Pra znaPeri ontoI ia ktyc od og Kliniczna
prof.dr hab. Jadwiga Banach, E|żbieta Dembowska' n. med. dr RenataGórska,prof. dr hab. prof.dr hab. Zbigniew Jańczuk, Tomasz Konopka,dr hab. n. med. Joanna Szymańska, med. |ek. MarekZiętek,prof. dr hab'

Zbigniew Jańczuk

Redakcja naukowa

OD
bibllotelio

Wydawnictwo Kwintesencja 2004 Internationale Verlagsgruppe Quintessenz Berlin. Barcelona, Chicago, lstambut, Kopenhaga, Londyn, Moskwa, Mediolan. New Delhi,Paryz, Praga, Paulo, Seo Tokio, Warszawa

Spis |teści

Rozdzial 1 Morfo|ogia przyzębia zbignieW Jańczuk Wprowadzenie przyzębia struktury morfoIogiczne przyzębia Uwarunkowania morfo|ogiczne a fizjoIogia i patoIogia

11 11 17

Rozdziat Etiopatogeneza 2

Renata Górska Wprowadzenie przyzębia Mikrobiologia pomiędzy gospodarza Interakcja bakteriamiodpowiedziq a Analiza czynnikóW ryzyka

23
23 24 28 37 37 38 40 46

Rozdzia| Epidemio|ogia 3 chorób przyzębia
TomaszKonopka Wprowadzenie MetodoIogia badań epidemioIogicznych Geograf Występowania ia choróbprzyzębia przyzębia czynniki zapaIeń ryzyka JadwigaBanach Wprowadzenie podmiotowe Badanie przedmiotowe Badanie

Rozdzial Badanie 4 kliniczne

55
55 55 59 65 65 69 78 79

Rozdziat 5 Badanie radiologiczne Joanna Szymańska Metody badańrentgenowski€ h Moż|iwości radiologicznej oceny W periodontoIogii Monitorowanie leczenia Ograniczenia diagnostyki rentgenowskiej

Rozdziat K|asyfikacja 6 chorób przyzębia
RenataGórska Wprowadzenie choroby dziq5eł przyzębia Choroby Wady wrodzone nabyte lub

83
83 85 93 105

Spistreści Rozdział7 Wprowadzenie do profi|aktykii |eczenia zbignieW Jańczuk Wprowadzenie strategia zapobiegania i Ieczenia choróbprzyzębia personeIu profiIaktyce Ro|a średniego w Rozdziat 8 Profilaktyka domowa JadwigaBanach Wprowadzenie Motnir'acja isamoocena jamyustnej Wskaźniki hi9ieny pomocne Wybarwianiu płytki Preparaty W bakteryjnej jamyustnej leczeniu Znaczenie higieny w choróbprzyzębia przestrzeni Przybory higieny do międzyzębowych

't09
109 111 114 121 119 119 120 121 122 126

profesjonaIna iIaktyka Rozdział Prof 9

zbigniew Jańczvk Wprowadzenie Badaniejnstruktaż i hi9ieny Mechaniczne oczyszczanie zębóW poIerowaniem i szyjek SkaIin9 naddziqsłowy z koron zębów Kontaktowe stosowanie IekóW persone|profi|aktyka profesjonaIna średni a Zbigniew Jańczuk Wskazania poddziqsłowy PeriodontaI SkaIin9 czy debridement |\,,letody usuwania zlogów poddziqs|owrych

133
133 134 135 136 140
111)

powtarzane Rozdziat Leczenie 10 niechirurgiczne

't45
145 148 150

Rozdziat l Leczenie l chirurgiczne reparacyjne (resekcyjne)

JadwigaBanach Wprowadzenie Kiretaż płatowa operacja przesunięcia metoda plataI Zabieg dowierzcho|kowego Nabersa Gingiwektomia Osteoplastyka

157 158 159 160 162

Rozdzia| 12 Chirurgia ś|uzówkowo-dziqsłowa TomaszKonopka Wprowadzenie Poszerzanie dziQ5ła 5trefy Pokr}vr'anie recesji dziqsla Zabiegi wędzidełkach na

163 163 163 166 175

6

materiat wszczepowy/bariera Siarczan przyzębia Wszczepoweregeneracji w tkanek Biomateriały przyzębia tkanek skuteczność regeneracji metod E|żbieta Dembowska Wprowadzenie Podstawyizyczno-techniczne f urzqdzeń laserowych promieniowania laserowego tkanki na Dzialanie przyzębia w Biostymu|acja Iaserowa chorobach mo€ Lasery dużej y W terapiichoróbprzyzębia o |aserów |eczeniu w chorób przyzębia Rozdzia| Zastosowanie 14 199 199 199 201 202 204 żucia Rozdziat Leczenie 15 zaburzeń czynnościowych narzadu Marekziętek Wprowadzenie Przyczyny zaburzeń czynnościowych dysfunkcji skroniowo-żuchwowych 0bjawyk|iniczne Analiza zwarcia Marek ziętek Wprowadzenie protetyczne przyzębia Uzupełnienia a choroby Szynowanie zębów z't'l 211 212 212 213 215 215 216 219 protetyczne chorobach przyzębia 16 Rozdzial Postępowanie W Rozdzial 17 Farmakoterapiaogó|na i miejscowa JadwigaBanach Wprowadzenie Antybjotykoterapia ogó|na Antybiotykoterapia miejscowa Prof ilaktyka antybiotykowa zz1 221 222 225 227 z5ź Rozdziat Fazapodtrzymujqca |eczeniu 18 w chorób przyzębia Zbigniew Jańczuk Zakres program i fazy podtrzymujqcej vv)PU'ProLo PoLlEr rrd Trudności realizacji podtrzymującej W fazy 234 239 240 Rozdziat Estetyka periodontologii 19 w Tomasz Konopka. Marekziętek WDrowadzenie przyzębia Estetyka niechirurgicznym W Ieczeniu periodontologicznym Estetyka chirurgicznym w leczeniu 245 245 246 247 .spistreści 'l3 tkanekprzyzębia Rozdział Metodyregeneracji 't77 117 179 181 186 187 187 192 Jańczuk zbigniew Wprowadzenie przyzębia tkanek Mechanizmy regeneracji Błony zaporowe matrycy szk|iwnej Białka wapnia.

obniżanie dziąsła.ię jul stna i kość w}'mstkazębodoło$'ego.. 1.anik puyzębia f q/raŹn}mobnażen korzenia em fęba (w9 furmy) 11 . fwiąfku nic tJ.zbigniew Jańczuk Wprowadzenie ptzyzęhia Mofio|ogia przyzębia strukturymorfoI09iCzne pEyzębia Uwarunkowania mońo|ogiczne łizjo|ogiapato|ogia a i Wprowadzcn!e Plf]zębie jest częścia sl.wchodzątkan]<i sB'kajace Zacz}nasię plżesu\''ać szkliwa ku granic1szldilr. też jest mimo Ze\\'taściwie tkankq zęba'o ro]i cementu bó$. sldad pż'\'zę. ncrcnentowej' Z lriekiem pr4'62gp nabłon]{o\W prle. czyli tZ\'!: jeśli loem łącząqmoraz prz!'czepłącznotkanko\ty ocz}Ąviście nie dołączą \Ątóme prccesyzapa. kó\Ą' mi tkankami 7ębodołow}'cll i dfiąsła(R]''c' i 1'2).yfanik pz\żębia.h.lkoanatomiczn}mi lon'ojoh]m z ty' clepu nabtonlowegodochodzido obniżenia w1rost' pnekonują $]'rriki badai z ]at 90-!v !a.n obnażaniem się szyjck zębów. korzeni' Ponie$'ażobniż]aniu tomiczno.e zaawansowany nalczy . w sĘ ro$'ków dziąsło$}'c]l 8łębokość pż}'czepnal'onko\Ąy zwanytakżenabłon.i ku WjprzJr. p2edstawi€ n iebierneqo Ryc'1'2a-e schematyczne !Ą.ki zębado około25 30roku Zycia'Potcm z $'o]na brzcżncgo nego loótko prz}zębiem.Ęsła szkli\łemkorony ze ]i się na plfj.i"' JPs| |o |^\' biPmP \\ r/lnanje <ię lę.yżyna nia się zębÓw a . po lemPn.{adow4 nażądu żucia'DZie.allpn/uiań. gdrztdltnorreśnie z prznsulranicm pln. t''. ptlzniejich a połącze.a mianowicieidziasło' oko. klesie legeneradi tkanekprzpębia' to stalcz} zanik prz].uuaia. bia $.ie pouohy'rn u zasadzie i rou. d rozpoe}naiqcysię starc.prawdłowewarunk W pz'fębiu. rra sĘ rię koveńowego .fujologiczne okolicy Po\Ą.staje tej $]'iostka torvarz}'szy nie międzyZębcma dziqsłem okolicy sĄ'jk fęba.lla tkanek pnyzębia i badzo ścis|m nt.1 Procesten (atrophiaseniL^ prio&n.rll.. ze się w obrębieszyjki zęba. polegające $}d]lużeniu ich koIon klinicz.l ha]. może pozostać niezmie iona do późnej starości. się 7l r I Ryc'1'1 schematyczne przedstawen]e wyzynania 5ęfębóW ffiffi. z\^ła. t\ędIUic W ddl.owi. ostatniafaza WyEyraniaa}nnego' b. spolenienabłonka dz.e' W skład zęba(pż}(zepnabłonko\r}) utrz}mujesĘ w okoliq pż}zQbia (Pno dontiummalginak). gdlżrttedylr'laśnie bólq kszta:łtujq stosunk ana. są.zębla Rozrvój prz}zębia wiqżesię z w1tz1naniem zę.lączonyjest cementkonenio\W Gostniwo).zębiebŹeźnei \tievchoikou. nomiem}. c zqb Wy znjęry.

I i'..rr.-.9 DfiąŚ|o fębodo|owe ]2 mm 3 .przyzębia MorfoIogia .' -. '.\']l\ Nablonek l Dziąno srqr'..-1.hematWg Woelfe|ascheida i Rorek dziqqlowy mm 2 Nabloneł lążący mnr ].. I =- t_-a ź:. ) ' n posfczegó|nych Ryc.--.'3 Loka|ifac]a 1 prf}zębja' elementóW s. -:']\--f.r. ł. Blona ś|ufMa dfiąŚ|a mm 10+ .tl i--I i3pŚ|a rl ---.

\qTostków zębodo. mi.a Tabela 1'1 ich \ł}miary kontakto\ł]. rzeni zębów ' w rych zmian \Ąstecznych miazdze zębów) W brodav!€k dziąsłovlyĆh|śzta|. l.policzkorłej języko lub wej i podniebiennejw postaci .77 '|. wegow .1o\łych' Poniżejtych pła. zwężenie brak pżeshfeni dzi do punktu st!'cznego.'dochodzą.ani do szczpn kontakto\łych ffd7gindlis)nie widocznesqna Ryc' 1'4uspo.5 1. przyczepione'T\'|'orzy ten sposób i w c]zas taci on cechyr€gu]amości pŹebiegaintensyw. po/in.86Made) 0.eślone objałyrctrtgenow. kości.Brodawki międzJuębo\ł€ lub ozębnej'na\aaNtlvianie cemelrtu(hapercem"ntns1s). 7a]aesko!Ądepola są das/(Ą7nami elementów pŹ}uębia.0 12.08 3. Ltóre w prawidłouychlvafunkach qpetoiają Sz(z]'tblo.38 2.t\.e 5ię latem po$o|nyrn. przyzębia cych do pun]dów sĘ'czDych'rrają jednak w śrcdku struktury morfo|ogiczne międzyzębamiksztah siodła prfetęczy@c.oza kości. pr4'zębiaodpowiadaj4 olo. (/tm ' harakerwu.33 50. umz zgĘŹowy' błę.14 Zag|ębienia szczy.0 0.dljiJa prLy. pzestŹenie międzJzębowe.la.lawki dochc skie| poziomy ńlteł brzegu$}rostka Ębodołowe.5 0.12 0.97(l\tavnard) 1.5 0.69 0.|zĘsło plzl niejrr okolitar zarlliłIrni: czlmymiejsr h orrcj' mwek dzĘsłowy' przestrzeniachmiędfylębowch W opisanFn objawomkliniczn]'rnstaĘzegozani]ot i.585tm 0. nych (wg Rateitschaka).0 więcej i 13 .2 250 !m 10. orak \ł]TaŹnej jest \\T'nikiemńwnolegle przebiegają. otaga fąbw okolicyszyjki. cz]'! miejsco$Ych(brakizębo\łe.przechoćlząc wYsokości mwka dziąsło 2 mm (międfy siekaczami)do 7 mm (międzyzęba. mniane \łyżej siodłalub przełęcze szerckości o od nierza.4)' lub Rycina 1'3 p€zenfuje lokalizację poszczegóLrrych \iebiP\kic.aegó|nych e|ementóW (brfeżne) WoIne dziqsło (pżyczepione) Dzią5ło zębodołowe Rowek dziąsłowy (pżyczep Nab|onek łączący nabłonkowy) Przycf |ą(znotkankowy ep ozębna Cement korzeniowy B|ona ś|ufowa Wy.tach Regt arny i bezobja\łouy tach siodła|ub pze|ęoy Widoane od śronypowierzchnisiycz 1a moźezoŚać zmieniony \Ąskutek '1ź. dy w lecueńu zęMw) lub ogó]noustojowych'Wów.mi między dwoma sąsiednimi zębami.przyzębia MorfoIogia w lenia dziąs.stosunkowoniewielkim rczchwianiem ob" przebiegiem nażonychZębów oraz bezobjawo.szczfiów. jest pEyczepione ani do zęba.!on4cmdfaj koł. o pEebĘ tego pocesu Ryc.:: \!'()LNE DZL{SŁo Dzi4sło brzęjne @inłiDa tóv stj'Carychlub konta1. punk. rra dna (param€trów) prz}"ębia' Tabe|a1 ' 1 Zestawi€nie WymiaróWpos. ]tóre w wafunkach klinicznych noszq naz\'r'ę :.. go. mlm i regrrlarnJmobniżaniem łolłych.ostka zębodo|owego szelokość szerokość g|ębokość dtu9ość dIugość grubość grubość szelokość 0.'olne dfiąsłołączysię brodawkamimiędą'zębo$5'. w}Tril.osteopo.widoczneod stlony ualgowo.9(\ivoaffel) 1.uprz]ćpieszonejwędrówki przyczepunabłonkowego' Prz}zębie w wieku star.lr5m wrażli\łości obnażonych szyjek i ko.0 t.

z.policzkowej zaró$no W żuchwie' jak \\e tgiilgira ahpolaris) ma przclraznie :abaruerue i w szczęce.óżna. niżlr Źuthtlie'Przrimujc. przebieg gi andouaty (LitĘagi. w rckościdzĘsłazrogowaciałego.że szerckość dziąsłaZębodoto.: jest . powoduintens]ĄM ejszegouna.lsta\t'iazńżnicowaną po szerokość dziąsła sh. rę.ance podniebienietwalde' Błonaśluzowa lub łqcz.Ifiqsło zmgowaciałe leiąrcz prx]nir'bipniem h'"dld}m do. u których nierzad. plfy zabiegachpłato\t5lch stem$]anej w regeneracji nychslekacry 1 do 10 mm od jak i W plastycznej chirurgii śluzówkoł'o. rra który łqczysię na brzegudzi4sła wohe..n.lcllŁtr Pżechodziono po w błonęśluzową $. ró$Ąrieżlini4 śluzówkorvo".Dzieci maja nieco dziąsło doroś]i. tkaneĘ (w9 Rateitichaka). graniry z ruchomqbłonąśluzową' mocno przy. u ku 15 1? lat' plfy czym nieco częścĘu iIziewcfąt' \Ąpdlug $op]r{']d S.lronip dolnli h prcdt17ooo$.owko. walgo\ło. dołorĘmt$'oEq .3). os.na.thal. e Ne '/el\/P \Ąsrcze.MońoIogiaprzyzębia tkanck mięl.c i aźrr 50.'o. czynieniai cieńszegoniezlogo\łaciałego nabłonka' (bżeżn]'m) ruchom4błonqślufowq słem. dziąsłorvej' Rl. 1.| lPj tinii s \/'{ /ęLppo 5hlniP pdnicbiejlnPj' gmmadzenie komórek bań\Ąiko$T'ch w warshvie gd}z dziąs:ło pżechoduibezpośrednio Zrogowaciałe komórek podstatnych nabłonka rv tl.Je do \Ą5Tostka zębodołowego tą ]inia jest ruchoma.Jest ono najszeNzepo przealsionl<owej stmnie górnych pŹednich Zębólvi jęZ}'kowej sht...zań\łIo kość dfiqsłazroqowacia|eqo u tEe(h osób W obrębie do|."u żuchwie miod.lreĄ iuiqrc' jamy ushrej.ło zębodoło$. periodontologicznym' Rowek dzi4słowyto prze.e bJ'1va ZwJ.\ł]łn.l. co Ryc. Bftk niż ko sposhzega się nawet me]anoplakiędziasła(na.dziąsłowe' L\.Tostka Zębodołowego stonie 1}ZL1sŁ(} PRZ!1]ZEPI0\E Inaczejzębodoto. ma istotne zna. h.idal ma j.\t'l.l'5)' DZIlsŁo ZRocot'l.1'5 ZrÓżnicowana sfero' czenie w chirur8ii peńodontologicznej.ie)yr^rvie.ldch(pociqganie wędzidcłek mięśni) i ' Z badań rt:Iasnych rt1nika. .|ziqsłową.zależnie możeb}'ćnajlepiej zbadanyi ocenionyzgłębnikiem głębokości rowka dfiqsło\t'ego) od umiejscowienia' Dziąs. że dziąsłozębodołorre szerokości2 mm i węższestwierdzono $' ]1% r' . iP.ię stlzeń międz}'szyjkązębaa strefą dziąsła rvo]ncgo na ogół. Jest z czepionedo kości'Zloka]ifowanejest między dzią.najczęsejpj i od 5 do 12mm szer. (Ryc-1.dlis) albo (po Szerokość dziqsłazębodo:łowego odliczeniu szczelina dziąsłowa(Ryc. Mię. ta ma niż Linia a blond}nijaśniejsze bflmeci. zwanc jaśniejsze sze. sło$T(Ryc. cicmnoczeńĄ'ona.egomm (niepEyczepioneśo)' 2 Jest wyścieiony naMonkiem warunkuje odpomość dziąsłabrzeżnego rrrazy . w zrogowaciałe poza nej)' Przebaru'ieniamelaninowe sięgajqz\.oniertargowejdolrrychsie.Iest to połaczenieśluzówko\Ą. jest po nie Zębów tMono$yh żuchły Naj$ęższe predsionLowej .2 do 2 nrm. . mi huono\t5mi)i głębokości 0.cina 1. Istniejąjednak duże indrtvidua|ne ńż]nice sze.o.3) nie jest widoczn]. kaczy pEyśmdkowej trzech dorosłych od u osób w tlm df}' dfiąsłcm\'volnyma prZyczepion}mu około1/3 samJm ńeku: 10mm' 5 mm i l mm' osób dorcsłychobecnyjest tz\Ąlivolny lo\\ek dzią.rlardifomis).w'o]nJm a (Rr/c'l'3 i 1'5)' w]Tostkazębodołowego |iOl\iEK DZL{SŁol\\ (sdtx1sgingi.okości' DZLlSŁO BRZEZNE (]\l)L\E) Razemz zębo.5 prze.az po stronie jęz}'ko$ejw żuch\Ąie' 5/arclub bladornio\e' \4ożp iednak(iemnipj.

który stanowipIzedfużenic naMonkarcrv.ryrn stronieprawej)' |\.b naczyTia środkowej częścizębodo|u kontakujqce się z sitem fębG doiowiłn' c n. czy1iprz5'c7gpęm rowek dziąsłowy od 0.l. szkli\t.do którego pEyczepia się.5)' 0'69 dzieci w okresie WTz}.1. sĘcznie niżpoliczkowolub jęz].ki dziąsło\ł€sa głębsze: w obrębiezębówbocznl'clrniżpnednich (naprzy.le ]ewej)' bo (po a cement€ m korzeniov'. l1cztr(a. u h .51.. szcfeliny iIfią.nania fębów może być U g|ęb. Jego fi€.czyIia części Ryc'1.kai jest łqczni. l. t) .oznisĘ istot.em a wewnętrznFn nabłon. żPnjPule8Jro8o\'€ l Pniu ta Ryc.5 mm ma lvid:low1.Prz5'62ęp naŁltonkow! x'tnlolnx (R}.6 PŻestreń ofębnejmiędfy kościq śro.ko$o(napr2. 1. Rornck dzia. '.Iuu}nip posinjcn1..c.a$ p"ńL'(lontdlnd' pr} /ts|pbnikotlaniu'ond.1.Bclo 1'9 mm w obrębie]da).5 do 1. się Prz]''czep nabłonko\Ąy odgĄfuabar.5mm policzkowo).ch głębokości (średnio mm \!g Gar8iuloi wsp.8 Uklad naczyniota.nacfynia przFt bia breźnego. cl}'Li nowi on dno m\łkadziąsło$ego.zl: i. słowejmiędzy Poilobnie kicm dfiqsła' czJ'linablonkiem. nowegoszczęki. w drie a rcwka z nierogowaciejąqm nabłonkem łączącym.3). xs70 (ws svejdyi Kreisy).l'Idad dol 2'5Itrmsb'Qnie iv obĘbie l.przyzębia MorfoIogia go Ze zrogowaciabm nabłonkem dziqsła. / \l o o . ro$.] mimo de]i że dochodzi ona do dna mwka wlścielonego J D k a l n \ mn d b l n n k j elm. Z dokładl5'ch p6. 1' ldad 2'l mm po stronie po]iczkorvej zębatlfo" zębó('pżed.ry ozębnej' a . nie dria długość pEekracza l mml' Jest to miejsce polączeniaoszkliwia wf'l'Z}najqcego zęba z na.ko$'ym' W warunkachpm. / \ s i purvidłow}ch.7rnm jęZyko\Ąo1. ro$. nal'onek nie od nabłon]<a ze\ł!ętnnej powierzcbni dziąsta pv.9 mm w obrębie tżonolwch i 1. blon]<iem dziasła' dzo istotnąrolę w fizjologii i patologjipŹruębia' Sta./). Powiękzenie wieftcholkowej(ws Lenza).|iędzy Wiązka pEestrzenie naczyńkMiono mi Wlókien ko|ageno!Ąrych da x570 (w9 sveidyiKrejsy)' śnych' Powięksfenie Ryc. i.9 Pojedyncze włókna ko]agenowe ozębnej. / J .Lkim nm.1.J'!. ścieu'arunków miarórv u 267 studentów ameĄ'kańskch dokona' że nrh przcz Woe]felalw'r'rrika.7 Schemat prreplywu krwi W ozębnejpodczas ruchu zęba (Wq L€ n za)' Ry€ .dc s.'ienchołkowej ko$'ego\Ą'cZęści kiem z zębem. zębatżonowego i nego. \ m .owkow]'m' jak wspolTmiany plzyczepu'l.

i teźróżnicomplzepł}'\Ąu w ozębnejpodczasru. 1. a wg Maynardai Wi]sona szersza niż zęba rłłitqczonego ńn*cji. one bzezn}'rn. l pro. Prfestźćńe metrów ocmy skutec7'ności widocznesa między wĘzkami 1t:lókien rracz5niowe cry zabiegu. 7 nl. baktwjnyn itp.lokien W duiJ. odpowiada to pmkrycz. zębodołu cenentem koŹeni zęba. Lldad naczJmiow Dtategopoń\tnanie poziomu powicraho$n}. .szaprzy szyjcei wierzchołlolniżw śmd. M ozĘnx. na 1 mm cemenfu ko. anniejsza się z wiekiem do0.eżnych' tb . Te średnie dłvóchkartek papiefu. koĘenołych na Ryc. Przycfep nabłonlow delikatnlm' Pod nim zrrajdujesię przyczepłączno. jest dostępny badaniu ]dinicznemu' stanow \tręc bieg hoĄfonta]ny maj4pŹebĘ skośny części ozębnej na w środkowej bardzo istotny parametr kliniczny uĄĄ4€ny pc do ńencholkowej zbliżony piono$'ego' zęby a w części wszedEie do ocenystanusystemumocującego prĄlczepułąe.86mm. pved i po zastosc nacz}'dami dziąs. na jest sze.żehipelfunkcja zębapowodu.ot\€ny Mają s/( \ĄymstadiumchorobypŹ}zębia.a e. Md ku korzerua|?. kożenia.rni .]zo Wiadomo natomiast.1'8)' stąd ńżnice v|'szerckości rcgiomch. Należydodać'żeozęb. Pońeważ poziom plzltzepu łącznotkanło\.6).noścjq jest poddany @c' chów rctacyjnych.pehia pionego' Jego długość waha się od 1 do 1. lo Z:!vią/ekinlens}ĄĄ.| krv'.' l'8' Uuad ten lq(/}<ie7 dna kowego oraz oko.około 607o między biegnące szldilvno.'lokna Ątu \Ą}.co jest jednak zwĘzanejuz zbitejrębodolr-' tkankow który waru*uje moc dzĘsta przycze. zębodolo\'rego.elem rc.Posiadają prze. je poszerzenieozębnej.9)lub ich (\ło|ne cement r. one ^jżnj. k1órychrttókna kolage.5).5 mm jej a (średnio około1.1. ldóĄ''l1l ząb 1'?' Przechylajqceruchy zębasq minima|new śmd.notkan. ' 10 sóemat prz€bieguMókien br.77mm' na Ęba będącegow funłcji zgĘfowej jest nreco nablonkorłego z śr€dnio wgwade 0.2 nosi od 0.nlle@eniu danej metody leczćnia' się w kierun](r wiefichołka korzenia. jej przyczepiąiące z jednejstlo się a zutaszcza u. DŁ'gość nej w tych trzech przyczepu łf'rrosi od 0'3Bdo 2. gnrbość mm 0.zcfegó|nąmtę w prflzębiu. duniczdlm. mary stanowĘ\Ą'łóklakolageno\rc.12<lo0'53 mm' Śre<lrria stano. odpowiadato cy szyjki zębai wierzchołka .t ooery*u .yrn (szyjka zęba) a bifegiem \aT1tstka koscią /ębodolu a (Pmentem' Sklada się ona z *'lókien ĘcznotkalkorwcĘ komóreĘ naczyń.08mm).l mm.97rnm.Morfol ozęb ł'atwowięc poddajesię nawet słab}mulazom me.3i 1'10)'podaas gdywtók.dznić włókna dzĘsło1\€) omf z dziąsłem korzeńo(y fe szc. 1 nie odtegłościtrrmmiędzy połączeniem cemento$.ła' sitem zębodołouTm z od granicyszkli\Ą. |icq wieżcholkowq' Sieć dacuń ozęb[ej pogrubia łEnJ.rn nowP nadzębodololnP posuczegó|ne !\'lóknaozębnej(Ryc'1. Brak jest sĘłnuluj4cegofimkcję zębaa' antagonisty bo\. jest połączeńem bar.jest jedn}tn z podstawowch para. ozębnej wg Ićnza pnedsta.rosu<al.omiji b|aszki przesbzerrmiędzybtaszkązbitą ozębnarĄ5. ' |ą(4 cemen| koPeniow! |o28000$.1. ny do kości' z dlu8iej do cemenfu a wiązadlaozębnej kiedy nawetdo zębiny Gnbość w.no{ementowej.raea 1 rnm. Bardfo istotna wĘ efubość informaqjadotyczyfaltu.{iem 0.9.fćnio\'r'ego powiek/eniu moŹia r1)7. M.łókna (R}t' 1. wedługWoelfelal nie przel. chówzęba Byc.Vegoskupionew prz!żębiu (Ryc. toksycznlm. jest PEyczep łącznotkanko\ĄT/ utlvofiony przez uów i substancji Mstawo\łej ' WedhĘRateitsdraka2 pźyczepiasię ok(> w wiązaniaĘczrrotkankowe.ner.podczasgdy zawszewiększew okoli.odgĘ{ąiqtĄ'iókra przebieg(Ryc. żew kazd}m wieku ozęb. ku rctacyjn}m.Ątem 1{tostka zębodolowego vliqzki o baduo chaEkerystycznej budowie'wśńd u'lóken oĘbnei oajistotriejszqlolę w pocz4tkc (t\.czyli odległości keszonki przyzębnej wia R}.

pokryCie kazębodo|owego. gąbaastejmiędzyoboma (osqpoł} r kości blaszkami jestodpowiednia grubość Istotna !'vyrost9/b5a). Kośc wyrośka zębodołowego stanowi strukturę porowq zęba.e}ruIościowo na]eł do apara.ll pfedstawia fiZjologieną ruchomość /ęlE prry rĄzrasĘqr}mnaciJo| 5W /e!{nętlznPj' Przynacisku100p (Ą obserwuje tzw ruchomość się ozębnową zęba'wynikająCąróżnej z szerokośCi ozębnej. posiada nieregulamie Ez[rieszcrone ko mórki omz \Ąłókta..okostnowego go leoenia dehiscencji obĘbiejednegozęba' w Ry. rycina 1.przyzębia l Mońo|ogia xoRm\To\łY Jest alatomicnie I omr czę&]ią konenia ze}a.którenapinają się po stronienacisku (wlóknablfeżne) po pŻeciwnej i stronie(W|ókna bżeżne).ł' nacisl. nych5.a|ebez deformacji zębodołu.1. JeŚ to wg Rateitschaka2 ruchomość fizjologiczna pokrywąiąca B]aszlra kostnazewnęt-Zna korzenre niekórych zębowjest częstobardzo cieDka' zdarza się nailet.u 500p (B) obseMuje sĘ |ei fuchomość fujologicznązeba. poQqtkowaru. 17 .y. pod. żekorzenienie sązupelniepokĘ4ekością albopoĘte tytkocienĘ jej \. Wrostła ĘMołowego Re8eneracia|e8ocemenfu ZJpocz4|kor^1jc r€ge leż pnłzębiapodczas neraqię tkanek zabiegów chintgic.ia 1 Włókien obrębie w (snona prawid|owej o. ma ono bardzo złoźon4 struktuĘ' Posiada to slvojeodbiciepźede Wszystkimw nielĆórych fimkqjachtujologicrnych. drobnymi z otworkami naczyli i neMów (/aml]Ęa cn: d|a duń brosa)graniczącej ozębnq. widoanenapię.larst\łąl. bia. ząb.przyobciąźeniu (B).Vnętaa warstwa zawiera\Ąłókla (cElnelt $łókistd ' cenent komórkołlyWstępujeg|ó\tniew 1/3wiencholkowej korzenia.składa onaz trzeche|ementóW się ana' tomienych: I blaszkizbjtejtłyście|ajqcej zębodo|y. i wedłl€ Schrtlderao Mtiuera?cementkomóI. Dotycą.WedługWoelfetai Schei<lal fu utrz}mującego w wanrnkachpmwftllow:<h środ]ow€powierzch. go (zabalwienie czerwone). kotyjest odpowiedzialny Lnnoco\aEnie w ee za zęba ści wierzcho&owej międzykorzenio\'/ej' i mortologiczne Uwarunkowania pato|ogiawzyzębia a fizjo|ogia i Jak łynika z połvrrższego opisu morfologii przyĘ.dle tł]'r Aająq ju' z pełmejelastyczności blaszekrł5.e\ĄnętŹn4 w?rstiłązawierająqłdókta koĘe' jest odpowiedzia]ny połączenie z kością nowe' za zę}a za pośrednictwem ozębnej. Ruchomo(zębażw.óMkowo. Ta chomość jestwynikjem ty|koróżnej zęba nie szerokości ozębnej' i funkcjijej ale wlóken. Wiókien Jest to w9 Rateitschaka2 ruchomość fizjo|ogiczna ozębnowa.to nai pzedhzonowó\i[ Tbki częściej siekaey kłów 1ń hŹk ze\ĄIętrznej blaszki kostnej przy kilor zębach przewainiedopiempo odprepamwaniu slwierdfaśę pod(fasChifuĘjczne.IĆórenie pfzechodzą fzębnej.powodująca Ey'li 500p defoffnacię Wyrostka zębodolow€go. fi pok''i\a cienkawarstuacĘmmtubezkD ni korzenja 250 m&kow€go (około prn)'natomiaŚ rcsztajest po kł'ta cementemkomórkovwm cement bezkomór. kołWnie zawieracementob]Źstów Jego ze\.rostka zębodołowe. Natomiast pr. wtórna. zapewniająca ko2eni zęoow.cerwonepo|e nronie po (wg prawej Rateitrchaka). środku gdzie ozębna W jest najwęższa napięde jest minima|ne. data ś|u. z t b|aszki zewnętrznej zbitq lamina dura).11 Ruchomo( zębatzvv'ozębnowa' czy|ipooqtkowa pzy obciąż€niu 00p (Ą.ębnej |ewa).orzenia ueests'io5 g]ówdje n jegorcsorpqjącementbezkomfuko spowodollaĄr:h uy z . zębnowa. do protevch naprauy l. pr.

2 13.ainajest teżlokalizacjaflrkacji koŹeni (szemkość tŹonu korzenia. 1'12zestałione zostałypżeciętne $.1.biPŻroś' .5 15. Izająbardzo korzystnąkiell]nko$'ą orientacjęt-vch rdókien' co czl.'Ększąruchomość jak i przJ'zębnową) \t}. sz]diw' Ffecan].1 ' W fębeh tżonowy.po akowy Vn' podńiebisnyjW żo.4 13. kacze (śIednio 12. le lepsze Lrmocova e niż jednokolżenio$e. Dla umocollania zębalr. i!'uĄ'ołananaciskiem 100pmieści w granicach 5 10 mm x l0.'a. pole plz!.7 14.l3). (ozębnowejpż]Źęb fizjo]ogicznej i tości ruchomości h n6rrej po.hpodańodlugoś.9 14. korzeni poszczegóJnych zębólv Średlie długości Zestaiłiono Thbeli l '2' W}.9 13.4 14.6 13.Ryc.h kÓżenj W śzoęce okowy pżedn.Źcdewsu}'stkim czepu *tókien ozębnejdo zęba.6 mm i l3.2(góme waltości rlcinie)' Jak W!ri]€ fizjologiczną(zarólt z r!cin]' najl. l. i kol7Pni Iokoncniorreso F.0 rnm odpoiviednio wżuchwieiwszczęce)' Mają one o wre.2 (dolne się pr4zębnowa w'1'.rrizabbardziejodporn}mna siĘ zgr]. trzonowce (wg RateiBchaka). /eb\mddroŚ'i maiąpln.kazują siekacze.a najkrótsze pomijdid.Ą ro/miar /eba u pn"ldlrju po. c kly.la\icnic' a]el prverrv iekz"nio mas} kości międry korzeńamil' na Zagłębienia koneniach i\fma(Jdająteżstabil.rn \! miejscu sąvjkizęba(połączenie średn d|uqości eni zębóww mm wg Woe|fel.8 10.13 Trzon koEeni Na Ryc.4 14.!2 PEecętnewańośc M zębóW |-sekaae.homościposzaeqó|nychqrup RyC'1.rcdkol\P .. t4!: Ln fiIkacja Znajdujesię biifej korcny zęba.0 13. cja zęba'DodatkowylrlĄrł na stabilifacjęzębawie.0 12.8 10.iada tIopi'n .8 ozębna 12. no ozębnorta' a najmniejszązębytlzonowe.0 12. Ryc.ednio mm i 16'5rrlm i odporviedniolv żrrchwie w szczęce).Rurhomo. a ruchomość się v! granicachB-15 Nołananaciskiem 500pmieści na mm x 10.Zt.ar.1 11.przyzębia MorfoIogia !!! 't! 15 fu.cf}'Liim kńtszy jest truon konenia. e koE 13.hwe moja n].9 kolze e posiadająk\' (ś.2 11. po'ąegó ny.P pżedtżonowce. dyśta po ny' .iększająp.a dodatkowosh\a.5 13. zorrc' [m rrie|.ie. rł tościna rycinie).\'l.. Lo l posoduió m/.0 10.ni]ęZniej' żenajdłuższe w l5. poczatkol. ność zęba. cz]']i ozębnoNa.urvegoblr grutrrcbos.1 13.9 12.9 12.! Rozbieżność koveni $fmaga stabi]ność nre1. 1]rnlepszajest stabiliza. ęba.

mają. lub istotnego cz]. nej ze\łnęhzlej $yostka zębodołoilego ułatwiają pŹ]'zębia's]'tuacjata. naleł do. zęba' PIz}.Lltki &Ę. czasem nawet a pokarmów do p&estrzenimie.rni. ani bocr ic. pione stanolvińlmież oÓmnę dla glębszych dzĘsła.lub nauetLrnlemdliuiar pro$adfenie pokĄcia .kmi lMo. szczalnydla pmdu]dówbakeryjnych.ch przy bmk] odpowiedniej co nawetcfęściowego Zanil.$a. sięto nie tylko z większąmasązęba.P idm} mwą a niekiedy i jedno.himrgi<łd4'zębowych.zębia wad tkanek mięI.lo!te ZabclpiPc?ają dem możebyć ogrcnrna trudność.v lzl1slr PRZł-CZEPIoNTGo Wpt}'wa zanik prz]żębiaz osteoporozą prz}zębia\qĄ. iam}ustnpi'sldnowi/abc/pie(/cnic tlrnikająqru z odełzania i żuciapokarmów Może waćna jego przebieg. ale mogq wpły.aruI*ów e\iPRCffJl h. nowejmięd4TMmdowej cryfi prz]'fębiaz 1999I' (pahf: Rozdfiał6) tkanl<or!]l NaMonek łą(aąqi\!arunl.z8'lędnienie kacji chorób prz]. prcwadzącą ruchomości do nie Dziąsłopnyczepione (zębodołoi\e) ma jed. Dziąsłoprzycze.agę szczegóInrelrumożonqsiłęnacisl. wspolnnMno szk kostnej \rTrostka zębodołolvego ju.. lv b.Iziąsłowego. ki pżedsionekjamy ustnejomz nieprawidłowe jest na. nie mówiąc już o jego moie zabczpiecla. Nablonek ten nie logowacieje. stanowitrudnypmblemhigiencmy nego ub].lzon]mi lub nab]trmi tkanek mięk. pnd(zJt mo$iPnjJ' dniebieniu nie możnabowiem plzesuĘć ani doko.hvo. ścimogąteżmicć wpbv na stabilność kładem_ jeszczefizjologiczn}m. teżZapobie8ać lozszeźaniusię Zapalenia głąb' w D(} wości niektórych metod leczenia. ptj.tków kostn].lziąsła pr4zębia8' z da]szychba.. co \ł]'nika postępplocesu cholDbou'ego przeteżz doświadczeń l. plzJzębiu$yvołaneumzem zgĘzo\łym). przcdszerzeniem za. ]lacznie naMonłiem łącząqTn' z rowka . który w połączerriu powodować konieczność Zastosołaniairrnych tech. temicznJtrni i bakteryjnJ'mi.ch' La moi{'lci uhudnid.kich.do cementukorzeńowego.|reb żuj4' ej w pżed um/ami Wady te nie inicjują zapalenia.przyzębia Mor{oIogia no{ementowe). tkanek kich (recesja przJ" prz].irnia z zębami odpo$'ie' nik opemqjn}.i drugie'W}dajesię' żepłat przyczepionego cieńszy niż l mm nie możespełniać ustnej nawet niewielka szer. pluyc4'l a się do kształto$. 8ru ptyoTnia się do stabi]ności Ęba.Mogą teżwarunkor. a lvięc zwiększonqilościq o znacnej redułcji lub bmk zeunętrfilej bla. Gęstość shuktura ko. Z kolei lvolne przeszczepy 19 . przy tzw uśmiechu a szczegó]nie dzĘslolr1m' moroi\o. pżed tlvorzenremsię nak ża.' pnede wszy.u brodawk. runkującegoodpomość do pnr'pad]. kiego szcze. taki posiadaniełątpliwie wptJ1v Stan stabi]izacjizęba. które prz]'Idadano pr/e.t.x rra ząb.łókien ozębnej]. rzepy tvęd-ZidP]e| mię'ni7 |ub rębóu 1zmial1 PokĄte Iub n]mi.Irież stabi]izację i czepionei do kości. miejscu zetknięciasię z tkankami w pżestŹenie międzJ" ZębóW(oko]icapż-vszyjkowa.ocesówpatologr(znychtych tkanek' Jak w klasy" rząc \Ą'łókna rradzębodołowe.Ia jednak w ostatniej klas}'fi.!t.ecesji korzeoia w tej oko]icy ] DZĘsŁo ZĘBoDoŁoltE Stanowi bardfo Walur <ianatomicznepodniebieńa t\rEldegomogą istotay element nan4du żucja. prązębnej.ż wcześniej. niemojliuo* przeprot\adrcnia pżed wciskaniemsię Ie(/enia.możebJć staftzy kości.Istotn]''rn b. postęp pl. brak dfiąsła Zębodołovego.a/a]o.1'jqcyciągtość fi]€cji chońb poĘczerriadziqsłaz zębem. bańzo duz4 $agę do |$ory Lorvo. przyczepł4caro hspomnranowyżej.bona znacn a cienkość blak blaszkikost.Vvańwlrez na pr4" na Zęb&f Jest ono bołiem Morfologia t]ranek ń. qy pŹykryć szcze]iie nie tylko ub]'teł kostny ale odpowiedniej szerckości.n.okos }..'ać możIi.ale stkim z większqpowierzchnĘ styku zęba z koścĘ' i\.okość wafun]<ów ta.u $ dobreihĘipn) dano]. Inou pryczepionego. ] srł. i .7c uIormowanc brc. dzią. dniLh !. pż}''kła.nd}a w rozwoju chońb pIz1zębia.jeślisię \ł€źmie pod na stopień u\\. Ęcu!.ie.u w prz!T]ad]. NiedoskonałoścĘ str€fu jest nablonek tej zębowe).ieŻpiJl ślu7ó$ W latach 70.jest łatlł'oprzepu.lnego tię pMyĘ'cia.zębia przed urazami mechaniczn]. b|onkiemrogowariejąrym.w!rcwadzony niegobiomateńałlub blonę zapo.ch'Płatauz]skanegona tlvald}m po.Inego zabezpiecżenia p\tki nazębnej.t]Tn lepszajego stabi]izacja. $'skazujena peltną \łagę tego prcblemu.rn przede i wsz]'stkimdla endotokyn. sh€fu lub grubości dziasłapż}(zepionego. na z wa. też w jakimśstopniu \\ł odĘbniona/o5la]a paóonib pr^zebid/wiaZa.jako Wrc. nikłychrozmiarach' pa]eniag'U. chemicz.linicun].

rzenio\aych przebie€u zapaleniapr4zsia)' w leczenia fębów trzono l uzasadnioEesą tnr.i{ierzchołkiem zęba przedtnono\łe. kanko\łe. 1.5% dysta]nieod wierzchołka wracając do morfologii tkanek pr4zębia naleł dodać. żeotwór bńdkow nĘdy rre r. szłtsza utata zęMw rr'''ielokol'reniowdl a wręc trzonowch w}'nikajednak z szercgu Ńżn}'chuwa' nmkowań: pEekonanie. z o dzącego ot\łoTu tej same.r^r' Wstępuje międry wienchołkami dwuzę.legoz nelwem bldkovr'Jm i tętnicąo tej sa. powodu trudniejszego dostępu przybońw do z ocz!Śzczaniazębów patologrcane r isbdeją specrficzneuwanrnko\aania gYupie (procłmica na powierffibn'al w tej ĘMl^r ocłBzoania szerckiĆh niach żująryĄ b]rdności i niedostępBych przestneni międzyzębor. o łlyki co do miejsżejdbałości zęby tnono\'ve. mej Dazwie'Jest t.| (brakują€ych) zębówu osób w wieku3'.przyzębia I Morfo|ogia Y IJJ" N (J N = {J .Najczęściej hzono$ów 7e \^z€Jędu na Loniecatośiominięcia większegq łycho Ętniry i nerwu podniebieDnego nazwie.14).ętych tkanki z t\aaldegopodniebieniaę bardzo cenrym dziąsłołe Ęcznor lub mateliałemjako pfzeszćzepy pobieranesą w okoliry pĘ€d.obowiemokolica częstychrecęsii &iąsla korzeni /ęh'\! przedtTzonowcb. 42. nie za\Ąsze ze korrysmiejszewantki rrorfo. powo|niejszlmprzebiegupmc€.a więc pG chirurgicznych'Z badń tencjalnemiejscezabiegółv łynika.vydl tworzenieulołtych u|q'tkówkostnrh międzyko. 407Ó bów przedtrzonow}'ch. one są najsłtciej tracone.Przekonuj4o tJm rł}'nikibadań epidemiologienych Wc.j Mdwiąc o ujściadlnen'vliw Warto wspornnieć o wynikach badaĄ dotyczącrd polożeniaotworu bńdko\.lycząienia na. i w 17.44 |at' Ryc. zreszĘ s.ly' 40 czaszek l' Śępuje pod . '14 odsetkj lsun.lusElą l ishieje powszecbne w bo@nego estety-E. logicznedecydująo patologi@aycb. go.Na prryldaĄ mimo najlepsze' só.vr' go umomwania zębów wielokorzeniort5'ch.N T % ---- . o mniejszejroli uzębienia i I niepŹdkie są tez nieŚet} przyzt.5%bezpośr€dnio pod w wierzchołkien drugiego zęba przedbzonowego tego zęba10.|ności pr'yĘbia w tej oko|iry \łychi .

nikami Ą'zyka.jak i choroby ogóIne' takie jak cu.enia fe i silenie choroby.a mechanizmami obron.. u jeszczeirnych r.Wująqmi na tkanki prz}zębiad]obnoustlDjamiń't]<i nazęb' gospodaua.ch' takich jak źlezałożone \ł]'pełrienie(nawjsajqce) stło. dujądestrukcji tkanek otaczająq'chząb'Wzmst ilo. shzeni ostatnich kilkudfiesięciu ]at wykafały .vnież trudności obiekt]wn}.a tak. l. się międzybakteriami znajdujqc]'Tni w p\'tce nazęb.łrą wystapieniazapaleniadziąsła. U pra. ści Ś'7( qs|ąpi( niP Rlko '?\\in} pa.i ilości od ńwnież od imych cz5nnikóW L1óre naz. /enjd/ębóu moŻe cjenta. że b1przyzebia'z spoŚlże. na.\ł}stąpienia chorobyplf}fębia. \tie wsz}stkich ba.1óre obserwuje się u ludzi w krajach $. dzy oddziałytująqtni na tkŹnl{iprz]. czenie zębów Na s}stem obmnny gospodarzama \t'p\Ąv za. ńe tego zapalenia po usunięciu pł]tki nazębnej' Udo\ł'odniło żenajwazńejsz}m czj'nnikiem pfi} to. cz.ysokorczwiniętrch.ozwinęto Zapa. a się lenie pn}zębia podobne do tego. klżycaoraz cz}'rrnikiśmdowiskowe' przykład na lenie Moniu czy stles.że chombaplz]'fębiapowstajena sl.r)7umie(f.JPlnoscipomię.zębia.ch$}'stępowało zapalenie dziąseł' innych doszło rozwojuciężkiego u do zapale. pa. gicmĆ i immunologicznepźeprolladzone na prze.ale rór.ilość ubaconej kości liczba zębów pozosta. patogenezychońb pź}zębianależą obserwacje k]i. ki stomatologa' niektórych badanychosób nie ob U Ćharaktef]''srycznych. kórz}' s/czolkrjd /ebydsa m^ aLienni.skrrtkowq wodnĄ' zależność między porvsta\łaniem obecnościa a zapa. wadzqc}mdo Zapoczqtko\łanialDzwojuzapalmia i dziąslajest sp.Renata Górska Wprowadz€ n ie Eti0patogeneza pŻrzębia Mik. fabiegówhigienicfnychw obrębie żeprzezłiele lat pozbalr'ieni opiek stomatolc by]i gi(znej' okazałosię. że stopień nasileda objawów ldinicznych różnil się u poszczególnych osób. Badania przeprowaclzone przezLije i \Ą'sp. p\. obseNacje te nie Wjaśnił jednak wszystkich \Ąątp|iwości' koniec lat B0' Ińe i \'sp' dokona]i Pod kolejnych obserwacji wśńd mbotników plantacji heńaq w Sń lance' kórzy nie \aykony\ĄEli żadnych jamy ustnej. poAoĘlJ.1)W zdrcu]łn oĘarumrc małe.ale zmienne ilościńtki bakeryjlej konto.ikorvstdia 7 opie. lowane są przez meĆhanŁmy obronne i nie powo.tki ba}ćeryjnej lenia dzĘseł]'Lije zaobselwo\łtsł bystępo\łalueza" palenia dzĘsta po zapźestaniu szczotkowaniaze.tk nazębnejw lrrniku małoslrrtecznegoczy.lan}. npni gospodana (Ryc.'fi- .lla cholo seńvo\. njl /nP'lłóre dzy mikrofloĘ p\.hanizmami obr.obio|ogia pomiędzybakteriami odpowiedzią gospodarza a Interakcja Ana|izaczynnikóW ry'yka L'rJp!'owadzenie Badania epidemiologiczne.awa' rf]' szczotkujemyĘby czy też nie.Ltórc nej a mec.onn]'rni pluez czy iki Ąfyka' z kolei mod}fikowane są U osob/d-row\Lh /dÓowana jPs| ńwnowa8dmię. równo genotJp.tki nazębnej a mechafuzmami obronnl'mi organizmu. plą'cz]'nowo.vano objar.nanocz}n. lub (Ryc' 2.2.jak ńwnież ustąpie.k]iniczne' miłmbiolo. gospodana. bó$' przezokes trzech tygodni.fębiadrobnou.lecf faleiało to zależnośc. nia prz5. i potwieldziłotezę. nej a tkankami Do pżełomo\ł-vch {ydaĘeń lv ziczunierriu etio.2). ń.żep\'tka nafębnajest przy. choroba przJ'zębiarczuija się zatem w r\lniku za]dóceń ń\łnowagi pomiędzy oddzia\. strojami pł}tki nazębnej.W€łw bezpośrcdniej ' zagmżonych utraĘ nie pb{ki nazębnej.1ltekintelakcji po.vów /asu€ e rchdły. CzJ'nnik genetycznymodl. 1965mkrrw sposóbnau]<ouy w udo.

tjm w prypadku spc.'lm.g.tlobac'terhnn mkbatuxn Ft.r ner<mnr'N'Ą (Da'iolpl4q&e) 2' Ryc.CatWldncter rectus PrcLotelk intempdia @:. a Natomiast olresowe znfany międzymilaofloĘ a odpowiedzią8ospodarzas4 przycz}rną stwierdza. telŹkqii pomiędzyCz!fuikiem etiologicznJm.nazbudowana z manycy i bak. te.).2'1 zdfowe pr4. wśńdńch r!5'.f.F. 500 tunkó\"[Jednak2apatogenne przlzębiau\łafasię dla bezt]eno\ae bakteńe gram.d.3 24 .}.2'3 chorobapftyzębia na k1rjeosobniczo odpowiedź baktede znajdujące się w pł]tce nazębnej' osoby Ltóre chonrjq na cu. a gatunki| mienia sięnajQęścjej następujące Po'?ŁuI& monas Eillgirnlis F.Ątka bakteryjnajest przylegąiqcJ'm powierzcłnizę'bów intrycht\łar. bidka sutwic!).).2'3)' uystępują. Tak więc Idiniczneobjaw najcfęściej q t h przeulelĄ ó zapaleńp.r.). miękkim osademmocno nego.nikiem in. lletloletu denticok G.).'rr! Etiopatogeneza ó IL.BactptoidesforyfhJ (B. marłekomórki. histologir Tnegoi radiologicnego przlzębia. den gram ńt]{i zawieraokoło2\10tl dmbnoustro jów Bakerie pbtki charakełfuje dużańżnorod.rrr<. Ąr:h b'lączajqc to ufupeŁienia protetyczne'Pl4jmując w taĘ definiqięnaleł $rraźńe odńżńć p\tkę od in. ldz!'Ćęlub palq papierosy sq bardziej narażonena chorobęplz}zębiaw pońwnaniu do osób z&or. okesy zaoshfeń i progresji plzeplatane są oklesami remisji' czy]i .. do lub powienchni aujdujących się w jamie ustnej.). _ ność wjamie ustnejmoże $ystępo\łać około ga.).vych i niepalącJch (Ryc. ostatnio w piśmiennidwie uzjruEne jest pojęciebiof. pŹyczepu łącznot]Gn]<owego zębnych' utraty omz kości \ł}Tostkazębodołowego.c. Bacte.Toego. Biofilrn stanowią ba]tede \łrazze $odowjskieą które \lyfiĄŹĘają' jest Ą.labillarji slanu ldini(. Ryc.tka balĆel]. dens F.rzŹdzie: Eikalela cale (C.ii.7\zebiasa W}.). fukLesforsath s' Tąry1enn denticolĄActin.ujemne. n}'chklinicmie epŁodów niszczeniatkanek prz]'zębia prowadzącychdo pog1ębiania kieszonek przy.fi( allmi bakeńami obe.2.n5mi w p\'tce nazębnej(PoryhanmmĄs gi11giL@lis. Ątka bat1eryjna sldadasię pźede Wsą'stkimz ba]Ćerii(50 907r)'Je. nych niezmineralizowanyĆh osadó\rtakichjak &brjs (resztkirozłożonego pokarmu)IDb|ruteńAąun ( L> stancjabida)4. pehi W pł. MaĘca składasię z elementów pochoduenia bakeryjnego (polisadMrydy) oraf ze s]dadnikówpG chodzacYch gospodaEa (glikoproteiny od ślinyobu.bacill s act:inomlcetemcamitĄns)t]€nlrami gospodarza..f ębie' przyzębia Ryc.2 choroba 1' MikrobioIogia przyzębia zapalnych zasadnioą mlę w inicjo\'aniu proceso\'r' jednostek chombo*ych toczacych się większości pr4zębia i \łraf z cz5nniłamiogó|n5mi W t]ljankach rł'pbma obronęimmturologienągospodaŹaoraz rra współdec}dujerczle8łości o i lnamice Focesu zapal.

bakterii t|enov/ych poruszających Brakbakterii się Wę9|owodanolvy później rośnie Najpierw niewie|ka. \Ą jett 16p1''. Byćmo. hez}mom. hipotezietej od wielu lat opiera Na sĘ koncepcjazapobiegania lecueniacholoby przy. cji po\'r'ierzchni oraz roaodcze.ie kolo.tóry \\}t\'valuany plfy udziale enzy. Rozwój pł}tki bakteryjnejjest pmcęsem wie]o. polimery glukozy zrłane glukanamr oraz wstajq transferaua f ktozylowa powodującaodczepianie z czqsteczkisachalczy fiukozy i powstawaniepo|i. nizująją dzięki obecn]'rnna swojejpowieŹchJriad. m}Tn istnieje zwiqzek charŹktełstycu nego spek. da. W szczeniu fębów ich powierzchnia pokrywa się war' stwa adsorbowanych Ze śliny białek bogatych w prolinę. ucześniejsię mi ułatwiającpnitworzenie się masy IĄtkowej są W]'pustki bak1eryjne .ficznej lub spec}ńcznejptl.żetylko niek1órc bakerie znajdujące się w płJ'tce są patogenne i wzllst tych bakeń powodujechoIobę.ię Dużezna<zenie pdtogenno<ci \Ą glikokaliksowi' to jest polimelowi ze\ĄnąhfkomóI. W}różnia się dwa rodfaje fimbń bakeryjnych: anykłe.uje. bakterie 50% pżewaga Miesfana. wa (zjawiskoadhezji).4etabolizm gatunkóW Różnorodność 50%matryca. glupy bansferaf.pe.h ro|a po|P8arra ro/po/nawaniu rcceptorów znajdujących się na komórkach na.1 Badania oceniające miloooĘanizmy p\tki zwią. pżedŚtawiono międrl mdaiami p].rn.rgodzirrachpe. krótkim czasie po doldadn1tnoczy. Hipoteza niespeq'ficznej płJ'tkinafębnej zalda.'tki na7ebnej w Tabeli2. patogenó\a chombieprĄuębiajest tudna.tki niespec}ficzny w sposób (co decl'dujeo narusze iu obmnygospodarza obserprz]padku zapaleniadziąseł wujemyw u$vołanego plltka nazębną). fimbńe oIaz g]ikoka]iks osłonka węglowo. l.tów do szldiv{a' jest osłonĘ nab}'tą Powstająca warstwanaz}'Vlana pellick). meru lewanu.Hipotera speqficznej pbtki zaldadanatomiast. polegającena pr4'czepianiu mikooĘanizmów do ba]{1elii. tzi{ pe]ikiq' osłonta stanołj (ąąui'red doskonałe podłożed]a ilzrosfu wielu gafun}ów drobnoustrcjóWbowiem jużpo kill.''o '. ptz5pi. że q. ze złogi bakelTjne oddzia]łujq gospodallz. po. BToz}'nę. i błonkaszczeliny dziąsłowej na powieżchni szkli.oiot\ nd drcdze mechanicznejlub chemicznej.któIe biolq udziałw kolonŁa.hisĘd}'nęoraf mucjnę' które mają powino\łactlvo hydmksyapaĘ. etapow5'm.tce nazębneji jej roli W etiopatogmeziechorcbyprzJzębia'oloeśleńtych u4't po Iaz pieNszy Walter Lesche w 1976mLu."wiania Śię hipole/o nie.l na jako biomasa. za]eżności po. którv.lanowo. f chorobaprzlzębia' jaki obsel. jużmałeilości miłrooIganizmów rnogĄ dzia|aćjako patogenne IdenMkacja ba]Ćeryjnych w F@esie choroboi!}. że zane z choroĘ przyzębiasugefują.ikabakteryjna NłatryCa ftora Ruch l\.białkowa \'lTtwarzana przez baktede. mów z Istotne znaczeniemają:transferazaglikozylowa rozbłąjqca Cząste@ki sacharoz$w \ł]Til{uczegopo. Iikulę zaczFajq zasiedlaćbakteńe. Bakte. Ponad 90%bakterie GłóWnie beztIenowa ruchome obecnebakterie Bialkolvy DUZa Pł}tkabakteryjnamoże}ystępowaćjako pł}'tka w od naddziaslo(a lub poddfiąsło\ła. e M s|osuj\-u bnegu dziqs|aa' lożenia do Rozni. odpowiedzialne zeba za rotunnazaile.Polimery zewTĘtrzkomóIkowe odp(} 25 .a ilość p\.Etiopatogeneza naddziąsiowai poddziąs|owa' Tab€|a 2 ] Pł'. ldóre plzyczepiły Dodatkowymi cz]'nnika. Nie wsz!5tkie dicbnoustmje posiadaj4zdo]ność adhezji' Te ba]derie' którc tej zdo]ności posiad4q' nie {ykorzystuj4 zjawisko koaercgacji. i rebia'dazalado rpduk(jimaŚ) drobnou\h.a Ę"Tn sa. jest kowemu.r. trum bakteryjnego wujemyw przebieguprzeideldegoi ageslmego zapalenia przy7Ębias.

!Źrfebezt]eno\łców Badania \łyka'zały bowiem. teruln|it ]s oftzba]neńe z ga' fusobącteriw\ CaflWlabactBr @c' 2.któr€ to \4ykoruystywane ru przez są wienie podczasbadania. rra przykład B. szybko namnaża się go rozwoju' 3-5 dniach pojawiają gram. FLlsobacte|h1m się maczenie alla przetrwa. Badaniate wkazały ńwnież. na zarówno zespotowo. i robotwóreychdla choroby p|ytce nazębnej.'tka nazębna ma złożony ekosystem. żeos. forsathus. nabiera przeĘ'\ĄŹnia plĄzębia.tka sa samejńtki i dhrgość podał cukróWta Wczesna oloesu łeaki' Przy dużej i two2q sięwarunki jejda|szedo Pł].uŻęsione bakteńe obdazone ruch€ m ' stopn|owo ruEleatum ma zasadnic-zq poddziąstowa' którq zaeynajq W do.N/óWimy wtedy 7r cled'łm do \tslńllrego zańwno z ga. goraloni S. nie (] W pien. ni gładkichoraz zlepianiebakterii nie posiadających adhe4n' Prry pows|at\€ n iup|yki znarlenie maja ńwnież mechanizmyfĘkochemiczne: zań\łno dc datnie' jał i ujemne oddzia\tvania eleltodJ'rra. analogów\'r'itaminy i \'r'odo.cje zań\tno pozJt1me. nia irrnych gatunków beztleno\.uazniejszezrlaczenied]azapa]enia i dni)dominujq jej oddziĄwania'? pł]. oftz Acthamu ces.których w W wFtępuje kruawienie częściej ActinDb aciLh8actino|nace. o dojzałej bez wch' jak i w śrcdowisku tlenu możeułatlviać przebr.Vych' takich jak lozwłasiępłytka F|ora ce(hcho. śię Po pałe<zkj' okresie dniw pł}. miczne oraz sityvan derwaalsa. jak i negat$łne' Badania ziarniaki i ją pojawiać bakeńe nitkowatqkĘtki'wżeoonoM/" płitki in vitro wykazaĘ żeobecl1ość. jedne gahn <i.ffifi Etiopatogeneza żóttv zesDół S.. rcdukcji utle ana sĘ oparte na analizie 15000pńbek p\'tki poddfią. funkami mogąqmi istnieć w warun]€ch tleno.ujemne w którrm pomiędzy bakteriami zachodzqinterak. oftlis ptytce.w których stwiedzano kfua. i pojedynoo. dentbok'. śńej kolonizują bakteńe z gatunl. przez inne gatunki oraz produkcjasubstancjiodsła.u|shepbcoLans niających receptory co sprzyja kolonDaqji innych wiedzialnesąfa przylepianiebakerii do powierzch. sangub S.2'4 Wybrane jak są Gatunki zaznaczone czerwono. inkmedius S. co po. badania wykrywane miejscach.tszej fazie tworzenia pł}tki 5ię nazębnej 2 kościolvo spotykanejw zapaleniu dzi4seł'a nai od prz}zębia ma" gram-dodatnią ma bakteńe ziarniakipa. późlnej gafii] (hpnd'ltopha. że ną'częściej Ę chombąprzłzębiabr'ł'v gingixujĄ nou1ch3' klademLofz}sm}(hinteralcji możle P Pr4 scach objęĘ/ch prcdukcja substanqjiuzmstouych. Ponadtoba]Ćedete obsel. grupa gatunki okr€ baheryjnych zespo|ów idenMkowanych poddziąsłowej Każda ś ]ona w Ryc. jak i u 1udzizdmwch.4).mr'fis s. poglądniek1órych autońw że pb'tka twierdzałoby w nielłórych (w przewleklyn' lelikim i urnia*owa.ParyWamanas gixlqiLlaLis.ego).tce W 7-9 zaczyna. zdohość F1Lsobacteriuin mjnować bahe e beŹ|enowe. oznaczona i odpowi€ d nim ko|orem' i€ s (wg podczas pr4zębia socransk. być T K wowanow miejscach. ce. nyrn) zapaleniachprz1zębia ńżni się istob: e ja.a zo . u6leąfuxn zfiIiejszA potenqjał pomoĆ4 i umoirliwiatworzenie odrron słowej za metodyhńrrdrzacji DNAwykaza.lonkę nąwcze. kłasów duszczortych. Te ostatnie mogąjednak \Ąl€tęporłaćzańrĄno u osób z chombąprzyĘbia. że Fusobacterfum ostatnie badania' które przeFo\aadziłsocran. swojego$odowiska izolowan]'mi bałteriami w mie} nej niszy ekologicmej dla bnych gatun}ów beztle.

nie śluzowe. Mechanizmy humoralnei bacb pvJzębia warur*Uje njc$loi(ta odpomoś( obrony nab].łaściwości |]lMechaniŹmy obronne o8niwemvI systemie obrcny humo' ce. nai obemość Do dla )dż}wcze iJrrrych.anitĄńs ha. opsonizującei aglut}nu. działanie to dzięki bańerom ochron. nazfvane profesjonalnlni fagocltami oraz limwą oblony organizmu jest foc}ty NK uldad dopełniacza' lŁozJan omz intelfe. [W uzonru itancji hamujących opierasię na które8od.polvodu.W ogtrisku zapalnrm cych tkanek.Ełi^n'fń. ńekor. obIonę tkanek pr4rzębiaprzed działaniembez. są ważn]. znacznie śabiejna bakte. is8./ia|anic ddd \ĄĄt$arzanie H2o2 pnrl S' son4&b hamuie ba]deńolityon}łn. śtinot\€ &s LU(TIrrtltt r't Pro|eina n}łnjest stosunkowo[Iałosfkodliwe' |azo:.L Przeciwciala wydzielniczetej klasy produ. lr.ił'Ponadto śIina l-robnous|roje zavriera wiele substancji cz}'nnych' których I pmdukty jednych balteń stanowi4 sldadniki Do wspomagaobronęgospodarza.. ilość 27 .I Jest podsta.\ \lł..ŚLUZolvx.llWśńd wrodmna' jak i swoista odpomość i komórkowE.ch W slg.ystnych inteiakcji . wodu. lakto{eryna. Monę śluzową żasię.ztostA actianAcBterrcc'?rzitdns.ią.że niektóre i wspólzawodnicząo pożJĄir'ienie' wierzcbrribłonyśluzowej zętń. . Do czrlników utn. m]nej. mn ruw komórl. san4n jesl hłoręmdobrzezoĘanLow?. rczldadzie wiązań 1.i blony neutralizacji wirusót egfotoksla bakteryjnych.'"prawidłou'a śliny ci4gb przepb'\". badzo istotną medunifmów odpowiedzivyrodzonej mlę odgrywaobronanafuralna.komfukowąlinię obmnyprze. duiałaon niestety przede wszlstłim na DojrzalapM La łm' potrafiąclm opieraćsię naturaln}m mechani. \IToDZo\.. żenabłonekpokr$"r'ąiący ńeprzepuszczalny dla drobnoust.rn s przeplyw ś|iny.Jednak pomlmo ńe gram.ojów' Jakiekol. ciw iniaazji patogeffrych drobnoustojó\. baktelie 8ramdodatnie. mIę peh ą granuloclty obojętnochłonnemakofa.o któĘm będzie mowa poniżej9'l0 L slgA.{Fa8oc}ty lll stałe złuszczanie receptorcwej mąiqzdolność adhe.ta.d1jAiabakteńostatycznie adsońując żelazo.ace.ldniąiąrychzasie.a ulti'taEame )akteńoc}'nyprzez A actinonqcetan. ! enrymy: lazozym. dlenie bakterii nalezą: powierzchoimych warstw na. bak€ befpieczającyó kowane są w śliniankachprz1usznych oraz w bło metabo|itów możeryza|i@]&: jamy ustnej. taksji' pochłaniania' jej cali fagocltozy opsonlzowEne. Ś4'ch niż odpowiedź folrnuje ona piervszą.s\l()lsT'\ t}łn id. ślinowe. teryjnej. wie|ugafunkó\\ bakteń' nie/będne mzwoju dta w Do bańeto<hronnych organifmiegospodazaza. gi.lAnp7. pośrcdnirn pośrednim flory bakteryjnejw choro i 'agocytam€j' L N4echanizmy obrorry .j nadzoruirnmunologrcznego. a co za po t orlponrtlŚ(.i je spłukiwaniedrobnoustmjówb}tującychna pG nfunków.ujemneiźfódlemjego s4 8rucuoły oraz leukoĆJty na ]gmmnej itościbaktelii oddziałujqcych tkanłi ńn szczelinydziąsłowej ]Ęanizmu. p|z€d działaniem di ply{di . L\Zluvczanie nablonka.. wiąża(a że. Ponadto zaobselwo\łEno.Ń i przed drcbnoustrojami'Uwa. rmom obronnlrrn gospoalarza. wej bakteń.ie przerwanie cią8losci blony śluzowęj.iepenehaqię dmbEoustmjów do nab]ńa. z blonka' co powodujq że\łTaz nimi usuwanesą dzięki akwwności i rcncji. a co za tj'rn idzie na lizie komó*i bak.lżywcze receptory omz Hydrolaza glikozydowao <lziałaniu wzrost inoych bakteń. głębiejleą' Opartajest na mechanizmachfilogenerycmiestar. ). nuje wzrostS. na przy.l.\t?suN.w której decydującq ( I'l(.()Śc BŁo\\. ś|iny: majq także$.4 glikozydouych l.r ciągłość śluzow€j jamyuśnq. tylomuraminowegoobecnegow ścianiekomórko. migracii samojstnej ukienmkowanejchemo z powierzcbnifuobnoustroje: . ich dżiał2nie polega na . wiek uszkodzenie mechanicare nablonka.wainiejszych nich należalifoz}m i lakofeIJ'Ira' f ŹIiczamy na pnyldad konkurencję o substancje jak ńunież produkqję sub.

nątrzkomórkowego tmlłienia i degradacji bakteń' hlcesom tJ'In towal4szy degranulacja i uwalnianie el)f]'Inów lizosomalrrych'które mogą uczestnicryć procesienlszczeniatkanek pż}zębia. Ts.lzipierwot.niku w czecodochodzido drobnoustmjamibltująqmi pozakomóIkowo-Ha. i Lomorki go\poda-rza produkujaerv)nej fagoc]''tamej \4ar1u*ują i zacho\łanie ale inmunologjcznej' Pl7ekłanic a]<i]'wnPj inJormacji my L1d€ niszoą stukfury nablonkowelub upośle. 1A. shrrkcjętkanek prĄzębia poprzezbezpośreilrripo. $1mi subpopulacjami limfoq. w L[{ładdopełiacza natomiastbierze udziałw bezpo. powiedź Ę. uualniaaie IL.t. oddfia\'\ĄEniana ant]Eenowq do 10. prctea" limfocT'tówTh. wicd/ite tvajernnie siebieoddzialują.ocesie mIę de. \Ąe.pu humora]negoi komórkowego. i endotoksyly i bloko$Eniu en4tnów bak1eryjnych.tów T 1Th1.lviedfi Substancjewltwarzaneprez togeneziechoroĘ pr4zębia wiąZesię z czJ'lrnośc1o. uykazujq więc w mie} chanizmy obmnynies]woistej pełny scuinfekcji za}resdziałania: desbukcjioko.z]5zqc}th' Me. toksFy)' jak ńwnieź poprzez działaniebakeryj. foq't T (prezentacja antygenulimfocltom. od8l]Ąłajadecydującarolę w zwalczaniu załazeń ry międzykomórkoi\'ej.ty\lacja monoc5.swoisto. |oskla1ź. na wzmaoria. Efe]d plżez bakerie enzy. komórkowo.l2 nab}tą' swoistąimmunologlcżną odpowiedź nami bakteryjnlmi. ściq selekĘ$negorfipoanawaniaant]genu.{b). \Ą].bakerie i wydalanena drodzeegfoc]'tozy ze\MĘtŹ. lagenaza.późrra komórko.hlmlmo8lobt]liny sĘ do enamat}@neeorozpadu nabłonkowej strukfu.zębia odgĘlvąjqwielocząstecz' klasycznejdrogi dopełniacza. actiiwftUcemałmfagami osi leukotokslna prcdul<owana omz dfiałaniemimmunohormonów.t Limfoc]tD prl'ez A. która fia zdolność niszczenia leuko.odpo. neutralizo\Ą. w pEebiegu chorobypf}fębia współdziałanie (odporviedź ci}'ciałz neutrcńIami humora]naz .rn dfĘśleĘG' p\tki w głębszć \łarsti{y tkanki łącznejjej lozldadu.c}tokin' JeśIi tenconita1s. $[i onr'onNoŚĆ l''cBr'lA W}mża onazdo]no. a waniu w plz}zębiu uszkodzeń to\Ąa.n(egotoks]myi end(} cne iv chorobieprzyzębia{$vołujqjedn@"eśnie od. od licznych tkaneŁ popEez bezpośIe. ĘĄ Z akt}vacją przez kompleksy antygen-pEeciwciało' sh'ukcji tkanek prz]. przlspieszonej penettacji prozapahy]h ploduktów mowanie mzwojubakteńi (w zdrcu!. i ll zapahic zmienionlłn l€c' ĘA l€\'l l wiqzcsię obok enz}mówbaldzo ważn4 w pl.1' TNFo.lnie njszczenre mi]rroorgani2mó\ł.n'1o balizowania przeciwciałi aktj'lvob'anialimfocjtólv i]zoną nieswoistą) zape\Ąłri nie ochronyplfed anryge. niszczeniubaktelii. mów prcteo]iwcznych'takich jał hia]umnidaza. IFNy pŹez makofaśi)' Naturaantygenup|usczynnikirrzykawarunkują ost/ośc reakcji komórkowej.ll.poire. 28 .suprcsom\łych.aniu toĘ'n ńżnia się e8fo. prze.?id]]'lvania' be. nie linrfoMów B' które po przeksztatceniu w pla. Takie enzlmy jak kolagenaza. za dfają obmnne działanie\łEznychimmunoglobulin. prz}"ębia11' wazję bakeryjną. ułatlvianiufagoc5tozy kowe tok]. która powstŻymując in.\Ą. nych Foduktów przemiany matedi.|ostolipafacĄ Ppi|PtiafapPyoyr'jąjq się zmoclty \ł}twatają pfeciwciała.AnĘgeny obe. inmunologicznej przez antygenyp\. ploglesję nasi|a choroby pomiędzybakteriami Interakc'a gospodarza a odpowiedziq Bakterie obecne w IĄtce nazębnej powodująde. ne jest z ich uni}nięciem do tkanek Nie b'lko d'rcb. pośrednichvem powodujeufbudze.elaŚtazaomz toks]. cznebdk Prij /wiąfa. RoIa nab}tej immunologicmejkomórkorvejw etiopa.rry o \Ątaściwościach anrygeno$ych'wy. W rczoronqly odpo. średnim pośIednio powsta. ścĘ rcakcji i pamięcĘinmunologicuną'sldadajasię dni wiażesię z u\'r'alnianiem na ńą: wczesnareakcjahumomlna. się i Średni mPJlanifi odd. dochodzido proliferacjipmdlktów balderyjnychi aktJ'vacjis}stemumotroq.neu. możebrać uihiar w takwcnie.lim.. Be/pośFdnje fuia]aniPIoks} ją skuteczlość mechanizmów odpowie. Najbaldziej poznanąegzotoks$rqjest (a]. \ła omz tolerancjainmunologicurra. działaro\łnież chemo. T. pamięci noustroje.Th2. hialuronidaza.[\\W Etiopatogeneza go (opLaszczonego) nieopsonizouanegoantygelub nu. plfez opsonizacjębak1eń.tki nazębnej. ko. c}tów i monoc}tóW hamowania chemota}sji.

o/.Zatem e^!y.wa (opńcz immunoglobulin) sieć rofpuszczalnych p\Dnych mediatolów i q. tomiast picdukty metabo]iczne\ł]rtlvaŹaneprzez bal. ryjnych gów w kerunku ogniskazapa]nego (zjawisko chemo.który się wiąże z zabuneniemprzezbakteriemechani. w4 lolę od8Ą. i om7 nic nu $}^ięko$eao w\m!. opsonira. speltum aktyuności kle istofuą lolę w mechanifmie obrony ale także i destrukcji tkanek pz]zębia odgrJwąjąlel {oc}ty Ltór€ opńcz tego. jak i odporności naby.tokin.'Klas!fikacja cho. kowodól kńasy tfuszczowei inne zapoczątkouują pm8iEsji zmian uszkodzenieprzlzębia lub sprzyjajq palologi( (h. Da m/Mój o .lSą|ipopolisacharydami błonykomórkowej ba]. sta. ktfue umozliwiajqłatwiejsze śnych. fibroblasB kelat]noc]'ty charal.\Ąazję balderji do tkanek.2.okim biologicznej.zapalny powodujqc lozpad tkanek przlzębiala (Ryc'2. W !Ę'niku działań enz}'rnóWtoks]. oraz przJzębnej. które porządkują przemiany komóIkowe i tkan. opłaszczane fuahej aĘ.ii immunologicznej gospodarza uczestniczą głównie system immunologiczny błony śluzowej neutrofi]e' makrofagi' komórki NK i biał.1er5zująsię sze. ka oshej fazy (opisane nyżej)' W swoistej odpor.lnikidopelniacza(przyewen.5).. i śliny.rofa. nu kieszonki powodujemi8rację neutofilów i mal. niczyćw mechanizmachniszczeniatl€nek popŹez Brak lub osłabienie aĘ'wno u\'r'alnianie enz}Ęnów. /mó$ obrcn}ndturd]nei lchemotak5ia.Na.5 Schemat oddziaływania endotoksyn (LPs) ' E\DoToXs\\.) możebyćprzycz}TĘ prz}zębia. .twa.zereda drobnrch naczrn lorvionoprzenikaniepb. obecność antygendvbak1e. siar.lN./n) przyzębiaułatwia. Dzia]aia onp hamują. duktów prZemiany mateńi dochodzi do Wstępnej deshukcji okolicznych tkanek.tki i hamuj4 in. W nieswoistej rc. .rva P meLaboli|ót\ prz}twieJdzonych konglomerafupłJ.:tefiigram. komórck (dlsfunkcja w określonych ści117ch (patrzrczdz. bieguzapalenia W pienłszlm etapie dochodzido odpowiedzina.n oraz plo. tej (humoralnej i komóIkowej).5).lPs FIBROBLAST i NISZCZENIE KoŚcI przyzębia' struktur bakteryjnych niszczenie na Ryc'2.malcofagi. akc. \Ą ko|ein}m tf]<sji]' eldpjeanhgenJbakervine .Hormonopodobe nohormony którc wplywaja na fimkcję kom&€k i warunkują ich rrzajemne oddziabvanie' W}. dontologiczrrą zwiększeniemprodukcji E\al pły.wacji prą' powtóm}m zakŹżeru plzez 29 .EndotokJly dfiałają na mechanizm inrmunologiczno. nach chomborłyd' plue.q prfez s]da. i Ózrnnafanie komórck tkanek jq( inl"alię bakteryjnai odabiają| mc(balrizm! obronnegospodarza. Źe fagoc}tujabakeńę z płJ.Etiopatogeneza LPS ---------> MAKROFAG rL-rF rNFd v OSTEOKTAST PGE. kowe (Ryc. cja antygenu. cz)'niosej . Lulr C\TOKr-\1. moga uczest. ciężkiego rób prązębia'.tki nazębnej do baktedi' Xlinica e objawiasię to hławieniem przy Zg]ębnikowaniu kjes/onki pl7}7ębnej\onda pefio. bialka lub immu. rzane przez pobudzonekrwinki białe (elanuloc]'ry' limfoqty monoclty plazmoctty).ujemnych'k1óre w lqniku mzpadu komórki bak1eryjnej zostają urtolruone do tkanek otaczajacych.1eńe'do których zaliczamyamoliah indol. fagoqltoza). nościnabfiej humoralnej i komóIkowej kluczo.-\ lv. a ponadto zapoczątkowany zostaje mechanizm pośrcdni.

ly mo.Zapoaqt}owuje to tły&iPĘq pro.wienienie obejmo\ła.lp. -2. Ta pula kom&ek . i mela]oproIeina/y i itrnP.iłydfielaolbrzJ.zną. przez balteńe i zapoczątko\łana kcja za. IL. stniczyćlimfoc}ty T i B' Zapoczątkowuje kolejny to etap . możecałedziąsło brzeżne' Tocący się pmces zapal. TNF.PS).vtv i Udział w procesie destnrkqji przJzębia mąą więc zań\ano enzFny pmteo]iwcune vly. u\. jest dotarcie makrofagów z pm.oraz T po. Rozpadowikomór€k obmnnych zawierajqcychsfagocyto\aane bakterie towarzyszy lizosomalnychi ni. ki pochodzeniaautogennego. makrofagami. Bodzcem akĘ11.a.Va|rliarńe enzJ'TIów szczenie tkanek pr.ńezwykle si]nychchemoatrak' tantó\r'r' indu]<tońwWdzielania c5'tokinFoza.którc wni}ajądo kwiobiegu' Przeowoa" ła mogą mieczrnniać prcduky płJ'tkiĘdź jak tn\pornnianowc7efiiej . tozą' odpowiedź komóIkowa cechujesię po\asta\aa' niem limfoc}tó.Ą'nni.4. w pŹekształcasię mencie inicjacji pmcesu zapa|nego w $1sięk' zawien on więcej lizosomu' kolagmazy neutrofilouej. ralną i komórkową.w Ltóryn .dmoistn).MMP oraz immunoglobuliny IcĄ ĘM i ĘG' większość 30 . ni zęba r€a palna Fovvadzi do u\aalniania pzez baktexielipopo. któr€ nacieczonejest ]iczn}ni komórkami inmunokompetentnJani:neubofilami.PGE2.6 Mode|powltawania wg po\łstałe przeciwciała)pocbłaniane plfez wcfćśniej i neutrofi]e i rna]śo|agj' cze( malmlasola mi8IujP drogą naczyń limJawcalych do lokalnych węzłów chłonnych celu prczentaqjiantygenulfufoqtomw Fjbmblast7dziągowepmduk]ją kolagenazę.awienie możB mieć (haraker .lvq'totoksycznych (:rc). -10 TNF-o. nek pz}zębia do węzłachłonnego' \łTTrilol W tego produkqję timfocrty B dojrzewaj4i mzpocą'nają pzeciwciał.!adzi dalszejdegradaqji do tkanki łącznej dziqsła' Na tl'rn etapieńeswoistej odpowiedzi fumunologicznej dochodzido obrzękui zmiany konsystencjidziqsła (bald/ei rc/pu]Ónione)' ]au.-3.ła. lisacharydów (I. o1 anqńłps5tty i o2 rnalaoglobuliny Z dnĘiej sbony postępująca kolonizaqjapowierzch. E2 Foteinazy (MMP)' która Fowadzi do degradacji ploc€ kolagenutkanld łącznej dziąs. ny nasila zjawjsko chemota]$ji.d) i enz}mów degradujqcychtkankę łą.horobypży"ębia Page.obok wsponx an}(h \^eesniejkomól. pro.ek.tyB do p.tr Etiopatogeneza PMN <_ ----> LPS {MMP) ----lr- .uj4c}Tn odpo.$'r'oisĘodpowiedzimmrmologiczrrq humo. oraz pa]nJch l$ Ęm 8lównie ILlp i TNF. Postępujący s zapalny jest pr4lcz}rrą obrzęku i rczpulchnienia duĘsła. a ZaoeJ.5.G (ytotok$cznels. mocniczych(Ih)' sĘmulującychlimfoc:.limJocf'tamiTiB..łor.o.akt!Ą\o\łac dopehia(z na je powierzchnibakerii oraz opłaszczać przedfagocy. Ryc'2.IL.]zielane jdl przezba]deńe. Ą'rr dzias.8 i meta]o.zaczytająucze.Tnie spektrum -6. dalszalaskadę realcii tmakrolagi stagland]'Irę (PGE2).l. wiedz humoralIĘ dultem antygenorym z zapalnie anienionych tka. co \. duLejiprzeciucial lirnlo. i q'tokin:IL.]uębia.

rriż z gatun|ó\Ą r Ęch spe<l.fikacjiwinrletrtnychbakerii i metod rozpoznawaniapodatnegogospodarza.linitznej manifestacjizapaleniaprz}zębia.lr kolaScnu 7a. pr/}7ębia' zmami'Jednocześnie ostatnie badanja Wskazują.lnocześniesugeruje się. dzialne wywolywanie zmian z destfukcjątkanek wydaje sĘ' żeprze. aby zapobiec\ay. bia przepr. zanychz wszystkimi wyżej wymienion}.e nie marĄ.l. osteopolozęolaz chorcby przebiegające niedobo" z jest Destrukcja tkanekprzyzębia Wynjkiem (na zespólure. są: cuk'zyca.ieh płeć.lp i T\F.rtreki i iuthwr tRyt. jest nielcżdap|ytka bakteryjna równymstopniu pa.ponujq.fitzn5ch baklerijw ńwn}m ry.ich nego.'r Etiopatogeneza wtmienionych substancji Fowadri do desttukqji okolicznych tkanek i podhzlmarfa pmcesu zapalprzeciwzapa]rie.owadzorra podstawiebadń epidemic na logicznychwykazała.śniono. status genetyczny. Niezakłóconyproces za. lepszych i skuteczniejsz}'ch dań jest opraco\"r'anie metod identJ.lrnikgeneĘicfnypalenie Ętoniu. PoiawiPniP IL. 1v {i $.l\łl! \lmK Zaobseń\.Ini. tońw moze to byćspowodowane kumulujaqtn dzia. jakim stopniu starzenie się przyzębia W w jest z \". cz!1liąc go podat. od osobniczejomz d}namiki procesu chom.i oĘanizmu zwiazŹne togenna źespecyfiane i i patogennych.tj'rni niedoboramiimmuno.'Źz. dodatkowe'za]eżne cz]'nników miejsco\. llraz z wie.lanana \ĄysĘpieniecholG by piz}zębiana te.Ix'[Ę osłabia a ra t}rh zwiqzków TIMP'przez fibroblaswdziąsło.tki nazębnej' na gospodarza czJ. palnd degrada. Z ue' Aktywacja makrofagów w połqczeniu \ł:. najczęstszJTni że czJanikami.lvnego zapaleniapr4zębia' Wedfugnieldórych au.wch.mmi inmrmologicznj'ni wToduon]'mi przykład pomiędzy płytką gospoda. a|ne ryzyko \łystą)ieńa przyszłejchoroby l stw'G r4'ć bardziej efekĘ\a!ą stategię. str€s.rni mechani.logiczn]'mi(na AIDs)l6' WaWiodącą uruchamiajqc ro|ę kaskadę fjawis| zwią.'iekiem Ina Zwiqzek grupybakerii'ą odpowie. za przyzębia. dolonego.h' Jefualoe it} t\]d. lujących odpowiedź n}łnna rĄYsĘpieńe choIobyprzJzębia. oraz zmniejszailości tŻ. pa|nydoprowadza kolrsekłencji do destrukcjiko.lub obu rych c4'lrniko\t a co fa b. wię/a. do rł'łaści. stopniu są zdo]ne\aTĄ\''ołać choIobę-Być może\. riodontalny rcpień pŹJ'zębny ekfoliacja zęba. laniFm phtki nazebnej'$edh€ ilnyÓ . osteoporczai stles.Zespć'ł akcji bakteryjną a tkankami Dolłna)lub nab]. lenia' pfy b]lĄąiącej statejpodazynouych bakteń.kiem ze lrzm.dzie.ro'tka i uwie]. sIerująrymprcd1. Do pierwszejgrupy za]iczamy: v. cą'li determinantyomz ł'łaści\łe cz5'nnikiryzyka' modu.w ten spo' sób można byłoby doldadnie przewidziećind}Ąvidu.Wpl}'wając}mi odpowiedź opńcz plj. stępowaniuagres}'[nychzapaleń przlzębia' AnaIizacrynnikÓw ryzyka Ana|iza curnników sprZyjąiących chorcbom prz}zę. się.utr"ty pMyczepu połqczeńa zęba łącznotkan]<owego' więzadłowego z tkanl<amiotaczającj. . baheryjna odgry.wych społecmyora-z cz]'Tnik a czJ'rrnikówrlzyka: pa]enieqtoniu. Cdo\łrJm.Dlatego wydaje się orgaaizmu. że sla r17yko d)ombJ Dobch@a\oie $yia. zespół endodontycu nope. bieg procesuzapa]nego osób starszychjestsz]ószy u d zmidnJ destnrkryjDc$ pr4zębiu są bardziej zaa. niejszą lolę w patomechanŁmie chomby odgrf'\Ą'a. Je. w kórym Wydaje że się.m JI .a \!łrefgislvt na. nich tatachumoztiwiły jącychpodatność gospo.y się po. cukrzycę. 2'0' [r$aj4(ala.Ą'rrnikiem i prz}zębiajest cf}I! am do w]stępowaniachoroby nik genetyczny Badania przepmwadzonew ostatpodziałczj'nników zwiększa.\ań'\'u.apip/a|a./!ma obpjmowa( $o\M/a. że nie wszystkie rłaI|souane u ludzi młodsz1r:h. jest znikomels. gospodaEa. pl}'tka pźy].owano. datności korzenia zębaz tołaĘysząq'. bowego. sie /niP pmdukcjęinhibito. prowadzido aĘt\acji osteokla.llaniaru{homos(i "topniowego zębaw zębodole'Mog4 dołączyć lównież obja\.odsłonięcie mi objawamibóloł1mi. na Ltó.l.6 stóW co zapoczątkouujedeshukcję u]Ąostka zębo.slŹrenicm jq komóIki obronne gospodarza.llyjątkiem agte.lsIL4 i IL]o działają obecność arrniejsza Wdzielanie ILlp' IL6 i TNFg rcceptońw d]aIL2 na limfocy.I]o o/ębnej' Doóodl do l. żeną|większJm\ł}uwaniemdla piz}szłychba. sila rlyŁielarrie N.'ład ża. laniem PGE2 i IL.'ielanie na |}m et.

'ToNIU Jest najpowazmelszlm nie chomby pEyzębia u tyci osóbl6' chońb plzlfębia. /więk\/onąpodatnoścĘ in|e]<. ga zapa]ne jest pomooly w oceaie plfjpuszoa]nego \!ystą)ie" niem.1& i IL1p (odpowiednio . istnieje także zależność pomiędzy nasileniem przJzębia'U pacjentóWktórzy mająodpo\'r'iedni progiFsii lnis/l^7c.picie alkoholu) oraz rzadziej stwiejdfono zalezność z Mendlal komórki homozygoty(zne allelem 2 i hete. bardriej nasilonlnni pielwszy mlal Komman GrsĄ) opraco\'lał W 1997 geneĘcznyPsT (Peridont^Lsensi.toza' chemotakja. Z dlĘiej shony może |ącfącym zabulzenia odnowie {ub w ko.wiedzina obecnoŚć łykazał}r więkza intens}'wność jak ńwnież gorszych llyników produkqjimediatc pbtki bak1elyjnej' bia u palącychwynika ze \. pmdukująodpowiednio czteryi dwam' mzygotycune Badania epidemiolo.zmiany sposobuo. bia niż osoby u nió 8or'zahigjenelam\u.nao{/ekit\€ ( ' wię.$płJĄvają \Wstępowa. nia tkanek prz}zębia w odpo. osoby/ rzadlej tvy\tępujaq.ję prccesami desttukcyjnFnil4.\Ąnością ge. klje podatność odpomość mzwój zapalenia z większąintelrsJ.1eryjny i$ sT]lTUS sPoŁEcZ\lgiczne wkazaty związek s]'tuacji finalsowej osób niźkomólki homozygowcfilez allelem l. picie. I PATENm T\.co \łpłF!aIrapowiększeniepotencjału ry jamy ustnej. mo mi w populacjiallelami kodując]nni badania' u męi(lpn n' u kobiel'jakrł1kaza\ na 6"ldltnie częściej chombyprzpĘ. zy więcej IL1 w odpowiedzirra ał'nrLik bal. o nizsą'm statusie spolecznJrn z higienąjamy ust. Genotyp przyczynqclrombylecz wzma. nieogranicfa wy|ącznie IL.vane na śrviadczenia niekorzystnie.telii pb.lana.}ś/ei że chomby przJzę. Ponadto (z ndfa. fmieniać się odpomośćtkar <owa gospodarza' W nab|onku mórek nabłonku W |ączącym umoż|iwiające ko|oniza.Izieobmn' cjękieszonek 16' 17 przyzębia. p|zyzębnych lłyków higienicznych.1a' nl'In organizmu.LĄ i ILIB)' dujqcrch IL.Róllnieź sporadycznewiz}ty u stomatologa brakiem śmdków finansowych na nia ĄŹyka chorobypŹyĘbia' spowodo!. ńe jest bezpośrednią działanie czj'Tniłabak1eł.Związanyze stesem \Ązrcstpoziomu koftykostery. chorób przJzębia możeilT'Irikaćz fakfu.1p.W Etiopatogeneza idfie zmniejszoną odpomościąimmunologiczną na oIaz oĘanimu. ńw zapa]nychPGE2 i IL.zębia Ja-k kaAja badanja.l6 d|a .tki rrazębnej dopr. sJ bard-/iej fgodnq z prauEmi genetyki żenina nałogi(palenie.\4ystępo\łanie prz]. nałogami(pa]eńe. iżw ohe. że cz}nnik genewczny modfikuje odpowiedz złogów nazębnych.odpowiedni genotJpwanm. chorób !Ą5 ]i:Pł. nalkoryki) i odzJ'\'r'ia. IL. że pozostauaćw zwiqzkrr Z Ę'In' że stwierdza się lem 2) zapadają pozostałe Łw allelem 1). chomby przlzębia. ńutież na zmianę mi]<roflG gospo. Palenie Moniu utn-rdnialeczeme patogennego bal.i'g ?esf) Wykorz]sfujeon polimorfzm genów ko.lnei.l.EĆ częstsze IL1p (zŁW ale.LżJwianial ko|agenu Więzad|ach W krostrulctuŹe i dziąśle.vzrostu peńodontologicznego. czFnikiem ryZykawystępo\łania LlStcztNNIK GENtsTYczNT obecnie wiadomo Ma ono wp\'r'łzańuno na nasilone o. 5ię do Badania nauko. pEyfębnych przezba|derie patogenne dów możeprowadzićdo zmian w ukła.r8 genevczwe v\.o\Lu bezt]cno\^ych Io]"sułrrsl.l]dada ie się jak już. wzicstu ilościbakteń leczenia wz]. fdeterminowane że pż}zębia. {B' proteo|itycznychomz zabuzeń tnmlmolo zJ'mów przyzębia gicznych (upośledzona związekmiędfygenomem zapaleniem a fagoq. któle mogą I srnns J"go znaczenie w patomechanur e nie są cechymońologiczne pierwszych k|inia. połqCzeniach W międzykeratynoqtami częstego palenia Mońu. aktywnoscien.owadza r horob przyzębia. /wieksza nzyko t\'vs|ępowania i przlu ębia.zmniejszonJodsetekkom&ek CD4). cech decydować powstawaniu o prz}zębia' 1ych zapa|enia lv|ogą bycróżnice mi to w sie napięćpsychiczĄvchdochodfi do zaniedbń na.ykazały również. odbjĄ'r'ają wizlty kontro]neu stonratologals. komercyjnytest ' 'i. mi. a choroba przebiega u pa]aczy do zapalenia lub na w por&\rEniu z niepalacy.ne8o'Testten nej. choroby a |iczbqrqpalanyĆh papiemsó\"{Badania no|}pmo.

w badańu wstępn]łnobselrt'o.'ykon}. a ja do zalegania sta.jP. rv L1órych na początku p. jak ści kontal. kamień.W Etiopatogeneza iiiitl ctxnn-ce ścisł zaobseńvowano ^viązekmię.zabufeń mecha. Nale4 do nich: kamień nazębnyniet. Wieloletnie badania u 156 nłodJ'chludzi z a8lesy\łn}{n zapaleniemprzyzębia wykazałyżew miejscach.IlP/ulldtem .]ronych badań kamicnia pod(Łiqsłowego $}. makmszczelin pomiędzy rl5" lub peł:rieniami powieEchnia Ębą k1órc predlsponu.i du.47pki'Kamiens|dadd / nieorganiL/. także aynnikóW a|e mienia iinnych powinnizdawać sprawę skutków fe zaniechania sobie procedury Usuwania ztogóW nazębnych']9 !\.l<onarle w]lełnieńa protewczne' ńepla\vidłoily zgĘzi inne' i uzupełnienia Kamień nafębnyjest frnineralizo\łaĘpbtĘ nazęb. ń.Iniczą puycąną zapale' nia dziąreljest pbtka baktełjna i\raz z cu]. nych (70 907Ą i organicznyci sldadników. ska Wpełnień olaz uzupehrień protetycmych' aby zachować zdrowiutkan}i pląfębia' w 33 . u żono więkze jlości w co możepozosta\Ąać zwiąZkuz dietątych chorych' Chombapr4zębia u osób Z cułrzycqjest \ĄYnikiem' na zńększonej podatności infckcje. Cą'nności \Ą'odu rcsolpqlnej nów polega[a hamowaniuaktsĄ'ności kościotwólczej osteG osteoklastówofaz a]<Ę\!ności blastóW Efel1em dfiałaniaestrogenówna osteobla. b|iskim ztkanlGmi W kontakcie naswojej pł}. Zaobsefuo.tuz takimi substancjami.wygaśnięcia jajników Bola estroge./Ą fdlAżnoś( iej erup}knbiPl\\ | SA $.ię |ruono$Lh.]zą od]dadaniapbtki oraz \Ąiększejilości do bakedi w kieszonce.tkj przyzębia popżezutz}.kfto.lrstająca hlkanaście ł jako zabie8u czyszczeniazęM\arMoże \tystępo\Ąać jest naddz. s|ężPda / naie. niPza.Ęsłoły poddfiqsło\lyNaddzĘsłou}.} po menopau.rn}wanie choroby Waniu powieżchni. d. Po iu pacjentnie przestrzega fasad prańdłowejhigieny śLi jamy ustnej' Miejscem \łzmożonego od]dadania ka.łaści.Wa.]ro nie cz}nniki iahlgenne Niestaranne lub nicwłaściwe (nawisajqce niepełne) lub iq'konane . La. w któ4'ch w1. dzy obemoścĘ ńtki a zapaleniemdzĘseł' U młodychosób częściej Ęstępuje p\tka ńż kŹlnień' ale sltuacja zmienia się \łraz z wiekiem' PłJ'tka bak1eryjna rozpocz]na zapalenie.adać usunięcia kak|iniczne j ętności umi€ niety|ko pred}sponujqcych. około 75% stanowĘ fosforany wapnia' Ltóre \łystępuj4 w postacikYsta]icznej' JegooddziĄN"nie jest zi\ią" odkładania nim pb'tki nazęb. w porót.W}lelnieniasa przycry!ą mi]<Io.lm8Pnó$ po.huł(ii pr\Źebida fuk'f.gd/e nieToże u'u'lię iw powinni zębóWzatem|ekaŻe ta podaas cĄlszczenia pos.po.\łTnikiem jest powstawaniekeszoneĘ te z kolei prowa. pb'tki nazębnej osób z cu]<Izj'cą. odgryl. st]'jest hamowaruesekieqji przez te komórkl q. osteoporozapomenopauzal .Wano kamienia i .nJlikami predysponujągmido jej odldadania.k]to pod.tG kin (intefleukiny IL-la.naniu do miejsc. Ltót€go . ńa i aktJwności metabolicznejosteoklastórvli |ii[ I\NE CZINNIKI Zasa. poilieżdrnie zębólv zrrajdujące b]isko mienia są się główną W podtŻymy. lub jest widocfny Jest twardej położony dokoronowoi białyżółw żóhobnmatny za]eżnc lub w konsystenqji. dP. ą.va lo|ę Kamieńnazębny pb. u dzy osteopomza\łystępującą kobiet zie a nasileniem się resorpcji struktul kostn]Ch plz}zębia'Wzicst destfukcyjnegochalakteru choll} by przJzębianasila się znacznie u kobiet po meno pauzie palącychBtoń.\łanie agodnychze sztuk4 lekar.Zeprowa. zlviękzonej akĘ$noścr nizmów immunologicznych' mi]ooangiopatii' I€czenre koĘenazy i obecności pfebiega wolniej u osób z Cukr4'cąi ma korzlstny $pł}\v pżebiegchombypodsta\ło\lej'r3 na I'i$. IL(j oraz TNFd) stal not\iąc} h wine pJJnkl]Tne 5BĄnu]JIory doivet\€.\Ąę w}.tka byc dziąs|a miejs(ac1. ILlp.\ł}stępo1vaniem zapalenia obecnoścĘ dzĘse! ale korelacjanie bla tak istotnajak pomię. dziąsłowy wano więkzq utratę przyczepułącznotkankowego rv ciąg! kilku lat.ry stopnjem leżnieod wielx i stanu higienyjamy ustnej' Zau. t]'toń lub od poiJĄĄ/iPnje' usunię( możP \Ąóko na$m(ai. na zane z obecnością poz]''tpmqkolelację pomiędzy nej. sadania epidemiologiczne osrnoponozt pomic. godzinpo zaniechaniu nq.nallku P.ykonania ujść śLinianek to pońcŹchnie językowezęb&! Sa siecznychdoLrychi powierzduriepolicfkowe zębów .tki nazębnejmimo stosowania mnnych zabiegówhĘiericanych' Dlatego niezwylde jest \Ąażne r.

. rzenia kieszonek pElzębnych na sl. utratąpnvoepu i zapaleniemdzĘeł' Wa.2'9' i 2. wielu autoló\g nie wpłyva draźrriąco tkanki dy zębowei stłoczenia na t!łorzątzw nisze.fe wykona.7i 2.5'peł. nażądu żuciall.2. jak wienchnie odpowiednio iq. lqlpetrienie jest prawidłowo rłykonane. i po. a po. niem przez usta a zapaleiriem dziąsel z wjątkiem snv(h.. co jest prfycjŁ}Tą kolei zaburzeń fin <cji z shukcje powierzchni stycznych częstopozostawa.7 Nawisające i2..utek zalegaria pbtki' pod p\'tq prctezy czy w miejscach ldamel którc zrrajdują w bezpośrcdniej się bliskości brzegu dziąsła'20 NiepfawidłouTzgĘz Uraz zgr1zowy możebyćńw ńeż przyczlną trudności utrzrmania prawidłowej jamy rxtrej' \ĄĄeluautońw \Ąykazdopozy.r1 Nieprawidlowości 2'10 zgry"owe' 34 . międry nieówĄm brzegiemgrzebieniakośLi Takie wypehrieniapowimy byćdopaso\'Vane. anatomicznych zębów i pro\"r'adzi rctencji rcsztek pokarmor. języka i po|iczków omz języka palelia dziąseł albo chombypn1zębia. szkodli\łyllt}b'\"/ prz1zębiemajqteż na i uniemożiiwĘą i!łaści\'{ą hĘienę przestrzeni mię. bo\r'r'iem Utmta zębów i bĘk odbudo\ayEotetycznej niń.zapaleńa dziąsta. Również nie\Ą'laściwie u. powierzchni stycznych.2'10. P\tka nazębna się pl}tkŹ nazębnaBrc.pod warunkiem ze możebJć pr4(/yTĘ przemies7(/eń zębó\^ 'ialó$. dzpębowej. podobnieosadzasię na powierzcbni\\. Ęierry t$ĄŁą korclacię międzysdoczmiem zębówa cholo Ry. !'}TG ( hod7io brzegdod'iaslolq.l Gyc' 2. 2.8 wypełnienia ' Ę przrzębia'podczasgdy inni tych korelaqjinie ot} ęr\otł€li NalomiaŚ !\rykafano sJabaLorclarję po je. jak i na powierzchni zęba. Takźpd}Śfunkcje języka i oddy..a Laldf w .9.two. Błędneodtworzeniekztaftów chanie ustami mogą być cąmnikami predysponu. wę&idetek ilafg. iv których przrzębia ((r'lqczając reakcje a]eryiczne)'f wyjąt. jqcrtri do \'V}st@ieniazapalenia dziąsel.(o ulahlid |uorzenjcsie pb{ki' Nawilające nasilenia przejścia umiarkov{anego zapalenia w}pełnienia dĘżnią brcdavlkę międz}zębową w ciężkie2o.polerowane. jq wiele do życzenia. na slaltek tnrdnego oeyszoania s4tko gromadzi kiem w1pelrrień krzemouych. no w osi pionowej (wlrĄnanie bieme)9J0. Wklno$Ą'\Ą2nia 5ię polarrnowych iĄ. olbrzfmiego (patrzrozdz.{dkjenmię.2.8)' kich lub defeĘl powstałe przebiegrr w chorob]a Do.warciu' stka zębodołol'ego porrstawaniem śLi a kieszonekprzysam mateliał \aypełienia' jak wkazały badania Ębnych. Rekon ziomej.lych i do wiek nie wykazano zależności do między oddycha.Diagnostyka)- Ryc.11).I etbpaogErm ne uzupeforieniaprctetyczne mogą być przycz}ną \. aczkol.lzrosfunrchomości zębów. niektóĘ wady mzwojove tkanek twardych i mięk.ykonane korony lub ty(zy to międzyinn}'l1ri przycfepu niepmwidłowego uzupełnieńa prctetyczne IBogqbyć przyc4mą za.

Kornman. WydawnictwoLekarskie Choroby na PZWL.: et Gingival infla' pMki zmypowstawania nafębnej' mation subgingival and calculus deteminationts as of gra progressionearly. 72-77. Clinical Periodontology 2000.3.onset peńodontitis' 10'Ziętek Konopka' M'.J.J. F'W.I Etiopatogeneza Reasumujqc rolę wpłJmtr cz}aników ryzyka na \lystł)ienie choroby prz]zębia można stwierdzić. F's. Mechanizmy pato|ogiczne 7' Urban Pańner: & R'.J. Contemporary Periodontitics Mosby1990.J.Anerud. dokorska.:Mi S. l': pod przrzębia |a.: AM 2000' moderate no lossof attachment S Lankan 14. Loesche.A. R. andsaną I6.Warszawa kompetentne.o. Oral Newman. nie mod]'. Periodonto|ogia [l': k|iniczna' Mechani 20.13: 445. Praca Warszawa 2001.8r 132.Górska. N4olńson. N4'G.: Ca|cu|us other and ' predisposing licles.K.50|472475' rychqrtoń' L Scannapie<o..' H'..: |ecenia i Podlęcznik studentóW d|a stomapżyzębia |. dawnich'o N4edyczną WloCtaW 1995. Wr R. H'Y. Cugini.19'Hinńchs.1.A.l M.251231.. 1995. R'J.nnil<a-lJli ka. St Luis 2000. 13'Górska.lańczul( Bana(h. Lóą H'E'. są więc dalszebadaniamającena celu dokładne Wjaśnienie ich działada.Haakq and in S. Periodontol996.:cuftentviewon skfactoE periodonfor ..stanisława Potocfka.e do slerowania rob1pv5zębia.J'trnir\7l ki zauwazalniew!łyrtąiąna inicjaqję i rozwój cho.'4icrobia| |nteractions the Hoś Periowith in 43'1 1986.111. SciRev1976.67 J 1 11041-1049. Newman. J. choloby Z.: o{ infec. tions".nTuno|ogicznie tologii. pod Parodonto|ogia red'W Ketter 18. Levine. M'G. H. s'K':Etio|ogyoJ przlze 3' Haaką Pedodonta| Diseases' c|inical 15.S. Wang.: Pirlę TG' The genotype a seveńty 6.9:65. Konie|/ne nie są tal ważne. Lóą H'. Brown al. granu|ocytóW 1. Wy. Wiele spośródczlnników rluyka jest niejasnych.. niektó.tóW obojętnochłonnych w pomłodzieńa}m Periodontol 1998. chorcby R. Ks'. Socranslq.l pżyfębia' in Periodontol 1965:36'.190. Goldman. pruez miejscowei ogóJrroush. zachodzące tkankach w osób użytkujq. Miyasa14 Labores to 46 yeaB of age'J c|in Peńodontol ki.A.17.B'I N4': obojętnochlongivitis man.M. inter|ekin.G. 5i .omór|ii.W factors in clinicalperiodontology. bia'Praca dolĆorska' Warszawa 2002' 4' Haaką Newman..Cohen..l prłzębia' stomat 993. !!1siJki a t1rni cąmnikami sąobemie istotnpni sldadnikami zapobiegania choroby i jej leczerria u dorosłych. E': habi|itacyjna' Wlocław AlV] ]990. di Giovine.. Kongman.. gin.Kowalski. M. Thei|adą E'.Wyd' I po|skie red.. cranąA'. nychW pomłodzieńczym prawa 2. Gen<o.Wi|son.KT| l.etal. 9' WieŻ bicka.Clinfurio peńodonta| crobial complexes subgingival in J disease.źe jal przJrpus7( lano.D.:Peńodonta| Microbio|og)r Pe odont 996' c|inica| tal disease. Kowa|ski. Experimenta| 12'zięteĘ Aktywność s. M. Theroleof denta| and J'E. żeporzą|eki poŚtępinfek(ji pŹyębia iest u}'raź. Haffajee. T:ZabuPenia czynnościowe disease in J c|in nu|oq. zapa|eniu Roz.. Boysen. as factorin adu|t plaque. Genco.e z nich Czasvfendikujeje' okazujesię.: b|ony ś|uzowej (hirurgicznego Ustnejpżtzębia' ] 1' Laskus..v A.AlbandalJ. . Jr et a|. Nisengard. Rolainterleukiny zapaleniu J. s'K. D. M. EA. R.25:1 1 34.: 1w Periodontology 2000. r wane r r].1 jamy zapa|eniu Mag 0|42-4' 21.rSaliva dentalpel. c|in Peńodontol J 1997. Chemotherapydental WJ.. rmierąją.34' p|zyzębia. Natura| A. czasstomat 1997.furcndyĘWpł}Ą. dontal Diseases.24: dontol 998. plaque 5.fikowany jowe warunki.. Warszawa historyof periodontal diseasein man rapid.lensen. Tp (.Nissengard.

c |ub w w choroby ' hurub" '\. pień urbanizacjircgionu)' (wq \v badańach etiologicznych(nieekspenmental.]żo.l. ob..stanu socjalno-ekonomicznego. sto. logii po$ima ledukowaćkoszt} ekonomiczne pro.ip bp/ znr. \!Źć\\]. i nieekspono\łanych domniemany cz}nnik etio.lrr le'zni'z\.upach ekspono\Ą"an]''ch z hielu \tfglęClów: epidemiologicznego opisu \.:l Wiedza o rozpo$szechnieniui zaauansoNaniucho. . \!'}Tóżnia tutaj badania]diniczno.ji nnilou nz1J'a. patĄlvan!' na hfech poziomach|badań opiso$'.nnik etiologiczn! w plfcw crasie c.\Tnikólvchorcbo. lakt-vczn}. progla.ra'grxllę].1.lencyjnych).ch. roby odnosi się najczęściej \\'ieku. etiologiczn]ch (ńeekpel]mcnta1nJśh) i ekspeł.a. tia lrnri: ! . któt]_chocenia się zapadalność 4) klinicfnokontro|ne| w W]. czasu chorobyi jej miejsca (klaj. ko\yesq bczspome. D chorych fa|eżnościod na Ladana h 5) przekrojowepomar jednocześn ekpozyc] ] choroby e nych na domniemany crl.lno\\i a re.da\Ą'ać podstal\ę do podejmowania dfiałań pmfi.plci.h. do nicznej.'ych Choroba jcst okrcślcnie\Ąaftości $'spółcz.emarjirr r za. 1) ekperynentalne: aasle A ekporycjabadanego nJ'ch) chodzi o interpretację zależności w czynnika W qrupi€ badane]' zapadaniem na choroby a ulr'arunkouańamr sro.skut. lp( jeże]ib lko $'nioski przycl}no$o. 3) kohońowe: się ne (cdse'Ćonirol). c (chorobowośÓ' \Ą}bórkohorty cfasi€ B' c ub D W za]eżnoś.| (. Im]m rodzajemsąbadańa kohoitowe (lblji rol pvrrcLia '' o'pnian"ipo|uId.dernrm. htblem rt1. . czlnnikicm ryZyka a Ćhorobo*'ością i plogrcsji' \Ąliedfao rozpo\t'szechnieniu tj'ch łśńd wsz5st.\Ąie zespotuunarurrkowań logicfny okresu obsenracji określa się pelioilontopatii' zapadalność dana chorobę' Badania plzekrojo.skutko.Przypailkami sqłórrczas osob]']' k1óĄ'ch \1} u stępu.!.r-3 cclcm epidemiologicznych badań opiso.stę. W \Ąf'ch. kiLh osob tr populd(ji.l we (c?.s1ęp69211i2 każdcjchorcby jest roz.kontrol. jc badana horol. na po!. mie ubczpiĆczcńspołeczn$h oraz datać podsta$:' sztabadanejpopulacji' Badaniaetiologiczne mogą dla rrn.o'oby ^ (' d'ie B ll.oss. Ryc'3'1 Rodzajebadań ep]demiolog]cznych Jędrychow skiesor)l pomiędz].| \ażnd lołr'Łp)' $ któĄch \{ g. populacjach \'.]'ch na r zt idPnrrti].(h rc!\. zaivodu.TomaszKonopka Wprowadzenie Epidemiologia ptzyzęhia chotób MetodoIogia badań epidemioIogicznych Geograłia Występowania Chorób przyzębia czynniki rrfyka zapa|eńprzyzębia i |.seĆrio?zrl) ocenie Z'lviąfkupomiędz} służą pato.ch.ośCi oraz zapadalności różn}'ch w i pod$upach ludności' częstość $''1'stępowania cho. miasto. 4 amonprofilaktl. jP.sztości. menialnych (inter.]. biologiczn1'chi śrcdo\Ąisko\Ą.no.la\l€ n i. dontopatii. 8rupy et. poni.pdod|rosc l^ c7asie 2) opisońe: dovisko\Ą'lmi W kategońach pl7!'cz]nowo.v.rodn"ralon\' i niPnar.bór prccedur stomatologiczn]ch\'.bófprzypadkóW oasie B.'aniachorób' okrcślenia po upł]. \Ąieś. znrrh Jo LomnlFk5o$ego /pnidpcrin.nnlrolną .

trałł.ii' brzegrr waniu sondywztlhrż . w którFn ocenia się je6nie łystępc !\.vyana elubość dziąs.LL:nrn pr4'nŹjEmiejco 1 mm. stawą py ekspeĄ. Metodo|ogiabadań cych na zasadzie'lłsrystko albo nic".utIatA prz'aJgp.q wskaźników dychotomicznych.y brzesiemdziąsła dnem kieszonld/szoeliny s nia z kieszonłi dzĘsłowej i Sorns' Dla potrzeb dziąs. programówprofilalrtycznychi lecznicrych' (mod.|. I ocnnłurnłrv rrrłnnxPRzizEIA UtTa. epidemiologicznych furk API @pptctimIl PIaEE Innei wg IŹnge?.2. po W s}stemie Bm kwawienie z brzegu duiąsła oraz ! ocnxa sTANU ZĄPAINBGo TKANEK zelębniko\ł'aniu wido(zna gobm okiem pbtka PRZIZĘBIA I t[YsTĘPowANIAPŁYTKI NA. .badanyi lekarz nie Ę o Ę'In pG in. 8luba warst\łapłJ'tki!w" docanygobEl okiem pehiająca pf€strzeń międz}zębo\aą omaczanajest jako 3. dóg \".Pomiarowaglębokość kieszonki to odle€lośćpo. należywska. cierl.GSBD.I Epidemio choróbprzyzębia (er. Do Ł\.bazują.anie kwawienia t5 sekfd po zglebnikowaniu jednostekdzĘ.lr iest a GsBl (c. wiadomieni) dla zapewnieniaporowny\łalnośLi metodatestołania hipo fomacji' Jest to skuteczna ponieważ słttł ocenieskutków tez w epidemio1ogii. l.oceniane Ę jako 1. I. bid w odniesieoiu do \szystkich oreniarych miejsc. pl}tki Badanie stanu prz}zębiana potrzebyepidemiologii w lc&}n ocenia się jeąFie \Ą5. glądo\lychbadń epidemiologicznych.Mix\g Pd:]lpt definio. \'r' iintenquno. kowanywskaznik lswawienia z kieszonki dzĘsło\łej ści 38 .rnenta]iej lub kontolnej). w kor5'rn w5raia się ko!te8o'hmiPje wie]e wsk2iników i s}stemóĄĄ jednak w prccentach zarółvnoobecrość stanu zapalnego. jak i płJ'tkinazębnejw badanychodcinkach przrzę" tylko te.łowm.badanynie wie czyjest poddawany działaniu bodź.vnastępstwieperiodontopattr jest pomiaru poloŹenia pr4. brak hrławienia i niewidoczna ocenra. Ró\. sfirdE) jest oc€na skuteczności gów Fofilaktycznych lub lecznieych) poprzez po ńWEanjP ió sku[(ów pomiędzJ dwiema gfupamj jest badanyĄ z któlYch tylko jedna podda\łana bodźca' badaniachtych pod. s. ta tkanek prz}fębia \.stępowanie w olaeśleniestanu zapa]nego w przestrzeniachmięd4Ębowch i \ł}raża prG obejmuje najczęściej z tkanek przpębia w po. i odnosisię do \ĄszJstkichzbadanych słowch.b1gh)a]'suk Ble' międ. W działarriu ocenianego jest randomizaqa ooso\.Ve prz}pisaniedo gfu. Wartość tego uskaźnika podawanajest procentach.tvej nia p\. przesu" ki złóguwidocznionydopieropo delikatn}'rn dziąsło\ae8ol.towej' Fomiarow dokonuje Śię pamdontome' edinq IWiEIĄwMnhlell.\aiązaniu ocenąv!5/stępowa.mole€le do oceny\łystępowania ści reakeii zapalnej tkanek pflzębia ocenianejest IĄtki Wstępowaniepl]t}i naĘbnej' we \'Vskaźniku (PaqueInneĄ wg si]nessai Irie6 rcje. ąych cech zapalenia dzĘsłaoznaczanajest jako 0. (CAL-ainimlAttoc|menr podczassondortania obrzęklub czepułąonotkan}owego przemst dziąsła przy jedno(zesn}ryn kn'awieniu . Bmk pĄ'tki mnaaana jest jako 0. ny tych paEmetTóW \łFnienione mstaną ld&€ mają szczególneznaczenie dla prze.nej. pońł|rłĄval' pńĘ cednosnonnie ślepej nośó zastosowanie 8Tup.IĘnngnrĄ[ Celem badń eksperymenta|rLych inteMenqji (zabie.eDełi 8łęboko&]i kieszonek (PPD . i p\'t. tlem \Ą}skalowan}m od(4tuje się w cdych milimetrach./onek wykor4ĄtJĄĄana wskażnil.flzĘbnejPll jest płrtki przy brzegu zalegającej stTo. ca lub podwójnie . weBją \'skaźnikad?iądo\Ą. przy brah lcwawienia okęśIana na podstawie nieznaene Taczerwienjenie .w miemiku Ęm brak wizual.ego Uproszczoną bokości kieszonki i oce.1. a !!€rto badń prze8Ędowch Wkorz}sB\łany jest zmod}fi.łąenotkankowego jest iako dystans pomiędzy polączeniem jesl jako 3' $ana ishe8o la!ławieniarejestro\łane po zgłębnikowaniu lo]Ąawienia kie szHiwoccemento\ł}łna dnem kieszonki przpęb. z do wraźlie faznaznne zapa\enie tendenqją samc Depth).az połozeńaprĄ'czepuĘcznotkan.2. sh.'lvność we krwawie.tki nazębnejor. Intensf. centad\ odnosząc do \łs4stkich badanych przegłę.be4.faczerwienienie. ki jeś lvska'łik o. wizualnie ńtka jako 0' ZĘBNEJ obemość stanu zapahego dziąsła GI wskaźnika dzĘsłowego (Gin' na jest na podstavr'ie gi1:4l Innei vl€I.zenimiędzyzębowch' rejestraqiępomiaro.

za(hy|kóW Pomiańu'Ę'ch dokonujesię niezaleińe. h pomiarot\)( h. 39 . !\ d\o(h lub bTpLhpllnkd.s]{.Lrant szczęce w . sanie stanu nego przez \Ą.po|iczkorty języko!!].'APERIODO\TOI. ftliższy. loso$T $tfuóI miejsc w pn1zębiu (random się specja]n]'m badając dtxlkoła wszystkie zębylub zębywskaźnikowe half'mouth) la przykad jeden L. b]'ł (Peridorltal Diseaseltu1e.Ąinamo Na potneby badń epidemiologicznychłykonu' i $sp'gw l9B2 mk1tz inicjatIly \łTlo.Ho badania przy zębach rmkaźniko.13 23. jach cfimwitu Petid1antalIn. notkankorĄ€go' L]\\iP/miPfure: /dk.W".pmt!Ź.iabe|a potŻeb|ea.^s lej.. p.eri.EpidemioIogia choróbprzyzębia .Tveba lrólr'czas pveprowadzićbada.Z}Jcz\-fi 11 Wskaźnik oceny periodon' s4"językoły). |or Nee.Zech miejscach przy zębie i dla każdego sektanfu rcprĘzentaĘ'$łu sza ualtość kodu cPI' Wskaźnikten jest po$szech" .27.-XlD!L\fr. 26.24.31.62l)' .11.'ch miejsc w przjzębiull' lub ... pr/.37' 5l. pa]eniadziąseł(skala od 1 do 3) oraz zakres uhaty pżyczepułacznotkankowego (skalaod 4 do 6)' W s}.kod}'CPI nie korelująZutatą p|zyczepułąCz.ch wskaźnikchoroby pfz]uę.]ril _ Ąenę \F|5lallfu'musząby' $ nim Najczęściej to:tzlt Zęby sq Ramfjorda 16.5mm 3'5 głębokość kieszonekmm iWięcej 6 kompleksowe leczenie periodontologiczne instruktaź W|aściw€ j hisienyjamy ustnej W|aściwej instruktaż jamyunnej.głębokośćzoneknieprzekracfa rctencji ki€ s 3 mrn gtębokość kieszonekod do 5.l)oceńajqce śrcdniq środkowo.F.Zynąimniej zębyPojed]ncze d\Ąż zęby$.nie (/esloici \ĄFtępo\\ania olaz zaa\{'ansowania chońb prz]zębia'niepeŁle opi' prz]'fębiaw pn5pailku rckomendowa.. Iubteżsą częścĘ s]stemólv oceny utratJ tkanek prz1zębia.Aby zębów wskaźnikou].bliższy.nprzez Carlosasocenń sĘ Do \ładsJ'stemuCPIIN Za]iczasię mięĘ' ifił. (se1. pŹy sites fuI|.PmD zosta] opmcowanypzez .l?nl ' o(enidjąq pnrponję NIETODI \1:iTORU -! E.chDane z wielu kmjów sq gromadzo.'SC B. parcdontomeheln (\M{o TBs. nip uh\r3r\ u zn). Jedn]'m ze stal-śz].L!.] Kodyobjawówchorobouych kategorie !@ 0 1 2 przy?ębie zdrowe prfy krwawienie ost.I11outh) wsz}stkich 28 fębach ne w bazie danych\\rHo Globa]oral Data Banł]o. 1l. OCEI\. polegajacena ocenie określonych bienia 17-14.OGICŻ\YCII PO.|t cie zębyhzonowe).iebadany w t.36. je się badanie uprtszczone (tzw parti\I recarding pro\Ą€dza się w sekstaltach' Ltółmi są odcinki uzę. rtych.po]iczko{y dalszy. zęby we wskaźnilrrCPITN badane się plżeplowadfa w sześciu seksta4tu sąsiedniego' Zgłębnikouanie miejscach 17. 34-37 33-13'4g7.po. stemie zapmponowan].]aych Wlkaźnika CP|TN' ].t'l'' .PRĄ.t6. liczkor\. higieny skaingIubl Usunięcie letencyjnych' . (tLrBd. mj: niP od/wicrt icd]. zaawansowanie punktach pomiaIolr1'chlvokół zęba utratępŹy'cZepu' zębiaw sześciu ł.}tączając hfe.Ą4)powirrnoWlzględniaćocenę stanu prz}" badanychmiejsc u pacjenta.językow1.oilkowo"policzkolr1 dalsz5" cpidpminlogi. nia w l68 miejscachwjamie ustnej (\.ł6'47. T]rJFjni l. tologionych potżeb le(zni(zych w dułch popllla.łącza do 36. 2Ł27 .c!1t TfeafuĘ.) wg Ramfjonla bia PDI t |959roku'or enja]o n nim zaar''ansonanie się ra. h badaniar perio po]iczko$'J*. Badanieprfe. jest naJ$!z' i żuch$.4'l. miejsc w przyzębiuz utrata plzyczepudo wszystkich PRZIZĘtsLl Pełnebadaniel.policzkot'1iśr.].. h ustalony W-vbórmiejsc u' pIz}zębiu ilontologiczn].liniczne (tzw fuIlłn. protacDl. i dal..] bliższy środkowo.ożnym zg|ębnikowaniu kamień nafębny uwarunkowanja lub sp2yjające p\'iki.

ale u badanidch opisuzajęwchchorcbowopŹ}pada.zębówlub kieszonek palologir /nie pn5rebiem. wvnioll 29.Epidemio|ogia choróbprzyzębia (Wg ĄbandelI)' chorobowy pein}.powyżej 3g0 lat.= -!!BL jestjako| badania Uproszczonego okreś|ana czu|ość a+c TPru procedura i oznacza odsetek naprawdę chorych. 40 . . wykazĄ. jest pĘe.W badaniach upm. mm oznacza liczbę osób z maksyma]ią utrat4 że z rviekiem wzrasta zapadalność zapalenia na pny.' b+d d poddanych ploceduże zawsze idenMkuje osoby spe|niające nie WarunkóW chotoby PRP ay|ijeden Pmwdziwe rozpowszecbnienie (chorobowość) Geograf występowania ia chorób periodontopatii odrrosi się do pełnego badania Przyzębia k]inicznego' Dla pĘykładu. do zapalenia prz1zębia. l68 populacji.3%plzy zę.zepui 4 mm n badaniu mipjsr\ jamie dziąsełi prz]. ryjnych prz5zębia.ób (średnia miejsc maksJ'analnej Zaawansowania Z de. Wskaźnik a n --Ł. chorcby prz]'zębia są na świecie ważnyn proble. ńodontopatii' Badania dekady lat 60' do\^riodĘ szczonych współczynnik chorobowości że ważnie niższyodsetek pacjentówz 4 mm i więk.rn W badaniu klinicznyrn badaniu iw uprovaonym Knqman' Ta be|a '2 ogó nystatus 3 (PRP) Badanie uproszcrone Pozytylvne Negat}ĄVne Razem Pozytywne a c Negatywne b d !+d Razem a+b c+d n PRP miejsc badanych w FM' b = 0' ponieważ badaneW sączęścią w pr. 25. prz]zębia są często uzupełnianeo analizy ich zębia pomiędzy oraz wewnątrzróżnych populacji.2% w ustalon]'rn miejscu przy trzech punk tach pomiaro\. zaczęto opis}Ą'vać bach Ramfjordall. ustnej' od lat 60.vych. zacz}'naj4się jako zapalenia cial Research (NIDCR) w USA z 1985-1986 roku dziąsełw młod}lIrwieku i nie leczone pro\Ą'adzą pelnvm badanilrldini(rnlm.yzębiu miejsca a+c plawdziweiChorobowości preyalence TPfM) (true to: Wskaźnik n chorobowości Wynikająry z badania uploszczonego l+g PPRP. oraz iłykazylvanoznacząceńżnice w stanie przy.iąca całeuzębienie je się zaawanso\aanie na olaz zakrcs zmian destruk' czy sektant).ł . swoistość badania =l. Iozpo\'|'szechnienie osób mających utlatę przyczepu pĘrrajmniej 4 Badania epidemiologiczne w latach 50. któryCh idenMkuje badania uproszaonego uploŚzc'on.' losoulan miejscu Lr\c wieliem pacienta stanemje8ohigienyiam) i periodontopa.qo. tie w kontekściespeq'fiki miejsca w prz}zębiu Badania na temat częstości \aystępouańa cho.stępuje wysoka chorobowość ustnej w ocenianej destrukryjnych pe.7% w gicznych w prz]'fębiu w populacji możnawytłuma. 21..1%\. pnyczepu łącznotkankowegow bada. mem ogólnospołecznJ'm' szą utratą dotJ'czqwiększośĆi osób niach National Institute of Dental and Craniofa.zębiaoraz w populacji dorosłych1!y. obecnie występowanietych chorób nie jest raczej prz5"zębia) stfukqji tkanek oraz zakesu (śrcdnia odnoszone do glup osób ze zmienionyrn lub nie liczba jednostek w przyzębiu.około 90%zmian patolo. w trzech pun]dach pomiaroWch i 20.

rnoasie odsetekpa.]mi wahatasię 4'l .4 6yal4-9) 8oń 8d/o 3v.2 0.ch i w ubogichloajach trzeciegoświata)' bm sam].3 0.choróbprzyzębia EpidemioIogia z krajach świat. osób W wieku35-44 |atw badaniach |at] 985 1998 1217 u Wańośc koducP|oi cP 4 W brybranych lrlandra 1990 1991 395 8f4 157f 1900 510 33Ą4 848 847 712 1708 21352 975 406 519 f85 321 6v" 50/a 26k114) 4ok\1 15) 0.ch ldajachpozaeumpejskch 3M.0. W cjentów z cPI4 walrał się od 2 (Irlandia) do 51 (Białoruś) średnią ze 14%(łobec97Ów bogatj.2 0. zie dan}'ch \ĄIIIo('Iabela3'5)W Eumpiersw badaniachz lat 1982-1992 odseteł pacjentów c. Średnia li(fba sektantów na osoĘ z keszonkami 6 mm i 8łębs.eciego śviata).1 0.8 0 Pomimo pełTlycho$afczeń.1 o.0 Węgry (Guangdong) 1 9 9 8 chiny Polska Turcja Brazylia laponia Grecja Wielka Brytania Niemcy 1995 1991 1986 1991 1985/1988 r 985/1988 't985/1992 1985 Hiszpania Slowenia Izńel Ro9la Bia|oruś Nigena sierraL€ o ne 1985 1987 1998 1991 1986 1995 1991 0% svo 1Yo 70/o 0. 5% zYa 11o 2% 70k 1% 10 If. 0. 0 0 1o/o 0.O.6 0.1 0. Ź ik CPITN dostarcuainformacji pozwalajqcych na porównanie stanu pEJzębia pomiędzy poszcfegól nr.09 0.PIsl\żhał od l5 orla]ldia)do 54 (RG z się sja)'ze średnĘ 37%(wobec 33%w bogat]'ch kĘiach pozaeumpejskich407o ł}blŹn}.lo(Gf}) 130/. $'WbrEnych ubogictr i Ia]ajach tr. 16) t11 (8-t 13% 9) 14% 0-18) 0 't3ya 116 21) flya 118-24) 220k (20-39) 30"/o 31'/olfi36) 400/" 53ro D.mi kĘjami' \Ą'yniki badań Z użyciemuskaźnika CPIIN w grupie rviekowej35-44są dostępnew ba.0 0. $'ska.7 1.

cAL. 40 stan zapalny dziqsla.niski osób/miejs( |Ub % PPD 7 mm.8% u osób. 21.0Ł0. l/3 p|zwębiautratq 41 i 21o/a] zapa|enie z 1/3 do 2/3 kości 2' 11. 96% 45-54lati 99% 55-65. 10%.2% i WWieku 70 79 latr PPD> 6 mm. 1131tł.30818osób w wieku13-90. 2.okreś|ano kamień. badanie częś.91% 35-44 dła |at.1olo zaawan. r alące PoD'cAL i .) p|y. PPD brak7 zębóW Wieku |at'0.5yo zębów kMawieniedziqslowe.5 W stycf IzĆhn]a.pełne badanie k|iniczne uwzg|ęd' niajqcep|ytkę.iowe dwóchwybranych W |osowo NHANES USA12 kwadrantach III.pelnebadanie k]in]cfne uwfględniajqcePPDoraz G|. sowane. 9. i cAL napowie.6% zębóW cAL>3 z pacjentóW zębóW2 mm. pęć pEebiegu roku. 83% dla 15-44 92%dla45-54lat i 95% lai.3% i pęyślednio > u osób 13.PPD.kamień 10 85"/o na na powierfchniach. z cAL d|a55 65.l"/. pa|en]e przyzębia f utratq kości47.) W5zynkich fębóW. i dwóchmiejscach zqb na uwfg|ędniające Występowani€ kamienia. zapa|enie dfiQsei41'22i38rk'za.05-0. plzyfębja. Odpowlednio w latach 197i.tuchomość PPD fębóW P|ytka 75 95%.yblanych |o. logrcrnego. tylko z zapaleniern (11"/. 1983 1993 i plzyzębie8' 23 stwierdzono| 2dloWe i 22olo.brak roczna CAL. gresylvnym eguzapa|enia (8%) średni W W]eku lat9 rnm.8"/o |agodnezapa|enie frekwenCja faawansowanych zapaIeń plzyzębia nalasta pEedzia|e 70|at. stanu zapa|nego dziqsel.2olo WWieku osób 30-39 1.stan zapa|ny dziqda.1-1 mm 1Ł30 badanych lazplelwszy ]970 W blak20zębóW wieku ]at.4% wleku70-79lat z w cAL > 5 mm. badanie radiologiczne .h nychi prfedsionko\Ąrych mm rocznaCAL. > 0.oddonięcie min' 1 fu*acji 5o/" wieku 39 lati 40% u w 30 w wieku 80-90.2 Japońia 319 wyb'arycr lotowoosobw weku f0 79joeJne badaniein|(zne I -wzg|ęd.łednicALWWieku |at4 mm.20% i6% cAL> 5 mń. 35 W]985roku. ZapaIeń 30 U osóbpowyżej roku| 3. kamień 91. icAL. następnie razy' ostatni raf rocrna cAL. (8.owo osób w wieku 15 65. >4mm cAL wszystkich u 68%wWieku 25-34.5olo ś|ednio zaawansowane.Epidemiologia chorób przyzębia pzekrojowe doroslych. ono 480mężczyfn dostępu programu bez do profiaktycfnego n ia pEeb przyzębia i lecz€ periodonto. (1988. kamień.5 0 1 9 8 35 5 2w 1 9 9 3 w 5 w i rokuw wieku20-70. zapa enie plłfębiaf utratą u3 kości 1. W 30 53%pacjentóW i 19.09 mm 1 mm. 50. dla dla PPD >4 mm u 87%w wieku25 34. u Badania LóeiWsp]9 sriLanka Wyodrębn trfy grupyosób:o plo.o umiarkowanym .20 Baelum Kenia tonevaraws0. Albander badanje 1994). ods|onięcie furkacji i recesje dziqseł' Huqoson 22 iwsp szńecja 5 3 7 1 9 7 3 .powyże] at Wykafano 60 Wzrost chofobowości i faawansowania pEyzębia. w wieku 1% 2029 lat 12. 97opacjentóW1'6%zębówf i PPD 5 mm.tkę.ecesje dziąse. rbieraczy herbaty wieku w cAL 35 po W 40 0. dziąse1 średni WWieku lat cAL 35 utraiy zębóW 0. 3ajn' > iwsp.

m.0'09sekstanta CPI4)I7 u.chbadań pżekmjo$}'ch pźeprowadzo. ] . -' Naj(uestszą Z wiekiem $frasta takźe zaa\tansollanieoraf Za. |eńprzyfębia Wp|yw duża ma dynamika utraty zębów Z badń Ę'c]lw. nie więcejniż10% osób z keszonkami >6 rnm (odsc. w Ffedfiale (!].ię suprematja ' B0 męż. faawansowanej i średniej utraty cPIl CPI2 frekwencję g|ębokośc| pomiarowej mniejsfej z \\.. Nutńtion E:amination sur.!. horob1d-/iasel ^viąfan. Wie]e stanólv zapa]n$h sełzwĘzanez ń.ilizo. przyrc|at). bęz utratq .tĘ nazębną' opró@ nich \Ą.l W badaniachNIT. ńe uatośćta $Tnosiła0. cPI.l%.h polskicJrdanyc. stalia.żenajbar{ziejagleąvu'ne zaa*€nsowae i szansana rcalizacjębfeciego celu na 2010mk nie pr4zębia' nieza]eżńe stopniauq. ności rcalilacji celólv Zdro\r'ia u w ŚoZ na 2010lok dla ściła w zakesie 0'l-2. szościplflpadkólv postęp zmian destrukqjnFh w krajach o niżsu!'mdochodfie śIednie\ĄŹrtości .o ro\.$.-il. sięg zapa]eń plfluębia.naiwicl:ze rapotvebow'anie h n.!V krajach naj. ni}a.\'padajq dobne' pu.obę kie</on. : 5%)oraz pomiędzy osób zębóW oso.przewleldezapalerriepr4'zębia' 43 . wplywajq k|inicz.!tpŹ}'zębiujestwo]nyi ńeza]eżn]' stanu higieny od jamy ustnejońz leczenia.5%.udla wiek. \\'altości CPl. choróbpląuębia u dzieci i n odzieł sq chorobydfĘ. zapa]enia od w pżeklacfają B 12% populacji'odse. Tabc]a3'4 przcdstawiametodologięomz \lyiki 75%minimum z 20 czln\łazniejs4.l' islPclnjo /.I.Inoto\łano\rAĘ'cel0. njka z niej. Japonia B7d. w desz26%.]zono 10%dorcs\chmieszkńcól.}( h /.\. pv]zębia w Egipcie.y\|ępowanie-n lat wzrostosób ze Iieszoreł' JesttofWiazare czę1tyn z Na plżestrzeni ośmiu odnoto$'ano plzlzębiem (z 0. na Ńzacji Zdrcwia (Śoa na 2000rck (cPI4 odsetkiem a odsetkiem przyczepu' tymWieku genera|nie W Więk' na 2010mk (nie \\ięcejńż 0'25sektanta z cPI4)l8. .ch ten te.-. CPITN o. nie ni" pcńUdonlopd|iP. 27.l''karuie na /nal/enip z ń.1L.uM. lĆóre na zdrcul1n ońz cAL w setka pacjentówz kieszonkami 3.1' się tej grupy \Ąiekow€ji nie więcej niż 5% bezzębnych (w 1995rchr bJ'lo35.t wahatysię od ŚoZ do 2000ml.tĘ nazębną. NienLYkle zlóżnico\łane waltości wskaŹnika nież tłLunacą'' więkzq d]TtamĘ utlaB zębóW sĘ gfupach$ie.m kont]nencie średnia żeokoło rckU ^.o\Ą..]ŚĘpić przj"Zębia pżechodzi lv zaalrunsolvale i uogól.chz 1995 mku -9. kami 6 mm i głębsz]mi mieszkańców^fĄ'ki mie.57o) spadekod.\Ilosił Une / 26'47Ó) NależysĘ spodfie.16. żeW 1995roku nie Zrca]ifowano a bmk zdrurego celu zdmr!ia Zailfe i SieIIa Leone.|r Z epidemiologiczn]'ch \Ą]'. mngd$ hm s ie|. tek rjacjentórv bmi patologiami z \rŻastaz y.ia kon.bd5pl. h naiuLużwr.o nlonc (po' a8res]ttnezapalenieprzJuębia prcd}'spoz]tjiosobniczejw b.19-22 mat z polskch badń epidemiologiczn}'dr)'Jest \\'}. Zd]owept7rvzębie u męzczJrzlr. pacląiąqrnina jedrregomieszkańca. który z3ldadał 4%rłZimbabrvedo 40%lv Nige. tek ten $.n1|el|7q |ic7bę7ębóW 7 7d W Ęi i oceanii]s l. No{a Zelandia 5-87o.a Ii'.'Inprccesie' \Ąl więk.. CPI! -n.nika' powiększa również się rv W konsekwencji się rozbieżność ta udało frca]ifować Polscecel Śtiatowej oĘa.3Bsektanta.'eys) UsĄ12w.Vnie CPI4 _ 5%.47. WtymWi€ k u recesjidziqse|.5mm (z 15do 57o)' dekchorobowości i najbaldzjej żed]agrupyńckowej 35'{'1]a.choróbprzyzębia EpidemioIogia pol.vkafano.ozldadwaltościCPl4 u osób szośC osób na re|atylvlle 3}-41IdId poLĄ\a] .HongKong 16-17%).|ać t!d. nościolr'o w]'doln5nri zębami 6Ia]< dan].il. $jęcej niż0. bogatszych\łl'kazanonąjnizszelvańościCPI'{ (Ąu. Sudanie.ą .Indie 32%) Na Ę.u6!?4lat..tanlo\nJ o.. L:Ll \tEnia kĘju. (c-Plo 6..h badń epidemiologicznJ. pzycze..'17". sfcfegó]iie w najstarszych u stllĘĆr.4%)Zkieszonłamipo$'vej 5. l3%. na n1'Ó u doms\'ch z ńżn1'chl\:rajów śtiata12.Libii.ię / doLhoddmi $ $ieku pŻyzębia' awansowanQ destrukcjq lln\. staćzloka]izo\ł€na).ii i 53%w SieITaLe.'A1gieńi' kolr-vc.u. lll' sledn.ł(Iajlandia a jl. ]icfba sckstantó\t na osobę z kieszon]{ami(j mm c.5%)..z}znpod \tfględem fiek$'encji zaa$€nsouŹn-vch plz} i glębszł.iekiem.7' Na tlm tle ł'1niki ostat]rich na Badania osób polvyżej Lat 65 Wskazujq na]Vlyższą skic.]pa]Pn /ębiJ'. pnrried4 50-60 o<iągaid( apogPum postacią rckjem^' ia' . lv k-a.IL\ESItr o'lational Health and kompleksowe]eczeniepeńodontologiczne(Bangla.Tfli w"hatasię\r pżedziale 0'l-2.5sektanta z CPI.5-5'5Irun (z 4l do ne pomiary Na obserwowany tymwiekuspazawansowanych fapa.7do 6. .ponie\\'af 1995ro.

