I Strona 111 WST~P

Strona 30 SILNIKI BENZYNiQWE

Strona 100 SILNIIKI WYSOKOPR~ZNE

Strona 155 UKtAD PRZENIESIENIA NAP~DU

Strona 171 UKtAD KIEROWNICZY

Stroma 179 ZAWIESZENIIE

Strona 206 U KtAD HAMU LCOWY I

Strona 224 I NSTALACJA ELEKTRYCZNA

OFERT'A

Wydawnictwa AU 0

lUI. Kalenska 5

04,·,3,67 W'arszawa 'Iel./faks (0"'22) 871 62 0'9

http://www.wydauto.com.pl e-mail: ikupno@wydauto.com.pl

Seria "OBSlUGA I NAIPRAWAu

AUDI80. Ob~llga i naprswa CITROEN AX. ObSfL.JQI8 i naprawa

DAEWOQ, POLONEZ CARO/ATU CAR.O PLUSIATU PLUS KOMBL Obsluga i naprawa

DAEWQO nco. Obsluqa i naprawa

FIAT CIINQUECENliO. D'bstuga i naprawa FIAT PUNTO. Obs~uga ~ napraea

FIAT TEM PM. Obs~ug a ~ n a prawa

FIAT TIPO. Obstuga i naprawa

FIAT UNO. Obstuga i naprawa

FORII) IESCORT. Obsluga i naprawa FORD, FIESTA. Obsluga i naprawa

FOR.D Ka. Obstuga i naprawa

FO'RD M ON 1:1 EO, Oosfuga i nap rawa

F,O RD TRAN SIT. Obstuga i na p rawa

MARUTI 800, Obsluga i naprawa

MAZDA 626. Ob5luga i napraws MERCEDES-BENZ Cz. 1. Obsluga i naprawa MERCEDES-BENZ Cz.. 2. Obsluga i naprawa MERCEDES-BENZ 124. Obsfuga i naprawa MERCEDES~BENZ 201. Obsluqa 1 naprawa NISSAN PRIMERA. Obsluga i naprawa

N IS SAN s U N NY. Oosfuga i nap rawa

OPEL ASTRA CLASSIC. Obsluga i naprawa OPEL OORSA. Obslu ga i nap raws

OPEL CORSA 93. Obslug.a i naprawa

OPEL KADETT. Obsluga i naprawa

OPEL OMEGA. Ob~uga i naprawa

OPEL VECTRA", Obs~uga i naprawa PEUGEOT 205. Obsluga i naprawa

PEUG EaT 306 .. Ob~luga. i 118 prawa PEUG,EOT 4D5. Obstuga i naprawa RENAULT CLIO. Obsh.J9Ia i naprawa RENAULT TWINGO. Obstuga i naprawa

RENAULT 51 RapId r Explress. Obstuga i naprawa RENAULT 19, Obstuga i naprawa

RENAULT 21. Ob~uga i naprawa

SEAT TOLEDO. Oo~uga ~ naprawa

VW BUSffRAN5IPORTER. Obsluga i naprawa

VW GOLF 111.1/1.3/Um/1.6TD. Obs~uga i naprawa VW GOLF II 1.6/1.8. Obsluga i naprswa

VW GOLF III. Obstuga i neprawa

VW PASSAT. Ob~uga i naprawa

VW PASSAT IV GENERACJI. Obst,uga i naprawa VW POLO. 0 bslu.ga i na p rawa

WI TRANSPORTER T 4. Obstug.a i naprawa

Seria "UKlADY WTRYSKOWE BENZVNY"

UKlAOYWTRYSKOWE BENZYNY. Tom 1 UKlADY WTRYSKOWE BENZYNY. Tom:2 UKtADY WTRYSKOWE IBEINZYNY. Tom 3 UKlADY WTRYSKOWE IBENZYNY. Tom 4 UKlADY WTRYSKOWE 'BIENZYNY. Tom 5 UKLADY WTRYSKOWE BENZYNY. Tom 6

Seria "AUTOPORAIDN I KI"

DIESEL Autoporadllik

KLIMA TYZACJA. Autoporadnik KODY I.JSTEREK. Autoporadnik WTRYSK BENZYNY. Autoporadnik

Ksi''liki

ABS. Uk~ady zapoblegajette bllokowaniu k6t DIAGN,QSTYKA SAMOCHODOWA WYPOSAlENIE WARSZI ATOW S·AMOCHODOWYCH

ELEKTROTECHNIKA W POLONEZIE

OBSlUIiA i nAPRAWA

I. II

1:

II a. III I:

II I.

WVDAWNIClWO

WARSZAWA

Tluml~ z jezyika nfH'njed<lego mgr into Jan Zawadzki IProJetI cktadkj iopraoow<l:nie' graficme I Tadfmsz P/e,tnyk II Fotografie na okJadk~ 'WYkooat MirosJaw RutkowslJ Redaktor merytoryczny Malgor1't1ta RomadsKa

Redaktor 'tedl n Icz_ny Urnwa Juroz ak

KcreKta Zlisp{1i

http://www.wydauto.com.pll e-mail: kupno@WYdauto.com .. pl

ISBN 8J...85243-95-X

© ~;ynight by \l00I8g Bucheli· Inhaber Paul PIetsch, CH·6J04 ZuglSchweilZ

stlmUiche Rechte dElI" Verbreitu'rlg. eins.ch~resslioh der Wledergabe duwh Film, Funk, FiMnsehen! FotmTl1echanik und andere Reproduklionsm~1tell. ~nd VEJooden_

Die In diesOOl 8uell enthalten.oo Ratsohllage werden Jlad'i bestem Wisssen und GllIWissen ,lrieilt, jedlod'l unter Auss,chh,l:;ls je(lliche~ HaflUf'l9,

© Copyright for the Polish edition by WydawnicDNo AUTO, Warszawa 2000,2004 Wszelk.i9 prawa rozpowszechnlanla zarowno za posrednlctwe-n filmu, radla, lelewizji, ~nternetu,fotografi i I jak i innych srodkow reprocu kcil sa zastrzezorte. Wydawca nie ponosi odpcwledzialnoscl za opisane w tej ksiazce porady, opracowane na pod stawie j ego n is j lspszel wie dzy i w d ob rej wie rZ6. Wydawnictwo nie ponosl odpowledzialncscl za tresc reklam i ogtaszen

zsmieszczonych w ninlejsze] ksiazce, _

Wydawnictwo AlITO! Warszawa

Sk-fad: .Iskra". Warszawa

Druk i oprawa: A·Z DRUK, R.a.szyn, ul. Slowikowskiegio 21 e, tel. {022) 720-35-61

1,. WST~P

1 ,
1 1
1 1
111
13
19
23
23
24
26
27
27
21
27
28
28
28
aa
30
30
30
:32
33
34
36,
36
37
S8
,44
5 1.1. DANE TIECHN!CZNE Opis samochQd6w Dane idMtyf~kac:y~M

C ha rakterysty'ka tee h ~ i CI n a Momen:ry dokrecania

1.2. I N'FO FlMACJ E D LA LJZYTKOWN I KA

Og61rne wskazowki przeprowedzenia napraw

WYPQsazeni,e miejsca pracy ..,.

Prawi dlowe pod n asze n 'i a sam oc h odu

1.3, PFtOSTIE CZYNNOSCI OBSUJGOWE Splri;llwdzanie pozionlu oleju W 5il nlku Spnlwdzanie poziomu ptvnu hamullcowego Sprawdzanie swiatet hamowaela Sprawdzanie oswietlenia

Sprawdzanii8 ci:snienia W ogumieni u Spra,wdzanie poziomu plynu chhldz'lcego

Wymontowanie i zamoll1towanie dol ne] pl'yty ostaniajCl,cej

i przec:hv1anle chlodnicy . , . . " .

2,1. [)EMONTAZ SILiNlKA Wymontowanie silnika ZamQntowania si I nika Ro:z:bi6rka sUnika SkJada.nie sUnika

2,2, Gt.OWICA I ZAWO RY Wyrno!'ltowanie glowicy Demontatz glowicV Naprawa glQw~cy Mootaz gtowicy

2.S.

VOLKSWAG,EN TRANSPORTER T4

R,eg,ul;(JGja napi,cia paska klinQwego

Wvmi'8na termostatu ...,..

6~ __ ~~ ~ ~~ __ ~~ __ ~ __ ~ __ ~

2.3.

2.4. 2.5.

2.S.

2.7.

Zamontowanie gJowicV ,45

~pri!'wdzanie popychaczy hydraulicznych 46

Wymiana piell'Scien;s, uszczelniaj,oego wafu rozrz4\du47 Sprawdzanie clisnien iiii spr,i:ania, 48

TlOK~ ~ If(OR BOWODY

4'9 49 52 53

W'Lmontowanie tlok6w i kQrbowodow

Porniary otworow cyUndrow ....

Sprawd.zanle tlok6w i ko!rbowod6w

Pomiillry luzu mf~dzv czopem korbowvm i panewkCl! sto,py

korbowodu ......,... 53

Polq_czQnlie ttoka z korbowodem 54

Zamontowanie tlcka z korbowodem

KADtJJ8 SllNIKA , . . .. . "

WAt KORB.QWY I PAINEWKI' lOZVSK G-tOWNYCH

Wymoontowanie walu korbowegQ .,...

Sprawdzanie walu korbowego oraz t02ysk gl6wnych

i korbowych . . . . . .. . . , . . . . . . .

54 55

5B 56

58 59

Zamontowanie walu korbowego

Wymiana pierScieni uS2'czelniajf{cych walu kQrbowego 60 Wymiana kola z,a,m,achowego (mecha.niczna slil:rzynia bieg6w) 62 Wymiana tarczy nap,dowej przektadrd hvdrokinetvcznej

[automatvcena skrzynia biegiOW) 63

ROZRZI\D

64 ·64 65 66 67

61 68 68 68 10 71 72

72

Wymontowanie paska ze:ba1ego ZamontQw.anie paska zQbatego

Spnllwdzanie i regulacja usta,wienia k61 rozrzqdu Wymiana watka po~redniego ,......

SMAROWAN IE. . . . . . . . . . . . . W'ymontowanie i zamentcwanle misy olu:jowej Wymontowani,e i zamontowanle pompy oleju Naprawa PQrnpv oleju

WymiQna fUtru olejUi

Sprawdz:anie cisnienia oleju

Wymiana ,chlodnicy o,l,eju

CHtODZENIE

Wymiana ptvnu chlodzClcegD 73

Spil'3wdzanie i przygotowanie plynu chlodz~cego 74

.sprawdz,anie Ikorka zbiornika wyrownawczego i szczell10sci

ufdadu chlodzenia . . . . 75

Wymofllitowanie ii zamontowanie chl'odnicy 76

Sprawdz3nie wentylatora chlodnicy 76

Sprawd;zanha czujll'lika temperaturv 78

Wymontowanie i zamontowanie pompy pJynu chlodzf.(cego 7,8

Naprawa pompy

78 79 BO

VQlKSWAG EN TRj\I\:I,SF'OIRTER T4

2.9 ..

wnWSK BENZYNY

~~--·~~_ •••• LL~ ••

81

Sprawdzanie Jur"dko'ci obrolowej biegu jatowego

i Zawar1:D~ci CO w spalina,ch . .. , . . .

Sp'rawdzanie 8t8b~1 izacji bi,egu j.aloweUQ Siprawdzaniie elemsnrew uklach.! wtryskowego Reguhlcja cieglna przepustnicy

Wvmianna wtryskiwi!CZV

ZAPlON "" ...

Sprawdzanie cewki zaptonQwej Obsfug 81 mzdz i eteeza za pta n u Aegulacj.a W'Vpned:z:enia :zaplotlu WvmFana jwieo zaptonowvch

WYLOT , .. ,.,

83 85 86 90 90 91 92 93 95 96 97

2.10.

2,11.

WymontowO;Inie l zamontewame kolekrora wylQtowego 97

Wymontowanie i zamontow~lInhlll el,ement6w uklad IJ

wv!otowego

• I - - ~ I • • • I. •• ~ • I I • ~ r

:97

SILNIKI WYSOKOPRI;ZN E

3.

100

DEMONTAZ SILNI KA

3.1.

."00 100 102 102

Wymoll11owanh;l i zamontowanie sl I nika

R01:biorka si lntka '""".,...

3,2.

GlOWICA

Wymontowanie gltowli[lY z silllliktli zamontowanego

W po;eidzie

DemonItOl!!l: QlowicV

INaprawa glowtcy

M ontalz glQwicy

ZamonlGwanh:1 gtowicy Sprawdzanie ci~nienia spr,,:ia'nia

104 105 106 108 111 11'2 HJ 113

3.3.

ROZRZAD

• • ~ ~ • ~ r I •

Wymontowanie paska z(tbatego w ailniku 1,9 drrl'31 Zamontowanie i ragulacj,a. napi(:licia paske .z,bategQ

w si'lniku 1.9 elm" . . . , , . . . ,

Wymiana pa'sk6w ,z,bitltych w sllnjku 2.4 dlm;J

Wymi.ana paska z,batego pompy wtryskowej wsi lnlku 2,,4 dm~

Wymontowanie watu rozrzqdu ,...,..

Wymiana pierscieni uszczal rlliajqcych walu rozrzadu

115
116
121
122
'122
123
123
127
127
127
121
130
130
7 Wymiafl8 watka posredniego

3.4. n.OKI I KOIRBOWODY , . . .

3,13. WAt. KORBOWY I -tOZYSKA GlOWNI:

Pomiarv IU2U osiowego wah .. kOlrbowegQ Wymontowanie walu korbowego

Wymiana pjerscieni uszczelniaj~oych watu korbowego Sprawdzanie walu korboweQ1o, oraa lozyskgl6wnych

i korbowych

Zamontowanie wah.! kQrbowego

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4

:3.6. 3.7 ..

3.8.

3.9.

3.10. 3.11. 3.12.

4,.

KAD·tUB SILNIKA SMAROWANIE

131 131 131 134 134 134, 135

4.1.

155

Wymontowanh~ i zamontowanie pom1py oleju Naprawa pompvo11eju

Wymiitna filtru ole] u

Spra,wdzsll if! citntenil81 oleju

CHlODZEN IE. . . . . .

Wymontowanie ii ~amontowanie pompy pJynu chlodz4,cElgo

(sillnik pil,ciocyl indrowvl

ZASILANIE .

Wym.ana filtru paliwa

WymontowaJnie i zamerrtowante pompy wtryskowej

(si Ini'k czterocvll ndrowv) . . . . . . . . . .

Wymontowsnia i zamontowania pompy wtryskowej (si I nik pi,ciocylindrowy)

135 137 139

140

142 145 148

Wvmiana chpgna sprzegta . . . .. . . . . .. . 161

8~ __ ~~~~~~~~~~ ~

UstHiwianie poezatku tloczenia Regulacja chilgna przvspieszenia

Regulacja' dfu'90'ci ci'tgna urzQdzenia wspomagajllice9o

rezruch zimnego si Inika . . . . . . . . .

Regulacjla pr,dkoici obrotowej bi6gU jalowego Regulacja maksymalnej prV'dkosci olbrotowej Regulacj!a wydatku Sl!cz~:tkowego pompv Wymiana wtryskiwac.zy

SWIECE ZAROWE

FI L TR POWI ETIRZA

1148 149 151 151 151 163 153 154

WYLOT

UKtAD' PRZENIE,SIENIA NAPi;DU

SPRZEiGlO

155

Wymo,ntowanie, sprz(lg+a 155

Naprawa sprzIiIgla 156

Zamontowanie s,prz,gia 157

Wymiana to:zyska wyciskowego meehanlzmu wylEtczania

158

Wymiana pompy ;j cyliindra hvdraulicznego machanlamu

wyhlczania sPrz9gl,a ..........." 159

Odpowietrzanie hydf'8Iulic:znego mechaniziTlu wytqczania

sp rz~gfa 1 60

Wvmiana elemellt6w mechamoaneno mechanizmu

wyhilczan la sprz9gla 160

-

VOLKSWAGEN TRANSIPORTER T4

MECHANIICZNA SKRZYiNlA BIEGDW Wymontowanie skrzyni bieg6w

1'62. 163

Zamc;mtowanie skrzyn] b~eQ6w 164

Demont.a,:;t i montaz zewmiltrz.nego mechanlerrru stBII"OWiim.a

skrzynill. bieg6w .. . . .. . . . . . . . . . 164

4.3. POt.OSI E NAP~DOWE . , " . . " . . , . . . . 166

Wyrru:lntCllwani,e i zemontowanle pMosi nap{!d'owej HiS

Naprawa pO.osli napedoweji . . . . . . 167

5. UK.tAD KIERO'WNI!CZY171

Wvmontowanie Prr.:z:ektadni kier·owniczej ZaroO!i1tQwania przekladn i kierQwn iC2;ej WV'flli a n III d rrti:ka ki erow n i c:zego Obsfuga ukfadu hydr.aulicznego

171 173 174

. 174

N,apefnianie IJktadu hvdra!!Jlicznego pr~ektadni klerownlcze] Odp ow i etrzan i,e uktad u h ydrau Ii c:z: n 8g 0 P rzelkiad n i

174

k lerown ~cz.ej

175 176 116· 178

SprawdzanieszGzel nosClI uktadu hydrau I iC:lnego Regulacj's napitcia 'paska Zl,batego pompv wspoMagiHda WYlmontowanie i zamontowanh;l pompywSPQ01agan ia

ZAWIESZENIE

6.

179

LAWI ESZE N I E PRZEDN ~ c:

6.1.

1179

Wymontowanie i zamontowani·e arnertvaatora 179

Wymontow811lie i zamcrrtowante dri\il;kow sllmi\ltnych 181

Regulacja wysoko'ciprzodu sarnechoeu ...., 183

Wvrniana g6rnego prz.egl.lbu ku lowego zawieszen ia 194-

Wvmiana dolnego przegubu kulowego z.alw~e5Zenia, 187

Wymiana dolnego wahacza poprzecznego . . . . 1,81

Wymiana tulel rt1etalowo-gum,owych w dolnym wahaesu

po plrzec.znym .....,...,..".... 189

Wymiana gornego wahaCZ8 poprzElcznego . " . . .. 1'91

Wymialilatu Ie·, metalowo-gumowych w g6rnym wahaozu

poprzec.znvm ".."""."".,._

Wymontowanie i zamontowa nie s1I:.abilizatora Wym i iI natozysk. k6t p rzed '" i eh . . . " Ustawianie kal <prze.c nich

Wymhma belki prrzedn iegQ zawieszenia

191 191 192 194- 197

197 197 199 201 203 20!5

6.2.

ZAW~ESZENIE TYLNE

Wyrnontowanie i zamorrtowanls amortyzatora Wymiana spn~zyn :srubowych

Wvmiana tylnego wahac:i!:i31 podtuznego Wym i a 1'118 pi a.sty kola tv In 89 0 iito:z:vsk k.ala

Ustawianie k61 tyl,nych

9

VOLKSWAGEN TRANSPOliHER T4

~
I-
2016
206
206
2.07
208
208
2111
213
214
214
218
. 218
218
218
, 219
219
220
222
,2,24 I!

7.

U KtAD HAM U LCOWV

8.1.

AKUMULATOR

224- I
225
226
226
226
226
227
227
228
229
232
234
234
,234
235
238
238
238
239
240 10~~~ ~ ~

Regulacja harnulcil ,zasadniclego Reglulacja hamulea awarvjnego OdpowhnrzCln le hamu Icow

7.1, HAMULCE TARCZOWE KO'l PRZEDNICH Wymiana pJytek ciemych

Naprawal zaclsku hamutca

Naplf"awa tarcz hamuleowych

7.2. HAMULCE B~BNOWE K,Ot- TYLNYCH Sprawdnnie i wymiana .szGzQk hamulcewvch

Wymiana 1arczy nosnej hamulc6w . , , . .

Naprawa cylindra hamulcQwe'Qlo hamulc6w br;bnowvch

7,3. POMPA HAMULCOWA ... , , , .. , , Wymontowanie i zamontowanie pompy harnulcewe] N'aprawa pompv hamu lcowe]

7.4. U RZAIJZEN IE WSP'OMAGAJI\CE

7.5. KOREKTOR suv HAMOWANIIA

7.6, HAMULEC AWARYJNY

8. INS'TALACJA ELEKTRVCZINA

Sprawdzanie akurnulatora t.adowanie akurnulatora

Wymontow~mie i zarnentewan ie akurnulatara Rozruch w przvpadku roztadowanego akumulatera

8.2.

AL TERINATO R

..

Sprawdzan ie zamQntQ,wa,nego alternatora Wvmontowanie' i zamontowanie a lternatora Fl.egu lecla napiecia paaka klinowego Naprawa alternatora Bosch

Naprawa atternatora Valea

8.3. ROZRUSZNIK"....

Sprawdzan ie rozrusznlka

Wvmontowanie izemorrtowan ie rozrusz!'Ilika

Demontaz i montaz roz:rusznika

8.4.

REfLEKTORY

-

8.5, 8.6.

Wvmontowanie i zarnentewanle zar6wki Regulacja ustawienla reflektorow

WYCIERACZKA ....

SCH EMATY ELE KTRYCZN E

VOLKS'WAG EN TRANSPORTER T4

1.1. DANE TECHNICZNE

Opis samochod6w

W ksi<rice opisano now€! modele samochodu Volkswagen Transporter, wyposazone w sil niki ber1lzynowe lub wysokopr'i!zne_ Silniki benzvnowe 5<1 cztero - lub pi~ciocyliF!drowe, eateresuwowe, rz~dowe, ustawione poprzecznle do osi podluzne] poiezdu.

Wal rozrz!;Idu ail nika benzynowego jest urnieszczunv w gtowicy, rHlIPlildzany peskiam zebatvrn, Krzywki walu rozrzedu nap,dzaj~ bezpesrennio popvehacze hydrau liezne.

Silniki wvsokoprezne SCI cztero- lub pieciocvlindrowe. rzedowa z kommo1_ w~row(j!, rozdzielaczowq pomp"! wtryskow"l z pr:zestawiacJl:em wtrvsku i urz!l~ d:zem~flm wspomagaj<jJcym rozruch z~mllego sllnlka.

Waf ruzrzedu silnika WY5.ok.opr~:Zf1ego jest urnieszczonv w 9'towi1cy. napsdzany paskiern z(lbatyrn. Krzywki walu rozrzoldu nap{!dzaj"l bezpcsredmo popvehaczs hvdrauliczne. W sllnikuczt~rocyl indrowvrn pasek z~baty wah'! rezrsadu nap~dza rowni'ai: pomp" wtrysKOWq_ W si lniku pieciocylindwwym pompa wtryskowa jest napedzena ad walu rcmzqdu za posrednictwem Q50bnego paska z'\lbat€go.

Sarnncnodv wypoSalQ!10 VII cztero- lub pi~ciob~egowe skrzynie bi!1!gow, z wszvstkirni biegam~ do przodu svrtchronizowanvrni. W ebudowie skrzyni b~eg6w jest urnieszezonv nap~d potosi nap~dowy(Jh.

Zawieiilzenie przednie samoehodu jest nlezalezne, z gornymi i doirrymi waheezaml poprzecznvrni i drqz.k;;lm~ sklr~trlymi.

W zawieszeniu tvlnvrn urnlesaczono wahacze pod~uzl1e lozyskowane w tule[ach mstalowo- gumowych,. sprr:iyny srubowe i amortyzatory teleskcpcws. Niekt6re odrnlanv wypOSCIzono w tylny stabilizator.

Przednie hamulcs s~, tarczows, a tyh1a bebnowe, sernonastawne,

Dane idenlyfikacyj ne

Talbliezka marnlonowa jest widoczna po otworzen iu- drzwi pomocnika klerowev, w poblizu zsrnka drzwi, w rnrejseu pekazsnvm Sltrlatkij rta rvsunku 1.1 . NJ umer nadwozia znajduj€l sie pod przednia. szvba, po prawe-j stronie ~ jest wldccznv ad zewnatrz w miejscu pokazarwrn strz,alk<lj na rvsunku 1.2.

1o-- ~~~~----------~~~ _ __111

1. WSTt;;P

Rys" 1.1 .. IABllCZKA ZNAMIONOWA NA SlUPKU DFtZWIOW\fM. PO STAONIE POMOCNIKA KIEROWCY

)

R\is. 1 .2, N U M E.R NADWOZIA POD P FiZED NI!\. SLY B,~

W rrurnetzs nadwozia zakudowano wlele lnfurrnacji, kt6r~ rozszyfrowuje s,i!l! nas~puj.11iC 0:

WVW ZZZ 70 Z M H 000001

WVW - oanaezenie kodewe producenta,

ZlZ - znaki wypelniaj~Ge,

70 - oznaczen ie mod e I u,

Z - Z!'1 alk. wypeh1 iaj (!~cY.

M - rok predukeji samochudu {M "" 1991, N = 1992} ,

H - svmbo I za klad u prod u key j !1! ego,

00.00001 - b~eiqcy numer produkcY~F1Y.

Numer silnika jest wybilty na pr:zod:t:ieg+owiiCY. W silniku benzvnowvm nurner sllnlka lnajduje si~ pod dru901 ~wiec"l zaplollQwij i skiada si~ z svrnaolu sil nika i nurneru sll nika. Numer sllnlka rnozna z.nalez~ r6wniez naoslenie paska rozrzijd~L Symbol silnika i jego numer m(l9-El; bye tei podane na nakleice, Na. rysunku 1.3 pakazano, W kt6rym rnlelscu glowicy znajduje sie rrurner sllnlka, Symbol silnika jest panadto podanv ria tabliczce znamionnwe] urnieszczonej na slupku drzwlowvm.

W si~nikach wysQkoprlilznycll nurner sllnlka jest wybity na gtowicy, ml~dzy pomp~ wtryskow~ a pornpq podeitnien ia i r6wniei! sk~Bda si!ll 1 symbolu silnika i nurneru ail nlka, Symbol silnika i jego rurmer S<I podane takl.€1 M naklejce umieszczonej na g6rnej oslonle paska rozrzadu,

W przypadku koniecznoscl wymiany kadluba nalezy zamontowac nowy kadlub z taklrn sarnvrn nurnerern, [ak kadtub pcpraednlo mOfi'llOwany_ Numery si~nika IUD rradwozia nalezv bezw~gl~dn ie podawac, .z.amawilajijc CZQ~ci zarnienna ~ to zm6wno nowe, jak i regenerowane, Producent samuchodu srara sle cii:lg~e udoskonalae swoje modele. Szczeg61nie duto zrnian jest dckonvwanvch w krotkim ezasre po wei~ciu mcdelu do produkcji seryjnej. Aby wiec: dostawea CZlilsci zamierrnvch m6g1 sprzedac Warn w~atciw~ dla Waszego samccnodu t:ZI1.sc zarniennq, rnuslele mu podac nurner silnika alba nadwozia.

'2~ ~~~ ~~ ~

, .1. DAN!; TECH'NICZNE

DANE IOENTVFUlACY.lNE

Rys. 1,3. PQt.OlENiE INUMERU SILNdKA W SILNIKU lAys, 1.4. POl:.OZI:NIE NUMERU S~LNIKA W SILNIKU

BE'NZ'fIN om M WYSO KO PR E;:!NY M

Charaklerysty'ka techniczna

SILNIK Omaczen j'fI Pojel'Tlnooc Moe

- pay predko~ i obrotowsj Moment m~ksvmalny

- przy pr~d kOSGi obrotows] Skok tloka

Slopieri sprt'i:ania

fezv rozrz"ldu

- otwtlrcie laworu dolotcwaqo

- zarnknlecie zaworu dolotowe:go

- otwarcie zaworu wylotowego

- l.<'l,mkfli'ii'cie zaworu' wylotowego

Koleiiiio~6 zaplon6w Ci(nienie ol@ju

- m1nimal'Me

- m!lksymalne

5rednic:a cylindra - znamionowa

- " nadwymiar

- 2. nadwymialr

kG/cm~ (MPa) kG/em2 (MPa)

dm~ kW(KM) obr,lmin N'm obr/min rnm

2,4 2,7

I

" L- ~__________________ 3

f----...=~-~----~~--~~--~~~-..___l "

Giowica, i zawory PrOWadnlD9 zaworow

- temperatura rncntazu

- ~fedni,c:a wewnttrzna

Luz trzo nk6w Ulwor6w - zawary do,~o'towe

- Uiwory wylotowe

$rednica gni!'l:zda

- zawory dolotowe

- zawory wvlotowo

Kilt pr~lgn.i z!JworOw ~t korekcyjny g,omy SzefokoM przy~ 9 ni

- zawalfY do I etowe

- zilwmy wylotowe

banryllowy 4·cyL

wysokopreiny 4-cy'l.

wysoko p"zny S-cyl.

Me 2,0 62(85) 5200

159 2200 92.80 8,8:l

1X AAB

, ,9 2,4

45(62) 57(78)

3700 3700

127 ',64

, 7'00,.,2500 1800 ... 2200'

95,5

22,5: 1

23.0: 1

3° przed GMP

19u po DMP

270 przed D M P

5° po GMP 1-3-4"2

eo po GMP

20"po DMP

25,5° przed GMFl

6,50 przed 8M P '-2-4-5-3

t.o !O .. » 7,0 (0,7)

82,51 82,76 83,01

79,511 79,76 80.03

mm mm mm

mm

gh)wici1Izimn i\i 8,m 3 .. ,8,035

rum mm

·1.0 1,3

(patrz rvs, 2.12)

40,0

33,.0

450

300

36,0 31,0 45° , 5·

, ,3 , ,3

mm mm

2,0 .2,05

mm mm

1. WSTE;;f!

Sredn i ca zaworu -zawory dol'otowe

- :zawol')! wylotowe,

IJlugosc 2<1WmU

- z<lwory dol otowe

- z~worv wylotow,e

$rednicCli trzenka

- zawory dololiOwe

- zawory IN'I"lolOwe

Szef·okos~ kir,[!wedz:i tOllerzyka zaWory (,,0" na rye. 2.19)

Wymiar .• A·· na ry.sunku 2.Hi zawnry dolotowe

- zawo ry wylotowe

wyso!<opr'i!:1:n'!/ 1 wy$Ol(opr,.zrry

-I-evl, 5.cyl.

benzynQwy 4-cyl,

mm 40,00 36,00
mm 33,00 31.00
mm 91 .0 95,.0
mm 90,8 95,0
mm 7,97 7,97
mm 7,95 ]',95
rninirnalna
mm 0.5 0,5
mrn 33,80 35,80
mm 34,'10 36,10 l"IOkii korbowody Sr6do lea doka

znarnlcnowa mm

- 1, nadrwym iar mm

- 2, nadwymiar mm

Miej!108 nomlaru ~rednic:y tloka

Mflksyma:!ne dopuszczsme 2.uzyde smdnicy tloka mm

Lu Z rn i edzy llnki em a CV~ in d rem

- normalnv mrn

- gnmiczn e zlliycie m m

Liczba pier'tcieni ttokiowych

luz ooiowy pier:i'lcieni w rowku tloka pierscien gamy

- normel ny mm

9 Fa nj'i::2ne z u zyGia mm

pi erScien srodkowy

- normalnv mm

- g ra niczne zLllzycie mm

pt~r{c~en zg<uniai,'1cy

- nermalnv mrn

- glr~ n lczne zuzvcie m m

Luz ZlImka pierscienia

pienkien uszczelniaj'lGY (norm~lny) !Tim

piersc: i e n .. garn i aj 'l cy (n 0 rma.lny) m m

granicZ!le zuzyci,e mm

1, pier~de n mm

- :2, pieclcis n mm

- 3. pierScien mm

Wystawa.n i eUok6w PQ!1~d pta iiZCl.y2."~ pcdg,low icow'l

kadluha

Luz Q$IOWY W lozysk u lba korbowod lJ rom

- grafliczI"I9 z:uzycie mm

Luz pfomieniowy sworznla tlcka W tulejca fba

koroQwod U III rn

l.uz w Ioiysku stop'!' kerbowoo u

82.48 79,4$

82,73 79,73

82,98 79,98

10 !TIm od do~n9j krawedzl plaszczat~oka, 90° od os i $worzn ta Nota

0,04 (od pod a nej ~rednk:y)

0,0.3 0,07

3

:3

0,02 ... 0,05 0,15

0,09 ... 0,12 0,25

0,05,.,0,08 0,25

0,03 ... 0,06 0,15

0,02,.,0,05 0,15

0,02 .. "0,05 0,15

0,30 ... 0,45 0,2!5.,"O,40 1,0

0,25".0,40 0,25 ... 0,50

, ,20 0,60 1,20

patrz stmna 111, regulowan.e giU'boki!'l. uISZit::z.elki g+owicy

O,05, .. (),31 0.40

0,0!5,.,0,31 0.37

~ 0,01, .. 0,0,2 patrz "WaJ korbowy"

Waf korbowy

l.lezba ~oiZvsk gh5w l1ye h

OZflllcz.ePlie lozysk. gl6wnych od przodu sllnika Pr~eimQwanie sH osiowych

Rodz..aj foiZvsk gf6wII1ych i korbowych LUll osioW\f W!ltu korbowego

normalny

- graniczne :uli:yciEl

mm rnm

5

1 do 5

6

~ do. 6

pr:.z:ez p6lpi8r!l.ciellie ustalajijce parlewki eien k.ate ian fie

0,07.,.0,17 0.25

0,18 0,25

1-~_w_,_y_m_ie_,n_'iQ_n_'Y __ w_t_Yk_, _JG_$_t _W_' t_YIk_i_e_rn_, _CZ:_U_i_hi_'k_CI_t_em_-_p_e_ra_t._UJ'Y_" "_p_t_,,_n_LI_C_h_'iO __ d_':l;_""~_C€_g_- o_- ~~ 16

1.1. D'ANE TECI1N1~CZNe

CHAn AKlEFi '!( STY K. A TEe HI N'ICZN A

S11nik

be nzynowy 4-cyl.

wysokopr~i:n'l I wysokopnjlzny

4-cyl. !J·eyL

Wl promieniowy w lozyskach gl6wnych _ normalnv

_ gm n j'l:;:zn!31 ZU.l;~ ie

Luz pronnieniowy w to:tyskach korbowveh _ normall'llY

- gr <In ilc-zne Z ulzyc;i.e:

Sredn i COl czopow gt6wilych _ znamionowa

_ l , poowymiar

- 2. podwymiar

_ 3- podwym,iar

SredniGil (;ZQPOW korbowvch - l!;namionowa

- 1" podwym lar

- 2. podwvmlar

- 3. podwymiar

Tolerancia w ezasie $zHfowi3Jnja

mm 0,03.-,0,08

Inm 0,17

0,016 ... 0,075 0.1'6

mm 0.,02 ... 0,076

mrn 0,12

0,02,_,0,016 0.08

58.,00 57,75 5'7,50 5].25

mm 54,00

rnrn 53,75

mm 53,50

mm 53,25

mm mm mm mm mm

47,80 47)55 47,30 47,05

0.022 ... 0,042

Uklad ,smarOW8JlIlia

Ci~!1I i en ue w uk.'ladzie smarowan ia _ maksyrna,l rle

Pojemnosc

_ z wym~ail'l! f~ltru

_ bez wym ianyfUI nu Filtr OIBjU

kG!cm2 (M Pa) 1<G/cm~ (M Pa)

1..0 {O.1 ) 7,0 (0,7)

dm~ drn"

4,0. 5,0

3,5 4,5

jed nor azowego uiytk I.J

5,5 5,0

Uktad chtodzElI"I i a

z samoczynnyrrl obieg~em pIy~H.! ch~odzllcago, pornpa ~opat'k(lw<il, termostatern i eJektfY~~YTn wentylatorem wlij~~mym I wY~Il:c;za nyrn Z9 posrecln ictwe m wv'~c2.n i ka term ~c.zm!lgo umleszczeneae IN chlodnicy, Z oddzfolnyrn zbiorn i k iem wyr6wnawczym

drrr' 9,0 I 9,0

VW G11, (patrt sncna 74}

PojemflOs,c

Ply" n~sko zamarzai'lcy T ermostet

_ pOCZllte k Ot\N<'I rcia _ pltlm~ otwercl e

-c oketo 87

"C 102

U klad wtryskQWV • ,llrig.Haflt'"

Nume! elekrroruczneqo urzsdzenta staru1i;1cego do zaspolu l'Iap~d owego z machan lez flo';! ak rzyn i~ b IBgOW

- bez regulacji sorld~ ;_

- ~ regulacj.i;l5ond'l ;,

Numer elektronicznego urzadeenia steFuj<!cego do zespoh, n apF;dowego z a u tornatvczna skrzvn i.. bi 9g 6w

- be. reglu lacj i SQndijj A

- il fegull:)cj!} sOl'lld~ ,..\

p~ k.ose cbrotowa b i,eg'U j aioweg 0

(wa ru nki _ pa'trz rezdz i a~ 3.9) ZaWilrtOSC CO IN sp~l'inach

- tle2; :>ondy ),

- z sOl"ld<l j,

M iEljsce pomieru

Stabil iZ(I cj ~ biegu jatowego _ rezyst.mej a z~w()ru

- prll.d sterUlj,!,!cy

~ wtyk* wyc~~gni~ty _ wtyk* wlozony

- pr.zy pf1l!dkoSc i obrotowaj

Regulator cisnienia - c:i~nienie pahwa _ prz,ew6d pCtdc:isn~et'liowy ~odtqC2.onv ~ prz.€lw6d pede i ~n len ~owY' odl<lczony UU'zymy:wanie cisalanla po 10 min

044 906 022 [) 044906022 E

obrimin

Q44 90S 022 G 044906022 F S80±50

1,O±O,5% O.7±Q,2%

rura do pc m illl ill zawa rtosci CO

n

2,Q ... 10,0

rnA rnA

okol0420 ± 30 {sta~y) okele 420 ± 30 (waha il;i~} 800±25

01(;010. 2,5 (0,25) okolo 3.0 {O,3) przynajmnie-j 2,0 (0,2)

obr/min

bar {MPa) bar (MPa) ~nH (MPa)

1. WSTI;jP

Silnil!:;

benz.ynowy J wyookopr~zny I WYSOko. p~z ny

4-cyl. 4-cyl. II 5·cyl.

n g Q o Q

1! 2 obci"liefli~ pll~ne oocillZfJfli.fl

267 255

+10' ± 10' O±10'

+20' ±20' O±20'

Rezystll n cj ~ wtry5lk.i'll'll'!lCzy - przy wtryskiwacZUI

- przy prZY~!l:c;!,;u wtryskiwacza

wtrysldwacl nr 4· wtrYs!<:.i wacz nr 3 wtrysk iwacz Fir 2 wtry.ski wac:!" nr 1

15 20

3,7 5,Q

5,0 .. ,6,7

7,5 10,0

, .5 20,0

Uklad zapfonowy Kolej noSG III pfon6w Wvir;u.z:~dz·enje zaplon u

warto!C kontrol na przy predl;Losci 00 ratowej

.2000 ... 25QO ob:r/mtin (wtyk czujnika temperatu1ry plyru'! c:h~adl'iCeg.o wyc, i'.m n ~ety}

waf~ott nastswna PI"2V predkosci ebretewe]

2000 ... 2500 obrjmin (wtYk c'Zujnika Hlr'Ilpeif<'itury piY!!lU chtodz!l.cego wyc:i<l9ln i'i!ty)

Spra.wdla nit') i!likry L1Iplortowej (wtyk CLUj n il<.;;)1 tam ~araturv flasadzony)

Swiece zElplonowe

o dst~p elektrod

mm

czterc- I u b pi,~ i cb i ~gowa, biegi do pr.zodu synchroniz.owaIl8, nap!,?d p6losi naplildowych IN obu dow i e skr:zyl'1 i biegOw

02A

skrzyni8 4·biegow~' skrEyniil 5-biegowlJ

3,778 3,778

1,950 2,H)5

1.94-0 1.345

0,81 S 0,971

0,795

3,800 3,800

3,994 3)384

{silnik bonzynQwy}

3.450 .

