P. 1
Vasant Lad - Ayurveda - Starożytna medycyna Dalekiego Wschodu

Vasant Lad - Ayurveda - Starożytna medycyna Dalekiego Wschodu

|Views: 777|Likes:
Wydawca: helsinek

More info:

Published by: helsinek on Jan 14, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

Poświęcam Matce, Ojcu, Satguru-Hambir Baba i drogiemu Pappu, którzy uczyli mnie Ŝycia, miłości, współczucia, prostoty i pokory.

KsiąŜka ta jest świadectwem pracy opartej na praktycznym doświadczeniu autora, na tym czego nauczał i czego nauczył się sam. Informacje tutaj zawarte nie mogą być jednak w Ŝadnym razie traktowane jako zastępujące konsultacje uprawnionego lekarza.

DR VASANT LAD

AYURYEDA
PRZEWODNIK PRAKTYCZNY Przekład Maria Gródecka

Dom Wydawniczo-Księgarski ICB
Katowice 1997

Tytuł oryginały: Ayurveda Projekt okładki: Andrzej Wójcik Grafika Irena Magiełda Korekta Jolanta Olejniczak ISBN 83-86757-85-X Copyright © for the Polish translation by Maria Gródecka „Dom Wydawniczo-Księgarski KOS" ul. Gliwicka 224 tel. 3 Druk: TRIADA. Ściegiennego 62a 40-113 Katowice tel/fax (032) 598-461 w. Katowice. (032) 154 17 90 .

....... Trzy malas ............. E............... C............................................................................... Diagnoza na podstawie twarzy .. B............................ Diagnoza na podstawie warg ........................................................................................................................................................... Ayurveda i mentalność zachodnia .................................................................................................. D........................................................................................ Badanie tętna .......................... 12 12 13 13 ROZDZIAŁ II Pięć elementów i człowiek ROZDZIAŁ UJ Ludzki organizm A......... Ayurveda i ludzka ukryta moc ... Konstytucja kapha ................. Siedem dhatus ............................ B.................................... Zmysły . 31 32 32 33 35 36 39 ROZDZIAŁ V Właściwości ROZDZIAŁ VI Diagnoza A......................... C............ Uwarunkowanie indywidualnej konstytucji .................... D.. Rozumienie tridosza ......................... Diagnoza na podstawie języka ...................................................................... Człowiek jako mikrokosmos ................ Klasyfikacja chorób ..................................................................................................... E.......... Diagnoza na podstawie oka ................. C........................................................ 42 45 45 52 55 57 57 59 ................................................................................................................................SPIS TREŚCI Przedmowa ................................................. 16 B.................. 15 20 22 25 27 28 28 29 A.................................................................... Klucz do zdrowia lub choroby ............................ 7 ROZDZIAŁ I Historia i filozofia 9 A....................... D.............................................. F..............................................................................................joga i tantra ....... Ayurveda .................... C.......... Konstytucja vata .................................................................................................................... E................ B..............................................................................agni ............................................................ Pierwsza wiedza o Ŝyciu ........................................................................... Skłonność do chorób ...................................... B......................... Stłumione uczucia ........................................................................... Diagnoza na podstawie paznokci .... F...................................................... 17 ROZDZIAŁ IV Proces chorobowy A.......................................................... Konstytucja pitta ...................................... F....... Konstytucja umysłowa .. D........................

..........................................ROZDZIAŁ VII Leczenie 63 A........................ 83 A....................................................... Kolory ... 75 B.......................................... Witaminy ........................... 90 Joga ............................ Apteka w kuchni ..................................... Stonce i księŜyc .................................................................................................. 104 Medytacja .................................... 63 B................................................................................. E... 104 MasaŜ ......................................................... Fazy ludzkiego Ŝycia ............................................................................... 88 C............................. Metale .. Leczenie kamieniami szlachetnymi i kolorami . 109 B.............................................................................................................................................. C.................... B................................................................... Wyzwolenie emocjonalne .............................................................. 71 ROZDZIAŁ VIII Dieta ROZDZIAŁ IX Smak ROZDZIAŁ X Styl Ŝycia i porządek dnia ROZDZIAŁ XI Czas 72 80 82 86 A... 80 A......................................................................................................... Rasa......... 126 Wnioski DODATEK A Odtrutki pokarmowe DODATEK B Pierwsza pomoc choremu DODATEK C Przepisy BIBLIOGRAFIA 128 130 132 137 139 ............................................................... 76 A.......................... Pancha karma ................................................................. 119 C............................. Astrologia ....................................................................................................................................................... 103 Mantram ................................ 87 B......................................... 122 D......................... _ ....... D..... virya i vipak ................... Uśmierzenia .................................. 66 C............................................... 94 Oddychanie i medytacja (pranajama) ................... Głodówka .................... Zalecenia dla twórczego i zdrowego Ŝycia .................................................................................... 88 ROZDZIAŁ XII Długowieczność A............................ 107 ROZDZIAŁ XIII Lekarstwa 108 A........................................

Nauka Ayurvedy opiera się bowiem nie na stale zmieniających się opiniach. rady dla tych wszystkich. Ŝe przekazane tutaj uwagi i wskazówki będą słuŜyły czytelnikowi przez całe Ŝycie. tylko dla wtajemniczonych. czyli trzech cielesnych „humorów" (płynów). pot) i trójcy Ŝycia: ciała. diagnozowania i leczenia 7 . geriatrią. praktyczna nauka. proponując rady. i mam nadzieję. W rzeczywistości zaś jest to prosta. woda. trzech malas (mocz. okulistyką. otolaryngologią internistyką i chirurgią. Ŝe Ayurvedę będą stosować w prosty. Ayurveda zajmuje się ośmioma podstawowymi gałęziami medycyny: pediatrią. Wiedza przekazana w tej ksiąŜce będzie miała dla czytelnika trwałą wartość. KaŜda z tych specjalności odnosi się do teorii pięciu elementów (eter. KsiąŜka zajmuje się przedstawieniem podstawowych poglądów Ayurvedy. Ayurveda jest nauką ponadczasową. pokoju i długowieczności. tzn. ziemia). ale na wiecznej mądrości riszich. Te pojęcia są w pełni wyjaśnione w początkowej części tekstu. do siedmiu dhatus. czyli tkanek ciała. połoŜnictwem. którzy szukają harmonii.Przedmowa Inspiracją do napisania tej ksiąŜki było głębokie przekonanie autora. której zasady mają uniwersalne zastosowanie w codziennym Ŝyciu kaŜdego człowieka. ginekologią. kał. do pojęcia tridosza. sprawdzone i udoskonalone w ciągu wielu stuleci. którzy otrzymali ją jako naukę wyraŜającą doskonałą pełnię Kosmicznej Świadomości za pośrednictwem doznań religijnych i medytacji. powietrze. ogień. włącznie z techniką badania chorych. Dotychczas bowiem Ayurvedę traktowano na Zachodzie jako naukę ezoteryczną. Ayurveda odnosi się do kaŜdej części i do kaŜdej strony ludzkiego Ŝycia. umysłu i świadomości duchowej. praktyczny sposób równieŜ i mieszkańcy krajów zachodnich.

8 . wtedy gdy nie moŜna znaleźć odpowiedników w języku angielskim. uŜywaniem leków ziołowych i innymi codziennymi. mające związek z organami wewnętrznymi. Ŝe od staroŜytnych mistrzów Ayurvedy wiele moŜemy się nauczyć. Z tego krótkiego przeglądu widać jasno. Pisma Suszruty zaskakująco antycypują wiele z medycyny współczesnej. jakie jeszcze pozostało do wykorzystania poprzez pisma mędrców Ayurvedy. i poprzez nauki współczesnych lekarzy ayurvedycznych. Wśród innych spraw Suszruta zajmował się szczegółowo sekcją zwłok i zabiegami chirurgii plastycznej. Udoskonalił technikę składania złamanych kości za pomocą gwoździ. bogactwo wiedzy staroŜytnej. które po wiekach stały się podstawą nowoczesnej chirurgii plastycznej. takich jak chirurg Suszruta. Mądrość Ayurvedy została zapisana w sanskrycie. staroŜytnym języku Indii. Ale przy kaŜdym pojawieniu się takiego słowa w tym tekście. marmas. Dlatego autor uŜywa czasem terminów sanskryckich.AyuRVEdA oraz długowiecznością. Zlokalizował na ciele Ŝyciowe punkty. dla wytłumaczenia pewnych ayurvedycznych pojęć medycznych. który ponad 2 tysiące lat temu napisał klasyczny tekst o chirurgii (Suszruta Samhita). Wśród swoich licznych innych osiągnięć. Zewnętrzne urazy tych punktów mogą być bardzo niebezpieczne lub nawet śmiertelne. praktycznymi sposobami podtrzymywania zdrowia. Uczeń od razu przyswaja sobie podstawowe poglądy Ayurvedy. zostaje ono jasno i prosto wyjaśnione. Suszruta wymyślił specjalny sposób leczenia puszczaniem krwi w celu uzdrowienia wrodzonych zaburzeń krwi.

To oświecenie było zakorzenione w ich rozumieniu tworzenia.Sziva i Szakti. a w Ayurvedzie prawdą jest Byt. StaroŜytni riszi. Riszi Kapila. jak kosmiczna energia przejawia się we wszystkich istotach Ŝyjących i nieŜyjących. co znaczy „prawda" i „khya" . odkryli prawdę przy pomocy praktyk i wskazań religijnych. Źródło wszelkiego Ŝycia. która przejawia się jako energia męska i Ŝeńska . 9 . Ayurveda jest nauką codziennego Ŝycia. aby otworzył swój umysł i serce na przyjęcie filozofii Samkhya. czyli filozofii tworzenia (źródłem terminu Samkhya są dwa sanskryckie słowa: „sat". Cała literatura Ayurvedy opiera się na pojęciu Samkhya. Twierdzili teŜ. odkrył dwadzieścia cztery zasady. czyli elementy wszechświata (Prakruti. który uświadomił sobie Samkhya filozofię tworzenia. filozoficznej i religijnej iluminacji (oświecenia) riszich. W Ayurvedzie cała podróŜ przez Ŝycie traktowana jest jako świętość. Słowa religia uŜywamy w znaczeniu wiary i wskazań dotyczących postępowania zmierzającego do takiego stanu. Czytelnik proszony jest. ten system wiedzy rozwinął się z praktycznej. istoty świadome lub prorocy. Poprzez intensywną medytację manifestowali prawdę w swoim codziennym Ŝyciu. w bliskim stosunku między człowiekiem i wszechświatem. poniewaŜ posiada ona bardzo ścisły związek z Ayurvedą. Słowo filozofia oznacza miłość prawdy. ale równieŜ religię i filozofię. Czysta Egzystencja. Ayurveda jest nauką o prawdzie. w którym otwiera się moŜność poznania wszystkich aspektów Ŝycia. która wyraŜa się w Ŝyciu.„wiedzieć"). Ŝe źródłem wszelkiej egzystencji jest Kosmiczna Świadomość. Riszi dostrzegali.ROZDZIAŁ I Historia i filozofia Ayurveda obejmuje nie tylko naukę.

aum. czyli zdolność tworzenia. Boskiej Matki. Umysł itd. Są one podstawą dla wszelkiego istnienia. Z Mahad ukształtowane jest Ego (Ahamkar). znajdujące się w całej naturze. Purusza jest bezkształtna. jak i nieorganiczny wszechświat kolejno do sarva i tamas. Jest ona odwieczną fizyczną energią. co wywołuje ewolucję wszechświata. które potrzebują aktywnej. Ŝeby z pomocą tamas utworzyć wszechświat nieorganiczny. Wszechświat jest dzieckiem zrodzonym z łona Prakruti. spośród których Prakruti. nie do określenia i nie bierze aktywnego udziału w przejawianiu się wszechświata. Prakruti ma kształt. kolor i właściwości. radŜas (ruch) i tamas (inercja). Gdy równowaga ta zostanie zakłócona. Jest to Boska Wola. a tamas jest potencjalną siłą destruktywną (Mahesza). Jedyny. jest najbardziej podstawowa. To samo Ego przejawia się dalej w pięciu podstawowych elementach (bhutas). Tworzenie (Brahma). cały rozwijający się kosmos. Purusza jest energią męską. potencjalnymi energiami. bezbarwna. Ego przejawia się w pięciu zmysłach (tanmatras) i w pięciu narządach motorycznych.AyuRvEdA Mahac. Jest to świadomość bierna. kinetycznej siły radŜas. RadŜas jest czynną witalną siłą Ŝyciową w ciele. który pragnie stać się wieloma. która popycha zarówno organiczny. 10 . Ahamkar. Pierwszym przejawem Prakruti jest Kosmiczny Intelekt. radŜas jest siłą kinetyczną ochronną (Visznu). Jej świadomość dysponuje moŜliwością wyboru. podczas gdy Purusza jest świadkiem tego stwarzania. Satva jest siłą twórczą potencjalną (Brahma). Ochrona (Visznu) i Destrukcja (Mahesza) są trzema przejawami pierwszego kosmicznego bezdźwięcznego dźwięku. czyli gunas. pozbawiona wyboru. zachodzi wzajemne oddziaływanie na siebie wszystkich gunas. Pięć zmysłów. Ilustracja obok przedstawia tę manifestację wszechświata. i w ten sposób z pomocą satvy tworzą wszechświat organiczny. Prakruti stwarza wszystkie kształty we wszechświecie. Tak więc satva i tamas są nieaktywnymi. Znajdują się w równowadze w Prakruti. zawierającą trzy właściwości. a Prakruti Ŝeńską. który stale działa w kosmosie. Trzy gunas to: satva (esencja).).

poza przyczyną i skutkiem. Jest czystym istnieniem. źródłem formy. ignorancja i materia. Tamas jest nieruchome. jest znaczeniem stwierdzenia „ja jestem". bezkształtna. Satva jest aspektem stałości i czystości. przejawem właściwości i naturą. Ahamkar to jest ego. RadŜas jest dynamicznym ruchem. to ciemność. istotą i światłem. Mahad jest kosmiczną inteligencją. poza przestrzenią i czasem. czyli Buddhi.HisioRiA i filozofk Wykres 1 Samkhya. Jest energią potencjalną. poza wszelkimi właściwościami. przebudzeniem. Prakruti jest twórczą siłą działania. filozofia stworzenia Purusha jest nieprzejawiona. Pięć władz zmyślonych organy poznawania uszy skóra oczy język Pięć organów notorycznych Umysł Dźwięk Dotyk jest to guna Powietrza (Vayu) Wzrok jest to guna Ognia (Tejas) Smak jest to guna Wody (Jala) Węch jest to guna Ziemi (Prtlwi) usta ręce stopy organy rozrodcze organy wydalnicze organ jest to zarówno guna Beru działania (Akasza) jak i poznawania nos ORGANICZNE NIEORGANICZNE 11 . bezwładnością.

12 .Ayuwrveda A. Ten system leczniczy jest stosowany w codziennym Ŝyciu Indii od ponad 5 tysięcy lat. posiadania. dobry stan zdrowia. PIERWSZA WIEDZA O śYCIU Ayurveda jest holistycznym systemem medycyny. a „veda" jest „wiedzą". Ŝe człowiek jest mikrokosmosem. Studiowanie nauk Ayurvedy pozwala kaŜdemu na praktyczne przyswajanie sobie wiedzy o samoleczeniu. Ayurveda jest pierwszym zapisem w Vedach. Ŝe zawiera w sobie cały wszechświat. zdrowia i twórczego wzrostu. B. energią i materią. Ayurveda pomaga zdrowym zachować. Przez właściwą równowagę wszystkich energii ciała moŜna bardzo wyraźnie ograniczyć procesy degeneracji i chorób. Ayurvedyczne poglądy na zdrowie i chorobę w ujęciu holistycznym biorą pod uwagę wewnętrzny związek zachodzący między indywidualnością a duchem kosmicznym. najstarszej w świecie zachowanej literaturze. matka wszelkiej sztuki leczenia. kaŜda istota ludzka ma cechy biologiczne i duchowe instynkty: religijny. Podstawą spełnienia tych instynktów jest zrównowaŜony. rozrodczy oraz instynkt w kierunku wolności. Praktyka Ayurvedy przeznaczona jest do pobudzania ludzkiego szczęścia. a chorym odzyskać zdrowie. właściwym dla Indii. „Ayur" znaczy „Ŝycie" lub „Ŝycie codzienne". makrokosmosu. Jego indywidualna egzystencja wiąŜe się nierozerwalnie z całą manifestacją kosmiczną. Zgodnie z nauką Ayurvedy. Podstawową zasadą nauki Ayurvedy jest zdolność kaŜdej jednostki do samoleczenia. indywidualnością a Kosmiczną Świadomością. Jest to medyczno-metafizyczna Ŝyciowa wiedza o uzdrawianiu. Słowo „Ayurveda" to termin sanskrycki oznaczający „wiedzę Ŝycia". Jest dzieckiem sił kosmicznych pochodzących z zewnętrznego otoczenia. AYURYEDA I LUDZKA UKRYTA MOC Ayurveda uczy. i szeroko tam praktykowanym.

podczas gdy Wschód przykłada większą wagę do subiektywności. wzajemnie od siebie uzaleŜnione. Przedmiotem praktyk jogi i tantry jest wyzwolenie. człony trójcy Ŝycia. która tworzy ostateczną jedność z Prawdą.Historia i filozofia C.ciałem. Wspominają o nich święte księgi Wed i Upaniszady. praktykowane w Indiach od wieków. podwaliną. Zdrowie ciała.głową. Tak więc Ayurveda. jakkolwiek tylko niektórzy ćwiczący jogę mogą osiągnąć ten ostateczny cel. joga . joga i tantra są to trzy staroŜytne umiejętności Ŝyciowe. szczególny i Ŝywiołowy temperament i sposób funkcjonowania. obserwacja i doświadczenie. trzeba najpierw zrozumieć Ayurvedę. a tantra . Zachodnia mentalność generalnie ufa obiektywności. Celem kaŜdej z tych praktyk jest pomoc człowiekowi w osiągnięciu długowieczności. AYURYEDA I MENTALNOŚĆ ZACHODNIA Zachodnia medycyna i zachodni sposób myślenia mają tendencję do uogólniania i klasyfikowania indywidualności. Ŝe normalność musi rozwijać się indywidualnie. Aby wykonywać praktyki jogi i tantry. śadna z tych praktyk nie istnieje sama. ustanawia normę. D. Ayurveda zaś utrzymuje. joga i tantra tworzą razem. umysłu i świadomości zaleŜy od znajomości i praktykowania ich wszystkich w codziennym Ŝyciu. zgodnie z zachodnim pojęciem normalności. odmłodzenia i samorealizacji. na Zachodzie są nim: badanie. Wschodnia nauka uczy wychodzenia poza rozłam między subiektywnością i obiek15 . Na przykład. aby osiągał zdrowie i długowieczność. to co jest wspólne u większości ludzi. Tantra jest najbardziej bezpośrednią metodą kontrolowania tej energii. A Ayurveda jest nauką Ŝycia. Joga jest nauką zjednoczenia z Boskością.JOGA I TANTRA Ayurveda. z Prardą. AYURVEDA . Jednak Ayurveda moŜe być stosowana z powodzeniem przez kaŜdego. W duchowej ewolucji człowieka Ayurveda jest podstawą. analiza i logiczna dedukcja. Na Wschodzie kluczem do zrozumienia jest akceptacja. poniewaŜ kaŜdy ludzki organizm przejawia swój własny.

tzn. Dlatego uprzejmie proszę Czytelnika. Pytanie o szczegóły. całościową.AyURVEdA tywnością. Np. Autor przypomina czytelnikowi. Wiele ustaleń z tego wprowadzającego do Ayurvedy tekstu moŜe wywołać pytania: „Jak?" i „Dlaczego?". Nawet we współczesnej zachodniej medycynie niektóre pojęcia są udowodnione tylko „roboczo". aby warunkowo przyjął te ustalenia. bez pełnego zrozumienia uzasadnień kryjących się za tymi zjawiskami. 14 . które początkowo mogą się wydać niedostatecznie wytłumaczone. Ponadto Ayurveda jest nauką naprawdę holistyczną. chociaŜ antybiotyki są uŜywane do niszczenia bakterii wytwarzających w organizmie toksyny. dlaczego niektórzy ludzie Zachodu mają trudności w zrozumieniu metodologii Ayurvedy. jakkolwiek nieuniknione. w której suma wielu elementów składa się na prawdę. Ta róŜnica w podejściu moŜe wyjaśnić. dopóki nie opanuje wiedzy o Ayurvedzie w całości. zanim osiągnie się zdecydowany pogląd na całą naukę. nie zawsze moŜna uzyskać odpowiedź. jak i dlaczego te toksyny wytwarzają się z bakterii. nie ma dostatecznych wyjaśnień. Ŝe na takie pytania. będzie dowodzeniem jałowym i niezadowalającym.

Ŝe na początku świat istniał w nieprzejawionym stanie świadomości. włącznie z człowiekiem. Są to: eter (przestrzeń). a z tego światła przejawił się element ognia. a potem zapisywane w melodyjnej poezji sanskryckiej. czyli elementach. przejawiając element wody. Tak więc z łona pięciu elementów zrodziła się cała materia. ogień. które składają się na królestwo minerałów.ROZDZIAŁ II Pięć elementów i człowiek Ayurveda rozwinęła się w pośredniczących umysłach poszukiwaczy prawdy . Ŝe świadomość jest energią przejawiającą się w pięciu podstawowych zasadach. Pojęcie pięciu elementów stanowi sedno nauki Ayurvedy. które jest eterem w działaniu. Cząsteczki energii ciepła powiązały się dla uformowania silnego światła. który potem przejawił się jako ogień. aby ukształtować molekuły ziemi. Z ziemi zostały utworzone wszystkie Ŝywe organizmy. Pod wpływem ciepła ognia pewne elementy eteryczne roztopiły się i skropliły. W ten sposób eter przejawił się w postaci powietrza i był to ten sam eter.riszich. Jakkolwiek z czasem wiele tych tekstów zaginęło. to ta mądrość. Ziemia zawiera równieŜ substancje nieorganiczne. Z tych wibracji pojawił się najpierw element eteru. Riszi sądzili. włącznie z królestwem roślin. Od tysięcy lat nauki ich były przekazywane ustnie uczniom przez nauczycieli. powietrze. i królestwem zwierząt. W ten sposób eter przejawił się w postaci czterech elementów: powietrza. a ono z kolei wywołało ciepło. wody i ziemi. Następnie element eteru zaczaj się poruszać i jego subtelne ruchy stworzyły powietrze. 15 . pochodząca ze Świadomości Kosmicznej była odbierana intuicyjnie w sercach riszich. a następnie stęŜały. Ruch eteru wytworzył tarcie. Z tego stanu zjednoczonej świadomości przejawiły się subtelne wibracje kosmiczne bezdźwięcznego dźwięku aum. ziemia. woda. Dostrzegli oni. ognia. takich jak zioła i zboŜa.

limfatycznych. procesy myślowe i widzenie są funkcjami cielesnego ognia. A. Tak więc temperatura ciała. powietrze. w tkankach i komórkach. Cały proces przemiany materii oraz systemy enzymatyczne kontrolowane są przez ten właśnie element. W ludzkim ciele źródłem ognia jest metabolizm. wyraŜając zasadę powietrza. w ustach.AyuwEck Te pięć podstawowych elementów zawiera wszelkie postacie materii. Odpowiedzią na pobudzenie jest ruch dośrodkowy i odśrodkowy impulsów nerwowych. ogień. w nosie. Wszystkie ruchy centralnego systemu nerwowego są sterowane cielesnym powietrzem. woda i ziemia jest obecnych w jednej substancji. elementem ruchu. przewodzie pokarmowym. Ŝe nawet pojedyncza komórka porusza się. będących manifestacjami elementu eteru. Para zanika w eterze lub przestrzeni. przejawiając zasadę wody. Tak więc pięć podstawowych elementów: eter. przewodzie oddechowym. naczyniach krwionośnych. które są ruchami zmysłowymi i motorycznymi. Utajone ciepło (ogień) w lodzie stapia go. Źródłem ognia i światła w układzie słonecznym jest słońce. Wszystkie one powstały w energii wywodzącej się z Kosmicznej Świadomości. Tak więc energia i materia są tym samym. Ogień działa w systemie trawiennym. Wewnątrz ciała ludzkiego powietrze przejawia się w większych poruszeniach muskułów. Klasycznym przykładem tego jest woda: jej stałą postacią jest lód i on przejawia zasadę ziemi. I wreszcie przekształca się w parę. Przestrzeli w ruchu nazywa się powietrzem i jest drugim elementem kosmicznym. Wszystkie znajdują się we wszelkiej materii w całym wszechświecie. Ogień aktywizuje równieŜ siatkówkę oka. w skurczu i rozkurczu płuc i w ruchu (robaczkowym) ścianek Ŝołądka i jelit. która odbiera światło. Trzecim elementem jest ogień. Te przestrzenie są np. klatce piersiowej. w szarych komórkach mózgu i przejawia się jako inteligencja. trawienie. 16 . CZŁOWIEK JAKO MIKllOKOSMOS Człowiek jest z natury mikrokosmosem i dlatego pięć podstawowych elementów obecnych we wszelkiej materii istnieje równieŜ w kaŜdej indywidualności. Pod mikroskopem widać. brzuchu. uderzeniach serca. W ludzkim ciele jest wiele pustych przestrzeni.

organów i rozmaitych układów w organizmie. W ciele stałe struktury. który przejawia się jako światło. chrząstki. Ziemia jest piątym i ostatnim elementem kosmosu. ciepło i barwa. w plazmie i cytoplazmie. poniewaŜ ziemia podtrzymuje wszystkie istoty Ŝyjące i nieoŜywione substancje na swojej stałej powierzchni. w błonach śluzowych. Kierunek chodzeniu nadają oczy. woda i ziemia mają związek ze słyszeniem. Ogień. ZMYSŁY Pięć elementów przejawia się w funkcjonowaniu pięciu zmysłów człowieka. dotykiem. takie jak kości. a zmysłowym organem dotyku jest skóra. Oko. który tworzy znaczące dźwięki ludzkie. smakiem i węchem. Na przykład odwodnienie spowodowane biegunką i wymiotami musi być leczone natychmiast. organ słuchu. widzeniem. 17 . skóra i włosy. Poprzez zmysły mają one równieŜ związek z pięcioma działaniami wyraŜającymi funkcje organów zmysłowych. organ wzroku. poprzez który dźwięk jest przekazywany. Ucho. Skóra dłoni jest szczególnie wraŜliwa. ogień. dawanie i przyjmowanie. Tak więc Dięć elementów ma bezpośredni związek ze zdolnością do percepcji zewnętrznego otoczenia. Tak więc element eteryczny wiąŜe się z funkcją słyszenia. Człowiek niewidomy moŜe chodzić. Powietrze ma związek ze zmysłem dotyku. tak samo jak w pewnych funkcjach jego fizjologii. śycie moŜliwe jest na tej planecie. PoniewaŜ :en element jest tak niezbędny. aby ocalić Ŝycie pacjenta. rządzi działaniem chodzenia i ma związek ze stopami. powietrze. ale takie chodzenie nie ma określonego kierunku. mięśnie. w którym człowiek Ŝyje. B.eter.PIĘĆ EIEMENTÓW i człowiek Woda jest czwartym waŜnym elementem w ciele. Podstawowe elementy . i dłoń jest odpowiedzialna za działania: trzymanie. ścięgna. paznokcie. Przejawia się w wydzielaniu soków trawiennych oraz gruczołów ślinowych. Organem działania dla zmysłu dotyku jest dłoń. ma związek z widzeniem. Eter jest tym ośrodkiem. Woda jest absolutnie niezbędna do funkcjonowania tkanek. woda cielesna nazywana jest wodą Ŝycia. wyraŜa działanie poprzez organ mowy. wywodzą się z ziemi. który jest obecny równieŜ i w mikrokosmosie.

organy zmysłowe i ich działanie Element eter powietrze ogień woda ziemia Zmysły słuch dotyk wzrok smak węch Organ zmysłowy ucho skóra oczy język nos Działanie mowa chwytanie chodzenie rozradzanie wydzielanie Organ działania organy mowy dtoń stopa genitalia odbytnica 18 .AyURVECJA Tabela 1 Pięć elementów.

19 . Nos. podczas gdy język w ustach jest językiem wyŜszym. Ten związek wyraŜa się u osoby. swobodnie kontroluje równieŜ język niŜszy. Ayurveda traktuje ludzkie ciało i jego doświadczenia zmysłowe jako manifestację energii kosmicznej. organ zmysłowy węchu. ma funkcjonalny związek z działaniem odbytnicy. a jej zmysł powonienia jest przytępiony. wyraŜonej w pięciu podstawowych elementach. która ma zaparcie lub nieczystą okręŜnicę. Ma ona wtedy nieświeŜy oddech. Ŝe elementy wypłynęły z czystej świadomości Kosmicznej. Osoba. Język ma s'cisły związek z działaniem organów płciowych (penis i łechtaczka). Bez wody język nie moŜe odczuwać smalcu.Pięć EIEMENTÓW i człowiek Woda ma związek z organem smaku. z wydalaniem. W Ayurvedzie penis i łechtaczkę traktuje się jako niŜszy język. Celem Ayurvedy jest umoŜliwienie kaŜdemu doprowadzenia swojego ciała do stanu doskonałej harmonii z tą Świadomością. StaroŜytni riszi uwaŜali. która panuje nad wyŜszym językiem. Element ziemi ma związek ze zmysłem powonienia.

łączy się z pojedynczym elementem Ŝeńskim. włącznie z takimi uczuciami jak lęk. psychologiczne i fizjologiczne funkcje ciała. kapha ROZDZIAŁ m ':}: śyciowa prana Ludzki organizm Eter. gniew i Ŝądza. powietrze.Ludzki organizm Diagram 1 Miejsca vata. Z elementów eteru i powietrza przejawia się cielesna zasada powietrza zwana vata (w terminologii sanskryckiej zasada ta nazywa się vata dosza). a takŜe za ludzkie uczucia najwyŜszego rzędu. Tak więc tridosza są fundamentem psychosomatycznej egzystencji człowieka. temperaturę itd. jajem. znane jako tridosza. spermatoza. podtrzymywaniem i niszczeniem tkanek ciała oraz usuwaniem z ciała produktów rozpadu. ogień. a w razie zachwiania równowagi biorą udział w procesach chorobowych. czyli temperamenty (humory). Elementy ziemi i wody przejawiają się poprzez biologiczne. pięć podstawowych elementów. Działają jako podstawowe składniki i bariery ochronne ciała przy normalnej kondycji fizjologicznej. takie jak rozumienie. ognia i wody. woda i ziemia. przejawia się w ludzkim ciele jako trzy podstawowe zasady. pitta. (zobacz rozdział 8. Tridosza są odpowiedzialne za powstawanie naturalnych skłonności i indywidualnych gustów w jedzeniu: ich zapach. Prana odŜywcza Kapha woda i ziemia II Pitta ogień i woda Vata v powietrze i eter s . Rządzą one tworzeniem się. Podstawowa konstytucja kaŜdej jednostki jest wyznaczona juŜ przy poczęciu. współczucie i miłość. umysłu i świadomości. gdzie jest opis mechanizmu tych gustów). W chwili zapłodnienia pojedyncza jednostka męska. Elementy ognia i wody przejawiają się w ciele razem jako zasada ognia zwana pitta. Są równieŜ odpowiedzialne za zjawiska psychologiczne. które przejawiają się w ciałach rodziców. W momencie tego zjednoczenia konstytucja jednostki zostaje wyznaczona przez przemiany i kombinacje cielesnego powietrza.

podczas gdy siły wewnętrzne (mikrokosmos) są rządzone przez zasady vata-pitta-kapha. vata. Jednak kombinacja elementów. Jednak pojęcie trzech zasad 22 Pitta i Kapha łączą się z tłustościa Pitta i Vata łączą się z jasnością Vata i Kapha łączą się z zimnem 25 . przez zmianę diety i nawyków Ŝycia codziennego. Podstawowa zasada leczenia w Ayurvedzie utrzymuje. 3. P o d s t a w o w a k o n s t y t u c j a i n d y w i d u a l n a pozos t a j e nie z m i e n i o n a p r z e z całe Ŝ y c i e . „twórczość" lub „pierwsza istota". vata-kapha. które zaleŜą od procentu elementów vata-pitta -kapha w kaŜdym organizmie. 5. 6. vata-pitta-kapha. pitta. Wśród tych siedmiu podstawowych typów istnieją niezliczone. pitta-kapha.AyuiWEdA Ludzki organizm Jest siedem podstawowych typów konstytucji organizmów: 1. Środowisko zewnętrzne obejmuje siły kosmiczne (makrokosmos). W ciągu Ŝycia zachodzi nieprzerwane wzajemne oddziaływanie między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. ledwo uchwytne odmiany. K o m b i n a c ja e l e m e n t ó w o b e c n y c h p r z y urodzeniu pozos t a j e stała. vata-pitta. W sanskrycie konstytucja ta nazywa się „prakruti". u l e g a z m i a n i e w o d p o w i e d z i na z m i a n y w ś r o d o w i s k u . kapha. p o n i e waŜ jest w y z n a c z o n a g e n e t y c z n i e . aby przeciwdziałać zmianom w środowisku zewnętrznym. co oznacza „na-tura". 2. Wykres 2 Działanie Tridosza Vata (powietrze i przestrzeń) ruch oddech naturalne popędy przelwarzanie tkanek funkcje motoryczne lunkcje czuciowe wydzielanie wydalanie strach pustka niepokój Pitta (ogień i woda) cielesne ciepło temperatura trawienie postrzeganie rozumienie głód pragnienie inteligencja gniew nienawiść zazdrość Kapha (woda i ziemia) stałość energia smarowanie natłuszczanie przebaczanie chciwość przywiązanie gromadzenie posiadanie trzymanie A.g i c z n y m i w ciele. ROZUMIENIE TRIDOSZA Zgodnie z Ayurvedą. 7. Pierwszym sposobem wyraŜenia tych pięciu podstawowych elementów w ciele jest jego konstytucja. Pojęcie vata-pitta-kapha jest w Ayurvedzie czymś wyjątkowym i ono podtrzymuje potencjał rewolucjonizujący lecznicze systemy Zachodu. pierwszym wymogiem samoleczenia i leczenia innych jest jasne zrozumienie trzech dosza. Ŝe kaŜdy moŜe sam tworzyć równowagę w siłach wewnętrznych działających w nim. która rządzi ciągłymi zmianami f i z j o p a t o l o . 4.