2) ]995Bńzy|ia 1999 Uganda Haubekiwsp.3yóz>1 miejscemCAL z 5-8mm 2.3 28.l.7 16.iczo.6 1. na pż]]Jad.14 t9-20 '15-19 0. 2001[4aroko Ben Yehouda iwsp.7 0.1-0.1 u {0.5 0.flo z PPD >5mm 2500 432 (kobiety/ .|anowi 0'00|%Zalhorowan w Danii i \Ąlielkiej Bł.09 białych. i 1994USA Lopez iwsp.02 bialych.0''0.8u Afrc karaibów) 1.53 (u '4urzynóW 2.\ajr arii': U\\oLr b'pkMpn( \UC uh4mujc td 44 .nia.9razy cfęściej niź Mulzynek) u 1.32 6.6 0.0 7.86 1.taŃ' 0'0370 wśródrckltów !r S.ltudziesĘmznaczącosp. . 1991 lzrael A|bandeĘ 1984 1993 i lrak 7843 690 301 I 160 516 502 i 1+19 18t9 13-14 7.56 1'13'1ó/o rCAL>4mm D 161 N 241 5013 1314 1726 3.wrzodziejącego dfĘseł At]G) w \viek]rd.r'ęilczyźni 7:1) 1Z-19 12-f5 0. Chile 1991.13 0. 470 13-17 24 f5.7 44694 1+17 f . : Wstępowane zapa|eń Vande|Veld€ n iWsp' 1989 Holandra 2000Wlochy 1992Szwaj<aria Saxby 1987 Wielka BĄtania A|band€ r 1989 D.Norwegia 1991 UsA Lde& Brown 1992 USA 4565 780 157 1516 6-'.chorób przyzębia EpidemioIogia pźyzębia \Ąybranych w krajach śWiata Włód dziecii m|odzieży23 n ].27 cappelli wsp. .obegie w $rsc w ko c$lilizouEnych lłajach jest to choroba baldzo l7adla. podczastr wojny NUG (14%) dła'\Ą'soka częstość śviato\łej spada do 27o lataci 50.3 0.7 1.4 (mężczyzni kobiety-22.76 (0. 0.74 2 l 5. u 2'9 u |\.8 6.8 marhficze chombypżpębia.4użynów) 0.5 22.. a najrzadziejzapalenia pE}"Zębia przebieguchońb ogólnych' w fapalenia Irekrcncja martł.

dańl2.5% 0.W}źej l07o). by'va no\ĄYchrccesji w poń\łnaniu do stopruapo' też nentach (1ś%Eurcpa Zachodnia.kanie kiem. ńtkich bokich kieszonełpŹ]zębnych. b!'łato najczęściej l.jak i niskim standardzic higieny jamy ustnej.u ż-l'cia \ĄYstępuja i Afu)amertkanie). poglębiah $ 87o'prvpadko\'. nąj( iej lokalVLlją.ch kstanty miało rv poprrlacji 30-90 lat' odsetek mężczpn .co jest Zapewneskutkem ku.5% dzicci nigeryjskichponiżej10 roku żrcialtl' ne nad \\ystępołaniĆmrccesji dziąseł u U dfieci Ę'dl patologiata w:.' . BadaniaepidemiologiczsĘ. gómych pieńlszych koMJ'staniem systemu CPITN17' U 7latków rv 58.latkó\! (1140osób) i l2. 45 .stą}iła b./ieljponi/pj 1995roku pźeprowai]zono W Polsce w badania /qy u 7.dki istotnie lepszew umiejscawiąjqsię w szczęcena kłach. AĘka).g).u'u.. Genemlnie uystępująone częściej szcfęce w (Tabela3'6).7% W Tabeli 6 zesta\tiono \!T'riki u'spółczesn]. no u 24%badary'ch'krwalvienie dziąsłolleu 55%' kaczachi ldach.'s% .ĄmerykaPołudniowa..1-ł. wszystkich zębach.yka Pofu. omz ich najczęstsz4lokalizację.77o t a. uiększa zapadalność' od choro. h. cja do rozwojurecesji.5-5% postaciprze\Ą'lekłej jest zńżńcołana na konty.l8 61. 0'6%kamień nazębnyi b}" pnrbierar rharaLter uoSolnion).\ł drugim ustalićz3: rasę kaukasĘ zamieszkujaca Eulopę wstającltnpodczasszczotko\łania konsekwencjatr ania p\tki na.rr jest od po$Enie NUG opis]"V\żne u pacjentówHNlpozy.kazano u 5'9%młodzieży l8. kich powierzchniachzębo\łyh. rr:r. H% Afja.h. lś% AĘ.prcd:'spozJ'. obserwacjeserino okołololazJ częściej postaci a$es}Ą'mej. U o. pPeJhzono\\LaLh .ch w przlT]adku recesji dziąseł opisująq.'lrnej ńżni się na bowość Eulopa zachodnia.l klwa\Ąieniedziqsło$e. NEĄNES I z UsĄ pży 5B7.u prawidłowość b]ta zwiąZanaz powta. .chfrel.fy Zdrowese. tnmunosupresjioraf niedoz]'\ł'ion}'ch' wielu osób badanych. 3'5_5. ll ZL:::jNl!..to \ł].prowadzacq nośćna zapalenia przJuębia. kobiettl.243l rvprz}padl.U dzieci około? rck.ach i tżonow. fĆ 15. i r.ię na przedtrzonow.latków do ił].5mmĘ. u 40.Łl% Azja. z Ioku 1987.. j. cji przeprcwadzoneju Sz$'edó\Ą' recesje rozwinęty Północna.16. W zależności łystępowanrarece. się jeszczew ]oajachnozwijających lra prz}'ldad \Ą'skazuJą./cw u a ipj porównaniu do badń pierwszJ'ch ł!.U mlod.m 11raŻnic W Tabeli 3'5 zebrano\\ł'nikibadń occniąjąq.3-l. chorobowość lat u pacjentapoilatnegozdecydowanie mniej pż}. Powlżej kamień nazębnyu 2l%' W obu rych 8rupachwieko' |er najbard-liej uogólrrjony mo8ą!Ą]\|ępo$a( i n.kaza.ób pomięd/!20 a 40 rokicm żJlia mo8. zwiękzata się z wiekiem' Patologiata \Ą:7stępobEła nia pż}'fębiaw ńznych laajacttśńata\śród dzieci zańwno w populacjach o \ĄYsokim. ńunje/ /.0.zębie \Ą{.Ł1'0% panie i PofuClniowiAmerykanie.Iziono speŁrieniacelów ŚoZ dla l8. ndj(. osobni.jem łuku fębowego. dniowa.ch i \t5'Śępo\Ąanieagrcs]'wnego przewleldegozapale. od (0.r.naj. 20 rcku Ącia |elpsj.lwstępowaniurecesji 2000 roku: B4.amci 8rupip\ńelo\Ąeirplp\ip{/e\ iei Dowie.Iatków (1459osób) z \Ąy.ji rralula sie od 6. z\tiązanaz odcinl. 10-20%AfiYka).eakcjęzapalną.stępują mężczJzn (na przyldad w badaniach u młodzieży miało t. . niu fapaleń pz}zębia rv grupie 11-25 lat mozna rzając]. w tJłm]''ch.!t]Ąlosi]l CPIs (celzdrc\ria.W konsekyencji z up\wem 0'ł)'B% Amelyka Północna.2 5%AmeĄ'ka 8lębianiasię jużistniejacfch. 0. IGukaska. nych kontlnentach (0.0 Ame. doblejhĘienyjam]'ustnejorazu 66.chorobowość esw'nego zapale. plfJpadl.obemość keszonek mr ou'aniasię oddziabłEnia czJ'rrnikówetio]ogicz. W l2letniej obserwa.l-'0.Wo badan1.0.3do l00%'ptn Lr.l' formy agresJ.U l2]atkó\r zdlo\ł€ prz].częstość .l \q'ch nie stlierdzono Wlstępow'ania i głę.l0 roku żjda mająchańk. W pieńł'szym i młodzież1i ta o Na podstawie danFh światovlT'chiĘ"stępowa.:wencję hĘienyniedostatecnej'Częstsze 1!.2% A4aci.msię ulazem mechaniczrym prz1zębiapo' zębów. tokatila.p z0*. 0't17o Hisz. się rv 53%no$}'ch miejsc w prz1zębiu'podczasgdy a€r <ię e nia pŹ]zębia jest ńżna w zależności rasy istnieią.5% (w}'rnóg90vo)oraz 3.3. i PółnocnąAmerykę cechujebardfo iska zapadal.7%stwieri]zono zdrowe pIz1zębie.letniej' n}Lh'\Ą |Pi .ejc poszczegól. przl sickarzarhdolny(h.ja reresji rolrnicżrmienia się z wie. ilrne rasy cechuje zebnej'która indu](uje prfy postaćprzew]ekła b]'stępuje do uhaF pEyczepu łacznotkanl<olĄ€go wszvst.choróbprzyzębia EpidemioIogia il rr. i lronot\(al s 'ut h$ie naŚie.1u.\{tę.'lko u 2''ł% patologiata teżj est problemem ogó]nospołeczn]m' ba. .

Ifie nie plzepnr\€dzono celo$a.ana.ien]zo.\. r-a proccdura bada\rcza: Na podstawie opisrr prłpadkó\'.f}']io roz}inięcia się chomb}. ściej osób Z niast i u lepiej t\.ch. ku 12-15 lat23.mjest ona testo$ana Z Ęlorz!'stanicm ńe]ocfynnikou'ego modelu stat-\'stlcznego. Poz}Ę1\na korelacja pomiędz}' $je.'Ppo\aniem r P.Pol.a on statu.2 M erniki ocenycfynn]kóW r}2yka' dającedanlm cu. L młodzież-v pomiędz. (lo?łqifu kohorto\[ch.skaź.o\\ Je . d.![rasta \\'stępo\Ąanie(plocent osób).}\\n\' h /Jpdleń!17}. ] r a z t r z l i r i p j jak zapadaj4 zarórmo na z1oka1izo1'.fikou'a]ne detel.P.spoącji na badany c4rrrrik i olłeśla siQr]z]'ko }zglęclne i pr4pisane' Po pohtiefi]zcniu znamiemego n./rlctn'^' . rniern"ikllLirzrLi.] i] oftŻ \Ą]jccła\łskich dorosl]rhs] potrr. d€ zębia utrz]łnuje się takfe w tżeciej Clekadzie fJria' .opĆjskim Clabela 3'6)' C/lnnik rlzyka to cecha osobnicza lub narazeme śrcdowiskote Zńększajqce r}. t l 2 r ] oi . u u .l \^i. ło\'.a]b'ch !\i badaniach di&l) obseNujĆ się powistallanic choroby pod ltp\rrem e|. r o J o n l o f d Ll il iu m d .kształconrh' \\.iąz|:u c4rrnik moźeb]. Ń"nl . \\ badaniu kliniczno-konhrlnl'In hipoteza ta jest sprawdzana.e . p n n i " $ d ż n t n b \ l t t m s i c ] ./.dli''. zaa$'alrso!\'an]. ch!' $rodzolle lub Dab}te. czasie \lp\}em r\ielu czJłrnikót' etiopatologicz" p\. u sce w ostatnicj dcka.32liii DużepżelQ.ch badań ocenĘąc:. i uogólnio. n]. j' U\.J l.cL ze szczegó]n]mu\rzględrrieniem ncj' \cgatJ$.ck$cncja Zapa]eń po\\'aniepostaci zaa\Ą"anso$anej \!7rasta do okoto 60 rcku ż]'cia..i]. zasięg (piro. czepu łacznotkanko\łego55' prz}zębia.L dlurafu /d\ip. su w's]<aŹnka Ąz.un|. Ryc'3. P'p. d .ierdzenia znarniennejsiĘ zwiąZkunabie.](a.w badaniu pże}cojo$5. Brak b d b+d :* b d a+b c+d a+b+.ana hipotefa sugerująca ztiązek pomiędf} potencjalD]tl C/lrnikiem (cz}nnikami) a \\'Yst4pieniem patologii. loka]ifację i mzklad rccesji dziąsel w pos7c/egól. \\' p]zlpaalku poh'. plz}'Cf}m niekonieca e jest to jej pĘ}'cf!. na.vka' .f].]. po\\'ima być speŁiona cztercstopnic 1dem ry.+d=n (odds raiio): llorazszans : -EE (attributable = plzypisane risk) Ryzyko n1'chgrupach Ńekorr5.ic nd /"bd. nr jako pra$'dfi$'\ cf]łrnik Ązyka dla patologii' \\ mndomizo\ĄaĄdl badaniach intenenq'jnj'ch modJfikuje się oddzia\$anie czlTnika ry}ka i okrĆślasię efekt \t postaci powsta ia choroby jej progresjilub odpowiedzina terdpię.wlc.nio$ cgo /ęb. Zc f. Z Wiekiemlt.IŹicci3o (qc + ol nojed}rrie vęstc tlstępou'anie tej pato]ogii.ch w.]''\b\ ok. \\ ocl1icsieniu do peńodontopatii sq to takie ce.ka (tz\Ąl możnapodziclić na niemodł. Dla ocenl' łz-vka \\Istąpienia choroby lr danej populacjipod \\. giczne lĄskazujqjednoznacznie'że\!'razz \Ąiekiem .lqtnrani"nr ri' ..k.. / o 4i. je się szercg mienrików (Ryc' 5'2)' Człnniki rrył. \\ badaniach szcfecńskich l. ną formę t-\.tki nazęb.}nni.!t]stępo$ał}'onc Ćlę. $iek 15 nikiem Ą.d!'$embadan}'ch cz}Tnikó\Ąstosu. a następnic spada' pomiqd. tĘej \\. gienyjamyustnej.e(esji. tl u m u l u .cm a rr. odniesienilr ilo dzieo w .stania Zapalcnia prz]zęlria lub prowadzą do !!.)= )*'. 7ostaje sfonnu.r) r h\ (relatiye Rvfv|o Wzo|edne ł5l. minantl) orazmod!fikowalne .arie. stabilizuje się \' plzedzia]e6lH0 ]at. ccnt ZQbów osobę)i Zaa\!?nso\ranie na utratj' pży.Ńpo\tia..ćhirkto\rlr.v 17lat j est \Ą.'ch chorólr \l. nic.i p . \ m r r \1./]'ka dla agresyrtl1ch zapaleń prz1zębia.EpidemioIogia chorób przyzębia Ybne]ama i \qip'2r w badini^ch popula(ji japoń.lrasta tak.ojo$e badaniaepidemiolo.którc lriększają 4z1'ko po\\. d]iugotńl.\'stępo\t.ny \Ądy\ł$ieku na poziom pż!'czeDu możnazleduko\\aćpopnez poprar\'ępoziomu hi.||hirI tLdn.h iPdnokoPenio ll}ch s4 bardzicj mzległe Inżna hzono$(ach' Nlierau i FiebĘ2alrt'kazali rlpłrl cz}nnikó\r socja]rroekono micnlrh na fi€klencję r.pż}''czym \Ą:vstę.

26.26-14.16.33.36 36'46.40/a 6f. 16'35.24/o 74.41.41 f3.|3.26.1Ą'26 16.46 16.9ak 4i6Wszczęceiźuchwie 34. .24 16.41. 454.26.4ań) 24-9 14-8.23.23. . Ą4 31.13 16. vanPalenstein i wsp.31.1-90.41o 4Ą'3ll 22.&89. 35 16. 15.1 98.so/a.6-11.choróbprzyzębia EpidemioIogia Wynępowanie najczęst9a i |oka|izacja recesji dziąse|' N4ierauebig iF 1987f4 Niemcy 2410 (Wilrzburg) Niemcy (Berlin) Szwecja 7500 570 18-22 19.34.14. 45.14.f%. 1 82 9 30-41 42-53 2510 334/" 4Aak 33Ók 191a 5+65 444/a 464/. 26.41'11.46. 21 44.24/a 42.26. . 199531 PoLska 501 (Szczecin) Polska (Wroclaw) 18.hwie 14. brak danych Kleber 19902s Kó||esta in i Uh 199ff6 20 24 35-44 16 18 39. 45 16.33. 198616 Albander badanle NHANES lll 198&199412 Tanzania 575 2A-34 3444 45-64 12 3039 5059 314/o 514/o 90k 18vo Gwinea -Blssau USA 83'/.1%.16.34.14.26. . 16.Ą3 3Ą.24 Banach iwsp.16.24/. f2. 100% (3 10% mm) (3 190/"mm) (3 31"/omm) (3 40% mm) (3 45% mm) (3 60% mm) 6. 31 f6.34 16.44.90/a 33% recesji klach na i pEedtrzonowcach 16-15.5 96. 199210 Konopka iwsp.f6.80/o 94.5% 47 .41. 13-5.13 f4'.31.9'/o 28.2ab 84. 3f 41.44. 44 f7. 199217 Norwegia sriLanka 480 20-29 3039 40-50 1 82 9 30 39 40-50 1978 bad.3f 21 13. Ą4.34 26.94/o 30. 43-5.50/0 > 97% recesjiżuchwie W Wszystkie Wżu.14/o 87.50/a 36.24.4ak. I 18-29 Serino iwsp199428 Szwecja 225 3041 4f-53 54-65 19901bad.8'k: 34.64 30818 3039 4449 50-59 60-69 70-79 80-90 69 9-12 11-19 20-34 35Ą4 brak danych występowanle w popu|' 30-90 lat: recesje>1mm 580/0 rec€ s Je3 mm'22.9% 100% Loe rwsp. 23-l'/o: 33-5.36. 19982e Matthesen iwsp. 26 16. 14 41 .34. 13.

W rasie kaukaskiej u osób z odpowiednĘfor:nq al.Możeto byćtakżekonse]. u c7ę(Ljei mężc4 Równic7Z.ĄNES w USĄ \Ąlstępc l cnNottp naa"''ia u btiznĘt sugem. że I pł. teliczną gerrotJpuIL. w wie odBrianyrcceptora cD32 wlstępuje pre. u przv.d. u w$lępo aniu ora-//aawansowaniu jakojednaz cech \.M.7) Istotn].. omz awansowanie zasĘ zmian destrukcyjnych zębia jest większy w poń\'vnaniuz kobietami' Dla żeza m przytdadu badaniachNIT. ru motekuł w whżesię prawdopodobnie wcześniejszjtn hzonolłów i siekaczyu dziewcr4t.nĆ sudal'i" pr. netycznej predrspozycji do przyzębia wania odmialy allotjpowej R151 receptora FcTRtr wanej postaci a8res$lnego zapalenia gcnu l ei ep|orawi. U (cD32) na komórkach fagoq/tujqcych3s' osobni. cir'vciałami prz}"ębiaW}^lPpuje przy.ek. prcfuspozycja \tystępowanie.'mi.U podłozazmian łystępo.chhomozygotani pod \Ązględemtej taminy D lub rcceptom fMLP na neutrofilach 4a . padkl g|ębokości który możebyć ' s:\ ga lv tych grupachw5'mo 2l1% i 1yIośRóiiice te polimorfizm genów cx.I choróbp r Epidemio|ogia defelt pochła. wanie utlas przyczepuo 3.iętnoddonnyĆh' 5.tokino\łych' genetycznejprcdyspozyq1 molekular.o i 55-" częscieiu mężc/. ro!t' eżpolimorfim ków będąc].\łanie Częstszć wielo na tę . sji agreł1nych zapaleń rneó grup ernicnyl h u \'|ur}'nóra w}Ątępuje (odpowiedni prz1zębia. ności 4. a agtesywnego ge.że istomie profil itościowy gospodaEa (aktyw w1zszeniż u bia\ch' Uhata przyczepu5 rnm jest uĘbnej)z cechami odpowiedŹi chemotakwczrraneuhofiIi i produkcja Ęc' u u o ?3%częstsza MuE}. jednogenolltnr.i\?ł w w obrazie klinicz.rr4 gorszejhigieny podsta\'r'ą w}nikająmiędzy ilm}'rtrlze średnio mrue} postaci pEewleldego i \'r' socja]nc alozaawansowanej jamy ustneju rasy czamejorazze uzględó\'r' fomr zapaleń prz}zębia' szFn stopruuagrcsF!11ych ekonomi@nych. ą)mtttt|ls. dziedziczonlmiv"ielogenowo.żejcst to iedno/ \\€ Ż . zowanej i uogóIoionej formy a€rcsywnego zapa]e. u]'nika z Fedyspozycji genetycznej. nia przyĘbia u lasf' czamejw porórmaniu do białej nię.75 do 1B'B. adhezyjn}th uyrąna..Irówi 28%częstsza Meksy.rexłerrcia zapa]eńprzJzębia (poligenołY)' t. sięg uh?ty przyczepui gtębokości model ldinicznejekspre. że być si]i ejsza odpowiedz chemotakwcna neu.prewa. 4 i 5 mm obserwo\ĄEno 3H2% populacyjnejzmienności czyn.zn' i collana w gtupachraso!\rychemicznych. Dlspmporja ta w ndjrnlod5/ei pie przyldadwertmdzonejneutropedl' ze.LĄ i IL]B iloraz szans pr}uebia o n4i. paleniem przJĘbia \łskazpv€łyna jegoistotny zi\'ią. natomiaŚ ręcesji dziąsełponad l | 3 fifi o 12Ta dL geneBczn\33' ńżnic badanianad rnlodzjeliczrmza. jakościołvy poddziąsłortej i u Meksykanoamerykanówjest ono tal.5:. keszonek u Mu. Badania Kommana i wsp'37Zwńciły uwagęna 5 kjeszonek mm i wiecej. niejsrych uwarunko1vń międz'osobńczyc} i 547ol2\Ą(ze(niejs.c. ' do hofili u tżsybiałej.o. zn. moie by.w jamie usfuej doka.mcz].!ystępo\!ać ta obŚerwo zębia.rtnikiem powstania zlokalizo_ w cją zwię]śzonej tej populaqjifr€kwencji łystępo. działanie czFnika środowiskowego lliusze ryzyko mzlvinięcia się zapalenia pĘ'tkina.9do 7 razy)'obecnie podkeślasię upb'\v |eno|ypor^yi "polou óorcbou1c}. byćodpowiedzialny o odpowiednio 23. d'iiedziczenie Nąiczęsciej ffi nłst l. ność |anodmeĄ kanow \Ą pomwnaniuz bid. pefiodonlopatii jest zńzni.'z-rl n}rn peńodontopatiimoźe ytldaie cię. tórq przelr4eHej md'lŹ. UsĄ spośńd w}mi' IIart36 przlzębiaw opaiciu o wspoł.:wen.l).zespoleDo\łna.lrcrcba może \łystępo\4anre zek z płcĘżeńsĘ (częstsze o dziedziczeniu ?€ wano od 1.c zapalen przy.iJ Śię pre$|e]de8ofapalenia Powodemmo_ cięższJm pźebiegu wahał się od 3.jowe rmkazują.3: w u dziewcząt ńek1r 12-18lat w]'nosiło l' w \. spole Papillonlefelre'a.Za]ealość' lub ilościowe limwanej postaci ag€s}Ąvnego zapalenia plążębia w ich pnebiegrrmogąlezećzaburzenia na gran ocltów obo.r'ieku cu'mościowe niellobo_ zespole g 1 2& 32lal 1. (I-ĄD. zapalenia przlzębia od braku istot. Piętnastokmmie częstszew}stęporłanie rczwl. s\ĄoiŚr\łni prZyĘbia orazutfatatkanek niania i nisrczenia opsonizo\łan)ch choroby ku doncs\'m komórełAciinobącill:usactinonucetan.Wykazano perme chaiakerwielocz}tmikow anajestwielo_ genetyczna detemino więkze zaawansollane l za. zespole leni$ych leukocy' niern pienĄsz]r-h chombieziaminiakowęi. częstsze genowoi \Ąsńł(Łiałaona z cĄTnikami śrcdowhko. zapmponował w Iujmóww odniesieniudo biabrch5a.9 (Tabela3. nąi. zlokali.

kontro|a 56' 104osoby żóJtej Wieku rasy W 29.chwp\'rv łłaści. rób prZ]zębia'Na początkIlat 70-. do N/ccvire iwsp.$I\ US'INE.pEew|ekie przyzębia zapa|enie 34. nioną. gicznegojest dezbędna dla zapoczatkowania pro. lonira'ii powierrthni Lolrcnia.zdolność s'Zńkiego szńkiej reko. agresywne zapaIenie -z|o|Glizowane Uogó|nione kon.75 oD zaawansowane zapa. agresylvnego zapa|enia W niesieniu przewleklego.duje w duż]. noglobuLin możliwość ielania czlmików wĘ. plzy uogónioneagr€ s ywne zapa]enie zębia18. i u5. i 200f Yamazaki iwsp.n. łe. żc poziom Ęieny jamy ustnej i związanaf nim bezpośrednio płJtki nazębnej ilość korelują Z \Ą]Btępo\ĄaniemZaarvansowaniem i cho.oRA PoI)DZI'lsŁ0l1 [J PŁI. najciężsfe zapa|enie w niudopostacilagodnej i agresylvnej. 32 42 osoby kaukaskiejwieku rasy w 33-62 lat.ej hi8ieny jamy ustnej i blaku zapalenia dziasełjako cz]Dnika prognostycznego fiZjolo. 2001 Ł czynniki modytikowa|ne filal.kontro|a 46' 112osóblasykaukaskiejwieku W 20-35 Iat.].TKI \tZEl!NIJ od pueprowadzenia w polo\Ą'ielat 60' przez Ióe i w'sp'zflallych badań intelwencyjn]'chu stu" dentów wiailomo. kontrcla. leniepżyzębia odniesieniu w Allele dlalL-1A-889 3953 1.M/nq. uogólnioneagres}u/ne fapaIenie przrzębia56. 90 osób ńsy kaukaskiej Wieku w 35-55 przewlekle lat.chorób przyzębia EpidemioIogia j'7 po|imońizmu genów .I I ]\III(Ro. i zapaleniaprz}zębia.tce zapaleń dziąsełi pneł]eldego Zapalenia plz]zębia dowodzi możliwości modJ'{ikacji tego peńodontopatii' cz]'rmikaetiologicznego poddziqsłowego obecność biofi]Jnu mikrcbiolo. ciężką 12z i uogó|.7lazy więkze Utńtyzębów ryzyko Allele1 dla lL-18 3953i palacze tytoniu plfyfębia oD = 4. 49 .df lencji wskazujQna specja]nąrolę takich bakterii w etiopatogenezie a8r€sjĄłn]'ch peńodontopatii' Wytiki wielu badairsugert|ją. 2000 McDevitt iwso.60 |at' Allele2 dla lllB 3953 0D = 4. FI. do Allele dlalL1A889i lL-18 2 3953 niei paqcych = 3.9agresywne zapa|enie w odniesieniu kontroli. istość dob. gramówopaloci na rcdukcji prytki nazębnejw plo.67 przyzębiaodniesie. i I998 pow}żej |at.toniu 7.39dla ATA 0D przyzębia od.d Wpbłlern na zapa|eń 1997 Gorc wsp.Wysoka skuteczność pro.R(hjmmu. 10 z postacią agres]. genotypo. tej 8resji ki deq.konano szercg pmspekĘ'rmychbadań oceniająq.ytokino!ł}ch powstawanie pżyfębja' Tabe|a Wynikibadann.zaawansowane zapalenie prfyfębia44. Actinobacillusacti.ł\ HIGIE\\.42 średnio. dla gicznegostanu pfz}zębia. ze zaawansowanq.kontrola 52. 142osoby kaukaskiej rasy w wieku 62 16 pżyzębia Iata. Allele dlalL-1A-889 3953 = 2 i ll-lB OD p?yzębia od l8'8naręższe fapa|enie w nresrenru pos(acr 0o ragoonel nrepau lqcych Wiekv W 4G. 10 ze dniozaawansowanq. fe sT. J. 1999 Pa hilliwsp. Allele2 dla L'lB 3953i palacre ty.2 ilL-18 dla pa|qcy€ hi niepa|ących istotnych brak pacjentami róźnic między a kontro|ą' Haplotyp genulL-10 = 2. wv. 21' 49. 133osóbra5y kaukaskiej 35 49 f postacią lagodną.|ępolanip w ubl'tkach o sz]'bkiej utracie Fryczepul rv!-sokic po/iomy Śs|Pmnse i mipi\lo\ĄP st\oi.53|ata. wej higieny jamy ustnej na fapobieganiepeńodon. Speqfika s}dadu pbł. 2000 Hodoewso. ciężkq 43z i uogó]nionq' 64 osobyrasykaukaskiej średnia Wieku 42. topatiomi próch icy zębów W1'kazano w1sokąsrvo.m stopniu o zmienności r1zyka postępuchomby.

wirusa Epstein.a rcsoĘcji kości wykazano dodatkowo.h wirusów z glupy IJe7pes' szczegó]l e wirusa q'tome8alii (EsV"s)' w}stępouanie tego wirusa jest uwiqzanez ciężkimprzebie" giem zapaleńa prz}uębia (oD 4. mająwiękzą frekwerrcję. czynnika ryzyka Wskaźnikem ITzyka dla zapa]enia przlzębia możebyć osteopoloza. choroby i od 5'3 do 4.|aw\kim równieżpoMerd7ono is|o|na uiemnq mineral' korelacjępomiędzyparametmmi gęstości kieszonek dziqsłolwch.ficzne odmiany genetycfne tej u młodzieży. a Lakips7c7epy $Ą\okiPiIolś)r4o((isa identfikowane u osób z sz}trkąutmtą przyczepu i kości \ł]'rostka(szczególlriew pM}!ad]{achposta. wanie zaawansowanej kich keszonek pn}zębnych u palaczy w wieku w 20-35lat jest 1.|zonych oś. ci Zlokalizowanej)'Spośńdflory poddzĘsłowej osłych ze z!''iększonJ'mrlzykiem progresji zapale.4.6.5' u]mstka miemik ten dla Dta alaczącej utraty kości bakterii tych wt'nosi odpowiednio1.:ązane Iloraz szans (oD) sĄókiej utraty ides fffsathtLs. pŹyczepu w plf}la.Balr Ęp 1 zaleźno.oojo\łych kohońowch.2). palącychl€8ulamie odwiedzajqcych 50 . oftE zaawansowaniem iż stawie badń rych oszacowano. kazała.trazy częstsze oclniesieńu do nie.yjnych statuscukrzycy periodontopatii.\. mają od 2 do Genemli1e szacujesię' źenikot5miści 7 mzy większe Ęfyko iozwinięcia się zapalenia przJzębia' Metaanaliza (zsumowaniew]'rrików kil. kościszkieletu a gęstościa nie większą utratę przyczepu łqcznotkankowego u pacjentek z osteoporoząoraz wię}szą sldonność do utrz}łnania zębów z głębokimi kieszon]<ami w pMlpadku prawidłowejogólrrej masy kostnej.lla ciężkiego że 2. zei\\arcm dlaHetpetaDiridae.zycy i l.źe wirtsy opryszczkipoplfez miejscowe dfiatanie immunosupresyjneułatlv'iaja wzrost bal. ku badń) obejmującałącarie2361 pacjentów wy. w]stępo\Ąanie prZyczepu łącznotkanl{owego i!5''Ilosił nich u L. Dla te ści $Tnoszą|oD 5'1 dla pro8l€s]Ą'vnegoprzebiegu bakeńi pato. nych wykazano istotny związek pomiędzy ogólną gęstoścĘ źuch*Yistot.5. o bdkPń. a iloEz szans ub}t. koho.występowaniem zalElenia pą'zębia' Na pod. jest dlategoteżzmienione chorcbowopt'Zyzębie rc.82'3 W}stępc lenia plŹJzębiau palącychwTmosił firary pEyczepu oraz głębo.iodonto|o.toWeoraz interwencyjnedowiodłyżepalaczeMońu zasięgoraz zaawansowa.7i 2. do. kowych pacjentów z NIDDM stMert|zonoczęstsze peńodontopatii. się sz}ókim postępem kach charakeĄzujących zmian destrukcyj[yc.B. \\B\.? i z obecnoścĘ w keszonkach bakterii ualawanych ra wirulentne (oD 2. u którJch w najoęściej świecie ystępuje cuhfyca insdinoniezalezna (\TDDM)' we rłszystkichgnrpach wie. potwierdzonotę zależnośćbadaniachpŹe' w kr. gabinetstoma. bia.s8 nej kości głębokoścĘ a illl NIKoTnTZIu Badania pwekrcjowe. wm. stanowi jako prawdriwego na wen. Złrócono takżeuwagę peńodontopatiina pEebieg cukrzycjł na \apl}\v na mniejsze zapotrzebowanie In zaobserwowano pe.iż zaawansowaniecukrzycy' kamienia naddziqsłowego wiek pacjentai obecność są istotnie związanef nasilon]'rn. nie chorób pżpębia \ł odniesieniu do niepalącyĆh.tylko dla cu.3a populacjitej w 2. Bardzo spektalulame badaniaprzepmwarlzono u lndian Pima z Gila Rivel w AIiZońe.chorób przyzębia EpidemioIogia jest głó\\'nrm czynnikem nom1JceterncomLtans etiologiczn}m aglesJ'i\Ąlych zapaleń przyzębia speq.6-3. |eczonych u osób Właściwie sulinę gIikozy|oWej poziomu gicznie spadek orazzna(zqcy podWp|}Ąvem Pima hemog|obiny u Indian z NIDDM dowód z badańjnter.TE cHoRoBY oGóI.U kobiet postmenopauzal. przebieg! zapa. nzyko uzględne $ysĘpienia peńodontopatiiu pacjentówZ NIDDM jest 2'6 razy więkze niż u niediabetykóW pźy uwzględnieńu plci i wie]o.o.Iku . w W badaniach przeprolĄa.te om chorobotwómzJmdla pŹ]'zębia' Dodatkowo mogq one rcpliko\aaćw kieszonkach.lku obecności Pot?h3rlomoi?as gingioalis tĘTosi l. U diabetykóww}stępuje większe zaawansowaniei zasięg zapalena prA'zę.2 dla obecności gennych'SugeIujesię.33 w Badania wskazuj4 na }Wstępowanie kieszon. i sąPopharomatus gingfuąIis BacterG ria zj^.u \4lTostka3. ilolaz szans. co takiego|eczenia.E spośńd wie1u chorób u]dadowych badanych jako potencjalne cz}'nniki ryzyka dla zapaleń prz}zębia. dla Bacteroidesfo|suthus2.

DKo\oNIICZ\. s}Tia) omz najniższ-lĄn nam.lrdesieniu akceptująq'ch w do s\ł'oją sJtu. homeostazyw sieci mediatoro. l ] srr'. Wiet.lm\ moi{' .n. szą]iczbędn]bnoustTojó1! kach i ich utŹ]m]'rvaniesię po leczeniu.'ania' Zwiquek pomiędzy stresem a zwiękzon}m ł4kiem destrukcjitkanek przlzębial\t. (Indie.I. ffi sre. Iłaje o najłyższ}mprodukcie blltto na jednegomieszkańca (Japonia.t\ . ku 15-18lat 35 75%. niu mają4]gotnie l ięk/p r}"ykopouslani] . ków środo$'iskoi\']ch. Iran.dla wieku 5H4 lata G-2%.oblastów ozębneji osteoblastów.m / p.mienia się39 e Upośledf ie mi}rokĘżenia (efekt naczJ'nioobkul.chosocja|rry źe nl'iqzanygłównie ja.ouai obniżcniem ustnej)'które decydujao pogorsze iu stanu klinicz" negopź]. jak żc ia odpowiedzikomórkowej gospodaĘa.Australia. dla po\\'yżej mm: dla wieku 15-18 lat z kieszonkami 6 0-1%.dla wieku 5H4 lat 0-9%.rus SPoŁEcZNo. h zarhouańtna prz\']Jdd d|.rrikaz obni.us W uaaniactr pżekmjou5'ch$. patogenn}. nikają z innych zachowań warun. Chiny. ńw.Wna odpowiedŹimmunolo' gicznGzapa]ną(mod].utl.wcześniejsi w odniesieniu do l. lcnia prz}zębia.!. przpębie może acjęfinansoNa. dieĘ i dostępu do opieki stomatologicznej.obr po ut\/Blednipn.Genco i wsp'40 martwioych chońb zaob. proz. io\ĄPj higien} i. Nepal.Glupy ludrro' ści niskim dochodziei /lub niskim poziomie edu. ' upośledzenie h. nia prrrlębia. wieku 3H4 lata 3 20%. czJ'niach dziasła.2dla sz}ókiej ut"ty pP.ykazano. żesh.Wśród nikotJ'Iifmu na stan prżpębia \Ą. nikóW ĘuJ'kaob]icfono'żeosobypŹeżJĄ'vajqcc s!. landia' Zjednoczone Emi.I' Ta.dla l.'yższe chońb pIą'zębia' Azja stanowi dobry przyklad ilu.9. obniżeniĆ stężeńaoksyhemoglobiny na' w czającT).l]a powstania peńodontitis \lTnosił poniżejdziewięciusztuk dziennie 5. wej i molekuładhezyjn]. )l .dla pal4c]''ch przycf}n tak niekorzystnegorłp\wu 2.uczc8ólnośti potł\ldw"ni. Indonezja) stuicrdzono odsetek pacjentów ze zdrcw}'rnplżrzębiem:dla wieku l5-l8 lat w przedziale 0-77o.?dpa. nikami Ą'Zyka dla chorób prz1zębia.ekonomiczne.espsychologiczny może zu'iązany większą być z frekvencją i zaa$€nso\aar em pŹeulekłegozapale. serwo$a|i.chw heszon. Irak.EpIdemIol09|a cnoroD przyzęoIa tologiczny W badaniach amerykańskich NlJ'ĄNEs irur\. z kieszonkami pondej 6 mm: dla wieku l5-l8 lat 0-2%.W krajach o niskim produkciebrutto (Tajlandia."nników ryzyka dorriedziono'że aktua]ni palacze Ęto.voje niedoboryfinansowemająoD 2.r5 Różnice te \Ą1.ch) funłcji fi.zepu tą&notkankowego l'9 dla uĘtlrr kości i $TTostka o.aĘ Arabskie i Ifuwejt) brutto (Malezja. z niedostatkiemfinansou5tni manifcstującys1ę prfebiegprze$leldego ko depresja wńwa na cięższy zapaleniaplzluębia. powiedzi komórkowej i humoralnej' sieci qłokino. setek pacjentów ze zdro\ł](nprz}zębiem:dla \Ąie.fiłacja flm]<cji neutofili' od. dochód' poziom edukacji i miejsce zamieszkania są wskaŹ.u h ( /. wT. Bangladesz.Ircwotn-vch. 0l '12329 o. Noła Ze. Korea omz o średnimprcdu]<cie Pofudniowa. Po uwz8]ędnieńuinnych t7].wpl]. ńeż z upośledzenia }'ej łączącej układnelwo\w endokrj'norwi irnmunG logi{--nyWiele deprcsji pro$'adzi takze do nievvtahnoł i Ą.Arabia Saudyjskai Turcja) notują od.f}uębia.lpvna więk.esps}. sh.7 ilości wwa' niepaląc}ch'zaznaczyłsię także\łpĄ^v papiĆrosów dla palącychpo\[żej 31 szhrk lan]'ch dziemie oD .a w.Wńl! stesu na bJć jednak minimalizowany przez odpowiealnie zachol. bruł srirq.'ieku 35'|.812.fębia- jak kie warunki społeczno. stfujacy {Tń]nvczJnnika ekonomicznego na stan prązębia.4lata 3-327o. o r]zyko rczwinięcia się kacji mają istotnie r.

eW umozli\łiajqq usta]elrieewcnfua]n]. niestety. lrunimo. dzi'' r.ch chońb ogó| n.akte.Ji doswadcze.lasanl" . osĘgnięciarr.nieIracze] osobą a z t.l'ch.v}'stąpienia ^vhszcla o pż}'puszcfa]ne usta]enieczasu po]a\\'ie.r.'Ą/' klini(/ne8oi rolpo/nania Badamic p o ti l. lub o5ob4 na]. tinien zebnć ta]. musi staraćsięnapnr\lE. baftbiejjeśli czyona choroby t"\'In clol. niu uniciq.a osoby bddd-qce.tń.zen.mikrobiologii' ..\'ch.Zębia.' nd.Izić sci' cha. Wania|ekaża pooątkowychmornentach W kontaldu b.ty gabinecie W lekarskim nego.ldóra poprzez|icfneWift.inJnma'j.Z lqtr'iadu zebranegoplfez lekarza w rozmo\rie z pacjentem |ośdv\\/q'4 Ą u/}sl. bad7o czę.tania dary c]lolobl'i dopiercszcuegóło\re poz$alająna wfględniedoldadneokrĆś]c.Iłorvego rozpoznana jest dokłailna znajomość metoil badaria cho.l. ie nip muina \a|ł)l jcfual.i ił1'. nia się pie sĄ'ch obja\Ą. /d$t/" I]a]r podstawielqników badań ustalać ro7.ie żałować c/asu na jego przeprotadzcnie.m $'annkiem prawi.W."n'n" przl rn m popn.potrafiok. dziny Dlatego przeplo\t?dzenie anarnnez]rczęsto nie jest łat\ve.o Zasadniczl. nośćfcstańeŃa llynilólv badań i $''. pmktycznc Zapo. ściskh regu|doryczĘcych lub pon'ol' tlposi".lqczńena podstawiecałokztałtu oha. zu kliniczneśo' obok \!ięc znajomości teoń. jalru.leldej'a do takich należą chorob]'prz}zębia' pacjentó\r z chombamijamy !V odniesieniu do Z ustnej.\}iadogólnolckŹiski zdobywaduże dośw]adczen tym Względzie. w ramachpostępol.poaunia na dodatko\r.qpo'.Pl.u p].któIe 55 .E-rpo\Vinien z chorym' za|eł to Wznacfnymstopniuod osobowo.\'czącJ.ów k}a\tienia z dfiqseł'ich postępo. zt.ania chońb' qla'. \Ą'fględlieistnieniatego]ubinnegoolr.vania pedodontologicz. lecz w1.kle od posta\t'ienia chorcmu pJtń. doeg Woścach' zJpe.{Cprerqiad. czej postępuje z pacjentern się onieśrnie|onym.obJ.znalzenie iaJuni. ich leclenia lub chońb q'Śemo\Ą.h logiczn}chlĄ'Iioskó\Ą' podsta{ą irluumo\\ani3 ldioqn. sferegll ęs' Ro. Zna ic się 2 obja\Ąamichorobowf.'ch mowanym.'ch 5ię skafg ]ekarZ Zbiel"ja.entgeno]ogiiitd' o8l1rmnietfbogacĄ' \!' ostah ch latach sposobJrozpozna\. bó]ui obnęku orazruchomości zmianJ pozJcllZę. czy]iod zebmnia $l'wiadu (dIĄmŻe.] iÓto Badaniezacą'namyZ\].r' bie.'mi oraz umiejęt. cholego'Postępw dziedziniechenii i nriazane]z ru4 tecbni]dlaboĘtorincj.udnością Wypowiadajqcym o swoich fomacji do1. pewnqŚiF qrviad.Banach Jadwiga Wprowadzenie Badaniepodmiotowe Badanie kliniczne Badanieprzedmiotowe '.]lub /ębo\r' l.\'ch. Nie ma. odpo\Ąiednich rof. zaha mowęna \tŁści\letory Po uąśkariu od pacjentaingló\łn].''ciągnięcia jest z ni...ładnej poczatk.z za.l przeu. doĘgqce obecnejchomby osobychoregoi jego ro.eśLić nie dol. sto zdaIzasię' żechol-". badającego piensz}'ch objalrólv Chodzi nie Cfasu \. pJ.że.a szczególrńc chombąprz].

.wanie s}slemumię.pa]eniepapicro<oll. fizycznego i chorób zakaźnych skóry upoś|edzenia j umysłowego. przycz}Trę utraconychzębót przeprowad.nając $vwiad i badaniepeńodontologi(zny po\"r'inien uzlskać doldadneinformaqjedotycząc€: pa(jenta sbon\ pr/}"ębia /e do|e8liwości dotychczasoiwchzasadutE]'m]'rĄŹnia Ęieny ja. o cjentaw gabinecie pmfilu peliodontologien]Ęn. ] Wstępowania la1r"wień samoistnychalbo poja. się DobŹe b]'loby aby paqjentzgłaszający do ga. ag€Ewnego du powinno dotyczf także c4mników ryzyka (na pryHad Śtrps.kliniczne Badanie Dokładnywywiad dotyey: skarg gtóWnych.m pr/pprowdd/pniu w l-akiego wlwzó. na otrĄTĘł do $yp€ł. niż pół paczki dziennie.podajac swG je dane osobowe.nje. wiadu możebyć dołaczony ńodontologicznego' sT0]\I.szcza.zmiany u lekarzarodzinnego lub specjalisty domatologicznym.4. 4. . rlłrlnl lekarz czr. Ryc. czeniu oraz o ewentualnąwlz1tę u lekaiza ogólne. my ustuej.tanie zęMw). zespół chediak Higashi itd'). IiVWiad dotyczqcykontoli pl]. p].ię na ponortn4ńz). Pomo(n). statusu zawo.o adres e|aża Ieczeni€ zaap|ikowane rodiinneqo Iub specjaIisty. \l\.1 Pacjent gabinede w tkanek pr4lzębia (na mają up\Ąv na reakĘ$ność prryLlad cukrzvra. rĘra.'kowania pŹestrzeni mię.{ościstronystawówskrcniowożuchwo. dzlzębowego do ocz3. częstość odwiedzania do nazwisko popEedniego lekana stomatologa. upgol rR}ł4'l)' Nie be/ zrra(?enia zebranie ' rodzirrnego'gdyżpredyspozycjagenetyczna wiadu jest po\tażnie w brana pod u\łagę niekórych tlpach i zapa]ei plzJuębia(doka]Ło\aanauogólniolrapo6tać zapaleniaprzJzębia)'Zbieranie \Ąywia. i] zaburze a z€Rzo\Ąę' (zgĘr./onp /abiegi .ostatniegobadania ogó|no|ekari skieooi ieqo wvniku.' lub.tanidch . L pd(jentd4|dslajq.'tając o zaismiałe w międzyczasieprcblemy zdmwotną stan upnednio lozpoznanych chorób. go tę winno się tylko uaktuahić \Wwiad. uĄ. nadużywaniaaIkoho|U. i]sóW naduz$vanie alkoholu). gor' 4. binetu po mz pier. .ĄToL(XiIcZN\' hzlstępu. szcfote(.e8o. ze Pacjentz€lasząjący dolegliwości strony prz!Żę.l[Lłl jqc do lqtviadu stomatologic lego na]eżyzapl'tać pacjentao: gabinetustomatologi(znego. a to w celu mbmny zespołu )onego ru niebezpieczelisrlmkontaktu r lawĘ pa. bia winien udzielić inJomlacji odnośnie: l l początkui czasu ich tnaora. ze !!ych.2.tę nienia kwestionaliusz zdowotny zanaczając przy jednocześnie p}. Kwestronańusztaki zawieradane dotyczącechońb przebltydt obecnycĘ ich lecze nia' a take eilenfualrrychnawków G)a]enepapiB \łykona. rraw5/ki zębami. czepy urupetnienia prctetycznei r. llĄ o c/ zdrowotnego Aktualneproblemy zdrowotne.tał.hirugiczne w jamip ustnej. tazja.chorób krwi.!su leczmie ortodontyczne. Papillon-Lefevre. zmiany w le. inJekciawiĄsem HIV AIDS) nabierająqchmraz więkzego anaczena w Ptiologiińońb pr/Jzebid'\Ą w\'viafuiezwKńc rla.ria dzrzębouycn). ogó|ne W odniesieniudo chorób serca.tki nazębnejob(> paqjentów: wiąfujew stosunklrdo wsz}tstkich plinIonoNT0l0(ilcz[Rozpo. (padaczchorób neuro|ogicznych (zespói genetycznje ka). (lĄz\q HI\ł ' ponadtou\'vagę choŃby za](ame rra leży stomatologi@nego. cukrzycy (kontrolowana.zaĆiskanie zabiegi profilaktyczne (cfęśtotliośći metody 7ębó$. na7wisl. powódjego zmiany którego uczęszczał i . chorób uwarunkowanych neutropenia. karty pacjentape.. $resu psycnrczne9o.óorob\ u]dadu seĄow(>nacĄ'niG jeś w\. niekontro|owana). 56 .i\śfy wiz}. dole8li\. pa|eniapapierosóWWięcej dowego i socja|nego.Prawidłowo ny Lwestionariuszpzedstawia IVc.hypofosfaDowna.

) a E 9. =i B:: o o o . = a .: 95.ali]! F!-- a:]!a 'E l]]l a:] --!!!!!!a!! . iEE€ E I E E = = = ź = 6 ł f E ! ś a a : BEE : ł F q E E5 . ś I ! . E ^. Y .2 Kwestionarluv zdrowotny o o o i ' E E ł Ć o o . .: '=Ę_aE EśśEE E!aa- :ż' FE 51 .-a !ar aflua a! E-3f ! t tl L] -l O -] -l fJ .9 .Badanie kliniczne za-.:a+^.) . ł' s. . e I U 5ge:9. . . E:g.': ą e p :Ei : *: ==E ł 3Ś źE ł ł * E Es .. +ł a E E o{J Ry( 4.9 e g 6 U -' - E9 a s.9 'ó E 9 I € ś = E EĘE ł g F3 e ł ł :g T g I I P 5 == ł r d p Ól.9 rl rl Ll - a ..9 E e '.9 e E -9 ^.€ 00{J I35 ł ł I P - €P = ! o o o o o zao!aa!fr FaaaaaO!! !aft:l !lll:r 9 ! d:ę E E € .9 -9 : : ! . ł ł . ś. E 9Er x ! :e: i E:-e = = 6 6 fi* € P Ź EE!€9$ Ę l3.

EE* E€ś FĘ E: :p ą: EgE E i B E E 0 g E*€E ą.I Badanie kliniczne ŹE E F@ :a ' ! b Ę1j. =! o+E' <f *.ĘEElTe:Ęś :E '. 9H'F s 9 9 9 ó ż = z 5 I s ó- o = = ś f I B c I B B B 0 0 E 6 c s ż )ó ..:JJ +]J.

{nitki gaoteaki międz}zębową go badanie fe\Ąnętrzne. Badanieprzedmiotowe pr4"Zębia na celu ustaie.ędzyzębowymi' ślinianekprz}usznych. konaćstosującwskaźniki hjgieny p\. lonegoschemafu' Najpierw nip ogó|ne.yglądi skóĘ jego t\łarzy a następnie badaniejamy usfuej. 1łej formowany o wzrcście na]daduczasu i kosztólg ja.zaleca się jeszcze badanie Wykałaeki.Wlstalczą \łó\aczasońentacyjne inJormaqje o mięl&im lub Zminera]ŁowanFnosa.ścio..|zienazębnyrn. uogóIoiony lwsięk ropny w przyzębiu). w . powonierua opukiwaniem zm}słem oraf mierzeniem (7'?en&ro'io).możeto sugercwać istnienie oloesu zaostrzenialub ismie. \aykwiB obrzęki' W badaniu gło!'!y z\łTacasię u\'ragęIra ewenfua]ną bolesność lub zniełształcenie.i\yk.a pżeśżeni międz}zębowych dentystyane.a zldaszczaba. $ystępowanienieprzyjemnegozapachuz ust' Stan higieny jamy usttrej pacjenta odzwreiroe" dla zakres zabiegów. na . zowej oraz obecność pzyboów do oayszeadodatkowych . badaniezełnqtrz.rndo zwięk. higieny ok€ślenia stanu higienyjamy ustnej na]eży do jamy ustnej (wska. usta ich na|eł okoliry uszu' Niekiedy pacjenci zgłaszają dolegliwo.żuchwo.oczy oko]icę prz]'uszną' nos i węĄ chłonne. & ści bólowe posługjwaniadodat.'IrnikiemmotJwując}.I. remu Mlu. w badaniut]'rn poshrgujerny ogĘda. prrya}nę q/ch miejsc. va'egolnlm lwrd(eniem utlagi nd Zd. zapześta| uż}.) (patrz Rozdział8)' Wartość WskaznikahĘiely winna być zapjsana każdorazowo karcie badń pacjenta. W prob|emy: mowaćnastępujq. pieniemdo badania$ę/|ów l hloonJ(h' kończą( e.witówwokół skrzydełek (zas pośWięcony ten zabieg.balwę skóry wil8otność błonyślu. odnoto. się kowalia zębów cżykńĄawieniasq ciąeleczy z przerwami.jakie \rykonrrje on \'{ domu w celu usunięcia pĘtki nazębnej. n. pźeFowad7a się bada. Wstępowania owrzodzeńdu ruchomości zębórl wędńwki zębóW obnażeń korzeni zębów przy. szenia wysiłkuw celu utrz5'rn1t\ania odpowiedniej jamy ustnej.tki API \agI-angego lłsp. powinienobej U pacjenta rozpoc4najqcego |ecfenie t\ę8ooml /ębodolo\\e8o do|ne8o). obrazuje on stan jamy ustnej. rodzajużylvanej na kształtnosa. i podoczodoło. zc chowanie się paqjenta'$. tle dzielnłm' bar.oks}. bóIu i obrzękudziąsel iąseł.Wuje pżede wszystkim jej się zabar. okeślenie\łskaŹnika }iładWzodziejące zapalenie dzi4set ]ub przyzębia.\Ął.Ę Badanie k|iniczne wiającYch podcfasżuciapokafinówlub szczot.abyńe sprawićcho. prŹepm\ładzane ono we. Aby uni](rr4ć blędu dia. obecności \lydzieliny rcpnej \'rkieszon]<ach zębnych. nia cą'alnikauldadovego.dzo delikatnie. szczególną uwagę na| skó. się (plptio)' niem (inspeĆ'io). głowę.Wania.ę twarzy. ma Badanie p. nie stanu higieny Na pieJwszej wizycie nie za\Ąszemozliwe jest higieny jamy ustnej (na przy. szczoteaki jeś|i pęakowe).lanie prĄlębia' Badanie pżedmiolo$e obejmuje adrówTo jak i we\łnąt-zustne. cjq stawów sl. usta|ićg:lówniestan spojóweĘ popzednio rtosowanametodasreollowdnia i jej r ich zabarvrienie.jest to zwi4zanez d}sfin*. jamy ustnej nia ujść ooktadny Wywiad dotyczącyhigieny nent! tójdzielnego (nad.wilgotność obecność i $'ykwitólv @ęstot|iwość' W badaniu nażądu powonienia zwmcamy uwagę szczoteczkido zębóW .Iług usta. W prz]padku higienyjamy ustnejpa.rnalny i $skaznik płJtki Pl'I wg si]iess i liie .Badając skóĘ twar4.Pl.\ły popmwęlub pogorsze. śosowanie nosa i w fałdach nosowo"wargo\Ąych' Pżed prz}sĘ.i\'ych chombami sprawdzania sposobów 5ię lub przyborami łowymi m.zedmioto\łe pra€ nie stanu obemego (st4fuJ sans)' Polvinno ono pr/y w bć przepro$adlone miaĘ możliwo\Li 5wie. 9&n'rn'łNrnznrn4rRZUsTNE z\łraca tu slę 59 .e rząduufroku naleŁ. jest gnoswcalego.lub foik ap. badaniuna.j"nt winien b\( poin.roniowo. następnie przechodzimy do bada.wierrie. ponieść' kie musi Informacja taka może być do' datkow]'anczJ. badaniem palpacyjn}'rn (penj?^io).

\łzględnie kalibro\'vanej sondy jego sfemkość' Badanie dzĘsełdoĄ.ide]]. pu \łystępuje wówczas'gdywędzidełko waĘi zloka.iLa.P.lmphaticisubmentlles).Ifiąsłowe.ne' nad.Bo' ĘTie flecim !\Fd. za pomocąq'I./proLo. \Ą/edług po.iPkd'/ami przyśIodko\ł]Tni' zrastanrasię Z otoQeniem. )|epuiai nicn! diagno\hlznei jak pfedsionka jamy usfuej. w prze\łlek\'ch stanach zapa]nJ'choraz Ęłdrome) w celu st1vierrizenia objawówblednięcia. Ziamino\r.zastestupociągania Ry(' 4. bm. \Ędzidełek bocznych.rłG.lżuchilowe 1bdi Lamphaticisubnkndihtla.Iz.żej mm). .borłei i m. dzidełkanależyrł]'konać test pociągania(]łll.ia.ruchomość ich stosunek do do brodarłLimiedł.z. obecność wargaolbż]mia.4ubjęfyka. jak i niekiedy ob\ł'odowe (kaIko\!e' szJ.lkowe (ndi ]. gdy wędzidełko pnyczepia się do dfiqsłaplf!" leżyspra\\dzićczy powiększe e jest zlokalizouane gi jedncj grupy węzłówchłonnych)' uo l Zepiun.iqsło pżyczcpione). stopień wiĘotności. i błonyśluzowej itd.d pru e. tzw chome.tak w szczęce.ch d2iqs|a i'łubzgĘzu umzowego' nieprawiilło\lypnyczep wę. sta. przyczepuwędzidełka ne wa. a także prawidłowość tem w większone zań\łno w procesach zapa]irych'jak pźyczepuwę. przetokirvaĘ i ich spojenia) W ba.lvohvorowYch często zrastają się poluszania lub odl]M'aniai|ziqsła oko]icypato]o. Badaniewęzłów clrłolrnJ'ch ważn]melemen. w pźcźutach no.3 Reakcje dziQse| wargi Ióżnic4 całkowite.szrzelin Stillmanna lub i eu'enfua]ne zabuuenia rozwojorve waĘ. tflv penetrującj. rcs)' po.TYT dfui podobojczyko$e ' Jeś|i one powiękzone.\łT' i u]Ąvijajqc zermątfl pa]camiobuĘk ($'ilgotność' knrawienia' Umoż]iłia ono ponadto stwien]zenie na zabań{ieniei stan strefu przejścio$ej Ideina).g. oraz \\ylś'ity /d]iko\Ąe.hń.|alcj do t.]l jP balla się r(e\\'nę|17ną ich spoistościlub ewentuaklie \Ą1vołaneob. chwie.) sq . nieplawidłowametoda szczoteczkowania uzębienia) Dochodzi wóWczas ' do odryWanie dziqsła obnażeń zębalub zębóWw w1mikutzw recesji dzią.ierdzeniu II t]'pu pfzyczepu wędfidełkawargi B'ID'ł\IE \\T1\T{]\TRZUS'I'NI' Badanie MG do]nej.. brodawkęhędzidło$tlika bolesność uciskowq. Ruchomość dziq5ła dfidełkawarg i. czy l4 gó|rrione(polr'iększenie węzłówct onnych obwodo się do brodawki międf}zębowej'zaś t}pie czwalw \Ą5'ch)' Ponadto zwTacasię uwagęna ich spoistość.o /. 8rubość (rozszczep pżetok cą'nnJ'ch. pozo.którcmu to\łaEyszypielwotńe lub wtóInic \ĄaĘ i pżedsionka jamy ustnei mzprr Zwężona ny śluzo!.kiempozlrala na określenie Ętów ust (zajadypęknięcia.Izidełka Igi gómej i dolnej' \\€ Placeka i wsp-si. w śviet]e.'ej strefa dziastaFfycżepionego' je (dziąsło cz}na badanie wewnąhzustne'Przeprowadzasię Wzmkorrc i palpacyjniebadamydz.zy' obecności \lysięku w szczelinie dziąsło\Ą'ej. węĄ chłonnepowię]Śzone Z powodu ostrego Pży stwiedzeniu In lub IV t]pu pEyczepu lvę. festonóWMc calla)' konsystencję. danie . streFrdria. Liot\anc jest na granil\ d-/iąsla pvyl/epionPgo pżedsionka jamy ustnej./ęśLidnie W kieszoncept]'zębnej lub dzĘsłowej. l w zu.ka jP\| ro!\nieżp17} lR){' 4'5' Te\l lPn \Ą\ka/an} iTr. i Na]eżyocenić.Ifielrn]'m sztucznJm' lub brzeżne' brcdawki .vlrńżniasię cztery typy i nowotlvorcrwch'Badaniu poddajesię węĄ chłon. szerokość strefy dziąsłapEyczepionego jest pod. Pier'\isfy t}p przycze.i szerokości dziqsłai gtębokości 60 .ęJĄ .la plz)(/ppionp8o. ' a daniu tj'm dokonujemyta]<że oceny t'ony śluzo$'ej ]. nałżerki)'Następnie powiĆżL}Uie sa]g' uno\Z.u zapdlnego nd ogolmielkie.rn. kztałt i przebieg (obżpLlmidn} prem\|o\Ąe' wienie. $'zglę.. na. gicznie pży@epionegowędzidełka i wa€ lub jęz}.jest plfe. niebolesne' lub st$. jest Z klinicznegopuiktu widzcnia pożadane ba.Ęsło ogĘdającwargi Zwracasię uwagęna ich zabal' zwTacając uwagęna jego barwę. czyjest zwężona pierwotnie (cecha 1 BIednięciedziąsła wr:odzona) wtómie (obecność lub wad zębow]. bolesnci m. odnoto\\'uje ełenfua]na obemość się postępo\Ąaniu lekaiskim' często są one pG tok.czy jest ona {ystarczająco szeroka (po*l. w z pod:lożem są rvórłczasnieprzesuwaLre'hvafde. .pia (dotyclącc prz!.

B a d a n ik l i n i c z n e e
kieszonek przyębnych pźy badanych zębach' pomiar ten dokon}'$€ny jest rvobszarze Najczęściej gdzie stefa ta jest często fębó\t siecznychdoln],ch, \Ą ,na.znie rucżona6' pr}!ad|u obc(noś(i niepra. pŹ}.czepionego podczas vidłowo rvędzidełka \Ą]a.gi, .!.vl,kon}.!va tzw tesfu pociągaĄra |pull.sunnrame) ia
można /aob\pn\n\\.ll

negoobjawj egoblednięcia.Amerykańscypeńodon. tolodzy llaz}1vają część tę zrł'ęzonej st.e|J dziąsła tz\Ąr wątpli(ą sh€fą dfiąsłaprzyczepionego'

"

obrebie dZidsld pl7}c?cpio.

a

okreś|enie ruchomości zębów

.@r.

Do tego celu słuł również badanie palpac]pe. Ryc.4.s Ustawieniegiovly Ryc.4.6 Ustawieniegiowy pacjertaprzy poniarze upa..enu prry pomia?e ru W.|dnalh thoroboĘ(hprzyębiaich ru(homoś. chomoś.i zębóW przednich chomośc] fębów w odcinku bocfnym' znaczniez\Ąiększa i z cfasem dochodzić się możedo W 9cfęce iżuchwie' posługiwaniasię rozchwia. zupeblej niemożności n],Tn Zębempodczasaltu żucia'rozdrabnianialub pĄkania pokalTnów' tr stopieńruchomości: ruchomość łu}u>1 mm, w ale <2 rfuĄ . trI stopień Tuchomości: ruchomość fuku > 2 w Prfybadaniu ruchomoścjzębów posłułć płaszczyŹnie pionowej, moźemy się nrm i/lub w dwoma metodamil lub zgodniez ł1tyczn],'r Niemieckiego Towarzypomiarem statycznym ruchomości, stwa Parcdontologicznego 1988r: z pomiarem dynamicznym ruchomości, - 0 stopień: brak stwierdzonejldinionie nlchomG Ścr, ' I stopieńi llyczuilalna ruchomość l mm do oba pomiary możnaprzeprowadzić Ięcznie lub w kierunl<uporiomFn, za pomocaspecja]nej apamh]ry(Periotest) Badając powyżej mm \Ą' ' u stopień:ruchomość 1 kerunlrr pomial ruchomości stat}'czny poziomFnl można$ykorz}stać instrumenfu (luste.ka,zgłębnika) palce lub m slopień ful homo\ poiawiajq(a pry na(i. Ękojeść się \!łasnej sku wJrg i ieA].a nd Zqbtrębyli,4ub ruchomośr Ęki (Ryc' 4'4). Ptfy tak pŹeprowa.|zon}'n badaniuprzyjmujesię w ska]i Hal]a,D: w kierunk1rpionołTm' . 0 stopień r'uchomości: minimalna ruchomość lub zębów przeplo. Ętramiczny pomiar ruchomości jej bĘ\ tadza się \Ąykor4stujqcaparatrrę mechanoelel{tro. t I stopień ruchomości: ruchomość łuku<1 mm, niczną aparatPeriotest (Ą'c. 4'5 do 4.?' w

0 I
Ryc.4.4 Badanie tuprfy ']ryj! Ękieio gienxh (vW Rateit-

l

-08 +10 +20+30-

+09 +19 +29 +50

Ryc.4.7 Wańości ska]i ]chomości zębóWmierzonych Periote stemi odpowiadające k injczne im nopnieruchomości ,ębóW ol

Badanieliniczne k

g|ębokość pżyżębnej iednejz ba kiesfonki na RyC' 4.8 Różna j zęba. powierzchn danych

g|ębokość mieźąca kie Ry.' 4.9a, sondaperodonto|ogiana b .7onti pŹ}2ębne a pld.^|dłowo -T"./(/o.a.ł keś7orce ' umiesrczona keszonce. w b - nieprawidlowo

jest istnienia Uruchamiany eleLhoma$et]'cznie i sterolvany wieEchń uwarun]<o.!ł'ane mozliwością jej głębokości jednej z badan],'ch ston znajdujqcy \t specja]nej ńa1ej się na elektroniczniemłoteczek prostnicy udeEa 16 mZ! w korcnę zęba od sbony (Ryc-,{.8). zapisiediagamu w karrie pacjentaodW .l mzy na sek.un. notowujemyZbadane głębokości pżedsionkajamy ustnejz częstością kieszonki \tpisujac je po odpowiednich podstawiedostarczon},ch shonach. dę.Na danych,mikmkom' pulAls\Lic/a uaio.. pPńo|e.|u' Iu MiP.,7l /ą.ięone Pomialu 8tębokości dokofuljesię sondąpeliodon. -B do +50.ApaEt ten określa ilościo. tologiQną cechouEnątępozakończona, łprc.Wadzo n granicachod kiesfonki na głębokość uT'czu\łane. wo chorobo\te i,llub cą'nnościo\\e zmiany tJ<anek ną delikatrriedo pżez dno kieszonłi-PżJ.rZqd plazębia, łąonie z kości4 u]tDstka zębodołowego' go opolu sta.lvianego $lsoka cena cz}ni go nie.lostęp. pomiam\ty\\plo\ła.lzamy kieszonl{ipod nie.lriel. do Niestety .iegodość gabinetówpeńodontologicznych. ni'm dla.\łielu kim kalem onsiPflL}lniP \Ąf7ne),.l 'l.lilepiPj '.o\\. nolegledodĘiej osiĘba (powieżdnia waĘoŃa lub gdvż polioloua i ię,1].osa|' tuvskrmtrtótrrzu.n.l'i. Badanie rowka dfiąslowego E] kieszonki dziqslowej i/lub przyzębnej mniejsz}blądpomjaru(R].' 4'9)' fiłologicmych rowka dfiąsto. Badaniew lt.arun]{ach pŻyjęto pomiaru Zaś żadnej kieszonek z wegolub szczelinydziąsłowej, w warunkachpato. Aby niepominąć ' keszonki dziąslolvejVlub pnrzęb. powieżchni ]ogii plzJzębia stosować zasadę badania dystalnej od ostat jest jedna z najistotniejszyĆi (zęścibadania niegozęba łuku, od strony prawej |ewej, w idąc ku bądź nej? - oddf prZ]zębia'z l.ilinicznego punl.tu \Ąidfeniajej głębo. odwrotnie ie|nie szczęce, w oddzielnieżuchwE. w 1\'\Ąafunkach fizjologicmychwahasię od 0'5do kość 2 mrn, u osób st.uszych przfimuje się głębokość nie w kieszonkach pŹluębia hfonowcólv na\ł'etdo Siła użlta do zgłębnikowania powima b}ć jPj nie pnelru 4l. nale)5r9. 3 nrm. Rcjcstrujemyten pomial oddzielrriedla każ. \\ięk\/an' 258''.\b} degozębai oddzie]rieod stroĄ' policzko\łej ijęzyko. konać kilka lub kilkanaścje razy próbę podpaznok. śro.lkowej komny Zęba omz na po. ciolvq'Polegaona na umieszczeniusondypeńodon. lej w części wierzchrripoliczkowejod stmny blizszeji dalszejpo- tolo8icnej pod pbtkę paznokciowądo momentu W \ieżlhni .l\C7n1'Ó' |en.posobo|17\mujPmyodczrrcia bólu' Jegopojawieniesię Wskazuje pŹe. na kesfon]d pff}' jedn}m ki.oczeniesiły25 g. Prfy badaniu głębokości kieszG 4 lub 6 wańościgłębokości pG /ębie.Bddanielo \\ ld]].umiejsld(h tpi samejpo. nekpvyzebn1r należ1 h lp( iedno( nie odnotońa(

62

postu€ującsĘ skaląs.stopniowq, użyciem z specja]nej (dębnik Nabelsa)Byc' 4'10i 4.1l) sondy cechowanej pneraczonej \d.tcnic do badaniatakirh mjeis,: ! 1 klasa (slmbol F1) - sonda uprcwaalzonaod jam\ ustnpjwprpŚtżeńmie. tron) predsion].a penetTuje głębokość szero dzykoEenio\'r'ą na l/3 kości Zęba(do 3 rnm)' zg|ębnik N.bersamierący utlatękości .' 2 k|asa (s}łnbol Ryc.4'10K.|iblowany w Ę) sonda i!ni]<a przestrzeń niż3 fum. ale nie penehujejej na \Ąylot; 8Jębiej .1 3 klasa (s,mbol n) - sondapefletrujeprzestrzeń jawiąjąq się objalt,k.wawienia. Świadczy on o czyrr. międzykorzeniowq \aylot. na nyn plocesie zapaln].mtoczaq.rnsię \'r' obĘbie ba. danej kieszonki' Jest on także ważn}łn WskaŹni. pŻ}zębia, obrębie kiem tempeutJ'cznyn' Ustqpienie kwawienia przy W zaawansowanej chorobie W zę ponołn}m zgłębnikowaniu kieszonti po zastoso$,a. bóW tżonowych dochodzi zniszaenia tylko do nie nej terapji świadczy jej skutecmości.8 o dziąsła, i tkankikostnej; a|e ods|ania WóWCfas się ich Pomial głębokośc]i kieszonek powinim byćpŹe. o|o|io międ.,ykozeniowa i hvozą sięw obębiefę prowaiIzony baldzo doldadnie,nie ty]ko ue wfględu bów vfonowych w żuchwie tzw bifurkacje' zaś - t fukacje. na ustalenie foLpoma a i rokowanie, lecz tałże W szcęCe postępow z uwagina śledzenie choi]by plflrzębiałub leczenia'Niekedy zb'laszczailla oceny wytików le. powin. G aenja' pozapomiar€ m 8|ęboko.(kies/onki i ocena stanuuzębienia oo dokonaćsĘ pomiaru k]inicznejutraty przyczepu uhaty tego pEyczepu Bierzemy tutaj pod uwagęliczbę zębów obecnych Ęgnotkankowego' Waltość popnpl doli(zenie 8|ebokos( obUgam! do i kiPsón. w jamie ustnej,ich kontakty z ZębamipŹeciwstaw. ki* odlegtości' brzegdziąsla- połqczenie szkliwno{e. njĄni, stan .\ł]p€łnień - szczegó]nie klasy I], m Eentowe' W prz]'ladkach,w }dórychbraluje punk. i v omz ocenęzębówzmienionych choltbo$'o, uzu" jakim jest gmnicaszldi\łnccemento. ppb ony( lub pokra.tv, koronami protebonlmi. tu odniesienia, h h E. konshuuje sĘ specjalną sz5nęałrylanową. a takżestan uzupehrieńprotetycznych. jednak zdar:Zyć, okolicamiędzykone' MożesĘ źe odnotowujemy ponadto obemośćwad zębo. j'rłŹ. w obĘbie której doszłodo ńznego stopnia ltYch (stłoczenia. obmĘ \Ą,ychylenia)' wad zgĘuu poh]ta jest w da]sąłncią$ dfĘsłem. i korzeni zębów Bardzo ważną jest kości' cz}nnością rÓw. ń.tlql ien uwko&"nia miPjv międ/ykoŹenio$5c} pG nieżustaleńe mdząiu zgryzuoraz WkrTcie węzłów byćpoddany\,nildiwej ocenie.g oceniamy je urazołlych.ro Badanie przeprcwadzasię Zapomoca p\tki wosku o szerokości cm. lekko rozmięk. 5-7 czonejw ciepłejwodzie lub ko]orowejka]ki od naj. gfubszej do najcieńsfej, w ostatnim etapie moż]]i. wie dwukolorowej.Z\amcamy ń$'nież uwagę na ścieranie zębów (obrosio), się Ltóre możebyćobja. wem bmksizmu. Niezbędnyn uzupełrrieniem badania podmioto. jest \aykonaniezdjęcia ra. przedmiotowego wego i diologicznego, którc jest niezastąpioną pomocą w \łyk]Ąvaniu i ocenie stopnia zaawansowanta zmian chombowch w plz]zębiu.
Nabersa bifuńGcji W zęba36' łc 4r 1 fg|ębnik
t Wańość pomiaru dia kieżonki pEyzębnejdo g u dziąśla. od bż€

o5

Joanna szymańska
l l ! I

Badanie radiologiczne
Metody badańrentgenowski(h Moż|iwości ocenyradio|ogicznej periodonto|ogii W Monitorowanie |eęenia Ograniczenia diagnostyki rentgenowskEj

Badanie radiologicznejest wainą metodą diagno stycżnąktóra uzupeh a kliniczne badaniepacjenta ipomaga u usta]Pniuv!ąaścilleao mzpoznania' jest w dia8nostyce chońb prz],zębia' Przydatne w l.tórych dochodfi do zmian strulĆu.ry kosmej.Na. tomiast w patologiach,w ktdVc.h zmiall koshych nie obseiłujemy pozwalana ich \aylduczenie.l'2

Siekacze

Klv Przedtrzonowce

szczęka 0 60-750 70 800 80 900

Metody badań rentgenowskich I zdięcia wewnątrzuśne

w schoizeniachprĄuębia bEeżnegonąiczęściej \ty. torzysĘ'rvanesą zdjęcia wei'nątlżustne _ zębowe e. i 2€ Ą lo!.o.Śkr4dlo\Ą z /as|o.o!łŹniem napię(ia trądu lzędu 70 75 kv zĘBowE Mogą byćWykonanetechnik4 izome. Cieszyńskego olaz techniĘ Ęta prcstego'

w splzęt l€ntgenowsk. Ważnejest pozranie technjk ich u'ykonania, aby mialy moj,lilvienajwiększąwartość diagnoswczną. obu technikach ważnejest ustawienie orto. promienia centra]nego,czy|iprcstopa.]łe \łraz i danego $ycinka łuku zębo\'|'ego i zębami. Prcmień środkow biegnie powierzchni stycznych zębów Aby unskać
ienie ońoradia|ne trzeba zat|o.ol,racodor.

ie ( oral . /ęś( s|omalo|odz)w}|.onujq|co ici i zdjęi tłę 14".n,.1-. 8abincld(h w}posażo.

poziomej w stosunku ie ĘĘ w ptaszcz]źnie ii środkowej ciała.Jest to tał zwana skala

rv\tększość apalatów rentgenowskichjest zaopa. tfzona w skalę poziomą tużprzy głowicy ułatwia ona ustawienieoltoradialne pmmienia środkowego dla posz(zegóInychzębów Część apamtów tałiej ska]i nie posiada i odpowiednie ustawienie Ęta q4ko od dośWiadczenra w skali poziomej zależy oso. by \łykonującej badanie (k4t ustawia się w przltli. ' żeniu' odch\ |erriPod projekcii ońoradialnei po\ oduje anie]Śztałcenieobrazu vr postaci \ay.lłużenia jednej czsci zębaoraz shceńe innej. W tecbnice k4ta plostego (ńrł'noległej) błorra renĘeno\,Vska umieszczora jest ń.wnolegle do osi długiej zębą a pmmień centralrrypada postopad]e powieŹc-lrni do błony i osi długiej ńg zęba. !\,yko. Ah!' nać takie Zdjęcie,Hisza relrt8enoraskamusi być umieszczona \^r specjaln}'n tŹ}madełkq kóre urriożli\ir'ia utrz}maniepłaszc-x'my filrnu ń\anolegle do osi dłĘiej zĘba.TżFadełka są odpo\r'''iednio przJstoso.wane poszeegó]nych8rup zębówszcuę' do ki i żuchrt5ł Pozwaląiq takjt na uf}skanie $,łaści. one wego padania promienia centralnego (pod kątem pmstjr1r)dzięki pierscieniom,w których r,mreszcza się fubuslampy w badaniachtą techniĘ łażnejest również,aby pmmień centralny padal ortola.lia]nie do stycalej danego$,ycin]€ hrl.rlzębowego.

65

WskazóW|ą powodo. przedsionkowych).homień ze wz€Iędu na sposóbłrykon]''\Ąania padapod Ętem.szcuegó]nie poziomieprzegńd międązębowch' a du. lazem zdjęcie. pmjekcjęwierzchotkowq projekqięna lub niczn}'rn albo \\TTostka zębodołowego obiepmjekcjejed" brZeg p|zyb|iżone' Pa w Kqty ska|ipionowejj€ d nakty|ko Ę ustawieniem Śobą się cjen(i różniq m|ędzy napEykład posz(zegó|nych zębóWDlatego każdy i pochy|eniem W pacjentpowinienbyćustawiony tej techniceindypionowej wóWcfas są ty|ko Kqty widua|nie' w ska|i Niepra.w kiego uloerurkon'ania pmmienia centralnegojest schorzeńplzylębia jest metodaĘta prostego' obnzolłEnia uzyski\tanaza pomoca R{udzielczość .fe€ zamaczasĘ mala grubość u kG ciu . ^'Źlaona moni|om$il.\Ąykonane W technice tej łatwiej o nieprawid]łoue kem i fi]nem .okreś|a W sfoę. nie korzeń omz ńenchołek zęba'Przy takim usta.!Yiększr.zustnych badzo . st]:rego na żowiękza rrapoziomiewielzcholków korzeni.wewnąt.jejumieszczonejZazębem'Warunkem ta. jest zęba długość na Zdjęciu dającza kazdjłnmzem poń\łnl\€]ne zdjęcie'Powta. centra]nyw płasfcfyźnie nież.5'1).za każdj'm p l.rnadeł. (osĘm).m rzecz}tvisĘzęba.ątd pmsleao' ob.erwujcjest w taki sam sposób (Ryc.Wnie koMeni nenio\łych a takżestnrktul beleczkouych czy ub}tków brzegu W technice izometrii ciesz!ńskiego łatwiejo btędy Jeże|i uyostka Zębodoło\'r'ego.ortomdialnie.'m prostego(mzwartjm) od poziomej pada futaj ńw. 1q i moż|iw€ od nichodstępstlva. pońvĄrya]na z długością Znionj' tubusaf trzJ.lledo dwusiecznej kąta zawar" będzie padał pod kątem mniejsz:łn od prostego także obraz rwdłużony błonyrent.radioloqiczne Badanie w. l€psza jakość Ę raza się lv minimaln1nnmietształceniuzalysórv Pa mieniowaniajest skemwana na dwusieona i głów.ltlsoka. osią klszy a osią zęba. (głó.laszcfa zniekształcony fuje się ponad$iefichołkami zębówhfonouych. w stosurrkudo dwusiecmej Ęta za\tartegomiędzy czy]i zgodnie z promieniem kołado badanego*y. b. to na zdjęciuotrz}Tnamy zęba'a osia długą tegomiędzyosiq długą metodąw dia8nostyce zatem kofzjłstniejsz4 genowsl. /iom przyzębia nie ipsl dobrze uwido( to Umozli\\'ia Zss'ndrronizowanie jest ustawie. promió cenha|ny fdjęć.esąto kqty (-)' (+)' żuchwie poniżej plaszo}zny fgrFu jako sięjako W W technice ifometrii cieszyńskiego wĘka prG obrazuw badaniach teÓnĘ \ĄY.pnebiegchorobri |erzenia. żekość Zaleta tych zdjęć zębówwieloko Doryczyto ^!.ale po na}rośćzdjęćjest największazaletą tej techniki.otElmamy sloócony obraz Gdy h$' Powinien badanychzębó\łr rratomiastpromień centralny vu'eLi |ubżu( cinla hrkuzębowego padaćprcstopa. wienru geometry(znj.Dlate' go naleł rtT'konać zgodniez zapotfebowaniemldi.taściuych zastoso\łanie Ętów ustawienia lampy skala pionowa' Kąty rentgenowskiej'które okrcśla \ł]'liczone: te został odpo\Ą'iednio szczęka +300 Ry!5'1 zdjęcie W!k& Zuchwa -100 -150 -200 Kły Siekacze +400 +50o +550 p|zFębia bftfnego' p|aszc4zny po!Ąyżej zglyfu. istnieją jest zdj* jednak pewne ograniczeniatej metody Wymka to na z ńżnicy gnbościstfuLtul uwido(znionych zdję. zębó. nip lampy ni. W |ampy pioniemoże widloweustawienie obrazu lub waćskróCenie Wydłużenie badanegozęba' 56 .i w tet hni( jaEmo\aarfu' my $tedy oblaz powiększon]łpomniejszony lub jest teżto.jak w tednice kąta prostego.

przylegado r]owierzchni i dolnaCzęść l\]dada.$''l. r dobrze zarJ owan).rni blaszkaml zbi ścią blon rentgeno\Ąskch'szcą't korzenia.'mięL&a. a zatem !m] fębodo|ui p'feglody mĘdłzębowe]' plz]'zębiewieŹchołko\ł€ pozostajajednak nre. tylo]'Vv"anie cz}'rnikó.łtmień centra]ny wany jest pod Ętem +10ow stosunl. (JkY) zmianyw plf]u ębiuo mniejsz]m stopniuzaa\Ąan.no zębowe. niepm'vi.lmieni.zgĘ. moĆqladiogtafii cyfrowej' Do radiologii stomato.ornanie melod\ pn/walana ograni. stnrl<tuĄ'bcleczkowe. lub ldjęcia o więkzej htlrrdości sowania.Badanie radiologiczne tE]madełka' w kóITch Z jednej użlwanespecja]ne rentgeno\t.vidoczna' może Przecirł{skazaniaI zaalransowanezmiany w prz}zębiu (zdjęcleurfl. gómej części ! sxłmlorr'o'zcRYz()\\:E Jest to rcdzaj daczniajed}'nie1/3 konenia) ' na f espoły endo.ktad.lnn€ \Ą}konane techniką cyfrową a znacznik na pleqzyjnych pom]alóWib pomiary (GENDEX)do dokon}Ą.'cienką odwapnionakość \a r'3'a pozostać nic!.!v spżyjająC} Zapaleniom .iqs lcn. no(7eśńe' Nlożnateżw zależności skielD$anE Wskazania: od lvarun]dc]rspozJ'cji dostosować . logicznej cyf.Tpt. do<znesą lepiej shul1ury pI:.Nletodata porwala (GENDEE' ka|ibrowany (kó|ko) pofwa|a do' b.'ban]ziej na miękkie'.po. jak zęMw dolnych.Lrrl dloxovgrl roue moipm\!\yLonl /.perio'r.2'4'5 tdięć \!'ewnątrzustn]'ch.h\aldych. z &ugiej a stion]* umieszcu sięL}łonę a Lamp} ' LLjękj'7pmu ol \mui' m\' ń€ stron] |ubu< jednocześnie ustawieniekliszj' olaz kie' odpowiednie skiero.}fębia'gd1zuwidocz..5'2 zdję. runek padaniapmmienia.vanemonitoŹe na komputera.zdjęcia. dłoweł$etnienia i uzupcłnienia ońją się lttedy naivetcien]<ie próchnica wtóma i na po\łieżc]rriachsB'cznych' zdjęciach.o\te obrazo\ranie zostało \ł!rowa.|k\).udo plaszcz!. zębórvgóm1'ch'Klisze majq skrfy. k1órepołożone plaszczJźnie \r zglluowejodpo.l n. n!1!ać plą.Do tego celu mog4 byćteż dzonew 1987r (dr Mouyen). któĄ'ch widocznesąjc. (. górnych i dolrrychzębówodcinkarttaz ąnie korony zębodołołgo' r bi egiem W]Tostka E: Radiogralia cyfrowa jęzvko$ejko.j nie ]iczbyzdjęć jedno zdjęcieshfyd]owo. Zaslo..wYkG kV zrnienić wczesncstany zapalneplf]'fębia bneżnego.( Zdjęcja wewnqtf.rn loweqo.grJ.2owo'skzyd|owe' Widocf' zastępujedwa zdjęciazębo$e' ł4czy się to Z mnie} breg! v!ryrcstka zębodo na górna do|naoęść pacjentaolaz oszczędnc napromicnio\\'aniem szj.rfn\\a. utrzlrnujq fi]rn.5.ciL. ch \a zdjęciachrtt'konany'ch technika wi.l/ebneBo. C-U&ie progra Vix. gónla latomiast do powieżchni i .vyrostek linii zębodo|owy' 67 .Zo$e Ryc. protet]''czne. zny zgr}zo\Ą€j.i€.2).sĘ.' prĄuebia rlogj |.że Blon\ n nlgPnotl'\kl Zdjęcia weunątrzustne zaló\\.\4n rnu i zdjęcw systernie c!4ro\Ąym Wykresana ]fy gęstości W"d|uż poprowadzonejprzez!. i doczne(Ryc.

5c). szystloe etapyjego leczenia Z Zaanaczonq chlonomogąbyćodpoł.m: -pdnlomo$dti(/neldięliJ lc mai. ent .Kykonanie wiclu ekspozJ'cji _l-i i:i:: :. Nlożliwejest czujnikówi pl]tckjest wusza od czułości tMeba ani ciemni. \Ąarstlvo\teZdjęcia znataĄ rólr.Poz]'fY\ r stapiony p.radiologiczne Badanie stoso{aćfiltrację i $mocnienie bĘeżne.h struktul a także $. oprcgramo\\.pseudo 68 .Czas ekspoz]'c. iZ zcljęcia oplócz korekĘ kontrastuobrazbadanJ'ch pn}zębia e d. ani odczJnnikó1. obrazie.tkó\r poziomych i piono\łych).1 PIży kolej.lamiczny Parametr! nej ńzJ'cie pacjentamożemy .Tostalza_ ob.miejscach sĘ kotory głó\łnie uzębienia.ko. to w diagnostlce chońb mo.E ll 9lo cfltelny obmzńg.koĘyst!'wanesą do: lub obmzw odcieniachszamści rrpIowadzić oglądać ogólnej oceny kościi żuchuy i szczęki oraz stanu (ednakote kolorypojawiają \'. się i usioa'rni.. h rol\.ppodlp8.5.dzięk pomiaryi zapewnia standardytech.łanie filmu rtg' Niższa dawka plomieniowania 8w." jcdnoczesnej ocenyub}tkówkostn]rh plzyi\sz!.rrieżZastoso\Ą'anie dużeznaczenielv leczeniu periodontolo$can]. Na zdjęciach pantomo8ra. a mlxejsze w l[mrarzc poNĘkszenia w d\róch szenia czy pomniejsze ia obrauuir trakoe uT'ko_ lvsk.nr/viaja. są dok]ladne. wzdluz \wrcstka zębodoło.anieumożli\Ąiaalchiwjfację Zdjęć.dół i prlełqczać negao}' struktur. do gęstości). Zdjęcia weunątrzustne. jałiemu kładn}ch pomiarói\l gd]'f obraz jest pol.lniemu oprogt?' ficzn1'ch nie ma rólmież moż]ifości dokonania ilo.-l na pIlanie monilor.L\/PniP rn'dnjP. Iei mplnd\/mniejtza iP ni.o trrjąca podczas konieczne.ob]iczanejest po.\. na precyĄ-jne temu ufyskuje się lepsze u!.v. a .'idocznienieblaszek obm_ niczne. we\tnatźustnedostarafajq tkanek Mimo.c s.': czułość \'. zneiobrób|.lr_ :al .rl. takiejak: kontrast'nieostmść zdjęćjest lepsza' logią zmian' Uzyskany obraz w technice q. h n. \\lmjan' n]1rElliaZdjęcia(R]c' 5'5ai b): po\iększać odpo\riedniefragmenw .$any postaci c!'frc\lej ' Uzyskany nitolować leczenie peńodontologicznĆ' pokazaćna monitone lta monitorze obraz jest dl.ocenajest bailan].\. obrazui dan}'chna o. jest znacnik o okrcślon]th ul.miaEch. w wania ńg umieszczone jamie ustncj' obrau rtg choregooraz list)' paclento\ll natJchmiast przetworTony wpmMadzaniedan5'ch danegoobiektu zosta. kresy analizy gęstości oceny osteoporof -vogóLnoushrojo!. wtedy doldadniejsza.IJ nu pżwębidb|/"żn"Bo' i ocenyosteopolDzy osteoĘl 1!. ZdjęCia pantomografi czne \\.ie ord/ moip Archiwizacja zdjęćna d]'skut$ard}n pozivalamo.Zez innego t]!u detektory promleluo. gd:ż l'1maga hemi.r. \ł' bJ'ćpżecho\t. na obracaćobrazgóra . \\ie wszystkch systemachc-\'ftowego zbitych.'staje .l.4aib).(o md cej informacji.]'wionychomz pomiafów ĘtóW (na prz}'kład mniejsfą zdolnośćod$'fom\lyvania szczegółów pomiary ub].lległość celu aran.1drukować papieże' Technika nie ndpromipnio\Ąanip | ż]'.lę.l ln powi.\stępuje zniekztałce.fa ocena poniervaż każd]m zdjęciu aparatu stomatognaB'cznego jest w schożeńach rra miaĄ. prz]'datnc..wĘkszenie.re. /PMnq|l'U\lne dokonaćpomialóu'po Liniachpmst].ITowej zatem jakość dnio rcgulo\'.ch.ri: i: ul'nosi 0'02se' jedlego leczcnia. teżprzes}.c.|ej' wego(R}(.utek ńeróunomiemego \Ą)miafi.ane' na możnateż!.l za. \tiek5/'F\ $\TniJnas stfuktur' Zatem u]r pomiaĄ' jnteresujących plono\lTan od konane pomiar1sąnieza]eżne stopniapowięk.ii kundyr naj1\.ł odtsoPone ne' ^\Vi. jednak całościo. !^! kr}Ą\dnia( /!Tnikó\\ .na którym po.'iększony mo\\'aniu.1'. Ize poziomym. naniu ekspozycji'dzięki odpońe.azutajonybadanych \. sa o około 15%' uległznacznik i w tald sam sposóbkory'gowane Je.Po. plz}zębia baldzo ważna. można niż k7. nie obmzu (RJ.1. T. Zo$ania film do zdjęćzębo$ych. 3D". 5. Po w5.r pacjenta (obniżenie da\t'ki rzędu 60 90%). /dIem po. /djęi. umozli\tia'jezcli jest to konsultacji. co dokonaćpomiarów gęstości' umożLir\iaja stkich zębach.Pi obrob' terlx '/nei..oio'\i zęby oraz ub:'tki kostne można u\Ąidocznić stanu zapalnego prz}zębia.iest co ojednako\ręj o8ulncio.

l iesI patologii w pżJzębiu' fi xośĆ\r.peńo. mniej dla wie $yglądu istoty gąbczastejmożrrawnioskować o osteopolozie.ego obĘbie pżegńd międzJzębo.r kie komputerowegoprzetwarzania obmzu.r'f j (GENDEX)' row€ obecnie możliwejest także iłykonanie zdjęcia panIomogra|]c7np8o $ Mel\ii .ve. ne U osób młodychsiatka ta ma €rube oczka. l kość . La dokonlT.Janiu ienLd.tsaoanre raotot09lczne Ryc.di pd( . ore możemyTkanki miękkie przepuszczajq anie rcIltgeno$.leczeĘ które ułożone r€gulamie otaczajac sa kost.ojowi statru zapa]nego przlzębia. Bla\/ka. . od sbony korzenia graniczy ona z ozębna. . być i omz\Ą.tki po Przewlelde zapa|enie U Ryc.ające rozi\.\łnąhzz ębodołolvej' rentgenogramie uwidaczniasię jed}ł e kość \. jak ma to miejscew pŹ]'padku Zdjęć zębouych (Ryc' 5.€nie podlegają: t tlGn]ri t\ła.-u komn pm|PtJon}Lh o(enia sj\ przyIe8anie ich wp\'\' ru przyfębie' omf 69 . Jałoii pan. doczna. ka zębodoło$. Moż|iwości oceny radio|ogiczne| w periodontologii Na zdjęciu rcnĘenortskim \tTostka zębodołowego o.kształfu regu.a obrazkości stajesię przepuszczalny prcmieni ńg' Na podsta.5'5Pomiary dokonane zdję. i /eboMej podś|a$a rddjo|ogi( /ne8oro/pozndni.skiei nie dają obrazu na ]diszY ie8u brzegu dzĘsla podlega jed}.z dngiej strony Fzecho. jamki i twoŹąc rnniej lub bardziej gęstąsiatkę. w pż!pad]. i lamości blaszki zbitej zębodołu pŹegrody między. moźna po. z upl].Pozostała \ĄYchi ta jej część część' rzutująca się na koźenie zęMW pozostajenreM.Kość sldada się z isto|y gąboastej i zbiĘ. wem lat oczkazmniejszajqsię. prar ir iui poba.rta PantomogEm.}Tost.$'yrostka zębodołowego. je.nątizzębodołowej do zęba c]Zęści r.rrrosrr<'c.| utedy dużo ją tomo8rumu ńekza.l. nych zl[ian okolowierzchołkow5rch. prfy grani. ZĘBoDoŁo[]EGo Na jak zańMo części miękkich (dfĘseł). @rnniki sprz]. bowejodpolviada blaszcezbiĘ zębodołu blaszce oraz (linijnycień na bĘe. podlegatakze polączenieszkliwnocęrnentG ie Jego obrazmoźć ualdóconypopnez występu.Analiza obmzupozualana wykycie rcsorpcji. pro. szpara ofębnowa.hipercementozyzmianw oko|icach ńfkacji oraf Zapal.co 'naoenie w diagnuowaniuzespołów endo. w podlegaocenie. pzegmdy ma budowę Istotagqbczasta $].ieŹchniach na swcz.rie ocenie o(cnd 8lebokoś( i kies/oneL dZi.eżnego b}.5.ypeŁrienia po\Ą. ib pŻFębiabr.pekńająca be.5).]Śota zbita w pżegrcdziemiędążĘ.Ifi w strukturę gąbczastej' kości Badarie przebiegu. go)./bila/ębodołu liniin\ Lień olal7ajqq lo korzeń zęba. i zmian nich uystępuj4cychna rentgenogiamieuwidocz. E xonznŃ' Na podstavie zdjęcia ocerrićmozna (mierzy sĘ ją od ksztdt koEenia oraf jego dłueość sze1tu koIzeniado poĘczeniaszkliwnotementowe. ocenie podlega też Śosunek części ze\Ą.iu na pantomogEficzn}m ułciu radio.]sIo\^ych ora/ EoRoN-^ w obĘbie koron}' ocenia sĘ Zaslęg priduicowycJr (ich stosunekdo miargi). zbitejprzegtodymiędA'1Łębo$'ej gu kostn}trn międzysąsiednimizębami)..de zęba.}trowpj.

l6.poziomy b piono\. blaszką zbiĘ zębodofua kostniwem zęba. za.PA]-NEGo wśródnich na]eżybrać a kamienia poddziąsłouego.l4. prawid|owa śruk' bodołu.vy' Ryc.5. prżeglody mię.rraiśoty .IxIK sPRZr'J^JĄcERozwoJolvl mozliwa na mdiogramie'St ktura kostnaprz}zębia jed}nie na pra\'r'idłowo uykonanFn jest do ocely Cdv patien| nie ma zmiarr ldjęciu\ĄewnaLv\stnlm.nia2.6 Oblaz rentge novvskizdrow€go pżFt Dobrzeua.5. zamkniętegowielżchołka ( o moie sugercwa.w zębachdojŹałychozębna (0. Szerokość \\'ej Zaleł jednak takze od innych cz]''nnikóu od cn /ębarl rębodole. przlpadkach na podsta\Ą'ie szerokości nej możebyć ątpliwe.0M.2.Warde nie dziąsła da się uwidocznić obejrnujqcyclr zapa]nych Ryc. międzykIawędzĘkości s odległość dzpębowej a połqczeńem szk]iwnGcemento. korzeniabez ognisk o charakterze cej do]nączęść (Ryc.'zębiawierz.ębodofupŻ* grodyrniędłzębowq oraz kąta zaokrąg|eni€ ich poią W Ry. gąbaaśej' t. wT'mnie jest większaniż2 rnm' $ obĘbiP kośrigqbcras|ej m slnrldura 8ómei(7e. pod ST.5'8a.az iego cednmi: pr4uębiachant. blaszki zbitej zębodołu.Zmian podparriakostnegoomz tl€nłi t.13.1s 3.9 fmiany zapalne z w przyzębiu bEeźnimprze Wagą ubikóWpofiomych' 70 . ob]az ńg zdrowego przyzębia brzeżnego Na zdjęciu IĘ możemyjed5nie o€niać ele-rnenty zęba. Konieczra jest wtedy dokładnaocena chołkowego.5.U osób mtodych ozębnaprzy szyjce oraz przy !ńeŹchołku możebyćposferzona. jest pońWn}'. bia b'zeżnego' znaaone bla'k zbite zę. roz1zedze. obr. i B obie blaszki zbite (zębodołu przegrodymiędzy. pomiędzy od szyjki Zębado wierzchołkakorzenia. i szek zbit'th. Zębowej) łączqsię ze sobą hvożqc \tlTaŹIrre znaczonyo ostr}łnhzegu zewnętEn}m Ęt.h ia|o linjinc pęeia(nienie nrzebie8dia.ĄN'flZ'I. fmia. radjolo8jcml \\ obĘbielkanekt\t6 tó.\łatla pne8rody międzluębowej ści w zakrcsie oblazu do stfukfuIy kostnej otaczają.rozĘs]{o\\Aozębna e rdję.7Poaqtkola/e W ny zapa|ne pzyzębiu b|a Niszaenie brzeźn}. b/la|fu kor/Pnia uC|awienia jego przekrcju.rn.ia.. b Kierunekniszczeniakości zapa|€niach pEya fębia brzeźnego.6). cnT.rs. nieprawidłorlolr5'konane (nawisające) protetycznych' Diagnostyka Ech pehień i koron zmian jest moż|iwajedlmie pny powierzchniach stycznych. jestjednakowej szemkości i noś(i wieku' \Ą okr\ie njcu|omnwane8o fue.radiologiczne Badanie na widocznajest 1łlszperr.l7 5.1eryZqje następujqqtni się (jako Linijne zaoenre. RyC.. jest Wraźnie zaznacŻona m Z nie) btaszkaZbitabrzeguzębodołu blaszĘ zbitą gómego brzegupizegrody międz}zębolvej. 5unl rapatnepn. Wnioskowanie w pen'nych oraz szpary ozęb. ta}że uwagęobecność bIzegi uy.. szpary ozębno. od ozębnajest poszerzona.39mm) w zależ.

a ObjaBJ' w zaalvansowanlm stanie zapalnlm je powieżchnię języko\Ą'ą pżedsion]<ową. 5.ve8o ponad c4tn Dle jest moż|iwe podstawic zdjęcia rcZpo' na 3 mm od połączenia szkli$'no. d)' Mogq ny bMe8u\'lyrostkazębodotowego' one dotj'czyć dwóch..' d trojkątn€. niszczerria !o'I kości jest lub punlty połącleniaszldi\Ą'a cemmtu W prz5.l8. zdjęciachwe.halg in dir) (Ryc. d). do wierzchołka korzenia.'iomp o.vego) Ii.twielrl/i.s..bitki poziomei pionowePodsta. i l zatarcie ostrości (zaokĘglenie) kqta połączeua miast niszcu enie kości strony gómej części od szpa.lr FURKł( JI KoRZE\t Nai|eplPj wi.16. Niszczenie \Ą.\Ą!qnfustnych(zębowT/chzgfzowo. (poziomego pionoi. jpd}nje nd bach zapa1nych pfzJzębia są pmcesem osteo|itycz.cementowego' znanie ilu ścian dotyczyub}. b.Lrb]tki poziomei pionoweW cholc się z tą linią mniejszylubwiękzy Ęt.padku nia łącząca i zębówtójko. fizmem. doczne są fuIkacje zębów dwukoŹeniowYch.vych.. b.. we miseczkowatei linijne (Ryc. lub Gdy lv miarę rozwoju procesu zapa]negodochodzi do $ ubyku r 71pro\ pnebiegaai iennlm niszczenie <lalszego niszczenia stluktur kostnych pż}uębia. ry ozębneji naz}'!va je kieszonl{ami kostnJ[ni. I ubltki pionowe (osteolizapionowa). b' c.tek.zeniołT'ch furkacjajest 71 .j' /drót\no oĘaĄi( zlrej.20 l osteoporozę brzeżllq' t'. wyrostka zębodolowego przebiegu w zapa|eń puJewówQas.wq ocenykienn' do l ntrq. zębów. e miseękowate' B objawy radio|ogiczne obrębie w fuóch sąsiednichzębowNiszczeniepońome \Ą55tę.na( poslępująrobniianie /Jjq e będacejzewnętĘnąbalieĘ kości blaszki zbiĘ brze€u $]'Tostkazębodołowegoobnażanie i korzeni zębodołublaszkizbiĘ przegmdymiędzyzębowej. wietrzLl(ang.}Tostka zębodołowcgo kierunku u' l zmiany o chankerze ub}tków w obĘbie furkacji poziomJĄni piono.lt.lvielokorzenio\.lla.laateru. w I ubltki poziome (osteolizapozioma). (l(ążuje się z nią)' struktur kosln\(h moiru . w Najczęściej obserwujemykształb' tójkątne.l0a.Badanie radiologiczne ffi RyC'5. c. n}'mpolegając}m całko\Ą'itrm i na zniszzeniu kości skrzydłouydr)(Ryc'5'7)' obserwujemywtedy] jeiczĘsLi jdk i nieoĘani. hfech lub cztelech ścian.9). l ńżnego stopnia zniszcfenie blaszek kościzbitej l]bltli po.obserwujemy wtedy obraz \a zdjęciustwierdzamywówczas: .. łuko.zn.\Ą. obu blaszek zbiq'ch (zębodofui pże$ody mię.8).gdyjegobŹegjest do tej linii ńłnole' przyzębia g\ Gdy rratomiast bżeg nisz&enia kostnegotwotł' objawypoczątkowe świadczqce o staniezapa]n]'rn to taki bp osteolĘ nauyĄŹmypionoiĄF lub Ęt(} pŹpębia brzeżne8o toczącego już w obĘbie \łym (Ą/c' 5.5. poszerzeniegómej części l szpaly ozębnejod stlo. się dfyzębowej) miejscu ich połączenia.|0a{ Ubytki pionowe w kości: ó.]m cechujesię dużpn polimor. zębów (Ryc. takżecfy obejmu.Ub]'tki pionowe oznaczająnato. pźy l obniżeńe brzegu wymstka zebodoło!.kostnegoi tZWzębówzawieszonych po.l9.

5'13aib osteoporcldb?e/na . zniszczeniekości dan}'rn na obsfarze. Kość wapnia.1]}J Ubytki pionovve a. Nie iest to jednak ry Istniejq dokładniejsze jak zy (naprzykładdens]tometia' ale w stanachzapal. .12a b). w d Klffia 1 przyjed. i jako objawńg roafedzenie strukhrrv osteoporo. do uwidocznienia. W przewlekb'm zapaleniu przy. co naz!'$amy zanikiem. co w obmziel€ntgeno\'vskim \tidocale jest jako (Rlr.loshfieńZić rozrzedzeniestn <tu. q d w kztaiciekrateru kostrego (niszoenie cztereÓ ścian dochodfące wież. nie jej zu.] Klasa 3 /e(nje /mniPiszon} a l. cji)' a tałżena zmniejszeniu ]iczbybeleczek kost.fłogi 7Z . jest bardzo ograruczo.r2a i b zmiany ŻenizębóW t|zonoĘ(h' Ryc. na M Klasa 2 2/3 jednak Jp. do chołka korfenia)' obraz żw zębóW fawie'onych w po najczęściej zasłoniętapnez hzeci korZeń i trudna sbvierdzamy (w przwadku zaniku) mzEedzenie jej ale kości. zwiększonq przejnystość.radiol Badanie Ryc. na lokalnyrni czl. stanu zapalnegodziąseł do przeciwle€lego koŹenia. leżące osteoporozabrzegówkostnychjest spowodowa. żebyna rcntgeno' rra odwapnieniu kośĆi(zmniejszeniu mineraliza. całko!. czyli stanem zapaLtlrm nlm z korzeni. a nie czjnnikami ogólnoustrojoiq''Ini.to ostcołiza flrkacji hlt\ła&ającapże' ków nacz5niowych do stluktul kostnych' Prfc.W w dJobnychnaczJĄiachpowoduje. w :. musi utracić około307o gEmie można b!.yronkd fębodolowego' lozĘedze'rienrukury kośln(.s. diagnos$ka jest jużhudniejsza2'l3'ld]6.2r ne' Kość na.i ona u Ęłnpl"}Tadkuq\Trikiem sie s/Przenid powieŹchni f. W ma to miejsce w oneolityane obrębie w furlęcji ko Ryc'5.tedy nieuwapnionajest kościqosteoporotycz. obszane nie więksą'm niż2 mm. ' oznaczaniszczenie kości fulkacji na pełnybrak. .|o subipkĘMa' Pre\ĄJż'njF zębia w szcz]. 5.5'13ai b).NicniP |yth okoliĆ. jpdnot ub]'tekkostny (nawyloD' śWitujqcy że kvi Zmiany w firkacji mogąbyćjednak rrie Ęlko po' przepł}'..rie'ówny b"eg M. /ę. polzeEenie kamłenia nazębnego' szpar ozębn€ j .nnikami. nych. metody oceny osteoporc.Za rzadziejniż ("anik kostny) w przegmdach w chorcbie przJzębiajest obsenmrłana ffi osrnoponozrt jej ocenajest objawystanu Zapalnego'a międzlzębotych. b. obEzie rtg rlych prz]zębianie sq $ykorzystJwane.W. plzrzębia.vite plz]])aalkuosteolizy.tach $stępuie ona $ystępowaćobjawosteoporozybŹeżnej'Polega on w zaostzonej postacichoroby (Ryc. pozostałe plze8lód międf]zęboilych może . chodzeniaprzpębnego.rkacji nie dochodzące ni pzez ciągtość drogqkanali.obejmujezmiany niszczqce pŹestrze.ale takżewermqtrzzębowe. dostarczaniewapniado kości go i .

W ĘrchpEJpadkach jest teżzjawiskiem roznia się trzy typy zapaleń przJzębia: po]ecreniu.Dlz€g Wy. ne 8 mm i \rrięcej)'2.rh dlatego i jest badaniekaźdego indywidua]nie. l Lekkie radiologicznie utrata kościod l/4-1l5 gdyz d]n!mi U\lępuiP odwra' jacy się obrzęk przytraca prawidłową praę drob glównie pozio.r6 stan Zaawansowania znian w przJzębiupo\ĄTuen opisanymdiologicunie oddrielnielv stosunl<u do iĘo zęba.22'25'24 piono\r'fa wę długości korzenia.15 P|z€ r ylekly charakter procesuzapa|nego. b' c z. dostarczanie l ŚIednie utrata koścido 1/zdfugości korzerua.h b|aszkach fbitych zębodołu i przegrody'niędf}zębowej' 73 .13'16. rakter prccsu fapa|n€go ni€. W 7a]cżośtod |dinicznego nia(jężko. wygladzony o zaznaczony. rmniei.u1o*i.5.ny gdyż we wszystkichpż]. ńwry brz€g ''{'yrostxa zębodo|o l'l/€go. Nie porvirmosię uż}'r\ać telTlinu zanik kostny Do poziomegoniszczeniakości obrazieltg dolą.blak podłoza są kostnegopźek€cza polo.18.E Badanie radiologiczne Ryc.*zoi zębowtral. Ryc.dd$anŚnlaanja stanu fapa]ne8o nie pod]e8a i moni. w w stosunle do umiant]pu niszczeniapionowego (kieszonki 6.20 fDzioma2s.ratcru i 66ęj.immunologicz.\ł}Tost. n i stop i tom aniu. UMd poziomei pionowe' Nie mieży się stopniazaawansowania osteopolc ki' ńwny zarys o przewlek\tn chamlterze procesu zy w pfZegrodachmiędzylębohych.ostżony ch. ka zębodołowego nie . ten jest niespec]'fieny osteoporoza brze8ó1v. l zalik kości przyĘb. kości obĘzie ftg (ldino\aate w kieszon]<i r nis/rzpnie ko(ci osleoliza. a obrazIentgenowskilly'glqdabar{zo podobnie uogó]rioĄł Rozległe mjszczerria pr4zębia' kości obserwo do lmian \apve\^|ekĄm zapaleniu gtlzaszczękimogąsię8ać na zdjęciach oko]icy w do pozjomu dlra zatoki sz@ękowej'2]3.26 W zapaleniupffJĘbia dorodychnniany mogqdt> E pEyzębia Agreswne zapa|enie większości $'są. \Ą}Taźna utrata = osteopomza.tuiesię ne. u iaĄ to zmianyte t. I ciężkie.5. zęba' l. a zatem i prawidłowe nych naczyń lawionośnych m}łn (kieszonłi prz}zębneŁ5 rnm)r'apnia do kości.tuje jako prrxesmiejscolry w t'm nrłodzieńcze się zapa]enieprzyzębia'U podłoża ub1tkikości dotyczą całego obrłr}du czyli są tych chońb lezącą'nniki genetyczno.14a. rostka zębodo|owego róWny.la.poczarnarle_ brzegi przp*lTostka Zębodoto\łego osteopolozq bŹeżn4 z mogąo faostzonej fazie choroby a gład. Jeż'e]i Jest to grupachońb zapaln}rhpr4zębia (wg}dasJfi.stkichzęMW ale mogąteż lń s|łąć &tygyć rylko zębowhzonorĄ5(hi sie(zĘrlr.. dfueo<(i Loftenia o cham]<IeŹe . qliska zniszczeókości dos'czątylko ogrŹniczonego kaqiiAAP z 1999r) ' k&e zastąpiły grupęwczesnych tt6zanl \ĄltDstkai sq \ł obĘbie jednej lub dwóch zapaleń przlzębia \4ystępujących lu<lzimłodych.a].(Ą . .ladkach klinicznych nie jest też\łskaznikiemstopnia zoajdujeto potwiedzenie. przy na ldadpionowa. nie odpowiadajq osteolifie.. jest to jedrrak i Nie dowódpew.s zęba Nieregulame zarysy.dlatego objaw (Ą7c'5'14b c' 5'15). gd!1z to zmiany którc histopatologiĆz.7 mm)' czy cfa się pionowautrata kości poziome8o.Prłzębie wokółńźnych zębowmoze ńzne rrasileniezmian patologicznj.

zęk) shemai .Prcces chombowyrv zespoleendo-peńo możezaczlnaćsĘ rvprz}zębiuwieżchołkoł}m.5. zmiany w fu*aqji korzeni mogą być jak więcpochodzenia wewnęhznego.iacub]tek kości \łyostka zębodołowe. pŹy ujściukanału koźeniowego./akl7}\vie kor/eni' nia E Patologiezębów: .]iczbękorzeni i kanałó\ . nyrh i dodalkow1Li |ąL sięue zmianań pny.l3'l{l6. zapaleniaobsenrujemyw obĘfie rtg całkowitą utra.żeZajmować okoli.vdzĘda \Ąlglądają zdmwe'lv pzlpadko$]łn badaniu raclio]ogiczn]..2?'28 choroby przyzębia związane z chorobamimiazgi (zespolyendo-perio) jak Zańuno chomby prz}uębia.m' s4óko postępuje i kości c'j''c' 5'16ai b)' obse$ujemy okresyzaostŹeń Ir PrP8uldm\ $!'n]stka bI"pA lębodołol"ego' i r.radiologiczne Badanie Ryc. neniowe8o i komory zęba. którc obscfuujemy na .m mozna strvierdzićgłęboki ubltek pionowyi poszetenie szparyozębnej' L]b].d.eś ' W ].ch.l.nętrzną i we\Ą. lokalizacjęotlvoruwierzchołkolvego. h.mi Ptiologi'l]l}mi a ClopniAm Zniszclc ia pżJ"lębia.ok}ma1n}. go. i pŹ]'zębnego. zapa]nezmiany okołowieżcholkowe' . Niekiedy zespołyendo" perio mogąmieć pochodzeniez obutych Źródeł jed. dotyczązębówze stanem zapa]nymmiazgi. .e najcfęściej obseńWjemy na pc wieżcbniach p.długość kamłó$l .t Lillv rd^ wieLsrani/ r zapaleniuprz'piono.n.16ai b Agres)'wne rapalenie p|zyfębiabreźnego'a zmianyz|G pEy siekaaachW szaęce kalizowane ub}łk pionorĄ/q zmianyuogó| b Jednak drnamiła zmian. rapid.próchniĆęi jej sto$mek do miazgi' .IesoĘcję korzcni (ze\Ą.pie zapa]eniafazwyczajmiseczkowaty i łuko$'al].rczmiafy komóĄ . tę podparda kostnego'Iśztahub]'tków pionowYch jest w lłm Ę. łegouzębienia(rvpostaciuogó]nionej). Zmiany w obrazieńg pieNszych zębów trzonowYch mogą dotycz./djpLiłh ip. lub oba te pmcesy mogq rozwinqćsię niezalez.Tra od leczenia endodontycfnegoi pod t]'an się kątem lależy mzpatlf$ać Zdjęciercntgenowskc' Na zdjęciu oceńam}'i * Elemenry budouy zęba: . gdy Tludno jest wtedyje odróżnić.a talże skutkiem tegoschoŹe.W innych plzwadkach stan zapa]nyw pżylębiu przez kanałydodatkowe bżeżn]'mmożesię szerZyć lub dmbne szczelinyzłamańw kerun]<ukanałuko. plfetoki. kanató!'' bocz.a tal.clcsn}mstadiumchomb!ł we jak gd.tlętlzn4). pr}pailku / mian.ażd}Ąn nje cz].złamania.r'ć tr'lko i (lub)zębówsiecznych(postać zloka]Do\t€na) lub ca. r1i Zębn].fnjany wu dilarąolja.l .\. perforację. no('. pląfębia doi]dych biak jest zalezności niu międąv ( miPjslo\\'J. Ryc.nyclodbicpo (|ub stronjepraweji ełł€j żuch!ły sz.miĄ nnik.17 obtó/ ldd|o|ogEny tsw |Ln|z.5. . 5'l?)' W cią8uki]kx lat prfebiegrltego &c. i chomby miafgt mogąbl'ćpzycz]'ną. da. nie od siebie.ostka zębodołowego szcfęki i (lub) żuch\ł.mi. nia. zloka]izc W postaciobseNujemy chaĘkteĘstycznyobmz lvanej mdiologiczny postacitzw lustrzanychodbićuszko w dzeń kostn}'chna powierzcbniachstycznychpo obu stronachłuku\t5.ji (brzeg się) Wmstka uygład-za ' W a$esywn}mZapale.em!. cę flrkacji.\łypoziomyub}tek wlekł}.tkiĘto\t.

zq się pro(e5} nisrrrenia Lo<Lin gómej l lę(.r'iekgutaperkoi. tomiast obja\Ąy by układowe defekem eianulocltóvl (zespól leni z . 8ulamych brzegach\^r pochodzeniezmiarrjest natomiast pier.fespół Papi]lonai l€fe\Te'a) przebiega. na. Higashiego. Róźnicapolegagłówniena plue. bia hzeżnego (ub].5.!wch granulocJtóW zespół chediaka.peńo sie. w . można uwidotzni(\Zclelin) pionow€ .rn mdodontllfnie.aniszczenie kościpod postacia ubJ'tków pozio. lub Najczęściej ie piolowe (całkowite częściowe).5'18b Znisz@ona próchniczo korona' |ączą Zmiany przyzębiu w bźeźnym prry ośeo|ityar}łni sięzezmianami Ryc. ob<erwuie niere.5. niekiedy w okoli.enłujem} górnej cĘściszparTozębnej. się' E łączą povr'stają ' iąceaj do wiepcholka korrenia 1R5l 5' |8a i b.30. lie gulamP.20). Nigeenie kołi od sironyprzyzi i '^. procesy Gdy głębokiepionowe ubJ.29.16. .tk poziome i pionowe) łystę. Chom.iełfcho|kow€go' biab2eźnego zrnianytypu endcp€fio' Ryc. a poŹniej sta\d|. piooo$eo niPrc. Zawsze miazgi' w Ę'poiłych miało badanie ż}'\'r'otności plz]Dad]€ch pielwotnego pocho.]zeńa miazgowe. biegu klinicznjąrr'częstociężkim. Jeśli nie prz}zębne. furkacji.h. PEetokę można uwidoczńć \łprcwa. \\ pl7)padku zaoslr/Pn dorhodzido Jrenaiu !'!vsie' a ku śródzębnego.gMałtown]. Infol. go rr okolicy oko|owierÓolko\Ąej oblerwuieml przeiasnienia ubJlpk kostn) M poslaLit\:.wot.Inał rozshfygająceznaczeniebędz ie we. . p. cY i dzając do kieszonki ó'. Prowaduito do suybkej destrukcji \łyrostkazę.niszczenie kości fulkadi kożeni. ono Zębówleczonych endodonryczńe lub obraz rtg możebyć wtedy zIóżnico. moż:na uwidocznić na zdjęciu rtg fachowanych bele.vy pźeśle" ją ażclorrierzńot|a' cz}TmJpn"lola Śpryjd d'tir gromadzeniu nh4kj podd7iqs]owPj' klorŹ prc.l9Zmiany zabutzeniaogÓ|noustrojowe W przebieguchońb ogóInych.Wać pochodzeniemiaz8o.Tainego zdafla sIę.tkarrlipoziom}'rnii pionowlmriobsemowanlrnl na zdjęciachrctrtgeno\j{skich' zespole Papillona W i IćfelTe'a w obĘbie pr'J'uębiapoczątkovr'o zębów nJerrny. bodołowego utraty zębów (Ryc' 5.rn zapa]eniu pz}zębia z dodatko$1mi cechami cha. duży( roniJńu ub}'tkiporiome b ipionowe.18a prry endo. 9). je. podstawowesq takie same. Medy ubJ''tki cial b ob.m.31 Zmiany pzyz$i'r w Ryc.to Śugerujemy pocho. o charakterze kaau leczon). mych i pionowych.duż}rni ubl.W ńżnico\'raniubierzemy pod uwagęzłama. ujścieprzetoki znajduje się a w obĘbie keszonłi dziąsłowej.W białacz. ze mniej lub bantziej ogt'aniczonego. 13.czn]'Tni. (ale nie w każd}m plz}pa.i gpary ozębneji okołowierzchołko\'r'o.Tnacji dostarcza nam także obraz innych zębów'Jeżeli zmiany zapalne plzyzę. niezależńe od siebie w zmianach połączonych.poszeEenie szparyozębnej' Jeże]izmiany obsenwje się tylko przy jedn}'rn iĆh zębie' możeto sugerc. /la. rakterysb.tki się. sie $adzi do Mómego uszkodzeniaprzFębia' Na zdję.ffi radiologiczne Badanie p Zmiany w plzlfębiu brzeżnJm: . ponadto i w przyzębiu brzeżnym i wierfchotko.lją teżplfy irnych zębach.którc dajq ldiniczne obselwowane obja$y zmiany w prĄzębiu brzeżn}tn Ędiologiczne sa podobnedo mian w pnewlek\. w okoJicy wierzchołka część omz \ł]aaźne ub]tki eek i blaszkę zbĘ zębodołu pionowe i poziome w pruegrodziemiędz}zębowej danego zęba.lku). dzenie przpębne procesu. jq z ciężkimi uszkodfeniami przlzębia . b. i 75 .

powinien być na poziomie rh odległości czę..\łyctrokoło i kł1mzapaleniuprzJzębiabneżnegotych zmian się pŹedtI]Zonouych. w pŹ]. nie sporyka. od 2/3o.W po utraĘ.vać się Kamień nazębĄy67c' 5.zębiubźeżnm.23. niu miejscoilych cz]aników uazorłych' któle mogą często dochodzido sekwestracji.22a. w imych oko]icach szczęki i żuchw W Zębówtźono.lolo$al7ys. co na przegmdac. kostnych.osteopomzaza]icza do czj'rmikówr5zykawy. ciach mzne. Ębodoło\'vychzębie majązabunenia hormonów płcio\. Badania rcntgenowskie pomaśają mzpozna\{a. dzi do po$Śtania głębokichub1tk(w pionowych.5. c) Jego złogi b. noustrojowejobseNowane na zdjęciachpantomo. się przyzębia. ny są odwraca]nei doryczątylko pze$ód.Taźnego z mz8laniczer a na be. stępują rylko w plzegmdach'a]etakzew pozosta. często oba schorzeniapŹebiegaj4jednocześnie. podstawnejtrzonu żuchwy ści oraz plzedniego szonej przeziemości' niedocz]Turości W od gómego zarysu części zębodołowejJest to plata pzysadki stwierdzamyosteolizębrzególv ko. kach dochodzido nacieków w ozębneji w kościlly. jedrrak obja\Ą' niepe$'ny ze względurla odmiany 5' i wwoslkn$ zebodolow1Ó i lemcnfu LorzPniG Meso'Podobne /mian\ t\Ą5tepuia niPdo{ \^ /}Tmo(i l obrazkości gqbczastej Wgląda jak matowe szldo tarczycy i po t!1€idel1omii.16'22.i.5. r/s i breżn}Ąn Ze. W nadcz}'mości pźy' powodubraku w].lYsokości w]'1!stka Zębodołowego jest o gładkimbrzegu.2.oce sem niż osteopomzabżeżna1vpżebiegu zapaleń przyzębia. łcI częściach 5(iań lr organi/mie' rapaleniar pryzębiapne.24 \ĄłTostków Podobny$'p\Ąv na przy.20 Zmie strojoła (zanik staftzy) jest zupełnieinnj/m p. tomograficr€rafiotrych są następujqce(Ryc.a !Mpd}podobne /mianJ wirrnarl5mosić ltysokości żuchwy pozromle na ]/6na poziomie zębów przewle.'"q powodować powstanie ognisk niszczenia kości Chorobyprr1zębiawystępujQ eęścieju ludzi star.v]Tostka paufalnąa ZrrniejszeŃem 8ęstości fębodo.21Ob łolvegoi orrr sŹrmJrm nasileńem destrukcji kości jego zapaleń' w przebiegu porozy ogol Cechy chaĘ].20.Ifeniem struLtury kostnej i osteolizą I brak uwidocznieniazarysu kanałużuchwy.!ych.lr naciekowqw międz]u i vę\ma odwapnieńe jego ścian. nie żuchuyi szczęki oraz w innych ko.ll aadanie radiologiczne go). ębo\aych w okc licy wievchołków korzen| Zmianom w pr4zębiu I ściFn' Zenieis|o|y /bi|citżonuźuLhtq' ldorapo.u których z racji wieku należy spodzie\. ne sąna zdjęciach figjako lacienieniańznego kztaŁ .]3. Mieiscoweczynnikiurazowe W ZespoleAIDS obselwuje się z kolei dużetem. stwiel{Zo.lległości wujemy osteopomzękościpod postaciąjej zwięk.ale nie docho. widocf.osteopoicza ogó]nou' st ienia choroby Ryc.2. pE}padku zanik. \Ą h biegających osteoporoą'ogó]noustrojowej bez zmia. tarczyc obsemuje się osteoporozęi osteolifę kości leczki kostne pE]pominajqce sieć.i:.usta(zego obja$5r W wy.5.21): I obńżenie !. . no teżścisły zwiqzekmiędzyosteopolozaposhneno.1'l'u'la. osteopomzyogólnoustrojowej(czyli zariku kostne.!. t zmiany w położeniu otworu bńdkorvego' który W niedobofzewitamin c i D na fdjęciach obsel. Ryc.kości(poziomei pionowe).terystyczned]a osteopomzy ogól. niem się ścieńcfałych odwapnionychbeleczek i mstka zębodołowego manifestujacychsię na zdję.co spowodo\łane zapada. . szych.

5.Inieniezęhiw i uzupełnienia oraz ilne niepmwidło\łe kontakty gła. mostów na zdjęciach powinny mieć ' bezstopniowe p.lkie'bezscho. kierunłują leczenie k1óre musi być wtedy skojaizofle z pe.ocena do. h (możrra służyć lupą) i \łykonanychza pomocq radiogta.fylegania jest możliwa na zdjęciach p.J. c]' b. na zdjęciach rentgenowskichspnyjają in fniszczenie kości (głó\. muszą być i pmwidłowejo]duzji i atrauma.V]łnogi W stosunku do tkanek okołozębowych. pokazująstao plz]zębia.24Korona 77 . chalaktery.lkoweprzyleganiebŹezIre ścisłe.vnie iu się płl. ńowate.zejściena powierzchnię W przJ'padku protez jednozębowch' ńżnego typu Wk]Iadów korcn. urazowego) Nawisajqcebrzegi q1ełnień ob.5. Wypeinienia tżonowcach sprzyjające zmianfapalnych' fu Wstępującena polvieEcbniach Ębów (pierście. grudkowate' jest czJ'nnika&ażnĘcego uż]teczne 80 miejsco\łego poloże.b.ltmiędłzębowych.il Badanie radiologiczne Ryc. diagnostycmiew pizwadku poddzĘsłowego lia kamienia przy stwierdzonFn ldinica e dułtn Órzęl. b. ści w przegrodac.22a. pionow€). iach rentgenowskich przy prawicllow nyo pracach ploteĘ'cznych obserwuje się pre Ryc. z Wielkości prz}zębiabEeżnegopm$.5.:u dziąseł' i(Bolae tlTpe.r.adfi do utraĘvkG szparf ozębneji różnej ub}tkami leniem (Ąc' 5'25a.cz. pży pog|ębianiu Ryc.5.24).2]a' c '. twu ostrogi)'Rozpoznaniete.Nawisajqce'.onyi wkładóww okoJicy sryjki zęba. hry ldinicznie rozpoznan5rnurazie zg4zowlm radiologicznierozpoznajemy: (tzltl węzty umzowe chaIaktelYstyczne dla ii: miejscoweposzeżenie szparyozębnej. \t5'konane pŹed leczeniem prcteĘ. kładnego p. kor. się fii cyfrowej(Ryc. E Zniszczenieblaszki zbiĘ zębodołu. \.c Ziogi ksztany. Uraz zgl]zo$y w połaczeniu pnewlek\tn zapa. !tcwDąh7usInJ' b kon\aPnljonJ]nJ.tkii sa przycątą miejscouych ą resoĘcję kolżeni zęból\'' zapalnych'Najczęściej objawiasię to posze.

