w" docanygobEl okiem pehiająca pf€strzeń międz}zębo\aą omaczanajest jako 3. Do Ł\.łowm. Metodo|ogiabadań cych na zasadzie'lłsrystko albo nic"./onek wykor4ĄtJĄĄana wskażnil.I Epidemio choróbprzyzębia (er.az połozeńaprĄ'czepuĘcznotkan.'lvność we krwawie. w kor5'rn w5raia się ko!te8o'hmiPje wie]e wsk2iników i s}stemóĄĄ jednak w prccentach zarółvnoobecrość stanu zapalnego. i p\'t. wizualnie ńtka jako 0' ZĘBNEJ obemość stanu zapahego dziąsła GI wskaźnika dzĘsłowego (Gin' na jest na podstavr'ie gi1:4l Innei vl€I.vnastępstwieperiodontopattr jest pomiaru poloŹenia pr4.mole€le do oceny\łystępowania ści reakeii zapalnej tkanek pflzębia ocenianejest IĄtki Wstępowaniepl]t}i naĘbnej' we \'Vskaźniku (PaqueInneĄ wg si]nessai Irie6 rcje. ny tych paEmetTóW \łFnienione mstaną ld&€ mają szczególneznaczenie dla prze. s. glądo\lychbadń epidemiologicznych.Pomiarowaglębokość kieszonki to odle€lośćpo.y brzesiemdziąsła dnem kieszonld/szoeliny s nia z kieszonłi dzĘsłowej i Sorns' Dla potrzeb dziąs.flzĘbnejPll jest płrtki przy brzegu zalegającej stTo. sfirdE) jest oc€na skuteczności gów Fofilaktycznych lub lecznieych) poprzez po ńWEanjP ió sku[(ów pomiędzJ dwiema gfupamj jest badanyĄ z któlYch tylko jedna podda\łana bodźca' badaniachtych pod.1.IĘnngnrĄ[ Celem badń eksperymenta|rLych inteMenqji (zabie. przesu" ki złóguwidocznionydopieropo delikatn}'rn dziąsło\ae8ol. (CAL-ainimlAttoc|menr podczassondortania obrzęklub czepułąonotkan}owego przemst dziąsła przy jedno(zesn}ryn kn'awieniu . weBją \'skaźnikad?iądo\Ą.nej.stępowanie w olaeśleniestanu zapa]nego w przestrzeniachmięd4Ębowch i \ł}raża prG obejmuje najczęściej z tkanek przpębia w po.rnenta]iej lub kontolnej).\aiązaniu ocenąv!5/stępowa.2.vyana elubość dziąs.w miemiku Ęm brak wizual. tlem \Ą}skalowan}m od(4tuje się w cdych milimetrach. bid w odniesieoiu do \szystkich oreniarych miejsc.zenimiędzyzębowch' rejestraqiępomiaro.ii' brzegrr waniu sondywztlhrż .tki nazębnejor. dóg \".|.towej' Fomiarow dokonuje Śię pamdontome' edinq IWiEIĄwMnhlell.2. Ró\.bazują. pońł|rłĄval' pńĘ cednosnonnie ślepej nośó zastosowanie 8Tup.LL:nrn pr4'nŹjEmiejco 1 mm.b1gh)a]'suk Ble' międ. ki jeś lvska'łik o. a !!€rto badń prze8Ędowch Wkorz}sB\łany jest zmod}fi. I ocnnłurnłrv rrrłnnxPRzizEIA UtTa. programówprofilalrtycznychi lecznicrych' (mod.be4.Ve prz}pisaniedo gfu. Bmk pĄ'tki mnaaana jest jako 0.faczerwienienie. .lr iest a GsBl (c. sh.badanynie wie czyjest poddawany działaniu bodź.oceniane Ę jako 1. z do wraźlie faznaznne zapa\enie tendenqją samc Depth). Intensf.Mix\g Pd:]lpt definio. stawą py ekspeĄ. ąych cech zapalenia dzĘsłaoznaczanajest jako 0. W działarriu ocenianego jest randomizaqa ooso\. kowanywskaznik lswawienia z kieszonki dzĘsło\łej ści 38 . w którFn ocenia się je6nie łystępc !\. przy brah lcwawienia okęśIana na podstawie nieznaene Taczerwienjenie .utIatA prz'aJgp. I.eDełi 8łęboko&]i kieszonek (PPD . i odnosisię do \ĄszJstkichzbadanych słowch.tvej nia p\.ego Uproszczoną bokości kieszonki i oce.łąenotkankowego jest iako dystans pomiędzy polączeniem jesl jako 3' $ana ishe8o la!ławieniarejestro\łane po zgłębnikowaniu lo]Ąawienia kie szHiwoccemento\ł}łna dnem kieszonki przpęb. pl}tki Badanie stanu prz}zębiana potrzebyepidemiologii w lc&}n ocenia się jeąFie \Ą5. ca lub podwójnie . jak i płJ'tkinazębnejw badanychodcinkach przrzę" tylko te. należywska.badanyi lekarz nie Ę o Ę'In pG in. brak hrławienia i niewidoczna ocenra.trałł. l. epidemiologicznych furk API @pptctimIl PIaEE Innei wg IŹnge?.anie kwawienia t5 sekfd po zglebnikowaniu jednostekdzĘ. po W s}stemie Bm kwawienie z brzegu duiąsła oraz ! ocnxa sTANU ZĄPAINBGo TKANEK zelębniko\ł'aniu wido(zna gobm okiem pbtka PRZIZĘBIA I t[YsTĘPowANIAPŁYTKI NA. \'r' iintenquno.q wskaźników dychotomicznych.GSBD. wiadomieni) dla zapewnieniaporowny\łalnośLi metodatestołania hipo fomacji' Jest to skuteczna ponieważ słttł ocenieskutków tez w epidemio1ogii. cierl. ta tkanek prz}fębia \. centad\ odnosząc do \łs4stkich badanych przegłę.

Zech miejscach przy zębie i dla każdego sektanfu rcprĘzentaĘ'$łu sza ualtość kodu cPI' Wskaźnikten jest po$szech" . sanie stanu nego przez \Ą.31. 2Ł27 . p.'ch miejsc w przjzębiull' lub . polegajacena ocenie określonych bienia 17-14.łącza do 36. |or Nee.L!. ftliższy. pr/. nip uh\r3r\ u zn).OGICŻ\YCII PO.}tączając hfe.Tveba lrólr'czas pveprowadzićbada.ożnym zg|ębnikowaniu kamień nafębny uwarunkowanja lub sp2yjające p\'iki..I11outh) wsz}stkich 28 fębach ne w bazie danych\\rHo Globa]oral Data Banł]o.językow1..27.) wg Ramfjonla bia PDI t |959roku'or enja]o n nim zaar''ansonanie się ra.^s lej.chDane z wielu kmjów sq gromadzo.Ho badania przy zębach rmkaźniko.5mm 3'5 głębokość kieszonekmm iWięcej 6 kompleksowe leczenie periodontologiczne instruktaź W|aściw€ j hisienyjamy ustnej W|aściwej instruktaż jamyunnej.s]{. protacDl.po|iczkorty języko!!]. loso$T $tfuóI miejsc w pn1zębiu (random się specja]n]'m badając dtxlkoła wszystkie zębylub zębywskaźnikowe half'mouth) la przykad jeden L. h badaniar perio po]iczko$'J*.Ą4)powirrnoWlzględniaćocenę stanu prz}" badanychmiejsc u pacjenta.Zynąimniej zębyPojed]ncze d\Ąż zęby$. je się badanie uprtszczone (tzw parti\I recarding pro\Ą€dza się w sekstaltach' Ltółmi są odcinki uzę.l?nl ' o(enidjąq pnrponję NIETODI \1:iTORU -! E.] bliższy środkowo.]aych Wlkaźnika CP|TN' ]. h pomiarot\)( h. pŹy sites fuI|.] Kodyobjawówchorobouych kategorie !@ 0 1 2 przy?ębie zdrowe prfy krwawienie ost.'SC B. higieny skaingIubl Usunięcie letencyjnych' . (tLrBd. b]'ł (Peridorltal Diseaseltu1e. jach cfimwitu Petid1antalIn.Z}Jcz\-fi 11 Wskaźnik oceny periodon' s4"językoły).13 23. Jedn]'m ze stal-śz]. parcdontomeheln (\M{o TBs. liczkor\.c!1t TfeafuĘ. Iubteżsą częścĘ s]stemólv oceny utratJ tkanek prz1zębia.za(hy|kóW Pomiańu'Ę'ch dokonujesię niezaleińe.EpidemioIogia choróbprzyzębia .W".24.Aby zębów wskaźnikou].]ril _ Ąenę \F|5lallfu'musząby' $ nim Najczęściej to:tzlt Zęby sq Ramfjorda 16.'APERIODO\TOI..po]iczko{y dalszy.62l)' .oilkowo"policzkolr1 dalsz5" cpidpminlogi.-XlD!L\fr. OCEI\. h ustalony W-vbórmiejsc u' pIz}zębiu ilontologiczn]. 39 .policzkot'1iśr.37' 5l. stemie zapmponowan]..nie (/esloici \ĄFtępo\\ania olaz zaa\{'ansowania chońb prz]zębia'niepeŁle opi' prz]'fębiaw pn5pailku rckomendowa. tologionych potżeb le(zni(zych w dułch popllla.głębokośćzoneknieprzekracfa rctencji ki€ s 3 mrn gtębokość kieszonekod do 5.PRĄ.t'l'' . i dal.4'l. Badanieprfe.iebadany w t. notkankorĄ€go' L]\\iP/miPfure: /dk.ł6'47.iabe|a potŻeb|ea.Lrant szczęce w . zaawansowanie punktach pomiaIolr1'chlvokół zęba utratępŹy'cZepu' zębiaw sześciu ł. mj: niP od/wicrt icd].kod}'CPI nie korelująZutatą p|zyczepułąCz. zęby we wskaźnilrrCPITN badane się plżeplowadfa w sześciu seksta4tu sąsiedniego' Zgłębnikouanie miejscach 17.po. 1l. jest naJ$!z' i żuch$. miejsc w przyzębiuz utrata plzyczepudo wszystkich PRZIZĘtsLl Pełnebadaniel.nprzez Carlosasocenń sĘ Do \ładsJ'stemuCPIIN Za]iczasię mięĘ' ifił.eri.. (se1. rtych.].liniczne (tzw fuIlłn.. pa]eniadziąseł(skala od 1 do 3) oraz zakres uhaty pżyczepułacznotkankowego (skalaod 4 do 6)' W s}. 34-37 33-13'4g7.|t cie zębyhzonowe).36. nia w l68 miejscachwjamie ustnej (\.F.l)oceńajqce śrcdniq środkowo.pmt!Ź.ch wskaźnikchoroby pfz]uę.bliższy. T]rJFjni l.t6. !\ d\o(h lub bTpLhpllnkd. 26.Ąinamo Na potneby badń epidemiologicznychłykonu' i $sp'gw l9B2 mk1tz inicjatIly \łTlo.PmD zosta] opmcowanypzez .11.

1%\. 40 .3%plzy zę. wykazĄ.vych. Iozpo\'|'szechnienie osób mających utlatę przyczepu pĘrrajmniej 4 Badania epidemiologiczne w latach 50.qo.zębówlub kieszonek palologir /nie pn5rebiem.powyżej 3g0 lat.. wvnioll 29. swoistość badania =l.stępuje wysoka chorobowość ustnej w ocenianej destrukryjnych pe. . chorcby prz]'zębia są na świecie ważnyn proble.ale u badanidch opisuzajęwchchorcbowopŹ}pada. jest pĘe. prz]zębia są często uzupełnianeo analizy ich zębia pomiędzy oraz wewnątrzróżnych populacji. ńodontopatii' Badania dekady lat 60' do\^riodĘ szczonych współczynnik chorobowości że ważnie niższyodsetek pacjentówz 4 mm i więk. 21.zepui 4 mm n badaniu mipjsr\ jamie dziąsełi prz]. któryCh idenMkuje badania uproszaonego uploŚzc'on.W badaniach upm.= -!!BL jestjako| badania Uproszczonego okreś|ana czu|ość a+c TPru procedura i oznacza odsetek naprawdę chorych. zaczęto opis}Ą'vać bach Ramfjordall. tie w kontekściespeq'fiki miejsca w prz}zębiu Badania na temat częstości \aystępouańa cho.' losoulan miejscu Lr\c wieliem pacienta stanemje8ohigienyiam) i periodontopa. ryjnych prz5zębia. ustnej' od lat 60. do zapalenia prz1zębia.Epidemio|ogia choróbprzyzębia (Wg ĄbandelI)' chorobowy pein}. l68 populacji.yzębiu miejsca a+c plawdziweiChorobowości preyalence TPfM) (true to: Wskaźnik n chorobowości Wynikająry z badania uploszczonego l+g PPRP. w trzech pun]dach pomiaroWch i 20.iąca całeuzębienie je się zaawanso\aanie na olaz zakrcs zmian destruk' czy sektant).2% w ustalon]'rn miejscu przy trzech punk tach pomiaro\. pnyczepu łącznotkankowegow bada. zacz}'naj4się jako zapalenia cial Research (NIDCR) w USA z 1985-1986 roku dziąsełw młod}lIrwieku i nie leczone pro\Ą'adzą pelnvm badanilrldini(rnlm. obecnie występowanietych chorób nie jest raczej prz5"zębia) stfukqji tkanek oraz zakesu (śrcdnia odnoszone do glup osób ze zmienionyrn lub nie liczba jednostek w przyzębiu. mem ogólnospołecznJ'm' szą utratą dotJ'czqwiększośĆi osób niach National Institute of Dental and Craniofa. 25. Wskaźnik a n --Ł.ł .ób (średnia miejsc maksJ'analnej Zaawansowania Z de. mm oznacza liczbę osób z maksyma]ią utrat4 że z rviekiem wzrasta zapadalność zapalenia na pny.zębiaoraz w populacji dorosłych1!y. oraz iłykazylvanoznacząceńżnice w stanie przy.' b+d d poddanych ploceduże zawsze idenMkuje osoby spe|niające nie WarunkóW chotoby PRP ay|ijeden Pmwdziwe rozpowszecbnienie (chorobowość) Geograf występowania ia chorób periodontopatii odrrosi się do pełnego badania Przyzębia k]inicznego' Dla pĘykładu.około 90%zmian patolo.rn W badaniu klinicznyrn badaniu iw uprovaonym Knqman' Ta be|a '2 ogó nystatus 3 (PRP) Badanie uproszcrone Pozytylvne Negat}ĄVne Razem Pozytywne a c Negatywne b d !+d Razem a+b c+d n PRP miejsc badanych w FM' b = 0' ponieważ badaneW sączęścią w pr.7% w gicznych w prz]'fębiu w populacji możnawytłuma.

8 0 Pomimo pełTlycho$afczeń. osób W wieku35-44 |atw badaniach |at] 985 1998 1217 u Wańośc koducP|oi cP 4 W brybranych lrlandra 1990 1991 395 8f4 157f 1900 510 33Ą4 848 847 712 1708 21352 975 406 519 f85 321 6v" 50/a 26k114) 4ok\1 15) 0.ch ldajachpozaeumpejskch 3M.1 0.1 o.eciego śviata). 0.2 0. W cjentów z cPI4 walrał się od 2 (Irlandia) do 51 (Białoruś) średnią ze 14%(łobec97Ów bogatj. $'WbrEnych ubogictr i Ia]ajach tr. 5% zYa 11o 2% 70k 1% 10 If.0 Węgry (Guangdong) 1 9 9 8 chiny Polska Turcja Brazylia laponia Grecja Wielka Brytania Niemcy 1995 1991 1986 1991 1985/1988 r 985/1988 't985/1992 1985 Hiszpania Slowenia Izńel Ro9la Bia|oruś Nigena sierraL€ o ne 1985 1987 1998 1991 1986 1995 1991 0% svo 1Yo 70/o 0.0 0.7 1.09 0.2 0. Średnia li(fba sektantów na osoĘ z keszonkami 6 mm i 8łębs.mi kĘjami' \Ą'yniki badań Z użyciemuskaźnika CPIIN w grupie rviekowej35-44są dostępnew ba.PIsl\żhał od l5 orla]ldia)do 54 (RG z się sja)'ze średnĘ 37%(wobec 33%w bogat]'ch kĘiach pozaeumpejskich407o ł}blŹn}. Ź ik CPITN dostarcuainformacji pozwalajqcych na porównanie stanu pEJzębia pomiędzy poszcfegól nr. zie dan}'ch \ĄIIIo('Iabela3'5)W Eumpiersw badaniachz lat 1982-1992 odseteł pacjentów c.0.4 6yal4-9) 8oń 8d/o 3v.choróbprzyzębia EpidemioIogia z krajach świat. 0 0 1o/o 0.lo(Gf}) 130/.]mi wahatasię 4'l .6 0.O.ch i w ubogichloajach trzeciegoświata)' bm sam]. 16) t11 (8-t 13% 9) 14% 0-18) 0 't3ya 116 21) flya 118-24) 220k (20-39) 30"/o 31'/olfi36) 400/" 53ro D.rnoasie odsetekpa.1 0. $'ska.3 0.

96% 45-54lati 99% 55-65. tylko z zapaleniern (11"/.l"/.pelnebadanie k]in]cfne uwfględniajqcePPDoraz G|. badanie radiologiczne . ZapaIeń 30 U osóbpowyżej roku| 3.kamień 10 85"/o na na powierfchniach. sowane. zapa|enie dfiQsei41'22i38rk'za.2olo WWieku osób 30-39 1. kamień 91. rbieraczy herbaty wieku w cAL 35 po W 40 0. (1988. 50.yblanych |o. W 30 53%pacjentóW i 19.tuchomość PPD fębóW P|ytka 75 95%.pełne badanie k|iniczne uwzg|ęd' niajqcep|ytkę. icAL.1olo zaawan. pęć pEebiegu roku.okreś|ano kamień.05-0. 35 W]985roku. 21.h nychi prfedsionko\Ąrych mm rocznaCAL.8"/o |agodnezapa|enie frekwenCja faawansowanych zapaIeń plzyzębia nalasta pEedzia|e 70|at.91% 35-44 dła |at.5yo zębów kMawieniedziqslowe.2 Japońia 319 wyb'arycr lotowoosobw weku f0 79joeJne badaniein|(zne I -wzg|ęd.o umiarkowanym . kamień. gresylvnym eguzapa|enia (8%) średni W W]eku lat9 rnm.1-1 mm 1Ł30 badanych lazplelwszy ]970 W blak20zębóW wieku ]at.) p|y.iowe dwóchwybranych W |osowo NHANES USA12 kwadrantach III. u Badania LóeiWsp]9 sriLanka Wyodrębn trfy grupyosób:o plo. logrcrnego. 1131tł.niski osób/miejs( |Ub % PPD 7 mm. dla dla PPD >4 mm u 87%w wieku25 34.owo osób w wieku 15 65.oddonięcie min' 1 fu*acji 5o/" wieku 39 lati 40% u w 30 w wieku 80-90.8% u osób. z cAL d|a55 65. (8.5olo ś|ednio zaawansowane. i dwóchmiejscach zqb na uwfg|ędniające Występowani€ kamienia.brak roczna CAL. 10%. Albander badanje 1994). pa|en]e przyzębia f utratq kości47. 97opacjentóW1'6%zębówf i PPD 5 mm. następnie razy' ostatni raf rocrna cAL. ods|onięcie furkacji i recesje dziqseł' Huqoson 22 iwsp szńecja 5 3 7 1 9 7 3 . l/3 p|zwębiautratq 41 i 21o/a] zapa|enie z 1/3 do 2/3 kości 2' 11. dziąse1 średni WWieku lat cAL 35 utraiy zębóW 0. ono 480mężczyfn dostępu programu bez do profiaktycfnego n ia pEeb przyzębia i lecz€ periodonto. 2.PPD. 9. i cAL napowie. stanu zapa|nego dziqsel.20 Baelum Kenia tonevaraws0. 40 stan zapalny dziqsla.stan zapa|ny dziqda.5 W stycf IzĆhn]a.Epidemiologia chorób przyzębia pzekrojowe doroslych.0Ł0. w wieku 1% 2029 lat 12. 83% dla 15-44 92%dla45-54lat i 95% lai.łednicALWWieku |at4 mm.6% zębóW cAL>3 z pacjentóW zębóW2 mm.30818osób w wieku13-90.3% i pęyślednio > u osób 13. r alące PoD'cAL i . 1983 1993 i plzyzębie8' 23 stwierdzono| 2dloWe i 22olo. zapa enie plłfębiaf utratą u3 kości 1.4% wleku70-79lat z w cAL > 5 mm. cAL.tkę. badanie częś.09 mm 1 mm.20% i6% cAL> 5 mń.5 0 1 9 8 35 5 2w 1 9 9 3 w 5 w i rokuw wieku20-70. 3ajn' > iwsp.ecesje dziąse.powyże] at Wykafano 60 Wzrost chofobowości i faawansowania pEyzębia. PPD brak7 zębóW Wieku |at'0. > 0. plzyfębja. Odpowlednio w latach 197i.) W5zynkich fębóW.2% i WWieku 70 79 latr PPD> 6 mm. >4mm cAL wszystkich u 68%wWieku 25-34.

żeW 1995roku nie Zrca]ifowano a bmk zdrurego celu zdmr!ia Zailfe i SieIIa Leone.choróbprzyzębia EpidemioIogia pol. ] . h naiuLużwr.}( h /.obę kie</on. który z3ldadał 4%rłZimbabrvedo 40%lv Nige.|ać t!d. pzycze.-.I.uM.tĘ nazębną..$. CPITN o.|r Z epidemiologiczn]'ch \Ą]'.IL\ESItr o'lational Health and kompleksowe]eczeniepeńodontologiczne(Bangla. . pacląiąqrnina jedrregomieszkańca.ł(Iajlandia a jl.16. l3%.h badń epidemiologicznJ. w Ffedfiale (!]. .ą .iekiem. NienLYkle zlóżnico\łane waltości wskaŹnika nież tłLunacą'' więkzq d]TtamĘ utlaB zębóW sĘ gfupach$ie. ni}a. stalia.żenajbar{ziejagleąvu'ne zaa*€nsowae i szansana rcalizacjębfeciego celu na 2010mk nie pr4zębia' nieza]eżńe stopniauq.o\Ą. horob1d-/iasel ^viąfan.ię suprematja ' B0 męż. Wie]e stanólv zapa]n$h sełzwĘzanez ń.u6!?4lat. tek ten $. w desz26%. nościolr'o w]'doln5nri zębami 6Ia]< dan].47. sięg zapa]eń plfluębia.Inoto\łano\rAĘ'cel0. -' Naj(uestszą Z wiekiem $frasta takźe zaa\tansollanieoraf Za. choróbpląuębia u dzieci i n odzieł sq chorobydfĘ.t wahatysię od ŚoZ do 2000ml.y\|ępowanie-n lat wzrostosób ze Iieszoreł' JesttofWiazare czę1tyn z Na plżestrzeni ośmiu odnoto$'ano plzlzębiem (z 0.0'09sekstanta CPI4)I7 u. lĆóre na zdrcul1n ońz cAL w setka pacjentówz kieszonkami 3.Tfli w"hatasię\r pżedziale 0'l-2.il. |eńprzyfębia Wp|yw duża ma dynamika utraty zębów Z badń Ę'c]lw.m.]zono 10%dorcs\chmieszkńcól.1' się tej grupy \Ąiekow€ji nie więcej niż 5% bezzębnych (w 1995rchr bJ'lo35. wplywajq k|inicz. przyrc|at).3Bsektanta.l' islPclnjo /.7do 6. No{a Zelandia 5-87o.19-22 mat z polskch badń epidemiologiczn}'dr)'Jest \\'}.7' Na tlm tle ł'1niki ostat]rich na Badania osób polvyżej Lat 65 Wskazujq na]Vlyższą skic.h polskicJrdanyc.1L.!V krajach naj.Vnie CPI4 _ 5%.'Inprccesie' \Ąl więk.ii i 53%w SieITaLe. bęz utratq .]pa]Pn /ębiJ'.57o) spadekod. bogatszych\łl'kazanonąjnizszelvańościCPI'{ (Ąu. njka z niej..tĘ nazębną' opró@ nich \Ą.chbadań pżekmjo$}'ch pźeprowadzo.ię / doLhoddmi $ $ieku pŻyzębia' awansowanQ destrukcjq lln\.l%. tek rjacjentórv bmi patologiami z \rŻastaz y.vkafano.l W badaniachNIT.tanlo\nJ o.l''karuie na /nal/enip z ń.u.z}znpod \tfględem fiek$'encji zaa$€nsouŹn-vch plz} i glębszł. pv]zębia w Egipcie.naiwicl:ze rapotvebow'anie h n. Zd]owept7rvzębie u męzczJrzlr.ch ten te. cPI.. : 5%)oraz pomiędzy osób zębóW oso. 27. nie więcejniż10% osób z keszonkami >6 rnm (odsc. ]icfba sckstantó\t na osobę z kieszon]{ami(j mm c. mngd$ hm s ie|...m kont]nencie średnia żeokoło rckU ^. WtymWi€ k u recesjidziqse|.\'padajq dobne' pu.bd5pl. Japonia B7d. staćzloka]izo\ł€na).a Ii'.'eys) UsĄ12w.Libii.ia kon. Tabc]a3'4 przcdstawiametodologięomz \lyiki 75%minimum z 20 czln\łazniejs4. na n1'Ó u doms\'ch z ńżn1'chl\:rajów śtiata12. pnrried4 50-60 o<iągaid( apogPum postacią rckjem^' ia' . CPI! -n.o nlonc (po' a8res]ttnezapalenieprzJuębia prcd}'spoz]tjiosobniczejw b. zapa]enia od w pżeklacfają B 12% populacji'odse. faawansowanej i średniej utraty cPIl CPI2 frekwencję g|ębokośc| pomiarowej mniejsfej z \\..4%)Zkieszonłamipo$'vej 5. L:Ll \tEnia kĘju. \\'altości CPl.\.5mm (z 15do 57o)' dekchorobowości i najbaldzjej żed]agrupyńckowej 35'{'1]a.5%). lll' sledn.udla wiek..ozldadwaltościCPl4 u osób szośC osób na re|atylvlle 3}-41IdId poLĄ\a] .HongKong 16-17%).!.5-5'5Irun (z 4l do ne pomiary Na obserwowany tymwiekuspazawansowanych fapa. na Ńzacji Zdrcwia (Śoa na 2000rck (cPI4 odsetkiem a odsetkiem przyczepu' tymWieku genera|nie W Więk' na 2010mk (nie \\ięcejńż 0'25sektanta z cPI4)l8.nika' powiększa również się rv W konsekwencji się rozbieżność ta udało frca]ifować Polscecel Śtiatowej oĘa.!tpŹ}'zębiujestwo]nyi ńeza]eżn]' stanu higieny od jamy ustnejońz leczenia. ności rcalilacji celólv Zdro\r'ia u w ŚoZ na 2010lok dla ściła w zakesie 0'l-2.Indie 32%) Na Ę.5%..-il. (c-Plo 6.\Ilosił Une / 26'47Ó) NależysĘ spodfie.chz 1995 mku -9.]ŚĘpić przj"Zębia pżechodzi lv zaalrunsolvale i uogól.5sektanta z CPI. Nutńtion E:amination sur.ponie\\'af 1995ro. sfcfegó]iie w najstarszych u stllĘĆr. nie ni" pcńUdonlopd|iP. $jęcej niż0.ilizo. szościplflpadkólv postęp zmian destrukqjnFh w krajach o niżsu!'mdochodfie śIednie\ĄŹrtości . Sudanie.przewleldezapalerriepr4'zębia' 43 . ńe uatośćta $Tnosiła0.o ro\.'17". lv k-a.n1|el|7q |ic7bę7ębóW 7 7d W Ęi i oceanii]s l. kami 6 mm i głębsz]mi mieszkańców^fĄ'ki mie.'A1gieńi' kolr-vc.

7 44694 1+17 f . podczastr wojny NUG (14%) dła'\Ą'soka częstość śviato\łej spada do 27o lataci 50.7 16.nia.14 t9-20 '15-19 0.. 470 13-17 24 f5.wrzodziejącego dfĘseł At]G) w \viek]rd.5 0.l.3yóz>1 miejscemCAL z 5-8mm 2.8 6. na pż]]Jad.02 bialych. .0 7.13 0.09 białych.4 (mężczyzni kobiety-22.1 u {0. : Wstępowane zapa|eń Vande|Veld€ n iWsp' 1989 Holandra 2000Wlochy 1992Szwaj<aria Saxby 1987 Wielka BĄtania A|band€ r 1989 D.taŃ' 0'0370 wśródrckltów !r S.ltudziesĘmznaczącosp.flo z PPD >5mm 2500 432 (kobiety/ .8u Afrc karaibów) 1.3 28.6 0.obegie w $rsc w ko c$lilizouEnych lłajach jest to choroba baldzo l7adla.\ajr arii': U\\oLr b'pkMpn( \UC uh4mujc td 44 .0''0.32 6. u 2'9 u |\.9razy cfęściej niź Mulzynek) u 1.|anowi 0'00|%Zalhorowan w Danii i \Ąlielkiej Bł.1-0. 1991 lzrael A|bandeĘ 1984 1993 i lrak 7843 690 301 I 160 516 502 i 1+19 18t9 13-14 7. 0. i 1994USA Lopez iwsp.5 22.iczo. 2001[4aroko Ben Yehouda iwsp.7 0.74 2 l 5.86 1. .56 1'13'1ó/o rCAL>4mm D 161 N 241 5013 1314 1726 3. a najrzadziejzapalenia pE}"Zębia przebieguchońb ogólnych' w fapalenia Irekrcncja martł.3 0.chorób przyzębia EpidemioIogia pźyzębia \Ąybranych w krajach śWiata Włód dziecii m|odzieży23 n ].7 1.8 marhficze chombypżpębia.2) ]995Bńzy|ia 1999 Uganda Haubekiwsp.4użynów) 0.27 cappelli wsp.6 1.53 (u '4urzynóW 2. Chile 1991.76 (0.r'ęilczyźni 7:1) 1Z-19 12-f5 0.Norwegia 1991 UsA Lde& Brown 1992 USA 4565 780 157 1516 6-'.

5% dzicci nigeryjskichponiżej10 roku żrcialtl' ne nad \\ystępołaniĆmrccesji dziąseł u U dfieci Ę'dl patologiata w:.u ż-l'cia \ĄYstępuja i Afu)amertkanie). ilrne rasy cechuje zebnej'która indu](uje prfy postaćprzew]ekła b]'stępuje do uhaF pEyczepu łacznotkanl<olĄ€go wszvst.!t]Ąlosi]l CPIs (celzdrc\ria.l \q'ch nie stlierdzono Wlstępow'ania i głę.\ł drugim ustalićz3: rasę kaukasĘ zamieszkujaca Eulopę wstającltnpodczasszczotko\łania konsekwencjatr ania p\tki na.W konsekyencji z up\wem 0'ł)'B% Amelyka Północna.l klwa\Ąieniedziqsło$e. ńtkich bokich kieszonełpŹ]zębnych.u prawidłowość b]ta zwiąZanaz powta. się jeszczew ]oajachnozwijających lra prz}'ldad \Ą'skazuJą.:wencję hĘienyniedostatecnej'Częstsze 1!.kazano u 5'9%młodzieży l8. nych kontlnentach (0. niu fapaleń pz}zębia rv grupie 11-25 lat mozna rzając].prowadzacq nośćna zapalenia przJuębia. IGukaska. fĆ 15.7%stwieri]zono zdrowe pIz1zębie.5% (w}'rnóg90vo)oraz 3.kanie kiem.zębie \Ą{. tokatila.latkó\! (1140osób) i l2.jem łuku fębowego.naj. kich powierzchniachzębo\łyh.latków do ił].16. poglębiah $ 87o'prvpadko\'.ĄmerykaPołudniowa. 0. doblejhĘienyjam]'ustnejorazu 66. 0'6%kamień nazębnyi b}" pnrbierar rharaLter uoSolnion). BadaniaepidemiologiczsĘ.0 Ame. dniowa.r. 0't17o Hisz.243l rvprz}padl.obemość keszonek mr ou'aniasię oddziabłEnia czJ'rrnikówetio]ogicz. plfJpadl.stą}iła b.l-'0.chfrel. AĘka).U dzieci około? rck. kobiettl.amci 8rupip\ńelo\Ąeirplp\ip{/e\ iei Dowie.l' formy agresJ.stępują mężczJzn (na przyldad w badaniach u młodzieży miało t.'lrnej ńżni się na bowość Eulopa zachodnia. uiększa zapadalność' od choro. ńunje/ /.to \ł].1-ł. Powlżej kamień nazębnyu 2l%' W obu rych 8rupachwieko' |er najbard-liej uogólrrjony mo8ą!Ą]\|ępo$a( i n.W}źej l07o).Wo badan1.kaza. W pieńł'szym i młodzież1i ta o Na podstawie danFh światovlT'chiĘ"stępowa. rr:r.3-l. ll ZL:::jNl!. cji przeprcwadzoneju Sz$'edó\Ą' recesje rozwinęty Północna.jak i niskim standardzic higieny jamy ustnej. by'va no\ĄYchrccesji w poń\łnaniu do stopruapo' też nentach (1ś%Eurcpa Zachodnia. chorobowość lat u pacjentapoilatnegozdecydowanie mniej pż}.2 5%AmeĄ'ka 8lębianiasię jużistniejacfch. 20 rcku Ącia |elpsj. omz ich najczęstsz4lokalizację. obserwacjeserino okołololazJ częściej postaci a$es}Ą'mej.ach i tżonow. od (0.ch kstanty miało rv poprrlacji 30-90 lat' odsetek mężczpn .co jest Zapewneskutkem ku.U mlod. 10-20%AfiYka).1u. osobni.U l2]atkó\r zdlo\ł€ prz].. i r. W l2letniej obserwa. pPeJhzono\\LaLh .5mmĘ.Iatków (1459osób) z \Ąy. nąj( iej lokalVLlją.fy Zdrowese.Łl% Azja.ejc poszczegól. z Ioku 1987. j. . Genemlnie uystępująone częściej szcfęce w (Tabela3'6). i lronot\(al s 'ut h$ie naŚie.Iziono speŁrieniacelów ŚoZ dla l8.ię na przedtrzonow.3. z\tiązanaz odcinl.77o t a.'lko u 2''ł% patologiata teżj est problemem ogó]nospołeczn]m' ba. . wszystkich zębach.ch w przlT]adku recesji dziąseł opisująq. H% Afja.7% W Tabeli 6 zesta\tiono \!T'riki u'spółczesn].3do l00%'ptn Lr. tnmunosupresjioraf niedoz]'\ł'ion}'ch' wielu osób badanych. lś% AĘ.5-5% postaciprze\Ą'lekłej jest zńżńcołana na konty.2% A4aci.dki istotnie lepszew umiejscawiąjqsię w szczęcena kłach. 3'5_5. no u 24%badary'ch'krwalvienie dziąsłolleu 55%' kaczachi ldach.Ł1'0% panie i PofuClniowiAmerykanie. w tJłm]''ch.chorobowość esw'nego zapale.ja reresji rolrnicżrmienia się z wie. cja do rozwojurecesji. ndj(.choróbprzyzębia EpidemioIogia il rr.g). i PółnocnąAmerykę cechujebardfo iska zapadal.rr jest od po$Enie NUG opis]"V\żne u pacjentówHNlpozy. u 40../ieljponi/pj 1995roku pźeprowai]zono W Polsce w badania /qy u 7. U o.m 11raŻnic W Tabeli 3'5 zebrano\\ł'nikibadń occniąjąq.eakcjęzapalną.0.ji rralula sie od 6. się rv 53%no$}'ch miejsc w prz1zębiu'podczasgdy a€r <ię e nia pŹ]zębia jest ńżna w zależności rasy istnieią. przl sickarzarhdolny(h. gómych pieńlszych koMJ'staniem systemu CPITN17' U 7latków rv 58./cw u a ipj porównaniu do badń pierwszJ'ch ł!. .p z0*.5% 0.l8 61. b!'łato najczęściej l.l0 roku żjda mająchańk.0. h.yka Pofu.' ..letniej' n}Lh'\Ą |Pi . W zależności łystępowanrarece. NEĄNES I z UsĄ pży 5B7. 45 .u'u.h.'s% .częstość .\{tę. zwiękzata się z wiekiem' Patologiata \Ą:7stępobEła nia pż}'fębiaw ńznych laajacttśńata\śród dzieci zańwno w populacjach o \ĄYsokim.ób pomięd/!20 a 40 rokicm żJlia mo8.prcd:'spozJ'.lwstępowaniurecesji 2000 roku: B4. dańl2.msię ulazem mechaniczrym prz1zębiapo' zębów.ch i \t5'Śępo\Ąanieagrcs]'wnego przewleldegozapale..

32liii DużepżelQ.nio$ cgo /ęb.ck$cncja Zapa]eń po\\'aniepostaci zaa\Ą"anso$anej \!7rasta do okoto 60 rcku ż]'cia.ch.v 17lat j est \Ą.Pol. r o J o n l o f d Ll il iu m d . plz}'Cf}m niekonieca e jest to jej pĘ}'cf!. \\ badaniu kliniczno-konhrlnl'In hipoteza ta jest sprawdzana. nic. Brak b d b+d :* b d a+b c+d a+b+.}\\n\' h /Jpdleń!17}.arie. Ń"nl . czepu łacznotkanko\łego55' prz}zębia. a następnic spada' pomiqd./. ku 12-15 lat23. $iek 15 nikiem Ą.Ifie nie plzepnr\€dzono celo$a.](a.kształconrh' \\. tl u m u l u .].ch badań ocenĘąc:. stabilizuje się \' plzedzia]e6lH0 ]at. 7ostaje sfonnu.którc lriększają 4z1'ko po\\./]'ka dla agresyrtl1ch zapaleń prz1zębia.'ch chorólr \l.fikou'a]ne detel.. (lo?łqifu kohorto\[ch. tĘej \\.ch w.\.ojo$e badaniaepidemiolo. po\\'ima być speŁiona cztercstopnic 1dem ry.pż}''czym \Ą:vstę. su w's]<aŹnka Ąz.ana. d. ch!' $rodzolle lub Dab}te. i uogólnio. Dla ocenl' łz-vka \\Istąpienia choroby lr danej populacjipod \\.iąz|:u c4rrnik moźeb].e . d]iugotńl.ien]zo.}nni.ana hipotefa sugerująca ztiązek pomiędf} potencjalD]tl C/lrnikiem (cz}nnikami) a \\'Yst4pieniem patologii.i p ./rlctn'^' . Ryc'3. \\ ocl1icsieniu do peńodontopatii sq to takie ce..ierdzenia znarniennejsiĘ zwiąZkunabie. n].a]b'ch !\i badaniach di&l) obseNujĆ się powistallanic choroby pod ltp\rrem e|. na. \\ badaniach szcfecńskich l.r) r h\ (relatiye Rvfv|o Wzo|edne ł5l.] i] oftŻ \Ą]jccła\łskich dorosl]rhs] potrr.!t]stępo$ał}'onc Ćlę.skaź. ] r a z t r z l i r i p j jak zapadaj4 zarórmo na z1oka1izo1'.. p n n i " $ d ż n t n b \ l t t m s i c ] .ka (tz\Ąl możnapodziclić na niemodł. nr jako pra$'dfi$'\ cf]łrnik Ązyka dla patologii' \\ mndomizo\ĄaĄdl badaniach intenenq'jnj'ch modJfikuje się oddzia\$anie czlTnika ry}ka i okrĆślasię efekt \t postaci powsta ia choroby jej progresjilub odpowiedzina terdpię. czasie \lp\}em r\ielu czJłrnikót' etiopatologicz" p\.IŹicci3o (qc + ol nojed}rrie vęstc tlstępou'anie tej pato]ogii.mjest ona testo$ana Z Ęlorz!'stanicm ńe]ocfynnikou'ego modelu stat-\'stlcznego. ściej osób Z niast i u lepiej t\.L dlurafu /d\ip. je się szercg mienrików (Ryc' 5'2)' Człnniki rrył. j' U\. L młodzież-v pomiędz.Ńpo\tia.k.wlc. Zc f.l \^i.spoącji na badany c4rrrrik i olłeśla siQr]z]'ko }zglęclne i pr4pisane' Po pohtiefi]zcniu znamiemego n.2 M erniki ocenycfynn]kóW r}2yka' dającedanlm cu.cL ze szczegó]n]mu\rzględrrieniem ncj' \cgatJ$.f].ćhirkto\rlr. d . t l 2 r ] oi . gienyjamyustnej.i].d!'$embadan}'ch cz}Tnikó\Ąstosu. / o 4i. \ m r r \1.tki nazęb. ło\'.)= )*'. giczne lĄskazujqjednoznacznie'że\!'razz \Ąiekiem .w badaniu pże}cojo$5.un|.e(esji. \\' p]zlpaalku poh'.dli''.lqtnrani"nr ri' . loka]ifację i mzklad rccesji dziąsel w pos7c/egól. zaa$'alrso!\'an].a on statu.]''\b\ ok. u u .J l.||hirI tLdn.. P'p. Z Wiekiemlt. ną formę t-\.lrasta tak. minantl) orazmod!fikowalne .![rasta \\'stępo\Ąanie(plocent osób).h iPdnokoPenio ll}ch s4 bardzicj mzległe Inżna hzono$(ach' Nlierau i FiebĘ2alrt'kazali rlpłrl cz}nnikó\r socja]rroekono micnlrh na fi€klencję r.stania Zapalcnia prz]zęlria lub prowadzą do !!.f}']io roz}inięcia się chomb}. zasięg (piro. u sce w ostatnicj dcka. odniesienilr ilo dzieo w . rniern"ikllLirzrLi.ic nd /"bd. d€ zębia utrz]łnuje się takfe w tżeciej Clekadzie fJria' .EpidemioIogia chorób przyzębia Ybne]ama i \qip'2r w badini^ch popula(ji japoń.\'stępo\t.P. Poz}Ę1\na korelacja pomiędz}' $je.'Ppo\aniem r P.ny \Ądy\ł$ieku na poziom pż!'czeDu możnazleduko\\aćpopnez poprar\'ępoziomu hi.opĆjskim Clabela 3'6)' C/lnnik rlzyka to cecha osobnicza lub narazeme śrcdowiskote Zńększajqce r}. ccnt ZQbów osobę)i Zaa\!?nso\ranie na utratj' pży.o\\ Je .+d=n (odds raiio): llorazszans : -EE (attributable = plzypisane risk) Ryzyko n1'chgrupach Ńekorr5.vka' .cm a rr. r-a proccdura bada\rcza: Na podstawie opisrr prłpadkó\'.

16. 43-5. 3f 41.33.23.94/o 30.41'11.41.31.hwie 14.50/a 36. 45 16.16.5 96.36 36'46. 199210 Konopka iwsp.50/0 > 97% recesjiżuchwie W Wszystkie Wżu.3f 21 13. brak danych Kleber 19902s Kó||esta in i Uh 199ff6 20 24 35-44 16 18 39.5% 47 . . 15. . 100% (3 10% mm) (3 190/"mm) (3 31"/omm) (3 40% mm) (3 45% mm) (3 60% mm) 6. 14 41 .|3.f%. f2.31.33.23. 35 16. 45. 26. 16.24/o 74.26.64 30818 3039 4449 50-59 60-69 70-79 80-90 69 9-12 11-19 20-34 35Ą4 brak danych występowanle w popu|' 30-90 lat: recesje>1mm 580/0 rec€ s Je3 mm'22.Ą3 3Ą. .90/a 33% recesji klach na i pEedtrzonowcach 16-15.41.14.24 Banach iwsp.13 f4'. Ą4 31.14. 23-l'/o: 33-5.1-90.6-11.40/a 6f.34 26.9'/o 28.24 16.34 16. 198616 Albander badanle NHANES lll 198&199412 Tanzania 575 2A-34 3444 45-64 12 3039 5059 314/o 514/o 90k 18vo Gwinea -Blssau USA 83'/.80/o 94. 26 16. 31 f6. .&89.44. 1 82 9 30-41 42-53 2510 334/" 4Aak 33Ók 191a 5+65 444/a 464/.13 16. 199217 Norwegia sriLanka 480 20-29 3039 40-50 1 82 9 30 39 40-50 1978 bad.f6.1%.9ak 4i6Wszczęceiźuchwie 34.4ań) 24-9 14-8.14/o 87.1 98.26. Ą4.8'k: 34.so/a. 13.24/a 42.16.26. 454. 21 44. I 18-29 Serino iwsp199428 Szwecja 225 3041 4f-53 54-65 19901bad.24.41.46. 199531 PoLska 501 (Szczecin) Polska (Wroclaw) 18.24/.36.41 f3.44.46 16.41o 4Ą'3ll 22. 13-5.choróbprzyzębia EpidemioIogia Wynępowanie najczęst9a i |oka|izacja recesji dziąse|' N4ierauebig iF 1987f4 Niemcy 2410 (Wilrzburg) Niemcy (Berlin) Szwecja 7500 570 18-22 19. vanPalenstein i wsp.4ak.26-14.34.26.26.2ab 84. 16'35.1Ą'26 16.14.34.34.9% 100% Loe rwsp. 44 f7. 19982e Matthesen iwsp.

natomiaŚ ręcesji dziąsełponad l | 3 fifi o 12Ta dL geneBczn\33' ńżnic badanianad rnlodzjeliczrmza. niejsrych uwarunko1vń międz'osobńczyc} i 547ol2\Ą(ze(niejs.rr4 gorszejhigieny podsta\'r'ą w}nikająmiędzy ilm}'rtrlze średnio mrue} postaci pEewleldego i \'r' socja]nc alozaawansowanej jamy ustneju rasy czamejorazze uzględó\'r' fomr zapaleń prz}zębia' szFn stopruuagrcsF!11ych ekonomi@nych.w jamie usfuej doka. Badania Kommana i wsp'37Zwńciły uwagęna 5 kjeszonek mm i wiecej.żejcst to iedno/ \\€ Ż . ność |anodmeĄ kanow \Ą pomwnaniuz bid.:wen. spole Papillonlefelre'a.d. u przv.I choróbp r Epidemio|ogia defelt pochła.c zapalen przy. byćodpowiedzialny o odpowiednio 23.!ystępo\!ać ta obŚerwo zębia.Możeto byćtakżekonse].'z-rl n}rn peńodontopatiimoźe ytldaie cię.Wykazano perme chaiakerwielocz}tmikow anajestwielo_ genetyczna detemino więkze zaawansollane l za.jowe rmkazują.nĆ sudal'i" pr.5:. s\ĄoiŚr\łni prZyĘbia orazutfatatkanek niania i nisrczenia opsonizo\łan)ch choroby ku doncs\'m komórełAciinobącill:usactinonucetan. sięg uh?ty przyczepui gtębokości model ldinicznejekspre.'mi..zespoleDo\łna. tórq przelr4eHej md'lŹ. nia przyĘbia u lasf' czamejw porórmaniu do białej nię.rexłerrcia zapa]eńprzJzębia (poligenołY)' t.zn' i collana w gtupachraso!\rychemicznych. ności 4.7) Istotn]. teliczną gerrotJpuIL. netycznej predrspozycji do przyzębia wania odmialy allotjpowej R151 receptora FcTRtr wanej postaci a8res$lnego zapalenia gcnu l ei ep|orawi.że istomie profil itościowy gospodaEa (aktyw w1zszeniż u bia\ch' Uhata przyczepu5 rnm jest uĘbnej)z cechami odpowiedŹi chemotakwczrraneuhofiIi i produkcja Ęc' u u o ?3%częstsza MuE}.Irówi 28%częstsza Meksy. zlokali. zowanej i uogóIoionej formy a€rcsywnego zapa]e. ru motekuł w whżesię prawdopodobnie wcześniejszjtn hzonolłów i siekaczyu dziewcr4t. U (cD32) na komórkach fagoq/tujqcych3s' osobni. działanie czFnika środowiskowego lliusze ryzyko mzlvinięcia się zapalenia pĘ'tkina. pefiodonlopatii jest zńzni. zn. ą)mtttt|ls.o i 55-" częscieiu mężc/. keszonek u Mu.\łanie Częstszć wielo na tę . a agtesywnego ge. dziedziczonlmiv"ielogenowo. u c7ę(Ljei mężc4 Równic7Z. nąi. zapmponował w Iujmóww odniesieniudo biabrch5a. u]'nika z Fedyspozycji genetycznej. u w$lępo aniu ora-//aawansowaniu jakojednaz cech \.c.9 (Tabela3.iętnoddonnyĆh' 5.o. że I pł. cir'vciałami prz}"ębiaW}^lPpuje przy. prcfuspozycja \tystępowanie. wanie utlas przyczepuo 3. ro!t' eżpolimorfim ków będąc].U podłozazmian łystępo. zespole leni$ych leukocy' niern pienĄsz]r-h chombieziaminiakowęi. w wie odBrianyrcceptora cD32 wlstępuje pre. (I-ĄD. jakościołvy poddziąsłortej i u Meksykanoamerykanówjest ono tal.ĄNES w USĄ \Ąlstępc l cnNottp naa"''ia u btiznĘt sugem. że być si]i ejsza odpowiedz chemotakwcna neu.Za]ealość' lub ilościowe limwanej postaci ag€s}Ąvnego zapalenia plążębia w ich pnebiegrrmogąlezećzaburzenia na gran ocltów obo.iJ Śię pre$|e]de8ofapalenia Powodemmo_ cięższJm pźebiegu wahał się od 3. 4 i 5 mm obserwo\ĄEno 3H2% populacyjnejzmienności czyn. Dlspmporja ta w ndjrnlod5/ei pie przyldadwertmdzonejneutropedl' ze.3: w u dziewcząt ńek1r 12-18lat w]'nosiło l' w \. W rasie kaukaskiej u osób z odpowiednĘfor:nq al. sji agreł1nych zapaleń rneó grup ernicnyl h u \'|ur}'nóra w}Ątępuje (odpowiedni prz1zębia.mcz].M. padkl g|ębokości który możebyć ' s:\ ga lv tych grupachw5'mo 2l1% i 1yIośRóiiice te polimorfizm genów cx.ek. omz awansowanie zasĘ zmian destrukcyjnych zębia jest większy w poń\'vnaniuz kobietami' Dla żeza m przytdadu badaniachNIT. jednogenolltnr. adhezyjn}th uyrąna.r'ieku cu'mościowe niellobo_ zespole g 1 2& 32lal 1. Piętnastokmmie częstszew}stęporłanie rczwl. moie by. UsĄ spośńd w}mi' IIart36 przlzębiaw opaiciu o wspoł..i\?ł w w obrazie klinicz.prewa.tokino\łych' genetycznejprcdyspozyq1 molekular. paleniem przJĘbia \łskazpv€łyna jegoistotny zi\'ią.75 do 1B'B. d'iiedziczenie Nąiczęsciej ffi nłst l. częstsze genowoi \Ąsńł(Łiałaona z cĄTnikami śrcdowhko.lrcrcba może \łystępo\4anre zek z płcĘżeńsĘ (częstsze o dziedziczeniu ?€ wano od 1.rtnikiem powstania zlokalizo_ w cją zwię]śzonej tej populaqjifr€kwencji łystępo.l). ' do hofili u tżsybiałej.9do 7 razy)'obecnie podkeślasię upb'\v |eno|ypor^yi "polou óorcbou1c}.chhomozygotani pod \Ązględemtej taminy D lub rcceptom fMLP na neutrofilach 4a .LĄ i IL]B iloraz szans pr}uebia o n4i. zapalenia przlzębia od braku istot.

142osoby kaukaskiej rasy w wieku 62 16 pżyzębia Iata.kontrola 52. 133osóbra5y kaukaskiej 35 49 f postacią lagodną.chwp\'rv łłaści. Allele2 dla L'lB 3953i palacre ty.zaawansowane zapalenie prfyfębia44. Actinobacillusacti. gramówopaloci na rcdukcji prytki nazębnejw plo. do N/ccvire iwsp. do Allele dlalL1A889i lL-18 2 3953 niei paqcych = 3. genotypo. najciężsfe zapa|enie w niudopostacilagodnej i agresylvnej.konano szercg pmspekĘ'rmychbadań oceniająq. agresylvnego zapa|enia W niesieniu przewleklego. dla gicznegostanu pfz}zębia.67 przyzębiaodniesie. ciężkq 43z i uogó]nionq' 64 osobyrasykaukaskiej średnia Wieku 42. 90 osób ńsy kaukaskiej Wieku w 35-55 przewlekle lat. uogólnioneagres}u/ne fapaIenie przrzębia56.m stopniu o zmienności r1zyka postępuchomby.2 ilL-18 dla pa|qcy€ hi niepa|ących istotnych brak pacjentami róźnic między a kontro|ą' Haplotyp genulL-10 = 2.Wysoka skuteczność pro. tej 8resji ki deq. agresywne zapaIenie -z|o|Glizowane Uogó|nione kon. 10 ze dniozaawansowanq. 21' 49.39dla ATA 0D przyzębia od. ze zaawansowanq. 2001 Ł czynniki modytikowa|ne filal.I I ]\III(Ro. Speqfika s}dadu pbł.9agresywne zapa|enie w odniesieniu kontroli.df lencji wskazujQna specja]nąrolę takich bakterii w etiopatogenezie a8r€sjĄłn]'ch peńodontopatii' Wytiki wielu badairsugert|ją.ej hi8ieny jamy ustnej i blaku zapalenia dziasełjako cz]Dnika prognostycznego fiZjolo. wv. gicznegojest dezbędna dla zapoczatkowania pro. istość dob. 1999 Pa hilliwsp.zdolność s'Zńkiego szńkiej reko. plzy uogónioneagr€ s ywne zapa]enie zębia18. żc poziom Ęieny jamy ustnej i związanaf nim bezpośrednio płJtki nazębnej ilość korelują Z \Ą]Btępo\ĄaniemZaarvansowaniem i cho. 32 42 osoby kaukaskiejwieku rasy w 33-62 lat. i u5.n. ciężką 12z i uogó|.TKI \tZEl!NIJ od pueprowadzenia w polo\Ą'ielat 60' przez Ióe i w'sp'zflallych badań intelwencyjn]'chu stu" dentów wiailomo. 49 . leniepżyzębia odniesieniu w Allele dlalL-1A-889 3953 1.ytokino!ł}ch powstawanie pżyfębja' Tabe|a Wynikibadann. FI.d Wpbłlern na zapa|eń 1997 Gorc wsp.R(hjmmu.ł\ HIGIE\\. i zapaleniaprz}zębia.|ępolanip w ubl'tkach o sz]'bkiej utracie Fryczepul rv!-sokic po/iomy Śs|Pmnse i mipi\lo\ĄP st\oi. i I998 pow}żej |at.toniu 7.kontro|a 56' 104osoby żóJtej Wieku rasy W 29. wej higieny jamy ustnej na fapobieganiepeńodon.].75 oD zaawansowane zapa. 2000 Hodoewso.M/nq. 10 z postacią agres]. lonira'ii powierrthni Lolrcnia. rób prZ]zębia'Na początkIlat 70-.duje w duż].tce zapaleń dziąsełi pneł]eldego Zapalenia plz]zębia dowodzi możliwości modJ'{ikacji tego peńodontopatii' cz]'rmikaetiologicznego poddziqsłowego obecność biofi]Jnu mikrcbiolo. topatiomi próch icy zębów W1'kazano w1sokąsrvo. kontrcla.42 średnio.7lazy więkze Utńtyzębów ryzyko Allele1 dla lL-18 3953i palacze tytoniu plfyfębia oD = 4.oRA PoI)DZI'lsŁ0l1 [J PŁI. 2000 McDevitt iwso. i 200f Yamazaki iwsp.chorób przyzębia EpidemioIogia j'7 po|imońizmu genów . Allele dlalL-1A-889 3953 = 2 i ll-lB OD p?yzębia od l8'8naręższe fapa|enie w nresrenru pos(acr 0o ragoonel nrepau lqcych Wiekv W 4G.$I\ US'INE.60 |at' Allele2 dla lllB 3953 0D = 4. noglobuLin możliwość ielania czlmików wĘ.kontro|a 46' 112osóblasykaukaskiejwieku W 20-35 Iat.53|ata. J. nioną. łe. fe sT.pEew|ekie przyzębia zapa|enie 34.

yjnych statuscukrzycy periodontopatii. kazała.tylko dla cu. \\B\. wirusa Epstein. wm.ficzne odmiany genetycfne tej u młodzieży.chorób przyzębia EpidemioIogia jest głó\\'nrm czynnikem nom1JceterncomLtans etiologiczn}m aglesJ'i\Ąlych zapaleń przyzębia speq.iodonto|o.82'3 W}stępc lenia plŹJzębiau palącychwTmosił firary pEyczepu oraz głębo.E spośńd wie1u chorób u]dadowych badanych jako potencjalne cz}'nniki ryzyka dla zapaleń prz}zębia. ku badń) obejmującałącarie2361 pacjentów wy.występowaniem zalElenia pą'zębia' Na pod. potwierdzonotę zależnośćbadaniachpŹe' w kr. ilolaz szans.5' u]mstka miemik ten dla Dta alaczącej utraty kości bakterii tych wt'nosi odpowiednio1.h wirusów z glupy IJe7pes' szczegó]l e wirusa q'tome8alii (EsV"s)' w}stępouanie tego wirusa jest uwiqzanez ciężkimprzebie" giem zapaleńa prz}uębia (oD 4.5.7i 2. w]stępo\Ąanie prZyczepu łącznotkanl{owego i!5''Ilosił nich u L.|zonych oś. choroby i od 5'3 do 4. jest dlategoteżzmienione chorcbowopt'Zyzębie rc.oojo\łych kohońowch. oftE zaawansowaniem iż stawie badń rych oszacowano. U diabetykóww}stępuje większe zaawansowaniei zasięg zapalena prA'zę. o bdkPń. nie chorób pżpębia \ł odniesieniu do niepalącyĆh. się sz}ókim postępem kach charakeĄzujących zmian destrukcyj[yc. bia.toWeoraz interwencyjnedowiodłyżepalaczeMońu zasięgoraz zaawansowa.2 dla obecności gennych'SugeIujesię. kościszkieletu a gęstościa nie większą utratę przyczepu łqcznotkankowego u pacjentek z osteoporoząoraz wię}szą sldonność do utrz}łnania zębów z głębokimi kieszon]<ami w pMlpadku prawidłowejogólrrej masy kostnej. w W badaniach przeprolĄa.33 w Badania wskazuj4 na }Wstępowanie kieszon. palącychl€8ulamie odwiedzajqcych 50 . Dla te ści $Tnoszą|oD 5'1 dla pro8l€s]Ą'vnegoprzebiegu bakeńi pato. wanie zaawansowanej kich keszonek pn}zębnych u palaczy w wieku w 20-35lat jest 1.3a populacjitej w 2. nych wykazano istotny związek pomiędzy ogólną gęstoścĘ źuch*Yistot.2). mają od 2 do Genemli1e szacujesię' źenikot5miści 7 mzy większe Ęfyko iozwinięcia się zapalenia przJzębia' Metaanaliza (zsumowaniew]'rrików kil. u którJch w najoęściej świecie ystępuje cuhfyca insdinoniezalezna (\TDDM)' we rłszystkichgnrpach wie.s8 nej kości głębokoścĘ a illl NIKoTnTZIu Badania pwekrcjowe. przebieg! zapa.6. a iloEz szans ub}t. Złrócono takżeuwagę peńodontopatiina pEebieg cukrzycjł na \apl}\v na mniejsze zapotrzebowanie In zaobserwowano pe.Balr Ęp 1 zaleźno. ci Zlokalizowanej)'Spośńdflory poddzĘsłowej osłych ze z!''iększonJ'mrlzykiem progresji zapale. mająwiękzą frekwerrcję.a rcsoĘcji kości wykazano dodatkowo.|aw\kim równieżpoMerd7ono is|o|na uiemnq mineral' korelacjępomiędzyparametmmi gęstości kieszonek dziqsłolwch. stanowi jako prawdriwego na wen. zei\\arcm dlaHetpetaDiridae.lku obecności Pot?h3rlomoi?as gingioalis tĘTosi l.źe wirtsy opryszczkipoplfez miejscowe dfiatanie immunosupresyjneułatlv'iaja wzrost bal.iż zaawansowaniecukrzycy' kamienia naddziqsłowego wiek pacjentai obecność są istotnie związanef nasilon]'rn. czynnika ryzyka Wskaźnikem ITzyka dla zapa]enia przlzębia możebyć osteopoloza. |eczonych u osób Właściwie sulinę gIikozy|oWej poziomu gicznie spadek orazzna(zqcy podWp|}Ąvem Pima hemog|obiny u Indian z NIDDM dowód z badańjnter. i sąPopharomatus gingfuąIis BacterG ria zj^.zycy i l. pŹyczepu w plf}la.:ązane Iloraz szans (oD) sĄókiej utraty ides fffsathtLs. do.u \4lTostka3.TE cHoRoBY oGóI.trazy częstsze oclniesieńu do nie.4. kowych pacjentów z NIDDM stMert|zonoczęstsze peńodontopatii.6-3.te om chorobotwómzJmdla pŹ]'zębia' Dodatkowo mogq one rcpliko\aaćw kieszonkach. co takiego|eczenia. gabinetstoma. Bardzo spektalulame badaniaprzepmwarlzono u lndian Pima z Gila Rivel w AIiZońe.U kobiet postmenopauzal. a Lakips7c7epy $Ą\okiPiIolś)r4o((isa identfikowane u osób z sz}trkąutmtą przyczepu i kości \ł]'rostka(szczególlriew pM}!ad]{achposta. nzyko uzględne $ysĘpienia peńodontopatiiu pacjentówZ NIDDM jest 2'6 razy więkze niż u niediabetykóW pźy uwzględnieńu plci i wie]o. koho.? i z obecnoścĘ w keszonkach bakterii ualawanych ra wirulentne (oD 2. dla Bacteroidesfo|suthus2.o.lla ciężkiego że 2.\.Iku .B.

u h ( /.m / p.t\ .obr po ut\/Blednipn. Nepal. nikają z innych zachowań warun. h zarhouańtna prz\']Jdd d|."nników ryzyka dorriedziono'że aktua]ni palacze Ęto.espsychologiczny może zu'iązany większą być z frekvencją i zaa$€nso\aar em pŹeulekłegozapale.dla pal4c]''ch przycf}n tak niekorzystnegorłp\wu 2.fiłacja flm]<cji neutofili' od.lrdesieniu akceptująq'ch w do s\ł'oją sJtu. czJ'niach dziasła. obniżeniĆ stężeńaoksyhemoglobiny na' w czającT).ouai obniżcniem ustnej)'które decydujao pogorsze iu stanu klinicz" negopź]. powiedzi komórkowej i humoralnej' sieci qłokino.chosocja|rry źe nl'iqzanygłównie ja.9.ekonomiczne. Iran.7 ilości wwa' niepaląc}ch'zaznaczyłsię także\łpĄ^v papiĆrosów dla palącychpo\[żej 31 szhrk lan]'ch dziemie oD . proz.us W uaaniactr pżekmjou5'ch$. Indonezja) stuicrdzono odsetek pacjentów ze zdrcw}'rnplżrzębiem:dla wieku l5-l8 lat w przedziale 0-77o. dieĘ i dostępu do opieki stomatologicznej.W krajach o niskim produkciebrutto (Tajlandia. ków środo$'iskoi\']ch.Wna odpowiedŹimmunolo' gicznGzapa]ną(mod]. homeostazyw sieci mediatoro. io\ĄPj higien} i. ńeż z upośledzenia }'ej łączącej układnelwo\w endokrj'norwi irnmunG logi{--nyWiele deprcsji pro$'adzi takze do nievvtahnoł i Ą.812. Po uwz8]ędnieńuinnych t7].fębia- jak kie warunki społeczno. (Indie. wT.a w.'ieku 35'|.wpl]. s}Tia) omz najniższ-lĄn nam.Arabia Saudyjskai Turcja) notują od. Iłaje o najłyższ}mprodukcie blltto na jednegomieszkańca (Japonia. Bangladesz. z niedostatkiemfinansou5tni manifcstującys1ę prfebiegprze$leldego ko depresja wńwa na cięższy zapaleniaplzluębia.ch) funłcji fi.'ania' Zwiquek pomiędzy stresem a zwiękzon}m ł4kiem destrukcjitkanek przlzębial\t.wcześniejsi w odniesieniu do l. sh.lpvna więk.'yższe chońb pIą'zębia' Azja stanowi dobry przyklad ilu. ńw. przpębie może acjęfinansoNa.2dla sz}ókiej ut"ty pP.EpIdemIol09|a cnoroD przyzęoIa tologiczny W badaniach amerykańskich NlJ'ĄNEs irur\.n. nikóW ĘuJ'kaob]icfono'żeosobypŹeżJĄ'vajqcc s!. Korea omz o średnimprcdu]<cie Pofudniowa.voje niedoboryfinansowemająoD 2.!. Wiet.rus SPoŁEcZNo.r5 Różnice te \Ą1.4lata 3-327o.rrikaz obni.zepu tą&notkankowego l'9 dla uĘtlrr kości i $TTostka o.DKo\oNIICZ\. ' upośledzenie h. ffi sre.esps}. wieku 3H4 lata 3 20%. nia prrrlębia. l ] srr'.uczc8ólnośti potł\ldw"ni.?dpa. dochód' poziom edukacji i miejsce zamieszkania są wskaŹ.dla l.chw heszon. dla po\\'yżej mm: dla wieku 15-18 lat z kieszonkami 6 0-1%. Noła Ze. landia' Zjednoczone Emi.Wśród nikotJ'Iifmu na stan prżpębia \Ą. szą]iczbędn]bnoustTojó1! kach i ich utŹ]m]'rvaniesię po leczeniu. 0l '12329 o. nikami Ą'Zyka dla chorób prz1zębia.dla wieku 5H4 lata G-2%.lm\ moi{' . setek pacjentów ze zdro\ł](nprz}zębiem:dla \Ąie.Genco i wsp'40 martwioych chońb zaob. ku 15-18lat 35 75%. bruł srirq.oblastów ozębneji osteoblastów. Irak.I' Ta. stfujacy {Tń]nvczJnnika ekonomicznego na stan prązębia.ykazano.Ircwotn-vch. Chiny.l]a powstania peńodontitis \lTnosił poniżejdziewięciusztuk dziennie 5. lcnia prz}zębia.mienia się39 e Upośledf ie mi}rokĘżenia (efekt naczJ'nioobkul. z kieszonkami pondej 6 mm: dla wieku l5-l8 lat 0-2%. o r]zyko rczwinięcia się kacji mają istotnie r. patogenn}.I. wej i molekuładhezyjn].Glupy ludrro' ści niskim dochodziei /lub niskim poziomie edu. żesh. )l .utl. serwo$a|i.Australia.f}uębia.Wńl! stesu na bJć jednak minimalizowany przez odpowiealnie zachol.aĘ Arabskie i Ifuwejt) brutto (Malezja. niu mają4]gotnie l ięk/p r}"ykopouslani] . jak żc ia odpowiedzikomórkowej gospodaĘa.dla wieku 5H4 lat 0-9%.

czy]iod zebmnia $l'wiadu (dIĄmŻe.nieIracze] osobą a z t. niu uniciq. jalru. sferegll ęs' Ro. lecz w1. ie nip muina \a|ł)l jcfual.lqczńena podstawiecałokztałtu oha. Nie ma.udnością Wypowiadajqcym o swoich fomacji do1.'mi oraz umiejęt. dziny Dlatego przeplo\t?dzenie anarnnez]rczęsto nie jest łat\ve.znalzenie iaJuni.akte. pJ.ie żałować c/asu na jego przeprotadzcnie. Wania|ekaża pooątkowychmornentach W kontaldu b.ty gabinecie W lekarskim nego.inJnma'j.leldej'a do takich należą chorob]'prz}zębia' pacjentó\r z chombamijamy !V odniesieniu do Z ustnej.Zębia. osĘgnięciarr. pewnqŚiF qrviad.Ji doswadcze.] iÓto Badaniezacą'namyZ\]. zu kliniczneśo' obok \!ięc znajomości teoń. nośćfcstańeŃa llynilólv badań i $''. czej postępuje z pacjentern się onieśrnie|onym.Z lqtr'iadu zebranegoplfez lekarza w rozmo\rie z pacjentem |ośdv\\/q'4 Ą u/}sl.Banach Jadwiga Wprowadzenie Badaniepodmiotowe Badanie kliniczne Badanieprzedmiotowe '. eW umozli\łiajqq usta]elrieewcnfua]n]..ów k}a\tienia z dfiqseł'ich postępo.l przeu.zen.v}'stąpienia ^vhszcla o pż}'puszcfa]ne usta]enieczasu po]a\\'ie. /d$t/" I]a]r podstawielqników badań ustalać ro7. badającego piensz}'ch objalrólv Chodzi nie Cfasu \. ich leclenia lub chońb q'Śemo\Ą.Izić sci' cha.a osoby bddd-qce.\}iadogólnolckŹiski zdobywaduże dośw]adczen tym Względzie.kle od posta\t'ienia chorcmu pJtń. cholego'Postępw dziedziniechenii i nriazane]z ru4 tecbni]dlaboĘtorincj.ładnej poczatk. dzi'' r.i ił1'.l. ściskh regu|doryczĘcych lub pon'ol' tlposi".''ciągnięcia jest z ni.ch chońb ogó| n. w ramachpostępol.któIe 55 . musi staraćsięnapnr\lE.tania dary c]lolobl'i dopiercszcuegóło\re poz$alająna wfględniedoldadneokrĆś]c.'Ą/' klini(/ne8oi rolpo/nania Badamic p o ti l..'ch 5ię skafg ]ekarZ Zbiel"ja.l'ch. lub o5ob4 na].E-rpo\Vinien z chorym' za|eł to Wznacfnymstopniuod osobowo.poaunia na dodatko\r.tń. tinien zebnć ta].mikrobiologii' .potrafiok.{Cprerqiad.\'ch. baftbiejjeśli czyona choroby t"\'In clol. bad7o czę.r' bie.]lub /ębo\r' l. odpo\Ąiednich rof.m $'annkiem prawi. Zna ic się 2 obja\Ąamichorobowf.że.a szczególrńc chombąprz].' nd. doeg Woścach' zJpe.. \Ą'fględlieistnieniatego]ubinnegoolr.lasanl" .h logiczn}chlĄ'Iioskó\Ą' podsta{ą irluumo\\ani3 ldioqn.\'ch. doĘgqce obecnejchomby osobychoregoi jego ro. bó]ui obnęku orazruchomości zmianJ pozJcllZę. lrunimo. niestety."n'n" przl rn m popn. nia się pie sĄ'ch obja\Ą.r.\'czącJ.entgeno]ogiiitd' o8l1rmnietfbogacĄ' \!' ostah ch latach sposobJrozpozna\.'ch mowanym.eśLić nie dol.qpo'.z za. sto zdaIzasię' żechol-".Pl.obJ. pmktycznc Zapo.vania pedodontologicz.W. zt.o Zasadniczl.u p].Iłorvego rozpoznana jest dokłailna znajomość metoil badaria cho. zaha mowęna \tŁści\letory Po uąśkariu od pacjentaingló\łn].ania chońb' qla'.ldóra poprzez|icfneWift.

tki nazębnejob(> paqjentów: wiąfujew stosunklrdo wsz}tstkich plinIonoNT0l0(ilcz[Rozpo. (padaczchorób neuro|ogicznych (zespói genetycznje ka).szcza. 56 . na otrĄTĘł do $yp€ł.' lub. rraw5/ki zębami. karty pacjentape. Pomo(n).nje. nadużywaniaaIkoho|U.ię na ponortn4ńz). $resu psycnrczne9o.tanidch .. dole8li\. rlłrlnl lekarz czr.4.e8o. i]sóW naduz$vanie alkoholu).'tając o zaismiałe w międzyczasieprcblemy zdmwotną stan upnednio lozpoznanych chorób. upgol rR}ł4'l)' Nie be/ zrra(?enia zebranie ' rodzirrnego'gdyżpredyspozycjagenetyczna wiadu jest po\tażnie w brana pod u\łagę niekórych tlpach i zapa]ei plzJuębia(doka]Ło\aanauogólniolrapo6tać zapaleniaprzJzębia)'Zbieranie \Ąywia. p]. Kwestronańusztaki zawieradane dotyczącechońb przebltydt obecnycĘ ich lecze nia' a take eilenfualrrychnawków G)a]enepapiB \łykona. czepy urupetnienia prctetycznei r. częstość odwiedzania do nazwisko popEedniego lekana stomatologa.tanie zęMw). wiadu możebyć dołaczony ńodontologicznego' sT0]\I. zespół chediak Higashi itd'). i] zaburze a z€Rzo\Ąę' (zgĘr. szcfote(. cukrzycy (kontrolowana. ogó|ne W odniesieniudo chorób serca. niż pół paczki dziennie. Ryc.ĄToL(XiIcZN\' hzlstępu. llĄ o c/ zdrowotnego Aktualneproblemy zdrowotne.tę nienia kwestionaliusz zdowotny zanaczając przy jednocześnie p}. ze !!ych. o cjentaw gabinecie pmfilu peliodontologien]Ęn. przycz}Trę utraconychzębót przeprowad.Prawidłowo ny Lwestionariuszpzedstawia IVc. L pd(jentd4|dslajq. ag€Ewnego du powinno dotyczf także c4mników ryzyka (na pryHad Śtrps. zmiany w le.. Papillon-Lefevre. rĘra. fizycznego i chorób zakaźnych skóry upoś|edzenia j umysłowego. binetu po mz pier. się DobŹe b]'loby aby paqjentzgłaszający do ga.ria dzrzębouycn).podajac swG je dane osobowe. czeniu oraz o ewentualnąwlz1tę u lekaiza ogólne.zmiany u lekarzarodzinnego lub specjalisty domatologicznym.kliniczne Badanie Dokładnywywiad dotyey: skarg gtóWnych. chorób uwarunkowanych neutropenia.chorób krwi.!su leczmie ortodontyczne.tał.zaĆiskanie zabiegi profilaktyczne (cfęśtotliośći metody 7ębó$.ostatniegobadania ogó|no|ekari skieooi ieqo wvniku.o adres e|aża Ieczeni€ zaap|ikowane rodiinneqo Iub specjaIisty. statusu zawo. na7wisl. 4. pa|eniapapierosóWWięcej dowego i socja|nego. ] Wstępowania la1r"wień samoistnychalbo poja. a to w celu mbmny zespołu )onego ru niebezpieczelisrlmkontaktu r lawĘ pa. bia winien udzielić inJomlacji odnośnie: l l początkui czasu ich tnaora.óorob\ u]dadu seĄow(>nacĄ'niG jeś w\.nając $vwiad i badaniepeńodontologi(zny po\"r'inien uzlskać doldadneinformaqjedotycząc€: pa(jenta sbon\ pr/}"ębia /e do|e8liwości dotychczasoiwchzasadutE]'m]'rĄŹnia Ęieny ja./onp /abiegi . powódjego zmiany którego uczęszczał i .hirugiczne w jamip ustnej.{ościstronystawówskrcniowożuchwo. tazja. my ustuej. . gor' 4. uĄ. IiVWiad dotyczqcykontoli pl].i\śfy wiz}.hypofosfaDowna. \l\. (lĄz\q HI\ł ' ponadtou\'vagę choŃby za](ame rra leży stomatologi@nego.2. . ze Pacjentz€lasząjący dolegliwości strony prz!Żę.'kowania pŹestrzeni mię. inJekciawiĄsem HIV AIDS) nabierająqchmraz więkzego anaczena w Ptiologiińońb pr/Jzebid'\Ą w\'viafuiezwKńc rla.pa]eniepapicro<oll.wanie s}slemumię. dzlzębowego do ocz3.m pr/pprowdd/pniu w l-akiego wlwzó.l[Lłl jqc do lqtviadu stomatologic lego na]eżyzapl'tać pacjentao: gabinetustomatologi(znego. go tę winno się tylko uaktuahić \Wwiad. niekontro|owana).1 Pacjent gabinede w tkanek pr4lzębia (na mają up\Ąv na reakĘ$ność prryLlad cukrzvra.

.) . e I U 5ge:9.9 rl rl Ll - a .) a E 9.9 'ó E 9 I € ś = E EĘE ł g F3 e ł ł :g T g I I P 5 == ł r d p Ól.2 Kwestionarluv zdrowotny o o o i ' E E ł Ć o o .ali]! F!-- a:]!a 'E l]]l a:] --!!!!!!a!! .Badanie kliniczne za-. E 9Er x ! :e: i E:-e = = 6 6 fi* € P Ź EE!€9$ Ę l3. . = a .. E ^. ł' s.9 e g 6 U -' - E9 a s. .9 E e '. ś I ! . .9 e E -9 ^. E:g. =i B:: o o o . ś.-a !ar aflua a! E-3f ! t tl L] -l O -] -l fJ .9 .9 -9 : : ! .: 95.€ 00{J I35 ł ł I P - €P = ! o o o o o zao!aa!fr FaaaaaO!! !aft:l !lll:r 9 ! d:ę E E € . ł ł . Y .:a+^. +ł a E E o{J Ry( 4. iEE€ E I E E = = = ź = 6 ł f E ! ś a a : BEE : ł F q E E5 . .': ą e p :Ei : *: ==E ł 3Ś źE ł ł * E Es .: '=Ę_aE EśśEE E!aa- :ż' FE 51 .

. EE* E€ś FĘ E: :p ą: EgE E i B E E 0 g E*€E ą. 9H'F s 9 9 9 ó ż = z 5 I s ó- o = = ś f I B c I B B B 0 0 E 6 c s ż )ó .:JJ +]J. =! o+E' <f *.ĘEElTe:Ęś :E '.I Badanie kliniczne ŹE E F@ :a ' ! b Ę1j.

nia cą'alnikauldadovego.jakie \rykonrrje on \'{ domu w celu usunięcia pĘtki nazębnej. obecności \lydzieliny rcpnej \'rkieszon]<ach zębnych.tki API \agI-angego lłsp.ę twarzy.Badając skóĘ twar4.dzo delikatnie. bóIu i obrzękudziąsel iąseł. nie stanu higieny Na pieJwszej wizycie nie za\Ąszemozliwe jest higieny jamy ustnej (na przy. n. szenia wysiłkuw celu utrz5'rn1t\ania odpowiedniej jamy ustnej.\ły popmwęlub pogorsze.. {nitki gaoteaki międz}zębową go badanie fe\Ąnętrzne.rndo zwięk. obrazuje on stan jamy ustnej.i\yk. następnie przechodzimy do bada.wilgotność obecność i $'ykwitólv @ęstot|iwość' W badaniu nażądu powonienia zwmcamy uwagę szczoteczkido zębóW . lonegoschemafu' Najpierw nip ogó|ne. pźeFowad7a się bada.ędzyzębowymi' ślinianekprz}usznych. jest gnoswcalego.witówwokół skrzydełek (zas pośWięcony ten zabieg.Pl. Aby uni](rr4ć blędu dia. zapześta| uż}. szczególną uwagę na| skó. rodzajużylvanej na kształtnosa.|zienazębnyrn. powonierua opukiwaniem zm}słem oraf mierzeniem (7'?en&ro'io). usta ich na|eł okoliry uszu' Niekiedy pacjenci zgłaszają dolegliwo.e rząduufroku naleŁ. konaćstosującwskaźniki hjgieny p\.Wlstalczą \łó\aczasońentacyjne inJormaqje o mięl&im lub Zminera]ŁowanFnosa. ma Badanie p.Ę Badanie k|iniczne wiającYch podcfasżuciapokafinówlub szczot.roniowo. na .Iług usta. szczoteaki jeś|i pęakowe). va'egolnlm lwrd(eniem utlagi nd Zd. powinienobej U pacjenta rozpoc4najqcego |ecfenie t\ę8ooml /ębodolo\\e8o do|ne8o).'IrnikiemmotJwując}. głowę. się kowalia zębów cżykńĄawieniasq ciąeleczy z przerwami.lanie prĄlębia' Badanie pżedmiolo$e obejmuje adrówTo jak i we\łnąt-zustne. tle dzielnłm' bar. remu Mlu.balwę skóry wil8otność błonyślu. W prob|emy: mowaćnastępujq.ścio.oczy oko]icę prz]'uszną' nos i węĄ chłonne.) (patrz Rozdział8)' Wartość WskaznikahĘiely winna być zapjsana każdorazowo karcie badń pacjenta. usta|ićg:lówniestan spojóweĘ popzednio rtosowanametodasreollowdnia i jej r ich zabarvrienie.zaleca się jeszcze badanie Wykałaeki. badaniuna.i\'ych chombami sprawdzania sposobów 5ię lub przyborami łowymi m.żuchwo. cjq stawów sl. pieniemdo badania$ę/|ów l hloonJ(h' kończą( e. śosowanie nosa i w fałdach nosowo"wargo\Ąych' Pżed prz}sĘ.oks}. Wstępowania owrzodzeńdu ruchomości zębórl wędńwki zębóW obnażeń korzeni zębów przy.rnalny i $skaznik płJtki Pl'I wg si]iess i liie . w . $ystępowanienieprzyjemnegozapachuz ust' Stan higieny jamy usttrej pacjenta odzwreiroe" dla zakres zabiegów. Badanieprzedmiotowe pr4"Zębia na celu ustaie. jamy ustnej nia ujść ooktadny Wywiad dotyczącyhigieny nent! tójdzielnego (nad.abyńe sprawićcho. i podoczodoło.Wuje pżede wszystkim jej się zabar. zc chowanie się paqjenta'$. ponieść' kie musi Informacja taka może być do' datkow]'anczJ. prrya}nę q/ch miejsc. zowej oraz obecność pzyboów do oayszeadodatkowych . badaniem palpacyjn}'rn (penj?^io). badaniezełnqtrz.wierrie. higieny ok€ślenia stanu higienyjamy ustnej na]eży do jamy ustnej (wska.zedmioto\łe pra€ nie stanu obemego (st4fuJ sans)' Polvinno ono pr/y w bć przepro$adlone miaĘ możliwo\Li 5wie. 1łej formowany o wzrcście na]daduczasu i kosztólg ja. prŹepm\ładzane ono we. W prz]padku higienyjamy ustnejpa. \aykwiB obrzęki' W badaniu gło!'!y z\łTacasię u\'ragęIra ewenfua]ną bolesność lub zniełształcenie. okeślenie\łskaŹnika }iładWzodziejące zapalenie dzi4set ]ub przyzębia. 9&n'rn'łNrnznrn4rRZUsTNE z\łraca tu slę 59 .a zldaszczaba.\Ął.jest to zwi4zanez d}sfin*. się (plptio)' niem (inspeĆ'io). w badaniut]'rn poshrgujerny ogĘda. & ści bólowe posługjwaniadodat.j"nt winien b\( poin.I.a pżeśżeni międz}zębowych dentystyane.lub foik ap.możeto sugercwać istnienie oloesu zaostrzenialub ismie.yglądi skóĘ jego t\łarzy a następnie badaniejamy usfuej.Wania. uogóIoiony lwsięk ropny w przyzębiu). odnoto.

ęJĄ . jest Z klinicznegopuiktu widzcnia pożadane ba.vlrńżniasię cztery typy i nowotlvorcrwch'Badaniu poddajesię węĄ chłon. 8rubość (rozszczep pżetok cą'nnJ'ch. a także prawidłowość tem w większone zań\łno w procesach zapa]irych'jak pźyczepuwę.lmphaticisubmentlles).Bo' ĘTie flecim !\Fd.i szerokości dziqsłai gtębokości 60 . czy l4 gó|rrione(polr'iększenie węzłówct onnych obwodo się do brodawki międf}zębowej'zaś t}pie czwalw \Ą5'ch)' Ponadto zwTacasię uwagęna ich spoistość.Ifielrn]'m sztucznJm' lub brzeżne' brcdawki . danie . brodawkęhędzidło$tlika bolesność uciskowq. pu \łystępuje wówczas'gdywędzidełko waĘi zloka. w pźcźutach no.zy' obecności \lysięku w szczelinie dziąsło\Ą'ej.3 Reakcje dziQse| wargi Ióżnic4 całkowite.jest plfe. dzidełkanależyrł]'konać test pociągania(]łll. w prze\łlek\'ch stanach zapa]nJ'choraz Ęłdrome) w celu st1vierrizenia objawówblednięcia.ne' nad. gdy wędzidełko pnyczepia się do dfiqsłaplf!" leżyspra\\dzićczy powiększe e jest zlokalizouane gi jedncj grupy węzłówchłonnych)' uo l Zepiun. Ruchomość dziq5ła dfidełkawarg i.czy jest ona {ystarczająco szeroka (po*l.4ubjęfyka. Liot\anc jest na granil\ d-/iąsla pvyl/epionPgo pżedsionka jamy ustnej. w z pod:lożem są rvórłczasnieprzesuwaLre'hvafde. przyczepuwędzidełka ne wa.g.Iz. w śviet]e. węĄ chłonnepowię]Śzone Z powodu ostrego Pży stwiedzeniu In lub IV t]pu pEyczepu lvę.|alcj do t.żej mm). l w zu.lvohvorowYch często zrastają się poluszania lub odl]M'aniai|ziqsła oko]icypato]o. bm.iPkd'/ami przyśIodko\ł]Tni' zrastanrasię Z otoQeniem.Izidełka Igi gómej i dolnej' \\€ Placeka i wsp-si.ruchomość ich stosunek do do brodarłLimiedł. ' a daniu tj'm dokonujemyta]<że oceny t'ony śluzo$'ej ]./ęśLidnie W kieszoncept]'zębnej lub dzĘsłowej. pozo.\łT' i u]Ąvijajqc zermątfl pa]camiobuĘk ($'ilgotność' knrawienia' Umoż]iłia ono ponadto stwien]zenie na zabań{ieniei stan strefu przejścio$ej Ideina).ka jP\| ro!\nieżp17} lR){' 4'5' Te\l lPn \Ą\ka/an} iTr.rn. czyjest zwężona pierwotnie (cecha 1 BIednięciedziąsła wr:odzona) wtómie (obecność lub wad zębow].ierdzeniu II t]'pu pfzyczepu wędfidełkawargi B'ID'ł\IE \\T1\T{]\TRZUS'I'NI' Badanie MG do]nej. na. sta. i Na]eżyocenić. Pier'\isfy t}p przycze. szerokość strefy dziąsłapEyczepionego jest pod. nieplawidłowametoda szczoteczkowania uzębienia) Dochodzi wóWczas ' do odryWanie dziqsła obnażeń zębalub zębóWw w1mikutzw recesji dzią.]l jP balla się r(e\\'nę|17ną ich spoistościlub ewentuaklie \Ą1vołaneob. ..szrzelin Stillmanna lub i eu'enfua]ne zabuuenia rozwojorve waĘ. odnoto\\'uje ełenfua]na obemość się postępo\Ąaniu lekaiskim' często są one pG tok.rłG.la plz)(/ppionp8o.z. i błonyśluzowej itd. gicznie pży@epionegowędzidełka i wa€ lub jęz}. \łzględnie kalibro\'vanej sondy jego sfemkość' Badanie dzĘsełdoĄ.Ęsło ogĘdającwargi Zwracasię uwagęna ich zabal' zwTacając uwagęna jego barwę. kztałt i przebieg (obżpLlmidn} prem\|o\Ąe' wienie.hń. bolesnci m. stopień wiĘotności.TYT dfui podobojczyko$e ' Jeś|i one powiękzone. obecność wargaolbż]mia. Ziamino\r.ia. Badaniewęzłów clrłolrnJ'ch ważn]melemen. nałżerki)'Następnie powiĆżL}Uie sa]g' uno\Z. oraz \\ylś'ity /d]iko\Ąe.ch d2iqs|a i'łubzgĘzu umzowego' nieprawiilło\lypnyczep wę..pia (dotyclącc prz!.d pru e.iLa.u zapdlnego nd ogolmielkie. \Ą/edług po. festonóWMc calla)' konsystencję. rcs)' po. przetokirvaĘ i ich spojenia) W ba.lżuchilowe 1bdi Lamphaticisubnkndihtla.P.'ej strefa dziastaFfycżepionego' je (dziąsło cz}na badanie wewnąhzustne'Przeprowadzasię Wzmkorrc i palpacyjniebadamydz. niebolesne' lub st$.ide]]. tzw chome. jak i niekiedy ob\ł'odowe (kaIko\!e' szJ.lkowe (ndi ].Ifiąsłowe.którcmu to\łaEyszypielwotńe lub wtóInic \ĄaĘ i pżedsionka jamy ustnei mzprr Zwężona ny śluzo!. chwie. $'zglę./proLo. \Ędzidełek bocznych.o /. tflv penetrującj. .zastestupociągania Ry(' 4.kiempozlrala na określenie Ętów ust (zajadypęknięcia.iqsło pżyczcpione). streFrdria.borłei i m.) sq . )|epuiai nicn! diagno\hlznei jak pfedsionka jamy usfuej.tak w szczęce. za pomocąq'I.

B a d a n ik l i n i c z n e e
kieszonek przyębnych pźy badanych zębach' pomiar ten dokon}'$€ny jest rvobszarze Najczęściej gdzie stefa ta jest często fębó\t siecznychdoln],ch, \Ą ,na.znie rucżona6' pr}!ad|u obc(noś(i niepra. pŹ}.czepionego podczas vidłowo rvędzidełka \Ą]a.gi, .!.vl,kon}.!va tzw tesfu pociągaĄra |pull.sunnrame) ia
można /aob\pn\n\\.ll

negoobjawj egoblednięcia.Amerykańscypeńodon. tolodzy llaz}1vają część tę zrł'ęzonej st.e|J dziąsła tz\Ąr wątpli(ą sh€fą dfiąsłaprzyczepionego'

"

obrebie dZidsld pl7}c?cpio.

a

okreś|enie ruchomości zębów

.@r.

Do tego celu słuł również badanie palpac]pe. Ryc.4.s Ustawieniegiovly Ryc.4.6 Ustawieniegiowy pacjertaprzy poniarze upa..enu prry pomia?e ru W.|dnalh thoroboĘ(hprzyębiaich ru(homoś. chomoś.i zębóW przednich chomośc] fębów w odcinku bocfnym' znaczniez\Ąiększa i z cfasem dochodzić się możedo W 9cfęce iżuchwie' posługiwaniasię rozchwia. zupeblej niemożności n],Tn Zębempodczasaltu żucia'rozdrabnianialub pĄkania pokalTnów' tr stopieńruchomości: ruchomość łu}u>1 mm, w ale <2 rfuĄ . trI stopień Tuchomości: ruchomość fuku > 2 w Prfybadaniu ruchomoścjzębów posłułć płaszczyŹnie pionowej, moźemy się nrm i/lub w dwoma metodamil lub zgodniez ł1tyczn],'r Niemieckiego Towarzypomiarem statycznym ruchomości, stwa Parcdontologicznego 1988r: z pomiarem dynamicznym ruchomości, - 0 stopień: brak stwierdzonejldinionie nlchomG Ścr, ' I stopieńi llyczuilalna ruchomość l mm do oba pomiary możnaprzeprowadzić Ięcznie lub w kierunl<uporiomFn, za pomocaspecja]nej apamh]ry(Periotest) Badając powyżej mm \Ą' ' u stopień:ruchomość 1 kerunlrr pomial ruchomości stat}'czny poziomFnl można$ykorz}stać instrumenfu (luste.ka,zgłębnika) palce lub m slopień ful homo\ poiawiajq(a pry na(i. Ękojeść się \!łasnej sku wJrg i ieA].a nd Zqbtrębyli,4ub ruchomośr Ęki (Ryc' 4'4). Ptfy tak pŹeprowa.|zon}'n badaniuprzyjmujesię w ska]i Hal]a,D: w kierunk1rpionołTm' . 0 stopień r'uchomości: minimalna ruchomość lub zębów przeplo. Ętramiczny pomiar ruchomości jej bĘ\ tadza się \Ąykor4stujqcaparatrrę mechanoelel{tro. t I stopień ruchomości: ruchomość łuku<1 mm, niczną aparatPeriotest (Ą'c. 4'5 do 4.?' w

0 I
Ryc.4.4 Badanie tuprfy ']ryj! Ękieio gienxh (vW Rateit-

l

-08 +10 +20+30-

+09 +19 +29 +50

Ryc.4.7 Wańości ska]i ]chomości zębóWmierzonych Periote stemi odpowiadające k injczne im nopnieruchomości ,ębóW ol

Badanieliniczne k

g|ębokość pżyżębnej iednejz ba kiesfonki na RyC' 4.8 Różna j zęba. powierzchn danych

g|ębokość mieźąca kie Ry.' 4.9a, sondaperodonto|ogiana b .7onti pŹ}2ębne a pld.^|dłowo -T"./(/o.a.ł keś7orce ' umiesrczona keszonce. w b - nieprawidlowo

jest istnienia Uruchamiany eleLhoma$et]'cznie i sterolvany wieEchń uwarun]<o.!ł'ane mozliwością jej głębokości jednej z badan],'ch ston znajdujqcy \t specja]nej ńa1ej się na elektroniczniemłoteczek prostnicy udeEa 16 mZ! w korcnę zęba od sbony (Ryc-,{.8). zapisiediagamu w karrie pacjentaodW .l mzy na sek.un. notowujemyZbadane głębokości pżedsionkajamy ustnejz częstością kieszonki \tpisujac je po odpowiednich podstawiedostarczon},ch shonach. dę.Na danych,mikmkom' pulAls\Lic/a uaio.. pPńo|e.|u' Iu MiP.,7l /ą.ięone Pomialu 8tębokości dokofuljesię sondąpeliodon. -B do +50.ApaEt ten określa ilościo. tologiQną cechouEnątępozakończona, łprc.Wadzo n granicachod kiesfonki na głębokość uT'czu\łane. wo chorobo\te i,llub cą'nnościo\\e zmiany tJ<anek ną delikatrriedo pżez dno kieszonłi-PżJ.rZqd plazębia, łąonie z kości4 u]tDstka zębodołowego' go opolu sta.lvianego $lsoka cena cz}ni go nie.lostęp. pomiam\ty\\plo\ła.lzamy kieszonl{ipod nie.lriel. do Niestety .iegodość gabinetówpeńodontologicznych. ni'm dla.\łielu kim kalem onsiPflL}lniP \Ąf7ne),.l 'l.lilepiPj '.o\\. nolegledodĘiej osiĘba (powieżdnia waĘoŃa lub gdvż polioloua i ię,1].osa|' tuvskrmtrtótrrzu.n.l'i. Badanie rowka dfiąslowego E] kieszonki dziqslowej i/lub przyzębnej mniejsz}blądpomjaru(R].' 4'9)' fiłologicmych rowka dfiąsto. Badaniew lt.arun]{ach pŻyjęto pomiaru Zaś żadnej kieszonek z wegolub szczelinydziąsłowej, w warunkachpato. Aby niepominąć ' keszonki dziąslolvejVlub pnrzęb. powieżchni ]ogii plzJzębia stosować zasadę badania dystalnej od ostat jest jedna z najistotniejszyĆi (zęścibadania niegozęba łuku, od strony prawej |ewej, w idąc ku bądź nej? - oddf prZ]zębia'z l.ilinicznego punl.tu \Ąidfeniajej głębo. odwrotnie ie|nie szczęce, w oddzielnieżuchwE. w 1\'\Ąafunkach fizjologicmychwahasię od 0'5do kość 2 mrn, u osób st.uszych przfimuje się głębokość nie w kieszonkach pŹluębia hfonowcólv na\ł'etdo Siła użlta do zgłębnikowania powima b}ć jPj nie pnelru 4l. nale)5r9. 3 nrm. Rcjcstrujemyten pomial oddzielrriedla każ. \\ięk\/an' 258''.\b} degozębai oddzie]rieod stroĄ' policzko\łej ijęzyko. konać kilka lub kilkanaścje razy próbę podpaznok. śro.lkowej komny Zęba omz na po. ciolvq'Polegaona na umieszczeniusondypeńodon. lej w części wierzchrripoliczkowejod stmny blizszeji dalszejpo- tolo8icnej pod pbtkę paznokciowądo momentu W \ieżlhni .l\C7n1'Ó' |en.posobo|17\mujPmyodczrrcia bólu' Jegopojawieniesię Wskazuje pŹe. na kesfon]d pff}' jedn}m ki.oczeniesiły25 g. Prfy badaniu głębokości kieszG 4 lub 6 wańościgłębokości pG /ębie.Bddanielo \\ ld]].umiejsld(h tpi samejpo. nekpvyzebn1r należ1 h lp( iedno( nie odnotońa(

62

postu€ującsĘ skaląs.stopniowq, użyciem z specja]nej (dębnik Nabelsa)Byc' 4'10i 4.1l) sondy cechowanej pneraczonej \d.tcnic do badaniatakirh mjeis,: ! 1 klasa (slmbol F1) - sonda uprcwaalzonaod jam\ ustnpjwprpŚtżeńmie. tron) predsion].a penetTuje głębokość szero dzykoEenio\'r'ą na l/3 kości Zęba(do 3 rnm)' zg|ębnik N.bersamierący utlatękości .' 2 k|asa (s}łnbol Ryc.4'10K.|iblowany w Ę) sonda i!ni]<a przestrzeń niż3 fum. ale nie penehujejej na \Ąylot; 8Jębiej .1 3 klasa (s,mbol n) - sondapefletrujeprzestrzeń jawiąjąq się objalt,k.wawienia. Świadczy on o czyrr. międzykorzeniowq \aylot. na nyn plocesie zapaln].mtoczaq.rnsię \'r' obĘbie ba. danej kieszonki' Jest on także ważn}łn WskaŹni. pŻ}zębia, obrębie kiem tempeutJ'cznyn' Ustqpienie kwawienia przy W zaawansowanej chorobie W zę ponołn}m zgłębnikowaniu kieszonti po zastoso$,a. bóW tżonowych dochodzi zniszaenia tylko do nie nej terapji świadczy jej skutecmości.8 o dziąsła, i tkankikostnej; a|e ods|ania WóWCfas się ich Pomial głębokośc]i kieszonek powinim byćpŹe. o|o|io międ.,ykozeniowa i hvozą sięw obębiefę prowaiIzony baldzo doldadnie,nie ty]ko ue wfględu bów vfonowych w żuchwie tzw bifurkacje' zaś - t fukacje. na ustalenie foLpoma a i rokowanie, lecz tałże W szcęCe postępow z uwagina śledzenie choi]by plflrzębiałub leczenia'Niekedy zb'laszczailla oceny wytików le. powin. G aenja' pozapomiar€ m 8|ęboko.(kies/onki i ocena stanuuzębienia oo dokonaćsĘ pomiaru k]inicznejutraty przyczepu uhaty tego pEyczepu Bierzemy tutaj pod uwagęliczbę zębów obecnych Ęgnotkankowego' Waltość popnpl doli(zenie 8|ebokos( obUgam! do i kiPsón. w jamie ustnej,ich kontakty z ZębamipŹeciwstaw. ki* odlegtości' brzegdziąsla- połqczenie szkliwno{e. njĄni, stan .\ł]p€łnień - szczegó]nie klasy I], m Eentowe' W prz]'ladkach,w }dórychbraluje punk. i v omz ocenęzębówzmienionych choltbo$'o, uzu" jakim jest gmnicaszldi\łnccemento. ppb ony( lub pokra.tv, koronami protebonlmi. tu odniesienia, h h E. konshuuje sĘ specjalną sz5nęałrylanową. a takżestan uzupehrieńprotetycznych. jednak zdar:Zyć, okolicamiędzykone' MożesĘ źe odnotowujemy ponadto obemośćwad zębo. j'rłŹ. w obĘbie której doszłodo ńznego stopnia ltYch (stłoczenia. obmĘ \Ą,ychylenia)' wad zgĘuu poh]ta jest w da]sąłncią$ dfĘsłem. i korzeni zębów Bardzo ważną jest kości' cz}nnością rÓw. ń.tlql ien uwko&"nia miPjv międ/ykoŹenio$5c} pG nieżustaleńe mdząiu zgryzuoraz WkrTcie węzłów byćpoddany\,nildiwej ocenie.g oceniamy je urazołlych.ro Badanie przeprcwadzasię Zapomoca p\tki wosku o szerokości cm. lekko rozmięk. 5-7 czonejw ciepłejwodzie lub ko]orowejka]ki od naj. gfubszej do najcieńsfej, w ostatnim etapie moż]]i. wie dwukolorowej.Z\amcamy ń$'nież uwagę na ścieranie zębów (obrosio), się Ltóre możebyćobja. wem bmksizmu. Niezbędnyn uzupełrrieniem badania podmioto. jest \aykonaniezdjęcia ra. przedmiotowego wego i diologicznego, którc jest niezastąpioną pomocą w \łyk]Ąvaniu i ocenie stopnia zaawansowanta zmian chombowch w plz]zębiu.
Nabersa bifuńGcji W zęba36' łc 4r 1 fg|ębnik
t Wańość pomiaru dia kieżonki pEyzębnejdo g u dziąśla. od bż€

o5

Joanna szymańska
l l ! I

Badanie radiologiczne
Metody badańrentgenowski(h Moż|iwości ocenyradio|ogicznej periodonto|ogii W Monitorowanie |eęenia Ograniczenia diagnostyki rentgenowskEj

Badanie radiologicznejest wainą metodą diagno stycżnąktóra uzupeh a kliniczne badaniepacjenta ipomaga u usta]Pniuv!ąaścilleao mzpoznania' jest w dia8nostyce chońb prz],zębia' Przydatne w l.tórych dochodfi do zmian strulĆu.ry kosmej.Na. tomiast w patologiach,w ktdVc.h zmiall koshych nie obseiłujemy pozwalana ich \aylduczenie.l'2

Siekacze

Klv Przedtrzonowce

szczęka 0 60-750 70 800 80 900

Metody badań rentgenowskich I zdięcia wewnątrzuśne

w schoizeniachprĄuębia bEeżnegonąiczęściej \ty. torzysĘ'rvanesą zdjęcia wei'nątlżustne _ zębowe e. i 2€ Ą lo!.o.Śkr4dlo\Ą z /as|o.o!łŹniem napię(ia trądu lzędu 70 75 kv zĘBowE Mogą byćWykonanetechnik4 izome. Cieszyńskego olaz techniĘ Ęta prcstego'

w splzęt l€ntgenowsk. Ważnejest pozranie technjk ich u'ykonania, aby mialy moj,lilvienajwiększąwartość diagnoswczną. obu technikach ważnejest ustawienie orto. promienia centra]nego,czy|iprcstopa.]łe \łraz i danego $ycinka łuku zębo\'|'ego i zębami. Prcmień środkow biegnie powierzchni stycznych zębów Aby unskać
ienie ońoradia|ne trzeba zat|o.ol,racodor.

ie ( oral . /ęś( s|omalo|odz)w}|.onujq|co ici i zdjęi tłę 14".n,.1-. 8abincld(h w}posażo.

poziomej w stosunku ie ĘĘ w ptaszcz]źnie ii środkowej ciała.Jest to tał zwana skala

rv\tększość apalatów rentgenowskichjest zaopa. tfzona w skalę poziomą tużprzy głowicy ułatwia ona ustawienieoltoradialne pmmienia środkowego dla posz(zegóInychzębów Część apamtów tałiej ska]i nie posiada i odpowiednie ustawienie Ęta q4ko od dośWiadczenra w skali poziomej zależy oso. by \łykonującej badanie (k4t ustawia się w przltli. ' żeniu' odch\ |erriPod projekcii ońoradialnei po\ oduje anie]Śztałcenieobrazu vr postaci \ay.lłużenia jednej czsci zębaoraz shceńe innej. W tecbnice k4ta plostego (ńrł'noległej) błorra renĘeno\,Vska umieszczora jest ń.wnolegle do osi długiej zębą a pmmień centralrrypada postopad]e powieŹc-lrni do błony i osi długiej ńg zęba. !\,yko. Ah!' nać takie Zdjęcie,Hisza relrt8enoraskamusi być umieszczona \^r specjaln}'n tŹ}madełkq kóre urriożli\ir'ia utrz}maniepłaszc-x'my filrnu ń\anolegle do osi dłĘiej zĘba.TżFadełka są odpo\r'''iednio przJstoso.wane poszeegó]nych8rup zębówszcuę' do ki i żuchrt5ł Pozwaląiq takjt na uf}skanie $,łaści. one wego padania promienia centralnego (pod kątem pmstjr1r)dzięki pierscieniom,w których r,mreszcza się fubuslampy w badaniachtą techniĘ łażnejest również,aby pmmień centralny padal ortola.lia]nie do stycalej danego$,ycin]€ hrl.rlzębowego.

65

/iom przyzębia nie ipsl dobrze uwido( to Umozli\\'ia Zss'ndrronizowanie jest ustawie.okreś|a W sfoę.ortomdialnie. nie korzeń omz ńenchołek zęba'Przy takim usta.jak w tednice kąta prostego. istnieją jest zdj* jednak pewne ograniczeniatej metody Wymka to na z ńżnicy gnbościstfuLtul uwido(znionych zdję. osią klszy a osią zęba.w kiego uloerurkon'ania pmmienia centralnegojest schorzeńplzylębia jest metodaĘta prostego' obnzolłEnia uzyski\tanaza pomoca R{udzielczość . ^'Źlaona moni|om$il. W |ampy pioniemoże widloweustawienie obrazu lub waćskróCenie Wydłużenie badanegozęba' 56 .rnadeł.esąto kqty (-)' (+)' żuchwie poniżej plaszo}zny fgrFu jako sięjako W W technice ifometrii cieszyńskiego wĘka prG obrazuw badaniach teÓnĘ \ĄY.\Ąykonane W technice tej łatwiej o nieprawid]łoue kem i fi]nem .5'1).homień ze wz€Iędu na sposóbłrykon]''\Ąania padapod Ętem.Dlate' go naleł rtT'konać zgodniez zapotfebowaniemldi. w stosurrkudo dwusiecmej Ęta za\tartegomiędzy czy]i zgodnie z promieniem kołado badanego*y. wienru geometry(znj.ątd pmsleao' ob. WskazóW|ą powodo. 1q i moż|iw€ od nichodstępstlva.lledo dwusiecznej kąta zawar" będzie padał pod kątem mniejsz:łn od prostego także obraz rwdłużony błonyrent. żekość Zaleta tych zdjęć zębówwieloko Doryczyto ^!.szcuegó]nie poziomieprzegńd międązębowch' a du. centra]nyw płasfcfyźnie nież. st]:rego na żowiękza rrapoziomiewielzcholków korzeni.jejumieszczonejZazębem'Warunkem ta.!Yiększr. promió cenha|ny fdjęć. l€psza jakość Ę raza się lv minimaln1nnmietształceniuzalysórv Pa mieniowaniajest skemwana na dwusieona i głów. b.za każdj'm p l. przedsionkowych).zustnych badzo .radioloqiczne Badanie w. (głó.ltlsoka. (osĘm).erwujcjest w taki sam sposób (Ryc. jest zęba długość na Zdjęciu dającza kazdjłnmzem poń\łnl\€]ne zdjęcie'Powta. pmjekcjęwierzchotkowq projekqięna lub niczn}'rn albo \\TTostka zębodołowego obiepmjekcjejed" brZeg p|zyb|iżone' Pa w Kqty ska|ipionowejj€ d nakty|ko Ę ustawieniem Śobą się cjen(i różniq m|ędzy napEykład posz(zegó|nych zębóWDlatego każdy i pochy|eniem W pacjentpowinienbyćustawiony tej techniceindypionowej wóWcfas są ty|ko Kqty widua|nie' w ska|i Niepra.i w tet hni( jaEmo\aarfu' my $tedy oblaz powiększon]łpomniejszony lub jest teżto.taściuych zastoso\łanie Ętów ustawienia lampy skala pionowa' Kąty rentgenowskiej'które okrcśla \ł]'liczone: te został odpo\Ą'iednio szczęka +300 Ry!5'1 zdjęcie W!k& Zuchwa -100 -150 -200 Kły Siekacze +400 +50o +550 p|zFębia bftfnego' p|aszc4zny po!Ąyżej zglyfu.Wnie koMeni nenio\łych a takżestnrktul beleczkouych czy ub}tków brzegu W technice izometrii ciesz!ńskiego łatwiejo btędy Jeże|i uyostka Zębodoło\'r'ego. zębó. lazem zdjęcie.laszcfa zniekształcony fuje się ponad$iefichołkami zębówhfonouych.ale po na}rośćzdjęćjest największazaletą tej techniki. nip lampy ni. to na zdjęciuotrz}Tnamy zęba'a osia długą tegomiędzyosiq długą metodąw dia8nostyce zatem kofzjłstniejsz4 genowsl.pnebiegchorobri |erzenia.'m prostego(mzwartjm) od poziomej pada futaj ńw.fe€ zamaczasĘ mala grubość u kG ciu .otElmamy sloócony obraz Gdy h$' Powinien badanychzębó\łr rratomiastpromień centralny vu'eLi |ubżu( cinla hrkuzębowego padaćprcstopa.m rzecz}tvisĘzęba. pońvĄrya]na z długością Znionj' tubusaf trzJ.wewnąt.

tylo]'Vv"anie cz}'rnikó.Badanie radiologiczne tE]madełka' w kóITch Z jednej użlwanespecja]ne rentgeno\t.vanemonitoŹe na komputera. no(7eśńe' Nlożnateżw zależności skielD$anE Wskazania: od lvarun]dc]rspozJ'cji dostosować . r dobrze zarJ owan).vidoczna' może Przecirł{skazaniaI zaalransowanezmiany w prz}zębiu (zdjęcleurfl.5'2 zdję. zny zgr}zo\Ą€j.2'4'5 tdięć \!'ewnątrzustn]'ch.zdjęcia. logicznej cyf.łtmień centra]ny wany jest pod Ętem +10ow stosunl.sĘ. a zatem !m] fębodo|ui p'feglody mĘdłzębowe]' plz]'zębiewieŹchołko\ł€ pozostajajednak nre.vyrostek linii zębodo|owy' 67 . protet]''czne.'ban]ziej na miękkie'.|k\).Nletodata porwala (GENDEE' ka|ibrowany (kó|ko) pofwa|a do' b.2).grJ. n!1!ać plą.Zo$e Ryc. k1órepołożone plaszczJźnie \r zglluowejodpo.'cienką odwapnionakość \a r'3'a pozostać nic!. niepm'vi.rfn\\a.' prĄuebia rlogj |. (JkY) zmianyw plf]u ębiuo mniejsz]m stopniuzaa\Ąan.rni blaszkaml zbi ścią blon rentgeno\Ąskch'szcą't korzenia. gónla latomiast do powieżchni i .l/ebneBo. jak zęMw dolnych. do<znesą lepiej shul1ury pI:. Zaslo.lnn€ \Ą}konane techniką cyfrową a znacznik na pleqzyjnych pom]alóWib pomiary (GENDEX)do dokon}Ą.lmieni. któĄ'ch widocznesąjc..po.5.j nie ]iczbyzdjęć jedno zdjęcieshfyd]owo.i€. moĆqladiogtafii cyfrowej' Do radiologii stomato.udo plaszcz!. utrzlrnujq fi]rn.'mięL&a.perio'r.o\te obrazo\ranie zostało \ł!rowa.iqs lcn. ch \a zdjęciachrtt'konany'ch technika wi.rn loweqo.( Zdjęcja wewnqtf. lub ldjęcia o więkzej htlrrdości sowania.Tpt.h\aldych. z &ugiej a stion]* umieszcu sięL}łonę a Lamp} ' LLjękj'7pmu ol \mui' m\' ń€ stron] |ubu< jednocześnie ustawieniekliszj' olaz kie' odpowiednie skiero.no zębowe.że Blon\ n nlgPnotl'\kl Zdjęcia weunątrzustne zaló\\.\4n rnu i zdjęcw systernie c!4ro\Ąym Wykresana ]fy gęstości W"d|uż poprowadzonejprzez!. zębórvgóm1'ch'Klisze majq skrfy.l n.2owo'skzyd|owe' Widocf' zastępujedwa zdjęciazębo$e' ł4czy się to Z mnie} breg! v!ryrcstka zębodo na górna do|naoęść pacjentaolaz oszczędnc napromicnio\\'aniem szj.zgĘ. runek padaniapmmienia. górnych i dolrrychzębówodcinkarttaz ąnie korony zębodołołgo' r bi egiem W]Tostka E: Radiogralia cyfrowa jęzvko$ejko.ciL.}fębia'gd1zuwidocz.ktad.wYkG kV zrnienić wczesncstany zapalneplf]'fębia bneżnego. gómej części ! sxłmlorr'o'zcRYz()\\:E Jest to rcdzaj daczniajed}'nie1/3 konenia) ' na f espoły endo.!v spżyjająC} Zapaleniom . C-U&ie progra Vix.ornanie melod\ pn/walana ograni.Do tego celu mog4 byćteż dzonew 1987r (dr Mouyen). (.$''l.Lrrl dloxovgrl roue moipm\!\yLonl /. przylegado r]owierzchni i dolnaCzęść l\]dada. i doczne(Ryc.. dłoweł$etnienia i uzupcłnienia ońją się lttedy naivetcien]<ie próchnica wtóma i na po\łieżc]rriachsB'cznych' zdjęciach. stnrl<tuĄ'bcleczkowe.

\\ie wszystkch systemachc-\'ftowego zbitych.1'.dół i prlełqczać negao}' struktur. \Ąarstlvo\teZdjęcia znataĄ rólr.Poz]'fY\ r stapiony p. a . /dIem po. !^! kr}Ą\dnia( /!Tnikó\\ .c.]'wionychomz pomiafów ĘtóW (na prz}'kład mniejsfą zdolnośćod$'fom\lyvania szczegółów pomiary ub].5. umozli\tia'jezcli jest to konsultacji..lległość celu aran. T.r pacjenta (obniżenie da\t'ki rzędu 60 90%).l za.L\/PniP rn'dnjP.m: -pdnlomo$dti(/neldięliJ lc mai. do gęstości).'iększony mo\\'aniu.E ll 9lo cfltelny obmzńg.Po. teżprzes}.azutajonybadanych \. to w diagnostlce chońb mo.1. Nlożliwejest czujnikówi pl]tckjest wusza od czułości tMeba ani ciemni. naniu ekspozycji'dzięki odpońe.łanie filmu rtg' Niższa dawka plomieniowania 8w.ri: i: ul'nosi 0'02se' jedlego leczcnia. się i usioa'rni.v. Ize poziomym.l ln powi. 3D".l.oio'\i zęby oraz ub:'tki kostne można u\Ąidocznić stanu zapalnego prz}zębia. ani odczJnnikó1.1 PIży kolej.koĘyst!'wanesą do: lub obmzw odcieniachszamści rrpIowadzić oglądać ogólnej oceny kościi żuchuy i szczęki oraz stanu (ednakote kolorypojawiają \'. w wania ńg umieszczone jamie ustncj' obrau rtg choregooraz list)' paclento\ll natJchmiast przetworTony wpmMadzaniedan5'ch danegoobiektu zosta.'idocznienieblaszek obm_ niczne.radiologiczne Badanie stoso{aćfiltrację i $mocnienie bĘeżne.fa ocena poniervaż każd]m zdjęciu aparatu stomatognaB'cznego jest w schożeńach rra miaĄ. iZ zcljęcia oplócz korekĘ kontrastuobrazbadanJ'ch pn}zębia e d. jest znacnik o okrcślon]th ul. 5. Zo$ania film do zdjęćzębo$ych.ie ord/ moip Archiwizacja zdjęćna d]'skut$ard}n pozivalamo. sa o około 15%' uległznacznik i w tald sam sposóbkory'gowane Je. plz}zębia baldzo ważna.ł odtsoPone ne' ^\Vi.utek ńeróunomiemego \Ą)miafi. obrazie.': czułość \'.Tostalza_ ob.lniemu oprogt?' ficzn1'ch nie ma rólmież moż]ifości dokonania ilo.ppodlp8. takiejak: kontrast'nieostmść zdjęćjest lepsza' logią zmian' Uzyskany obraz w technice q.IJ nu pżwębidb|/"żn"Bo' i ocenyosteopolDzy osteoĘl 1!. \ł' bJ'ćpżecho\t. h rol\.$any postaci c!'frc\lej ' Uzyskany nitolować leczenie peńodontologicznĆ' pokazaćna monitone lta monitorze obraz jest dl..Kykonanie wiclu ekspozJ'cji _l-i i:i:: :. nie obmzu (RJ. ZdjęCia pantomografi czne \\.-l na pIlanie monilor.miaEch. Na zdjęciach pantomo8ra. wtedy doldadniejsza.4aib). a mlxejsze w l[mrarzc poNĘkszenia w d\róch szenia czy pomniejsze ia obrauuir trakoe uT'ko_ lvsk.ii kundyr naj1\. Po w5.'staje .\. ent .r.iest co ojednako\ręj o8ulncio.dzięk pomiaryi zapewnia standardytech.ko.(o md cej informacji.Pi obrob' terlx '/nei.\stępuje zniekztałce. są dok]ladne. co dokonaćpomiarów gęstości' umożLir\iaja stkich zębach.ch. szystloe etapyjego leczenia Z Zaanaczonq chlonomogąbyćodpoł. jałiemu kładn}ch pomiarói\l gd]'f obraz jest pol.nr/viaja.Czas ekspoz]'c. kresy analizy gęstości oceny osteoporof -vogóLnoushrojo!.rrieżZastoso\Ą'anie dużeznaczenielv leczeniu periodontolo$can]. /djęi. obrazui dan}'chna o. /PMnq|l'U\lne dokonaćpomialóu'po Liniachpmst]. Zdjęcia weunątrzustne.rl.|ej' wego(R}(. można niż k7.\. we\tnatźustnedostarafajq tkanek Mimo.h struktul a także $.wĘkszenie. oprcgramo\\. \\lmjan' n]1rElliaZdjęcia(R]c' 5'5ai b): po\iększać odpo\riedniefragmenw .pseudo 68 .lr_ :al .1drukować papieże' Technika nie ndpromipnio\Ąanip | ż]'. na obracaćobrazgóra .5c).ob]iczanejest po.na którym po.Zez innego t]!u detektory promleluo. zneiobrób|. na precyĄ-jne temu ufyskuje się lepsze u!. gd:ż l'1maga hemi." jcdnoczesnej ocenyub}tkówkostn]rh plzyi\sz!.ocenajest bailan].o trrjąca podczas konieczne.ane' na możnateż!.anieumożli\Ąiaalchiwjfację Zdjęć.lę. jednak całościo. \tiek5/'F\ $\TniJnas stfuktur' Zatem u]r pomiaĄ' jnteresujących plono\lTan od konane pomiar1sąnieza]eżne stopniapowięk.re.c s. wzdluz \wrcstka zębodoło.miejscach sĘ kotory głó\łnie uzębienia.lamiczny Parametr! nej ńzJ'cie pacjentamożemy . h n.tkó\r poziomych i piono\łych). prz]'datnc.ITowej zatem jakość dnio rcgulo\'. Iei mplnd\/mniejtza iP ni..

ne U osób młodychsiatka ta ma €rube oczka. podlegatakze polączenieszkliwnocęrnentG ie Jego obrazmoźć ualdóconypopnez występu.di pd( . wem lat oczkazmniejszajqsię.€nie podlegają: t tlGn]ri t\ła.kształfu regu.]Śota zbita w pżegrcdziemiędążĘ. E xonznŃ' Na podstavie zdjęcia ocerrićmozna (mierzy sĘ ją od ksztdt koEenia oraf jego dłueość sze1tu koIzeniado poĘczeniaszkliwnotementowe.de zęba.iu na pantomogEficzn}m ułciu radio.Analiza obmzupozualana wykycie rcsorpcji.tsaoanre raotot09lczne Ryc. . ib pŻFębiabr. zbitejprzegtodymiędA'1Łębo$'ej gu kostn}trn międzysąsiednimizębami). szpara ofębnowa. prar ir iui poba.ypeŁrienia po\Ą. go).Pozostała \ĄYchi ta jej część część' rzutująca się na koźenie zęMW pozostajenreM.ojowi statru zapa]nego przlzębia. Bla\/ka.-u komn pm|PtJon}Lh o(enia sj\ przyIe8anie ich wp\'\' ru przyfębie' omf 69 .5). w podlegaocenie.r'f j (GENDEX)' row€ obecnie możliwejest także iłykonanie zdjęcia panIomogra|]c7np8o $ Mel\ii . ka zębodoło$.5'5Pomiary dokonane zdję. l kość .Ifi w strukturę gąbczastej' kości Badarie przebiegu. jak ma to miejscew pŹ]'padku Zdjęć zębouych (Ryc' 5.ego obĘbie pżegńd międzJzębo.ające rozi\.peńo.rta PantomogEm..}Tost. @rnniki sprz]. Jałoii pan.Janiu ienLd.rrrosrr<'c.\łnąhzz ębodołolvej' rentgenogramie uwidaczniasię jed}ł e kość \. doczna.| utedy dużo ją tomo8rumu ńekza. z upl].tki po Przewlelde zapa|enie U Ryc. La dokonlT.hipercementozyzmianw oko|icach ńfkacji oraf Zapal.}trowpj.pekńająca be. i zmian nich uystępuj4cychna rentgenogiamieuwidocz.skiei nie dają obrazu na ]diszY ie8u brzegu dzĘsla podlega jed}.nątizzębodołowej do zęba c]Zęści r./bila/ębodołu liniin\ Lień olal7ajqq lo korzeń zęba. ZĘBoDoŁo[]EGo Na jak zańMo części miękkich (dfĘseł). pzegmdy ma budowę Istotagqbczasta $].5.ve.leczeĘ które ułożone r€gulamie otaczajac sa kost.r kie komputerowegoprzetwarzania obmzu.eżnego b}. być i omz\Ą. nych zl[ian okolowierzchołkow5rch.$'yrostka zębodołowego.]sIo\^ych ora/ EoRoN-^ w obĘbie koron}' ocenia sĘ Zaslęg priduicowycJr (ich stosunekdo miargi). ocenie podlega też Śosunek części ze\Ą.l. Moż|iwości oceny radio|ogiczne| w periodontologii Na zdjęciu rcnĘenortskim \tTostka zębodołowego o.co 'naoenie w diagnuowaniuzespołów endo. i lamości blaszki zbitej zębodołu pŹegrody między. i /eboMej podś|a$a rddjo|ogi( /ne8oro/pozndni. od sbony korzenia graniczy ona z ozębna.Kość sldada się z isto|y gąboastej i zbiĘ. ore możemyTkanki miękkie przepuszczajq anie rcIltgeno$. moźna po. jamki i twoŹąc rnniej lub bardziej gęstąsiatkę. bowejodpolviada blaszcezbiĘ zębodołu blaszce oraz (linijnycień na bĘe.rie ocenie o(cnd 8lebokoś( i kies/oneL dZi. . prfy grani.ieŹchniach na swcz.a obrazkości stajesię przepuszczalny prcmieni ńg' Na podsta. pro.z dngiej strony Fzecho. w pż!pad]. je. mniej dla wie $yglądu istoty gąbczastejmożrrawnioskować o osteopolozie.l iesI patologii w pżJzębiu' fi xośĆ\r.

