P. 1
Metodologia badan pedagogicznych

Metodologia badan pedagogicznych

|Views: 30,808|Likes:
Wydawca: d-fbuser-53374437

More info:

Published by: d-fbuser-53374437 on Jan 21, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

Przykładowa Metodologia badań pedagogicznych

4.1 Temat pracy Wybierając temat pracy należy określić jaj zakres. Temat może być węższy lub szerszy. Przy „szerokim ujęciu tematu badania dotyczą bardzo licznej klasy procesów lub zjawisk. Jeżeli zakres tematu jest zawężony, wówczas badania obejmują stosunkowo nieliczne zjawiska. Zaznacza się to za pomocą takich sformułowań, jak: Niektóre przyczyny…, Niektóre rodzaje…, Wpływ niektórych cech osobowości na…,”1. Tytuł powinien trafnie i jednoznacznie oraz zwięźle określać temat pracy. Ogromna rolę w wyborze tematu odgrywa osobiste emocjonalne zaangażowanie nim, gdyż jest to warunek powodzenia badań. Najważniejszą rolę w odpowiednim doborze tematu oraz w umiejętnym przygotowaniu badań odgrywa znajomość lite3rtury przedmiotu, co chroni nas przed dochodzeniem do prawdy metodą prób i błędów. Pozwala to również na ekonomię wysiłku, gdyż inni badacze przetarli już niektóre trudne szlaki i można je z zachowaniem reguł naukowych wykorzystać. Daje to także szansę porównań, co znacznie podnosi walory poznawcze każdego badania. Treść całej pracy zarówno części teoretycznej, a także empirycznej powinna ściśle odpowiadać tematowi pracy określonemu w tytule. Przy braku tej zgodności praca jest nie na temat. Sformułowanie tematu pracy nie jest proste. Zwykle bywa tak, że jego pierwotna postać jest robocza i ulega pewnym modyfikacjom. Najważniejsze żądania w sformułowaniu tematu: „ma być krótki, językowo poprawny, informacyjnie nośny i jednocześnie poznawczo intrygujący, czyli – budujący określone u czytelnika (słuchacza) i autora tekstu pożądane nastawienie”2.

4.2 Przedmiot i cele badań.

1 Z. Skorny, Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1984, s. 26 2 W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995, s. 45.

3 Problemy badawcze Problem badawczy jest to zagadnienie wymagające rozwiązania. 50. Pieter stwierdza. Pilcha odgrywają niezwykle ważną rolę przy doborze tematu badawczego. 1 w Ostrowi Mazowieckiej . Pilch. opis jakiegoś zjawiska. na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych. pisząc o celu badań podaje. Metodologia badań socjologicznych. Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki. Celem badań pedagogicznych jest poznanie naukowe istniejącej realnie. że jest to określenie. co pewne pytanie lub zespół pytań. Badania psychologiczne i pedagogiczne dotyczą wybranej kategorii osób określanej mianem populacji”3. który zamierzamy uzyskać w wyniku badań. Staramy się znaleźć odpowiedzi na postawione pytanie 3 Z. rzeczach lub zjawiskach bedących przedmiotem badań. Warszawa 1970. Wysuwając je zadajemy pytanie „przyrodzie” i „otoczeniu”. cit. W. . Dokonując tego wyboru. instytucji lub jednostki. 107 4 T. s. Zasady badań pedagogicznych. co pragnie osiągnąć w swoim działaniu”.Z.. „Każde badanie służy realizacji określonego celu. 5 W. A nie osobie drugiej. które zdaniem T. Celem badań jest dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach. Warszawa 1998. w Zespole Szkół nr. Skorny. Oprócz funkcji poznawczej badania pedagogiczne spełniają także funkcje praktycznoużyteczne5. Wydawnictwo Stachurski.Zbadanie rozwoju środków informatycznych w Zespole Szkół nr. 6 S. a także rodzaj czynników. Wg S. doświadczalnie rzeczywistości społecznej. 214. Kielce 2001. s. wziąłem pod uwagę kryteria. Przez cel badań należy rozumieć rodzaj efektu. Należą do nich: dostępność badawcza problemu. Zaczyński. Skorny uważa. przedmiotów lub osób. Nowak. Dutkiewicz. na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie”6. że „Przedmiotem badań naukowych jest określony zbiór zjawisk. 1 w Ostrowi Mazowieckiej 4. s. do czego zmierza badacz. Nowaka „Problem badawczy to tyle.Ustalenie czynników wpływających na rozwój środków informatycznych w Zespole Szkół nr. względy ekonomiczne badań oraz emocjonalne zainteresowania badacza4. z którymi efekty te będą się wiązać. że „(…) problemy badawcze są to pytania. Prace…op. 173-174. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Przedmiotem badań uczyniłem rozwój wykorzystania środków informatycznych w procesie kształcenia. J. Biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygnięcia ustaliłem następujące cele poznawcze: . 1 w Ostrowi Mazowieckiej. s.