(silnil( wysokopr\lzny) SAtE 80 lub SAl:. 90. lub G 50 SAE 7,5 W-90 {olej svntetyczny)

dm~ 2,0

SPRZI;GlO

Budowa

U ~u(;h!'lmian ie

tQZyslko wyciskowe SmdFlica 3prz~+a

Regu lacj.a h,J zu psdatu spr;z~g+a

mm

1-3-4-2

4~ ... 8° erzed GMP

6" ± 1" przad G MP

20" ± y,. .l:rlf1Iierzo ny kllt wyprzedzen ia zalpfon u (obie wanoSci musz<j byt dodane, aby 11.l:zyskac w,';ll1~ nastawczijJ

Bosch W 8 DTC

Beru 14,8 IDTU

Champioll N 9 Bye

O,7 ... Ct9

suche. jadnotarczowe, ze sp~2yn~ 'ra~erzQw1j

rnecherdczne, za I hvdrauliczne

pO$rednic'twem ci~gna .

kulkewa

215 lub 228

I bez regulaCji

SKA,ZYNIA II EGOW Budow ...

Typ f'rzelozen i a - 1. bieg

2. bieg

3. bieg

4. bieg 5, bieg

- w.slieczny biegl

- prz:ekladnia gh5wna

Ole] pr.zekJadniowy

U KtAD I:(IIEROWN lezy Budowa

Iflrz~o:ten i e

- Iuo'l.ki mzslaw (lSi

- dl 1.19 i rOU\ilW osl

p rzeldj'l.d n i!3l~batkowa 0 11 i e:zmie n nym pr.ze~o;i;ern ~u

24: 1 , 9,3: 1

UstawiB1nia· ktH i wysokoki pojazdliJ Grupa 1 ({J<}lrz "1'1£. 6.5)

Wys:okosf pr'Zodu sa mach odu

ZbieznoM dla ]OOFlBgO It::Q~a (nie wVdmkowana) Zbie:lno~G t::alkowita (nil): wydr'ul<.owana)

mm

flie ob(;itt2ony 280 +20'±10' +40' ±20'

1,1. DAN'ElECHNIClNE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
nie obciitiony 1/2 obcillienia peine' obcillzenie
+3S':±20' +15'±20' O±20'
30' 30' 30'
45'±20'
+1°40'±30' +1°50' ±30' +2°±30'
1~ ,~ 1 ~
mm 290 267 255
+20'±1O' +10'±10' O±10'
+40' ±2Q' +20'±20' 0- 20'
+35" ±20" +15'±20' O±20"
30' 30' 30'
45'±20'
+ 1 ~,40' ± 30' +1°50'±30' -t2°±30'
11 D 1° 1°
mm 273 263 255
+15'±W' + 10'±10' O±~O·
+30'±20' +20'±20' O±20'
+20'±20' +10l±2.0· O±20'
30' 30' ao'
45'±20'
+1~40'±30' + 1D50" i30' +2°±30'
1° 1° 1°
mm 266- 260 255
+;Q'±10' +5'±10' Q±10'
+20'±10' +20'±20' O:t20'
+10'±20' +5,'±20' DilO'
30' 3~' 30'
45'±20'
+1"50'±30' +1°5S'±30' +2"±30'
'0 p 1° Pochylenie kola (przy ustawleoiu ria wprost) Maksym.alna r6inica mi9dzy stronami

Kqt r6i:n ioowv przy skrfJcie jed nego kola 0 20°

w tewo ~ u b prawo

Wyprzoozen It) sworzn la zwrom icy Maksymal na n5i nica m i~~y stronam i G'rupa 2 (paUl rys. 6.6)

WV50kote przod u samoch odu

Zbi€!2:no~Q ella jednego kola (nie wydrukowamt) Zbi,!lznQ~f catkowlira (n ia wydrukowa na) Pochylenie kohl (PI'ZV ust8w'ieniu na wpmst) Maksymalna rOznicli miQd.zv stronami

terti r6inicowy pay skf.Qcie jednego kota 020"

w IGINO lu b prawo

Wypl"lOOlen ie swOrzl1I ia zwrotn icy Msksymaln3 rcznica miQ'dlV stronami Grup8 3 (paffz tys. 6,5)

Wvsokos{i przcdu samechadc

ZJb.jei:noU dis jodnego ko-la (nie wydrukowana) Zb:ieznoM calkowita (n 10 wydrukowll na) Po.:;hy~enje kola {przy ustawienhu na wprost) Maksymalna r6i:nica mi~d.zy stronami

I<Jtt 1r6znicowy pny skr~cie jednego kot!! I) 20"

W 18WO lull prawo

Wyprzecllflnle sworznia lwrotnicy Mal<symalna roiniCIl mlQdzy stronami Grtlpa 4 (patrz rys. 6,.6)

Wy50kosf prliJdu samochodu

Zbieino§.C dla jeclneg}o kela (nie wvdn~k.owana) ZbieZflo4.{: ca~kQWita (n~1:I wydmkowana) Poc;hylenie kola (przv ustawioniu na wprost) Maksymaln8 r6z,nica mi'ildzy streneml

KAtt r6zf'I iCQWY przy sk~cie jed nego kela 0 20Q w lewo lu b prawo

Wypr.zedzanie sworznia zwrotnicy Maksvmalna r6i:nica mi(ldzy stronami

:tA,WIESZENIE PRZEDNIE Budowa

Amortyzato:ry

Drl;lzki skJvtl'i-e Napitcie SrtKIn ice

- oznaczenie biil~e

- eenaczen Ie zielone

- oznaczen ie brllZoWB

Ustawillnie k6+

Kr6tki rozsUiW esi

mu II i roz5t;!w 001 Roz:staw 1t61 'prz.ednich - obr~c..z 5'/~ J x 14

- obrecz 6 J x 15

Srednic2;l z@wracania

- rniQcizy kra:w!Jinilkami

- 'mi~dzy scianllmi

- krOtki rwstsw osij

- dl ugi rozstaw es i

Prl.nw it poprzecznv PILY petnym obdliZoiiIn i 1.U

~ ~ ~~ ~~ ~,17

Inie2Bleine. z g6rnvmQ i oolnVil'1';i wahacz:ami poprz.eczn yn'li i draZkami skr9t nvmi teIEiskopow&, hyd rau liczne, dwustron nego dziaJania, mooowane cd 96ft)' za flosrednoictwem spoo)alnego wspornika, u dolu mOCOwane d~ug'l srubi;t Irazem z lijCZn~ki8m stli!biHzaton.! do wahacza dolnego

prawy "R", lewy "L"

okolo 75 mm od komlerza

mm 23,8

rnm 2~3

mm 26,,4

pliil:n: "Uklad kierowniczy"

mm 2920

rom 3320

mm 1575

mm 1598

mm 10,15

mm 11.7

mm 12,0

mm 180 {1.00.GTI}

1, WSiEiP

ban;:Y1n.owy 4-cyL

wY!loko pr'F,ji ny 4-GYI.

WY$OkOpfli\!,zny

5-cyL .

lAWl' ESZEN ~ E. i1YllN E BlI.!'cowa

P lasts k6f ty I nych

Rozstllw k6+ ty~nYGh - obr~cz 5'! ~ J x 14

- ob~C1. 6 J x 1 5

Regulacja luz u fozysk k6~ Spr~:!:yny srubowe

wahacze podh.line f02yskowar'!8 VII tuleisch metalowo-gumowych, spr~zyny srubowa

i emortvzatorv teleskopows (w nlskt6 FVC h

odmrsnach stabilizator tyiny) iCliysk<J k61zamontowane w wahac~u

pod Iu lnyrn i z~ci~!l i~te cHu g,~ ~rub!'l. l: nakr~tk{'! urn i sszezon ~ od ty~u

mm 1540.

mm 1554

bez regu l.::Iej i

Q;lrl acaon e plJ iii "'ta m i tllllrwnymi (montcwae sp",zyny tylko z takim i sernvrn i Oil:1l !lczeniam ~)

UKtAD HAMUIlCOWY Budow!I

H 11 mullce p r:zed n ie

S F'ed n ica t.arczy hamu Icowej - kcla 14"

- kola 15"

:Sr,ednica zacisku hamclca GrlU boM tarczv hl!im u I cowej - kols 14"

- krna, S"

Maksymalne bicis tarczy hamulcowel Tclerenc]a grubosci tBr'(;ZY hamulcowej Minimlllll1! grubosc ptytek clernvch G(Ulbosc oklads i n ciernvch

- nomirlallna

- mintmajna

H a rnu Ice tvl1n e· Sred rllea 0'i!b na - mak!5ym1'lI rHi

Srednica Gyl'!ndra hamulcoweqo G,rILJb~c: oklad;z:in ~cZf;l1o:; harnulccwvch - nom~m!lna

- rni nimal Fla

SzerQkos~ Qldadzi 11 c i ern yc h Sred n ica porn flY hamu Icowej

$recrlica urzadeenla wspomagaj,qcego, harnulce

11 a m u I ce przed n ie ta rezewe, nfl!mu Ice tykle ~bnowe, samonastaWI'II!l, mechanizm

- s pornaqa n i a i korektor sl Iy hamowan ia, ha mu lee . awaryjny dziala na kohl ty'lne

ZI'! cisk przes IJWn y ~ jednym t.+a k i em

rnrn 260

mm 28(1

mm. 54,0

mrn 16,0

mm 24,0 (prxewielJ:rzaIlB)

rnrn 0,10

rnrn 0,01

mm ~O

rnm 6,3

mrn 1,0

b~bnowe

Imn1 281,0

rnm 288,0

rnrn 19,05 lub 20,641

rnrn 6,3

mm 2,0

mrn 55,0

rnrn 22,2

g"

A

10 S 5

0,1 0_._0,11 2.8-..3,0

INSfA1ACJA ELEKTll¥CZNA. A\'uti!lulator

IPajemnosc

G~stoM el~ktrolitl.l

- akumulator ca~kowi1;:ie rozt~dowany

- akurrrulater ca~kowkie naladowanv

Alrl'arnator Numer C'Z'sc~

65 A Bosch

- 90 A Bosch

~ 65 A veieo Pr'ld znamlen owy

Dlugost u>czotek w~glowych szczotki nowa

- Bosch

- Valeo

gra n~czf'lle zlIzyc i e AeiySU'ilncja u:!;wolfi~ stojana Re2:ystancia uzW'ojen wirnik8

g/cm' gl/cm'

mm rnrn

ml1l

112 V, biegun ujernnv podl<lClOflY do mas'll rMne IN UI~ ei.nosd ad orj mia ny semoehcdu

1,1 2 (16' B~} 1,28 (32' Bli)

Bosch lub V~leo

s;/nik benzvnowy :;Jln;k wysf}kopr~in'(

026905015 A 008 903031

026905015 B 008 903029 K

026903 01 5 E 06B 003 OJ1 H

65 Ilub 90

18 ~ ~~ ~ ~_---II

1.1, DANE TECBNliCZNEi

ROil: ruscz n ill N.umeJ cz~i

- sllnik .AAB l,,~ t-.

- silnik Me l.,~ ~,

- s~llfIik 1 XjAAF ~,~ b I'!,}~

M illl i rna ~na dlugosc szezerek

mm

bellzynowy 4·cyl.

wysoko pjj~2ny 4-cyl.

wysoko pW'iZ ny 5-cyl.

BosCh

02,8 911 023 A 028 911 023 B 02 8 ~l<11! 023 C

'13,,0

Momenty dokrecan ia

Elemen t dOkJ@'C<lny

$r~by gtlowicy

Pokrywa stopy korbowod u POkrywaloiysk gt6wnycii Sruby kata zamachowelgo

Sprz~glo

Pom pOI plyn U Ghlodz"!ceg 0

C-2'~~ci chlodnicy i olementow po~'lcz.€niowyc:h Eleme nt'll rozrz'l d u

Pompll olejLl na sllnlku

- krctkio srru by

~ dlugie sruby

/lit lsa (l'le,jowa do kadll.lb1J

Rura sS"IGlI do pokrywy aompvcleiu SriUb~ 'kola rozrz~du na wa:1 e korbowym Sa/Il!'! kola rozrz<ld u nat walku PQ~red n i rn Tylna ostone paska ~ozrz<ildu .

Sruba kola fozrzo;jd u na walle rQzrz~dol,.l N!akr~tka nfl,p~f! aeza pasika z~ batego POl<fyWal fi I try 0 I ej'!,J'

Chlodni'ca o~,ejt:.i do pokrywy filtrv Ql'eju E1amemty uldad u wtrysK:JiJwago

KoreJk §puswwyo1ejlu

Kolektof wylotowy do giowicy

Rural W)I1otoW!;\l1 do kolektora wylotowego Pokrywy loiysk: wafu rozr1;il!:h.!

PokrYwa gfoWicy

Wyl'tcznik Gisnie n~ owy olej u SWiece zapfonowe

Kolektor wylotowy i uklsd wylotowy Si I n ik d e skrzyn il b ieg6w

Zawiaszenia sHniika

PQ/O$~Bn ap~owe. kofn ierze

Pi,ci Dey I i rnd rowy sil fII i k. '.!vYSQkOp r,zny

75 (sUi'!lKzimny), naSllllpnie doc~ilgn!ic 0 dalszs 1/4 obretu 30, nil:st~pi1ie I:) dElI,sZi~ SOD 65

100, pfz&d dokr~c;enial'T'l mH1~es6 mM~ usv;z9Iniaj~CIl! .,0'6", wc;zes niej usu r1'l. C (l.~ej i Sma.r 100, przed dok~Cf)Jniem odduseic i naniaM ma~ uszczel I'!! il!!lj£lC'l. •• 06" 20

20

patrz odnosne rysunki patrz rytlun e:k2_ 56

10 20 20 10

200 ao 30 80 45 25 25

patrz ad nQ~j'iI,a rysu nki 30

25

40

20

8 10 20

patrz rySI.II 111 kl momaZDW,et pa.trz stron,!!! 32

Pii,1u strena 32

55

Zawieszenie silni'ka

KoleklOf wylolWl\" do g~owlcy - gwinty M6

.~ gwirnty M 8

- gwir1ltv M10

Opaski zaciskoWEl r\,H wyhJtowych

A ura w~otowa do tl ulm~ lora

WSpclFl'lik: alt,ernatora

patrz strnna 1 02

5 23 40

w Z{l18:imo~c:i od gwi;ntu. patrz wvie~

'iN zalezllosci od gwilltu, patrz wyiej

45

11" WSTEiP

Element dokr\icany

Momant dokreeanls IN· m

przekhildnia hydrok~l'lotvezn<l do tarczy napedowej

Srub\" ylowicy .

pierwsze pnej scl e

drugie przejscie

- trzecie pfZ€ljkie

3D 40 60

clod<ign!l!~ 0 1/2 obretu albo :2 x 1/4 eerotu uruchonrn ii!: 51 I nli kl migaac do temp€'ratury pracv, a nast~pnie doGi<lQnijt 0 1/4 obrotu

,65

30. nastepnie 0 dalsze 1/2 obrotu, powierzc hrli~ oporewa nak~tkil pokry6 ojejem

7 5, nasmarowliI~ rnasa uSlcz,elniajijcq "m!"

jak ~ruby kola zamachowego 25

460 20

10 20 1Q 10 20 10 25 20 25 10 10 20 10 20 85 13 10 25

100 50

- czwane .przejscie

Pokrywa lozvsk gl6wnyC;1l P'okrywBt lozys.k korbowych

Sruby kohl zamachcwago

TarczB nap~dowa (autematvczne skrzynie bieg6w) Sruby sprzQg~a

Sru be kola walu korbow9Qo

T+umik,i drg a Ii skr'e1nyc: Ii do kola wah; korbowego Osh:ma pas-kif! ~bateglo do kll d+u ba

- swOlzefi W g6mej C2.~sci

- ~ruba po sfodku

- srubll u dolu

Os~ona paska ZQbat.ego pompy wt.rysl<owej Pompa plynu chfod:tEicego do sllnika Po-kr'{W8 glow i cy

D olna blaeha osIaniaj !lea (Dod si Inik i em) Mocowanie chlodnicy (til.czniki gumowe) WY+llcznik terrnlcznv wentvlatora

Kr6ciec pompy plyn UI c ntodzi;lcego

KrOcce plynu ch~odlzlicego na si lni ku

Mlisa olejowa do kad+uba

Ko+n~er;z: tylnego pi,erKi9nia ys;zczelniajijcego wahJl korbowego de silnikel Pokrywa toiysk wa~u rozrzotdu

KQ+o rozfzilJdu walll roz,rz'l.du

Srubll rolki bieznej P!:lska ~'bat:ego Sm by oskinv lPaska z~biltego

N(lk.r~tka ch~odnicy o'ejlJ do pokrywy oleju

Kola rHlpl;dowe pompy wtrysk'owej do waJu rozrzqdu K.oIa zl;Ioam pomp,!, do watka porn PV

Pompa do kadl'u ba

- wspam i k pom py do kadl uba

- pompa do w!lpomika,

I'll akret ki pruwodow w-tryskowych Wtryskiwacze

Swnece zarawa

Pompa oleju

- ~fiUby M6

- .a~uby

IKorek spustowy oleJ u

1'1 ufCi SlS4ca olej U do kadlu ba

Korek zaworu przeiol:rwoweQo pompy Wylqcznil< cisnieniowy olleju

P610sie naped0we do skrlyni bi~6w IU k+ad wvlotowy

Dys:za natryskowe olej u do kadtuba

Sruby dwustronne w pokrywach toiysik warlu rozrz~du Pokrywa fiLtHl oleju do kad4lJba

RUra wskiifnika poziemu ol,eju do kadluba

65 25 25 70 ,40

10 25 40 10 40 15 55

paUL rySUf'I ek 2.95

, 0, nasmarcwac masl;!

uszczeloi'iii~~ "AMV 188 100.02" 15

70

20

Sruby glowicy pierwne przejscie - drtJlgie przejlscie

40 60

20

~~~~~~----~~~~~------------------~~~------------~------~

11.1. DANE TECHNICZNE

MOMENT'!( DOKR~CANIA

Element dokreean y

Moment dokreca n La N - m

- trzecia przejs.de

- czwsrte przejscie

P'okrywa '!oi.ysk gl6wnych Pokryw.a~oi.ysk kmbow-yc h

Srub.y kola zamactwwego Tvlna plvta poSJ~dnjii ~ruby sprz4jlgl"

Kola rOilr:Z.<jdu wafka po~redniego Kolo roztZij,du welu korbowego

Kola oascwe walu kerboweqo do kohl rozrzadu wa,1u korboweso 0510n& paska z~batego

NakJl£Itka nil p i nacza paska ziilbateg 0' Wsporn i k pom py wtryskowej

Pompa wtryskowa clio wspornika IKoia "Zlfbattl· pompy wtryskowej

Ipok ryWIl g~owicy

Kolo bie:ine paska 2.\ltmtego Tylna oslona P<l!~ka z<_:bategQ I{olektof wylotowy i dol,otowy

"Ma' mOC!L.Ij<tca pompv nodclsnienia Poklrywa filtru do ksdfuba

Chlodnica oleiu do PQkrywy filtru (nakr!;!tka) f!omlp1i plvn u chlod2<1ceg 0 do s i Ini ka

lIy!ny wieszak zawieszsnla silnika PJzy silnikl,i

Ty,II'IIY wieszakzawieezenie silnika pr:zy ~k:q',zyn~ bieg,6w flrawy wieSZii! kZ!ilwieszen is si'! I'll hka pr:z.y sil n fku

S>ilnik do sbzy n~ bieg6w

- gw~nlty MS

- gwinly M10

- gwinty M1 2

Uldad fur wylotowy.Ch

C:z~Sci ukJadu wtryskowego (wtryskiwacze itd.)

75

4Wyk+ym kluczern (rile

dyn a mometrycznym) dociqgn,,!c IC} dels:l"B 1/2 (a,lbo 2)( 90°) obretu, nle ~uzujij;C przeatem ~rub

65

30, nastiH:mie dociQgil~c 0 da~5le 90~. powielr.z:c h n i~ ope rOW<I naklltki pakryc olejem

30. nilslIepniEIJ doci'mn1l.c 0 dalsze 90"

I 10

25 45

90, nast:t;pnie dOCdQgn"lC 0 dalsze 90U 25

10

45

25

25

45

10

45

10

25

25

20

25

20

·46

20

50 +90'

20 60 80

patrz rysunek 2>"95

ipiltrz. "Silnik pi~iocylindrowv"

Skrzvn i a b ieglow i sp rz,glo

S~I n lk do skrzyn i b~ag 6w

Wsporni k d~gi en ster'llle}cych do skl'2Yn i biegow Gi~gno storujQc€! do d:!:wIglni wl"lczaj<jcej Cvlioder wyhg:za nla sprzii!gla do skrzvn i b i eg 6w ROZH.lSiln ik do skrzyn i bieg6w

P610sia na p~d owe' do skrzvni bieg6w

patrz "Si!nik" 15

25

25,

60

55

Potosi,s niil p,dowe

fl6losie na~~dowEIJ do sk,rzyn i b ieg6w SrLlltla p6losi !'Iap~dcwe,i

55 200

U k)ad ki s rown iCzy

Srubv zaciskowe przegub6w krzyzak.owych welu kierownicy Nakretka leola kierown icy

Os+ona kollumny Ikierownicv

Nakr~tka komrujijca k.ol'lcOwki dr<tzka kierowniclego PoI'Icz9lliQ drQzka Kierowniczego z zebatkl;!

Nakr'flj(Ji pl'Ugub6w klJlowych dr'lzk6w klerowmczvch Plrzekladnia klerownlcza do nadwezla

Pompa wspom!ilgaflia ukladu kiarowniczego

30 70 10 55 70 40 33

patn: rysunek 6.9

21

t. WSTE;P

Elemen t dokreca my

MQmem d okrecan ia N . m

Zawioszonio przednie

Game wah aczs pOpf2BCZn€l do bel ki zaw i eszen ia - przedni,e rneccwanie

- tylne mOGowan ie

G omy p~zegub ku I owy do zwrotn icy Mimosrod regulacyjn,{ do, zwrotn,icy Drqiek skr,;;ltny do waj, 91CZB poprzeezneqo - nakreUd r sruby

Doloy wahaez poprzecznv do belki zawiaszertla

przednie rnoeowanle - tylne mocow,(ifl ie

- przegub kuloW)' do zwrotnicv

- przegub kulowv do 1IVi:l,h~cza poprzeczneqo

Amo rty2ll'tor .

- gOme rnocowenie, nakrstka

- gorne mocowanie, wspomik

- dolne moccwanie, nskretka

Su~b i I izator - obejrny

~ I~cznik. do wabacza (razem :2 ernertvzatorerrr) Sruba p610si nap~dowej

Oslonl'l blaszana do zwrctnicv

.lacisk harnulca

1l6~osie napedowe do skrzvni bieg6w

Przegub kl,llowy drazka ,kierowlliczego do rarnienla zwrotnley

11:0 100 110

60

16,0

HiO 75 +90" 55 110

25 100 160

55 160 200 11

patrz "Uld,ad hamulcowv" 55

40

Zawieszenio tvlne

Nakr'lltka pia-slY kola tylnego ~r!Uba bebna harnulccweqo

T arcz,a i"i10.5n,a harn u I c::6w do wa hseze PO~Ulii:1iI6g0 Dclna sruba ammtyzatora

Glima sruba amortvestora

Tvlns loi:yskowanie wahaeze ponrzeczneqo. nakretka Zawm;trzne joiyskow!iI r'I is w.a hacza poprzecznego W:spomilc cifilgna hsrnulca awaryjn,ego, sruba Blachowkr4llt

Obejma pr~t8 stabi I izatoni

Srublil czujni"a predkoscl obmtowej

160 5 150

45 100 100 160

7 7 30 30

Uktad hl'imulcowy

Hamulce tarczowe k6~ 14"

oprawa zacisku do zwromlcv, g6rs oprawa zacisku do zwrotnic:y

cyil inder harnu Ic:owy do karp usu zacisk u tarc.za hamu loowa do pi asty

eslona blaszana do zwrotnicv

wspornik el.astycznego przewodu hamulcowego, 5,ruba na kretkl przewo(lu he mu Icowijogo

Hanmlce tarczowe k6~· l' 5"

du,Z,e sruby zacisku hamulca n<llu~tki kontrujqce dlU.lych §rub ~ruba tarczy hamulcowej

~:ruba w~pornikfiJ tarczy hamulccwe] nalw,1tki przewodu hamulcow8'gQ

Hamulee k6~ w1nych sruba plasty kohl

swlly cylimtra haml.lilcQwego

- ~r'uba czl.!.lnika pr,dkosci obrotowej (ASS)

- tarcza nosna hamulc6w do wahacza podtuinego

- wsporn ik ci99 noll harnu lea awalryj nego do W<iI hacza

f'cmpa namulcowa i korektor s.il)l hamowania rnak.iI1Qtki pompy hamulcowej

- kerektor sHv ha1Ff1oVllania do przegrody clolQwej

160 270 35

8 10 10 17

270 70 5 10 17

160 17 10 150 7

20 26

llr---------~~------------------~----~~--~~

1.2, INFORMACJE DLA UZYTK'OWNIKA

OGCU.NE WSKAZOWKI P'RZEPROWADZANIA NAPRAW

1.2. INFOR MACJE DLA UZVTKOWN IKA

Ogolne ws,k,az6wki przepro'wadzania napraw

o pIsy napraw w n ini eisze] il n sUU kcj i sta HI n osi~ te rrn l.I+owa c w s pos6b prosty i zrozlJmialy dis wszystkich, Zachowujijc przedstawi 0 1"1 <I kolejno~6 ezvn nusci ~ stosulac si~ pndanvch zaleneri, nie oowtnno !lie nspotkac zadnvch trudno~ci z wykonaniem naprawy, Zarnieszczone w rozdziale 1.1 dane teehnicane i requlacvine stanowia wazna cz~.sc lnstrukc]] i nalezv z nich k.Drzysta~ podczas wszys1kich prac naprawczvch. Naleiv pami~tac, tEl dane te nie zawsze ~dil przywolywane w dals.z.ej c:z~Sci ksiijzkL Korzystaj<jjc :l rnch, trzeba zwraeac uwag,. aby odczytywac pntrzebna wertoscl dotycz<lce modelu samechodu, z ktorym mamy do czynienla

Ko'niI6ClnOSC wykQnani.a nlektcrvch prnstvch czvnnoscl, [ak na przyktad "otwmzenila pokrywy silnika' przed prscernl przy si lniku lub "odk~~cen~a kef' przed praceml przy hamulcach, jest tek oczywista, za nie zawszs brtd<[ one wymieniane. Natomiast wyc.zerpuj,\co opisann w tekscie wszystki1e prace uznane aa trudniejsze,

Oto kilka og61n.ych wskaz6wek, do krorvch powinno sie ~aWSZ8 stosowac podczas przepruwadzania kazde] naprawy,

- Nakr,~tki ~ truby przeznaezone do u:tycia powlnny bye nczvszczone i nasmarowane. Zawsze '1rleba sprawdzac powier.zchnie nakrliltek i gwinty, a ewentualne zadziory U'SUW8C, W przvpadkach watpliwvch uzy6 nowvch srub lub nekretek. Haz uzvte nakretki sarnozabezpieczajace powinny bye aawsze wymieniorlle, W zadnvm przvpadku nle wolno odtlusrczac ~rub i na k r~tek.

- Zawsze przestrzeqac zaiecarwch mornsntcw dokreeania po!o;\czen srubowych (pam: rozdzial 1.1). Wartoscil te zostalv podcbnia poqrupowane, jak rozdzialv i nie eowlnno bye trudnosci z ich znalezieniern. Ponadto nielkt6re moment}' dckn;cania pcdeno bezposredll io na odpewlednlch ryslInkacn. - Podczae montszu na~ezy w5zystkie usaezelkl, podkiadki zabezpieczajqce, zawleezkl i o-rinqi (pie'rscienie uszcaelniajqee 0 przekmju okrijglym) zsstt'Powat nowvmi, .Zalecenie to dlotycz.y rowniez pierscieni liszczelnuajq' even tYPlI Simmerringl (Iub innvch stykaj(Jcych si, t: olejern), Z ktorvch wyj,to wat Przed rnontarem te-go tvpu piersciertia nalezv warg, uszczelniajQcQ pcwlac olejern, Trzeba r6wniez zwracac uwag!ii'. aby bvla z.wr6cona w te strone, z kt6rej moze wyp.ywac ollej lub smar,

- Odwollljq_C Sli'i! do poililc .Jewa' luh "praws" strona poiazdu przyioto svtuacie. ze obserwatcr jest zwr6cony twarza '!/oJ kierunku jazdy IN prz6d. Ana1og~cznie nalezv rcsumiee pojipc~a "Z tytu'· i "z przodlu" pojaznu, W przvpadkach niejednoznacznvch w tek~clie podano odpowiednie obj.asniema.

- Podczas wykonywania wSl.ystkich prac przy podwozlu, wymagaj~cych unieslen la polaadu, nalezy zwracac szczeqol nq uwag~ ria pewne podparcie sarnochodu, Podnosnik wchcczaev w sklad fabrycznego wyposa:zeniia pajazdu jest przewidzianv tvlko do wymiany kola na drodze, JezeH mimo wszvstko korzvsta si, z tskiego podno{;nika, to nalezv bazwzgl,dnie zabezpieczyc pojazd przed npadrneciem stosujac podstawkl, Podstawki rnontarskie powinny bye u:tywane r6wni&i: wtsdv. gldy evspcnuie sie pod no:§nikiem garazowym. Omawiane podstawkl stl pokallBne na rysunkul ,5 Boice s!ui~ceg,o do regulacji wysokotki mUSlij bye dcstatscmia wylIrzymale, Ewentualnie stosowane jake boice z:wyk4e swby muszq mie~ odpowiedni~ srednicIi, INigdy nie nalezy podstawlae pod sarncchod cegiel, Co najwyiej rnczna wykarz.ystac pustaki ~cienne, z uwagi na lch wi"ksz_' powierzclmie,

~~~~ ~~23

1. WSTE;;P

Rys,. 1.6, PODSTAWKA MONTERSKA Bolei:. musi b\,c dD~tatec;lnill wytrllymaly

Rys, 1.8. KLUCl OBUSTRONNIE PlASKI (u g6ry} I KLUCZ PO JEDNEJ STRONI E 'PlASKI. A PO DRUGIE.J OCZ.KOWY

pamiltmjqc 0 podtozenill bezposrednlo pod semonhodern odpowiednio gru bej deski,

- Sm ary, olej e, srod kid 0 za bez p lecza n i a pedwczia i wszystk ie i I'm 9 produk.'ty naftowe dziataj~ agresywni,e na elementy gumowe nadwDzia eraz ukfadu harnulcoweqe. Substam:je te, nie wylijczajQc paliwa, nale;i;:y trzymat 1 dala sZGzeg6lni'e ad element6w insta1lacji hydraulic;znej. Do czvszczenla uktadu hamulcow8go wolno stosowac Wilko ptyn hamulcowv lub splrvtus, Trzeba przy tym pami~tac. lEI ptyn hamulcowy jest trucizna i dziata zraco na pOWi,eJ2chnie h~kjerowana,

- Warunkiem pnprawneqn wykommia naprawv jest uzvele oryginali'iych c~e~ci 'lamiermych. Nalety uf'llika{; stosewanla iPrzypadkowych CZ'filsci. gdyi: mog'q bye p6tniej przyczvnq kfopot6w, Wyjqteks,tanowiq elernentv instalaejl elektryczO"Iej lub te (;z~ci. co do kt6rych ptodueent Poz.ost.awia petnCl. swobod".

- Zamawiaj(lc ezescl zanuenne. tszaba poda¢ doktad 1"'1 & oznaczBl'lie medelu, numei' nadwozia oraz ewentualme nurnsr silnika i rok produkcji. W ten spos6b przyspiesza si~ reaHzacj~ zam6wienia i untka mol.liwosc~ pomyH:.i. Szczeg 611'1 'I uwag~ ill a leZy zwrac8c podezas ku powa n i.e c~e~c i do si Irl~ ka, pO!'lnew8:i!: ulegty one ,zmianom konstrukcyjnym w pornwnanlu z wcze~nijej= S2ymi siln~kami takiej samej polemnesei.

- Wszystkie prace p:r:zy semechodzie, slczeg61nie obejmujijce uk~ady harnulcowv j kierownic2Y, rnusza bye wykQnywane z. najwioksUj! staranno~ciol i, rozwag"l. Po kazdej naprewle samoch6d musi byt sprawny pod ki;ltem za pewn len ia bezpieczeristwa ru c bu d rogoweg o.

Wyposa:i:enie mie'jsca pracy

,Miejsce napraw powinno bV~ ezvste, dobi'ze o~wietlone i wyposa:ione

przynajmniej w st6t wars:ztatowy i imadln. Musi tel, by~ doatatecmle przestrol1ne. aby raz 'roztozonych i uporzctdkowanych czesel nie tr.zeba byto nleustannle sprzf;ltac i lJktadac w lnnven miejscach. W dobrze urzlldzonyrn warsztacie, gdz~9 mozna w ezvstvrn otoezenlu demontowae I' montowa,6 poslczeg6~ne :zespoly, pracuje si~ sfektywnie, p.!'zyjeml'1ie I bsz z~dnego pospieuhu. Niestety. rue !,(,a::ii:dy rna mozl:i,wQsc praev w tak idea~nych

warunkach i wtedy trzeba odpowiedn*o do okolicznollci imp,ow~zowac. Aby

mima to wykona~ napraw, nalez¥<,ie, trzeba po'~wil~clt na ni~ duzo czasu

i pracowac bardzo starannle,

24 ~ ~~_~ ~~ ~

WYPQSA:itENI E MIEJSCA PRA'CY

U!,' ~NFORMACJIE DlA U2YTKOWNIKA

Poza tvrn nl8zblildny jest lei: mozllhwie bogaty zestaw narz,dzi dobrej iakoscl, Odradza si~ nebvwanle i posfugiwania si\l tanimi narzedzlaml, gdVZ drogo moze kosztowac. jesli takle narzedzie p~knie luh z8s,lizgnie si~ i zniszczy kosztowna Cz(!~C. Dobre, wysokiej iakosct. narzedzia moine dh.Jgo uZyw'ac i j ui: c hoe by to usprawied I iw i a kosztv ic h n a bye C3. Pod stawll! zests VI! LI

nar.z~dzi pcwinien by~ komplat kluczy plaskich, poniewaz mozna lch uzywac

do wS2;ystkich srub w poiezdzle, VI! dob,rze doste-pnych rnlejscach (patrz rvs,

1.6). Poz<tdanym dodatkiem bylby tez kcrnplet klluczy oczkowych, k.tOre ,sq

st.ca::eg6Inie odpowlednie do zapieczonvch albn trudno dost~pnycM sfl..lb

i nakr~te'(_

W eelu obnizenia koszt6w mozna si~ r6wniez. postugiwac kornpletam kluczy kombtnowanvch. po [sdne] strcnie oczkowych, oil po drugiej p~askich, oba o takirn sarnvrn rozstawie. Na dole rvsunku 1,6 pokazeno taki klucz, Klueze nasadowe r6wniei stanowiq godnq pochwaly inwestycj~. JeSli srednicil zewnetrzna nasadek nle b~dzie zbvt du:ta, to bsdzie rnozna ich UZYW8e: do odkreca n i asr ubi nak retek urn leszczo nve h '\IV m iej scac h m alo widoczn ve h. trudno dostQ'pnychi lub we wgl~bieniach. Dalsze niezbedne narz\ldzla to, kom p I et wk rttak6w k rzyzowyc h, szczvpcs i rrtlotek.

WYPos8ienie podstawowe mozna jeszczs uzupelnic ki lkorna narzedelaml specjalnvrni, I<tOre ok.azujij sie bardzo pomocne, je:i:eli pewne naorawv trzeba stale wykonywat, Jako przvklad mozna tutaj wymienie wllc:r'itak udamwy, bel ktOrego praktycznie nie moma odkr~ci'6 bez uszkodzan ia Wk'F'it6w z gniazdem krzyiowym, dokreconvch rnaszvnewo. Oczywi~cie rnozna go r6wniez uiywa6, je~ji trzeba zapewnie ole]o- albo gazoszczelne dokrecenie. R6w!i ie ceestc bedi;! potrzebne szczypce do Pbe~cieni osadczvch sprli,i:YllujCj· cvch (Seegera), poniewaz kota zebate, wafkG i podobne czesel sq przswamie ustala na pierseian iarni nsadczvmi spr~.zynuj<tcymj. A pierselenle takie jest bardao nudno zdj<1c za pomoco1 wkr,taka. Sol dwa typy s~czypiac do pierscienl osadczvch spr~ynujijcych, [eden do pierncieni z.Bwnt;ltnny,eh. drug i do pi ersc ien i wewn~trznyc h, M 0:2: na je dostac z prostvrn i oraz zag i iiltym i k~am i. Jednym z nejba rd ziej uzvteczrwc h narzedzi jest kluCl dy!'l arnemetrvczny. ale w zasadzie tylk.a takl, kt6ry tliz.ga s.it! po osiO;jgni\lciu ustawianeqc rnornentu dokrecenla 5ruby lub nakrQtki. W sprzedazy ~ rowniez klucze dvnernornetrvczne ze wsk.az6wki;'j_, ktora podczas dukrecarue odchvla si~ j wskazuie osi~gnhi'ty moment dokrecema. Mornenty dokreceriia srub i rtakr~tek ~ podawane we wszvstkich nowcczesnvch noradnjkacn warsztatowvch, a takie we wszystkich instrukcjaeh napraw. Dzi~ki ternu cals zespotv oraz poszcleg6~M CZi1~cj (np, glowice) mozna ookrecae bez obawy uszkodzenia, skrzvwienie czv tei ni9dos2.Cleln~enia.

Oswietlenie rnlejsca pracy jest wazne, Zaleca si~ w tym celu lamp, p1rzenosnq podt~czanij w qniezdzie zapalniczki. N ie powlnno si'i utywa¢ lamp przsnosnvch zasilanvch z siecl slektrvezne]. chocbv tylko dlateqo, ze ich przewody elektrvczne SCI czesto zanieezvsaczane olsjarni j smarami i latwo magij ulec uszkodzeniu. Przvdatna tez bedzie latsrka kieszonkowa. .Jest ana szczeg61nie odpowiednia do o~wi8tlali"lia ciasnvch j za'krytych miejsc,

lrn sarnoe h6d jest nowocresn iej szv, tvm wi eee] nctrzsba n arz,dz i, a by rnetoda "zr6b to sam" I1tr:<:ymywi!Jc go stale w nalezvtvm stanie. Waru nkiern wyl<ommi.a 11 ickt6rych, calklem spscjalnych, prac jest posladenie niezb~nego do tego wyposazen~a. Wprawdzie wyposaiania to zwykle droga kosztuie. ale dzi~ki nlemu unlka si~ zlecanla pewnych prac do warsztat6w specjalistycz.nych • co przeciez Odpowi'Bdnio kosztuje. N ie rnozna jednak zapomlnac, ze postugiwBnie sit niektorvml I"ia'rz~dz:iami wymaga wprawy i doowiadczenla. Takl na przyklad mternlk uniwersalny moze bye bardzo pomocny do wybywania niesprawnosci w ukladzie elektrvcznvm, ale iN nlswprawnvch rekach moie spowodcwae wi,elkh;, szlkody.

~ ~25

1. WSTEiP

Do niektorvch prac sq pctrzebne szczelincrnierae. Uzywa sie ich de mierzerria IUZQw, szerokosel szcaelin itp .. Do tej kateqorii przymtd6w naleav r6wniez czujnik zegarowy_

Wprawdzie w nill'liejslej ~l1strukcji bfildi[ oplsvwane sposobv demontaz~ i montazu bez pornccv narz~dzi speelalnvch (gdy nilll ~es,t to absolutnia koniecane) to [ednak zaleca sle rQzwai.ycewentu<!lnosc nabvcla najcze~ciaj tIIzywanych rmrzedzi specjslnvch. B~dziel:o sz;czeg6lnie oplacalne w przvpadku posiadania okreslonego WPli sernochodu przaz dluiszy czas. ZalecanymiuJ metodarnl moena wym0l11Qowa,c i zamornowac r6zne cztsci i zespo+y baz obawy uszkodzenia. W I<azdym jadnak razie, stosujqc narzeczia specjalne pfcdukowane i sprzedawane przez prndueenta sarnochodu. oszcz'i!dzs s i ~ wiele cza SUi (i nerw 6w) .