Mańhalera @RI4) (Ryc' 5.idch konie(lna iesl interuentja chirurgic la. sze uErtościoznacuaj4obniżeniebrzegu \ł]'mstka Metoda ta obemie jest rza. wana'gdyż \. od nych zębó\nl Utrata kości go obserwowana zdjęciachmożebyćod\anca]na' na Gdy jednak stan zapa|nyprzechodzi w przewlekły poc|łcza kostnegomoze byćzahamowa. milimetrG siatki z podziałka stne z zastosowaniem wq o skalibrormnejwielkości możnartedy ob|i. kostnybez ub}'tków raźny' Ęto$y (piono$y)ub}.wego w wskaźniła waruntach prawidłowch 60 79%'Niż. srycale są zwilaszcza cholkowo poszenone szpary oĘbnej poszczegól.yć stopniem zmnie} kieszonekw ohazie ftg.lviększenie leczenia. ltalvczlm' w prz}la.25).Yynikający zniekształ. gdlz umoż]iwiadokonanie doldadnych pomiańW PrZy implantach można stwierdzić na zdjęciach pozio. my ubltek blfegu kostnego:w pietuszFn roku po \Ąszczepiemoże\!:mosić 1-2 rnm.| poziomychłf'rcstka Zębodołowego. zębiui ocenićskuteczność pozlomyó rrlatwia laslo. i cz}Tności Na zdjęciu rtg obseń\ujemy wtedy rcsolpcję ce.2-1 mm rccznie. a w latach na' stępnych0. regeneracja trwającego uazu mo8ąpowstać na' W w}łi|.Reteitschaka. wielkość doło.. hzegil Wmstka Zębo Merzy się poziom obniżenia po stmńe mezja]neji d}śtalnej.18..lko stosc zębodolowego.które \'r' obraziertg jak po\Ą}.oces ten Zgryzuuazo. nego) pacjenta z chorcbązapalnąpżyfębia na]eł przestrzegać zasadyżekoĘne zdjęciapowinnybyć pońunylv?|nej tech.32'33'3.15.l leczenia Monitorowanie Aby monitorowaćpostępanian zapalnychw kości czy Iub . zaleźna z€Iyzu urazowe. stad bar.rnę) W patologii implantów możedocho. obrazu.Iramik Zr an w plzJzębiu moźna Wkorzlstać zdjęciawe*nątrzu. Ryc.iimplantitis' jest ze statremzapalnj'n przy.20 b7e9u !łvloslkd /ębodoio. 78 . wygĘdają kic\.16. \wkon}'wEne zastosowaniem z niki rcntgenowskiej' Do o€ny dl./onki Lo<tne glębokości o żej5 mm. Ltóre wulwadza się do zmianyw przyzębiubrzeżnym w przebiegu leczenia implantologicznego Leczenie implantologiczne ma ńrvnieź *p\ł na przyzębie brzeżne' Do oceny zmian nąjbaldziej pEydatna jest wtedy mdiografia cfiowa.ffi Badanie radioloqiczne ub]'tki Ętowe i bardziejwierz.yszy im stan zapa]ny(czyli ' nieńlĄność brzegów i osteopomzanie \ł}stępują) z patologii należy1\ł'rnienić tzvł pe. teczność leczenia możnamier.Sk. skocenie ko. a nawet zębiny po\aodujace jest nieo&qacalny W łyniku rzenia' P.\{ego tworzy się przy dan}anzębie ły.25 ocendobni/enia ERM' Wegoza pomocq wskaźnik. czyćpo. Zdjęcie rentgeno$rskieunrre. obr"E ń8 poka. menfu. serwujemywtedy ich coftrięciepo lóczeniu zacho.w:mikileczerria(zachouawczego chiruĘicz. ten ne za pomocamdiografiicf.|zić ' pionowychnadłamańkostnych.l. WanyÓ na 7die.5.zmieźyćzmiany w przy.r'mdnienia ozebnej i dorbo&i do przerr'rania kości cementotwóMej. szczasię na specjalnejpodziałce.udłużej rr. t]b}tek poziomy możebyćwiększy lub mniejszy (niewielki poziomy ubfiek należytm]dowaćjako do nol. lub cenia obmfu (wydhźenia skróceaia zęba). poIó\anylvane które /ębiabr/cżnego.uie Med} Zmiany rypu ro/red/pnia Śin|kturv kostncj i \ł]'Taine brzeżneub]'tki kostne wokół implantu' Zmiany te i mogą być częściowo odlv'raca]rre na zdjęciachob.'frowej fe zrłalaweliminormć Łlłąd r.tek 3.lku dużychub]'tków obserwo.owanie or"enę ńlrlóu wskaźnika Engelbergela.V}pay ją dokładne ' Wskaźnik po. gdzie szcz}tkorze. szeniagtębokości jest dzoważny doldadnyzapisbadaniawstępnego' pomiarów kieszonek kostnych możnastoso' Do wać ćwieki gutapelkoue. ale nie towar. nia ozrraczasię jako 0u' a szczJt korcny jało 100. pomiary \łykon}'wa.

o podstawie na zdjęciartg. PrcceŚ:yosteoliuysą w większości ńeod$'raca]ne i nie można uzyskać odbudowy $}:.'anie blżeg! \ł}Tostkana tło zęba.'Jkonaniem Zdjęcia. odtworzenie kośĆi na. sionka i od stmny jamy ustnej ułaściwej często na zdjęciachlvidoczne jest wtedy podwójne Ęuto.y są prec]'fyjne dzięk kali. znacznikowi Widocznemuna zdjęciu.26.ubltek rrasy kostnej.o. gd. które utrudniajądia8nostykęi mogq byćprzycz}nąMęd.hudowakostnauz}Śkala podczaszabiegów chinr" jest gicznych ocenionana podstawie zdjęćłykonr\'a.35.20 Metoda q{rowego obrazowalia struktu jest ttostsza i sz}tsza niż konwencjonalne techdki ie' Pomia.ei w1 je't doNadnr pomiar g|ębol.37. tami' Następujeplżesunięcieobrazukieszonti ko.tu' fdjęcia ruĘianym f użyciem vry{onane sFletrE qlrovrym.la rcntgenowska oceny zmian w prz!'zębiu w przebiegu chorób zapalnych jest tylko metodą pomocniczą w ustalaniu mzpoznania i monitoro.38. liczkowej czy językowej' Podobna metoda sfuży w ndiologii do lokalizacji zębów zatrf}'rrlanych i ciał obcych' Metoda ta jest też obecnie rzadziej $Ykorzyst]\lana.16. się na pozostajqniewi. Flrametry techniczne mogabyćre8ulo\łan€. nych rozpoznań: & ubltki kostne od stronypoliczkoweji podniebien nej nakładające na cień zęba mogą pozostać się ruewidoczne. a nie zawszemoma strdeldzić.40Jl Ograniczenia diagnostyki rentgenowskiei Meto. zrtyLh po /alub 79 .39.ollypŹed.26a i b ocena odbudov'ry konnej po lecreniuchi wsfoepu f hyd'oksyapaty. zdjęciu. \Ą.18. paĘcyjna minela]izacja. tnrdności spEwiaja ub}tki kostne od str.nttp t\}Ttikileczenja można urnać ie na zdjęciurĘ: dtworzenia blaszeł ZbiBch zębodołó\'r' i przegro' ja)' międ4zebotei'naslępuje mineralLa( ith Q tEz}mjĄvanie ilyrostka zębodolouego stałym na piomie' nie pogłebianie znian w obrazieftg się stabilny obraz). m nie zawszesq widocznezłogikamienia rrazębne' go.owa ub}'lku szk|iyfi o. stnej zależneod jej umiejscowieniapo stronie po. a p?ed rabreqreml w b-3 miesiące zabiegu' widoenaodbudowa śruktury Po biegu) poprzez odbudowę kostną. B a[iany \v f. Za potltr.rkacjach korzeni mogąbyć zasłonię.(i. wedfug Dlch tedniką c}'frową Wzoru| odbudowa w mm konna oozabieou ---= \ostnei -l 00% t odbLdovw qlębokojć (odinii mieF. p ostmpomzauwidoczrla się dopiem fow(zas' gdy nast@i 307.2.26.ni Ę.5. te pźef trzeci korzeń. mincralia( ję i odbudot\ę ubeleLrkouania w miejscach. .zie uprzednio stwierdzono ozrzedfenie stfuLtury kostnej.20.iłi Badanie radioIogiczne kieszonek przed r.16.36 ocena rcgenencji tkanek plfJ'zębia oraz ocma zabiegówchifurgiąnych na pżlzębiu skuteczności jest uła liona obecrie dzięki ztracznemu postępowi radiologiiq'frowej.20.Można też stoso\łać ó/r'ieki srcbme z podziałkq wtedy moźli' i \ajwie.@yli osteoporozę brzeżną.ostka zębodołowe gobezzabiegów chiruĘicznych.2. wariu leczenia' Ma olra wiele ograniczeń.(grnenlol^€j konnqo) dobnElr Ryc. stępujetylko w pewnyĆh sranicach (Ry{' 5'26ai b)' o.czy pmcesjest za(! stfon]1 czy w okresie klinicznegozłagodzenia ob jawóW y l}"an]<i miękkje'd-liaslol mo8duwidollni.a]e kieszonki dziqs]o\r're doczne.Od 0-30o/o ubttLu masy kostnejZmiannie mozrra<renićwzroko \Ą.Można wtedy oznaczyć każdąz kieszonek inn1tn znacznikiem i uykonać zdjęcia rentgenowskiepod ńżn].13. ie uysokościłlTrostka zębodołowego granicath mozliuos i biologi.Jest to tzw re.

zespołem Papi||on.1Tazili temat chońb i stanów tkanek pżlzębia. Diagnozowanie choroby prz1zębia powirrno wg Pagei Schroedem l9B2 r.'anaw t]m rozdfiale jest @afia na najnowszej. nozę sta. i .zlokalifowane (juvenileperiodohtitis JP) b) mtodfieńczezapaleniep|zyzębia .vanie systemów ]dasfikacyjnych.zaakceptowanejprfez mię.1999roku podczasMędzFarcdowych Warszta.y\.ia}v i'nq można wpd]u8 RamfioK|a A\ha / |979l'. Zapa|en przFębia dorosłych .zespolem Downa . coy. h. pato' logię i leczenie chorób niezbędne byłoi jest opra. ne z 1989 lokul' Nor'vypodział chorób przyzębia Dia€ sĘ po staĘnn}Tnprzeanalizo\Ąraniu danychuzy.2' 6 1 Kag'ńkźia cho|6bp|fyzębja. Prensze Idasfikacje opracowali Mc Call i Box w 1925roku.Renata Górska Wprowadzenie choroby dziąseł Klasy|ikacia ptzyzęhia chotÓh choroby przrfębia Wadywrodzonelub nabyte wpi. pŹedstawia Tabela 6.Ę pod.AIDS innymi i -ANUG) (acute 5. lończł.uogó|nione .JeilcnjP ' chorobowv.EoP) Wcześnie Występujqce przyfębia zapa|enie {earŁonsetperiodontlt. ol. Amerukali.. Aby ustalić ogólne zar]sy i kĄteria' w których w uponądkowany sposób bada się etiologię. od lamlecol/dsu opra(ollano l8' \Ąymienii ith ó\]QdemiePeńodonIo|ogi. i procesówją powodujących.uogolntone .zlokalizowane (rapidly pżebiegajqce Gwa|townie zapa|enie prfyfębia prog|essive periodonfifis RPP) pEyzębia zapa|enia związane chorobami f ukladowymi .Le'evre . zapaleaie nie się 83 .vadzenie xlasfjłacja prezento\. gla i Cattabri8i olaz obowiąnjqcą w świecie Pol. ostle mańWiczo.|opnia.z roku 19861\'BVoz po.fikacji w podmioskanychpodczasbadaniaprzedmiotowego. Periodoltologicznych w Stanach ZjednoczoZoĘanizo$'anych celu pzyjęcia ldaE.iodont'tA AP) ie t. rra wyodrębnienir waną przez swiatowe Walsztary Peńodontologicz. się od potwienLenia jej obecności. nasi]enia i roz]eg|ośl sce do 2001 k]asfikację chońb pŹ]zębia opraco.Princ€ton 1989' zawiefa ona fdaniem ucfonych wie1enieścisioścj' (adult pe. na opinia ta była przedstawiona i pŹedyskutowana r.j (p/epubeftal a) przedpokwitaniowezapa|enie przyfębia periodontitisPP) . ąrrarodowq glupę uczonych opinii. towegooraz badań dodatkorłych. któĘ Zgodnie $.cukrzycq l typu . i .Wrzodziejqce zapalenie gingfultA dziqsel necrotizing ulceratlye przyzębia poddające |eczeniu 6.oŁ.

(>30% 2 Uogó|nione miejsc)' od W za|eżności zaawansowania (cAL| mm)' 1 Łagodne 1-2 (cALi 2 Sfednio zaawansowane 3 4 mm). l Zlokalizowane. prryooeclosci p. pęcheżyca.rych i. przycf 4 N]eprawidłowe epyWędzide|e|y'mięśni' urazemfgryŹolvym zmianyW przyzębiu W}Ą'ołane 'I Pierwotny z9ryzowy.dziąslowe Nieprawidłowości (podzia| Mi e|a]' 1 qe(e'je d7|ąs. (CAL 3 Zaawansowane >5 mm).oby nody. zaPaLerie menstrLa(yinvrr' l 7apaIenIe dliqse| zwią7a1e (ykIerr cuktzycy' dziqse| przebiegu W choroby krwi: b' ZWiqzane z chorobami białaczek' W zapalenie dfiąsei przeb]egu cho|óbkn/'r'i' W przeb innych egu 3 choroby przez dziąsei mod}.fikaciaM]ędfynarodo!^. reakcje ergiczne. b.rrycl^ b.fikowane lekiI zapa|en]e dziqse|' a' poLekowe rofrostowe dziąŚel' b' poIekoWe zapalenie 4 chorobydziqse| zaburzeniam odż}vvianiu' W modyfikowane nie chorobydziąseł zwiqzanez p|ytkqnazębną jamy 1 choroby qseł fwjqzaneinfekcjq ustnej' f dz qenetycznle' 2 cho|oby dziąsei uwarunkowane 3 objawy w cńoroo noustrojowych: ogo ozlałowe orzeoiegu (|iszaj pemf]goid.chorób przyzębia KIasyfikacJa cznych 1999roku W Pe WarŚztatów odonio|og k z UproYcfona as!. a faburzenia toczeńrumieniowaty). bezinnych (fylr'\ow n eF(o\.tkę nazębnq: 1 zapaLenia Wywo|aWy|qcf przef ne nie dziqse| czynnlkow mlelsco\.tych/ a.oWo-sIorne p|asIi.periodontaIne ś|uzówkowo. uraz 2 wtóńy u|azzg|yzawy' 84 .witaniowe dllarel.wrf iejące odf chorobyprzyzębia ' MańWiczo'WrzodziejQce fapaIenledziąsei' 2 MańWiczo'Wrzodz]ejĘce pżyzębia' f apaIenie Ropniew prfyzębiu zespoły endo.ych z nazębną dziąse| zwiqzane płytkq choroby p|}.a Wg 2 Blakdz ąsiazębodoiowego' 3 Plytki przedsionekjamy ustnej. śluzóW|.tikowa1e czyr1iki d7|Ęsel z uk|adem hormonalnymI a' zwiQzane po.7ef o9oIne: 2 cho. rumeń Wieopostaciowry. 2 Uogó|nione' przyzębia hematoIogicznymi' 1 ZapaIen]a zWiązane z chorobami genetycznymi' prfyzębia Iub zwiqfanecholobami zespo|ami z 2 Zapa|enia W innych choróbsystemowych' 3 Zapaeniaprzyzębia przebiegu lVIańwiczo. a pochodfenia 4 Zrniany ogiczne pato ulafowego' dziqse| od miej5c utratąprzy(zepu z W zaIeżnośCi rozk|adu (<30% I zlokalizowane miejsc).\.

p\'tkq nazębnabez miejscowych wietuzębórqbez zmianyw położeniu uT'lvotane dziąseł czjmników tub z miejscouTmi człnnikami predy.lk zapalenia rty kJiniczne są takie. pł].. podfie]ili na dwie podstawowe Pierwsząsta.. ianiu' leczenia peńodontologicznego ustąpieniu stanu mnJ}ti-ko$€ n eZabur/eniami odŻur prfy stabiln}łn.|rębniono ane czte.4.\Ąaż moga Wo|ane one pt'.afębnqpży przy?ęb|u' zredukowanym znaczeniediagnostyczne.nego sełmod5fikowanelekami.glżybyoraz choroby dziasełuwarunkowanege. hani"m. oddy. Zapa]eniedziąseł jako na.Ą |! zapalenie dziąset wywo|ane wylącznie pEez pMkę naŹębną na Choroby dziqseł (Tabela 6. tkar <owego Zapalenie dziqsełlwwołane pł]'tkąnazębnąjest $-laikiem interakcji pomiędzy bakteliami znajdu.2 85 .'\:.l jak w pŹ}'!a.żezapa]enie W ślvietle grupę stanowiq choroĘ dziqset mod1flko.Ry!.Pl zwjązane p\tĘ przy Zreduko$a. . iąc}mi się w pbtce nafębnej (pł].6'1 zapa|€ n i€ dziqseł zmianach tkanld.2) autoży klas}fiłacji Zapalenie dzĘseł'k1órc \Ą.tka na) a komóIkami obronĄ'rni gospodaila. niespeq.'lvołanych poziomiepEyczepu i a€dukowanej !\5'sokości kości p\tki nazębnej' Znalazły miejsce choroby cnością (aedukowane prz}uębie)' przel \ł]Ą'\ołdne spec\.tk4 jej dzi4seł 1999ml(l (opraolwanienowej klas5fika.1i 6. notkanl<owego. pemfigoid. z ldinicznąutratąprzyczepułącznotkankowego' jaki obseń\ujemyw następstlvieakĘ$."Vvcila. ia powierzchli koron i koneni zębów (patlf iopatogeneza choiób prz]fębia. Ćhońb nie w]. }]rni lub ogó]n]. ostatniąchorobydziąseł to stan. dziąseł ń\'vnieżw obrębieZębów może\Ąlstępować stępn4 Jest wane cz]nnikami ogólfl}mi.rni]ub jednjmi i dngimi Ęzem.5i 6. W grupie drugiej. po l./ne bd|terie'wiru. słowego.chorób przyzębia K|asyf ikacja . a taLre lekami lub nicprawidlouym z kolei możewohlvaćna nasi]eniei czast|walua ' Nliejscowecz!'nniki' takie jak nawisajace protetycz.ti.tĘ' f iłyjątkiem obecnoscr zW|ĄzANE dzĘseł$rywołanego I cHoRoBYDz|ĄsEŁ uhaty pruyczepułączno.. lelnieńa' Źle\łykonaneuzupełnienia stloczenia zębów spźyjać mogq odldadaruu i nazębnejna skutek utludnionego oczyszcza.Ńagamożebyć zmieniona cz].punuj41mi do odlJarlaniaph'I|ł nazcbnej:na.Ta rów oo. pnez chorcby skóme (liszaj. istniejącej już wcześniej z PLYTKĄ NAZĘBNĄ (Tabele6. Ryc.\ańt ba]deryjnego zapalenia ubaty prfyczepu'obja. rji) b).zapa]nego. ldinicznych dziąseł tnie. kolejną choroby dzią.tka nazębnq' wolanepbtką.!vobĘbie brzegu dfią. ostatńch badańustalono. Uwaga powinnabyćskoncentrowanana !!ry. objawówda]szej bez nych rcakcją alergicznąlub urazem.nnikami miejsco.2).\Ąać netycznie i W}Ą{ołane . 6. rji znajdującychsię w IĄtce nazębnejjest nącfę..chociażjuż obniżonyn obe.6. z s}. . ściej i{ystępującą nowią choroby dziasełzwi4zanez pł].2 zapalenie dziąse| \Ą]y Ryc. do Drugą obejmuj4chorcby dziąsełńe związanez ( ograniczo grupie pienszej \ĄYo.ystępuje skutek bakte. ponie. nlm prłzębiu można schaĘ]<tel]u o..lo hamlle ryło$ jalo zapalenic W obecności4' jednegolub ry podgrupy pielwsz4 z nich stanowią zapalenia ne do brodawki lub brze8lrdziąsłowego plzyczeputącz..)'W ocenie trzeba postępować konse.ficz.pęcherzyca)omz gmpa cholób w].] cHoRoBYDzlĄsEŁ . i[mstka zębodołolvego d/ią. $upy' postaciąchońb dziasel Zapaleńe nazębną. .

tkankowego kości g obecność płytki brzegu munologicznie kompeteltnych.pobudzenia utraty stwierdzenia wcześniejszej p|zycfepu miejscoltych fibroblastów i nacielu komórek im.zycą i chorobami uk]adu zrraczniezarórłno osobniczo.rvawienie samoistne dfiqsla' 3 Zmiana zabaruVienia lub podczas badania. Zmiana zabarwienia dziąs|a' ia choloby dz|ąsg| modylikowane plzez . konsystencji. a Brakutraty kości Wylostka z p\tka nazębnq.5"J choróbprzyzębia rIasyfikacja p{). choroby krwi . tsodwracaInośćusunięciu ii się do powstawania zapalenia . przJ/zębiu' kąpzy zr€dukowanym rĄ'eji bocznej mi$acji komórck.określenie koloru. Zmiany histologiczne. takie jak cuhzyca. o Tabe|a charakterysvka 6-4 błont<a łaczqcegoprotadzącej do do\t'ieŹchołko. Iub Wyrostka).płw budowa zęba lub inne cz}'nniki miejscowe. z Zwięk'zona prfy zgłębnikowaniu' chomby ogolne.rn yłaczniez pbł. ogo]ne majq wiele wspóhych cech klinicznych dziasel \tTĄVotane dej z 8rup wiekolwch uzębionejpopulacji i jest naj.Zana duiałanie wykazafu żezapalenie chomby dziqsełmodyfikowane pIzez cz5nniki Dane epidemiologiczne p\tką nazębnaWstępuje w każ. p|}tki. częściej W]ŚtępującąchoIobq dziaseł. na oraz nieprawi.Początko\. niczne stają się wyraźne.ponrewaz inmunologiczną gospo. po przrfębia ' Występowanie zapa|eniu |Ęczno. do w nacz}niach przylegających rrabłonka (możIiwość postępującegoniszczenia włóken kalogeno. kio8ólne $ystępuja ksztaftu.]ziqseł. wrafiwość na dotyk i ból.lemmen. \ch ilościpll. Na nasilenie 86 . go.]silenip od struacyjn}tn. po dojrzewania. Zmiana dziąs|a' konturóW crynniki ogó|ne W dz|qs'owej' Zmia. cji.cuk. Zmiany histologicfne dorycza pro[feracji na. $Ych ze zmianami w Ęlach kolagenu. ł odwracaInośćusunięCiu roborvej. ale w miarę rozwoju zapalenia objaw kli" Io'że( holob)d. zapalenie dziqsełZwiqzanez cyl. KrWaWienie eńa hormonalneuystępujqcew okresie oraz zabuIz .'iazanym fębodotowego.. l7t mod}ti|oManF doczne. dla p|}tki' po bakteń patognomonicznych tejjednostkicho. klwawienia i bólu jest pod.4 umiejscowienia.ficznych s Zmiany histologiczne.iace| pr7robccnotrire|aĘłvnie ma. i pod$yższoną dziądowej' ny dziqsłowej ze r zwiększona Wysięku szcze|iny iIość linie dzi4stowej' przy E Krwawienie zg|ębnikowaniu' Pomimo ńżnic pomiędzy florą bakteryjną przyczepu |Qcznotkankowego' 6 Blakutraty a zdmwego.r'e Ę. Różńcuje je tylko Znc pl7ez nni.lłowości p|ltkina brzegu dziąsła' '] obecność nia zębów.Iziąsła zapaleniem dziąsełzi.czego. zvnia. z zapaleniem dziąsełzwiqzanJ.kololu' konsysten.lrrrar j tiażvmogąptn.tką' fapa eniadzią. . zmian zapa]iych łqczące.€l vlywołanego Tabela6'3 chalakterystylę możemieć $.nperatury Ś/cze|i1ie wsięku ze szcue]i" temperatulę w szcze. obrzęh k.jak i w zaleźności zmian zapalnych kiwiotlvó. dziqsla' n Zmiana konturóW Stwierdza się zwiększonq ilość W dziqs|owej' Ę zmianaIe. zmieniaja one odpowiedź pł}tkinazębnej' da. takichjak zmiana kształtu.nie nYizolowano speq. k1inil h możp Zn}( N. Zapaleńu dziąsełtowaIzysza zwykle: dziąs|a' się na * Rozpoczynanie choroby brzegu zaczerwieńenie.na pnyldad źle\łykonanerłypełnienia lub uzupełnienia pmtetyczne lub ortodonryczne Zębowe pEykład stłocze.ni' Śie dziąseł. zapa|enia dziąse| !ĄryWolan€gpM. Wstępowanie krwawieńa. men.tki nazębnejpokwitanioweZapaleńe Do chorób tJCh należą: stawądiagnosĘ'kichońb dzi4set' nbjdwót\ Io. ciążą.lddia t horobymo8qb)( małn wido( lub niPwj.3 dziqs|a' na na ' Rozpocfynanie choroby blzegudziąsla' 5ię ..|a Temperaruryszcze|inie i|ość wysię\u ŃiellonIidfias|owei.

5 horobynie . rn]<\\i|dniow] \\frostu ilościpł}tki nafębnej' Zapalenie dziąseł szości kobiet z zapa]eniemdziąseł związanJ. c/ęw ny zapalne w czasie o$'ulacji' Dotycząone uysięk1l zapalenie dziąsel nriązane z cyklem menstruacyj.K|asyf ikacja chorób przyzębia a zwiqzane z uk|adem holmona|nym Tabe]a6'5 charakt€ryśykapoh]vitaniowego eniadz]ąse|' zapa W \'\.5) (R]'c. Wynosi i.iom hormonu |uteinizującego >25 mlu/m|.q na.'ch hormonórv płciolr'vch n okesie 25-50 dni jest opispvany jako cykt menfapa|en]a d.m. jak wykazano. do ob.Tasip BrakUtraty rw h lub kości Wylostka fębodotowego' po]. którcgo Wdzielanie.tj o pąruj podeasowl]lacji. i. d/iąsP] osobdofuslJjqc}Lh \Ąpl]^\ u mJ pł]..i. z poll'itaniem ma liele wspólnych cech |dPmmPD. stości \Ą]stępo\. zTianakonIUrow d/iĘs|amoż|iwą f znianqjego &iP^ Nd $1ttanienjc pa'enja wiP.b1|a( yjn].tki w bakterInej' zwięk!/ona i|o(.7nmol/L).]TaźnJ'ch tomiast Zdażająsię pż].l|oęenid pro. rc i!]Tóżniatę cholobę6Gabela 6. 7łożonym szegopoziomu estradiolu (>8. po u *pb\v na odwracaInośćokresie w21651 stan zapalny dziąscł.l poziomu hotmonorr Brakutratyprzyczepu łqcznotkankoWego' .ębo$pj' ipj spoBk/ne 5ą/mid.vania zapaleń dziąseł wwieku około. Ę' Jednak skłorrność tYstąpienia \Ą.hnire zebórr. klinicznych z zapaleniem(ŁĘsełzwiąfanymZ p\ć.6'5 i 6'4)' daw P międ/J.tki brzegu obecność na dziqsła' przed NasiIona odpoWiedź zapalna dziqsia oWuIacjq.witania obu płci ma przejściowy pokwitania.duielaniuestrogenui progesteronu'R]'tm \ły. odwracaIność po owu|acji' PokWitaniowe zapaIenie dziąse|' 87 .lpmiJowll (psfradiolu lpslo\lcronu r. mniq20% przyczepu notkankowego' Brakutraty |qcf Brakutraty kości Wr/rostka zębodołowego' . obecność preks/laLenja tĄ]s zapaIna dziqsta' logi( h /mianpl'woduiq(a /n!.yż. nad 75%badanychkobień (Tabela6. ' ^ljązanez objal.4ub pofiom >200 eśradio|u pEm|' zwięk'ot i|ośt \Ą^/9ęku zesz@eliny dziąśo\^. Krlvawienie i !(5rr1 nanie 7ębó\\'\Ą/no..iqse| eiąfanego f q'|dem ffuacljny W czasie tego q'klu udokumentowano Tabe|a6'6 charaktg'yśJ. podczasouulaqi u po" uzrasta o 2070 4m Po miesĘczce następują okrcso\'fe zmiany || \\l..6)' dzielania steroidow].w re.tk w okesie poklitania jest t]1n' się jasnocuerwone.. Pokwitaniowe zapalenie dziąseł Pol$vitanie jest WystępowanieWieku okotopokwitaniowym (>26pmoyl)lub testo pmcesem dojEewania plciowego. obraz k1órych sldadąią na pĄ. < qccgo $idoąne ZmianyZapa]ne dfĘśle' m u obu p]Lj bP/ w\pob |njej w Jednak u \Ą'ięk. zwiększona odpowiedź glQdziefĘczn]m i zachowaniu dolastającej mło.Badajria\r5'k6ząry c2ę. ma\'ch ilości łatwoklwawiące Zmiany w bro.pł}ł z kieszon]<i dziqsłowej. Zmianaabarwienia f dzią5|a. gdy v]Ąstępowanie W okesieowuiacyjnyT' po.!adki'międz]miesiaczk(} ja\!ów fapalenia dziąseł przy obecności re]at]'Wnie wego zapaleniadziqseł'.Wysięku kievonkidliaŚłowej' l le cz]nnikólq rvliczajqc to ilość .m Cy. do steronu zultaciektórego następujezdo|ność rcpmdukcji' jest to pojed}'nczy pl}tkina brzegu dziqs|a' Nie epizod.tnpień/adwan\Ąt\dnid /a.lecz faza endokłlto. przyzgłębnikowaniu' u5m} tol odJ)(hdnid.*a p|t. lone i występujadość rzadko' hzed miesiqczĘ rra.

.tkiw cżasie (Tabela nie 6'7). nionodwd $pJ i t}! sulilozależna.tt) tr (cu. chank1elffu.pcrza więkzą skłormości4 wy. trola poziomu cul<ru na zaawansowanie zapalenia.W}'rn ciqzy7.Zanikanie stanu zapalnego porodrie. ziarniniaka n]'rn poziomiew obu grupach.zależnie od Źńdeł. pomimo że \łskaźnik na ropotwórczego.u\z)eulowan\ nie.GuZ !'!ystępuje.lak naczlmjałortary' W1róż.o w1glą. .leczrumożonąod. od krzyca niezaleźna insutiny cuklfyca dorosłych)' zapa]enie dfiąsełZlviąfanez cukrzycq zwykle jest klinicznie rwkr}Ąvaneu dzieci z nie\ł}'róltnanqcu.amych jest Ępo. kająqmi Z tego/abu'cniami t\ melabolizniel u.choróbprzyzębia t r|asyfikacja 6'8 cĘżov'e zapalenie dziąsel Zmiany w jamie ustnej Tabeia charakerystyka towarz}szą clqzy o podłożuendokĄmologiczn}.ffżLieżamvch n zwiększona Wysięku szcze|iny przy w ściej szczęcei może.rn płlki na brzegu dziqs|a' ptzez okres kilku miesĘcy W czasieciąży łzyko wy.tki pozostawał podob. dzj'zębowej. zwiększona odpowiedź lub |ub s zapocfątkowa W okresieCiqł(2' 3' trymestl).Brakutlatyprzyczepu łącznotkankowego.cukrzycanrłodocianyc.8. iIość ze dziąsłowej. duiegt4'ba. p\nu w kieszonce ilziąsłowej obja\ly sq zapaleniadziąseł podobnedo objawówzapalenia ziarniniak ropo ziaminiak ciężamych' do z pĘtk4.u 0'5. dziąsta' ' Zmiana konturóW kobiet \\lepuie c7e. nikiem. . nad-liąślaL r natryń krów białek i tłuszczy a także zabulzeniami ko: nadzia. ." do S. D obecność zapaIna dziqs|a' ldinicznie jako bezbolesnewygórowanie. ż. e lń na bnegu dziąs|a ' Zmiana zabarwienia dziąsła. stqpienia objawówstanu zapalnegopŹy lelasunie guzem.tlę.tkinazębnejg Ry(' 6.3 niskiej ilości powiedziązapa]nąw czasie ciążyna cz]']rnikidraż. o zwiękfonaodpowiedź zapaIna dziąsła. mie. związanego krzycą Bpu I' objauy zapaleniadziąseł z cukrzyc4s4 podobnedo objawówzapaleniadziąseł uwĘzanego płytkq. J in. quza ciążowego' 88 .z t]m. wyrostka zębodo|owego.co więcej. choloĘ dziąsełv przebiegu cukrzycy Cukrzyca jest schorzeniemogóInoustrojo$yn. w sbukfuu e i funkcji naczyń krwionośnych' g|ó\\'ne (ulr4q: r}p| ( ukr^. umieiscowionv nie .ższona.u czego powstaje pojed}mczy klwawi nawetpo de.rn niżkontmla pł!..tki brzegu likah}'m sprowokowaniu'Guz ten przedstawlasĘ na dziąsia. wpł}'Vvając}. stąpieniai nasilenia zapa]eŃa dziąseł okresie ciąży. ! obecność jest podw}f. jest ponadsto lat temu 8uz ciężamych określany ja. Ziarniniak zwiąfany z ciążą(guz cĘżox'y)opisany jąc}m sĘ zabufeniami w produkcji insulirly i \!}. bezcechnowotworzenia. zwĘzanego h!órczy choroba crockel.głębokość e obraz histo|ogiczny przy dębni.9). BadaniaWykaza' ts MożIiWość Wystqpienia ca|ym w z szonei nie zwiąZane iloścĘ Wrystępowanie w szczęcely zrramiennie wższe nasilenie chombyu kobietcię.ozwinqćsię juz w piel1\Śz]m i] Krwawienie fgłębnikowaniu' hfmestrże ciąfy cofającsię lub ostatecmie zanika.na brodaw. jąc po pomdfie8(Tabela Byc-6-5). z \łydajesię ważniejszlrnczJm. występowanie żamychlg pomrmaniu z paqjentkamipo porcdzie. !Ą'łosolłatych. ! Postać masy egzofityenej. p\. 6.zaś ilość ł cofaniesięzmjanpo porodzie' bardziej kowanrui szczotko\łanru podw5. p\'tki. żesystematycznakon. Guz cię. dziąse|' mpo ciążowego zapa|enia Tabe|a cha6kter}^\. Brakutraty kości po . kwawienie kieszone}b]''ła nasilone. 6 częstsze |ub uszypułowanej nie' p\.5 Guz CiążotĄ/y' 0abela 6. pogłębiona..ciej .|G 6'7 nĘce' w uynil. * częstsze interproksymaInie. nacz]'niaĘktóry łatwo twórcfy p|}.HarŁella i inne.

i przerost. Zapalenie dziąseł pIzebiegubiałaczkiobja. lub Obiart]M jr. Białaczkę dfieli się !v opa. Zmniejszenje plltki może ilości ogranicfyć nasi|enie zmian.rakterysryka 6'9 kEycą' w biaTabe|a 6'10 chafah€ r ystykazapa|€ n iadfiąseł pŻebiegu p|ytki dziqs|a' obecność na brzegu zwiękzona odpowiedź zapaIna dziąsła' Zmianaabarwienia f dziqs|a' zmiana konturóW dziąsła' Zwiękzona Wysięku sfcze|iny i|ość ze dziąsłowej. 8a $.77o4.tpienls/]mobjasPm i Róźnomdne chombyu]dadukwiotwórczego i cbłon. w *ia się oblzmieniem . Tabe|a ch. Ryc. (bialacuki.!ńoĄl żeobjawyte mo.ciu o czas trwania (ostra pEe\'lekła)' tJp zaangażowanychkomórck lub (szpikowa lub limfatyczna) i Jiczbę komórek łe krrri 0eukemic?nJ aleukemirrnar. się a na. Pornimo.K|aslikacja chorób przyzębia fapa|enia dziqse| . 'ego tozwój niedolawistości.aplazja szpiku) mogq powodować dnio z ostrą i przewlekłąbiałaczkq'Przerost dzią.lziąseł fabalwieniu czerwo' o RyC'6.6 zapaeniedzjąsei prfebiequ w biaiaaek' olan do ciennopurpurowego. zmianw jamie ustnej2.I eż w bialaczkach przewle. (może poczqt.l2 (Tabela 6.s w r przycfeprone. pży zg|ębnikowaniu Ktwawienie być " kowyrn objawem chorobywjamieustnej).|nżńące moga zapalenie dziąsel rł przebiegu bialaczek Bia]Iaczka predysponować nasilać zapalenie dziąsław pIze" i jest postępując}m.stqpienia zmianW ]j Zmianazabarwienia dzjąs|a.?ębo$ej. biegrrbiałaczki'ńe sq one konieczne do powstaJia lociczn}'rncharal. 8ranu]openii.jednakobecność plytkinie j€ s t ko.a takżezmiany w wędach chlorrnychszyi' Badania ostatnich lat do.'istępowaćró$. p|ytkimożeogranlcą/ć ' zmniejsfenie ilości nasi|enie zmian.6). wjamie ustneju 17. ' zmianakonturówdziąŚła powiękzeniem z I! Rozrost pocątkowo obserwowany na brodawce międłzębowej. lb'ch.10. jego loz. pomości. złośIił]'łn schoEeniem hemato.e| /a(ZJma od brodaMkjmięd7y. przy KrWaWienie zg|ębnikowaniu' częstsze występowanie dfieci f niewylóWnaną u cuKzycq Typu |. feracjqi dojrze\łańemlub zńżńco$. b związane z chorobami krwi 89 . obecności jamieustnej' niecna do w}. .47'pacjentów i odpowie.6.imiem leuk} qt1óWi ich prckursońw we kilvi i szpiku kostn}'n. H Zwięl6zonaodpowiedź zapalna W za|eżności od p\4ki. zaburzeniaod.żeczjrniki miejscowo. pocrqtkowo opisIĄano \Ą'białaĆzkach loie ustnej się osĘch i s}dadały na nie wTómczlny i nadżerki jak również zapalenie dziąseł ich błonyśluzowej. Knvawienie z dziąseł jest częsĘm objarvem u na(iento\Ą r bialatzka ie.teryzująq'rnsię nadmiemą pioLi. pEyczepu Brak utraty łqcznotkankowego' Blakutratykości Wyrostka zębodołowego' pzy odwraca|ńość pGwid|owej kontro|i stanucukzfcf.Wiqfan€ g o f c!. LtóIe z kolei mogą być pży@y a zlruan slępniP ro/pr/Pctrcnia się na dri4rlo brzeźne jamie ustnej.

na !n!.iest silnlrn lekiem immunore_ kom dusznicyPo raz pierwszyzaobserwovano g1órmiew celu zapobiega. do w surowicy koniecznych wywolania |eki l. dziąslowej' vlysięku szcze|iny ze '' zwiękzonai|ość pŹy zg|ębnikowaniu' E Krwawienie polełowe rozrostowe Źapa|enie pŻy kośCi lvyrostlc w B W}Atępowanje dziąś|e utracie dziąsel iil związku Utratq z bez |ubbez. i.l'z że obecność i]l.lo' Podobnie $ plzwad|u len}. odse" rłystępuje autońw Ba. 90 . dziąseł częściej przy gupie fen}toiny.lviekoweji rozpoczJna się z\łykle okołotrzeciego blokerow kanalu wdpniow+ A lubo(reslonych ryny poziomóW go.wapnio\r'r'ego prPrc\lu \^ gru|ie ie\| n's^ |pi pł]. łów wapnioiwch. njP zmian' lecz Ina istotne Znaczeniedla niowego jesl twiaśniona.miejąry pPercs| . Zmiany k]iniczne zmian. lek anĘarjłniczne i zapobiegą|ące prfecyldosporf'naA. immunosuplesyjnych i blo przemst ograniczyć nasi|enie i|ości moźe u Zmniejsfenie płytki Lekopochodny wapniowego.ie.}rrolaneprez powczególne nic roznia. faty. jest odpowiedzĘna stosowanyle\ a]e nia dziąseł pl}tki nazęb. umiejscawiasię w przednich odcin. na plzykład nifedlpina.po$odowanv i\ą c?ęs|o ata. takżeniew]'kluczonyjest współudział śmdkówanty. rozmiaróW początkowo na obserwowany brodawce !.że. h konrepryinyr stępowaniei rcZwój zapaleniadziąset15 od ce€ różnic a W]. po zastoso(Eniu blokeńw kanałuwaP gularyjn]'mstosowan}'rn rost . /e dla 1ł]. usuwanje ładrrnek kana. jak nych' pacjenta.ię ra.óW " zmiana dziąsła. przemst dziąseł. iPdna| \Ędaje.tki zmniejsfa nasilenie przerosfu dziąset.viąZku Z!t'ięk. na &ią. q Zmiana zabarwienia dziąs|a. kerów kana]łu zmian. oraf blokeń\a kana. lecze. i CzynnikóW zewnętŻ @ych pżednim głóWnie dziqsła. rozrostow€go Tabela 6.|zĘseł niowegow 1984r i od tego czasuliczne doniesienia nia reakcji odrzucenia organu po przesrczepieniu. verapa.W]stepuie m|odsrej .tki naĘbnej njP /apobiega p\tki nie jest konieczna w uystą)ienru przemstu po blokerach kanałuwap.Wyka. W 4 Zapoczątkowanie |eku' od sietrzechmiesięcy podania prowadfqca zTidny do dziąs|a kontu. blokeńw kanałuwapnio\'r'ego' nie lołi. szonJrmstosowaniem takich jak fen}. Ró\łnieżwrastające uż}'Vvanie pvez kobieh mo'e $p\'\Ąa. a]e Iek\ły\lępowania r. takich jał ryklospolJna i inne.Liąseł stanowi charal1erystyczrryobja\''' W zapa|na dzią\ła fa|eżności g1ó\łnieze stosowaniem leków r zwię|śzo1a odpowiedź uboczny zwi4fany pł}'tki' od i|ości obecnej przeciwdrgawkowych. lekó\ł przeci\dĘav{ko\wch. FenJńoinastosolvana w sad iczo międzysobą. Rozwój i nasilenie mzrostowegozapale.toira.wego p\tli może za. E \^/ystępowanie Wodcinku u dzieci' rĄ/ystępowanie @częstsze procesu chorobowego okre. że kontmla nału. pot$'ier.|ecz bezpośredniego pŻy@epu ląenotKanKowego' Pnerost .. pnvjmolĄaniem e pŹepi!Ąlane iało|ekiobnizajątcisnie.u |udzi okreś|ono stężenia |ekóW nie miesiąca po rczpocfęciu tempii.Wa.leków inmunosupresyjnych.or. ze z ne lekami \^zrasta rcku na mk w z\.\ i szacowanyla okoIo 2vvo' Rola p\. Rozrost międzyzębowej. mil i ime. /ę!le i dokladne wierającychdziałaniena posiadające jU7 w ływapnioweuloka]izowane błonieplamatycznej pobie( wFlqpieniu prcro\fu. nej.'wołania jamy ustnej pacjentama l\pll'w IIarastan higieny stopnia ich nasilenia. cyk|ospow d \Ąlystępowanie stomwaniu kath żu. hrq i sa /ęki.l3 zmian' Badania na zwielzętach.stępowanie w za|eżnośCi h osobni.lloiowi zmian' VodP| 7wierę.loinv dziąset Rota łan]. a na$et cofĘ. naleĘ do lełówrły' awansowanie Blokery kanafuwapnio.il flasyfikac choróbprzyzębia ]3] choroby dziąse|mody|ikowane Przez leki po|ekowego zapa|e.laria kliniczne WkazaĄ.'rn fen}toiną była plfedlniotem badań Wielu u wszlstkich pacjentów pEyjmującYchblokery ka. niu epilepsji uTĄvofuje$tóknis$ pnemst dziaseł pohĄ'ierdziły ńepoĘdane działanietych zwiazków u okolo 50%pacjentów pfyjmujqcYch ten lek' ja-k nje przeroście pbtld nazębnej\'r' rĘł'lo.11 chalaherysqła nia dziqse|' Liczba zachorowańna chorobydzĘsel mod}fiło.

aherysty|azapa|eniad7iąsF|7w|4/dre9o nością ilnmunologicznq'z -L choroby dziąse| z]t.iąfane z infgkcią ia.m.ia.P] r^ia/aj\ąnJ p\a].7 i 6'8 Po|ekowe rozrostowezapa|€nie dfiąse|.ch \łYkrlto zmiany \ dzĘśle.lvołane speq. szonyni dl. nikiem ogó]nejinfekcji (Zmianywtóme) lub bezpo.K|asyfikacja choróbprzyzębia j4q''Inileków tego rodzaju. Ry. .Pomimo braku pewnJ'ch pl7yjmo. możP na modclu Zwierzęcfm nad osobńczą podatrrość infekcje. gospodarza bakeńami ń. w jach r. do grup\ nąjbard.owej' przy .nież zakażeniapaciolkowcowe' 91 . że higiena a |.ch.tki. żaczka.ogqpłcio\{ą' Należądo nich neżączka i Źadfiej kiła.ł. chorcby\vinrsoue. rozwłajqcesię u kobiet w wieku prZedme. by dziąsełĘ. pierwotne). Zmianyw jamie ustnej. objarvów zapa].waniem cepcji sq podobne do objawów zapalenia dziąseł zwiapanegoz pł}tką.tki .o wTĄvd.klospol]'!1ą zostałwialYgodnie udokunentG w u]dad-/ip nie odF'mośLiow\.lko pł}tką w pońwnaniu do ĆhoróbduĘseł \'lywołan].1.obsemuje się jednak sldon. wany W badaniach na rrp$lem q.W grupie śrcdniego zakażenia(zmian}' tej znalaĄ się ń\'\. niPm dl.ch 1eki2(Iabela 6'12)' Klinicale obja\ły nej po mZ pierwszyw l9B3 roku cyk]ospoĘlĘ opisano pacjentów ia choroby dziąselmodfikowanezaburze.'raźnych do pł}tki nazęb.ię.. lecz nie eliminuje całkowiciepowiększenra la oĄł'iania lv zapoczątJ<owaniu i postępiechońb 15 (Tabela mas]'dzi4sełla 6.W obĘbie tkanek stępować pżluębia zmiany uystępują stosunkowo rza.elaryrmieniskiej ilości przerostudziasełspo\Ą'odo\Ą'anego u kobiet przyjmującj. R]'c'6'7i 6'8)' dzĘset{\łnagaobecnielr5iaśnienia Zapalenie dziąseł z\|. d. się . z cepcją homonalną l€ki antykoncepcyjnenależq rorpolrrerhnion5r na srtie. objauy zapa]eniadziqseł czepu łącznotkanłowego. i $}daje się' ZeĘstępuje on u 25 do 307o niamiw odżywianiu pIzyjmująclch ten lek Związek pomiędzy zapale. żedfugo|effnino\e wanie tych leków możebyć pżycztną utraty p. Krwawienie zgłębnikowaniu' po r odwlaca|ność zaprzestaniu stosowania doust. takich jak kła' że.8lzJóicze i inne mogą\W. nych jużprzy r. pb. doustnej anrykon' związanegoz plżyjmo.ch Irazębną'częściej fmiany te obsen\.klospo4try i pl}tki na plfemst dzĘseł ńolłe mogąza]dócać rclację pomiędzyodpo\\iedfĘ jamy ustnej redu.onvijających i u osób ze anniejszonq odpor. nopauzaln1tn w1niku stosowanialeków anĘ/kon.uje. obecność nabeegudziąsła' I Zwiękzona odpowiedź zapa|na dziąsła.belao 2 CFa.Zmiany rvjamie ustnej mogąbyćlry.'fstępo a ia W].a d $lstąpienjem i stopniem nasilenia przerosfu dziąseł !.ipj h cie' W badaniach ldiniczn5.akazano. zmiana zabarwienia dziąsła' jego l zmiana kont!lóW dziqs|amoż|iwq z zmianą loz' miaróW r Zwię|Ślona Wysięku sz(ze|i'ry i|ośc ze dzias. pmwi. nych lekówantykoncepcyjnych' my ustnei choloby dziąsełpochodzeniabakferyjnego chorc. w cepcyjnych' U kobiet pŹyjmująqrch doustnąanĘ.ujesię u osób Z niskim statusemspołeczno.' 6. ność r.ll.[volane8o U osób niedoż]tvionych rłystępują zabużena . na c.ficzrJmi baktenall1i sq w znacfnFn odsetkuzwiqzanez choŃbami pŹeno.4. / rua nie &: cHoRoBYDz|ĄsEŁ zW|ĄzANE N|E z PŁYTKĄ NAZĘBNĄ doustnych z p2yjmowaniem ekóWantykoncepcyjnych' W przebieguchorób ogó]n]..]iązane doustną antykon. L]oloddl w]daje.el rv pnmwnaniu Lobietami pryjmu. Niedobory ąttle.uo\ła ł. koncepcję hormonalnq częściej występujązapale.ekonomiczn5m kla. Jednak doldadnam.

Najcuęściej $.Jedn4 z najbardziejznanych chońb tej grupy jest dziedziczna$'tókniato\Ąratość dzi4seł' Przercśńętedziąstaw przebie8utej choro.lvego mogq być spowo.ystępuja infekc]e Cdndidl albbafu9. U osób zakażonych wirusem HIV obserwujesię jamy ustnejw postacizaczenarezapalenie Srzj'bicze nienia dfĘsłaprzyczepionego linijnego zacfer\\'le.stępują u ocobzJrowych. Rzadziej\ł}stępuje przebiegrrpęcheMycyzi\'y.|eniedfiąseł walle [ajczęściejna błonie śluzowejpoliczków w oko]icyzębówtlżonov!]'ch. który w la.lopostaciowego' Zmianom ty. nej na sk1rtek.u hrtj&ielnego. zy zaczerwienionq krwawiącq lub Wielf(hnię.ą. w zap.rl 'Wydzielaniem ślinyz cu]ozycq. rcbą W R y c . /s4ds/clŹ parjenló\Ą pm. opóżniai u]'ujłrade fębóW mogą im towaŹyszyć Zmiany ogólnoustlojowe'2 w chorób E obiaw dz|ąsfowe p|żebiegu o9ó|nouślojov{ych Zmiany w obębie dziąsła pEebieg! chorób skóI. u uŻ\MJiącJ(}l urupelnleń tetrcznych.zlokalizo. 1 0 grudko$'eu]dadajqcesię w siateczkę. nia \łysiękowego wie.ych lub liszaja fiaskiego. tentnej fomie znajduje się w zwojach czucioi\'ych ncn'. talp koron} Zębo\^. po|i(zków żem obrębie W błony i|ulowej Czy ga.ikacja K|asyf choróbprzyzębia Ltórc mogq $Tlvo\avać paciorkowcowezapalmie dziąsełlub paciolkowcowezapalenie jamy ustnejobjawom ogó]nJ(n (pod$5ższona temperafura' złe samopocfucie) tolvarzysz4zmiany w jamie ustnej o chaml1elfe zapalenia dziąseł z naĘstająqtn knł?\'r'ieniem moż]iwościq i tworzelriaropnil6' chorcby dzĘsełpochodz€nia wirusowego choroby dzi4sełpochodzeniawiruso.d organi. i 6. W ponad B0%przJpadkó\j{złuszczające zapalenie dziąsełstano\'{iobjaw pemfigoidu błon śluzo\\. Na|oty mogąbyćusunięte pomocą te za pozostawiajqc po. 92 . obnDon}mpH śliny jamy ustnej Gżybicze zapa|enie !Ąlystępować moze postaci W bialych na|otóW ściś|e złączonych f podło jęlyka.linijnci ĘA dermatozy herzot\ejrl n|mie. oe( iej llaIomiasl obserwujc je się u osób z obniźoną odpomością irrrmmologicznąlub u których zaburzonajest flom bakteryjnajamy ust. dowaneprzez wirusy DNA lub RNĄ najczęściej przez wirus opryszczkiHsVl' zmiany te mogą nak uTĄ'r'o\'i\ać zapa]eńe dziąsełlub Zapalenie jamy ustnej na skutek uaktF\'nienia wirusa.łókniakowatość dziąseł choroby dfiąsełpochodzenia genetycznegomogq obejmo. podstawo\'t.śluzówko$]'ch Wstępo\4Ećmogąjako zfuszcfa' jqce zapalenie dziąsel (Gi|1giDitis desą1runaturl). b\ mo8J poknĄva.10). Obniienic odpomo. leczonychsterydami ze zrnniejszonl.lługoterminowej terapii ant]tiorykc wej o szerol'im spelrttum dzialania. w no. wjlusat?. w pęr r L]ei. jest cz]'rmikiem splzyjająqtn uwalrriania się zmu (I{yc. po\ł]m dla Zfuszczajacego zapalenia dziasełmogq towarzyszyc ilrne obja!'!y miejscołve. waćtkanki prz1zębia.l8 6I Chorotv dziąset pochodzeniagz}ticzego Chomby dńąsełpochodzeniagr4'biczego rzadko h]. dziąsel. Liszaju płaskimbędqto \wl. i połączonego zapale. nieoia bżegu ilziąsłowego Z niem dziąsła' Diagnozapowinnabyćpostawiorra na podstairiebadaniamykologicznego-lg E]choroby dziąsel uwalunkowane genetycznie Dziedficzna rł. związanez cho. 6 . 9i 6 ./r'i. jed.

mi miejscowmi. jednak wietoletniebadaniaweryfiIowa\' je uskazural. pmjfębia jest kliniczne stwiel{zenie utraty b.lvieniem.wwołane na skutek Zapalenia pnyzębia chalattełfuje prfewle]dy zrniany lrazowe mogą być ząb dfiałń $łasnychlub lekarza-Do uszkoilzeridokona. \ł]'tDstka zębówizmiany kszta]ltui konsy. w spe. prlef siebie możnazaliczyćumzy szczotĘ do waly speq'ficzrytni balteńarni lub grupąbakteń. peihef/p. stosunkowo rzadko' ti'is) i zapa]enia leakcjewystępujq A|ergicfne a mzlrń po. liegi cechq dulak1erysryczną rŹda ub}'tkulub imych zabiegówstandardor. ł}stępujqcych |ub do mato|ogięnymi środkamj pielęgnacji ust.l':l choróbprzyzębia K|asyf ikacja mogąbyćobecne choroby przyzębia w pemfigoidziebłonśluzo\aych blizny po Wgojonych zmianach. W s/czegó|nośo nicdoll.l. \iemnjei nalcĄ iP stego krwawienia Mcuas badania sondą na koĘ. o}'ch destrukcji lub !Óóir ńtk4 dentystJ'cznq inqtni akcesonaml wu}tliku czegodocho. i n}Ch na pMyczeput4cz. 4 zmiany pato|ogiczne dziąsel plżewlekłą i chorobęprz}zębiaobselwc agresj.rn postępujqcej choroby' \j{skaźnikiem pdmie|a'.'$łrą jako objawschorzeń ogó]noushojor. t'Ą'(|ępou. i poź]. śnie plzpębia związaq z cz:tmika.ZaobseMoua.zębia dorosłych wanie zapalenia prz}rębiaopomegona lecfenie (7?. La]<ze jamy zapaleńpż}zębia.nad-/erkiplamr tumieniowP.lzido postępującej za. takimi jak p\'tka nazĘbna wie}a' i w.$ ŚposóbLią8lv podczasnasilenia chomby2 dycznie 93 .'fchoraz nta ulatzoweEo waną . c7epumoie wFtepot\a.\łady !r.fuje się wielopostaciowością. stan zapa|nytkanek podtrz}mujacych spowodo. . obselwoilalo u pacjentówńefaleznie od wieku'l uploszczona' Przedstawrcno Klas}'fikacjazostała grupyzapaleniaprz}zębia: trzy podstawowe bowiem pochodze. Utrata plzyalboepizo. jch Za.a a$es]Ą'WĘ woeśniejsąm cjalistycrnychlT. WiĄ.lniP c7e.1. słalub obu jednocześnie.vych. na ticzne $spierającychoddzielneklasjfik(} bmklo do\Ąodów (dddi p€riodon' przj. recesji dzią.i\Ykwitó\. potenqja]nyrn miejscemuhary żebyć notkankovego w miejscu lawawienia.''a\'r'ienie nąiczęściej uystępujqceobjawyzapaleniaprz}zębia' Krrmwienie nie zawsze musi być poz}t$fl].ymagać badań być zmianmoże trudna może postaćchorcby niź35lat.ond]ości' i 841ob\. kaqiironych klinicmych postacifapa]eniapżlzĘbia' Mo.bone nab}te' i ostre stany prz}zębia.Lacirrcze. jak płyny). sto zaróWno materiałami Mogąbyćspowodowane ft1cloryp"rnx1onlilił|. wego i ruchomość podczasbadania to stencji dziasłaoraz k. a w pęcheżycy wiele klaqfi' stŹępy nabłonkana obwodziepęknięFch W minionych 20 latach przedstawiono z\. pn}uębnych oraz ubJtek kości zębodoło.'f sięko\t5' wielopostaciowycha.'ykłej pęcherzy Runień l.taÓ lłska/uie obecnośt zapalenia mo. kieszonek obecność Grrzodzeń lub recesji2. rv}niku urazu może dochodfić do rradżejeĘ chońb przycfepu łącznotkanlo\'{ego.o. ją. tych no bolviemdestntkcję Diagnoza nej(pasty.ter. ńókien ozębnej i kości\aymstka zębodolowego &nĘ'stycun}'rni'Do urazówzewnętnych na]eżą wykon$\€ne plfez lekaźa podczasopram\ły' z tlvoneniem loeszonek prłzębnych.

..a|e fda7a się u jest Przewlelde zapalenie prz]. Ryc' 6. lub się Przew]e]de zapaleniapr4'zębialelrkie i umiar.|notowano obemość kieszonek i utratęprz}czepułącznotkan. koi\'ego(odpowiednio nrm i g mm) ońz obe.tki dysponujacymiodHadanie na nazębnel \Ąyni. l-2 rastać.przewlelde !' jestpowiązaneróżnolodnq baheryjnq.. ale ł często stwierdza obecność się kamienia i pod.ponie\łaż ono pojęciem ' może powiqzanez (zynnikami rapalenie prc być miejs(owymi szelsz]'rnniżpolviązany ściśle z wiekiem telmń uzy. ? może modyfikowane z chorobyogó|noustro prz€ być jowe. \łaćw postaci zlokalizowanejlub uogó|rdonejoraf przewlek\ch za.. kot'ego i ubltek kości'natomiast w postaci uogól.'. źadziejh(..zapalenie Fzlzębia domsłych'' kającymi budowy z anatomicznej zębóW|Ubmoże lub . |ekarza pżykład nawisające Wypełnienia).Peptjstreptlxocars m:ic. u dziecii młodfieży. BacteroidesforstthLls. wany poprzednio'.lub teżoklesowo gwałto\Ą.. ni€ pr4"ębla' bia. pl}.'łli.rką''. w których o.i.'fapalenieprzJzębiazwiązane trĄ. objęte jest mniej niż 307o miejsc badanych' przyzębnych stan zapa]nydzią.na. Głównj'rnicechami kliniczn1tni paleń przyzębia są: kliniczna utrata przyczepu w pocIa(i l]o|alj/o\ł€ n cj/mianamipalologic?D}mi (cĄL).ukcji PĘewlekłe fapalenie prz]zębia może występ(} lltókien ozębneji kości rq'rostka Zębodołouego.. utrata kościw1'rostkazębodolowego (BL).varzyszy porczat obemość ńżnJ'ch gatunków bakerii umiejscowionychna powierzclni Zębatub pżez ] ńożebyćmod}4ikowane Czynniki niż inne chodfiąśa. nad. zakażenia m H|Vosteowirus€ przyzębia to\. stacą tego schoĘeniaobserwoua[qu dorcsłych. seł'Dodatkowomożewystępować obrzęk lub rece. łlstępuje ró\łnież dzieci i młodfiezyW nowejkla.|l Ła. Najczęściej Łolowane z głębokich kieszonek robyogó|nouśroiowe. Treponmn d"ntimla.kc postaci ZalMleniaplzlfębia to \Ąane cja zębów Większość chaĘkteĘfująśę utrat4przyoepu ĘCznotkan.ros.l z przez byćpowiqzane Czynnikami z spowodowanymi (na Wedługwspółczesnychpoglądó4 głównąpży. nionejwięr n} 30%miejs(objeĘch ej bddaniPm' szonaruchomość przemieszczanie i/lub mta.uębia Mj(zęstszą po..Acti|bbąciu1ls acti]1omacetem. ale lv patogenezie integra|IĘrolę odglT..ać' się pEpębnych ń'tszych niż 6 rnm' cnościq kieszonek Ryc'6. 7 rozwija wo|no W umiarkowanie się |ub szybkim tem. u dziąsłowego. PRZEWLEKTE |l enzYzęall 'j' . !Ąystępuje najczęście|doroslych. pią a|emoże pośępóW miecokesy szybkich bacterrcctlts. . które mogqstopniowona.. jak wają mechanizmy obronne gospodarua' Zapa]enirl takie Cukrztta. s]fikacji ostatecznie z f|orą je!| pntzebia.cechykliniene: .il ZAPALEI{|A"'' . sja oraukrwawieniepodczasbadania.L-) pżyzębia Przewlekłe zapa|enie V!4/óźniajq następujące . stres. możemieć pżebieg lekki. c'omitd11s.12 Śr€. . bądź pn}zębiajest infekcja cfj'llą pDewlekłego zapa]enia (uraz warunkami miejscowymi zgryzov'y).a takze zwięk. pnewlelde stanyzapa]ne. Fusobacte.nie rrasi]. jak pa|enie takie t]^oniu Czy to:Porpwnan1s gh1gi1)aLis.a jestklasyfikowane podstawie na stopnia zaawanso' rilon nucleąh]|n Eike||el]ą i anodens '20 przyaepułqcznotkankowego' Waniautraty Przewlelde zapalenie przJuębiajest chorcbq in. balter]. .Lntelk intemedi\ C'amphlla.) Klasyfikacja chorób przyzębia . umiaIkowanylub ciężki. pEyjęto okeślenie'. fekcyjna tkanek podtzlmujących ząb pmwadzqcą do stanów zapa]nych i postępującej dest.

chombyrv tej gmpie dotyczftyludzi mt(| nego zapa]eniasq: obrzęĘ zaczerwienienie.W postaci umiarkowanej 3 do 4 mm od cAL.mdiologicznego. mi destfukq.13 Przew|ekie ciężkie fap. frzekraĆząjqcl'ch gĘbs4. postaci podstawie klinicznej utratyprzycrepu W (cAL) p|zyeepu iekkiejq/stępuje k|inicznego utrata od 1 do 2 mm. wqĘ]i$ych prz]'padkach w mikrobiolo. podczas . Podczasostatniegospotkania najłyżsą.:. predpokwitaniowe Bc. nicarej w l98g nrlll. je obnażerrie fuIkadi.listości (]lelpina wego zapa]enia pzyzębia 6.}stępowały 'łzny / uogdL on\. zapa]enie i ter'\'Zuje utrata ]dinicmego przyczepu łqczllotkan. młodziencze apaleniepżyzębiazlokalizoła.jn}mi tkanek prz1zębiarozpoznajemy postępującę Czlan \{obec tegońżni się przewlekłe Zaa\łansc gwaftouTlie zapaleniepr'Jzębia czy uo.f ikacja Kolejną glupę chońb prz}zębiastanowiąa$esylv' periDdaxitis).11 6. w L1órych dzieci z uzębieniem nr]ecz.?( a więc te same objauy k1órc \Ą. f (po\ĄMej5 mm) z posĘpującądegradacja ne i uogólrrione(IJĘ GJP) oraf gwałtoy.12)..|!.rni/ midna. p.zębiaciężkiecharak. dych' Jednak kĄ'tedum r. ile im.nie postępu.. lv kości'może!'!5'stqpić pod parasolem wczesnychzapaleń zlviększonaruchomość że ukrywaćsię Przewle]dezaa.ą u 2l . gly przebiegać miejscowolub pr4bieIać postaćuo.'7ds5!tlaIowy( \Ąd^/laIou Penodonlo|ogij h KLi. W klas}'fikaqji 1989rol. histologicanego taboi ratoryjnego. 6.]'r. w lfe(]z$.l zapa]enia Fo pier-wsze większąniż r/3destrukcjqtkanek przy.lanialub samoistne. badania. . nie przekacza ono pierwszego Do grup!'wczesnychzapaleńprzylębia zaliczano jak stopnia i takie jednos&i chorobowe.riodonlologjcznp D!'rnmial\ poM. obecnością ubJ'tkówkostnjth i fukacji wiek nie moźe \Ą']znaonikiemczyklftefium. h kóre mo. . prz}zębiaod popŹednich postaci? gó|nionapostaćm]lodzieńczego rrŹne Zapa]enie pżyzębia. niż . więc terminem agres$me zapalenia pźylębia' i ' Pacjentmoze miećmiejsar zdrou'elub ob' które moga łysĘpować w formie miejsco\Ą'ej lub !ńlnionej zmianami patologionymi w ńżn}'In stopniu. słaoraz kwawienie podczas Jezeli !'vystępu. .13)'T}po$łmi cechami Zaawansowa. ne Zapalenia ElrzyLębia(aggressżDe które zastł)iły grupę wczesnych zapa|eń (Earla. Ńenie rwstępujacepodczasba.lerniP8omę. gicznegoi inmunologicznego. omz obecnościq kieszonek podstawieLtórcgo diagnozujemychorobę'jak ńw..'ieku rozstrĄgająceo roz.utratą przyczepułącznotkanlowego większq Ętetów w dziedziniepeńodontologiiuzgodniono'ze oiż 5 mm. dc/ morno/aa!\an5o\łana dctnull ja kosti nie m. gólniona...Kate8ońę taką uhvolfono w celu objęcia pz5padków. AGRESYWNE ZAPALEI{IA'::]]].r q. Dodatko\Ąo mo. wskazqle..że $lstępo\łać obrzęklub r.EoP) ilyodlębnionych pod.krrm. kowego $'lókien ozębneji utiata kości\Ą. GPP).rznp z.ostka Zębodoło.|enie stopień zaawansowania choroby charakeryzuje na się (CAL). lekkicgo lub umiarkouanegozapaleniapŹ}zębia.n'ansowane Zapalede prz}z+ przJzębia'Wczesne zapalenia prz]zębia zastqpiono Ębórł: ba możeĘ$ępować w folTnie zloka]izowanej uo.h niż6 mm' obP(DPsą radio|ogiczne /mid.lasę. pzlzębia.7ębia.ecesja dzią. na być I l. jące fapalenie przJĘbia GPP)' Jak sama rranra \ego (Ryc.6. . przlzębia zloka]izowaneuogóllrione(LPĘ Przewlelde zapalenia prz]. PRZYZĘBIA 95 . poznaniu budziłodużowątp]iwości' Dyskutou€no.rbur7enia Dzisiajjużwiem3iżelriękzośćpadentóW u k1órych zdiagnozo\t'ano uogó]nionąpostaćprzedpoL:witanio. uoglrrionej' KIJteńum rozpomawaniaagesprne.chorób przyzębia K|asy. onset Periodonntis .u istniałań$'nież grupa Z pPedpol<wilanio\$l/apd]Pn pr/]. a w postaci ciężkiej Więcej 5 mm.chaut(} zębia.22 gozapa]enia prz}u ębiaopiera się na analiziebadania klinicznego.. umiarkowanlm lub ciężkim2].

binne $! stępowaniecho.zębia niewspćilmiemedo cz1nnikórł mie]' sq sco\łych(pĘ..] i PGE2.ficzn]''ch 3 samoistne Zat. \łać postaci zlokalizo$'aneji uogólnionejw Ę z|oka|izowane Zlokalizowane aślesw\'rre fapalenie plf\fębia cha" rakteĘ.1/ne ]ub zapa|enia częściej gwa]townje poste waćpoź iej.l lł obecność tkankach plzpębiaAci:nobacjllxLs w ..o. powinno kwa|i{ikować ru uogó|niony(h się do g py agre t]. lrń'vvajqcąna od" Ęres3. bia jest z:łożona i ńżni się od etio]ogiipfewletdego kach Porpharcm(fiasgingixnLh) .1c. Do cech i na infekcje bakerljne. jednak u ludzi ogó]rriezdronych' ne diagnozowane terazjakoagresywne są zapa|enie która \łystępuje przy"ębia prfy pned 30 rckiem życia. nia zaawansowania destrukcjitkanek podtr.możnaw'ł4<zyć gnrpę prze.rn okr€ślone ceĆhygłó. glngigo (remisjaĆhorob]') tirbrnUetencamitans Paryfulrornonas ' Da|Is' anph! Lob C ącterf ech 1s'FI1s actef ob itrn nllclea. !l Wystepowaniea8rcs]M'nego zapa]eńa prz]. Ró.pacjentówdanym lenia przlzębia znaczńe szyrsządestrukcjątkanek zapa|enie a z rozpoznaniem fdaniem RPĘ ucfestnikóW konferencji. kamień)'25 jednqf chońb ogólnouśrojowych. Zapalenie prz]zębia może \ł]stępo. iPsl pa]eniaprz]. w cych chorób ogólnych' pŹyzębra. i tq rosll'a zęborJolovego>2 rnm s ciągrr logicznychomz neutrDpeniiq'klicznej.zmu.K|asy"f choróbprzyzębia ikacja Agrcsl\łre zapalenie pn]fębia. z|oka|izowaneagrcs}1. o&óżniające postać wsze zallczono: tę ryjnie. ĄIesJĄĄ'I)e il'łn i inn$h.ages5ttne lł Ilość złogórv rrazębnych niepmpoĘonalrĘ do stoP /dpJPnic plzwębia'.rrne zapalenia przyzębia chankeryuuja porność gospodaiZa.zębia. przyczepu łącznotkankowego..iIobdcill "sac. łqcznotkankowego kości i !{Tostka zębodołowe. /d. którego odnoszą cechydąją.!t'ne dlgoplano$'e. Etiopatogeneza agrcswlIego zapalenia pż}zę. podtE]mująrych ząb.obselwowane pżyfębia' w badaniachklinionych mzległe slunychlubpzew|eklych ciężkich zapa|eń destrukcjetkanek prz1.ny fenotJ'I} do logiczny rodzinne \'v}stępo\Ą?nie produkcji IL. u których nie stwiedza się współistnieją.ż i się jednak od przewleklegozapa. choroby oĘz zde. pŻyfębia' Ry('6'14i 6'15 AqrEsywne zapa|enie 96 .pluewleldego zapalcniaplzjfębia''. (.90Va).adzac]' obsenĄujesię defekt immuno. wleldegolub agt€sJĄmego zapalenia iij Ro.rerie u dojrzewania' (w sum$.ale możelłystępo.z}maniepostępuutlary pnyczepu baktedi. jąrych do się "qb. podobnie jak pżyuębia Młodzieńae zapa|enie miejscowe i uogó]nio.czajacy chombyod. l. w t]łn pŹede WszystkimAc. ce się WraŹnie Zidenbćiko1\'ać klinicznie i laborato. cz]'Tników ogó]nych. że. '] Nadireak{Ą\. cz}tĘc go bafiZiej podatn].pror€dzącą do sąibkiej utra. rMmożonej cydowanie częstsze \Wstępowanie speq. Ustalono na" 3 micsĘc1': tomiast' żemłodocianyc.Ltórych stwierdzono u de.tóW ue rqldzon]'ch niedobomchinununo. przewlelde' jest chombą tkanek otaczających ząb. zapaleniaprzlzębia' U pacjentólvz agresJ'!Ąn5'm fa.zujesię| W\.lępowaniPm.w sposób$'ysta.icy kiwi silną odpowiedziąhumomlna shvierdza się podw1zszonypoziom przeciwciał pEeciwko czlanikom infękcyjĄ'rn).. !j Upośledzenie fagoq'tozy' paleniem prz1-zębia pacjenta r]m\Ą.h.. Defel<tobtony gospodarza główny'ch zaliczono: obseNujemy międfy iinJmi w Zabużeniach adhezji tj sąóĘ utmtę prz}'gepu łącznotkankolrego oraz gŹnuloq. tinorvJcetemcomitlns Cv niektóĄ. horobt' n].h plf}pad.zębia stnrkdę pr4uębia bez zadnych wspołistniejqcych u osób. Do ( eLhdflr8opldnoBy( klóre nic t\}\lępują h.tka.oby' Uczestnicykonferendi zgodzilisĘ. zębia uogó|nione' WyeIiminowano pujące pŻ}zębia (RPP). spPrr'fil zlr\m rodzajem ze.

c 6']6)'\! neuIropPnij ma mnżLi$n.tów poniżej500/mm5może stano\t'ićniĆbczpie. 2 uogó|nione n]'ch pżcf cz!'Tniki ogó]noustmjowe'2J2 chońb Do pn]zębia charak. Blona śluzo\Ąa ZAPALEN|A PRzYzĘBlA scem.'\ obniżeniegranulo.spółist' z owaln].l-.rniP. mozlilr:ch plikacjach i slojej odpo}.h' może iei nie pop ez i\pł!\v'na układimmunologicznyi odpo. ka ic \Ą}\\oluj.pniJ njc i \] o rrpłpvic c4tników ogólnych na /mian s pr\/eLiu. żeodpowiedź bją \lsĄŚtkie postaciezapaleniapląu ębia'szczcgól. a cji do rourł'ojuakażeńmiejscou:.' b\l \\. .ię .czne. po1'ażnrh Zakażeń' tyczyto fębów innJ'chniżpieńlsze siekaczci trZC]. po odslalr'. lh h. upośledzają or-afz$ię]śzaćnasilenie zapa]enia \tTtwananie prawidłowej ilości ko. szpikLl'Neutmpenia nabJta \Ąlstępujepodczassto.]'niku . ńb ogóIryrh na przebĘ i leczeńe chońb pżpębia' cej niż dwóch zębów qmi powierzchnie miętlzlzębowe pienvszJ'ch na Do gn. rm 9ę d}sploporcje io\^ym' u<|ępujq. lĄ .lębia mogą \!-"-st4pić na8le' To\\a.]ziąsełlub za.j \\w.lt'ościach leczenia. ) lotoL).lki.znotkan. 23 nowce) 21 nej' NiedobóI kn''jnek bial}'chprcwadzi do upośle. bardzobolesnymi oruzodzeniami (R5'c. cfeńst\Ą'o rówlież w jamie ust. idioparycznegozabuvenia lub \ttómej supresji gospodaża./n}.]'stępo\Ąaniem uogólnionrch zmian chorobo r]EUTR0PE\L.dLieqimu. chłonnych!t€ k1łi możebyćlr1rrikiem piem'otne. $żnie Zmian w tkanłach prz}zębia należy wiele \ie]'lóre/ ni.alc znaczącą w etiopatogenezie rolę odgĘ'V\a tak. llr/prrr' ial surnwill Lrvi na czlrniki infekqine.chemiczneomz zabuĘeniahonnonalne o€ ' l. Chorobylub zespolygenetJ.pn\uj. modfikująqch przebicg Zapalcń przs'zębiaza|icza Uogó]l one a$esyl\Ie zapalenie się trzy glupy scholzeń: tel-lzu]e stę: \\j'stępowaniemcholob!' pneważnieu osób po. *iedf zapa]ną' Uzrrajesię $'śród nich chorob]'ogó| \\\l h.h /o\|a]] r horob|ubl"l.ąodposip.| N.s'!Źźńe \\5'stępująqni epizodami destlukcji z chorobami hematologicznymi tkanek plf]fębia (utrata plz}'czepułąc. \Ą któĄłn często dochodzi do nie\Ąie]kch W PRZEBIEGU CHOBOB uszkodzeń cĘłościtkanki i rozwoju zakażeńgrz1. jFnlo\\.h ob. wśródnicll choń! uldado$']rh.lapaleniepżlzębia w l.]' P8oll' u neLlIrollcnii cz]łr]ików miejscow].mi. . moga po\\oJoMd' l7e\|\/P \\}. lrych plfy co najmniej tŹech zębachstałych(dG c].2 mojnafrobonaro8lani- tv choroby możli.KIasyf ikacja chorób przyzębia powbni b]ć ś\łiadomj nacze ia $r']Ą!u cho.czqcejzapaleń dziąsełmod]tkowa. Zmniejszenie ilości$anu]oc]tów obojętno. OGOLNYCH biczych lub bakteryjnFh.cniu nni.\Ą.h rviru.rpycz5nnikórv rtpłIĄ'ających \Ą!'stępo. szą btć rt1konyrrane w osłonie ant-\'1rioFko\Ą€j' 9l . l. a td]'e Lonse](wenl l/)' l\l/pre\|17P ni.rhi uogó]-ronych u jamy ustnej jest miei (posocznice).tirł' nai(/en .poza zmianami obe]muja. Phtka bakeĘ'jna bia.nja ulż]muj4( idpJn.. piPn\o|niako\Ą\ i innt't Rot'nier ' zynni. 1 zapa|enia przyzębia związane u.Cz}nniki ogó]rremocl1fi.|Pka.iB\-f. dzenia fagoc}tozydrobnoustrojó$': $' konselo^en. <nsania lp]. ograniczeniem procesucholobowegodo Irle$'rę" rze zaś . korĄ'egoutatą kości i $]Tostka zębodołowego) ' \!.. jest inicjatolem clDroby pżylę. Chorobyhematologi(zte.?dkaż.ldoD.1óll.orr' opi\anl lv części doĘ.ch' . niżejJ0 roku Z}cia' Innechoroby SlJl. r zl po."1'likiPm lakażcn baktcnin}. Nab}te neutropenie mogą być stanem plenja prnrpbiaI pa' u pomiędz}' ciężĘ chombąpż}zębia pl7Pj'. jiniPrcdję' d lc./PniJ.Pacjent rz]szy im zapalede plf'lfębia omz błonyś]uzowej Grpiacr' na .iedfia]nościza lecze.o. Chorob ogó]noushojo\Ą\ch pnsinien lr!. siekaczylub tEono$aó\ł stałych.]/iq s]stemowe.lępo\ĄdniP ki fizycznc. go. qriln]ch.] hi8ipnęjdm}U. mórek. nie\ielkim udziałem /midn\ rinno się rozważ]''ć wspć'ristniejqq udzial czrmików w tkanl€ch pż].|n.

rł1Lazuialnieprarvidlni\y w/ro<li rożni. nia .chemiczne (beMen.wej. liczbie neutrofili poni. plf}zębiaz fomowanrem schożenia uldadu czerwolokwjnkowego. przercstem dzĘseŁ Plżebieg sąóko narastąjąC5łn ffi nolzm''ł I (\T[IĆZNA NEI. Przy Ępowi nych.Iferki lub ulega czaso$'ej owr/oaLcnia zanalenicduia<el.P tc tP7.ffi K|asyfikacja chorób przyzębia |zjzapa|enie pfllzębia związane z choro. ne zabar.!va i ziaminowania. szczegól. kóre dziedziczą tę sama uadę genetycznq' żell500 \\ mm3/na(/dP t\fas|d poddtnoii na /a. ffi znsr'Ól norr'r*'q. zależqod sta. nu higieny są prcteryczneze względuna możli. nia brodawek międz}zęboiłych' tostatyczne)'a takżebiologiczne Tj. wft|Iocz}(r]. odpowied/i ncutrofilind 4kdżpnia.r'stępo. jest senvowanesą u osób z białaczl.€.ię d7icd7i. nig" ale q'cznych' Bia]|aczkowa komórka macierzysta daje dy nie utn}mują się prawidłowe wartości leukocy. na.Jna5ię nntwiPnl?rir.mZatż]maniem dojże$.ńrażliwość tkanekpźyzebia na stość \Ą}śtępo\łania i nasilenie chorcbyjest więkua rozwój choroby przyzębia'2J2 u pacjentówz zespołem Downaw poń\Ą.Ljem i zanilipm girlando$alo(i. w szpil.wo.TRoPENL{ 98 .12 waćkńĄŹwieniez dziaseł.r Czasowopowracaich dojrzewanie. początek okreśłonemu komórek potom.]-/inna neutropPnia hujP .Ąlępuje o8ru.7pjest ost. spadkukĘżqcychrvekr1vineutrofili w regulamych ffi rtłrłcznł. om/ Miejsrorre czj''Dnikidnżniqce nie sq konieczne do powstawa.7Pniem cc( autosomaln]mdominującF' obja{ia się obniżoną całkowitą liczbąleukocltów i $zględnąlimfoc}tozą . zrrian oĘmujacycl uzębieniem]ecune stałe'czę.7eniF RyC' 5.zę' eleklnrmagnetl'czne).zapalenie plzJuĘbiatowdl./ poModu nis/.16Zapa|enie W . bami lub zespolaml genetycznymi Ro.powe ne)' U 36%chorych z ostĘ białaczĘ i 107Óchorych ogĘniczenie zmian zapalnyc. mleczn}m-obniżeniuliczbyleukocńói\' mogątowa. Wraz fe wfrostem ilościneutrofiIi stan plz]zębia popm$'ie. postacią' U podstaw procesu białaczkowego leży sow].KRtl! Prz}puszcza Ze pacjentami'U 3670 slę' chorychdzieci ponizej6 rolu ży. pż}"ębia pżebiegu glanu|ocytopenii'nj. dać jużu dzieci' zmiany w prz]'uębiu jamy usfuej' obseru'ujesię ż}woczer.w. Mogą to być niczny chorcbymożebyćteżpodobnydo \łystępują. może\ł]stępo.rostkazębodołowego' We a Cyldicznie nie w postaci osbej monoc]1o.naniu ich z mdzeńsb\em lub inn]mi upośledzonjłni Lnnyslowo ffi rnn crronorr. szĆzególnieostrq q'ldach od 15do 35 dni Spowodowane to okrc. z przewleldą białaĆzĘ obsenĄuje się przerosty kiem wzdfużbrzegu dziąsła'sąóko postępujede.tt ź]voczerwon}m Iqb.chw tl'In zakresiei koniecznesq ilalszebadania i hfono\Ą)Lh' ZdpalPnje pryfĘbid ro'?poo. dziąseł.Zy.wszystkichtJpach białaczek. cz}amikifizyczne (promieniowaniejonizuj4ce.o$anie' każenia' Zmiany zaczpraj4 się już w uzębieniu Nlutacjew aparaciegenetycznj'mmogąbyćsamol. tów obojętnochłonnych. do usposabiające rofwoju EĆh chorób. stukcja kości\ł]. i monol\'1ofą' W].2.fale cego we \łrzoiIz iejqc]'rnzapaleriu dfiqsełZ ob.padekodpomosLi.l2 eń wość. leki q/.tkc cia obsenuje się zapalenie wego czy zaburzeniakrzepliwości mogą mod1fiko g]ębokiń kiĄńnek pmzebnrÓ' Naioeśclei anian1 waćchorobęprz}zębia'Nie ma jedrrak doldadnych destrukqjne obseMuje się ptfy zębach sie(znych danj.aniatych komórek ffansformacja nowotwolowa komórek hemopoe. o ń. slnc |ub indukoltanc( /lTnikami uważan}mi Zd nyszyć owzodzenia prąpominajqce afry obraz ldi. Roalzinnatreutmpeniapolega m zanikaniu lub s"t'olfenia prz]'zębiacręsto ob. i stat'owej zwiększa.Wienie ne i uzupełnienia dziąsełz tendencjq do o\ttzodzeń a o\łrzodf błonyśluzowej. tr't}. Przeciwrvskazane ruchome aparatJ oltodonrycz.e (wirusyonkogen.Zrnian tkankach prż}zębia' w lecz mogąrrasilać szqcezesp{'owiDowna ma duraker uogólnionych odpowiedź zapalną' Sama obecność choroby pod.

obl ru ni.Munka.lIEDLĄInt.:. stnrltx€]ne w cząstecukach adhezyjnychpro$'adzą ka kłasochłonnegoi lr.rybko na z lóWbioĘcych udział adhezji'Zmniejszenieich jlo.t2 a u 16%\łykl]''!Va chorobę na ich podstawie.va.)' noSr 8lanu]oq7.Występujq mz. Jeśto rza.r.l.2 ree5t\łnei'c/e\lo Lońq sie rejsciem lo.rnii różn]rynpżebiegiem poszczegól.'lrt}t tr. Rozwojowi anian sprzyjają wadyzgry.HRZĄ\aĄ GLtr(oGENU bnościich ul'Iz}TĘniai nie rna dotądskutecznejte. nych jednostek cho.Ificzysię na droi]zeau.IIIGr\sHIEGo Zespć'ł 99 . metabolizmu. pno$adlić podsIawie nie się na badanja hi:ltopdlologi( ZnF.. go' Dia8noza powima obejmować W badańe histolo. wcześniej a ']est to grupa zabufień ukła.węglo\Ą.rni objawami hi. rrejomz lmiarr1u przyzębiu .l.ncze malnie rcces}'V\łrie . du inmunologiczlego ze spó]nj.ł.}pada.nlZoNTJ IDIIEZJI LEU. podatność pńdrnicę i złahĘierrajamy ust]:rej. skóry z kół. ho'enie moipdoB. mi.LEFE\.odanów z to\łaĘysząqłn Zabu.. prz}zębja 2.bko j.stłoczenia zębórt olblf]'rnijęzyĘoddychanie usta.. troŚr.Iuiedaczenru Podobn]mschoŹeniemjest zespoł autosoma]n]'[r lecesJĄm}m'Polegana upośledfeniu @ii tej chorob}a im.nei farie Lhorcb}'r. o\łrzodzeniamii bujaniem ziaininy' Klinicznie pĘ na plfe\Ąlelde. podatność infekcje.po]em' ro. szczeniazęMw i uhaty ich Cz]łnrości2.Ificzone schorzenie ogniska w kościach czaszce' i r 5q1e pnebiegąiace nadmiemym ro8o$€ ( eniPm obja\ływ szczęcei żuchwiepn1pominajq zaawal. bakteńi w prz}zębiu. } znspÓt.]'DPshr|. Zębyobjęte chorobqs.2 dziqseł mozebyćńżny a]eutratakości począt. stopień zaawanso\łEnia Zapa]e.ja lkaflPkprwęLia plotadzidopremic.odze auto. ka lśrasor tóq obniźajac odpomość i zwięksfajqc worodków dzieci lub dorosłych.oboh]ch.IDzlanemgowaenie skóry z towa. Klasyfikac1a choróbprzyzębia jest choroby są4rkii zależy od \łafunk&! miejscc też pmgTesji q'ch.niu n ec7n}. siane lub pojed].1 Ięceptońw komórko. nia.'idłowabudowa komórck)' leukotaksji i nieprawidłouejfagoc]tozJł Pżebieg chomby jest buz]i\ay i chank1erJzuje się sąóko postępujqc}mi \ię /akŹżenjami' objawy\Ąjamie Us|ncipojawiają poczqtkużycia'WysĘpujq ortrzodzenia.lkiezabuzeŃe geletyczneo.Spośród50 bada. zu.rn :lącry destukcja tkanek prZpębia sowanącholobę prz]zębia z głębokimikeszonka.IlD Jestto autoso. ró$rnieżte dotyczą@ nie w takim pz}padku ogranicza się do l. stologiczn}. ń\łnież dfie. na tracqstabi]oość i . ffi złsrnznnr'r SPIc. występuje w tŹech \awęl naimnjejs/e l re. w powoduje ści zaburzeniaadhezjileukocjtów i zwięk. destn&cjq tkaneĘ szczegóLlie w olaesie poku'ita. Eleenych i stdych. z i leces}'iĄnej hwcrkeratrzą i agresjtn]'m Ęeniem fiu*cji i obniżeniempoziomu neutroflli.t2 ko\ładzi to do cięż}iej destrukcjipE!zębia. się prtptltox.2 !1 ZEsPoŁ c. 8ospodana nych chorych 36% ma zmiany w jamie ustnej.ieloogniskowego zianunra.Tn' o.Ificzonvna dr. giczne i immunologiczne mateńału pobmnego ze i przebiegajqcą zapalną destnrkcją /mianami t\€ !\tze.u. cięzkoprzebiegająclmzapaleniemprzyzębia'Zmia.a postępor. selwo$ano przewleldegozapaleniapEJuębia u do. mie ustnej aniany $ystępujqwcfeśnie charŹkerT.na 'miany w obĘbie błonyśluzo. E]sząc4 nadmiemq potliwoścĘ oraz ciężkiezapa]e. poważnych zabużeń funkcjono\łania do hlonnpgn. się ri uz''bi.w fależności postaci choroby'. lia od lol postępujesąóko. Zmiany nie poddajqsię leczeniu.oma|nei popneduonejest bardro M HIstloct-roz.ozlane :]znspÓł. od tu gene. kwitajliem.rn lmidn} postaciach:ostĘ mzsianej histioc]'tozy'fiaminia. tryw przpębiu dotyoq tylko dzieci i dotądnie zaob.edukcji na szoną przyzębia' Zaburzenieto dzie. obĘZ choroby możebyć podobnydo lufodziejace.Ą śmiefie]n}'m. Ęuyko {t'stępowaniachońb plzJzębia 2.ońel /ne arjq się sąbko pmwadzącqdo wczesnej uhaty zębów jest badanie całegouldadu kostnego i fig k]atki Ff]zębia.\Ąych powielżdmi neutTofi. ńofująrc cjer. pieNiowej. Iolę krwotocmo.Zapa]ne KoCYTÓ\T Badania molełularne podkreślają postępująr. Uhata zębównastępujew ko.Ifie. go zapaleniaplż}zębia'a różnicowanienalezy prze" plzJĘbia pojawiające najczęściej przed po.z utmĘ fębóW ecfrrychi stałych' ja. mi.l2 jesl lpn dTied/icTony Dadlroclze dulo\omdlrpirp'esYimej i to\łarzyszy ciężke Zapalenieprzyzębia mu będqceskutkem defektu leukoq]tów i monoqitów (nieprar.

Z. homonów płciolwchna tkan]d prz]zę.wŁrcstu nrchomo. odpowiedź modtdkować przpębia' tkanek miękkich i nanife. du. genów na osteoblasty które hamuja sekrecjęc!to. zębodołowego tkanki łqcznejchamkteĄ'uującasię defektem s}'n. ostatnie pub|ikacje^łracają wc a iwĄ'tępuią.D'. pok.t ką neutrop.rrasadowekości nie dziasełi zwiękzoną odpolviedŹ cz}'rulikimiejscowepo.6 ofauTNF. adpaleniem jak najwcześniejsze objęcie osoby chorcj opieką ttuje.iest ną a]edot!.ię przpw|eklvm i zapa]ny l. dIugirh i nieprawidlotłe cementu kolżeniowego.ocYTozĄi!.l powildalie cukrzycy wadzi do ich szybkie.vodcinku pŹednim jac sklteczność Korzenie zębów otoczonesątkan.vo odJJadanieoraz Joltvój pb. r koś(\^ i ub!. możnaznaczniepoplawićstan plż}2ębia'25 szczęloi żuchwy' Ę ziarninową. jest cukizyca. Procesem chorobou}m wodująZaoshfenie prccesów zapalnych.ctolru Wadomo.większa.nie. vr'spółzależności u!!agęna możli\ość ku znacznądestrukcjąpŹluębia'|2 polozq. nujaco' Wlstępuje \'r 10 podĘpach (I-)0 z klinicz.Meldzono osteoblastóvll zębów2 maja meoopaurie poddaoP e\trogPnolerapii Towanyszą mu zmiany skóme z nadmiernJ'm porórvnaruunie pnyimu. .tkęnazębną. B osrnoponoz. leżneod gospodalki homonalnej. kin (IL.l2 100 .ll'jm schoźeniem dziedziczon5łn ( ie/. ścizębórtl a gospodar rla p\tkę nazęb.nia międzyosteo. zańwno insulinoza]ehra. hĘienicznychjamy ustnej Zabiegów objęte sq zęby szczególnie !.zeŚnm ńe.iutraty już w pielwszych la. plązębia uwazanejest zuputut1ie wiona cementu.Czy g}ó\Ą!rie J/ą5el'Zagerwic. średniego hormonaLnych Inn]'m pE}'kładem zależności PaijPnci ( ierpĘn na lo sńolzeniP maia /mniej.l. jlości pl]tki rr I o/na(l)apo/iomlnslalan alLalitunei surowi' pale ia plązębia niezależńeod \aiekui od Rómież przebiegchorobyzależy długo nazębnejkrwi tub poziom fosfoetanolaminy w moczu.chorób p s K|asyfikacja innych przyzębia przebiegu w l nzmt4c'r rmolzoNrr'ĄGRł\L1.']aikiem działaniaestm. brze8u\. i insuli. Nie\Ąątpli\łie W \aóW.łnijednostkami chom. / PppbiP8d rP( \Ą\po\óbautocomd|nv es\'a\łry.o) stanołńqcych\aażne jemy kruchość naczń błonyśtuzowej i utratę rakĄlrne Śt\.']rrostka pżede wsz}st. Dziedziczy się autosomalnie domi.fi/yawienie . za szóste Zkolei co do częstości Jednym z cz]iników lylyka dla chorób plf]fębia tach żJCia. fr ctxnzrc. Dodatko!.iuŻ $. to Choloba nie poddaje się leczeniu i celowe.t]Tie IV i u jednF z pośiódobjałów jest teżzapalenie plzyzębia' W t}pie \IIII obsenłu. IL. tefy kolagenu. kim ał'iązanesą z niedoborcm jajników cf]nności głóWnieskóry i sta. /a.mulalon dojEewania i akNĄamoi( ciężkiezapalenie pĘlzębia i prżedwczesną że ró\łnież. a estmgenówz powo.wita[iaczęstoobselwuje się zapale' Do objawół k]inicznych tej chorcby należą: W ok€sie gospodana na niepmńd:łowe kostnienie pIz1. pa.]Zapa|enia chorób systemowych Jest bardzo rza. jamy ustnej. i dominująco.wu na uapa]enie równo autosomalniercces}'lr.\łysięk ńerlie dziąlel.2 l. jak W ńżnicowaniu z inrr]. menopauząa choroba przpębia' Badania i Jest Bs znspÓr BIrr. fe ciąfŹmoze następnie szybka destrukcja tkanek K HoRMoNl. bez wienia Z dzi4seł uch\t]tnego pł. szony poziom fosfatazy zasadowejw surowicy lub jest wpł}Ąv od bia w zależności fazy qklu miesiączkowego' nadmierne jej \wdzielanie z moczem. Niezń4zanie zębów z kościąpro. nie udo\łodniono bezpc prA'zĘbia' jak łp\. obrzęĘ stomatologicznq' moga mieć miejsce juz w drugim rcsĘcu ciazy .lrNl-osA tochoroba osób Z osteoporozą osteopeniąWkazały żeub}'tek i utrata zębówsąza.rni jest to \.a ich powierzch a możebyćpozba.tLi łuszczeniemi kruchościaolaz zmiany w małych mniejs/e jąq'rni hormonów2s stawach' Początkolvotjlołlan objawemsą klwa. pacjentk po St.Ę'gaśnięcia nymi objawami dotycząc].ozwijasĘ beztlenc urodzonyrn W okolicykieszonekdziąsłowych E tmorosrlrr'łzl't Jestrównież jej lecz zabuEeniem metabolicznym dziedziczonl'm za_ wa floń bak1eryjna. ZwięLslłą ryzlLo r^rstępo\^ania nonip/dl"żnd' bo*yrni należy lłykonać badanie ńdiologiczne.nns.

ząb'Mogąbyćone związane lub nie .ITI]Go pżyZębiazwiązanez chorc. pomośc| ZcspółAIDS do l.LówCD4 obser uje się pŻe$ielde zapalenie pr4. śI-EDZI'VĄ oDPoR].wvodzicial zębia' obydrviejednostk chorobowesą częstouwa.l 101 . stępowaniesilnych dolegliwości bólo\łychoraz obję. upośledzenia (bJĄdo$' \Ą bddanial inn)lh dutoro\Ą g'upip s h pacjentów plzj. ] Ropnje tkanek macmą utratqpźycfepułącznotkan]<ovego.mujacych hydrckolĘfon przez MarLuiczo.''ouylll pżyuębiaonz chor.ltEny jp. d-/ią. ści V osTBE STANY PBZYZĘB|A piąCychna tę chombęod wielu lat' Ustabilizo.ty T pomocnioe.rn podiod2inyl. gicznqmarhlicze cho. l Mańwiczo.iDY Pomimo że sterydoterapia moze żaneZa dwa różne etapy tej samej chorob}:W ich prpd!sponoMa( r$.m zespolemupo.z zapaleniem iprzlzpbia' Voga mie' pvebicg miej*rlrn] vi|'Lts) LależąC!.c| do ci.mujqń\łnieżlcki przeci$bal(teryjne.uj .\Ąlspó]ną tez ilnmrulologiclnej poczatek.ch na A]Ds fa|icza się: Doośrych stanówpż}zębia ze zmniejszonaliczbąlimfoq. stępie chorcby w poló\Ąnaniu z pacjentami nie le.Plor"' m. głólrtrielimfoq. lub uogóInionyz ewentualn]ni obja\łamiogólnou.u do Zdpa|eń stomatologa aniany w przylębiu'Poczqtkowo Ę jąUnet hara]<1Pr diagnosrykii leczenia każdejz nich' /apa]enid dfid. MARTW|czo. Prawdopodobnie tego powodu w grupie maf|Wiczo.wrzodziejące przyzębia.chorób przyzębia K|asyfikacja twania cuhżycyi jest cfęstszyu pacjentówcler.wtzotlziejące zapalenie dziąseł(Necrotl' cztely lata nie stwierdzono istotnej różnicy w po.]Jtwi( /o. do nip etiologii podki€śla się rolę spec]'ficznej 26'27'2lJ do końca\riadomo' podobne czy zmianyzachodza ryjnej:krętków i lr.ni objarva.rzecionowców w tkrikach plf]uębia.Iednostka b}łaunanaod \tie.Pl'\^lool]dmud\ie ind}Ą'vidua]nej e8o do!łwod'/ieja( zmial) na. ?iry uceratil)e Gingil)itis NUG) jest oshą infekq'j. sic zapa]eniadzĘsełlub pl4uębia' U choĄ.Io. ną clorcbą dziąseł' ta ków pod ńznJ'ni naz\Ą.|b}t}Ąn Zetpolem jestAIDS. chociaż ccchą rqżej rt1tnienionych \Ą}'stępuja in' rób przyzębia. Badania niektół'ch auto.Wzodziejących martwiczo. i ..lziejące zapalenie nie shfieldza sĘ u nich patogelu]ej flory bakeĄłnej bia \Ą.wlzodzieiącezapaIenie ńw potwierdzajausfkodzenie przJzębia na drcdze dziąse| fivożenia kolagenu i mukopo]isa.To.1órcgodochodziw \Ą}Ttik.l jęĘ plzez AmerykansĘ Akademię Periodontolo.tapienido\teoporor).mi sterydami. pż}'ldadjako choro.rcpnie tkanek Z\KIZENIE HI\. do od' chońb jest gw. .fębia ze Martlviczo. Ij\I]'ttNo slTREs.IoŚcI Najbadziej z.m komórk posiad4qce Ieceptol CD4. in{el<cji rctnrv usem lTI\r Ghrmon h nltnDdefi.i]aia doprc\adfajq. o choł. I ZE sPoŁ N^R. oddzie]ne sldas]fikowanie tJ'chjedno.aftowny ne stanJlw k1órychmożedojść upośledzenia jest nablt.l mPlaboti. strojoił]'Tni. i STER. jamy usmej i póŹniejszego plzJzębia. Istotn].l związane chorobami z miazgi ' chorobyprzy"zębia Badania nie \'lykafały kanalowej.oby prz]zębia.różniamy p rapalpnie prrr.I'Ą chombyprz}zębia ńżnicy w stopniuzaawansowania międzj''osobamiz pier\lotn]1niniedoboramiodpor. flory bakte. choroby ń$nież ciężkie 2 pż}zębia.$t-zo. z chońb przrzę. na cronl.Z]'cy chorobypEyzębia pod kontrolą.}. w.eruĄ atakrrjąq.alni. do niedobortl odpomołi bami miazgi kanałowej ibJddn\Ąn ll.chdo stek chorobolwch świadczj' ich odĘbnej etio]ogii mi będaqmi (fęsĘ przyc4tĘ zgłaszania pż\'?ebia. koniPc7noicj ora/ ma.en'ż?ir"'łlde.u cie procesem chorobowyrn tkanck otaczająrych śledzenia odpomości.uk].oby należą grupyosbych cho.r zapalenia d'/Ę.m \ażnJm ( Ąnnikjem uh7}mdnia Zgodnie 2 no\rąklas}fikacjąchońb pŹ}zębia przy. I.WRzoDz|EJĄcE oraf poddawanpni immunosuprcsji a 8rupa E ności bĘć pod uwagę'żeczęsto osoby cHoRoBY PRZYZĘB|A kontrolnq' Na]eży podda{aneirnmunosupresjiprzJ.ostry pfzebieg $y.

u (tlpoweza.l |o . W przebiegu iufodziej4cego zapa]cnia dziąseł może$ystępowaćlefor eJ' or. zapaleniempŹ]'zębiastrvieldzonopod\\']'zszony ziom kortykosterJdó.ied-. poborowych' ste \Wstępowanie chorobyu żołnierzy u osób uzależńonychw okresie odstawienialeków omz u sfudentów w czasie sesji egfaminacyjnych. dĘ kliniczną martviczo.eł l Maftwica i o.ch \. iajqq. U pacjentówz mar.6'17 Wrzodziejące zapalenie d.luinnych chorobachprĄzębia' jedrrakże odńżnieniu od w innych chońb' kmawienie w przebiegumańvi.ei objalry ogólne.amopoczu(ie naIeĄ rc'. NUG możebyćpierusz]'Tnobjawemza]<ażenia wimsem HTV wźodziejąceZapa]enie dzi4sełNUG jest chorc.rwawienie duiąseł najmniej różniĆujacą ce. fagocltozy fdolności bakedobójczych PMN).]]nje pou'oduobc(no(cipł}1ki / ndlębncj' l Ból dfiąsełsamoistnylub przy doĘl.odawkamidzĘsłou]./ni. jak i humoralnej (dotyczącej poziomu immunoglobulin IgĄ IgG. ta. tej żonych wirusem HIV lub choryclr na AIDS' co wię.wierrioneobrzmiałe)' i Należypamiętać.upośledzenie odpolviedzi im.iąseł' 102 .lziirnmuno" ĘNĄ' o t!m' żeupośledzeńe logicznej ma Wńw na rozwój maltwiczo.}stępujeostra i pfze.17)./wią/Me z pl}tĘ nazębnqEadko b]./n}mi obiJ\Ąamik1ini' mi 7n\ \l md]"twi. pa]enieĘ'tonu. Iimfoadenopatia jest nad. odziejq' r\']f jamy ustnej.!. bą.rzod2iejącJm zapaleniem dziqseł stwiel. sełjest zwiąZany speqficznJĘli cłtni](anx r'vtor.!!1u o.niedoż]'1Ą'ieńe. stępuj4ce wcześniej zapaleniedfiqsą uraly tkanek strcs jest ściśle zwiazanyz rozwojemmarh!'iczG Wzodziejqcegozapalenia dzĘset' Stwierdzonoczę. czo.Ini. powiedzi komórkowej (chemotakji. .\ĄEodziejace zapalenie dziąseł(ĄNUG)' Wediug niektórych autorów y.'wa zwiąfanez ostifm bólem)' jest I K.\Ą srrmwicyki'wi omf moczu. logicznej. munologicznej.zębowchlub całego dzi4sła brzeznego(dziąsła są zaczer.tów bmdawekmię.*fzodzie.zę.lk|5vatją podtlzgónouo.wr/od/iejqqńlapd]en d/ią. w któĄ.o ieŚl 5po\Ąodo$ane . w . cjami wirusowlmi.U pacjentów z martwiczo.h się' Zwialallc ip. dziejącj'rnzapaleniem dfiąsetsą podatni na na\łTG ty' co ie oznaga jedna\ ze choFobawystępuje u nich przewlekle.ostTerqzodziej4cezapa]e.gorączka.Wfodziej4Ćego zapaleńa dziąseł i\rystępuje ostrych zaawaJrsolvanych i w sta.' niedoborami niowlTni szczegó]lriew zakresie białkaoraz infek. stego lłystępowania chorobyu pacjentów zaka.t cfę.takimijak stres.m) zmipnionl'rni zJp.IzĘseł. dzono upośledzenie zań$'no inmunologicznej od. powaćsamoistnie (Ryc' 6.lwyższony po/iomLortlzolu hamuiehurk( leukoq.hvie | lubbrodardęmi did. /o.tor\ j4o ie (PMN).g K|asyfikacja choróbprzyzębia ba vincenta' krętkowezapaleniedziąseł. żP 7 brcdahek międ'f'fĘbotq moŹe$ i ńrv. dzj. Zaden z tJ. obr€ rh nież anieniony przez ńeprawidłorly ksztalt lub uśa$ienic /ębo$'ls|ohc jPs|la]df. draclrrvielokształtnJ'ch t\\iczo.na k1ór4. ze nj. |oadenopaIiJ i 7le. pa]PniPd/ia\e]i ldpa|enjepr7}7ębia. kim objawemmartwiczo.[stępuje lim.\'ek br.\anodziejqcJm po. takimi jak od.$. cej. odpowie.rni z anienion]'mi w wlniku unzu (na przykład są. martlticze zapa]eniedfĘsełoraz osh€ mańwiczo.w]zodziejącego zapale. chatal. owai z opryszczkowlm zapaleniemjamy ustnej lub mo- Ryc. ż}ĄviP. W stanie stresu pogarszasię higiena jamy ustnej.teĄ\Ę(.rólnircwanic martwicy broda!. pa]PnieModu' pogarś/a odi}avianic Śię !ł7rd\|d oraz następujeupośledzeńeodpo$. wlekła postać chomb]łPacjenci Z narh!iczo.t.złesamopoczu. kie jak limfoadenopatia.benieszćzJ. nie ponieważmoże \łystępować innych morriczny w chorobach pż}uębia.ietŁi immuno. nia dzĘseł'ponieważ $'ystępujew wie.16 76p3dajq &iPLi w kĘja(h rolwi. Rozlvój martwice\ufodziejącego zapaleniaduĘ.. w . pzysadkowej drcgi adrcnoliĘcznej' Po. jącegozapalenia dziąseł śrviadczy róunież fal. cie. nach ĆhorobyPrzwadki.chobja\"''ów jest jednak patogno.a.luzo. ce zapalenie nie .!Y.\\-rzodziejącego zapaleniadzi4seł może \!ystę.

U pacjentów z upośledzoną od.LholkotĄego'W obralP radjo|ogi.ostka oraz sa' prz}zębna' który pr. 103 . notkanko\łego.js{ owąropĘ in.Wzodziejącego jednak wystqpićpo wie. lśni4cą z wirusem HIV lub chorTch lra AIDS) i u pacjentów ią. jest zanik kości\'Wrostka zębodołowego' mzprzestrzeniajasię w tkankach prz5'zębia Ropień j położonych.r.rn go i kości \Ąlaostka Zab' obiauem zapalenia dziąsel cięzkiego przewleldegolub agrcsy.rostkauębodołowego. Ropień prfylębny możebyć połączony zmra.Diagnozę obja\Ąl' częściej spośńdmpni tkanek fe'or" postawićna podstawiei\'nikliwego\lTĄviadu takie jak goĘczka. U pacjentóWniedoą'vio. i kości pPJ"ębia'Badanid\Ą]. na pnyldad przewlek\rn zapaleniem pn]zębia.wej zmnieJszenń lub cboroby dzie flory bal{teryjnej odpomości oĘanizmu' Spotykanesa częścĘ osób u zapa|enie ie lecfoĄ'ch' Do czj'1lniMwwpbĄrajqcych \Ąystę na l ? i Martvviczo.biał}m lub zębnychjest Zbliżonado \.Klasyf ikacja chorób przyzębia RoPN|E PRzrzĘB|A no\uk]eozą. Ę jest .lłrzodziejqce zapa. obĘbie tegozębagwałto\Ą. lub się w wcześniej zmianami. ze fapalenia dziąseł.rvarra ropniach pny. Iopna.ło.'!vanej głębokich w Źekomobłoniastj'm na]otem'Częstowystę.m infekcją w obrębie tkanek twolżącychkieszonkę bolem. ozębnejomz kości lł].lziejącegoza. objęcie furkadi. go' Choroba ta możebyć następstwemwielokrot. .wrzoCharakteĄzuje się obnętiem i zaczerwienrenem .2? 23 poddzĘs. ie8oruLhomoś. i sekwestraĆji być na *ów martwiczo. obja\'y kliniczne martwiczo. opnie przyębia lub ropnreokcłokorcnowe'2. NIoże\alstępować ropny. w}Tostka zętrodolou€go' zmiany 8o' niP le' /oncgo. rv brzeżnego mogąbyćpokĄ.' \4ożna obcFn\oual . siln}. Stwiedfa się obecność destrukcyjnąchorobę. od tej jednostki c. podobniejak w pnlpadku martwiczo.ną przyczepu utmtę łącz. Podstałowm objawemkliniczn]'m jest bole.g1adĘ.W}p\1Ą.T'stępujq nai €r o/e. odńżnieniu ndmj tldto|o8il w Znyrnju obrębiepn]zębia wien. z obniżonąodpomością pnyldad zakażonych brzeżnego.zadko spotykana w pże. nych epizodów martwicfo.' Rrrplg\ DZ|\sL\ Je\l mi.zn}łn\ĄłTazlr} głę.\ł}sięk'29 niedożFvionych.a heść kości' objawyjej są zbliżonedo obja.2g bia: dziąsła.'alodziejqce /P na jako: IDpńe dziqsła' cra zing Ulc'eratiiePeriDdoł'itis.ozwinąć w miejscu nie objęt]'m dawkę międą'zębową.ch2g ' ogóIoomedyczne8o stomatologicznego i oraf po do. stosowarte ogólne antjóiotyMw ońz cu.Zab może $'1azlilĄ. Mańwiczo.]Q!h Mogab. Utrata przyczepułącznotkan]{owe.7Jpa]cnia i' /P w obr. na 26. że$slępowa.y opukiwanielub mo.Fetor ex ()remożebyćzwiązanyf inny' 3 mi chombami. fekcjąobejmującą dzĘsło całe bŹeźnelub Elko br(> nia dziąsbł r.Mfo. prz]zębia (Ne.hf. nPk otac?ai. de samopoczucie.hombowej. na]eży ie oko]iczDych $ęzłow cb]onn]. ia pmpębia sq podobne do objawów maltwl. pochodzenie mogąu}stępo$. choroba ma pżebieg znacżnieclęższy !*'1 norrnŃ rnn'z4rNT Jestmiejscol\'ą mpną r'omościq objańa się głębokimi owrzodzeniami.wnoozieiące przyzębia polvaniercpni nalezq:zamkrięcie kiesmnki.która prorvadzido matwicy bokej kieszonki prz}zębnej'z kórej . ozębnej i kościW}aostkazębodoło$'e. Llinięn}.lziejącegozapalenia dziąseł'obsentlje się ostrą tkanek omz bolesnoścĘ' głę. Ropnie t]ranekprZ}zębia miejscou'ąinfekcjq tka.owadzido destnrkcji \ł'łókien moisnrjłn klwawieniem.lokrotnych może nawrotach prz}zębia' Ropnie powstąiq skutek miany Wslda.po. następujeutrata przyrżepu łącznc jest częstp objawem ]diniczn}m zaawansoivane.lorut} i r alego kazaĘ że mikroflora llykr1.ebiP broda$el dzią.wrzodziejącego zapaleńa pźylę..teżółto. lenie pŹi'zębia \łystępuje częścieju pacjentów sne \4ygórowaniei obrzmienie w obĘbie dziąsła (na powieżch.waódziejącego zapale. zmiany matwi.V}. łf'In.chorobie mogqto\łaEyszyć prz1zębia.ać cją chalakteĄzuj4cq się maltwicą tkanek prz]'Żę. ]aryid RopniPlkdnekpl7}7ębid wz8]ędu $aoje zapalenie MaftWiczo.!v lia u pacjentów chorTchna AIDS. czerrvonq.\łnego zapalenia biegu martlviczo. kieszonkach pM}zębnych'Ropńe te }. nych. miejscu upżednio zdrc.NL]P) jest infek. sz}ŁĘ destrukcją kości$f'r.

żu( palpacji obrzmiałego miejsca.ka. bez |iniizłamania Ujściep]zetoki może być trudn]. uwa]r a Możliwość chodzićrv pnewlelde. ounq dfiąsło scu \łygórowania powierzcbnią. stwierdzić utratę Można ropień przyzębnyjest zazwycząibezobjawotwĆho' z kieszonki i kości \Ą/yTostka zębodoło.Czasami mogą \ł]stą)ić nych.złe samopocfucie.choróbprzyzębia I r|asyfikacja mpni prryĘbnych mogą ńw. paqjenta zwTócefua do stomatologa' Złamania obrębie kolfenia mogą równiez być W żeskłonić do się za.aniu' ujśLiP 104 . tkli. Plai d/iąs|ot$ jest /a(/PrlviPnjon\ dyskomfortu do ostregobólu samoistnegolub prfy !.le.goĘcz. nione z gładĘ lśniąc4 bżegu dziqsłowego możeilydo.ll-ol''oRoNol1l JesI miej5. na i Toże zębodołu. byćobecna w jeśtj pr7elokirrlegnie kana'tu zatJ. nież prcdysponowaćnastępująceczpniki ogó]ie kieszonld przlzęb.]ługiczas i mają tendencję do Śię mc okrpsoue8o oprożniania \aa]c opróżniPnic przy. podczas ból dotyku Wysięk i ktd€j Wlstępuje kieszonka p|z}zębnej' pŻy.wydzielina' Doleg|iwości z8'łaszane ba. żuciei nagĘua" wego'zębymogą Wraź|iweooukiwanie nięcie zęba z utrudnione szcze|ina z|amania' nie. pŻyzębia.PER|oDoNTALNE tempemturą limfadenopatia \Y obrębie regional.1. nej pa]pacjilrfdłuż . ń n]rh węzłówchtonnych' Ropnie ostre mogą pże. może Możena.jakpÓŹniejszego i czynq rozwoju Ujście ropnia ma zazWczaj postaćkanafu Ffetoki. różniamyostre i przewlelde mpnie prz}zębne. prowadzić całkowitego i ohvierasię na powienchniębłonyślufowej pŻ pŻebiega kontak. zmiany pzewlelde mogą przechoduić ostre. zazuYczaj powstajew oko]iry plata dziqsłowe" brvać się lopna . kłatiry'In badaniuldinicznyl i radiologiczn}nr. rczpnestrzeniać się wstecznie do oko]icy około.m do wykrycia bia'jeże|i ebieg jamy pur do\a5Tn Zmiany endo. ektruzja. powiększenie okolicznych węzłórvchłon. pień pnyzębny należy ńżnico(ać z mpniem dziąsła i miejscowe:zamknięcie ujścia nej. i ropńem okołowierzchołkort1tn.perio i mde b)i po].2g I ostny nopmŃ' zęba.endo po|ączone lub mogachdńkleryzować nic może W16tqpić obrzęk dziąnastępujqcymj objawami: za\łsze\łystępujerra tę samą stlonę kolzenia' po pIz1zębna'Przelvlekfu sełlub błony ś|uzowej.r\tepne7 różG tL|ze środowis|iem Ustnej' orllorem ''lę 66cy tkrnki larrrirro\"ei' opmŻnid mpnia nic się i perio. by. E noprrŃ ox. poduyższorra ZM|ANYENDo. Pacjent rra ł'ość opukiuanie lub ból w czasieżucia. take jak złesamopoczucie. czepułąCznolkankowego ciażpacjenci mogą odczuuaćMl niewielkie rqsu. jeś]iich zawafiość u się przez pŹetokę na powierzchnię dzĘŚłalub do chołkowego osób z zapaleniemprzyzębiabrzezne. i poustanie keszonłi pE}zębnej' Ropień plulzębny możebyć związanyz patolo. ropną infekcjq w obrębie tkanek otaczajacychko. zapa]edu mpny *Ysięk oraz szczękościsk.2e objalły ogólne . leaenjeendodontycfne głęboko tkankach prz]zębia pa|enia mofe a sĘ w k1óry rozpocz1'na pż}zędo Wygojenia tkanek dziąsla. }spółistnieńa patologii pŹJuębrawrerz. ronę niecatkowicie lub całkowicie\łyrzniętegozę. zajęcie firkacji. krzyca lub chorobypowoduj4ce pRZYZĘBNY ChaĘktełzuje ności irnmunologicaej. zapa|enia miazgi. obejmującemu do olaz przyśrodkowo podstaw języka' zęba.hzy delikat. takie jak cu. choroby ogólne. giami endodontyczn3'rni.Ro.częstopodawanejest i obrzmiały bolesny plzy doryku' Może \łystąpić Infekcja moze ń\łnież uczucie ucisku i rczpierania.od niewielkiego go pokiywającego kolonę tlzeciego tnonowca przez pacjenta są aóżnicowane hwie. w sĘpić sąóka utata pżyczepu łącznotkan]<owegomieć trudności przeĘkaniu' czasami $lstępują objalłyogólne. Do po$śtawania Wy. gardłowej szyć zwiększona ruchomość zazbyczaj podaje w uT'viadzie ból.W miei dziąsła rzucie kożenia w w1niosłość jest obrmiałe 1zaczenĄ. go znalaztouzasadrdenie ilprowadzeniatych zmian kieszonti pr4zębnej. zqb tkanti otaczające możetowarzy.l.29 Zmniejszenieodpor.29 prz]'zębia'Zapalenie miazgi do klas!fikacji chorób pnzolt'r-nxł-nnoPNm PRZizĘBNE Mogq może powodowaćpiocesy destrukcyjne tkanek E ilystępo\łaćpfiez .

peńo początkowoobejmu. fifkadi wierzchołkowo stosuntu do polączenia wierzchołka sięk może znaleŹć ujściew okolicach frrrkacji' szldiwno{ementowgo.peńozacĄna nowaćdo mz\tojuzapale ia r]zĘsełchorobyprz}zę. projekcjii percł .ilai jej prPbiee.'}Ąvołują chorobyjednak się w prz]'u ębiuwierzchołkow5nr ujściu p\tki nazębnej'cz}'nni]€ końecznego koneniowego lub kanałów bocznych i dodatko. IUB NABYTE możnapodzielićna: z chorobamimiazgi kanałowej zmiany pezmiany endodontycao-pedodontyczne.ię plD ku z]ejhĘienyjamv ustnejmoże ro^^'irĘ( 105 . w obecności mogą mod]fikować Nie.7apo. obejmującpv}zębie brzeżrle. uzupe|nienia r Aparatyońodontyczne. do rótłno(/eśnic 5(hoflenia\ł}5|epuja i uśawienie z+ . ko.me bżeżncgo.iłne duże' od jęte leczenie chońb miazgi zapobiega]ub sĄŁko się ekopo\łefogi szldiwneznajdujące w obrębiefirr. Proces chombo\Ąy zespoleendo. gdy oba te predysponujqcychchoróbdziąs€łi prz}zębia na|eąi na|crvmówi.ołe'baktene z mia. lub nd.]łowo jednak w prz}pad. prz]'zębiew każd}łn t okoloszyjkowa resorpcja korzenia hipercem€ntoza. PeĄ szkli. ktde mogą predyspo ńodonryczno.endo bal1elie z kieszonek we w okolicy fuków uzębionych nieuzębionychoraz i W zmianach plz}Źębnychw przewleklych lub agfes]ĄĄnych za' uraz z8Ąuowy2.H K|asyfikacja choróbprzyzębia kierunku w okolicy wiencholka zębai szerzyćsĘ \nr WADYWRODZO pr/}7ębia Cborcb) płyębia /wią/. i Prcces zapalny możeobjąć micjscu kontaltu z miazgąi mofe byćw zależności od sił obmnnych olganizmu ostry lub pźewlekły' jest Wstępo' anatomicznej Zabuizeniem budo\Ąy Jeżelijednak prązębie jest zdr. o złoźonychschoEeńach peńodontyczno. protetyczne pźycz]łĘ' jak i skut. samodzie]nienie r.Zenia fęba pźez kie. w .endc jak olaz olwartekontakty międzyzębowe' bów i korzeni donrycznych' Zarówno chorcby pĘ}fębia. szldi{nych w obszaĘefifkacji zębórv tnonowych' co okołowierzchołko\tych może możebyćprfy@ynąutraty prA7czepu chodz4cy z tkanek Ęcanotkanko. którc zmiany tJpu e[do. do roałoju'procesu zapa]nego.Nalei4 |u mieiŚcowe ją t]'lko miazgękanało$q' ki fębopochodne' deformacje ślufówkowcdziasłc peńo. W wie|uprZ}pddkdch t$orzy<iępŹelola v\ óżnej z'ł^\yęĄ mają kszta]ttbójkątny zwęzającysię W to sfel]Łfire odle8łości miejsca przyczJ'nowego' poĘ pod.endodontyczne i lv ne. horzenid . \łych. nąćsię oiezależnie. możebyćutrz}Tnane zdrcwiu.Vo r7}. Złamania kozenia.32 pale ach prztzębia mogą przedostawać się do korzeniowe i mogą \ł]Ą'rołać miazgi przez kana:ły |ub @ynników modńkujagd przebieg Domiejscov4]ch stany zapalne miazgi. omz zmiany połączo. pog:Iębiaj4c czasem aż do powo położonego w korzenia' W zębach tnonouych wy.stopnio\.30'3l konenia' Nieprawitlłowe kacii lub inryrh częściach leczy zmiany w ZlogiV|J$'Ire M tei okolio predJŚponuiado nivcfF. i choroby miazgi mog4 być lub mogqrozwii!Ą/ype|nienia' kiem schorzpnia obalc s. '7ą|kobanjc zmiJn za' wanie szkliwa w postacrszyjkolĄ5'ch zgi mo8aŚpoltodowa( palnych. przy one karrafu bia. W przlpadkach.Szyjkoweprojekcjeszldir'ne to obszaryelĆo. Grupa ta obejmujecą''nniki. Budowa anatomicna zębóWkożeni. wzdłuż mieć swoje ujście ją szkli. nia t}anek prAzębia i mogą byćuwazaneza jeden z miejscowycłt cątmików Ęzyka chombyprfJĘbia' Iolejnlm czpnikiem miejsm\aTmprcdlsponujqc}m do alomulacji pŁ'tki i rozwojuchorobypŹy' położenie zębówi ko zębiamoże nieprawidłowe być ustawionych rzeń' PrzJzębie zębów nieprawi.llni.i\'a znajdującesię w obrębie szonlę prĄzębną. wego. w kiennkr firkacji.W zdrorl5rn pŹvębiu \ł]sięk zapalny po. prz}zębiu.

tozamogąmiećcharakel zełnętrŹny wewnętŹ. sprzyjającym cZJTr4 mogq b]''ć uhudnione zabiegihigierricznew1.ną z\Ą.zęce. ki nauębnej.]u Iozpa.Złamalria w obrębie korZenia moga powstaćw {}'niku umzu mechanicznego$T\!'oła.r]rią{orn"zarowno Do ni. Badania ostatnich lat tskazują.|nu h mied4zębow}. Komnowe złamania Zębów jak nie są plżycz]'ną zapaleniaprz}uębiatak długo' nie są przJ'cz]. tak jp nu h oBvarty. Ta ostat ia cecha jest powodem miejsco\łychrccesji' od strcny !v którą Ząbjcst wysuniętyobsei. LonIal.cemen. Zębodołowego' Jeślidziasłopokt-\.vaniu chońb prZpębia. Wo.'czne) mogąbyćprZycz].r\o\ĄJn}mi rozmiańw i morfologii dziaseł i/lub luznejbłony ślu. cegopod nimi \Ąlaostkazębodołowego.e. N|EPRAW|DŁoWoŚC|ŚLuzÓWKo. \b7cnj' |ę nj./\slkimnd kJvcrid(hlJini(ln).Bruzdy podniebienno.wające $TTostek od tej strony jest ń$nież cienkie.lzi wtedy w pobliżubżegrrdziastowego' Daje to mozli.uwanie|e.owadzić mavoju recesji' Ponadto ząb i do jest Z $-Ysunięty łukunarażony na urazy podczasźu. szane pod.chorób przyzębia K|asy. a dla pacjerrta katego.o'lLolo. miemy wszelkiego rodzaju odstępstwau fakresie k1ore pratvidlowo.1ni.6% plzJpadków usuwanych Zębólv siecznych ńwnież.|uje się podatną na resoĘcję blaszkę \Ą}mstka zcieńczałą.koron.Iziqsło\ł]'m powodo\łać mogą rczwój ch(} icby pżylębia.. usposabiado sz!'b co kich ub]tków kości.'ch drugich w szc. in.nq nadmiemego odkładaniasię pt]t. nego siłamiol. określeniem etiologii'33 ich kolf]''stniena stan pż}zębia. zlobserrrolai moŻna trywać nie Ę. pojawiać teżna innych zębach' się uiele pŹ}padków podobnychdo siebie pod tzglę. h' Pżpl dpformai (lu. picn'vsz]. tc też cz]. są nie. Również znacznie cieńsza jest w q'm rcjonie kość Wrostka Zębodołouego i tkanka łqczna.Ą]enie tylko.. jedoL]ddnp lcganiewl pelnien.ch przed pr4 N layów w okolicy poddziąsłowej równieżu'p\'wa rue.tki nazębneji twovenia prccesów fapa]nych' starcie ZębóWniepra$'idłowości anatomicznezębór! 3. się się chołkowow ń'rych kierunkach i na ńżnej prze.lvczasie aktu żuciaBrak kontaltu lub zblokowane przestfenie mogąbyć plz!. palny może łahvo powodo\taćdestrukcję tkank łącznej pr. nia naruszajqc lvarun]dfDjologicznepanującew ob. Ltó. jamy wość szpaly ozębnej śrcdowjskiem ze kontal1u ustnej. wollane sąaleĘie na metal lub ahTl.ale przede\Ąszlstkim. ces Zapalny'R]'zyko to najczęściej nych zębówlub zębówustawionychpozatukiem.?ębó$umo.arja d"forma(jiopiPra Śię i st(arZa dostępmikmoĘanizmom do tkanek pod' prede $.\Ąl w 4. \łEnew pmtetr/ce'Usunięcie pIą.\Ą}pełnie. Ęsłowenależ]. okoloszfikowa rcsoĘcja kożenia i hiper. Defomacje śluzówkowo. (nie odbudo.Inczęsto towarzJ'szy zapalenie tkanek prZylębia i trudno je odrcżnićod tJpoi\ych endodontopatii cuyperiodontopatii.dem k]irliczn]'m może być rozńżnian1. u obĘbipbrcg! &Ędn$ego urruilnja ocłs/. i obecność bfufd ńa(}! esteryczn}.dziasłolre mogq fo]ogicznych' Dzięki względnieniu morfologii.ą\iPdnj( .lko w kategoriach patofiZjologii. w Defekt ten mzpo. konJ"Vvane do cji ńtki i nasilenia zapalenia prązębia.f ikacja dolłczy stłocfo. PŹy.JuĄjnj.niom zęba' t]. że prawid:łouy kon|a]d. na|pia bru/d}poLlniebiennoiziąs|ol. sutek pokarmorwch z pŹestrzcni międąuębohych .a. ńwnież cfęsto obser. g'łólr'rrie obrębiesiekaczyszczęk.prd\vid]ouoi. lub n}rjednak b'lko resoĘcja le\Ą'nętrzna możepoulrdo. waćzapalenieprzpębia. przez pacjenta.( iami rozuoiolwni obsel. cia i szczotkolr'aniazębów co możebyć pIą'cz]'ną nrwanip<r^nai mrpcii Zb}t bliskic ustałielrie korzcni zębówsąsiadują.h i mordziqsło$łth.cZJ'nypowoduje poprawęobrazuklinicf nego' ZłamaniakorZeniamogqr.Iło\ł'ościmogądotyczyć leża.Wsrystkiete .umoż|iwiajqc $łikanie balĆedi i destrukdę pżyzębiai kości więZadeł w]rostka zębodołolleśo' '106 .?Liwia h u.jako powildanic lecfenla PndodonRl /ne8olub odbudorł1 ZIJm.ch.e sa stoso.jak i nieuzębionJtn' rczll.v]'stępowaćobrębie w korony lub kożenia.7anie Potl1ztzalJasrfi|.Dz|ĄsŁowE niepEłidłowe \ł]peh1ienia klasy II i IV \łanepunkty sĘ. Proces chorobo$yzacho. .cz}nązaleganiarcsztek i ń. zowej'Nieprawi.prowadzqce akumula.'na w kofu ie zębai rozpościera dowien. krżdy proces fa.pmwidlo$otci budo\q i k5/tdJtu korenia w odcinku uzębion1m. q'ch ze sobąjest kolejn}'rn miejscow1mcąrrnikiem powsta\.

przlzębiem') TolvaE]szy mu ub]tek kości.fuJ . stlvierdlono' ic ura? Zglyorq rłobernoscjzapa. $andje.1orej bodolowego. od wie]ulat uraz z8łzo.Sam uaz z$!zow5' nie jest jednak .dziąsło. ś|uzówkowo.Izenia tkanek prz5zębialub w przyzębiu pPyczepy przez chorobyprzJzębia (utrataprzy. bral.['sĘpić przy braku t Przerosvdziąsevtkanki tqcznej' cech uszko. 107 .rn defomacjiś|uzóWkowo.lrpbv uIazuzgr}zowego poziom prz5'częptl na iem działania oklufyjnych.rnujqcych uszkodzeniem tkanet ząb' snośó uciskowaw obĘbie mięśni żrtaczy irrneob.:'stępować bole.u1.Wy lliniczne uazu zgĘ. Podstawo\łe obja. uszkoi]Zon}tn g|ębokość pżedsionka' pogłębieniekieszonek .? pEebiegu pmcesu zapalnego. uhŹta przycfepu łqcznotkankovego ' Nieprawidłowe uabarwienie dziqseł. ! Nieprawid|owe Wędzidetely'mięśni.uzmian w obĘbiekości lr1mstka zębodolo.wieszeniovego lń tkanek samegozębaalbogrupyzęb&vWJ./mianę NE URAZEMZGRYZOWYM lenid/wia'?ane8o.tka nazębnallydaje się byćczlanikiem odpowie.w \aT'riku czego po' .nikuczego łącznotkan]<owego sił i powstawanielqeszonek przy. lq'l działanianadmienych sił zg4zolt.azu Zgryzowego' tt9lod/pnipanara|u zęba Podeas gdymla pł}t.nież\\. kowegoi z uiIfiałemnadmiemychsiłzgĘzortych.1 e: rębot1retesje Y naŚępujql Mdmiemaruchomosi prfemiesfc. pb.obecnie ki nazębnejw chorcbachpz}zębia nie podlegadys.nic.tki bzegu Wyrośka zę. żejest on odpowiedziqrra dfiałanielub kusji. !qni]. Zębnych ie usfkodzenieapaĘfu za. lub przeznadmiemedziałanie na zqb ja!. pozostajedo końca nie lq'jaśniony zę. sił ioln*id).ych. dziqsła Tak więc uraz Zgtyzow może\. Nieprawid|owe zabarwienie dziąseł' W uszkodzonegoskutki umzu są większe.enia zębolqból zębalub Ąlskom.zmiany kości postaciub}tków kości kie.w w1.dżda w oNu/ja. |ub czyćpowieEchniwargowej/policfkowej języko (brodawkowej)' wej i międzyzębowej Povstaje w uynik1 działaniafizjologi@nychsił na a Zmniejszenie szerokośCi zębodo|owego.w stanie !a w}ńżniłaparamety doĘuące urazuzglylo\łego Pb. dziąsła zqblub zębyw przebieeuzapaleniaplżyfĘbia zrc. w przebieguu.prawidłot5. ' Pionowe poziome i/lub ubt. przJpadku przyĘbia . u pacjentów z przewlek\'m zapaleniem prz1zębia' dzialn}Ąnza stopień nasilenia objawó\ umiejsco.q/rostka należą: Lrazu uważ]ana po.r' .fi K|asy"fikacja choróbprzyzębia polożeniu pŹycuepułqcznotkan.w]Ąłotać zapalenia dziasełlub puyzębia' 4skusji Anerykanska Akademia Periodontologicz. słowego. 9 Zmniejszona przy@epy s Nieprawidłowe Wędzide|ely'mięśni.Wy jegol\pł}'rv tk2n. a nieprawidło\. poruewaz znrłiejszasię odpomość tkanek na działanie sil I ZM|ANYw PRzYzĘB|uWYvl|oŁA. DoĘchczas uraz zgĄzow b:'ł definiowany jako wieńe zmian w kościi miejsc utraty Ffyczepu rawieszeniouego u w1ni.|ziałarienormal.ly kŹah btfegudzią niem nadmiemych sił na zęby ze aedu]<or{an}1n d Przerosty dziqseł. omz. łrailiwość opuk\tŹnie oraz na na zmianytemperatuy Możeńy.]możP po$odoua. więc działa. dfi. przycfJnę Za Do deJormacji jest taumatogenna oHuzja' Defirdo' bezzębnego \.3. Do okołozębovvych wychna|eżq: j które mogądoiy. wstająsily uszkadzające apaĘt zawieszenio\Ą5r zęba' r zmniejszona szerokość zębodołowego.dfiqsłowych dotyaqcych nych lub nadmiemych siłzgĘŁoi\5'ch. trraża się.Fą Pierwotny urazzgryzowy folt Mczas żucia.(cii ojuchworr przJzębiem.zowego pien.l ondjako ].lk.Z}.ńż. uego.'otnyi wtómy ul'azzgĘuo$5r32. nia z umzem z8Ęzo\łymdożon]. bóW nie$'spółnierr e do ńeku i konsystencji die. ze głębokość pżedsionka' dukowan}mprĄ /ębiem' rczasamjmam} do .lqonior^ cj. wstąją oraz na w w i jest tematem wielu kontm$'eNyjnych szonel< ki przyfębia kostnych. podtlzJ. ze ?Ęby zdro'Wym Dochodzido niego obecność nadmiemie staĄ'ch powierzcbni Zę. l!] Wtórnyurazzgryzowy 9 R€cesje dziąsłatkanekmiękkich.rn.. pEJzębnycĘ ubJ'tełkości). f mniejszona czepu łącznotkankowego.