Wrocław – Warszawa 1997. Pytania mogą dotyczyć cech przedmiotu. Takie pytania w swojej strukturze nie zawierają informacji. aby prawidłowo sformułować rejestr problemów. na którym należy szukać odpowiedzi. Rodzaje pytań badawczych W logice funkcjonują dwa rodzaje pytań tzw. zawierającą pytanie o jedną cechę lub o jedną właściwość przedmiotu. 67. „w jakich warunkach…”. to o tyle pytania dopełnienia są pytaniami twórczymi.poprzez własny wysiłek. Pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia. polegającą na sformułowaniu zestawu pytań. Mają wówczas postać prostą. 3. Takie pytanie nie ogranicza badacza. wyjaśnić temat 7 J. Ogólna metodologia pracy naukowej. Na to pytanie nie możemy odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Pytania dopełnienia zawierają pytajnik: „jaki…”. Zawierają w sobie alternatywną możliwość poszukiwania odpowiedzi. Mogą być też pytania o rodzaj związków między cechami zjawiska o rodzaj zależności między zjawiskami. O ile pytania rozstrzygnięcia można nazwać pytaniami kierunkowymi. wyczerpać zakres naszej niewiedzy zwarty w temacie badań. nie zaś przez oczekiwanie gotowej odpowiedzi od innego człowieka”7 Problemy badawcze mają postać pytań. ukazać kierunki poszukiwań badawczych oraz sposoby badań. ich własności. Problem badawczy to inaczej deklaracja o naszej niewiedzy zawarta w gramatycznej formie pytania. zjawiska. a wręcz przeciwnie otwiera przed nim pole poszukiwań i inwencji. gdzie należy szukać na nie odpowiedzi. w tym celu musi wykonać pewną pracę koncepcyjną. . badacz musi mieć świadomość jakiego rodzaju pytania należy postawić dla wyczerpania tematu (stanu niewiedzy) i ukierunkowania badań oraz rozstrzygnięcia zagadnienia. „kiedy…”. które powinny spełniać następujące zadania: 1. Odpowiedź może brzmieć „tak” lub „nie”. „w jakim stopniu…”. 2. Pytania rozstrzygnięcia zaczynają się od partykuły „czy…” i w zasadzie domagają się tylko potwierdzenia bądź negacji. Pytanie to w pewien sposób ogranicza badacza wyznaczając mu obszar pojęciowy i fizyczny. s. Pieter. wtedy zmuszają badacza do szerszych poszukiwań.

2. a więc dopiero z treści problemów dowiadujemy się.Sformułowane pytania badawcze (problemy): Problem główny: Jakie postawy wobec rozwoju i wykorzystania środków informatycznych prezentują nauczyciele i uczniowie? Problemy szczegółowe: 1.1 w Ostrowi Mazowieckiej.1 w Ostrowi Mazowieckiej przez badanych nauczycieli i uczniów? Do jakich zadań wykorzystywane są środki informatyczne w Zespole Szkół nr. jakie własności jakich przedmiotów lub też jakie zdarzenia czy procesy. Formułowanie problemów stanowi więc bardzo ważny etap w koncepcyjnej fazie badań. Jak oceniana jest dostępność środków informatycznych w szkole? Jak oceniana jest potrzeba wykorzystanie środków informatycznych w Zespole Szkół nr. Chodzi o uprzytomnienie sobie znaczenia pojęć. Dopóki badacz wyraźnie nie uprzytomni sobie jakie zjawiska go interesują. kogo dotyczy temat. 4. jakimi sposobami to robić.1 w Ostrowi Mazowieckiej? Jakie są oczekiwania nauczycieli i uczniów wobec wykorzystywania środków informatycznych? Pytania są tak stawiane. 3. terminów figurujących w pytaniach i hipotezach badanej problematyki. Hipotezy badawcze .. aby wiedzieć. że będziemy badać wszystkie czynniki związane z postawą wobec rozwoju środków informatycznych w Zespole Szkół nr. tj. gdzie szukać rozwiązania. których te przedmioty podlegają tak długo sens pytań będzie nie jasny. Problem w stosunku do sformułowanego wcześniej przedmiotu badań stanowi radykalne uściślenie i ukierunkowanie naszych zainteresowań.

72. Zaczyński uważa. Wg Z. że wykorzystanie środków informatycznych w szkole jest jak najbardziej potrzebne. aby ściśle ograniczyć zasięg swego znaczenia. 26. przewidywana odpowiedź na pytanie zawarte w problemie badań”8. W. Może być zdaniem twierdzącym lub przeczącym. Od trafności i poprawności teoretycznej i metodologicznej hipotezy badawczej zależy skuteczność przeprowadzonych badań oraz możliwość wykrycia rzeczywistych uwarunkowań. Skorny. Ma to miejsce wtedy gdy problem przybiera postać pytania rozstrzygnięcia. problemu. struktur i dynamiki badanych zjawisk czy rzeczy. Skornego „ (…) hipoteza to przypuszczalna. Powinna być zbudowana na podstawie uznanej wiedzy naukowej. Zaczyński. s. Prace…op. 2. s. znajomość literatury przedmiotu. że „hipoteza robocza jest założeniem przypuszczalnych zależności. wymagającym sprawdzenia (zweryfikowania). Dostępność do środków informatycznych w szkole powinna być większa. 9 W. powinna być na tyle precyzyjna. Podstawowym warunkiem sformułowania poprawnej pod względem metodologicznym oraz użytecznej hipotezy jest wstępne rozpoznanie problemu i terenu badań.. mająca na celu odkrycie nie znanych zjawisk lub praw. 8 Z. Warszawa 1968. . jakie zachodzą między wybranymi zmiennymi”9. Czasem hipoteza jest tylko odwróceniem szyku i zmianą formy gramatycznej pytania tzn.Hipoteza jest zdaniem nie w pełni uzasadnionym opartym na prawdopodobieństwie. cit. Hipoteza musi określać zależności między zmiennymi. Hipotezy szczegółowe: 1. W odniesieniu do przedstawionych wcześniej (pytań) problemów badawczych sformułowano następujące przypuszczenia: Hipoteza główna W „społeczeństwie szkolnym” dominuje postawa za szybkim wdrażaniem i rozwojem środków informatycznych. Nauczyciele i uczniowie uważają. Praca badawcza nauczyciela.

Ustalenie i rejestracja zmiennych w badaniach jakiegoś zdarzenia czy procesu – oznacza decyzję. 10 Z. s. Zmienne niezależne są to determinanty określonych zjawisk. 48. Skornego „zmienna to pewna kategoria zjawisk. określają ich cel. sta emocjonalny itp.. zmienne niezależne. 2. które się potwierdza lub odrzuca. Badacz musi określić sobie wycinek rzeczywistości. Przyjęte w badaniach zmienne nadają kierunek. 4. zachowań. Skorny. s. Prace…op. Nowak. cit. Zmienne Zdaniem Z. Zmienna zależna to zjawisko podlegające wpływom innych zjawisk Zmienne pośredniczące to czynniki wewnętrzne mogące modyfikować wpływ warunków zewnętrznych na zachowanie się np. którym podlegają. specyfikując ich możliwe własności. a właściwości charakteryzujące ten wycinek rzeczywistości to zmienne. samoakceptacja. inaczej mówiąc powodują powstanie i przebieg zjawisk będących zmiennymi zależnymi. pod jakim względem interesują nas analizowane przedmioty i zjawiska. Powodują skutki w sferze innych zjawisk. Nowak mówi: „zmienna określa jedynie. samokontrola. Zmienne w badaniach pedagogicznych są formą uszczegółowienia problemu badawczego jaki pragnie rozwiązać i hipotez. Metodologia badań społecznych.3. częstość występowania może ulegać zmianom zależnie od różnych okoliczności”10. Nauczyciele i uczniowie wykorzystują środki informatyczne nie tylko do nauki w szkole. stanów rzeczy. Najpowszechniej dzieli się zmienne na dwie kategorie: 1. samoocena. a ponadto jakie typy relacji będziemy uwzględniać między przedmiotami rozpatrywanymi pod danym względem”11. motywacja. których wielkość. 11 S. zmienne zależne. Warszawa 1985. PWN. S. stany lub zdarzenia. intensywność. 152 . Badani nauczyciele i uczniowie są za stałym rozwojem i unowocześnianiem środków informatycznych w szkole. pod jakim względem będziemy badać zdarzenie lub proces.

22. że to. płci. rodzaju środków informatycznych. dla innych jest technika i odwrotnie. która jest uzależniona od następujących czynników spełniających funkcję zmiennych niezależnych: 1. . 14 T. Podstawy….4 Metody. miejsca zamieszkania. 2. Poniżej przyjąłem podział metod. Technika z kolei jest pojęciem podrzędnym wobec metody i nadrzędnym w stosunku do narzędzia badawczego. To ostatnie zaś ma zakres najwęższy i jest pojęciem podrzędnym zarówno wobec pojęcia metody jak i pojęcia techniki badawczej”14.W moim przypadku funkcję zmiennej zależnej będzie spełniać postawa wobec rozwoju środków informatycznych w szkole. technik i narzędzi badawczych wg. „Najczęściej w pedagogice definiuje się metodę jako zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących całość postępowania badacza. Dudkiewicz.. wieku. T. techniki i narzędzia badawcze W opracowaniach metodologicznych można spotkać się z bardzo różnymi klasyfikacjami metod i technik badawczych. Metodologia… op.op. s. zmierzających do rozważenia określonego problemu naukowego: określony powtarzalny sposób rozwiązania problemu”12. „[…] metoda jest pojęciem najszerszym i nadrzędnym w stosunku do techniki narzędzia badawczego.. 13 S. stosunku do środków informatycznych. cit.. 4. Pilch. opracowywania. co dla niektórych jest metodą. Cit. s. Nowak. służące do uzyskiwania maksymalnie (lub optymalnie) uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w nich pytania”13. 43. 15 Tamże. 69. Nowaka: „[…] metody badawcze to przede wszystkim typowe i powtarzalne sposoby zbierania. Pilcha15: 12 W. 5. Zasady…. cit. analizy i interpretacji danych empirycznych.op. 41-164. 3. 4. s. s. Różnice te SA na tyle poważne. Wg S.

Metodologia pedagogiki społecznej. .skale Techniki badawcze Według A.metoda indywidualnych przypadków (techniki to – wywiad. Pilch (red. obserwacja. wywiad.obserwacja . Wroczyński.test socjometryczny . Mają charakter instrukcji – tym użyteczniejszej im wierniej stosowanej”16. analiza treści. T. .wywiad . ankieta.techniki socjometryczne 3. Kamiński. Metody 16 A. testy). jasnych. Wrocław 1974.metoda sondażu diagnostycznego (technika to ankieta). procedura badawcza w pedagogice empirycznej. ścisłych). Zakład Narodowy im. analiza dokumentów osobistych.).monografia pedagogiczna (techniki to – badanie dokumentów. Metoda.kwestionariusz wywiadu . Ossolińskich.kwestionariusz ankiety . Techniki badań pedagogicznych: . techniki projekcyjne . Kamińskiego „Techniki badawcze to przede wszystkim sposoby zbierania materiału oparte na starannie opracowanych dyrektywach (dokładnych.dyspozycje i arkusz obserwacji . weryfikowanych w badaniach różnych nauk społecznych i dzięki temu posiadających walor użyteczności międzydyscyplinarnej. [w:] R. Narzędzia badawcze: .ankieta . niekiedy techniki projekcyjne.1.eksperyment pedagogiczny. . 2. technika. 54. s. czasami elementy obserwacji uczestniczącej).badanie dokumentów. . Metody badań pedagogicznych: .

Monografia to metoda badań. ale także zasobu naszej wiedzy. zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń prognoz rozwojowych18. Wydawnictwo „Żak”. notatki z rozmów) oraz konieczność istnienia generalnej koncepcji wiążącej w celową jedność różnorodne poczynania badawcze. 73. Warszawa. której przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej. prowadzące do gruntownego rozpoznania struktury instytucji. badanie dokumentacji szkolnej. 18 Tamże. Zdaniem niektórych pedagogów eksperyment jest szczególnym przypadkiem obserwacji różniący się bardziej złożoną strukturą. T. lub jednorodne zjawiska społeczne.Eksperyment Jest metodą polegającą na wywołaniu lub zmienieniu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś czynnika i obserwowaniu zmian pod jego wpływem zachodzących. Monografia pedagogiczna W badaniach pedagogicznych przyjęto. s. staranniej dopracowanym zmysłem badawczym i posługiwaniem się większą i różnorodną ilością narzędzi badawczych.76 . Zasady badań pedagogicznych. Bauman. 17 T. w tym głównie złożona struktura zabiegów technicznych. Pilch. wielość narzędzi badawczych np. w celu postawienia diagnozy określonych niedomogów i opracowania koncepcji ewentualnych ulepszeń. arkusze lub dzienniki obserwacji. Te różnice. że metoda ta ma znaczenie przy instytucji wychowawczo – oświatowych lub zjawisk edukacyjnych instytucjonalnie zlokalizowanych. Rezultatem eksperymentu są zawsze określone zmiany lub ich brak. s. zmiany nie tylko pochodzące z badanego układu (chociaż one są najważniejsze). Pod względem merytorycznym metoda monograficzna prowadzi do rozpoznania struktury i efektywności działań wychowawczych. przemawia za zaliczeniem eksperymentu pedagogicznego do metod badawczych w pedagogice17.

ankiety lub wywiady. Doskonałym zainteresowaniem dla tej metody mogą stać się problemy dotyczące np.) Metoda indywidualnych przypadków jest sposobem badań. sytuacja rodzinna dziecka.. Najbardziej użyteczną techniką jest wywiad. trudności dydaktycznych i wychowawczych. s. uwikłanych w kreślone sytuacje wychowawcze. (. Zasady……op. instytucji lub do badania dynamiki wewnętrznej i przeobrażeń zbiorowości społecznej. Pilch. lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych19. które nie posiadają instytucjonalnej lokalizacji. Chodzi tu o zjawiska. Odrzuca się więc takie rozumienie tej metody. Zależy to od charakteru i złożoności poszczególnego przypadku. adaptacja społeczna wychowanków domów dziecka itp... nadaje się do systematycznej weryfikacji funkcji złożonych danej instytucji oraz planowania ulepszeń i kontroli ich funkcjonowania. Metoda ta może być realizowana za pośrednictwem różnorodnych technik. wedle której odnosi sie ona do badania układów społecznych. stany świadomości społecznej. ich tendencje i nasilenia itp. Metoda sondażu diagnostycznego Badania sondażowe obejmują wszelkiego rodzaju zjawiska społeczne istotne dla wychowania. narastanie badanych zjawisk. polegających na analizie jednostkowych losów ludzkich. opinie i poglądy określonych zbiorowości. Niekiedy pomocne mogą być techniki projekcyjne i testy. Metoda indywidualnych przypadków Metoda ta w badaniach pedagogicznych sprawdza się do badania biografii ludzkich.cit. Badania prowadzone tą metodą posługują się dość nielicznymi technikami badawczymi. 123.Metoda monograficzna jest łatwa w realizacji. Prawie zawsze posługuje się badaniem dokumentacji. są jakby rozproszone w społeczeństwie. znakomicie uzupełnia go obserwacja i analiza dokumentów osobistych. bardzo często wprowadza elementy obserwacji uczestniczącej. . 19 T.

alkoholizm jako zjawisko społeczne nie da się umiejscowić ani demograficznie ani terytorialnie. Działalność komitetu antyalkoholowego może być przedmiotem monografii. . 82. Daje ona sumę wiedzy o przedmiocie zainteresowań lub pracy. z uwagi na to że rzeczywistość wychowawcza jest tak bogata. Uzyskuje się ogólną wiedzę o badanym przedmiocie. Pilch.Warszawa. wpływ uświadomienia prowadzonego przez ten komitet na alkoholizm młodzieży – może być przedmiotem eksperymentu. techniki statystyczne i inne. Żadna z metod nie powinna występować jako jedyna. magnetofonu i arkuszy obserwacyjnych włącznie). polegającą na gromadzeniu danych drogą spostrzeżeń20. pozwalając na sprawniejsze działanie w określonej dziedzinie. Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych. może z powodzeniem być przedmiotem sondażu diagnostycznego. ankieta. że nie mogą jej objąć ramy jednej metody.Badania sondażowe opierają się prawie zawsze na badaniu specjalnie dobranej próby reprezentacyjnej z populacji generalnej.Kraków. s. Ponadto stosując więcej metod otrzymujemy źródło dodatkowej wiedzy i czynnik kontroli i rzetelności badań. Stosuje ją w praktyce każdy nauczyciel i organizator. 20 T. Np.Gdańsk 1971. Z uwagi na jej wszechstronność i jej złożoność istnieją niekiedy tendencje do nazywania jej metoda badawczą. Obserwacja otwarta spełnia także ważną rolę w początkowym etapie każdej planowanej działalności badawczej. Obserwacja jest najbardziej wszechstronną techniką gromadzenia materiałów. W badaniach sondażowych najczęściej występujące techniki to wywiad. Obserwacja można nazwać prostą nieplanowaną rejestrację zdarzeń i faktów. Wrocław. Obserwacja otwarta albo swobodna. Techniki Obserwacja Obserwacja jest czynnością badawczą. analiza dokumentów osobistych. ale także proces kontrolowanej obserwacji systematycznej z użyciem skomplikowanych technik pomocniczych (kamery. Powinno się stosować kilka metod badawczych. Najpopularniejszą obserwacją jest tzw. natomiast „Młodzież nadużywająca alkoholu” może być objęta studium indywidualnych przypadków.

zdarzenia i okoliczności mające związek z danym zagadnieniem. zapewnia większą ścisłość i porównywalność danych) . ujednolicone. Narzędziem obserwacji jest np.która daje podstawę do szczegółowego planowania dalszego toku badań. opinii i postaw danej zbiorowości. Jawna ma miejsce.skategoryzowany (ma usystematyzowane pytania. W określonych rubrykach pod określonym zagadnieniem rejestrujemy wszystkie spostrzeżone fakty. Główne typy wywiadów: . Służy głównie do poznawania faktów. ściśle ogranicza kolejność i brzmienie stawianych pytań. uzyskując od niej ocenę materiału w sensie kompletności prawidłowego kierunku. rejestracji dźwiękowej lub fotograficznej. głównie do sformułowania zagadnień wstępnych i hipotez roboczych. jaką spełnia nowy członek jej grupy. Może mieć dwie postacie jawna lub ukrytą. Wywiad Wywiad jest to rozmowa badacza z respondentem według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz. Jest to inaczej kwestionariusz z wytypowanymi wszystkimi zagadnieniami. Można również gromadzić materiał badawczy za pomocą notatek. Aczkolwiek tu można też zastosować elementy kontroli np. Prowadzenie takiej obserwacji nazywa się niekontrolowaną. które objąć ma obserwacja. opisów. ukryta . gdy grupa badana jest poinformowana o roli badającego. arkusz obserwacyjny. Wcześniejsza typologia zagadnień nie pozwala na przeoczenie któregoś z nich oraz nadaje określony kierunek badaniom. Występuje ona wtedy kiedy badacz staje się uczestnikiem badanej zbiorowości i jest przez nią akceptowany. Szczególnym przypadkiem obserwacji systematycznej jest obserwacja uczestnicząca. Przy prowadzeniu badań metodą sondażu diagnostycznego obserwacja jest jej nieodzownym etapem przygotowawczym. materiały dajemy do czytania osobie towarzyszącej zorientowanej w koncepcji badań.występuje wtedy gdy badana grupa nie jest świadoma roli. Polega na planowym gromadzeniu spostrzeżeń przez określony czas w celu poznania lub wykrycia istniejących zależności między zjawiskami. Wyżej zorganizowaną formą obserwacji jest systematyczna obserwacja bezpośrednia lub pośrednia. rodzajami i kierunkami procesów zachodzących w zbiorowościach społecznych lub instytucjach.

nieskategoryzowany (daje swobodę formułowania pytań oraz zmieniania ich kolejności. Ankieta jest niezastąpiona w badaniach pedagogicznych gdzie pytamy o cechy zbiorowości. Stosujemy go tam gdzie badania dokumentów. respondent sam odpowiada na pytania. a nawet pogłębianie zagadnień przez stawianie pytań dodatkowych) jawny ( badany poinformowany jest o celach. SA także: kafeterie półotwarte gdzie poza zestawem możliwych odpowiedzi dodaje się punkt kafeterie koniunktywne które pozwalają na wybranie kilku odpowiedzi. 141. dając potem oznaczony słowem „inne”. Najczęściej stosuje się pytania zamknięte opatrzone tzw. 21 T. ankiety Ankieta Jest techniką gromadzenia informacji polegająca na wypełnianiu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub częściej bez obecności ankietera21.. fakty. Pilch. Zasady…. nie możemy uzyskać pełnej wiedzy o badanym przedmiocie na innej drodze np. s. a tym samym utworzenia hierarchii. Pytania ankiety SA zawsze konkretne. musi ukryty (forma luźnej rozmowy. obserwacji.op. Kafeterią czyli zestawem wszelkich możliwych odpowiedzi. w której badający usiłuje przez stosowne jej być skategoryzowany) ukierunkowanie uzyskać interesujące go dane.cit. bądź jeśli przedmiotem wywiadu są zagadnienia drażliwe) indywidualny zbiorowy Wywiad daje cenny materiał poznawczy. że nie wymaga bezpośredniego kontaktu z badającym. możliwość obliczenia częstotliwości wyboru poszczególnych odpowiedzi. opinie o zdarzeniach. ścisłe i jednoproblemowe. dane liczbowe. kiedy postawy osobiste badanego SA różne od postaw i ról społecznych pełnionych w danej zbiorowości. . Stosuje się go wtedy. Cecha odróżniającą ją od wywiadu jest to. charakterze i przedmiocie wywiadu..

Końcowa część kwestionariusza pytania o sprawy prostsze. przywracające stan równowagi psychicznej (wygaszające kontakt). Pytania w narzędziu powinny być podporządkowane celom ogólnym zawartym w problemach badawczych 4. poziom wykształcenia. Musi być surowa dyscyplina w zakresie używanych ścisłości i jednoznaczności używanych pojęć i zadań. miejsce zamieszkania. Nie można opierać poznania na jednej technice badań 2.konstruować narzędzia badawcze 6. Wewnętrzna struktura narzędzi badań ma istotne znaczenie dla wiarygodności uzyskiwanych informacji. Środek kwestionariusza . – krótka instrukcja . Ogólne zasady metodologiczne konstruowania narzędzi badawczych 1. Część metryczkowa obejmująca zazwyczaj dane socjodemograficzne: płeć.pytania o sprawy prostsze.pytania o sprawy trudniejsze.wybrać teren badań . Należy budować odrębne narzędzia badawcze 3. Należy trzymać się właściwej kolejności przygotowaniu badań: . kłopotliwe. W przypadku badania opinii i faktów konstrukcja pytań powinna odróżniać opisywanie od opiniowania 5. o kwestie neutralne bądź przyjemne 3. wiek. Początek kwestionariusza Etapy pracy badawczej . 2.sformułować problemy badawcze .określić ich celowość . wstydliwe 4.Konstrukcja kwestionariusza bądź wywiadu 1. 7.

Pilcha. Wroczyńskiego i T. a często także hipotez roboczych 3. hipotez roboczych oraz narzędzi badawczych 8. badania pilotażowe 7. 81. Muszyński wyróżnia następujące etapy postępowania badawczego: 1. sformułowanie hipotez 4.) Metodologia pedagogiki społecznej. sytuacja problemowa 2. sprawdzenie hipotez 11. uporządkowanie i przygotowanie materiałów badawczych oraz ich analiza 10. opracowanie teoretyczne”23 H. (w. Łobucki. Pilch. przeprowadzenie badań”22 T. Metody badań pedagogicznych. sformułowanie zagadnienia 3. zgromadzenie materiału badawczego 8. sprecyzowanie hipotezy roboczej (lub hipotez) 3. „postawienie i sformułowanie problemu (problemów) badań 2. opracowanie procedury badań 7. wyłonienie i zdefiniowanie zmiennych 4. opracowanie ostatecznej wersji zagadnienia. 99 . s. formułowanie problemów. Pilch wyróżnia następujące etapy badań pedagogicznych: 1. dobór wskaźników do poszczególnych zmiennych 5. wybór terenu badań i dobór próby 5. 23 T. Łobucki: „Na ogół wszelkie badania naukowe obejmują następujące etapy: 1. Wrocław – Kraków – Gdańsk 1974. Warszawa 1978. praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym R. przygotowanie procedury badań 5.M. Organizacja procesu badawczego w pedagogicznych badaniach środowiskowych. opracowanie i uogólnienie wniosków 12. „określenie przedmiotu i celu badań 2. wybór tematu badań i osób badanych 4. opracowanie technik badawczych 6. statystyczne i ilościowe opracowanie wyników 22 M. przeprowadzenie badań 9. s. dobór odpowiednich metod badawczych i opracowanie technik badań 6.

jednak 12 ankiet wypełnianych przez uczniów i 3 ankiety wypełniane przez nauczycieli wypełnione zostały w stopniu niepełnym i nie kwalifikującym ich do obróbki statystycznej. Muszyński.wieś – 44 osoby (50%) 24 H. Po odrzuceniu tych kwestionariuszy analizowano próbę składająca się z: . Refutatio “zbijanie zarzutów”) zbicie argumentów strony przeciwnej.9. wśród 100 uczniów i 78 nauczycieli z Zespołu Szkół nr.miasto powiatowe – 28 osób (31.81%) .1 w Ostrowi Mazowieckiej. s.1%) Mężczyzn Wiek – średnia 17 lat Najmłodsza osoba – 16 lat Najstarsza osoba – 19 lat Miejsce zamieszkania: .9%) Kobiet . . 25Refutacja (łc. analiza teoretyczna uzyskanego materiału i wyprowadzenie wniosków”24 4. odparcie czyichś zarzutów.18%) . Nie zanotowano przypadków refutacji25.36 – (40.miasto – 16 osób (18. 243 – 244.88 ankiet dla uczniów . warszawa 1971.75 ankiet dla nauczycieli Charakterystyka próby: Uczniowie: Płeć – 52 – (59. wstęp do metodologii pedagogiki.5 Opis i charakterystyka badanej grupy Badania ankietowe przeprowadzone zostały w maju 2006 r.

Opracował Robert Wąsik .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->