Prawidtowe podneszenle samochodu

prz.ed przvstaplenlern do podnoszenta sarnochodu trzeba sle upewnlc, czy posiadanv pcdncsnik wejdzie w na~w!i'zsze prze~wity mi~dL;y spudem sarneehodu a ziernia Za wZQI~d6w konstrukcvjnvch zar6wno podno~nik warsztatowv, jak i podnosnik przewoznv wpu "isba" wolno jest podstawliac t'Y~ko w purrktacn samechcdu cpisanvch w dalsze] CZ'lilsci rozd2:;ialiiJ. Mi~(h:y ghJwk~ podnosnika Ii powierzchnie cporowa sarnochodu nalezy wlozyc prz@k~a.dk~ g~mOWij albo deske.

W celu unieslen la poiazdu nie wolino ustawiac PQdno~nika p'fZ'ewoinego alba hydiraulic:zneg,Q pod misll olejow.i:l, sh:zyni~ bieg6w, osiami ty~ni'l I pr:zedn~llalbo pod belka przednieqo zawiaszenia. poniewas rnezs to snowodowec powygi nan ie lub zgn iecenie tych cz~sci,

Jak wyniknie z ponizs;;:ego opisu, kaida strona pojazdu rnusi by6 podnoszona i podplersna osobno. Najpierw unosi si\il jedni';! strone, podstewla podstawke, a dopiero potern unosi j podpiera drug" strone.

W c~11:JI uniesiema przodu podnosnik traeba ustawic pod be~k:ij pop~ecznct 'iN miejscu pekazanvra na rY51J1nklJl 1. 7 .r zacio\\gno\~ hamulsc Elw<uyjlnY il dla bezpiec.zenstwa pOd~02;yC cegly pod Wine i przednie kota, po praeciwne] stronle.

Rvs.',7. PO D NOS.II::NI t: PRWIJU SAMOCHQI)U Ry"s"UI .. PO DNOSZE.N IE TYLU SAMOCII'IQDU

N~ rysunlo;u preedstawlono p(ldr'!oo~ik k<in.g~owy. Na rysunku przedstawiono podnosnik kanalowv. ale

iI~e 'Podn(l~nil<: prz!olwoi:ny i pednosnik llydraulkzny podnosnik przewoin'll ! PQdn~"ik hydl"au1icznv mog:q bye

l'!'Iog~ by{: podstawlone 'of!( tvm sarnvm miejscw pedstawioaa W tvm slIrnym m iejs~u

26,~ ~~ ~

1.1. INFORMAc.JE DLA UlYTKOWNEKA

PRA.WmlOWE PODNOSZENIE SAMOCHODU

W ceju uniesiania tvlu poiezdu podnnsnik pr!ystawirl w sposeb pokazany ria rysunku 1.8 pod wspomikiem tylnego wahacza wzdlu:Znego. Wtijczyc piarwszv bieg i po przeciwnej stronie podloiyt cegfy pod oba kola. Boki pojazdu i..JstawiC na rnecnvch podstawkaeh.

Kolejno pcdnosaqc na] pierw [edna, a nastepnie dru9fl strone ocjazdu, trzaba uwazac. abv pojazd si'i!' nie przewrocll,

, 1.3.

PROSTE CZYNNOSCI OBSI.UGOWE

Wi~kszosc prac obsh.igowych mozna wykonac samodzielnie.Jest jednak niajf'ldnokrotn ie korzvstnie] wykonac niekt6re czyn nosci Ila staeji oDslugi. Nalez<l do nlch czvnnnsc]. do ktorvch Si:! niezb'ildne specj.a,lne narzedrfa, doswiadczenie albo przyrz<ldy pomtarowe oraz czynnosci, kt6re stacia obsluqi rnoze wykonac szvbciej,

N izej wymiBriUOne, proste ezvnnosci powinno si'i' ~edF!ak ragu lamia wykonywac sarnsmu. Sf[ one niezwykle wazne w celu utrzvrnanla pojazdu w dobrym startle.

Sprawdzanie pozlomu oleju w sllniku

Poztorn elelu na~e.:Z.y sprawdaac przynajmniej raz na tydzien, W tym celu nalezy wyci~gnqC wska:tnik pre'towy i wvtrzec go czyst21 szrnata, Nastepnie nalezv wskai:nik wfozyt ponownie i znowu wyciqg'nqc, Jesli pojazd jest ustawiorry poziorne, poziorn ole]u powinien zrHljdowa6 !lie tni'i!'d:ty doln~ i g6rnq kreska wskatniks. Jesli oleju [est ponizej dolnej kreskl, to trzeba go dolac. Nigdy nie wolno wlewa~ olejuzbyt duzo, to anaczv jego pcziorn nie rnozs przskroczvc gomego ansku. Obecnie jest 'to nawet wai:niejsz8 niz w pojazdaeh starsavch generacji. poniewaz przy zbvt wysok~m pOli,ornie oleju rnoze dojsc do uszkodzenia katal izatora Bez:wzg'~dn le trzsba silil upe:wnit. czy ole]. U6ry rna bye uiyty odpowiada normie VW 50000. Trzaba tez pamif(tae, :l8 do Silnj'k6w benzvnowvch stosuie shiJ mne oleje n~z do silnik6w wysokoprfilznych.

Sprawdzanie poaicmu ptynu hamulcowego

Zbiorn ik plynu harrrulcoweqo jest csadzonv na pompie hamulcowei ij znaj· duie si,~ w tylnej czesci komorv silnilka. po lewej snonle, Zbiornik jeS!. przezrcczvstv i dzi,ki ternu rnozna tatwo sprawdzit poaiorn plynu hsmu 1- cowego. Poziom p.fynu hsrnulcoweqo powimen stale znsjdow8c !>i~ pr:zy znaku "Max". W razis koniecznosci dopetnic swieZym plyl"lem zgodnym z zalecaniami finny Volkswagen, Powinno sie uii:.ywac wylqcznie plvnu hamulcoweqo ti,rmy Volkswagen lub Audi, GdybV w czasie sprawdzanja sie ekazalo, ze pozlom ptynu opad~ do znaku "Min'". to nalezy sp.rawdzic grubosc plvtek ciernvch i rodzaj meterialu. Z kt6rego zQstaty wykonane, pnnlewaz jest to nlezawodna ndznaka lch zaawartsowsneao zuzvcia,

Sprawdzanie 8wiale' ha mowa n ia

Zaswiecenie sifi! Swiate~ harncwania rnozna sprawdzic przy pomocy drugiej oscbv albo sarnodzielnie. Po naclsnleciu pedalu hemulca druga osoba rnoze

~--------------~--------~~--------~--~~

1. WSTI~P

sprawdzic swiecenie :§wi,ada hernawania. Sarnodzlelnle swiatta harnnwania mozna spr;;lwdzic. podjei;dza.j~c tytem dQ drzwigaraiu i nacisk,ajflc peda~ hsmulca, Je~ti [edno ze swi'ate~ si~ nie :taswieci, to wymieni6 .zar6wk\); .iesli n lezaswieee j'l! si~ oba ~w iatla, to rnoze bye uszk od zo fW wybl!c:z i'II ~ k ~wiatel

hamcwaaia

Sprawdza n ie oSiw'ietren i a

Wlijczac po ko~ei wszvstkia swiatla (rowniez miganie swiatlami dlugimi r swiatl;;;! awaryjne) i sprswdzac ich dzialariie, Swiatla Mne oraz ~wiatt8i cotania najwygodniej jesr sprawd~ac w clernnoscl pod drzwiarni garazu, bez kenieoznosci wysiadania z pojazdu, gdyi: wted'l blask swiatel moine obserwowac w lusterku wsteczrtvm.

Sprawdzanie cisnienia W ogumieniu

Cisnienie W oponacn najlepielsprawdzae na stacjl benzvnewe], W.zaleinosr:i Da rodzaju zalozonvch OPQn cisnieni<l wymagane mQgij sie dla tego same-go ssrnochodu anacznte 'r6zFI ie. I tak: elsnlerue opon przednlch maze wynosit ad 3,3 bare (0,33 M Pal do 2,4 bara (0,24 M Pa), cisnlenie opon tylnych ad 3,3 bam (0,38 MPa) do 3,0 bar6w (0,3 MPa). Jesli poiazd bedzie maksvmalnle obci~z:ony,!"Q clsrtienle W oponach tyilnych nalezy troche zw~ekszyc. Po za~Qzeniu opon zimowyctl cisnlanle VII epenach nalezy zwiQls2:.Yc ndpowiednio do wskaz6wek produeanta open, Przed dfuzsz.ill jaz.d~ po autostradaie, Z duzvrni prsdkcscierni naleiy r6wn~e:i: zwie'kszyt CiSrllienie W opcnacb,

Sprawdzanie pezlomu plynu Chlodzitcego

przy zirnnvm sllruku pozicrn plynu chiodz~ceg.o w zhiorniku wyr6wnawczym powiruen si~ z.awier8~ mi~dzy znakaml "min" i "max" (paul: rys·. 1.9), W razie patrzeby odczakac, az silnik ostvqrrie i dolac plynu cModzGlcego,. JetU :8~lnik jestgor."Icy, to powinno 8i~ troche odczekac i dopiero potern odkrt;cac korek zblornlka wyr6wntlwczego. Naleiy to robie: bardzo powoli, 30y uniklrlijC popa rzen ia pa rCJ,

Wymo,ntowan ie i zamontowanie dol nejplyty oslaniajE\cej i p'rzechylanie chlodni;cy

Podc:zas pewnych prac obs~~gowych, na przyklad podcaas wymiany oleju w silnlku, trzaba wymontowat dolnq ptyt~ ostanlaj~CiJ alba p~echy~i~ chtodnilc~ do przodu. gdyt dopiero WEedy rnozna do~nac sit do o'kl'etlMych eiementow,

W celu wymo~towanii3 dolnej p~yty ostaniaj'llcE!} wykr~ci6 §ruby i nakr~1ki

pokazane na rysunku 1.40, odblokowac dz:wigni~ zamykaj~c~. wysun.<;lc plyte do datu il wyjijC :z U c ~ wytaw. Podczas rn ontazu n a kffJ't:ki i sruby dokrec ic mernentern 9 N . m, W eelu przechvlenla chlodnicy rna~ezy pe lewel i prawej stre n ie wyk.ni!ci6 ~ru by (1 ) P okaza ne na fyS U n k u 1 .11, C hlod!l"l i c~ p~:lechy I i f wraz 2: prz&dnim pasem sernechodu do przodu. Wspornik zamka zablokowa6 w klervnkustrzelk!

2B~~~~ ~~~~ ~

1.3. FIR OSTIE CZVN N OSCI 0 B Stu G OWE

R.ySl. 1.9, ZBmRN~K WYAOWNAWCZY UKtA.DU

C H!:.OOZEN 'I A- IFloli am plYllu chlodzijcego rnusl si!il zliwierliC mif:!rv ~"",omll kreskarnl nil zblomiku

RYII. 1.10. STRZAlKAMI WSKAZANQ MIEJSCA MOCQWANIA DOLNEJ Pt.l'TV OStANIAJ,I\CEJ ZE:S.P·D·l r">IA"'~DQWY

Rys. 1.11. 1"0 OOKR~CI:I!>IIU PO OBU STRONACH SFlUB (1) Mni:NA OIDC HY lilt DO PRlO D U PR ZIE:'D N I' PAS SAMOCI'10DlI RAl:t=:M Z. CHtQDNICA (w kierunku Y"$kaza.nYffi strzalkij)

Powstale prace obslugowe, takis na prZViklad jak wymiana o.leru w siln~ku, wvmians film.J oleju, flltru paiiwa {silnJk wysokopr"ti:nv), wymiana wldadu flltru pow ~etr2;a ,reg u lac] a na piec ia paska k I i now'::: go, Sq CliPisa ne W odpowi,ed n ich rnzdz ialach,

INOTATKI U2YTKOWNI KA

29

~----------~----~------------------------------------------------~~

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4

SILNIKI BENZVNOWE

2.1. DEMONTAZ SILNI'KA

Wymontowanle sl In i ka

Slinlk bez skrzyni bieg6w wyjmuje si'il Z poiazdu do datu. Ponizszy opis og61 ny d otyczy wSlystk ich si In ik6w. Do wvl eei a SI Inn ka, jest kon i&c:lny m ocnv podnotnik. Autorvzowana Steele Obs~ugi firmv Vo~kswagen s~ wyposazone w specjalnv Przyrz4d do wyjrnowania silnika, Jeieii nle dysponuje sj~ takim pnyrz..?J!d,em. to podclas wyjmowania silnika trzeha go podeprzec podnog· nikiem przewoznvm alba hydralUlicznym.

• Odtltczyt przew6d ujemny ad akumulatora. Moina tei wymontowac akurnulator. abv unnknqc kr6tkicl"l zwarc moiliwych do powstsnia na skutak spadajEjcych na nleqo narzedzi lull lnnvch pnedmiot6w.

• Wykrijlcic srubv mocllJji}ce (1, rvs. 1.11 ) po lawa] i prawej stronie, odchv] ie chlodnice do przndu, a wspomik zarnka zsbloknwad w kierunku strzalki.

• Prz6d sarnnchodu wi~e~c i postewic na rnocnvch pcdstawkach,

• Dolnij ptyt~ ostaniajl:lcq odkrecic i wyjolc W spos6b op.isany na strenie 28.

• Odtijczyc rure wylotowq od kelektora wyloltOwego w spos.6b opisanv W odpowlednlrn podroadnale,

• Dfwigni~ regulacji temperatul'Y ustawic w prawvrn skrajnym polozaniu.

• Odkrecic knrsk zb~ornika wyr6wnawczego. Silnik rnusi bye. zirnnv,

II Opr6i:ni~ z p~ynu chlodzacego uklad chlodzacv, W tym celu na'leiv sci,tQnqc oba przewody z przyt(Jczy (2, rvs, 2.1) albo odkrecic pokrywt!'

tarrnnstatu (3). Moina let odkrecic korak (1 ). Zaw6r do requlac]] ogrzBwani,a

rnusi bye otwartv, aby r6wniez z ukladu nagrzewania, rnaql spiyno1~ catv p~vn

cntodZ.liCY. Plyn chiodZ4CY zawiera dodatki przeclwdalalalaee zarnarzanlu. Moina go ponown Ie Ulz.,..C pod warunkiern, te nle Jest zbyl starv, to zl1ac:zy nie byl zbvt dtugo eksploatowanv.

• Zh..iZowac opaske :zaciskowij g6rnego przewodu plvnu chfodz.Cjjcego i odt~czyc go ad 9 towicy. Pw:!w6d ten n alezv r6wniei zlurowac i odl'!cz:yc ad chlcdniev. Przewody gumowe sf,! mocowane albo opaskarnl z8ciskowymij spnillystym i. a lbo tasrnowvm i z zaciski em 5 r k:J bowy m.

• Po I,ewej i prawej stronie wybic z mocowanla chlodnicv kolki lodhilczyf t~czniki spr!ilzys-te. Na rvsunku 2.2 rnlejsce mecowansa pokazane str:zalkam1. Teraz rnozna wyj!}C chlodnice,

• Sciijgni;jc kor'ic6wki przewod6w elektrycznych z zacisknw wyh!jcznil<a term! cznElQo i s ll n lka we n ty latoQ' a.

~~----~----~~------~----------~~--------~

2.1. DEMONTA2 SllNI!{A

WYMONTQWANIE

Rvs_ 2.2:. \~ I F.J:SCA MOCOWAN IA CH LOONier fpc} "'· .... 1'1 1 prilw':'l '>trQole)

Rys.2.1 SPUSiClANIE PLYNU CHLODZACEGO

Mozna wykt~clc korek (1). sCIi:jgn<;lC: przowodv z ich WLylf,\uy (2) albo odk'Ii;lCIC pohyw~ terrnostetu (3)

Flys. 2.3.1'0 WY J ~CI U KURKA (slrz;)lka) SWO RZNI EM UNIERUCHOM~C DLWIGNI~ WYL~C.zANIA SFRZ~GlA

• W tylnej czesci alternatora wyclijgn<:tc wtyk. clektryczny.

• WYCI;:I9r1qC wtyk t: rozdzielacza zaplonu. Sciqgnqc T krcccow przewody paliwa: zasuaiacv i powrotnv.

• Od+qczyc ci~gno ad seqmeotu pf~epustnicy i odkrecic wspornik oencerza ci'i!gm.l prz apustnicv. Nie IUZOWilC sprezvsteqo zacisku pancerza na WSPOfniku,

• Odlqczyc prmw6d elektryczny oct C.lujnika cisnienia oleju 1.8 bam (0.18 MPd).

• Odchvl ic~ pr n~w6d na bok.

• Odlqczvc przewody elektrycrne od wszvstksch pO/ostalydl urzqdzen elektrvcznvch i 5clqgn<jc przewodv podcrsmcn lowe z ic h pr ?y~qCZV-

• Wyci'l.9r1<l_f. z kopulk: roznzielacza zaplonu smdkowy przew6d wYfiok~c~lO napiecia

• Od czujruka tornpsraturv w giowicy odlaczvc przewod eiektrvcznv.

• Od czujn ika crsnrcrua oleju 0,3 bara (0,03 M Pa) odlaczvc przewod elektrvcznv.

• W rruejscu pokazanvrn na rvsunku 2.3 wyj<l.C 7- obudowy skrzvru bieuow k ore], gu rl10WY I sworzn rem zabezpieczvc dZWlgll U; WY~<lCT<U1I<J sprz.;gf.'l_ Nfl fraqmencre rysunkll jest pokazanv sworzen stosowanv w ASO flrrny Volkswauen Sruba M8 x 22 spolnia jednak takia same zadaruo,

~ ~31

2. SnNIKI BE'NZV'NOWE

II Wymontowa6 przew6d gumowy Ji\CZ<lCY krociec pompv :z chfodnicQ.

• W §rooku ciazkusci silnika pcdstawic podno!inik (wlni:yc desk~ mi~dz.y g~6wk., podnosntka i misktl' o~ejow~) i uruchomle go do cnwili, az silnik zacznie sle urtoslc ~ naprlilZY W zawieszeniu,

• Wykr~cic wszvsikie, dustepne od dolu, s.ruby I~GZ4ce silruk ze skrzynill bieg6w,

• Rozmontowac tylnezawieszerlie sllnika.

• Sprawdzic, ezy gilnik i skrzvnia bieg6w s~ pawnia podtrzy;mywane podnosntktem i odkreci6 prawe zawieszenle sjlnika. Odkr~cic wspornik silnika.

• Odkr~ic wszystlde smby rnocujqce cd g6ry silrrik do skrzvn i bieg6w.

• Roz~'lczyc silnik ze skrzyniGl bieg6w, uwaiaj~c aby silnik pn~:ez catv c:zas pewnie secczvwal na podnosniku, Druga osoba musl powoll opusecaac silnik na podnosniku. W z.adnym przypadku silnik nie moze zawisn~~ lila wa lk u na ped owvm. po n i ewaz rnoze to spowod ewac wyg i,cie waU:.a ~ u b uszkoc ze n i e um::zy s prz~Qt.a. N ie za pornn iee 0 roztijczen i u wszystk lch przytot _ C2Y. Paniewaz do s,lnika sq podli\czona r6ine ur:uJ!dzenia naleiy IUwaisc, aby

podezes rod(j!czania silnik nie zawlsl na kt6ryms z przyJ~czy. Mozna tego uniknilG opuszcz.aji1c silnik powoli,

Zamonlowanie silnika

Silnlk monru]s sit W odwrotne] kolejnmki do wymontowania. Nalezy przestrzegae nast~pUljiilcych wskaz6welk..

• Przed zamontowaniem silnika zawsze sprawdzse stan loi:yska wycis· k.owego. Powier:zchnit ooorcwa 10iyska WVciskowego oraz wypustV walka napedoweqo lekko nasmarowee smarem. Tulei prowadzace] toiyska wycis· kowego si'il' nia srnaru]e.

• Sprawdzi~, ezy obie tulaje pasowane znajdujq siO w kadlubie silnika, w miejscach pokazanvch na rvsunku 2,4. JegJj tak nle jest, to znac;zy i.e tkwiq W obudowie skrzyni bie-g6w i trzeba je stamtijd wyjqc. Wbit nowe tuleje pasowane w kotnierz kadtuba sllnika,

• Ptyl~ po!iredniq posmamwac smarem W kilku miejscach po stronle z:wroconej ku slinilcowL osadzit na tulejach pasowanvch i d,ocisnllc do silrrika.

• Uniest silnik i ustawic go we wlasciwym po+oieniu w kumurza sil nika. Nasunqt tercze sprzog~a na walek napedowv skrz.yni bieg6w, Obracac lekko wet korbowy' (za pasek kl lnowv), VII jedm~ i dn.igij strol1!il. aby nastClpito zazebienle sifi!' WVpust6w watka nap~dowego z wpustaml piasty tarc2Y

sprz'{lgta. Przed dokreceniam srub silnie docisnCl,c sllnik do skrzyni bieg6w, abv zlikwidowac szclelin{l miiildzy oboma kotnierzasni.

• Przykflircic wszystkie elementy zawieszenia slln lka. Naleiy przestrzegac nastfPuj.qjcych momel'lt6w dokrtcania:

wies~ak zawiesztmia silnika pay podusl.ce ztJwieszertia 65 N . m,

prow,; wieszak zawieszenl.a si/nikll pay silniku 50 N . m + 90(},

sifnik do skrzyrti biegow

sruby MB 2'0 N' m,

sruby M10 60 N· m,

sruby M112: 800 N· m,

tylne zawieszenie si/nib PfZY Ic.adlf.Jbie silnika 45 N _ m,

tylne zawieszenie silnika przy skrzyni biegow 20 N . m,

do/no plyta os/aniojflca zesplJi napf#dowy 20 N . m.

32~ ~~ ~~

2..1. I)~ MlONTAZ S I LN I KA

ZAMONTOWA,N1E.

Rya. 2.4. OTWQRY (sl~Hd), W 'KTQRYCH TRZEBA OSADZIC TULIUE PASQWANE (jeSli ieh tam "ie byfa)

N a peln ic u klad c hlodzen is. przy otwa rtym zaworze og rzewan ia, Zb iorn ik wyr6wnawc:zy nape~ni6 do anaku "max", a mlstQpn:ie dokrtcic korek zamyk~jqGy. uruenomtc Silrldik na krOtko w ce:lu odpowietrzen~a c:atego uklacu. Na zakO~C2:8nie ponownie sprawdzic pozlorn pjynu ctdodzi:jcego J w ralie l10trzeby sk.oryg·owa~_

II Pol<j!czyl:: rlJre wvlotow~ z kolekterern wylotowym w spos6b opisany W odpowiednim podrozdziale,

• W razte potrzebv wyregl.Jlowa~ wyprzed.zenie zapfonu i pr,dkos~ obrotow~ biegu jatowego. ale dopiero po kr6tkim ezasie pracy.silnika.

II Sprawdzic ustawienie reflektcr6w i w razie potrl;eby wyregu~owa,t.

Rozbiorka. silnika

przed przyst.qpiel1i~m do roz:bi6rki nalezy sterannie wyczy~cic wszystkie pewiarzchnie zewnetrzne si·lnika. WczeSniej naleiy zatkae czystymi szrnatami wszystkie otwory silnika, aby zadne ciata obce nle mog,ty przedostac si~ do wn(ltrza.

DElffiontaZ. zostanle opisany uczegMowo w rozdzielach 2.2 ... 2.6 i opisV te b~dij dotyGz.Vty zar6w.no sllnika wymontowanego, jak Ii pozcstawioneqo iN pojeidzie, aby nie powtarzac opis6w okres~onych czvrmoscl. W przypadku kompletnego demontazu wystarczy zesta'Wh~ razem poszczeg6'lne operaeie w podane] koleinoscl.

Nalriy pamieta~ 0 oanakowenlu, jeszcze przed dernontazem, wszy.stkich ebrotowvch albo suwliwych czl)5ci. Pozwoli to ns zachowan ie lch pato·zenia w silntku, jesli b~dil. ponownie uzvte, Jest to slczeg61nie waine w przvpadku tJok6w. zawor6w, po'kryw tozysk i panewek. Cz~sci nalety tak ukladac, aby wykluczy~ mozliwosc ich zamiany.

Powierzchni tQ:zyskowych i poW'terzchnli uszcleln,iajqcych I'Ilie ;;maCl:Y'c w zadnvm przypadku rysikiern, ani tai: znacznik.iem literowym. Wiele cZQ~ci silnika jest wykonanych z aluminium i w zwittlzku z tym wymaga odpowiedniogo traktowania.Jesli cz,~ci U'zeba Irozdzielic za pomoc:~ mtotka, to wolno uiV~ tylko rnlotka gumowego, .z tworzywa sztucznego a~bo ze sk6ry.

• Zdemontowae caly osprzet silnika, to znaczy: rozdnelacz !Jap~onur kol1ektor dolotowy z gaznikiem OtiSli jest), kolektor wylotowy, elementy uk!adu wt;ryskowego ltd.

• Odkr~cic oslone paske rozrz~du i zdjClc pasek VII spos6b stosowny do wykommia silnika (ruzdzial 2.6}.

• Od strony Gzo~owej silnika wymol1towac napmacz pasks z.,batego.

• Odk'r~cic i zdjllC: z watu korbowego kola pasowe wraz z. ko~em ze-batym

~ ~r_o_z~_._q_d_U_ .. ~~~ ~~~ __ ~~~~~ __ ~ 33

2. SllNUU OENZYNOWE

RV5. as. ZNAKOWANIE POKRYWY STOPY KORBOWODU I KOFIBOWODU PRZED DEMONTAZEM

Znak.i wybll; punktakiam

Montez silni'ka prseprowadea sia W odwrotnej kolejnosci do demontaeu

• przed prsvstqplenlem do montazu sprawdzic cz.yS'coM wszystki'ch cz~scl oraz upewnie sie. 'ezy clfi!sci Sij wolne od clal obcvch,

• Wszystkie cz~sci obracajace sie albo suwliwe powlec clenka warstw~ oleju. Nlalezy to wykon3c jeszczs przad rnontazem, gdyi w przeciwnym razls o~ej maze n'ie dotrzee do wla~ciwvch rnisjsc +ozyskowania. Jest szc:z;eg6lnie WSZM, abv przed rnentazem obficie pokryC olelem sUnikowym powierzchnie

Hok6w, pierscieni tlokowvch il t.Gianki cyli,ndr6w.

M~ ~~~ ~

• Odkre'cic pornpa p~ynU' chlodzijcego.

• Odkr~cic filtr olsju. W przvpadku, .gdy silnik rna chlodniee oleiu zarnontowana milildzy wspcrnlkiern filtru i puszkowvm wkladem 'filtru olelu. odb{l'cic nakretki rnocujace i wyj(lc chfodnice (rozdzlal 2.8),

• W razle potrzeby odkr{llcit ad silnika wspornik filtr8 oleju.

• Wycift9nij~ wskaznik pr~towv oleju .

.. Odkr~cic pokryw, glowicy i od rezu wyrzucic jej uszczejke.

• Zdemorrtowac gtowice w sposob opisanv w rozdzlale 2.2.

• Odwr6clc silnik i odkr!ilcic mis~ olejow"'l. Zdjqc uszczalke.

• Od dolusil nika odkr~dG pampa o~ej u i wyji;lc jo1.

• Pokrywy korbowedow oz.naczy6 numerami przvnaleznvch Gylindw6w (farbij albo punktaklem w spos6b pokazany na rysunku 2.6) i odkrlllci~ je po kolsl. Podczas ookrecania kazdoraanwn dwa korbowody powinny znajdJowa~ sit w DMP (dolnym martwym punkeie), Ttoki wraz z korbowodami wyjmowac z cylindrOw do gory. Pokrywy toiysk korbowvch nraz panewkl powinnv niezwlocznie powr6cic na swoje mlejsce. Polkrywy korbowod6w S<l! przyk~caM srubami napr'iianyrni wstlilpnie do granicy plaatycanosci i 8mb tvc h n ie W 0 I n 0 pon own le uiyf.

• Wymontowat waf k·arbowy. Pokrywy lotysk gh'5wnych s~ 'II!! tym przvpedku omaczcne cyframi (nr 1 ad stronv kola pasowego, nr 5 ad s.trony kohl! za m ac h owego - parrz rozo zi a~ 2.5).

• Zdsmontowac kO~Q zebate walka postedniego.

• Odkr~cic truby mm:;ujqGe KQtnien: wa~ka posredniego i scil;lgnqC kotnisfl.. WyjqC walek z sllnika. Na rysunku 2.6 pokazarro sposcb rnontazu kadluba silnika. Powinno s~~z n~ego korzyst8c takze podczas dernontezu.

Skladanie silnika

2,1, DEMONlliA2: SllNH(A

2

1'1

11

Rys. 2-.Ei- MONTAZ WAlU KORBOWEGO I WAtKA F'Ot!iFlEDNilEGO 'IN KADlUfllE

, - ~ru.bll pokrywy lozysk .. gI6Wn!ago, :2 - pokrvwe to.ivska gt6wne.go, :3 - do!ny p.6tpier&ciel'l oporowy,

4 - polpanewka 916wna baz otworu olejowego, 5 - well kerbow'll. G - po~pDl\8wk!l glowrI!I Z otwOl'8m, ol .. [owvrn, 7 - gornv p6Ipi!lI~c:iElr'l oporowy, 8 - SriJ~ 10 [1,1 rn, 9 - w8rek posrsdru, 10 - piersclen uszczelniBJElIiJY,

n - ~nJba 25 N m, 12 - kolnierz waf)!a pCitr(lOni8go, 13 - przedni pler~c'ien lls"Zt:zelniaJI'ICV walu korbowego, 14 - ~ru ba 20 III rn, 1 5 - kolnierz pn:oo n i a~o piarsci8 n is uszczel n i Bjijcego, 16 - U ilzczelka,

17 - p6lp!lnewka Z orworem oleiowym, 1 B p6lpanewka bez otworu olejowitgo

• W przypadku dernnntazu kompletneqo nal!ety glfuntownie Wyczysclc wszystkie' pewierzchnie kadtuba silnika. Przy demontazu c;z,~ciowvm uwa~at, a by do elementew nie wymontowanych, do karlai6wczy plaszcaa ptynu chlodzaceqo kadluba nie dostaiy sie ciata oboe, Aby tego unlknijc, nalazv wszystkie otwory alba z.aklei~ tatm~ s.amoprzylepl'lQ, albo zatkac szrnatami • • Ksnaly olajowe oral wierceni'B najleple] jest przadmuchac spr~z,onym pow i atrzern. J &t Ii ze SPf~OIll ego pow ietrz8 n ie m 02: n a skorzvstae. to kanaty i wie'rcania przepch n<lc kawalkiem d;eWI"'l8. W zilIdnym przvpadku nie lJiywa6 do tego przedmiot6w metalowvch.

2, snNIKI ,BIENZYNOWE

• Pier~cienie uszczelntalaoe. USICZBlki ptaskie itd, powlnnv by~ zawsze wymieniane na nowe. Nigdy nie oszczed:za6 nil tvch cz~sciach. W tablicy .,Charakterystyka tschniezna" jest podane graf'liczne zuiycie wi(i!ksz'osci cZQ's.ci ruchornvch, W przvpadku w~tpliwosci co do konlecznnsci wymiany jakiej~ cZ~5ci lub gdy jaka~ CZ\'l~~ ma osii'jgnqc wh6tce granicQ zuzycia, jest racze] lepiej zarnontowac now'! czesc, gdyj: meze to nas uchrorric przed pcnowrrvrn dernontazern w kr6tkim czasie.

2 .. 2. GtOWICA I ZAWORY

Przed pracarni przy gtowicy nal'eiy zapoznac si, it naste:pujCjcymi wsk.az6wkarni.

• Wai rozrzadu jest umiaszczonv w g.owicy i podpartv rna piecillJ lozvskach. Tvlne ,toz:ysk:o sh.rt-y do poosleweqo ustalenia walka. t.oiyslKa ,ezwartego nie rna .. W jegc miejsce jest aabueewsne w kanale oleju lilrzi1;!dzenie do bllokaidy odplvwu ole]u z f'wdrauliczl1Iych popychaczy. Srednica zawm6w wlotowych nie we wszystkiclm ailnikach jest takasam.a. Przed przvstaptentem do obrobki zaworu nalezy dokladnie przeczytac intorrnacje podane w rQzdziale 2.2.

• W 9~owicy zastosewano hvdrauliczne oopvchecze. kt6re nie wyma,gai~ zadnvch okrssowvch regul.acji luz6w z.awor6w.

II! Wwielu przvpadcach producent nie podaje dokladnvch wartosci kontrolnvch luzu trzonka Z:8WO.rU w prowadnicv, dlugos-Cii sprezvn zaworowych w startle swobodnvrn itp., poniew8:i! do tvch pomiar6w slu~ spec:jal ns sp'rawdziany. VII raaie w~tpliwo~ci nalleiy si~ :;::wr6c;i6 do Autoryzowanej Stacjl Ob:dugn.

• DostlilP do gniazd zaworow, sprezyn zaworowvch uszczelrnacav 'llrZonk6w zaworow jest dote rrudnv, poniewa,z znajduji';j siQ w wybraniach korpusu gl,owicy. Opisujlllc ponlze] poszczeg61ne operacje zalozono dyspol"lowanie niezbednvmi do ich wykonania narzedziami pomccmczvml oraz przestrz.eganle wszvstkleh zaleeeri. Podczas damnntazu n,alezy zeparnietac, w [aki sposob poszczeqelne czesci byly zemontowane. to, znsczv jak byfy zarncntowane popvchacze zaworow, p6ts,tozki, rniski spr~iynzaworowvch. Sipr!ilZyrw aawerowe {z'ewn~trzna i wewliiit.rzna) oral. uszczeinieeze tn:o'l'lk6w zeworow.

Wymonlowan'ie glowicy

Gtowic~ rnozna zdemontowac Z silnikazarnontowaneqo w pojezdzia w s.posob nlzej cplsanv. Je~1 i [ednak silnilk jest jui wymontowany. to. wvmlenlone tu prace przygotowawcze S<l! juz wykonane.

Pod zadnvm warunkiern nie wolnn wymontowa(; g~OWhCY. je~U temperatura sl! 1"11 i ka Jast' wyz:sza f'I it 40°C.

• Pr:z8chyliC: chlndnlce do przodu wedtug opisu podaneqo na stroni€l 28.

• ZiuloWaC8f1Ub(l' zaclsku przewodu masowsqc r ldj.i;jc go z ujomnej kor\lc6wki biegurlClwej akumutatora.

• Spuscic plyn chtodZ<lcy z uldadu chtodzenia {patrz srrona 73).

• Wymontowac filtr pnwietrza.

• Odl~czyc g6rny prz.ew6d ptynu chlodz;>Jcego.

• Odtijczyc przewody slektrvczne ad urzqdzeri eleknvcznvch zarncrrtowan ych Ina glow ICY,

36~ ~~ 4

.iLZ. ~tOWIGA II ZAWDRY

WYMQNl'OWANIE

~ys. 2.7. KOLEJ NOSe DOKR~CANdA SRU B GtDWlcY Odkl~C8C w udwrmnej kol eji'lo~c i

Rys. 2 .. 8 .. NUM E'RACJA POKFtYW WZYSK WAtu KOIFtBOWEGO potrywy odk.~cat 'IN ~oh"ji'lo!!lc i .f.XJdan~1 wte'Jo:~cie

.. Odto:!czyc wszystkie zamocowane na gjow~cy i pOW~!;Izane:z nadweziem przewodv elastyczne, przewody ellektryczne, ztaeza itd, W pOjazdach I recyrk~~acj~ spatin (np, w dopuszczenvch do eksploatacji IN Sz.wajcarii)z.demontowae pO~qczenia tego ukladu z g~owicij.

• Kluczem nas.~dowym z grzec:hotkij Z nasadkq trzpieniowa wielozqbkowq (1 2 mrn) do srub 2: ~bem walcowvm odkr.;cic IN koleinesel odwrotnej do pokazane] ns rvsunku 2.7 ~rubv macujolce glowic\T i wyci'lgn'lC [e. Nast~pf1i9 :zdlijc gbwic~ i uszezelke gJowicy, Wa~ rozrzedu mo.z.na wymontowai~ bel: wymontowania glow icy z pojazdu. Nalsz:y w tym celu postepowac w spescb wyi:ej oplsanv, a nastspnie wykonac prace cpiaane IN nast~pnym podrozdziale, Fotem rnozna wyjijC waf rozrzadu,

Dlemonlazgfowicy

• Odk.r'ilc~c w5zystki,e elernantv wyposazenia glQwicy cylindrow,

• Gtowic~zamocowac w irnadls za posredrrictwem I<abt'lh aarnocowartego na srubach dwustronnvch kolektora wylotowego.

II Odb~cic powoli i rna przernian raz z. jednej raz z drugiei stronv pokrywy toiysk numsr 1, 3, 0. (patrz 'rys. 2.8). a nastepnie zdj~~ je.

II Nakretki pokryw nurner 2 i 4 poluzowae r6wflomleni~e i no'll kr,zyz 0 dwa obrotv, Oil nast'ipnie odkr,cic. Z miejSlca na pokryw~ numer 4 wymontQwa~ blokade odplvwu olelu i pokrywy roj'lc. W lPolk.rywieloZ:yska numer 1 rnoee znajdowac sii¥ pierseieri uszczelniejqcv pokrywy gtowicy.

!!! Wyj(!C popvchacze, Nie ipowinno s~~ zarnian iac ich mielseami ii dlatego lFlalei:y je oznaczve na przyk!ad rvskernl ria wewn'lltrzn@j stronie nas~!';!puj~co; pierwszy popychac:z je:dna ryska. drugi popvehacz dwle ryski ltd, Numerowanie rozpocz:yna s~~ ad strorny rrepedu rozrzadu, Na rysunku 2.9 pokasano OZr1a"-Qwalle popvchaeze, WyjQ'tych popychaczy nie k~aM na boku, leez powierzchni!:j stvku z zsworern do, dolu, aby olej pozosta] na swaim mlejscu.

~----------------------------------------~~

Z. SILNIKI BlENZYNOWE

+

..

Flys, 2,10, WYMONTOWANIE ZAWOROW ZA POMOCI\ PRZYRZp\DU SPEC:.JALNEGO F~RMY VOLKSWAGEN

Rys. 2.11, WYJMOWANIE DOLNEJ MISKI SPR~2YNY ZA POMOCp\ FIFlZYRZI\DU SPECJALNEGO

RY5. 2.9. ZNAKQWANI E POPYCHACZY ZAWOROW PO Wl"MONTOWANIU Z Gt.OWICY

• Przepisowy przyrzqd do dernontazu i montazu zawcrow rna nurner czt;lsci za m ien nvch 2037. Przyrz~d ten osadza si,~ na gtowicy cy 11 ndrow (rvs, 2.1 0) , a nasttpnie nsclska dzwigni'il przvrzadu do dolu, Stempel przyrzq_du rnusi miec srednlce zewnetrma niece mniejsUl od ~rednjcy otworu na popvchacz, gdyi w przeciwnvrn razie spr~iyn zaworowven nia bF;!dzie mO:Zi1l:1 scisn.ej!c. Naleiy [e gc,skac tvlko na ty'e. aby mozna bvfo wyj<l~ po~stotki. Zawory mozna rozmontowac r6wniei: za pomoca kawalka rurv, kt6ty ustawla sie na gomej rnisce sorezvn. Po dnbrvrn podparciu talerzvka zaworu od dolu. uderza si~ silnia mlotkiern w rure. abv p61stozki wypad~y, Zostana one zatrzvmarre pr,zez wew n etnne ~ci a n ki ru ry i a by n i a wyp ad 1)1, nUB powi n n a shi' stykac z miskij g6rn~, ai: do wyj{lcia z niej p6~stoik6w .

• WyjqC misk'i_) g6rn;ij i sprezyny. ~ciqgll<tt uszezalniacz trzonka aaworu tod razu go wyrzucic, gdyi i tak musi bye zastaplonv 110WYITlI. WyjqC dolna miskfl spr~iyn. uivwaj~c do lego przyrzqdu 3047 (rvs, 2,11 ), Moina taz po's+uzyc siQ szczvpcami do wewrnliluznych pier~ci8nli osadczvch sprezvnulacvch.