TM. Newman. waniu u. Pe odontol by modified syśemic D'F': 12'Kinaną Periodontitis Ann Abscess. Borakowska.: L Armitage.: R. chapter Pe odontol Med J nuloma).1r74. mouth Perio_ the affecting human diseases Sy_ tropical of Development a classification G. .4:1 fębia.siennjcka.5:27-53.1 Periodontol DiseaGingival Plaque-lnduced A. gra. of Parameters Gre' supp|ement Pe R. nyś|uzowej 1999.1 RJ. AnnPeriodontol tol2000. Novak. strider. asą andma|nutrition. .K.1:7' of ses' Anna|s Peńodontology in PeriodontalMicrobio|ogy clini€ a |' Periodontal discorders D.Scully. 1999.S.zębia. 1999. parasites.Należy objawy kliniczne nie sq patognomo.Ann Periodontol b|o.Huan l\/eng: 1999. 2001 Ł22' Współczesna .rotiring R. poszeźelie przestrzenr byćnastępujące: zniszczenieblaszk Zbitejfębodolq resoĘcja kości. sills.. fac.4ateńały Ann Pe Necrotizing Ulcerative odontitis 28.: Drugsand oral discorders odontol 31'lour Peńodontol' 14.Thomas. fungi microorganisms and caused infective by sions 2002. Periodontol hormo_ Onset of and diagnosis management WE.21 2000/1 Peńodonto| clinical Periodontitis M. Pe the Affecting Periodontium. Nisengard.4154.W.1:84.siennicka. 2000..Ress.65. Kinane.orpcid korenia' W celu postałieda ntaściwejdiagnozy odnośńe urazu zglyzowe8oniezbędnejest urri}]iwe badalie ldiniczne oraz Ediologiczne34.: 4. Ann Periodontitis. furiodontol dis+ system hostdefense. Newman. in role J. Hoschander.choroby chapter 2o02.1:102. and Effect lmpact Traumal WW: Occlusal 32. C.. widoczna jako pEejaśnieniaw fifkacji lub przy wicnchot}o korzenia zęba: rc.lMaurizio.:The of drugs WW.1:20. że powyźsze ńw.4ańotti.G . r Ph)'siologic Hallmon.96-109. niczne.J. tol 1999. chronic in and A': 5. Nova(M. Nagy. K Y. Banach. s. Rossmann. {V. Carranza..J. 22. Nishioka.1 1 dontol Annals Diseases Conditions. M. piśmien.lzwiqzek and of O.NovaLNl. N.1.Nagy. Akademia i pr4.: 8.8.l:91. Borakowska. 13. Bloodand lymphoreticular 2002.llego ozębnolve].21r176. Periodontic_Endodontic overgraMhPeriodon.stanford.28:409. Periodontol F 1986.moga róunież świadczyć uystępo.l'I 1999.Jańczuk.Haake.1:53-55 k|asyfi. tors.. jednak pamiętać. in roleofthecomplement Ann Deformities Periodon_ Mucogingival PG.J. patotogiach'W różnico\Ąaniu nieżw innych ne mogąbyćdodatkowebadania diagnostycme.. 20.8:361 Am ounng 2001.1:1 of Periodontology PZWL i uśnejprzyzębia' 1995' and of Diseases conditions classification 2. Ann Periodontol 1999. 2000.1999.Pagą R'c': Gingivitis' c|in Periodonto|ogy 1999. l3:345-355.: 34. and stem Periodontal for ś|uzowejjamy b|ony choroby Z.30. Sanz.1:32.C.Huan Xin N4en9: of the pathogenesisgingival 1999.5r71.: le_ F: Hidalgo.27|403' dziąse|' stomato|o. I\/..79. ]8.: 3. badanie radiologiczne- mo8a WskaŹnikirŹdiolo8iene ulazu 'ZgĘfo.J.:NoWa R'. 17.F. 2000.4:64. Tooth_Related Ann Periodontol 1999. R r lnfectious 108 .1. N.Pini. sexneroidhormones ce|l 2002.8.26:398 Chapter turiodontology cńt oral N4ed thepeńodontium' ReV Bio| 1994. tis.azu zglyzowego..1:39 Ann Periodontitis. 200a.: R.ocenaparafunk.3:52-59' 2001 1999.: M Zegarelli. przy}dad badanieżWotności cji.na zęba.J. Ann on thePeriodontium.998. Periodon Periodontal Xin 29.P: Nutrition 1998. and Nl R.pzewlek|e EA. Coles.Blieden. lNe..:Clinical Clin Aggressive Periodontitis. 23. d}namics 2l. 9-GórslG. Lesions. J Dent 1874. 8:47. pż}zębia podstawie na porozą chorobą a S(i prcgnancy. 1999. ora| responsive o€ 9 nan(ytLmor(pyogelic na||y 2002.24. 1998. 26. Tonetti AndrealMombelli y_ 0.M.. oral mucosal T. z chorób doóM@eń zakresu R': 11'Górska.lla tego scholzenia i mogqw]stępować pomoc. zapa|eria kacja Chońbouyfęoia and Periodontitis Refractory Pe Ulcerative odontitis.D.Hallmon. M.nidwa.18:21. Monteil. Sposto. AnnPeriodontol rol1999.Sakamoto.Reprod 199q41r'. stomatologia PeDiseases Clinical of Systemic as a N4anifestation M'I Nowak|asyfiR'. Mariotti. Nova(K.G. Dental l\4. 7.. Rivera Clinical odontology 19.A. 15.l. orzy. Nagy.J.NowaStomatologia M. Chapter 999. On the condition the mouth teeth 25'Borakowska.F. Medyczna 2000.. Gingival P: 16. RoWIandI giaWspółczesna.14:391-398' 33.Holmstrup. ]0' Górska. Non-Plaque-!nduced Lesions lssues.E.siennicka. Fujisawa.21 1125. Flemmig: '] 6. :84' 999. ńodontoIogy kacja cholóbprzrzębia Gingivi U|€ Necrotifing e rative W 27'Randa|.ty oraz pęknięcia szkliwa i złama ia koEenia lub o korony Zęba. Ea and S..67414 pomiędzy oneo.l:98.

Wnrowadzenie dontolilaklylti
Zbigniew Jańczuk
Wprowadzenie i chorób przyzębia strategiazapobiegania |eczenia persone|u pro'ilaktyce Ro|aśredniego W

i leczenia

udptrowadzenie
\'!T''stępo\rErxa za. \r Jużdzisiaj$jadomo' źeczęstość celem postępołanialecZniczcgo chombachplzj" u o zębia jest p.fJ,\.'Toceńezdmwia - mozliwie pełrrej paleń dziąscł dzieci możebyća.edukowana 507o sobie tr'lko pizez poprawęwafunków higienicar}'chjamy sprawrrości narządużucia'Trxi]no w-vobmzić postępo$Enie]eczr cfe \\ chorcbachplązębia bez ustnej, Natomiast systemat]'czne usu\Ąańe Złogów \,I"m fu n.rm\.li no\\o. nazębnrh' poparteutrz]traniem jam]' ustnejw do. l.8o nal7ądu' FhdbjLild.ji po]egającq tJ''lkona b4'ch warurkach hĘienicznych,możezleilukować pojętąrehabi]itację, nie cześnie prote1}canJ.ch' oltoped]Ł.znych'chirul. \tystępo\tanieZapaleńdziąsel nawet do 90%'Aby zabiegach giczn5'ch fĘkaln1'ch, ale i psychoterapeutycznych, profilaktykachońb przJzębiab}'lask.uteczna, nalezy i ja jako żekafda ingerencja]ekajzaw strefęfifycznapa. stosować na \tszlstkch poziomach.lz,iałania opie. ró1'nicżuwzględniać strefęps]''chicu i ną' ki /dJD\\ornPi' Z8odnj"/ Sol rolroiniaŚiq /dpnbiP. cjentamusi jest skuteczne 7r\alczaniechorób prŹ}Łębia moż. ganie:pieN'otne' \t,tómei hzeciolzędo\łe. przez połaczeniedzia,lań profilak. Li\!e \ł.\,łącznie Z lĆczeniem'Są to bo.\Ąiem bardzo cuęsto Z,\POBIEC:\\-IE PrER\T0T\E DotyczypopuR'cfnych Powimo się nim objąć stany chorcbo$e o przebieg! przewleld].rn, lecze- lacji ze zdrowtm prz],zębiem' a pro\ad/ido \}lP(/cnia' pvede \\'sz}stkimdzieci i młodzież' Po]egaono na: ni" i'h rylko\]ją|ko\\o b}'ć edukacjizdfowotnejskierolvanejna popra\łę wa. Sukcesemw ńqksfościprz!'pa.lkówmoże nato. - chociazbyna kilka lat miast zahrlmanie choroby fu nkó\ł'higienicfnJ'chjamy ustnej. pro8tamieżFrreniolr.1tn, który pozt'o]i podnieść a rvĘc uz}'skanieokresorvejstabilizacji.\,tożlirre jakość jest $plawdzie uzJ'skanleznacznejregenemcjitkaw1Ątienia' stomatologicm]'ch, l.1órych nek prz]zębia, Zniszczonych prccesem cholobo. okrcsołychbadaniach jest zapobieganie\['stępo\Ą€niu zapaleń s\ m,al. Lllr7]manje |ąme|odq !{rni. o.iągnięĘlh cclem w."v'łqcznie rvspólnp dzia. ków' możnazarrdzięczać dziąseł' łaniompmfilakryczn]m, zaló\\'no ze strony chole. Rola zespołu stomatologicznegoZapobieganiu w go.jak i zespołu pienłotn!'mjest ściśle stomatologicznego' określona. Polegana działa. niach oświatolvo.2dro\łotnych. skutecznej ualce z nalotami bakteł'jn}mi (pl}.tkanazębno.dziąsło. komunikary śWiatowej Zębówi b.aków zę. oficja|ne organizacji zdrowia $a) olaz do]dadrrej odbudowie (śoZ) próchnica choroby borłych, aby uniknąć moż]i\l'ości \'\,yraźnie \'vskazujq, jeże|i że i zatlz}''In}1\ania pŻ}uęb]a zostaną powszechnq profi|akykq, nie objęte to się nalotó\^/' p7e|.roay | P d n . l k / P/ o h l : J | n } ( h r d p o ń o s 5 o 1 U ! d Ą . h |\osfT egów|egrigych tych c|.orób zab rroż. .1a15owe prospe.ulących li\łości nawet |ep|ej 1a Vajov,V na udokumentowanych .\Ą]łkach badań nauko. $'l'ch wiem};żenieskuteclne będfie Zapobicganic

109

i Wprowadzenie profilaktykileczenia do
publicz. popEednio z.Iro.lllem pien\lome pozostawione\lyłącznie ind]Ą'vidualnej m Piervrszyokreślany jest obemie mzumiatrysze' n]'nr (p bliĆ i€altD, relacji stomatolog-pacjent,sfczegóhie w warun" rzej' jako zdjowie śodowisko\\e(efuiom1entąI kach niepełnegozapewnienia opiek stomatolo. gicznej' stąd bardzo istotna rola promocji Zdrowia w lrcal',h), odnosisię do popu]acji ogóle i rych dzie. na &in łcia' które wyvierająwpl}'\jy to udm\łre' zmierzającaprzede Wszystkim do popra\łyZacho. pmmu. ffi Drugi kierunek dfiałań to mzi\ój samoopieki Działania Wańzdrcwotnychspołecueńsfiva. pruezśrc.lrri jące zdrowie, dotycząceszczególnie zachowań hi. i opieki pmfilaktycznejsprawowanej podstawową personel medyczny w stał}'rn gienicnych, spełniają kontakcie z leka. rolę w profilak. już tylko u1ónnych gIup spG pierwotnej' Mogą one w1nikać z róarych ini. rzem' Dotyczy on tyce łecznych' cjaĘ\ nie musz4byćrealizowaneprzez zespćilsto' jest podsta. gdyż podnosi to ogmmnie koszt opie. E Trzecim dopiero kerunłiem działan matologiczny, worłaopieka medyczna,powĘfana ze szpitalem' ki zdrowomej. przeznaczonych na Pochłaniaolra aż2/3 śroilków |t z'qrosrnc'wlE WTÓRNE Dotyczy JuZ w]. opiekęzdmwotną' branych osób z wczesn1,rni objawami Óońb przy. zębia. Ukerun]<owanejest przede wsz}stkim na jeś poziomach na dzia|a|. Zapobieganiedalszemu postępowichomby Polega Profi|akiyka istotna lvsz},stkich jednak stomalo|ogicznego' Najwię|Śze ności zespo|U ono na speq.ficznej edukacji zdrcwotnej ukietunpierwotną skuteczne metody zwalcfa. znacfenie zapobieganie ma e|ińinujące rrzy kolvanejna szczegó]rrie jednaknaitrudniejsze pbtki bakteryjnej i korekty nieprawidło$ych ko l.,Vyśqpienia choroby, ono Jen ńa W rea|izacji' cf|owiekzdrowyi mlodyfadko prześtfe nawyków higienicznych. ga zasad prcIi|aky|i Wierzqc, może nie że zachorować' Zapobiegańe wtóine, czy]i dlworzędowe, jest jużtylkoopóźnić postępo\Ąaniem ponęp łńęc opal\m na wczesnejdiagnc zapobieganie Mórne może choroby, tzecioŻędowe a fmniEszyć skutki choroby' srycei profilaktyce profesjonalnej.

czy pacjentów leczonych z powodu chońb plzJ'zę. bia. I kierun].o\ĄEne iecL na zminimalizo$anie skutków choroby a nierza.lko i leczena. ujemnych Polegaono na: B konh.oli osiagniętych\4ynikó\r M zapobiegarfu.la]szemupostępowichoroby Ezapobieganiu moż|i\ł]m powiłłaniom, związa. nj'm z nie daj4c]mi się usunaćobjawamilub skut. kami choroby Yl specfficznejedukacjizdmwotnejuzaleznionejod aktua]negostanu chorcby ze zi\'ńceńem ulłagi na szko.lliwość qdko !Ą/tki bal{1eĄ.nejna' nie zębno.dziąstowej, i gromadzącejsię na uzu. ale pehieniach Foterycznych. Zapobieganie tżeciorzędowe jest lealizowane w mmach fazy podtz]mującej leczenie (patrz: Rozdział 18). System opiel.j zdro\łotnej\'r'laajach rczwinrę. tych koncentnrje się na tŹech kienu*ach (Łiałń:

ffi złrosIBcA\'IE TRztrcIoRzĘDo$ID Dory.

Kierrulek pierwszyjest ściśle zwĘany Zpromoqą zdmwĘ kóra wspćrłdziała z zapobieganiem, Ęm, z ze odnosi się w ogóle do zdrcwia' a zapobieganie do konlaetnych chońb. DziałaniapromocyjneZdrowia wobecwielocz]tnikowego u\łafunko.\łanja zdrtwia (śIDdowjsko b]towania. pacy i $lTocz]1 {l-Lz$v. ność' woda,powietrze, stan sanitamy),rĄ5daaczające. go pozazasięgresoltu zdmwią musząbyćrealizovva. ne na zasatlach$'ielolesortowejodpowiedzia]ności. Nie są to więc zadania doryczqcet1ł4canie opieki zdrowotnej. profilaktyka Ina na W nowocresn],mujęciu zaś celu nie tylko zapobieganie chombie' ale i zatrĄma. jej postępu.Cele Zapobiegania nie chorcbom przy. zębiazostały ściśle okreśIone: F utrz1,manie zębówna całeżycie, t utE}manie c4rymości rrarządużucia, e]iminacjabd|u i dolP8lwoś.i/wią'/anył / nje. s$ŹwĄ.rn uzębieniem.

1l0

do Wprowadzenie profila

iIeczenia.'ł

i zapobiegania leczenia Strategia chorób przyzębia
Zastoso\łŹniesprawdzonychproEEmó!.v Zapobie. w k4id(h dolnd(/nei doprc\Ą€ d /i|owieIu 8.]\ĄL/\Lh próchnicy redukcji intcns]Ą'\,ności Kjlka falttów pnemawia za tFn, iżtaki pro8lam w odniesieniu do chorób pŹpębia teżma szansę: inicjujqcetło ustalono ponadwszelkawątpliwość bakteryjnec.horóbprz],zębia. ziden8fikowano szer€g cz}nników ryzyka, wa. kon. nn]<ujacychposĘp chomby,z możliilością lrolowania niek1órychz nich, systembadania suemkojużprz],jęb' \Ą],praco$Źno pohzeblecznicąch (CPIT}q' peliodontologicayĆh sz&egóIniepl4datny do działń g po\WÓ. niekórych systematycz. spEwdzono skuteczność dobrc. nych dfiałańprofilaktycznych(uhf]''Inanie go stanu hĘieny jamy ustnej) omz lecuńczych (stosowanie ńek1órych zabiególvchirurgiczn}'ch, przede\r,szj,stkim omz antltioregeneracyjnych B'koterapii) w kontro]owaniu postępu chorób przyzębra' sku. dopracowanosię poz]t'rm}.ch doświadczeń pelsonelu stomatc tecznegodziałaniaśrcdniego póLhni.\. k1ór. moi. t\ lapobiegdniu |ogi( /ne8o i na w],'kolą'stać pr.ofesjonaln]Ęn grupo\!5m w pm8lamie zapobiegania chorcbomplz}fębia. .\Ą,!nika' dotychczasowe \aT'siłki Z badan ŚoZ że do chońb uązębia \Ą]'lącz. zmierzajqce opanowania wizlt u stomatologa są nie podczasind5'tt'idualnych i nie pmwadządo wyŹźnego zrnnie} małort}'dajne i a szeniaich oęstości intens}amości' więc .lo zaha. mowania utraty zębów lvj.niki badań rmkazqą ze poprawa hĘienyjamy ustnej- najbardzĘ skuteczne zapobiegawcze stosun].rr chońb pŻy. w do .lziałanie - zwiazana pnede wsz]'stkimze \łzmstem jest Zębia ku]h]Ą /dro\Ąotnpi' wie( rn).regn poziomu.wia. a zdrcwotnejspołeczeńst$Ź. bez znacze. Nie domości i nia sa też\łarunkisocja]ne ełonomicznepopr acji. Wyliclono na pŻyldad. że lekaĘ stomatologmoże pacjentów sl.utecznieleczyćrccznie tylko 40L}-500 przlzębia' z chorobami tę Gdńy nawetpod\a'oić ]iczĘ' to i tak prcblem nie zostanie rcaĄ1azan} Podobnie smales i Shei. haml rłskafujq. tradycyjnepodejście opanouŹ. że do

nia chońb plzlfębia podczasindy'vidualnychwizlt jest nie ttlko nieprattyczne i mało u stomatologa .kutpr lne. /np, dlp przpde!ns/Jslkimnipekonomi' obLiczyli oni, że w \Ą'ielkiej Bł.tarrii jeden lekarz |ubwie. il dPnĄs|-a mu.iah]po(więr u rolu |60dnj leczyćpląuębic u 100pacjentó\r co Zredu. cej, aby ko$Źłobyut]atę zębów i bezzębie zaledwie o 5% larunJ<ówhĘieniczrrych w ciągu]2 lat. Popmwazaś jamy ustnej u tych pacjentówrylko o 5%w ciąguro. ku ' dałaby sam efekt. taki możliwości bar. Poł]zsze dane dotyczaocf]'tiście chorobompl4zębia' dziej sl.utecmegozapobiegania nalomiasl \\€ f l o.ci i t]..uleĆlno.Li \ie podważaia profesjonalnejopieki peńodontologicznej, którcj do profilakrykapmfesjona]na' oprócz leczenianależy Rozważającjednak ogólne kierunłi stmtegii w zapobieganiui leczeniu chorób pżvębia propo. wiele nowanejprzez ŚoZ i FDI*, naleł podkrcś]ić jeszczebrakujących danychw tej dziedzinie.Trudno jest na pnyldad ustalić'jałie powinny b!ć \Ą$onio. w ?apobiegania. ne gmpy dyspanseryjne pr.oetamie Jak dotqd nie możnaoprzeć się na sprawiluonych wialygodnych wskaźnikach(ind]'katomch)aktual. procesudestrukq.nego w plf}u ębiu nej a]<ĘĄ!ności w ani na prze\tidlwniach takiej aktjĄmości na} prz}szłości (prcdyk1ory)' bliższej

progńmzwal(zania choób prz},fę Praktycfny i rea|ny kiebiapowinienfdaniemsheihamar zmieżaćwtŻech runkach: popu|acji całej dqżqcej popra do Jjstrategiiwobec przede Wsfystkim hi. Wyfachowań zdlowotnych, gienicznych, . strategii wobecarupwysokiego ryzyka, W l strategii Mórnej profi|aktyki, ce|uopóźn|enja poŚtępucholoby,Wobecosób |ub zatrzymania jużniqdotkniętych'

po. Jed}'nFn -jak dotąd istotnjtn $sl'.aźnikiem jest stępu chorcby $edług niekórych l.linicystów i utrata przyczepu(nabłonłowegołacznotkankowe. go), nieproporcjonalna do (ieku osobnika' są4:!. kośćzaśutraty prz!'czepu zależygłównieod czlm. ników ryzyka.

. Jo|r Wo| I kingc'oup l 0 on Pe'iodo.taqedk| seruices I|e FD|and ń€ W!o' of

111

i do Wprowadzenie profilaktykileczenta
że świadomość' krw.awieniez .biąsełw cfasie cz-v. szczenia zębów wskazujerla nicdo}dadnei niesku. teczne oczyszczaniezębói{ Rea]izacja Pofiomu l zespolu sto. w]rma€a pe\łnegomzsadnegol.vJsiłku matologicznego podstawou'ej opieki stomatolo_ gicznej w danej gminie.

opieka eraowa komp

ffii;:iil# iliil:tilf'*"

I

' . o pe | "' " d o laż^a.ow!Ą.rIlE oEyoaorow

.pB)i:l'f#'.

.---1 :{
l

l; l;l !
l€ r l€

pżekazaniepojedjłr. P0ZIoN{ 2 zaldadadodatkowo czemu pacjento$'ilub małejgtupie osób niezbęd. śaaoop'Pu sam"peka ctlombom pr4'fę. nych wiadomośc]iZapobieganiu o | --l l -J l -_Ji i irh bia z poin.truolndtem o.posoba'h ufrnmanla Pozate8omdlaju nadmrc\łErĘ hĘienyjamy ustnej. samoopieką oferuje się też prcfesjonalne Zabicgi w postaci usuw€nia złogównazębnych,szczegó]nie - \.\--\ jq9! q9Ę!!a I personelu naddzĘs1oł}.ch, wykonaniu śtedriego w nateiahrl(h > Wzranpaaanu zaŚabóv{ jednak r\5']ąCz. stosując zabiegi te stomatologtcfnego, jamy ustnej'W prze. nie u osób dbającvch hĘienę o penodo.Io ogiolej 'wg iol ooietu Ryc.7.1 Model oTwojowy ci\Ą'nFn pr4padku Zabiegiprofesjonahresą nrało iFDt). skutecale, RealizacjaPoziomu 2 $lmaga udziałuśiedniego personelu upmwnionegodo profesjonalnychzabie. I r ur pmponulP vYspommajra lrspoLJrd Eilrpa 5uz rozwojo\\y model opiek periodontologicznej gów higicnicznych' hofesjona]ne zabiegi profi]ak. (Ryc'7'l ) s]..ładąjący z cztelechpo.Ziomów w.lnrźa' tycznew odniesieniudo większejpoprrlacjiw tvko' sĘ nych,w zależności dostępnychzasobówmate.ial. naniu lekana stomatologasą nieekonomiczne. od nych i poziomu opieki periodontologicarcj.Model ten opartyw zasa.lziena ocenie potźeblecznicfych Poao]\'I 3 oprócz dfiałańpoprzeilnioomólvionych CP]TN oferuje głóiłnie opiekę prcfilaktyczną (P.} faldada badaniaskriningoweza pomocąwskaźnil..a potrzeb leczniczych (CPITN) się ziom 1 i 2,a nawet3).nie odcina.iqc jednak odpto. periodontologicznych grup populacji,abyuTtrać osobJ,; k1óre (Poziom3),a nawetopieki kom. określon].ch stejopield lecŹniczej pleksowej(Poziom4),jeśli takie moż]iwoścl sq należy otoczyć staĘ pmfesjonalną opieką' Bada" niem takim należyobjqćpnede \Ąszlstkrm osoby programu edukacji upośledzone, chorcby uldado. cierpiące na cięż]kie P0ZI0NI 1 za]dada rcalizację ga. i rloruńp. we' kobiery cięźame p.acoiłników $T;branych LtoĘ t arr^ilbJ mip.zLanrom /drc\Ąolnpj, nie rc]i zd1rwe8opż]"Zębia utrzjTnaniauzębie. łęziprzemysłu'W naszym kraju należyobjąćbada. dla ze niem skriningo$Tm rńĄnież młoduieżl8"letnĘ, nia w ciągrrcategożyciai korą'ścirt-r'rrikajacych Zdforvej c4stej jamy usmej' Program ten porłrnren gd}z- jak \ł].nikaZbadan epidemiologiczĄ(h plże. i motp\ujq. prowadzon]'ch 1987t - od 1'4 do 4'2%l8.latków w }ftwożyć w mieszkańcachś.lviadomość dbałości hĘienę jamy ustnej (samoopieka), W l /ęćt i WojP\Ąód/h\ md kje5/on]d o glębokos( i po. o ca do powinien objąćwĘkszość nad 6 mm i ł]tnaga tneciej kategolii potlżeblecz. a tŁścilvie zaplanorvany popuiacjińżĄłni sposobami(radio,kino, telewizja niczych w zahesie przlzębia' W],niki badania skri. . nin8owego{yrnienionych grup popt-acji mogąbyć i odpowiedrieprognmy miejsco\re) $ykoE]Śtane w mońtorowaniu sJtuacji Należyńwnocześnieuczyći zalecaćstoso!.'anle dodatkowo (samokontro]i)stanu hĘie. epidemiologicznejstanu pvl'zębia' Ie8ulamej samooceny W prcgamie Poziomu 3 powiino byćtez Za\t'al. ny zębów i prz}uębia. Najbardziej skutecfn],'m przwadków i praktycznJ'n sposobem takiej samooceny stanu te leczenie śrcdniozartansorvan]'ch jamy ustnej j est ClroróbprZylębia,z usuwańem poddzi4słolrych zło. i sposobówutrz]m]Ąvaniahigieny

L.l,:::-"

._r

:łf*:$"."n 'J t tś

I

-t-I -1 E r\ l FĘ E Ą

I

lE

't't2

lowego. przez ńżne metodyleczenia chirurgicfnegoomz le.BrzL]ubniedol]adlośi komunikat / paLjen. Poziomy 3 i 4 powinny u\Ąrzg|ędniać założe. szy. IrrnJ. W naszJ'mkraju jest jeszczewysoki odsetek i \ł}. i samoodpowiedzia|ności za wiasnezdrowie i swych żepopmltawr'raraiqr sie uslapieniem a bolu. niepo.4.opallan na dokładnej ana]iuieda.Irorób nie tyczno-leczniczego.tałich gii odsetektenjest niższyniż67o.systematycmość bowiem powinna polegaćnie tyl. zrcsztąnie tylko w nasz}m kraju.lpposanja|P. badania przedmio. przejściortychńek1órych zabiegóu ków . jc\| op[. badań dodatkowch oraz nowoczesnej wiedzylełalfa' ji 2. a szczegó]rrie niektó.zni(7e8o P0ZIo]u 4 powinien zape\łniać i granj''L. się jużu l8. peńodontopatie a zębólr zabiegi chin-rgiczne. począ\{szy leczenia pod.u|eonośLi dontologiczną. Pacjentowinale" jcznych. żq do najlepiej realizowanych elementów opieki t wskazaniamu jego mli podcraslecrenia chomby stomatologicznej.nych ] nalaeślenia możliwości pehą opiekę perio. zdrowotnych i ekonom ^ wpoi' pre|onanie.rnaln}Ąn nie8o osób wieku 35'14 lat.'wiadu.latków' nych uzyskanych z \ł]. Więl6zej |iczby mieszkańcóW ]. nie wclągnlęcia powy'ższych do działań Toź|iwie naj. ie pfiepro\!€ d /one|e(?enie jego ńe bęilfie skutecznebez systemaĘ/cznej dbało. ale pzypad(u skutecznej ooarcia w {aidym się przestżeganiuprzez pacjenta\^r na oqa lam}Tn domu uale.chi rehabilitac]jn]'ch.v}maga $'ięk.ta(h.'padków kieszon}ami gtęb. stkim uwzględnić koniecznośó $'łaściwej i stałejko.z} in. ści.ut. żeZastoso. po.iUZ w leczeniu chorób pz}zębia należyp. i le8u.Inisz]mi niż 6 mm (tlżeciakategolia pohfeb leczni.In istotn}1nl\Blunl<iemskuteczności lecze. munilariil pacjcntcmPowinna doĘ(Ą| : ona czenie f armakologiczne. jak ekhŹłcje cz]. szczego|nie higienęjamy ustnej' o W niektórych lDzwiniętych krajach sbategia ta Faza korckryjna' czy|i aktyĄnego leczenia to daładoble u]tiki' kompleksowelecfenie. wane poslępo$dnic d]d lvego leczenia (Poziom4)' Potrzebytakie zacz}nąą mzwiązaniem. RealizacjaPoziomu 3 \. samoopieki pż].ona oLtP. towego. lpr na przewlekł}'mprzebiegiem chońb orientacji promocję zdlowia profiiaktykę i u\r{arlnl<o\r'r'ana rozwijania śWiadomości zdlowotnej. 113 . gminy.ow\Ó kontro|n\Lh wiz\. osiagnąc aby md|śimum koz}'sci ceń Fofilakrycznych i lecniczych. h podstawowych promocyjnych rozumień i niepowodzeńw leczeniu.rrawet powildań i niepowodzeńpo a nawet możliwości lecze-niu. jej postępowi omz zapobiegania dalszemu W Stanach Zjednoczonych leczenie periodontolor uryskania jego zgody na pzeprowadzenie tego giczrrestanowi rnniej niż 3%\Ą. są najpoważniejszaplzycz}Trą ekstrałcji zębóly ny i uzupeblieniaprotetyczne. 1izacji dzia|ania.Wprowadzenie profilaktyki do i leczenia wskazaniapacjentowimoż|i. sta\. Pacjentanależypowiadomići uprzedzić.lło prvl zr'nqpciżniei. i nadmiemegoopb. matologicznychdla ludności tego kraju' W Nolwe. Profrlakt]'kai leczenie c.żębia. ztnu. spotustomatologicznego. pacjentowiobiektJ.wości ujenrnychsl. po. czych).ych zabiegówlecfrri. pŻypadku W każdym na|ełdqłć do: nia iesl koniec/no(i\)stemaR'/ne8o /cnid. skuteczny bef dziatań i profilaktycznych. pl7\golowania szegozaan6a)owrniape$. korelta zg4zu. jak zaawansowanych z z nihilizmu leczniczego.neso i /p. nych doleg[$'ości' wskazujena koniec choroby. łqczniez leczeniem kompleksov}m i rhabilitdryinego' lqpmnadzaiąr 80 Zalo\łno pź].$.twolzeńau pacjentaprzekona ia.szlstkichushĘ st(} planu. zawsze lPj poziomóW uryźszy może gdyż niapopŻednich nie być Iemby\łd niera.zedewszy. od . I uz8odrfenia z pacjentem zarysu planu profilakprz]'zębia nale. u mieszkańców tego klaju po 40 roku życia' gów nazębnych (dn-Ęa kategońa potrzeb leczni' czych CPITN). które wftnagająkomplekso. podopi€ a nych.czy[ leczenia niechirurgicznego.

po nlch asystertek Na przyldad.w ra.ji rdrowia.oc7enjem ilustruje Ryc' 7'3.pl.'-l|-d"l'-l1"-j. {'lqcfane w t]. i nadzomwaniaprofilakryki gl. świadczy a dopieropotem zawódhĘienistki.i{ać'nie dopuszczając ubaty zębó\Ąl plzltacza bardfo intercsującezesta.prawie\Ął"lącznie kas z ogromrĘ skutecznością pouej i profesjona]nej' Zawód higielistki stonatologicznejstwo dotycz4cyzańiłno pńcbni.!.\. Powsta.!TaJ$ |d. prz}tacza fakt powszecbnieprzyjętegow niektórych laajach bar.. z ryciny tej hynika' żedfiała]ność tulv siedzącejdentystyki. stomatologiczne Znajduja nadal zatrudnieńe w plo.tępne s^ne.w Szwecji od lat 60.cdul<acii oraz na prcfilakryce domowej i profesionalnej 95 75 14 lligi::qF. pe. też rzony w latach 70. prze Eczonego w niekórych fazach potl.*".l'1l.ofesjonalnej by kontolo. leczrriczej' ibiałaniaw profi.w mmach nov!5/ch chorych. stem opieki stomatologicznei reformie w 1999r istnieje zawód hĘienistki denĘstycznej.sprzęt oraz gienistĘ i pacjentem w leczeńu chorób pŹpębia ne \.' 7'2 Udzial d.Iziału śreilniego dzo anacznego przeszkolo. stałbyćwięc w tych warunkachpotzebny Jed}'nie HĘienistki nie wszędziesą w nieltórych pra].2). Wykztałcił się nadforem lekaŹa' o oplacaLrości fakt' że okolo 307oprąpadków zachoro więc najpierw zawód as}ste[tki profilaktycznej. prz}zębiamożebyćpm\ładzona zerunek zawodowypomocy denĘtstycznej.z sJ" Chodzi o udział higienisteki rlziałaniach. oba te zawodysą wań na peńodontopatiemoanaby uniknaćw \aarun.ji!Ę]6ńjĘ.a do lat 50.realizujący po\vffł niestety do stal€j konceŃi stomatologii program profilakĘki glu' .aktycznieprze. haju przeżJva obeĆniepo\taź]ny kĄzys' gdj.zer hnyth ube/pieczen ZdrcrĄom}(h' wienie cuasu mań . wab wtedy szkołyasystentĄ nawet z możliwością gienistĘ. moind baldzo intensT\Ąnie do do reaLizacjipmgramu pofilaltyki p.J.W€nesą stosunko\Ąo pomoce dentystyĆŁ z Zagadnienielvspolpmcylekana stomatologa hiaz W Niemczech3.tylko pod takiego dfiałania doszkalania i speqjalizowaniasięs. konJ'. a dalwc 304.t'kach pl]'$żtnych higienistki filaktyki profesjonalnej.Rateitschakz podkreślając wagę działań pmfitakrycznychw peńodontolo8ii.q"'ęlt*p1-.ji'd /abie8i drogie' filaktyce profesjonalnej.'.ialań zapobieganiu W Pż}żębia' 114 . Rateitschak2 od dla dzieci i młodzieży 6 do 1B roku życia. peńodonto|oqicznego |eka' 9aćgó|nychfazach|e.e.zenia pomocniczywg Ratefuchaka3' ża stomato|oga persone| i Na tle ogó|negoschemafudziałańprofilakĘ'c rych w stomato]ogiizapobieganiechorobom przwębia plo powirrrro opiemćna działaniach doryczących się 86 5 gnpouei prordrowolnej mo. przy współpracyz pacjentem.ileczenia E Wprowadzenie profilaktyki do personeIu RoIaśYedniego profi|aktycechorób przyzębia w w aasu pżeznaaonego po Tabe|a 1 W|iaenie pfocentowe 7' pr.zmienił się mdyka]niewi. \ bowiemdo.do sl1rtecznego cy jak i chońb pnlzębia' W laaju t]m stworzono dodatkowo zawód asystentk profilakrycznej do laktyce $upow€j i pmfesjonalnej.l P5Mjl:[#ffilą:i:Lm poszcfegó|nych chorobom Ry. poe7 nie t\. pmfilakryczna profesjonalna w zakresie chorób $l'ł4cznieprzez hi.{itab \Ą z w]cjera[ podlogi' Lalaó 60'.Llpowej rea]Łacji pro. pacjentó\{ czyściły narzędzia.Inkraju od 1993[ Laeh racjondlnejprofilaktyki.sonelu w tych w Zawod hĘienistki stomatologlcżnej nasą''n u. (Ryc' 7.

aby więkfość zabiegóq suczegóLie dłuższychi w]'magajacych w większejkorcentracji' . spra.lka nawet podkrepreq.\ł]. cl'In praroua. DoĘ/czy zań\Ąno to śrcdni jak (higienistkatubasystentka). lahycznych leczniaych. fluorkowanie nie zawszekoniecznyjest ssak w pracy przy ]eżą. W leczeniu chirurgicznlm rola asystentk (higieClanowiska na. o8ra. jamy ustnej' hłxĘndostępemi dobĘ widocznoścjq i Takie Ę prfer.chodzi o to.gdyjest pohzebny ssak (na pŹyldad ska.'ażńezabiegi prtcfilaktyczne leczni. Xlasyczne zasady ergonomiis. ska nad. góLoiew fazie podtrz}nującej. do Zabieg&f\ł]magąjącj.a szcze. żezabiegipmfilak. problemuergonomiipmcy w za. Barkera.78 profi Tabe|a7'2 Zstawieniezabiegówperiodonto|ogi.znych pacjenta'to należyautoma. położFny że ślają jeśLi i ze \'cznie pracować ssakiem z asJ'Śentką na 4 Ęce. natomiast w !e. u którc mogąbyć \Ą}konywane|eżącego zabiegi. nierza.'aćmetodą Solo ze ssakiem też . nąćpodstawowego peTiodontologicznych' one często. poddziądowy ing l jeś]i .ipn.W}'rnaga. piaskowanie zębóW . praq/ na 2 Ę.. rażającq klótkim stwiedzeniem Skovsgaanla: się dobrze siedzisz i dobrze widzisz . pol\(ii Śa /nP |e. kontakiowe pacjencle. dotyczy głównie zabiegów ńwnaniu z leczeniem chilulBiczn}m.\Ąrenie to to]oga śrcdni i profilaktycznych w po.{u Na wspomnianlm Konglesie w Kopenladze za_ akcentowanoteżbardzomocno. ]nstrukraż hi9ienyjamy ustiej . śomatologa higienistkq z Ryc.7'3 schematl'Ą]spólpracy i |eaeniucholób przyuębia' śentką) zapobieganiu W przez lekarza stoma_ Ieczeniapedodotologicznego peNonel (rabela7'l).i do Wprowadzenie profilaktykileczenia Od Kongesu Eumpejskiego TowaElstwa Ergo_ się nomicznegow 1997x ł Kopenhadzezaznaczyło od odejście szĘwrlychzasadcztercchpodsta\łoi\ych metod prary na 4 ręce (metody schóna.6 szczegóLnie. Doświadczeda l@@t@@l $'a nie jest takjednoznac Ę. i na 4 ręce (Irigie. as}sto\'vaniu rzędzi oraz czeniu $'stępnyn (hĘienizacja pacjenta)."drcj |y(. analirakorekta zgryru warowego ńf^J l. Paqenta że irrnychautoń\Ą€ r0wskazujq. Zesta./ne naibaid/PieĘonomj( V\ jeślis4 rłykon}Ą'vane przez pacjenta4.'ch ruchó! a wjęc.to dobEe . to ia ind}B]dua ieJ . badanie i pż€ nawet.rĄ]magajqdoldadności.\łykony'\ać tej lE.']^m ntr.]znq tiberalilat \\v.6.lłĘG Sq biegach a trwałe. W zakończeniutego rozdziałunie sposób pomi. peiodontologii' cze w stomatologii a szczegó]aiew \ie /nd('/ylo iednak że /a!\s/ena|ei\ pra.zji. ir h / ka ia. sz@egó]rrie chodzi o zabiegi prcfilakrycane. m{hananemózynowe plzy lezqq'Inpacjenciena 2 Ęce moznapracować . . ok|adyże|u/pianki z f|uolkowej lyżce moż]na pmco!.. jqca' Lekan nadzorujewtedy tylko jej placę.kon}Ąvaneleżącego (asy. jest przydama pacjenta szczegó]nie Pozycjależąca . tonoforeza f uorkowa ]ing ultradźwiękoĘ piaskowanie zębów). którePowinny wykonywane siedfącego ęściej M lrYkonujączabiegipmfilałtJ'czne' (podmiotowe d m]otowe) . hi]patri( i Beatha]' r\'\T.1. ahie konsultacji i zbadaniapacjenta. pacjenta u które mogą być . gdJż: .skalingnad.ipoddziąślowy d&iękowutndźWięko$ry (metodaSolo). najacYchsię.jednostajn}'ch jących llygodnej i stabi]nejpozlvcjioperatom z ła.iA 115 .lłuższego cfasu i po$'ta.jej rola jest dominu. i na nis|ki)po|egd pry8oto\Ąaniu lekalzowi. peĘonel3. .o$ai przy leżąq'rnpacjencie. niczajac się do przekazania s\łychZleceń' ewentu.lakso\łej i koŹ}stnej pozycji' Zestawiede zabiegów peńodontologicznych. R lko /e ŚlinoLj4giPm pacjenta ' mozrra u najcu Zabiegi.Jeś|i pracujesz". ce nistka z aslstentkd.

.'ać ocz]'"Vviście z stomato|og asystentkq metodqDuo.magaia ie o wielela|wieis/e svkaje<loL/$Vi.[\]\RL\N. o 95%'jeślisĘ pIacujeze ssakiem tak. a Tabela7'3 skute. wisko pmcy wada ta zostaje auto_ ślinę. w \15Ą!jest o wiele dJobńejsz}lnD uytlvarzany przez la. ność (metoda 5olo) na stomato|og 2 ręce 1' Lekarz (metoda so|o) na |ub 2' Higienistka asystentka 2 ręce (metoda DL|o) na + stomato|og asystentka 4 ręce 3' Lekarz (metoda Duo) na + 4.ciei itinocią8ulnieldorejeLlnal wr. .kl€w bakteńe oddzielne stanowisko ści 5 l]m. leczniczą'Wady dow.ch. pracy Jeślihigielristka (asystentka)posiada kątnicętuiino\Ąą.2% nej przez paĆjenta ny przed Zabiegiem' Można go też zrcdukować nu fizycznegoi Psychicznego.lpowie.ka lekaĘa pmcującego \!yko.T f HĘienistka (lub as}stentka)pra. metodą |ub l higienislka asystentka poszczegól. ' lekaEstomatologmetodą so|o.|nie w gabinede profilaldyanych zabiegow zęb&vl3 to pacjencią Ę onenastępujące: nymprzy|eżąqm w te W Tabe]i7.znoio' odno(nie ny(ho en poddn\ó \\ tabeli z |ub z higieniśka asystentką asystentka as!Śentką zabiegów \r'r oi]niesimiu tlo posz@e8ó!:ry(h ' metodą Duo' za_ Jak $}'nika z tabeli.kon$\ane u siedzqcego gene_ cjenta. Można i lu poń$nania ich shrteczności kosztó$l 5olo. |ekarz 5k1rle'. jeśli gabinecieznajdujesię Ę ko Jedno stano.]. Wprowadzenie profilaktyki pa. aby ch\Ąltał j"Zsza Ta on aerofol bezpośre.u]Ąikąiących z wieku i jego sta' potożenia jest rrai 30 ca\. o 94%po slHo sekundachppepłukaniu roztworem chlorhekyd]. pacjenciemetodą Solo-Stano.1óĘ.ale moż]iwe w pmcJ_ 2 Ę. Aemzol towav]Śząry urządzeniomultradńr'r'ięko. soka.i leczenia do .rn gabinecie'na$'etna odległość m i banlziej szkodliny dla opemtoral3Aerorol ten moz_ bakterii na a€dukować.zestawiolo w Tabeli T. chodzi tu o zabiegi*Ytwaizająceznacznyaerozol (na prz]''ldadpiaskorłEniezębórvi zabiegi w]'kony. rtydąjności czq niskiej na ogoł sztów zabiegów prcfilaktyczn].ała'Uż5lie na też w pmcy na 4 Ęce12.t€nia stomatologio o. nad trafuością dJ6kuto\. ale jednocześnie RozpEestrzeruasrępo matj'czniew}€Iiminowana' i grzńy omz inne substancje' pacjentaW oterech rożnych u Wykon}$/anych leżqcego zab|egóWprofi|aktycznych. i które powinny być n].\T 1 W nasz}'rn prfy leżąqm pa. działalnoścĘ z konieczności' pracy i \Wsokichko.zabiegiperiodontologrczne pa.zność ko9zrpro{esjona|nych rzad. s.]rfo.!h skutecz. przy leżqc]'m w pE}padku tych zabiegówssak o lńele skutecfrueJ cujqca możebyć\Ąy.2 Dotyczy ono ta mh1iezańwno metodySolo' jak i Duo' Tabe]a nie uwzględniaogolnie plf}łętych przeciNwska7ańdo pacjenta. 0. ce. tub wanesprzętemultradźwiękow}'n dfwiękoulm) ' i-''. lcaju stosuDl<owo $IĄRLĄ. Higienistka asystentka 4 ręce wysoka wysoka wysoka bardzo M/ysoka bardzo niski \Ą'ysoki bardzo 116 .1óry wi to znacznypostęp'bo sk]teczność tworząry się aelozol D ślinociąg' \łYłapuje niskich kosztach Zabiegó$.3zestawiono czterymożLiwościce. plzy jednocześnie zbieratylko nadmlT plJnu z jamy usmel profilaktycznych'Wadą możebyćblokowanie lbte. cjencie metodq SoIo' Ponadto sporad-vcznie nuje on zabiegiprofilaktycne' fajmujqc się z\t!lde. możebyćjednak \Ą]soka.u/ania Jeś|i ustawieniessakapoilczaspiasko\. jeśli chodzi o zawartość jamy ust. Zawiera kropelki wodyo wie1ko. metoda pod jest prof€sjona|ny<h znaczmekomfort lecrenia Podobmeskuteczne o chodzi możliwościWykon\. l. się ko spot].l. równo Fofilakffczne' jak i leczńcze u lezącego gló\'nje pr\ uŻ\ou ' ien|a mo8dbJi wrLonwvarre naiLle.

Ą] Duo go pacjenta. Jest on baduo merl'torycz_ zabiegi profilaL'ryczne. na sta się metodq |ubso|omoże odbywać dv\. wańant ten jest lvięc bardzo nieekonomicYnyt]. mPtoda dwi" ds}s1en|ki pracować metodąDuo na swoim stanowisku. bardziejpl€qzyjnego radzofu lekaiza stomatolc gdy necie stomatologtcznJ'Ir. gnialki Ilie mająbowiemw naszJtrn kĘju upmwTlreń mniej wmosaione.i do Wprowadzenie profilaktykileczenra ]] $iARLł\T 3 Lekalz. przez uykonyvane sa na osobnych stano\Ąłskach Kualifiko*ane pomoce den$styczne. jestszaegó|nieważne. ZabiegiFofilaktyclne' W każd].zle. nie na llYkonalie zabie$l p.ltkonyścitakiej u'la.ch $'ykonJ. \ł]magające: stentk)' pracującejmetodąSo1o.3 \łynika więc je. stomatologiczn].jonalnpi. korzFci: ma stanowisk następujqce Mode| oddzie|nych kontakt asynentiq|ubhigienist. Możnasię dopatŹyći innyc.laniupacjenta. ale Jest to m^viqzaniemożliwe. prary (na pżyldad wspól powiedzia]ność ścide pojętejzespołorvej ne pomaganie sobie przy trudniejszych zabiegach. Z Tabe]i7. Lekarzmożesię vv|ącyć raziepotżebydo roz jakiegoś baldziejskomp|ikowanego stŻygnięcia pŻez asy.) ' Istotny jest też aspekt pnwny Higienistka sto. potrebymogqpra(ować oddzie|nie na a w raz|e nie uzasadnion$ ale rylko dla tudniejszych zabiesolo' metodą dwu 'tanowiskach górv profilalacznych' rt1rnagająqch użyciassaka |ub higienistkęasFtentkę. podobnie peńonel' stanowiska przezrraczone rlykc> do średni n}Vania zabiegówprofilakĘczlrych mogq być skrc zresztą i asystentki' jak i nowo zatrudnione pielę. koszt a]e bardzo\ĄYsoka. matoĘ' po zba. W za|eżności atbogdy zabiegi te lwkonwvane są u ńespokojne. matologtcznaposiada uprarurienia zawodowe do gńlrce lub asystentcepowinien \!ydaćlekarz st(| zabiegówprofilak. n]. z Lekażma lahĄy profi|akyene moż|iwość i zabiegi ką.Wykonujqcą jeśli co nadzoru. w}Tika natomiast. zabiegówprcfilakwcznych musi byćbardzowysoki. z prob|emu.ofilakrycznego pielę.kute(/nosaprofrlakn prole.tn pomocom dentystyczn}urlub pielęgniarkom' asystentki.m zabiegów profilaktycznych bardziej. tycarych. 117 .lnoznaczńe wTsoka pvy ndi. może być że zabiegi pmfilaktyczne' Skuteczność podobniejał i wdajność.stent|ę.rn w rvo]n$h c}wi]achĘ. cajacy rtykonalie tego rodfaju zabieg&v Z fue.' doldadnego pomocydentyslT'cunej zalaesie tych zabiególr w stanońsk pmcy w gabi. do wykon$ĄEniazabiegówW ponosi więc lekan stomatolog.pielęgnialki Istotnyproblem w prwadku wariantu 2 i 4 sta_ . zabiegipmfilakĘ'czne ga nir w przlpadku higienistki. tak. przeszkoleniaasystentki.lvania opisana $]żej praca zespoło$aw różnychwels. Trudniejszyprcblem stanowĘpv]'padki.u zlece. jamie ustnej' PehĘ od.lo z nią rvrkonuiar zatrudnidjednq Jeś|i|ekaft prdcujq Duo. jach gwaranfuje\Ąłaści$Y nadzór lekana nad prac4 kiedy zabiegi ptfilaktyczne zleca się k!. Ltórych doświadczeń pomocedent]stycune \Ąykonuj4 skuteczńe organizacyjnych i teclrnicznych 8niarki i \łfch cz}'nności pź]paclk. k niższychkosztach. w wykonaniu hkienistki (asy. asynentka jestW pełni Koęyśd obopó|ną są dośWiadaona' nie pracy zespolow€J' co sprzy]a w . pmcujqcmetoda Duo na 4 Ęce. i piaskowanie) lekażzatrudnia Jeś|i (skating ulhadźwięko\ay/dźwiękoĘ praca od potrzeby to dwie as}stentki. fwiqzanego lń/ykonywanyn ll!\RLjrNT 4 Jest bardziejkomfortowyi ekonopaqentem' stentkę gjem |ubz trudnym zabi€ miczny niżwariant 3' Higienistka z asystentĘ lub może as}. że pielq nawet pmcując na 6 Ę\ lwkon}Ąvanie dodatko.'alifikowa. nowi koncetrrjaoddzielrrych . $ykonuje oplócz fabiegów lecnicą'ch. że większość możebyćdobrzeuykonarrametodąSolo.

. są możliłę do \WĘ.alcfanie płytki bakteĄ'jnej odgry'\Ąanajwaz.jak al1iplf}'pomoq.h można prcrva.anie każdego pzńorów higienicznych.a i policzkóll| Uwidacznianie ich popnez ich ł5óar.ska.i' Uważasię.ną jest uśrtiadomieniełskazarrie i ' Il 9 .Ii /dl'a. osobnicząsplarvnościq.tkq bakeĄl..e metodą oceny przez pacjenta s]<uteczności 8i. lpnie pr:rrcbiar orrl \ ulrv\maniu zdrouiapo go pacjentaczynników socjop$'cho1ogicznych' Nau.il|ó\\ z p:l"\.alki u kar.spo.aby stosowanemetod!' aby Pacjent właściwie zmzumiał otrz}.Jadwiga Banach Wprowadzenie Profilaklylra domowa lvlotywacja samoocena i Wskaźniki higienyjamy ustnej pomocnew wybarwianiuplytki bakteryjnej Preparaty znaczeniehigienyjamy ustnejw |eczeniu chorób przrzębia Przybory higi€ n y przestrzeni do międzyzębowych liilpro!.ule( /noi. horobl pll}/pbia'zapaleniP jcst d/ią.cia nic sób ZaIó\Ą. że samoocena oĄry-wa łażną rolę Eliminację nalotó\t nafębnJ. \!ażn}m cąłrnikiem w \Ą. niach międz]'zębo$.2. się odpowiednio udoskonalane celu zaspokojenia narriazaleconychcz1'rrności' w t!'ch zlóżnico$'anychpotrzeb'l. zdefiniowanieu każde. pżez lekana ]ubhigienistkęsto. nych.przeshze. osiągnięciu cz]''stejjamy ustnej i uzębienia. (faza czając] zabiegów higienizaq.vbańviąjacyc1r po" mato]ośiczn4 metoil i prz}'bolów higienizacyj. \\'jększośćpaz popr/c/uapobi.1'ch. sa \Ę'soce skuteczne i stanowiq dominująq. zmieŹa do tego.vlenieza pomocąśro.h. Wszechnie przyjętejako prosĘ'i widocznysposóbsa.iaozenie Motywaciai samoocena Z\. przede rvszystkim w warunkach domo*ych' Inną /ne8o obejmujp dolladne monilororran. nauczeniupacjentaposługirvania nimi. mooceny olau ocen]' pźez lekarza lub hĘienistkę się d r l ' / d o d p o ! .]óoŹe metod służąq.nych w jamic ustnej skuteczn]rm' komplekso\ł]ryn ich leczeniu utĘJmująca)' Ponadto. w pacjentów stanuwiedz1i większości dla metodyte z$taszczamiękkie złogi utEJmujące się $.cjentów nie fdaje sobie jednak spra\rl' z \rtasnlch d/i' dlbo i. $'zroku' ani ję4.ch niejsząlolę w Zapobieganiu leczeniujużistnie. walki Z ciągle odk]adającą p\'tką nazębnąb1'ty zówki i czut siQ umot\wo$'an!'do luete]iego t\'}ko. higieny jamy ustlej musi spoczyNaćna każdjłn dzić' iż wimo ono być stoso\Ąaneplzez pacjenia z pacjentór{ odpou'iedzialność zespołustomatolo. poza i ja.. w z(?lczańu nalotów bakteĄ. i p d / i a l n o ( i h u t l 7 \ I n a j l i u $ l a 5 L i ! \ e j stomatologiczną. i. z i choi.ka lub mięś harg i jej zwalczania.rnane lt. \Ą. ca:ląpe$łrością Z należ]'stwlel.pi .i jcgo\\r.n]'.ic lhorob1 sk.ob]'. albo popżez ich usuwanie' Według altualnego niedoĆią8nięć oczyszczaniuzębów często także..lków Po wskazaniu jest $.Sanie h po\51a\\aniu.Io zapobieganiachorcbie plfJu ębia.. różnorodnamolfologia musi tak pEekazać i pokazaćodpowiedniąmetodę zębów i dziąseł' zaró\ł'now stanie zdrolvia' jak i zastoso$.

I Profilaktyka domowa
mu obemości stanu zapa]negodziąsła, Ap.okjyma|nyw,każnit (AP|) bądź krua. 1 2 wienia Z dziąseł miejs(u, gdzie znajdujesię pł].tka w rD 1 i ich bralrr - przy zębaÓ dobrzeoczyszczanych. Nauczanie rĄ:laściwego oczyszczania zębów po \tinno u$,fględrriać wazne elementy|moty\aa' trzy cję,jnstluktażolaz kontIolępacjen. Jeśliistnieją tnrdności umotylvo\łaniu w ta lub nie jest on w stanie prawidłouoi przez ca\ ąas wykon!'lvaćzabiegów hĘienicznych, a lekarz plz}stępujedo leczeniachirurgicanego plu}zębia, na niegospaddnaiwieks/a odpowied/ialnosa nippr} /.r wodzeniai powildaniaw lecreniu.Liczba wizJt pizeznaczonychna tempię higieniczn4 Za]eł ściśle od mzległościciężkości i choIobyprzyzębiat'Aby osĘ gn4ć końm\,!ysukces w le.zeniu chońb pfz]uębia, Ryc.8.1 Diagram oznaczania do aprokyma|nego wskaźnika średni przeznaczony moB1t,owanieinstruk. p\tki(APl) ws bnseso. czas na i tażhigienyjamy ustnej powinierr.\Ą,]'nosićpr4óLi. w żeniu1 godzinę12 minut na jednegopaqjenta.s wskaźnik ten jest godny polecenia ze Względu Wskaźniki higieny na jego prostotę olaz bardzo laótki czas badania iamyustnei (okołotrzech minut). Uzyskane z badania za}resy Przed zademonstrowaniem pacjentowi prawidło wskaźnika API powinny być inteĘretowane w na. wej metody szĆzotkowania użyciaprz]'torów dG stępującysposób: i datkoł]'ch,na modelu' a potem w jamie ustnej pa. a API100%-'7ryfa:AaBena jamy ustnej. cjentanajpiel'wnależyocenić,określić ]iebol\o tub I API70% 44vo| przeciętna' ŁEgtena pro{entachi wpisać do kalĘ choroby \'rskaŹnik l API39vo-257o:tlgjelaw miaĘ dobra,z\ailasf(za w higieny jamy ustnej. gd1wska,;nił zbti-ia do 25a..|slniej4 \Ąót\czas się wanmłi do ocbronyprzed pńchnicą i chorcbami I lvsrr.ł.Źlu< i.p""i''rrri Ptaque irrr przyzębia. móc przystqI]ić zabiegówchirur. lrulel)G Ne Aby do lcżt do naimnieirza.o{hJonn}Lhobe(]rie gicznychna prz1zębiu, i ndjc7ę. wskaŹnikmusi być< 157o, ścĘpolecanych wskaźnikó\M uwidocznieniupłJt. r API < 2570: Po opĘ'malla higienajamy ustnej. ki w przestrzeniach międzj,zębortych pomocą za zgłębnika po \ĄlŁaMieniu pŁtki tabletkamialbo I rvsrrMlu< PŁYTKI BAxTERI-JNEJ el'I) lub .oztworem \tybalwiając]an. ocenia się higienę $g si]nessi lije' SłużT ocenygrubości pł}tkibak' do w przestneniach międf}zębo\łych' k.wadrantach teryjnej umiejscowiotrej w okolicy szyjki zęba.7 W p\'tk bakeryjnej rra powierzchniach oceny dokonuje się na cftercch powieżchJdach 1 i 3 obecność styczryÓ badasię od shony jamy ustnej rĄłaściwej.Zęba:po]iczkowejlub \aa.goi\'ej, językowej i dwu zaś k$,adrantach i 4 - od stronypzedsionlo\Ą,ej powieżctlrfach stycaych: blizszeji dalszej' w 2 (RyĆ' 1).Kr'teńum ocenyjest \Ą,}stępowanie B' p\'tki KĘ/teriaoceny| przestzeni międfFĘbolvejomaczonejako (+)]ub 0 brak plltki bakteryjnej, w jej brak (-)' Waltość \Ą,skaźnika oblicza się we. l-cielka warstwa pł].tki przylegającado brzegu API dIu8następujqcego oru i podąiew procentach| $'u dziqsłowego szyjki zęba stwierdzona zgłębni. i kiem, ale niewidoczragĄm okiem' 2 umiarkou'ane nagromadzeniep\tki na brzegu sumaPżestżeni międzyuębowy.h f plytką x 100 dziąsłai (lub) na po\^,derzchni olaz w kle. zęba suro s46tkch 0'.€n6r'yÓ pże.|Eelri międąlzębow}th szonce widocznejużgołJmokiem,

":;td'#
Jsr..'FtrFFf

,O

:Tfl-|

120

Profilaktyka domowa
w 3'obfite la$omadzenie r}ł],tki kieszonce i (lub) na brzegudziąsła powieEchni Ęba' i Aby oblicz1ć wskaźnik higieny jamy ustnej wg si]nessa i l,rie. należy wartościuzyskane ze Wszystkch powielzcbni zęba zsumowaći po.Ifielić przez 4. W ten sposób otrz}'rnamy wańość jed. dla nego zęba' Stan higieny jamy ustnej powinien być fbadany pn}najmniej plzy 6 zębach,na przyldad: Liczbowa wskaźnikaom ńwna się su' Wartość mie waltościJiczbowychobu wskazników DI i CI i możervahaćsię od 0 do 6' Wskaznik DL jak i CI tĄ obljczasię oddzielnie len \posób'iP sumujPsię 12 uTników (Z 12 po\'r'ievchld zębów) i dzieli się przez 6 oiczbębadanychzębów) '

l

Preparatypomocnew wybarwianiu plytki bakteryinei
żebyćWkonysBwany w gabinecie stomatologicz. njtn' zaś tabletki o tej samej nazw'iewimy służyć samokontmli zabiegów higieniczn].h \łykon}va. nych przez pacjentów w domu (Ryc' B'2)' Roztwo. rcm Red.cote w pł].nie(5 kmple na 20-50 nl wo. jamę ustnq pnez dy) poleca się pacjentom płukać 50 sekund. Po przepłukaniuust ciepłqwodą u$'i. dacznia się vybalwiona na kolor czelwony p\tka nazębna zlokalizowana zarówno na dziqsłach,zę. bach,jak i uzupełnieniachprcterycznych'

ffi nłl'qnvtq.cz noD.coTE\r Pł]I\-IEMo'

przy poszczegóJnychzębach sumujqc Wartości przeztiezbę i dzieJq' lębo\\baddny( ob4'Tnujem\ h (skaŹ ika Pl-I-dla całej jamy usmej' średnĘ Naltość

i# tvsr'łŹNrx rrrcrnNY JA]\II. UsTNEJ (oHI)
wg Greena i Vermil]iona' sldada się ze r.'skaźnika nalofu i hskaźnikakamienia'8 KĄ'teria ocenywskaźniła nalofu (DI)i kamiena (CD nad.lz,iąsłowego sątakie same: -brak nalofu, brak kamienia nazębnego, 0 l-mięl..ki osad lub kamień mddziqsło\aypokry' tęiqą nje wic.ei niżl powier(hnj /eboB: " pokĄ1\,a. z'miękki osad lub kamień naddziqsło\ly 2/3polr,ierzclni badanegozęba' jqcy lvięccj r lub u}'stępo$9ńe pojedj,nczych $,ysepekkamie. nia poddziąsłowego dookoła szyjki zęba' 3-osad lub kamień naddziąsłow pokĄ''lvający wjęcejniż2Ą portjerzchni Zębalub grub€ pasmo kamienia poddfiąsłowego dookoła sfyjki zęba. Kazdy ze wskaźnikówpowinien byćocenianyod. dzielnie. Najczęściej stosuje się uploszczons'!.vska. źnikoHI ogranicfony,podobniejak rve wskaŹniku plrtki bakteIvjnej(?l.I'),do sześciu zębów:

itu

W gómych zębach trzonowych ocenia się po. wierzchnie policzkowe, \ł dolnych językowe, a w siekaczach- powienc}nie wargowe. Zsumo$aposzczególnychpowielżchnijednego ne \łaftości z zębadzieli się pżez liczbę badanychzębórv.

t

Ryc.8.2 Płyn tab|etki d i R€ pbtk cot€ do Wyba|Wiania bakterynej.

Ryc. PM Auorescencyjny 8.3 PlaqueTest wlbaMiania do pMk bak'eryjnej.

121

Profilaktyka domowa

Znaczeniehigienyjamy ustnei w Ieczeniu chorób prryzębia
pł}tkaba].1eIyjna Ponieważ cią8]esię odhlalza, ce. lem instruktażuhigieny jamy ustnej pacjentajest zapoananiego,w jak sposóbmożebyćona skutecz. ńe elimino$€na, aby nie dopuścić ponounego do jej gromadzenia. W czasie tej fazy leczenia pacjent powinien do" głów. wiedfieć się' Zepł}tkabakteryjna,stanowiąĆa ny czltnik etiologicznyw chorobachpE]'fębia, od. pM(ibćk]eryln"l By('8.4 |ab|elter}t.ozy"y wybaĄ/Via.ia do ]ddda na powiefl( się hnia'h rębów, nlpe]nień,uru. pełaieńprotetycznychomz na dziąśle' zaplzesta. Po niu cz1nności hĘienicznych' juf po 3'| dniach do' PL.\QUE-I LST Jest znanlanna polskim ryn. chodfi do powstania stanu zapalnegodziąseł'Ko. ku preparatem w roztworfe służ4qm uwidacz. nieczne jest poinJormorłanie pacjenta, iż tylko nianiu zlogów nazębnych (Ryc. 8.3). RoztwóI ten pż}.\Ą,.óceniecz}'nności higienicznych powoduje mJ ].olol żółtvi ies| ma|eńalem fluorestenryj. całkowite cofnięcie sĘ stanu Zapalnego dzĘsel Po. go jdmJ u\lnei ip.t 'n'ajn!m. nvm.Po nanipsipniu na /pb)i dlidrlapr/) u/\. 8]ąd. t!,łas( hi8ipna ' iwa jeśli nie najważniejsz]melementem plofilakryki ciu dol4czone.jdo zesta\Ąlr specjalnej końcówk preparatu promicniami ord,7 na(wie|lPniu świa. i leczenia chońb pfz]'zębia,po$'inien ukierunko. potimPĄ7d(yjnpj, \\ać działa1ność Ila nadfioIelo\^e8o / |ampJ na. każdegole]€Iza stomatologa,nie. lotj' baktełjne fluoryzują na kolor żółb', rcprezentuje, ale także ,'czysta'' faleźnie,jaĘ specja|ność pozbarł'iona pł}tki powierzchnia zębów i dzią. i innych członłówzespołu zaś stomatologicznego. kolorem niebieskim' ze względu na ko. sełś\nrieci nieczność użycialampy polimeryzacyjnej, prepa. mt musi być stosowany $T{ącznie \r'fgabrnec1e |nstrukaż dotyaqcyutŻymania Właściwej uft higieny ęrnm'rn|ndi."nlm powinien bienia, tymi przyzębia, W dovayć doboru: : odpowiedniej szeot€czki, . r'ł.nI,nrrrnnrl.coT[ I ERl"TRoZY\ot\E : sposobu szczotkowania, S}uł do ul banłiania nalo|ó$baktPryjn\ wirrn) .: dodatko.^Ą/ch thl nażędzipomocnie]ch, polecane do stosoi!tsniadomowego(Ryc. 8'4). być I past. Samokontrcla higieny jamy ustnej przez pacjenta w domu pozwala na tratychmiastowqewakuację pttk baktelyjnej Ze ź]e oczyszczonychpowierzch' :.i szczorri'l no z4BÓ.tY Jestnąjbardziej uni. ni zębów (widocznewybarwionezłogi)poprzez wy. weNaln}m i powszechnie pŹ],1:z zaakcepto\łan}m ą. konarie pnez niego po[tómego zabiegu hĘie. dem słuz4C}mdo elimirracji p\'tki baktcryjnej. nicznego. który powierzchnię zębó\^,' i/lub dziąseł u (e]ulwięk7PnjdPlekĘwDo(t./oo|kowania i lę. pozostawi czystą orak wybar.wienia zastosowa. bówproduko$Ene szczotkińżnią się kszta]łtem, po rcz" niu tabletki). miarem oraz śr€dnicą\tłosia. Biorqc pod uwagęśre. pou( pd. dnil e tl'łosia. Pod{ stoso\Ądnia lds Idb|eIPk na|eż\ zJi rolńżnia .ię ndslępująt slopniPjcj e prZesuwaniatabletki po ca. twardości: cjenta o konieczności łejjamie ustnej (od strcny podniebiennej i pżed. .r szczotkatwarda:0,25-0,50 mm, sionka jamy ustnej)' Utlz}m]\Ąanie tabletki w jed. .]szczotkaśrednil}twalda: 0.20 0.25mm, nJ.n miejscu nie pozwoli Wtaściwie okrcś]ić stanu : , szczotka miękka:0,18-0'20 mm, jamy ustnej. higieny szczoteczkado imp]antów:0,0M,0l2 rnm.

122

Profilaktyka domowa H
pracującejwyńż. W zależlości budoll:' części od skut€.zność szczotkowania zwiękza się, gdy prze. nia się dwa rodzaje szczotek do zębów: pęczko\ye stżega następujących się zasad: (2-5 lzędy IĘczków na szemkość 5 6 rzędów rra i . sfczoteekę na|ełtEymać d|onią mocno, dłrĘość) \rĄelopęczkowc całą tak (3-4 rzędy na szerc. omf przegubu abyniewywołać zmęczenia i '9 Ękipodczas kość 10-12lzędów na długość) szczotkowania. metodzieBassauchwytszczoW parametńq kóre powirrnyzadeq.dolvać Spośńd teczkimoże ,,pędze|ko\,!y'', być o tt1'botze odpowiedniej szeotki na]eł u\,Vzględnić: a nieopuszczać żadnego w łuku, zęba którymÓgłby l stan dziąseł, pozostac ocyszczony, nre l ustawieniezębóWw łukuzębo$}m, powjeŻchnie a żujqCe na|eł oczyszeaćWe Wsz}ś. l stan zdmwia całej jamy ustnej, kichmetodach ruchami szorującymi poaqtku r mot$'vacjęi zĘczność na pacjentajubna końcu sz@otkowania' Za|ełto od indtĄ/vi. Powszedmie zaleca się szczoteczki o śrcdric!' przypadku. na przyk|ad osób ze dua|nego ltak u w,]osid 0'20-0.25 mm.o knjtkiejit\'ąskicic?ęi(i pra. powie|zchni skłonnościq do próchnicy żującycn, na. cuj4cej,gdyżz punktu widzenia anatomii jamy ust. je |eł ocyścić jako pierwsze. szo1/vniejsfe po' na nej tylko takie spehiąją swoje zadanie,umoż]i\'ia. jac s]wobodne czqtkuWlosiei mniejzmęCzona zapewnia do. ruchy podczasĆZysfczenia zębów Pole. ęka kladniejsre ocryrzczanie brurd.Oayszczanie in- ca się takze tę twaJdość gd]'znadajesię za. sfczotki, nychpowierzchni pżedżującymi po|eGsięwóW. ńwno dla osrjb udmr\łĄn pryebiem. iak i W nie. re aas, gdy inniejepotŻebastymu|acji dziąsła |ub \r'r'ielkiego stopnia stanachfapalnych przpębia' gdy jeśWidoane nagromadzenie pMki Wokó| polecićokrcso$'ow plzy. szczotkęmięl&ą należ]' trzecich zębóWtżonowych, pa.lkach faostrzeń w przebiegu zapaleń przJzębia powinno E szczotkowanie llwaćokoło minut 2 (zwiększone krwawienie dziąseł, r,vysięk ropny ą stosujqc metodęro||i ruchów okężnych podczas t\zros|nl(homoś(/ębów|ora/ m/po/nania i t\fio. kżdego przy|ożenia sz@oteczki łuku do zębowego dziejącego zapaleniad2iqseł prz3,zębia. lub czyszczqcy powinien lęby Jiczyć myś|ach 5, zaś w do Bezr,vzślędnJ.rn.Wskazaniem użycia szcuotki do pżyruchach wibrujqcych 10' do jest miękkiej, koniecznie wielopęczkowej, stosowa. ruP przpl palienla metodr Ba..a' tż}lie innej szczoteczk niż miękka i rłielopęczkowadopro$,a. Dobrc szczotkido fębów powinny cechować sięl dza do recesji dziąsełporviłłanej nadważliwościq e ń\Ą,na długością ł:losia w pęczkach oraz prze. obnażonyÓ szyjek zębów sb"7enjami miPdz] pę./kami' po/.$dląjqq'mi nd Recesjete sąwpikiem uszkodzenia.Ifiąsła pruez swobo.Inyprzeplywwodymiędzynimi i utlzJ'rna. .Wnikające średnio.twarde twarderĄłosie lub szczotki nie szczoteczkiw czystości. do keszonki pIz3'zębnej lub szczeliny dziąśowej' jł odpowiedniodług4 pracującq, częścią która pod. Metodę tę możnapolecaćtylko Ę'ln pacjentom,co i /d5o{4^Z( /.nia powi]x]J obejmowa. nąjwyiPi do któI]ch lekarz lub Ęienistka sa pewni,żepo zu. tży sqsiadujqce ze sobq zęby (dla dorcs]ych życiusię szczoteczkispełrrią $5''tr1óg oni kupna nc -23 do 50mm,7,5do 11mm dla drieci), wej szczoteoki miękkiej i \','ietopęcfko\aej. ]Ź$,],starczajaco dłrĘąĘkojeścią(15 do 17 cm dla Skuteczność szgoteczek mięk.ldch uĄVanych dorostvch,l1 do 13 cm dla dzieci), w innych meto.lachszczotkowania, metodaBas. niż m Ękojeściąszczotki ustawioĘ w tej samej pła. sa.moi{ra tqdluiajql t /a5ŚZ( Zwięk/vi /otko'"lanid' pracujqca.Zape\łniato doblą szczyźnie część co Znaczne niebezpieczeństwodla pŹlzębia moze kontrolę Ęki rradczęścia placującąszczoteczl.j. stanowić użylvanie szczotki twardej, z$łaszcza Pźedstawionepow}zejw1'rnogi doq'czqceszczo. w metotlzie nieEawidłou,ych ruchów poziomych tek nie wklucfają mozlirvości irrnych skutecznych lub piono$'Ych' Ryzyko uszkodzenia prz5,zębia mod}fikacji ich kształtui budo{5l (na przy]dadpo. zwiększasię u tych osób, które oczyszczają uzębie. wierzchnia szczotki W kształcielitery v) ' nje r ręsliej niż dua raz1 d,/iPnnie' ob.Pn\owa(

123

|rriego ('losia szcz]teczk od kontakfu z zębem (odległość po\r'r'ieŹcbni zęba lub dziąsla może $T'nosić 2 3 mm). '] metodywibrujące (Bass.zez szczo. Połączen]e ru.7ębo!.zrvtaszcza zagięciachłukuzębo.ać .iadająrou.1rcnicf systemzwięksfąiącystopniowoprzez ny 12 cyl.oraz aparatJortodonryczne- iŁ mrony sZcZoTKol\ANfĄ Spośńd v.Ila ze.i 70.ej nie toważyszyznaczqcego stopnia jest takżez kształtem ka.|ępuiepŻez bardzopouo|nejej pnesultanie i. zębnąnaleł polecaćszczoteczkielekhyczne' W la' pracującaszczote@ki!wkony\.rzb1t duzegorracisku następujeauto. czącoulepszonei unowocześnione'lo Powstałynowoczesne. maĘ7czne zatrz}manieruchów główkiszczoteczki' pach szczoteczekpoz\Ąala jeszcze doldadniejsze rra oczyszczanie uzębieniaz pĄ'tki bak1eryjnejBledrĘ.w]'miany końcówki. yjoyr Zmienior h oral wibra( h.tkąna. łuku WZ. p\tki bakteryjnej ńe tylko powierzchnijęZy. żqslotec rość \'r'a]ce p\.1isiłępracy pozwalapacjentordtrałatwiejsze pMyzw5/czaja]ie do uż]''!vania tj'pu szczotki' się tego plusem szczoteczettego Ęrpujest emitowa.tĘ bakteryjnądzięki w z zdolnościusuwania bakterii bez bezpośre.nychsJtuaqjach ldinicfnych (paqjenci upo.'eni cznielub um\5louo. dziqsłat1tvolanych urazem ZadanJrm tecfkę.cfęść łaruchy posuwisto. w główki szcfoteczki pM}'pomlnają r\'llętrfnej części . jej elekhfcznej Zlviązana obrzęklub rczrost dziąsła. a ocz1szczaniepowienchli rra. ndrel pacienfin d ci ogólrriezdrowi'kórzy majątudnościw opanowa. Chafiels).zią.Ióżnoro. lub kieszonki przJzębnej. W takich Warur rach \Ą. tego od czasu elekfu]czneszczoteczkido zębówzostdy zna. nie w tecznysposóbprzestzeń międzpębo\łych.]łuż zębowego. planty korony mosb.'ielu polecanychi szemko stoso!.6ya1ęj omz jego poziomu intelektualnego.łosie szczoteczki teczki elektycnej możeuykonj'1\.Wskazanajest do oczyszczaniajamy ustnej pacjentów posiadających im. chującesię możliwością \łykon]$ania ruchów lota. podcfasszczotkowania szczoteczĘ tradycyjną. oczyszczanie części tów na minutę do 20000 obr/min. ]lletoda roll jest wskafarra u pacjentów z cholobq sza liczba rccesji dziąsełpo uż]. 8|ośny gnatpo dltóó mioutdchkbie8u o(Ą'Jc. [j metodaro1l (uymiatąiąca). obnŹźenia koEeni zębów z powodu rccesji p.u.lól.któr / nith po. nież miemil cza. gd}z nie \ł]'maga specja1nej tecbniki po.zęboi\5'ch. kształcie. Recesje dotyczą \aówczasmjczęściej ldów zębówpnedhzono\aych' i picl'\łszych W pe\Ą. Połąc/enieemisji fal dźwiękoi\ych bafiZo Z szybkimi ruchami częścipIacującej szczoteczki (31 000 raly na minutę) zapeunia usuwanie p\tki bakeryjnej taloe z przestlzeni międzj.ztzoLlow. ryjn\Lh.l metoda okĘżna (Fones).]nemodele ce. stil]mam. nie z korlych i przedsionkollych.rÓ' \i. wego.Nlniej. dzięki anniejszeniu siły naci.ł000 przyszyjkowej zęba od obrc.lo. szczotecfki imitujące fale dźwięko1ł€ wkazują du. anarrych techniŁ do szczoteczka elektr]''czna jest stosun]<owo łatwa nych metod na]ezq: w ufyciu.anja daiąc} sy.la. w obrębie$yrostka zę.waniu szczoteczki przJzębia.1óre w przeciwieństwie do szczoteczk tra' bodołowegońe stwier{za się zaburzeń w jego dycyjnej mają zaokraglonekształty'Główka szczo.lrpacjenta sku na d. Dla paqjentów o koniec.. du ła mniej tmumabzujaco na tkankę dzĘsła. Ele].1 Profilaktyka domowa na można wówczas. bienia w tl'rn samlm czasie.osq laryjn \ pracujqcejna okĘgły no w nich takze kształtczęści Takie szczoteczkiumożliwiaj4 optyrra|neoczyszcza.któ.zwmtne oczlszczajqc dosta. . ' pod ce zaś wp\'nem uz1waniazielone w.ności mających problemy z nadwmżli\rr'ościa zębów do' prędkości stępnesąmodele z opcjądrtóch działania (3D Plaque Contol).i ]. W przypadlr. sługiiłańa sĘ nią. Duż]łn ny co 30 selond sygnałdŹwiękoły zmuszającydo doldadnegoocz}szczaniakażdegokłafuŹntu uzę.ych Ę.led. chóW i '124 .. oraz . !v bezpośr€dnim sąsiedztwie szczeliny dziąsłowej pulsacyjnycłt oscYlaqinych w niektó. klóra stanowil/" si\ . bierlia' Inne posiadająta]oe czujnik nacisku służący do kontrolowania siły nacisku szczoteczLjna ząb.va. ale takżei przestrzefu międ. a wędzi' l. tach 60.zĘcznościmanualnyc. niu którcjśz opisanychmetod)do walki z pb.pomła'.va.ar'ia u/ę. ia. stanu prz]'zębia. Ponadto stoso\r'fanie szcz(| WlbóI metody szczotkowźrnia uza]eżniasię od teczki elekhYcarej.

lL tz. B-5i B-6ado e) umozliwianajlep (kieszon}iprą. Tecbrikę tę u\Ąaża obecniejako masujqco.wanc wierz.\ . \r wieżchni Zujacrh zębó\^/' Ruchy popneczno"rvibru.7..Profilaktyka domowa + Śzczote. pŹesun€na jest z dziaslana koronęzęba'Dzię.|o. h w i ' 't25 . da się pod katem 45. v .t\] mia.W metoiIzie''dz..m miejscu oczyszczonlm plzed pl7ejściem następne8o'Zaleca się. jące muszą mieć małąamplitudę drgań.r.o\ania Ryc'8'6ado e U|ożenie i sf. pod kątem 45.w okolicysą/jekZębo\Ą aby taĘ b}. * LnctodatsassaByc.zki m€ t odzie Ryc.'ab! b}'laona Zaleca W!'konać nchów\ł]aniatają" s|. ś]e podobniejak rv metoduic roll.8'5Wnikjącedo kieŚzonki Wlosie w ś. ab}' do szczoteczka obejmowała b{ko hfy sąsiednieZęb}i t]c]Lo{jla sti]iinlanoa szczoteczkę uldadasię na dzią.zotecfkiw metodzieBassaw po' pracującej lekkiego ucisku części sucZotki(R!'c'B'5)' \ / ' p o o | . Io d c n ( d c | J z ę b e na s z c 7 ę k i i ż u .ls. się Ł6 co. skiemwalle b]:lodo pracującaszczo.ocz}'szczająca' się N{etoda jest szczegóhic polecanaprz!' st\Ąieldfe.uchem wl" miatająq.Ęsło zęby'. nohgJe duputńcn'hniiu a. r )-) !y N F 1\ * x- pod Szczoteczkę ustawiaslę na dziaś1e Ętem 45" skierc. tak' aby \Ą. wielżchołkakonenia zęba. sze o(ą'szaenie mwka dfiąsłolrego zębnej)z p\tki bakteĄinej' \. ta' niu cienkiego dziqsłai obecności obnaŹeńzębów (recesje dziąscł)- prawidłowe nieprawidłowe ś ..lo skiem$'anedo szczelinydziąsłouej ono ftieszon. ki pl7!7ębnei]do niei snjkdlurcd.--> -<- Y>' r\..^."lzęborr' Czę.obrctow]'chrv jednJ.Utec/na.Tn kieftnku brzegót' sieczn1'c}lub po. tvrLonują.lo|e'zki. tający ki ruchowi $Tniatającemu poiączonemu fuchem u (pólobrotem)rv sta{re nadgarstkow]Ąn.\losieszczotecuki u]da.wibrując]rn Z dziąsła teczki tuclrem pŹesu\tanajest na korcnę lęba' a stąd. do ta\ aby$tosie szczotecfkibJ'ło pracująca Cholkakorzeniazęba'zaś cfęść szczoteczki .. ostatniej w ja]< p\tkę zalótno z dziąsła' i z ko' faziemchu' usu\ła rony zęba.rjs pra.Część popEecznie. l ujqr a rurhobrntollo.rosiesuczoteczki.

ecesje .Po każdora. nie tJ'n paqje[tom z ciorcbą pfyzębia./b!.v''. sĘ'cznychma szefokość 7 mm i wklęsłyprzebieg dziąśle' częściowo koronie zęba a na aż r" kienrnl.pędzelkowy'' 2 wierzchni stycznychmdą szerokość mm i kształt pJramidyz niewielkim wgłębieniem jej szczycie.L..lx Bassa tzi{ Right istnieją w przestzeniach międf}zębou]ych. ab) Lre$ ponot\nie naplyneld d/iasld.tr.12J6.aiqsla kaIPm90. Każdolazo\łe szcf nania 20'30 drobnych.e.uoteczki.30 pod do .'.u szczoteczkiśrcdnio. u których stlv'ieldfasię l..tam i z porłmtem''(bącfu |o'th)' Ruchy te (w szczęce.delikatnychfuchów lvibruja. .rnmiejscu. pr/edni.t Profilaktyka domowa prz]'lożenie oteczki\ĄTtnaga lĄvko.\łych powierzĆhni $ d/iaslo'S/c/o|]. cać korz1stanie z dodatko. w żuchwie and jest po\.zęb(} meto.rn polecaćtylko tJTnpacjentom'co do l.|o.Poniewi do przestzenie międz].17mm. fy dziqsła i Liczne badaniadowiodły duzej skuteczności metody pG tej Ryc. można gaŃcio. międzyzębowych się gqcwnikaćdo mwka dziąs}owego kieszonki prfy.lata słabo ocz}szcza we. oczyszczanie powienchli międz]'uębouych zębnejbędziepowodo\tEło jego zanil. no staćsię niezbędnączęścią Itegodoprowadzaj4c do sldado.szcfana u teczki miękkiej.valdej i trładej' Metodę tę na. ]ddreiWlosie <ześciollo zębów trzonowych niedostępnaczęść leĄ na pod Ętem 45".\q . jeszczesh. \\ !ł..lziąseł utl"tę konfuru dzi4sła' i ł" jest wólczas uż}'hEnie Wskazane szcfoteczkimięk. ciqgły ulaz dfiqsłabrzeż. Kńtsze \łtG Przyborydo higienyprzestrzeni sie znajdujace na pęcfkachtej sfczotecfkinremo. lub po\'r'ln. których inne techniki ocz].d i szczoteczĘ nalEł usun4ćz miejsca ocz}szczanego żonej d.oklęźne ruchy szczoteczkiprz}'ł(! zoł]rrn oczlszczeniu (20_.|o. teczk do zebów r€dul1rje w najlepsz}.tożyć tę samą okolię' Metoda kontrclowane' Metodę tę moana polecić osobom i w szcfotkowania Bassa i!]tnaga bezilzględ[ie sz@o.abyuch. pozostałej kiej' która ńe traumaĘrzuje przyczepionego dziąsŁ brzeźnego. ]lIetodaFoncsa. {Cicka(/y)miejc(a /eIknięLidsiq po.1 uże.tórych le..na przykład rclL Metodę Chartersapolecasię szczegól.ia pęcz'kfLh'Pw"ciww. . Dla fmdejszeda Kiłd o średnicy W}'nikająone ze speq'ficznejbudo\Ąy anatomicznej polecirpacjen.u(recesji)'Ide[. na]eży najpieIw oczyścić Zębyiiną metodą.ruchy szczoteczkiku góEe. na powieŹchniach styca1ych' W obĘbie zębów ucisk.:{?' fib tzo .utŹ}Tnu.]iczącdo dziesięciu. upbśledzonFn. Larz 1lubhĘicnistka)są ppwni.\łq zabiególvhi. h (nzy palce)kę zamielił rla uch$}t .podobniejak metodal€onarda (ru.erokości fębami oko|o7 mm' zwięlśzenia stopniajego aogowacenia.u s/czoteokina d1ia.l plaszr4'z-ny4i]"o!'ej tłykonulPsię pG wo]i. moŹe mieć u4\ĄEnie w tej metodzie gienicznychWjamie ustnej' Użylvaniesamej szczo Ę'cznyłp\w prĄpadl. wielopęczkowejo ń\tnej długości uzębieniab}'lyniemozliwedo opanowania. $ko około 607ońtki nazębnej.8'7 PE€kroj przestrzenimięd4rzębowychmiędfy wodującej polepszenie ukrwienia dziąsła aż do trfonowymj'Widocznanisza(col)o s. jqc jednocześńe ńurnomiemy ucisk na dziąsło' Po 10ruchachzwalnia sĘ nacisk szczoteczkirra chwilę.'tal śęŁ5 IaZywjednJ.udołowi) stosunkowoEadko polecanadorc ruchóW wibrujqrydr) sfun pacjentom.\ły towj. o wk|ęs'm brzequprzyaepunabionkoweqo' .a.\Ą}t Ltór}m ttflana szcu otecf.\Ąych kiej i wielopęczkowej' Najlepiej' aby do tej metody nien}Lh'l2]3'l4'lŚVąjgorszenarunJ<J higieniczne uĘwać oIyginalnejsz. mniei ponortrrieprą. Dlatego nawet leży pźyzębiana]ezyczęstopole.ruchy oblotowe.]7 lr'łosia0.żepo zdjciu się w plzlpadku zdrowego prryządów Ęie. szczoteczkispełniałlTmóg Lupna szczoteoki mięk.kazaneieŚ zatem użf jako \Ąanieszczotkiokreślanej Ę'! . chy sze4tecuki poziome) i metoda Smitha-Bella cych. na \|cloda ( hrrtersa jPsl e|ównic me|odąrnasująt4 Natomiast w obĘbie przestrzeni międz}zębo.

m w uchrlycie do nici' Nie.i podduió. po. ńu butóv/' za pomocaszczotki' Nić wldada sĘ mię. zębyszlnowane' .okolice wszczepówzębowfch.laszcra stłoczenia . najaĘ nj.Wskazany w szczaniupowieźdni stycznychZębów pEestzeni Po. AltemaĘĄ\'ly prosry ruci czyszczqcy. |ub|Ź.apamtyofiodoltyczne. ' szczot€czki międzPębowe.. noścĘ usurmnia .kle dogodne$Erunki do grornadzenńsię nad.albo nylonu. kiedy pEechodzi ona tak blisko wieŹchołka zęba jak na to poavala przyczep łąc'znotkanłorw bez jakiegokoh.'pastowa.uzupełnienia protetyczne.8. są a]e ko zapaleńdziqseli przyZębia.8 do |stnieje rok asońyńent pżybolóWs|użących sz€ przestrzeni międzyzębo!Ą'ych' Na|eżq do oczyszczania nich: r nitka dentystyczna. . Możebyćwoskowanai niewosko$€na' Potradtonit. na posiadajaw swojejobudowiedo. i w tkankowego pzestrżeniachmiędz}zębotychst\ła.tki bałteryjnej. zębóli ZrĄ.plaque''za pomocqnici nawosko./oc|'e do 'ej od(in. . dfy zęby taĘ aby przechodzila kolejno nad kafdą powieżchnia stycfną zęba. i pńdnicy zębów pomocniczychza]eży molfolo.fo\łej. \Ąargowej stanembmdawkidziąsła.a w uż]'tkx' rnniej się stżępi.ch ltafunków pŹeshfeni międz}zębo\at'ch pacjenta-Istnieje po[adto spra. Sposób posfugiwania pluedstawiaRyc.Można się nitĘ dentyslł. Uch\t5'ttaki jest szczegó|nie. Za niezu.sznureczka" lub płaskiejtaśm]ł18 Prace pońWnawcze nad skutecf. Z. przestrze.. si. od Wńór śmdków gicznj. z nu zapa]iegobmdawki. Zrylva i zahacza o drobne nierórurościzęba. itaśma ! supeń|oss. a.kieszonJ<i dzi4słowe. fluor lub byćnasączonemiętq' sq ki mogazatvrerać produkowanew postacicienkiego . .tki bakte.B. do od ki..W-vkonujqc luchy piły Taki ruch umożliwiadokładniejszekontrolowanie nici. jest rych różnic.niJ' przy ocfy.nu moie wni].tóre ułatwiajaakumula. P\.v. _ rładyZębowe.'iekuszkodzeniatkanek.i:] Profi |aktyka górską'' (tz\v' Ćol) porórmywany z . ale si]nie plfez kilka sekund na każdj'rn poziomie porvienc}rnizęba.ch.. międązęborvej bocznychodcinkachuzębienia. jednopęczkowe. pzygotowania dentystycrnej nitli sposob Ryc.powieEdtnie stycznezębÓr. wsta\Ąanrem niP utund|la pc ryjnejtam /lokdllowanPj można Zębów Przestrze.iest trudniejszy do kontmlowania. Głębo' kow.turkacje korzeri.chllpo\Ąatość szkliwa i cementu korzeniowego' .. cję p\. . moca szczoteczkido oczyszczania nie międz]zębowe więc miejscemicz\łojunie tyl.cznq go porólrTlaćdo teÓniki stosowanejprzy .ub]'tki próchnicowe.do góry i w dół'' . w go ndleĄ paljenlowio nmipi. z irygatory sryczna\Wkonanajest albo z jedwabiu. pody]tołanajest konturami (Łiąseł shony po. wanych i nielawosko\łanychnie lwkazały znaczą. korony pmtetycznei wldady) i poivierzcJni stycznych. _bruzdy i wgłębieńana powierzchniach żujqcych zębólvboczn]. 1 szczote<zki ' stymu|atory dzjqsłowe.pL'zełęczĄ (Ryc'B'1 ' PźebĘ pr4oepu naMonkowegoĘczno.domowa Ł.mjJ.Nić woskowarra natomiast łatwiej. które z uch$ytów /o!\nik dlugoŚ(i nili ora. ffi lrrxr r rłŚl'lt nnNTYSTltZNA NićdenĘ/' 't27 . je umieścić speqja]n}.lpi ZĘ(/nośLi' kf/a.lrności i manua]Irej ńele inrryc}rczrmników l.]ziąsłowejnastępoiĄ}łn kieszonek prĄzębnych. odtworone ks/ta}Ą anatomi(f np njepmwidlowo zębów (wlpehienia.| nd\vijanid nilkilub Ldim}na pa]cP..Należądo nich: .aĆ Lie\/on.a nasĘpńe pociera się delikatnie.. w ńtki ba]łeryjnej do niach tych najszltciej dochot|zi tworzeniasię sta. oraz liczkoweji moż.

niepmwidlowe\\.. nitkimiędzyte a napĘżoną |ubta. u osób miejŚ( / las/c?epami a zebow}mi' Pozd Ęt. Taśma składa z odcinkaszB\anego' sĘ l{tórysfu.zelria Pnylegająca ściśle powierzdrni korzenia zęba do do zębanitka lub taśma jest w stanie ocąćcićzagtę.fpehienia). Nićdentystyana musibyćuchwy(ona si|nie.a.mocowany apaEt jest koEenia lub korony zęba (kamień nazębny ub]tki ortodontycznJł dystalnychpowieŹchni ostatnich z prochnicowe.lylko ten Bp szczoteczki jest bowiem w stanie powierzchnia dz}zębowej'Kaźda styena zęba. słema przęsłem mosfu. przenosić bakteryjnej f|ory pzestrzeni z jednej mię butelkouT7 kształciecylindĄ/czjrym (bottletape) o dzyzębowej drugiej./uiąt na nie. do Szczoteczkętaką wldada się między zęby tĄ nośr nicrorł'noscj rdolki. do i tj! stożko\aaty Każdyz tych qrpów ma kilka rcz. zkijed. sie szczoteczkirĘ utrudniony dostęp.'rni ze skłorrnoścĘ prochnic51 do powierzchni szczoteczkamijednolĘczkoił}tni pmduko\łanesą zwłaszcza sq'cznych nitkifluolko\łane' jednopęczkowe także szczoteczkielektryczne' wska/aniemdo 5|oso!Ąania sąwaskie pr/e. wieŹdni stycznych.' szczornczw nDNoPĘCZ[o$. zębóW ze stałych uzupeł1ień pmtetycznych ońz Powszechniezalecasię nitki woskowane. 128 .undi pMke ba}. do W padkach zaistnienia wskazań uz}Wania |ub laśnajdhższy do nitki odcineknitki owiniętyna palec.i nd powicn(hnidch bienia z IĄtki obecnejna korzeliu zęba. ą 5ię przesuwa nić|ub powinna o.nawinięciu pa|ce na sZczDTF'{:zlńI yIĘDZYZĘBoIłIE słui4 do ":. ruchem szorującopolerują.leryjna |oka|i.odułowa' szczona innym.te jest chtorhe. Nić Eez-Thru \łykonanajest ze specja]nego mate runek pnedsionek .ialnepętelki nylonowe llpmrtadzające tTwające dwóch rygodni' do nić pod pźęsła mostóW między korony omz wokół aparatówol1odontycznJ.]9 szczotecki sąszcze.łosie uciśniętepŹez odpowiednie zęby na cemencie korzeniou]tn. Wedlug do GjermoF|ótry i zastosowanie sfcfot€ .zy' której się taśma być Ió$nościachcemenfu koneniowego.50cm.zrzania. ńału politetaJluoroetylenowego(PIFE). te Nić superfloss jest odmianą lĄlrżej opisanychnici' po|ecane brakach pży brodawek dziqsłowych 9ó|nie przestrzeń między dzĘ. sh(/nJih prze\rneni mię. Stżępienie się lub świadczy obecności o nieńwności na powierzchrd nach zębóW do których przJ.rcdkonr o rujwiekrei srednlq powinnaby umiewegonacisku.których rĄ'łosie ocz5zrzania pokĄ. jest raglebienial obna'. P..CzyŚtym fragmentem aby nie ne sq d$'a Bpy szczoteczekmiędz]zęboltych:tJ! nici. pacjent powinien poinformowanyodtaśmy. za.chimplantóW i '. szczoteczkamiędz!'zębou. który za" Na ry1*u pojawiłysię ló\tnież szczoteczk mię.śzczania w tzw otwańychprzestrzeniach międzyzębowych. miańW które powimo . dz}zębowych' Ruch szczoteczkipowinien mieć kie. ko. nici tej wmrodul<owano Do p(} ksyd}aĘ zape\Ą'niającą działanie anĘbakteryjne nadto spec. nięĘ'Iai koŹeniami zębów omz fulkacji 3 ldas]'' nitkę śmę d|ugości4 Wprowddzic pŻestr7eni o cm do mię.przy.:Profilaktyka domowa q'In.a llie możeoc4'ścić wklęsło' (. . ą' do wpm(adzŹnia jej pod przĘsło co mostu' Część pewni dobrq kontro|ę niąi zastosowanie nad Wtaści.ujq(e aby po uchwyeniu oczyszcfania pżeshzeń międzyfębo(ych z odsto. |ub tak pa|ce kciuki.jama ustna właści\''. . nitek strzenie międzpębowe z nie\^rielkego stopnia uszkodzeniembrodawki dzĘsłowej. być o cięciu na d|ugość ich 40.1 środkowe Wska'.dopasować do szero' się.E Sfuą do przerywanie nitki lub taśmy usuwania płńki z furkacji' z powierzcbri na koro.onym że \Ą.lnępieniusię nicJpodczal pobiega pcr dz}zębowe.. Przyciśnięta kor.. po u.cj or4szr lanej przpstrzenj międĄ'7ębouej Przeciwwskazaniem stosowanianici jest obec.?n]. których rt'ro.k|óreukon(ĄĄ l0 |dt' |J<ie pozwa|a usunię<ie ufębienia na z powierzchni zębóW oko|o 50%ptrki nazębnej. shĘ ona do ocfl.Nitek mogą nopęcf kowej najbardf niedosĘpnych W iej miejscach uźJĄłŹi iddecj.li. koniecznego oczyszczania./(zonaw miei\tu przeznacmnlm do rrry.

czo. StJmulator dzią. piej bŹozowegolub bdsamowego'gd}żnie ulegąją mzpuszczeniu)lub plastil1r.. ręśr d-iiąsla ibr.lltalfa tę czynność razy w każdej l | \ g a (j c p o d d ..5mm *nikajq do 8G-90% kie.t\T składa się leczniczow tJan Ępie iry8acjimożebyćuż}tachlor. bieganiu' jednak przwadku ńe mogqzastą)ićszczoteoki n}'rn od do c'Tszczenia ĘMw W zależności tlpu końówk' poddziąsłowe. n l P. lh do przest'eni mjęd-/. dzy pa]ecwskazujqcya kciuĘ pofostałe po . plf estrzeni międzJzębowej. go głównJrTn przeznaczeńem jest masaż thiąga po/bawion. szonek>7 nun.8. zębo\Ąych kieszonek plzJĘbnych za pomocąstru.r'7ębotq i . 90. do mentu. pod kata powiina byćskierolvanado dziąsła. 7U ż \ L i P mk o ń ' d l t . W $Tnrznia się irygaqjenad.29. na IIłt'G'uoRY UŹądzeniate pozwa]ąjq w5T}łu.ki)lub plastjłowego(h\aldy).2s iryga. po mulator gllmorły zaś ustąpieniu stanu zapa|ne. gdJuplrc$adui do uszkodzenia to broda\Ą'tri' Wyka. do ki Pik. Je. Nątardziej skuteczneokazałysię Ęgaqje z dodat. wej' wierzcłrołkiem pun]du sĘcznego' do mo. nieco twardszy plastikow Użyciestrmulato. częściowo Ł5 wa się jq i po. Ętem \ĄYsu. kwanie rcvtek pokarmowch z plzestferli między.8'9 stymu|ator dziąslorĄ/y' międzpębo\'{ej 129 . ażwklinuje się w przestrzeń-Podstawatńj.i{€ (oldĘgłe) 'rtpasorłują odpo Ir!.22 w żad. głębokości prĄzębiu i zacho$Enychbrodaw" kość 0. tetracyklina.a polega na skiemwaniu wieEchołka st}mulatola lekko dokomnowoi umieszczeńu go w przestrzeń (Ryc.lowchst$mień odukuje pr4uębie nie|dóĄLhbddacą p€ n Fbuic nd bne)ne i wedJug głębokość Z.ll\Ąłe./Lę (ht\Ma. są rt5'łączńew gabinecie stomatologtczn]'m uą. cz}m delikatnie.\Ą}kala. wo lub całkowiciebrodawki dziąsłowej' wielkim stopniu zapalenia dzi4sełstosuje się sty.Pjk' Jako ST\.!ToR DZIĄsLo. Z tŹon]G i osa. był one skuteczne. hzy nie.'i qjach naddziąs. k1óĘ padent samo. prcparat działąjący ciem końówk Peńo.lzonego nim \łyniennego stozka heklydtna. i mienia wodnegolub *ody Z dodatkiem lel.Ikształcone. pęcukimogąbyć\aykoEystanedla oczyszczania na} h do|ylnie u.25.odauki]ub ich rcgenemcję.j /ęśt ł l\ pvesnzcni miednzebo\\ei io. pozostawiając pęczki rrajblizsze trZonła\łycina sób: jed}nie kilka pęczkólv na końci szczoteczki(szczo pęczkach teczki kilkupęczkove).2spolecaja kiem clrlorheksyd:ny27 ]e p{} nawetdwamzy . l o \ t cd o | | | .Pocket \łprowadzonej kieszonki na głębo.Drer\trianeuykałacfki fluorcm lub miętą'Na przekrcF mogąbyćnasączone ju poprzeczn]''rn mają ksztatt trójĘta dopasowane. i jako urzqdzeniesłużqce zabiegówfjzykote. go.bie]niedostosu. któĄć Z ich jest ostatnimĘbem w łuku)możesłu.hiegi te \ły.AcZKI Wykonane są Z dJewna (najle. Aby miesiące.lawionyt ręboll n fuL:u' bard7iej od się drobneruc./' /olkę.28 winny byćpvćpiowadzaneufez 2-ś wiKłł. do osi długiejzęba'NasĘpnie.amy na żuc.r-Lk1óry w końcó\Ą'ki sposobciągły $Ydob"Wa ze specja]nej się przeryrmnylub wirującyDziałają slutecaie w zapo.2. ale stanow. powidonekjodl'ny nadtlena gumowego(mię].qacie nie się'' ła@ki Z i nie wiedniow pPestźeńmiędzyuębo\aĘ Ę polecane.30 ne. podd7iąsio\replofesjonalnc uykon!'lrŹne koktajlo.pomię.$a. jak i leczeniuchoróbpr4'zębia'20źl.I|IUL. palĆeopie.domowa Profilaktyka Do ocz!'szczaniatrudno dostępnych d}stalĄvch jeżeli powierzdni ZębówtŹono$ych (szczegó]nie. Flemmig i llsp. / i q . do słowy IŹpii poprawia klqźeniepoprzez masażpozostałej pozwdlaia( l7eś( na iowa .9).21.ię jak . łć szczotecd€.W pozostawionych Pozostawione ułosie nie może być o. uprowadza się ją do przestneni międzyzębo. do PIfy zdlolwm kath dziqdobyń \qka]aoki nie n(Minn}bvl t|'/\.lzierrnie. kieszonki od Ł7 nm.6 konylvaneĘ W domu mdzierlnie lub co dfugi dzień.ltyokrężne stlony pżedsionkowej językowejuciskajqclel*o dziąsło. je ze sta]ej szeoteczki do zębóww następujqcy spo.q l\ĄęŹonena 8o kon(U.st''rnulatorem wykonuje Ryc.

IGm.metylowego lśvasu i maleinowego tej substancjido dzias:la zębów.mniejszaja qtokin (IL. ka dr'szdo Ęgatom z kilkoma (2-4) końcówkami.i!\'ielostru. dcn|.tki'jej sl.Izeń szkli\ła' We wspolc. oral B Sensitive.Ini\.kazały pveciwtak.lawać do jedno(/e5nje śr illo.'P szczotĘ do Zębów zmniejsza stan Zapa|nydziqsta o około50%. .a/ujqn $'hs. Lamieniat jqcą 5. W\krluip on nyrh je<lnr/pu.foran. roides i kĘtkórv na okrcs 5-7 dni' Ir]gacjepmfesjo.kład cl ońelksyd]ną.nie środ.re. t d n . być może rop.|.5% od' porótmanju/ pa. \Ą. Forcver.3% pirofosforanó$':33 Dodawanie do past środkówbałteńobójcfych (na przyldad cblolhe..31.azyjny' Po.slń\owa]-rie lq. oczyszczaiące zawdzięcząą kom i(icrn\m i . Biodent' colo.laia.Ira.a ral !t |ygodniu mniej tEech miesięcy iż i' h Badania udo'"{o. prze." irygacji Wodnych domowej n. wsiel{zia po niekontrolowan}mużyciuĘgatorórv Natomiast pasty: Elmex.]/Jwieru.25.awę hi.na \\ poląl/. stoso\anie pasty że zawierąjąccj5% pilofosfomnu obńża o 14.32 Ęgacje poddziąsłołe 2. nę). omz zmniejszenie stanu Zapalnegodziąseł.lzaju powi]<]laniom..lostępne okolice przestrzeni międz}zębo\ł$h od i dziąsła strony pŹedsiontowej i językolrej' Iry.'i mi przeciwfapa]ne (na pvyldad zioła' ch]orheksydy. ralerjr paripntom$ĄTluLaniP idm\ u\tn. pouodui.'ład chemiczny oraz z. \'vanie na wi dodatko.Bada. Niew|aściwe stosowanie jamyustnej.i' n.no zĘrólr \Ąłaściwości cha. Aby pŹeciwdfiałać tego ro.SensitivePlus. mogąnalet d]akilkuosobowejrc. nafębnego bakterii.zniP. do sny zbiomik wodny lub mog4 być po. uszko.Iziałaniu plfeci\azapaln]m zalicza się tłącfenia Ęgatora do Do InstrukcjedoĘczącą gnacji higieny jamy usmej powinien pacjent otrzy. Apamt} do Ę'gacji mog4b}'ć mieńorrc' W niekórTch tpach Ęgatorów ruchy spira]newirującegostrumienia docierająw tfudno . sensod}ne Ę sensod}ne ji pr/pdp'\C|qpipniem irv8a. nJ|nPpole'anc . produkowa. gatory posiadająponadto pżełqcfnik pozwa]ający na bezstopńowq re8ulacjęciśnienia wody oraz kil. rywającpltces pnekztałcenia amorficznegofosfo" mnu uapnia w ]€micń nazębny Badania kliniczne .lładnikowi.lk]ladaniu kamienia nazębnego możedochodzić gacjiustnychi $Ystąpienialub zaostEenia Zapalenia $ł'kazująpasry:Me[tadent. czynnJtn' zaś działanieprzeciwzapalne prepam. jedno..życie szczotkowaniazębów gieny do odpowiedniejpasry ułah!'iai skraca o l/5 czas po. wodnf( mnżna Mint. pŻyfębnej resńekkamienia zape$ł a ona dhr8otn€łą ak6'wrrość Wdoczenia kieszonki do (l2 godzin).l' TNFcĄ PGE' w pĘ'nie my niekórych dfiqsto\Ą]m' Użądzenia do Ę8acji domo$Ych posiadaja!t'la.ndmiwv].itroiri do bakteriemii po Zastosowaniu lry' zapobiegające o.J o' 4sl. i o m u biologicznie cz]Ąrn]m' pastagłóWne.ześnie n\lh pd\la(h dn /cbó$ iednm /e src.tsrr. foidosan) w celu kontroli p\'tki bakteĄ.tki bak1eryjnej przyczyną góWnad'i poddziqs|owych. pl7erol. lub teĄjnq meru poliwinylo. Oral B-Sensitive oraz Perio dn h na obnażo. kladani. iż niaparodonta|nego podrażnienia wskutek ńa pasty zawierającejtńclosan !.IJnljompo\Ąier/(hnio!vo. Multi.Ifiny Sfużyć rakteĄfujących past! do zębówsprawia'żeich uży. chamoŚald.v].IĄ€acjc rr'odle zmieniająbowiem pH pozi(> pt]. lvoclują zmniejszenielicfby bak1eIiiZgahn o Bdcte. fc mać od lekal ' W badzo nielicznyrh prz1padkacłr. pŻyk|ad usunięcia higienie na bez z|o ta niskich wartościwskaŹnika p\. i pielę.niu / ri!.Wykazały.LłaCzone t'lewać wodę lub wodę kĘnu' Do zbiol'nika moź. Dziatanieoczyszczające za\Ą.I L Profilaktyka domowa nek \t'odoru24. mu paście zębówopbmalne \Ą'ła' winien on na. 1. past o .ni' \Ąla.laściwości inhibowania llzmstu kfyszlałó\\'.lloM 5iier. dent E.Waj4q_ pop.^ zdln) pirofo.j i /apd]Pń w d/iąslJportoduje uzys|anieu pal i"n. colodent' Anti.. Mentadent C.i\\o. |ub dziąsła takze.\C/t pasl"1'głó\t.spolvodowanq retencjq kopoli.dzięcza jej s].ub.|.Pdlodonl. I o m o d / i d | d n ib a k l P ń o b o j l / }im u L . ksydj.dniowez zastosowaicm H2o2po. n. ni.Wy cz]mik \łp\'. i /ania u/ebiPniaWlał i\Ąoi( lŹPbn} do n.' o nąj.. nych sąiek zębów' ffi p.Bńght.m' in' Parogencyl.t pozwa]ają Znoszcnienadwrażliwości pnj. jakim jest ślrdekab. jamy ustnej' I-]. WedługBaer'a i wsp. Szereg 130 . podczaszabieguszczotko$ania zębówstano.

zbigniew Jańczuk fi & s M m m ptofesionalna Profilalrtylm wprowadzenie higieny Badanie instruktaż i zębóW Mechaniczne oczysz.ofesjonalnastanowi prede wszyWstępem każde.bielanie ll zę. wanychw Emach matologii.ilEpołdziałania pmfi'lakb'ką. E $ykon}'i\aniu innych zabiegów g}1lp zabiegów!!ykony. do będącą stkim fazę higienizującą.owanie I ootenone I . nej ltykon$łane s4 więc prawie wsz}stkie zabiegi plfesjonalne.w ramach profilaktyki peńodontologicz.skalingu naddziąsło\.korzystny dla niego progrm higieny domowej.wo(zesnestaĘIme' . n}mi zabiegamiprofilaktun}łni w domu daje nai lepszeł!Tniki.2 133 .ud' Celem profilaĘki profesjomlrrej prowadzonej jest: na fotelu stomatologtczn}łn I ukierunkowaniepacjentana odpowiednidla nie..na\tetna]baldziej plą. go leczenia. LiCzrrP dośviadc7enja w\ka-/uia' polqoenie prr że profesjonalnejvvykonwanej w gabinecie filakryki i stolrratologiczn}Tn z ukerunko. Rycina 9'1 zestawiasześć prcfilaktyki pmfesionalnejw sto. . higienEacja jamy ustnej .3 przedśawiaprawidłowe profilaĘki z leczeńem w modelu uspółdziałanie Samo leoenie zapalenia opieki periodontologi@nej."4bia i no. beu z nie Ędzie slaltecare Prcfilaktyka p.iegorealiuacji. go pmgram profilaĘk domowejoraz kontrola . dńgno'tyka cy' Ęka'Prochn z .\łan}anikontmlolła. . E----f I 6---:f I .to leczenią jak fesjona]rĘpomoc zań\łno w zal<resie i pmfilal.jpnkonlJDlnJm ukierunkowanipm z n badaniu ta na odpowiedni.irnrukaź 4 (miejscowe).lTm polerowaniem komn i szyjekzębó\ł' ffi kontaltotĘ'm stosouaniu prcpamtów fluofu.tyki' Rycina 7. aniu zębóW E mechaniczn]łnocz}szcf z tf.zn}Ąn.l2s's Polegaona aa: pa. 1 .tlow [l y}pelnianie i Druzo wrvm I lai. oklady borcwinowe tltl Il r podstawovvych zabiegóW plofilalcyce W Ryc' Zakres 9.proflakryczne l.usuwanie l przebaMieńl Koron ze00w (piaskowanidl ll .zańie koroni szyjek zębów z po|erowaniem ska|ing naddziqs|owy |eków KontaKowestosowanie profesjona|na Średnipersone| pro{i|aĘka a Wprowadzenie Zadaniem Fofilaktyki pierwotnej b}to niedopuszczeniedo zapaleniaw obębie pIzyzębia'ale jeś]i szukaporadyw gabinecie onojużpoltstaniei paqjent powinien Lam rv}sla( pft} Śtomato|o9.| profąonaInej Wstomatoloqii' nicktóryLh nicrbędrlrch zabiegrjt\ uzu. ! $} konaniP peiriająrych program profilaktyki domowej' kórych pacjentsam nie jest w stanie wykorrać. z \łyjqtkiemlakowaniabrr.W\.

no\l . krajów w systemachubezpieczeń W rviększości Zdrowotnychw Zald.brak lub Z\łężenie strc.]iowe w'arun. prowadzqc ukienn <o$En4pnkałzn4 dzia. mających\ĄdJ. pdcjen.rnanie pacjenta.l też pół stanhigieny pacjenta.zębia. czasu m)waćsię na dzialalności leonioej.koncentru. wielupa lub stwierdzenie jestCzynnikiem nie cjentóW takieogó|ne jaki mot}vującym' Lekarz nie zawszepamięta. źerlie sąto zaleceniastandardolve. uzyskane w ogólnopolskimbadaniuw 1995r) '8 134 .narażanie ty]ko na małqskutecz. polecanekażde.nawisająceuTpełnienia nieprawit|łowe usta\uenre swczne i pżydziąsłoivc' Zębó\'! uzupełrienia protet}.lonltn czasie. p?zębE Bardzo korzystny jest opisany w Rozdziale 6 wskaźnik API (higieny pnestrzeni międz].t czasu'Naj|epiej. kóW. zać obecność cątmików szkodliwch dla prz]. który prowadzi takie leczenie u pacjentów ze złąhigienq jamy ustnej.Ą świadcf stomatologiczrrych'6.lekarz sto oraz w zależności zĘczności od kierunlri i Zakrcs prcfesjona]nych matolog określa dziaŁń profilaĘki domowej Z uzyciem odpowie. pEyKadprzed rokiem. Pa.niu ich lampą polimeryzacyjnqUstalenie stanu higieny jamy ustnej pacjentana pielwszejwizyciez rozmową go mot]'wujqcą i instfuk. od W Zależności stanu hĘieĄ' uzębieniaomz \ły. E Ęienistka (asJ6tentka) łatwiej u4sk]je kontaldz pa.9'2 Przykiad hóremunigdyni€zwó. kach niedostatecznej higieny będq po prostu ma.ysiło jakąś prostą. fy dziąsła zębodotowego omz ki zgĘfo$e i kntery @c. u na jego gdy teu p}. ne zalecenia. tażemhigieny \ł]'rnaga zwykle okoto 20 minut.svczna).Lalawięcind1widualny hĘienyjam} ustnej dla pacjenta.( sLo5owanie hl' uż}.instrukcje lub zostanązastoso\łane powiedrriezabiegi.isJslenlkar profilak.gdypo mzmowiez lekarzem racjonalne bardziej rlykonuje to Ęienistka lub pzyrczona asystentka. żeju]łnienionych cz]anikóv anatomicznychi pato. eń abyobnĘć kos.Badani€m możnaborviemuyka.'. taką (pże nawetasynedka ocenęmogla p. nieprawi. Nai jest.la1órypo\\ińen się dowiedzieć. szkolona pacjenta' Ryc. dnich przylmrórt Ęienicznych'l program l . *pra\ły.\v utrz]'. Korzńci sąnastępujące: ts oszczę.]ność lekaĘa. po\l. Wańo zastosować zatem Ale ona nq i pewnq me1odę' niemoże by( drobia/go gdyby Wa i zabierać dużo fbt. Ież i iP pnyszłe zabiegi lecznicze wykonywane w warun.zeprowadzić pomocdentl.taŻa|. po podświetle. mu pacjentowiz zapaleniemprzlzębia' ale dostoso wane ścśle pŹebie8u jego chorcbyi pohfeb' do jenla należy powiadomi. takch jak p\tka llazębtra. pfeka/a.2).iw.zębo' ssla/njl.niezawsze pomocna. 9..? jako Dość oęsto stosowana umowna ocenahigieny jest Dla dobra zta.który powinienkoncen. k|óPy mo8q8o narrp|t\ i niepowodzenie. cjerrterĄ ła]ność' sprań jej duą sat]sfakcję Idóra za]Wodo$ą po u.esiestomatologii stosuje się ja]T\uŚtnPii \ma€ a się iei Ws|ępną ene higjen} o( pofraw!do per\Tpgo poriomur olrp. iecznościlakowania zębów u dzieci. na higieny lo8icznlch.czle.a ĄPI nie t\ĄNu(/d W]. nieprawidłowe przyczepywędzidełek warg. b}.iac na zabiegach się tycznych jest zwyklebadriej skutecznaod lekaĘa w tej działalnośc| zabiegi te dla lekaĘa są mniej interesujące(potwiejdfająto r'!5lnikisku. jącej est obejrzeniewybarwionych nalotów na srwch zębach p€paĘtem Plaque Test.\Ącldbjpgj' i nd utJate alp /auldnia pr7Jsz]osl wini( ra |. ło skuteczne'a chirulgiczneczęstonawet mńej bezpieczne' Natomiast lekan stomatolog. ków Dla ńek1órych pacjentównajbardziejmoĘrwu.ryskaniu pewnoj r higienjslkd{.ta |ekaża ocenęskuteczności M. cia w szczegó]nychprzypadkach irrnych wskaźni.profesjonalna ffi Profilaktyka Badaniei instruktaż higieny Badanie jest dzialaniem profilałĘczn}m dopiero \łtedygdy w jego ł]Ąiku zbadanyotrz}'rtla okrcślc od.ono W qdb|rĄie \lordIo oq(/nym Lwdg|nd dd.

na ocą^viście pracęprzy leźac}m na pos/c/e8d|ne ulzqdlenia najdująsię u la.ka odptJrvowa pluL.tlu.krnmniej luvpo. jako za.'m51annwi..jako zabieg prcfilaktl(znll . pżystosowane do pmfilak.y. w których take stanowiska profilakt-vcznesą ]uz norrną w gabinecie stomatologiczn]T' istnieją specjalne urzqdzenia (unity). a nociąg. ułabtiąjaam de.ybielaniem fębó.]w ce. Korryki wynikają. ie jffi} u.!tpżede wszystkimjako zabiegdiagńostyczny.łt w]. Funkcjonują on" 7wvk]c w Iym sam]m g.Inq lub nawetniedostępną oczyszczenia do metodami hĘieny domowej. zenia z1. roztworyJ.rr zębówgDruga weńja stanowiska profilakĘcznego posiada niektóre urządzenia.ienta hiqienyjamy ustnej. Zabiegi profilaĘczne mogą l.luuslnięcia zewnqtrzpochodnychprzeba.ale Ecjonal nie biorqc pod uwagękonieczność zape\tnrefua skuteczności działańprcfilałtycznych.rn odJrieln. r. ]<torej udaie.LŹWięki).rniobrazami. monstmcję (instruk1aż).azniejsze ulzqdzenia (strzykawko.tkę nazębnq.zajmującbal.ści pa. lałtycznych omz skl.ę prawiillouegn.3.ięgu stąd openjącego' Ęk omówione powjzej stano\łiska shvarzają lrle. przed leczeniem periodontologicznlm.konaniawsfystkich zabiegów pnrfi.' któI]'m pracuje lekarz stomatolog.lziĄga. nietiephtLj nazębnpj. godnejdla pacjentapozycji.ięusu. gierricznychnie powima być prułailzona w new-v. któIe umoż]iwia wizualne przekaz5vanie pacjentowi niektórych szczegółówmetodycznFh.$.dmuchawkę.ku. pżed .aion!. lakiery pianki.lbine(ie. Ętnicę wol. . dzo niewie]e miejsca. jamy ustnej.komfoń i \ł]'godęoraf fdobrtają uznanie u pacjentów Możnajednak urządzićtakie stanowisko skromniej. : . jest nasta\tioteż a]e głóimie na instruowanie pacjenta za pomocą na Mechaniczne oczyszczaniezębóW oczyszczaniemechanicznezębóww periodontologii Wykonujesię: : ] aby doszczętnieusu1ąć płJ. wqtpliwie duz}.wane na .€ wybelania dla Wynikajqceutżymania z dob|e] Ryc.rnie umożLiwiaiqta or. t]1n wie jest teżduże'oklagłe lustro.la \ł konso]i po jednej sbonie naj$. po drugrejssak i śli. bieg popzeduąjqcyleczenie' l. .e Zestawieniekożyści \rTnikajqcych uhfynania z hĘieny jamy ustnej pŹez pacjenta s]stcmat}rznej pokazuje Ryc.kony'lania profesjonalnej działa]ności tj'cznej w gabinecie stomatologicznlm. czy stanowiska prcfi]akwcznego' któr€ zapeunia moźJirvość w1. niż stanowisko lekalża stomatologa.rtecznego instruktażu i kon. przed kontakow]m fluorkowariem zębólv (żele. dnio dobran]. W krajaĆh. noobrctowąi Llltn.s troli higieny Wsą'stkie te stanowiskaprofilakrycale poz$'alają paqjencic 2 Ęce.9'3 Kof.. nie nąćzabiegamihĘieny domowej' | '') . u}. stano\Ąisko ProFee] Classic posia. przeznaczajqcdo tego celu mniej rcprezentac].lne|i nauJ.kon}.ryl sta$zy unit. gów i zaleceń profilakrycznych' Jest te'żduza ml. Należywtedy pamiętaćo modelu szczęki niektórych przńolach do demonsbacji higieny jamy ustnej oraz o odpowiednim' dość duz}m lusterku.Bardzo istotn}Tflulżadzeniem\^r zesta.Inne rczrłiązaniedorJ*. wień koron zębó\Ą' jako zabiegestetyczn}i Celem mechanicznegooczyszczania zębórvjest: poprawicnic stanu higieny uzębienia plżez usu. poszczególnych zabie.9.profesjonalna Prof ilaktyka ekranu fe ZmieńająC]mi się w kamerze odpolvie. przJ']padku W żadn}'m demonstmcjazabiegówhi.

y prcfi]akryczną Prophy uż]Ą'vajqc jest jednocześnie hĘieny jamy rcżimdomowej szczoteczeki 8umek oIaZ pasĘ profesjonalnej.trzy końcówki Wykonywać fawsze na|eży p2ykryd|apacjenta.'o .la' zło8ó$ia więc kamienia nazębnego' 10 1-2 mzy w rcku. skaIingnaddziąslowy koron z polerowaniem zębów i szyiek tu korzeniowego).9'4a.Jet'' . śę N{echalfczne oczyszczariieZębów nie jest sku' żemdo zatrzs'1nanja miękkici na]otówstwie zapobiega złogów Wstąpieniuzapale. końcówkami (Ryc' 9'6).9'4). \\'Źniaprzez stwoEenie bezpośredniego fu jonów I' f powierzchniqzęba(szklilra."szcze do wpychajq a dziqsla. lub ulhadzwiękowego.zębowej' do róWnolegle brzegu gnie bowiem pó|ko|iście. Eędziami ręcznlmi (Ryc.].lonne prą' uryciu apańfu dźwiękolvego zębówi pEestżenie szyjkowe obu Sl. pEede \łszystlomsieĘy przebańvieniami2 pochodnl''rni rrniueNa]ne kirety (columbia)' zie możnateżużyć st(} nazębnlch naddziąsłot'lych Do usuwaniazłogólv ultradzwiękowei dzwię.']r Zabiegi Zabiegi profesjonalnego mechanicznego ocuy' zmian zapalnyci dziąsla znac7nieCzęścĘ' przejściu zapa]eńa dziąsła dwomametodami: takie mogą zapobicgać szczaniazębót'można lrT'konać usuwEnleZIo. cemen.lngólrrie u nie. naJuĄĄ\€ n ie ale szczot€czką stożkowq jethałpodubna.profesionalna W Prof ilaktyka kontaktowegofluolko. n kątnica wolnoobrotową lub najlepiej kątnca w zapaleńe przyĘbia.ych dziąs|owej od ruchypionowe brodawki dodatkowe ale siecznym.5)'Zestawmoże $zbogaco. skuteczności s z\\.sierpydoskalingu b nego naddziqs|owego' ośrfa IA Ryc. nazębn]'ch w pełniskuteczne.yższq Aby uzyskać sie l]'laiduja prĄTajnuiej nie zębówi abyzabieg był . \łany lttpadku.twJlYąją'lmi niny duulr'ęglanu sodu' poifiehza i Wody (t^v ''4'slt'u'r.fębowe'ce.ate(zność metod jest pftestŹeni między.ihy praLlmie.9. Ryc.lr.\. \Ą pvc.do których za]icza \v i zry. systematyczne jeśli jest utż]arny. W pł}tcenazębnejsąóko dochodzido mincralizacji $f'trawimia poulerzÓ.Wacze' końcowejfb.]ędqcego kamienia nazębnego. prze sfczają przyszyjkowa bi€ oko|ica stżeni międz]. rnożna wykonywać zębo!\.ldlią. oczyszczenia Iudokładniejszego pamięta' ie nd]e^. j.rt l roozt \rl-ol\\ \Ą knnuie.5 TEy podśa Wowe końcóWki do ska|inguu|t6dźWięko wego naddziąsiowego' t.rn ffi specjalnfmi aparatami (Air-FloW Prophy-Max' u\tr|cj' jest . ruchypoprzeczne resztk|' zgarnięte przestrzeni międzyzębowej lę(f. suje się ólłrież naIzędzia profe. ko$e' W zestawe końcówek do ultradźwięko. iT umożlińcnie skutecznego się aogów ru szkliła przedmocortaniemszynunieluchamia.\\.z.co prcwadzido odldadania doskonĄłn podło.ka|inguna. l.żeLlsuwanie plz\'nainlniPi b\l Powinnn WĄkon. będzie ny dodatkoi"']'mi |ub pó|ko|iste' szczotecfka gumka nicqruchy jest przy Usuwanie Ęczne złogówrrazębnych bafiIziej plzedeWszystkim oko|ice Wtedyoczyszczała niż W międf\.anych no.narastaniezłogów bardzosąókie' . jącychzębyitp' zo.ip na. ) piasko\łanie)'Tę metodę stosuje się zwkle do sĘ z ocz]sz&aniaZębów si]nieplzy!\alt]łni. któryci osób Prophl.iększenie kontak. odpowiednich gó\.v. natomiast w przllraalkuistuie a n]'jest skaling naddziąsło\.it\o\.e$'nqtrz. którenieoczyruchy sq natomiast rzystne ani dobrzeani okolicypżyszyjkowej."Ą\anc Wtedy potveb' nia dui.lvego fabiegu skuteczność naj\. nigdyodwrotnieNieko_ ku brzegom poziome. być kąt. teczne w pfz]padkLl ob€cności zminefa]izou. pracoch.|onpgo oczyszczania sjona|nego (Ryc'9. (juf 3-4 dnia).

mnjei. n]. paclkunalfędzia Ęc1nego). doczności.lm mo/e on Ryc'9'8 Podparcie bezpośr€ d nie rękipacem serdeanym zę. tr.6 ZesiawkońcóWek naddziąs|owego do ska|ing!u|tra Wfbogaconykońcówkq da pacj€ n tóW nad. odpowiedniejakĘĄ\acjinażędzia (lł'lko\. Bardzo istotne jest utv1manie rórtnoległe lub nalzędfia u]iradź\Ąiękowego stosujesię nrm prawie równoległekońcówki do po.o\adzenia ostżapod odpo\Ą.uslł'cunc (fenomenakusł.cl il ia' iolu]nt'.owadzićzabiegsą\. r ultJadń\ięko$e BJ'c' 9'7).rnr|rricj i rvi.nn. terólv na powienchni szldiua i r.7 Uch\^łt narzędzia zrnody. do1. t F fi Roz\ażającuż]'cie narZędzinależyshlierdzić' że ska]ingnalfędziami Ęcfn\.ln\ieis/\ po/}. Wlaź iw}ch(10P).' korzenio\\.lni jest prostszy\Ą.t"dl .v4 131 ..h\'1].ancj padku narzędzi Ę(żn!'clt i ń\tnoległego do po.tem pisar wieocbrri zęba ustawicnia końcó$'ki Lr]iradŹr\'ię. . nJ'm)na Zębach s\\.ojej le\tej Dadentalub n. n](hó\\ .|ibrac]i ie w \Ą''!niku koircówki' \Ą]Ąt'ołującej ka\Ąlta' gólnie łatwo możnaw ten sposób uszkodzićcement cję i prady a|.1[.Wiście stosować . Ry('9.ie.kmbiaialh iJ].'' na skutccznośćczasochłonność i Zabieguma ńrmież \ĄtaśCi\y dobóI nażędzi. poddfiąs|oweqo oraz do ply.linnl idgu'JP.logów następu. co niesteĘ czasem jest nieuchJonne' $\.^id'. ś ej' ii ró$'Io dla pacjenta..czn].fikowanym u.|l.1pa]cu to Ęki. Większc odch]'leńe pnr$adzi do poi\'staniakfa.\Ą'ieŹchni nie Jąc zęba. ]epiej oraz Z mniejszlrn wTlsiłkiem' Jest to L.reni' napiPLj.ego uch\Ą}'tu naEę..eodn4 pozJ'cjąleżącą mużna unsl. "fiidN ".rn 7abie8iem' bachpacjenta następczym z wygięciem nadgarsiku W rękiWce Niezalcznie od poz!'cji pacjentai operatora bar.1. Plfesu\Ą! się Mko lekko końcóu. cjenta' operator Zaś' dzięki lr}godnej s$'oiejpozy(]i .obh użr' \a pmUur| uż}lla. ustawenia i p.vptż}.cą/ szczegó]riĆ nanędzi ęczn}''ch (Ąr' 9'B)..h.IPL'no.ied/ą. mocniej DaĘędzie Ęczne f 1r0x0zl. uchwltem pisarskim trzcma fralcamilub uch\\. kowei l r fir. katniej.IZia(zmoil}4jko\an]m Ryc'9.kęńlrrrole.iki€ g oska|ingu tem calą dłonią).jak i operatom' Dla pacjenta skaling moze b}ćbo\Ąiemniepżiemn}.profesjonalna Prof ilaktyka aparatuultrad^vięko\Ącgo jest obojętne w}'ko. a odch]'leniejej nic możepvekraczać 15o.$ .1fildN lttaści$.r1pełrrień' Szcze. gle do powieżĆhnizęba'a usuwanie7. Ęcme muszqb!''ć dobrzcnaostżone'Końcó\Ą'ki apali1tó\Ą' Clo j dzłięko.Izia Abv b}'ły skutecale. do.*\$ unane fasail}'dotyczqce.zlarzn.w prĄ. |Pżą' /a.!.musząb!ć \Ą]'mienione' są \Ą]'konującslGlin€ naleźvocą. L]oLrpi Pi. pacjenta' Nie rqmaga użJ'cia cji leżącej ssaka' lecz hU."r"dN *.katirgu.rdlo irtolnp \\ pr/\fadku . możepŹep.jeśli zuĄ'te.r' pżlT.o. nie d]a nujące{o zabieg' nalzę.lilkuti' rnoMlęU.|']akt}ryacj narzędzia' dzo istotn!'\1T]ł}]1.bciej' deli.lvego rraĘą się do ultmdŹtjękowego nie oshzenia. jak i t.r pd.a..Inim powierzc]I zęba. na blt czasoclrłonn}. kątem do opercrł.\" dżWiękoweqo.( i bclpo.'poz}'. podpan]iaĘki jcdn]m palcem (zw]'klescrde(z. skirn.

rt1'rnlub woJframowyn o różnejziamistości.\tŹnjP re. . drażnieniem zębóW.nyó możla \iPwielkie rudmiaĄ wype. n}(ni: naniu z rrafzędziamiIęCu i cuasu BZ .Wpro\tadzić doprzestrzeni go mię. $1'r. dotyczy to szczegó]rriemało w rowkr. \'r' sz{2egóInie okolicyprzy. Ęmicy zostająufikso\łatre. nień }rlasy u i v (szczegóhjez nadmiarem)omz z ńeprawidłorlych \'f]dadówi korcn' sfcfególlrie lw. tr. niac.tkiba]Ćeryjnej. (ryc. b}'lo ku. zane z kawitacją.2J. ściobrcfu. abymożna punkhrslłrcal€o. powodująsąńĘ detoksyfikacjępowieżdni kc e. w zwrotn}'m sześciu Ruch posuwisto. łatwo spi. Poddfiąs. duza do zeszlifow:ania Pi|nic/Li dirLrnenlu$e . szczegóIoiena powierzch.rg:ladzil(a. możli. chó\rr' mmutą \ty. i: nie uszkadzająpowierzchni kolzenia' ]zape niają lepszy dostęp do ńektóIf'ch miejsc' do a w szczegó|ności bi. Hi cy Pmfin ma zasięg l.'lub pod.tnj"ń też zeszlifo$ać metalov'yn paskem szldistlm' um} małe. pokĘ.\łyiku fe. plasti]ow5'rn drewnian}Ąn dodat]ro. ciei ziamistości.ostka Nie zawszeje&lak koniecare jest usuwańe ta\aystatza kich urpelnień lub korcn' Najczęściej tych miejsc spe. Ęmi. Polerowanie skro. d/ialanieu|]cniaia( 7wiq. umoż. ńe . dostępnychmiejsc (powierzchniestyczne.przy.j i dwóch biegach: wcićnię( idt do k. wość tych ruchów jednocześńepozwa]ana obu enie !!ygład-z kŻwŁn koŹeni. WieftChnią powierzchnizębówmożna uykonać: PoleJo\łanie pny użyciukatnicy i kie|ichów lub x masz]'nowo. tach. sze zmęoenie operatom.|ność (do507o) mniej. dziaslolrcj' 138 . go napotyka się nierzadko \'r'obĘbie szyjek zębów nieńwnościlr1mikającez nieprawidłowch r{]!eł. ubJ'tkikości sĘ tych miejscachgłębokie t\Ą. ' u1łolują zmiany w bakteliach. na niekorzystnie działają przyfębie nawrsal4ce się po$oduj4/ah7}m\.tychjednostrolrnie ziamem . lińa sz}tkie i preq'fyjtre usunięcie na\r'r'isu brzegukorcny nienia lub nawisającego nawi. z lub dzikiem umicsrczonej w1m uĄr iem pash poleruiqcei.irn posuwisto.a|ninopńr r ru.lajaZnaczn4oszczę.ldól1P z sztek pokarmowch i ptj.zwTotny towującnadlniar.hstycznycĄ i. cowanJłn uchwcie L}I. aby osiągnąć \tą i powierzchniestyczne.$!.i kamieniern diamentowm o odpowiednimkztał.otnego. lzenja'ńwnieżpoP'. umodiwiaja$yglad-/PnjP gladziki kdtniq Profin pra(uid nd Pniul. a pracujq Ęlko ruchem posuwisto.amowedo miejsc. wanie ścian nomenu alrrsrycalego.m)wciśnięciu do e majqc możIiwo. l. ścierania bez porce. 9. cjalną kątnicą nicźków o 8lubości0'2 0.\Ą}'Dolerowania szJiforraaych sóW a \Ąoll.iĄlpeł. ich ffi przy mocńejsz}m (dalsz:. powodujqc komórek bakteryjnychw. iu m prĄ lel. mog4 się dodatkowo chu obmcać dookoła szlifowanego obiektu. p kątnicąPrcfin z pil iczkem \'r'olhamow]'n. o różnych kształ. prfewagą groźnych beztlerro*ychbaktemidów W lr5mikuza.3 mm.z.zkóWszornĘ po. palenia tkanek przpębia po kilku miesĘcach 1w. i trifuIkacji i m klasy roay. pelnienja.aEają \/r zębodolowego.'k.Liamento. szyjkoue onz powieEchnie korzeni zębóv)' ewenfualnieZułciem pasty l paskami ściem}rni. ńżnych pozycjach. banej języka. na się I odkładaniem pMki nazębnej szorstkiej. powierzchni. spiłowanienawisów i wygładzenie Profin' Zestaw bardzo cienkich pil.wych kamykami i skuteczniespiłowaćWgładzićcienkimi po diamento\a}{ni odchyleniubrzegudzĘsta' za|eł i ska|ingu jego skuteczność od Powodzenie (Wypolerowania) skrobanej Wygładzenia dok|adnego pPed: powieżchni zabezpieca zęba. dą'uĘbolvej.towe moż]na często też lanot1rh. a nawet metalo.9)oiaz past do profesjonalne' szczoteczek go ocz}sfczaniazębóWstosującruchy póIobroto' szczególnie okoliĆeprzyszyjkc we. Wargi poli.2 mm plzy sz}'bkości na tys.g i Podczasskalingu naddziąsłovego poddziąsłowe.profesjonalna ffi* ilaktyka Prof w Końcówki apamtów ultradźwięko\Ąych pońw. gła. polemrtniczejlub bez. nawisykorcn akrylano\aych.cbllo' ksek posiada na pole gładkie' polrrte śmdkienszlifują(ł'm w środ. Dodatkowegładzikiplastikot{ei &ewniane s/ijołanego mjejŚLa.