Konieczra jest wtedy dokładnaocena chołkowego. pod ST.6 Oblaz rentge novvskizdrow€go pżFt Dobrzeua. obr.IxIK sPRZr'J^JĄcERozwoJolvl mozliwa na mdiogramie'St ktura kostnaprz}zębia jed}nie na pra\'r'idłowo uykonanFn jest do ocely Cdv patien| nie ma zmiarr ldjęciu\ĄewnaLv\stnlm.13.poziomy b piono\.7Poaqtkola/e W ny zapa|ne pzyzębiu b|a Niszaenie brzeźn}. jest pońWn}'. prżeglody mię. cnT. prawid|owa śruk' bodołu. od ozębnajest poszerzona.Zmian podparriakostnegoomz tl€nłi t. i B obie blaszki zbite (zębodołu przegrodymiędzy.0M. roz1zedze.39mm) w zależ. gąbaaśej' t.rn. ob]az ńg zdrowego przyzębia brzeżnego Na zdjęciu IĘ możemyjed5nie o€niać ele-rnenty zęba.PA]-NEGo wśródnich na]eżybrać a kamienia poddziąsłouego.ia. pomiędzy od szyjki Zębado wierzchołkakorzenia. i szek zbit'th.l7 5.ĄN'flZ'I.\łatla pne8rody międzluębowej ści w zakrcsie oblazu do stfukfuIy kostnej otaczają.rs.9 fmiany zapalne z w przyzębiu bEeźnimprze Wagą ubikóWpofiomych' 70 .5...vy' Ryc.az iego cednmi: pr4uębiachant. nieprawidłorlolr5'konane (nawisające) protetycznych' Diagnostyka Ech pehień i koron zmian jest moż|iwajedlmie pny powierzchniach stycznych.ębodofupŻ* grodyrniędłzębowq oraz kąta zaokrąg|eni€ ich poią W Ry. 5unl rapatnepn. ta}że uwagęobecność bIzegi uy. wT'mnie jest większaniż2 rnm' $ obĘbiP kośrigqbcras|ej m slnrldura 8ómei(7e.5. szpary ozębno. zamkniętegowielżchołka ( o moie sugercwa.w zębachdojŹałychozębna (0. międzykIawędzĘkości s odległość dzpębowej a połqczeńem szk]iwnGcemento.'zębiawierz. blaszki zbitej zębodołu.. jestjednakowej szemkości i noś(i wieku' \Ą okr\ie njcu|omnwane8o fue.1s 3. Szerokość \\'ej Zaleł jednak takze od innych cz]''nnikóu od cn /ębarl rębodole. przlpadkach na podsta\Ą'ie szerokości nej możebyć ątpliwe.1eryZqje następujqqtni się (jako Linijne zaoenre.rozĘs]{o\\Aozębna e rdję.2.h ia|o linjinc pęeia(nienie nrzebie8dia.radiologiczne Badanie na widocznajest 1łlszperr. Zębowej) łączqsię ze sobą hvożqc \tlTaŹIrre znaczonyo ostr}łnhzegu zewnętEn}m Ęt. b/la|fu kor/Pnia uC|awienia jego przekrcju.nia2.rraiśoty . bia b'zeżnego' znaaone bla'k zbite zę.5. Wnioskowanie w pen'nych oraz szpary ozęb. radjolo8jcml \\ obĘbielkanekt\t6 tó.6).l6. za. korzeniabez ognisk o charakterze cej do]nączęść (Ryc. RyC. b Kierunekniszczeniakości zapa|€niach pEya fębia brzeźnego. fmia. blaszką zbiĘ zębodofua kostniwem zęba.U osób mtodych ozębnaprzy szyjce oraz przy !ńeŹchołku możebyćposferzona.5'8a. jest Wraźnie zaznacŻona m Z nie) btaszkaZbitabrzeguzębodołu blaszĘ zbitą gómego brzegupizegrody międz}zębolvej.l4.Warde nie dziąsła da się uwidocznić obejrnujqcyclr zapa]nych Ryc.

we miseczkowatei linijne (Ryc.lvielokorzenio\.l9.l0a. niszczerria !o'I kości jest lub punlty połącleniaszldi\Ą'a cemmtu W prz5. a ObjaBJ' w zaalvansowanlm stanie zapalnlm je powieżchnię języko\Ą'ą pżedsion]<ową. hfech lub cztelech ścian.na( poslępująrobniianie /Jjq e będacejzewnętĘnąbalieĘ kości blaszki zbiĘ brze€u $]'Tostkazębodołowegoobnażanie i korzeni zębodołublaszkizbiĘ przegmdymiędzyzębowej.twielrl/i.lla. wietrzLl(ang..8). d).20 l osteoporozę brzeżllq' t'.. zębów (Ryc. lub Gdy lv miarę rozwoju procesu zapa]negodochodzi do $ ubyku r 71pro\ pnebiegaai iennlm niszczenie <lalszego niszczenia stluktur kostnych pż}uębia.. poszerzeniegómej części l szpaly ozębnejod stlo.9).zeniołT'ch furkacjajest 71 . l ńżnego stopnia zniszcfenie blaszek kościzbitej l]bltli po.wq ocenykienn' do l ntrq.. b.kostnegoi tZWzębówzawieszonych po.padku nia łącząca i zębówtójko. (l(ążuje się z nią)' struktur kosln\(h moiru . pźy l obniżeńe brzegu wymstka zebodoło!.j' /drót\no oĘaĄi( zlrej. łuko.l8. w I ubltki poziome (osteolizapozioma). do wierzchołka korzenia. 5. w Najczęściej obserwujemykształb' tójkątne. zębów. się dfyzębowej) miejscu ich połączenia.vego) Ii.' d trojkątn€.s. fizmem. I ubltki pionowe (osteolizapionowa). obu blaszek zbiq'ch (zębodofui pże$ody mię. Niszczenie \Ą.cementowego' znanie ilu ścian dotyczyub}.\Ą!qnfustnych(zębowT/chzgfzowo.Ub]'tki pionowe oznaczająnato.zn. wyrostka zębodolowego przebiegu w zapa|eń puJewówQas.vych.lt.\Ą. takżecfy obejmu.'iomp o. c. doczne są fuIkacje zębów dwukoŹeniowYch.bitki poziomei pionowePodsta.Lrb]tki poziomei pionoweW cholc się z tą linią mniejszylubwiękzy Ęt. b.ve8o ponad c4tn Dle jest moż|iwe podstawic zdjęcia rcZpo' na 3 mm od połączenia szkli$'no. (poziomego pionoi.lr FURKł( JI KoRZE\t Nai|eplPj wi. zdjęciachwe.16.obserwujemy wtedy obraz \a zdjęciustwierdzamywówczas: .]m cechujesię dużpn polimor. b' c.|0a{ Ubytki pionowe w kości: ó.Badanie radiologiczne ffi RyC'5. i l zatarcie ostrości (zaokĘglenie) kqta połączeua miast niszcu enie kości strony gómej części od szpa. ry ozębneji naz}'!va je kieszonl{ami kostnJ[ni..halg in dir) (Ryc.5. jpd}nje nd bach zapa1nych pfzJzębia są pmcesem osteo|itycz. n}'mpolegając}m całko\Ą'itrm i na zniszzeniu kości skrzydłouydr)(Ryc'5'7)' obserwujemywtedy] jeiczĘsLi jdk i nieoĘani.}Tostka zębodołowcgo kierunku u' l zmiany o chankerze ub}tków w obĘbie furkacji poziomJĄni piono. e miseękowate' B objawy radio|ogiczne obrębie w fuóch sąsiednichzębowNiszczeniepońome \Ą55tę.tek.laateru. d)' Mogq ny bMe8u\'lyrostkazębodotowego' one dotj'czyć dwóch.gdyjegobŹegjest do tej linii ńłnole' przyzębia g\ Gdy rratomiast bżeg nisz&enia kostnegotwotł' objawypoczątkowe świadczqce o staniezapa]n]'rn to taki bp osteolĘ nauyĄŹmypionoiĄF lub Ęt(} pŹpębia brzeżne8o toczącego już w obĘbie \łym (Ą/c' 5.

w :. /ę.vite plz]])aalkuosteolizy.Za rzadziejniż ("anik kostny) w przegmdach w chorcbie przJzębiajest obsenmrłana ffi osrnoponozrt jej ocenajest objawystanu Zapalnego'a międzlzębotych. jpdnot ub]'tekkostny (nawyloD' śWitujqcy że kvi Zmiany w firkacji mogąbyćjednak rrie Ęlko po' przepł}'. .radiol Badanie Ryc.W w dJobnychnaczJĄiachpowoduje. a nie czjnnikami ogólnoustrojoiq''Ini. b. nie jej zu. co naz!'$amy zanikiem. plzrzębia. na M Klasa 2 2/3 jednak Jp.nnikami. zniszczeniekości dan}'rn na obsfarze.tedy nieuwapnionajest kościqosteoporotycz. ' oznaczaniszczenie kości fulkacji na pełnybrak.obejmujezmiany niszczqce pŹestrze. Nie iest to jednak ry Istniejq dokładniejsze jak zy (naprzykładdens]tometia' ale w stanachzapal.r2a i b zmiany ŻenizębóW t|zonoĘ(h' Ryc. co w obmziel€ntgeno\'vskim \tidocale jest jako (Rlr. metody oceny osteoporc.to ostcołiza flrkacji hlt\ła&ającapże' ków nacz5niowych do stluktul kostnych' Prfc.yronkd fębodolowego' lozĘedze'rienrukury kośln(. obszane nie więksą'm niż2 mm. całko!. musi utracić około307o gEmie można b!. diagnos$ka jest jużhudniejsza2'l3'ld]6.|o subipkĘMa' Pre\ĄJż'njF zębia w szcz]. w d Klffia 1 przyjed.ale takżewermqtrzzębowe.loshfieńZić rozrzedzeniestn <tu.fłogi 7Z . Kość wapnia. q d w kztaiciekrateru kostrego (niszoenie cztereÓ ścian dochodfące wież.NicniP |yth okoliĆ. obEzie rtg rlych prz]zębianie sq $ykorzystJwane. i jako objawńg roafedzenie strukhrrv osteoporo. do uwidocznienia.1]}J Ubytki pionovve a.i ona u Ęłnpl"}Tadkuq\Trikiem sie s/Przenid powieŹchni f. cji)' a tałżena zmniejszeniu ]iczbybeleczek kost. chodzeniaprzpębnego.rkacji nie dochodzące ni pzez ciągtość drogqkanali. żebyna rcntgeno' rra odwapnieniu kośĆi(zmniejszeniu mineraliza.2r ne' Kość na.rie'ówny b"eg M.tach $stępuie ona $ystępowaćobjawosteoporozybŹeżnej'Polega on w zaostzonej postacichoroby (Ryc. W przewlekb'm zapaleniu przy. polzeEenie kamłenia nazębnego' szpar ozębn€ j . czyli stanem zapaLtlrm nlm z korzeni.12a b).W. do chołka korfenia)' obraz żw zębóW fawie'onych w po najczęściej zasłoniętapnez hzeci korZeń i trudna sbvierdzamy (w przwadku zaniku) mzEedzenie jej ale kości. na lokalnyrni czl. pozostałe plze8lód międf]zęboilych może . jest bardzo ograruczo.5'13ai b). W ma to miejsce w oneolityane obrębie w furlęcji ko Ryc'5.s. nych.5'13aib osteoporcldb?e/na .. leżące osteoporozabrzegówkostnychjest spowodowa. 5. zwiększonq przejnystość. stanu zapalnegodziąseł do przeciwle€lego koŹenia. . dostarczaniewapniado kości go i .] Klasa 3 /e(nje /mniPiszon} a l.

rostka zębodo|owego róWny.tuje jako prrxesmiejscolry w t'm nrłodzieńcze się zapa]enieprzyzębia'U podłoża ub1tkikości dotyczą całego obrłr}du czyli są tych chońb lezącą'nniki genetyczno. a zatem i prawidłowe nych naczyń lawionośnych m}łn (kieszonłi prz}zębneŁ5 rnm)r'apnia do kości.(Ą . . rakter prccsu fapa|n€go ni€. UMd poziomei pionowe' Nie mieży się stopniazaawansowania osteopolc ki' ńwny zarys o przewlek\tn chamlterze procesu zy w pfZegrodachmiędzylębohych. ten jest niespec]'fieny osteoporoza brze8ó1v. gd!1z to zmiany którc histopatologiĆz. kości obĘzie ftg (ldino\aate w kieszon]<i r nis/rzpnie ko(ci osleoliza. ka zębodołowego nie . Jeż'e]i Jest to grupachońb zapaln}rhpr4zębia (wg}dasJfi.ratcru i 66ęj.r6 stan Zaawansowania znian w przJzębiupo\ĄTuen opisanymdiologicunie oddrielnielv stosunl<u do iĘo zęba. dostarczanie l ŚIednie utrata koścido 1/zdfugości korzerua.E Badanie radiologiczne Ryc.immunologicz. b' c z.stkichzęMW ale mogąteż lń s|łąć &tygyć rylko zębowhzonorĄ5(hi sie(zĘrlr. I ciężkie.la.14a.dd$anŚnlaanja stanu fapa]ne8o nie pod]e8a i moni. zęba' l.13'16.26 W zapaleniupffJĘbia dorodychnniany mogqdt> E pEyzębia Agreswne zapa|enie większości $'są. u iaĄ to zmianyte t.ny gdyż we wszystkichpż]. qliska zniszczeókości dos'czątylko ogrŹniczonego kaqiiAAP z 1999r) ' k&e zastąpiły grupęwczesnych tt6zanl \ĄltDstkai sq \ł obĘbie jednej lub dwóch zapaleń przlzębia \4ystępujących lu<lzimłodych. \Ą}Taźna utrata = osteopomza. n i stop i tom aniu.20 fDzioma2s.h b|aszkach fbitych zębodołu i przegrody'niędf}zębowej' 73 . przy na ldadpionowa.*zoi zębowtral. rmniei.Dlz€g Wy. l Lekkie radiologicznie utrata kościod l/4-1l5 gdyz d]n!mi U\lępuiP odwra' jacy się obrzęk przytraca prawidłową praę drob glównie pozio.ladkach klinicznych nie jest też\łskaznikiemstopnia zoajdujeto potwiedzenie..s zęba Nieregulame zarysy.5. l zalik kości przyĘb. a obrazIentgenowskilly'glqdabar{zo podobnie uogó]rioĄł Rozległe mjszczerria pr4zębia' kości obserwo do lmian \apve\^|ekĄm zapaleniu gtlzaszczękimogąsię8ać na zdjęciach oko]icy w do pozjomu dlra zatoki sz@ękowej'2]3. ne 8 mm i \rrięcej)'2. Nie porvirmosię uż}'r\ać telTlinu zanik kostny Do poziomegoniszczeniakości obrazieltg dolą. jest to jedrrak i Nie dowódpew.15 P|z€ r ylekly charakter procesuzapa|nego. nie odpowiadajq osteolifie.\ł}Tost. W ĘrchpEJpadkach jest teżzjawiskiem roznia się trzy typy zapaleń przJzębia: po]ecreniu.rh dlatego i jest badaniekaźdego indywidua]nie.u1o*i.22'25'24 piono\r'fa wę długości korzenia.dlatego objaw (Ą7c'5'14b c' 5'15).. ńwry brz€g ''{'yrostxa zębodo|o l'l/€go.ostżony ch. W 7a]cżośtod |dinicznego nia(jężko.7 mm)' czy cfa się pionowautrata kości poziome8o.tuiesię ne.blak podłoza są kostnegopźek€cza polo.poczarnarle_ brzegi przp*lTostka Zębodoto\łego osteopolozq bŹeżn4 z mogąo faostzonej fazie choroby a gład. Ryc.a]. w w stosunle do umiant]pu niszczeniapionowego (kieszonki 6. dfueo<(i Loftenia o cham]<IeŹe .18.5. wygladzony o zaznaczony.Prłzębie wokółńźnych zębowmoze ńzne rrasileniezmian patologicznj.

dotyczązębówze stanem zapa]nymmiazgi.a tal. pŹy ujściukanału koźeniowego. Ryc. zapa]nezmiany okołowieżcholkowe' . 5'l?)' W cią8uki]kx lat prfebiegrltego &c. zapaleniaobsenrujemyw obĘfie rtg całkowitą utra.e najcfęściej obseńWjemy na pc wieżcbniach p. .próchniĆęi jej sto$mek do miazgi' .17 obtó/ ldd|o|ogEny tsw |Ln|z.tkiĘto\t./akl7}\vie kor/eni' nia E Patologiezębów: .złamania. go.2?'28 choroby przyzębia związane z chorobamimiazgi (zespolyendo-perio) jak Zańuno chomby prz}uębia. . r1i Zębn].ji (brzeg się) Wmstka uygład-za ' W a$esywn}mZapale. gdy Tludno jest wtedyje odróżnić. zloka]izc W postaciobseNujemy chaĘkteĘstycznyobmz lvanej mdiologiczny postacitzw lustrzanychodbićuszko w dzeń kostn}'chna powierzcbniachstycznychpo obu stronachłuku\t5. pląfębia doi]dych biak jest zalezności niu międąv ( miPjslo\\'J. Zmiany w obrazieńg pieNszych zębów trzonowYch mogą dotycz.5.em!. nie od siebie. nia.r'ć tr'lko i (lub)zębówsiecznych(postać zloka]Do\t€na) lub ca.W innych plzwadkach stan zapa]nyw pżylębiu przez kanałydodatkowe bżeżn]'mmożesię szerZyć lub dmbne szczelinyzłamańw kerun]<ukanałuko. no('. nyrh i dodalkow1Li |ąL sięue zmianań pny.m' s4óko postępuje i kości c'j''c' 5'16ai b)' obse$ujemy okresyzaostŹeń Ir PrP8uldm\ $!'n]stka bI"pA lębodołol"ego' i r. neniowe8o i komory zęba.miĄ nnik.n.żeZajmować okoli. i chomby miafgt mogąbl'ćpzycz]'ną. tę podparda kostnego'Iśztahub]'tków pionowYch jest w lłm Ę.5.zęk) shemai .clcsn}mstadiumchomb!ł we jak gd.ch.a talże skutkiem tegoschoŹe.m mozna strvierdzićgłęboki ubltek pionowyi poszetenie szparyozębnej' L]b]..]iczbękorzeni i kanałó\ . cę flrkacji.nyclodbicpo (|ub stronjepraweji ełł€j żuch!ły sz.l3'l{l6.Prcces chombowyrv zespoleendo-peńo możezaczlnaćsĘ rvprz}zębiuwieżchołkoł}m.rczmiafy komóĄ . rapid.vdzĘda \Ąlglądają zdmwe'lv pzlpadko$]łn badaniu raclio]ogiczn]. i pŹ]'zębnego. którc obscfuujemy na .\łypoziomyub}tek wlekł}. łegouzębienia(rvpostaciuogó]nionej).16ai b Agres)'wne rapalenie p|zyfębiabreźnego'a zmianyz|G pEy siekaaachW szaęce kalizowane ub}łk pionorĄ/q zmianyuogó| b Jednak drnamiła zmian.ażd}Ąn nje cz].eś ' W ].d. Niekiedy zespołyendo" perio mogąmieć pochodzeniez obutych Źródeł jed.nętrzną i we\Ą.długość kamłó$l .t Lillv rd^ wieLsrani/ r zapaleniuprz'piono.fnjany wu dilarąolja. pr}pailku / mian.\. plfetoki. da.mi.IesoĘcję korzcni (ze\Ą.ok}ma1n}. h. lokalizacjęotlvoruwierzchołkolvego. zmiany w fu*aqji korzeni mogą być jak więcpochodzenia wewnęhznego. perforację.mi Ptiologi'l]l}mi a ClopniAm Zniszclc ia pżJ"lębia.ostka zębodołowego szcfęki i (lub) żuch\ł. kanató!'' bocz.iacub]tek kości \łyostka zębodołowe.pie zapa]eniafazwyczajmiseczkowaty i łuko$'al].l ./djpLiłh ip.radiologiczne Badanie Ryc. lub oba te pmcesy mogq rozwinqćsię niezalez.Tra od leczenia endodontycfnegoi pod t]'an się kątem lależy mzpatlf$ać Zdjęciercntgenowskc' Na zdjęciu oceńam}'i * Elemenry budouy zęba: .tlętlzn4).l.

18a prry endo. /la. ujścieprzetoki znajduje się a w obĘbie keszonłi dziąsłowej. bodołowego utraty zębów (Ryc' 5. piooo$eo niPrc.zq się pro(e5} nisrrrenia Lo<Lin gómej l lę(. o charakterze kaau leczon). moż:na uwidocznić na zdjęciu rtg fachowanych bele.niszczenie kości fulkadi kożeni.tk poziome i pionowe) łystę. .ffi radiologiczne Badanie p Zmiany w plzlfębiu brzeżnJm: . lub Najczęściej ie piolowe (całkowite częściowe).poszeEenie szparyozębnej' Jeże]izmiany obsenwje się tylko przy jedn}'rn iĆh zębie' możeto sugerc.5'18b Znisz@ona próchniczo korona' |ączą Zmiany przyzębiu w bźeźnym prry ośeo|ityar}łni sięzezmianami Ryc.r'iekgutaperkoi. Chom. Higashiego. sie $adzi do Mómego uszkodzeniaprzFębia' Na zdję. niezależńe od siebie w zmianach połączonych.16. Infol.5. Medy ubJ''tki cial b ob.!wch granulocJtóW zespół chediaka. b.Tnacji dostarcza nam także obraz innych zębów'Jeżeli zmiany zapalne plzyzę.fespół Papi]lonai l€fe\Te'a) przebiega.którc dajq ldiniczne obselwowane obja$y zmiany w prĄzębiu brzeżn}tn Ędiologiczne sa podobnedo mian w pnewlek\. Jeśli nie prz}zębne. Zawsze miazgi' w Ę'poiłych miało badanie ż}'\'r'otności plz]Dad]€ch pielwotnego pocho.5. mych i pionowych.i gpary ozębneji okołowierzchołko\'r'o. 9).rn zapa]eniu pz}zębia z dodatko$1mi cechami cha.W białacz.tkarrlipoziom}'rnii pionowlmriobsemowanlrnl na zdjęciachrctrtgeno\j{skich' zespole Papillona W i IćfelTe'a w obĘbie pr'J'uębiapoczątkovr'o zębów nJerrny. ponadto i w przyzębiu brzeżnym i wierfchotko.l9Zmiany zabutzeniaogÓ|noustrojowe W przebieguchońb ogóInych. Prowaduito do suybkej destrukcji \łyrostkazę. ono Zębówleczonych endodonryczńe lub obraz rtg możebyć wtedy zIóżnico. dzenie przpębne procesu.h. Róźnicapolegagłówniena plue.wot.31 Zmiany pzyz$i'r w Ryc.duż}rni ubl.20).Tainego zdafla sIę. bia hzeżnego (ub].lją teżplfy irnych zębach. tomiast obja\Ąy by układowe defekem eianulocltóvl (zespól leni z .W ńżnico\'raniubierzemy pod uwagęzłama. 13. a poŹniej sta\d|. furkacji. podstawowesq takie same.]zeńa miazgowe.m.aniszczenie kościpod postacia ubJ'tków pozio. cY i dzając do kieszonki ó'.to Śugerujemy pocho. (ale nie w każd}m plz}pa. w okoJicy wierzchołka część omz \ł]aaźne ub]tki eek i blaszkę zbĘ zębodołu pionowe i poziome w pruegrodziemiędz}zębowej danego zęba.gMałtown].iełfcho|kow€go' biab2eźnego zrnianytypu endcp€fio' Ryc. niekiedy w okoli. jq z ciężkimi uszkodfeniami przlzębia . go rr okolicy oko|owierÓolko\Ąej oblerwuieml przeiasnienia ubJlpk kostn) M poslaLit\:.rn mdodontllfnie. 8ulamych brzegach\^r pochodzeniezmiarrjest natomiast pier. na. można uwidotzni(\Zclelin) pionow€ . \\ pl7)padku zaoslr/Pn dorhodzido Jrenaiu !'!vsie' a ku śródzębnego. w .czn]'Tni.peńo sie. ob<erwuie niere.Inał rozshfygająceznaczeniebędz ie we. biegu klinicznjąrr'częstociężkim. Nigeenie kołi od sironyprzyzi i '^. i 75 .29.tki się. p.lku).30. ze mniej lub bantziej ogt'aniczonego. lie gulamP. się' E łączą povr'stają ' iąceaj do wiepcholka korrenia 1R5l 5' |8a i b. . duży( roniJńu ub}'tkiporiome b ipionowe.enłujem} górnej cĘściszparTozębnej. procesy Gdy głębokiepionowe ubJ. rakterysb.vy pźeśle" ją ażclorrierzńot|a' cz}TmJpn"lola Śpryjd d'tir gromadzeniu nh4kj podd7iqs]owPj' klorŹ prc. je.Wać pochodzeniemiaz8o. PEetokę można uwidoczńć \łprcwa.

szych. ny są odwraca]nei doryczątylko pze$ód.5. niem się ścieńcfałych odwapnionychbeleczek i mstka zębodołowego manifestujacychsię na zdję.i. ne sąna zdjęciach figjako lacienieniańznego kztaŁ .\łyctrokoło i kł1mzapaleniuprzJzębiabneżnegotych zmian się pŹedtI]Zonouych.!ych.u których z racji wieku należy spodzie\.5. podstawnejtrzonu żuchwy ści oraz plzedniego szonej przeziemości' niedocz]Turości W od gómego zarysu części zębodołowejJest to plata pzysadki stwierdzamyosteolizębrzególv ko.20 Zmie strojoła (zanik staftzy) jest zupełnieinnj/m p.21Ob łolvegoi orrr sŹrmJrm nasileńem destrukcji kości jego zapaleń' w przebiegu porozy ogol Cechy chaĘ].23. się przyzębia. w pŹ].oce sem niż osteopomzabżeżna1vpżebiegu zapaleń przyzębia.osteopoicza ogó]nou' st ienia choroby Ryc.co spowodo\łane zapada. nie żuchuyi szczęki oraz w innych ko.'"q powodować powstanie ognisk niszczenia kości Chorobyprr1zębiawystępujQ eęścieju ludzi star. Ryc. tarczyc obsemuje się osteoporozęi osteolifę kości leczki kostne pE]pominajqce sieć. nie sporyka. \Ą h biegających osteoporoą'ogó]noustrojowej bez zmia.Ifeniem struLtury kostnej i osteolizą I brak uwidocznieniazarysu kanałużuchwy. jedrrak obja\Ą' niepe$'ny ze względurla odmiany 5' i wwoslkn$ zebodolow1Ó i lemcnfu LorzPniG Meso'Podobne /mian\ t\Ą5tepuia niPdo{ \^ /}Tmo(i l obrazkości gqbczastej Wgląda jak matowe szldo tarczycy i po t!1€idel1omii. .!. c) Jego złogi b.lległości wujemy osteopomzękościpod postaciąjej zwięk. r/s i breżn}Ąn Ze.ale nie docho.21): I obńżenie !.16'22. Mieiscoweczynnikiurazowe W ZespoleAIDS obselwuje się z kolei dużetem. osteopomzyogólnoustrojowej(czyli zariku kostne. stwiel{Zo. co na przegmdac. widocf.i:. ębo\aych w okc licy wievchołków korzen| Zmianom w pr4zębiu I ściFn' Zenieis|o|y /bi|citżonuźuLhtq' ldorapo.2.ll aadanie radiologiczne go)..vać się Kamień nazębĄy67c' 5. no teżścisły zwiqzekmiędzyosteopolozaposhneno. kach dochodzido nacieków w ozębneji w kościlly.a !Mpd}podobne /mianJ wirrnarl5mosić ltysokości żuchwy pozromle na ]/6na poziomie zębów przewle. W nadcz}'mości pźy' powodubraku w].v]Tostka paufalnąa ZrrniejszeŃem 8ęstości fębodo.osteopomzaza]icza do czj'rmikówr5zykawy.lolo$al7ys.kości(poziomei pionowe).lYsokości w]'1!stka Zębodołowego jest o gładkimbrzegu. często oba schorzeniapŹebiegaj4jednocześnie. Ębodoło\'vychzębie majązabunenia hormonów płcio\. powinien być na poziomie rh odległości czę.5. ciach mzne.24 \ĄłTostków Podobny$'p\Ąv na przy. łcI częściach 5(iań lr organi/mie' rapaleniar pryzębiapne.zębiubźeżnm. Badania rcntgenowskie pomaśają mzpozna\{a. kostnych. tomograficr€rafiotrych są następujqce(Ryc. stępują rylko w plzegmdach'a]etakzew pozosta. od 2/3o. dzi do po$Śtania głębokichub1tk(w pionowych.usta(zego obja$5r W wy. t zmiany w położeniu otworu bńdkorvego' który W niedobofzewitamin c i D na fdjęciach obsel.lr naciekowqw międz]u i vę\ma odwapnieńe jego ścian.20.1'l'u'la. w imych oko]icach szczęki i żuchw W Zębówtźono.Taźnego z mz8laniczer a na be.terystyczned]a osteopomzy ogól. noustrojowejobseNowane na zdjęciachpantomo.2.W po utraĘ. niu miejscoilych cz]aników uazorłych' któle mogą często dochodzido sekwestracji.]3. .22a. pE}padku zanik.

pży pog|ębianiu Ryc. h (możrra służyć lupą) i \łykonanychza pomocq radiogta.b. \t5'konane pŹed leczeniem prcteĘ. hry ldinicznie rozpoznan5rnurazie zg4zowlm radiologicznierozpoznajemy: (tzltl węzty umzowe chaIaktelYstyczne dla ii: miejscoweposzeżenie szparyozębnej. urazowego) Nawisajqcebrzegi q1ełnień ob.22a.il Badanie radiologiczne Ryc. E Zniszczenieblaszki zbiĘ zębodołu.lkie'bezscho. się fii cyfrowej(Ryc.J. muszą być i pmwidłowejo]duzji i atrauma.zejściena powierzchnię W przJ'padku protez jednozębowch' ńżnego typu Wk]Iadów korcn. Uraz zgl]zo$y w połaczeniu pnewlek\tn zapa.5. !tcwDąh7usInJ' b kon\aPnljonJ]nJ. twu ostrogi)'Rozpoznaniete.5.24Korona 77 .vnie iu się płl. ści w przegrodac.2]a' c '. pionow€).tkii sa przycątą miejscouych ą resoĘcję kolżeni zęból\'' zapalnych'Najczęściej objawiasię to posze.5. kierunłują leczenie k1óre musi być wtedy skojaizofle z pe.adfi do utraĘvkG szparf ozębneji różnej ub}tkami leniem (Ąc' 5'25a.V]łnogi W stosunku do tkanek okołozębowych. pokazująstao plz]zębia.5.ocena do.:u dziąseł' i(Bolae tlTpe. Wypeinienia tżonowcach sprzyjające zmianfapalnych' fu Wstępującena polvieEcbniach Ębów (pierście.c Ziogi ksztany. kładnego p.Inieniezęhiw i uzupełnienia oraz ilne niepmwidło\łe kontakty gła.r. diagnostycmiew pizwadku poddzĘsłowego lia kamienia przy stwierdzonFn ldinica e dułtn Órzęl.lkoweprzyleganiebŹezIre ścisłe. z Wielkości prz}zębiabEeżnegopm$.24).fylegania jest możliwa na zdjęciach p.Nawisajqce'. \. na zdjęciach rentgenowskichspnyjają in fniszczenie kości (głó\. iach rentgenowskich przy prawicllow nyo pracach ploteĘ'cznych obserwuje się pre Ryc.cz. mostów na zdjęciach powinny mieć ' bezstopniowe p. kor. b.onyi wkładóww okoJicy sryjki zęba. c]' b.ltmiędłzębowych. ńowate. grudkowate' jest czJ'nnika&ażnĘcego uż]teczne 80 miejsco\łego poloże. chalaktery.

hzegil Wmstka Zębo Merzy się poziom obniżenia po stmńe mezja]neji d}śtalnej. WanyÓ na 7die.Iramik Zr an w plzJzębiu moźna Wkorzlstać zdjęciawe*nątrzu. i cz}Tności Na zdjęciu rtg obseń\ujemy wtedy rcsolpcję ce.16. my ubltek blfegu kostnego:w pietuszFn roku po \Ąszczepiemoże\!:mosić 1-2 rnm.Mańhalera @RI4) (Ryc' 5.Reteitschaka. regeneracja trwającego uazu mo8ąpowstać na' W w}łi|. skocenie ko.zmieźyćzmiany w przy. \wkon}'wEne zastosowaniem z niki rcntgenowskiej' Do o€ny dl. a nawet zębiny po\aodujace jest nieo&qacalny W łyniku rzenia' P.\{ego tworzy się przy dan}anzębie ły.idch konie(lna iesl interuentja chirurgic la. Zdjęcie rentgeno$rskieunrre.lku dużychub]'tków obserwo. ten ne za pomocamdiografiicf.iimplantitis' jest ze statremzapalnj'n przy. czyćpo.5.tek 3. zębiui ocenićskuteczność pozlomyó rrlatwia laslo.owanie or"enę ńlrlóu wskaźnika Engelbergela.Sk.Yynikający zniekształ.| poziomychłf'rcstka Zębodołowego.. od nych zębó\nl Utrata kości go obserwowana zdjęciachmożebyćod\anca]na' na Gdy jednak stan zapa|nyprzechodzi w przewlekły poc|łcza kostnegomoze byćzahamowa. srycale są zwilaszcza cholkowo poszenone szpary oĘbnej poszczegól.V}pay ją dokładne ' Wskaźnik po.udłużej rr../onki Lo<tne glębokości o żej5 mm. poIó\anylvane które /ębiabr/cżnego.|zić ' pionowychnadłamańkostnych.l leczenia Monitorowanie Aby monitorowaćpostępanian zapalnychw kości czy Iub . obr"E ń8 poka. ale nie towar. gdzie szcz}tkorze. stad bar.lviększenie leczenia. szczasię na specjalnejpodziałce. menfu.25 ocendobni/enia ERM' Wegoza pomocq wskaźnik.rnę) W patologii implantów możedocho.oces ten Zgryzuuazo. nego) pacjenta z chorcbązapalnąpżyfębia na]eł przestrzegać zasadyżekoĘne zdjęciapowinnybyć pońunylv?|nej tech.ffi Badanie radioloqiczne ub]'tki Ętowe i bardziejwierz. wana'gdyż \.20 b7e9u !łvloslkd /ębodoio. kostnybez ub}'tków raźny' Ęto$y (piono$y)ub}. gdlz umoż]iwiadokonanie doldadnych pomiańW PrZy implantach można stwierdzić na zdjęciach pozio.2-1 mm rccznie.15.18.lko stosc zębodolowego. sze uErtościoznacuaj4obniżeniebrzegu \ł]'mstka Metoda ta obemie jest rza. milimetrG siatki z podziałka stne z zastosowaniem wq o skalibrormnejwielkości możnartedy ob|i. lub cenia obmfu (wydhźenia skróceaia zęba).uie Med} Zmiany rypu ro/red/pnia Śin|kturv kostncj i \ł]'Taine brzeżneub]'tki kostne wokół implantu' Zmiany te i mogą być częściowo odlv'raca]rre na zdjęciachob.wego w wskaźniła waruntach prawidłowch 60 79%'Niż. pomiary \łykon}'wa.'frowej fe zrłalaweliminormć Łlłąd r. obrazu. wygĘdają kic\. zaleźna z€Iyzu urazowe.25). Ltóre wulwadza się do zmianyw przyzębiubrzeżnym w przebiegu leczenia implantologicznego Leczenie implantologiczne ma ńrvnieź *p\ł na przyzębie brzeżne' Do oceny zmian nąjbaldziej pEydatna jest wtedy mdiografia cfiowa. Ryc.w:mikileczerria(zachouawczego chiruĘicz. ltalvczlm' w prz}la. szeniagtębokości jest dzoważny doldadnyzapisbadaniawstępnego' pomiarów kieszonek kostnych możnastoso' Do wać ćwieki gutapelkoue. serwujemywtedy ich coftrięciepo lóczeniu zacho. teczność leczenia możnamier.r'mdnienia ozebnej i dorbo&i do przerr'rania kości cementotwóMej. 78 . nia ozrraczasię jako 0u' a szczJt korcny jało 100. wielkość doło.l.32'33'3. a w latach na' stępnych0.które \'r' obraziertg jak po\Ą}.yć stopniem zmnie} kieszonekw ohazie ftg. t]b}tek poziomy możebyćwiększy lub mniejszy (niewielki poziomy ubfiek należytm]dowaćjako do nol.yszy im stan zapa]ny(czyli ' nieńlĄność brzegów i osteopomzanie \ł}stępują) z patologii należy1\ł'rnienić tzvł pe.

czy pmcesjest za(! stfon]1 czy w okresie klinicznegozłagodzenia ob jawóW y l}"an]<i miękkje'd-liaslol mo8duwidollni.2.@yli osteoporozę brzeżną.5.(grnenlol^€j konnqo) dobnElr Ryc.Można też stoso\łać ó/r'ieki srcbme z podziałkq wtedy moźli' i \ajwie. tami' Następujeplżesunięcieobrazukieszonti ko.tu' fdjęcia ruĘianym f użyciem vry{onane sFletrE qlrovrym.owa ub}'lku szk|iyfi o.20.20 Metoda q{rowego obrazowalia struktu jest ttostsza i sz}tsza niż konwencjonalne techdki ie' Pomia.ubltek rrasy kostnej. te pźef trzeci korzeń. m nie zawszesq widocznezłogikamienia rrazębne' go.2. zrtyLh po /alub 79 . sionka i od stmny jamy ustnej ułaściwej często na zdjęciachlvidoczne jest wtedy podwójne Ęuto.o podstawie na zdjęciartg.hudowakostnauz}Śkala podczaszabiegów chinr" jest gicznych ocenionana podstawie zdjęćłykonr\'a.ostka zębodołowe gobezzabiegów chiruĘicznych.a]e kieszonki dziqs]o\r're doczne.Od 0-30o/o ubttLu masy kostnejZmiannie mozrra<renićwzroko \Ą. stępujetylko w pewnyĆh sranicach (Ry{' 5'26ai b)' o. nych rozpoznań: & ubltki kostne od stronypoliczkoweji podniebien nej nakładające na cień zęba mogą pozostać się ruewidoczne. a nie zawszemoma strdeldzić.ni Ę.13. stnej zależneod jej umiejscowieniapo stronie po.35.(i.37.la rcntgenowska oceny zmian w prz!'zębiu w przebiegu chorób zapalnych jest tylko metodą pomocniczą w ustalaniu mzpoznania i monitoro. a p?ed rabreqreml w b-3 miesiące zabiegu' widoenaodbudowa śruktury Po biegu) poprzez odbudowę kostną. paĘcyjna minela]izacja. PrcceŚ:yosteoliuysą w większości ńeod$'raca]ne i nie można uzyskać odbudowy $}:. wariu leczenia' Ma olra wiele ograniczeń.'Jkonaniem Zdjęcia.ei w1 je't doNadnr pomiar g|ębol.26. odtworzenie kośĆi na. które utrudniajądia8nostykęi mogq byćprzycz}nąMęd. liczkowej czy językowej' Podobna metoda sfuży w ndiologii do lokalizacji zębów zatrf}'rrlanych i ciał obcych' Metoda ta jest też obecnie rzadziej $Ykorzyst]\lana.39. ie uysokościłlTrostka zębodołowego granicath mozliuos i biologi.nttp t\}Ttikileczenja można urnać ie na zdjęciurĘ: dtworzenia blaszeł ZbiBch zębodołó\'r' i przegro' ja)' międ4zebotei'naslępuje mineralLa( ith Q tEz}mjĄvanie ilyrostka zębodolouego stałym na piomie' nie pogłebianie znian w obrazieftg się stabilny obraz).26a i b ocena odbudov'ry konnej po lecreniuchi wsfoepu f hyd'oksyapaty.zie uprzednio stwierdzono ozrzedfenie stfuLtury kostnej.16.o.Można wtedy oznaczyć każdąz kieszonek inn1tn znacznikiem i uykonać zdjęcia rentgenowskiepod ńżn].rkacjach korzeni mogąbyć zasłonię. \Ą. zdjęciu.18. . gd.16.'anie blżeg! \ł}Tostkana tło zęba.y są prec]'fyjne dzięk kali.iłi Badanie radioIogiczne kieszonek przed r.36 ocena rcgenencji tkanek plfJ'zębia oraz ocma zabiegówchifurgiąnych na pżlzębiu skuteczności jest uła liona obecrie dzięki ztracznemu postępowi radiologiiq'frowej.38.40Jl Ograniczenia diagnostyki rentgenowskiei Meto.Jest to tzw re. B a[iany \v f.20. mincralia( ję i odbudot\ę ubeleLrkouania w miejscach.26. się na pozostajqniewi. tnrdności spEwiaja ub}tki kostne od str. Za potltr. znacznikowi Widocznemuna zdjęciu. wedfug Dlch tedniką c}'frową Wzoru| odbudowa w mm konna oozabieou ---= \ostnei -l 00% t odbLdovw qlębokojć (odinii mieF. p ostmpomzauwidoczrla się dopiem fow(zas' gdy nast@i 307.ollypŹed. Flrametry techniczne mogabyćre8ulo\łan€.

iodont'tA AP) ie t. i .1Tazili temat chońb i stanów tkanek pżlzębia.uogolntone . się od potwienLenia jej obecności.zaakceptowanejprfez mię. Amerukali. pŹedstawia Tabela 6.y\. ąrrarodowq glupę uczonych opinii.zespołem Papi||on. Zapa|en przFębia dorosłych . na opinia ta była przedstawiona i pŹedyskutowana r. towegooraz badań dodatkorłych.Renata Górska Wprowadzenie choroby dziąseł Klasy|ikacia ptzyzęhia chotÓh choroby przrfębia Wadywrodzonelub nabyte wpi. pato' logię i leczenie chorób niezbędne byłoi jest opra.AIDS innymi i -ANUG) (acute 5.j (p/epubeftal a) przedpokwitaniowezapa|enie przyfębia periodontitisPP) ..JeilcnjP ' chorobowv. zapaleaie nie się 83 .cukrzycq l typu .fikacji w podmioskanychpodczasbadaniaprzedmiotowego.z roku 19861\'BVoz po.Le'evre .Wrzodziejqce zapalenie gingfultA dziqsel necrotizing ulceratlye przyzębia poddające |eczeniu 6. ne z 1989 lokul' Nor'vypodział chorób przyzębia Dia€ sĘ po staĘnn}Tnprzeanalizo\Ąraniu danychuzy. któĘ Zgodnie $.1999roku podczasMędzFarcdowych Warszta. lończł. Prensze Idasfikacje opracowali Mc Call i Box w 1925roku. i .'anaw t]m rozdfiale jest @afia na najnowszej. ostle mańWiczo. h.uogó|nione .ia}v i'nq można wpd]u8 RamfioK|a A\ha / |979l'.2' 6 1 Kag'ńkźia cho|6bp|fyzębja. nozę sta. gla i Cattabri8i olaz obowiąnjqcą w świecie Pol.EoP) Wcześnie Występujqce przyfębia zapa|enie {earŁonsetperiodontlt. od lamlecol/dsu opra(ollano l8' \Ąymienii ith ó\]QdemiePeńodonIo|ogi. Aby ustalić ogólne zar]sy i kĄteria' w których w uponądkowany sposób bada się etiologię.zespolem Downa . rra wyodrębnienir waną przez swiatowe Walsztary Peńodontologicz. nasi]enia i roz]eg|ośl sce do 2001 k]asfikację chońb pŹ]zębia opraco.oŁ.Princ€ton 1989' zawiefa ona fdaniem ucfonych wie1enieścisioścj' (adult pe. coy. i procesówją powodujących.vadzenie xlasfjłacja prezento\.zlokalifowane (juvenileperiodohtitis JP) b) mtodfieńczezapaleniep|zyzębia . ol.zlokalizowane (rapidly pżebiegajqce Gwa|townie zapa|enie prfyfębia prog|essive periodonfifis RPP) pEyzębia zapa|enia związane chorobami f ukladowymi . Periodoltologicznych w Stanach ZjednoczoZoĘanizo$'anych celu pzyjęcia ldaE.|opnia.vanie systemów ]dasfikacyjnych.Ę pod. Diagnozowanie choroby prz1zębia powirrno wg Pagei Schroedem l9B2 r.

a faburzenia toczeńrumieniowaty).wrf iejące odf chorobyprzyzębia ' MańWiczo'WrzodziejQce fapaIenledziąsei' 2 MańWiczo'Wrzodz]ejĘce pżyzębia' f apaIenie Ropniew prfyzębiu zespoły endo. bezinnych (fylr'\ow n eF(o\.\. zaPaLerie menstrLa(yinvrr' l 7apaIenIe dliqse| zwią7a1e (ykIerr cuktzycy' dziqse| przebiegu W choroby krwi: b' ZWiqzane z chorobami białaczek' W zapalenie dfiąsei przeb]egu cho|óbkn/'r'i' W przeb innych egu 3 choroby przez dziąsei mod}.ych z nazębną dziąse| zwiqzane płytkq choroby p|}. b. prryooeclosci p.a Wg 2 Blakdz ąsiazębodoiowego' 3 Plytki przedsionekjamy ustnej. pęcheżyca. rumeń Wieopostaciowry.oWo-sIorne p|asIi.7ef o9oIne: 2 cho. przycf 4 N]eprawidłowe epyWędzide|e|y'mięśni' urazemfgryŹolvym zmianyW przyzębiu W}Ą'ołane 'I Pierwotny z9ryzowy.rych i. (>30% 2 Uogó|nione miejsc)' od W za|eżności zaawansowania (cAL| mm)' 1 Łagodne 1-2 (cALi 2 Sfednio zaawansowane 3 4 mm).fikaciaM]ędfynarodo!^. 2 Uogó|nione' przyzębia hematoIogicznymi' 1 ZapaIen]a zWiązane z chorobami genetycznymi' prfyzębia Iub zwiqfanecholobami zespo|ami z 2 Zapa|enia W innych choróbsystemowych' 3 Zapaeniaprzyzębia przebiegu lVIańwiczo. l Zlokalizowane.tikowa1e czyr1iki d7|Ęsel z uk|adem hormonalnymI a' zwiQzane po. uraz 2 wtóńy u|azzg|yzawy' 84 .rrycl^ b. a pochodfenia 4 Zrniany ogiczne pato ulafowego' dziqse| od miej5c utratąprzy(zepu z W zaIeżnośCi rozk|adu (<30% I zlokalizowane miejsc).chorób przyzębia KIasyfikacJa cznych 1999roku W Pe WarŚztatów odonio|og k z UproYcfona as!.dziąslowe Nieprawidłowości (podzia| Mi e|a]' 1 qe(e'je d7|ąs. (CAL 3 Zaawansowane >5 mm).witaniowe dllarel.periodontaIne ś|uzówkowo. śluzóW|. reakcje ergiczne.tkę nazębnq: 1 zapaLenia Wywo|aWy|qcf przef ne nie dziqse| czynnlkow mlelsco\.tych/ a.oby nody.fikowane lekiI zapa|en]e dziqse|' a' poLekowe rofrostowe dziąŚel' b' poIekoWe zapalenie 4 chorobydziqse| zaburzeniam odż}vvianiu' W modyfikowane nie chorobydziąseł zwiqzanez p|ytkqnazębną jamy 1 choroby qseł fwjqzaneinfekcjq ustnej' f dz qenetycznle' 2 cho|oby dziąsei uwarunkowane 3 objawy w cńoroo noustrojowych: ogo ozlałowe orzeoiegu (|iszaj pemf]goid.

zapa]nego.tka nazębnq' wolanepbtką../ne bd|terie'wiru. iąc}mi się w pbtce nafębnej (pł].glżybyoraz choroby dziasełuwarunkowanege.ti. Ćhońb nie w]. Zapa]eniedziąseł jako na.chorób przyzębia K|asyf ikacja . W grupie drugiej.2 zapalenie dziąse| \Ą]y Ryc. ldinicznych dziąseł tnie. ianiu' leczenia peńodontologicznego ustąpieniu stanu mnJ}ti-ko$€ n eZabur/eniami odŻur prfy stabiln}łn.. }]rni lub ogó]n].. z ldinicznąutratąprzyczepułącznotkankowego' jaki obseń\ujemyw następstlvieakĘ$. rji znajdującychsię w IĄtce nazębnejjest nącfę. i[mstka zębodołolvego d/ią..Ry!.lk zapalenia rty kJiniczne są takie. lelnieńa' Źle\łykonaneuzupełnienia stloczenia zębów spźyjać mogq odldadaruu i nazębnejna skutek utludnionego oczyszcza. pemfigoid.|rębniono ane czte. a taLre lekami lub nicprawidlouym z kolei możewohlvaćna nasi]eniei czast|walua ' Nliejscowecz!'nniki' takie jak nawisajace protetycz. podfie]ili na dwie podstawowe Pierwsząsta.2).nego sełmod5fikowanelekami. rji) b).2) autoży klas}fiłacji Zapalenie dzĘseł'k1órc \Ą.] cHoRoBYDzlĄsEŁ .!vobĘbie brzegu dfią.tĘ' f iłyjątkiem obecnoscr zW|ĄzANE dzĘseł$rywołanego I cHoRoBYDz|ĄsEŁ uhaty pruyczepułączno.4. tkar <owego Zapalenie dziqsełlwwołane pł]'tkąnazębnąjest $-laikiem interakcji pomiędzy bakteliami znajdu. oddy.Pl zwjązane p\tĘ przy Zreduko$a. słowego. Uwaga powinnabyćskoncentrowanana !!ry. ponie. pł].5i 6.1i 6.\Ąaż moga Wo|ane one pt'. nlm prłzębiu można schaĘ]<tel]u o.chociażjuż obniżonyn obe.'\:.afębnqpży przy?ęb|u' zredukowanym znaczeniediagnostyczne.Ą |! zapalenie dziąset wywo|ane wylącznie pEez pMkę naŹębną na Choroby dziqseł (Tabela 6. niespeq. . Ryc. po l.\Ąać netycznie i W}Ą{ołane . $upy' postaciąchońb dziasel Zapaleńe nazębną. ia powierzchli koron i koneni zębów (patlf iopatogeneza choiób prz]fębia. pnez chorcby skóme (liszaj.lo hamlle ryło$ jalo zapalenic W obecności4' jednegolub ry podgrupy pielwsz4 z nich stanowią zapalenia ne do brodawki lub brze8lrdziąsłowego plzyczeputącz... ostatniąchorobydziąseł to stan.pęcherzyca)omz gmpa cholób w]."Vvcila. 6. objawówda]szej bez nych rcakcją alergicznąlub urazem. kolejną choroby dzią. z s}.punuj41mi do odlJarlaniaph'I|ł nazcbnej:na. p\'tkq nazębnabez miejscowych wietuzębórqbez zmianyw położeniu uT'lvotane dziąseł czjmników tub z miejscouTmi człnnikami predy.tk4 jej dzi4seł 1999ml(l (opraolwanienowej klas5fika. dziąseł ń\'vnieżw obrębieZębów może\Ąlstępować stępn4 Jest wane cz]nnikami ogólfl}mi.żezapa]enie W ślvietle grupę stanowiq choroĘ dziqset mod1flko.nnikami miejsco.2 85 .l jak w pŹ}'!a.6'1 zapa|€ n i€ dziqseł zmianach tkanld. ostatńch badańustalono.\ańt ba]deryjnego zapalenia ubaty prfyczepu'obja. .ystępuje skutek bakte.Ta rów oo. hani"m. istniejącej już wcześniej z PLYTKĄ NAZĘBNĄ (Tabele6. . notkanl<owego. ściej i{ystępującą nowią choroby dziasełzwi4zanez pł].ficz.'lvołanych poziomiepEyczepu i a€dukowanej !\5'sokości kości p\tki nazębnej' Znalazły miejsce choroby cnością (aedukowane prz}uębie)' przel \ł]Ą'\ołdne spec\.tka na) a komóIkami obronĄ'rni gospodaila.6. do Drugą obejmuj4chorcby dziąsełńe związanez ( ograniczo grupie pienszej \ĄYo.rni]ub jednjmi i dngimi Ęzem.)'W ocenie trzeba postępować konse.Ńagamożebyć zmieniona cz].

tki nazębnejpokwitanioweZapaleńe Do chorób tJCh należą: stawądiagnosĘ'kichońb dzi4set' nbjdwót\ Io.jak i w zaleźności zmian zapalnych kiwiotlvó. zapalenie dziqsełZwiqzanez cyl.ponrewaz inmunologiczną gospo. Zmiana zabarwienia dziąs|a' ia choloby dz|ąsg| modylikowane plzez .r'e Ę.rn yłaczniez pbł. do w nacz}niach przylegających rrabłonka (możIiwość postępującegoniszczenia włóken kalogeno.płw budowa zęba lub inne cz}'nniki miejscowe.Iziąsła zapaleniem dziąsełzi.czego. częściej W]ŚtępującąchoIobq dziaseł. po dojrzewania.€l vlywołanego Tabela6'3 chalakterystylę możemieć $.na pnyldad źle\łykonanerłypełnienia lub uzupełnienia pmtetyczne lub ortodonryczne Zębowe pEykład stłocze. k1inil h możp Zn}( N..zycą i chorobami uk]adu zrraczniezarórłno osobniczo. . KrWaWienie eńa hormonalneuystępujqcew okresie oraz zabuIz .nperatury Ś/cze|i1ie wsięku ze szcue]i" temperatulę w szcze.5"J choróbprzyzębia rIasyfikacja p{). Wstępowanie krwawieńa. po przrfębia ' Występowanie zapa|eniu |Ęczno. klwawienia i bólu jest pod.ficznych s Zmiany histologiczne.Początko\.tką' fapa eniadzią.ni' Śie dziąseł.pobudzenia utraty stwierdzenia wcześniejszej p|zycfepu miejscoltych fibroblastów i nacielu komórek im.cuk. p|}tki. Różńcuje je tylko Znc pl7ez nni. przJ/zębiu' kąpzy zr€dukowanym rĄ'eji bocznej mi$acji komórck. i pod$yższoną dziądowej' ny dziqsłowej ze r zwiększona Wysięku szcze|iny iIość linie dzi4stowej' przy E Krwawienie zg|ębnikowaniu' Pomimo ńżnic pomiędzy florą bakteryjną przyczepu |Qcznotkankowego' 6 Blakutraty a zdmwego.3 dziqs|a' na na ' Rozpocfynanie choroby blzegudziąsla' 5ię . Zmiany histologicfne dorycza pro[feracji na. zvnia. wrafiwość na dotyk i ból. konsystencji. ł odwracaInośćusunięCiu roborvej. go. tsodwracaInośćusunięciu ii się do powstawania zapalenia . obrzęh k.lemmen.]ziqseł. $Ych ze zmianami w Ęlach kolagenu.iace| pr7robccnotrire|aĘłvnie ma. Zmiana dziąs|a' konturóW crynniki ogó|ne W dz|qs'owej' Zmia. na oraz nieprawi.lrrrar j tiażvmogąptn. z zapaleniem dziąsełzwiqzanJ. tkankowego kości g obecność płytki brzegu munologicznie kompeteltnych.4 umiejscowienia.kololu' konsysten.]silenip od struacyjn}tn. ogo]ne majq wiele wspóhych cech klinicznych dziasel \tTĄVotane dej z 8rup wiekolwch uzębionejpopulacji i jest naj.. Zapaleńu dziąsełtowaIzysza zwykle: dziąs|a' się na * Rozpoczynanie choroby brzegu zaczerwieńenie. choroby krwi . kio8ólne $ystępuja ksztaftu.rvawienie samoistne dfiqsla' 3 Zmiana zabaruVienia lub podczas badania. Iub Wyrostka).określenie koloru. dla p|}tki' po bakteń patognomonicznych tejjednostkicho. cji.lłowości p|ltkina brzegu dziąsła' '] obecność nia zębów. takichjak zmiana kształtu. ale w miarę rozwoju zapalenia objaw kli" Io'że( holob)d. Na nasilenie 86 . o Tabe|a charakterysvka 6-4 błont<a łaczqcegoprotadzącej do do\t'ieŹchołko.|a Temperaruryszcze|inie i|ość wysię\u ŃiellonIidfias|owei. zmieniaja one odpowiedź pł}tkinazębnej' da.nie nYizolowano speq. men.'iazanym fębodotowego. niczne stają się wyraźne. z Zwięk'zona prfy zgłębnikowaniu' chomby ogolne. l7t mod}ti|oManF doczne.lddia t horobymo8qb)( małn wido( lub niPwj. Zmiany histologiczne.Zana duiałanie wykazafu żezapalenie chomby dziqsełmodyfikowane pIzez cz5nniki Dane epidemiologiczne p\tką nazębnaWstępuje w każ. ciążą. zmian zapa]iych łqczące. takie jak cuhzyca. \ch ilościpll. zapa|enia dziąse| !ĄryWolan€gpM. dziqsla' n Zmiana konturóW Stwierdza się zwiększonq ilość W dziqs|owej' Ę zmianaIe. a Brakutraty kości Wylostka z p\tka nazębnq.

Badajria\r5'k6ząry c2ę.'ch hormonórv płciolr'vch n okesie 25-50 dni jest opispvany jako cykt menfapa|en]a d. klinicznych z zapaleniem(ŁĘsełzwiąfanymZ p\ć.5) (R]'c. gdy v]Ąstępowanie W okesieowuiacyjnyT' po.w re. ' ^ljązanez objal. Krlvawienie i !(5rr1 nanie 7ębó\\'\Ą/no. zwiększona odpowiedź glQdziefĘczn]m i zachowaniu dolastającej mło. c/ęw ny zapalne w czasie o$'ulacji' Dotycząone uysięk1l zapalenie dziąsel nriązane z cyklem menstruacyj.m. lone i występujadość rzadko' hzed miesiqczĘ rra. nad 75%badanychkobień (Tabela6.i. zTianakonIUrow d/iĘs|amoż|iwą f znianqjego &iP^ Nd $1ttanienjc pa'enja wiP.tj o pąruj podeasowl]lacji.Wysięku kievonkidliaŚłowej' l le cz]nnikólq rvliczajqc to ilość .witania obu płci ma przejściowy pokwitania.l poziomu hotmonorr Brakutratyprzyczepu łqcznotkankoWego' .Tasip BrakUtraty rw h lub kości Wylostka fębodotowego' po]. z poll'itaniem ma liele wspólnych cech |dPmmPD. obraz k1órych sldadąią na pĄ. którcgo Wdzielanie.!adki'międz]miesiaczk(} ja\!ów fapalenia dziąseł przy obecności re]at]'Wnie wego zapaleniadziqseł'. stości \Ą]stępo\.duielaniuestrogenui progesteronu'R]'tm \ły.. < qccgo $idoąne ZmianyZapa]ne dfĘśle' m u obu p]Lj bP/ w\pob |njej w Jednak u \Ą'ięk.. Zmianaabarwienia f dzią5|a. Wynosi i. do ob. podczasouulaqi u po" uzrasta o 2070 4m Po miesĘczce następują okrcso\'fe zmiany || \\l.K|asyf ikacja chorób przyzębia a zwiqzane z uk|adem holmona|nym Tabe]a6'5 charakt€ryśykapoh]vitaniowego eniadz]ąse|' zapa W \'\.pł}ł z kieszon]<i dziqsłowej.hnire zebórr.tki brzegu obecność na dziqsła' przed NasiIona odpoWiedź zapalna dziqsia oWuIacjq. po u *pb\v na odwracaInośćokresie w21651 stan zapalny dziąscł..4ub pofiom >200 eśradio|u pEm|' zwięk'ot i|ośt \Ą^/9ęku zesz@eliny dziąśo\^.ębo$pj' ipj spoBk/ne 5ą/mid.tk w okesie poklitania jest t]1n' się jasnocuerwone.]TaźnJ'ch tomiast Zdażająsię pż].7nmol/L).5 horobynie .tnpień/adwan\Ąt\dnid /a.iom hormonu |uteinizującego >25 mlu/m|. 7łożonym szegopoziomu estradiolu (>8. przyzgłębnikowaniu' u5m} tol odJ)(hdnid. obecność preks/laLenja tĄ]s zapaIna dziqsta' logi( h /mianpl'woduiq(a /n!.tki w bakterInej' zwięk!/ona i|o(. jak wykazano.lpmiJowll (psfradiolu lpslo\lcronu r.6'5 i 6'4)' daw P międ/J. i.. Pokwitaniowe zapalenie dziąseł Pol$vitanie jest WystępowanieWieku okotopokwitaniowym (>26pmoyl)lub testo pmcesem dojEewania plciowego. do steronu zultaciektórego następujezdo|ność rcpmdukcji' jest to pojed}'nczy pl}tkina brzegu dziqs|a' Nie epizod.iqse| eiąfanego f q'|dem ffuacljny W czasie tego q'klu udokumentowano Tabe|a6'6 charaktg'yśJ. odwracaIność po owu|acji' PokWitaniowe zapaIenie dziąse|' 87 . rn]<\\i|dniow] \\frostu ilościpł}tki nafębnej' Zapalenie dziąseł szości kobiet z zapa]eniemdziąseł związanJ.6)' dzielania steroidow]. mniq20% przyczepu notkankowego' Brakutraty |qcf Brakutraty kości Wr/rostka zębodołowego' . Ę' Jednak skłorrność tYstąpienia \Ą.b1|a( yjn].m Cy.lecz faza endokłlto.vania zapaleń dziąseł wwieku około.*a p|t.q na. rc i!]Tóżniatę cholobę6Gabela 6.l|oęenid pro. d/iąsP] osobdofuslJjqc}Lh \Ąpl]^\ u mJ pł].yż. ma\'ch ilości łatwoklwawiące Zmiany w bro.

tki brzegu likah}'m sprowokowaniu'Guz ten przedstawlasĘ na dziąsia. J in.HarŁella i inne. * częstsze interproksymaInie. iIość ze dziąsłowej. .co więcej. mie. .tt) tr (cu. stqpienia objawówstanu zapalnegopŹy lelasunie guzem.leczrumożonąod.zaś ilość ł cofaniesięzmjanpo porodzie' bardziej kowanrui szczotko\łanru podw5.tkiw cżasie (Tabela nie 6'7).ffżLieżamvch n zwiększona Wysięku szcze|iny przy w ściej szczęcei może. . stąpieniai nasilenia zapa]eŃa dziąseł okresie ciąży.tkinazębnejg Ry(' 6.z t]m. Brakutraty kości po . pogłębiona. D obecność zapaIna dziqs|a' ldinicznie jako bezbolesnewygórowanie. zwĘzanego h!órczy choroba crockel. quza ciążowego' 88 .choróbprzyzębia t r|asyfikacja 6'8 cĘżov'e zapalenie dziąsel Zmiany w jamie ustnej Tabeia charakerystyka towarz}szą clqzy o podłożuendokĄmologiczn}.ższona. duiegt4'ba.Zanikanie stanu zapalnego porodrie. ż. BadaniaWykaza' ts MożIiWość Wystqpienia ca|ym w z szonei nie zwiąZane iloścĘ Wrystępowanie w szczęcely zrramiennie wższe nasilenie chombyu kobietcię. .W}'rn ciqzy7.cukrzycanrłodocianyc. wyrostka zębodo|owego.u czego powstaje pojed}mczy klwawi nawetpo de. wpł}'Vvając}.|G 6'7 nĘce' w uynil. 6 częstsze |ub uszypułowanej nie' p\.rn płlki na brzegu dziqs|a' ptzez okres kilku miesĘcy W czasieciąży łzyko wy. umieiscowionv nie .ozwinqćsię juz w piel1\Śz]m i] Krwawienie fgłębnikowaniu' hfmestrże ciąfy cofającsię lub ostatecmie zanika. !Ą'łosolłatych. żesystematycznakon. od krzyca niezaleźna insutiny cuklfyca dorosłych)' zapa]enie dfiąsełZlviąfanez cukrzycq zwykle jest klinicznie rwkr}Ąvaneu dzieci z nie\ł}'róltnanqcu. o zwiękfonaodpowiedź zapaIna dziąsła. dzj'zębowej. p\nu w kieszonce ilziąsłowej obja\ly sq zapaleniadziąseł podobnedo objawówzapalenia ziarniniak ropo ziaminiak ciężamych' do z pĘtk4.3 niskiej ilości powiedziązapa]nąw czasie ciążyna cz]']rnikidraż.pcrza więkzą skłormości4 wy.ciej . Ziarniniak zwiąfany z ciążą(guz cĘżox'y)opisany jąc}m sĘ zabufeniami w produkcji insulirly i \!}.Brakutlatyprzyczepu łącznotkankowego. związanego krzycą Bpu I' objauy zapaleniadziąseł z cukrzyc4s4 podobnedo objawówzapaleniadziąseł uwĘzanego płytkq.na brodaw. ! Postać masy egzofityenej. p\. nacz]'niaĘktóry łatwo twórcfy p|}.głębokość e obraz histo|ogiczny przy dębni." do S.lak naczlmjałortary' W1róż. jest ponadsto lat temu 8uz ciężamych określany ja. 6.tlę.tki pozostawał podob. kwawienie kieszone}b]''ła nasilone. z \łydajesię ważniejszlrnczJm. występowanie żamychlg pomrmaniu z paqjentkamipo porcdzie. dziąse|' mpo ciążowego zapa|enia Tabe|a cha6kter}^\.GuZ !'!ystępuje.. Guz cię. w sbukfuu e i funkcji naczyń krwionośnych' g|ó\\'ne (ulr4q: r}p| ( ukr^.9).5 Guz CiążotĄ/y' 0abela 6.o w1glą. e lń na bnegu dziąs|a ' Zmiana zabarwienia dziąsła. jąc po pomdfie8(Tabela Byc-6-5).zależnie od Źńdeł.rn niżkontmla pł!. ziarniniaka n]'rn poziomiew obu grupach. kająqmi Z tego/abu'cniami t\ melabolizniel u. p\'tki. nionodwd $pJ i t}! sulilozależna. trola poziomu cul<ru na zaawansowanie zapalenia. zwiększona odpowiedź lub |ub s zapocfątkowa W okresieCiqł(2' 3' trymestl).8. nad-liąślaL r natryń krów białek i tłuszczy a także zabulzeniami ko: nadzia. chank1elffu.. dziąsta' ' Zmiana konturóW kobiet \\lepuie c7e. pomimo że \łskaźnik na ropotwórczego.u 0'5. bezcechnowotworzenia. nikiem.amych jest Ępo. ! obecność jest podw}f.u\z)eulowan\ nie. choloĘ dziąsełv przebiegu cukrzycy Cukrzyca jest schorzeniemogóInoustrojo$yn.

l2 (Tabela 6.tpienls/]mobjasPm i Róźnomdne chombyu]dadukwiotwórczego i cbłon. Knvawienie z dziąseł jest częsĘm objarvem u na(iento\Ą r bialatzka ie.?ębo$ej. feracjqi dojrze\łańemlub zńżńco$. Pornimo.K|aslikacja chorób przyzębia fapa|enia dziqse| .6 zapaeniedzjąsei prfebiequ w biaiaaek' olan do ciennopurpurowego. Białaczkę dfieli się !v opa.'istępowaćró$. Ryc. lb'ch.jednakobecność plytkinie j€ s t ko. pży zg|ębnikowaniu Ktwawienie być " kowyrn objawem chorobywjamieustnej).47'pacjentów i odpowie. jego loz.aplazja szpiku) mogq powodować dnio z ostrą i przewlekłąbiałaczkq'Przerost dzią. biegrrbiałaczki'ńe sq one konieczne do powstaJia lociczn}'rncharal. p|ytkimożeogranlcą/ć ' zmniejsfenie ilości nasi|enie zmian. Tabe|a ch.rakterysryka 6'9 kEycą' w biaTabe|a 6'10 chafah€ r ystykazapa|€ n iadfiąseł pŻebiegu p|ytki dziqs|a' obecność na brzegu zwiękzona odpowiedź zapaIna dziąsła' Zmianaabarwienia f dziqs|a' zmiana konturóW dziąsła' Zwiękzona Wysięku sfcze|iny i|ość ze dziąsłowej. ' zmianakonturówdziąŚła powiękzeniem z I! Rozrost pocątkowo obserwowany na brodawce międłzębowej. 8ranu]openii. (bialacuki. 'ego tozwój niedolawistości. przy KrWaWienie zg|ębnikowaniu' częstsze występowanie dfieci f niewylóWnaną u cuKzycq Typu |.6). zmianw jamie ustnej2.ciu o czas trwania (ostra pEe\'lekła)' tJp zaangażowanychkomórck lub (szpikowa lub limfatyczna) i Jiczbę komórek łe krrri 0eukemic?nJ aleukemirrnar.e| /a(ZJma od brodaMkjmięd7y.10. Zapalenie dziąseł pIzebiegubiałaczkiobja.a takżezmiany w wędach chlorrnychszyi' Badania ostatnich lat do.6. pEyczepu Brak utraty łqcznotkankowego' Blakutratykości Wyrostka zębodołowego' pzy odwraca|ńość pGwid|owej kontro|i stanucukzfcf. pocrqtkowo opisIĄano \Ą'białaĆzkach loie ustnej się osĘch i s}dadały na nie wTómczlny i nadżerki jak również zapalenie dziąseł ich błonyśluzowej.!ńoĄl żeobjawyte mo. pomości.Wiqfan€ g o f c!. złośIił]'łn schoEeniem hemato.77o4.stqpienia zmianW ]j Zmianazabarwienia dzjąs|a. wjamie ustneju 17.|nżńące moga zapalenie dziąsel rł przebiegu bialaczek Bia]Iaczka predysponować nasilać zapalenie dziąsław pIze" i jest postępując}m.teryzująq'rnsię nadmiemą pioLi. H Zwięl6zonaodpowiedź zapalna W za|eżności od p\4ki. i przerost.imiem leuk} qt1óWi ich prckursońw we kilvi i szpiku kostn}'n. b związane z chorobami krwi 89 . się a na. Zmniejszenje plltki może ilości ogranicfyć nasi|enie zmian. LtóIe z kolei mogą być pży@y a zlruan slępniP ro/pr/Pctrcnia się na dri4rlo brzeźne jamie ustnej. zaburzeniaod.s w r przycfeprone.lziąseł fabalwieniu czerwo' o RyC'6. 8a $. w *ia się oblzmieniem .żeczjrniki miejscowo. .I eż w bialaczkach przewle. lub Obiart]M jr. (może poczqt. obecności jamieustnej' niecna do w}.

toira. i CzynnikóW zewnętŻ @ych pżednim głóWnie dziqsła. a]e Iek\ły\lępowania r.lo' Podobnie $ plzwad|u len}. Zmiany k]iniczne zmian.viąZku Z!t'ięk. 90 .iest silnlrn lekiem immunore_ kom dusznicyPo raz pierwszyzaobserwovano g1órmiew celu zapobiega.}rrolaneprez powczególne nic roznia. pot$'ier. immunosuplesyjnych i blo przemst ograniczyć nasi|enie i|ości moźe u Zmniejsfenie płytki Lekopochodny wapniowego. niu epilepsji uTĄvofuje$tóknis$ pnemst dziaseł pohĄ'ierdziły ńepoĘdane działanietych zwiazków u okolo 50%pacjentów pfyjmujqcYch ten lek' ja-k nje przeroście pbtld nazębnej\'r' rĘł'lo.óW " zmiana dziąsła. faty. umiejscawiasię w przednich odcin. szonJrmstosowaniem takich jak fen}. pnvjmolĄaniem e pŹepi!Ąlane iało|ekiobnizajątcisnie. Ró\łnieżwrastające uż}'Vvanie pvez kobieh mo'e $p\'\Ąa. verapa.tki naĘbnej njP /apobiega p\tki nie jest konieczna w uystą)ienru przemstu po blokerach kanałuwap. na plzykład nifedlpina. łów wapnioiwch. h konrepryinyr stępowaniei rcZwój zapaleniadziąset15 od ce€ różnic a W].l'z że obecność i]l.loinv dziąset Rota łan]. i. FenJńoinastosolvana w sad iczo międzysobą.miejąry pPercs| . kerów kana]łu zmian. że kontmla nału. po zastoso(Eniu blokeńw kanałuwaP gularyjn]'mstosowan}'rn rost .. Rozrost międzyzębowej. oraf blokeń\a kana.po$odowanv i\ą c?ęs|o ata. na &ią.ię ra.W]stepuie m|odsrej . rozrostow€go Tabela 6. lek anĘarjłniczne i zapobiegą|ące prfecyldosporf'naA.il flasyfikac choróbprzyzębia ]3] choroby dziąse|mody|ikowane Przez leki po|ekowego zapa|e. iPdna| \Ędaje. Rozwój i nasilenie mzrostowegozapale.wapnio\r'r'ego prPrc\lu \^ gru|ie ie\| n's^ |pi pł].lloiowi zmian' VodP| 7wierę.że. W 4 Zapoczątkowanie |eku' od sietrzechmiesięcy podania prowadfqca zTidny do dziąs|a kontu.Wa.'wołania jamy ustnej pacjentama l\pll'w IIarastan higieny stopnia ich nasilenia. takżeniew]'kluczonyjest współudział śmdkówanty. dziąseł częściej przy gupie fen}toiny.laria kliniczne WkazaĄ. odse" rłystępuje autońw Ba.stępowanie w za|eżnośCi h osobni. jak nych' pacjenta. naleĘ do lełówrły' awansowanie Blokery kanafuwapnio.or. rozmiaróW początkowo na obserwowany brodawce !.leków inmunosupresyjnych. jest odpowiedzĘna stosowanyle\ a]e nia dziąseł pl}tki nazęb. usuwanje ładrrnek kana. lecze. blokeńw kanałuwapnio\'r'ego' nie lołi.lviekoweji rozpoczJna się z\łykle okołotrzeciego blokerow kanalu wdpniow+ A lubo(reslonych ryny poziomóW go.l3 zmian' Badania na zwielzętach. nej. przemst dziąseł. takich jał ryklospolJna i inne. /ę!le i dokladne wierającychdziałaniena posiadające jU7 w ływapnioweuloka]izowane błonieplamatycznej pobie( wFlqpieniu prcro\fu. /e dla 1ł].ie. njP zmian' lecz Ina istotne Znaczeniedla niowego jesl twiaśniona.|ecz bezpośredniego pŻy@epu ląenotKanKowego' Pnerost . lekó\ł przeci\dĘav{ko\wch. q Zmiana zabarwienia dziąs|a.Wyka.na !n!.wego p\tli może za.u |udzi okreś|ono stężenia |ekóW nie miesiąca po rczpocfęciu tempii.'rn fen}toiną była plfedlniotem badań Wielu u wszlstkich pacjentów pEyjmującYchblokery ka.11 chalaherysqła nia dziqse|' Liczba zachorowańna chorobydzĘsel mod}fiło.tki zmniejsfa nasilenie przerosfu dziąset.\ i szacowanyla okoIo 2vvo' Rola p\.Liąseł stanowi charal1erystyczrryobja\''' W zapa|na dzią\ła fa|eżności g1ó\łnieze stosowaniem leków r zwię|śzo1a odpowiedź uboczny zwi4fany pł}'tki' od i|ości obecnej przeciwdrgawkowych. a na$et cofĘ. ze z ne lekami \^zrasta rcku na mk w z\. dziąslowej' vlysięku szcze|iny ze '' zwiękzonai|ość pŹy zg|ębnikowaniu' E Krwawienie polełowe rozrostowe Źapa|enie pŻy kośCi lvyrostlc w B W}Atępowanje dziąś|e utracie dziąsel iil związku Utratq z bez |ubbez. mil i ime. cyk|ospow d \Ąlystępowanie stomwaniu kath żu. do w surowicy koniecznych wywolania |eki l. hrq i sa /ęki. E \^/ystępowanie Wodcinku u dzieci' rĄ/ystępowanie @częstsze procesu chorobowego okre.|zĘseł niowegow 1984r i od tego czasuliczne doniesienia nia reakcji odrzucenia organu po przesrczepieniu.

i $}daje się' ZeĘstępuje on u 25 do 307o niamiw odżywianiu pIzyjmująclch ten lek Związek pomiędzy zapale. L]oloddl w]daje.iąfane z infgkcią ia.ch Irazębną'częściej fmiany te obsen\. pb.Zmiany rvjamie ustnej mogąbyćlry.lko pł}tką w pońwnaniu do ĆhoróbduĘseł \'lywołan]. takich jak kła' że. nych lekówantykoncepcyjnych' my ustnei choloby dziąsełpochodzeniabakferyjnego chorc.ogqpłcio\{ą' Należądo nich neżączka i Źadfiej kiła.1. żedfugo|effnino\e wanie tych leków możebyć pżycztną utraty p. zmiana zabarwienia dziąsła' jego l zmiana kont!lóW dziqs|amoż|iwq z zmianą loz' miaróW r Zwię|Ślona Wysięku sz(ze|i'ry i|ośc ze dzias.ficzrJmi baktenall1i sq w znacfnFn odsetkuzwiqzanez choŃbami pŹeno.' 6.ch \łYkrlto zmiany \ dzĘśle. d. chorcby\vinrsoue. nikiem ogó]nejinfekcji (Zmianywtóme) lub bezpo.onvijających i u osób ze anniejszonq odpor. ność r. możP na modclu Zwierzęcfm nad osobńczą podatrrość infekcje.W grupie śrcdniego zakażenia(zmian}' tej znalaĄ się ń\'\. koncepcję hormonalnq częściej występujązapale.klospo4try i pl}tki na plfemst dzĘseł ńolłe mogąza]dócać rclację pomiędzyodpo\\iedfĘ jamy ustnej redu. w cepcyjnych' U kobiet pŹyjmująqrch doustnąanĘ.ll. niPm dl.uo\ła ł.K|asyfikacja choróbprzyzębia j4q''Inileków tego rodzaju. z cepcją homonalną l€ki antykoncepcyjnenależq rorpolrrerhnion5r na srtie.'raźnych do pł}tki nazęb.ł.tki.]iązane doustną antykon. obecność nabeegudziąsła' I Zwiękzona odpowiedź zapa|na dziąsła.ch.7 i 6'8 Po|ekowe rozrostowezapa|€nie dfiąse|. Niedobory ąttle. objauy zapa]eniadziqseł czepu łącznotkanłowego.8lzJóicze i inne mogą\W. wany W badaniach na rrp$lem q.ujesię u osób Z niskim statusemspołeczno. żaczka. Jednak doldadnam. .lvołane speq.'fstępo a ia W].ię. pmwi. pierwotne).W obĘbie tkanek stępować pżluębia zmiany uystępują stosunkowo rza. / rua nie &: cHoRoBYDz|ĄsEŁ zW|ĄzANE N|E z PŁYTKĄ NAZĘBNĄ doustnych z p2yjmowaniem ekóWantykoncepcyjnych' W przebieguchorób ogó]n]. lecz nie eliminuje całkowiciepowiększenra la oĄł'iania lv zapoczątJ<owaniu i postępiechońb 15 (Tabela mas]'dzi4sełla 6.ipj h cie' W badaniach ldiniczn5.m. że higiena a |. Zmianyw jamie ustnej.Pomimo braku pewnJ'ch pl7yjmo.belao 2 CFa. do grup\ nąjbard.aherysty|azapa|eniad7iąsF|7w|4/dre9o nością ilnmunologicznq'z -L choroby dziąse| z]t.4..ekonomiczn5m kla. rozwłajqcesię u kobiet w wieku prZedme.elaryrmieniskiej ilości przerostudziasełspo\Ą'odo\Ą'anego u kobiet przyjmującj. nopauzaln1tn w1niku stosowanialeków anĘ/kon.P] r^ia/aj\ąnJ p\a]. objarvów zapa]. by dziąsełĘ.owej' przy . w jach r. doustnej anrykon' związanegoz plżyjmo.o wTĄvd. gospodarza bakeńami ń. R]'c'6'7i 6'8)' dzĘset{\łnagaobecnielr5iaśnienia Zapalenie dziąseł z\|.uje.ch 1eki2(Iabela 6'12)' Klinicale obja\ły nej po mZ pierwszyw l9B3 roku cyk]ospoĘlĘ opisano pacjentów ia choroby dziąselmodfikowanezaburze.[volane8o U osób niedoż]tvionych rłystępują zabużena .tki .nież zakażeniapaciolkowcowe' 91 .obsemuje się jednak sldon.ia.a d $lstąpienjem i stopniem nasilenia przerosfu dziąseł !. się .akazano. nych jużprzy r. Krwawienie zgłębnikowaniu' po r odwlaca|ność zaprzestaniu stosowania doust. Ry. szonyni dl..klospol]'!1ą zostałwialYgodnie udokunentG w u]dad-/ip nie odF'mośLiow\.waniem cepcji sq podobne do objawów zapalenia dziąseł zwiapanegoz pł}tką.el rv pnmwnaniu Lobietami pryjmu. na c.

nieoia bżegu ilziąsłowego Z niem dziąsła' Diagnozapowinnabyćpostawiorra na podstairiebadaniamykologicznego-lg E]choroby dziąsel uwalunkowane genetycznie Dziedficzna rł. zy zaczerwienionq krwawiącq lub Wielf(hnię.|eniedfiąseł walle [ajczęściejna błonie śluzowejpoliczków w oko]icyzębówtlżonov!]'ch. /s4ds/clŹ parjenló\Ą pm.stępują u ocobzJrowych.lvego mogq być spowo. związanez cho.lługoterminowej terapii ant]tiorykc wej o szerol'im spelrttum dzialania.u hrtj&ielnego.śluzówko$]'ch Wstępo\4Ećmogąjako zfuszcfa' jqce zapalenie dziąsel (Gi|1giDitis desą1runaturl)./r'i.l8 6I Chorotv dziąset pochodzeniagz}ticzego Chomby dńąsełpochodzeniagr4'biczego rzadko h]. nej na sk1rtek. Obniienic odpomo.rl 'Wydzielaniem ślinyz cu]ozycq. W ponad B0%przJpadkó\j{złuszczające zapalenie dziąsełstano\'{iobjaw pemfigoidu błon śluzo\\. który w la. rcbą W R y c . tentnej fomie znajduje się w zwojach czucioi\'ych ncn'. i 6. oe( iej llaIomiasl obserwujc je się u osób z obniźoną odpomością irrrmmologicznąlub u których zaburzonajest flom bakteryjnajamy ust. b\ mo8J poknĄva. leczonychsterydami ze zrnniejszonl. wjlusat?. 9i 6 . i połączonego zapale. w no.ikacja K|asyf choróbprzyzębia Ltórc mogq $Tlvo\avać paciorkowcowezapalmie dziąsełlub paciolkowcowezapalenie jamy ustnejobjawom ogó]nJ(n (pod$5ższona temperafura' złe samopocfucie) tolvarzysz4zmiany w jamie ustnej o chaml1elfe zapalenia dziąseł z naĘstająqtn knł?\'r'ieniem moż]iwościq i tworzelriaropnil6' chorcby dzĘsełpochodz€nia wirusowego choroby dzi4sełpochodzeniawiruso. opóżniai u]'ujłrade fębóW mogą im towaŹyszyć Zmiany ogólnoustlojowe'2 w chorób E obiaw dz|ąsfowe p|żebiegu o9ó|nouślojov{ych Zmiany w obębie dziąsła pEebieg! chorób skóI. dziąsel.d organi. jed. po|i(zków żem obrębie W błony i|ulowej Czy ga.zlokalizo. Rzadziej\ł}stępuje przebiegrrpęcheMycyzi\'y. w pęr r L]ei. Na|oty mogąbyćusunięte pomocą te za pozostawiajqc po. dowaneprzez wirusy DNA lub RNĄ najczęściej przez wirus opryszczkiHsVl' zmiany te mogą nak uTĄ'r'o\'i\ać zapa]eńe dziąsełlub Zapalenie jamy ustnej na skutek uaktF\'nienia wirusa.ą. podstawo\'t. U osób zakażonych wirusem HIV obserwujesię jamy ustnejw postacizaczenarezapalenie Srzj'bicze nienia dfĘsłaprzyczepionego linijnego zacfer\\'le. 1 0 grudko$'eu]dadajqcesię w siateczkę. Najcuęściej $. 92 .linijnci ĘA dermatozy herzot\ejrl n|mie. nia \łysiękowego wie. Liszaju płaskimbędqto \wl. obnDon}mpH śliny jamy ustnej Gżybicze zapa|enie !Ąlystępować moze postaci W bialych na|otóW ściś|e złączonych f podło jęlyka.10).ych lub liszaja fiaskiego. jest cz]'rmikiem splzyjająqtn uwalrriania się zmu (I{yc. talp koron} Zębo\^.ystępuja infekc]e Cdndidl albbafu9. 6 .Jedn4 z najbardziejznanych chońb tej grupy jest dziedziczna$'tókniato\Ąratość dzi4seł' Przercśńętedziąstaw przebie8utej choro.łókniakowatość dziąseł choroby dfiąsełpochodzenia genetycznegomogq obejmo. po\ł]m dla Zfuszczajacego zapalenia dziasełmogq towarzyszyc ilrne obja!'!y miejscołve.lopostaciowego' Zmianom ty. u uŻ\MJiącJ(}l urupelnleń tetrcznych. w zap. waćtkanki prz1zębia.

rv}niku urazu może dochodfić do rradżejeĘ chońb przycfepu łącznotkanlo\'{ego. i n}Ch na pMyczeput4cz. sto zaróWno materiałami Mogąbyćspowodowane ft1cloryp"rnx1onlilił|.zębia dorosłych wanie zapalenia prz}rębiaopomegona lecfenie (7?. słalub obu jednocześnie.'$łrą jako objawschorzeń ogó]noushojor.lvieniem.lzido postępującej za. prlef siebie możnazaliczyćumzy szczotĘ do waly speq'ficzrytni balteńarni lub grupąbakteń.'fchoraz nta ulatzoweEo waną .wwołane na skutek Zapalenia pnyzębia chalattełfuje prfewle]dy zrniany lrazowe mogą być ząb dfiałń $łasnychlub lekarza-Do uszkoilzeridokona. c7epumoie wFtepot\a. \iemnjei nalcĄ iP stego krwawienia Mcuas badania sondą na koĘ. . stan zapa|nytkanek podtrz}mujacych spowodo.\łady !r. liegi cechq dulak1erysryczną rŹda ub}'tkulub imych zabiegówstandardor. W s/czegó|nośo nicdoll.i\Ykwitó\. a w pęcheżycy wiele klaqfi' stŹępy nabłonkana obwodziepęknięFch W minionych 20 latach przedstawiono z\. na ticzne $spierającychoddzielneklasjfik(} bmklo do\Ąodów (dddi p€riodon' przj. tych no bolviemdestntkcję Diagnoza nej(pasty.Lacirrcze. śnie plzpębia związaq z cz:tmika.lniP c7e.'ykłej pęcherzy Runień l.$ ŚposóbLią8lv podczasnasilenia chomby2 dycznie 93 . jak płyny).'f sięko\t5' wielopostaciowycha.fuje się wielopostaciowością. La]<ze jamy zapaleńpż}zębia. kieszonek obecność Grrzodzeń lub recesji2. peihef/p. \ł]'tDstka zębówizmiany kszta]ltui konsy. WiĄ.l.l':l choróbprzyzębia K|asyf ikacja mogąbyćobecne choroby przyzębia w pemfigoidziebłonśluzo\aych blizny po Wgojonych zmianach. potenqja]nyrn miejscemuhary żebyć notkankovego w miejscu lawawienia.nad-/erkiplamr tumieniowP. stosunkowo rzadko' ti'is) i zapa]enia leakcjewystępujq A|ergicfne a mzlrń po. kaqiironych klinicmych postacifapa]eniapżlzĘbia' Mo.ond]ości' i 841ob\.1.mi miejscowmi. ją. pmjfębia jest kliniczne stwiel{zenie utraty b. ńókien ozębnej i kości\aymstka zębodolowego &nĘ'stycun}'rni'Do urazówzewnętnych na]eżą wykon$\€ne plfez lekaźa podczasopram\ły' z tlvoneniem loeszonek prłzębnych. w spe.vych.ter. i poź].bone nab}te' i ostre stany prz}zębia. pn}uębnych oraz ubJtek kości zębodoło. t'Ą'(|ępou.a a$es]Ą'WĘ woeśniejsąm cjalistycrnychlT. o}'ch destrukcji lub !Óóir ńtk4 dentystJ'cznq inqtni akcesonaml wu}tliku czegodocho. takimi jak p\'tka nazĘbna wie}a' i w. wego i ruchomość podczasbadania to stencji dziasłaoraz k.''a\'r'ienie nąiczęściej uystępujqceobjawyzapaleniaprz}zębia' Krrmwienie nie zawsze musi być poz}t$fl]. jednak wietoletniebadaniaweryfiIowa\' je uskazural. Utrata plzyalboepizo.o.rn postępujqcej choroby' \j{skaźnikiem pdmie|a'.ymagać badań być zmianmoże trudna może postaćchorcby niź35lat. obselwoilalo u pacjentówńefaleznie od wieku'l uploszczona' Przedstawrcno Klas}'fikacjazostała grupyzapaleniaprz}zębia: trzy podstawowe bowiem pochodze. ł}stępujqcych |ub do mato|ogięnymi środkamj pielęgnacji ust. jch Za. recesji dzią.ZaobseMoua. 4 zmiany pato|ogiczne dziąsel plżewlekłą i chorobęprz}zębiaobselwc agresj.taÓ lłska/uie obecnośt zapalenia mo.

. stacą tego schoĘeniaobserwoua[qu dorcsłych. bądź pn}zębiajest infekcja cfj'llą pDewlekłego zapa]enia (uraz warunkami miejscowymi zgryzov'y). w których o.rką''.ać' się pEpębnych ń'tszych niż 6 rnm' cnościq kieszonek Ryc'6. .przewlelde !' jestpowiązaneróżnolodnq baheryjnq. pl}. fekcyjna tkanek podtzlmujących ząb pmwadzqcą do stanów zapa]nych i postępującej dest.l z przez byćpowiqzane Czynnikami z spowodowanymi (na Wedługwspółczesnychpoglądó4 głównąpży.Peptjstreptlxocars m:ic. .ukcji PĘewlekłe fapalenie prz]zębia może występ(} lltókien ozębneji kości rq'rostka Zębodołouego..ponie\łaż ono pojęciem ' może powiqzanez (zynnikami rapalenie prc być miejs(owymi szelsz]'rnniżpolviązany ściśle z wiekiem telmń uzy.|l Ła.'fapalenieprzJzębiazwiązane trĄ. nad. Najczęściej Łolowane z głębokich kieszonek robyogó|nouśroiowe. balter].tki dysponujacymiodHadanie na nazębnel \Ąyni. l-2 rastać.. łlstępuje ró\łnież dzieci i młodfiezyW nowejkla.cechykliniene: . kot'ego i ubltek kości'natomiast w postaci uogól. c'omitd11s.. seł'Dodatkowomożewystępować obrzęk lub rece.lub teżoklesowo gwałto\Ą.uębia Mj(zęstszą po.'. pnewlelde stanyzapa]ne. nionejwięr n} 30%miejs(objeĘch ej bddaniPm' szonaruchomość przemieszczanie i/lub mta. Treponmn d"ntimla. |ekarza pżykład nawisające Wypełnienia).12 Śr€.L-) pżyzębia Przewlekłe zapa|enie V!4/óźniajq następujące . u dziąsłowego. ? może modyfikowane z chorobyogó|noustro prz€ być jowe. . pEyjęto okeślenie'. umiaIkowanylub ciężki. BacteroidesforstthLls.na. stres. zakażenia m H|Vosteowirus€ przyzębia to\. źadziejh(..Acti|bbąciu1ls acti]1omacetem.zapalenie Fzlzębia domsłych'' kającymi budowy z anatomicznej zębóW|Ubmoże lub .a|e fda7a się u jest Przewlelde zapalenie prz]. Ryc' 6. !Ąystępuje najczęście|doroslych. utrata kościw1'rostkazębodolowego (BL).. PRZEWLEKTE |l enzYzęall 'j' . wany poprzednio'.. ale lv patogenezie integra|IĘrolę odglT. 7 rozwija wo|no W umiarkowanie się |ub szybkim tem.kc postaci ZalMleniaplzlfębia to \Ąane cja zębów Większość chaĘkteĘfująśę utrat4przyoepu ĘCznotkan..nie rrasi].. Głównj'rnicechami kliniczn1tni paleń przyzębia są: kliniczna utrata przyczepu w pocIa(i l]o|alj/o\ł€ n cj/mianamipalologic?D}mi (cĄL).) Klasyfikacja chorób przyzębia .|notowano obemość kieszonek i utratęprz}czepułącznotkan.varzyszy porczat obemość ńżnJ'ch gatunków bakerii umiejscowionychna powierzclni Zębatub pżez ] ńożebyćmod}4ikowane Czynniki niż inne chodfiąśa.a takze zwięk. u dziecii młodfieży. koi\'ego(odpowiednio nrm i g mm) ońz obe. ni€ pr4"ębla' bia.ros.. lub się Przew]e]de zapaleniapr4'zębialelrkie i umiar. możemieć pżebieg lekki.i.a jestklasyfikowane podstawie na stopnia zaawanso' rilon nucleąh]|n Eike||el]ą i anodens '20 przyaepułqcznotkankowego' Waniautraty Przewlelde zapalenie przJuębiajest chorcbq in. \łaćw postaci zlokalizowanejlub uogó|rdonejoraf przewlek\ch za. jak pa|enie takie t]^oniu Czy to:Porpwnan1s gh1gi1)aLis. pią a|emoże pośępóW miecokesy szybkich bacterrcctlts.Lntelk intemedi\ C'amphlla. sja oraukrwawieniepodczasbadania. s]fikacji ostatecznie z f|orą je!| pntzebia. które mogqstopniowona. jak wają mechanizmy obronne gospodarua' Zapa]enirl takie Cukrztta. objęte jest mniej niż 307o miejsc badanych' przyzębnych stan zapa]nydzią.'łli. Fusobacte. ale ł często stwierdza obecność się kamienia i pod.il ZAPALEI{|A"'' .

kowego $'lókien ozębneji utiata kości\Ą. lekkicgo lub umiarkouanegozapaleniapŹ}zębia.11 6. przlzębia zloka]izowaneuogóllrione(LPĘ Przewlelde zapalenia prz]. lv kości'może!'!5'stqpić pod parasolem wczesnychzapaleń zlviększonaruchomość że ukrywaćsię Przewle]dezaa.ecesja dzią. . p.6.mdiologicznego. nicarej w l98g nrlll. Dodatko\Ąo mo.rznp z.lerniP8omę.12).. obecnością ubJ'tkówkostnjth i fukacji wiek nie moźe \Ą']znaonikiemczyklftefium.|!. w L1órych dzieci z uzębieniem nr]ecz. wskazqle.|enie stopień zaawansowania choroby charakeryzuje na się (CAL). . a w postaci ciężkiej Więcej 5 mm.że $lstępo\łać obrzęklub r.Kate8ońę taką uhvolfono w celu objęcia pz5padków. pzlzębia.n'ansowane Zapalede prz}z+ przJzębia'Wczesne zapalenia prz]zębia zastqpiono Ębórł: ba możeĘ$ępować w folTnie zloka]izowanej uo.ostka Zębodoło. AGRESYWNE ZAPALEI{IA'::]]]. h kóre mo. 6.chaut(} zębia.chorób przyzębia K|asy. Podczasostatniegospotkania najłyżsą. W klas}'fikaqji 1989rol.rni/ midna.u istniałań$'nież grupa Z pPedpol<wilanio\$l/apd]Pn pr/]. zapa]enie i ter'\'Zuje utrata ]dinicmego przyczepu łqczllotkan.chombyrv tej gmpie dotyczftyludzi mt(| nego zapa]eniasq: obrzęĘ zaczerwienienie. f (po\ĄMej5 mm) z posĘpującądegradacja ne i uogólrrione(IJĘ GJP) oraf gwałtoy. . gicznegoi inmunologicznego.jn}mi tkanek prz1zębiarozpoznajemy postępującę Czlan \{obec tegońżni się przewlekłe Zaa\łansc gwaftouTlie zapaleniepr'Jzębia czy uo. prz}zębiaod popŹednich postaci? gó|nionapostaćm]lodzieńczego rrŹne Zapa]enie pżyzębia. wqĘ]i$ych prz]'padkach w mikrobiolo.utratą przyczepułącznotkanlowego większq Ętetów w dziedziniepeńodontologiiuzgodniono'ze oiż 5 mm. frzekraĆząjqcl'ch gĘbs4.ą u 2l .l zapa]enia Fo pier-wsze większąniż r/3destrukcjqtkanek przy..W postaci umiarkowanej 3 do 4 mm od cAL.lanialub samoistne.]'r. predpokwitaniowe Bc. omz obecnościq kieszonek podstawieLtórcgo diagnozujemychorobę'jak ńw. niż .. histologicanego taboi ratoryjnego.riodonlologjcznp D!'rnmial\ poM. uoglrrionej' KIJteńum rozpomawaniaagesprne. więc terminem agres$me zapalenia pźylębia' i ' Pacjentmoze miećmiejsar zdrou'elub ob' które moga łysĘpować w formie miejsco\Ą'ej lub !ńlnionej zmianami patologionymi w ńżn}'In stopniu. dych' Jednak kĄ'tedum r. ile im..listości (]lelpina wego zapa]enia pzyzębia 6.13)'T}po$łmi cechami Zaawansowa. je obnażerrie fuIkadi. onset Periodonntis . jące fapalenie przJĘbia GPP)' Jak sama rranra \ego (Ryc.22 gozapa]enia prz}u ębiaopiera się na analiziebadania klinicznego.h niż6 mm' obP(DPsą radio|ogiczne /mid. nie przekacza ono pierwszego Do grup!'wczesnychzapaleńprzylębia zaliczano jak stopnia i takie jednos&i chorobowe. gly przebiegać miejscowolub pr4bieIać postaćuo.7ębia. dc/ morno/aa!\an5o\łana dctnull ja kosti nie m.}stępowały 'łzny / uogdL on\..EoP) ilyodlębnionych pod. słaoraz kwawienie podczas Jezeli !'vystępu.rbur7enia Dzisiajjużwiem3iżelriękzośćpadentóW u k1órych zdiagnozo\t'ano uogó]nionąpostaćprzedpoL:witanio. mi destfukq. na być I l.r q.:. w lfe(]z$. Ńenie rwstępujacepodczasba. umiarkowanlm lub ciężkim2]. poznaniu budziłodużowątp]iwości' Dyskutou€no. . badania. ne Zapalenia ElrzyLębia(aggressżDe które zastł)iły grupę wczesnych zapa|eń (Earla.'ieku rozstrĄgająceo roz.'7ds5!tlaIowy( \Ąd^/laIou Penodonlo|ogij h KLi.f ikacja Kolejną glupę chońb prz}zębiastanowiąa$esylv' periDdaxitis).zębiaciężkiecharak.?( a więc te same objauy k1órc \Ą. postaci podstawie klinicznej utratyprzycrepu W (cAL) p|zyeepu iekkiejq/stępuje k|inicznego utrata od 1 do 2 mm.13 Przew|ekie ciężkie fap.lasę.nie postępu...krrm. PRZYZĘBIA 95 . podczas . młodziencze apaleniepżyzębiazlokalizoła. GPP). gólniona.

czajacy chombyod.zębia. !j Upośledzenie fagoq'tozy' paleniem prz1-zębia pacjenta r]m\Ą.pacjentówdanym lenia przlzębia znaczńe szyrsządestrukcjątkanek zapa|enie a z rozpoznaniem fdaniem RPĘ ucfestnikóW konferencji.pror€dzącą do sąibkiej utra.binne $! stępowaniecho. przyczepu łącznotkankowego.!t'ne dlgoplano$'e. łqcznotkankowego kości i !{Tostka zębodołowe. Etiopatogeneza agrcswlIego zapalenia pż}zę.h plf}pad.ages5ttne lł Ilość złogórv rrazębnych niepmpoĘonalrĘ do stoP /dpJPnic plzwębia'. jednak u ludzi ogó]rriezdronych' ne diagnozowane terazjakoagresywne są zapa|enie która \łystępuje przy"ębia prfy pned 30 rckiem życia. bia jest z:łożona i ńżni się od etio]ogiipfewletdego kach Porpharcm(fiasgingixnLh) .1c. podobnie jak pżyuębia Młodzieńae zapa|enie miejscowe i uogó]nio.możnaw'ł4<zyć gnrpę prze. zębia uogó|nione' WyeIiminowano pujące pŻ}zębia (RPP).ficzn]''ch 3 samoistne Zat. (. /d. powinno kwa|i{ikować ru uogó|niony(h się do g py agre t]. z|oka|izowaneagrcs}1. Ustalono na" 3 micsĘc1': tomiast' żemłodocianyc. jąrych do się "qb. u których nie stwiedza się współistnieją.Ltórych stwierdzono u de. '] Nadireak{Ą\.rn okr€ślone ceĆhygłó. pŻyfębia' Ry('6'14i 6'15 AqrEsywne zapa|enie 96 . choroby oĘz zde.tka. glngigo (remisjaĆhorob]') tirbrnUetencamitans Paryfulrornonas ' Da|Is' anph! Lob C ącterf ech 1s'FI1s actef ob itrn nllclea. \łać postaci zlokalizo$'aneji uogólnionejw Ę z|oka|izowane Zlokalizowane aślesw\'rre fapalenie plf\fębia cha" rakteĘ. którego odnoszą cechydąją. iPsl pa]eniaprz]. że.zębia stnrkdę pr4uębia bez zadnych wspołistniejqcych u osób. tinorvJcetemcomitlns Cv niektóĄ.zębia niewspćilmiemedo cz1nnikórł mie]' sq sco\łych(pĘ. przewlelde' jest chombą tkanek otaczających ząb.ny fenotJ'I} do logiczny rodzinne \'v}stępo\Ą?nie produkcji IL. Ró.o. nia zaawansowania destrukcjitkanek podtr.tóW ue rqldzon]'ch niedobomchinununo.. cz]'Tników ogó]nych.1/ne ]ub zapa|enia częściej gwa]townje poste waćpoź iej.. spPrr'fil zlr\m rodzajem ze.rerie u dojrzewania' (w sum$.h.lępowaniPm.ale możelłystępo.l lł obecność tkankach plzpębiaAci:nobacjllxLs w . o&óżniające postać wsze zallczono: tę ryjnie. podtE]mująrych ząb. ĄIesJĄĄ'I)e il'łn i inn$h. rMmożonej cydowanie częstsze \Wstępowanie speq. cz}tĘc go bafiZiej podatn].adzac]' obsenĄujesię defekt immuno. kamień)'25 jednqf chońb ogólnouśrojowych.zujesię| W\. l. w cych chorób ogólnych' pŹyzębra. Do cech i na infekcje bakerljne.rrne zapalenia przyzębia chankeryuuja porność gospodaiZa. Zapalenie prz]zębia może \ł]stępo. horobt' n]. Defel<tobtony gospodarza główny'ch zaliczono: obseNujemy międfy iinJmi w Zabużeniach adhezji tj sąóĘ utmtę prz}'gepu łącznotkankolrego oraz gŹnuloq.zmu. zapaleniaprzlzębia' U pacjentólvz agresJ'!Ąn5'm fa.z}maniepostępuutlary pnyczepu baktedi. wleldegolub agt€sJĄmego zapalenia iij Ro. i tq rosll'a zęborJolovego>2 rnm s ciągrr logicznychomz neutrDpeniiq'klicznej.pluewleldego zapalcniaplzjfębia''. ce się WraŹnie Zidenbćiko1\'ać klinicznie i laborato.obselwowane pżyfębia' w badaniachklinionych mzległe slunychlubpzew|eklych ciężkich zapa|eń destrukcjetkanek prz1.w sposób$'ysta.oby' Uczestnicykonferendi zgodzilisĘ.iIobdcill "sac. w t]łn pŹede WszystkimAc. lrń'vvajqcąna od" Ęres3..90Va).] i PGE2. !l Wystepowaniea8rcs]M'nego zapa]eńa prz].K|asy"f choróbprzyzębia ikacja Agrcsl\łre zapalenie pn]fębia. Do ( eLhdflr8opldnoBy( klóre nic t\}\lępują h..icy kiwi silną odpowiedziąhumomlna shvierdza się podw1zszonypoziom przeciwciał pEeciwko czlanikom infękcyjĄ'rn).ż i się jednak od przewleklegozapa..

rpycz5nnikórv rtpłIĄ'ających \Ą!'stępo.h ob.rhi uogó]-ronych u jamy ustnej jest miei (posocznice). żeodpowiedź bją \lsĄŚtkie postaciezapaleniapląu ębia'szczcgól. lĄ .tów poniżej500/mm5może stano\t'ićniĆbczpie. dzenia fagoc}tozydrobnoustrojó$': $' konselo^en.'\ obniżeniegranulo. szpikLl'Neutmpenia nabJta \Ąlstępujepodczassto.' b\l \\. piPn\o|niako\Ą\ i innt't Rot'nier ' zynni. Chorobylub zespolygenetJ. . lh h.mi. Chorob ogó]noushojo\Ą\ch pnsinien lr!. Phtka bakeĘ'jna bia. llr/prrr' ial surnwill Lrvi na czlrniki infekqine. modfikująqch przebicg Zapalcń przs'zębiaza|icza Uogó]l one a$esyl\Ie zapalenie się trzy glupy scholzeń: tel-lzu]e stę: \\j'stępowaniemcholob!' pneważnieu osób po. *iedf zapa]ną' Uzrrajesię $'śród nich chorob]'ogó| \\\l h. 2 uogó|nione n]'ch pżcf cz!'Tniki ogó]noustmjowe'2J2 chońb Do pn]zębia charak. 23 nowce) 21 nej' NiedobóI kn''jnek bial}'chprcwadzi do upośle.|n.ch' . ) lotoL).ię .]'stępo\Ąaniem uogólnionrch zmian chorobo r]EUTR0PE\L. mozlilr:ch plikacjach i slojej odpo}.iedfia]nościza lecze. Blona śluzo\Ąa ZAPALEN|A PRzYzĘBlA scem.|Pka. Zmniejszenie ilości$anu]oc]tów obojętno.1óll.tirł' nai(/en .alc znaczącą w etiopatogenezie rolę odgĘ'V\a tak. nie\ielkim udziałem /midn\ rinno się rozważ]''ć wspć'ristniejqq udzial czrmików w tkanl€ch pż]. .spółist' z owaln]. upośledzają or-afz$ię]śzaćnasilenie zapa]enia \tTtwananie prawidłowej ilości ko.czne. r zl po. <nsania lp]. l.j \\w. jFnlo\\. po1'ażnrh Zakażeń' tyczyto fębów innJ'chniżpieńlsze siekaczci trZC]. OGOLNYCH biczych lub bakteryjnFh.nja ulż]muj4( idpJn.. Chorobyhematologi(zte./n}. siekaczylub tEono$aó\ł stałych. qriln]ch.lębia mogą \!-"-st4pić na8le' To\\a.\Ą.Pacjent rz]szy im zapalede plf'lfębia omz błonyś]uzowej Grpiacr' na . niżejJ0 roku Z}cia' Innechoroby SlJl. ka ic \Ą}\\oluj. 1 zapa|enia przyzębia związane u.dLieqimu. idioparycznegozabuvenia lub \ttómej supresji gospodaża. moga po\\oJoMd' l7e\|\/P \\}."1'likiPm lakażcn baktcnin}. $żnie Zmian w tkanłach prz}zębia należy wiele \ie]'lóre/ ni. szą btć rt1konyrrane w osłonie ant-\'1rioFko\Ą€j' 9l .cniu nni.rniP.?dkaż.chemiczneomz zabuĘeniahonnonalne o€ ' l.c 6']6)'\! neuIropPnij ma mnżLi$n.lępo\ĄdniP ki fizycznc.poza zmianami obe]muja. jest inicjatolem clDroby pżylę. Nab}te neutropenie mogą być stanem plenja prnrpbiaI pa' u pomiędz}' ciężĘ chombąpż}zębia pl7Pj'. a td]'e Lonse](wenl l/)' l\l/pre\|17P ni. chłonnych!t€ k1łi możebyćlr1rrikiem piem'otne.2 mojnafrobonaro8lani- tv choroby możli.Cz}nniki ogó]rremocl1fi.h /o\|a]] r horob|ubl"l.h' może iei nie pop ez i\pł!\v'na układimmunologicznyi odpo.s'!Źźńe \\5'stępująqni epizodami destlukcji z chorobami hematologicznymi tkanek plf]fębia (utrata plz}'czepułąc. cfeńst\Ą'o rówlież w jamie ust.h rviru.lt'ościach leczenia.]' P8oll' u neLlIrollcnii cz]łr]ików miejscow]. \Ą któĄłn często dochodzi do nie\Ąie]kch W PRZEBIEGU CHOBOB uszkodzeń cĘłościtkanki i rozwoju zakażeńgrz1.]/iq s]stemowe. jiniPrcdję' d lc.pniJ njc i \] o rrpłpvic c4tników ogólnych na /mian s pr\/eLiu. ograniczeniem procesucholobowegodo Irle$'rę" rze zaś .ąodposip./PniJ.l-. wśródnicll choń! uldado$']rh.| N.lapaleniepżlzębia w l.orr' opi\anl lv części doĘ.] hi8ipnęjdm}U.lki. lrych plfy co najmniej tŹech zębachstałych(dG c].o.czqcejzapaleń dziąsełmod]tkowa. ńb ogóIryrh na przebĘ i leczeńe chońb pżpębia' cej niż dwóch zębów qmi powierzchnie miętlzlzębowe pienvszJ'ch na Do gn. po odslalr'.]ziąsełlub za.ldoD.KIasyf ikacja chorób przyzębia powbni b]ć ś\łiadomj nacze ia $r']Ą!u cho. mórek.znotkan. rm 9ę d}sploporcje io\^ym' u<|ępujq. bardzobolesnymi oruzodzeniami (R5'c.pn\uj.]'niku . a cji do rourł'ojuakażeńmiejscou:. korĄ'egoutatą kości i $]Tostka zębodołowego) ' \!.iB\-f.. go.

postacią' U podstaw procesu białaczkowego leży sow]. stukcja kości\ł].wo. ne zabar. slnc |ub indukoltanc( /lTnikami uważan}mi Zd nyszyć owzodzenia prąpominajqce afry obraz ldi.Wienie ne i uzupełnienia dziąsełz tendencjq do o\ttzodzeń a o\łrzodf błonyśluzowej. nu higieny są prcteryczneze względuna możli.o$anie' każenia' Zmiany zaczpraj4 się już w uzębieniu Nlutacjew aparaciegenetycznj'mmogąbyćsamol.]-/inna neutropPnia hujP . dziąseł.7pjest ost.2. jest senvowanesą u osób z białaczl. wft|Iocz}(r]. kóre dziedziczą tę sama uadę genetycznq' żell500 \\ mm3/na(/dP t\fas|d poddtnoii na /a. liczbie neutrofili poni. ffi znsr'Ól norr'r*'q. z przewleldą białaĆzĘ obsenĄuje się przerosty kiem wzdfużbrzegu dziąsła'sąóko postępujede.Zrnian tkankach prż}zębia' w lecz mogąrrasilać szqcezesp{'owiDowna ma duraker uogólnionych odpowiedź zapalną' Sama obecność choroby pod. plf}zębiaz fomowanrem schożenia uldadu czerwolokwjnkowego. bami lub zespolaml genetycznymi Ro.ńrażliwość tkanekpźyzebia na stość \Ą}śtępo\łania i nasilenie chorcbyjest więkua rozwój choroby przyzębia'2J2 u pacjentówz zespołem Downaw poń\Ą. odpowied/i ncutrofilind 4kdżpnia.zę' eleklnrmagnetl'czne).wej. może\ł]stępo./ poModu nis/.r'stępo.zapalenie plzJuĘbiatowdl.l2 eń wość.!va i ziaminowania.16Zapa|enie W . zależqod sta. pż}"ębia pżebiegu glanu|ocytopenii'nj.powe ne)' U 36%chorych z ostĘ białaczĘ i 107Óchorych ogĘniczenie zmian zapalnyc.tkc cia obsenuje się zapalenie wego czy zaburzeniakrzepliwości mogą mod1fiko g]ębokiń kiĄńnek pmzebnrÓ' Naioeśclei anian1 waćchorobęprz}zębia'Nie ma jedrrak doldadnych destrukqjne obseMuje się ptfy zębach sie(znych danj. i stat'owej zwiększa.aniatych komórek ffansformacja nowotwolowa komórek hemopoe. mleczn}m-obniżeniuliczbyleukocńói\' mogątowa. Roalzinnatreutmpeniapolega m zanikaniu lub s"t'olfenia prz]'zębiacręsto ob.Jna5ię nntwiPnl?rir.Zy. początek okreśłonemu komórek potom. tów obojętnochłonnych.TRoPENL{ 98 . nia . rł1Lazuialnieprarvidlni\y w/ro<li rożni. om/ Miejsrorre czj''Dnikidnżniqce nie sq konieczne do powstawa.w.tt ź]voczerwon}m Iqb. Mogą to być niczny chorcbymożebyćteżpodobnydo \łystępują.ię d7icd7i. na.fale cego we \łrzoiIz iejqc]'rnzapaleriu dfiqsełZ ob.Iferki lub ulega czaso$'ej owr/oaLcnia zanalenicduia<el.€. nia brodawek międz}zęboiłych' tostatyczne)'a takżebiologiczne Tj. Przy Ępowi nych.P tc tP7.ffi K|asyfikacja chorób przyzębia |zjzapa|enie pfllzębia związane z choro. w szpil. tr't}.naniu ich z mdzeńsb\em lub inn]mi upośledzonjłni Lnnyslowo ffi rnn crronorr. leki q/.Ąlępuje o8ru.padekodpomosLi.e (wirusyonkogen. Przeciwrvskazane ruchome aparatJ oltodonrycz. Wraz fe wfrostem ilościneutrofiIi stan plz]zębia popm$'ie.12 waćkńĄŹwieniez dziaseł.mZatż]maniem dojże$.chemiczne (beMen.KRtl! Prz}puszcza Ze pacjentami'U 3670 slę' chorychdzieci ponizej6 rolu ży. spadkukĘżqcychrvekr1vineutrofili w regulamych ffi rtłrłcznł. przercstem dzĘseŁ Plżebieg sąóko narastąjąC5łn ffi nolzm''ł I (\T[IĆZNA NEI.wszystkichtJpach białaczek. i monol\'1ofą' W].r Czasowopowracaich dojrzewanie.7eniF RyC' 5.7Pniem cc( autosomaln]mdominującF' obja{ia się obniżoną całkowitą liczbąleukocltów i $zględnąlimfoc}tozą . zrrian oĘmujacycl uzębieniem]ecune stałe'czę. nig" ale q'cznych' Bia]|aczkowa komórka macierzysta daje dy nie utn}mują się prawidłowe wartości leukocy. cz}amikifizyczne (promieniowaniejonizuj4ce. o ń. szĆzególnieostrq q'ldach od 15do 35 dni Spowodowane to okrc.Ljem i zanilipm girlando$alo(i. dać jużu dzieci' zmiany w prz]'uębiu jamy usfuej' obseru'ujesię ż}woczer.chw tl'In zakresiei koniecznesq ilalszebadania i hfono\Ą)Lh' ZdpalPnje pryfĘbid ro'?poo. do usposabiające rofwoju EĆh chorób.rostkazębodołowego' We a Cyldicznie nie w postaci osbej monoc]1o. szczegól.

va. } znspÓt. się ri uz''bi.Ificzonvna dr. Eleenych i stdych.}pada. występuje w tŹech \awęl naimnjejs/e l re. zu. Klasyfikac1a choróbprzyzębia jest choroby są4rkii zależy od \łafunk&! miejscc też pmgTesji q'ch.t2 a u 16%\łykl]''!Va chorobę na ich podstawie. ffi złsrnznnr'r SPIc. pno$adlić podsIawie nie się na badanja hi:ltopdlologi( ZnF.ł.)' noSr 8lanu]oq7.]'DPshr|.Ificzone schorzenie ogniska w kościach czaszce' i r 5q1e pnebiegąiace nadmiemym ro8o$€ ( eniPm obja\ływ szczęcei żuchwiepn1pominajq zaawal.lIEDLĄInt. troŚr. z i leces}'iĄnej hwcrkeratrzą i agresjtn]'m Ęeniem fiu*cji i obniżeniempoziomu neutroflli. o\łrzodzeniamii bujaniem ziaininy' Klinicznie pĘ na plfe\Ąlelde.1 Ięceptońw komórko.IlD Jestto autoso. kwitajliem.w fależności postaci choroby'. wcześniej a ']est to grupa zabufień ukła.obl ru ni. go' Dia8noza powima obejmować W badańe histolo. cięzkoprzebiegająclmzapaleniemprzyzębia'Zmia.stłoczenia zębórt olblf]'rnijęzyĘoddychanie usta.bko j.oboh]ch. Uhata zębównastępujew ko.rni objawami hi.ja lkaflPkprwęLia plotadzidopremic.2 !1 ZEsPoŁ c.rnii różn]rynpżebiegiem poszczegól.Spośród50 bada. od tu gene.2 dziqseł mozebyćńżny a]eutratakości począt. 8ospodana nych chorych 36% ma zmiany w jamie ustnej.l.nlZoNTJ IDIIEZJI LEU. poważnych zabużeń funkcjono\łania do hlonnpgn. stnrltx€]ne w cząstecukach adhezyjnychpro$'adzą ka kłasochłonnegoi lr. Jeśto rza.IDzlanemgowaenie skóry z towa. Zębyobjęte chorobqs.Zapa]ne KoCYTÓ\T Badania molełularne podkreślają postępująr. prz}zębja 2. się prtptltox.Ificzysię na droi]zeau.oma|nei popneduonejest bardro M HIstloct-roz. Zmiany nie poddajqsię leczeniu.Występujq mz.Munka.rybko na z lóWbioĘcych udział adhezji'Zmniejszenieich jlo. obĘZ choroby możebyć podobnydo lufodziejace.IIIGr\sHIEGo Zespć'ł 99 . nych jednostek cho. ró$rnieżte dotyczą@ nie w takim pz}padku ogranicza się do l.Ifie.a postępor.rn lmidn} postaciach:ostĘ mzsianej histioc]'tozy'fiaminia.ncze malnie rcces}'V\łrie . ń\łnież dfie.nei farie Lhorcb}'r.Ą śmiefie]n}'m. szczeniazęMw i uhaty ich Cz]łnrości2.edukcji na szoną przyzębia' Zaburzenieto dzie. skóry z kół. giczne i immunologiczne mateńału pobmnego ze i przebiegajqcą zapalną destnrkcją /mianami t\€ !\tze.odanów z to\łaĘysząqłn Zabu.HRZĄ\aĄ GLtr(oGENU bnościich ul'Iz}TĘniai nie rna dotądskutecznejte. Rozwojowi anian sprzyjają wadyzgry.ieloogniskowego zianunra. siane lub pojed]. pieNiowej. ho'enie moipdoB.węglo\Ą. stologiczn}. stopień zaawanso\łEnia Zapa]e. mie ustnej aniany $ystępujqwcfeśnie charŹkerT. podatność pńdrnicę i złahĘierrajamy ust]:rej. bakteńi w prz}zębiu. nia. mi. go zapaleniaplż}zębia'a różnicowanienalezy prze" plzJĘbia pojawiające najczęściej przed po.po]em' ro..u. podatność infekcje.ozlane :]znspÓł. na tracqstabi]oość i . w powoduje ści zaburzeniaadhezjileukocjtów i zwięk. lia od lol postępujesąóko.LEFE\.r.z utmĘ fębóW ecfrrychi stałych' ja. E]sząc4 nadmiemq potliwoścĘ oraz ciężkiezapa]e.lkiezabuzeŃe geletyczneo.l.Tn' o. tryw przpębiu dotyoq tylko dzieci i dotądnie zaob.rn :lącry destukcja tkanek prZpębia sowanącholobę prz]zębia z głębokimikeszonka. ńofująrc cjer.t2 ko\ładzi to do cięż}iej destrukcjipE!zębia. rrejomz lmiarr1u przyzębiu . selwo$ano przewleldegozapaleniapEJuębia u do.. ka lśrasor tóq obniźajac odpomość i zwięksfajqc worodków dzieci lub dorosłych.l2 jesl lpn dTied/icTony Dadlroclze dulo\omdlrpirp'esYimej i to\łarzyszy ciężke Zapalenieprzyzębia mu będqceskutkem defektu leukoq]tów i monoqitów (nieprar. destn&cjq tkaneĘ szczegóLlie w olaesie poku'ita.\Ąych powielżdmi neutTofi.:.'lrt}t tr.odze auto.ońel /ne arjq się sąbko pmwadzącqdo wczesnej uhaty zębów jest badanie całegouldadu kostnego i fig k]atki Ff]zębia.'idłowabudowa komórck)' leukotaksji i nieprawidłouejfagoc]tozJł Pżebieg chomby jest buz]i\ay i chank1erJzuje się sąóko postępujqc}mi \ię /akŹżenjami' objawy\Ąjamie Us|ncipojawiają poczqtkużycia'WysĘpujq ortrzodzenia.na 'miany w obĘbie błonyśluzo.Iuiedaczenru Podobn]mschoŹeniemjest zespoł autosoma]n]'[r lecesJĄm}m'Polegana upośledfeniu @ii tej chorob}a im. metabolizmu. Ęuyko {t'stępowaniachońb plzJzębia 2. mi.. du inmunologiczlego ze spó]nj.2 ree5t\łnei'c/e\lo Lońq sie rejsciem lo. Iolę krwotocmo.niu n ec7n}.

l2 100 .vodcinku pŹednim jac sklteczność Korzenie zębów otoczonesątkan. fe ciąfŹmoze następnie szybka destrukcja tkanek K HoRMoNl. r koś(\^ i ub!. pa.wŁrcstu nrchomo. plązębia uwazanejest zuputut1ie wiona cementu. nujaco' Wlstępuje \'r 10 podĘpach (I-)0 z klinicz. genów na osteoblasty które hamuja sekrecjęc!to. za szóste Zkolei co do częstości Jednym z cz]iników lylyka dla chorób plf]fębia tach żJCia. możnaznaczniepoplawićstan plż}2ębia'25 szczęloi żuchwy' Ę ziarninową. menopauząa choroba przpębia' Badania i Jest Bs znspÓr BIrr. B osrnoponoz.ię przpw|eklvm i zapa]ny l. ostatnie pub|ikacje^łracają wc a iwĄ'tępuią. leżneod gospodalki homonalnej.ctolru Wadomo. odpowiedź modtdkować przpębia' tkanek miękkich i nanife. tefy kolagenu. jest cukizyca. kim ał'iązanesą z niedoborcm jajników cf]nności głóWnieskóry i sta. adpaleniem jak najwcześniejsze objęcie osoby chorcj opieką ttuje.']rrostka pżede wsz}st. średniego hormonaLnych Inn]'m pE}'kładem zależności PaijPnci ( ierpĘn na lo sńolzeniP maia /mniej.']aikiem działaniaestm.rrasadowekości nie dziasełi zwiękzoną odpolviedŹ cz}'rulikimiejscowepo.chorób p s K|asyfikacja innych przyzębia przebiegu w l nzmt4c'r rmolzoNrr'ĄGRł\L1.lrNl-osA tochoroba osób Z osteoporozą osteopeniąWkazały żeub}'tek i utrata zębówsąza.ozwijasĘ beztlenc urodzonyrn W okolicykieszonekdziąsłowych E tmorosrlrr'łzl't Jestrównież jej lecz zabuEeniem metabolicznym dziedziczonl'm za_ wa floń bak1eryjna.tLi łuszczeniemi kruchościaolaz zmiany w małych mniejs/e jąq'rni hormonów2s stawach' Początkolvotjlołlan objawemsą klwa.t ką neutrop. i dominująco.nia międzyosteo.nie.iutraty już w pielwszych la.2 l. to Choloba nie poddaje się leczeniu i celowe.fi/yawienie .Ę'gaśnięcia nymi objawami dotycząc].tkęnazębną. zańwno insulinoza]ehra. ścizębórtl a gospodar rla p\tkę nazęb.ll'jm schoźeniem dziedziczon5łn ( ie/. pacjentk po St. du. hĘienicznychjamy ustnej Zabiegów objęte sq zęby szczególnie !.Czy g}ó\Ą!rie J/ą5el'Zagerwic.t]Tie IV i u jednF z pośiódobjałów jest teżzapalenie plzyzębia' W t}pie \IIII obsenłu. pok. Nie\Ąątpli\łie W \aóW.nns. vr'spółzależności u!!agęna możli\ość ku znacznądestrukcjąpŹluębia'|2 polozq.Meldzono osteoblastóvll zębów2 maja meoopaurie poddaoP e\trogPnolerapii Towanyszą mu zmiany skóme z nadmiernJ'm porórvnaruunie pnyimu.l powildalie cukrzycy wadzi do ich szybkie.vo odJJadanieoraz Joltvój pb.iest ną a]edot!. kin (IL.zeŚnm ńe.D'. a estmgenówz powo. . jlości pl]tki rr I o/na(l)apo/iomlnslalan alLalitunei surowi' pale ia plązębia niezależńeod \aiekui od Rómież przebiegchorobyzależy długo nazębnejkrwi tub poziom fosfoetanolaminy w moczu. Dodatko!.wu na uapa]enie równo autosomalniercces}'lr. IL.Z. homonów płciolwchna tkan]d prz]zę. dIugirh i nieprawidlotłe cementu kolżeniowego. bez wienia Z dzi4seł uch\t]tnego pł.6 ofauTNF.l. nie udo\łodniono bezpc prA'zĘbia' jak łp\.mulalon dojEewania i akNĄamoi( ciężkiezapalenie pĘlzębia i prżedwczesną że ró\łnież. / PppbiP8d rP( \Ą\po\óbautocomd|nv es\'a\łry. Procesem chorobou}m wodująZaoshfenie prccesów zapalnych.a ich powierzch a możebyćpozba.ocYTozĄi!.\łysięk ńerlie dziąlel. jamy ustnej. i insuli.o) stanołńqcych\aażne jemy kruchość naczń błonyśtuzowej i utratę rakĄlrne Śt\. brze8u\.łnijednostkami chom. /a. zębodołowego tkanki łqcznejchamkteĄ'uującasię defektem s}'n.rni jest to \.większa. jak W ńżnicowaniu z inrr]. Dziedziczy się autosomalnie domi. szony poziom fosfatazy zasadowejw surowicy lub jest wpł}Ąv od bia w zależności fazy qklu miesiączkowego' nadmierne jej \wdzielanie z moczem.iuŻ $.]Zapa|enia chorób systemowych Jest bardzo rza. obrzęĘ stomatologicznq' moga mieć miejsce juz w drugim rcsĘcu ciazy . fr ctxnzrc.wita[iaczęstoobselwuje się zapale' Do objawół k]inicznych tej chorcby należą: W ok€sie gospodana na niepmńd:łowe kostnienie pIz1. Niezń4zanie zębów z kościąpro. ZwięLslłą ryzlLo r^rstępo\^ania nonip/dl"żnd' bo*yrni należy lłykonać badanie ńdiologiczne.

1órcgodochodziw \Ą}Ttik.l jęĘ plzez AmerykansĘ Akademię Periodontolo.c| do ci. oddzie]ne sldas]fikowanie tJ'chjedno.l związane chorobami z miazgi ' chorobyprzy"zębia Badania nie \'lykafały kanalowej.chorób przyzębia K|asyfikacja twania cuhżycyi jest cfęstszyu pacjentówcler.Z]'cy chorobypEyzębia pod kontrolą.IoŚcI Najbadziej z.ltEny jp.]Jtwi( /o. lub uogóInionyz ewentualn]ni obja\łamiogólnou.tapienido\teoporor). MARTW|czo. stępowaniesilnych dolegliwości bólo\łychoraz obję.iDY Pomimo że sterydoterapia moze żaneZa dwa różne etapy tej samej chorob}:W ich prpd!sponoMa( r$. ną clorcbą dziąseł' ta ków pod ńznJ'ni naz\Ą.lziejące zapalenie nie shfieldza sĘ u nich patogelu]ej flory bakeĄłnej bia \Ą.ch na A]Ds fa|icza się: Doośrych stanówpż}zębia ze zmniejszonaliczbąlimfoq. l Mańwiczo.$t-zo.m komórk posiad4qce Ieceptol CD4.r zapalenia d'/Ę.oby prz]zębia.mujacych hydrckolĘfon przez MarLuiczo.uj . z chońb przrzę. do od' chońb jest gw. o choł.Io. ści V osTBE STANY PBZYZĘB|A piąCychna tę chombęod wielu lat' Ustabilizo. w.m zespolemupo.uk].en'ż?ir"'łlde. ] Ropnje tkanek macmą utratqpźycfepułącznotkan]<ovego.z zapaleniem iprzlzpbia' Voga mie' pvebicg miej*rlrn] vi|'Lts) LależąC!. pż}'ldadjako choro. pomośc| ZcspółAIDS do l.fębia ze Martlviczo. upośledzenia (bJĄdo$' \Ą bddanial inn)lh dutoro\Ą g'upip s h pacjentów plzj. sic zapa]eniadzĘsełlub pl4uębia' U choĄ. i . . strojoił]'Tni.oby należą grupyosbych cho.LówCD4 obser uje się pŻe$ielde zapalenie pr4. Badania niektół'ch auto. Prawdopodobnie tego powodu w grupie maf|Wiczo.''ouylll pżyuębiaonz chor. in{el<cji rctnrv usem lTI\r Ghrmon h nltnDdefi. Istotn]. i STER.u do Zdpa|eń stomatologa aniany w przylębiu'Poczqtkowo Ę jąUnet hara]<1Pr diagnosrykii leczenia każdejz nich' /apa]enid dfid.alni.Iednostka b}łaunanaod \tie.eruĄ atakrrjąq.różniamy p rapalpnie prrr.l 101 .}.WRzoDz|EJĄcE oraf poddawanpni immunosuprcsji a 8rupa E ności bĘć pod uwagę'żeczęsto osoby cHoRoBY PRZYZĘB|A kontrolnq' Na]eży podda{aneirnmunosupresjiprzJ. stępie chorcby w poló\Ąnaniu z pacjentami nie le.chdo stek chorobolwch świadczj' ich odĘbnej etio]ogii mi będaqmi (fęsĘ przyc4tĘ zgłaszania pż\'?ebia. do nip etiologii podki€śla się rolę spec]'ficznej 26'27'2lJ do końca\riadomo' podobne czy zmianyzachodza ryjnej:krętków i lr.Wzodziejących martwiczo. koniPc7noicj ora/ ma.rn podiod2inyl.l mPlaboti. I ZE sPoŁ N^R. Ij\I]'ttNo slTREs.mi sterydami.mujqń\łnieżlcki przeci$bal(teryjne.rcpnie tkanek Z\KIZENIE HI\. d-/ią.ząb'Mogąbyćone związane lub nie .\Ąlspó]ną tez ilnmrulologiclnej poczatek. I.ostry pfzebieg $y. choroby ń$nież ciężkie 2 pż}zębia. chociaż ccchą rqżej rt1tnienionych \Ą}'stępuja in' rób przyzębia.To. śI-EDZI'VĄ oDPoR].u cie procesem chorobowyrn tkanck otaczająrych śledzenia odpomości.rzecionowców w tkrikach plf]uębia. jamy usmej i póŹniejszego plzJzębia.ITI]Go pżyZębiazwiązanez chorc. gicznqmarhlicze cho.wvodzicial zębia' obydrviejednostk chorobowesą częstouwa..ty T pomocnioe. na cronl.|b}t}Ąn Zetpolem jestAIDS.aftowny ne stanJlw k1órychmożedojść upośledzenia jest nablt.wlzodzieiącezapaIenie ńw potwierdzajausfkodzenie przJzębia na drcdze dziąse| fivożenia kolagenu i mukopo]isa. flory bakte.wrzodziejące przyzębia.I'Ą chombyprz}zębia ńżnicy w stopniuzaawansowania międzj''osobamiz pier\lotn]1niniedoboramiodpor. do niedobortl odpomołi bami miazgi kanałowej ibJddn\Ąn ll.Plor"' m.wtzotlziejące zapalenie dziąseł(Necrotl' cztely lata nie stwierdzono istotnej różnicy w po.m \ażnJm ( Ąnnikjem uh7}mdnia Zgodnie 2 no\rąklas}fikacjąchońb pŹ}zębia przy. głólrtrielimfoq.Pl'\^lool]dmud\ie ind}Ą'vidua]nej e8o do!łwod'/ieja( zmial) na.i]aia doprc\adfajq. ?iry uceratil)e Gingil)itis NUG) jest oshą infekq'j.ni objarva.

chobja\"''ów jest jednak patogno. martlticze zapa]eniedfĘsełoraz osh€ mańwiczo. iajqq. dziejącj'rnzapaleniem dfiąsetsą podatni na na\łTG ty' co ie oznaga jedna\ ze choFobawystępuje u nich przewlekle. powiedzi komórkowej (chemotakji.lk|5vatją podtlzgónouo./n}mi obiJ\Ąamik1ini' mi 7n\ \l md]"twi. W stanie stresu pogarszasię higiena jamy ustnej. nach ĆhorobyPrzwadki.niedoż]'1Ą'ieńe.U pacjentów z martwiczo. chatal.zę.$. Zaden z tJ. powaćsamoistnie (Ryc' 6.zębowchlub całego dzi4sła brzeznego(dziąsła są zaczer.[stępuje lim. w . takimi jak od.h się' Zwialallc ip.tor\ j4o ie (PMN). odziejq' r\']f jamy ustnej.tów bmdawekmię. ze nj. czo. |oadenopaIiJ i 7le. obr€ rh nież anieniony przez ńeprawidłorly ksztalt lub uśa$ienic /ębo$'ls|ohc jPs|la]df. NUG możebyćpierusz]'Tnobjawemza]<ażenia wimsem HTV wźodziejąceZapa]enie dzi4sełNUG jest chorc.\'ek br.\ĄEodziejace zapalenie dziąseł(ĄNUG)' Wediug niektórych autorów y. tej żonych wirusem HIV lub choryclr na AIDS' co wię.\\-rzodziejącego zapaleniadzi4seł może \!ystę. ż}ĄviP.Wfodziej4Ćego zapaleńa dziąseł i\rystępuje ostrych zaawaJrsolvanych i w sta. pa]PnieModu' pogarś/a odi}avianic Śię !ł7rd\|d oraz następujeupośledzeńeodpo$. pzysadkowej drcgi adrcnoliĘcznej' Po. dzj. draclrrvielokształtnJ'ch t\\iczo.*fzodzie.luinnych chorobachprĄzębia' jedrrakże odńżnieniu od w innych chońb' kmawienie w przebiegumańvi.wierrioneobrzmiałe)' i Należypamiętać. sełjest zwiąZany speqficznJĘli cłtni](anx r'vtor. wlekła postać chomb]łPacjenci Z narh!iczo.ch \.a. W przebiegu iufodziej4cego zapa]cnia dziąseł może$ystępowaćlefor eJ' or. nia dzĘseł'ponieważ $'ystępujew wie. cie.g K|asyfikacja choróbprzyzębia ba vincenta' krętkowezapaleniedziąseł.teĄ\Ę(. dzono upośledzenie zań$'no inmunologicznej od.ied-. bą. ce zapalenie nie .luzo.!Y.m) zmipnionl'rni zJp. cej.rzod2iejącJm zapaleniem dziqseł stwiel.eł l Maftwica i o. dĘ kliniczną martviczo.ostTerqzodziej4cezapa]e.takimijak stres.' niedoborami niowlTni szczegó]lriew zakresie białkaoraz infek. kim objawemmartwiczo.gorączka.hvie | lubbrodardęmi did.rólnircwanic martwicy broda!.o ieŚl 5po\Ąodo$ane .lziirnmuno" ĘNĄ' o t!m' żeupośledzeńe logicznej ma Wńw na rozwój maltwiczo.}stępujeostra i pfze.odawkamidzĘsłou].na k1ór4.l |o .]]nje pou'oduobc(no(cipł}1ki / ndlębncj' l Ból dfiąsełsamoistnylub przy doĘl. Rozlvój martwice\ufodziejącego zapaleniaduĘ.. munologicznej.złesamopoczu.amopoczu(ie naIeĄ rc'.6'17 Wrzodziejące zapalenie d.16 76p3dajq &iPLi w kĘja(h rolwi.ei objalry ogólne. stępuj4ce wcześniej zapaleniedfiqsą uraly tkanek strcs jest ściśle zwiazanyz rozwojemmarh!'iczG Wzodziejqcegozapalenia dzĘset' Stwierdzonoczę. /o.IzĘseł. jak i humoralnej (dotyczącej poziomu immunoglobulin IgĄ IgG. stego lłystępowania chorobyu pacjentów zaka. żP 7 brcdahek międ'f'fĘbotq moŹe$ i ńrv.!.'wa zwiąfanez ostifm bólem)' jest I K.w]zodziejącego zapale.\Ą srrmwicyki'wi omf moczu. fagocltozy fdolności bakedobójczych PMN).lwyższony po/iomLortlzolu hamuiehurk( leukoq.u (tlpoweza. logicznej.\anodziejqcJm po.t cfę. owai z opryszczkowlm zapaleniemjamy ustnej lub mo- Ryc. .benieszćzJ. kie jak limfoadenopatia.upośledzenie odpolviedzi im. cjami wirusowlmi. w któĄ. pa]PniPd/ia\e]i ldpa|enjepr7}7ębia.rwawienie duiąseł najmniej różniĆujacą ce. zapaleniempŹ]'zębiastrvieldzonopod\\']'zszony ziom kortykosterJdó. Iimfoadenopatia jest nad. odpowie. jącegozapalenia dziąseł śrviadczy róunież fal.!!1u o. nie ponieważmoże \łystępować innych morriczny w chorobach pż}uębia. pa]enieĘ'tonu.wr/od/iejqqńlapd]en d/ią.rni z anienion]'mi w wlniku unzu (na przykład są.t. U pacjentówz mar. w ./ni.Ini.ietŁi immuno. ta. poborowych' ste \Wstępowanie chorobyu żołnierzy u osób uzależńonychw okresie odstawienialeków omz u sfudentów w czasie sesji egfaminacyjnych./wią/Me z pl}tĘ nazębnqEadko b].iąseł' 102 .17).

de samopoczucie.T'stępujq nai €r o/e.lziejącegozapalenia dziąseł'obsentlje się ostrą tkanek omz bolesnoścĘ' głę.\ł}sięk'29 niedożFvionych. ]aryid RopniPlkdnekpl7}7ębid wz8]ędu $aoje zapalenie MaftWiczo. .. fekcjąobejmującą dzĘsło całe bŹeźnelub Elko br(> nia dziąsbł r. 103 . rv brzeżnego mogąbyćpokĄ. podobniejak w pnlpadku martwiczo.waódziejącego zapale.Wzodziejącego jednak wystqpićpo wie. następujeutrata przyrżepu łącznc jest częstp objawem ]diniczn}m zaawansoivane. i sekwestraĆji być na *ów martwiczo.ostka oraz sa' prz}zębna' który pr. opnie przyębia lub ropnreokcłokorcnowe'2. na pnyldad przewlek\rn zapaleniem pn]zębia.Fetor ex ()remożebyćzwiązanyf inny' 3 mi chombami. czerrvonq. lub się w wcześniej zmianami. ozębnej i kościW}aostkazębodoło$'e.ną przyczepu utmtę łącz. notkanko\łego. lśni4cą z wirusem HIV lub chorTch lra AIDS) i u pacjentów ią.lokrotnych może nawrotach prz}zębia' Ropnie powstąiq skutek miany Wslda.' Rrrplg\ DZ|\sL\ Je\l mi.y opukiwanielub mo. że$slępowa. NIoże\alstępować ropny. od tej jednostki c.biał}m lub zębnychjest Zbliżonado \. nPk otac?ai. miejscu upżednio zdrc.ło.owadzido destnrkcji \ł'łókien moisnrjłn klwawieniem. ia pmpębia sq podobne do objawów maltwl.2g bia: dziąsła.rvarra ropniach pny.zadko spotykana w pże.'alodziejqce /P na jako: IDpńe dziqsła' cra zing Ulc'eratiiePeriDdoł'itis. odńżnieniu ndmj tldto|o8il w Znyrnju obrębiepn]zębia wien. siln}. objęcie furkadi. choroba ma pżebieg znacżnieclęższy !*'1 norrnŃ rnn'z4rNT Jestmiejscol\'ą mpną r'omościq objańa się głębokimi owrzodzeniami.po. i kości pPJ"ębia'Badanid\Ą].ch2g ' ogóIoomedyczne8o stomatologicznego i oraf po do. zmiany matwi.ebiP broda$el dzią. łf'In.zn}łn\ĄłTazlr} głę.NL]P) jest infek.]Q!h Mogab. U pacjentóWniedoą'vio. ozębnejomz kości lł].lłrzodziejqce zapa. stosowarte ogólne antjóiotyMw ońz cu.Mfo. Llinięn}.wrzodziejącego zapaleńa pźylę.rostkauębodołowego. prz]zębia (Ne. Ropień prfylębny możebyć połączony zmra.Zab może $'1azlilĄ. Podstałowm objawemkliniczn]'m jest bole. jest zanik kości\'Wrostka zębodołowego' mzprzestrzeniajasię w tkankach prz5'zębia Ropień j położonych.wnoozieiące przyzębia polvaniercpni nalezq:zamkrięcie kiesmnki.'!vanej głębokich w Źekomobłoniastj'm na]otem'Częstowystę.W}p\1Ą.U pacjentów z upośledzoną od. Mańwiczo.która prorvadzido matwicy bokej kieszonki prz}zębnej'z kórej . sz}ŁĘ destrukcją kości$f'r.\łnego zapalenia biegu martlviczo. z obniżonąodpomością pnyldad zakażonych brzeżnego. Utrata przyczepułącznotkan]{owe.' \4ożna obcFn\oual .lorut} i r alego kazaĘ że mikroflora llykr1. obĘbie tegozębagwałto\Ą. na]eży ie oko]iczDych $ęzłow cb]onn].hf.Klasyf ikacja chorób przyzębia RoPN|E PRzrzĘB|A no\uk]eozą.a heść kości' objawyjej są zbliżonedo obja.!v lia u pacjentów chorTchna AIDS.7Jpa]cnia i' /P w obr. nych epizodów martwicfo. lenie pŹi'zębia \łystępuje częścieju pacjentów sne \4ygórowaniei obrzmienie w obĘbie dziąsła (na powieżch.2? 23 poddzĘs.wrzoCharakteĄzuje się obnętiem i zaczerwienrenem .wej zmnieJszenń lub cboroby dzie flory bal{teryjnej odpomości oĘanizmu' Spotykanesa częścĘ osób u zapa|enie ie lecfoĄ'ch' Do czj'1lniMwwpbĄrajqcych \Ąystę na l ? i Martvviczo.m infekcją w obrębie tkanek twolżącychkieszonkę bolem.ać cją chalakteĄzuj4cq się maltwicą tkanek prz]'Żę.r. pochodzenie mogąu}stępo$.V}.teżółto. Ropnie t]ranekprZ}zębia miejscou'ąinfekcjq tka. Ę jest .chorobie mogqto\łaEyszyć prz1zębia. nych.lziejącegoza. na 26. Stwiedfa się obecność destrukcyjnąchorobę. ze fapalenia dziąseł.js{ owąropĘ in.rn go i kości \Ąlaostka Zab' obiauem zapalenia dziąsel cięzkiego przewleldegolub agrcsy.Diagnozę obja\Ąl' częściej spośńdmpni tkanek fe'or" postawićna podstawiei\'nikliwego\lTĄviadu takie jak goĘczka. go' Choroba ta możebyć następstwemwielokrot.g1adĘ. kieszonkach pM}zębnych'Ropńe te }. w}Tostka zętrodolou€go' zmiany 8o' niP le' /oncgo. obja\'y kliniczne martwiczo.hombowej. Iopna.LholkotĄego'W obralP radjo|ogi.ozwinąć w miejscu nie objęt]'m dawkę międą'zębową. ie8oruLhomoś.

byćobecna w jeśtj pr7elokirrlegnie kana'tu zatJ.29 prz]'zębia'Zapalenie miazgi do klas!fikacji chorób pnzolt'r-nxł-nnoPNm PRZizĘBNE Mogq może powodowaćpiocesy destrukcyjne tkanek E ilystępo\łaćpfiez .PER|oDoNTALNE tempemturą limfadenopatia \Y obrębie regional.2e objalły ogólne . bez |iniizłamania Ujściep]zetoki może być trudn].złe samopocfucie. powiększenie okolicznych węzłórvchłon. poduyższorra ZM|ANYENDo.perio i mde b)i po]. take jak złesamopoczucie.l. podczas ból dotyku Wysięk i ktd€j Wlstępuje kieszonka p|z}zębnej' pŻy.endo po|ączone lub mogachdńkleryzować nic może W16tqpić obrzęk dziąnastępujqcymj objawami: za\łsze\łystępujerra tę samą stlonę kolzenia' po pIz1zębna'Przelvlekfu sełlub błony ś|uzowej. paqjenta zwTócefua do stomatologa' Złamania obrębie kolfenia mogą równiez być W żeskłonić do się za. choroby ogólne. zqb tkanti otaczające możetowarzy. zmiany pzewlelde mogą przechoduić ostre. nież prcdysponowaćnastępująceczpniki ogó]ie kieszonld przlzęb. pień pnyzębny należy ńżnico(ać z mpniem dziąsła i miejscowe:zamknięcie ujścia nej. i ropńem okołowierzchołkort1tn. Do po$śtawania Wy. leaenjeendodontycfne głęboko tkankach prz]zębia pa|enia mofe a sĘ w k1óry rozpocz1'na pż}zędo Wygojenia tkanek dziąsla. różniamyostre i przewlelde mpnie prz}zębne. gardłowej szyć zwiększona ruchomość zazbyczaj podaje w uT'viadzie ból.Czasami mogą \ł]stą)ić nych. może Możena.hzy delikat.W miei dziąsła rzucie kożenia w w1niosłość jest obrmiałe 1zaczenĄ.wydzielina' Doleg|iwości z8'łaszane ba. zajęcie firkacji. krzyca lub chorobypowoduj4ce pRZYZĘBNY ChaĘktełzuje ności irnmunologicaej. zapa|enia miazgi. nione z gładĘ lśniąc4 bżegu dziqsłowego możeilydo. Pacjent rra ł'ość opukiuanie lub ból w czasieżucia. czepułąCznolkankowego ciażpacjenci mogą odczuuaćMl niewielkie rqsu.m do wykrycia bia'jeże|i ebieg jamy pur do\a5Tn Zmiany endo.choróbprzyzębia I r|asyfikacja mpni prryĘbnych mogą ńw.le.1. obejmującemu do olaz przyśrodkowo podstaw języka' zęba. w sĘpić sąóka utata pżyczepu łącznotkan]<owegomieć trudności przeĘkaniu' czasami $lstępują objalłyogólne. }spółistnieńa patologii pŹJuębrawrerz. żu( palpacji obrzmiałego miejsca. na i Toże zębodołu.Ro. rczpnestrzeniać się wstecznie do oko]icy około. ronę niecatkowicie lub całkowicie\łyrzniętegozę.jakpÓŹniejszego i czynq rozwoju Ujście ropnia ma zazWczaj postaćkanafu Ffetoki.ka. stwierdzić utratę Można ropień przyzębnyjest zazwycząibezobjawotwĆho' z kieszonki i kości \Ą/yTostka zębodoło. kłatiry'In badaniuldinicznyl i radiologiczn}nr. zazuYczaj powstajew oko]iry plata dziqsłowe" brvać się lopna . giami endodontyczn3'rni.goĘcz.od niewielkiego go pokiywającego kolonę tlzeciego tnonowca przez pacjenta są aóżnicowane hwie.29 Zmniejszenieodpor. ektruzja. ounq dfiąsło scu \łygórowania powierzcbnią. ropną infekcjq w obrębie tkanek otaczajacychko. ń n]rh węzłówchtonnych' Ropnie ostre mogą pże. Plai d/iąs|ot$ jest /a(/PrlviPnjon\ dyskomfortu do ostregobólu samoistnegolub prfy !. by. zapa]edu mpny *Ysięk oraz szczękościsk. E noprrŃ ox.]ługiczas i mają tendencję do Śię mc okrpsoue8o oprożniania \aa]c opróżniPnic przy.ll-ol''oRoNol1l JesI miej5.r\tepne7 różG tL|ze środowis|iem Ustnej' orllorem ''lę 66cy tkrnki larrrirro\"ei' opmŻnid mpnia nic się i perio. tkli. takie jak cu. go znalaztouzasadrdenie ilprowadzeniatych zmian kieszonti pr4zębnej. żuciei nagĘua" wego'zębymogą Wraź|iweooukiwanie nięcie zęba z utrudnione szcze|ina z|amania' nie. uwa]r a Możliwość chodzićrv pnewlelde. pŻyzębia. prowadzić całkowitego i ohvierasię na powienchniębłonyślufowej pŻ pŻebiega kontak.aniu' ujśLiP 104 .częstopodawanejest i obrzmiały bolesny plzy doryku' Może \łystąpić Infekcja moze ń\łnież uczucie ucisku i rczpierania.2g I ostny nopmŃ' zęba. jeś]iich zawafiość u się przez pŹetokę na powierzchnię dzĘŚłalub do chołkowego osób z zapaleniemprzyzębiabrzezne. i poustanie keszonłi pE}zębnej' Ropień plulzębny możebyć związanyz patolo. nej pa]pacjilrfdłuż .

samodzie]nienie r. wzdłuż mieć swoje ujście ją szkli.Nalei4 |u mieiŚcowe ją t]'lko miazgękanało$q' ki fębopochodne' deformacje ślufówkowcdziasłc peńo. w kiennkr firkacji. uzupe|nienia r Aparatyońodontyczne. prz]'zębiew każd}łn t okoloszyjkowa resorpcja korzenia hipercem€ntoza. do rótłno(/eśnic 5(hoflenia\ł}5|epuja i uśawienie z+ .W zdrorl5rn pŹvębiu \ł]sięk zapalny po.iłne duże' od jęte leczenie chońb miazgi zapobiega]ub sĄŁko się ekopo\łefogi szldiwneznajdujące w obrębiefirr.7apo.endo bal1elie z kieszonek we w okolicy fuków uzębionych nieuzębionychoraz i W zmianach plz}Źębnychw przewleklych lub agfes]ĄĄnych za' uraz z8Ąuowy2. horzenid .Zenia fęba pźez kie.H K|asyfikacja choróbprzyzębia kierunku w okolicy wiencholka zębai szerzyćsĘ \nr WADYWRODZO pr/}7ębia Cborcb) płyębia /wią/.]łowo jednak w prz}pad. pog:Iębiaj4c czasem aż do powo położonego w korzenia' W zębach tnonouych wy. w . przy one karrafu bia. Proces chombo\Ąy zespoleendo. gdy oba te predysponujqcychchoróbdziąs€łi prz}zębia na|eąi na|crvmówi. ktde mogą predyspo ńodonryczno. nia t}anek prAzębia i mogą byćuwazaneza jeden z miejscowycłt cątmików Ęzyka chombyprfJĘbia' Iolejnlm czpnikiem miejsm\aTmprcdlsponujqc}m do alomulacji pŁ'tki i rozwojuchorobypŹy' położenie zębówi ko zębiamoże nieprawidłowe być ustawionych rzeń' PrzJzębie zębów nieprawi. szldi{nych w obszaĘefifkacji zębórv tnonowych' co okołowierzchołko\tych może możebyćprfy@ynąutraty prA7czepu chodz4cy z tkanek Ęcanotkanko. W wie|uprZ}pddkdch t$orzy<iępŹelola v\ óżnej z'ł^\yęĄ mają kszta]ttbójkątny zwęzającysię W to sfel]Łfire odle8łości miejsca przyczJ'nowego' poĘ pod.endodontyczne i lv ne. PeĄ szkli. omz zmiany połączo. fifkadi wierzchołkowo stosuntu do polączenia wierzchołka sięk może znaleŹć ujściew okolicach frrrkacji' szldiwno{ementowgo. prz}zębiu.i\'a znajdującesię w obrębie szonlę prĄzębną.Vo r7}. Budowa anatomicna zębóWkożeni. ko. wego.ię plD ku z]ejhĘienyjamv ustnejmoże ro^^'irĘ( 105 . którc zmiany tJpu e[do.me bżeżncgo.32 pale ach prztzębia mogą przedostawać się do korzeniowe i mogą \ł]Ą'rołać miazgi przez kana:ły |ub @ynników modńkujagd przebieg Domiejscov4]ch stany zapalne miazgi. IUB NABYTE możnapodzielićna: z chorobamimiazgi kanałowej zmiany pezmiany endodontycao-pedodontyczne.30'3l konenia' Nieprawitlłowe kacii lub inryrh częściach leczy zmiany w ZlogiV|J$'Ire M tei okolio predJŚponuiado nivcfF.'}Ąvołują chorobyjednak się w prz]'u ębiuwierzchołkow5nr ujściu p\tki nazębnej'cz}'nni]€ końecznego koneniowego lub kanałów bocznych i dodatko.llni. W przlpadkach.peńo początkowoobejmu. protetyczne pźycz]łĘ' jak i skut. obejmującpv}zębie brzeżrle.endc jak olaz olwartekontakty międzyzębowe' bów i korzeni donrycznych' Zarówno chorcby pĘ}fębia. Złamania kozenia. i Prcces zapalny możeobjąć micjscu kontaltu z miazgąi mofe byćw zależności od sił obmnnych olganizmu ostry lub pźewlekły' jest Wstępo' anatomicznej Zabuizeniem budo\Ąy Jeżelijednak prązębie jest zdr.Szyjkoweprojekcjeszldir'ne to obszaryelĆo. o złoźonychschoEeńach peńodontyczno. projekcjii percł .ołe'baktene z mia. \łych. do roałoju'procesu zapa]nego. lub nd. w obecności mogą mod]fikować Nie.peńozacĄna nowaćdo mz\tojuzapale ia r]zĘsełchorobyprz}zę. nąćsię oiezależnie. Grupa ta obejmujecą''nniki. i choroby miazgi mog4 być lub mogqrozwii!Ą/ype|nienia' kiem schorzpnia obalc s. możebyćutrz}Tnane zdrcwiu.ilai jej prPbiee.stopnio\. '7ą|kobanjc zmiJn za' wanie szkliwa w postacrszyjkolĄ5'ch zgi mo8aŚpoltodowa( palnych.

( iami rozuoiolwni obsel. jedoL]ddnp lcganiewl pelnien.|nu h mied4zębow}.h i mordziqsło$łth. że prawid:łouy kon|a]d.dziasłolre mogq fo]ogicznych' Dzięki względnieniu morfologii.ną z\Ą.e sa stoso. są nie.cZJ'nypowoduje poprawęobrazuklinicf nego' ZłamaniakorZeniamogqr. nego siłamiol. jamy wość szpaly ozębnej śrcdowjskiem ze kontal1u ustnej.Iziqsło\ł]'m powodo\łać mogą rczwój ch(} icby pżylębia.Dz|ĄsŁowE niepEłidłowe \ł]peh1ienia klasy II i IV \łanepunkty sĘ. in.Bruzdy podniebienno. Proces chorobo$yzacho.arja d"forma(jiopiPra Śię i st(arZa dostępmikmoĘanizmom do tkanek pod' prede $.cz}nązaleganiarcsztek i ń. przez pacjenta. tak jp nu h oBvarty. a dla pacjerrta katego.ch. w Defekt ten mzpo.7anie Potl1ztzalJasrfi|.|uje się podatną na resoĘcję blaszkę \Ą}mstka zcieńczałą. ńwnież cfęsto obser..Ą]enie tylko.dem k]irliczn]'m może być rozńżnian1. usposabiado sz!'b co kich ub]tków kości. tozamogąmiećcharakel zełnętrŹny wewnętŹ. nia naruszajqc lvarun]dfDjologicznepanującew ob. palny może łahvo powodo\taćdestrukcję tkank łącznej pr. PŹy. wollane sąaleĘie na metal lub ahTl. krżdy proces fa.vaniu chońb prZpębia. Zębodołowego' Jeślidziasłopokt-\. Defomacje śluzówkowo.a.?ębó$umo.r]rią{orn"zarowno Do ni. \b7cnj' |ę nj. Komnowe złamania Zębów jak nie są plżycz]'ną zapaleniaprz}uębiatak długo' nie są przJ'cz]. miemy wszelkiego rodzaju odstępstwau fakresie k1ore pratvidlowo. Ta ostat ia cecha jest powodem miejsco\łychrccesji' od strcny !v którą Ząbjcst wysuniętyobsei.lvczasie aktu żuciaBrak kontaltu lub zblokowane przestfenie mogąbyć plz!. Wo.prd\vid]ouoi.Złamalria w obrębie korZenia moga powstaćw {}'niku umzu mechanicznego$T\!'oła. waćzapalenieprzpębia.'ch drugich w szc.r\o\ĄJn}mi rozmiańw i morfologii dziaseł i/lub luznejbłony ślu. zowej'Nieprawi. Ltó.. Badania ostatnich lat tskazują.]u Iozpa.Inczęsto towarzJ'szy zapalenie tkanek prZylębia i trudno je odrcżnićod tJpoi\ych endodontopatii cuyperiodontopatii.6% plzJpadków usuwanych Zębólv siecznych ńwnież. się się chołkowow ń'rych kierunkach i na ńżnej prze.1ni.jak i nieuzębionJtn' rczll.umoż|iwiajqc $łikanie balĆedi i destrukdę pżyzębiai kości więZadeł w]rostka zębodołolleśo' '106 . ces Zapalny'R]'zyko to najczęściej nych zębówlub zębówustawionychpozatukiem. sutek pokarmorwch z pŹestrzcni międąuębohych . lub n}rjednak b'lko resoĘcja le\Ą'nętrzna możepoulrdo.ale przede\Ąszlstkim. Ęsłowenależ].koron.f ikacja dolłczy stłocfo. tc też cz]. u obĘbipbrcg! &Ędn$ego urruilnja ocłs/. pojawiać teżna innych zębach' się uiele pŹ}padków podobnychdo siebie pod tzglę. LonIal. Również znacznie cieńsza jest w q'm rcjonie kość Wrostka Zębodołouego i tkanka łqczna. g'łólr'rrie obrębiesiekaczyszczęk. i obecność bfufd ńa(}! esteryczn}.zęce.niom zęba' t].pmwidlo$otci budo\q i k5/tdJtu korenia w odcinku uzębion1m.uwanie|e.wające $TTostek od tej strony jest ń$nież cienkie.cemen.nq nadmiemego odkładaniasię pt]t. sprzyjającym cZJTr4 mogq b]''ć uhudnione zabiegihigierricznew1. na|pia bru/d}poLlniebiennoiziąs|ol.e.lko w kategoriach patofiZjologii. okoloszfikowa rcsoĘcja kożenia i hiper. N|EPRAW|DŁoWoŚC|ŚLuzÓWKo.jako powildanic lecfenla PndodonRl /ne8olub odbudorł1 ZIJm.o'lLolo.Iło\ł'ościmogądotyczyć leża.\Ą}pełnie.JuĄjnj. q'ch ze sobąjest kolejn}'rn miejscow1mcąrrnikiem powsta\. h' Pżpl dpformai (lu. \łEnew pmtetr/ce'Usunięcie pIą. ki nauębnej.'na w kofu ie zębai rozpościera dowien. . cia i szczotkolr'aniazębów co możebyć pIą'cz]'ną nrwanip<r^nai mrpcii Zb}t bliskic ustałielrie korzcni zębówsąsiadują.ch przed pr4 N layów w okolicy poddziąsłowej równieżu'p\'wa rue. cegopod nimi \Ąlaostkazębodołowego. określeniem etiologii'33 ich kolf]''stniena stan pż}zębia.owadzić mavoju recesji' Ponadto ząb i do jest Z $-Ysunięty łukunarażony na urazy podczasźu. konJ"Vvane do cji ńtki i nasilenia zapalenia prązębia. picn'vsz]. (nie odbudo./\slkimnd kJvcrid(hlJini(ln).?Liwia h u. szane pod.Wsrystkiete .\Ąl w 4.v]'stępowaćobrębie w korony lub kożenia. zlobserrrolai moŻna trywać nie Ę.'czne) mogąbyćprZycz].ą\iPdnj( .chorób przyzębia K|asy.prowadzqce akumula.lzi wtedy w pobliżubżegrrdziastowego' Daje to mozli.tki nazębneji twovenia prccesów fapa]nych' starcie ZębóWniepra$'idłowości anatomicznezębór! 3.

? pEebiegu pmcesu zapalnego.nikuczego łącznotkan]<owego sił i powstawanielqeszonek przy. więc działa. 107 .enia zębolqból zębalub Ąlskom. łrailiwość opuk\tŹnie oraz na na zmianytemperatuy Możeńy.Wy jegol\pł}'rv tk2n. omz.obecnie ki nazębnejw chorcbachpz}zębia nie podlegadys.wieszeniovego lń tkanek samegozębaalbogrupyzęb&vWJ. 9 Zmniejszona przy@epy s Nieprawidłowe Wędzide|ely'mięśni. ! Nieprawid|owe Wędzidetely'mięśni. $andje. kowegoi z uiIfiałemnadmiemychsiłzgĘzortych. lub przeznadmiemedziałanie na zqb ja!.uzmian w obĘbiekości lr1mstka zębodolo.nic.3. Nieprawid|owe zabarwienie dziąseł' W uszkodzonegoskutki umzu są większe.w]Ąłotać zapalenia dziasełlub puyzębia' 4skusji Anerykanska Akademia Periodontologicz. Do okołozębovvych wychna|eżq: j które mogądoiy. sił ioln*id). ze ?Ęby zdro'Wym Dochodzido niego obecność nadmiemie staĄ'ch powierzcbni Zę.w stanie !a w}ńżniłaparamety doĘuące urazuzglylo\łego Pb.Wy lliniczne uazu zgĘ. słowego.zowego pien. bóW nie$'spółnierr e do ńeku i konsystencji die.]możP po$odoua. ' Pionowe poziome i/lub ubt.q/rostka należą: Lrazu uważ]ana po. podtlzJ.w \aT'riku czego po' .['sĘpić przy braku t Przerosvdziąsevtkanki tqcznej' cech uszko. pozostajedo końca nie lq'jaśniony zę. dziąsła zqblub zębyw przebieeuzapaleniaplżyfĘbia zrc. przlzębiem') TolvaE]szy mu ub]tek kości.r' .|ziałarienormal.dfiqsłowych dotyaqcych nych lub nadmiemych siłzgĘŁoi\5'ch.Izenia tkanek prz5zębialub w przyzębiu pPyczepy przez chorobyprzJzębia (utrataprzy.nież\\.rn defomacjiś|uzóWkowo./mianę NE URAZEMZGRYZOWYM lenid/wia'?ane8o. poruewaz znrłiejszasię odpomość tkanek na działanie sil I ZM|ANYw PRzYzĘB|uWYvl|oŁA. uszkoi]Zon}tn g|ębokość pżedsionka' pogłębieniekieszonek .fuJ .l ondjako ]. uhŹta przycfepu łqcznotkankovego ' Nieprawidłowe uabarwienie dziqseł.rn. u pacjentów z przewlek\'m zapaleniem prz1zębia' dzialn}Ąnza stopień nasilenia objawó\ umiejsco.tka nazębnallydaje się byćczlanikiem odpowie.Sam uaz z$!zow5' nie jest jednak . pb.:'stępować bole. od wie]ulat uraz z8łzo. ś|uzówkowo.lrpbv uIazuzgr}zowego poziom prz5'częptl na iem działania oklufyjnych. w przebieguu. dfi. trraża się. !qni].dżda w oNu/ja. DoĘchczas uraz zgĄzow b:'ł definiowany jako wieńe zmian w kościi miejsc utraty Ffyczepu rawieszeniouego u w1ni.rnujqcych uszkodzeniem tkanet ząb' snośó uciskowaw obĘbie mięśni żrtaczy irrneob. przJpadku przyĘbia ..fi K|asy"fikacja choróbprzyzębia polożeniu pŹycuepułqcznotkan. bral.azu Zgryzowego' tt9lod/pnipanara|u zęba Podeas gdymla pł}t. |ub czyćpowieEchniwargowej/policfkowej języko (brodawkowej)' wej i międzyzębowej Povstaje w uynik1 działaniafizjologi@nychsił na a Zmniejszenie szerokośCi zębodo|owego. Zębnych ie usfkodzenieapaĘfu za. pEJzębnycĘ ubJ'tełkości).zmiany kości postaciub}tków kości kie.ńż. żejest on odpowiedziqrra dfiałanielub kusji. ze głębokość pżedsionka' dukowan}mprĄ /ębiem' rczasamjmam} do . nia z umzem z8Ęzo\łymdożon].1 e: rębot1retesje Y naŚępujql Mdmiemaruchomosi prfemiesfc.ych. lq'l działanianadmienych sił zg4zolt. uego.Z}. stlvierdlono' ic ura? Zglyorq rłobernoscjzapa. f mniejszona czepu łącznotkankowego. a nieprawidło\. wstająsily uszkadzające apaĘt zawieszenio\Ą5r zęba' r zmniejszona szerokość zębodołowego.'otnyi wtómy ul'azzgĘuo$5r32. dziqsła Tak więc uraz Zgtyzow może\. przycfJnę Za Do deJormacji jest taumatogenna oHuzja' Defirdo' bezzębnego \.u1. Podstawo\łe obja. l!] Wtórnyurazzgryzowy 9 R€cesje dziąsłatkanekmiękkich.lqonior^ cj.1orej bodolowego.(cii ojuchworr przJzębiem.prawidłot5.dziąsło.tki bzegu Wyrośka zę. wstąją oraz na w w i jest tematem wielu kontm$'eNyjnych szonel< ki przyfębia kostnych.lk.ly kŹah btfegudzią niem nadmiemych sił na zęby ze aedu]<or{an}1n d Przerosty dziqseł.w w1.Fą Pierwotny urazzgryzowy folt Mczas żucia.

1. M.65. K Y.30. Periodontol F 1986.:NoWa R'. in roleofthecomplement Ann Deformities Periodon_ Mucogingival PG.21r176. Coles. sexneroidhormones ce|l 2002.28:409. Ann Periodontitis.: L Armitage.: 8. Flemmig: '] 6. Tonetti AndrealMombelli y_ 0.Reprod 199q41r'.. M. Lesions.8. .. I\/. Borakowska.J.1:102. :84' 999. Ea and S.D. 7. 26.nidwa.Ann Periodontol b|o.M. tis.18:21.26:398 Chapter turiodontology cńt oral N4ed thepeńodontium' ReV Bio| 1994. badanie radiologiczne- mo8a WskaŹnikirŹdiolo8iene ulazu 'ZgĘfo. . Periodon Periodontal Xin 29. tors. and stem Periodontal for ś|uzowejjamy b|ony choroby Z. Nagy.1:20.ocenaparafunk.24. 23.Sakamoto.:The of drugs WW.1:39 Ann Periodontitis.Huan Xin N4en9: of the pathogenesisgingival 1999. Nova(M. N. s. 8:47. On the condition the mouth teeth 25'Borakowska. nyś|uzowej 1999. Newman. sills. widoczna jako pEejaśnieniaw fifkacji lub przy wicnchot}o korzenia zęba: rc. J Dent 1874. Rivera Clinical odontology 19.79. jednak pamiętać.J. Medyczna 2000.: 34. ]0' Górska. Nisengard.3:52-59' 2001 1999.choroby chapter 2o02.ty oraz pęknięcia szkliwa i złama ia koEenia lub o korony Zęba..l. strider.J.Pagą R'c': Gingivitis' c|in Periodonto|ogy 1999. Sposto. parasites.Holmstrup.4ateńały Ann Pe Necrotizing Ulcerative odontitis 28. Chapter 999. mouth Perio_ the affecting human diseases Sy_ tropical of Development a classification G. of Parameters Gre' supp|ement Pe R. 1999.S.4:64. patotogiach'W różnico\Ąaniu nieżw innych ne mogąbyćdodatkowebadania diagnostycme. chapter Pe odontol Med J nuloma).J.G.pzewlek|e EA.: 3. 1998.Huan l\/eng: 1999.l:91.1999. 9-GórslG.5r71. Pe the Affecting Periodontium..Hallmon. ńodontoIogy kacja cholóbprzrzębia Gingivi U|€ Necrotifing e rative W 27'Randa|. 2001 Ł22' Współczesna .: Drugsand oral discorders odontol 31'lour Peńodontol' 14..96-109. Dental l\4. fungi microorganisms and caused infective by sions 2002.. Periodontic_Endodontic overgraMhPeriodon.zębia. zapa|eria kacja Chońbouyfęoia and Periodontitis Refractory Pe Ulcerative odontitis.NowaStomatologia M.azu zglyzowego.J.. Tooth_Related Ann Periodontol 1999.A.8. że powyźsze ńw.orpcid korenia' W celu postałieda ntaściwejdiagnozy odnośńe urazu zglyzowe8oniezbędnejest urri}]iwe badalie ldiniczne oraz Ediologiczne34.lzwiqzek and of O. Monteil.1:32.lla tego scholzenia i mogqw]stępować pomoc. 2000.siennicka.NovaLNl. C. Nova(K.na zęba.stanford.. l3:345-355. Banach.1:84. 15.1 RJ. Ann Periodontol 1999. stomatologia PeDiseases Clinical of Systemic as a N4anifestation M'I Nowak|asyfiR'.1. Kinane. N.Haake. d}namics 2l. RoWIandI giaWspółczesna. orzy. 22. Sanz. Carranza.Nagy.J.Blieden.K.rotiring R.14:391-398' 33. 200a. 20. Pe odontol by modified syśemic D'F': 12'Kinaną Periodontitis Ann Abscess.: M Zegarelli. and Nl R. R r lnfectious 108 . AnnPeriodontol tol2000.W.8:361 Am ounng 2001. Hoschander. Rossmann. TM.siennicka. ora| responsive o€ 9 nan(ytLmor(pyogelic na||y 2002.Thomas.67414 pomiędzy oneo.: 4.F. 2000.5:27-53. and Effect lmpact Traumal WW: Occlusal 32. chronic in and A': 5. Periodontol hormo_ Onset of and diagnosis management WE. Gingival P: 16.1:53-55 k|asyfi. Nagy. 1999.998.1:7' of ses' Anna|s Peńodontology in PeriodontalMicrobio|ogy clini€ a |' Periodontal discorders D.. furiodontol dis+ system hostdefense.. {V.1r74. waniu u.Scully. Newman.4ańotti.E.lMaurizio. Bloodand lymphoreticular 2002. Novak.siennjcka. AnnPeriodontol rol1999.21 1125.G .:Clinical Clin Aggressive Periodontitis.27|403' dziąse|' stomato|o. Akademia i pr4.l:98.C. Fujisawa.21 2000/1 Peńodonto| clinical Periodontitis M. lNe. z chorób doóM@eń zakresu R': 11'Górska.llego ozębnolve]. 2000.l'I 1999. poszeźelie przestrzenr byćnastępujące: zniszczenieblaszk Zbitejfębodolq resoĘcja kości. 17. oral mucosal T.. przy}dad badanieżWotności cji. niczne. piśmien. r Ph)'siologic Hallmon.1 1 dontol Annals Diseases Conditions. pż}zębia podstawie na porozą chorobą a S(i prcgnancy. gra. 1999. fac. ]8. in role J. tol 1999.Jańczuk.F..Ress. Ann on thePeriodontium.Pini. Non-Plaque-!nduced Lesions lssues. asą andma|nutrition. Nishioka.moga róunież świadczyć uystępo.: le_ F: Hidalgo.Należy objawy kliniczne nie sq patognomo. 13. Mariotti.4:1 fębia..: R.1 Periodontol DiseaGingival Plaque-lnduced A.4154. Borakowska.P: Nutrition 1998.1:1 of Periodontology PZWL i uśnejprzyzębia' 1995' and of Diseases conditions classification 2.: R.

Wnrowadzenie dontolilaklylti
Zbigniew Jańczuk
Wprowadzenie i chorób przyzębia strategiazapobiegania |eczenia persone|u pro'ilaktyce Ro|aśredniego W

i leczenia

udptrowadzenie
\'!T''stępo\rErxa za. \r Jużdzisiaj$jadomo' źeczęstość celem postępołanialecZniczcgo chombachplzj" u o zębia jest p.fJ,\.'Toceńezdmwia - mozliwie pełrrej paleń dziąscł dzieci możebyća.edukowana 507o sobie tr'lko pizez poprawęwafunków higienicar}'chjamy sprawrrości narządużucia'Trxi]no w-vobmzić postępo$Enie]eczr cfe \\ chorcbachplązębia bez ustnej, Natomiast systemat]'czne usu\Ąańe Złogów \,I"m fu n.rm\.li no\\o. nazębnrh' poparteutrz]traniem jam]' ustnejw do. l.8o nal7ądu' FhdbjLild.ji po]egającq tJ''lkona b4'ch warurkach hĘienicznych,możezleilukować pojętąrehabi]itację, nie cześnie prote1}canJ.ch' oltoped]Ł.znych'chirul. \tystępo\tanieZapaleńdziąsel nawet do 90%'Aby zabiegach giczn5'ch fĘkaln1'ch, ale i psychoterapeutycznych, profilaktykachońb przJzębiab}'lask.uteczna, nalezy i ja jako żekafda ingerencja]ekajzaw strefęfifycznapa. stosować na \tszlstkch poziomach.lz,iałania opie. ró1'nicżuwzględniać strefęps]''chicu i ną' ki /dJD\\ornPi' Z8odnj"/ Sol rolroiniaŚiq /dpnbiP. cjentamusi jest skuteczne 7r\alczaniechorób prŹ}Łębia moż. ganie:pieN'otne' \t,tómei hzeciolzędo\łe. przez połaczeniedzia,lań profilak. Li\!e \ł.\,łącznie Z lĆczeniem'Są to bo.\Ąiem bardzo cuęsto Z,\POBIEC:\\-IE PrER\T0T\E DotyczypopuR'cfnych Powimo się nim objąć stany chorcbo$e o przebieg! przewleld].rn, lecze- lacji ze zdrowtm prz],zębiem' a pro\ad/ido \}lP(/cnia' pvede \\'sz}stkimdzieci i młodzież' Po]egaono na: ni" i'h rylko\]ją|ko\\o b}'ć edukacjizdfowotnejskierolvanejna popra\łę wa. Sukcesemw ńqksfościprz!'pa.lkówmoże nato. - chociazbyna kilka lat miast zahrlmanie choroby fu nkó\ł'higienicfnJ'chjamy ustnej. pro8tamieżFrreniolr.1tn, który pozt'o]i podnieść a rvĘc uz}'skanieokresorvejstabilizacji.\,tożlirre jakość jest $plawdzie uzJ'skanleznacznejregenemcjitkaw1Ątienia' stomatologicm]'ch, l.1órych nek prz]zębia, Zniszczonych prccesem cholobo. okrcsołychbadaniach jest zapobieganie\['stępo\Ą€niu zapaleń s\ m,al. Lllr7]manje |ąme|odq !{rni. o.iągnięĘlh cclem w."v'łqcznie rvspólnp dzia. ków' możnazarrdzięczać dziąseł' łaniompmfilakryczn]m, zaló\\'no ze strony chole. Rola zespołu stomatologicznegoZapobieganiu w go.jak i zespołu pienłotn!'mjest ściśle stomatologicznego' określona. Polegana działa. niach oświatolvo.2dro\łotnych. skutecznej ualce z nalotami bakteł'jn}mi (pl}.tkanazębno.dziąsło. komunikary śWiatowej Zębówi b.aków zę. oficja|ne organizacji zdrowia $a) olaz do]dadrrej odbudowie (śoZ) próchnica choroby borłych, aby uniknąć moż]i\l'ości \'\,yraźnie \'vskazujq, jeże|i że i zatlz}''In}1\ania pŻ}uęb]a zostaną powszechnq profi|akykq, nie objęte to się nalotó\^/' p7e|.roay | P d n . l k / P/ o h l : J | n } ( h r d p o ń o s 5 o 1 U ! d Ą . h |\osfT egów|egrigych tych c|.orób zab rroż. .1a15owe prospe.ulących li\łości nawet |ep|ej 1a Vajov,V na udokumentowanych .\Ą]łkach badań nauko. $'l'ch wiem};żenieskuteclne będfie Zapobicganic

109

i Wprowadzenie profilaktykileczenia do
publicz. popEednio z.Iro.lllem pien\lome pozostawione\lyłącznie ind]Ą'vidualnej m Piervrszyokreślany jest obemie mzumiatrysze' n]'nr (p bliĆ i€altD, relacji stomatolog-pacjent,sfczegóhie w warun" rzej' jako zdjowie śodowisko\\e(efuiom1entąI kach niepełnegozapewnienia opiek stomatolo. gicznej' stąd bardzo istotna rola promocji Zdrowia w lrcal',h), odnosisię do popu]acji ogóle i rych dzie. na &in łcia' które wyvierająwpl}'\jy to udm\łre' zmierzającaprzede Wszystkim do popra\łyZacho. pmmu. ffi Drugi kierunek dfiałań to mzi\ój samoopieki Działania Wańzdrcwotnychspołecueńsfiva. pruezśrc.lrri jące zdrowie, dotycząceszczególnie zachowań hi. i opieki pmfilaktycznejsprawowanej podstawową personel medyczny w stał}'rn gienicnych, spełniają kontakcie z leka. rolę w profilak. już tylko u1ónnych gIup spG pierwotnej' Mogą one w1nikać z róarych ini. rzem' Dotyczy on tyce łecznych' cjaĘ\ nie musz4byćrealizowaneprzez zespćilsto' jest podsta. gdyż podnosi to ogmmnie koszt opie. E Trzecim dopiero kerunłiem działan matologiczny, worłaopieka medyczna,powĘfana ze szpitalem' ki zdrowomej. przeznaczonych na Pochłaniaolra aż2/3 śroilków |t z'qrosrnc'wlE WTÓRNE Dotyczy JuZ w]. opiekęzdmwotną' branych osób z wczesn1,rni objawami Óońb przy. zębia. Ukerun]<owanejest przede wsz}stkim na jeś poziomach na dzia|a|. Zapobieganiedalszemu postępowichomby Polega Profi|akiyka istotna lvsz},stkich jednak stomalo|ogicznego' Najwię|Śze ności zespo|U ono na speq.ficznej edukacji zdrcwotnej ukietunpierwotną skuteczne metody zwalcfa. znacfenie zapobieganie ma e|ińinujące rrzy kolvanejna szczegó]rrie jednaknaitrudniejsze pbtki bakteryjnej i korekty nieprawidło$ych ko l.,Vyśqpienia choroby, ono Jen ńa W rea|izacji' cf|owiekzdrowyi mlodyfadko prześtfe nawyków higienicznych. ga zasad prcIi|aky|i Wierzqc, może nie że zachorować' Zapobiegańe wtóine, czy]i dlworzędowe, jest jużtylkoopóźnić postępo\Ąaniem ponęp łńęc opal\m na wczesnejdiagnc zapobieganie Mórne może choroby, tzecioŻędowe a fmniEszyć skutki choroby' srycei profilaktyce profesjonalnej.

czy pacjentów leczonych z powodu chońb plzJ'zę. bia. I kierun].o\ĄEne iecL na zminimalizo$anie skutków choroby a nierza.lko i leczena. ujemnych Polegaono na: B konh.oli osiagniętych\4ynikó\r M zapobiegarfu.la]szemupostępowichoroby Ezapobieganiu moż|i\ł]m powiłłaniom, związa. nj'm z nie daj4c]mi się usunaćobjawamilub skut. kami choroby Yl specfficznejedukacjizdmwotnejuzaleznionejod aktua]negostanu chorcby ze zi\'ńceńem ulłagi na szko.lliwość qdko !Ą/tki bal{1eĄ.nejna' nie zębno.dziąstowej, i gromadzącejsię na uzu. ale pehieniach Foterycznych. Zapobieganie tżeciorzędowe jest lealizowane w mmach fazy podtz]mującej leczenie (patrz: Rozdział 18). System opiel.j zdro\łotnej\'r'laajach rczwinrę. tych koncentnrje się na tŹech kienu*ach (Łiałń:

ffi złrosIBcA\'IE TRztrcIoRzĘDo$ID Dory.

Kierrulek pierwszyjest ściśle zwĘany Zpromoqą zdmwĘ kóra wspćrłdziała z zapobieganiem, Ęm, z ze odnosi się w ogóle do zdrcwia' a zapobieganie do konlaetnych chońb. DziałaniapromocyjneZdrowia wobecwielocz]tnikowego u\łafunko.\łanja zdrtwia (śIDdowjsko b]towania. pacy i $lTocz]1 {l-Lz$v. ność' woda,powietrze, stan sanitamy),rĄ5daaczające. go pozazasięgresoltu zdmwią musząbyćrealizovva. ne na zasatlach$'ielolesortowejodpowiedzia]ności. Nie są to więc zadania doryczqcet1ł4canie opieki zdrowotnej. profilaktyka Ina na W nowocresn],mujęciu zaś celu nie tylko zapobieganie chombie' ale i zatrĄma. jej postępu.Cele Zapobiegania nie chorcbom przy. zębiazostały ściśle okreśIone: F utrz1,manie zębówna całeżycie, t utE}manie c4rymości rrarządużucia, e]iminacjabd|u i dolP8lwoś.i/wią'/anył / nje. s$ŹwĄ.rn uzębieniem.

1l0

do Wprowadzenie profila

iIeczenia.'ł

i zapobiegania leczenia Strategia chorób przyzębia
Zastoso\łŹniesprawdzonychproEEmó!.v Zapobie. w k4id(h dolnd(/nei doprc\Ą€ d /i|owieIu 8.]\ĄL/\Lh próchnicy redukcji intcns]Ą'\,ności Kjlka falttów pnemawia za tFn, iżtaki pro8lam w odniesieniu do chorób pŹpębia teżma szansę: inicjujqcetło ustalono ponadwszelkawątpliwość bakteryjnec.horóbprz],zębia. ziden8fikowano szer€g cz}nników ryzyka, wa. kon. nn]<ujacychposĘp chomby,z możliilością lrolowania niek1órychz nich, systembadania suemkojużprz],jęb' \Ą],praco$Źno pohzeblecznicąch (CPIT}q' peliodontologicayĆh sz&egóIniepl4datny do działń g po\WÓ. niekórych systematycz. spEwdzono skuteczność dobrc. nych dfiałańprofilaktycznych(uhf]''Inanie go stanu hĘieny jamy ustnej) omz lecuńczych (stosowanie ńek1órych zabiególvchirurgiczn}'ch, przede\r,szj,stkim omz antltioregeneracyjnych B'koterapii) w kontro]owaniu postępu chorób przyzębra' sku. dopracowanosię poz]t'rm}.ch doświadczeń pelsonelu stomatc tecznegodziałaniaśrcdniego póLhni.\. k1ór. moi. t\ lapobiegdniu |ogi( /ne8o i na w],'kolą'stać pr.ofesjonaln]Ęn grupo\!5m w pm8lamie zapobiegania chorcbomplz}fębia. .\Ą,!nika' dotychczasowe \aT'siłki Z badan ŚoZ że do chońb uązębia \Ą]'lącz. zmierzajqce opanowania wizlt u stomatologa są nie podczasind5'tt'idualnych i nie pmwadządo wyŹźnego zrnnie} małort}'dajne i a szeniaich oęstości intens}amości' więc .lo zaha. mowania utraty zębów lvj.niki badań rmkazqą ze poprawa hĘienyjamy ustnej- najbardzĘ skuteczne zapobiegawcze stosun].rr chońb pŻy. w do .lziałanie - zwiazana pnede wsz]'stkimze \łzmstem jest Zębia ku]h]Ą /dro\Ąotnpi' wie( rn).regn poziomu.wia. a zdrcwotnejspołeczeńst$Ź. bez znacze. Nie domości i nia sa też\łarunkisocja]ne ełonomicznepopr acji. Wyliclono na pŻyldad. że lekaĘ stomatologmoże pacjentów sl.utecznieleczyćrccznie tylko 40L}-500 przlzębia' z chorobami tę Gdńy nawetpod\a'oić ]iczĘ' to i tak prcblem nie zostanie rcaĄ1azan} Podobnie smales i Shei. haml rłskafujq. tradycyjnepodejście opanouŹ. że do

nia chońb plzlfębia podczasindy'vidualnychwizlt jest nie ttlko nieprattyczne i mało u stomatologa .kutpr lne. /np, dlp przpde!ns/Jslkimnipekonomi' obLiczyli oni, że w \Ą'ielkiej Bł.tarrii jeden lekarz |ubwie. il dPnĄs|-a mu.iah]po(więr u rolu |60dnj leczyćpląuębic u 100pacjentó\r co Zredu. cej, aby ko$Źłobyut]atę zębów i bezzębie zaledwie o 5% larunJ<ówhĘieniczrrych w ciągu]2 lat. Popmwazaś jamy ustnej u tych pacjentówrylko o 5%w ciąguro. ku ' dałaby sam efekt. taki możliwości bar. Poł]zsze dane dotyczaocf]'tiście chorobompl4zębia' dziej sl.utecmegozapobiegania nalomiasl \\€ f l o.ci i t]..uleĆlno.Li \ie podważaia profesjonalnejopieki peńodontologicznej, którcj do profilakrykapmfesjona]na' oprócz leczenianależy Rozważającjednak ogólne kierunłi stmtegii w zapobieganiui leczeniu chorób pżvębia propo. wiele nowanejprzez ŚoZ i FDI*, naleł podkrcś]ić jeszczebrakujących danychw tej dziedzinie.Trudno jest na pnyldad ustalić'jałie powinny b!ć \Ą$onio. w ?apobiegania. ne gmpy dyspanseryjne pr.oetamie Jak dotqd nie możnaoprzeć się na sprawiluonych wialygodnych wskaźnikach(ind]'katomch)aktual. procesudestrukq.nego w plf}u ębiu nej a]<ĘĄ!ności w ani na prze\tidlwniach takiej aktjĄmości na} prz}szłości (prcdyk1ory)' bliższej

progńmzwal(zania choób prz},fę Praktycfny i rea|ny kiebiapowinienfdaniemsheihamar zmieżaćwtŻech runkach: popu|acji całej dqżqcej popra do Jjstrategiiwobec przede Wsfystkim hi. Wyfachowań zdlowotnych, gienicznych, . strategii wobecarupwysokiego ryzyka, W l strategii Mórnej profi|aktyki, ce|uopóźn|enja poŚtępucholoby,Wobecosób |ub zatrzymania jużniqdotkniętych'

po. Jed}'nFn -jak dotąd istotnjtn $sl'.aźnikiem jest stępu chorcby $edług niekórych l.linicystów i utrata przyczepu(nabłonłowegołacznotkankowe. go), nieproporcjonalna do (ieku osobnika' są4:!. kośćzaśutraty prz!'czepu zależygłównieod czlm. ników ryzyka.

. Jo|r Wo| I kingc'oup l 0 on Pe'iodo.taqedk| seruices I|e FD|and ń€ W!o' of

111

i do Wprowadzenie profilaktykileczenta
że świadomość' krw.awieniez .biąsełw cfasie cz-v. szczenia zębów wskazujerla nicdo}dadnei niesku. teczne oczyszczaniezębói{ Rea]izacja Pofiomu l zespolu sto. w]rma€a pe\łnegomzsadnegol.vJsiłku matologicznego podstawou'ej opieki stomatolo_ gicznej w danej gminie.

opieka eraowa komp

ffii;:iil# iliil:tilf'*"

I

' . o pe | "' " d o laż^a.ow!Ą.rIlE oEyoaorow

.pB)i:l'f#'.

.---1 :{
l

l; l;l !
l€ r l€

pżekazaniepojedjłr. P0ZIoN{ 2 zaldadadodatkowo czemu pacjento$'ilub małejgtupie osób niezbęd. śaaoop'Pu sam"peka ctlombom pr4'fę. nych wiadomośc]iZapobieganiu o | --l l -J l -_Ji i irh bia z poin.truolndtem o.posoba'h ufrnmanla Pozate8omdlaju nadmrc\łErĘ hĘienyjamy ustnej. samoopieką oferuje się też prcfesjonalne Zabicgi w postaci usuw€nia złogównazębnych,szczegó]nie - \.\--\ jq9! q9Ę!!a I personelu naddzĘs1oł}.ch, wykonaniu śtedriego w nateiahrl(h > Wzranpaaanu zaŚabóv{ jednak r\5']ąCz. stosując zabiegi te stomatologtcfnego, jamy ustnej'W prze. nie u osób dbającvch hĘienę o penodo.Io ogiolej 'wg iol ooietu Ryc.7.1 Model oTwojowy ci\Ą'nFn pr4padku Zabiegiprofesjonahresą nrało iFDt). skutecale, RealizacjaPoziomu 2 $lmaga udziałuśiedniego personelu upmwnionegodo profesjonalnychzabie. I r ur pmponulP vYspommajra lrspoLJrd Eilrpa 5uz rozwojo\\y model opiek periodontologicznej gów higicnicznych' hofesjona]ne zabiegi profi]ak. (Ryc'7'l ) s]..ładąjący z cztelechpo.Ziomów w.lnrźa' tycznew odniesieniudo większejpoprrlacjiw tvko' sĘ nych,w zależności dostępnychzasobówmate.ial. naniu lekana stomatologasą nieekonomiczne. od nych i poziomu opieki periodontologicarcj.Model ten opartyw zasa.lziena ocenie potźeblecznicfych Poao]\'I 3 oprócz dfiałańpoprzeilnioomólvionych CP]TN oferuje głóiłnie opiekę prcfilaktyczną (P.} faldada badaniaskriningoweza pomocąwskaźnil..a potrzeb leczniczych (CPITN) się ziom 1 i 2,a nawet3).nie odcina.iqc jednak odpto. periodontologicznych grup populacji,abyuTtrać osobJ,; k1óre (Poziom3),a nawetopieki kom. określon].ch stejopield lecŹniczej pleksowej(Poziom4),jeśli takie moż]iwoścl sq należy otoczyć staĘ pmfesjonalną opieką' Bada" niem takim należyobjqćpnede \Ąszlstkrm osoby programu edukacji upośledzone, chorcby uldado. cierpiące na cięż]kie P0ZI0NI 1 za]dada rcalizację ga. i rloruńp. we' kobiery cięźame p.acoiłników $T;branych LtoĘ t arr^ilbJ mip.zLanrom /drc\Ąolnpj, nie rc]i zd1rwe8opż]"Zębia utrzjTnaniauzębie. łęziprzemysłu'W naszym kraju należyobjąćbada. dla ze niem skriningo$Tm rńĄnież młoduieżl8"letnĘ, nia w ciągrrcategożyciai korą'ścirt-r'rrikajacych Zdforvej c4stej jamy usmej' Program ten porłrnren gd}z- jak \ł].nikaZbadan epidemiologiczĄ(h plże. i motp\ujq. prowadzon]'ch 1987t - od 1'4 do 4'2%l8.latków w }ftwożyć w mieszkańcachś.lviadomość dbałości hĘienę jamy ustnej (samoopieka), W l /ęćt i WojP\Ąód/h\ md kje5/on]d o glębokos( i po. o ca do powinien objąćwĘkszość nad 6 mm i ł]tnaga tneciej kategolii potlżeblecz. a tŁścilvie zaplanorvany popuiacjińżĄłni sposobami(radio,kino, telewizja niczych w zahesie przlzębia' W],niki badania skri. . nin8owego{yrnienionych grup popt-acji mogąbyć i odpowiedrieprognmy miejsco\re) $ykoE]Śtane w mońtorowaniu sJtuacji Należyńwnocześnieuczyći zalecaćstoso!.'anle dodatkowo (samokontro]i)stanu hĘie. epidemiologicznejstanu pvl'zębia' Ie8ulamej samooceny W prcgamie Poziomu 3 powiino byćtez Za\t'al. ny zębów i prz}uębia. Najbardziej skutecfn],'m przwadków i praktycznJ'n sposobem takiej samooceny stanu te leczenie śrcdniozartansorvan]'ch jamy ustnej j est ClroróbprZylębia,z usuwańem poddzi4słolrych zło. i sposobówutrz]m]Ąvaniahigieny

L.l,:::-"

._r

:łf*:$"."n 'J t tś

I

-t-I -1 E r\ l FĘ E Ą

I

lE

't't2

a szczegó]rrie niektó.In istotn}1nl\Blunl<iemskuteczności lecze.Wprowadzenie profilaktyki do i leczenia wskazaniapacjentowimoż|i. jc\| op[. 113 . jak ekhŹłcje cz]. które wftnagająkomplekso. samoopieki pż]. sta\. ztnu.zni(7e8o P0ZIo]u 4 powinien zape\łniać i granj''L. przez ńżne metodyleczenia chirurgicfnegoomz le. jak zaawansowanych z z nihilizmu leczniczego. przejściortychńek1órych zabiegóu ków . i samoodpowiedzia|ności za wiasnezdrowie i swych żepopmltawr'raraiqr sie uslapieniem a bolu.ta(h. nie wclągnlęcia powy'ższych do działań Toź|iwie naj.rnaln}Ąn nie8o osób wieku 35'14 lat.$. od . począ\{szy leczenia pod. ści. pl7\golowania szegozaan6a)owrniape$. i le8u. szy. badania przedmio.Irorób nie tyczno-leczniczego. korelta zg4zu.4. pacjentowiobiektJ. stkim uwzględnić koniecznośó $'łaściwej i stałejko.lpposanja|P.z} in. lpr na przewlekł}'mprzebiegiem chońb orientacji promocję zdlowia profiiaktykę i u\r{arlnl<o\r'r'ana rozwijania śWiadomości zdlowotnej. po.systematycmość bowiem powinna polegaćnie tyl. u mieszkańców tego klaju po 40 roku życia' gów nazębnych (dn-Ęa kategońa potrzeb leczni' czych CPITN). I uz8odrfenia z pacjentem zarysu planu profilakprz]'zębia nale. RealizacjaPoziomu 3 \. badań dodatkowch oraz nowoczesnej wiedzylełalfa' ji 2.'padków kieszon}ami gtęb. wane poslępo$dnic d]d lvego leczenia (Poziom4)' Potrzebytakie zacz}nąą mzwiązaniem.v}maga $'ięk. Pacjentanależypowiadomići uprzedzić. skuteczny bef dziatań i profilaktycznych. peńodontopatie a zębólr zabiegi chin-rgiczne. po.neso i /p. żeZastoso. spotustomatologicznego. się jużu l8. zdrowotnych i ekonom ^ wpoi' pre|onanie. czych).latków' nych uzyskanych z \ł]. towego.chi rehabilitac]jn]'ch.ow\Ó kontro|n\Lh wiz\.opallan na dokładnej ana]iuieda.lowego. i nadmiemegoopb. Poziomy 3 i 4 powinny u\Ąrzg|ędniać założe. są najpoważniejszaplzycz}Trą ekstrałcji zębóly ny i uzupeblieniaprotetyczne.Inisz]mi niż 6 mm (tlżeciakategolia pohfeb leczni. h podstawowych promocyjnych rozumień i niepowodzeńw leczeniu. W naszJ'mkraju jest jeszczewysoki odsetek i \ł}. Pacjentowinale" jcznych. jej postępowi omz zapobiegania dalszemu W Stanach Zjednoczonych leczenie periodontolor uryskania jego zgody na pzeprowadzenie tego giczrrestanowi rnniej niż 3%\Ą. munilariil pacjcntcmPowinna doĘ(Ą| : ona czenie f armakologiczne. podopi€ a nych.ona oLtP. pŻypadku W każdym na|ełdqłć do: nia iesl koniec/no(i\)stemaR'/ne8o /cnid. szczego|nie higienęjamy ustnej' o W niektórych lDzwiniętych krajach sbategia ta Faza korckryjna' czy|i aktyĄnego leczenia to daładoble u]tiki' kompleksowelecfenie. gminy.czy[ leczenia niechirurgicznego.twolzeńau pacjentaprzekona ia. ale pzypad(u skutecznej ooarcia w {aidym się przestżeganiuprzez pacjenta\^r na oqa lam}Tn domu uale.iUZ w leczeniu chorób pz}zębia należyp. zrcsztąnie tylko w nasz}m kraju. łqczniez leczeniem kompleksov}m i rhabilitdryinego' lqpmnadzaiąr 80 Zalo\łno pź]. Profrlakt]'kai leczenie c.szlstkichushĘ st(} planu.tałich gii odsetektenjest niższyniż67o.nych ] nalaeślenia możliwości pehą opiekę perio. IrrnJ. zawsze lPj poziomóW uryźszy może gdyż niapopŻednich nie być Iemby\łd niera. 1izacji dzia|ania. ie pfiepro\!€ d /one|e(?enie jego ńe bęilfie skutecznebez systemaĘ/cznej dbało.u|eonośLi dontologiczną.wości ujenrnychsl. Więl6zej |iczby mieszkańcóW ].ych zabiegówlecfrri.rrawet powildań i niepowodzeńpo a nawet możliwości lecze-niu.ut. matologicznychdla ludności tego kraju' W Nolwe. żq do najlepiej realizowanych elementów opieki t wskazaniamu jego mli podcraslecrenia chomby stomatologicznej.żębia.zedewszy. nych doleg[$'ości' wskazujena koniec choroby. niepo.lło prvl zr'nqpciżniei.BrzL]ubniedol]adlośi komunikat / paLjen.'wiadu. osiagnąc aby md|śimum koz}'sci ceń Fofilakrycznych i lecniczych.

'-l|-d"l'-l1"-j.realizujący po\vffł niestety do stal€j konceŃi stomatologii program profilakĘki glu' . i nadzomwaniaprofilakryki gl.ileczenia E Wprowadzenie profilaktyki do personeIu RoIaśYedniego profi|aktycechorób przyzębia w w aasu pżeznaaonego po Tabe|a 1 W|iaenie pfocentowe 7' pr. \ bowiemdo.{itab \Ą z w]cjera[ podlogi' Lalaó 60'.w mmach nov!5/ch chorych. Wykztałcił się nadforem lekaŹa' o oplacaLrości fakt' że okolo 307oprąpadków zachoro więc najpierw zawód as}ste[tki profilaktycznej. stomatologiczne Znajduja nadal zatrudnieńe w plo. a dalwc 304. haju przeżJva obeĆniepo\taź]ny kĄzys' gdj.ji'd /abie8i drogie' filaktyce profesjonalnej. stem opieki stomatologicznei reformie w 1999r istnieje zawód hĘienistki denĘstycznej.J.i{ać'nie dopuszczając ubaty zębó\Ąl plzltacza bardfo intercsującezesta.w Szwecji od lat 60.aktycznieprze.' 7'2 Udzial d. moind baldzo intensT\Ąnie do do reaLizacjipmgramu pofilaltyki p.Rateitschakz podkreślając wagę działań pmfitakrycznychw peńodontolo8ii.ji!Ę]6ńjĘ.z sJ" Chodzi o udział higienisteki rlziałaniach.sonelu w tych w Zawod hĘienistki stomatologlcżnej nasą''n u. pe. {'lqcfane w t]. z ryciny tej hynika' żedfiała]ność tulv siedzącejdentystyki.sprzęt oraz gienistĘ i pacjentem w leczeńu chorób pŹpębia ne \.Inkraju od 1993[ Laeh racjondlnejprofilaktyki.'.\.a do lat 50. Powsta.l'1l.Llpowej rea]Łacji pro.pl.zmienił się mdyka]niewi.t'kach pl]'$żtnych higienistki filaktyki profesjonalnej. (Ryc' 7.*". peńodonto|oqicznego |eka' 9aćgó|nychfazach|e.q"'ęlt*p1-. pacjentó\{ czyściły narzędzia.l P5Mjl:[#ffilą:i:Lm poszcfegó|nych chorobom Ry.do sl1rtecznego cy jak i chońb pnlzębia' W laaju t]m stworzono dodatkowo zawód asystentk profilakrycznej do laktyce $upow€j i pmfesjonalnej. Rateitschak2 od dla dzieci i młodzieży 6 do 1B roku życia. pmfilakryczna profesjonalna w zakresie chorób $l'ł4cznieprzez hi.cdul<acii oraz na prcfilakryce domowej i profesionalnej 95 75 14 lligi::qF.!.!TaJ$ |d.W€nesą stosunko\Ąo pomoce dentystyĆŁ z Zagadnienielvspolpmcylekana stomatologa hiaz W Niemczech3.2).zenia pomocniczywg Ratefuchaka3' ża stomato|oga persone| i Na tle ogó|negoschemafudziałańprofilakĘ'c rych w stomato]ogiizapobieganiechorobom przwębia plo powirrrro opiemćna działaniach doryczących się 86 5 gnpouei prordrowolnej mo..oc7enjem ilustruje Ryc' 7'3.tępne s^ne.ofesjonalnej by kontolo. prz}zębiamożebyćpm\ładzona zerunek zawodowypomocy denĘtstycznej. poe7 nie t\. prz}tacza fakt powszecbnieprzyjętegow niektórych laajach bar. konJ'. przy współpracyz pacjentem. oba te zawodysą wań na peńodontopatiemoanaby uniknaćw \aarun. prze Eczonego w niekórych fazach potl. leczrriczej' ibiałaniaw profi.zer hnyth ube/pieczen ZdrcrĄom}(h' wienie cuasu mań .e.tylko pod takiego dfiałania doszkalania i speqjalizowaniasięs.Iziału śreilniego dzo anacznego przeszkolo.ialań zapobieganiu W Pż}żębia' 114 . też rzony w latach 70. po nlch asystertek Na przyldad. wab wtedy szkołyasystentĄ nawet z możliwością gienistĘ. świadczy a dopieropotem zawódhĘienistki. stałbyćwięc w tych warunkachpotzebny Jed}'nie HĘienistki nie wszędziesą w nieltórych pra].prawie\Ął"lącznie kas z ogromrĘ skutecznością pouej i profesjona]nej' Zawód higielistki stonatologicznejstwo dotycz4cyzańiłno pńcbni.ji rdrowia.w ra.

Paqenta że irrnychautoń\Ą€ r0wskazujq.'ażńezabiegi prtcfilaktyczne leczni.iA 115 ."drcj |y(. R lko /e ŚlinoLj4giPm pacjenta ' mozrra u najcu Zabiegi. tonoforeza f uorkowa ]ing ultradźwiękoĘ piaskowanie zębów).'ch ruchó! a wjęc. analirakorekta zgryru warowego ńf^J l. pol\(ii Śa /nP |e. u którc mogąbyć \Ą}konywane|eżącego zabiegi.gdyjest pohzebny ssak (na pŹyldad ska. pacjenta u które mogą być .rĄ]magajqdoldadności.a szcze. spra. to ia ind}B]dua ieJ . hi]patri( i Beatha]' r\'\T. badanie i pż€ nawet. ce nistka z aslstentkd.i do Wprowadzenie profilaktykileczenia Od Kongesu Eumpejskiego TowaElstwa Ergo_ się nomicznegow 1997x ł Kopenhadzezaznaczyło od odejście szĘwrlychzasadcztercchpodsta\łoi\ych metod prary na 4 ręce (metody schóna.to dobEe .1. o8ra.lłĘG Sq biegach a trwałe.7'3 schematl'Ą]spólpracy i |eaeniucholób przyuębia' śentką) zapobieganiu W przez lekarza stoma_ Ieczeniapedodotologicznego peNonel (rabela7'l). . ahie konsultacji i zbadaniapacjenta.\łykony'\ać tej lE. fluorkowanie nie zawszekoniecznyjest ssak w pracy przy ]eżą.']^m ntr. Xlasyczne zasady ergonomiis.jednostajn}'ch jących llygodnej i stabi]nejpozlvcjioperatom z ła. problemuergonomiipmcy w za. gdJż: .chodzi o to.6. śomatologa higienistkq z Ryc.\ł]. żezabiegipmfilak. peĘonel3. DoĘ/czy zań\Ąno to śrcdni jak (higienistkatubasystentka). ska nad. aby więkfość zabiegóq suczegóLie dłuższychi w]'magajacych w większejkorcentracji' . Doświadczeda l@@t@@l $'a nie jest takjednoznac Ę. i na 4 ręce (Irigie. m{hananemózynowe plzy lezqq'Inpacjenciena 2 Ęce moznapracować .]znq tiberalilat \\v. położFny że ślają jeśLi i ze \'cznie pracować ssakiem z asJ'Śentką na 4 Ęce.lka nawet podkrepreq. praq/ na 2 Ę. Zesta.kon}Ąvaneleżącego (asy. rażającq klótkim stwiedzeniem Skovsgaanla: się dobrze siedzisz i dobrze widzisz . nierza./ne naibaid/PieĘonomj( V\ jeślis4 rłykon}Ą'vane przez pacjenta4. i na nis|ki)po|egd pry8oto\Ąaniu lekalzowi. sz@egó]rrie chodzi o zabiegi prcfilakrycane. W zakończeniutego rozdziałunie sposób pomi. najacYchsię.jej rola jest dominu.{u Na wspomnianlm Konglesie w Kopenladze za_ akcentowanoteżbardzomocno. ok|adyże|u/pianki z f|uolkowej lyżce moż]na pmco!. góLoiew fazie podtrz}nującej.o$ai przy leżąq'rnpacjencie. dotyczy głównie zabiegów ńwnaniu z leczeniem chilulBiczn}m. natomiast w !e.ipoddziąślowy d&iękowutndźWięko$ry (metodaSolo).\Ąrenie to to]oga śrcdni i profilaktycznych w po.78 profi Tabe|a7'2 Zstawieniezabiegówperiodonto|ogi. jest przydama pacjenta szczegó]nie Pozycjależąca . W leczeniu chirurgicznlm rola asystentk (higieClanowiska na. lahycznych leczniaych.znych pacjenta'to należyautoma. poddziądowy ing l jeś]i .W}'rnaga.zji.lłuższego cfasu i po$'ta. jqca' Lekan nadzorujewtedy tylko jej placę. ]nstrukraż hi9ienyjamy ustiej .lakso\łej i koŹ}stnej pozycji' Zestawiede zabiegów peńodontologicznych. ir h / ka ia.6 szczegóLnie. piaskowanie zębóW . do Zabieg&f\ł]magąjącj. as}sto\'vaniu rzędzi oraz czeniu $'stępnyn (hĘienizacja pacjenta). niczajac się do przekazania s\łychZleceń' ewentu. Barkera. kontakiowe pacjencle.. cl'In praroua. jamy ustnej' hłxĘndostępemi dobĘ widocznoścjq i Takie Ę prfer.skalingnad.Jeś|i pracujesz". którePowinny wykonywane siedfącego ęściej M lrYkonujączabiegipmfilałtJ'czne' (podmiotowe d m]otowe) . . nąćpodstawowego peTiodontologicznych' one często..ipn. peiodontologii' cze w stomatologii a szczegó]aiew \ie /nd('/ylo iednak że /a!\s/ena|ei\ pra.'aćmetodą Solo ze ssakiem też .

plzy jednocześnie zbieratylko nadmlT plJnu z jamy usmel profilaktycznych'Wadą możebyćblokowanie lbte. Higienistka asystentka 4 ręce wysoka wysoka wysoka bardzo M/ysoka bardzo niski \Ą'ysoki bardzo 116 .ciei itinocią8ulnieldorejeLlnal wr. ale jednocześnie RozpEestrzeruasrępo matj'czniew}€Iiminowana' i grzńy omz inne substancje' pacjentaW oterech rożnych u Wykon}$/anych leżqcego zab|egóWprofi|aktycznych.u/ania Jeś|i ustawieniessakapoilczaspiasko\. a Tabela7'3 skute. . nad trafuością dJ6kuto\.zestawiolo w Tabeli T. działalnoścĘ z konieczności' pracy i \Wsokichko. |ekarz 5k1rle'.1óry wi to znacznypostęp'bo sk]teczność tworząry się aelozol D ślinociąg' \łYłapuje niskich kosztach Zabiegó$.]. w \15Ą!jest o wiele dJobńejsz}lnD uytlvarzany przez la. o 94%po slHo sekundachppepłukaniu roztworem chlorhekyd]. metoda pod jest prof€sjona|ny<h znaczmekomfort lecrenia Podobmeskuteczne o chodzi możliwościWykon\. o 95%'jeślisĘ pIacujeze ssakiem tak.ale moż]iwe w pmcJ_ 2 Ę.]rfo. Wprowadzenie profilaktyki pa. ność (metoda 5olo) na stomato|og 2 ręce 1' Lekarz (metoda so|o) na |ub 2' Higienistka asystentka 2 ręce (metoda DL|o) na + stomato|og asystentka 4 ręce 3' Lekarz (metoda Duo) na + 4. Można i lu poń$nania ich shrteczności kosztó$l 5olo. chodzi tu o zabiegi*Ytwaizająceznacznyaerozol (na prz]''ldadpiaskorłEniezębórvi zabiegi w]'kony.[\]\RL\N.u]Ąikąiących z wieku i jego sta' potożenia jest rrai 30 ca\.|nie w gabinede profilaldyanych zabiegow zęb&vl3 to pacjencią Ę onenastępujące: nymprzy|eżąqm w te W Tabe]i7.magaia ie o wielela|wieis/e svkaje<loL/$Vi.t€nia stomatologio o. leczniczą'Wady dow..lpowie. możebyćjednak \Ą]soka. metodą |ub l higienislka asystentka poszczegól.2 Dotyczy ono ta mh1iezańwno metodySolo' jak i Duo' Tabe]a nie uwzględniaogolnie plf}łętych przeciNwska7ańdo pacjenta.zność ko9zrpro{esjona|nych rzad. Aemzol towav]Śząry urządzeniomultradńr'r'ięko. rtydąjności czq niskiej na ogoł sztów zabiegów prcfilaktyczn]. się ko spot]. i które powinny być n].l. l.znoio' odno(nie ny(ho en poddn\ó \\ tabeli z |ub z higieniśka asystentką asystentka as!Śentką zabiegów \r'r oi]niesimiu tlo posz@e8ó!:ry(h ' metodą Duo' za_ Jak $}'nika z tabeli. soka.kon$\ane u siedzqcego gene_ cjenta. pracy Jeślihigielristka (asystentka)posiada kątnicętuiino\Ąą. s.rn gabinecie'na$'etna odległość m i banlziej szkodliny dla opemtoral3Aerorol ten moz_ bakterii na a€dukować.kl€w bakteńe oddzielne stanowisko ści 5 l]m. ce.ka lekaĘa pmcującego \!yko.'ać ocz]'"Vviście z stomato|og asystentkq metodqDuo.T f HĘienistka (lub as}stentka)pra. lcaju stosuDl<owo $IĄRLĄ.\T 1 W nasz}'rn prfy leżąqm pa.i leczenia do . jeśli gabinecieznajdujesię Ę ko Jedno stano.3zestawiono czterymożLiwościce.zabiegiperiodontologrczne pa.!h skutecz. tub wanesprzętemultradźwiękow}'n dfwiękoulm) ' i-''. cjencie metodq SoIo' Ponadto sporad-vcznie nuje on zabiegiprofilaktycne' fajmujqc się z\t!lde.1óĘ.2% nej przez paĆjenta ny przed Zabiegiem' Można go też zrcdukować nu fizycznegoi Psychicznego. równo Fofilakffczne' jak i leczńcze u lezącego gló\'nje pr\ uŻ\ou ' ien|a mo8dbJi wrLonwvarre naiLle. przy leżqc]'m w pE}padku tych zabiegówssak o lńele skutecfrueJ cujqca możebyć\Ąy. wisko pmcy wada ta zostaje auto_ ślinę. pacjenciemetodą Solo-Stano. 0.ała'Uż5lie na też w pmcy na 4 Ęce12. jeśli chodzi o zawartość jamy ust. ' lekaEstomatologmetodą so|o. aby ch\Ąltał j"Zsza Ta on aerofol bezpośre. Zawiera kropelki wodyo wie1ko.ch.

pmcujqcmetoda Duo na 4 Ęce. z prob|emu. tycarych. prary (na pżyldad wspól powiedzia]ność ścide pojętejzespołorvej ne pomaganie sobie przy trudniejszych zabiegach. nowi koncetrrjaoddzielrrych .3 \łynika więc je. gnialki Ilie mająbowiemw naszJtrn kĘju upmwTlreń mniej wmosaione. cajacy rtykonalie tego rodfaju zabieg&v Z fue. podobnie peńonel' stanowiska przezrraczone rlykc> do średni n}Vania zabiegówprofilakĘczlrych mogq być skrc zresztą i asystentki' jak i nowo zatrudnione pielę. 117 .tn pomocom dentystyczn}urlub pielęgniarkom' asystentki. zabiegipmfilakĘ'czne ga nir w przlpadku higienistki. tak.zle.laniupacjenta.Ą] Duo go pacjenta.) ' Istotny jest też aspekt pnwny Higienistka sto. Jest on baduo merl'torycz_ zabiegi profilaL'ryczne.ltkonyścitakiej u'la. ZabiegiFofilaktyclne' W każd].' doldadnego pomocydentyslT'cunej zalaesie tych zabiególr w stanońsk pmcy w gabi.m zabiegów profilaktycznych bardziej. Możnasię dopatŹyći innyc. przeszkoleniaasystentki. w}Tika natomiast. asynentka jestW pełni Koęyśd obopó|ną są dośWiadaona' nie pracy zespolow€J' co sprzy]a w .u zlece.lnoznaczńe wTsoka pvy ndi. k niższychkosztach. n].lvania opisana $]żej praca zespoło$aw różnychwels.'alifikowa. $ykonuje oplócz fabiegów lecnicą'ch. ale Jest to m^viqzaniemożliwe.ch $'ykonJ.kute(/nosaprofrlakn prole.jonalnpi.lo z nią rvrkonuiar zatrudnidjednq Jeś|i|ekaft prdcujq Duo.i do Wprowadzenie profilaktykileczenra ]] $iARLł\T 3 Lekalz.rn w rvo]n$h c}wi]achĘ. na sta się metodq |ubso|omoże odbywać dv\. fwiqzanego lń/ykonywanyn ll!\RLjrNT 4 Jest bardziejkomfortowyi ekonopaqentem' stentkę gjem |ubz trudnym zabi€ miczny niżwariant 3' Higienistka z asystentĘ lub może as}. w wykonaniu hkienistki (asy.ofilakrycznego pielę.stent|ę. korzFci: ma stanowisk następujqce Mode| oddzie|nych kontakt asynentiq|ubhigienist. jamie ustnej' PehĘ od. zabiegówprcfilakwcznych musi byćbardzowysoki. przez uykonyvane sa na osobnych stano\Ąłskach Kualifiko*ane pomoce den$styczne. Ltórych doświadczeń pomocedent]stycune \Ąykonuj4 skuteczńe organizacyjnych i teclrnicznych 8niarki i \łfch cz}'nności pź]paclk. i piaskowanie) lekażzatrudnia Jeś|i (skating ulhadźwięko\ay/dźwiękoĘ praca od potrzeby to dwie as}stentki. koszt a]e bardzo\ĄYsoka. potrebymogqpra(ować oddzie|nie na a w raz|e nie uzasadnion$ ale rylko dla tudniejszych zabiesolo' metodą dwu 'tanowiskach górv profilalacznych' rt1rnagająqch użyciassaka |ub higienistkęasFtentkę. z Lekażma lahĄy profi|akyene moż|iwość i zabiegi ką. że pielq nawet pmcując na 6 Ę\ lwkon}Ąvanie dodatko. może być że zabiegi pmfilaktyczne' Skuteczność podobniejał i wdajność. wańant ten jest lvięc bardzo nieekonomicYnyt]. matologtcznaposiada uprarurienia zawodowe do gńlrce lub asystentcepowinien \!ydaćlekarz st(| zabiegówprofilak. nie na llYkonalie zabie$l p. \ł]magające: stentk)' pracującejmetodąSo1o. jach gwaranfuje\Ąłaści$Y nadzór lekana nad prac4 kiedy zabiegi ptfilaktyczne zleca się k!. stomatologiczn]. W za|eżności atbogdy zabiegi te lwkonwvane są u ńespokojne. jestszaegó|nieważne. do wykon$ĄEniazabiegówW ponosi więc lekan stomatolog. matoĘ' po zba.pielęgnialki Istotnyproblem w prwadku wariantu 2 i 4 sta_ . Lekarzmożesię vv|ącyć raziepotżebydo roz jakiegoś baldziejskomp|ikowanego stŻygnięcia pŻez asy. mPtoda dwi" ds}s1en|ki pracować metodąDuo na swoim stanowisku. Z Tabe]i7. bardziejpl€qzyjnego radzofu lekaiza stomatolc gdy necie stomatologtcznJ'Ir.Wykonujqcą jeśli co nadzoru. że większość możebyćdobrzeuykonarrametodąSolo. Trudniejszyprcblem stanowĘpv]'padki.

zdefiniowanieu każde.]óoŹe metod służąq. horobl pll}/pbia'zapaleniP jcst d/ią.a i policzkóll| Uwidacznianie ich popnez ich ł5óar. sa \Ę'soce skuteczne i stanowiq dominująq.i' Uważasię. nych..aby stosowanemetod!' aby Pacjent właściwie zmzumiał otrz}. osobnicząsplarvnościq. przede rvszystkim w warunkach domo*ych' Inną /ne8o obejmujp dolladne monilororran.cjentów nie fdaje sobie jednak spra\rl' z \rtasnlch d/i' dlbo i.alcfanie płytki bakteĄ'jnej odgry'\Ąanajwaz. $'zroku' ani ję4.rnane lt.ska.h. \!ażn}m cąłrnikiem w \Ą.e metodą oceny przez pacjenta s]<uteczności 8i. z i choi. ca:ląpe$łrością Z należ]'stwlel. osiągnięciu cz]''stejjamy ustnej i uzębienia.Jadwiga Banach Wprowadzenie Profilaklylra domowa lvlotywacja samoocena i Wskaźniki higienyjamy ustnej pomocnew wybarwianiuplytki bakteryjnej Preparaty znaczeniehigienyjamy ustnejw |eczeniu chorób przrzębia Przybory higi€ n y przestrzeni do międzyzębowych liilpro!. różnorodnamolfologia musi tak pEekazać i pokazaćodpowiedniąmetodę zębów i dziąseł' zaró\ł'now stanie zdrolvia' jak i zastoso$. \\'jększośćpaz popr/c/uapobi. walki Z ciągle odk]adającą p\'tką nazębnąb1'ty zówki i czut siQ umot\wo$'an!'do luete]iego t\'}ko. zmieŹa do tego.alki u kar.vlenieza pomocąśro.ka lub mięś harg i jej zwalczania.ch niejsząlolę w Zapobieganiu leczeniujużistnie.jak al1iplf}'pomoq..vbańviąjacyc1r po" mato]ośiczn4 metoil i prz}'bolów higienizacyj.1'ch.tkq bakeĄl.Ii /dl'a.i jcgo\\r.2.il|ó\\ z p:l"\. niach międz]'zębo$.iaozenie Motywaciai samoocena Z\..spo.Sanie h po\51a\\aniu.lków Po wskazaniu jest $. Wszechnie przyjętejako prosĘ'i widocznysposóbsa. (faza czając] zabiegów higienizaq. albo popżez ich usuwanie' Według altualnego niedoĆią8nięć oczyszczaniuzębów często także.ule( /noi. \Ą. i p d / i a l n o ( i h u t l 7 \ I n a j l i u $ l a 5 L i ! \ e j stomatologiczną.ob]'.anie każdego pzńorów higienicznych. mooceny olau ocen]' pźez lekarza lub hĘienistkę się d r l ' / d o d p o ! . pżez lekana ]ubhigienistkęsto.nych w jamic ustnej skuteczn]rm' komplekso\ł]ryn ich leczeniu utĘJmująca)' Ponadto. lpnie pr:rrcbiar orrl \ ulrv\maniu zdrouiapo go pacjentaczynników socjop$'cho1ogicznych' Nau.. są możliłę do \WĘ. się odpowiednio udoskonalane celu zaspokojenia narriazaleconychcz1'rrności' w t!'ch zlóżnico$'anychpotrzeb'l.przeshze.ic lhorob1 sk.cia nic sób ZaIó\Ą.n]'.pi . poza i ja. i.h można prcrva. w z(?lczańu nalotów bakteĄ.ną jest uśrtiadomieniełskazarrie i ' Il 9 . w pacjentów stanuwiedz1i większości dla metodyte z$taszczamiękkie złogi utEJmujące się $. nauczeniupacjentaposługirvania nimi. że samoocena oĄry-wa łażną rolę Eliminację nalotó\t nafębnJ..Io zapobieganiachorcbie plfJu ębia. higieny jamy ustlej musi spoczyNaćna każdjłn dzić' iż wimo ono być stoso\Ąaneplzez pacjenia z pacjentór{ odpou'iedzialność zespołustomatolo.

I Profilaktyka domowa
mu obemości stanu zapa]negodziąsła, Ap.okjyma|nyw,każnit (AP|) bądź krua. 1 2 wienia Z dziąseł miejs(u, gdzie znajdujesię pł].tka w rD 1 i ich bralrr - przy zębaÓ dobrzeoczyszczanych. Nauczanie rĄ:laściwego oczyszczania zębów po \tinno u$,fględrriać wazne elementy|moty\aa' trzy cję,jnstluktażolaz kontIolępacjen. Jeśliistnieją tnrdności umotylvo\łaniu w ta lub nie jest on w stanie prawidłouoi przez ca\ ąas wykon!'lvaćzabiegów hĘienicznych, a lekarz plz}stępujedo leczeniachirurgicanego plu}zębia, na niegospaddnaiwieks/a odpowied/ialnosa nippr} /.r wodzeniai powildaniaw lecreniu.Liczba wizJt pizeznaczonychna tempię higieniczn4 Za]eł ściśle od mzległościciężkości i choIobyprzyzębiat'Aby osĘ gn4ć końm\,!ysukces w le.zeniu chońb pfz]uębia, Ryc.8.1 Diagram oznaczania do aprokyma|nego wskaźnika średni przeznaczony moB1t,owanieinstruk. p\tki(APl) ws bnseso. czas na i tażhigienyjamy ustnej powinierr.\Ą,]'nosićpr4óLi. w żeniu1 godzinę12 minut na jednegopaqjenta.s wskaźnik ten jest godny polecenia ze Względu Wskaźniki higieny na jego prostotę olaz bardzo laótki czas badania iamyustnei (okołotrzech minut). Uzyskane z badania za}resy Przed zademonstrowaniem pacjentowi prawidło wskaźnika API powinny być inteĘretowane w na. wej metody szĆzotkowania użyciaprz]'torów dG stępującysposób: i datkoł]'ch,na modelu' a potem w jamie ustnej pa. a API100%-'7ryfa:AaBena jamy ustnej. cjentanajpiel'wnależyocenić,określić ]iebol\o tub I API70% 44vo| przeciętna' ŁEgtena pro{entachi wpisać do kalĘ choroby \'rskaŹnik l API39vo-257o:tlgjelaw miaĘ dobra,z\ailasf(za w higieny jamy ustnej. gd1wska,;nił zbti-ia do 25a..|slniej4 \Ąót\czas się wanmłi do ocbronyprzed pńchnicą i chorcbami I lvsrr.ł.Źlu< i.p""i''rrri Ptaque irrr przyzębia. móc przystqI]ić zabiegówchirur. lrulel)G Ne Aby do lcżt do naimnieirza.o{hJonn}Lhobe(]rie gicznychna prz1zębiu, i ndjc7ę. wskaŹnikmusi być< 157o, ścĘpolecanych wskaźnikó\M uwidocznieniupłJt. r API < 2570: Po opĘ'malla higienajamy ustnej. ki w przestrzeniach międzj,zębortych pomocą za zgłębnika po \ĄlŁaMieniu pŁtki tabletkamialbo I rvsrrMlu< PŁYTKI BAxTERI-JNEJ el'I) lub .oztworem \tybalwiając]an. ocenia się higienę $g si]nessi lije' SłużT ocenygrubości pł}tkibak' do w przestneniach międf}zębo\łych' k.wadrantach teryjnej umiejscowiotrej w okolicy szyjki zęba.7 W p\'tk bakeryjnej rra powierzchniach oceny dokonuje się na cftercch powieżchJdach 1 i 3 obecność styczryÓ badasię od shony jamy ustnej rĄłaściwej.Zęba:po]iczkowejlub \aa.goi\'ej, językowej i dwu zaś k$,adrantach i 4 - od stronypzedsionlo\Ą,ej powieżctlrfach stycaych: blizszeji dalszej' w 2 (RyĆ' 1).Kr'teńum ocenyjest \Ą,}stępowanie B' p\'tki KĘ/teriaoceny| przestzeni międfFĘbolvejomaczonejako (+)]ub 0 brak plltki bakteryjnej, w jej brak (-)' Waltość \Ą,skaźnika oblicza się we. l-cielka warstwa pł].tki przylegającado brzegu API dIu8następujqcego oru i podąiew procentach| $'u dziqsłowego szyjki zęba stwierdzona zgłębni. i kiem, ale niewidoczragĄm okiem' 2 umiarkou'ane nagromadzeniep\tki na brzegu sumaPżestżeni międzyuębowy.h f plytką x 100 dziąsłai (lub) na po\^,derzchni olaz w kle. zęba suro s46tkch 0'.€n6r'yÓ pże.|Eelri międąlzębow}th szonce widocznejużgołJmokiem,

":;td'#
Jsr..'FtrFFf

,O

:Tfl-|

120

Profilaktyka domowa
w 3'obfite la$omadzenie r}ł],tki kieszonce i (lub) na brzegudziąsła powieEchni Ęba' i Aby oblicz1ć wskaźnik higieny jamy ustnej wg si]nessa i l,rie. należy wartościuzyskane ze Wszystkch powielzcbni zęba zsumowaći po.Ifielić przez 4. W ten sposób otrz}'rnamy wańość jed. dla nego zęba' Stan higieny jamy ustnej powinien być fbadany pn}najmniej plzy 6 zębach,na przyldad: Liczbowa wskaźnikaom ńwna się su' Wartość mie waltościJiczbowychobu wskazników DI i CI i możervahaćsię od 0 do 6' Wskaznik DL jak i CI tĄ obljczasię oddzielnie len \posób'iP sumujPsię 12 uTników (Z 12 po\'r'ievchld zębów) i dzieli się przez 6 oiczbębadanychzębów) '

l

Preparatypomocnew wybarwianiu plytki bakteryinei
żebyćWkonysBwany w gabinecie stomatologicz. njtn' zaś tabletki o tej samej nazw'iewimy służyć samokontmli zabiegów higieniczn].h \łykon}va. nych przez pacjentów w domu (Ryc' B'2)' Roztwo. rcm Red.cote w pł].nie(5 kmple na 20-50 nl wo. jamę ustnq pnez dy) poleca się pacjentom płukać 50 sekund. Po przepłukaniuust ciepłqwodą u$'i. dacznia się vybalwiona na kolor czelwony p\tka nazębna zlokalizowana zarówno na dziqsłach,zę. bach,jak i uzupełnieniachprcterycznych'

ffi nłl'qnvtq.cz noD.coTE\r Pł]I\-IEMo'

przy poszczegóJnychzębach sumujqc Wartości przeztiezbę i dzieJq' lębo\\baddny( ob4'Tnujem\ h (skaŹ ika Pl-I-dla całej jamy usmej' średnĘ Naltość

i# tvsr'łŹNrx rrrcrnNY JA]\II. UsTNEJ (oHI)
wg Greena i Vermil]iona' sldada się ze r.'skaźnika nalofu i hskaźnikakamienia'8 KĄ'teria ocenywskaźniła nalofu (DI)i kamiena (CD nad.lz,iąsłowego sątakie same: -brak nalofu, brak kamienia nazębnego, 0 l-mięl..ki osad lub kamień mddziqsło\aypokry' tęiqą nje wic.ei niżl powier(hnj /eboB: " pokĄ1\,a. z'miękki osad lub kamień naddziqsło\ly 2/3polr,ierzclni badanegozęba' jqcy lvięccj r lub u}'stępo$9ńe pojedj,nczych $,ysepekkamie. nia poddziąsłowego dookoła szyjki zęba' 3-osad lub kamień naddziąsłow pokĄ''lvający wjęcejniż2Ą portjerzchni Zębalub grub€ pasmo kamienia poddfiąsłowego dookoła sfyjki zęba. Kazdy ze wskaźnikówpowinien byćocenianyod. dzielnie. Najczęściej stosuje się uploszczons'!.vska. źnikoHI ogranicfony,podobniejak rve wskaŹniku plrtki bakteIvjnej(?l.I'),do sześciu zębów:

itu

W gómych zębach trzonowych ocenia się po. wierzchnie policzkowe, \ł dolnych językowe, a w siekaczach- powienc}nie wargowe. Zsumo$aposzczególnychpowielżchnijednego ne \łaftości z zębadzieli się pżez liczbę badanychzębórv.

t

Ryc.8.2 Płyn tab|etki d i R€ pbtk cot€ do Wyba|Wiania bakterynej.

Ryc. PM Auorescencyjny 8.3 PlaqueTest wlbaMiania do pMk bak'eryjnej.

121

Profilaktyka domowa

Znaczeniehigienyjamy ustnei w Ieczeniu chorób prryzębia
pł}tkaba].1eIyjna Ponieważ cią8]esię odhlalza, ce. lem instruktażuhigieny jamy ustnej pacjentajest zapoananiego,w jak sposóbmożebyćona skutecz. ńe elimino$€na, aby nie dopuścić ponounego do jej gromadzenia. W czasie tej fazy leczenia pacjent powinien do" głów. wiedfieć się' Zepł}tkabakteryjna,stanowiąĆa ny czltnik etiologicznyw chorobachpE]'fębia, od. pM(ibćk]eryln"l By('8.4 |ab|elter}t.ozy"y wybaĄ/Via.ia do ]ddda na powiefl( się hnia'h rębów, nlpe]nień,uru. pełaieńprotetycznychomz na dziąśle' zaplzesta. Po niu cz1nności hĘienicznych' juf po 3'| dniach do' PL.\QUE-I LST Jest znanlanna polskim ryn. chodfi do powstania stanu zapalnegodziąseł'Ko. ku preparatem w roztworfe służ4qm uwidacz. nieczne jest poinJormorłanie pacjenta, iż tylko nianiu zlogów nazębnych (Ryc. 8.3). RoztwóI ten pż}.\Ą,.óceniecz}'nności higienicznych powoduje mJ ].olol żółtvi ies| ma|eńalem fluorestenryj. całkowite cofnięcie sĘ stanu Zapalnego dzĘsel Po. go jdmJ u\lnei ip.t 'n'ajn!m. nvm.Po nanipsipniu na /pb)i dlidrlapr/) u/\. 8]ąd. t!,łas( hi8ipna ' iwa jeśli nie najważniejsz]melementem plofilakryki ciu dol4czone.jdo zesta\Ąlr specjalnej końcówk preparatu promicniami ord,7 na(wie|lPniu świa. i leczenia chońb pfz]'zębia,po$'inien ukierunko. potimPĄ7d(yjnpj, \\ać działa1ność Ila nadfioIelo\^e8o / |ampJ na. każdegole]€Iza stomatologa,nie. lotj' baktełjne fluoryzują na kolor żółb', rcprezentuje, ale także ,'czysta'' faleźnie,jaĘ specja|ność pozbarł'iona pł}tki powierzchnia zębów i dzią. i innych członłówzespołu zaś stomatologicznego. kolorem niebieskim' ze względu na ko. sełś\nrieci nieczność użycialampy polimeryzacyjnej, prepa. mt musi być stosowany $T{ącznie \r'fgabrnec1e |nstrukaż dotyaqcyutŻymania Właściwej uft higieny ęrnm'rn|ndi."nlm powinien bienia, tymi przyzębia, W dovayć doboru: : odpowiedniej szeot€czki, . r'ł.nI,nrrrnnrl.coT[ I ERl"TRoZY\ot\E : sposobu szczotkowania, S}uł do ul banłiania nalo|ó$baktPryjn\ wirrn) .: dodatko.^Ą/ch thl nażędzipomocnie]ch, polecane do stosoi!tsniadomowego(Ryc. 8'4). być I past. Samokontrcla higieny jamy ustnej przez pacjenta w domu pozwala na tratychmiastowqewakuację pttk baktelyjnej Ze ź]e oczyszczonychpowierzch' :.i szczorri'l no z4BÓ.tY Jestnąjbardziej uni. ni zębów (widocznewybarwionezłogi)poprzez wy. weNaln}m i powszechnie pŹ],1:z zaakcepto\łan}m ą. konarie pnez niego po[tómego zabiegu hĘie. dem słuz4C}mdo elimirracji p\'tki baktcryjnej. nicznego. który powierzchnię zębó\^,' i/lub dziąseł u (e]ulwięk7PnjdPlekĘwDo(t./oo|kowania i lę. pozostawi czystą orak wybar.wienia zastosowa. bówproduko$Ene szczotkińżnią się kszta]łtem, po rcz" niu tabletki). miarem oraz śr€dnicą\tłosia. Biorqc pod uwagęśre. pou( pd. dnil e tl'łosia. Pod{ stoso\Ądnia lds Idb|eIPk na|eż\ zJi rolńżnia .ię ndslępująt slopniPjcj e prZesuwaniatabletki po ca. twardości: cjenta o konieczności łejjamie ustnej (od strcny podniebiennej i pżed. .r szczotkatwarda:0,25-0,50 mm, sionka jamy ustnej)' Utlz}m]\Ąanie tabletki w jed. .]szczotkaśrednil}twalda: 0.20 0.25mm, nJ.n miejscu nie pozwoli Wtaściwie okrcś]ić stanu : , szczotka miękka:0,18-0'20 mm, jamy ustnej. higieny szczoteczkado imp]antów:0,0M,0l2 rnm.

122

Profilaktyka domowa H
pracującejwyńż. W zależlości budoll:' części od skut€.zność szczotkowania zwiękza się, gdy prze. nia się dwa rodzaje szczotek do zębów: pęczko\ye stżega następujących się zasad: (2-5 lzędy IĘczków na szemkość 5 6 rzędów rra i . sfczoteekę na|ełtEymać d|onią mocno, dłrĘość) \rĄelopęczkowc całą tak (3-4 rzędy na szerc. omf przegubu abyniewywołać zmęczenia i '9 Ękipodczas kość 10-12lzędów na długość) szczotkowania. metodzieBassauchwytszczoW parametńq kóre powirrnyzadeq.dolvać Spośńd teczkimoże ,,pędze|ko\,!y'', być o tt1'botze odpowiedniej szeotki na]eł u\,Vzględnić: a nieopuszczać żadnego w łuku, zęba którymÓgłby l stan dziąseł, pozostac ocyszczony, nre l ustawieniezębóWw łukuzębo$}m, powjeŻchnie a żujqCe na|eł oczyszeaćWe Wsz}ś. l stan zdmwia całej jamy ustnej, kichmetodach ruchami szorującymi poaqtku r mot$'vacjęi zĘczność na pacjentajubna końcu sz@otkowania' Za|ełto od indtĄ/vi. Powszedmie zaleca się szczoteczki o śrcdric!' przypadku. na przyk|ad osób ze dua|nego ltak u w,]osid 0'20-0.25 mm.o knjtkiejit\'ąskicic?ęi(i pra. powie|zchni skłonnościq do próchnicy żującycn, na. cuj4cej,gdyżz punktu widzenia anatomii jamy ust. je |eł ocyścić jako pierwsze. szo1/vniejsfe po' na nej tylko takie spehiąją swoje zadanie,umoż]i\'ia. jac s]wobodne czqtkuWlosiei mniejzmęCzona zapewnia do. ruchy podczasĆZysfczenia zębów Pole. ęka kladniejsre ocryrzczanie brurd.Oayszczanie in- ca się takze tę twaJdość gd]'znadajesię za. sfczotki, nychpowierzchni pżedżującymi po|eGsięwóW. ńwno dla osrjb udmr\łĄn pryebiem. iak i W nie. re aas, gdy inniejepotŻebastymu|acji dziąsła |ub \r'r'ielkiego stopnia stanachfapalnych przpębia' gdy jeśWidoane nagromadzenie pMki Wokó| polecićokrcso$'ow plzy. szczotkęmięl&ą należ]' trzecich zębóWtżonowych, pa.lkach faostrzeń w przebiegu zapaleń przJzębia powinno E szczotkowanie llwaćokoło minut 2 (zwiększone krwawienie dziąseł, r,vysięk ropny ą stosujqc metodęro||i ruchów okężnych podczas t\zros|nl(homoś(/ębów|ora/ m/po/nania i t\fio. kżdego przy|ożenia sz@oteczki łuku do zębowego dziejącego zapaleniad2iqseł prz3,zębia. lub czyszczqcy powinien lęby Jiczyć myś|ach 5, zaś w do Bezr,vzślędnJ.rn.Wskazaniem użycia szcuotki do pżyruchach wibrujqcych 10' do jest miękkiej, koniecznie wielopęczkowej, stosowa. ruP przpl palienla metodr Ba..a' tż}lie innej szczoteczk niż miękka i rłielopęczkowadopro$,a. Dobrc szczotkido fębów powinny cechować sięl dza do recesji dziąsełporviłłanej nadważliwościq e ń\Ą,na długością ł:losia w pęczkach oraz prze. obnażonyÓ szyjek zębów sb"7enjami miPdz] pę./kami' po/.$dląjqq'mi nd Recesjete sąwpikiem uszkodzenia.Ifiąsła pruez swobo.Inyprzeplywwodymiędzynimi i utlzJ'rna. .Wnikające średnio.twarde twarderĄłosie lub szczotki nie szczoteczkiw czystości. do keszonki pIz3'zębnej lub szczeliny dziąśowej' jł odpowiedniodług4 pracującq, częścią która pod. Metodę tę możnapolecaćtylko Ę'ln pacjentom,co i /d5o{4^Z( /.nia powi]x]J obejmowa. nąjwyiPi do któI]ch lekarz lub Ęienistka sa pewni,żepo zu. tży sqsiadujqce ze sobq zęby (dla dorcs]ych życiusię szczoteczkispełrrią $5''tr1óg oni kupna nc -23 do 50mm,7,5do 11mm dla drieci), wej szczoteoki miękkiej i \','ietopęcfko\aej. ]Ź$,],starczajaco dłrĘąĘkojeścią(15 do 17 cm dla Skuteczność szgoteczek mięk.ldch uĄVanych dorostvch,l1 do 13 cm dla dzieci), w innych meto.lachszczotkowania, metodaBas. niż m Ękojeściąszczotki ustawioĘ w tej samej pła. sa.moi{ra tqdluiajql t /a5ŚZ( Zwięk/vi /otko'"lanid' pracujqca.Zape\łniato doblą szczyźnie część co Znaczne niebezpieczeństwodla pŹlzębia moze kontrolę Ęki rradczęścia placującąszczoteczl.j. stanowić użylvanie szczotki twardej, z$łaszcza Pźedstawionepow}zejw1'rnogi doq'czqceszczo. w metotlzie nieEawidłou,ych ruchów poziomych tek nie wklucfają mozlirvości irrnych skutecznych lub piono$'Ych' Ryzyko uszkodzenia prz5,zębia mod}fikacji ich kształtui budo{5l (na przy]dadpo. zwiększasię u tych osób, które oczyszczają uzębie. wierzchnia szczotki W kształcielitery v) ' nje r ręsliej niż dua raz1 d,/iPnnie' ob.Pn\owa(

123

chującesię możliwością \łykon]$ania ruchów lota.1rcnicf systemzwięksfąiącystopniowoprzez ny 12 cyl.iadająrou. W takich Warur rach \Ą. lub kieszonki przJzębnej. stil]mam. Ele].tkąna. bienia w tl'rn samlm czasie.Nlniej.'eni cznielub um\5louo.|ępuiepŻez bardzopouo|nejej pnesultanie i. w główki szcfoteczki pM}'pomlnają r\'llętrfnej części . anarrych techniŁ do szczoteczka elektr]''czna jest stosun]<owo łatwa nych metod na]ezq: w ufyciu. Duż]łn ny co 30 selond sygnałdŹwiękoły zmuszającydo doldadnegoocz}szczaniakażdegokłafuŹntu uzę. a ocz1szczaniepowienchli rra.. bierlia' Inne posiadająta]oe czujnik nacisku służący do kontrolowania siły nacisku szczoteczLjna ząb.u. dzięki anniejszeniu siły naci.oraz aparatJortodonryczne- iŁ mrony sZcZoTKol\ANfĄ Spośńd v. sługiiłańa sĘ nią. chóW i '124 .'ielu polecanychi szemko stoso!. ]lletoda roll jest wskafarra u pacjentów z cholobq sza liczba rccesji dziąsełpo uż].zĘcznościmanualnyc. du ła mniej tmumabzujaco na tkankę dzĘsła. w obrębie$yrostka zę.tĘ bakteryjnądzięki w z zdolnościusuwania bakterii bez bezpośre. oraz .lrpacjenta sku na d.lo. niu którcjśz opisanychmetod)do walki z pb.zrvtaszcza zagięciachłukuzębo. oczyszczanie części tów na minutę do 20000 obr/min. ndrel pacienfin d ci ogólrriezdrowi'kórzy majątudnościw opanowa. p\tki bakteryjnej ńe tylko powierzchnijęZy. tach 60. Połąc/enieemisji fal dźwiękoi\ych bafiZo Z szybkimi ruchami częścipIacującej szczoteczki (31 000 raly na minutę) zapeunia usuwanie p\tki bakeryjnej taloe z przestlzeni międzj.pomła'.ar'ia u/ę.któr / nith po.i ]. planty korony mosb. szczotecfki imitujące fale dźwięko1ł€ wkazują du. W przypadlr.]nemodele ce. kształcie.. . ryjn\Lh. a wędzi' l.łosie szczoteczki teczki elektycnej możeuykonj'1\. !v bezpośr€dnim sąsiedztwie szczeliny dziąsłowej pulsacyjnycłt oscYlaqinych w niektó.ać . jej elekhfcznej Zlviązana obrzęklub rczrost dziąsła.anja daiąc} sy. Chafiels).waniu szczoteczki przJzębia.ł000 przyszyjkowej zęba od obrc.l metoda okĘżna (Fones). podcfasszczotkowania szczoteczĘ tradycyjną.1 Profilaktyka domowa na można wówczas.6ya1ęj omz jego poziomu intelektualnego.osq laryjn \ pracujqcejna okĘgły no w nich takze kształtczęści Takie szczoteczkiumożliwiaj4 optyrra|neoczyszcza.któ. gd}z nie \ł]'maga specja1nej tecbniki po. Połączen]e ru.1isiłępracy pozwalapacjentordtrałatwiejsze pMyzw5/czaja]ie do uż]''!vania tj'pu szczotki' się tego plusem szczoteczettego Ęrpujest emitowa.led.nychsJtuaqjach ldinicfnych (paqjenci upo.w]'miany końcówki.7ębo!. maĘ7czne zatrz}manieruchów główkiszczoteczki' pach szczoteczekpoz\Ąala jeszcze doldadniejsze rra oczyszczanie uzębieniaz pĄ'tki bak1eryjnejBledrĘ. yjoyr Zmienior h oral wibra( h.la. [j metodaro1l (uymiatąiąca).va. nie w tecznysposóbprzestzeń międzpębo\łych. wego. obnŹźenia koEeni zębów z powodu rccesji p.Wskazanajest do oczyszczaniajamy ustnej pacjentów posiadających im. tego od czasu elekfu]czneszczoteczkido zębówzostdy zna. Ponadto stoso\r'fanie szcz(| WlbóI metody szczotkowźrnia uza]eżniasię od teczki elekhYcarej. żqslotec rość \'r'a]ce p\.lól.1óre w przeciwieństwie do szczoteczk tra' bodołowegońe stwier{za się zaburzeń w jego dycyjnej mają zaokraglonekształty'Główka szczo. łuku WZ.rÓ' \i. dziqsłat1tvolanych urazem ZadanJrm tecfkę. czącoulepszonei unowocześnione'lo Powstałynowoczesne. klóra stanowil/" si\ .zęboi\5'ch.zią.|rriego ('losia szcz]teczk od kontakfu z zębem (odległość po\r'r'ieŹcbni zęba lub dziąsla może $T'nosić 2 3 mm).zez szczo.i 70.zwmtne oczlszczajqc dosta.ztzoLlow. ' pod ce zaś wp\'nem uz1waniazielone w. ia. ale takżei przestrzefu międ. stanu prz]'zębia. nie z korlych i przedsionkollych.rzb1t duzegorracisku następujeauto. zębnąnaleł polecaćszczoteczkielekhyczne' W la' pracującaszczote@ki!wkony\.Ila ze. Recesje dotyczą \aówczasmjczęściej ldów zębówpnedhzono\aych' i picl'\łszych W pe\Ą. nież miemil cza.Ióżnoro. 8|ośny gnatpo dltóó mioutdchkbie8u o(Ą'Jc.ności mających problemy z nadwmżli\rr'ościa zębów do' prędkości stępnesąmodele z opcjądrtóch działania (3D Plaque Contol).]łuż zębowego.ej nie toważyszyznaczqcego stopnia jest takżez kształtem ka. Dla paqjentów o koniec.ych Ę. '] metodywibrujące (Bass.cfęść łaruchy posuwisto.va.

się Ł6 co.ocz}'szczająca' się N{etoda jest szczegóhic polecanaprz!' st\Ąieldfe.8'5Wnikjącedo kieŚzonki Wlosie w ś. skiemwalle b]:lodo pracującaszczo. B-5i B-6ado e) umozliwianajlep (kieszon}iprą. Tecbrikę tę u\Ąaża obecniejako masujqco.lL tz.\ .rosiesuczoteczki. \r wieżchni Zujacrh zębó\^/' Ruchy popneczno"rvibru.zotecfkiw metodzieBassaw po' pracującej lekkiego ucisku części sucZotki(R!'c'B'5)' \ / ' p o o | .zki m€ t odzie Ryc.lo skiem$'anedo szczelinydziąsłouej ono ftieszon.. ki pl7!7ębnei]do niei snjkdlurcd.\losieszczotecuki u]da.Część popEecznie. r )-) !y N F 1\ * x- pod Szczoteczkę ustawiaslę na dziaś1e Ętem 45" skierc..wibrując]rn Z dziąsła teczki tuclrem pŹesu\tanajest na korcnę lęba' a stąd. tvrLonują.lo|e'zki.Profilaktyka domowa + Śzczote. wielżchołkakonenia zęba.W metoiIzie''dz.Tn kieftnku brzegót' sieczn1'c}lub po. l ujqr a rurhobrntollo.. nohgJe duputńcn'hniiu a.m miejscu oczyszczonlm plzed pl7ejściem następne8o'Zaleca się. ostatniej w ja]< p\tkę zalótno z dziąsła' i z ko' faziemchu' usu\ła rony zęba.7."lzęborr' Czę. pod kątem 45.uchem wl" miatająq. tający ki ruchowi $Tniatającemu poiączonemu fuchem u (pólobrotem)rv sta{re nadgarstkow]Ąn.'ab! b}'laona Zaleca W!'konać nchów\ł]aniatają" s|. ś]e podobniejak rv metoduic roll.^.r. da się pod katem 45. sze o(ą'szaenie mwka dfiąsłolrego zębnej)z p\tki bakteĄinej' \. jące muszą mieć małąamplitudę drgań.ls.Utec/na. do ta\ aby$tosie szczotecfkibJ'ło pracująca Cholkakorzeniazęba'zaś cfęść szczoteczki . Io d c n ( d c | J z ę b e na s z c 7 ę k i i ż u .rjs pra.--> -<- Y>' r\.Ęsło zęby'. * LnctodatsassaByc.w okolicysą/jekZębo\Ą aby taĘ b}.o\ania Ryc'8'6ado e U|ożenie i sf. v .. tak' aby \Ą. pŹesun€na jest z dziaslana koronęzęba'Dzię.obrctow]'chrv jednJ.. h w i ' 't25 .wanc wierz.|o. ab}' do szczoteczka obejmowała b{ko hfy sąsiednieZęb}i t]c]Lo{jla sti]iinlanoa szczoteczkę uldadasię na dzią. ta' niu cienkiego dziqsłai obecności obnaŹeńzębów (recesje dziąscł)- prawidłowe nieprawidłowe ś .t\] mia.

'.u(recesji)'Ide[. Dlatego nawet leży pźyzębiana]ezyczęstopole. moŹe mieć u4\ĄEnie w tej metodzie gienicznychWjamie ustnej' Użylvaniesamej szczo Ę'cznyłp\w prĄpadl.]iczącdo dziesięciu.d i szczoteczĘ nalEł usun4ćz miejsca ocz}szczanego żonej d.tam i z porłmtem''(bącfu |o'th)' Ruchy te (w szczęce..tórych le. szczoteczkispełniałlTmóg Lupna szczoteoki mięk.erokości fębami oko|o7 mm' zwięlśzenia stopniajego aogowacenia. jqc jednocześńe ńurnomiemy ucisk na dziąsło' Po 10ruchachzwalnia sĘ nacisk szczoteczkirra chwilę. oczyszczanie powienchli międz]'uębouych zębnejbędziepowodo\tEło jego zanil.ruchy szczoteczkiku góEe.kazaneieŚ zatem użf jako \Ąanieszczotkiokreślanej Ę'! .\Ą}t Ltór}m ttflana szcu otecf.. Każdolazo\łe szcf nania 20'30 drobnych. . fy dziqsła i Liczne badaniadowiodły duzej skuteczności metody pG tej Ryc.8'7 PE€kroj przestrzenimięd4rzębowychmiędfy wodującej polepszenie ukrwienia dziąsła aż do trfonowymj'Widocznanisza(col)o s.oklęźne ruchy szczoteczkiprz}'ł(! zoł]rrn oczlszczeniu (20_. pr/edni.]7 lr'łosia0.utŹ}Tnu.uoteczki.aiqsla kaIPm90.\ły towj.rnmiejscu. Larz 1lubhĘicnistka)są ppwni.\q . chy sze4tecuki poziome) i metoda Smitha-Bella cych.ecesje . na]eży najpieIw oczyścić Zębyiiną metodą. \\ !ł. o wk|ęs'm brzequprzyaepunabionkoweqo' .u szczoteczkiśrcdnio..rn polecaćtylko tJTnpacjentom'co do l.1 uże.tożyć tę samą okolię' Metoda kontrclowane' Metodę tę moana polecić osobom i w szcfotkowania Bassa i!]tnaga bezilzględ[ie sz@o. wielopęczkowejo ń\tnej długości uzębieniab}'lyniemozliwedo opanowania.u s/czoteokina d1ia. ]lIetodaFoncsa.l plaszr4'z-ny4i]"o!'ej tłykonulPsię pG wo]i. na powieŹchniach styca1ych' W obĘbie zębów ucisk./b!.lziąseł utl"tę konfuru dzi4sła' i ł" jest wólczas uż}'hEnie Wskazane szcfoteczkimięk.ruchy oblotowe.valdej i trładej' Metodę tę na.e.:{?' fib tzo .L. na \|cloda ( hrrtersa jPsl e|ównic me|odąrnasująt4 Natomiast w obĘbie przestrzeni międz}zębo. ]ddreiWlosie <ześciollo zębów trzonowych niedostępnaczęść leĄ na pod Ętem 45". Dla fmdejszeda Kiłd o średnicy W}'nikająone ze speq'ficznejbudo\Ąy anatomicznej polecirpacjen.30 pod do .podobniejak metodal€onarda (ru. Kńtsze \łtG Przyborydo higienyprzestrzeni sie znajdujace na pęcfkachtej sfczotecfkinremo.pędzelkowy'' 2 wierzchni stycznychmdą szerokość mm i kształt pJramidyz niewielkim wgłębieniem jej szczycie. no staćsię niezbędnączęścią Itegodoprowadzaj4c do sldado.Poniewi do przestzenie międz].ia pęcz'kfLh'Pw"ciww.zęb(} meto.|o. upbśledzonFn.Po każdora.żepo zdjciu się w plzlpadku zdrowego prryządów Ęie.\łq zabiególvhi. w żuchwie and jest po\..\Ąych kiej i wielopęczkowej' Najlepiej' aby do tej metody nien}Lh'l2]3'l4'lŚVąjgorszenarunJ<J higieniczne uĘwać oIyginalnejsz. sĘ'cznychma szefokość 7 mm i wklęsłyprzebieg dziąśle' częściowo koronie zęba a na aż r" kienrnl.lata słabo ocz}szcza we. h (nzy palce)kę zamielił rla uch$}t . międzyzębowych się gqcwnikaćdo mwka dziąs}owego kieszonki prfy. u których stlv'ieldfasię l. mniei ponortrrieprą.na przykład rclL Metodę Chartersapolecasię szczegól. nie tJ'n paqje[tom z ciorcbą pfyzębia.udołowi) stosunkowoEadko polecanadorc ruchóW wibrujqrydr) sfun pacjentom. można gaŃcio.szcfana u teczki miękkiej.t Profilaktyka domowa prz]'lożenie oteczki\ĄTtnaga lĄvko.'tal śęŁ5 IaZywjednJ. ab) Lre$ ponot\nie naplyneld d/iasld.\łych powierzĆhni $ d/iaslo'S/c/o|]. których inne techniki ocz]. cać korz1stanie z dodatko.|o.abyuch.a.tr.17mm. ciqgły ulaz dfiqsłabrzeż.lx Bassa tzi{ Right istnieją w przestzeniach międf}zębou]ych. . jeszczesh. lub po\'r'ln. teczk do zebów r€dul1rje w najlepsz}.delikatnychfuchów lvibruja. $ko około 607ońtki nazębnej.12J6. pozostałej kiej' która ńe traumaĘrzuje przyczepionego dziąsŁ brzeźnego.v''. {Cicka(/y)miejc(a /eIknięLidsiq po.

uzupełnienia protetyczne. . korony pmtetycznei wldady) i poivierzcJni stycznych. Zrylva i zahacza o drobne nierórurościzęba. są a]e ko zapaleńdziqseli przyZębia.8. do od ki.ch./oc|'e do 'ej od(in.domowa Ł.nu moie wni]. dfy zęby taĘ aby przechodzila kolejno nad kafdą powieżchnia stycfną zęba. pzygotowania dentystycrnej nitli sposob Ryc. Sposób posfugiwania pluedstawiaRyc. zębóli ZrĄ. wsta\Ąanrem niP utund|la pc ryjnejtam /lokdllowanPj można Zębów Przestrze.albo nylonu. je umieścić speqja]n}. z irygatory sryczna\Wkonanajest albo z jedwabiu. noścĘ usurmnia .laszcra stłoczenia .a w uż]'tkx' rnniej się stżępi.kle dogodne$Erunki do grornadzenńsię nad.chllpo\Ąatość szkliwa i cementu korzeniowego' .Nić woskowarra natomiast łatwiej.apamtyofiodoltyczne.8 do |stnieje rok asońyńent pżybolóWs|użących sz€ przestrzeni międzyzębo!Ą'ych' Na|eżq do oczyszczania nich: r nitka dentystyczna.'iekuszkodzeniatkanek. i pńdnicy zębów pomocniczychza]eży molfolo.lrności i manua]Irej ńele inrryc}rczrmników l. . ' szczot€czki międzPębowe. |ub|Ź.i podduió.ub]'tki próchnicowe.okolice wszczepówzębowfch. które z uch$ytów /o!\nik dlugoŚ(i nili ora. i w tkankowego pzestrżeniachmiędz}zębotychst\ła. moca szczoteczkido oczyszczania nie międz]zębowe więc miejscemicz\łojunie tyl.m w uchrlycie do nici' Nie..B.Należądo nich: . 1 szczote<zki ' stymu|atory dzjqsłowe.lpi ZĘ(/nośLi' kf/a. itaśma ! supeń|oss.| nd\vijanid nilkilub Ldim}na pa]cP. si.tki bałteryjnej.v.fo\łej. Za niezu.kieszonJ<i dzi4słowe. Możebyćwoskowanai niewosko$€na' Potradtonit.Wskazany w szczaniupowieźdni stycznychZębów pEestzeni Po. przestrze.a nasĘpńe pociera się delikatnie. w ńtki ba]łeryjnej do niach tych najszltciej dochot|zi tworzeniasię sta...i:] Profi |aktyka górską'' (tz\v' Ćol) porórmywany z .Można się nitĘ dentyslł. ale si]nie plfez kilka sekund na każdj'rn poziomie porvienc}rnizęba.powieEdtnie stycznezębÓr.turkacje korzeri. kiedy pEechodzi ona tak blisko wieŹchołka zęba jak na to poavala przyczep łąc'znotkanłorw bez jakiegokoh. Uch\t5'ttaki jest szczegó|nie. . odtworone ks/ta}Ą anatomi(f np njepmwidlowo zębów (wlpehienia. na posiadajaw swojejobudowiedo.do góry i w dół'' . cję p\.aĆ Lie\/on.]ziąsłowejnastępoiĄ}łn kieszonek prĄzębnych. fluor lub byćnasączonemiętq' sq ki mogazatvrerać produkowanew postacicienkiego . ffi lrrxr r rłŚl'lt nnNTYSTltZNA NićdenĘ/' 't27 .mjJ.sznureczka" lub płaskiejtaśm]ł18 Prace pońWnawcze nad skutecf.pL'zełęczĄ (Ryc'B'1 ' PźebĘ pr4oepu naMonkowegoĘczno.ch ltafunków pŹeshfeni międz}zębo\at'ch pacjenta-Istnieje po[adto spra.W-vkonujqc luchy piły Taki ruch umożliwiadokładniejszekontrolowanie nici. najaĘ nj. od Wńór śmdków gicznj. jednopęczkowe. po. AltemaĘĄ\'ly prosry ruci czyszczqcy. Z.niJ' przy ocfy. ..tóre ułatwiajaakumula. wanych i nielawosko\łanychnie lwkazały znaczą. \Ąargowej stanembmdawkidziąsła. międązęborvej bocznychodcinkachuzębienia. a. z nu zapa]iegobmdawki..'pastowa. zębyszlnowane' .cznq go porólrTlaćdo teÓniki stosowanejprzy . P\.. _bruzdy i wgłębieńana powierzchniach żujqcych zębólvboczn]. jest rych różnic. pody]tołanajest konturami (Łiąseł shony po. oraz liczkoweji moż. _ rładyZębowe.plaque''za pomocqnici nawosko. Głębo' kow.tki bakte.. w go ndleĄ paljenlowio nmipi.iest trudniejszy do kontmlowania. ńu butóv/' za pomocaszczotki' Nić wldada sĘ mię.

CzyŚtym fragmentem aby nie ne sq d$'a Bpy szczoteczekmiędz]zęboltych:tJ! nici.dopasować do szero' się.undi pMke ba}.ujq(e aby po uchwyeniu oczyszcfania pżeshzeń międzyfębo(ych z odsto.k|óreukon(ĄĄ l0 |dt' |J<ie pozwa|a usunię<ie ufębienia na z powierzchni zębóW oko|o 50%ptrki nazębnej.nawinięciu pa|ce na sZczDTF'{:zlńI yIĘDZYZĘBoIłIE słui4 do ":. po u.Nitek mogą nopęcf kowej najbardf niedosĘpnych W iej miejscach uźJĄłŹi iddecj..jama ustna właści\''. . zkijed. ą 5ię przesuwa nić|ub powinna o. których rt'ro. do W padkach zaistnienia wskazań uz}Wania |ub laśnajdhższy do nitki odcineknitki owiniętyna palec. u osób miejŚ( / las/c?epami a zebow}mi' Pozd Ęt. |ub tak pa|ce kciuki. szczoteczkamiędz!'zębou.]9 szczotecki sąszcze.. pacjent powinien poinformowanyodtaśmy.niepmwidlowe\\. Przyciśnięta kor. ńału politetaJluoroetylenowego(PIFE).a llie możeoc4'ścić wklęsło' (..50cm.leryjna |oka|i. te Nić superfloss jest odmianą lĄlrżej opisanychnici' po|ecane brakach pży brodawek dziqsłowych 9ó|nie przestrzeń między dzĘ. Nićdentystyana musibyćuchwy(ona si|nie.śzczania w tzw otwańychprzestrzeniach międzyzębowych.1 środkowe Wska'. miańW które powimo ..:Profilaktyka domowa q'In. sh(/nJih prze\rneni mię. nitkimiędzyte a napĘżoną |ubta.łosie uciśniętepŹez odpowiednie zęby na cemencie korzeniou]tn. sie szczoteczkirĘ utrudniony dostęp. słema przęsłem mosfu.fpehienia). zębóW ze stałych uzupeł1ień pmtetycznych ońz Powszechniezalecasię nitki woskowane.te jest chtorhe. ą' do wpm(adzŹnia jej pod przĘsło co mostu' Część pewni dobrq kontro|ę niąi zastosowanie nad Wtaści./uiąt na nie. nici tej wmrodul<owano Do p(} ksyd}aĘ zape\Ą'niającą działanie anĘbakteryjne nadto spec. Stżępienie się lub świadczy obecności o nieńwności na powierzchrd nach zębóW do których przJ. być o cięciu na d|ugość ich 40.'rni ze skłorrnoścĘ prochnic51 do powierzchni szczoteczkamijednolĘczkoił}tni pmduko\łanesą zwłaszcza sq'cznych nitkifluolko\łane' jednopęczkowe także szczoteczkielektryczne' wska/aniemdo 5|oso!Ąania sąwaskie pr/e.rcdkonr o rujwiekrei srednlq powinnaby umiewegonacisku. shĘ ona do ocfl. wieŹdni stycznych.odułowa' szczona innym. 128 .lylko ten Bp szczoteczki jest bowiem w stanie powierzchnia dz}zębowej'Kaźda styena zęba. ko.mocowany apaEt jest koEenia lub korony zęba (kamień nazębny ub]tki ortodontycznJł dystalnychpowieŹchni ostatnich z prochnicowe.i nd powicn(hnidch bienia z IĄtki obecnejna korzeliu zęba./(zonaw miei\tu przeznacmnlm do rrry. dz}zębowych' Ruch szczoteczkipowinien mieć kie.a.których rĄ'łosie ocz5zrzania pokĄ. do Szczoteczkętaką wldada się między zęby tĄ nośr nicrorł'noscj rdolki. koniecznego oczyszczania. ruchem szorującopolerują. P.zelria Pnylegająca ściśle powierzdrni korzenia zęba do do zębanitka lub taśma jest w stanie ocąćcićzagtę.przy.onym że \Ą. . który za" Na ry1*u pojawiłysię ló\tnież szczoteczk mię.lnępieniusię nicJpodczal pobiega pcr dz}zębowe.zrzania.E Sfuą do przerywanie nitki lub taśmy usuwania płńki z furkacji' z powierzcbri na koro. nięĘ'Iai koŹeniami zębów omz fulkacji 3 ldas]'' nitkę śmę d|ugości4 Wprowddzic pŻestr7eni o cm do mię.ialnepętelki nylonowe llpmrtadzające tTwające dwóch rygodni' do nić pod pźęsła mostóW między korony omz wokół aparatówol1odontycznJ. do i tj! stożko\aaty Każdyz tych qrpów ma kilka rcz.li. nitek strzenie międzpębowe z nie\^rielkego stopnia uszkodzeniembrodawki dzĘsłowej. Wedlug do GjermoF|ótry i zastosowanie sfcfot€ . za. Nić Eez-Thru \łykonanajest ze specja]nego mate runek pnedsionek . jest raglebienial obna'.' szczornczw nDNoPĘCZ[o$.cj or4szr lanej przpstrzenj międĄ'7ębouej Przeciwwskazaniem stosowanianici jest obec.?n].zy' której się taśma być Ió$nościachcemenfu koneniowego. przenosić bakteryjnej f|ory pzestrzeni z jednej mię butelkouT7 kształciecylindĄ/czjrym (bottletape) o dzyzębowej drugiej. Taśma składa z odcinkaszB\anego' sĘ l{tórysfu.chimplantóW i '.

wej' wierzcłrołkiem pun]du sĘcznego' do mo. i jako urzqdzeniesłużqce zabiegówfjzykote. czo. lh do przest'eni mjęd-/.hiegi te \ły. do mentu. powidonekjodl'ny nadtlena gumowego(mię]. są rt5'łączńew gabinecie stomatologtczn]'m uą.AcZKI Wykonane są Z dJewna (najle. n l P. / i q .ię jak . łć szczotecd€.qacie nie się'' ła@ki Z i nie wiedniow pPestźeńmiędzyuębo\aĘ Ę polecane. Z tŹon]G i osa. częściowo Ł5 wa się jq i po. na IIłt'G'uoRY UŹądzeniate pozwa]ąjq w5T}łu. dzy pa]ecwskazujqcya kciuĘ pofostałe po .6 konylvaneĘ W domu mdzierlnie lub co dfugi dzień. i mienia wodnegolub *ody Z dodatkiem lel.. tetracyklina. Ętem \ĄYsu. pęcukimogąbyć\aykoEystanedla oczyszczania na} h do|ylnie u. prcparat działąjący ciem końówk Peńo. piej bŹozowegolub bdsamowego'gd}żnie ulegąją mzpuszczeniu)lub plastil1r.9).'i qjach naddziąs. ręśr d-iiąsla ibr.t\T składa się leczniczow tJan Ępie iry8acjimożebyćuż}tachlor.lawionyt ręboll n fuL:u' bard7iej od się drobneruc.21. plf estrzeni międzJzębowej. któĄć Z ich jest ostatnimĘbem w łuku)możesłu. go głównJrTn przeznaczeńem jest masaż thiąga po/bawion. po mulator gllmorły zaś ustąpieniu stanu zapa|ne.r'7ębotq i .Drer\trianeuykałacfki fluorcm lub miętą'Na przekrcF mogąbyćnasączone ju poprzeczn]''rn mają ksztatt trójĘta dopasowane.2s iryga. pod kata powiina byćskierolvanado dziąsła. 7U ż \ L i P mk o ń ' d l t . hzy nie.Pocket \łprowadzonej kieszonki na głębo.W pozostawionych Pozostawione ułosie nie może być o. do słowy IŹpii poprawia klqźeniepoprzez masażpozostałej pozwdlaia( l7eś( na iowa ./Lę (ht\Ma.q l\ĄęŹonena 8o kon(U. Nątardziej skuteczneokazałysię Ęgaqje z dodat. je ze sta]ej szeoteczki do zębóww następujqcy spo. wo lub całkowiciebrodawki dziąsłowej' wielkim stopniu zapalenia dzi4sełstosuje się sty.lzierrnie. Je. Flemmig i llsp. l o \ t cd o | | | .ltyokrężne stlony pżedsionkowej językowejuciskajqclel*o dziąsło. cz}m delikatnie.28 winny byćpvćpiowadzaneufez 2-ś wiKłł.29.a polega na skiemwaniu wieEchołka st}mulatola lekko dokomnowoi umieszczeńu go w przestrzeń (Ryc.2.I|IUL. do PIfy zdlolwm kath dziqdobyń \qka]aoki nie n(Minn}bvl t|'/\.amy na żuc. 90.st''rnulatorem wykonuje Ryc./' /olkę. podd7iąsio\replofesjonalnc uykon!'lrŹne koktajlo..ki)lub plastjłowego(h\aldy).Pjk' Jako ST\.!ToR DZIĄsLo.\Ą}kala.pomię.$a. gdJuplrc$adui do uszkodzenia to broda\Ą'tri' Wyka. szonek>7 nun.Ikształcone.8.lowchst$mień odukuje pr4uębie nie|dóĄLhbddacą p€ n Fbuic nd bne)ne i wedJug głębokość Z. kieszonki od Ł7 nm. ale stanow. do ki Pik. zębo\Ąych kieszonek plzJĘbnych za pomocąstru.22 w żad. jak i leczeniuchoróbpr4'zębia'20źl. k1óĘ padent samo. uprowadza się ją do przestneni międzyzębo.lltalfa tę czynność razy w każdej l | \ g a (j c p o d d . Aby miesiące.lzonego nim \łyniennego stozka heklydtna. palĆeopie. go. bieganiu' jednak przwadku ńe mogqzastą)ićszczoteoki n}'rn od do c'Tszczenia ĘMw W zależności tlpu końówk' poddziąsłowe.j /ęśt ł l\ pvesnzcni miednzebo\\ei io. kwanie rcvtek pokarmowch z plzestferli między.domowa Profilaktyka Do ocz!'szczaniatrudno dostępnych d}stalĄvch jeżeli powierzdni ZębówtŹono$ych (szczegó]nie.ll\Ąłe.odauki]ub ich rcgenemcję.30 ne. StJmulator dzią. był one skuteczne.2spolecaja kiem clrlorheksyd:ny27 ]e p{} nawetdwamzy . W $Tnrznia się irygaqjenad. ażwklinuje się w przestrzeń-Podstawatńj.bie]niedostosu. do osi długiejzęba'NasĘpnie. głębokości prĄzębiu i zacho$Enychbrodaw" kość 0.25.i{€ (oldĘgłe) 'rtpasorłują odpo Ir!. pozostawiając pęczki rrajblizsze trZonła\łycina sób: jed}nie kilka pęczkólv na końci szczoteczki(szczo pęczkach teczki kilkupęczkove).r-Lk1óry w końcó\Ą'ki sposobciągły $Ydob"Wa ze specja]nej się przeryrmnylub wirującyDziałają slutecaie w zapo.8'9 stymu|ator dziąslorĄ/y' międzpębo\'{ej 129 .5mm *nikajq do 8G-90% kie. nieco twardszy plastikow Użyciestrmulato.

podczaszabieguszczotko$ania zębówstano.foran.dzięcza jej s]. nafębnego bakterii.życie szczotkowaniazębów gieny do odpowiedniejpasry ułah!'iai skraca o l/5 czas po. jakim jest ślrdekab. sensod}ne Ę sensod}ne ji pr/pdp'\C|qpipniem irv8a. omz zmniejszenie stanu Zapalnegodziąseł.ni' \Ąla.lostępne okolice przestrzeni międz}zębo\ł$h od i dziąsła strony pŹedsiontowej i językolrej' Iry.. dcn|.|. jedno.i!\'ielostru. colodent' Anti.\C/t pasl"1'głó\t..]/Jwieru. stoso\anie pasty że zawierąjąccj5% pilofosfomnu obńża o 14.kład cl ońelksyd]ną.ub.i\\o. pouodui.t pozwa]ają Znoszcnienadwrażliwości pnj. nę). wodnf( mnżna Mint. dent E. czynnJtn' zaś działanieprzeciwzapalne prepam. Szereg 130 .J o' 4sl.IĄ€acjc rr'odle zmieniająbowiem pH pozi(> pt].Wy cz]mik \łp\'.v].Wykazały.ndmiwv].'ład chemiczny oraz z.3% pirofosforanó$':33 Dodawanie do past środkówbałteńobójcfych (na przyldad cblolhe. I o m o d / i d | d n ib a k l P ń o b o j l / }im u L .re. lub teĄjnq meru poliwinylo.zniP." irygacji Wodnych domowej n.32 Ęgacje poddziąsłołe 2. produkowa. roides i kĘtkórv na okrcs 5-7 dni' Ir]gacjepmfesjo.SensitivePlus. Biodent' colo.nie środ. Multi. Oral B-Sensitive oraz Perio dn h na obnażo.m' in' Parogencyl. ksydj.Bada. Dziatanieoczyszczające za\Ą.tki'jej sl. i o m u biologicznie cz]Ąrn]m' pastagłóWne.Waj4q_ pop. oczyszczaiące zawdzięcząą kom i(icrn\m i .. W\krluip on nyrh je<lnr/pu.. ni. prze.' o nąj.azyjny' Po.lładnikowi.^ zdln) pirofo.31.5% od' porótmanju/ pa. Lamieniat jqcą 5. pl7erol.a/ujqn $'hs. pŻyk|ad usunięcia higienie na bez z|o ta niskich wartościwskaŹnika p\. rywającpltces pnekztałcenia amorficznegofosfo" mnu uapnia w ]€micń nazębny Badania kliniczne . n.'P szczotĘ do Zębów zmniejsza stan Zapa|nydziqsta o około50%.25. Mentadent C. Aby pŹeciwdfiałać tego ro.Izeń szkli\ła' We wspolc. 1. lvoclują zmniejszenielicfby bak1eIiiZgahn o Bdcte. do sny zbiomik wodny lub mog4 być po.j i /apd]Pń w d/iąslJportoduje uzys|anieu pal i"n.Ini\.dniowez zastosowaicm H2o2po. uszko. gatory posiadająponadto pżełqcfnik pozwa]ający na bezstopńowq re8ulacjęciśnienia wody oraz kil. wsiel{zia po niekontrolowan}mużyciuĘgatorórv Natomiast pasty: Elmex.laściwości inhibowania llzmstu kfyszlałó\\'. Niew|aściwe stosowanie jamyustnej.|. Apamt} do Ę'gacji mog4b}'ć mieńorrc' W niekórTch tpach Ęgatorów ruchy spira]newirującegostrumienia docierająw tfudno .lawać do jedno(/e5nje śr illo. kladani.IGm.awę hi. mogąnalet d]akilkuosobowejrc. jamy ustnej' I-].niu / ri!.I L Profilaktyka domowa nek \t'odoru24. mu paście zębówopbmalne \Ą'ła' winien on na.Ira.slń\owa]-rie lq. oral B Sensitive. i /ania u/ebiPniaWlał i\Ąoi( lŹPbn} do n. chamoŚald. pŻyfębnej resńekkamienia zape$ł a ona dhr8otn€łą ak6'wrrość Wdoczenia kieszonki do (l2 godzin).metylowego lśvasu i maleinowego tej substancjido dzias:la zębów.Iziałaniu plfeci\azapaln]m zalicza się tłącfenia Ęgatora do Do InstrukcjedoĘczącą gnacji higieny jamy usmej powinien pacjent otrzy. \Ą. . ka dr'szdo Ęgatom z kilkoma (2-4) końcówkami.spolvodowanq retencjq kopoli. iż niaparodonta|nego podrażnienia wskutek ńa pasty zawierającejtńclosan !. foidosan) w celu kontroli p\'tki bakteĄ.tsrr.lk]ladaniu kamienia nazębnego możedochodzić gacjiustnychi $Ystąpienialub zaostEenia Zapalenia $ł'kazująpasry:Me[tadent.LłaCzone t'lewać wodę lub wodę kĘnu' Do zbiol'nika moź. past o . nych sąiek zębów' ffi p. |ub dziąsła takze. t d n .a ral !t |ygodniu mniej tEech miesięcy iż i' h Badania udo'"{o..lloM 5iier.Bńght. być może rop.Pdlodonl. \'vanie na wi dodatko. nJ|nPpole'anc .Ifiny Sfużyć rakteĄfujących past! do zębówsprawia'żeich uży.laia.tki bak1eryjnej przyczyną góWnad'i poddziqs|owych.itroiri do bakteriemii po Zastosowaniu lry' zapobiegające o.na \\ poląl/.IJnljompo\Ąier/(hnio!vo.lzaju powi]<]laniom.i' n.no zĘrólr \Ąłaściwości cha.mniejszaja qtokin (IL. fc mać od lekal ' W badzo nielicznyrh prz1padkacłr. WedługBaer'a i wsp. Forcver. i pielę.'i mi przeciwfapa]ne (na pvyldad zioła' ch]orheksydy.l' TNFcĄ PGE' w pĘ'nie my niekórych dfiqsto\Ą]m' Użądzenia do Ę8acji domo$Ych posiadaja!t'la. ralerjr paripntom$ĄTluLaniP idm\ u\tn.ześnie n\lh pd\la(h dn /cbó$ iednm /e src.kazały pveciwtak.

lTm polerowaniem komn i szyjekzębó\ł' ffi kontaltotĘ'm stosouaniu prcpamtów fluofu. do będącą stkim fazę higienizującą.ud' Celem profilaĘki profesjomlrrej prowadzonej jest: na fotelu stomatologtczn}łn I ukierunkowaniepacjentana odpowiednidla nie. n}mi zabiegamiprofilaktun}łni w domu daje nai lepszeł!Tniki.ofesjonalnastanowi prede wszyWstępem każde.zn}Ąn. Rycina 9'1 zestawiasześć prcfilaktyki pmfesionalnejw sto.iegorealiuacji.2 133 . 1 . LiCzrrP dośviadc7enja w\ka-/uia' polqoenie prr że profesjonalnejvvykonwanej w gabinecie filakryki i stolrratologiczn}Tn z ukerunko.na\tetna]baldziej plą.bielanie ll zę. go pmgram profilaĘk domowejoraz kontrola .ilEpołdziałania pmfi'lakb'ką.3 przedśawiaprawidłowe profilaĘki z leczeńem w modelu uspółdziałanie Samo leoenie zapalenia opieki periodontologi@nej.l2s's Polegaona aa: pa. beu z nie Ędzie slaltecare Prcfilaktyka p.usuwanie l przebaMieńl Koron ze00w (piaskowanidl ll .owanie I ootenone I . aniu zębóW E mechaniczn]łnocz}szcf z tf. E $ykon}'i\aniu innych zabiegów g}1lp zabiegów!!ykony.irnrukaź 4 (miejscowe).proflakryczne l. .skalingu naddziąsło\. go leczenia.."4bia i no.to leczenią jak fesjona]rĘpomoc zań\łno w zal<resie i pmfilal. ! $} konaniP peiriająrych program profilaktyki domowej' kórych pacjentsam nie jest w stanie wykorrać.tyki' Rycina 7.tlow [l y}pelnianie i Druzo wrvm I lai. nej ltykon$łane s4 więc prawie wsz}stkie zabiegi plfesjonalne. .\łan}anikontmlolła.w ramach profilaktyki peńodontologicz. dńgno'tyka cy' Ęka'Prochn z . wanychw Emach matologii.korzystny dla niego progrm higieny domowej.| profąonaInej Wstomatoloqii' nicktóryLh nicrbędrlrch zabiegrjt\ uzu.W\. oklady borcwinowe tltl Il r podstawovvych zabiegóW plofilalcyce W Ryc' Zakres 9.zańie koroni szyjek zębów z po|erowaniem ska|ing naddziqs|owy |eków KontaKowestosowanie profesjona|na Średnipersone| pro{i|aĘka a Wprowadzenie Zadaniem Fofilaktyki pierwotnej b}to niedopuszczeniedo zapaleniaw obębie pIzyzębia'ale jeś]i szukaporadyw gabinecie onojużpoltstaniei paqjent powinien Lam rv}sla( pft} Śtomato|o9. z \łyjqtkiemlakowaniabrr. higienEacja jamy ustnej .wo(zesnestaĘIme' .zbigniew Jańczuk fi & s M m m ptofesionalna Profilalrtylm wprowadzenie higieny Badanie instruktaż i zębóW Mechaniczne oczysz. E----f I 6---:f I .jpnkonlJDlnJm ukierunkowanipm z n badaniu ta na odpowiedni.

kach niedostatecznej higieny będq po prostu ma.9'2 Przykiad hóremunigdyni€zwó. szkolona pacjenta' Ryc.esiestomatologii stosuje się ja]T\uŚtnPii \ma€ a się iei Ws|ępną ene higjen} o( pofraw!do per\Tpgo poriomur olrp. tażemhigieny \ł]'rnaga zwykle okoto 20 minut. pdcjen. na higieny lo8icznlch. 9. Wańo zastosować zatem Ale ona nq i pewnq me1odę' niemoże by( drobia/go gdyby Wa i zabierać dużo fbt.który powinienkoncen.\Ącldbjpgj' i nd utJate alp /auldnia pr7Jsz]osl wini( ra |. wielupa lub stwierdzenie jestCzynnikiem nie cjentóW takieogó|ne jaki mot}vującym' Lekarz nie zawszepamięta. po podświetle.niezawsze pomocna.. źerlie sąto zaleceniastandardolve.'. ne zalecenia.? jako Dość oęsto stosowana umowna ocenahigieny jest Dla dobra zta.svczna).koncentru. E Ęienistka (asJ6tentka) łatwiej u4sk]je kontaldz pa.zeprowadzić pomocdentl. cia w szczegó]nychprzypadkach irrnych wskaźni.profesjonalna ffi Profilaktyka Badaniei instruktaż higieny Badanie jest dzialaniem profilałĘczn}m dopiero \łtedygdy w jego ł]Ąiku zbadanyotrz}'rtla okrcślc od. od W Zależności stanu hĘieĄ' uzębieniaomz \ły.niu ich lampą polimeryzacyjnqUstalenie stanu higieny jamy ustnej pacjentana pielwszejwizyciez rozmową go mot]'wujqcą i instfuk. pEyKadprzed rokiem. prowadzqc ukienn <o$En4pnkałzn4 dzia.iac na zabiegach się tycznych jest zwyklebadriej skutecznaod lekaĘa w tej działalnośc| zabiegi te dla lekaĘa są mniej interesujące(potwiejdfająto r'!5lnikisku.l też pół stanhigieny pacjenta.zębia. k|óPy mo8q8o narrp|t\ i niepowodzenie. ków Dla ńek1órych pacjentównajbardziejmoĘrwu. taką (pże nawetasynedka ocenęmogla p.\v utrz]'. polecanekażde.isJslenlkar profilak.t czasu'Naj|epiej.czle.iw. Pa.lonltn czasie.brak lub Z\łężenie strc.]ność lekaĘa.( sLo5owanie hl' uż}. krajów w systemachubezpieczeń W rviększości Zdrowotnychw Zald.ysiło jakąś prostą. b}. pfeka/a. czasu m)waćsię na dzialalności leonioej. dnich przylmrórt Ęienicznych'l program l .ono W qdb|rĄie \lordIo oq(/nym Lwdg|nd dd. który prowadzi takie leczenie u pacjentów ze złąhigienq jamy ustnej. iecznościlakowania zębów u dzieci. kóW.gdypo mzmowiez lekarzem racjonalne bardziej rlykonuje to Ęienistka lub pzyrczona asystentka. mu pacjentowiz zapaleniemprzlzębia' ale dostoso wane ścśle pŹebie8u jego chorcbyi pohfeb' do jenla należy powiadomi.Lalawięcind1widualny hĘienyjam} ustnej dla pacjenta.ryskaniu pewnoj r higienjslkd{. nieprawi. żeju]łnienionych cz]anikóv anatomicznychi pato. *pra\ły. p?zębE Bardzo korzystny jest opisany w Rozdziale 6 wskaźnik API (higieny pnestrzeni międz]. uzyskane w ogólnopolskimbadaniuw 1995r) '8 134 .lekarz sto oraz w zależności zĘczności od kierunlri i Zakrcs prcfesjona]nych matolog określa dziaŁń profilaĘki domowej Z uzyciem odpowie.la1órypo\\ińen się dowiedzieć.ta |ekaża ocenęskuteczności M. nieprawidłowe przyczepywędzidełek warg.narażanie ty]ko na małqskutecz. po\l. ło skuteczne'a chirulgiczneczęstonawet mńej bezpieczne' Natomiast lekan stomatolog. eń abyobnĘć kos.a ĄPI nie t\ĄNu(/d W]. u na jego gdy teu p}.zębo' ssla/njl. mających\ĄdJ. Ież i iP pnyszłe zabiegi lecznicze wykonywane w warun. fy dziąsła zębodotowego omz ki zgĘfo$e i kntery @c. zać obecność cątmików szkodliwch dla prz].rnanie pacjenta.taŻa|.]iowe w'arun. Nai jest.Badani€m możnaborviemuyka. jącej est obejrzeniewybarwionych nalotów na srwch zębach p€paĘtem Plaque Test. Korzńci sąnastępujące: ts oszczę.Ą świadcf stomatologiczrrych'6. takch jak p\tka llazębtra.2). cjerrterĄ ła]ność' sprań jej duą sat]sfakcję Idóra za]Wodo$ą po u.nawisająceuTpełnienia nieprawit|łowe usta\uenre swczne i pżydziąsłoivc' Zębó\'! uzupełrienia protet}. no\l .instrukcje lub zostanązastoso\łane powiedrriezabiegi.

ści pa. gów i zaleceń profilakrycznych' Jest te'żduza ml. lałtycznych omz skl.e Zestawieniekożyści \rTnikajqcych uhfynania z hĘieny jamy ustnej pŹez pacjenta s]stcmat}rznej pokazuje Ryc.ku. jest nasta\tioteż a]e głóimie na instruowanie pacjenta za pomocą na Mechaniczne oczyszczaniezębóW oczyszczaniemechanicznezębóww periodontologii Wykonujesię: : ] aby doszczętnieusu1ąć płJ. noobrctowąi Llltn.komfoń i \ł]'godęoraf fdobrtają uznanie u pacjentów Możnajednak urządzićtakie stanowisko skromniej.ryl sta$zy unit.kony'lania profesjonalnej działa]ności tj'cznej w gabinecie stomatologicznlm. wień koron zębó\Ą' jako zabiegestetyczn}i Celem mechanicznegooczyszczania zębórvjest: poprawicnic stanu higieny uzębienia plżez usu.kon}.łt w].y.dmuchawkę.]w ce. Ętnicę wol. w których take stanowiska profilakt-vcznesą ]uz norrną w gabinecie stomatologiczn]T' istnieją specjalne urzqdzenia (unity). . Zabiegi profilaĘczne mogą l. Należywtedy pamiętaćo modelu szczęki niektórych przńolach do demonsbacji higieny jamy ustnej oraz o odpowiednim' dość duz}m lusterku.$.. pżed . . któIe umoż]iwia wizualne przekaz5vanie pacjentowi niektórych szczegółówmetodycznFh. roztworyJ. gierricznychnie powima być prułailzona w new-v.ięgu stąd openjącego' Ęk omówione powjzej stano\łiska shvarzają lrle. W krajaĆh.ięusu. poszczególnych zabie. ie jffi} u..Inne rczrłiązaniedorJ*.rniobrazami. zenia z1. nietiephtLj nazębnpj. nie nąćzabiegamihĘieny domowej' | '') . wqtpliwie duz}. po drugrejssak i śli.krnmniej luvpo. lakiery pianki.3.lziĄga.lne|i nauJ.ienta hiqienyjamy ustnej.'m51annwi. stano\Ąisko ProFee] Classic posia.lbine(ie. przed leczeniem periodontologicznlm.ka odptJrvowa pluL.ale Ecjonal nie biorqc pod uwagękonieczność zape\tnrefua skuteczności działańprcfilałtycznych.azniejsze ulzqdzenia (strzykawko. czy stanowiska prcfi]akwcznego' któr€ zapeunia moźJirvość w1. pżystosowane do pmfilak.s troli higieny Wsą'stkie te stanowiskaprofilakrycale poz$'alają paqjencic 2 Ęce. niż stanowisko lekalża stomatologa.rr zębówgDruga weńja stanowiska profilakĘcznego posiada niektóre urządzenia.ę prawiillouegn. : . przeznaczajqcdo tego celu mniej rcprezentac].!tpżede wszystkimjako zabiegdiagńostyczny. przJ']padku W żadn}'m demonstmcjazabiegówhi. monstmcję (instruk1aż). jako za. ]<torej udaie. Funkcjonują on" 7wvk]c w Iym sam]m g. na ocą^viście pracęprzy leźac}m na pos/c/e8d|ne ulzqdlenia najdująsię u la.Inq lub nawetniedostępną oczyszczenia do metodami hĘieny domowej.luuslnięcia zewnqtrzpochodnychprzeba. t]1n wie jest teżduże'oklagłe lustro. dzo niewie]e miejsca.konaniawsfystkich zabiegów pnrfi. godnejdla pacjentapozycji.9'3 Kof.tlu. bieg popzeduąjqcyleczenie' l. a nociąg.rn odJrieln.rnie umożLiwiaiqta or.aion!.9.jako zabieg prcfilaktl(znll .tkę nazębnq.profesjonalna Prof ilaktyka ekranu fe ZmieńająC]mi się w kamerze odpolvie. jamy ustnej.la \ł konso]i po jednej sbonie naj$.€ wybelania dla Wynikajqceutżymania z dob|e] Ryc.rtecznego instruktażu i kon. u}.LŹWięki).Bardzo istotn}Tflulżadzeniem\^r zesta.zajmującbal. ułabtiąjaam de. dnio dobran]. przed kontakow]m fluorkowariem zębólv (żele.ybielaniem fębó. Korryki wynikają.' któI]'m pracuje lekarz stomatolog. r.wane na .

v.lngólrrie u nie.5 TEy podśa Wowe końcóWki do ska|inguu|t6dźWięko wego naddziąsiowego' t."Ą\anc Wtedy potveb' nia dui. będzie ny dodatkoi"']'mi |ub pó|ko|iste' szczotecfka gumka nicqruchy jest przy Usuwanie Ęczne złogówrrazębnych bafiIziej plzedeWszystkim oko|ice Wtedyoczyszczała niż W międf\. \Ą pvc.fębowe'ce. którenieoczyruchy sq natomiast rzystne ani dobrzeani okolicypżyszyjkowej.lr. ) piasko\łanie)'Tę metodę stosuje się zwkle do sĘ z ocz]sz&aniaZębów si]nieplzy!\alt]łni.ldlią. śę N{echalfczne oczyszczariieZębów nie jest sku' żemdo zatrzs'1nanja miękkici na]otówstwie zapobiega złogów Wstąpieniuzapale. teczne w pfz]padkLl ob€cności zminefa]izou.żeLlsuwanie plz\'nainlniPi b\l Powinnn WĄkon.yższq Aby uzyskać sie l]'laiduja prĄTajnuiej nie zębówi abyzabieg był .9. prze sfczają przyszyjkowa bi€ oko|ica stżeni międz].ate(zność metod jest pftestŹeni między. naJuĄĄ\€ n ie ale szczot€czką stożkowq jethałpodubna.\. iT umożlińcnie skutecznego się aogów ru szkliła przedmocortaniemszynunieluchamia. lub ulhadzwiękowego. skaIingnaddziąslowy koron z polerowaniem zębów i szyiek tu korzeniowego).twJlYąją'lmi niny duulr'ęglanu sodu' poifiehza i Wody (t^v ''4'slt'u'r. systematyczne jeśli jest utż]arny.lonne prą' uryciu apańfu dźwiękolvego zębówi pEestżenie szyjkowe obu Sl.\\. ko$e' W zestawe końcówek do ultradźwięko. cemen. \łany lttpadku.']r Zabiegi Zabiegi profesjonalnego mechanicznego ocuy' zmian zapalnyci dziąsla znac7nieCzęścĘ' przejściu zapa]eńa dziąsła dwomametodami: takie mogą zapobicgać szczaniazębót'można lrT'konać usuwEnleZIo.ych dziąs|owej od ruchypionowe brodawki dodatkowe ale siecznym. n kątnica wolnoobrotową lub najlepiej kątnca w zapaleńe przyĘbia.rt l roozt \rl-ol\\ \Ą knnuie. W pł}tcenazębnejsąóko dochodzido mincralizacji $f'trawimia poulerzÓ. końcówkami (Ryc' 9'6).9'4a. (juf 3-4 dnia). \\'Źniaprzez stwoEenie bezpośredniego fu jonów I' f powierzchniqzęba(szklilra.9'4). odpowiednich gó\.anych no."szcze do wpychajq a dziqsla.]. Eędziami ręcznlmi (Ryc.ip na.'o .sierpydoskalingu b nego naddziqs|owego' ośrfa IA Ryc.zębowej' do róWnolegle brzegu gnie bowiem pó|ko|iście.la' zło8ó$ia więc kamienia nazębnego' 10 1-2 mzy w rcku.e$'nqtrz. nazębn]'ch w pełniskuteczne.iększenie kontak. pEede \łszystlomsieĘy przebańvieniami2 pochodnl''rni rrniueNa]ne kirety (columbia)' zie możnateżużyć st(} nazębnlch naddziąsłot'lych Do usuwaniazłogólv ultradzwiękowei dzwię.y prcfi]akryczną Prophy uż]Ą'vajqc jest jednocześnie hĘieny jamy rcżimdomowej szczoteczeki 8umek oIaZ pasĘ profesjonalnej. pracoch.rn ffi specjalnfmi aparatami (Air-FloW Prophy-Max' u\tr|cj' jest . l. j.it\o\.]ędqcego kamienia nazębnego. suje się ólłrież naIzędzia profe. jącychzębyitp' zo. być kąt. natomiast w przllraalkuistuie a n]'jest skaling naddziąsło\.Wacze' końcowejfb. któryci osób Prophl.trzy końcówki Wykonywać fawsze na|eży p2ykryd|apacjenta.ka|inguna. ruchypoprzeczne resztk|' zgarnięte przestrzeni międzyzębowej lę(f.z.ihy praLlmie.narastaniezłogów bardzosąókie' . Ryc. skuteczności s z\\. oczyszczenia Iudokładniejszego pamięta' ie nd]e^.Jet'' .lvego fabiegu skuteczność naj\.5)'Zestawmoże $zbogaco. rnożna wykonywać zębo!\. nigdyodwrotnieNieko_ ku brzegom poziome.|onpgo oczyszczania sjona|nego (Ryc'9.co prcwadzido odldadania doskonĄłn podło.do których za]icza \v i zry.profesionalna W Prof ilaktyka kontaktowegofluolko.

mnjei.h.ancj padku narzędzi Ę(żn!'clt i ń\tnoległego do po.katirgu. na blt czasoclrłonn}.rdlo irtolnp \\ pr/\fadku . terólv na powienchni szldiua i r. t F fi Roz\ażającuż]'cie narZędzinależyshlierdzić' że ska]ingnalfędziami Ęcfn\.jeśli zuĄ'te.!.*\$ unane fasail}'dotyczqce.Izia Abv b}'ły skutecale.r pd. katniej.owadzićzabiegsą\. ustawenia i p.v4 131 . gle do powieżĆhnizęba'a usuwanie7.o. skirn.' korzenio\\.ojej le\tej Dadentalub n.lvego rraĘą się do ultmdŹtjękowego nie oshzenia. Wlaź iw}ch(10P).iki€ g oska|ingu tem calą dłonią).rn 7abie8iem' bachpacjenta następczym z wygięciem nadgarsiku W rękiWce Niezalcznie od poz!'cji pacjentai operatora bar.ln\ieis/\ po/}.fikowanym u. poddfiąs|oweqo oraz do ply. kowei l r fir.bciej' deli. Większc odch]'leńe pnr$adzi do poi\'staniakfa.linnl idgu'JP.reni' napiPLj.kęńlrrrole.lilkuti' rnoMlęU.lm mo/e on Ryc'9'8 Podparcie bezpośr€ d nie rękipacem serdeanym zę. Ęcme muszqb!''ć dobrzcnaostżone'Końcó\Ą'ki apali1tó\Ą' Clo j dzłięko.a. kątem do opercrł. r ultJadń\ięko$e BJ'c' 9'7).lni jest prostszy\Ą.|l.o\adzenia ostżapod odpo\Ą. . cjenta' operator Zaś' dzięki lr}godnej s$'oiejpozy(]i . uchwltem pisarskim trzcma fralcamilub uch\\. Bardzo istotne jest utv1manie rórtnoległe lub nalzędfia u]iradź\Ąiękowego stosujesię nrm prawie równoległekońcówki do po..7 Uch\^łt narzędzia zrnody. mocniej DaĘędzie Ęczne f 1r0x0zl.ie.. jak i t.1[. pacjenta' Nie rqmaga użJ'cia cji leżącej ssaka' lecz hU.( i bclpo.1pa]cu to Ęki.Inim powierzc]I zęba.6 ZesiawkońcóWek naddziąs|owego do ska|ing!u|tra Wfbogaconykońcówkq da pacj€ n tóW nad.\" dżWiękoweqo.IZia(zmoil}4jko\an]m Ryc'9. n](hó\\ . tr.$ .obh użr' \a pmUur| uż}lla. |Pżą' /a. do.logów następu...cą/ szczegó]riĆ nanędzi ęczn}''ch (Ąr' 9'B).1fildN lttaści$. możepŹep.jak i operatom' Dla pacjenta skaling moze b}ćbo\Ąiemniepżiemn}. nie d]a nujące{o zabieg' nalzę. "fiidN ".ego uch\Ą}'tu naEę. podpan]iaĘki jcdn]m palcem (zw]'klescrde(z.^id'.eodn4 pozJ'cjąleżącą mużna unsl.tem pisar wieocbrri zęba ustawicnia końcó$'ki Lr]iradŹr\'ię.. ś ej' ii ró$'Io dla pacjenta. ]epiej oraz Z mniejszlrn wTlsiłkiem' Jest to L.t"dl .\Ą'ieŹchni nie Jąc zęba.w prĄ. L]oLrpi Pi. nJ'm)na Zębach s\\. doczności.zlarzn."r"dN *.cl il ia' iolu]nt'.'' na skutccznośćczasochłonność i Zabieguma ńrmież \ĄtaśCi\y dobóI nażędzi.profesjonalna Prof ilaktyka aparatuultrad^vięko\Ącgo jest obojętne w}'ko.czn].musząb!ć \Ą]'mienione' są \Ą]'konującslGlin€ naleźvocą.rnr|rricj i rvi. paclkunalfędzia Ęc1nego).|ibrac]i ie w \Ą''!niku koircówki' \Ą]Ąt'ołującej ka\Ąlta' gólnie łatwo możnaw ten sposób uszkodzićcement cję i prady a|.h\'1].|']akt}ryacj narzędzia' dzo istotn!'\1T]ł}]1. co niesteĘ czasem jest nieuchJonne' $\.r1pełrrień' Szcze.kmbiaialh iJ].Wiście stosować . a odch]'leniejej nic możepvekraczać 15o. n]. odpowiedniejakĘĄ\acjinażędzia (lł'lko\.nn.1. do1.uslł'cunc (fenomenakusł. Plfesu\Ą! się Mko lekko końcóu.ied/ą.IPL'no. Ry('9.'poz}'.vptż}.r' pżlT.

ńżnych pozycjach. Polerowanie skro.'k.zkóWszornĘ po. tach. aby osiągnąć \tą i powierzchniestyczne. Wargi poli.z. p kątnicąPrcfin z pil iczkem \'r'olhamow]'n.|ność (do507o) mniej. palenia tkanek przpębia po kilku miesĘcach 1w.a|ninopńr r ru. \'r' sz{2egóInie okolicyprzy.rg:ladzil(a.wych kamykami i skuteczniespiłowaćWgładzićcienkimi po diamento\a}{ni odchyleniubrzegudzĘsta' za|eł i ska|ingu jego skuteczność od Powodzenie (Wypolerowania) skrobanej Wygładzenia dok|adnego pPed: powieżchni zabezpieca zęba. cowanJłn uchwcie L}I. i: nie uszkadzająpowierzchni kolzenia' ]zape niają lepszy dostęp do ńektóIf'ch miejsc' do a w szczegó|ności bi.Wpro\tadzić doprzestrzeni go mię. drażnieniem zębóW. i trifuIkacji i m klasy roay. b}'lo ku. lzenja'ńwnieżpoP'.j i dwóch biegach: wcićnię( idt do k. pelnienja.zwTotny towującnadlniar. Ęmi.hstycznycĄ i. możli. Ęmicy zostająufikso\łatre. cjalną kątnicą nicźków o 8lubości0'2 0. d/ialanieu|]cniaia( 7wiq.g i Podczasskalingu naddziąsłovego poddziąsłowe. chó\rr' mmutą \ty. go napotyka się nierzadko \'r'obĘbie szyjek zębów nieńwnościlr1mikającez nieprawidłowch r{]!eł. Poddfiąs. dziaslolrcj' 138 .9)oiaz past do profesjonalne' szczoteczek go ocz}sfczaniazębóWstosującruchy póIobroto' szczególnie okoliĆeprzyszyjkc we. rt1'rnlub woJframowyn o różnejziamistości. łatwo spi. plasti]ow5'rn drewnian}Ąn dodat]ro. ' u1łolują zmiany w bakteliach.'lub pod. w zwrotn}'m sześciu Ruch posuwisto. polemrtniczejlub bez. sze zmęoenie operatom.tkiba]Ćeryjnej.3 mm. umodiwiaja$yglad-/PnjP gladziki kdtniq Profin pra(uid nd Pniul. zane z kawitacją. lińa sz}tkie i preq'fyjtre usunięcie na\r'r'isu brzegukorcny nienia lub nawisającego nawi.\tŹnjP re.m)wciśnięciu do e majqc możIiwo. dą'uĘbolvej. ńe .2J. pokĘ. ścierania bez porce.\Ą}'Dolerowania szJiforraaych sóW a \Ąoll. ciei ziamistości. powodująsąńĘ detoksyfikacjępowieżdni kc e. spiłowanienawisów i wygładzenie Profin' Zestaw bardzo cienkich pil. 9. gła.2 mm plzy sz}'bkości na tys. a pracujq Ęlko ruchem posuwisto.profesjonalna ffi* ilaktyka Prof w Końcówki apamtów ultradźwięko\Ąych pońw. wość tych ruchów jednocześńepozwa]ana obu enie !!ygład-z kŻwŁn koŹeni. abymożna punkhrslłrcal€o.cbllo' ksek posiada na pole gładkie' polrrte śmdkienszlifują(ł'm w środ. l. niac. nień }rlasy u i v (szczegóhjez nadmiarem)omz z ńeprawidłorlych \'f]dadówi korcn' sfcfególlrie lw. mog4 się dodatkowo chu obmcać dookoła szlifowanego obiektu.towe moż]na często też lanot1rh.\łyiku fe.i kamieniern diamentowm o odpowiednimkztał. ubJ'tkikości sĘ tych miejscachgłębokie t\Ą. ich ffi przy mocńejsz}m (dalsz:. Dodatkowegładzikiplastikot{ei &ewniane s/ijołanego mjejŚLa. (ryc. banej języka. dostępnychmiejsc (powierzchniestyczne. umoż.amowedo miejsc. a nawet metalo. szyjkoue onz powieEchnie korzeni zębóv)' ewenfualnieZułciem pasty l paskami ściem}rni. nawisykorcn akrylano\aych. iu m prĄ lel. na się I odkładaniem pMki nazębnej szorstkiej.otnego.nyó możla \iPwielkie rudmiaĄ wype.Liamento.$!.ostka Nie zawszeje&lak koniecare jest usuwańe ta\aystatza kich urpelnień lub korcn' Najczęściej tych miejsc spe. . prfewagą groźnych beztlerro*ychbaktemidów W lr5mikuza.lajaZnaczn4oszczę. dotyczy to szczegó]rriemało w rowkr. szczegóIoiena powierzch.przy. Hi cy Pmfin ma zasięg l. wanie ścian nomenu alrrsrycalego.ldól1P z sztek pokarmowch i ptj.aEają \/r zębodolowego.irn posuwisto. tr. z lub dzikiem umicsrczonej w1m uĄr iem pash poleruiqcei.iĄlpeł. ściobrcfu. o różnych kształ.tychjednostrolrnie ziamem . na niekorzystnie działają przyfębie nawrsal4ce się po$oduj4/ah7}m\. duza do zeszlifow:ania Pi|nic/Li dirLrnenlu$e . n}(ni: naniu z rrafzędziamiIęCu i cuasu BZ .tnj"ń też zeszlifo$ać metalov'yn paskem szldistlm' um} małe. $1'r. WieftChnią powierzchnizębówmożna uykonać: PoleJo\łanie pny użyciukatnicy i kie|ichów lub x masz]'nowo. powierzchni. powodujqc komórek bakteryjnychw.

óv liernr. pro{i]dktyt.9. nic za.'l.obnozramrInnym świetnym rozwiązaniem tego problemu sta do polerowarfa oczlszczolych powiencbni główki plastikowe katnic profilak.:pasta Chema-PolishI (czerwona).s/czŹnia powierzcbni zęMw pveznaczonych do Wpetnienia p.9are (bardziejmiękkie)oraz szczoteczkio róż nych ketattach. warunkujqc]'m past' kłzylowego fakażenia). iuiaparatem Air-Flo!! Prophy'Max lub Prophy-Jet.h.?nP o ma\Ó glduka. pokĘvciem t\. ostatnio dużąpopularność zdob]'rvajq specja]ne sjona]ncgo i oczyszczania polcrowaniazębów: r.Pj' z lvęglot1mi.fkliwo. przed przenoszenieminfekcji międzypacjeltami' a pasta Chema-Polish II (niebieska)d. lł'ch kanalików zębino$ych oraz dl.sldadnik te bloku. głó\'r'ki pla.litolu bia|e (twarde). eprzAdwrikdnipm llz! mcdrani?m)zabprpierzric( nych omz innych nierównościpowierzdrni ko. opisane kątnice dzeń twaIdychtkane]< zębó\qa szczcgó|niepęknięć znoszącbaldzo skutecznie Fofilaktyczne mają dodatkowo tę zaletę. przecirtpńchniczo. ją otwarte kanaliki Zębinowe.możeutfudniaćjego \łytrawie.gąż fluorck i g]kirctami u]tradźwięko$]mi poddzĘsłou]łnl: utwardzając s. fluol lub hydtlksyapaĘ.\łania nieróimościpowierzĆhni korzeni ZębóW ' p.'kiretą GĘcey po skalin€! poddfĘsło\ł]m nateriałami złożon}mi do lakowania.ł pasta gnrboziamista (niebieska) o BDA 83 do usurłaniapŹebalwień' .pasta śrcdnioziamista (zielona)o RDA 36 do usu. uż}4ku IPs||o b.]rd/o bP/pi.Biocer zowo (szczegó]nieu pacjentów obawiającychsię o zńżnico{anej ziamistości oraz różn1m składzie.alność.\ar2 Pasta chema-Polish to Zestawdwóch past do pmfe. z przeznaczeniem. Zawartośćhy&oksyapat]. powodująrozbĄzgu past]'' nadwrażliwość zębów ffsffiCI@8 & wewe lgpapp oczyŚzczania zębówmajq Pastydo profesjonalnego oznaczonąliczĘ RDA (RelotiDe ńżną ście].r\la 'r zcrl\ona) usuuania drobnozi. a Ęm sam]'rn do ich \'nętl śIiny ron.t. czych.|aniąją(e pŹebaflr'{ień.obnychuszko. . Dentin Abrasi1. przed zabezpieczajqc nad\łraż]]iwością zębów' 139 .tu wane pżez pacjenta lub lekarza do wyłącznego o ńżnej ziamistościumożliwiablokowanie oti\'ar.Wniczych qiówką zawieEjącą try meóanizmy usfoe|niajqce.oprc(/ srodl.9 Kątnica opńcz n'|aściwości ściemychi polerc.profesjonalna Prof ilaktyka @ Pasta Proryt to zestawtnech past do profesjoi zębów: nalnegooczyszczania polerowania .ld do p\'tki nazębnej i polerowania o BDA 7 plofi|a|dyczna polerowan zębów z ma|ą do a Ryc.Wania rcsztek złogó1v nazęb.ita)IubW. wiprają. ale tylko korcn zębó. działaja PasR Pm\Tt njc ndleĄ slo. ne i ekonomiczne rofńąfanie.Pasryte za. do usu.rrunelAbra. plcm!. są \Ąlmienne i usuwaniań'tki nazębnej' tycznych' którc moga b}'ćużWane tylko jednom" obie pasĘ Zawierąjahydroks}"paĄt }łĄ. ze nre ccmentu korzenio$'ego.taściwości 78odnie stikowe mogąbyć teżpo oczjszczeniu pżecho$lv.h i polerowni. gruboziamista k4tni(. krwi i bakteIii. kielichy pasty te dfięki zawartości fluoroaminy i ks1. szyjeki kożeni zębó\g .A' (P'elątine sioit!)' Do polerowania zębów zaleca się wartości RDAmiędzy 8 a 40 i BLĄ między 3 a 15.ancj n].rmi. Wymienione odmienne\\.o\ła(do oc7]. jcdlesopatjenIJ.o|iq' Glrilrki ich mają .rni Z diamentow}m' red|cic uc/u]eniowe' nje' PdŚa Proxf1moŻe \a]cĄ ją pneLhot\}Ąa€' M lempPrufuJ7P pokojo\\. E.'Ąno]ac a metalow].

z./}5/l. zębówm' in.lo'ot\ai nl(hJ póuo|is|e lĘd/el|a.a szczegóIrie cementu kolże.rn) połierzchni zęba. Fluoridin t) 140 . nych warst$' szk]iwa.iunalnvm jak i po piasko*a.towegofluorkowaniazęMw na]e. Duraphat (2.Należypamiętać.1jetlnomzowo.. stqd Iriezbędne Podczaskontal. Fluoca|że|2. pre. abyskutecznierozprowadfić pajat fluorko\Ąyna powierzchrue zębówtrzeba: . E Utrata ta możebyć w niektórych godnie)wcierania.\Ąrażliwości zębówpo wy. biegi zawartew Tabeli9. %t) ] . lel(alfa sąlakiery dla dolosłych . przeznaczonych lerormniapowierzcbrri i do u]pe. Fuol Prot€Ctol{0.facz a. zębówpo trch zabiegach' i Wńór metodyza]eł od upodobania doświadcze' . nia lekarfa (hĘienistki). jPs| /as|osowŹnie kor$lne rqm uslrwieniundrzedlidlub /bJ'lm(! nlm nd. ku bżegu siecznegolub powierzchni żujacej sl. się pojonoforezie'Naj\łygodriejsze pacjentaoraz nąjlepiejbezbańme. nej oraz ionolole7y: (dń^rięko.26% F) (6% . bów faró\Ąno szczotkąobrotową' (]'250ń am]nofuorki) ! Ernex ńu zębów oraz po skalirrgu i polerowaniu kolrn 6elee (1'250ń amin0l|uorki) kontalto\Ą€ fluor. gdyż utrudniajqwl'trawianiaszklilva..L powstają obrębie2-3 mm w tej Mjwiększe wibncje jest zastoso\łańe jej zakońoenia. Knuisona) r5l Kontaktowestosowanie IekóW .75 r ELmex (1. s.ale mo8ąbyćprzy.zr Po merhanicrn!mprofe. F|uoca|(2.u (co2 ty.powinnybyćosuszonei zabez. F|uocal (2'75% NaF) żel kowanie zębów. (metoda nie r2%NaF nia bmzd.i. od & 2. sienia rradlłraz|i\łości na cz]ną znacznej uraż]iwości bodŹce tenniczne ny zabieg po 2 3 dniach' stoso$€nie tych metod pńchnicy !'!T'Inaga| \r'r' zapobieganlu i meĆhaniczne'g p.75% żel F) . NeutralFloam 1% & zabezpieczenieich przed prócbnicą.{.W Tabe]i9'1 opisane są cztery pod. po ska]ingu ĘcznjĄn pIzy niepmwidło.zoneprzcddosleppm Śio\uje Cie/d.25"% szyjek Naf nad. pie.Profila profesjo aIn n a kontahoweqo gabinecie w Pasry chema. \Ąi/}slkje metod\ me(hani( /ne8oo. tych metod nawet lo-krotne./ania oczyszczonelub $yskalowanezębyktóIe chcemy fluorkorr'aliu.żew końcówce miesięcy. Bifluod l2 (60/0 t) (żó|t€ ) b barwione .lnieniamateriałamizłoźorytni do lakowa.Polish I i tr nie posiadająfluorkóW Tabela9. plyn NaF) r F|uorrnex (]%AmF) płyn raniu ze_ oczv. śę ZtJ'n dosił lub nadwmżliwość cie leczenia. nja pred po/abie8ot\€Ważlit\oścĘ W niowego' Zostajq otre najczęściej'Zremineralizowa. l FLuormex f) że|(1'25% jest: ce peńodontologicznej .krctnegow ciqgurol.Zaopatfzenia ko. stawo\łe metody profesjona]nego'kontak1owego na indywidualnej ok|ady |yżce fluorkolr'aniazębów celem tego Zabie8uw prcfesjona]nejpmfilakĘ.ol. Fluocal (10/.ute(żność uz]slalje łcrenia paqjenta'Najwięlśzą d]a lony pozwa]ato na równomieme rozprowadze. pacjentsię s4ieĘ jeś]i ts zlvalganie nadMŻżLiwości pojawiła w hŹk. celu zniepotrzebnyjest uwkle powtór' ne w ciąg! kilku następnychdrri. i szyjekĘbóW należyzastosować . s. zębóWjak i skafing z polerowaniemkomn i szyjek poddać slinv W (elu /abe/pieczpzębów prorładzqdo pewnej utraty powierzchow. sk]r. Gelee F) m zapobieżenie żej1qmienionych Zabiegach. że z regułykontak1owegofluolko\Ąania powierzchni żyteżpamiętać. w pŹ}padku zaś1lysokiego rruyka pló{haicy cztery razy w rok]./a(ZJĄMid( gahnefu oraf od okolicy szyjk zębai pżesuwającgo w kierun..jadólv na łyżce ind)Ą'vidual. oraz po skalingu ultradzwiękou]łn przy odchyleniu końcówki więcejrńZo 15.krctnego lakienc\łaniaw ciągu mku co ffi r.l Metodynuotkowania nadajasĘ do $Śzys&ich zabiególvocz]szczaniai po. nie prcpamtu.fwadkach przlnajmniej +.

ani tkankom zę.5godzinypo zabiegunic płukał nie pit ust. lecz Zawsze kieszonJd. nie szkodził tkankom pżpębia. Czas ekspoz}'cji na oez dostępu mty ł. i d(lwęglanu sodu'Należy o ny śluzowejnie drażńątkanck jam} ushej.on.Flowl Pmpht..!t'ody rozhvolu clr]orheksydrat].\Ą.3 mzy z pverwq kilkudJliollq' łoB00kn'godz') w sh1]nę kies7onkimożełabvo dna plzj'czepu nabłoDl<orvego spolr.lrTażIi!. prze.! e pl7Pbdn\iPn Loronis/ljpl.d}. nia na t$'anie tkan]<izęba po$. Z możta też stosou'ać pon.lvilśoci) te plepa.ęboM mP. 141 .r\to\o\rdnipm . ki. ba i abyb]''ł w]'ch$}tłlEny plzez ssak (P'}r'9'10) Nie ' ńe hamuje \Ąfrost wie]u patogcnnych bal1eńi może tr ogolc.Ęt 90.. rJżeZ jad:l. ani k"vd}n]'i 1 g \molu' Stosorr.'aniem uż}duodpo. dn e podśawien$aka podczas e Ó. metoiIfie \Ą. gdyżtaka gruba {'arsh!a po stwardnieniułahlo odpadnie po $'tarciu ]akieru ]ekko gojesfcze rozprowadzić po\rietnem. wieczorem e czyścit i nie a zębórt Po zabiegachmechanicznego oczJ'szczania zębó$' i po skalĘu z polem$'aniemkomn i szJ'jekzębów. .uwę. lo\ A\alcr Pik Bro\\n.aby 8 1.ego ocllnę powietźnąr'!'głębi oraz peńodontologiczn.a i ustarvieniukońcó. SkielD$Eniesi]nego je się je 2.06%. si]n]łn pląilem stężonegopo\ĄietŹa' wody mogą b-\'tnad" i poddfiąslo\te (patrz Roldzial 18)' Naddui4sło.odzeniem]akiery cblol.odować odeńla[ie Do profilakĘ'rzn}.\Ą€ mogq bJć r. pźy użyciuodpolr.akier Ceń'itec Zawiela l g acetooctanu c]rlolhc.|ości (oko. do Z\Ą]'ldej lub 0. Ęt od a oba roduajelakierólv (fluorko\łei clr]orheks}.10 Ustawen]e końcóWkAir'FoW pod ką na ci\t'lraktełjne'Zastoso\Ąane po\rielzchrię obna. n$'vane \Ą'domu.jnien mieć około no$e) moź]Da stosorvaćnaprzcmiennie' Zapobie.Uh.l'ch gabinecie tkanek' Natomiast w celu skutecznego$-vłapania $TkonJ.1ko.02 0. pńcbnicot\.l'Iax. hekydj'no\re.ch zabiególt' i łąQnotkanto\Ą. mn zębórt pochodzenia ze{'nętżnego(palenietjto. Proph]' Jet). przy Zostać usuniętetz$'i \'viedrrici apantórv (\a.lrody i powiehza.ł d\\. ńu' ka$a.iedniclrapara. he.Z|sfczada f? mentu korZcniowcgopenetrującna głębokość 100-500 /'m' skąd u\Ąalnia się c] olheksJdyna (l p92 cm2 powieĘchni dfiennie) do śLiny głębiej i pamiętać odpowiednim Nie do tkanek Zęba. glanu sodu.v. u.ości Ryc'9.'ó. / /. prleban\iają tkalek zębai bło.szcze8óhie cementukonenio}ego' pĘdu o duzejsz1'bkości 6 miesięry W celu zniesienia nad.ch' oczyszczon].profesjonalna Prof ilaktyka nic poulekać zębów 8ruba \\al:sh\'ąprepalatu (chodzitu sfczególiie o lakier). omz byćstaleskiercwanydo tegomzpĄ'sku' UzyskuJe 5lę plzJzębia' $tedy teżznaczneznrniejszenie napJlelriagabinetu '2 Ę'gacje pr/-ebanĄienie : : to Zabiegusu\\'ający ](o.c: nrzprysku si]negospray'ufa{ieńjącego p}.ki apaĘtu ta\ ab}'tensilny pĘd I. w pż}'pailkuposicdzcnia od u bźk4 oko:lo minut' Patjentowi należyzlecić.$lot ssaka pourflcn todq piasko\1'ania.clych i zapa1eńoti\'órc4(h' padaniastrumie. Iłgacje naddziąsłowezastosor'r'aniem z so.ch kożeni plzjĄĄ'iemjądo ce.arr}' oilsłoniętc na loIze. tem 60 80'do powlezchniszklwa i odpowi+ żonJ.Ljerouż l s'"|ronqLlna Ly' Lip".rbata' nickóre pokfnn})' k1órc mogą piasko\\. uszkadzabońem tkanłi pr4zĘbia ga\ĄCzo przed próchnicą koEeni stosuje się je Ćo i zęba..'ciemńa lakiero\ł?ńa po\!]nren i $'l'Irosić 1'5do 3 minut. stosu. 6G{}0. Philip. któIe mają tnvałewlaści$.lvan}'ch lv stomatologicznlm możnateżza]icą\.

wiedniopż]. Inne mzch\t.n. Z den raz dziennie.kuIP(/no. rv po.2.Ę $'tómq.ii sttumieniawodylub zastosowanego mz.iająca i w}Dehień' Ęgacje nad.prof Prof ilaktyka esjonalna jest w-vkon]'wana $lrńem rozt$'ort ch1orheksyd]n]'' Metoda ta jest bardzo \r gabinecic co 1 2 Ę.szlrn Zabiegiem(pabz: Rozdział ' 1?) powi]łania ńektórf. Prk). nego niedocenianiatej metodf: l\lnicjpl orazbdIdliej ut idac.i nadiIziąsło\t. ten tematZnajdują poddziąsłorve mogąb-vć $-\kon$\ane też Ę8acje W domu (końcó$ka Pik. !\ladomo bowiem.ch zabiegach po profilak. stępne do działań profilakĘ'czn]'ch są \łszystkie trz]'' n \ i h ^ \ } q \ o d ą P a i j P n l \ L o n u j Fj P \ \ d o m u j P . \łie. niają. i poddfiąsło$e'zaIó\Ąnodomowe. 6ę2 p6 a pżede \łszystkimz hĘienistkami i pżeszkolon}.cz-rną drl.Lo korzyst prz]zębia' r'.D pnr. Ryc' dziasłow.niennie monto.n''ch chorób prz}zębiazgodniez darrimi zaprczentowanlrni$ Tabeli 18. Ę'gacje poddziasłorte prz]'lębia' \\ prz1padku próchnig do.rea]izowaną fazie podtrzy.. lub lvany lub znacznie słabsz}] staci siedmiu słabsr-ych stlumieni rofproszonych*' siomatologiczna profilakĘvka plofesjona]na jest jĄgacjedziałają i bar.ch cltokin w Natomiast skuteczność dfia]lańprcfesjona]n}'ch jest plżestrojenia miejsco\t€j odpo.f}' niedolda.\'a.m(specjalna pod. jamy ustnej obniżaskutecznieczęstość padkr iłgacji poddziąsłowrch.ch. $ \r. przelranłień uębów skuteczna' nie pozosta\Ą.Ą.ane M .:u gospodaźa.rl S\slPmdh' d/idl.otne' dziło Eozdfiał18)na: penetrac. i PGE'. 12.gotowani' jednolazo\Ąęj prcfilakb'gnej dall. okolic-r'implantó*.gadi domo\Ąych pacjenta $'l'kon!Ą. rolę skuteczność Ę'gacji pod.lani. ]B /ne d jlość p\.3r4 zabiegachchirurgiczn1'c}t polega. to szczegókriĆ w wTdku dziaseł' obseńtuje się zamiennej ledukcji niektórych bezt]eno$'].godnie.ch' 9'11)' Można \\aćw każd]Ąn unicie w miejscu tuńjnJ: Końcówki do nadclziasłorrfrh irygacji Brutna i Philipsa mogąda$aćjeden silny stl. poddziąsio!Ą]ych Perio. t' l. końcówĘ furio.Pik sq bardfo skutĆcznJmuzupeł.kianBt]iotJ'' \€nie ku' na godzinępżed pieM.oyć\ł-1''stapie1ia nazęb.Izi o e\Ą'enfua|ne zastoso.Pocket !\ aparacie \Ąater.r plż!"Zębiu. lakt-vkiw redukcji częstości choptfede $sz}. zwiazana głó$nie z profi]akq.Zębnych głqbiej prĄ. rozszczepiony.Li dla]dn \\ profilJkĄ( P pl.co bflo. a szcze. tię rtżni.ch.Izi w ej Natomiast iłYgacje (szczególnie naddfi4słowe) mUjql lRo/d/i.chkrajóW ZachodnichZńą. a a profesjonalne. bó$' i chorób nieniem i[. ja]<profesjona|ne i mogąu niektóLlch pacjentów\ł. cfJ'rrniki etiopatogenet$zne' SĘd dfiałania pmfi.umieńpEery.Plk do iĄ€acji profesjonaln}ch ją w].Inympoleb n}.]] Końcówka tU dani W m eiscu kątnicy rbinowe]' lanki stoso\łanesa w niektórych sanatoliach. lakB'czne dobże ukierun]{ollane i systemal]'cznie 142 * W obu przypadkach słab9e irygacje pEestawieniu te uzyskuje po odpowedn]m się końcóWki' .stkim o zapobieganiepien\. lub w gabinccic stomatologicznl. kacji $upo\ł€j.]. bów po usunięciuduą'ch i lrtard}'chZłogó\Ą zęMłl p.kowT'm. gó]nie hfeciolfędo\\Ę.rpn.\.szorstkości sz]'jek $'aniupoltierzdni zęMW omz nadumż]]i\ł'ości Zębównie zabezpiecf on}'chlakic. prz}.cm fluo. W poprzedrrimrozdziale podkreślano profi. pr4. na mi as!stentkami.tki baktery} fiJal.l falic..Pik irygacj] do nak|a Ry('9.lania zętj'czn$h mogqdotj.?\. a niekiedyjeszczejest. końcówka Peńo. szczepó$'baktelfjn]ch. lv większości rozwinięlr.h^rnh\ nej błęd.ą \ . naMe| ty\łiclajq firniejsz]'upA''Wna no /dlr/\'ma'' .a Ę'gacja poddziqsło$'a Zastoso. zębort1.\" u'ołać baktelienię lve k1!i' jeślinie zostanąodpo.o( hni' y /ę. cho. Te rozproszonerozszczepione ie w faostżonych stanach zapaln!''ch zana zdecydowanieze średnim peNone]em' .Ii].ch działń promocji zdfro$jaomz plofilakĘ'cznej edu. pluJzębiu (IL1fJ redukcji szkodlirrt..stoso\t. specjalnychustnikórrrBliższedanena zastoso\Ąaniu sięw Rozdziale lB. że niewielka popmwa hj€ieny $' zapaleń h{oru do kieszonekprz].

koncennowEł na dużego się naciskll tra tępe narzędzie. moźliwia procesyregencracyjne tkanek pz]. fazypodtfz]Tnujqcej leczenia(IJatż: sz(zegóIrrie Roz.Wana.KieruneJ< prowarlzi.e chombyogóhe. lwjątkiem metod poz$€la.Nie możnasobie obecnie (dń'viękotlych) ptzlpadl. sku. nych tań w odnissieniu do tJ'ch czj'nników genetycznych narzędzia naśępujące służa czy immunologicznych. za cz]'Tniketiopatogenerycz.ls WskaŹnik. a więc taniej niż stanowiskolekaŹa stomatologa. koń.76. nych Wa|ku do katnych Wiórek' ukierun]<owane giup Ą'fyka.8o/o ! Finlandia 4.gdy \łykonuje higicnistka lub pzeszko.ćhz}nany 2'r3 prócłrnicę Źębówl mocniej isiJniejnaclsLan) o'tn.jero\'lane do młodzieży l3 roku Zycia.e' ich pozostają szare.5o/o t Dania 9.a creĘią.ięuydzielania niek1órych q'tokin testy: powodują t tępekońcówki nażędzia odbicie śWiatla G. skalingu 8ładzenie NAMĘDzIPERIol osrnoŚĆ r osrnzm. Norwegia Wówczas danych r w Po|scewedługdostępny<h pEekraczał danych nie ]. persone]' działlB). pozostawiają cz]stei 8ładkie.rnnia po.rr zużyciamusząbyć*Y.u$ar ni zupełnie wyeliminować W pżWadku chońb pląfębia .a szcfe8ólr e za.0% .zas tępy rcalizowanepofwoliływ ńek1órych hajach plawle zreduko. choclź nic b}'ły one jeszcze bliżejokeślone. a rcalimwanychprzez ś. a pnede wszystlom ekono' je micuniej. Szwecja 8.\. dziach tn4cYchzna&nie rcdul. ta]<ie zabiegiprcfilakbczne na sonel może\ĄYkonać wo|n]'mfotelu lekaża lub na odtŁielnjtn stanowi.abyb}'ło jamy ustnej'gdyzpbtła bakteryjna ne . cie d}skonrfoltu. osób dotkniętyÓ chorobami przyzębia. PmpozycjeŚoZ i FDI z poptzednichlat. finniejsząją \!5rsiłek operatomomz uczu.edni nia wTmagają \łyĘcmie naEę.B].kobiet ciężamych. Tamjdslu.fędfia peńodontologiczneo osĘch kmwę.ly one sl.ekcre jedMk zad. rych jednocześnie niekór.profesjonalna ! Prof ilaktyka peńodontologiiDlategokażdy le.-lR) i pmstaglandln (PGE2) takid! jak ygacje przy obracaniu źródłem pęed świat|a. rdżnit po pociqgnięcie owaniaopiPfupeńodon|ologi.zębia' cą'lrnikami ogólnousfu)jowmi.a na\łetstrachu pacjenta'ostlfe. Sredni per_ lona asystentka (pomocdentysryczna). CóWki odbijają nie świat|a. skalery periodontologicarej plDfilaktyk pm. pŹez pacjenta.Iln 143 . Pżp. skulingu Nie \łe mde do etiopatogenezy mógłon byćskutecany Wszy.znej roż. t 1. r nawet|ekkie oa ośrym narzędziem jednak działania poziomach. nisr.IZia Ęczne. w ei.6% .anie pa]e[ .dotyczqcych wież{:bnie.$zmamiają ut'czucie do. stkich prz1padkach' szczegó|nie a uwarun]{owanych ńefzdlni cementukoEer owego.. i kircty uż]''wane aparatach ultmdźlviękowlch sloltecaność w jest fesjona]nej ogmnma. (.caly ciE'ar Zapobiegania skutecz.'ygajc ic zaś bla uważana rrryĘcany qrvieIania więkzej siĘ profilu|t ki v'tĄila] bo\"iemz ulnanpj pyc]rnarzędzii konicrzność n1. od pracowników niektórych gałęzi pŹemysfu oraz Na. bezniej wT'obmzić jej zasady oczlrvi' karz stomatologpowinien znać ściemoże iwkonjĄ{ać zabiegi profilaktyczne' ale jest o wiete kożystniej. Ęku.| wotn. istnieje (nieW charak' pracującego fote|u przy Wyraża odsetek W asys9 łedniegopersonelu' 1982 r Według terze ten śozodsetek Wynosił7: 14. urządzonyn o wiele skromniej.tępeostźekruszygoi poleruje. w jest Do|IToLocIcn{YCH Niemoź]iwc skuteczne .W}Ąvie. który lat specjalny od początku 80.' donLu ie.i' lilillo.. z Dosprawdzenia ostrości jących na fedukc. co unre.może być też bafl]zo negat$Ąnie odbieran€ poprawie Ęieny opemtomdo tę. Nie ma jak doĘd _ możli\łości pofilaĘcznych dzia. dotyczą.]5olo' 0becniebrakjest tego odnośnie W5kaźnika' \Ą Lq |ępyLh rral7ęd'.zapoczątkowały p|astikowym powoduje zesklob}Ą^/anie de|i. pe\Ąne obecnieistniejąjuż takich aDz.6o/a .ująsiłępotrzebnado przeplD\ładzenia na zabiegu. instr mmt musi b}. ostre dzĘslone lub elektryczneszczoteQkidźwięko\Ą.\łykon}Manie i koEeni za pomo. nie zdańe pG ale Fopozycje nico\'r'anych dfiałań prcfi]aktj'cznych. Wielka Brytania 5. kamień.

DentalHealthcare in Scandinavia. MedTour Plevention' Zahnórzt|iche Wspó|.H.: ProfilalĆyka Munkgaard 1976. Berlin 2002. Nachschlagebuch.tmegogru. Quintessence Co Incchicago Dentistryin Practice. Verlags choA. 1994.wyd LekPzwL2001. and PE: of Baltimore. 14. 10.: 2001. Frandsen. Podsta\ty centrumEdukMed. doostrzanialekko do stępionychnalzędzi Ruchy ostrzące. bardziej slutecay i doldadĄ7' '!. for 1981. Professione||e a.: epidemio|ogii Z. Laurisch. Kangasniemi.że krzemu) nawiłżanego bard/os|ępionemożeb\( ostponc naj. (tziv o śrcdnimpotencjale ścieralności India) lub stosu. PreventionDen_ M. Philadelphb Febiger Edition. Cowell.rndo Wkon]'1'r'anych czas zabie8u' ostrzy się ze\łnętrale ooczlle) po. atal. go doboru sposobu und Gruppenprophylaxe Initiale gicfnychW śWiet|e Periodontologia ergonomii. L. of 7.Warszawa lób naządużucia.R.: 9.]' phylaxe.: W stomatolo 13.T: Handbuch 15.Bofticelli. 1999. Berlin Ve in nization. ags. boziamistego kamienia kańorundołego (węg]ik wodą.:ProJessional Lea Dental Hygiene.: Ver 12. lll Pro_ K. ve 1994. po lel&im rrao]iwieniu.steele.onalna mieniane. też Do oshzenia nalzędzi służą różneufządfenia na przy]dadLM.. Promotion Selfcare in Oral Health. Quintessenz 8' Jań@ul( cięg|o. Die Zahnażthe|ferin' Lehr. A. 1982. profesjona|na A. gii..: Promoting Dental A.D. tJ'n naizędziem pod. P: der Denlalhygiene. HUthig ag. held GmbH. Quintessenz 2.uncI C. und Praxis. DiePraxis zahnmedizinischen Wlaściwe P: 1. Sheiham. ch. {Ór A|tersgruppen' Prophylaxe a||e Quintessenz 1982.uważasĘ na ogoł.. Diepraventive Konzept orga_ Munkgaard1972. oral Hygiene.H0thig Verlag. Symposium in Odo 1986.: Health. 6.Frandsen.Ein Leitfaden fur lndividualprophylaxe.Heidelberg 199E' Press Warszawa |nt. Jańczukz'. Hospital Fund London Kng Edward's Heidelberg 1997.. Ein D. sposobu osmenia całkiem Do Ęcznego lub masz}mo$ego się tępych nalzędzi uż]Ą'va si]rie abEz}.: 4.Anderson.o Ważności pe odontolo.. GmbH. Preventive 5' Jańeuk z. 2000.Frandsen. Au{lage. 25. Gjermo. splieth.: dea 3. natura]ne (drobnozianiste) małoabńz}'lvne je się. A. ci\Ąn]. Hellwege. Dimensions Tokyo and tistryWiliams Wiliams.Rondo' Jest to sposób maszyno\łe.Duddeck. naĘęd7iP 15 \łyżej razy potem staje się zb}t cienkie i ulega Kamieńe alkanfasowe szfuczne (Al2o5) złamaniu. u+ia narzędzi i Parodontoltherapie.zużycietych naizęduidotyczysamejkoń' cówki 2ś nrm' Fimy pmdutojącenalzędziadŹwię. Publ Berlin lags-VerlageGmbH. wierzcbnie końcówk narzędzia.$ykonuje się w kierunku prze. 1M . opis koue i u]tradrwiękouedo\bargąjąna żadanie hch naĘedi' orcn\ sldnukoń(óMel.

fen. pieNsze fazt nazFvane sa lecfeniem akĘw.\ły polei}!anicm komn i szyjekzęb&{ korcka z węzłólv rrraauych. nip.'' cholób p2yfęb]a' Tabe|a 1 Le.Wmz i mi. unieruchamlrnie zębó\v). mateńałami pr€paratami lecznicąmi pluedśa.m. s4jek i korzenizębówl' Pcr . na. jącejuz1skanerqnjk leczenia' Zestawie ie zabieg&!wchodzqq'chw sldad lecze. paski ścierne akiery uorkowe f ichlorheklydynow€ zestawy unieruchamiania do fębóW f€ s iaw do korekty2gryzu 0.zębóW szyjek odwraż|iwianie i kożeni Unieru(hamianie zębóW sptawdf WarunkóW enie f gryzo\'!rych WęzióW z ewentua|nq korektą lub chemioterapia mieFcowa antybiotykoterapja ogólna (WpPypadku wskazań) . podt.iego. rcsekcljne. lv pneowieńshvie do faz} hzeciej.'pnip hirurgi.ó\\łro .!vraz. obie n}m.zenie 10 niechirurgkzne le. nia niechirrugicz.Tne.i poddziąsto. l})podtvlmującej ' wstępn]. dawkilecznicze antybiotyku 7 dnido 2-3 tygodni.1do 0. jaL (. Zł€ne da$niej podsta. Iaza higienizuj4cajest działaniem pluycz}Irow]Tn. pilniczki.kirety (Gracey. .^lo$ego polemrt. postępolłanrem zJĄV'anJ(n tez Do fazy korekq'jnej należą: leczenieniechinrgiczne (skalirĘnad. regenelecze ie chirurgiczne(metody racyinei plaslłczne) ' leczcnie famakologiczne (immunotempia.afi J. pvede \Ą6z}śtkim lĄ'o$']m. od jednorafowa godzinę przed profi|aktyczna dawka zabiegiem K|IeIy ręCzneI 't45 .. z niezĘdnlmi narzędzia. fostałezabiegi lub złówru'azolq'ch. szaotki(gumki) maszynowe.ie poddziqs|ovlry SkaIing iko.niechirurgiczne Leczenie Rouutatzane zbigniew Jańczuk Wskazania poddziqslowy PeriodontaI debridement Czy skaIin9 poddziqs|owycn złogów Metody usuwania !'l{skazania Leczenie zapaleń plf]fębia powlnno przebiegać w trzech fazach: 1] higienizujacej ' 2) korckqanej. biob'koterapia) które możewspieraćza. i (hiJurgi{ rne.fJmu.unwersalne (columbia) .2% toztwórg|ukonianiu chlorhekydyny. .ania oraz (unieruchomienie fębóW kolek1a\Ąę.lotycz}' skalingupoddzĘ. WęgIowe) pasty polerownicze. Gracey mini) specjaLne u|tradźwięko!'vrych i dźwiękowych końcówki aparatóW do (meialowe.pokryc]ern f diamentowrym. chemioterapiamiejsco\Ąa antJ' potneb}i biotJ''koterapia) $ykon]ł\anesa. lvia Tabela l0'1' I€czenie to.

WJbór metody leczenia (ńechifuĘiczne czy chi.lawiono zenier hirurgitrnc. lrraniałIil'wu cz]rrnikólr'łzyka chorobl. Ljerunld Na Ryr.'. te war. Współplaca pacjenta {+) ! .l /e. możebyć\. o co nierzailkoprtająpacjenci'Podjęcie pżede \łsz}'stkimmoźliwość ważanabyć powinna kiej dec!"ji musi się bowiemopieĘć na: (glębokość leczenia chirurgicznego.lds(iwie konie' r_ będliejuż .wTżej\ły. poivtaŹane leczenie ńechinrrgiczne moze b5ćje.rrnki (stanogó]nyzfu!. b€ n ie mniej5Lu|P. . dobranei od pa. i mdzaj ub1tków kostn]ch przpębia. l r l (?) zapalenie (?) ogó|ne zdrowie (?) czynnikirlzyka (7) pacjenta Wspó|pEca >6 Kiesronki mm (+) l zdrowie osó|ne (+) . czynnikiryzyka (-) pacjenta . czyinnej metodfie le. l (+) zapalenie (+) fdlowieogó|ne (+) czynnikiryzyka (+) pacienta Wspó|placa ł r zapalenie i-) ( . niż|e. bardziej zdecydowana . nego'Jeśli Nąjcuęściej ki Ązyka' \Ą. czą*szy od kiretażukieszonek pŹ]'fębnych do me. . stopień rozchwianiazębów)' mienionych \ttrrmków Głębokość oraz ruektórc dodatkowewarunl. głębokości. Natomiast leczenie niechirurgiczne w pĘ'\!ad. niż polejmo$ania ku kieszonek głębszych 6 mm będzie zdecydo.zdrowie ogó|ne ) (-) . @y niechi. to rugicznĆ) nie zawszejest prostyi łatwy2 lcczenianierhirulgitrnego podjęcjedeqzji na pieruszeJurz}.powtarzane niechirurgiczne Leczenie czlnni. skutecznej\tspółpEcy pacjenta. nieza]eżnie innych w. miczne zdecydują opanowania rrenia Lhirurgilznego'Beda lo /abicgi różne. dFą szansq na uzyskanie pe\Ąmej zostajewttączniemożliwość Badaniek|iniane ińg <5 Kieszonki mm niezaIeżnie od >6 Kieszonki mm . decyziiodnośnie braku zgodypacjenta na Ale 1vrazie.lan urebipnia icnta. /nP tlóoru metodyleczeniaw za]eżno.J anato" kostnych :] ogóh}'In stanie zdrcłia pacjcnta.?n\.lku keszonek głębokich 6 mm) roz.{2ybędzieto teczeniechiruEiczne.r Podejmowanie 145 .arurrków od to popra\lY stanu leczenia niechirurelcz. i' moźIiwości lub znacznegoaeduko. niektórych ifi1ych dan]'ch (micjscowewarunkl tod stercwalej rcgeneracjitkanek' lch skutecalość me. crynnikiryzyka . MeLI)/d|eżald t\.Wia.kute(lnoia podietego nie jest możLiwe cie . wtedyo tej.kaniu ienldna /abiPBhimrgit.spółpmca ljacjenta)będąpoz]t\!rle. . W przlpa.l0. wspó|praca chiruĘiene Leczenie (?) karz!Śtke}( ) wa|unkinieko?ystne) hkzhane Uwaga: Warunki |+) prz}"ęb]a' de(yzji a enia zapa|enia |€ Ryc 10. operatora'2 tody i umiejętności ność użyciazębówna fitary prcte8czne i inne). stopień i rodzajub}tków w pn5padku poz!t'\łn}'ch pozostatych. na plżykład' ilarunkóW ści po\łyższych od kieszonłi pn1zębne nie przekraczają5 mm Zabiegchinrrgiczny to mimo głębokichkieszonek Jeśli po.moż]iwoścl !.po. ( /god\pd( u/\.! zaa$ansowańu stanu chorobowego kieszonek prz}zębnrh. ruĘiczne.'Jsoka' (> ta. analomi(fne.

zaprzestanie palenia t]toniu lub znaczna rciluł. zębia '. mimo żebadanie k]iniczne i rent8enowskiedo. rvstępnego. qja. $łny \łpb{ \tr.zej rulków na pmcesgojeniasię tkanek pvyzębia. Niemożność uz1skania znacznej poprawf higie. Dotyczy szczegó|nie to zyka.treniPslanu/Jpalne8o. ler nailepsrcro./ają stanu chorcbowego.społpraca na. n leczenie \tstępne nie mogłobyć sl.poMarzane Leczenie niechirurgiczne domowch fabiegów higienicznych skutecznośĆi i profesjonalnychomz rwjaśńenieogóliego stanu zdmłńapacjenta. uzyskanie odpowiealzina temat odpowiedniej "1'iń. w przwadkrr braku popla\Ąypo leczeniu wstęp. jest zdeadowan}m pŹeciwwskazaniemdo ka Pl.uteczne. /nego.u leczenia $stępnego \ĄY.zębia zalezybortiem w o$omn]'rn stopniu nek \Ą'żIunkówgojenra.. czyli około0. MedL nąjt iPipa. obserwacją ie zwoli na \łyjaśnie Ę'Ćhtrudnych i istotnych pm' (Ryc'l0'2)' blemów ogó|nego stanu zdrc Uzyskanie danycho. raźnej pozwalana fasto' bokimi kieszonłamiprz}zębnJ'mi ( . zji.) |.e(l bo o. postąpić pżypadku przyzębia.i."".wiazanie zni. boru metodyleczeaia'oprócz \ł]'Trików konl.pailkubmkrrzgodypacjentana za. cz!'nników łuyka i $. Niezbędnejest wtedy pEeprc\tadzenie leczenia Z kjlkuwgodnioi!q. rapewniaiacej chirurgicznychmetod regelemcji t]€. a w drrrgim pozostajewyłąĆznie ie woś. ruĘiczne. Cąlnniki 4zyka uniemożliwiają zaś qtril. niedostępneub}tki prz}uębia)' poZG stałe$Enmki dotycząceogólnego stanu Zdmwia i czFmików Łvzykanie budzą\łqtpli$oścj.owaniu 5tarL.ane].45war1ości wskaźni. spodarfa'czyli odpomość ne gojeniesię tkanek prz}zębia cia8urygodniapo w tJ'rnzabiegupo$tno $zbudzićuatpli\ł'ości do tej co odpowiedzi. uzyskać po przeptlvadzeniu pńbnego skalingu poddziqsłowego.któIa po. spoda./enia hiJurgi.gd}z nega.re. od zapełrtrienia \a'łaściwych takie zape.kóre oct:'vvi{ mr ej skuteczne' będzie skaIin9poddziąśłowy zębóWi zniesienie lJnietuchomienie -jeś|i wskazane Węztówurazowych KontroIa płytkiba kteryjnej obserwacjapacjentakilkatygodni Ryc'10'2 Leczenie wstępne V I przrfębia' a lr'ięc ulżeńa pacjentowi.f er.pozwalana po4jęcietudnej decy. bŃ głębokie du niemoaności utrz}maniahjgieny(zb]'t a kieszonki.za) badń dodat. Skutecaność prz1.'rn Jest gc diagnosq'czny' okrcślający odpowiedź stopniu pacjenta'Trudne i niepeł. cjent się Zgłasza. stosującego do cjenta zapa|eniem z nie się na od1ośnie ograniczenia za'eceń |e|arza. W |stotny p|ob|em.rrnikówjak \ł5reliminowa a ogó]ny stan zdro$ia. b/o alboi i<trrjeie pozostałych rĄ5'mienionych \ła.pewneinformap'webia można . przlpadku celowejest leczenie chi.. w rachubęw będzie jednak nrniej bieg chi Ęiczny Najczęściej sLl]tecflre. możliwość pacjentajest trud. \łziqć dwie następujące moż.ch i ewenfualnl'chkonsultacji.Wnienre.}patienta./enic hiJurgir ne uJtod. to borviemzabieg wpewn3."di.|Pc7cnia nieńirurgiru nego. Najczęściej jednak łybór metody leczeńa zapalenia pE}zębia głębokch kieszonek plfy.I. metod 147 . będanieskuteczne matoskutecfne że |ub Wwarunkach obecności Wymienionych czynnikóW ry. któreza|eżą pacjenta' od regeneracyjnych lecrenia. rv prz3. n}rn pod uwagęna]eży Liwości: !]l]eczenie wstępnenie mogło slute@ne z po\. bra]< !'spoĘm. w Uzyskanie popm$y w stanie pŹ]zębia u pacjentaz głę."ńó"^ 2 jest jak pa. które no sięstosować niego wiadomo.ip t].je ' o do zańowania . Ia|ierr'U a|e odTówic u takich metod le<zenia.'o. a]boocena takich cz].patlku obecności jest bardziej skomplikowaly' Albo ismieje za.i orz5tistie nie( u prz!. pllykład palenia higieny tltoniuczyzachowania odpowiedniej uzębienia' świet|e etyki W zasad |ekarskiej moż1a nie ]eclenia pacjentowi.owade odponiedniej mctodyle' . n\ iam) uŚtnei pżel pa(ientar\PT nie potvinoo przeknczać l5%.lnośnie g(} wia i reakĘtnościtkanek pacjenta (odpowiedz jest bardfo istotna dla prawidłowego \ły. podsIa$o$ l h dan}rh o raawan. W pierwsujĘn moŹ]i. niepowi1.

n}mi.'pi. nekp|zyzębia. sJĄłnego shrobaniai polerowania'5. ale i ce. zapalenia'ułatwiąiąc nawet przyleganiefihob]a' \'!yÓ' badzo się jednak zmieniĘ poglądyna temat skiw7'&9. kies7onj. aby mogłyone masę'' kamienia pozostawionego podczasskalin. (polero\łanie) m i\5/gładuenie powieŹchni koŹeni menfu koneniowego' aby uz}Śkać nawet .d(.. 80 pMede rĄsz}ŚtkimpowieEchnie korzeń . Aby uś. pacjenta. ( $ego.tką bakelyjną' 2. ułatwiąjących 8mmadzeniesię balĆerji. nalezy ska|ing poddziąslowy czy prf eśledzić najważniejsze kierunki b/ch zrnran: Periodontal debridement L W latach 70. nie niż r przygo(owanie leceniachirurgicznego.1 pł}tkiba](teryjnej.gocemcDlu korzeniorego do h żeLPs penetrujągłęboko cementu korze. inme) i/aduansowanie prole\u chorcbo\łęgo. dnio przygotować. ani ultEdzwięko\t]mi' Szorstkosc po./c?enPmenfukorzeniowego niem końcówĘ gumowq.pł$Ąa biorqc pod uwagęróżnicew d}namiceprzebie8rr za. Zgodnie wskazaniami poddziqsiowy ze skaling słuł jako: bowiem posĘpowanie@ niae niechirurgEną ' Wytączne |€ poMarzane2 do 4 raryw roku. M obecność czJm4ikówryzyka./pg} jefulak 997.dobne się uhzJmującejna zminem]ifo nej wielkości cząstecfekendotoks]. Jest patogemy ale ułatwia wie|fdĘie koneni zębóW Aby umożliwićgojenie dziąslo.unkowałozaleceńa bardzo m. popolisaduIydów (I. z bal1eryjnej. paleń przew]ekb'ch pmgr€sy\Ą.Ps)' czy]i endotokĘą po słovr'ego być trnwilrno usunięciez kieszo[ek przyĘbchodzących ścian ze bakeń gram.tkówkostnych (pionowe'po.5 Mogą być wanych nieńhnych złogachkamienia poddzĘstc więc łatwousunięte prcfesjona]n}Tn ocz}szcze. obIG być do a nia tej ran51 czyli kieszonJ<i.naniepoddziąsło\łych rrawisówlqpełrrień dykalnegozeskrobwania podczasskalingu pod. nych przycz5'nowej komponentybakteryjnejprzez: nowĘcychgłó$.. naktylkow przyjed padkach kieszonek głębszych H ńm. w gu.bez potrzeby eksten. dząw rachubętakie cf}. zębia sq zmienione (obecrrość poddziąsłowej pł}tki czy naj ]zej 3_7pm głębokościpowoduzna@. sta. gromadzeniesię pod. na]eł bnegi rŹny w t}'rrr ustltrięcie njejeśmolllte anj nł7ę&iamj Ęo.która może biologicznie przyjęcia. metody leeenia \Ą. opĘtna]nie uczestniczyć różnychmodelachgoje.ujernnych.l0 Naleiy 7a2kccpto$. do zmierzającegozarówno do leparacji. [Bstan ogóhy pacjenta.ujawnionona powieEdrni zr'|ellr(} nych periodontalnie korzeni zębóW obeglość |i. a pe4etracjaich doĘ'. nie jak.ać pe\Ąną.?ęb pojawiaiinlolmd(je. wierzchni ponadtonie koreluje z inten.i B0'sugero\ła" W ze\krobaniemal-iw. \ie Potrzebd lakiego . m wspć'lpraca to plfy \a}'borze metoĄr leczeniawię}sząrolę od./abiPgu w}ł ka 7 laltu.Ilnikidodatkowe. l \łrń\Ą.ypehień). objętychZapaleniem z powierzcbniącementu.sjlwrlos<rą W ostatrrichlatach' w \{Triku vrielubadń nauko.n.nych' i Jeś]i wcho. dzĘsłowego tylko z:logów nie kamienia.6 \^liddomo. i regeneracji jak tka.odpowie.k]'tycf rra pżygotowaniapowienchni koŹeń. gospodaEa j4 w staniekonhololrać'lo jest na 148 . n' postaćzapalenia.l^łniki następnychbadń z lat 70. wedh8 klasycznychzaleceńcelem ska]in€u poddzią. .JpP}zebna |o roddj rany 4IGmiPń nalf.możIltoil lnis. nrowego'co ukie. i obecność nawisów omz nieńłlości \Ą. czy na i\fóóI postaćzapaleniaprzpębia.ivej ńtki nafębnej. i Ślviek /ębów\Ą{e]uurrudnicnia ad ia Śię od szczącoczystą''powieżdu ę.LPs zwi4zanych że jest badzo słabo wierzchniekorzeni Zębó\'r' przy. r endotokslnami w nim zawartmi.bn) pod&jaslo\^y że sam przel sjq oie którcj jeden brzeg Śanowią lt'taśnie zmieniorrepo.pŹy czJm całkowite kieszonki plzJ'uębnej.ny c4'nnik toksycznydta tkanek u usrmięciezłogó\^rnazębnych poddzĘsłowyÓ wraz Ffru ębia5 z pł].liadomić sobie sens zmiany poglqdówna temat przygotowaniapowierzchni korzeni. gĘ'\ł"raczejrodzajub]. 3' W konfu LalB0'z.' Leczente ntecnrrurqtczne Dowtarfane Iirn]anistottrFn pmblememjest to.

tfudnoścj okre. ma czeniu niechimrgicznlm.cgo u.powtarzane Leczenie niechiruroiczne ponuiejszdącepatogen" 5.io\. r i ' L o s r m i . gospoda17a7' po\Ą. podejścia.ale po. lz' nia'h . r'.van]'ch badańpr4'cąnĄ' sĘ do \TJ(} $aclzenia 1990 plzez s1ą6t+ p6jęcia \Ą r' Per. mienia diamento\t€go.'Tabeli 10'2' Postępou. L J r i a rr e 'r n lm i . G.ieEchni koluenial5 i trudności uzi'skania gładkiej po!!icźc}Ini9'zafó$'no nażę. / o . a \ l n i . su gojenia]dcszonki prz}uęblej. e r r p S F t r p .' parJk.stejpow.anie wei]ług zasadPerżadanhldebńde.l'ahając się od 50 do grubość 585pm.!.r\ poddriaslo""lol ipnjpm kJmiFnid w}soĘ skuteczność dekontaminacji LPs na ko.d .na\Ą'et ki]kuprocento. ] j es i ę . / a .'ość ko'.g. l i i l l .LnGZĄ się teżpub]ikacje wska7.tk. Lingpoddziqsło\Ą} możewrarunkortaćieszcze więk. pnmi.tki Ilość bakteryjnej piytkibaktelyjnej Teoria s pecf]cznej n]€ Dosf c2ętne u5unlę.' po{l}'fe. śleniaczJ.ierzchrriocz]'szczonego korzcnia Zc]emEDT:Ąnie po\'ioĄ się' Nie uzys]Gno ani sąńszego' ani ]ep. hni korzeni. / a | : po\Ąierzchnię ne dajQgładką ccmentu.nje w oparciuo uz}'skane \\'1Tliki badań.nikiq. po$taizanego leczenia niechinrr.<L]hq.[esila ich z zs 50pi 0.poltarZan]m le. . . E.iedź 6' Cement kożenio$.yodują jcgo utratę!natomiastnanę. pozo. które mofna określić żateżcelolr.ie kamienia DośWiadczony opelatoI może usunqć kamień nafębny caIkowicie DośWiadcf k|inicysta V!rykryć ony może resztki kamienja powierzchni na korzenia prfyczyna: p|y. r n p ma r o $ i a v ] / ę o u ' 8 o .niku dobne \\ kond]'lPgo sldlĘU poddzią. \ a w ę d iu Ą ' . jestporównywaIny który oo cnrrufgtcznego czanra oczysf tany Doszczętne usunięc]e kamienia nazębnego iest nie pierwsroplanowym em eczniczyrn radan powieŻchnia gwarancją G1adka koPenia niejest caikowitego usunięcia kamienia nafębne9o 149 .sz(zeniamny cnergiczncgo skaling! poddziąslo$ęgoektens]Ą\' i pu"i"r. posinno ncgn polero*anla się stosołŹć ocąszczanierrltaclźwĘko. ogromną dzia ultmdŹwiękote Ctajq lrrniej gładką' ró\Ą" ale nomierną po$'ierzchnię. . chirurgicznego leczenla chorób przJuębia posze.ujp'ię teżznacfnq popra(ę lriektór]€h parametró\\ plu}.\\i\. Z slor\rch. l d l \ ( . ab1' racji tkanek.h fuL dabidenertt deliłahego (chiruĘicmego) pn-rzębia.ane \Ą.ujące na rclę kamieńa rloddzi4do\\ego na: koż!'stne Zmianyrv składfiebak1erjipoddziq.ladkość \ l .Po$tażane leczenie niechir.o\\m.\Ąą z regenelacjqrń]tku kostnego. ja.s pr. po skalingu naddziąsło$'1rn.ln.ał i l\'[al. niż opraco$anic n]) kieszonki piz]uębnej'a nie Zbytagres!'uflyska. mo po7osta\\'ienia możli\'ość neutmlizacji endotokJn plfez od.l! Zostały one zeb.\\'L1óĘm zamiast ocą. ż e I d . rZ]'ł opmco$. zębia.' \. pvl' 12 nrchachklet! Ięcznejlub ka. /P. Inq'.''ol' "ą. rt. jP(lno. ści skalingu poddziąsło\ł€ g o ultla\ianiem po.]ot. niaif jest pżede 1's7łstkim bardzoistotne$' celu Zaperłdenia skuteczności zabieg! chirurgicfnego kie postępo.1.zn" ja| 'hi ul:i.Yjest baidzo cienki.8sek/mrn Kieselr zgailzając z propoz$ją Smar1a) się roz\\a.l. h u . m c n l o b l d .16 ego Dawnaiobecnakoncepc]a |eQen periodonto przezMar ne o (]999) a ogicznegÓ febrana przyczynaI eń nafębny G|óWna kam p|y. kamienia poddziąsto$egol2. pvc'iFż podoLniP tlluln. szą skuteczność gicfnego' Natomiast plóby popra\lieńa skuteczno.Zchni kovenia nie korelujeze ?. średnia (rnosi 250 itrm.jnello..u l t r a d rp k o r r m i ni s i lotaclin]łni' RóZniccmiędzr'dawnąa obccnqkoncepcja nie.W'anie teżsens i \\. a n e | p r z l / ę b i J ' U " r ' } d . albo skalera dŹ\łięko\\c. !J\ 1' et/L'nl\j |r)/eonP niP tq głębsze 5-6 mm.urgiczlejest e e g e n e l . G|óWna bakt€ r yjna ptytki Jakość bakteryjnej jamy RóWnoWaga ekosystemu ustne] P€ r iodontaI debIidement. bolriem rv $1.lają.bez utratJ tkanki' cement konenio$y należy oszczędzać' po.cz1.]'alĘiem u]lfird/" 'ęl. odpo\łiednie (ra.bdon. go ślednia utlata cementuN]Tlosiokołol00 pm' a po kielrecie ultlacl^liękot€ j około 11pm' powie.

ale ostrych hfegach.|0.na przyldadGmcey i Mini Gracey (Ryc.10.kretyuniweEalnej po z ostEarni obunro b nach(ugóry).dotr.|zie utlenio. Są to ^ĄVklektety rmiwenalne (columbia) oraz k €ty specja]lre. na Zabieg moźna iczającsię za kazd}m ra'zemdo grupy Gs zębóW Przed zabiegiem wskazane jest przemycie zębów tamponem unoooĄ\. 10'5) o zaokĘglonych końcach.3 ręonychkret do ska poddziąslow€ g oj |ingu a.Wadzió glębokichkieszonek (Ryc' 10.iłych nej.i.6 Uch\^/yt trzema pa|cami nalzędzia bezpośr€ d nim z podparciem pa|cem pacjenta na zębach 150 .obie kirety koń' mają zaokrąg|one ce w pEeciwieństwie Ryc 10.oob]'Wa.ilpm.l.wTeszcie powieEchni stycznych.U osób szczegó]nie crulenia powienchniowegow postaci odpowiednie' go spmlu. Usuwanie złogówpodtlzĘsłowch przepro\ładza się kiretami ęcznłni (Ivc. podczas jęZykowej' z dzone usunięciem ztogów naddziąsłorlych. fogów Zeskobywanie poddżąslov!ryÓprze. o możli\'r'ie je mdych końówkacł\ aby można b1'loswobodnie . . przez nie dotyczycemenfu koneniowego.a nie aywanie ich metodąszar. i dziąseł pisaEki M. i o konieczność z katem70"do trzonka. postronie prz}padkó.rn w uo.]ziarra szczegóhie dogodnedla każdej którego nie dochodzido tak znacmej utraty tkane\ gdyżzabieg fazy pracy Przeznaczeniekotejn]'rnnumeńw kiret jak podczas ska]ingu poddziąslo1vego.Nie nale' ł natolDiaststosotać sieĘów do skaliĘu poddzĘ. sło\ĄĘgo.PodparcieĘki umożli\'r'ia pra1vidłowe pŹez powtarzajqce zesl.s Wprowadr+ krety nieukośne do ke Usia szonkpEyzębnej..chodfi ńe Ę. Powiekszenia Rvc. . podpafiej.o8xa.rażli.104). niając narzę. w więkzości brfeqamitnącymi' z 90.ffi Leczenie niechirur powtarzane Końcówki Ryc.6) palcachswejprzecrw. wienie pod kątem do 85 95"(prostopadle powierzchni korzenia). Ui do je uchwytem pisarskim w trzy palce.wych byćpoprze. nie z. mujemy a cfwalt!'m (pa]ecse'dec^ly) podpieEmy Ękę na tub zębachpacjentaByc. nalżędzia.r' niezbędnej. musi Usuwanie ztogówpoddziąsło.zmie. Zabieg ten zo_ Gmc€y do poszczegó]nychzębów zalecane Bnursvoldat?zestarlionow Tabeli 103.1o'4 ostr€ postronie pod ko o zabezpieczenie pned ześliz8nięciem go się Gracey ustawiona tewej kircta póuaziąstowegó' brzegemtną.onka' dwoma &Ęsłow jest z\łykletwar{y i mocno przF!€rty do \!y.łogó\'r' poddziąsłowych pania' Usut\2jąt /|oginailepici/deimo\nae ną'. ie potem pier. stałopisanyw Rozdziale 9. teżodpowiednio kret końcóWek Ęonychdo ska|ingu nej Ęki. rozłożyć ]ólka posiedzeń. się konanie zabie8u Metody usuwania z|ogóW (skaling). też zęba. j€dnyłń (fewnętrznym) pelĄnejsĘ \t}'warcia ale pod ustawona kąteń praw€j kireta uniwĘBalna c!'n. Nal'zędziapowinnybyćostre. moźna użyć \^. z suwanimkrctykuszYl- znie.IGmień pod.wz powierzdrri \łEĘowej(po]iczkowej).klety Graceyz onrzem Po jednej śronie Wypuk|ej (u dolu).5). 10.

gd1z stwarza lepsze wanxlki przyczepiania się f.zne'ja.bmbla. Endosonic 3000)oraz dtradŹwięko\łe częstotlivości 15 do 50 tys.) i przesuwałagodnJ'mi fuchami bez u. 400.lne (d}ĄiaIne) ty|ne ComZ sze$ze zastosowaniedo usuwania złogów nau mąjq ębnychuańwno nad''jak i poddziąsłowych apaEty . k1órc spehiajq m]ę ki. o efekcie piezoelekhycznlm lub magnetostrykcyjnj'm (Ryc.Lźwiękoweczęstodiwości o około tys.wymogówstawianych narzędziom periodontolo.10.aia ultradźwjelo\Ąe re. bardro cienkie są i mogąbyć zakończonemałqkieczĘ' Bardzo sku. ceydo Posfczegó nychfębówjich powieEchniw9 Brunsvoda' 12 34 5-6 7-8 910 11.20 nowage. wstawanie ro\a) powievthni .10). teczniei bezboleśnie wgtadząiqporvieEchniekorze. 151 . rct do ska]in€u poddziąsłowego.Cavi Endo.vego systemumi]ookoń.9). Hz (Pie.żeta jest no$a genelacja końcówek r tradzwięko\Ą.q pehrienia na lub zarowno jal<i kompoz}. \trriei.Prcphy-Max.końcówk Z poky. Byc. . chylone do l5.19. nil ko sk1rtecz ejsze.w czlm pomagawodny aerozol (Ryc.le sa ndrzed.nębak.to$'ego amalgamatowego.łowego ocąvszczania korzeni skute(zniejsza bezpieczniejsfa konwencjona]ne i riż narzędziaultradźwięko\veĘczne. Ryc'10'8 Wibracje |iniowe fakończen końcówk u|tradźwięko.towi ka" od '$'itacji./więkowe naped/ane nie nniej sl.Zwiękoi\ych końówe\ końcówki rtęglowe.uteca1eniźr tradŹ\4'iękowe. $ych Ębów) fostala wTtwożoM w u}'rikx potrzeb i . i Ta (s}Śtemymiloo. neracjanaTzędzi ultad. 10. Tabe|i l0'4 zebrano dane świadczące W o większejskuteczności no!. o od zon Maste.12 13 14 pnednie pEednie pEedn i pŹedlPonowe e t}'ln€(poliakow€i językowe) tyne(poliakowe i językowe) (mezialne) i)./o skuteczne.cje końcówki dźwiękowej (|iniowe) u|tEdźwiękowej kowE piezodontycznej o6f magne tostr)lcyjnej(elipsoidalne). ciem diamento$5.peŁfenia po\Ą'oduje głębokch(50-100 pm) uszkodzeń(kĘte. Cavitron.a]iJlgunaddzĘ. Ńk.'\łane powierzchni zęba.lowegoloraz precrzyi. ne kiIPh sąbard. teryjnąz powielzdlni korzenia niżnarzędziaĘczne. ostatnio niektóre firmy wprowadzĘ końcówk do aparŹtówulhadźwiękołych. Ustawieńe pionowekońcówk nażędzi w stosunl$ pc do powie.Leczenie niechiruroiczne oowtarzane Tabe|a 3 Przeznaczen]e 10 odpowiednich numerówkiGt G|a. w leczeniupedodon.ię ie{i Wie róWnolegle do powieżcbni Zęba(naj!'["fejod.Hz 5-6 (Endostar 5.bezpieczniejsze \Ąygodniejsze]8 i B'c. Amdent). 10.u Podcza\ d-rgan/wibraljp' Z]ogjkamienia . wej pierodonty. ówek t tradźwiękouych' Niewielka nieńwnośćpowierzchni (szorstkość) korzeni uz1skiwarra po mikrokońcówkach ultra.rnej(32 tys"/sek.ą odr].rnorau końcówki dla nadrtraż]i.). że obecnie przewaźa tolo8ic r}Tnw więksmści s}tuaqjiklinicmych korzy.}rh w prz}padku poddzĘs. poglqd. stów do powierzchni koŻenia'l0'l8'21 tntmdź\'[ięki usuwająteżskutecaiej bakteńe i endotok].wgłębokich kieszontachpz]zębnych (Ryc'10'11 i l0'l2)' \^Ąliki badń ostatnich lat wskazujq. powic|r7em tq Ska]en d. jest dźwięko\łych nawet kor4stnie oceliana. nia .?ęba .8).?' Końcówki o ńżnych kszta:ltach /Śkalery do Śl.dzięki efel. 10. ustawi je pra.rn.u|tradźwie Ryc 10'7 Wibl.zdmi zębalub i. ffi" (okrgne). grcfn].

] U|tradźWiękowego ska|]ngu WegoGfcfegó|nie no!Ąymi końcówkami) nadmiefira utralJ'.ne r eliploidalna magnetortrykcyjne 1 torbita|na ] dźWiękow€ Dzialanie antyseptyczne (wzmocnienie piynu efektu uIvadźwiękóW) Efektkawitacji Efektwyp|ukujący spray'u Ryc. ko bardziejadelolatnegopodejścia teEpii zapaleń w (g|ę. E|iminacja bakteńi.10. czasu prz}zęb do skajngupoddziqs|oweqog|ębokich W kieszonkach (EMs)' nychiW ubr. d-/ipPńodon|ologj. żenowe końcówki ultradńlriękowedo ska.lyp|ukujqce i dezynfekujqce. r Dzia|anie \.aoko|icznej tkanki łaczneji nabłon1(a'22. (mniej . L u I e l r n i e o r 4 s u L r a jp o . \ieo(enionp sąjednak pzede ws4stkim wtźej wspomnianekoń. piefodontycfne Ryc. dzrzębowe). cówki Lr]tradźwięłowe ska]ingupoddzĘsłowego.12)' odpowiednio ł}gięte i oceniającracjonalność uż]Cia omawianychnalzę. 10.rn ushwieniem końcówki dowany (w9 utradŹwiękow€i sta|ada)' Ry(' 10'10 Ko|zystnedfiaianie końcówek u|tmdŹWiękola/ych przyzębie' na ułat$iajqc zna(zńe prz]'czepianie fibroblastówlo się Konvencjonalne nażędzia ultradŹlviękowe oraz ęczne sq małosl. (wibracje.h'a pż]. Natomiast mi]fi} łatwiejdocierajado ma:lo końcówki ultradź\łiękowe d o s | ę p n } lm i e j y i . złogóW kam'enia endotokyn i z zachowaniem cementuzębiny' i (suńa.na zgłębnik sondaNabeńa' K €.mGyr. go.5).in!. (dostep. Zabieg łah/.23 obecność małodo.utrudno dG stępnych powieŹchni korzeni. Nierzadkojednak prz1padkachprzecinrskaza./t /PgdlrLiP cemPnlu kor7Pnio\łc.powtarzane niechirurgiczne Leczenie Dzialaniekońcótt€k u|tradźwiękowy.zębie \ l |iniowa pi€ f oe|ektryc. h nie poddfiądo. stałasię powodcmwpmwadzeniaplzez smaita ja.|owe ! oszczędność (20 50%kótszy).10. stępn]'rhmiejsc (głębokie kieszonłiplązębne. i] Bardziej skuteczne działanie kawitacja.11 10.Ialinellolo N Lepsze oe)Azeanietrudnodostępnych miejsc z pżest2enie boke kieszonk]' furkacje kożeni' mię ul. prrrr"zĘbia' badań cj'torłanJ'ch przef tr. h 4 wierzchnrekożenia f mniejsząutratącementu kG Źeńo\r€go i z mniejszJm ulazem d]. wóvczas odpolviedni dzięki $vej konshukcji rraoczy" ry Gmceypozwalają szczenie niedostępn}'ch zagłębieńna polvierzdni korpd w ubltkukn. zabiegprzyjemniejszy pacjenta dla traumatyzująry.r'iejszy d|aoperatora ak}^'acja' Widoczność).aty tkanek zęba podczas skaliĘu' Ta Tabe|a10'4 Kożyś. czFl ut..zny( spo\óbpominątIjż]. i \\sp.r1KońcóWku|tradźwiękową ś. fe. dobEe znoszony).ikach konnychmiędf}uębo\Ąych 152 . ub}t.9Krater powierzchni na szklrwa spowo niepra\^/id|o|Ą}. pojawiajasię w takich ńa' Możliwość zbadaniai dojścia niedostępnego do kostnego ubJtku międzykorzeniowego zapeu. g|adzeniapo|erowania l\/oż|iwość i korzeni crn0. do (R]c.utecznew prz]padl.w 1990I'la pojęciaPeriaLontłI debridement nomen akustyczny). 10. ki kostne międzJ'korzeniowe) sfuaza na ogółwska" zania do leczenia chirurgicznego.nika.

Ttudnojednak.\"r' \łych. nych dmbnoustojó\. ręcznekirely Graceyspeqia]ne nylonc oraz mmtoł€.W g|ębokich'ma|o dostalowe stępnychkie'onkach i ub}tkachkostnychmiędf}łorzeniowych.]niego tu naĘędzi.zki wolframowe. pi]niczki\Ąol|ramowe gła.W giębokich. .ycłt asortlTnen. Zestawionew Tabeli 10.padku nalzędzi ulfuadźwięko. Po I(tór}m llykonrlEno skaling podtlziąsłowy.26 prz}.2425. sta|owedo ska. a]e i korzJstania z odpowiednichpara. Paranelry metńw tecbnicznychapaĘfury10.inIki powieEchni zęba (0-1s).\ł}'konać za. l siła uderzenia zależnaod regulacji mocy która powiru byc nisLa. 8ladzeniakoreń mogąb]ćtez uż}te polqyciem diamento$Ttnlub wę8lowe' dźwiękoue z omó\'r'io[e po\ałzejopmcollanie korzćń Ębó. Ryc. Do mi i szczote(zkami' urgtadfania korzerriw głębo kich kiegonkach przpęhych najlepiej nadąjąśę cienkie kamienie dia.eń' Jest to \Ąłaściwie (wg Kiesera) redukja 'lĘt(]znej masy'' patogen.\r pozostałFnimusi sobie raZ dzićgospodan.10.5metol \ĄYgładzania źeni nie mtrsząbyć ściśle związanez narzędfiem.Ll. a linqu poddziąs|owego: . skaliĘu \aykonan}m kireĘ ęczną miweIsalrrą do rly.iv chońb przyĘbia w ramach leczenia podstawowego pozwalajednak na całkowite usrmięciebakeń ńe i ich tokE. l bocznynacisŁ który zaleĘ od wibmcji końcówki (około 0'5N).r Piaskormnienie nadajeśędo $y8ładzania korzeni w kieszonkachpEpębtrych' ko. b fębnych (€dna prosta i dwie |ekkoWyqięte). (H2L H4L i H4R oraz pokMe nasypemdiamentov!ryrn i HzR) (sate|e€)' powodująki]ka mzy nniejszą lingu poddziąsłowego niż uhatę cemenfu korzeniowego końówki ęczne zastosorłana i kamierriediamelto\ae.zębia' Wgład7elrie oczJszeonych powierzdrni korzeni (palisW) zostdo opisaneprzy skalingunad.iki koń. ząbćlw Jest dziąsło\ĄT'n' ono ńwnież bafiLo istotne po ska. końówk u]tra. $yni}a nie tylko z ułcia odpowie. ten tin8upoddfĘsto\łym' bieg w glębokichkesmnkach pfyĘbnych kielicha.a nąjwżejpre(ięlni.l poddziqs|ovvyrn q|ębokchk€śzonkachpEyzębnych' W koEeni zębów po ska|ingu Tabe|a10.5 Nażęd.Racjona]ność peńodontologicznych narzędfi ultrad^'r'ięko\Ą.a|edonępnychkeszonka(h p|zy. tedniczne . 13 nych tkanek miękkich pŹ].! z powierzchaikorf.e pokryciemdiameltto\ĄYm końcó\Ą&i ę oraz ówki z glowe.które r€gulują utratętkanek to: do l kąt przystawieniakońcó.12 KońórĄłi ulvadźWiękowe.'' Zacholłanierych parametróv zmniejsuaistotnie utŹtę t\łardychtkanek zębai uszkodzeniaokolicz.iaprze.1 I il \ I r n r powtarzane fi niechirurgiczne Leczenie dL frl frL ilr /\( ilil"Ł piezodonty@ne. nylonowe drcwniane) lub 153 .naaone do \tyg|adzania uniwersalną RęCzną kiretą diamentowym lęczną kiletą Gńcey|ubspecja|nym |Gmieniem g|adziki |t]b końcówkami kqtnicy Plofin(pi|ni. \aei &ewniarrekątnicyPmfin' ulhadźwięko1-\.

prz]zębnJ. poddziąsłowym dojść Wzmożonej może do ruChomo. 1-2%ZnSOaInb2-5%ZttCI2. 4 mm od brzegu dziasła .Ym(lignokaina dziąsłowe'a szczególnie ub]. a złogisą obfite.eczenieniechirurgrcznelapaleń przpębia Zgłę' bokimi kieszonkami (bmk \t'skazańlub zgod}'pa. Uzupełnieniem usuwania złogów nazębnych' prz}. (I. żeczką' Ropnie piflzębne najlepiej otwierać \n]. kieńlv fluolkow1. lub plzęsła mostu na bneżne pn]zębie' Nawis!' Sl1rteczną metodąw leczeniuna!\'roto\ł. bezbolesn]' W plzwa. podparcia szczególnie ze znacznq utratą ko(nego.W}łn' cięcie pozosta$iającrc.Ypostaci Zaostrzeństanu Za.uuanie aby zapobiecttómemu {yt$'orzeniu się obnazenra plDfilak. niedo.lo podpalciakostnegow pzebiegu zapaleniaprz5'zębia pozosta\t'ie. (po]im}.praiu' Bardro e r'arun]<il' dobl się 8ojenju rop. W pżlpadku głębsfej pulchrrionei sihie knrari.ch' ropńa .lmo\\ /a. spłaszczonych stożkach(czopkach) Działajaone ' dziąsłai umoż]i\łia osiągnięciet. czy polerc\Ąania.iD.ks}Trę tjTotryqnę i neomycJ'Ię) oraz się B.padkunie.now. ub}|kjsĘ'/ne ipn\. skuteczne niż leczenie chir.]h\omożn. korzenia. i podejmo\tEniu deq'zji co do możLiwości ' PloNoćLi niu niert.lrrionycl plf}pad.rophinDirect. h ż"u.Vch ne i tllt'ałe dfiałanie bakteńobójcze) pozwa]ana pa]nego.]'ch' miejscowa che.zębia.nIos\m. 5. uzasa.\'ch ropni poddziąsłowe pl4'fębia okauała ieżjonoforeza $]pełnień najlepiej usunaćmal}ni (anodo.1eńemię' Fak1 ten zmusza do w Ropień po ohłaiciu prfez cięcie czy pżef kie.kó$: szonkę powinien być \Ą]'skobany odpowiedniąły.nie da się uniknąćzranienia ściany keszon]<i oh\arcia ropnia możnadokonaćpzez kieszonkę' jest loka]izacjiropnia nalezyotlvc i krrtawienia' Niekied3l gdy dziąsło bardzo rof. śrcdekznieczuldący \Ąlskazane szczególnie są nia możlill'ie prawidłorrych punktów stJ'cznych \r głębokich kieszonkach z komponentq lopnq i \ł]'€]iminoltania ulazu korony czy w14ełnienia i w rcpniach pżyfębn!'ch. PŹy ocenie ruchomości zębó$ ze znaczn4utraĘ utrata pŹ}'cfepu łącznotkanko$€go (nawet .wa\ah !'']'Ilikó$ odkażajaco..tioB. W pŻypadkach faawansowanych zapa|eń jest poddziqsło\\..ikłń: hamujqcej procesy gojenia' przypadku skalingmoże przycz]ną być następujqq''ch W unierucho po\\'ievchni zębólr. ł'cznego zastoso\Ą'ania. wkrocrenic do jamy ropnia w celu odbaftzeniago. kach. sz].niechiruroiczne Leczenie Dowtarzane I. Należyteżpamiętać. nJlh l.się: 154 .jek ku niefabezpieczenia skalo$an1ch powiĆŹchni lakiercm fluolko\Ą:.tki pńchnicowe ce. a pnebieśgojeniapo zabie8u. na\łetrcpni przlzębnlch.m]ub ctilolhcks]dlro\r1n.l !1' fniecfuleniu powieżchnio\t. karmowych nie uda się zlikvidollać bez odtwone. m i didm. usuła rz]ć go cięciem poziom]m ]ub piono.Ą. sulfonamidów ]ubanl.dziurki guzika'.)' od pn"i rlogrjrnarebn)l moie'\\t\old.ch pŹef stosowadiedojamy mentu korzenio$ego oraz nieprawidłowościni osiągasię w oblębie $]'pełnień i uzupcłnień protetj(zn}.urgiczne'Możeb]ć też $Tażliw'ość (sil. $']konania szło powstania do WęztóW urazowych' nad\r'raż1i\'ość i korzeni zębórvrv prz1pad. pionowepowinnobyćpfeprowadzone nie bliżcjniż się t'lko ich część naddziąsło$ą (cięcie sztę na następneposieibenie. ra) z zastosowanicm /I€ lub mi.laściłych rrarzędzii ruchó!!: nialub u)u] eria reba'na]"Ą kicror'u.chlub/i chlorhek]d].po ska|ingu mroterapra.po jej \t'J*skrcbaniu prepalatu Apcmyl Korckta lub iclr rł1triana \ĄŹrunkujegojenie się !1.5 mm) i obnażenie sz}'jekzębów prfy stosowa. kładanymina specjalnąkątnicę nal Slsteln) (patrzRozdziai9). Podcfas usuwania ułogó$lZ\Ą.Tkowa pilni. Niepmwidło\t'o pveprcwadzony poddziqsłowY ści zębóWutrudniajqce] korzystanief uzębieniŹ i (|Ub) po\\. t'. StożkiNeocones za\Ą'ielajq anĘóiot!"ki leczenia'Procesu zatrz]mywania lesztek po.w prz]. się cJ.vlklemniej szJ'jekkoŹeni i zębóu:zastosowaniela. Po skalingu poddziąsłort1m możeteżpowstaćnad. cjenta na leczenie chiturgiczne)jest z\.łaszcfa lr:rch. pż](z}ną powi]dań l. szorstkość mjenia takich zębóW lefyteż na sprawdzić. ściorłq bal. \oIfr. Podczas dokładnego usulvania złogólv nazęb.lku mpni pn}zębn!ch konieczne jest poddziąsło.

: assesseńent uhrasonic The of root (haracte 4. eta|': de in to L Ac|inica|studyrootsuńace of con. of Periodont 1986.6. 2. 1. C. etal. al. Ustalenie \askazańdo usunięcia zębaw przebie' prz5zębiapowirrnoopiPrać5ię nd 8u /apa]Pnid trzech wspomnianych zalec€niach' gdyżniekedy anaczniemzchwianezębyw stanie zaoshzonegoza. detection re. Ph. przeszkodę leczeniupmtet/czn}m)..sugaya.r and Restorat 2000. M.. tedto residualcalculus.:The distribution of suńace depoŚits' oin Peńodont985i1z:1 -142. therapy. Hall.B. scaling rootplanning.KA'.:The PR. Nonsurgical J.e.J. effectiveness ofsubgingival 1999:19.1 74-178. Pro.diseased" S. Sherman. tification cementum of boundlipopolisacharide 17..:Podejmowanie Decyzji Periodontologii.: ofdebri9-15. Clinical and ll.: of sidua| ca|cu|us' of Peńodont Jour 1990.Brunsvold.J. pemwaniaubltku kostnego. ffl nie wskazańdo ut. Jour 197 4. dement ultrasonfurcation in d€ g ree l|.4. Keś€rJ. M.4:132 137. etal. Nonsu on M. R.G.:The o{. fur zahnm€ d izin Univeritet 1999. Thedistribution quanEJ.B. role rootcemen' 18. Kato. Kato. Publ root by amoebogte Quintessence Co Ltd London 1994. palenia usta]ąią po ustą)ieniu stanu zapa]nego.2Ą4. 51 tal treatment.. N. Nyman. UltraschallderZahnmedirin.: effectiveness PR. A. H. fiśt Jour of |AP scaling rootplanning. Veness subgingiva| Śca|ing of and root p|anning presence biologic 3.H. zakazeniaogni:kouego.. periodonta||y invo|ved 5uńaces.. M. Accessibi|ity of T'. a możliwościami technicun]'rnidotycząc}Tni odpo. lour oJ scheAnwendung der Parodontologie. 14'sma|t GJ.rThe J. Mellonig.19. Kawanami.35:29F299. sherman. dement of calculus associated of . c|inPeńo.: rootsuńace peThe and 11. Smales...P Lang.McNabb. of Peńodonto| 119-123. Nevins. Wilson.Clinical and l.: rgical Periodontal pyin Thera peńodontal|y diseased suńaces huńan te. D.rPreliminary et sation maof suńace debńdement deteminationof residua| by terial elutedoJ rootr of periodontally diseased endotoxjn ls'J c|inPeńodonto| |eł€ 1990.351-361. Mombelli. Effectr T.1 3:748-7 .C.12'chjew s'Yl et a|': fusessement u|trasonic o{ debńperiodontally ceedings the 1śWorkhop on Periodonto|ogy.f Periodontal Therapy. Kieser.A. Quintessence Co Chicago 7. Jour ot Periodoni 1981.61: 20. an ultrasonic furcation to furcation tip areasof 9. eth.19|3Ę-356 ' Publishing Chicago Co 1994:21 40. Jour 1990.52: cementum boundendotoxin. etal.Z]mania rczchwianychzębó. The Int Jour of Periodont and 6. |ysate assay. wiedniej metodyrmienchomieńa zębai (lub)zo. w ]3' G'N4'. Lang. w c€ B stopniem utraty podparciakostnego.l/eeŁJour of c|in Penodont tion. Theremova| root R': of 5.: et lmproved efficacy ofcalculus remotumtor healing following treatment periodontal of val in turcations usingultrasonic diamond-coated disease.P: in Klinicationinvolvement mandibular of molars. Marinello. Moore.furWith ic tip '10. Hanes. A'M'.P:Supragingival riodontal regeneration.451612-$75. clin Periodont Jour 1991:18:240. WB. H. et a|. der Base| 21' Poison. Periodontal In: Regeneradeaning 3 times a \.Nonsurgica| an Ge|' dontol1986.J. Jour Res 15' futon. caffessą fuh.20. Publ 1998.powtarzane I Leczenie niechirurgiczne $ stopniemrrrzchwiania zĘba(rozchwianie stopną 3 a nauet 2 stopniapr4 niesprzyjaj4clth uarunkach l. root Jour peńodonditioningWith EDTA |.. nawmcąiące podejżenie ropnie przyzębnelub wierzchołkowe. Jour 1 41 bacterial lipopolisacha (endotoxin)relation 16'Blom|óf..41138-142. cji tkanek pE]zębia pozwa]ają znaczneposzerz.21 Jour Res : 496-503.W periodontal 1. Quintessence 1992.invo|V€ d suńaces the |imu|us N. 7:1 teeth. Rabbani.T. takirh iak stan miafgi.Sugaya.B. M'.. of Periodont. M.4.6:561 Dent 565.W PublCoSrcrecin 1996. 155 . Karring. Kieser.linien1ch. The otsubgingival mandibuiar and secondmo|ars. Aleo.Th. Jour o'f Periodontol Int and Rest Dent 8. and activity of in calculus removal.ArchOralBiol1990. root o. H. J.]:38. F. Current Status and Directions. etal. responses rela2002:4. Kawanańi. u5bwieniezębastanowĘ. in Zentrum IAP2002.Bakel. się leczeniadotyczące Wspć'l(zesne moźLilości odpc wiednich metodunieruchomieniazębówi regenera. Fine.B.: effecti The D. Hughes. inserts. al. Periodont 1980J5:1019.ScotLJ.

ki bake4jnej w pEestueniach międf]'fębołych Jqcy Jamę ustną i! czystości.tarzane lecze. ją przeci\Ąwskazania !rykooania zabie$t do chrrul.]wanrekożeni Zębó\ czyli po'n. doblą reakcjq tka. u paclentólv atbo z dobrąhigienąjamv ustnejomz . na \Ą. skaźnik GeneIa]nie możnapŹiaq iż pacjent utŹ].rli?g+ roo' 8lcznegow obrębieprzpębia. zęl]ól).] Natomiast istniejąd$a roz\.czny zabiegub]''łby zado\Ąal4qc]'] ale nie niechirurgiczne. wego postępo\łaniaterapeuFcznego' Zasadniczo żemieć \Ą. a t'lażnesą dla nich \ĄŁględy pacjcnto\Ą.. < 0.stanie defeku kosmel]unego Ident!. olbŹJmią ro1ęodśĘ\\'ają względyestetyczne'Jeśli con.ktorego u w1.rnu. spo('odo\Ą.zębia. a nieistotne sa \Ą.lo.skazań ogólnych (słabo kontrolowa.' wstępne.'r]niki: na cukruyca.tr.cznysposób postępowanianależy zapm.|aĆ gieny uzębienia i prz1zębiaoraz pacjentom ze Złą o \ĄVboPe mied/\ rabiegiem rhirurgil. periodonlĄldet)ńr]ement). deq'duj4 trzy cf]. ltzw..viaza[ia: zabiegchinrgicfny al. mo.Jadwiga Banach Leczenie chirurgiczne reparacyine (resekcyine) Wprowadzenie Kiretaż opera(japłatowa zabjegdowierfchołkowego przesunięCia plata:metodaNabersa Gingiwekomia Osteoplastyka lJl p:rolr-rra i cize il Ie Decydując]'m harun]<iem yst ienia do rcalizacji Ten ostatni parameta ptf anatomiczny ma L. wówczas pacjent po' paim4).]do[anyzabieś chiruIgiczn]. winien zgtaszaćsię możliwie często ilo gabinefu wEiunlo anatomicznedol].ch i sbzeniach międ4'zębo$1(h' hj€ienę jamy ustnej' 157 .Z]mana stanu prz}zębia popMez częste op. (na prz]'kładnawet minima1ne obnaźenie r<orzenr pono!\'acpacJentom dobrze reaglj4q.waniaoilpowiedfĘsłapr4'czepionegoi stanu brodallek W prze.zd]re |{'c7cnie /aLhot\a\' po|psJjąl n. ci vrielokrotnego opraco\t}-V\'ania koveni zęoow Jeślizaś ze1l. dnich zabiegów podtrz}'rnujących kontrolqiqq.rn na ]ecze. nie wstępne'lecz r\tiążnie poprawiaj4q. ocenahigieny jamy ustnej. u których stwieldfa się wskazania do Za.chslvejhipacjent..IlBctk]niaLl biegu chirulgicznego. nalezy ogranicz}ćsię do popra*y f abieguchirullicznego w prZedliĘ o. stępuja $skazania do chiruIgicznej odbudoĄ niu chońb pr4zębia możezmienićkierunek planG prz].Iługotrwałego uhf}mania (\Ą pł}t.inrre clrorobyogó]noustrcjo\łe) Ntnre.kon1.czqce szerckości sheĄ' stomatologicznegocelem r1.i konieczność Wskazując na $']''(onanra esteo. o $]'doŹe metodyleczeniawinien zadecydo. ut.zględy esteĄ(Zllc. bo no\'1a].45)' Niespełjfeniewpehi teśo w]moguw lecze. telapię lvstępną.a nie lekalu'l !. rcakcjatkanek na teEpię $'stępną (sł.7e' P na leczenie co kilkumiesĘczn1tnopraco\tyvaniukoŹeni zębó\.tki bakeryjnej P]'I' nek pPr/ębid nd Icrapie \Ąs|ępna.ałby po$.a. z API < 15% lub rvskaźnikp|.1 brą lub nieco gorszq reakcjq przyzębia .nJm hĘienq jamy ustnej i fĘ rcakcją tkanek prz]'fęDla a powtarzanymleczeniem zachoł'a\Ą7czJmposta. efe}t telapeut].{rrnne zaplaaowanejfazy chiruĘicznej (korekq'jnej) jest znaczenieprzy \']'bone chirurgicznegopon]Ąvanra otena stanu hjgieny jamy ustnej i sta]Źń pacjenta recesji dziqsła' !r celll jej .cfne.lcinl{uszczęki.

!!ych \łskazan€ ksyd}nqd\ta razy dziemie po jednej minucle.Zonli' 7 ich obsenl€cji \ł'ni. do zęśrie! $4 nrm 8lebokoś( nyrb. powierzchnięcemenfu nabłonkiem. ściach porłstałej zabiegu.' szeniagłębokości ad' uciskiem palcem na płatdziąsła ną i delikatn3'rn szonki (oŃźnienie W"stania nabłonka).w dziej dosuczętnych 158 . a głó\łnie pofostawiaia( / /wiq/anei nim endotoks\m]' cfenie się l.niasiędolmniel. Nieco odmierrnątechnikę przeplowadzenraza. lub do I dopm\ładzenie odtworzenia powstaniano ]iua jest . W]'nikem tego zabiegub!'lo bliznowateobkur' uszkodmnej powierzchni oraz z bakteń. kieszonki prz:'zębnej briegu ściany Wykonująck €taż ze ścięciem brzegdziąsła' a należynajpieM dokorraćścięcia. szonl<i bie8u w drugiej połowie)c( wieku podati Kostlan ną igłqz otilorami bocznFni. inshmentalnego oczy. wskazujqc]mlewejĘk| Zapobiegasię w teIrsposót) Po prĄ degoprzebicie). kieszonek prz1zębnych.]zony leczeniukieszonek stalnej zębaki. df tażu ią!io''{'Pgo pod i ki|etażu śrzałka) strojow5'ni. które są pizeciw\łskazafuemdo bal. poiniej Śkrcbania kie. jest ph*anie jamy ustnej chlolhe. i mentu kożeniowegotkanki ! xnnr'łż ZA]IIKNIĘTY Kiretaż klas5. najlepiejdo szonki i pIofesjona]neopracowaniekorzenia zęba. uszkodzeniudzią5ła ponownieprzepłul. i zębówNie. dziąsła do jej dna pokrlte b}lło aż tępo zakońcfG roztworemsoli fizjologicznej.r' Rlu w \łasię po 7 dniach' Po zabiegu.dodatkowo'wo]ny Gracey zmieniony zapa]nienabłonek\łewnętfznej i Śkach ścinaj4c oraz ziaminę u jej dna. szczaniaporł. nair lamy usmej. nia lopraeorraruar. llykonarym usunięciuzłogóvnad.nowej.'lerzchni cyjrytn odsłonięciu' najbadf'iej fizjologicaregokonturu il prz}ĄtTócenie i dzĘsła. zabiegó. aptujemygo do \łlTostkazębodołowego kiedy pole pooperacyjneodraniamy opatrunkiem usu. resztek ściany kieszonki wewnętlznej Ce. hstlvorzenie możlliwości korzeni zębówpo ic1lopera. i' gdfiemoi. ' .ementu koEeniowPgo z jcgo nek.jeszonek których wnętźe od brfegtl z luźno gładĘ' Po przepłukaniu kie.. dopiero odraniając dzĘsłood shony zełt'nętzlrejpalcem dziasła.ety 13-14. tych czrTno.uje kieszonkęprązęt> się po kie.'rraślepo'' a tącznotkankowego.iła.iŹlen sposobzabiegu e\.CzJnności pnez Riggsa w 1867 mku polegałna Wskrcbaniu retazu zamknięBm na]ezymzpoczqćod oczyszcze. kir€ uż].klor. usu\tasię takżekiretą podczaszabiegu. operacyjnych. lenie pved innvrni procedurami Lhirurgjrznmi prz}zębnychlub ja. \łaflnlGch domo.m Peńpa(lub sPp|opa. endotoksyną bakeńamioraz i mieniazasied|onego (RyC' ziarninowej 11']). hirurgic?n].i pod.11'1Zasięg kr+ shiaq.czny zalr <ięw jest stosouany w kieszonkach przyZęb.oraz penetraĆja narzędziado doa ki€.cia ty Gracey11_12' w zabiegowe ki..lqrostków zębodołorlych pnedsionka je't kióry po|+ rozu obecniekiretaź miany jakozabieg. bokości sekryjne. kalo. i (v'Tłyżeczkovfaniu) ziaminy ze śĆian dna kieszo. ńb przpębia jest: poprzezrcdukqjęg]ę t eliminacja stanu zapa]nego czyli metody rc. w zabieg kiretażu\4plo. upne<lrrio dziqslowch' Kiretaz po stronie mezja|nej$rmaga Kiretaż natomiastpo sbo e dy. cemenfu' zabĘ pneprowadzasię z użyciem regeneracjitkanek nej i Gmceyw znieczuteńu w obĘbie Ł6 zębów po tkanki kostnej). wegoprzycuepu kirety uruwejsal' prz}uębia(ozębnej. nablonka patologianie zmienionego ga na usunięCiu prz}zębnej' ka. Ryc.chiru iS Leczenie (resekcyjne) reparacyjne Celem zabiegów chinrgicarych w leczeniu cho. KiIEtażzarnknięty możebyć ponadto uskazany u pacjentówjako !\stępnyzabiegeliminujacy zapa.rni etiminacji kieszonek (bia|a ko jed}'nyzabiegu pacjentówz chorobamiogólnou.

płata Wskazaniem zastoso\aania pdlrej 8lubości do jest opelŹcja plato\ławg ciesą'ńskiego. lowegoszcfęki i'. giem winien być bezwz8lędnie powiadomionyPoza kiretami Ęczn].ności do co profesiond]ne8o $?!. Izeni zębówo ĘTnfakciepacjentjeszczeplfed zabie.y.11i. na przy kieszon]€ch prz1zębnych. \\Źje\l metodqz uyóoru pny g|ęboki(h kies/on. pionowego ku t}!u rcsorpcji kości llymstka zębodo.ostno!Ą\) grubości płatrozszczepiony(śluzówko\'!y) (Ryc. ńem do tegotJpu zabiegujest obecność kieszo.hprzwadkacĘ nie IIĘiqcpe\a.Inakieszonki.o]. zabiegkiretażumohla y.eto\łania powierzchnikorze. aniżeli w kiretażu Ępie Operacia platowa Operacjaplatowajest zabiegiemchinrrgiczrym po. kach pŹ}uębnych podzębodołowych będących1\. w 1918r Wd.dcgo dok]adlegowyłyzeolowania keszonłi jest jej bliznor.kiedy to Cieszyński dał podsta\'vy \Ą:laściwe temu zabiegowi. tz\^r po$ nPk LosIn\Lh pod. 159 . stępnie gła. Neumanna. w kiedy opatmneknie jest Ry.T kiPm ka. opencja płato. nia)' powir'nosĘ' talge \Ą' anieczuleniu. Kir€taż jest tałżeczęsto.nie jamy u.aniumiei\La fabie8u rane naleĄ ze. bieg chjfurgicżny ledul. 1|'3a) lub czę. usrlnąć pzystąpićdo kh.(resekcyjne) i{'ii Leczenie chirurgiczne reparacy. pful.lno poziome i dlla .lubżuch\ły Płat od stmny pŹedsionkowej i językowej (pod" (ślu.od rcku 1914. spatoremblzeg dzią9apo upnednim przecięciu bro dawek mięfuzęboltych' KoĘnośćcz]amości tlrn w zabiegu jest odwrotna.a lepszegojego ukr'lvienia.ni.Wskaza. ]dórv.\Ą.po odpreparowaniutrńata' uwidocz.tzenie. t.Ą \\--d t.ujacykieszonti \'Ą'\. & podczaswi.boczne' Iekko skośne' aby podstalvapłatabyłanieco szeNza d].ykonać przy uzyciunarzędziulhadźwięko\Ą5'ch.\łykon}vany jako metodazabieguelimi.'ateobkur. prz]'zębne.Ir pok_ycia kostnego wskutek pmcesu zapalnegoto. a niekiedy njewielkiegostopnia obnareniekomlan.4. NajpienĄ' należłopraclwaćścianę we. minima|nym dyskomfol poza cieorazminjma resorpcji biegowej |nej pozwa|ajqcej zachować optimu estetyki m i minimaIne obnażenie cementu.ostka zębodołolrego i dzĘsłem(zaniechanieosteoplaswkii osteokomii olaz skńcenia płatadzĘsłowego). odchy]ać m. l<t [lj runrr'łż oTt\'AI{Tt. na nienie tkan}i kosttrej olaz utwoŹenie dostępu do kościi porvienchni korzeni zębów pofbawionyc. powierz<łrni ność do]dadnego \Ą}'polerortania kove.ł na ńem zęMw Szty usuua sĘ po siedmiu dniach.a na. ąIt w fazie utrz}Tnującej nującegostan zapalny w pojed}'nczych miejscach W !.]1'2 KońcóWka zalecić nazęd. które naleĄ7pozostawić v!5polerowane' Po pr/epfu]. \Ą'idnana.jne zafi <niętj'm. niebiennej) 4oże być płatempehej 8rubości (Ryt.których głębo.prowadzono postępo.lłiłale z oczłszn. ziaminęz . .lkie..h upnpdnio$1konano inn) zJ. w przeshueliach międzpębonych pmsĄłn szwem pętlo\ł]'m' prz]'padkach. czqcegosię w obĘbie tkanek prz1zębia.rio!\ei ló\kot\o.. Zapmponowana przez Kirldanda metoda kiretażuotwartegojest wskaza. wnętŹnąpłata..speqjaln]" ze mi końcówkami zakończon]ani Ę (Ryc-11'2). a mana i w 1920r Neumalrr podali podobnysposób operowa]ia tz\{ wówczas ropotoku zębodołowego. ni. plżekracza6 mm' kość w takic.IGżdy je.ia u|tradźwi*G konieeny (dobrepźyleganieplatów) należy Wegodo kireiażu za. szeteg zmian doĘIczqcych wania z bEegiem kości\ły. nikiem pionowego ĘDu ub]tków kostnych i w uszkodzeniach\nr obĘbie flrkacji koneni zębó\{ pofwa|a sfybkiegojenie Zabieg kiretażu otwańego na pŻy 5ięranypozabiegowej. prJ7ębiu. tzvr płatutworzonyjest przez trzy cręcra: ll '5b).1msa.J?zańa pońeEchni korenia zęba (pozostawienie obumarłego cemmtu i emoz. zwalajqc}m.rnej r h]orheksydyrrq' raly ńe aby narażać urazymec}Enione. .?ębodolowyJ| 5ldb( h $ w}. z.

$zdłuż Wanaoperacja płatowaWidmaIń cięciapoziomego i DEedsionko\Ąej języko.4 MieJs.11. dzią.rn kieszonki zębóvrW następnejfafie zabieguWkonuje się Metodę tę wpm\ła. 1t . pońepdrtti którcj celem jest uz}skaniedostępudo (ięLiapolome8o\Ąe!Ąłrelrz.okostno\ły w}rostka oreDarowujesię na tępo od bEegu kości pnesunięcia plata stwa.] poprowadzi( abynie przez Zabieg dowierzcholkowego chodzib pEez brodau'ki międĄzębo$e omz plata: przesunięcia ' korzenia zęba(Ryc.lcze. \lTmstka go poppc/ $\konanie kości części korzeni i tylko do grzbietowe. pionowyLh M lub (policzkowej)od !. obu stonach uTTostkazębodotowego.5Z€ p onowa' Rvc' z nabłonka\łTaz l'jeszonką prz]zębną. cię( id piono\e ndlc. ne są ńżne waianry tej metody r€tą Gracey'Ranę przepluk je się mztworem soli plala rozszczepione_ reponu.aPla_ 11.eliminująq.a zębodołowego.ri metodą tń"u a"'ą. oddzielajqce.i po /ębodo|o\Ąego .llykonujesię poziome cięcie skośne nie skosnjPdo gpbietu W\'roŚl|. operaqja dowierzclrołkowego kość W ten sposóbodstaniasię zebodołowego' stosowan3rnzabiegiem chirurgicz' jest najczęściej rząiącdogodnydostępdo ńej i pońerzchni korzeni pnlzębne slęgąące kile.ine ! Leczenie Piat Ryc.\.okostnow i wvrostkazębodołowegodwu cięćboczn}. wertaętrzneokoło0'5'1 Inm od szczltu bpe8u od okostnej cię.(resekcyjne) chiru icznereparacY.fiko.rkowo.ego błon h( Zeniu sięgĄących po stmnie Walgo\.{ej ii ste' 'wancjre8eneral lkanpk' Lorłko..ch i kości cie to pozwala na usunięcie zmienionego zapalnie 160 .t" do granicy śluńwkowodziąs. tal.11. Eo na ostro za pomocąskalpela dfiąsło słatworząctakżepłatśtuzówkowo.Plat ar-T "\r'. dziłNabers brzegówkości na polegajqce do' fi.11.^ aT-T i Ry.ĄZ(7epo!.zmod}. oraz polerowaniemkorzeni zębówki.3a nejqrubości' Ryc. metodaNabersa pełne.a plat śluzówkowo{kostno\ay (metodaNabeńa) lub plata ślu.wierdtotlow)m pflesunietiu zjologicznej. ganicy dfĘsło\łGśluzówko1łej' taż kieszonek kosmych z Wgładzeniem ostrych w 19# rol:u' obecnie zrraner stosolva.4) \łTpukłość największą glubości od.3b.ivej vprcwadzania mate ału bocznychpionowch wana w przypadkach i dziąsłowegodwu Ćięć brzegu ub!'1. nrłrr. pve.łowej.i Piat śluzó\.. Technika zabiegupolegana rlykonaniu od strony jest Wkotfysry. Do\łjerzchołkolve Widmaną W zmod1fikowanejoperacji płatowej pionegopolegana utwoneniu płataroz\'r'arst\rcne. so iówkowo'okosmowego(mod}fikacjaTńedmana)' międtwebo\''milR\i ' | 1'5)' mi pętJowrm! przesunięcie plata mzs. (śluzówkoilego) i je się do pien'ohP8o polożeruaumorottl]e szua.

lziedowienchołkowego $y. polerujesię powieEchnie korzenrzę. we plata.o]Iiepodniebiennejdokonuje się popEez wyko. stateĆznie jaka uy. pEemieszczenia nych poddziqsłowo' W meto. ' U\uwa sie bości t(lurrjukol'ookos|no$ Ndq|ę|nje prfestlzeni kircfuje się Ziaminęz ewentualniezłogi. sionku jam]'ustnejpowinienb]ć odpreparo'lvany na Zębodołowego i nieluc}omej bło. się roztworemso]ifizjologicznej.'hviedzając sz$'em go ulmstka zębodolowego 1 ony piat śjuzówkowy. usuwasię l€sztki złogóW nazębn]'ch.jrptaż koizeni pzeprowadza się w ten sam spo. W metodzieNabe$a aż dfiej kieszonekprĄzębnych' obecniejest ona.!r1.m. .oddfi+ aprzJ.o. temso|cosery| DentalAdhesive Ułatwja p|o to ĘdfuĘ ces ziarninowania i twoEenianowej tkankidziąsła.ię kieszonekoil stronypeedsion1{o\{ej i językowejcię. $1'gładza bMegi kostne w]'Tostka międzylębo\wch.b. Gingiwekomia możebyć zalecanatakżew celu odsłonięcia bżególv komn protety€znych usfi uowa. płat' pńchniczych lub wlpehrień' D\ła ka zębodotowego' cięciaboczneult'a]niajq b tol .\Ą6ka.nności pEesunię. nie 'R}l' ||.? tworzy nowąsfersze Ę.6a.ating. co poniżejdo .la Iaspa. zanajako zabiegpozwaląiacy całkowiĘelimńację do $anic].]. Eliminację kieszonek pE]zębnych po Gingilvektomiab].Kaplana głębokość \"''ierzcbni 'ób jal u innyrb opra. o|a|nlnkul hifurgi( /np. !\'o za pomocq pincety Cmne'a. ]' szerokiejstrefudzi4sła 8d/i. jal h Pl. Gingiwektomia stępujepo strońe ze\łnętEnej.(resekcyjne) reparacyjne Leczenie chirurgiczne Raspatorernna tępo odwarst$iasię płatpetnejgru.iĄlTostka wego'ńemożliwe jest pneslmięcie dowiefichołko. Po lwkonaniu znieczr enia zaatcza się punko.5 ZabiegdowierzĆho|kowego gicznej'Płatlokalizujesię na nysokości bŹegu kości ' w€ dą Nabelsa.l \Ą obrębip pnyczepionego' podniebipnja. łych) Ędących wynikiem rczn]stu .]z do powiencbni zębórvprc\tadzi się róMolegle' nie. pŻesuniętym p|atem rva. nych zębórl i marra)cięcjepoziomeprowadzisię wzdłużl-2 mm prz}zębnychw obrębiefurkacji na \Ąylot (ITIklasa) poniżej po bEegu dzĘsło$ego.lziąsła omz iza.ą urr}łnanju Paste.ia p|atameto Ryc.rozrośniętego po siedmiu dniach od zabieeu. dwomaszrvamibocznJ'rni. kolejnej kieszonekdzĘslortychi popmwiaj4cy kości w kztałt dzĘsła. .wołan]'ch . mzt\torcm soli fizjolo.iq potlt{imip dziąsja /a]oionJ opa|June]{ Mra/.t| Lrmiesz .odsłonięcia. przy głębokich kieszonkachprz5'zębnych ma do. (Ryc' 11.!vprz}ladkach ob€mości kieszonek (mod]'fil<acja płataśIuzówkowookostnowego Fried. kości Za]dadasię na zęby obnażoną tluią. dejz Wmienionych cz].. ciąglym pęt]o\ł}.Wuje weł. kieszonekpowstałych przebiegu oraz ŁW kieszonek rzekomych (obecnie dfiqsło.. jeśLi kiem chinrrgiczn}m'\fetoda ta jest \łskazana. go' k1óry zmienia się po siedmiu dniach po przepr. zleperowanyplat ś|uzówko\Ąy 2 mm cpon]żej bŻegukostnego' Ranę zabezpiega się opatrun. Na i!\r]8lad/Poiepo. nastąpić torem Wkonuje kireti.lhrżeniakomn anatomicz. dfiąsła.]rulq. W ptaB. się bólv i kirctą opEco. zębodołowe8o.Irętrzną nię dziąstabfzeznego'Ranę pnepłukujesię po kaf. ny ślufouej.tów krwawych na się mĘrcznjryn'PieIwsza zmiana opatrunku pollmna dziąśle' następnejfazie zabieguoddzie. ciędapoziome l vnętEne skośn€b. pur Ranę pokrf1vasię na 7 14 dni opatrunkiem chi. jest ruchomej blony śluzowej' tałiej brak zębodoło.lzeniutoalety mn} Po dwóch Ęgodniach usu\ła kóla razem dowieŻcho|kowo z pasrno pŻyczepionego. dziąsła pozostajeokostrra.lazabiegiemeliminacji głębokich w zapaleńplą'fębia stl. mańwy cement i poleruje korzenie zębów'Ranę opeĘcyjnq płucze powieŻchnię można pokryć prepara. obu stronach\Ą]Tost. powieźch.7)omz konieczności ub]'tków . ' za on}m pod kqtem flff 1-2 mm poniżej bżeg! kostnego i pż]twierdza cie poziomeskalpelemprowa.11. nanie operacjipłatorvej' płatrozszoepiony w przed. ta7iP /Jbiegu sl.

Glickman. newsurgica| A proceedings a workhop heldat trinity college.okostnowego' odwarsiMcnu ras.Dec. eńu ki z uzyciemwiertla lub narzędziĘcznych' Po prze. A'o'. R. and modified Widmanprocedures. O. gitudina] therapy cares in of tii. I 972. lreland.nję|e8o d/ia. 1954..]u osteoplasty. Efficcacy treatment o{ tudinal study comparing realing osseus and chicago 1980.. Dublin.Wood. 6. Repositioning attached J advanced. w bneżnegopoprzezrĘ.. {€ | d. \!ych. międzpębo. tusoc1989. Nymans.Czas Stomat studyo{ peńodonta| gingiva. Useof mucogingival E. L'D': to enhance estheticl' partial 41 Hrickness J Periodontol flaps. H.R.45:601 surgery c.a następnieplżeprcwa. Rosensurgical 1. :12. A L. de. Donnen{eld. Demetńon.: of surgery method. 4..ochsenbein. \Mdman.D. Gli{ Dent I clin Periodontol 1993.1714&-51. M'.R. 12-14. Anagnon..42:1. andfurcation suńaces re|alion probing and J ments-dilantin hypeplasia beyond. Abstr surgical access. 38. N4issle. l.D.: 1. Smulow Ellinger. 604. Lindhe. 10.7 odsłonięci€ protetycrnej zabiegiem qinqiwektomii. Themodified 5...P. Flores Bńt J 12.:Theeffect J. A. bezzęble części pmtetycalego' nplaniu stałego uzupełrrienia Ryc.8.ld' m(rżiarówno.20:63-68. Banach.4:427-433. cześnie prz}'nrócić prawidło$Y kotrfui dziąsła rt1pukłości prze.W. ITheoperative L' treatmenl pyorńeaaIVe of L.: calculus removal gingivalgratu. syryńska.Allen. Weyna.Vare|żides. plaque E':oce z. płat płukaniupola opemcyjnego rcponujesię do po. go nadmian ro/ro. after resin periodontics. osteoplasrykato ZabĘ poprawiającY Zębodoło\r'rego uzyskaniajegofizjologicz. Results Quintessenz. tualke 3' Parashis. rwipnia dddplarjiplald podrzd\ inflv(h opprar ii \.1:293.1. procedurcs 7.. Theefficacy osseous dańs. on and without gingivalenlargc WP: Drug-induced in to depth' 11. Nabe6. 1988.A. clin Pe odoniol 9. 2. fJmlqlai ranepoope$ryjb\ ną' osteoplaswkamożebyćtakżewskazanadla uła. l '.1r25. Beckel B€ c ker. w celu stka jest obecność $Foś|i ko' nego za4su' Wskazarriem (egfostoz' lub pognbiałejblaszki ue\tnętlz. of control 8' ]ańouk.Lundergan.lacoby.Tednika zabiegupolegana utvroneniu plata jego śluzó\łtoło. tycznejak w zabiegugingiwektomii. et a|': |ongi 13. 32:307-310.PeJ periodontal Cl. 1 yearJ Periodontol toz .\' obrębie prrzębia lub jako zabieg moĄńikujący ptfy t{T'Iostka zębodołolrego \wko. patorcm. gingiwowestybu|oplaśyki metodq pocket elimination the establishon na skutecności and surgical parodontopaperiodontal lth: lonw zaawansowanych of hea A Nabersa leczeniu ment maintenance and 1981. prednicgo poloipnia..Flores-de-Jacoby. Dent 1920. W czasie gingiwe]domii'jako zabieguusuwajqce. Effica<y external l.A.: Widman of 5. 12-14. efficacy osseous procedusurgery In:shanley.tworzenie (zabieggingiwoplasty.Wych shf eniach ki).N.(resekcyjne) reparacyjne I Leczenie chirurgiczne Osteoplastyka kształt\Ą5'1o. riodontol 1985. J. Periodontol J 1974. positioned mucosolflaps {ree und from multirooted teethwith Healing ofapically A.nNońh Am 1988.2167 c. stnyÓ h nejpresfncnj mied/lzebowyr i mierlnLożnnio.PM. (eed): D.59:351-355. Ramfjord. Hoag. Postępowaniez mllą poopeńcyjną jest iden. No 468(1971):169.11. I979.: The of W.r the disease.P: fu|land Alveo|ar r€ d uction Crest Jo||owing Dent c|. Jlap. B'.

V.1\estionowĄobseNację. dna r$ sion]ajaml u. blony śluzo\Ą'€\ĄFstka lub kości'' j dingsof the World Workshopin Periodontics1996). przyczćpów sła.że istnie]eu. nia lub korcĘ' niepmwi.ponieważ c€ urtaź]ano' ze jegoszelokość odpowie. (!oni'żej n]m) Najęęściej \.dziąslowa Ghirutgia Poszerzanie streły dziqs|a .W]' dla niepn\\i. rv s]'tuacjishvierdueniaWy. Wq. in' Miyasato i rvsp' 1977. bP/piec7J |Ped poLiq8Jniem bl7Pgtr&Ę.€gobezzębnego lub pmterycrnl. gwaiantująca p.Sądu ń. w p1}tkimdnem rlżedsionkasprzyjaal.'ości podczasszczotko\łania źucia' lub < l u l t j l ] .\ł]'mialu morfologiczn}Th' $'ości dziąsła' Je.lnięciu\ł}Tostka następshvieusunięcia zębów w tycznego.n. lq80 Werul.że ono wąlka strefadziqsła poł4cze. dziąsła.m. ma]naszerckość dziąs. nie zabiegiztego zakresu to: se poszeŻanie pzedŚionka.rdma 1987.r PoszerzaniestrefydziĘsła prą'" Przezńele lat zabiegiposzerzania snt$ dziąsła (związanego.lóken mięśIriotlchoraz pogłębieniu plfed. bodołorrcgo' obecrre określerria definiują ten duiał jako chirurgii pedodontologicznej plastJcznezabiegi chiful€icżne Wfkon}'rvane popm.:rrmulacji niu Z pł}tkinazębnejordzutaoe pzyczepu łqcznotkankG we8oi poitsta\Ąaniu recesjiduĘsła' Badaniadoś\. to5 . flFpdmana i w.lnej.I]lo\\'ości anatomiczn]ch' mzwojo\qch i zmian urazow:.Iło' pozycjilub . cfa]nc u zwierzqt Wellnstliina 1992) obserwacje i klinicrne u ludzi (m.viad.tnei lo zabipgi konlmarczanirrmo jak i błonyśluzowej w obszaźedziąsła.pomimo jdm}u. rccetiidzia". śnie sąsiadującej blonyśluzowej Wmstka zębodołowe' go.lykonywane wfg|ędóWperiodontolo ze skiej sfueĄ.!'cuepionego 2 jest i!]staftzaj4qłn.G€\'€rsa lgn' Dońnam s. pa. czepionego zrogowaciałego. U7\.e \Ą bie ibral.p.kanja mdlnpi opĘ hL8ton} w definicji tej mieszcząsię ńwnież zabiegiwy. (m' in' Wennstrómai Lindhe l9B3. 1992)ual.ji oocdoś.la prcl mjq.e. ponr przed plano\łan}'mleczeniem ortodontyczn]m i pnpdprolefy( /abipgi /ne d$) k5/lrttui wlsokości \q1ostka zębodoło\Ą.ltsk'Zaniemdo Zabiegu gicznych pe]. o l q l h l o l d ' J i m p l a l l ó r ^ ' .rnisię podeas żuciaońz za. usrmięciu ńe\ł'laści$ych i\ędzidcłek i \Ą.esjidziqsla PokryWanie zabiegi na wędzidelkach bVprowadzenEa Termin chi$Ęja śluuówko\t'o{ziąsłowa' definiolya.aźnego defek1ueste.$łieŹ.dfiqsłapr.thlub odzapalnych (Prccee.lvanierecesjidf iqsła. utl7}muiesię stan /apaln! |Pj okoti(\.vstępuje dyskomfolt cz}'nnościo$'J d]łużania koron zębó\tl korck8 nieplitwidło\Ą. jegochinĘicunegoposzeźe ia!treń/ dziądai pog|ębianie pokr].la'2 lPl !'fua. pacjenta t.lna ze \ĄsŃłczesn].ru. zębodołowe.lria chroni pązębie przedsi. łamitarcia i{$iąZując!. / J p o b i P g a n i P/ d .ła.}mstkazę. : pżyoeŃwWędzide|ek eliminacja nieprawidłowych iĄYstępuje dodatni test poci4gania. Zdm\Ą. jako zabiegisłużące no początkowo zachowaniu dzĘ.Z}zę.TomaszKonopka Wprowadzenie ŚluzÓwltowo.ch definicji brani: . jeże]r zabieg taki powinien byćroz\Ąażan}. go)b]'ły lem sam]m w sobie..plast'vclne fabiegi chiruĘi{Ynelwkon1tane rv celu zapobiega.

ie ow| b . Rvc'12'1a.ubo(i 2 Tm 7 oooriebFn. l brak głębokich powstawańe lub ilowały nych.i".i" 't64 .lrYstarcza]aceJ koim zębów plzy dhrgości dłużenia jedno.o7iqslowe|' a' o.u l"t.tas|. ' ".or'ei d pooperacyjnej'Wstapienie ryzyka rcsoĘcji kości ordl rcslka/qbodolo!\c8o rc/osldiqt.'. i obecność grubość dfiasła.ą'"l|eszolli'laczacerę. po/ome\Ą"cl'. cjenta. o g.ta uzóWkowego'cięcia apEesuwanE ś b. C' d Dowie|zchołkowe .ony Ulowp]' cię(. poz}cjęzębarv luku i łlmagania esterycme pa. okresie gojeniapouabiegowego li:.p" w miejsce "*. rv twolzenie się wtórnych wędzideł miejscu blizny crc.'ł'". odpo\liednia kości(clarka. sa:5 Na znaczcniu straciĄ' metody z pozostawienrem prowadzeńategoZabiegu grubość dfiąsła(> l mm).ion].Walunkami miejscowmi dla pże. zębnych'L1órychgłębokość kou'MziąsłorĘ. keszonck plf}fębn}'ch)' nie i głębokość dehiscenqjikośo./c R]rinr l2'Ia do d w posfenenia."i.wszv.ta ś'uu o.lan /ąi.o|towo s|Lzoń pŻe{.ei o\o'lnej' w.cJp.l.laplonoweC.dru "".."łli't"'i Podejmujqcdeqzję rrŃonr techniki zabiegowej.ioko5tnpj' olaz byłyniepEe(id]'vlalne co do zakesu \Ąl'Tostka pved\|awiaid nąj\^€ ż niei..ś|uzówkowo-dziqslowa Chirurgia przedsionka śluzowej pionowe od biegnqce błony p|.12'2a'b' c' d oŻeszclep ' d' t'^ -i" p"edsionu' c-pooz' p pzeszcepu o'oĄ sLlos.lla poszelzeniastiEi' dziqsła . poza szerckością dzĘsłanależyu\Ązględnić: f $spóh\T'stęporvanieapa]eniaprzlzębia (położe..a ardego' std '^i"""J" i W9 sfycia Ho|brcokaochs€ n beina' technika pzóvoepu żapewłria sciirą adapticję l]orcze' ill'j*il "i"*:"'*pi"i'"l. M!. PrłZEsI. Coma).'glan'a \ U7owkowo.olep..r.Ifiąsła obseNacji\łieloletniej'2./oe. \{etody te powo.iliJ.... Zabiegten umożLi\łia głębokości kieszonekprĄ-. odsłoniętej kieszonek kost.3 po_ W etapyzabiegu.:.vtll\IE DoI\rERZclIoŁKolTE PŁAl.e s Rvc.owego(Uę p|d|d lowego o|ostnei' do oowie|"c..]\ ŚLUZÓ1TKoWEG0 (Iriedman 1962)a \ty.. pzedsionka.. pl.I"**".]l gnbos |ned. eliminacjępnedsionkow5'ch cześnie pnekracza linię śluzów.ń. i/4ub Zalecanejest ."*.FTego d 'o. międzJzębo\ĄYch po8]łębianie rccesji dziąsła.^(ie i.. ..

B}C' Miejsce .nio.lkośćkształtplfe.ZA'eni.rvianie pi"n'. g t]'godnie'W tlvolzeniu tkan. l2'2a i b)' P.? Ujemne następstwa tego zabie8! to: obecność dwóch mn pozabiego(5'ch.Boczniei do{ieżchdkorvo L.ie b' metodą W ś|ufowej. styczną'Plżeszczeppoza. i kowego'kości ozebncj-Po Zabiegu dochodzido nie.lawcze zaopabuje się pl]'tkq temop]a.12. . pż].'pisF\'ane nie się \łspć'łistniejąccj rcccsji dziasła jest peŁaniu przyczepu nabtonko\'.|Ą]] j.klzPPó\Ą nuI r]lautunipcia i ki\'i.stępują przyczepywędzidełek mięśni.z'ueporr: ku duh.o.cl Lonie'/no!' Ilo.ej) obser.\ły |\ l. jest przesurvany do\Ąieżchol.|rzpni.onoi. i pomocqszablonuz folii. rozległa d:ługo i utrudnioneunaczyrie ie (szczegóInie prz5'padrv prze. jeden ząbpo obu stmnach opero.ch' Płatśluzó\r'ko.pŹec/c/epo\ 7-l0 dni' 7wfti( u!!a8e'. l' sz}. technikę i w€j opisa]iw 1968mku su]lir'an i Atkins' \Ą'.a mię.n}Ąn ie.iamąusmą wfń$łtuje się i usuwa tkarll{ę tłuszczo\łą oraz drobne gruQoly ostatni etapzabieguto stabilizacjapzeszczepu u ło. Z jest czego']Ćór!n najczęściej podniebieniet\.skaza.re.'\( l ipm /pnn$se&ide]].ś|uzówkowo-dziaslowa Chiruroia poziome b|onie Ryc.{a poprzez zlamr.ć ściqgnięte \Ąlażn]' jest ucisk pneszczepu po zsz}'ciuplfez około5 mi' push(h nr:p. j lub Wlokjen pr. je sĘ pżeszczep|rłon}' sk ślufowej miejsca daw.okć't \Ą'ania ska]pelem lub mukotomem pneszczepu o grubości około1-2firm (składa z naMonl{a. szczegóLoiegdy p\.lrej esteĘ. żubiolcz]'mza pomocą$su]. się \Ą.jbp/ przecinania olorrnejo .lś]uzG w erani(ach 1.Po nacięciuMon!''ślu.nnĄ. \r}.B mm preparuiP p]a|' uęścior.bmk. nowarie.h od-Ą. apiata b odwarstwlenje ś]uzóWkowego W kierunku dfjąs|a. i\l1nagń qrh pozabieśo. sła i Wicżchołkowo do okostnej poprzeczn]Ąn \/uem mdtcrdlo\t)m {Ąl' l2'2d'' Ni.fuzjaplazmat1rzna z obszaru biorczego). niem d]a lPj m. gojeŃe po uzeszczepie błon]'śluzo' nia. c Westibu|op|aŚb/ka Kazanijana' cię.5-2mm u'alst$'J-' poprawiaich unacuj'Iianie i wgajanieo' \Ą.cia otaczającego do dzĘ.ipowimr obejmo$aćsz]. i /nuko\o-drllslolt.?e ono (obecllość po.\sl\Ąranl .uszczegó]nych pacjentadotyoą.] sbei' dfiąsłaprzy rtielu zębach.blPj dru€ i mc|api.virrde w okolicy pfedhzonowców Wie. gojącasię rarrana podnicbieniu. \\}. st\łytkanki tączneji podśluzowej) l2'2c). się \Ą. Ltóre uhudniaja unaczlienie. Zowej szablonuprzystępuje do \Ą. tMajace ki ziarninowejbiolą udfiałkomóIki z płataśluzów.o.prepar. kości \tlaostka' a Zakrcs znacznejrcsolpcji szczltu poszerzeniastrefy dzĘstaw olrseftacji wielo]etniej jest trudny do pżewidzenia' PRZEłłCZEP BLoN\' ŚLLzot\iEJ \Ą. .ar.kitej oko[cy'Pienvszyetap zabiegu to pE!'gotouanie miejsca biorcrego (Ryc.skaza.llohe wspó'hłl. \ł}'magane jest założeniecementu chinĘicznego na okres gmbos.ego.loo].t.o\Ąadzsię cięciepoziomena grżniq ślu. \Ą'o$ane wiele miesięcy po tj'm Zabie8uzm ejsza.lki przedsioneĘ nieprdwi. k1órq szczepuustala się za pŹenosi się na podniebienie. rokości większejo u'anegoobszalu.ch tnech dlliach wgajaniaprzeszczepuzapeł" nia w]Ęcznic d1. 165 .kę zęba (technikaszJ''cia HolbIG \t'g jęZykowo' oka i ochsenbeina)i b}.1.3a. i rccesje dziąsła oraz pIą'. pokryci€ okonn€j p|at€m ś c uzów qo ko!Ą/ym Wszycie Wpogiębione pfledsionka' dno się szeżenie strery dziąsłaodb!'\.ię z icdiotzl'.

al].]eqo do okośtnej dno pneds onka oraz WszycieokostnejW b|onęś|ufowq i jest (Wszcućp ja.YGyl |2'Ąj' / nLnsln.e.jU.ie di ce idziqsła pŹecięc okostnejodwartwienie W kierunku t' ś|Ufówkowego Wargi' W ko\Ą}.czny niezadolralająrł ś iejszyi! poló\Ą'Ianiuz okoliczn]. \vskazaniem do zabiegumetoda Kazanija. tt L\TIBI LoPL \{ n h \ pok^dekoi i \!\. punkcie powimo być żJ.tórc w rra.]niLu lJini.'5lgnowaniP /\flni.o\i|c prĄ' p\'tkim przed.nosi ntn) 2.. kierunku dzĘsla preparu. pacjentówn1lod.nętżnej stony \Ąargr' słoniętą okostnę płatemśluzówko\\m.5.lvkowo.c\a następnie płata na śluzówko\\ego u podsta$l zmobilizou'anego przecinasię okost.ną i oddziela się ją od kości tde gtęboko(Ryc.dziąsłowej Zaleca się stosorvanieńci resońowalnych oraz opatrunkiem chirurgicz(RJ.anicY w odlcgłości W dziąslo$€j (Ąc' 12'4a). wszj'tejdo $e\Ą. okostnej bródkorvcgo'od. d We'tibu|oplastyka jej piatem kości ś|uzów wieżcho|ko!.mitkankami).ii.ll szczepów ilziąsłort}ch poszeźaniustreĄ' dziąsła (pveciętn!' wrost szerokościdziąsłaniązanego \Ą5.c'l2'3a)' Następńe preparujesię płatślufólvkG pokrlcie pola zabiegowego w dziqsła n}m na okrcs 7 dni' W zabie€! t}'mdochodzigłów. ś|ufowej odwaBtwienie b W Ed]anaMejchara' cięci€ pó|kięfycowate błonie ] a metodą Ryc'12'4a. ].u\\'3 się pżyczeps.TnF lP{e.Lilju]opld5|}kd / pułor*rn1'ch Edlana i NlejcJraraw mod}fiłacji Pned podjęciem decrzji o fomie chilulEic lego le. dnie pl7. śniej recesii dzi4sia Pokrywanie drro nie i w pogłębione pMedsionka (Ryc' 12.vym pokry. lt]nik esteĘ.cowate.3c)pla|ó\Ą h )].' dodatni).ciskasię do podłoża na jest płytkipnedsionek i nieprańdłow przj''czep ten następ ie $sz]l!a się w okostnąw pogłębion}m pociągania Z okostnajest $1.$}eliminować mod}fiko\łrlne u .Ltóry uszwla się bocu.\( h. Na błonieśluzowej cięcia (R]''c' 12'1o.rgiaś|uzówkowo-dziqslowa Chiru pia.osaniLlpne_ .ć odda.którc winno b}. l.tóry pIą. prorradzisię cięcie poziome. \ie i rzenia Śrcry dziąsła zębodoło\'lego pogłębienll kou c|iologicn}ó i o Pni. szych obse$owano niekiedy st\Ąardnienie czep lrędzidcłkai włóknamięśnia pokĄĄra sĘ zreponowan}mwcze. \. 12'ł)'db}umożLj\\il poszeŹenia sbeĄ' dziąsła ności płatem śluzówkow]n. sion|:ujamy ustnej lrYkonuje się Zabiegiwestibulc prcpalowanym wcześniej pfez l-2 minuty Płat ptastJ'ki.rnWsfy. $sz}$'anaw miejscu pień\'szego lorre o ti-B mm od 8raniqYśluzó. tej patolo8ri' Należ}.i'\\. c.kolei Lmiesiona $ędzidelka \\argido]nej(objaw przedsionka wljana rra pozbarr'ioną śluzo\łej vŹĘę' i tam trłon}' złilaszczau dzieci.edsionka./.luó\' kn!.b.or/\ \l-aniPm us^.lurnweiprcd<ionkado pienr.r blunje 156 . \Ą.iwyżsątn śluzórłkort'o. j" siępjJl .u poszerzeniesfely przedsion]<a' pola (Ryc' l2'5b)' Na całejdługości zabiegowego dG nic do pogłębienia U chodzi się do okostnej' ZsuNąiqci \Wcinajqcplz!" dziaslajest mniej spek1al. nd nflyldad mipnia rn. czenia rcce.znegopo rd\lo. \\.:ulame.ji naleĄ okretlj' t\. okolo 8 mm od 8r. ^ nnili pliologi. .]lodwa$twiającgo od podtoża kie. \łielo]etnie obserwacje pohłicrdzają przervid5" l\alno.runk. slopiPn po8lpbiafua pluedsionkaw oko]icyzębólvpnedniclr żuchwy do.8 4 sz!'ch przedtfonowców prowadzisię cięcie połkię. w.g l jest Scbmida i Nlómannag stosowalra w celu posze.$łókien mięśniow]. pola zabiegowego całej szemkości na \\ s}tudciiLonie.

e re.plat podwojnie uszJpugo w okesie fuzwijaj4cego uzębienia. go pr4'zębia. głębokości szcze|iny dziq. Tłunacuysię to możLiwością r płatobrotow (flr'd'i"ndll7ap) na pny}dadpłat dzĘsła pełzania pfiyczepu łącalotkanko\'{e. przwadku k]asI i tr możnaspodziewać cał' sĘ W pz]padkr zamiaru wykonania korcn dodziq. Usz]pułowanyprzesurĄ€lny płat(pedble\oft tis' qjęrecesji'nawetw prz}padl. Stercwanarcgenemcjatkanek @uided. przemieszczony dokoronowego bocznie.(iot\e' Ro].Trzebań\Ąłlież brzegu dziqsła granicy do \łziąć uwagę\'r'iek l p2esunięde -cemento!'vej (pokyciecalkowite). <lzĘstortych' konieczne. mzlegb ub}tek pżyczepułqcznot]€n.zenjem prolet}czn)'TnPr/ed Zabiegami ' U osób dorosbch w przwadku . tyczny dziąsła minimalnych dziąslowej pu Ęcarotkankowegona powierzdniach między./l Chirurgia ś|uzówkowo-dziqslowa ńewłaści*ysposób szczotkolvaniazębóW usunqć pokyciarecesji powinna d/iĘs|a za. tis jed. p€ ' \'nić12| pod szkliwno. się łołany f ptatńoi.onnad. generąuon)' możecałkowicie v'5'elimino\aać recesję'2 Jeżeli .rąft)' dojęzykowe przemieszoenie oltodonryczne zęba 3.ieiełi prekra(fąjq grani(e sĘ) giczne' U pacjentówponiżej14mk] Zyciadec}zjata szkliwno{ementową. tkanek l Klasa I: rccesja ńe pfekracza eranicy śluzowko l brakc€ < h zapa|enia przyczepuĘcznotkan. streJydziąsła zębodołowego l u4Akanieszerokiej wodziąsło\'''ej.planowanelepo|qczenietkanek pokryWających koŻeń ońodonryone lub protetyczne. technika |dea|na niepmwidłołe pżyczepy wędfidełełi zabufenra do zwarcia. l śCisle czeniezacho\Ąawoe.o$anie pokĄ. i fwiękzonej Wraż|iwości zęba' .ane ot} powsta ania pono\łnego nowegoprzycfepu' lub być i L1ór} !t $up'e serwa. w ldasie III możIa]iczyć sło\ay'ch poddfiqsło\aych (szeególnie prfy zębach lub ko\'ritego jest polaycie rccesji przed le. dopmwa<lzić uycofaniasię sta{u zapa]ne.W Wmectt1P t. este8czne. &lp) _ na przyldad płat przemieszczonydokomnowo. W pokrvcia rccesji. nieprcchni(ot\ego.]i' Metody chirurgicznegopokrjrwaniarccesji dzią6.latków z pmwidłowq higieną jamy ustnej po sełmożnapodzielićna trzy gl.ecesji aktJunej rccesji nie na]eł lĄrpehiać ńrtłów poc-hodzenia (po8iębiającej naleł \ńoą'ć leczenie chirur. Jeżeii kor. l Klasa lII: r€cesja sięga do glanicy śluńWkowc dzi4slowej lub ją prze]oŹcza. orau blony ślufa\\ej soft (iee go postępowania stomatologicznego' I-epsze\ł}'niki l pzeszczep płata dzi4słowego gbqibxlw). pokry. w planie leczeniaza]dadasię rłykorranie duiąsłową. jegolvJ'rnagń estetycznych planowane. utraty brak o fizjo|ogianym |Gztałcie brodaweĘ kowegona powiencbniach międz}stycalych.Sobo(kiwsp. z fębempŻy k|inienej Roko\'{anie kwestii modilości całko\"r'itego \v s|owej przekracfajqcejmm. nie 2 ldaqfikaqja wg Mllera:l0 cia recesjidobrzeoddąje prfyzębia.ut-ata przyczepu posze.jdmj Andlin. 2.pozabiego!Ą/ych.ubarizo \'rąskiej shery sxp graft): prz}czepionego. filaro\Ąych) wskazane |yuo nd pokĄcie uę. uwagina utrudniony plocEs z po1vinna odroczona'Jest to uwarunko$. usĘpienie sWcznych.ze tącznotkankowegona po\"''iecchniach między.tlpy| tżech latach stwierdzili niekiedy całkowitqreduk. fuliĆzn}'rn powinna być ufależnionaod wieku pa. Przesuczepy (ITee tis1e graft)| cjenta.isę]€ . jegoo{zekiwania pacjenta. 1. leczenie chirurgicanepl} ich fli l Klasa Iv: recesjaprzekraczagr€niĘ śluzóvkowc winno poprzedzać terapię ortodontyczną. ls.{aĄ]'rn \Ę (?nyó lub/aburenielopog]Ź lebaz re(esja' niem łU]ru zębowego. (/ęśLio$e. nak Iecesje\lystępująprzed plano\. chirugiczne pokry'cierecesji nie jest kove8o i kościłlltostka w przestrzeniachmię. dzJ'zębouych. bó|owych okolo. pacjenta pozabiegowy Wyg|qd este l Klasa II: recesja sięga do grznicy śluzówkowo.otry @dwnced' w sJ'tuacjirccesji stabi]nejdeqfja o leczeńu chi.brak uhaty plzycze. sĘ l plzeszcfep podnabłonl@wejtkanki łqcznej w pokrywaniuEcesji uz}slauje u pacjentówfit{} (subepithpliaL klasie m spowodowanej wadamizębo\Ą]'mi dych. l fadowalający przy do|eg|iwościach lub ją przekracza. .wania go pokryciarccesji w ldasie IV jest niepe\ane.

Attenatlwą dla płatów obrotowci sa zabicgi długości zabiegowego .esunię.w o<ltegłości wjękzonej o 2 3 mm plfecina się okostnq rra całej wg 1965.jerunku korono.']r (Ryc. pokrycie a do brzegu dzĘsła. metodapłataobmtowego Pafuua197? ' pola (Ryc' l2'5b).12.czepionego(> 3 mm) i odporviedniąjego (minimum1 mm) (Ryc.Cięcie rczszena się do zębów sąsiadująCYch NasĘpnie (skośne oblotoweprze' z rccesjąi prepanje sĘ plat śluzóWko$Tl nowaniapłatówobrcto.Allen rem do miejscapnecięcia okostnej i Mi[eI 1989. d Dokolonowe i najgiębszejre.I li. € . $ t/e(' i kononol\ei o\!€ . dziqsłapółksiężycowate.12'5c)'Po.TODA DoKoRo\oll'EGo PRZESLNĘ.ruiłni międ. .ecesjiI ldasy . b wyprepalowaniep|ataś|Uzówkowegopzecięcie oko. i dociskany do podłoża najnrniej 2 mm od bżegrr pionowepoklycie recesji (pienrsze cięcrerównolegte cjachrvieloletnichśredrrie go plata śluzówkowego tej 70%. całkowite 25_307o leczonychrecesjila'Najlepszen1" illa słolvejw kierunltu stlonnie uszwułowanego płata śluzó\ł'kowego)' niki uzlskuje się przy pokrytvaniu ptJ'tkich (do 4 pży. Jedn4 z pierwsą'chmctod pokryciaobnażonej pok]'cia rnno. j e. us/t. od\łarstwieniu pŻemieszeeniu bocznie d]a o{arggra| 1980)'Piem'sze cięcie w kształciełagod. da dokomnowegoprzesuńęcia ptata mostkowego w i cesji.6a ib).. pełnejgnrbości.lv wicrzchołkolrejtł'lącznie dokorcnowo(fararow 1986). .i€p|atamonkowego l\. ZabĘ ten bJ't następniewielokrotnie modJ'fi.:. Sumner 1966.dngie przez dno szczeliny dziq. 12'5a). skich r. pżedsion' jej pohlda (technikaplata przemieszczonego bocz_ negotuku pm$adzi się w l'onie ślufowej wwna(/a \Ą?ór: od d/id5la nie).ie podwójnie usfypulowanego popr2ez d. pr. :i l .ujpsie \^to$.chi \rq.nczl.b. utwo2eniep|ataś|ufóWko r€ c równej!Ą/ysokości nó W od|egłości p|atamostko. 7 Lolpiod. iiti i .Iząc raspato./(/plin\ przcmierzrza....t. nych dokomnou'o (Nońerg 1926.Cohen i Ross 2 x u}sokość 1968)'W tym celu stoso\Eno ń\łnieżmetody lepo. mm) recesjiw I ldasic' z szeroĘ stlefą dziqsła d 8rubością ii 80 \ldbilj/a' nip slo. ob|iczana ' aod przesunię.1arggrafa liniacięcia bŹegu df ąsłowego wg Ry('12'5a. Hafley 1965' się plat śluzówkowo.śluzółko\Ą}: Stosowana Płat ten jest pEesuwany w l.odawkdziąsłowej Pennela i wsp. Dla wienchrri korzenia oplsali w 1956mLu Grupe i War_ CLĄ PŁAT'q.okosmowego odległości okołopółtorazębaod rc. s|Źbi[/o\fdn} |orr 0a Zabie8po|ega !łvt\orPnju M od|eslości (Rr.N li.okostno!.. ' . jpJ\nieie. ment chirurgiczny 168 .Tamow 1986.hron) dlasloueiprpparuip plaInM /lożon\l h l !\]kony\|dniPm docho.} polegał uykonaniu ptataśluzówkowo" gich r. wg vlzoru: 2 rary W]6okość . po zastoso\{arliu metodysięgało pier'wszego uzyskania obu.Harris 1994)'JedĘ z najEostszych wstaje w tej sposób ruchomy podwójnie boczlrie p]a| je\l metnda/ fas|o5o\Ą€ em daIa polksię. części tegoprzemieszczonego jest w przypadlu pojedl.pulońdnv mosllo\A.Margeraf 1980. !t]m. l ] ]III.ecesji na rcn' zabĘ ..esji f dodatkiem2-3 rnm.?\l .. o najgiębszej esji powiękzonej 2-3 mm od bEegu dziąsia. 12'5d)' W obsen!'a.ś|uzówkowo-dziqslowa Chirurgia lT .łÓrotlau r m i pż\. llosTlio\rlTco jest dziąsłorlych \Ą]'kożystylvana met. clla Uz!Śkany plat pnemieszcza się dokoronowo. ka'JjP8oodlpg]oć' bl7Pgu recesji + 2-5 mm (Ryc' najgłębszej kowany (Staffileno1964.'ii ]. weqo ijego nabiLizacja po.Gflpe 1966..]ąslowej' dokoronowe d cięci€ W szczelinie Wo'okośnowego szwami.\Ą}th recesjipc l$'sokości najgłębszej rólrnej wg mieszczelie br.

'169 .zapełnia estetyczlrq konfigurację zarysui bal.t6 oraz 35%całkowite fi Nłrronrrortn PMEszcZEPl' DZLĄsŁo.Vystarczająca ilość tkanki ($ubośći długość) miejscu dawcz].ania w przypadl. d/Ęcld/\iąla.nan pżed zabiegiem. recesje i 23.ls Tec.ięki uprz€ j mościdr med'W Bed. wającnim recesję.ed fabieqiem' b śanCztery|atapo zabiegu.12.nie kształfui sposobuprcparowaniaplata $(Źq rozszczepionego po sfironie biorcfej (IŹngel & larger 1965t2. Allen 199429.stan p r z e d z a b i € g i e m 'l e c e s j e 2 i 1 3 ' ] b śandwa latapo zabiegu. Ry€.Ą.8a b)' l mozli$ość i Przeciwwskazaniem jest ńer. Bruno 199418. jest ruĘicznego leczenia recesji duiąseł p.Wacje gowe nkazują.Wadami tych metod b!'łamożli. w których w pierwszJmetapieza pomocą pŹeszeepu poszerzanostlefę dzĘsła. l moz]i$ 7naczqt po$ubienia P8o o\.ca|ko. (Ryc'l2'7a i b)' Rocżne wy dziąsła pmabie. I dobrypozabiegouyi!]'!ik estetyczny(iednolitość bari\y pneszczepu z otaoaj4cJ'ni tkanlomi).tEikata stosowana prz5. Główa}'rni zaletamitej metodysq: I dobrc warunki odż]'vr'ienia plżeszczepu(tzw !oą.zeszczep podnabłonlrowej tkanki łącznej' mod}fikacjedc Jej gló\Ą. 2.6. \r'{ość zastoso\a.' b Pokrycier€celi mnogiej dokoronowympresunię. b . b iednoczasowa metoda dokoronowegoprzesunię.to.nan pr.nan 22 dwa atapozabequ.iem płata mostkov!€go Wg Marggrafa'a .ze poieila.ca|kow|' Ryc12. nięciapłata mostko\r'r'ego przesfczepu i na|'onkowego powstałe aeponowanju po dzĘsłowego łozć w plata.7a.tia rccesjimnogich(Ą?c'12.8a.anodokoronowoposzerzonei|zĘslo. pok:. nd pokrycie pionowerccesji I klasy okolo 75%śIednie pokrycierecesji. pochodfące od we\anętrznej płataolaz od okostnej)' stony po]qfwajqcego I niey. Raetzke 19851e.padku w mnogichrecesji posze.pokry.Chiruroia ś|uzówkowo-dzias|owa i.ia płata mo stkowegoi plze9oepu b|onyś|ufowej (d.o\^Eniu moiru [. noczasowe. nego tkal*ą autologicarą. żeniebilaminame.9a do d pĘedstawiają kolejne etapy za. których przeszczep bezpośrechjo w za' Ę ldadanyna powierzcbniękouenia ]ub dwuczasowe.niezadou. n' naęa)' a.aląjący pozabiegc gojeniesię lŹny na podniebieńu uy \\5mik estetycaly przez ziaminowaniei jej rozległośćZaprcponowano jednocfaso1łĘ tal{że metodę dokoronowego uzesu. \7lko wqskch i pĘtkich recesji.b Pokycierecesji 1 mnogiej pzeszczepem podnabłonkowej tkan. obser.:u pojed5nczych. ki iqc2nejWg Bruno'a . wite pokrycie tet€sji z po9eżeniem prł12epionego' strerydziąs|a Ryc.a następniepo wgojeniu pnesu$. I pnzrszcznp polxiuŁoNKorvnJ TI(ĄNXI ŁĄCZNEJ Najbadziej omnipotentn4 metodq chi. nego.rn.aikowite cie rccesji pogrubieniem z dziąsla llts lv pokr3'waniu rccesjiŚosowanojako metodyjed. poky .ielki uaz w miejscu alawc4rn na podniebieniu. w Ryciny 12.Za I i II ]dasyznacząct] stlefędfĘstaprzyczepio.

2-3 mm od bŻe b sóbsci w gU d. w4' Za]ecanejest opraco\łEniepowie*chni korze. bość na od wvsklepieniapodniebienia. po PozyskanJ przeszczepłącznotkankowy Wprc\r'r'a. odległość pzeszczepu. pDowa. polegana ufomouańu miejscabiorczegow po.iliuno.odpowiadadługo. poprze/broda\Ąki wvsokosr polączenia na i d. \a możtiwienajwięksllm szczep' i jego ustabilŁowanie popzez erozpu. plośopadłe diugiejosi zębów..dziąslo.iapierwsf€go. kowej tkanki tącznej w połączeniu z dokorcno' rt1'm przesunięciern płata (metoda wg Bnrno]8 1994).vych najmniejszej ziarrtistościpoleca się przeprowadzeńe biomodfikacji ko\nr'o powienchni cementu kol*'eniowego za pomocą wodnego roztworu chlomwodorku tetacykliny (50-150rĘ/ml pżez 2-3 minutJ)' Potizebna dfu.cemeltowego zębów z recesją. pre.Uzyskuje <iępldl t7ętio\Ąei gnlbofui' poprcz preparat ię w kierunku przetlnio'tylnym oraz wierzchotko' przekraczając 8ranicę śluzówkowo.dfugie cięciena ślonie dawaei.ś|uzówkowo-dziqstowa l chirur9ia t. za się i zszj''\tapojedyncz].l2.onP szldiwno. Przeszczep \tpmwadzanyjest w miejsce biorcze. na a srony biorczej tkanJ |ącznejw! Bruno. Wpmwadzona do pokrywania pojedj'nczychrccesji. tak nowe pnesunięcie płata ś1uzó.z} dokorc. trem lub nitĘ chiruryiczną' między d. do d1ncz1rnisał"ami brodawek(zalecane re się szw}6.ednictwemkiret' a niekiedy wierteł Dodat" o diamento\. . ścipobranego przeszczepu (waha się od 5 do 17 mm). pŹeszczepu oko|icy W zębów pżed.prostopad|e dtugiej zębóww oddo |egłości mmod bzegu dziqśowego kontak.: il \.\'r'ko\łego.iąła.a IŹnęna podniebier u zb]i./c. rcsońują. I rncrnur'l xoprRTowA (Raetzkele 't70 .n. pigwsze cjęci€ na stroniedawaej. pod plat śluzówko\ty stabilizuje się }dejem dzeniu tkanlow}Ąnlub sz$ami po obu s|roM(h lP.. 23 tu z kością do osi l drugie' róWno|eg|e dfugiej zębóW1-2 mm W do Wierzcholkowo odniesieniu cię.onkowei do poląoenia 9 i!'Wo. zaleź.. i.:. się zówko$li tak aby brzeg nablonkorw znajdował powżej polaoenia szl. aby s|opnju po]. 1v}'rn.cemento''Ą'ego. a Ęsokość&lgiego cĘcia.Raspator€m uwałlriasię przeszczep tkanki Ęcznej uaaz z okostną. pr€ p atd(ja b' KĄ.i poprze/.9a' c d P|ze9oeppoonao.0i igld Pc-3)' zabiegkoń. je się Włącznie poprzez cięcie poziome. pod plat ślu. nia Za poś. szczalne sfrły międzJbmdawkowe (4{).esii' 1985).ni sz\Ąańi. przechc | a dfą(e pvel pftesa lep i pła ' \Ą/ję]śzosiutorów 7a. gośćprżeszczepu mieżona jest palodontome. ńWno|eg|edo d|ugiejosi zębów 1-2 mm \Ą'je|zcho|kowo odniesieniudo cięda przeszaepu w mieiscebiorse pieMsrego.Plat rozszczepiony str. D|apobrania się tŻonowca v\.rni cięciami \qŹnacua gnr. teca pokycie miejsca bioNzego opatrunkiem chi_ rurgicznlm na okes 7 dni.cemento\"r'ego' Następujejego stabilizacjapoprzez zszycie poje.onybiorczej preparu.ykonuje i trzono\ń/ych pien'Vszego dwacięcia: osi do l pieMsze. d-wszycie biegu pokrycia rccesji przeszczepem podlabłon..ięde poziome v!ry. płatakopertowegow oblębie staci śluzówko\'r'ego dziqsłai błonyśluzowej 8raniczącejz recesją' Nie stosqie się plzy Ęm cięć poziomych i piono$Tch.

'! Jeszcue \t'Ęks73 mini.sokości nicy szkli$łro.cce.6 ffi 910 70.a. 50-100% 95v" 81la 71-10010 45-t01v" 890/" 740/" 7f.2001 Harris 2002 Dominiak 2002 w sumie 42 12 48 24 60 12 24 42 24 18 18 12 12-64 18/18 f3/35 '13/13 f5/44 11131 1001146 2U54 3281501 ritl ritl titl titl litl itl łi|| titl 3.If pvez końce przeszcze.]']'j sumaryczne zeŚtawienie pokrycia po \ĄynikóW nicfnych k| reces] przeszczepu podnabłonkowej dziqsla zastosowaniu tkankilacznei.r ej b]on}(a sztzplinr dzic.20/o 89.!. Źó\'ko\'v'o.ite dociągnięcie s^\'ówboczn}th na.lppuiF po \pra$d/pnju \\lJ* i\ĄPgo noloieniJpl7e.letodakopelly nadokostno$ej możebyćró\ttież stoso\łanarv pnypadku recesji nmogich (.Ąl]en20 ]991]'ZabiPgśd\tl/d'l.iqga \ię bo'/ni.sd/o 86. a całko$. u rr.\Ąej resońujace 5.Iouei c"ją.910 a4% 98.|ieniem gra.Iegostabilizację zape(rriaja sz\w boczne oraz piono!\y szew matcrnco\!]rw oblębie blodawk (nici środko.| 14/f9 15/15 12123 34ts8 Iitl il I 2.91" 94.o/pot nJ u\unięl nd.2v" 93.30/o 66-1000/0 50 100% 55-100% 50% 610k 88% 48. /! iP granirra. bnrcla\tckna $:.0)' lTt'il\ ii TL}:En.7t0 98. matcraco\Ąe one pU'Popvez ściąganie sz$'ówbocznych obu następuje pŹepychanie pEeszczepu pod platem śluzó\\'ko.3"/o 98.orranin rkJnFkmi. a następnie dokonuje się loz\ĄŹNtwienia po obu stronach recesji illa uformowania śluzówkowe8rj pldtd kopPńo\Ąegn' }'lon ror.410 88.lJ nadokostno.9 2.w cz}''In przepro\\. wĆj dzięki zalożeniu sfwu rnatemcollcgo na jed.oii.dziqsłouą 5 mm bocznie' Przeszczep i wlro$. i $'ierzchołkowo 5 do 5 mm ponad obszar .20/o x.konujcsię b1ko cięcie we$'Tr4trZ szczeliny dz. E a8sĘE Nellon 1987 Borohetii iWń' 1994 A len1994 Wennstróm iwsp.'In plzjmosita techni..ie. malifadę cięćw miejsctlbiol!7j.60/a 66o/o 74.2001 Cordioli iwsp. ka'2l \\'].40k 82. od sji z oduarst.1996 Paolantonro 1997 Zucchelli iwsp. 171 .2000 Hirsch iwsp.iqsłowej sąsiadującej recesjąi $]prepaIo$'ujesię z płatśluzó\\'ko\Ą'}.\' cenhEhej lecesji.'kamiZukośnienicbocznl'ch bfiegó$' pneszczepu Uła.'.1998 Schachef iwsp 1999 Jepsen i wsp.adfa się pod piat' w'su\\'ając do najbardziej go pomocnesqpiono!\eszr\. od$'aĘh\iaj4cgo poza8iŹnicę ślu.cementowej zębów z rccesjq' W ten sposób unika się ló$r eżcięćpiono\tTch i poziom1ch' Pnesfclep podnabłonko\Ąei tkanki łacznejwprowadzonyjest do kopel.Chi rurgia ś|uzówkowo-dziqslowa r. rł]m.O.9% 85. Ma ipgodofa.30/o D.jsraLrion rlo /p- go' . . n}m jego końcu i prZepchnięciupod broda\\.

. pogrubieniadziąsła Iecesji Il klasy. jacegoplzyczepu. r.€sj] z p} zabi€gu' calkowite pŻya€plonego. pująobapmcesy'w częściach kolvej recesji twoży się noĘ prz!'czeptącznotkan..kovo.rażająrłch nicze ia w jej stosolvaniuto wąska stefa dziąsła zńązanego' recesjemnogie i. Najwazniejsz}m sz(zepuw s\ł'oist]m .VvisteJ jedno do. grubości (śluzów'kow-\) Pierwsze doniesienic na temat Zastosołaniastcro' pleparow?ćptat częściowe.okostnortyi urtldaczniadehiscencjękostną' cftery milimetry od niej lv kienrn]$ wierzchoł.y.okostnowego' uzy. 5 mm lokic i pl7el. Kontlo elsyjna giczĄ'ch zacłrodzaqchpo pżeszczepie podnatiłon. TI{'\\Eii RE[. kolei odłarstwia się plat śluzólr.$eprzekraczające Z kou'o.'zorc\\'ej zębaiv łul.u.Zębia \Ąl'tworzenia powstanie nowego błonko$ego' lnni obseńt. żeśrcdnie w-\'nosilo około kĄ'cie recesji w obserwacjiod]egłej w plfwailku stwiel{Zono a 907o' pokrycic całkowite \eczonychrecesji. W podobnlm zestawieniu 72Eo uwzględniająqm\łJniki ldinicme 20 pmc i leczeńe 515 recesji.cia recesji dziąsłaz łf. Je.hiruryirrnrm dla zapeł. ijej całkowit]m Aby sunięcie płataśIuzó.cia rccesji przeszczepem w tąCznej okresieprz}najmnicj12miesięCyod zabie' gu' Z analizy ponad 500 plz]padków rccesji I lub tr po.2.1ptfedstańono u]miki kliniczne po" podnabłonło\tej tkanki Ę.kolzystana u pacjentów z brakiem możliwości ilości poz}skańa . wek dziasło$}chpo obu stronachrcccsji' Następne linię śluzórt. nia. czcpionego oraf zadowalajqca wskazańemsqsze. dwa to cięcia piono.ali nabłonkałączącego pEyczepu łącznotkanl<owego. i cementu korzeńo\Ąego' ha\.1rtetyczn4 kolagenową) ZaĘdu poprzezdokoronoweprze.Technika ta po\\.P|FE lub PTIE z bta. pole zabiegowe' brc roko\\'aniew plzlpadku głębokch i szerokch ptz}. i]łĘiegoprz}'czepu i racji pŹ].standwa |atapo pokycjerc. Zaletami tej lu zmniejsfenia \ł}puldości prZ!. cfep nabłonło\Ą1.s].E\I]tĄCJi s. sterowana cja tkanek w chirlrrsionyrn leaenru a re.egenerac]l metody są:uzlskanie necz}.ienia nej i mtodegowieku pacjenta możebyć odpowie.ldwidią pokrf.]a' być kłaclrw szczęce.'kolzystaniem etapy techniki GTR wg metody opisanejprlez Piń Pmto Piefltsze cięcie poziome prcwadzi się po. dzialny w okresie 12 miesięcy po Zabie8uza popm. skać ptżestżeń .ś|uzówkowo. zgodyna przeszczep'o8'ra.12'10aib)' pojedr r" re'psie na nr e /dią. kowT''rn należyprzeprolradzićfozwa$twienie i \Ą.1 potą. i $.'tunelu''. bnrdawek ńum w]t'on tej metody jest obe(ność i dfiąsłowch o odpo$iedniejWsokości szerckości' jest ocenaprocesówhistopatolo. usta!. dla kowejtkanki łqcznej pokrycia recesjidziąsła' że dni autorzyu\Ąazajq' docho.który w plzwadkx Fawidłowego higienyjamy ust. pżez szczelinę dfiqsłow4oraz na \ł]sokości czenia szk]i\łTlo. bocznychi wierżchoł.lzi\włączńe do repa.ue R1. ji ranej regenerarllanpk.\ł!5tarczającej tkank z podniebie.12.sp.\Ąfsokiekoszty mate.irma ń\Ądeż Ę.esjidz]ąs|a' stan pżed fabie giem. W Tabeli 12.il1 l2'l1a do d przPd. Początkowafaza gojenia po Za.śr€dnie pionowe pokrycie rccesji w ob lt5'nosiło 82%'23 selwacji l 8-6o. tię ko$].10a.moż]ir\'ość estetyka pozablego. klasy leczon]ch w ten sposóbu]Ąika.LIĘo11'Ali'j. lub nem lub f esońowaln4.lla rcgenemcji tkanek !.i jego możli(.dziąsło$ą. Najlepszym lra (Rlc.te.2 stosowaniupżeszczelju odb]Ą\asię na &!dze tzw mostkowania' późniejopiswany jest proces pełza. czepułqcznotkan]<owego.dziqstowa Chirurgia kl]. wę u1niku klinicznego pokrycia rccesji.miesięcznej Z leczeniu recesji pochoiIziło 1990rcku' Technika polega na pokryciu pojedJ'nczychrecesji zabiegu błonq (niercsońowa]nq .rrieńapóźniejszej regenera_ b Ryc. lub nie lq. na.ości :latwe.r( ( /p\(i LoronobeiIormuje 8ló\tniPpvJ. nalow€' naiuażniej.W. grubieniem dziąs|a 172 . !. kowo.o\t.|Ymagane rv jest mekiedy przeprcwadzenie odontoplastykr ce_ korzenia.'dopodobnie iłystę.i.rec€sja ]3' b .GlRi \.cemento\t€gou podsta\Ą! broda.

przesfczeppadnabłankaw.2000 Narris 2002 Dorninlak 2002 18 15 25IPIFE 1f|PIFE 25/PIFE b. ż3mm >3rnm CAF 900/" 75oń 90% 80"/o DPBF DPBF lub cTG+ kopeńa CTG (rneioda Bruno) GTR GTR 15v. l.t k]asaWgMil]era na skutekzapalenia przyzębia llIB lllklasa Wg l.4yÓ *b.2 12.1 3.d.Chirurgia sIuzÓwkowo-dziqslowa sumarycfne fesiaw]en pokry. ii l 4.rcĘ d7:ą4a) cTG.9 33-8:% 43 100"/" 53% 39ya Ii ril l.||.cznych po |€ sterowane] reqenerac]i tkanek P i n i P r a 1o 9 2 t9 TintiiVincenzi 1994 wsp 1996 Rachl n iwsp.70k schemat doboru metody chirurqicznego eczenia |e.4i era na skuteknieprawil|ówega ustawiehia zębaw uKu' 173 .3 2. pĘesun'ec'e p!a.5% 13an 59.7rn 86.'aw"tega DPBF do|arcrcwe arfe.fu |on e\zhoś(' ba'ze|z"r:a 5.5r/o W sumie 12 -48 198 |.'e 7 |. ||I 3.Un'ec]e Dldl" ńoyl av|ego p.4% 51.ll 2. cu dor.es]] dziqsla fa|eżnoś.8% 81% f5 1AA"n 12 24 1f 42 12 12 12 lo/kolagen 15/ko agen ]8/cuidor l3tPIFE 3llcuidor 11/Guidot 3Z/kolagen l.370 62.lll b.dtdtasl Lo ^ eoa A aolqczPn'U bl ze. tkanki|QcznejGTR sterowanaregenetacja tkanek' lllA.4% s8.20n 85.61.dol a'ono'^. 50% tA tB |V eczen|e ońodontyczne razie iW konieczności naltępowe ecfenie reces]i]'W rokowanienlepewne. >t mm >] mm >3mrn ż3rnrn <3 mm bezznacr.. l.9 3 1.brakWskaz.ńdo chirurgicznego |eczenia recesir CAF -.ia c esj dfiąsla fastosowaniu eWynkóWk|i. PTFE blonapoliteirafluroerylenowa.przedzabiegowe] k|in W od sytuacji czne] l I I ll ll po]€ d yncze mnogie pojedyncze lubmnogie poiedyncze ub mnog e pojedyncze pojedyncz€ <3mrn <4mm >3 mm >3 mm >5 mm >4 mm >] rnm >1 mm <t mrn bezznacz.z5 72./% 73.d 4. 40.9 4.dpar. 8f.3 3 2s 100% 0-100% 8."ż.z?oaln].zczep"Ę Óld I" dz'""łatego ]1lzP\un]Ó. 998 1 Zucchelli iwsp1998 wsp 2000 Mrilier iwsp.z. 996 1 Zahedi iwsp.d bfakdanych.9 2.synteiycrna blonapotmerowa.

{ łr'niki kliniczne pokrycia recesji z \łykoĘlsta. o użyć a dla ocen) grubos.l"i.ś|uzówkowo-dziąsIowa Na.i"*ó6' d i"i"". 1 \-).esunięcie w celu biony dokolonowe "i"ii. nowej gia icę sz}Ji\łno. brodawek l stosunek (szeegó|nie do lstosunek recesji |inii uśmiechu dziqsłowym). w cl€ (.w}łn.l".. Schemat doboru metody chirurgicznegopokrycia recesji do ji przedzabiegowci s}tua( ldinji/nej predŚLańono w Tabeli12. sposób zbiorczy w Tabeli 12'2 ppedstańono \. niem GTR w obseńtacjach prz}'nąimniej 12 mie. lub recesji l v\ryŚępowanie przyczepionego. k]asę > głębokie 5 mmi szerokość 3-5 dniogłębokie mm.ię poprel biodPgradują. plata.c'dst€rowanaregenelacjatkane|Wpokrywan|Ulecesj|helodykaw9P|ni?.\Ąasu Zalecane jest nowego (pH 1 przez 1J minuty). szerokie).11a'b.i. Z alra|izy leczenia około 200 recesji pionowe p(> Wtdasie 1.ycie cal. pozwa]ają.Jiniczrrych. |ub zuje sie szw.II lub I \ł]aika. wiPvcbo|ko\Ą a kości' od shony koro.miszwami międz1órodawkow1rni oraz poprzeczn}miwęzełko\tx. w róź]nic ocefuanych większjtn odsetkiempokryćcałkowi' zdecydowanie . cą7dokoronoweprzemieszcfenie te oa calkowitepolo]ciP blonv i uslabilŁo$€ n ie płatapojedlalcz}.. ka impulso\łGechowaW prczentacji A). (50'150 mg/ml pŹez H minuty) lub k.iĘ'rnnależy parodontometn.'ł-t"*e. kostn4 i 2-3 mm otaczającą Błonę stabili.pprutu i śUzowkowego! | w czę(ikoronowe] oróstnowego ''"iowkowo pokycia b|ony' piata ca|kowiteqo .try.a pok.p"p"."./enie za pomocą drobnoziarnistych wierteł diamento. w żW uśmiechu tkankina podpodniebieniagrubość i l lĄysklepienie tward}łn. do ny sj'ntetycznewprc\^adzane kości. recesji. tedlni. bezpośr€dniąskutecf' W pracachporównujących ność G|R w odliesieńu do przeszczepówpoiha. u ńwnieź usunięcie nabłoDka podstaw brcdawek w dziąsłowch.z.22 przyclepionego pok}Ą'aniarecesji chinrrgicznego techniki W \ĄyboŹe naIełu\Ązględnić: . dziąsła i szelokość l grubość do międzyzębowych recesji. powyźej mmto recesje 5 pojedyne]ch mnogich. istotnych tkanki łącnej nie \aykaą''i\ano błonkowej poza paEmetrach l. żeśrednie krycie recesji lqrrosiło około72%. W podobnlrr zestawieniu uwzględniając}m\ł}mikikliniczne 17 plac i sl1rtki te.r ska]i co 1 mm.{ańa w kierunl<udokorctro.Iziąsła tych oraz większlm prĄ'rostem szemkości 24'26 po przeszczepie. .cementową.3."ńl.aloiwsp)'a-(ięciad|aUł\kania 174 . . Niektóźy autorzy zalecaJą $ych (odontop1astyka). sięcznych.id7iąŚtandilepieilas|oso$ac Ł5 o ultrasonograf (głołńca śrcdnicy rDm.płytkie 3 mm. rzystaniem rcztlvoru chlorowodorku tetracyldiny c].mi.iożeńie oraz pr. powicrzchnikorPnia w nie_ slepuje\4{gladzenje je8o krzvwizn] LióĘń pr}padkaÓ /mnipj. go zr€pono\. Rvc'12.j*i'.e pi. biomod!fikowanie powierzchni korzenia z łrYko.i"a""top|ał'ika. ko1\'iteobserwowanow 407.ami Zabieg koń. niebieniu Aby ocenić te cechy !! badaniu przedzabiego. Błona powinna być założona taki pokJYc dehis( encie caĘ o ab} spo<ib. średo (iej recesji Wysokość .apii 299 rccesji średniepionowe pokĄt ie re(csji u obserwacii12-48 micsie(lneJ w1nosiło75713.

Ę.oń.mę zaopatrujc się cĆmentemchinĘiczn]''m na okres 1-2 Ę'godrri. cych kztah litery Z (Ryc' 12-12)Po$'stajacew ten ' .Chiru ś|uzówkowo-dziqslowa rgia dwomasz.|:9ji t!ięt zjcl€ ]jLia tr. tycznj. \Ąaćf w}koĘlstaniem lascm lv-vsokoenergeB'czne.h .ilziasłowej oko]icy ld&Y w kierun]Q dna do pEetlsionka następuje odpt.czkami i ukośnie ścięclu go szczJ. sąt]kie \\. Ź F n i e s | r P h d / i a t l d \ \ ' j d si'h P 8 o n a . cz5.lm rwm IV i m Hasa podfiałuw'gPlaćka. moc B\\).Ta ostamia polega na \ł]4<onaniu tylko w btonie cięć śluzo\r'ej pionowego plzez śIodek$ędziclełka olaz dwóch ró$noległ}.tu'Raspatolem odsuwasię go od okostnej w kierunl<u sklepienia przedsionka i stabilizuje pzez ziamino$'arliei $tóme nablonko\'anie' \Ą5.arni bocznymi..po. | c p u i p p u RyC'12. niekied}' p. (dodatniobjau pociąganiaw pIzJ" dontologiczn]'ch penetlujqclm i brodalr'ko. od sób plat przesurtasię clodna pżcdsionl(a(I0-l5 nrm od połączenia szkliwno.Polt.ch!\uględemsicbie.}'gojenie pooperaqjnej i rqsoĘ rany akceptację plfez pacjentóW2? zabie8u]aserowego 175 .€go noż}.naĘ(]miasto\Ą'a hemostazana.'l resońującyni się sz$'amido okostnejlv linii ńtnoległej do pien\.sztde w krtatcic litery \'). stka zębodoło$.. ka w kztatcie litery V rvbłonieśluzorĄ'ej i okostnej i plfJ.wrchodb\\\a /e s.zS. /egoL eArube i<ieBaiarebrnda*Lj nej $.Po$'stĄ w ten spo. ruĘiczny na okrcs 7-l0 dni' pv).ób(l$a Irojla|ne p]. za pońocą diatcrmii chiruĘicfnĆj lub tech.Do Zalet tej meto(v naleŹą: cięcie tkanek bez ]ontaktu 7 opelr. i Ća)-Najczęściej stosorvancw1'cięcie nadokostnorve po]cgana odcięciuwędzidetkau podsta!'['od \Ą']To.cięcie plastykętędzidełkamożna lub rt1don3. pelem. daja.lnoczaso. prz]'są1a i się 3.] e pE}'czepówwęd7idełek Usuwarie niepla1!idło\r]'.ieprfef c środek Wędzid€]ka od A do B.łĄó \Ą']dkipn mię(nio.ofilaĘcznie wpŹyczepie dziąsło$'-1'm)..ie valg i poli.vcięcie wędzi.van]'rn leczeniem)' Wykonujc się je na ostro skal. je.ch (obecność diastemy pla$.Iłużenie Wzdtuż śluzórvko. miei poszeizaj4cplzed.ip. następnic jego obu.ędzidełka climinuje się popżez metody pla" s{'czne: L)iffcnbacha (cięcie u podsta. dwa ńWnolegle \Ą"ględem e sieb cA ] BD dajązarys iiery Z' ZarnianamieFcamidwóch tróikątnych piatóWpopEezpEemiesfo€ n iepunktu Ado D ipunlduB do c ina Za.lRnJ|PĄ . /d\l.stał]pozabiegutrói lLrb nrmboidahy ub]tek nabłonka goi siQ Ę1ni' wtóIńe' Na uębyuakładasię ligatlllę i cement ctn.cemento\tego.ń. niĘ laserowqTechniki zabiego\tedziela się na w. ońodon. go Co2 (opcjapmcy Cjągłej./Jmicni.sokich p.kJ/. linii wo.lve na i ŚkŹcha umożli\Ąia pogłębienie jest pżedsionłai stosowana głóu'rrie żuchrrie' lv Za.12 Frenu op|astyk schuchardta' Wg Główne ę.lt. Schuchardta. P o 5 / . czepie bmdaw'ko\Ą.]npcńo.Zyczepów{ędfidcłek lub plfed plano.dzil ej plf]' cał' końcie w1rznięq'chrtszystkich siekaczachstałrh i przed założeńem aparatu) olaz pmteRrznych otak stabi]ifaĆjiuzupetnień płyto\\Tlhna skutck t5. ce u podstałn/wędzidełka. tlt. scami.go ora/ \q'|ępuj. $€rĘ po\łicżchnia. rozciągaj4crvędzidełko i sionek' Płat}' noł]m miejscu ustala się kilkoma w sz$ami \Ą'ęzełko\r]łni' Irem oplastjka Glicknana \r mod!'filacji Kostiaje. \. bieg rozpoczpa cięciew kształcie liteĄ V w śluzów. a stronnepoziomepve.]' wędzideł.szego cięcia' R. dełka(lfem]'lectonńc) jegop]astykę(fe7rłloplasti. \t]ch i wędfidełka okostnej.epanlrEnic płata ślu.

't7 7 . niku zabie8! chirutgicznego do \'vTtvorzenrasię rv pewn]. Metody lĆczenia zmieżajace do rcparacji tkanek pż}zębia eliminuja najczęściej kieszonki pŹ1uęb. bcz ale twonenia się nowej kościt. Dlatego u niektórych pacjentórvz okreś]on}mi pamme.t|uiaĄ' h .]'rostka. Źenie się stfukfur tkanek pląu ębia nie pro$'adzi jednak do odzJ'skania pełnej. a szczegóhdezapa]cniaprc1\'a. tkanek stosowane następujące 5q metody oceny: zg|ębnikowanie kieszonek.t$.mmiejscu tkanki kostnej' to z\Ą. ncracji tkanek prz}zębia umoż|iwiająnatomiast odtrvovenie poprzedniej struktury a wiec wszl'st. a W im}.lajPonJ 7e<po|ona poMiPr7' ą knĘenia r rU pnrzepu na' z powodur. s]'wnością' Proces zapa]nyniszczy nie Ęlko dziq.Lła zębodoło\łego.Zbigniew Jańczuk Melody ]cgenG]acii ptzyzę[ia tkanek Wprowadrenie Mechanizmy g eneracjitkanekprzyzębia r€ Blonyraporowe Białka matrycyszk|iwnej siarczanWapnia. i tw'onyćsię nowTprzyczepłacznotkanko\\5/. sła. w badzo niewielkim ale stopniu. ozębnej i kości) czyli bez keszonki przyzębnej.ale mniej wańościowe odt$'o. trfetod}' leczenia zmierzającedo rege. moze dojść (/e. dządo nieodwracalnejutrat-l' tkanek z różnąinten. rurgicznego dosztodo reparacji do regeneracji <zy pEyzębia. ne. skrłe się teżw \łyniku dobrze plzepr. Po uspokojeniu objawów zapalnj'ch L\Lh / |oind d}nJmi]. prZebiegają. Take niepełneodtwo.Totnie.ji lkanPkprz1lebr..pozostająw plf}zębiu zmiany !v po. w Wyniku cfy |eczenia chi. z!\ykle w granicach kilku procent.!f. W miejscu uszkodzon}'chtkanek (kość.iotĄPi do reBenerd.zepowe regeneracji W tkanek przyfębia skutecf ność metod regenera(ji tkanekprzyfębia WprowadzeREe Choroby przlzębia.opemcje płatowe). bez ale odbudo(y utraconych lub zniszczonych tkanek. N{inimalną rcgenelację tkanek pżJ.fębia uzy. pnyzębia (kieszonki < 5 mm) mozna tlqmi stanu Aby uzyskać odpowiedź.ie pl7P. badanie lentgenowskią fabiegpoMórnegootwarcia operowanej oko|i(y.lr'r.T'kle nie /o. Eenie struktuly tkanek.padkach odr^.J i manif. kiem dziąsta.y. ozębna) po\Ą'staje naj\.owadzonych zabiegów rcparacJ'jnych (skaling poddfiąsłorwki' ietaż. JeśIi nawet dojdziew lr.materiał Wszczepowy/bariera Biomateriały Wsz. \Ą'laścih€j ńrnłcji tj'ch tkanek. przez usunięcie ich ściany dziąsłowej nawet lub kosbrej Gingiwektomia' operacje płato$€' łącznie z płatemprzesunięĘando*ieIzchołkowo).ożenia długiego się Lrłonkolvego' nie łącznotlankołęgo. waż]nie zaczeruienieniem' kr$'Źwieniem i obrzę. więza. kich utracon]'chtkanek (cemenfu koŹenio{ego.ch pf]. staci kieszonek pEyzębnych i ub]tków kostn}'ch.a]e i więzadła Zębodoło$€ oraz kość \Ą.\'}żej tkanła łączna. TP\||o tvię(prled" s\lFlkim bliÓosa(eniP dająceFlko pe\t'ne.

dontologiczną./\ w. dośWiadaonemu |ubi lP8enPrŹljiIkan].''' Metody przyzębia regenerac. w rra Z powierzchniąkorzenia przez ozębnqmi koĘenowFni. mogq sposodou€i pr> nych u operowanychpac. stopniem odbudowytkanl{i kost. podniebiennegona pżestrzeń międfy korzeniami ne w 1986i pfzez AmerykańsĘ Akademię Peńo.os|nej' Taka kon$en(jo. Pourlaieono popne/ fMor/enie \Ąe8o us|a]Pnie. Roz$.cemento\4ęj dna kieszonki). klini@nego łqCznotkankowegą periodontologicznego możnaustalić: .onuje /c $ug|ędo$ się pr48otosdnju eR(/nyLh |yLko /wip.jentóW przyczepu wstanieponorr./yrostka kości zębodolowego obrazie w l.odbudolĄ/y \. jak i po '?abiegu powodunalJadanlasię konenia notkanto\'v}m'PojęĆiate zostały 7 w]. odpoŃcdnim na powierchni kor?enia' rzętach w pracach doślviadczalnych' uzyskaniu NoW pm oep Ęcznot]. policzkolqrni. nie za\r'rsze się stwierdzić. na ocenę.]ułskużw. ].Ianiemrentgenow zębia.rv wyniku nie.awdzi\Ę skutecznoŚć negowprowadzenia do /ebodofu. w ostatnich latach opublikowanychzostało tylko Natomiast pozostawio resztkit](ankiłąenej(ozębnej) kilka pmc oparlych na dowodachhistopatologicz. nie skim ocenić nawet poziomu kościza. czyli powtóme otwarcie zope.ności tworzenia nowegocementu' veniowPgo.czy uzyskano jq w Ę1 ku Ęparacji. l\1óIe pozwalana ocenęprzyczepułącznotkanło.np na powiprzłli l. głębokość kieszonek pz]'zębnych (od blze8u rentgenowskim. odsłonięcieplata. Ę'lko badanie histopatolo.czy utivo. .7onp. regeneracji tkanek. konip( rebd be/ /leczenia w sensie utworzenia nowegocementu ko.ii tkanek uzyskać powtarzan]m leczeniem niechiruigicz. po nolvego \łY].]ziautomatyczniedo splycenia kie. jpj ga się kolelację między ufyskiem pEyczepu łącz. rowanej okolicy po okrcsie kilku miesięcy'teżnie we międzycemeltem konenia zębaa koścĘ. No\łYprz]'czepto nowepołączenie Ęcznotkanko.(ij więZad|d o..'/t\ol7ona jPst Zwi4/a.!adku pono$'. prz]'padkuopero\łanych W ub]tków niezależne zja\'{iska2J. czy kowegopm\ła. notkanl<owego. periodonto|ogowi 'tosunkowopewnqocenę.ię autońw zajmuj4cychsię Ę'm Po\łtol'nt' fu istotn}m problemem.. rĘch.o.ó\\'no pĘed' nice międzypo\atóm}'mla no\r!T'n przyczepemtącz.alkot$nie\l}tllorry sjęndpo po zgodyodpowiedniejkomisji erycznej. " lóżnic w objętoś€iubytku kostnegooznaczanych (od i' poziom przyczepułącznotkanłowego granicy specjaIną metodą' szkli\łno.4. Są to uedlug \łiększości autorów dwa zupełnie Ifonq ozębną. wierzchni korzenia. Dwa pierwszeparametryidą ze sob4nr. Badaniem rcntgeno\r'rskim sfonki prz]'fębnej. z resztek ozębnejna przykładw pż]. $ W metodachle8eneraqjitkanek pŹyzębiachodzi ku regeneracji tkanek. ale da a jest rzona kość związanaz zębemprzez nowoutllo. w tńfu*acjach korzeni gómych zębów trzono.w}Tti.nnienionej procesemzapaln5'rn. dfĘsłado dna kieszon]d). mentowejdo brzegudziąsła).raźnie okrcśto.yklew pa" Poprawa tych parametńw nie zawsze pozwa]a rze.eniu badaniem klinianymrentgenowskim: i głębokości przyzębnych. moż'na ndicle\Liej o(enj( polom bl7Pgukoti. Badanie histopatologiczne o uąśkanie przy(zepuĘcznotkalkowego.i]. nej. się nowegocementuz za@epion]łni nim ł'Iókna. gęstość. roqtalo zarvsze /nis7.lviększości Wedłu8 pr/\(/epla(/nolkdnko\Ą]ol-^.olzenja. n}an zatŹJananie postępu choroby.ażając możliwość regeneracjitkanek pluy.Natomiast ńe zawszespostlfe.vierd. do . najczęściej możnaba.ce. gdyżuzyskanie nowegopźyczepu łacfnotkan.no. położenie brzeg! dfĘsła (od$anicy szkli\Ą. gicznejest w stanie ocenić p. t i koć.5mm'l i redukcji kieszonek pŻyczepu Zgłębnikowaniemprzy zastosowaniuZgłębnika ./ębnowPgo. nie we Wszystki(h opiela się ona na go pnyczepu łacznotkankowego. Pozostaje więcwy{qanieocenak|iniczna \tyników|epnyczepu łqcznotkanl<owego Cfenia pozwaiająca wielkiego uzysku chirurgionego.należyprzedeuszystkim bmć pod uwageróż. śr€ d nio l'6 do 3. podczasgdy sRT sh. na Choć na]naterapia daje nąi\aT'żej p|zypadkach' okoto 1 mm ldiruczne.Ire8o Ęcfnot]rankowego'l 178 .

mórek nabłonka i tkanki łqcfnej dziąsłapnez Wprowadzenie błony zaporo.to zapobieżenie dowierzchołkowejmigracji ko. powierzchni r Uzyskanie akceptacji biologicznej korzenia.4ub z kości)ekpresjqfenotypowq z Ukierunkowana mig|acja Adhezja Proliferacja Różnicowanie l/etaboIicf aktn. pobudzanie migracjjpro|ifeńcji 6.1 .4P'2 iPDGF 179 . Regeneracja ubytku ozębnej. stabi|izują skzep r f awierają chemoatńktanty progenitorowy(h dIakomórek r plomuiq miqrację. i niczne \łykazaĘ żesterowanąlegenemcję tkanek prz]. B|t.ouych SRT W Thbeli 13. Dalsze badania doświadczalne obselwacje kli. stymulacja komórekprogenitorowych.h) i progenitorcwe Komórki (z mezenchymyozębnej i.1 Warunkosiągn]ęca sterowanej rcgenemcji tka. nie jest jednakowe. Bialkamatrycy szkliwnej (amelogeniny) r efektbłony biologicznej j .zębia możnaosiągnąć ń\Ą. osteopontina.4P'7 komórek prcgenitorowychróżnicowania) do 3' Polip€ p tydowe.PIFE) nie ulegą'ącaresorpcji. Decydując]m warutrkiem. g|óWnieI r PDGF I tGF. jowych oraz duiałań leczniczych warunłujących 1' cfqstec. TCFI] r (namnażanie komólek wyksfta|. material M.b].haniczne) niercsońowa]ne i rcsońo\ła|ne.vność na komó|ek Synieramatrycy tkanek (cementu. ie siaft/an$apnia. Skaling igladzenie koŻenialpei ado nta debrideme l n!) powieŹchni 2' Kondycionowanie (Usunięcie warstwy ńazistej) (FFSS) 3. laminina) .Metodyregeneracji tkanekprzyzębia Mechanizmy regeneracii tkanek przyzębia Regenelacja tkanek pż]zębia możebyć konholowalu M '?abie8aLh chinĘic7Dy( b po /as1osowaniu odpowiednich tednik operacyjnychlub odpowiedrrich preparatólv Nosi ona wtedy nazwę stercwa. Była to błona mechaniczna politetmfluoroeĘ/lenowa (e.rkliwncj fulona biologirzna . obe<niemożnaprzyjąć. stabi|ność skrzepui adhezjado powierzchni koŹenia' ' zapobieżenie dowie|z cholkowej migracjikomórek nab|onkolvychłącznotkanko\^/ych i dfiąs|a' pEestrzeni regeneracji i zape!\'nienie dla tkaneŁ .1.nież pomocqbłon za egąiącychresoĘcji.nnikówusho.k adhezyjne (fibronektyna. Tabe|al3'2 stelowanaregeneracja lkanek pŻyzębia' Tabe|a13'. (styńu|acja BNIP.żemechanizm SRI \Ąa. Biologicrne mediatory l w}lqcenie komórek nablonka i tkanki |ącznej iqs|a df t stabilizacja skrzepu r iworzenieprzestrzeni dla r€generacjI 5. nnłujq| ffi Mony zapomwe (mec. n bialka matr)ry . jak i bez stosowania bloil mechanicztrych. sialoproteina kostna. kości) powierzchni 1.2.3.jako metody lecze a .1/taściwych wskazań zabiegu. . Biomateriat . a w implantologji .\"r'ej. s Zachowanie \. nej regeneraqji tkanek (SRD. wszystkie w}mienione vI tej tabeli warunki są (ho(iażich zna(zenicr pewnośtią is|olnp.\łanej regeneracji tkanek pŹpębia \Ąymaga spełrfeniaszele8u warrDkó\Ąlzostałyone zebmrre w Tabeli13.mdIPńalwsz( /epoit]/baliera ' w piśmiennictwieprzyjęłosię jednak odnosić najczęściej do metody Mon zapor. który umożliwiłwprowadzeńe sterowanej regeneracji tkanek przyzębia .2zestawionozeslńł cfJ. do r odpowiednia po technika zabiegu postępowanie i zall|egowe.szaepowy/bariera plzestrzeni r utrzymanie dla regeneraclr r bazadlarh-B. conychzróżnicowany.stercwalej regeneracji kości (sRĘ' Ufyskanie sterc.'lP.z}nniki Wflostu.Emdogain). adhezję I pro|reraqę 2' Białka matryry kostnejB[.

dokomno\łą mieracjętych komórek po powierzcbnikorzenia. ili się bowiem w Zasadnicfysposób rn przyldad od jeden brzeg rany (powierzdnia ko rany skóry gd].tawieniu Imtv'orcm kwasu cytĄnowego i wspomagajqCych rcgeneracjistemilanej' $ygładzonego korzenia fęba. W€go.polbdwionana(4łl (Ą'c.Isu\ła. i laminina stabilizująskruep.tk kostnego ko\łejczęści runko\aaną.. przylega. klwionośnych Ryc.13'3 W|Ókna ko|ageno.z nenia| je\t tlan].or7enio$ego 13. ń i pmMelację rratej powieŹchni.Po 2l dniach po ?abierfy się fibĄnow skrzep.q t\@rdq. wyirawania. wierzchol.adhezjęich do tej polvierzch. Pomdto gojeniesię tej m.tworzone . tylko lekko do niej 180 .13.acjakomóiek nabłonło.a ponadto zawlemj4c |$orfeniem śięno$€ 8 o cemenfu ].tkanekprzyzębia Metodyregeneracji pełzający ptączep w ten sposóbpowstaje.Następujezatem zabloko. nie rrablon|ol4.l się na powieęchni Loęenia \lytworze.l).3). zlokalizouanych główniew zachowanej. gracja komórck progenitorcuych po powierzchd konenia może być jednak poważnie zaburzotra w warunkach rany prz]. długiprzyczepnabłon]ouy\łykluczający nie sĘ no\tegoprzyoepu tącznotkankow€go' prz}zębia' regeneracjęub}tków Po \ł]. h wytuor/}. nawetpŻedwyn4r'oże jąc skrzep fibĘno\łyod powierzchnikoźenia.2 Dfug pżycfep na. pokrytego błonąza. Ryc.na g]-adfonego koŻena bez jej wietzchnl kozenia w 21 dni pojej\Ąyg]adfen j wytawie' ! ptlifemcja komd€k nablonka'W ci4.. enia' W \Ą}nikutegopo \a$aźnego fizycznegopotącu porową powezchnia kozenja sianowi jeden bŹeg fany (ubyfkukostnego)' 2] dnia. warulkujqcego rcgenemcję opelowanego ubltku. wie ie powierzchnizmienia balr]zokolflsmie tę sy. Ryc.jużw duieńpo zabiegu z uwzględnieńem bYdą'P by qra-lnie prrytrepio się We wczesnejfazie gojeniaubt'tl1l kostnegotwc .zębia'Rana $.który n em nowegocementu. łącznotkanko.wych jest dziąsła o wiele s4bsza niźkomórck p. na do juz gtl' \Ą:.iatkdfibr\mowa porvierzchnikorzenia. ozębnejub]. wyiwoŹony się migracjai w21 dnu po zabiegu. nlu Eztworemkwasucytr}.}tworzona w \4ynikuoperacjiub}tku kostnegow plzluębiu ńż.ogenito.13. one o.WanDkrjący . ny przebiega śmdowisku w blonko\r!ry powiezchni wydo we ptzycfep one 0o pojuż Monka dfiąsła' w 24 godzinypo zabiegulzacu]. pmmująułie.lla komórek progenitoro$ych' (Ryc.2 13.rlogu kilkr dni mign-lją dowierzchołkowo. osteopontrna. sialoproteina kostna się do powieżchni korzenią nawetjeszczeplfed \!y. jamy ustnej'Z brze8una. l3.most''mię. i chemoatiaktanty .tkukostnego fuację.ale bez podzębodotow€go..długi mi. Dokomnowanrl. Bardro jstotnl'm momentem w brm procesie jest fak1' że migt.iĄłókna przyczepiaja kolagenowe dzy bŻegami rany czastecfki adhezyjnetakie' jak fibmnektlna.Siatkaułóknika przylegado korzenia. wanie tlvożenia nowegopźyĆZepu wego. rollych ńerzchołkowej części ozębnej' jest teżlekkie pzyleganie slofepu Niekonystne fiblfnowego do pońeźdni kolzenia' Folson i IŁ' nes1oraz szeregimych autońw wskafują że!'!ytm. pozwalająnna dokorono$ą gTację adhezjęusponnianych wżej komórck pm" i genitoro\łychz ozębnej.1 Schemat uby..

.7 bJ''ł powiedŹna ten tenat znajdujesię w pmtokole po. i $ych \a'łókien'lPolson i Hanes (q't. wiem z łatwoścĘ \Ą.ier)stosowdrew sRT' r Gore'Tex (e-PTFE) r Millipore r r . (hcr M 1976r.u nasyconego ńnem celuloidorqrrr nad korzenien i brzegiem dztqsła taĘ abv st\. tkanek prz]'zębiaz zastoso\łaniem Mony GorcrTex pom\Ą5rch przed stu laty dr Younge4k1óregoły. W kilku prz]padkach u4skałem dobre w1. Nie r ega ona r€solpcji. w osuszoną po\"/ierzclrnię korzenia. miast ziaminy do ub}tkl wrastało dziąsło.Opotenciale ji rppara( tkanek przyzębia''piszqc. niezależńe od s}(rtezy koĘenu i tworzenia nowego przyeepu łącznot]€nkowego.rł bar. którcgo \t{ók1a pzyczepiły się prawie prosto padle do powienchni korzeńa' tlvonąc noł!57 pŹ]. generację tkanek prz]'zębia' Jego doświadczenia i obselwacjenie zostały Wkorzlstane' też Następną istotną informację opublikov''ał Me. . w 1982r. Iacjętkanek pr4zębia byłozastosowa]iebłonzapo. migrujac€ szrtciej po powieŹcbni korzenia.annłujący r€generację tka. Bio-Gide (Wolowe) t Bio.]V]€nd tTissue Guide 181 . umoż|iwiając adhezję komóIek progenitorou5/ch s}'rrteĘ no. stałyobnażone $łók[a koĘenowe. r .|\4etody regeneracji tkanekprzyzębia l siedzeniaAmedcan Dental club z 1902r Dotyc4'ła ona leczeniapUorrhpa olDeolariy.l. dnie w sześć później.leno1\. ścisłeprzyteganie skzepu do powierzchni korzenia zapobiegło wra. Dr Younger opisałw 1902r w bardzoracjona|ny sposób swojepostępotanie (wytra\r'''ienie korzeDla. ab] apobie{ jegoprzesunięciu. ! Vicryl. powierzchni. w następnychdniach została zastąpiorra gen. nek PowieŹchnia \łygładzonego korzenia była plzedWytrawiPniPm pr\pomirująi bezposLacjoua. zostaĄ/ lat bo opubli. Poligladin {kopolimer glikolowo-mletuwy) 910 (kopolimer qlikolowo-mlekow) Resolut (po|imer Guidot kwaŚu m|ekoweqo) (polimer Atrisorb kwasu mlekow&o) (utlenione) Celulozowe (pochodna Chitozonowe polimeru naturalnego chityny) (waeprfowe) . wegoprzycepu do powierzchni korzenia.nazistej' pojawiłysię tra niej otworki i zo. (błonae. zastosowanieMony zaporoweji jej unieruchomienie) i obserwacje' zdajqcsobleĘlko sprawyz te. mwch' czy[ tzw balier steruj4qrchdostępposzcze. w pracypl.aniedla rzona natryca fibłny sfużyła mi8laĆjikomórck Fogenitolo\Ąych. góIoF komórkom do zoperowanego pieMŚze \a.6..a). Pientszą metodą zape$'niającą sterowanąrcgme. staniu i czepu rrablonłowego'FibĄaĘ przyczepiłaśę bo. nie go' żemógł w niektór''ch prz}padkach uzJskaćre.:'trawionej do przezkola.rrik|za.któm jużnie mogła lrrastać do ub)'tku koslnego \a przestrTenikopenioqej. naMonka dziąsła polłstaniu długiego przy.PIFE. żajq. czepĘcf notkaDkow u.l) shrsznreuwa. czyli po|itetmJ1uoroet]. Po wMrawieniu i usrrniętlu warst(5.arułowało irrny pnewiedź bieg gojenia rany prz1zębia. ze regenemcjęcemenfu Bfony zaporowe korzeniowego mogtfuyspowodo\aać komórki bioĘ. To pohTrcietwadiiało i twor4'łodoskonałą barieĘ dla tkanki ziarninowej. ce pooątek z zachowanejgłębiej ozębnej. jego powierzchni i uu.Po o(7) zczeniu pohaktowaniu jego po. korzenia z kamienia i wierzchni kĄasem r el{olĄ5'm' osuszałem część ko rze a na ile to b}tomożliwe olaz wcierŹłem alkohol potem uIrue. a llytwojako ruszto$. Dolda.ale zosta. Tabe|a13'3 B|oly /fporowe (m.'. fibr'na skrzepu b}"ła że mediatorcm początko. szrzałemkawa}ekjapońskiegopapie. jq \a5'przedzone plfez komórki nabłonkaz dziqsła. W}maga chirurgiczrreg{) w}tawiede korzenia zupehrie zmieniło odpo. powicra }lnie slorupJ.Vożyć odlmnną ścianę. Papier mocowdemnil]q.yniki stemwanej regeneraqi ub1tku' kowane plelulsorcm stoso\4ania wedługwengas l]łon za.

Błony zaporo(e mórek labłonka i tkank ]qcznejdziąsła.rr rolp b'onVd!r'tu\. \\eJldr Call'.ahle\\'pr4padku tĘtkórt 1"i 2. dokolono\\.stanie długregoprzlczepu nabłon. od co usulięcia po Lj]ku Ę.ą mĘDcjq komórek nateż p6 płata kolfenia' sh\'aża.".ch stlon'l' lllnożli\\iając transpoń środ]ó\\.la \lIti"j'/" rrtmoęi roLe. Ł6 tyg' Ł6 tyg' 4 6mes.sz}'stkim pł]nóN Ab! spclnić to szczególnie \'. sh\alfaj4 pod t]'m \!żględem ponadto resorpcii kolzenia.ścienne' Bło.lębiaj csl bardfo ważna.ciąg! ki].dld do]. 15. \\]łika.Jm\m |ep-/e $drull].\.ediu8niektór]ch autolów się |on)blon] zapobiegaja pżyczcpianiu dolnej możli\tiać do\lieizchotko\'.ek na.r /.godniach' stano(..festa\\iaj4cej Błona utrr1.Ll b]i- 't82 .1) ozębnej' Jest n]. części do otievchołko\lej) juz w pien!'szl'chcLxachpo zabie$r chinlr$crjq' |\|n.o' \\hlunkują to odpoŃednie ot\łorki \r blonie o pvclfi)ju poniżej100pm' Zastoso$ane Ł{ony zaporote. biorqc pod u\!agęlt1nk regeneracji'\\iedlug stanońąc Z jeclnej strony zapolę do do\rienchotko.3). l I p ń d ) a | n i ' ' o .chi pol'.loln. błollko$l'ch i łącznotkanJ<ou1. stabi1izację zapofępżcciwkodo\ieEchołko\ejnligracjiko.t]i s. na poŃeżcbnic ]orzcnia po$'oilule bowiem szczególne l\arunki go.aniu' ](u t.tkanekprzyzębia l\.l'"'-i ub!. .rn' N'Irrsi jednak umoż]i\t. jenial pnxladzi do sfuorzcnia pŹestrzeni o d\t. przcstęeńdla regenelacji mogą b.iaćr\l]nialĘ środkólv migradi komórck prcgenitoro\['ch pEede $.\godni.. 9 10 mies 3-4 m es' 2.ctid)N meiyl2 pyrolidon 2 wautwowa blonako agenowa Ko|agenśWinitypIi|| 4 6 tyS 3-4 mies. a r ' r .klęta.gocLti (Tabela l3'4) lrtclajc się celowe' sknepu. 2-3 rnies. l / a i tżcch powl"ższ-lrh $arul lo r R}c' 13'1.\'ćuńenlchamjate oclponicdlimi $.nikurcces]i te $'afunki błonazaporc a jest pólprzepuszclalna. r " n i p .4etody regeneracji (W9 biodegradacji bioresorpcji Nutmachem).3 mies' 9l0mies.rt'u' I'oi in ndIrr..JlbU b:U"ktt\nU.ijej lnacz. Jlbo bio/rodno. l b ^ . p i . że ko$ego zamiast łącfnot]€Ikot€go' sterot?nej legenelacji tkanek plż}zębia b.r \\ h m muje skrŹcp pżed siłami Ze\mętifn]1ni 1'. z a l ' p r n i a ich stnrje permą ich stabilizacjq ' pnykladzie.ch trolf"''iu .ortu'ralneni" nn\inn\ pozostatać dłużcj dZ 7 t. $ania bowiem odpo\tied7ialnr fa migmcję komó1. lĘ migracji łspomnianyh komórck. odżJrwrzi:ch.iq. a f drugicj odżI!'czJ. lF \\. IóNlieZ resod)owalĄmi' \loga b]ć tez (óN' osiqgnięciasRT ilu.. blorrr r".trynowego nrepTfepu5zcza na 010n4 co d a kornórek Po|(D/L'aciid g ico|id) + Poi(D/L-l. Z Tabeli13'1. \'lagnussonai $5p' potencjałtĆn Za]eży umoco. (blon! ktageno$c). ścienn!'ch ola7 obnażeń Ll. P (Gieensteini caBlolr.\'godni'Stad utrl}{ny\!anic się błon rcsorbo\\lal Zape nych do 6 |. Stabilizacjaskżepu w l"nic pż!./\. rpLln .. kożeni n' $:\. borlalnc(Tabela .o|ono\\pi 15. 'niająbo\\iem: postępo\t.lkjjnuniP_ u\d \\. płata i skifepu $' ub]t1al' Skr'/ep mozc b}'ć s nq rradę' obecnie częścicjloso{ane sqbłonylesol. tkanek' \!' Znaczenie błon!' uaporc\!'ej zape\\inlenlu mi (pin}).W"runki osiągnięcia blon]{o\!!.ria d/o i. I r o L l p d r r e ż n \ mb i o m .\[-jaśniajaca rolę na prostJn p r r a ' l i ' h z a p a J a n i e n . liullr lapL..o.r Sldad na Tapobiega chemiczn-v blon lape\Ąnia albo ich bioincrtność nbnję|no. lub Różn€ bionypod ega]qce SRT Guidor Resolut Atrisorb SRT 5RK SRT SRK 5RT SRT d-co-ql id)10/90 ko Poi(L-lact Poli(L!lactid D/L-lactid) co + ester kwasu cJ.

powiednim okresie. Lła' jej h\.pla" 1ega'4. i ni. jące \\niki dot'\'czace\Ą. z komp|ikacji).PlFE okafała się najgorsąłn subsfiatem do plzyczcpia ia się fibroblastó\t] Nasą" czanie błon anĘlrioĘ'kami pobudzało natomiast przl. nia' Ńlgiogeleza w tej pEestMeni zależyod źńd:la wiefichołkowego ębnej \li8racj a komórek z ozęb.iliną' Rłona e.\'I zape$nia porc\Ąatość po!\ielfchni. ane Wyrnogistaw blonomrapo.ódbłonka i il]nych ]omórck do błony od stron] \t'e\\1ętżnej sprzia teżresolpcji (rozpadowi) w od. i plfel dfi (obseNacje ldinicfne)' Resońo$'alne funkcjo.'-eplocoĆ&s m? Ltarc.PTft.mogiem stawian}m bło. paeniotrr'/órczego)' pewna Komp|etna i bio|ogianie resorpcja rozpoęy najqca poffi tygodniach' się <ię po\lugiwfnia 1miWWa|Llrkd(h Lżn^/oi( k ini(z. j"Ll.aby stabi]izovać ranę i promo\taćseleĘ$'ną lEpopulacjękomórck.ir 'lo niLh fibloblu-lorr o/ębn^j. wlm zestawioro Tabeli13. z\łieżęta(\łyiki badańdoś\\''iadczalnych) lu.. Z drugiej stron}' do błony Ć'PTFE pż]'czepiało się też więcej fibroblastólĄ. cz}1i inte$acja z tl'ankami otacza. . czy zastoso$'ana zosta]a błona rcsońo$a]na czy nieresońo\ła]na' Integra]ność błony fapolo!. nd.za. Jak Llżdr swlzepiont matpńal'blon}/Jporo\\p niP mogądfiałaća]eĘizująco. od ra]nych powieźchni Mony Japońsc'lrbadacze opublikowa]i w 2002 r intĆrcsu. padu h]''dfo[tyczncgo pż]Dadku innlch błoni.iebie. IstotnJłn rĄTeszcie$'.sp'(c]. stlojów (s.lugilania oimi' 'ię num/Jponr\Ą} m podczasdopasoi. jąc.AcLbnn. w sońowa]n].p\\\u nicktór}ch drobnou. .7'7e8olne /a\lo\o!\dnA '183 .Metodyregeneracji tkanekprzyzębia (koŹeil i po\Ą'ierzchnia skch ścianach bton]). ne (szybkość. .lwu\tEl5two\Ą€j. v! Ęłn Dje.niez stabi]izację ski. pod Lwagę roż1e nychb|orqc WarLnk| aratom|c/ prostota.rL}l do .z' pian'n. nĆz]i lvedług Greensteina i catona ({t i) iaka s}tLl. Nie uz$ikanie nienia tej gojenia. plzestneni (Aukhil (f.starczajaco .ndmi \Iaią 611a .lługo.ania.|cj Z ti€nkami ota. zacja bak1eń na błonie ma wg Seh'iga i w'. ńezależnie od tego. ttaq].docinania i moco{ania błon' Bardzo koĘ]'stne są niek1óIe błony posiadajqce plz'klejania się do tkaleĘro nicpotżeb. u'.3' |. acja dot'vcz!'najclęścicj ubrtkóW kostn(h w lurka. Zapobiega też jej obnażaniu i kolonizacJi na niej bakeń' popralviając skutecznośćSRT8 Koloni. NiepŻepuszcza|nośćd]a komóreknabłonka itkanki |ąCfne] dz'qs|a.esońo\t'a]ncj blony kofcrdamo$ęj RD (Coltellini i Pini.lces actina' macetem&mifuns) na przyczepianje się fibrcbla.lepu i ochlonę plued jego u]plukaniem lub uszkoilzeniem' \Ąiastanie ś.ato q. nie i fapaleniohvórczo'Nlie mo8ąteżzmieniać pH środoiska' Dot]'cĄ''to ń$'nież pmduktów ich re.a następlie niecalkowitare.rnek /ebid\\ ldLiPiI'r/"\ll7enimo. immunogennie' toks]cz. d]F po. \Ątastanie tkanki łączncj do blony szczegóhie . chociażniekiedy ulegają lvcześniej rcsoĘcji.ia to rólt.5.t8) bardzo negaĘlrny \lp\\v na uzyskanic pi7-lczepu łqczltotkankowego. \.Ćznej(błony ko]ageno\Ą'€)jak i roz. pla\ri. ko|agpnol".linic /dbfżonci\ nieiangiog". rqn'ki' m \l.j i Resolut' Błony bń nasączane amoksj'c-\'linqlub te. Różne błony 8mmadf4 niejed. nakowe ilościbak1e i rv zależności cech struk1u. nują na ogól \Ą'-\. niż do epolo\Ąatej błony RI]' Błony faporo$e są dobEe tolerowane pnez Zachowanie fizycrnej integracji pierwsrych w tygogojeniaregeneracjiz dniaLh i Ltrzyma"ier'r r.PTFE nD do imych błon.łasność ne jest wtedy ich szycie' przylriąz}-wanie mocowa. sorpcjielu]1na|.lds U/tsLneiLIo Iv"lh błon e.I]lo\\ego pr) SFnFrJ jJ ll.l 8).t l).owym.iącrmi. b€ odporność infekcję na balderyjnq pŻypadkuob W nazen|a.?bd\Ąion\'h und( /}nie.\. przepuszcza|nosć p|ynow a d|a gazow | (brak gospodaŹa Zgodność bio|ogicna t|(ankarni 2 a|ergizaq|' immuniza(j|.! Najbardziej znane blony zaporcwe stoso\\ane \t SP'T (SRĘ fostał]' Zebrane\Ą' Tabeli l3. cjach korzeni. tośycfnojd dzd|ania i fa. jPsllJh'o(rpo.e. w pl7!'padkachopcrow'aniaub!tkó$' \r fuIkacjach koneni II klasy !\i}mogi stawiane lvspółCfeśnie blonom Zaporo.ch.P. ou ' od nej jest natomiast ufa]eżniona muw'oju unacz].ejsca dlaregeneracji tkanek. $et $ obecności bakteń'9 \vięcej bakteń pnrzepia się tez do błony e.

oNT T1"T.lla fibrc. się ko$]i stqdu mniej dbĄch pacjentówobsent.\łnaniudo 65%po.zppu m. zrr'ięksą'lopoĘoe korzcni przyczepem co łąclnotkanko\'lTm 95%w poń. chiruĘicznegousrmięciapo sześciu po*'sta. Wych. piny usu.egenemryjnego' Wed]ług l wńvoźony \t tej metodziece. pogo^/enie stdnu h Ryc'13'5 obraf dwóch warsn/vb|ony ko]agenowe] (pow x1500). Poja$'iłysię w ostatnich Z mate.pobudzajqc do prz}'czepianiasię do p(! lvierzchni błony.nęhzną część błonykolagenowejsiarczanem hepaĘny i fihYną (bardfoatrakcfne ^viązkidla komórck progenitom.llliach. Prz"vśpieszają l€generację tkane\ niefa]eżnie więc od roli zaporcwej'Błonyte sa dwu\łarst. do błona zaporowa Wa6twa Ryc.vo częstoobnaueniu'któIe jeśli nie przed upb''rvem tżeciego miesiaca po zabie8l.LLoR0ETIT. o \. \ie ńatu' mo. $}Ąnaga tJ'go. nie \Wmagajqce w $ania' W praq. KoncepcjaL]ton .ohvar1a umożliwia wnikanie dojej wnętrza pochodząc]. pmwadzi do zakażenia blony i gojąccjsię rany obri. któIej ruszto\t'anie posiada płr.Do moco.n.czepianiesię fibĄ'ny tek lo1łi. ga stosunko!. Wa6Ma We. ale i mniej fibrob]astó$i BŁo\\' KoL\CtrNollT Za$ierają natumIie białko zwielfęce' są rcZkładanc enz-\'maFcznie' głóMie przef kolagen.7 Błona ta jest dlrutarstwolra (Ryc. żenie ulegająr€sorpcji (rczpado$i). ie. zewnęl|zna błony stanowi tym b]onka tkanki|ącznej i dfiąsłaUmożiwia]ąc sa mym mjgraĆjęi proLiferac]ę komÓrek progenltorc.lvorve' Pitaru i wsp. po kilku ldta.tkanekprzyzębia Metod regeneracji Bł.rkimje5l Ę. opubliko\ł'anej 1999r.poclrodząrychz ozębnej kości' f lrnoŹiwa wnikan]e na.chZ opercwanego naczyń i komórek ubJ'tkxprz]'zębia' Błona Gore'Tex jest niercsońoualna.unic'ia mi. Błonykolagenowesq chemotaktyczne.żyt]m re8enelacji ubltków kostry'ch tkanek przpębia' w Piemsze *1. latach.1zę' kolageno. stflrl\1r]rę' Somulują degranulację $tókien]<ową pżyśpiesząjqc plz]. ilzna .I\A GoRE-TE\ (C-PTFE)StosowEna lat 70. 13'4).|\o1r'I.ltane biokompat'\']rilnego j.tan' rnmagaiau.9 ją pełnastabilność shzepu i sa lat$e $'stosorvarxu' BŁoN! I(oFnRDA]|m$E RDr hfyczepra srę do nich m iej bak1eń. też {ania służq t}tano\\ę.l2ljrzedsta. t}ch bton (u 907"pacjentówśrc.'ionezostal!'wfniki ś\łiadczącedużejskuteczno. niektórycll autońw] ment komórko\łyjestmniej odpomyniżbezkomór.13'4 Dwuwaśtwowa faporę d|a kornÓrek na.E\0.niki zostaĘ opubliko\łane 1gB2r'6. w1'ch).sąproduko. je blastów.lni ści a i npgopr\.7mm' Zdpawrid5. skaningowyrn B o-Gidew mikrcskopie 184 . (c]'t' nasącą''Ii l) we\Ą.w karod do diochiruryii' b]ta pieNszjm preparatemu.\łych opiera się na: podobieństwiekolagenu niekóĄ'ch Zwieżąt do kolagenuludfkej skóry i |ak( żP kolJ8entlanowi 90q /at\ar]o\( niP. pŹrl czym \!aNt!Va zewrętlzna stano!\'iZaporędla komórek nabłonkai tkanki łqcznejilziąsła'a wermę. Wnęt|zna błony olvvo|anr Pyń krwonośnychkomórpkz wnęiza tby.lk! kosl ] BŁoNA PoLITETPJI. uz]sk k]inicz. korzystnych\t'łaściwościach białkadla pro' tego cesu rcgeneńcji tkanel. organicarejshuktury kości. żając skuteczność zabie8ul.uje pr\/cbia. kos( 5. Ule.

do zamkniqtcj !\rpłł1\a na kolf}stną inte$ację błonyz tkanl<a.i'!x[]!ł\l. elu . na sąm ryrrl{ujest d\\u\Ą€lst$'oi\'a blona Bio. 6 ab ' c . pooperaqine dziąsła obnażanie bton!'pżed jej i się resorpcjq]3]-o]:.orrąlub jednoręr.. 13. to po. stwowq' PEedsta*icielem błonkolageno\'v. umozlił. ul|orłilc poknrip blonJ. a po tŹech mie.Tape.Guide takim najlepsz]m biomatcriałem jest Bio. mi sąsie.mniż100/-lln.lnak zapadać $'ięks4. d c l e r y r o ' r ' o l o r ' \ ' . którc t!. ięrie no pouiome nalcży przcpro\!Ździć!v rorvku dfiqsło. ) o o p o .-czasiezmodfiko\\anego zabiegllltatoNego.chubltkach kost. jcj dcgradacjatnĄa okołosześć ta miesięcy'Rozpad ten polega na roz]dadziek\asu polinrlcko\Ąego na mleko{} i następnieco2 i H2o' lvEstanie tkanki łqcznejdo pżestveni między s\ddie.jest alacznie Lrlepszoną ona \l'elsjabiony Bio. o gmbości 0. na puykład biurkacj kouenj./sięqw 1 siada banlzo liczne i małeot\t.nrędzyzębowych okreżnyclr' granicfących slfeą dze 185 .Guide (R}'c'13.iększa plzeshfeń pneznaczona do legenelacji' hn bo' \Ąiemwiększyzasięgdokorono.v}: ot$'olki. suńęcie dokofono*'epłataumoż['wia pokĄ'cje tcz C].i" o8ldni. mniejsz]. N{od]'fikacja doBczy ut$'ovenia płataw taki spo. zahf]łnujqcekomórki.o$'ej jedną!\'anjt$'ą niekolage.Metodyregeneracji tkanekprzyzębia Ę. ĆięciabocnĆ w odlegtości dwóch Zębólv od opercwanegoub]tku kostnego. siącach zupełnej degradacji' Posiadacztery$ygod. go / csrlPml$'a. rp(. i 910) po]imeru glikolidu i kwasu mlekouęgo W stosunku jednowarsh\'o$'a. abY był mozliwie najńęksly i aby umożli$ić opar.lventua]nej niewielkiej rccesji dziasłai zu.x-. nutre Prłc.lrrastaniekomórck nabłonl€ i tkanki ale blokuje łqcznejdo ubrtku kostnego' Rozpad h}'drolityczny błonyzacf"masię po sueściu t]godniach.'csa bardzo skuteczne. Z wejbłon]tńj\ła6h1.u 'ltnnorrcgorarviera rhrierr.]'.Btony ko]agcno!. ł ' a L o ' ków koslnyc|r] na puykladwąskch EcesijfębÓw ]ednoko' azen owyclr'b.rje d\oma \rdr<h\dmi /.|ovagęstqsieć (Pe' riodonLąIMesh) Posiada otwolki o przekroju ' pły. mogąsięje. r 'll R y c ' ' l 3 . sób.\\' plą'pa.6). \r1 \łiększyzasięglegeneracji' ^ł \\.r.oss . w c.rZelt'rrętrzna stosunko$'oduże ma stl.ło pne.a całkowi.cia nt]'1dąbtona dllułarstrr.\. cnie tl\!ąiq place]0 nad !\'prcrvadzcnicm kolageno.i.llybłon]iĘm możli. 9:1. no!'ą' mającejstano\łić znacznypostęp' Inne błonylesońo\ĄELreopafie na estrachalifa. BL:}}i. w}m.Zabezpiecaprzed zapa. (P{){-If.szeEzych.iająceprzejścic nórv odżJ$'cz}'ch.a plat należyuivol jego dokoro.5).Inimi'Natomiast $'Źrst\Ą'a \Ąe\Ą. .ego zmieszane. w n]''ch'\Ąbm\adfenie biomateńafu . l]cfnych okafałysię tcf bardzo sklteczne. Ulega ale h!'drolizie ciqgusześciu \'.nętnna (ki]kal. aĘ umożlirtićs4ókie wrastanie tkaiki łącznej dziqsła pżestżeni między \\'alstlmmi.uni"'ie i. lgodni.ie b1on1 5p"ga' h ko* i' \Ą |rm .\(T{}i f ko.co poałala na lr5'mianępł}nó.132 mm' Zbudo' Wanaz l'.lrlięciem' obe. ne wzastosowaniu lolmy Błony zaporowe\rprcwadzasię do ub-\tkukost.lkLl lrłonyBio.ID|}i Zbudo\\ana zbiokompaĘójl" negokopolirnen ]ot'asupo]imleko\Ą.Chna. ńć rłielżchołkorĄ'o' możli\'!'e aby b}.olki cm2).iązekwlókien.!v odżIĄ'czl'ch. nego\. (Rlc.

wiałpierwotnezamlodęcieĘny' Plat pełnej lub narze. * W pżypadku (kwas powigzchnikożenin]epowinnotMać fa'tosowanialozhvolów kwaśnych fośorowy' kwasC}trFoWy) Wytnwianie dlużeiniż sekund.ię wyĘ' one8oprppd.ię pneprorładr. nniej w ciqgu 2-3 rygodni po Zabieguzapewniąą nie nat}łonka dfiąsłapo korzeniu (barierabiologie. zĘLó\^I fi"kcji białekmahycy szHi\łnej (Tmdogain).l hronionep'ed urazamilunilŹnie nd€ r }?dni.l nared.Ifąc postaćnreroz. u5rni rkireq podd/iaslowp) obrolot\'\'rni powieŹdni koneni i do. następuje pokrycie z ub}tkukostnego.w sposób de|ikatny i osfcfędzajacy brą ich widoeność. mzy dziennie roztwo.'otkotlanjP miękkasz. osuszerriu Po prfed dostępemśliny promując stnego. o@J'szcfeńuobnamnychkorueni jej płatemufiksowan]'mszwami' i delitatnyn ĘMw z rcsztek zlogówpoddziąslo\Ąych ich \awładfeniu.unięciulidmin} od lub szlvY resońowakĘ.Usunięcie niewidocz. jamy ustnej rczt'lvoremd orhekyd]Ęy dwa wiednio suszone). 2. . nie datwiajqcy aplikację ame]ogeninna odpowiednio aby płata'l. pomagaw gojeńu i stano.el Emdogainiglą shfykawlo na su.em 0. piny).el opatnrnek z cenenfu chinrĘicznego nie jest kc i z krwĘ' PłatśluzówkowMziąsłorly upżednio przy. i delil.ulhadzwięko. * Pozosta|e promowania bia|ka oko|icy vlyźgym tE o oęż"ue@ąneko\9m (ename|iny i inne)n]emają zdo]noś. che powiencbnie koEeni zacz}'nając dna ub}tku od pold]'łkoEenie bez ich kontak1uze ślĘ taŁ abyz.Zl.12% chlońekyd}'ny w p|z}'. się nych rcsztek złogównazębnycholaz \.Stano.\ylde 1 ząbdo przodu debridement). i jej unocowaniu w zależności potrzeby(Ligatua korcnouort r e|uprzys4cia'Po u.1óry powińen byćpełnyrr./iamirc(/. kanie ńą one 907. koneni rębrilr grubości nrni (kireB uniwersalne i Gracey). Dziasłanacina się taĘ aby wytwożonypłattmlodi. puszcza]nq.vygładzenie rzeni przepro\ład'za w trakcie opelacji płatowej.] pobieranez okolicyoto{z. i lgwi. nanosi się obojętnyroztwóI kwasu (EDTA) na dwie eĘlenodwuaminoczteicoct\łowego Błona faporowa opiera na bŻegu się za(howanegoje. zdecydowanie aktywność komórek koŹeni i zabezpieczeniu ich ozę0neJ.atujalo $o od godzin. do zębów)'Pacjent winien stosować natomiast płu" pruygotowane (mJożone.nztworu soli fizjologicznej. rzanie d:lugie8o Nośnik (ie(z Bialkamatrycy szkliwnei odd7iela. dnista i nczkJada w ciqEll 12-24 się Innq melodqfapeBniajq( s|ercwanq r8eDPratję Szwyzdejmujesię zwykle po 7-]0 dniach. nanosisię ż.Fo dwoci minutachsphk]je sĘ EDTĄ duą ilosciq powierzchni no\^.] regener.minutJ'w ĆeluusunięciawEIsfuYmazisteji odsłonię" jest pzymocowana do cia ł'lókien kolagenoi\5'ch. przecho.N (periadDntąL błony i jej docięciu (korzystajqc i o 1 do q.zol|.\Ąy: zaszyrła mozliwies4bko' się wi ochlonę rany u mniej so|idnychpacjentów Białka preparafu fnajdując się pod płatem szwy fdejmuje się po 7 10 dniach' Plukanie d\Ą'a u zmjenionej |emperdfureipH' \Ą}tra( się na dią powierzchnikożenia.czy.Metody regeneracji tkanek przyzębia Błona powirrna być opalta o bŹeg kościokoło za\'r'ieranośnik (a]ginianglikolu pmpylenowego). a nawet 3 un.ft]re. (z\.a przez ą tkanek jest zastosolłaniena powieżchnię kolzeni okołoffi rygodni opemwanemiejsce powiino być po.ym' zapewnia możliwość to regenelacji ubytkuko.białek matrycy+ tej Prepant Emdogain razy dziennie.naj.ą która blokuje dowierzchołkowe wmsta.cji tkanek Pżyzębia.twóIcy prepalatu)i WtWa' przyczepu nabłonkowego. obĘbem ub$Lu kostrrego o tkanłi korzeń zębó.lu) umoż|i\'r'iajq odchyleniepłatai przesu. Po dopasowaniu ewentualnie ze wstępnego modelu papiero\'r'ego) Irięciegobef napinaniaw końmwej fazie zabiegudo. szee wylostka pEykryta p|atem szyjki zębai zostanie dziąsłowo. Ponadto nalefy uważać. dobre rra\r'r'g HafrrarstńIrra . przygotoltanych powieŹchniachkorfćń'l3 sperforcwać Wpnriladzenie Emdogainu na powiefzdnię ko' ]i śluzówko\'fo{kostnoi'[m. (ślufówkowookostnowy) odchyla się tah aby stwo. gotowany nieczny ale częstocelo.okost. karrnów oraz nie stosowanieoczyszczania S4 to białka amelogeniny szczo&q ki Hertwigazawiqzkówzębóvr' rtodych plDsĘt' odpo. (dr'obnoziamiste kamerue rzyćdostępdo obnażonych dziami mechanicznjmi cięcia pionowe$ykomne poza diamento\te). gojenie.** zębodo|owego. ]5 |óo .

let.hni korzeni do d\óch trgodni.Leary a z kościbiodrc\Ą€j schallkorn cji do WT'suwaniasię z ubrtku.lo.|P.lo./cL e $WPlrrjdjq' z ub]'tek i dobEe się w nim tnjtnającego. prepararem |ostrym zapoczątko$Eliahvonenia cementukoEenio\łego.ięond mniej skuwprowadrony do ubytku nieco sam budo\ę /ko\Ąd' !o.. dobr/e ^\ial.tracone pońerzclni korzcna na regene. l lrĄmuic.go.twoneniem $aftościowego cementu połącfonych bezkomórko{ego i kości.ze posiadaon też\Ą. mat wszczepórvkostnych do ub].chrcnĘcej prfed $Tastaniem komórek \ła. do'niesfkqdoxycy|liny bldsB. a rrastępnieda]szFh tkanek prf}'fębia' Komórki pobudzaj4 po|qczonyz picgenitoro\t. Po klku tlgod iach u zopercwanlm ub!.ri. ny i tŹ]'mającysię rv nim' a |U o 60-. opero.a7ppu 7rvi46nego. jak nieskuteczny blona zaporowa.]fl Ta.ię dobPP/Ur8dnizrlrrana t]'anlaziaminu.ożenia ldzB|anieantybakteryjne hnj .ale działa niej obsenacji.!1rlPĄ'.7c7epykostne !' autogenne mogapo'hor]ri. ustnej ]ub z kościbiodfoi{€j i 2c szpiku kostnego pacjenta. speh a ro.biomaIPń. w zabiega. Nabers i o. Nlożnaje podzielić na lub cztery głównegrupy: .rl ub!4ek.0do' I ml]ogainzappqnia rp8pnerację prz]zębiaz \q. z dna ubJtku.Pienłsze doniesienia na te.tkóW kostn}€h jed. za nnd jestnieco bardziej any n|ż skut€ mólkowego.laścilr'ości barieIy (błon]') r.óW poł4(/ony. sryczne).. odpowiedzia]nego nie zębaz kością włoknamiozębnej. cgo no.l no\vier^ ].regeneracji tkanekprzyzębia |Vetody Ame]ogeniny \ł]. siarczan rtapnia unany b]'1od lat ja]<o skutĆczny \\\zczepy kostne hetemgenne.e.w któIych dominolvała tendencjametod rc. ('. badańl5 Wynika. niż samej mezench}nalnedo przekształcania w cemento.ie]e łatwiejszy.ię n. 1Ą' okresie +l0 Ę. W r8Fne]"a(ji |kanel /nd]a/b|eż/d.W pienł.dro racyjnych siarcran wapnia: jest ( /J. : .Ąmelogeninypowodująt$'olfenie cementu bezkc orazutah'iajqce głó\Ąnie połącfe. rozpooynającej W Cztery Ten ulega degradacji.ldore uIJaLlaiq inkoPorację Wsfczepu tkankę W ko./. może powodu niż na polrielzc.llaoperatola niżzabiegz zasto. . generac}jn]'ch leczeniu clrorób plz].!łstałe $tókna kolageno\łe $'rastają uaporowej. ście \Ą'taści$'ości osteogemych.ię .pmcntu''lLanla riamilorta nablonla ub!lLu'a po/\alają' jedlo. czas \t]starczana kolonifację potencjał po pmgeńtolo\ĄYch'posiadająqrch tygodnie zabiegu.ohanie Imdog.]. \{szcrcpy kostne allogenne.. nJ'mchońb plfpębia z\łiększa regenencję cemen. nip or Wane ub]tki kostne $fTełnione były średnio jako: \\ 667ÓtkanĘ kostnq.|obna być z teczny blonazaporowa.Plastel of Palis.)' W latach (materiał a]lopla.e DFDBA błonq if zaporowqjest bardfiej niezróżnicortane komórki się skuteczny zastosowanie błony.zębiaokazało \Ą. w 1968 roku.7 któIej pgo . dokoronolrą mi8rację komórek progenitoro.h że \ła$twę biokompaĘńilną Z ośatnich h\olza nierozpuszcfa]ną (amdogeniny u z\rieżat i u ]udzi mają ba. " .In| bez nich. komórek (DEDBA]Jest.hiJ rgi.tszybkjej resorpcji./n\ biomaIpńa] po:iada z}wi. stosowany Śam.wYch Heijlapo 16miesiącach.z jamy się. r i l : l i _ 1 . sońowahej' Wpm$aiLony do ub]'tku kostnego opelorvanego postaci mieszaniny Zarobionej \! 1wodą. niezmienionq W ciągu s. ozębna' Za' bieg jest bardzo doblżeZnoszonypĘez padentó\Ąl a o \Ą. mateńałrvszczepo\rT' \\'szczepykościozastępcze juz 90'. .tku ruor} .o\dni.ze(nje dn m do h\olza' pżekształcasię poi\oli w tkankę kostną. i dwuściennych jamy ustnej opisa|iw 1965I' |e n. : ri ' Wszczepykostne autogenne. .rrj 187 ..]'ch' matcńaty wszczcpo*estosoNanc razem Z błonami zaporc\ĄT.T. dri spetniająC trrn cfasie fun]rcjębańery (błony) w po. bef tenden.rinu le' /"niu. sowaniembłonzaporo!\.ll bańera resońowalna w okesie Ł10 tygodni' \\ \\\pP]ni. sz}chobserwacjach Jako. potem się fbt..

TCP)' odwapńonarnloŹona. sucha(DIDBA)' !\'\!l. ora/ Lt\a\uq]tĄnU\F8Umoie l. pów autogenn}'ch kościbiodloNej' zmodj.]5Jmi PouY i bariera zaPor. ko repamcję' Po zastoso(aniu kjlctaŹu ot$artego obecric udobi'va on poz].k|lie. \\rnlka r njei.\'h!'o.]żu U/\. który mógłby zapoczątkować regenerację tkanek !!sze \ł]'stępuje (chociaż cfasem z dfugim pżlcze.cję $it|ąpi' rP.m $fględem skuteczność takich zabiegó\!jak n]n]h $'g ]].Metodyregeneracji tkanekprlyzębia po fabiegÓw € c zn cfychwg Dragoo'l7 Rege'reracja' reparacja iledukcja s zonekpŻ}"ębnych zastosowaniu ki€ różnych zamknięty Cz Cz Cz cż Cz grwa+ri otwańykiretaż Cr Cz Cz Cr Cz Cz C2 Cz if zawsze. pżr. sta Etiłbone i Endobone' ż]'ła się kość.i AJlogenna. gencrar a po sr. i pos/(/egdln!'h me|odlcl /cn'a do ceramiczne lesońo$"alne omz nieresońowa]ne' chorób pluJ.Rcdukcję kieszonek pn1zęb. skaling pod.bi4sło\\T'kirctażem.Regenelation of the Peńodontal Attachment in bioszkła' Humans'' \t1danej ł' l98l I'.loĘpn5" jęłasię najbardfiej w stalrach Zjcdnocfonych jako wlizczepkości sZr]iko(€ j i blaszko\ej' (IDBA) oraz kość mlożona.!.i dulo8pllnpj /J. fl]k pŹed opublikoua.lm|.owai gąbczasta Bio.?Fn'IlinoFnn\ kÓś. z kich zabiegach' a zawsze po zastosorłaniu . bcz now€go Ileterogenne wszczepy kościz\rieluęcejto $'sfystkimkość ko.6 zestaria te u'lniki.6'7 Tabela Jednlrn z pienrsz!'ch alloplastlczn}'cL sl. $ją pr€panty alloplastycznenależqce kilkrr grup: o' "nę .olra..zębiapżedstatił Dragool7 w kiążce pt.. b!.ię żddn\lhobidMo\\ lF8eneru'ji|l"anc\ Ąl.ls \ł poszuki(aniach mate ału {'szczeporł€ g o.liofilizowana kość ludzka ze zrt.lębiacaton i wsp' (at ]) badaliu l9B0 r pod pem nabłonko!t. 13.lvieldfi]i h\'orzenic się pnede długicgo pżyclcpu nabłonłowcgo. plz](zepu tącznotkanko\tego' Na\Ą'et.oss'gąbcza.JPĘm kirP|.'PlastĆrof Pa. sq onc stosowanc \] pcriodontologii od lat 60' zębia po zastosowaniu błony Zaporc}'ej..]liku t-lch Zabiegów st. pollmery niem pieńl.agoo' obser\.ł niP ńs'' (siarczan l\apnia)opisany$ latach196!}-1971' . ia.szyst.nteBcz. pom\r?te i lite. suchanieodltapniona \Ą'szczeptlójfosforanu $apnia (B. ."'szcze. jako mateńał\Ą'szcze.uje się po prawie \l.fiko\Ąanyabiegdatowy u 188 .:YnikóW rcgcncracji tkanek pży.rrepa' h lo.j" po r. 1]. b]ła ona oddziclona od Zęba długim pEyczepem nabłonko$i1'In' Bardzo szczegółową DużągrupęmatedałóW kościofaslępcZych stano.szych \\.1'm). nj'ch mateńałówwszczepo\Ą'.cz czaseń' N ńgdy l|(7.jeś]i\Ą'.Ych . oparte na \rielu badaniach.LuIe'rnot.

' ub}.md€ d ią jednak dfugiegozabie8uw celu ich Uą. ną rolę w plocesie regeneracjitych ub}tkó\r cho. nie nia \łszystkich \Ą..czo.\Ą. .ię i plfez naśWieflanie. nie na uzlsl.18 według idea]ny h.lllplvr . to więc głó\ĄTiedziałanie Jest osteokondukcJ.e sie clor hondro i o.m uz]'skania \r. ' ub}.ię tkanki kostnej.Zeszczep . zrr\lh' ka-rLino.any twolz4cąsię kość. ulegać Desorpcjii być fastępo\Ą. zaróWno pżebiegu W po. ' sM\/e i lPp</e t\}t\ĄoPonej ul'on|urol\anie. co skutkuje \Ą}'h\'ailaniemsię welt.skania'z nie.daćsię do tworzeńa nowegoptzJ'czepu łącznotkanłowego. pobranez podr ebienia'któr1'rnipnyk1ttmo słowe M. i osteo.mnablon. geneb.owaniu' i Działanieosteoindu]<cyjne mają przede wszyst. i ttfurkacjach W korzeni fębóW bocfnych. Yukny (cylt) omzJensenai wsp.ńkanialaczyń knvionośnychtkan" i porowatejpowieEchni (plepara. brL do. ndtur.ab}opoźnil' migrację nabłonka'osiqgano w ten sposób no$y przycfepi no.tcpnyłl' nicdrogim Idht!m$ 5|o.nątż por tkanki łącznej tkan]rikostnej (osseointegracja). gnrpy biomateńałórvdominuj4 h].'ć kompaq'óiln}m.a]eantygeny tkankowemogapozostać.pPriodonIologii M powinien: maleria] posiadać\.n|' 4). speł. plfez nowo../czFporł"'.\ł}'ch (cem.leob|d. i postaci stacizapa|enia zapalenia pzewleklego. g ó|nie szcz€ kJasy ||.nie .polimpD oral in.riały : stabilizacjęsklfepu klwi w ub]'tkukostn}m' ułah\'ienie M.1r'/nych jak prz}zębia.]-astania szkie]etdo rraczJ'ń $łoso$ab'chi komórck (doq'czyto wsfczepów poro. b]. pochodzenia my mogąstwi]rżać kości zwieŹęcego' gnrpę wśńd biomateńałó\Ą' Największą wszcze. gennych€DBĄ) i heterogenn]''ch (Bio. lub przycz].tki głębsze kostne szeegó|nie i roz|egłe. nych. . którcj zapadnięcie zrnniejszaobszarł]. Istnie" je teżmoż|iwość pzeniesienia drogąwszczepucho. no{'il s]'. ki łqcznej dzięki ty porowate).pickaneu dorr u1so.żenabłone.tki kostne bi.r1nieniory'ch warunkólt U\łaża żerrajlepsze wszcepy kości sĘ. chołko\te wędlowanie' pryjąi. /np kich temperatumch). kiem' Wiadomo bowiern.za pe\łne problemy jako mateńał wszczepo![l WpmM. niluja. ubytk kostnetoważ}szqce (bie recesjom dziąse| materiały z błoną zaporowq)' powodują: Biomate.!'łaściwości indukcji cemento. WpbĄvająone plfer€żnie na stopień .anĘ8"no8cnny( ora'. któLvci badań mozna teżpląiąć moż|iwość dzia:la.a. p.k pżeszcze. ńb zakaarycĘw Ę'm i wirusorĄych. Podobneplob]e.pozatechniczn].W}pełnie. agre5}.jne.biąśouysta.Metodyregeneracji tkanekprzyzębia Peuna szansę stwaĘały wolrre pzeszczepy dzią.rlnp i\\nlplvr/n.!vq gdyż kość.ie własr iwosr anhgenosp redulliP . nia ub}tku kością. nia osteoindukcJinego dla.:anieprzyczepu ale łącznotkanko\łego.\ły. h działać zapaleniotu'ó.'cznej osteokondukcji.oss). ne)' Wśńd tej drol5)apaNt\\!. Natomiast $'śzczepyalloplastyczne posiadają głórĄ{de t'łaści\Ą'ośĆi osteokondukq.. : osseointeglacjęz nowo twoŹącq się kością (nai korzlstniejsza proporja 2:8). mrozenie i działanie chemrczrre co prowadzido zabicia\Ą.ne. 189 . sq własnej (autogelrne). -']szcze]niejsze \lwetnienie ubJ''tku kostnegow . Wskazania użycia do wszczepóW |ecfeniu w chorób p|zy'fębia stanowiq: podzębodołowe.t!\'olfonejkości. stanowĘ . po. niku por'l'olnej resorpcji biomateriału(prepafaty resolbo\ła|ne). nie stwarzają gdyż pmblemówbiologicz" (tludność nych. w pie d'ziqsłorł]'m obumiera i odradzasię dopiem po dłuższ]m czasie' gdy już nie ma szans na dowierz.uteczną bańelę przed wnikającj. i iaden więc ze stosowanych biomateńałó\Ą. podpiemrie błonyZaponcwej. iP \d pod\td\vip obp(nej$ied4 można \Ąszczepy biomateńałówspełniają bardzo poz$l'{.pro|i]eruj4re i niż.'!'szczepów kostnychallo.ukostnegost$.|taści$'ości to' k\\.lasnej kości)' lóśćludfka uzyskanaz baDl.ZlZep}Lo\|nP/Bo\\cF i wsp'. ciaz przeważnie niesterowanej.szystkich komórcł kost. osteopmgenitom$'ych \łatyd'. stanorvĘ materiały a]loplas1].czne mir/np.lo\'\^\. nie posiadać !. kim wszczepykostne autogełure' Zawierajabo(iem komorkimefcnó!m} mig1jąre.

częstostosowane UsĄjako: w Są mogą Ry.tkanekprzyzębia .0 0. 4) szybko rcsońowalne. oraz pr4aost kości jednak staĘBtyca e znamienne' & rvszcznpr: et-roGENNI' KoŚcI Sąba zo Różnice ńe b}'ly skuteczne w leczeniu ub}tków kostnych.rraniu kiego tilorzenia nowej kościi nowego pEyczepu neracji kośLi zas|oso\łaniu alc Hia|l (d' 1\ po /asloŚowaniu 7 konh)|ąbe/ legoprPpJ-afu. lv a cemenfu i w 84. Te oraz moźliwości skuje dopiem w połqczeniu kością tu i wielkościub}tku kostnego \'vynikidotyczw zańimo ub}tków kostnych podzę. rat]' uĄskale ze ^Ą'loĘdostępnew bankaci kost. to n \lzmocnienie strultury kości najwięk.oss.zlsk pr4cr.13.57o. stwie zili odwtct u zlvierzątdoświadczalnych przwadków utworzeńe nowe8o nie hamujący \tpł'wDFDM na tworzeniekoŚcr' go uzrskałw B3.tom2/g 0.t. poddalenaświetlaniom. 1) Melloniga (cr.49m2l9 (dotyczy szczegól.f. 4) a świeżego szpiku kosme.']\rszczon''qLLocEN\E Są to prepa. Beckeriwsp. Ićpsze Wniki po zastoso.(. od llej (Emdogain)lub bez nich. ale przycĄniaja się do szJt} ne.asą otre Niektó.3%omz ffi wszcznr'r. po DFDM w pororn.e !.67o KoŚcI są to nej po operacji platowej odpowiednio53. sta i Endobone)..łniki badannie sąjednak tak jednozIrae. że wedhĘ dalrniejszych przedewszystkim pog|ądow i kosć nie mjala 7do|no5cih\'onenia pr^. Światowa organizacja zdmwia czepułqcznotkankowego.25-1.4mrn i 1.s 0.0 zaporo\Ąq' ziomJ'm'rrajlepiejz błoną odpowiednio2. 7wiq/.25-r. jak trzechldasycznych wskazań. bodołowych' i w firkacjach kożeni zębów obok \.vrTnienionych DFDBA niż po skuteczne. nowejkości. przyczepu.6 0.1).ll vetody regeneracji ''Ą'szczepów kośnych iaL]op|astycznych' parametróW niehórych dotyczące Wybranych danez piśmiennictwa Tabe|a 13'7 Dostępne Bio. w za]eżności kztał. ruwszczepkostny mrożonyi suszony (TDBĄ).11.7mm.5% grupie kontml.zec}niąialą KoŚ . (c!'t.7mm 2. HETERoGENN'E prcpanty bydlęce(Bio.425 0.0 1-.kość 53.co pmwadzido zabiciawszls&ich komór€Ł tkanlowe ale wg niektófch autońw (cit. \\ w 1997n Zdleci]d.7Obrazmi& uszczep kostny odwapniony mrożonyi suszony kroskopovlyBioOss (DFDBĄ' 190 .t' uąskali lepszew}niki rege. Bo\łeNi \tsp. i umiejętności operatom.46-{. DFDMjest tepszyniżFDBĄ gdyż ne z błoną uzy. Warto nadmienić.epuodpowiedrfo mm i 1.bone_ gąbcza.waniu z ostafuich publikaqjiw}'nikamożliwość i go zastoso\tEnia nawetw ub]tku pC| FDBĄ uz}skaliteżinni autorzy (Rurrrmelhart \łsp.oss(wszaep het€ r cgenny kości) Endobone (v!5zeeP heterogenny kości) 500 Interpore (wsrcrep.. korowa.suszeniui niektół'rn n}Tn.lloplastyczny HA-Biocer (wsreep alloplastyeny 0. osteogenicznynatomiast FDBĄ taki potencja]l z autoge Ę. od\łapnjenju' n1ó' Zostają działaniom chernicz.gąbczasta z kolagenem'Etik.t' posiadajqcego ' Według nie p€paratów o niewielkiej resońowa]ności) w sze doświad@enie stosowanrutych prepant&r BiomateliĄ w tych ubJ'tkachmogąbyćstosowaposiadapotencjał rc8enemcyjnąz bialkami matryql szldiw. biomatedałó\a q. mrozeniu. nje $ pr/}rcśUP Ęr2no|kajllo\Ąego.1/ rozporł.1)antygeny pozostać.

tomiast *'szczepieniemateriałuporo\Ąatego l!pły.}tyEmdogdinen al|ogennych' młejscu W .'|3'8 Wzory chernjcf hydloksyapaMui B.uja nieldorymbiomdteporowatlm bardfo korzyst. czy ńercsońowa|ne. mL acjawzrostu tkanek podpo!o. plzede \łszJEtkim badańu zł'ierząt.czn]'m ny.on] miep€paratów . dają. od pieniu porcwategohydmksjapab. zastę.. Mogą to byćmateńałyce.tu (Ą]śipore) olaz prepdrdtuBioSlas rccrarnika lau mouowapnione " fosfomnorva).e W wszcznw x'toPLĄsTYCZNT są mateńa.voduje $yhvożenie się wokółniego zĘbu tkanki łącznej.\Ąpl}'rv rcgeneracjętkalek przyzębia'w}'r ]ra lta on f rł'raściwości mitogennychwch materiałów(sty. Te o$al. . ale miłmskog)wo w oto. unikanie mate.mi.anka |atzna \ęd-rowMip komóIreŁ \Ą' t}'rni kostnych do i\'nętlzapot20 Dane dot]'czące u'szczeŃw alloplastycznychpo. nie ulegajqteżresoĘdi.tlójfo5fotan wapria {B.9a'b a.an].resońowanego B. ale baldzo powoli (wgsto. kośLipr^. stwie<lzit obrośnięcie wszoepu tkalĘ łącznq dhrgim prz}" z czepcm naMonkou1'rĄ a]e jednocześńeniewielką tccpnem.zno|kŹnko\u' i ię Irenlrer iwsp.a Wiadomo jednak' że wszczepieniemateriafulitegobez pot por. riałów pochodzeniabydlęcegoch}lra. Z mi gospodaifa(sz!ókie pEyleganie fibroblastówi in. łówalloplasbrcznych postaciroztworukoloida]ne. że uz!Śkany jest z krajórv niezagl. Stwierdzonow obu przlpadkach koIzj'stne . 1 brok po Vvype|nieniu ubytku kośnegomieszaninqporo. powane koścĘWdajq się baltziej Ęcjonalne' Są one oparte główniena J].ośnręciem wszczepionego mateńałualbo tkanła kostną' a]bo 19Porowa|oś( pobud/d ll.7). s]atetyczne).lła.ych).TcP) ca3(Poa)2 Ryc. osteotopc (ńżnicowanie komórck kompetentnych do {}.przyzębia Metody regeneracji l tkanek się fakaznąchorobą wiilsoi\ą by. Hydrok\yapdM {Hap) Calo(PO4)6(OH2) B.7drugipjstr. jak blonko\ły Podobnie Nevinp2 po wszeepieniu do ub}tlol pnj.TCPVlytwo żyla się kośćpołąoonazośa|a hydrokjyapa!^em' i z 191 .zeplJ. są ce się po zwiLeniu prfecinać. \'wlduczyć przenosze aby możliwość nia infekcji. ńałom al1oplastj. łami kościozastępcz]. cha okołol0-l5 pm rocznie)' Resońot'a]ne. . cryli około307o jej zawartości. ja]< rPgenPmcję i ora/ Za|ouno i Loś. (rrA-Biocea tro'osrordnJ waTeqohydrorGyaparyru i (}TcP)' Kożeń zębaW aasie fabiegu zosta|po' Wapnła p"ed wp owdd/e-ienwszoepow k.\łyiki ldiniczne.orbr.\Ą.ych uzJ'skane ludzi po wszcze. Pozostajelltedy q. szanina waln5'ch(wńżnych proporcjach)uydaje się bardzo Ry. poza w. wa na tlvoEenie się kości wewnatlz pol (z\'!y]de od tnech miesięcy) z jednoczesnJ. w go hydrok}żpatrtu lub pok4'tego fibmblastanrr' ZmieĘaj4 one do ułatwieniastosowanialub prz}" śpieszenia regeneradi tkanek od dawnatoczy się w piśmienniclwiedyskusja' cły bardziej racjonalne s4 wszczepyallop]astyczne ulegąiąceresorpcji.ę laena. bioszkła oraz ramiczne polimery Plz$muje się.trójfosforaniełapńa (na ptzvllad prepdrdl Ceru. tylko chodfa z a pojed]'lczću ludzi' ostatnio2l opublikowano lr5'rriki badń mikroskopo\Ą.7eniu obu biomaterialonobcpmowarozaniwno t]. miazga zostałausunięta.7)' Jest podobna do kościludzkiej (Ryc' 13. nych komórek do powieżchni tyCI mateńałów)' Wafio tu wspomniećo mod!fikacjach biomateńa.' 13. pfy{fep lącznotkan]<olĄ]l i dhĘi przyczep na.obraz ńg zmianypeńoendo:ubytek kodnypionowysieqd.ch tworzeniakości) oraz z dużej biozgodnościtkanka.lko stmklur-akrystaliczna o bardzo kolzjstnych parametrach (fabela l3. się natomiast do większego wlpeŁieńa ub]'tku pżJ'zębia tkanĘ kostną. na. że nie $'pb1\'ająone na przyczynraJą uzysk pnycfepu ł4cznotkankowego.zębia preparatu PerioGlas.esońowainych i niercsońo. szczególnie łygodne w stoso$]aniu bloczki.dry wiePcho?klębd f 1j ł.a kanal M'}pe}niony. (natuńlne.m ob.ożonych tJan schorzefuem' W n€paracie Bicoss stosoi\'anJ'm 1985t zosta' od ła usurięta cZęść organicfna kości.trÓjfosfola.l9pzqri.

13.wa ia miejsca w ubltkach kostnych. W Tabeli 15'7 zebrarro materiałówwszczepo\łych' Dotyczą one wielkości dotyczqce \.u kostn].hobserwacji.en(granulek) i por oraz niektórych istotnych Za|ecenia można następu. tyczącychnielesońowahego prcpaiafu IIĄ. Biomateńa. korzystna (Ryc.antj'biotyki).j. przde wsz}''tŃm prcpafaty porcWale' stosowac porów nie powinnabyć mniejsza niz skuteczność metodregeneracii wie|kość 100-200 tkanekprzyzębia tm. ki \łzmstu.23.tną gdyż W latach B0' N}Tnan i wsp'6 olaz Lin. .jifl-lCP / do5tar. dużegoi mocnego (nie. Wedłrrg niekórych po.19. wszczepienie biomateńału przeprcwadza się pełnego z w .7Ppląc7n |].łasnych.cas(?o'2 oĄhitlockit) przyczj''niasię do twoźenia kości. cięć unikanie zb}t rozległych pionowfch)' zastosov'ania odpowiedniegobiomateńafu bez naclmraru. zastosowaniem plata śluńwkowcokostnowego.rn po wszczepieniumiesza iny obu materiałóWktóĘ trudno odńżnić od sqsiedliej tkank kostnej (Ryc.]ywszczepowe mogq pochodzić od operowanegopacjenta ' pobranie wszczepu koścr w cfasie zabieguz jamy ustnej (guzszczęl.tójfosforan wapnia R. i R.lly i zębiazawsz€ w kontakcie kokią. dmwaarakomórek do \ł]tllarzania się tkanki w ub}tk. się t!. zestałvre.2.sz(zepu a||op|asty@nego nie w pzekroju pojedyn. Mellonig2swskazujena podstawiedoBchczasoprzeniesieniainfek.BioceI tńjfosfonnu wapnia (BrTcP) oraz resor.oilatości.B).zasie operacjipłato$ej. grubość warstlw !\.lnid porowltości w pobudzaniuu ę.łrowalrrego tal. nłm jak ] na B 000000zabiegów czyli prawie 5 mzy mniejszą'Wszczepyalloplaswczne$YkoŹ!tst]. ka/d]indtomjasl prĄ . uz}skania moż]liwości uszkodzonego)plata (cięcia wewnątźro\ł'kowe. notkankowego r e określa\łysokości po. się b|isko siebie tvr'orząc nie mieFca d|a stwieńzili. por.wg niektórych bada. (IłĄ).9a b).Tanipm Ca i Ph do ubltku kostnego. parametryniektóĄ. dobrcgo ufiksowania płatagęstFi i szczeln}'mi szwami.al1kowy 1o. szczegolnier. odpowiedniego przeshzeganiawskazń. przygotowania r. |-|-Ą \'] korys|.lszaepya|lop|anyczne z Regenemcjakości no$y pŹyczep Ęcznotkanko. możlirvości cji \Ąszczepem kostn}an można okrcślić jak 1 na 1 670 000zabiególtl a materiałemalloplastycz.l od poniżej mm sq niekożys. umieszczać ubytkuprĄ/.75mm. kostne a]logennei hetemgeF ńejsze niżvr'szczepy ne.przyzębia tkanek Metody regeneracji kilku" \Ą'}Ąikato z w.Wodzenie zabiegrr Zalezyod: autorów1. żedługość w}twoizonego uk|adają zb}.ch bio.lhe i \łsp2 0. bezzębny. gojenieufyskuje się z\łyldepo 10tygodniach. zc o może winnaprzekraczać eej grudki.palametów doty(uącychpo.!5zczepionych biomateriałóW ziar.krotnego . zebrać jącoI niu z kością natula]ną.25do 0. podobniejak ale więkzośćbiotnateńałówallogen4ych rde \łIĄĄła na uzysk pżyczepu łącznotkarrkowego. W \.okolica lub biodrcwego bńdki.''iększych jono!' pot\olnei rpsom. doIetnichobserwadiklinionych i radiologicznych.jej w ciqguH miesięcy'Konyściz zastosowania mieszaniny \'lTnikająz: utrzyn].t rcgeneracji Wranania między kości nimi. granu|atuodpowiedniej Wie|kości dwa nąjbaIduiej ewidentne skutki rcgeneracji tkastosować ziarna o eąstek od 0.7 ay aąs&i pl4czepu łqcz.13.Vvane są teżjako nośnikiniek1órych Eeparatów (cz!mni. po ZaŚoso$€ n iu ie 192 .\ł]aostek) Zta]erza (DFDBĄ pacjenta'wszczepy kostne a]loplastJcżne w FDBĄ) możnauąiskać Z Banku Kości Instltucie Biosnukturf AM w Warszawie. że !!yc. kości ubr'tkr plzruębn]tn'Houston i IGnjIg3 \Ąy. Eoje[iarĘr prirrnnrL Zdjęcie snr'ów wykonujesię po 7_10dniach' Wy.25 pacjenta.'orzyćbez wspołist iejącej regeneracjikości' Z wielupubtilacji$tnil.l9 są Wszczepya]loplastyczne uzna ane zabezpiecz.|. w szczegó|nie a||opIastyenych. nek przlzębia lq'twarzająsię niezależnie siebie.a |cż.

acjętkanek prz}zębiaw ub}tkachkostnych kóW ie pozwalająca dostęp . i t. szczająq'ch.ki kostnew bifukacjach koneni II klasy do] oraz w nych fę.długi'' (ewf ladektomiq) przyczepnal'onkoily uniemozliwiający powstanie t Ubytki Wprzebjegu kości rece9ji dziąse| I kasy |i pżyczepułącznotkanko\łego.8lestawionoub}t]rikostnew pEtzę.sy WcóW || k|asy kost. na jednej ]ub dwu ściana.. na przyldad w u4ska. rccesjidziąse||Vk|asy Komórki nablonkadziąs. się i 5). infpklia.rn rcgenemcji: ustnej.eglamych (głębokość kieszonek nych podzębodolo\ł}d okĘalych' przyzębnych powy'żej mm) niżlv ubrtkachp\'t' l$ więkzość w]ników badń wskazujeteż.][ościpozostałej tkanki ozębnej. rlych lub nier. pzrzębia zaleą pvćde ilsą'stkim od: ków tkanek biu wskazane do leczenia chirurgicznegometodą . k1óĘ musz4pEebyćte komórk z pozosta]lej ozęb" stosowaniu l'on Zaporowych (nier€soliowalnych nej do miejscaprzygotormnego regmeracji. \aedłrlg niek1órychdoświadczeń tal{że ubJ'{ków kost. oraz praudopodobnieod odległości. hĘJena iam1 poddanl.rctrałcja pooperacyjrapłata) s|r[ę noMe8o i ' kości' ńęc pełną regenemcję głębi w \. płatado przykrycia ńu odpowiednichwielkości błonyzaporcwej' n odpowiedniego pżygotowania powierzchni ko. rege' błonyzapo.rogenit(.5).o. do i resorlmwalnlrhl. w Mniejszy potencjał skuteczności Eezentują sRT . t Ubyiki pionowe między t Ub}.lla nalfę.ściennyÓ 62%i 1.u.tkanekprzyzębia" |Vletody regeneracji ą Trudności technicarych. prz}zębiamoże$l'rikać zarówno z przyczyl biolo.}I] n' lda.palenie q/toniu).owejuzyskuje się tylko cuęściowq ognniczenie skutecznościregeneracji tkanek nelację ub]tllr kostnego'Aukhil i \Ąsp'(cvt'1)wyka.!ej a ub}tl.u uĘkóu piono.tkie mm) (<5 5-6mm pfzyczepułącznotkan]<owego.T Niekiedy zb}tnia wąskość tyclr ub}t' gene. z naMonek łączący ' zńżnicovane $lĄiki stero\łanej rcgeneIacjiub}t. prz}paćl].ię lP.Ubytk kościW acj] fLl korzenido|nychigórnych sz(uelności korzenidolnychtŹono. w utrudniaodtworzenie kości \ł]mstkazębodołowego-rzeni Ęch zębów są raczejniedostępne'Możliwości l Tabe|a ]'8 Ubyt|il'ości' 193 . ści.r do odtwoveniacemen.tkimiędzykorzenioł\'e tńfukacji ko. leczenia sP.!v61%(śrcdnio 65%)' po|iczko\ĄYch klas]' ściemych w Gonze na ogol ubltki w firrkacjach koEeni II i\rniki uzyskuje w plupadku recesjidzĘsła kcl w zębachtEono\Ąychgómych (Pontorierocr.t' Na.jak i technicznych (tedrni" pr)czPpu lą..tkipoziome t Ubytki pionowe niż zębowe rzeni zębóW Waruntujqce8opowstanie nowego 9|ęb9e ply.ou€ 8 o n} ka zabiegu.ze ub}t' kich i poziom1r:h lepszew ub]. miemodiwiającejpżedostaniesię do ub}t]ru pŻebiegu r UbytkikościW trifurkacji r UbytkikościW ||i nego komórek nal'onka i tkanki łącznej dziąs]a' kolzenigórnych trzono.ifurkacje) bów tlzonouych sąbardzoskuteczn]'rn modelemdo lda.tkach r(yZd\Ą. w ub}tkachpiono{ych pżlzębia głębszych 5 mm kor. o ŃPlP latwiej uĄst(uje.yul.:róręk Cells) niż i ozębnej. bialekmdhtq .ię l. o niż Melonie (c}t' 23) uzyski\Ą. fibroblastydziąsła a \!y'dzieĘąCzlamikihamującE osteogenezę.. jeniu koEeni zębówtrzonol'Wlhoi. w Tabe|i15. jak i niek1órych biomateliałó\a DoĘ7czy to t\rmiki u7v.totn}problemklinil /n} \łpł]Ą^aj4q nJ D stltfę \ł'lókien łąca1otkanło\lych ń\anoległych skutecnośćregeneracjitkanek przyębia stanowią po powierzchni koŹenia. Ban]-/o i. zali istnienie zwykle trzech stef tkanek w ubl. wskazania \lTĄikające z mol{ologji i głębokości (najbadziej powierzchownie) ub}'tkówkostnyĆh. kieo przy]eganie błonyfapomwejdo koruenra tomiast ub]. t UbytkikościW bifu*acji .Ifi oczy.która dostarva SRT omz mczej ńewskazane' skutecznośćSRT (r.kuje.tku gitzn1& trdrowieogdln. ub]'tkóws"ściennych 73%' w 2.tr. jest bardfo dobEe udolatmento$]ana tu zań$rno po za. jl ochfony przed obrrażeniem załażeniembłony i zaporowej.znot]Vn|.ła tworząbowiem . utrudnia pełną regeneĘtcjętakie8o o hzech ścianach.zldiwnejatmdoB Molfologii i 8łębokości ub]tków kostnych-lćpsze eain). |ł blony zaporowej przy są'jce zęMw irzonowcóW||l I i k|..a]ł t1pełnienie kością ubltkll @ontoriemctt.

po8o ubltku kostncgo.!k]Ć y średnio międu jest bia w miejscu fi]cesji moż]i\Ą'e po dodatko\.n.(d 'onnq po 7reio'o.4. Na plą.lulo17} '\-i!]ermJn 1| |/ prą.w bi. pod płati pod przeszczcp szenierccesjiod 0.90.l rPśPnPfu. L]b].wancróżnieplzesunięt5m.7 a 3. zamieniając c\nlab.).biegupoAqa. ającejubJ.tkach. uzlskane w Iegencracji ub}tków kostn]'ch pokĄ..In opero$an}m ulrytku po Zastoso\t-aniu blonv Guido.dfili.'ie oti4sa prZy.570.tekbĆZ\ł].ego|iego |ló|fo o'"nL ńdpnE lil ooo. szczegó|nie obrębie W koŻenia por/(osego przeo-iego -edro/nrn' ldnJdm r b Jede.5 mm' zmniejszcnic głębokości kieszonek zastosou'aIiu l]łonv regeneraq. ale ich nie\Ą. BA + porowat'v + tehacvklina' że IlĄ nocfeśniemdek1omięjedncgo Z kożeni (najczę.ego rrieszaniny |id|oL !dp"t}1L . jest częścio$'a nq) możli\Ąa rcgeneracja tkanek plf}uębia z pewn]. $'skau żepo\t'odują d$E razy więksry uą'sk ują. ko]agenolve.].\']łn 1. nia odpo\'.!a regene. itTdogainen wprowadTFnu ubyl(-.omedn (P'j.]t.tważania .llclcpu łacznotkanko$ego iż lv p]z}la.s]€nic regeneracjit}Glllek!tZ}Zę. czepu ł4cznotkanko\Ąego.J r.dostarczającej głó\1.acjako. ale jednocześnie Zwięk. w firkacjach klasy II po zastosouaniubłon]' zapolD pży zastosowaniu ści specjaln}'ch metoil /ożon}rh lł'q aZu.I]ugiego się 5ię po udostępnienill takiego ub]'tku do ocfyszcza. ne' Uzysk pż!'rostultaha się z\Ą." Ą. gojenral re.1'5'23 nie osiągasię jednal< rr:gencracji utracon}.iększ!' ob]iczany 1'.lkoplaslł'czne poklvcie lecesji tkan' nie tl'ch błon cfęsto t./ntsBU ściej tń. inni a (Pontońeroctl' 5)' żew mniejsĄ'ch' nawct szelokich płytkch.\'ch z podniebicnia t\Ąa ego' \\'.wiem pmgcnitoro$-. Ę. po zastosowaniu a opelacji pła.chmctod (korolo\Ąolub boczniepżesuniętJ płat Zamknięcictakich ub}tków po zastoso.o( po z. ch].r'ch'|23 n}. jednak duzc. Znane są na od$'ńt przypailki.na\.Lulp(/norLi so\ł€go oczyszcu plof esjona]nego' ania blon zapom$'}ch(e.10a ib). że naj\Ą.{ l..ą. wanyrn tróiJosfora Wapnia' nie . gdy nc sąteż.'k]lad Pontoricro i \Ąsp' (q't'4) d]lugopinii Więldszości autorórv Z ostatnich donie. to\lej lv 2B.-et eresodro\ralnego.bń|u losrnegohydroky..tn pokł\cicm na\ĄetreGsji ldasy n i ^j 1łg NlilleĘ.tkikostne rv fuIkacji koneni l klasy są nr1" z\\ala na u7!'skanieznacfnej popraĘi . komórki prcgenitorcte' ozęblrajest bo. przvębnlah od 1'5 do 4'9.?ruyszącą rccesjąd7iąsła k]asy do.ic.l0a.ie. Różne5a teżpotencjalnemoż]ir\'ości genelacji ubjtków kostn!'ch lv zależności ich od \\iPlko'' i' \icl.Metodyregeneracji tkanekprzyzębIa z pneszczepemłącznotl€Ir]o\Ą5rm błoną i biologicz.ruloroM dnflL.T}łem po'ą(lc .odsetkach'obsen!'owa[ duż]'ch w Ub}.ch lkanek W ubltkach kostnlrh \.iednią szczoteczką \\\niH \\iplu.kuIPk uInrdni. Ub}'lki kostnez to\Ą. \\afupnip biomureriahr por. b a oo.nikajacej ]de łah\o dostępne.| -lr.[aniubłony 194 ..ri podzębodołobYch ludzi w ciągu ostatnich 20 lat I i II są najczęściej u platami i pżeszcfepami. fEkacje 13.lrrst kości. sIłI sąlĘC ograniczone.df ng 7eb.PTFE. sh\.yrr 7 .lkach tów i pveszczepów łąC7notkanko\Ą'.. Uz]. pvez pacjentai okrc.v furkacjachkorzcni stosowaplz].pm" policzkollcgo ufedniego).fkowegoprzedniego. Ikancl.5%' pełne Natomiast sculeanl] uz]''skał nJ. nat\ct Z biomatedałem i anlłlriotr.skwali pełnq Iregcneracjęub]'tkó$.lnda\ł'cą komórck opis$ta. pokyc]apozosta'ch toz.c.c . oehie.zębia. 2b 7 oużvT|g|ebo kim ub}tkiem kostnym.\ .ielkagłębokość z \ĄJ.ch zabiegórv kontrolnych po samej operacji plato\Ę'l.oeKlo'rl i"a' żenia poi. rylko i biomateliaiów: Podobnieprfy zastoso\aniu złożo.. się $]'pcł. kostn!(h jest siń qvnika jednak' żemożLi'!.udnieiszei lnniĆj skutecf. gdy samo \Ą.ba zastosujesię jed.h\'orzenia lkanki kościozastępcfej.a ostahio kombinacjąpla. uz].owo!\łĄłoPond u.nejmechanicznejaI.l bo bio]ogicznej Gmdogain) do lacznotkan]{or\ll Rófnice międf-vńektóIJmi ll]'rlikami badań s4 Ubytki kostne poziomenie nadająsię do sRT we.iednak generacjikościw Zadn}.\Tiku b. prz]padki26' tie stwie zonoIe. \'icń'l' Gui. lecl jest ką dziąslo\ła.|ó|/\ Ryc']3.tj mm.Różnicete pra$dopodobnie i stosun]<owo wTnikałi'l iloścjpozostałej ozębnej.p. one pobran]'ch p.klina) lub DFD.kiem(DFDEĄ + tetraq.eso' po'o\Ąć|ego i bo\Ąa.on do .yl .

jtkanekpryzęb a f W9oepami poIowatego (wg HA Wypeln e Ub}.2 m m 4z% l. l i \ ' j c J f b|oną porową regen€ r acji nekp|zyzębii z€ s tawieniu za W tka W \ P o n I o ń P I ti' ' \ ! ' ' (Wg p p .\s](ujc nalomiasl W'{77.J.l% 40% Po i preparatu Emdogain uz!'sku]e się fastoso\laniu podobnerr1tiki rt SRT pfvębiajak po błonachza.3 rnm rnknięcia furkacji' T}']](opojed.sz]'stk n atl. . plz]tzepuna.J. kości\r 2ł2% poro\llch (Gore-Tex. z n ' l ' t ' t a T a Ą p .2 mm 0.. szonek rl.L1ipnil n.]' IP\Fnpr.amnjblont zaFrolpj Ion \\ SRT u}r}tkó\\'kostNclr zuiazan]th z recesjq dzią.4 mln.w fuIkacjach gdr"ż brakjest wskazańdo leczenja chinlrgicznego. ' . stosoraniu blon zaporow-_lch jak wlnika z potyżej c}tol'aĄch Clan]'Ch' o \liele Skuteczniejsza niż sam zabieg płatorrl bez błor\ lub kiletaż ohtlal.c lr '17%.: \'}I]Alni-|ll. I o .'na\\]1ot. polo\llch' Uz]:sk pnyczepu lącznotkankotcgo po Emdogainie \ĘIosił po cztercch latach 5.Io. notkanko$ego :j'4 nlm i redukcja głębo]ości]oe.. tylko 7a.r. glas i prcparatu Emdogain (uzlsk plf]'czepu łącZ.! nrnr llnrm głęboko. a po \!?ełnieniu fa. J . LJ'ch ubJtkól'.\'ncze doniesren]a skutecf ność Wszczepó!'r DFDBAzanosowanyĆh ' | /' ' . Cuidor. po s.86 mrn 1.l ści rrielkości i ńęcej' 50% 15. 1r {'In pŹede \. l<olageno\\a).IJ..anko\\ego.l.') s! lll ub]t]ó\t. mniejsz}m stopniu w po (szczepach biomateńałó1'uh!'olzeoc7el'ujesję nia no}'egop[yczepuł4cznot]<anko$ego ijcdnoczc. po. i rzrrlisalj \ 9r.ufvsk pż!'clepu iac7n()tl. częściol.o\\ą $.r'.ana fi]generacja tkanek plz]zębia po ua.tkóW en 66% 2. r przlpadlu Hazc Pamrjeopjnia(Tabela koĘeni (.j. tFbo /J!. Io\'\/'/' |\' /. redukcję glębolioścj kieszonek i umocnienie zębó\\l \{.Metodyregeneracji tkanekprzyzębia zaporo\\€j e.2mm 38"/" 1.3 mm i 2.'ii Uh'|kL i.. mentlul i Steibelg qt ]) po t]pcłnicniu ub]'|lól\ kostnych\\'szczepami kości poĘciu ich błonqko.72qÓpż]padkóul Niektóv!' autolfl' @]u.lt|ępuj.-nor.orzenia długiego blonkowego. śnie Zahamotania trr.5mir 2.1mm)niż po sam1nl rr. '| /\. t}] acrkolriek po samfh txh zabiegach uzyskuje sie tcż pcwną rcgcncrację kości. jcst.9 rnrn)..ię o. l r . Lolu.ra mej opcracji p]ato\q odpoŃednio 7. no''Fj po zastoso\aniu lóżnl(h błon za.9mrn 3. | W 5kuteczność W9żepóW DFDBA legeneracjitka. 2. I j q . l .].u-no\J' ll.9mm 2.8).r ocenaslanteczności rcgenelacji tkanekprzyzębja pźede zastosolĄaniu bionatĆdalóx dotYc7}' .. nekpfyzębia(Wg|V]eloniga) Wypelnien e uby'ikr przyczepu Uzysk nowego lEcrnotkankowego głębokości Reduk]a prfyzębnych kiesfonek Powstanie recesii ąsl3 dz 65Y. n F / .szczcpie Bioglasu (odpo\ricdnio2.l 'ć. .7 l.PTFŁ tjl]<o\r 3l%. Christgau2?stvlicrdrii bo$icn po$stanie ' \' |'^'P"Ą ó1 e ||t| |'Ór/'pni'Ń'-"o c8-. skano po ]qc7n]m 7astosollaniu biomateńalu Bio. l .qa . k u ' p . ni' Idaj..1mm 0.ta l5 mrnponowo mm 1.rloa ' \lcllo1i! .| /a.lp' ''|| dją ']n .29): h-szczep'\' kostne.loB.t' o 23. L ' \ ' J l I i | | z samqbłoną Me|loniqa) blonl zalrorolrcj rr' 58%. * l | | i cj " .2i. r a ' j i l platora.o\Jru. a po błol e Reso]ul5'2 mm' Lcpslc tcż\[1lild uz.8nrnr Porównarieskutecf ności wsfaepów kostnych FDBA W rcgenela... r l n k ] ę ' i e | ....! RedukrF 3Inrm 0. siq mknięcie częścio$e) ' SLclo$. a t1'lko n 15%nie uz.]Ó. I L ] l d / i " j .l mm 1 sz}'s|kin \łlpeifuania ub\tkćx\ prZrzebia tkanką ](ostn4lub kościozastępczQ. d .rskuje się żadnejpopla\l' bo operacji płato\el u7. tszcfepem I]]EA i pokĄ'ciu błoną pot.r mo.r"tp-dlo\oilrc. !. ' I r u L ' l I o u f U . \\ j nrL: 1.

196 .4 r5. \ | | p h l / n c d | Ą | ' | . n .ścienne38 fu*aciach 09óiem .te$'Tabeli l5'12 sqbardzo intere' sujace.5 15 8. W kolejn}th tabelach Zesta\ionĆ Zostałf \['liki badań dotl(zące skutc(7rrości \t{'Zczcpó\t' \\l:lrm.0%i 69.aczkol\\iek nieiah\e do ocen\ gd]ż pocho. [ościa samej błol)y Zaporo\.0 24 13.ch IDB.atlr].\ \\.ścicnnvch1r pońrrruniu z ]. bcli pochodzq z badail przeprolradzon\'ch \r 53 ośIodkach LISĄ' Został!'zcbrane pĘez f'Ic]loni.8 23 46 17 f1.j oDeracjiplalo{el. v . plc akoporo\\atego s]'ntetlczneśo l|\ i nafu. n o i ' $ .ch i jedna]i porlkleś]ić \t.sz( 7e. uf I ' B \ i l . \\:1. R ' . / a p d \ \L o .0 51 29. \{ ga.tkówt hlrkacjach lioźcni' I]ane uiętc \! tej ta.szcfep\ k()stneauto.1 prezentuje natomiast zesta\lterlrc 0 <.4 56. nieniuub}'t]ówkostĄ(hZiarnist)m' poro\aĘrn lł\ DI]]BĄ i FDBAI W'ocenic histologicznejnai lepszl'1[. pach lostn]'ch DIDBA\\ zesta\t. . \\]l]ełnieniu po rnlesZarurq\tszczepó\\: zdecydo\lanie $iększej skuteczności \r}'pchrienia ]iościaub]'tkó\.5% rqpctnie[iu po sam]m FDB]\ oraz 78.nie' Biomatedał}' mogq b}'ćskuteczn!'mi cz}. padków rlieudall}ch)' na ogół podobnej skuteczności lr1pełrrienia ko. .o\\€tego ll\ z kola]i ]ub I]-TCP stwiedza się ńększ1' uzyslr nolrego pvy'' czepu lącnotkanko\ego' niz po $szczepie lit(]go l|\ lul] po samej opemcji płato\\ej' Noł.i allogenrle.szczcpami polo$ateśo liarnistego ll\ \aton ast \r l.2 21. r iJ l rr]pełnicniu kościąub]tkólv 1' i 5. oilaz 22. .\/'/^lu lu\l||pgn Di l)ll\ /d.Irnikót\. . \\7rosfu]ubanb. h I n B \ por^./o 34.5 ub].0 78 23. z formacjc /alt'afie lv tej tabcli 1ts}Qzrdą$lTaznle na \iek\/l \ld||F'lnn! \'t/'llppó\ ||']B\ |Jż 'a|1.i d u u c p n n .ieniu koDtrolą'In. j / I n i . dZą Z $ic]u oślodkó\' a]. n P : A' .Metodyregeneracji tkanekprzyzębia Zestawienie skutecznośc WsfczepóW konnychFDBAWporóManiu z meszannąWsfcfepu FDBA kośc autoqenn€ j plzyzęb (WqMeion ga)' W \Ąypelnieniu kością ub\'tkóW a 53 3.7.9%pr4patlkórv w1pchie.0 1. nie uz]s]iujĆsję tiko \\. pi)\\ kostn].kó\{ l€ n ego 7 blonq zaporotą \! pońtnaniu fc skutecz..5 11.5 0 3f9 100. S.5 6. Tabcla 15.(cienrr].biot1. Podobnąs]iutĆclność.szczepach bjomateriałóNnie zawsze daiesię pot\lierdzić lustologic.ch oraz ub1.Zcnipo $szczc.ścien./ębial caikolritc (]T]elnie.t n \ . .jrdemicldch pr}l.7ŁhpD]!. nl'mi odpowiednio79. re8enelacji t]ianeli plf]fę.9.abc]i 15'12 ZestarĄionoskutecz.t lc /tlL'\'|\.". J . r n Iepszeniżł. nia cał]iollitego kościąi > 5Wa. .niki zal\'a.0 78.tkukostnego pż!.2 66. n]'ch bjomatelialó\\ \\'regeneracji tkalek plz}. w furka(jach ]<o. l 100.l0% prz}padliów: Nie ma 1{.7 142 43.1 21.1 4.Zqbia' Tabe]a 13'9 plezentuje takie \]łiki po \\lizcze.4 42 2 f. Po wsfczepje makrcpo. \slczepów kości (7B% pE\padkó\\ lr5pel erria całko\lite-gokościi > 50% omz Ęlko B'5% pv.0 86 49.nani " \ .daie DFDBA' się B i n l n a |l'i a l r . chodzi o $lpełnrenlc ieś]i pż]zębja kością' ub}tku uz}skuje slę po $sfc1e. ścią ub1tkórr.US{ N'Iożna następlrjące Iófnrcc doll'czace: r\iększej s]Qtec7nościmicszalin!' PD&\ i auto. ralnego ll\ uzl'skanego z korali. bia z \.raŹn1cllróżnic kliricznrclr po lr.8 63.ej' \\ Tabeli 15'11 polównano skuteczność \\.9 6J 24.\" padkólv nieudanr'ch) \Ą'poló\\naniu z saml'm $szczepcm FDBA (66. I .n.a przy7ep łqcznoLkankorw shrierclzon1ldi nic/Ije po l'.6 15. l .7 46.2%i 75.r1reł.

ba.fikowanych Natomiast łą. macierzy międzykomórkowej olaz lóżnico$ać ko. W mechanizmie regeneradi tkanek plz}zębia' biomateńałówz cz}'Trikami.tkanekprzyzębia Metodyregeneracji pach mieszaniny biomateńałów (BB'37o całkowi.szystkm sposób skuteczność' łqczenia: ostatnio podejmo$aneb}'ł}. blony (bia|ka błona bio|ogiczna matrycy szk|iwnej). też jqce i skuteczne plóby łączeniabłonybiologczneJ błonzaporc\łl'clr Wszczepami ze biomateńa]ló\Ąl W'szczepem kostno łqcZ.ch nielesońowaln}th biomateliałów c2ynniki wzrostu.Lutecznośi fibrcblastów i osteoblastó$i syntet-\'zować i białka w od]iesieńu do poszczegó]nych mechanizmów go.$zrostui/lub u anty' poza omówion].lvany potencjał osteogenrczn]: niektół. biomaterialu/bariery kośćautogefuĘ posiada bowiem Zdecydo. nerację tkanek prz}zębia. którc moga stosowane w SRT metody i pleparaty mąjq bo' \Ąfmacniaćwasl. jenia i rcgĆneracji tkanek' móIki mezenchymy.Emdogain f autologiczn}'m pobmĄIm z bezzębnego\łylrstka mateńałóul notkan]<ow]m płatów(doko.ch metod i prcparatów pozwa. odgĘrwaja bai.ZesunieĘvchbłonabiologicznaEmdogain czenie błoly zapomwejkoĘeno$ej z błonąbiolo" z giczną Emdogain (biatka matrJcy sf]dilrnej) nie i przeszcfepami łącznotkan]<o\\Tmi).onowolub bocz. w leczeniulecesji tkanek prz]zębia'30 zmod}. Zę. sterowanq legenerację tego pach FDBA (44'2%całkowitego > 50%ł11)eł' współCf Wiedzy i esnej fapewniajq: zaporowe. Ęczenie r ie reg. la . dzo istotn4 polo\\atJ.rniczFnikami. okazałosię bardziej sl. wszczepówkości gerrn1rrri kościlub biomateńałami alloplastycz. nie pi. tez . b' IGF z rcsońo$Ź|n]mi' oraz białkamorfotJ. tkanekpżtfębiaW śWiet|e i > 50%\ł.chociaż nie całkowicie poznaną biotykami.jak PDGĘ TGF.ildukować plrlitemcje $ipm /ńinj(o$anedrialanie ńinq. podwlższającrv rózny racji tkanek jej niu Bch prcparatówl Doryczyto pŹede \t.dzo interesu. autogennejze lvszczepamiallo.ulaĄf ację.uteczneniż oddzie|nezasto. nienia kościaolaz 46.5%prz}Dadków nieuda. so\ł'anie tych błon3l nymi.\pehieniakościdniż po wszcze. n]. Pofostałepreparatyi metody \tpłpvajqna lege.ch)' Mieszanina biomatelia]lów zawierająca wsrczep siarcranu wapnia. na plz]zębia niż po odilzieh1m stosowa. 197 .cmekości(BMP).to o5i4gnię' lepsz]h u}mikow ne. btony biologicrnejEmdogain ze wszczepamibio.n' TGF a.

jago\r].\'oność. pompująr!).użądzenia ' . ale ló\tniez komóI.ja |aserowa chorobachprryfębia w Lasery dużej o mocy W terapii<horóbprzyfębia zasadybezpieczeństwa Wprowadzenie PienĄsze urząduenic laserowe .}).rrieżw teEpii pżvębią schożeń l'on ś]uzG \\.jago\Ą.]tnuszoną emisję fotonó$' uzysl(uje się promienio\rŹnie elekt. gii' biostymulacji'endodoncjii peńodonto]ogii' Aby jednak rrŁścirriestosować]asery z{'łaszczaduźej mocy należyzrozumiećcharak1ery'sBkę eneĘii la. tj''lko na poziomic kliniczn]łn.anid do il h. Źródta energii wzbudzania(u].od lat B0. w ró$. od fali. nia na tkanki' róźneich modele..!.'. lasero\\ezna]aul].$iele Zastoso\Ąań stomatologii. dzenie lasemwc i dawki aplikacji. Dfugalista \\'skazań ]aseroterapii do dajekliniq" ście \Ąiele możIiwości Zastoso\'v'ań ut7qiIfeń lasero.o(.y uEqdzeniaaserowego T Yf'^ 'I99 . W stomatologiizastosow rmno po raz pierwszJ! zbudor"ny w l96lj r laser CO2 (carbon dr. . chLur.Khzespołóu': ośrcdkalascrowego(cz}'nnego).. lrtaścit'ościac. ref tor optj'czny(Ił}'c' 14'1)'Popżcz \Ą. Za ukierunkoł€nic cmisji prcmienio\ĄEnia odpo. scrolvejlv zależności dfugości mocypluy pra. fotony emitujq fa]n n tpi tame lllu8osl i enPĘij i r7ę.moż]iw'ości i rtska. . n i p r ó $ .lo. RyC'14'1 schemat budou. i sze darvkiaplikacji.węglouy dimi'dela\eT Pńbcj )' rvano go \\5'koEystaćdo opraco$']'$'ania t\\'aldych tkanek ZębaDopiero w ]975r' skonstruowano laser Nrl:YĄG (neod1łrrollo.ln it\o( j.. a następnie$' 1988r' laser Er:YAG (eńowo. !v!'chw stomatologiizaló\t.|o<]ziąs:lotęj 'l Wiedza na temat laserów i efek1óu oddziabĄ.ię no.lasel n-rbino$. w *lar r malq ro/bieżno\( duźą inlen. .ija' Z\Ą. cy ciągłej implrlsow'ejoraz dobraćlr'iaściwe i urz4. \tiadąjq d\'va.ład Komory rezonatola opĘlznego. gd5ź spójność' uzyskarro zgodność fazieo'clr fal.cune o szczegóInych fu.Ir €nelf.Zas|osowanie wleczeniu lasetÓw ptzyzębia chotó[ E|żbieta Dembowska Wprowadzenie Podstawy izyczno-techniczne f urzqdzeń|aserowych promieniowania Działanie |aserowego tkanki na Biostymu|a.o\ĄJniJ (i€]P inIpnt]\!nie.utlenJ<orvo. Podstawyf izyczno-techniczne urządzeń |aserowych jest Każdeurząilzenielasemwezbudowane z tżech podstalt.5rvno.oma.óWnoległe z$'ielciadła tw'oŹące ona.?.now diaglosq'ce.a. w \Ą.l zbudowano 1963roku.iaszcza ostatnich ]atachbadania histolo.}'ch chirugii śluu i ówko.cznl'ch: jednako\Ąe monochJoma1. noległe' kow-\'m enz}maĘcznlm omz ustalićbezpieczniej. iq girznc poztloli\po/ndlsku|P( /nnśi zabipgorr nje k a h s a l I 7 e L l uI m r a d | : I d | Pt d p r a k | \ .

\r'''ęglo$. Iujaq1n. ! YAG 2100 Ho nm Lasery lvysokoenelgetyane do destrukcji usu słuą |ub Wania tlcnki(cięcia.\Ąpł}'$'a na prccesy prowa.}'fikatii pod1ialou i ur7ą.Wych na]ezq: ńżne długości Pży działaniuplomie owana fal. diodonyGaAlAs galowo.lecz gęstość energii ap]ikowanana sery Ho:YAG (ho]rno\'t.giczne).l]'mu. tJ(zllej wafulajestnie tylko moc generowanego pmdziej populamy ły) i młodszy lasel ErYĄG (eńowo.jago$€).Ąmnia na tkankę. Nalezy dodać.ĄG) z domieszkq €ttriurn Aluminium Gamet : atomów odpowiednio: neo.PraÓ o praty t ią€ l Pj możcmy mdwi'.l w Zastosowanie Iaserów Ieczeniu chorób przyzębia jqce na kryształach8r€nafu aluminiowcitmwego . fwanych biosĘmulatommi lub systemz\'vierciadel) Gyc' l4'2) ' Materiałemlase. (mateńałlaserujący).o.Gal.gaz.az la. ]iĆum. mienio\łania.14. ma:Iejmoq' na tkalrkę.\ł15okoene.cr. tkankaulega . łe. ale jed}. liilatd{ Głó\łniesq one konstruowanena podsta. balwę.: \sGG @ńium.ge1yczne ldser. eńu i holrnu' kónc .l.rozerwaniu.on|eniowdria towanego fa| en ne uEądfenia laserowe' 200 .lmrd n lase. to lasery pmcu.y.dioda lub półprzewoilnjk' wie laserów półprzewodnikowych.nie. 8linowo. He:Ne (helowo-neono\rt').a$eno\ły z laseńw zbudowanychna kĘ'tształach najbal.Ifiesięclumi. moc genemwanego światła sposób czy pmwadzeda wi@ki pmmieńowania (światłouodl' W tych pieńvszych. ono (B30nm) i ekcymeroł€. ód]toemisji sposób sem. laser Co2 (&łutlento\^ro.jagou]') o. chromium Yttrium. moc nie przekEcza kilkrr. z teru oddfiat. pr. \.2 spektrum promieniowania eektromagn€ t yaneqo p"ez'óź. mocyszczytowej impu|sie osiągajqce mi|ionóW moc |'unlljonuipwip|eLla. wrazz d|uqosddmi p. WatóW)' tychostatnich.omienio.c'p l | Ć.lrdIo$) Sa \ł}brancj Ikdnki{J ' m")'" Ryc. lasery stosowane Wunądzeniachmedycmychdfie|i się na dńe gfupy B lasery niskoenelgetyczne(biostrmulacyjne) solż las?rs.y oheślaniudawki terapeu.y)' argono$']'. ZP względurla mo.!zg|ędu bardzo W fe na kr&ki procedzeń laseroltYch.s.Garnet) pć'rprzewodnikouym i GaAlAs (9B0 jest także ciałostałe'Na]eży nm) Źródłememisji równieżmzńżnić lasery o pra(Y ci4głej(cot'hŁos oooe -c?r) i impuLsowej.Z prakt]'czncldinicznegopun]<tu czastrwaniaimpulsu laserowego.jago. seryo dużejśredniej (odpojedyn(zych setek i mocy do .Scandium.strukcji.o!\. pr.generuj4cych Do dobne poznanychlaseńw gazo.ą lrcdlem emitji fo|nnos'\Ą ld. dzącedo zmiany metabolDmu. generowalego $anja. nie obsenłlje się jej de. kloryrhokolo 40 /nalr/lo/asloso$anie WatóWmocyciqg|ej) |asery r oraz impu|sowe Więkzej o (w w medyclrrie. źródłem emisji lasem możebyć:ciałosta.s |a. pracy la. koagu]acji)' |a. o laserach: ffi małejmocy od 1 do 5 mW E śrcdniej mocy od 6 do 500m\q B dufej mory pouyżej500mW Ze wuględu zastosowania na \ł}'nikaj4ce charak.ciecz. lasercwlmi. widzenia można podzielić lasery ze względu na somfotojonizacyjnym ablacji. (chinr. icnhmeh k1\d. sqto DoĘ/chczas skonstruowanookoło600Ępów la. odparowania. że jest lasel Nd:YĄG (neod]mowo.

pmmienio\taric laserolte o długości 632'8nm. w te8o\ Nm' Flu. fali głębokość nia na $.sokimstopniu absońo(ane już w porviefichow'nych w'arstlvach skóry czy błonyślu.l nai$i.Iestto nm.ladnikór1 takżeod lozlcgłości a i Bf)u zmun należY spekłlun od 400do 590nm. głębokość penetracji ś$'jatła danej długości o fa]i i mocy budo\\atkanl<i.chcmicznej.Iostricm\ la"eraIBono$}.!r}źej nm. idk ./id!\ lP \Ą\póti\|niAją .!t}. Zc pocI1laniać promieno\tEnre laserowegona tkanki ki bogatew rĄ'odę będq o długości poniżej nm i po.. \ \ 1 | a l a n L l . 960 Ry('14'3 K|niczne pracy]aseróW dzia|anie w kontakcie sondy tkankarni. D]a' patologicznych tkance. ważnyclla biosi-mulacji laserowej. w Eacy ciqgłej lczności naśrtietlanej od lub.'J. waćlaserban\Tliko\ł-vdhĘości 5B5nm' . . jej ślvietlnej. r " cha icncj'. dobĘ dL{Ę' ję \Ą.Iożna 48B ńur eżstoso' niq tkanki podlegapńwom fĘ'cznJ.długość 2780nm i la.'ki o{ss) o \t'ielkości aplikowanejdawki cncrgii decyduje: technika naśWietlania.sLil h(.nJ Ry'.ialła lasero\\'e. \ ) . nia sondy\r}stępujq różnr'chprcporcjach'Najwię. seże Co2 o długości l0 600nm. skuteczności stosowanej da\Ą. l d r e . \\idd.r w Lr\\ionoinp. l ę p l l j e \ \ o b . 0 0 5 9 0 n m . zand|UmiJ'luĄskJ. długości genem\\€nej fali. rczległość tj'p zmian patomotfologicznrh i 'wtkancc-5 lvletoda Metoda befkonlóktowa Metoda konlakowa a. ii.Zastosowanie laseróww Ieczeniu chorób przyzębia Na R]'c.iu lubJb\orpr rnrpro.jak i od budo$'yhistologicznej 'I. 14'4moż]na zauwa4.pm) tkanki.rn ('7)lipl7enikanle j. przedziałod 500 nm do 950 ka optycznego' .ć tzw obsza-r okien. mentj moffologiczneknvi.li 2940nm. z Ry.r.zeniuprzeni. donro$adlpnje r-'Llposiedniej dJt\tu pmmipniu$r. Promień ś\Ąiatła laseĘ w kontakcieZ pońelżch.atości niej u'ody hemoglobinl me]aniny i ul. E4cr:YSm . clyli częścio.]. a]e równicżod jego mocy i\kd i\\ powicżchni ofaz usta$ic. progłqb pozatJ''m mieniowania1! tkanki' ŚrĄiatło lasera obszarcmjest W \ł]. jac sondęw kontakciei pUstopa. fa]i ma.8PnPn]ją.cieplnej bądź mc./atrdn. nj. w cej eneĘii plrmieniolvania plfe}Gzujemyustawia.ĄbsoĘcja i penetmcjaś$.fiZ}.miri. co fali 400 1200 jcst Zostało Najważniejsz]'m zagadJrieniem lasemtenpii w \Ąlkoląstane w laseEe EIYĄG ilługość fa. uż}'tej moc}. rcdzaj stosowanejsondyi jej śrcdnica.da śviatlalasero*'ego tkance zależl'nie tJ. promieniowan!a Dzialanie sońcji świaiła lasercwegomożna zauważyć. ppel nJ. c\'fale o długości i 514nm' \.'lkood i !t. ki energii.4. długości. !t k"utiu gldbl kŹncl' .' 14'4 charakteĄ^lika promieniowania absoĘcji |aserow€ g o W qióWnych sk|adnikach tkank' 201 .korz!stać nJ'chsk.Iak\Ąidać. fali go zaleźyzarrlrno od pammctró\Ą. o fali sn uletsd ollLi.wimpulsie.neono\Ą57) biosBmuluje ele.ap]iko$"nejdaw. sz$h \tElst\łach-Rofpatfując obszary o dużejab. tkan. Zoweji nie dochodzi do efektu st}mulacji w gtęb. miana enelgii światła lasero*ego lv inny r.'In.w któĄ.L.ĄbsoĘ.lle do naś$ietlanej połieżchni' Nla to $ń'Vv' na maks}'ma]ny stopień (Ryc'14'3).bmną tkanki omz efekBĄma fa.czn]'ch fa]i lasel He:Ne (he]o$'o. 11.odzaj ksimum absorrlcjipromienio$€nia dla hemoglobin] energii biologicznej.

( idfublon} komórl. są pżeciwuapal.\'.|o brzeżne' bio. prowadzajqcdo stlmulowania mechanizmów ho. \Ą Zane/ pobud?eniem milo(honddaó procesóW metabolicznych. jak i po ruolowo WkoĄĄVanych zabiegach usunięcia dogów nazębnych (skdlillg) i polemwa. do. W następstlvie absorycii pID mieniorĄanialasemwegoo ńskiej mocy poprzezfo. konJManP profuakocznie\^la'e podtrz}muid.efekty o mocy ciwbó|owe gęstości 50 200 mwcm2. które w efekcie doprowa.. od pie tempii kompleksoweju pacjentaz chorobqprzy.ł. negozęba (rabela 14.że łykoMlstać jej działa]ieod$. po 10 dniach b}'ly podobnew obu L:wa. I rvsrłzł. rębia w}kon}Ą\arre ezęs|o/abiegjpo|ejowaniat e. O.s MUIACJI Lekalże stomatolodzy oceniajq pozy. są mentu korzeniowego (!o't plł|ńng) narzędziami re(znlmji apamlemulhŹdzwiękow]łn' rc!łnież Tu stosowana t}mulacjaupłyua rradlq.laseróww leczeniu chorób przyzębia I Zastosowanie Biostymulacla laserowa w cho]obach przyzębia Efekt biost]mulacji. eniano prz}zębiebrzeźne pacjentów u których wykonano u skaling w całejszczęce.}'iŹmcjmdlśota8ówi neuhofi]ów ora7 zwiększenie]iczbylinfocTtów T Przeciwbólowedziałanie światła laserajest zwia. Zabie8i usuwaniazłogównafębnychczęstoi!y.trefeków biosĘmulacji.hlameny te śr'r'iadczq o przśpieszeńu gojeniatkaneł naświefla. BioŚt}mulacidWpl}. ale możrra ta]. niu powierzc.Na skutek pmdukcji endorfin lub \ubstant opiaiopodobnyÓdo(hodlido obniieni. bia. norma]izaqia poten. /aróWno pżed. blastóW \azmstaszJtlkość Śtoś( mito/ t\ iadęc komorlo\'łm.rn ji oienione u|a.pryśpieszenie odnouy tkanek i sFtezy kolagmu'. metodqkontaktową'punktouą' Po skalingu biostJmulacja możebyć kontyluG wana w ryldu pner 5-7 dni.wŹ ni\\. n}'i\ane sq zabiegi chirugicae: kirctaze zan*nię. pŹeci\\óólowego czyli dfiałaniaprzeĆiwzapa]nego' i sĘ'rnulacji' Naj|epsfe efekty biostymu|acji uzyskuje d|apromie. 202 . dla mocy nato.f ębowe zarówno od stony językowej' jak i poliokołlej w dawceE : 2J. meostazyPodczasbiosĘTnulacjilasero$'ejrrastępu.m śĄietlanei bez laserotempii łykaz}tało podob[e lvartości uskaźnikaklwawieńa dzĘseł' Nalezy dodaą żepomiary głębokości kieszonek plzJzębnychpozostaĄ'na podobn]'mpoziomie' nie. wem promieńowania laserór"ro malej i średniej mocy (&-500m\Ą). dontologii' Na]eżypamiętać.Ćzylipobudzeniaprzemian bio. oych laserem . miczne i bioenergeb.1) ' W celu ]ikwidacji kieszotrekprĄzębnych rlyko. pr4zębie bŹezne na. zależne biosbmulacji laseÓwej '6Na dalszlm eta. w R1\nje eteko stosot\€ n ia bios|JĄnula(ji peńo. \Ąskaźniki drantaclrpIz}zębiau danegopadenta.{LĄ sTosoll'ANlĄ Blos'r'} Do st]mulacyjna jest tylko terapią wspomagajqcą w komp]ekso\q'm planie leczenia chońb piz}zę. ĆhorobachpŹyfębia' Po nego w zaawalrsowanych prawidłowych udrożeniu zasad higieny u pacjenta można bio. dniu po ustmięciuzłogów Ę. r odziennip. cej lub jako faza leczenia wstępnego.a vko loladr€nt poddano tempii laserowej: wskaŹnik krwawieria z dziąseł GSBI (G'??-9'0dl Ł''s Bleeding Indeł) w n1ocrm s fuiu po skalingub1'1 niższy t5''rn w L.l ii poziomu a].wa&Źncie' po. te' kiretażeotwarte. czę.a'\Ąności neumnów obwodo\aych.że laserotempia bio. się pŻeniowania gęstości do 50 mwcm2.trni zębów i korzeni (polishi7u).o$a.Rmu]ację laserc$ą 5lo.operacjeplatow€ wlaz ze sterc. poprzezpŹy.owei.' hfecim dniu. dziesią. wiającena c€ment korzenio*y Swiatłolasera po winno bJć ap]ikowanezaróuno na odkłty cement koteniowy jak i na okolicęwierzcholkakorzenia da.rażLi. je pobudzenieosteoblastór odontoblastówi fibroprzenoszeniatlenu. ńeu na białka u]daduodpmościowego śpieszenie s}'ntezyinte eronu' zlviększenieaktJw. toreceptorykomórek w}zwalanesa leakcje bioche. Dawk eneĘii lasera pruyrych zabiegachmoa1a na ap]ikolłać poszcfegó]nebrcdawki międz]. a dopiero v. pŻeciwzapa|ne 30H00 mWCm2' miastefekty dla temperatury Plocesomtym nie towaŻ}szy!4J2roś więkzyniż ]oc' Efelt pzeciwzapa]ny i pvćci\rbólouy związany jest z poprawqmikrokr4fenia. logicznych komórek i tkanek wYstępujepod $dy. dZą do uz}skania wtómyc.cne. w rórłndnjudo tkanpk be/ biost}. nosLj |a8o.

\v b'ch pru1padkach \. |azie lecze. plfeciwbó]o\']l pżcciu'7apa]nJ. okolice otworu zuchwowego Znosfen e rfutWierzchołka a korzen nadWrażliwośc jokoIice szyikizęba zę0|ny ostre zapalenie rzut wierzcholka korzenia tkanek okoio wiezcholkowych Knł obrzęk ak' rnetodą omiatającq pozaDte9acn o0Jęly oDszaI chirurgicznych KMawienie kr. wantem ao9ow nafębnych Pokiretażach kieszonek pEyzębnych brodaWkidfiqselIub ruchem omiatającym Wpolowie Wysokości 3-6 przestŻeniach W1rostka.rla. \1.^]aWiąCe miejsce 'I 2-6)lpkt 3Jlpld t5J naśW codziennieco etanie ub drugidfień codrienne zabiegi codzennie codrugidzieivpkt lub 3-4rhkt 3llpkt codrienne zabiegi Zapa]eni.i. Jniu /dbi. !v cję laserowąmożnaZastosować ró$'nieżplfy utnr. ca poekstrakcyjne Wylostek fębodo|owy Uirudnione Wyży.Zastosowanie Iaserów Ieczeniu w chorób przvzebia ]-.orunu przrno. 203 .i są'bko efckt plfeciwobrzękov'|].gt bio\nmula. klu sześciu naś\'. dzień. orc||ca 2arż0noWCowa nanie zęba się mą0losc| Wzmozone napir" oko| przyczepów ca ciemięśni zwaczy m|ęsn|zwaczy ZapaIenie dziąse| brodawka strony od językowej kowej nrezFowe i po]icf pżed PoIub usu..ietlań codzienńe ]ub co drugi pra]śCeperiodontologiczncjbiosĘmula.bea 1'] zaŚtÓsowane óerÓw b]ostyń! pEyzebia ujących chorobach w Przed ekc]ą ]n rniejsce wklucia ffi 1 3łpkt Ąlpkt podawanśrodka W przypadku a fnieczu|ającego o połowę skraca pozniecruleniu mieFce Wk|uciaszczęce W |ub otwór bródkow1.odfiennie codrugidzień |ub Porabiegach oKolrca rany chiturgicznych naprzyfęo|u codzienniecodlugi lub dzień .W ńiędzEębowych 3-10/pkt wrarz lecreniem miejscowym 4-1olpkt 35 3łpk 3llpkt 3/pkt 3llcmr codzienniecodrugidzień lub codzienniecodrugidfień |ub codzienniecodlug]dzień |ub .ósm]'Ó.\Ąaną regeneracjq tkanek.ó oko| zębodo|u. fabie8i mogą b1ć stosorrane rv o. dnion1nr rr1rzynaniuzębó$.

/ność bio|ogicfną. eksbakcjach zębó\t!w Ze. powoduje energii pmmieniowania odpo\tiadające temiczną erczję tkan]<i. elu /dlnymanjakn\dwipmian opóźniajq a|dyv.strlto}\[J Należy urłzglę.' iej uĄ..1 J/cm2 nietenniczneusu\łanie tkanki. BIosT\]'ruLAcJI L'Ą..1zestalviono pŹyldado\Ąe dah'ki lania $uczołów dokrcun}.galium. bodźce mogą skutek fototermicznego. wan]mi laserami o dużejmocy sq: co2 . bĘk zgodypacjenta' po Znieczuleniu. chifur8la Wańo Wspomniec o zmodfi.sercowa(e!!ikontrolo.za|eżność reakcjiod bodŹca' si' siiy ob€mośćrozrusznika serca.urtanie de.\Ąanej energii' Powinno się u\Ązględnićte u /.(Carboł pień skuteczności Mss terapjibiost]'mulacyjnej' dżoride)' Nd:YAG (neod]'rno'o.ozldad 204 .5Zamacfonesa r]rzńIiżone\łaltości PmgorłauEltość ltóra gęstości po. chorcbyklwi. i 2 nadmieme ro.ulosi około10 rTIJ/rnm2' Nąstępujewtedy . czynnośćtarczycy). oraz laserJ polPgdnd lokaln}m/ni.!\P liamino\Ą. techniĘ bezkontaktową lub ld]ch' Naświet]anie po ZalecaneZwłaszcfa Zabiegach omiatania' chiilr. względn]. /apa]enie d/i. gęstości promienio\timia. ia i dnić przeciw.zabulżenia\Ą]'dzie.efom oddfiĄ\.14.Iziałania mocy (105-10t2 o duzej gęstości \Ąłcm2).l.gamet).ch (nadczlamość i niedo.ch zaliczamy nowotwolTZłoś|i!t€. 1 do 500mJ/mm2'natomiastprogo(a $.5 Gmficznepredśawiene plawa Arndta'5chu|tfa. rĘnosi od około szczegó]nj.mo\łanieleków Zapaln}ch dawki są cze. W TabeL 1. lub prcmieniowaria laserorvego chemicznego. ./ę.Iaserów Ieczeniu w chorób przyzębia Zastosowanie PltZtrC[Ts[ĄZ. plzy lorviakach. tkanek w peńodonto. jest działać gii prcmieniowaniar'ltafi oleto\Ąego. h /n\ aspekĘ7tecbniczne i oszacowaćmakjtnalny sto. żesłabe bodźce |J.o. nia przeci\Ą'Zapalnego.lt.ch.vŹrniabiosĘnulaq.nadlltażliwość światło.1.perio.^/Pniu i Usunię.o. Na Ryc. diodowe prawieArndta-schu|tza półpfewodnikowe (GaAI As). argonowe.Najkorzystniej biosĘnulacgn}m I(tóń po$oduje pnrmienio$€niem o gęstości energii od 0.msh.fotojonizujacego foto.Pno\'" {iz|oIogicfna' pobudzaia akBl'v1osć unIarkowa']ie ciu tkanek miękkich i twardj.lNIA Do STosot\:łNl'.lępuiP a lub na ia jq hamować.jagowe). wo-scandium.artość ener. nie\Ąydolność naczlniowo. l|dnlj na. wszelkie zmiany rozrostowe. bowo-jagowe). Lasery o dużeimocy w terapii gicznyclrlub ze względuna anatomicznietrudny do.Zeciwwskazańbez. któle mówi.wfkonariu cięcia ji \\ spŻyjają aktywności fizjo|ogionej. 0 0. nieustabilizouana cukrzyca. u.oshiro. do naś\t'ietlania pżed iniełcją' Do przeci\łvskazań$zględnych należą: rł]'soka a takżew chorcbachsta\Ąuskronio\Ą. wiążesię ze stratą apliko. nadziąślaki.żuchwouego'gorączka'padaczka.trul. stosowaneprzy biostJ'rnulacji logii' Należy dodać'źenie są to szĘĄ\Ą1o ustalone aĄrhl a serca' ciężkiezałażenia\{irusolve'$fj'ti pż!.miesi4@ka. silnebodźce natoiub koagula( lka-nl<i . nego.utek fotoablacji do około12J/cm2. na sl.rvskaza bez\łzględne uględnedo >tempii biost]mulacfinej. Er:YAG (er. po wana pvez kardiologa).CTYSGG (e*)owo-dmmoweitro. brodałlzakowatość.łse| rc.]bie8d( peńodonIologi( t h naj. ET. parcstezjach społachendo.. kowanympżef oshilo. Do p. \łielkości' stanach ostrJch W na niekiedy mniejsze o 507oniź w stanach pEewle" światłouczulająq7ch. bardzosi|ne nia' L. chorób Przyzębia stęp do miejsca naświetlania.1 4 gowacenie błonyśluzowej' Crąza) Ry('14.

mienio$'aniclasem Co2 długośd 600nm jest nai I0 leto\Ą.ht\^ora8a. czejwieni (laseryCo2). tkanek t$'ald}''ch zęba.EriYAG. L1óry samocr5'nrrie. nJdaics. 0'] do l rnm'dldt.cr CO2ma. kryptonowy. w Zakrcsiewidma widzialnego.lzado uszkodzeńl{raf ze \Ąfrostemtempela. fomie mikrcekplozji.Ąp[.foioiermicznych fotochemicznych fa]eżnośc ] w od gęstości mocyza9tosowanego |asela1: |aser Nd:YAG. aser Nd:YAG.llomjJ\| pt'orcs robtemicznego u. śluzo\\.|zględu 109-l0l0 \Ąłcm2) Fiagmenty rozłożon]''ch molel(uł na dużąza.10: aser He:Ne'pó|przewodnikow}. cięcia tkalki mięI..l.głębokość Wnikaniajestmała (Er:YAG).cn crbo$o-jago\\.pl$\.\.facji'.nic. gtębokość rra cjacji wiąZanchemiczn]'rhpod \Ą.t'7). cie i6'c' 14'5.$]altość !.ej ustnejnadal nio$'Źnl1z zah€su widzialnegolasercm algono$l]n la.ego o dużcj gęstości mocy (pouJiej lepiej absońo\Ąane pŹef tklr]łi miękkie fc.aniai przebiegu co$5ĄĄtnia jeclnakw Ę'rn ce.chrcmo\Ą!.8 w .ch w fazach do.4dej poszczególn}. 4: 5| |as€ r argonow}. już lasery o kov!'stniei lrr obecnie są stosowane W pąlpadku promienio$"nia z zakrcsu ultlafio. zwęglcniei odpa' nie 'sJ<a'kón \Ą/nd'zrr\m. cia i usutEnia tkanek na dmdfć wapol]. okolo 90o_100oc c\Ą'ał. ekspozycjitkanki.(ErcrYsC'G). Sa lo ld.ki pmmienio\Ą.. fali prcmieniowaria omz crasu tn\.kd. usuwany. i.go l ię.7 duż1mr o .szydo opra. baMn]kowy' Ryc.!'ody $dka na głębokość i od i ruiazaffi I nimj \Ąo.3r laserekcyrnerouy./. |asercof.{'nosi bo okołol0 mm' Pro.owy.|opniuLlotNdnja i\ody opa. szych paramebach i uryskanych efektach na tkanletu (laser] eksqmerowc) i zakrcsu dalekiej pod. 6: 7| 8j laser argo. eńoi\'o. lub b]iskiejpodczefuienilaseremNd:\AG.Vv'an]Ąn prcwa. na|omia\l plnpad|u promie. Wiązkina oplaĆoh}. zazłyczajdioilolry około 60q5oc zacfJna sĘ koagulacja..v ramienia\Ą' \.około o bafwic czerwonej' I. . nadmuchempoltietfn]Ąn i wskazale jest stoso\Ąa. tc/ opc)ipsl 20s .l k-atelu (fotoablacja) ' Takie Zirnnecię. ga rłprartnego sq pm$adzenl1 szt}. 65o-90oc całkowita mat\Ą.6-37..\'ce (Ryc'1'{'6). h. Jest lv cralasero$e stosorvanc w ola isl.Zastosowanie |aserów Ieczeniu w chorób przvzebia = z 9 1 ! EFEKTY FOTOTERMICZNE 16. krótkoh]'\'ab'ch impulsów pmmieniouania dtmfio.9: laser Ndcw:YAc.ly powstałe trakcie pracy1]m laserem\Ą' Głębokośćf uszkodfcn tkanki za]eży dhaości st€ od Laser co2 bJ'łstoso$anyjako pien\.]4.em absorycji \tnikaniajest Większa.C Ry('14'6 odzia|yvaniena tkanki m€ c h. ptzy t!'rnjest lasel pilotują' trĘv tkanki: po$lżej 42oc nieodwracalna "o'oo"on denatura' q. kacja da\Ą. Nd:YAG.'ania Ęch laserachwyrlld. to\\łre odpalD\Ą]anie z tkanki.o\dnjp.nizmów fotojonifa q]nych.J. tomiast w chirulgji błon}' jamJ.Vvlego ustawieniai (.ica.Ęo plPlĄjn. odpowicdniej odległości około6-7 cm ce.asel co2 zaopatlżonyjest da.t0 Na" 0. lcm zogniskowania punlr.unjęLia.h h\drdJ. rc$€nie tkan]dZ ekspansją ciecz] i pal].edo niu.9. |aser 2: baMnikowy. laserco.I s tponiżei mm'.roHe.to.7 Efeky termiczne tkanc€ p|zystosowaniu w aseróW molel:ułnriqzków oIganicznych skutek fotodyso. (Ryc.!.

go i pacjenta' Z kolei laser diodo\.\. koEeniowego. Aby 320/rmsta|siędobrymnażędziem leeeniaendodo w stosunkowokrótkim czasie usunąćpatologicfną dontyenego.\'i bartuPj ]. nych ze *z8lędu tkanłi' W zabiegac. międzykomó. w jPs|/arc!Ąłlo ag! acjętkanek.\łlm).nP cq lasem Nd:YAG.'ś\tiatła'' ulegarczprcszeńu w tkan]<achosĘga i sażony e|astyczny w śWiadowódśrednicy !m |ub o 200 się głębokiefekt koa8ulacji.liz rozognisko$anq tfzn]m. t\oĘpniplidmin) i fibrob|a.jago\Ą5m cementem korzenio$}m. malnj.tedydo usunięcia tkanki. \Ą.on onolv}i]|ao|cr!ja(e.heinei$el(tomii u pacjentów \PlPm \d:\AG jF. koniecznejest stosowanielasela o pracy impulsoweji o wT'sokejenergii pojedlnczeW terapji na pżyzębiu laser Nd:Y.Tn najlepiej odpowia. ło 200 $'arstw komórek tkanki' a po elektrokoagu. PIz]'pm(f IaseremNd:YAG o pmc]'bezimpl so.kazujqcej plantów tJtano\Wch w ptebiegu peliimplantitis szal zniszczefliatemicznego tkanek sąsiednich.1.kowYch. i W tkanlGchtwardychzęba. celem cięciajest ufu'olfellle szcfe.lo my $Tkonać cięcie' usuu. który nie stanowi problemu pnenikania wiązk4. w których autol histologicznie mniejsze od 0'5 mm średnicya zabieg sfuje się oceniał nabłonek.Larano' po mniej]'r$a!.Izone tkan]<ach yka'15 na n}.sząznacznienrriejszJtn stopniu Zębnej.seno. PozaĘ.aluminiowo. przJ'ldad:fi.ĄGpo\\tuen go impulsu' DochoiIzi \r. rurgicznJ'cl}. liny nacięcia.nąpracę techniĘ kontakową sondyz tkan]<ami.l'c4'ł oko.walrych zJ. lerr bardripj ęato. kor4'stać do hemostazytkanek. że lasercm NdiYAG d/enipopprowan\.m w poleko$lch pżerostach i]uiqseł jest zastosowaniezań. jest wykolzyg!'. Praktyczne doświadczenia impulsov1m lase. kóremu to\Ą'arz].Zastosowanie Iaserów leczeniu w choróbprzyzębia możLiwie najmniejszyob.lo\ i.la naciek zapaL{ dot. impulsowej'co umożliwia ję. tkankę.uniq(ie 206 .a naciek Zapa]ny obejmo$'ał stosowanie lascrów w pcriodontoĘii \Ą]'maga t-vlkood 5 do 5 \€Ntw komórek' Badaniab}Ą pl7e.maganiom b. Podczas opracolqvania tka.m laser dic \t5'konanelasercm Nd:YAG o mocy 3 lĄ i impu]sie prccy. jęu prac1 rv ciasnych szczelinach kieszonek plz}zęb.5 jest lwsoce ab. w1'kaz5ltało co dow}'mafleksyjneśWiatto$. placo\taćw kontakcie z tkanJ<ami kieszonki przy. możliwienajmniej uszkadzajqctelTlucznre tkanki otaczające. l4'l). Wafio z\Ą'rócićuwagę.uz}skamy mniejszą gęstość' można\ĄY. zespo|ach W endo.\Ąnolasem Co2.perio'LaserNd:YAG\'Vypo.diatemią chiuĘiczną i za pomo.13.StlvaŹa to szczególne \ł}. lotarcowe.aniepowierzchnio$ei ko.enl ektomia' usrmięcie na uswrania tkanlti Ziarnino\lej z kicszone]< na jego dużąabsorpcjępżez te małychwłókniakólr hemostaza tkanek.m laserem do oczyszczada powierzchrli im. pmcy ciqgłej' B10nm w mocy !V sońolrany przez hemoglobinęi gwarantujepetną lacji około400 {'arjtw komórek' Natomiast cięcie hemostazęw polu opelacyjn}'rn. h cz}.aby uzyskać odpo\łiedniomńejszy efekt $' zjalviska termiczne. cięcie la.magania dotyczące apikatoń\Ąr \Ą5. z i pnerostach dziąsła go je.w technice bezkontaktowej.ch lecze. niu endodonĘ( /nJĄnlnline u.y o d]łuśości zastosowaniu skalpe. o d]ługościosnrem skalpela. oshzem skalpela.\ł.tenniczny w pozosta\/chtkankach pżyfębia (R}'c' nek miękkich lasercm Nd:YAG koniecznejest chło.tkanekpży chorobach i uej ciągłej absorycjapmmieniowaniajest mała. tl. co dla wiqzk światła lasera' Laserem Nd:YAG może.ody umożliwia brak w1'letów kr. 200 psek. lkanekspra\em$oJno-po\vip. M^/m żw.l bellruarrp. z kością' prfyzęb.okół implantów l l 'r2Nie moŹ./ana w leczeniu tych do!Ęm Ga A1As pż}zębia W ]eaenjukana|o. Wapoq'?a' ldm}kJ nJ. .nawet do 10 mm.Inak stosowaćw bezpośrednim wskazujq.jak rv lase' dają elastyclne światłowody Absorpcja promieniowaniai rmiany temperatury Ife Nd:Y'ĄGczy laseże półprzewodnikowym dio.. du. żo. prowa. Dla opracowania kanałówkoneniow1. baItbo kożystne chtonne nD lasercm CO2 czy konwencjonalnl.7!'11ia /o\\aną knviono.a. infiltrację prccesu zapalnego. cz]''w zabiegach on t1tącznie do wykon1"wania mał}chzabiegórvchi.że nadajc się na kontakcie r€m neod]rynowo.ch.11 o W badaniach prcuadzonJ''chprzez Pickals nad l0 600nm lub diodowego dłĘościB10nm' IŹser pracy urazowością CO2 stosujemyw zabiegachch lrgicz t'ch w cięcia błony śluzowej\łykonanego preqzyjne cięCiei zlokali.zwiaszczafębiny i cementu (ga1owo.

.1 nm' plży czasie impulsu l50 llsek Ni.]' ro/biliL\ n.!. ii hoblemy pon.['.'. l l u n l k a n e k m i P ( .\Ą.rchopmcow1" na povieluĆhni cementu koEeńobego baktelii Do trsulvania z:logów i rvaria powierzchnicementukorzeniowego stosolta.'ęsto\ł cęl sp\tenia jak prz5. Do tc10}Ł 15}Ł aplikowane światlowodem śrcdnicv go zabiegu._ stwaĘamozliwość redukcji licz.75W pży częstotli$ości efekt zostałIó$ł eżw-vkożystany leczenia nad.zqbnych. dzonJTni systemami z$.ac} laser.ch temperaluĘod na pfpLr\lenli.5W przy częstotliwości impulsu pracy I.ykonuje kircta/ 7a.ln]. rłraŹli\l.stają sl.lie ]-1]' stoso*anialaseraw periodontologii pżedstałia R!c. jego konsfu.'ykożystujemy o laser Nd:MG aplikując 200 /rm\. sa terie.jak i \Ą leczeniu enilo' donq'cznlm ma laser EtCr:\'Sm 2780nm.' nyjest lasel EIY\G 2940nm' Inakt.skazania zaróruro do opracorqi'.Zastosowanie Iaserów Ieczeniu w chorób orzvzebia jest selektj-Vvne' \Ąjbiórcze usu$€nie kamienia lase.laniapro\taiLonc in r'itl.fy zasto. BacefuI\es ' Escherbhill cali.u!.rr /pLin!po ek. Niebezpieczensfua redukcjębakerii o 10ł CFU na l mm2 (Coł. kiesuonek c.l ze do proł"adzeniem śńatłorvodolr1. na Kliniczne pojęcic steĄ.ch aplikatorów podobnxh do pG pamiętaćmoż|iwości Iezy o termicznego u5zkodzenia $szechnych k4mic z chrloabeniem wraz z \pmw?mrafgr. i zeszklirvienieujść kanalików zębi kieszonek pż1zębry'ch .Lin.m staje się poównJ'1Ąaln!' D. so\.Śgsfo?' 207 .vstę" ścifali l0ii. cncrgi.vaniuulepszon].i |r. endotoksyny plzy zastosowanejenergii 100mJ/l5 pps pnez 5 sckund i pauzqls. clrłoilu prązębia pnebiegająq. leczeniu w biegawtómcj penetracjidrobnousfurj l7'l. Ten o mocJ ok' l.8-l.i t i ę szczeniebiologicznejtkanki za pomocąkombinacji nuial w moż]i\\'ościach adaptacyjnFh tkanki cementu cfasu i temr]era Ą'. leżqcych go (Ei:Y. 15-20HZ.c no\ł]. mloięĘ Nlożnadołącf do tradycyjnegozabiegLl . koneniowego.8' Ba.25 do 1.h rpd.z gupy BdĆillŁss Łiźtllf. órv opracorvanie tkanci( pv]"lębiaenel8ialasera'Zabicg Badania tkanek tnurdJ'ch zeba in vitro podda' laseroterapii usuha nekmo'cznc tkanki./ki u|"gają r^odr $ani.omienio$'aniu lasem Nd:Yag o mo(y od i zapa|nynaMonek' Nlożnamówić o tf$l peelirĘu 0. mid/gi ścią ji ma.ra PdJo\o. powier(hd rpm{-nlu kov.ch obecno. nlTosażonylv ł5'godneĘtnice z \Ąe1\.\Ąvouanc bak. \ \ ! 7 | 0 5 || P m p e t ..ości cementu kożeniorł€go Zębór{ \Ą'. C/.co zapo.jdgo\ĄA.dniP Zlogos progu koagu|acji Więzade| d]a ozębnej.lnienia że kana. pżcz minutę na każdą kieszonkępąrębnq da(]ię ]ików Zębinowy(i popżez ich zeszkliwienie. bardzo pżyzębnej' blisko kieszonki dna Ponadto na.nej' 'o miPnjo\\łrnjJ i nabicrajq ] . W chorobaclr z pntvi. czyć U.]\le(.ĄG) odb}$a się szńko i obecnie p.d.In spra}€m \\'o.lizacji plzJ'jQto jako mic1n}'CJl kieszonki dfiąsłowej.r o!P| d' \ jn"ś^ Ą f pracą dużej Wkeszonce |asera mocy pr4zębnej' i w:łaściwe enie opraco$l$'anJch tkanek.dla światło\Ą'odu do o śednicy320pm i d]iugo. ni.ieszonek(po$iefichniolvcusu\anie tkanl'i).r..łfotne i untchamianielasera er./ '/ - E astyczny śWiatlowód D}'fuzja pla ci€ Ry('14'8 NiebezpieĆfeńshva term ef€ k tóW anychfwiąfare umnż]i\Vid :dpdlnp ol \/l /anie po|. o głębokości 40/]m do 60 !m i uz]. WaniapowieŹcbni korzenia.sk1jesię tzw' pom}.-.sckundolvą' Letalna temperaturaa bakterii może d przekro nie prz} u/Jl iU |d.nęhul\. bowego.ch.r!tn]mi feedbocA.Likcja: Iem eńo$f''In Lrrnoż]iuia śłiatło pilotujqcego(655nm) po{oduje diodowego]asem fluolescencjęzłogóu(konkretniebak1eń Por?hro' mDrus gh1gfualis)f\. cus unit). sĘ pulpopatii III stopnia.z1'ciorvo. znnurrę nych p.10 l4.vkazały dodlodzi do uszcze.?irrej hni prz}..rrr lńązki promrelro.utekwannków anato. efekty tennicfne dotyczą waNt$y by bakeń w kieszoncei dcfakb'$'ację toksln nie od.Podobne\Ą.18.cl rt1'kazują reduĘę poddziąsłoł.

tolo4i. rów Er. Zcbńno moż]iu.o: nin r. nrtcrapii powinienzostaćpo$tóżony w c]'ldupięciu nablonkowej KhEtażotlvally: opmco$anie części padcnt nic zosta.ta kontrolna. bm celu \rf.zatrzymaniekrrarvierua.Irętnnej b-vocenić i odnoto{ać pammctry ldinic. laf. u zagrożonych immunosupresyjnie. chemioterapię. prec]z5'inie wprou"adzić należy ne8.migóra.ie mieit(J.długiego species' Ponieważpromieniowanie lasera Nd:YAG konwecjonalne przyczcpunabłonko1\ego''' absońo .tecz świattoŃód jest Laser szczegóIn|e z D|apacjentóW g|lpy ryzyka pod wprcwa.}stq. c5.przcd rt'v..l!\'arsh\1eniu. mii.1omia $ędf idełek' ab!' o$anicfyć hlstąpienie efek1ó!\'temicznych.okostno$€80' Niejed.25 Korek1apod]loża podczasZabiegówgingiwek1c czepie nal}łonko$Tm lase. pra\\i. we$.okółZęba. Naj\'. je Zaopatżony opatrunkiem chirurgiczn}nn' po Retrakcja duiqsła oszliforvańu zęba.'laserem \r}konany cieńutkim ciskiem Protetycznlm. bia i konl].jpnLinic \Wma8. to\tej oo ptataśluzóu'kowo. jego \t. Ga Al r\s 9B0nm.iest odtwonenie strul.vede rudnnzljrlnśl cmenfukoP. Częs1o leczenie chirurgiczne 208 .a chi.lno kieszonki plą-Zębnej. Po tżcch miesiacach po zabiegtrk €tażu wspo.. \r w kieszoncepĘf ębnej'20 się opmco\Ąuje częŚć na. \t. h pV\ /Jt|oso\^dniU \Ą bJd.asery te są stosohane\\'wch teńi naleząAc. rernm \d:\AU' \Ą B0.kiietaż. kątem'2|2' fw|aszcza d|a narzędziem stomato|oga. nabłonkai opóŹnienia po zabieg! lasemterapii Nd:\AG dochod do '{0% padl€ch t!'lko do lilś\idacji W trakcie opelacji pla.Brak knrawienia i bólu pozabiegowego ka' Gingi$ektomia. i przyczepułqcznotkankowego |e.Ązębia u pacjentów zaburfeniami .ażniejszyjest prcblem odizo.]id uw"SlcdnjPni'm nprio_ /p s/. l.konujesię zapale. by Clo.chorób przyzębia laseróww Ieczeniu Zastosowanie kończ}'się \\l'twolze iem.inobdcilhlsspecjes.ości Poniżej lub leczenie podtrz]łnujące po.lato!\c ie u.lzamyraclia]nie.tloem dontologii: il fnt. Nd:YAG. czonych ia wrd/ /P \l' rosdna regenem' operdr f.. hi. czy gillgiwoplas['ki nie kie.inlo."|d. rz radjJnie do /miPronPi \\i?'' redukcjaflorybakteĄ.Zne zastosol.anejest uzez cienrne elcmenl' (niekied}' /n}. co naświetlań tydzień' Po Zabiegl1 płataśluzó$'ko\\'o. Kifetaż zamloięB: usuwanie ziaminy redukcja lase.niosego' powil<lan!'m stanemzapalnlm w okolicachb1.frenulek. jest do ś\tiatłow'odem a]temaĘ$q..iest zaletą rych zabicgó!\iNależy dodać'że łenutel.Ulgicz 2 /ab'eg' uży(ien oaktelieTi'' memDranq pienia od lo$'ania nabionka dziąsła sh\'orzone] negosąbezpieczniejsze' pEestŹeni illa rcgeneracji tkanki łącznejkosmej i \ł. sto.ujemy śi{iatła m na. któr$h redukc]a notkanko$ego'l.cr: \.wać półprzeltodnikowego t]lko zabieglasemterapii la.nfuj' . furkacji kożenia' plzed plano$ana SRT Zabieg bakteń' usu\ra ie złogównazębn!'ch. no\\rlie przeprowadzić Ga /ruP.. śniejsoncląkieszonki prz]uębnej. błonkową '23 pżJuę.m klwi.'anialase.Izanra zostaćabsońowane). najlepiej światłorńd. na korzenia. no}ootnie.SGG./cgoln\m cu]e ia do tegomdzaju zabie8!' U pacjentów'zkje' malologij szonkami przluębn}mi po\["żej6 rnm i Ltb}. opraco$aniekanału waćsondy na dnie l{leszonki'lecz ruchami pulsują.llatego taklc do regeneratji pvlczepu iącz. SRI dochodzi pizs'.lnid(h m'l dlmm. po o.Llow}mprl}" Szczegó]rriepnl zachowan]rrn protet}'czne8o'24. Do melaninę są selektj$'llic redLtkouane' tych bak. Nieńetkie zabicgichirurgicznelbiopsja.łzębia.lókicn ozębnej. celem chiruIgii peńodontologicznej przydatnym Następn}. otEymujących nowotworowych W biegu choroby pż.gdz|e krfepnię{ia z p.rastania keszonkę. Leczenie endodont}'czne: pEetrz]rm}. gingiwoplasĘ pe\u1o.nuo.tur podpom\Ę'ch lJ pacjentóW powinno kontro|owane' być krwawienie utraconegow pże.polo.okosmowego strony ma8anegolaseremkoniecznajest ńą\.nie korzeniowego nej. diodowego Ą As B50nm $. kości.iść trudno Usunięcie śluzówkinadimplantemśródkostn}n' dostępnychoko]ic pr4zębia c7r' okolicy bifurkadi Hemostaza.dół oklażaćświatłowodem toIlxa. popŻezzmniejszenie ryzyka niemWsieldzla fu tkanek (sRT). otltalcieropr]iapaŃdonta]nego lubzębopochod.gd/ipnromiPniowEni' patogenypmdu]'xjace iasela Co2 lub Nd:YAG podczas pżeprol'a.

wego f tkankami są coraz lepiej i szeŹej poznawa. czas usu\łfffa tkanek ]aserempowodująqm odpa.l:. dydunia opary zawieĄące czqsteczkigań\! mole.\r''' każdych warunkach.emifują. lektJwnych metod.iodontologicznej. c]'. jedFie ich uzu. a będfie stanowić pełnienie. kuł takżetoksyczne'Polecanajest praca z ssakiem pe$onelu w speqjalnemaseczoraz zabezpieczenie kifil|nłą(c. ok ary porvilq1 poprzez odpowiedniątmnsmi.] kot\'ni](a.lla bezpiecznego pG wch sĘir'ania się urządzeniamilaserov'yrni'ponre$.|( Winni.los(i opBczneji dlugoiti lali lhmionego promipnio\łania'Nalezy pamiętać. ldasj. sy pod Względem zagmżeń od mieniowania: u Klasa 1 lasery całkowicie bezpieczne.r'idzia]ne 400 do 700 nm.a. nami bocunj. zasady bezpieczeństwa ZaMdy bezpieczenstwaregt uje obowĘzujqcaod pra. i rouproszon]m.wanrrrkowobezpiecme. 2000ro]{rl norma EN 60825.4kacja 5prfęfu i $ryt}.lk1 patrzenia na wiapkęprzez przylfqdy oprycflre.ia8an} dany efek i nie \lystępują uszkodzenia stnrk1ul pr/}"ębiJ.nychnarzędfi.cze usuwanie złogów nazębnych i rcdukcję patogen.1eńiw kieszonce przy. i . : l asa 4 lasery o dure.|na. rov{aniei Wapołzacjętkanek po$stajq w toŹe od. od zachowanyodruch mtugania.asery Nd:YAG są stosowanew peńodontologji od niedawna..popr. kóre powinny być ściś|e dobrane diugości okreś|onego |ase.zala i JujduF suoje mjcj.Bezpieczeństwo cy przy obsfudzeuIzadzeń lasero\aych. Klasa 3. Wie. jak waniem bezpośreddm./ możli\"de szerokie pole $'idzenia' oplawki są z osło. nych baktedi we florze kieszonki pnlzębnej. zy cbrońć oczyi skóĘ zańwno plzed prolnlefuo. ape$łrii roułliP.Cc|em dal.Zastosowanie laseróww |eczeniu chorób przyzębia ' Badania nad intemkcjq pmmieniowania lasero.az przlpaalkowa. a. w przJpa. Z peunością laser nie będzie mógł zastąpićtady. Zne d]a Ldl.tua' o. ce prcmieńowanie \. I.38 i4 muszq k|asy być M/yposażone w okulary ochronne.istnieją pierwsze poz}t}'ime\aTłriki dotyczącercdukcji ilości bal. nic ale oksydowanJ'mi węglo\łFninie odbijając}ni lub plomieni. osobypracujqCe z |aserami 3A. Cje w paśmie dobregowid/enia.1 lasery niebezpieczne. ne. Łrtvlopa]ne mateńaty ciecze i gazy pG winrryzostaćwyl.P. dych watunkach. zębnej' Nie naleł kóW poniewaz nie ma jeszcze danych na temat gd/iezottaie poią. slreĄ belpip(/eń. jednak przeceniać tych u}'ni.lza lla temat laseróvq ich technologiajest ciąg|e u]cp. niezamierzonaeksporycjadla oka czy skóry na promieniovranielaserowemożedopm$. pochodzących ich prc. z Pod.naueIdo 95%raniel4szrleli'':" 209 .m} o$€ l ' nal7ędfiarnj polcrowan}1lli. !d I asa2 lasery niecałkowicie bezpieczne.'' /najomosi przepisów jest niefbę. IŹsery i użą.'lni \lrraźnąetyketą informującąo gę.le równiPż w terapii pe. l!' Klasa 3B lasery niebezpieczne dla oczu w każ. które pozwolą na ł]'tJióI.Juczone pola operacyjnego. do Ja|i typu poziomu gęstości plo ra i zapewnić t|umienie mocy maeniowaniacalkowicie do bezpieanego.4th prar będ-/ip rozt\oj.m. dzićdo nieodwracalnych anian w tych naiządach.imocy niebezpieczne: nale. padent oraz personel że wykonuj4cyzabieg i wszystkie osoby towarzysfqce przy zabie8u powirrny nałożyć oku]aiy ocbmlme' jest ocbrona skóry przed plzlpadkc Ró\łnie ważna promie W5'm be/pośrednim po(rdnio odbirym lub nior\€niem lasem' Aby zapobiec niezamiermnlrn odbiciom zwierciadlanlm w polu operacyjnl.Izenialaserowepodzielonona lda.

Źucia'4 pmlvadzą do m1ian w pozostałych Z niĆh za\\. ku]acji''da$. wej akĘrmości zębów' Przy blaku lub niedosta.u.3 jednak rczpatry. tywne e|ementy utrzymujące i podpielające).most. o ile jego stwiedfenie. ny patologiczne'określasię to mianem hialinifacji u'lókien ozębnej. eynnikóW Pżeciqżenia zębówmogą v4nikć z Wie|u na|eżq nich: do Usunięcia zębóW którespowodowane stanem Ę (powoduje Wówcfas przyfęb|a pżeciq. ropnych ma swoje pot|łoże nieprawidłowej to kienrnki ba. Narząd żucianależy ponieważrie R'lko zmiany miejscowe. acji. sta\.wać szeuej. mia{ a]e mieszcząqłn się jeszcze w granicach fi. noma|ny \ły.]iictwem go systemu nenvo\tego. resoĘtia tt\ii P IejIkanki'\aslępujelloka|izowarra tlekem nini.. Zmniejszona Wydo|ność pŻyzębia jącana pŻykład śanach pŻy zapa|nych. Pomiędzytlmi trzema sta' korclacja czlnnościoua'którcj wami istńeje ścisła zabuvenie odgr}rvazasadlicz4 lolę w po!. lo zapa|nym żenia zębówpozostałych)' l] PŹedwczesnykontakt z powodóW jatlogennych (zbyt\"r'). mięśni nażądu żuciaza pośre. dochodzi tu do zwiększenia liczby lr'lókien ozębnej i ich zagęszczeńa. ow'ocujeto zmtanar w obrazieńg.zębodołowego Ist]:lienie wszystkich tnech tzif zębowo. w PosĄ one.bodolo\pgo.tLr . chirurlogii. tkanek Występu. dzie rucho\ł]tn. neulolo' reumatologjiczy gii. poszerzeniem szparyozębnoweji za. tecznej cz}anościzgryzo!'lejzębów znrniejsza się liĆZba i\tókien ozębnej.?. pmtetyce. z8Ęfowe plze.I odwrotnie.żu(hWo!'vy. r/Pnidlu \rtepuidtp mająwph\1na .prowadzqdo zaburzeńw rrlda. r'"mloś.4nno{ centlŹlne.'duża część zapaleń w arty.z.lr'laszcza latach 70'. .czynnościovwch zahutzeń Leczenie żucia natządu Marekziętek . zrt:łaszcza periodontologiczne.sze mięśni'Stąd nazwaza. Teońa Helda za]dadaistnienie w u]dadzie sto" t mdlo8rraĄ/DJ'mIr/e{ sld$dw:<|a\u\klonio\ o. zjologicznych..stomatologiizachowawczej.ypelnienie.'staniu zabunenia w jedn]m dJ'sfunkcji nanądu .jak w poprzedniej sl. 'Ia]<o. że. Występują w]'lerryZaknep}'i mar. B}Ąva kraczajqpńg toleĘncji plz]fębia i powodujazmia.się adaptolvaći przeciwsta. następuje jej zwęzenre blaszki zbitej' Z kolei to sa.vuZębowo. 21'l . dzo ciekaiwch '!firioskówi roafiazań.nnościo\łych pocfątek nauce' żuciabyłXarolyil' W l90l t dałon która dzjsiaj ma sw'ojeuzasadnieniew pedodonto.h objawy kIini(zne dysłunkcji I Analizazwarcia Wprowadzenie narządu ojcem leczenia zabuEeń cf].' od io.biĘ. oraz do zabluzeń cąmności buzenia cz!'nnośclow€. gęszczeniemblaszki z.tu.ltosię zdeakfua]Łou'ało.B0' dań pozostałJ': i 90. ParaJunkcje naŹądu żucia. lnvm loici ulrn. jest \łó$czas zwiększonanrchomość Zęba. IkdnPl pn}"ebia ra|eżv . wiać siłom pne*yzszającym tzw. olaz zmiana gfubości mo prz}zębie potlafi.soka staleakkorona.2 jednak niestety taĘ żesĄ. Wprowadzenie nnoś.iovvych Ptzy<fy zabuneń <zy ny skroniowo. h i stawu żuchwowego.Zębowego' stawów ma swojeuzasadnieniefizjologiczne'Zabu.w innq stlonę i plzyrios\' całykomplek bar. gii szczękowo'twanowej.

rn'ur.ic mięsni ż\aal mięśni w /y. bóle gło\Ąy E] crvnniki pa\abalko$ego i]Jatlj pierśiosei' Prormdząone do poustania zwaiciouych omz rue \/yi.je te mają emocjo.cząiącajest ńunież analiza podtoźe Wszystkie zabulzenia swo. ji zwaniow1ehnaiutiniejsrą cjenta należy zwńĆić W\agę na analizę objawó\'r' parafuol. cfyli zgtzy.reto funkcje ząlHiało obce (dens-<bfplls alien1rm) r kojaŻyć $}niki badania palpacinego z bólem (da?s'.żuciwovv]m (zabu. 5. mi al. przyśrodkowch. nego (stawzębowo"zębo\W) ' E zmiany w stawie skmniouo. cia'a Dla umiejscowienia bólu w poszczególrrych go moźeona dotyczyćnawet 70%populaqji' obok mięśniach należyprzestżegaćpewnychfasad: bnrksizrnu desnrrkcyjniedziałańrtnieź drugaz pa.m Ćosd) podcfas ruchów żuchiły' śluzowa '5 i ząb-błona iwstęprrjqc}'m I r. zlokalizowane w L!. skroniowych. zwiększonenapięciei przemsb. skrzydłowch skrzydłollych bocznych.2 i 15'3 Recesje dziąse| spowodowane eynnikem urazo\Ą}ł.5/twmośc ich ogtne śni. bole.W Leczenie zaburzeń czynnościowych narzqdu żucia możnapodzie. Zgt"z]'tanie E zabtmenia zwarcia cent]rycznego ekscenĘcz.lza się najl/ęśliej zakre.'15. ta.no.i Śtasd$.wędrowkaĘbów główi kĘżków stawollyd'.4ubzaciskanie zębó1v wach 2.żuchwo głó$nych gnrp: łych dzielimy na sześć poszczegóInych sta. Wysta. na|neNa|eżą nichstres do idepresje' Również Choromogq by ogó|noustrojowe byćqynnikiem spŻylającym (reumatoida|ne zapa|enie stawów. 3' Rozchwianiepojed}nczychZębówlub grup zębo.n' 212 .usĘ. opisanych wyżejoraz badanie mięśninarządu żu.r Wśn1d i najbardzĘ destfukcyjnqjest brukŁm. jednakow nacisk po obydwustronacĘ przede lłszystkim para. 4. Z obja$ó[ osok\d| lt}'rnienit głó\'r' ruchomości żuchłybez objawówlub z objawa' . l baddi pońwrra\Ą( jedloimienne mięsniepo Zo rańmkcji zwalcio\aych' czy]izaciskarie zębó\Ąl Para. Patologicznestalcie zebów (Ryc. mie.zabulfenia genetyczne). i nenia ułożenia jatogeme' zębodofu' E nieFawidłowości zębolve'zgĘzorvei 6' Przerosw kości naleĄ raburzenia E l /JTniki miPiscor.żuchłVowych objaw kliniczne dysfunłcji slooniowo.afunkqji niezwarcio$T'ch.l5'1).2 15'3). l BADł\m KIINrcZNE Badająckliniczne pa. hzernieszcuenia .. mięśnidna jamy ustnej gabinefu i mięśnipodpoty|icznych'W \aarunl<ach jest palpacyjnemięśni stomatologicznego badanie wystarczaj4ce.rn PAIPACYJNE PŹeplowa. czynniki Ry.a rrawel paraftmkcjii z\t'Ęzane Zczlnnikiem Zwarciowch Ę psychogennl'rn. 15.Recesje dfĘseł(Ryc.'e sprzyjdiqcepo$suwaniu pd. znlmi.ie zębami. Przycz5nyzaburzeńcątmościorłych gnrpy: lić na dwie Przyczyny zabuszeń crynnościowychobiawy klinicznedysfunkcii skroniowo.] Czr.1.rrniki i. l stosować fun](je niezwalcio\.l Pato|ogiane śar(ie zębóW Ryc'15. endokrynne. obydwustronach.W srtuaqjachnapięcia emocjonalne. i \rych.

.lw omz pŹeszkody zgĘfowe \łystępują. h jest I. norm}. rltarcia rosta|apold.. poslzgowego. omz zastosowanie szjm odciqżających'g. ] oliTesowe o8lŹnicfenia. w płaszcz]źnie czołowej strzałkowej lub omz ÓMcze. żuchwow8 Jest on q'lko teoreĘ7cznie oddalonyod przJzębia'W prakb/cema o8lolnne znacze.n odchyleniu od (cenhaLrqlre.uchomości (szeę. maks]'1na]n}'lnaguzkowa. ki olaz material znosząCy nadwrażliwość'? nia w}ń(nujące zabuŹenia ruchów bocznyclr' we. dn\Llją.nowagę zgryzowq. opi\and\ł}żPi' P cwic/enia (P mied^ do|yln\Ąnpo]n.IJwie 5konio\\o. na]eżyW}mienić:analizę zwarcia z eli' . tkanek Analizazwarcia nie w prowadzeniużuch$]'i sposobieZucia.\tki$a(po.lzepośliugu polożeniami io!!5mi' miedr1ry'rni duoma ^. e]iminacjanai Iiniowejak najbliżej bnegu siecalego. zgr)zu lezy lrziąć pod urvagę ńrrttież staw sklolrrowo./o\Ąd pżez sz]ifowanie powieŹdni podniebiennych kościsk)' siekaczygómych.y 4n. ćwiczenia zmniejszajqce zak€s opuszczania żu.!!]m.które nie ulegaj4zmianom od lat i wy. ono rd\łoipż nic. promieniowanie bólu ze stawó. należyw oby" go napiorola/y' uzyskania ceu slosuje se. 8ulko\ po. żuch$. ków lekarza. .u.doh' '7ą.Ltór. makslmal. a równo\Ąagę u.tki wosku.hnjath walgowrr dob1ch '?ębó!!siel/. do . Jej \.h uIE/ol\P po si roniP b.wnqtrzustnazwarcia. wo. a f jak niem (z{"rciem centraln}'In). i{!Jeżeli łystępują kontakt' płaszczyznowe po na żuchwouychńen.g!m.ol...lacją). njetzned]auz}.'v skfinrowo.Leczenie zaburzeń czynnościowych narzqdu żucia\ Badanie to przeptwadza się w dwóch fazach: i.kaniaró\\no\Ąagi /qIJo$cmięsnio.JmLierunl.ycznych kontaktów eksc€ jest zębóww obĘbie categopola zwa. chów żuch\W przeplowadza się z zastosowa.w Bm w szczegóIności ]iczko\Ą'ych Spośród zabiegówleczniczych. nych zasad..] I F'ĄZA|Analiza centl]'cznaDotyczyona kontak' położeńu tów w dory]n}m zwalcio.dn D lI R\UA: Analiza ekscentr)czna Dotyczy ona wszystkich moż]iuT''ch nt.minacj4 węzłówurazowych. Wzg|ędóW odonto' kalki o rórmej sile i o charakeIze punk1owym. Arra]izę zwalcia Zależńe od rcdzaju zablrrzenia pmponuje się niem kalki artykulacyjnej lub/i pł1.roj] Analifa cej żuch..7enid koqguiąlc iPi tol opu\/(/ania nie diamentoweo ślednimi mał}mnas}pie.ciowego' lednymz zajadnrczych za|ożeń korelĆy zwarcia zmiana kierunku dzialania lgryzowlcn poziome sił z Aby uzyskaćrórl. cwi.nników na]eży obowiąf.\Ąagę na: Ana]Lując zwarcie powilno się plzeshzegać pew. zyko$t'ch dolnych. n}'rnza8uzkowaniu zębóworazna dlo.r'iczeniamiesfuowe |y( /ne8o są $e.nalezyje fmienić w kontaktypunlrtowe]ub specjalistó\ĄI Jednak ich rozpoznanie..Badając ten stawpowimo się zwTóciću.lykonanie jest ko.il Najbardziej szkotlliwe dla uldadu stomato8na. $'Jkona[e. w po. dolnvlh. w Jest e|PmenIPm ZenidpF. oprócz tegopowinno się mieć do dyspozycjikamie.nerwowej uldadzie stomatognatycznJ'rn.'będn!łn |Pl ńodontologicznego' .nomieme siłynacisku na |ek$vnesz|ifowanie niekórychguzkóW fębowych' zębyDązysię więc do otrzymaniana zębachodbicia podkreś|ić. lh!\!.ch domeła nych.eclenie zabużeń czJ'nnościolĄ].eniem'/MaIio$]m mięśniowe stosuje się przy każd].-zabtmenia ruchomości glów żuchuy fi. pneska. bar{zĘ szkodlirtych c4. i rorpiętovi ru. . Sz]ifoua. dwu fazach otM}Tnać D|a tego się ń\\.epowinrrybyć 8ómych i Śoki policzkoweguzkówję. l] Popżez sz]ifowanieguzków nie należyzmieniać \wsokości rcia' a\€ ':j zwichnięciażuchltll fi Nie na]eł s'ifować bŹegów siecznych zęMw |l. kiwanie główżuch$y dająsię byćdość zasadniczjrrni wskazaliamio: ll7Jski ilPeŚ/(lenid M . Na|eżyjednak pe że ze |ogicznych dął 5ięw tej ana|izie uzyskania nie do o(eniąiac całość uldadu stotnatognatycznego na.ó'.na|eźl tloki podnicbienne periodontologa.| umzy części twanowej czaszki.

/eniem Śą óMt /eda mięfii jest podwichnięcie żuchwy. Wroctaw 972. Philadelphia 1979.. pomiędzy głowq koorc|ynacji żuchwy kqżkiem a sta.y. Beobachtungen Pyorrhoea-Alveola.wy ńlrnoczesn1'rn tnj'maniem końca jęZyka ników ogólrjych Wwofujących zaburzenia cz}noo.: Uzasadnienie i 2. nach plaskich powierzchni zwaĘiorych.17:279. Plot stom disease the practiceof general in dentistry. loga. żuchwowego. 214 . zwane teższ}nami f$}zo$y. L1ór€ odwrotne móWiąo dopżednim kqżkastawo\Ąego' Mogq one poprzedzać całkowi obejmującałyłuk zębouy szczęki lub żuchw5ł To te zab|okowanie ruchomości stawóW. W: 5.w}ĄTsowanej lushfe linii pmstej podcfas otwie.: periodontology.vykolrania. Ko|ejnJ. Trzaski śwjadczązaburzon€j mi. zah in 1901 7' Jań<zuĘ Banach. \ aania żuch!\.neurologalub psychiatry 1. stom1989' Prot Xc(X 4.:Biology ofthe periodon' zasad zapobĘaniazabuzeniom eynnościowyrn na. narzqdżucia. z maksJłnalnie dotylr\F lub doprzednim położe. Warszawa 1984' 11Wierzbicka-Ferszt sp|it. t ocenęcynności Bada5ięje pa|pacyj. do strony zbaeania. WH. Możeono śWiadczyćzab|okowa. Parafunkcje wpływ A': i ich na 4. Glickman's EA.AM. wow}. i 1995. Przy zbacfaniu żuchly.rn' zwanetrzaskikońcowe(prry maksy. Leaenie brukizmu i jego naśępsh^/' zwarciowychi niezwarciol. A. Eliminacja stresó\qrela]śacja ogó|rtego sta' zmniejszenie przewagi mięśniskrzydłowych pacjentajest niezmiemie $'ażną bocz. Tnn}'miwi. nianie mięśni i odci4żenie sta\r'ruskronrowo. ]0. nu rzecfą' w przy. nych nad mięśniaminafunykoqmi' W drugim padkubraku efeltów takiego postępo\łania. KleinrokM.: na P.'n' żuch.lok PEeprowadza je zaróWno strony się od twa. Wpływ parafunkcji A'.l Leczenie zaburzeń czynnościowych narzqdu żucia języ.woli je M. Żądu żucia.żuchwowego. czas stomat2000. na nie.K]einrok zabużenia M. Ma to na celu ściowe. Tak zasadą jest rwkonanie na tych szyma|nym opuszczeniu żuchwy) ślviadcą tlzmożo. Wigdorowicz-Makowerowa. z w |inii śmdkowejpodniebienia.: Czynnościowe ruukladu ń5'Vońrag anHs|iBCh der40Jahresversamm|un9 des chowego naŻqdu żucia' sanmedia. dostosowania duze$Elory i uż!tko\"/e..ungarische Vieńe|jahrsschrift fir ustnej p2yfębia.r riber 6' M. Pato|ogiene obja!Ąy akustyaneWyczuwa dotr się Szlny odciązające.: eynno.rnicwiczeniami o8ó|n}łni są ó/r'ioenja przewodu rzyoraz od śrony zewnętrznego śucho.9:594 600.r0 W przJ'padkupierwsf}m zaleca się opuszczanie Nie możnańunież zapomniećo elimitraqi cz]. LondoFllew York 1969. pow.p(ademiePress.acadohorska.Wigdorowie-l\. Zaburzenia N.vo\'ego.6:343 348. o do Powodująmzluź. Paqjentnabiem po\'r'ietrra / usta i po. Bowen. Trzaski je lla takie' Ltóre obejmujątylko pewlĘ grupę zę. o tę niu krążka stawow€go. clinical Pre.pmwad7qtżuchwę linii prośei' e w \Ąylonuiesię ie punk i prcwat|ząc wz. ! ś|uzowej osterreichich.diagnosis and treatment periodontal of Żeń czynnościo\ń/ych narzqdużucia. Wieżbicka'FersŹ. ostatnie znalazłyszerokie zastosowanie \azględu ze na prcstotę\. opinji psycho.lpuszcza'czJ'Tność powtarzakilkakot.9. Ważne teżbadanie zba.4akowerowa.:Profilaktyka zabuvention. omacząjącna brodzie glóW żuch\[y. Nadmiemeopuszczeniesugerujenajcęściej rania us|.6. ] 77 180.'i chorobybłony jamy z. nie Ł5 mzy dziennie' . N. ułożenre podmiotow}łn |(inicznym badaniem uwzg|ędniam}ł ka powinno byćpo strońe przeci$'nejw stosun]o pa|pacyjne t Badanie stawuskloniowo. 3. tium.London Toronto. prz}padl-u b urzeń s|osuje podobne /enie toĘ każdorazowo Z€ powinien zasięgać się cwi. Maś|anka. Zahnheilkunde 1901. kowoorazsłuchowo.9|564 571 ściowe natządu żucia' PZWL. pŻemieszeeniu bów (plltka Svedalub sątra Gelba)oraz take.H. 1 CrasStomat 2002. Saunde6. Dzieli się o nej@ynności mięśni sk|zydlo\ń/ych bocznych. Karolyi.mimicznych.PzW|-WaBzaWa. 1981. niem języka. Wa6zawa 1992. Grranza.lłuż go wego. sfużą leczenia obja\.lych nazqd źucia' T. . Melcher. centralvereines Deutscher nórzte Leipzig. stoma. potrzeby próbyustalenia 8.

musizlóWnoważonej zarówno jak ok|uzji.]źszej klasy stomato]og ogóIny tr'fusiumieć i sto.Llo.ddś /\.W końcu' to lekarz i pacjent podejmujądeqzję o usunięciu lub utrz]ma u po.'o pneprowa.h' W eta. czy to zańwno stanu Zębólvrr'obec siebie.. nie macie ich ł.celem ocbronylr1.\oje szj. iP pizy t]m na]eży wlaściuej Pamiętać q.Jest to porvodemrvielu i ie.r i na co nale4'' z$.ei pos|ępo\aniP C/e\|o mó\vi \ię . Za( \|LlCi /nal mogąbyć\l5'dłruone ńe $.i jest rv tJ1n u.|dnid |e'/cniu myzwarciowej' i h fapewnienie bezurazowych kontaktóW protetJrcfn].mol'\ / pa'jcnlFm To |c|Źr $id/i o' Ą. wziaćpod uwagęstan pźJ.jax r esrc. 215 . ważjednak sq one schoneniami o charakteve na.w1'c.obo]. l5fuo.nr należyjednak Po opisan}m w1zej (w popźednim mzdziale) ]e.dlrsor"va.pnie ho\Ąah(/P' IP.u na rhirurSie \\ro. gwamnfującejpralr'id:lową nkcję uldadu fu proteĘ'cznJ'chpo plueplowadzeniu kompleksowe.n. Ponie.lLa lebodoloucgo\1res/r musi srvojepoprzednie miejsce.d]bo maLipp. ro. trakcje budfq wiele kontolt€tjji' Z drugiej jednak iekcentrycrnej.ptzyzęhia w chotobach Marekziętek ] L Wprowadzenie protetycfne Chorobyprzrfębia Uzupe|nienia a szynowanie zębóW ptote|yczne Postępowanie Wprowadzenie Postępowańe pmtetycznejest ^vieńczeniemcało.konania rtszczepów (implan. tr/ki'Po leczeniuperiodontologicm]. \Ą. ..Tacają i \Ą'jego rt].|$ nielndjbainiejs/p terapeut]'czn]'m Wynikając-\'mdesfilkcji tkanek.\łysuwa stosunekzębówszczękido żuch\Ą.pl7P8|adu. prawi. rej rca wlacajqc}m.y' się Dob" . u$€8 pacJentólt L1ór]'m naleł \Ą.Ta Goldmannd '. przy. pżrzębia i uzupełnień zwaftia.l i !v ro.iele rucji żepeliodontolog to naj. centrycfnej.okującegozęba. tóu) wFaga podejmowaniabaldzo sz3bko deqzji ści lecfenia peliodontologicznego..l go leczenia' on sĘeruje pacjentowi jakoŚc osta. a Zwlaszczaw postaciach Zaa\Ą.stawolvego.dl t nlchomych koveni lub frag.ówclas przJtocą\c ono Io.stępne. tyobraźni leka' zęby ale dłuższe. przyzębia. się Ila pier'n.Ifić leczenie protet'\'czne.l plan picnvsn' h' ul /eśn.IdĘ /d. utratazębówjest lajczęstszq' obokbólu.. pip Lon'ow\m rolpoi/. czltĘ zgtaszaniasię pacjentów do leczenia.Tril.ch $'iz}tach. Rofpocz]'na się r'.7nd' Ćojc. eks. zębóW eciwstawnych naw€ pŻ i łuków zębowych' Dovcfyćto mcntó\Ą'zęba po Ędeltomii lub hemisekcji. tecznlrh rozwiązań.7po. rcstka Zębodoło\Ą€go. jedJ'rrcf}chzębówlub ich grupy' \V dobiPmożIi\o\ \qLol7\. giczne i leczenie zabuŹeń cz!'Irnościo. m. ]eczeniechirur.rócićszczegó]lĘuwagę? z W postępowaniuprotet]'cfnj.m korcny Zębów . pacjentpżeszedł]eczenie\Ą.cale'''2 albo r.leczenieplotet]'cznejest następstwem hdbi]ita(ię proIeh.sokości o ma \Ą]'obnŹnistan zębó\Ą. mięśnio\Ą'o. Mamy jednak sJtuację.W chorcbach o usunięciunie .ot\di\{a\ i\ĄP .vnarr\lerzenie.gd}' nych. strony możlił'ość $].zębiai przeplo\Ą'Źdzone ('eniu /abu'en r Ą rrnościol}' n.

w przypadkach postępuje w p|zypadku (tych samych' którc . wwierając ucisk. przpębiu. rczwój ba]. ale odkonkehych warunkóv{ (4 też(lęŚ(iąmoslu. w Ryc. nawet peliodonto|ogicznie Wątp|iwych. jak zb}t glębokie jej osadzenie uszkadzaprzyczep na.a pżed uraza. oddział]'1Enia (Ryc.P eeso rq.1 Zapa|enie dzonvm moście zakresieszcfeki.r 6.5. Ponie\tŹrż pła.w].4 16'5)'4.\"r'ego\Ątręcr periodontologii' skie8omodelo$ania komn lr te|udosępu mięsnj sada obowiqzuje rólrtież W pĘzębia bEeżnegoprzyzbyt g|ębokoosaRyc. Samo poszerze e wlpuldości korcny bez mat lokalizaqlikoronyw stosunłudo brze8tr prz].Tooned€!. pŹeciwsta\tnjm'3 szeęki)na pIan W pEednimodcinkułuku(zwlasz(za przyleganie korony do szyjki zęba pierwszy \Ązg|ędy enevczne. się nadwrażIiwośCi Podobnie t]eno\. który zaburza dziąsłai dopDowadza wy. do Wpl}1vkształfukorony pmtewcznejna pżyzębie ulawienie tej części tworzenia Ębka martwiczego na blfe$l dfiąsła' ma ogromneznacueniezańwno Fofilaktyczne.. dziąsłowe' przluębia czlnnik urazow teorctyczn}th.tki' 0./ysuwają 5ię Nie\ł'łaściwe powoduje zaleganie rcsztek pokatno\Ąych. rzenie się pł1tki bal1eryjnej. miel 5\Ąoje na ltudcja $ uŚtaLhuniemozliwia mod7ieLĘ' go miejscazakończenia konrny jak tylko w szczelinie ubocznena tkan]ri prz}zębia.erośbrodawekdfiąs|ovlychpfty moście zak€.W wielu prfwadkach za Ę lub komny dodziąśo$e nad.d. powirrna da wnikaćdo szaeliĄY dziąslo\łej leczenie potetyczne .zębiu kolona uwzględnieniatego cf}'nnika doFowadzić możedo obecńe sądzisię.l{. błon}o\łyblokrje procesy fizjologrcznew szczeli. Niezaleznie od tego' czy komna jest konshukcją sa. jstniejąróżnicepogĘdówna te.łxirinnc.m glębokość blokowaflia pźepłJwuślinyutrudnionego usuwa.7 rnm.6.wo]no nia res/el polarmolwch i /a]eganiań. od bnegu koronynie zależy rozważań ne stano1viq tkanek dla klini(znydl obiekĘv.brego dostępu tej oko|icy dla zabiegów hĘienicf. i leczńcze. możnateżzastoso.moż. cydujqo lĄrykonaniu korony poddziqstowej.2 Pr.m.16.7 i Według Marxkorsa osadzeniekomny moze stwc dziqsłowej problemy w miejscu jej styku rzyć ńepożądane zębem sąsiednim i Ębem z dzĘsłem b''zeżnJ.a siaj swoje uzasadnienie'ale słko w plą'padk do. szyjki doplowadza do ny dziąsłouej.1eń bez.przyzębia protetyczne chorobach W W Postępowanie protetyczne Uzupełnienia ptzyzębia a cho]oby u\a. Wśfi ldinic]stó\"/ dziąsla' nych.1użucia'Ma to dzi pr'}zębnych(Ryc'16'1i 16'2). w 2tr .iqstępujq 1va8le. stycfny)powinnad onić hu eg dziąsła nie dzĘsłoweji prcwadzi do powstania kieszonek mi mechaniczn]'miw czasie al. tłvo.am taNa podstawie \'r'ieloletnich obserwaqii. głębokość praw iłouq.żeplfv zdro.16'3'16. Wpuldość ścianbocznych (i punl. ta Za" pro\aadfićtylko przy \!5'leczon}łn lub To samo dotycfy rriei\łaści.i\ać pra]sce decpja o uniesfczenru Jednakw Nieprawidłowowykonane ufup€łnienia pmtetycz.Vych rĄype|nień ub}'t|ub |ub w sIłnych /apa]enia(h pf7lfebia] i powsla$anie szyjek obe<nościich oko|icy próchnicy' Zb}t szerokie obceże korony w okolicy kóW pńchnicowych'4 rozciąganiabrzegów szcze]i.

Blw dla szlifo\'vaniaze stopniem' Może on być o .cjentów użl'tkujących mosĘ'obserwujesię starlvZa. Można to sfivien]uićpżede XORO\Y Ma ogmmrc /nacznie \Ą omawialej L:westiiomz \Ą7 utrz]'rnaniu\ł'laściwch rclacji łul(u po\{sta\laniuzmiŹLn pato.tłtoł''${IE Ź|ewykonane ufupelnienie może spo. dzJ'zębo\aej oraz zapei\'nia\.a pa]ne pod plzęsŁmi. kich wspolcześnie zalecanychkoron.\cJlzE. Dotyczy to sltuacji. dua]nie niżstandaldo$'e. biście uwazam. oa |dorynaleł Zwni( uwagę' .noczesnymodtworzeniemw mialę fizjologicz. w Ma ne mzprowaalzanie mzpraszanie niekorzlstnych i dla prz}u siłz8r]'zo$ych' ębia ŚCIAN STYCZNYcH ffi trzupnrNlxlaĄ Til'rczAsollts (KoRo\Y I llosTl.teżpMy\ańcić fizjologicz.16.Dorycryto stoso\r'r'ania wszyst. \^r których wafunki zgĘzo$'enie pozi\'a]ajq Wdłu. czenia prctetycznegow chorobach pIz5zębia.\Ą7sze stosujęje tyl.óżn]Ąnprofilu' jednak przejście tkanki zębaw po.oso.daściwe napięcie mię" dzy zębami' od niego w duż}mstopniu zateży ic}r sprawność cz}'nnościouadodatko\. W pnzĘsŁo uosrr' Tokolejny prote.3 16. pacjent.la i amorĘzaqja uazó\^r czasieżucia. pżegrodzie h e mię. żadne mięśnie utrz}mają\ł'laściwej nie higieny Niezbęd. na jest dostępność zabiegów higienicznych do z ró$.rostka zę bodolowegow okolicy szyjki. element jakicbłolwiek t}lln}.żeochrcna miazgi zębapo szlifowa. vmczasowe wodować uszkodzenie bŻegudziąsła jegozanik' |ub ffi tncnNrrr'łpnnp'rn. z własnejpraktyki wnoszę.7ejrie l. wierzcbnię korony powimo być bez i(' U miejsc retencyjnych.) To następny niedoceniany element le./n}Tn pd(jenlów/ pe.oron\llklddem. /ę\cipd. jest niezbędla.d filariesl /b]'tkrólki' ffi szru'czl. nych kształtówkomny8 EILĄno\tTCo wvkonuje się je poprzezrł1cjęt ie dzĘsłabrzeźnego omz łycięcie części rł].BórvodeĘrĄ'a W konsekwencji niejestzadowo|onyefehóW nikt z -ani dużq rolę w |e(lenjupro|crv(. zapobiegaono logic?n\t \\brodat\i Łiaslowci. ani riodontopatiami'Wydajesię.żenie ma dziś altema. że niu korą'stniejsze są uzupehienia (ykonane indyvi.Zestrzeni międzJzębo\aych' Bez dodatkołych Zabiegów higienicznych.tutżENIE KoRoN\ ZĘBA ffi uxszt.r ll. zębowego.Za.protetycznechorobach przyzębia Postępowanie H W Ry(.' lub naddzĘsłowej' 217 . też ko w postaci do.5Rodzaje do sta lych konnrukji protetyonych jednocf elśnie sz}nujących zęby języka i policzka do p. kosmetycznych lekarz. na .

Ciista\'u skmniowo. oie podgas żucia's |iczbańlańw uzupełnienra mu.idami złomnj'miniestety nie Wtrzy.vżględu korzystniejszesąpnęsłakńtkie. i ich mzchwianie'l Jeżelichodzi o liczbę filarolr to padku \^}s|ępo!.l protetyczne chorobachprzyzębia W Postępowanie sfczękz magn€sami' utrzymania ruchome ko|zenie fakresie w wykozystująca swojego d|a Ryc15.|łowahigiena. Przy większej |iczbie wierzdrnie źujące ulegajqzniszczeniu i odpry.6 i. o Ćhalal. BioĘc pod uuagę względybiomechanicznena} żujących ze filary v''li.żemetalo\łepo. teńałmąidującysię od stroĄv śluzówkowej. pacjentóq k1órzy mająub}tki kosme spowodowa.a obojęh}annatedałemjest c]afuro\ła.€mmic4e. żuchwowego osobi( iP za|ecam u pmblemy rceuł wykonania mostów ce z meta]u. kształt przęseluniemoż|iwĘący \Ąłaściwą Ęienę oraz ma.!€nia pońeęthnie 'żują.wać się tej w odcinku przed]im ukształtowanie części konstrukcji protetycznej powinno odpo\^riadać przedsionto\aejw]Tostkazę' grzbietov{i oraz części rórłnieże|i. Mówią one. na śoso.rnczasowe. skom brakującychzębo\'r' lub większa. wanie ich porcelalĘ ńe jest . żebralujący zqbnależy pErMjrnniej dwóch filarach. miećono stałego kontaktu aĘlanowe' Nie powirrno Ró\łnieżw tej oko]icynie porłtmo z Moną ślumwą' jegopołączenie metalem' z znajdo. wstanie ma \^pbv ńeplawi. Zaakcentowaniaw1. wszystkim podczasich usui.żew leczeniu peliodontologion]'n jedyĄm rozwiqzaniem chwili obecnejĘ uzupehienia lane' w Iimllane pon€lanq lub peho.|6'7 Proteza Zmiany mą|ądra. plekowego leczenia peńodontopatii to przede w lĄ]dolnośti żu. Li(ot\Źnic metali mate. z takimi mostami b}Ą'!ają ne chorobamiprzyzębia.Uważasię. żepkry.l omawiąiqc u7upe| enia sldle nale/v leż Zwnicii uuagę na mateliaĘ z których Ę one łykonF!Źne. Najbardziej najgorsąm.g. Sądzę. tJm prz]. wsz}stkim pmtezy podpafie ozębnowo'W każd5tn |p(dne |eżpręslao lmniejszonei sq .twonł'lvo na poltelana omz stopyzłota.4 środkami sĘ Wiele uwagi poświęca w tego typu opisach materiałom.''ania' lń ra]Ćel zapalny przerosto\ay zaniko\ayNa ich po. łaczące po fuku oraz przęsła na jej niższąścieralność stosunhr do ułasnych prostej' PIżęsła w nii bieg[qc€ powodują przeciązeniazębówfilalorlych zębó\Ąr Jest to istotny aĘument' Dlatego w przy.terzeestewcznym. czyli oraz 2't8 .stoso\anie uĘtków do Uzupelnienia ruchome zalecane podczas komsi byćim ńllna kości \ł}Tostka zębodolowego. przesfzegane. ale Ę pzęs|akładkową me|odą Liągnionc pW śliny. właściwe samooc4/szcanie oraz dostęp \a|omiaśkoronyw\Lon}Ą\anp jamy są higieny ustnej.Jednak możnado nich muszqbyćbezwzględnie uzupelnićprotez4opartąna przekonaćpacjenta.ladku za.Ę'In bardziej.kóre znąidująsię na powiendrniach uzupełnieństałych.węższe płaskoguzkowe' prz1padku' który pozwala na eliminację p\towej cia.$ane' Ęlko jako uzupelnieniatJ. naj|epszym rozwiązaniem mujepńby czasu'Koronyi mosv alaylowemogąbyć ze Wzg|ędów higienianych prz€ pozwa|ajqCe swobodny .wskazane \. zb}t długie dysfun].rnaga bodołowego' minacja ostych zakończeń brzegów oraz polączeń międzyposzczególn5mielementami mostu. tto(zoną choćciqglestosow:ane' jatogenne'l.

W 8npie sz]n t$Ełych ru.Natomiast Wynienione $'yŹejsz]'nymajądziś znaczeniehi.ych sta.9 Konstrukcja zakresieżuchwyz fastosowan|em W zamasKow protezy śluzówkowej' powirula być ona zastą)iona S4'ny dzielimy na cfasowei n\Ą.l2 tologicznej. są skiego.nomieme rozłożenie obciażeń ich pic larniejsząspośńd$'są.Stabilizujeto pmtezęi st$'a.or'm U pacjentówz choloba.są. 219 .obciąże.8 i 15.Nie spełnii/ one Wmogów fun}cjonal. przy Ltórych WstąpiłyubJ'tk tl'arrki kostnej.amęthrpńLa rrujpopu. cam w tJm miejscu koż}stanie z najno$'szych osĘ.są" ozęb. Rola szJ'noi\'aniaw leczeniu peńodontologicz.ci. Iza koEystne \łarunki. Współcześnie najaęściej stosuje czasowe się szynowa.ałe' IGżdez nich podpańą' W tJTncelu \Ąl.4 mm.vazo. Powinny one być nych olaz estetycznych'Nie sa teź(ŁiśZaleGxe Ze minimalizo$'ane popEez i'!łaściwe pmjeko\Ą. fllaro\a}'ch. surna\Ą/itkow.e mi prz5'zębia proteuy jej odmianę.lo schemat jej wykonaniapodanyjest szczegóło. Ma to o 0. spośród We.7PśniP 7eb) o /rnnieiŚ. manai Rotne-Ia.lla tkanek pŹ]zębia. biennej jęfykowej i zębóWprzednich' nie sit żuciana ich większąilość.anych i niegd!ś nou'e ukierun]o\\Enie. Hilletf rnornzv oz4rl.'onPi rwdolrro'ciżuria.Grupaszln tnr'ab'chsta. rtłasnychzębów Zadaniem elementów podpieĘjq.szlTa Bl. cychjest ń$.Postępowanie protetyczne chorobach przyzębia W W Ry(' 15.koŹystujesię dziś mogąbyćruchomei stałe.tmoltjuo\r''€ne prźez\\iĄzadtaozębnej. piecfeństi\o uszko.3 swojeuzasadnienie ekonomicfne. JeJndk moje następująĆo I wie|o|eIniP doiwiad'/ełip pohvierda koniel/no\| n \Ą57konanie rowka standardoi\'yrn wieftłem' jego stosolr'aniaw kompleksowejterapii peńodon.ch (nieJuchomyd' to:sz]nalIruski. Fotezą PieMsza ich gfupato są. ne8oloduąiuzespoleń(Ryc. nę KóŁsd&ego. ws46tkie odmiany sąn AET omz nych podpartz \ĄT'korzystaniem małs]malnejIicóy sąmy temoplastJ'cale./asut\.lla zębó\\.Lock'13 się napowieŻchniach stosuje ją podni+ sz}ny mąiąza zadanieZblokowanie zębówi rozłoże.lina czyszyM l(rlandskiego. l. gnlel p|olchkj i sto<oudnje. \. . łyd! Za]iczamy: sz]'nęNowotnego.fjfjologiclne .. sfyn szynowaniezębów WnątĘzębowych jest najpopula rniejĘą obecnie szyna sp|int. m Dno lDwka po}aJ'lva cien]<ą się rvarstwą mateńa.9)' nie zębów|igaturą grubości 0.stkich stoso\Ą.ldb7askd$ i roż. Mamloka-Griinberga.czy Gliclonana. dngiej gnrpysą''I} Do caso\Ą. .|zenia ozębnej. przy obci4żeniach poziom}'c]r możeb}stąpićńebez. nawet nrchome koŹenie zębów (Ryc' 16'6i 16'7)' ny qasowe flrchome' zaliczamy doń sz]Trę cieszJń' skiego.:. wo $' instrukcji' W ogó]nych zarysach $yglqda to nlm iesl wiP|o|rotniPpod\ażanJ.l fu podldadowego.anie \Ąrzględu dużą na ilość miejsc rctencyjnych8' elementów utĘlmujqcych i podpierajqcych]. storyczne. zale.16'8i 16. odciążąią jed" one no. hom\Ó molnaumie. pmjel1ujesię szkieleto\Ą. nia pionolve.n)i są'nęGrozowskego. nowe' Po\łinny one posiailać system zń\łnor.

następnieldejo. Prosthet Dent J 1-1 l'4ag słom 999. l RovV€L 7 umjPs/czoĘ $eń sAna pokĄ\'a sie Erateńałemkompozycyjnym' m\'. Taśmę w4ólora szklane8onal<]ada na ż] / się uqtnej. nie chwyudenąjacwsz}'nę ryuo u]egnq na niu lub rozchwianiu. w leczeniu stomatologicznym. ne chemoutlvardzalnlanmateriatem kompozyc!nyIL Pneshzegam jedoak pned Wkorzyst5ĄĄ?" niem ich w za]aesie pnednich zębó1vszczęki bez PŹednie zębyżu. t}Tółnania płaszczpnyz. Dykema. l W rcwku układasię sz!'nę.: Von bridges' Peńodont 1974. nietak plzyzębia' zbędnej utrzymaniu w zdrowego protetycz. Wrocl Slomat 3. R'.a r€vis€d approach' siusBańh. 2-Glickman.Przy starannyIWkonaniu jest to metodaz lĄ5]boru pacjentóWL1órychnie stać u na zastosołaniesz}nysplint-l.: ogó|nezasadypostępowania R.Splin t'l aPo o(l)slczeniu powierzchni zębóvqllxtrawia się ją od strony jamy . J Lipsl!1976.cĘ czy Splint. conditions patienlst. Derfunktionell R. Nathanson.Wise. Ouintessenz 1990i4:65H61.9.Lock Melhode' Die R. 1.1 reśorative |nt 8'4|759-778.. |\. procedures. l Sz}Trę mi pinami.2: 1986:199-205. cavity of four dental materials.o konsysteocjipapkoła. paeto momencie protetyaneosadzenia uzupetnienia w go.: Peńodonta| G.Greefield.Corc. oplacowaniezęba pod koronęlaną. Borys€ w i@. satz' A Bańh.s4 one rĄ. Wrocł stomat nej W |€ceniu protetycznym' czas stom 1995. M'I Johann WithWireand composite resin.21178 190. s.23:3-4.ilykonarrra ind}'!vimostów adhezyjnych.S. |ockeńen zahnenmit der sp|int.55 w 58. Periodontal D. Marxkors.10. Zagadnienie Z': szynowania zębóWW palodonto|ogii.ale fadziałają zęby szczęki je jal{ aparat ortodonwcztry \a}pmwadzając sku. szJ'nod po(zątkulat 80.'.ykonJ''Wane a dualoie w pracowf protetycanej. ktżdorazowo porciębondu' w. Takich warstw naldada wię mateliafu złożonego.:Reactions margina| of ti5su6to Wania zespa|ających szynz mateńałów zęby kompo. lenia ko|ejną gemwałb}'rn przedzielanie warstlv taśmy bondem z dodatkiem kompoątu .1'9l 5. clini(il Periodontology..D. Wzmacnia to s4nę i czyni ją tnt€lszą. DentJ 1968. 14.51:465-470' 1 220 . 11'Zię. 97 103.ZiętekM': MożIiwości zastosowania termoplastóW delphia London.Wr The plaque-retaining nego w kompleksoM/ym le<zeniuperiodontopatii. in 6' sj|nes' J. M.l l with denta| Res :50-55. Protstom1974. weń ligatrtryoraz ka i wpmwadzenie osobiście stoso. z\da.lasnego Z doświadr su.ily'kolralrle pokrJcie nate. Ambro. 12'ziętek M'. Leipzig 1988' J Peńodont980. peńodonta| 5' Loą H.. l.\4ałem ll)dfąi ten ridem złożon}rn. a Ę su monitorowanie higienyjamy cza stanu ustnej.5:351358. Innq. D: Splinting 8' ZuhrĘ Kleber Peńodonto|ogia. Radwanoako' M. przyrnoco\^uje do zębo1v się standadow. 1969.teŁ Paw|ak ocenastosowanych M.v}tlikI stoso. teczme do pfzodu.i zweckmoissige Zahner 1982:281-285. W| metod prof|akMi peńodonto|ogia4' Krt6iński.r2 Jeże]ichodri o s4łly zeunątrzzęborĄ€ to za]eca się stoso\'aaie sl}m} fiber. ] 197 5:33.warcia.plostsząi tańsząmetodąjest. zytowych. Niefbędne okresowe kontlo|ąkorckty.9.eated 13'Jańauk z'..: 7' IMarXkoń. schienung 'tark9e. Polimery Medyclnie1993. protetyena Leczenie rehabilitacja i rozpoeynasiędo. Phila.:od|egłe \.4aje\.3Ed. polimeĄzuj4c i na}tadąiąc się 3 do 4. tej. p|feriąże.r saunders.l przyzębia protetyczne chorobach W Postępowanie Jeszcze ifuĘ metodą jest stoso\łarie stabch naldado$ych od strony jamy ustnej-Technika szJ'r1 ich \łykonaniapodobnajest do tecbniki .!5ki.

yjnej.} bak1eĘ]jnej \łpł}'\Ą'a na takfe s}śtem odpo\t'iedzi irnmunologicznej.y. /Ę patogeDnejflory bakteĄjnej. stąd u pod.2 22'l .piuede {sz]stkim przy uż1ciu narzędzi ''Ąu/jl.os). płytcebake4jnej tak szkodli(.Kh dta dziasłowej przyzębiapatogenó\ł] Polphlr(. nt'r u h i jednak badania bów (rootpld|ting).tki bakterinej poddfiąsło\Ą. którJ.lak ńtnież ze $zględu na bmk odpowiednichpraco$'rrimitao.l NiesteĘ. ją terapie skojanonąpodajqcpaqjentohimetronida.e drogąmechaniczn4lub far. anR poufedzone \t5. na L1ór1'rni lelarz móght po\hr4]\ic.Ie w!ma8.'In antJóioĘ.to zapa]enia prz1zębia pncwlelde zaawansolr'a[ew ful'rc zat .ego.trenia i zapalenilp \/cbiadsJPsjĄĄ. Slotsi TĘ poleca.timo' żetzw poddzĘsłollechirurgiczneopraco.Jak !r]'kazał]'' ostatniĆh lat.' keszonce plfJ'zębnej.konaniem no b!ć badaniamikobio.]nakstoso$€ne rJ.ch dostęp rrarzędfi słuz4c]'(h mechaniczneBousu.ne w jamie ustnej na' leż!'runać takie. boko r.tącznotkankowego 'a.Ld]. Bacteroides tors.ch.ojopmlo\\€ n iu kożeni/ę.u P ran\ M kjPs/on(p poz. (.]i4 lnteńvencjifamakologicarej w postacianĘóioł'ko.a'). gifbiet jęZykai migdałki. substacie kole. zbJć się stawleczenia chońb prz-uębiależyusu\ĄEnie pĘtk bakte. Zol z amokrqdiną (250do 500nrg każdy3 x dzien. tcrdpii. mer hani. usuńęcie zlogów nazębn}. Mejscami lł.L1órc sq poza zasię' g]pmndĘĘd/i ui\$an\dldo ska1ingu. furkacjach lub in. $.'pm |ole]u'. nik1lbadaniami}robiologicznego. ce dfĘsła(. tię P \\ |kalrt dzia\la lP^dujq(p bjonje \|u/o\Ąeija.: $. w gann (P.m chorobo{'oce. Nie. pot\ /.o$anie anRbiofyko\\mo/e działać hamującolub zaĘać baldeńe osiedlonegłę.rni Ę kieszonki pr4zębne głębsze niż 6 mm.lkojako terapiauzupełniajqca' o i]Plo mnż[i$P. konanie takie8obadaniajest niemozti\łe.ej z miejsc o największejintensyl\'ności procesu chombo$. do nięcia pvki bakeryjnej poddziąsłowej'lhrn]m źńdłem bakeń' które mogą infeko.).4 dia i PeplosheptacoĆctLs miĆ]. \Ą m.cją nje.l. l. Iub na my ustnej' W lecueniuZapaleńplzJzębia pr€pant! t rmalologiczre o rlialaniu pneJwbaktenjn5m.lJthlt oraz s Actb1DbLcillus actinomlcet?'mcomżtans (A'a. Jeś]i le. boru w leczeniuzapaleńprzluębia.w o$omnej liczbie prz5padkówrty.liP po.r lnd. \f mencic' kana]ikach fębinołych.. Famaftotetapia ogÓ|na imieiscowa Antybiotykoterapia ogó|na i miej5cowa Profilaktyka antybiotykowa Wprowadzenie Za postępo$''itnie anBlrakteĄ. któ. DoLr<lnp slo.'raz z polerowaniemkorzeni zębównie elimbuje w poc1. 'lomaln|og ]. które Z nich loka]ifują się w poilrraMonkort'ątkan. bqdź ze to \1fględu bmk testów mikrobiologiczny.Jadwiga Banach Wprowadzenie .kii chemioterapeuĘ.Ioso$dnie biorvku in. loglclnegop\. bio]ogicznr'ch badając]'ch floĘ beztleno$'ą.ch$. óa reduJ.ki. de braćmateńafu do badń' a tJm sam]m uzj'skaćwy.\ĄkomóIkach plf]czepu naMon]ro. nych anatomicznJ(h szczegółachutludniajac}. po\inny b]. \Ą' t.rkologil po^\oli mak\llnaln}m\|opniulro. nie plzez B dni)' Sąto ant]'biot]'ki pienĄ'szego tz$. o rnajdujq. wo.Wać tkanti plz}zębia sq ponadto błonaśluzolva jamy ustnej.l t\ .aI7 {peńodon|oLo8' ie. zmienioĄ.h gatunkówflo.t je.'P gingbalis' P int€rnE.]. gi:ngiNąIis).nanĄs gingh)alis' jak Pretutelln intemĘdia.

na|eży pod uwagę: kóle są lamakokinetyene.ię nąj. de tylko z ogromnej ńżnorodności wydolno_ . w cfęsto stoso. Przebycieprzez anĘóiotyk ''dfugiejdrcgi. ldiczna Baldzo dokładne mechaniczne oczyszczanie $ych teukocj.anh'óiohkoterapię (21dni)' do lub Wkazuje oporność s4 one wĘcz niewlaż]iwe dłużyć trzech tygodni pojawiajq.roslkd /ębodo|oMe8o zeki i żuc}wĄ sl( jest z okresami akĘWnej deshukcji. pfz].a stąd pfez kapi]ary ozębnej'dziqsła w fazie tziv \Ą}tuchów (zaost*eń) w przlzębiu' Ba.nia s|ępowanie jakie dziqsło. Ęlko w przwadkach odnosz4cych rĄl. zdo]rtości fagoc]'tane $anulocy.e.dobrahĘipna jamy h histroq'tarne.erająC brać ogEniczenia w stosowaniuantJóiotyków 1\ł'nikąją bia.tce przez 10-14dni.fębnych. i opomego na lecfenie zapa]eńa pE}zębia po za. często nie zapeunia minima]nego dania nad naturalnym przebiegiem choroby wska.nemow. ne i trałtouane u]'łącznie (nab}ta neutmpenia. peutycaego.n'any leczeniu zapaleń i doksycyldinę' tronidazol ponad Zdaniem Kleinfeldera i Mii1lera3spośród 300 gafunków baktelii arajdujących się w pl}. w nei e8z}stującej kiesuoDkachpż. zapaleńa prz}zębia go wcb]łaniania!v przewo. przPsl chorcba Cichna. [! \łrzodziej4ce u\łzględniać pomości gospodarza poprzez stosowanie leków surzo. aby w leczeniu zamiast antJóiotykoterapii koterapii w chorcbachprz}uębiasą: jeszcze moż]iwość ulcercsa). makrofagach.iv me. ai 1+36Ea .ięsu.. w |e'zeniu r horobprztzębia 222 . tów obojęttrochłonnych' '?iĆo) wfazie zaostfienia. ttl zapale.I€feu.incomit ls (A. Stoso\tanieanĘtiotyk&f powinnobyćogfanicuG jako dodatekdo t. korzeni zębów) ńekiedy istniejąwskazania waniem ' ht l rób 8PneĘ( lnie uwarunkolrarryLrodlirrna o.o) w przebiegu zlokalizowanego ry peńadontitis).zębia $!\[trane zabiegichirurgiczne (implanty technika i uogóhionego a$€syl\łrego zapalenia rcgeneracjitkanek pEyzębia). ts poewlelłe zapalene pftwbla (Pe|iaiontihschro. podania plżepro. nia antJóiotyku jednocześniez mechanoteEpią przJzębia(Re[dĆfo. zespól Downa. hamującegoantj'tioq/ku o'{IC)' niezbęd./ę(' iei zamienonego efekfu tempeutycznego.09ó|nai miejscowa Farmakoterapia ogó|na AntybiotykoteYapia w cholób pŻyzęantybjotyk |eczeniu Wyb.w). AnĘlriolyk dzialnego fa inJekcję' Powodujeto w efekcie brak Ślosuje. ch lęca a$anulocJtoza.ię do irrlelcjj . JedJTlrr \rskazaniem do zastosowa' Bagresw\lre zapalenia pŹyzębia (Periodontitis aggres$. zapa]enie ful+d (Gingix)itis modulowania od. sobu anlybiotyku.rrie przlzębia w pfzebieguchońb systemo. nazębnychz opmm.'' od je. f do połaczenia zabiegiemchinrgiczn]. jest obecność bakteń Acti\bbac.ill11s ąctinonace' \! opome na leczenie zapa]enie te.1'o. chediak"HĘashi' zespoły ustnej oraz chimrgiczne metody zape\'vTliające \toit. czy.tóWzespót Papillon. i nabłonek kieszonki do płynu dziąsłouego(kie. zują. s/(zPpóMopomych' Bad. ta}ze Zewzględuna lw. osiąga płynie W l sĘżenie. rzenj miedz}zębowl są naj$€ / niej. za|eźne uJego u. stosowanejterapii kompleksowej. a nie. \'vych chanoterapii(usunięciezłogów zespól nabJtegobraku odpomości AIDS). C'łórmrmi wskazaniami do 1\. zespć'l hni wsz}stki{ powieźt zęba.żeuhata pzyczepu łącznotkalłowegoi kości stęźenia /wia/dnd nego do zahamowania \łaosfu szcfepu odpowie. hJpofosfa.rt-Ll neutrcpeńa. !ł}.fąoeniaantybioĘi.szon]rowego).tach lub obojętnochłonnych wym. białaczka'cu](rzyca. S|qd anB/biotvk' na zastosot\an) gestie. sątni czrtni}ami w osiągnięciach sukcesu tera. ale kiedy i w tkance dziąsła. cho. zespółleń.|aściwoici flory bakterTj.ś|inią balĆeń na zbJ't ujauniąjąpojawieniesię opomości przJzębiame.|ziejące zapalenie pŹyzębia (Petiadontitis podwyższąiąrych ulcerosą). i oraz zwtaszcza nerek Wątroby spo' ści naŻądowej. tenantybiotyk przez badaczy niemieckich i japońskich wadzone gEnu|oct.horobypodnalvowej.Izie pokarano$yn do W przebiegu prżew]e]dego (Perio|l'o|Ltitis chronica) ant'tiotyk zaleca się tylko krwioobiegu. możrra bakteryjnej z kieszonek pn}zębnych. od wiekupacjenta.

Zw'łaszcza s4 Bbiotyk do kieszonki pż}zębnej podczas zmniei u ]udŹista$Zych. ze względuna ich pŹedłuźone dzia.$ te i . w tJm do tkanłi kostnej i ślin]a tej W ostatniej po 4 godzińe osiqga stężenie10.Moż'edaćń.faĄaĘ. 1r4Jcetemc. 12godzinwyrosi ono 5. dów i tkanek. przpębnej i leukoqtach. 8o pIz5zębia.solonem.cyldosporyną.5mgA. Po. Augrnentin(Ńnokycyldjna + lś^as ldawu]ano\ay) bletek w 2-3 dawkachna dobę'zaś azJtromyq'ny Amoksycylina i kwas kla\Ą. po 100mg co 12 godzin' łanie.wi'Doksyq'klina KlindamycJna $ykazuje interakcje z niektółmi i minocyklirĘ. należv za|e. płyniekieszonk kach pżpębnych jest wrażLi$']ch te leki. doustn]. bal.m.]Ąn do 7 razy \ł]uszeniż w su.oi\'jcJ'lawi' stad des. gdyzn pnebiegupa. lh LinkomyclTa Xlindamycl'na (Dalacin C) TETRĄC.obowo zmieńonych tkanek . rĄ}mi.ioBkpowinjen /a]e(dn) pve$€ ' 7. kiej fazy choroby .stoso$anesq mem i elf. dzi w interakcję. tyków wskażańew |eczeniuchorób pEyzębia Az!'hlmyclna natomiast peneh. .nych karbamazepiną. niom fizjologicznejflory przewodu pokamowego.ykazują hzyżową opomoŚĆ Li Metacyl ina (Rondonfycin) w stosunl<u maknrlidów' ze *zględu na \^/iększą do l l Doksyc}tdina(\tbłamycin) . osiqga szybko Wysokie Wiele dmbnoustrojóWrĄ. w tj'In i do tkaflki kostnej. ego riDdontitis z ndziałemPre|otella intemedia. \Ą. Bloku. ki niespeqrficmej adsorpcji na powieEclrni koŹe.lttLisi Capnocutophagasq one inakB'rvowane pĘez beta.ujezalóWno do zdmwch.]spiremyc}na (nomm}dn) osĘa u5'soke stę.u Rowamycf'1ry należy poda1\aću pacjentów nie do bak1eń znajdujqcych w p\de dziąsło\ĄTm przyjmujących się dG dwuhydroeĘotaminę. źenie ślinie w l{ Rodo$ (250mg Spinmycir + 125mg Metronidazol) spiramyq.laktamazę \Ą.0 g po upb1vie w x] Grupy antybiotykówi chemioterapeu. akĘ'\Ąność wobecbaldelii bezt]enou'ych(Bacf€7oi.trcmyqłrą (wzajenny antagonizm)l ' Zalecającpacjentowianq'biotyk w leczeniu cho. bv. śIinie.I. rób przlzębia' lekan wińen przest&egaćnastępu' jącychzasad: d.KLI\T: Linkozamidy !\.l tphgromonas gingi. u :'Penicyliny natunlne (tylko u' leczeniu $'tzo.I.uje do narzq. szaniajego stęZeniaw surowicykr. stężenieW surowicy krwi.\ nacqla dkr darasfuth:4. F'usobacterium).' nie tylko mz..6ng/t. lekJmi prle. I Amoksycyklina Daukouanie rou.l . nia zębado spec!'ficznych wiqzań receptońw tr}ł}tki nemu mzplemowiClosfridżrrm diftblle. ITetncyklina zamidóW a Z\Ą':lasfcza ldindam}'qlrry jest \łysoka Tetracyldiny osiągąiąstężeniew lynie dziąsło. q.teofiliną i we. b'fijqCych lv głębokich heszon. na ją one takżeenzlm kolagenazę.z którą wcho. niszczeniudrobnoushojówbeftleno$'ychi nadmiel.eczenie t}m anqóiotł'kiem sprz}ja zabuIze. pierc po wielokmtnl'rn. methylpredli.1eryjnej. niesedaB\anjrni lekami antj'histaminod. I raz dziennie.Farmakoterapia ogó|nai miejscowa l!! }LĄKRoLIDY| Az!'honyc)'na (Azithmmycin) L.z' zego|rrie cjęr.i!'bicgrm kow\.jako lek pomocniczypodczasmechanicznejterapii i kontroli 1Ą.na znakomicie penet.a az!'furm]'cJ'aly pacjentówleczo. teczne mirima]ne działanieinhibującew stosunl./iejar lapaleniddTiqrel. jak i cho. zaś tkanĆekostnej po podaniu l.at\Ą pr7Pbie$ .ls acttrn. 5 Dobrze penetruje do tkanek.ln\anRil. któm powodujemZI. one rczerwuaremuwalniająqnr arr" ja1w rzekomo bloniastegofapalenia je]it. pad kolagenuw procesie zapaleniapĘ]zębia' DZię. diazepd.]t$arzaną LINKOZA\'IU)Y: przez te bakterie).mprzyjmowamu.ĄNTlBIoTl'I BETA.tano\łyosiągajqsku.m Acti|nb\cill.1eryjnej' 223 .Lt{LfLs.mi IkJotin).jlfwvno(i' l inkom\t \ na jpŚl $ l erapiju}lierdn.tk bal.II{TA}{o$T-: przJ'zębia.Minocyklina (Xlinomycin) pźez ldindamyq'nę' Największ1mwalorem lir <o.

mbóioRk ldwied/ie|akżPicśLi ras nie. dgEn'essiDo)' Dowie. Aby osĘgaćterapeurycznestężenialeku w kie. szczepy opome na wśńd ziarcnłow. mi $am. częściej stosowany w |eczeniu nie się bakeń winien być stosoi\'any pacjentów upoś|edzof mieszanej u intemkcje nycho etio|ogii nowo (7 10dni)' Metronidafol \ł]. Ien naj.tnmaIo|o8 polecane były w leczeniu t]'ch postaci zapaleń na pzyldad tetraq.uia ic oraz rt płyrie dzią. . lną no|on. rzenia fun}cji glanuloqltórv obojętnocb]łonnych myqnę. możepojawićsię złaodpowiedź tkanek gospodaĘa dla uwagęfakt.d. /n}m dnĘbiohLjPm należyuziąc pod niania M $}'Tku \(hozenid ogóLnou\lrojorĄego.{. hydantoiną. pamiętać'iż w prz}padkachupośledzonego w lc. uuględnj'mi beztlenolvcami. nieseda\. /e Metmńdazol bec beztleno\lychpałecfekgram. nionego twu zapaleń plż]. /eniu Wvżei wchła. nem. Clprofloksaqna w-vkazujeinterakcje ci$bakteryjnq w tkance dziąsła sło$Ym. ki mahlfagów i granuloc]. w przebieguktórych sh''jeldza się zabu.że chinolony tkalek przyzębia i p\nu dziqsłolvego'Zdaniem dawki antJóiotyku powimy byćuysokie i nie mogq plfez zb}tkńtki okres' Należytakze Eicka i wsp-amimo.v}miP. zdanie'n Dzieża1ow'|. lc. Dlatego.tatnio /al /. metmnidazol$T. i zastosowany pod. stosowane dziono takźe. które interferujq z nim (na ogEniczone do prz]'padkóWw których nie istnieje przykładtetlacyklina uTaz z lekami zobojętltiają. s/ybkouZ}.na ten lek. mi że sprarviła. i makrofagów (PerżodffLtitis penetrują szybko do szonce przyĘbne. kńtkotemi. horiażo. skoja.kazuje odpornościowym' doustnyni anrykoa.vnają l już jawiać się pnce.klinę + metrońdazol. może wskazana terapia nD nieobecnościA'a'.m..iej5'typterapii eona' w suo$'icy Mehonidazol ze lvzględuna uodpomia.jlub w surowicykffi. iż pa. naleł kojarz:ć z ]dindamycyTĘ metlo. czyc]Droflokacynę + klinda.mi peutyk w leczeniu infekcji $zględn]'rni i bez.poszerzenie spelfium i zmniejszenie rlzyka pojateńe tlenowe €ram. szczepy oporne. IIITROIIIIDAZOLEl $o. klinę + metlońdazol. q'rni sok żołądkorty) - 224 .stępujączęściej pżyze po.tówobojętnochłomych /ębialpkdr . |ub antybiotykową innieje za sobąkurację A. metmnidazol w nasz}'rnkraju jest ciq.ujemnych (Bac'e' Omidazol lub ŚkuIe(. cyklosporyną'methylplednisolo. pIzlzębia.ujemne' Ze wienia się szczepówopomych' W prz}padkachanĘóiotykotempii zapaleń prz]" \tnikania do l\. s/ględund niPdo.tale' aktw\'nos. że c}profloksaqna jest sku.ujemn}'rni.AkB\mośćwobec beztlenowch bakteńi z kańamazepinq. gulantami (\.nętźakomór" \łzględuna zdohlość mo/epolerii iodnorre(nie.uteczny.odpowiednio febranego \łpviadu okażesię. amoksycy. ofloksac}na (Tańvid) qll. jest ona zastrzeżona ciężkichin. koagulantami (waffadn). kólv w leczeniu zapaleń przyzębia powiino być cjent pnfimuje leki.l)floksactna (Ciprinol) rzonej jest spotęgowanieefektu bakteńobójcze8o. fekcji ogó]iousbojowch beztleno\.] kon(enlmt pr/e' rcidzs). antJóioryk będfie niesl. jako najbai*iej akt$my chi.l.lJmino\^łĄni anĘ'" gle uważanyza najbardziej akĘ'V\'nychemotera' (astemisol'terfenadine). nymUk|adem z ba ]ituranami.teofilina i doustn]. W niektórych pżypadkach |eczenia zapa|eń t ó\\ be/llenow] h. iż Zapi.varfarin)Disulfiramem.an} .rnibaktena. i Taka sltuacja znajduje miejsce rv agrcsj'rmych ctxL\oLo\\-l postaciachzapaleń pr4zębia' Celem terapii skoja. Ich speltarm pizeci\rbakteryjne obejmuje bak. być Jego p@iom jest $tższyw pl]aie dziąstow:. jeś choróbinfeką.dodatnie i glam.zębia.wn5 lclami ann hi.ogó|nai miejscowa Farmakoterapia cwlofloksac!'Irę.. byćstoso\t'ane \.n. stosowane teJ grupy antybroty. aby ńe pojawĘ' się . podejrze. nidazolem. infomujqce o malej \łrażliwości bia'zMasz(Zd tychpacie1lóW u kóŻy majq po.

liuluci.Fa rmakoterapia o9ó|na miejscowa i \\i leczeniu ograniczoncgo agres!\.tdzlenie pzez 1:l dJ'r. nie Au$lmentin 375-625mg 5 razy dziennie.k możnab1'łob1' aplikortaćbezpośrcclnio kieszonce lv pż]zĘbnei. poda\t'anie a co najistotnjejsze. nickonieclnie t-l'lko \! jamie ustncjpacjenta. spimmj. <|oso\\an'a len pv}zębiasldonilado 5/plokiPgo dn.r/biot. \Ąltempii opomegona leczenie zapa]enia pv\.na1 500000iu 2 rd7.q. A.}mi h' na pojawienie się licznych problemó$l częsq'm obja.on!' pźe$'oilu pokarmo\Ąego.larlni.lepuiJ' /. metronidazol omidazol250mg 5 razt dzienlub plzez 7-10 dni.ł'4' dri).m}lra.: oraz \Vau1lnkiem takiegosposobu leczcniajest uhrj.kiba]<te. ńi lecz dostar. omidazolem250mg 3. szcza o szelokim spektum działaniaprowadzi do zaburzeń ekologicznlch fifjologicznej flory bakte.ińęcia systemó\! tednologiczn!'ch' za pomoca któĄ'ch an1. nicząniekoŻyścq stosowan ocenianych a antyb|oty. iżfasad. P lu0-2J0mB(o l2 god. ce an{.az} curetuilc (n] pŹez 7./. po\. dżakó\r1powstaniakandydozy.aw. paclku podejżenia o obccność pnez l+27 '.LIP) zalecanesą następujq. p.any ant}bioĘ'k.'l1ej' będqcej dorvodem oponro. Na skutek długiego stoso ania dochodzi do selekcji szczepó ' opom]ch lub . te m'.kazują.ym a stosowaniern anvbiotykóW prowadzoneW 15 ostatnich atach Wykaza|y. leczna ich komp]cksou1nleczeńrrłączqc mecha. 575 tronidazolem lub ornidazolem 250 mg co U godzin (!vczasic ]ubpo posiłku)pvez 7 dni..'iJrna polegać pii.dzo czQsto/aostEenie procesu zapa1{ego \\ obĘbie pnJuębia dot]czyjednej.c.1. uogńlninncgn agrpt\$nABU . zaort'ocorrał uż}-wania obsen.. po\t'oduje nie zmian W nomalnej florze baklertanejobecncjw miejscachodleglychod okoliql w której stan zapa]nyLiległ zaost.negozapale a plż}zębia(da\ĄĄiej og.10 dni' czasiĆ po posjłL.rpJlpni.ej hĘienyjam} ustnejpl4zębia'] Badan nadmiejscou. takqmetodą]eczcniapżemau'iafa]d.cll. ialaniaut'o.\ blżku k]inic. Augrunentin575nu 3 mzy ilzicnnic łącauez me.ozplemll C]roż. ich ł. L]dowodniona ro]abakteńi jako fasadniczegocz]'n.vacjami żprrtnifumibJdJn nJuko!"}.wlLko au.qlina 2 razl' clzienniepo 500mg.irpr:cr 7 dnj Terapia zapaleń pż]zębia faa$.anso\Ąfn}'ch pże' \t'lekb'ch.a. rcsyłnych lub opom1.aniczonego zapaleniamło.aniusq uablllfenia fe str. \ po$-t.]padkach \r.o^\oju /apa. łądko\Ą!'Ini.npEo i r.fy \\ plż.]dina mg co 8 godzin łączniez me. /pnic pv.rnRbiohk(tuoni prz'rJJolcgli\or iami /o. pr]r"bia'.apJIeniJ p . na Dowodować jelitor\]'ch. lub doks\.aranid lakie8o lou nież spo'obu|cr zenia' 225 .u) ]ub llindamlcFa (Dalacjn C) 300 mg 2 lub 3 razy dzienniepzez 7 ilni. b'a nra. r\em po ich stoso\t. noterapię(skaiing+ rcot pkning) f labiegamichir. poclclziźFło$q pŃfesjona]nai domoltqapli' ]GcjąantJrscpt].'ły af$]mcntem do rc^\.owErpj ogólrie b]. antJtliotj'kó\i Z1Ąta.ków stoso\!€niem anbbioĘ'kól\.reakcje nadumżli\Ą'ości. żcniu do miejsca Zapa1nego rcZcieńczen]ago bcz w cał}moĘanizmie' Zdanicm Konrmana6istnieją prnr ilrl. d .jątkow-\'ch' s|Wierdzeniu pop. rue\Ątaścil'.\.bioh.i zębia)sq za]ecane następująccant]óioR'ki: doksJcyklinalub minoe klina 200 nlg pien\szego dńa' następnedni po l00 mg plzez 10dni (wpż!.ilina200 mg pienrszego dnia. dnhfu L. dlr'óch lub kilku kieszonck pżłfębn$h' Zaapiiko$Źny tylko \'.F. jak kóWjestniewie|l(a e iminacja takichpatogenóW gingivalisarcz moż|iwy. Ponadto' miei*otr' l. ''. nastQpne dni po 100mg pżez 1Ł21 dni' przyzę.biotykólv \\'ich leczeniu' Ponad suletni okrcs ich poparhmr tak. giczn]ni.kotem.jnej.to.r\1Jniu iLd.h leczenc nre a€ na jed}nie na ogó]nejanl\. Za iż ba.Źeniu.możnazaaplikować (Iań\'id) lulr qlrofloksac}nę (cipdnol) olloksac}Trę I dd\.zaćlek \te $łaściw}m stę. dzieńczegopifizębia .ur.)l znc ioh erapi . 1 Porphyromanas dość przyfębia' szybkj nawrót infekcji bakteryjnej Il.l. t. ścina zastoso\t. lub amoksl.biol'ki: amoksyc]. trDnidazolem.cjrłblken jne nic rc\ifllo mnogiejopomości anBl]iotj.

a dtugość jest ló\tna 25 mm' Da$.5 mm.l]użonego ]{n\i osiąga rĄaltośćponiżej 0'l peiml.J.de-Jacob1'8. \'{oże qml na odnicrzc ie datki leku' NośnikcmmcLmni" jest glicenrlui olejuse.'.ii fltiązan}rh z zapaleniami piż}fę. tiq m|ri. d}'nic ldeszonłi prązęb. /pl|idmi.co odpowiada dlmtjtL\ chranżĆa) p\tie da\rce 105 mg tctracyklin! stężenieleku w $ Jest to prepamt do miejscouel d/i. $ a o"drniu urlorLnnar"j. qjanoakrylano$fm' Po t!'m czasie t.sp.Jino\Ąch.i\.\-. niu. ż ' " l l a ' r L l i n am i ..etyleno!!}m' Śrefurica rrtókiel lr.iodo' titb chfonica) ' pomamńcfo\\ego listka o \r. $ego puecho{]zi żel.egojest przel. polimerycznyclr' mikrokapsuł..anego uwalniania ant-\'bioĘ.i l. Bluun i Bóe12nie uz}'skalitalve istotncj climnacli }łenLelLa intenned)Ą po zastoso\łaniu 25% żelu \!ane' Da\Ą'ka ant]'biot]ku. infek(jach kieszonki na okres 10 dni zabezpieczasię l.c uplc]ra siq do ]u Z meilanidazolu stlrieldza się pż].|nr.loken. $ańa (BoP) ' Potró1 do I1oI1bak1eĄ.rcztroren tetmc]klinl'w octa.$'ce'Pofue\laz Listek jest dośćszb'$rry $.ch 1'ę dot]'czącą głębo](ości Najlepiej Pozlan]'rn sposo_ i $Ertości$sk2źnika h$a$ienia podcas /głęlr i]io. llej. do io' łJmg' \{ czasie pozosta\'ania lv kieszonkach scol.et do sposób w]'kazująq jetlnak małqpopra. z lub $. bem kontlolol.9 Nc' obecnie \\.lności uhąmanlu po.l] \ \||-n\\i'\ . e prz}zębia (Per.5 mś glukonianu chlorheks].ski\\an}m \\. Iitóryjest pocho.ku\r le. PIf!' ogó| allil. lub \\ ukladach lamino$an$h.rm i hunidd/o|u kr\\ pl7] pondo -.kę ant}.kJUlni..Jino.drie. Wlskazalriemdo miejscorr'ego Zastoso\\aniatetlaq.'l| /śml /.strz!ławce \!]1nielnrln1i c. aru' \'v s!'stemiet'ln obecde poshżono sję umle} pefforouanJth sco$.d]ny Porlinien b}t przcchot1tlany w ]odó.on]d $ reakcjach oĘanizmu' jest \r postacizolu' l.].ieniem leku rl \\:adr.k]in! jest plże\]e]de zapale. fębó\\ (shalbq + raat plĄniruJ)' sZonki pEvębnej się Słabsze działanie t.\ż i..rzol' ieJ runieszc.rn\'lo/l ipńl/an\ i 25ożzelx o nanvie tl.\godnic jĆst loka]izo\\ać go \t. dolo$njkami' po^\daja. stężeniu uą..m\ I'. \! Jego Zdaniem1\'1'5tępujq 10somaści ziomu tempeu[czlego anBbiol]ku u' miejscu dzia_ so$any jĆsl on W postaci0'5%mzLw'oru' jest g.7astoso\lanĆgo1 mz !r tł'go.n!'ch zmian i dużej flulfilacjj stęZcnia le](u.20.lo. n}'ch nlatrycach kach..ku e \t.hno'odi'/n.mP \' l'ż'. \'. po 250 mg.I U | |!l|\nrollu\/l /. Efekt tcmpcut].'nnIrnln$dn' go pf". peletfuje ona w głąb lkanki dziqsło\ęj $lko na głębokość l-20 prn. i ! n $ n / ć \ | o t n \ d | | d ' bia' Lek ten w. ( )'4śd .kieszonce pv-uębnej za pomoca skalem' Peńo 226 .a'ji t!t1e6g poilaniu tetmq. która jcst \ł'tcn sposób \\ikJ/-njprn do lc.i wsp-to oraz Pedi-azzoli $sp.. niĆ\tilrqŹo. do \łielu bakte. kicszonek pEpębnJ.łókna są usu.t|' żcni.|ln!' l lJilńcznymi \[nikami zabiegu \łJókien aplikoltan]'ch do kie' usunięcia Zło3ó\{' na7ębnych i opracow'anll korzcni si 0. któ.'\\.ióknic o]<reśla na okoio l2.i]żon]d1' jednorcdn}c]r rr1óknach' lv mikroporo\lat}'chbło.nej $Tstąpit po Klugc czeniu ZapalĆń plflzębia są $lókna tetrac]'1.\óN'. apii]owana mlejsco\ł'o tkanek $.ancgo rczĆnltl.leiem tlrożdżakami' enterokokami i Pse2rdomo7ms'Lie. lĆn dopienrLrle8a sh\'ar. 24 rnjesięq\.stąpić ł.klinlr 4 razy dzienlie doustme zaŃera ch]orhcksJdynę'JĆst ona anL}.1'd'.lĆL]c Zapalenie plzpębia (Pe7 ' 187 mm \t'lóken tetmcy].Iną tatge \\]. stęZcnie jej \!' p1lnie kieszonlo w\.Icst to po$odem pulsa. bioĘ.7 mg tctrac\']din]i Kaźde z \t.krr. prĄzebnej upnlĄfclzan]' Zankowego'Do kiesz. ni k a u a h i. nym ulralniania.łokicn tetlac!'k]ino\Ąlch i że..nn.mosi średnio mct.. monoLiĘ'czn]ch i \r]żłobio' nach polinelo(lch..Ios]|n\Fl'.\. nasJcone 25dl.1ón podrtpl1nem lĄrtu dzĘlo Pomimo takich trudBości$'dalsz]m cią$l tntają .trp pozłaląjącena miejsco € ]ionlro]ou'ane Clostarcza. la i Florcs. l..'la.o9ólna i miejscowa Farmakoterapia \\ leczeniunieisco$tm stcl. \ośnikulcgabiodegadacjipo ol'do 7 dJriach' El]zol aplikte się dtukrotnie \\.\produko\Ąano \' kztałcie br4zo 'o.1 i 7 dniu tempii' nie ]eku 7 oclpońednio skonstmo\\..l] ]dinicfny efekt że]u ne. 18 micsiącach' Zdaniem zaśAinamo i u'.m]'\\an]' pŹez ślinę'. nie $inloNo. tru. gd]żzdaniem chństersson:i i $sp'' climinuje.czn]i jak w]nika z badań Stelze.zony |dnid.manifesto$'ał się na\.Iriu pfez d\a t\godlrie.lTl1iarach 2 x 3 mm' któĄ' uaŃera 2.lrosl sept] kiem o dziaianiu bakteńobójc7lm \{'stosunku Ęlko 48 ]'!gml' Niestet! badania ostatniclr ]at rry.iolospgo.. b]t poló\tn]$.l}ko alelgii lub nadrrłaż]ilrości dazolLl żel.ióknate sajednorodnc.

$.stcm składasię Z dwóch st'xka. \|t!ą( mjejsceapliliacji ldejen q1'jar1oakĄ1ano$]m' \\ ciągu 24 gotbin po umieszczeniu go w kicszonce ul'.ią mi]cosfcry' o m/rnla.t.ł2.ę2611' ltana plfez spralln5' ul. laln . \ ' ./o olo\\odo.lcc/eniu rjże1'leldego zapaleniaplz]zę. Z1o1G1izo\\an!' kieszonce ]istek nrożc b!'ć \' prz}'czynq pżejścio\\ej nadtrażlitości zębórl oraz uczucia ''ucisku'.Farmakoterapia 09ó|nai miejscowa chip unrieszcza się \\' kieszonce na 10 dni. I n n . i .a]nia siq .zębia' stosowane stan sq ]eś| |qcfnieusuwaniem z złogóW nazębnych i opracowa.jednak do 50 minut i jest niwelo.PozNalato na stop[io\c u\!al. nipm 'lu .]\ie|d' l.esońo$alny pl]nn} kompoąlt o stru]ihrże podafulena kolonizotanie ba]<terjj p.oi.ieldzono ponadto podczaszg1ębniko\!'ania kiesfonck. .rera c]lllicnrą doks1.Irotf'chtń\a. . r l ki i. noc}L]in}' i 0'5 g maśd' Preparat runieszczon}' w pia. nicm inoq']diĄ' sq \' toktt' \\ś](alańa: umialko. 1\'poń$nariu do grup} pacjcntińtl u k1óĄ. prz}. do szonlri i \\. bia e(. pod. I o " "a.. m jesję('1oraz ciemno-pigmcnto$ćIrh ba}Ćeroi.ch zastoso.t U|' ]1o ąlP.cpn1rz1nq krótkcl tNałej baktelicmii' Bakleńemię st]'. U natoml1sl fmriejslenie liczb]'bak1eńi Z gatunku pa. zębn]'] dochodzi $. . tFzny utlż!:muje siq o](o|o2:1miosią( e' Nllikrckapsułkon'an] 2.aling i onlll U\. l7e 100-l.llia$Ce stanol. / J g m ż a j ą q m 221 .un stoso\a.T".ć mleży na okres 7 dni opatrunkiem bpu Peripac.o\\F. i łcczck obda'on\th ruchem i kIęLkóll w Cią8! hfedr bia znacznie łah\iej rozwija się bakteńemia. i .sienlzia k1óre' na\\'etobe.$\o]lujacmniejsze ]ul) więirsze knrarrienia mog4 b1.^by klin]i \{ zetknięciu l pł]nemkieszonld '/ólta\\]. podczasuż]Ą\ania dcnt]st]'cz. jest nunie sję altrt]iot]'ku W ciqgu 7 dlx' '\b] laaplilio.Jad odpomościow. \lErrei cięZ]iiĆ sabiajqc miejsco\tejkolonizac.kol€j.j[o.apjj nie obsenĄ\ie się plzebanlień Zębó\\:EfĆkt terapeu. prze{lelde zaPalenieprŹ}fębia. lep. l ..ku ra.ur d id mi.ll Jl h |F' /'cnid I.]{ll. cnic' clesto liończy się zgoncm pacjellta.\'iiki w stanie plzpębia (Zmniejszenie 8łębokości kcsfonek prz}.{ pa.{0% chlorhc]i's]'drn!: lże(jł\\skaza. Wszystkie o dzlałaniu |ekr m]ejscowym systemie W przedłUżonego kontloIowanego.\.otn5'rnali lepsze $. \ h | J l j o m .cfas do bloko\łania odpł}lu tJ'dzieLini' ropnej z keszolr]{i \lskutĆk pol\iększe.0 miLrorro\ a' { g i ra"i. cl reli minoq kliny Aplikator \['konany z rcsorio$aln"qo po\ploptJcnll/. r l a n i r p l d o n . lącarotkanko$ego) stosując nrinocvldinę łącznie nia nici 7 usunięciem zlogó\'i opracow'arrienrkor:eni zębóll. L.skafan!u. p d . a [a\\et po szczotko\\Bniu Zębó\Ąl Bakteńemia u lu. 1 F I i P m i jm o ś a' n | 7 \ i d ' .c]' balĆeĘjnegozapalcnia \.ós olJ/ ilzi Z.-l topi"n pn\.\peŁiającją ażpo bźeg dfiąsła'Nlicjsce ap]rkacjlpokĄ.lębn]'ch 1\\'Ęliszq odno\ę prz}. i ztlrc\!ąjamq ust ą.k]inę' sJ.an 'l.' h Ini. nia objętościlistkjr W wilgotnrrn środo\\isku kie. .c7epu stŹ]. r]ostoso..tó\f z gfup\ Ą'Zyka. uWaInian]a najbar dziejpoprawiajq przj.skazane podaJńeprfed za. Poladto niektórc chorob!'ogó]noustrojorłeuspo.ri. r.ji do bakteń \r \t\. plż]'kład Z\\Ężeniem Ze Zasta$ki d\\uddelnej.1rs'rn obszalfe' Podczas1ej|Ć.\'kllną'Badania lad miejsco(. l l o r i u \ J L d .N{iej. stiko\\ej stl7.biotJ. \aliu uźądfcń pu]sacf. do jam}' ustnej. Septopaclub Coc.stĘlkujacich zalrartość kie.no\\ażrrik mg dolis}'c\.ciś[ienio\Ą]'ch płuka. szonki. \\ek'SlrzJ'kan'ka.\iśdlpIl ||' nĘ lni. biegicm peńodontologiczn]łn ant}.. n1'ch ocz1'szczaiqq'clr pEestźenic międz1zębolre. j p n ud h ki plln trranbieje. mjeszasię ralcm i'a\\afiośćma(h t^\:pflrfilakĘ'].katti A i B \Ą. cjenló\\' Zapaleniem f dziąseł Zapaledempżvę.lu. w $ać lek do kieszonk.]a większa ]iczba bakleńi niz u pacjentów z cz!'stą minoc.ou'adzącdo polimĆru' st'!'kar\ka B zarr.lól\ ' / " .15 h J l .5 }dinę. i L l .ii ant]bioĘ.któIa stano$i ró\\.nikI Preparat ułalniajaqi poddziąsłolro żlriu' S}'tuacja taka częstoistnieje u pacjerltólr na doks}q. " 1 mg rninoc! ldiny \hn I\'ke i rsp.Ą 7a$'jera nrgAtńge]u' 450 któi}m sce takie o \r'o]n]mpEepł}wieknti jest szczegóhic jest bjo.ór\. q d o k n ' i u u b i " : z n u r z n i " u po | 7. sama minoqlk]inę' Badania okud1'i lrsp'lr 11.Pack' Prcparat j€st \\.riadontitis chronica).niP Lor7' 1i /ęl. niemkorzeni zębóW' Zabiegipcriodonto]ogiclne(.i.

' d. sinjcze WadyWrodzone selca. falecićw]'konanieich pod łączne oslonąj cdnorazo$'ejda\Ą.iq r td. (€ A}lĄ W 1997r' uslaliłonajno$śZqrsję antybio.o1ally(i antyooty.pro!\adziłopcewodnilr profilaĘ.oslomatologicfne (Ą|A) Zaleciło stoso\'.a.ki anb.aŚlepJ. kardiomiopatiami przerostou.dzieci: 50 m8/Ę Ei U osób..0 .kańskic Toważ!sh\o Badań Serca (\}lĄ) jało pienĄ.ej.\'łańskieTo$a.Iro\rTnie \!. -er do zastosowaara p..dorośli: mg 500 _ dfieci:15mgiĘ f l ostib u(/ulon}ch penicylinę nie na om. I P n o .owel u osób.o*' L]użl ' lub Lrrie "0 E U osób uczulonychna penicylinę (1 pluedfabiegicmdoustnie) Ii1indam}'Ć}na godzina domśli: mg 600 . u którychzap]anowanejest Wykonanie kwa wego zabiegu stomatologicznegorrs pzebyte infekcyjne zapalenie wsierdzra. jej źyst!l.jmująClrni le. na Pz].bioR'kol'.domśli: g 1. mogąq'chzaź}ć anMioĘI\:u doustnie I(indan}'c}. 8 o .sze w. chorobą nerel! neutropeniq' lozsiaĄIm tocznicm rumienio$aĘ.biotj.09ó|nai miejscowa Farmakoterapia N'la ona na ce]u zapobieżenie ko]onizacji bal(tcrii izrcLluLnsani'I'nl. / J p J ] P n i d\ " ' A | . śniotolub dożrlnie) .rd. Fa|ota.domślil 8 domięśniot'o cloży]nic 2'0 ]ub .u których dorrstnepodanieantyjest niemożliwe biotyku Ampic]lina(30minut pned zabicgicm) . . r e \r'szystkimstomatologom.ch u ga takej terapji' Zminima1izo$'aniĆ' a na$ct Zredu.na(50minut plued ZabiĆgicndożylnie) _ dorcśli: lrĘ 600 dzicci:20mg/Ę lub ceflzolinlt* (50 minut pzed zabiegiemdomię. wl]radńęciem płatka zasta$ki dwldzie]nej Zc pżcpł}. ki suprestjne' u chol"-ch Z tr]IQf}tą.przelożenie Wie|kich protezy wadyrastawkowe i zastawek. h n d a n h h i n h l .linę' u na " Nlewo|no Amokst'Clli]ina (1 godzina pżed Zabiegiemdoust. . \ .dfieci:25 mg/Ę jelrra \\airc i^tI l1ma3aj4r.\. Ponadto po zabie' gach pżeszczepó\r kościlub 1ĘIo!\'adzeniem mcta.ko .Iniowa jest w plfen\a między Zabicgami. \i pacjenta' Pacjent o8óL e Z.0 . któĄ !t ] 997 r' zostałpoddany ostal. Ęvlotempji profila|tuDej.aby zmńejszyć r}Z].ki plzed dziado stoso\r-ania ant]'biot]'ko\Ąej zabicgamiw.ki anl''bioB'ku' Gdy zaś zaplanotane jest \Ą'.n' jalnr' h IrnsilJdnpoop. a'Ąmel.kład w następst\t'ie chorob]r reumar-v+cznei. I p Ą i l l . 228 q 'pu nosować osóbf nadwraż|wośc Waesnego penicy. ]eczonych chemioterapeutjkami' pr4. chirurgiczne naczyniowezespo|ena omija]ące' k i e l n \ t I c | | o \ l .m olaz do pół ioku po splenekomii.(l/iP(i' mpĘ L]nmi". na pŹl. r o ń .\ł'ern \ł'stecznJłn knti lub zgrrrblcnrem płatkó\\' Zasta$'ki.ma' nJ.łz!1l'om}'c}na godzina dolrstnie) Klall'tronlcl na .ał]' pżewód tętniczy Botal]a' ublte]< pżegrodzie mjędz1'komonrtej. Lnuan p nzrLa nłpłrh' in tel' ii .n.er. lo\5.ch czasic' fa]eĆana 4..'jzji.]bl no||aLllo' u pur go plofilakĘ. nie jako plofilakĘ'ka siandardo\Ąa) dorośli: g 2.dzieci: m9Ę 20 (l pted zabieStem Cefalokstna* godrina doustnic) Cefadrolisl l" dolośli20 g dzicci:50 mg/Ę (1 pved zabiegiem . p o n r l a n i a r . niej r. wsKĄZĄNE 'Ą]0YBIoTYKI I sPosÓB DAI'[1oI\'ANLĄ U DoRosŁYcH I DZIECI IcH Według Amerykańskiego TowazystwaBadań serca .ubltek w prlcgroclziemiędz}'lnedsion1<owcj pien\''otnej. ] L U i J \ | p l d l n t r d i l ' ' d \ k J J o Ą ' / nabJt}rnj dysfunkcjami zastawck.\konanic kilkrr zabie.lni.yrws|aza.ki antJ.g. u pacjentów z chon]bą no$'oh\'orc\\ą. b \\'zględn]'. .kowej' istnieie potĘejeśli ba rr1'konania kiiku zabiegó\Ą.acecho'oby\e|(" sq bezwzg|ęd.1 n'ołujaqłni bakedemię sq pacjencjz| iększością \łIrdzon}'chWadseKa. ipntó\{'z podostĄłnbal1eĄin]m zapalenien$sierdfia (endocdrditis).ch implantó$l AmĆĄ.\'mi.]dad nie ]eczonypźclń. r e p r i \ \o p o m \ .mi $skazaniami z umiarkorr'arr1m ryzy' pnrfilaktJ.na pŻykład tetra|ogia pnrtętniczych. l n i a a l . gów rozlożon].

oIaZ blokuie \ówczas uldad chłonn}'i zapobiega roz. ńę 20 \t'stn].Icgo Wpłyn.nrurlrlonrr.ar.rrr' jak Pu1lńcenic fu cepcia doustna lub homona]na tempia zastępcza pomocą le.tów olro. lub póŹniej.ant]'kon. uldadimmunologiczny na na: pramaLing [ąctof)' móIek biał!'ch (Le1IkacatDsi.I/.Iriąscł mechanotempii (sk17lt74] + post !.lśĄ'as]' humino\te i humatomc]ano*e. po niu zapalelia .n]łn' istotną rolę odgi.D]i' któm popŹez munologrznegoj zwiększanie pżepuszczalnościnaczvń !t. 1-Ę immunnlogi. i ogó]n\m mechanizmom oblorrn}m za tabletki ltń ir}ne fomy podania).[. ków osoczaz obiegukl\Ąi do uszkodzonF h tkanek' w sltuacjach nadmiatu ich funkcji. p.]. po usunięciu złogó\.nnościolteniedobo. in. .\l Jako tcrapia uzupehiająca. kórĄ' rrmunomodl uiąc\'ch .. mu gla\.at1nv tkanko. Zel za$iemiąc\.lno n ' żaLl]. nazębn}ch i polelo\taniu korzeni zębó\t moŻna stoso\.at $'spomagajQc! ]cn miejsco$o \. Ul'ocal (strathmann) tży razy dzicnnic po 1.miastc.vasy ltalnie \r leczeniu cholób.nym na uszkodzonynabło' plżestżenianiu się cho.ibiąsło' Podobniejak Hlpocagel. ko jmmunonodu]atol pod$]"ższając]' liczbę linrfo. \Ą.rażajqcego unacz. PTT rvrr u szalniJ rui. chemotakl. 1 st\\ietlza się ilościo$e i/lub czJ.Farmakoterapia ogó|nai miejscowa nie. tów T i pou ostałe elementykomórkowc układu n$h j po\. u i ]ic]lo}.ałle: tabletkadzien.]9 \\\' iats fo'rrzasi. Umozlińa to. bodźcow}'chi prepa.0 mg tające zdlowe tkanki']6'l''l8.rurrriurki bl' l. se.Ilież od około 6 dnia C}'klu |t' R( gą mieć takze nie]Ćórc ilrne peńodontopatośen|\l u kobiet miesiączkujqc}ch. kort'vkosteńdoterapia.Izenia naturahego' polega u]1ch $:1t!łażaja czlnnik z$'iększający liczbę ko. bbiot}.1 dniach nowc zl..oby oral utrlld[ia ekspannck. nic /nPĄo\\ ph \' na poll.łoso\\a. czJ. q'tó\r T Leczenie łtn prepamtcm oparte jest na proccsu doj. . paratówl lckót\.Ł.tów CD4 do CDB.lrrierając preparat 1'. nomalizo$'aniu stosunlQ ilościowego subpopu. jm.rs. pwemianę fi bryllogenu \' fibt].Irnikiem bak1eł.ipra . zmniejszeniu ekspił]sjiant]'genówZgodności tkanko$ej lla komóIki prezentujace anBgen}' Ę(h ułah\ia pEechodzenie białko\\.ł.\. $p\Ą\em legenelaq.koterapia.ciąg kasztanorvca nagietkaora7lŚlas sa. nie pŹez 6 miesięqi T ry popu]acji]imfoc!'tó\ł od 1983r'' kied}'podję1o pien.yh s]dadni. mt możnastoso}aćtakżer{ postacitab]etekTh}''In. fałożcnill.l !pnA.nę' Siatka fibĄny lacji limfoq. Polfa Zapaleń prz!'lębia! rjrepamt ten jest w dal. u osób po 16roku żJcia' . dla Zape$nie a ciągłości żc Ee\Ąania limfoqtó\r T hormon!' grasiq' należy po' da\\'ać minimun pżez 20 kolejn]'ch dd' L kobiet miesiączkujaqcl1 podaje się picń\s7ą iniekcję do po mięśnio\ąw ampułkachź 10 mg bezpośrechio Zakończoncjniesiączce' tj' okoio 6 dnia c! Idu.n FLhn.t) ial .k lo orguni. zależności stopniaciężkości w od się doboru odpomościow€gow]. non 7plblol. ullmagają ponadto działanie komórck fagoq'tal.fulwok.urldnip h nd Pnecirqlskazaniem do stoso$ania TFX jest anich po\Ąieźchni Feceptolóu. w pEebiegu któĄ(h oraz sole minefa]ne' l]a1.v' lecze. Nalezydo irnmunomodulatolórvpocho.skujc podsta!r-\' naukowc.nie oligo. .1g i mianku ordz k\'as saliq'lo$-yi mcntol.aniu popu]ację na linrfocj. sz]'m ciagu polecany w leczeniu tej grup]' cholób ja. Biogeme st-mlulatory jako sldadniki organopie.sta\'anie leukotoks].TFX należy stoso\Ą!ć l(ófi] oslabiają funkcje obmnne $anu1oc.taścin'.l'ltąjq de. na Prepamt produl<o\r'anl' w postaci 5.\czn!'ch. W zapaleniach plzjzębia tjpu a8les$\]1e8o! poza nJłn zaawalso$aniem zmian w pżlfębiu' Plepa. P\l\ m.vać miejscou'o. po ulrolnieniu się tlombokinaz]'. (plasfu].1'rhnlrcji miejscoll1.kr ęć można po\tóż}ć p() l.rnc głó\Ą.jako leczenie przj'(Zy.s korą'stn]m oddzia!^'.'atlanie h ']c|ekcinmo. krócej niż 20 dni.szq plóbę ]eczenia ejdlaktcm grasic"\' TFx. ń\.epa.i polisaclErydI pept]'dyaminok\Ąasji HolJnolly gmsic] znalazl! zastoso.iąc sposób proces gojenia' w ten jest sję drobloustlojó\r z ogniska zapa]nego ota(Za. prZyśpiesza.opńcz PTT także\ł].

h m i n to g v p r .l. do ciała ]ub mies7a sję w stżxkatte z małą ilością baktenj'Glukol an ch1or]rcksyd}.l. gąbkę ZelaLyno\\o.iąZliichemicfnc o dziaianiu ńe 60tabletek'\\ po!\'iirnl: rr' przcdsionlot.bom \ .i g l l ' a l ' l . jako mięk]d opailunek (na plz!'.j i hamo\Ą"dć usu\Ji b. lub domięśniorrlclr podskóI. l.oru pnrkain} Rar(lzo ifadko \Ą' mieiscu lekórvpreci\'bakteĄ.'jeczorem) ml 0.rn rr1. prxlśluzórvkolryclr.ADHESI\T PASTE 10 razydzienDie powoduje 85.i cie]ątcharakteĄfuje się \tilgotnej błon} ślltu o$ęj jany ustnej.!li substancje \{ożli\\ejest lcczcnie skoja'one: co drugi dzieir Anq.\. polidokJnol iu]:i. a .\: zcloJrrość są. L l ż r n a i n |0 l.urlr. bakte i plzj1egajqq. nna h nrr n u .n]''bak1e. 230 .al.lqczńĆ 10wslżJ.i r r r L ir l ] u l r a n r : r l * l l ' l r .rr L.ic slm.deńt !'\' . ona do podĘższcnia cicpioN ciała. gorszego samopo.je się teifljnej' \\5órane z\'.i Cieląt o dzialaniu kerato.phid . dni rraprre.bl.tki po pEJ. szczęk olaz zębórr. Nąjbardziejs]rutcczn}.tki bakteilnej naddziąsło$ej. $z. Bi stqpachd\!udrio\Ę(h. Działa nazębnejokazala 5ię C] orheksYd}na irpr"n{ rutd' nd lLdnL nf.knięć od..rcl. .ny giej 8eneracji 1% roztrl. p n \ a 'l .stżyknięcia n!'clrmiejscowo. niszczące 'stkie \łsz c/.2% SOLCOSERI.r' l'.rr\ dripnnippo2lJblelki-ld.bkego rurikania ł miękkiego zlo. ulah\'iając}. Klrru'iF mo/nJ I'o\ lcir'la !o kim spektrun działaliapr7ecivbakteńom€T am.chdo polienchni zębóll lub plast}czn!''m i gojąci''m. lub ks\met]locelulo7o\łą t'rsokiej zdohrości absorp. nrrglczn}'chna prz1'zębirr. zębóui do ]<tórych adsortu\no\\ego.11!' kolr1. do i. r y " e n | \ a m i p ł n ' i U | ż \ T U i ' ' ' r d .pnonAJob]nn\i't|/n\'i BIOST\I'IINn Zębólj pmte4 \\''\'pełnień' Za\1era bidogiczne sB-rnulatopMeci\Ęapalnie anĘsepĘ'hem \! zlr.P. jamy uslnejdwa płukanie bujesię'Jcdnominutowe gLuko.stlz]. Lr i IraLlor'rn" irko lt.czepianiusię bakterii.\.S]. n .\ł miejscu pEejściabłon]'śluzo$ej an\sept}c7n]m \ł stosunkudo płJ. nian c]r]orheks}'d!.90% Iedukcję Pasta pu].m pob1cfanlc tkanek mickkich jam!' ustnej'2lcł orheksi'djnq głó$ne rv 1e.wot'ornil.'upplnipni" \Ą. (ranoi \. dtrdlpli. i Zapobiegać cŁĘseł }'policzeŁ kolejno!t'sfczęce żuch$.rrt..n1.\ł'egetal\\ne jciina ampułka postacle pepardtu \:]duril w dlobnoustmjón'l w}n u te. ponie\taż posiada dziąsła. plżl\ł'ej' pro]ifcracjęlrakterii' nie ]c\!c. 5.sęo6'11' .ujemn]. n o -i p 1 7 i . dlożdżakom. toks}.wpeńodonto.l ntl<nię'' tiq po'l.m Ą' uzyskane z ]iścialoesu./rir^ staneja ko środki Chcnricznej]<ontroli mi-||||' lĄ'tki bak. jamic uslncj \'adu-ri]wstĄ'kll. u paci entów' upoś]edzonrh .karĄkq do tempelatury na]eży . .czaniu p]-\'tki o ist]' pońnna b!ć podawana mzem Ze śIodkarni!\]a.lsięk.dodatnim' gram.r.nio.l 1 7k i r r n i r L i u .lu/osko\iLh luLJ Joln.I-ru. d/ięki fdoLrościpv]'1egania do psórr. n drugi J/ i"n.jĘch'stoso\'-a. h . .1' mie.Farmakoterapia 09ó|nai miejscowa \ADlluL $lvciqg z zarodkotJ-clrtkanĆk c ncj' Prepalat ten.ciągiem z knr. clcniu Zapa]eń t du dziąseli plz]uębia po zabiegachchi.ieżchni błonyślufo$.laLol. nięć' pży ró\moczesn]m podal"aniur'. jak i stanufapa]ncgo głąb czucia i bóló}' 8lo\ł. l p .k.Ęgodnio!rcj przcńuc' !V cclu lmniejszcnia bo..l' Z\riąuane komórkorlej ampulkę Z ItZtWoIem i siź!. skuteczny(hzaró$'no\r zmniejsza. u r a ' i ' . pojawia się zaczerwienienie' Nielriedy n..DENT. po\lppo\\.pckty o$o-karbo.\P jest 5% bezbiał. t]enu pżez zmienione Chclroboro tkanki' Zańera należ]' uż]$aćkrótko (2-5 tJ'godDie)' poIlćdlo|.cj. rj. pżcbicgu HlV oraz czulajqco oraz rv o fizy(Znje Um]sło\{o. po 2gB godzin} po podaniu preparatu moze dojść iu odkladaniasię p\.legająca So]coseĄ.rniJ u€t do 7 B goclzin u$al ajac slę z gladkich po. nic*\n. i tńclosan' CHLORHEKSITY\A Prcparal r gmpy o srcro' nr.l D.\/cLia. i ektór'\Tn$'inlsom' DziałanicplżecirvbakteĄjne " jest z uszkodzeniem błon". 500 nrch' \a kuracjęDależ]'' Antyseptykistosowanemieiscowo ł' z-vdziennje po 2 tab]eiki)lub 20 r'. go dochodzido zmniejszeniaich ilości'są wlkoż}''.jnc oraz prcdukt]'' ikanki mańticlcj 21) z:Llż}'ć tabletek(5 m. działaniem zbliżonm do niesr'oistej szczepionki logii może służyć jest \Ą postacitabletek klad po przcslczepach dziąsłalub tkanki lączncj)' Produkon'any bodŹco$ej' po oraz p\nu amputkortanego 2 nrl do w'stE]'knięć jedrrocześnjepochłaniająci' \!.

n4 \ .Głó\rn}mmiejscem dzia:lania bakte. l n i d / ę D o \ ' .n jest poin|ormo\taniepacjenta.wanie olheksyd}'nymożepluy. Błona policzkórv i dziasla są miejscami retenq.U L'o|P8ti\\o' |ę |nU'na Znacznie zmniejszń informując pacjentóW aby po płukanie pneprowadza]i jedzeniui po chlorhc. tego prepalatu jest błonaq.żepluka.03% KP\Ą4]trd'Ą) oraz pas$ tńc]osanu + 0. Alekydyna. jęz]'kai \t]pełnień cz}rrićsię do przebanvicńzębów] .vch(Scope.o]1 Redukuje ńtkę bakter1.tni płukankami dochodzi do spa. czych powodujedezolganizacjebłonyc]'toplazma. powinien płukać nie. orhexamed Paroplak. sq $ bie8! operac]łnego. któĄ. w Z t-l']o\Ąy kwasem maleino\Ą}m(KP\'n{/N'Ą. komóIki.Plzebanlienia tc możnausrmąć pomo.h. ni 8Uinary Ą iod.nq po iąseł 25-55% przeplukaniu w omz stan zapaląydu jamy ustnej 10 12nrl pblu w ciągu3(}s0 sekund' furnepreparaty o dfiałaniuznacznie mnicj anty.t. na|ezq: n}. w .iejsLa pży roz\łojuani mikro. .22 odwailniacze .Pozbawionyjesttakżedziatń oraz sodyi.ierających taninę (herbata'czefwo..arrl'trrkazuiaumiar.Wasó4zaś stężeniachbakeńobój.ogó|nai miejscowa Farmakoterapia obecnie lr ńetu przyradkach płułankichlorhe.s \ j ą | p L ."''.'ciekzawaltości preparatcm kompatybilnJ'mz substancjamiwcho_ Llo d/ą.lku ich stężenia' ńwną cb]orheksydy. Perio) i p. ch|olhekydyny dziascłnie po\ł'odujac t-\'m dfiała]qcychbazie na Do preparatów Peridex. niccznJ. za ne wino).toplazmatycŻna 1.npnrlphr/n\.n|' Peńo. ku chiurgicznego (napżykładpo zabie8ukirctazu)' cl Doustne stoso. ks!'Ąno\Ąe sąpolecaoezamiastzaldadaniaopahun. o $ . Tńclosan łchodząc w sldad ptukanki Acti'brush (0.out. pacjent mienionymi prepalatami co 2-5 godziny Z tegoteż jeĄnie jako po$odu płukanld tc mogą służ!'ć jamy ustnej.Uad prepdrdto\\ pi"|egna. W stężeniubakteliostaB/czĄm przeciMdała do Podobniejak Tńclosan na]eży picft. Cor. Niektóny pacjcnci mog4 takżeodczuwaćprzĆj.25% tidosanu i 2%PKv? do zębówPeńodenti (0.lo ko\łanystopień sk. kaniu jamy ustnej Ę. Jest tjrznej baktelii i lł].skaćskutecfność jamę ustną lrlzej wy. podobniejak krcsie akt]Ąmości u$aklianie się chlorhckyĄna' Jego długotń{ałe jamic usLnej zape$niakopolimerpoli$yrylome.5ęp6. iamr ii ustnej.m niepożądanc ma' nipu]acje szczotecZĘ.nej.eparatów Ioślinnrh opartych na dfialaniu san.szoEędoh]'ch Zwialków fenololr5ch o działaniu arrq. piaskotania' cq pżys\l'ajaniu plfez bakterie podstawowych dla w nich aminok.ip PoiJ!\iai. ślrrzowa n]. pacjentów spoż!Ą\ajqq. Ch ubocznfh.5% N[Ą) redukuje odk]ladanie naddziqsłowejpt]tki stan zapaIly baktcryjnej w około207ą zml]. sepBcfnym w stosunku do bakteń zawaĄCh w płltce baktcrj:jnej należądo czwaftolzędo\łych związkó\{amonio$. organizmów chorobot$ólczych' ani oportunistyc7' co|odent' P|ak.uteczności stosun]<u flory bakteryjnej pł}tki' gdjżbardzo szybko po przepłu. nie zastępuje nie jamy ustnej chlorhcksyd]. Aby uzJ.\mi\Ą . ks-vd1nieunikali płuka a jam!' ustnej wodq' Ko.l ona ora/ u/utalni.'Iniilla triclosanu.ch dużeilości najczęściej u produktów za\'. I d n o s i I n i F j * F / c .cepaĆol. * lntn labuvenia 'mdl. Prcparat fenolo\ryo szerokim zapveci\ńakteĄ. '/ ' ' I l .ch\\ jamie ustnej.

e.apahll prn r..'eo |.|onIo|o!-. .rmuJd' stki denĘ'st]'cfne' J \! 8Ępie kont. .r))dot h.v"]de ze ska]ingiemi polelollanjem ko.rofil.Jkh' /n\. /n\ |n' \'.t.\\{.-n!J1 P]n'.l\\ h collni.iifl ęd!rył' Ryc.l \Ą lg73 r N}man i $'sp' (c]t' 2) str'ljerdzili.r\|-F/ł pmgramu poll.zr \ \ \ t { a h i / .s2ęzą. horob tr./"n|d R \ ' l .I.' noLJI rnUiq.. Ł2 ne3o postępo1Ąaniaprofilakh(Zflego po a]o$n].drali co roku .\ m |p'/enlPm p-riÓ.upa.Jl.Łl lęb} (śl. Jdpii ko|..ipnl/ili u r-. { F . nip u|ru'i|o/Pbo\\ tr'l|o lr. i.rnrn I. h a. J l d a ż q . \rb"na i nsp u .t. Jln dnio 2.letńej m obsenĄ'acji pacjentór\l\-l].L)|j r.tiondLr\i /dllicśo\ h p'oti].\ei'$'clągrr s.nt. przrzqLia' oJ'unes1. nraZęból! Z!\. |lpd.'FLó\ |lU o l. co d$ur}.Ón i LnJhŃ \\.\l'żr Io\ J nd niA.?.F.. $' ciąg! dtóch po\ltoŹone leczenie chirulgiczne' lat' a r]o Wjz}tach kontro]n!'ch co sześć n]iesięq' nie obse$'ołano utrat]. tj n.pr7. rr u mlesrqcl \ł'' celu kontn]li hrgiclr]'i poeprol. Iqczlxe Da Zabiegachlcczniczrh w fazie akt]Mej te. ciąoL!.ff l.ruJ |'e'iollonIo|Uqj' /n. B o \ \ \ | d l . i^nlo$lp.jc. Faza ynr!iqcei (odzrenne dzialjnra enta oaazUantes i $./Lbia frz". r l 7 \ m u l . trezprogramuprcfilaktKznego 17' st$.2'5 inte8Elną Jest cf ęsoq o/l'r \|o\||n].?n]cnpo leczeniu periodontologicznl. 8u l2'q t|' di R9Ó.sp. ia. nirurgir t /n\ z m. .Lim.llkie higieni.ro.:|J."rlninl .18'1 Roiafafypodtrzymującej]ecze|iu W choróbprzyzęo|a .ierzchrri zębórr' i ich nad\rTaż.m lF. fe cC) wiill] do konfuo]i co .'p rozlĄój pńchnic! i postępW utlŹcie p|4._.o\^o n|P\^'e|LJ uIrale.Zbigniew Jańczuk Wprowadzenie Fazalodttzymuiąca w|eczeniu przyze[ia Gnoroo zakres program podtrzymujqcej i fazy Wspó|praca pacjenta Trudnościrealizacji podtrzymujqcej W fazy : \Ą h.clt 2)_ bac \F|'.Jrlepu' .'\'i. pż]'Cf}'In /'|\ l5.n\. nu{\i. Ó .)'l.olnp u \\)...lul-t.i5 p. . h. godnlołe Zabicgi Ęprr profesjonalrrcgo ocą.|. Llotr. \h. |^nlo$pol]Ll"\'Jn!.ruu co 4.6.1| b.o]nej natomlast \ lo.lPj b.hniq.t . n k. / .9% z nich musiało mieć w t]'m okresie stęp cholob]' pŹEębia u pacjentól.. srondUt\ln /Jb|Fg''m hiśiFn:( m zalr:vmuIrpo.{.tgi rn luL . 156 pacjentót' .znnr. . C]entó\' śo 0l7d stmcjło 1v l]m cfasie fl. ao\odo\\'/e |l( /-|LP óorol.\.(74%) poddanrcb b o ieczel1ill chiruĘiczncmu.Jtr.vaclzenia l/\\Lorak'\il|'j|d/iP|c./ n. 'i5'dŁT.ot.'t'cń.' /.$oir Nawrót postep zapa|€ n ia.Ie(lnakże .ea]izo\En] plfez sz\\e.czepu./ne.' \. prn.'J' ' ba.l.li{ość podtrzymuiaca B|ak podtrz fazy (Berktein .l|'i.FI utr4manra jego $]'iikórv 1. sTa|!pIz)2ębi.r. trj miesiące.l| 'U 2-J mi' ..JJniĄln Lon|n)ltYmi udnou./. Łenr zęDolr: po$odujq nieodwTacalneuszkoclzenie poll. uorlu.|ni'iP j||/.rkE( /UiżymUjąG sęnab Paoa n\m ||r. W denrukcji aĄ utlaĘ'!ż}'czepu' Pmgram profilakt\'kl u tl(n pacJeDtów b]l . j ^ .r-lrr' .l{r.h z !n./"reś m4oLJru' yD(rod l.' J n l]rol.jÓb*n'J.i..l1i"1i#'lif Tł. a jn \ t \ k u . u .bia |an oo.zębó\Ą') ' Pm$ie w'sfysq pacjenci bJll '!z].In 1\.

redukuja( $pł}1!C7!'nn1. \\. zębót: $łacznie ze skalingicm i poleroiralriem ko. e\\entualnie asystentka.entualnąrĆmot]}acj4 pacjenta do dalszych Zabiegó\\'higie.W chorobprzyzębia Fazapodtrzymująca Ieczeniu 7 RohND I BadanPlbru Gló\. któIe \:i'konlrjc albo lekarz stomatolog. Drc'r^"pd e " . podczasfazy wił! kontro]ne] Ryc'. i Program takiej \iz!'.06"1" M etr. po\\inna tn\"ć 50_60 minllt Pońnn] onc ZaF'ilustruje R](' 18'2 bqdqca pełnq mod}'fikacją nJ'chpodczasfaz!'podhf]mujacej'8 pl. działańant}baklcĄln\'ch dążeua do 7miany nickoż} stnych oilpotie. s |r-L'r-<r l"' .10 minut' Niezbędnyjest ńęc Lltlział dobEe plf]goto\tancgo pĆrsonelu śrc.'yszkolona higienistka.r Odpo$iedlio p. / r/ J n i J Pnelr " "'lr..\m irrfe]śom kiĆsZonek' rpril.1. ' ukie nko\. gospodarza2' aby obia$'\'cholob!' sję nic odno\riłJi popEez pańnĆ$hto działail pacjenta i olotso' nych \\izlt plofesjonalnlch. Synernaiyaneeg hg eniczne za b uzębien hi9 mjędZyzębo\\'a a z eną codz enne iryga.|u ip'l nnż..\'.1' Zapobie8anie reinfelicjom i no\\.\ lab\' \ie.n]łn celem tcj faz}'jestutE]manie ró\rro$. proponotŹja też w 198(j r pro$am \t.1qp.. bia Z opsna]na funkc]ążuciaj estetJką u/ębjenia' niern stanu pżY7ębiai higicn!'jam} ustnej.i. pżepfo$a..ta rymu tkanek 234 .] R"a|jzl'j l |"lu .padkór'. Kontropł.ovra a. Po fbadaniu pacjenta po\''irrna lastqp]ć lozmo\\'a l ni na temat \miku badania.o\adzona faza poiltn1łrująca ]ecZenia możĆ!! więk. szości GńPn]! 4 Jsutn e pllki oaiE|y]ne] nić postqp chorobyi akh'$rla destrukĆjęprz}Zębia na&orlqo' nd! ę]a[yollyp.. o ile istniclc taka r i ' I n . \Ioże to Zapetnić utrz!'manic ldrowego pl7}zę. :f' gi międz!' czł'nnikanripatogcnnyn i odpo\Ąiedzią !. . prridn' J r n inJnr i..Ifi ptu repalrych gospodarza (Iabela l8.l. dniego lr rĆaLizacjifaz!' lltlz]mująCej.!maga około.tren el! i zapobjecjcj naw. .na^ " "pod'..06% o|heklydtyiy ch Zno9en nadwraż zębiny e Woś.l).rlrna I'n. bailania ]iontlolIe stanu prŹ}Zębia kontro]e mcdraniczną i chemiczna p|tki nazęb[ej.rotom.to_. 7 el.opoz]'cji Ratejts(haka'5 Rozpocz}na się bada.icraćbadanie kliniczne i mdiolo8j(7ne. lrolnlrh do: utrz}'mania hĘien} uzębienia.tki a bakteryjnei e hig uzęben a) futrfyrnan eny a okresowe aian antybakterylne dz skainsi polerowanle korzeni podczas okleśonych zębóW w zlt kontro nych Pro{€ s ]onaIne rcztworcm rygac]e chorheksydyny podczas 0. kowlch informacji i instrukcji. t a .ie wodn. albo dobrzc r. 'eni lębó\\...l8'2schernaiprogramu 25 kórv ry'z1ka.r podlv\ n r't.a. nicznFh i p|/ekazanicm mu odpo\iednich clodat.iz!t ](ontrol.'npv' z olileso\l! kontakt r pacjentem.alĘ \! d'ałaniach pacjenta i \\i4t kon. skulcclnie zatlf]mać ]ub z$ol.5 \\iil]ta konLo]na podczas faz!' podtiz'\nuiące] Ame4liańska Aładcmia Pedodontologicznaza.b"9rpo. 'l r d l i '/ n F g o o / \ .-Jb' I'rla. pr4. okr€ s owe 0.

ane podczas każdej\!il\' tl kontrolnej' Sa to najczt sze \'.o\.hi. umo\\ł.?n]. \!'skaźnikdziąslolT (G'I.l mująl.Ul i kie.Fazapodtrzymująca |eczeniu W chorób przyzębia dzenie odpowiednich Zabicgó$' profilak1.tk higieny Częstość badania leltgeno\Ąskiego za]cf!' $' pe\\.ProfilakĘka domora").iomupfl}'/' l|u |rA i struo("dniemgo odnośnie ntuahic propoDo\\a. l J . f o r o \ \ n . sła2. -LJUI.l ch infonnacii i instrukcji.. r d l i '.i pl ls id|or'a ' n. z i i : d o N l h ' .npj.. . prakl]ków wl']<onujctc pomiar]' u' badaniu rĄstęp spra$''dzić occnić skutecność i gicnic/n]ch.\Pl oral kń\a\tienie na Zg'łębniko $anie \\iDny b] ć \Ę'kon}l'. o'PniJ L]1\J\icniP na z:lpLn:|'ur.iestbadaniez}. ocena klwawienia na zgłębniko. Najbardzicj /alecanun i pżydatn]n \!' pmk|!'ce jcst l'.h /d1. r n !t]nikó!r z ostah egobaclania' nościpomiaru' Autoż!'ci u$aźają że Ę']](o62% jego zabicgó\'. rowka ub kieszonek padku pEe\\']ekłcgo zapalelria pr4zębia badanie pozromupŻycfepu.rp"l'nia.szystkim zabiegach cZęść komunikacji pacjcnlcmna tematskutecznG chirurgiczn!'ch. iu d /c niechifurgiczn}'m. $skaŹnik tcn jest wlaśnie opaĄ' na o]rjawic kn\'a. .ch Badanie poziomu przlrzepu podczas$'izlt kontlol(wradc potżeb]'ile(/r1iczYch) bar'cbo po omz istotn4 ĄcL \. r T i ' pE]zębia nie jest łah!a: w.sliaźnik API (pafufRofdział8 . podc7as laz}' podhz]mującej' n!. r\otnościzębó\ll w cclu llc7esnej diągnostyh Zmran endo-perio-9 u\ldl.s7clegóhrieregeneraqjnyclr' Bada..lzia. i. / l ' n i 1 .ać o nę iamy ustnej'udzielając w mzie potrZcb! \''ie a na zgłębniko$anie. 235 .ięc: u . l ' u1izu' IJ. nlrn sfupniu od postaci zapa]cnia pI] zębia.czepu w przłpadku Zaa$'ansou'an1'ch zapaleń Podczas$iz. kMawien]ana zg|ębnikowanie.lub n.. o ' F | | .obrębie niektórlch Zęból: Za]ecajqc pacjentoti Ryc'18'3 PEloźene szczotkpod kątem 45. k|óre da.aric ri.r najbardziej zdeq'dorranym obja$em fdrotego dzią. mu doilatkor.lLic' ne i e$entualne lecznicrc.cgnln. \l prz]padku postacia€ x esjm]'ch co ]-2 ]ata'2 ruchorrośc zębóW.\.n d ' . lpnnin nJrlppn' \i. \ / L b .ldacl o postępie gojcnia się opero\\. Badanie Nchomości zębów podcfas ńĄ1] kontlolDej dostarcza istotnych inlomacji na plz1. p!. edrż pacjentado dalszejdbalości higie.tl'kontm]nĆjpo$'illno slę \.lvaniejest ]rard/iej $Taż]it]m wskaźnikiern niż objarr zacuenvienenra .kon]$Eć co 3'4 lata' a]e stopnra stanufapalnego.skazanej est pżecle\r.p o / i o m U Jp prZ}.].larniL r.\'kony\\'anc e\€ czqścjcj co tj-l2 miesię.adzićodpotieclnic Zabiegiprofi]akłcz. ś .. jeś]i t|. a 579/Ó pĘeplol. ni.skaźni]ii. gd]' pofosta$ia się kicszonki \ł.ic.p 1". l a n n r . Ó \ \ ł l ' d l ' i e ! Ó \ \ l i r i " [ ( / | | \ | . musząb]t $.m.... \\i pEebiegu zaa\\anso$anych zapaleń prz1zębia Z dużą utrata tkanki kostnej'istotne. a .\ pUJ||7\ o. ..a orul ln.czn]./onck po. .chgłębo]dchub'\tlió\ kostn(h hlb o postępiezapalcniaprŹ]-lębia $'pozo' podczasWizytkontro]nych sta(ion]'ch kieszolkach prr1zębnych' W oceniestanuprz}"ębia stosowane badaniaz: są jamyustne] (Wskaźnik baldery]nej).$i\kaźnik.do rowkadziąsło odpo\liedniątroskę o nie' wegow metodrie Basa.'. niŹ nl ch zmian w pflrgmmie.la. \.) nie jcst pot'ebr\. l ' J / | | iż .\ ^onr I nrln\.r'rnagaona duzej doliład.j' Badanie głębokości kieszonek przpębnyĆh podczas $ i.\h Lonlro.c7x \\\ \r}.Vprz] ' g|ębokości pęFębnych. rentgeno\\ś]de star. ' \ ' \ ' ' L I n r l \d u | ' ' t 7 \\f\ .

.ni|.jcst teżtrudna w .a \ i r It ' 1}'ł Ryc. leL/Pnja w oczyszczaniurcwka dziąsłowego godnepoleceniasą prZedewszystkim szczotl.eryjne] w !Ą}.1 ze.!ei sJ''stema1].. pacjentaolaz zabiegiprofc. nie biemego.\ C jRil. odpowie. metodąĘczną Jest ona mniej skuteczna Jeśli wana \Ą'masażudziąseł' t hofui o <7c7o|ki PleIłryon.- t -..wieniacz]':furego. Ryc18.la ta jest stoso. \.lB'. \'IEToDĄ BASS]I Utź}manie higieny doulowej sane w Rozdziale B.szczoteczkijednopęCfkowei mię.. jest cjentaoraz opieki profesjonalnej podstawoł5łn $rnlnkipm slfllp.\Ąl'ko.5 Działani€ Wibracji akuslycznych ne|ektrycznej Wlóki€ sfczotk dźwiękowej WpŻestr. r d )F ( r o \ .'ch autońw Wibracje redukująteż te akt]Ąmość enz]'muaminofuansfemzy asparaginowej olaz cJ. ]ikvidowaniezastojulo. Chartersa porvoduje: przestfzeni międązębo.trlts.' I -Y z. dzialn]Ąniza destnrkcjetkanek pr4uębia' ZasadyutE]mania hĘieny uzębieniazostały opi. stot]iwości dźWiękowej HZ ]ub31320drgary'min' 261 zh'iększenieplfe]o. o o r r (b).1i lB'5)' Higienę międz1zębową umożliwia' oraz oklesowej kontoli' Masaż dziąseł metodą ją flitki zębowe. n o r I n r o w p ..l nrm od końców \r. a _ $yika z akustycznychwibmcji ł'lókien szczotki. tacytnych7600/min.hz nalotói! w tjm i z ńtekbakteĄ.4ai b Skuteczne dzalaniaelekrrycznei szczotko ru (|a(h ob'oTo\Ąy(h Lsuwariu p\{k ba|.wi.IIJ i Ilń' które są bardzo istotn}mi malkerami akĘ$nościchorób pIzlzębia. h 2 0 0 0 0 r n .jnych.lne oczj.lkouego.lókien szcfotki' do Według niektór].. dokła.obvękórv Wibracjete oĄyają bakteńe z polvierzchrri przemian}' zębaaż i lvzmożenie mateńi Paltnelshvo w działaniachprofilaktyon].l v c v n y .!Zne szcfotkowaniezębów Najlepszq NIEToD. chach obrctowJch lub o częstotliwości dńr'r'iękowej naniu i wlmaga doldadnego pouczenia pacjenta (Ryc.18.pubute.w chorób przyzębia Fazapodtrzymująca Ieczeniu ?1.ic (kieszonki przy.. jest metodaBassa (Ryc'1B-3). t'.jo flr. y d .. 7a'ow. pżez padenta umożLiwja pnede $szystkim \Ąłaści. brane zostałydzia:lania podlr/ymuj4tpj' sjonalnP' kólF slanowiq |re(' |a.tokinIL.tn $ lej fd. .lh pa.Izj'zębowe tj.y 236 .Zmniejsze.znei rcalizat tan nodtrlrrnuiaii cej w leczeniuzapaleniapĘ}uębia'W Tabeli lB.! łIeto. zębnej)niż metoda Bassa.suczel1ie Szczegó]na skutecaość szczotekdo zęMw o cfę' \Ą1. ..en międ42ębo\^^/ch' ach !y od]e8]lości . v j .

n r .ych p s rnechadcznc. znamlenna d c op-e'c. 1 i . . j p . ^ .jĄrch e mechan zmóW dat]iolle fnaclĆ ie mająizasado\!.szają stqżĆniaII./o'eL plzyz€ b nyrh 44 7 !" do glębokok znamienna. / F n in i ' . / r r p .Lnieniu pulsująC\'In ciągł]rl' niż l]fiałanietenniczne la]e7}' pnede \'sllstkinl od temperatuavlub rodzajll rozh\onl stoso\\:ancgo dL) naLL\skórf (5B-']10. l r i p n \|ielzcfui dfiąsła7 lesztek pokann()1\1ch. / n J n . l . s]ii o stl.. r .'iaia.W przyrębi! L spowodowana irygacjamdz ąsiow}rnVq'ĄĄ/e|a bardfo koEystnyWp!l! na oslabien skutecfnoś.](.r'a a r e d u k c Pd | i ' P O | p h n q ' ]] q i E' .Fazapodtrzymujęca eczeniu w chorób przyzębia (o \\zmożcn]c logo\\'ac.]nia nabionka dziąsli]. spor\'odo\fancj iĄśaqami Zaró\lno nad. . .]fi i PcE' rr' pl1nir: kieszonek pr/\7ebn\dl. IhlóĆyty inne komórki Fibrcb|as|yi inńe kómólk (k. i . a na.tónel ko lonizacji kies.syry fapoczątkowary bak (LPs)' ie|yine Redukc]a 1B PGE.eduĘi Llr:hbak.l i t . tenniczne. . ]e sie $ posla(i phrliań' natryskó\\ lllb o]dadó\. r r i " nleln 1..o(]'te mogą d/ialać al]ialiluja.N"i . .ja]<o d/ia]anie s\\oistc .p. n l . . . pslchosonratrrczne. \\et 1\odenrors]ią. jak i pocldziasłorqrni . \\od\ sjai. .r. r r j r. \lożna irrerl pv]puszczać. r . .\ odclln tei l\od\' jej tĆnlperatnra (....10 50"C) i mcchrlliqne ocz]slcla.o N lub m 1eralnejlro(lciśl enicm (1. nr plzlldad bororino\\t(lr S' ĄdnIidnd 'lJ'ii'' FIP1|j".apii. .D. badai1cllt]efa \\sD']l] i il]gac]c kicszonek pr7'\febn]'ch bard/o sq . p " .5-5atmosfe.Znj(tr\'o' clzia]ajq.e cfę(]o|. z S r | | r i .) po. r ^ . lrra\a ob\odo(cgo ]cażenla krri' oz1lricnie proce só$ miejscolcj pvemian}' matelii i unlchomlenlĆ mcchallilnró\! obrcnn]'ch' Natn'slii mają dda]anie tylko n manaredukc]a nr d. L r . ai . 6 qłębokoki znarn ennaredukc]a p o d d a s łd ' p ' f pał€ . teńi. i .st. i IL 10. p r o e . r .n \ ' o i l \ r ^ . l . . i . . r .Zc iń ga(jerrpllrraja na zrnianęocĘo \\iĆd7i $spodava (R]'c'1B'6)' Ce]em iI]gacjijĆst te7 opóźnieniepo\l. . l n j ln r r . u giąb liariu infe]icjil\ \l ś\[et]e $}nikó\. . ' . l u . j r . . . u z a n a lr ../loLll Lr. nie mechanicznc polcga na oczl:szczcniu liieszolek ' I i " J o N \ 'L . . .e że]aliste. r .ć!!) !arva. . . l . .|a\. lalia żc chenj(zle w pż}pa(]ku balneote. . .oL"ś. ' 1 n . Tabcla ]8. p n i . .liol!. r : r . wodujc lornież nasal clzjąsla' l\zmagajqc k()tf\.asena?a z eu{0. l r I F . r . r .\\i baheotĆIapjj stosuje sic soldnki' gipsol!e glatlbe. iż€ a lynaza r euk. Zmniejszenic b je\t pra\\dopodobnie h]rfo]anc dzialaniern iĄlacji na tkanki Dlż\zębia' a nie zrrr. / r .o]o\o'll zębnych m. na nia klażenia kń\i 1\ tkalrliach prz. 1 . "d l J t . których sanaLoria(h'll \\odolc. r . n r or . . . 4 I.L .'onki prrez patogenne balitcria. L o 7 \ . nc aogoracenie nablonka. an br! Pr GBmU€mn'rlr M|krofag|. . . i a l r ..feniatkanekpr42ębia (kości i tkank lEcznej)' pżezendotol. . l ! J . nalo|ó\ i I ' r n LL l i . r J 7 e . ' i .!rP! MMP.. . r l a . . Jr i . .she. t r . .r u \ J t r \ . . Redukc]a lL|]B Pcfu w pę}"ebru' p0Woou]4c anęo0poW qosp0dana zm edŻ 231 .]Zne\f usur\aDiu pl} t]ii bakteĄ]]ncj.Pona(ltophn liieszonl{o\\t badania do pobicrano osiem godzn po iĘgit(ji. . J I jedlak skutc. . zasadzic pobudze.zależ]'naLomjast sk]adni]ia od chcnricfnego.5'3 atmoslcrdzjala podobnicjak rnasaż|oDfalan iryqacjiWodnych e naprzyzeb€ ze i. .. L r " r ' . i dr J nuahą' Pe\Ęą forną il]gadi plz\fębia są teżzabie. \\bda nlineraLna . n b " r L l . r i r \ . . L u t .. t n . J / . nxr jam\ u stnej Zabiegi balneotel apeutl cznc st ()\1r. i ."no||. . |''.orrod znaczna poddz redukc]a q slowelp. ' z .2 pokazujemozlilrości r. \\.khm lr. r . . . l n k .rł]ulrirranicnlr liieszonek' bo jcdno(Ześnie nie clochodzi do zmnieiszenia stęier a IF\1.e znam c a enfa oe"el|a.. " | t . r r .\ . Kolflstniejszc sa natN.cylówr Ryc'18'6schematnrechanfmóW nisf.'l'zg' beft. .rzębia'zostałrl rpro\\adrorle pvez \\reisscnfluha. r t F o . .ndo 90". zek gram (!zg bez.c)' f]liałanie chemiclne .

że dobże umotl1!'o!1any pacjent e \Ą'.tykontrolnej staowa H3 i pokrytanaty. ocl lanki Zwiękslają nickicdy wrażlinoś( obnażoĄ.1'ch Zaldaduoraz stanu ogólnego miejscoł€ g o pacjenta' ogółkurację i Na .WąZ użyciem profesjonalnej pastj. Jest podstawor-\.zębnych.c).l \Ąęglo$e (Ryc' 1B'B). odczulająco ściqgajqco.ualaia lllrrma' o\i. / il I I { EJ ) |" . trmaga o ńele badziej delikatnego zabiegu.ma. | P r o r a rr ' t r | | u )ra a .ski dzla.iaJonegoJbo rnrinpnadto poprańąjq stan prz}zębia (ustępo\t.'icrzclrnię :..m zabiegiem skŹ|ing! poddfjąsłowegoi go ocrysrczania koreni w fa pżeprc aclzalrJ.szczanie fębót: Pa. oczj. podobnicjak Ęgacjc' fmDiejszajac t"rn /an'cllbda\m oL[ilrm .m plz]zębia' NiepotEeb' podobncl'. Po 'odu. któIe delikatnie ocz]'szczająpo.wartościach rozpoczyna plzy najniżsf}ch się tem. naa popra$ę k]ińczną stanu przpębia stępnie '$]'kończeńo\\€.ni' .]otlr'h' 1t1qpunąnie zapaleniai zmniejszanicfuchomości 4bó\t)' \\?runki te(hniczle [ahf''skó\Ą. Biorqc jedna]< u\Ą. lecz \lko oczyszczeniaZębó\! szczotĘ obloto. ga !v ogóle slGling!.iq . kim istotne zmnieiszenie objarr'ólr'zapa ln].lv G<qpicli) ją one lub przFrracaja uczucie świeżościjamie nrh dla szczoteczki miejscach' są to Z(]'kle nie. pem diamento!łym do oraf impla Zabieg po|erowanja korzen W giębo mo n'stępemdo leczenia stomatologicznego' kichkiegonkachpr4.1":.l.n}1n ]eczeniukorekqljnyn zapaleniapźyzęlria Brakjest dan!'chcz! wodolcczniczcnatr-l. rriell-n zln:i Lan -ni" lr dLl.arunkitcchni(7new obu uEądzeniach ncjĆst Wicc \Ą. gającego na uzupełniajaqm ocz}'szczaniu zębórl Nie należ]' lek(e 'ażyć działalria też jamy ustnej.I J pl7\nJjmniPjniepot'LL!"lr b''i pa'joł. na borcwino\ę zmniejszająją' t]1\.tękontlohą można że podobnie. -.iz!"tJ kontmlncj fazt ord//logil.m /daża . r- . poleps1'chosoma.f to pra.rpol. podtEjmujacej różni się jedlak zasadrriczo rr].lo3amiLan łają stęźenie / "ni" na. prz1puszczać.l]] i PGE2 w plzjfębiu. pelatury (około (około atmo5B.1. profila\Aenej. mogq tez dliałaćna obnażoue koIzenie zębólv ten przeprowaibar} w czasie h./Jnie Lnrutrien dzi.]3.f€ podtrzyrnującej Hl. się A lPin!(h /JbiFgn\\ |'nL]1n. 1eżą moż]i\ości ocl micjscoll. r I m o .5 sfel) i czasu tN"nia labiegu (około10 minut)' \\ miarę rjrz]6toso\Ą. ę 1n I '. omz Uą'ski$ana po obu metodach.i.anic ]ub lalilr. pże$aznic w nicdostępn}ch albo w mało dostęptJ'cznegonafu!'skó.] nJ/ębne8o' \\\dajF.ch kon]łanego wstępie na leczenia']2.]8nię|F \\niki i \.iny (co 2-3 dni) \'| liclbic kilkunastu po\r'oiltlją przede \Ąsz\. W ustnej.nie iF. r zabiegudo około 30 minuL Cała kuracja składasię z 10-30 zabiegówl nauet. Na ogól jednak skaliĄg jest potnebn]i Powrruen być ltlkonany stosunlolo delikatnie navęd'ami ręCzn]Ąni (szczególnie kiletami uniwcrsaln}'mi i Glacel.7 De]ikatne końcóWk Ryc' ]8.. działaią cjent zgłaszającysię na okrcso\\ą \Ąiz].].cgo R}c' l8. ntóWt}aanow}ch $' faziepodfuż\'mujqcej.rvĘc plzeci$.' śIóduslnlch Za.w Fazapodtrzymujqca leczeniu chorób przyzębia co. \\'ieidĆnl]'czne tl\''ol7t1\€ ' okłady z boro$.1 sryjelr zęlńl' ptxjczasgdy \todv siarko$e i okłady Pacjent prŹ}'chodzac} wiz]tę lioltr. 'dzo cennq metodę w leczcniu chorób pżEębia..Zabieg i A nie. takijest jak l\iaclo.olrrąpo ak.''ln-i tĄ'ki bJIFr jnPj L/d\. . i J . 238 . Iik..\Ąidują częstopżykl]' Zapa(hz ust' a po. I I ril r.rIuĘi ' i. tźl'mująccj ll]dają się bvć kiret.].:..nir nrotonJo. n i c \ Ą ] \ ' d o 4 i J .1. n.agę Zęb[e8o i stanem zapalnj.7). . po.ania pacjenta pod(zas ko.'t lFlnp"r.ciśnienja l.rd"q m3ora. Idea]n]łn narzędziem do ska]ing! W fazie pod.lapa]. ]ub ultladźwiękow}mi (kiret'v do skaliĘu poddfiqsło\.m podczaskaźdej eczena \\izr.p 'n.stępne lec7eniepĘe(i\\zapa]ne.8 KońcóWki (kireiy) (krety)do u|tradz^/iękowe9o węgowe do u|tradźW]ękowe r :l .i E I iri Ry!'18.Jmieni.pUm4Jjq immunotelapię korĆkcinq' Bol]r\Ąina i to. a piżede $szł'stkim peńodontologicalego.ię /'lnlli. pod L.st.ch: w!\'$JiJ le.

Podcfas Wieżchniq koŻenia z fazypodnZynuJace] chombapże$]ekła' ']etze.l'gięciomułatwiają bardzo ocz]'szcza' nie powievclmi koIzeni !1'mało dostępn!'ch micj. nezagra7ajaca ż!. sprz1'jając lr.m le. .ymaqa WięcejWysilku bo Ćfas!'qd}. Taki dclikatnl a]e dokładny skaliDg pżeprolvadlon}' odpo\\.bakteif. . notkanko$T. ubltkl kostle rr' furkaciach korzeni)..t nie się kontronycn lafy podtrzymujqcej akywnym eczeniu.l 0 rckoloniZacja flol}. nll na\\ct agesyllny i powtarzanlt po$oduje eod\!'racaLne uszkodzeniĆkoneni j ich nadlrraż]ilość (Berkstein qr 2 oraz Gantes i wsp.\Ą€ntnej terapii podhf ]'mującej' Zastoso*anie się pacjentów do rea]izacjiich Za.5min'/poweEchnę jp .1.o nievvielldej prfestżeni.iednim \Ą'. U.9 Różne ]eczen zapa]enia fa4l a puyzębiaFazapoczqt.h \ \ \ k o n \ \ . zap.oM\. mowanegoi stategokontaktu pacjeotaz lckavem mo bo\łiem. Z poĘtiem diameDtow. ale i od konsekvencji działń \ł'fazic pocl. cfeniu' może s4óko nastqIrić poDo$tle zasicd1enic po ierzcIui korZeni patogelrnq flolą bakter'l]na 1nawTót zapalcnia./pnir. r l cfqtkol\.kur. chonrbapże$'le]dar[maga okrcślonĆgo.r J p i "t o .e n"lebra 1e " we Ę |o5oą m e.?) i W fazie podtŹ}mująCej' \Ąliadomo natomiast. na$et na stosunko\\.]. Pacjent lvięc na llstępie tei faf} r]o\Ą'jrienbl'ć koluenia' nie niszcfąc jej.2).0. ten sposób tli\'i. rue nr. scach (pŹestżenie międzpębo\te.rlralcnia pr\7qbi" . 9a zwyk|ena usuwaniukamieniarnocnoflączonego po z zapaleniepż]rfębia to: (ko|ol € ] ony). r z i n r i c i e n ./. pow. Ryc']8.mujqcej' Ta ostatnia !v duż}łnstopniu Zależ}od Llmotj$o$'anej.nd pnestrZeni czasu .rnniej falez}:od pocz4tKL'!\.t.enga i \!sp. rcnia . u / \r k d l i n S i " m .Fazapodtrzymujęca |eczeniu W chorób przyzębia plżepnru'adzon]'m \l] odpow.e nlsożvć 5ię lroĘ pizJazep łqcZ. \\iia.'ciu. e.rv. eI n i .ogra. zno* 1". |''pe|niając. Rycina 1B.iedni sposób. !\€dług \!. a po|owa stosuje nie ocz}.it . ci. cz}'lr Zastoso$'anvch metod lecznicąth i ich \|]'ko. r n \ m l ..|a' M czQsto bezbolesna. riodontologicznego zalezJ nie ttlko od koruepcll. tż]. (hi9ienizu]qca) dań ]v |azie podtrz]łIujacejjest jednak truC]ne. e olr.r.(ęglol\]łn). że colaf baldfiej jest akcep1o\\'ana $spó]na rola Pacjcnta i prcfcsjonalnej opieki sto.żenawet po skalingu poddziąsłorr1. kowa M.]dominn\ ipo|^m Eula].nej plu]fębia (rcdukcja krętkó\Ą. solidnej !l'spółprac!'' pacjeDta lPvyjej braku' na\\.pov\iedzi5.nic rl inlolmn\vln\' żA odladfaniu się pono$nego pluyczcpu lub powsta.'!p \\\/\\lkirn niF ni\/' /\ p17\' /F|'u Potłoduierpż l'r.e8o' Ply. dzięki od.szczania międzyzębowego.z poe. Natomiast skaling Zb}t e!e. żeskuteczDość leczenja pe.\']i. ty ko po a 16% stosu]e W ciqgu ośmiu do zaleconego się |at programu.lIa akqĄ\.lo.'iednimi nażędzia. Wyl]arw|anie fębóW eMrozynq prfez pacjentóW W domu ma niewie|kr Wp\Ąir' ich długotrwa|q na moqwację' mi. nania.nego leczenia niż od systcmaĘcznej i konse.9 pEedsta\tia opierajqc się na \Ą. niu no$ego przvczepu łączlotkanko$'ego.h. matologicznej\Ąrea]izacjitej faąl przef obie stron]'] Leczenie uzupełn prfyzęb a]ące a o jej znaczcnirrśrt'iadczą Zdec}'dowane \Ą. szczącym cementlr korzenro\\ego (periadontaL de" b]'żdenentJ ]no).nej możc nastąpić już po hfech 239 . u i u .1. Zau\Ąaża się.€ t po najbardziejskuteczĄ.ln" 76'ąni w€ tloEe balĆeĄ. na\et Stosunko\Ąo często przeprc1tEdzan!' pod. KirctJ ultrailź$'ięko$e po(ldziąsło\Ąe (stalo\e.Js $i/\l konlroln\(h prl. 34%pacjentóW fgłasza do Wiz}.m..r o .) u "ńd se 7ńĄ. n i .8lcz. L.' i beztleno$có1t).rrr' pro\\adląc'1m go- Więksfość pacjentóW czyści nie zębów optyma|nie.

szystkim Z odpo\Ąiedzi pacjenta pr:izebiaoporiz n'r le'. a pżede $'sz!'st.częstotliw'ościu. mino stosolrania faziepocltżymują.]śu nd.iz]t niż co }{ miesi4cy pacjentó\{ Nie ma jeclnak specł.nau.l ].lne jest bóW higienypęyzębia. nako\t. skulcczności doqchc/aso\tego pmgramu' stanu higicny uzębienia.Gottlow i rvsp. Natomiast róinice $.łnalsię (1007. nLl.pn'. cięŹkościi zaalransotańa stanrr chorobo\\ego. co badaniekontrolne ffi tygodni. kontrol.ja|ny WfaziepodtEymującej.t' Panuje \r piśmlennlc. hlie 7€odna opinia co ilo częstot]i\Ą'ości r troln. u tl1n i mikrobiologiczn"u'ch.czepu B0miejscachprz].lo 6 m. tżedl ]atach\t' tach j po \t' laiach 40 (507o). ją częstszych \. /"-ip joienjJ -i" tdlly poopencJLnel.si \Ą'okresie tifech miesięq po zabicgu rr]..i . konfurlnrh.(cl.ficzn]th n1e. ni"chiiur glczncgo) .l proNJLl/onJ nip. badanie mikrobioIogiczne kieszonekprzyzębnych rrłaścilie. szość tod diagnosĘ(zD]'ch.257Ó).Chorlzio ob. nocna jest ur'ażna kjiniczna obseńtacja Dacjcnta (odpo\tiedźtkalek na skaling poddziqsło$].rn na lcczenie (refdctory periodonLiLi^s) jak więk.rprl"niem \\\maga. aby zidenĘfikować iakich pacjentó$ll Bardzo po. micjscach 9 / ołonJ /. po dwóchla.ci pro\'adzonejfa7ypodtvrmuja\\ \\i\'niku t.en'a. ko lv bardzo nie\Ąielkim stopniu' \Iożna rłtedy mówić o zafiŻ]maniu postępuchoroby Stabilizacja jest pełn]n objawóv\' ]. się pacjcntadojcj rcalizacji.ipnta$ .NIożna po ldlku latach.ot"dli59 pacjcntów leczonych tą metodą no\legoplu}. z zapaleniem opomJ. obecnościrrszczepórv zębovlych oraz skompliko. mania postępu chorobtl Na]ezt'sie utedy lic/. 240 . tów]'ł.nie uzyskujesię zatEy. we $'sąstkich80miejscach alc po \Ą 65 miejscach (81.Jinicznlrh i mdiologiczni''ch ją osiągnąć sRT \\'róZ. czajqce ormacjiodnośnie inf ewentuaInej antybioty.lla 75%2' Pow'hna istnieć różnica w częstości\ĄiĄt kon. i.le \. / n n \ ' \ \ \ k o f l d | | F p L 'd L i ' gojenia dostoso\lanie metodligien] jam! ustnci io oporn]thna leczenie.et. t.k1ino\\i\th kieszonek \{'miei t .rli fdla podln\muj. Niezbę. ogólnego stanu 7dro$ia. częstsze badanieradio]ogiczne.t ' n\.ulgicznie' Ci pien.lJariekszo. obseruujc się nawTót i.laści\'ie się cej stan przpQbia nie po\\'inien zmieniać']ubt]'1.h o.1(d jF.l]a \r'szystkich pacjentóWjed. $.t \tn\o\dn\'lt prpl pa.' hiru rgi. t r o L r t .ch r'.n podejrzani oporność ecfeniepowinn|tez Pac]enci o na program miećspe.idual. sów kontroLł'ch. n]. l\'iz-\t kon. \ł sukcesemleczenia. ncgo.ie pro$-a.anych uzupełnień plotet]. stopnia łVyka i odpol.mE.lalszy postęp z oznaczeniem Wraż|iwości anvbiotyki.W chorób przyzębia Fazapodtrzymujqca Ieczeniu sku. i . h |aIpo dkh \\n\ m lF' / e||iu l\]'niĘą plże.zębia' w' Po mku ten sam poziom pv-l'czepuutl7.jen. jak i zróżnicowan}'ch ind}'$.o]nych podczas fazy podtlz]mująccj' \\'magajq oni lóżn]ch okre.^riLr .. $ted!' zastosowanie ilodatko$T'ch metod bailania i leczer a. fazic podtrz}mujacej Zalcż}'od tielu cz]nnikó$l ale pżedc $'szystkirnod: stopnia umot\-v!o\\'aniapacjenta. nlm stopniu 17) obseń\. n l r m i l " ' / o r \ m i .. kim hematologicrnych i immunologicznJ. i $l'ni.r. o/orej lJ.dostar na choloby Niekiedy jednak nimo ttaści$.t.In na leczenie.djupreb\ lpq.l|olt\d tPAl q ld|' mnni|n|lial po/io. ki nicktórych badan dodatko$lch. . h \ . / do CejŃókien tetraq..magają dodatkowl'ch \r'lz].}ć pacjentaodnośnie dokładne inforrnowanie sposo.n id .). scachszczególnie Częstotli1'ośći Zakres badań kontrcln1. a nowicie: l.rlp. ności tkanck pacjentana leczenie. czterech 17(2l'25%)po pjęciu (11'25%)' \Ą.ej Częstotli\toś(i ńąlt kont... któIc mogq znacznie podnieść r\' miesiącaclr' pu.7n}!h' Nie można usta]ić . n}(h programów tJ'ch wi4.. i. /.rpodlrr muiJ. h i r u r s i ' / nic i niechi.'erripParjon' z.iĄ.lnego Jorloru\dnid KOterap[.i pr. hm i p d / \t J .

\^m.i\uje irrne procesy la utrataprzyczepu też iącznot]ęn]<o$'€gw pozostab'ch o (\lfrost t1t'ożenia IL. Tlo|1tls F)eL.ll h toniu. Io|owania -'ó(I pa|erie nó. illB jak r!Żyka.fikację 9 i stęźenia lgc2)'20 pn}zębicm)' Pacjenci ci prowadzenib]. IL. h |oniui 27 niepaĘqLh LFi.nlm niżenie h / chemotakji fagoqtozyneutrofi|óW i wzrno stanem plż]zębia (15pacjentów z periodoltitis ag. i G'I-).FazapodtrzymujĘca Ieczeniu W chorób przyzębia Szczególny problcm st\Ą.do ko1Óolowalia.lo.n}m' okeśleirietej \ĄQżliwości genet]'cfurej moż.odukcji kolagenazJ! osteob]asĘ pĘekształce' żego a do lrl.nicżdane$.Źło jest w granicach 54B%' tego genoBpu okeś]ana się uhą'maćstanpr4Łębiana podobn5'rn doblyn pu uI ilrnJ'Ó popu].)^/ya uje. U I./arl. pomimo du.ych' k]acze qtońu (^ nnil<nn nohiobp(noi( pln..B i TNTo. paclentÓ$'z zaawanso\\€n}m zapaleniemprzpębia. dańu ]eukoqtóW wielopłato$.\.nienione cz1rmiki ryz1'ka' Axelsson (crt'20)ocęniał Zy\t'Ększr'cllilościach..jak u niepaląc}'ch' u pacjentówpalaq.'ch około100pa]i]to z papieroq. niemożiiwym dotqd wo omó$ione !v inn\.sił]al uhfJ. rd.łngces ^cti:noncetenca|ni kl|Ls' t hm 37 pala.|ęIx]$aniP h ie .7donii lnka dla rcp.]. lJkiego lec7Pnia 283patjentó!\ / p-ri} u tJĄ\.skazujące go6ze \t5ni. u osób z genoĘpen nesa. u cbińcz!''ków2'3%.(\\.tokin:TNFa.clr kĘjach Zap(> utż!m]Ą\€]i opt]malnqhigienęjamy ustneji podda' mocą odporrieilrriego testn |Periodmtal Sensitnit! ni b1'Ji rcgulamejprofilaĘ'ce pmfesjonalnej' pala. Porynlro.d gor:/eniż (Ąctiln||ryces actin.ż. rud/analen u /v Sumolralrie sĘ obu \ł. Dużą tudność realifacjifazypodtlą.mującej \Ą' sta.Jcnia na zębia.. pźyl1ad Sodel i $sp 2l lecl/i w cią€u pięciu ]at 64 niczn].\€h olau produkcję plosto.mienion!ch dukcja zapalcniai głębokości kieszonek oraz lrtue. d|a do tó\ł zębolwch u pacjcntórvz zapaleniemprz5zębia. glandln)20 r4stne dla osób l poąĘ}'nJ'm genot]pem'nielależ.bakedologiczn]m pł}'nukie.alzarealizacja tcj fazv pa'ien|ó\ / /apdlPńPm t| podwyższenie nr/)/PbiJklor} mdją Genetycznie uwarunkowane poziomu implant]'zębo$e' Zagadnienieto Zosta:lo jestczynnikiem szczegóło.n"na w (zter-v ra. nlepalacyz ńżnica staĘ'sĘcznieznamienrĘ. u bpem IL'1 q.] c4'tJtoniu z negat]M]m genoĘpemIL.ch Ale u A1ioamel]'kanówna 1570.mar a hĘieny Podobnie uT"ższa b}" ia się w osteoklasĘi Akt-\'.tki) iba. Ta prczapalna q'tokna sĘmuluje fibroblasly do conychzębó\rb]. rcagnnaLj lccrenjcznd. a|e podtrz]mującej 29 pacjentów częściowj.o$'anru ora/ ranl8Pno!{\Lim '\u|ol7\( i 5h\ierd/. kiemr}uyka pe odontitis a|emoż|iwym kon.niki lecze. donti'?s. i naodpo. p. Sąń\\. nie sz!' uzysk plflrzepu lacznotkanko\\'cgo kości)' i Na nra.8orazrnod..iadairn.1 clrTnikó$.m opraco\Ąaniu'r8 TrZebabo. Szereg danl'ch hskazuje na gorsze\rJ.Li' moi.pbiJ pal. Izajacedo redukcji p(yZiomu IL1B b$oby bardfo ko.m2r podldPsLa.otelk int.]d na faĄ/ Iulko\Ą€ny genct!'Qnie'U osób z poZJĄ'V\'n!'m genc podtrz}'mujacej pacjentównaPżonychna oba u.|e jużod ldlk1l]at w niektóĄ. podoonie Drugir.l wsz}ścy jest Ii.Jl-Psl ' l furopeig\ko\ (ze.pnjc l! zr Poryhlromł.tokinata jest plduko.la udan. korzeni' co sześć ż" miesięcyw osłoniemehonidazolu na utrzj'mać!! stosunkow'o dobłlm stanie implanB p. szonko$ego (4c|in.ła hą.lnie ru pj \kute.lępow€ n j.IB moźe u niekóĄ.pn. chociażdomo\la konfurla hiĘie[y i ok.y.ieimplan.|ąs gi|whnlLsi heDatel]A intenne(1n) podtlfs'mujacepolcgałona skaliĘu i pole.a szgególłie ILlR i palenie btoniu' Pod$'].u pacJenta a8res]$n}m zapaleniem na badaniubak1eńologiczn1m z pł5mu kieszonkorvego pl7\/ebia' /LohtipLu^\kane\1\ J' niki .ch osoD b}t u\\a. migracjei aĘlrację /qbal \.]ącej. IL'6..I. ryloniu. 100implantn\. na pr4.rrylcetemcurrLitans. Nfengel i tsp.e Wp.utrzl1nu. giessi1)a' z peńadontjtis cłrołźcd 51e zdrcu1'tn lL.mniej.ttl u z uZę..!. Iy-\'kajest jak doĘ'chczas do pokona. żenie ptodukcji prozapa|nych ct. \kuIeC? niż noi.acjach znacznie nizej.nie od bardfo przestżeganegoprcgŹmu w fazic pn\.20 tJ. kóĄ.kDtnie więkza. szony}roziom IL. Wiedź immuno ogicznq komórkowqhumora|ną (ob' i Li"niem.emPdiĄ !JF.Lipżez olaes od 2 do B lat i kontnrlowanico tny miesiącebadaniem ldi.m (Pl.zez jeden Bdzień' ocenę stanu plu}zębiaopalto zęoo\Ą'e nawe.ldail Ziomic.lo opisują lqniki skuteczności fazy mn|e niety|ko nacfynia na kMionośne. u pacjentórvze zCIIo\l'\m prz}zębiem' gillgbJalLs.esowa 241 .mjp]eukoc]tów wieloplatorł. po..r islotnym czynni Wiem plf}fnać' żetludne jest utn}'mao.tońi śenotj''powo a poĄtlrrnyc\ śrcdnia ticzbautra.

(c5.żelabicg ien t].nikach cnia' Flora baktel-\j.na pojawia się bowiem !\.\. clużego do.kieszonkach po skalingll bia..n\. Ęrznl'm programem.gacji dziasełna Skutcczność nosZqceo ko]ż]'stn}.1R na stan baftlzo negatylr'nego prakl.choćbynajlelĘ pżeplol'.]'' do|ó*.wg Kiesem24 Udokunento.5p'10.ltź}mujqcei. ale objęt'1'ch od. Lunożli\. Ros]inś Lindhel2sllierdzili rv 1975r' poddfiqsło!\ą kieszonkach o głębokości 6 mm' pozytywnego profesjona]negoocz]. l\Tkony. z \\l-'l\ Doia\il\ I'i.v dlugolelrPj u. dziej groŹnychc-ltokin dla pżpębia' jes7(Zev\'ystarczaj4co pronadzonejfazy pod. pofytJ'wn}'ch pacjentó$: ILIB u genot]po\r'o peńodontologicz.. ność r/\hko.to. niel(orZ]'stnie \ł. ska]ine! naddziQsio\Ąego rDł}ńe Ę. co !\' świetlepż. nie i plotclycznie' ^utoEy Ci stwierdzili teżskute(Zuz!'skaria poz}-tjĄĄ.szczaniazębów Ale \Ą' kcszonkach 8łębszyc]r tego skuteczność po u pacjentów pefiodont(]logicznych leczeniu chi \Ą'p\\lu jużsię nic obsenłuje.W chorób przyzębia Fazapodtrzymująca |eczeniu ocenili na. n|.. no. kon /i 'ip.'konFtlanv się l'. "./ sposób e\ridentny chodzi o pogłębie.eqf]in]m i systcma' nie lue faza podtrz].In e. donoszqteżo możliwości a \yman i Lindhe23 lcczonlrh pol!.e zmnieisza znacznic l..l(c periodontologicznej 3doJ |.lo. ]ecf na \łpłI\u lL. utratęzębó$ u 600peńodontolo. Hirschfeld i \Ąassermann22 profesjr'ln:lrra nadpmdukdi tomiast\r 19?Br.arr's\1ikns le'/Fni.26 . leczenia .lań cut]era i \\. skutecz.1 traklo\łana Z Ió\\IJln Zaintereso\aniern pfuez ]Ć.r.l\\ doDrvn|. pontalające na lramotanie rcnroju ruryiczn}m.unajbal.fę. obniżenienie tylko IL. że dopiero gdy utNalila się ś\iadomoś. odbijasię pż".Li.cznie wiadomo.\' utlzl1nuje stan prf-\fęstosun]<o(.li.vtoczoĄ]rh faktó\t! dotr'cząc}ch kanl'prakĘkórl jak lecze ie akĘa\'nc.iają obniŹcnie florybal.II3' ale i PGE2. \r tej fazie co +6 miesięc. u t6) Caffessc i !!sp.i. Koncepcjasystcmal\. tńĄając]'m do 50lat.25. tElmującej u padentów geno1]po\\.o $. z\'.nie kieszonek.juz po ł] Ę'godniach. !\anego\\' Ialie po.mujQca iest jeszczc obecnie bardzo I|]l].I\'ch ność dzialań pmlilakĘ'czn]ah.iąZane dalsząutrata plf}''c7epu.1'cznego Zlaczenia nabicrajqq.lorę Slraling nadrlziqsłorr.zaró\\Iropo ]ecu jak i chirurgiczn]łnnie jest niu niechirulgicfn]'m.o pr. ve IrmL\ \!' 1 i N]man.1eryjncj gicznie ]eczon!€h pacjentó\'w ciąguki]]<unastu lat.24 rranc popcedlio rr1niki ba.ty\{n}'ch rt]nikót' podczasfazy pod.. d\'.ldni.ana' chociaż trzymujqceiu'leczeniu chorób plz]uębiapoja\\iła póŹno.adzonego gotsz!' się !1. pral(t.

nlm.y inny. i inr" el.ględne W ą i e L / n U ł \ . p|ektwarfowod. mo.. pżegt..tia U/ę.\! którc jest nrniej recesjogcnne poró\. estet]'ki i fuIr]śi. \Ą.pj7 mm niFma i L \ i..: 245 . nnory 'e.nnohr' 1oIar rerr" uIrr\m.kompromis pomiędz} pfoteF'cz.]a pJ' iP||LJ iPgo oł/^ki\. co położenia przyczcpuł4cznotkan.Ini estet]'cznym' Nażuca to ko.ąestet].n/np bl..a/ębowy(h' szerotosL igrJoośC df|qs|a Vdas( i\'. na ]etnie olrscnlacje rlskazujq. poziomych ub}tkó\fkości ĘTost]ia.a\|-a stanu Z.iq|lowo q|i zębov4a nięo.]ch pźyzębiu. n!m. ce cfckt'\'$te w przednim odcinJ<u rrzębieniai bez. mPIodami hinlrrir ni"r n]mi a c]rirurgiczn}rni.odach kostn]rh' TĆostatnie u\r..arunko\\anra d.tnni.boko* ki"s.. .s.l.P. do zakresuspłlcenia kie.' hirurgl.spółclesnl(h metod leczeniapcriodontolo.'u}.qo | p(/.'\\i kazd}m pn].. łahliej. \Ą'ego' doB'chcfasol'. \Ą7. pr.ln il $ .miarze df aj kontalĆóW międzyzębowych.) z. j ru.}nikiĆm cstet}'Czn]łn'$iedług Amcrykańskiej ]\kademii Peliodonto]ogicznejlcelami l]mi sq '.JegO Or. w konstrukcji algorytmuleczenia kompleksG \\ago nale/. $i.ri: e lr1nikrr r.lrowia tkanck pr/ zębia' komfortu.maniudo k]a.kę uuębicnia.ysokość brodawek mrę. W uzębieniu długość iszerokość klinicznych koron sz]'m dostępiedo zmienioncgo patologiczniĆpżr. cho$anie natulalnego uzębienia.nie cicńsZejkości po]icz.. kres iest uincli'\idualifo$any i za]cż]' szelrkości od w Wargach sfelokość. zębóW ich Ustawienie.ni' ni. spojżeńem cz\'stopeńodonto]ogiczn}'m. ortodonR(fn].Tomasz Konopka MarekZietek Wprowadzenie Estetykapefi w odontologii Estetyka niechirurgicznym przyzębia W |eczeniu Estetyka chirurgicznym w lecreniuperiodontologicznym cc]cm \\.(l]rramikęprccesu chorobo..Jk. kztah' symetrię li linii uśniechu) ' nii uśmiechu. KóW.'dominację zębiai lelatj. i szej kontro]iplfez pacjcntańtki nazębncj. dza się $' prakBce do możlirrie najlepszego lrizual./on.odcirrkuprzednim uzębieda (]eg0 ZaW twafty sym€'trię.\\ie]o. || o n i ' ' a n a l i z r l l r ' u r ] ę d n i a j ą ' .'e spra\Ą. że rv przJpadku rr1j. / p l l | . utrŹ]ma e i po..r\. pirefercWanie l]'In lejonie metod chi.Io|||Pi lożni' |ńT'cd.?p r\!.!'uzlskać mądĘ.kooĘ ro' . Estetlka leczenia pedodontologicznego spro\aW badaniudiagnostycfnym nalefy uwzg|ędnić kom. jego fulrlqi Zakccptoltanm pŹez pacjenta bienia i l.za. kow'o-jęZ!'ko\Ą]m omz \!ężsu}chmiędz]fębon.V'ch W dziqś Występowanie e i M. s!'cznFh /abiegów płato\Ą'... Ji' /nee''|U\.iają'u' odcinku że tJTnnajczęścicj dochodzi do kO 90.gicznych nie jest \t'iaści\r€ ' tó\r i $\'rriku ]eczcnia. zakresodsłanianych zębóW i dziqseł Spec}fika odcinka pizednicgo polegana łat\tiei pod(fasrozmowy uśm]echu. napięcie. far\. szonck i odbudo\ty lo\. prowadzenia NaŹuca to \ńw'(fas konieczność niechifuĘicznego leczenia periodontologicnrego.padku k]i ic7.

o\pj z' lrt /d. n b l k j i L .\RIIItrNL\ PolY[ltZCllOI\NE S4 lle' w tej s}tuacji z pomoc4 plf].\adfić u osób doios\rh' Na]eżyt-\'lko^.uniq. p o l " r o n a n i ar ę | ' l ' p n no\!'o-koŹeniowe o fałalnancj osi.l.I-zi ]eczenie orto. nia po ]eczeniustanóW 7apalnychZ\'.Iakże nikę szczotko$ania lub ja popmtić''' \Ąl Ęm miej. . a n i ./\\. nĆj)' Po$inno się o R. r ń dI r / .nsLo\ i \\ o\|Ld. n i u t ! l n nu r .' flaża j p r ( p n l J i . dnnn.ość Cuęstopa(jenci s]Grżqsię.bardzo t dno jest zlinah\i. .-^"rd jcBoLullUrai Ll.ną \tiększości cho. hcr. okr. r ' i p n l o l ! ' o/ n .ać pacjenta ce.IITI]\IA TR\\l.cznego' m]eży \lrkorŹ]stać r a / l . n r n a / ! b n \ . Niestet] dot]. rie. \ J \ p l \ \ l p d ! g .rlnn\rni $. lnr'lne . r i . r\ane jest stoso\\anie profesjonalnego\]óielania u. i e s r 'b l .odol.LE Dość $anq sytuacją cl]a lekarza i paciellia są plfebanfle.af Zapo. r n u / . tszlstkc mctody Zacho\t€(Cze (odbudo$l' mateńa.jstosun]o\to łalwe. scu tźcba też t'spomnieć o \r]tntałości W swoich niem ^'.i nie p. układająsię \t-ach]a[o$ato.jq ..odó!v cstcti/czn!'ch'Kamicń i pł]tka nazębna ku zębodoło\[m' Konse]ś\encją tego stanu Eeczy . .rair puru'1.stająq.I n r n b ' t a r .l.'ro."nic s]iompliko. PRZDB.eL'(l''los'ś''|l7emip. to pnede wsz!''stkim pżebaNienia po ka\\'ie.. \ l { ..ch \r \!-\Tost.iście po\lstają /dnid /ę.jak i lekarza' Efek.po. n i .ch tkanek ZQbaf pow'odu ich mikmpękięć (i'?Lcczcnic tych ostatuich omz innych fildno oczyszczalnlch plzebań\'icń jcst dzisia. pJ. r . pizebanłeil zębJ ciemnieją sąńciej' Podobnie b1. . o||e i.'ni.odo\\c' lo$arŹyskiei pl]'u'at. f po\ł. szczanych Zębó\\. tn]'gl.l..czy to nai nq 'hvj" |i' n'.Ll' clziałaniach' zarólno pa(jenta.musim!'Zmienić tech. poinfomol'.|iocić u$r]gę La. ll\' pf\7ębid pl7pbiFgają .posol.Estetyka periodontologii w Estetykaw niechirurgicznym Ieczeniuprzyzębia Piu}(z].fyzębia j est brak hi.kłady ](om.t l a m I ' u \ . ' .i .ia Ir/A/ |. r n i .rn moznr proL r . } n l r / p l r d n \ i t s n z zębodo:ló$]wędrują \l'stlonę brakór' zębowT'chlub . sŁ\óko.tków' kosin}( h po$.iąZ]ów nadtlcnku kańamidu czy lł.m lem uniknięcia niepotrzebnych napięć podclas le. skalingu czenie a implantach). / n ' .lL. h' Polinnr Lr' nne u. o s \ n i ^ j 'm n i " . Ę1n t]pailku cierp]i$.J.ldl-'/nF3UU'.|tY z ub].ób p. dontologa. zlrr. l h p / ! l ..] jFnIa' \\p\ \ają nd jcs' ' samopoczucie' ż}ricfa\l. p a l .gabhecie lub pocl naclzorcm lekalfa. clrane'. p . l \ p .ń'" częściej ze..o k o n i " ' / n o .Li. struktum]n}'ch omótionĆ Zosta. kor'. l .h /o-|.lrl' nu'1.L ' n . \ ĘJ|.ciągalni zioło\Ą]łni (kola dębu).P'Sq onc. . \ zczasem' Dlatego $'iz}'\'i zabiegikonilolne sa obo. PIiZEBĄR. ' p n l ] ś l ' l } nn n i c \ \ | ń i n d nj' p ] : r . ' / e n i d . slwierdzenie 'Jie m]'je pan. gien}'jam]' ustnej' Njesje to za sobą implikade p . m : e n j Jo r J . cz]' rout$'orcm $od!' utlcnionĆj' ocf}\.cl1o. t .1 ' h 1 ' r " c b a r n ' c np a ' 4 ' r n i io kach ze$nętlznlch moga mieć Charaldel tNabl ponie\łaż dostajq się do struktu fi'. Pofifebna jest 1'. \a r'vnku jest ca\' szeleg past do zęból'.i . 245 ..\kami pacjenta a oczeki\\'Ź]n]'Il1 sposobem szczot. .Zmieniajq one !v za.. i ' . r ' r ' n i ' . prńb\ l..bów\r linii uśmiechu. z zastosowa- inacfej brŹmi . koron}i m()sB'i |e.jent zglaszającysiędo lekarza częslo cz!'ni to spr.i./panizębów./l bów (piuebaniają się pozostałośCi ńtki bakteł.ulan.]o L. ze z\Ą'iązkami\!. t}'$nośćfabicgót' higienicznych W}raŹnic maleje RUCHo]'I0ŚĆ I \lĘDR(i\\łiĄ ZĘBÓIv Chorc. żc po usurrięciutvch pacjenta i lekaĘa' \\' sJtuacji. l e . r \ \l'r .]koPIPkI niPdo. . chlor. t \ . p r J s i d . ( / p t u o n \ ms i | | c .plin]l Chory musi sobie lda\.llli"lon lrigipnir Jn nF. m i n .I t u' hnmnil \qd-n$La /qLo\'\\!tul a ą. m dokładnegousunięcia p]am i kamienia o.. lajqc}'mi' \\ prŹlpad]iach trudnicjsz}ch propono.].lepro$fdzać lecze[ń zb\'t kontroli stomatologicznei..n$n'' lliązkiem ob}d\!u strcn' ]ckalż pro$adlaql jak i pacjent gęsto nie Zdajasobie Pac. o b's. łaml złożonlmi) i proteb'czne (Licó\Ą'ki' \.ard]..':" m\' jJ na \\\\ol.ać splawę z jego \1!\$u na stan rĄ'lasnlth zę' bó\!: Elcmcntcm nicdoccnian}m bywa tcz osobo' \o.rprzpLnnl"ania.ię on" u . i u ' plam g]ębokich.$.ania zębórt DuZq rolq odgĄn'ajq lu clynniki osobowości i 5atnod]6q.nn-i fomi\J/l rrn\. T i ' ' h | | S p n .iąZliami hcksyd}ny \Ą]. blvają \Ąidoczne goł}'nl okiem plży mółieniu lub j.p ' h .ob ULn|\ 7d. r ' . \t-aćleczenia ofiodon1]. t z nrl n 3 . gd! nie no7na zastoso. znp Lfor. r ( lecrenic pcriodontologicrne.

a nie podczasobecności stanu zapalne.W Tabeli l9.lzące na do utrab/tkanek miękkich lub kości. kostny Gingiwoplastyka pEesuwanie Dowierzcholkowe plata podnablonkow€j cIG pEeszczep thnłi lącz'ej.otrł'ł\\ }tL'I'oD'... ko to musi być $'liczonew każdytego twu zabieg' UpośIedzenie estetyki po fabiegu płato$}mmoze być szczególniespekakulame w przj4)ad]\.ob]$l EIi W celu popla\ływ}niku esteBrcz' nego po Zabiegachmających na celu rtpełoienie Redukcja el minacja ub recesji dziĘs|a odb|ldowa brcdawek międzJ'zębou/ych 0dbudowa f ębn€ g o]'!yro!tka bef Poprawa kJztaltu dziąs|a i t.GIR . pzykład gin.ynika.sterowana regeneracja tkanek'GBR sterowana regeneńcja kości- 247 . L.a\.. zastosouanle bar.abi. go leeenia przpębia powima popruwiaćestetykę uzębienia'a pEJ'najnniej jej nie pogarszać' tego z wzg]ędu znaQeniu staciĄ/ techniki prowa.plastj'cznejchifurgii uzy. polvięk. l L.odem d]a poJiecja|Pczenia hirurgir?ncgo'ZabiPgikorygrrją .yleeon}'m się plflfębiem. przeszcrep GBR.k]asycznaoperacjapła' towa)pro$ad'zqdo powsfuniarccesji dziąsła po lub głębienia recesjijużistniejących'szczegó]nierc. c głó$'n}mcelemjest popŹ\ła \'vygląd dziąsła. Zowanejpostaci a€res]'\\nego zapalenia prz1zębia. poniewa]ż tych przwadkach obrazprz}zębiaplżed w lecfeniem możebyćpozomie niezmimion]r Z]u0D\T'n.7.c( jest moż|iwe' takie Daime poglądyo przeciwwskaza.gowego 4 do l6 m/J)./abiegowr |ubmody'fi|acii th istniejąrych' Niezadowolenie pacjenta z wyglądu przyfębiajest obeo e $'ystax-uającyrn po\Ą. tyczne' .]dasycĘEopeEcja płato\ła cieszJń.ybrane przylda. 1\\Ti'il{P. la.tóryCh esteĘ'ki'tworządfiałtz$.lyd|użeni€ k|inicznych korcn Pokrycie recesj Rekonstrukcja brodawek Au9mentaqa Zabieg resekcyjny CTG.h.Z}zębia pozostał}'rni a jest zabiegami obeo e bardzońtnna' p prz].nej chirurgii Ryc.1). dy zabiegówZ tego za]rresu.l. go w kości'o możliwościach wykonania *szczepu decydująogó]nezasadyimplantopmteryki. się cesjogenne zabiegisterowanej są regenemcjitkanek (Ryc' 19.lg. GTR przeszczep Platusrypulowany.i.Lo cienkich iqiet i dostępno. iach są Mędne-IrnplanĘ tak jak i leczenie pmte. ścimiłmskopu opemcyjnego(\Ąymagane 'zpniepola. \1A BR.zębia' Tabe|a19'1 P|zykiady astyc.2 zebmno śEdnie zaldresy pozabiegort5'ch obnażeń kożeni zęMw po uastosc waniu ńżnyclr sposobówleczenia kieszonek kost' nych' Z ana]izytej !\. nyc. kowanaopeEcja Widmana.\Ąykonuje u pacjentów Z \\.u zloka]i..r6y a6i11gę.żepo$'ildanie to zależy od badyc]'jncgosposobuprcpamvania płatal r!zy.l Pozabiegowarecesjadfiąs|azwiązanaz brakiem famknięcia błony zaporowejpiat€ m ' E zabiegi p|ałowezwiązan€ u mi!lf ębowyrniubytkami przyf ębia Tradycyjne techniki fomo\Ą.aniapłatów (zmodfi.] !Ą\pd'ł.Estetyka periodontologii w wiele kontmweNji \łWołujeleczerrieimplaltG pŹyzębia' /enip logirzne hor1ch zapalenjem u. na giwcktomia. wg skiegcAvidmana-Neunafi Postulat mak!'rnalne. juŻ niu no\\!h ledu | . zębia'W Tabeli l9'l pEedstawiono\Ą. go oszczędzania tkaneł decyduje @ęstoo powstawa.Grdnildpood plasĘiczną między chinĘiq p.8 Estetykaw chirurgrcznyrn ieozeniu periodontologicznym slosowana Ka. one viT&onywane są na obszarzekilku milimenórq jest to de fąĆto mildldli' spP(jalnrt} rulgia\Wmagdia(a ret. /cśnie me|odd( hiruryic7 n.

lub toda $}'h\€Eania bmdawek orndified prpi Ą pTe.ch preparvtania połąclenicśluzó\t'kowo.lvająca ubJtek pozostaie cią8le \ĄJ szew materaco\ł.6 .zlu się poziome'lekko skośnc jęz]'ko\łego pieńł6z!m' TwoŹy się pehy }'at w 8rubejpodstańc płata umożliwiado.7 4.h okesie minjrnlm W uby.w Estetyka periodontologii kostny.tków pozabieqowchrecesji dziqs|a eczeniu W międzyrębovlych Tabe]a ]9'2 średnie zakresy od 12 miesięcy zab]egu'19ia 1992 Proeltakis iwsp. po\\']Tn pokĄĄ{abłoną' .4 4.o w pżestrzeniach międz}'zębo\\Tch pżIla on "'*"'" .6 3.lz]zębo\[(h pielwsze cięcie pżeilluża się międz]zębowej i Zapewnia szcze]ne zamknięcie pojed}'ncze pżeshfeni międzlzębo$€j. za]ecasię uploszczo.okostnoNlmi. stronęjęZJ'ko\łątam powtarza' ponadub]tkiem ró$. da\Ą'ki jej \\preparoNanie.NIPPĄ 'l5 Po stronieplzedsion](o. i poprzez przestgeń międzvębo\Ąą w \Ą1riku UPlłoSZCZo\'\ ]\IEToDA \:[\-nr[ĄRZ'ł\LĄ nie pżestneni między" uz}'skaniapełnegopłatana stronic językorł€j' Re.l oPi"*'. E[ID oialkd ndra/.osc liofiiTowa'a odwdpn ona.4 1.nież i nastę. plz]" bieżnie pionolve cięcia uwalniające. pżestżcni międ4zę.Je. niereroroow"ln".1999 i wsp. /aprclono!\ano jego\Ąy.]cfJ'zując lub we$'nętżńe cięcie. i \'. 1995 scufean iwip. 1997 Hed-"nwsp. z cięciem się pży cz}m koronow4lepoz!'dę płataprzedsion]<o\\ego.. pżJ'pailkx szer. łQc4. przestrzeniachmiędzpębo$}. Widmana aplikacia FDBA aplikacia DFDBA DFDBA aplikacia aplikacja DFDBA aplila(iahidroksy. iI]lF <po\ob\ lębia.8 1.\' płatapnedsionkouego Ze szc.rialcm blonl Pnplożpnip. glubość bmdarvki i lrl'konuje skaling zębowejnic dukuje się oraz \5€ladzenie korzenia rv ub]'tku.7 f. stnąpłatapfedsion]ouego w celu łahtego płata.rowa'a pTFE blon.4 1.dziąsło$'e' Podcina się oko.obustlonnie ną metodę wytważania brodawek (simplifźed 20' yesefL]ationflap.ch płaB w ilrnJ. bow-\'ch 2 mm) fa]ecana zmodńko.7 0. pżestżeńach część blodawki W $./va. SZ!1Y zb]iża.któle \ię ponadma|.3 1.8 0.Ź}tcm picr 'otn].ltana mc' dłużania' Zakładasię d$a wewnę.ch. 1994 Yukna Evans 1989 I Kocher wsp.iqsłotej) podstaNędata jęz-vko\łegobie8nie i i sąsiaduj4q'chz ub]'tkiem'W bouej nad ubtkiem' u poilsta{y brodawki\łfkonuje pod płatami śluzówkoło. FDBA allooenna ioril.4 2. a następnie plfełoże.8 1.lr.4 4. swoim mię.mpolożeniu.q<iadująry( ub}4Ljem p'o\. zębach plz e.5 1. Piono.3 1.patytLj GTR użyciem f PTFE GTR użyciem z PTrE GTR uźyciem f b|ony EMD zastosowanie zastosowanEMD e 1.ld/i 'ip Io/.SPPĘ.oper.'" pżeilsionko\. plżedsion]{orłYul\'ido(znieniemkości. stronie przcdsionkowejprowadzi się ukośnie /ębn\ h/ 24ó . jq tkan]<ę miejscu cięćpiono$}.1991 Weiqeliwsp. 1989 Barnett 1984 Melloniq Blumenihal 1990 1996 Masters i\'!. DFDBA d loqenla kos( n eoowapnrona.przcl.lsionkoN'cgo(v pobliżu granic1'śluzówkowo' do sfon]<owe sz(z$u \Ą1Tostlra przestrZenimiędfjzę' dz. BRoDA$IEK Jeżeliszerckość pźekracza2 mm.5 0.yi7.2000 Parashis 12 1f 13 1f 12 12 ll 18 48 1f 12 12 36 t9 32 39 14 15 19 14 f5 rmod. z łqczynajbardziejdokoronową brcdawka pokrt.6 1.2 '1. tąIilm tec]xniquę prcwadzisię cięciewew'nqtrzkre' Pient'szy poziom!' sferv łączy podstawę płata wej i międzlzębowo kostnegopr4.okch W jest (> Ir-b}tek \\lpełnia się mateńałemwszcze.sp.f 1. tlzne sz!r! materacowe (6-0lub7-0).mcząqc lvszczepamilub regenemcję ubltków kostn}.ch W \{ lkance łącznej puje ptedłużeniecięciapoziomegou podstały bro.

\konuiF.. Ąn'' t/p$ n|./\$. ' ż a por\'ienchnie zębo\re \r. \\i\. lub się maieńaienr ]ubla]dadabłclnę' ptz1padkubra.JLle.. dniego.adza się poplżez \łąs]iie przestEenie miqclz}'Zebołęna stronę jqf].9 '.loN\ pprpod.Li. l .. l l ' ' | . n c i | ' . I n ] .\ . n . u'ld\1. r / i .'ająna isLotnc Z(ięlśzenie .ew ten \\.pot]. I'rrl. nrozli$ic najb]iżej ].\g]adzanic po\\ielżchli koizeni i kifi]taź zamknię. gu. dni zakres recesji dzi4sta12 miesięC].tkót pionotfrh dobĄ'1Ą]' co nie uciska b]on} lub matefiału'D]a zamkrięcia nik kosmellczn] $ postaci zacho$al a btodarck tkanlri międz].]'P|.lcdsionko(r i ods'laniasię kość . t ' u \ \ kostn!'ch' mateliałó\t ]iościo7astępcz]. sn. .śn4'\ meiodą z \l:bo.]1. 249 . ] Io7cj4gasię nad pnestlżeniq międ47ębo\'ą. rUn}U. i .i . ^onieczności dokorono\\e8o ich leponowania nale.o\\'bi..1 .tkóW Wobec20-50% po zastosowaniu technk tradycyjnej). / n i r n \ \ p c z r p : d J . sła zęba ze zmianą na po$ielzchni plf}'środko\.tku co ma szczegón€ znaczenieW zapobieganiu ekpo. m u u cięciu prle7 bloda\\kę uzl'skujc się mllielszą ilość tkanki. a. ub}.rk p. l''^J|/F|| P Iniell. .\\ I.4 mm. / nirn $.ej ub\tkiem' podobniejak nad miF.chmeto.l/\.ko\Ę ró\tnief plo. (zapewniajq zycj b|onzaporo\Ą^/ch zamknęc]e oko.cj $ Li.u luh nll.ch ]ub błon .tzębiu na]czy: u\lalniająCe cięcia piono(.l. l ń n n .r/ . stronie ięz]. któIą pźeprol.io1^ .. \IPPT i SPPIr5.bielać \!}!eł.'egcl srnre..ko$'o. dach i!.kupu o|"rJlin"go umożIitia bafdziej plequJ. .\i r\. Cięcie to ło ażdo sasiadująC!'ch bloda\\ek' Z ko]Ćiprepalu. peln]'plat p.ttro\'1.1ost. prct'aro$a. l | | | i r a ' o r I i l ' | d ' i i p | .i 'r razi. Llnl\ h ^J' $ Jdui. lF' hn L rcg^nc.Wmialę możIiwoścido no\\e.Jr.jc się poprawę polabicgovlcgox]'niku cstctr'cznego..a. Sre.De i atrarrmalycznc ma.Zębo1.ermqtż]iieszonko\le do sąsiadujq. nianie kieszonck kostnlrh $szczepami l(ostnvmi ]ubbiomateńalami. .n\aŹa się ni. L re \ . a nie tcchnjki GTR' s7!rami ęzełko\\]mi' \ \ l e ' h 1 i '' I ' i ' l z i 'k i p i p r r .r.p]żez t})2..j"żeli istnieją \\arunki alatomiczne .|Ą.\.7akesu regenelacji i efektu kosnreĘ'czncgo Zabie. .| " / l ] o l J d l | n jo ' l \ . chin[giczn]n leczeniu kieszonĆkkostn!'ch.hn.rt Dla uzysl.czĆnie peńodontolo8iczne (skaling poddfiąsłotl: do trycznĆgo miejsca !r t'acie jęz}'ko\\l'm' s.PLo\' ' /. . brakucisku szWóWna materiał WYpełniający Ub}.tek oraz rnoż]iwość bardziejdokoronowegou1ożenia Drony.d cr/'\ni dalv' i l' b. z p n r r k u . plzl'jak najkorz]stniejs/]m pozabie \\ ku nozli\\oś(i zamknięcia ub]tku piateln' naleźv ! o \ \ \ m \ \ n .fo. mrh ub]tkór\ kości \!'\'lostka $.ii or.l -'ę / n a ' . / .Lt powinno być niechinrrgiczne lcco Z'lJJi]a od śrcxlka dziąslapłatapIzedsionkor.i r. podniebienną' Pźcsłanki te \rpl\\. lJ'podciąć okostną). |o 80.ka międfJzębo$.nosii0.n c m . .jakim jcst pżcstżeń ibrcldarr. r I J '! ' rnś|. h l.i".a nad \\kpółczĆsn}m celem le(zenia zapaleń plz]lzebia F L b \ | k i .rh l. plefelo\lać metod!' mjkroc1inlĘiczDe osŹczę.ki\\J .'odcinkupr/ednim. \ral Lrniesiona zostale bfoda}. jest zape\!'nienie najlepszlch wafunkólv do ponow. !pr. .f m ębowych. W pż\padku ub]. nipldacjc l\ Lkanliacht\ ard}ah i miękki(ll' Jest to na około5 mm' slczcgóll c t?żne dla obszam kĄtjtznego' co do p I nn'1.t e . t p o j r n p l d n l d .fl.90%operowanych ub!.df.i iF8o i nadmiernego napinania."lnpj $ ubo..lla ich całko. dzające brodall']dmiędlyębo e..o bard/o nr.iania optlmalnego \\-\1iku esletl cznego po labicgu płato\lm na pĘ. r h .n1\ Irldtrlu/u$L..losn\\a. \\ipł]\\a to ró\\ eżzasaihiczo na przeŃd1lalność Po $adzi się cięcie \r.\. . tip po. podciać okostna u podsta$).j' "..lti fastosoranie technik mik" hin rgi..lgiadzić' Ub].o. \\' pl7ll)ad}iu cienkiego dziąsla \\].nr. p]erwotnegozamknięca moż|rwość płatem.l G]óWnymiza etamimetod MPPI i SPPFsą: je f achowan brodaWek ędz\. / a t ' n r o\ ' r | i i U $ n i .w Estetyka periodontologii wbrodawcc nad ublt]iicln kostn}rn od bve$l dziq. cie policzkouolęZ!kowe. o d tn r i k o .Zębia c!ch brodat'ck międz}zebo$lch.h urar milvu.r.ip orlbu.ermąrzkieszonko.płata prfedsionko\!€ .u $os(.1.\.L t. go plfl(zepu..-rd.'bo$\. no\\attoścjoĘch histo]ogicznie tkanek przr.tek \\]pełnia ncgo pżyc7er]u . titego f anknięcia pieNotnego..u\\u.h i r u r { i ..ol.\ '\ /. \.ka międz]zębota' ka 7ębodołoNego.e proradzić w ostatecz.. r . nn' pr/edlużasię ł. ji po/Ą\|a|. .

w Estetyka periodontologii
Fecesji dziąsta. Dla cfcktu pozabie3o\\ego $a/ne jest, abJ nie pokĄ.ć całko\\icie pvĆszczepu platem' Jest to jednak metocla rclaĘ\r,nie fuudna technrcZ. \\i \r-r,borzemetodl' zabieg! r, ramach plast-\'cznej nic i $.l'magajqca d$,och pó]Zabicgo\\(h' chinrgti przyfębia należy u\zględnić czterr' pod. o r\iele proslsze jest Zmod]fi]o1\ane dol\ierlchoł' stau'o!\e zasadyl kowe rcponorlanie płata20\\ Zabier $m \lfdfuż po. slansę na sukces. przcwidJĄĄa]irość |q. /enjJ:Iu/o$kU$L,{]/ d.lnscpoofirNJl/i.ie l iF' iF \\].niku' e pnzionr' do' hod;1' no ^uvi ripzra',nio I'nni'ei . brak pon,ikłań. \a szcz}.tu\t.\.Iostka. jcgo końcach rł.lkonuje sĘ d\\a aspekl ekonomicznJi piono$e ciqcll u$'a]nl1jące.$thodząCe !t'błonę ślu. Im pr.ostsfa metoda' Ę.ln większa ptertid.rtral. prpdlunl.d. I .panr,' ri^ pl.rl' /ea'io\ei!.rno.i tr ni]<u mni"i.z.. l\\ ma€ a nid \ /J].rF.iPu]niP. /o\\.1 i jętnościtechniczn]ch operatol.a' Efekt każdcgo Za. bości'L1óry reponuje się dokor.onowo do pożądanej i Li. gU ś ńifurgij p|].h',ne zal"ir oJ z.|u|n.ll ma. t!so]@ści (jego \,sz}cie jest opcjonahe). P|at ten nualll'ch oasami !!ręcz aĄu mu 1ek2j7ai od \!łaści. plą'fiąm}ł'an}' jest l'' tej poz}qji plzez okolo 5 mi ' ' Pmpn|U hiruĘi' '. l \pgn \\po.a;"nj.r B-binpfu lrudn. lH hnili onpriL. nu|',/.ll' aIlPjet| ,,a.Io-osdILje qlne nroga prorradzić do powil<łańpozabiego\\.1'cl1 negonl orc.e- ' |nJ' 7 Lui. IiAIn\.lĄti.m |'€ n J ' :n.. nl;*.r,.ge n'no.i pogańzająq'ch $yik estel](znll C7ł.l1nik ekoto. ,lnie por,crz'nie .tr"h (Lj.t.l.r o !!. ]orze metodi'' zabiegu. 2.5 mm.20 Zaietami tej metodr icst bard-zodobry poniczn!'rórr'liez dccyfttjc e-lpr\,,,n\. br.rkk n -, /nu', i r/\na pE].kład plefero$aniu technik jednoĆtapow]'ch, raLi'gosr trt nil< postęrjo\ta. cia i jedno polc fabicgo\Ą'e'Plzi'' poszeEalxu dfiąsła cZ}'$],boŹe mateńahl autolo8icznego. \Ąi niu lłm, jak \'. 7adn],miJrn}'m,nalcży u$fględnić Ę p [ablonl<o\r.\m pveszczepem dziąsto\]m naleił' pa. p , h a r a L "r n l n g i , , n r J ' j p n l . r ' s : p o l p r J , u i q . a . e miętać' że irn glt]bs7.]ltJ.m jaśnicjsz]' plżesucfep ni pato]o. i tym sam]m go$Ze jego dopaso\anie do otaczają. rrspołpracuj4ql scepB\ narcyl. osobox,ość ' ',h .l,arpl lm bdril,,' i LlokorDno\oipsl on /Jim. giczna, na plf].kład zespól N{unc]rausena). p]anto$an}l R.n korŹrstfucjszy jcsL pofabicgo\Ą.\ efek1 este\'cfiłl kosztem jednakźe fakr.csl] poszc' podzielić rzenia dzi4słalub pogłębieniapŹedsionka' nej można zab egi p|astycu chirulg ii pżyzębia na następu]qce metody: poszeżanie po tkanek: dfiasła, Metodyodbudo\,!y kry/Van recesji e dziqsła, augmentacja kośc u,yrost ka zębodo|owego' Metody resekcjitkanek gingiwopastyka,chirur giczneWyd|użanie koronzębóW. Najr'.aż. niejsz]rn k]teńum ocen! Ćfckytności Zabicgów lF lokn\\.l]ri.r e.i. \' d.t.l, -.. r |\l,i no/dL.Bo.\a całkol'.itegojej pokĄ'cia tzn' clo połą. .jest moż]iwość

czcnia sfk]i$no.ccmento\\ego' Pod słn \lfględem llljl"pwe t'tlLi|i UĄ.l!\'dn'' l|L'/d'|Ą.osaniut'r,,e. szczepów podnabłonkol\ej lkank lącfncj (7(H0% lc. Ze \Ąfglę. cfon]rh recesji w I lub II klasie N'Ijilera).Z mod]ńka. dlr na najkorŹyst iĆjs4'pozalriegow]' \\]'nik es tc tycz' cji tcj mctod}' szclcgólne \Ą'aloryeste{J'czne plż}'non! nąjba.J,i'. |r.[crnsaną mnIodq l'ot/^żan'.l sZą ZabiĆgi Ę']on]\.anc bez bocfni'ch cięć piono. dziąsła porinien b}'ć pveszczep podnabłonko$'ej \.Ńh wmiejso biolc7}m - $. pokl]'}.dnilr re.esji po. tkan]ri lqcznej 18'1.! Połqczenie tego mdzaju p]że" jcdlnczlch tecbnika kopertorla \r,gRaetzke (1985); szczepu z dokofl]no\q:1n pŹesulięciem płata (meto. rr poĘ\Ąrniu rccesji mnogich: tecbnika \\g Bruno (1994).koper|a nadokostnow'awg .Ą]]ena (1995) da \\g Langcra i Langcra lub \\'g Bruno) pż}nosza poszenenie dziąsłalr,taścilr'ego ob. i technj]€ tunelo$a \ł'gZaba1equii 5p' (1999)' śr.ednio mm 5 'W sen'acji odle8lej wyik możeb]ć j eszcze ]epsz}'dzię Najltiększą minjmalizację cięć Zaplopono\ano ki pmcĆso\.'i pełfajqcego prfl1fepo lc}eeping aLLnch. | | ' ł h r i l ' l J n ' . o \ \ . j. n . ! r , \ j d - ń s n i " ż i d . , \ n i a . u ' ' ' ? l l ' I p J | | o ' , p \ nnAo ż l i \ ^ e l n o ] ' l l i e | 1 | | ' ' ś . I niu pizeszczepu'Zabiegi te pr/}nos74stabiln].efekt i. iA.

250

Estetyka periodontologii w
pokĄ.cia Zc n'zg]ęClu popm\tę\rarunkó\v anato. na mic7n]lh w $Jtiku poszeżenia i pogrubieniadfiq. sła'Zblifony ĆIckt\\.ZakresieodsetkapokĄć calko. titych, a p'ede $są.stkirn estĆtykipo 7abie8udajĆ \\-Ykoż]'stanie sterc\\'.ancj rcgeneraciit}(ane]!szczegó]nie \\' przJpadl(u s7eloldch i głębokichrecesji II klas! rg N{illcra. j Truclności ograniczenia z\Ą'iąZane tą metodą z to: moŹli$'ość zastoso\\ania lr1'łqcznie przypadku l'l rcccsji pojed],czycL niekicd]'konieczność odon. toplas{ld \r,celu slilorzenia rnieiscadla \vrostu .egenelujqqrhsię tkanek,brak możlil'-ości zasto. so$ania w pżĘadku \rąskiej slrcĄ dziąsła tfud. ność całkowiĘmzaĘ'ciu błonypnez płat oraz u' użycienieauto]ogicnrego mateliału' Efekt Kosmc. t}lznv \\ obu metodachjest zbliżonil(R}c' l9.2 i l9'5). z ]epiejoccnian]mpżez pacjentó ' rtfm. stcm gruboś.i dziąsrapo GTR' jest usta]enic kĄ.te ó$' sukccsu clir.u.. \Ąażne giczneśo poklTciare(esjidzi4sła' Jcdna z propoz5'

(anowiqceo czterykMeria pozabiego. sumarycznym WVnW|JżFriu e\tery(z.y.n ch|.u.g|C1nyn W leqe.iu
jedno|itość recellidziqs|a stopieńpokryca recesji, to: barwytkanek(w zakresie błony uzowej,dfiqslazro ś gowacia|ego, prfeszczepu dziąs|oWego do otoczenia), Wyg|ąd tkankim

grubość, zwióknień, pzebie9 po|ączenia utkanie), ś|u zóWkowo dziqśowego'

Pon mo dobiego cstclt cznie i stabilnego r\trlil\1l pokĄda rccesji po pżeszczepie podnabłonko\€i

tkanki ł4cznej i stelo$'anej iegcncracji tkaneĘ mc. todl te sq fi]lat]Ąl'nic trudne tecliLricfnie' Techniką Zdccydolt'a e najp.ostszq (brak koriecznoścl slYcla' i.ullu pote /'abi.go\a' ip.l dokoronn\a prpmi. szczedc płata półkięĄ'cowatcgo (Tanol'. 1s86)' PL) jcj Zastosotaniu ró\\,nicż Lr/yskuje się zadolt,alajac.l \\ nił ko.me|\. /n\. nt,lLierł"r,i prnla' |u .ię . i1' nie i . i i , | ' n l . ś d l . lp o I o t n J n : | | t I d n u r e d I n ' , p n i p l n pionorwch olaf nie naruva położenia broda\\ek I p i 6 miesięc'u. póŹniej, na fotografia(h przenrcslo. nliędzt,..Lo'lr. \\.fu/.nidn ; .a 2-J m]T l' ' ' . ' h' nych na eklan komputcla pŹez d\'och njeza]eż. w s7c7ęce (ta]rżemnogie) z \r-rstalczająca szelo]<o n].h oceniających, któlf}' ńe są po\Ą.iadomieni ia irrul,o.,ia 'lriarlar\lJ(' i\pgn \\udlp;lo-;1r" poLll^ga po/JbiFgn\,\ nimun 2 mm od blżegu ilziąsła (rrażneilla Lrnacz . " mplo,l/ipl.',cria O,.nic i\l'I1ik estetlczn]l kodorrany r'. ska]i tńjs|oprlio. nienia plata) prc\Ą?.Izi się cięcie łuko$łrte i de|ikat. rrcj: dobĄ| średni zly i nie podminorvujc się skalpelem tk.iłnkę$.'kierunku

Ryc.19.2a l/lnog e

Ryc.l9.2b Stan po 12 miesięcy po

Wei tkanki łqenej,

weso.
Ryc.19.3bAkcep cjentkę W}g|ąd dziqs|a12 miesięcy

Ryc.19.3aRe(esja klaly wg Milera

W}gqdu dziąsla'

251

w Estetyka periodontologii
ko.ono\ł.vn dla uzyskania płata śluzó$,kowcgo' Z kolci \tl.konuje się cięcie przez szczelinęclziasŁl i całkorrą, doclroilzącdo cięcia półkiężyco\Ą,atĆgo pla1-Waznejest' aby slGlpel b!'ł wicic u$Elria się pefora. co W Ciągł}nkontakcie z kością, Zapobiega dokoronowe cji ptata' Następujełahveprzesunięr:ie płata połksięi,]cowalego ab-r eznacznicpokĄ'l tak. połączeŃeszk]i\\io.cemcntowe' poiożeniu pzez Płattcn stabi]DouaĄ'jest !r t]1t1 poprzezgauę'Nie ma po. okołolo.minuto\ĄYucisk hueby zaldadania cementu chiruryicznego,gojenie tnrE kjlka lvgodni,pżez CMamiesiacezalecanejest Ltż]$Enie b''lkomiękkiej szcfoteczkiw opelo$anlm rejoniĆ.W pląpadku sąsiadujqqchp\.tkich recesji nrnogichrr*onujc się kilka połqczon$hze sobacięć luko$atJ'ch' ńrmolegfuch do krarrędzi dfiąsłai po , o\\Jhch /ts\ilr\.i gnru,\.kirnju nlaln\' I'dlk\ieh, rcponujesię ca\ ten komplcks dokolDDorł'o' bości nego {]Tostka i pżcchodzącena stronę pźcdsion. kowq' 2 nieznacznln pżckrocfeńem linii śluzó(. .ię PrcparujP ||d ' /c.' insnigru. ko\\o.d/iąJosAj' bości'u$idaczńająC okostn4' któm stano\ri łoże (okolicazatuzonou,cobiorcze.Z kolei z podrriebienia (nalcż}' przesfczeplącfnotkankoŃ../ wa)uz].sk1je się \unij' \ , dlo! r ndLtnn.k klon umiev'ra .ie . v.'.\.l1)stek p(} lub \'.łożu bio.cz]m tak, abyposzerŹyć piono\t].Ę e\enfua]nic pG wĘkszyćgoW\\:.miaźe \tiększyćgo uarótł1o\t $lmia'e popżccznm, jak po. śl,lLi| id pnevl /PpI n.l.|tspui/dl i !'iono\\ln' pżcz \\'szycie .esoótljąq,mi się niÓni do okost. go nej' Zabieg końcfy repoz!'da płata oIaZ szcze]ne i bez napięcia pokĄ'cic nim pneszczepu' a następ. .i r r r a , ' - ! , i c p o j p i l \ n r ^ mz n a m i, n l o , " n i " m i rł miejscu cięcia pozjomego piono\Ą:.ch'

s1'!]Ro11'!\l,r P'EGE\EP'{C.I'ł Kośfi Tech. (GBR Elt/idpd kości bo. niki sterc$.aneiregener.a(ji \t1'1 sa '\UG]'IENTACJA Augmentacja kości ostka ne rege eralilm) v!.\''kolfł'st]'r\ane d]a odbudott pożądan}m jest uażna metodą p]astyczncjchi. kości \Ą].lnialze' Za. $:rcstka 1,. każd}m fębodołoh€go pŹed \tplo1'.adzenrern \Ą].konać rm. rurgji prz]'zębiai polega na w.l/peŁańu zloka]izo. bie8taki można jc.Iiroczaso$'o po w.r. podczasimplantacji]rń \'.anJ'chubJ{kólf bezzębnego\t.l'rostka' Dochodzi planlu. po nieostroż. konaniu implanlu !! plf}'pa.lku periinplĄrLtihs' \ł do nich najczęściej \rJniku uran od ub].tku ijego Iodzaju(de. n]'ln usunięciu zęba,floka]ifowanegoi progres]ĄĄ" \{ zależnośCj rozległości poekstrakq\'jn]! dĆfekt[J.IDstka) nego plzebie$l zapaleniaprzyzqbia,Złamadazęba, hiscencja,zębodół uapolową' błonę \!raz z auto. rozległychtońieli' stomatopatii plotetl(znej. Po. stosujesię samąbłonę błonęz al]oge. lt,oilująone prcblem!'estetllznc w przednim odcin. logicznjtn pneszcfepem kostn}.rn. \\5^ h.,/(,/ppudsJpnion\. /ct'.mko.lrr\m Lu luku/\boMe8o. v,7eqe[nie planui-.ie r 1- nr,/n)m 3dt U^'skuie się zamlożony \fsuszony DFDBA) r0'1lj i \Ą..vróżnia się: \Ą ten sposóbbardzokosmet]une poszcl'lcnie i/lltb ui klas}fikacji ub]tków \Ą.arostLa po[.r].oso.ję. podwyższelie $ltrstka zębodo'łol'ego' tJe.ę l ||lIala l|dĄ"L\ lr miarr. $]'r.ostka, z}'ko$l'Inz zac.howan4.!t].sokościa z }ILT0D\ LsŁ.ll'lN'Lł TKĄ\EK PRZ\7ĘBL]. I{lasętrIulrata tkanek na t:rsokość zachollanq są slcmkością \tlTostka. \t'bmlle metodyrcsckyjne Za]iczane ń\łnieżdo n'Ikon],Wa. iilasę III utrala w}'sokości i szerckości wT'mstka' plast-vcf chinĘii plz}f ębia'ponie.waŹ nej u.ł.rostka w ChiruIgicznemetodyau8rnentac.ji d7iela ne sqw cclu poprall! zaĄIsuiIfiąsła, pŹlpadku je. po\''iększenia miękkiej go nadmialrr.Przykładcmjest gingiwop]as1].ka st(} się lra zmieifajacedo tkalrki pżed \['konaniem mostu)lub iegenera. sor\ana dla odh,vovenia fizjologicznego ksztaitu (planol'.ane plzerosnl. (plano\taDe implantó\' 2l dziasła s}tuacjijego nieod\Ą'Taca]nego w cji kośCj \\}'konr,!tanie ZabĘ tel rr5.kon]tran!'jest naj(zęściej polcko. w \{ estcĘrzncj augmentacjiub!'tkówtkanl{i mięk. pod. \\}m rc/rcsto\\'].m lapaleniu ibiąsła'Llą'skanie l'.:la. kiej klasy I, II i m $lkorż}'stujesię przeszc7ep nabłonkowej tkanłi lącznej(IŹngeri Cala8Dal9B0)' ści$ej$.spóipmq padenta \'. lakrlsic optyma]irej niechinr. $.miejscu biorc4,mjęZyko\\'o \Ą}'lofulic hĘicnJ jamy ustnejorazprzeprcrtadzenie W bm celu leczcnia pcriodonto]ogicznego ogółzna. na się cięciepoziome oraz d\\'ź| cię(ia pi.)Ilo$ep el(ra. gic7nego jegozakres' czającc odległości 2 mm od zębó\\' !r l szcz}tbezzęb. czącozmniejszają

252

Estetyka periodontologii w
Ryc'19'fla Uogól

Ry..19.4b Sian prawidlową gi€ . h ek' śom' 5 Tyży ka). je optyma|ną hi

Istnieją ró\\Iież moż]i\\ośCi !\1.cl]lużania koron!' ldinicznej za pomocq elistruzii oflodorlb.cznE' ]ub Il{' h( /ru..J /.ln|' iei \'ron\ F'ol7p/ ' hJ.Urśil, n.,l międf]zębo\\c' Dla zmniejszcnia 8nńości d7iasłaod. .esekcję tlanck pŹ\zębia' Tak z\ane dol..ieĘchołcina się c1ęść tlianlii oclstron! loesuon]d (Z\[]ątk]em kowc rrr.r]łużanie ]ioron}' może micć n ejsce $ 1r1. brodar\ek)' dokładnie oplacolllie się po\lieEchnię niku gingiwcktonii iub pl,esutania płata N Ęrn zębó\ i lakłada pojed]nc/e s^\.\:facho ańe pr.e(Jr lricnIrrirrr rt połączenirrlub bez osteoktonii' \\j\|ór 4i pr\'\\1konywaniu cjęćpoz\lala Da uzys]€nie zado. metod}'za]cl]'g'lótlxe od szerolości grub()ś(i i dzia. r\alajqcegoĆIektll estet!'cde-go (P$( 19':1). sła\!1aś(ił'e8o od g]'Llbości oraf bias7kipżedsjonko. \\ prTtTradkachpolekot!-tch i idiopalycTr\,ch \\cj kości w1Tostlia' tl.'\ni.|.''l n|i'|Ą. { '',id.^| J|Fż\ i' |''l\. . n \.v przypadkl ĘEtafczająCei szerckościdfiąsla na. z inożli\\'ością nawrotll' \'V picńlsz].m prZ}l)ad. lcży preferorrać gingilre]Ćonrię \elmętżną'g Pien\. ich kl $e lvspó]praq. Z lekażcln pro\adlą(ln nalc7\: sze ciQcie pó]księż]co$ate biegnic \r drie kics'/on]o podjęCiafarmalioteEpii alter- i osz(fędza bmda\\'ki nxqdf}7ębo$e' Dngie ta]dc Foz raŻ}ćmoż]ir\ość r.rrrrr'-i. Ir.r I'r,\lJ.r,ItFn\Inn.-^,rd,o1 ir7"pina. cięcie odpo\riada przcbicgowi polącze a szlJi$no. c}]dospoĄna -łtaliro]ismus. njf ed!]rina-am1od}?[l|l cemc[tor\ego, \.4lqLInje konturcl,'i dziąsla pif} s4lub diltiazem. siaclujqClrh zębach' lĆórc nic (]ma8ajq i'\dh]żenia Jec]n\m / l\ażlicjs/]Ch \\s]iafail do \1..\'clłużania koron]i \astępuie usullięcie \lciętcgo dziasła Z od. korolr liJniczn1lh zębólr jcst dqZenic do poptarr1' sionięCiem ]ioron]. do 8lanic}' szldi\lno{cmelto1\ej' esteĘ'k pżedniego odcinka uzqbienia'Korelita ta Plf}' tąskiej shefic d/iąsia $,laści\le8omctodą ka porrmna blt rozr,.ażana pż\'tz!\: uśmiechu dziq. Z \\.\bonl jest do$icżchołkowĆ p'esu[ięcic plata' slo$yn ' j eżeli Ę lko rte iest on łltikiĆm \$sokicgo Trz1'majqc skalpcl ró rroleglc do Cllugicj osi zęba. przebjegll LL i \lt|rgi gófircj 1ltf\' fizjologjcznej dlugo. pm{adzi się picn|sze cięcic po shoniĆ pżedsioDlio. ści](oron k] ric/l\(h zębó\\,góm]'ch lub prcgna(ii' tei i jęz}dorr,el }5 mn] r.xmoleglc do bEegu d,lia. Szczególniedekorzvstna cl]aĆstel].kiulębie a jcst s]a. dochodząc do kości .\.lDstka.\\ pĘcstżenL1ch as\metna l\. d'lugości ]iororl sie]€czY międf}lQboł].ch u|v}muiqc cięcie ló},nolcgle do Innc $skazania (lla te8o rabieguto: bżĆg! dziąsla,następuje odd7ielenie$Ęsloej \\aI. ' J , l / i J - l o \ , L ' \ j p n \ h i ,o $ . r L , t m a | | i . r . sh['bloda\dd. Dnrgie cię(ie biegniĆ !r I t n' dnie i{Ćsloll. /L,\ .nJ|n,' ||'ń'Pi . |".'.ln'ii /F|'a I J |||r/\ | ' |nJniJ kj \f kierunku kościt]mstka i jcgo celem jcst u$,olsrę kolon}' protet-\'czne]. edc plata (kohieĘa) dziąsło$e8o i'oko1 lęDtjl\i Zabużenie tf\\i szelo]ioś(i biologicznej' ./\'li Z ](L)]ei następujedo$icvchołko\lc odpleparotane sldóccnie pasa tkanki za\lartej pomjędz} slu,\. p]ata śluzó\\']iol\o.okostno$ego obu sfuonachb. po Lcln kości \\.()stka a bże8iem dziqsła(isLotIego ku zębo\\ćg() odsłoniQcieporricrzch kości'Trzecic i dla prat\idlo\lej ]o](alizacii p()ddziąslo\e8o brl{! ciecic protadzi sie wil]uż gr/biet1l]ioś(j \|]]osL]Q gu korcnt ptolct!cznei). i p]7eśróCi Zębodolo$)clr rrd przedsitlnka clojt:zr1io. u l d n \ i e r , d , ' r u \ \ .L i a . , n n r r l , r, r i r i F t - m \ \o. Dziqk temu odd/iela siq kr nier d;Ó4srorir r " r ustnej w rc]onie szJ ki Zęba od kościl\1Tost].ai usu\a

Plzedsionkollo i ięZ],kol\o odcina się nadmial dzią. sła,\astępnie po pomiare 8jębo]ości ldeszoncli pro. $adzi się ciqcic girlando$Etc. odl$ażajqc bn]da\\ki

253

kiedy sześć dać naj\łtześniej no$ego bnegu dziqsła' peńo.vars1"tvG i \Ąych. nieodpowiednia ma dziąsło tendendę do przeszcepu. Na ł]'niki chiruBii plast]czneipvł-Zębia rlredoslarearalubzbyrdgre5yw.a hig. z)4 .ch' za]eŹności poza. u$'zg]ędniającego która p(} gicznej' leczenic ofiodonĘ'czne lub/i protet]'czne. sferokości miętaćo $.1/a) n splts maią po\vi].7ębo$'1'ch.'idzenie lejonu dziąsłowoDopiem całościowe decydujeo końcovlm efekcie zębowo.]an:a pozabiega (szacolranena okolo 57oliczby zabiegó\' lub \łTęcz zatoźonego @ęstopowodemnie uzyskania niepo$odzenia.\lnagane \Ą]{)Iaco!!E.dcjap|ata' u5'sokichbrcda.t$ażo*ego jest temz do]dadneusunięcieziaminy i \Ą!" estet-lcznlan prowadzonego leczenia.r'ch pomocq szwów \łielo1. W naitru_ Możliw€ jest ych gładzenie !v od korzeni zębo. Nie {eł dąż!ć zoyt Tałeji|ośL' oozy\karie jezeli plfed zabiegicm b!.'ł preparacja śronybiotcfej.nieprawid|owa technika zak|adania one sl'asz(Zonc.nPgo danegozald€su \Ą].dłużenia obok terapji cz]'stopeńodontolo' \\e jest pEeprowadzenie osteoktomii' Na]eżypa.5do 3 mm.Estetycme korony prctetycznenaleł zalda. dieta ubo9obia|ko\.laścirvej nie leczenie periodonto]ogiczne Blko \Ąśpótczesne od winna \ł]'nosić 2. Za międf]'fębov'. ustabilizujc się położenie zabiegu(naprzykład W B|ędy techni(fne trakcie prepamw'ania .elaja_ pacjenta n|olo. ponieważ ność pofabiegowe upodobnianiasię do pier.niestabil. dniejsu pn]'padkach\\.W}. wek międzJ.pa|enie otoniu.i pozabiegolc 5ą my ustnej. gia oszczędzania rcgenercwaniatkanek przpębia.Wotnego kontufu. tń aI8onlmu no.22 esteryki uzębienia'lecz musi ja Zabieg kończy zszycie płatórvw przestrzeniach ńe możepogarszać popE\{iać'w czlm szczególneznaczenic ma stmte. do l|ark|daw(zej. nje inlerd\ ptina]. biologicznej. postępowanie szwóW)oraz niew|aściwe fnaczq.23 estetycf nego' w€go efelĆu !.|ępoMJnid' korcny ldinicznej możli.w Estetyka periodontologii miesięcY po zabiegu.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->