KaŜda osoba jest raczej kombinacją wszystkich trzech elementów. wchłanianiem. oczy i skóra. a nadmiar vaty powoduje wycieńczenie (katabolizm). nadmiar kaphy podnosi poziom ana-bolizmu. w stawach. cliociaŜ Ŝadna indywidualna konstytucja nie składa się wyłącznie ze wszystkich tych elementów. uszy i uda. W okresie dorosłości na jwyraźniejsze są elementy pitta i metabolizm. Psychologicznie . Vata porusza kaphę i pittę. JeŜeli ciało wytwarza nadmiar vaty. dostarczając materiału dla jego fizycznej struktury. a cielesna energia cieplna. Kapha spaja elementy w ciele. tłuszcz. Gdy vata nie jest w równowadze. Ta biologiczna zasada ruchu powoduje wszystkie subtelne zmiany w procesie przemiany materii. daje energię sercu i płucom. Głównym składnikiem kaphy jest woda . Vata rządzi oddychaniem. w gardle. gruczoły potowe. np. przyswajaniem. ruchami cytoplazmy i błonami komórkowymi oraz ruchem pojedynczych impulsów w komórkach nerwowych. Jednak element powietrza w zewnętrznej atmosferze to nie jest to samo. poniewaŜ jest to czas największego fizycznego wzrostu. blaskiem oczu. drŜenie i skurcze.fizjologicznie odpowiedzialna za biologiczną siłę i naturalną odporność tkanek ciała. Są w niej dodane szczegółowe opisy trzech typów konstytucji. chociaŜ termin ten nie znaczy dosłownie „ogień". Płomień świecy lub ogień na kominku moŜna widzieć. Jest bardzo waŜne. wypełnia wolne przestrzenie w ciele. co jest przyczyną załamania lub degeneracji procesów zachodzących w ciele. wigor i stabilność. podtrzymuje zdolność zapamiętywania. Ŝądzy i długotrwałej zazdrości. nienawiść i zazdrość. co powietrze w ciele. 25 . poniewaŜ w tym stadium Ŝycia ciało jest juŜ dojrzałe i utrwalone. następuje wzmoŜenie tempa wzrostu i naprawy organów oraz tkanek. Ŝe te trzy opisy wyraŜają czyste aspekty kaŜdego konstytucjonalnego elementu. ból. Kapha smaruje złączenia. Vata rządzi równieŜ takimi wraŜeniami i uczuciami jak: świeŜość. w Ŝołądku. Gdy anabolizm przewaŜa nad katabolizmem. przebaczania i miłości. moŜna określić jako subtelną energię rządzącą ruchem biologicznym. aby pamiętać.z pitty powstaje gniew. WyraŜa się równieŜ w tendencjach do spokoju. poniewaŜ róŜne rasy i kultury mają naturalne skłonności do specyficznych cech ciała i stylu Ŝycia.* * Te charakterystyczne typy muszą być następnie dostosowane zaleŜnie od tendencji rasowych i preferencji kulturalnych. metabolizmem. pitta-dosza. Pitta rządzi trawieniem. a Indianie jadają gorące pokarmy. niepokój. Pitta jest uformowana z dwóch elementów: ognia i wody. Kapha znajduje się w klatce piersiowej. wszelkim rozpręŜaniem i kurczeniem się. krew. Pittę tłumaczy się jako ogień. co się porusza. kumuluje się ona w tych właśnie miejscach. w ustach. Tłumaczeniem dla kapha jest biologiczna woda i tę cielesną zasadę formują dwa elementy: ziemia i woda. ale woda jest konieczna do kontrolowania ognia. odŜywianiem. dostarcza wilgotności skórze. To. W sensie psychologicznym kapha jest odpowiedzialna za uczucia przywiązania. Ta dosza podtrzymuje odporność ciała. w plazmie i płynnych 24 wydzielinach ciała takich jak śluz. a takŜe inteligencją i orientacją. która przejawia się jako metabolizm. ruchami w mięśniach i tkankach. Nadmiar pitty zakłóca metabolizm. Va-ta uformowana jest z dwóch elementów: eteru i powietrza. procesy metabolizmu zostają zakłócone na skutek nadmiernego katabolizmu. nerwowość. Tridosza rządzi razem całą aktywnością metaboliczną: anabolizm (kap-ha). katabolizm (vata) i metabolizm (pitta). w nosie. poniewaŜ kapha i pitta są nieruchome. w przeciwnym razie cielesny ogień spali tkanki. UWARUNKOWANIE INDYWIDUALNEJ KONSTYTUCJI Zamieszczona na następnej stronie tablica pomoŜe czytelnikowi w określeniu swojej własnej konstytucji. Afrykanie mają ciemną skórę. nie jest widzialna w taki sam sposób. pomaga goić rany. lęk. Równowaga między tridosza jest niezbędna dla zdrowia. podtrzymuje odporność na choroby. nazywa się vata. W wieku starszym najbardziej jawne są vata i katabolizm. Na przykład zasada powietrza rozpala cielesny ogień. daje biologiczną siłę. temperaturą ciała. Powietrze cielesne. w cytoplazmie. II. skóra. jama brzuszna. kości. Głównym siedliskiem kaphy jest klatka piersiowa. Siedzibami pitty są: jelito cienkie. poniewaŜ ciało zaczyna się degenerować.AyuiwEdA 11 id/ki o IM j A N i/iw i sanskryckie słowa vata-pitta-kapha są bardzo trudne do przełoŜenia na terminologię Zachodu. zatokach. Dlatego vatę moŜna tłumaczyć jako cielesną zasadę powietrzną. Siedzibą vaty są: jelito grube. Vata jest zasadą ruchu. z tendencją do dominacji jednego z nich lub więcej. w głowie. Ŝołądek. mruganiem powiek. W okresie dzieciństwa dominują anabolizm i elementy kaphy. czyli vatę. biciem serca. kolorytem skóry.

niezbyt rozsądni i nękani przez wiele niepokojów. Zazwyczaj występuje na niej kilka znamion. skóra zimna. ruchliwe. a ich kał jest suchy. Włosy mają kręcone i rzadkie. Mówią szybko i chodzą szybko. a oczy bez wyrazu . Mają małą siłę woli. Nos bywa zakrzywiony i zadarty. są mało tolerancyjni. sucha i popękana. Pozostają więc przewaŜnie ubodzy. nieufni i raczej nieśmiali. Ludzie vata mają zdolność do szybkiego zarabiania pieniędzy i łatwego ich wydawania. KONSTYTUCJA VATA Ludzie o konstytucji vata są na ogół fizycznie niedorozwinięci. • włosy C. Śpią niespokojnie i krócej niŜ inni. Są to ludzie twórczy. 26 . z powodu słabego rozwinięcia mięśni. aktywni i czujni. ale męczą się łatwo. Są nerwowi i lękliwi. monotonna bogaty oszczędny wydaje na jedzenie szeroki powolny jak łabędź Dlatego naleŜy przestrzec Czytelnika. KaŜdy typ konstytucjonalny przejawia równieŜ pewien wzorzec reagowania na zewnętrzne środowisko. w której uwydatniają się wystające zakończenia kości i stawy. Stwierdzenie właściwości odmiennych od czyjejś indywidualnej doszy moŜe wskazywać na rozstrój w doszy. Uwarunkowania poszczególnych typów ludzi. Ich stopy i dłonie są często zimne. suche. Moczu wydzielają niewiele. powinny słuŜyć jedynie do ogólnego uświadomienia sobie róŜnych obszarów Ŝycia.kapha) stosownie do opisu najlepiej pasującego do Ciebie. ale i zdolność do łatwego zrozumienia. 27 • zęby • oczy • apetyt • smak • pragnienie • wydalanie (stolce) • aktywność fizyczna • umysł • temperament uczuciowy • wiara • pamięć • marzenia senne • sen • mowa • status finansowy • puls U w a g a : Zaznacz w kółkach literki (V . przy uŜyciu tej tabeli. małe. a ich Ŝyły. takich jak dieta. aby nie wyciągał przesadnych wniosków dotyczących siebie samego. szczupłej budowy. Potrafią zrozumieć coś natychmiast i wkrótce o tym zapominają. K . mięśnie i ścięgna są widoczne. który zapewni dobry stan zdrowia.vata. rzęsy cienkie. a takŜe lubią gorące napoje.pitta. albo za niscy. które mają tendencję do ciemnienia.AyuiweclA I H(|/ki ORC|AIMi2M Tabela 2 Konstytucja człowieka (Prakruti) Cechy konstytucji • struktura ciała • waga ciała • skóra Vata szczupła niska sucha szorstka zimna brązowa czarna czarne suche kręcone wystające krzywe duŜe chude dziąsła małe matowe suche brązowe czarne słaby zmienny słodkie kwaśne słone zmienne suche twarde zatwardzenie bardzo aktywny nieustannie aktywny lękliwy niepewny nieobliczalny zmienna do świeŜych spraw dobra do dawnych przeraŜające fruwanie skakanie bieganie niedostateczny przerywany szybka ubogi szybko wydaje pieniądze na głupstwa słaby nitkowaty uderza jak ruch węŜa Pitta Kapha umiarkowana mocno zbudowany umiarkowana nadwaga miękka tłusta gruba tłusta ciepła jasna zimna blada czerwona Ŝółtawa biała tłuste Ŝółte gęste tłuste ciemne miękkie rude lub jasne falujące wcześnie siwiejące średniej wielkości mocne białe Ŝółtawe miękkie dziąsła bystre przenikliwe duŜe ładne niebieskie zielone szare Ŝółte gęste rzęsy powolny ale stały dobry nadmierny nieumiarkowany słodkie gorzkie cierpkie gorzkie pikantne pikantne nadmierne słabe miękkie tłuste grube tłuste luźne cięŜkie powolne umiarkowanie ospały agresywnie spokojny powolny inteligentny agresywny chciwy popędliwy zazdrosny przywiązany spokojny fanatyczna spokojna bystra powolna ale trwała ogniste przemoc wojna gniew krótki ale głęboki ostra przerywana umiarkowany wydaje na luksusy umiarkowany skacze jak Ŝaba woda rzeka morze jezioro pływanie romantyczne długi cięŜki powolna. a spojówka jest sucha i mętna. Pocą się mniej niŜ pozostałe typy konstytucjonalne. Paznokcie szorstkie i łamliwe. w celu zachęcenia do stosowania 1. opartych na tych podstawowych opisach. Ich cera jest brązowa. tendencję do umysłowej niestabilności. szorstka. Od strony psychologicznej charakteryzuje ich krótka pamięć. Ludzie vata przepadają za słodyczami.mogą być zapadnięte.1 kiego sposobu odŜywiania. Od strony fizjologicznej vata ma apetyt i trawienie zmienne. potrawami kwaśnymi i słonymi. twardy i mało obfity. P . Ich klatka piersiowa jest płaska. Ludzie vata są ogólnie biorąc albo za wysocy.

Stolce mają luźne. 29 E. gniewu i zazdrości. bezwładności. u ich sen jest głęboki i przedłuŜony. RadŜas zakłada ruch. skórę miękką. Paznokcie miękkie. Ich klatka piersiowa nie jest tak płaska jak u osób typu vata. Ich pojmowanie jest powolne. tłustą. rude lub brązowe. < )d strony psychologicznej są raczej tolerancyjni. Od strony fizjologicznej ludzie ci mają silny metabolizm. gorąca i cięŜkiej pracy. chociaŜ przejawiają równieŜ skłoności zachłanno-ści. czarne lub niebieskie. Białkówkę oka przewaŜnie bardzo białą. Przepadają za potrawami ostrymi. Ludzie pitta nie znoszą przebywania na słońcu. władzą. Osoba pitta zazwyczaj duŜo je i duŜo pije. Od strony psychologicznej ludzie pitta mają duŜe zdolności umysłowe. Cera ludzi pitta moŜe być Ŝółtawa. Wytwarza duŜą ilość moczu. a często bywają bardzo świętobliwi. koloru miedzi. Kształt nosa ostry. Temperatura ciała moŜe się lekko podnosić. dobry apetyt. Lubią bogactwo i są przewaŜnie eksirawertyczni. funkcje trawiene stosunkowo powolne i dlatego spoŜywają mniej pokarmów. którzy lubią być przywódcami. a wtedy ma ciepłe dłonie i stopy. Ludzie kapha chcą się bogacić. Mają uczuciowe skłonności do nienawiści. dobre trawienie i. Zarabiają pieniądze i zatrzymują je. a ich Ŝyły i ścięgna są średnio widoczne. klarowność. Włosy cienkie. gdy raz coś zrozumieją. Mięśnie mają rozwinięte umiarkowanie. Skórę mają delikatną. śyły i ścięgna nie są widoczne ze względu na grubą skórę i dobrze rozwinięte mięśnie. jej kał jest Ŝółtawy. mogą być jasne. czerwonawa. ale podlegają nagłym zmianom w swojej wierze. Włosy mają gęste. Ŝądzy. nie wydając. Wierzą w istnienie Boga i są religijni. zielone lub miedzianobrązowe. mające skłonność do przedwczesnego siwienia i do wypadania. Lubią pokazywać swoje bogactwo i luksusowy dobytek. Satva wyraŜa istotę.AyuiwEdA I ml/ki OIMjANiZM I). szczupli. Tamas przejawia się w ignorancji. niebieskawych lub brązowawoczerwonych. ale dokładne. są bardzo inteligentni i bystrzy i potrafią być dobrymi mówcami. agresywność i ekstra wersję. płynny. Umysł radŜasowy działa na poziomie zmysłowym (sęnsualnym). spokojni. 28 . KONSTYTUCJA UMYSŁOWA Trzy właściwości. W systemie medycyny ayurvedycznej te trzy właściwości decydują o podstawowych róŜnicach w ludzkich temperamentach i o indywidualnych odmiennościach w psychicznych i moralnych dyspozycjach. lśniącą. Ma naturalny ogromny pociąg do słodyczy. Ma tendencję do nadmiernego pocenia się. mogą mieć wątły kościec. bystre. ciepłą i mniej pomarszczoną niŜ skóra ludzi vata. Spi średnio długo. co za tym idzie. współczucie i miłość. zachowują tę wiedzę na dłuŜej. gorzkimi i pikantnymi. a ich zachowania i świadomość są bardzo czyste. Gałki oczne średnio wypukłe. Są ludźmi ambitnymi. Cerę mają jasną. W ich wytrzymałości ujawnia się duŜa siła witalna. miękki i obfity. ni /y duŜe i ładne. kochający i przebaczający. szczęśliwi i usposobieni pojednawczo. miedziana lub jasna. ciemne. Doceniają materialne powodzenie. KONSTYTUCJA KAPHA Ludzie konstytucji kapha mają dobrze rozwinięte ciała i duŜą skłonność do nadwagi. Od strony fizjologicznej ludzie kapha mają dobry apetyt. Kości równieŜ nie są widoczne. KONSTYTUCJA PITTA Są to ludzie średniego wzrostu. ocięŜałości i otępieniu. Ich klatka piersiowa jest rozrośnięta i szeroka. F. a ich wydalanie powolne. Mogą wierzyć w Boga. prestiŜem i pozycją. ludzie kapha są przewaŜnie zdrowi. Kości nie są tak widoczne jak u ludzi vata. czystość. MoŜe to być równieŜ skóra zimna i blada. rozumienie. dobrobyt i dąŜą do umiarkowanej zamoŜności. ale w sposób nieprzerwany. Oczy skupione. a jego koniuszek ma skłonność do czerwienienia. lubi teŜ zimne napoje. Pocą się umiarkowanie. Są to: satva. zawiści. Spojówka wilgotna. radŜas i tamas. jak równieŜ do pokarmów gorzkich. Oczy mogą być szare. czyli gunas na planie mentalnym i astralnym odpowiadającą trzem „humorom" kształtującym konstytucję fizyczną. bez skłonności do czerwienienia spojówek. Ludzie temperamentu satwicznego mają zdrowe ciała. miękkie i falujące. Bardzo interesują się polityką. Mają duŜo znamion (pieprzyków) lub piegów. jedwabiste. Jednostki o temperamencie radŜasowym interesują się powodzeniem.

KaŜda ich działalność zmierza do uzyskania korzyści dla siebie. aby osiągnąć ten stan. W Ayurvedzie pojęcie zdrowia jest podstawową sprawą dla zrozumienia. pitta. PoniewaŜ równowaga wymienionych wyŜej elementów i funkcji jest odpowiedzialna za naturalną odporność i wytrzymałość. Wewnętrzne środowisko ciała reaguje nieustannie na środowisko zewnętrzne. Ayurveda daje takie wyjaśnienia choroby. które mogą ulec zmianie i udoskonalić się dzięki praktyce duchowej dyscypliny takiej jak joga. umysł i świadomość pracują harmonijnie. Te trzy subtelne energie mentalne są odpowiedzialne za wzory zachowań. Mądry człowiek stara się być w pełni świadomy obecności nieporządku w swoim ciele i wtedy z powrotem zaczyna wprowadzanie do niego porządku. kał i pot) są wytwarzane na normalnym poziomie i pozostają w równowadze. a choroba nieporządek. Lekarz ayurvedyczny (vaidya) moŜe pomóc w tym zachowaniu zmierzającym do modyfikacji: zna on sposoby funkcjonowania tych właściwości . ROZDZIAŁ IV Proces chorobowy Zdrowie oznacza porządek. Gdy równowaga któregoś z tych systemów zostaje zakłó-cona. gdy oba te środowiska nie są w równowadze. gdy ogień trawienny (agni) jest w stanie równowagi. kupna) są równieŜ w równowadze. Tak więc kaŜdy przypadek braku równowagi ciała i umysłu jest przyczyną fizycznego i psychicznego bólu i nieszczęścia. osoby będącej w dobrym zdrowiu nie mogą do-tknąć nawet choroby zakaźne. zmysły funkcjonują normalnie. PrzewaŜnie nie liczą się z innymi i nie są religijni. Rozumie on.i potrafi określić. Stosując te praktyczne wskazania. trzeba rozumieć. obserwującej zachowanie i dietę. egoistyczni i skłonni do szkodzenia innym. Nieporządek zachodzi wtedy. jak dochodzi do procesu chorobowego w istocie psychosomatycznej. Ŝe porządek jest nieodłączny od nieporządku i wobec tego powrót do zdrowia jest moŜliwy.satva. moŜe pomóc i prowadzić pacjenta ku bardziej zrównowaŜonemu sposobowi Ŝycia w zakresie fizycznym i umysłowym. podczas gdy typy radŜasowe i tamasowe muszą się bardzo starać. Wewnątrz ciała za-chodzi nieustanne i wzajemne oddziaływanie między porządkiem i nieporządkiem. cielesne humory (vata. trzy produkty odpadowe (mocz. a ciało. Stan zdrowia istnieje wtedy. Aby zmienić środowisko wewnętrzne w celu doprowadzenia go do równowagi ze środowiskiem zewnętrznym. a przezwycięŜenie nieporządku i choroby. która z nich przewaŜa w danej osobie. Osoba o temperamencie satwicznym osiąga samorealizację bez większego wysiłku. które umoŜliwiają przywrócenie porządku i zdrowia. zaczyna się proces chorobowy. czym jest choroba.AyuiwEdA Ludzie tamasowi są leniwi. 51 JO . radŜas i tamas .

moŜe wywodzić się ze świadomości w postaci pewnych negatywnych przekonań i moŜe się wtedy przejawiać w umyśle. chorobotwórcze bakterie i toksyny. są antagonistyczne w stosunku do tkanek ciała.AGNI Agni jest to biologiczny ogień. Typy pitta cierpią równieŜ na schorzenia skóry. zapalenia migdałków. przejawiają się w ciele. powodująca proces chorobowy. Pitta i agni są w swej istocie tym samym. KLASYFIKACJA CHORÓB Według Ayurvedy choroby moŜna klasyfikować zaleŜnie od ich pochodzenia na: psychiczne. Na przykład ludzie o konstytucji kapha mają określone skłonności do chorób kapha. Tak więc zachodzi pośredni związek między dietą. 52 C. Co przyczynia się do wytwarzania toksyn i osłabienia Ciała? A. działającego jako czynnik katalityczny w procesach trawienia i przemiany materii. Agni ma równieŜ nieuchwytny związek z ruchem vaty. z tą subtelną róŜnicą. W kaŜdej tkance i w kaŜdej komórce agni jest obecna i potrzebna do podtrzymywania odŜywiania tkanek i chronienia mechanizmów samoobronnych. Czasem nierównowaga. paraliŜ i newralgię. Agni ma naturę kwasową. KLUCZ DO ZDBOWIA LUB CBOllOBY . zaburzenia Ŝółci i wątroby. takie jak pokrzywka. depresję i nerwowość. płuc. która najpierw przejawia się na poziomie fizycznym. Przyczyniają się one do tworzenia nierównowagi. bóle w krzyŜu. a jej działanie powoduje rozkład pokarmu i stymuluje trawienie. Kolor skóry teŜ J5 . poprzez umysł. Ŝe pitta jest pojemnikiem. nadkwaś-ność. Proces chorobowy moŜe zacząć się w Ŝołądku lub w jelitach. Pitta zawiera energię cieplną. Od agni zaleŜy równieŜ inteligencja. Nadmiar pitty w ciele wywołuje gniew. Te zjawiska nierównowagi w zakresie tridosza osłabiają naturalną odporność ciała (immunologiczny system . postrzegania i pojmowania. i wskutek tego ciało staje się podatne na choroby. nieŜyt Ŝołądka i stany zapalne. JeŜeli tym słabym miejscem są na przykład połączenia stawowe. znajdujące się w Ŝołądku i w cienkim oraz grubym jelicie. a kaphy w Ŝołądku. W swojej funkcji jest podobny do pitty i moŜna go traktować jako integralną część systemu pitta w ciele. w formie gniewu. MoŜna je równieŜ klasyfikować zaleŜnie od czynników powodujących chorobę oraz cielesnych dosza vatapitta-kapha. W ten sposób chroni mikroflorę w tych narządach. Stłumiony lęk powoduje rozstrój vaty. moŜe wystąpić najpierw w ciele. strachu lub przywiązania. WzmoŜona kapha kreuje postawy zachłanności.agni). zapalenia zatok i przekrwienia płuc. Tak więc objawy choroby mogą występować w innym miejscu niŜ miejsce ich pochodzenia. nawykami i środowiskiem a uczuciowymi niepokojami. Mogą mieć powtarzające się ataki bronchitu. B. Uszkodzenie cielesnych humorów vata-pitta-kapha powoduje wytwarzanie toksyn (arna). Podczas tego krąŜenia kumulują się one w słabszych miejscach ciała. pomagającą w trawieniu. Na przykład zaburzenie vaty powoduje lęk.AyuiwEdA 1'nocES choRobowy Jedzenie. które krąŜą w całym ciele. Agni niszczy mikroorganizmy. nawyki Ŝyciowe i środowisko. Pitta przejawia się w Ŝołądku jako gastryczny ogień. jakie występują w dosza (humorach). duchowe i fizyczne. poniewaŜ cielesne powietrze roznieca cielesny ogień. nienawiść i zazdrość. gdzie bywa zlokalizowane źródło choroby w podświadomości. Choroby vaty mają swoje źródło w jelicie grubym. a potem oddziałuje na umysł poprzez zaburzenia wdosza. a agni jego zawartością. Brak równowagi. wątroby itd. ischias. a potem dopiero przejawić się w umyśle i świadomości. MoŜna je równieŜ klasyfikować zaleŜnie od umiejscowienia się przejawów choroby: serca. agni. chciwość i przywiązanie wzmoŜenie kaphy. Energia ta to agni. Ludzie vata są podatni na wzdęcia. mające właściwości podobne do tych. choroba przejawia się właśnie tam. gniew nadmiar pitty. a zawiść. artretyzm. zdolność rozumienia. Uczucia te. który rządzi metabolizmem. Długowieczność zaleŜy od agni. wrzód Ŝołądka. SKŁONNOŚĆ DO CHORÓB Skłonność do chorób określa indywidualna konstytucja. Brak równowagi humorów w tych miejscach wywołuje pewne objawy i symptomy. powodujący chorobę. rumień (wysypka). a przejawić się w sercu lub w płucach. Podobnie ludzie pitta są podatni na choroby woreczka Ŝółciowego. choroby pitty w jelicie cienkim. Ŝądzy i przywiązania.

AyuiwedA

PROCES choRobowy ». STŁUMIONE UCZUCIA Toksyny wytwarzają się równieŜ pod wpływem czynników emocjonalnych. Na przykład stłumiony gniew zmienia całkowicie florę woreczka Ŝółciowego, przewodu Ŝółciowego i jelita cienkiego, a wzmaga pittę, powodując stany zapalne błon śluzowych Ŝołądka i jelita cienkiego. W podobny sposób lęk i niepokój zmieniają florę jelita grubego. W wyniku tego brzuch wypełnia się gazami, które zbierają się w jelicie grubym, powodując ból. Ten ból jest często mylnie przypisywany chorobie serca lub wątroby. Ze względu na chorobowe następstwa tłumienia, zaleca się, Ŝeby ani uczucia, ani Ŝadne cielesne objawy, takie jak kaszel, kichanie, gazy, nie były tłumione. Stłumione uczucia tworzą nierównowagę vaty, co z kolei atakuje agni, reakcję samoobronną ciała. Gdy poziom agni jest niski, moŜe dojść do nienormalnej reakcji odpornościowej. Taka reakcja moŜe wywołać alergie na pewne substancje, takie jak pyłek, kurz i zapach kwiatów.* Alergie są ściśle związane z reakcjami odpornościowymi organizmu osób, które urodziły się z nienormalną reakcją odpornościową i dlatego na nie cierpią. Na przykład osoba urodzona z konstytucją pitta będzie w sposób naturalny uczulona na gorące i ostro przyprawione jedzenie, które wzmaga pittę. W ten sam sposób stłumione uczucia, charakterystyczne dla osób pitta, takie jak nienawiść i gniew, teŜ mogą podnosić nadwraŜliwość na te pokarmy, które wzmagają pittę. Ludzie o konstytucji kapha są bardzo wraŜliwi na pokarmy, które wzmagają kaphę. U takich osób pokarm kafageniczny, jak produkty mleczne, powoduje zaburzenia w postaci kaszlu, zaziębienia, zaparcia i zadyszki. Osoby, które tłumią uczucia charakterystyczne dla kaphy, takie jak przywiązanie i Ŝądza, będą miały reakcje alergiczne na pokarmy kapha. Ayurveda zaleca w takich przypadkach, aby obserwować te emocje z dystansu, bezstronnie, a następnie pozwolić im zaniknąć. Gdy zaś uczucia zostaną stłumione, powoduje to zaburzenia w umyśle i w końcu w funkcjonowaniu organizmu.
* PoniewaŜ przyczyną alergii bywają stłumione emocje, nie moŜna ich wtedy wyleczyć radykalnie środkami farmakologicznymi.

utrzymywany jest przez agni i system enzymatyczny oraz metabolizm, całkowicie róŜne od agni. Dopóki agni działa prawidłowo, tak długo procesy rozkładu pokarmu, przyswajania go i asymilowania w ciele działają bez przeszkód. Gdy agni zostaje osłabiona z powodu nierównowagi tridosza, ma to drastycznie ujemny wpływ na procesy metabolizmu. Odporność organizmu i jego system immunologiczny zostają uszkodzone. Składniki pokarmowe nie są wtedy trawione i przyswajane. Gromadzą się w jelicie grubym, przemieniając się w róŜnoskładnikową, cuchnącą, lepką substancję. Ta substancja, która nazywa się arna, przywiera do jelit i innych kanałów, takich jak naczynia krwionośne i naczynia włosowate. W końcu przechodzi wiele chemicznych przemian, wytwarzających toksyny, które zostają wchłonięte do krwi i wchodzą do całego systemu krąŜenia. Wreszcie kumulują się w słabszych częściach ciała, gdzie powodują zawęŜenie, zatkanie, zastój i osłabienie tych organów i ograniczają działanie mechanizmów odpornościowych poszczególnych tkanek. Ostatecznie przejawia się to stanem chorobowym, atakującym narządy ciała i jest rozpoznawane jako artretyzm, cukrzyca, choroby serca itd. Korzeniem wszystkich chorób jest arna, jakkolwiek istnieje wiele przyczyn powodujących rozwój amy. Na przykład gdy kiedykolwiek niewłaściwy pokarm pozostaje nie strawiony, ma to bezpośredni wpływ na agni w postaci toksyn, czyli ama, wytworzonych ze źle strawionego pokarmu. JeŜeli język jest obłoŜony białym nalotem, jest to objaw wskazujący na to, Ŝe ama znajduje się w jelicie grubym, jelicie cienkim lub Ŝołądku, zaleŜnie od tego, która część języka jest obłoŜona (patrz na diagram o diagnozie językowej w rozdziale 6). Ama rozwija się wtedy, gdy funkcja agni zostaje zahamowana. Jednak nadmierna aktywność agni jest równieŜ szkodliwa. Gdy agni staje się nadmiernie aktywna, proces trawienia wypala się, a normalne biologiczne składniki pokarmowe zostają zniszczone, co prowadzi do wycieńczenia i wychudzenia. Ten stan obniŜa równieŜ odporność organizmu.

J4

J5

AyURVE<JA

1'nocis choRobowy

Wykres 3 E. TRZY MALAS

Badanie moczu
Płyny cielesne, takie jak krew (trakta) i limfa (trasa), słuŜą do wyprowadzania odpadków z tkanek, które je wytwarzają. Układ moczowy usuwa wodę (kleda), sól i odpady azotowe (dhatu malas). Układ moczowy współdziała równieŜ w utrzymaniu normalnej koncentracji elektrolitów wodnych w płynach ustrojowych. Pomaga w regulowaniu ilości tych płynów, współdziała w kontrolowaniu wytwarznia czerwonych ciałek krwi i regulowaniu ciśnienia krwi. W lun sposób mocz wspiera zachowanie równowagi trzech humorów vata-pitta-kapha i wody. Kliniczne badanie moczu: W czystym naczyniu zebrać poranny mocz ze środkowego Strumienia. Sprawdzić kolor, jeŜeli jest ciemnobrązowy, to wskazuje na zaburzenia vaty, jeŜeli ciemnoŜółty, to wskazuje na zaburzenia pitty. RównieŜ w przypadku zaparcia lub zbyt małej ilości wypijanej wody, mocz jest ciemnoŜółty. Mocz mętny wskazuje na zaburzenia kapha. Kolor czerwony moczu wskazuje na zaburzenia krwi.

Zaburzenia równowagi w innych systemach ciała, takich jak system wydalniczy, równieŜ mogą powodować choroby. Ciało wytwarza trzy produkty odpadowe, czyli malas: kał, który jest stały, i mocz oraz pot, które są płynne. Ich wytwarzanie i wydalanie jest absolutnie niezbędne dla zdrowia. Mocz i kał formują się w czasie procesu trawiennego w jelicie grubym, gdzie ma miejsce przyswajanie i asymilacja oraz rozdział substancji koniecznych i niepotrzebnych. Kał zostaje przemieszczony do kiszki stolcowej i wydalony mocz zostaje przemieszczony do nerek w celu przefiltrowania, a następnie zebrany w pęcherzu i wydalony, a pot jest wydalany przez pory skóry. Jakkolwiek uwaŜa się je za produkty odpadowe organizmu, są do pewnego stopnia niezbędne do fizjologicznego funkcjonowania narządów. Na przykład kał dostarcza składników odŜywczych poprzez tkanki jelita, poniewaŜ wiele tych składników pozostaje w kale juŜ po zakończeniu procesu trawienia. A dopiero potem, jak juŜ zostaną wchłonięte, reszta kału jest wydalana. Kał daje takŜe siłę jelitu grubemu i podtrzymuje jego napięcie. JeŜeli ktoś nie ma kału, jego jelita kurczą się. Ten, kto cierpi na zaparcie, Ŝyje dłuŜej niŜ ktoś, kto ma biegunkę. JeŜeli biegunka trwa przez 15 dni, następuje śmierć. Natomiast kto ma uporczywe zaparcie, ten Ŝyje, chociaŜ powoduje to zaburzenia w jego organizmie. Zaparcie wywołuje złe samopoczucie, wzdęcie i bóle brzucha, ból głowy i nieświeŜy oddech. System moczowy usuwa z organizmu wodę, sól i odpady azotowe. Mocz formuje się w jelicie grubym. Ten produkt odpadowy pozwala utrzymać prawidłową koncentrację elektrolitów wodnych w płynach organicznych. Funkcjonowanie tego mala zaleŜy od poboru wody, diety, temperatury środowiska, stanu umysłowego i kondycji fizycznej człowieka. Kolor moczu zaleŜy od diety. JeŜeli pacjent ma gorączkę, która jest nieporządkiem pitty, jego mocz staje się ciemnoŜółty lub brązowawy. śółtaczka, która jest takŜe nieporządkiem pitty, wywołuje ciemnoŜółty kolor moczu. Barwnik Ŝółciowy moŜe nadać moczowi kolor zielonkawy. Nadmiar pitty moŜe powodować wysoką kwasowość
56

Vata

Pitta
Próba za pomocą kropli oleju

Kapha

Do probówki z moczem wpuścić kroplomierzem kroplę oleju sezamowego. JeŜeli kropla natychmiast się rozproszy, to znaczy, Ŝe choroba jest łatwa do wyleczenia. JeŜeli zatrzyma się w środku probówki z moczem, to wskazuje na chorobę trudną do wyleczenia. A gdy pójdzie na samo dno, to znaczy, Ŝe choroba jest bardzo cięŜka do wyleczenia. JeŜeli kropla rozleje się na powierzchni ruchem falowym, to wskazuje na zaburzenia vaty. JeŜeli rozleje się w róŜnych kolorach podobnych do tęczy, to wskazuje na zaburzenia pitty. JoŜoli rozpadnie się na drobne kropelki na powierzchni moczu, to wskazuje na zaburzenia kaphy. Normalny mocz ma charakterystyczny zapach. JeŜeli jednak mocz jest cuchnący, to wskazuje na obecność toksyn w organizmie. Zapach kwaśny powoduje wraŜenia piekące, wskazuje na nadmiar pitty. Zapach słodki wskazuje na moŜliwość cukrzycy. W tym wypadku, podczas oddawania moczu odczuwa się na skórze „gęsią skórkę". Piasek w moczu sygnalizuje prawdopodobieństwo kamieni w przewodzie moczowym.

57

AyuiwEdA moczu. Substancje, które pobudzają wydzielanie moczu, takie jak herbata, kawa, alkohol, równieŜ wzmagają pittę. JeŜeli organizm zatrzymuje wodę, wydzielanie moczu jest niedostateczne, a woda gromadzi się w tkankach. Ten stan z kolei oddziałuje na krew i podnosi jej ciśnienie. A więc, zrównowaŜone wydzielanie moczu jest bardzo waŜne dla utrzymania ciśnienia krwi i jej objętości. Teksty ayurvedyczne głoszą, Ŝe ludzki mocz jest naturalnym środkiem przeczyszczającym, odtruwa system z jadów i pomaga zarówno we wchłanianiu w jelicie grubym, jak i w usuwaniu kału. JeŜeli ktoś wypija filiŜankę moczu (ze środka strumienia) kaŜdego ranka, to pomaga tym w oczyszczeniu i odtruwaniu jelita grubego. Pocenie się jest produktem ubocznym tkanki tłuszczowej. Wydzielanie potu jest konieczne do regulowania temperatury ciała. Pot utrzymuje skórę w stanie elastycznym, utrzymuje florę w porach skóry, a takŜe czyni ją miękką i napiętą. Nadmierne pocenie się jest juŜ nieporządkiem, mogącym spowodować infekcję grzybiczną i ogranicza naturalną odporność skóry. Zaś niedostateczne pocenie się równieŜ ogranicza odporność skóry i powoduje, Ŝe staje się ona szorstka i łuszcząca; co wywołuje łupieŜ. Istnieje szczególny związek między skórą i nerkami, poniewaŜ wydzielanie wodnych odpadów naleŜy do funkcji tych dwóch organów. Tak więc pocenie się ma pośredni związek z formowaniem się moczu. Tak samo jak mocz, pocenie się jest związane z pittą. Ludzie w lecie pocą się obficie, ale ich wydzielanie moczu jest wtedy ograniczone, poniewaŜ produkty odpadowe są wydalane przez pocenie. W zimie wielu ludzi poci się mniej, a wydala więcej moczu. Nadmierne wydzielanie moczu moŜe spowodować zbyt małe wydzielanie potu, a nadmierne pocenie się moŜe być przyczyną ograniczenia ilości wydalanego moczu. Dlatego konieczne jest, aby wydalanie moczu i potu pozostawało w równowadze. Diabetycy, cierpiący na łuszczycę, zapalenie skóry i puchlinę wodną, są przykładem tych chorób, które są spowodowane brakiem równowagi w wydzielaniu moczu i potu z organizmu. Nadmierne pocenie się obniŜa temperaturę ciała i powoduje odwodnienie. Podobnie zbyt obfite wydalanie moczu powoduje odwodnienie, a takŜe sprawia, Ŝe ręce i stopy są chłodne.

I IKK l S

oHoiiobowy F. SIEDEM DHATUS

Ciało ludzkie składa się z siedmiu podstawowych i niezbędnych tkanek, nazwaanych dhatus. Sanskryckie słowo „dhatu" znaczy „element końcentrujący". Te siedem tkanek jest odpowiedzialnych za całą strukturę ciału. Dhatus podtrzymują funkcje róŜnych organów, systemów i waŜnych części ciała. Odgrywają równieŜ bardzo waŜną rolę w rozwoju i odŜywianiu ciała. Dhatus są równieŜ częścią biologicznego mechanizmu ochronnego. Z pomocą agni są one odpowiedzialne za działanie systemu odpornościowego. Gdy jedno dhatu zostaje uszkodzone, ma to wpływ na inne, kolejne dhatu, poniewaŜ kaŜde dhatu otrzymuje poŜywienie od poprzedniego dhatu. Oto siedem dhatus: 1. Rasa (plazma) zawiera składniki odŜywcze ze strawionego jedzenia i odŜywia wszystkie tkanki, organy i systemy. 2. Rakta (krew) rządzi utlenianiem wszystkich tkanek i Ŝywotnych Organów i podtrzymuje Ŝycie. 3. Mamsa (mięśnie) okrywa delikatnie Ŝywotne organy, wykonuj, ruch stawów i podtrzymuje fizyczną siłę ciała. 4. Meda (tłuszcz) utrzymuje elastyczność i nawilŜanie (lubrication and oiliness) wszystkich tkanek. 5. Asthi (kości) dostarczają podporę utrzymującą strukturę ciała. 6. Majja (szpik i nerwy) wypełnia puste przestrzenie kości i przenosi Impulsy sensoryczne i motoryczne. 7. Shukra i artav (tkanki rozrodcze) mieści w sobie zawartość wszystkich tkanek i odpowiada za rozmnaŜanie. Siedem dhatus pojmowane jest jako naturalny, biologiczny porządek kolejnego przejawiania się. Pokarm po strawieniu, nazywany odŜywczą plazmą - ahara rasa, zawiera składniki odŜywcze dla wszystkich dhatus. Ta odŜywcza plazma zostaje przetworzona i doŜywiona ciepłem kaŜdego poszczególnego dhatu, zwanym dhatu agni. Kasa zostaje przetworzona w rakta, która dalej przejawia się w ma-msa, meda itd. Ta transformacja wynika z trzech podstawowych działań: nawodnienia (składniki pokarmowe zostają przeniesione do sidmiu dbatus przez naczynia krwionośne), selektywności (kaŜde dhatu wydobywa J9

58

Wykres 4 KrąŜenie składników odŜywczych i przetwarzanie kolejnych dhatu

Ayuin/EcU

I'IKK is choRobowy

potrzebne dla siebie składniki pokarmowe, aby móc spełnić swoje fizjologiczne funkcje), bezpośredniego przetworzenia (gdy substancje odŜywcze przechodzą przez kaŜde dhatu, wytwarzany jest pokarm do formowania kaŜdego następnego dhatu). Te trzy procesy — nawadnianie, selektywność i transformacja - działają jednocześnie w formacji siedmiu dhatu. Te dhatus są odŜywiane i przetwarzane w celu podtrzymania normalnych fizjologicznych funkcji róŜnych tkanek, narządów i systemów. Gdy w równowadze vata-pitta-kapha zapanuje nieporządek, wszystkie dhatus są tym bezpośrednio dotknięte. W kaŜdym procesie chorobowym zostają bezpośrednio wywołane zaburzenia w dosza (vata, pitta, kapha) i wadliwe działanie dhatus. W celu podtrzymania zdrowia dhatus, naleŜy dbać o utrzymanie w równowadze vaty, pitty i kaphy przez zastosowanie odpowiedniej diety, ćwiczeń fizycznych i programu odmładzającego.

Siedem dhatus: 1) RASA (plazma) podtrzymuje występowanie menstruacji w macicy i laktacji w gruczołach mlecznych, 2) RAKTA (krew i czerwone krwinki) podtrzymuje ścięgna i naczynia krwionośne, 3) MAMSA (tkanka mięśniowa) - podtrzymuje mięśnie gładkie i skórę, 4) MEDA (tkanka tłuszczowa) - podtrzymuje tłuszcz podskórny i wydzielanie potu, 5) ASTHI (tkanka kostna) - podtrzymuje zęby, paznokcie i włosy, 6) MAJJA (szpik kostny, tkanka nerwowa) - podtrzymuje wydzielanie łez, 7) SHUKRA (nasienie, tkanka rozrodcza) - podtrzymuje działanie organów rozrodczych. 40 41

tępy . Vata. Te właściwości zawierają potencjalną energię. suche. a substancje mające właściwości podobne mają tendencję do wzmagania odpowiadających im cielesnych humorów. czyli gorące. ruchoma. Charak. Według Ayurvedy istnieje dwadzieścia podstawowych właściwości. jasne. Te przeciwstawne siły funkcjonują razem. odkrył. vata ma 42 PITTA KAPHA VATA suchy lekki zimny szorstki delikatny ruchliwy gęsty rozpraszający PITTA oleisty przenikliwy gorący lekki ruchliwy płynny gorzko pachnący KAPHA cięŜki powolny zimny oleisty śliski gęsty miękki statyczny Elementy tridosza VATA powietrze + eter PITTA ogień + woda KAPHA ziemia + woda 45 . Vata jest jasna. Na przykład okres lata ma właściwości podobne do właściwości pitty. Właściwości i działania są ze sobą ściśle powiązane. gorąco — zimno. posiadają określone właściwości. szorstka i zimna. Tablica obok ukazuje te dwadzieścia właściwości i ich działanie. Te właściwości nazywają się równieŜ gunas. przenikające i ruchome. Ŝe wszystkie substancje organiczne i nieorganiczne. które manifestują się jako podstawowe właściwości. zgodnie z zasadą. Zrozumiałe więc. subtelna. czyli energią kinetyczną. Wielki ayurvedyczny lekarz. A więc w porze roku. energii męskiej i Ŝeńskiej. Po dokładnej obserwacji wszechświata i człowieka.ostry. tak samo jak myśli i działania. Wszechświat jako całość jest manifestacją dwóch najbardziej podstawowych przeciwieństw. wilgotny suchy). która równieŜ wykazuje podobne właściwości.\VlA<<:iwości Tabela 3 Właściwości tridosza ROZDZIAŁ V Właściwości VATA Ayurveda zawiera w sobie subtelną medyczną naukę właściwości i jakości. pitta i kapha . poniewaŜ potencjalna energia właściwości staje się w końcu działaniem.kaŜda z nich ma swoje odrębne właściwości. MoŜna więc pojmować wszechświat w kategoriach wzajemnego oddziaływania przeciwstawnych sił. podczas gdy działania wyraŜają energię kinetyczną. Ŝe w lecie pitta ulega wzmoŜeniu w ciele. Charak wyróŜnił dwadzieścia podstawowych właściwości w dziesięciu przeciwstawnych parach (np. powoli — szybko. Ŝe podobne powiększa podobne. sucha.

Objawy choroby zawsze mają związek z zakłóceniem równowagi w tridosza. pocenie się i pieczenie w ustach. to po pewnym czasie cielesne cechy tej osoby zmienią się z vaty (lekkie) na kaphę (cięŜkie). zanim wystąpią jakiekolwiek wyraźne symptomy. powodujący kaphę pokarm. lekarz staje 44 45 . Ayurveda uczy. oczu. ROZDZIAŁ VI Diagnoza Na Zachodzie termin diagnoza odnosi się do stwierdzenia choroby na podstawie jej objawów. który hamuje lekkie właściwości ciała. Pojęcia rządzące farmakologią. tętno jest wyczuwane przy pomocy trzech palców: wskazującego. Codzienne obserwacje pulsu. potra-fimy przywrócić równowagę właściwym leczeniem. a jego mocz następnego dnia moŜe powodować pieczenie. Dzięki temu studiujący Ayurvedę moŜe dowiedzieć się. przenikliwego działania tego pokarmu doświadcza on natychmiast takich wraŜeń jak gorąco. podobnie jak kał. która jest mokra. Aby przeprowadzić dokładne badanie tętna. ale uchwytnych wskazówek. naturalnych skłonności konstytucjonalnych. W ten sposób właściwości ciała mogą ulec zmianie mimo wrodzonych. to te właściwości przeciwstawne staną się wreszcie dominującymi. środkowego i serdecznego. cięŜka. Proces chorobowy jest reakcją między cielesnymi humorami u tkankami. które narządy są osłabione i gdzie kumulują się dosza i toksyny. Ayurveda podaje bardzo dokładne metody rozpoznawania procesów chorobowych. języka. ktoś jada gorący. które ma w swoim ciele. grząska i pochmurna. JeŜeli np. ostry pieprz. paznokci i warg dostarczają nieznacznych. terapią i przygotowywaniem pokarmów opierają się w Ayurvedzie na zasadzie akcji i reakcji dwudziestu właściwości. JeŜeli ktoś stale pobiera substancje przeciwstawne do tych. jakie patologiczne procesy występują w organizmie. Wreszcie kapha wewnętrzna. twarzy. trzeba się nad tym głęboko zastanowić. zimna. kiedy te cechy dominują w zewnętrznym środowisku. Na przykład osoba vata ma w sposób naturalny nadmiar właściwości lekkich. Natomiast w Ayurvedzie pojęcie diagnozy zakłada natychmiastowe rejestrowanie wzajemnego oddziaływania między porządkiem (zdrowie) a nieporządkiem (choroba) panującym w organizmie. Ŝe pacjent jest Ŝywą ksiąŜką i Ŝe dla poznawania swego fizycznego stanu trzeba ją czytać codziennie.AyuiwEdA tendencję do wzmoŜenia się w ludzkiej konstytucji. JeŜeli raz zrozumiemy naturę nierównowagi. co moŜe w rezultacie spowodować rozstrój. Tak więc regularnym kontrolowaniem wskaźników ciała moŜna wcześnie wykryć patologiczne objawy i podjąć środki zapobiegawcze. ma tendencję do wzmagania się w zimie. BADANIE TĘTNA Jak pokazuje (zamieszczony na następnych stronach) diagram. Dzięki zrozumieniu tych właściwości moŜe być utrzymana równowaga w zakresie tridosza. to jaka będzie jego reakcja? Z powodu ostrego. Aby zrozumieć i docenić ayurvedyczne pojęcie właściwości. JeŜeli jednak osoba ta będzie jadać cięŜki. A. Dzięki wykrywaniu wczesnych objawów nierównowagi i chorobowych reakcji Organizmu moŜna z góry przewidzieć rodzaj przyszłej reakcji. Zbadanie właściwości jest doświadczeniem bardzo delikatnym i wymaga stałej uwagi.

wydatny. chłodne. silny. Gdy puls ten dominuje. słabe.AyuiwEdA Diagram 2 Diagnoza na podstawie pulsu (nadi) I >i/MjNOZA identyfikacja pulsu Badanie pulsu. przypomina płynięcie łabędzia. 3. Puls ten jest powolny. Od 80 do 100 uderzeń na minutę. Trzymaj rękę lekko ugiętą i lekko zegnij nadgarstek. częste. Gdy ten puls dominuje. Na wierzchu przyłóŜ palce tak. skaczący. spokojny. aby wyczuwać uderzenia tętna. PołoŜenie palca środkowego oznacza puls pitta. 2. podniecony. gorący. PołoŜenie palca serdecznego oznacza puls kapha. PołoŜenie palca wskazującego oznacza puls vata. Wyczuwa równieŜ uderzenia pulsu jak poruszenie węŜa -szybkie. umiarkowany. szeroki. Od 60 do 70 uderzeń na minutę. aby wyczuwać pojedyncze uderzenia tętna. 1. palec wskazujący wyczuwa uderzenia silniej. ten palec wyczuwa najsilniej. 46 47 . regularny. regularny. nieregularne. Gdy ten puls dominuje. Rozluźnij palce. ślizgające się. łagodny. Jest aktywny. ciepły. palec środkowy wyczuwa najsilniej. Od 70 do no uderzeń na minutę. jak ruchy Ŝaby.

Przy tętnicy obok ścięgna Achillesa. a palec serdeczny. Przy tętnicy szyjnej z boku szyi nad obojczykiem. 2. 3. Gdy w konstytucji dominuje vata. Gdy zastosuje się nacisk silniejszy i głębszy. który wyczuwa vatę. Uderzenia pulsu korespondują nie tylko z biciem serca. serce i mózg. Tętno moŜna mierzyć równieŜ na innych miejscach ciała (patrz diagram 3). Miejsce. Na puls ma równieŜ wpływ przebywanie blisko źródła ciepła (np. 6. najbardziej wyczuwalne są uderzenia pulsu palcem serdecznym. Dlatego teŜ ten rodzaj tętna nosi nazwę „węŜowego" pulsu i wskazuje na wzmoŜenie vaty w organizmie. wodę. Przy tętnicy ramieniowej ną wewnętrznej stronie ramienia ponad łokciem. Gdy w konstytucji dominuje pitta. Wskaźniki tętna zmieniają się od lewej do prawej strony. Na tętnicy grzbietowej stopy. który dotyka miejsca pitta. 7. aby wyczuć uderzenia pulsu. na którym spoczywa palec środkowy. Na przykład palec wskazujący. Następnie lekko wzmocnić nacisk palców. wykrywa ogień. palec wskazujący będzie wyczuwał puls silniej. KaŜdy palec spoczywa w miejscu szczytowym elementu związanego z dosza tego miejsca (patrz rysunek ręki).AyuRVE<k Diagnoza przed pacjentem i bada puls na jego obu nadgarstkach. aby zorientować się w zmiennych ruchach pulsu. Dzięki badaniu powierzchniowego i głębokiego pulsowania moŜna określić nie tylko konstytucję ciała. masaŜu. po kąpieli lub stosunku płciowym. rękę przy nadgarstku. 49 48 . będzie się poruszał jak skacząca Ŝaba. Palec wskazujący spoczywa na prawym nadgarstku pacjenta. po jedzeniu. lekko zgiętą. ale równieŜ ujawniają waŜne miejsca szczytowe. Stąd jego nazwa „Ŝabi" puls. Prądy te krąŜą wraz z krwią. uderzające falami. Puls jest wyczuwalny silnie. Pozycja palca wskazującego określa miejsce vata dosza. ale równieŜ stan jego narządów. moŜna wyczuć równieŜ działanie Diagram 3 Punkty mierzenia pulsu PULS MOśNA BADAĆ: 1. Będzie on wyczuwany jako aktywny i niespokojny. przy piecu) lub wykonywanie męczących ćwiczeń. Przy tętnicy w pachwinie. związane z granicznymi prądami energii w ciele. Gdy dominuje kapha. Przy tętnicy promieniowej przy nadgarstku. Nazywa się on pulsem „łabędzim". Przy badaniu powierzchniowego i głębokiego pulsowania wraŜliwy badający potrafi określić stan tych organów. 4. przechodząc przez podstawowe narządy. nerki. 5. PołoŜyć trzy palce na nadgarstku tuŜ poniŜej kości promieniowej. a jego ruchy przypominają płynącego łabędzia. który wyczuwa kaphę. podobne do ruchów węŜa. Palec środkowy. wykrywa cielesne powietrze. dlatego najlepiej jest badać tętno po obu stronach ciała. takie jak wątroba. Tętna nie naleŜy badać po duŜym wysiłku. określa miejsce pitta dosza. Przy tętnicy skroniowej tuŜ ponad skronią. Będzie to tętno nieregularne i cienkie. puls będzie silniejszy pod palcem środkowym. W celu zbadania własnego tętna trzeba chwycić swoją. aby powierzchniowym dotykiem wyczuć działanie jelita grubego.

nerki. pęcherzyk Ŝółciowy. 3. dziecko w łonie matki 160. chorzy . śledziona. od jednego do dwóch lat . dorośli przeciętnie . od urodzenia do jednego roku -130. jelito grube. Przy dotknięciu powierzchniowym: 1. jelito cienkie. 2. 4.95. dziecko po urodzeniu 140. vata-pitta-kapha. 7. po jedzeniu i piciu alkoholu. 6. 2. Ŝołądek. w czasie kąpieli. 3. 2. 10.72.100. pęcherz. 5. po opalaniu się. 2. 9. 7.^ JELITA 1 NERKI . od trzech do siedmiu lat . po masaŜu. od ośmiu do czternastu lat -80. Przy głębszym dotknięciu: 1. 5. 6. serce.AyUKVEdA Diagnoza Diagram 4 Diagram 5 Meridiany i pięć elementów podstawowych OGIEŃ WODA Puls i organy ZIEMIA Przy dotknięciu powierzchniowym: 1.120. 3. 8. 2. po kopulacji. 3. 3. w czasie umierania -160. 3. w stanie głodu. 8. Tętna nie naleŜy mierzyć w następujących sytuacjach: l. po siedzeniu blisko ognia.65. osierdzie. Szybkość tętna w zaleŜności od wieku: 1. 4. MOZG POWIETRZE PŁUCA ^r ^. po cięŜkiej pracy fizycznej. osoby starsze . Przy głębszym dotknięciu: 1. 2 wątroba. płuca.

a zabarwienie ciemnobrązowe (sygnalizuje rozstrój vaty. Język suchy znamionuje ubytek w dhatu rasa (osocze). JeŜeli głęboki puls jest silny. Spójrz na swój język w lustrze. czyli niedostatek krwi w ciele. wykrywa działanie jelita cienkiego. to znaczy. JeŜeli jest Ŝółtawy. Język czerwony lub Ŝół-to zielony wskazuje na rozstrój pitty. JeŜeli na pewnych miejscach języka 52 Jest to odbicie lustrzane języka. Środkowy palec spoczywający na prawym nadgarstku moŜe wykryć stan woreczka Ŝółciowego dotknięciem powierzchniowym. wyraźny. codziennej praktyki. Jak widać na diagramie (s. przy głębszym nacisku rejestruje funkcjonowanie nerek. a głębokie dotknięcie pozwala wyczuć harmonijne relacje vata-pitta-kapha. obwód. Obserwuj jego wielkość. brzegi i kolor. powierzchnię. co się dzieje w ciele. Palec wskazujący. Diagram 6 Diagnoza na podstawie języka (jihva) Objaśnienia: Odbarwienie i (lub) wraŜliwość poszczególnych miejsc na języku wskazują na zaburzenia w organie odpowiadającym temu miejscu czy obszarowi. Opanowanie tej techniki badania tętna wymaga stałej. W róŜnych porach dnia moŜna wyczuwać zmiany w uderzeniach pulsu. oznacza to anemię. DIAGNOZA NA PODSTAWIE JĘZYKA Język jest organem smaku i mowy. jak naleŜy odczytywać puls. Ŝe w grubym jelicie jest wzmoŜona vata. Smak moŜemy wyczuwać tylko językiem wilgotnym. Jest on równieŜ niezbędnym organem mowy. język suchy nie czuje smaku. > kręgosłup B. a głębszy nacisk ujawnia stan śledziony. myśli. Palec serdeczny przy dotknięciu powierzchniowym ujawnia stan pęcherza. pojęć. moŜna nauczyć się. gdy jest się głodnym lub gdy doznaje się szoku. kształt. podczas gdy język blady wskazuje na ubytek w dhatu rakta (czerwone krwinki). Gdy wyczuwa się wyraźny puls przy powierzchniowym badaniu prawej strony nadgarstka palcem wskazującym. róŜne części języka mają związek z róŜnymi częściami ciała. Badanie tego waŜnego organu ujawnia całokształt tego wszystkiego. Biały nalot na języku wskazuje na rozstrój kaphy i nagromadzenie śluzu. 53. to wskazuje na nadmiar Ŝółci w woreczku Ŝółciowym lub zaburzenia wątroby. spoczywający powierzchniowo na lewym nadgarstku pacjenta. podczas gdy działanie serca moŜna wyczuć przy głębszym nacisku. słuŜącym do wymawiania słów. Obserwując takie zmiany.NO/A płuc. naleŜy patrzeć na nie jak na własny język w lustrze.AyuiwEdA I )i/u. Palec serdeczny wyczuwa osierdzie (zewnętrzna powłoka serca) przy badaniu powierzchniowym. to wskazuje na przekrwienie płuc. 54 i 55). JeŜeli jest niebieski (z wyjątkiem sytuacji. Powierzchniowym naciskiem palca środkowego bada się działanie Ŝołądka. MoŜna równieŜ zauwaŜyć zmiany tętna po oddaniu moczu. 55 . idei i uczuć. JeŜeli jest blady. gdy ktoś zjadł akurat jagody) to oznacza jakieś uszkodzenie serca. a głębszym naciskiem stan wątroby.

55 54 . Ŝe uczucia twoje zostały stłumione w wątrobie. diagram 7) oznacza. zapadnięcia lub wzniesienia. to toksyny są w Ŝołądku i jelicie cienkim. w części środkowej . Jeśli ta linia jest zakrzywiona. Ujawnia się to na twarzy. to wskazuje. Obserwuj starannie róŜne części własnej twarzy w lustrze. DIAGNOZA NA PODSTAWIE TWARZY nieprzyswajanie Ŝywności (ślady zębów) toksyny w okręŜnicy (białe) toksyny w jelicie długim (białe z czerwonym obwodem) chroniczne rozstrojenie vaty w okręŜnicy (spękania) głęboko zakorzenione stan emocjonalny obawy lub lęki wzdłuŜ linii kręgosłupa (drŜenia) (linia w środku) Twarz jest zwierciadłem umysłu. Linie i zmarszczki na twarzy ujawniają wiele. jeŜeli środkowa. Ŝe organizm nie przyswaja Ŝelaza lub kwasu foliowego. Na języku znajdują teŜ odzwierciedlenie uczucia .. Poziome zmarszczki na czole wskazują na głęboko zakorzenione zmartwienia i troski.Ayum/EdA I >l/U. w części szyjnej (przełamana linia środkowa) (przełamana linia środkowa) (przełamana linia środkowa) słabe płuca (depresja) bronchit (piana) zapalenie płuc (brązowe) MA odbarwienia. to wskazuje na osłabienie nerek.w postaci linii biegnącej przez jego środek. Ŝe uczucia zatrzymane są\ w śledzionie. Na przykład jeŜeli na brzegu języka są widoczne Odciski zębów. JeŜeli ta linia jest po lewej stronie. C.. moŜe to świadczyć o skrzywieniu kręgosłupa. to znaczy. Ŝe te właśnie narządy są chore. a odpowiadającej linii kręgosłupa. w cienkim lub grubym jelicie. Odbarwienie twarzy o kształcie motyla na nosie i policzkach tuŜ poniŜej regionu nerek (por. a trawienny metabolizm nie działa prawidłowo z powodu niskiego poziomu agni. JeŜeli w organizmie jest jakiś nieporządek lub choroba.. JeŜeli tylko tylna część języka jest obłoŜona. ObłoŜony język wskazuje na toksyny w Ŝołądku. to znaczy.NOM wraŜliwe jelito grube zaburzenia nerek słabe serce ból w dolnej części krzyŜa .. ta toksyny są w jelicie grubym. Pionowa linia między brwiami po prawej si ronie wskazuje. Gdy dolne powieki są podpuchnięte. wskazuje to na słabe wchłanianie jelitowe.

1 1. mocne. wtedy dominuje kapha. szorstkie i łatwo się łamią. wargi stają się niebieskosine. gładkie i bardzo błysz-czące. wtedy dominuje pitta. u której jest| zwolniony metabolizm (o konstytucji kapha) zatrzymuje (w tkan-kach) wodę i tłuszcz. kształt. W zaburzeniach pracy serca. Gdy paznokcie są grube.AyuRVE<l/\ |l|. NaleŜy obserwować rozmiar. i jej policzki są pulchne. Odbarwienia róŜnych miejsc na wargach wskazują na zaburzenia w odpowiadających im narządach (patrz diagram 8). Na konstytucję wskazuje teŜ kształt nosa. nos zakończony tępo — na kaphę.N<>/A Diagram 7 Diagnoza na podstawie twarzy Na ogół osoba o konstytucji vata nie moŜe utyć. łatwo zginające i lekko lśniące. Nos ostry moŜe wskazy-wać na pittę. 56 zmartwienia linia wątroby (tłumiony gniew) linia śledziony nerka trawienie 57 . JeŜeli na wargach występują liczne jasnobrązowe plamki. oczy jak samo na wargach moŜna znaleźć odbicie zdrowia lub choroby róŜnych narządów. delikatne. to wskazuje na odwodnienie i roz-strój vata. zakrzywione. JeŜeli zaś są miękkie. spo-wodowanych brakiem tlenu. Powtarzające się przypadki stanów zapalnych na brzegach warg wskazują na opryszczkę (liszaj) i chroniczny rozstrój pitta.. róŜowe. Nerwowość i lęk równieŜ powodują suchość i drŜenie warg. to znaczy. 4. Przyjrzyj się swoim paznokciom. 3. a nos zakrzywiony — na vatę ». E. Osoba. uzyskać większej wagi dlatego jej policzki staną się płaskie i zapadnięte. DIAGNOZA NA PODSTAWIE PAZNOKCI Według Ayurvedy paznokcie są produktami ubocznymi kości. JeŜeli są one suche i szorstkie. to wska-zuje na osłabione trawienie lub obecność robaków w odbytnicy. kruche czyli łatwo się łamiące. DIAGNOZA NA PODSTAWIE WARG Podobnie jak na innych częściach ciała (np. W przy-padku Ŝółtaczki wargi stają się Ŝółte. Zwróć teŜ uwagę. powierzchnię i kontur. powierzchnię.ti. 2. kształt. twarz. 5. kolor i kontury wargę. W wyniku nałogowego palenia wargi stają się brązowe. obserwuj ich wielkość. W przypadku anemii wargi są białe. język. Ŝe w ciele dominuje vata. miękkie i delikatne. paznokcie. JeŜeli paznokcie są suche. czy są one elastyczne.

Mały palec odnosi się do serca. atrakcyjne. świadczy to o zaburzeniach gruczołu tarczycy. a kapha grube i wilgotne. DrŜenie warg jest oznaką istnienia lęków i obaw. Ŝe wapń odkłada się w płucach. Poprzeczne rowki na paznokciach ujawniają niewłaściwe odŜywianie lub zadawnioną chorobę. to znaczy. Gdy paznokcie mają kształt łyŜeczki. F. Brązowe kropki to sygnał chronicznej niestrawności. wskazują zazwyczaj na dominację vaty w ciele. to oznacza brak Ŝelaza w organizmie. Ŝe w jelitach jest nie przyswojony wapń.AyuwEcm Diagram 8 I )i/X(JNOZA Diagnoza na podstawie warg (ostha) Objaśnienie: Wargi vata są cienkie i suche. Palec środkowy ma związek z jelitem cienkim. Białe plamki na paznokciach wskazują na brak cynku i wapnia. wskazują na konstytucję kapha. Opadająca górna powieka wskazuje na poczucie zagroŜenia. a palec serdeczny z nerkami. Paznokcie blade znamionują anemię. to znaczy. Oczy duŜe. a jeŜeli Ŝółta. co nazywa się maczugowatością. Ta energia ognista powoduje wraŜliwość oczu na światło. naleŜy patrzeć na nie jak na własne usta w lustrze. wraŜliwe na światło. a palec wskazujący płucom. JeŜeli plamka jest na wskazującym palcu. to oznacza. często przymruŜone. mogą teŜ oznaczać obecność robaków w okręŜflicy. Paznokcie Ŝółte wskazują na słabą wątrobę lub Ŝółtaczkę. oczy czerpią swoją energię z podstawowego elementu — ognia. Paznokieć kciuka odpowiada mózgowi i czaszce. lęku lub braku zaufania . 58 . Nadmierne mruganie wskazuje na głęboko ukrytą nerwowość i niepokój lub lęk. PodłuŜne linie na paznokciach wskazują na złe przyswajanie w przewodzie pokarmowym. DIAGNOZA NA PODSTAWIE OKA Oczy małe. Ŝe utrzyma się w nich kropla wody. piękne. JeŜeli oczy są wypukłe. Pęcherzyki lub wrzodzianki na wargach wskazują na rozstrój pitty. Biała plamka na palcu serdecznym wskazuje na odkładanie się wapnia w nerkach. 59 Jest to lustrzane odbicie ust. Niebieskosine świadczą o słabym sercu. JeŜeli spojówka jest blada. wskazuje to na anemię. często mają oczy nadwraŜliwe na światło. Dlatego ludzie o konstytucji pitta. ze skłonnością do czerwienienia białka i tendencją do krótkowzroczności.na zakłócenia vaty. a zbytnia czerwoność wskazuje na nadmiar czerwonych ciałek we krwi. KaŜdy palec i kciuk odpowiadają jednemu narządowi ciała. JeŜeli plamka jest na palcu środkowym. Blade wargi są oznaką anemii. Według Ayurvedy. Wargi suche i spękane wskazują na odwodnienie i rozstrój vaty. Wargi pitta czerwone. są tak wklęsłe. Czasem paznokcie stają się wypukłe i bulwiaste. a to wskazuje na słabe płuca i serce. Oczy pitta są błyszczące. mający obfitość ognia w ciele. Ŝe wątroba jest słaba.

łamliwe Kapha grube. JeŜeli półksięŜyc (półokrągły u podstawy paznokcia) jest niebieski. Rzęsy rzadkie i tłuste. delikatne Objaśnienie: Kolor paznokci moŜe być oznaką określonych zaburzeń. Vata Pitta Kapha Rozstrój vata (ogryziony paznokieć) nerwowość niedoŜywienie Rozstrój agni Rozstrój vata (schodkowa powierzchnia) (podłuŜne pręgi) Oczy vata są małe i nerwowe z opadającymi powiekami oraz suchymi i rzadkimi rzęsami. podczas gdy tęczówka jest ciemna. zielono-brązowa lub czarna. Paznokcie Ŝółte wskazują na słabą wątrobę. Paznokcie blade są oznaką anemii. błyszczące.AyuiwEdA Diagram 9 I>IA<JNOZA Diagram 10 Diagnoza na podstawie paznokci Diagnoza na podstawie oczu Vata kruche. Oczy kapha są duŜe. niebieska lub czarna. oznacza to niedomaganie wątroby. piękne i wilgotne. ostre. z długimi. słabe serce płuca mało prany (maczugowate zniekształcenie paznokcia) chroniczny kaszel rozstrój kapha (dziób papuzi) chroniczna gorączka lub długotrwała choroba (bruzda poprzeczna) . miękkie. a tęczówka czerwona lub Ŝółtawa. mocne Pitta róŜowe. gęstymi rzęsami. wraŜliwe na światło. a niebieskie na słabe płuca i serce. PółksięŜyc czerwony jest sygnałem niewydolności serca. złe przyswajanie a tęczówka blada. Oczy pitta są średniej wielkości. Białkówka jest mętna. Białkówka oka jest bardzo biała.

nadmiar soli i cukru uszkodzenie stawów stwardnienie naczyń krwionośnych (biały krąg dookoła tęczówki) chroniczna infekcja płuc rozstrój kapha (guzowate zakończenie paznokcia) Artretyzm (mała tęczówka) niedobór wapnia lub cynku (białe plamki) 61 60 .Zapalenie spojówek rozstrój pitta Brak wapnia.

niepokój. plwociny. HOZDZIA& WM Leczenie Wszelkie ayurvedyczne leczenie zmierza do ustalenia równowagi między cielesnymi humorami vata-pitta-kapha. alopatia czy inne). nerwowość. Zgodnie z pouczeniami Ayurvedy. wątroby. osłuchiwanie i wywiad. zachłanność i Ŝądza są powszechnymi ludzkimi emocjami. 62 65 . JeŜeli dokoła tęczówki jest biały krąg. powodują nierównowagę. rozpoczęcie kaŜdej formy leczenie (stosowanie leków. jak i emocjonalnym. moczu. mowy i fizjonomii. nerek. pojawią się bóle i artrelyzm. wydzielanie chorobotwórczych toksyn. A w średnim wieku moŜe to być równieŜ sygnał jakiegoś cielesnego urazu. Jednak większość ludzi uczy się w dzieciństwie. aby nie ujawniać tych negatywnych uczuć.AyURVE(JA NaleŜy równieŜ badać kolor. śledziony. czyli psychologicznymi. jeŜeli pozostają stłumione. Brązowoczarne plamki na tęczówce wskazują na nie wchłonięte Ŝelazo w jelitach. bez wcześniejszego usunięcia z ustroju toksyn odpowiedzialnych za chorobę. WYZWOLENIE EMOCJONALNE Zajmijmy się najpierw czynnikami emocjonalnymi. Gniew. Oprócz technik diagnostycznych wymienionych na poprzednich stronach. masaŜ. Nauka Ayurvedy zaleca konieczność wyzwolenia tych emocji. Jak mówiliśmy w czwartym rozdziale. strach. Ponadto są badania serca. Objawowa poprawa w stanie chorego moŜe być wynikiem leczenia powierzchownego. potu. akupunktura. wielkość i kształt tęczówki. Ayurveda stosuje równieŜ środki badania klinicznego. stolca. W wyniku tego juŜ w młodych latach zaczyna się tłumić wyraŜanie naturalnych uczuć. to świadczy o nadmiernym spoŜywaniu cukru i soli. będzie tylko wpychaniem toksyn głębiej do tkanek. zazdrość. Stawy będą wtedy trzeszczeć i trzaskać. choroba jest wynikiem ich nierównowagi. Oba mogą być stosowane zarówno na poziomie fizycznym. jednak na podstawową przyczynę choroby nie ma wpływu i dlatego problem ujawni się znowu w tej samej lub innej postaci. Istnieją dwa rodzaje ayurvedycznego leczenia: usuwanie toksyn i neutralizowanie toksyn. opukiwanie. A. mianowicie: palpację. które. to wskazuje na stany zwyrodnieniowe stawów. JeŜeli ten biały krąg jest bardzo wyraźny (szczególnie u osób w średnim wieku). kręgarstwo. Mała tęczówka wskazuje na słabe stawy.

Środki do stosowania zabiegu: senes. wypadnięcia odbytnicy. Skuteczność tego zabiegu zaleŜy od: 1) liczby wymiotów (minimum 4 razy). starcom. sól. oddawania moczu. tatarak. jelito cienkie. chorób skóry. Ŝołądek. okręŜnicę. Wskazania: choroby skóry. otyłości. hemoroidy. kawern w płucach. Po skończeniu naleŜy odpoczywać. suszone śliwki. MoŜliwe przeciwwskazania: nie zaleca się stosowania dzieciom. wycieńczenia. osobom starszym. biegunki obcego ciała w Ŝołądku. Po wypiciu wywaru powinny wystąpić nudności. Virechan oczyszcza gruczoły potowe. nerki. epilepsji. eliminowaniem śluzu i złogów. olej rycynowy. 65 64 . objawów astmy. grypy. anemii. chronicznej niestrawności. utraty apetytu. powtarzającego się zapalenia migdałków. krwawienia z górnych dróg oddechowych. ostrego stanu gorączkowego. 2) ilości wymiotów (średnio litr). Emetyki: lukrecja. nudności. niskiego poziomu agni. w wypadku osłabienia. rodzynki. Vaman naleŜy wykonać rano (czas kapha). siemię lniane. zatrucia. Virochan jest oczyszczeniem pitty i usunięciem toksyn z krwi. Cieple okłady na piersi i plecy spowodują Ŝe kapha ulegnie stopieniu. sok z mango. zaziębienia. Przygotowanie do tego zabiegu polega na robieniu okładów i smarowaniu olejem brzucha i odbytnicy. JeŜeli kuracja vaman jest nie wskazana. aŜ stolec stanie się tłusty albo poczuje się nudności. robaki. tzn. w przypadku osłabienia. co jeszcze bardziej wzmocni kaphę w Ŝołądku. ciąŜy. Wtedy chory powinien pocierać język. Ŝółtaczka. Wcześnie rano naleŜy zjeść ryŜ z jogurtem z duŜą ilością soli. sól. kału. korzeń mniszka lekarskiego. cukrzycy. w wychudzeniu. gazów. głodu. choroby zatok. krwawienia z górnych dróg oddechowych. utrzymujące się podwyŜszenie temperatury. zaburzenia trawienne. kardamon. choroby serca. Potem chory powinien usiąść na wysokim krześle i spokojnie popijać miksturę lukrecji z miodem lub napar z kłączy tataraku. wtedy moŜna od razu zastosować virechan. mleko krowie. kawerny w płucach. stanie przygnębienia. aby wzmocnić element kaphy w organizmie. wątrobę i śledzionę. wrzodowego zapalenia okręŜnicy. menstruacji. NaleŜy równieŜ stosować dietę dla kaphy. Przygotowanie do wymiotów: Trzy dni wcześniej naleŜy wypić dwa lub trzy razy w ciągu dnia filiŜankę oleju. tak długo aŜ w wymiotach pojawi się Ŝółć. skaza moczanowa. MoŜna ją zastosować w trzy dni po kuracji vaman. pościć i nie tłumić naturalnych odruchów. dla wywołania wymiotów. Wskazania: zabieg ten zalecany jest w przypadkach kaszlu. obrzęków limfatycznych.AyuRVEdA I u /UNIE Wykres 5 Eliminacja przez górne drogi trawienne (vaman) Kuracja przeczyszczająca (virechan) Eliminacja przez dolne drogi trawienne Wykres 6 Vaman jest oczyszczeniem kaphy. Przeciwwskazania: nie zaleca się dzieciom. otręby. niestrawności. krwawienia. kichania i kaszlu. nasienie kulczyby (strychnas nux vcmica).

olej tatarakowy lub ziołowe wywary. Te pięć podstawowych procesów to: wymioty. zakłócona zostanie praca nerek. wytwarzającej śluz. 1. Następnie naleŜy pocierać język dla wywołania wymiotów. umysł i uczucia. naleŜy być tego całkowicie świadomym: przyglądać się temu uczuciu. Na przykład napar z liści senesu działa łagodnie przeczyszczające Jednak u ludzi o konstytucji vata taki napar moŜe spowodować kolkę. Taka lewatywa jest doskonałym środkiem leczniczym w przy67 . LECZNICZE WYMIOTY (YAMAN) W przypadku przekrwienia płuc. zadyszka. Skutecznym środkiem przeczyszczającym dla konstytucji vata i pitta jest szklanka gorącego mleka z dodatkiem dwóch łyŜeczek masła (patrz Dodatek C. takich jak nadmiar śluzu w klatce piersiowej. LEWATYWA (BA8TI) Ayurvedyczne leczenie lewatywą (basti) polega na wprowadzeniu do odbytu takich leków jak olej sezamowy. gdy stłumi się gniew . wymioty Ŝółcią lub Ŝółtaczkę. przed umyciem zębów. waŜne jest kontrolowanie diety. zapalenie skóry lub trądzik. środki przeczyszczające lub rozwalniające. a następnie kazać mu odejść. brak tchu znikną. Ani wtedy gdy w Ŝołądku jest jakieś obce ciało. Gdy przyjmuje się środki przeczyszczające. Do tego celu moŜe słuŜyć wiele ziół rosnących w Stanach Zjednoczonych. moŜe to wywołać wysypkę alergiczną. chroniczną gorączkę. a gdy Ŝądzę i zachłanność . Środków przeczyszczających nie powinny uŜywać osoby o niskim poziomie agni ani w stanie ostrej gorączki. STOSOWANIE (YIRECKAN) ŚRODKÓW PRZECZYSZCZAJĄCYCH B. Są to procesy oczyszczające ciało.AyURVEdA I M /iiMie Ayurvedyczne techniki postępowania z negatywnymi odczuciami to obserwacja i wyzwolenie. zabiegi lecznicze w obrębie nosa i oczyszczanie krwi. powodującego powtarzające się ataki bronchitu. 3. która wzmaga kaphę. a „karma" znaczy działanie lub proces. cukrzycy. chronicznej niestrawności. chronicznych dolegliwościach zatok i powtarzających się atakach zapalenia migdałków. PANCBA KARMA Zabieg fizycznego eliminowania stosuje się przy licznych schorzeniach. gniew z pittą. ani po lewatywie. Gdy tylko śluz zostanie usunięty. w wątrobie lub w jelitach. cięŜkiego zaparcia lub) krwawienia z odbytnicy albo gruźlicy. aby pobudzić odruchy wymiotne albo teŜ: rano. Ze wszystkimi negatywnymi emocjami moŜna postępować w ten sam sposób. przepisy). kaszlu. Strach jest skojarzony z vatą. 66 Gdy wydziela się i gromadzi nadmiar Ŝółci w woreczku Ŝółciowym. ani w stanie wycieńczenia.praca wątroby. Lecznicze wymioty są równieŜ wskazane przy chorobach skóry. Ŝe moŜna wyzwolić się od wszystkich negatywnych uczuć przez uświadomienie ich sobie. kapha w Ŝołądku lub nagromadzenie gazów w jelicie grubym. pacjent natychmiast poczuje ulgę. Ayurvedyczne leczenie w takich przypadkach polega na stosowaniu środków przeczyszczających (virechan). chronicznej astmie.serce i śledziona. Pacjent nie powinien jadać pokarmów wzmagających dominujący u niego humor lub powodujących nierównowagę trzech humorów (więcej szczegółów na temat diety w rozdziale 8). „Pancha" znaczy pięć. Z tej obserwacji moŜna dowiedzieć się o naturze gniewu. Zastój. Gdy stłumi się strach. spowodowanego przez pittę. poniewaŜ jego działanie wzmaga ruch perystaltyczny w jelicie grubym. a zatoki staną się czyste. zawiść i zachłanność z kaphą. Najpierw wypija się trzy lub cztery szklanki naparu z korzeni lukrecji lub kłącza tataraku. ayurvedyczne leczenie polega na terapeutycznych wymiotach w celu wyeliminowania nadmiaru kaphy. lecznicza (z uŜyciem lekarstw) lewatywa. Ŝółć w jelitach. epilepsji (między atakami). Dla takiego leczenia Ayurveda zaleca pancha karma. moŜna wypić dwie szklanki słonej wody. obrzękach. Na przykład gdy pojawia się gniew. Taki zabieg przeczyszczający moŜe zupełnie zlikwidować problem nadmiaru pitty. Ten środek przeczyszczający przyjmowany wieczorem pomaga w wydaleniu nadmiaru Ŝółci z organizmu. Ayurveda naucza. osłabienia lub wypadnięcia odbytnicy. a następnie naleŜy pocierać język. biegunki. zatorach limfaktycznych. jak ono się rozwija od początku do końca. zaziębienia lub astmy. chronicznym przeziębieniu. rozładować go. Ŝądza. 2.

PoniewaŜ 69 Vata jest głównym czynnikiem przejawiania się choroby. artretyzm. Prana podtrzymuje funkcje czuciowe i motoryczne. kamieni nerkowych. powiększeniu śledziony. Wiele zaburzeń vata leczy się lewatywą. a następnie wsunąć go do nosa. chronicznej gorączki. ale bywa umiejscowiona równieŜ i w kościach. Wskazania: zaparcie. wycieńczenie. Dlatego kaŜdy zabieg leczniczy dotyczący odbytu wnika w głębsze warstwy tkanek. zaburzeń seksualnych. niestrawności. ciąŜy. otyłości. aby nie skaleczyć błony śluzowej. ból głowy. 4. zaziębienia. 3) enemy pokarmowej nie stosować przy cukrzycy. Masować powoli wewnętrzne ścianki nosa. migrenowym bólu głowy. Jest ona odpowiedzialna za zatrzymanie lub eliminowanie kału.prana. jedzeniu. a basti jest doskonałym środkiem leczniczym na 80% z nich. z przepisami pod hasłem lukrecjowe ghee). wymiotów. czyli Ŝyciowa energia. czuciowe i motoryczne. jak i ziołowa lewatywa powinna być zatrzymana przez co najmniej 30 minut.1 filiŜanka ciepłego mleka. przy skłonności do omdlenia. oddziałując na wyŜsze funkcje mózgowe. kaszel. wzdęcia. obrzęku gruczołów limfatycznych. niskim poziomie agni. silnego bólu brzucha lub wycieńczenia.AyuiwEcU I II /INJE Wykres 7 Kuracja enemą . czkawce. zapaleniu odbytnicy. paraliŜu. Lecznicze oczyszczenie nosa pomaga w naprawianiu nieporządku prany.lewatywą (basti) Eliminacja przez dolne drogi trawienne padku nieporządku vaty. nosie. po piciu alkoholu ani w czasie ciąŜy i menstruacji. dlatego przedtem naleŜy obciąć krótko paznokieć małego palca. sięgając tak głęboko. Ŝółci i innych wydzielin. moczu. biegunce. duszności. zaniki mięśni. 2) enemy z wywaru ziołowego nie stosować przy osłabieniu. takich jak kości i koryguje zamieszania vaty. Oddychanie moŜna poprawić równieŜ przez masaŜ nosa. związanych z nią jest co najmniej osiemdziesiąt róŜnych dolegliwości. Lewatywy z wywarów ziołowych nie naleŜy stosować w przypadku ostrej gorączki. Zarówno olejowa. bólu serca. wchodzi do ciała wraz z oddechem wdychanym przez nos. jako to jest moŜliwe. stosunkach płciowych. rozstrój nerwowy. bólu pleców i szyi oraz nadkwaśności. Vata jest bardzo aktywną zasadą chorobotwórczą. Błona śluzowa okręŜnicy ma związek z wewnętrzną powłoką kości (okostna). chociaŜ lepiej zatrzymać ją dłuŜej. obrzęku. konwulsjach i niektórych dolegliwościach oczu i uszu. zatkaniu zatok. Przynosi ulgę w przypadku zaparcia. ischias. Vata zlokalizowana jest w okręŜnicy. otyłości. Zabiegów nosa nie naleŜy stosować po kąpieli. hemoroidach. 2) enema z naparu ziołowego . wywar z lukrecji wymieniony w rozdz. chrypce. 3) enema pokarmowa . skaza moczanowa.1/2 filiŜanki wywaru z Ŝywokostu (zob. która je odŜywia. cukrzycy. zwykłego przeziębienia. Lewatywa z oleju nie powinna być Musowana przez osoby mające chroniczną niestrawność. naleŜą do nich ischias. Wewnętrzne tkanki nosa są delikatne. o ile to moŜliwe. a takŜe osobom starszym I dzieciom poniŜej siedmiu lat. 68 * . Nos jest bramą do mózgu i do świadomości . reumatyzm i skaza moczanowa. Leczniczej lewatywy nie naleŜy stosować. biegunkę. bólu serca. jeŜeli pacjent cierpi na biegunkę lub krwawienie z odbytu. W tym celu naleŜy mały palec zanurzyć w maśle (ghee). Zabieg ten pomoŜe odblokować uczucia. Przeciwwskazania: 1) enemy olejowej nie stosować przy cukrzycy. reumatyzm. zatokach luli głowie usuwa się przez moŜliwie najbliŜszy otwór. Oczyszczenie nosa jest wskazane przy suchości nosa. Rodzaje enemy: 1) enema olejowa -1/2 do 1 filiŜanki ciepłego oleju (przy chronicznym zaparciu). artretyzm. cukrzycę lub silną anemię. OCZYSZCZANIE NOSA (NASYA) Nadmiar cielesnych humorów zgromadzonych w gardle. biegunki. Stąd zabiegi związane z odbytem odnoszą się do Asthi Dhatu.

poprawi się sposób oddychania. a potem w kierunku odwrotnym. trądzik. Nie zaleca się go równieŜ dzieciom i osobom starszym. ćwiczenia gimnastyczne. 71 . Palca nie naleŜy wpychać siłą. W ten sposób toksyny zostają zneutralizowane. Puszczanie krwi (rakta moksza) zalecane jest przy powtarzających się atakach chorób skórnych.* Upuszczenie krwi stymuluje równieŜ antytoksyczne substancje w krwiobiegu. W takich przypadkach potrzebne jest eliminowanie toksyn i oczyszczanie krwi. takich jak imbir i czarny pieprz. PUSZCZANIE KIWI (RAUTA MOKSZA) Toksyny wchłaniane do krwi z przewodu pokarmowego krąŜą potem po całym ciele. z jednej slrony nosa masaŜ len będzie łatwiejszy niŜ z drugiej. a więc toksyny krąŜą we krwi przy wielu zakłóceniach pilly.AVURVECIA LECZENIE większość ludzi ma skrzywioną przegrodę nosową. co ma równieŜ wpływ na poprawę wzroku. Pitta przejawia się w produktach odpadowych krwi. Najlepszym środkiem na oczyszczenie krwi jest napar z korzeni łopianu. C. Na choroby krwi skuteczne są takŜe: sok z owoców granatu. Napar przyrządza się z jednej łyŜeczki sproszkowanego korzenia łopianu zalanej szklanką wrzącej wody. aby utrzymać czystość krwi. to skuteczne środki neutralizowania toksyn. chroniczne swędzenie. Inne czyszczące krew zioła to: szafran. a następne* Zabieg ten powinien być wykonywany tylko przez lekarza. lcukoderma. MoŜna je stosować po upuszczeniu krwi. świerzb. Doznawanie głodu i pragnienia. Dlatego w pewnych chorobach krwi naleŜy tych pokarmów unikać. takie jak nadmiar cukru. powodując choroby. 5. masaŜ powinien być wykonywany ruchem powolnym w kierunku ruchu wskazówek zegara na początku. ostrych ziół. Niektóre substancje. W ten sposób zostają uwolnione uczucia zablokowane w drogach oddechowych. Uśmierzanie powoduje neutralizowanie toksyn przez rozniecanie agni i stymulowanie trawienia przez głodówkę. co wzmacnia mechanizm immunologiczny w systemie krwionośnym. Gdy uczucia zostaną wyzwolone. MoŜna stosować ten zabieg kaŜdego dnia rano i wieczorem. sok pomarańczowy oraz szparagi. pacjent powinien wziąć środek przeczyszczający. mają we krwi działanie toksyczne. egzema. jogurtu i potraw kwaśnych. rumień lub trądzik. soli. takich jak rumień i trądzik. umoŜliwiając skuteczną kurację wielu chorób krwi i kości. Jest ono równieŜ skuteczne w przypadkach powiększenia wątroby i śledziony. Dlatego przy wielu schorzeniach pitta upust małej ilości krwi z Ŝył zmniejsza napięcie spowodowane obecnością toksyn we krwi. obrzęku i osłabienia. i przy skazie moczanowej. Puszczanie krwi nie jest zalecane (są przeciwwskazania) w przypadkach anemii. Toksyny moŜna neutralizować równieŜ przy uŜyciu gorących. sproszkowane drzewo sandałowe oraz sproszkowany korzeń kurkumy i tataraku. Mogą ujawnić się pod skórą lub w stawach. 70 go dnia wieczorem rozpocząć kurację naparem z korzeni łopianu. kąpiele słoneczne i siedzenie na świeŜym powietrzu. Wypijanie tego naparu kaŜdego dnia przyczyni się do oczyszczenia krwi. rumień. UŚMIERZANIE Dla eliminowania najpowaŜniejszych toksyn stosuje się środki uśmierzania (szamana). takich jak pokrzywka. takich jak alergia. Przy chorobach przenoszonych przez krew.

orzechów. Zima jest porą kapha. waŜnymi czynnikami są jakość i świeŜość pokarmów. lody. gdy temperatura jest wysoka. ostrych i cierpkich. orzechy kokosowe. kwaśne. mogących tworzyć harmonię i szczęście. kwaśnych owoców. dopóki nie poczujesz się głodny. czy cięŜkie. melony. mięso i mleko. awokado. Wzrost kapha dosza powodują: banany. to płyn roznieca enzymy trawienne i agni zostanie pomniejszone. szparagi i grzyby. brązowy ryŜ. papaja i produkty mleczne. wytwarzające ciepło czy zimno. pokarmów wysokobiałkowych i innych. ryŜ basmati. Jedząc powinno się siedzieć prosto i unikać odwracania uwagi. Ŝurawina. które ograniczają pittę to: mango. kiełki. zielona sałata. Strzałki skierowane w dół wskazują pokarmy. umysł i świadomość. nasiona słonecznikowe. dopóki nie jesteś spragniony. Nie jedz.DIETA ROZDZIAŁ VIII Dieta Ayurveda naucza. sprawą podstawową dla zachowania zdrowia jest przestrzeganie zdrowej diety i odpowiedni tryb Ŝycia. Ŝe te substancje powodują wzmoŜenie odpowiedniego czynnika. jogurt i wołowina. Gdy niezgodne pokarmy spoŜywane są razem. jabłka. banany. i nie pij. i nie pij. Wtedy nie jest wskazane jadanie potraw gorących. WaŜne równieŜ są takie tradycyjne praktyki jak joga i ćwiczenia oddechowe oraz zrozumienie dla duchowych praktyk. trawiennym ogniem cielesnym. takie jak ryba i mleko. Według Ayurvedy. 75 72 . czerwona kapusta. kokosy. Ŝe kaŜdy człowiek moŜe wyleczyć się sam. kwaśne owoce i mleko. Skoncentruj swój umysł i bądź w pełni świadomy smaku spoŜywanego pokarmu. jak się je. winogrona. gruszki. w atmosferze jest więcej vaty. to znaczy. a taki pokarm jest dobry dla osób mających odpowiednią konstytucję. Wzrost pitta dosza powodowany jest jadaniem ostro przyprawionych potraw. takiego jak telewizja. Nie powinny więc być spoŜywane w nadmiarze przez osoby o konstytucji vata. Strzałki do góry obok kaŜdej kategorii pokarmów wskazują. ziemniaki. W tym okresie powinno się unikać suszonych owoców. W tym okresie powinno się unikać zimnych napojów. NaleŜy brać pod uwagę smak pokarmów (słodkie. wołowina. Na przykład suszone owoce. rozmowa czy czytanie. Przy rozwaŜaniu diety. JeŜeli rozumie się związek zachodzący między konstytucją a właściwościami róŜnych pokarmów. bananów. W połączeniu z innymi pokarmami tworzą one zatory i mogą uniemoŜliwić przyswajanie w jelitach. kiełki i kurczęta są korzystne dla ludzi o konstytucji kapha. sera i jogurtu. W tej porze roku dominuje pitta. Są równieŜ pewne pokarmy. Dietę naleŜy dobierać stosownie do indywidualnej konstytucji. których nie powinno się jadać razem. Gdy czujesz się głodny. melony. I odwrotnie. SpoŜywanie pokarmów powinno być regulowane stanem agni. wtedy moŜna wybrać odpowiednią dla siebie dietę. gdy jesteś spragniony. Jesienią. soczyste czy suche. przynosi zimno i śnieg. pomidory. 77) jest lista pokarmów zdrowych lub szkodliwych dla kaŜdej konstytucji. Pokarmy. Przy wyborze diety naleŜy równieŜ brać pod uwagę porę roku. To właśnie jedzenie Ŝywi ciało. daktyle. Ta wiedza Ŝycia ofiarowuje kaŜdemu swobodę odzyskania zdrowia za pomocą zrozumienia swego ciała i jego potrzeb. Takie następstwa powodują nierównowagę tridosza. poniewaŜ one powodują wzmoŜenie pitty. Ponadto większość melonów powinno się jadać osobno. jeŜeli jesteś głodny. które wzmagają vatę. gdy wiatr jest ostry i suchy. papaja. które zmniejszają humor. Nie jedz. pomarańcze. a wtedy będziesz wyraźnie odczuwał smak. płynne czy stałe. pomidorów i czosnku. lodów. Bardzo waŜne jest więc. W czasie lata. masła. ludzie mają skłonność do nadmiernego pocenia się. dla osób o konstytucji vata poŜądane są słodkie owoce. PrzeŜuwaj z miłością i współczuciem. groch i zielona sałata wzmagają vatę. granaty. A gdy wtedy pijesz. ostre i pikantne. Ŝe twój trawienny ogień został rozniecony. a ponadto czy są one lekkie. Jednak suszone owoce. wytwarzają się toksyny. śliwki. słone. wiśnie i pomarańcze. gorzkie. Te pokarmy wzmagają kaphę. W tabeli (str.

naleŜy przerwać post. trawiennego ognia. Jakkolwiek sok owocowy nie powinien być przyjmowany podczas posiłków. Jedząc powinno się popijać małe łyki wody. Te same ograniczenia co do długości postu dotyczą osób o konstytucji pitta. Będą wtedy odczuwać przyjemne wraŜenie wzrastającej lekkości. a trawienie utrudnione. a ponadto daje czas Ŝołądkowi na przygotowanie się na przybycie przeŜutego pokarmu. Poprawi się u nich klarowność i zdolność rozumienia. wtedy soki trawienne zostaną rozcieńczone. kto go spoŜywa. WzmoŜona pitta powoduje psychofizyczne reakcje gniewu. KaŜdy kęs powinien być przeŜuwany co najmniej 32 razy. agni powoli wypala zalegające toksyny w jelitach. W czasie postu system trawienny odpoczywa. wtedy nie odczuwa się smaku w sposób właściwy. poniewaŜ jedzenie jest medytacją. JeŜeli agni jest osłabione. pijąc tylko ciepłą wodę. JeŜeli podejmuje się post na sokach owocowych. Ŝołądek rozciąga się i domaga dodatkowej porcji jedzenia. UmoŜliwia to wykonanie pracy enzymom trawiennym w ustach. nerwowość i osłabienie. W czasie postu powinno się obserwować swoją fizyczną siłę i wytrzymałość. śołądek osoby jadającej nadmiernie duŜo rozciąga się jak balon. Woda przyjmowana razem z posiłkiem staje się nektarem. pomagają rozniecać agni. podobnie jak oczyszczać ciało i wzbogacać smak pokarmu. Ŝe w czasie postu moŜna uŜywać pewnych ziół. Podczas postu ogień trawienny roznieca się. Ten brak zrozumienia wymogów konstytucjonalnych moŜe mieć szkodliwe następstwa. Post dłuŜszy niŜ cztery dni wzmaga pittę. Tak więc element vata zostaje osłabiony wtedy. Jedzenie staje się wtedy trucizną. Jadanie w taki sposób będzie odŜywiać twoje ciało. ile pokarmu zjada się naraz. czarny pieprz. KaŜdego dnia postu naleŜy wypijać około półtora litra rozcieńczonego soku z wodą. WaŜne jest równieŜ. której potrzebuje ciało. a jedna trzecia powietrzem. aby jeść nie spiesząc się. JeŜeli stają się one wyraźnie gorsze. JeŜeli są przyjmowane w postaci naparów. Jedna trzecia Ŝołądka powinna być wypełniona jedzeniem. nie biorąc pod uwagę swojej konstytucji. ostre właściwości i pomagają neutralizować toksyny w systemie. Osoba o konstytucji vata nie powinna pościć dłuŜej niŜ trzy dni. które mają wartość leczniczą ze względu na swoje palące. aby w tym czasie nie przeciąŜać agni. Powinno się jadać i pić w sposób zdyscyplinowany i regularny. zaparciu lub bólach artretycznych. nienawiści i zawroty głowy. WaŜne jest. Ayurveda naucza. JeŜeli zjada się więcej. a dla kapha sok z jabłek. to woda jest potrzebna przy jedzeniu. większej jasności widzenia i pojmowania oraz otwierającej się świadomości. duŜy wpływ ma klimat. trzeba zastanowić się nad indywidualną konstytucją poszczącego. GŁODÓWKA Zanim rozpocznie się głodówkę. JeŜeli jednak pewna ilość wody zostanie wypita po ukończeniu posiłku. W razie niestrawności naleŜy zastosować post. a vata (cielesne powietrze) jest równie lekka. Przejadanie się powoduje równieŜ wytwarzanie dodatkowych toksyn w przewodzie pokarmowym. i równieŜ przedłuŜy Ŝycie. Natomiast zimna woda ochładza agni. a poniewaŜ nie ma pokarmu do strawienia. pieprz turecki i curry. 75 74 . którą organizm musi z wysiłkiem eliminować. dla pitta sok z granatów. zaziębieniu. takich jak imbir. Jednak ludzie kapha mogą przestrzegać postu przez dłuŜszy czas. a gorąca woda nektarem. Takie postępowanie przyczynia się do oczyszczenia i wzmoŜenia agni. jedna trzecia wodą. Smak pokarmu zaleŜy od agni. Przyprawy pomagają rozniecać agni. to warto pamiętać. Wskazany jest równieŜ wtedy. która wypala toksyny. MoŜe być przyjmowana w postaci soków owocowych. WaŜne jest więc. on wynika z doświadczenia tego. Post zalecany jest przy gorączce. DiETA A. dlatego lodowato zimna woda jest trucizną dla systemu. gdy post trwa zbyt długo i powoduje strach. piętnaście. Picie duŜych ilości wody ma wpływ na trawienie. umysł i świadomość.Ayum/EdA Smak nie pochodzi z pokarmu. WaŜną rolę w utrzymaniu równowagi w ciele odgrywa woda. niepokój. zanim zostanie połknięty. Niejedzenie wzmaga lekkość w ciele. dwadzieścia i więcej dni. gdy w jelicie grubym są toksyny lub ama. Na Zachodzie ludzie czasem poszczą dziesięć. powiększając element ognia w ciele. Nadmiar wody moŜe spowodować zatrzymanie jej w tkankach i przyrost wagi. Na ilość wody. który wspomaga trawienie. Ŝe dla konstytucji vata dobry jest sok z winogron. Ilość jedzenia spoŜytego podczas jednego posiłku powinna mieć objętość dwóch garści.

zdrowego człowieka post na ciepłej wodzie (1-2 1 dziennie) jest wskazany co najmniej raz na tydzień. bez zwaŜania na indywidualną konstytucję i kondycję agni. UmoŜliwia to odpoczynek systemu trawiennego. porę roku. których potrzebuje. Lekarze przepisują swoim pacjentom przyjmowanie witamin kaŜdego dnia. a pod słowem „tak" powodują zrównowaŜenie dosza. zaczyna chorować z powodu tego samego deficytu. Tabela 4 Wskazówki dotyczące pokarmów odpowiednich dla podstawowych typów konstytucjonalnych Uwaga: Wskazówki te mają charakter ogólny. Pokarmy wymienione pod słowem „nie" powodują wzmoŜenie dosza. alergiczne reakcje na pewne pokarmy. JeŜeli jednak nie bierze się pod uwagę indywidualnej konstytucji. Wielu ludzi. któremu chcą zapobiec. poziom dosza itp. B. którzy jako uzupełnienie swojej diety regularnie biorą witaminy i mineralne substancje. siłę agni. moŜe spowodować nadmiar witamin w organizmie. szczególnie ogromnych ilości witaminy C. Ludzki organizm ma zdolność wytwarzania witamin. takie duŜe dawki witamin mogą spowodować nierównowagę w dosza. a zaleŜność od witamin z zewnątrz. poniewaŜ nie są w stanie trawić prawidłowo. Szczegółowe przystosowanie do indywidualnych wymogów musi uwzględniać jeszcze inne czynniki. 76 77 . WITAMINY Na Zachodzie przyjmowanie witamin traktowane jest jako środek dający lub podtrzymujący zdrowie. asymilować i wchłaniać jednocześnie tych syntetycznych i naturalnych witamin.Ayum/EdA Di ETA Dla normalnego. np. czyli hiperwitaminozę. mającej chronić przed przeziębieniem.

kardamonu. koperku. kurkumy i odrobiny czarnego pieprzu wszystkie oprócz soli Ŝadnych orzechów i Ŝadnych nasion oprócz słonecznikowych i z dyni wszystkie oprócz soczewicy wszystkie oprócz soi.AyURVEdA DiETA Vata Pltta ROŚLINY STRĄCZKOWE: Ŝadne strączkowe z wyjątkiem fasoli mung. tofu i soczewicy (biata i czerwona) ORZECHY 1 NASIONA: moŜna jeść wszystkie w małej ilości Ŝadnych oprócz kokosowych orzechów oraz nasion słonecznikowych i pestek dyni SŁODYCZE: wszystkie oprócz białego cukru wszystkie oprócz melasy i Ŝadnych oprócz nie przetworzonego miodu PRZYPRAWY: wszystkie przyprawy Ŝadnych przypraw oprócz kolendry. czarnej soczewicy i fasoli kidney i fasoli mung Kapha miodu 78 79 . canamonu.

gorzki i cierpki mają ostre vipak. czyli działanie. Powinny wybierać pokarm ostry. a smaki ostry. Pokarm ma równieŜ pewien wpływ na organizm juŜ po strawieniu. Kiedy jakaś substancja spoczywa na języku. virya i vipak. słony. virya i vipak wszystkich substancji. nazywa się on vipak. słodkie i słone smaki mają słodkie vipak. staje się słodki. przechodzące przez usta. język musi być wilgotny. która podaje ogólne reguły dla określania rasa. kwaśnym i słonym są dobre dla osób o konstytucji vata. Te sześć podstawowych smaków pochodzi od pięciu elementów. mających związek ze smakiem i gorącym lub zimnym oddziaływaniem pokarmów. Te pojęcia odnoszą się do subtelnych zjawisk. Na przykład najbardziej nawet skrobiowy pokarm. słony wody i ognia. czyli vipak. Spróbuj osuszyć swój język. jest słodki.powietrze i eter. Gdy substancja ta zostaje połknięta i przechodzi do Ŝołądka. wywołuje następnie właściwości ogrzewające lub Chłodzące tych substancji. po przeŜuciu i strawieniu. metalami. gorzki . Właściwości te moŜna zrozumieć tylko za pośrednictwem indywidualnego doświadczenia. kolorami. który dosłownie oznacza specyficzne działanie bez względu na rasa. ostrych i cierpkich. virya i vipak odnoszą się nie tylko do pokarmów i ziół.słodkie (vipak) 81 . PoniŜej jest tabela. Smak słodki zawiera elementy ziemi i wody. Ŝe istnieje wiele innych substancji. które jest odczuwane natychmiast lub później. podczas gdy virya odnosi się do ich gorących i zimnych efektów. kwaśny. Kwaśny smak ma kwaśne vipak. poniewaŜ one wzmagają cielesną wodę. Tabela 5 Rasa A. Pojęcia rasa. Dla percepcji smaku konieczny jest język wilgotny. 80 słodkie kwaśne słone ostre gorzkie cierpkie Virya zimne gorące gorące gorące zimne zimne Vipak słodkie kwaśne słodkie ostre ostre ostre Prabhav miód . lecz takŜe do wszystkiego. które wzmacniają powietrze i mają skłonność do wywoływania gazów. a cierpki . Ludzie o konstytucji pitta powinni unikać substancji kwaśnych. to wraŜenie gorąca lub zimna. czyli dhatus. Te trzy pojęcia (rasa. kwaśnym i słonym. Aby odczuć smak substancji. a nawet umysłem i uczuciami. Ayurvedyczna farmakologia opiera się na rasa. Substancje o smaku słodkim. Organiczne i nieorganiczne substancje. Ŝołądek oraz cienkie i grube jelito.powietrze i ziemię. VIRYA I VI1»AK Ayurvedyczna farmakologia opiera się na pojęciach rasa. wywołują wraŜenia róŜnych smaków i temperatury. Rasa i vipak mają więc bezpośrednie odniesienie do smaków i subwencji. minerałami.gorące (virya) granaty .ziemi i ognia. a następnie połoŜyć na nim trochę cukru lub pieprzu. Tak więc. nie wyjaśnione działanie. czyli wyjątku. gorzki i cierpki. kamieniami. virya i vipak. gorzki i cierpki są dla nich bardzo korzystne. virya i vipak. RównieŜ przykład prabhav. Dla potwierdzenia tego działania ayurvedyczny lekarz. ogólnie rzecz biorąc. Istnieje sześć rodzajów smaku: słodki. włącznie z perłami. Osoby kapha powinny unikać pokarmów o smaku słodkim. ostry. Ludzie o konstytucji vata powinni unikać nadmiaru substancji gorzkich. kwaśny .zimne (virya) kurkuma . Doznanie virya. HASA.zimne (virya) cebula . a takŜe na odŜywianie i przetwarzanie tkanek cielesnych. vipak) wpływają bezpośrednio na tri-dosza. Nie będziesz mógł poczuć jego smaku. virya. gorzki i cierpki. pierwsze wraŜenie tego smaku nazywa się rasa. które mają w ciele specyficzne. Cha-rak. W codziennej obserwacji moŜna zauwaŜyć. które wzmagają cielesny ogień. jest wymieniony dla kaŜdego smaku. uŜywa terminu prabhav. Smak ostry zawiera ogień i powietrze. tak Ŝe jego smak po strawieniu. Natomiast smaki słodki. nazywa się virya.gorące (virya) cytryna — zimne (virya) tamari . słonych i ostrych. czyli wyjątek od reguły.SlMAk ROZDZIAŁ IX Smak Podstawowym elementem dla zmysłowego doświadczenia smaku jest woda.

WzmoŜenie energii słonecznej moŜe wytwarzać w ciele pitta. Dlatego osoba o konstytucji pitta powinna sypiać na prawym boku. Na przykład dla ludzi o konstytucji vata polecany jest masaŜ olejem wieczorem. Głodówka raz w tygodniu dla zredukowania toksyn w organizmie. Powinno się wstawać wcześnie rano. takie jak pora wstawania rano i czas rozpoczynania oczyszczania ciała i medytacji. Następnie obejrzeć język. PORZĄDEK DNIA • • • • • • • • • • • • • Budzić się przed wschodem słońca. Do oczyszczenia języka moŜna uŜyć srebrnej skrobaczki. Zalecane są pewne zwyczaje związane ze snem. Poczujemy się wtedy świeŜo i raźno. gardło i oczyścić je. Nie jeść śniadania później niŜ o ósmej rano. i oddychać dolną częścią brzucha. Aby uzyskać maksimum korzyści z tych codziennych praktyk. trzeba koniecznie być przez cały czas świadomym przepływu energii. Po tym zbadaniu wypić szklankę cieplej wody. a prawa strona energię męską. Myć ręce przed i po jedzeniu. odpowiednie do ćwiczeń i medytacji. pozycja ciała w czasie snu i oddychanie w tej pozycji ma duŜy wpływ na konstytucję i na równowagę energii w ciele. będących odpowiednikami róŜnych miejsc na języku. Spanie na lewym boku zaleca się osobom o konstytucji vata i kapha. nos. obiad przed zachodem słońca. Myć zęby szczotką po posiłkach. dokonać wypróŜnienia. Najlepiej jest mieć dzienny regulamin. Następnie naleŜy natrzeć ciało oliwą (olejem) i wziąć kąpiel. codzienne zajęcia odgrywają dla zdrowia bardzo waŜną rolę. Naturalne Ŝycie codzienne jest Ŝyciem dostosowanym do indywidualnej konstytucji. Najlepiej połoŜyć się do łóŜka przed dziesiątą wieczorem. Przestrzeganie lego rozkładu zajęć powoduje przepływ energii wewnątrz ciała i w zewnętrznym środowisku. czyli słoneczną. 85 . ZALECENIA DLA TWÓRCZEGO I ZDROWEGO śYCIA 1. najlepiej przed wschodem słońca. Masować dziąsła kaŜdego dnia palcem umoczonym w oleju sezamowym. jak równieŜ zewnętrznych organów. piętnastominutowy spacer. Po posiłkach pójść na krótki. czyli księŜycową. A. Po kąpieli nałoŜyć wygodne ubranie. 82 Do rozkładu moŜna dodać jeszcze inne praktyki. zaleŜnie od indywidualnej konstytucji. Śniadanie moŜna zjadać po ćwiczeniach i medytacji. wygodnie leŜąc na plecach z wyciągniętymi rękami i nogami. PoniewaŜ lewa strona u kaŜdego człowieka zawiera energię Ŝeńską. Po przebudzeniu oddać stolec i mocz. JeŜeli ktoś śpi zawsze na lewym boku. Jeść powoli. Po ćwiczeniach odpoczywać. Kąpać się codziennie dla uzyskania wraŜenia świeŜości. co pozwala oczyścić nerki i jelito grube. Dwanaście oddechów pranajamy rano lub wieczorem daje świeŜość umysłu i ciała. i o ile to moŜliwe. koncentrując się na zjadanym pokarmie. Przy oglądaniu języka moŜna dostrzec na nim patologiczne zmiany. umyć zęby i wypłukać usta. to wywiera nacisk na energię księŜycową i wzmaga energię słoneczną. a lunch przed południem. co moŜe wskazywać na to. co się dzieje w odpowiednim organie ciała. Ten zabieg słuŜy do masaŜu języka. Jeść w milczeniu. oczy. regulujący wszystkie działania. Zasypiać przed dziesiątą wieczorem.Sryl ŜyciA i poiUAdEk disiiA ROZDZIAŁ X Styl Ŝycia i porządek dnia Według Ayunedy. W dziennym rozkładzie zajęć waŜne są równieŜ ćwiczenia oddechowe.

takiego jak joga i bieganie podczas menstruacji. • Woda przetrzymywana w miedzianym naczyniu lub z miedziakami w środku dobra jest na wątrobę i śledzionę. • Ciągłe pieczenie nosa i odbytu moŜe być oznaką obecności robaków w ciele. • Seks oralny i analny jest niehigieniczny. Zachłanność. świeŜego imbiru ze szczyptą soli poprawi apetyt. • NieświeŜy oddech moŜe wynikać z zaparcia. niedbałości o higienę jamy ustnej i obecności toksyn w okręŜnicy.AyuRvedA Sryl ŜyciA i poRZAdek diMiA 2. • Nie spać na brzuchu. • Niemiły zapach ciała wskazuje na obecność toksyn w ustroju. • Unikaj wysiłku fizycznego. 84 • LeŜenie na plecach przez 15 minut (sawasana) uspokaja umysł i odpręŜa ciało. • Picie wody tuŜ przed jedzeniem lub zaraz po jedzeniu źle wpływa na trawienie. • Seks bezpośrednio po jedzeniu jest szkodliwy. • Szklanka surowego ciepłego mleka z imbirem. Ŝądza i przywiązanie wzmagają kaphę. pić tylko herbatkę (napar z imbiru). wypijana przed spaniem. 4. HIGIENA FIZYCZNA • W miarę moŜliwości patrzeć rano na promienie wschodzącego słońca przez pięć minut dziennie. takich jak oddawanie stolca. DIETA I TRAWIENIE • 1 łyŜeczka utartego. kichania. • Osuszać włosy natychmiast po umyciu. 3. 85 . • Wzrok poprawia równieŜ patrzenie rano i wieczorem przez 10 minut na spokojnie palący się płomień. HIGIENA PSYCHICZNA • • • • • Strach i nerwowość rozpraszają energię i wzmagają vatę. ziewania. powoduje rozstrój vata. czkawki i gazów. • Seks w czasie menstruacji jest szkodliwy. aby poprawić wzrok. • Wypijanie nadmiaru wody moŜe spowodować otyłość. • Długa głodówka jest niezdrowa. • Nie powstrzymywać naturalnych impulsów ciała. • Powtarzająca się masturbacja moŜe uszkodzić ciało (rozstrój vata). • Picie nadmiaru zimnych napojów obniŜa odporność i powoduje nadmiar śluzu. • Nacieranie podeszew stóp olejem sezamowym przed snem przynosi spokojny sen. • Picie lassi (maślanka) ze szczyptą imbiru lub sproszkowanego kminku poprawia trawienie. złego trawienia. Zmartwienie osłabia serce. • Silne wydmuchiwanie nosa moŜe uszkodzić uszy. • ŁyŜeczka ghee z ryŜem poprawia trawienie. aby zapobiec chorobom zatok. • Wyłamywanie stawów moŜe być szkodliwe dla ciała (powoduje rozstrój vata). odŜywia ciało i uspokaja umysł. • Po stosunku płciowym gorące mleko z surowym nerkodrzewem i cukrem pobudza siłę i podtrzymuje energię seksualną. • Przejadanie się jest niezdrowe. kaszlu. • Czytanie w łóŜku jest szkodliwe dla wzroku. • MasaŜ olejem pobudza krąŜenie krwi i usuwa nadmiar vaty. Nadmiar rozmów rozprasza energię i wzmaga vatę. • Długie paznokcie są niehigieniczne. • Głęboki sen i spokojny umysł daje smarowanie głowy olejem. Nienawiść i gniew wytwarzają w ciele toksyny i wzmagają pittę. • W czasie gorączki nic nie jeść. moczu. powoduje rozstrój vata. oczy i nos. • Drzemka po lunchu wzmaga kaphą i podnosi wagę ciała.

znów jest czas kapha. Jest to czas śniegu. natomiast ludzie kapha nie powinni jadać śniadań. moŜna mierzyć. JeŜeli pory posiłków są zmienione tak. i w tym okresie panuje przeziębienie. popołudnie. jest czasem kapha. miesiące i lata. gdy człowiek czuje się aktywny. Najlepszą 86 A. JeŜeli obiad zjada się o szóstej po południu. W czasie 87 . Istnieje równieŜ podział czasu w obrębie dnia: ranek. Dlatego moŜna wykazać. chmur i niskiej temperatury. cielesne humory są w nieustannym ruchu. godziny. bronchit i zapalenie gardła. minuty. Ludzie pitta i vata powinni jadać śniadanie. gdy wydziela się pitta i wzrasta głód. poniewaŜ słońce jest przyjacielem człowieka. pitta i kapha. Podobnie jak czas. zaparcie. przed wschodem słońca. Popołudnie. Wcześnie rano. Właściwości księŜyca to: chłodne. południe. spoiste. to znaczące zmiany wystąpią równieŜ w codziennym trybie Ŝycia. znów jest czas vata. W tym okresie roku dominuje vata. ROZDZIAŁ XI Czas Czas. mniej więcej między godziną siódmą a ósmą rano. Między ruchem tridosza a ruchem. Następnie. Substancja czasu porusza się. a poniewaŜ vata tworzy ruch. rumień i zapalenie skóry. inercji i osłabionej energii. Wczesną wiosną nagromadzona zimowa kapha skrapla się i powoli wysycha. wieje wiatr i temperatura spada. a w późniejszej części wiosny pitta. ale równieŜ fazy księŜyca i przepływ energii słonecznej. KsięŜyc jest boginią wody. okres chłodnego powietrza. poniewaŜ jedzenie w czasie kapha powoduje wzmoŜenie kaphy w ich ciele. Wzrastanie lub opadanie tych trzech humorów w ciele jest związane z okresami czasu. październiku. czyli przemijaniem. od około godziny szóstej do dziesiątej. jest czasem vata. Gorąco późnej wiosny wzmaga gorąco pitty w ciele. Wczesnym wieczorem. We wrześniu. Jadanie późno w nocy zmienia zupełnie chemizm ciała. a księŜyc z umysłem. sen jest niespokojny. Od dziesiątej rano do drugiej po południu jest czas. kiedy świeci słońce. Z powodu zdominowania przez kaphę człowiek czuje się w tym czasie energiczny. oparzenia słoneczne. Ranek. jest przerwą między zimą a latem. Człowiek czuje się lekki. głodny i gorący. Słońce ma związek z ludzką świadomością. marzenia senne teŜ. wieczór. ale równieŜ pory roku mają związek z ruchami tridosza. to do dziewiątej wieczorem Ŝołądek jest juŜ pusty. białe. Wiosna. która rządzi kaphą. We wczesnym okresie wiosny wzmaga się kapha. są szczytowe godziny pitta. tygodnie. a sen w nocy głęboki i spokojny. który powoduje przemiany w zakresie zdolności uczuciowych i umysłowych. Są one równieŜ właściwościami kaphy. listopadzie liście opadają. I podział roku na pory roku. Śniadanie powinno się zjadać wcześnie rano. okres od marca do maja. Uświadomienie sobie tych zmian pomaga utrzymać związek z przepływem energii w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym. Istnieją pomiary do odmierzania tego ruchu: sekundy. od wschodu słońca do godziny dziesiątej. SŁOŃCE I KSIĘśYC Pojęcie czasu obejmuje nie tylko pomiary zegara i kalendarza. czasu istnieje określony związek. aby pozostawały w zgodnym rytmie z tridosza. ludzie budzą się i wydalają resztki pokarmowe (mocz i kał). powolne i gęste. w których zostaje strawiony pokarm. od drugiej aŜ do zachodu słońca. Ŝe zmiany w czasie dnia i pory roku wywołują zmiany w cielesnych humorach vata. a takŜe trochę cięŜki.CZAS porą do zjedzenia lunchu jest początek czasu pitta. od dziesiątej wieczorem do drugiej po północy. Taka pogoda powoduje wzmoŜenie kaphy. Nie tylko pory dnia. pokrzywka. W połowie ranka kapha powoli przechodzi w pittę. lekki i pręŜny. Zima trwa od grudnia do lutego. tak Ŝe po obudzeniu człowiek nie czuje się wypoczęty. zapalenie oczu. kaszel. Wszystkie te zmiany mają związek z cielesnymi humorami. pobudzając takie zaburzenia pitta jak letnia biegunka. świeŜy. podobnie jak materię. północ i świt. między dziesiątą a jedenastą rano. dni. Lepiej jest jadać w dzień.

pitta. dorosłość i starość. powodujący nadmiar wody we wszystkich formach Ŝycia. którą charakteryzuje ogień . które moŜe wzmagać kaphę. €. Ŝe są trzy waŜne okresy Ŝycia ludzkiego: dzieciństwo. Wrzód Ŝołądka i ropne zapalenia wyrostka robaczkowego nasilają się pod wpływem Marsa. jest przypływ. wycieńczenie. bienie i wydzielanie śluzu. Mars. Ayurveda naucza. a kobiety w czasie menstruacji mają większe bóle. na epilepsję związaną z pittą mają w tym czasie więcej ataków. Saturn jest takŜe silną planetą. Wenus jest odpowiedzialna za zaburzenia nasienia. i Mars wpływa na funkcjonowanie wątroby i zaburzenia powstające w tym zarządzie. zadyszkę. utratę pamięci i zmarszczki. W czasie nowiu księŜyca wzmaga się energia słoneczna. Jego energia powoduje np. takie jak przekrwienie płuc. Wątroba jest siedliskiem Ŝółci. Ze wszystkich pojęć czasu czas astrologiczny ma największe znaczenie dla ludzkiego systemu nerwowego ze względu na potęŜny wpływ planet na umysł. Do schorzeń starszego wieku zalicza się drŜenie. FAZY LUDZKIEGO śYCIA Czas rządzi nie tylko ruchami planet. a takŜe pokrzywkę i trądzik. Ten okres czasu kapha trwa od urodzenia do szesnastu lat. podczas gdy Merkury rządzi rozsądkiem i jego zaburzeniami. przezię88 89 . KaŜda planeta ma związek z określoną tkanką ciała. W tym czasie powszechne są schorzenia pittę. ciało i świadomość. jądra i jajniki. Starość jest czasem vata. Planeta ta moŜe powodować takŜe inne choroby pitty. Jedynym pokarmem dziecka jest mleko matki lub mleko krowie. gdy jednostka jest aktywna i pełna Ŝywotności.AyuiwEcU C/AS pełni księŜyca w ciele wzmoŜona jest kapha. czerwona planeta. Okres ten jest czasem pitta. B. takie jak wzrost toksyn we krwi. Planety mają ścisłe odniesienia do narządów ciała. ma związek z krwią i wątrobą. PoniewaŜ energia słońca ma związek z pittą. ale równieŜ cyklami ludzkiego Ŝycia. gruczoł krokowy. a w zewnętrznym środowisku element wody. osłabienie mięśni i wycieńczenie. kaszel. artretyzm. Dzieciństwo jest czasem kapha i dlatego dzieci mogą częściej zapadać na choroby kapha. ludzie cierpiący np. ASTUOLOGIA Czas obejmuje równieŜ ruchy planet. Dorosłość obejmuje lata od szesnastu do pięćdziesięciu lat. W tym czasie wzbiera woda w oceanie. Ruch czasu w indywidualnym Ŝyciu łączy się z cyklem vata-pitta-kapha. W czasie pełni księŜyca ludzie cierpiący na astmę i epilepsję związane z kapha mają więcej ataków.

co powoduje degenerację. Dlatego jeŜeli do porodu dochodzi przedwcześnie. z których składa się ludzkie ciało. Prana reguluje równieŜ krąŜenie ojas w zarodku. 90 91 . Pitta rządzi trawieniem i odŜywianiem. zaburzenia prany mogą powodować nierównowagę ojas i tejas i vice versa. Jest to witalna energia. ćwiczenia fizyczne i styl Ŝycia mogą wytworzyć równowagę między tymi trzema subtelnymi esencjami. Rządzi równieŜ wszystkimi funkcjami czuciowymi i motorycznymi. która kontroluje Ŝyciowe funkcje przy pomocy prany. konieczne jest zachowanie równowagi trzech subtelnych esencji wewnątrz ciała: prana.lęk. nawet u tych jeszcze nie urodzonych. Tak więc u wszystkich ludzi. Przez osiem miesięcy ciąŜy ojas wędruje do płodu z ciała matki. myślenie i uczucia. Tridosza odgrywają bardzo waŜną rolę w podtrzymywaniu zdrowia komórek i długowieczności. które jest źródłem tych substancji mineralnych. Przez prane wyraŜa się samoistnie naturalna inteligencja ciała. a z serca prana wchodzi do krwi i w ten sposób kontroluje utlenianie we wszystkich dhatus i podstawowych organach ciała. Funkcjonowanie prany. zawiera wszystkie pięć podstawowych elementów i wszystkie witalne substancje tkanek ciała. są pod kontrolą prany. Wszystkie funkcje umysłu. rządzi wszystkimi funkcjami Ŝyciowymi. Tak jak ojas jest konieczna na początku Ŝycia. pokój i twórczość. Ta potęŜna ROZDZIAŁ XII Długowieczność Od momentu fizycznych narodzin do czasu fizycznej śmierci całe ciało jest zaangaŜowane w nieustającą walkę przeciwko procesowi starzenia się. wzmoŜenie kaphy przemieszcza ojas i vice versa — przemieszczona ojas powoduje związane z kaphą zaburzenia cukrzycowe. ogólne osłabienie. dlatego jest tak waŜne. to naturalna inteligencja ciała. dziecku trudno będzie przeŜyć. Ten przykład wskazuje na doniosłość ojas w podtrzymywaniu funkcji Ŝyciowych. przed przemieszczeniem ojas. takie jak pamięć. Kapha podtrzymuje długowieczność na poziomie komórkowym. przez którą prana wchodzi do macicy i do ciała płodu. W czasie ciąŜy pępek płodu jest główną bramą. utleniania i krąŜenia. Właściwa dieta. Vata. ojas i tejas koresponduje na subtelniejszym poziomie kreacji z funkcjonowaniem vaty. Na głębszym poziomie. ojas i tejas. pitty i kaphy. Jest on zlokalizowany w sercu. W ciele dziecka mleko matki pobudza ojas. zapewniając w ten sposób długie Ŝycie. rządzona przez prane. dyscyplinę duchową i techniki tantryczne moŜna przetworzyć ojas na siłę duchową. nakieruje je do jedzenia błota (gliny). aby dziecko otrzymywało mleko matki w celu rozwinięcia siły biologicznej. Prana rządzi biologicznymi funkcjami dwóch innych subtelnych esencji. niezdolność zmysłów do odbierania wraŜeń. PoniewaŜ ojas jest związana z kaphą. czyli cielesnych tkanek. rozmiękczenie kości i stawów oraz drętwienie kończyn. Jest odpowiedzialna za samoodporność systemu i za umysłową inteligencję. utratę świadomości i śmierć. Równowaga ojas jest niezbędna do zachowania biologicznej siły i odporności.DtuqowiEczNOŚć Siedzibą prany jest głowa i prana rządzi całą wyŜszą działalnością mózgową. Ojas jest energią witalną. Fizjologiczne funkcjonowanie serca jest równieŜ rządzone przez prane. Na przykład jeŜeli dziecko ma niedobór Ŝelaza i wapnia. Na poziomie komórkowym zachodzi nieustanny rozpad tkanek ciała i narządów. która przeprowadza procesy oddychania. która ma ścisły związek z praniczną energią Ŝyciową. tak samo jest konieczna dla długowieczności. aby bronić się przed starzeniem. Prana jest Ŝyciową energią. Ghee pomaga do wzmoŜenia ojas. Zmniejszona ojas spowodują związane z vatą reakcje . śyciowa siła praniczną roznieca centralny ogień cielesny (agni). miłość. Przez pranajamę. ojas i tejas. Na poziomie psychologicznym ojas odpowiada za współczucie. dlatego równieŜ odmłodzenie musi mieć miejsce na poziomie komórkowym. która rządzi równowagą hormonalną. KaŜda dosza ma swój doniosły udział w podtrzymywaniu funkcjonowania kaŜdej z miliardów komórek. Ojas jest esencją siedmiu dhatus. będący esencją wszyskich dhatus. Najistotniejszym elementem jest szukralartav.

Dlatego naleŜy uczyć się być „świadkiem" (obserwatorem) wszelkiej umysłowej działalności. Spokojny. którzy ulegają nadmiernie popędowi seksualnemu i masturbacji. Dla wytworzenia takiej równowagi najskuteczniejszy jest proces odmłodzenia. dopóki nie zostanie przedtem oczyszczone od wewnątrz. Mentalne odmłodzenie wywołuje uspokojenie umysłu. siedlisko pitty. która bezpośrednio oddziałuje na system odpornościowy. siedlisko vaty. Niewłaściwa dieta. która doprowadza do tego. wtedy gdy jest farbowane. unikanie spraw światowych i towarzystwa. cielesnych funkcji. Tejas wzmagają bezpośrednio substancje' gorące. spala ojas. uspokajający uśmiech. ale nie naleŜeć do świata. Zachowując taką postawę. Środki przeczyszczające oczyszczają jelito cienkie. zalecany przez Ayurvedę. aby określić. dhatu i trzema malas. jak i śmierć oraz ich intymne powiązania i wewnętrzne związki. Tejas jest esencją bardzo subtelnego ognia. ostre i przenikające. Tejas jest niezbędna do podtrzymania i przetworzenia kaŜdego dhatu. Esencja ta odpowiada źa fizjologiczne funkcjonowanie delikatnych tkanek. co powoduje wzrost nowotworów i zatrzymanie przepływu energii pranicznej. Dlatego więc Ayurveda zaleca drugą metodę mentalnego odmłodzenia. to uczy teŜ. zdrowsze i spokojniejsze. który rządzi przemianą . Ŝe mogą istnieć indywidualne ograniczenia karmiczne. Ayurveda. Agni. przechodzą przez Ŝołądek. jakkolwiek podtrzymuje przedłuŜanie Ŝycia. a zabiegi nosa ziołami rozjaśniają umysł i świadomość. przyswajanie i asymilację pokarmu. Tak samo jak zasadniczą sprawą dla zdrowia jest zapewnienie równowagi między tridosza. materii poprzez system enzymatyczny. trwonią j energię ojas w momencie orgazmu. czyli cielesnymi odpadami. Tak samo jak brudne ubranie nie przyjmie prawidłowego koloru. Taka osoba staje się podatna na choroby psychosomatyczne (Dodatek C: napój z migdałów). Dla oczyszczenia krwi trzeba wykonać zabieg puszczenia krwi. podobnie jak praktyki jogi. zachowując dystans wobec tych przeŜyć. które z nich są przyczyną stresu. Ŝe plazma krwi moŜe przenosić odmładzające składniki odŜywcze ziół do głęboko połoŜonych tkanek. pobudza trawienie. Celibat i duchowa dyscyplina równieŜ są uŜyteczne dla odmłodzenia. Wszystkie te fizjologiczne ścieŜki muszą więc zostać oczy92 szczane. KaŜde dhatu ma swój własny tejas. ograniczając odporność i stymulując nadmierną aktywność praniczną. gdzie rozpoczyna się proces odmłodzenia. Ci. złe nawyki Ŝyciowe i naduŜywanie leków powodują nierównowagę tejas. śycie bez pragnień i stresów jest szczęśliwsze. a nauka o Ŝyciu zaleca równieŜ takie drogi. Odmładzające zioła. Duchowe praktyki i celibat wzmagają te cechy. Jednak takie podejście jest dla większości ludzi niemoŜliwe do zastosowania. centralny ogień w ciele. Gdy tejas ulega wzmoŜeniu. środki przeczyszczające. Takie Ŝycie kreuje naturalną długowieczność. Wymioty oczyszczają Ŝołądek. Ŝeby prana. lecznicze lewatywy. jak długo jest to moŜliwe. Rezultatem tego jest słabość ojas. zmieniony sposób Ŝycia pobudza proces odmłodzenia. Takiego cielesnego oczyszczenia dokonuje się przez zastosowanie pięciu pancha karma: wymioty. oczyszczanie nosa ziołami i oczyszczenie krwi (po szczegółowe opisy tych metod leczniczych sięgnij do rozdziału 7). na których człowiek moŜe spotkać się ze śmiercią spokojnie. obserwuje on swoje więzi uczuciowe.AyuwEcta I)łuqowiECZNOść duchowa energia tworzy aurę. aby zioła mogły dotrzeć do głębszych tkanek ciała. ma błyszczące oczy i naturalny. ojas i tejas pozostawały w równowadze. własnych myśli i uczuć. tak samo waŜne dla długowieczności jest. Odmłodzenie musi dokonywać się na poziomach: fizycznym. tak teŜ ciało nie odniesie korzyści z odmłodzenia. Taka osoba jest pełna duchowej energii i siły. kontemplacyjny umysł pomaga równieŜ w utrzymaniu długowieczności. Aby wywołać w umyśle spokój. czyli dhatu-agni. Przed rozpoczęciem programu fizycznego odmłodzenia ciało musi zostać oczyszczone. men-1 talnym i duchowym. WzmoŜona prana wytwarza zwyrodniające zaburzenia w dhatu. który jest siedzibą kaphy. nawet potem. a zdrowy. zanim wejdą do krwiobiegu. Według Ayur95 . Lewatywy lecznicze oczyszczają jelito grube. jelito cienkie i jelito grube. Dalsze przetwarzanie składników pokarmowych na delikatne tkanki pozostaje pod kierunkiem subtelnego poziomu energii agni — tejas. Osoba z silnym ojas jest pociągająca. Niedostatek tejas przejawia się w nadmiernym wytwarzaniu niezdrowych tkanek. czyli aureolę dookoła najwyŜszego czakramu. Dyscypliny te prowadzą do duchowego zrozumienia. Współczesna medycyna rozwinęła technologię słuŜącą do podtrzymywania Ŝycia. według której człowiek uczy się być w świecie. jednym z ayurvedycznych zaleceń jest odosobnienie. przyjmowane doustnie. gdy ustaje kontakt ciała z uczuciami i duchowością człowieka. Ayurveda szanuje zarówno Ŝycie.

pozycja drzewa (wrkszasana).ryba (uttanasana). jest bardzo waŜnym. Rodzaj astmy charakterystyczny dla vata . 8. obudzenie się świadomości. Zapalenie języka . Tak więc ćwiczenia jogi mają wartość zarówno prewencyjną.mudra).czakrasana). pług (halasana). świerszcz (salabhasana). Są nimi: naturalna regulacja systemu nerwowego. Ayurveda i joga są naukami siostrzanymi. Praktyki jogi stosowane do leczenia stresu i chorób związanych ze stresem (takich jak nadciśnienie.mudra). Jogowie mogą teŜ przez pewien czas 94 Asany przy dolegliwościach pitta 1.czakrsana).skłony do tyłu (matsjasana). koncentracja. klęczenie przy głowie (karnapidasana). skłony do tyłu (matsjasana). skłon w lotosie (joga . pozycja embrionu (garwasana). świeca (sarwangasana). pług (halasana). ryba (uttanasana). Gniew lub nienawiść-świerszcz (odmiana z uniesionymi rękami i nogami).skłony do tylu (matsjasana). postawy. 9. pranajama i tantra. dyscyplina. wyginanie kręgosłupa (ardha . skłon w lotosie Goga . 3. łuk (dhanurasana). pług (halasana). Dolegliwości wątroby . świeca (sarwangasana). Bóle artretyczne i reumatyczne . gdy ciało staje się do tego zdolne. Praktyki jogi pomagają wprowadzić naturalny porządek i równowagę do systemu neurohormonów i procesów przemiany materii. są przyczyną róŜnych schorzeń. pozycja embrionu (garwasana).mudra).czakrasana). Złe wchłanianie . świeca (sarwangasana). otwierają i wprawiają w ruch energie. Podstawą dyscypliny ayurvedycznej jest staranna dieta i zrównowaŜony sposób Ŝycia. Joga przywodzi człowieka do naturalnego stanu spokoju (wyciszenie). 10.szetali (wciąganie powietrza ustami przez zwinięty język). Wykres 8 Podstawy jogi zalecane przy dolegliwościach vata. pług (halasana). ryba (uttanasana). który jest równowagą. relaks pełny (sawasana). cukrzyca. 10. szczęścia i długowieczności. spokojne oddychanie. oczyszczenie. świeca (sarwangasana). świerszcz (salabhasana). aby przed podjęciem praktyk jogi studiować Ayurvedę. Ból głowy -pług (halasana). Bóle pieców (w krzyŜu) . kobra (bhudŜangasana). skłon w lotosie Goga . Zaparcie -skłony do tyłu (matsjasana). Zapalenie okręŜnicy (colitis) . Ischias (rwa kulszowa) -pozycja embrionu (garwasana). luk (dhanurasana). śylaki -stanie na głowie (sirsasana). 8. skłon w lotosie Goga .świeca (sarwangasana). skłon do tyłu (matsjasana). Nadczynność tarczycy . ochronnym sposobem zapewnienia dobrego zdrowia.ryba (uttanasana). relaks pełny (sawasana). 6.czakrasana). 4. JOGA Według Ayurvedy. wyginanie kręgosłupa (ardha . klęczenie przy głowie (karnapidasana).mudra).mudra). skłon w lotosie Goga . A. Osłabienie seksualne . relaks pełny (sawasana).mudra). 5. która jest duchową nauką Ŝycia. opisane przez ojca jogi. przynoszą człowiekowi duchową i fizyczną wolność. 95 . a Ayurveda jest nauką o Ŝyciu codziennym. Praktyki jogi.wyginanie kręgosłupa (ardha . 9. ptug (halasana). kobra (bhudŜangasana). i w ten sposób poprawiają endokrynalny metabolizm.AyuiwedA DluqowiECZNOść vedy śmierć jest przyjacielem człowieka. jak i leczniczą. praktyka jogi. lotos uniesiony (utthita padmasana). skłony do tyłu (matsjasana). pitta i kapha Wszystkie asany naleŜy wykonywać. luk (dhanurasana). naturalnym.ryba (uttanasana). świeca (sarwangasana). Zmarszczki . PatandŜalego. klęczenie przy głowie (karnapidasana). człowiek jest uwaŜany za gotowego do studiowania duchowej nauki jogi. stan doskonałej równowagi. Hemoroidy . pług (halasana). 5. W Indiach naleŜy do tradycji. 7. 11. Asany przy dolegliwościach vata 1.szetali (wciąganie powietrza ustami przez zwinięty język). 4. 6. umysłu i ducha osiąga się dzięki dąŜnościom takich tradycyjnych praktyk. Joga jest nauką o zjednoczeniu z NajwyŜszym Istnieniem. Dla osiągnięcia wolności wymagana jest dyscyplina. Bezsenność . Nadciśnienie . bo dusza jest wieczna. szetali (wciąganie powietrza ustami przez zwinięty język). 2. skłon w lotosie (joga . to nie istnieje śmierć indywidualnej świadomości. lotos (padmasana). które jak joga. skłony do tyłu (matsjasana). Zaburzenia menstruacyjne -pług (halasana). 12.świeca (sarwangasana). oddychając spokojnie i głęboko. (odmiana z uniesionymi jednocześnie rękami i nogami). Depresja -skłon w lotosie (joga -mudra). są bardzo poŜyteczne dla utrzymania dobrego zdrowia. Jakkolwiek ciało umiera.mudra). Gdy jogini przyjmują pewne postawy i przestrzegają pewnej dyscypliny. PatandŜali opisał osiem ścieŜek jogi i praktyk jogicznych. poniewaŜ Ayurveda jest nauką dotyczącą ciała.relaks pełny (sawasana). okręt (ardha . stanie na głowie (sirsasana). Dyscyplinę ciała. relaks pełny (sawasana). stanie na głowie (sirsasana). a zatem dostarczają wzmocnienia przeciwko stresom. 7. skłony do tyłu (matsjasana).nawasana). wyginanie kręgosłupa (ardha . kobra (bhudŜangasana).skłon w lotosie (joga .pozycja embrionu (garwasana). które zostały skumulowane i zatrzymane w ośrodkach energetycznych.pozycja embrionu (garwasana). świeca (sarwangasana). stanie na głowie (sirsasana). relaks pełny (sawasana). pług (halasana). kontemplacja. a tylko wtedy. w zastoju. 2. Wrzód Ŝołądka -skłon w lotosie Goga -mudra). skłony do tyłu (matsjasana). Migrena . W czasie wykonywania tych pozycji brzuch naleŜy mieć wciągnięty. 3. Gdy energie te pozostają tam bezwładne. astma i otyłość) są bardzo skuteczne.

półŜółw (ardha . ryba (uttanasana). okręt (ardha -nawasana).czakrasana). Cukrzyca . 8. ryby (uttanasana). kobra (bhudzangasana).nawasana). okręt (ardha .czakrasana). 6. wyginanie kręgosłupa (ardha .czakrasana). 4. Przekrwienie zatok . wyginanie kręgosłupa (ardha . skłon do kolan Ganusirasana).okręt (ardha .wyginanie kręgosłupa (adraha . ryba (uttanasana). 3. Astma -wyginanie kręgosłupa (ardha -czakrasana).kurmasana). świeca (sarwangasana). wykonanie 96 97 . kobra (bhudŜangasana). 7. 5. świeca (sarwangasana).postawa Iwa (simhasana). półŜółw (ardha . łuk (dhanurasana). łuk (dhanurasana).nawasana).kurmasana). pług (halasana).stanie na głowie (sirsasana). Ból gardła -postawa Iwa (simhasana). świerszcz (salabhasana).ryba (uttanasana). pług (halasana).ryba (uttanasana). skłon do tyłu (matsjasana). Pozycje Jogi półŜółw.AyURVEdA l)łuqowiECZNOŚć Asany przy dolegliwościach kapha 1. Bronhit . świeca (sarwangasana). bhasrika (wdychanie ciepłego powietrza). pozycja drzewa (wrkszasana). świerszcz (salabhasana). Chroniczne zaburzenia trawienia . skłon do tyłu (matsjasana). ryba (uttanasana). Rozedma . ryba (uttanasana). Ból głowy na tle zatok . 2.

AyURVEdA DłuqowiEczNOŚć pozycja embrionu z głową na dół pozycja embrionu z głową do góry korkociąg .

ułatwione pług.wyginanie kręgosłupa stanie na głowie świeca stanie na głowie . wykonanie ułatwione 99 . wykonanie nieprawidłowe 98 pług.

fragment relaks pełny szetali 101 IOO .skłon świerszcz.pierwsza faza joga mudra . odmiana z uniesionymi rękami i nogami lotos ryba ryba.AyuiwEcta DłuqowiEczi\iość świerszcz kobra joga mudra .

które ćwiczenia są odpowiednie dla róŜnych typów konstytucjonalnych. zaczyna się pocić i odczuwa pragnienie. To ćwiczenie przyspiesza metabolizm tłuszczu. a ponadto ma wpływ na uzdolnienia twórcze. mogą oni skutecznie uporać się z tymi dolegliwościami. następnie znów kolejna minuta oddychania. Osoby otyłe powinny wykonywać jogiczne ćwiczenie oddechowe nazwane „oddech ognia". Podobnie jak w jodze. 102 . tzw.AyURVECJA Dłuqoa/'iECZNOść postawa Iwa B. są róŜne typy pranajamy. Takie ćwiczenie jest równowaŜnikiem biegu na dystansie dwóch mil. Podobnie osoba o konstytucji vata nie powinna wykonywać asany sarwangasana (stanie na ramionach. Osoba o konstytucji kapha nie powinna wykonywać asany matsjasana (ukryty lotos. świeca) przez dłuŜszy czas. rezultatem będzie umysłowy zamęt. ciała i świadomości. Osoba o konstytucji vata powinna wykonywać oddychanie przemienne. Wykonuje się je siedząc w wygodnej pozycji. Ayurveda wskazuje. Powinno być wykonywane przez jedną pełną minutę. a wydychać przez lewe. Stłumiony gniew moŜe spowodować przesunięcie się kręgu szyjnego na prawą stronę. a jego delikatna struktura kostna vata moŜe spowodować przemieszczenie w kręgosłupie. JeŜeli pra105 pozycja drzewa mieć pewne dolegliwości fizyczne i psychiczne. a wtedy moŜe zapragnąć napić się czegoś zimnego. Pranajama czyści płuca. Ayurveda wskazuje. czyli ryba) przez dłuŜszy czas. wyzwalają się toksyny powodujące choroby. Gdy osoba z nadwagą wykonuje ćwiczenie oddechowe. która moŜe spowodować nadzwyczajną równowagę w świadomości. stosownie do ich konstytucji. serce i inne organy. raz wdychać prawym nozdrzem. szyjny kręg kręgosłupa. oddychanie przemienne przynosi równowagę. są jogistyczną techniką leczniczą. Stosując jednak ayurvedyczną diagnozę i sposób leczenia. Ten kręg jest wraŜliwy. a takŜe oczyszcza nadi. poniewaŜ wywiera ona bezpośredni ucisk na gruczoły nadnercza. Osoba o konstytucji pitta powinna wykonywać oddychanie lewym nozdrzem. Ćwiczenie to przynosi ciału ochłodzenie przez wzmoŜenie energii Ŝeńskiej. bo na skutek procesu jogistycznego oczyszczenia umysłu. Przy wykonywaniu pranajamy doświadcza się Czystego Istnienia i uczy się prawdziwego znaczenia pokoju i miłości. uŜywając kciuka i palca środkowego do zaciskania i otwierania drugiego nozdrza. MoŜe wnieść w Ŝycie radość i błogosławieństwo. Na przykład osoba o konstytucji pitta nie powinna wykonywać asany stania na głowie dłuŜej niŜ przez jedną minutę. Jednak w takim przypadku naleŜy unikać picia chłodzonych napojów. Pranajama daje wiele korzyści zdrowotnych. biorąc głęboki oddech i wydychając szybko i silnie przez nos. po której następuje minuta odpoczynku. poniewaŜ stanie na ramionach wywiera zbyt mocny nacisk na siódmy. W celu wykonania tego ćwiczenia naleŜy wdychać przez lewe nozdrze. zwane pranajama. a stłumiony lęk . PoniewaŜ vata jest siłą aktywną. (zamieszczone diagramy wskazują. jak równieŜ w przypadku określonych dolegliwości). JeŜeli będzie stała dłuŜej.na lewą stronę. w sumie naleŜy ćwiczyć przez pięć minut. które są pranicznymi strumieniami energii w ciele. ODDYCHANIE I MEDYTACJA (PRANAJAMA) Ćwiczenia oddechowe. które postawy są dobre dla kaŜdego typu konstytucjonalnego. Wdychanie będzie następowało odruchowo po kaŜdym wydechu. jakie rodzaje jogi są odpowiednie dla poszczególnych osób. Osoba o konstytucji kapha powinna wdychać przez prawe nozdrze. poniewaŜ to wzmaga tworzenie się tłuszczu w ciele. a drugi raz lewym. a wydychać przez prawe. To ćwiczenie ma w ciele skutek ogrzewający przez stymulowanie energii męskiej.

Intonowanie mantramu powinno być najpierw głośne. Obudzenie się twórczej inteligencji jest błogosławieństwem medytacji. Zacznij spostrzegać ruch swoich myśli. wykonywana niewłaściwie powoduje choroby.Świadomość Kosmiczna Hum (Ja) . zamknij oczy i sprowadź swoją świadomość z zewnątrz do wewnątrz. Oto pewna prosta metoda medytacji: Wybierz wolną chwilę. Ta praktyka przynosi ogromną energię uzdrawiającą. l)łuqowiECZNOŚć Diagram 11 Medytacja So-Hum So (On) .świadomość indywidualna 10 5 C. MEDYTACJA Medytacja wnosi do ludzkiego Ŝycia poszerzoną świadomość. ma Ŝywić ludzką duszę D. wcześnie rano. kto ma doświadczenie w tym jogicznym systemie leczenia. aŜ wreszcie moŜna zamilknąć. Czytelnik nie powinien zaczynać pranajamy bez wskazówek kogoś. Śpiewanie tych świętych słów w przepisany sposób wyzwala tę energię. oileto moŜliwe. Po pewnym czasie spędzonym na obserwowaniu tego zewnętrznego świata. umysłu i świadomości. Niech twoje oczy oglądają otaczające cię środowisko. Tak samo jak pokarm dla ciała powinien być wybierany stosownie do konstytucji. MANTllAM Mantram (forma liczby pojedynczej) jest sanskryckim terminem określającym słowo lub grupę słów. Pranajama moŜe wyleczyć z chorób tylko wtedy. gdy jest wykonywana prawidłowo. współpracując wewnętrznie z ponaddźwiękowym brzmieniem. dostatecznie głośne. Energia mantramu pomaga w osiąganiu równowagi ciała. spokojnym i twórczym. Budzi inteligencję potrzebną do uczynienia Ŝycia szczęśliwym. przyczynia się to do zaburzeń w tych organach. którego cel. pragnień i uczuć. Z krawędzi świadomości obserwuj ruchy strumienia swoich myśli. Nie próbuj ich 104 . Rozluźnij mięśnie. a uszy niech odbierają jego dźwięki. podobnie teŜ jest z mantramem. aby moŜna było słuchać tego dźwięku.AyuwEdA najamy nie wykonuje się starannie i systematycznie. skuteczne działanie. i usiądź spokojnie. które niosą pewne fonetyczne wibracje i energię. Wibracja mantramu przenika coraz głębiej do serca. harmonię i naturalny porządek.

Na skurcz mięśni.przybędziesz na rozpoczęcie głębokiego przeobraŜenia. Głęboki masaŜ jest bardzo korzystny dla ludzi kapha. W celu wzmoŜenia kondycji vata. W medytacji „so-hum" następuje zjednoczenie indywidualnej świadomości ze Świadomością Kosmiczną. Dzięki wewnętrznej obserwacji zostaniesz oczyszczony z roztargnienia . lekki. a po południu na schorzenia pitta. Twój oddech stanie się spokojniejszy. Twoje Ŝycie zmieni się. Jednak trzeba pamiętać. Na schorzenia kapha masaŜ naleŜy robić rano. Dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i stworzenia równowagi między trzema humorami: vata. W tym stanie pokój i radość zastąpią błogosławieństwo. która ma dwie biegunowości: wdech i wydech. Sam masaŜ i rodzaj oleju zaleŜy od indywidualnej konstytucji kaŜdej osoby. którzy mają na ogół suchą skórę. Znikną ograniczenia. MasaŜ osobie o konstytucji pitta naleŜy wykonywać olejem słonecznikowym lub sandałowym. a medytacja jest Ŝyciem. a wydech ciepły. MASAś MasaŜ jest metodą leczniczą. Do poszczególnych chorób stosuje się określone techniki. a Prana jest siłą Ŝyciową i Ŝyciową energią. a powszednie dni staną się nowym. w czasie kapha. Wszystkie problemy zostaną rozwiązane w tej nowej. Głaskanie w przeciwnym kierunku niŜ włoski na ciele ułatwia przenikanie oleju do mieszków włosowych. śycie jest medytacją. spowolniony i znajdziesz się poza wszelką myślą. a Ŝeńską so. poza przyczyną i skutkiem. która wiąŜe się z ruchem energii w ciele. rozszerzonej świadomości. Te wibracje są dźwiękową energią. ani teŜ oceniać tych przeŜyć. Dla osób o konstytucji kapha odpowiedni jest olej kukurydziany lub z kłącza tataraku albo masaŜ bez oleju. Wdech jest zimny. Usiądź spokojnie i obserwuj swój oddech. Twórcza inteligencja zacznie działać w twoim ciele. Medytacja jest potrzebna. ma dwie manifestacje: męską i Ŝeńską. stan najwyŜszej równowagi. świeŜym doświadczeniem. Zjednoczenie indywidualnej świadomości ze Świadomością Kosmiczną przynosi samadhi. Ayurveda proponuje masaŜ olejem sezamowym dla uspokojenia i zrównowaŜenia ciała. Przysłuchuj się dźwiękowi so -hum. hum-so poprzez oddech. zatrzymać ani zmienić. która jest jednym z Ŝyciową energią oddechu. poniewaŜ mają one właściwości chłodzące. Na przykład na zastój krwi i słabe krąŜenie masaŜ w kierunku serca. Przez oddychanie uświadomisz sobie wibracje kosmicznego dźwięku. poniewaŜ medytacja nie jest oderwana od Ŝycia. ale jest częścią Ŝycia.takie są błogosławieństwa praktyki medytacyjnej. poza czasem i poza przestrzenią. wieczorem na schorzenia vata. 106 107 . zaczniesz cieszyć się pogłębionym odpręŜeniem i otwierającym się w tobie bogactwem energii . Razem tworzą one naturalny biorytm. a w czasie wydechu czujesz hum. Oddech jest ruchem Prany. Samo Ŝycie stanie się medytacją. W miarę jak poszerzy się nie napotykająca przeszkód świadomość. Ten kosmiczny dźwięk. twoja świadomość sama się opróŜni i w tej pustce rozszerzy się. Ŝe te wyŜej opisane rezultaty medytacji mogą być tylko owocem konsekwentnej i regularnej praktyki. Ayurveda zaleca masaŜe rozmaitymi olejami. W czasie wdechu poczujesz wibracje kosmicznego dźwięku so. pitta i kapha. masaŜ wzdłuŜ włókien mięśni. a dla vata i pitta tylko masaŜ łagodny. Inna forma medytacji przynosi równieŜ wielkie błogosławieństwo. umyśle i świadomości. napięcie i bóle. którym jest bezdźwięczny dźwięk aum. aby wnieść harmonię do powszechnego Ŝycia.AyuiwEdA Długowi ECZNOŚĆ E. Męską manifestacją jest hum. Technika ta jest wskazana dla ludzi vata.

ogólnodostępne środki. metali i kolorów. takie jak wykorzystywanie leczniczych właściwości szlachetnych kamieni. Aloes ma równieŜ właściwości czyszczące krew i dlatego działa korzystnie na wątrobę. b° własne mechanizmy ciała przywracają system nerwowy do zdrowia. Przynosi więc ulgę w przeziębieniu. Ta znana roślina jest wszędzie dostępna. Celem stosowania tych środków nie jest likwidowanie objawów choroby. wśród których jest wiele preparatów ziołowych. jak się to często dzieje w medycynie zachodniej. reumatyzm. zalecając proste środki lecznicze przy drobniejszych dolegliwościach i posługując się zwykłymi ziołami. a rady. Lucerna. obecnymi w kaŜdej kuchni. anty-pitta i anty -kapha. Przykładać z kurkumą. które wydawały się błahe. mogą mieć powaŜne następstwa. ŚwieŜa galaretka z liścia aloesu pomaga kobietom mającym bóle w czasie menstruacji. a ponadto pomaga w równowaŜeniu w ciele vata. których udziela. która wspomaga procesy lecznicze. trzeba skorzystać z porad)' lekarza. Ma działanie anty-vata. Pomaga równieŜ przy owrzodzeniu i zapaleniu skóry. Ayurveda jest nauką bardzo praktyczną. jednak nie wzmagają kaphy. które moŜna zastosować w domu. a nie tylko jej symptomów. bezpośrednio na powiekę przy zapaleniu spojówek. 108 . na artretyzm. Celem działania środków ayurvedycznych jest wykorzenienie samej choroby. MoŜna ją równieŜ zaŜywać przed spaniem. Co najmniej osiemdziesiąt procent wszystkich chorób nie wymaga specjalnego leczenia. organ. kaszlu. ale raczej doprowadzenie niezrównowaŜonych czynników w ciele do ponownej harmonii i eliminowanie w ten sposób przyczyn choroby. zastoju. W tych przypadłościach naleŜy brać jedną lub dwie łyŜeczki galaretki z aloesu ze szczyptą czarnego pieprzu (dwie łyŜeczki trzy razy dziennie moŜna przyjmować jako środek ogólnie wzmacniający). Informacje zawarte w tym rozdziale mają głównie wskazać metody podwymywania ciała w jego naturalnym procesie równowaŜenia wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia i pobudzania w ten sposób samoleczenia^ Oczywiście. woreczek Ŝółciowy i Ŝołądek. moŜna ją stosować przy atakach ischiasu. Lucerna jest naturalnym środkiem przeciwbólowym. Oprócz kuracji ziołowych zalecane są środki mniej popularne na Zachodzie. wrzody i anemię. które wyleczą twoją rodzinę i ciebie samego.I l-kftltSIWA A. Jest uniwersalnym środkiem tonizującym na wątrobę. MoŜna uŜywać swojej kuchni i jej zasobów dla przeprowadzenia ziołowych kuracji. gdy uŜywa się ich we właściwy sposób. Z czasem objawy. na oparzenia. W tym celu naleŜy zmieszać dwie łyŜki 109 ROZDZIAŁ XIII Lekarstwa Farmakologia Ayurvedy jest rozległą wiedzą. Klasyczne teksty ayurvedyczne stwierdzają. Ŝe wszystkie substancje występujące w naturze mają wartość leczniczą wtedy. są łatwe i skuteczne. zawierającą tysiące leków. a takŜe działa łagodnie przeczyszczająco. pitta i kapha. uśmierza teŜ stany zapalne. tak więc nie wzmaga Ŝadnego z humorów. Ma właściwości anty vata i anty-kapha oraz przeciwzapalne. L i ś c i e a l o e s u . Liście aloesu moŜna stosować takŜe zewnętrznie. zapalenie okręŜnicy. Miejscowe stosowanie aloesu jest równieŜ skuteczne przy opryszczce pochwy. który wspiera trawienie i neutralizuje toksyny. Liście aloesu mają własności chłodzące. APTEKA W KUCHNI Kuchnia moŜe stać się domową kliniką. skaleczenia i rany urazowe. jeŜeli choroba nie ustępuje po zastosowaniu tych metod. Galaretkę aloesu moŜna równieŜ stosować zewnętrznie. Oto naturalne. Ma smak cierpki i lekko gorzki. poniewaŜ ich działanie wykrztuśne ułatwia odpluwanie. Jest bardzo skuteczna przy usuwaniu toksyn z jelita grubego.

Wypicie dwóch do trzech szklanek naparu z tataraku pobudza wymioty. Ma ono wiele właściwości medycznych. Ze względu na swoje naturalne własności przeciwbólowe i przeczyszczające jest równieŜ środkiem antyreumatycznym. Jest to środek leczniczy przy chronicznym kaszlu i astmie. ma teŜ własności przeciwzapalne. K ł ą c z e t a t a r a k u . kaszel i zaflegmienie. Szczypta sody rozpuszczona w ciepłej wodzie z sokiem z połowy cytryny zmniejsza kwasowość. W przypadku bólu ucha naleŜy zawinąć odrobinę asafetydy w kawałek bawełny i włoŜyć do ucha. reguluje przepływ gazów. Kardamon jest lekko cierpki. NaleŜy go uŜywać tylko w małych ilościach. Uśmierza teŜ skurcze. Dobry jest na przeziębienie. Kardamon wzmacnia serce i płuca. P i e p r z t u r e c k i . Następnie pocierać o ostry kamień i mieszać z mlekiem matki. A s a f e t y d a (gumoŜywica z korzeni i kłączy zapaliczki lekarskiej). Masowanie tym olejem powoduje odpręŜenie napięcia mięśni i daje uczucie świeŜości. jednak jeŜeli pali się marihuanę z odrobiną sproszkowanego tataraku. uboczne skutki wszystkich środków psychodelicznych mogą być neutralizowane przez dodanie tataraku. leczy skazę moczanową. (matka powinna w tym celu zanurzyć mały palec w oleju i dać dziecku ssać). Oddziałuje na wyŜsze funkcje mózgowe i tkanki mózgu. Leczniczego oleju z tataraku moŜna uŜywać przy zabiegach czyszczenia nosa. Dla pobudzenia inteligencji małych dzieci naleŜy ogrzać złotą nić (drut) i wprowadzić ją do środka trzciny tataraku wzdłuŜ osi (rdzenia). a takŜe zewnętrznie do masaŜu w celu usunięcia chorób vata i kapha. Pomaga w usuwaniu kału z kiszki stolcowej i niszczy robaki i pasoŜyty. usuwa toksyny i uśmierza ból. Liście tataraku poprawiają krąŜenie i odŜywiają tkanki mięśniowe. W istocie. Pobudza krąŜenie krwi i wydzielanie potu. Pół filiŜanki sody dosypane do kąpieli poprawia krąŜenie i wygładza skórę. UŜywa się go w przypadku ataków epileptycznych. Jest to ziele gorące i penetrujące. gazy i niestrawność. usunięcia kataru. uśmierza ból i zaostrza umysł. Dać dziecku pół łyŜeczki do herbaty. Będzie to równieŜ chronić przed zaburzeniami kapha. pokrzywkę i rumień. Kardamon jest środkiem aromatycznym. Przy chronicznym zaparciu naleŜy zaŜyć jedną łyŜkę stołową oleju z filiŜanką naparu z imbiru. to neutralizuje on całkowicie jej toksyczne skutki uboczne. Jest to przyprawa cierpka i gorąca. Jest równieŜ skuteczny w przypadku bronchitu i oczyszcza płuca. Roznieca ogień trawienny. będąca Ŝywicznym wyciągiem z drzewa. ma zastosowanie jako przyprawa kuchenna. podtrzymuje zdrowie i higienę skóry. które przeczyści przewód oddechowy. Według Ayurvedy tatarak ma własności przeciwkonwulsyjne. uŜywane jako środek wykrztuśny i wymiotny. K a s z t a n o w y olej.AyURVECJA LEI<ARSIWA stołowe galaretki z aloesu z dwiema szczyptami kurkumy. Kardamon. takich jak ar-tretyzm. Soda łagodzi teŜ infekcje skóry. 110 Tataraku uŜywa się równieŜ dla poprawienia pamięci. Marihuana działa toksycznie na wątrobę i komórki mózgowe. Usuwa równieŜ gazy zgromadzone w jelicie grubym. zatokowego bólu głowy. chroniczne bóle pleców i skurcz mięśni. działa wykrztuśnie i przeczyszczające Szczypta asafetydy gotowana z soczewicą poprawia trawienie. leczy gazy i zaparcie. pryskając na jarzyny lub do naparów. W tym celu naleŜy przyjmować rano i wieczorem po szczypcie sproszkowanego tataraku razem z ćwierć do pół łyŜeczki miodu. Jest on najlepszym antidotum na chorobowe skutki zaŜywania marihuany. przez tydzień. Ta substancja o silnym zapachu. MoŜe spowodować kichanie. Taki napój neutralizuje toksyny. W postaci proszku moŜe być wkładane do nosa jako tabaka dla przeczyszczenia zablokowanych zatok. Ma właściwości tak łagodnie przeczyszczające. Soda neutralizuje kwas. Soda s p o Ŝ y w c z a . pomagając w rozszerzeniu świadomości i jej klarowności. ischias. ma właściwości pobudzające. roznieca agni. Ten napar jest równieŜ skuteczny w usuwaniu złogów. Roznieca ogień trawienny i poprawia apetyt. Ŝe moŜna go bez obawy uŜywać nawet przy leczeniu małych dzieci. Ułatwia oddychanie i odświeŜa oddech. 111 . Przykładać na chore miejsca wieczorem przed połoŜeniem się do łóŜka. słodki i trochę ostry. Jej zapach uśmierza ból. stymulującym i odświeŜającym. odświeŜa umysł i pobudza serce. Napar z korzenia kasztana leczy wiele chorób vata.

Jest dobry na choroby vata i kapha. Ŝe czosnek jest radŜasowy. ale nie na pitta. gorzkawy i cierpki. NaleŜy w takich przypadkach zaŜywać szczyptę proszku kminkowego ze świeŜą maślanką (patrz przepisy Dodatek C). niestrawność. jest gorący. mająca własności antyseptyczne i odświeŜające. soczewicy i sera. aby usunąć uczucie pieczenia. mdłości i wymioty. Jest bardzo skuteczny na dolegliwości pitta i kapha. S i e m i ę l n i a n e . zaŜywanie dwa lub trzy razy dziennie po dwie kapsułki pomaga w rozbijaniu zakrzepów. Wewnętrznie moŜna go uŜywać. śucie kawałka goździka z twardym cukierkiem łagodzi suchy kaszel. Napar zrobiony z cynamonu. To alkalizuje mocz. Po wypiciu filiŜanki naparu z siemienia przed spaniem wypróŜnienie rano jest łatwe. Usuwa dolegliwości vata i kapha. zaflegmienie. uŜywa się go na rumień. Goździki są naturalnym środkiem pzeciwbólowym. Kolendra ma właściwości chłodzące. Jest aromatyczny. ogranicza wzrost duchowy i nie powinny go jadać osoby dąŜące do celów duchowych. Są dwie postaci kolendry. Mimo wymienionych przeciwwskazań czosnek działa bardzo skutecznie przy zaburzeniach vata. Jest równieŜ skuteczne na gazy. Pokarmy cięŜko strawne czyni lŜejszymi. Sproszkowany moŜna równieŜ zaparzać jako napój. Działa równieŜ jako środek przeciwbólowy. zielona roślina. Kilka kropli olejku goździkowego naleŜy dodać do gotującej się wody i wdychać parę (inhalacja). W postaci papki moŜna nakładać na skórę. jedną szczyptę na raz. Zawiera aromatyczny olejek. ŚwieŜy sok z kolendry ma własności anty-pitta. Stymuluje teŜ wydzielanie potu. druga to suche nasiona. Cynamon. z jarzynami i owocami. Kminek. NaleŜy go uŜywać do mięsa. Dodanie szczypty sproszkowanego goździka do naparu z imbiru uśmierza vatę i kaphę. 112 K o l e n d r a . G o ź d z i k k o r z e n n y . bo nadmiar powoduje uszkodzenie pitta.AyuRVEdA LtkARSTWA Pieprz turecki oczyszcza jelito grube i gruczoły potowe. a przy dolegliwościach pitta moŜna uŜywać go tylko w małych ilościach. Jego wpływ na ciało jest gorący. PraŜony. Przynosi ulgę przy wzmoŜeniu vaty i pomaga na gazy. Jest gorący. pokrzywkę i zapalenie skóry. Ten prosty domowy środek pomaga równieŜ przy zaparciu. obrzęku i dolegliwościach okolicy brzucha. poniewaŜ goździk jest gorący i powoduje wraŜenie pieczenia na języku). Są one aromatyczne i poprawiają trawienie. cierpki. moczopędne i moŜna ją zaŜywać. Poprawia ich smak i łatwość przyswajania. Cynamon jest dobrym zielem odtruwającym. Jest to roślina aromatyczna i pobudzająca. soczysty i ostry. Poprawia smak potraw i ułatwia trawienie. Daje wraŜenie świeŜości i siły. W tym celu zanurza się mały kawałek bawełny w olejku i przykłada na ubytek w bolącym zębie. Razem z kałem usuwa się śluz. Jest dobry na trawienie i przyswajanie. imbiru i czosnku połączonych razem. pobudza trawienie i ma naturalne działanie oczyszczające. NaleŜy go jednak brać w małych ilościach. wykrztuśnie i odflegmiająco. Cynamon roznieca agni. wkładając do kapsułek. zaflegmieniu i kaszlu. pomaga na kaszel. gorzki i pikantny. Smak ma lekko cierpki i pikantny. i ta nazywa się c i 1 a n t r o. Goździk pomaga na kaszel. gdy w czasie oddawania moczu czuje się pieczenie. PoniewaŜ daje efekt ogrzewający. a takŜe na odmłodzenie. Pobudza teŜ wydzielanie soków trawiennych. kardamonu. Działa energetyzująco i pomaga przy astmie i chronicznym kaszlu. kłopoty z zatokami. a pomaga kontrolować vatę i kaphę. Czosnek stymuluje energię seksualną i dlatego nie zaleca się go ludziom pozostającym w celibacie. jest 115 . zaflegmienie i na pobudzenie trawienia. które nazywamy kolendra. Działa rozwalniająco. Jest to jeszcze inna aromatyczna roślina. Jedna to świeŜa. Olejek z goździków uŜywa się do uśmierzania bólu zębów. Dlatego wzmaga pittę. Pomaga teŜ na oczyszczenie krwi. Kminek łagodzi bóle i skurcze brzucha. zaziębienie. dolewając do wody przygotowanej do wlewki. aby pitta nie została wzmoŜona. Wielu ludzi uduchowionych twierdzi. Przynosi równieŜ ulgę w przeziębieniu. energetyzuje tkanki. sproszkowany kminek jest skutecznym lekiem w przypadku biegunki lub dyzenterii. Czosnek. Usuwa to zaczopowanie nosa i płuc. W tym celu trzeba przygotować napar z nasion i przelać gorącą wodę przez sito. (zaleca się twardy cukierek. tzn. Goździk moŜe być jadany w postaci sproszkowanej.

bardziej skoncentrowany i mocny. Napar ze sproszkowanego imbiru połączony z gorącą wodą moŜna pić z miodem. Pomaga takŜe na trawienie. dobry jest dla osób kapha. Imbir wywołuje pocenie się. Gdy jada się ghee razem z leczniczymi ziołami. Imbir jest najlepszym domowym środkiem na dolegliwości kapha. pobudza zdolność pojmowania. poniewaŜ jest gorący i pikantny. przyswajanie i asymilację pokarmów. Imbir działa stymulująco i wiatropęd-nie. Liść tego ziela wygląda jak dwie półkule mózgu. gdy przyjmuje się go razem z ciepłym mlekiem. ale nie uszkodzi skóry. anty-pitta i anty-kapha. Imbir czyni pokarm lŜejszym i łatwiejszym do strawienia. jak wiele innych tłuszczów i ma własności anty-vata. przywiązany do kranu nad wanną tak. Jest bardzo skuteczny na bóle głowy pochodzące z zatok. zaflegmienie i choroby zatok. ułatwia trawienie. pamięć i ojas. Tak więc podtrzymuje równowagę tridosza. leczy wrzód Ŝołądka i zapalenie okręŜnicy. Gotu kola (Centella asiatica). zaflegmienie płuc i gardła. neutralizuje toksyny. roznieca agni i podnosi aromat potraw. Ułatwia krąŜenie krwi i łagodzi ból spowodowany zastojem energii. jest równieŜ skuteczne przy odtruwaniu. Jako środek pobudzający apetyt działa teŜ mieszanina ze szczypty soli i pół łyŜeczki imbiru. Obie te postaci są aromatyczne i pikantne. Przyspiesza gojenie się ran. poniewaŜ stymuluje wydzielanie soków trawiennych. rozumienie. Uśmierza równieŜ bóle stawów. Czosnek uśmierza równieŜ ból zębów. Imbir moŜna teŜ stosować zewnętrznie na bolące stawy i mięśnie. Stosuje się ją wówczas w postaci herbatki (filiŜankę przed snem) jako gwarancję zdrowego snu i rześkiego przebudzenia. Po podgrzaniu przykładać na czoło. a ból głowy minie. postać sproszkowana jest mocniejsza i ma działanie penetrujące.Dodatek C). ŚwieŜy imbir zawiera więcej wody i jest łagodniejszy.AyuiwEcta UkARSTWA poŜyteczny w okresach deszczowych i w zimie. Ta mikstura roznieca agni na tyle. anemię i choroby krwi. Ghee to produkt przyrządzony z nie solonego masła (patrz przepisy . ŚwieŜy napar z imbiru jest dobry dla osób vata i pitta. Jednak dla ludzi pitta czosnek nie jest dobry. Utarty imbir zawiesza się w małym woreczku pod strumieniem gorącej wody. działa uspokajająco. Pasta moŜe wywołać lekkie wraŜenie pieczenia na skórze. ŚwieŜy czosnek jest anty-vata i anty-kapha. Jest dobry przy leczeniu wewnętrznych i zewnętrznych wrzodów. W sanskrycie nosi nazwę brahmi (Brahma oznacza Kosmiczną Świadomość). Ma działanie antyreumatyczne. Czyni wtedy potrawy smaczniejszymi i łatwiejszymi do przyswojenia. przenosi ich medyczne właściwości do tkanek ciała. Nie podnosi poziomu cholesterolu. Dla uśmierzenia bólu głowy naleŜy przygotować pastę z pół łyŜeczki sproszkowanego imbiru zmieszanego z wodą. W połączeniu z lukrecją lub tatarakiem ma szerokie zastosowanie jako lekarstwo ayurvedyczne. Jest to szczególnie korzystne przy zimnej pogodzie. W przypadku bólu ucha naleŜy wpuścić trzy lub cztery krople olejku czosnkowego do ucha i przykryć bawełnianym opatrunkiem. Podobnie jak ghee. Taka kąpiel usuwa ból i ma działanie odświeŜające i odpręŜające. I m b i r . Imbir suszony. JeŜeli zrobi się to wieczorem.. Leczy zapalenie gardła. Ponadto podnosi inteligencję. Pomaga w przepływie energii między półkulami mózgu. nos i skórę. Likwiduje zaparcie wtedy. WraŜliwy ząb lub obnaŜone dziąsła moŜna masować olejkiem czosnkowym. Doskonale poprawia apetyt. Miód. Przynosi ulgę w stresach. Ghee ( t o p i o n e masło). Ŝe apetyt wraca. takie jak kaszel. katar. Smak ma słodki i cierpki. 115 114 . Przyczynia się do oczyszczenia jelit i pobudza ich ruchy perystaltyczne. zwykłe przeziębienie. Ghee leczy chroniczną gorączkę. Gotu kola działa na tkankę mózgową. to do rana ból zniknie. Gotu kola jest takŜe uŜywana przy schorzeniach zatok w postaci sproszkowanej (1-4 łyŜeczek gotu kola z miodem rano i wieczorem). Bywa uŜywany w postaci świeŜej i suszonej. moŜe być teŜ stosowany przy suchym kaszlu lub zaflegmieniu. Przy bólach ciała poleca się kąpiel z imbirem. Wzmacnia pamięć i inteligencję. ŚwieŜy czosnek moŜe być uŜyty do gotowania. Utarty świeŜy imbir z odrobiną czosnku moŜna stosować jako środek na podniesienie niskiego poziomu agni. Roznieca teŜ ag-ni. Imbiru uŜywa się równieŜ jako przyprawy kuchennej do potraw. roznieca agni. Jest ogólnie dobre na oczy. aby woda przepływała przez woreczek. Roślina zbliŜona do Ŝeńszenia. Miód wytwarza w ciele gorąco i dlatego ma działanie ograniczające vatę i kaphę.

Ale nie naleŜy kłaść go bezpośrednio na skórę. ostra. pobudza wydzielanie śliny i innych soków trawiennych w przewodzie pokarmowym.EI<ARSIWA miód przenosi lecznicze właściwości ziół do tkanek ciała i dlatego jest uŜywany jako pośrednik dla wielu substancji. Usuwa zaziębienie. Pastę naleŜy połoŜyć na kawałek materiału i dopiero ten okład połoŜyć na skórę. Jest bardzo skutecznym antidotum na wrzody w przewodzie trawiennym i nieŜyt Ŝołądka. redukuje tłuszcz. gazach i tępym bólu brzucha. Gdy się ją zjada. poniewaŜ wzmaga pittę. pomaga więc na bezsenność. jej działanie jest gorące. Lukrecję moŜna równieŜ zaŜywać razem z leczniczym olejem lub z ghee. przeziębienia i zafleg-mienia. JeŜeli przyjmować lukrecję z ghee regularnie (pół łyŜeczki kaŜdego dnia). W celu wyleczenia tych chorób naleŜy zaparzyć jedną łyŜeczkę sproszkowanej lukrecji (lub trochę mniej) jedną filiŜanką wody. Dwie lub trzy szklanki mocnego naparu z lukrecji wywołują nudności i wymioty. ułatwia procesy gojenia. Ogrzewany miód moŜe przywierać do ścianek przewodu pokarmowego i wytwarzać toksyny. Wypijanie naparu z lukrecji po posiłkach poprawia trawienie i likwiduje zaparcie. MoŜna ją teŜ stosować zewnętrznie na rany. które ułatwiają usunięcie nadmiaru śluzu zgromadzonego w Ŝołądku. poniewaŜ gotowanie zmienia jego właściwości i czyni je nieprzyswajalnymi dla ciała. Przez osoby pitta moŜe być uŜywana tylko w mniejszych dawkach. spowodowane złym trawieniem. ogólnym osłabieniu. penetrująca i oleista. Tylko jedną szczyptę na raz. co przynosi ulgę w bólach stawów i mięśni. Ma teŜ działanie bakteriobójcze. Oczyszcza usta. Gorczyca jest środkiem na niestrawność. biegunce. Lukrecja jest bardzo skutecznym antidotum przy zapaleniu woreczka Ŝółciowego. ZakaŜone lub nie leczone rany leczy się nakładaniem lukrecji z ghee. dwie szczypty nasion gorczycy z cebulą. L u k r e c j a . Gorczyca działa jako środek przeciwbólowy i zmniejsza ból mięśni. jak równieŜ nadmiaru śluzu powodującego zaflegmienie płuc. Jest bardzo draŜniąca. jest teŜ dobry na oczy i na zęby. W połączeniu z mlekiem słuŜy jako środek tonizujący serce i mózg. Miód doskonale czyści krew. UŜywa się jej równieŜ dla usunięcia niemocy płciowej. Miodu nie naleŜy gotować. Jest wiatropędna i usuwa zaflegmienie. Papka ze sproszkowanej gorczycy z wodą moŜe być uŜywana jako okład. Jest ona bardzo dobra dla ludzi vata i kapha. Miód rozpuszczony w wodzie energetyzuje ciało i przepłukuje nerki. wzdęcie brzucha i złe samopoczucie. Jest naturalnym I środkiem wykrztuśnym. Gorczyca moŜe być uŜywana do gotowania i pieczenia. W tym celu pije się ją w postaci naparu jako środek wy-krztuśny. Usuwa to ból w stawach i klatce piersiowej. Jest to roślina aromatyczna i pobudzająca. Gałka muszkatołowa jest skuteczna w leczeniu braku kontroli nad wydalaniem moczu. kaszel i za-flegmienie. C e b u l a . ostra i aromatyczna. gorąca. NaleŜy jej jednak uŜywać rzadko i tylko przez dorosłych. Trzeba jednak uŜywać jej ostroŜnie. bronchitu. Rozgrzać olej sezamowy w garnku i gdy jest juŜ gorący. powstrzymując ich psucie się. Ziarna gorczycy zmieszane z wodą powodują odpręŜenie mięśni. Jej zapach zawiera amoniak i działa 117 . Lukrecja jest słodka i lekko cierpka. UŜywany do opatrywania zewnętrznych skaleczeń. Nasienia gorczycy uŜywa się jako domowej przyprawy. Lukrecja jest teŜ emetykiem. przeziębienia i powtarzających się ataków astmy (patrz Dodatek C). smaŜyć ok. UŜywa się jej do poprawienia smaku naparów i mleka." AyuRvedA I. jak równieŜ przy utracie apetytu oraz dolegliwościach śledziony i wątroby. 116 G o r c z y c a . Związać ziarna gorczycy w małym woreczku i włoŜyć do gorącej wody. bo moŜe to spowodować pęcherze. to pomaga w leczeniu wrzodów przewodu pokarmowego. ze względu na jej silne działanie. Roznieca agni i neutralizuje toksyny. Jest środkiem odpręŜającym i sprowadza naturalny sen. Następnie zanurzać w tej wodzie dłonie i stopy. Jarzyny stają się wtedy lŜejsze i łatwiejsze do strawienia. czosnkiem i jarzynami. śucie laseczki lukrecji oczyszcza usta i czyści zęby. Tego leku uŜywa się w przypadku cukrzycy. UŜywany w umiarkowanych ilościach. Jest bardzo cierpka. G a ł k a m u s z k a t o ł o w a . UŜywa się jej równieŜ w leczeniu kaszlu. Gorczycę moŜna stosować w postaci ciepłych okładów dla uśmierzenia skurczów mięśni.

Nadaje się równieŜ do płukania przy zapaleniu gardła. takich jak kaszel. Działa kojąco przy schorzeniach układu oddechowego. Wymienione dalej metale mogą mieć działanie toksyczne. to on wkrótce pęknie. powodując łzawienie oczu i nosa. Ma równieŜ właściwości przeciwzapalne. Zioło znane w Ameryce. kamieni. W połączeniu z miodem zwalcza robaki w jelicie grubym. Wpuszczenie do nosa kilku kropli skoncentrowanego roztworu soli powoduje oczyszczenie kaphy i odblokowuje nos. Sól. Nauki ayurvedyczne głoszą Ŝe wszystko. a zaczerwienienie szybko ustąpi. nudności i wymioty. Przyczynia się teŜ do ograniczenia ilości cholesterolu i jest dobrym środkiem tonizującym akcję serca: działanie cebuli umoŜliwia spowolnienie rytmu bicia serca. NaleŜy uŜywać tylko zmielonych całych ziaren pieprzu. 119 . Pomaga w przypadkach zaparcia. Pół łyŜeczki kurkumy ze szczyptą soli przykładać na chore miejsce. Wzmaga pittę i kaphę. W tym celu naleŜy do szklanki gorącej wody wsypać dwie szczypty kurkumy i dwie szczypty soli. Spełnia wiele poŜytecznych funkcji. JeŜeli przyłoŜyć ją jako okład na czyrak. Wysoką gorączkę i spowodowane tym konwulsje moŜna uśmierzyć stosowaniem utartej surowej cebuli. Jest to przyprawa pikantna. P i e p r z (czarny). takie jak zapalenie skóry lub pokrzywka. Kurkuma jest równieŜ skuteczna w leczeniu cukrzycy. Wszystkie formy materii są po * OstrzeŜenie. jak i lecznicze. W dolegliwościach artretycznych działa jako naturalny antybiotyk. tak Ŝe jeśli ktoś zasłabnie lub ma zawrót głowy. gorąca i pobudzająca. Sól zawiera wodę i jest produktem ubocznym morza. Kurkuma. zawiniętej w kawałek szmatki i przyłoŜonej do czoła lub na brzuch Cebula przynosi ulgę w ostrych atakach epileptycznych. to zmieszany z ghee uśmierza dolegliwości pitta. W tym celu naleŜy ją mocno podgrzać. pobudza wydzielanie w przewodzie trawiennym i poprawia trawienie. które przestrzegają celibatu i duchowej dyscypliny.AyilRVEdA LEI<ARSIWA draŜniąco na oczy. włoŜyć do woreczka z materiału i przykładać na spuchnięte miejsce. MoŜna ich uŜywać tylko pod kontrolą wykwalifikowanego ayurvedycznego lekarza. Niszczy równieŜ robaki jelitowe. pomaga w leczeniu czyraków i wrzodów. gdy podać ją choremu do wąchania lub wpuścić do oczu w postaci kropli. łagodzi astmę. bo poprawia trawienie i zapobiega tworzeniu się gazów. oczyszczającym krew i antyzapalnym. klejnotów (kamieni szlachetnych) i kolorów. Do gotowania naleŜy uŜywać jej tylko w małych ilościach. METALE* Oprócz stosowania ziół jako leków. kaszel. Utarta cebula zmieszana z połową łyŜeczki kurkumy i połową łyŜeczki proszku curry. Jest jedzeniem radŜasowym i nie zaleca się jej tym osobom. uśmierza bóle stawów. pokrojona na kawałki cebula i podana do wąchania. stosuje się ją wtedy w postaci gotowych kapsułek. lekko cierpki. chociaŜ sól ma równieŜ własności medyczne. Czyści usta. Sól jest naturalnym środkiem przeciwbólowym i moŜna jej uŜywać zewnętrznie na miejsce bolące. Cebula silnie pobudza zmysły. poniewaŜ zawiera wodę i ogień. gdy zostaną uŜyte w nadmiarze. Łagodzi ból. S z c z a w k o l c z a s t y . gazów i utraty apetytu. Jako lek na pokrzywkę stosuje się zewnętrznie szczyptę pieprzu utartą z ghee. Czarny pieprz pomaga leczyć obrzęki. co istnieje. aby poprawić smak jedzenia. astma. przynosi ulgę. jest stosowane w postaci herbaty przy hemoroidach i zmianach skórnych. jest obdarzone energią Uniwersalnej Świadomości. Wielu ludzi uŜywa soli morskiej po prostu po to. Ayurveda wykorzystuje lecznicze własności metali. ChociaŜ czarny pieprz jest gorący i pikantny. 118 Sól pomaga na gazy i wzdęcie brzucha. Wzmaga wydzielanie soków trawiennych i poprawia smak potraw. B. suchych hemoroidów. Soli moŜna uŜywać przeciwko zewnętrznym obrzękom. jest przydatna zarówno jako zioło przyprawowe. Pół filiŜanki świeŜego soku z cebuli z dwiema łyŜeczkami miodu przyjmowane do wewnątrz. skurcze. Cebula poprawia trawienie i stymuluje energię seksualną. Jest środkiem przeczyszczającym. Gotowana cebula jest słodka i mniej ostra. Ma smak gorzki. dodaje się ją do potraw wysokobialkowych. gdy nałoŜyć ją jako pastę. co przyczynia się do rozniecenia agni.

takie jak nerki. aŜ zostanie połowa wody. tak samo ciało moŜe być chronione przed promieniowaniem elektrycznym i magnetycznym w atmosferze przez uŜywanie kamieni i metali. kamienie zwykłe i szlachetne są zewnętrzną manifestacją pewnych form energii i zawierają zapasy energii pranicznej. ś e 1 a z o. Przynosi ulgę w nadmiarze kaphy i w nadmiarze tłuszczu. Tak więc metale. Złoto. czerwone ciałka krwi. srebro. Złoto jest dobre na histerię. StaroŜytni riszi indyjscy dzięki medytacji odkryli te lecznicze skutki energetyczne. zmienia się w popiół. ghee. Wszystkie metale zawierają olbrzymią energię leczniczą. Pić dwa lub trzy razy dziennie po łyŜeczce tej wody. zaŜywając leczniczą złotą wodę. Te staroŜytne metody pozwalają dokładniej oczyścić niŜ przeróbka chemiczna i sprawiają. Gdy zostają przyłoŜone do skóry. Złoto ma własności gorące i dlatego naleŜy uŜywać go ostroŜnie wtedy. Jest skutecznym środkiem uspokajającym nerwy. osłabieniu po gorączce. złoto. Złota woda pobudza serce. Energię złota moŜna wykorzystać. włoŜyć do kwarty wody i gotować tak długo. gdy ma się konstytucję pitta. wzmacnia mięsień sercowy. Ma dobroczynny wpływ na szpik kostny. Prana. którą moŜna z nich czerpać dla celów leczniczych. naleŜy włoŜyć złotą ozdobę (bez kamienia) do dwóch szklanek wody i gotować. Aby przygotować taką wodę. M i e d ź . aŜ połowa wody wyparuje. wzmacnia słaby puls. Srebro pobudza siłę i wytrzymałość. ataki serca. wywierają elektromagnetyczny wpływ. która jest istotą wszelkiej materii. słabe płuca i śledzionę. płynie z uniwersalnej energii. Dlatego nauki ayurve-dyczne zalecają specjalne metody ich oczyszczania. podstawowa siła Ŝycia. Aby wyleczyć się z otyłości oraz dolegliwości wątroby i śledziony. maślanki lub kleiku zboŜowego (zakwasu chlebowego). NaleŜy pić ciepłe mleko podgrzewane w srebrnym naczyniu w celu wzmocnienia siły i wytrzymałości. Dwie łyŜeczki 120 LekARSiwA tej wody miedziowej naleŜy przyjmować trzy razy dziennie przez jeden miesiąc. zapaleniu jelit. śelazo wzmacnia mięśnie. Jest kolejnym bardzo waŜnym metalem leczniczym. Zdrowie fizyczne zaleŜy od wpływów kosmicznych w równym stopniu. tkanki kostne. których tkanki zatrzymują wodę i tworzą zatory limfatyczne. Czyste metale emitują astralne światło. rozumienie i stymuluje budzenie się świadomości. Pomaga teŜ przy leczeniu anemii.Ayum/edA prostu zewnętrzną manifestacją energii. zgadze. krowiego moczu. śledziona i serce. takie jak rtęć. wzmaga siłę Ŝyciową. Teraz opiszemy dobroczynne skutki wpływu róŜnych metali. tkankę nerwową i ma własności odmładzające. 121 . mleka. Srebrną wodę przyrządza się w ten sam sposób co złotą. który oddziałuje na komórki i głębsze warstwy tkanek. śledzionę i system lim-fatyczny. jak stan duchowy i umysłowy człowieka. Niektóre osoby nie tolerują złota i pod jego wpływem mogą dostać rumienią. chronicznej gorączce. Srebrny popiół przynosi ulgę w chorobach zapalnych serca i wątroby oraz dolegliwościach śledziony. Poprawia teŜ pamięć. Jest szczególnie poŜyteczna dla osób mających skłonność do nadwagi. wątrobę i śledzionę. Tak jak domu przed piorunem chroni miedziany pręt. epilepsję. które jest źródłem potęŜnego przeciwdziałania negatywnym wpływom planet. Metal jest rozgrzewany i poddawany działaniu oleju. Ma właściwości chłodzące. Srebro jest przydatne przy wycieńczeniu. Poprawia pamięć i inteligencję. wątroba. naleŜy obmyć miedzianą monetę w wodzie wapiennej. MoŜe teŜ być uŜywane przy leczeniu schorzeń vata. Ma pozytywne działanie tonizujące na wątrobę. Jest ono skutecznie stosowane jako antidotum na powiększenie wątroby i śledziony. nadczynności woreczka Ŝółciowego i obfitym krwawieniu podczas miesiączki. Pomaga teŜ noszenie na ręku miedzianej bransoletki z otwartym obwodem. jednak przy leczeniu ludzi kapha trzeba to robić bardzo ostroŜnie. S r e b r o . umysłu i świadomości moŜna się przeciwstawić przez uŜycie kamieni i metali. Niekorzystnym wpływom na funkcjonowanie ciała. Ŝelazo. Jednak nawet czyste metale mogą zawierać pewne zanieczyszczenia o wpływie toksycznym na najwaŜniejsze narządy ciała. CięŜkie metale. Wzmaga wytwarzanie czerwonych ciałek krwi i dlatego uŜywa się go do leczenia anemii. dlatego jest bardzo dobre przy leczeniu nadmiaru pitty. płonąc w ogniu. miedź. inteligencję. ołów i cyna są uŜywane do leczenia. Ŝe wpływ metalu na ludzkie tkanki nie ma Ŝadnych ubocznych skutków toksycznych. Oczyszczone złoto. W czasie tego gotowania elektroniczna energia złota wejdzie do wody.

W tej kuracji diament naleŜy wkładać na noc do szklanki z wodą i rano tę wodę wypijać. Beryl.opal — topaz .diament.krwawnik — diament . Energia tego bardzo cennego kamienia przenosi subtelne wibracje do serca.szafir . kamienie nie tylko wydzielają energię. Ten kamień kwarcu zawiera małe kropelki koloru czerwonego. A m e t y s t . Jest dobry na nierównowagę vaty i pitty.agat.rubin . Beryl pobudza inteligencję.agat . Diament. miłość. Przynosi powodzenie i wzniosłość duchową. mózgu i głębszych tkanek.ametyst . Purpurowy. Kolor dymny. Bezbarwny diament stymuluje vatc i kaphę. prestiŜ i pozycję społeczną. Stymuluje duchowe przebudzenie. ale uśmierza nadmiar vaty i kaphy. Zawiera ogień i eter. lapis lazuli 122 • dla dostarczenia ogólnej ochrony — beryl.granat . mające właściwości lecznicze. Czerwony diament ma energię ognistą. W Ayurvedzie diament jest uŜywany jako środek tomzujący serce. powietrza i ognia. oprawiony w srebrny pierścionek. Kamienie moŜna oczyścić przez włoŜenie ich do słonej wody na dwa dni. beryl • subtelnych efektów energii . Energię leczniczą kamieni moŜna uaktywnić. nosząc je jako ozdoby. Przez swoje negatywne i pozytywne wibracje. krwawnik. rubin. która uspokaja pittę.ametyst. Diament jest najlepszym drogim kamieniem na odmłodzenie. Pomaga zatrzymać krwotok i jest najlepszy jako środek czyszczenia krwi. Chroni dzieci przed lękiem i pomaga im rozpocząć wcześniej chodzenie i utrzymać równowagę. Powinno się go nosić na szyi na srebrnym łańcuszku albo na serdecznym palcu lewej ręki. a uspokaja pittę. śółty.lapis linąuis dla chłonności umysłu . która stymuluje pittę. a takŜe wynosi wartość sztuki i muzyki. Zawiera elementy eteru. K r w a w n i k . a stymuluje kaphę.perła. Daje człowiekowi godność. perła aby doświadczać (lazuryt) aby pobudzić postawy twórcze . Powinno się go nosić na szyi na złotym łańcuszku blisko serca.kamień księŜycowy . LECZENIE KAMIENIAMI SZLACHETNYMI I KOLORAMI Kamienie szlachetne i kolory. współczucie i nadzieję. Oto lista kamieni korzystnych dla osób. Zawiera ogień i wodę. UśYCIE KAMIENI SZLACHETNYCH • do leczenia . jak równieŜ na anemię. Powinno się go nosić na szyi na złotym łańcuszku. Zawiera elementy eteru i wody. Ametyst pomaga kontrolować emocje. niebieski lub fioletowy. zawierają wibracje energetyczne. Niebieski diament ma energię chłodzącą. Jest dobry na zaburzenia wątroby i śledziony. opal Agat. Pomaga w przezwycięŜaniu zaburzeń kapha. Biały. takie jak pierścionki czy naszyjniki lub teŜ wkładając je do wody na noc.rubin 2.krwawnik.perła . KALENDARZ KAMIENI URODZINOWYCH styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień .AyURVECJA LEkARSlWA C. Powinno się go nosić na szyi na złotym łańcuszku. zielony lub niebieski. zaleŜnie od ich dnia urodzenia oraz opisy właściwości tych kamieni i sposobu uŜycia kilku dobrze znanych kamieni szlachetnych: 1. perła • aby rozwinąć zdolności psychiczne . lapis linąuis • dla ochrony przed gniewem . a rano wypijając tę wodę. Pomaga tworzyć bliskie więzi 123 . władzę. Krwawnik wspiera duchowe wychowanie dzieci. Wzbudza nadmiar pitty. podobnie jak metale. ale teŜ ją wciągają. Aktywizują ośrodki energetyczne w ciele i w ten sposób rozwijają wraŜliwość. niebieski lub czerwony.

Perła ma właściwości anty-pitta i czyści krew. Pomaga w medytacji i przynosi szczęście. Biała. moŜe jednak wzmagać kapnę. gniew i zazdrość. lecznicze wibracje. Kamień księŜycowy ma bliskie odniesienie do ludzkich uczuć i oddziałuje na cielesną wodę.AyuRvedA LEI<ARSIWA międzyludzkie. poniewaŜ są chłodzące. który pochodzi z morza. Perła zawiera wodę. powinien nosić srebrny pierścionek z kamieniem księŜycowym na prawym palcu serdecznym. Tworzywo krzemieniowe w rozmaitych kolorach. wodę i ziemię. jeŜeli nosić go na palcu wskazującym lub serdecznym prawej ręki. Granat czerwony ma elementy ognia i ziemi. Zawiera węglan wapnia i działa chłodząco oraz ma uspokajające. Perła. Wzmacnia oczy i jest uŜywany do leczenia róŜnych chorób oczu. Energię elektryczną perły moŜna wykorzystać. Czerwony. powierza i eteru. JeŜeli ktoś cierpi z powodu uczuciowego stresu i bywa przygnębiony w czasie nowiu i pełni księŜyca. Jest dobry dla vaty i kaphy. powietrza i eteru. Powinno się go nosić na prawym palcu wskazującym w złotym pierścionku lub na szyi na złotym łańcuszku. jak to moŜna stwierdzić na podstawie jego fizycznego podobieństwa do księŜyca. Uczula noszącego na wyŜsze wibracje duchowe. C z e r w o n y koral. Ten kamień. zielony. Biały i zielony są poŜyteczne dla pitty. wzmacnia umysł i świadomość. Kamień księŜycowy uśmierza zaburzenia vaty i pitty. Zawiera wodę. Ŝółtawoczerwony lub pomarańczowoŜółty. Powinno się go nosić na szyi na złotym łańcuszku. czarny. zielony ma ogień i powietrze. współczucia. Zawiera eter. Perła ma własności wzmacniające. Perłowa woda ma działanie zasadotwórcze i pomaga w ostrych stanach zapalnych. Koloni fioletowego lub purpurowego. To pomaga przy pieczeniu podczas oddawania moczu i przy pieczeniu w oczach. Czyści krew i pomaga kontrolować nienawiść. W oczyszczonej postaci popiołu perła jest uŜywana wewnętrznie na Ŝołądek i zapalne choroby jelit. L a p i s lazuli ( l a z u r y t ) . Jest klejnotem 124 Boga. ziemi i ognia. biały ma wodę. powietrze i ziemię. Niebieski. Pomaga przy koncentracji i daje potęgę mentalną. Pitta jest wraŜliwa na ten kamień. Czerwony. Cztery lub pięć małych pereł naleŜy włoŜyć na noc do szklanki z wodą. Niebieski. Kamień k s i ę Ŝ y c o w y . ogień. wiary. Rubin. Powinno się go nosić na lewym palcu serdecznym w złotym lub srebrnym pierścionku. oprawiony w złoty pierścionek. Ma właściwości podobne do lapis lazuli. Powinno się go nosić na serdecznym palcu prawej ręki. Wchłania energię księŜycową. Kamień księŜycowy uspokaja umysł. Zawiera elementy ognia. Jest uŜywany do przeciwstawienia się negatywnym 125 . Ŝe diament niskiej jakości będzie miał negatywny wpływ na ciało. Opal. Leczy skutecznie wymioty Ŝółcią. S z a f i r . eteru i wody. brązowy. Ten klejnot jest wytworem organicznym z matki perły (ostrygi). Jego działanie uspokaja pittę. MoŜe być w tej postaci uŜywana do leczenia zapalenia wątroby i kamieni Ŝółciowych. Rubin wzmacnia serce. dlatego jest tradycyjnie skojarzony z małŜeństwem. świętym. a jego chłodząca energia uśmierza pittę. Pobudza Ŝyczliwość i przyjaźń. Wspiera wzrost dziecka. fioletowy lub zielony. Zawiera elementy wody. Perłę powinno się nosić na serdecznym palcu prawej ręki w srebrnym pierścionku. Ten kamień jest dobry dla vaty i kaphy. przyrządzając perłową wodę. takich jak czerwony. Ma neutralizujący wpływ na vatę. TeŜ zawiera węglan wapnia. wchłania energię z planety Mars. Zawiera elementy ognia. natomiast dla pitty lepsza jest oprawa ze srebra. Lazuryt jest kamieniem niebiańskim. krwawa. natomiast jest on dobry na nadmiar vaty i kaphy. Ŝółty i biały. Następnego dnia wypić tę wodę jako tonik. Granat. Perła ma własności hemostatyczne (hamuje krwawienie) i dlatego jest uŜywana do leczenia takich schorzeń jak krwawienie dziąseł. Granat moŜe być noszony na szyi w złotej oprawie dla vaty i kaphy. ogień i eter. Ŝółty i brązowy mają działanie rozgrzewające i są dobroczynne dla zaburzeń vaty i kaphy. plwocina i krwawiące hemoroidy. miłości. Dodaje siły ciału. Zawiera elementy wody. NaleŜy pamiętać. pobudza energię i Ŝywotność. L a p i s 1 i n q u i s. powietrze. Szary lub biały. twórczości i zrozumienia dla innych. wymioty z krwawieniem. Czerwony.

Gdy jest się wystawionym na działanie koloru Ŝółtego. Tak 126 więc kolor pomarańczowy powinien być wykorzystywany w połączeniu z celibatem w celu przekształcenia energii seksualnej w NajwyŜszą Świadomość. SłomianoŜółty. Pomaga w utrzymaniu koloru skóry. eter i powietrze. Pomarańczowy. Usuwa zaparcie i utrzymuje połysk skóry. Ma uspokajający wpływ na umysł. Pomaga naprawić zaburzenia w wątrobie i uśmierza wzmoŜoną pittę. zielonkawy i czerwonawoniebieski. epilepsja. Nadmiar zieleni stymuluje koncentrowanie się Ŝółci. Ma uspokajający.Ayum/EdA Lek/łRsrtt/A wpływom planety Saturn. ma związek z tkankami ciała i z tridosza. Ten kamień pobudza namiętność i uśmierza lęk. jak i zielonego koloru. winnoŜółty. Pomaga w takich chorobach jak reumatyzm. Uspokaja nadmiar vaty i kaphy. Pomarańczowy kolor pomaga w uśmierzaniu wzmoŜonej vaty i kaphy. Ten kolor odnosi się do krwi. Ponadto wytwarza gorąco w ciele i stymuluje krąŜenie krwi. W leczeniu ayurvedycznym uŜywa się następujących kolorów: C z e r w o n y . Nadmierny kontakt z tym kolorem moŜe powodować wzmoŜenie pitty. Wytwarza w ciele lekkość i otwiera wrota postrzegania. Zbyt częste oglądanie koloru czerwonego moŜe spowodować zapalenie spojówek. W terminach duchowych kolor Ŝółty jest związany z całkowitą śmiercią ego. T o p a z. Ma własności grzejące. Czerwień odciąŜa wzmoŜenie kaphy i vaty. a wzmaga pittę. który przynosi obudzenie się świadomości indywidualnej. Powinno się go nosić na prawym palcu wskazującym w złotym pierścionku lub na szyi na złotym łańcuszku. Ma uspokajający wpływ na umysł i daje wraŜenie świeŜości. Zieleń równieŜ łagodzi emocje i wprowadza szczęśliwość do serca. Tę wodę moŜna pić z doskonałym rezultatem dla zdrowia. D. Siedem podstawowych naturalnych kolorów. ale w nadmiarze moŜe wzmóc vatę. ischias. 127 . Jednak daje równieŜ energię i siłę organom seksualnym. KOLORY Ayurvedyczne leczenie wykorzystuje równieŜ uzdrawiające właściwości pewnych kolorów. Purpura uśmierza wzmoŜoną pittę i kaphę. N i e b i e s k i . nerwoból. stosowanie koloni pomarańczowego powoduje nadmierne stymulowanie seksualne. Uśmierza vatę i kaphę. ś ó ł t o z i e l o n y . histeria i wszystkie zaburzenia vaty. Jednak u tych. to woda nasyci się wibracjami tego koloru. chłodzący wpływ na umysł i ciało. Ten kolor stymuluje zrozumienie i inteligencję. co moŜe doprowadzić do kamieni Ŝółciowych. Jednak nadmierne wystawianie się na kontakt z tym kolorem moŜe spowodować nadmierną koncentrację pitty w pewnych częściach ciała. JeŜeli naczynie z wodą zawinie się w glansowany papier kaŜdego z siedmiu kolorów i postawi na słońcu na cztery godziny. Jest to barwa Czystej Świadomości. Kolor ten uśmierza nadmiar vaty i kaphy. które są obecne w tęczy. którzy nie pozostają w celibacie. Daje siłę i inteligencję. Powinno się go nosić na szyi na złotym łańcuszku. Ma on właściwości zarówno Ŝółtego. P u r p u r a ( f i o l e t ) . Poszukującym duchowości pomaga wyrzec się świata. NaduŜycie niebieskiego koloru moŜe spowodować wzmoŜenie vaty i kaphy oraz wywołać zaparcie. Leczy odbarwienia skóry. Jest to kolor Kosmicznej Świadomości. Zawiera ogień. Z i e l o n y . Pomaga przenosić energię do czakramu serca. śółty. Dlatego działanie wibracji tych siedmiu kolorów moŜe być wykorzystywane w ustalaniu równowagi trzech humorów. ma własności grzejące i energię uzdrawiającą. energia wznosi się do najwyŜszego czakramu (na wierzchołek głowy). daje energię tkance nerwowej i szpikowi kostnemu. pobudza czerwony kolor czerwonych ciałek krwi i stymuluje ich powstawanie. NaduŜycie koloru Ŝółtego moŜe spowodować nadmierne skumulowanie Ŝółci w jelicie cienkim i wzmóc pittę. a wzmaga pittę. Zawiera elementy powietrza i eteru. Podobnie jak czerwony. powodując stan zapalny.

czy jego wysiłek osiągnął zamierzony cel. Jest to nieuniknione wtedy. Ten krótki zarys jest próbą wprowadzenia Czytelnika w tę Ŝyciową naukę w sposób zwięzły i pouczający. umysł i świadomość. która zawsze umacniała identyfikację z ciałem. 129 . aby zajrzeć do księgi Ŝycia. Ciało wydaje się bardzo cięŜkie. Autor ma nadzieję. Gdy element wodny zaczyna się rozpadać w element ognia. s. na którym ciało zaczyna stygnąć i blednąc. spada ciśnienie krwi. jak równieŜ te. Skurcze jelit powolnieją. stając się dłuŜszy niŜ wdech. ksiąŜka ta postawiła zapewne więcej pytań. odczucie stałości i twardości ciała zaczyna topnieć. Zostały tu wprowadzone wszystkie podstawowe pojęcia Ayurvedy. Teraz jest pora. W istocie. Jednak intencją autora. Pojawia się uczucie lekkości. rozpadającej się w czyste istnienie. w miarę jak stałość. jednak Czytelnik moŜe uwaŜać za nie rozwiązane jeszcze zagadnienia dotyczące tej nauki Ŝycia. Stosując praktycznie wiedzę przedstawioną tutaj. Gdy ziemski element zaczyna się roztapiać w element wodny. to zrozumieć siły. „Who dies"."* Tak to ludzki system nerwowy wraca do źródła swego bytu. płynności. a ma on nadzieję. Temperatura ciała opada.WiNioski »w« ciele. krąŜenie jest wolniejsze. aby kontynuować kosmiczny cykl egzystencji: „Gdy śmierć zbliŜa się do elementu ziemi. Jednak zakończenie tego cyklu. uczucie płynności staje się bardziej podobne do ciepłej mgły. zaczyna roztapiać się w uczuciu płynności. Dominujące staje się uczucie lekkości i wzrastającego gorąca. rozwiewa sie w Przestrzeni i nie ma juŜ doznania cielesnego kształtu ani funkcji. New York 1982. Zrozumieć Ayurvedę. w którym te elementy wracają do swego źródła. zanika uczucie ciepła i chłodu. Wydech. i dostarczyć praktycznej wiedzy. Gdy element powietrza rozpływa się w samą Świadomość. które leŜą u korzeni chorób. z którego ją rozpoczęliśmy. to naturalną rzeczą jest zakończyć w tym punkcie. gdy w sposób skrócony traktuje się staroŜytny system mądrości. w którym świadomość ludzka zostaje włączona w Świadomość Kosmiczną. ma się uczucie płynięcia. 269-270. niŜ udzieliła na nie odpowiedzi. uczucie rozpływania się w coraz subtelniejszą nieograniczoność. Gdy element ognia rozpada się w element powietrza. jaką jest twoje ciało. Wnioski Ayurveda naświetla wszechstronnie podstawowe prawa i zasady rządzące Ŝyciem na Ziemi. Czytelniku. przekonasz się autentycznie i prawdziwie o słuszności tego tekstu. Tylko ty Czytelniku moŜesz osądzić. ale my zawsze wrócimy do miejsca. Granice ciała. lecz tylko wraŜenie ogromnej rozprzestrzeniającej się obojętności. aŜ osiąga poziom. jest zaofiarować podstawowe wyjaśnienia dotyczące ogromnej. Przedstawia tylko ułamek całego bogactwa ayurvedycznej mądrości. Płyny cielesne powolnieją. panuje uczucie bezkresności. a fizyczne zadowolenie i niedogodność nie mają juŜ więcej znaczenia. obejmujący tak szeroki horyzont. Narządy zaczynają się zamykać. są mniej wyraźne. ukrytej i głębokiej uzdrawiającej mocy Ayurvedy. podobnie jak zakończenie tej ksiąŜki. moŜliwej do zastosowania przez Czytelnika w jego codziennym Ŝyciu. Nie moŜna poruszać kończynami według swojej woli. uszy i oczy stają się suche. które dają nam zdrowie. oznacza rozpoczęcie dla ciebie. Ŝe osiągnął zamierzony cel. Nie ma tak silnego uczucia bycia 128 * Stephen Levine. wnętrzności nie poruszają się juŜ bez pomocy. krew osadza się w najniŜszych kończynach. Ustaje trawienie. W tej świątyni przebywa prawdziwa wiedza. Gdy krąŜenie zaczyna tęŜeć i ustawać. Ŝe przekazał pewne podstawowe prawdy tej głębokiej nauki w sposób łatwo zrozumiały. podróŜy. PoniewaŜ początkowe rozdziały tej ksiąŜki zaczęły się przede wszystkim od stworzenia pochodzącego z Kosmicznej Świadomości i uformowania pięciu elementów. jego krawędź. PodróŜ jest wprawdzie długa.

aby były lŜejsze kapusta wytwarza gazy doraźne działanie stymulujące. hamuje funkcje ustroju wytwarza gazy powodują przeciąŜenie wzmaga pittę i stymuluje vatę Ŝuć 1/2 łyŜeczki nasion kminku lub 1-2 nasiona kardamonu imbir sproszkowana gałka muszkatołowa z kardamonem kardamon z kminkiem sproszkowana gałka muszkatołowa z kardamonem dodać ghee sproszkowany suszony imbir kłącze tataraku i nasiona selera * Powinno się ich uŜywać podczas jedzenia danej potrawy lub w czasie jej przygotowywania. cytryna. skutek hamujący działa stymulująco. kurkuma Negatywne skutki Odtrutki wzmaga kapha wzmagają pittę i kaphę mogą wzmagać vatę powoduje biegunkę wstrzymuje wydzielanie moczu i kału banany suszone owoce mango melon ORZECHY I NASIONA kurkuma. powodują złóg wytwarza śluz. jogurt i ziarna gorczycy ghee z pieprzem limona i kminek DODATEK A ziemniaki pomidory OWOCE awokado Odtrutki pokarmowe* Pokarm NABIAŁ ser jajka lody kwaśna śmietana jogurt RYBY I MIĘSO ryby czerwone mięso ZBOśA owies ryŜ pszenica WARZYWA strączkowe gazy i wzdęcia czosnek. limona i cytryna goździki. powoduje ból głowy mogą wzmagać pittę umoczyć na noc i gotować w oleju sezamowym z chili imbir i praŜony sproszkowany kminek moczyć i przypiekać. imbir. cebula. skutek hamujący doraźne działanie stymulujące. sól kamienna lub chili gotowanie w oleju słonecznikowym z kurkumą i ziarnami gorczycy wzmaga kaphę i wytwarzanie tłuszczu wzmaga kaphę i wytwarzanie tłuszczu wzmaga kaphę i wytwarzanie tłuszczu kurkuma. powoduje złogi wytwarza śluz i złogi pieprz czarny. doraźnie. wzmagają kaphę wytwarzają śluz. czosnek i czarny pieprz kardamon moczyć w wodzie ghee z kardamonem tarty orzech kokosowy z kolendra goździki lub kardamon kolendra i kardamon kminek lub imbir orzechy masło arachidowe nasiona RÓśNE alkohol czarna herbata kofeina czekolada kawa praŜona kukurydza słodycze tytoń wytwarzają gazy i wzmagają pitt cięŜkie. a gdy jadane surowe. działa równieŜ na ustrój hamująco stymulant. potem hamująco stymulant. wzmaga pittę. pieprz turecki lub chili wytwarza złogi i śluz wzmaga pittę i kaphę wzmagają pittę. cytryna. pieprz czarny i turecki. goździki. turecki i chili pietruszka. 150 151 .CWlRUTki pokARMOU/E Pokarm czosnek zielona sałata cebula Negatywne skutki wzmaga pittę wytwarza gazy wytwarza gazy wytwarzają gazy wzmagają kaphę Odtrutki utarty orzech kokosowy i cytryna oliwa z oliwek z sokiem cytrynowym gotowanie lub sól. gorczyca i kminek goździki lub pieprz ziarnisty imbir wzmagają pittę cięŜko strawne orzech kokosowy.

Zaleca się herbatkę z lukrecji i imbiru. Pić ciepłe mleko z dodatkiem pół łyŜeczki sproszkowanego szafranu i kurkumy. Wewnętrznie moŜna stosować po pół filiŜanki soku z aloesu dwa razy dziennie. Z a p a r c i e . przynosi ulgę w kaszlu i duszności. Inny sposób. Ból ucha. aŜ oddech odzyska zapach świeŜości. dodając za kaŜdym razem tyle wody. to wypić szklankę wody z łyŜką siemienia lnianego. MoŜna równieŜ wypijać dwa razy dziennie po pół filiŜanki soku z aloesu. D z w o n i e n i e w uchu. JeŜeli podczas kaszlu wydziela się śluz. A s t m a . MoŜna przykładać równieŜ na miejsce krwawienia kulki z popiołu spalonej bawełny. Zagotować łyŜeczkę proszku imbiru w litrze wody i wdychać ciepłą parę. zmieszać i zjeść. Aby czyrak się zebrał. Stosować zewnętrznie. Zrobić pastę ze świeŜego Ŝelu soku aloesu ze szczyptą proszku z kurkumy. B i e g u n k a . pół łyŜeczki zmieszanych ziół w filiŜance wody. Ten proszek zaparzyć w szklance gotującej się wody. Wypić zmieszany w równych częściach jogurt z wodą z dodatkiem odrobiny świeŜego imbiru (ok. Przyrządzić pastę z proszku kurkumy i drzewa sandałowego. po pół łyŜeczki. Czyraki. Napar z liści senesu (jedna łyŜeczka na filiŜankę wody) lub łyŜeczka ghee w szklance gorącego mleka — wypić przed snem. Usuwa to zatory. Zły z a p a c h z ust Oczyścić jamę ustną proszkiem z lukrecji i jeść nasiona kopru. DODATEK B Pierwsza pomoc choremu T r ą d z i k . dodać szczyptę gałki muszkatołowej. P r z e z i ę b i e n i e . MoŜna teŜ uŜyć ghee albo oleju kokosowego. W tym samym celu bardzo skuteczne są liście eukaliptusowe. K a s z e l . Innym środkiem wewnętrznym jest 1/4 filiŜanki soku z cebuli z 1 łyŜeczką miodu i 1/8 łyŜeczki pieprzu. pić herbatkę z pół łyŜeczki imbiru. naleŜy stosować gotowaną cebulę w postaci okładu lub pastę ze sproszkowanego imbiru pół na pół z kurkumą (po pół łyŜeczki kaŜdego). Ssać takŜe cały goździk lub kawałek cukru. Przykładać lód lub pastę z drzewa sandałowego. Innym środkiem jest kleik zrobiony z 2 łyŜeczek nasion maku i 1 filiŜanki wody. K r w o t o k w e w n ę t r z n y . W y c z e r p a n i e (udar cieplny). Zastosować pastę z imbiru. Bóle w k r z y Ŝ u . Zatory w nosie usuwa robienie okładów z olejku eukaliptusowego na boczne strony nosa. zmieszać i wypić. Zagotować. Wkroplić do ucha trzy krople olejku goździkowego (patrz Dodatek C). Do szklanki wody wsypać szczyptę soli i szczyptę kurkumy i tym płukać gardło. K r w o t o k z e w n ę t r z n y . Wypić szklankę soku kokosowego lub soku z winogron albo ugotować trzy daktyle w szklance wody.PJERWSZA POMOC CHOREMU O p a r z e n i e . szczypty goździków i cynamonu. a potem olejek euikaliptusowy do smarowania bolącego miejsca. 152 UJ . teŜ przed snem. 1/8 łyŜeczki) lub czarną kawę ze świeŜym sokiem cytrynowym. aby uzyskać konsystencję pasty. Pomaga równieŜ wciąganie do nosa — wdychanie szczypty sproszkowanego kłącza tataraku. Wkroplić do ucha trzy krople olejku czosnkowego albo uŜyć mieszaniny z 3 łyŜeczek soku z cebuli i pół łyŜeczki miodu wkroplić do ucha 5 do 10 kropli.

1?4 S k u r c z e m e n s t r u a c y j n e . aŜ hemoroidy znikną. Zastosować kompres z imbiru. przyjmować doustnie trzy razy dziennie. Zatrzymać przez 30 minut. Z a t r u c i e (ogólne).AyuiwedA PJERWSZA pOMOC CHOREMU Z a p a l e n i e oczu. po pół łyŜeczki kaŜdego na filiŜankę gorącej wody. Wdychać świeŜą. Nakładać papkę z liści kolendry (cilantro) na chore miejsce lub pić herbatkę z nasion kolendry (jedna łyŜeczka nasion na filiŜankę wody). Dziąsła masować olejkiem kokosowym. Szok (omdlenie). aŜ ból głowy ustąpi. JeŜeli jednak juŜ się zbłądziło. Pół łyŜeczki proszku z imbiru zmieszać z niewielką ilością wody i podgrzać. naleŜy zjeść po jednej łyŜeczce przypieczonych nasion kopru i kolendry z odrobiną soli. N i e s t r a w n o ś ć . Skroniowe bóle głowy wskazują na nadmiar pitty w Ŝołądku. C z k w a k a. Zjeść jeden ząbek zmielonego czosnku ze szczyptą soli i sody kuchennej albo 1/4 filiŜanki soku z cebuli z połową łyŜeczki miodu i pół łyŜeczki czarnego pieprzu. ale nie jest ono szkodliwe. P r z e j e d z e n i e . B ó 1 (zewnętrzny). Przejadanie się jest objawem nerwowości. tapioka lub Ŝyto. Jednocześnie na skronie nakładać pastę z drzewa sandałowego. MoŜna je usunąć piciem herbatki z nasion kminku i kurkumy. Wziąć jedną łyŜkę Ŝelu z aloesu z dwiema szczyptami czarnego pieprzu. Aby go przygotować. Gazy (wzdęcia). Ŝe jedno nozdrze z większą siłą przepuszcza powietrze.Oddychanie i medytacja). która niszczy inteligencję ciała. które nie powodują wzrostu wagi. Wycisnąć pół cytryny do filiŜanki wody i pić. nawet jeŜeli jadane są w nadmiarze. MoŜe wystąpić lekkie pieczenie. Następnie nałoŜyć na bolące miejsce. Pić sok ze świeŜych liści kolendry siewnej (cilantro) i nakładać pastę z sandałowego drzewa na ukąszone miejsce. Przy ogólnym naciągnięciu mięśni zastosować pastę imbirową z kurkumą (łyŜeczka imbiru na pół łyŜeczki kurkumy) na zaatakowane miejsce dwa razy dziennie. MoŜna teŜ uŜyć do okładu świeŜego Ŝelu z aloesu. Inny sposób na uśmierzenie bólu głowy. Hemoroidy. Potyliczny ból głowy wskazuje na obecność toksyn w okręŜnicy. aby powstała pasta. 155 . Ból głowy z powodu zatok ma związek z kaphą i moŜe być uśmierzony stosowaniem pasty z imbiru na czoło i zatoki. N a c i ą g n i ę c i e m i ę ś n i (górna część ciała). Ból głowy. to obserwowanie własnego oddechu. Wykonać teŜ pranajamę (patrz rozdział XII . Zrobić enemę (lewatywę) z jednej filiŜanki oleju tatarakowego. MoŜna teŜ wypić filiŜankę ciepłej wody z dodatkiem soku z pół cytryny i szczypty sody kuchennej. przyciśnij to nozdrze i oddychaj przez drugie. jednoczenia nakładając pastę imbirową za uszami. Podgrzać tę pastę i rozprowadzić równo na kawałku gazy lub bawełnianej ściereczki. JeŜeli zauwaŜysz. aŜ skurcze ustąpią. Wziąć pół łyŜeczki ghee lub pół łyŜeczki sproszkowanej lukrecji. Zmieszać szczyptę sody kuchennej w filiŜance wody oraz sok z połowy cytryny i wypić. Tę pastę kłaść na czoło. przekrojoną cebulę lub wdychać sproszkowany korzeń tataraku. T r u j ą c e u g r y z i e n i a i u Ŝ ą d l e n i a . K r w a w i e n i e d z i ą s e ł . Wziąć dwie części miodu na jedną część oleju rycynowego. Kolejny sposób moŜe być skuteczny w usuwaniu: szczególnych rodzajów bólu głowy. Jeść wtedy lekkie pokarmy. Pić trzy razy dziennie po pół filiŜanki soku z aloesu. zawiązać bandaŜem i zostawić na całą noc. Przykładać olej rycynowy na podeszwy stóp albo wkroplić do oka trzy krople czystej wody róŜanej. Wysypka. takie jak kasza jaglana. zmieszać dwie łyŜeczki proszku imbirowego z jedną łyŜeczką proszku kurkumy i dodać tyle wody. NaleŜy wziąć wtedy łyŜeczkę siemienia lnianego w szklance ciepłego mleka.

T a t a r a k o w e ghee. Pić herbatkę zrobioną z 1/4 łyŜeczki gałki muszkatołowej na filiŜankę wody. Jeść wieczorem mało i spoŜywać kolację wcześnie. Napar z rumianku teŜ doskonale sprowadza sen (jedna łyŜka rumianku na filiŜankę wody). Podczas gotowania wcisnąć do niego trochę soku z cytryny. ciemnym miejscu. przecedzić. to jest właśnie tatarakowe ghee. herbatkę z gotu kola lub tataraku przed snem. Namoczyć na noc w wodzie dziesięć mig dałów. WłoŜyć do miksera razem z filiŜanką cicp łego mleka. Gotować tak długo. Zostawić czosnek w oleju i stosować ciepłą mieszaninę. Gotować pięć całych goździków w łyŜce oleju sezamowego i zostawić je w tym oleju. Ten napój pobudza energię i ojas. NaleŜy stosować olej ciepły. Rano zdjąć skórki. MoŜna dosłodzić syropem klonowym. MoŜna teŜ wprowadzić do kaŜdego ucha 5 do 10 kropli podgrzanej oliwy. M a ś l a n k a (lassi). Przygotować najpierw wywar z kłączy tataraku. Stosować pastę z imbiru na bolące miejsce lub wdychać proszek z korzenia tataraku. Dodać do niego taką samą ilość wody i zmieszać w mikserze. aŜ zostanie jedna czwarta wody. Na bolący ząb stosować krople oleju goździkowego. Do tej mieszaniny dodać równą ilość wody i gotować tak długo. To. N a p ó j z m i g d a ł ó w . co zostanie. 157 DODATEK C 156 . N a d m i a r snu. Wypić filiŜankę gorącego mleka z miodem. Delikatnie masować podeszwy stóp olejem sezamowym lub nacierać owłosioną skórę głowy olejem. Dodać do tego szczyptę kardamonu i szczyptę czarnego pieprzu ze świeŜo zmielonego całego ziarna oraz łyŜeczkę miodu. Olej g o ź d z i k o w y . Na miejsca spuchnięte stosować sproszkowaną kurkumę zmieszaną z solą w proporcji 2 :1.AyuiwEtk P r z e k r w i e n i e z a t o k . aŜ woda wyparuje. Następnego dnia rano będzie z tego świeŜy jogurt. Pić wodę jęczmienną: cztery części wody gotowanej z jedną częścią jęczmienia. Skuteczna jest równieŜ herbatka z kolendry. Zagotować kwartę mleka. Pić kawę. Mit: szać przez pięć minut na szybkich obrotach i pić. Obrzęki. biorąc jedną część sproszkowanego tataraku na osiem części wody. Do tego wywaru dodać taką samą ilość ghee (patrz przepis na ghee). Ból z ę b ó w. Przykryć i zostawić na noc w ciepłym. Ból g a r d ł a . Płukać gardło gorącą wodą zmieszaną z 1/4 łyŜeczki proszku z kurkumy i szczyptą soli. B e z s e n n o ś ć. Pić herbatkę z gotu kola (jedna łyŜka na filiŜankę wody). Zagotować. Potem dodać łyŜkę zacieru jogurtu.

BIBLIOGRAFIA 1. 6. India: Dhanvantari Prakashan. osiem całych goździków. Najpierw przygotować wywar z lukrecji. poniewaŜ zawiera ona lecznicze własności). 5. and Shastri. S. and Singh. Nagpur. Gotować tak długo. aŜ woda wyparuje. 4. R. N. J o g i c z n a h e r b a t k a . Dodać 30 gramów krowiego mleka. MoŜna je przechowywać bez lodówki. Następnie dodać taką samą ilość wody i gotować. Therapeutic Guide to Ayurvedic Medicine. (eds. Sharma. Udupa. 1977. M. K. To. Nagpur. Masło zmieni kolor na złotoŜółty i będzie pachniało jak praŜona kukurydza. 1963. 1963.AyuiwEcU Olej c z o s n k o w y . H. Sushrut Samhita. 1978. ghee jest gotowe. India: Baidyanath. to jest lukrecjowe ghee. Varansi.) Basic Principles ofAyurveda. Varansi. India: Chowkhamba Sanskrit Series. Science and Philosophy of Indian Medicine. całą laskę cynamonu i osiem filiŜanek wody. Vikriti Vijnyana. Gotować tak długo. Wtedy dodać taką samą ilość ghee (patrz przepis na ghee). Ghee. podgrzewać przez około dwanaście minut. R. Kudatarakar. K. cztery całe ziarna kardamonu. ostudzić i pić. Varansi. Charak Samhita. Madhav Nidan. Zmieszać razem następujące składniki: 2 łyŜeczki świeŜo utartego imbiru. India: Chowkhamba Sanskrit Series. 1959. Dr. co zostanie. L u k r e c j o w e ghee. Gdy kropla wody puszczona do ghee wyda trzaskający dźwięk. P. N. Podczas gotowania na powierzchni unosi się piana (nie usuwać tej piany. 3. biorąc jedną część sproszkowanej lukrecji i dodając osiem części wody. Pathak. 7. D. Po ostudzeniu przelać przez sitko do naczynia. India: Baidyanath. 2. India: Baidyanath Ayurveda Bhavan Ltd. Patna. 1970. Dr. aŜ zostanie połowa płynu. Rozgrzać funt nie solonego masła na średnim ogniu. 1978. Zmniejszyć ogień.. R. Rozdrobnić dwa ząbki czosnku i dodać łyŜkę oleju. Gdy masło się roztopi. India: Chowkhamba Sanskrit Series. aŜ zostame jedna czwarta wody. 158 159 .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->