Zawartośćhy&oksyapat]. jcdlesopatjenIJ. z przeznaczeniem. ją otwarte kanaliki Zębinowe.óv liernr.|aniąją(e pŹebaflr'{ień.Pj' z lvęglot1mi.:pasta Chema-PolishI (czerwona). lł'ch kanalików zębino$ych oraz dl.rrunelAbra. do usu.o\ła(do oc7].sldadnik te bloku. działaja PasR Pm\Tt njc ndleĄ slo.taściwości 78odnie stikowe mogąbyć teżpo oczjszczeniu pżecho$lv. ostatnio dużąpopularność zdob]'rvajq specja]ne sjona]ncgo i oczyszczania polcrowaniazębów: r. czych. opisane kątnice dzeń twaIdychtkane]< zębó\qa szczcgó|niepęknięć znoszącbaldzo skutecznie Fofilaktyczne mają dodatkowo tę zaletę.9are (bardziejmiękkie)oraz szczoteczkio róż nych ketattach. przed zabezpieczajqc nad\łraż]]iwością zębów' 139 . ale tylko korcn zębó. kielichy pasty te dfięki zawartości fluoroaminy i ks1.gąż fluorck i g]kirctami u]tradźwięko$]mi poddzĘsłou]łnl: utwardzając s.profesjonalna Prof ilaktyka @ Pasta Proryt to zestawtnech past do profesjoi zębów: nalnegooczyszczania polerowania .o|iq' Glrilrki ich mają .obnychuszko.h.Pasryte za.A' (P'elątine sioit!)' Do polerowania zębów zaleca się wartości RDAmiędzy 8 a 40 i BLĄ między 3 a 15.Biocer zowo (szczegó]nieu pacjentów obawiającychsię o zńżnico{anej ziamistości oraz różn1m składzie. fluol lub hydtlksyapaĘ.ita)IubW. szyjeki kożeni zębó\g .tu wane pżez pacjenta lub lekarza do wyłącznego o ńżnej ziamistościumożliwiablokowanie oti\'ar.9 Kątnica opńcz n'|aściwości ściemychi polerc.Wniczych qiówką zawieEjącą try meóanizmy usfoe|niajqce. pro{i]dktyt.rni Z diamentow}m' red|cic uc/u]eniowe' nje' PdŚa Proxf1moŻe \a]cĄ ją pneLhot\}Ąa€' M lempPrufuJ7P pokojo\\. . E.r\la 'r zcrl\ona) usuuania drobnozi.s/czŹnia powierzcbni zęMw pveznaczonych do Wpetnienia p. iuiaparatem Air-Flo!! Prophy'Max lub Prophy-Jet.\łania nieróimościpowierzĆhni korzeni ZębóW ' p.?nP o ma\Ó glduka.]rd/o bP/pi.oprc(/ srodl. Wymienione odmienne\\. eprzAdwrikdnipm llz! mcdrani?m)zabprpierzric( nych omz innych nierównościpowierzdrni ko.ancj n].rmi.'kiretą GĘcey po skalin€! poddfĘsło\ł]m nateriałami złożon}mi do lakowania. krwi i bakteIii.ł pasta gnrboziamista (niebieska) o BDA 83 do usurłaniapŹebalwień' .'Ąno]ac a metalow]. przecirtpńchniczo. gruboziamista k4tni(. przed przenoszenieminfekcji międzypacjeltami' a pasta Chema-Polish II (niebieska)d.możeutfudniaćjego \łytrawie. pokĘvciem t\. są \Ąlmienne i usuwaniań'tki nazębnej' tycznych' którc moga b}'ćużWane tylko jednom" obie pasĘ Zawierąjahydroks}"paĄt }łĄ.fkliwo. ne i ekonomiczne rofńąfanie. Dentin Abrasi1.ld do p\'tki nazębnej i polerowania o BDA 7 plofi|a|dyczna polerowan zębów z ma|ą do a Ryc. uż}4ku IPs||o b. ze nre ccmentu korzenio$'ego. powodująrozbĄzgu past]'' nadwrażliwość zębów ffsffiCI@8 & wewe lgpapp oczyŚzczania zębówmajq Pastydo profesjonalnego oznaczonąliczĘ RDA (RelotiDe ńżną ście].Wania rcsztek złogó1v nazęb.litolu bia|e (twarde). głó\'r'ki pla. warunkujqc]'m past' kłzylowego fakażenia).\ar2 Pasta chema-Polish to Zestawdwóch past do pmfe.h i polerowni.'l. a Ęm sam]'rn do ich \'nętl śIiny ron.t. wiprają.alność.obnozramrInnym świetnym rozwiązaniem tego problemu sta do polerowarfa oczlszczolych powiencbni główki plastikowe katnic profilak.pasta śrcdnioziamista (zielona)o RDA 36 do usu.9. nic za. plcm!.

ale mo8ąbyćprzy./a(ZJĄMid( gahnefu oraf od okolicy szyjk zębai pżesuwającgo w kierun.fwadkach przlnajmniej +. bów faró\Ąno szczotkąobrotową' (]'250ń am]nofuorki) ! Ernex ńu zębów oraz po skalirrgu i polerowaniu kolrn 6elee (1'250ń amin0l|uorki) kontalto\Ą€ fluor. Fuol Prot€Ctol{0. Knuisona) r5l Kontaktowestosowanie IekóW . F|uocal (2'75% NaF) żel kowanie zębów. z.\Ąrażliwości zębówpo wy.towegofluorkowaniazęMw na]e. Fluoridin t) 140 .l Metodynuotkowania nadajasĘ do $Śzys&ich zabiególvocz]szczaniai po.żew końcówce miesięcy.ol. śę ZtJ'n dosił lub nadwmżliwość cie leczenia.u (co2 ty. w pŹ}padku zaś1lysokiego rruyka pló{haicy cztery razy w rok]. %t) ] .{. po ska]ingu ĘcznjĄn pIzy niepmwidło. F|uoca|(2. Fluocal (10/. się pojonoforezie'Naj\łygodriejsze pacjentaoraz nąjlepiejbezbańme. tych metod nawet lo-krotne. jPs| /as|osowŹnie kor$lne rqm uslrwieniundrzedlidlub /bJ'lm(! nlm nd. nja pred po/abie8ot\€Ważlit\oścĘ W niowego' Zostajq otre najczęściej'Zremineralizowa.75 r ELmex (1.Należypamiętać. sienia rradlłraz|i\łości na cz]ną znacznej uraż]iwości bodŹce tenniczne ny zabieg po 2 3 dniach' stoso$€nie tych metod pńchnicy !'!T'Inaga| \r'r' zapobieganlu i meĆhaniczne'g p./}5/l. abyskutecznierozprowadfić pajat fluorko\Ąyna powierzchrue zębówtrzeba: . nych warst$' szk]iwa. lel(alfa sąlakiery dla dolosłych . Gelee F) m zapobieżenie żej1qmienionych Zabiegach. oraz po skalingu ultradzwiękou]łn przy odchyleniu końcówki więcejrńZo 15. biegi zawartew Tabeli9.Zaopatfzenia ko. stawo\łe metody profesjona]nego'kontak1owego na indywidualnej ok|ady |yżce fluorkolr'aniazębów celem tego Zabie8uw prcfesjona]nejpmfilakĘ. Duraphat (2. s.jadólv na łyżce ind)Ą'vidual.L powstają obrębie2-3 mm w tej Mjwiększe wibncje jest zastoso\łańe jej zakońoenia. zębówm' in. zębóWjak i skafing z polerowaniemkomn i szyjek poddać slinv W (elu /abe/pieczpzębów prorładzqdo pewnej utraty powierzchow.ute(żność uz]slalje łcrenia paqjenta'Najwięlśzą d]a lony pozwa]ato na równomieme rozprowadze.i. od & 2.powinnybyćosuszonei zabez.iunalnvm jak i po piasko*a. że z regułykontak1owegofluolko\Ąania powierzchni żyteżpamiętać. Bifluod l2 (60/0 t) (żó|t€ ) b barwione .lo'ot\ai nl(hJ póuo|is|e lĘd/el|a.krctnego lakienc\łaniaw ciągu mku co ffi r.Profila profesjo aIn n a kontahoweqo gabinecie w Pasry chema. zębówpo trch zabiegach' i Wńór metodyza]eł od upodobania doświadcze' .. E Utrata ta możebyć w niektórych godnie)wcierania. pacjentsię s4ieĘ jeś]i ts zlvalganie nadMŻżLiwości pojawiła w hŹk.. stqd Iriezbędne Podczaskontal.lnieniamateriałamizłoźorytni do lakowa.zoneprzcddosleppm Śio\uje Cie/d.a szczegóIrie cementu kolże. pre.1jetlnomzowo. s.25"% szyjek Naf nad. NeutralFloam 1% & zabezpieczenieich przed prócbnicą.75% żel F) . l FLuormex f) że|(1'25% jest: ce peńodontologicznej . nie prcpamtu. przeznaczonych lerormniapowierzcbrri i do u]pe. pie. celu zniepotrzebnyjest uwkle powtór' ne w ciąg! kilku następnychdrri.rn) połierzchni zęba. plyn NaF) r F|uorrnex (]%AmF) płyn raniu ze_ oczv. sk]r.facz a. (metoda nie r2%NaF nia bmzd. Fluoca|że|2../ania oczyszczonelub $yskalowanezębyktóIe chcemy fluorkorr'aliu. i szyjekĘbóW należyzastosować . nej oraz ionolole7y: (dń^rięko.26% F) (6% . nia lekarfa (hĘienistki). gdyż utrudniajqwl'trawianiaszklilva.zr Po merhanicrn!mprofe.krctnegow ciqgurol. ku bżegu siecznegolub powierzchni żujacej sl.W Tabe]i9'1 opisane są cztery pod.Polish I i tr nie posiadająfluorkóW Tabela9. \Ąi/}slkje metod\ me(hani( /ne8oo.

akier Ceń'itec Zawiela l g acetooctanu c]rlolhc.'ó.ości Ryc'9. ki.lvan}'ch lv stomatologicznlm możnateżza]icą\. ba i abyb]''ł w]'ch$}tłlEny plzez ssak (P'}r'9'10) Nie ' ńe hamuje \Ąfrost wie]u patogcnnych bal1eńi może tr ogolc.l'Iax. ani tkankom zę. glanu sodu..rbata' nickóre pokfnn})' k1órc mogą piasko\\.$lot ssaka pourflcn todq piasko\1'ania. Z możta też stosou'ać pon.Ęt 90.ch' oczyszczon]. tem 60 80'do powlezchniszklwa i odpowi+ żonJ. pźy użyciuodpolr. wieczorem e czyścit i nie a zębórt Po zabiegachmechanicznego oczJ'szczania zębó$' i po skalĘu z polem$'aniemkomn i szJ'jekzębów. Philip. pńcbnicot\.Z|sfczada f? mentu korZcniowcgopenetrującna głębokość 100-500 /'m' skąd u\Ąalnia się c] olheksJdyna (l p92 cm2 powieĘchni dfiennie) do śLiny głębiej i pamiętać odpowiednim Nie do tkanek Zęba.5godzinypo zabiegunic płukał nie pit ust.Flowl Pmpht.odzeniem]akiery cblol. hekydj'no\re.|ości (oko.ch zabiególt' i łąQnotkanto\Ą.ch kożeni plzjĄĄ'iemjądo ce. Iłgacje naddziąsłowezastosor'r'aniem z so.arr}' oilsłoniętc na loIze.lvilśoci) te plepa.'ciemńa lakiero\ł?ńa po\!]nren i $'l'Irosić 1'5do 3 minut.v. w pż}'pailkuposicdzcnia od u bźk4 oko:lo minut' Patjentowi należyzlecić.r\to\o\rdnipm . ńu' ka$a.'aniem uż}duodpo.!t'ody rozhvolu clr]orheksydrat]. / /.lrTażIi!.clych i zapa1eńoti\'órc4(h' padaniastrumie. gdyżtaka gruba {'arsh!a po stwardnieniułahlo odpadnie po $'tarciu ]akieru ]ekko gojesfcze rozprowadzić po\rietnem. przy Zostać usuniętetz$'i \'viedrrici apantórv (\a.Uh. Proph]' Jet). lo\ A\alcr Pik Bro\\n.ki apaĘtu ta\ ab}'tensilny pĘd I. prleban\iają tkalek zębai bło.3 mzy z pverwq kilkudJliollq' łoB00kn'godz') w sh1]nę kies7onkimożełabvo dna plzj'czepu nabłoDl<orvego spolr. SkielD$Eniesi]nego je się je 2.lrody i powiehza. lecz Zawsze kieszonJd. 141 . ani k"vd}n]'i 1 g \molu' Stosorr.. Czas ekspoz}'cji na oez dostępu mty ł.Ljerouż l s'"|ronqLlna Ly' Lip".10 Ustawen]e końcóWkAir'FoW pod ką na ci\t'lraktełjne'Zastoso\Ąane po\rielzchrię obna.on. uszkadzabońem tkanłi pr4zĘbia ga\ĄCzo przed próchnicą koEeni stosuje się je Ćo i zęba.c: nrzprysku si]negospray'ufa{ieńjącego p}.profesjonalna Prof ilaktyka nic poulekać zębów 8ruba \\al:sh\'ąprepalatu (chodzitu sfczególiie o lakier).\Ą€ mogq bJć r. któIe mają tnvałewlaści$.1ko.02 0. u.\Ą. nia na t$'anie tkan]<izęba po$.ł d\\.aby 8 1. mn zębórt pochodzenia ze{'nętżnego(palenietjto. nie szkodził tkankom pżpębia.l'ch gabinecie tkanek' Natomiast w celu skutecznego$-vłapania $TkonJ. n$'vane \Ą'domu. prze. i d(lwęglanu sodu'Należy o ny śluzowejnie drażńątkanck jam} ushej.iedniclrapara.ęboM mP. dn e podśawien$aka podczas e Ó. Ęt od a oba roduajelakierólv (fluorko\łei clr]orheks}. do Z\Ą]'ldej lub 0.d}.06%.uwę. rJżeZ jad:l. stosu. 6G{}0.jnien mieć około no$e) moź]Da stosorvaćnaprzcmiennie' Zapobie. metoiIfie \Ą. omz byćstaleskiercwanydo tegomzpĄ'sku' UzyskuJe 5lę plzJzębia' $tedy teżznaczneznrniejszenie napJlelriagabinetu '2 Ę'gacje pr/-ebanĄienie : : to Zabiegusu\\'ający ](o.ego ocllnę powietźnąr'!'głębi oraz peńodontologiczn.. si]n]łn pląilem stężonegopo\ĄietŹa' wody mogą b-\'tnad" i poddfiąslo\te (patrz Roldzial 18)' Naddui4sło.a i ustarvieniukońcó.szcze8óhie cementukonenio}ego' pĘdu o duzejsz1'bkości 6 miesięry W celu zniesienia nad. he.odować odeńla[ie Do profilakĘ'rzn}. .! e pl7Pbdn\iPn Loronis/ljpl.

końcówka Peńo.. lakt-vkiw redukcji częstości choptfede $sz}. rv po.Ę $'tómq. ]B /ne d jlość p\.3r4 zabiegachchirurgiczn1'c}t polega.Zębnych głqbiej prĄ. szczepó$'baktelfjn]ch. jamy ustnej obniżaskutecznieczęstość padkr iłgacji poddziąsłowrch.ch zabiegach po profilak.i nadiIziąsło\t. prz}. przelranłień uębów skuteczna' nie pozosta\Ą. cho. 12. gó]nie hfeciolfędo\\Ę.oyć\ł-1''stapie1ia nazęb. Inne mzch\t. że niewielka popmwa hj€ieny $' zapaleń h{oru do kieszonekprz]. lakB'czne dobże ukierun]{ollane i systemal]'cznie 142 * W obu przypadkach słab9e irygacje pEestawieniu te uzyskuje po odpowedn]m się końcóWki' . Te rozproszonerozszczepione ie w faostżonych stanach zapaln!''ch zana zdecydowanieze średnim peNone]em' .ą \ . Ryc' dziasłow.ch cltokin w Natomiast skuteczność dfia]lańprcfesjona]n}'ch jest plżestrojenia miejsco\t€j odpo. W poprzedrrimrozdziale podkreślano profi. lv większości rozwinięlr. a niekiedyjeszczejest.Inympoleb n}. poddziąsio!Ą]ych Perio. zwiazana głó$nie z profi]akq.stkim o zapobieganiepien\. niają.\.otne' dziło Eozdfiał18)na: penetrac. nego niedocenianiatej metodf: l\lnicjpl orazbdIdliej ut idac. pr4.kowT'm.co bflo.cm fluo. lub w gabinccic stomatologicznl. stępne do działań profilakĘ'czn]'ch są \łszystkie trz]'' n \ i h ^ \ } q \ o d ą P a i j P n l \ L o n u j Fj P \ \ d o m u j P .2..?\.Izi w ej Natomiast iłYgacje (szczególnie naddfi4słowe) mUjql lRo/d/i.D pnr.ch.Lo korzyst prz]zębia' r'. zębort1. końcówĘ furio. \łie.kianBt]iotJ'' \€nie ku' na godzinępżed pieM. tię rtżni. lub lvany lub znacznie słabsz}] staci siedmiu słabsr-ych stlumieni rofproszonych*' siomatologiczna profilakĘvka plofesjona]na jest jĄgacjedziałają i bar.Plk do iĄ€acji profesjonaln}ch ją w]..]] Końcówka tU dani W m eiscu kątnicy rbinowe]' lanki stoso\łanesa w niektórych sanatoliach.Ii].umieńpEery.godnie. rolę skuteczność Ę'gacji pod. 6ę2 p6 a pżede \łszystkimz hĘienistkami i pżeszkolon}.lani.f}' niedolda. ja]<profesjona|ne i mogąu niektóLlch pacjentów\ł. specjalnychustnikórrrBliższedanena zastoso\Ąaniu sięw Rozdziale lB. i poddfiąsło$e'zaIó\Ąnodomowe. i PGE'.Pik sq bardfo skutĆcznJmuzupeł.\" u'ołać baktelienię lve k1!i' jeślinie zostanąodpo. naMe| ty\łiclajq firniejsz]'upA''Wna no /dlr/\'ma'' .niennie monto.gadi domo\Ąych pacjenta $'l'kon!Ą. !\ladomo bowiem. a a profesjonalne. a szcze. bów po usunięciuduą'ch i lrtard}'chZłogó\Ą zęMłl p. bó$' i chorób nieniem i[. na mi as!stentkami.szorstkości sz]'jek $'aniupoltierzdni zęMW omz nadumż]]i\ł'ości Zębównie zabezpiecf on}'chlakic.rpn. $ \r.].ch działń promocji zdfro$jaomz plofilakĘ'cznej edu.h^rnh\ nej błęd.\'a. t' l.gotowani' jednolazo\Ąęj prcfilakb'gnej dall. to szczegókriĆ w wTdku dziaseł' obseńtuje się zamiennej ledukcji niektórych bezt]eno$'].r plż!"Zębiu.szlrn Zabiegiem(pabz: Rozdział ' 1?) powi]łania ńektórf.l falic. Z den raz dziennie.kuIP(/no. cfJ'rrniki etiopatogenet$zne' SĘd dfiałania pmfi. Prk).rl S\slPmdh' d/idl.rea]izowaną fazie podtrzy. ten tematZnajdują poddziąsłorve mogąb-vć $-\kon$\ane też Ę8acje W domu (końcó$ka Pik.prof Prof ilaktyka esjonalna jest w-vkon]'wana $lrńem rozt$'ort ch1orheksyd]n]'' Metoda ta jest bardzo \r gabinecic co 1 2 Ę.n''ch chorób prz}zębiazgodniez darrimi zaprczentowanlrni$ Tabeli 18.lania zętj'czn$h mogqdotj.stoso\t. okolic-r'implantó*.a Ę'gacja poddziqsło$'a Zastoso.ii sttumieniawodylub zastosowanego mz. rozszczepiony.ane M .Pik irygacj] do nak|a Ry('9. wiedniopż].Li dla]dn \\ profilJkĄ( P pl.iająca i w}Dehień' Ęgacje nad.:u gospodaźa.n.ch. pluJzębiu (IL1fJ redukcji szkodlirrt.Izi o e\Ą'enfua|ne zastoso.cz-rną drl.Ą.chkrajóW ZachodnichZńą.m(specjalna pod. kacji $upo\ł€j.Pocket !\ aparacie \Ąater.tki baktery} fiJal.o( hni' y /ę.ch' 9'11)' Można \\aćw każd]Ąn unicie w miejscu tuńjnJ: Końcówki do nadclziasłorrfrh irygacji Brutna i Philipsa mogąda$aćjeden silny stl. Ę'gacje poddziasłorte prz]'lębia' \\ prz1padku próchnig do.

skalery periodontologicarej plDfilaktyk pm.gdy \łykonuje higicnistka lub pzeszko.KieruneJ< prowarlzi. t 1.może być też bafl]zo negat$Ąnie odbieran€ poprawie Ęieny opemtomdo tę. a więc taniej niż stanowiskolekaŹa stomatologa. finniejsząją \!5rsiłek operatomomz uczu.dotyczqcych wież{:bnie.zębia' cą'lrnikami ogólnousfu)jowmi.rnnia po. nych Wa|ku do katnych Wiórek' ukierun]<owane giup Ą'fyka.ująsiłępotrzebnado przeplD\ładzenia na zabiegu. Nie ma jak doĘd _ możli\łości pofilaĘcznych dzia. a pnede wszystlom ekono' je micuniej. sku. fazypodtfz]Tnujqcej leczenia(IJatż: sz(zegóIrrie Roz. Wielka Brytania 5. w ei. skalingu 8ładzenie NAMĘDzIPERIol osrnoŚĆ r osrnzm.caly ciE'ar Zapobiegania skutecz.5o/o t Dania 9.jero\'lane do młodzieży l3 roku Zycia.zapoczątkowały p|astikowym powoduje zesklob}Ą^/anie de|i.| wotn.profesjonalna ! Prof ilaktyka peńodontologiiDlategokażdy le. Norwegia Wówczas danych r w Po|scewedługdostępny<h pEekraczał danych nie ]. koń.e' ich pozostają szare.8o/o ! Finlandia 4.edni nia wTmagają \łyĘcmie naEę.a szcfe8ólr e za.ls WskaŹnik. lwjątkiem metod poz$€la.u$ar ni zupełnie wyeliminować W pżWadku chońb pląfębia . Sredni per_ lona asystentka (pomocdentysryczna). z Dosprawdzenia ostrości jących na fedukc.Iln 143 .anie pa]e[ . cie d}skonrfoltu. nych tań w odnissieniu do tJ'ch czj'nników genetycznych narzędzia naśępujące służa czy immunologicznych.Wana.B].a creĘią. ta]<ie zabiegiprcfilakbczne na sonel może\ĄYkonać wo|n]'mfotelu lekaża lub na odtŁielnjtn stanowi.ekcre jedMk zad.$zmamiają ut'czucie do. od pracowników niektórych gałęzi pŹemysfu oraz Na.'ygajc ic zaś bla uważana rrryĘcany qrvieIania więkzej siĘ profilu|t ki v'tĄila] bo\"iemz ulnanpj pyc]rnarzędzii konicrzność n1.abyb}'ło jamy ustnej'gdyzpbtła bakteryjna ne . moźliwia procesyregencracyjne tkanek pz].e chombyogóhe. bezniej wT'obmzić jej zasady oczlrvi' karz stomatologpowinien znać ściemoże iwkonjĄ{ać zabiegi profilaktyczne' ale jest o wiete kożystniej. choclź nic b}'ły one jeszcze bliżejokeślone.\łykon}Manie i koEeni za pomo. dziach tn4cYchzna&nie rcdul.W}Ąvie.76.IZia Ęczne. który lat specjalny od początku 80.6o/a .i' lilillo.ćhz}nany 2'r3 prócłrnicę Źębówl mocniej isiJniejnaclsLan) o'tn. pe\Ąne obecnieistniejąjuż takich aDz. stkich prz1padkach' szczegó|nie a uwarun]{owanych ńefzdlni cementukoEer owego. Tamjdslu. co unre.-lR) i pmstaglandln (PGE2) takid! jak ygacje przy obracaniu źródłem pęed świat|a.fędfia peńodontologiczneo osĘch kmwę.' donLu ie.tępeostźekruszygoi poleruje. pŹez pacjenta. za cz]'Tniketiopatogenerycz.]5olo' 0becniebrakjest tego odnośnie W5kaźnika' \Ą Lq |ępyLh rral7ęd'. nisr.6% .rr zużyciamusząbyć*Y. rych jednocześnie niekór. pozostawiają cz]stei 8ładkie. i kircty uż]''wane aparatach ultmdźlviękowlch sloltecaność w jest fesjona]nej ogmnma.a na\łetstrachu pacjenta'ostlfe.0% .Nie możnasobie obecnie (dń'viękotlych) ptzlpadl. persone]' działlB). nie zdańe pG ale Fopozycje nico\'r'anych dfiałań prcfi]aktj'cznych. PmpozycjeŚoZ i FDI z poptzednichlat. istnieje (nieW charak' pracującego fote|u przy Wyraża odsetek W asys9 łedniegopersonelu' 1982 r Według terze ten śozodsetek Wynosił7: 14. osób dotkniętyÓ chorobami przyzębia. Pżp.. skulingu Nie \łe mde do etiopatogenezy mógłon byćskutecany Wszy. dotyczą.znej roż.kobiet ciężamych. Ęku. koncennowEł na dużego się naciskll tra tępe narzędzie.zas tępy rcalizowanepofwoliływ ńek1órych hajach plawle zreduko. ostre dzĘslone lub elektryczneszczoteQkidźwięko\Ą. kamień. a rcalimwanychprzez ś.ięuydzielania niek1órych q'tokin testy: powodują t tępekońcówki nażędzia odbicie śWiatla G. (. w jest Do|IToLocIcn{YCH Niemoź]iwc skuteczne . r nawet|ekkie oa ośrym narzędziem jednak działania poziomach. Szwecja 8. CóWki odbijają nie świat|a. instr mmt musi b}. rdżnit po pociqgnięcie owaniaopiPfupeńodon|ologi.\. urządzonyn o wiele skromniej.ly one sl..

6. PreventionDen_ M..onalna mieniane. Publ Berlin lags-VerlageGmbH. doostrzanialekko do stępionychnalzędzi Ruchy ostrzące.: epidemio|ogii Z. A.. ve 1994. HUthig ag. of 7.: 4. Cowell. oral Hygiene.:ProJessional Lea Dental Hygiene.: Health.D. 25. {Ór A|tersgruppen' Prophylaxe a||e Quintessenz 1982. GmbH. Jańczukz'. opis koue i u]tradrwiękouedo\bargąjąna żadanie hch naĘedi' orcn\ sldnukoń(óMel. 10.Frandsen. Quintessenz 8' Jań@ul( cięg|o. MedTour Plevention' Zahnórzt|iche Wspó|. natura]ne (drobnozianiste) małoabńz}'lvne je się. 1M .: W stomatolo 13. L.. ch.steele. Quintessenz 2. lll Pro_ K. held GmbH.Ein Leitfaden fur lndividualprophylaxe. tJ'n naizędziem pod. Kangasniemi.uważasĘ na ogoł. 1994. Laurisch. Hellwege. Quintessence Co Incchicago Dentistryin Practice. P: der Denlalhygiene. Professione||e a. sposobu osmenia całkiem Do Ęcznego lub masz}mo$ego się tępych nalzędzi uż]Ą'va si]rie abEz}. po lel&im rrao]iwieniu.T: Handbuch 15.Anderson. DiePraxis zahnmedizinischen Wlaściwe P: 1. atal.o Ważności pe odontolo. Sheiham.wyd LekPzwL2001. Au{lage.H. 1999. 1982.tmegogru.: 9. Podsta\ty centrumEdukMed. Promotion Selfcare in Oral Health. Hospital Fund London Kng Edward's Heidelberg 1997. 14. naĘęd7iP 15 \łyżej razy potem staje się zb}t cienkie i ulega Kamieńe alkanfasowe szfuczne (Al2o5) złamaniu.: Ver 12.zużycietych naizęduidotyczysamejkoń' cówki 2ś nrm' Fimy pmdutojącenalzędziadŹwię. Symposium in Odo 1986. Dimensions Tokyo and tistryWiliams Wiliams.: dea 3.. Frandsen.]' phylaxe. Gjermo.$ykonuje się w kierunku prze. też Do oshzenia nalzędzi służą różneufządfenia na przy]dadLM.: Promoting Dental A. und Praxis.R. splieth. bardziej slutecay i doldadĄ7' '!. Die Zahnażthe|ferin' Lehr.że krzemu) nawiłżanego bard/os|ępionemożeb\( ostponc naj. ags. Verlags choA.: ProfilalĆyka Munkgaard 1976. and PE: of Baltimore.Duddeck.Frandsen. Ein D. boziamistego kamienia kańorundołego (węg]ik wodą. go doboru sposobu und Gruppenprophylaxe Initiale gicfnychW śWiet|e Periodontologia ergonomii. u+ia narzędzi i Parodontoltherapie.Rondo' Jest to sposób maszyno\łe.uncI C. Berlin Ve in nization.: 2001.Warszawa lób naządużucia.H0thig Verlag. profesjona|na A. Nachschlagebuch. (tziv o śrcdnimpotencjale ścieralności India) lub stosu. wierzcbnie końcówk narzędzia. A.Heidelberg 199E' Press Warszawa |nt.rndo Wkon]'1'r'anych czas zabie8u' ostrzy się ze\łnętrale ooczlle) po. ci\Ąn]. DentalHealthcare in Scandinavia. 2000.. Philadelphb Febiger Edition. Preventive 5' Jańeuk z. Berlin 2002. for 1981. Diepraventive Konzept orga_ Munkgaard1972. gii.Bofticelli.

pilniczki. paski ścierne akiery uorkowe f ichlorheklydynow€ zestawy unieruchamiania do fębóW f€ s iaw do korekty2gryzu 0. jącejuz1skanerqnjk leczenia' Zestawie ie zabieg&!wchodzqq'chw sldad lecze. WęgIowe) pasty polerownicze.kirety (Gracey. lvia Tabela l0'1' I€czenie to.i poddziąsto.!vraz. s4jek i korzenizębówl' Pcr .\ły polei}!anicm komn i szyjekzęb&{ korcka z węzłólv rrraauych.niechirurgiczne Leczenie Rouutatzane zbigniew Jańczuk Wskazania poddziqslowy PeriodontaI debridement Czy skaIin9 poddziqs|owycn złogów Metody usuwania !'l{skazania Leczenie zapaleń plf]fębia powlnno przebiegać w trzech fazach: 1] higienizujacej ' 2) korckqanej.^lo$ego polemrt. z niezĘdnlmi narzędzia. lv pneowieńshvie do faz} hzeciej.zenie 10 niechirurgkzne le.1do 0.2% toztwórg|ukonianiu chlorhekydyny.iego. Zł€ne da$niej podsta.'' cholób p2yfęb]a' Tabe|a 1 Le.ó\\łro . Gracey mini) specjaLne u|tradźwięko!'vrych i dźwiękowych końcówki aparatóW do (meialowe.lotycz}' skalingupoddzĘ. dawkilecznicze antybiotyku 7 dnido 2-3 tygodni.fen.pokryc]ern f diamentowrym. .m. od jednorafowa godzinę przed profi|aktyczna dawka zabiegiem K|IeIy ręCzneI 't45 . unieruchamlrnie zębó\v). l})podtvlmującej ' wstępn].'pnip hirurgi. szaotki(gumki) maszynowe. rcsekcljne. postępolłanrem zJĄV'anJ(n tez Do fazy korekq'jnej należą: leczenieniechinrgiczne (skalirĘnad.. fostałezabiegi lub złówru'azolq'ch. na.ie poddziqs|ovlry SkaIing iko.ania oraz (unieruchomienie fębóW kolek1a\Ąę.afi J. i (hiJurgi{ rne. obie n}m. biob'koterapia) które możewspieraćza.unwersalne (columbia) .Wmz i mi.fJmu.Tne. . Iaza higienizuj4cajest działaniem pluycz}Irow]Tn. nip. chemioterapiamiejsco\Ąa antJ' potneb}i biotJ''koterapia) $ykon]ł\anesa. pieNsze fazt nazFvane sa lecfeniem akĘw. nia niechirrugicz.zębóW szyjek odwraż|iwianie i kożeni Unieru(hamianie zębóW sptawdf WarunkóW enie f gryzo\'!rych WęzióW z ewentua|nq korektą lub chemioterapia mieFcowa antybiotykoterapja ogólna (WpPypadku wskazań) . regenelecze ie chirurgiczne(metody racyinei plaslłczne) ' leczcnie famakologiczne (immunotempia. mateńałami pr€paratami lecznicąmi pluedśa. pvede \Ą6z}śtkim lĄ'o$']m. podt. jaL (.

czynnikiryzyka (-) pacjenta . skutecznej\tspółpEcy pacjenta.'Jsoka' (> ta.lawiono zenier hirurgitrnc. ruĘiczne. czą*szy od kiretażukieszonek pŹ]'fębnych do me.?n\.po. czyinnej metodfie le. b€ n ie mniej5Lu|P. głębokości.rrnki (stanogó]nyzfu!.kaniu ienldna /abiPBhimrgit.l0. . nieza]eżnie innych w.wTżej\ły. Ljerunld Na Ryr. operatora'2 tody i umiejętności ność użyciazębówna fitary prcte8czne i inne). Współplaca pacjenta {+) ! . analomi(fne. dFą szansq na uzyskanie pe\Ąmej zostajewttączniemożliwość Badaniek|iniane ińg <5 Kieszonki mm niezaIeżnie od >6 Kieszonki mm .'. stopień rozchwianiazębów)' mienionych \ttrrmków Głębokość oraz ruektórc dodatkowewarunl. @y niechi. i' moźIiwości lub znacznegoaeduko. możebyć\. poivtaŹane leczenie ńechinrrgiczne moze b5ćje. te war.lan urebipnia icnta.! zaa$ansowańu stanu chorobowego kieszonek prz}zębnrh. Natomiast leczenie niechirurgiczne w pĘ'\!ad.{2ybędzieto teczeniechiruEiczne.lku keszonek głębokich 6 mm) roz. dobranei od pa. WJbór metody leczenia (ńechifuĘiczne czy chi.r Podejmowanie 145 . niż|e. lrraniałIil'wu cz]rrnikólr'łzyka chorobl. i mdzaj ub1tków kostn]ch przpębia. decyziiodnośnie braku zgodypacjenta na Ale 1vrazie. nego'Jeśli Nąjcuęściej ki Ązyka' \Ą. bardziej zdecydowana . wspó|praca chiruĘiene Leczenie (?) karz!Śtke}( ) wa|unkinieko?ystne) hkzhane Uwaga: Warunki |+) prz}"ęb]a' de(yzji a enia zapa|enia |€ Ryc 10.moż]iwoścl !.kute(lnoia podietego nie jest możLiwe cie .lds(iwie konie' r_ będliejuż .arurrków od to popra\lY stanu leczenia niechirurelcz. miczne zdecydują opanowania rrenia Lhirurgilznego'Beda lo /abicgi różne. to rugicznĆ) nie zawszejest prostyi łatwy2 lcczenianierhirulgitrnego podjęcjedeqzji na pieruszeJurz}. niektórych ifi1ych dan]'ch (micjscowewarunkl tod stercwalej rcgeneracjitkanek' lch skutecalość me. .J anato" kostnych :] ogóh}'In stanie zdrcłia pacjcnta. l r l (?) zapalenie (?) ogó|ne zdrowie (?) czynnikirlzyka (7) pacjenta Wspó|pEca >6 Kiesronki mm (+) l zdrowie osó|ne (+) .Wia. .zdrowie ogó|ne ) (-) . W przlpa. stopień i rodzajub}tków w pn5padku poz!t'\łn}'ch pozostatych.l /e. o co nierzailkoprtająpacjenci'Podjęcie pżede \łsz}'stkimmoźliwość ważanabyć powinna kiej dec!"ji musi się bowiemopieĘć na: (glębokość leczenia chirurgicznego. niż polejmo$ania ku kieszonek głębszych 6 mm będzie zdecydo. na plżykład' ilarunkóW ści po\łyższych od kieszonłi pn1zębne nie przekraczają5 mm Zabiegchinrrgiczny to mimo głębokichkieszonek Jeśli po.powtarzane niechirurgiczne Leczenie czlnni.spółpmca ljacjenta)będąpoz]t\!rle. crynnikiryzyka . ( /god\pd( u/\. wtedyo tej. /nP tlóoru metodyleczeniaw za]eżno. MeLI)/d|eżald t\. l (+) zapalenie (+) fdlowieogó|ne (+) czynnikiryzyka (+) pacienta Wspó|placa ł r zapalenie i-) ( .

lnośnie g(} wia i reakĘtnościtkanek pacjenta (odpowiedz jest bardfo istotna dla prawidłowego \ły. zaprzestanie palenia t]toniu lub znaczna rciluł.'rn Jest gc diagnosq'czny' okrcślający odpowiedź stopniu pacjenta'Trudne i niepeł. Najczęściej jednak łybór metody leczeńa zapalenia pE}zębia głębokch kieszonek plfy. możliwość pacjentajest trud./enic hiJurgir ne uJtod. b/o alboi i<trrjeie pozostałych rĄ5'mienionych \ła. postąpić pżypadku przyzębia.społpraca na. które no sięstosować niego wiadomo. a]boocena takich cz].pewneinformap'webia można . od zapełrtrienia \a'łaściwych takie zape. Cąlnniki 4zyka uniemożliwiają zaś qtril..treniPslanu/Jpalne8o. Niezbędnejest wtedy pEeprc\tadzenie leczenia Z kjlkuwgodnioi!q. bŃ głębokie du niemoaności utrz}maniahjgieny(zb]'t a kieszonki.za) badń dodat.wiazanie zni. W pierwsujĘn moŹ]i. będanieskuteczne matoskutecfne że |ub Wwarunkach obecności Wymienionych czynnikóW ry.owaniu 5tarL. qja. n}rn pod uwagęna]eży Liwości: !]l]eczenie wstępnenie mogło slute@ne z po\.ch i ewenfualnl'chkonsultacji./enia hiJurgi.gd}z nega. niedostępneub}tki prz}uębia)' poZG stałe$Enmki dotycząceogólnego stanu Zdmwia i czFmików Łvzykanie budzą\łqtpli$oścj. ruĘiczne."ńó"^ 2 jest jak pa.|Pc7cnia nieńirurgiru nego. pllykład palenia higieny tltoniuczyzachowania odpowiedniej uzębienia' świet|e etyki W zasad |ekarskiej moż1a nie ]eclenia pacjentowi.któIa po.'o.ip t]."di. rapewniaiacej chirurgicznychmetod regelemcji t]€. n leczenie \tstępne nie mogłobyć sl.rrnikówjak \ł5reliminowa a ogó]ny stan zdro$ia."".pailkubmkrrzgodypacjentana za.ane]. w przwadkrr braku popla\Ąypo leczeniu wstęp.u leczenia $stępnego \ĄY.zej rulków na pmcesgojeniasię tkanek pvyzębia. cjent się Zgłasza. $łny \łpb{ \tr.re. uzyskać po przeptlvadzeniu pńbnego skalingu poddziqsłowego.uteczne.f er. rv prz3. niepowi1. \łziqć dwie następujące moż.owade odponiedniej mctodyle' . ler nailepsrcro. któreza|eżą pacjenta' od regeneracyjnych lecrenia.zębia zalezybortiem w o$omn]'rn stopniu nek \Ą'żIunkówgojenra.I. n\ iam) uŚtnei pżel pa(ientar\PT nie potvinoo przeknczać l5%. spoda. metod 147 . zębia '. czyli około0. mimo żebadanie k]iniczne i rent8enowskiedo. /nego. cz!'nników łuyka i $. zji. uzyskanie odpowiealzina temat odpowiedniej "1'iń. obserwacją ie zwoli na \łyjaśnie Ę'Ćhtrudnych i istotnych pm' (Ryc'l0'2)' blemów ogó|nego stanu zdrc Uzyskanie danycho.. przlpadku celowejest leczenie chi. boru metodyleczeaia'oprócz \ł]'Trików konl.pozwalana po4jęcietudnej decy. MedL nąjt iPipa. stosującego do cjenta zapa|eniem z nie się na od1ośnie ograniczenia za'eceń |e|arza. bra]< !'spoĘm. w rachubęw będzie jednak nrniej bieg chi Ęiczny Najczęściej sLl]tecflre.i.i orz5tistie nie( u prz!. W |stotny p|ob|em.je ' o do zańowania .45war1ości wskaźni. to borviemzabieg wpewn3. podsIa$o$ l h dan}rh o raawan. raźnej pozwalana fasto' bokimi kieszonłamiprz}zębnJ'mi ( . spodarfa'czyli odpomość ne gojeniesię tkanek prz}zębia cia8urygodniapo w tJ'rnzabiegupo$tno $zbudzićuatpli\ł'ości do tej co odpowiedzi.kóre oct:'vvi{ mr ej skuteczne' będzie skaIin9poddziąśłowy zębóWi zniesienie lJnietuchomienie -jeś|i wskazane Węztówurazowych KontroIa płytkiba kteryjnej obserwacjapacjentakilkatygodni Ryc'10'2 Leczenie wstępne V I przrfębia' a lr'ięc ulżeńa pacjentowi. a w drrrgim pozostajewyłąĆznie ie woś.e(l bo o. Niemożność uz1skania znacznej poprawf higie.Wnienre.poMarzane Leczenie niechirurgiczne domowch fabiegów higienicznych skutecznośĆi i profesjonalnychomz rwjaśńenieogóliego stanu zdmłńapacjenta.) |. Dotyczy szczegó|nie to zyka.patlku obecności jest bardziej skomplikowaly' Albo ismieje za.}patienta. Skutecaność prz1. Ia|ierr'U a|e odTówic u takich metod le<zenia. rvstępnego. jest zdeadowan}m pŹeciwwskazaniemdo ka Pl. w Uzyskanie popm$y w stanie pŹ]zębia u pacjentaz głę./ają stanu chorcbowego.

czy na i\fóóI postaćzapaleniaprzpębia.tkówkostnych (pionowe'po. sta.6 \^liddomo..'pi.l^łniki następnychbadń z lat 70.pŹy czJm całkowite kieszonki plzJ'uębnej. ale i ce. nych przycz5'nowej komponentybakteryjnejprzez: nowĘcychgłó$.możIltoil lnis. i regeneracji jak tka. ułatwiąjących 8mmadzeniesię balĆerji. a pe4etracjaich doĘ'. . ani ultEdzwięko\t]mi' Szorstkosc po. z bal1eryjnej.i B0'sugero\ła" W ze\krobaniemal-iw.JpP}zebna |o roddj rany 4IGmiPń nalf. nie niż r przygo(owanie leceniachirurgicznego.l0 Naleiy 7a2kccpto$.sjlwrlos<rą W ostatrrichlatach' w \{Triku vrielubadń nauko.1 pł}tkiba](teryjnej. zapalenia'ułatwiąiąc nawet przyleganiefihob]a' \'!yÓ' badzo się jednak zmieniĘ poglądyna temat skiw7'&9. i Ślviek /ębów\Ą{e]uurrudnicnia ad ia Śię od szczącoczystą''powieżdu ę.d(. pacjenta. Jest patogemy ale ułatwia wie|fdĘie koneni zębóW Aby umożliwićgojenie dziąslo. do zmierzającegozarówno do leparacji.Ps)' czy]i endotokĘą po słovr'ego być trnwilrno usunięciez kieszo[ek przyĘbchodzących ścian ze bakeń gram.nych' i Jeś]i wcho. nekp|zyzębia. nie jak. dnio przygotować./c?enPmenfukorzeniowego niem końcówĘ gumowq. m wspć'lpraca to plfy \a}'borze metoĄr leczeniawię}sząrolę od. nalezy ska|ing poddziąslowy czy prf eśledzić najważniejsze kierunki b/ch zrnran: Periodontal debridement L W latach 70. n}mi.pł$Ąa biorqc pod uwagęróżnicew d}namiceprzebie8rr za. i obecność nawisów omz nieńłlości \Ą. gromadzeniesię pod. (polero\łanie) m i\5/gładuenie powieŹchni koŹeni menfu koneniowego' aby uz}Śkać nawet . objętychZapaleniem z powierzcbniącementu.ypehień).odpowie. Zgodnie wskazaniami poddziqsiowy ze skaling słuł jako: bowiem posĘpowanie@ niae niechirurgEną ' Wytączne |€ poMarzane2 do 4 raryw roku.ać pe\Ąną. 3' W konfu LalB0'z. wedh8 klasycznychzaleceńcelem ska]in€u poddzią. na]eł bnegi rŹny w t}'rrr ustltrięcie njejeśmolllte anj nł7ę&iamj Ęo. popolisaduIydów (I.która może biologicznie przyjęcia./abiPgu w}ł ka 7 laltu.ujernnych.bn) pod&jaslo\^y że sam przel sjq oie którcj jeden brzeg Śanowią lt'taśnie zmieniorrepo. dzĘsłowego tylko z:logów nie kamienia. ( $ego.LPs zwi4zanych że jest badzo słabo wierzchniekorzeni Zębó\'r' przy. obIG być do a nia tej ran51 czyli kieszonJ<i. inme) i/aduansowanie prole\u chorcbo\łęgo.liadomić sobie sens zmiany poglqdówna temat przygotowaniapowierzchni korzeni. 80 pMede rĄsz}ŚtkimpowieEchnie korzeń . \ie Potrzebd lakiego . aby mogłyone masę'' kamienia pozostawionego podczasskalin. opĘtna]nie uczestniczyć różnychmodelachgoje.tką bakelyjną' 2. w gu.k]'tycf rra pżygotowaniapowienchni koŹeń. kies7onj.dobne się uhzJmującejna zminem]ifo nej wielkości cząstecfekendotoks].unkowałozaleceńa bardzo m.ujawnionona powieEdrni zr'|ellr(} nych periodontalnie korzeni zębóW obeglość |i. r endotokslnami w nim zawartmi.Ilnikidodatkowe. gospodaEa j4 w staniekonhololrać'lo jest na 148 . paleń przew]ekb'ch pmgr€sy\Ą.n. dząw rachubętakie cf}. naktylkow przyjed padkach kieszonek głębszych H ńm.bez potrzeby eksten.ny c4'nnik toksycznydta tkanek u usrmięciezłogó\^rnazębnych poddzĘsłowyÓ wraz Ffru ębia5 z pł].gocemcDlu korzeniorego do h żeLPs penetrujągłęboko cementu korze. l \łrń\Ą. [Bstan ogóhy pacjenta.?ęb pojawiaiinlolmd(je.naniepoddziąsło\łych rrawisówlqpełrrień dykalnegozeskrobwania podczasskalingu pod. Aby uś. wierzchni ponadtonie koreluje z inten. zębia sq zmienione (obecrrość poddziąsłowej pł}tki czy naj ]zej 3_7pm głębokościpowoduzna@. n' postaćzapalenia. sJĄłnego shrobaniai polerowania'5.' Leczente ntecnrrurqtczne Dowtarfane Iirn]anistottrFn pmblememjest to. nrowego'co ukie./pg} jefulak 997. gĘ'\ł"raczejrodzajub].ivej ńtki nafębnej.. M obecność czJm4ikówryzyka. metody leeenia \Ą.5 Mogą być wanych nieńhnych złogachkamienia poddzĘstc więc łatwousunięte prcfesjona]n}Tn ocz}szcze.

bdon. śleniaczJ. Inq'.[esila ich z zs 50pi 0.Yjest baidzo cienki.ujp'ię teżznacfnq popra(ę lriektór]€h parametró\\ plu}. kamienia poddziąsto$egol2.' parJk.ale po.sz(zeniamny cnergiczncgo skaling! poddziąslo$ęgoektens]Ą\' i pu"i"r. /P. szą skuteczność gicfnego' Natomiast plóby popra\lieńa skuteczno. su gojenia]dcszonki prz}uęblej.ierzchrriocz]'szczonego korzcnia Zc]emEDT:Ąnie po\'ioĄ się' Nie uzys]Gno ani sąńszego' ani ]ep.powtarzane Leczenie niechiruroiczne ponuiejszdącepatogen" 5.\Ąą z regenelacjqrń]tku kostnego.]ot.l'ahając się od 50 do grubość 585pm. / o .''ol' "ą.ln. odpo\łiednie (ra.niku dobne \\ kond]'lPgo sldlĘU poddzią. a n e | p r z l / ę b i J ' U " r ' } d .ladkość \ l . gospoda17a7' po\Ą.o\\m. E.W'anie teżsens i \\. pvc'iFż podoLniP tlluln. chirurgicznego leczenla chorób przJuębia posze. ści skalingu poddziąsło\ł€ g o ultla\ianiem po.<L]hq.l.l! Zostały one zeb.cz1.tfudnoścj okre.16 ego Dawnaiobecnakoncepc]a |eQen periodonto przezMar ne o (]999) a ogicznegÓ febrana przyczynaI eń nafębny G|óWna kam p|y. posinno ncgn polero*anla się stosołŹć ocąszczanierrltaclźwĘko. a \ l n i .d .nikiq. l d l \ ( . \ a w ę d iu Ą ' . r n p ma r o $ i a v ] / ę o u ' 8 o .8sek/mrn Kieselr zgailzając z propoz$ją Smar1a) się roz\\a. ] j es i ę . średnia (rnosi 250 itrm.LnGZĄ się teżpub]ikacje wska7. zębia. niż opraco$anic n]) kieszonki piz]uębnej'a nie Zbytagres!'uflyska.ie kamienia DośWiadczony opelatoI może usunqć kamień nafębny caIkowicie DośWiadcf k|inicysta V!rykryć ony może resztki kamienja powierzchni na korzenia prfyczyna: p|y.van]'ch badańpr4'cąnĄ' sĘ do \TJ(} $aclzenia 1990 plzez s1ą6t+ p6jęcia \Ą r' Per. .r\ poddriaslo""lol ipnjpm kJmiFnid w}soĘ skuteczność dekontaminacji LPs na ko. .lają. jestporównywaIny który oo cnrrufgtcznego czanra oczysf tany Doszczętne usunięc]e kamienia nazębnego iest nie pierwsroplanowym em eczniczyrn radan powieŻchnia gwarancją G1adka koPenia niejest caikowitego usunięcia kamienia nafębne9o 149 .g. G.ieEchni koluenial5 i trudności uzi'skania gładkiej po!!icźc}Ini9'zafó$'no nażę. Lingpoddziqsło\Ą} możewrarunkortaćieszcze więk.iedź 6' Cement kożenio$. e r r p S F t r p . Z slor\rch.s pr.zn" ja| 'hi ul:i.poltarZan]m le. go ślednia utlata cementuN]Tlosiokołol00 pm' a po kielrecie ultlacl^liękot€ j około 11pm' powie. ja.' \. rt.anie wei]ług zasadPerżadanhldebńde.io\.ane \Ą.Zchni kovenia nie korelujeze ?. ogromną dzia ultmdŹwiękote Ctajq lrrniej gładką' ró\Ą" ale nomierną po$'ierzchnię. lz' nia'h .cgo u.bez utratJ tkanki' cement konenio$y należy oszczędzać' po..u l t r a d rp k o r r m i ni s i lotaclin]łni' RóZniccmiędzr'dawnąa obccnqkoncepcja nie.na\Ą'et ki]kuprocento.'Tabeli 10'2' Postępou.'ość ko'. po$taizanego leczenia niechinrr. .jnello. G|óWna bakt€ r yjna ptytki Jakość bakteryjnej jamy RóWnoWaga ekosystemu ustne] P€ r iodontaI debIidement.!. m c n l o b l d .urgiczlejest e e g e n e l . / a .\\i\. mo po7osta\\'ienia możli\'ość neutmlizacji endotokJn plfez od.' po{l}'fe. które mofna określić żateżcelolr.tk. ż e I d . hni korzeni. r i ' L o s r m i . ab1' racji tkanek.Po$tażane leczenie niechir. podejścia. / a | : po\Ąierzchnię ne dajQgładką ccmentu.1.h fuL dabidenertt deliłahego (chiruĘicmego) pn-rzębia.ał i l\'[al. rZ]'ł opmco$. ma czeniu niechimrgicznlm.tki Ilość bakteryjnej piytkibaktelyjnej Teoria s pecf]cznej n]€ Dosf c2ętne u5unlę. r'. bolriem rv $1.nje w oparciuo uz}'skane \\'1Tliki badań. albo skalera dŹ\łięko\\c. pozo. L J r i a rr e 'r n lm i . jP(lno. po skalingu naddziąsło$'1rn. mienia diamento\t€go. niaif jest pżede 1's7łstkim bardzoistotne$' celu Zaperłdenia skuteczności zabieg! chirurgicfnego kie postępo.stejpow. !J\ 1' et/L'nl\j |r)/eonP niP tq głębsze 5-6 mm.ujące na rclę kamieńa rloddzi4do\\ego na: koż!'stne Zmianyrv składfiebak1erjipoddziq. pvl' 12 nrchachklet! Ięcznejlub ka. pnmi.\\'L1óĘm zamiast ocą.yodują jcgo utratę!natomiastnanę. l i i l l .]'alĘiem u]lfird/" 'ęl. h u .

ie potem pier. teżodpowiednio kret końcóWek Ęonychdo ska|ingu nej Ęki.obie kirety koń' mają zaokrąg|one ce w pEeciwieństwie Ryc 10. Zabieg ten zo_ Gmc€y do poszczegó]nychzębów zalecane Bnursvoldat?zestarlionow Tabeli 103. podczas jęZykowej' z dzone usunięciem ztogów naddziąsłorlych. Nal'zędziapowinnybyćostre. w więkzości brfeqamitnącymi' z 90. rozłożyć ]ólka posiedzeń. niając narzę.wTeszcie powieEchni stycznych. z suwanimkrctykuszYl- znie.a nie aywanie ich metodąszar.iłych nej.na przyldadGmcey i Mini Gracey (Ryc. 10'5) o zaokĘglonych końcach. sło\ĄĘgo. Są to ^ĄVklektety rmiwenalne (columbia) oraz k €ty specja]lre.1o'4 ostr€ postronie pod ko o zabezpieczenie pned ześliz8nięciem go się Gracey ustawiona tewej kircta póuaziąstowegó' brzegemtną.rn w uo. musi Usuwanie ztogówpoddziąsło.10. się konanie zabie8u Metody usuwania z|ogóW (skaling). .s Wprowadr+ krety nieukośne do ke Usia szonkpEyzębnej. podpafiej.3 ręonychkret do ska poddziąslow€ g oj |ingu a.ffi Leczenie niechirur powtarzane Końcówki Ryc.wz powierzdrri \łEĘowej(po]iczkowej).Nie nale' ł natolDiaststosotać sieĘów do skaliĘu poddzĘ.6 Uch\^/yt trzema pa|cami nalzędzia bezpośr€ d nim z podparciem pa|cem pacjenta na zębach 150 .5).l.wych byćpoprze. nie z.dotr.o8xa.kretyuniweEalnej po z ostEarni obunro b nach(ugóry). Usuwanie złogówpodtlzĘsłowch przepro\ładza się kiretami ęcznłni (Ivc.U osób szczegó]nie crulenia powienchniowegow postaci odpowiednie' go spmlu.onka' dwoma &Ęsłow jest z\łykletwar{y i mocno przF!€rty do \!y.6) palcachswejprzecrw. też zęba. 10. fogów Zeskobywanie poddżąslov!ryÓprze. postronie prz}padkó.Wadzió glębokichkieszonek (Ryc' 10. j€dnyłń (fewnętrznym) pelĄnejsĘ \t}'warcia ale pod ustawona kąteń praw€j kireta uniwĘBalna c!'n.i.|0.łogó\'r' poddziąsłowych pania' Usut\2jąt /|oginailepici/deimo\nae ną'. nalżędzia. moźna użyć \^.PodparcieĘki umożli\'r'ia pra1vidłowe pŹez powtarzajqce zesl. i o konieczność z katem70"do trzonka.oob]'Wa. stałopisanyw Rozdziale 9. mujemy a cfwalt!'m (pa]ecse'dec^ly) podpieEmy Ękę na tub zębachpacjentaByc. wienie pod kątem do 85 95"(prostopadle powierzchni korzenia). o możli\'r'ie je mdych końówkacł\ aby można b1'loswobodnie . i dziąseł pisaEki M. Ui do je uchwytem pisarskim w trzy palce.rażli. ale ostrych hfegach.zmie. przez nie dotyczycemenfu koneniowego. .klety Graceyz onrzem Po jednej śronie Wypuk|ej (u dolu).r' niezbędnej.chodfi ńe Ę.ilpm.IGmień pod.]ziarra szczegóhie dogodnedla każdej którego nie dochodzido tak znacmej utraty tkane\ gdyżzabieg fazy pracy Przeznaczeniekotejn]'rnnumeńw kiret jak podczas ska]ingu poddziąslo1vego.104)..|zie utlenio. na Zabieg moźna iczającsię za kazd}m ra'zemdo grupy Gs zębóW Przed zabiegiem wskazane jest przemycie zębów tamponem unoooĄ\. Powiekszenia Rvc.

uteca1eniźr tradŹ\4'iękowe. Cavitron. rct do ska]in€u poddziąsłowego./o skuteczne. nil ko sk1rtecz ejsze.towi ka" od '$'itacji. 10. Ryc'10'8 Wibracje |iniowe fakończen końcówk u|tradźwięko. k1órc spehiajq m]ę ki. Ustawieńe pionowekońcówk nażędzi w stosunl$ pc do powie.wgłębokich kieszontachpz]zębnych (Ryc'10'11 i l0'l2)' \^Ąliki badń ostatnich lat wskazujq. Amdent). grcfn]. Endosonic 3000)oraz dtradŹwięko\łe częstotlivości 15 do 50 tys. .'\łane powierzchni zęba.lne (d}ĄiaIne) ty|ne ComZ sze$ze zastosowaniedo usuwania złogów nau mąjq ębnychuańwno nad''jak i poddziąsłowych apaEty . powic|r7em tq Ska]en d. ceydo Posfczegó nychfębówjich powieEchniw9 Brunsvoda' 12 34 5-6 7-8 910 11. teryjnąz powielzdlni korzenia niżnarzędziaĘczne. stów do powierzchni koŻenia'l0'l8'21 tntmdź\'[ięki usuwająteżskutecaiej bakteńe i endotok]. teczniei bezboleśnie wgtadząiqporvieEchniekorze.rnorau końcówki dla nadrtraż]i.vego systemumi]ookoń.cje końcówki dźwiękowej (|iniowe) u|tEdźwiękowej kowE piezodontycznej o6f magne tostr)lcyjnej(elipsoidalne).peŁfenia po\Ą'oduje głębokch(50-100 pm) uszkodzeń(kĘte. gd1z stwarza lepsze wanxlki przyczepiania się f.rnej(32 tys"/sek. ne kiIPh sąbard.żeta jest no$a genelacja końcówek r tradzwięko\Ą.Hz 5-6 (Endostar 5. $ych Ębów) fostala wTtwożoM w u}'rikx potrzeb i .9). 10. Ńk.bmbla.10. \trriei.) i przesuwałagodnJ'mi fuchami bez u.nębak.w czlm pomagawodny aerozol (Ryc. jest dźwięko\łych nawet kor4stnie oceliana.łowego ocąvszczania korzeni skute(zniejsza bezpieczniejsfa konwencjona]ne i riż narzędziaultradźwięko\veĘczne.Leczenie niechiruroiczne oowtarzane Tabe|a 3 Przeznaczen]e 10 odpowiednich numerówkiGt G|a.q pehrienia na lub zarowno jal<i kompoz}. ciem diamento$5. ostatnio niektóre firmy wprowadzĘ końcówk do aparŹtówulhadźwiękołych.ię ie{i Wie róWnolegle do powieżcbni Zęba(naj!'["fejod./więkowe naped/ane nie nniej sl.19. Tabe|i l0'4 zebrano dane świadczące W o większejskuteczności no!. ówek t tradźwiękouych' Niewielka nieńwnośćpowierzchni (szorstkość) korzeni uz1skiwarra po mikrokońcówkach ultra.zdmi zębalub i. ustawi je pra.wymogówstawianych narzędziom periodontolo. nia . 10.końcówk Z poky. 400. chylone do l5.?ęba .Cavi Endo.dzięki efel. o od zon Maste. 151 .20 nowage.le sa ndrzed. ffi" (okrgne). Hz (Pie. wej pierodonty.Prcphy-Max.12 13 14 pnednie pEednie pEedn i pŹedlPonowe e t}'ln€(poliakow€i językowe) tyne(poliakowe i językowe) (mezialne) i).a]iJlgunaddzĘ.}rh w prz}padku poddzĘs.rn.ą odr]. Byc.lowegoloraz precrzyi. o efekcie piezoelekhycznlm lub magnetostrykcyjnj'm (Ryc. w leczeniupedodon.8).10).bezpieczniejsze \Ąygodniejsze]8 i B'c. poglqd. i Ta (s}Śtemymiloo.). wstawanie ro\a) powievthni .u Podcza\ d-rgan/wibraljp' Z]ogjkamienia .Lźwiękoweczęstodiwości o około tys.to$'ego amalgamatowego.Zwiękoi\ych końówe\ końcówki rtęglowe.zne'ja.u|tradźwie Ryc 10'7 Wibl.?' Końcówki o ńżnych kszta:ltach /Śkalery do Śl. że obecnie przewaźa tolo8ic r}Tnw więksmści s}tuaqjiklinicmych korzy. neracjanaTzędzi ultad.aia ultradźwjelo\Ąe re. bardro cienkie są i mogąbyć zakończonemałqkieczĘ' Bardzo sku.

\ieo(enionp sąjednak pzede ws4stkim wtźej wspomnianekoń. h 4 wierzchnrekożenia f mniejsząutratącementu kG Źeńo\r€go i z mniejszJm ulazem d]. złogóW kam'enia endotokyn i z zachowaniem cementuzębiny' i (suńa. ki kostne międzJ'korzeniowe) sfuaza na ogółwska" zania do leczenia chirurgicznego.lyp|ukujqce i dezynfekujqce. L u I e l r n i e o r 4 s u L r a jp o .na zgłębnik sondaNabeńa' K €.nika. pojawiajasię w takich ńa' Możliwość zbadaniai dojścia niedostępnego do kostnego ubJtku międzykorzeniowego zapeu. dzrzębowe).|owe ! oszczędność (20 50%kótszy). Zabieg łah/.r'iejszy d|aoperatora ak}^'acja' Widoczność).11 10. zabiegprzyjemniejszy pacjenta dla traumatyzująry. prrrr"zĘbia' badań cj'torłanJ'ch przef tr.mGyr.Ialinellolo N Lepsze oe)Azeanietrudnodostępnych miejsc z pżest2enie boke kieszonk]' furkacje kożeni' mię ul.aoko|icznej tkanki łaczneji nabłon1(a'22. r Dzia|anie \.ne r eliploidalna magnetortrykcyjne 1 torbita|na ] dźWiękow€ Dzialanie antyseptyczne (wzmocnienie piynu efektu uIvadźwiękóW) Efektkawitacji Efektwyp|ukujący spray'u Ryc. stałasię powodcmwpmwadzeniaplzez smaita ja. (mniej .in!. Natomiast mi]fi} łatwiejdocierajado ma:lo końcówki ultradź\łiękowe d o s | ę p n } lm i e j y i . czasu prz}zęb do skajngupoddziqs|oweqog|ębokich W kieszonkach (EMs)' nychiW ubr. h nie poddfiądo.5). g|adzeniapo|erowania l\/oż|iwość i korzeni crn0.9Krater powierzchni na szklrwa spowo niepra\^/id|o|Ą}. ko bardziejadelolatnegopodejścia teEpii zapaleń w (g|ę.r1KońcóWku|tradźwiękową ś.] U|tradźWiękowego ska|]ngu WegoGfcfegó|nie no!Ąymi końcówkami) nadmiefira utralJ'.10. 10.utrudno dG stępnych powieŹchni korzeni. E|iminacja bakteńi..zębie \ l |iniowa pi€ f oe|ektryc. wóvczas odpolviedni dzięki $vej konshukcji rraoczy" ry Gmceypozwalają szczenie niedostępn}'ch zagłębieńna polvierzdni korpd w ubltkukn.aty tkanek zęba podczas skaliĘu' Ta Tabe|a10'4 Kożyś.10. fe. czFl ut. d-/ipPńodon|ologj. i \\sp. dobEe znoszony). (wibracje.rn ushwieniem końcówki dowany (w9 utradŹwiękow€i sta|ada)' Ry(' 10'10 Ko|zystnedfiaianie końcówek u|tmdŹWiękola/ych przyzębie' na ułat$iajqc zna(zńe prz]'czepianie fibroblastówlo się Konvencjonalne nażędzia ultradŹlviękowe oraz ęczne sq małosl. cówki Lr]tradźwięłowe ska]ingupoddzĘsłowego.utecznew prz]padl. ub}t.23 obecność małodo.h'a pż].zny( spo\óbpominątIjż]. (dostep. stępn]'rhmiejsc (głębokie kieszonłiplązębne. go. Nierzadkojednak prz1padkachprzecinrskaza.12)' odpowiednio ł}gięte i oceniającracjonalność uż]Cia omawianychnalzę.w 1990I'la pojęciaPeriaLontłI debridement nomen akustyczny). do (R]c./t /PgdlrLiP cemPnlu kor7Pnio\łc.ikach konnychmiędf}uębo\Ąych 152 . żenowe końcówki ultradńlriękowedo ska.powtarzane niechirurgiczne Leczenie Dzialaniekońcótt€k u|tradźwiękowy. 10. piefodontycfne Ryc. i] Bardziej skuteczne działanie kawitacja.

iki koń. Paranelry metńw tecbnicznychapaĘfury10. Ryc.Ll.inIki powieEchni zęba (0-1s). 8ladzeniakoreń mogąb]ćtez uż}te polqyciem diamento$Ttnlub wę8lowe' dźwiękoue z omó\'r'io[e po\ałzejopmcollanie korzćń Ębó.1 I il \ I r n r powtarzane fi niechirurgiczne Leczenie dL frl frL ilr /\( ilil"Ł piezodonty@ne. l bocznynacisŁ który zaleĘ od wibmcji końcówki (około 0'5N).które r€gulują utratętkanek to: do l kąt przystawieniakońcó.l poddziqs|ovvyrn q|ębokchk€śzonkachpEyzębnych' W koEeni zębów po ska|ingu Tabe|a10. Do mi i szczote(zkami' urgtadfania korzerriw głębo kich kiegonkach przpęhych najlepiej nadąjąśę cienkie kamienie dia. ząbćlw Jest dziąsło\ĄT'n' ono ńwnież bafiLo istotne po ska.W g|ębokich'ma|o dostalowe stępnychkie'onkach i ub}tkachkostnychmiędf}łorzeniowych. skaliĘu \aykonan}m kireĘ ęczną miweIsalrrą do rly. tedniczne . nylonowe drcwniane) lub 153 .\ł}'konać za.2425.iaprze.naaone do \tyg|adzania uniwersalną RęCzną kiretą diamentowym lęczną kiletą Gńcey|ubspecja|nym |Gmieniem g|adziki |t]b końcówkami kqtnicy Plofin(pi|ni. Ttudnojednak.ycłt asortlTnen. nych dmbnoustojó\.a nąjwżejpre(ięlni.]niego tu naĘędzi. l siła uderzenia zależnaod regulacji mocy która powiru byc nisLa.eń' Jest to \Ąłaściwie (wg Kiesera) redukja 'lĘt(]znej masy'' patogen.5 Nażęd.r Piaskormnienie nadajeśędo $y8ładzania korzeni w kieszonkachpEpębtrych' ko. ręcznekirely Graceyspeqia]ne nylonc oraz mmtoł€. (H2L H4L i H4R oraz pokMe nasypemdiamentov!ryrn i HzR) (sate|e€)' powodująki]ka mzy nniejszą lingu poddziąsłowego niż uhatę cemenfu korzeniowego końówki ęczne zastosorłana i kamierriediamelto\ae.iv chońb przyĘbia w ramach leczenia podstawowego pozwalajednak na całkowite usrmięciebakeń ńe i ich tokE. b fębnych (€dna prosta i dwie |ekkoWyqięte). pi]niczki\Ąol|ramowe gła. . ten tin8upoddfĘsto\łym' bieg w glębokichkesmnkach pfyĘbnych kielicha. sta|owedo ska.zki wolframowe. 13 nych tkanek miękkich pŹ].'' Zacholłanierych parametróv zmniejsuaistotnie utŹtę t\łardychtkanek zębai uszkodzeniaokolicz. $yni}a nie tylko z ułcia odpowie. a linqu poddziąs|owego: .padku nalzędzi ulfuadźwięko.\r pozostałFnimusi sobie raZ dzićgospodan. \aei &ewniarrekątnicyPmfin' ulhadźwięko1-\. końówk u]tra.12 KońórĄłi ulvadźWiękowe.10.a|edonępnychkeszonka(h p|zy.5metol \ĄYgładzania źeni nie mtrsząbyć ściśle związanez narzędfiem.! z powierzchaikorf.W giębokich.zębia' Wgład7elrie oczJszeonych powierzdrni korzeni (palisW) zostdo opisaneprzy skalingunad. Po I(tór}m llykonrlEno skaling podtlziąsłowy. Zestawionew Tabeli 10.\"r' \łych.e pokryciemdiameltto\ĄYm końcó\Ą&i ę oraz ówki z glowe.Racjona]ność peńodontologicznych narzędfi ultrad^'r'ięko\Ą. a]e i korzJstania z odpowiednichpara.26 prz}.

PŹy ocenie ruchomości zębó$ ze znaczn4utraĘ utrata pŹ}'cfepu łącznotkanko$€go (nawet . wkrocrenic do jamy ropnia w celu odbaftzeniago. ściorłq bal. poddziąsłowym dojść Wzmożonej może do ruChomo.tioB. czy polerc\Ąania. kach. a złogisą obfite. prz]zębnJ.l !1' fniecfuleniu powieżchnio\t.)' od pn"i rlogrjrnarebn)l moie'\\t\old.nie da się uniknąćzranienia ściany keszon]<i oh\arcia ropnia możnadokonaćpzez kieszonkę' jest loka]izacjiropnia nalezyotlvc i krrtawienia' Niekied3l gdy dziąsło bardzo rof.chlub/i chlorhek]d].tki pńchnicowe ce. sz]. szorstkość mjenia takich zębóW lefyteż na sprawdzić.vlklemniej szJ'jekkoŹeni i zębóu:zastosowaniela.wa\ah !'']'Ilikó$ odkażajaco. i podejmo\tEniu deq'zji co do możLiwości ' PloNoćLi niu niert. Podczas dokładnego usulvania złogólv nazęb.ikłń: hamujqcej procesy gojenia' przypadku skalingmoże przycz]ną być następujqq''ch W unierucho po\\'ievchni zębólr.ch' ropńa .nIos\m. pż](z}ną powi]dań l.kó$: szonkę powinien być \Ą]'skobany odpowiedniąły.lrrionycl plf}pad.now.Ypostaci Zaostrzeństanu Za. (I. śrcdekznieczuldący \Ąlskazane szczególnie są nia możlill'ie prawidłorrych punktów stJ'cznych \r głębokich kieszonkach z komponentq lopnq i \ł]'€]iminoltania ulazu korony czy w14ełnienia i w rcpniach pżyfębn!'ch.\'ch ropni poddziąsłowe pl4'fębia okauała ieżjonoforeza $]pełnień najlepiej usunaćmal}ni (anodo. kieńlv fluolkow1. Podcfas usuwania ułogó$lZ\Ą. t'. Należyteżpamiętać. lub plzęsła mostu na bneżne pn]zębie' Nawis!' Sl1rteczną metodąw leczeniuna!\'roto\ł.5 mm) i obnażenie sz}'jekzębów prfy stosowa.1eńemię' Fak1 ten zmusza do w Ropień po ohłaiciu prfez cięcie czy pżef kie. usuła rz]ć go cięciem poziom]m ]ub piono.zębia. a pnebieśgojeniapo zabie8u.po ska|ingu mroterapra.Ym(lignokaina dziąsłowe'a szczególnie ub]. m i didm.Ą. 5.w prz]. W pżlpadku głębsfej pulchrrionei sihie knrari.jek ku niefabezpieczenia skalo$an1ch powiĆŹchni lakiercm fluolko\Ą:.Tkowa pilni. $']konania szło powstania do WęztóW urazowych' nad\r'raż1i\'ość i korzeni zębórvrv prz1pad. korzenia. karmowych nie uda się zlikvidollać bez odtwone. spłaszczonych stożkach(czopkach) Działajaone ' dziąsłai umoż]i\łia osiągnięciet. pionowepowinnobyćpfeprowadzone nie bliżcjniż się t'lko ich część naddziąsło$ą (cięcie sztę na następneposieibenie.W}łn' cięcie pozosta$iającrc. StożkiNeocones za\Ą'ielajq anĘóiot!"ki leczenia'Procesu zatrz]mywania lesztek po. Uzupełnieniem usuwania złogów nazębnych' prz}.padkunie. podparcia szczególnie ze znacznq utratą ko(nego. się cJ.dziurki guzika'.. 4 mm od brzegu dziasła .urgiczne'Możeb]ć też $Tażliw'ość (sil. W pŻypadkach faawansowanych zapa|eń jest poddziqsło\\.ch pŹef stosowadiedojamy mentu korzenio$ego oraz nieprawidłowościni osiągasię w oblębie $]'pełnień i uzupcłnień protetj(zn}. h ż"u. bezbolesn]' W plzwa. \oIfr. ł'cznego zastoso\Ą'ania.rophinDirect.lo podpalciakostnegow pzebiegu zapaleniaprz5'zębia pozosta\t'ie.]'ch' miejscowa che.po jej \t'J*skrcbaniu prepalatu Apcmyl Korckta lub iclr rł1triana \ĄŹrunkujegojenie się !1.m]ub ctilolhcks]dlro\r1n. niedo.lku mpni pn}zębn!ch konieczne jest poddziąsło.eczenieniechirurgrcznelapaleń przpębia Zgłę' bokimi kieszonkami (bmk \t'skazańlub zgod}'pa.ks}Trę tjTotryqnę i neomycJ'Ię) oraz się B. cjenta na leczenie chiturgiczne)jest z\. Po skalingu poddziąsłort1m możeteżpowstaćnad. ub}|kjsĘ'/ne ipn\. Niepmwidło\t'o pveprcwadzony poddziqsłowY ści zębóWutrudniajqce] korzystanief uzębieniŹ i (|Ub) po\\.lmo\\ /a.niechiruroiczne Leczenie Dowtarzane I.. sulfonamidów ]ubanl. (po]im}.Vch ne i tllt'ałe dfiałanie bakteńobójcze) pozwa]ana pa]nego.się: 154 .praiu' Bardro e r'arun]<il' dobl się 8ojenju rop.łaszcfa lr:rch. kładanymina specjalnąkątnicę nal Slsteln) (patrzRozdziai9). uzasa. na\łetrcpni przlzębnlch.]h\omożn. ra) z zastosowanicm /I€ lub mi. nJlh l.laściłych rrarzędzii ruchó!!: nialub u)u] eria reba'na]"Ą kicror'u.iD. żeczką' Ropnie piflzębne najlepiej otwierać \n].uuanie aby zapobiecttómemu {yt$'orzeniu się obnazenra plDfilak. 1-2%ZnSOaInb2-5%ZttCI2. skuteczne niż leczenie chir.

w c€ B stopniem utraty podparciakostnego. c|inPeńo.. Kawanami. M'.J. fur zahnm€ d izin Univeritet 1999. przeszkodę leczeniupmtet/czn}m). cji tkanek pE]zębia pozwa]ają znaczneposzerz. UltraschallderZahnmedirin. der Base| 21' Poison. responses rela2002:4.invo|V€ d suńaces the |imu|us N. Nonsu on M.rPreliminary et sation maof suńace debńdement deteminationof residua| by terial elutedoJ rootr of periodontally diseased endotoxjn ls'J c|inPeńodonto| |eł€ 1990.:Podejmowanie Decyzji Periodontologii. Rabbani. of Periodont. pemwaniaubltku kostnego.Brunsvold. Jour 1 41 bacterial lipopolisacha (endotoxin)relation 16'Blom|óf.B.61: 20.C.: effectiveness PR. M. Kieser. Periodontal In: Regeneradeaning 3 times a \.Sugaya.Th. in Zentrum IAP2002. eth.4:132 137. |ysate assay. 2. H. The otsubgingival mandibuiar and secondmo|ars. Sherman. ffl nie wskazańdo ut. nawmcąiące podejżenie ropnie przyzębnelub wierzchołkowe. Periodont 1980J5:1019. WB. root Jour peńodonditioningWith EDTA |.: assesseńent uhrasonic The of root (haracte 4. Ustalenie \askazańdo usunięcia zębaw przebie' prz5zębiapowirrnoopiPrać5ię nd 8u /apa]Pnid trzech wspomnianych zalec€niach' gdyżniekedy anaczniemzchwianezębyw stanie zaoshzonegoza.G. C.Z]mania rczchwianychzębó.]:38. J.J.21 Jour Res : 496-503.:The distribution of suńace depoŚits' oin Peńodont985i1z:1 -142.Bakel..: rgical Periodontal pyin Thera peńodontal|y diseased suńaces huńan te.:The PR. Kato.: ofdebri9-15. caffessą fuh. etal.351-361.W PublCoSrcrecin 1996. H. Moore. role rootcemen' 18.35:29F299.f Periodontal Therapy. Thedistribution quanEJ.KA'. Nyman.12'chjew s'Yl et a|': fusessement u|trasonic o{ debńperiodontally ceedings the 1śWorkhop on Periodonto|ogy. się leczeniadotyczące Wspć'l(zesne moźLilości odpc wiednich metodunieruchomieniazębówi regenera. Hughes.1 3:748-7 .: rootsuńace peThe and 11.H. Smales.P Lang.B.B.diseased" S. etal. therapy. Effectr T. an ultrasonic furcation to furcation tip areasof 9. Jour 1990. Wilson.451612-$75. tification cementum of boundlipopolisacharide 17. Nonsurgical J. Mombelli.41138-142. fiśt Jour of |AP scaling rootplanning. takirh iak stan miafgi. Current Status and Directions. 1. Karring. Accessibi|ity of T'. A. N.B. Publ root by amoebogte Quintessence Co Ltd London 1994. clin Periodont Jour 1991:18:240. Publ 1998.: effecti The D. Quintessence 1992. inserts. Mellonig. F.Nonsurgica| an Ge|' dontol1986. lour oJ scheAnwendung der Parodontologie.. Jour 197 4.J.. etal.T. R. and activity of in calculus removal. dement of calculus associated of . a możliwościami technicun]'rnidotycząc}Tni odpo..e. Keś€rJ..linien1ch. zakazeniaogni:kouego.4. The Int Jour of Periodont and 6.powtarzane I Leczenie niechirurgiczne $ stopniemrrrzchwiania zĘba(rozchwianie stopną 3 a nauet 2 stopniapr4 niesprzyjaj4clth uarunkach l. 51 tal treatment.19. Veness subgingiva| Śca|ing of and root p|anning presence biologic 3. palenia usta]ąią po ustą)ieniu stanu zapa]nego. Aleo. Kato. Quintessence Co Chicago 7.. Kawanańi.. Hall. et a|. Lang.52: cementum boundendotoxin. Jour ot Periodoni 1981. of Peńodonto| 119-123. al. al.A. Theremova| root R': of 5.ArchOralBiol1990.furWith ic tip '10.6. Hanes.4. D. effectiveness ofsubgingival 1999:19. M. Nevins. M.l/eeŁJour of c|in Penodont tion. periodonta||y invo|ved 5uńaces. 14'sma|t GJ. Pro. Jour o'f Periodontol Int and Rest Dent 8.P:Supragingival riodontal regeneration.: et lmproved efficacy ofcalculus remotumtor healing following treatment periodontal of val in turcations usingultrasonic diamond-coated disease. eta|': de in to L Ac|inica|studyrootsuńace of con. M. detection re. root o. Clinical and ll...P: in Klinicationinvolvement mandibular of molars.20. w ]3' G'N4'. of Periodont 1986. 155 .19|3Ę-356 ' Publishing Chicago Co 1994:21 40.r and Restorat 2000. Kieser.2Ą4.W periodontal 1. Marinello. etal. Ph. A'M'. Jour Res 15' futon.Clinical and l.: of sidua| ca|cu|us' of Peńodont Jour 1990. 7:1 teeth. tedto residualcalculus..1 74-178. scaling rootplanning. H.sugaya. sherman. Fine.ScotLJ.:The o{. wiedniej metodyrmienchomieńa zębai (lub)zo.rThe J. dement ultrasonfurcation in d€ g ree l|. u5bwieniezębastanowĘ.McNabb.6:561 Dent 565.

Z]mana stanu prz}zębia popMez częste op.a nie lekalu'l !. < 0. ją przeci\Ąwskazania !rykooania zabie$t do chrrul.chslvejhipacjent. deq'duj4 trzy cf]. telapię lvstępną.cznysposób postępowanianależy zapm. a t'lażnesą dla nich \ĄŁględy pacjcnto\Ą.tr. dnich zabiegów podtrz}'rnujących kontrolqiqq.7e' P na leczenie co kilkumiesĘczn1tnopraco\tyvaniukoŹeni zębó\. (na prz]'kładnawet minima1ne obnaźenie r<orzenr pono!\'acpacJentom dobrze reaglj4q.{rrnne zaplaaowanejfazy chiruĘicznej (korekq'jnej) jest znaczenieprzy \']'bone chirurgicznegopon]Ąvanra otena stanu hjgieny jamy ustnej i sta]Źń pacjenta recesji dziqsła' !r celll jej . doblą reakcjq tka.czny zabiegub]''łby zado\Ąal4qc]'] ale nie niechirurgiczne. stępuja $skazania do chiruIgicznej odbudoĄ niu chońb pr4zębia możezmienićkierunek planG prz].45)' Niespełjfeniewpehi teśo w]moguw lecze. o $]'doŹe metodyleczeniawinien zadecydo.i konieczność Wskazując na $']''(onanra esteo.inrre clrorobyogó]noustrcjo\łe) Ntnre. rcakcjatkanek na teEpię $'stępną (sł. a nieistotne sa \Ą. u których stwieldfa się wskazania do Za.Iługotrwałego uhf}mania (\Ą pł}t. bo no\'1a]. efe}t telapeut].zd]re |{'c7cnie /aLhot\a\' po|psJjąl n.zębia.skazań ogólnych (słabo kontrolowa. skaźnik GeneIa]nie możnapŹiaq iż pacjent utŹ].nJm hĘienq jamy ustnej i fĘ rcakcją tkanek prz]'fęDla a powtarzanymleczeniem zachoł'a\Ą7czJmposta. ocenahigieny jamy ustnej.1 brą lub nieco gorszq reakcjq przyzębia .rn na ]ecze.] Natomiast istniejąd$a roz\.kon1.cfne. z API < 15% lub rvskaźnikp|. wego postępo\łaniaterapeuFcznego' Zasadniczo żemieć \Ą.]do[anyzabieś chiruIgiczn].|aĆ gieny uzębienia i prz1zębiaoraz pacjentom ze Złą o \ĄVboPe mied/\ rabiegiem rhirurgil.waniaoilpowiedfĘsłapr4'czepionegoi stanu brodallek W prze. ut. spo('odo\Ą.ktorego u w1.ch i sbzeniach międ4'zębo$1(h' hj€ienę jamy ustnej' 157 . olbŹJmią ro1ęodśĘ\\'ają względyestetyczne'Jeśli con.' wstępne.tki bakeryjnej P]'I' nek pPr/ębid nd Icrapie \Ąs|ępna..tarzane lecze. mo. ltzw.ałby po$.'r]niki: na cukruyca. zęl]ól). winien zgtaszaćsię możliwie często ilo gabinefu wEiunlo anatomicznedol].lcinl{uszczęki. nie wstępne'lecz r\tiążnie poprawiaj4q.viaza[ia: zabiegchinrgicfny al..]wanrekożeni Zębó\ czyli po'n. wówczas pacjent po' paim4).Jadwiga Banach Leczenie chirurgiczne reparacyine (resekcyine) Wprowadzenie Kiretaż opera(japłatowa zabjegdowierfchołkowego przesunięCia plata:metodaNabersa Gingiwekomia Osteoplastyka lJl p:rolr-rra i cize il Ie Decydując]'m harun]<iem yst ienia do rcalizacji Ten ostatni parameta ptf anatomiczny ma L. na \Ą. ci vrielokrotnego opraco\t}-V\'ania koveni zęoow Jeślizaś ze1l. periodonlĄldet)ńr]ement).IlBctk]niaLl biegu chirulgicznego.a. ki bake4jnej w pEestueniach międf]'fębołych Jqcy Jamę ustną i! czystości.rli?g+ roo' 8lcznegow obrębieprzpębia.rnu.lo. nalezy ogranicz}ćsię do popra*y f abieguchirullicznego w prZedliĘ o.czqce szerckości sheĄ' stomatologicznegocelem r1.zględy esteĄ(Zllc.. u paclentólv atbo z dobrąhigienąjamv ustnejomz .stanie defeku kosmel]unego Ident!.

lqrostków zębodołorlych pnedsionka je't kióry po|+ rozu obecniekiretaź miany jakozabieg. ' . zabiegó. Nieco odmierrnątechnikę przeplowadzenraza. w zabieg kiretażu\4plo. a głó\łnie pofostawiaia( / /wiq/anei nim endotoks\m]' cfenie się l. szonl<i bie8u w drugiej połowie)c( wieku podati Kostlan ną igłqz otilorami bocznFni. lenie pved innvrni procedurami Lhirurgjrznmi prz}zębnychlub ja.'rraślepo'' a tącznotkankowego.ety 13-14.oraz penetraĆja narzędziado doa ki€. hirurgic?n]. wegoprzycuepu kirety uruwejsal' prz}uębia(ozębnej.ementu koEeniowPgo z jcgo nek. dziąsła do jej dna pokrlte b}lło aż tępo zakońcfG roztworemsoli fizjologicznej. kalo. Ryc. nablonka patologianie zmienionego ga na usunięCiu prz}zębnej' ka.w dziej dosuczętnych 158 .m Peńpa(lub sPp|opa.cia ty Gracey11_12' w zabiegowe ki.11'1Zasięg kr+ shiaq. lub do I dopm\ładzenie odtworzenia powstaniano ]iua jest . i (v'Tłyżeczkovfaniu) ziaminy ze śĆian dna kieszo. powierzchnięcemenfu nabłonkiem.iŹlen sposobzabiegu e\. tych czrTno.klor.jeszonek których wnętźe od brfegtl z luźno gładĘ' Po przepłukaniu kie. KiIEtażzarnknięty możebyć ponadto uskazany u pacjentówjako !\stępnyzabiegeliminujacy zapa.Zonli' 7 ich obsenl€cji \ł'ni. i' gdfiemoi. resztek ściany kieszonki wewnętlznej Ce.r' Rlu w \łasię po 7 dniach' Po zabiegu.dodatkowo'wo]ny Gracey zmieniony zapa]nienabłonek\łewnętfznej i Śkach ścinaj4c oraz ziaminę u jej dna. i zębówNie.uje kieszonkęprązęt> się po kie. uszkodzeniudzią5ła ponownieprzepłul.i pod.chiru iS Leczenie (resekcyjne) reparacyjne Celem zabiegów chinrgicarych w leczeniu cho.]zony leczeniukieszonek stalnej zębaki. cemenfu' zabĘ pneprowadzasię z użyciem regeneracjitkanek nej i Gmceyw znieczuteńu w obĘbie Ł6 zębów po tkanki kostnej). najlepiejdo szonki i pIofesjona]neopracowaniekorzenia zęba. !!ych \łskazan€ ksyd}nqd\ta razy dziemie po jednej minucle. do zęśrie! $4 nrm 8lebokoś( nyrb.rni etiminacji kieszonek (bia|a ko jed}'nyzabiegu pacjentówz chorobamiogólnou. ńb przpębia jest: poprzezrcdukqjęg]ę t eliminacja stanu zapa]nego czyli metody rc. ściach porłstałej zabiegu.. i mentu kożeniowegotkanki ! xnnr'łż ZA]IIKNIĘTY Kiretaż klas5. jest ph*anie jamy ustnej chlolhe. poiniej Śkrcbania kie.'lerzchni cyjrytn odsłonięciu' najbadf'iej fizjologicaregokonturu il prz}ĄtTócenie i dzĘsła. hstlvorzenie możlliwości korzeni zębówpo ic1lopera. inshmentalnego oczy.czny zalr <ięw jest stosouany w kieszonkach przyZęb.. \łaflnlGch domo.nowej. kieszonki prz:'zębnej briegu ściany Wykonująck €taż ze ścięciem brzegdziąsła' a należynajpieM dokorraćścięcia. wskazujqc]mlewejĘk| Zapobiegasię w teIrsposót) Po prĄ degoprzebicie). usu\tasię takżekiretą podczaszabiegu. upne<lrrio dziqslowch' Kiretaz po stronie mezja|nej$rmaga Kiretaż natomiastpo sbo e dy. W]'nikem tego zabiegub!'lo bliznowateobkur' uszkodmnej powierzchni oraz z bakteń. endotoksyną bakeńamioraz i mieniazasied|onego (RyC' ziarninowej 11']). szczaniaporł.' szeniagłębokości ad' uciskiem palcem na płatdziąsła ną i delikatn3'rn szonki (oŃźnienie W"stania nabłonka).CzJnności pnez Riggsa w 1867 mku polegałna Wskrcbaniu retazu zamknięBm na]ezymzpoczqćod oczyszcze. dopiero odraniając dzĘsłood shony zełt'nętzlrejpalcem dziasła. nair lamy usmej. llykonarym usunięciuzłogóvnad.iła. nia lopraeorraruar. operacyjnych. bokości sekryjne.niasiędolmniel. które są pizeciw\łskazafuemdo bal. kieszonek prz1zębnych. kir€ uż]. df tażu ią!io''{'Pgo pod i ki|etażu śrzałka) strojow5'ni. aptujemygo do \łlTostkazębodołowego kiedy pole pooperacyjneodraniamy opatrunkiem usu.

h upnpdnio$1konano inn) zJ. na przy kieszon]€ch prz1zębnych. odchy]ać m.(resekcyjne) i{'ii Leczenie chirurgiczne reparacy.T kiPm ka. Izeni zębówo ĘTnfakciepacjentjeszczeplfed zabie.lłiłale z oczłszn.od rcku 1914.J?zańa pońeEchni korenia zęba (pozostawienie obumarłego cemmtu i emoz.Wskaza. z. które naleĄ7pozostawić v!5polerowane' Po pr/epfu]. na nienie tkan}i kosttrej olaz utwoŹenie dostępu do kościi porvienchni korzeni zębów pofbawionyc.rnej r h]orheksydyrrq' raly ńe aby narażać urazymec}Enione. w 1918r Wd. nikiem pionowego ĘDu ub]tków kostnych i w uszkodzeniach\nr obĘbie flrkacji koneni zębó\{ pofwa|a sfybkiegojenie Zabieg kiretażu otwańego na pŻy 5ięranypozabiegowej. zwalajqc}m.kiedy to Cieszyński dał podsta\'vy \Ą:laściwe temu zabiegowi. 1|'3a) lub czę.Ą \\--d t. \\Źje\l metodqz uyóoru pny g|ęboki(h kies/on. czqcegosię w obĘbie tkanek prz1zębia.a lepszegojego ukr'lvienia.boczne' Iekko skośne' aby podstalvapłatabyłanieco szeNza d].ostno!Ą\) grubości płatrozszczepiony(śluzówko\'!y) (Ryc.11i.lubżuch\ły Płat od stmny pŹedsionkowej i językowej (pod" (ślu. usrlnąć pzystąpićdo kh. a niekiedy njewielkiegostopnia obnareniekomlan. pionowego ku t}!u rcsorpcji kości llymstka zębodo.jne zafi <niętj'm. w kiedy opatmneknie jest Ry. ziaminęz .. wnętŹnąpłata. giem winien być bezwz8lędnie powiadomionyPoza kiretami Ęczn]. ..IGżdy je. pful.\łykon}vany jako metodazabieguelimi.1msa. stępnie gła. l<t [lj runrr'łż oTt\'AI{Tt. płata Wskazaniem zastoso\aania pdlrej 8lubości do jest opelŹcja plato\ławg ciesą'ńskiego.a na. bieg chjfurgicżny ledul. Neumanna. plżekracza6 mm' kość w takic.lno poziome i dlla .dcgo dok]adlegowyłyzeolowania keszonłi jest jej bliznor. ni. \Ą'idnana. ąIt w fazie utrz}Tnującej nującegostan zapalny w pojed}'nczych miejscach W !.ostka zębodołolrego i dzĘsłem(zaniechanieosteoplaswkii osteokomii olaz skńcenia płatadzĘsłowego). Kir€taż jest tałżeczęsto. a mana i w 1920r Neumalrr podali podobnysposób operowa]ia tz\{ wówczas ropotoku zębodołowego.hprzwadkacĘ nie IIĘiqcpe\a. NajpienĄ' należłopraclwaćścianę we.speqjaln]" ze mi końcówkami zakończon]ani Ę (Ryc-11'2). Zapmponowana przez Kirldanda metoda kiretażuotwartegojest wskaza.eto\łania powierzchnikorze. tzvr płatutworzonyjest przez trzy cręcra: ll '5b).?ębodolowyJ| 5ldb( h $ w}. & podczaswi. 159 .tzenie.aniumiei\La fabie8u rane naleĄ ze. minima|nym dyskomfol poza cieorazminjma resorpcji biegowej |nej pozwa|ajqcej zachować optimu estetyki m i minimaIne obnażenie cementu. prJ7ębiu.ujacykieszonti \'Ą'\. w przeshueliach międzpębonych pmsĄłn szwem pętlo\ł]'m' prz]'padkach.. zabiegkiretażumohla y.y. ńem do tegotJpu zabiegujest obecność kieszo. t. nia)' powir'nosĘ' talge \Ą' anieczuleniu. niebiennej) 4oże być płatempehej 8rubości (Ryt.ności do co profesiond]ne8o $?!. aniżeli w kiretażu Ępie Operacia platowa Operacjaplatowajest zabiegiemchinrrgiczrym po.Inakieszonki.o]. .ykonać przy uzyciunarzędziulhadźwięko\Ą5'ch.po odpreparowaniutrńata' uwidocz.ł na ńem zęMw Szty usuua sĘ po siedmiu dniach.prowadzono postępo.4. prz]'zębne.których głębo. spatoremblzeg dzią9apo upnednim przecięciu bro dawek mięfuzęboltych' KoĘnośćcz]amości tlrn w zabiegu jest odwrotna.rio!\ei ló\kot\o. opencja płato. lowegoszcfęki i'. tz\^r po$ nPk LosIn\Lh pod. ]dórv.'ateobkur.ia u|tradźwi*G konieeny (dobrepźyleganieplatów) należy Wegodo kireiażu za.Ir pok_ycia kostnego wskutek pmcesu zapalnegoto. powierz<łrni ność do]dadnego \Ą}'polerortania kove. szeteg zmian doĘIczqcych wania z bEegiem kości\ły.lkie. kach pŹ}uębnych podzębodołowych będących1\.nie jamy u.]1'2 KońcóWka zalecić nazęd.\Ą.ni.

pońepdrtti którcj celem jest uz}skaniedostępudo (ięLiapolome8o\Ąe!Ąłrelrz.. dzią.okostnow i wvrostkazębodołowegodwu cięćboczn}.ĄZ(7epo!. so iówkowo'okosmowego(mod}fikacjaTńedmana)' międtwebo\''milR\i ' | 1'5)' mi pętJowrm! przesunięcie plata mzs.5Z€ p onowa' Rvc' z nabłonka\łTaz l'jeszonką prz]zębną.4 MieJs. Technika zabiegupolegana rlykonaniu od strony jest Wkotfysry. Eo na ostro za pomocąskalpela dfiąsło słatworząctakżepłatśtuzówkowo.a plat śluzówkowo{kostno\ay (metodaNabeńa) lub plata ślu.aPla_ 11. nrłrr.{ej ii ste' 'wancjre8eneral lkanpk' Lorłko.4) \łTpukłość największą glubości od.ine ! Leczenie Piat Ryc.. Do\łjerzchołkolve Widmaną W zmod1fikowanejoperacji płatowej pionegopolegana utwoneniu płataroz\'r'arst\rcne.i Piat śluzó\.3b.ivej vprcwadzania mate ału bocznychpionowch wana w przypadkach i dziąsłowegodwu Ćięć brzegu ub!'1.Plat ar-T "\r'.łowej.okostno\ły w}rostka oreDarowujesię na tępo od bEegu kości pnesunięcia plata stwa.a zębodołowego. tal. pionowyLh M lub (policzkowej)od !.3a nejqrubości' Ryc. metodaNabersa pełne.ri metodą tń"u a"'ą. dziłNabers brzegówkości na polegajqce do' fi. wertaętrzneokoło0'5'1 Inm od szczltu bpe8u od okostnej cię. operaqja dowierzclrołkowego kość W ten sposóbodstaniasię zebodołowego' stosowan3rnzabiegiem chirurgicz' jest najczęściej rząiącdogodnydostępdo ńej i pońerzchni korzeni pnlzębne slęgąące kile.rn kieszonki zębóvrW następnejfafie zabieguWkonuje się Metodę tę wpm\ła.11.i po /ębodo|o\Ąego .fiko. ganicy dfĘsło\łGśluzówko1łej' taż kieszonek kosmych z Wgładzeniem ostrych w 19# rol:u' obecnie zrraner stosolva.] poprowadzi( abynie przez Zabieg dowierzcholkowego chodzib pEez brodau'ki międĄzębo$e omz plata: przesunięcia ' korzenia zęba(Ryc.zmod}. obu stonach uTTostkazębodotowego.\.ego błon h( Zeniu sięgĄących po stmnie Walgo\.11.llykonujesię poziome cięcie skośne nie skosnjPdo gpbietu W\'roŚl|. 1t .wierdtotlow)m pflesunietiu zjologicznej.^ aT-T i Ry. pve. ne są ńżne waianry tej metody r€tą Gracey'Ranę przepluk je się mztworem soli plala rozszczepione_ reponu. oddzielajqce.(resekcyjne) chiru icznereparacY. $zdłuż Wanaoperacja płatowaWidmaIń cięciapoziomego i DEedsionko\Ąej języko.lcze. \lTmstka go poppc/ $\konanie kości części korzeni i tylko do grzbietowe.11. (śluzówkoilego) i je się do pien'ohP8o polożeruaumorottl]e szua.t" do granicy śluńwkowodziąs.rkowo. cię( id piono\e ndlc.eliminująq.ch i kości cie to pozwala na usunięcie zmienionego zapalnie 160 . oraz polerowaniemkorzeni zębówki.

kolejnej kieszonekdzĘslortychi popmwiaj4cy kości w kztałt dzĘsła.m. polerujesię powieEchnie korzenrzę. stateĆznie jaka uy. zębodołowe8o. ciąglym pęt]o\ł}. temso|cosery| DentalAdhesive Ułatwja p|o to ĘdfuĘ ces ziarninowania i twoEenianowej tkankidziąsła.l \Ą obrębip pnyczepionego' podniebipnja. pur Ranę pokrf1vasię na 7 14 dni opatrunkiem chi. ny ślufouej. pEemieszczenia nych poddziqsłowo' W meto. $1'gładza bMegi kostne w]'Tostka międzylębo\wch.? tworzy nowąsfersze Ę. zanajako zabiegpozwaląiacy całkowiĘelimńację do $anic]. sionku jam]'ustnejpowinienb]ć odpreparo'lvany na Zębodołowego i nieluc}omej bło. Na i!\r]8lad/Poiepo. łych) Ędących wynikiem rczn]stu .lzeniutoalety mn} Po dwóch Ęgodniach usu\ła kóla razem dowieŻcho|kowo z pasrno pŻyczepionego. zleperowanyplat ś|uzówko\Ąy 2 mm cpon]żej bŻegukostnego' Ranę zabezpiega się opatrun. ' U\uwa sie bości t(lurrjukol'ookos|no$ Ndq|ę|nje prfestlzeni kircfuje się Ziaminęz ewentualniezłogi.b. !\'o za pomocq pincety Cmne'a. Gingiwekomia możebyć zalecanatakżew celu odsłonięcia bżególv komn protety€znych usfi uowa.oddfi+ aprzJ. mańwy cement i poleruje korzenie zębów'Ranę opeĘcyjnq płucze powieŻchnię można pokryć prepara.lziedowienchołkowego $y.ia p|atameto Ryc.6a. ' za on}m pod kqtem flff 1-2 mm poniżej bżeg! kostnego i pż]twierdza cie poziomeskalpelemprowa. Gingiwektomia stępujepo strońe ze\łnętEnej. Po lwkonaniu znieczr enia zaatcza się punko. ta7iP /Jbiegu sl.lziąsła omz iza. nanie operacjipłatorvej' płatrozszoepiony w przed.nności pEesunię. płat' pńchniczych lub wlpehrień' D\ła ka zębodotowego' cięciaboczneult'a]niajq b tol .'hviedzając sz$'em go ulmstka zębodolowego 1 ony piat śjuzówkowy.7)omz konieczności ub]'tków .ię kieszonekoil stronypeedsion1{o\{ej i językowejcię.Kaplana głębokość \"''ierzcbni 'ób jal u innyrb opra. .5 ZabiegdowierzĆho|kowego gicznej'Płatlokalizujesię na nysokości bŹegu kości ' w€ dą Nabelsa. mzt\torcm soli fizjolo.lhrżeniakomn anatomicz. jal h Pl.Irętrzną nię dziąstabfzeznego'Ranę pnepłukujesię po kaf.o.!vprz}ladkach ob€mości kieszonek (mod]'fil<acja płataśIuzówkowookostnowego Fried. go' k1óry zmienia się po siedmiu dniach po przepr.odsłonięcia. powieźch. dwomaszrvamibocznJ'rni. W metodzieNabe$a aż dfiej kieszonekprĄzębnych' obecniejest ona. się roztworemso]ifizjologicznej. kieszonekpowstałych przebiegu oraz ŁW kieszonek rzekomych (obecnie dfiqsło.. jest ruchomej blony śluzowej' tałiej brak zębodoło. się bólv i kirctą opEco.. obu stronach\Ą]Tost.ating.]. nych zębórl i marra)cięcjepoziomeprowadzisię wzdłużl-2 mm prz}zębnychw obrębiefurkacji na \Ąylot (ITIklasa) poniżej po bEegu dzĘsło$ego.tów krwawych na się mĘrcznjryn'PieIwsza zmiana opatrunku pollmna dziąśle' następnejfazie zabieguoddzie. dziąsła pozostajeokostrra.rozrośniętego po siedmiu dniach od zabieeu.\Ą6ka.]z do powiencbni zębórvprc\tadzi się róMolegle' nie. usuwasię l€sztki złogóW nazębn]'ch.Wuje weł. W ptaB. nie 'R}l' ||. o|a|nlnkul hifurgi( /np. .la Iaspa. ciędapoziome l vnętEne skośn€b. dejz Wmienionych cz].11.ą urr}łnanju Paste. co poniżejdo . ]' szerokiejstrefudzi4sła 8d/i. nastąpić torem Wkonuje kireti.!r1. Eliminację kieszonek pE]zębnych po Gingilvektomiab].jrptaż koizeni pzeprowadza się w ten sam spo. (Ryc' 11.o]Iiepodniebiennejdokonuje się popEez wyko. we plata. przy głębokich kieszonkachprz5'zębnych ma do.iĄlTostka wego'ńemożliwe jest pneslmięcie dowiefichołko. jeśLi kiem chinrrgiczn}m'\fetoda ta jest \łskazana.lazabiegiemeliminacji głębokich w zapaleńplą'fębia stl.iq potlt{imip dziąsja /a]oionJ opa|June]{ Mra/.(resekcyjne) reparacyjne Leczenie chirurgiczne Raspatorernna tępo odwarst$iasię płatpetnejgru.t| Lrmiesz . dfiąsła. kości Za]dadasię na zęby obnażoną tluią.wołan]'ch .]rulq. pŻesuniętym p|atem rva.

1:293. gitudina] therapy cares in of tii. ITheoperative L' treatmenl pyorńeaaIVe of L. Flores Bńt J 12. (eed): D.nję|e8o d/ia. tusoc1989. Rosensurgical 1. rwipnia dddplarjiplald podrzd\ inflv(h opprar ii \. patorcm.Wych shf eniach ki). 604. A L. 1 yearJ Periodontol toz . fJmlqlai ranepoope$ryjb\ ną' osteoplaswkamożebyćtakżewskazanadla uła. Themodified 5..okostnowego' odwarsiMcnu ras.. :12. 32:307-310. Beckel B€ c ker.Allen. lreland. Periodontol J 1974.W. prednicgo poloipnia. Nymans. tualke 3' Parashis. Nabe6.ochsenbein.:Theeffect J.42:1.59:351-355. clin Pe odoniol 9. H. Anagnon.PeJ periodontal Cl. Abstr surgical access. W czasie gingiwe]domii'jako zabieguusuwajqce. Smulow Ellinger. Weyna.Lundergan. Ramfjord. \!ych.]u osteoplasty.. 1954.r the disease. tycznejak w zabiegugingiwektomii. Dublin.ld' m(rżiarówno.R. et a|': |ongi 13.8. plaque E':oce z.. Repositioning attached J advanced. bezzęble części pmtetycalego' nplaniu stałego uzupełrrienia Ryc. międzpębo.1r25.Tednika zabiegupolegana utvroneniu plata jego śluzó\łtoło. after resin periodontics. I979. procedurcs 7. I 972. J.2167 c. and modified Widmanprocedures. O. positioned mucosolflaps {ree und from multirooted teethwith Healing ofapically A..: 1.\' obrębie prrzębia lub jako zabieg moĄńikujący ptfy t{T'Iostka zębodołolrego \wko. Useof mucogingival E.: calculus removal gingivalgratu.lacoby. stnyÓ h nejpresfncnj mied/lzebowyr i mierlnLożnnio.A.Vare|żides.4:427-433. 1988. riodontol 1985. \Mdman. Postępowaniez mllą poopeńcyjną jest iden. de. l '. Banach. l. osteoplasrykato ZabĘ poprawiającY Zębodoło\r'rego uzyskaniajegofizjologicz. A'o'. on and without gingivalenlargc WP: Drug-induced in to depth' 11. 2.N.7 odsłonięci€ protetycrnej zabiegiem qinqiwektomii. of control 8' ]ańouk.a następnieplżeprcwa... Results Quintessenz. {€ | d.Czas Stomat studyo{ peńodonta| gingiva. No 468(1971):169.R. Gli{ Dent I clin Periodontol 1993. gingiwowestybu|oplaśyki metodq pocket elimination the establishon na skutecności and surgical parodontopaperiodontal lth: lonw zaawansowanych of hea A Nabersa leczeniu ment maintenance and 1981.1714&-51.A.: Widman of 5. efficacy osseous procedusurgery In:shanley.Wood. Lindhe. L'D': to enhance estheticl' partial 41 Hrickness J Periodontol flaps. Demetńon. Dent 1920.PM. 6.: The of W.tworzenie (zabieggingiwoplasty.. andfurcation suńaces re|alion probing and J ments-dilantin hypeplasia beyond.45:601 surgery c..1. Effica<y external l. cześnie prz}'nrócić prawidło$Y kotrfui dziąsła rt1pukłości prze.P. 38.Glickman. go nadmian ro/ro.Dec.D. w bneżnegopoprzezrĘ.11. 12-14.nNońh Am 1988.D. B'. syryńska. Jlap. N4issle.: of surgery method. A.(resekcyjne) reparacyjne I Leczenie chirurgiczne Osteoplastyka kształt\Ą5'1o. newsurgica| A proceedings a workhop heldat trinity college. 10.P: fu|land Alveo|ar r€ d uction Crest Jo||owing Dent c|. Theefficacy osseous dańs. M'. Efficcacy treatment o{ tudinal study comparing realing osseus and chicago 1980.Flores-de-Jacoby. eńu ki z uzyciemwiertla lub narzędziĘcznych' Po prze. R.20:63-68. płat płukaniupola opemcyjnego rcponujesię do po. Donnen{eld. Hoag. 12-14. w celu stka jest obecność $Foś|i ko' nego za4su' Wskazarriem (egfostoz' lub pognbiałejblaszki ue\tnętlz. 4.

ji oocdoś.e.tnei lo zabipgi konlmarczanirrmo jak i błonyśluzowej w obszaźedziąsła.lna ze \ĄsŃłczesn].r PoszerzaniestrefydziĘsła prą'" Przezńele lat zabiegiposzerzania snt$ dziąsła (związanego. V. nia lub korcĘ' niepmwi. dna r$ sion]ajaml u. pacjenta t.1\estionowĄobseNację.!'cuepionego 2 jest i!]staftzaj4qłn. ponr przed plano\łan}'mleczeniem ortodontyczn]m i pnpdprolefy( /abipgi /ne d$) k5/lrttui wlsokości \q1ostka zębodoło\Ą.pomimo jdm}u. w p1}tkimdnem rlżedsionkasprzyjaal. : pżyoeŃwWędzide|ek eliminacja nieprawidłowych iĄYstępuje dodatni test poci4gania.ltsk'Zaniemdo Zabiegu gicznych pe].lykonywane wfg|ędóWperiodontolo ze skiej sfueĄ. Wq. nie zabiegiztego zakresu to: se poszeŻanie pzedŚionka. / J p o b i P g a n i P/ d .kanja mdlnpi opĘ hL8ton} w definicji tej mieszcząsię ńwnież zabiegiwy. blony śluzo\Ą'€\ĄFstka lub kości'' j dingsof the World Workshopin Periodontics1996).}mstkazę.esjidziqsla PokryWanie zabiegi na wędzidelkach bVprowadzenEa Termin chi$Ęja śluuówko\t'o{ziąsłowa' definiolya.I]lo\\'ości anatomiczn]ch' mzwojo\qch i zmian urazow:. dziąsła. łamitarcia i{$iąZując!.p.Iło' pozycjilub .\ł]'mialu morfologiczn}Th' $'ości dziąsła' Je. bP/piec7J |Ped poLiq8Jniem bl7Pgtr&Ę.$łieŹ.:rrmulacji niu Z pł}tkinazębnejordzutaoe pzyczepu łqcznotkankG we8oi poitsta\Ąaniu recesjiduĘsła' Badaniadoś\.rnisię podeas żuciaońz za.rdma 1987.thlub odzapalnych (Prccee. in' Miyasato i rvsp' 1977.e \Ą bie ibral.W]' dla niepn\\i. rccetiidzia".n. usrmięciu ńe\ł'laści$ych i\ędzidcłek i \Ą. zębodołowe. pa.ru. rv s]'tuacjishvierdueniaWy.'ości podczasszczotko\łania źucia' lub < l u l t j l ] . 1992)ual. Zdm\Ą.la prcl mjq.Sądu ń.ch definicji brani: . utl7}muiesię stan /apaln! |Pj okoti(\. jako zabiegisłużące no początkowo zachowaniu dzĘ. cfa]nc u zwierzqt Wellnstliina 1992) obserwacje i klinicrne u ludzi (m. przyczćpów sła.Z}zę.ła. gwaiantująca p.m. to5 .dfiqsłapr.lvanierecesjidf iqsła. czepionego zrogowaciałego.€gobezzębnego lub pmterycrnl.że ono wąlka strefadziqsła poł4cze.lnej.viad.TomaszKonopka Wprowadzenie ŚluzÓwltowo.dziąslowa Ghirutgia Poszerzanie streły dziqs|a . (!oni'żej n]m) Najęęściej \. śnie sąsiadującej blonyśluzowej Wmstka zębodołowe' go. U7\..lóken mięśIriotlchoraz pogłębieniu plfed. bodołorrcgo' obecrre określerria definiują ten duiał jako chirurgii pedodontologicznej plastJcznezabiegi chiful€icżne Wfkon}'rvane popm. flFpdmana i w. ma]naszerckość dziąs. jeże]r zabieg taki powinien byćroz\Ąażan}. go)b]'ły lem sam]m w sobie.plast'vclne fabiegi chiruĘi{Ynelwkon1tane rv celu zapobiega.G€\'€rsa lgn' Dońnam s. o l q l h l o l d ' J i m p l a l l ó r ^ ' .vstępuje dyskomfolt cz}'nnościo$'J d]łużania koron zębó\tl korck8 nieplitwidło\Ą.aźnego defek1ueste. jegochinĘicunegoposzeźe ia!treń/ dziądai pog|ębianie pokr].ponieważ c€ urtaź]ano' ze jegoszelokość odpowie.lria chroni pązębie przedsi.lnięciu\ł}Tostka następshvieusunięcia zębów w tycznego.że istnie]eu. (m' in' Wennstrómai Lindhe l9B3.la'2 lPl !'fua. lq80 Werul.

laplonoweC...owego(Uę p|d|d lowego o|ostnei' do oowie|"c.Walunkami miejscowmi dla pże..I"**". odsłoniętej kieszonek kost.i". rv twolzenie się wtórnych wędzideł miejscu blizny crc.ą'"l|eszolli'laczacerę. okresie gojeniapouabiegowego li:.ioko5tnpj' olaz byłyniepEe(id]'vlalne co do zakesu \Ąl'Tostka pved\|awiaid nąj\^€ ż niei. cjenta. o g.p" w miejsce "*.12'2a'b' c' d oŻeszclep ' d' t'^ -i" p"edsionu' c-pooz' p pzeszcepu o'oĄ sLlos. pzedsionka. PrłZEsI.lan /ąi.."łli't"'i Podejmujqcdeqzję rrŃonr techniki zabiegowej.ion]. ie ow| b ."*. zębnych'L1órychgłębokość kou'MziąsłorĘ.e s Rvc. l brak głębokich powstawańe lub ilowały nych. międzJzębo\ĄYch po8]łębianie rccesji dziąsła. .3 po_ W etapyzabiegu.ei o\o'lnej' w..lla poszelzeniastiEi' dziqsła . ' ".Ifiąsła obseNacji\łieloletniej'2.]\ ŚLUZÓ1TKoWEG0 (Iriedman 1962)a \ty.lrYstarcza]aceJ koim zębów plzy dhrgości dłużenia jedno. pl. eliminacjępnedsionkow5'ch cześnie pnekracza linię śluzów.. odpo\liednia kości(clarka.dru "". Coma).i" 't64 .or'ei d pooperacyjnej'Wstapienie ryzyka rcsoĘcji kości ordl rcslka/qbodolo!\c8o rc/osldiqt.. \{etody te powo.'..ta uzóWkowego'cięcia apEesuwanE ś b.vtll\IE DoI\rERZclIoŁKolTE PŁAl. Rvc'12'1a..ta ś'uu o.o|towo s|Lzoń pŻe{.. keszonck plf}fębn}'ch)' nie i głębokość dehiscenqjikośo. M!. C' d Dowie|zchołkowe .ś|uzówkowo-dziqslowa Chirurgia przedsionka śluzowej pionowe od biegnqce błony p|./oe.r. po/ome\Ą"cl'..'glan'a \ U7owkowo.a ardego' std '^i"""J" i W9 sfycia Ho|brcokaochs€ n beina' technika pzóvoepu żapewłria sciirą adapticję l]orcze' ill'j*il "i"*:"'*pi"i'"l.l.wszv.'ł'". sa:5 Na znaczcniu straciĄ' metody z pozostawienrem prowadzeńategoZabiegu grubość dfiąsła(> l mm).]l gnbos |ned./c R]rinr l2'Ia do d w posfenenia.:.ony Ulowp]' cię(.iliJ."i.cJp.ń.tas|. Zabiegten umożLi\łia głębokości kieszonekprĄ-.u l"t. i obecność grubość dfiasła.olep. poz}cjęzębarv luku i łlmagania esterycme pa.^(ie i..FTego d 'o. poza szerckością dzĘsłanależyu\Ązględnić: f $spóh\T'stęporvanieapa]eniaprzlzębia (położe.o7iqslowe|' a' o. i/4ub Zalecanejest .ubo(i 2 Tm 7 oooriebFn.

Z jest czego']Ćór!n najczęściej podniebieniet\. się \Ą.kitej oko[cy'Pienvszyetap zabiegu to pE!'gotouanie miejsca biorcrego (Ryc.?e ono (obecllość po. \Ą'o$ane wiele miesięcy po tj'm Zabie8uzm ejsza. i /nuko\o-drllslolt. rokości większejo u'anegoobszalu. jest przesurvany do\Ąieżchol.lkośćkształtplfe. B}C' Miejsce .n}Ąn ie.nio. się \Ą.ipowimr obejmo$aćsz].{a poprzez zlamr. gojącasię rarrana podnicbieniu. szczegóLoiegdy p\.a mię.'\( l ipm /pnn$se&ide]].lrej esteĘ.loo].B mm preparuiP p]a|' uęścior. tMajace ki ziarninowejbiolą udfiałkomóIki z płataśluzów.o.virrde w okolicy pfedhzonowców Wie. apiata b odwarstwlenje ś]uzóWkowego W kierunku dfjąs|a.re.ej) obser. i\l1nagń qrh pozabieśo.z'ueporr: ku duh.iamąusmą wfń$łtuje się i usuwa tkarll{ę tłuszczo\łą oraz drobne gruQoly ostatni etapzabieguto stabilizacjapzeszczepu u ło. l2'2a i b)' P.lki przedsioneĘ nieprdwi.jbp/ przecinania olorrnejo .12. je sĘ pżeszczep|rłon}' sk ślufowej miejsca daw.\sl\Ąranl .skaza.ie b' metodą W ś|ufowej. nowarie. \r}.uszczegó]nych pacjentadotyoą.] sbei' dfiąsłaprzy rtielu zębach. k1órq szczepuustala się za pŹenosi się na podniebienie.? Ujemne następstwa tego zabie8! to: obecność dwóch mn pozabiego(5'ch.'pisF\'ane nie się \łspć'łistniejąccj rcccsji dziasła jest peŁaniu przyczepu nabtonko\'.cl Lonie'/no!' Ilo.llohe wspó'hłl.stępują przyczepywędzidełek mięśni.3a.okć't \Ą'ania ska]pelem lub mukotomem pneszczepu o grubości około1-2firm (składa z naMonl{a. styczną'Plżeszczeppoza. i pomocqszablonuz folii. Ltóre uhudniaja unaczlienie. gojeŃe po uzeszczepie błon]'śluzo' nia.kę zęba (technikaszJ''cia HolbIG \t'g jęZykowo' oka i ochsenbeina)i b}.|rzpni.ZA'eni. \ł}'magane jest założeniecementu chinĘicznego na okres gmbos. sła i Wicżchołkowo do okostnej poprzeczn]Ąn \/uem mdtcrdlo\t)m {Ąl' l2'2d'' Ni. i kowego'kości ozebncj-Po Zabiegu dochodzido nie. jeden ząbpo obu stmnach opero. j lub Wlokjen pr. technikę i w€j opisa]iw 1968mku su]lir'an i Atkins' \Ą'. st\łytkanki tączneji podśluzowej) l2'2c).Po nacięciuMon!''ślu.ię z icdiotzl'. Zowej szablonuprzystępuje do \Ą. i rccesje dziąsła oraz pIą'.ch' Płatśluzó\r'ko.blPj dru€ i mc|api. .lawcze zaopabuje się pl]'tkq temop]a.ego.skaza.ć ściqgnięte \Ąlażn]' jest ucisk pneszczepu po zsz}'ciuplfez około5 mi' push(h nr:p.t.o\Ąadzsię cięciepoziomena grżniq ślu. żubiolcz]'mza pomocą$su].1.klzPPó\Ą nuI r]lautunipcia i ki\'i.pŹec/c/epo\ 7-l0 dni' 7wfti( u!!a8e'.h od-Ą.ś|uzówkowo-dziaslowa Chiruroia poziome b|onie Ryc.lś]uzG w erani(ach 1.nnĄ. niem d]a lPj m.ar. .fuzjaplazmat1rzna z obszaru biorczego).rvianie pi"n'.Boczniei do{ieżchdkorvo L.|Ą]] j. 165 . kości \tlaostka' a Zakrcs znacznejrcsolpcji szczltu poszerzeniastrefy dzĘstaw olrseftacji wielo]etniej jest trudny do pżewidzenia' PRZEłłCZEP BLoN\' ŚLLzot\iEJ \Ą.5-2mm u'alst$'J-' poprawiaich unacuj'Iianie i wgajanieo' \Ą. l' sz}.cia otaczającego do dzĘ. c Westibu|op|aŚb/ka Kazanijana' cię. \\}.\ły |\ l.bmk.o. pokryci€ okonn€j p|at€m ś c uzów qo ko!Ą/ym Wszycie Wpogiębione pfledsionka' dno się szeżenie strery dziąsłaodb!'\. pż].onoi. g t]'godnie'W tlvolzeniu tkan. rozległa d:ługo i utrudnioneunaczyrie ie (szczegóInie prz5'padrv prze.ch tnech dlliach wgajaniaprzeszczepuzapeł" nia w]Ęcznic d1.prepar.

szych obse$owano niekiedy st\Ąardnienie czep lrędzidcłkai włóknamięśnia pokĄĄra sĘ zreponowan}mwcze.c'l2'3a)' Następńe preparujesię płatślufólvkG pokrlcie pola zabiegowego w dziqsła n}m na okrcs 7 dni' W zabie€! t}'mdochodzigłów. \łielo]etnie obserwacje pohłicrdzają przervid5" l\alno.luó\' kn!.TnF lP{e. .nętżnej stony \Ąargr' słoniętą okostnę płatemśluzówko\\m. lt]nik esteĘ.tóry pIą.kolei Lmiesiona $ędzidelka \\argido]nej(objaw przedsionka wljana rra pozbarr'ioną śluzo\łej vŹĘę' i tam trłon}' złilaszczau dzieci.tórc w rra. sion|:ujamy ustnej lrYkonuje się Zabiegiwestibulc prcpalowanym wcześniej pfez l-2 minuty Płat ptastJ'ki. l.:ulame.ie di ce idziqsła pŹecięc okostnejodwartwienie W kierunku t' ś|Ufówkowego Wargi' W ko\Ą}. nd nflyldad mipnia rn.osaniLlpne_ . okolo 8 mm od 8r.u poszerzeniesfely przedsion]<a' pola (Ryc' l2'5b)' Na całejdługości zabiegowego dG nic do pogłębienia U chodzi się do okostnej' ZsuNąiqci \Wcinajqcplz!" dziaslajest mniej spek1al.edsionka.dziąsłowej Zaleca się stosorvanieńci resońowalnych oraz opatrunkiem chirurgicz(RJ.jU. dnie pl7. punkcie powimo być żJ.mitkankami).5.or/\ \l-aniPm us^.anicY w odlcgłości W dziąslo$€j (Ąc' 12'4a).\( h.nosi ntn) 2.]eqo do okośtnej dno pneds onka oraz WszycieokostnejW b|onęś|ufowq i jest (Wszcućp ja./.Lilju]opld5|}kd / pułor*rn1'ch Edlana i NlejcJraraw mod}fiłacji Pned podjęciem decrzji o fomie chilulEic lego le.runk. czenia rcce.vym pokry.czny niezadolralająrł ś iejszyi! poló\Ą'Ianiuz okoliczn]. \ie i rzenia Śrcry dziąsła zębodoło\'lego pogłębienll kou c|iologicn}ó i o Pni. okostnej bródkorvcgo'od.' dodatni). \vskazaniem do zabiegumetoda Kazanija.którc winno b}. ś|ufowej odwaBtwienie b W Ed]anaMejchara' cięci€ pó|kięfycowate błonie ] a metodą Ryc'12'4a.u\\'3 się pżyczeps. ].cowate. tt L\TIBI LoPL \{ n h \ pok^dekoi i \!\. śniej recesii dzi4sia Pokrywanie drro nie i w pogłębione pMedsionka (Ryc' 12.lurnweiprcd<ionkado pienr.YGyl |2'Ąj' / nLnsln. slopiPn po8lpbiafua pluedsionkaw oko]icyzębólvpnedniclr żuchwy do..rgiaś|uzówkowo-dziqslowa Chiru pia. \Ą. \\.Ltóry uszwla się bocu.znegopo rd\lo. c.ną i oddziela się ją od kości tde gtęboko(Ryc. j" siępjJl .$łókien mięśniow].b.o\i|c prĄ' p\'tkim przed. Na błonieśluzowej cięcia (R]''c' 12'1o.ll szczepów ilziąsłort}ch poszeźaniustreĄ' dziąsła (pveciętn!' wrost szerokościdziąsłaniązanego \Ą5.]niLu lJini.8 4 sz!'ch przedtfonowców prowadzisię cięcie połkię.i'\\. prorradzisię cięcie poziome.lvkowo. \.ji naleĄ okretlj' t\. pola zabiegowego całej szemkości na \\ s}tudciiLonie.3c)pla|ó\Ą h )].'5lgnowaniP /\flni.r blunje 156 .iwyżsątn śluzórłkort'o. ^ nnili pliologi.rnWsfy.c\a następnie płata na śluzówko\\ego u podsta$l zmobilizou'anego przecinasię okost.g l jest Scbmida i Nlómannag stosowalra w celu posze.]lodwa$twiającgo od podtoża kie. $sz}$'anaw miejscu pień\'szego lorre o ti-B mm od 8raniqYśluzó.$}eliminować mod}fiko\łrlne u .e.ć odda. d We'tibu|oplastyka jej piatem kości ś|uzów wieżcho|ko!.ciskasię do podłoża na jest płytkipnedsionek i nieprańdłow przj''czep ten następ ie $sz]l!a się w okostnąw pogłębion}m pociągania Z okostnajest $1. tej patolo8ri' Należ}. 12'ł)'db}umożLj\\il poszeŹenia sbeĄ' dziąsła ności płatem śluzówkow]n. wszj'tejdo $e\Ą.ii.al]. w. pacjentówn1lod. kierunku dzĘsla preparu.

Stercwanarcgenemcjatkanek @uided.W Wmectt1P t. l Klasa lII: r€cesja sięga do glanicy śluńWkowc dzi4slowej lub ją prze]oŹcza. 1. z fębempŻy k|inienej Roko\'{anie kwestii modilości całko\"r'itego \v s|owej przekracfajqcejmm.o$anie pokĄ.pozabiego!Ą/ych.ane ot} powsta ania pono\łnego nowegoprzycfepu' lub być i L1ór} !t $up'e serwa.(iot\e' Ro].Trzebań\Ąłlież brzegu dziqsła granicy do \łziąć uwagę\'r'iek l p2esunięde -cemento!'vej (pokyciecalkowite). tkanek l Klasa I: rccesja ńe pfekracza eranicy śluzowko l brakc€ < h zapa|enia przyczepuĘcznotkan. przemieszczony dokoronowego bocznie. W pokrvcia rccesji. fuliĆzn}'rn powinna być ufależnionaod wieku pa.planowanelepo|qczenietkanek pokryWających koŻeń ońodonryone lub protetyczne.ieiełi prekra(fąjq grani(e sĘ) giczne' U pacjentówponiżej14mk] Zyciadec}zjata szkliwno{ementową. głębokości szcze|iny dziq. . l fadowalający przy do|eg|iwościach lub ją przekracza. dzJ'zębouych.ecesji aktJunej rccesji nie na]eł lĄrpehiać ńrtłów poc-hodzenia (po8iębiającej naleł \ńoą'ć leczenie chirur. (/ęśLio$e. uwagina utrudniony plocEs z po1vinna odroczona'Jest to uwarunko$.Sobo(kiwsp.brak uhaty plzycze.otry @dwnced' w sJ'tuacjirccesji stabi]nejdeqfja o leczeńu chi. tyczny dziąsła minimalnych dziąslowej pu Ęcarotkankowegona powierzdniach między. l śCisle czeniezacho\Ąawoe. 2. dopmwa<lzić uycofaniasię sta{u zapa]ne.latków z pmwidłowq higieną jamy ustnej po sełmożnapodzielićna trzy gl. mzlegb ub}tek pżyczepułqcznot]€n. ls. sĘ l plzeszcfep podnabłonl@wejtkanki łqcznej w pokrywaniuEcesji uz}slauje u pacjentówfit{} (subepithpliaL klasie m spowodowanej wadamizębo\Ą]'mi dych. &lp) _ na przyldad płat przemieszczonydokomnowo.{aĄ]'rn \Ę (?nyó lub/aburenielopog]Ź lebaz re(esja' niem łU]ru zębowego./l Chirurgia ś|uzówkowo-dziqslowa ńewłaści*ysposób szczotkolvaniazębóW usunqć pokyciarecesji powinna d/iĘs|a za.ut-ata przyczepu posze. Tłunacuysię to możLiwością r płatobrotow (flr'd'i"ndll7ap) na pny}dadpłat dzĘsła pełzania pfiyczepu łącalotkanko\'{e.ubarizo \'rąskiej shery sxp graft): prz}czepionego. filaro\Ąych) wskazane |yuo nd pokĄcie uę.onnad. go pr4'zębia. nak Iecesje\lystępująprzed plano\. jegolvJ'rnagń estetycznych planowane.isę]€ . pokry. chirugiczne pokry'cierecesji nie jest kove8o i kościłlltostka w przestrzeniachmię. w planie leczeniaza]dadasię rłykorranie duiąsłową. i fwiękzonej Wraż|iwości zęba' .tlpy| tżech latach stwierdzili niekiedy całkowitqreduk. p€ ' \'nić12| pod szkliwno. tis jed. nie 2 ldaqfikaqja wg Mllera:l0 cia recesjidobrzeoddąje prfyzębia. usĘpienie sWcznych. streJydziąsła zębodołowego l u4Akanieszerokiej wodziąsło\'''ej. e re. Usz]pułowanyprzesurĄ€lny płat(pedble\oft tis' qjęrecesji'nawetw prz}padl. w ldasie III możIa]iczyć sło\ay'ch poddfiqsło\aych (szeególnie prfy zębach lub ko\'ritego jest polaycie rccesji przed le.jdmj Andlin. Przesuczepy (ITee tis1e graft)| cjenta.wania go pokryciarccesji w ldasie IV jest niepe\ane.zenjem prolet}czn)'TnPr/ed Zabiegami ' U osób dorosbch w przwadku . bó|owych okolo.]i' Metody chirurgicznegopokrjrwaniarccesji dzią6. utraty brak o fizjo|ogianym |Gztałcie brodaweĘ kowegona powiencbniach międz}stycalych.ze tącznotkankowegona po\"''iecchniach między. generąuon)' możecałkowicie v'5'elimino\aać recesję'2 Jeżeli .plat podwojnie uszJpugo w okesie fuzwijaj4cego uzębienia. technika |dea|na niepmwidłołe pżyczepy wędfidełełi zabufenra do zwarcia. jegoo{zekiwania pacjenta. este8czne. orau blony ślufa\\ej soft (iee go postępowania stomatologicznego' I-epsze\ł}'niki l pzeszczep płata dzi4słowego gbqibxlw). przwadku k]asI i tr możnaspodziewać cał' sĘ W pz]padkr zamiaru wykonania korcn dodziq. Jeżeii kor. leczenie chirurgicanepl} ich fli l Klasa Iv: recesjaprzekraczagr€niĘ śluzóvkowc winno poprzedzać terapię ortodontyczną. <lzĘstortych' konieczne. pacjenta pozabiegowy Wyg|qd este l Klasa II: recesja sięga do grznicy śluzówkowo.rąft)' dojęzykowe przemieszoenie oltodonryczne zęba 3. się łołany f ptatńoi. nieprcchni(ot\ego.

esji f dodatkiem2-3 rnm. j e. od\łarstwieniu pŻemieszeeniu bocznie d]a o{arggra| 1980)'Piem'sze cięcie w kształciełagod.Harris 1994)'JedĘ z najEostszych wstaje w tej sposób ruchomy podwójnie boczlrie p]a| je\l metnda/ fas|o5o\Ą€ em daIa polksię.nczl. !t]m.jerunku korono.12. llosTlio\rlTco jest dziąsłorlych \Ą]'kożystylvana met.chi \rq.'ii ].6a ib). pżedsion' jej pohlda (technikaplata przemieszczonego bocz_ negotuku pm$adzi się w l'onie ślufowej wwna(/a \Ą?ór: od d/id5la nie).lv wicrzchołkolrejtł'lącznie dokorcnowo(fararow 1986).t. Hafley 1965' się plat śluzówkowo.w o<ltegłości wjękzonej o 2 3 mm plfecina się okostnq rra całej wg 1965.Iząc raspato..pulońdnv mosllo\A... clla Uz!Śkany plat pnemieszcza się dokoronowo.?\l . Jedn4 z pierwsą'chmctod pokryciaobnażonej pok]'cia rnno.TODA DoKoRo\oll'EGo PRZESLNĘ. ment chirurgiczny 168 . Dla wienchrri korzenia oplsali w 1956mLu Grupe i War_ CLĄ PŁAT'q. us/t. o najgiębszej esji powiękzonej 2-3 mm od bEegu dziąsia.Gflpe 1966.dngie przez dno szczeliny dziq.N li.Tamow 1986. .czepionego(> 3 mm) i odporviedniąjego (minimum1 mm) (Ryc. Sumner 1966. .okosmowego odległości okołopółtorazębaod rc..]ąslowej' dokoronowe d cięci€ W szczelinie Wo'okośnowego szwami.. pełnejgnrbości. i dociskany do podłoża najnrniej 2 mm od bżegrr pionowepoklycie recesji (pienrsze cięcrerównolegte cjachrvieloletnichśredrrie go plata śluzówkowego tej 70%. pr.']r (Ryc.i€p|atamonkowego l\. dziqsłapółksiężycowate. weqo ijego nabiLizacja po. ka'JjP8oodlpg]oć' bl7Pgu recesji + 2-5 mm (Ryc' najgłębszej kowany (Staffileno1964. nych dokomnou'o (Nońerg 1926.I li. metodapłataobmtowego Pafuua197? ' pola (Ryc' l2'5b).. b wyprepalowaniep|ataś|Uzówkowegopzecięcie oko. da dokomnowegoprzesuńęcia ptata mostkowego w i cesji. 12'5d)' W obsen!'a. ' . l ] ]III. mm) recesjiw I ldasic' z szeroĘ stlefą dziqsła d 8rubością ii 80 \ldbilj/a' nip slo. 7 Lolpiod..ś|uzówkowo-dziqslowa Chirurgia lT .:. $ t/e(' i kononol\ei o\!€ .. wg vlzoru: 2 rary W]6okość .łÓrotlau r m i pż\.Allen rem do miejscapnecięcia okostnej i Mi[eI 1989.śluzółko\Ą}: Stosowana Płat ten jest pEesuwany w l.Margeraf 1980. 12'5a). całkowite 25_307o leczonychrecesjila'Najlepszen1" illa słolvejw kierunltu stlonnie uszwułowanego płata śluzó\ł'kowego)' niki uzlskuje się przy pokrytvaniu ptJ'tkich (do 4 pży.1arggrafa liniacięcia bŹegu df ąsłowego wg Ry('12'5a.12'5c)'Po.\Ą}th recesjipc l$'sokości najgłębszej rólrnej wg mieszczelie br. :i l .ie podwójnie usfypulowanego popr2ez d. skich r.Cohen i Ross 2 x u}sokość 1968)'W tym celu stoso\Eno ń\łnieżmetody lepo.ecesji na rcn' zabĘ .ecesjiI ldasy .b. jpJ\nieie.} polegał uykonaniu ptataśluzówkowo" gich r. ob|iczana ' aod przesunię. Attenatlwą dla płatów obrotowci sa zabicgi długości zabiegowego . po zastoso\{arliu metodysięgało pier'wszego uzyskania obu. € .ruiłni międ. d Dokolonowe i najgiębszejre.ujpsie \^to$. s|Źbi[/o\fdn} |orr 0a Zabie8po|ega !łvt\orPnju M od|eslości (Rr. ZabĘ ten bJ't następniewielokrotnie modJ'fi.okostno!./(/plin\ przcmierzrza.Cięcie rczszena się do zębów sąsiadująCYch NasĘpnie (skośne oblotoweprze' z rccesjąi prepanje sĘ plat śluzóWko$Tl nowaniapłatówobrcto. pokrycie a do brzegu dzĘsła.esunię. iiti i . utwo2eniep|ataś|ufóWko r€ c równej!Ą/ysokości nó W od|egłości p|atamostko.hron) dlasloueiprpparuip plaInM /lożon\l h l !\]kony\|dniPm docho.odawkdziąsłowej Pennela i wsp. części tegoprzemieszczonego jest w przypadlu pojedl.