Naprawa glowicy

Sprt:zyny zawordw

W calu dok~adl'1ego sprawdzenia spr~zyn zawQr6w powlnno sle ui:ywac

przyrza.du do kontroll sprezvn. Je~1i si~ nie dysponujB takim przvrzadem, to 1na,lezy post(tpowal: w n8stli!PlJj~cy sposob,

38~~~~ ~ ~ __ ~

2.2. GlOWllCA I ZAWORY

'NAPRAWA

• Pm6wnac u.zvwanll Spr4i,!zyn'il'z nowa W tym celu zarnocowac szereqowo ObiB: spr~zyny w irnadla i powoli sciskac. Jezeli obie sprtZyny ugn~' si~ tak same, to b~dzie to rnezawcdna eznaka, ze rnajq identvezne naprQzenJa. Jetli jednak stara spr,iyna uqnie si~ znacznie wi~cej ~iz ncwa, to b,dz~e to objawern jej zmeezerua ,I wtedv trzehe wymienic nil nowe zarowno sprl;ivn~ wewn,~trzn~, jak ,j z.ewrull"rzn~.

• Ustawic spr~i:yny kolelne ria gladkiej powlerzchrn, na przykl,ad rra plycie szklane] w~zszymi zwojami dodolu. przystawicdo spt{lzyn k~townik stalowv i zmnerzyc malksymalFlt} wartosc szczelinv, N ia moze ana przekraezae 2,0 mm; w przec lwnvm razli e sprezvn a jest skrzyw ion a.

Prowadnl'cB zsworow

Zarnocowae ria giowicy cyl indr6w ezujnjk zeqarowv w sposeb pokazanv na rysunku 2.12. Wysunll~ zawar do gory. aby kenlec trzanka z.r6wnal si~ z koncem prowadnicv. Przystawic czujnik do talerzvka zaworu i poruszaj~c talerevklem w jednq i drl.Jg~ stro mil , odc:zytac wskazania czujniks. Jesli zrnierzona wartosl: [est wil,ilksza od 1,0 mm w przvpadku zaworu dolotowego i 1,3 mm w przvpadku zaworu wylotowego, to rlajez,sciej jest to r6wnoznaczne z ken iecznosci& wyrniany prowadnicv zsworu.

• Przed przystqpieniem do wymiany prowadnlc nalezv sprewdzre og61ny stan gtowlcy cylindrow. GlowAce z m.a~ym i P\!kni.~iam'i milildzy gniazdarni zawor6w alba mit;ldz:y gniazdem zaworu i gwintern na swiec~ zaptonowQ mog,! bye dale] uzywane u planowans, pod waru nkiern iednak, i.e Pekn~edi:ill n,ie s~ szersza nil 0,5 mm. Po planowaniu wymiar "a" ns rysunku 2.13 rnusi wvnoslc co najrnnie] 132,60 mm.

• W celu wvmiany prowadnicv star~ trzebe wyttoczyc: od stronv kornorv spalarna za posrednictwem odpowlednieqo trzplenia, Aby prac~ It ulo'lltwic. rnozna wczesnuej nagrzac 'glowic'i cyHndr6w. Uzyty do wyt+ac~eflial tl'zp~et'i powinlen mise zatoczonv czoo (I ~rednicy dopesnwane] do srednicy ctworu w prowadnicv,

• Jesli zachcdzl patrzeba wymiany prowadnie. to n.alezy rownlez wymieJlic zaworv na nowe. a gniazda zawor6w przssrlifowae.

• News prowadnice zaworew dckladn ie powlec olejern sHnikowym i wtloczy'e w glQwic~ od stronv watu rozr:zqdu. Gtowicy nie nalei:y nagrzewac przed wttaczaloiem. K~edy podczas wtlaczania kolnierz prowadnicy oprze si~

Rp. ,2.12. SfRAWDZANU: ZA F"OMOC.£\ CZUJ NI KA ZEGAROWEGO LUZU T.RZQNI(A ZAWORU

W PRQWADN!CY

Rys. 2.13. POMIAR W''l''SOKOSCI GlOWley (n\l~dl!V IpOWlerl!.C h rnarn i ws.l!<l~<lnymi strl.B+irnmi)

39

2. SILNIKI BENIVNOWE

o powierz:chni'i! oporowa w glow icy, to. ad te] chwili nacisk rnozna zwi~kszyt [eszcze coo najwyiej I) 1 t (10ClOO N). gdyz. w przeciwnyrn raz.ie rnozna by ~ci<tt kotnierz pr'owadnicy.

• Po wcjsni~ciu otworv prowadnlc rczwlercie speclalnvm rozwi'ertakiem 10-215. W przypadku brsku takiego rozwlertke rnozna LJzye: rozwiertaka nastawnego, Otwory prowsdnic podzawory wylotowe i otwory prowadnic pod zaworV' delotowe rozwiercic na ta~d sam wymiar 8,0 mm. W wynik'U tego mi,dzv otworem pmwadn~cy i trzonkiem zaworu powstanie ,,8utomatyClnle" przepisowy ILiZ. Po wvrnianie prowadnic jest r6wniez konleczne przefrezowanle gniazd zaworow,

Gnlszda zaworow

W przypadku wybicia btysk watu rOlfZijdu rnozna zastosowac g~owiO!i! regenerowanQ l nowvml panewkami foz:ysk walu narzadu. W takim przvpedku wsze I ka obr6 bka 9 n iazd ;zawor6w jest zb~d na.

• Sprawdzic wszvstkie gniazda :zawo:r6w i upewn~c. sie, ze nle rnaja slad6w zLlzycia i wzer6w. Niewielk.ie slady zutycia rnozna usun(j!e firezem stozkowvm o k~ci e pochvl e n ia tworzqcej 45,D. J asl i jed n a It zuzvcie przy 19 n i jest zbvt d u ze, to gnia:zda zaworow trzeba obrabiac na nowo. Kilty i wymia,ry, iakie naleiy w wyniku obrobki uzyskac s1\ podane na rvsunkach 2,14 i 2.15 i tablicv "Charakterystyka eechnlcma". Nal,ezy zachowae wymagane srednice gniaz.d zawor6w. W tahlicv naleiy zwtaszcza sprawdzac srsdnlce zawor6w dolotowvch. gdyz rrie 511 one jsdnekcwe we wszvstlKich silnikach.

W eelu ustaterria wymiar6w obr6bkowych gniazd trzeba wykona~ nast'lpujqce pomiaw

• Wprowad~ic z~w6r w prowadn ic'@ ~ rnocno docisnqc do gniazd.a,

• Zrnie'rzy~ odleg~o~t mi~dzy stopk(j! UlWOrl,.1 i gOmy-mi kmw~zliami giowicy cylindrow (wymiar .. A" na rvs, 2,16,..

PostugujQc sle zmierzcnvm wymiarem i wartosciCi odleglosd rninimstnei. wyl iczyc maksymalnij dopuszczslna wartoM strezowania.

Ays. 2.1 5. WYMIAIW ON IAZDA ZAWOIUJ WYLOTOWEGO

iii - srednica Pl'Zylgni gniazdaJ zaworu w;lolow:ego

b - m.altsymalny wymiar do przefrezowanla (patrz tekst)

C - SUl-fQkosc przylgni gniazda zaworu = 2.,4 rnrn

Z - dolna krElw~d~ glowicy cyllndr6w

30~ - kil~ korekcyjoi;' g6my

46~ - l:'1t prlvlgnij gn;ll~dEllliworu wylomW>eQ"o

Ryl. 2.14. WYMIARY GNIA.ZDA ZAWORU DOlOTOWEGO

B - QredniCIi przylgni gmaz:da zawOfll dolotowcgo

(patrz tablicEI •• Charakterystyka teehrucma") b - 'maksVnlBlny wvmiar do przehezowililia c - sze:rok.o~~ przylgn i gniuzdll zaworu = 2 mIT! Z - dolo .. luawqd! glowicy cyl i ncirow 30· - kqt kond::cvpny g6rny

40 ~_45_.~~-~.~~t_P_.~_._lg_n_i_gn_I_~_d_~_~_W_O_.ru~d~ol~m_o_,~ __ . o_. ~ __ -- ~

Zawory

Niew,telkie IiJszkodzen~a przylgni talerzvka zaworu rnezna IJsun~c docierajElc law-or do gniazda w spesob wyze~ opisanv,

r---------------------------------~~_4I~

2,2. Gl.OWICA I ZAWOI'IY

NAPR,AWA

FiI,ys, 2,' 6, POM IAR QOLEGLQSCI MII;DZY STOf'KJ\ ZAWORU I GQ'RNYfl;lU !(J=tAWEDZI,AM I GtOWICY ('lI'l'mler "A'")

War!osc potrz9bna pOOCZEIS obr6bki .gni.ao:d z;S'worOw

R\I's. 2.17, DOCI ERAN I E ZAWQRU, T!I~!!r~yk ~O!wmu Je-5l utrzymywany za posredructwsm przvsS-21wld

Odlegtosc rninimalna wvnosl dla ,zawor6w dolotowvch 33,8 mm, a dta wylot'Owych 34,1 rnm, Po odjliCiu warto5c'i odlegto~ci minirnalne] od wono~ci zrnlerzone] otrzvmuja sili!" meksvrnalnv wymiar dopuszczalny nznaczo n y n,el rysu nkac h 2.1 4 i 2.1 51it.ef~ "b". Wym laru leg 0 trze ba przestrz.eg ac .

• Po wtloc:zeniu nowych prowadnic jest kcnieczna obrobka gniazd zawor6w.

- Frezowac ki:!t 45°, 0=1 nastepnie frezern 30~ obrobie lekko g6rne krawllldzie gn;azda w celu zmniejszenia szerckosci przvlqni gniazdazaworudolotowego do 2,0 mill i przylgni gniazda zaworu wylotowego do 2,4 mrn, Obr6bklil nalezy zakonczyc po osi"mni~ciu szeroknsci przylgni niewi,kszej ad podanej. Zawory wylotowe maj'l obeenle zredukewane srednice- kanalu wylotowego. Podczas frezowanla glniazd trzeba uwazae. abv nie usakodzlc promienia za ol<J.€jJg Ie n is te] sredn i cy-

- W celu zebezpieczenia si~ przed zbyt gtebokim wcieci,em glniazd zawor6w w glow i c~ n a lezy wyko n a c: wyzej przvtoczone porn i ouy.

- Po frszowan lu gniazda trzeha dotrze6, W tvm celu srnaruje sie- przylgniitl gniazda niewiel'k'l ulosci~ pasty 5ciernej, wsuwa 2aw6r w prowadnlce i obraca z8rw6r ruchern oscvlacy] nym za postednlctwem przvesawkl (rva. 2.17),

- Po zakonczeniu docierania wymyc wszvstkie czesci l brudu i pasty tdernBj oraz sprawdzh: przylgnie goia'zdal izaworu. Ci'mty, n ieprzerwa ny, rnatowv pierscien must bye widQczny na obu czesciach.

- Na ca.yrn obwodzie przvlgl'l~ taleravka zaworu wykgna~ o~6wkiem szereg kressk W odstepach okolo 1 mm, a nastapnia opu8ci~ zaw6r no gniazdo, docisnCl,f i obr6cic 0 90u•

- Wyj<;ll: zaw6r i sprawdztc. czv sladv o"~wka znik~y. Sprawdzi6 wymiary przylgni. J1esli wymiary S[J wlasciwe, rnozna przystqpic do montazu gtowicy, jesl'j nje, to nalezy gnjazda dalej obrabiac, JesJi ws.zvstkie te obrobld Ilie dadZil oczekiwarrvch rezultatnw. to w najgors:zym razie mazns zementcwae glowiO\l regE!nerowanij,

2. S IlN I Kr B ENZYN OWE

e

Fly!>. J.HI. GlQWNE WYMIARY ZAWQRU Wartos.ci liczbowe zamiesaczono w tablicy "C harak terY5tyka techniczna"

e - sre-d Fl lea to! l!lqyka 21IWOru b - ~red!'ll iea hUI nka zaworu c - dfugost :mwmu

RY!I. 2 .. 20. SPFlAWDZANI Ii: PlASKOSCI Gt.OWICY ZA POMDCfl\ LI NIAW POM IAROWEGO

I SZCZELINOMI ERZA

Rys. 2,19. WYM!AAY 1 ALI:RZYKA ZAWQRU

" 45, 11 rneksvmalnie 3,5 IIil11 h rmmrnalrue 0,5 mm

III Zm ierzve wskaza ne na rysu nku 2.1 8 wym 1 arv zaworow i w.szy stkle zawory o wvrmarach ni,ezQodnvch :2: wymaganiami wymier;i~ na r10WE!. Uwaiac na fOZ nice wvm i a r6w zawor6w dl a pOS2:c~eg Din vc n sB rI i k6w .

• Jesli stepkl trzonk6w~wor6w majij ~Iady zuzvela, to mo:zl'Is jle ,prZEIszlifowac na gtadko rna szlifierce, Szlifowanie jest jadnek tylko wtedy eelowe, jezeli podczas napr,awy nie bedzle trzaba zdj.et~ wi~c;ej rnii: 0,5 mm materialu, Talerzyki zawor6w detotewvcn rnezna szlltowae na szliflerce do zawor6w pod warunklern. ze po szlifowan iu wymiar I.b" pokaaanv na rvsunku 2.19 nle bedzia rnn iejszy niz 0,5 rnm, Szlifowanie talerzyk6w zawm6w wvlotowvch nle jest dopusrezalne, MOIna 1e dcclerae stosulac past~ ~ciernf;l alba wymierl'iac na nowe,

,Glow/os

Wyczy§Cic hardzo steran nnE:! powierzchrtie przyle'gania. glowicy dlo kadluba sllnjka r sp.rawdzic, czy glowica l"Ii8 jest skrzywiona. U+ozyc w tym celu no::! glowicV linia] pomialQwy (rvs, 2,20) i zmierzyc szeaetlncmleraern wielkosc szczehnv miE;)dzy liniatem oraz powierzchnia gtowicy, Uniat pomiarowv nalezv przykladac wzdluzriie, poprzeoznie i po praskqtne]. Jesli rnaksvrnalna szezelina wyrmsi oltato 0,1 mm. to 9towic~ rnnzna splanowac. jesl' natomiast szczellne ta jest w [akirns mlajseu wi~kS2a. to g~Qwilc!i! trzaba wymienic na newa,

~~--------------------------------------~

Ry We

"'1'"1 . .2.21. MiEJSCA ZNAKOWAINIA WALl) FlOZIRZJ\DU ~Y!l. 2.22. SPRAWDz.A.NIE BielA WAtU ROZRZI\DU

~W_~_W_S_k8_Z_8n_~_n_._m_i~_i~ __ C_h_S_~_WY __ b_i.m __ I't_~_~_i_li_C_Z~_. (_~ __ za_m_oo_·_oW_ .. _~~_.i_U_g_O_W __ ~"_ac_h_I_O_kB_rk_i) ~ 43

U. GlOWICA I ZA.WORY

NAPFlAWA

Wal rozrzi/ldu

Na rvsunku 2.21 s~ pokazane strzalkarni rnieisca. W kt6rych zostato wybite oznaczenie watu roerzedu. W mlelseu (A) jest wybita jedna litera, a w mieiscu (B) liczba, Kl.!puj~c nowy wa~ rnzrzadu dobrza jest rnlee ze soba starv wal. Tylka znajqc oznaczerrie modelu oolazdu i numsr silnika sprzedawca jest w still n le sp rzedaf w.arn wtatciwy wal rozrzad u,

Uloi:y.c wat rozraadu S!Krajnymi cznpami ns prvzmach lub zarnocowa~w k.~ch tokarki (rys. 2.22) i do ~rodkowego czopa prrystawic czujnlk zegsrowy. ObtaCI;IC wa+ powoli i, odczytal: wskazan ia czulnlka. .Jesli arnleraona wartosf jest wit;ksza od 0,1 mm, to wa+ rozraadu jest wygi~ty i powlnlan zostae wymieniony na novvy. Sprawdzic, czy czopv Iozyskowe wa+u l"ozrzCi,du nie majq wldncznvch US2lkodzel'il.

W cslu sprawdzerria luzu promieniowego w lozvskach wah.J rozrzqdu naleiy uiyc paskow z tworzvwa sztuczneqo "Plastigage". Kontrola powinna odbywac :sif,l bez zarnontowanvch popvchaczv, W sposcb nize] oplsanv.

iii Oczyscic powierzchnie panewek nrezczcpv hi:yskowe walu i wbzyC wat na swoje misjsce, a nast~pnie obrocic go kllkekretnle .

• Na kazdvrn czopis wah.i po~ozyc poprzecmle maty cdcinek paska "Plas· tigage" i przykryc wt.a::iciwQ pokrvwa lozvska,

Nakr(ltki rnocuiqce pokrywy dokr'ilcac rowncrruernie, IOzpoczynaj~c od srodka w kieru nku na l8wnii,ltrz, doci"lgajC}c rnomentern 6 N' m, a nastllPl'lie jeszcze dodatkowo 0 kijt 90°. Wa~u rozrzadu nie powinno si!;l juz cbracac, P okrywy lozvsk odkreci 6 w kol e j n osci odwrot n e 1 i wyj ~6 spla szczo n e pask i. Porown.ac ich SZiefokos~ z posiadanvrn wzorcem. .Jezeli zostanie stwierdaonv luz wi~ks:zy n iz 0,10 rnrn. oznacza to osi"lgi1i~c:ie grMicznego ZUZYCiB iozyskowari i koniec:zn05C wymiany walka, a f1ajcz~sciej r6wni·e!1. gtcwicy. W calu sprawdzenia ~uzu Qsiowego u40zyc wal rozrzadu no lo:zyskach gtowicV (bez popyc'haczy) i zamoenwad go przedn~<I. oraz tyln<l pokrywE!. Ustawi~ g4owic·fil na plaskie] pewlerzehnl, przystawi6 konc6wk!( ezujnlka zegarowegQ do czola watu rozrzqdu (rvs, 2.23) i przesuwac waf wzdh.lz osi w jedn~ oraz drugll stmn~. Zmierzony luz nie mote bye wi~kszy niz 0,15 rnrn, W przeciwnvrn razie jest zuzyta powierzchnla oporowa pokrywylozyska.

2. SILNIKI BENZVNOWE

AV:S, 2,23, POM,AR LUZU OSIOWEGO WAl.U ROZRZP,DU Rvs.2.24, PRZYRZI\D DO MONTAlU USZCZEILNIACZY TFiZONt<OW ZAWOFlOW

Opls w tekscle

Montai glowicy

mowic~ rnontuie si~ W odwmtnej kolelnoscl do demorrtazu, Podczas montazu naleily stosowac si(;( do l1izej podanvch wskaz.6wek.

III Pokryc obfide olelern s,ilniikowym trzonki zaworow i wprowadzic joe ViI przyn a I ez n e prowadn i ce,

• Od przeciwnej stronv nasunijc na prowadnice dolna rniski spf~yn i osadzic je na wta!:lciwych miejscach, Moina w tym cslu postuzyc si'i przvrzadem pokazanvm na ~ysunku 2.11.

• zamontowac usznzelniaeze trzonk6w zaworew. Do wy'konania tej czvnnosel stuZy przyrz'ld (10-204) pokazanv na rysunku 2.24. Za pomoca tego przyrzqdu osadza si~ uszczelniacz nastepujqco:

- 0<3, wystajtjcy trzonek zaworu nasun~c tuleike !i': twor~wa sztucznsqo (' ) na l,ezllIcc[ do p rzyrzqdu,

- powl>ec olejem uszezel niaez i nasunec 'UJ lejk~ z. tworzvwa aztuczneqo,

- przytzl{ d (3) przvstawic do u s<:cze In i acza i est rozn he n as unijC U szc ze I n iacz

na prowadnlce zaworu. nalezy przsstrzec, ze rnontaz uszczaln iacza be'z pornccv teqo przvraqdu alba za pomocqja,kiego~ podobneqo prz.yrz.~du moze seowodowac uszkodzenie uszczelniaeza, czego skutkiem bedaie duze zuzvcle oleju.

• JBsii zawory by~y docierans. to mUSZij bezwzqlednie trafic ns te gniazda, z kto1rymi byJy dccierane. poni,ewaz ksztalt powstewch w wyniklJ docierania przylgni jest za kazdym razern innv,

• PowkJadac spre-iyny zewnli!'tI'zne i wewr'1~'trzne rra swoj.e rnielsca (jesli uZywa SI'l' tycn samych spr~zyn)onu: zamocowac miski g6rne ns traonkach zaworcw,

• Mlotkiem z tworzywa sztuczneco uderzvc w gam'! c;z~sc trzonka zaworu, .Jezell p6Jstotki byly osadzone niewlasciwie. to m09ij wypa~c za swoich rniejsc, Aby uehronic :!i'iQ przed lch zgubieniem, nalezy najpi,erw ostonic g6mij misko annata, a dopiem potern uderzae rmotkiem.

• Popychacze obficie eowtec olejem silnikowym i osadzic w gniazdacll o-dpow ie:d n i 0 do zn a k6w na wew Il iiuznych sci an kach, jesl i uzyte bed iii pc pychacze dotvc hcsasowe (patrz rvs. 2.9),

"~~~--~~----~~--------~------------~

2,2. GlOW!CA I ZAWORY MONTAl

!!!! Powier:zchnie gtowicy i kedtuba ponownie wynzet do czvsta, Uszczelk~ gtowicy potoiyc slowem "Uben" (g6ra) do gory. Podczas kazdego mnntazu zakladac zawsze news: uszczelki. Llszczelki dial poszczenelnvch silnik6w r6z n i (J sle m i~dzy soba i d I ateg 0 trzeba le za maw ~a'G na podsta w i e wtasc rweglo, n IJ mer LJ cz~sci 'lam ien nyc h.

~ ~~~ ~45

flys. 2.2.5. NUM EAOWANI E POKRYW WA,LU ROZRZADU Rys. 2.2&. PRAWIDWWY (po lewel) MONTAZ PDKRYW

P'okrywy roztl;!;Id!.! dQk;r~cac W I<olejnosci pod.anej w teli£cie lOZYSK WAt.U ROZAZJ\DU W GlOWICY

• Do klad n i e powlec 0 lej e m czopy wa.u rozrzijd u .

• ' Uto:zyc waf rozrzqdu na lozvskach glowicy i kiilkakr,otnie go obr6cic, ai. ebie krzvwkl pierwszeqo ,eylindra ustawiq si\l wierzchujkarni do doh .r,

• Nafoiyc pokrywy lozvsk numer 1. 3, 5 (patre rvs. 2.25) i luznn nakfl;cilc nakretki. Poniewaz pokrywy tozysk sq niesvmetrvczne, to trzeba taraz sprawdzic, czy zQsta.y prawidlowo osadzone (rvs, 2.26).

• Dokr~dc "na krzvz" nakr~tki nasadzcnvch pokryw, a nastspnle dociqgnijC rnomsntern 20 'N' m. Sprawdlic, ezy pokrywy oparfv si~ na powlerzehni gJowicy.

• OS8dz~~ pokrvwy ~ozysk nurner 2 i 4, Dokr~cic nakre'tki 'I na krzvz" i dociijgntlc mornentern 20 N' m"

'. Wziilc do rQfid piers.cieri U'szczelniajqcy walu rozrzqdu i ustslle, po kt6rej stronie znajduje si" Sprez.yn3_ Skierowac pierscien usz,czelniajll.cy stronij spr~:zyny ku wn'~trzu g'owicy" Pokryc oiejem w31rglil uszczelniajqcf,l olerscienia i powierzchnie wa~u rozrzqdu wsp6~pracui&r.;.1l! z pierscieniern, Przy· stawlc pierscien do gn lszda i wbicgo na swoje mieisce, Do wbicia pisrscienia usaczelrtlajeceqn postu:.i:yc s:il~ odcinkiem rury 0 srednicy tylko nleznacmie mniejs:zej ad ~rednicy zewnetrzne] pierseienia. Phm~cien w.bi6 tak gffi:!bol<o, abv j890 powierzchnla czotowa zr6wn.a+a si~ Z PQwi'erz.;chniij z:ewnenznl;j g+ow[cy. Piersder'i uszczelniajijcy W8,tU rozrzEjjdu rnozns tez osadzic w taki sam sposob, w jaki jest esadzanv przedni pierSde~ uszczelniajQcy watu Imrboweg 0 (patrz strn na 60)_

• Nasunfl~ na wal rozrzildu kolo z~bate (nne zapomniec 0 wpuscie). na+ozyc podkladke i wkrecit srube, Unieruchomld kola rozr~du W odocwtednl sposob (np. za pomoc~ starepo paska z~bauego) i dociolgnolc trub~ morneritern 80 N om.

• Zamontowae kclektorv oolotowv i wylotowy (nie zapomnue6 0 wymianie uszcza lek na nowe).

Zamont'owa nie glowi,cy

2, SllNIKI BENZYNOWE

• Weel u do kiad neg 0 usta wien ia g+ow icy wzg I~d em kad I u ba fla tezy wk r~c.it wotwmy pokazane na rvsunku 2.27 (8 i 1 0 na rvs. 2,7) dwa trzpienie prowadzqce. W pu:ypa,dktJ braku rakich nzpleni moana uzyc dw6cn ~rub o odpowiednim gWlincfe, Ina prlyHad 5mb dwustronnvch, ktore trzeba odpowiednio obciae. a na koncu wykonac naclecie pod wkr~tak. Mo~e sili' i tak zdarzyc, ie gfowic<lI D'ildzie ustalana za posrednictwarn koilk6w ustalajaeveh wbitycli w kadlub, kt6m juz prawidhlwO ustawUy wldnie poioz.onq uszczelke, W takirn razie cplsane trzpienie SQ niepotrzebne,

!I Na'lozyc g~owtc" ria kadlub silnlka i ostukac m+otkiem gumowym albn z tworzywa sztuczneqo. Podczas naktadania glowicy zaworv m09"l uderzyl: o den ka tto kbw, Aby tego uni k n <1C, ustaw i e tlok pisrwszaqo cyli nd ra w G M P {garny rnartwv punkt) Ii z -raga polozenia obroele wal kOlrbowy (I cWderc obrotu w klerunku przedwnym do kierunku obrot6w silnika, Gfowic~ rnontowac tvlko przy teklm poloieniu ukladu korbeweqo.

• WloZyc i dokr'ilcic re-kij 8 srub gtowicy. Wykr~ic wkrfiltaldem oba trzpienla prowadzace i wkrtcic w ich rniajsca srubv g~owicy.

• W kolBjnosci zQodnej ze sehematsm dokr(lc,1iImia (rvs. 2,7) dokrecae sruby glowic!{ stopnlowo, w nizej podsnv spos6b. Trzeba tu jeszcze raz przestrzec. ze do dokrecants srub wolno LJZywac tyllko klucza wlielo~bkowego podobneqn do III ucza do srub zIbern z gniazdem szesciokQtnym, gdyi: w przeciwnym razie uszkodzone zostana ~by srub gl'Owicy:

- wszystkie srubv dokr!i'ci~ mornerrtern 40 N' m w kolejno~ci pokazane] na rysuniku 2.7.

- wszvstkie sruby dokrf1Gic w pokazane] na rvsunku 2.7 kotelnosci rnomentem 60 N om,

- w pckazane] kolejnosci wkiadac kluca w gni1tzda srub i uwaiaj~c na pol.ozeni,e przatvcski, docii;j!gac kazdij ze srub dnkladnie 0 p6t obrotu (alba dwa razy pe cwierc.).

• Zatotyc pasek rozrzq_du i ustawic roarzad 'IN spos6b opi.sany w rozdziale 2.6,

• Utozyc na glowicV p6~Qkro:H;l'lq usaczelke, a po dmgiej stronle p~dckf~g~V pie~sc::ier'i 'iJszczelniaj~cy. Obie CZ'1sci prlykl,eic smarem do powierzchni gtowicy_

• Na~ozvc pokrywf gtowicy, Po h:!wei i prawe] stronie pokrywy osadzic no ~wbaGh dwustrcn nych blachv usz;tywniaja.ce nraz rowncmlernle. naokolo, doknpcif nakrstkl momentem 10 N' rn.

• Wszystkie pozostale prace rnontazowe wykonac w odwrotne] kolejncscl niz podczas demontazu,

Spra'wdza n ie popychaczy hydrau l'icznyclh

Nalezy nieco powiedziec 0 pcpvchaezach hydraulicznych. poniewai: nieprzeplsowe obchodzenie si~ z mimi rnoza doprowadzic do uszkodzenla silnika. Nizej pedanvch wskaz6wek trzeba przestrzegac przez caly czes.

• W czasie przechowvwenie popvchaczs nia powinny leie~ no boku, leel nalezv ie I.,Istawic powierzcnniij stvku z krzywk~ wah .. ro;z~du do dotu.

• Popvchacze wymienia6 zawsze w komplecie, poniewaz sq one nlenaprawialne i nia mozna ich reglllowa~"

.1 Hatasliwa praca zawor6w podCZi:lls rozruebu jest :zjawislk.lem normalrwrn. Jezeli jednak leh praes wydaje sie lbyt gloslia. to popvchacas mozna sprawdzi~ nastapujaco:

- uruchernlc silnlk j poz:wolic mu pracowae, at wtQczy si, wentylator:

46 ~----------~-~---~---li

2,2. GLOWICA I ZAWORV

SPRAWDlAl\IIE. POIPYCHAClY HVDRAULICZNVCH

47'

~'f$. 2.27, aTWORY ~slrzalkl), W KTORE NALEZY WKR~CIC TF!ZPIE.N!E F'FiQWADZACe G,t.OWIC~ WZGL~DE:M KAD'LUBA

RV$- 2.28. SPRAWDZANIE. POPYCI-iIACZY HYDRAUlIGZNYCH. S'iosowa~ GiQ do w!'lkaldOwek w 1nkSicill

- na okolo 2 rninutv zwiekS2:Yc IPt~dkos6 obrotowa do 2500 obr Imirl;

- [ezeli popvehaeze S<I nadal bardzo gtosne, to mozna ustallc. kt6ry z nich

jest uszkodzony; po odkr~ceniLi i zdjeciu pokrywy rQzrzttdLJ tak obrocie walek rozrzadu, aby wi·erzchotek krzywkil sprawdzanego popvchacza ustawil si~ do gory;

- klinern drewniarwm lub z tWOi"zywa sztucznago naci5n~6 popvchacz do dolu w sposcb pckazenv na rysunku 2 . .28; jesli luz IT1li'ildzy pcpvchaczem a k'rzywk'l b~dzie wi~kszy n iz 0,1 mm, zan im [eszcze zacmie si~ otwierae zaw6r, to popvchacz musl bye wym~eniony na navvy.

W przvpadku zarncntowartla nowvch popvchaczv silnika nle rnezna urucharnlac przed uplvwern 30 min ad zakoriczenia rnontazu, gdyi: w orzeciwnvrn razle zaworv mogq uderzyc 0 tlokl.

Wymiana pierscienia uszczelniaiClcego walu ro,zrzqdul

Jesli w pob~kzu piersclen la uszezelniajaceqo wah; rozrzi)du stwierd~i si~ wycieki oleju, to piBr~ciei1 trzeba wymien if. MOlna to zrobic bez wymontowan ia eil nika z poiazdu, P~ersdar\ uszczelniaj.qJcyznajdWlje sit za kolem zabatvm watu rozrz~du. Do wymontowanfa piersclenla powinnc si~ uZywat przyr:zoldu speclalneao 20085. Spos6b posfug1iwania sie nim jest nize] ooisanv, W przypadku braku takiego przyrZ:ftdu pier~cie~ wyciftga sie zagi~tym prstem,

• Poluzowac mocowanle alternatnra. Przesun~c alternator w kierunku srodka silnika i zdjqc pasek kllnowv.

III! Od'kr~cic g6rn~ oslon!2 paske rozrzadu, Konieczny do tego jest klucz do sru b z ~bem z g n iazdem szese i okat n ym.

• U sta IN i f pierwszy cyl i nder w G oM P. Do ustaw i Ii! n i a poslu;i:yc sit zna ka m i poczqtku za pta n u.

• Zluzowac rolk~ napinajqca [napinaez] paska l~batego (patrz strcna 65) i zdjqc pasek zl;baty z kola rozraadu, Podwiqzat pasek 'W taki spcscb, aby nie m6gt Sh~ zeslHzgn~t z kola na wale korbowym i nie bvt z.alamany. Nie obraeae jui teraz witoej watu kcrboweqo.

• Un isruch om ic W od powied Ii i spos.6 b waf rozrzadu, n a pr,zyk~a d Z8 porn oci=,! 8UUEtgO peska z~batego nalozonaqn na kolo z,bat,a wah .. rozrzqdu,. Odkrecil: §rubq mocuj<1!clJ knto Zfiilbate wslu rozraadu i wyjElc jEt razern z podkladkq,

• Sci.~gn~~ z w.du koto z~bate rozuoldu,

2. Sn.NIK~ BENZYNOWE

Rvs. 2.29, iflRZ'fRV\D SPECJALNY DO

WYM 0 NTOWAN IA fiE RoSel EN I A U SICZELN IAJAC'EGO WAIU FlQZRZJ\DLJ, Takiego samego p~,i;yrzl'ldl.! moi;na town iffi: uzyt do wvmontowa nia pr.:r;edniego pierScieniOi uszczeln~Eljilcego watu k.oFb(lw~g(l, Opis w '!~ci!!

Rys.2.30, PRZYAlAD' DO MDNTAZU NOWEGO PIERSCIENIA USZ:CZELNIAJI\CEOO WALU ROZRZA_DU OSADZONY NA S~LNIKU

• Z walu l'O:zrzqdu wYC+q,gnlic szczypcami WPlISt cz.6Iankowy.

• Srub~ kola zebateqo rozrZCldu wraz z podk~a,dk'l Wkf~cic w konc6wk(t watu fQzrz;:Jdu tak dale'ko, jak tylko rnozna.

• Wzi.q.c do relki przyrz'Id specjalny 2085 pakazany na rvsunku 2,29 i CZ~U wewn~tr:Zfl Q (A) wylulild t 0 dwa obroty (okoio 3 m m) Z czescl zewnetrz nej, a nasteernezeblokowac j<l wtym potozen~u ~rubij radelkowanij (18 )"

• Stoz.k.owq, gwirl'towan(! cZ)Q~c gtowk:y przyrz;~du pow-lee olejem, natoiy6 na wal rozrzadu i wsunqc pod p~erscien uszc:zelniaj~cy. Nasti\lpnie, rownorniemie dociskaj~c pr1:yrzoijd do p~erScienia; wkr~cjc grzechotk" przyrzold w pieroci.BI1 us.zcze1niaj~cy (rys, .2.30), B.Z do npareia sill! 'Q wat ruzrzqdu,

• ZIuzowa6 nakretk!@ ra,de~kQWi;HH;j (B rY5. 2,29) i obrecae cz~c (A) przYr:2:ijdu do c~w~li. ai: pierncie~ uszczelniajqcy wysunie sit(! ze swego, otworu

!II Zamocowac przyrzijd w imadle i SG,iEjQlllir,lC Z niego szczvpeami piersclen ~ SZOZE! ~r1 i aj -lcy.

W nowym p;ie'f~cieniu usz.czelniajqcym powlee olejem warg, ph3r~ciellia oraz pow i,erzc h n i~ zewn'@trznq_ i pn:yslaw ~6 pierSc~e'n IU szcz.eJ n iaj !;Icy p~osto do otworu (spr~z.vni;l do ~rQdki;l). DQ wbicia piersciellia uzy6 adcinka ~ury o tak dobranej Sredt'l~cy{ aby opierata s,i, tua przy zeWl'lttrznym obwodzie p~e~cienia, I?liel~ci€l11 nalezy tak wbic, aby jego ezolowa ptaszczyzl1a pokryt.a SIfJ' z powiefzchl1i~gjowicy. N ie wbijac go g,t'li!biej. gdyz. rnczna nirn zamknil~ otwor sptywowy oleiu. Piernciefl !:Js:zc:zelniajQCV wahl rozrzadu motna tez osad:z~c wtaki sam sposeb. W jaki osadza S!!il przedni pier~cierll.JszC:lelniClj!;lcv walu korbowegQ. Jest to opisane na stron,ie 60.

Ci!§nienie 8pH~Zania we wszystkich ()yHndr~ch sprawdza si'i! W Gelu usta'ienia, czy wszystk iezawory do klad ~ i e sili! z.amykaj a, o,z:y piers.cie,n ie ttokowe nle S(J polamane lub zuzyte Oral ezy nie rna jakichkolwlil3k innych niespmwr'losci 'IN cyl~ndlrach. Przed spra,wd'zeniem trzeba sHnik nagrzac do ternperaturv

Q ~ p~r~~c~y.~ ~

"p. 2.31_ ZNAKOWANI EDEN EK TlO+<OW PFrlED WYMONTOWANIE.M HOKOW Z CYLINDROW I ODtAC:ZE~I~M KOR8QWODOW

~----~--~------~------------------~--~--~~

2.2. GlOWICA I ZAWORY

SPAAWDZANIE CISNtENIA SPR~2ANIA

• Wykri;lcic swiecs zaplonowe.

• Otworzvc praepustnice oraz przeslone roaruchowe.

• Osadzic manornerr do sprawdzania cisnian ia spreza nia w otworze na sw i ec ~ pi e rwszeg 0 cyl i nd ra.

• Poleclc druuie] osobie wcisni!ilt.i€ pedalu przvspieszania do oporu i uru chomienie rozrusznika

• Obracac rozruszn ikiem wal korobowy do chwili, az wskazowka manometru wskaze najwvzsze cisnienie spr~ian ia.

• Sprawdzic w taki sam sposob pozostale cylindry.

• Norma~nie obowiazuje zasada. ze zaden z cvlindrow nie moze wvkazvwac niiszego cisnienia spreeenia niz 80% cisnienia sprezania w najlepszym cvll ndrze, Male i nier6wnomierne cisnien ie sprezan ia rnoze bye spowodowane zuzvciern pierscleni tlokowvch. bedzia si~ rowniez przejawialo nadmiernynl zui:yciem oleju, .Jesli stan cvlmdrow jest dobrv. to cisnienie sprezania powin no wynosic co najmn iej 7,5 at (okolo 0,75 M Pa) _ W rniare zwililkszania sle przebiequ cisnieriie coral' bardziej rnaleje.

2.3. TLOKI I K 0 R BOWODY

Wymontowanie Itokow i korbowod6w

Tlok wraz z korbowodem wvbija sie z cvlindra trzonkiern rnlotka od stronv walu korboweqo. Przudtcm nalezv zdemontowac pokrywy stop korbowod6w i panewki. Nj~ej podane uwagi dotvcza wszvstkich silnik6w i odnosza sie do oznaczania czesci, ich ustawiania w czasie montazu oraz charaktervstvcrnvch cech poszczeg61nych silnik6w. N<l1ezy si~ z nimi zapoznac jaszcze przed przvstapieniern do pracv.

• Kaidy tlok i przvnaleznv korbow6d nalezv oznaczvc numerem cvlindra. z kt6rego zostal wvmontowany. Ttoki najwygodniej jest oznaczac tarba na denku tloka (rvs. 2.31), na kt6rym nalezv r6wniei narvsowac strzalke wskazujqca prz6d sil ruka,

• Podczas wyjmowania tloka z korbowodem uwazac ne sposob zabudowv pokrywy stopy korbowodu. Natvcnrniast po wymontowaniu korbow6d i pokrvws oznaczvc po tej samej stroma numerem cvlindra (rvs. 2.32). Najlepie] jest to zrobic za pornoca punktaka (cylinder nr 1-- jeden znak

2, SILNIKI BENZVNOWE

A'ys. 2.3.2, OZNAC2ENiA (~tr~aliki) NA KORBOWOID71E I fOKRYWU, STOPY KORBQWODU

lAys, 2.33, NADLEWKi NA KORBOWODZIE I POKRYWIE STQPY K'QRBOWODU M USZp\ lEZEC PO TEJ SAM Ej STFIONIE I MUSZA BYC 5KIERQWANE W KIEAUNKU KO~ PASOWEGQ WAtu KORBOWEGO

itvs, 2.34. PFtZEKFlOJ TlOKA

przed wymiElIl'l Uok" pomier.;:;y6 wyroiary ,,(1" i "b"

punktakisrn, cylinder nr 2 - dwa 'll1aki punktaklem itd.). Korbowod i pokrywa musza bye tek rnontowana, i:eby oba nadlewki Ie:i:aly neprzeciw siehie (rys. 2.33). Tlok z korbowodem rnontowec do silnika w takirn ustawlen iu. abv oba nad lewki byty skierowane w kiaru nku kora pasowego wa.u korbowego. P61panewki znaczy6 farba na tyln~j stronie odpowiednlo do oznaczen korbowodu i stopy korbowodu. Naleiy lei zaznaczve, ktora jest 90m3, a ktora dclna .

• Jesh tloki blild~ wvmlenisne na nowe, to zaraz po rozmontowan iu

zmierzyc d!ugosc sworznia tlokoweqo, Sworzeri tlokowy ma dlugose 57 mm i tylk.o 0 takiej dlugQsci sworznie mogi:! bye uzvwane, to znaczy kcmpletnv ttok musi bye w tym sarnvm wyko!'1aniu, co tvchczasowv,

• Warunkiem podstawowym podczas zamawiania nowvch tlok6w jest podawanie oznaczenia rnodaju i roku produkej i pojazdL.l, gdyi: tyllko wtedv jest zapawnlone otrrvmanle wfaSciwych tlokow. Tloki r6iil~.Ei sill! mi~dzy sobs '9~li!bokosd~ kornorv spalanla w denku tloks (rys, 2.34). Jesl,i na przyklad zarnierza si'i zarnontowac uzvwane doki, to trzeba zmierzyc wymiar "b", Jest

to tak zwane wysokosc sprezan ia, ktora dla kald~go sil ntka jest in na, T+oki,

kt6rych thee sie utyc mUSZq mise takq sarnq wysokosc sprezenia jak dotvchczasowe. WystlilPuj", tez romlce w wvsokosc: komory spalania w tloku

"a". Wysokosc ta nie we wszystkicll silnikach jest taka sarna,

Tloki nalezy demontowac w sposob nizej opisanv,

II Zdemontowae pokryw~ stnpv korbowodu i panewki, a ttok zkorbowadam wybi~ trzonkiern tn~otki'Ji do g6ry. W razie potrzabv aeskrobac skrobakiem piersc ienia nagaru przy 9 6 r n yc h kr a w'l\Idz ~a c h otw orew cy lin d r6w,

m~ __ ~ ~~ ~ ~

2.3. n.OKI I KORBOWODV WYMONTOWA~IIE

• ZdjijC za sworznl tlekowvch spr~i'Ysts pierscianie 2:abezpieczajijce i wyUQ(;ZYC sworznie tlokowe. za posrednlctwern trzpienia 0 odpowlednie] trednilcy. Wybrani,8 prz.y brzaqu otworu na SWOtZel1 ttokowy urnozliwia wyj!i!c'ie pierscienia zabezpleczaiaceqo 111 pomocq rvsika lub pcdobnego narzedaia, tak jak to pckazano na rvsunku 2,.35.

II Poslugujqc sle przyrzijdem do zdsjrncwania piarscierri tlckowvch, zdji!ilc, po kolei, od strony danka tloka, pierscienie tlokowe (rys. 2.36). Je~U p~er:§cieni.9 m.aj:!j bye uzvte pnnownie. to trzeba je odpowiednio oznaczyc_ ..Jesli 1"1 le rna mozliwooci posluzenia si\il przvrzqdern do zdeimowania pier8- cieni ttokowych. to rncma [e zdjijc zs pornocq pask6w blachy. tak [ek to pokazanc na rysunku 2.37. 'Pod pierscienre nale:ty wsunElC w rownych cdstepach 3 paski btaeny. .Jeden z tych pas'kow nalazy bezw:z.glliidnie podtozyc pod korice pirutcienia, kt6ry rna bye zdejmowany,gdyz chroni to przed porvsowaniern tloka, Na rvsunku 2.43 prsedstawi 0 no sposoh rrrontazu zlozsnia trek - korbowod,

~ ~,51

Rys. 2-35- ZDEJ MOW A N IE ZE SWO RZ N I A TI:.O K ClWEG 0

PIERSel ENIAZAB~P~ECZAJACEGO ,2d P(lfflOC'I rysik,; lub Rys. 2.36. ZD EJ MOWANI E PFlZYRZADEM P! EI'l!iCIEVI.I1

oodobrlaQa osno zakoriczoneco rlj'lr2~z~1I) n.OKOWYCH

Rys. 2.37. UZYCIE PASKOW BLACH CO MON1AZU PIEFISCIENI

2. SILNIK~ BENZVNOWE

Rys. 2.38, POM IAR $REDNICY CYLlNDflA

RYII. 2,39. MIIEJSCA PQMIARU CVlINDRA. POl'l'IIary w'Ii:;Qnuie s~~ '0 mm od dolne] i gornElJ kraWllti2i oraz w srodku. Pomiary wykonEI(~ w kiasuukach "A" i "B"

Rvs- 2.40, POM~AR ~R'EDNICY H_OKA. Wymiar zrrnerzcnv '0 mm powyiej dolne] krawijdzh musi bye zgodny

z wymagilnym

Po·miary otworow cylindrow

Do zmierzenla srednicvcvllndra jest nlezbedna ~rednic6wka zaqarowa gdyz za jej pomoca rnozna rnierzvc srednic~ u g6ry, w srodku i na dole (FYS. 2,38). Bel. Mednic·6wki z.egarowej nize] npisanvch pomlerew wykonac nie rnoma Fomiarv nalezv wvkonvwae w klerunku w:z.dfuznym i poprzecznynl (rys. 2,39). 10 rnrn od g6rnej il do!nej kraw'i!dzi oraz w :§;rodku, W sumie trzeba wykonac 6 pomiar6w dla kaidego cylindra_ Zmierzone wartosei nalezv zaptsac i por6wnsG z wartosciam.i w tablicv "eharakterystyka technlczna". Nallezy przestrzeqac, abv wszvstkie cylin.dry byty przatoczone. je-Sli wymijary cnocby jednego cyl,i nebs nie b(ldl'l sj~ mieScil'y w podanveh toleranejeeh. Odchylka 0,08 mm ad wartoscl wymaganych jest dopuszczalne. Tfoki nadwymiarowe mozna otrzymac w wymiarach pedanvch 'VIi tablicv ",Charak· terystyka techniczna".

Ostateeznv wymiar cv~indra wylicla si~ nastepujaco: zmierzyc ttok w odlleg-

losei 10 mm ad delne] kraWl;ildl.i i prostopadle do osi otworu na sworzen dokowy (rys, 2.40). Do te-go wymiaru dodae IUl ttoka w cvlindrza 0,03 rnrn Ii odj~c naddatsk na koncowe honowanie 0.02 rnrn,

W celu sprawdzenia luzu noka w cy'lindrze pamierzyc tlok i cyUnder w sooseb wyi:ej opisarw i wylic::z# dl,a poszcz,eg6lnych cyli'ndr6w w,arto~ci luz6w_ Jezeli uzyskane wartosci ~dq wililksze ad 0,08 rnrn, to cylilldry trzeba

52 ~ ~~ __ p_fz._e~t~ocz~._Y_C_,_p_o_n_ije~W~a_l_s_w_i_a~d_c_zY_··_lO_,_. i_z_g_t~a~n~ic_z_n_e_z_u_z_'Y_oC~ia~·~lo_s_t_a_'Q __ O_s_i~_g_n_i'~t~e~.~ ~

Czynnost ta jest ootsana na stronie 58, Kontrole luzu prz.epr,awadza sit tak same, iek kontrollil luzu mi~dzy czopern gtOW!'Iym ij parnewkij wah.! korboweao.

~~~ ~~ ~53

;',,'3, TlOK.1 I KOFIBOWODY

SPRAWDZANIE

Rvs, 2.41, POMIAR LIJZU OSIOW'EGO PIERSCIIENIA it.OKOWEGQ W RQWKU TlOKA

Flys.2.42- POMrAR LUZU ZAMKA PI EiRSCI'ENIA no KOWEG 0 W CYLI I'll D RZE

Sprawdzanie tlok6,w i korbowod6w

Sprawd.zic dokladnie wszvstkie c:::z~~ci. W przvpadku stwierdzania oznak zacleranta, zuzvcia lub porvsowania cz.~M; rnusi by,~ wymieniona. NaieZy wykonac nast~pujllce porniarv dolk6w.

• Sprawdzic luz piersclani tlokowvch w rowkach tloka, ClynnaM: Iii! wvkonuie si~ w sposob poka:z:arw na rvsunku 2.,41, WykO'FzystUjqC pier~cie~ 1, w1asdwego rowka i szczellnornlerz. .Jezell stwlerozonv ~lJZ jest wlekszv nii. 0,1 5 mm. to zL.lzyW jest pierscien albo rowek .taka. l.uz rnontazowv nowvch pisrscieni powinien si~ zawierac w grandlcach 0.02 ... 0,05 mm.

• Wsuwec po kolei pierscienis tlokows do cvllndra ad dotu kadluba, Wsu F1i~ty pierscil'Hi przesumlc nastepnie cdwroccnvrn tlckiern 0 okQto 15 mm do dolu, aby ustawil siQ dokladnie prostopadla d-o osi cvlindra.

!II! .Zmierz:yc szczelirromierzern luz zamka pi,erscienia (IFYS. 2.42). Luz zarnka pi.e!rlici,eni uszczelni.ajiil_cych powirnen wynQsic 0,3.,,0,45 mm, a pierscieni zgam iajijcych 0,25, .. 0,45. mrn. G ranicq zuzvcla dla wszystkich piertcieni jes:~ powlekszen ie si~ luzu :zamka do 1,0 mm.

I. Spr a wd zic, cz;y sworz n h~ do kowe itu I ej k i Ib6w k Qrbowod6w n ie wykaZld'i objaw6w zacierania, Jesli ehocbv tylko jeden kmbow6d jest nie w porzqdku, to trzeba wymienic wszvstkie,

• NakFf;tki srub xorbowodu 18wsze wvmleniac.

iii Spfawdzic na przyrz,!;Jdzj'9 do prostowania kurbowodnw, czy korbowody rile sq skrecone lub wygliQte.

• Sprawdzi~, czy sFuby korbowodu nie majij uszkodzeri i w razie potrzeby wymiBl'lic na nowe, Stosowsne Sij sruby naprezana do gran icy plastveznoscl i tvlko tekte nale-zy montowac.

Pomiary luzu miftdzy czope m korbowYlm i p·anewk21 stopy korbowodu

2, SILNIKI BENZYNOWE

Polctczeni,e Uoka z korbowodem

II!! Jesli majij bye zarncntowane nowe tlokl, to sprawdzic, czy wszvstkle nows tlnki s~ w tym samym wvkonaruu, co doivchczasowe.

• Nagrzac tlokl do ternperaturv 60"C (wloioyc do glot&cej wody). Zaopauzyc sili! w trzpian 0 odpowiedniej srednicv z czopern orowedzacvrn n ~rednicy dcpaaowane] do otworu w awerzniu tlokowym.

• Wci,snijjC sworzeri r~kij w naqrzany t}ok i korbow6d,

• t.ijCZ'IC tiok z korbowodem. trzeba przestrzegac nastepujqcvch wskaz6- wek:

- strzalka (nervsowana albo w nowych tlokach wyblita) rnusi wskazywaf przod silnika (pam rvs, 2.31),

- nadlewy na stopie korbowodu i pokrywie stopv korbowodu musza bye sklerowane w klsrunku kola pasow@go wahj korbowego (rys. 2,33),

- cznaczenla nurneru evllndra na stopie korbowodu i pokrywie stopv korbowodu rnuszq bye identvczne,

• Sprawdzic, czy po zlozemu tlok plynnie przachyla si!ii' w jednl:j i drug" st rene na k orbowod:z~ e.

• Za pornoca przvrzadu do zakladsnla piei"SciBni tlokowvch osadzic kuleino piersclenle w rowkach tlcka (pam rys. 2.36). Moi:11iwe jest pomylenie pierscisnia uszczelniajacaqo z pierscien iem uszczel niajaco ·zgarniajqcym I z tego wZ'lll~du aanlm si~ je osadai trzeba zwr6dc uwag~ Ina ich przekrc] Oba pierscienie rnajq po jednej srronie narvsowane slowo "Top" alba "Oben" i ten napia rnusi bye kezdorezowo widocznv cd strcnv denka tloka po zatoze n i u pi ersc ian ia,

Zalmontow,anie tto,ka z korbowodem

• Dokladnie pokrvc olajem powierzchnie otwor6w cvlindrow.

• Wszystkie korbowudv u~oiyc odpowiednio do numerow cylhndr6w, INadl-ewv na stopie korbowodu i pokrvwie stopv korbowodu rnuszq bye skierowene w kierunku kohl pesoweao walu kmbowego.

• Strzatki na denkach ltok6w musza wsk.azywac przod siln lka,

• Zamki plerselen i ustawle na obwodzie r6WMmiern ie, co 120d• Na wysunku 2.43 pokasane jek zamki powinnv bye orzestawlone wz.gledem sworznia Uokowego.

• Na pierscienie t~ok.owe nasunae tasmowy prz.yrz~d do zaciskania piers~ cieni i tak scisnilc nim pierscienie, abv calkowicle wsunelv sle w rowk,f ttoka,

'!!!! Na srubv kerbcwodu nasunae kretkle odcl nki rurek gumowych albo z tworzywa sztuczneq 0, w ce I u za bez p i ecze 11 ia przed po rvsowan i em ctwnru cylindra .

• ' Obr6cic waf korbowv tak, aby dwa wykmbneni'i:l znala.zly sili 'W DMP.

• Potozyc silnik na boku. W tvrn po~oi.eniu +atwijej jest nasunac stope korbowodu na czop korbowy i uehronic sili! przed porvsowaniern glad:zi evlindra i powierzchni ezopa korbowsqo,

• WsunqC kmbow6d do cvlindra. Po~panewka korbowodu powinna ane]dowac sie juz W otworza stopy knrbowodu, a jej Wi;jS W wyoraniu ustalajq cvrn,

~. Wsulflqc w cylinder noll. tak gl~boko, az pierscianla kolelno wejd'! do Gyl~ndra, a stnpa korbowodu osladzle na csople korbnwvrn,

~~------------------~------------------~~~

W pl'Zypadku kcmpletneqo demontazu nelezv kadlub dok~adnje umyc II usu nQc wszvstkia ciala obce z plaszcza pfynu chlodz,!cego Or,8Z it kaoat6w olejowvch. Szcze·g6lnq Llwagl;'! naleiy zwr6ci6 M calkowite usunitc~e roztworu woclnego, kt6rym silnik byt myty. Jasli istnieje taka mozliwos~, tc kadlub nalszv osuszve sprezonvrn powietraem.

~ __ ~~ ~~ ~~~55

2.3. TtOKI I KORBOWODY

ZAMONTOWAINIE

Rys. 2.44. POM IA.R SZCZEtHNQMIERZ.E.M LUZU I\OR60WODU NA CZOPIE KORBOWYM

Rys. 2.43. MONTAZ TlOKA I KQABOWODU

L.tery wskazlJjl~ umilliscowiellie oznaczen korbowodu

I pokryw)I (AJ OUIZ Usyll.!o ..... inie f1adlew6w (B)_ NadlewvllnU5O':1I bve skl'flrowane W krsrunku kO~1l paSQw~go

1 pir:mlcienie tlokowe,

2 - pierklen za,b(!zpie(ztlj1jcy sworznta tlokrlwego, 3 - swarzelrl tlokowy. 4 - tlok, 5 - korbowed.

6 sruba korbowodu, 7 - gklw~CI.l cylindr6w;

8 panowkl .k.{)rbowOalU, 9 - pokrywa stop¥' korbowoou,

1 {} - nal<rft!c:a korbowodu

iii Drugq p6tpan€wk~ uto:z.yc w pokrywia stopv korbowodu i dobrze j~ naoleic. Pokryw~ nasu n<lo na srubv korbowodu j lekko docisn<'lc. Wczesn iej nalez.y oczywiscie USUfltlC rurki zabezpieczajijCe prz.·ed porvsowaniarn. Bezw.zglliJdnie uwaiat na to, aby oba nadl€wy pokazane ria rySIJ 1'1 ku 2.33 zna~azly si@ obok siebia, poniewaz Ieszcze w ostatniej chwlli rnozna zmbic jakit bfi1d.

!II INaolBit powierzchnie przyleg . ania nakretek na pokrywie stopy korbowonu.

• Dokreclc naktfltki na przamian rnornentern 30 N' m, a nastepnie z tego po~oienia joszcze 0 dais:!!€! 90", to znaczv 0 , /4 obrotu,

• Po zrnontowan i L! korbowodu obr6cit kilka razv wal korbnwv, aby natvchrniast wyk.ryc ewentualne z.akleszclsnia_

• Po zmontowaniu wszystkich tloknw sprawdzic jsszcze rsz oanaczenia wszvatklch korbowcdow oraz CZ"I wsz"lsrkie strzalki na denkach ttokOw wskazujq we w+asciwyrn kiarunku.

• Zmierzyc szczelinornierzern luz mi~dzy powlerzch ni~ hoczna sto·py korbowodu a powierzchn i~ opcrowq czopa korboweqo, tak jak 'to pckazano aa rysunku 2.44. Jest to luz osiowv lozvska korbowodu, kt6ry nie powini·en bye wi~ksz'l niz 0,37 rnrn.

• Zsrnontowac mise olejowq [rozdzia] 2.7)-

2.4. KADlU B SILNIKA

W eslu wyznaczenia luz.6w tlokow w cvlindrach nalei:y zmienv~ srednic'9 tlokow (patrz rys. 2.40) i zapisac ie, at nastepnie pomierzy6 otwory cylindr6w w eposob nastepuiecv.

• Zoa pomoca srednic6wki z.€Igamwej zrnierzvc smdnlce cylindr6w W odlegtosc i 10 mm od 9 6rn e j idol nej kr aw-;cki.

iii Zmierzyc ~rednke cylindrow w srodku .

• Oba powyzsze porniary wykcmac IN kierunku r6wnolegivrn do podluzne] osi kadfubiJ, a nastepnle [eszcze raz w kierunku poprzecznvm na tvch samveh wys.oko~ciach. Zapisac kazde s:zdc wynik6w porniarcw dla kazdeqo cvlmd-

ra. Jesli apnrzadzl sl~ teraz s'lkjc, taki jak na rysunku 2,39, oraz zapisze obck zrnierzona wartosci. to uzyska si~ dobrv przeglQd stanu silnika i mozliwosc tatwego umiejscQwienia msksvrrratnvch zuzvc. Rozllica mifi!dz:y wartosciaml porniaru u g6ry Ii I.! dolu to stozkowatosc. R6znica mj~dzy wartosctami zmierzolrllymi r6wnolegle i prostpodle do 051 kadluba to ow,alnzacja (nieolmlQ'to~c:), W zadrwm misjscu sredn lea zrnierzona nie rnoze 511; r6znic nd

wyma.ganej wi(j'[;€ij nii 0 0,08 rnm.

S~ do dyspozycji tloki w dw6ch nadwvrniarach. Katdorazowo nalez.y roztoezvc otworv cylindl6w tvlke 118 wymiar odpowiadajaev najblizszernu nadwvmierowi t~ok.6w.

SkrzyW'ienie kadluha sprawdza si~ w sposob podobny do pokaz,aneg,o na rysunku 2-20 odnesnie do pomiaru gtoV!{licy cylindr6w. Powierzchnie podg~owicow~ kadlube pomi,el'zyc wzd~ui:nie, poprzacznie i po przeki'iltllej, Szczelinomierz gn.!biszy nii 0,1 mm nle powinlen dac sle wsu n(lC, Pr:led

pcmietem sprawdaic, czy powlerrchnra kadluba jest idaalnie wyczyg;;ZCzona i czy jakies clala oboe nie dosta~y sie mi,dzy bleszke szczeltnomlerza a powiarzchllie kadl~ba.

2. S I LNmlt.1 SEN ZVNOW E

2.5. WAL KORBOWY I PA:NEWKI t'QZVS'K GlOWNYCH

Wymontowanie watu korboweg,o

W eelu wymotrltowal"l~a wahj korboweqo trzeba wyji;(¢ silnik z sarnochndu. • Zrobi6 znak punktakiem na koh'l zamachowvrn i pokryvvie sprzeg+a w celu zaznaczenia wzajemne>go po+ozenia tvch czesci,

iii Wymontowa~ sprz~glo (patrz rozdzial 4.1),

• Przytrzymujqc koto zarnachowe, odkr~clt ~rub, mocujltc~ kolo rozrzadu watu korboweqo

• W pojazdach z mechanlczna skrzyniij biegow sruby mocujaca kolo zamachowe odkreca sie iPrzytrzymuj~c wieniec z{!baty kola zamachoweqc wkr9takiem_ 'Najcz~ciej jednak udale sle odkrecle sfuby rnocuiace bez potrzeby przytrzymywania kola zarnachoweuo,

Wy'Stsrczy osadz~6 na sH.ubie klucz oezkowv pod katem prostvrn do oromienla kola, gdyz ty!ko wtedly powstajijjcy moment obrotowy jest najrnniejszv, i uderzyc r~kQ w drugi koniec klucza, W wynikutekiego dzlalaf'!~a sN.!by przewemie SI!i' ~uzujq. Do przytrzymywania kola, zamachoweqo rnozna lei: u*yt ptaskownika z wywierconymi dwoma otworarru P.askownik. przvkreca sie do ko~a zamachoweqo srubernt Sprz'ilgta. Silnik dobrze podepnec i sruby odkreclc.

• W poiazdach Z iJl,ltomatyczn., skrzyni(! bieg6w, kt6rych montaz w sarnuchodach Transporter mzpoc:z~to w 1991 roku, tarcze napedow(l odkreca si~ w spos6 b wyi:e i opisa nv,

• Odkredf kQ~Q pasowa pompy ptynu chlodzijcego n dolnij oslon~ paska ~batego_

56~ __ ~~ ~~ ~

1I'I'lI. 2.450. POMIIAR SZCZELIN,OMIERZEM LUZU OSIOWEGO WAtU KOR BOW EGO

I--------~~~ ~~ __ ~ 57'

2.6. WAl KORBOWY I PANEWK,II lO1:YSK Gt.OWNVCH

WVMONTOWANIE

• Na powierzchni zewnetrzne] paska UiZn<.'lC2:Yc farboll klsrunek jego biegu.

• Po zluzowaniu nakr'€ltsk rnocujaevcn kolo napinacza l!:djlil~ pasek ztlbaty Z k61 zQbaty,ei1 i kohl napinacz9. NiB ohracac jut wiiillcej walu rezrzqdu.

• Odkr~cilc 'g+owicf,.'! Ii zdjij(; jij razsrn Z oborna 'kolektorami,

• Odlkr~cic mise- olejowa (patrz strona 68).

II Wymo ntowac porn p~ o,lej u (patrz stro n a 68).

• Jei,e.li rna bye wymontowany tylko wal korbowv, to tlnki i korbowody mogl(! pozostac IN kadlubie. W przeclwnvrn razie wym'ontowa,c doki i korbowody w sposob opisenv w rozdziale 2.3. Jeteli 'l:toki oraz korbowody pozostajll! w kad+ubie, to nalezv koiejno oznaczyc pokrywy stop korbowodow. zdjll(; [e Ii poz:ostawi~ z panewkarni. Nh'i zapornniee wymienic ~rub kmbowod6w; jesli sit uszkodzone.

• Czujnik zegarowy l. podstawka ustawlc przed przodern kadiub8. tak aby rnozna by to przystawic konc6wk~ czujnika do przsdniaqo CZOpla wal'u korboweqo. Za pcrnoeq duzego wkr~taka dopchn~e wal korbo,wy do eporu najpierw \IV jedni"J strarre, wyzero'wa~ czujnik, a na:s;t~pnue do oporu w dr~gij strone, Wskazanie cwj nika to luz osiowv, Odczvtanq wartoS6 nalezv zapisac, gdy~ bftldzie potrzebna podczas montazu. Je~li luz osiowy jest wil;ll<_,szy !"Iii: 0.25 mm, to trzeba go skorygowac podczas rnontazu. W nowym si'lniku srodlkowe panewki s~ wypos3zone w pOlpiersci€lnie nporowa (pauz rvs, 2.6), Podczas wymiany panillw~k montuje si~ panewki z kclnierzern i w takim przypadku pierscienle oporows niEi s~ potrzebne (nle rnontuje si~ ien). Pierscienie opowwe albo kotnierza oporewe panswek przejrnuja sitv osiowe. W przvpadku gdy nie dysponuj,e si(l czujnlklern zeuerowvm. rnozna lUI oslowv lmiBrzyc szczelinornieraem, Ikt6ry wsuwa SIIil mi~dzy powisrzchnie ezolow~ toiyska ~rodkowego a kolnierz caopa w.a+u korbowaqe (ry!::. 2.45),

• Oclkr~cic s.ruby rnocujqce przedrriq pokfyw, pi€lrSci'enia u5zczelnialjijcego (patrz rys. 2.6) i zdjqc jij razem z uszczelkf[.

• Zdjqc plytli! potredlf1li'l sllnlka; jest ona csntrowana na tuleikach pasowvch, Odkriilci~ sruby rnocujace tylnq pokryw, plersciania liszczelniajQceg,G lzdhlC j q ra zern z u szczel kij.

• Odkr~cilc stuby mocuiace po'krywy to:Zys.lk, poluzowujae [e rOwliOmiernie i "na krzyz", a nastepnie zdj<lc koleino pokrvwv, Sprawdzic, C'l.Y nurnerv pokryw Sij dobrze wldccme. Pokrywa huffier 1 maldule sit po stronie kohill pasowego.

• Zdj!:lc polpanewki z czcpow walu korboweao i umie~cic je w prZYl"lal,ez· nvch pokrywach ~ozysk gt6wnych.

.2. SILNIKI BENZVNOWE

• WYiq'c ostroi:nie wat korbowy z kadluba.

• Wyj<tc z kadluba pozostele p6+panewki oral. dohtczyc le do odpowiednich pokryw i pOlpanewek juz ldj~tych. Te polpanewki rnaja rowki olejowe i podczas ponowneqo rnorrtazu rnusza Z pnwrntem wrocie na swoje rniejsca w ksdlubie. Wyj<l'c dolna pierscisn ie cpcrowe ze srodkewequ lozvska (je~m WVS'~1il p uj ij) .

• Sprawdzte dokladnie czy wal, nie rna uszkndzari, iii nastepnie pornierzvc czopv g,hJwne i korbnws. Czopv te rnoqa bye trzy razy sz1ifowane. W takirn przvpadku stosujs si'i' panewki padwymiarowe.

• Wa'~ korbowy zamoecwac w kolach na tokarce (albo po~oi:yc kcncuwvmi czopami na prvzrnach) i czu] nikiem z,egarowym zmierzyc przy srodkowwn czopia gl'6wnym blcie wa-u, Nis moze bye ono wi~ksze niz 0,06 mm. W przeciwnvrn rane wymienic wal kmbowy na nowy.

• Zmierzvc luz miedzv panewksrni P czopami walu:

- wyczys.cic dokladnle p6.panewki i umiescie w kadluble alba. w korbowndach:

- ria wszystkicn czopach 'gt6wl1ych polozyc plastvkowe paskl "Plastigage" i na~oi:yl5 pokrywy z wlozonvm: p6lpanewkami; dokreclc sruby mornentem 66 N - rn, wah~ korboweqo juz nie obracad;

- w eelu sprawdzania luzu w tozyskach korbowvch nalezy dosunqc stnpy korbowod6w do czop6w korbowvch, potozyc ad g6ry na czorpach paskl "Plastigage" i na+ozyc pokrywy stopv korbowcdu z w~'o2:onymi polpanewkarnl: nakretki korbowcdow dokrecic mornentsrn 30 N 'm;

- punlswaz po dokreceniu pokrvw nie mozns jut obracae walu korbcweqo, to kazdorazowo montuie sie koroowodv tvlko na dw6ch czopach korbowych ustawlcrwch w DMP;

- odkrecic po kolei wszvstkia pokrywy lozvsk gl6wnych i dwie pokrywy fo.iysk korbowych:

- p or6wnac sze rok OSC rczplaszczo n eg 0 paska w n aj szerszvrn rn iej scu z wzorcem dostarczonyrn wraz z. paskaml (rvs, 2.46); je~1i :tmh:m:ony w taki spos6b luz wynosi wi,cej niz 0,17 mm w przvpadku !ozysk g~6wllych i 0,12 mrn w przvpadku totysk korbowvch, to nalezv wvrnienic panewki na

Sprawdzanie watu ko rbowego oraz toiysk glownych i korbowych

Rys. ,2,411. POM IAR lUZU MI ~DZY PANEWKAMI ! CZQPAMI WAtli KORBowmo "LA POMOC!\ PASKQW ,. P'LAST I G AG E"

9~- ~ ~ ~

2.5. WAl KOFI BOWY I PANEWKI ·LOZYSK Gt.OWNYCH

SF' RAW Dl.AN I E

nowe: nalezv jednak zwr6C1i~ UWi!lg~, GZy cznpv nle byly juz szlifowane na m n i e] SO!':(I sred n lee:

- po zmierzeniu luz6w w dw6ch pierwszych lnzvskach korbowvch obr6cie wal korbowv i zrnierzvc luz w pozostalvch dwecn, W sposnb wyiej opisanv,

Zamonlowanie walu korbowego

Podczas rnontazu poslugliwacs~t rvsunkiern 2,6.

• Wytrz.ec otwory na panewki gt6wne w kadh.ibie, P61panewki Z otworem oleiowvm uto:zyc '!IV otworach, wqsem ustalaiacvrn w wybraniul etworu. P6+panlllwld obficie powlsc olejern,

• PI'2Y stodkowym lozvsku umlescie w kadiuhie oba pclpierseienie oporowe, w przvpadku gdy panewki nie by tv wymieniane na nowe,

• Wa,t korbowv po~oi:.yG ostroznia na polpanewkach, .Jazel i korbowodv pOlostaly w cvlindrach, to lch stopv nalezy wpr(.lwadzic na czopy knrbawe,

I. Urni·esc::i6 polpanawki ~o:zysk gt6wnych hez otworu olejowego w przvnaleznvch pokrvwach lozvsk g~6wnych. W'IsBmi w wvbrantach otWOH.J, i dobrze powlec cleism ich powierzchnte. JeSli 5c:j rnontowane. to w srodkowBj pokrvwia osadzic dwa pozostale polpierscienie oporowe i r6wniez nbfieia POWIHC otelem. Rowkj olelows powil1ny bye skierowane w strorre w.atu korboweao.

• Nasun"lc pokrywy lozvsk g~6wnych. a nastepnia ostukae je rmctkism gumowym albo Z tworzvwa szrucaneno.

• Dokni!·ciC sruby lozvsk gl6wnych w kilku atapach, rozpoczynaj~c od srodkowego lozvska i dokrecic [e ostatecznie mornantern 65 N' m. Po dckrecenju pokryw tozvsk gt6wnych obr6ci~ waf korbcwv kilka rilly, .aby od r.azu sprawdzic, ezy nle wyst~pujq zakleszczenia .

• 1 Ponownie sprawczie Juz csiowvw spcsob optsanv jui: rra stronie 58 (patrz rowniez rvs. 2.45).

• Zemontowac tlokl I knrbowodami. tak jak to cpisano na strnnie 58.

• Zarrtontowac oba pier~cienle uszczeln iaj~ce walu (stroria 60).

• Zarnontowac kolo zebate paska roarzqdu .

• 1 Zamontowac pasek z~baty i oslone paska w sposcb op~sany w rezdalala 2.6. • W pciazdach z mechanlczna skrzyni.1;j bieg6w zamontowac kolo zamachnwe. Srubv rnocuiace kolo mUSZq bye zawsze wymieniane na nowe. Gwinty srub posmarowac srodklem zabezpleczalacvm przed odkreceniern ,,06". Moment dokrecania wvnosi 100 N' m. Podczas dokrecenia 'rub zabezPh8CZYC wal korbowy przad obracanlern, podldadaj~c klocek drewniany mifildzy ramie korby i sctanke kadiubs.

• Po zarnontowaniu kola zamachoweqo zamontowac sPrziigfo (psnz stro 11 1:1 157) i jego ~ruby rnocuiace dokr~ic momentem 20 N' m.

• W pojazdach z autornatvczna skrzvnia bieg6w zamontowac tarcze napedowa. .Jedna podkradke na1lety w~ozyc m~idlY powierzchnie oporowa watu korboweuo i tarczs napedowij, a drugq podfo:zyc: pod +by grub. Sruby posmerowac rownlez srodkiem do zabazpieczan ia srub "D6" i diociflgn:qC momentem 75 N rn. Przed zamontowanlem tarczv nap~dowej przeczytac uwagi podane na strcn ie 63.

• Zamontowac pornpe oleju [patrz strona '58),

• Utozyt nOWq uszczelke rnisv oleiowe] j zalozyc misQ olejowol. Sruby rnoculaee z tbem szeselokatnvm dokrlilclc momentem 20 N . m.

• Wszystkie pozostale prace wykonac w odwrctne] kolejnoscl jak podczas dsmontazu.

59

~------------------------------------~--~~-------------------------9

2:. SILNIKI BEN,lVNOWE

Wy'miana pierseieni uszczelniaj2\cyeh, watu korbowego

Przedni i tylny p~er:sciel1ie uszczelniajqce walu korboweglo powinny bye wymieniane przy okazji kazdego demontazu walu korbowego slbo pobyw pierscieni uszczaln iaj,l',Icych. Praca ta wymaga specjelnvch narz~dzi i S2Cze~ g61nvch ~rodk6w ostroznoscl. Oba clersclenle uszczel niaj;:'jce rnozna r6wniez wymieoic bez wymontowania silnika 1. poiazcu. jesli stwlerdal s'iQ W iel'! po b I, i zu wycieki ole j u. P !zyczynij posl i zg u sp rZlilg+a rnoze byc n a przyktad n~0szczelnoM tyl nego pierscierria uszezeln ~aj.~cego.

Wymonlowanie

W eelu wymontowania przedniepo pierseienia uszczel nlalaceno naleiy zdj~G passk klinowy, oslonv paska z!'Jbatego, pasek z~baty oraz koto pasowe I kelo :z~bate. W celu zluznwartie sruby moeuiaeel kate pasowe walll korbeweqo wtflCZYC t:zwarry alba pi<[tv biieg, mecne zac~ijgn:ll~ herrsulsc aw.:uyJ ny i zllJzowaJc:srub\l za pomoc~ klucza nasadoweqo,

Do wymcmtClwania pi®rscieni.a ust!czfllniajolcegc powinno si!il uzywac przyrZi;ldu pokazansqo na rvsunku 2,29 oraz koricowkl pokazane] na rys~nku 2A7, K.o'r'ic6wkli trzeba wkr~c:i¢ tak gi1i!boko, jak tvlko rnozrra, w wal korbowv za pomoc~ klucza do grub z tbern z gnialdem sze~ciok~ti1ym" Depiero wtedv rnozna nasedzie przyrzotd pok.azany na rvsunku 2,29. Sci~gni~c:ie piersciania przebieqa w taki sam sposob, jsk pjerseian ia uszczeln~ai'ilcego walu mzrzfldu. en zostalo opisan€! na etron le 47.

W eelu wymontowania wlnego piersetenia ussczelniaiaceno naleiy odl<llczyc ad silnika skrzyniQi bieg6w, zdemcntowac sprz.;gJo il kole zarnaehowe (w przvpadku autornatvcme] skrzvni bieg6w - tarcz~ nap~dow~), Do wyci<lg· ni!'tcla tylnego plersclenia uS2czelniajqcega uzye narzedzia pokazaneqo na rysunku 2"48 albo spr6bowa¢ wyci<1gnqc go ostrozriie wkr~takiern, LJwa:i:a~, abv nie uszkcdzic ptzy tylfll kadluba, W przvpedku gdy sllnik [est rozmontowany, odkr~cic odpcwladnla pokryw~ pierscienia uszezelniajaceqo i zdjilc ~& wraz z uszezelka. NastlilPt1ie wybie pierscien uS'lczeh"l~ajo1l.cy ad wewllij_nz na zewnqtrz, Uwaiac, a'by Ilile USl.kodzit: zadneqo elernarrtu.

Zamonlow.anie w sllniku wymontow,anym z poJazdu

• Powlec olajem warg'll usz,czflln~8j&C~ i powierzehnie zewn~tlrznq p~ers. clenls , nstramle wbiC go w p(lkryw~ pierScienia tsk gl~boko, aby po'Wierzcr,n~a czotowa ptersetenta pokryta sie z zewnetrznq pfa.szc:zvzn&, pokrywy plier~cieF1lia uszczelniajqceqo.

Rys. 2.47, KONCOWK~ DO $CI,,\GANIA f'RZEDNIEGO

PIE.RSCI! ENIIA USZCZELN IAJACEGO WAtU KORBOWEao Rys, 2,49, NARZIE;DZIE DO ~CIt\GAN IA TYlNIEGQ

NAUE2'l' WKIFlI;CIC W WAl KORBOWY, A'l. DO OPORU PIUlSCI ENIA USZCZIElN~Aj.l1CEGO WAUJ KORBOWEGQ

60~ ~~~~~~~~~~~~-~~ ~

O.~,~ ·0 _

Rva. 2.61. MONTAi PIEFISCIEN.IA USZCZELNIAJ,i\CEGO WAt.U KO RBOWIEJ3 0 IpO STFH'l N I E KOlA .ZA.MAC~OWEGO. Poka~ny przyrZl1d rnozna rei: wyk.omu~ SBmodzieln i e

~ __ ~ ~~ ~~ ~M

2.6. WAl KORBOWY I PAN EWKI lOZYSK GlOWNYCH

WVMIANA PI ERSCIENI USZCZELNIAJACVCH

• Na!H..Jnqc ostrozrrle po'krywe 'l nalozona uszczelka na wal korbowv, dosunQc do kadluba i ustawie dokladnie wsnotosiowo Z w8f8m korbowyrn. R6wnomiemie i naokolo dokr{l'cic sruby moeujece .

.zam.(mtowanie w silniku z8monlowanym IV poJeZdzle

II Do rnerrtazu przednieqo pi~nk~enia uszczel niajacego mcsna stoscwae spec] a I n V przyrl~d.

• N asu n.,~ n a CIa p walu korboweqo tu ~ejlil prowadzacq, ta k j ak to po kaza n 0 na rvsuoku 2.49. Ooficie powlsc olejem zewnetrane oraz wewneuzne powierz.chnl6 plerscienia i nasunac go na tul,ejlil prowadzi'lc~. TuJej~ doersIkowq przyrlqdu nasunac na tulej~ prowadzacq i dokrQc8c srubt W osi tulei do chwili, az piergcien zostanls wttoc.zony W otw6r w pokrvwle, nasttlpnie zdemontowa c przvrzqd.

.1 .Iezellzaklada sie l10wy pnertcien uSlcz€llniajqcv ad tvlu silnika, nalezy go estrcmie wbilc rntotkiem natvle. abv l.JstawB si~ IN otworze W'sp6tosiowo. Nalezy pr.w tym uwaiawae, aby nie usakodaie warg~ uszt:zeln~ajijcej. Nas.t'i'pnls uiye do wl:locz,enia pierscienia ptzYrlfljduspe<:jalnego 2003/1 aibo specjelnie wykonanej plyty z otworem W srodku no czop wa~u korbowego i dworna otworarni na srubv wkrecane w otworv srub mocujacvch sPrzlil910. R6wnom~ernie dokr~cajqc obie ~ruby, rnozna wdoczyc pierscier'i uszczelniajijcy na wtasciwe miejsce.

F1vs. 2.49. PRZEO MO~TAZEM PIERSCIENIA Rys. 2.50. DOKR~CANIIE. TUlEI DOCI5KOWE.J W CElU

USZCUlr\HA.Jt\CEGO OSADZIC NA WALe. KORBOWYM WTtOCZENIA W GNIAZOO PIERSCIENIA

TUlEJ'~ P!flOWADZACP\ USZCZELN IAJACEGO

2. SILNIKI BfNZVNOWE

Wym,lana kola zamachowego (mechaniczna sk.rzynia biegow)

Woelu zluzowarria srub mocuj~cych kolo zsmachowe nal€lzy W odpcwiedni sposob u niaruchornic keto zarnachowe. przvtrzvrnujac za wieniec Zlilbaty (pos~u;i:yc sle wkr~ta'kiem).

Na rvsunku 2-528<1 pokazane cz~sci skladowa sprz~gla i kula zarnachoweqo. Sl'ub rnocujqcvch kola zamechowe n Ie mozna drugi fin UiYWBC. Gwinty srub przad wkreceniern posmarowac srocklern do zabezpiacsania srub przed adkr~ceniem .,D6", Efeki. zabeapteczanla rozpoczvnasle pn 30 rntnutacn. a utwardzanle trodka trwa ad 3 do 24 godzin. Przed nanleslenlem srodka powlerzchrue, ktore majft bye nirn posrnarowana, rnusza bye dckladnie wycz_yszczo i'i e.

W przvpadku gdy powier2;chn~a cierna kola zarnactrowaqo jest poztobkowana na przvklad na skutak slizganiBi sie zuzytsj tarczv sprz'ig,la. wymlenlc koln za m achowa.

Jesli mcntujs sr.; nowa kolo zarnachows, to trzeba na nirn naniesc znak poczq_tku zsplonu. poniawaz w nowym kale jest namesionv tylko znak ,,0". Zrnak ,,0" nie jest nanleslcnv M gomej krawf;!dzi kola zarnechoweqn i trzaba go rei odpowiednio przedluiyc. Podczas zsanaczanle pocz<jtku zaplonu post~powac nastepujaco .

• OdnQ~eic znak ,,0" i aazneczvc go na g6rnej krawedzi kola zarnacnowsqo.

RY1S. 2.52_ MQNTAZ TARezy SPRZI;_GtA

1 - uszc;:e·11ul (zawsze

wym ien lilt. !"Ie nowij) 2 - Aruoo 10 !'110m

3 - pierScreli uszc~etniaj!!cy 4 - pIy~<l posreti nia

5 - kato zam<!(;howe S - ~ru ba , 00 N . m 7 - tarcza 8prz~g'11i

8 - po k rywil sprz~l B 9 - Sru be 20 N - m

"V!! .. 2.63.ZAZNACZAN!EPOCZA,_TKU ZAPt.ONU NA KOlE ZAMAC H OWYM (pa:uz t!lksl)

62, I--------~ __ ~ __ ~_~_~~_-I

:t!;i, WAt.. I:(OR:BOWV I PAI!I1 EWKI lO'zVSKGtOWNlYCH

WVM:IANA KOLA ZAMACHOW'EGO

63

II! PrZV~02ye do z~b6w wier\ca z.~batego Hnijk'i! w kieru nku do gory i od znaku ,,0" odmi'erzyc w LEWO 14,5 mm,

• Ooldadnie w zaznacaonvm mlajscu naci<:!c piln ikiern rowek. kt6ry w sw~etle larnpv strcboskopowe] bedzie wldocz.ny podczas sprawozania ustawienla zap+cm!J (patrz rvs. 2.53).

Wymiana larczy napQdowej przektadni hydrokinetycznej (automatyczna skrzynia biegow)

Tarcza napedcwa przekladn: hydrokinetycznej jest mOCOW<lI1<3, do walu korbowego sze~cioma srubami, .Jadna podkladka W"lmaCnilaj.q_c.a znajduj@ si~ m i~d z.-y l'ba moi sru b i pow lerzch n io1 UHCZ.Y, Pod kladka ta rna po jed J'l ejstro n ie faze na I.ewn~t~znej krawedzi. Musi 'bye ena mcntowsna IN taki sposob, aby faza bytaskierowana do tarczy. Podczas mentazu posmarowa6 ~ruby mocuiace tarcze naplidowol smdkiem zabezpieczajqcvm .• D6" ~ dociqgnljjC rnomentern 100 N' rn. Nie zapornniec w~ozyc mi~dzy wal' korbowy i U~UC:ZQ' nap!ildowij podkisdki dvstansowei. gdyi: wy:znaClfl ona wysun~lilcie tartzy napljldowej na zewnqtrz. Przed posmarowaniern srub srodkiem zabB:z.pieCl.;). [acvrn doktl';ci~ ta~(;l~ nape<;lowll i z.mierzyt gl!i!bokosciQm~e'2:em od~egto~"': tarczy nap!ildowej od kadluba (rys. 2.55). IPoprzeczk~ suwaka nale-zy opr~ec na tarczv n.~p~dowej po stronie, do kt6rej jest moccwana przeldadnia hvdrokinetvezna i dos!Jnilic wysuwk~ g~!ll'bokosGiom1erza do pewlerechnl k..uHubal Wymiar ten powinien wynostc 30.5, .. 32,1 mm, Jesli tak n~e jest, to m~(ldz.y wall<.orbowy I' tarc,z, nap~dowtj wlozyc: podk.adk~ Q odpowiedniej grllbo&ci , W nowej tarczv nap~dQwej jest r6wn~ez naniesionv tvlko znak ,,0" i cdpowleenl znak do reguiacJi poeaaiku zaplonu trzeba nanies.c takze nil tarczv napedowej.

R:ys, 2.54. TAFlCZA NAF'~DQWA PRZEl<;tADNI HYDROKINETYCZNEJ

1 - podldadkll pod srub,y. 2 - podl.':la(;lk~ th"'Sl<in~OW'1

Rys, Z.S5, POM IAR ODlEGL05CI if" ARCZY NArp~DQWE.J o D KADt.U BA S ~ LN ~ KA

,2, SI LN~KI B ENZY NOWE

Flvs. 2.5ti. CZ~SCI SKlADOWE NAPf,DU WAlU ROZRZJ\DU

, - g6ma OSIOM PElS!;;!! Z1(ooloe>go, 2 - IUllo:rfll;;a i podt:ladka 10 N ·m.:3 - Ivln!! os+ona paska 2~billego. 4 - Sruba 2. podkladl;;<j, 5 - korBk U!l1iykai!lc\!. 6 - pasek z,b;;lY. 7 - koto napinacz!I,

8 nafo::r~tk EI I pod k+oo ita "'llr~zystB 45, N· m'. 9 - kOll!k gwj I"!tOWEIriV 10 N . rn,

I Q - kmak gumoW\I, 11 - St"ubYlTiocujllce koto paSOWQ 20 N -1"11, 12 - ~uby ,i podkladkJ 10 N'1"I1,

13 - pasek fdinowy, 14 - polowki kola pagOw8g0, " 5 - d.orna (istona paska 'Z~biltlilgO. ~'6 - nakr$lka I podkl-adka 10 N . fti. 17 - sruba mocu~'lea kohl l~bateg(l 80 N" m, 18 - ~·o~o zr:=bal9 ro:rzEjdu wah.i Korbcowllgo, 19 - srLJoa,

2:0 - kolnZli!bate 'Q'Zrzlldu walkil pos.redniego

• Od'kreci,~ truby rnccuiace g6rn~ oslone paska zebatego i zdj~c iq; .

• ZluzQwac:sJluby mocuace alternator, przesufiI'!c go do trodks' i zdhlC pasek

Iklinowy. Jesli polaz.d jsst wyposa~ony we w.sPQmaganie uk~adlJ kierowniczego. 'to zdi~G r6wniei pase,1e klinowv napedu pom,py ukladu wspornaqanla,

M~ ~ ~~ ~ __ ~~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~~

2.6. ROZRZJ\D

Naped umieszczonego w glowicy wah.J rozrz~du odbyw.a sie zs posr,ednictwem paska z~bateglo u~ozon&go na kolach zQbawc:h wahlW rozrz .. du i kOl'bowego oraz wa+ka posrednleqo. CZ'ilsci skladowe napedu rczrzadu s"l1 pokazane na rvsunku 2.56 .. Z rvsunku wynika, ze pasek z~baty jest calkowide ,astoniQ-tv- Koln z~bate walu kmbowego rna wypust. kt6ry wchodzl W rowek klinowv walu kQrbowego. urrlerucharnlajac kolo zlibate na wale korbowym. JezEllli pasek nie aostanle us:zkodlony. to jego okres eksplnstacjl pawinien wynosi1c 1000 000 km.

Pasek .l~baty napina sle za p~redn ictwem kota napinacza przestawianeqc mtmosroder»,

Wymontowanie paska z'lbatego

~.{I. R 02 RZA,D

WYMONTOWANUE PASKA ~t;;BATEGO

• Zaznaczyc wedpowiedni spos6b polozenle kola pasowego wZQI~d'em kola zebatego rozrzadu na wale korbowvm,

• W!qczyc piervvszy bieg, :;o;aci<lgnq,e hamulee awaryjny ,i odkr~(;i6s~lJby mocujqce po,t6wki kola pasoweqc.

• Zdj,qc obie po~6wki kofa pasowago.

II Odkrecj~ ~ruby macui.1l!ce doln(j os~on~ paska ztbatego i zdjijc ja.

• W pokaaanv rta rvsunku 2-57 soosob lh.li:l;owac nakr(ftk, mocl.Jjijc<lj naalnacza paska z~batego (w kienmku ,,0") i kole nap~nacza (Ii) obr6ci~ w Id em n ku przeciwnym do rueh u ws kazewek zeg €Ira.

!!II ZdJiilC pasek :z~baty 1. k61 rozrzedu. Nie obrac~c [uz wi'(i!cej watu korbowego.

Rys.2.57. PASEK Z~BATY ~ NAPINACZ PASI(A Zakl;!el'1lill p.1ISk"B :z~hMego i I U;tOw~,rl if;! nOilpi1naC2j)

~ - kielr>L.I!'IEik. ~Oipinj]nia p.'!Isk..a

b - kieruoQk h,u;owal'li!l paska

e - Siodek odl1ll'Q1~ci rni,~dzy kolami (wtym miejoou rlaleiy sprawd.zac flapililcie pil5ka z'l!b~eglo)

R - kO'l'O oil!pilnOOlu

Zamontowanie paska z~batego

Podczas zakfadania paska zl1batego trzeba pami~ta~ 0 .. zgraniu" 2r1ak6w ustawczyc h (par~z snona 66). Pasek ZQ"bSity FI 0 pin ac w m.lS't~puj'llIcy spos6 b,

'. Na~ozyc: kluez no szesciokat kola napinacza i obreclc Ie w pekazanvrn na rysunk.u 2.58 klerunku, Pasek. z!ilbaty jest praw~d~owo nap~~ty, Je§l~ VI! m~ejscL! pekazenvm M rysun'ku 2.69 Moina kCliuldam i palcsm wska:zuj<lcym 001'60i6 pasek 0 okolc 90Q"

• Nakr{Jtk~ kola napinacza dokr~ci¢ rnomantem 45 N' m,

III Ob:r6cic wal 'kmbowy 0 dwa p~+ne obroty i spr.awdzit, ezy napi!fC~e paska zli!batego jest wciaz tekle same.

III ZamontQwac W odwrotnej do dernuntazu kcolejnoSc~ oslcnv paska z.tbate" gO', kelo paaowe (uwazac: za ozna,c:zenie polezerna) i pasek khnowy, NapiQcie paska klinowago alternetora wyregulowac w spos6b opisany na stronie 79.

• Je~!i kolo razfZijdu by~o zdejmowana z watu korbowego, nalei:y ie. korzyst~j'lC t. rysun'ku 2.60, z powrotem osadzle. Srub~ mocLijilcfI pow~ec obt ieie olej e mid okreci f mom e ntem 2:00 N' rn. S ~~ n ik m u si byt: p rz'I;" tym zab'lokowany przed obretem. Moirla w tym celu wh;jCzyc pierwszy bieu, PrlV ::zacilt:lgnietym hamulcu awaryjflym wat korbowv podczas dokre-cania nle pow~nien S~'i! obracac,

2. SfLNll(1 BENZY'NOWE

RY5. 2.:58. KiERUN EK OBAACANIA KOLA NAF'INACZA W CELU NAPI ~CfA PASKA Z~BATEGO

Rys. 2,59. S,PRAWDZANIE NAPf~CIA PASKA Z~BATEGO

Rys, 2 .. 60. 1(0'1:.0 ZE;IBA E WAtU KORBOWmO TAK NASUNI\C NA WAt. KORBQWY, ASY JEGO WYPUST (8) MOZNA BYW WSUNJ\C W ROWEl< I<LlNOWY (A) WAI:..U KORBOWEGO

Sprawdzanie i reg,ulacja ustawienia ko' rozr,zEtd'u

Prace te nalezy wykonac przed ponownym zemontowanlem paska z~batego albo wtedv. gdy istnieje uzasadnione pndejrzenie, Z6 pasek zebatv przesuna! s'ili! (przeskoezvl 0 [eden il:.!iib) alba zostal niewiasciwiEl zaloiony,

• Wykr~cic swiece eaploncwe.

• Zamocowac prowizorvcznle kolo pasowe na kole zijlbatym walu korboweg 0 (bsz dol n aj oslrm y pas'ka rozrzaou). Ko n ieczrne u wa:zac nan a n le siona pcdczas dsmontazu znaki polozenia ko~a pasowego wzqledem kohl z,batego.

• Obr6cic waf I<orbcwy (za posrednlcrwern klucza 1i8sBdzonegc na leb srubv mocuj.1;Icej koln z~bate rozrzadu ns w.aJe korbowvrn), BZ naciecls na kola pasowvrn ustawl si'i! naprzaciw znaku na kale z~batym wa&a posredniego (rvs, 2.61). Po takirn ustawienru plerwszv cvlinder zna1duj,a si~ W punkcie zaplonu,

~~~~----------------~--~~--~~~~----~

SPRAWDZANIE I Fl EGULACJA USTAWIIENIA KOt. flOZ'!'IZI\DU

2..6. ROZiUI\D

Rys. 2.61. USTAWIENI~ KOlA PASOWEGO WALU KOABQWEGO I KOtA PASKA Z~BATEGO WAt.KA PO:5F1EDNIEGO PODCZAS ZAKl.ADANIA PASKA. Z~ BATEGO R aZA Z~ [I U

flvs. 2:.62. USTAWIENIE KOLA Zf;BAHGO WAlU ROZRZA.DU WZG L~OEM POWIERZCHNI GCFlNEJ GWWICY

II! ObrOC'ic kolo zebate wa+u rozrzadu (a tvrn sanwrn i wat rozrzi;!du) tek, abv znak na ty~nej stronie kO+B rozrzQidu znalazl si'i! na wysokosci plaszczvznv glowicy pod uszczetkq pol<rywy g.owicy, W sncseb pokazany strzal'k(j_ na rysunku 2.62. Pokryw~ g~owicy nalezv w tym celu zdjijc.

II Ponownie odkrecic kolc pasowe walu kotboweqo .

• Za+ozyt teraz pasek 2:'i!baty, zwa:zaj~c abv "l~by" paska dokladnle uk.ada~y sie we wr(lbach wszvstklch k6t zebatvch.

• N, a pi 1'jjC pa ssk rozrzao u (patrz stro na 65).

Wymiana walka posredniego

WymQntowan ie walka posred niaqc jest rnozliwa dopiaro po wvrnorttowamu silnika z pojazdu. Spos6b zamucowania walka posrednisqo jest widoczny nSI rysunku 2.6. Zanim przvstqpi sij~ do wvmontowanla wcdka nzebe wc:ze-~niej zdemontowae rozdaielecz zeplonu, Wymontowaniegtow~cy nie jest keniaczna. Kolnier:z pierscien ia uszczelniajaceqn rna w tylnej CZ,SCI kana+ sptywowy alaj u i musi bye rnontowanv tvlko w jlednym pnlozenlu. Kolnierz wywSJc:za Iuz oslowv walks i pod lega wymianie, kiedy luz przekreezv 0,25 rnm. Kolnierz jesl uszczelniorw wzgl~dem kadlu ba plerscien iern 0- ri ng. Pierscieri uszczalniaji:jcy walks potredniego wymienic pcdczas kazdeao osmontazu kolnlerza walka. W calu zarnontowania pierscisnia uSlc:zelniaj&cego najpierw zamcntowae walek, a nastspnie wcisn~c pier~cien uszczeln iaj.E.lcy W sposob oplsanv pr:zy wym ianis przsdnieco plersclen la uszczal niaJ<tceQo walu korbowego. Sruby mocujace komierz walka potredl'1lie90 dokreclc momentem 25 N' rn.

2.7. SMAROWANIE

Silnik jes( srnarowanv obieQowo olejem pod c.iSnieniem. Pompa oleju jest napedzana od watka posrednieqn kolern zfilbatym i znajduje sie w dolnej c~sd kadluba, Mi!;!dzy filtrem i wspmnikiem filtru jest zemcntowans ehlodnica olelu Ko+o napedowe pornpv s~uty r6wniet do nap~du rozdz i e laeza za p+o n 1,I.

67

~--------------------------------------------------------~--~~----;

2. SILN"tl BEN~YNOWE

R, 1 .2 :3 5 7

10 1.2 14

Wymont,owa n Ie i za montewa nie mlisy ole] Dwej

Mis!;! olejowGI mozn a zdemontowac na sil niku zernontowanym w pojei:dzie. po odslonleclu spodu pojazdu.

II Odkrljlcic korek soustowv oleju i spusci ole] z silnjka.

• ZamOCOW<lC silnik na zawleslu llnowvrn i lakko uniest.

• Odkr.;;cic dolna plyt'i! Qsb;miajijcij.

• Odkf~cic mis!;I olejowq i oderwac uszczelke ad kadluba, jes!i przykl,eifa si~ oo niego i tam pozostala.

Mislil' olejowq rnontuie sl~ W ndwrotne] kole] noscl do dernontazu. Podczas m (I n tazu na leZy prz1estrzegac pon iiszyc h wskazewek,

!!II lNaleZyzaw8ze zaktadac rnowq uszc:zeU;;,!i. Powierzchni uszczelnlanvch nie smarowac rnasa uszcz.elni.ajqcq_ ani sma rem sta+ym. Uszczelk~ uk~ada~ r6wniei: bez smarowanta ne sucho,

• U waiac, aby uszczel "';;I orez mt~,sa 0 ~ej owe l:ostaly dok.lad n ie ustawi 0 n e \IVlgledem kedlu ba i aby uszczelka nie przesunela sif,! podczas dckr~ania .

• ' Sruby mocuiaee dokrecac Ir6wnomiernie il "na krzyz", Sruby z tbem szescfok<l:tnynn d okreca s,i4i,! rnornentem 20 N . rn,

II!!! Po wymiani,e, r6wnfej: flltru oleiu, napetnic sil nik odpowledniq iloScj~ oleju,

Wymontowanie i zamontewanle pompy o,leju

Sposob zsmocowania pornpv oleju w kadlubie silnika jest pckezanv Filii! rvsunku 2.63,

• Odkr~cic rnise olejowq,

• Odkriiicic sruby rnacujace pompt oleju.

• Poci~gn~(; pornpe do dolu, at walek nalp,dowy' pompy wyz*ilbi Sl'ii ealkewlcle Ii wyj!ilc pomp~ z kadluba.

• Wymontowac r6wniez rozdzielecz zaplonu, gdyi 'III przeciwnvrn przypadku nie mozna by zamnntowad pompv. Zernontnwania pompy dosltnlka prZ!ebiega W odwrotnej kolejno~ci do wymontowania, PQmpe przykr'Qca siQ' dO' kadtuba bezpesrednlo, to znaczv bez uszeaelkl. Sruby rnncujace doku~cic moment-em 20 N . m. Przed zemontoweniem rozdalelacza zaplonu tak obr6cic szczvpcsrnl walek pompy, aby jego pt,etwa zaoierakowa uatawllasle r6wnolegle do osi wzdlume] silnlka, WtBdy rnozna Dsadz,ic rozdzielacz zaptOntU albo tuleike z pierscieniem uszczelnlelacvrn. Wyregu~owac zaplnn w spos6b OJ) isa ny na stron ie 95,

Naprawa pompy oleju

Podczas demcntazu pompy oleju nallElzy pos~ugiwat siq rvsunklem 2.64.

• Wykr'i'ci~ z polkrywy pompv dwie krntkie srubv,

• Zdj~c pokryw9 pompv 1"8Zem 2 fUi'i\ ssawna i smokiem,

II Wyjqc z korpusu pornpv watek. napedowv z kolarn zebatvrn il kolo n~p!i!dlo;l:ne.

• Odkr~c:ic obie srubv moculacs rur~ ssawna do pokrywy pompy i wyjiji:: z glnislda w pokrywie pier~c.i9~ a-ring u5z:czelnio;llj!)GY rure SS8W!UI. Pned Iprzystijpieniem do szczeg610wej komroll umyc starannie wszvstkie cz~§ci skia.dowe porn py.

~~----~------------------~~------~~~

z.7. SMAROWANIE

NAPRAWA POMPV OLEJU

Rvs. U4, CZ~~CI SKtADOWE POMPY OI.EJU 1 - z:abierak na pedowy rozdzill,l.:Jcza zaplo flu, 1 - rabierak oap,dowy pomp.y ole-ju, a - korpus pompy' 0 !ej U, 4 - walek z kcHem :z~bi'ltll'm fi - ~ kola Ill!l~dzanego. 6 - k()to IlEIpIildtzllne. 7 - ~l;yIlB. 8 - pokrvwa IXII'I'1P\', 9 - o-rtnq, HI - rura tt!i~n pompy. 111 - kimawnica oleJu, 1'- - tpuoo, 13 - ~,yb.!! M6:.; 22 mm, , 4 - sruba Mil x 90 mm, 1 5 - podlkladka spre-Zysta

~~~ ~~~ ~ ~~ ~,,69

FI~I. 2,63, MONTAZ POMPY OLIEJU_ W silniku z wtryskiom benzvny jest dodatkowo zerncntowana t;hlm:linica Qleju, miljidzy pokrvwll filtru (8) i wli:tadem filuu (HI).

pa~rl sirona 72

, - Die(~cien uszc:zelmiijljcy.

2 - ik.orek wl(l ..... u ole'ju,:3 - w~kaznik bagn9towy ole]u. ,4 - pler~cierll :uszczolniaillc't'.

5 - czujmk. cisnienia oleju .0,3 bara (0,03 MIPa), 6 - cz.ujnik clsnleni.a oleju 1 Jl bam (0,18 Mfa),

7 - pillfSciftr1 uszcz,!lloiajilcv, 8 - wspomik filltru, 9 - sruba 25 N-m, 10 - pusi!kowy filtr oleju,

11 - I.!$zczelka" 12 - korpus porn py o!ej u,

t a - !<oIo ~ba;te nalP~dlU pompy ole] U,

,~ - !.ISlC2!11ka misy ole-jowe], 16 - sflJba 20 N' m,

16 - piericien uszcml·niaj'lCY, ,'] - korek spustowv olll'j.u, 18 - kLsro ..... l'lrt:tI ole] u, 1 9 - sruhli 10 N - m,

20 - rura SSl'jca pompv, 21 - o·ring,

2~ - IXIkl'\lw;; pompy z zaworem pr.zQ.lew~ow'lm

~..f .. =.:io ... _.....- 2

-.,_, i..-:-z

3&fJ

,

J (

5-a 4

11

2, SllNIKI BENZVNOWE

R\,s_ ,2,65. POMIAFt LUZU MI~DZYZ~BI\iEGO KOL Z~BAT'fCH POMP ...

Rys. 2.fi6. If'DIMIAR LUlU OSIOWEGO KQL Z~BATYCH POMF''Y

Rvs. , -

3 -

• SprElWcizlt, ezy korpus pompy f1 ie j.est' skrzvwiorw. Sprawdzic pcwlerzchn ie lezvskewan k6t l:~batych. W przvpadku lch zuzvcla powstajq stratv eisnienia i jest konieczna wymiana korpusu pornpy.

I!!! Sprawdzit lLJi:ycie k6~ z~batych, wsuwajac szceellnomterz mi~dzy zebv k61 w spcsob pokaaanv na rvsunku 2,65, l.uz rniedzvaebnv powinian zawisrae sie w qranicach 0,05. ,,0,20 mm. Jesli wynosi wilicej, 10 trzaba wymi,enit': kate zebate al bo lepiej ca~~ porn P'il ,

• Luz osiowy k6t 'Z~batvch powin~en wyrnosic Q,OtL,O.1 5 mm. W celu jego zrnierzenia nalezy przvstawh~ do powierzchni kadluba pernpv kqtown ik stalowy alba linial porniarowv, w sposob pokezanv ne rysunku 2.66, i zmierzyc luz mh;~dz:y nirn mal powierzchrnarnl czotowvrnl k6Il~b.atych.

!!!! Sprawdzic pewno§c osadzenia walka kola napedzanepo w korpusle. W razie potrzeby SP~ClYC puriktaklern koniec osi wystaj'lcej z korpusu, Jetli nis da to pozvtvwneqo rszuttatu, wymienic korpus pompy,

!!!! Zawsze wvmlenlac oba kola zebata rownoczesnie, jesli jest widoczna zuzvcia lu b uszkodzenle zebow, Najc:zesciej zuiycie z1ilb6w przejawla sit wybl'yszczeni'em bok6w z~b6w. Podczas rnontazu uwaza~ zwloszcza na ezvstosc powlerzchni stvku obu cl~sci korpusu pernpv, WS>l:ystkie c1fo!sci powlekac przed mcntazern olejern. Sz.czeg,6Inie obficis pokryt o~ejem kola zebata, gdyi: w czasia pierwszeqo uruchcrnienie mog,~ 5i,~ zetrzec, jesli biildij suche. .Jsszcze przad wmontowaniem pompy do sllnika eprawdzic, ezy kola zebate obracajq si{l plvnne, bel zacise.

Wymia na fi Itru ole] UI

Wkl'ad puszkowy filtru oleju wymrenia :si'i! 2; czestotllwcscla podanq w i 11- strukcii ob5~ugi oraz oedczes kazde] naprawv silnika. W celu cokreoenla wkladu puszkowego filtru uzywac specialneqc klucze do filtr6w alba wlm;taka, kt6ry wbija si~ w powierzchnie boczna wkladu filtn.! i odkraca tJl'Z.ymaj~c wkrttak 2.8 r~kojes6 {wklad filtru rnusi bye i tak wvrnierrionv). Filtr oleiu majduje sle w przedn le] czesci si'lnika.

Jesf wspornik filtru olelu zostal odkreconv ad silnjka, to podczas jego ponownego montazu nalszv uiyc nowej uszczelkl. Sruby rnoculaee wspornik filtru do kadlube do'kri(lca sie rnornentern 25 N -m, Uszczelki rria srnarowac za d nym srna rem.

~~--------------~----------~~~

2.7, SMAI'IOWANIE

WYMIANA f:n:rnu OlEJU

W.skaz6wki odriosn ie do rnontezu wkladu fi ltru s~ podane na naklejcs, Podczas wyrni,(lIW wkladu puszknweqo filtru wymieniac Ir6wniez gumowy pierscfen uSl:c~elnia.j<tcy wkladu. N.a~BZy go ~ek.ko nasmarowac i ulozyc w pokrywi e f i ltru, Wk lad puszk owy d 0 kraca s l~ wyt:t_ ezn ie re kC[. N le ha I azy do

tego uzywac ::i:adnycl1 narzedzi. "

Na keniac sprawdza sil~ poziorn oleju VII silnlku i w razie potrze-by uzupelnla ilose.

Sprawdzani,e elsnlenla oleju

Cisnienie oleju w sHniku mierzy sj~ manornetrern z p,rzyhlczi!<o1 wkrecan~ 'IN rnieiscs czujn ika cisniania oleiu, W silnikach jest srosQwallY dwgi czujn ik clsnienla oleju pO~1j!czony z br.z~czykiem ostrzeaawczvm. Je~elJ cisni@nie oleju spadnie ponize] 0.3 bam (0,03 M Pal, czujn ik eisn len ia o~eju 0,3 bara zarnvka 0 Ow 6d pr"ldowy ~ lam p ka ko n tro I, n a cis n i e n i a oleJ u si~ zasw lees, Jes 1 i ci~nienie oleiu spadrrle ponlze] 1,8 bara (0,18 MPs), a prlildkos-c cbrotewa silnika jest wi~ksza od 2150 obr!mfn, to zestyk cZ'ujnika1 tEl bars sJ~ otwlera, l,Qmpk<:! kontrokra cisnfenia oieju Si(! zaswieca a ponadto wt.1jcza sr~ brz~czyk.

• Spra wd:z.ic pozlom olfJju i w rszie porrz,eby uzuJu31nic ;,lo,§c .

• W/ijczyc zapior1. Lampk.a Kontrolna c'snienia oleju musi si~ S:wiecic. " Uruchomi6silnlk, Lamph konnofna cisn;em;a ole-ju musi zga8n!J~ .

• Z czujnikB cisnienjiJ 0,3 bara (czujnik w bri/zQwej iZQlacp) sdijgn'Jc kot'li::owk? przewodu elektrvczrrego ; zewr.teC ill Z ffl88.il pojazdu. Lampkil kolltm,lna cjsniema oleju musi si? zaswiecjc.

I) Nasadzic z pnwrctsm k0F1c6wke- przewodu na c:wJnik cisn~enja,

• Z c:zujnika 1,8 bara (czujnik w blale] izolaeji] sci&gn(Jc koric6wk'l) przew,od u e'ektryc2:., ego .

• Uuzyrnyw9c przez co najmnis] 1 sekunde pr~dkos.G cbretowa silnlka wililksz<1 nii 2500 obr/min. Larnpka kontrolna ctsnlenia eleju musi silil ro~iaslli~, a brz~czyk rnusl si'i edezwac,

Wvzej oplsane kontmle maj~ na celu upewn lenle ai'il. it) czujn iki ctsnisnla pril3c:uj(J prawidlowo. W ASO firmy Vo~kswag'en Sill. :SW'SOW;;H1El do pomiaru cisnienra manometry specjalne. C'~njenje mferzy s~~ n irnl w l1.ast,puj~c::y spos6b.

II Wykr~cjc z glowicV czujnik c;!mienia 0,3 bara (przew6deJekrrycloy ci!ujr'lika w brqi!owej izolacji) ~ wkr!ilcic go w manometr specjalnv .

• Kor'lc6wk~ r1liebieskiego przewodu elektrvczneao (1, rvs, 2.£f7) n;;lsadzic na czujnik.

2.&"1 UKtAIl eo SfilRAWDZANIA C~Sff,;lIENIA OLEJU pnowfAl nlBPissk.i, 2 - I~rn pa kantrol n~, - ~fi:BI'IM bl<lzowy

~--~~~ ~~~ ~ __ ~71

.2. SILNUU Eli EN2Y NOWE

• PlrzyfilGzk~ rnanometru sp~cja~nego wkr~ch~ w gtowicQ w rniajsce cau]nika.

• LamPIii kcntrulnq (2) pod~ftczy·c do akurnulatora i przawudu nieb'ieskiego w spos6b pokazanv na rvsunku 2.67.

iI PrzG'w6d {3) pOcc:Uijczyc do rna,s.y ..

• WhllCZYt': zaplon,

• Sprawdzi6, ez.y larnpa kontrolna Slil za~wiecila. .Jesll rue, to na~eiy wymienic czujnik na navvy.

• Urllchomic silnlk i obserwowae wskazanla manornetru spacjalnsqo. Lampe kontrnlna musi zgasnqc przy ci~nieniu 0,3 ... 0,15 bara. Jesli tak nle jest, to wymieni{; czujnik na nowy.

W celu sprawdzenia czujnika 1.8 bara trzeba wykonac nastQPuj~Ge czvnnosci,

• Wvkona{; wyzej op,isane ez.ynnosc~, jednak aemlast wfqczania, tvlko zaptonu uruchornic silnik i powolli lwiekszac jego pr~dkosc cbretcwa.

• Sprawdz.ic, ezy lamoa kontrolna zaswieca si~ przy eisnteniu 1,6 ... 2,0 barow. Jesli tak nle jest czujnik wymienic na nowv,

II U ruch 0 m i6 si I n ik i coczekac. az osi qg n le te rnperature pracy.

• Zwiekszyc predko~6 obrntowa do 20000 ebr/rnln i sprawdz.ic. czv manemetr wskazuja cisnienie co najmniej 2.00 barv.

• Je:W ·tal<, nie jest alba gdy cisl"llienie olelu spada ponizej 1,8 bara przy pn;dkotci cbrorcwe] 2150 cbr/rnin, naprawic pomp(l oleju alba wymlenic ji':! na nowa, 8tzf~czyk cstrzeqawczv rozbszrniewa, gdy cisn,ienie oleju jest :il:byt mats.

Wymialna chlodnicy oleju

Stosowana w silnikach ehtodruca oleju jes.t montowana mlifi)dzy wspornikiem flltru i wldadem puszkowvrn flltru. Chfodnice mozM wymontowat po odsrecenlu wk~adlJ puszkoweqo i cxUl:lc~eniu przewod6w ptymJ chlodzqcego. Nalezy w tym celu Qdkrecic ad do~u nakretke, Wzgl'ildem wspolrt'llika flltru chlodrrlca jest: uszezelnicna piersClienJem uszezelniajqcym. Podezas rnuntazu chlodnicy nakr~tk~ dod~gnqC mornentern 25 N' rn, Na rysunku 2.68 pckazano sposeb zamcntowenta chlodnicy.

2.8.

Silnik jest chlodzonv p~ynem ch+adzi\cym kr:!li:~cyrn VII obieuu zamknletvrn wymuszanym pomp(! odtirodkowQ typulopatkowega. Wentylator napedzanv za po~rednictwem Spl'z(!gta elektromagnetycznego jest z:a~ttczany wyJ<Jjcznjkiern termicanvm (w tempsraturze plynu chtodz~;cego 93 ... 98"C) osadzonym IN ehlcdnlcy. po I,ewej stronie, jesli silnik jest zbyt gor;;(cy, i z powretsm wylQcza ny (w temperatU'r~e 88, .. 9 3G C). gdy te fT! peratu ra sll n i ka po n own le opadnia. W ukfadzi'o chtodz:enlia znajduje Sli'i! osohnv zblornjk wyrownawczy ..

72r------------------- ~~ ~

2.il. CHlODZEINIE

WVMIANA P't.VNU C'HlODZACEGO

8

1

2

Flys. l.88. CZI;SCI SI<LAOOWE CHlODNIC'l' OLEJU

Niekt61'@1; pekazanveh I.U c:z~~Gi WI'Si~flyj<l tylkD w silnlku wysolmpr¢;nyFll'l '1 - korok,2 - piersciOln LJszcl.elniaj"lev, 3 - wsporr.lk fllteu,

<+ - lacznlk, 5 - piericien IJSZCZehliiljijcy, 6 - chiodnlea oleju, 7 - f1akr~tka sz~ciok<lt"i!, a - puukow\" fill! olejl1, 9 - korek.

10 - piarSclsr'! uszclBlniaj<l_cy, 11 - Aruba, 12 - uszczelka

Wymiana ptynu ChlOdzl:lcego

• Dzwignie r'Elgulacji temperaturv przesunqc w prawo do oporu.

• Odkrecic korek zblornika wyrownawczego_ Jesli sil nik jest gor<lcy. to trzeba trochf odczekac i doplero potem odkrecac korek.

• Spuscic plvn chlCldz~cy po Scil~l:gn i~ciu dolnego przewcdu p~yny cn~od::Zijcego albo po odkr~cerl iu pokrywy terrnostatu, alba po wykr~cenilJ korka (1, rys. 2,1 j.

Je~li p~yn chtodzq cy jest j eszcze w dohrvrn ste n i'8, to z n aczv n Ie by. zbyt dtugo eksploatowartv. '[Q moine go z.ebrec do naczvnia,

Napeini'anie uktadu chlndzenia p~ynem ch.odz~cym jest cZYlilno~ci~ prostq. Prawid+owe wykonanJe tej c:zynnosc! rnusi .zapewnic napelnienle ukladu ptynem ch.odz~cym bez Plilcherzy powietrza.

• Diw,igni~ regula.cji ternperaturv przesunqc W prawo do cporu.

II Zarnouowac na chlodnlcv dolny przewcd plynu chlodz.~cegQ allbo przykfi;lcit poi<ryw~ terrnostatu z now_' uszczalka. Doku;cic korek. ie~li wtasnie on byl wvkrec 111 n y _

II Napetni~ zbiornik wyr-6wnawGzy, az do g6rnych kraw~dzi ,i zakrtlcic korek zblornjka.

• Uruchomilt~ silnik i pozwoli'c mu pracowac, az do wtqczenia sit wen~ ty~amra,

• Sprawdzic pcziorn plvnu chlodzaceno w zblorniku wyrownawczym. Jesli jego poziom nne si{l'ga znaku "max", to nale:zydolac p~ynu 'chtodz.,cego (pam~ rvs, 2.69). Jesl'i silnlk jest naqrzanv, to poziorn plynu ch+odz'1cego meze le.zeO njeco powviej znaku "max'·'., Natcmiast lezeli silnik jest zirnnv, pozlom powinien sili!· zawierac mi~dzy znakarni "min" i "max".

~~ ~ ~ ~ ~ ~!,n

2. ·SILNIKf BENZYNOWE

S,prawdzanie i przygolowanie plynu chlodz~,cego

Rys. 2.69. ZElIOFlN!K WYROWNAWCZY Pl;.YNU CHl:.QDZP,CEGO

Rvs. 2.70. SPRAWDZANIE OOPOFlMMCI N.A

ZAMAFIZANIE P,l,YNU CH!:.ODZAGECm ZA POMOGA. PFlOSNIKA

Uk~ad chtodzenia zosta+ fabrycml8 napeinliony rnlesaertlna wody i p+ynu nisko zamarzaj'l:Ceg·o. ktera rna pozostawad w ukladzie przez catv wk. Jesli pJYIl chfodzClCY ma bye sporzqdzony we w+a.snym zakresie. to i'i81@z:y przestrzegac nitaj podanvch prcporc]i plynu nisko zamarzaj<lcego i wody. Zalecany jest plyn nisko zarnarzajqcv sprzedawany przez siel: handlowa VW o svmbolu "G11 ". gdyijego sklad znstal dostoaowenvspeclelale do silnikow Volkswagen.

Zalecane prnporcja:

- plyn chtodzqcy niezamarzajqcy do temparaturv 25~C - 3,5 dmJ ptyn u nisko zamarzaj~cega i 5.4 dmJ wodv,

- plyn chlodzGjcy niezamarzaji;[cy do tempera11HV - 35"C - 4,5 dm~ p~ynlJ nisko zamarzejqceqe i 4,5 dm3 wody.

Ge-stoSt plynu ctrlodzeceqo sprawcza sie za pomocs pr6bnika. Najbardziej wskazane jest sprawdzanie przed zimq. CZifsto zdarza si~ bowiem, ze w miasiacach latnich w~ewa sil,i_! do ukladu ehlodzenla zwykJ!ij w()d~. a potern si~ 0 tvm zapomina. Wynik porniaru odczvtuja sil,i_! na skali z.godnie Zei wskaznwkarni produeenta prnbnika. Na rvsunku 2.70 jest pukazanv taki

probnik, Na podstawie uzyskanych wynik6w mozna skmygowat wtasno5ci

plynu chlodZijJceg'o, bez konlecznoscl wymiany caleqo z!;Iwanego W ukladaie

p1yn u chlod z'ljc eg o.

74~ ~~~ ~

I!2'Ci

2.8. CHlODZENIE

SPRAWDZANIE ~ PRlYGOTOWANI~E PtYNU CHt.QDZA,CIEGO

• Odezvtac Z ponlzszs] tabeli potrzebna dla spodziewanei ternperaturv ilosc ptynu nlsko z.amarzaj(Jcego,

I. Pcdstawic pod chlodnice naczvnie i sputcic z. ukladu tyle plynu chlodzqcego, ile rna bye dQ~ane ptynu nlsko zam,nzaj'lcego.

• Zamlmqt otw6r spustnwv P+Yf'!!J.

• Wlae ustalonq nil nodstawie porniaru i tabllcv ilosc plynu nisko zamaraaiaceoo do ukladt, chlodzenia.

Poil[dana i'emperatura lllmar:zlIn;a

T emper atura zmierzoml

lIo~c piyn!J

nisko ram8tzaiiiCfJg()

3,5, dm~

4,0 dm~

3,0 dm3

3,5 dm~

2.0 drn3

3,0 dmll

1.5 dm3

2,0 drn"

1.0 dml

1 ,5 dm~

1,0 drn"

0,5 dm"

-25°C

-,35nC

-2.5"C

-35';C

-25°C

-35aC

-25UC

-35"C

-25~C

-35"'C

-35C"C

-35°C

-25"C

-30~C

Jasli podane fu w8rtood b(ld~ przest'f2egane, to uklad ch~odzenia nle zamarznle,

Sprawdzanie korka zbiornika wyrownawczego i: szczelnosci ukladu chlodzenia

Uk~ad chlcdzertia pracuje pod eisnieniem j w wyniku tego wyisza jest tei temperatura wrzan la plynu chlodzfjcego, Umieszczona w korki, zbiomika wyrowns1wc:tego plvtka z uszczelka jest dociskana do powlerzchni zbiornlka sHit sprli!iyny korka i pelni 1r01'~ zaworu bezpleczeristwa, Uktad ch*odzenia jest szczeln ia zamkn ililW. jesl i cisrl~en ~e w nlm nie przekracza 1.2, .. i ,5 at (0.12.".0,15 M Pa), Po przekrcczen iu tvch wartosci clsnlenie pokonuje sil~ sprtzYIlY i spud uszczelk] kod .. a zaczvna wyplywac pfYfl ch+odz<lcy albo para i elsnlenie w ukladzle zostaie oqraniczone,

Do sprswdza nia korka zbiornika wyr6wnawczego jest koniecz.ny pnyrzl\d do s prawdza n ia c hlod n ie. Kare It osacza s i!li w przyrzqdz ie (rvs, 2 < 711) i pom P'~ tego przyrz<;!du zwie:ksza cisnienie. az zewer kmka si~ ctwnrzy, Pcwinno to nastqpid VII podanvm zakresie cisnien. Jesli tak nie jest, to korek trzeba wymieni~ na nowv,

RlJl!. 2.71. SPRAWDZANIE CiSflUENIA OTWAFtCIA ZAWORU KORKA ZBIORNIKA Wy'FtQWNAWCZEGO Toklm Mmym przyrz~d'H'" mO~M sprawdzie: r6w"rez sz.:zelnoi'iC ukladu chtodzenta

~ ~~~~ __ ~~ __ ~~ __ ~ ~ __ ~75

2, 5H.NI"1 BENn'NOWE

Tym sarnvrn prz:vrz~dam rnozna w tak~ sam eposeb sprawdaic szczelnoM ukladu, Nalezy w tvm celu osadzte przY,fz"Id do sprawdzanla chtodnic w zbiorniku wyr6wnawcz~fm" W rniejsce korka, i pornpka pfzyrzr;jdu zwi,ks~yc cisnierrie do 1.0 at {O.l M Pa). Utrzymywanie si\l tego cisnien ia prze.z CQ najrnniej 2 min LJty ~wiadczy 0 saczalnosci ukladu, jego spadek 0 istnienju przeciekow, DziE;lki lstniejqcemu cisnieniu znalezienie miejsca przeeieku b~dz~e +alwiejsze (wycie,k,f plynu ch1odzGjcego W okoHcy niaszczelnosci},

Wymonlowanie i Z81montowanie chlodnicy

Chtodnica, elekuvcznle napedzanv wentvlator i przewodv gum,owe tvpowego ukladu chlodzenia pokszarm na rvsunku 2,72. Je~l~ pominad ksztaltv przewod6w plynu chlodizEjcegQ, to c2;~!§ci skladowe ukladu chlcdzenia s.q we wszvstkich silnikach takle same, Jedynie niektore modele majCl dwa wentvlatorv i odpowiednio zrnlsniona obudowe wl;'Jlltylatora,

Wytqczn~k tsrrnieznv wentvlatora jest wknilcony w chtodrrice u dotu, po I'~wej stronie. Przed wymontowaniem chlodnicv alba wentylatora od~~czyc skumutator. poniewaz po wt~cleniu zaplonu przewody zasilajece wentylatora zna]duj~ sit pod napieciem, Ch'()dnic~ wymontowuje si!;l W nastepujacv sposob.

• Chiodn ice i pW:ldnil1 CZf;!~C nadwozia odchVlic do przodu w sposob optsanv na stronia 28. Wymolntowac r6wn iei: dolnq plyt'lil Qsfaniaj~c4. INa rys u n kach 1 ,1 0 i 1, 1 11 poka zan 0 szczeq 61y d ot.ycz't ce tvc h czy Ii1 n osci,

• Spuscic plvn z ukladu chtodzenta W spos6b opisany nSI stronle 73. Odkrecie korek zbiornika wyrownawczego, aoy ptYI1 ch~odz~cy m6g1 lepie] splvwae.

• Sci<tgn!;lc konc6wki przewndow elektrycznvch z zac~sk6w wyt~czl'lika termlcaneuo i silnika wentylatora alba obu silnik6w, je.sfi zarnontowane lOG dwa we:ntylatory,

• Z'ulowac i zsun"lc opaski Ulciskoweg6rnego i dolnego przewodu ptYn1U cnlodz.'1cego- Sd.ll9111qc przewodv :z kr6Gc6w chlodnicy i odchvlic ja na bok oez zalarnvwania, Sciqgn~c r6wnjez przswod prowadz~cy do zbiornika wyrownawczBgo.

Przewo<1y gumOWf) p1ynu chtodzqcego sit rnocowane opaskarni zaciskowymi sprezy,stymi albotasmowymi z laci.slodeml srubowvm, W przypadku breku szczvplec do naprezania opasek spreiystych rnozna podczas montazu uzvt opasek z zaciskiem srubowym.

• Po lewe] i prawe.I stronie chlodnlcv wybie ko~kj z t'1czn1ik6w spn~zyst.ych oraz I~c:zniki te wyjqc ze. 'Wspornik6w chlodnicv (rys. 2,73).

II Wyj(Jt chlodmcs z pejazou. Nalezy przy tym uwazat':, aby nie !:Jszkodzi6 rdzan fa chtodni,cy.

• Je~li jest to kOF! leczne. odkrecie od entod nicy obudowe wentvlatora i silnik wentvlatora albn oba silniki wentylator.ow od obudowy wentylatora. Chlndnice mOl1tuje sie w odwrotne] kolej nascl. Ukl.ad (;htodzen ia nape!ni¢ w sposob opisany na sttonilEi' 73, Po zamontowaniu chlodniey sprawdzic. cz» ukf<td c Mod ze n i a jest szcza I ny .

Spt8wdzanie wentyl'atora 'chlodnicy

Jesli wenwlator nie wtij'cza si~ prawidtowo. to w pierwsz,ej kolej n asci n alleiy sprawdzic wytij]c:znik 'termiczr;y urnieszczenv z boku ch+odnicy,

Iii Uruchornic silnik i pozostawic pracujqcv, ai w+qc:zy si~ wentvlator,

16

r-----~----------------------~----------~~----------~~----------~

FIIys. 2,72. CHtODNICA Pt.Y~U CHt.ODV\CEGO 1 - &Noa10 Nom

2 - wgpomik pokrywy

kornorv silnika

3 - oslona chlodnlcv

4 - kierownlca powietrza !J - wspornik gumowy,

a - chlodn lea

7 - pier§cieri,

uStczel n iajllcy

13 - wylijcznik l>trmicliPIy 25 Nom

S - obudowa wentylatmB Z wGrltylatorem

10 - obejma przawoo6w

e'&ktryczt'l .... ch ~1 - nsstawnik

1 2 - 'W8n1Yiator alektrycmy 13 - oslena wenty'lliItma

14 - 05'l'on1l

15 - zblernlk Vliyr6wnaW'ClY , 6 - do glowi cy cylindr6w 17 - do przewod IJ p}yn U

chtodzljcego

18 - do nagrr.ewl'!~cy HI - tr6Jn~k

20 - pFlew6c! prz'ElI'ewowy ply I'll! ()hlodi~ilcego

21 - totell: zbiatnika wyrawnlilwczflg 0

22 - doln-V pm:lw6d pfyn IJ chlOdzijcllgo do kr6i:cB' pompv

23 - pod klatJ Ita g,u mowj;J 24 - kolek mocllj!!cy

25 - g6rny pfHtwod plyn u Chlodl:ilc690

do gl-owiey cynndrbw 26 - tllcz,mk SPn;lZYsty

27 - ~Bbezpieczel1ie

SPRAWDZANIE WElIITYLATOR.A CHlQDNICY

RY·!I, 2.73. KOlKI MOCUJA,CE t.l\CZNIKI SPR~STE

2.8. CHLODlE'NIE

II Powoli otwDrzyC korek zblornika wyrownawczeg'o, aby para mogita sill! ulomic,

• Wluzyt do zbiomika wyr6wn8wczego termometr, W temperanrrze 9'3, ,.98°C wentylat.or powinien sie w~Clczyc, Jesli tak rrie jest, ~cioQgn<!i!c z zacisk6w wyfQcznika obis kOllc6wki prz,ewod6w el.ektrvczllych i potiijczyc je ze soha, WhlCl.YC saplon. Wemvlator powinien natychmiast si~' wtqczyc. Jesli tak jest. wymienic wyf~cmhk termiczny i ponowit p,6b~.

~~ ~~~ ~ ~77

2. SU.NIK~ BENZVNOWE

Sprawdzanie czuj n ika temperatu ry

Odkr(ijcic od czuj nika ternperaturv przewod elektrvcanv Ii zmierzyc rezystamcjli_:l mivdzy zaciskiem czujnlka i rnasa. W niskle] ternperaturze cieczv chlodzace] rezvstancja jest berdzo duza i stale si'i! tym mniejsza, irn bardzle] gOHICY jest siln ik, uszkcdzonv rnoze by~ takze ws.lka.lfi ik ternpereturv, Aby go szvbko sprawdzic, nah;!:zy ponownie odfctc:zy.e przowod elektrvcznv ad czuj nika i przy za+([czonym zaplonie l.ewrze~ z masa Wska:z6wka wskainika ternperaturv powinna gwaltown,i.e wychylit sllil w maksvmalne polozen le, Polqczarne z masa nal,e.iy utrzymywac mo,!:I,iwie kretko. aby nia uszkod:t!ic wskafnika. Wy+<:tczyc zaplcn.

Wymontowanlie i zamontowanie pompy plynu chlodzitcego

Na rvsunku 2.74 pokazarso elementy sktadowe POFl'1DV plvnu ddodzClcego oraz GZli!sci ukladu cnlodzenla powiqzane z silniklern. W ceju wymontowania pornpv ptynu cnlodzaceqc nalszv postepowac na sttpuj (I co.

• SpuScic pfyn chlodzOiCY z uktadu chlodzenla (strona 73).

• Zlluzowac tfuby mocowania alternatora. a zarazesn naplnacza paska klinowego i zdj(lc pasek klinowy. Na rvsunku 2.75 przedstawicno rnccowanie slternatora ij urzadssn ie napinaj<l:ce.

• Zdj~c oslone paska z~batego.

I!!! Odkrecic kole pasawe pornpv. Kole rnozna unieruchornic, po zacisnieciu na nim paska klinoweqo,

• Zluzowac ocaskl zaclskowe przewod6w p·!ynu chlodzacego i sci,\grn~c przewody z. kr6cc ow porn py.

• Odkr~ci~ sruby mocujace i wyjilc pompe, Pampa jest uszczslntona w kadlubia piersclerrlem a-ring. Nalezy go wYiQc i sprawdzic, ezv nie jest uszkodaonv, Druqi osringl znajdu]e si'i w korpusle oornpv j uszczeln la krcciec wbtowy pJynu chtodz,!ceg,o. Zamontowanne pompy przebiega w odwrotnei ko.lejnosci do wymontowanis. Sruby rnocujace pomp.., i kolo pasewe pompy docii1gn&c rncmentsrn 20 N . rn,

Napi~cie paska kl inowego reguluje sie w sposob opisanv na stroma 79.

Naprawa pompy

Pompa piynu chtodzijcego jest nienaprawialna. W przypadku uszkodzanla naleil( iii wyrnienic na nowa. Po wvmontowaniu nalezy spr.8IwdziC, ezy pornpa nie rnosislad6w przedek6w (najcz~sciej w postaci rdzawvch plarn) ore,z jak·i jest stan '~ozysk (pokr(!Caji;lG watkiem pompy).

W celu wymilany pompy odkrllCic od dQ~1J pakryw~ terrnostatu i wyjflc termcstet. Odkr!jlcic srubv rnocuiace pornpe j od+(J:Czyc jq ad kadluba. Wyjqc uszczelk~ lnajduIolc~ siiji! rniedzv oborna pO'~6wkami korpusu pompy.

Jet·eli ponownie- dokreca si~ pot6wki korpusu pompy, uszezelke nalezv , wymieldc na naw~. Wymienic r6wniez o-ring pokrywy termostatu.

78~ ~~~ ~ ~~ ~ __ ~

2,8. CHlQOZEi'IIlE

NAPRAWA PDM PV

Napi~cie paska naldy regu lowae po kazdvrn wvrnontowantu pompy ptynu chlodzaceqc. altematora alba kola pasowego walu korbowego, Na'Pi~cl€ paska klinowego reguiujle si(l r6wniez w reglillamyc"" odst,pach czasu oral W przvpadku wyst&pienia oclg-tos6w 9wiadc:l<tcych 0 jego poslizgu, lNapit;G~e paska spr<llwdza SIIil W polowle odlegh)~ci mi~dzv kolem pasowym pornpv Ii alternators" Pasek jest przeplsowo napi~ty, jesli pod umiarkowanym nsclsklern ugin8 s'il~ 5 mm. Warto§c 'ta odnosi sie- do pask,6w uZywanych. Nowy nasek powinien ugiQc si~ tvlko 2 mrn,

Napi!;cie paska regulluje sie' za posrednictwem naoiracza W sposoh nast'i!pujlllCY·

!!!II $ruby rnoculqce (1, rys. 2.75) i srub. ustalaji1Gq (2) nakl"!i'tka ~apinajqc8j adh~ic co nejrnn iej 0 [eden obrct. Po len odkr~cenilJ alternator musi opasC; do dolu pod wt8lsnym clezarem,

~ ~ ~79

13 14 1 22

Rys. 2,14. CZ~~;CI SKlADQWE UIKLADU CI~WDZENIA

1- wyt'lc~i"Iik !ermic.!;no·czasowy, 2 - ~espol kr6cc6w przyt,ij_t:zeniowych, 3 - g6rny przewOd ptyM chloOd~cego, 4 - poOmpa plynu chlod.zl1cego, 5 - &Fli ha 1 0 N rn, 06 - sru be! 20 N - m,

7 uszczelka pomp'll plynu chlodzll.cego, 8 - sruba 20 N -rn, 9 - ~9rm('JS!ilI, 10 - o-ring,

, 1 - sruba 10 N' m. 12 - dolny przaw6d plVfili ohlOdzqcego, ~ 3 - pierScien usz.cz9Iniaj'!cy,

14 - czujnik tampsraturv (do wskaznlpkll na dosca mz.dzialclaj), 15 - rozdzielacz zaplonu, 16 - c:hlodnk:lI oillju,

17 przawod plynu chlodZ<l_c~ D, 1 8 ~ do zbiorn ika wyr6wn.awczago, 19 - ~rubE! 10 N -rn,

20 - pfzew6d z nagfilewnicy, 21 - do .,a,llriewrucy, .22 - o-rmq

Regulacja napleeta paska k'linowego

:2, SllN'1 KII BEN ZYNlOWE

Ays," 2,7S, DO REGULAeJI NAPI~CIA PASI<A KLiNOWEGO ZLUZOWAC SFtUBY MOCUJi\CE (1)

I SFlUB~ USTAl..AJA,CA (2) NAKFI~TK,I NA~INAJACEJ PASKA. KbINOWEGO. Nllpi~ci6 r&gu~uie si~ obracaj'lC n8kn~tk.~ flB.pinaj>Ejt:!lI. W celu zdkda p.BSKB k~inowcgo sfubf (:2) wyln~c~~ calk owicl e

RyS. 2,16. CZ~SCI SKlADOWE POMPY Pl:.'r'NIJ CHlODV\ CEG 0

1 ~~ruba Me x 3{l,.2 - 5Fuba M 8: x 50.:3 - o-ring, 4 - Aruba Me x 22.5 - kolo pBsowe.

6 -~rubil M8 x 12. 7 - kcr .. k,

8 -gorna POt.6wkJlJ kQnpusu POn'lPY, 9 - termostat. 1 0 ~ u:szcl~lk:a Dol6wek korpueu POO"'lPY,

11 - dlolmlj po~6wkB kmpu~y pompy, 12 - cHing. 13 - ~rub(l M6 )(22,

1 4 - pokrvwa 'oo-:rmostatu

• Prawid~owB MpiQc'il'!!' paska III inowego uzvskuje sle dekreealac nakr~tk~ nap~n.aj,\Cli rnernentern B N . m - w przypadku paska naweyo alho 4 N ' m, je,.§li passk jest uzywany.

• $.rubf,\! ustalalaca nilk:r~tk'i napinaj.ijc.ej d-oci.ijgml!c rncmernem 35 N . m,

• 5mby mocujaca ultemator docrqgn~G mornentem, 35 N' m, SI §r'L!b~ mocuj~col p!askown~k nsplnacza mornsntern 20 IN -m.

Wymia na termostalu

P'o+otenie termostatu jest pokazane na rysunku 2.76. Znajduje si~ on !IV korpusie pompy plynu cModUjJcego pod pokrywij termcstatu u8zczelnianij pierSc~eniem o-"r~n9, W cslu wymorrtowania termcstatu f1alezy Sci:llgn~c przew6d gumowy z kr6cca i odk~cic ~nJbV rnocujace krooiec do korpusu pornpv, WyjijC o-rinq sped kr6cca i natvehrnlest spr11lwdzi.6 jEHj:JO stan. Termostat jest n ien 8 prawla I ny i w p rzypa dku uszkodzen ia m lIsi bye wym isnionv na nowy. Sprawdzan le termostatu jest proste.

• Zawiesi~ termostat na drucie w zbiornjku z zimn~ wodq,

!!II ZawII;!slic w pednbnv sposeb termometr. Nagrzewac stopniowo wod'f i sprawdza~, eLl{ terrnostat zaczvna si~ otwierac w temeeraturze akalc· 85~C. W temperamrze 105°C tsrmostat rnusi s'i" c~lkowicie otworzyc.

• Podczas !ej plr6by nzp~en termostatu powinien wys~.m."Ic ste pnynajmniej "] rnrn. Jes~i termostat n~e seelnia powyisz'tch warunk.6w, to musl bye wyrrneruony na nowy,

Podczas montazu termostatu wymieni~ a-ring pakrywy termostatu ns !'lOW'll, Sprawdzi~ stan opasek zaeiskowvch, [esli majijj bye ponownie i.Jzy~e.

Nape~ni6 uklad chlodzenia ply IIie ml (:hlodz;;jcym.

~~~----------------------~~~~----------~~

Przeplsy bezpJeczenstws

W celu unlknieeta obralze~ cia~a oraz uszkedzerna ukladu naleiy prl8stl'Zegae: n iiej pod Mych ~rodk6w astroz n osci, :za,t6wn Q POdCl8 S prac IlfZY ukiadzie. jak te:;!: przez ,cclty ezes eksploatae]],

• N igdy nie doty'ka~ przewod6w zaplonowvch PQdczas pracy silnika albo gdy wa~ ko'rbowy jest obracanv rezrusznikern,

ill Przewody elektrvczne ukladu paliwowego alba zap'onowego odtijczac i pr:zyli;lczae, gdy zaplon [est wy+qczony,

• Pndezas obracarua wa~u korbowego rozrusznikiem bez zerniaru urucbernlenia sBnika nalezy wyj<ic z koputki eparatu lap.onowego il;rodkowy

~ __ ~ P_~ __ mN_ .. _--_6_d_WY~~SO_'_ki_e_g_O_n_a_p_i_'_Ci_a_i_P~O~.~~~~C~ZV_'6_._g_Q_z __ m_;a_-s_ .. ~_. ~~~~ -i en

U. CHUlDZENIE

WYMI'AINA, TERMOSTATU

RVI' 2.77. SPRAWDlANIE TERMOSTATU. Termostet I terrflornetr zlIwt9Sit w spos6b pokazllny nil I)'sunku '

2.91• WT'RVSK BENZVNY

Silniki zasillme wtrvskowe benzvna Sij wyposaial1e w uldad wtifyskQWY ,.Diglifant" predukc]] firmy Bosch, Na rvsunku 2.78 pokazano rozmieszczenie podzespo.6w ukladu w komcrze si'lllika. W ukladzle tym wtrysk belFlzyny oral zapton s~ sterowane 'tym samvm urzadzeruern elektrnnicznvm Do urzadzania S.1i doprowaeaa n e wszel k ie ill torm acj e 0 c hwi I owym abc i ilian j u si I n ~ ka ina ich pedstawie jest wync:zana, ilost wtryskiwanego pal lwa czas wtrysku orez optvrnalne WVpr:zedzenie :zap'k)r'lu.

Urz~dzel"lie steruiace ukhld6w wtryskowego i zaptonow@go jest wvposazone w pami~c niesprawnosci. .Jezellzostanle uszkodzony czujn ik alba jakia inny nadaorowanv element, to jest to :z.api.sywane w pami~ci nlesprawnosci. 'Z kt6rej moze bye wywofane, Tak~ autodiagnostvk~ ukladu rnozna jednak w pelni wykorzystac tylko w ASO firmy Volkswagen za pomocq pravrzadu speclalneao, Po usunieclu niesprawnosci zawartosc pemiecl nieeprawnosei ukladu jest kasowana. Pami~ jest znowu pusta i b.;di'l! mog.y l.Osta~ w niej zaplsane nowe niesprawnusci, kt6re swentualnie wyst~piq_ w p6in ie~szvm csasle.

la kres prac mozUwyc h do, wyk 0 nan i a we wlasnvm aakresie przv u1dadac h wtryskowym i zap.onowym jest Qczywisci8 bardzo ograniczony ze wzgl,du ria jego wrazliwosc. Z teqo wzgl"dl'J ponizej zostana episane tvlko te ptace, kt6re przy odrobinis wpra,wy mozna wvkenac. gdy jest to kon iaczne. Przed przyst.:tpieniem de wszelkich prac przy ukladzie nalezy koniecznie przeczyta~ nilej podane przepisv bezplaczenstwa pracy,

2, SrLNIKI BENZYNQW!E

Flys. 2,78. CZ~SCI SKtADOWE UKLADU WfFlYSI(.OWI:.GO "DIGjfANT"

CZ!i!S.CI zaznaczcne VII opssle rysunku gWiBZdk" (*) s1t nadzcrowane przez uklacl samodia.gnostyk, mZ.ijdZerlill SUiIUl,"CS!lO fihr p()WU;)trzll, 2 - JlWlwl'Id dol()towy powiel.rza, 3 - prz:yt~cle sondv i, i ogFZcwania safldy ..:I',

4 zespol przepustnlcv. 5 - potenclcrnetr przepustmcv". 6 wtrysklwacze, 7 - roZldzlelacz: paliwn.

a regulator clsnieniB pahwa, 9 - koleUor dolotowv. 10 - zewor statnllzacp bi8gU jaiowego,

l1 kolpak uszcza~ni(lj~c.,. rut~ do pomiaru zaw(lr'to,Sci (CO) VII spalinech. 12 - przewod podcisnienio ..... v,

13 urzadzerue stfrrujqce ukladu wtryskoweqo "Digltant", 14· - iFlll'IstOrffl<ltQ[ i.!!<.i,du ~(iIp~onowegQ,

15 - zawar rozruchu 71mnego silrtika. 18 - mzdzialacz ztlpl'onu,

, r wyl'llc~ngk h,'lrlniczny wflnIyl·atorll, Z ,e.zu~nik~em do wskaznika lE;lITlPe;rHJll.lry,

, 8 ~2ujl'ljk temp!lr!lturv piynu I::h~odzllcego·. 19 zalwOr rElglJ~llcji ci£;ni!ll'li~ llklA{lu odpowiemilma kadluha,

20 wkr~ do fegulacjl pr!i)dko~i Obrot{lWfJ biegu 1!llowego. 21 - potanejnmatr no regulacji lawartoscl CO W sp<'llini:lr.h~

• Uruchamianie silnika Jl:E1 pon10C<I podtqc:zonego obcego zr6dla enerqii rnoze trwac najwyZej jedn'l minute, a maksymalne napi,cie nie rnoze przakroczvc 16,5 V,

• Podczas rnvcla samochodu zaplcn musl bye wylijczony,

• Jesli w poje,zdz.ie jakies alementv sq spawane lukiern elektrvcanvm to akurnulator must bye cdlaczonv od instalacii slektrvczne] pojazdu.

• W czasie holowania pojazdu Z8wsze od~qczac wtyk w~elokrotny wil~zlki przewodew ad urz"d:zenia, sterlUj1;lcego. Chn:mi to przed uszkudzenlem ukladu zaplonoweqn.

Jesli podczas pracv przy sillniku jest knnlaczne od.~czanie pnewod6w p<liliwowych ukladu wtryskowego benzvnv, to nalezv postepowac nastepu-

l'~co.

II! Przed rozkreceruem zf<jczki przawodu pal lwa nalezv jll i jej otnozenia hardzo do klad n ie wyczysci c.

82~ ~

2.9. wmVSK BENZVNV

SPRAWDZA'NIIE PH ~DKOSGI OBROTOWE.!I BIEGU JAlOWEGO

• Wymontowane czesci ukladac na czvste] powierach ni i przvkrvwac dckladnle papierern alba 1foliij z tworzywa sztuczneqo, Nj,e wolno do teqo uzvwac strz~pi'i;lcych si~ szrnat,

II Wymontowane czesci. kt6i'e nie bliild~ ntezwlocznis Z powrotsrn zarnontowans. rnusza by,e ulezcne w pudalku olbojakims lnnvm pojemlliku i eepowtednio przechowywane,

iii Now€! cz,sci wyj rnowac z orY91nainych Dp~l'kowan tuz przao zarnontowaniarn,

• JesU ziqczki przewod6w paliwowvch Sij rozkreccne, nie uzvwac sprezonego pnwietrza do odrnuchlwanla innych ezescl. Pojazd nie pnwirnen bye przetaczanv, jesli jest to w og61e mozliwa.

II Nie wolno dotyk.ac przewodow tlustvrn] palcami, Nit! zalamywac przewod6w elasrycznvch podczas Sciijgania ich z. przytqczy.

Sprawdzani'e prfl!dkosci obrotowej biegu jalowego i zawartosci CO w spalinach

Podczas normalnej eksplostacji nie rna potrzeby regulacji pr~dkosci obrotewel bi,egu jalowsqn i zawartosci CO w spetinach. Na stacjach obslugi firmy Volkswagen uiywaj,ij do sprawdzanla predkosci obrotowe] biegu [aloweqo i zawartoscl CO w spalinach specjalnego przvrzadu, Jesli czvnnoSci ta wykonuje sle sarnooziel nle, [0 nalezy sie pos~uzyc obrotomierzsm i analizatorem spa lin, Oha przyrzijdy mdezy pod~<tczyc zqoenie 2 instrukcj_, prod uce n ta Iyeh przyrz~d ow.

F'rzed przvstapieniern do sprewdza nia rnusze by~ spelnione nestepujqce warunki poczatkowe.

• Silnik rnusi osiijgllijc temperature pracv.

• Muszq bye wyl<Jczone wszystkie odbiorniki energii elektrycznej. H6wniei: wsntvlater nle rnoza podezaa sprawdzan ia pracowae.

!II! Jesli jest zarnontowanv uklad klirnatvzacji, to nalezv go wylqGzyc. Iii Ustawqenne zap!onu rnusi bve bezbledne.

III! Uldad wviotowy nie rnozs mie~ zadnvch rrieszczelnosei.

• Regulac:ja sonda ) musl dzialac prawidlowo.

• Stabil izacja predkcsci obrotowej biequ jaJowego mlls,i dziatac wlas.ciwia (patrz strcna 85)-

Pcdczas sprawdzania pn;dknsci obrotowej biegu jatowego i zawartosci CO w spaiinach oostenowac w nastepujq_cy sposob.

• Podlqcz.yc cbrotcrnierz zgodrlie z instrukcja producerrta.

• Pod~~_CZyG snaflzetor zgod ni,e z insHukcI& producents,

I. Odczvtac na oodlaczcnvch przvrzqdach prQdkosc obrotow!ij biegu ietcwage i zawartosc CO w spalinach. Pr~dkoM bieglJ ja+owego silnika rnusi wynosic 8BO+50 obr/rnln. Zawartose CO musl wyrwsic: w przvpadku regu lacj i sonda I 0,7 ± 0,2% ~ 1,0 ± 0,5% bez regLili'lcji sonda A.

• Jesli podane wartosci nie si!l. zachowans, sprawdz:i6 szczelnosc przewodow podcisnieniowvch (w przypadku nlesaczelnoscl jest zasysana pcwletrze l.@wnf/uzne) atbo oddac pojazd do. ASO firmy Volkswagen, gdzie prawidlowo wyreguluJij pr~dkosc obrotcwa b'iegu jatowego i zawartosc CO OW spel inach. Jesli zmierznne wartosci s'l niezgodne 1 wymaganyml. to prlidkosc obrotowa bieg,1J jalowego rnozna wyreguiowac. jlednakze powlnno si~ rnlec pewne doswiadczenio IN pracaeh z ukladaml wtryskowymi.

~ --~ ~U

.2, SlliNIKI BEN2YNOWE

Rys .. 2..80, WTYK CZUJNIKA fEMPEFlATURY PlYNU CH'I:.ODZACEGO (strzalka). Podczas niekt6rycn erac trzeoa go sd~,~n~c z zaci!:k6w cwjoiki:l

RV$. 2..79, SCll\GNI\C PRZEWo,D t1} Z REGULAHHIA CjSNIENIA (2) I J EGO KONIEC TAK lJSTAWIC, ABY MOGtO Bye ZASYSANE TYLKO GZYSTE IPOWIITRZE

R:Y!l. 2.S1. PQW2EN'E WKA~JU CO FtEGULACJI ZAWAATOSCI CO W SPALINACIH (A) I WKRUU DO FI EO U LACJ I PFl ~ 0 KO~ C lOB A OTOWEJ BH~:G u JA~OWIEGO (B)

II $cfc';jgnfle: przew6d elastvcznv n. rvs, 2,79) ocpowietrzenia kad~uba z reg ulatora clsnlenia (2) j konlec przewodu tak przekrecic, abv by to rnozliwe zasysamie tylko czystego powieirze.

II Pozostawic siln ik pracujttcy przy zsrnkniete] pr2epustnicy, az wf<lczy 5ii'~ wentvlator chladnicv, Skora tylko to n8st:fipi wyci(,lgnfjc z czujnika ternpe~atury wtyk pokazenv strza~k'ill"la rvsunku 2.80, Trzvkrotnle wGusnqc pedal przyspieszflnia, aby siln ik nSI krotko zwitksz:yf predk.o~~ obratow'1 powyzej 3000 o~1r/min, a nastepnie z pcwrotern wr6cH do predkosc] obrotowe] biequ ja~owego.

• Do regulacji pr,dkosci ubrotnwei biegu jatowego sluty wlkr~t (B. rvs, 2,81 ). a zewertoscl CO w spalinach wkr\!t {A), Otw6r na wblilt (A) jest ostoni~ty ko~pakiem zebezpieczalecvrn plrl:ed niefachowymi r,egulacja.mi, Aby regulacja bvla mozliwa. koplak ten trzeba zdrll.c. Obcrna wkr'iltami regulacyjnymi lialezy pokr'ecac na przernlan, az zostanq uzvskane wymagane wartosci predkosci obrotowei biegu jalowego i zawartosci CO w spallnach.

• Ponownie osadzilc wtyk w gniezdzie czujnika temeeratury.

I. Zatrz8sn;;,tc nowy kolpak zabezpieczai<tcy na tulei ostaniajqcej wkret (A).

R~ JA

l'I'(s. 2.83. $PRAWDZAME DZIALANIA STAtlILlZA.CJI B~EGU JAilOWEGO

W obw6d pradowv zaworu SUlbiliz!lcji podl'lcZ",!,c arnperemiera, Poka..:ane nil rvaunku przawody pFZyl!lc:z"'l'Ijo~ s:;j przllwodami specjalnie opracowaiiiynrl'i do tegQ celu przGZ firm~ Vol kswag en

~ ~--~ ~ ~B5

2:.9. WTRYSK BIENZYNY

SPRAWDZANIE PREiDKQ$CI Q8ftQTOWEJ BIIEGU JAlQWEGO

• Zamontowac ponownte przew6d odpowietrzejqcy kadtuba ria regulatorze cisnienia. Je§li teraz zacznia wzrastac zawertosc CO w spalinach. to bedzle to snowodowane wzboqeceniem na skutsk rozcienczenia benzvna ole]u w skrzvni korbowei. D~uis2;a szvhka lazda na szcsie sprnwadai zawartosc CO z powrotern do wartosc i norma I nve h,

Sprawdzanie slabillizacji biegu ja,low'ego

Nalpierw naletv sprawdzh~, ezy stabillzacja dziaja, a nastepnie, czy stabWzuje bieg ja~owy.

• W+qczyc zsplon. Zaw6r stabilizacji biegu jalowsqo (1, rvs, 2.82) musi wlbrcwae i brzeczec. Jesli talk nie jest. ~ciqgn;;c, wtyk Z zaciskow zaworu (1 ) i zmh;lrzyc rez.ystancilil mi~dzy zacisksrni zaworu. Powin na ona wynnsic 2,0 ... 10,0 n. Jeali wynik pomiaru miesci sie- w podenvm zQ,kresie, to Z powrotem osedzle wtvk lila zacisku zaweru, jesli nie, wymienic zawar. Do sprawdzenla, ezy bieg j.atowy jest stabilizowany jest potrzebny amperem i arz (0 d uiy m zskresle wskaza ~ ). S i I n d k m lJ si bye na 9 rza ny, pri,ld kosc obrctowa biegl.l jaloweg,o rnusi bye zgodna z wymaganij, a I.!Ik~ad dolmowy celkowicie szcaelnv, Pomiary Sij wykonywane na pracujacvrn silniku,

• Sciqgm,Jc kOik6wke przswodu elektrycznego z zaclsku na koncu Z81WorU i podhlCZYC ampercrnierz w sposcb pokaaanv na rysunku 2.83_ Na rvsunki, tvm SOl pokazane przewody przedluzaiace uzvwane w ASO firmy Volkswagen.

• uruchomlc silnlk i POZOSUliwic ne biegu jal'owyrn.

• Po okoln 1 rni 1'1 u c ie trzykrotn ie n a krotko zwiek s:zyc pr~d ko~6 0 brotowa silnika do 3000 nbr/min i od.c;zyt2lc wskazanial amcerornlerza. Powinno 01'10 wynosi~ 420± 30 mAo jesl~ silnik znowu pracuja z pr~dl<osciij ebrotowa biegu jaloweqn, jednsk wskazowka rnnze si'il' wahac.

• WyciijgnijC wtyk z czuinike temperaturv p~ynlJ chlodzaceqo (rys. 2,80) i ponownie odczytat wskazanie amperornierza. Wskazal1ie musi odpowiadat wyi:ej podane] wartoscl, lednak wskaz6wk.a przyrl.<ldu nie moze si~ wahac.

Rvs. 2,82. POlOZENIE lAWORU STABILlLACJI BIEGU JA.lOWE.GO (11)

z. SllNIK.1 BENZVNOWE

Jesli podanvch wa~to5ci n ie mozna uzyskat. to plrlyczyna teao llezy najprawdnpodobrriej w urzsdaeniu sferujEjcym i trzeba zwr6ci'c silil 0 pornoc doASO finny Volkswagen. N kzej podane przyczyny mog~ bye powodsrn znacznvch odchy~ek (ich prawldlews rozpoznanie nie powinno nastreezae uudno~ci): - silnik z.imny,

- wti;!czony uklad kiimaty,zijcji,

w~C!czo n e od b lorn i k i enerq i j elektrvczn ej,

- przekladnia kierownicza !Jk.~du wspumaqania w pelnvrn wychyhllniu,

- zie wyregulowana prQdkosc obrotcwa biegu [aloweqo.

- zle ustawicne wyprzedzenie zaplcnu.

II Wsz:olkia daleze prac€ mog~ bye wykonywane. jIDdynie Z3 porncca przyrzfjdow seeeislnvch i naiezy je zleclc do wykcman~a w ASOfirmy Volkswagen. Maj'<.Icdoswiadczenie w obsludze instalaeji eleiktryc<!nej. rnozna prze~ledzi~ wszystkie przewody elektrvczne. abv [eszcze przed przvstqpianlern do wym~eny l~worlJ stahilizacji upewnic sie, ze przewody nie sq Od~&C2;One alba zlamane.

S prawdzan'ie ele,menI6,w u kladu wlrys'kowego

Do sprawdzania poszcze9l6~nych elament6w bfild<l pemecne rvsunki, na kt6rych pokazano poioienie zespo~6w i clfi'sci ukladu, W celu uzY5kan~a dostepu do pcszczeqol nvch elementow ukladu nalei.y przednia (;Z~SG poiazdu odchy~ic do przodu w sposob opisa ny na stronie 28.

I!!!! Filtr powieuza (1, rvs, 2,78) rna k~QP~ do regulacji ilescl zasvsaneao ciepleoo i zjmneqo powistrza. ZlijGze wtykowe sandy i. znajduie sie przy zawieszaniu silnika po prawe] stronie, patrU'J!c w kierunku jazdv,

• Ko+pak uszezelniajacv (11) jest osadzonv ria rurze do pomiaru zawartoscl CO w spalinach.

• przew6d podcisnieniowy (1.2) jest polqczenv z zaworern zwrotnvrn na kolekterze dolotowym i czujnik~em cisnienia w kclektorze do'etowvrn urrrleszcannvm w urzedzeniu sterulacvrn.

• Urz<ldzenie starujacs ukladu "Dig ifant" (13) jest zarnocnwa ne w komcrze si I n i ka po lewej SUO rl i a, patrZc~c w kieru n ku 18 zdy ,

'. Transtormator llidadu zaplonoweqo (14) jest zarnocowanv po lewej stronie korncrv siln~ika, pauzac VI! kleru nku [azdv.

• Czujnik ternperaturv plvnu ehlcdzaceqn wysyla. intormacieo temperennae piyn u c hfQd2:<lceg 0 do wz~dzl'! 11 i a stsru j ~eeg 0,

• Potencicmetr do reg'l.llacji zawertosci CO w spalinach (21 ) jest wvposazonv we wkr{(lt do regu lacj'i zawartnsci CO il czujnik ternperaturv z.""sysi'anego powietraa.

• Frzyh;jcZf;l {Ai rys. 2J~4) jest PO+<'j_czone z. pr2yi.<ilCZ~m (A, rys. 2.,87), II PrZY~<lc~e (B, rys. 2.84) j est potEl. czon e z przvlaezsm (B, rys. 2:.87).

III Prz.y~qcza (C). (0) i (E) z rysun'ku 2,84 Sij PQ+ijczone it cdocwiednimi przyt(lcz.ami na rys,u nku :L85.

• PrzY+fjcze (F, rvs, 2:,84) jest polaczone z pflylijczem (F, rvs. 2..86). II Prawj dtow 0 podhl. C2;YC p rzawcd dol otowy POW! strza (1 r Iry a, .2.84).

• rier~cie~ a-ring wymieniac lSWSZe na nowv,

• Potencjometr przepustn icy Jest Podtolczony do urzadzenla stenJj(!ce-go za posrednlctwsm wtvku noj,l<rotnego. W orrvpadku zamontewania autornatvczne] ~kr.zyni bbeg6w wtyk jest czterckretnv i S+IUZY do poiCJ,czenia z urzadzeniern stf;lruj,iijjcym autcmatvczne] sknyn~ b,ieg.6w,

86 ~~~ ------ -I

.2.9. WTRYSK BENZYNY

SPRAWDZANIIE ELFMEf\JTOW UKI:.ADU WTRVSkOWEGO

1

6

5

7 8

2.

1

13 14

4

9

4

10 11

16

81

~----~--~--------~~----------------~----------~------~--------~----------~I

17

6

10 18

2322 2117 6

2 20 151

~s. 2.84. ROlMll::SlCZENIE CZI;SCI UKLAP'l) WI RYSI\OWEG.O.

Uler~ wskl'!~'-f}'1 pol·ljc.zenl!l 2 i mfty 111 i. til k sarno oznaczonvm i. cl!i!s.ciEimi ukladu wtry.skoweg Q

, - przewOd dol010Wy powietrza. 2 - !m.Jba 20 N -rn, 3 ~ wkn;lt do fe.g ... lec]i pr~dk(}5Ci obratowej biegu lalowago.

4. - 0- t1ng, 5 w.sp61 przepu stmev, 6 - wtyk, 1 - potencjornatr przepu stoia.,., B - pfylka Ui bezpiilczaj aca

9 - do zaworu filtrill Z w~glerf! aktywnym. 10 - uszczalka (l.awsz~ wymieniac n-ll nowq). 11 - pierscJl'lI;' u5:tl:zelniajqcy, 12 - korak lamykaJilcy, 1 3 - ru ra d 0 porn ia rLJ l<lWartosc i CO w spa ll nach, 1 4 - sru b.« 1 Ei N· m. Hi - za.w6 r zwrot flY, f6 - do 1.lr2~dzenja W"SPomagajllcego ukl!ld hamli.llcowv. 11 - sruba 10 N· rn, 18 - wtryskiwacz rozruehowv, 1 9 - I:.u!~t[}r dolotowy. 20 - wspornik silownlka podcl~rDieniQwe-g(l. 21 - WSP(lfllik panCflUt!l CliIi!gno i,)rzepustnicy, 2.iI. - siloWfllK po<lcisnlenl0WY (samochodv z m0cJl<llilCZflIl skrzyniij bleg6w). 23 - zawOr stsbllizacji bfegu ja.toW-ego

• Pierscien uszczsln iaj(jcy (11) nalezv zawsze wym,ieniac na nowy . • 1 Karek zamykajqcy (12) rnusi szczetnle zarnvkac.

• Zawar zwrotnv rnusi bye zamontowanv we wfascfwym polozen u.

I. Sitownik podcisnieniowv (22) jest rnontowanv tvlkn w pojazdacll z meehaniczna skrzvnil( bieg6w.

• P.rzyf~cza (C). (D) i (E) na rysunku 2_85 si1l po·t;;_jCZQU18 Z odpowiednimi przvlaczaml na rysu nku 2.84.

:2. SILNIKI lDiliiNZVNQWE

1

2 3 4 5 6 5 '7 8 9 10
I 1

11

21 20 5 19 1 18 17

8

5

12 13 "2 24 12 23 9 22

Rys .;i!:.8!5. CZ~ SC I S KI:.AD ow E U KtA D U WI RYSK: ow EGO

!"rzvlllC:z~ oznaczone Hterami ~q pr;cyi'lc200e dO takictJ $<lmych PIl!y!<qczy AUI innvch rvsunkacn

1 - sru be 1 0 N - m, 2 - krcc ioc ..... Iowowy ole] I:J. :3 - klerownica cieplego POWie1!I'Z>B, 4 - przytrzyrnywlIcz.

5 - sruba 25 N -rn, (; - na.k~ 40 N -rn, 7 - rozdzielaC2 p~li,wa, {c:t~sc dolna), 8 - uS~C:Zlelka,

(1 - ..... Wk, 10 - rozdzielecz paliwiiI (cli~M g6rna),11 - w!ilYs..'kiwac7,12 - piOirSei(l!\ ,Hing,

1 3 - h:,I(~znik sPn;!Zy·sty, 14 - triljni!;:, 15 - CZ;:Jmv ~rzflwOd p!lliwa.. 1 6 - rllQ utator cian len ls panwa, n - n lebieski przew6d paliwa. 18 - pi(lr~c.iar" us,z!::zelniaj&cy, 1 9 - smbll 40 N· rn,

20 blacha, podpi6Faj:!lClI koiekrtor6w dolomwegc i wylotow~{l(), 2'1 - kolakto~ dOIDfOWy,

22 zllIwor re.glJllacH Oi~Fl,iEHl~aoopowjOltl'2..8nia skrzyni kmbowej, 2.3 - czujnlk ternperaturv plynu ch!odzijcBgQ.

24 - WvIElC;ln~k 'teimiC211V wentylatmll

• Rozdzielacz pallwa (1, rvs. 2.85) mezna wymontowa,~rvlko tazern l wtrysk iwaczarn i,

• Ple~cienie (12) i (118) wymi8nh~ na nowe, je-sli nle s~ .~ui IN Idea~nym stanie.

II Pn:ewody elastyc:z.n.e paliwa rnaj~ r6i:ne kok~ry i nie powinny bye zamienisne.

U~ ~~~~~~~~~~~ ~

:U. WTRVSK BENZYNV

SPRAWD.ZA.NIE REM ENTOW UKlAOU WT'It!V·SKOWEGO

2

Rys, 2-86, ELEKTRON~CZNE UFlZJ\DZENIE SlUIUJI\CE Ut:tADU W1iRYSKOWEGO "DIGIFAV"lT", Pn:VI'lC2.I< (F) jast IJOl<lGlOne z pr;:yl,!cz:enl (F) na rysunku 2Jl4

1 - :zaclsJ.: ma,sollll'(, poillClVC z nadwoziem,

1 - wtyli: wii!llokmtny wiqzk,i przewoclow,

l - Ulrz&dztlnie steruj.ijCe ukladu w~ryskowegQ .,Digiiant". 4 - ~1i1_cze wtykowe sO[ldy A. 5 - sonda I

II Blacha podpiarajaca (20) jest zamontcwena mi~dz;y kolektorarnl wylotowym n dolotowym.

Nla rvsunku 2.86 pokazano elektroniczne urzadzanie sterujqce, Wtyk wie,lo· krotnv wi<jzki przewod6w rnozna odlqczac od urzadzania stewj:jlcego tvlko przy WY*<I_czonym zaplonie. Nalezv w tym eel U odchylM spreiynt zabezpieczajtlcq i wyj,ijC w~k w kierunku pokazanvm na rvsunku. Urzqdzenie sterulqce steruje wtryskiem paliwe, zaelcnem, stabUi,zacj~ biegu jalowego oraz reguiacj'l za posrednictwern sandy ;t. Jest ono zarncntowane w kornorza sil nika po lewej stronie. parrzac W kierunku j,azdy.

Napiecle zasila:ji;jce sondv ). rnozna mierzy~ miQdzy zaelsklem (1 - przew6cl czarwcno-czamv) i wtyki~m (2 - przew6d brijwwy) gniazda wtykoweg,o sandy A. (5),

Sond~;'. srnaruie sle przed wkreceniern srodkilem smarnvrn "G5", Srodek ten nle powinien siQ' jednak dostac w szczelin~ korpusu sondy. Sanda [est urnieszczona w przsdnle] czescl katalizatera. Na rysunku 2.87 pokaeane cztSci wsp6tpracujijce ~ filtram powietrza, Podczas pracy przy tym zespule b+'i'dij pornecne nize] podana uwagu.

• P'rz:v~qcza (A} i (B) flalezy potijczyc z odpowijedinimi przy1qczami na rvsunku 2.84_

I. Frzew6d dolotowv powietrza (1, rys. 2,84) rna k~ape powietrz.a ste,rujijc.i;j temperatura doprowadzarreqc do silnika powietrza,

II przew6d (2. rvs. 2.87) jest pohi_czony z blacha podpierajl<tc(t kelekter wylotowy pokaaana 11"'18 rvsunku 2,8.5.

• Pcdczas nasadzanta przewodu dolotowego (6, rys, 2.87) zwracae uwag~ no jego dobre uszczelnienia.

• Regulator tempsraturv musi bve zarncntcwanv prawld-owc. Kr6ciec przewodu pow ietrza, wykon.a n y z mosiijd zu, m LJ si bye tak za mn ntowa n y. abv wy .. kenane na nirn naciecia bylo skisrcwane do ",,6rv.

~ __ ~ ·~ ~~~~~~ __ ~ ~89

Z. SILNIK,! BIENZYNOWE

Rys. 2,87. CZr;SCI SKlADQWE FILTRU POWH:TIilLA 1 - kcrpus ZBWQrU do, re-gLJlllcjl tempcraturv

L~8Y;;,;'lnl;l'[,lM p[Jwi~r .. a,

2 przo .... ,6d cil;lpff!\:N ~",'''.JjI:!II?~,

3 WMlld filtru PO'wb!lIn:l,

4 obudowa flltnJ powietrza. 5 podkladka gutllow<l.

6 - prl.e'w6cl dolotowv powietrze,

7 - p()r~fI(;j(W1€!ir lh.l regulaql zewartosct CO w spalinach,

8 o-ring, 9 - wl<.r~'t do r~9llla[;JI zawartosci CO w spalinach,

, 0 - kme!o; zabezpiQC2sj~cy przcd niefac:howymi regulacja!"nI,

11 - Wlyk, 12 - r~g[JI<!lor rempefatury,

13 korpus liltru powiatrza, 14, - rura w!otowa powietrza

Regu I acja ciElgna przepustnicy

D+ug'osc cililgna przepusrnlcv nal@zy tak wyregulowac, abv mi~dzy zcerzaIdem i dtwlg,ni(! przepustnicv istniala szczeltna 1,'0 mm {po wcisnleciu do o por LJ ped alu p rzvs pi €lsza n i a), W eel u przeraq u lowa n ia wyj ~c tapi n kfil c i fil'9 n a przy wsporniku i wsun<1.c j<l w nastepnv rowekZadnvch innych reaulae]! nie wykonyw.ac.

Wymiana wlryskiwaczy

W celu wymontowama wtryskiwaczv nalezv wykonac nastepulace ezvnnosct,

• Odf~GZVG akumulator.

• Wyci<lgn<jc wtyl< ., zaworu rozdzielacza pal iW8.

90 r------~~--~---~~---~...-----__=l

Ii

W silniku zostal zamontowany w pelni elektroniczny uklad zaptcnowv maj/icy wspolne z ukladarn wtrvskowvrn "Dig itant" urzq:dzeni~ sterulqce, Gt6wne zespolv uktadu to: wyf<[cznik zaplonu, cewka zaptonowa, rozdzielacz zaplonu i urzqdzenie srerujace, Rozdzielacz zapionu rna zarniast styk6w przervwacza czujnlk Halla. Urzadaenis steruiaceteqn w pelni elektroniezneqo ukladu zsplonoweqo jest oczvwiscie bardziej rozbudowana ni,z W stosowanvch do podobnvch silnik6w tranzvstorowvch ukladach zaplonowvch. W opisvwanvrn urzadzeniu, w stopniach wvjscicwveh, sil rowniez stesewane uklady tranzvstorowe,

Rozdzielacz zaplon L..J zcstal urniesaczonv w bocznei ~cia!nie kadiubs i jest napedzanv warklern napedowvm pompy oleju,

Napifilde akumulatora jest doprowadzane do nadsjnlka lmpulsow (czujnika Halla) w rozdzielacau zaplonu, a nastspnie przetwarzane w cewce zaptonowej na wvsokie napiecie, niezbedna do zesilanla swiec zaptonowvch, Smdkowy przewcd wvsokon<ilpi~ciowy cewkl zaptrmowe] jest pofijczony ze srodkowvm przyt'lClem roadzlelacza zaplonu. Pr~d dociera przel palec rczdaielacaa po kolei do czterech seqrnentow kopulki rozdzielacza, a stad do odpowiednlch swlec zaelcnowvcn. Wyprzedzimie zaplonu jest sterewsne elektronicznia przez urzadzanie stsrujace,

~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~91

l.9. WTRYSK, BENZYNY

WVMIANIA MRVSKIWACZV

3

1

Rys.2.S8. DEMONTAl ROZDZIELACZA PAUWA Opis w tekscre

Fly!;, 2_89. PI ERsel LN i ~ 0 RING l"t1k~zarJe !:lrL;,lil<.aml) NALEZY POKRVC OLEJEM PRZED

ZAMONTOWANI EM WTRYSIi:;IWACZY

• Sci<l9nqc przewod pcdclsnienia :z kr6cca regulatofal paliwa,

• Odkrecic srubv rnocujqce roadzielecz paliwa (potrzebna mala nasadka 5 rnrn).

• Wyci':l9nQt ad przodu na lewo rozdziel'acz paliwa razern z wtrvskiwaczam i.

• Wykrlicic srubli! (1, rvs, 2,,88) i zdjl:lc g6ln't CZfi!SC rozdzielacaa (2) z dclnej cZ~Sci rozdzielacza (3).

• Zamocowa~ gwintem w imadle 8rubli'! z lbem z gniazdem szesciokatnvm (M6) r wyciqgnqc wtrvskiwacze.

Montaz przebiega w kole] nose! odwrotnej do dernontazu, Po·toz.yc uszczelke na gome] powlsrzchni dolnej cz~sci' rozdzielacza paliwd_ Powlec pierscien o-ring olelern, na~Qiy(; na wtrvsklwacze i osadzic j~ w g6rnej cZ!i!'sci rozdzlelacza. Wcisn(jjc g6rn& CZIiISC rozdzielacza na dol nOJ ~ dokracic sr!Jby rnocujaca moment em 10 N . m.

Nie porrnylic 'Ill caasia podfijczania przewod6w paliwa, Podczas nasuwanla przewodu powietrza na krociec uwazae na potozenle zabudowy.

2.10.

2. SILNIKI OENZVNOWE

PrzepJsy bezpieczenstwa

Podczas wszelkich prac przv ukladzie zaplenowvm, W celu unlkniecia Ud6rZ€r~ pr<ldu alba uszkodzenla ukladu zaplonowsqo, nalezv przestrzaqae nize] podanych srodkow bezpisczaristwa ..

I. N ie wyci(Jgac przewod6w zaplunowvch podczas pracv silnlka alba podczas obracarua silnike rozrusznikiem. Nap~~cie doprowadzane do swiec jest bardzo wvsokie.

Ii Wszystkie przewodv elsktrvczne ukladu z.aplorlowego odtClczac tylko po u nieruchnrnieniu silnlka, To sarno dotycz.y Pl2vtqc~rnia przyrz<jd6w knntrnlnych alba porniamwych. 'R6wniei: zaplon musi bye wyl'lczony.

II DQ zacisku ,,1" (rnasoweqo) cewk·i zaplcnowe] nie wolrro podl~c:zac iad nvch lamp knntrolnvch, natornlast przyn:qdy kontrolne i h'lmpv strobe-

skopowe nie powinny bye podlaczcne do zaclsku ,,15". Do zacisku " 1" nie powin ny bye r6wnileZ pod~<lczane zadne kondensarorv.

I!! Jesf srodkowv przew6d wysoki,ego napiecia zostanie wyci2l!gni~ty z rozdziel,acza, to naleiy go natvchmlast pol&czy:c z masa. W przsciwnvm razie rue wolno w iadnym przvpadku obracac wahl korbowego silnika rozrusznlkiem (podczas niekt6rych kontrol i jest to konisezne).

• N ie powinno sle korzvstac z obcvch :b6de! 'energii dla uiatwiania rozruchu, poniewaz nle ka.zdy prostownik si<, do tego nadaje, Je~l~ sit jsdnak keravsta z obceglo zr6dfa, to rnoze to trwac; najwyi:ej [ednq minute, a napiecle .zasHania rue rnoze przskroczvc 16,5 V.

• Podczas elektrvcznsuo apewanla pojazdu odl1'lc;;:,yc ekumuletor (bytooy to ! tak konleezne ze wzgl~dll ria alternator) •

• , Jesli z pewodu trudnosc] z zaplonern peiazd rnusi bye holowanv, to jest konieczn€! uprzednie odt~cz.'enie urzqdzenia sterujaceqo,

• Nfllezystosowalc wyhlcznie przewody wysokiego napleela i nasadki 5wiec zaplonowycn przewidzlane dla slektroniczneqo zaplonu.

• Je51i lest konieezna wymijalia palca rczdzielacza, to naleev zalozyt palec rozdzielacza z oznaczaniern "Rl".

Sprawdzanie cewki zapfonowej

Cewka z:ap~Qnowa jest produkc]: firmv Basch i ma w obwodzis pradowvrn rezvstancj~ wst(lpnll. kt6ra gwarantuje. ze zapfon otrzyrna petne napl~cile, pomirnc ze na ski.Jtekdziahmia rczrusznika nas·l~plt.Uje spadek napi'ilci,.'3. Cswka zaplnnowa jest nierozhieralna i nienaprawlalna, jednak sprasdawca alba warsarat elektrotechniczny jest w stanie spr.flwdzic za pomoca specjalneqc przvrzadu rezvstancje lJz.wojen pierwotneqo i wt6rnego. Jtl~1 i przypuszcza si~, ze pr~'fczyni:l klopot6w z silnikiem jest cewka zaplonowa, to rnozna wypozyczyc now~ i zsrnontowac w mi,ejsce stare]. Trzeba jednak uz:yc cewki nada1ijcej sifi! do ukladu zaplonowego zernontawaneqo 'iN pojezdzie. Jest to rnaj I BpSZ.Y sposeb sprawdzen la, czy przycz:yn(j nlesprawnosci jest cswka, Powinno si~ r6wniei pamletae. ze cewki zaptonowe czesto dop6ty rne wykazuj~ zsdnvch wad. dap6ki nle osiqgn~ temperatUiV pracv, Dlat8go tei: sprawdzanie w stan ie nie rnagrza'nym nie zawsza daje oczekiwene rewltaty. Pok.ryw\! Dzoiacyjn'l cewkizeplnnowe] nalezv regularnie czyscic i chronic przed zawilqocerriem, abv zebezpteczvc sie przed uph"wamil prqdu i przebiciamt. Poza tym cewka zaptcnowa nle wymaga konserwacil.

912 'Ii---~---~---~----~~----~----l

2..10. ZAPtON

OeSlUGA ROZDZIElACZA lAPLONU

WymonlDwanie i zsmOnlOWBnle

• Wyciijgn<tc przswodv wysokliego napiecia 2: kopulki rozdzlelacza zeplonu albo ~dj4~ zetrzaski 5pr~zyste i odsunqc je ad rozdzialacza.

• Wyci<1gn~c wtyl( z gniazda czujnika Halta umieszczonepo no baku rozdzislacza. W celu zluzcwanle wtyku nalei:y s.cisn""t zatrzaski spr~i:yste. • Oblr6cic wal korbowv tak, ,aby tlak plerwszeqo cylindra ustawil si'il w G M P suwu sprezania i za pomoca rvsika zaznaczvc polozenie pales rezdzielscza ria zewn~trzrlej 'uaw~u:jzi obudowv ruzdzielacza, W celu ebracania walu korbowego pos'luzyc S~1il nasadkq osadzona na lbie sruby mocuj<'!cej kolo zebate rozrzsdu (w §rodku kola pasowego wslu korboweno).

:. Odkrecic ~rub~ rneeuleea rozdeielacz i wyjGiC j'l! wraa z ptytkOil dQcislkowO<1. Wyciil9nijG hez praekrecarua rozdzielacz zaplonu z silnika,

• ldj~~ olerscien uszcz~~niajCl!cy.

.Iasli wa~ korbowy silnika nle byl obracanv alba gdy J'ozdzietacz nie byt naprawianv, to mozna go zpowrotel1l1:zamontowac w pierwotnym polozenlu. Jesli jest montowany roz.dzielacz naprawiany alba gdy wat kcrbowy bVI obracanv, to nalei:y postepowac w nast~pujqcy spcaeb.

• W silnik.u zarnontowanvrn w pojezdz.ie ustawic tiok pi,erws:zego cvllndra w G M P suwu spr~lal1ia, to znaczy oba z.awmy m.usziI by,e zamkni~te (w przypadku gdV jest zdj~ta pokrywa glowicy) albo tez obraca6 wa~ korbowv, az znak ,,00" ria kole zamachowvrn ustawi s,le w jednej llnll za znaklem ustawczvm W eknis kontrclnvrn (patrz A mil rvs, 2.90).

• W sllniku wvmorrtowenvm z poisaduobracee waf korobowv silnika. az naciecie na tlumiku drgari skrttnych wa~u korbowego (kolo pasowe) ustawi si'il w [sdne] lilli,i ze strzalkq na cslcrue paska zebate,go (B na rys. 2,90). Znak ustawczv kola z~batego watl<:a rozrzadu rnusi bye ustawionv zQodnie Z opisem na streme '66, to maczv znak ustawczv na kale z~batym wafu roz.rzqdu rnusisie znajdowae naprzaciw znaku ustawczego n51 cslome paska

~~~ ~~ ~~ ~93

ObsluglB rozdziel acza zaptonu

Ra:zdzielacz zaplcnu zapewnia dcprowadzenie nap,i'1lclia zaplonoweg,o do ~wiec zaplenowvch IN odpowiednie] kolejnosci (1-3-4-2) i we wlasciwej cnw~h {z wl,asciwym wyprzedzeniem aeplenu), Aozdzie!lacz jest napedzanv od watk,flj posredniego siln ika i jest urrueszczonv w kadlubie sllnika:

Konserwacja

Koputkt'! rozdzielacza nale'2:Y regu lamia czyscic ad zewnatrz i wewnanz wcelu usun i~cia rasztek pvlu za szcaotki w~glowej. aanleczvszczen oral wulgoci. Paleo rozdzielaoza l'Ialezy r6wniez czvscie. Do czyszczenia uzywa,c samat nasaczonych benzvna, Pa oczvszczeniu sprawdzi~. ezy na pcwlerzchniach kopl.Jtki nie widi;1c pekni'1'~. Paleo ruzozielacza wymienliG, je~li jego stykn sq bardzo stalrt€! (zamontcwsc wJasciwy palec rozdzielacza). Styk6w rnosiQ'znych rue naiei:y w zadnym przypadku opilowywac pilnikiem albo szl Howe (;.

Powi srzc h n le zew n Iiltrzne wszystk ich przewodow wysok iego i'I8 p ~'l!C i a utrzvmy wac w ezvstosci i chronie przed zawilqoceniem, gdyz gwaral"ltu~e to bezbtednose przeplywu pradu w ukladzis zanlonowvm. Co lakis czas wyjijC wszystkie orzewodv z ko p LJ lk ira:zd zle I acza, wyczysc it kon c6wk I przawnd 6w i sprawdzh~ :ich stan. Nie natezv skracac przewod6w wysokiego napi~cia w celu poprawienia zamocowania kor'u:bwki przewodu. Uszkodzone przewody n,a'il3:Z:Y wymieniat ria nowe, Nowe przewodv zarnawiac na podstawle nurneru cz~~d zarnien nvch dla odnosneqn silnilka_

----_

2.. SILNIKI BENlYNOWE

RVs. 2.00. t"'O LOZI:.N I F G MP PI[RWSIEG(J CY LIN D H.~.

A W srlruku sarnontowanvm w pojezdzle

B w ~ilriikLl wymontowanym z pDJI'I~du

'Fly'S. 2.92.. UST AWIANI E PlETWY ZAB I ~RAKOWEJ WAlKA POMFY OUE:JU PRlED ZAMONTQWANIEM FlQZDZI ELACZA ZAPI:.ONU (sllnlk z S zaworeml)

Os pletwv me by·c usmwlona r6wnolegle do osi w,dy k OFbQWEI\lo

RY!I. 2.91. UST AWIAN lIE ZNAKOW NA KOlE Z~BA TYM WAlU ROZRZAOU I OSt.ONIE PASKA Z(BATEGO

RVs_ 2.93. PALE.C AOlD.lIELACZA ZAPlONU TAK OSROCIC. ABY USTAWII:. Sl~ W JEDNEJ LINI! ZE ZNAKIEM NA KRAW~DZI OBlJDOWY FlOZDZIELACZA ZAPlONU

zebateqc. tak jak to pokazano na rvsunku 2.91. Ninteisze wskszcwki odnosze sle oczvwiscie do rnontazu sitnlka po naprawie albo do innych prac przy sllniku, w czasie ktorvch z wymontowanego z pcjazdu silnika zostal wvrnontowanv rozdzielacz zaplon u.

• Sprawdzic, cz.y ptetwazabierakawa walks pornpv oleju jest ustawlona 'IN kierunku wzdluznvrn. to znaczy rownolegte do osi walu ko.rbowe·go. takjak to pokazano na rvsu nku 2.92. W ra7.ie kcniecznnscl rnozna czop obr6cic szcavpcarrrl (wycio;Jgni;J_c, obrocic I z powrotern csedzicj.

• Obr6cic palec rozdzielacza, tak aby ustawil sle na wprost znaku narvsowanego na krawedzi obudowy rozdzielacza IN sposob pokazanv na rysunku 2.93.

• Osadzic w tvm pnlozaniu rozdzieiacz W silniku i zamocowac plytk~ ustalalaca.

III Osadzic ponownie wtyk w tozdzielaczu, naciskajac zatrzaskl, • Na ken lee sprawdzic wyprzedzenie zapionu (pam: strona 95).

~F---------~----------~~~~--~----------~

2,,10. ZAPWN

OBSl.UGA ROZIlZIElACZA ZA.PlONU

Naprawa

Tvlko niekt6re uszkodzenla tozdaielacza zanlonu motna naprawic. W wiekszosci przvpadkew rrzeba lednak roadzlelacz wyrnienfac I'HI nowv. Z tego wiec wzg~edlU nie podano opisu zadnvch napraw, nawst rvch mozllwvch do wvkonanta.

Reg ulacja wyprzedzenia zaplon u

Wypt,zedze'llile zaplanu sprawdza sie przy predkosd obrotowej sllnika 2000 .. ,2500 obr/rnin. Przed prz:ystqpieniem do sprawdzania trzeba wyd.'I9- n'l'c. wtyk z czujnika ternperaturv plvnu chfod2:i'jcego (patrz rvs, 2,80). Wszystkie przewody podcisnienicwe rnusza bye osadzone na swoich przvlaczach, Na kole zamachowvm [est neniesionv znak wyprzedzeni,o zaplnnu. JIii':zyczek na obudowle kola zamachoweco sh.Jzy [ako znak odnieslerna

II Sprawd:zi,c pr~dko~cabrotowo1 biegu jalowego i w razle ootrzebv wyregulowec,

II PodhlczyC larnpe stroboskopnwa zgodllie z instrukGj~ producenta.

• tlruchomic silnik i pozwolid rnu pracowac l1a biequ [alowvm do osiqqnlecla ternperaturv pracv.

• Z silnik.a pracujqceqo na biegu jalowvm, po wlqcz:en iu si~ wentvlatora. wycicl9l['l(Jc wtyk Z czulnlka temoeraturv, pokazanv na rvsunku 2.BO.

II ZwiEilkszyt pr~dkosG obrotowq 5il nika do 2000 .. ,2500 obr /rnin U strurnlen swiat:lsi lampy stroboskopowe] sklercwac w okianko kcntrol ne obudcwv kula zamachoweqo. Jesll wyprzed:zen~e' zaplcnu rniesei sie w zakresie 4, ,.80 prz,ed GMP. to wszelkie requlac]s nle sa potraebne. .lesli zrruerznne wyprzedlzenie zaptoi1u anaiduje si~ poza pcdanvrn zskresem. '[0 trzeba jle panown le wvrequlowad. W takirn przvpadku n.a~ei:y jadnak dq.~y6 do ustawiania idealne] wartoscl 6° ±' C przed GM P,

• W celu wyregulow.m ia wvprzedzenia zaplcnu naleiy zl uzowac plytkli) ustalajacq i przekrecie rozdzielacz, Po kierunku przakrecenia roadalelacza rnozna sie zorientowac, IN Jakim kieru nku "w\,!druje" punkt zaplonu,

I!!!I Dokrecic ponownie swb" mocuiacq plvtke ustalajijcq.

• Wtyk czuj nika ternperaturv w~ozyc na swole rniejsce. trzvkrotnie zwi~kszye rnaksvmalnle pn~dkosc obrctowa siln ika n ponownle sprawdale wypr,zedzerile zaplonu,

N8lSI~mnie nalezv sprawdztc requ lacj~ wyprzedzenia zaplonu.

• Pozwolit silnikowi pracowac z predkosciq obrotowa biegu j,a*Qwego i pu w~ttczeniu wentvlatora ponownie wyci<l9n<lC wtyk pokazany na rysUllku 2.80,

• Ustawic predkosc obrotowa silnika dok-adnle na 2200 cbr/min, w swietie larnpv srroboskopowe] odczvtac wvprzsdzen ie zaplonu i zapisad [e.

II Zrnniejszvc predkose obrotowa silnika do predkoscl obrotowe] hiequ ialowego i ponownie wcisnijc wtyk w gn'ia:zdo czujnlka ternperaturv.

II Zwi'ilkszyc ponownie predkosc obrotowa sllnika do .2200 obr/min i ponownie odezvtac wvprzedzan ie zaptcnu, Punkt zaplornu powlnlen teraz zrtajdowac aili! 20' ± 3" przed punktem zaplonu zrnierzonvm przy wyci"gi1ietym wtvku,

• Jesli PrlV wyciijgn ililtym i nie wyciijgni~tym wtyku uzvskuja si!;i takie same wartosci, to najprawdopodobniej s~ przerwane przewody elektrvczne dochodzace do wtyku, Uszkodzone rnoze by~ r6wni8Z urzqdzanie steruiace.

• Odl~czyc l.amp'il' strchoskopowq, (31 przerwane przewcdv pO+o!lczyC:.

F-----~----------------~~--~----~~95

Wymiana swiec z81plonowych

SwieC:€1 zaplcnowe ma.jq p.askljj powierzchni~ oporowij i srednlc(l gwintu 14 mm.

Prcducent zaleca okreslone swiece, [ednak m09<;j bycstosowanre r6wr11ez odpowlednia sw~ece zaplcnowe innveh prcducentew, jesl~ majijj tak~ samlll WiHtOSC cieplna,

Odst~p elekErod swi,ec zapronowvch wynosi, 0.8 mrn,

Swiece powinnosi~ piaskowac pr:z.yn.ajmn~e~ GO kaide 1 Cl 000 krn, Przy okazj~ nal·ety sprawdzic i ustlllwic odstep etektrnd swiec zaphmowvch. Pooczes regulacji na,lezy doginac tylko elektrod, boczna, nigdy srookowa. W czasie wyginania, elektrodvsrodkowei maze p~kn~c jej lzolator poreelanowv, Przed wykrlilceniem swiecy sprawdzic, e:zy we wgtebienw na swiec~ nie znajdujij si'il ciala nbce, Wpadajo1C8 do cylindra przez otw6r na swiec~· zapJonow~ podkladkl, truby, karnienis ezy lnne przsdrniotv mogq, uSlkodzi~ po uruehom ien i U 5i I n ika zawcrv, 9 n iazda zaworow lub glowicli!.

Z wyglQdu swiecy za.fo~owej rnozna wniosk.owa,e (I prawjd.owo~cj dziatania swiec, I'egulacji ukladu wtryskowega, skladu rnieszanki i stanu sll nlka (tlotd, piersc ien ie tlokowe itd.) .

.swlece zsplonowe bez' zarzutu

Stopa i:zol.atora pokrvta cienkim szarol61tym do brunstneqo proszkowatvm nalotem. Elektrody majll poza pewierzchnlernl opalonvml rowni'ez slamzOhy do br u n atn ego proszkowaty na let, Wn~trze kadlu ba ~wiec:y rna n a lot jasnobr(lz.owy etbo ±6ftawy do CZHHHJbrQzow&go. S'llllnik p'racuje prawidtowo. Wartos'G cieplna jest debrena prawidJowo.

Swlece zakopcone

Stopa izolatora. e~ektrody i wnliltrza kadluba ~.wi·ecy pokrvte grub!il warstwol proszkow.atego osadu w kolorze czarnoszarvrn, 0 aksamitnym wyg'lE(dzie. F'rzyczyni;l teg,o jest zbyt bog,ata miesIanika, nledostatek powietrza, z.byt dluqie utrzvrnvwanie zamkl'li,lej przestony rezrucnowe]. zbyt duzy adsti!llP elektrod swi.ecy zaptonowej. zbyt wysoka warto~c cleplna swilecy. ktora w wyniku tego jest w czasle pracy zbvt zimna:

8wleee ztJolejone

Stopa izolatora, elektrody craz I<ad+ub sw~ecy pokrvte ttus.tym blyszc:Z:ilcyrn nalotem. Tworzy si~ nagar ol.ejowy. Pr-.zyczynfl tego rnoza bye przenikame do komory spelenia olelu silni'kowegoalho zuzycie cvlindrOw i Uok6w.

SWiece p.l'Z,egrzane

Stopa iznlatora pokryta rnocno przyp~e-czo!'lym. g~adkjm lub chrcpowatvrn osadem w kolorze ciernnoszarym do szarocza rn ego. Na koricu stopy izolatora najclesciej sllne nsroatv, niekiedy W ksztalcle perele·k. Elektrody, zwlaszeza elektrcda trodkowa, bardzo zuzvte, Moie to byt; spowodowane zbyt uboQo:[ m issza nk"" obi uzowa n lern ~wiecy. n ledornvka 11 iern ~awo,r6w a lbo zbvt niskil, wartoscia ch~pl"<l swiecy. kt6ra na skutek tego jest zbyt gor&ca .. W przypadku, stcsowanla bel'1zyny z dodstkiern olnwiu (silnik ViI stsnle prawidlowym) [laloty na stopie ~zolatQla s<l koloru szarego. Osady w przestrzeni milildzy izclatcrern srodkowe] elektrody i kadh.lbem s.wiecv nalezy w mialre mozliwotci usuwac najlepiej w wyniku piaskcwania, W przeciwnvm razie naleiy uzyt saczntki drucians], Podcz,as wkJfilCi:Hi~8 ~w~ecy na~ezy pami~taG 0 wczeS1"1 ia] - sz.ym, starannym wyc:zyszczelliu gwintu ~wiecy zaplonowe].

96~ ~~~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~~ ~~~

INa rysunku 2,95 przedstawione typowy uklad wylotowy, W lnnvch pojazdsch w ukladzie znajduje si~ Jeszcz,e katallizator. Wymontowan~e i zernon ~ towanie nie powinno sprawiac zadnvch trudnoscl. N,alezy stosowae si, dokladnle do pcdanvch uwag .

• Pohl.c:zen~e z kelektorem wylotowym rozh!jclyc w spos6b opisenv wyi;ej.

~_~~_~~~~ ~ __ ~~- 917

2.11, WYtoT

WYIMONTOWANIE I ZAMONTOWAIN~f KOLEKTORA WYLOTOWEGO

2.11.

WYLOT

Wymontowan ie i za,montowanie kolektora wylotowego

Poniewaz przewidziano rncntowanie wielu r6inych silnikow, to mozna zf'llale~c r6wnie.z r6z.nice w knnstrukcji ukfad6w wylotowych (wyposai,one w katellzator lub bez katsllzatnre). Na rvsunk» 2,95 przedstawlono typowy uk.tad wylotowy, W nlektervch sllnlkach kolsktcrv s~ Jqczone z przedniq rura wylotow~ za posrednictwem zaciskow z blachv spr~zynowej. w innvch do tego celu sh.li~ sruov, Do demontan, zaclskew spr~iystych siij [sdnak potrzehne narzsdaia specjalne.

• Odczeikat, at uk~ad wyio~owy ostygnie.

• Rozeprze6 zaciski sprezvste za pemocq kr6tkich kllin6w wepchnittych w spinacz podczas naprezania przedniei FUry wylotowej. w kierunkach pokazanvch strzaika mi na rys LJ n k u 2.94.

!!!! D DC isnqc rure wy lotowi! w stro n Q". z kt6n3j m a byO l:dj'i'tv zacl sk i wyj!:le go razern z k li nern WQZ pi era j ~cym,

Montez przebiega We odwrotnej kolejnosci, Nalej:y uwa±ac, aby zaclskl dokladnie osiadly VIi przewldztanvch ella nich wybraniach.

• Pooczas rno ntazu rwy wylotowej n i e za pom n ifH~ 0 pi e r~(l ien i u u szcz€I'I· niajQcym m,~dzv kclektorssn wylotowym i runt. Nalai}' go wymi8r1li6, je~~i jest uszkodzonv.

Wymontowanie kolektura wvlotoweqe. gdy przednia rura wyliotowa zostala przykrlilcona srubsrni jest zadanlem ~atwym. Podezas rnnntazu rur, przykrli!ci.::

Drzep~sowym momentern.

Rya. 2,94. NARZ~DZIA DO ZAKtADANIA

I ZDEJ MOWANIA ZACISKOW SPAI~YSTYCH SWZACY CH DO MO COWAN I A R U flY WY LOTOWEJ DO 1(0 LE KliORA WY LOTOWE:GO

FiUr!;! wy1010W'I odcMyl·a6 w ki aru n ka;ch pokazanyc h StiZ!Jtkami w ~I u rozprezani II zacis<k6w

W'ymontowanie i zamcntcwan ie elemenluw uktadu w-ylotowe'go

2. SllNIKf BENZYNOW,"

• Pierscien uszczsln iaji;lCY znajduj,(lcy Silil' mil1'dzy kolektorsm i, rura wylotowEJ wym~enia~ na rlOWY, gdy jest uszkodzonv lub wykazuje nieszezelncscl. Pierscien uszcz.e'lniaj(jcy rnozna wyj~~ ZSI pomoca wkr~ta'ka_ Stosuje s!~ go wytijclnie w przypadku uzycia zaciskow spr(jzvstych do moccwanla rury wylotowej na kolektorze wy~otowym .

• 8ruby rnocuieceoslcnv tarrniczne (je~l~ SCI) dokrecic mornentem 10 N . m, II N ie pozam le n i ac wi BSlCl k6w Q u m owyc 11" gdyz d I a posz:czeg61 nveh zawi e~ szen S<I stosowane rozne wieszaki qurnowe.

98,~~ ~ __ ~ ~~ __ ~ __ ~~ ~

Rvs. 2..960 MONTAZ TYPOWEGO UKt.ADU WYLOTOWEGO 1 - !iruby: M6 5 N-m, M8 = 23 N·m, Ml0 = 40 N'm,

2 - plerSt;ian uszcze!f1ia,j~cy (wymie'nillc Z!lW5ZE! na nowy), 3 - kolektor wylOiowy,

4 - pier~cj~H~ LUSZGz.elnia~qcy (USUil'lC wkr~Elkiem i wymiel'liil na nowv, jel'ili jRst uszkod-zony atbo ruaszczalnv),

5 - zacisk spr~lYsty, 6 - przadrua rura wylotowa. 7 - tule]a I'ICZ'lca, B th.lmik D'f?:ofIdni.

9; - wieszilk tJQS,T@dnl nlry wylotowej. '10 - obejma polaczenlowa. 11 - Wlas~(ll! gumowy, 1.2 - tlumi,K tylnv,

, 3 - po!l.rortdnia rura wylotowa, 14 oslcna uOIrmic:zna, 15 - wymisr <I - 50 mm, 16 - ..... vrniar b=30 mm

2.11. WYLOT

WYMONTOWANI E IlAMONTQWANIE ELEMENTOW U KlADU WVlOTOWEGO

II Przed dokreceniern srub zaciskowvch obejm I(lCZijcych dosunac do siebia obie koncowki rur. Nakrliltkl M8 dokrecie rnnmentern 25 N . rn, a nakrfiltki M 10, rnornentem 40 N 'm, Przed dokreceniern pol<j_cz.en c~sci sktadowvch ukladu wylotowego naleiv sit; zawsza upswnle, ezy FLJry, tlurmki itd. maj'l dostatecznle duzy odstep od mnvch czescl pojazdu. Po zamontowaniu uruehomlc sllnlk i spftlwdzic szczelnose ukladu oraz czy pcszczeqolne elernentv sa wlasciwie polaczone.

Kilka sf6w trzeba powiedzie6 r6wniez 0 pojazdach z katalizatorern.

• Sonda I. jest osadzona w przedn iej' rurza wy!otowej. Zewn~trzna e-Iektroda sandy jest wystawiofl,<!1 na dzialan le gaz6w spalinowych. Wewnetrz.na elektroda jest polaczona z atmosfera. W wvniku pewnych real\cj i chernteznych rnaterlalu elektrod z rnniejsza ilosci<t tlenu w spallnach i wiliksz<t w powistrzu atrnostervcznvrn wytwarza ste mi,dzy elektrcdaml napiecie.

III W ternpersturzs robocze] wyz5zej nii300aC sonda wysyla do urzadzerria sterujqcego sygnaty napi~iowe. Jesli napi~cie sygnah.J jest mniejsZQ nii: 4-50 mV, rrueszanka zostaie wzbogacoM, iii jezell jest wjek:s!:e n~z 450 mV, zubezona,

III Katallzator zostal umiaszczcnv w ukladzie wy·lotowym przed tlurnikiern. Spalinv przep~w.ajqc przez katalizatnr wchodzij w kontakt z rnetalem szlachetnvm osadzonvrn na wewne-trznych sclenkach katallzarora i w wyniku utleniania S1;kod I~we sklad niki spa lin zostaj~ przetworaone 'IV nretruj'tGe! gazv. Przemiana cherniczna ruzpoczvna siii!' ad ternperaturv 2S0"C,

IUwaga!

Jak wiadorno, zbiorniki pojazdow z katalizatorern wolno jest napetniac ty~ko benzyn.!l bezotowiowa, .Jes!i katalizator jest gorqcy, to pojoldu nie WO~~Q holowac,

NOTATKI UZYTKOWNIKA

~ ~ ~ ~~ __ ~~ __ ~~99