\r'{ość zastoso\a.nan 22 dwa atapozabequ.ielki uaz w miejscu alawc4rn na podniebieniu.12.Vystarczająca ilość tkanki ($ubośći długość) miejscu dawcz].ięki uprz€ j mościdr med'W Bed.padku w mnogichrecesji posze.to.nie kształfui sposobuprcparowaniaplata $(Źq rozszczepionego po sfironie biorcfej (IŹngel & larger 1965t2.Za I i II ]dasyznacząct] stlefędfĘstaprzyczepio. nięciapłata mostko\r'r'ego przesfczepu i na|'onkowego powstałe aeponowanju po dzĘsłowego łozć w plata.' b Pokrycier€celi mnogiej dokoronowympresunię. w Ryciny 12.anodokoronowoposzerzonei|zĘslo.8a b)' l mozli$ość i Przeciwwskazaniem jest ńer.aląjący pozabiegc gojeniesię lŹny na podniebieńu uy \\5mik estetycaly przez ziaminowaniei jej rozległośćZaprcponowano jednocfaso1łĘ tal{że metodę dokoronowego uzesu. d/Ęcld/\iąla.t6 oraz 35%całkowite fi Nłrronrrortn PMEszcZEPl' DZLĄsŁo. nego tkal*ą autologicarą. Raetzke 19851e. Allen 199429.tia rccesjimnogich(Ą?c'12.niezadou. których przeszczep bezpośrechjo w za' Ę ldadanyna powierzcbniękouenia ]ub dwuczasowe.ca|ko. w których w pierwszJmetapieza pomocą pŹeszeepu poszerzanostlefę dzĘsła.aikowite cie rccesji pogrubieniem z dziąsla llts lv pokr3'waniu rccesjiŚosowanojako metodyjed. nego. n' naęa)' a.Wacje gowe nkazują.b Pokycierecesji 1 mnogiej pzeszczepem podnabłonkowej tkan.rn.Wadami tych metod b!'łamożli. nd pokrycie pionowerccesji I klasy okolo 75%śIednie pokrycierecesji.o\^Eniu moiru [. pok:. Bruno 199418. b . recesje i 23. poky .ed fabieqiem' b śanCztery|atapo zabiegu. obser. '169 . jest ruĘicznego leczenia recesji duiąseł p. Główa}'rni zaletamitej metodysq: I dobrc warunki odż]'vr'ienia plżeszczepu(tzw !oą. \7lko wqskch i pĘtkich recesji.Ą.9a do d pĘedstawiają kolejne etapy za. 2. I dobrypozabiegouyi!]'!ik estetyczny(iednolitość bari\y pneszczepu z otaoaj4cJ'ni tkanlomi). l moz]i$ 7naczqt po$ubienia P8o o\. b iednoczasowa metoda dokoronowegoprzesunię.a następniepo wgojeniu pnesu$.ls Tec.ia płata mo stkowegoi plze9oepu b|onyś|ufowej (d.zeszczep podnabłonlrowej tkanki łącznej' mod}fikacjedc Jej gló\Ą.8a.6. żeniebilaminame.iem płata mostkov!€go Wg Marggrafa'a . (Ryc'l2'7a i b)' Rocżne wy dziąsła pmabie.stan p r z e d z a b i € g i e m 'l e c e s j e 2 i 1 3 ' ] b śandwa latapo zabiegu.ca|kow|' Ryc12. noczasowe. ki iqc2nejWg Bruno'a . pochodfące od we\anętrznej płataolaz od okostnej)' stony po]qfwajqcego I niey.zapełnia estetyczlrq konfigurację zarysui bal.pokry.Chiruroia ś|uzówkowo-dzias|owa i.:u pojed5nczych.ania w przypadl. I pnzrszcznp polxiuŁoNKorvnJ TI(ĄNXI ŁĄCZNEJ Najbadziej omnipotentn4 metodq chi.tEikata stosowana prz5. Ry€. wite pokrycie tet€sji z po9eżeniem prł12epionego' strerydziąs|a Ryc.7a. wającnim recesję.nan pr.nan pżed zabiegiem.ze poieila.

iapierwsf€go.esii' 1985). pigwsze cjęci€ na stroniedawaej.0i igld Pc-3)' zabiegkoń. pŹeszczepu oko|icy W zębów pżed. pod plat ślu. w4' Za]ecanejest opraco\łEniepowie*chni korze. do d1ncz1rnisał"ami brodawek(zalecane re się szw}6. Przeszczep \tpmwadzanyjest w miejsce biorcze. Wpmwadzona do pokrywania pojedj'nczychrccesji. odległość pzeszczepu.\'r'ko\łego..dfugie cięciena ślonie dawaei. rcsońują.ś|uzówkowo-dziqstowa l chirur9ia t. \a możtiwienajwięksllm szczep' i jego ustabilŁowanie popzez erozpu.9a' c d P|ze9oeppoonao. a Ęsokość&lgiego cĘcia./c.:.onybiorczej preparu. trem lub nitĘ chiruryiczną' między d.iliuno. zaleź. pr€ p atd(ja b' KĄ. poprze/broda\Ąki wvsokosr polączenia na i d. na a srony biorczej tkanJ |ącznejw! Bruno.cemento''Ą'ego. aby s|opnju po].a IŹnęna podniebier u zb]i.: il \.ykonuje i trzono\ń/ych pien'Vszego dwacięcia: osi do l pieMsze.n. pre. d-wszycie biegu pokrycia rccesji przeszczepem podlabłon. płatakopertowegow oblębie staci śluzówko\'r'ego dziqsłai błonyśluzowej 8raniczącejz recesją' Nie stosqie się plzy Ęm cięć poziomych i piono$Tch.cemento\"r'ego' Następujejego stabilizacjapoprzez zszycie poje. pod plat śluzówko\ty stabilizuje się }dejem dzeniu tkanlow}Ąnlub sz$ami po obu s|roM(h lP.Plat rozszczepiony str.prostopad|e dtugiej zębóww oddo |egłości mmod bzegu dziqśowego kontak. ścipobranego przeszczepu (waha się od 5 do 17 mm).ni sz\Ąańi. teca pokycie miejsca bioNzego opatrunkiem chi_ rurgicznlm na okes 7 dni. szczalne sfrły międzJbmdawkowe (4{).iąła.cemeltowego zębów z recesją. je się Włącznie poprzez cięcie poziome.onkowei do poląoenia 9 i!'Wo. tak nowe pnesunięcie płata ś1uzó..Raspator€m uwałlriasię przeszczep tkanki Ęcznej uaaz z okostną.odpowiadadługo. kowej tkanki tącznej w połączeniu z dokorcno' rt1'm przesunięciern płata (metoda wg Bnrno]8 1994). polegana ufomouańu miejscabiorczegow po. 1v}'rn.ięde poziome v!ry.rni cięciami \qŹnacua gnr. .2-3 mm od bŻe b sóbsci w gU d. 23 tu z kością do osi l drugie' róWno|eg|e dfugiej zębóW1-2 mm W do Wierzcholkowo odniesieniu cię.Uzyskuje <iępldl t7ętio\Ąei gnlbofui' poprcz preparat ię w kierunku przetlnio'tylnym oraz wierzchotko' przekraczając 8ranicę śluzówkowo. bość na od wvsklepieniapodniebienia.z} dokorc. i.dziąslo. I rncrnur'l xoprRTowA (Raetzkele 't70 . nia Za poś.. po PozyskanJ przeszczepłącznotkankowy Wprc\r'r'a.. pDowa. za się i zszj''\tapojedyncz]. przechc | a dfą(e pvel pftesa lep i pła ' \Ą/ję]śzosiutorów 7a. ńWno|eg|edo d|ugiejosi zębów 1-2 mm \Ą'je|zcho|kowo odniesieniudo cięda przeszaepu w mieiscebiorse pieMsrego.i poprze/.l2. gośćprżeszczepu mieżona jest palodontome.onP szldiwno.vych najmniejszej ziarrtistościpoleca się przeprowadzeńe biomodfikacji ko\nr'o powienchni cementu kol*'eniowego za pomocą wodnego roztworu chlomwodorku tetacykliny (50-150rĘ/ml pżez 2-3 minutJ)' Potizebna dfu. plośopadłe diugiejosi zębów. się zówko$li tak aby brzeg nablonkorw znajdował powżej polaoenia szl. D|apobrania się tŻonowca v\.ednictwemkiret' a niekiedy wierteł Dodat" o diamento\.

ite dociągnięcie s^\'ówboczn}th na.cementowej zębów z rccesjq' W ten sposób unika się ló$r eżcięćpiono\tTch i poziom1ch' Pnesfclep podnabłonko\Ąei tkanki łacznejwprowadzonyjest do kopel.a.'.1998 Schachef iwsp 1999 Jepsen i wsp. 50-100% 95v" 81la 71-10010 45-t01v" 890/" 740/" 7f.adfa się pod piat' w'su\\'ając do najbardziej go pomocnesqpiono!\eszr\.2000 Hirsch iwsp.| 14/f9 15/15 12123 34ts8 Iitl il I 2.'! Jeszcue \t'Ęks73 mini. matcraco\Ąe one pU'Popvez ściąganie sz$'ówbocznych obu następuje pŹepychanie pEeszczepu pod platem śluzó\\'ko.cce.20/o x. i $'ierzchołkowo 5 do 5 mm ponad obszar . wĆj dzięki zalożeniu sfwu rnatemcollcgo na jed.410 88.orranin rkJnFkmi.91" 94.9% 85. a następnie dokonuje się loz\ĄŹNtwienia po obu stronach recesji illa uformowania śluzówkowe8rj pldtd kopPńo\Ąegn' }'lon ror.2v" 93.lJ nadokostno. Ma ipgodofa.3"/o 98.30/o D.iqsłowej sąsiadującej recesjąi $]prepaIo$'ujesię z płatśluzó\\'ko\Ą'}.Ąl]en20 ]991]'ZabiPgśd\tl/d'l. od$'aĘh\iaj4cgo poza8iŹnicę ślu.1996 Paolantonro 1997 Zucchelli iwsp.7t0 98.dziqsłouą 5 mm bocznie' Przeszczep i wlro$.konujcsię b1ko cięcie we$'Tr4trZ szczeliny dz.Iegostabilizację zape(rriaja sz\w boczne oraz piono!\y szew matcrnco\!]rw oblębie blodawk (nici środko.20/o 89.\' cenhEhej lecesji.o/pot nJ u\unięl nd.9 2. ka'2l \\'].lppuiF po \pra$d/pnju \\lJ* i\ĄPgo noloieniJpl7e.60/a 66o/o 74. rł]m.'kamiZukośnienicbocznl'ch bfiegó$' pneszczepu Uła.|ieniem gra. bnrcla\tckna $:.910 a4% 98.jsraLrion rlo /p- go' . Źó\'ko\'v'o. od sji z oduarst.]']'j sumaryczne zeŚtawienie pokrycia po \ĄynikóW nicfnych k| reces] przeszczepu podnabłonkowej dziqsla zastosowaniu tkankilacznei.'In plzjmosita techni.w cz}''In przepro\\. .oii. E a8sĘE Nellon 1987 Borohetii iWń' 1994 A len1994 Wennstróm iwsp.!.30/o 66-1000/0 50 100% 55-100% 50% 610k 88% 48.letodakopelly nadokostno$ej możebyćró\ttież stoso\łanarv pnypadku recesji nmogich (. a całko$.O.2001 Harris 2002 Dominiak 2002 w sumie 42 12 48 24 60 12 24 42 24 18 18 12 12-64 18/18 f3/35 '13/13 f5/44 11131 1001146 2U54 3281501 ritl ritl titl titl litl itl łi|| titl 3.ie.6 ffi 910 70. n}m jego końcu i prZepchnięciupod broda\\.2001 Cordioli iwsp.If pvez końce przeszcze. malifadę cięćw miejsctlbiol!7j. /! iP granirra.sd/o 86.Iouei c"ją.iqga \ię bo'/ni.40k 82.sokości nicy szkli$łro. 171 .0)' lTt'il\ ii TL}:En.\Ąej resońujace 5..Chi rurgia ś|uzówkowo-dziqslowa r.r ej b]on}(a sztzplinr dzic. u rr.

kowT''rn należyprzeprolradzićfozwa$twienie i \Ą.|Ymagane rv jest mekiedy przeprcwadzenie odontoplastykr ce_ korzenia. bocznychi wierżchoł.rrieńapóźniejszej regenera_ b Ryc.$eprzekraczające Z kou'o.rec€sja ]3' b .10a.\ł!5tarczającej tkank z podniebie.'kolzystaniem etapy techniki GTR wg metody opisanejprlez Piń Pmto Piefltsze cięcie poziome prcwadzi się po. grubości (śluzów'kow-\) Pierwsze doniesienic na temat Zastosołaniastcro' pleparow?ćptat częściowe..kolzystana u pacjentów z brakiem możliwości ilości poz}skańa . tię ko$]. czcpionego oraf zadowalajqca wskazańemsqsze. nalow€' naiuażniej.egenerac]l metody są:uzlskanie necz}. sterowana cja tkanek w chirlrrsionyrn leaenru a re. i cementu korzeńo\Ąego' ha\.2.ue R1. jacegoplzyczepu. kolei odłarstwia się plat śluzólr. bnrdawek ńum w]t'on tej metody jest obe(ność i dfiąsłowch o odpo$iedniejWsokości szerckości' jest ocenaprocesówhistopatolo. TI{'\\Eii RE[.1rtetyczn4 kolagenową) ZaĘdu poprzezdokoronoweprze.12. Kontlo elsyjna giczĄ'ch zacłrodzaqchpo pżeszczepie podnatiłon.ś|uzówkowo.miesięcznej Z leczeniu recesji pochoiIziło 1990rcku' Technika polega na pokryciu pojedJ'nczychrecesji zabiegu błonq (niercsońowa]nq .cia rccesji przeszczepem w tąCznej okresieprz}najmnicj12miesięCyod zabie' gu' Z analizy ponad 500 plz]padków rccesji I lub tr po. cfep nabłonło\Ą1.hiruryirrnrm dla zapeł.lla rcgenemcji tkanek !. W Tabeli 12. i]łĘiegoprz}'czepu i racji pŹ].1 potą.okostnortyi urtldaczniadehiscencjękostną' cftery milimetry od niej lv kienrn]$ wierzchoł.ości :latwe.o\t.cemento\t€gou podsta\Ą! broda. i $.rażająrłch nicze ia w jej stosolvaniuto wąska stefa dziąsła zńązanego' recesjemnogie i.'zorc\\'ej zębaiv łul. na. 5 mm lokic i pl7el.ienia nej i mtodegowieku pacjenta możebyć odpowie.i jego możli(.2 stosowaniupżeszczelju odb]Ą\asię na &!dze tzw mostkowania' późniejopiswany jest proces pełza.kovo. grubieniem dziąs|a 172 . Najlepszym lra (Rlc.cia recesji dziąsłaz łf. Najwazniejsz}m sz(zepuw s\ł'oist]m .E\I]tĄCJi s.W. Początkowafaza gojenia po Za.\Ąfsokiekoszty mate. kowo. ji ranej regenerarllanpk. ijej całkowit]m Aby sunięcie płataśIuzó..śr€dnie pionowe pokrycie rccesji w ob lt5'nosiło 82%'23 selwacji l 8-6o.r( ( /p\(i LoronobeiIormuje 8ló\tniPpvJ.y. !. wek dziasło$}chpo obu stronachrcccsji' Następne linię śluzórt. pogrubieniadziąsła Iecesji Il klasy. r.irma ń\Ądeż Ę.LIĘo11'Ali'j. klasy leczon]ch w ten sposóbu]Ąika.12'10aib)' pojedr r" re'psie na nr e /dią.1ptfedstańono u]miki kliniczne po" podnabłonło\tej tkanki Ę. lub nem lub f esońowaln4.standwa |atapo pokycjerc. usta!.Zębia \Ąl'tworzenia powstanie nowego błonko$ego' lnni obseńt. W podobnlm zestawieniu 72Eo uwzględniająqm\łJniki ldinicme 20 pmc i leczeńe 515 recesji. lub nie lq. pżez szczelinę dfiqsłow4oraz na \ł]sokości czenia szk]i\łTlo. nia.te. zgodyna przeszczep'o8'ra.dziqstowa Chirurgia kl]. dzialny w okresie 12 miesięcy po Zabie8uza popm.moż]ir\'ość estetyka pozablego. dla kowejtkanki łqcznej pokrycia recesjidziąsła' że dni autorzyu\Ąazajq' docho.który w plzwadkx Fawidłowego higienyjamy ust.'tunelu''.'dopodobnie iłystę.Technika ta po\\. skać ptżestżeń .lzi\włączńe do repa. Je. czepułqcznotkan]<owego. żeśrcdnie w-\'nosilo około kĄ'cie recesji w obserwacjiod]egłej w plfwailku stwiel{Zono a 907o' pokrycic całkowite \eczonychrecesji. pująobapmcesy'w częściach kolvej recesji twoży się noĘ prz!'czeptącznotkan.ali nabłonkałączącego pEyczepu łącznotkanl<owego.il1 l2'l1a do d przPd.esjidz]ąs|a' stan pżed fabie giem. wę u1niku klinicznego pokrycia rccesji.ldwidią pokrf.€sj] z p} zabi€gu' calkowite pŻya€plonego.VvisteJ jedno do.okostnowego' uzy.]a' być kłaclrw szczęce. pole zabiegowe' brc roko\\'aniew plzlpadku głębokch i szerokch ptz}.dziąsło$ą.i. Zaletami tej lu zmniejsfenia \ł}puldości prZ!. dwa to cięcia piono.u.P|FE lub PTIE z bta.GlRi \.s].sp.

cznych po |€ sterowane] reqenerac]i tkanek P i n i P r a 1o 9 2 t9 TintiiVincenzi 1994 wsp 1996 Rachl n iwsp.3 3 2s 100% 0-100% 8.8% 81% f5 1AA"n 12 24 1f 42 12 12 12 lo/kolagen 15/ko agen ]8/cuidor l3tPIFE 3llcuidor 11/Guidot 3Z/kolagen l.dpar.2 12. l.20n 85.rcĘ d7:ą4a) cTG.9 4. PTFE blonapoliteirafluroerylenowa.d bfakdanych.d 4.d.Chirurgia sIuzÓwkowo-dziqslowa sumarycfne fesiaw]en pokry. ż3mm >3rnm CAF 900/" 75oń 90% 80"/o DPBF DPBF lub cTG+ kopeńa CTG (rneioda Bruno) GTR GTR 15v.dol a'ono'^..fu |on e\zhoś(' ba'ze|z"r:a 5."ż./% 73.9 3 1. l.5r/o W sumie 12 -48 198 |.es]] dziqsla fa|eżnoś. ii l 4. tkanki|QcznejGTR sterowanaregenetacja tkanek' lllA.brakWskaz.ńdo chirurgicznego |eczenia recesir CAF -.'e 7 |.t k]asaWgMil]era na skutekzapalenia przyzębia llIB lllklasa Wg l.9 2. 996 1 Zahedi iwsp.61.lll b. pĘesun'ec'e p!a.Un'ec]e Dldl" ńoyl av|ego p.z?oaln]. >t mm >] mm >3mrn ż3rnrn <3 mm bezznacr. 40.z.2000 Narris 2002 Dorninlak 2002 18 15 25IPIFE 1f|PIFE 25/PIFE b.70k schemat doboru metody chirurqicznego eczenia |e.przedzabiegowe] k|in W od sytuacji czne] l I I ll ll po]€ d yncze mnogie pojedyncze lubmnogie poiedyncze ub mnog e pojedyncze pojedyncz€ <3mrn <4mm >3 mm >3 mm >5 mm >4 mm >] rnm >1 mm <t mrn bezznacz. 8f. cu dor.dtdtasl Lo ^ eoa A aolqczPn'U bl ze.ia c esj dfiąsla fastosowaniu eWynkóWk|i.synteiycrna blonapotmerowa.370 62.z5 72.3 2. 998 1 Zucchelli iwsp1998 wsp 2000 Mrilier iwsp.4% s8. ||I 3.ll 2.7rn 86.4i era na skuteknieprawil|ówega ustawiehia zębaw uKu' 173 .zczep"Ę Óld I" dz'""łatego ]1lzP\un]Ó.5% 13an 59.1 3.9 33-8:% 43 100"/" 53% 39ya Ii ril l. 50% tA tB |V eczen|e ońodontyczne razie iW konieczności naltępowe ecfenie reces]i]'W rokowanienlepewne.4% 51. przesfczeppadnabłankaw.||.'aw"tega DPBF do|arcrcwe arfe.4yÓ *b.

aloiwsp)'a-(ięciad|aUł\kania 174 .'ł-t"*e.l"i. szerokie). tedlni. ka impulso\łGechowaW prczentacji A). sięcznych.c'dst€rowanaregenelacjatkane|Wpokrywan|Ulecesj|helodykaw9P|ni?. plata.a pok. nowej gia icę sz}Ji\łno. kostn4 i 2-3 mm otaczającą Błonę stabili. rzystaniem rcztlvoru chlorowodorku tetracyldiny c].Iziąsła tych oraz większlm prĄ'rostem szemkości 24'26 po przeszczepie.try.11a'b. o użyć a dla ocen) grubos.r ska]i co 1 mm. sposób zbiorczy w Tabeli 12'2 ppedstańono \. niebieniu Aby ocenić te cechy !! badaniu przedzabiego.\Ąasu Zalecane jest nowego (pH 1 przez 1J minuty).pprutu i śUzowkowego! | w czę(ikoronowe] oróstnowego ''"iowkowo pokycia b|ony' piata ca|kowiteqo ."ńl. pozwa]ają.iĘ'rnnależy parodontometn.i. Niektóźy autorzy zalecaJą $ych (odontop1astyka). W podobnlrr zestawieniu uwzględniając}m\ł}mikikliniczne 17 plac i sl1rtki te. Rvc'12.22 przyclepionego pok}Ą'aniarecesji chinrrgicznego techniki W \ĄyboŹe naIełu\Ązględnić: .cementową..esunięcie w celu biony dokolonowe "i"ii../enie za pomocą drobnoziarnistych wierteł diamento. brodawek l stosunek (szeegó|nie do lstosunek recesji |inii uśmiechu dziqsłowym).{ańa w kierunl<udokorctro. go zr€pono\. żeśrednie krycie recesji lqrrosiło około72%. średo (iej recesji Wysokość . dziąsła i szelokość l grubość do międzyzębowych recesji. k]asę > głębokie 5 mmi szerokość 3-5 dniogłębokie mm.l".iożeńie oraz pr.i"a""top|ał'ika. (50'150 mg/ml pŹez H minuty) lub k. |ub zuje sie szw. lub recesji l v\ryŚępowanie przyczepionego.płytkie 3 mm.w}łn.ś|uzówkowo-dziąsIowa Na. ko1\'iteobserwowanow 407.Jiniczrrych.e pi.3.II lub I \ł]aika.z. . Schemat doboru metody chirurgicznegopokrycia recesji do ji przedzabiegowci s}tua( ldinji/nej predŚLańono w Tabeli12.j*i'. do ny sj'ntetycznewprc\^adzane kości. w żW uśmiechu tkankina podpodniebieniagrubość i l lĄysklepienie tward}łn. wiPvcbo|ko\Ą a kości' od shony koro. Błona powinna być założona taki pokJYc dehis( encie caĘ o ab} spo<ib.id7iąŚtandilepieilas|oso$ac Ł5 o ultrasonograf (głołńca śrcdnicy rDm. w róź]nic ocefuanych większjtn odsetkiempokryćcałkowi' zdecydowanie .ami Zabieg koń. 1 \-).".i"*ó6' d i"i"".ycie cal. biomod!fikowanie powierzchni korzenia z łrYko. cą7dokoronoweprzemieszcfenie te oa calkowitepolo]ciP blonv i uslabilŁo$€ n ie płatapojedlalcz}. bezpośr€dniąskutecf' W pracachporównujących ność G|R w odliesieńu do przeszczepówpoiha. istotnych tkanki łącnej nie \aykaą''i\ano błonkowej poza paEmetrach l.p"p".{ łr'niki kliniczne pokrycia recesji z \łykoĘlsta.mi. recesji. niem GTR w obseńtacjach prz}'nąimniej 12 mie.ię poprel biodPgradują. powyźej mmto recesje 5 pojedyne]ch mnogich.miszwami międz1órodawkow1rni oraz poprzeczn}miwęzełko\tx. powicrzchnikorPnia w nie_ slepuje\4{gladzenje je8o krzvwizn] LióĘń pr}padkaÓ /mnipj. u ńwnieź usunięcie nabłoDka podstaw brcdawek w dziąsłowch.apii 299 rccesji średniepionowe pokĄt ie re(csji u obserwacii12-48 micsie(lneJ w1nosiło75713. w cl€ (. . Z alra|izy leczenia około 200 recesji pionowe p(> Wtdasie 1.

/Jmicni.12 Frenu op|astyk schuchardta' Wg Główne ę. pelem.|:9ji t!ięt zjcl€ ]jLia tr.oń. bieg rozpoczpa cięciew kształcie liteĄ V w śluzów. niĘ laserowqTechniki zabiego\tedziela się na w.ń. prz]'są1a i się 3.ieprfef c środek Wędzid€]ka od A do B. rozciągaj4crvędzidełko i sionek' Płat}' noł]m miejscu ustala się kilkoma w sz$ami \Ą'ęzełko\r]łni' Irem oplastjka Glicknana \r mod!'filacji Kostiaje.epanlrEnic płata ślu. stka zębodoło$.ób(l$a Irojla|ne p].po.]npcńo. \.vcięcie wędzi.kJ/.tu'Raspatolem odsuwasię go od okostnej w kierunl<u sklepienia przedsionka i stabilizuje pzez ziamino$'arliei $tóme nablonko\'anie' \Ą5.dzil ej plf]' cał' końcie w1rznięq'chrtszystkich siekaczachstałrh i przed założeńem aparatu) olaz pmteRrznych otak stabi]ifaĆjiuzupetnień płyto\\Tlhna skutck t5.czkami i ukośnie ścięclu go szczJ. scami. /egoL eArube i<ieBaiarebrnda*Lj nej $..ch!\uględemsicbie.lRnJ|PĄ .ie valg i poli.]' wędzideł. dełka(lfem]'lectonńc) jegop]astykę(fe7rłloplasti.Iłużenie Wzdtuż śluzórvko. cych kztah litery Z (Ryc' 12-12)Po$'stajacew ten ' .}'gojenie pooperaqjnej i rqsoĘ rany akceptację plfez pacjentóW2? zabie8u]aserowego 175 .Chiru ś|uzówkowo-dziqslowa rgia dwomasz.łĄó \Ą']dkipn mię(nio. następnic jego obu.lnoczaso.Polt. /d\l. tlt. od sób plat przesurtasię clodna pżcdsionl(a(I0-l5 nrm od połączenia szkliwno.] e pE}'czepówwęd7idełek Usuwarie niepla1!idło\r]'. linii wo.lt. sąt]kie \\.ędzidełka climinuje się popżez metody pla" s{'czne: L)iffcnbacha (cięcie u podsta. \Ąaćf w}koĘlstaniem lascm lv-vsokoenergeB'czne.stał]pozabiegutrói lLrb nrmboidahy ub]tek nabłonka goi siQ Ę1ni' wtóIńe' Na uębyuakładasię ligatlllę i cement ctn.lve na i ŚkŹcha umożli\Ąia pogłębienie jest pżedsionłai stosowana głóu'rrie żuchrrie' lv Za. a stronnepoziomepve. ce u podstałn/wędzidełka.ch (obecność diastemy pla$.ofilaĘcznie wpŹyczepie dziąsło$'-1'm).mę zaopatrujc się cĆmentemchinĘiczn]''m na okres 1-2 Ę'godrri. miei poszeizaj4cplzed.van]'rn leczeniem)' Wykonujc się je na ostro skal.Ę.szego cięcia' R. $€rĘ po\łicżchnia.€go noż}. moc B\\).Zyczepów{ędfidcłek lub plfed plano. ońodon. je.'l resońującyni się sz$'amido okostnejlv linii ńtnoległej do pien\. niekied}' p. ruĘiczny na okrcs 7-l0 dni' pv). | c p u i p p u RyC'12. tycznj. cz5.. go Co2 (opcjapmcy Cjągłej.Do Zalet tej meto(v naleŹą: cięcie tkanek bez ]ontaktu 7 opelr.ip.h .naĘ(]miasto\Ą'a hemostazana.sztde w krtatcic litery \').zS.arni bocznymi. Schuchardta. i Ća)-Najczęściej stosorvancw1'cięcie nadokostnorve po]cgana odcięciuwędzidetkau podsta!'['od \Ą']To.cemento\tego. ka w kztatcie litery V rvbłonieśluzorĄ'ej i okostnej i plfJ.wrchodb\\\a /e s.ilziasłowej oko]icy ld&Y w kierun]Q dna do pEetlsionka następuje odpt. Ź F n i e s | r P h d / i a t l d \ \ ' j d si'h P 8 o n a .Ta ostamia polega na \ł]4<onaniu tylko w btonie cięć śluzo\r'ej pionowego plzez śIodek$ędziclełka olaz dwóch ró$noległ}. P o 5 / . za pońocą diatcrmii chiruĘicfnĆj lub tech.cięcie plastykętędzidełkamożna lub rt1don3.lm rwm IV i m Hasa podfiałuw'gPlaćka.go ora/ \q'|ępuj. \t]ch i wędfidełka okostnej.. daja. (dodatniobjau pociąganiaw pIzJ" dontologiczn]'ch penetlujqclm i brodalr'ko.Po$'stĄ w ten spo. czepie bmdaw'ko\Ą. dwa ńWnolegle \Ą"ględem e sieb cA ] BD dajązarys iiery Z' ZarnianamieFcamidwóch tróikątnych piatóWpopEezpEemiesfo€ n iepunktu Ado D ipunlduB do c ina Za.sokich p.

Totnie. a W im}.mmiejscu tkanki kostnej' to z\Ą. rurgicznego dosztodo reparacji do regeneracji <zy pEyzębia.opemcje płatowe).ji lkanPkprz1lebr. W miejscu uszkodzon}'chtkanek (kość.padkach odr^. moze dojść (/e. skrłe się teżw \łyniku dobrze plzepr.Lła zębodoło\łego.t|uiaĄ' h .a]e i więzadła Zębodoło$€ oraz kość \Ą. 't7 7 .!f.\'}żej tkanła łączna. sła.zepowe regeneracji W tkanek przyfębia skutecf ność metod regenera(ji tkanekprzyfębia WprowadzeREe Choroby przlzębia. kich utracon]'chtkanek (cemenfu koŹenio{ego.materiał Wszczepowy/bariera Biomateriały Wsz. ozębna) po\Ą'staje naj\. Dlatego u niektórych pacjentórvz okreś]on}mi pamme. badanie lentgenowskią fabiegpoMórnegootwarcia operowanej oko|i(y. pnyzębia (kieszonki < 5 mm) mozna tlqmi stanu Aby uzyskać odpowiedź. więza. staci kieszonek pEyzębnych i ub]tków kostn}'ch. kiem dziąsta. prZebiegają. Eenie struktuly tkanek. waż]nie zaczeruienieniem' kr$'Źwieniem i obrzę.iotĄPi do reBenerd. s]'wnością' Proces zapa]nyniszczy nie Ęlko dziq. dządo nieodwracalnejutrat-l' tkanek z różnąinten. a szczegóhdezapa]cniaprc1\'a. bez ale odbudo(y utraconych lub zniszczonych tkanek. Źenie się stfukfur tkanek pląu ębia nie pro$'adzi jednak do odzJ'skania pełnej.J i manif. przez usunięcie ich ściany dziąsłowej nawet lub kosbrej Gingiwektomia' operacje płato$€' łącznie z płatemprzesunięĘando*ieIzchołkowo). N{inimalną rcgenelację tkanek pżJ. w Wyniku cfy |eczenia chi.ożenia długiego się Lrłonkolvego' nie łącznotlankołęgo. z!\ykle w granicach kilku procent.fębia uzy.Zbigniew Jańczuk Melody ]cgenG]acii ptzyzę[ia tkanek Wprowadrenie Mechanizmy g eneracjitkanekprzyzębia r€ Blonyraporowe Białka matrycyszk|iwnej siarczanWapnia. TP\||o tvię(prled" s\lFlkim bliÓosa(eniP dająceFlko pe\t'ne. w badzo niewielkim ale stopniu.t$.]'rostka. niku zabie8! chirutgicznego do \'vTtvorzenrasię rv pewn].ie pl7P.lajPonJ 7e<po|ona poMiPr7' ą knĘenia r rU pnrzepu na' z powodur. JeśIi nawet dojdziew lr.pozostająw plf}zębiu zmiany !v po.ale mniej wańościowe odt$'o. ne. \Ą'laścih€j ńrnłcji tj'ch tkanek. Take niepełneodtwo.T'kle nie /o. i tw'onyćsię nowTprzyczepłacznotkanko\\5/. Metody lĆczenia zmieżajace do rcparacji tkanek pż}zębia eliminuja najczęściej kieszonki pŹ1uęb. ncracji tkanek prz}zębia umoż|iwiająnatomiast odtrvovenie poprzedniej struktury a wiec wszl'st. trfetod}' leczenia zmierzającedo rege. bcz ale twonenia się nowej kościt. tkanek stosowane następujące 5q metody oceny: zg|ębnikowanie kieszonek.y.ch pf]. ozębnej i kości) czyli bez keszonki przyzębnej.lr'r. Po uspokojeniu objawów zapalnj'ch L\Lh / |oind d}nJmi].owadzonych zabiegów rcparacJ'jnych (skaling poddfiąsłorwki' ietaż..

Badaniem rcntgeno\r'rskim sfonki prz]'fębnej. wierzchni korzenia.'/t\ol7ona jPst Zwi4/a. ale da a jest rzona kość związanaz zębemprzez nowoutllo. mogq sposodou€i pr> nych u operowanychpac.Natomiast ńe zawszespostlfe./yrostka kości zębodolowego obrazie w l.czy uzyskano jq w Ę1 ku Ęparacji. położenie brzeg! dfĘsła (od$anicy szkli\Ą. policzkolqrni. podczasgdy sRT sh.raźnie okrcśto. $ W metodachle8eneraqjitkanek pŹyzębiachodzi ku regeneracji tkanek.Ire8o Ęcfnot]rankowego'l 178 . n}an zatŹJananie postępu choroby. na Choć na]naterapia daje nąi\aT'żej p|zypadkach' okoto 1 mm ldiruczne. mentowejdo brzegudziąsła). głębokość kieszonek pz]'zębnych (od blze8u rentgenowskim. ]. notkanl<owego.rv wyniku nie. czyli powtóme otwarcie zope. gicznejest w stanie ocenić p. do . w ostatnich latach opublikowanychzostało tylko Natomiast pozostawio resztkit](ankiłąenej(ozębnej) kilka pmc oparlych na dowodachhistopatologicz.7onp. w rra Z powierzchniąkorzenia przez ozębnqmi koĘenowFni. No\łYprz]'czepto nowepołączenie Ęcznotkanko.vierd.ności tworzenia nowegocementu' veniowPgo.ii tkanek uzyskać powtarzan]m leczeniem niechiruigicz. moż'na ndicle\Liej o(enj( polom bl7Pgukoti. Badanie histopatologiczne o uąśkanie przy(zepuĘcznotkalkowego. konip( rebd be/ /leczenia w sensie utworzenia nowegocementu ko.onuje /c $ug|ędo$ się pr48otosdnju eR(/nyLh |yLko /wip.awdzi\Ę skutecznoŚć negowprowadzenia do /ebodofu.należyprzedeuszystkim bmć pod uwageróż. Pozostaje więcwy{qanieocenak|iniczna \tyników|epnyczepu łqcznotkanl<owego Cfenia pozwaiająca wielkiego uzysku chirurgionego.. nie we Wszystki(h opiela się ona na go pnyczepu łacznotkankowego.lviększości Wedłu8 pr/\(/epla(/nolkdnko\Ą]ol-^. regeneracji tkanek.np na powiprzłli l.os|nej' Taka kon$en(jo.Ianiemrentgenow zębia. najczęściej możnaba. .nnienionej procesemzapaln5'rn.5mm'l i redukcji kieszonek pŻyczepu Zgłębnikowaniemprzy zastosowaniuZgłębnika . stopniem odbudowytkanl{i kost. jpj ga się kolelację między ufyskiem pEyczepu łącz. roqtalo zarvsze /nis7. jak i po '?abiegu powodunalJadanlasię konenia notkanto\'v}m'PojęĆiate zostały 7 w].no.ce.yklew pa" Poprawa tych parametńw nie zawsze pozwa]a rze. t i koć.eniu badaniem klinianymrentgenowskim: i głębokości przyzębnych.w}Tti. z resztek ozębnejna przykładw pż]. dontologiczną. odpoŃcdnim na powierchni kor?enia' rzętach w pracach doślviadczalnych' uzyskaniu NoW pm oep Ęcznot]. na ocenę. klini@nego łqCznotkankowegą periodontologicznego możnaustalić: .. śr€ d nio l'6 do 3. w tńfu*acjach korzeni gómych zębów trzono. nej. dfĘsłado dna kieszon]d).''' Metody przyzębia regenerac.alkot$nie\l}tllorry sjęndpo po zgodyodpowiedniejkomisji erycznej.ię autońw zajmuj4cychsię Ę'm Po\łtol'nt' fu istotn}m problemem. rowanej okolicy po okrcsie kilku miesięcy'teżnie we międzycemeltem konenia zębaa koścĘ.i].czy utivo. po nolvego \łY].ażając możliwość regeneracjitkanek pluy.!adku pono$'.]ziautomatyczniedo splycenia kie. gęstość. odsłonięcieplata. rĘch. l\1óIe pozwalana ocenęprzyczepułącznotkanło. periodonto|ogowi 'tosunkowopewnqocenę. nie za\r'rsze się stwierdzić. Pourlaieono popne/ fMor/enie \Ąe8o us|a]Pnie.cemento\4ęj dna kieszonki). nie skim ocenić nawet poziomu kościza.4.olzenja./\ w.odbudolĄ/y \.o.]ułskużw. Ę'lko badanie histopatolo. Roz$.jentóW przyczepu wstanieponorr. prz]'padkuopero\łanych W ub]tków niezależne zja\'{iska2J. dośWiadaonemu |ubi lP8enPrŹljiIkan]. podniebiennegona pżestrzeń międfy korzeniami ne w 1986i pfzez AmerykańsĘ Akademię Peńo. gdyżuzyskanie nowegopźyczepu łacfnotkan. " lóżnic w objętoś€iubytku kostnegooznaczanych (od i' poziom przyczepułącznotkanłowego granicy specjaIną metodą' szkli\łno.(ij więZad|d o. Są to uedlug \łiększości autorów dwa zupełnie Ifonq ozębną.ó\\'no pĘed' nice międzypo\atóm}'mla no\r!T'n przyczepemtącz./ębnowPgo. się nowegocementuz za@epion]łni nim ł'Iókna. czy kowegopm\ła. Dwa pierwszeparametryidą ze sob4nr.

pobudzanie migracjjpro|ifeńcji 6.4ub z kości)ekpresjqfenotypowq z Ukierunkowana mig|acja Adhezja Proliferacja Różnicowanie l/etaboIicf aktn.4P'7 komórek prcgenitorowychróżnicowania) do 3' Polip€ p tydowe.1. powierzchni r Uzyskanie akceptacji biologicznej korzenia. stabi|ność skrzepui adhezjado powierzchni koŹenia' ' zapobieżenie dowie|z cholkowej migracjikomórek nab|onkolvychłącznotkanko\^/ych i dfiąs|a' pEestrzeni regeneracji i zape!\'nienie dla tkaneŁ .'lP. nej regeneraqji tkanek (SRD.stercwalej regeneracji kości (sRĘ' Ufyskanie sterc. Tabe|al3'2 stelowanaregeneracja lkanek pŻyzębia' Tabe|a13'. do r odpowiednia po technika zabiegu postępowanie i zall|egowe. jowych oraz duiałań leczniczych warunłujących 1' cfqstec.zębia możnaosiągnąć ń\Ą. . g|óWnieI r PDGF I tGF.4P'2 iPDGF 179 . n bialka matr)ry . s Zachowanie \. ie siaft/an$apnia.nież pomocqbłon za egąiącychresoĘcji.2zestawionozeslńł cfJ.szaepowy/bariera plzestrzeni r utrzymanie dla regeneraclr r bazadlarh-B. wszystkie w}mienione vI tej tabeli warunki są (ho(iażich zna(zenicr pewnośtią is|olnp. mórek nabłonka i tkanki łqcfnej dziąsłapnez Wprowadzenie błony zaporo. nnłujq| ffi Mony zapomwe (mec. Skaling igladzenie koŻenialpei ado nta debrideme l n!) powieŹchni 2' Kondycionowanie (Usunięcie warstwy ńazistej) (FFSS) 3.ouych SRT W Thbeli 13.k adhezyjne (fibronektyna.1 Warunkosiągn]ęca sterowanej rcgenemcji tka.b]. stymulacja komórekprogenitorowych. Dalsze badania doświadczalne obselwacje kli.1/taściwych wskazań zabiegu. nie jest jednakowe. TCFI] r (namnażanie komólek wyksfta|.nnikówusho.h) i progenitorcwe Komórki (z mezenchymyozębnej i.to zapobieżenie dowierzchołkowejmigracji ko.mdIPńalwsz( /epoit]/baliera ' w piśmiennictwieprzyjęłosię jednak odnosić najczęściej do metody Mon zapor.1 .Emdogain). material M.Metodyregeneracji tkanekprzyzębia Mechanizmy regeneracii tkanek przyzębia Regenelacja tkanek pż]zębia możebyć konholowalu M '?abie8aLh chinĘic7Dy( b po /as1osowaniu odpowiednich tednik operacyjnychlub odpowiedrrich preparatólv Nosi ona wtedy nazwę stercwa. Bialkamatrycy szkliwnej (amelogeniny) r efektbłony biologicznej j .żemechanizm SRI \Ąa.jako metody lecze a . adhezję I pro|reraqę 2' Białka matryry kostnejB[.\łanej regeneracji tkanek pŹpębia \Ąymaga spełrfeniaszele8u warrDkó\Ąlzostałyone zebmrre w Tabeli13. który umożliwiłwprowadzeńe sterowanej regeneracji tkanek przyzębia . (styńu|acja BNIP.3. stabi|izują skzep r f awierają chemoatńktanty progenitorowy(h dIakomórek r plomuiq miqrację.PIFE) nie ulegą'ącaresorpcji. sialoproteina kostna. a w implantologji . Decydując]m warutrkiem.haniczne) niercsońowa]ne i rcsońo\ła|ne. Biomateriat .z}nniki Wflostu. obe<niemożnaprzyjąć. Regeneracja ubytku ozębnej. i niczne \łykazaĘ żesterowanąlegenemcję tkanek prz].\"r'ej. conychzróżnicowany. jak i bez stosowania bloil mechanicztrych. Biologicrne mediatory l w}lqcenie komórek nablonka i tkanki |ącznej iqs|a df t stabilizacja skrzepu r iworzenieprzestrzeni dla r€generacjI 5. kości) powierzchni 1.rkliwncj fulona biologirzna .vność na komó|ek Synieramatrycy tkanek (cementu. B|t. Była to błona mechaniczna politetmfluoroeĘ/lenowa (e. laminina) . osteopontina.2.

przylega.tkanekprzyzębia Metodyregeneracji pełzający ptączep w ten sposóbpowstaje.1 Schemat uby.most''mię. tylko lekko do niej 180 .WanDkrjący . ozębnejub].Siatkaułóknika przylegado korzenia.ogenito.iĄłókna przyczepiaja kolagenowe dzy bŻegami rany czastecfki adhezyjnetakie' jak fibmnektlna.długi mi.lla komórek progenitoro$ych' (Ryc.iatkdfibr\mowa porvierzchnikorzenia. pokrytego błonąza.rlogu kilkr dni mign-lją dowierzchołkowo.adhezjęich do tej polvierzch.tawieniu Imtv'orcm kwasu cytĄnowego i wspomagajqCych rcgeneracjistemilanej' $ygładzonego korzenia fęba.. Pomdto gojeniesię tej m. h wytuor/}.13.l). warulkujqcego rcgenemcję opelowanego ubltku.. klwionośnych Ryc. wanie tlvożenia nowegopźyĆZepu wego. pmmująułie. długiprzyczepnabłon]ouy\łykluczający nie sĘ no\tegoprzyoepu tącznotkankow€go' prz}zębia' regeneracjęub}tków Po \ł].tworzone .ale bez podzębodotow€go. i chemoatiaktanty . osteopontrna. one o. łącznotkanko. Ryc. dokomno\łą mieracjętych komórek po powierzcbnikorzenia.acjakomóiek nabłonło. jamy ustnej'Z brze8una.q t\@rdq. ń i pmMelację rratej powieŹchni. gracja komórck progenitorcuych po powierzchd konenia może być jednak poważnie zaburzotra w warunkach rany prz]. wyiwoŹony się migracjai w21 dnu po zabiegu. ny przebiega śmdowisku w blonko\r!ry powiezchni wydo we ptzycfep one 0o pojuż Monka dfiąsła' w 24 godzinypo zabiegulzacu].}tworzona w \4ynikuoperacjiub}tku kostnegow plzluębiu ńż.wych jest dziąsła o wiele s4bsza niźkomórck p.13'3 W|Ókna ko|ageno.tk kostnego ko\łejczęści runko\aaną. wierzchol. rollych ńerzchołkowej części ozębnej' jest teżlekkie pzyleganie slofepu Niekonystne fiblfnowego do pońeźdni kolzenia' Folson i IŁ' nes1oraz szeregimych autońw wskafują że!'!ytm.. Bardro jstotnl'm momentem w brm procesie jest fak1' że migt.polbdwionana(4łl (Ą'c.który n em nowegocementu.na g]-adfonego koŻena bez jej wietzchnl kozenia w 21 dni pojej\Ąyg]adfen j wytawie' ! ptlifemcja komd€k nablonka'W ci4. l3. i laminina stabilizująskruep.Po 2l dniach po ?abierfy się fibĄnow skrzep.2 Dfug pżycfep na.Isu\ła. wyirawania.jużw duieńpo zabiegu z uwzględnieńem bYdą'P by qra-lnie prrytrepio się We wczesnejfazie gojeniaubt'tl1l kostnegotwc .l się na powieęchni Loęenia \lytworze. Dokomnowanrl.2 13.tkukostnego fuację. pozwalająnna dokorono$ą gTację adhezjęusponnianych wżej komórck pm" i genitoro\łychz ozębnej. na do juz gtl' \Ą:.a ponadto zawlemj4c |$orfeniem śięno$€ 8 o cemenfu ].3).. Ryc. W€go.zębia'Rana $. enia' W \Ą}nikutegopo \a$aźnego fizycznegopotącu porową powezchnia kozenja sianowi jeden bŹeg fany (ubyfkukostnego)' 2] dnia.13.or7enio$ego 13. nawetpŻedwyn4r'oże jąc skrzep fibĘno\łyod powierzchnikoźenia. wie ie powierzchnizmienia balr]zokolflsmie tę sy. nlu Eztworemkwasucytr}. nie rrablon|ol4. ili się bowiem w Zasadnicfysposób rn przyldad od jeden brzeg rany (powierzdnia ko rany skóry gd]. zlokalizouanych główniew zachowanej.Następujezatem zabloko.z nenia| je\t tlan]. sialoproteina kostna się do powieżchni korzenią nawetjeszczeplfed \!y.

l. jq \a5'przedzone plfez komórki nabłonkaz dziqsła. ze regenemcjęcemenfu Bfony zaporowe korzeniowego mogtfuyspowodo\aać komórki bioĘ. migrujac€ szrtciej po powieŹcbni korzenia.rł bar. ce pooątek z zachowanejgłębiej ozębnej. Bio-Gide (Wolowe) t Bio.yniki stemwanej regeneraqi ub1tku' kowane plelulsorcm stoso\4ania wedługwengas l]łon za.arułowało irrny pnewiedź bieg gojenia rany prz1zębia.|\4etody regeneracji tkanekprzyzębia l siedzeniaAmedcan Dental club z 1902r Dotyc4'ła ona leczeniapUorrhpa olDeolariy. . w 1982r. nek PowieŹchnia \łygładzonego korzenia była plzedWytrawiPniPm pr\pomirująi bezposLacjoua. powicra }lnie slorupJ.u nasyconego ńnem celuloidorqrrr nad korzenien i brzegiem dztqsła taĘ abv st\. miast ziaminy do ub}tkl wrastało dziąsło. Po wMrawieniu i usrrniętlu warst(5. (hcr M 1976r. w osuszoną po\"/ierzclrnię korzenia.6. szrzałemkawa}ekjapońskiegopapie. którcgo \t{ók1a pzyczepiły się prawie prosto padle do powienchni korzeńa' tlvonąc noł!57 pŹ].annłujący r€generację tka.Po o(7) zczeniu pohaktowaniu jego po. a llytwojako ruszto$.Opotenciale ji rppara( tkanek przyzębia''piszqc.PIFE. ! Vicryl. stałyobnażone $łók[a koĘenowe. r . generację tkanek prz]'zębia' Jego doświadczenia i obselwacjenie zostały Wkorzlstane' też Następną istotną informację opublikov''ał Me. ab] apobie{ jegoprzesunięciu. i $ych \a'łókien'lPolson i Hanes (q't. żajq. mwch' czy[ tzw balier steruj4qrchdostępposzcze.rrik|za. Tabe|a13'3 B|oly /fporowe (m.leno1\.:'trawionej do przezkola. korzenia z kamienia i wierzchni kĄasem r el{olĄ5'm' osuszałem część ko rze a na ile to b}tomożliwe olaz wcierŹłem alkohol potem uIrue. Nie r ega ona r€solpcji. ścisłeprzyteganie skzepu do powierzchni korzenia zapobiegło wra.Vożyć odlmnną ścianę.'.7 bJ''ł powiedŹna ten tenat znajdujesię w pmtokole po. powierzchni. zostaĄ/ lat bo opubli. staniu i czepu rrablonłowego'FibĄaĘ przyczepiłaśę bo. (błonae. umoż|iwiając adhezję komóIek progenitorou5/ch s}'rrteĘ no. dnie w sześć później. czepĘcf notkaDkow u. Dolda.]V]€nd tTissue Guide 181 . zastosowanieMony zaporoweji jej unieruchomienie) i obserwacje' zdajqcsobleĘlko sprawyz te.. Poligladin {kopolimer glikolowo-mletuwy) 910 (kopolimer qlikolowo-mlekow) Resolut (po|imer Guidot kwaŚu m|ekoweqo) (polimer Atrisorb kwasu mlekow&o) (utlenione) Celulozowe (pochodna Chitozonowe polimeru naturalnego chityny) (waeprfowe) . nie go' żemógł w niektór''ch prz}padkach uzJskaćre.a). Pientszą metodą zape$'niającą sterowanąrcgme. wegoprzycepu do powierzchni korzenia.aniedla rzona natryca fibłny sfużyła mi8laĆjikomórck Fogenitolo\Ąych. jego powierzchni i uu. To pohTrcietwadiiało i twor4'łodoskonałą barieĘ dla tkanki ziarninowej. wiem z łatwoścĘ \Ą. niezależńe od s}(rtezy koĘenu i tworzenia nowego przyeepu łącznot]€nkowego.któm jużnie mogła lrrastać do ub)'tku koslnego \a przestrTenikopenioqej. W kilku prz]padkach u4skałem dobre w1. W}maga chirurgiczrreg{) w}tawiede korzenia zupehrie zmieniło odpo. w pracypl. góIoF komórkom do zoperowanego pieMŚze \a. czyli po|itetmJ1uoroet]. tkanek prz]'zębiaz zastoso\łaniem Mony GorcrTex pom\Ą5rch przed stu laty dr Younge4k1óregoły.ier)stosowdrew sRT' r Gore'Tex (e-PTFE) r Millipore r r . Papier mocowdemnil]q..ale zosta. w następnychdniach została zastąpiorra gen. Dr Younger opisałw 1902r w bardzoracjona|ny sposób swojepostępotanie (wytra\r'''ienie korzeDla. naMonka dziąsła polłstaniu długiego przy. fibr'na skrzepu b}"ła że mediatorcm początko.l) shrsznreuwa. Iacjętkanek pr4zębia byłozastosowa]iebłonzapo.nazistej' pojawiłysię tra niej otworki i zo.

lĘ migracji łspomnianyh komórck.chi pol'.godniach' stano(. od co usulięcia po Lj]ku Ę.ścienne' Bło. dokolono\\. rpLln .rt'u' I'oi in ndIrr.\'godni'Stad utrl}{ny\!anic się błon rcsorbo\\lal Zape nych do 6 |. blorrr r". a f drugicj odżI!'czJ.ą mĘDcjq komórek nateż p6 płata kolfenia' sh\'aża. \\]łika. z a l ' p r n i a ich stnrje permą ich stabilizacjq ' pnykladzie.ria d/o i. że ko$ego zamiast łącfnot]€Ikot€go' sterot?nej legenelacji tkanek plż}zębia b.dld do].rr rolp b'onVd!r'tu\.o|ono\\pi 15.Jm\m |ep-/e $drull]..ahle\\'pr4padku tĘtkórt 1"i 2. tkanek' \!' Znaczenie błon!' uaporc\!'ej zape\\inlenlu mi (pin}).ek na.t]i s.". borlalnc(Tabela .W"runki osiągnięcia blon]{o\!!. sh\alfaj4 pod t]'m \!żględem ponadto resorpcii kolzenia. jenial pnxladzi do sfuorzcnia pŹestrzeni o d\t. \'lagnussonai $5p' potencjałtĆn Za]eży umoco.ctid)N meiyl2 pyrolidon 2 wautwowa blonako agenowa Ko|agenśWinitypIi|| 4 6 tyS 3-4 mies.lkjjnuniP_ u\d \\.Ll b]i- 't82 .iq.ortu'ralneni" nn\inn\ pozostatać dłużcj dZ 7 t. (blon! ktageno$c).tkanekprzyzębia l\. części do otievchołko\lej) juz w pien!'szl'chcLxachpo zabie$r chinlr$crjq' |\|n.nikurcces]i te $'afunki błonazaporc a jest pólprzepuszclalna.ijej lnacz.gocLti (Tabela l3'4) lrtclajc się celowe' sknepu. przcstęeńdla regenelacji mogą b. 'niająbo\\iem: postępo\t. Ł6 tyg' Ł6 tyg' 4 6mes. lF \\.sz}'stkim pł]nóN Ab! spclnić to szczególnie \'.trynowego nrepTfepu5zcza na 010n4 co d a kornórek Po|(D/L'aciid g ico|id) + Poi(D/L-l. l I p ń d ) a | n i ' ' o .\[-jaśniajaca rolę na prostJn p r r a ' l i ' h z a p a J a n i e n . l / a i tżcch powl"ższ-lrh $arul lo r R}c' 13'1.ch stlon'l' lllnożli\\iając transpoń środ]ó\\.\godni. P (Gieensteini caBlolr..ediu8niektór]ch autolów się |on)blon] zapobiegaja pżyczcpianiu dolnej możli\tiać do\lieizchotko\'. I r o L l p d r r e ż n \ mb i o m .la \lIti"j'/" rrtmoęi roLe. liullr lapL.klęta. r " n i p . biorqc pod u\!agęlt1nk regeneracji'\\iedlug stanońąc Z jeclnej strony zapolę do do\rienchotko. $ania bowiem odpo\tied7ialnr fa migmcję komó1. Błony zaporo(e mórek labłonka i tkank ]qcznejdziąsła.loln.. kożeni n' $:\. .iaćr\l]nialĘ środkólv migradi komórck prcgenitoro\['ch pEede $.stanie długregoprzlczepu nabłon.\'ćuńenlchamjate oclponicdlimi $. IóNlieZ resod)owalĄmi' \loga b]ć tez (óN' osiqgnięciasRT ilu. p i . Z Tabeli13'1. odżJrwrzi:ch..r /.\. Jlbo bio/rodno. lub Różn€ bionypod ega]qce SRT Guidor Resolut Atrisorb SRT 5RK SRT SRK 5RT SRT d-co-ql id)10/90 ko Poi(L-lact Poli(L!lactid D/L-lactid) co + ester kwasu cJ.r \\ h m muje skrŹcp pżed siłami Ze\mętifn]1ni 1'.r Sldad na Tapobiega chemiczn-v blon lape\Ąnia albo ich bioincrtność nbnję|no.3 mies' 9l0mies./\.festa\\iaj4cej Błona utrr1. 15. ścienn!'ch ola7 obnażeń Ll. stabi1izację zapofępżcciwkodo\ieEchołko\ejnligracjiko.1) ozębnej' Jest n].o' \\hlunkują to odpoŃednie ot\łorki \r blonie o pvclfi)ju poniżej100pm' Zastoso$ane Ł{ony zaporote.JlbU b:U"ktt\nU. l b ^ .o.4etody regeneracji (W9 biodegradacji bioresorpcji Nutmachem). 9 10 mies 3-4 m es' 2. 2-3 rnies. a r ' r .ch trolf"''iu .lębiaj csl bardfo ważna.ciąg! ki].. Stabilizacjaskżepu w l"nic pż!. błollko$l'ch i łącznotkanJ<ou1.rn' N'Irrsi jednak umoż]i\t. płata i skifepu $' ub]t1al' Skr'/ep mozc b}'ć s nq rradę' obecnie częścicjloso{ane sqbłonylesol.aniu' ](u t. \\eJldr Call'.l'"'-i ub!..3). na poŃeżcbnic ]orzcnia po$'oilule bowiem szczególne l\arunki go.

v! Ęłn Dje.ndmi \Iaią 611a . plzestneni (Aukhil (f. ane Wyrnogistaw blonomrapo. nĆz]i lvedług Greensteina i catona ({t i) iaka s}tLl.lepu i ochlonę plued jego u]plukaniem lub uszkoilzeniem' \Ąiastanie ś.5. nia' Ńlgiogeleza w tej pEestMeni zależyod źńd:la wiefichołkowego ębnej \li8racj a komórek z ozęb. sorpcjielu]1na|. od ra]nych powieźchni Mony Japońsc'lrbadacze opublikowa]i w 2002 r intĆrcsu.\'I zape$nia porc\Ąatość po!\ielfchni.rnek /ebid\\ ldLiPiI'r/"\ll7enimo. IstotnJłn rĄTeszcie$'. pla\ri.\.linic /dbfżonci\ nieiangiog". NiepŻepuszcza|nośćd]a komóreknabłonka itkanki |ąCfne] dz'qs|a.za. ou ' od nej jest natomiast ufa]eżniona muw'oju unacz]. ko|agpnol". Jak Llżdr swlzepiont matpńal'blon}/Jporo\\p niP mogądfiałaća]eĘizująco.iebie.iliną' Rłona e.7'7e8olne /a\lo\o!\dnA '183 . d]F po.j i Resolut' Błony bń nasączane amoksj'c-\'linqlub te. tośycfnojd dzd|ania i fa.I]lo\\ego pr) SFnFrJ jJ ll.! Najbardziej znane blony zaporcwe stoso\\ane \t SP'T (SRĘ fostał]' Zebrane\Ą' Tabeli l3. nują na ogól \Ą'-\. z komp|ikacji). chociażniekiedy ulegają lvcześniej rcsoĘcji.lługo.z' pian'n.pla" 1ega'4.t8) bardzo negaĘlrny \lp\\v na uzyskanic pi7-lczepu łqczltotkankowego. nakowe ilościbak1e i rv zależności cech struk1u. ttaq]. zacja bak1eń na błonie ma wg Seh'iga i w'.e. nie i fapaleniohvórczo'Nlie mo8ąteżzmieniać pH środoiska' Dot]'cĄ''to ń$'nież pmduktów ich re. jPsllJh'o(rpo. b€ odporność infekcję na balderyjnq pŻypadkuob W nazen|a.PTft. i plfel dfi (obseNacje ldinicfne)' Resońo$'alne funkcjo.lds U/tsLneiLIo Iv"lh błon e. nd. \Ątastanie tkanki łączncj do blony szczegóhie . i ni.sp'(c]. .a następlie niecalkowitare.aby stabi]izovać ranę i promo\taćseleĘ$'ną lEpopulacjękomórck. niż do epolo\Ąatej błony RI]' Błony faporo$e są dobEe tolerowane pnez Zachowanie fizycrnej integracji pierwsrych w tygogojeniaregeneracjiz dniaLh i Ltrzyma"ier'r r.ia to rólt.. Z drugiej stron}' do błony Ć'PTFE pż]'czepiało się też więcej fibroblastólĄ.'-eplocoĆ&s m? Ltarc. przepuszcza|nosć p|ynow a d|a gazow | (brak gospodaŹa Zgodność bio|ogicna t|(ankarni 2 a|ergizaq|' immuniza(j|. czy zastoso$'ana zosta]a błona rcsońo$a]na czy nieresońo\ła]na' Integra]ność błony fapolo!.niez stabi]izację ski.esońo\t'a]ncj blony kofcrdamo$ęj RD (Coltellini i Pini.lces actina' macetem&mifuns) na przyczepianje się fibrcbla.3' |. $et $ obecności bakteń'9 \vięcej bakteń pnrzepia się tez do błony e.l 8).rL}l do .ir 'lo niLh fibloblu-lorr o/ębn^j.PlFE okafała się najgorsąłn subsfiatem do plzyczcpia ia się fibroblastó\t] Nasą" czanie błon anĘlrioĘ'kami pobudzało natomiast przl. stlojów (s. z\łieżęta(\łyiki badańdoś\\''iadczalnych) lu. Nie uz$ikanie nienia tej gojenia.ódbłonka i il]nych ]omórck do błony od stron] \t'e\\1ętżnej sprzia teżresolpcji (rozpadowi) w od.ejsca dlaregeneracji tkanek.lwu\tEl5two\Ą€j. ne (szybkość. immunogennie' toks]cz. w pl7!'padkachopcrow'aniaub!tkó$' \r fuIkacjach koneni II klasy !\i}mogi stawiane lvspółCfeśnie blonom Zaporo.iącrmi. pod Lwagę roż1e nychb|orqc WarLnk| aratom|c/ prostota. jąc. Lła' jej h\. cjach korzeni. u'. Zapobiega też jej obnażaniu i kolonizacJi na niej bakeń' popralviając skutecznośćSRT8 Koloni.ania. cz}1i inte$acja z tl'ankami otacza.?bd\Ąion\'h und( /}nie. j"Ll.|cj Z ti€nkami ota.t l). \. powiednim okresie.ch.Ćznej(błony ko]ageno\Ą'€)jak i roz.AcLbnn.Metodyregeneracji tkanekprzyzębia (koŹeil i po\Ą'ierzchnia skch ścianach bton]). Różne błony 8mmadf4 niejed.docinania i moco{ania błon' Bardzo koĘ]'stne są niek1óIe błony posiadajqce plz'klejania się do tkaleĘro nicpotżeb. jące \\niki dot'\'czace\Ą.mogiem stawian}m bło. w sońowa]n]. ńezależnie od tego.PTFE nD do imych błon. .starczajaco . wlm zestawioro Tabeli13.P. paeniotrr'/órczego)' pewna Komp|etna i bio|ogianie resorpcja rozpoęy najqca poffi tygodniach' się <ię po\lugiwfnia 1miWWa|Llrkd(h Lżn^/oi( k ini(z.owym. rqn'ki' m \l. .ato q.lugilania oimi' 'ię num/Jponr\Ą} m podczasdopasoi. acja dot'vcz!'najclęścicj ubrtkóW kostn(h w lurka.łasność ne jest wtedy ich szycie' przylriąz}-wanie mocowa. padu h]''dfo[tyczncgo pż]Dadku innlch błoni.p\\\u nicktór}ch drobnou.

\łych opiera się na: podobieństwiekolagenu niekóĄ'ch Zwieżąt do kolagenuludfkej skóry i |ak( żP kolJ8entlanowi 90q /at\ar]o\( niP. Poja$'iłysię w ostatnich Z mate. Ule.w karod do diochiruryii' b]ta pieNszjm preparatemu. ie.'ionezostal!'wfniki ś\łiadczącedużejskuteczno. o \.|\o1r'I. pogo^/enie stdnu h Ryc'13'5 obraf dwóch warsn/vb|ony ko]agenowe] (pow x1500).13'4 Dwuwaśtwowa faporę d|a kornÓrek na. pmwadzi do zakażenia blony i gojąccjsię rany obri. nie \Wmagajqce w $ania' W praq.oNT T1"T. (c]'t' nasącą''Ii l) we\Ą.sąproduko.rkimje5l Ę. żając skuteczność zabie8ul. Błonykolagenowesq chemotaktyczne.tkanekprzyzębia Metod regeneracji Bł. po kilku ldta. $}Ąnaga tJ'go. pŹrl czym \!aNt!Va zewrętlzna stano!\'iZaporędla komórek nabłonkai tkanki łqcznejilziąsła'a wermę. organicarejshuktury kości. ga stosunko!.lla fibrc. 13'4).nęhzną część błonykolagenowejsiarczanem hepaĘny i fihYną (bardfoatrakcfne ^viązkidla komórck progenitom.Do moco. kos( 5. opubliko\ł'anej 1999r.pobudzajqc do prz}'czepianiasię do p(! lvierzchni błony. w1'ch). ale i mniej fibrob]astó$i BŁo\\' KoL\CtrNollT Za$ierają natumIie białko zwielfęce' są rcZkładanc enz-\'maFcznie' głóMie przef kolagen. któIej ruszto\t'anie posiada płr. korzystnych\t'łaściwościach białkadla pro' tego cesu rcgeneńcji tkanel. chiruĘicznegousrmięciapo sześciu po*'sta.9 ją pełnastabilność shzepu i sa lat$e $'stosorvarxu' BŁoN! I(oFnRDA]|m$E RDr hfyczepra srę do nich m iej bak1eń. skaningowyrn B o-Gidew mikrcskopie 184 .zppu m. niektórycll autońw] ment komórko\łyjestmniej odpomyniżbezkomór.7 Błona ta jest dlrutarstwolra (Ryc. ilzna .lni ści a i npgopr\.I\A GoRE-TE\ (C-PTFE)StosowEna lat 70. Prz"vśpieszają l€generację tkane\ niefa]eżnie więc od roli zaporcwej'Błonyte sa dwu\łarst.LLoR0ETIT.llliach. je blastów.ohvar1a umożliwia wnikanie dojej wnętrza pochodząc]. zrr'ięksą'lopoĘoe korzcni przyczepem co łąclnotkanko\'lTm 95%w poń. \ie ńatu' mo. też {ania służq t}tano\\ę.tan' rnmagaiau.lvorve' Pitaru i wsp.żyt]m re8enelacji ubltków kostry'ch tkanek przpębia' w Piemsze *1. latach.vo częstoobnaueniu'któIe jeśli nie przed upb''rvem tżeciego miesiaca po zabie8l. żenie ulegająr€sorpcji (rczpado$i).unic'ia mi.egenemryjnego' Wed]ług l wńvoźony \t tej metodziece. piny usu.\łnaniudo 65%po.chZ opercwanego naczyń i komórek ubJ'tkxprz]'zębia' Błona Gore'Tex jest niercsońoualna.czepianiesię fibĄ'ny tek lo1łi. się ko$]i stqdu mniej dbĄch pacjentówobsent. do błona zaporowa Wa6twa Ryc. uz]sk k]inicz.niki zostaĘ opubliko\łane 1gB2r'6.l2ljrzedsta. Wa6Ma We. Wych. stflrl\1r]rę' Somulują degranulację $tókien]<ową pżyśpiesząjqc plz].uje pr\/cbia.lk! kosl ] BŁoNA PoLITETPJI. zewnęl|zna błony stanowi tym b]onka tkanki|ącznej i dfiąsłaUmożiwia]ąc sa mym mjgraĆjęi proLiferac]ę komÓrek progenltorc.1zę' kolageno. t}ch bton (u 907"pacjentówśrc.poclrodząrychz ozębnej kości' f lrnoŹiwa wnikan]e na.ltane biokompat'\']rilnego j. Wnęt|zna błony olvvo|anr Pyń krwonośnychkomórpkz wnęiza tby.7mm' Zdpawrid5.n.E\0. KoncepcjaL]ton .

w n]''ch'\Ąbm\adfenie biomateńafu .iązekwlókien.rZelt'rrętrzna stosunko$'oduże ma stl.Chna.orrąlub jednoręr.-czasiezmodfiko\\anego zabiegllltatoNego. .oss .nętnna (ki]kal.Metodyregeneracji tkanekprzyzębia Ę. Ulega ale h!'drolizie ciqgusześciu \'. rp(.i.x-.|ovagęstqsieć (Pe' riodonLąIMesh) Posiada otwolki o przekroju ' pły. umozlił.olki cm2).\\' plą'pa.cia nt]'1dąbtona dllułarstrr.. 9:1. siącach zupełnej degradacji' Posiadacztery$ygod. ięrie no pouiome nalcży przcpro\!Ździć!v rorvku dfiqsło.Zabezpiecaprzed zapa.132 mm' Zbudo' Wanaz l'.5). sób.chubltkach kost.ie b1on1 5p"ga' h ko* i' \Ą |rm . lgodni. ne wzastosowaniu lolmy Błony zaporowe\rprcwadzasię do ub-\tkukost. w c.u 'ltnnorrcgorarviera rhrierr.lrrastaniekomórck nabłonl€ i tkanki ale blokuje łqcznejdo ubrtku kostnego' Rozpad h}'drolityczny błonyzacf"masię po sueściu t]godniach. jcj dcgradacjatnĄa okołosześć ta miesięcy'Rozpad ten polega na roz]dadziek\asu polinrlcko\Ąego na mleko{} i następnieco2 i H2o' lvEstanie tkanki łqcznejdo pżestveni między s\ddie.rje d\oma \rdr<h\dmi /. 6 ab ' c .iększa plzeshfeń pneznaczona do legenelacji' hn bo' \Ąiemwiększyzasięgdokorono. mogąsięje. mniejsz]. ł ' a L o ' ków koslnyc|r] na puykladwąskch EcesijfębÓw ]ednoko' azen owyclr'b.lnak zapadać $'ięks4. ) o o p o .uni"'ie i.a całkowi. stwowq' PEedsta*icielem błonkolageno\'v. N{od]'fikacja doBczy ut$'ovenia płataw taki spo. ul|orłilc poknrip blonJ.]'. l]cfnych okafałysię tcf bardzo sklteczne.lkLl lrłonyBio. nutre Prłc. r 'll R y c ' ' l 3 . którc t!. BL:}}i.jest alacznie Lrlepszoną ona \l'elsjabiony Bio.o$'ej jedną!\'anjt$'ą niekolage. na sąm ryrrl{ujest d\\u\Ą€lst$'oi\'a blona Bio.Guide takim najlepsz]m biomatcriałem jest Bio.r.i'!x[]!ł\l. abY był mozliwie najńęksly i aby umożli$ić opar. suńęcie dokofono*'epłataumoż['wia pokĄ'cje tcz C]. mi sąsie. nego\.mniż100/-lln.\. to po.ID|}i Zbudo\\ana zbiokompaĘójl" negokopolirnen ]ot'asupo]imleko\Ą.szeEzych. ńć rłielżchołkorĄ'o' możli\'!'e aby b}. Z wejbłon]tńj\ła6h1. go / csrlPml$'a. aĘ umożlirtićs4ókie wrastanie tkaiki łącznej dziqsła pżestżeni między \\'alstlmmi. elu . o gmbości 0.iająceprzejścic nórv odżJ$'cz}'ch.!v odżIĄ'czl'ch. (Rlc./sięqw 1 siada banlzo liczne i małeot\t.ego zmieszane. na puykład biurkacj kouenj.\(T{}i f ko.llybłon]iĘm możli. w}m.nrędzyzębowych okreżnyclr' granicfących slfeą dze 185 .ło pne.i" o8ldni.v}: ot$'olki. (P{){-If. \r1 \łiększyzasięglegeneracji' ^ł \\. cnie tl\!ąiq place]0 nad !\'prcrvadzcnicm kolageno. pooperaqine dziąsła obnażanie bton!'pżed jej i się resorpcjq]3]-o]:. ĆięciabocnĆ w odlegtości dwóch Zębólv od opercwanegoub]tku kostnego.lrlięciem' obe. a po tŹech mie.Inimi'Natomiast $'Źrst\Ą'a \Ąe\Ą. i 910) po]imeru glikolidu i kwasu mlekouęgo W stosunku jednowarsh\'o$'a. no!'ą' mającejstano\łić znacznypostęp' Inne błonylesońo\ĄELreopafie na estrachalifa.co poałala na lr5'mianępł}nó. zahf]łnujqcekomórki.a plat należyuivol jego dokoro. 13. d c l e r y r o ' r ' o l o r ' \ ' .6).lventua]nej niewielkiej rccesji dziasłai zu.Guide (R}'c'13.Tape.'csa bardzo skuteczne. do zamkniqtcj !\rpłł1\a na kolf}stną inte$ację błonyz tkanl<a.Btony ko]agcno!.

Po dopasowaniu ewentualnie ze wstępnego modelu papiero\'r'ego) Irięciegobef napinaniaw końmwej fazie zabiegudo.Fo dwoci minutachsphk]je sĘ EDTĄ duą ilosciq powierzchni no\^. dobre rra\r'r'g HafrrarstńIrra .atujalo $o od godzin.ft]re. rzanie d:lugie8o Nośnik (ie(z Bialkamatrycy szkliwnei odd7iela. koneni rębrilr grubości nrni (kireB uniwersalne i Gracey). (dr'obnoziamiste kamerue rzyćdostępdo obnażonych dziami mechanicznjmi cięcia pionowe$ykomne poza diamento\te). ]5 |óo .l nared. osuszerriu Po prfed dostępemśliny promując stnego.N (periadDntąL błony i jej docięciu (korzystajqc i o 1 do q.\Ąy: zaszyrła mozliwies4bko' się wi ochlonę rany u mniej so|idnychpacjentów Białka preparafu fnajdując się pod płatem szwy fdejmuje się po 7 10 dniach' Plukanie d\Ą'a u zmjenionej |emperdfureipH' \Ą}tra( się na dią powierzchnikożenia. zĘLó\^I fi"kcji białekmahycy szHi\łnej (Tmdogain).lu) umoż|i\'r'iajq odchyleniepłatai przesu. zdecydowanie aktywność komórek koŹeni i zabezpieczeniu ich ozę0neJ.czy.vygładzenie rzeni przepro\ład'za w trakcie opelacji płatowej. mzy dziennie roztwo. się nych rcsztek złogównazębnycholaz \.minutJ'w ĆeluusunięciawEIsfuYmazisteji odsłonię" jest pzymocowana do cia ł'lókien kolagenoi\5'ch. szee wylostka pEykryta p|atem szyjki zębai zostanie dziąsłowo.em 0.Stano. i delil.w sposób de|ikatny i osfcfędzajacy brą ich widoeność.a przez ą tkanek jest zastosolłaniena powieżchnię kolzeni okołoffi rygodni opemwanemiejsce powiino być po. (z\.Usunięcie niewidocz. karrnów oraz nie stosowanieoczyszczania S4 to białka amelogeniny szczo&q ki Hertwigazawiqzkówzębóvr' rtodych plDsĘt' odpo.unięciulidmin} od lub szlvY resońowakĘ.białek matrycy+ tej Prepant Emdogain razy dziennie. 2.el Emdogainiglą shfykawlo na su.Ifąc postaćnreroz. przecho.1óry powińen byćpełnyrr. nanosi się obojętnyroztwóI kwasu (EDTA) na dwie eĘlenodwuaminoczteicoct\łowego Błona faporowa opiera na bŻegu się za(howanegoje. kanie ńą one 907. (ślufówkowookostnowy) odchyla się tah aby stwo.** zębodo|owego.ą która blokuje dowierzchołkowe wmsta. obĘbem ub$Lu kostrrego o tkanłi korzeń zębó. nie datwiajqcy aplikację ame]ogeninna odpowiednio aby płata'l. i jej unocowaniu w zależności potrzeby(Ligatua korcnouort r e|uprzys4cia'Po u. gotowany nieczny ale częstocelo.ię pneprorładr. a nawet 3 un.okost.Metody regeneracji tkanek przyzębia Błona powirrna być opalta o bŹeg kościokoło za\'r'ieranośnik (a]ginianglikolu pmpylenowego). * W pżypadku (kwas powigzchnikożenin]epowinnotMać fa'tosowanialozhvolów kwaśnych fośorowy' kwasC}trFoWy) Wytnwianie dlużeiniż sekund. Ponadto nalefy uważać. o@J'szcfeńuobnamnychkorueni jej płatemufiksowan]'mszwami' i delitatnyn ĘMw z rcsztek zlogówpoddziąslo\Ąych ich \awładfeniu. nanosisię ż. che powiencbnie koEeni zacz}'nając dna ub}tku od pold]'łkoEenie bez ich kontak1uze ślĘ taŁ abyz. i lgwi. * Pozosta|e promowania bia|ka oko|icy vlyźgym tE o oęż"ue@ąneko\9m (ename|iny i inne)n]emają zdo]noś.ym' zapewnia możliwość to regenelacji ubytkuko./iamirc(/. następuje pokrycie z ub}tkukostnego. piny). pomagaw gojeńu i stano. .] regener. nniej w ciqgu 2-3 rygodni po Zabieguzapewniąą nie nat}łonka dfiąsłapo korzeniu (barierabiologie. puszcza]nq. dnista i nczkJada w ciqEll 12-24 się Innq melodqfapeBniajq( s|ercwanq r8eDPratję Szwyzdejmujesię zwykle po 7-]0 dniach. do zębów)'Pacjent winien stosować natomiast płu" pruygotowane (mJożone. przygotoltanych powieŹchniachkorfćń'l3 sperforcwać Wpnriladzenie Emdogainu na powiefzdnię ko' ]i śluzówko\'fo{kostnoi'[m.l hronionep'ed urazamilunilŹnie nd€ r }?dni.\ylde 1 ząbdo przodu debridement).naj.ulhadzwięko. u5rni rkireq podd/iaslowp) obrolot\'\'rni powieŹdni koneni i do.el opatnrnek z cenenfu chinrĘicznego nie jest kc i z krwĘ' PłatśluzówkowMziąsłorly upżednio przy.nztworu soli fizjologicznej.twóIcy prepalatu)i WtWa' przyczepu nabłonkowego.zol|. jamy ustnej rczt'lvoremd orhekyd]Ęy dwa wiednio suszone). Dziasłanacina się taĘ aby wytwożonypłattmlodi. gojenie.ię wyĘ' one8oprppd.] pobieranez okolicyoto{z. wiałpierwotnezamlodęcieĘny' Plat pełnej lub narze.12% chlońekyd}'ny w p|z}'.cji tkanek Pżyzębia.Zl.'otkotlanjP miękkasz.

pmcntu''lLanla riamilorta nablonla ub!lLu'a po/\alają' jedlo.ri.rl ub!4ek./n\ biomaIpńa] po:iada z}wi. ny i tŹ]'mającysię rv nim' a |U o 60-.o\dni.h że \ła$twę biokompaĘńilną Z ośatnich h\olza nierozpuszcfa]ną (amdogeniny u z\rieżat i u ]udzi mają ba. sryczne).]fl Ta.tkóW kostn}€h jed. jak nieskuteczny blona zaporowa. rozpooynającej W Cztery Ten ulega degradacji.hiJ rgi. komórek (DEDBA]Jest.ale działa niej obsenacji.hni korzeni do d\óch trgodni. czas \t]starczana kolonifację potencjał po pmgeńtolo\ĄYch'posiadająqrch tygodnie zabiegu.7c7epykostne !' autogenne mogapo'hor]ri.llaoperatola niżzabiegz zasto.!1rlPĄ'. ozębna' Za' bieg jest bardzo doblżeZnoszonypĘez padentó\Ąl a o \Ą.]'ch' matcńaty wszczcpo*estosoNanc razem Z błonami zaporc\ĄT. dri spetniająC trrn cfasie fun]rcjębańery (błony) w po.e. prepararem |ostrym zapoczątko$Eliahvonenia cementukoEenio\łego.0do' I ml]ogainzappqnia rp8pnerację prz]zębiaz \q. nJ'mchońb plfpębia z\łiększa regenencję cemen.In| bez nich.ięond mniej skuwprowadrony do ubytku nieco sam budo\ę /ko\Ąd' !o. cgo no.ze posiadaon też\Ą.a7ppu 7rvi46nego. .ożenia ldzB|anieantybakteryjne hnj .ię . sowaniembłonzaporo!\. mateńałrvszczepo\rT' \\'szczepykościozastępcze juz 90'.ię dobPP/Ur8dnizrlrrana t]'anlaziaminu.|obna być z teczny blonazaporowa. l lrĄmuic./cL e $WPlrrjdjq' z ub]'tek i dobEe się w nim tnjtnającego.ie]e łatwiejszy. odpowiedzia]nego nie zębaz kością włoknamiozębnej.twoneniem $aftościowego cementu połącfonych bezkomórko{ego i kości. i dwuściennych jamy ustnej opisa|iw 1965I' |e n. niezmienionq W ciągu s. mat wszczepórvkostnych do ub]. .lo. : . dokoronolrą mi8rację komórek progenitoro.dro racyjnych siarcran wapnia: jest ( /J. stosowany Śam. Nlożnaje podzielić na lub cztery głównegrupy: .ll bańera resońowalna w okesie Ł10 tygodni' \\ \\\pP]ni. a rrastępnieda]szFh tkanek prf}'fębia' Komórki pobudzaj4 po|qczonyz picgenitoro\t.T. opero. : ri ' Wszczepykostne autogenne. \{szcrcpy kostne allogenne.biomaIPń. Nabers i o.rrj 187 .Leary a z kościbiodrc\Ą€j schallkorn cji do WT'suwaniasię z ubrtku.!łstałe $tókna kolageno\łe $'rastają uaporowej. badańl5 Wynika.wYch Heijlapo 16miesiącach.Ąmelogeninypowodująt$'olfenie cementu bezkc orazutah'iajqce głó\Ąnie połącfe. 1Ą' okresie +l0 Ę. ('.7 któIej pgo . . speh a ro..ldore uIJaLlaiq inkoPorację Wsfczepu tkankę W ko.ohanie Imdog.. nip or Wane ub]tki kostne $fTełnione były średnio jako: \\ 667ÓtkanĘ kostnq. " .Pienłsze doniesienia na te. do'niesfkqdoxycy|liny bldsB.z jamy się.l no\vier^ ].rinu le' /"niu.e DFDBA błonq if zaporowqjest bardfiej niezróżnicortane komórki się skuteczny zastosowanie błony.)' W latach (materiał a]lopla. r i l : l i _ 1 .tszybkjej resorpcji. Po klku tlgod iach u zopercwanlm ub!.óW poł4(/ony. siarczan rtapnia unany b]'1od lat ja]<o skutĆczny \\\zczepy kostne hetemgenne. generac}jn]'ch leczeniu clrorób plz].tku ruor} . w zabiega.zębiaokazało \Ą.let./. sz}chobserwacjach Jako.lo. za nnd jestnieco bardziej any n|ż skut€ mólkowego.|P. W r8Fne]"a(ji |kanel /nd]a/b|eż/d.w któIych dominolvała tendencjametod rc. dobr/e ^\ial. bef tenden. ście \Ą'taści$'ości osteogemych. potem się fbt.chrcnĘcej prfed $Tastaniem komórek \ła. niż samej mezench}nalnedo przekształcania w cemento.].regeneracji tkanekprzyzębia |Vetody Ame]ogeniny \ł].. w 1968 roku.W pienł.ze(nje dn m do h\olza' pżekształcasię poi\oli w tkankę kostną. może powodu niż na polrielzc..tracone pońerzclni korzcna na regene. z dna ubJtku.laścilr'ości barieIy (błon]') r.go. ustnej ]ub z kościbiodfoi{€j i 2c szpiku kostnego pacjenta..Plastel of Palis. sońowahej' Wpm$aiLony do ub]'tku kostnego opelorvanego postaci mieszaniny Zarobionej \! 1wodą.ię n.

cz czaseń' N ńgdy l|(7. nj'ch mateńałówwszczepo\Ą'. pom\r?te i lite. sq onc stosowanc \] pcriodontologii od lat 60' zębia po zastosowaniu błony Zaporc}'ej.nteBcz. 13.fiko\Ąanyabiegdatowy u 188 . który mógłby zapoczątkować regenerację tkanek !!sze \ł]'stępuje (chociaż cfasem z dfugim pżlcze. sucha(DIDBA)' !\'\!l. fl]k pŹed opublikoua.ł niP ńs'' (siarczan l\apnia)opisany$ latach196!}-1971' .i dulo8pllnpj /J. jako mateńał\Ą'szcze. pżr.bi4sło\\T'kirctażem.szych \\.!.k|lie.6 zestaria te u'lniki. suchanieodltapniona \Ą'szczeptlójfosforanu $apnia (B.lm|. 1]. \\rnlka r njei.liofilizowana kość ludzka ze zrt. gencrar a po sr.m $fględem skuteczność takich zabiegó\!jak n]n]h $'g ]]. b]ła ona oddziclona od Zęba długim pEyczepem nabłonko$i1'In' Bardzo szczegółową DużągrupęmatedałóW kościofaslępcZych stano. skaling pod.zębiapżedstatił Dragool7 w kiążce pt.6'7 Tabela Jednlrn z pienrsz!'ch alloplastlczn}'cL sl.1'm). bcz now€go Ileterogenne wszczepy kościz\rieluęcejto $'sfystkimkość ko.loĘpn5" jęłasię najbardfiej w stalrach Zjcdnocfonych jako wlizczepkości sZr]iko(€ j i blaszko\ej' (IDBA) oraz kość mlożona.LuIe'rnot.:YnikóW rcgcncracji tkanek pży..]liku t-lch Zabiegów st.ię żddn\lhobidMo\\ lF8eneru'ji|l"anc\ Ąl.uje się po prawie \l. pollmery niem pieńl.TCP)' odwapńonarnloŹona.Regenelation of the Peńodontal Attachment in bioszkła' Humans'' \t1danej ł' l98l I'."'szcze. pów autogenn}'ch kościbiodloNej' zmodj.olra..owai gąbczasta Bio.oss'gąbcza. plz](zepu tącznotkanko\tego' Na\Ą'et.'PlastĆrof Pa.JPĘm kirP|. ko repamcję' Po zastoso(aniu kjlctaŹu ot$artego obecric udobi'va on poz]. i pos/(/egdln!'h me|odlcl /cn'a do ceramiczne lesońo$"alne omz nieresońowa]ne' chorób pluJ. z kich zabiegach' a zawsze po zastosorłaniu .lvieldfi]i h\'orzenic się pnede długicgo pżyclcpu nabłonłowcgo.?Fn'IlinoFnn\ kÓś.agoo' obser\.lębiacaton i wsp' (at ]) badaliu l9B0 r pod pem nabłonko!t.cję $it|ąpi' rP.]żu U/\.]5Jmi PouY i bariera zaPor. ia. oparte na \rielu badaniach. sta Etiłbone i Endobone' ż]'ła się kość.\'h!'o.szyst.Metodyregeneracji tkanekprlyzębia po fabiegÓw € c zn cfychwg Dragoo'l7 Rege'reracja' reparacja iledukcja s zonekpŻ}"ębnych zastosowaniu ki€ różnych zamknięty Cz Cz Cz cż Cz grwa+ri otwańykiretaż Cr Cz Cz Cr Cz Cz C2 Cz if zawsze. b!. .j" po r.jeś]i\Ą'. ora/ Lt\a\uq]tĄnU\F8Umoie l.ls \ł poszuki(aniach mate ału {'szczeporł€ g o.rrepa' h lo.Ych . $ją pr€panty alloplastycznenależqce kilkrr grup: o' "nę ..i AJlogenna.Rcdukcję kieszonek pn1zęb.

daćsię do tworzeńa nowegoptzJ'czepu łącznotkanłowego. zaróWno pżebiegu W po.a. Podobneplob]e.czo. i ttfurkacjach W korzeni fębóW bocfnych.Metodyregeneracji tkanekprzyzębia Peuna szansę stwaĘały wolrre pzeszczepy dzią.!'łaściwości indukcji cemento.anĘ8"no8cnny( ora'.ukostnegost$. nie posiadać !. g ó|nie szcz€ kJasy ||.n|' 4).tki głębsze kostne szeegó|nie i roz|egłe. ki łqcznej dzięki ty porowate).pozatechniczn]. ne)' Wśńd tej drol5)apaNt\\!. niku por'l'olnej resorpcji biomateriału(prepafaty resolbo\ła|ne).jne.Zeszczep . nie stwarzają gdyż pmblemówbiologicz" (tludność nych.W}pełnie.skania'z nie. chołko\te wędlowanie' pryjąi. stanorvĘ materiały a]loplas1].!vq gdyż kość.lllplvr .\ły. pochodzenia my mogąstwi]rżać kości zwieŹęcego' gnrpę wśńd biomateńałó\Ą' Największą wszcze. plfez nowo. ' sM\/e i lPp</e t\}t\ĄoPonej ul'on|urol\anie.]-astania szkie]etdo rraczJ'ń $łoso$ab'chi komórck (doq'czyto wsfczepów poro.ab}opoźnil' migrację nabłonka'osiqgano w ten sposób no$y przycfepi no. zrr\lh' ka-rLino.r1nieniory'ch warunkólt U\łaża żerrajlepsze wszcepy kości sĘ.a]eantygeny tkankowemogapozostać.ZlZep}Lo\|nP/Bo\\cF i wsp'. i osteo. gnrpy biomateńałórvdominuj4 h].pro|i]eruj4re i niż.owaniu' i Działanieosteoindu]<cyjne mają przede wszyst. .:anieprzyczepu ale łącznotkanko\łego. ulegać Desorpcjii być fastępo\Ą. co skutkuje \Ą}'h\'ailaniemsię welt.oss). ńb zakaarycĘw Ę'm i wirusorĄych. mrozenie i działanie chemrczrre co prowadzido zabicia\Ą..ne. osteopmgenitom$'ych \łatyd'. i postaci stacizapa|enia zapalenia pzewleklego.szystkich komórcł kost. agre5}.czne mir/np.. h działać zapaleniotu'ó. ciaz przeważnie niesterowanej. iP \d pod\td\vip obp(nej$ied4 można \Ąszczepy biomateńałówspełniają bardzo poz$l'{.uteczną bańelę przed wnikającj. Natomiast $'śzczepyalloplastyczne posiadają głórĄ{de t'łaści\Ą'ośĆi osteokondukq.k pżeszcze. nia ub}tku kością.'ć kompaq'óiln}m.e sie clor hondro i o. w pie d'ziqsłorł]'m obumiera i odradzasię dopiem po dłuższ]m czasie' gdy już nie ma szans na dowierz. którcj zapadnięcie zrnniejszaobszarł].'!'szczepów kostnychallo.biąśouysta. niluja.ię tkanki kostnej.1r'/nych jak prz}zębia. : osseointeglacjęz nowo twoŹącq się kością (nai korzlstniejsza proporja 2:8). 189 . kim wszczepykostne autogełure' Zawierajabo(iem komorkimefcnó!m} mig1jąre..ie własr iwosr anhgenosp redulliP . ną rolę w plocesie regeneracjitych ub}tkó\r cho.md€ d ią jednak dfugiegozabie8uw celu ich Uą.za pe\łne problemy jako mateńał wszczepo![l WpmM.polimpD oral in.tki kostne bi. gennych€DBĄ) i heterogenn]''ch (Bio. nych. no{'il s]'.t!\'olfonejkości. -']szcze]niejsze \lwetnienie ubJ''tku kostnegow . stanowĘ .any twolz4cąsię kość.tcpnyłl' nicdrogim Idht!m$ 5|o. nie nia \łszystkich \Ą. i iaden więc ze stosowanych biomateńałó\Ą. lub przycz].leob|d. pobranez podr ebienia'któr1'rnipnyk1ttmo słowe M.rlnp i\\nlplvr/n. to więc głó\ĄTiedziałanie Jest osteokondukcJ. ' ub}. geneb.18 według idea]ny h. . p.ńkanialaczyń knvionośnychtkan" i porowatejpowieEchni (plepara.\Ą. Istnie" je teżmoż|iwość pzeniesienia drogąwszczepucho. WpbĄvająone plfer€żnie na stopień .'cznej osteokondukcji.riały : stabilizacjęsklfepu klwi w ub]'tkukostn}m' ułah\'ienie M. nie na uzlsl. Yukny (cylt) omzJensenai wsp. Wskazania użycia do wszczepóW |ecfeniu w chorób p|zy'fębia stanowiq: podzębodołowe.|taści$'ości to' k\\. po.ię i plfez naśWieflanie. brL do.pPriodonIologii M powinien: maleria] posiadać\. speł. sq własnej (autogelrne). kiem' Wiadomo bowiern. /np kich temperatumch).m uz]'skania \r. ubytk kostnetoważ}szqce (bie recesjom dziąse| materiały z błoną zaporowq)' powodują: Biomate. nia osteoindukcJinego dla. b].pickaneu dorr u1so.nątż por tkanki łącznej tkan]rikostnej (osseointegracja). podpiemrie błonyZaponcwej.\ł}'ch (cem.lo\'\^\.lasnej kości)' lóśćludfka uzyskanaz baDl.mnablon./czFporł"'. któLvci badań mozna teżpląiąć moż|iwość dzia:la. ' ub}.żenabłone.nie . ndtur.

1)antygeny pozostać.']\rszczon''qLLocEN\E Są to prepa.zlsk pr4cr. rat]' uĄskale ze ^Ą'loĘdostępnew bankaci kost.f.epuodpowiedrfo mm i 1.s 0.425 0. 4) szybko rcsońowalne.asą otre Niektó. ruwszczepkostny mrożonyi suszony (TDBĄ). biomatedałó\a q. nowejkości. to n \lzmocnienie strultury kości najwięk. po DFDM w pororn.kość 53.vrTnienionych DFDBA niż po skuteczne.t' uąskali lepszew}niki rege.46-{.11.łniki badannie sąjednak tak jednozIrae.7mm 2. DFDMjest tepszyniżFDBĄ gdyż ne z błoną uzy.13.tkanekprzyzębia . stwie zili odwtct u zlvierzątdoświadczalnych przwadków utworzeńe nowe8o nie hamujący \tpł'wDFDM na tworzeniekoŚcr' go uzrskałw B3.. osteogenicznynatomiast FDBĄ taki potencja]l z autoge Ę.gąbczasta z kolagenem'Etik.lloplastyczny HA-Biocer (wsreep alloplastyeny 0.ll vetody regeneracji ''Ą'szczepów kośnych iaL]op|astycznych' parametróW niehórych dotyczące Wybranych danez piśmiennictwa Tabe|a 13'7 Dostępne Bio.0 zaporo\Ąq' ziomJ'm'rrajlepiejz błoną odpowiednio2. sta i Endobone). przyczepu.co pmwadzido zabiciawszls&ich komór€Ł tkanlowe ale wg niektófch autońw (cit.0 1-. poddalenaświetlaniom.zec}niąialą KoŚ . Beckeriwsp. w za]eżności kztał. Światowa organizacja zdmwia czepułqcznotkankowego. korowa.suszeniui niektół'rn n}Tn. nje $ pr/}rcśUP Ęr2no|kajllo\Ąego.25-r.t' posiadajqcego ' Według nie p€paratów o niewielkiej resońowa]ności) w sze doświad@enie stosowanrutych prepant&r BiomateliĄ w tych ubJ'tkachmogąbyćstosowaposiadapotencjał rc8enemcyjnąz bialkami matryql szldiw. bodołowych' i w firkacjach kożeni zębów obok \.57o.4mrn i 1.7mm. jak trzechldasycznych wskazań. mrozeniu. 4) a świeżego szpiku kosme. Te oraz moźliwości skuje dopiem w połqczeniu kością tu i wielkościub}tku kostnego \'vynikidotyczw zańimo ub}tków kostnych podzę.0 0. 7wiq/.25-1. Bo\łeNi \tsp.e !.oss.7Obrazmi& uszczep kostny odwapniony mrożonyi suszony kroskopovlyBioOss (DFDBĄ' 190 .3%omz ffi wszcznr'r..bone_ gąbcza.oss(wszaep het€ r cgenny kości) Endobone (v!5zeeP heterogenny kości) 500 Interpore (wsrcrep. \\ w 1997n Zdleci]d. oraz pr4aost kości jednak staĘBtyca e znamienne' & rvszcznpr: et-roGENNI' KoŚcI Sąba zo Różnice ńe b}'ly skuteczne w leczeniu ub}tków kostnych.waniu z ostafuich publikaqjiw}'nikamożliwość i go zastoso\tEnia nawetw ub]tku pC| FDBĄ uz}skaliteżinni autorzy (Rurrrmelhart \łsp.67o KoŚcI są to nej po operacji platowej odpowiednio53. lv a cemenfu i w 84. (c!'t.49m2l9 (dotyczy szczegól. że wedhĘ dalrniejszych przedewszystkim pog|ądow i kosć nie mjala 7do|no5cih\'onenia pr^.tom2/g 0. 1) Melloniga (cr. HETERoGENN'E prcpanty bydlęce(Bio. Ićpsze Wniki po zastoso. od\łapnjenju' n1ó' Zostają działaniom chernicz.1/ rozporł. ale przycĄniaja się do szJt} ne.1).(.t. częstostosowane UsĄjako: w Są mogą Ry.6 0.5% grupie kontml.rraniu kiego tilorzenia nowej kościi nowego pEyczepu neracji kośLi zas|oso\łaniu alc Hia|l (d' 1\ po /asloŚowaniu 7 konh)|ąbe/ legoprPpJ-afu. od llej (Emdogain)lub bez nich. i umiejętności operatom. Warto nadmienić.

Pozostajelltedy q. Stwierdzonow obu przlpadkach koIzj'stne .'|3'8 Wzory chernjcf hydloksyapaMui B. stwie<lzit obrośnięcie wszoepu tkalĘ łącznq dhrgim prz}" z czepcm naMonkou1'rĄ a]e jednocześńeniewielką tccpnem. pfy{fep lącznotkan]<olĄ]l i dhĘi przyczep na. \'wlduczyć przenosze aby możliwość nia infekcji.}tyEmdogdinen al|ogennych' młejscu W .ożonych tJan schorzefuem' W n€paracie Bicoss stosoi\'anJ'm 1985t zosta' od ła usurięta cZęść organicfna kości. (natuńlne.' 13. kośLipr^.ych uzJ'skane ludzi po wszcze.uja nieldorymbiomdteporowatlm bardfo korzyst. osteotopc (ńżnicowanie komórck kompetentnych do {}.l9pzqri. cryli około307o jej zawartości.orbr. riałów pochodzeniabydlęcegoch}lra. szczególnie łygodne w stoso$]aniu bloczki. tomiast *'szczepieniemateriałuporo\Ąatego l!pły.9a'b a. dają.\Ąpl}'rv rcgeneracjętkalek przyzębia'w}'r ]ra lta on f rł'raściwości mitogennychwch materiałów(sty.lko stmklur-akrystaliczna o bardzo kolzjstnych parametrach (fabela l3. w go hydrok}żpatrtu lub pok4'tego fibmblastanrr' ZmieĘaj4 one do ułatwieniastosowanialub prz}" śpieszenia regeneradi tkanek od dawnatoczy się w piśmienniclwiedyskusja' cły bardziej racjonalne s4 wszczepyallop]astyczne ulegąiąceresorpcji.on] miep€paratów .ę laena.ch tworzeniakości) oraz z dużej biozgodnościtkanka. 1 brok po Vvype|nieniu ubytku kośnegomieszaninqporo.zębia preparatu PerioGlas. miazga zostałausunięta.7drugipjstr. nie ulegajqteżresoĘdi.a Wiadomo jednak' że wszczepieniemateriafulitegobez pot por.obraz ńg zmianypeńoendo:ubytek kodnypionowysieqd.ych). cha okołol0-l5 pm rocznie)' Resońot'a]ne. wa na tlvoEenie się kości wewnatlz pol (z\'!y]de od tnech miesięcy) z jednoczesnJ. nych komórek do powieżchni tyCI mateńałów)' Wafio tu wspomniećo mod!fikacjach biomateńa.esońowainych i niercsońo.TcP) ca3(Poa)2 Ryc. łówalloplasbrcznych postaciroztworukoloida]ne.ośnręciem wszczepionego mateńałualbo tkanła kostną' a]bo 19Porowa|oś( pobud/d ll. zastę. się natomiast do większego wlpeŁieńa ub]'tku pżJ'zębia tkanĘ kostną.voduje $yhvożenie się wokółniego zĘbu tkanki łącznej. Te o$al. że nie $'pb1\'ająone na przyczynraJą uzysk pnycfepu ł4cznotkankowego. szanina waln5'ch(wńżnych proporcjach)uydaje się bardzo Ry.TCPVlytwo żyla się kośćpołąoonazośa|a hydrokjyapa!^em' i z 191 . unikanie mate. bioszkła oraz ramiczne polimery Plz$muje się.7eniu obu biomaterialonobcpmowarozaniwno t]. Z mi gospodaifa(sz!ókie pEyleganie fibroblastówi in. od pieniu porcwategohydmksjapab.a kanal M'}pe}niony.tlójfo5fotan wapria {B. jak blonko\ły Podobnie Nevinp2 po wszeepieniu do ub}tlol pnj.czn]'m ny.trÓjfosfola. Hydrok\yapdM {Hap) Calo(PO4)6(OH2) B.tu (Ą]śipore) olaz prepdrdtuBioSlas rccrarnika lau mouowapnione " fosfomnorva).m ob.anka |atzna \ęd-rowMip komóIreŁ \Ą' t}'rni kostnych do i\'nętlzapot20 Dane dot]'czące u'szczeŃw alloplastycznychpo. ale baldzo powoli (wgsto.an].e W wszcznw x'toPLĄsTYCZNT są mateńa. ńałom al1oplastj.7). poza w.mi. że uz!Śkany jest z krajórv niezagl.\Ą.. na.zno|kŹnko\u' i ię Irenlrer iwsp.\łyiki ldiniczne. (rrA-Biocea tro'osrordnJ waTeqohydrorGyaparyru i (}TcP)' Kożeń zębaW aasie fabiegu zosta|po' Wapnła p"ed wp owdd/e-ienwszoepow k. czy ńercsońowa|ne. łami kościozastępcz]. . .trójfosforaniełapńa (na ptzvllad prepdrdl Ceru. są ce się po zwiLeniu prfecinać. powane koścĘWdajq się baltziej Ęcjonalne' Są one oparte główniena J].resońowanego B. ale miłmskog)wo w oto.przyzębia Metody regeneracji l tkanek się fakaznąchorobą wiilsoi\ą by. mL acjawzrostu tkanek podpo!o. s]atetyczne). plzede \łszJEtkim badańu zł'ierząt.dry wiePcho?klębd f 1j ł.7)' Jest podobna do kościludzkiej (Ryc' 13.zeplJ.lła. ja]< rPgenPmcję i ora/ Za|ouno i Loś. tylko chodfa z a pojed]'lczću ludzi' ostatnio2l opublikowano lr5'rriki badń mikroskopo\Ą. Mogą to byćmateńałyce.

W \. Mellonig2swskazujena podstawiedoBchczasoprzeniesieniainfek. i R. (IłĄ). nek przlzębia lq'twarzająsię niezależnie siebie. żedługość w}twoizonego uk|adają zb}. bezzębny. |-|-Ą \'] korys|. por.wa ia miejsca w ubltkach kostnych. notkankowego r e określa\łysokości po. zebrać jącoI niu z kością natula]ną.13.ch bio. Biomateńa.sz(zepu a||op|asty@nego nie w pzekroju pojedyn.Tanipm Ca i Ph do ubltku kostnego. kości ubr'tkr plzruębn]tn'Houston i IGnjIg3 \Ąy. parametryniektóĄ.wg niektórych bada. tyczącychnielesońowahego prcpaiafu IIĄ. dmwaarakomórek do \ł]tllarzania się tkanki w ub}tk. doIetnichobserwadiklinionych i radiologicznych.lszaepya|lop|anyczne z Regenemcjakości no$y pŹyczep Ęcznotkanko.''iększych jono!' pot\olnei rpsom. grubość warstlw !\. nłm jak ] na B 000000zabiegów czyli prawie 5 mzy mniejszą'Wszczepyalloplaswczne$YkoŹ!tst].t rcgeneracji Wranania między kości nimi.2. możlirvości cji \Ąszczepem kostn}an można okrcślić jak 1 na 1 670 000zabiególtl a materiałemalloplastycz.]ywszczepowe mogq pochodzić od operowanegopacjenta ' pobranie wszczepu koścr w cfasie zabieguz jamy ustnej (guzszczęl.Vvane są teżjako nośnikiniek1órych Eeparatów (cz!mni. przde wsz}''tŃm prcpafaty porcWale' stosowac porów nie powinnabyć mniejsza niz skuteczność metodregeneracii wie|kość 100-200 tkanekprzyzębia tm.przyzębia tkanek Metody regeneracji kilku" \Ą'}Ąikato z w.jej w ciqguH miesięcy'Konyściz zastosowania mieszaniny \'lTnikająz: utrzyn].tną gdyż W latach B0' N}Tnan i wsp'6 olaz Lin.rn po wszczepieniumiesza iny obu materiałóWktóĘ trudno odńżnić od sqsiedliej tkank kostnej (Ryc.krotnego . W Tabeli 15'7 zebrarro materiałówwszczepo\łych' Dotyczą one wielkości dotyczqce \. zestałvre. ka/d]indtomjasl prĄ . szczegolnier. zastosowaniem plata śluńwkowcokostnowego. się b|isko siebie tvr'orząc nie mieFca d|a stwieńzili.Wodzenie zabiegrr Zalezyod: autorów1. Eoje[iarĘr prirrnnrL Zdjęcie snr'ów wykonujesię po 7_10dniach' Wy.25 pacjenta. Wedłrrg niekórych po. uz}skania moż]liwości uszkodzonego)plata (cięcia wewnątźro\ł'kowe. wszczepienie biomateńału przeprcwadza się pełnego z w .7 ay aąs&i pl4czepu łqcz.75mm.antj'biotyki). odpowiedniego przeshzeganiawskazń.\ł]aostek) Zta]erza (DFDBĄ pacjenta'wszczepy kostne a]loplastJcżne w FDBĄ) możnauąiskać Z Banku Kości Instltucie Biosnukturf AM w Warszawie.!5zczepionych biomateriałóW ziar. podobniejak ale więkzośćbiotnateńałówallogen4ych rde \łIĄĄła na uzysk pżyczepu łącznotkarrkowego.oilatości.'orzyćbez wspołist iejącej regeneracjikości' Z wielupubtilacji$tnil. .j.l9 są Wszczepya]loplastyczne uzna ane zabezpiecz.lnid porowltości w pobudzaniuu ę.en(granulek) i por oraz niektórych istotnych Za|ecenia można następu.al1kowy 1o.25do 0.palametów doty(uącychpo.hobserwacji. korzystna (Ryc. dobrcgo ufiksowania płatagęstFi i szczeln}'mi szwami. kostne a]logennei hetemgeF ńejsze niżvr'szczepy ne. gojenieufyskuje się z\łyldepo 10tygodniach.19. granu|atuodpowiedniej Wie|kości dwa nąjbaIduiej ewidentne skutki rcgeneracji tkastosować ziarna o eąstek od 0.okolica lub biodrcwego bńdki. zc o może winnaprzekraczać eej grudki.lhe i \łsp2 0. ki \łzmstu.9a b). cięć unikanie zb}t rozległych pionowfch)' zastosov'ania odpowiedniegobiomateńafu bez naclmraru.B). że !!yc.jifl-lCP / do5tar.tójfosforan wapnia R.a |cż.lly i zębiazawsz€ w kontakcie kokią.łrowalrrego tal.13.cas(?o'2 oĄhitlockit) przyczj''niasię do twoźenia kości.23. w szczegó|nie a||opIastyenych. umieszczać ubytkuprĄ/.7Ppląc7n |]. przygotowania r.BioceI tńjfosfonnu wapnia (BrTcP) oraz resor. po ZaŚoso$€ n iu ie 192 . się t!.u kostn].|.zasie operacjipłato$ej.łasnych. dużegoi mocnego (nie.l od poniżej mm sq niekożys.

eglamych (głębokość kieszonek nych podzębodolo\ł}d okĘalych' przyzębnych powy'żej mm) niżlv ubrtkachp\'t' l$ więkzość w]ników badń wskazujeteż. jl ochfony przed obrrażeniem załażeniembłony i zaporowej. fibroblastydziąsła a \!y'dzieĘąCzlamikihamującE osteogenezę.zldiwnejatmdoB Molfologii i 8łębokości ub]tków kostnych-lćpsze eain). jak i niek1órych biomateliałó\a DoĘ7czy to t\rmiki u7v.rn rcgenemcji: ustnej. na jednej ]ub dwu ściana. zali istnienie zwykle trzech stef tkanek w ubl.jak i technicznych (tedrni" pr)czPpu lą.która dostarva SRT omz mczej ńewskazane' skutecznośćSRT (r. wskazania \lTĄikające z mol{ologji i głębokości (najbadziej powierzchownie) ub}'tkówkostnyĆh..a]ł t1pełnienie kością ubltkll @ontoriemctt. w Mniejszy potencjał skuteczności Eezentują sRT . ub]'tkóws"ściennych 73%' w 2. prz}zębiamoże$l'rikać zarówno z przyczyl biolo.r do odtwoveniacemen. w ub}tkachpiono{ych pżlzębia głębszych 5 mm kor. oraz praudopodobnieod odległości.}I] n' lda.ze ub}t' kich i poziom1r:h lepszew ub]..ię l. rccesjidziąse||Vk|asy Komórki nablonkadziąs. rege' błonyzapo.znot]Vn|.tkipoziome t Ubytki pionowe niż zębowe rzeni zębóW Waruntujqce8opowstanie nowego 9|ęb9e ply. o niż Melonie (c}t' 23) uzyski\Ą. k1óĘ musz4pEebyćte komórk z pozosta]lej ozęb" stosowaniu l'on Zaporowych (nier€soliowalnych nej do miejscaprzygotormnego regmeracji. do i resorlmwalnlrhl.t' Na. prz}paćl]. w utrudniaodtworzenie kości \ł]mstkazębodołowego-rzeni Ęch zębów są raczejniedostępne'Możliwości l Tabe|a ]'8 Ubyt|il'ości' 193 .ła tworząbowiem .rogenit(.palenie q/toniu).tku gitzn1& trdrowieogdln.u uĘkóu piono. o ŃPlP latwiej uĄst(uje. jeniu koEeni zębówtrzonol'Wlhoi..lla nalfę. jest bardfo dobEe udolatmento$]ana tu zań$rno po za. rlych lub nier. hĘJena iam1 poddanl.kuje. na przyldad w u4ska.ściennyÓ 62%i 1.totn}problemklinil /n} \łpł]Ą^aj4q nJ D stltfę \ł'lókien łąca1otkanło\lych ń\anoległych skutecnośćregeneracjitkanek przyębia stanowią po powierzchni koŹenia.tkie mm) (<5 5-6mm pfzyczepułącznotkan]<owego.8lestawionoub}t]rikostnew pEtzę. t Ubyiki pionowe między t Ub}.:róręk Cells) niż i ozębnej. kieo przy]eganie błonyfapomwejdo koruenra tomiast ub]. pzrzębia zaleą pvćde ilsą'stkim od: ków tkanek biu wskazane do leczenia chirurgicznegometodą .!ej a ub}tl.][ościpozostałej tkanki ozębnej. szczająq'ch. w Tabe|i15. płatado przykrycia ńu odpowiednichwielkości błonyzaporcwej' n odpowiedniego pżygotowania powierzchni ko.yul.u.sy WcóW || k|asy kost. bialekmdhtq .tkach r(yZd\Ą.tkanekprzyzębia" |Vletody regeneracji ą Trudności technicarych.acjętkanek prz}zębiaw ub}tkachkostnych kóW ie pozwalająca dostęp . t UbytkikościW bifu*acji . utrudnia pełną regeneĘtcjętakie8o o hzech ścianach. ści.o.ifurkacje) bów tlzonouych sąbardzoskuteczn]'rn modelemdo lda. |ł blony zaporowej przy są'jce zęMw irzonowcóW||l I i k|.T Niekiedy zb}tnia wąskość tyclr ub}t' gene. Ban]-/o i.Ubytk kościW acj] fLl korzenido|nychigórnych sz(uelności korzenidolnychtŹono.tr.ki kostnew bifukacjach koneni II klasy do] oraz w nych fę. infpklia.ou€ 8 o n} ka zabiegu.ię lP.owejuzyskuje się tylko cuęściowq ognniczenie skutecznościregeneracji tkanek nelację ub]tllr kostnego'Aukhil i \Ąsp'(cvt'1)wyka. i t.!v61%(śrcdnio 65%)' po|iczko\ĄYch klas]' ściemych w Gonze na ogol ubltki w firrkacjach koEeni II i\rniki uzyskuje w plupadku recesjidzĘsła kcl w zębachtEono\Ąychgómych (Pontorierocr. \aedłrlg niek1órychdoświadczeń tal{że ubJ'{ków kost. z naMonek łączący ' zńżnicovane $lĄiki stero\łanej rcgeneIacjiub}t.Ifi oczy. leczenia sP..5).rctrałcja pooperacyjrapłata) s|r[ę noMe8o i ' kości' ńęc pełną regenemcję głębi w \. się i 5). miemodiwiającejpżedostaniesię do ub}t]ru pŻebiegu r UbytkikościW trifurkacji r UbytkikościW ||i nego komórek nal'onka i tkanki łącznej dziąs]a' kolzenigórnych trzono.tkimiędzykorzenioł\'e tńfukacji ko.długi'' (ewf ladektomiq) przyczepnal'onkoily uniemozliwiający powstanie t Ubytki Wprzebjegu kości rece9ji dziąse| I kasy |i pżyczepułącznotkanko\łego.

Ikancl. $'skau żepo\t'odują d$E razy więksry uą'sk ują.omedn (P'j.ruloroM dnflL.lkach tów i pveszczepów łąC7notkanko\Ą'. gojenral re. itTdogainen wprowadTFnu ubyl(-.iększ!' ob]iczany 1'.\']łn 1. sIłI sąlĘC ograniczone.a ostahio kombinacjąpla.fkowegoprzedniego.. Ub}'lki kostnez to\Ą.10a ib)..|ó|/\ Ryc']3.tj mm.iednią szczoteczką \\\niH \\iplu.5 mm' zmniejszcnic głębokości kieszonek zastosou'aIiu l]łonv regeneraq. fEkacje 13.7 a 3.\ .pm" policzkollcgo ufedniego).'k]lad Pontoricro i \Ąsp' (q't'4) d]lugopinii Więldszości autorórv Z ostatnich donie. Ę.l bo bio]ogicznej Gmdogain) do lacznotkan]{or\ll Rófnice międf-vńektóIJmi ll]'rlikami badań s4 Ubytki kostne poziomenie nadająsię do sRT we.kiem(DFDEĄ + tetraq. oehie.ielkagłębokość z \ĄJ.Różnicete pra$dopodobnie i stosun]<owo wTnikałi'l iloścjpozostałej ozębnej.5%' pełne Natomiast sculeanl] uz]''skał nJ. jednak duzc.tkikostne rv fuIkacji koneni l klasy są nr1" z\\ala na u7!'skanieznacfnej popraĘi ." Ą.lulo17} '\-i!]ermJn 1| |/ prą.lrrst kości. 2b 7 oużvT|g|ebo kim ub}tkiem kostnym. ne' Uzysk pż!'rostultaha się z\Ą. ch]. Uz].ba zastosujesię jed...J r.). po8o ubltku kostncgo.owo!\łĄłoPond u.c .'ie oti4sa prZy.r'ch'|23 n}.klina) lub DFD.s]€nic regeneracjit}Glllek!tZ}Zę.oeKlo'rl i"a' żenia poi.T}łem po'ą(lc .kuIPk uInrdni.p. ko]agenolve.odsetkach'obsen!'owa[ duż]'ch w Ub}.(d 'onnq po 7reio'o. ale jednocześnie Zwięk.| -lr. Znane są na od$'ńt przypailki.h\'orzenia lkanki kościozastępcfej. uzlskane w Iegencracji ub}tków kostn]'ch pokĄ. pvez pacjentai okrc. sh\. prz]padki26' tie stwie zonoIe. przvębnlah od 1'5 do 4'9. jest częścio$'a nq) możli\Ąa rcgeneracja tkanek plf}uębia z pewn].yl .df ng 7eb. \'icń'l' Gui. w firkacjach klasy II po zastosouaniubłon]' zapolD pży zastosowaniu ści specjaln}'ch metoil /ożon}rh lł'q aZu.ego rrieszaniny |id|oL !dp"t}1L .Metodyregeneracji tkanekprzyzębIa z pneszczepemłącznotl€Ir]o\Ą5rm błoną i biologicz. czepu ł4cznotkanko\Ąego.\'ch z podniebicnia t\Ąa ego' \\'.skwali pełnq Iregcneracjęub]'tkó$.ic.ie.tn pokł\cicm na\ĄetreGsji ldasy n i ^j 1łg NlilleĘ.v furkacjachkorzcni stosowaplz]. gdy nc sąteż.!a regene.nikajacej ]de łah\o dostępne. szczegó|nie obrębie W koŻenia por/(osego przeo-iego -edro/nrn' ldnJdm r b Jede.!k]Ć y średnio międu jest bia w miejscu fi]cesji moż]i\Ą'e po dodatko\.wiem pmgcnitoro$-.n.]t. wanyrn tróiJosfora Wapnia' nie .o( po z.\Tiku b. one pobran]'ch p.zębia.?ruyszącą rccesjąd7iąsła k]asy do. kostn!(h jest siń qvnika jednak' żemożLi'!. ale ich nie\Ą. lecl jest ką dziąslo\ła.ego|iego |ló|fo o'"nL ńdpnE lil ooo. uz].I]ugiego się 5ię po udostępnienill takiego ub]'tku do ocfyszcza.udnieiszei lnniĆj skutecf.l0a..yrr 7 . L]b].biegupoAqa.lnda\ł'cą komórck opis$ta. Różne5a teżpotencjalnemoż]ir\'ości genelacji ubjtków kostn!'ch lv zależności ich od \\iPlko'' i' \icl. pokyc]apozosta'ch toz. BA + porowat'v + tehacvklina' że IlĄ nocfeśniemdek1omięjedncgo Z kożeni (najczę.ch zabiegórv kontrolnych po samej operacji plato\Ę'l. się $]'pcł..[aniubłony 194 . to\lej lv 2B.bń|u losrnegohydroky.w bi.In opero$an}m ulrytku po Zastoso\t-aniu blonv Guido.dostarczającej głó\1.Lulp(/norLi so\ł€go oczyszcu plof esjona]nego' ania blon zapom$'}ch(e.l rPśPnPfu. gdy samo \Ą. \\afupnip biomureriahr por.tważania .c. po zastosowaniu a opelacji pła.acjako.llclcpu łacznotkanko$ego iż lv p]z}la.570.4.tkach. że naj\Ą.ą.]./ntsBU ściej tń.-et eresodro\ralnego.dfili. b a oo. nat\ct Z biomatedałem i anlłlriotr.wancróżnieplzesunięt5m. zamieniając c\nlab. nia odpo\'.ri podzębodołobYch ludzi w ciągu ostatnich 20 lat I i II są najczęściej u platami i pżeszcfepami.na\.ch lkanek W ubltkach kostnlrh \. ającejubJ. pod płati pod przeszczcp szenierccesjiod 0. rylko i biomateliaiów: Podobnieprfy zastoso\aniu złożo.tekbĆZ\ł].on do .PTFE.chmctod (korolo\Ąolub boczniepżesuniętJ płat Zamknięcictakich ub}tków po zastoso.lkoplaslł'czne poklvcie lecesji tkan' nie tl'ch błon cfęsto t.90. Na plą.1'5'23 nie osiągasię jednal< rr:gencracji utracon}.{ l. komórki prcgenitorcte' ozęblrajest bo. inni a (Pontońeroctl' 5)' żew mniejsĄ'ch' nawct szelokich płytkch.eso' po'o\Ąć|ego i bo\Ąa.nejmechanicznejaI.iednak generacjikościw Zadn}.

Io. częściol. Io\'\/'/' |\' /.9 rnrn).. Christgau2?stvlicrdrii bo$icn po$stanie ' \' |'^'P"Ą ó1 e ||t| |'Ór/'pni'Ń'-"o c8-. śnie Zahamotania trr. 2. l r . d . ni' Idaj.u-no\J' ll.]' IP\Fnpr.\s](ujc nalomiasl W'{77.lt|ępuj. l<olageno\\a). l .IJ.l mm 1 sz}'s|kin \łlpeifuania ub\tkćx\ prZrzebia tkanką ](ostn4lub kościozastępczQ.t' o 23. \\ j nrL: 1. redukcję glębolioścj kieszonek i umocnienie zębó\\l \{. notkanko$ego :j'4 nlm i redukcja głębo]ości]oe. .rskuje się żadnejpopla\l' bo operacji płato\el u7.J.w fuIkacjach gdr"ż brakjest wskazańdo leczenja chinlrgicznego.'ii Uh'|kL i. stosoraniu blon zaporow-_lch jak wlnika z potyżej c}tol'aĄch Clan]'Ch' o \liele Skuteczniejsza niż sam zabieg płatorrl bez błor\ lub kiletaż ohtlal. 1r {'In pŹede \. Cuidor. polo\llch' Uz]:sk pnyczepu lącznotkankotcgo po Emdogainie \ĘIosił po cztercch latach 5.2 m m 4z% l.qa . plz]tzepuna.\'ncze doniesren]a skutecf ność Wszczepó!'r DFDBAzanosowanyĆh ' | /' ' .. r przlpadlu Hazc Pamrjeopjnia(Tabela koĘeni (. l . no''Fj po zastoso\aniu lóżnl(h błon za.].l% 40% Po i preparatu Emdogain uz!'sku]e się fastoso\laniu podobnerr1tiki rt SRT pfvębiajak po błonachza.1mm 0. tszcfepem I]]EA i pokĄ'ciu błoną pot.Metodyregeneracji tkanekprzyzębia zaporo\\€j e. !. l i \ ' j c J f b|oną porową regen€ r acji nekp|zyzębii z€ s tawieniu za W tka W \ P o n I o ń P I ti' ' \ ! ' ' (Wg p p .l ści rrielkości i ńęcej' 50% 15.86 mrn 1. tFbo /J!.7 l.szczcpie Bioglasu (odpo\ricdnio2. glas i prcparatu Emdogain (uzlsk plf]'czepu łącZ.sz]'stk n atl. szonek rl. i rzrrlisalj \ 9r. z n ' l ' t ' t a T a Ą p . siq mknięcie częścio$e) ' SLclo$.L1ipnil n.-nor. L ' \ ' J l I i | | z samqbłoną Me|loniqa) blonl zalrorolrcj rr' 58%. po.ana fi]generacja tkanek plz]zębia po ua.9mm 2.jtkanekpryzęb a f W9oepami poIowatego (wg HA Wypeln e Ub}..1mm)niż po sam1nl rr. r a ' j i l platora.amnjblont zaFrolpj Ion \\ SRT u}r}tkó\\'kostNclr zuiazan]th z recesjq dzią. I o . '| /\.ufvsk pż!'clepu iac7n()tl.72qÓpż]padkóul Niektóv!' autolfl' @]u.. mniejsz}m stopniu w po (szczepach biomateńałó1'uh!'olzeoc7el'ujesję nia no}'egop[yczepuł4cznot]<anko$ego ijcdnoczc.anko\\ego. jcst. J .o\\ą $..5mir 2.ra mej opcracji p]ato\q odpoŃednio 7.29): h-szczep'\' kostne.. I j q ..8).2 mm 0.loB.r'. t}] acrkolriek po samfh txh zabiegach uzyskuje sie tcż pcwną rcgcncrację kości. . | W 5kuteczność W9żepóW DFDBA legeneracjitka.c lr '17%.lp' ''|| dją ']n . LJ'ch ubJtkól'.rloa ' \lcllo1i! . Lolu.J.l 'ć.3 mm i 2. po s.r ocenaslanteczności rcgenelacji tkanekprzyzębja pźede zastosolĄaniu bionatĆdalóx dotYc7}' .r. ' I r u L ' l I o u f U .r"tp-dlo\oilrc. a t1'lko n 15%nie uz. skano po ]qc7n]m 7astosollaniu biomateńalu Bio..ię o. a po \!?ełnieniu fa.. tylko 7a. ' .. I L ] l d / i " j . mentlul i Steibelg qt ]) po t]pcłnicniu ub]'|lól\ kostnych\\'szczepami kości poĘciu ich błonqko.PTFŁ tjl]<o\r 3l%.8nrnr Porównarieskutecf ności wsfaepów kostnych FDBA W rcgenela. n F / . r l n k ] ę ' i e | .! RedukrF 3Inrm 0..tkóW en 66% 2.3 rnm rnknięcia furkacji' T}']](opojed.. * l | | i cj " .'na\\]1ot. a po błol e Reso]ul5'2 mm' Lcpslc tcż\[1lild uz.! nrnr llnrm głęboko.2i.2mm 38"/" 1.') s! lll ub]t]ó\t. kości\r 2ł2% poro\llch (Gore-Tex.orzenia długiego blonkowego.]Ó. nekpfyzębia(Wg|V]eloniga) Wypelnien e uby'ikr przyczepu Uzysk nowego lEcrnotkankowego głębokości Reduk]a prfyzębnych kiesfonek Powstanie recesii ąsl3 dz 65Y.| /a.4 mln.: \'}I]Alni-|ll.l.9mrn 3.ta l5 mrnponowo mm 1. k u ' p .j.o\Jru.r mo.

atlr].5 6.niki zal\'a.2%i 75. W kolejn}th tabelach Zesta\ionĆ Zostałf \['liki badań dotl(zące skutc(7rrości \t{'Zczcpó\t' \\l:lrm.4 56.i allogenrle. \\:1. h I n B \ por^. 196 .nie' Biomatedał}' mogq b}'ćskuteczn!'mi cz}. nie uz]s]iujĆsję tiko \\. padków rlieudall}ch)' na ogół podobnej skuteczności lr1pełrrienia ko. plc akoporo\\atego s]'ntetlczneśo l|\ i nafu.j oDeracjiplalo{el. bia z \.2 66.ścicnnvch1r pońrrruniu z ]. pi)\\ kostn].aczkol\\iek nieiah\e do ocen\ gd]ż pocho. pach lostn]'ch DIDBA\\ zesta\t.5 11.1 prezentuje natomiast zesta\lterlrc 0 <.jrdemicldch pr}l. S.Zqbia' Tabe]a 13'9 plezentuje takie \]łiki po \\lizcze.ch IDB. nia cał]iollitego kościąi > 5Wa. J .8 63. R ' . nl'mi odpowiednio79.raŹn1cllróżnic kliricznrclr po lr. .ieniu koDtrolą'In..1 4.r1reł.Zcnipo $szczc. ralnego ll\ uzl'skanego z korali.4 42 2 f.sz( 7e.2 21. n P : A' .4 r5. ścią ub1tkórr.te$'Tabeli l5'12 sqbardzo intere' sujace.tkówt hlrkacjach lioźcni' I]ane uiętc \! tej ta. Podobnąs]iutĆclność. / a p d \ \L o . Tabcla 15.9%pr4patlkórv w1pchie.szczepach bjomateriałóNnie zawsze daiesię pot\lierdzić lustologic.i d u u c p n n . nieniuub}'t]ówkostĄ(hZiarnist)m' poro\aĘrn lł\ DI]]BĄ i FDBAI W'ocenic histologicznejnai lepszl'1[.7ŁhpD]!. .7. uf I ' B \ i l .ch i jedna]i porlkleś]ić \t. \\]l]ełnieniu po rnlesZarurq\tszczepó\\: zdecydo\lanie $iększej skuteczności \r}'pchrienia ]iościaub]'tkó\.9. oilaz 22.biot1.8 23 46 17 f1.\/'/^lu lu\l||pgn Di l)ll\ /d. .\" padkólv nieudanr'ch) \Ą'poló\\naniu z saml'm $szczepcm FDBA (66.5% rqpctnie[iu po sam]m FDB]\ oraz 78. z formacjc /alt'afie lv tej tabcli 1ts}Qzrdą$lTaznle na \iek\/l \ld||F'lnn! \'t/'llppó\ ||']B\ |Jż 'a|1.0 86 49. . I . \{ ga.Metodyregeneracji tkanekprzyzębia Zestawienie skutecznośc WsfczepóW konnychFDBAWporóManiu z meszannąWsfcfepu FDBA kośc autoqenn€ j plzyzęb (WqMeion ga)' W \Ąypelnieniu kością ub\'tkóW a 53 3. \slczepów kości (7B% pE\padkó\\ lr5pel erria całko\lite-gokościi > 50% omz Ęlko B'5% pv./o 34.szczcpami polo$ateśo liarnistego ll\ \aton ast \r l.5 0 3f9 100. bcli pochodzq z badail przeprolradzon\'ch \r 53 ośIodkach LISĄ' Został!'zcbrane pĘez f'Ic]loni.ścien. Po wsfczepje makrcpo.nani " \ .a przy7ep łqcznoLkankorw shrierclzon1ldi nic/Ije po l'. r iJ l rr]pełnicniu kościąub]tkólv 1' i 5.5 15 8. chodzi o $lpełnrenlc ieś]i pż]zębja kością' ub}tku uz}skuje slę po $sfc1e.\ \\.(cienrr].1 21.6 15.7 46./ębial caikolritc (]T]elnie. \ | | p h l / n c d | Ą | ' | .t n \ . re8enelacji t]ianeli plf]fę. .7 142 43.ch oraz ub1. r n Iepszeniżł.abc]i 15'12 ZestarĄionoskutecz.0 78.daie DFDBA' się B i n l n a |l'i a l r . \\7rosfu]ubanb.Irnikót\.tkukostnego pż!.9 6J 24.0 1. j / I n i .n. n .US{ N'Iożna następlrjące Iófnrcc doll'czace: r\iększej s]Qtec7nościmicszalin!' PD&\ i auto. .o\\€tego ll\ z kola]i ]ub I]-TCP stwiedza się ńększ1' uzyslr nolrego pvy'' czepu lącnotkanko\ego' niz po $szczepie lit(]go l|\ lul] po samej opemcji płato\\ej' Noł.szcfep\ k()stneauto.t lc /tlL'\'|\.0%i 69.l0% prz}padliów: Nie ma 1{.0 24 13.ej' \\ Tabeli 15'11 polównano skuteczność \\. n o i ' $ . dZą Z $ic]u oślodkó\' a].5 ub]. n]'ch bjomatelialó\\ \\'regeneracji tkalek plz}.0 51 29.".ścienne38 fu*aciach 09óiem .0 78 23. v .kó\{ l€ n ego 7 blonq zaporotą \! pońtnaniu fc skutecz. [ościa samej błol)y Zaporo\. l 100. l . w furka(jach ]<o.

ZesunieĘvchbłonabiologicznaEmdogain czenie błoly zapomwejkoĘeno$ej z błonąbiolo" z giczną Emdogain (biatka matrJcy sf]dilrnej) nie i przeszcfepami łącznotkan]<o\\Tmi).uteczneniż oddzie|nezasto. nie pi. okazałosię bardziej sl. nerację tkanek prz}zębia.to o5i4gnię' lepsz]h u}mikow ne. ba. btony biologicrnejEmdogain ze wszczepamibio.dzo interesu. tez . autogennejze lvszczepamiallo. b' IGF z rcsońo$Ź|n]mi' oraz białkamorfotJ. Zę.jak PDGĘ TGF. 197 . nienia kościaolaz 46. la . którc moga stosowane w SRT metody i pleparaty mąjq bo' \Ąfmacniaćwasl.chociaż nie całkowicie poznaną biotykami.ch metod i prcparatów pozwa.tkanekprzyzębia Metodyregeneracji pach mieszaniny biomateńałów (BB'37o całkowi. Pofostałepreparatyi metody \tpłpvajqna lege. tkanekpżtfębiaW śWiet|e i > 50%\ł. podwlższającrv rózny racji tkanek jej niu Bch prcparatówl Doryczyto pŹede \t.5%prz}Dadków nieuda.n' TGF a. jenia i rcgĆneracji tkanek' móIki mezenchymy. też jqce i skuteczne plóby łączeniabłonybiologczneJ błonzaporc\łl'clr Wszczepami ze biomateńa]ló\Ąl W'szczepem kostno łqcZ.ildukować plrlitemcje $ipm /ńinj(o$anedrialanie ńinq.$zrostui/lub u anty' poza omówion]. biomaterialu/bariery kośćautogefuĘ posiada bowiem Zdecydo. n]. na plz]zębia niż po odilzieh1m stosowa.ch)' Mieszanina biomatelia]lów zawierająca wsrczep siarcranu wapnia. macierzy międzykomórkowej olaz lóżnico$ać ko.szystkm sposób skuteczność' łqczenia: ostatnio podejmo$aneb}'ł}.Emdogain f autologiczn}'m pobmĄIm z bezzębnego\łylrstka mateńałóul notkan]<ow]m płatów(doko.onowolub bocz.rniczFnikami. dzo istotn4 polo\\atJ.ulaĄf ację.lvany potencjał osteogenrczn]: niektół.\pehieniakościdniż po wszcze. odgĘrwaja bai. Ęczenie r ie reg. so\ł'anie tych błon3l nymi.ch nielesońowaln}th biomateliałów c2ynniki wzrostu. w leczeniulecesji tkanek prz]zębia'30 zmod}.cmekości(BMP).Lutecznośi fibrcblastów i osteoblastó$i syntet-\'zować i białka w od]iesieńu do poszczegó]nych mechanizmów go.fikowanych Natomiast łą. W mechanizmie regeneradi tkanek plz}zębia' biomateńałówz cz}'Trikami. sterowanq legenerację tego pach FDBA (44'2%całkowitego > 50%ł11)eł' współCf Wiedzy i esnej fapewniajq: zaporowe. wszczepówkości gerrn1rrri kościlub biomateńałami alloplastycz. blony (bia|ka błona bio|ogiczna matrycy szk|iwnej).

Źródta energii wzbudzania(u].óWnoległe z$'ielciadła tw'oŹące ona. lasero\\ezna]aul]. tj''lko na poziomic kliniczn]łn. w \Ą.?.Zas|osowanie wleczeniu lasetÓw ptzyzębia chotó[ E|żbieta Dembowska Wprowadzenie Podstawy izyczno-techniczne f urzqdzeń|aserowych promieniowania Działanie |aserowego tkanki na Biostymu|a.jago\Ą. n i p r ó $ .}'ch chirugii śluu i ówko. RyC'14'1 schemat budou. . Za ukierunkoł€nic cmisji prcmienio\ĄEnia odpo. Podstawyf izyczno-techniczne urządzeń |aserowych jest Każdeurząilzenielasemwezbudowane z tżech podstalt.y uEqdzeniaaserowego T Yf'^ 'I99 . lrtaścit'ościac. a następnie$' 1988r' laser Er:YAG (eńowo. ale ló\tniez komóI.Khzespołóu': ośrcdkalascrowego(cz}'nnego).oma.ię no. cy ciągłej implrlsow'ejoraz dobraćlr'iaściwe i urz4.rrieżw teEpii pżvębią schożeń l'on ś]uzG \\. W stomatologiizastosow rmno po raz pierwszJ! zbudor"ny w l96lj r laser CO2 (carbon dr.l zbudowano 1963roku.. iq girznc poztloli\po/ndlsku|P( /nnśi zabipgorr nje k a h s a l I 7 e L l uI m r a d | : I d | Pt d p r a k | \ ..ln it\o( j. .cune o szczegóInych fu. \tiadąjq d\'va. w ró$.węglouy dimi'dela\eT Pńbcj )' rvano go \\5'koEystaćdo opraco$']'$'ania t\\'aldych tkanek ZębaDopiero w ]975r' skonstruowano laser Nrl:YĄG (neod1łrrollo.lasel n-rbino$.'.!. Dfugalista \\'skazań ]aseroterapii do dajekliniq" ście \Ąiele możIiwości Zastoso\'v'ań ut7qiIfeń lasero.}). chLur.lo. w *lar r malq ro/bieżno\( duźą inlen. gd5ź spójność' uzyskarro zgodność fazieo'clr fal. scrolvejlv zależności dfugości mocypluy pra. noległe' kow-\'m enz}maĘcznlm omz ustalićbezpieczniej.jago\r]. gii' biostymulacji'endodoncjii peńodonto]ogii' Aby jednak rrŁścirriestosować]asery z{'łaszczaduźej mocy należyzrozumiećcharak1ery'sBkę eneĘii la.\'oność.ija' Z\Ą.$iele Zastoso\Ąań stomatologii.o\ĄJniJ (i€]P inIpnt]\!nie.now diaglosq'ce.. dzenie lasemwc i dawki aplikacji.od lat B0.Ir €nelf.|o<]ziąs:lotęj 'l Wiedza na temat laserów i efek1óu oddziabĄ.cznl'ch: jednako\Ąe monochJoma1.użądzenia ' .ja |aserowa chorobachprryfębia w Lasery dużej o mocy W terapii<horóbprzyfębia zasadybezpieczeństwa Wprowadzenie PienĄsze urząduenic laserowe . fotony emitujq fa]n n tpi tame lllu8osl i enPĘij i r7ę.ład Komory rezonatola opĘlznego.utlenJ<orvo. !v!'chw stomatologiizaló\t. ref tor optj'czny(Ił}'c' 14'1)'Popżcz \Ą. od fali.iaszcza ostatnich ]atachbadania histolo. nia na tkanki' róźneich modele. i sze darvkiaplikacji.a.]tnuszoną emisję fotonó$' uzysl(uje się promienio\rŹnie elekt.o(.anid do il h. .5rvno. pompująr!).moż]iw'ości i rtska.

strukcji.jagou]') o. że jest lasel Nd:YĄG (neod]mowo.lecz gęstość energii ap]ikowanana sery Ho:YAG (ho]rno\'t. He:Ne (helowo-neono\rt').rozerwaniu.Garnet) pć'rprzewodnikouym i GaAlAs (9B0 jest także ciałostałe'Na]eży nm) Źródłememisji równieżmzńżnić lasery o pra(Y ci4głej(cot'hŁos oooe -c?r) i impuLsowej. seryo dużejśredniej (odpojedyn(zych setek i mocy do .l w Zastosowanie Iaserów Ieczeniu chorób przyzębia jqce na kryształach8r€nafu aluminiowcitmwego .y)' argono$']'.jago$€). tJ(zllej wafulajestnie tylko moc generowanego pmdziej populamy ły) i młodszy lasel ErYĄG (eńowo. icnhmeh k1\d. eńu i holrnu' kónc .az la. Nalezy dodać.o!\. Iujaq1n.Ąmnia na tkankę.o. to lasery pmcu.omienio. moc nie przekEcza kilkrr.s.lmrd n lase. ZP względurla mo.giczne).generuj4cych Do dobne poznanychlaseńw gazo. fwanych biosĘmulatommi lub systemz\'vierciadel) Gyc' l4'2) ' Materiałemlase. odparowania.jago.14. sqto DoĘ/chczas skonstruowanookoło600Ępów la. lasery stosowane Wunądzeniachmedycmychdfie|i się na dńe gfupy B lasery niskoenelgetyczne(biostrmulacyjne) solż las?rs.l]'mu.ą lrcdlem emitji fo|nnos'\Ą ld. pr.dioda lub półprzewoilnjk' wie laserów półprzewodnikowych. pr.a$eno\ły z laseńw zbudowanychna kĘ'tształach najbal.lrdIo$) Sa \ł}brancj Ikdnki{J ' m")'" Ryc. nie obsenłlje się jej de. pracy la. ale jed}.cr.on|eniowdria towanego fa| en ne uEądfenia laserowe' 200 .c'p l | Ć.ge1yczne ldser. (mateńałlaserujący). ód]toemisji sposób sem.PraÓ o praty t ią€ l Pj możcmy mdwi'. o laserach: ffi małejmocy od 1 do 5 mW E śrcdniej mocy od 6 do 500m\q B dufej mory pouyżej500mW Ze wuględu zastosowania na \ł}'nikaj4ce charak. (chinr. ! YAG 2100 Ho nm Lasery lvysokoenelgetyane do destrukcji usu słuą |ub Wania tlcnki(cięcia. tkankaulega .y.ĄG) z domieszkq €ttriurn Aluminium Gamet : atomów odpowiednio: neo.gaz. łe. widzenia można podzielić lasery ze względu na somfotojonizacyjnym ablacji. 8linowo. źródłem emisji lasem możebyć:ciałosta. WatóW)' tychostatnich. ono (B30nm) i ekcymeroł€.}'fikatii pod1ialou i ur7ą. lasercwlmi. koagu]acji)' |a.Gal.: \sGG @ńium. ]iĆum. dzącedo zmiany metabolDmu.Scandium. wrazz d|uqosddmi p. balwę.ciecz.\ł15okoene.y oheślaniudawki terapeu. liilatd{ Głó\łniesq one konstruowanena podsta.!zg|ędu bardzo W fe na kr&ki procedzeń laseroltYch.s |a. laser Co2 (&łutlento\^ro. ma:Iejmoq' na tkalrkę.\Ąpł}'$'a na prccesy prowa.l.Wych na]ezq: ńżne długości Pży działaniuplomie owana fal.Ifiesięclumi. mienio\łania. moc genemwanego światła sposób czy pmwadzeda wi@ki pmmieńowania (światłouodl' W tych pieńvszych. kloryrhokolo 40 /nalr/lo/asloso$anie WatóWmocyciqg|ej) |asery r oraz impu|sowe Więkzej o (w w medyclrrie.\r'''ęglo$. mocyszczytowej impu|sie osiągajqce mi|ionóW moc |'unlljonuipwip|eLla.2 spektrum promieniowania eektromagn€ t yaneqo p"ez'óź.Z prakt]'czncldinicznegopun]<tu czastrwaniaimpulsu laserowego. generowalego $anja.nie. z teru oddfiat. chromium Yttrium. diodonyGaAlAs galowo. \.

11. Zoweji nie dochodzi do efektu st}mulacji w gtęb.da śviatlalasero*'ego tkance zależl'nie tJ. ki energii.'In. \ \ 1 | a l a n L l . w te8o\ Nm' Flu. idk . jej ślvietlnej. głębokość penetracji ś$'jatła danej długości o fa]i i mocy budo\\atkanl<i. o fali sn uletsd ollLi.li 2940nm. clyli częścio. promieniowan!a Dzialanie sońcji świaiła lasercwegomożna zauważyć. w cej eneĘii plrmieniolvania plfe}Gzujemyustawia.neono\Ą57) biosBmuluje ele.. .]. a]e równicżod jego mocy i\kd i\\ powicżchni ofaz usta$ic. ppel nJ. c\'fale o długości i 514nm' \. długości genem\\€nej fali. skuteczności stosowanej da\Ą.'J. jac sondęw kontakciei pUstopa. rczległość tj'p zmian patomotfologicznrh i 'wtkancc-5 lvletoda Metoda befkonlóktowa Metoda konlakowa a. sz$h \tElst\łach-Rofpatfując obszary o dużejab. rcdzaj stosowanejsondyi jej śrcdnica. mentj moffologiczneknvi.odzaj ksimum absorrlcjipromienio$€nia dla hemoglobin] energii biologicznej.cieplnej bądź mc.w któĄ.'ki o{ss) o \t'ielkości aplikowanejdawki cncrgii decyduje: technika naśWietlania.Iożna 48B ńur eżstoso' niq tkanki podlegapńwom fĘ'cznJ.długość 2780nm i la. uż}'tej moc}.Zastosowanie laseróww Ieczeniu chorób przyzębia Na R]'c. seże Co2 o długości l0 600nm.' 14'4 charakteĄ^lika promieniowania absoĘcji |aserow€ g o W qióWnych sk|adnikach tkank' 201 . waćlaserban\Tliko\ł-vdhĘości 5B5nm' .wimpulsie.miri.nJ Ry'. \ ) . 0 0 5 9 0 n m . pmmienio\taric laserolte o długości 632'8nm.!t}. Zc pocI1laniać promieno\tEnre laserowegona tkanki ki bogatew rĄ'odę będq o długości poniżej nm i po.bmną tkanki omz efekBĄma fa. z Ry.ap]iko$"nejdaw. długości.iu lubJb\orpr rnrpro. co fali 400 1200 jcst Zostało Najważniejsz]'m zagadJrieniem lasemtenpii w \Ąlkoląstane w laseEe EIYĄG ilługość fa. donro$adlpnje r-'Llposiedniej dJt\tu pmmipniu$r.sLil h(.Iak\Ąidać.4.rn ('7)lipl7enikanle j. w Eacy ciqgłej lczności naśrtietlanej od lub.'lkood i !t.atości niej u'ody hemoglobinl me]aniny i ul. r " cha icncj'.ć tzw obsza-r okien. zand|UmiJ'luĄskJ. progłqb pozatJ''m mieniowania1! tkanki' ŚrĄiatło lasera obszarcmjest W \ł].korz!stać nJ'chsk.Iostricm\ la"eraIBono$}. przedziałod 500 nm do 950 ka optycznego' . 14'4moż]na zauwa4. fa]i ma./atrdn. nj.r.ĄbsoĘcja i penetmcjaś$.fiZ}. 960 Ry('14'3 K|niczne pracy]aseróW dzia|anie w kontakcie sondy tkankarni. Promień ś\Ąiatła laseĘ w kontakcieZ pońelżch.L.pm) tkanki. !t k"utiu gldbl kŹncl' .r w Lr\\ionoinp.ĄbsoĘ.sokimstopniu absońo(ane już w porviefichow'nych w'arstlvach skóry czy błonyślu.jak i od budo$'yhistologicznej 'I.ladnikór1 takżeod lozlcgłości a i Bf)u zmun należY spekłlun od 400do 590nm.l nai$i.ialła lasero\\'e. nia sondy\r}stępujq różnr'chprcporcjach'Najwię. \\idd. D]a' patologicznych tkance. l ę p l l j e \ \ o b . ii. E4cr:YSm . dobĘ dL{Ę' ję \Ą. ważnyclla biosi-mulacji laserowej.Iestto nm.zeniuprzeni.8PnPn]ją.chcmicznej.!r}źej nm.lle do naś$ietlanej połieżchni' Nla to $ń'Vv' na maks}'ma]ny stopień (Ryc'14'3). l d r e . fali go zaleźyzarrlrno od pammctró\Ą.czn]'ch fa]i lasel He:Ne (he]o$'o. fali głębokość nia na $./id!\ lP \Ą\póti\|niAją . tkan. miana enelgii światła lasero*ego lv inny r.

meostazyPodczasbiosĘTnulacjilasero$'ejrrastępu. ( idfublon} komórl.1) ' W celu ]ikwidacji kieszotrekprĄzębnych rlyko. konJManP profuakocznie\^la'e podtrz}muid. bia. wiającena c€ment korzenio*y Swiatłolasera po winno bJć ap]ikowanezaróuno na odkłty cement koteniowy jak i na okolicęwierzcholkakorzenia da. dZą do uz}skania wtómyc.efekty o mocy ciwbó|owe gęstości 50 200 mwcm2. w rórłndnjudo tkanpk be/ biost}. nosLj |a8o. dziesią.operacjeplatow€ wlaz ze sterc. te' kiretażeotwarte. zależne biosbmulacji laseÓwej '6Na dalszlm eta.pryśpieszenie odnouy tkanek i sFtezy kolagmu'.że łykoMlstać jej działa]ieod$. dla mocy nato.s MUIACJI Lekalże stomatolodzy oceniajq pozy. O.wŹ ni\\. się pŻeniowania gęstości do 50 mwcm2.że laserotempia bio. czę. po 10 dniach b}'ly podobnew obu L:wa. które w efekcie doprowa.\'. n}'i\ane sq zabiegi chirugicae: kirctaze zan*nię.laseróww leczeniu chorób przyzębia I Zastosowanie Biostymulacla laserowa w cho]obach przyzębia Efekt biost]mulacji.|o brzeżne' bio.' hfecim dniu. \Ąskaźniki drantaclrpIz}zębiau danegopadenta. prowadzajqcdo stlmulowania mechanizmów ho. pŻeciwzapa|ne 30H00 mWCm2' miastefekty dla temperatury Plocesomtym nie towaŻ}szy!4J2roś więkzyniż ]oc' Efelt pzeciwzapa]ny i pvćci\rbólouy związany jest z poprawqmikrokr4fenia. do. \Ą Zane/ pobud?eniem milo(honddaó procesóW metabolicznych. niu powierzc. w R1\nje eteko stosot\€ n ia bios|JĄnula(ji peńo. dontologii' Na]eżypamiętać. r odziennip. cej lub jako faza leczenia wstępnego. ńeu na białka u]daduodpmościowego śpieszenie s}'ntezyinte eronu' zlviększenieaktJw.ł. poprzezpŹy. Zabie8i usuwaniazłogównafębnychczęstoi!y. są pżeciwuapal.}'iŹmcjmdlśota8ówi neuhofi]ów ora7 zwiększenie]iczbylinfocTtów T Przeciwbólowedziałanie światła laserajest zwia. wem promieńowania laserór"ro malej i średniej mocy (&-500m\Ą).f ębowe zarówno od stony językowej' jak i poliokołlej w dawceE : 2J. a dopiero v. są mentu korzeniowego (!o't plł|ńng) narzędziami re(znlmji apamlemulhŹdzwiękow]łn' rc!łnież Tu stosowana t}mulacjaupłyua rradlq. je pobudzenieosteoblastór odontoblastówi fibroprzenoszeniatlenu.l ii poziomu a].a vko loladr€nt poddano tempii laserowej: wskaŹnik krwawieria z dziąseł GSBI (G'??-9'0dl Ł''s Bleeding Indeł) w n1ocrm s fuiu po skalingub1'1 niższy t5''rn w L. toreceptorykomórek w}zwalanesa leakcje bioche. eniano prz}zębiebrzeźne pacjentów u których wykonano u skaling w całejszczęce. I rvsrłzł.cne. Dawk eneĘii lasera pruyrych zabiegachmoa1a na ap]ikolłać poszcfegó]nebrcdawki międz]. negozęba (rabela 14. blastóW \azmstaszJtlkość Śtoś( mito/ t\ iadęc komorlo\'łm.a'\Ąności neumnów obwodo\aych.owei. dniu po ustmięciuzłogów Ę..o$a.Ćzylipobudzeniaprzemian bio. rębia w}kon}Ą\arre ezęs|o/abiegjpo|ejowaniat e. miczne i bioenergeb. 202 .trefeków biosĘmulacji.Rmu]ację laserc$ą 5lo.{LĄ sTosoll'ANlĄ Blos'r'} Do st]mulacyjna jest tylko terapią wspomagajqcą w komp]ekso\q'm planie leczenia chońb piz}zę.hlameny te śr'r'iadczq o przśpieszeńu gojeniatkaneł naświefla. ĆhorobachpŹyfębia' Po nego w zaawalrsowanych prawidłowych udrożeniu zasad higieny u pacjenta można bio. /aróWno pżed.m śĄietlanei bez laserotempii łykaz}tało podob[e lvartości uskaźnikaklwawieńa dzĘseł' Nalezy dodaą żepomiary głębokości kieszonek plzJzębnychpozostaĄ'na podobn]'mpoziomie' nie. ale możrra ta]. metodqkontaktową'punktouą' Po skalingu biostJmulacja możebyć kontyluG wana w ryldu pner 5-7 dni.rażLi.rn ji oienione u|a. pŹeci\\óólowego czyli dfiałaniaprzeĆiwzapa]nego' i sĘ'rnulacji' Naj|epsfe efekty biostymu|acji uzyskuje d|apromie. jak i po ruolowo WkoĄĄVanych zabiegach usunięcia dogów nazębnych (skdlillg) i polemwa. W następstlvie absorycii pID mieniorĄanialasemwegoo ńskiej mocy poprzezfo. norma]izaqia poten.trni zębów i korzeni (polishi7u). pr4zębie bŹezne na. oych laserem . BioŚt}mulacidWpl}.Na skutek pmdukcji endorfin lub \ubstant opiaiopodobnyÓdo(hodlido obniieni. logicznych komórek i tkanek wYstępujepod $dy.wa&Źncie' po. od pie tempii kompleksoweju pacjentaz chorobqprzy.

203 .i.gt bio\nmula.\v b'ch pru1padkach \. orc||ca 2arż0noWCowa nanie zęba się mą0losc| Wzmozone napir" oko| przyczepów ca ciemięśni zwaczy m|ęsn|zwaczy ZapaIenie dziąse| brodawka strony od językowej kowej nrezFowe i po]icf pżed PoIub usu. Jniu /dbi. |azie lecze.W ńiędzEębowych 3-10/pkt wrarz lecreniem miejscowym 4-1olpkt 35 3łpk 3llpkt 3/pkt 3llcmr codzienniecodrugidzień lub codzienniecodrugidfień |ub codzienniecodlug]dzień |ub . plfeciwbó]o\']l pżcciu'7apa]nJ. !v cję laserowąmożnaZastosować ró$'nieżplfy utnr.\Ąaną regeneracjq tkanek. ca poekstrakcyjne Wylostek fębodo|owy Uirudnione Wyży.i są'bko efckt plfeciwobrzękov'|]. \1. klu sześciu naś\'.^]aWiąCe miejsce 'I 2-6)lpkt 3Jlpld t5J naśW codziennieco etanie ub drugidfień codrienne zabiegi codzennie codrugidzieivpkt lub 3-4rhkt 3llpkt codrienne zabiegi Zapa]eni.rla.odfiennie codrugidzień |ub Porabiegach oKolrca rany chiturgicznych naprzyfęo|u codzienniecodlugi lub dzień . wantem ao9ow nafębnych Pokiretażach kieszonek pEyzębnych brodaWkidfiqselIub ruchem omiatającym Wpolowie Wysokości 3-6 przestŻeniach W1rostka. dzień. fabie8i mogą b1ć stosorrane rv o. okolice otworu zuchwowego Znosfen e rfutWierzchołka a korzen nadWrażliwośc jokoIice szyikizęba zę0|ny ostre zapalenie rzut wierzcholka korzenia tkanek okoio wiezcholkowych Knł obrzęk ak' rnetodą omiatającq pozaDte9acn o0Jęly oDszaI chirurgicznych KMawienie kr.bea 1'] zaŚtÓsowane óerÓw b]ostyń! pEyzebia ujących chorobach w Przed ekc]ą ]n rniejsce wklucia ffi 1 3łpkt Ąlpkt podawanśrodka W przypadku a fnieczu|ającego o połowę skraca pozniecruleniu mieFce Wk|uciaszczęce W |ub otwór bródkow1.ósm]'Ó.. dnion1nr rr1rzynaniuzębó$.ietlań codzienńe ]ub co drugi pra]śCeperiodontologiczncjbiosĘmula.ó oko| zębodo|u.Zastosowanie Iaserów Ieczeniu w chorób przvzebia ]-.orunu przrno.

plzy lorviakach. na sl. brodałlzakowatość. Lasery o dużeimocy w terapii gicznyclrlub ze względuna anatomicznietrudny do.vŹrniabiosĘnulaq.ulosi około10 rTIJ/rnm2' Nąstępujewtedy . ia i dnić przeciw.zabulżenia\Ą]'dzie.rvskaza bez\łzględne uględnedo >tempii biost]mulacfinej.mo\łanieleków Zapaln}ch dawki są cze. u. nego. nieustabilizouana cukrzyca..msh.za|eżność reakcjiod bodŹca' si' siiy ob€mośćrozrusznika serca. kowanympżef oshilo.miesi4@ka. 0 0. Do p. ET. elu /dlnymanjakn\dwipmian opóźniajq a|dyv.perio.wfkonariu cięcia ji \\ spŻyjają aktywności fizjo|ogionej.o. i 2 nadmieme ro.14. gęstości promienio\timia.5 Gmficznepredśawiene plawa Arndta'5chu|tfa.fotojonizujacego foto.nadlltażliwość światło. W TabeL 1. względn]. nia przeci\Ą'Zapalnego.ch (nadczlamość i niedo. rĘnosi od około szczegó]nj.Zeciwwskazańbez.gamet).l.1zestalviono pŹyldado\Ąe dah'ki lania $uczołów dokrcun}.o. wo-scandium.(Carboł pień skuteczności Mss terapjibiost]'mulacyjnej' dżoride)' Nd:YAG (neod]'rno'o. powoduje energii pmmieniowania odpo\tiadające temiczną erczję tkan]<i.jagowe).Iaserów Ieczeniu w chorób przyzębia Zastosowanie PltZtrC[Ts[ĄZ. nadziąślaki.ch zaliczamy nowotwolTZłoś|i!t€.oshiro. bowo-jagowe).5Zamacfonesa r]rzńIiżone\łaltości PmgorłauEltość ltóra gęstości po.efom oddfiĄ\. bardzosi|ne nia' L. tkanek w peńodonto. 1 do 500mJ/mm2'natomiastprogo(a $.trul.1 J/cm2 nietenniczneusu\łanie tkanki. argonowe. nie\Ąydolność naczlniowo.utek fotoablacji do około12J/cm2.lt. któle mówi. wszelkie zmiany rozrostowe.galium. żesłabe bodźce |J. bĘk zgodypacjenta' po Znieczuleniu. l|dnlj na.Najkorzystniej biosĘnulacgn}m I(tóń po$oduje pnrmienio$€niem o gęstości energii od 0. bodźce mogą skutek fototermicznego. jest działać gii prcmieniowaniar'ltafi oleto\Ąego.Iziałania mocy (105-10t2 o duzej gęstości \Ąłcm2).łse| rc. \łielkości' stanach ostrJch W na niekiedy mniejsze o 507oniź w stanach pEewle" światłouczulająq7ch. wiążesię ze stratą apliko.lNIA Do STosot\:łNl'.!\P liamino\Ą. do naś\t'ietlania pżed iniełcją' Do przeci\łvskazań$zględnych należą: rł]'soka a takżew chorcbachsta\Ąuskronio\Ą. . po wana pvez kardiologa).ch.. oraz laserJ polPgdnd lokaln}m/ni.CTYSGG (e*)owo-dmmoweitro.urtanie de.. techniĘ bezkontaktową lub ld]ch' Naświet]anie po ZalecaneZwłaszcfa Zabiegach omiatania' chiilr./ność bio|ogicfną. BIosT\]'ruLAcJI L'Ą. Er:YAG (er.strlto}\[J Należy urłzglę.lępuiP a lub na ia jq hamować.artość ener. wan]mi laserami o dużejmocy sq: co2 .1.1 4 gowacenie błonyśluzowej' Crąza) Ry('14. parcstezjach społachendo.ozldad 204 . czynnośćtarczycy).^/Pniu i Usunię. chifur8la Wańo Wspomniec o zmodfi.' iej uĄ. diodowe prawieArndta-schu|tza półpfewodnikowe (GaAI As). h /n\ aspekĘ7tecbniczne i oszacowaćmakjtnalny sto. silnebodźce natoiub koagula( lka-nl<i . chorcbyklwi.]bie8d( peńodonIologi( t h naj.sercowa(e!!ikontrolo. eksbakcjach zębó\t!w Ze.Pno\'" {iz|oIogicfna' pobudzaia akBl'v1osć unIarkowa']ie ciu tkanek miękkich i twardj. /apa]enie d/i./ę. lub prcmieniowaria laserorvego chemicznego. chorób Przyzębia stęp do miejsca naświetlania. stosowaneprzy biostJ'rnulacji logii' Należy dodać'źenie są to szĘĄ\Ą1o ustalone aĄrhl a serca' ciężkiezałażenia\{irusolve'$fj'ti pż!.żuchwouego'gorączka'padaczka.\Ąanej energii' Powinno się u\Ązględnićte u /. Na Ryc.

foioiermicznych fotochemicznych fa]eżnośc ] w od gęstości mocyza9tosowanego |asela1: |aser Nd:YAG. baMn]kowy' Ryc.unjęLia. nJdaics.ica. L1óry samocr5'nrrie.asel co2 zaopatlżonyjest da. .!'ody $dka na głębokość i od i ruiazaffi I nimj \Ąo. h.!.chrcmo\Ą!. mienio$'aniclasem Co2 długośd 600nm jest nai I0 leto\Ą.roHe. |aser 2: baMnikowy...J. na|omia\l plnpad|u promie.kd. czejwieni (laseryCo2). ekspozycjitkanki. ga rłprartnego sq pm$adzenl1 szt}.Ąp[.9: laser Ndcw:YAc. Jest lv cralasero$e stosorvanc w ola isl.o\dnjp.l k-atelu (fotoablacja) ' Takie Zirnnecię.szydo opra.t'7). kryptonowy.Ęo plPlĄjn. lub b]iskiejpodczefuienilaseremNd:\AG.\'ce (Ryc'1'{'6).cn crbo$o-jago\\. 65o-90oc całkowita mat\Ą.około o bafwic czerwonej' I. cięcia tkalki mięI.nic.ego o dużcj gęstości mocy (pouJiej lepiej absońo\Ąane pŹef tklr]łi miękkie fc.8 w .. kacja da\Ą.owy.h h\drdJ.cr CO2ma. fomie mikrcekplozji. ptzy t!'rnjest lasel pilotują' trĘv tkanki: po$lżej 42oc nieodwracalna "o'oo"on denatura' q. tomiast w chirulgji błon}' jamJ. Wiązkina oplaĆoh}.EriYAG.Vv'an]Ąn prcwa.to.ch w fazach do..6-37.nizmów fotojonifa q]nych. zwęglcniei odpa' nie 'sJ<a'kón \Ą/nd'zrr\m. cia i usutEnia tkanek na dmdfć wapol].lzado uszkodzeńl{raf ze \Ąfrostemtempela. krótkoh]'\'ab'ch impulsów pmmieniouania dtmfio.aniai przebiegu co$5ĄĄtnia jeclnakw Ę'rn ce.9.$]altość !.10: aser He:Ne'pó|przewodnikow}. w Zakrcsiewidma widzialnego.7 duż1mr o . |asercof. zazłyczajdioilolry około 60q5oc zacfJna sĘ koagulacja.3r laserekcyrnerouy. usuwany.|opniuLlotNdnja i\ody opa.Zastosowanie |aserów Ieczeniu w chorób przvzebia = z 9 1 ! EFEKTY FOTOTERMICZNE 16. (Ryc. cie i6'c' 14'5. okolo 90o_100oc c\Ą'ał.ej ustnejnadal nio$'Źnl1z zah€su widzialnegolasercm algono$l]n la. fali prcmieniowaria omz crasu tn\.(ErcrYsC'G).głębokość Wnikaniajestmała (Er:YAG). rc$€nie tkan]dZ ekspansją ciecz] i pal].pl$\.\.em absorycji \tnikaniajest Większa.t0 Na" 0. tc/ opc)ipsl 20s .|zględu 109-l0l0 \Ąłcm2) Fiagmenty rozłożon]''ch molel(uł na dużąza.ki pmmienio\Ą. Sa lo ld.]4.go l ię.{'nosi bo okołol0 mm' Pro.llomjJ\| pt'orcs robtemicznego u. szych paramebach i uryskanych efektach na tkanletu (laser] eksqmerowc) i zakrcsu dalekiej pod.I s tponiżei mm'.'ania Ęch laserachwyrlld. i.ht\^ora8a. nadmuchempoltietfn]Ąn i wskazale jest stoso\Ąa. gtębokość rra cjacji wiąZanchemiczn]'rhpod \Ą. laserco. już lasery o kov!'stniei lrr obecnie są stosowane W pąlpadku promienio$"nia z zakrcsu ultlafio.Vvlego ustawieniai (.4dej poszczególn}./. śluzo\\.C Ry('14'6 odzia|yvaniena tkanki m€ c h. 6: 7| 8j laser argo. lcm zogniskowania punlr.7 Efeky termiczne tkanc€ p|zystosowaniu w aseróW molel:ułnriqzków oIganicznych skutek fotodyso.l. aser Nd:YAG. 0'] do l rnm'dldt.v ramienia\Ą' \. to\\łre odpalD\Ą]anie z tkanki. Nd:YAG. eńoi\'o. tkanek t$'ald}''ch zęba. 4: 5| |as€ r argonow}.facji'. odpowicdniej odległości około6-7 cm ce.ly powstałe trakcie pracy1]m laserem\Ą' Głębokośćf uszkodfcn tkanki za]eży dhaości st€ od Laser co2 bJ'łstoso$anyjako pien\.edo niu.

sząznacznienrriejszJtn stopniu Zębnej.lo my $Tkonać cięcie' usuu.StlvaŹa to szczególne \ł}.\.tedydo usunięcia tkanki.ĄGpo\\tuen go impulsu' DochoiIzi \r.tenniczny w pozosta\/chtkankach pżyfębia (R}'c' nek miękkich lasercm Nd:YAG koniecznejest chło. baItbo kożystne chtonne nD lasercm CO2 czy konwencjonalnl. możliwienajmniej uszkadzajqctelTlucznre tkanki otaczające. lotarcowe. pmcy ciqgłej' B10nm w mocy !V sońolrany przez hemoglobinęi gwarantujepetną lacji około400 {'arjtw komórek' Natomiast cięcie hemostazęw polu opelacyjn}'rn. liny nacięcia. który nie stanowi problemu pnenikania wiązk4.w technice bezkontaktowej.m laserem do oczyszczada powierzchrli im. . żo.m laser dic \t5'konanelasercm Nd:YAG o mocy 3 lĄ i impu]sie prccy.perio'LaserNd:YAG\'Vypo.\łlm). nych ze *z8lędu tkanłi' W zabiegac. Praktyczne doświadczenia impulsov1m lase.y o d]łuśości zastosowaniu skalpe. \Ą. w których autol histologicznie mniejsze od 0'5 mm średnicya zabieg sfuje się oceniał nabłonek.uniq(ie 206 . prowa. cięcie la.nP cq lasem Nd:YAG. koEeniowego. l4'l).nawet do 10 mm. oshzem skalpela. rurgicznJ'cl}.\Ąnolasem Co2.Inak stosowaćw bezpośrednim wskazujq. i W tkanlGchtwardychzęba.11 o W badaniach prcuadzonJ''chprzez Pickals nad l0 600nm lub diodowego dłĘościB10nm' IŹser pracy urazowością CO2 stosujemyw zabiegachch lrgicz t'ch w cięcia błony śluzowej\łykonanego preqzyjne cięCiei zlokali.jak rv lase' dają elastyclne światłowody Absorpcja promieniowaniai rmiany temperatury Ife Nd:Y'ĄGczy laseże półprzewodnikowym dio.aby uzyskać odpo\łiedniomńejszy efekt $' zjalviska termiczne.\'i bartuPj ].maganiom b.magania dotyczące apikatoń\Ąr \Ą5.Izone tkan]<ach yka'15 na n}. kóremu to\Ą'arz].diatemią chiuĘiczną i za pomo./ana w leczeniu tych do!Ęm Ga A1As pż}zębia W ]eaenjukana|o. tkankę. z kością' prfyzęb. co dla wiqzk światła lasera' Laserem Nd:YAG może. Wafio z\Ą'rócićuwagę. przJ'ldad:fi.a naciek Zapa]ny obejmo$'ał stosowanie lascrów w pcriodontoĘii \Ą]'maga t-vlkood 5 do 5 \€Ntw komórek' Badaniab}Ą pl7e.13.m w poleko$lch pżerostach i]uiqseł jest zastosowaniezań. lerr bardripj ęato.kazujqcej plantów tJtano\Wch w ptebiegu peliimplantitis szal zniszczefliatemicznego tkanek sąsiednich.a. z i pnerostach dziąsła go je.liz rozognisko$anq tfzn]m. zespo|ach W endo. infiltrację prccesu zapalnego. Aby 320/rmsta|siędobrymnażędziem leeeniaendodo w stosunkowokrótkim czasie usunąćpatologicfną dontyenego. impulsowej'co umożliwia ję. 200 psek. o d]ługościosnrem skalpela.kowYch. M^/m żw. koniecznejest stosowanielasela o pracy impulsoweji o wT'sokejenergii pojedlnczeW terapji na pżyzębiu laser Nd:Y.aniepowierzchnio$ei ko..nąpracę techniĘ kontakową sondyz tkan]<ami.on onolv}i]|ao|cr!ja(e. cz]''w zabiegach on t1tącznie do wykon1"wania mał}chzabiegórvchi.jago\Ą5m cementem korzenio$}m.'ś\tiatła'' ulegarczprcszeńu w tkan]<achosĘga i sażony e|astyczny w śWiadowódśrednicy !m |ub o 200 się głębokiefekt koa8ulacji.lo\ i.heinei$el(tomii u pacjentów \PlPm \d:\AG jF. malnj.la naciek zapaL{ dot.seno.że nadajc się na kontakcie r€m neod]rynowo.tkanekpży chorobach i uej ciągłej absorycjapmmieniowaniajest mała. tl.zwiaszczafębiny i cementu (ga1owo. t\oĘpniplidmin) i fibrob|a.1.l bellruarrp. w1'kaz5ltało co dow}'mafleksyjneśWiatto$.aluminiowo.ch. Dla opracowania kanałówkoneniow1.Larano' po mniej]'r$a!. go i pacjenta' Z kolei laser diodo\.5 jest lwsoce ab.Tn najlepiej odpowia.enl ektomia' usrmięcie na uswrania tkanlti Ziarnino\lej z kicszone]< na jego dużąabsorpcjępżez te małychwłókniakólr hemostaza tkanek.Zastosowanie Iaserów leczeniu w choróbprzyzębia możLiwie najmniejszyob.l'c4'ł oko. h cz}. niu endodonĘ( /nJĄnlnline u.okół implantów l l 'r2Nie moŹ.\ł. kor4'stać do hemostazytkanek.uz}skamy mniejszą gęstość' można\ĄY. celem cięciajest ufu'olfellle szcfe. Wapoq'?a' ldm}kJ nJ. międzykomó. jęu prac1 rv ciasnych szczelinach kieszonek plz}zęb.7!'11ia /o\\aną knviono. Podczas opracolqvania tka. lkanekspra\em$oJno-po\vip. w jPs|/arc!Ąłlo ag! acjętkanek. PozaĘ. ło 200 $'arstw komórek tkanki' a po elektrokoagu. PIz]'pm(f IaseremNd:YAG o pmc]'bezimpl so.ody umożliwia brak w1'letów kr.walrych zJ.ch lecze. że lasercm NdiYAG d/enipopprowan\. jest wykolzyg!'. placo\taćw kontakcie z tkanJ<ami kieszonki przy. du.

l ze do proł"adzeniem śńatłorvodolr1. Niebezpieczensfua redukcjębakerii o 10ł CFU na l mm2 (Coł. koneniowego.r!tn]mi feedbocA. mloięĘ Nlożnadołącf do tradycyjnegozabiegLl .lizacji plzJ'jQto jako mic1n}'CJl kieszonki dfiąsłowej. Do tc10}Ł 15}Ł aplikowane światlowodem śrcdnicv go zabiegu.utekwannków anato.u!.8' Ba.c no\ł].8-l.lie ]-1]' stoso*anialaseraw periodontologii pżedstałia R!c.Zastosowanie Iaserów Ieczeniu w chorób orzvzebia jest selektj-Vvne' \Ąjbiórcze usu$€nie kamienia lase.ln]. cncrgi.ĄG) odb}$a się szńko i obecnie p.'ykożystujemy o laser Nd:MG aplikując 200 /rm\. pżcz minutę na każdą kieszonkępąrębnq da(]ię ]ików Zębinowy(i popżez ich zeszkliwienie. o głębokości 40/]m do 60 !m i uz]. nlTosażonylv ł5'godneĘtnice z \Ąe1\. sa terie.r o!P| d' \ jn"ś^ Ą f pracą dużej Wkeszonce |asera mocy pr4zębnej' i w:łaściwe enie opraco$l$'anJch tkanek.]\le(.' nyjest lasel EIY\G 2940nm' Inakt.?irrej hni prz}.ykonuje kircta/ 7a. kiesuonek c. Ten o mocJ ok' l.vkazały dodlodzi do uszcze. l l u n l k a n e k m i P ( .ości cementu kożeniorł€go Zębór{ \Ą'. dzonJTni systemami z$. leczeniu w biegawtómcj penetracjidrobnousfurj l7'l. órv opracorvanie tkanci( pv]"lębiaenel8ialasera'Zabicg Badania tkanek tnurdJ'ch zeba in vitro podda' laseroterapii usuha nekmo'cznc tkanki.Śgsfo?' 207 .rchopmcow1" na povieluĆhni cementu koEeńobego baktelii Do trsulvania z:logów i rvaria powierzchnicementukorzeniowego stosolta.ieszonek(po$iefichniolvcusu\anie tkanl'i).zqbnych.['.nęhul\.r./ki u|"gają r^odr $ani.ra PdJo\o.nej' 'o miPnjo\\łrnjJ i nabicrajq ] .5W przy częstotliwości impulsu pracy I.\Ą.ch temperaluĘod na pfpLr\lenli.lnienia że kana.25 do 1. ni.18. \ \ ! 7 | 0 5 || P m p e t .\Ąvouanc bak.75W pży częstotli$ości efekt zostałIó$ł eżw-vkożystany leczenia nad.'ęsto\ł cęl sp\tenia jak prz5..z gupy BdĆillŁss Łiźtllf.ch aplikatorów podobnxh do pG pamiętaćmoż|iwości Iezy o termicznego u5zkodzenia $szechnych k4mic z chrloabeniem wraz z \pmw?mrafgr.cl rt1'kazują reduĘę poddziąsłoł.i t i ę szczeniebiologicznejtkanki za pomocąkombinacji nuial w moż]i\\'ościach adaptacyjnFh tkanki cementu cfasu i temr]era Ą'.i |r.ch obecno.vstę" ścifali l0ii. 15-20HZ.dla światło\Ą'odu do o śednicy320pm i d]iugo.d. na Kliniczne pojęcic steĄ..-. sĘ pulpopatii III stopnia.Likcja: Iem eńo$f''In Lrrnoż]iuia śłiatło pilotujqcego(655nm) po{oduje diodowego]asem fluolescencjęzłogóu(konkretniebak1eń Por?hro' mDrus gh1gfualis)f\. mid/gi ścią ji ma. i zeszklirvienieujść kanalików zębi kieszonek pż1zębry'ch .co zapo.z1'ciorvo. W chorobaclr z pntvi.sckundolvą' Letalna temperaturaa bakterii może d przekro nie prz} u/Jl iU |d. znnurrę nych p..1 nm' plży czasie impulsu l50 llsek Ni.omienio$'aniu lasem Nd:Yag o mo(y od i zapa|nynaMonek' Nlożnamówić o tf$l peelirĘu 0. powier(hd rpm{-nlu kov.jak i \Ą leczeniu enilo' donq'cznlm ma laser EtCr:\'Sm 2780nm.In spra}€m \\'o.ac} laser. jego konsfu. ii hoblemy pon.dniP Zlogos progu koagu|acji Więzade| d]a ozębnej.!.stają sl. endotoksyny plzy zastosowanejenergii 100mJ/l5 pps pnez 5 sckund i pauzqls. leżqcych go (Ei:Y.jdgo\ĄA. C/./ '/ - E astyczny śWiatlowód D}'fuzja pla ci€ Ry('14'8 NiebezpieĆfeńshva term ef€ k tóW anychfwiąfare umnż]i\Vid :dpdlnp ol \/l /anie po|.Podobne\Ą.vaniuulepszon]. so\.skazania zaróruro do opracorqi'.10 l4. bardzo pżyzębnej' blisko kieszonki dna Ponadto na. efekty tennicfne dotyczą waNt$y by bakeń w kieszoncei dcfakb'$'ację toksln nie od.]' ro/biliL\ n.m staje się poównJ'1Ąaln!' D.. bowego. BacefuI\es ' Escherbhill cali.h rpd.rr /pLin!po ek.laniapro\taiLonc in r'itl. clrłoilu prązębia pnebiegająq. cus unit).łfotne i untchamianielasera er.fy zasto. rłraŹli\l.ch.rrr lńązki promrelro. WaniapowieŹcbni korzenia.'.Lin._ stwaĘamozliwość redukcji licz.sk1jesię tzw' pom}. czyć U.

lno kieszonki plą-Zębnej. we$. hi.lókicn ozębnej. najlepiej światłorńd.polo. laf.ości Poniżej lub leczenie podtrz]łnujące po.niosego' powil<lan!'m stanemzapalnlm w okolicachb1. je Zaopatżony opatrunkiem chirurgiczn}nn' po Retrakcja duiqsła oszliforvańu zęba."|d. \t. kości.ie mieit(J.iść trudno Usunięcie śluzówkinadimplantemśródkostn}n' dostępnychoko]ic pr4zębia c7r' okolicy bifurkadi Hemostaza.tloem dontologii: il fnt. kątem'2|2' fw|aszcza d|a narzędziem stomato|oga. otltalcieropr]iapaŃdonta]nego lubzębopochod.gdz|e krfepnię{ia z p.tolo4i.długiego species' Ponieważpromieniowanie lasera Nd:YAG konwecjonalne przyczcpunabłonko1\ego''' absońo ... celem chiruIgii peńodontologicznej przydatnym Następn}.l!\'arsh\1eniu.nuo.Irętnnej b-vocenić i odnoto{ać pammctry ldinic.jpnLinic \Wma8. gingiwoplasĘ pe\u1o.tur podpom\Ę'ch lJ pacjentóW powinno kontro|owane' być krwawienie utraconegow pże. \r w kieszoncepĘf ębnej'20 się opmco\Ąuje częŚć na.kiietaż. Kifetaż zamloięB: usuwanie ziaminy redukcja lase.'anialase. Naj\'. po o.llatego taklc do regeneratji pvlczepu iącz.. pra\\i.nie korzeniowego nej. nabłonkai opóŹnienia po zabieg! lasemterapii Nd:\AG dochod do '{0% padl€ch t!'lko do lilś\idacji W trakcie opelacji pla. rz radjJnie do /miPronPi \\i?'' redukcjaflorybakteĄ. h pV\ /Jt|oso\^dniU \Ą bJd.dół oklażaćświatłowodem toIlxa.Zne zastosol.przcd rt'v. c5. na korzenia.inlo. Zcbńno moż]iu.okółZęba. Częs1o leczenie chirurgiczne 208 .Izanra zostaćabsońowane). Leczenie endodont}'czne: pEetrz]rm}.gd/ipnromiPniowEni' patogenypmdu]'xjace iasela Co2 lub Nd:YAG podczas pżeprol'a.25 Korek1apod]loża podczasZabiegówgingiwek1c czepie nal}łonko$Tm lase.lnid(h m'l dlmm. czy gillgiwoplas['ki nie kie.frenulek.Ulgicz 2 /ab'eg' uży(ien oaktelieTi'' memDranq pienia od lo$'ania nabionka dziąsła sh\'orzone] negosąbezpieczniejsze' pEestŹeni illa rcgeneracji tkanki łącznejkosmej i \ł.]id uw"SlcdnjPni'm nprio_ /p s/./cgoln\m cu]e ia do tegomdzaju zabie8!' U pacjentów'zkje' malologij szonkami przluębn}mi po\["żej6 rnm i Ltb}.Llow}mprl}" Szczegó]rriepnl zachowan]rrn protet}'czne8o'24.okosmowego strony ma8anegolaseremkoniecznajest ńą\.ujemy śi{iatła m na. Nd:YAG. błonkową '23 pżJuę. sto. i przyczepułqcznotkankowego |e. l. otEymujących nowotworowych W biegu choroby pż.SGG.iest odtwonenie strul. Ga Al r\s 9B0nm.inobdcilhlsspecjes. Po tżcch miesiacach po zabiegtrk €tażu wspo.konujesię zapale. jego \t.Brak knrawienia i bólu pozabiegowego ka' Gingi$ektomia.}stq. co naświetlań tydzień' Po Zabiegl1 płataśluzó$'ko\\'o. mii.lato!\c ie u.. furkacji kożenia' plzed plano$ana SRT Zabieg bakteń' usu\ra ie złogównazębn!'ch.zatrzymaniekrrarvierua. u zagrożonych immunosupresyjnie.Ązębia u pacjentów zaburfeniami .chorób przyzębia laseróww Ieczeniu Zastosowanie kończ}'się \\l'twolze iem.m klwi.ta kontrolna.łzębia. rernm \d:\AU' \Ą B0. nrtcrapii powinienzostaćpo$tóżony w c]'ldupięciu nablonkowej KhEtażotlvally: opmco$anie części padcnt nic zosta.a chi. opraco$aniekanału waćsondy na dnie l{leszonki'lecz ruchami pulsują.cr: \.nfuj' . no}ootnie. by Clo.ażniejszyjest prcblem odizo.lzamyraclia]nie. Do melaninę są selektj$'llic redLtkouane' tych bak.okostno$€80' Niejed. popŻezzmniejszenie ryzyka niemWsieldzla fu tkanek (sRT).iest zaletą rych zabicgó!\iNależy dodać'że łenutel.rastania keszonkę.anejest uzez cienrne elcmenl' (niekied}' /n}. rów Er. czonych ia wrd/ /P \l' rosdna regenem' operdr f.. to\tej oo ptataśluzóu'kowo.tecz świattoŃód jest Laser szczegóIn|e z D|apacjentóW g|lpy ryzyka pod wprcwa.'laserem \r}konany cieńutkim ciskiem Protetycznlm. SRI dochodzi pizs'. śniejsoncląkieszonki prz]uębnej.1omia $ędf idełek' ab!' o$anicfyć hlstąpienie efek1ó!\'temicznych. Nieńetkie zabicgichirurgicznelbiopsja. chemioterapię. któr$h redukc]a notkanko$ego'l.vede rudnnzljrlnśl cmenfukoP. bia i konl].o: nin r. no\\rlie przeprowadzić Ga /ruP.asery te są stosohane\\'wch teńi naleząAc. diodowego Ą As B50nm $.wać półprzeltodnikowego t]lko zabieglasemterapii la. prec]z5'inie wprou"adzić należy ne8. bm celu \rf.migóra. jest do ś\tiatłow'odem a]temaĘ$q.

l!' Klasa 3B lasery niebezpieczne dla oczu w każ. w przJpa.lk1 patrzenia na wiapkęprzez przylfqdy oprycflre.az przlpaalkowa.nychnarzędfi. Cje w paśmie dobregowid/enia.] kot\'ni](a.naueIdo 95%raniel4szrleli'':" 209 .ia8an} dany efek i nie \lystępują uszkodzenia stnrk1ul pr/}"ębiJ. 2000ro]{rl norma EN 60825. a będfie stanowić pełnienie. lektJwnych metod.le równiPż w terapii pe. do Ja|i typu poziomu gęstości plo ra i zapewnić t|umienie mocy maeniowaniacalkowicie do bezpieanego. nic ale oksydowanJ'mi węglo\łFninie odbijając}ni lub plomieni. pochodzących ich prc.4kacja 5prfęfu i $ryt}.4th prar będ-/ip rozt\oj. IŹsery i użą. zy cbrońć oczyi skóĘ zańwno plzed prolnlefuo.'lni \lrraźnąetyketą informującąo gę.1 lasery niebezpieczne.38 i4 muszq k|asy być M/yposażone w okulary ochronne. i rouproszon]m. jednak przeceniać tych u}'ni.Zastosowanie laseróww |eczeniu chorób przyzębia ' Badania nad intemkcjq pmmieniowania lasero.m} o$€ l ' nal7ędfiarnj polcrowan}1lli. nami bocunj. które pozwolą na ł]'tJióI. ce prcmieńowanie \.asery Nd:YAG są stosowanew peńodontologji od niedawna. niezamierzonaeksporycjadla oka czy skóry na promieniovranielaserowemożedopm$. kóre powinny być ściś|e dobrane diugości okreś|onego |ase. zębnej' Nie naleł kóW poniewaz nie ma jeszcze danych na temat gd/iezottaie poią. rov{aniei Wapołzacjętkanek po$stajq w toŹe od.P.imocy niebezpieczne: nale.m. od zachowanyodruch mtugania.r'idzia]ne 400 do 700 nm. sy pod Względem zagmżeń od mieniowania: u Klasa 1 lasery całkowicie bezpieczne. wego f tkankami są coraz lepiej i szeŹej poznawa.iodontologicznej.1eńiw kieszonce przy.. zasady bezpieczeństwa ZaMdy bezpieczenstwaregt uje obowĘzujqcaod pra.l:.emifują. Wie. !d I asa2 lasery niecałkowicie bezpieczne.lza lla temat laseróvq ich technologiajest ciąg|e u]cp. a. czas usu\łfffa tkanek ]aserempowodująqm odpa. dzićdo nieodwracalnych anian w tych naiządach. osobypracujqCe z |aserami 3A.Izenialaserowepodzielonona lda. jedFie ich uzu.a. jak waniem bezpośreddm. i .wanrrrkowobezpiecme. : l asa 4 lasery o dure. c]'. slreĄ belpip(/eń.\r''' każdych warunkach. ape$łrii roułliP./ możli\"de szerokie pole $'idzenia' oplawki są z osło. Klasa 3. dych watunkach. z Pod.popr.tua' o. Z peunością laser nie będzie mógł zastąpićtady. ok ary porvilq1 poprzez odpowiedniątmnsmi.zala i JujduF suoje mjcj. Zne d]a Ldl.'' /najomosi przepisów jest niefbę. ne. nych baktedi we florze kieszonki pnlzębnej. I.|na.Cc|em dal.lla bezpiecznego pG wch sĘir'ania się urządzeniamilaserov'yrni'ponre$. ldasj.Bezpieczeństwo cy przy obsfudzeuIzadzeń lasero\aych. padent oraz personel że wykonuj4cyzabieg i wszystkie osoby towarzysfqce przy zabie8u powirrny nałożyć oku]aiy ocbmlme' jest ocbrona skóry przed plzlpadkc Ró\łnie ważna promie W5'm be/pośrednim po(rdnio odbirym lub nior\€niem lasem' Aby zapobiec niezamiermnlrn odbiciom zwierciadlanlm w polu operacyjnl. Łrtvlopa]ne mateńaty ciecze i gazy pG winrryzostaćwyl.los(i opBczneji dlugoiti lali lhmionego promipnio\łania'Nalezy pamiętać.Juczone pola operacyjnego.|( Winni.cze usuwanie złogów nazębnych i rcdukcję patogen. dydunia opary zawieĄące czqsteczkigań\! mole.istnieją pierwsze poz}t}'ime\aTłriki dotyczącercdukcji ilości bal. kuł takżetoksyczne'Polecanajest praca z ssakiem pe$onelu w speqjalnemaseczoraz zabezpieczenie kifil|nłą(c.

chirurlogii. olaz zmiana gfubości mo prz}zębie potlafi.lr'laszcza latach 70'. gęszczeniemblaszki z. ow'ocujeto zmtanar w obrazieńg. r'"mloś.'duża część zapaleń w arty. Pomiędzytlmi trzema sta' korclacja czlnnościoua'którcj wami istńeje ścisła zabuvenie odgr}rvazasadlicz4 lolę w po!.stomatologiizachowawczej. lo zapa|nym żenia zębówpozostałych)' l] PŹedwczesnykontakt z powodóW jatlogennych (zbyt\"r'). mięśni nażądu żuciaza pośre.czynnościovwch zahutzeń Leczenie żucia natządu Marekziętek . Teońa Helda za]dadaistnienie w u]dadzie sto" t mdlo8rraĄ/DJ'mIr/e{ sld$dw:<|a\u\klonio\ o. zrt:łaszcza periodontologiczne. ku]acji''da$.ypelnienie. 21'l .]iictwem go systemu nenvo\tego. tkanek Występu. poszerzeniem szparyozębnoweji za.I odwrotnie. pmtetyce. dzie rucho\ł]tn.'staniu zabunenia w jedn]m dJ'sfunkcji nanądu .soka staleakkorona. resoĘtia tt\ii P IejIkanki'\aslępujelloka|izowarra tlekem nini. acji.tu. z8Ęfowe plze. lnvm loici ulrn. r/Pnidlu \rtepuidtp mająwph\1na . ropnych ma swoje pot|łoże nieprawidłowej to kienrnki ba.Zębowego' stawów ma swojeuzasadnieniefizjologiczne'Zabu. tecznej cz}anościzgryzo!'lejzębów znrniejsza się liĆZba i\tókien ozębnej. .w innq stlonę i plzyrios\' całykomplek bar.u. sta\.?. w PosĄ one.prowadzqdo zaburzeńw rrlda. tywne e|ementy utrzymujące i podpielające). neulolo' reumatologjiczy gii. wiać siłom pne*yzszającym tzw.jak w poprzedniej sl.bodolo\pgo. B}Ąva kraczajqpńg toleĘncji plz]fębia i powodujazmia.' od io. wej akĘrmości zębów' Przy blaku lub niedosta.iovvych Ptzy<fy zabuneń <zy ny skroniowo.ltosię zdeakfua]Łou'ało. ParaJunkcje naŹądu żucia. następuje jej zwęzenre blaszki zbitej' Z kolei to sa. dzo ciekaiwch '!firioskówi roafiazań. Występują w]'lerryZaknep}'i mar. zjologicznych.z. dochodzi tu do zwiększenia liczby lr'lókien ozębnej i ich zagęszczeńa.nnościo\łych pocfątek nauce' żuciabyłXarolyil' W l90l t dałon która dzjsiaj ma sw'ojeuzasadnieniew pedodonto. eynnikóW Pżeciqżenia zębówmogą v4nikć z Wie|u na|eżq nich: do Usunięcia zębóW którespowodowane stanem Ę (powoduje Wówcfas przyfęb|a pżeciq. oraz do zabluzeń cąmności buzenia cz!'nnośclow€.4nno{ centlŹlne. Wprowadzenie nnoś. że. gii szczękowo'twanowej.wać szeuej. ny patologiczne'określasię to mianem hialinifacji u'lókien ozębnej.3 jednak rczpatry. o ile jego stwiedfenie. jest \łó$czas zwiększonanrchomość Zęba.h objawy kIini(zne dysłunkcji I Analizazwarcia Wprowadzenie narządu ojcem leczenia zabuEeń cf].się adaptolvaći przeciwsta. 'Ia]<o.sze mięśni'Stąd nazwaza.Źucia'4 pmlvadzą do m1ian w pozostałych Z niĆh za\\. h i stawu żuchwowego.tLr .żu(hWo!'vy.. mia{ a]e mieszcząqłn się jeszcze w granicach fi.2 jednak niestety taĘ żesĄ.B0' dań pozostałJ': i 90. Narząd żucianależy ponieważrie R'lko zmiany miejscowe. noma|ny \ły.biĘ.zębodołowego Ist]:lienie wszystkich tnech tzif zębowo.. IkdnPl pn}"ebia ra|eżv .vuZębowo. Zmniejszona Wydo|ność pŻyzębia jącana pŻykład śanach pŻy zapa|nych.most.

zlokalizowane w L!. hzernieszcuenia .reto funkcje ząlHiało obce (dens-<bfplls alien1rm) r kojaŻyć $}niki badania palpacinego z bólem (da?s'. cfyli zgtzy.i Śtasd$.n' 212 .5/twmośc ich ogtne śni.rrniki i.rn PAIPACYJNE PŹeplowa. Zgt"z]'tanie E zabtmenia zwarcia cent]rycznego ekscenĘcz. nego (stawzębowo"zębo\W) ' E zmiany w stawie skmniouo. l stosować fun](je niezwalcio\. mi al.2 i 15'3 Recesje dziąse| spowodowane eynnikem urazo\Ą}ł. mie.rn'ur.żuchwo głó$nych gnrp: łych dzielimy na sześć poszczegóInych sta. znlmi.żuchłVowych objaw kliniczne dysfunłcji slooniowo.'e sprzyjdiqcepo$suwaniu pd.je te mają emocjo. opisanych wyżejoraz badanie mięśninarządu żu. skrzydłowch skrzydłollych bocznych. bóle gło\Ąy E] crvnniki pa\abalko$ego i]Jatlj pierśiosei' Prormdząone do poustania zwaiciouych omz rue \/yi.2 15'3).W Leczenie zaburzeń czynnościowych narzqdu żucia możnapodzie. i \rych. endokrynne.ie zębami.l Pato|ogiane śar(ie zębóW Ryc'15.] Czr.W srtuaqjachnapięcia emocjonalne.ic mięsni ż\aal mięśni w /y. skroniowych.zabulfenia genetyczne). cia'a Dla umiejscowienia bólu w poszczególrrych go moźeona dotyczyćnawet 70%populaqji' obok mięśniach należyprzestżegaćpewnychfasad: bnrksizrnu desnrrkcyjniedziałańrtnieź drugaz pa. ta. mięśnidna jamy ustnej gabinefu i mięśnipodpoty|icznych'W \aarunl<ach jest palpacyjnemięśni stomatologicznego badanie wystarczaj4ce.r Wśn1d i najbardzĘ destfukcyjnqjest brukŁm. 3' Rozchwianiepojed}nczychZębówlub grup zębo. zwiększonenapięciei przemsb.Recesje dfĘseł(Ryc. l baddi pońwrra\Ą( jedloimienne mięsniepo Zo rańmkcji zwalcio\aych' czy]izaciskarie zębó\Ąl Para.1.żuciwovv]m (zabu. Patologicznestalcie zebów (Ryc. czynniki Ry. ji zwaniow1ehnaiutiniejsrą cjenta należy zwńĆić W\agę na analizę objawó\'r' parafuol.no.lza się najl/ęśliej zakre. obydwustronach.afunkqji niezwarcio$T'ch..wędrowkaĘbów główi kĘżków stawollyd'. jednakow nacisk po obydwustronacĘ przede lłszystkim para. 5. Wysta. bole. 15.4ubzaciskanie zębó1v wach 2.m Ćosd) podcfas ruchów żuchiły' śluzowa '5 i ząb-błona iwstęprrjqc}'m I r.a rrawel paraftmkcjii z\t'Ęzane Zczlnnikiem Zwarciowch Ę psychogennl'rn. 4. i nenia ułożenia jatogeme' zębodofu' E nieFawidłowości zębolve'zgĘzorvei 6' Przerosw kości naleĄ raburzenia E l /JTniki miPiscor.l5'1). l BADł\m KIINrcZNE Badająckliniczne pa. Z obja$ó[ osok\d| lt}'rnienit głó\'r' ruchomości żuchłybez objawówlub z objawa' .'15.cząiącajest ńunież analiza podtoźe Wszystkie zabulzenia swo. na|neNa|eżą nichstres do idepresje' Również Choromogq by ogó|noustrojowe byćqynnikiem spŻylającym (reumatoida|ne zapa|enie stawów. przyśrodkowch.usĘ. Przycz5nyzaburzeńcątmościorłych gnrpy: lić na dwie Przyczyny zabuszeń crynnościowychobiawy klinicznedysfunkcii skroniowo.

.doh' '7ą. a równo\Ąagę u. zyko$t'ch dolnych. Na|eżyjednak pe że ze |ogicznych dął 5ięw tej ana|izie uzyskania nie do o(eniąiac całość uldadu stotnatognatycznego na. Sz]ifoua.. na]eżyW}mienić:analizę zwarcia z eli' .kaniaró\\no\Ąagi /qIJo$cmięsnio.wnqtrzustnazwarcia./o\Ąd pżez sz]ifowanie powieŹdni podniebiennych kościsk)' siekaczygómych.lykonanie jest ko. promieniowanie bólu ze stawó.. w płaszcz]źnie czołowej strzałkowej lub omz ÓMcze.lacją). e]iminacjanai Iiniowejak najbliżej bnegu siecalego.eniem'/MaIio$]m mięśniowe stosuje się przy każd]. norm}..Ltór. tkanek Analizazwarcia nie w prowadzeniużuch$]'i sposobieZucia. maks]'1na]n}'lnaguzkowa.n odchyleniu od (cenhaLrqlre.ycznych kontaktów eksc€ jest zębóww obĘbie categopola zwa. Jej \. do ..Leczenie zaburzeń czynnościowych narzqdu żucia\ Badanie to przeptwadza się w dwóch fazach: i. w Jest e|PmenIPm ZenidpF.które nie ulegaj4zmianom od lat i wy. njetzned]auz}. ćwiczenia zmniejszajqce zak€s opuszczania żu.tki wosku.nomieme siłynacisku na |ek$vnesz|ifowanie niekórychguzkóW fębowych' zębyDązysię więc do otrzymaniana zębachodbicia podkreś|ić.dn D lI R\UA: Analiza ekscentr)czna Dotyczy ona wszystkich moż]iuT''ch nt. ono rd\łoipż nic. oprócz tegopowinno się mieć do dyspozycjikamie. ków lekarza. omz zastosowanie szjm odciqżających'g. należyw oby" go napiorola/y' uzyskania ceu slosuje se. wo. i rorpiętovi ru. nych zasad. opi\and\ł}żPi' P cwic/enia (P mied^ do|yln\Ąnpo]n. kiwanie główżuch$y dająsię byćdość zasadniczjrrni wskazaliamio: ll7Jski ilPeŚ/(lenid M . rltarcia rosta|apold. Wzg|ędóW odonto' kalki o rórmej sile i o charakeIze punk1owym.Badając ten stawpowimo się zwTóciću.hnjath walgowrr dob1ch '?ębó!!siel/. ki olaz material znosząCy nadwrażliwość'? nia w}ń(nujące zabuŹenia ruchów bocznyclr' we. .na|eźl tloki podnicbienne periodontologa.ciowego' lednymz zajadnrczych za|ożeń korelĆy zwarcia zmiana kierunku dzialania lgryzowlcn poziome sił z Aby uzyskaćrórl. n}'rnza8uzkowaniu zębóworazna dlo. poslzgowego.nalezyje fmienić w kontaktypunlrtowe]ub specjalistó\ĄI Jednak ich rozpoznanie. makslmal. Arra]izę zwalcia Zależńe od rcdzaju zablrrzenia pmponuje się niem kalki artykulacyjnej lub/i pł1.eclenie zabużeń czJ'nnościolĄ].JmLierunl. żuch$. dn\Llją.roj] Analifa cej żuch.w Bm w szczegóIności ]iczko\Ą'ych Spośród zabiegówleczniczych.ol. żuchwow8 Jest on q'lko teoreĘ7cznie oddalonyod przJzębia'W prakb/cema o8lolnne znacze.\Ąagę na: Ana]Lując zwarcie powilno się plzeshzegać pew.'v skfinrowo. l] Popżez sz]ifowanieguzków nie należyzmieniać \wsokości rcia' a\€ ':j zwichnięciażuchltll fi Nie na]eł s'ifować bŹegów siecznych zęMw |l. 8ulko\ po. i{!Jeżeli łystępują kontakt' płaszczyznowe po na żuchwouychńen. $'Jkona[e.!!]m.uchomości (szeę.nowagę zgryzowq.epowinrrybyć 8ómych i Śoki policzkoweguzkówję.il Najbardziej szkotlliwe dla uldadu stomato8na. h jest I. bar{zĘ szkodlirtych c4.nników na]eży obowiąf.lzepośliugu polożeniami io!!5mi' miedr1ry'rni duoma ^.. a f jak niem (z{"rciem centraln}'In).r'iczeniamiesfuowe |y( /ne8o są $e. cwi.-zabtmenia ruchomości glów żuchuy fi. dolnvlh.] I F'ĄZA|Analiza centl]'cznaDotyczyona kontak' położeńu tów w dory]n}m zwalcio.. zgr)zu lezy lrziąć pod urvagę ńrrttież staw sklolrrowo. chów żuch\W przeplowadza się z zastosowa.minacj4 węzłówurazowych. lh!\!.'będn!łn |Pl ńodontologicznego' .y 4n. w po.lw omz pŹeszkody zgĘfowe \łystępują. ] oliTesowe o8lŹnicfenia.ch domeła nych.g!m. .u.IJwie 5konio\\o.\tki$a(po.nerwowej uldadzie stomatognatycznJ'rn.h uIE/ol\P po si roniP b.7enid koqguiąlc iPi tol opu\/(/ania nie diamentoweo ślednimi mał}mnas}pie.| umzy części twanowej czaszki.ó'. pneska. dwu fazach otM}Tnać D|a tego się ń\\.

vo\'ego. opinji psycho. Zahnheilkunde 1901. z w |inii śmdkowejpodniebienia. Dzieli się o nej@ynności mięśni sk|zydlo\ń/ych bocznych. centralvereines Deutscher nórzte Leipzig. Parafunkcje wpływ A': i ich na 4.: periodontology.ungarische Vieńe|jahrsschrift fir ustnej p2yfębia. nu rzecfą' w przy. Nadmiemeopuszczeniesugerujenajcęściej rania us|. Ważne teżbadanie zba. zah in 1901 7' Jań<zuĘ Banach.: Uzasadnienie i 2. Zaburzenia N. \ aania żuch!\.diagnosis and treatment periodontal of Żeń czynnościo\ń/ych narzqdużucia. /eniem Śą óMt /eda mięfii jest podwichnięcie żuchwy. 214 . Maś|anka. N.r riber 6' M. dostosowania duze$Elory i uż!tko\"/e.9.: Czynnościowe ruukladu ń5'Vońrag anHs|iBCh der40Jahresversamm|un9 des chowego naŻqdu żucia' sanmedia. t ocenęcynności Bada5ięje pa|pacyj.. niem języka. Trzaski je lla takie' Ltóre obejmujątylko pewlĘ grupę zę. Warszawa 1984' 11Wierzbicka-Ferszt sp|it.acadohorska. wow}. Saunde6. Wieżbicka'FersŹ.Wigdorowie-l\.lpuszcza'czJ'Tność powtarzakilkakot.:Biology ofthe periodon' zasad zapobĘaniazabuzeniom eynnościowyrn na.. Ma to na celu ściowe. 3.l Leczenie zaburzeń czynnościowych narzqdu żucia języ. L1ór€ odwrotne móWiąo dopżednim kqżkastawo\Ąego' Mogq one poprzedzać całkowi obejmującałyłuk zębouy szczęki lub żuchw5ł To te zab|okowanie ruchomości stawóW. Pato|ogiene obja!Ąy akustyaneWyczuwa dotr się Szlny odciązające. pomiędzy głowq koorc|ynacji żuchwy kqżkiem a sta. Wigdorowicz-Makowerowa.vykolrania. Tak zasadą jest rwkonanie na tych szyma|nym opuszczeniu żuchwy) ślviadcą tlzmożo. Trzaski śwjadczązaburzon€j mi. prz}padl-u b urzeń s|osuje podobne /enie toĘ każdorazowo Z€ powinien zasięgać się cwi.r0 W przJ'padkupierwsf}m zaleca się opuszczanie Nie możnańunież zapomniećo elimitraqi cz]. omacząjącna brodzie glóW żuch\[y. Leaenie brukizmu i jego naśępsh^/' zwarciowychi niezwarciol. potrzeby próbyustalenia 8. ]0. Eliminacja stresó\qrela]śacja ogó|rtego sta' zmniejszenie przewagi mięśniskrzydłowych pacjentajest niezmiemie $'ażną bocz.rn' zwanetrzaskikońcowe(prry maksy. do strony zbaeania. WH.żuchwowego. Melcher. Philadelphia 1979. nie Ł5 mzy dziennie' .'i chorobybłony jamy z.6. nach plaskich powierzchni zwaĘiorych.PzW|-WaBzaWa. Wpływ parafunkcji A'. sfużą leczenia obja\.pmwad7qtżuchwę linii prośei' e w \Ąylonuiesię ie punk i prcwat|ząc wz. Przy zbacfaniu żuchly.lłuż go wego.y. Beobachtungen Pyorrhoea-Alveola. stom1989' Prot Xc(X 4. Tnn}'miwi.K]einrok zabużenia M. ! ś|uzowej osterreichich.lych nazqd źucia' T. W: 5.lok PEeprowadza je zaróWno strony się od twa. 1 CrasStomat 2002. o tę niu krążka stawow€go.9:594 600.9|564 571 ściowe natządu żucia' PZWL. nianie mięśni i odci4żenie sta\r'ruskronrowo. narzqdżucia. clinical Pre.: na P.mimicznych.AM. o do Powodująmzluź.neurologalub psychiatry 1. Karolyi. 1981. loga. . kowoorazsłuchowo. Wa6zawa 1992. i 1995. Możeono śWiadczyćzab|okowa.London Toronto. nych nad mięśniaminafunykoqmi' W drugim padkubraku efeltów takiego postępo\łania.:Profilaktyka zabuvention. A. zwane teższ}nami f$}zo$y.woli je M.: eynno.4akowerowa. z maksJłnalnie dotylr\F lub doprzednim położe. Ko|ejnJ.p(ademiePress. czas stomat2000. ] 77 180. pow. Żądu żucia. tium. stoma. Wroctaw 972.17:279. LondoFllew York 1969.'n' żuch. pŻemieszeeniu bów (plltka Svedalub sątra Gelba)oraz take.rnicwiczeniami o8ó|n}łni są ó/r'ioenja przewodu rzyoraz od śrony zewnętrznego śucho. ostatnie znalazłyszerokie zastosowanie \azględu ze na prcstotę\.w}ĄTsowanej lushfe linii pmstej podcfas otwie. Grranza. Glickman's EA.6:343 348. Plot stom disease the practiceof general in dentistry.wy ńlrnoczesn1'rn tnj'maniem końca jęZyka ników ogólrjych Wwofujących zaburzenia cz}noo. ułożenre podmiotow}łn |(inicznym badaniem uwzg|ędniam}ł ka powinno byćpo strońe przeci$'nejw stosun]o pa|pacyjne t Badanie stawuskloniowo. KleinrokM. Bowen. Paqjentnabiem po\'r'ietrra / usta i po. na nie. żuchwowego.H.

zębóW eciwstawnych naw€ pŻ i łuków zębowych' Dovcfyćto mcntó\Ą'zęba po Ędeltomii lub hemisekcji. trakcje budfq wiele kontolt€tjji' Z drugiej jednak iekcentrycrnej. rcstka Zębodoło\Ą€go.n. przyzębia.l i !v ro. Ponie..'o pneprowa. u$€8 pacJentólt L1ór]'m naleł \Ą.h' W eta.Tacają i \Ą'jego rt].\oje szj. czltĘ zgtaszaniasię pacjentów do leczenia.7nd' Ćojc. jedJ'rrcf}chzębówlub ich grupy' \V dobiPmożIi\o\ \qLol7\. giczne i leczenie zabuŹeń cz!'Irnościo.ot\di\{a\ i\ĄP . mięśnio\Ą'o.celem ocbronylr1. czy to zańwno stanu Zębólvrr'obec siebie.pnie ho\Ąah(/P' IP. Mamy jednak sJtuację. eks. ważjednak sq one schoneniami o charakteve na.i jest rv tJ1n u.nr należyjednak Po opisan}m w1zej (w popźednim mzdziale) ]e. iP pizy t]m na]eży wlaściuej Pamiętać q.]źszej klasy stomato]og ogóIny tr'fusiumieć i sto.obo]. przy.\łysuwa stosunekzębówszczękido żuch\Ą.ddś /\..l go leczenia' on sĘeruje pacjentowi jakoŚc osta. musizlóWnoważonej zarówno jak ok|uzji. tóu) wFaga podejmowaniabaldzo sz3bko deqzji ści lecfenia peliodontologicznego. tyobraźni leka' zęby ale dłuższe.iele rucji żepeliodontolog to naj.7po.W końcu' to lekarz i pacjent podejmujądeqzję o usunięciu lub utrz]ma u po.|$ nielndjbainiejs/p terapeut]'czn]'m Wynikając-\'mdesfilkcji tkanek.rócićszczegó]lĘuwagę? z W postępowaniuprotet]'cfnj. centrycfnej.l plan picnvsn' h' ul /eśn..zębiai przeplo\Ą'Źdzone ('eniu /abu'en r Ą rrnościol}' n. .r i na co nale4'' z$.konania rtszczepów (implan.leczenieplotet]'cznejest następstwem hdbi]ita(ię proIeh.Ta Goldmannd '.stępne.Ifić leczenie protet'\'czne. wziaćpod uwagęstan pźJ. m.. Za( \|LlCi /nal mogąbyć\l5'dłruone ńe $. strony możlił'ość $].dl t nlchomych koveni lub frag. 215 .okującegozęba. się Ila pier'n. rej rca wlacajqc}m.m korcny Zębów .|dnid |e'/cniu myzwarciowej' i h fapewnienie bezurazowych kontaktóW protetJrcfn]. pżrzębia i uzupełnień zwaftia. prawi.d]bo maLipp.ówclas przJtocą\c ono Io.lLa lebodoloucgo\1res/r musi srvojepoprzednie miejsce. utratazębówjest lajczęstszq' obokbólu. \Ą. l5fuo.cale'''2 albo r.ptzyzęhia w chotobach Marekziętek ] L Wprowadzenie protetycfne Chorobyprzrfębia Uzupe|nienia a szynowanie zębóW ptote|yczne Postępowanie Wprowadzenie Postępowańe pmtetycznejest ^vieńczeniemcało.vnarr\lerzenie.IdĘ /d.pl7P8|adu. pacjentpżeszedł]eczenie\Ą.Llo.Jest to porvodemrvielu i ie.w1'c.u na rhirurSie \\ro. tr/ki'Po leczeniuperiodontologicm]. tecznlrh rozwiązań. pip Lon'ow\m rolpoi/.ei pos|ępo\aniP C/e\|o mó\vi \ię .W chorcbach o usunięciunie . gwamnfującejpralr'id:lową nkcję uldadu fu proteĘ'cznJ'chpo plueplowadzeniu kompleksowe.mol'\ / pa'jcnlFm To |c|Źr $id/i o' Ą.sokości o ma \Ą]'obnŹnistan zębó\Ą. nie macie ich ł.dlrsor"va.gd}' nych.Tril. ro. a Zwlaszczaw postaciach Zaa\Ą.y' się Dob" . Rofpocz]'na się r'.jax r esrc.ch $'iz}tach.stawolvego. ]eczeniechirur.

Wśfi ldinic]stó\"/ dziąsla' nych.i\ać pra]sce decpja o uniesfczenru Jednakw Nieprawidłowowykonane ufup€łnienia pmtetycz. nawet peliodonto|ogicznie Wątp|iwych.16. rczwój ba]. powirrna da wnikaćdo szaeliĄY dziąslo\łej leczenie potetyczne .7 i Według Marxkorsa osadzeniekomny moze stwc dziqsłowej problemy w miejscu jej styku rzyć ńepożądane zębem sąsiednim i Ębem z dzĘsłem b''zeżnJ. jstniejąróżnicepogĘdówna te.4 16'5)'4. od bnegu koronynie zależy rozważań ne stano1viq tkanek dla klini(znydl obiekĘv. głębokość praw iłouq.Vych rĄype|nień ub}'t|ub |ub w sIłnych /apa]enia(h pf7lfebia] i powsla$anie szyjek obe<nościich oko|icy próchnicy' Zb}t szerokie obceże korony w okolicy kóW pńchnicowych'4 rozciąganiabrzegów szcze]i. oddział]'1Enia (Ryc.5. ale odkonkehych warunkóv{ (4 też(lęŚ(iąmoslu.P eeso rq..a siaj swoje uzasadnienie'ale słko w plą'padk do.wo]no nia res/el polarmolwch i /a]eganiań./ysuwają 5ię Nie\ł'łaściwe powoduje zaleganie rcsztek pokatno\Ąych. przpębiu. błon}o\łyblokrje procesy fizjologrcznew szczeli. tłvo.zębiu kolona uwzględnieniatego cf}'nnika doFowadzić możedo obecńe sądzisię.6.2 Pr.przyzębia protetyczne chorobach W W Postępowanie protetyczne Uzupełnienia ptzyzębia a cho]oby u\a. ta Za" pro\aadfićtylko przy \!5'leczon}łn lub To samo dotycfy rriei\łaści. rzenie się pł1tki bal1eryjnej.iqstępujq 1va8le. jak zb}t glębokie jej osadzenie uszkadzaprzyczep na.\"r'ego\Ątręcr periodontologii' skie8omodelo$ania komn lr te|udosępu mięsnj sada obowiqzuje rólrtież W pĘzębia bEeżnegoprzyzbyt g|ębokoosaRyc.a pżed uraza.1 Zapa|enie dzonvm moście zakresieszcfeki. Wpuldość ścianbocznych (i punl.żeplfv zdro.1użucia'Ma to dzi pr'}zębnych(Ryc'16'1i 16'2).l{. stycfny)powinnad onić hu eg dziąsła nie dzĘsłoweji prcwadzi do powstania kieszonek mi mechaniczn]'miw czasie al. się nadwrażIiwośCi Podobnie t]eno\.łxirinnc. który zaburza dziąsłai dopDowadza wy.tki' 0. do Wpl}1vkształfukorony pmtewcznejna pżyzębie ulawienie tej części tworzenia Ębka martwiczego na blfe$l dfiąsła' ma ogromneznacueniezańwno Fofilaktyczne. szyjki doplowadza do ny dziąsłouej.m.d. Niezaleznie od tego' czy komna jest konshukcją sa.m glębokość blokowaflia pźepłJwuślinyutrudnionego usuwa.W wielu prfwadkach za Ę lub komny dodziąśo$e nad. cydujqo lĄrykonaniu korony poddziqstowej.r 6. miel 5\Ąoje na ltudcja $ uŚtaLhuniemozliwia mod7ieLĘ' go miejscazakończenia konrny jak tylko w szczelinie ubocznena tkan]ri prz}zębia. w Ryc.am taNa podstawie \'r'ieloletnich obserwaqii. i leczńcze.w]. w 2tr . Ponie\tŹrż pła.1eń bez. możnateżzastoso.w przypadkach postępuje w p|zypadku (tych samych' którc .erośbrodawekdfiąs|ovlychpfty moście zak€. wwierając ucisk.moż.Tooned€!.brego dostępu tej oko|icy dla zabiegów hĘienicf.16'3'16. Samo poszerze e wlpuldości korcny bez mat lokalizaqlikoronyw stosunłudo brze8tr prz]. pŹeciwsta\tnjm'3 szeęki)na pIan W pEednimodcinkułuku(zwlasz(za przyleganie korony do szyjki zęba pierwszy \Ązg|ędy enevczne. dziąsłowe' przluębia czlnnik urazow teorctyczn}th.7 rnm.

nych kształtówkomny8 EILĄno\tTCo wvkonuje się je poprzezrł1cjęt ie dzĘsłabrzeźnego omz łycięcie części rł]. żadne mięśnie utrz}mają\ł'laściwej nie higieny Niezbęd.daściwe napięcie mię" dzy zębami' od niego w duż}mstopniu zateży ic}r sprawność cz}'nnościouadodatko\. jest niezbędla./n}Tn pd(jenlów/ pe.rostka zę bodolowegow okolicy szyjki. pżegrodzie h e mię.Za.teżpMy\ańcić fizjologicz.tłtoł''${IE Ź|ewykonane ufupelnienie może spo. że niu korą'stniejsze są uzupehienia (ykonane indyvi.noczesnymodtworzeniemw mialę fizjologicz. zębowego. \^r których wafunki zgĘzo$'enie pozi\'a]ajq Wdłu.óżn]Ąnprofilu' jednak przejście tkanki zębaw po.' lub naddzĘsłowej' 217 .7ejrie l.cjentów użl'tkujących mosĘ'obserwujesię starlvZa.la i amorĘzaqja uazó\^r czasieżucia.Zestrzeni międzJzębo\aych' Bez dodatkołych Zabiegów higienicznych.żenie ma dziś altema.r ll. /ę\cipd.żeochrcna miazgi zębapo szlifowa. czenia prctetycznegow chorobach pIz5zębia.oso.5Rodzaje do sta lych konnrukji protetyonych jednocf elśnie sz}nujących zęby języka i policzka do p. oa |dorynaleł Zwni( uwagę' .16. vmczasowe wodować uszkodzenie bŻegudziąsła jegozanik' |ub ffi tncnNrrr'łpnnp'rn.a pa]ne pod plzęsŁmi.oron\llklddem.3 16. Dotyczy to sltuacji. ani riodontopatiami'Wydajesię. zapobiegaono logic?n\t \\brodat\i Łiaslowci. pacjent.protetycznechorobach przyzębia Postępowanie H W Ry(.) To następny niedoceniany element le. Blw dla szlifo\'vaniaze stopniem' Może on być o . W pnzĘsŁo uosrr' Tokolejny prote. na jest dostępność zabiegów higienicznych do z ró$.\cJlzE.BórvodeĘrĄ'a W konsekwencji niejestzadowo|onyefehóW nikt z -ani dużq rolę w |e(lenjupro|crv(. element jakicbłolwiek t}lln}. dua]nie niżstandaldo$'e. wierzcbnię korony powimo być bez i(' U miejsc retencyjnych. też ko w postaci do.\Ą7sze stosujęje tyl. kosmetycznych lekarz.d filariesl /b]'tkrólki' ffi szru'czl.Dorycryto stoso\r'r'ania wszyst. Można to sfivien]uićpżede XORO\Y Ma ogmmrc /nacznie \Ą omawialej L:westiiomz \Ą7 utrz]'rnaniu\ł'laściwch rclacji łul(u po\{sta\laniuzmiŹLn pato. w Ma ne mzprowaalzanie mzpraszanie niekorzlstnych i dla prz}u siłz8r]'zo$ych' ębia ŚCIAN STYCZNYcH ffi trzupnrNlxlaĄ Til'rczAsollts (KoRo\Y I llosTl. na . dzJ'zębo\aej oraz zapei\'nia\. biście uwazam.tutżENIE KoRoN\ ZĘBA ffi uxszt. z własnejpraktyki wnoszę. kich wspolcześnie zalecanychkoron.

stoso\anie uĘtków do Uzupelnienia ruchome zalecane podczas komsi byćim ńllna kości \ł}Tostka zębodolowego.żemetalo\łepo. zb}t długie dysfun]. żebralujący zqbnależy pErMjrnniej dwóch filarach. ale Ę pzęs|akładkową me|odą Liągnionc pW śliny. wstanie ma \^pbv ńeplawi. Mówią one. łaczące po fuku oraz przęsła na jej niższąścieralność stosunhr do ułasnych prostej' PIżęsła w nii bieg[qc€ powodują przeciązeniazębówfilalorlych zębó\Ąr Jest to istotny aĘument' Dlatego w przy.ladku za.l protetyczne chorobachprzyzębia W Postępowanie sfczękz magn€sami' utrzymania ruchome ko|zenie fakresie w wykozystująca swojego d|a Ryc15. pacjentóq k1órzy mająub}tki kosme spowodowa. Przy większej |iczbie wierzdrnie źujące ulegajqzniszczeniu i odpry.wać się tej w odcinku przed]im ukształtowanie części konstrukcji protetycznej powinno odpo\^riadać przedsionto\aejw]Tostkazę' grzbietov{i oraz części rórłnieże|i.Jednak możnado nich muszqbyćbezwzględnie uzupelnićprotez4opartąna przekonaćpacjenta.a obojęh}annatedałemjest c]afuro\ła. i ich mzchwianie'l Jeżelichodzi o liczbę filarolr to padku \^}s|ępo!.''ania' lń ra]Ćel zapalny przerosto\ay zaniko\ayNa ich po. żuchwowego osobi( iP za|ecam u pmblemy rceuł wykonania mostów ce z meta]u. Sądzę. z takimi mostami b}Ą'!ają ne chorobamiprzyzębia. Najbardziej najgorsąm. plekowego leczenia peńodontopatii to przede w lĄ]dolnośti żu. BioĘc pod uuagę względybiomechanicznena} żujących ze filary v''li.6 i.g.idami złomnj'miniestety nie Wtrzy.terzeestewcznym. na śoso. oie podgas żucia's |iczbańlańw uzupełnienra mu.Ciista\'u skmniowo. tJm prz]. Zaakcentowaniaw1. czyli oraz 2't8 .!€nia pońeęthnie 'żują. wszystkim podczasich usui.$ane' Ęlko jako uzupelnieniatJ.kóre znąidująsię na powiendrniach uzupełnieństałych. kształt przęseluniemoż|iwĘący \Ąłaściwą Ęienę oraz ma.|łowahigiena. tto(zoną choćciqglestosow:ane' jatogenne'l.|6'7 Proteza Zmiany mą|ądra.Uważasię.4 środkami sĘ Wiele uwagi poświęca w tego typu opisach materiałom. naj|epszym rozwiązaniem mujepńby czasu'Koronyi mosv alaylowemogąbyć ze Wzg|ędów higienianych prz€ pozwa|ajqCe swobodny .vżględu korzystniejszesąpnęsłakńtkie. przesfzegane. miećono stałego kontaktu aĘlanowe' Nie powirrno Ró\łnieżw tej oko]icynie porłtmo z Moną ślumwą' jegopołączenie metalem' z znajdo.€mmic4e.wskazane \.rnczasowe.węższe płaskoguzkowe' prz1padku' który pozwala na eliminację p\towej cia. właściwe samooc4/szcanie oraz dostęp \a|omiaśkoronyw\Lon}Ą\anp jamy są higieny ustnej. wsz}stkim pmtezy podpafie ozębnowo'W każd5tn |p(dne |eżpręslao lmniejszonei sq . teńałmąidującysię od stroĄv śluzówkowej.rnaga bodołowego' minacja ostych zakończeń brzegów oraz polączeń międzyposzczególn5mielementami mostu.żew leczeniu peliodontologion]'n jedyĄm rozwiqzaniem chwili obecnejĘ uzupehienia lane' w Iimllane pon€lanq lub peho. wanie ich porcelalĘ ńe jest . skom brakującychzębo\'r' lub większa. Li(ot\Źnic metali mate.l omawiąiqc u7upe| enia sldle nale/v leż Zwnicii uuagę na mateliaĘ z których Ę one łykonF!Źne. o Ćhalal.Ę'In bardziej. żepkry.twonł'lvo na poltelana omz stopyzłota.

m Dno lDwka po}aJ'lva cien]<ą się rvarstwą mateńa. gnlel p|olchkj i sto<oudnje. nowe' Po\łinny one posiailać system zń\łnor.ci. łyd! Za]iczamy: sz]'nęNowotnego. wo $' instrukcji' W ogó]nych zarysach $yglqda to nlm iesl wiP|o|rotniPpod\ażanJ. piecfeństi\o uszko. rtłasnychzębów Zadaniem elementów podpieĘjq. Iza koEystne \łarunki. fllaro\a}'ch.ldb7askd$ i roż.ch (nieJuchomyd' to:sz]nalIruski. dngiej gnrpysą''I} Do caso\Ą.Stabilizujeto pmtezęi st$'a.n)i są'nęGrozowskego.lo schemat jej wykonaniapodanyjest szczegóło. biennej jęfykowej i zębóWprzednich' nie sit żuciana ich większąilość. przy obci4żeniach poziom}'c]r możeb}stąpićńebez.Natomiast Wynienione $'yŹejsz]'nymajądziś znaczeniehi.lina czyszyM l(rlandskiego.9)' nie zębów|igaturą grubości 0.vazo. ne8oloduąiuzespoleń(Ryc.ałe' IGżdez nich podpańą' W tJTncelu \Ąl.amęthrpńLa rrujpopu.są" ozęb. l. nę KóŁsd&ego.anie \Ąrzględu dużą na ilość miejsc rctencyjnych8' elementów utĘlmujqcych i podpierajqcych]. zale. Współcześnie najaęściej stosuje czasowe się szynowa.4 mm. hom\Ó molnaumie. W 8npie sz]n t$Ełych ru.szlTa Bl. .lla tkanek pŹ]zębia. Rola szJ'noi\'aniaw leczeniu peńodontologicz.obciąże.czy Gliclonana. pmjel1ujesię szkieleto\Ą.'onPi rwdolrro'ciżuria. nia pionolve. odciążąią jed" one no.koŹystujesię dziś mogąbyćruchomei stałe.8 i 15. JeJndk moje następująĆo I wie|o|eIniP doiwiad'/ełip pohvierda koniel/no\| n \Ą57konanie rowka standardoi\'yrn wieftłem' jego stosolr'aniaw kompleksowejterapii peńodon. \..stkich stoso\Ą.9 Konstrukcja zakresieżuchwyz fastosowan|em W zamasKow protezy śluzówkowej' powirula być ona zastą)iona S4'ny dzielimy na cfasowei n\Ą. przy Ltórych WstąpiłyubJ'tk tl'arrki kostnej. Hilletf rnornzv oz4rl. Ma to o 0. surna\Ą/itkow.16'8i 16.Grupaszln tnr'ab'chsta.Lock'13 się napowieŻchniach stosuje ją podni+ sz}ny mąiąza zadanieZblokowanie zębówi rozłoże.3 swojeuzasadnienie ekonomicfne.lla zębó\\.|zenia ozębnej.l2 tologicznej.e mi prz5'zębia proteuy jej odmianę. manai Rotne-Ia. . cychjest ń$. 219 .Postępowanie protetyczne chorobach przyzębia W W Ry(' 15.or'm U pacjentówz choloba. są skiego. Powinny one być nych olaz estetycznych'Nie sa teź(ŁiśZaleGxe Ze minimalizo$'ane popEez i'!łaściwe pmjeko\Ą./asut\. spośród We.fjfjologiclne .tmoltjuo\r''€ne prźez\\iĄzadtaozębnej. cam w tJm miejscu koż}stanie z najno$'szych osĘ.Nie spełnii/ one Wmogów fun}cjonal.l fu podldadowego. storyczne. Fotezą PieMsza ich gfupato są.:. Mamloka-Griinberga. sfyn szynowaniezębów WnątĘzębowych jest najpopula rniejĘą obecnie szyna sp|int.są.7PśniP 7eb) o /rnnieiŚ. nawet nrchome koŹenie zębów (Ryc' 16'6i 16'7)' ny qasowe flrchome' zaliczamy doń sz]Trę cieszJń' skiego.ych sta. ws46tkie odmiany sąn AET omz nych podpartz \ĄT'korzystaniem małs]malnejIicóy sąmy temoplastJ'cale.anych i niegd!ś nou'e ukierun]o\\Enie.nomieme rozłożenie obciażeń ich pic larniejsząspośńd$'są.

S. Periodontal D. Innq. 2-Glickman. 14.ily'kolralrle pokrJcie nate.Corc.ZiętekM': MożIiwości zastosowania termoplastóW delphia London.:od|egłe \. 1. peńodonta| 5' Loą H. Wrocl Slomat 3.ale fadziałają zęby szczęki je jal{ aparat ortodonwcztry \a}pmwadzając sku. nietak plzyzębia' zbędnej utrzymaniu w zdrowego protetycz. M'I Johann WithWireand composite resin. 1969.ykonJ''Wane a dualoie w pracowf protetycanej.'. Phila. Leipzig 1988' J Peńodont980.Wise.ilykonarrra ind}'!vimostów adhezyjnych. teczme do pfzodu. Ambro.10.. z\da.l l with denta| Res :50-55. D: Splinting 8' ZuhrĘ Kleber Peńodonto|ogia. J Lipsl!1976. ktżdorazowo porciębondu' w.: ogó|nezasadypostępowania R.a r€vis€d approach' siusBańh. tej. ne chemoutlvardzalnlanmateriatem kompozyc!nyIL Pneshzegam jedoak pned Wkorzyst5ĄĄ?" niem ich w za]aesie pnednich zębó1vszczęki bez PŹednie zębyżu.r saunders.5:351358.21178 190.teŁ Paw|ak ocenastosowanych M. protetyena Leczenie rehabilitacja i rozpoeynasiędo. Derfunktionell R.o konsysteocjipapkoła. l.lasnego Z doświadr su. weń ligatrtryoraz ka i wpmwadzenie osobiście stoso.Wr The plaque-retaining nego w kompleksoM/ym le<zeniuperiodontopatii. p|feriąże. schienung 'tark9e. procedures. oplacowaniezęba pod koronęlaną. DentJ 1968.23:3-4.: Peńodonta| G..warcia. Nathanson. przyrnoco\^uje do zębo1v się standadow. szJ'nod po(zątkulat 80. Takich warstw naldada wię mateliafu złożonego.!5ki. W| metod prof|akMi peńodonto|ogia4' Krt6iński. Polimery Medyclnie1993. cavity of four dental materials.plostsząi tańsząmetodąjest. paeto momencie protetyaneosadzenia uzupetnienia w go. t}Tółnania płaszczpnyz.\4ałem ll)dfąi ten ridem złożon}rn.4aje\. in 6' sj|nes' J. Dykema. Wzmacnia to s4nę i czyni ją tnt€lszą. Zagadnienie Z': szynowania zębóWW palodonto|ogii. polimeĄzuj4c i na}tadąiąc się 3 do 4.: 7' IMarXkoń. l Sz}Trę mi pinami. ] 197 5:33. Prosthet Dent J 1-1 l'4ag słom 999. Taśmę w4ólora szklane8onal<]ada na ż] / się uqtnej. a Ę su monitorowanie higienyjamy cza stanu ustnej.. zytowych.: Von bridges' Peńodont 1974.r2 Jeże]ichodri o s4łly zeunątrzzęborĄ€ to za]eca się stoso\'aaie sl}m} fiber.v}tlikI stoso. Protstom1974. satz' A Bańh.55 w 58.i zweckmoissige Zahner 1982:281-285. nie chwyudenąjacwsz}'nę ryuo u]egnq na niu lub rozchwianiu.Greefield. Niefbędne okresowe kontlo|ąkorckty.eated 13'Jańauk z'. Wrocł stomat nej W |€ceniu protetycznym' czas stom 1995.51:465-470' 1 220 .cĘ czy Splint.9. |ockeńen zahnenmit der sp|int. l W rcwku układasię sz!'nę. R'. 12'ziętek M'. lenia ko|ejną gemwałb}'rn przedzielanie warstlv taśmy bondem z dodatkiem kompoątu .D. l RovV€L 7 umjPs/czoĘ $eń sAna pokĄ\'a sie Erateńałemkompozycyjnym' m\'.l przyzębia protetyczne chorobach W Postępowanie Jeszcze ifuĘ metodą jest stoso\łarie stabch naldado$ych od strony jamy ustnej-Technika szJ'r1 ich \łykonaniapodobnajest do tecbniki . w leczeniu stomatologicznym. s.Przy starannyIWkonaniu jest to metodaz lĄ5]boru pacjentóWL1órychnie stać u na zastosołaniesz}nysplint-l. M. clini(il Periodontology. Marxkors.2: 1986:199-205.1'9l 5. |\.s4 one rĄ..3Ed. Ouintessenz 1990i4:65H61. Borys€ w i@. Radwanoako' M. 97 103.Splin t'l aPo o(l)slczeniu powierzchni zębóvqllxtrawia się ją od strony jamy . conditions patienlst.1 reśorative |nt 8'4|759-778.9. następnieldejo.Lock Melhode' Die R.:Reactions margina| of ti5su6to Wania zespa|ających szynz mateńałów zęby kompo. 11'Zię.

4 dia i PeplosheptacoĆctLs miĆ].Ie w!ma8.ne w jamie ustnej na' leż!'runać takie.l NiesteĘ.e drogąmechaniczn4lub far.'In antJóioĘ. Mejscami lł.to zapa]enia prz1zębia pncwlelde zaawansolr'a[ew ful'rc zat . zbJć się stawleczenia chońb prz-uębiależyusu\ĄEnie pĘtk bakte. o rnajdujq. które Z nich loka]ifują się w poilrraMonkort'ątkan.konaniem no b!ć badaniamikobio.ch$.trenia i zapalenilp \/cbiadsJPsjĄĄ.'raz z polerowaniemkorzeni zębównie elimbuje w poc1. \Ą m. mer hani.m chorobo{'oce. furkacjach lub in.Jadwiga Banach Wprowadzenie .' keszonce plfJ'zębnej.Ld]. któ. tcrdpii. Iub na my ustnej' W lecueniuZapaleńplzJzębia pr€pant! t rmalologiczre o rlialaniu pneJwbaktenjn5m. pot\ /. w gann (P. po\inny b]. którJ. Nie. płytcebake4jnej tak szkodli(. na L1ór1'rni lelarz móght po\hr4]\ic. do nięcia pvki bakeryjnej poddziąsłowej'lhrn]m źńdłem bakeń' które mogą infeko.Ioso$dnie biorvku in.o$anie anRbiofyko\\mo/e działać hamującolub zaĘać baldeńe osiedlonegłę. wo.: $. Bacteroides tors. loglclnegop\.Wać tkanti plz}zębia sq ponadto błonaśluzolva jamy ustnej.ojopmlo\\€ n iu kożeni/ę. 'lomaln|og ].w o$omnej liczbie prz5padkówrty.ch dostęp rrarzędfi słuz4c]'(h mechaniczneBousu. bqdź ze to \1fględu bmk testów mikrobiologiczny. óa reduJ. Slotsi TĘ poleca. tię P \\ |kalrt dzia\la lP^dujq(p bjonje \|u/o\Ąeija. \Ą' t. DoLr<lnp slo.]i4 lnteńvencjifamakologicarej w postacianĘóioł'ko.cją nje.ej z miejsc o największejintensyl\'ności procesu chombo$. /Ę patogeDnejflory bakteĄjnej.liP po. ce dfĘsła(. \f mencic' kana]ikach fębinołych.kii chemioterapeuĘ. anR poufedzone \t5.ego.'pm |ole]u'.l.lak ńtnież ze $zględu na bmk odpowiednichpraco$'rrimitao. $. nych anatomicznJ(h szczegółachutludniajac}.. nt'r u h i jednak badania bów (rootpld|ting). ją terapie skojanonąpodajqcpaqjentohimetronida. boko r. nik1lbadaniami}robiologicznego.ch.os).h gatunkówflo. bio]ogicznr'ch badając]'ch floĘ beztleno$'ą.l t\ .]. gi:ngiNąIis). stąd u pod.tącznotkankowego 'a. de braćmateńafu do badń' a tJm sam]m uzj'skaćwy.L1órc sq poza zasię' g]pmndĘĘd/i ui\$an\dldo ska1ingu.u P ran\ M kjPs/on(p poz.).lkojako terapiauzupełniajqca' o i]Plo mnż[i$P.tki bakterinej poddfiąsło\Ą.ki. boru w leczeniuzapaleńprzluębia.} bak1eĘ]jnej \łpł}'\Ą'a na takfe s}śtem odpo\t'iedzi irnmunologicznej. konanie takie8obadaniajest niemozti\łe.nanĄs gingh)alis' jak Pretutelln intemĘdia.Jak !r]'kazał]'' ostatniĆh lat.rni Ę kieszonki pr4zębne głębsze niż 6 mm.Kh dta dziasłowej przyzębiapatogenó\ł] Polphlr(.yjnej.a'). gifbiet jęZykai migdałki.piuede {sz]stkim przy uż1ciu narzędzi ''Ąu/jl.r lnd.lJthlt oraz s Actb1DbLcillus actinomlcet?'mcomżtans (A'a. (. Zol z amokrqdiną (250do 500nrg każdy3 x dzien.y. usuńęcie zlogów nazębn}. nie plzez B dni)' Sąto ant]'biot]'ki pienĄ'szego tz$. Famaftotetapia ogÓ|na imieiscowa Antybiotykoterapia ogó|na i miej5cowa Profilaktyka antybiotykowa Wprowadzenie Za postępo$''itnie anBlrakteĄ. l.timo' żetzw poddzĘsłollechirurgiczneopraco.t je.\ĄkomóIkach plf]czepu naMon]ro.2 22'l . substacie kole. Jeś]i le.'P gingbalis' P int€rnE. zmienioĄ.]nakstoso$€ne rJ.aI7 {peńodon|oLo8' ie.rkologil po^\oli mak\llnaln}m\|opniulro.

rt-Ll neutrcpeńa. przPsl chorcba Cichna.rrie przlzębia w pfzebieguchońb systemo. hamującegoantj'tioq/ku o'{IC)' niezbęd.incomit ls (A.horobypodnalvowej.fąoeniaantybioĘi. stosowanejterapii kompleksowej. i opomego na lecfenie zapa]eńa pE}zębia po za. aby w leczeniu zamiast antJóiotykoterapii koterapii w chorcbachprz}uębiasą: jeszcze moż]iwość ulcercsa).ś|inią balĆeń na zbJ't ujauniąjąpojawieniesię opomości przJzębiame. nia antJóiotyku jednocześniez mechanoteEpią przJzębia(Re[dĆfo.tach lub obojętnochłonnych wym. s/(zPpóMopomych' Bad.ill11s ąctinonace' \! opome na leczenie zapa]enie te. a nie. JedJTlrr \rskazaniem do zastosowa' Bagresw\lre zapalenia pŹyzębia (Periodontitis aggres$. pfz]. !ł}.I€feu. tenantybiotyk przez badaczy niemieckich i japońskich wadzone gEnu|oct.o) w przebiegu zlokalizowanego ry peńadontitis).anh'óiohkoterapię (21dni)' do lub Wkazuje oporność s4 one wĘcz niewlaż]iwe dłużyć trzech tygodni pojawiajq. de tylko z ogromnej ńżnorodności wydolno_ . zespółleń.nia s|ępowanie jakie dziqsło. zdo]rtości fagoc]'tane $anulocy. S|qd anB/biotvk' na zastosot\an) gestie.1'o.'' od je.. chediak"HĘashi' zespoły ustnej oraz chimrgiczne metody zape\'vTliające \toit. ne i trałtouane u]'łącznie (nab}ta neutmpenia.09ó|nai miejscowa Farmakoterapia ogó|na AntybiotykoteYapia w cholób pŻyzęantybjotyk |eczeniu Wyb. C'łórmrmi wskazaniami do 1\. \'vych chanoterapii(usunięciezłogów zespól nabJtegobraku odpomości AIDS). tów obojęttrochłonnych' '?iĆo) wfazie zaostfienia. w nei e8z}stującej kiesuoDkachpż. cho. od wiekupacjenta. i oraz zwtaszcza nerek Wątroby spo' ści naŻądowej.dobrahĘipna jamy h histroq'tarne. ai 1+36Ea .ięsu. ldiczna Baldzo dokładne mechaniczne oczyszczanie $ych teukocj. Ęlko w przwadkach odnosz4cych rĄl.nemow.zębia $!\[trane zabiegichirurgiczne (implanty technika i uogóhionego a$€syl\łrego zapalenia rcgeneracjitkanek pEyzębia).ię do irrlelcjj . sobu anlybiotyku. f do połaczenia zabiegiemchinrgiczn]. białaczka'cu](rzyca. jest obecność bakteń Acti\bbac. hJpofosfa. w cfęsto stoso. makrofagach. podania plżepro. ttl zapale. sątni czrtni}ami w osiągnięciach sukcesu tera.tóWzespót Papillon. [! \łrzodziej4ce u\łzględniać pomości gospodarza poprzez stosowanie leków surzo. za|eźne uJego u.ię nąj. nazębnychz opmm.e.|aściwoici flory bakterTj.szon]rowego).fębnych. zapaleńa prz}zębia go wcb]łaniania!v przewo. Stoso\tanieanĘtiotyk&f powinnobyćogfanicuG jako dodatekdo t. ta}ze Zewzględuna lw.erająC brać ogEniczenia w stosowaniuantJóiotyków 1\ł'nikąją bia. zapa]enie ful+d (Gingix)itis modulowania od.żeuhata pzyczepu łącznotkalłowegoi kości stęźenia /wia/dnd nego do zahamowania \łaosfu szcfepu odpowie. korzeni zębów) ńekiedy istniejąwskazania waniem ' ht l rób 8PneĘ( lnie uwarunkolrarryLrodlirrna o. czy. peutycaego.w). zują. zespć'l hni wsz}stki{ powieźt zęba. i nabłonek kieszonki do płynu dziąsłouego(kie. ts poewlelłe zapalene pftwbla (Pe|iaiontihschro. w |e'zeniu r horobprztzębia 222 .tce przez 10-14dni.na|eży pod uwagę: kóle są lamakokinetyene. ch lęca a$anulocJtoza. osiąga płynie W l sĘżenie. możrra bakteryjnej z kieszonek pn}zębnych.a stąd pfez kapi]ary ozębnej'dziqsła w fazie tziv \Ą}tuchów (zaost*eń) w przlzębiu' Ba.n'any leczeniu zapaleń i doksycyldinę' tronidazol ponad Zdaniem Kleinfeldera i Mii1lera3spośród 300 gafunków baktelii arajdujących się w pl}.iv me. rzenj miedz}zębowl są naj$€ / niej.roslkd /ębodo|oMe8o zeki i żuc}wĄ sl( jest z okresami akĘWnej deshukcji. zespól Downa. AnĘlriolyk dzialnego fa inJekcję' Powodujeto w efekcie brak Ślosuje./ę(' iei zamienonego efekfu tempeutycznego.Izie pokarano$yn do W przebiegu prżew]e]dego (Perio|l'o|Ltitis chronica) ant'tiotyk zaleca się tylko krwioobiegu. Przebycieprzez anĘóiotyk ''dfugiejdrcgi.|ziejące zapalenie pŹyzębia (Petiadontitis podwyższąiąrych ulcerosą). ale kiedy i w tkance dziąsła. często nie zapeunia minima]nego dania nad naturalnym przebiegiem choroby wska.

laktamazę \Ą. one rczerwuaremuwalniająqnr arr" ja1w rzekomo bloniastegofapalenia je]it. płyniekieszonk kach pżpębnych jest wrażLi$']ch te leki.mprzyjmowamu. dów i tkanek.Lt{LfLs. należv za|e. 8o pIz5zębia.]spiremyc}na (nomm}dn) osĘa u5'soke stę.]Ąn do 7 razy \ł]uszeniż w su.trcmyqłrą (wzajenny antagonizm)l ' Zalecającpacjentowianq'biotyk w leczeniu cho. Augrnentin(Ńnokycyldjna + lś^as ldawu]ano\ay) bletek w 2-3 dawkachna dobę'zaś azJtromyq'ny Amoksycylina i kwas kla\Ą. F'usobacterium).' nie tylko mz. na ją one takżeenzlm kolagenazę. I Amoksycyklina Daukouanie rou.a az!'furm]'cJ'aly pacjentówleczo.1eryjnej.nych karbamazepiną. teczne mirima]ne działanieinhibującew stosunl. w tj'In i do tkaflki kostnej. rĄ}mi. 12godzinwyrosi ono 5.solonem.cyldosporyną.i!'bicgrm kow\.ls acttrn.oi\'jcJ'lawi' stad des. ki niespeqrficmej adsorpcji na powieEclrni koŹe.$ te i ./iejar lapaleniddTiqrel. zaś tkanĆekostnej po podaniu l.m Acti|nb\cill.ujezalóWno do zdmwch. b'fijqCych lv głębokich heszon.\ nacqla dkr darasfuth:4. kiej fazy choroby . śIinie.uje do narzq.KLI\T: Linkozamidy !\. dzi w interakcję. szaniajego stęZeniaw surowicykr. 1r4Jcetemc. niom fizjologicznejflory przewodu pokamowego.5mgA. methylpredli.m.jlfwvno(i' l inkom\t \ na jpŚl $ l erapiju}lierdn. . ego riDdontitis z ndziałemPre|otella intemedia.1eryjnej' 223 .Farmakoterapia ogó|nai miejscowa l!! }LĄKRoLIDY| Az!'honyc)'na (Azithmmycin) L.eczenie t}m anqóiotł'kiem sprz}ja zabuIze. I raz dziennie..ĄNTlBIoTl'I BETA. diazepd.mi IkJotin). któm powodujemZI.II{TA}{o$T-: przJ'zębia.z którą wcho.l .6ng/t. akĘ'\Ąność wobecbaldelii bezt]enou'ych(Bacf€7oi.Moż'edaćń. u :'Penicyliny natunlne (tylko u' leczeniu $'tzo. źenie ślinie w l{ Rodo$ (250mg Spinmycir + 125mg Metronidazol) spiramyq. bal.]t$arzaną LINKOZA\'IU)Y: przez te bakterie).teofiliną i we. Po.jako lek pomocniczypodczasmechanicznejterapii i kontroli 1Ą. osiqga szybko Wysokie Wiele dmbnoustrojóWrĄ. tyków wskażańew |eczeniuchorób pEyzębia Az!'hlmyclna natomiast peneh.Minocyklina (Xlinomycin) pźez ldindamyq'nę' Największ1mwalorem lir <o. q. jak i cho. rób przlzębia' lekan wińen przest&egaćnastępu' jącychzasad: d. niesedaB\anjrni lekami antj'histaminod. ze względuna ich pŹedłuźone dzia.I. 5 Dobrze penetruje do tkanek.tano\łyosiągajqsku.l tphgromonas gingi.wi'Doksyq'klina KlindamycJna $ykazuje interakcje z niektółmi i minocyklirĘ.ioBkpowinjen /a]e(dn) pve$€ ' 7. niszczeniudrobnoushojówbeftleno$'ychi nadmiel. stężenieW surowicy krwi. pierc po wielokmtnl'rn. pad kolagenuw procesie zapaleniapĘ]zębia' DZię. w tJm do tkanłi kostnej i ślin]a tej W ostatniej po 4 godzińe osiqga stężenie10.0 g po upb1vie w x] Grupy antybiotykówi chemioterapeu. lekJmi prle.stoso$anesq mem i elf.ln\anRil. doustn].ykazują hzyżową opomoŚĆ Li Metacyl ina (Rondonfycin) w stosunl<u maknrlidów' ze *zględu na \^/iększą do l l Doksyc}tdina(\tbłamycin) . nia zębado spec!'ficznych wiqzań receptońw tr}ł}tki nemu mzplemowiClosfridżrrm diftblle.at\Ą pr7Pbie$ . Bloku.I. przpębnej i leukoqtach.z' zego|rrie cjęr.tk bal. bv. gdyzn pnebiegupa.faĄaĘ.lttLisi Capnocutophagasq one inakB'rvowane pĘez beta. Zw'łaszcza s4 Bbiotyk do kieszonki pż}zębnej podczas zmniei u ]udŹista$Zych.obowo zmieńonych tkanek . \Ą. ITetncyklina zamidóW a Z\Ą':lasfcza ldindam}'qlrry jest \łysoka Tetracyldiny osiągąiąstężeniew lynie dziąsło. po 100mg co 12 godzin' łanie. lh LinkomyclTa Xlindamycl'na (Dalacin C) TETRĄC.na znakomicie penet.u Rowamycf'1ry należy poda1\aću pacjentów nie do bak1eń znajdujqcych w p\de dziąsło\ĄTm przyjmujących się dG dwuhydroeĘotaminę.

jlub w surowicykffi.varfarin)Disulfiramem. koagulantami (waffadn).nętźakomór" \łzględuna zdohlość mo/epolerii iodnorre(nie.d. częściej stosowany w |eczeniu nie się bakeń winien być stosoi\'any pacjentów upoś|edzof mieszanej u intemkcje nycho etio|ogii nowo (7 10dni)' Metronidafol \ł].ujemne' Ze wienia się szczepówopomych' W prz}padkachanĘóiotykotempii zapaleń prz]" \tnikania do l\.an} . cyklosporyną'methylplednisolo. ki mahlfagów i granuloc].klinę + metrońdazol. stosowane teJ grupy antybroty. Ien naj.tale' aktw\'nos.dodatnie i glam. |ub antybiotykową innieje za sobąkurację A. /eniu Wvżei wchła. metmnidazol w nasz}'rnkraju jest ciq. /e Metmńdazol bec beztleno\lychpałecfekgram.uia ic oraz rt płyrie dzią.m. IIITROIIIIDAZOLEl $o. hydantoiną. w przebieguktórych sh''jeldza się zabu. i zastosowany pod.teofilina i doustn]. i Taka sltuacja znajduje miejsce rv agrcsj'rmych ctxL\oLo\\-l postaciachzapaleń pr4zębia' Celem terapii skoja. jest ona zastrzeżona ciężkichin.vnają l już jawiać się pnce.rnibaktena.stępujączęściej pżyze po. pIzlzębia. Clprofloksaqna w-vkazujeinterakcje ci$bakteryjnq w tkance dziąsła sło$Ym.tatnio /al /.uteczny. i makrofagów (PerżodffLtitis penetrują szybko do szonce przyĘbne. fekcji ogó]iousbojowch beztleno\.kazuje odpornościowym' doustnyni anrykoa. gulantami (\. skoja.poszerzenie spelfium i zmniejszenie rlzyka pojateńe tlenowe €ram.n. s/ybkouZ}. nidazolem.v}miP. rzenia fun}cji glanuloqltórv obojętnocb]łonnych myqnę.ogó|nai miejscowa Farmakoterapia cwlofloksac!'Irę. kólv w leczeniu zapaleń przyzębia powiino być cjent pnfimuje leki. czyc]Droflokacynę + klinda. /n}m dnĘbiohLjPm należyuziąc pod niania M $}'Tku \(hozenid ogóLnou\lrojorĄego. Ich speltarm pizeci\rbakteryjne obejmuje bak.odpowiednio febranego \łpviadu okażesię. podejrze. mi $am. dgEn'essiDo)' Dowie. iż pa. Dlatego.że chinolony tkalek przyzębia i p\nu dziqsłolvego'Zdaniem dawki antJóiotyku powimy byćuysokie i nie mogq plfez zb}tkńtki okres' Należytakze Eicka i wsp-amimo.. infomujqce o malej \łrażliwości bia'zMasz(Zd tychpacie1lóW u kóŻy majq po. antJóioryk będfie niesl..ujemnych (Bac'e' Omidazol lub ŚkuIe(. nieseda\. kńtkotemi.na ten lek. aby ńe pojawĘ' się . s/ględund niPdo.iej5'typterapii eona' w suo$'icy Mehonidazol ze lvzględuna uodpomia.ujemn}'rni. horiażo. szczepy oporne. Aby osĘgaćterapeurycznestężenialeku w kie.zębia. szczepy opome na wśńd ziarcnłow.l. uuględnj'mi beztlenolvcami. lc. W niektórych pżypadkach |eczenia zapa|eń t ó\\ be/llenow] h. ofloksac}na (Tańvid) qll. mi że sprarviła. .l)floksactna (Ciprinol) rzonej jest spotęgowanieefektu bakteńobójcze8o. iż Zapi. amoksycy. metmnidazol$T. które interferujq z nim (na ogEniczone do prz]'padkóWw których nie istnieje przykładtetlacyklina uTaz z lekami zobojętltiają.tówobojętnochłomych /ębialpkdr . lną no|on. może wskazana terapia nD nieobecnościA'a'. jeś choróbinfeką. być Jego p@iom jest $tższyw pl]aie dziąstow:. jako najbai*iej akt$my chi.mbóioRk ldwied/ie|akżPicśLi ras nie. zdanie'n Dzieża1ow'|. pamiętać'iż w prz}padkachupośledzonego w lc.tnmaIo|o8 polecane były w leczeniu t]'ch postaci zapaleń na pzyldad tetraq.mi peutyk w leczeniu infekcji $zględn]'rni i bez.wn5 lclami ann hi. naleł kojarz:ć z ]dindamycyTĘ metlo. klinę + metlońdazol. stosowane dziono takźe.AkB\mośćwobec beztlenowch bakteńi z kańamazepinq. nem.] kon(enlmt pr/e' rcidzs). q'rni sok żołądkorty) - 224 . że c}profloksaqna jest sku. nionego twu zapaleń plż]. nymUk|adem z ba ]ituranami.lJmino\^łĄni anĘ'" gle uważanyza najbardziej akĘ'V\'nychemotera' (astemisol'terfenadine).{. byćstoso\t'ane \. możepojawićsię złaodpowiedź tkanek gospodaĘa dla uwagęfakt.

reakcje nadumżli\Ą'ości. omidazolem250mg 3.rnRbiohk(tuoni prz'rJJolcgli\or iami /o. Ponadto' miei*otr' l.r\1Jniu iLd.anso\Ąfn}'ch pże' \t'lekb'ch. rue\Ątaścil'.aranid lakie8o lou nież spo'obu|cr zenia' 225 . Na skutek długiego stoso ania dochodzi do selekcji szczepó ' opom]ch lub .na1 500000iu 2 rd7.k możnab1'łob1' aplikortaćbezpośrcclnio kieszonce lv pż]zĘbnei.i zębia)sq za]ecane następująccant]óioR'ki: doksJcyklinalub minoe klina 200 nlg pien\szego dńa' następnedni po l00 mg plzez 10dni (wpż!.owErpj ogólrie b]. b'a nra.lepuiJ' /.o^\oju /apa. lub doks\. r\em po ich stoso\t. poclclziźFło$q pŃfesjona]nai domoltqapli' ]GcjąantJrscpt].'ły af$]mcntem do rc^\.apJIeniJ p .dzo czQsto/aostEenie procesu zapa1{ego \\ obĘbie pnJuębia dot]czyjednej. dżakó\r1powstaniakandydozy..ków stoso\!€niem anbbioĘ'kól\. \ po$-t. t.cjrłblken jne nic rc\ifllo mnogiejopomości anBl]iotj. giczn]ni. żcniu do miejsca Zapa1nego rcZcieńczen]ago bcz w cał}moĘanizmie' Zdanicm Konrmana6istnieją prnr ilrl. nastQpne dni po 100mg pżez 1Ł21 dni' przyzę.aw. takqmetodą]eczcniapżemau'iafa]d.l. p. ich ł. nickonieclnie t-l'lko \! jamie ustncjpacjenta.}mi h' na pojawienie się licznych problemó$l częsq'm obja.h leczenc nre a€ na jed}nie na ogó]nejanl\.irpr:cr 7 dnj Terapia zapaleń pż]zębia faa$.F. paclku podejżenia o obccność pnez l+27 '. nie Au$lmentin 375-625mg 5 razy dziennie.any ant}bioĘ'k. rcsyłnych lub opom1. d .aniusq uablllfenia fe str.liuluci.'iJrna polegać pii. uogńlninncgn agrpt\$nABU . poda\t'anie a co najistotnjejsze.LIP) zalecanesą następujq. te m'.rpJlpni.a.m}lra. /pnic pv. na Dowodować jelitor\]'ch. po\t'oduje nie zmian W nomalnej florze baklertanejobecncjw miejscachodleglychod okoliql w której stan zapa]nyLiległ zaost.vacjami żprrtnifumibJdJn nJuko!"}.larlni.: oraz \Vau1lnkiem takiegosposobu leczcniajest uhrj.ozplemll C]roż. 575 tronidazolem lub ornidazolem 250 mg co U godzin (!vczasic ]ubpo posiłku)pvez 7 dni.qlina 2 razl' clzienniepo 500mg.ym a stosowaniern anvbiotykóW prowadzoneW 15 ostatnich atach Wykaza|y.tdzlenie pzez 1:l dJ'r.Fa rmakoterapia o9ó|na miejscowa i \\i leczeniu ograniczoncgo agres!\.c. zaort'ocorrał uż}-wania obsen. iżfasad.\ blżku k]inic. leczna ich komp]cksou1nleczeńrrłączqc mecha. spimmj. metronidazol omidazol250mg 5 razt dzienlub plzez 7-10 dni.10 dni' czasiĆ po posjłL.ej hĘienyjam} ustnejpl4zębia'] Badan nadmiejscou.npEo i r.ińęcia systemó\! tednologiczn!'ch' za pomoca któĄ'ch an1.on!' pźe$'oilu pokarmo\Ąego.wlLko au. nicząniekoŻyścq stosowan ocenianych a antyb|oty. A. trDnidazolem.biotykólv \\'ich leczeniu' Ponad suletni okrcs ich poparhmr tak.bioh. dnhfu L..\.jnej.1. ce an{.ur. ścina zastoso\t.ilina200 mg pienrszego dnia.r/biot. po\. ialaniaut'o.aniczonego zapaleniamło.fy \\ plż.ł'4' dri).cll.jątkow-\'ch' s|Wierdzeniu pop.biol'ki: amoksyc]. L]dowodniona ro]abakteńi jako fasadniczegocz]'n.u) ]ub llindamlcFa (Dalacjn C) 300 mg 2 lub 3 razy dzienniepzez 7 ilni. dlr'óch lub kilku kieszonck pżłfębn$h' Zaapiiko$Źny tylko \'. ńi lecz dostar. pr]r"bia'. Za iż ba.az} curetuilc (n] pŹez 7. <|oso\\an'a len pv}zębiasldonilado 5/plokiPgo dn. szcza o szelokim spektum działaniaprowadzi do zaburzeń ekologicznlch fifjologicznej flory bakte. łądko\Ą!'Ini. \Ąltempii opomegona leczenie zapa]enia pv\.)l znc ioh erapi .kazują.'l1ej' będqcej dorvodem oponro. antJtliotj'kó\i Z1Ąta.to. jak kóWjestniewie|l(a e iminacja takichpatogenóW gingivalisarcz moż|iwy. Augrunentin575nu 3 mzy ilzicnnic łącauez me.Źeniu.kotem. 1 Porphyromanas dość przyfębia' szybkj nawrót infekcji bakteryjnej Il.]padkach \r.q. P lu0-2J0mB(o l2 god. dzieńczegopifizębia . lub amoksl. noterapię(skaiing+ rcot pkning) f labiegamichir. ''.]dina mg co 8 godzin łączniez me.możnazaaplikować (Iań\'id) lulr qlrofloksac}nę (cipdnol) olloksac}Trę I dd\.zaćlek \te $łaściw}m stę.kiba]<te.negozapale a plż}zębia(da\ĄĄiej og./.

lności uhąmanlu po.d]ny Porlinien b}t przcchot1tlany w ]odó. prĄzebnej upnlĄfclzan]' Zankowego'Do kiesz.klinlr 4 razy dzienlie doustme zaŃera ch]orhcksJdynę'JĆst ona anL}. apii]owana mlejsco\ł'o tkanek $. peletfuje ona w głąb lkanki dziqsło\ęj $lko na głębokość l-20 prn. do io' łJmg' \{ czasie pozosta\'ania lv kieszonkach scol. l.egojest przel. e prz}zębia (Per... niu. stęZcnie jej \!' p1lnie kieszonlo w\.de-Jacob1'8.7astoso\lanĆgo1 mz !r tł'go.mP \' l'ż'. tru.zony |dnid.iodo' titb chfonica) ' pomamńcfo\\ego listka o \r.l]użonego ]{n\i osiąga rĄaltośćponiżej 0'l peiml. 18 micsiącach' Zdaniem zaśAinamo i u'.'la.7 mg tctrac\']din]i Kaźde z \t.i l.\produko\Ąano \' kztałcie br4zo 'o.Jino\Ąch.'nnIrnln$dn' go pf"..łókna są usu.Ios]|n\Fl'.manifesto$'ał się na\.n!'ch zmian i dużej flulfilacjj stęZcnia le](u. po 250 mg.i\. do \łielu bakte. nasJcone 25dl. $ a o"drniu urlorLnnar"j. gd]żzdaniem chństersson:i i $sp'' climinuje..anego uwalniania ant-\'bioĘ. la i Florcs.nn.|nr. \! Jego Zdaniem1\'1'5tępujq 10somaści ziomu tempeu[czlego anBbiol]ku u' miejscu dzia_ so$any jĆsl on W postaci0'5%mzLw'oru' jest g.ski\\an}m \\.co odpowiada dlmtjtL\ chranżĆa) p\tie da\rce 105 mg tctracyklin! stężenieleku w $ Jest to prepamt do miejscouel d/i. nym ulralniania.m]'\\an]' pŹez ślinę'.t|' żcni. niĆ\tilrqŹo.ku\r le. $ańa (BoP) ' Potró1 do I1oI1bak1eĄ.kJUlni.a'ji t!t1e6g poilaniu tetmq. monoLiĘ'czn]ch i \r]żłobio' nach polinelo(lch.lTl1iarach 2 x 3 mm' któĄ' uaŃera 2.ieniem leku rl \\:adr.Iriu pfez d\a t\godlrie. aru' \'v s!'stemiet'ln obecde poshżono sję umle} pefforouanJth sco$.\-.|ln!' l lJilńcznymi \[nikami zabiegu \łJókien aplikoltan]'ch do kie' usunięcia Zło3ó\{' na7ębnych i opracow'anll korzcni si 0.1 i 7 dniu tempii' nie ]eku 7 oclpońednio skonstmo\\.rcztroren tetmc]klinl'w octa. bioĘ.rn\'lo/l ipńl/an\ i 25ożzelx o nanvie tl.9 Nc' obecnie \\. b]t poló\tn]$. któ.'.lĆL]c Zapalenie plzpębia (Pe7 ' 187 mm \t'lóken tetmcy].. llej. bem kontlolol.i]żon]d1' jednorcdn}c]r rr1óknach' lv mikroporo\lat}'chbło.Iną tatge \\].. kicszonek pEpębnJ.mosi średnio mct. PIf!' ogó| allil.o9ólna i miejscowa Farmakoterapia \\ leczeniunieisco$tm stcl.l] \ \||-n\\i'\ .J. ( )'4śd .\godnic jĆst loka]izo\\ać go \t..on]d $ reakcjach oĘanizmu' jest \r postacizolu' l.lo.hno'odi'/n.\.czn]i jak w]nika z badań Stelze. infek(jach kieszonki na okres 10 dni zabezpieczasię l. a dtugość jest ló\tna 25 mm' Da$. i ! n $ n / ć \ | o t n \ d | | d ' bia' Lek ten w.'l| /śml /. Iitóryjest pocho.rm i hunidd/o|u kr\\ pl7] pondo -. która jcst \ł'tcn sposób \\ikJ/-njprn do lc.I U | |!l|\nrollu\/l /..m\ I'..k]in! jest plże\]e]de zapale.i wsp-to oraz Pedi-azzoli $sp. z lub $.. stężeniu uą.\ż i.c uplc]ra siq do ]u Z meilanidazolu stlrieldza się pż].rzol' ieJ runieszc.drie. fębó\\ (shalbq + raat plĄniruJ)' sZonki pEvębnej się Słabsze działanie t.iolospgo. lĆn dopienrLrle8a sh\'ar. nie $inloNo. $ego puecho{]zi żel. dolo$njkami' po^\daja.et do sposób w]'kazująq jetlnak małqpopra.kę ant}.5 mm. polimerycznyclr' mikrokapsuł..krr. d}'nic ldeszonłi prązęb.1ón podrtpl1nem lĄrtu dzĘlo Pomimo takich trudBości$'dalsz]m cią$l tntają . \'.Icst to po$odem pulsa.'\\..\óN'.trp pozłaląjącena miejsco € ]ionlro]ou'ane Clostarcza.loken. ni k a u a h i.strz!ławce \!]1nielnrln1i c.ii fltiązan}rh z zapaleniami piż}fę. lub \\ ukladach lamino$an$h.Jino.ióknate sajednorodnc.kieszonce pv-uębnej za pomoca skalem' Peńo 226 . /pl|idmi.ancgo rczĆnltl. n}'ch nlatrycach kach. qjanoakrylano$fm' Po t!'m czasie t.łokicn tetlac!'k]ino\Ąlch i że. \ośnikulcgabiodegadacjipo ol'do 7 dJriach' El]zol aplikte się dtukrotnie \\.stąpić ł.l] ]dinicfny efekt że]u ne. tiq m|ri.1'd'. 24 rnjesięq\.lrosl sept] kiem o dziaianiu bakteńobójc7lm \{'stosunku Ęlko 48 ]'!gml' Niestet! badania ostatniclr ]at rry.nej $Tstąpit po Klugc czeniu ZapalĆń plflzębia są $lókna tetrac]'1.ku e \t.l}ko alelgii lub nadrrłaż]ilrości dazolLl żel.ch 1'ę dot]'czącą głębo](ości Najlepiej Pozlan]'rn sposo_ i $Ertości$sk2źnika h$a$ienia podcas /głęlr i]io.]. Wlskazalriemdo miejscorr'ego Zastoso\\aniatetlaq.5 mś glukonianu chlorheks]. Bluun i Bóe12nie uz}'skalitalve istotncj climnacli }łenLelLa intenned)Ą po zastoso\łaniu 25% żelu \!ane' Da\Ą'ka ant]'biot]ku. ż ' " l l a ' r L l i n am i .sp.$'ce'Pofue\laz Listek jest dośćszb'$rry $.leiem tlrożdżakami' enterokokami i Pse2rdomo7ms'Lie. \'{oże qml na odnicrzc ie datki leku' NośnikcmmcLmni" jest glicenrlui olejuse.20.ióknic o]<reśla na okoio l2..etyleno!!}m' Śrefurica rrtókiel lr. Efekt tcmpcut].

.lól\ ' / " . .1rs'rn obszalfe' Podczas1ej|Ć.k]inę' sJ.-l topi"n pn\. szonki. \ h | J l j o m . biegicm peńodontologiczn]łn ant}.no\\ażrrik mg dolis}'c\. noc}L]in}' i 0'5 g maśd' Preparat runieszczon}' w pia./o olo\\odo. r l ki i.ł2. niemkorzeni zębóW' Zabiegipcriodonto]ogiclne(. 1 F I i P m i jm o ś a' n | 7 \ i d ' .t. l l o r i u \ J L d .T". / J g m ż a j ą q m 221 . l7e 100-l. jest nunie sję altrt]iot]'ku W ciqgu 7 dlx' '\b] laaplilio. " 1 mg rninoc! ldiny \hn I\'ke i rsp.rera c]lllicnrą doks1. nicm inoq']diĄ' sq \' toktt' \\ś](alańa: umialko.tó\f z gfup\ Ą'Zyka. j p n ud h ki plln trranbieje. p d . plż]'kład Z\\Ężeniem Ze Zasta$ki d\\uddelnej.ć mleży na okres 7 dni opatrunkiem bpu Peripac. .. Septopaclub Coc.Pack' Prcparat j€st \\.Irotf'chtń\a.któIa stano$i ró\\.t U|' ]1o ąlP.0 miLrorro\ a' { g i ra"i.lcc/eniu rjże1'leldego zapaleniaplz]zę. uWaInian]a najbar dziejpoprawiajq przj. Wszystkie o dzlałaniu |ekr m]ejscowym systemie W przedłUżonego kontloIowanego.\.lu. I o " "a.lębn]'ch 1\\'Ęliszq odno\ę prz}. i L l . stiko\\ej stl7.\iśdlpIl ||' nĘ lni..ę2611' ltana plfez spralln5' ul.ri. i ztlrc\!ąjamq ust ą. i .{0% chlorhc]i's]'drn!: lże(jł\\skaza.stĘlkujacich zalrartość kie. cl reli minoq kliny Aplikator \['konany z rcsorio$aln"qo po\ploptJcnll/.skazane podaJńeprfed za.c]' balĆeĘjnegozapalcnia \. prz}. . zębn]'] dochodzi $.skafan!u.ur d id mi. i .otn5'rnali lepsze $. nipm 'lu .ji do bakteń \r \t\.Farmakoterapia 09ó|nai miejscowa chip unrieszcza się \\' kieszonce na 10 dni. cnic' clesto liończy się zgoncm pacjellta. nia objętościlistkjr W wilgotnrrn środo\\isku kie.$\o]lujacmniejsze ]ul) więirsze knrarrienia mog4 b1. q d o k n ' i u u b i " : z n u r z n i " u po | 7. U natoml1sl fmriejslenie liczb]'bak1eńi Z gatunku pa. .$. tFzny utlż!:muje siq o](o|o2:1miosią( e' Nllikrckapsułkon'an] 2.\'kllną'Badania lad miejsco(.^by klin]i \{ zetknięciu l pł]nemkieszonld '/ólta\\]. n1'ch ocz1'szczaiqq'clr pEestźenic międz1zębolre. sama minoqlk]inę' Badania okud1'i lrsp'lr 11. r. l .Jad odpomościow.{ pa. Poladto niektórc chorob!'ogó]noustrojorłeuspo.ou'adzącdo polimĆru' st'!'kar\ka B zarr. podczasuż]Ą\ania dcnt]st]'cz.j[o. lep. \ ' .ieldzono ponadto podczaszg1ębniko\!'ania kiesfonck.ii ant]bioĘ. r l a n i r p l d o n .cfas do bloko\łania odpł}lu tJ'dzieLini' ropnej z keszolr]{i \lskutĆk pol\iększe.jednak do 50 minut i jest niwelo. \aliu uźądfcń pu]sacf.. 1\'poń$nariu do grup} pacjcntińtl u k1óĄ.PozNalato na stop[io\c u\!al.\peŁiającją ażpo bźeg dfiąsła'Nlicjsce ap]rkacjlpokĄ.Ą 7a$'jera nrgAtńge]u' 450 któi}m sce takie o \r'o]n]mpEepł}wieknti jest szczegóhic jest bjo.ós olJ/ ilzi Z. cjenló\\' Zapaleniem f dziąseł Zapaledempżvę.sienlzia k1óre' na\\'etobe.oi. I n n .\'iiki w stanie plzpębia (Zmniejszenie 8łębokości kcsfonek prz}.ią mi]cosfcry' o m/rnla.riadontitis chronica).aling i onlll U\.llia$Ce stanol.biotJ.nikI Preparat ułalniajaqi poddziąsłolro żlriu' S}'tuacja taka częstoistnieje u pacjerltólr na doks}q. do szonlri i \\.ór\. a [a\\et po szczotko\\Bniu Zębó\Ąl Bakteńemia u lu.5 }dinę.un stoso\a.niP Lor7' 1i /ęl.a]nia siq .esońo$alny pl]nn} kompoąlt o stru]ihrże podafulena kolonizotanie ba]<terjj p.apjj nie obsenĄ\ie się plzebanlień Zębó\\:EfĆkt terapeu.zębia' stosowane stan sq ]eś| |qcfnieusuwaniem z złogóW nazębnych i opracowa.]\ie|d' l.o\\F.c7epu stŹ].i.]{ll.an 'l.]a większa ]iczba bakleńi niz u pacjentów z cz!'stą minoc.ku ra. bia e(. do jam}' ustnej.stcm składasię Z dwóch st'xka.katti A i B \Ą. laln . lącarotkanko$ego) stosując nrinocvldinę łącznie nia nici 7 usunięciem zlogó\'i opracow'arrienrkor:eni zębóll. L.cpn1rz1nq krótkcl tNałej baktelicmii' Bakleńemię st]'. w $ać lek do kieszonk. m jesję('1oraz ciemno-pigmcnto$ćIrh ba}Ćeroi.15 h J l . i łcczck obda'on\th ruchem i kIęLkóll w Cią8! hfedr bia znacznie łah\iej rozwija się bakteńemia. prze{lelde zaPalenieprŹ}fębia. \|t!ą( mjejsceapliliacji ldejen q1'jar1oakĄ1ano$]m' \\ ciągu 24 gotbin po umieszczeniu go w kicszonce ul'.' h Ini.ciś[ienio\Ą]'ch płuka. \\ek'SlrzJ'kan'ka. mjeszasię ralcm i'a\\afiośćma(h t^\:pflrfilakĘ']. r]ostoso. Z1o1G1izo\\an!' kieszonce ]istek nrożc b!'ć \' prz}'czynq pżejścio\\ej nadtrażlitości zębórl oraz uczucia ''ucisku'.ll Jl h |F' /'cnid I.kol€j.N{iej.ch zastoso. pod. \lErrei cięZ]iiĆ sabiajqc miejsco\tejkolonizac.

I P n o .ko .rd.\'mi.łz!1l'om}'c}na godzina dolrstnie) Klall'tronlcl na .a.ał]' pżewód tętniczy Botal]a' ublte]< pżegrodzie mjędz1'komonrtej.aŚlepJ. Lnuan p nzrLa nłpłrh' in tel' ii .dzieci: m9Ę 20 (l pted zabieStem Cefalokstna* godrina doustnic) Cefadrolisl l" dolośli20 g dzicci:50 mg/Ę (1 pved zabiegiem . ]eczonych chemioterapeutjkami' pr4.er. u pacjentów z chon]bą no$'oh\'orc\\ą. na Pz].dorośli: mg 500 _ dfieci:15mgiĘ f l ostib u(/ulon}ch penicylinę nie na om. ] L U i J \ | p l d l n t r d i l ' ' d \ k J J o Ą ' / nabJt}rnj dysfunkcjami zastawck. .g. ki suprestjne' u chol"-ch Z tr]IQf}tą. I p Ą i l l . śniotolub dożrlnie) .. . p o n r l a n i a r .1 n'ołujaqłni bakedemię sq pacjencjz| iększością \łIrdzon}'chWadseKa.ki anl''bioB'ku' Gdy zaś zaplanotane jest \Ą'. r o ń . / J p J ] P n i d\ " ' A | .iq r td. falecićw]'konanieich pod łączne oslonąj cdnorazo$'ejda\Ą.oslomatologicfne (Ą|A) Zaleciło stoso\'.o1ally(i antyooty.kład w następst\t'ie chorob]r reumar-v+cznei.(l/iP(i' mpĘ L]nmi". lo\5. na pŹl. h n d a n h h i n h l .bioR'kol'.ubltek w prlcgroclziemiędz}'lnedsion1<owcj pien\''otnej.n.ki plzed dziado stoso\r-ania ant]'biot]'ko\Ąej zabicgamiw.pro!\adziłopcewodnilr profilaĘ. nie jako plofilakĘ'ka siandardo\Ąa) dorośli: g 2.09ó|nai miejscowa Farmakoterapia N'la ona na ce]u zapobieżenie ko]onizacji bal(tcrii izrcLluLnsani'I'nl.\'łańskieTo$a.na pŻykład tetra|ogia pnrtętniczych.Iniowa jest w plfen\a między Zabicgami.owel u osób. r e \r'szystkimstomatologom. (€ A}lĄ W 1997r' uslaliłonajno$śZqrsję antybio. niej r.Iro\rTnie \!.mi $skazaniami z umiarkorr'arr1m ryzy' pnrfilaktJ.ej.ch czasic' fa]eĆana 4. Ęvlotempji profila|tuDej. . chorobą nerel! neutropeniq' lozsiaĄIm tocznicm rumienio$aĘ. 228 q 'pu nosować osóbf nadwraż|wośc Waesnego penicy. b \\'zględn]'..ch implantó$l AmĆĄ.0 . któĄ !t ] 997 r' zostałpoddany ostal.. -er do zastosowaara p. Fa|ota.ki antJ.domślil 8 domięśniot'o cloży]nic 2'0 ]ub .domśli: g 1.kańskic Toważ!sh\o Badań Serca (\}lĄ) jało pienĄ. Ponadto po zabie' gach pżeszczepó\r kościlub 1ĘIo!\'adzeniem mcta.linę' u na " Nlewo|no Amokst'Clli]ina (1 godzina pżed Zabiegiemdoust. ipntó\{'z podostĄłnbal1eĄin]m zapalenien$sierdfia (endocdrditis).lni. wsKĄZĄNE 'Ą]0YBIoTYKI I sPosÓB DAI'[1oI\'ANLĄ U DoRosŁYcH I DZIECI IcH Według Amerykańskiego TowazystwaBadań serca .aby zmńejszyć r}Z]. \ .dzieci: 50 m8/Ę Ei U osób.o*' L]użl ' lub Lrrie "0 E U osób uczulonychna penicylinę (1 pluedfabiegicmdoustnie) Ii1indam}'Ć}na godzina domśli: mg 600 . chirurgiczne naczyniowezespo|ena omija]ące' k i e l n \ t I c | | o \ l . \i pacjenta' Pacjent o8óL e Z.ki anb.\konanic kilkrr zabie. mogąq'chzaź}ć anMioĘI\:u doustnie I(indan}'c}.sze w. wl]radńęciem płatka zasta$ki dwldzie]nej Zc pżcpł}. sinjcze WadyWrodzone selca.jmująClrni le. kardiomiopatiami przerostou. a'Ąmel. r e p r i \ \o p o m \ . u którychzap]anowanejest Wykonanie kwa wego zabiegu stomatologicznegorrs pzebyte infekcyjne zapalenie wsierdzra.n' jalnr' h IrnsilJdnpoop.'jzji.0 .\ł'ern \ł'stecznJłn knti lub zgrrrblcnrem płatkó\\' Zasta$'ki.dfieci:25 mg/Ę jelrra \\airc i^tI l1ma3aj4r.\.przelożenie Wie|kich protezy wadyrastawkowe i zastawek.m olaz do pół ioku po splenekomii. jej źyst!l. 8 o .]dad nie ]eczonypźclń. ' d.kowej' istnieie potĘejeśli ba rr1'konania kiiku zabiegó\Ą.]bl no||aLllo' u pur go plofilakĘ.ch u ga takej terapji' Zminima1izo$'aniĆ' a na$ct Zredu.yrws|aza.u których dorrstnepodanieantyjest niemożliwe biotyku Ampic]lina(30minut pned zabicgicm) .ma' nJ.na(50minut plued ZabiĆgicndożylnie) _ dorcśli: lrĘ 600 dzicci:20mg/Ę lub ceflzolinlt* (50 minut pzed zabiegiemdomię.acecho'oby\e|(" sq bezwzg|ęd. l n i a a l . gów rozlożon].biotj.

nie oligo.lrrierając preparat 1'. pwemianę fi bryllogenu \' fibt]. $p\Ą\em legenelaq. ullmagają ponadto działanie komórck fagoq'tal. Zel za$iemiąc\.1g i mianku ordz k\'as saliq'lo$-yi mcntol. oIaZ blokuie \ówczas uldad chłonn}'i zapobiega roz. nie pŹez 6 miesięqi T ry popu]acji]imfoc!'tó\ł od 1983r'' kied}'podję1o pien. Nalezydo irnmunomodulatolórvpocho.tów olro.at $'spomagajQc! ]cn miejsco$o \.rnc głó\Ą. bbiot}.yh s]dadni. w pEebiegu któĄ(h oraz sole minefa]ne' l]a1.rażajqcego unacz. chemotakl.oby oral utrlld[ia ekspannck. u osób po 16roku żJcia' .aniu popu]ację na linrfocj.t) ial .1 dniach nowc zl. u i ]ic]lo}.jako leczenie przj'(Zy. nomalizo$'aniu stosunlQ ilościowego subpopu.rrr' jak Pu1lńcenic fu cepcia doustna lub homona]na tempia zastępcza pomocą le.n FLhn. ko jmmunonodu]atol pod$]"ższając]' liczbę linrfo.k lo orguni. ń\.rurrriurki bl' l.\l Jako tcrapia uzupehiająca. 1 st\\ietlza się ilościo$e i/lub czJ.]9 \\\' iats fo'rrzasi.ar.v' lecze.szq plóbę ]eczenia ejdlaktcm grasic"\' TFx. PTT rvrr u szalniJ rui. nic /nPĄo\\ ph \' na poll. po usunięciu złogó\. po ulrolnieniu się tlombokinaz]'.lno n ' żaLl]. ków osoczaz obiegukl\Ąi do uszkodzonF h tkanek' w sltuacjach nadmiatu ich funkcji. q'tó\r T Leczenie łtn prepamtcm oparte jest na proccsu doj.n]łn' istotną rolę odgi.ciąg kasztanorvca nagietkaora7lŚlas sa.opńcz PTT także\ł]. krócej niż 20 dni.łoso\\a. ńę 20 \t'stn]. .fulwok. zależności stopniaciężkości w od się doboru odpomościow€gow]. dla Zape$nie a ciągłości żc Ee\Ąania limfoqtó\r T hormon!' grasiq' należy po' da\\'ać minimun pżez 20 kolejn]'ch dd' L kobiet miesiączkujaqcl1 podaje się picń\s7ą iniekcję do po mięśnio\ąw ampułkachź 10 mg bezpośrechio Zakończoncjniesiączce' tj' okoio 6 dnia c! Idu.at1nv tkanko.lśĄ'as]' humino\te i humatomc]ano*e.Farmakoterapia ogó|nai miejscowa nie. lub póŹniej.'atlanie h ']c|ekcinmo. nazębn}ch i polelo\taniu korzeni zębó\t moŻna stoso\. na Prepamt produl<o\r'anl' w postaci 5.sta\'anie leukotoks].i polisaclErydI pept]'dyaminok\Ąasji HolJnolly gmsic] znalazl! zastoso.vasy ltalnie \r leczeniu cholób.Irnikiem bak1eł. . Ul'ocal (strathmann) tży razy dzicnnic po 1.tów CD4 do CDB. kórĄ' rrmunomodl uiąc\'ch . \Ą. jm. i ogó]n\m mechanizmom oblorrn}m za tabletki ltń ir}ne fomy podania).0 mg tające zdlowe tkanki']6'l''l8. prZyśpiesza.l'ltąjq de.ibiąsło' Podobniejak Hlpocagel.rs.1'rhnlrcji miejscoll1. ..\czn!'ch.D]i' któm popŹez munologrznegoj zwiększanie pżepuszczalnościnaczvń !t. mu gla\.Icgo Wpłyn.Iriąscł mechanotempii (sk17lt74] + post !. fałożcnill. Biogeme st-mlulatory jako sldadniki organopie. Polfa Zapaleń prz!'lębia! rjrepamt ten jest w dal.I/. Umozlińa to.ł.[. bodźcow}'chi prepa.Ł.ałle: tabletkadzien. in.taścin'.nnościolteniedobo.Ilież od około 6 dnia C}'klu |t' R( gą mieć takze nie]Ćórc ilrne peńodontopatośen|\l u kobiet miesiączkujqc}ch. sz]'m ciagu polecany w leczeniu tej grup]' cholób ja. (plasfu].nym na uszkodzonynabło' plżestżenianiu się cho. tów T i pou ostałe elementykomórkowc układu n$h j po\.]. zmniejszeniu ekspił]sjiant]'genówZgodności tkanko$ej lla komóIki prezentujace anBgen}' Ę(h ułah\ia pEechodzenie białko\\. mt możnastoso}aćtakżer{ postacitab]etekTh}''In.\.ant]'kon.TFX należy stoso\Ą!ć l(ófi] oslabiają funkcje obmnne $anu1oc. P\l\ m. W zapaleniach plzjzębia tjpu a8les$\]1e8o! poza nJłn zaawalso$aniem zmian w pżlfębiu' Plepa. non 7plblol. po niu zapalelia .l !pnA. se.kr ęć można po\tóż}ć p() l.urldnip h nd Pnecirqlskazaniem do stoso$ania TFX jest anich po\Ąieźchni Feceptolóu.ipra .skujc podsta!r-\' naukowc.miastc.koterapia.nrurlrlonrr. paratówl lckót\.epa.nę' Siatka fibĄny lacji limfoq.vać miejscou'o. p. czJ.s korą'stn]m oddzia!^'. 1-Ę immunnlogi.iąc sposób proces gojenia' w ten jest sję drobloustlojó\r z ogniska zapa]nego ota(Za. uldadimmunologiczny na na: pramaLing [ąctof)' móIek biał!'ch (Le1IkacatDsi. kort'vkosteńdoterapia.Izenia naturahego' polega u]1ch $:1t!łażaja czlnnik z$'iększający liczbę ko..

l D.lsięk.. go dochodzido zmniejszeniaich ilości'są wlkoż}''.stżyknięcia n!'clrmiejscowo. 500 nrch' \a kuracjęDależ]'' Antyseptykistosowanemieiscowo ł' z-vdziennje po 2 tab]eiki)lub 20 r'. h m i n to g v p r .phid .lu/osko\iLh luLJ Joln. 230 .1' mie.90% Iedukcję Pasta pu]. ona do podĘższcnia cicpioN ciała. n o -i p 1 7 i . gorszego samopo. plżl\ł'ej' pro]ifcracjęlrakterii' nie ]c\!c..l 1 7k i r r n i r L i u . do i. działaniem zbliżonm do niesr'oistej szczepionki logii może służyć jest \Ą postacitabletek klad po przcslczepach dziąsłalub tkanki lączncj)' Produkon'any bodŹco$ej' po oraz p\nu amputkortanego 2 nrl do w'stE]'knięć jedrrocześnjepochłaniająci' \!.jnc oraz prcdukt]'' ikanki mańticlcj 21) z:Llż}'ć tabletek(5 m.dodatnim' gram. dlożdżakom. pojawia się zaczerwienienie' Nielriedy n./rir^ staneja ko środki Chcnricznej]<ontroli mi-||||' lĄ'tki bak.ieżchni błonyślufo$. jamy uslnejdwa płukanie bujesię'Jcdnominutowe gLuko. nięć' pży ró\moczesn]m podal"aniur'.\: zcloJrrość są. jamic uslncj \'adu-ri]wstĄ'kll.czaniu p]-\'tki o ist]' pońnna b!ć podawana mzem Ze śIodkarni!\]a.l. toks}.bl.j i hamo\Ą"dć usu\Ji b. nian c]r]orheks}'d!.karĄkq do tempelatury na]eży .\. 5.deńt !'\' .wpeńodonto. lub domięśniorrlclr podskóI. nna h nrr n u . dtrdlpli.czepianiusię bakterii. prxlśluzórvkolryclr. clcniu Zapa]eń t du dziąseli plz]uębia po zabiegachchi.i Cieląt o dzialaniu kerato. po 2gB godzin} po podaniu preparatu moze dojść iu odkladaniasię p\.I-ru.11!' kolr1.\/cLia. ponie\taż posiada dziąsła. ulah\'iając}.sęo6'11' .. $z. L l ż r n a i n |0 l.al.ADHESI\T PASTE 10 razydzienDie powoduje 85. t]enu pżez zmienione Chclroboro tkanki' Zańera należ]' uż]$aćkrótko (2-5 tJ'godDie)' poIlćdlo|.lqczńĆ 10wslżJ.nio.r.l ntl<nię'' tiq po'l.knięć od. n drugi J/ i"n. Bi stqpachd\!udrio\Ę(h.k.n1. do ciała ]ub mies7a sję w stżxkatte z małą ilością baktenj'Glukol an ch1or]rcksyd}.tki bakteilnej naddziąsło$ej.\P jest 5% bezbiał.ny giej 8eneracji 1% roztrl. Klrru'iF mo/nJ I'o\ lcir'la !o kim spektrun działaliapr7ecivbakteńom€T am.2% SOLCOSERI. niszczące 'stkie \łsz c/.rrt. nrrglczn}'chna prz1'zębirr.m Ą' uzyskane z ]iścialoesu. p n \ a 'l .rr L.rcl.pnonAJob]nn\i't|/n\'i BIOST\I'IINn Zębólj pmte4 \\''\'pełnień' Za\1era bidogiczne sB-rnulatopMeci\Ęapalnie anĘsepĘ'hem \! zlr.S]. rj. u paci entów' upoś]edzonrh . zębóui do ]<tórych adsortu\no\\ego.m pob1cfanlc tkanek mickkich jam!' ustnej'2lcł orheksi'djnq głó$ne rv 1e.legająca So]coseĄ.\ł miejscu pEejściabłon]'śluzo$ej an\sept}c7n]m \ł stosunkudo płJ. lub ks\met]locelulo7o\łą t'rsokiej zdohrości absorp. po\lppo\\.ciągiem z knr.l' Z\riąuane komórkorlej ampulkę Z ItZtWoIem i siź!. (ranoi \.Farmakoterapia 09ó|nai miejscowa \ADlluL $lvciqg z zarodkotJ-clrtkanĆk c ncj' Prepalat ten.P.rr\ dripnnippo2lJblelki-ld. Lr i IraLlor'rn" irko lt.urlr. dni rraprre.ujemn]. bakte i plzj1egajqq.i r r r L ir l ] u l r a n r : r l * l l ' l r . r y " e n | \ a m i p ł n ' i U | ż \ T U i ' ' ' r d . a .'upplnipni" \Ą. jako mięk]d opailunek (na plz!'.!li substancje \{ożli\\ejest lcczcnie skoja'one: co drugi dzieir Anq.jĘch'stoso\'-a. d/ięki fdoLrościpv]'1egania do psórr. i Zapobiegać cŁĘseł }'policzeŁ kolejno!t'sfczęce żuch$.rniJ u€t do 7 B goclzin u$al ajac slę z gladkich po.stlz].. . skuteczny(hzaró$'no\r zmniejsza.je się teifljnej' \\5órane z\'. h .pckty o$o-karbo.chdo polienchni zębóll lub plast}czn!''m i gojąci''m.rn rr1.Ęgodnio!rcj przcńuc' !V cclu lmniejszcnia bo.l.bkego rurikania ł miękkiego zlo. i tńclosan' CHLORHEKSITY\A Prcparal r gmpy o srcro' nr.laLol.'jeczorem) ml 0.tki po pEJ. polidokJnol iu]:i. . n . u r a ' i ' .iąZliichemicfnc o dziaianiu ńe 60tabletek'\\ po!\'iirnl: rr' przcdsionlot. pżcbicgu HlV oraz czulajqco oraz rv o fizy(Znje Um]sło\{o.i g l l ' a l ' l . gąbkę ZelaLyno\\o.i cie]ątcharakteĄfuje się \tilgotnej błon} ślltu o$ęj jany ustnej. Nąjbardziejs]rutcczn}. jak i stanufapa]ncgo głąb czucia i bóló}' 8lo\ł. . Działa nazębnejokazala 5ię C] orheksYd}na irpr"n{ rutd' nd lLdnL nf.\.cj. nic*\n.r' l'. i ektór'\Tn$'inlsom' DziałanicplżecirvbakteĄjne " jest z uszkodzeniem błon".bom \ .ic slm.DENT.oru pnrkain} Rar(lzo ifadko \Ą' mieiscu lekórvpreci\'bakteĄ.wot'ornil. l. l p . szczęk olaz zębórr.n]''bak1e.\ł'egetal\\ne jciina ampułka postacle pepardtu \:]duril w dlobnoustmjón'l w}n u te.

lo ko\łanystopień sk."''. powinien płukać nie. I d n o s i I n i F j * F / c . na|ezq: n}.arrl'trrkazuiaumiar. Jest tjrznej baktelii i lł].ierających taninę (herbata'czefwo. '/ ' ' I l .22 odwailniacze . któĄ. Perio) i p.skaćskutecfność jamę ustną lrlzej wy.vch(Scope. czych powodujedezolganizacjebłonyc]'toplazma.m niepożądanc ma' nipu]acje szczotecZĘ.5% N[Ą) redukuje odk]ladanie naddziqsłowejpt]tki stan zapaIly baktcryjnej w około207ą zml]. nie zastępuje nie jamy ustnej chlorhcksyd]. Aby uzJ. Błona policzkórv i dziasla są miejscami retenq. Ch ubocznfh. komóIki. Niektóny pacjcnci mog4 takżeodczuwaćprzĆj.out. tego prepalatu jest błonaq. w .\mi\Ą .ip PoiJ!\iai. jęz]'kai \t]pełnień cz}rrićsię do przebanvicńzębów] .25% tidosanu i 2%PKv? do zębówPeńodenti (0. organizmów chorobot$ólczych' ani oportunistyc7' co|odent' P|ak.t. iamr ii ustnej.nq po iąseł 25-55% przeplukaniu w omz stan zapaląydu jamy ustnej 10 12nrl pblu w ciągu3(}s0 sekund' furnepreparaty o dfiałaniuznacznie mnicj anty. o $ .nej. W stężeniubakteliostaB/czĄm przeciMdała do Podobniejak Tńclosan na]eży picft.l ona ora/ u/utalni.'Iniilla triclosanu.iejsLa pży roz\łojuani mikro. ks!'Ąno\Ąe sąpolecaoezamiastzaldadaniaopahun.n4 \ . pacjentów spoż!Ą\ajqq. w Z t-l']o\Ąy kwasem maleino\Ą}m(KP\'n{/N'Ą. orhexamed Paroplak.uteczności stosun]<u flory bakteryjnej pł}tki' gdjżbardzo szybko po przepłu.n|' Peńo.cepaĆol.ogó|nai miejscowa Farmakoterapia obecnie lr ńetu przyradkach płułankichlorhe.'ciekzawaltości preparatcm kompatybilnJ'mz substancjamiwcho_ Llo d/ą.szoEędoh]'ch Zwialków fenololr5ch o działaniu arrq.Głó\rn}mmiejscem dzia:lania bakte. ni 8Uinary Ą iod.s \ j ą | p L . ślrrzowa n]. * lntn labuvenia 'mdl.eparatów Ioślinnrh opartych na dfialaniu san. ks-vd1nieunikali płuka a jam!' ustnej wodq' Ko.Plzebanlienia tc możnausrmąć pomo. ku chiurgicznego (napżykładpo zabie8ukirctazu)' cl Doustne stoso. Prcparat fenolo\ryo szerokim zapveci\ńakteĄ.npnrlphr/n\..5ęp6.wanie olheksyd}'nymożepluy.Uad prepdrdto\\ pi"|egna. niccznJ. l n i d / ę D o \ ' . kaniu jamy ustnej Ę.U L'o|P8ti\\o' |ę |nU'na Znacznie zmniejszń informując pacjentóW aby po płukanie pneprowadza]i jedzeniui po chlorhc. podobniejak krcsie akt]Ąmości u$aklianie się chlorhckyĄna' Jego długotń{ałe jamic usLnej zape$niakopolimerpoli$yrylome. ch|olhekydyny dziascłnie po\ł'odujac t-\'m dfiała]qcychbazie na Do preparatów Peridex. piaskotania' cq pżys\l'ajaniu plfez bakterie podstawowych dla w nich aminok. pacjent mienionymi prepalatami co 2-5 godziny Z tegoteż jeĄnie jako po$odu płukanld tc mogą służ!'ć jamy ustnej. sq $ bie8! operac]łnego.toplazmatycŻna 1.ch\\ jamie ustnej. za ne wino). Cor. Tńclosan łchodząc w sldad ptukanki Acti'brush (0.tni płukankami dochodzi do spa. sepBcfnym w stosunku do bakteń zawaĄCh w płltce baktcrj:jnej należądo czwaftolzędo\łych związkó\{amonio$.Wasó4zaś stężeniachbakeńobój.o]1 Redukuje ńtkę bakter1. Alekydyna. .lku ich stężenia' ńwną cb]orheksydy.n jest poin|ormo\taniepacjenta.ch dużeilości najczęściej u produktów za\'.żepluka.Pozbawionyjesttakżedziatń oraz sodyi.h.03% KP\Ą4]trd'Ą) oraz pas$ tńc]osanu + 0.

bia |an oo. przrzqLia' oJ'unes1.Ie(lnakże .\ei'$'clągrr s. ciąoL!.s2ęzą. { F .9% z nich musiało mieć w t]'m okresie stęp cholob]' pŹEębia u pacjentól. Iqczlxe Da Zabiegachlcczniczrh w fazie akt]Mej te. / .lul-t. J l d a ż q . . B o \ \ \ | d l .olnp u \\). .{.'eo |.\.$oir Nawrót postep zapa|€ n ia. godnlołe Zabicgi Ęprr profesjonalrrcgo ocą.zębó\Ą') ' Pm$ie w'sfysq pacjenci bJll '!z].. nraZęból! Z!\. j ^ ./ne.'J' ' ba. Jln dnio 2.li{ość podtrzymuiaca B|ak podtrz fazy (Berktein .ruJ |'e'iollonIo|Uqj' /n.apahll prn r. |^nlo$pol]Ll"\'Jn!.2'5 inte8Elną Jest cf ęsoq o/l'r \|o\||n]. Łenr zęDolr: po$odujq nieodwTacalneuszkoclzenie poll.e.)'l. rr u mlesrqcl \ł'' celu kontn]li hrgiclr]'i poeprol./"reś m4oLJru' yD(rod l./"n|d R \ ' l .letńej m obsenĄ'acji pacjentór\l\-l].|onIo|o!-.i.'\'i.rofil.clt 2)_ bac \F|'. trj miesiące. prn.Zbigniew Jańczuk Wprowadzenie Fazalodttzymuiąca w|eczeniu przyze[ia Gnoroo zakres program podtrzymujqcej i fazy Wspó|praca pacjenta Trudnościrealizacji podtrzymujqcej W fazy : \Ą h.ea]izo\En] plfez sz\\e. pż]'Cf}'In /'|\ l5.|.jÓb*n'J.tgi rn luL .. h a..:|J. \h.' \."rlninl . 8u l2'q t|' di R9Ó.' /. trezprogramuprcfilaktKznego 17' st$. 'i5'dŁT.l{r.-n!J1 P]n'. Faza ynr!iqcei (odzrenne dzialjnra enta oaazUantes i $. \rb"na i nsp u .'t'cń.t.Łl lęb} (śl.L)|j r.rkE( /UiżymUjąG sęnab Paoa n\m ||r. Ó . $' ciąg! dtóch po\ltoŹone leczenie chirulgiczne' lat' a r]o Wjz}tach kontro]n!'ch co sześć n]iesięq' nie obse$'ołano utrat].znnr.n\.upa.drali co roku .. /n\ |n' \'.?n]cnpo leczeniu periodontologicznl.rnrn I.FI utr4manra jego $]'iikórv 1.m lF.In 1\. . nirurgir t /n\ z m.l.tiondLr\i /dllicśo\ h p'oti].Jtr. nu{\i. |lpd.o]nej natomlast \ lo.t. co d$ur}.'FLó\ |lU o l.?.Jrlepu' .l| 'U 2-J mi' .ipnl/ili u r-.|ni'iP j||/.1| b. uorlu.18'1 Roiafafypodtrzymującej]ecze|iu W choróbprzyzęo|a . r l 7 \ m u l . W denrukcji aĄ utlaĘ'!ż}'czepu' Pmgram profilakt\'kl u tl(n pacJeDtów b]l ..JJniĄln Lon|n)ltYmi udnou.czepu.ot.r\|-F/ł pmgramu poll.o\^o n|P\^'e|LJ uIrale. i^nlo$lp. i.lPj b.Lim.ierzchrri zębórr' i ich nad\rTaż.l \Ą lg73 r N}man i $'sp' (c]t' 2) str'ljerdzili.iifl ęd!rył' Ryc.I. C]entó\' śo 0l7d stmcjło 1v l]m cfasie fl.r))dot h.rmuJd' stki denĘ'st]'cfne' J \! 8Ępie kont. horob tr.\l'żr Io\ J nd niA. tj n.nt.sp.hniq..Ón i LnJhŃ \\.jc.Jkh' /n\.\ m |p'/enlPm p-riÓ.'p rozlĄój pńchnic! i postępW utlŹcie p|4. h.ro.v"]de ze ska]ingiemi polelollanjem ko. ia.l|'i. .ruu co 4.r-lrr' . u .r.h z !n. .vaclzenia l/\\Lorak'\il|'j|d/iP|c. 156 pacjentót' . n k.' noLJI rnUiq. Llotr. Jdpii ko|.l\\ h collni.pr7.F./Lbia frz".t . Ł2 ne3o postępo1Ąaniaprofilakh(Zflego po a]o$n]./.zr \ \ \ t { a h i / .6. ao\odo\\'/e |l( /-|LP óorol.llkie higieni..._. nip u|ru'i|o/Pbo\\ tr'l|o lr./ n. fe cC) wiill] do konfuo]i co ..Jl.i5 p. a jn \ t \ k u .ff l.\\{. sTa|!pIz)2ębi.l1i"1i#'lif Tł.' J n l]rol. srondUt\ln /Jb|Fg''m hiśiFn:( m zalr:vmuIrpo.(74%) poddanrcb b o ieczel1ill chiruĘiczncmu.

a. któIe \:i'konlrjc albo lekarz stomatolog.1qp.rotom..-Jb' I'rla. okr€ s owe 0.n]łn celem tcj faz}'jestutE]manie ró\rro$.\ lab\' \ie. prridn' J r n inJnr i.06"1" M etr. proponotŹja też w 198(j r pro$am \t.l8'2schernaiprogramu 25 kórv ry'z1ka. Po fbadaniu pacjenta po\''irrna lastqp]ć lozmo\\'a l ni na temat \miku badania. nicznFh i p|/ekazanicm mu odpo\iednich clodat. :f' gi międz!' czł'nnikanripatogcnnyn i odpo\Ąiedzią !.10 minut' Niezbędnyjest ńęc Lltlział dobEe plf]goto\tancgo pĆrsonelu śrc.entualnąrĆmot]}acj4 pacjenta do dalszych Zabiegó\\'higie. .tren el! i zapobjecjcj naw.] R"a|jzl'j l |"lu .iz!t ](ontrol. pżepfo$a. \Ioże to Zapetnić utrz!'manic ldrowego pl7}zę. ' ukie nko\. gospodarza2' aby obia$'\'cholob!' sję nic odno\riłJi popEez pańnĆ$hto działail pacjenta i olotso' nych \\izlt plofesjonalnlch.b"9rpo. 'l r d l i '/ n F g o o / \ .rlrna I'n. pr4. e\\entualnie asystentka.\'.|u ip'l nnż. .icraćbadanie kliniczne i mdiolo8j(7ne.ovra a. bailania ]iontlolIe stanu prŹ}Zębia kontro]e mcdraniczną i chemiczna p|tki nazęb[ej. po\\inna tn\"ć 50_60 minllt Pońnn] onc ZaF'ilustruje R](' 18'2 bqdqca pełnq mod}'fikacją nJ'chpodczasfaz!'podhf]mujacej'8 pl.!maga około. skulcclnie zatlf]mać ]ub z$ol. i Program takiej \iz!'. o ile istniclc taka r i ' I n ..\m irrfe]śom kiĆsZonek' rpril. / r/ J n i J Pnelr " "'lr. Drc'r^"pd e " . 7 el.l.i. kowlch informacji i instrukcji..padkór'. Kontropł..5 \\iil]ta konLo]na podczas faz!' podtiz'\nuiące] Ame4liańska Aładcmia Pedodontologicznaza. zębót: $łacznie ze skalingicm i poleroiralriem ko. lrolnlrh do: utrz}'mania hĘien} uzębienia..na^ " "pod'..ta rymu tkanek 234 .to_. szości GńPn]! 4 Jsutn e pllki oaiE|y]ne] nić postqp chorobyi akh'$rla destrukĆjęprz}Zębia na&orlqo' nd! ę]a[yollyp.Ifi ptu repalrych gospodarza (Iabela l8.r Odpo$iedlio p.ie wodn.1.l). 'eni lębó\\.W chorobprzyzębia Fazapodtrzymująca Ieczeniu 7 RohND I BadanPlbru Gló\. podczasfazy wił! kontro]ne] Ryc'. bia Z opsna]na funkc]ążuciaj estetJką u/ębjenia' niern stanu pżY7ębiai higicn!'jam} ustnej.redukuja( $pł}1!C7!'nn1. dniego lr rĆaLizacjifaz!' lltlz]mująCej.opoz]'cji Ratejts(haka'5 Rozpocz}na się bada. t a .alĘ \! d'ałaniach pacjenta i \\i4t kon. s |r-L'r-<r l"' .o\adzona faza poiltn1łrująca ]ecZenia możĆ!! więk.'yszkolona higienistka..'npv' z olileso\l! kontakt r pacjentem.1' Zapobie8anie reinfelicjom i no\\. Synernaiyaneeg hg eniczne za b uzębien hi9 mjędZyzębo\\'a a z eną codz enne iryga.tki a bakteryjnei e hig uzęben a) futrfyrnan eny a okresowe aian antybakterylne dz skainsi polerowanle korzeni podczas okleśonych zębóW w zlt kontro nych Pro{€ s ]onaIne rcztworcm rygac]e chorheksydyny podczas 0.r podlv\ n r't.06% o|heklydtyiy ch Zno9en nadwraż zębiny e Woś.. \\. działańant}baklcĄln\'ch dążeua do 7miany nickoż} stnych oilpotie. albo dobrzc r..

i.Vprz] ' g|ębokości pęFębnych.p 1". sła2.l mująl. nlrn sfupniu od postaci zapa]cnia pI] zębia.obrębie niektórlch Zęból: Za]ecajqc pacjentoti Ryc'18'3 PEloźene szczotkpod kątem 45. r n !t]nikó!r z ostah egobaclania' nościpomiaru' Autoż!'ci u$aźają że Ę']](o62% jego zabicgó\'. gd]' pofosta$ia się kicszonki \ł.Fazapodtrzymująca |eczeniu W chorób przyzębia dzenie odpowiednich Zabicgó$' profilak1.c7x \\\ \r}.ldacl o postępie gojcnia się opero\\.. rentgeno\\ś]de star. mu doilatkor.r'rnagaona duzej doliład.tl'kontm]nĆjpo$'illno slę \. edrż pacjentado dalszejdbalości higie. ni.lzia.?n].\ pUJ||7\ o.h /d1. jeś]i t|.a orul ln.\ ^onr I nrln\.s7clegóhrieregeneraqjnyclr' Bada.ProfilakĘka domora").czn]. -LJUI.hi. ś .adzićodpotieclnic Zabiegiprofi]akłcz.ięc: u .r najbardziej zdeq'dorranym obja$em fdrotego dzią. podc7as laz}' podhz]mującej' n!. r\otnościzębó\ll w cclu llc7esnej diągnostyh Zmran endo-perio-9 u\ldl. Badanie Nchomości zębów podcfas ńĄ1] kontlolDej dostarcza istotnych inlomacji na plz1. \!'skaźnikdziąslolT (G'I.iestbadaniez}.do rowkadziąsło odpo\liedniątroskę o nie' wegow metodrie Basa.. prakl]ków wl']<onujctc pomiar]' u' badaniu rĄstęp spra$''dzić occnić skutecność i gicnic/n]ch. ocena klwawienia na zgłębniko. o ' F | | . musząb]t $. a . l ' u1izu' IJ. .\'kony\\'anc e\€ czqścjcj co tj-l2 miesię.lvaniejest ]rard/iej $Taż]it]m wskaźnikiern niż objarr zacuenvienenra .kon]$Eć co 3'4 lata' a]e stopnra stanufapalnego.l ch infonnacii i instrukcji.].. r T i ' pE]zębia nie jest łah!a: w.la.chgłębo]dchub'\tlió\ kostn(h hlb o postępiezapalcniaprŹ]-lębia $'pozo' podczasWizytkontro]nych sta(ion]'ch kieszolkach prr1zębnych' W oceniestanuprz}"ębia stosowane badaniaz: są jamyustne] (Wskaźnik baldery]nej).szystkim zabiegach cZęść komunikacji pacjcnlcmna tematskutecznG chirurgiczn!'ch.sliaźnik API (pafufRofdział8 .iomupfl}'/' l|u |rA i struo("dniemgo odnośnie ntuahic propoDo\\a..lLic' ne i e$entualne lecznicrc. ' \ ' \ ' ' L I n r l \d u | ' ' t 7 \\f\ .skaźni]ii. \. rowka ub kieszonek padku pEe\\']ekłcgo zapalelria pr4zębia badanie pozromupŻycfepu.o\.'.ch Badanie poziomu przlrzepu podczas$'izlt kontlol(wradc potżeb]'ile(/r1iczYch) bar'cbo po omz istotn4 ĄcL \.Ul i kie. o'PniJ L]1\J\icniP na z:lpLn:|'ur. l J . / l ' n i 1 .p o / i o m U Jp prZ}..\. \ / L b .i pl ls id|or'a ' n.. umo\\ł.aric ri.m.tk higieny Częstość badania leltgeno\Ąskiego za]cf!' $' pe\\. Najbardzicj /alecanun i pżydatn]n \!' pmk|!'ce jcst l'.ane podczas każdej\!il\' tl kontrolnej' Sa to najczt sze \'.. l a n n r .larniL r.czepu w przłpadku Zaa$'ansou'an1'ch zapaleń Podczas$iz. f o r o \ \ n . kMawien]ana zg|ębnikowanie.rp"l'nia.skazanej est pżecle\r./onck po. a 579/Ó pĘeplol. niŹ nl ch zmian w pflrgmmie. Ó \ \ ł l ' d l ' i e ! Ó \ \ l i r i " [ ( / | | \ | .cgnln. z i i : d o N l h ' . lpnnin nJrlppn' \i.. p!.\Pl oral kń\a\tienie na Zg'łębniko $anie \\iDny b] ć \Ę'kon}l'.ic.n d ' . . $skaŹnik tcn jest wlaśnie opaĄ' na o]rjawic kn\'a.lub n. r d l i '. \\i pEebiegu zaa\\anso$anych zapaleń prz1zębia Z dużą utrata tkanki kostnej'istotne.$i\kaźnik. iu d /c niechifurgiczn}'m. l ' J / | | iż .ać o nę iamy ustnej'udzielając w mzie potrZcb! \''ie a na zgłębniko$anie.) nie jcst pot'ebr\. \l prz]padku postacia€ x esjm]'ch co ]-2 ]ata'2 ruchorrośc zębóW. . 235 . k|óre da.j' Badanie głębokości kieszonek przpębnyĆh podczas $ i.\h Lonlro. ..npj.

wi.a \ i r It ' 1}'ł Ryc. y d . .. 7a'ow.IIJ i Ilń' które są bardzo istotn}mi malkerami akĘ$nościchorób pIzlzębia. jest cjentaoraz opieki profesjonalnej podstawoł5łn $rnlnkipm slfllp.. jest metodaBassa (Ryc'1B-3).eryjne] w !Ą}..- t -.y 236 .. pacjentaolaz zabiegiprofc. a _ $yika z akustycznychwibmcji ł'lókien szczotki.Zmniejsze. nie biemego.la ta jest stoso. Chartersa porvoduje: przestfzeni międązębo.lne oczj.suczel1ie Szczegó]na skutecaość szczotekdo zęMw o cfę' \Ą1. leL/Pnja w oczyszczaniurcwka dziąsłowego godnepoleceniasą prZedewszystkim szczotl.!ei sJ''stema1].tokinIL.l v c v n y .' I -Y z. t'. ]ikvidowaniezastojulo.tn $ lej fd.\Ąl'ko.trlts.ni|. \'IEToDĄ BASS]I Utź}manie higieny doulowej sane w Rozdziale B.lB'.w chorób przyzębia Fazapodtrzymująca Ieczeniu ?1.5 Działani€ Wibracji akuslycznych ne|ektrycznej Wlóki€ sfczotk dźwiękowej WpŻestr. odpowie. Ryc18. . chach obrctowJch lub o częstotliwości dńr'r'iękowej naniu i wlmaga doldadnego pouczenia pacjenta (Ryc.'ch autońw Wibracje redukująteż te akt]Ąmość enz]'muaminofuansfemzy asparaginowej olaz cJ..18. v j .Izj'zębowe tj.lókien szcfotki' do Według niektór]. zębnej)niż metoda Bassa.4ai b Skuteczne dzalaniaelekrrycznei szczotko ru (|a(h ob'oTo\Ąy(h Lsuwariu p\{k ba|..1 ze. tacytnych7600/min. h 2 0 0 0 0 r n ..pubute. stot]iwości dźWiękowej HZ ]ub31320drgary'min' 261 zh'iększenieplfe]o..szczoteczkijednopęCfkowei mię.znei rcalizat tan nodtrlrrnuiaii cej w leczeniuzapaleniapĘ}uębia'W Tabeli lB.wieniacz]':furego.\ C jRil.l nrm od końców \r.jcst teżtrudna w . brane zostałydzia:lania podlr/ymuj4tpj' sjonalnP' kólF slanowiq |re(' |a.jo flr. \.obvękórv Wibracjete oĄyają bakteńe z polvierzchrri przemian}' zębaaż i lvzmożenie mateńi Paltnelshvo w działaniachprofilaktyon]. . metodąĘczną Jest ona mniej skuteczna Jeśli wana \Ą'masażudziąseł' t hofui o <7c7o|ki PleIłryon. o o r r (b). dzialn]Ąniza destnrkcjetkanek pr4uębia' ZasadyutE]mania hĘieny uzębieniazostały opi.!Zne szcfotkowaniezębów Najlepszq NIEToD.1i lB'5)' Higienę międz1zębową umożliwia' oraz oklesowej kontoli' Masaż dziąseł metodą ją flitki zębowe.lh pa.jnych. n o r I n r o w p .lkouego. dokła. r d )F ( r o \ . pżez padenta umożLiwja pnede $szystkim \Ąłaści.hz nalotói! w tjm i z ńtekbakteĄ.! łIeto.ic (kieszonki przy.en międ42ębo\^^/ch' ach !y od]e8]lości .

/loLll Lr. .W przyrębi! L spowodowana irygacjamdz ąsiow}rnVq'ĄĄ/e|a bardfo koEystnyWp!l! na oslabien skutecfnoś.liol!.\\i baheotĆIapjj stosuje sic soldnki' gipsol!e glatlbe. . . " | t . l n k .o(]'te mogą d/ialać al]ialiluja.Zc iń ga(jerrpllrraja na zrnianęocĘo \\iĆd7i $spodava (R]'c'1B'6)' Ce]em iI]gacjijĆst te7 opóźnieniepo\l. na nia klażenia kń\i 1\ tkalrliach prz. t n .. . .zależ]'naLomjast sk]adni]ia od chcnricfnego. j r . .'iaia. \\et 1\odenrors]ią.5-5atmosfe. . L r .10 50"C) i mcchrlliqne ocz]slcla. . jak i pocldziasłorqrni . p n i .5'3 atmoslcrdzjala podobnicjak rnasaż|oDfalan iryqacjiWodnych e naprzyzeb€ ze i. iż€ a lynaza r euk. nxr jam\ u stnej Zabiegi balneotel apeutl cznc st ()\1r.r. s]ii o stl. r .szają stqżĆniaII. ./o'eL plzyz€ b nyrh 44 7 !" do glębokok znamienna. r i r \ .o N lub m 1eralnejlro(lciśl enicm (1.. t r . ^ . z S r | | r i . . . 1 i .|a\. l n j ln r r . i a l r . p r o e . i dr J nuahą' Pe\Ęą forną il]gadi plz\fębia są teżzabie.ja]<o d/ia]anie s\\oistc . . teńi.o]o\o'll zębnych m.asena?a z eu{0. zek gram (!zg bez. badai1cllt]efa \\sD']l] i il]gac]c kicszonek pr7'\febn]'ch bard/o sq . / F n in i ' . r . r : r . i . / r r p . . r . .ndo 90".Znj(tr\'o' clzia]ajq. .l i t . . "d l J t . ' z . . l . Tabcla ]8. .she. \\bda nlineraLna .. |''.]Zne\f usur\aDiu pl} t]ii bakteĄ]]ncj. \\od\ sjai.]nia nabionka dziąsli].c)' f]liałanie chemiclne . Zmniejszenic b je\t pra\\dopodobnie h]rfo]anc dzialaniern iĄlacji na tkanki Dlż\zębia' a nie zrrr. . a na. J / . IhlóĆyty inne komórki Fibrcb|as|yi inńe kómólk (k.ych p s rnechadcznc.tónel ko lonizacji kies. .e cfę(]o|. r r . n l .rzębia'zostałrl rpro\\adrorle pvez \\reisscnfluha. n r or .\ .]fi i PcE' rr' pl1nir: kieszonek pr/\7ebn\dl..apii. . . .\ odclln tei l\od\' jej tĆnlperatnra (.eduĘi Llr:hbak. l r I F .oL"ś. zasadzic pobudze. r . ai . lalia żc chenj(zle w pż}pa(]ku balneote. r . n r . . . pslchosonratrrczne. r . n b " r L l .cylówr Ryc'18'6schematnrechanfmóW nisf. . . nie mechanicznc polcga na oczl:szczcniu liieszolek ' I i " J o N \ 'L .Fazapodtrzymujęca eczeniu w chorób przyzębia (o \\zmożcn]c logo\\'ac. .p.n \ ' o i l \ r ^ .. . i . których sanaLoria(h'll \\odolc.. r r j r. r ^ . l . . nc aogoracenie nablonka. i . . . . r . lrra\a ob\odo(cgo ]cażenla krri' oz1lricnie proce só$ miejscolcj pvemian}' matelii i unlchomlenlĆ mcchallilnró\! obrcnn]'ch' Natn'slii mają dda]anie tylko n manaredukc]a nr d..rł]ulrirranicnlr liieszonek' bo jcdno(Ześnie nie clochodzi do zmnieiszenia stęier a IF\1. l ! J . r . L r " r ' . l r i p n \|ielzcfui dfiąsła7 lesztek pokann()1\1ch. u z a n a lr . \lożna irrerl pv]puszczać.r u \ J t r \ .!rP! MMP. p " .khm lr. r r i " nleln 1. r J 7 e . . znamlenna d c op-e'c. \\. L o 7 \ .Lnieniu pulsująC\'In ciągł]rl' niż l]fiałanietenniczne la]e7}' pnede \'sllstkinl od temperatuavlub rodzajll rozh\onl stoso\\:ancgo dL) naLL\skórf (5B-']10. wodujc lornież nasal clzjąsla' l\zmagajqc k()tf\. ]e sie $ posla(i phrliań' natryskó\\ lllb o]dadó\. .'onki prrez patogenne balitcria. ' 1 n . ' .e że]aliste. i IL 10.feniatkanekpr42ębia (kości i tkank lEcznej)' pżezendotol.D.. . . r l a .st. Kolflstniejszc sa natN.ć!!) !arva.e znam c a enfa oe"el|a. l u . j p .orrod znaczna poddz redukc]a q slowelp.2 pokazujemozlilrości r. L u t . r .r'a a r e d u k c Pd | i ' P O | p h n q ' ]] q i E' .](. l ..'l'zg' beft. J I jedlak skutc.jĄrch e mechan zmóW dat]iolle fnaclĆ ie mająizasado\!. Redukc]a lL|]B Pcfu w pę}"ebru' p0Woou]4c anęo0poW qosp0dana zm edŻ 231 . i . 1 . . ' i . Jr i . / n J n .syry fapoczątkowary bak (LPs)' ie|yine Redukc]a 1B PGE.L . u giąb liariu infe]icjil\ \l ś\[et]e $}nikó\. spor\'odo\fancj iĄśaqami Zaró\lno nad. .) po. r t F o . 4 I. tenniczne. 6 qłębokoki znarn ennaredukc]a p o d d a s łd ' p ' f pał€ .. an br! Pr GBmU€mn'rlr M|krofag|. ."no||. / r . nr plzlldad bororino\\t(lr S' ĄdnIidnd 'lJ'ii'' FIP1|j".N"i .. .Pona(ltophn liieszonl{o\\t badania do pobicrano osiem godzn po iĘgit(ji. . . nalo|ó\ i I ' r n LL l i .

ciśnienja l.rpol.iaJonegoJbo rnrinpnadto poprańąjq stan prz}zębia (ustępo\t.1. naa popra$ę k]ińczną stanu przpębia stępnie '$]'kończeńo\\€.pUm4Jjq immunotelapię korĆkcinq' Bol]r\Ąina i to.w Fazapodtrzymujqca leczeniu chorób przyzębia co.lv G<qpicli) ją one lub przFrracaja uczucie świeżościjamie nrh dla szczoteczki miejscach' są to Z(]'kle nie.ni' .\Ąidują częstopżykl]' Zapa(hz ust' a po.WąZ użyciem profesjonalnej pastj.m /daża .i E I iri Ry!'18.lapa]. kim istotne zmnieiszenie objarr'ólr'zapa ln]. i J .ch kon]łanego wstępie na leczenia']2.. pod L. ]ub ultladźwiękow}mi (kiret'v do skaliĘu poddfiqsło\. Biorqc jedna]< u\Ą. omz Uą'ski$ana po obu metodach. / il I I { EJ ) |" .st. prz1puszczać. n i c \ Ą ] \ ' d o 4 i J . I I ril r.''ln-i tĄ'ki bJIFr jnPj L/d\.7).].olrrąpo ak.Zabieg i A nie. tźl'mująccj ll]dają się bvć kiret. ..Jmieni.f€ podtrzyrnującej Hl.1 sryjelr zęlńl' ptxjczasgdy \todv siarko$e i okłady Pacjent prŹ}'chodzac} wiz]tę lioltr. oczj. lecz \lko oczyszczeniaZębó\! szczotĘ obloto.8 KońcóWki (kireiy) (krety)do u|tradz^/iękowe9o węgowe do u|tradźW]ękowe r :l . 'dzo cennq metodę w leczcniu chorób pżEębia.l \Ąęglo$e (Ryc' 1B'B).]8nię|F \\niki i \.arunkitcchni(7new obu uEądzeniach ncjĆst Wicc \Ą.I J pl7\nJjmniPjniepot'LL!"lr b''i pa'joł.. poleps1'chosoma.f to pra.l]] i PGE2 w plzjfębiu. n. Jest podstawor-\.' śIóduslnlch Za. pem diamento!łym do oraf impla Zabieg po|erowanja korzen W giębo mo n'stępemdo leczenia stomatologicznego' kichkiegonkachpr4.ma. -. ę 1n I '.iny (co 2-3 dni) \'| liclbic kilkunastu po\r'oiltlją przede \Ąsz\. r zabiegudo około 30 minuL Cała kuracja składasię z 10-30 zabiegówl nauet. działaią cjent zgłaszającysię na okrcso\\ą \Ąiz].]otlr'h' 1t1qpunąnie zapaleniai zmniejszanicfuchomości 4bó\t)' \\?runki te(hniczle [ahf''skó\Ą.rd"q m3ora. .m plz]zębia' NiepotEeb' podobncl'.'icrzclrnię :.l. | P r o r a rr ' t r | | u )ra a .zębnych. ga !v ogóle slGling!.ch: w!\'$JiJ le.1'ch Zaldaduoraz stanu ogólnego miejscoł€ g o pacjenta' ogółkurację i Na .. odczulająco ściqgajqco.m zabiegiem skŹ|ing! poddfjąsłowegoi go ocrysrczania koreni w fa pżeprc aclzalrJ.tykontrolnej staowa H3 i pokrytanaty.rvĘc plzeci$. że dobże umotl1!'o!1any pacjent e \Ą'. gającego na uzupełniajaqm ocz}'szczaniu zębórl Nie należ]' lek(e 'ażyć działalria też jamy ustnej. profila\Aenej.iq .nir nrotonJo.'t lFlnp"r. któIe delikatnie ocz]'szczająpo. się A lPin!(h /JbiFgn\\ |'nL]1n.szczanie fębót: Pa.]3.m podczaskaźdej eczena \\izr. a piżede $szł'stkim peńodontologicalego.stępne lec7eniepĘe(i\\zapa]ne. takijest jak l\iaclo. na borcwino\ę zmniejszająją' t]1\.lo3amiLan łają stęźenie / "ni" na.ski dzla.n}1n ]eczeniukorekqljnyn zapaleniapźyzęlria Brakjest dan!'chcz! wodolcczniczcnatr-l..1":.7 De]ikatne końcóWk Ryc' ]8.c). Po 'odu. mogq tez dliałaćna obnażoue koIzenie zębólv ten przeprowaibar} w czasie h. podobnicjak Ęgacjc' fmDiejszajac t"rn /an'cllbda\m oL[ilrm . ntóWt}aanow}ch $' faziepodfuż\'mujqcej.ię /'lnlli. pże$aznic w nicdostępn}ch albo w mało dostęptJ'cznegonafu!'skó.ualaia lllrrma' o\i. W ustnej. r- . Iik.1.iz!"tJ kontmlncj fazt ord//logil. trmaga o ńele badziej delikatnego zabiegu.].i.nie iF./Jnie Lnrutrien dzi. Idea]n]łn narzędziem do ska]ing! W fazie pod.rIuĘi ' i. Na ogól jednak skaliĄg jest potnebn]i Powrruen być ltlkonany stosunlolo delikatnie navęd'ami ręCzn]Ąni (szczególnie kiletami uniwcrsaln}'mi i Glacel. r I m o . rriell-n zln:i Lan -ni" lr dLl. podtEjmujacej różni się jedlak zasadrriczo rr].ania pacjenta pod(zas ko. pelatury (około (około atmo5B.anic ]ub lalilr.p 'n. ocl lanki Zwiękslają nickicdy wrażlinoś( obnażoĄ. 238 .] nJ/ębne8o' \\\dajF.:. \\'ieidĆnl]'czne tl\''ol7t1\€ ' okłady z boro$.cgo R}c' l8.wartościach rozpoczyna plzy najniżsf}ch się tem.5 sfel) i czasu tN"nia labiegu (około10 minut)' \\ miarę rjrz]6toso\Ą. po.tękontlohą można że podobnie.agę Zęb[e8o i stanem zapalnj. 1eżą moż]i\ości ocl micjscoll.

(ęglol\]łn). cz}'lr Zastoso$'anvch metod lecznicąth i ich \|]'ko. . 34%pacjentóW fgłasza do Wiz}.it . żeskuteczDość leczenja pe. r n \ m l .Podcfas Wieżchniq koŻenia z fazypodnZynuJace] chombapże$]ekła' ']etze. (hi9ienizu]qca) dań ]v |azie podtrz]łIujacejjest jednak truC]ne.€ t po najbardziejskuteczĄ. ci.h. nll na\\ct agesyllny i powtarzanlt po$oduje eod\!'racaLne uszkodzeniĆkoneni j ich nadlrraż]ilość (Berkstein qr 2 oraz Gantes i wsp. Pacjent lvięc na llstępie tei faf} r]o\Ą'jrienbl'ć koluenia' nie niszcfąc jej. rue nr. U.żenawet po skalingu poddziąsłorr1.rv.rrr' pro\\adląc'1m go- Więksfość pacjentóW czyści nie zębów optyma|nie.\Ą€ntnej terapii podhf ]'mującej' Zastoso*anie się pacjentów do rea]izacjiich Za. KirctJ ultrailź$'ięko$e po(ldziąsło\Ąe (stalo\e. że colaf baldfiej jest akcep1o\\'ana $spó]na rola Pacjcnta i prcfcsjonalnej opieki sto.z poe.m le. pow.'ciu. ty ko po a 16% stosu]e W ciqgu ośmiu do zaleconego się |at programu. Rycina 1B.szczania międzyzębowego.' i beztleno$có1t).'!p \\\/\\lkirn niF ni\/' /\ p17\' /F|'u Potłoduierpż l'r./pnir. Ryc']8.mujqcej' Ta ostatnia !v duż}łnstopniu Zależ}od Llmotj$o$'anej. eI n i .iedni sposób. u / \r k d l i n S i " m .|a' M czQsto bezbolesna.9 Różne ]eczen zapa]enia fa4l a puyzębiaFazapoczqt.Fazapodtrzymujęca |eczeniu W chorób przyzębia plżepnru'adzon]'m \l] odpow.r.lIa akqĄ\.ogra./.ymaqa WięcejWysilku bo Ćfas!'qd}. cfeniu' może s4óko nastqIrić poDo$tle zasicd1enic po ierzcIui korZeni patogelrnq flolą bakter'l]na 1nawTót zapalcnia. 9a zwyk|ena usuwaniukamieniarnocnoflączonego po z zapaleniepż]rfębia to: (ko|ol € ] ony).\']i. matologicznej\Ąrea]izacjitej faąl przef obie stron]'] Leczenie uzupełn prfyzęb a]ące a o jej znaczcnirrśrt'iadczą Zdec}'dowane \Ą.l'gięciomułatwiają bardzo ocz]'szcza' nie powievclmi koIzeni !1'mało dostępn!'ch micj. na$et na stosunko\\.2). . sprz1'jając lr. Wyl]arw|anie fębóW eMrozynq prfez pacjentóW W domu ma niewie|kr Wp\Ąir' ich długotrwa|q na moqwację' mi. \\iia. dzięki od. n i .r o . L.8lcz.Js $i/\l konlroln\(h prl.rlralcnia pr\7qbi" . Z poĘtiem diameDtow. r l cfqtkol\.ln" 76'ąni w€ tloEe balĆeĄ. tż].]dominn\ ipo|^m Eula].iednim \Ą'.o nievvielldej prfestżeni.pov\iedzi5. Taki dclikatnl a]e dokładny skaliDg pżeprolvadlon}' odpo\\. scach (pŹestżenie międzpębo\te.r J p i "t o . rcnia .nic rl inlolmn\vln\' żA odladfaniu się pono$nego pluyczcpu lub powsta.nego leczenia niż od systcmaĘcznej i konse.e nlsożvć 5ię lroĘ pizJazep łqcZ.9 pEedsta\tia opierajqc się na \Ą.. notkanko$T. e olr.m. zap.nej możc nastąpić już po hfech 239 .enga i \!sp.l 0 rckoloniZacja flol}. solidnej !l'spółprac!'' pacjeDta lPvyjej braku' na\\.?) i W fazie podtŹ}mująCej' \Ąliadomo natomiast. kowa M. riodontologicznego zalezJ nie ttlko od koruepcll.0.nej plu]fębia (rcdukcja krętkó\Ą.rnniej falez}:od pocz4tKL'!\. na\et Stosunko\Ąo często przeprc1tEdzan!' pod. niu no$ego przvczepu łączlotkanko$'ego. chonrbapże$'le]dar[maga okrcślonĆgo. zno* 1". |''pe|niając.1.1. szczącym cementlr korzenro\\ego (periadontaL de" b]'żdenentJ ]no).].h \ \ \ k o n \ \ . ubltkl kostle rr' furkaciach korzeni).t. nezagra7ajaca ż!.'iednimi nażędzia. Natomiast skaling Zb}t e!e. nania. e. u i u .5min'/poweEchnę jp .kur. !\€dług \!.lo.e8o' Ply.e n"lebra 1e " we Ę |o5oą m e..t nie się kontronycn lafy podtrzymujqcej akywnym eczeniu.nd pnestrZeni czasu . ten sposób tli\'i.) u "ńd se 7ńĄ.oM\. ale i od konsekvencji działń \ł'fazic pocl.. a po|owa stosuje nie ocz}.bakteif. Zau\Ąaża się. mowanegoi stategokontaktu pacjeotaz lckavem mo bo\łiem. r z i n r i c i e n .

n id .si \Ą'okresie tifech miesięq po zabicgu rr]. h |aIpo dkh \\n\ m lF' / e||iu l\]'niĘą plże..l]a \r'szystkich pacjentóWjed.Jinicznlrh i mdiologiczni''ch ją osiągnąć sRT \\'róZ. l\'iz-\t kon.}ć pacjentaodnośnie dokładne inforrnowanie sposo.t' Panuje \r piśmlennlc.pn'.lnego Jorloru\dnid KOterap[. mania postępu chorobtl Na]ezt'sie utedy lic/.t ' n\.rprl"niem \\\maga. /. ncgo.szystkim Z odpo\Ąiedzi pacjenta pr:izebiaoporiz n'r le'.iz]t niż co }{ miesi4cy pacjentó\{ Nie ma jeclnak specł.ci pro\'adzonejfa7ypodtvrmuja\\ \\i\'niku t. jak i zróżnicowan}'ch ind}'$. . z zapaleniem opomJ.częstotliw'ościu.n podejrzani oporność ecfeniepowinn|tez Pac]enci o na program miećspe. co badaniekontrolne ffi tygodni. a nowicie: l. t r o L r t .' hiru rgi. / do CejŃókien tetraq. sów kontroLł'ch. n l r m i l " ' / o r \ m i .lla 75%2' Pow'hna istnieć różnica w częstości\ĄiĄt kon.le \.In na leczenie.rlp. a pżede $'sz!'st.łnalsię (1007. i .dostar na choloby Niekiedy jednak nimo ttaści$.magają dodatkowl'ch \r'lz].rn na lcczenie (refdctory periodonLiLi^s) jak więk.. h i r u r s i ' / nic i niechi. n]. któIc mogq znacznie podnieść r\' miesiącaclr' pu. ki nicktórych badan dodatko$lch. częstsze badanieradio]ogiczne. o/orej lJ.ficzn]th n1e. nLl.laści\'ie się cej stan przpQbia nie po\\'inien zmieniać']ubt]'1. \ł sukcesemleczenia. t. scachszczególnie Częstotli1'ośći Zakres badań kontrcln1.lJariekszo.iĄ.NIożna po ldlku latach. Niezbę.h o. h \ . i $l'ni.djupreb\ lpq.idual. kontrol. 240 .ulgicznie' Ci pien.lalszy postęp z oznaczeniem Wraż|iwości anvbiotyki.jen.rli fdla podln\muj.i pr. tżedl ]atach\t' tach j po \t' laiach 40 (507o).7n}!h' Nie można usta]ić . cięŹkościi zaalransotańa stanrr chorobo\\ego.'erripParjon' z.r.zębia' w' Po mku ten sam poziom pv-l'czepuutl7. obecnościrrszczepórv zębovlych oraz skompliko.ja|ny WfaziepodtEymującej..ot"dli59 pacjcntów leczonych tą metodą no\legoplu}. $. ogólnego stanu 7dro$ia.^riLr . czajqce ormacjiodnośnie inf ewentuaInej antybioty.et.anych uzupełnień plotet].czepu B0miejscachprz]. /"-ip joienjJ -i" tdlly poopencJLnel.ch r'.ie pro$-a. we $'sąstkich80miejscach alc po \Ą 65 miejscach (81..l proNJLl/onJ nip.i . ni"chiiur glczncgo) .lne jest bóW higienypęyzębia. Natomiast róinice $. / n n \ ' \ \ \ k o f l d | | F p L 'd L i ' gojenia dostoso\lanie metodligien] jam! ustnci io oporn]thna leczenie. nlm stopniu 17) obseń\. nocna jest ur'ażna kjiniczna obseńtacja Dacjcnta (odpo\tiedźtkalek na skaling poddziqsło$].).k1ino\\i\th kieszonek \{'miei t . hm i p d / \t J .257Ó). fazic podtrz}mujacej Zalcż}'od tielu cz]nnikó$l ale pżedc $'szystkirnod: stopnia umot\-v!o\\'aniapacjenta.nau. n}(h programów tJ'ch wi4. szość tod diagnosĘ(zD]'ch.(cl.]śu nd.ipnta$ . stopnia łVyka i odpol. ko lv bardzo nie\Ąielkim stopniu' \Iożna rłtedy mówić o zafiŻ]maniu postępuchoroby Stabilizacja jest pełn]n objawóv\' ].lo 6 m. się pacjcntadojcj rcalizacji..o]nych podczas fazy podtlz]mująccj' \\'magajq oni lóżn]ch okre. mino stosolrania faziepocltżymują.. skulcczności doqchc/aso\tego pmgramu' stanu higicny uzębienia.mE.t \tn\o\dn\'lt prpl pa.Chorlzio ob.l|olt\d tPAl q ld|' mnni|n|lial po/io.ej Częstotli\toś(i ńąlt kont. hlie 7€odna opinia co ilo częstot]i\Ą'ości r troln. czterech 17(2l'25%)po pjęciu (11'25%)' \Ą.1(d jF. tów]'ł. i.W chorób przyzębia Fazapodtrzymujqca Ieczeniu sku.. $ted!' zastosowanie ilodatko$T'ch metod bailania i leczer a. badanie mikrobioIogiczne kieszonekprzyzębnych rrłaścilie.l ].Gottlow i rvsp.rpodlrr muiJ. aby zidenĘfikować iakich pacjentó$ll Bardzo po. kim hematologicrnych i immunologicznJ. obseruujc się nawTót i. nako\t. po dwóchla. micjscach 9 / ołonJ /.en'a. ją częstszych \. u tl1n i mikrobiologiczn"u'ch. konfurlnrh.nie uzyskujesię zatEy.t. i. ności tkanck pacjentana leczenie.

tokinata jest plduko.mar a hĘieny Podobnie uT"ższa b}" ia się w osteoklasĘi Akt-\'.mującej \Ą' sta. nlepalacyz ńżnica staĘ'sĘcznieznamienrĘ.do ko1Óolowalia.lnie ru pj \kute.. na pr4./arl.. Wiedź immuno ogicznq komórkowqhumora|ną (ob' i Li"niem. pomimo du.\^m.alzarealizacja tcj fazv pa'ien|ó\ / /apdlPńPm t| podwyższenie nr/)/PbiJklor} mdją Genetycznie uwarunkowane poziomu implant]'zębo$e' Zagadnienieto Zosta:lo jestczynnikiem szczegóło.e Wp. a|e podtrz]mującej 29 pacjentów częściowj. u cbińcz!''ków2'3%.m opraco\Ąaniu'r8 TrZebabo. migracjei aĘlrację /qbal \.Jl-Psl ' l furopeig\ko\ (ze.ż.nicżdane$. Nfengel i tsp. Izajacedo redukcji p(yZiomu IL1B b$oby bardfo ko.ieimplan. glandln)20 r4stne dla osób l poąĘ}'nJ'm genot]pem'nielależ.nlm niżenie h / chemotakji fagoqtozyneutrofi|óW i wzrno stanem plż]zębia (15pacjentów z periodoltitis ag.tońi śenotj''powo a poĄtlrrnyc\ śrcdnia ticzbautra. pźyl1ad Sodel i $sp 2l lecl/i w cią€u pięciu ]at 64 niczn]. d|a do tó\ł zębolwch u pacjcntórvz zapaleniemprz5zębia.|e jużod ldlk1l]at w niektóĄ. kiemr}uyka pe odontitis a|emoż|iwym kon..n}m' okeśleirietej \ĄQżliwości genet]'cfurej moż. u osób z genoĘpen nesa. niemożiiwym dotqd wo omó$ione !v inn\. lJkiego lec7Pnia 283patjentó!\ / p-ri} u tJĄ\. Dużą tudność realifacjifazypodtlą. podoonie Drugir.] c4'tJtoniu z negat]M]m genoĘpemIL.a szgególłie ILlR i palenie btoniu' Pod$'].B i TNTo. Sąń\\.|ąs gi|whnlLsi heDatel]A intenne(1n) podtlfs'mujacepolcgałona skaliĘu i pole. Ta prczapalna q'tokna sĘmuluje fibroblasly do conychzębó\rb]. IL'6.niki lecze.esowa 241 .y.emPdiĄ !JF.ll h toniu.|ęIx]$aniP h ie .Jcnia na zębia.lępow€ n j.nie od bardfo przestżeganegoprcgŹmu w fazic pn\. U I.jak u niepaląc}'ch' u pacjentówpalaq.u pacJenta a8res]$n}m zapaleniem na badaniubak1eńologiczn1m z pł5mu kieszonkorvego pl7\/ebia' /LohtipLu^\kane\1\ J' niki . u pacjentórvze zCIIo\l'\m prz}zębiem' gillgbJalLs.]ącej. chociażdomo\la konfurla hiĘie[y i ok. rcagnnaLj lccrenjcznd.\. nie sz!' uzysk plflrzepu lacznotkanko\\'cgo kości)' i Na nra.]d na faĄ/ Iulko\Ą€ny genct!'Qnie'U osób z poZJĄ'V\'n!'m genc podtrz}'mujacej pacjentównaPżonychna oba u.pn.].clr kĘjach Zap(> utż!m]Ą\€]i opt]malnqhigienęjamy ustneji podda' mocą odporrieilrriego testn |Periodmtal Sensitnit! ni b1'Ji rcgulamejprofilaĘ'ce pmfesjonalnej' pala.Lipżez olaes od 2 do B lat i kontnrlowanico tny miesiącebadaniem ldi.ldail Ziomic. 100implantn\.mniej.ych' k]acze qtońu (^ nnil<nn nohiobp(noi( pln. Porynlro.l wsz}ścy jest Ii.pbiJ pal. paclentÓ$'z zaawanso\\€n}m zapaleniemprzpębia. u bpem IL'1 q. \kuIeC? niż noi. i naodpo.rrylcetemcurrLitans.Li' moi.la udan.Źło jest w granicach 54B%' tego genoBpu okeś]ana się uhą'maćstanpr4Łębiana podobn5'rn doblyn pu uI ilrnJ'Ó popu].1 clrTnikó$.acjach znacznie nizej. Tlo|1tls F)eL. h |oniui 27 niepaĘqLh LFi. i G'I-). dańu ]eukoqtóW wielopłato$.kDtnie więkza..d gor:/eniż (Ąctiln||ryces actin.tki) iba. giessi1)a' z peńadontjtis cłrołźcd 51e zdrcu1'tn lL.I. donti'?s. korzeni' co sześć ż" miesięcyw osłoniemehonidazolu na utrzj'mać!! stosunkow'o dobłlm stanie implanB p. kóĄ.(\\.zez jeden Bdzień' ocenę stanu plu}zębiaopalto zęoo\Ą'e nawe.m (Pl.r islotnym czynni Wiem plf}fnać' żetludne jest utn}'mao. Io|owania -'ó(I pa|erie nó. szony}roziom IL.ła hą.IB moźe u niekóĄ. Szereg danl'ch hskazuje na gorsze\rJ.i\uje irrne procesy la utrataprzyczepu też iącznot]ęn]<o$'€gw pozostab'ch o (\lfrost t1t'ożenia IL. szonko$ego (4c|in.ttl u z uZę.ch Ale u A1ioamel]'kanówna 1570.nienione cz1rmiki ryz1'ka' Axelsson (crt'20)ocęniał Zy\t'Ększr'cllilościach.lo opisują lqniki skuteczności fazy mn|e niety|ko nacfynia na kMionośne.otelk int. IL.7donii lnka dla rcp.fikację 9 i stęźenia lgc2)'20 pn}zębicm)' Pacjenci ci prowadzenib]. p.'ch około100pa]i]to z papieroq.ch osoD b}t u\\a. rud/analen u /v Sumolralrie sĘ obu \ł.8orazrnod.iadairn.\€h olau produkcję plosto.FazapodtrzymujĘca Ieczeniu W chorób przyzębia Szczególny problcm st\Ą.bakedologiczn]m pł}'nukie. rd.skazujące go6ze \t5ni.pnjc l! zr Poryhlromł.n"na w (zter-v ra. ryloniu. illB jak r!Żyka.mjp]eukoc]tów wieloplatorł.. po.)^/ya uje..odukcji kolagenazJ! osteob]asĘ pĘekształce' żego a do lrl.!.tokin:TNFa.sił]al uhfJ.łngces ^cti:noncetenca|ni kl|Ls' t hm 37 pala..20 tJ. żenie ptodukcji prozapa|nych ct. Iy-\'kajest jak doĘ'chczas do pokona.lo.o$'anru ora/ ranl8Pno!{\Lim '\u|ol7\( i 5h\ierd/.mienion!ch dukcja zapalcniai głębokości kieszonek oraz lrtue.utrzl1nu.m2r podldPsLa.

Hirschfeld i \Ąassermann22 profesjr'ln:lrra nadpmdukdi tomiast\r 19?Br.iają obniŹcnie florybal.n\.na pojawia się bowiem !\.zaró\\Iropo ]ecu jak i chirurgiczn]łnnie jest niu niechirulgicfn]'m. ]ecf na \łpłI\u lL.nie kieszonek. ska]ine! naddziQsio\Ąego rDł}ńe Ę.arr's\1ikns le'/Fni. donoszqteżo możliwości a \yman i Lindhe23 lcczonlrh pol!. nie i plotclycznie' ^utoEy Ci stwierdzili teżskute(Zuz!'skaria poz}-tjĄĄ.choćbynajlelĘ pżeplol'.\' utlzl1nuje stan prf-\fęstosun]<o(.nikach cnia' Flora baktel-\j.I\'ch ność dzialań pmlilakĘ'czn]ah.lorę Slraling nadrlziqsłorr. (c5. kon /i 'ip.li. l\Tkony.wg Kiesem24 Udokunento.ldni.fę.26 . pontalające na lramotanie rcnroju ruryiczn}m.szczaniazębów Ale \Ą' kcszonkach 8łębszyc]r tego skuteczność po u pacjentów pefiodont(]logicznych leczeniu chi \Ą'p\\lu jużsię nic obsenłuje.mujQca iest jeszczc obecnie bardzo I|]l]. Ęrznl'm programem.5p'10. że dopiero gdy utNalila się ś\iadomoś.adzonego gotsz!' się !1. ale objęt'1'ch od. pral(t.eqf]in]m i systcma' nie lue faza podtrz].\. !\anego\\' Ialie po.In e..r.iąZane dalsząutrata plf}''c7epu. leczenia .to..vtoczoĄ]rh faktó\t! dotr'cząc}ch kanl'prakĘkórl jak lecze ie akĘa\'nc.v dlugolelrPj u.1'cznego Zlaczenia nabicrajqq.o pr. tElmującej u padentów geno1]po\\. pofytJ'wn}'ch pacjentó$: ILIB u genot]po\r'o peńodontologicz. ve IrmL\ \!' 1 i N]man. odbijasię pż".II3' ale i PGE2. tńĄając]'m do 50lat.l\\ doDrvn|. Lunożli\.. z\'. obniżenienie tylko IL.25.Li.]'' do|ó*. Ros]inś Lindhel2sllierdzili rv 1975r' poddfiqsło!\ą kieszonkach o głębokości 6 mm' pozytywnego profesjona]negoocz].cznie wiadomo.e zmnieisza znacznic l. co !\' świetlepż. skutecz.lo. d\'. niel(orZ]'stnie \ł. Koncepcjasystcmal\.1eryjncj gicznie ]eczon!€h pacjentó\'w ciąguki]]<unastu lat.kieszonkach po skalingll bia.i..gacji dziasełna Skutcczność nosZqceo ko]ż]'stn}. ".ana' chociaż trzymujqceiu'leczeniu chorób plz]uębiapoja\\iła póŹno.. ność r/\hko.ty\{n}'ch rt]nikót' podczasfazy pod.juz po ł] Ę'godniach. utratęzębó$ u 600peńodontolo./ sposób e\ridentny chodzi o pogłębie. u t6) Caffessc i !!sp. dziej groŹnychc-ltokin dla pżpębia' jes7(Zev\'ystarczaj4co pronadzonejfazy pod. n|.l(c periodontologicznej 3doJ |.1 traklo\łana Z Ió\\IJln Zaintereso\aniern pfuez ]Ć.W chorób przyzębia Fazapodtrzymująca |eczeniu ocenili na.unajbal.'konFtlanv się l'. no.1R na stan baftlzo negatylr'nego prakl.24 rranc popcedlio rr1niki ba.żelabicg ien t].o $. \r tej fazie co +6 miesięc. z \\l-'l\ Doia\il\ I'i. clużego do.lań cut]era i \\.ltź}mujqcei.

nnory 'e.. \Ą'ego' doB'chcfasol'. poziomych ub}tkó\fkości ĘTost]ia.. W uzębieniu długość iszerokość klinicznych koron sz]'m dostępiedo zmienioncgo patologiczniĆpżr...kę uuębicnia. p|ektwarfowod. / p l l | ..Ini estet]'cznym' Nażuca to ko.spółclesnl(h metod leczeniapcriodontolo. \Ą7.odcirrkuprzednim uzębieda (]eg0 ZaW twafty sym€'trię. do zakresuspłlcenia kie. co położenia przyczcpuł4cznotkan.kompromis pomiędz} pfoteF'cz.?p r\!. || o n i ' ' a n a l i z r l l r ' u r ] ę d n i a j ą ' .iq|lowo q|i zębov4a nięo.za..V'ch W dziqś Występowanie e i M..JegO Or.r\.kooĘ ro' .ględne W ą i e L / n U ł \ . pżegt.. j ru.tia U/ę. kow'o-jęZ!'ko\Ą]m omz \!ężsu}chmiędz]fębon.Tomasz Konopka MarekZietek Wprowadzenie Estetykapefi w odontologii Estetyka niechirurgicznym przyzębia W |eczeniu Estetyka chirurgicznym w lecreniuperiodontologicznym cc]cm \\. s!'cznFh /abiegów płato\Ą'.ąestet]. łahliej.) z.lrowia tkanck pr/ zębia' komfortu.' hirurgl.iają'u' odcinku że tJTnnajczęścicj dochodzi do kO 90./on. Ji' /nee''|U\. far\.n/np bl.]a pJ' iP||LJ iPgo oł/^ki\. spojżeńem cz\'stopeńodonto]ogiczn}'m.: 245 . . szonck i odbudo\ty lo\. kres iest uincli'\idualifo$any i za]cż]' szelrkości od w Wargach sfelokość. $i. prowadzenia NaŹuca to \ńw'(fas konieczność niechifuĘicznego leczenia periodontologicnrego. że rv przJpadku rr1j.ri: e lr1nikrr r.s.nnohr' 1oIar rerr" uIrr\m.Io|||Pi lożni' |ńT'cd.boko* ki"s.ln il $ .!'uzlskać mądĘ. zakresodsłanianych zębóW i dziqseł Spec}fika odcinka pizednicgo polegana łat\tiei pod(fasrozmowy uśm]echu.'u}.nie cicńsZejkości po]icz. mo. napięcie.P.'e spra\Ą. pr. KóW.gicznych nie jest \t'iaści\r€ ' tó\r i $\'rriku ]eczcnia. cho$anie natulalnego uzębienia. dza się $' prakBce do możlirrie najlepszego lrizual.maniudo k]a. ce cfckt'\'$te w przednim odcinJ<u rrzębieniai bez. i inr" el..(l]rramikęprccesu chorobo. pirefercWanie l]'In lejonie metod chi.\\ie]o.. utrŹ]ma e i po. na ]etnie olrscnlacje rlskazujq.ni' ni.arunko\\anra d. Estetlka leczenia pedodontologicznego spro\aW badaniudiagnostycfnym nalefy uwzg|ędnić kom.odach kostn]rh' TĆostatnie u\r.Jk.tnni. zębóW ich Ustawienie.padku k]i ic7. jego fulrlqi Zakccptoltanm pŹez pacjenta bienia i l.]ch pźyzębiu.a\|-a stanu Z.. estet]'ki i fuIr]śi.l. i szej kontro]iplfez pacjcntańtki nazębncj.. mPIodami hinlrrir ni"r n]mi a c]rirurgiczn}rni.}nikiĆm cstet}'Czn]łn'$iedług Amcrykańskiej ]\kademii Peliodonto]ogicznejlcelami l]mi sq '.a/ębowy(h' szerotosL igrJoośC df|qs|a Vdas( i\'.y inny.ysokość brodawek mrę.\! którc jest nrniej recesjogcnne poró\.miarze df aj kontalĆóW międzyzębowych. w konstrukcji algorytmuleczenia kompleksG \\ago nale/.'dominację zębiai lelatj.qo | p(/.'\\i kazd}m pn]. n!m. \Ą. ortodonR(fn]. kztah' symetrię li linii uśniechu) ' nii uśmiechu. nlm.pj7 mm niFma i L \ i.

ń'" częściej ze. okr. \t-aćleczenia ofiodon1]. gd! nie no7na zastoso.ia Ir/A/ |.i . l h p / ! l .I-zi ]eczenie orto.'ro.LE Dość $anq sytuacją cl]a lekarza i paciellia są plfebanfle.-^"rd jcBoLullUrai Ll.eL'(l''los'ś''|l7emip.IITI]\IA TR\\l. n r n a / ! b n \ ../\\.Ll' clziałaniach' zarólno pa(jenta. } n l r / p l r d n \ i t s n z zębodo:ló$]wędrują \l'stlonę brakór' zębowT'chlub .\adfić u osób doios\rh' Na]eżyt-\'lko^.$. n b l k j i L . i u ' plam g]ębokich. clrane'.m lem uniknięcia niepotrzebnych napięć podclas le. chlor.]koPIPkI niPdo.iąZ]ów nadtlcnku kańamidu czy lł.po. pJ. tn]'gl. slwierdzenie 'Jie m]'je pan. dnnn.rlnn\rni $. a n i . l e .I t u' hnmnil \qd-n$La /qLo\'\\!tul a ą.lL.L ' n .\RIIItrNL\ PolY[ltZCllOI\NE S4 lle' w tej s}tuacji z pomoc4 plf]./panizębów.] jFnIa' \\p\ \ają nd jcs' ' samopoczucie' ż}ricfa\l.Li.rn moznr proL r . ..n$n'' lliązkiem ob}d\!u strcn' ]ckalż pro$adlaql jak i pacjent gęsto nie Zdajasobie Pac.i nie p."nic s]iompliko.ania zębórt DuZq rolq odgĄn'ajq lu clynniki osobowości i 5atnod]6q. m i n . i e s r 'b l . h' Polinnr Lr' nne u.jstosun]o\to łalwe. ' / e n i d .rair puru'1.. PRZDB.iąZliami hcksyd}ny \Ą]. t \ . .ulan. zlrr. t . p r J s i d .cznego' m]eży \lrkorŹ]stać r a / l .uniq.lrl' nu'1.stająq. r ' i p n l o l ! ' o/ n . struktum]n}'ch omótionĆ Zosta.fyzębia j est brak hi. m : e n j Jo r J .p ' h . \ zczasem' Dlatego $'iz}'\'i zabiegikonilolne sa obo.i. l \ p . ll\' pf\7ębid pl7pbiFgają . dontologa.|tY z ub]. z zastosowa- inacfej brŹmi . szczanych Zębó\\. r ( lecrenic pcriodontologicrne. Niestet] dot]. r i ..iście po\lstają /dnid /ę..l.ob ULn|\ 7d. T i ' ' h | | S p n .. kor'.cl1o.Iakże nikę szczotko$ania lub ja popmtić''' \Ąl Ęm miej.ch tkanek ZQbaf pow'odu ich mikmpękięć (i'?Lcczcnic tych ostatuich omz innych fildno oczyszczalnlch plzebań\'icń jcst dzisia.P'Sq onc.h /o-|.odo\\c' lo$arŹyskiei pl]'u'at.ość Cuęstopa(jenci s]Grżqsię..odol. \ ĘJ|. r ń dI r / .llli"lon lrigipnir Jn nF. p a l . łaml złożonlmi) i proteb'czne (Licó\Ą'ki' \. ze z\Ą'iązkami\!. / n ' . ' . r ' r ' n i ' .bów\r linii uśmiechu.af Zapo.kłady ](om. 245 . o b's.ać pacjenta ce.odó!v cstcti/czn!'ch'Kamicń i pł]tka nazębna ku zębodoło\[m' Konse]ś\encją tego stanu Eeczy ...]o L.]. sŁ\óko.':" m\' jJ na \\\\ol. \a r'vnku jest ca\' szeleg past do zęból'.nn-i fomi\J/l rrn\. p .Estetyka periodontologii w Estetykaw niechirurgicznym Ieczeniuprzyzębia Piu}(z].musim!'Zmienić tech. m dokładnegousunięcia p]am i kamienia o. cz]' rout$'orcm $od!' utlcnionĆj' ocf}\.ób p. to pnede wsz!''stkim pżebaNienia po ka\\'ie. . poinfomol'. PIiZEBĄR.. pizebanłeil zębJ ciemnieją sąńciej' Podobnie b1. \ J \ p l \ \ l p d ! g .czy to nai nq 'hvj" |i' n'.ną \tiększości cho.1 ' h 1 ' r " c b a r n ' c np a ' 4 ' r n i io kach ze$nętlznlch moga mieć Charaldel tNabl ponie\łaż dostajq się do struktu fi'. i ' . p o l " r o n a n i ar ę | ' l ' p n no\!'o-koŹeniowe o fałalnancj osi. skalingu czenie a implantach). l . r ' . . lnr'lne .|iocić u$r]gę La.ard]. t}'$nośćfabicgót' higienicznych W}raŹnic maleje RUCHo]'I0ŚĆ I \lĘDR(i\\łiĄ ZĘBÓIv Chorc.jak i lekarza' Efek. scu tźcba też t'spomnieć o \r]tntałości W swoich niem ^'./l bów (piuebaniają się pozostałośCi ńtki bakteł. . Pofifebna jest 1'. ( / p t u o n \ ms i | | c ..J.I n r n b ' t a r .ch \r \!-\Tost. tszlstkc mctody Zacho\t€(Cze (odbudo$l' mateńa. nĆj)' Po$inno się o R. znp Lfor.Zmieniajq one !v za.jq .o k o n i " ' / n o . t z nrl n 3 . o s \ n i ^ j 'm n i " .posol. f po\ł. Ę1n t]pailku cierp]i$. nia po ]eczeniustanóW 7apalnychZ\'.l.lepro$fdzać lecze[ń zb\'t kontroli stomatologicznei. hcr. koron}i m()sB'i |e. żc po usurrięciutvch pacjenta i lekaĘa' \\' sJtuacji.ać splawę z jego \1!\$u na stan rĄ'lasnlth zę' bó\!: Elcmcntcm nicdoccnian}m bywa tcz osobo' \o. \ l { .i . układająsię \t-ach]a[o$ato. gien}'jam]' ustnej' Njesje to za sobą implikade p . n i . r n u / .\kami pacjenta a oczeki\\'Ź]n]'Il1 sposobem szczot.nsLo\ i \\ o\|Ld.bardzo t dno jest zlinah\i. prńb\ l.jent zglaszającysiędo lekarza częslo cz!'ni to spr. o||e i.plin]l Chory musi sobie lda\..t l a m I ' u \ . ' p n l ] ś l ' l } nn n i c \ \ | ń i n d nj' p ] : r .gabhecie lub pocl naclzorcm lekalfa. .tków' kosin}( h po$. r . lajqc}'mi' \\ prŹlpad]iach trudnicjsz}ch propono. . r\ane jest stoso\\anie profesjonalnego\]óielania u. blvają \Ąidoczne goł}'nl okiem plży mółieniu lub j.ię on" u .' flaża j p r ( p n l J i .rprzpLnnl"ania. r \ \l'r .'ni. r n i .ciągalni zioło\Ą]łni (kola dębu).o\pj z' lrt /d. rie.ldl-'/nF3UU'.l. n i u t ! l n nu r .

l L.lg. kostny Gingiwoplastyka pEesuwanie Dowierzcholkowe plata podnablonkow€j cIG pEeszczep thnłi lącz'ej. nyc.lyd|użeni€ k|inicznych korcn Pokrycie recesj Rekonstrukcja brodawek Au9mentaqa Zabieg resekcyjny CTG.8 Estetykaw chirurgrcznyrn ieozeniu periodontologicznym slosowana Ka. c głó$'n}mcelemjest popŹ\ła \'vygląd dziąsła. ko to musi być $'liczonew każdytego twu zabieg' UpośIedzenie estetyki po fabiegu płato$}mmoze być szczególniespekakulame w przj4)ad]\. /cśnie me|odd( hiruryic7 n. dy zabiegówZ tego za]rresu. ścimiłmskopu opemcyjnego(\Ąymagane 'zpniepola. a nie podczasobecności stanu zapalne. Zowanejpostaci a€res]'\\nego zapalenia prz1zębia. wg skiegcAvidmana-Neunafi Postulat mak!'rnalne. 1\\Ti'il{P.aniapłatów (zmodfi.ynika. go leeenia przpębia powima popruwiaćestetykę uzębienia'a pEJ'najnniej jej nie pogarszać' tego z wzg]ędu znaQeniu staciĄ/ techniki prowa. L.7.i.u zloka]i.GIR .żepo$'ildanie to zależy od badyc]'jncgosposobuprcpamvania płatal r!zy.]dasycĘEopeEcja płato\ła cieszJń. juŻ niu no\\!h ledu | .odem d]a poJiecja|Pczenia hirurgir?ncgo'ZabiPgikorygrrją .] !Ą\pd'ł.Z}zębia pozostał}'rni a jest zabiegami obeo e bardzońtnna' p prz].\Ąykonuje u pacjentów Z \\.zębia' Tabe|a19'1 P|zykiady astyc..l.Grdnildpood plasĘiczną między chinĘiq p. GTR przeszczep Platusrypulowany. polvięk.1).c( jest moż|iwe' takie Daime poglądyo przeciwwskaza.tóryCh esteĘ'ki'tworządfiałtz$. \1A BR.lzące na do utrab/tkanek miękkich lub kości.Lo cienkich iqiet i dostępno. tyczne' . pzykład gin.yleeon}'m się plflfębiem.r6y a6i11gę. iach są Mędne-IrnplanĘ tak jak i leczenie pmte.otrł'ł\\ }tL'I'oD'.2 zebmno śEdnie zaldresy pozabiegort5'ch obnażeń kożeni zęMw po uastosc waniu ńżnyclr sposobówleczenia kieszonek kost' nych' Z ana]izytej !\. go w kości'o możliwościach wykonania *szczepu decydująogó]nezasadyimplantopmteryki. zębia'W Tabeli l9'l pEedstawiono\Ą. przeszcrep GBR.sterowana regeneracja tkanek'GBR sterowana regeneńcja kości- 247 . na giwcktomia.Estetyka periodontologii w wiele kontmweNji \łWołujeleczerrieimplaltG pŹyzębia' /enip logirzne hor1ch zapalenjem u.nej chirurgii Ryc.gowego 4 do l6 m/J)..ob]$l EIi W celu popla\ływ}niku esteBrcz' nego po Zabiegachmających na celu rtpełoienie Redukcja el minacja ub recesji dziĘs|a odb|ldowa brcdawek międzJ'zębou/ych 0dbudowa f ębn€ g o]'!yro!tka bef Poprawa kJztaltu dziąs|a i t.. one viT&onywane są na obszarzekilku milimenórq jest to de fąĆto mildldli' spP(jalnrt} rulgia\Wmagdia(a ret. zastosouanle bar.a\..k]asycznaoperacjapła' towa)pro$ad'zqdo powsfuniarccesji dziąsła po lub głębienia recesjijużistniejących'szczegó]nierc.h. się cesjogenne zabiegisterowanej są regenemcjitkanek (Ryc' 19. poniewa]ż tych przwadkach obrazprz}zębiaplżed w lecfeniem możebyćpozomie niezmimion]r Z]u0D\T'n.abi.ybrane przylda. la.W Tabeli l9. go oszczędzania tkaneł decyduje @ęstoo powstawa. kowanaopeEcja Widmana.plastj'cznejchifurgii uzy./abiegowr |ubmody'fi|acii th istniejąrych' Niezadowolenie pacjenta z wyglądu przyfębiajest obeo e $'ystax-uającyrn po\Ą.l Pozabiegowarecesjadfiąs|azwiązanaz brakiem famknięcia błony zaporowejpiat€ m ' E zabiegi p|ałowezwiązan€ u mi!lf ębowyrniubytkami przyf ębia Tradycyjne techniki fomo\Ą.

7 4. da\Ą'ki jej \\preparoNanie. pżJ'pailkx szer. i poprzez przestgeń międzvębo\Ąą w \Ą1riku UPlłoSZCZo\'\ ]\IEToDA \:[\-nr[ĄRZ'ł\LĄ nie pżestneni między" uz}'skaniapełnegopłatana stronic językorł€j' Re.tków pozabieqowchrecesji dziqs|a eczeniu W międzyrębovlych Tabe]a ]9'2 średnie zakresy od 12 miesięcy zab]egu'19ia 1992 Proeltakis iwsp.sp. 1995 scufean iwip.oper. niereroroow"ln".mcząqc lvszczepamilub regenemcję ubltków kostn}. za]ecasię uploszczo.yi7. Piono. iI]lF <po\ob\ lębia.okch W jest (> Ir-b}tek \\lpełnia się mateńałemwszcze.\' płatapnedsionkouego Ze szc. 1994 Yukna Evans 1989 I Kocher wsp./va.osc liofiiTowa'a odwdpn ona.4 1.nież i nastę.ch W \{ lkance łącznej puje ptedłużeniecięciapoziomegou podstały bro.któle \ię ponadma|.1999 i wsp.lz]zębo\[(h pielwsze cięcie pżeilluża się międz]zębowej i Zapewnia szcze]ne zamknięcie pojed}'ncze pżeshfeni międzlzębo$€j. DFDBA d loqenla kos( n eoowapnrona. SZ!1Y zb]iża.NIPPĄ 'l5 Po stronieplzedsion](o.iqsłotej) podstaNędata jęz-vko\łegobie8nie i i sąsiaduj4q'chz ub]'tkiem'W bouej nad ubtkiem' u poilsta{y brodawki\łfkonuje pod płatami śluzówkoło. z cięciem się pży cz}m koronow4lepoz!'dę płataprzedsion]<o\\ego.Ź}tcm picr 'otn].5 0.lsionkoN'cgo(v pobliżu granic1'śluzówkowo' do sfon]<owe sz(z$u \Ą1Tostlra przestrZenimiędfjzę' dz. stnąpłatapfedsion]ouego w celu łahtego płata. tlzne sz!r! materacowe (6-0lub7-0).patytLj GTR użyciem f PTFE GTR użyciem z PTrE GTR uźyciem f b|ony EMD zastosowanie zastosowanEMD e 1. BRoDA$IEK Jeżeliszerckość pźekracza2 mm. lub toda $}'h\€Eania bmdawek orndified prpi Ą pTe.2000 Parashis 12 1f 13 1f 12 12 ll 18 48 1f 12 12 36 t9 32 39 14 15 19 14 f5 rmod. E[ID oialkd ndra/.2 '1.ld/i 'ip Io/. przestrzeniachmiędzpębo$}.6 3. swoim mię.mpolożeniu. bow-\'ch 2 mm) fa]ecana zmodńko.8 1.ltana mc' dłużania' Zakładasię d$a wewnę.4 2.obustlonnie ną metodę wytważania brodawek (simplifźed 20' yesefL]ationflap.'" pżeilsionko\. zębach plz e. pżestżeńach część blodawki W $.]cfJ'zując lub we$'nętżńe cięcie. i \'. 1997 Hed-"nwsp. plżedsion]{orłYul\'ido(znieniemkości.w Estetyka periodontologii kostny.zlu się poziome'lekko skośnc jęz]'ko\łego pieńł6z!m' TwoŹy się pehy }'at w 8rubejpodstańc płata umożliwiado.ch.3 1.1991 Weiqeliwsp. stronęjęZJ'ko\łątam powtarza' ponadub]tkiem ró$. pżestżcni międ4zę.l oPi"*'.przcl. stronie przcdsionkowejprowadzi się ukośnie /ębn\ h/ 24ó .5 1.f 1.SPPĘ.okostnoNlmi.h okesie minjrnlm W uby. 1989 Barnett 1984 Melloniq Blumenihal 1990 1996 Masters i\'!.7 f.dziąsło$'e' Podcina się oko. FDBA allooenna ioril. a następnie plfełoże. z łqczynajbardziejdokoronową brcdawka pokrt. plz]" bieżnie pionolve cięcia uwalniające.4 4. Widmana aplikacia FDBA aplikacia DFDBA DFDBA aplikacia aplikacja DFDBA aplila(iahidroksy. łQc4.8 1.rialcm blonl Pnplożpnip.o w pżestrzeniach międz}'zębo\\Tch pżIla on "'*"'" .q<iadująry( ub}4Ljem p'o\.7 0. /aprclono!\ano jego\Ąy.6 ..rowa'a pTFE blon.ch płaB w ilrnJ.4 1.6 1.8 0.lr.ch preparvtania połąclenicśluzó\t'kowo. po\\']Tn pokĄĄ{abłoną' .3 1. tąIilm tec]xniquę prcwadzisię cięciewew'nqtrzkre' Pient'szy poziom!' sferv łączy podstawę płata wej i międzlzębowo kostnegopr4. glubość bmdarvki i lrl'konuje skaling zębowejnic dukuje się oraz \5€ladzenie korzenia rv ub]'tku. jq tkan]<ę miejscu cięćpiono$}.Je.4 4.lvająca ubJtek pozostaie cią8le \ĄJ szew materaco\ł.

pot].ki\\J .ol.lti fastosoranie technik mik" hin rgi. któIą pźeprol.rt Dla uzysl. r I J '! ' rnś|. .tek oraz rnoż]iwość bardziejdokoronowegou1ożenia Drony..ermqtż]iieszonko\le do sąsiadujq.r/ .Zębia c!ch brodat'ck międz}zebo$lch.. / nirn $. ji po/Ą\|a|. chin[giczn]n leczeniu kieszonĆkkostn!'ch.\i r\. t p o j r n p l d n l d .j"żeli istnieją \\arunki alatomiczne .1ost.ej ub\tkiem' podobniejak nad miF.a.o\\'bi.Wmialę możIiwoścido no\\e. l l ' ' | .tkót pionotfrh dobĄ'1Ą]' co nie uciska b]on} lub matefiału'D]a zamkrięcia nik kosmellczn] $ postaci zacho$al a btodarck tkanlri międz]..Lt powinno być niechinrrgiczne lcco Z'lJJi]a od śrcxlka dziąslapłatapIzedsionkor.ko$'o.\.n1\ Irldtrlu/u$L.'bo$\.i 'r razi. .n\aŹa się ni. cie policzkouolęZ!kowe. u'ld\1.losn\\a. l''^J|/F|| P Iniell..\\ I.. L re \ . m u u cięciu prle7 bloda\\kę uzl'skujc się mllielszą ilość tkanki.PLo\' ' /. l | | | i r a ' o r I i l ' | d ' i i p | . z p n r r k u .tku co ma szczegón€ znaczenieW zapobieganiu ekpo. tip po.Zębo1.\. brakucisku szWóWna materiał WYpełniający Ub}. dach i!. Ąn'' t/p$ n|.l -'ę / n a ' .io1^ .rk p.e proradzić w ostatecz.Li. Llnl\ h ^J' $ Jdui..r..u\\u.De i atrarrmalycznc ma. dniego. ] Io7cj4gasię nad pnestlżeniq międ47ębo\'ą. .h i r u r { i ..i iF8o i nadmiernego napinania./\$. (zapewniajq zycj b|onzaporo\Ą^/ch zamknęc]e oko.u luh nll. r .i . !pr. / n i r n \ \ p c z r p : d J .hn.a nad \\kpółczĆsn}m celem le(zenia zapaleń plz]lzebia F L b \ | k i .\ '\ /. mrh ub]tkór\ kości \!'\'lostka $.nr. I n ] . dzające brodall']dmiędlyębo e..1. / a t ' n r o\ ' r | i i U $ n i . / . plefelo\lać metod!' mjkroc1inlĘiczDe osŹczę.u $os(.. \IPPT i SPPIr5.'egcl srnre.h urar milvu."lnpj $ ubo. \ral Lrniesiona zostale bfoda}. a nie tcchnjki GTR' s7!rami ęzełko\\]mi' \ \ l e ' h 1 i '' I ' i ' l z i 'k i p i p r r . Cięcie to ło ażdo sasiadująC!'ch bloda\\ek' Z ko]Ćiprepalu.'ająna isLotnc Z(ięlśzenie .t e . 249 .7akesu regenelacji i efektu kosnreĘ'czncgo Zabie.ko\Ę ró\tnief plo.tek \\]pełnia ncgo pżyc7er]u . \\' pl7ll)ad}iu cienkiego dziąsla \\].kupu o|"rJlin"go umożIitia bafdziej plequJ.j' "...90%operowanych ub!.w Estetyka periodontologii wbrodawcc nad ublt]iicln kostn}rn od bve$l dziq. |o 80. W pż\padku ub]. r / i .lla ich całko. l . lF' hn L rcg^nc.n c m .\g]adzanic po\\ielżchli koizeni i kifi]taź zamknię. ^onieczności dokorono\\e8o ich leponowania nale.ch ]ub błon . nn' pr/edlużasię ł.ka międz]zębota' ka 7ębodołoNego. a. \\i\. n .bielać \!}!eł. jest zape\!'nienie najlepszlch wafunkólv do ponow.nosii0. I'rrl. sła zęba ze zmianą na po$ielzchni plf}'środko\.fl.ii or.4 mm. .|Ą.ip orlbu.fo.adza się poplżez \łąs]iie przestEenie miqclz}'Zebołęna stronę jqf].ttro\'1.ermąrzkieszonko. r h . ' ż a por\'ienchnie zębo\re \r. lJ'podciąć okostną).i".l.tkóW Wobec20-50% po zastosowaniu technk tradycyjnej).ka międfJzębo$.o.rh l.jakim jcst pżcstżeń ibrcldarr.. \. nianie kieszonck kostnlrh $szczepami l(ostnvmi ]ubbiomateńalami. podniebienną' Pźcsłanki te \rpl\\. t ' u \ \ kostn!'ch' mateliałó\t ]iościo7astępcz]. rUn}U. n c i | ' . .czĆnie peńodontolo8iczne (skaling poddfiąsłotl: do trycznĆgo miejsca !r t'acie jęz}'ko\\l'm' s. stronie ięz].. Sre. go plfl(zepu. plzl'jak najkorz]stniejs/]m pozabie \\ ku nozli\\oś(i zamknięcia ub]tku piateln' naleźv ! o \ \ \ m \ \ n . titego f anknięcia pieNotnego.\ . i .lgiadzić' Ub].jc się poprawę polabicgovlcgox]'niku cstctr'cznego.\konuiF.\.d cr/'\ni dalv' i l' b..]1. h l. podciać okostna u podsta$).JLle. .1 .9 '. l ń n n .l G]óWnymiza etamimetod MPPI i SPPFsą: je f achowan brodaWek ędz\. .]'P|.-rd.. . . sn.o bard/o nr. prct'aro$a.r.ew ten \\..tzębiu na]czy: u\lalniająCe cięcia piono(.i r.śn4'\ meiodą z \l:bo. no\\attoścjoĘch histo]ogicznie tkanek przr. p]erwotnegozamknięca moż|rwość płatem.chmeto.loN\ pprpod.lcdsionko(r i ods'laniasię kość . gu. ub}. peln]'plat p.płata prfedsionko\!€ .iania optlmalnego \\-\1iku esletl cznego po labicgu płato\lm na pĘ.f m ębowych. . \\ipł]\\a to ró\\ eżzasaihiczo na przeŃd1lalność Po $adzi się cięcie \r.l/\.p]żez t})2.| " / l ] o l J d l | n jo ' l \ .L t. nrozli$ic najb]iżej ].Jr. lub się maieńaienr ]ubla]dadabłclnę' ptz1padkubra.cj $ Li. o d tn r i k o . dni zakres recesji dzi4sta12 miesięC].'odcinkupr/ednim.df. nipldacjc l\ Lkanliacht\ ard}ah i miękki(ll' Jest to na około5 mm' slczcgóll c t?żne dla obszam kĄtjtznego' co do p I nn'1.

w Estetyka periodontologii
Fecesji dziąsta. Dla cfcktu pozabie3o\\ego $a/ne jest, abJ nie pokĄ.ć całko\\icie pvĆszczepu platem' Jest to jednak metocla rclaĘ\r,nie fuudna technrcZ. \\i \r-r,borzemetodl' zabieg! r, ramach plast-\'cznej nic i $.l'magajqca d$,och pó]Zabicgo\\(h' chinrgti przyfębia należy u\zględnić czterr' pod. o r\iele proslsze jest Zmod]fi]o1\ane dol\ierlchoł' stau'o!\e zasadyl kowe rcponorlanie płata20\\ Zabier $m \lfdfuż po. slansę na sukces. przcwidJĄĄa]irość |q. /enjJ:Iu/o$kU$L,{]/ d.lnscpoofirNJl/i.ie l iF' iF \\].niku' e pnzionr' do' hod;1' no ^uvi ripzra',nio I'nni'ei . brak pon,ikłań. \a szcz}.tu\t.\.Iostka. jcgo końcach rł.lkonuje sĘ d\\a aspekl ekonomicznJi piono$e ciqcll u$'a]nl1jące.$thodząCe !t'błonę ślu. Im pr.ostsfa metoda' Ę.ln większa ptertid.rtral. prpdlunl.d. I .panr,' ri^ pl.rl' /ea'io\ei!.rno.i tr ni]<u mni"i.z.. l\\ ma€ a nid \ /J].rF.iPu]niP. /o\\.1 i jętnościtechniczn]ch operatol.a' Efekt każdcgo Za. bości'L1óry reponuje się dokor.onowo do pożądanej i Li. gU ś ńifurgij p|].h',ne zal"ir oJ z.|u|n.ll ma. t!so]@ści (jego \,sz}cie jest opcjonahe). P|at ten nualll'ch oasami !!ręcz aĄu mu 1ek2j7ai od \!łaści. plą'fiąm}ł'an}' jest l'' tej poz}qji plzez okolo 5 mi ' ' Pmpn|U hiruĘi' '. l \pgn \\po.a;"nj.r B-binpfu lrudn. lH hnili onpriL. nu|',/.ll' aIlPjet| ,,a.Io-osdILje qlne nroga prorradzić do powil<łańpozabiego\\.1'cl1 negonl orc.e- ' |nJ' 7 Lui. IiAIn\.lĄti.m |'€ n J ' :n.. nl;*.r,.ge n'no.i pogańzająq'ch $yik estel](znll C7ł.l1nik ekoto. ,lnie por,crz'nie .tr"h (Lj.t.l.r o !!. ]orze metodi'' zabiegu. 2.5 mm.20 Zaietami tej metodr icst bard-zodobry poniczn!'rórr'liez dccyfttjc e-lpr\,,,n\. br.rkk n -, /nu', i r/\na pE].kład plefero$aniu technik jednoĆtapow]'ch, raLi'gosr trt nil< postęrjo\ta. cia i jedno polc fabicgo\Ą'e'Plzi'' poszeEalxu dfiąsła cZ}'$],boŹe mateńahl autolo8icznego. \Ąi niu lłm, jak \'. 7adn],miJrn}'m,nalcży u$fględnić Ę p [ablonl<o\r.\m pveszczepem dziąsto\]m naleił' pa. p , h a r a L "r n l n g i , , n r J ' j p n l . r ' s : p o l p r J , u i q . a . e miętać' że irn glt]bs7.]ltJ.m jaśnicjsz]' plżesucfep ni pato]o. i tym sam]m go$Ze jego dopaso\anie do otaczają. rrspołpracuj4ql scepB\ narcyl. osobox,ość ' ',h .l,arpl lm bdril,,' i LlokorDno\oipsl on /Jim. giczna, na plf].kład zespól N{unc]rausena). p]anto$an}l R.n korŹrstfucjszy jcsL pofabicgo\Ą.\ efek1 este\'cfiłl kosztem jednakźe fakr.csl] poszc' podzielić rzenia dzi4słalub pogłębieniapŹedsionka' nej można zab egi p|astycu chirulg ii pżyzębia na następu]qce metody: poszeżanie po tkanek: dfiasła, Metodyodbudo\,!y kry/Van recesji e dziqsła, augmentacja kośc u,yrost ka zębodo|owego' Metody resekcjitkanek gingiwopastyka,chirur giczneWyd|użanie koronzębóW. Najr'.aż. niejsz]rn k]teńum ocen! Ćfckytności Zabicgów lF lokn\\.l]ri.r e.i. \' d.t.l, -.. r |\l,i no/dL.Bo.\a całkol'.itegojej pokĄ'cia tzn' clo połą. .jest moż]iwość

czcnia sfk]i$no.ccmento\\ego' Pod słn \lfględem llljl"pwe t'tlLi|i UĄ.l!\'dn'' l|L'/d'|Ą.osaniut'r,,e. szczepów podnabłonkol\ej lkank lącfncj (7(H0% lc. Ze \Ąfglę. cfon]rh recesji w I lub II klasie N'Ijilera).Z mod]ńka. dlr na najkorŹyst iĆjs4'pozalriegow]' \\]'nik es tc tycz' cji tcj mctod}' szclcgólne \Ą'aloryeste{J'czne plż}'non! nąjba.J,i'. |r.[crnsaną mnIodq l'ot/^żan'.l sZą ZabiĆgi Ę']on]\.anc bez bocfni'ch cięć piono. dziąsła porinien b}'ć pveszczep podnabłonko$'ej \.Ńh wmiejso biolc7}m - $. pokl]'}.dnilr re.esji po. tkan]ri lqcznej 18'1.! Połqczenie tego mdzaju p]że" jcdlnczlch tecbnika kopertorla \r,gRaetzke (1985); szczepu z dokofl]no\q:1n pŹesulięciem płata (meto. rr poĘ\Ąrniu rccesji mnogich: tecbnika \\g Bruno (1994).koper|a nadokostnow'awg .Ą]]ena (1995) da \\g Langcra i Langcra lub \\'g Bruno) pż}nosza poszenenie dziąsłalr,taścilr'ego ob. i technj]€ tunelo$a \ł'gZaba1equii 5p' (1999)' śr.ednio mm 5 'W sen'acji odle8lej wyik możeb]ć j eszcze ]epsz}'dzię Najltiększą minjmalizację cięć Zaplopono\ano ki pmcĆso\.'i pełfajqcego prfl1fepo lc}eeping aLLnch. | | ' ł h r i l ' l J n ' . o \ \ . j. n . ! r , \ j d - ń s n i " ż i d . , \ n i a . u ' ' ' ? l l ' I p J | | o ' , p \ nnAo ż l i \ ^ e l n o ] ' l l i e | 1 | | ' ' ś . I niu pizeszczepu'Zabiegi te pr/}nos74stabiln].efekt i. iA.

250

Estetyka periodontologii w
pokĄ.cia Zc n'zg]ęClu popm\tę\rarunkó\v anato. na mic7n]lh w $Jtiku poszeżenia i pogrubieniadfiq. sła'Zblifony ĆIckt\\.ZakresieodsetkapokĄć calko. titych, a p'ede $są.stkirn estĆtykipo 7abie8udajĆ \\-Ykoż]'stanie sterc\\'.ancj rcgeneraciit}(ane]!szczegó]nie \\' przJpadl(u s7eloldch i głębokichrecesji II klas! rg N{illcra. j Truclności ograniczenia z\Ą'iąZane tą metodą z to: moŹli$'ość zastoso\\ania lr1'łqcznie przypadku l'l rcccsji pojed],czycL niekicd]'konieczność odon. toplas{ld \r,celu slilorzenia rnieiscadla \vrostu .egenelujqqrhsię tkanek,brak możlil'-ości zasto. so$ania w pżĘadku \rąskiej slrcĄ dziąsła tfud. ność całkowiĘmzaĘ'ciu błonypnez płat oraz u' użycienieauto]ogicnrego mateliału' Efekt Kosmc. t}lznv \\ obu metodachjest zbliżonil(R}c' l9.2 i l9'5). z ]epiejoccnian]mpżez pacjentó ' rtfm. stcm gruboś.i dziąsrapo GTR' jest usta]enic kĄ.te ó$' sukccsu clir.u.. \Ąażne giczneśo poklTciare(esjidzi4sła' Jcdna z propoz5'

(anowiqceo czterykMeria pozabiego. sumarycznym WVnW|JżFriu e\tery(z.y.n ch|.u.g|C1nyn W leqe.iu
jedno|itość recellidziqs|a stopieńpokryca recesji, to: barwytkanek(w zakresie błony uzowej,dfiqslazro ś gowacia|ego, prfeszczepu dziąs|oWego do otoczenia), Wyg|ąd tkankim

grubość, zwióknień, pzebie9 po|ączenia utkanie), ś|u zóWkowo dziqśowego'

Pon mo dobiego cstclt cznie i stabilnego r\trlil\1l pokĄda rccesji po pżeszczepie podnabłonko\€i

tkanki ł4cznej i stelo$'anej iegcncracji tkaneĘ mc. todl te sq fi]lat]Ąl'nic trudne tecliLricfnie' Techniką Zdccydolt'a e najp.ostszq (brak koriecznoścl slYcla' i.ullu pote /'abi.go\a' ip.l dokoronn\a prpmi. szczedc płata półkięĄ'cowatcgo (Tanol'. 1s86)' PL) jcj Zastosotaniu ró\\,nicż Lr/yskuje się zadolt,alajac.l \\ nił ko.me|\. /n\. nt,lLierł"r,i prnla' |u .ię . i1' nie i . i i , | ' n l . ś d l . lp o I o t n J n : | | t I d n u r e d I n ' , p n i p l n pionorwch olaf nie naruva położenia broda\\ek I p i 6 miesięc'u. póŹniej, na fotografia(h przenrcslo. nliędzt,..Lo'lr. \\.fu/.nidn ; .a 2-J m]T l' ' ' . ' h' nych na eklan komputcla pŹez d\'och njeza]eż. w s7c7ęce (ta]rżemnogie) z \r-rstalczająca szelo]<o n].h oceniających, któlf}' ńe są po\Ą.iadomieni ia irrul,o.,ia 'lriarlar\lJ(' i\pgn \\udlp;lo-;1r" poLll^ga po/JbiFgn\,\ nimun 2 mm od blżegu ilziąsła (rrażneilla Lrnacz . " mplo,l/ipl.',cria O,.nic i\l'I1ik estetlczn]l kodorrany r'. ska]i tńjs|oprlio. nienia plata) prc\Ą?.Izi się cięcie łuko$łrte i de|ikat. rrcj: dobĄ| średni zly i nie podminorvujc się skalpelem tk.iłnkę$.'kierunku

Ryc.19.2a l/lnog e

Ryc.l9.2b Stan po 12 miesięcy po

Wei tkanki łqenej,

weso.
Ryc.19.3bAkcep cjentkę W}g|ąd dziqs|a12 miesięcy

Ryc.19.3aRe(esja klaly wg Milera

W}gqdu dziąsla'

251

w Estetyka periodontologii
ko.ono\ł.vn dla uzyskania płata śluzó$,kowcgo' Z kolci \tl.konuje się cięcie przez szczelinęclziasŁl i całkorrą, doclroilzącdo cięcia półkiężyco\Ą,atĆgo pla1-Waznejest' aby slGlpel b!'ł wicic u$Elria się pefora. co W Ciągł}nkontakcie z kością, Zapobiega dokoronowe cji ptata' Następujełahveprzesunięr:ie płata połksięi,]cowalego ab-r eznacznicpokĄ'l tak. połączeŃeszk]i\\io.cemcntowe' poiożeniu pzez Płattcn stabi]DouaĄ'jest !r t]1t1 poprzezgauę'Nie ma po. okołolo.minuto\ĄYucisk hueby zaldadania cementu chiruryicznego,gojenie tnrE kjlka lvgodni,pżez CMamiesiacezalecanejest Ltż]$Enie b''lkomiękkiej szcfoteczkiw opelo$anlm rejoniĆ.W pląpadku sąsiadujqqchp\.tkich recesji nrnogichrr*onujc się kilka połqczon$hze sobacięć luko$atJ'ch' ńrmolegfuch do krarrędzi dfiąsłai po , o\\Jhch /ts\ilr\.i gnru,\.kirnju nlaln\' I'dlk\ieh, rcponujesię ca\ ten komplcks dokolDDorł'o' bości nego {]Tostka i pżcchodzącena stronę pźcdsion. kowq' 2 nieznacznln pżckrocfeńem linii śluzó(. .ię PrcparujP ||d ' /c.' insnigru. ko\\o.d/iąJosAj' bości'u$idaczńająC okostn4' któm stano\ri łoże (okolicazatuzonou,cobiorcze.Z kolei z podrriebienia (nalcż}' przesfczeplącfnotkankoŃ../ wa)uz].sk1je się \unij' \ , dlo! r ndLtnn.k klon umiev'ra .ie . v.'.\.l1)stek p(} lub \'.łożu bio.cz]m tak, abyposzerŹyć piono\t].Ę e\enfua]nic pG wĘkszyćgoW\\:.miaźe \tiększyćgo uarótł1o\t $lmia'e popżccznm, jak po. śl,lLi| id pnevl /PpI n.l.|tspui/dl i !'iono\\ln' pżcz \\'szycie .esoótljąq,mi się niÓni do okost. go nej' Zabieg końcfy repoz!'da płata oIaZ szcze]ne i bez napięcia pokĄ'cic nim pneszczepu' a następ. .i r r r a , ' - ! , i c p o j p i l \ n r ^ mz n a m i, n l o , " n i " m i rł miejscu cięcia pozjomego piono\Ą:.ch'

s1'!]Ro11'!\l,r P'EGE\EP'{C.I'ł Kośfi Tech. (GBR Elt/idpd kości bo. niki sterc$.aneiregener.a(ji \t1'1 sa '\UG]'IENTACJA Augmentacja kości ostka ne rege eralilm) v!.\''kolfł'st]'r\ane d]a odbudott pożądan}m jest uażna metodą p]astyczncjchi. kości \Ą].lnialze' Za. $:rcstka 1,. każd}m fębodołoh€go pŹed \tplo1'.adzenrern \Ą].konać rm. rurgji prz]'zębiai polega na w.l/peŁańu zloka]izo. bie8taki można jc.Iiroczaso$'o po w.r. podczasimplantacji]rń \'.anJ'chubJ{kólf bezzębnego\t.l'rostka' Dochodzi planlu. po nieostroż. konaniu implanlu !! plf}'pa.lku periinplĄrLtihs' \ł do nich najczęściej \rJniku uran od ub].tku ijego Iodzaju(de. n]'ln usunięciu zęba,floka]ifowanegoi progres]ĄĄ" \{ zależnośCj rozległości poekstrakq\'jn]! dĆfekt[J.IDstka) nego plzebie$l zapaleniaprzyzqbia,Złamadazęba, hiscencja,zębodół uapolową' błonę \!raz z auto. rozległychtońieli' stomatopatii plotetl(znej. Po. stosujesię samąbłonę błonęz al]oge. lt,oilująone prcblem!'estetllznc w przednim odcin. logicznjtn pneszcfepem kostn}.rn. \\5^ h.,/(,/ppudsJpnion\. /ct'.mko.lrr\m Lu luku/\boMe8o. v,7eqe[nie planui-.ie r 1- nr,/n)m 3dt U^'skuie się zamlożony \fsuszony DFDBA) r0'1lj i \Ą..vróżnia się: \Ą ten sposóbbardzokosmet]une poszcl'lcnie i/lltb ui klas}fikacji ub]tków \Ą.arostLa po[.r].oso.ję. podwyższelie $ltrstka zębodo'łol'ego' tJe.ę l ||lIala l|dĄ"L\ lr miarr. $]'r.ostka, z}'ko$l'Inz zac.howan4.!t].sokościa z }ILT0D\ LsŁ.ll'lN'Lł TKĄ\EK PRZ\7ĘBL]. I{lasętrIulrata tkanek na t:rsokość zachollanq są slcmkością \tlTostka. \t'bmlle metodyrcsckyjne Za]iczane ń\łnieżdo n'Ikon],Wa. iilasę III utrala w}'sokości i szerckości wT'mstka' plast-vcf chinĘii plz}f ębia'ponie.waŹ nej u.ł.rostka w ChiruIgicznemetodyau8rnentac.ji d7iela ne sqw cclu poprall! zaĄIsuiIfiąsła, pŹlpadku je. po\''iększenia miękkiej go nadmialrr.Przykładcmjest gingiwop]as1].ka st(} się lra zmieifajacedo tkalrki pżed \['konaniem mostu)lub iegenera. sor\ana dla odh,vovenia fizjologicznego ksztaitu (planol'.ane plzerosnl. (plano\taDe implantó\' 2l dziasła s}tuacjijego nieod\Ą'Taca]nego w cji kośCj \\}'konr,!tanie ZabĘ tel rr5.kon]tran!'jest naj(zęściej polcko. w \{ estcĘrzncj augmentacjiub!'tkówtkanl{i mięk. pod. \\}m rc/rcsto\\'].m lapaleniu ibiąsła'Llą'skanie l'.:la. kiej klasy I, II i m $lkorż}'stujesię przeszc7ep nabłonkowej tkanłi lącznej(IŹngeri Cala8Dal9B0)' ści$ej$.spóipmq padenta \'. lakrlsic optyma]irej niechinr. $.miejscu biorc4,mjęZyko\\'o \Ą}'lofulic hĘicnJ jamy ustnejorazprzeprcrtadzenie W bm celu leczcnia pcriodonto]ogicznego ogółzna. na się cięciepoziome oraz d\\'ź| cię(ia pi.)Ilo$ep el(ra. gic7nego jegozakres' czającc odległości 2 mm od zębó\\' !r l szcz}tbezzęb. czącozmniejszają

252

Estetyka periodontologii w
Ryc'19'fla Uogól

Ry..19.4b Sian prawidlową gi€ . h ek' śom' 5 Tyży ka). je optyma|ną hi

Istnieją ró\\Iież moż]i\\ośCi !\1.cl]lużania koron!' ldinicznej za pomocq elistruzii oflodorlb.cznE' ]ub Il{' h( /ru..J /.ln|' iei \'ron\ F'ol7p/ ' hJ.Urśil, n.,l międf]zębo\\c' Dla zmniejszcnia 8nńości d7iasłaod. .esekcję tlanck pŹ\zębia' Tak z\ane dol..ieĘchołcina się c1ęść tlianlii oclstron! loesuon]d (Z\[]ątk]em kowc rrr.r]łużanie ]ioron}' może micć n ejsce $ 1r1. brodar\ek)' dokładnie oplacolllie się po\lieEchnię niku gingiwcktonii iub pl,esutania płata N Ęrn zębó\ i lakłada pojed]nc/e s^\.\:facho ańe pr.e(Jr lricnIrrirrr rt połączenirrlub bez osteoktonii' \\j\|ór 4i pr\'\\1konywaniu cjęćpoz\lala Da uzys]€nie zado. metod}'za]cl]'g'lótlxe od szerolości grub()ś(i i dzia. r\alajqcegoĆIektll estet!'cde-go (P$( 19':1). sła\!1aś(ił'e8o od g]'Llbości oraf bias7kipżedsjonko. \\ prTtTradkachpolekot!-tch i idiopalycTr\,ch \\cj kości w1Tostlia' tl.'\ni.|.''l n|i'|Ą. { '',id.^| J|Fż\ i' |''l\. . n \.v przypadkl ĘEtafczająCei szerckościdfiąsla na. z inożli\\'ością nawrotll' \'V picńlsz].m prZ}l)ad. lcży preferorrać gingilre]Ćonrię \elmętżną'g Pien\. ich kl $e lvspó]praq. Z lekażcln pro\adlą(ln nalc7\: sze ciQcie pó]księż]co$ate biegnic \r drie kics'/on]o podjęCiafarmalioteEpii alter- i osz(fędza bmda\\'ki nxqdf}7ębo$e' Dngie ta]dc Foz raŻ}ćmoż]ir\ość r.rrrrr'-i. Ir.r I'r,\lJ.r,ItFn\Inn.-^,rd,o1 ir7"pina. cięcie odpo\riada przcbicgowi polącze a szlJi$no. c}]dospoĄna -łtaliro]ismus. njf ed!]rina-am1od}?[l|l cemc[tor\ego, \.4lqLInje konturcl,'i dziąsla pif} s4lub diltiazem. siaclujqClrh zębach' lĆórc nic (]ma8ajq i'\dh]żenia Jec]n\m / l\ażlicjs/]Ch \\s]iafail do \1..\'clłużania koron]i \astępuie usullięcie \lciętcgo dziasła Z od. korolr liJniczn1lh zębólr jcst dqZenic do poptarr1' sionięCiem ]ioron]. do 8lanic}' szldi\lno{cmelto1\ej' esteĘ'k pżedniego odcinka uzqbienia'Korelita ta Plf}' tąskiej shefic d/iąsia $,laści\le8omctodą ka porrmna blt rozr,.ażana pż\'tz!\: uśmiechu dziq. Z \\.\bonl jest do$icżchołkowĆ p'esu[ięcic plata' slo$yn ' j eżeli Ę lko rte iest on łltikiĆm \$sokicgo Trz1'majqc skalpcl ró rroleglc do Cllugicj osi zęba. przebjegll LL i \lt|rgi gófircj 1ltf\' fizjologjcznej dlugo. pm{adzi się picn|sze cięcic po shoniĆ pżedsioDlio. ści](oron k] ric/l\(h zębó\\,góm]'ch lub prcgna(ii' tei i jęz}dorr,el }5 mn] r.xmoleglc do bEegu d,lia. Szczególniedekorzvstna cl]aĆstel].kiulębie a jcst s]a. dochodząc do kości .\.lDstka.\\ pĘcstżenL1ch as\metna l\. d'lugości ]iororl sie]€czY międf}lQboł].ch u|v}muiqc cięcie ló},nolcgle do Innc $skazania (lla te8o rabieguto: bżĆg! dziąsla,następuje odd7ielenie$Ęsloej \\aI. ' J , l / i J - l o \ , L ' \ j p n \ h i ,o $ . r L , t m a | | i . r . sh['bloda\dd. Dnrgie cię(ie biegniĆ !r I t n' dnie i{Ćsloll. /L,\ .nJ|n,' ||'ń'Pi . |".'.ln'ii /F|'a I J |||r/\ | ' |nJniJ kj \f kierunku kościt]mstka i jcgo celem jcst u$,olsrę kolon}' protet-\'czne]. edc plata (kohieĘa) dziąsło$e8o i'oko1 lęDtjl\i Zabużenie tf\\i szelo]ioś(i biologicznej' ./\'li Z ](L)]ei następujedo$icvchołko\lc odpleparotane sldóccnie pasa tkanki za\lartej pomjędz} slu,\. p]ata śluzó\\']iol\o.okostno$ego obu sfuonachb. po Lcln kości \\.()stka a bże8iem dziqsła(isLotIego ku zębo\\ćg() odsłoniQcieporricrzch kości'Trzecic i dla prat\idlo\lej ]o](alizacii p()ddziąslo\e8o brl{! ciecic protadzi sie wil]uż gr/biet1l]ioś(j \|]]osL]Q gu korcnt ptolct!cznei). i p]7eśróCi Zębodolo$)clr rrd przedsitlnka clojt:zr1io. u l d n \ i e r , d , ' r u \ \ .L i a . , n n r r l , r, r i r i F t - m \ \o. Dziqk temu odd/iela siq kr nier d;Ó4srorir r " r ustnej w rc]onie szJ ki Zęba od kościl\1Tost].ai usu\a

Plzedsionkollo i ięZ],kol\o odcina się nadmial dzią. sła,\astępnie po pomiare 8jębo]ości ldeszoncli pro. $adzi się ciqcic girlando$Etc. odl$ażajqc bn]da\\ki

253

do l|ark|daw(zej.niestabil.'ł preparacja śronybiotcfej. tń aI8onlmu no.elaja_ pacjenta n|olo.]an:a pozabiega (szacolranena okolo 57oliczby zabiegó\' lub \łTęcz zatoźonego @ęstopowodemnie uzyskania niepo$odzenia.t$ażo*ego jest temz do]dadneusunięcieziaminy i \Ą!" estet-lcznlan prowadzonego leczenia. nje inlerd\ ptina].pa|enie otoniu.Estetycme korony prctetycznenaleł zalda.w Estetyka periodontologii miesięcY po zabiegu.vars1"tvG i \Ąych. z)4 .nieprawid|owa technika zak|adania one sl'asz(Zonc. dniejsu pn]'padkach\\. u$'zg]ędniającego która p(} gicznej' leczenic ofiodonĘ'czne lub/i protet]'czne. nieodpowiednia ma dziąsło tendendę do przeszcepu. W naitru_ Możliw€ jest ych gładzenie !v od korzeni zębo. wek międzJ.5do 3 mm.ch' za]eŹności poza.Wotnego kontufu.|ępoMJnid' korcny ldinicznej możli.r'ch pomocq szwów \łielo1.'idzenie lejonu dziąsłowoDopiem całościowe decydujeo końcovlm efekcie zębowo. postępowanie szwóW)oraz niew|aściwe fnaczq. gia oszczędzania rcgenercwaniatkanek przpębia.dcjap|ata' u5'sokichbrcda.a hig.dłużenia obok terapji cz]'stopeńodontolo' \\e jest pEeprowadzenie osteoktomii' Na]eżypa. Za międf]'fębov'.\lnagane \Ą]{)Iaco!!E.kiedy sześć dać naj\łtześniej no$ego bnegu dziqsła' peńo. dieta ubo9obia|ko\.22 esteryki uzębienia'lecz musi ja Zabieg kończy zszycie płatórvw przestrzeniach ńe możepogarszać popE\{iać'w czlm szczególneznaczenic ma stmte.laścirvej nie leczenie periodonto]ogiczne Blko \Ąśpótczesne od winna \ł]'nosić 2. Na ł]'niki chiruBii plast]czneipvł-Zębia rlredoslarearalubzbyrdgre5yw.W}.nPgo danegozald€su \Ą]. Nie {eł dąż!ć zoyt Tałeji|ośL' oozy\karie jezeli plfed zabiegicm b!.7ębo$'1'ch.i pozabiegolc 5ą my ustnej. ustabilizujc się położenie zabiegu(naprzykład W B|ędy techni(fne trakcie prepamw'ania .23 estetycf nego' w€go efelĆu !. ponieważ ność pofabiegowe upodobnianiasię do pier. sferokości miętaćo $. biologicznej.1/a) n splts maią po\vi].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful