P. 1
Uchodzcy_w_Polsce

Uchodzcy_w_Polsce

|Views: 2,068|Likes:

More info:

Published by: Marzena Palanis-Piątek on Jan 26, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

Polska Akcja Humanitarna Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Maciej Ząbek Sławomir Łodziński

Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego

Badania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Warszawa 2008

2 SPIS TREŚCI Rozdział I. Wprowadzenie 1. 1. Wstęp........................................................................................................................1 1. 2. Stan badań nad uchodźcami po 1989 roku..................................................................3 1. 3. Cel i charakter publikacji.............................................................................................7 1. 4. Charakter przeprowadzonych badań i problemy metodologiczne.................................8 1. 5. Problemy stosowania metod jakościowych w zbiorowości uchodźców.......................14 Rozdział II. Od międzynarodowej ochrony do studiów antropologicznych nad uchodźcami 2. 1. Wstęp.......................................................................................................................22 2.2. Kształtowanie się zasad międzynarodowej ochrony uchodźców.............................22 2.3. Ochrona uchodźców - między standardami moralnymi a polityką.................................26 2. 4. Ochrona uchodźców - między humanitaryzmem a ksenofobią.....................................30 2. 5. Współczesne uchodźstwo oraz jego ochrona - pytania o istotę zjawiska.....................32 2. 6. Antropologia a studia nad uchodźcami.......................................................................36 2.7. Zakończenie...............................................................................................................48 Rozdział III. Ewolucja instytucji i prawa zajmującego się uchodźcami w Polsce w latach 1990 – 2008 3.1. Wstęp........................................................................................................................49 3.2. Historia opieki nad zbiegami i wygnańcami w dawnej Rzeczypospolitej........................49 3.3. Uchodźstwo w Polsce po 1945 roku..........................................................................53 3. 4. Początki budowy systemu przyjmowania uchodźców w latach 1990-1997.................56 3. 5. Rozwój systemu przyjmowania uchodźców w Polsce w latach 1997 – 2000..............66 3. 6. Rozwój systemu przyjmowania uchodźców w Polsce w latach 2000 – 2008..............70 3. 7. Regulacje prawne dotyczące nadawania statusu uchodźcy (2005 – 2007)..................75 3. 8. Ocena ewolucji systemu przyjmowania uchodźców w Polsce po 1989 roku...............79 3. 9. Zakończenie............................................................................................................. 83 Rozdział IV. Przyczyny i drogi napływu do Polski uchodźców. Wyniki badania sondaŜowego oraz przypadek Czeczenów 4. 1. Wstęp.......................................................................................................................85 4. 2. Kraj pochodzenia, narodowość oraz cechy demograficzne badanej społeczności uchodźców (w świetle wyników badania sondaŜowego).............................................86 4.3. Deklarowane motywy uchodźstwa w świetle badania sondaŜowego.............................94 4. 4. Przypadek czeczeński - przyczyny uchodźstwa Czeczenów do Polski.........................99 4. 5. Przyczyny uchodźstwa osób aplikujących o status uchodźcy w Polsce o innej niŜ czeczeńskiej narodowości.........................................................................................107 4. 6 Strategia przygotowań do uchodźstwa – podróŜ i przyczyny wyboru Polski................108 4. 7. „Powitanie” – przyjazd do Polski..............................................................................115 4. 7. Zakończenie.............................................................................................................118 Rozdział V. „Stawanie się” uchodźcą. Administracyjne procedury i etapy ustalania statusu uchodźcy 5.1. Wstęp.......................................................................................................................120 5. 2. ZłoŜenie wniosku o status uchodźcy..........................................................................121 5. 3. Postępowanie dowodowe (procedura przyspieszona)...............................................126 5. 4. Procedura zwykła (wywiad statusowy).....................................................................132

3 5. 5. Szczególne przypadki (czary, gwałty, dzieci).............................................................145 5. 6. Decyzja administracyjna i dalsze etapy postępowania................................................152 5. 7. Zakończenie.............................................................................................................156 Rozdział VI. Ośrodki dla uchodźców - dom czy instytucja dyscyplinująca? Główne problemy adaptacji w ośrodkach dla uchodźców 6.1. Wstęp.......................................................................................................................159 6.2. Ośrodki dla uchodźców - dom, schronienie czy instytucja dyscyplinująca?..................159 6. 3. Ogólna charakterystyka ośrodków w Polsce (2005-2007)........................................164 6. 4. Charakterystyka wybranych ośrodków dla uchodźców.............................................168 6. 5. Główne problemy adaptacyjne uchodźców w Polsce (w świetle badania sondaŜowego...........................................................................................................181 6. 6. Zakończenie.............................................................................................................189 Rozdział VII. Ośrodek dla uchodźców – instytucja dyscyplinująca, schronienie czy dom? śycie codzienne w ośrodkach dla uchodźców 7.1. Wstęp.......................................................................................................................190 7. 2. Ośrodek jako instytucja dyscyplinująca (bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu pobytu w ośrodku).................................................................................190 7. 3. Ośrodek dla uchodźców jako schronienie (warunki mieszkaniowe i sanitarne)............194 7. 4. Ośrodek dla uchodźców jako schronienie (jedzenie i zwyczaje Ŝywieniowe)...............201 7. 5. Ośrodek jako schronienie (zachorowalność i problemy ze zdrowiem).........................203 7. 6. Ośrodek jako dom (praca, zarabianie i pieniądze)......................................................207 7. 7. Ośrodek dla uchodźców jako dom (czas wolny i rozrywki)........................................209 7. 8. Ośrodek jako dom (edukacja i kształcenie)...............................................................212 7. 9. Ośrodek dla uchodźców jako dom (relacje między uchodźcami oraz z pracownikami ośrodka i przedstawicielami organizacji pozarządowych).....................220 7. 10. Postrzeganie organizacji pozarządowych w ośrodkach dla uchodźców.....................239 7.11. Zakończenie............................................................................................................241 Rozdział VIII. Ośrodek dla uchodźców – poczucie wykluczenia, przyjmowanie roli uchodźcy oraz perspektywa gender 8. 1. Wstęp......................................................................................................................243 8.2. Ośrodek dla uchodźców jako strefa „zawieszenia” (liminalności).................................244 8. 3. Poczucie wykluczenia w ośrodku dla uchodźców.......................................................252 8. 4. „Bycie” uchodźcą. Wchodzenie w rolę uchodźcy oraz jej odgrywanie........................257 8. 5. Postawy uchodźców w perspektywie gender............................................................268 8. 6. Doświadczenia przemocy w opowieściach uchodźców w perspektywie gender..........275 8.7. Zakończenie..............................................................................................................279 Rozdział IX. Perspektywy integracji uchodźców w społeczeństwie polskim. Wyzwania normalnego Ŝycia 9. 1. Wstęp......................................................................................................................281 9. 2. Plany na przyszłość osób oczekujących na nadanie statusu uchodźcy (w świetle badania sondaŜowego).............................................................................................284 9. 3. Plany na przyszłość osób oczekujących na nadanie statusu uchodźcy (w świetle badań jakościowych)...............................................................................................286 9. 4. Pomoc integracyjna dla uchodźców ze strony państwa..............................................292

4 9. 5.Integracja uchodźców – wyzwania normalnego Ŝycia i polityki państwa – poglądy uchodźców i pomocodawców...................................................................................302 9. 6. Stygmat bycia uchodźcą...........................................................................................310 9. 7. Zakończenie.............................................................................................................313 Rozdział X. Zrozumienie, idealizacja i konflikty. Postawy wobec uchodźców w społeczeństwie polskim 10. 1. Wstęp..................................................................................................................315 10. 2. Konflikty i współpraca. Postrzeganie Polski i Polaków oraz mieszkańców ośrodków przez uchodźców.................................................................................................316 10.3. Ekonomiczni czy polityczni? Postawy wobec uchodźców wśród Polaków nie mających Ŝadnych bezpośrednich styczności z poszukiwaczami azylu.....................................323 10. 4. Sąsiedzi. Postrzeganie uchodźców przez Polaków mieszkających w pobliŜu ośrodków dla uchodźców.....................................................................................................326 10. 5. Postawy Polaków pracujących na rzecz uchodźców – przedstawiciele administracji (Urząd ds. Cudzoziemców)....................................................................................333 10. 6. Postawy Polaków pracujących na rzecz uchodźców – pracownicy socjalni z ośrodków dla uchodźców.....................................................................................................336 10. 7. Postawy Polaków pracujących na rzecz uchodźców – przedstawiciele organizacji pozarządowych (pomocodawcy)...........................................................................341 10. 8. Zakończenie.........................................................................................................346 Rozdział XI. Uchodźca „wyobraŜony” i „rzeczywisty”. Uchodźcy w dyskursie prasowym i badaniach opinii publicznej w Polsce po 1989 roku 11. 1. Wstęp...................................................................................................................347 11. 2. Wizerunek cudzoziemca w prasie i badaniach opinii publicznej w Polsce po 1989 roku........................................................................................................349 11. 3. Kształtowanie się wizerunku „uchodźcy” w prasie polskiej po 1989 roku................353 11. 4. Prasowy wizerunek „uchodźcy” a odpowiedzialność dziennikarska.........................365 11. 5. Społeczeństwo polskie o „uchodźcach” w świetle badań opinii publicznej................371 11. 6. Zakończenie. Uchodźca „wyobraŜony” i „rzeczywisty”...........................................377 Zakończenie.............................................................................................................................380 Bibliografia Aneksy

5

Rozdział I Wprowadzenie
1.1. Wstęp Polska od kilkunastu juŜ lat przyjmuje cudzoziemców, którzy ubiegają się u nas o ochronę międzynarodową związaną z nadaniem im statusu uchodźcy1. Wśród ogółu obcokrajowców czy migrantów przebywającym w naszym kraju tworzą oni grupę szczególną. W porównaniu do wielomilionowej rzeszy cudzoziemców corocznie odwiedzających nasz kraj czy tysięcy imigrantów zarobkowych z Ukrainy, Wietnamu czy Armenii, z punktu widzenia ich liczebności (w ostatnich latach 6–7 tysięcy rocznie składających wnioski o status uchodźcy, choć w 2007 r. nastąpił znaczący skok do 10 tysięcy osób) stanowią element wręcz marginalny i mało istotny politycznie. Z tej teŜ przyczyny umykający często uwadze naszych polityków. Z drugiej jednak strony są oni jedyną grupą cudzoziemców podlegającą zarówno ochronie, jak i kontroli przez państwo. Ich ewentualne nieuzasadnione wydalenie terytorium naszego kraju mogłoby narazić ich na potencjalne prześladowania, a Polskę – jako stronę przestrzegającą postanowień Konwencji Genewskiej z 1951 r. – na skargi krajowych i międzynarodowych organizacji praw człowieka zajmujących się tymi sprawami2. Znaczenie analizy sytuacji uchodźców i osób oczekujących na przyznanie tego statusu wynika zarówno z etycznych tradycji demokratycznych, jak i współczesnych prawnych zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie3. Jest to grupa posiadająca specyficzne potrzeby związane z traumatycznymi doświadczeniami w swoich krajach pochodzenia oraz w czasie drogi do państwa przyjmującego. Jedyna spośród grup cudzoziemców tak dokładnie w związku z tym rejestrowana, daktyloskopowana i badana przez organa państwa pod kątem prowadzonych postępowań uchodźczych oraz przetrzymywana przez długie nieraz okresy czasu w specjalnie dla nich przygotowanych ośrodkach. Ze względu na swoją sytuację prawną i społeczną wykluczoną zarówno ze społeczeństwa swojego kraju pochodzenia, jak i

W niniejszym opracowaniu pojęcie „uchodźcy”, zdefiniowane dokładnie w artykule 1 Konwencji Genewskiej z 1951 r., będziemy stosowali najczęściej w jego potocznym uŜyciu, tzn. w stosunku do wszystkich osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i przebywających w ośrodkach pobytowych dla cudzoziemców (tzw. poszukiwaczy azylu, ang. asylum seekers). 2 B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania, Wydawnictwo Uniwersystetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 76-84. 3 Ch. Boswell, The Ethics of Refugee Policy, Ashgate Publishing, London 2005, s. 2.

1

6 kraju przyjmującego. Wyjątkowa, gdyŜ tylko w stosunku do nich nasze państwo zdecydowało się uruchomić specjalne programy pomocowe i integracyjne4. Uchodźcy i cudzoziemcy ubiegający się o ten status stanowią z perspektywy społecznej i kulturowej stanowią takŜe zbiorowość szczególną5. Charakteryzują ją traumatyczne doświadczenia własne lub bliskich związane z prześladowaniami lub działaniami wojennymi, będące przyczynami wyjazdu z własnego kraju pochodzenia (miejsca pobytu). Współwystępują one jednak często z motywami bardziej prozaicznymi („ekonomicznymi”), związanymi z dąŜeniem do polepszenia szans Ŝyciowych (własnych lub rodziny). Niekiedy mogą występować takŜe z innymi jeszcze motywacjami do opuszczenia kraju, jak na przykład konfliktami we własnym środowisku społecznym, naturalną dla młodych ludzi chęcią poznania świata i kształcenia się itp. Grupa ta wyróŜnia się z naszego otoczenia takŜe i tym, Ŝe jest skupiona w jednym miejscu, w tzw. ośrodku pobytowym (detencyjnym) dla cudzoziemców, zwanym potocznie „ośrodkiem dla uchodźców” lub po prostu „ośrodkiem” przebywając tam przez długi okres czasu. Procedura nadawania statusu uchodźcy jest bowiem procesem złoŜonym i długotrwałym. Rozpatrzenie wniosku o jego nadanie wymaga badania wiarygodności cudzoziemca i skonfrontowania jego zeznań z wiedzą na temat sytuacji w kraju jego pochodzenia. Dodatkowo zbiorowość ta pozostaje zróŜnicowana pod względem płci, wieku, rasy, religii, toŜsamości etnicznej, narodowości i kraju pochodzenia, co przekłada się na róŜnice kulturowe, dając często swój wyraz praktyczny w Ŝyciu codziennym. Dochodzi do tego niestabilność jej składu ze względu na niepewność w zakresie przyznania decyzji o statusie uchodźcy oraz otwartość na czynniki zewnętrzne (międzynarodowe). Dlatego to właśnie na nich skupia się przede wszystkim zainteresowanie zarówno szeregu instytucji państwa (Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia), organizacji międzynarodowych (UNHCR, IOM, czy odpowiednich agencji Unii Europejskiej), licznych organizacji pozarządowych, kościelnych, a takŜe dziennikarzy z rozmaitych mediów. Dzieje się tak równieŜ dlatego, Ŝe napływ uchodźców wskazuje na pewne tendencje w globalnych migracjach, wbrew pozorom ma znaczenie zarówno dla polityki migracyjnej państwa, jak i stosunków międzynarodowych6. Wszystko to powoduje, Ŝe spośród wszystkich rodzajów

Zob. Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006, Ministerstwo Społecznej, Warszawa 2004, s. 49-50; Strategie Polityki Społecznej 2007-2013, Ministerstwo Społecznej, Warszawa 2005, s. 6, 22, 36. 5 Będzie o tym szerzej i dokładniej mowa w rodziale następnym. 6 J. E. Zamojski, Migracje doby współczesnej: geneza, charakterystyka, wyzwania i odpowiedzi, Korcelli (red.), Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski Europejskiej, "Biuletyn" Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, zeszyt 184, Warszawa

4

Polityki Polityki

w: Piotr do Unii 1998, s.

7 imigrantów o uchodźcach mówi się i pisze bodajŜe najczęściej. Temat porusza się nie tylko przy okazji omawiania zagadnień prawnych i migracyjnych, ale równieŜ problematyki związanej z wielokulturowością, postawami wobec innych kulturowo, rasizmem i ksenofobią, czy teŜ z wykluczeniem społecznym7.

1.2. Stan badań nad uchodźcami po 1989 roku Społeczeństwo polskie posiada trwające ponad dwieście lat doświadczenia emigracyjne, lub jak dawniej pisano – „wychodźcze”. Stosownie do nich rozwijały się studia nad migracjami, a ich tradycja sięga końca XIX wieku8. W okresie dwudziestolecia międzywojennego były one jednak zdominowane przez badania nad emigracją i powrotami polskich obywateli, co było związane z kształtowaniem się sytuacji migracyjnej kraju i próbami rozwiązywania realnych wyzwań społecznych w tym względzie9. Po II wojnie światowej tematyka migracyjna, w tym takŜe uchodźcza, nie naleŜała do tematów wiodących w naszych naukach społecznych. Wpływ miały tu takŜe względy ideologiczne i polityczne. Badania nad migracjami były utrudnione, a czasami takŜe wręcz niemoŜliwe, głównie z przyczyn politycznych. Stanowiły one, podobnie jak badania mniejszości narodowych, jedno z „tabu badawczych” w naszych naukach społecznych. Wiele jednak tematów związanych z problematyką uchodźczą i szerzej migracyjną (szczególnie) poruszano przy badaniach nad Polakami Ŝyjącymi poza granicami kraju (Polonią), repatriacją i mniejszościami narodowymi w Polsce (w związku z ich migracjami lub ich przymusowymi przesiedleniami na tereny północno-zachodniej Polski)10. Było to widoczne miedzy innymi w publikacjach Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, utworzonego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W ramach zainicjowanej przez ten instytutu tzw. serii „polonijnej” ukazało się wiele prac zajmujących

162-171; P. Koryś, M. Okólski, Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, „Prace Migracyjne” nr 55, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa, maj 2004, s. 9-16. 7 A. Grzymała-Kazłowska, Konstruowanie “innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersystetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 21-30. 8 H. Kubiak, K. Slany, Hasło „migracje”, w: Encyklopedia Socjologii K-N, T.2. Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 248. 9 J. Leoński, Zagadnienia migracji w polskiej myśli socjologicznej (do 1939 roku), Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1979. 10 Por. Z. Jasiewicz, Wielokulturowość na tzw. Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej. Rzeczywistość i reakcja nauki i A. Sakson, Ideologia wielokulturowości w konfrontacji z problematyką polityczną na Ziemiach Zachodnich i Północnych, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 1999, z. 14-15. Dyskurs publiczny w Polsce dotyczący problematyki przesiedleń przymusowych (bliski tematyce uchodźczej) powrócił ostatnio w związku z planowaną budową Centrum przeciw Wypędzeniom w Niemczech. Z okazji wystawy „Ucieczka, wypędzenie, integracja” w Niemieckim Muzeum Historycznym w Berlinie wydano towarzyszącą jej ksiąŜkę pod tym samym tytułem, równieŜ w polskim tłumaczeniu; P. Rosgen, Ucieczka, wypędzenie, integracja, Bonn 2007.

8 się historycznymi, jak i współczesnymi teoriami i koncepcjami stosunków etnicznych i migracyjnych11. Badania nad uchodźcami w Polsce, a następnie ich wyodrębnienie się juŜ jako odrębnych studiów nastąpiło po 1989 r. wraz z otwarciem się granic Polski i zmianą sytuacji migracyjnej kraju. Nie są one juŜ dzisiaj tematem nowym w polskiej literaturze prawniczej, socjologicznej, czy antropologicznej. Stanowią one część szerszych zainteresowań nad róŜnymi ruchami migracyjnymi w kraju12. DuŜe znaczenie dla badań nad migracjami (i uchodźcami) w Polsce mają szczególnie dwa ośrodki badawcze. Pierwszy to Ośrodek Badań nad Migracjami (afiliowany przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego), kierowany przez prof. Marka Okólskiego. Sprawy uchodźcze były ujmowane tutaj w ramach szerszej analizy sytuacji migracyjnej kraju (raporty SOPEMI), dyskusji nad statystykami migracji oraz problemów integracji imigrantów. Podobny profil aktywności badawczej charakteryzuje

Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych, kierowane przez prof. Marka Kupiszewskiego. Zainteresowania nad uchodźcami znalazły wyraz w analizie wiarygodności statystyk dotyczących migrantów w Europie, polityk migracyjnych oraz oczekiwań osób oczekujących na status uchodźców. WaŜne dla tematyki uchodźczej badania były podejmowane przez Biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (z siedzibą w Warszawie)13, Instytut Spraw Publicznych14 oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych15. NaleŜy wspomnieć o dokonaniach Instytutu Polityki Społecznej (Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego) i wydawanej przez niego serii „Raportów Migracyjnych”, z których duŜa część była całkowicie poświęcona sprawom uchodźczym16. Warto takŜe
11

Na szczególną uwagę zasługuje praca o przemianach ideologii asymilacji: H. Kubiak, A. K. Paluch (red.), ZałoŜenia teorii asymilacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980. 12 A. Kicinger, A. Weinar (eds.), State of the Art. Of the Migration Research in Poland, “CEFMR Working Paper” 2007, nr 1, s. 49. 13 I. Koryś, Audyt umiejętności osób ubiegających się o status uchodźcy, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Warszawa 2008 (raport dostępny równieŜ w wersji angielskiej). 14 J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007. 15 A. Weinar, Polityka migracyjna Polski w latach 1990 – 2003, Warszawa 2005; K. Iglicka, A. Podolski, J. Uklański, Uchodźcy z Czeczeni w Polsce. Przystanek czy nowy raj utracony, Warszawa 2004. M. Mazur-Rafał, U. Raiser, R. Ohliger, B. Figatowski, Szkoła a problem migracji. Podstawy - materiały - propozycje zajęć lekcyjnych. Rezultaty pierwszej polsko-niemieckiej szkoły letniej Warszawa 2004; K. Iglicka, P. Kaźmierkiewicz, M. Mazur-Rafał, Zarządzanie migracją. Przypadek i doświadczenia Polski w odniesieniu do dyrektyw Komisji Europejskiej, Warszawa 2003. 16 G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki (red.), Sytuacja cudzoziemców poszukujących ochrony – raport z zogniskowanych wywiadów grupowych z cudzoziemcami mieszkającymi w ośrodku dla uchodźców Czerwonym Borze, raport nr 8, Projekt@alterCamp, Warszawa 2007; G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki (red.), Społeczność i instytucje lokalne wobec inicjatywy utworzenia ośrodka dla uchodźców, raport nr 7, Projekt@alterCamp, Warszawa 2006; G. FirlitFesnak, Cudzoziemcy poszukujący ochrony w Polsce. Analiza danych zastanych, raport nr 6, Projekt@alterCamp, Warszawa 2005.

Zasady i tryb ustalania statusu uchodźcy. red. Grzymała-Moszczyńska. Toruń 2003. 17 . PWN. Rok 1990 – początki opieki nad uchodźcami. J. Orzecznictwo sądów administracyjnych. K. J. Kulpa. B. Centrum Stosunków Międzynarodowych. Balicki. A. UNHCR. Uchodźcy z Czeczenii w Białymstoku. 25 Patrz: H. Praktyczny komentarz do ustawy o cudzoziemcach. Warszawa 2000. Klaus. które koncentrowały się na załoŜeniach. Poradnik dla uchodźców. Kurczewska (ed. Warszawa 2007. Bydgoszcz 2006. powstawaniu i rozwoju polskiej polityki wobec uchodźców i historii UNHCR w Polsce19 oraz tworzeniu jej podstaw prawnych i instytucjonalnych20. Jastram.9 przypomnieć badania tego Instytutu nad dyskryminacją na tle etnicznym (dotyczyło to takŜe uchodźców) realizowanych w ramach europejskiego programu „Xenophob”17 oraz ich kontynuację podjętą przez grupę badaczy skupionych wokół prof. „Polityka Społeczna” 1995. red. Do drugiej grupy naleŜą publikacje koncentrujące się na funkcjonowaniu ośrodków dla uchodźców. Prawo o cudzoziemcach. Nowicka. PAH. Wyzwania humanitarne. How we Worked Together. J. Florczak. Kosowicz. europejskim i światowym kontekście22 oraz publikacje o charakterze szkoleniowym. Hryniewicz.). Sytuacja cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany – rekomendacje dla polskiej polityki integracyjnej. W.H. B. Jasiakiewicz. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami. Uchodźcy w Polsce. Beck. Crisp. Stowarzyszenie Integracji Prawnej.). Współczesne uchodźstwo: próby rozwiązania problemu. Warsaw 2006. J. Warszawa 2007. Uchodźcy świata. w tym takŜe polskojęzyczne wydania podręczników UNHCR24. Cudzoziemcy. nr 60. Warszawa 2007. Institute of Public Affairs. Chlebny. Chlebny (red. uchodźców-repatriantów oraz osób przesiedlonych wewnętrznie.. Uchodźcy w Unii Europejskiej. z których ośrodek w Dębaku doczekał się bodaj największej literatury25. Uchodźcy. Weinar. Kraków 2000. Cieślińska. Hryniewicz. Oleksiewicz. Przemoc seksualna i przemoc na tle płciowym wobec uchodźców. nr 3. E. H. UNHCR. Wierzbicki. Powiązane są z nimi równieŜ opracowania i komentarze do wydanych ustaw w zakresie prawa odnoszącego się do cudzoziemców21 oraz prace omawiające aspekty prawne i polityczne dotyczące uchodźstwa w szerszym. P. 21 P. w: Migracje polityczne XX wieku. Białocerkiewicz. W. M. 18 J. Warszawa 1999. Uchodźcy w Polsce. Warszawa 1993. Warszawa 2006. 22 B. Klaus. Przewodnik po metodach zapobiegania i przeciwdziałania. „Analizy i opinie” 2000. Warszawa 2000. Podręcznik. bądź poradnikowym23. Zamojski. Poznań 2005. 23 Polska dla ciebie. Osoby ubiegające się o status uchodźcy. E. Mikołajczyk. A. Toruń 2005. Project Report: Work Package 7. Institutional and Political Logics of Discrimination. Kraków 1998. Stalker. I. Cutts. „Raporty i Analizy” 2005. Smoter. red. M. Cudzoziemcy. Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce: komentarz dla praktyków. J. Problemy adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych. 15 Years of the UNHCR Poland. Goście i gospodarze. Warszawa 1998. 50 lat pomocy humanitarnej. Nowe prawo o cudzoziemcach. A. Wiele z tych tekstów podejmowało problemy adaptacji w ośrodkach (psychologiczne i Były to raporty badawcze dotyczące potencjalnej oraz instytucjonalnej dyskryminacji migrantów („Krajobraz dyskryminacji I i II”). Podręczni dla parlamentarzystów. UNHCR. Uchodźcy w prawie międzynarodowym. Uchodźcy w Polsce. LexisNexis. w: Wędrowcy i migranci. Warszawa 2006. Grzymała-Moszczyńska. J. Toruń 2003. Ochrona uchodźców: Przewodnik po międzynarodowym prawie azylowym. J. T. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem. 24 Uchodźcy świata 1997–1998. Potyrała. Warszawa 2005. Polityka imigracyjna i azylowa. Teoria a rzeczywistość. 20 A. Polityka migracyjna Polski w latach 1990–2003 – próba posumowania. Cieślińska. Goście i gospodarze.. H. Achiron. Z powstałych dotychczas prac wyróŜnić moŜna przede wszystkim publikacje. Warszawa 2001.. B. J.E. B. wyzwania i dylematy. Kraków 2005. Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. Społeczność lokalna wobec ośrodków dla uchodźców. Aspekty prawne i polityczne. UNHCR. trudno dotychczasowy dorobek w tej dziedzinie uznać za w pełni satysfakcjonujący. C. Stachańczyk. Warszawa 2006. Mimo duŜego zainteresowania tą tematyką. nr 10. Warszawa 1998. Nowicka. 19 M. Joanny Kurczewskiej18. UNHCR. A. Warszawa 2003. Grzymała-Moszczyńska. Status polityczno-prawny uchodźcy w Polsce. red. red. The European Dilemma. Szonert.

30 Patrz: E. w: Migracje i Społeczeństwo. W dotychczasowych opracowaniach na temat uchodźców brakuje całościowych prac. Umykał w nich zarówno waŜny wymiar socjologiczny całej tej zbiorowości. jak wykształcenie. cudzoziemców o określonej narodowości)34. w: Kulturowe wymiary imigracji do Polski. ukazujących zarówno samą Patrz: Między piekłem a rajem. Brakowało informacji do oceny perspektywy szans adaptacji tych osób do warunków polskich. Stereotyp uchodźcy. wydawanych przez UNHCR „Z obcej ziemi” i „Refugees” oraz przez PAH . Łodziński. Olsztyn 2006. Ząbek. Biali i Czarni. red. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce.). Inne publikacje dotyczyły ogólnego stosunku polskiego społeczeństwa do obcokrajowców27 i problematyki dyskryminacji28. Czerniejewska. Sytuacja kobiet-uchodźców w Polsce w świetle zaleceń UNHCR (1991–2003). tak socjologicznych. A. 29 Patrz: M. uchodźstwo. Warszawa 2006. Warszawa 2005. P. w: Migracje i Społeczeństwo. wielokulturowość. jak na przykład stereotypów uchodźców30. 10. Problemy uchodźców z Czeczenii w ośrodkach dla imigrantów w Polsce. State of the Art…. D. Zamojski. jak i istotnych informacji dla polityki integracyjnej państwa oraz działalności organizacji pozarządowych w tej dziedzinie. Kobiety-uchodźcy. Wyjaśnianie określonych zjawisk odwoływało się głównie do przyczyn uchodźstwa oraz pochodzenia narodowego (róŜnic kulturowych) badanych cudzoziemców. o których była wyŜej mowa. 10. Sprawom uchodźców w Polsce poświęcone były takŜe coroczne sondaŜe OBOP-u lub CBOS-u. nr 3. Warszawa 2007. R. Problem handlu dziećmi i dzieci cudzoziemskich bez opieki. Kobiety i młodzieŜ-uchodźcy w Polsce w latach 1994–2001. Warszawa 2002. Zderzenie kultur we współczesnym świecie. s. Skwarska. Maciejko. połoŜenie społeczne.10 kulturowe) pensjonariuszy oraz uznanych uchodźców. Warszawa 2007. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów. red. jak i jego kulturowe konteksty. Poczucie polskości i nastawienia Polaków wobec cudzoziemców w latach 1988–1998. t. Poznań 2005. 28 Antydyskryminacja na co dzień. „Polityka Społeczna” 2004. Łodziński. jak i antropologicznych (etnograficznych). Warszawa 2005. E. Wybrane aspekty. I. Smoter. Praktyka. Studia socjologiczne. Integracja cudzoziemców w Polsce. Nowicka. S. Stawicki. U progu otwartego świata. były zazwyczaj skupione na wybranym ośrodku dla cudzoziemców33 (w danym regionie Polski) lub grupie badanych (np. Ponadto warto wspomnieć o czasopismach zajmujących się popularyzacją problematyki uchodźstwa. Kraków 2001.E. Kobiety i dzieci jako uchodźcy w Polsce i w Hiszpanii na progu XXI wieku. nr 4. aspiracje Ŝyciowe. czy dzieci uchodźców32. Januszewska. Próby integrowania uchodźców – przypadek Polski. D.pl. Wydawnictwo Fundacji Dzieci Niczyje. M. red. Ząbek. Ewertyńska. J. kobiet31. S. red. Bieniecki. Weinar (eds. sytuacje. 50. problemy i konsekwencje prawne. Dziecko krzywdzone: Teoria. 32 Patrz: E. Kaźmierkiewicz. w: Migracja. Nowicka. „Polityka Społeczna” 2003. 27 Patrz: E. struktura wieku czy płci. 31 Patrz: A. B. niekiedy w odniesieniu do wybranej grupy migrantów29 lub jednego typu problemów. ich integracji i funkcjonowania w samym społeczeństwie polskim26. Kicinger. 33 Skoncentrowanie się na badaniu uchodźców w ośrodkach wynikało w duŜej mierze z łatwiejszej dostępności do badanych w tych miejscach w odróŜnieniu od uchodźców. Zjawisko. Warszawa 2006. Gazeta uchodźców”. A. przeprowadzanych przed i po Dniu Uchodźcy. Dotychczasowe badania. którzy mieszkają „na mieście” u znajomych lub w indywidualnie wynajmowanych mieszkaniach. 34 A.„Refugee. t. Sytuacja socjalno-bytowa uznanych uchodźców. Badania. M. Czapka. A. Kosowicz. 26 . Lalak. red.

proces przystosowania do warunków polskich oraz strategie Ŝyciowe związane z integracją w naszym społeczeństwie. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej (PSEP). wraz ze studentami etnologii uczestniczącymi w specjalnej grupie badawczej poświęconej temu tematowi. jak i zawierających próby głębszej analizę sytuacji uchodźczej w Polsce. Na temat „wiedzy milczącej” i badań etnograficznych zob.11 istotę uchodźstwa. ale na często zadawane pytanie: jacy są właściwie uchodźcy przybywający do Polski? Dlaczego do nas przyjeŜdŜają i jakie mają plany na przyszłość? Kto tak naprawdę mieszka w naszych ośrodkach pobytowych dla cudzoziemców? Jakie panują w nich faktycznie warunki i jak czują się w polskim środowisku? 1. Potrzebą takich badań zainspirowała nas Małgorzata Gebert reprezentująca Fundację Polska Akcja Humanitarna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Metodologia badan terenowych. Stowarzyszenie Praw Człowieka im. 35 . Cel i charakter publikacji Próbom odpowiedzi na wspomniane wyŜej pytania została poświęcona niniejsza ksiąŜka. będąc odpowiedzialni za przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych wśród uchodźców uczestniczących w projekcie MUR. Produktem finalnym przeprowadzonych badań jest niniejsza publikacja zawierająca rezultaty badań nad beneficjentami projektu. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie tego Partnerstwa36. Zadaliśmy pytania o przyczyny wyjazdu ze swojego kraju i wyboru Polski. Z ramienia tej ostatniej instytucji uczestnikami Partnerstwa byli autorzy niniejszej publikacji. z jakimi przyjechali oni do naszego kraju. Urząd do spraw Repatriacji i Cudzoziemców (URiC). ale na ogół nie werbalizowanej oraz nie opisywanej35. Kostera. przebywanie w ośrodku dla uchodźców. kim są uchodźcy lub kim powinni być w sensie prawnym. Pragnęliśmy wyjść poza dotychczasowy sposób pisania oraz opisywania spraw uchodźczych i spróbować spojrzeć takŜe „ich oczyma” na przeŜywaną przez nich rzeczywistość. 36 W skład wspomnianego Partnerstwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego weszły ostatecznie następujące instytucje: Fundacja Polska Akcja Humanitarna (PAH). Starających się odpowiedzieć juŜ nie tyle na pytanie. 3. M. w ramach programu operacyjnego EQUAL dla Polski 2004–2006. W tle prób odpowiedzi na te pytania były zagadnienia bardziej zasadnicze. jak i problemów oraz oczekiwań. która była administratorem Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Integracja społeczna i zawodowa cudzoziemców „MoŜesz uczyć się rozumieć – MUR”. spraw związanych z ich ochroną oraz moŜliwości badania antropologicznego (etnograficznego) w tym środowisku. Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM). Warszawa 2003. które dotyczyły samego rozumienia pojęcia „uchodźcy”. Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Antropologia organizacji. a naszym celem stało się opisanie sytuacji społecznej i kulturowej tej kategorii osób zarówno z perspektywy przyczyn ich uchodźstwa. s. głęboko przez nich doświadczanej. Dr Haliny Nieć (SPCz). o prawo i procedury uchodźcze (ich stosowanie). 28-29. Chodziło nam o dotarcie do „wiedzy milczącej” (tacit knowledge) uchodźców.

Ŝe problematyka migracji. niŜ mogą mieć autorzy tego opracowania. urzędników przygotowujących decyzje statusowe w Urzędzie ds. . obok zamiaru poznawczego. Mamy nadzieję. humanitariuszy z organizacji pozarządowych. a następnie włączenie najlepszych praktyk zrealizowanych w ramach działań Partnerstwa (zarówno na płaszczyźnie krajowej. ale nie miały jeszcze okazji zetknąć się z nimi osobiście. jak i międzynarodowej) do krajowej polityki w stosunku do uchodźców. Cudzoziemców.12 Badaniu naszemu. Ŝe praca ta – będąca próbą syntezy róŜnych punktów widzenia na uchodźców. Babiński. punktem widzenia. Głównym jego celem było polepszenie w ramach istniejącego prawa warunków do tzw. które w zasadzie dobrze znają uchodźców i pod pewnymi względami mają większą na ich temat wiedzę. oparta na róŜnorodnych źródłach – będzie interesująca równieŜ dla nich. przyświecał równieŜ cel praktyczny – przeświadczenie o moŜliwościach wykorzystania jego wyników dla polepszenia jakości programów integracyjnych realizowanych w naszym kraju przez administrację państwową i organizacje pozarządowe. Nawet jednak ich wiedza jest z konieczności ograniczona działalnością. którą się zajmują. zdeterminowana specyficznym. które zajmują. Celem Partnerstwa „MUR” było wypracowanie moŜliwie najlepszego modelu działań na rzecz zwiększenia szans na integrację społeczno-zawodową osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Szczególnie moŜe być uŜyteczna dla osób zamierzających dopiero pracować w organizacjach pomocowych. właściwym funkcjom. które interesują się uchodźcami. Zamierzano tego dokonać poprzez stworzenie systemu aktywizacji tej grupy cudzoziemców. Mamy na myśli przede wszystkim pracowników socjalnych ośrodków. Otrzymane wyniki mają być jednym z warunków koniecznych do osiągnięcia celów projektu związanych z integracją uchodźców w Polsce. Praca moŜe jednak zainteresować równieŜ te osoby. Naszym załoŜeniem było dotarcie 37 G. przy programach integracyjnych czy edukacyjnych przeznaczonych dla uchodźców. 4. Beneficjentami ostatecznymi projektu byli uchodźcy. Kraków 1998. takich jak na przykład PAH i Fundacja Helsińska. integracji społecznej poprzez dostarczenie uchodźcom niezbędnej wiedzy na temat własnych praw i obowiązków oraz funkcjonowania państwa i społeczeństwa polskiego oraz rządzących nim reguł. Metodologiczne problemy badań etnicznych. a przez to jednocześnie nie do końca pełna i obiektywna. jest z natury interdyscyplinarna37. podobnie jak i etniczna. Charakter przeprowadzonych badań i problemy metodologiczne Decydując się na wybór metod badawczych pamiętaliśmy. Publikacja ta ma być takŜe czymś w rodzaju podręcznika dla osób. Zakład Wydawniczy “NOMOS”. 8. 1. s.

40 Patrz: M. ale takŜe na kontrolę wyników uzyskanych za pomocą jednej z metod poprzez wyniki otrzymane przy uŜyciu innej39. Łodziński. “Prace Migracyjne” nr 36. w czterech ośrodkach połoŜonych w Warszawie oraz jej okolicach na próbie 200 osób40. Studia z metodologii badań jakościowych. Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego. “Prace Migracyjne” nr 20. Ŝe najlepsze wyniki dla jak najlepszego poznania określonych zjawisk przynosi łączenie metod ilościowych i jakościowych. S. Warszawa 2000. Warszawa. 11. listopad 1998. s.13 do jak najbogatszych i zróŜnicowanych źródeł informacji przy wykorzystaniu róŜnych technik badawczych. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące badania. s. Jak pisała Ewa Jaźwińska w kontekście migracji międzynarodowych „róŜne aspekty procesu migracyjnego wymagają róŜnych podejść i technik badawczych. z których rekrutowani byli uczestnicy projektu MUR oraz uwzględniono proporcjonalny udział w nich kobiet i męŜczyzn. Przy doborze ośrodków kierowaliśmy się zasadą reprezentatywności grupy badanej w stosunku do populacji cudzoziemców zakwaterowanych w ośrodkach. Teoria ugruntowana. Odwołanie się i zastosowanie podejścia „mieszanego” (łączenia metod ilościowych i jakościowych) pozwala nie tylko na pełniejszy i bardziej wiarygodny opis zjawiska. s. 39 A. Zgodnie z przeświadczeniem. . Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego w badaniach nad migracjami. takŜe podobne opinie A. PAH.. Dlatego nie naleŜy ograniczać się do jednej metody czy techniki. 11. prowadzone przez nas badania oparte były na łączeniu technik typu etnograficznego z przeprowadzonym wcześniej sondaŜem socjologicznym wykonanym w grupie osób oczekujących na nadanie statusu uchodźcy w Polsce.. K. Ośrodek: Dębak Jadwisin Siekierki Linin Razem 38 Liczba respondentów 50 50 50 50 200 E. Ząbek. 41. 33. Górny. Konecki. 5. Wydawnictwo Naukowe PWN. Górny. por. Badania zostały przeprowadzone w tych ośrodkach. Warszawa. Instytut Studiów Społecznych UW. Pierwsze badania w formie sondaŜu (badania ankietowego) przeprowadzono go w drugiej połowie maja 2005 r. Warszawa 2006. Problemy i oczekiwania osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przebywających w wybranych ośrodkach pobytowych dla cudzoziemców w Polsce. w których mieszkali cudzoziemcy rekrutowani do projektu. Instytutu Studiów Społecznych UW. Jaźwińska. kwiecień 2000. Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi. Zastosowanie kombinacji róŜnych technik dostosowanych do problemu badania i dostępnych źródeł informacji moŜe przynieść duŜo ciekawsze rezultaty”38. .

a autorzy opracowania uczestniczyli zarówno w ich szkoleniu.5% respondentów (7 osób). z krajów Afryki 4. z Afganistanu i Pakistanu (7% (14). byli oni tzw. Z Białorusi i Ukrainy pochodziło 6% badanych (12 osób).56% (112 osób) wobec 44 % kobiet (88). którzy stanowili przeszło jej połowę .5% (9) oraz z pozostałych krajów 2% (4). moŜe nie tyle bariery zaufania przed wyraŜaniem prawdziwych opinii. Znali oni swoich respondentów. Z perspektywy podziału na płeć w badanej grupie nieznacznie dominowali męŜczyźni. którzy stanowią znaczący odsetek osób objętych postępowaniem nadawania statusu uchodźcy. bezpośrednio związanymi z badanymi. Struktura pochodzenia geograficznego i narodowości naszych badanych odpowiada strukturze osób aplikujących o nadanie statusu uchodźcy w 2004 i 2005 roku. Identyczna proporcja była obecna w całej zbiorowości osób oczekujących na przyznanie statusu uchodźcy w Polsce w 2004 r. Wszyscy pracownicy zostali specjalnie przeszkoleni.14 Na czas naszego badania (maj 2005 r. jak i asystowali osobiście przy przeprowadzaniu ankiet. . Największą ich liczba znajduje się w województwie mazowieckim. W 2004 r.. Tybet) – 5%. zarejestrowano 125 dzieci bez opieki starszych. w których pośrednio mogłaby zostać zawarta ocena pracy samych pracowników socjalnych. które stanowiły razem blisko trzy czwarte naszych badanych (72%.) według danych oficjalnych w ośrodkach dla uchodźców w Polsce przebywały 3153 osoby łącznie w 17 takich ośrodkach.5% (67 osób). dotycząca np. wychowawcami. a z pozostałych części Federacji Rosyjskiej było 3. Kaszmir. w której kobiety stanowiły właśnie 44% jej składu (w 2003 r. Dochodził do tego brak problemów językowych oraz dobra znajomość realiów badanych zbiorowości. ale w kaŜdym bądź razie niechęci do wzięcia w niej udziału. które złoŜyły podania o nadanie statusu uchodźcy. najlepiej ich znającymi i odpowiedzialnymi za ich zachowanie w ośrodku. Ankiety przeprowadzali pracownicy socjalni ośrodków. które kładą szczególny nacisk na interpretacje obserwowanych zjawisk przez pryzmat doświadczeń uczestniczących 41 Dotyczy to szczególnie odpowiedzi na pytania. Z drugiej strony pracownicy – ankieterzy nie pełnili funkcji kierowniczych w ośrodkach. co mogło rodzić pewne ograniczenia z powodu zaleŜności instytucjonalnych od nich naszych respondentów i wpływać na wiarygodność uzyskanych informacji41. konfliktów na terenie ośrodka lub generalnej oceny jego funkcjonowania. co dawało szansę przełamania. Nepal. z krajów Azji Południowej (Indie. 144 osoby). W grupie badanych dominowały osoby pochodzące z terenów Federacji Rosyjskiej (wraz Czeczenią i Dagestanem). 7 osób). Następne metody odwoływały się do badań jakościowych. stanowiły one 40%). Wśród naszych badanych nie było osób małoletnich. Z samej Czeczenii wywodziła się jedna trzecia badanej zbiorowości – 33.

. gdy badania przeprowadzali pracownicy ośrodków. s. Górny. Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego. przedstawicielami administracji rządowej i członkami E. na zastosowaniu obserwacji uczestniczącej. równieŜ o charakterze jakościowym. UmoŜliwiło to. Badania etnograficzne w wybranych ośrodkach były prowadzone ze studentami przez blisko dwa lata. Choć w ich wypadku rygoryzm metodologiczny jest złagodzony. 27-29. Babbie. Warszawa 2003. A. A. Jak pisze Earl Babbie „jakościowe badania terenowe umoŜliwiają badaczom obserwowanie Ŝycia społecznego w jego naturalnym środowisku: idź tam. Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego. Natomiast materiał z badań ze studentami socjologii znajduje się w archiwum Instytutu Socjologii UW. tzw. W ich trakcie zarejestrowano kolejne dwieście dłuŜszych lub krótszych rozmów z uchodźcami. Poza badaniami wśród uchodźców przeprowadzili oni równieŜ wywiady z polskim otoczeniem uchodźców: z pomocodawcami organizacji pozarządowych. towarzyskie relacje z uchodźcami. . gdzie toczy się proces. w okresie od października 2005 do lutego 2007 r. 308. Uczestniczyli w nich studenci specjalnej grupy ćwiczeniowej kierowanej przez Macieja Ząbka. uczestnicy seminarium badawczego w Instytucie Socjologii (kierowanego przez Sławomira Łodzinskiego).. 44 Na temat tych metod zob. Kolejną metodą badania. które były czynnikiem ograniczającym. Betkiewicz i inni. oraz studenci socjologii. W. kucharkami i lekarzami. pracownikami socjalnymi ośrodków i pracującymi przy jego obsłudze: sprzątaczkami. 101-136. i obserwuj go”42. s.: M. „laboratorium etnograficznego” w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Badania społeczne w praktyce. w oparciu o przygotowane wcześniej dyspozycje do badań. Górny. s.. Kostera. wywiady zostały przeprowadzone takŜe z osobami mieszkającymi w pobliŜu ośrodków lub pracującymi w pobliskich sklepach czy barach. 43 Na temat tej metody w badaniach migracyjnych zob. DuŜe fragmenty tych opracowań znajdują się w tej publikacji w formie „kapsuł”45. to pozwalają na pogłębienie problematyki badań.15 w nich ludzi. prowadzonego w okresie od października 2006 do października 2007 r. s. nawiązanie pewnej więzi zaufania i przełamanie niektórych obaw przed wygłaszaniem własnych opinii. 42 . 45 Zarejestrowane wywiady i raporty z badań prowadzonych ze studentami etnologii znajdują się w archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. było przeprowadzenie przez zawodowych socjologów zogniskowanych wywiadów grupowych: z uchodźcami (osobno z męŜczyznami i kobietami). nieustrukturalizowanego wywiadu i swobodnej rozmowy44.. Studenci wchodzili nieraz w bezpośrednie. Oprócz wymienionych osób.. przynajmniej niektórym ze studentów. Opracowano ponadto kilka raportów z przeprowadzonych obserwacji. Polegały one. Wydawnictwo Naukowe PWN. Pierwszą metodą o tym charakterze były wspomniane badania jakościowe typu etnograficznego43. Antropologia organizacji. technice „cienia”. 22-23... przeł.

. Pierwszy [W1] z przedstawicielami administracji publicznej i organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami uchodźczymi (6 osób). Sułek. . Maciej Ząbek. Przyczyny. W pracy są one uwidocznione przez opis tzw.16 organizacji pozarządowych46. z którego pochodzą. przeciwdziałanie”. Dodatkowo zostały przeprowadzone dwa wywiady pogłębione – jeden z przedstawicielką biura Rzecznika Prawa Publicznych zajmującą się tą problematyką [WP1] oraz drugi – z kierowniczką jednego z ośrodków dla uchodźców w Warszawie [WP2]. Turcji. kończą się nawiasem kwadratowym. zapewnieniem im atmosfery bezpieczeństwa (rozmówcy występowali pod pseudonimami. in. przez lata dziewięćdziesiąte współpracował z Biurem Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Warszawa 1990. Na koniec autorzy tego opracowania przeprowadzili ponadto osobiście kilka wywiadów z wyŜszymi urzędnikami państwowymi. przejawy. ze zgromadzeniem tych osób. 335-338. drugi [W2] z uchodźcami kobietami (5 osób) i trzeci [W3] z uchodźcami męŜczyznami (5 osób). rosyjskim i angielskim. Studia nad warsztatem socjologa. Przeprowadzenie wywiadów z uchodźcami nastręczało sporo problemów.. z Afryki) oraz językiem rozmowy – wywiady z nimi odbywały się w trzech językach – polskim. Górny. który obecnie zmienił nie tylko swoją nazwę. Nachmias. Zostały przeprowadzone trzy grupowe wywiady zogniskowane. pracował w sprawach uchodźczych (w ramach MSWiA). Autorzy tej pracy nie są osobami przypadkowymi w tej dziedzinie. ale chyba takŜe i swój charakter (profil) badawczy. m. . 47 Na temat tego typu źródeł zob. kierowanego przez Prof. W pracy takŜe korzystaliśmy z analizy materiałów zastanych (oficjalnych)47. Marię Jarosz (Instytutu Studiów Politycznych PAN). Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego. gdzie przygotowywał informacje na temat legislacji dotyczącej cudzoziemców oraz sytuacji migracyjnej kraju. prowadzając wywiady i przygotowując decyzje statusowe. A. a mówili jedynie o kontynencie (np. Metody badawcze w naukach społecznych.. s. 30-31. nie chcieli podawać nazwy kraju. które dotyczyły tzw. 46 Badania zrealizowano w ramach projektu badawczego „Obszary wykluczenia w III Rzeczypospolitej.. wskazaniem na administrację (A) bądź (NGO). Frankfort – Nachmias. Cytowane fragmenty wypowiedzi uczestników wywiadów grupowych (podobnie pogłębionych) są pisane kursywą. decydującymi o całokształcie polityki uchodźczej i migracyjnej w naszym kraju. a ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe i badawcze miało takŜe wpływ na charakter tej pracy. Obaj autorzy w latach dziewięćdziesiątych pracowali razem w Instytucie Krajów Rozwijających UW (w ramach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych). przez 6 lat w latach 90. D. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. przypadków (casusów) wybranych poszukiwaczy azylu z wykorzystaniem dokumentów urzędowych. specjalizujący w sprawach etnicznych (głównie mniejszości narodowe). W terenie.. Poza badaniami w Polsce wśród uchodźców prowadził je równieŜ w obozach dla uchodźców w Sudanie. z wykształcenia etnograf (etnolog) i obecnie pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii UW. Gruzji i Armenii. wedle scenariuszy przez nas przygotowanych. A. dr hab. w archiwum i w laboratorium. s. Kenii. Z kolei Sławomir Łodzinski. Wszystkie wywiady zostały przeprowadzone przez Zakład Badań Naukowych PTS w czerwcu-lipcu 2007 r. jak w wypadku pierwszego wywiadu grupowego. w którym pojawia oznaczenie wywiadu oraz nazwa kraju/regionu pochodzenia lub. analizy przypadków. Dotyczyły one przedstawienia regulacji prawnych i ich ewolucji oraz przede wszystkim analizy składanych przez osoby aplikujące o status uchodźcy specjalnych wniosków do polskich władz oraz ich oceny przez odpowiednich urzędników. specjalizujący się w problematyce afrykańskiej i bliskowschodniej.: Ch. z wykształcenia socjolog i obecnie pracownik Instytutu Socjologii UW.

Na temat “elementu subiektywnego” w badaniach antropologicznych zob. Ŝe subiektywna ocena swojego połoŜenia w macierzystym kraju wraz posiadanymi kwalifikacjami. Ŝe podajemy czytelnikom całą prawdę o uchodźcach przez duŜe „P”. są bardziej „wiarygodne” od wiedzy „oficjalnej”. Wiarygodność tych przekazów związana jest przede wszystkim ze stopniem zaufania. W studiach nad uchodźcami (podobnie jak w wypadach badań nad złoŜonymi zjawiskami migracyjnymi i etnicznymi) nad pewien subiektywizm jest jednak nie do uniknięcia i dotyczy to w tym samym zakresie nie tylko materiału jakościowego. Rozmowy z uchodźcami. E. Materiał jakościowy umoŜliwił natomiast subiektywne zrozumienie sytuacji uchodźców przebywających w ośrodkach i poznanie kontekstu wielu odpowiedzi zawartych w ankietach. co chcieli nam przekazać na temat swój i swojego otoczenia. Zakładamy więc. mogła mieć duŜy wpływ na podjęcie decyzji o wyjeździe z własnego kraju. Nowicka. Dlatego interesował nas równieŜ status społeczny respondentów – ich zawód oraz własna ocena połoŜenia materialnego i warunków mieszkaniowych w kraju pochodzenia. gdyŜ mówią nam o prawdziwych. przekładania opisywanych tu historii. w którym doszło do rozmowy. jakie w ich trakcie uzyskaliśmy. Prawdy na temat 48 49 Materiał ilościowy ze wspomnianych badań przechowywany jest w archiwum Polskiej Akcji Humanitarnej. choć toczyły się w większości przypadków w atmosferze ograniczonego zaufania. ale i tzw. jak i dalszej strategii postępowania w sytuacji uchodźczej. to. s. jakie tworzą w naszym kraju uchodźcy. Zebrane dane ilościowe z dwustu ankiet po analizie statystycznej pozwoliły stwierdzić pewne tendencje oraz regularności dotyczące problemów i oczekiwań badanej grupy uchodźców48. NaleŜy więc unikać tej naturalnej ludzkiej skłonności do pochopnych uogólnień. nieukrywanych zamierzeniach naszych respondentów i rozmówców. jaki stanowi dla ubiegających się tzw. Aby więc ich uniknąć nie deklarujemy tu. choć nie dysponowaliśmy Ŝadnymi moŜliwościami konfrontacji i sprawdzenia uzyskanych przez nas danych z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. . w którym w nim pracowaliśmy. podawanych informacji i przytaczanych cytatów z wypowiedzi na „całość” zjawiska. Jest więc ona róŜna w zaleŜności od kontekstu.17 Nasz projekt badawczy oraz ta ksiąŜka są dla nas rodzajem spłaty długu intelektualnego zaciągniętego wśród pracowników tego instytutu w czasie. W wypadku uchodźców badaliśmy przede wszystkim ich deklaracje. Wydawnictwo Naukowe PWN. Ŝe opinie i informacje. Poddając analizie uzyskany materiał raczej oceniamy go pozytywnie. których twórcami bywają równieŜ i naukowcy. „wywiad statusowy”. twardych danych ilościowych49. W ten między innymi sposób tworzą się stereotypy. to jednak nie były poddane takiemu stresowi. 143-146. Warszawa 2006. jaki zdołali uzyskać badający. W przygotowanym przez nas projekcie badawczym kierowało nami przekonanie. Świat człowieka – świat kultury.

Gruzji i Afganistanu. W pewnym stopniu było to związane z nie do końca rozumianym przez uchodźców statusem osób przeprowadzających wywiady i celem. Poza Czeczenami posługiwali się tym językiem takŜe cudzoziemcy z Ukrainy. ale przełamanie niechęci do rozmowy i zdobycie zaufania. Z nielicznymi przybyszami z innych krajów Azji i Afryki moŜna było porozumieć się po angielsku. Wszyscy musieli przejść szkolenie z zakresu wiedzy o kulturze krajów pochodzenia uchodźców. i związana z tym potrzeba ich długotrwałego do nich przygotowania. był brak doświadczenia badawczego studentów. bądź socjologicznych. który musieliśmy rozwiązać. niemniej sądzimy. Badania wśród Polaków. pracowników instytucji rządowych i pozarządowych nie rodziły bowiem przedstawionych tu niŜej trudności. 1. które pojawiły się wśród uchodźców dotyczyły w zasadzie tylko badań prowadzonych wśród uchodźców. W wypadku uchodźców pierwszym problemem. jak ja mam z nimi rozmawiać? Czy oni będą chcieli rozmawiać ze mną? Odpowiedzi na te pytania poznałam juŜ wkrótce i okazały się dla mnie dość budujące [N. Zdaniem większości uczestniczących w badaniach to nie bariera językowa okazała się jednak najtrudniejsza. z poczuciem znacznego zmarginalizowania i wykluczenia. nawet w świecie postmodernistycznym. Problemy stosowania metod jakościowych w zbiorowości uchodźców Problemy kulturowe.S. z którymi prowadziliśmy badania.18 uchodźców podawane w naszej ksiąŜce pozostają wciąŜ częściowe. Na szczęście „diabeł” jak zwykle okazał się nie „taki straszny jak go malują” i bariera ta dość szybko została przełamana: Pamiętam moje przeraŜenie. Białorusi. moŜna było porozumieć się po polsku. sąsiadów ośrodków. szczególnie dotyczyło to ze strony uchodźców z Czeczenii. być dla wielu z nas rozczarowujące. ale i statusu społecznego. 5. Z niektórymi zaś uchodźcami. kiedy pierwszy raz udaliśmy się z całą grupą do ośrodka w Dębaku. Ŝe tylko takie stanowisko jest uczciwe. ogólnie rzecz biorąc – wśród osób róŜnych od nas nie tylko pod względem kultury. którym mówi większość uchodźców przebywających w Polsce. NajwyŜej ograniczały się one do kwestii dokładnego umówienia się na rozmowę w sytuacji ograniczonego czasu. co moŜe. Zobaczyłam przed bramą grupkę posępnych Czeczenów i zaczęłam zastanawiać się. którzy spędzili juŜ w Polsce ponad dwa lata. Podczas pierwszego pobytu w ośrodku występowała u niektórych naturalna obawa przed kontaktem z „obcym”. pracowników socjalnych. problematyki migracyjnej i uchodźczej oraz metodologii prowadzenia badań etnograficznych.] Niektórzy ze studentów mieli równieŜ problemy związane ze słabą znajomością języka rosyjskiego. .

reagowali z rezerwą. TakŜe tak. a tym bardziej kogoś. dla kogo pracujesz [J. aby spróbować później stworzyć takie róŜne rozwiązania. prowadziło niejednokrotnie do wypaczeń w wynikach badań. Ŝe badacze tak naprawdę pracują dla Urzędu ds. które będą później wam jako uchodźcom pomagać. Wyobraźnia podsuwała niektórym pensjonariuszom ośrodków podejrzenia.uchodźcami [WF 2-B1] Prowadząca focus: To wszystko jest anonimowe. Kiedy okazywało się. to co mi powiecie. jaki jest cel prowadzonych badań. a ich podejrzliwość i nieufność trudno było czasami przełamać. TakŜe jest to cel taki badawczy. Ŝe nasi studenci nie mieszczą się w obu znanych im kategoriach. mówiąc: Powiem ci coś. W wypadku bowiem zgody na nagrywanie. Szczytny cel prawda. Nagrywanie. miejmy nadzieje. powiem troszeczkę. Ŝe to się wszystkim przysłuŜy. dla rekomendacji dla jakiejś polityki i tak dalej.19 jaki im przyświecał. Pomimo Ŝe prowadzący rozmowy przedstawiali się i dokładnie tłumaczyli potencjalnym rozmówcom. to nie dadzą mi decyzji pozytywnej. podobnie jak fotografowanie. W28] lub bo ja nie mogę wszystkiego powiedzieć. a wszystko jest dla mnie waŜne. Powiedzą: za duŜo myślisz. tylko dlatego. [WF2 – R1]. Uczestniczka: W jakim celu przeprowadzane są te badania? Prowadząca focus:Badanie jest przeprowadzane w celach akademickich. Czeczenka] albo Nic nie mówię. będąc w normalnej praktyce etnograficznej najlepszym sposobem rejestracji rozmów w ośrodkach. dlatego zachęcam do szczerości i spontaniczności nawet. Niektórzy wprost do takiej decyzji zachęcali. wyraźnie nienaturalne. Prowadząca focus: AŜ tak źle jest? Uczestniczka: Jest na prawdę nie bardzo dobrze.K. Studenci niejednokrotnie wracali z całodniowej wyprawy do ośrodków nie znajdując nikogo. kto zgodziłby się nagrywać rozmowę na dyktafon. To znaczy państwo profesorowie przyglądają się sytuacji uchodźców w Polsce i taki nadrzędny cel jest. To wszystko co będziecie mówić jest waŜne.K. Rozluźnienie i przejście do normalnej rozmowy następowało dopiero po jego wyłączeniu. jak wyłączysz dyktafon [J. Odpowiedzi przy włączonym dyktafonie były często krótkie. Reakcje typu: PrzecieŜ wiem. kto chciałby z nimi porozmawiać. początkowo brani byli za dziennikarzy albo studentów prawa udzielających im porad prawnych. w radiu się nie usłyszycie. chociaŜ rozmowa jest rejestrowana na tych dyktafonach. Ŝe coś moŜe się poprawić. w telewizji się nie zobaczycie. Cudzoziemców albo nawet dla rosyjskiej Federalnej SłuŜby Bezpieczeństwa. w gazetach teŜ nie przeczytacie tego co Ŝeście mi powiedziały. tu nie ma rzeczy głupich. Czyli to jest dla całości. bo wydaje mi się.K. wracaj do siebie [J. Pani się uśmiecha. Ŝe jak zacznę mówić na ten temat. często nie zdawało egzaminu. lakoniczne. jak będzie się to wydawało nie wiem dziwne czy głupie. Fragment początkowej rozmowy wywiadu focusowego z kobietami . 14] naleŜały do typowych. . dlaczego? Uczestniczka: Nie wierzę.

Dobrze było teŜ. udzielały one odpowiedzi na ogół jeszcze bardziej lakonicznych niŜ męŜczyźni. gdy juŜ do niej doszło. Były one przewaŜnie bardziej zajęte dziećmi i prowadzeniem domu i wymawiały się brakiem czasu. Rozmowy. Z drugiej jednak strony od studentek wymagało to duŜej asertywności i wyczucia. Niektórzy z uchodźców komentowali to w ten sposób: W ogóle bym z tobą nie rozmawiał. ale dotyczyła równieŜ spraw. Później rozmówca często przedstawiał prowadzącą (prowadzącego) badania swoim znajomym. Nawet gdy dochodziło do rozmowy. zapraszając je do rozmowy. jeśli rozmowa nie ograniczała się ściśle do zaplanowanych wcześniej dyspozycji badawczych. gdyŜ uchodźcy-męŜczyźni chętniej podejmowali rozmowę z kobietami. Niektórzy uchodźcy. mocno ograniczająca ich aktywność w sferze publicznej. Fakt ten odgrywał do pewnego stopnia pozytywną rolę. niepowodzeniem. co znakomicie ułatwiało przełamanie nieufności i kolejną rozmowę.S]. do jakiej naleŜy równieŜ podjęcie rozmowy z „obcym”.K. co z czasem przekładało się na jakość pozyskiwanych materiałów. O tych problemach i róŜnych postawach uchodźców wobec badania widać doskonale w fragmencie raportu Małgorzaty CzyŜewskiej. Dobre kontakty stale podtrzymywane owocowały obustronną sympatią. Prawdziwym powodem odmów ze strony kobiet czeczeńskich wydaje się jednak ich pozycja społeczna. które interesowały bardziej uchodźców niŜ badaczy. W 34]. odbywały się w atmosferze gościnności. czy pomoc w nauce języka angielskiego lub napisania jakiejś skargi.20 Najtrudniejsze jak zwykle było nawiązanie pierwszego dobrego kontaktu. Małgorzata CzyŜewska (studentka III roku IEiAK UW) Główne problemy badań wśród uchodźców . Innym sposobem było spędzenie trochę czasu na imprezach organizowanych przez uchodźców w Warszawie. była płeć badanych uchodźców (na ogół męska) i badających (na ogół Ŝeńska). gdyby to nie Max cię przyprowadził [J. Wykazanie zainteresowania kulturą czeczeńską było jednym z kluczy do pozyskania rozmówcy. Natomiast próby rozmów z kobietami kończyły się. Niektórzy sami zaczepiali. który miał znaczenie w tych badaniach. Czynnikiem innego rodzaju. a niekiedy czeczeńskiego obiadu z baraniną i kluskami z czosnkiem. Najbardziej napastliwi spośród nich uniemoŜliwiali im później nawiązanie kontaktów z innymi męŜczyznami z ośrodka oraz przeprowadzenie z nimi rozmów. uznając Polaków za zniewieściałych. z podaniem obowiązkowej herbaty. NaraŜone były one bowiem na stałe próby uwodzenia i sugestii matrymonialnych. oskarŜali nasze studentki o szukanie męŜa wśród zdrowych kaukaskich męŜczyzn [N. przyniesienie czasami domowych wypieków. częściej niŜ w przypadku męŜczyzn.

Nigdy jednak nie dowiedzieliśmy się. którzy nie rozmawiają. Ŝe w ogóle nie widywaliśmy męŜczyzn w ośrodkach. ale w ośrodku tak naprawdę ich nie ma. Podchodzili do nas. Ŝe teoretycznie jest ich duŜo. czy moŜe jesteśmy dziennikarzami. Ŝe ich kultura tam została. jeśli do tej godziny ośrodek zapełniony jest głównie przez rozkrzyczane dzieci i gotujące kobiety. a nie przez napisanie jakiejś pracy. dzięki wcześniejszemu przeszkoleniu.21 Idąc do ośrodka dla uchodźców miałam nadzieję. z którymi nie moŜna było się porozumieć. MoŜna wyróŜnić teŜ grupę. jakimi doskonałymi są kochankami i ile mogą nam ofiarować. gdy byli pewni. Wychodzą z ośrodka rano i wracają o zmierzchu lub po kilku dniach. Ŝe podczas przeprowadzania wywiadu z inną osobą do pokoju wchodziło kilku męŜczyzn z tej grupy. mogą robić róŜne rzeczy. Ŝe Polka nie chce tak wspaniałego męŜczyzny. ale nie dawali się przekonać do udzielenia wywiadu. ale w praktyce często występuje podczas wchodzenia w bliskie kontakty nie tylko z osobami poszukującymi azylu. Ŝe pomoc to moŜna dać. którzy tam byli. ale z wieloma przedstawicielami grup zmarginalizowanych czy wykluczonych. Zdarzały się sytuacje. spotykają się ze znajomymi mieszkającymi w innych miejscach. CóŜ z tego. z której i tak prócz ogólnego narzekania na fatalne warunki nic nie dało się wyciągnąć. Ŝe nikt ich z nami nie zobaczy. co to da. po prostu nie rozumieli. bardzo chętnie z nami rozmawiający na kaŜdy temat. Szczególnie jednak o tym. aby ją badać. jeśli się tam pojedzie i będzie walczyć z ich wrogiem. przyglądając się i przysłuchując. kim jesteśmy. Zezwolenie na pobyt w ośrodkach mieliśmy do godziny szesnastej. często nawet nie podnosiła na nas oczu. których nie moŜna było się pozbyć. Strach przed opinią własnego środowiska zatrzymywał ich jednak w bezpiecznej odległości z obawy. choć nie mają zezwolenia na pracę. Nie chodzi tu o zwykłe problemy językowe. MęŜczyźni. Uchodźcy. Uchodźcy. Nie znaczy to. Na miejscu okazało się jednak. Mimo Ŝe wyjaśnialiśmy im. to juŜ inna sprawa. aby ktoś niepowołany nie zobaczy ich z nami. jednak przeprowadzić z nimi wywiad. których tak naprawdę nie ma. Ŝe prowadzenie badań nie napotka większych trudności. Ŝe nie jesteśmy zadowolone ze zbyt bliskiej poufałości. a w tym czasie poznają okolicę. który w naszych badaniach. posuwali się nawet do aktów molestowania i namówienia nas do bliŜszej znajomości. co my od nich moŜemy chcieć. przewaŜnie w tym czasie jednak pracują. ale większość starała się po prostu nam towarzyszyć przez cały czas pobytu w ośrodku. Zaczepieni na korytarzu udawali. Ŝe tam powinniśmy jechać. Większość jednak z tych. O tej godzinie kończą swą pracę pracownicy socjalni ośrodka i wszystkie osoby z zewnątrz wraz z nimi muszą go opuścić. zasadniczo się nie ujawnił. Ŝe idą do pracy. blokując moŜliwość poznania innych uchodźców. którzy chcieli nas jednak poznać. jest problem nadmiernej identyfikacji prowadzących badania ze swoimi rozmówcami i emocjonalnych reakcji w kontaktach z nimi. często nas nie rozumieli. Mimo zwracania uwagi. którą staraliśmy się omijać. W końcu młodzi męŜczyźni byli najliczniejszą grupą starających się o azyl. Byli to męŜczyźni praktycznie w kaŜdym wieku. Często tylko mówią swoim kobietom. czy mogą ponieść z tego powodu jakieś konsekwencje. tłumacząc. to pytali czy moŜe prawo studiujemy. W przeciwnym razie kończyli szybko rozmowę. KrąŜyli jednak w pobliŜu. Uchodźcy. Aby nikt nas nie zobaczył wielokrotnie byliśmy proszeni o zmianę miejsca rozmowy. Uchodźcy. Problemem. Niektórzy udzielali wywiadów. Pytali. Ŝe oni nam o czymś powiedzą. Konieczność w badaniach typu etnograficznego (antropologicznych) przełamania nieufności i przejścia z . Ci spośród uchodźców. skutecznie uniemoŜliwiając prowadzenie dalszej rozmowy. Byli pozytywnie do nas nastawieni. Ŝe nie słyszą. Składali te propozycje wprost przy innych i dziwili się.

O tych problemach – zob. z którą się „przyjaźnili” o drugiej w nocy. w których osoba prowadząca badania pracuje jednocześnie jako wolontariusz w którejś z organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla uchodźców. W pierwszym przypadku nadmiernie utoŜsamiają się z ich postawami. zdaniem niektórych.: E. gdy po bliŜszym ich poznaniu rozczarowują się nimi. co podwaŜa zasadność wniosków badacza51. s. Niektórzy Czeczeni (bo to głównie o nich chodzi) wykorzystywali zawarte znajomości. przyjęcia zalotów i późniejszego zawodu miłosnego. co oczywiście odbija się później na treści pisanej pracy. Czasami przyniosą z domu ciasto albo zabawki dla dzieci. Polacy będący w takich sytuacjach rozumieją ją w ten sposób. biorą tworzone przez nich konstrukty i wyobraŜenia na temat swojego otoczenia za rzeczywistość. nie tylko rozczarowuje się Czeczenami czy uchodźcami w ogóle. E. Nowicka. W kaŜdym bądź razie osoba prowadząca badania. jest źródłem stronniczych informacji. a nie uwzględniają opinii i obserwacji drugiej strony. Tymczasem nie zawsze to wystarczyło. s. pójdą razem na jakąś imprezę. gdyŜ zniekształca to proces badania. czy nawet molestowania seksualnego. Z punktu widzenia pracy badawczej do tych ostatnich dochodzi zarówno wtedy. przynajmniej z punktu widzenia uczestników badań. moŜe nieść za sobą nie tylko pozytywne. ale i negatywne skutki50. czy powinno się łączyć te funkcje? Zdaniem wielu antropologów – nie. w stosunku do których miała początkowo duŜo współczucia i nierzadko idealistyczne wyobraŜenia na ich temat. gdy niektórzy uchodźcy bezwzględnie wykorzystują oferowaną przez studentów „przyjaźń”. gdy prowadzący badania za bardzo przejmują punkt widzenia pensjonariuszy ośrodków. 154-161.. Potrafi serdecznie ich takŜe znienawidzić.. Świat człowieka – świat kultury. dla której pomoc jest obowiązkiem. Do drugiego przypadku dochodzi zazwyczaj wtedy.. która ma jednak przecieŜ swoje granice.. domagając się słuchania ich zwierzeń itp. potrafili zadzwonić do osoby.. co skutkuje wówczas nieuwzględnianiem w ogóle zdania uchodźców i przyjęciem wobec nich postawy i języka władzy. Istnieją równieŜ rzadkie sytuacje. która dopuściła do takich sytuacji. Na ogół nic ponad to. Przyjmując postawę ofiary. o stałe uczestniczenie i pomaganie w załatwianiu róŜnych spraw w Warszawie. czy moŜna. prosili np. które nie podlegające dyskusji. prowadzące do faktycznego zaprzyjaźniania się z nimi. znajdą ksiąŜkę do czytania w języku rosyjskim i zaproszą na wigilię.22 badanymi na stosunki bardziej osobiste. 171-174. mniej sformalizowane. Zachodzi pytanie. za fakty.. do maksimum. moŜe powiększać niepotrzebnie róŜnice we władzy i uwypuklić nierówności 50 51 O relacjach badacz – badany zob. W kontaktach męŜczyzn z kobietami towarzyszyły temu często wspomniane juŜ wyŜej próby niechcianego uwodzenia. jak i wtedy. Dawanie. Nowicka. . do dyskoteki lub muzeum. Świat człowieka – świat kultury. Ŝe będą się czasami z nimi spotykać. Rzadziej. ale takŜe spotykane są przypadki odwrotne.

Ŝe mogą oszukiwać w ten sposób zarówno uchodźców. Refugees. Geneva. 52 . Mimo zachęt ze strony prowadzącego. którzy zajmowali się pomocą dla uchodźców. ale i tak po pewnym czasie ją opuściła. Beyond ‘Do No Harm’: The Challenge of Constructing Ethical Relationships in Refugee Research. “Journal of Refugee studies” 2007. udzielali teŜ niektórzy studenci etnologii. Odpowiedzi negatywnej. MoŜe oznaczać ono równieŜ to. Najlepsze rezultaty daje metoda „dawania siebie”. PowyŜsze zastrzeŜenia i wątpliwości próbowała rozwiać Ellen Lammers. związane są z dynamiką dawania i otrzymywania55. Ch. jak i personel ośrodków. 299-319. Jacobson. nr 2. zdaniem Lammers. McDowell. do problemu „płacenia za wywiad”.B. The Dual Imperative in Refugee Research: Some Methodological and Ethical Consideration in Social Science Research on Forced Migration.23 między pomocodawcami (posiadającymi władzę dawania) a przyjmującymi ją (nie posiadającymi władzy). Wątpliwości dotyczyły tego. naruszając przy tym zaufanie. pracując jako wolontariusze w ośrodkach. który wiąŜe się z szacunkiem dla danej osoby i jej godnością. E. z reguły jednak. holenderska antropolog prowadząca badania wśród uchodźców w Ugandzie. Według niej antropolodzy tworzą własne tabu. Tymczasem priorytetowym warunkiem wszelkich wiarygodnych badań wśród uchodźców jest odpowiedni poziom zaufania do badaczy. od którego w innym wypadku woleliby się trzymać z daleka52. Od kontekstu natomiast zaleŜy. zaprowadzimy dziecko rozmówcy do szpitala. tylko jedna z tych osób zgłosiła się do grupy laboratoryjnej prowadzącej badania. „Global Migration Perspectives” nr 29. 53 C. Landau. Przy czym „dawania” nie naleŜy traktować instrumentalnie i sprowadzać np. „Disasters” 2003. Pittaway. pewnego dnia usłyszałam pełną ich historię K. Jej zdaniem zasada „Ŝadnej pomocy w trakcie badań” nie ma uzasadnienia metodologicznego. ukrywając fakt swojej podwójnej roli pomocodawcy i badacza. Asylum Seekers and Anthropologists: the Taboo on Giving. s. 102. Sprzeciw ich budziła myśl. nr 3. którą stosowali niektórzy nasi studenci. próbując w ten sposób poradzić sobie z osobistym niepokojem i utrzymaniem dystansu wobec takich „nędzarzy”. czy moŜna wykorzystywać udzielanie pomocy do innych celów. którym obdarzali ich jedni i drudzy53. Ŝe jesteśmy rzeczywiście uwaŜnymi słuchaczami. 54 E. Próby płacenia za rozmowę w przypadku uchodźców nie dają oczekiwanych rezultatów. Mackenzie. L. 55 Ibidem. czy zaprosimy do wspólnego posiłku. Jak zauwaŜyła to jedna ze studentek. zachęcić uchodźców do uczestniczenia w projekcie badawczym. w jaki sposób zaufanie i szacunek są pozyskiwane i wyraŜane. Tylko wówczas uchodźcy ujawniali intymne szczegóły ze swojego Ŝycia. która co tydzień odwiedzała rodzinę czeczeńską: Zupełnie dla siebie niespodziewanie. s. Lammers. jakimi są uchodźcy54. gdyŜ nie prowadzi to do zdobycia zaufania. choć z przeciwnych powodów. co najwyŜej do chęci zarobienia trochę pieniędzy. April 2005. moŜe np.

co pisał Marcel Mauss. Było to juŜ po tym. a w rozdziale dziesiątym zajmujemy się kwestiami postrzegania uchodźców (postawy społeczeństwa polskiego wobec uchodźców. pracowników ośrodków i pomocodawców z organizacji pozarządowych). 56 . a nawiązana przez studentkę przyjaźń zaowocowała opowiedzeniem jej wiarygodnej historii. umiejętności. Pracę podsumowujemy wreszcie rozdziałem jedenastym M. M. które uzyskały status uchodźcy i musiały opuścić ośrodek). której ta rodzina przebywając w obcym kraju rzeczywiście potrzebowała. doszło i w tym przypadku do uruchomienia cyklu wzajemnego obdarowywania się i wymiany56. nie posiadanie niczego do zaoferowania – jedzenia. jak spisałam z nimi dwa wywiady i nie liczyłam na nic więcej [N. w tym takŜe osób bezpośrednio zaangaŜowanych w sprawy uchodźców.S. W rozdziale czwartym zajmujemy się przyczynami napływu uchodźców (uwzględniając w szczególności sytuację w Czeczenii) oraz wyboru przez nich Polski. Zgodnie z tym. *** Porządek ksiązki jest następujący. Rozdział dziewiąty zajmuje się kwestiami integracji uchodźców w społeczeństwie polskim (osób. Warszawa 2007. czy po prostu swojego wolnego czasu – oznacza dla badacza znalezienie się w trudnej moralnie i badawczo sytuacji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Nowicka. jak pisze Lammers na podstawie o wiele trudniejszego doświadczenia afrykańskiego. Rozdział ósmy podejmuje problemy „stawania się uchodźcą” (czyli wchodzenie w rolę uchodźcy) oraz problemy związane z róŜnicami płci w tym zakresie (perspektywa gender). W rozdziale szóstym opisujemy te ośrodki oraz główne problemy adaptacyjne osób w nich przebywających. urzędników administracji państwowej. Głowacka-Grajper (red). wiedzy. Biorąc to pod uwagę. s.]. Ŝe dar niespłacony narusza podstawy działania człowieka. Dwa następne rozdziały są poświęcone ośrodkom dla uchodźców. Antologia tekstów klasycznej antropologii. który go przyjął. W następnym rozdziale (trzecim) opisujemy problemy prawne i instytucjonalne związane z kształtowaniem się polityki wobec uchodźców w Polsce po 1989 r. W rozdziale drugim przedstawiamy historię ochrony uchodźstwa oraz specyfikę badań antropologicznych na ten temat.24 doświadczenia wojny z Czeczenii. Jest raczej tak. w: Świat człowieka – świat kultury. Mauss. było więc formą odwdzięczenia się za udzielony wywiad. a w rozdziale siódmym „Ŝycie codzienne” w ośrodkach. Forma i podstawa wymiany w społecznościach archaicznych. naszym zdaniem podwójna rola pomocodawcy i badacza nie powinna budzić aŜ tak wielkich protestów. E. Podtrzymanie znajomości i bliskich relacji z rodziną czeczeńską przez dłuŜszy okres czasu. W kolejnym rozdziale (piątym) analizujemy administracyjne procedury ustalania ich statusu. Szkic o darze. 107-168.

Tak naprawdę to oni stanowią bohaterów tej ksiąŜki.25 próbując odpowiedzieć na prowokacyjnie postawione pytanie – po co nam uchodźcy?. Last but not least. Małgorzacie Gebert i Agnieszce Kunickiej z PAH-u za cierpliwość wobec naszych wysiłków i wybaczenie opóźnień w naszej pracy. którzy zgodzili się na długi rozmowy z nami i studentami. szczególnie dziękuje uchodźcom. . Dzięki nim tylko było moŜliwe napisanie tej ksiąŜki. W tym miejscu pragniemy podziękować p. ekspertom i urzędnikom zajmującym się tą problematyką. a takŜe rozwaŜaniami na temat problemów metodologicznych i perspektyw badań nad uchodźcami.

de facto. Osoby ubiegające się o status uchodźcy.]57.: uchodźcy „ekologiczni”.. Wspomniana definicja powstała w szczególnym kontekście skutków II wojny światowej oraz rywalizacji demokratycznych państw zachodnich z powstałym blokiem komunistycznym. religii. 515 i 517.26 Rozdział II Od międzynarodowej ochrony do studiów antropologicznych nad uchodźcami 2. którego jest obywatelem. „wewnętrzni”. i nie moŜe lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa. nie moŜe lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa [. Ma to stanowić tło naszych rozwaŜań temat uchodźców Polsce. przynaleŜności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa. jak np. albo która nie ma Ŝadnego obywatelstwa i znajdując się poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania [. boat peoples... JuŜ sam fakt pojawienia się w literaturze przedmiotu takich terminów.. s. 2. Ŝe uchodźcą jest kaŜda osoba.].. Dz.. mówi. Nr 119. 21-34. Ŝe sprowadzanie zjawiska do indywidualnych obaw przed prześladowaniem z powodów wyłącznie politycznych nie wyczerpuje jego istoty58. U z 1991 r.. . Mimo klarownej definicji zawartej w powyŜszej konwencji oraz stałego podkreślania róŜnicy między „uchodźcami” a innymi imigrantami określany najczęściej „ekonomicznymi”. świadczy. „wojenni”. która „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy. B. narodowości. W świecie globalnych migracji przełomu XX i XXI wieku definicja ta coraz bardziej odbiega od rzeczywistego. przeciętnego profilu osób faktycznie ubiegających się o azyl. Mikołajczyk. 1.. poz. Wstęp Kim są uchodźcy we współczesnym świecie? Definicja tego terminu zawarta w Konwencji Genewskiej z 1951 r. Następnie 57 58 Artykuł 1A ust. odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. W tym rozdziale przedstawimy zarys historii kształtowania się systemu ochrony uchodźców ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych dylematów rozumienia pojęcia „uchodźcy”. czy takich jak wygnańcy i przesiedleńcy.

w: R. Łączyła się z wizją toŜsamości państwa narodowego i jego obywatelstwa. Samo słowo „azyl” oznacza schronienie. Innymi słowy. 2. problemu prawnego o globalnym wymiarze i specyficznej kategorii społecznej. WrocławWarszawa-Kraków 1991. jest znane od zarania dziejów. W tym przypadku róŜnica między tymi pojęciami polega na tym. natomiast instytucja azylu ma podstawę wyłącznie w polskim ustawodawstwie i rozumiana jest jako prawo państwa do ochrony cudzoziemca . które jest formą migracji niedobrowolnych. gdy Pojęcie „azylu” moŜe być uŜyte w szerszym lub węŜszym znaczeniu. MoŜna nawet powiedzieć. administracji i obozów dla nich rozpoczyna się dopiero w pierwszej połowie XX wieku. Kształtowanie się zasad międzynarodowej ochrony uchodźców Zjawisko uchodźstwa. czyli przyjmowania uchodźców. 1981. gdyŜ w przeszłości wśród większości znanych nam kultur istniały jakieś formy ochrony osób wypędzonych i prześladowanych.słuŜy realizacji politycznych interesów państwa udzielającego azylu. od którego pochodzi francuskie słowo refugie i angielskie refugee pokrywające się znaczeniowo z polskim słowem „uchodźca”60. 60 Określenie refugie prawdopodobnie upowszechniło się w Europie w połowie XVI wieku gdy zastosowano go wobec kalwinistów uciekających z Hiszpanii do Francji. potrzeba formalnego określenia statusu imigrantów była w duŜym stopniu odpowiedzią na wyzwania procesów modernizacyjnych obejmujących samą istotę współczesnych państw narodowych. teŜ nie jest współczesnym wynalazkiem59. Do tego czasu tylko Rosja i Japonia ściśle kontrolowały swe granice. Wywodzi się z greckiego wyrazu asylon. p. Ŝe status uchodźcy poddany jest ochronie międzynarodowej i wynika bezpośrednio z przyjęcia konwencji genewskiej z 1951 r. Wieruszewski (red.).model prawny. jak dziś. który jednak nie spełnia przesłanek wynikających z konwencji genewskiej.27 opiszemy studia nad tymi problemami uchodźców. W praktyce w Polsce instytucja prawa do azylu w tym węŜszym znaczeniu była.i poza względami humanitarnym . które gwarantowały nietykalność rozmaitym zbiegom. Uchodźcy nie stanowili jednak w tym czasie. Wygnanie. jak równieŜ wielu krajach europejskich oznacza ochronę cudzoziemców bez względu na przyjętą podstawę prawną i w tym znaczeniu zawiera ono w sobie równieŜ instytucje „uchodźcy”. Nie mniej państwo utrzymuje tą instytucję na wypadek gdyby jednak zaszła taka potrzeba. W szerszym często stosowanym tu przez nas. Symonides. odnoszącego do ówczesnych miejsc sakralnych będących pod opieką bogów. które odwołują się do spojrzenia „antropologicznego”. 8-15. Instytucja „azylu”. Prawo do azylu. która mogła być akceptowana tylko wówczas. 59 . 2. rodzajem „śmierci społecznej”. W znaczeniu węŜszym. Ŝe naleŜy ona do uniwersaliów kulturowych. 15 (1). gdyby zaistniała konieczność ochrony cudzoziemca. bądź banicja było w społeczeństwach przedpaństwowych jedną z najsurowszych kar. tzn. jak dotąd w zasadzie niewykorzystywana. Some Thoughts about Refugees and the Descendants of Theseus. Rose. Ossolineum. Było to pośrednio wynikiem sformalizowanego systemu kontroli granic i ruchu ludności. Patrz: J. tworzenie prawa. „International Migration Review”. Prawa człowieka . jak w polskim prawodawstwie „instytucja uchodźcy” jest odrębna od instytucji „azylu”.. jaki pojawił się w Europie po I wojnie światowej. Patrz: P. Odpowiednikiem jego było łacińskie refugium. Formalna instytucjonalizacja i biurokratyzacja systemu przyznawania statusu uchodźstwa (azylu).

28 zakorzeniona była w jakiejś terytorialnej ojczyźnie. To z kolei uzasadniało uszczelnianie granic61. Rewolucja w Rosji i rozpad Imperium Osmańskiego, których skutkiem było pojawienie się w państwach europejskich milionów uciekinierów, spowodowały w nowej sytuacji konieczność objęcia ich ochroną prawną przez kraje przyjmujące. Dotyczyło to określenia ich statusu, wydania im dokumentów podróŜy i toŜsamości, bez których nie było moŜliwe, aby osiedlili się oni na stałe i znaleźli zatrudnienie. W odpowiedzi na apel Czerwonego KrzyŜa o udzielenie pomocy uchodźcom z Rosji, nowo powstała Liga Narodów powołała w 1921 r. instytucję Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców Rosyjskich w Europie, rozszerzoną następnie takŜe na uchodźców greckich i ormiańskich. Była to pierwsza zinstytucjonalizowana forma ochrony międzynarodowej uchodźców, ale ograniczona w czasie, dotycząca wyłącznie wybranych grup i skupiająca się legalizacji ich statusu pobytu62. Po zrealizowaniu tego zadania w 1930 r. urząd Wysokiego Komisarza został rozwiązany. Wprawdzie w latach 1933–1935 wznowiono jego działalność w związku z ucieczkami prześladowanych śydów z hitlerowskich Niemiec, ale szybko ją zawieszono. Wśród członków Ligi Narodów przewaŜyło wówczas stanowisko zakładające, Ŝe problem ten stanowi wewnętrzną sprawę Niemiec63. W czasie II wojny światowej uchodźcy w Europie nie byli spostrzegani jako problem humanitarny, ale jako zagadnienie wojskowe, nadzorowane przez Biuro Osób Przesiedlonych Naczelnego Dowództwa Ekspedycyjnych Sił Sprzymierzonych (SHAEF – Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force). Myślenie o uchodźcach w tym duchu spowodowało, Ŝe pod koniec II wojny światowej obawiano się załamania porządku publicznego i chaosu, jakim mogły stanowić tłumy bezdomnych uciekinierów wojennych (zwłaszcza na terenie okupowanych Niemiec), niekontrolowane repatriacje i „bandy włóczęgów” dopuszczających się grabieŜy64. SHAEF starało się więc wziąć pod swój nadzór wszystkich uchodźców. Pierwsze „ośrodki dla uchodźców” urządziło ono w byłych niemieckich obozach jenieckich i koncentracyjnych, a nowe budowane były równieŜ na ich wzór, składając się z wojskowych baraków. Były one tak zorganizowane, aby moŜna było w nich utrzymać dyscyplinę i nadzór.
J. Torpey, Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate “Means of Movement”, “Sociological Theory “ 1998, nr 3, s. 239-259; A. Kicinger, Polityka emigracyjna II Rzeczypospolitej, „CEFMR Working Paper” 2005, nr 4, s. 23. 62 M. Cutts (red.), Uchodźcy świata 2000. 50 lat pomocy humanitarnej, UNHCR, Warszawa 2000, s. 17. 63 To hańbiące dla rządów ówczesnych państw europejskich stanowisko stało się niestety równieŜ udziałem władz II RP. Więcej na ten temat piszemy w rozdziale III. Dodać moŜna, Ŝe wśród państw europejskich były dwa wyjątki i to rządzone przez dyktatorów, tj frankistowska Hiszpania oraz Turcja Atatürka. Oba udzielały ochrony śydom na swoim terytorium przez cały okres II wojny światowej. 64 M. Proudfoot, European Refugees: 1939–52 – A Study in Forced Population Movement, Faber and Faber Ltd., London 1956.
61

29 Do przebywających w nich osób dopuszczano Czerwony KrzyŜ, który udzielał im wsparcia oraz zapomóg. W tym czasie Administracji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Odbudowy (UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration) powierzono rozwiązanie problemu, które ta organizacja widziała w repatriacji uchodźców do krajów pochodzenia. Dopiero gdy okazało się, Ŝe osoby repatriowane do ZSRR trafiały do obozów pracy na Syberii, powołano w 1947 r. Międzynarodową Organizację ds. Uchodźców (IRO – International Refugee Organization), która skupiła swoja działalność głównie na przesiedleniu uchodźców do krajów imigracyjnych (USA, Kanada, Izrael, Australia)65. Idea międzynarodowej ochrony uchodźców traktowanej juŜ jako problem

humanitarny, a nie wojskowy, pojawiła się wraz z uchwaleniem w 1948 r. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zapewniała ona o prawie kaŜdego człowieka do ubiegania się o azyl i korzystania z niego. W 1951 r. uchwalono Konwencję Genewską dotyczącą statusu uchodźców oraz utworzono Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees)66. Ta agenda ONZ miała być w załoŜeniu wielozadaniową silną organizacją o charakterze apolitycznym i humanitarnym. Jej celem miało być nie tylko zapewnienie uchodźcom ochrony międzynarodowej, ale poszukiwanie dla nich trwałych rozwiązań wraz z monitorowaniem ich integracji w państwach trzecich. Przyjęta w Konwencji definicja „uchodźcy” przewidywała indywidualne procedury ubiegania się o ten status uchodźcy oraz zakładała ograniczenie czasowe. Odnosiła pojęcie uchodźcy tylko do osób, które zostały nim przed dniem 1 stycznia 1951 r. Po wykonaniu zadania organizacja ta miała ulec rozwiązaniu67.

65 66

M. Cutts (red.), Uchodźcy świata 2000. 50 lat pomocy humanitarnej.., s. 18-21. M. Achiron, Traktat pod presją, „Z obcej ziemi” 2001, nr 13, s. 3-7; M. Cutts (red.), Uchodźcy świata 2000. 50 lat pomocy humanitarnej..., s. 21-28; szerzej na temat Konwencji - zob. B. Wierzbicki, Sytuacja prawna uchodźcy w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, Temida2, Białystok 1993, s. 33-105.

W gruncie rzeczy na początku powielono rozwiązania z okresu międzywojennego przynajmniej pod tym względem, Ŝe powołane instytucje miały ograniczenia czasowe i geograficzne. UNHCR miał rozwiązać problem tylko uchodźców w Europie. Przy czym USA załoŜyły dodatkowo Międzynarodowy Komitet Migracji Europejskiej, który zajmował się przesiedleniem uchodźców do zamorskich krajów imigracyjnych Potem komitet ten przekształcono w Międzynarodową Organizację do spraw Migracji (ang. skrót IOM). Organizacja ta istnieje do dzisiaj. W ramach systemu ONZ Stany Zjednoczone załoŜyły ponadto Agencję ONZ do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (ang. skrót UNRWA). Na prośbę krajów arabskich, które obawiały się, Ŝe definicja uchodźcy jako pojedynczej osoby, osłabia pozycję Palestyńczyków do powrotu grupowego, wyłączono uchodźców palestyńskich spod mandatu UNHCR oraz konwencji o uchodźcach z roku 1951. W przypadku zaś uchodźców koreańskich powołano Organizacje do spraw Odbudowy Korei (UNKRA), która wspierała miliony wysiedlonych w wyniku wojny koreańskiej. Patrz: M. Cutts (red.), Uchodźcy..., op.cit, s. 22-26; takŜe: http://original.britannica.com/eb/article-9074312/United-Nations-Korean-Reconstruction-Agency#14941.hook

67

30 Wybuch kryzysu węgierskiego w 1956 r. i pojawienie się licznych uchodźców z tego kraju w Europie, a następnie rozpoczęcie procesu dekolonizacji w krajach tzw. Trzeciego Świata spowodowało pojawienie się nowych rzesz uchodźców, które nie tylko przedłuŜyły egzystencję UNHCR, ale zainicjowały nowy i wyjątkowy rozwój tej instytucji. Stało się tak, dlatego, gdyŜ była to jedyna organizacja zdolna na tym polu do szybkiego i skutecznego działania. Aby poradzić sobie z ograniczeniem czasowym stosowano na początku argument, Ŝe wydarzenia takie jak na Węgrzech w 1956 r. są konsekwencją wypadków, jakie zaszły przed 1951 r. Dopiero dodatkowy tzw. Protokół Nowojorski z 1967 r. zniósł to ograniczenie. Szybko teŜ się okazało wówczas, Ŝe indywidualne rozpatrywanie wniosków o status uchodźcy nie zawsze będzie moŜliwe w sytuacji znacznego napływu uchodźców z kraju objętego konfliktem zbrojnym68. Od kiedy problem uchodźców coraz bardziej zaczął dotyczyć krajów pozaeuropejskich pojawiły się regionalne uzupełnienia Konwencji Genewskiej, takie jak Konwencja Organizacji Jedności Afrykańskiej (1968) i Deklaracja z Kartageny (1984), które na terenie państw afrykańskich i Ameryki Łacińskiej przyznawały prawo do ochrony w oparciu o domniemanie (prima facie), rezygnując z indywidualnego określania statusu uchodźców i zbytniego zagłębiania się w sprawę. W Europie i USA indywidualne procedury uchodźcze zostały jednak utrzymane.

2. 3. Ochrona uchodźców – między standardami moralnymi a polityką Powstał w ten sposób współczesny międzynarodowy system ochrony uchodźców, z własną administracją i procedurami, obozami, ośrodkami recepcji i selekcji, regulaminami, szkoleniami, programami rehabilitacyjnymi i integracyjnymi. W jego ramach zatrudniono na świecie tysiące ludzi: urzędników administracyjnych, pracowników socjalnych, świeckich i kościelnych, pomocodawców, terapeutów, jak równieŜ pracowników naukowych i dziennikarzy. Ze względu na istniejące w nim uniwersalne wartości moralne, został przyjęty przez większość państw świata. Szczególnie jednak państwa zachodnie przyjęły na siebie wysokie standardy moralne w traktowaniu uchodźców, z których obecnie z jednej strony nie za bardzo mogą się wywiązywać, a z drugiej – nie chcą teŜ zrezygnować, gdyŜ jest on jedną z głównych wartości i „wzorów kulturowych” państw demokratycznych69.

M. Cutts (red.), Uchodźcy świata 2000. 50 lat pomocy humanitarnej..., s. 59-60. Na temat współczesnych wyzwań stojących przed Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców – zob. G. Loescher, A. Betts, J. Milner, The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). The politics and practice of refugee protection into the 21 century, Routdledge London 2008.
69

68

31 W odniesieniu do uchodźców pojawiło się z jednej strony idealistyczne podejście o moralnym obowiązku ich przyjmowania, jeśli tylko są w rzeczywistej potrzebie. Przywołuje się np. metaforę „łodzi ratunkowej na wzburzonym morzu” i usiłujących się na niej schronić tonących rozbitków lub hipotetycznego „schronu po wojnie nuklearnej” i uciekinierów przed skutkami choroby popromiennej czy innych sytuacji, w których w grę wchodzi ratowanie ludzkiego Ŝycia70. Autorzy tych metafor pytają - czy uchodźcy nie są właśnie w takiej sytuacji? I odpowiadają, jeŜeli tak, to jedyną granicą ich przyjmowania powinna być tylko wyporność tej „łodzi”, czy ilość jedzenia w „schronie”, tak aby nie zginęli wszyscy w nim przebywający. Osobista wygoda wcześniejszych pasaŜerów „łodzi”, czy mieszkańców „schronu”, na którą powołują się często przeciwnicy nieograniczonego przyjmowania uchodźców, nie powinna mieć natomiast znaczenia71. Z drugiej strony istnieje załoŜenie ex gratia, Ŝe państwa są rodzajem klubów, które mają prawo dobierać swoich członków. Ubiegający się o członkostwo uchodźcy mogą przedstawiać powody ich przejęcia, powoływać się na pokrewieństwo polityczne (narodowe, kulturowe) z dotychczasowymi członkami, ale ci nie muszą ich przyjąć72. Nadal teŜ funkcjonuje (choć ograniczona) tradycyjna zasada suwerenności państw, która przyznaje prawo do uszczelniania własnych granic, taktowanie ich jako „naturalne” i „święte”. Podobnie jak i ta zasada, Ŝe inne państwa nie mogą interweniować w ich sprawy wewnętrzne, a obywatele danego państwa podlegają wyłącznie jego jurysdykcji. W praktyce polityka wobec uchodźców w róŜnych państwach zachodnich szuka zazwyczaj kompromisu między tymi dwoma podejściami, popadając nieraz w sprzeczności. Istnieje przede wszystkim zaleŜność między kontrolą granic i swobodą innych rodzajów migracji, a liczbą osób ubiegających się o azyl. Im więcej utrudnień i ograniczeń w migracjach międzynarodowych, tym większy wzrost liczby osób ubiegających się o status uchodźcy, która dla wielu pozostaje jedyną furtką dającą nadzieję na legalizację pobytu w państwach rozwiniętych. Im więcej jednak poszukujących azylu, tym bardziej utrudniony jest do niego dostęp, aŜ po odsyłanie ubiegających się o ochronę międzynarodową z powrotem do krajów pochodzenia. ZaleŜy to w duŜym stopniu od sytuacji na rynku pracy w krajach przyjmujących. Znaczenie ma takŜe samo pochodzenie uchodźców oraz ich ideologiczne afiliacje, a więc czynniki, które z zasady nie powinny być brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ich wniosków. W okresie 1956 – 1989 uchodźcy pochodzący z krajów Europy
P. i R. Singer, The Ethics of Refugee Policy, w: Open Borders? Closed Societies? The Ethical and Political Issues, ed. M. Gibney, London 1998, s. 111–129. 71 J. Crisp (ed.), Uchodźcy świata 1997-1998. Wyzwania humanitarne, UNHCR - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 183-225. 72 P. i R. Singer, The Ethics of Refugee Policy … .
70

32 Wschodniej wywodzący się z tego samego kręgu kulturowego, łatwiej przechodzili procedury azylowe niŜ uchodźcy „kolorowi” z krajów Trzeciego Świata. Mieli oni przynajmniej na początku wyraźne preferencje nad uchodźcami pochodzącymi z krajów rządzonych przez równie represyjne dyktatury, ale nie związane bezpośrednio z blokiem komunistycznym. Dobrym przykładem jest tu polityka wobec uchodźców w Stanach Zjednoczonych. Państwo to do 1980 r. definiowało uchodźcę jako osobę uciekającą przed komunizmem lub z krajów Bliskiego Wschodu, a polityka ich przyjmowania była prawie całkiem podporządkowana interesom polityki zagranicznej. Dla uciekinierów z Kuby, Wietnamu czy np. śydów z ZSRR, drzwi były szeroko otwarte, ale juŜ nie dla tych, którzy uciekali przed rządami, które popierały USA, jak np. Haiti, Salwadoru, czy Gwatemali. Nawet jednak i w stosunku do uchodźców „uprzywilejowanych” polityka ta uległa zmianie, gdy ich liczba okazała się za duŜa i pojawiły się problemy z ich integracją. Do takich sytuacji dochodziło zwłaszcza wtedy, gdy rząd Wietnamu, nie mogąc rozwiązać w inny sposób problemów związanych z przeludnieniem, bezrobociem, czy chcąc po prostu pozbyć się z kraju rzeszy osób niezadowolonych, dopuszczał masowe ucieczki swoich obywateli za granicę. W przypadku Wietnamczyków ich exodus przez morze na łodziach (tzw. boat people) do krajów Azji Południowo-Wschodniej trwał nieprzerwanie od 1978 do 1989 r. UNHCR nadawał im w obozach dla uchodźców w tych krajach status uchodźcy na zasadzie prima facie i odsyłał do USA lub innych krajów zachodnich, które ich początkowo chętnie przyjmowały. W ten sposób Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie przyjęły ok. 3 mln uchodźców z Indochin. Problemy z integracją tak wielkiej liczby imigrantów spowodowały jednak zniechęcenie do przyjmowania kolejnych rzesz uciekinierów z tego regionu. W końcu takŜe państwa ASEAN (Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur i Tajlandia) odmówiły dalszego pośredniczenia w ich przepływie. Spowodowało to zawarcie porozumienia znanego pod nazwą „Powszechnego Planu Działania” na konferencji międzynarodowej w 1989 r. z udziałem USA, krajów ASEAN i Wietnamu. Przyjęto na niej m.in. wprowadzenie regionalnych procedur określania statusu uchodźcy i zawracania wszystkich, których wnioski zostały odrzucone. Władze Wietnamu zobowiązały się natomiast do zapobiegania nielegalnym ucieczkom i przyjmowania z powrotem tych, których zawracano. W ten sposób szybko i skutecznie zlikwidowano zjawisko boat people. Podobną strategię zastosowano, aby skończyć z masowymi ucieczkami Kubańczyków. Nasiliły się one od 1980 r., kiedy to Fidel Castro umoŜliwił ucieczkę 125 tys. swoich obywateli, w tym takŜe wielu przestępcom pospolitym i pacjentom szpitali psychiatrycznych (znana pod nazwą Mariel boatlift). Początkowo wszyscy otrzymywali azyl, gdy jednak ich

33 liczba przekroczyła granicę tolerancji, władze USA zdecydowały się na zatrzymywanie ich na morzu i przetrzymywanie w bazie marynarki wojennej w Guantánamo. W 1994 r. podpisały zaś porozumienie z Kubą, zgodnie z którym państwo to powróciło do rygorystycznej polityki kontroli swych granic. Państwa europejskie, aby ograniczyć u siebie liczbę imigrantów i uchodźców podąŜyły w latach dziewięćdziesiątych XX wieku zbliŜoną drogą73. Powojenne polityki proimigracyjne krajów europejskich od czasu kryzysu naftowego w 1973 r. zaczęły powoli być zastępowane polityką zwiększonej selekcji imigrantów i budowania barier. W procesie integracji europejskiej została ona jeszcze zaostrzona. Bariery budowano stopniowo, np. poprzez ograniczenia prawa do łączenia rodzin (1986 Jednolity Akt Europejski). W Konwencji z Schengen (1990) uznano, Ŝe aby pozwolić na swobodne poruszanie się wewnątrz Unii, konieczne jest wzmocnienie jej granic zewnętrznych. Wprowadzono wspólną politykę wizową i sankcje dla przewoźników przewoŜących pasaŜerów bez odpowiednich dokumentów. Skutkiem blokowania innych dróg legalnej migracji było zwiększenie presji na system przyznawania azylu. To z kolei spowodowało, szczególnie po kryzysie azylowym pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku związanym z falą ucieczek z krajów Europy Wschodniej, wprowadzenie w nim kolejnych ograniczeń. Pojawiła się w niektórych państwach koncepcja, wykorzystywana w trakcie procedur uchodźczych, Ŝe czynnikiem prześladującym moŜe być tylko państwo, a więc prawa do azylu nie mają uchodźcy powołujący się na prześladowania ze strony czynników niepaństwowych. Stworzono na lotniskach międzynarodowych tzw. strefy tranzytowe dla azylantów, które uznano za nie naleŜące do terytoriów danych państw, na których się znajdują, co oznaczało brak moŜliwości ubiegania się w tych strefach o azyl. Dla odmowy przyznania azylu wykorzystywano teŜ koncepcję tzw. alternatywy „ucieczki wewnętrznej” i „regionalizacji”74. Wprowadzono wspólne kryteria w UE, dąŜąc do likwidacji takich zjawisk, jak „uchodźcy na orbicie75”, „targi azylowe76” czy „turystyka azylowa77” (Konwencja dublińska, 1990 i 2003). Podkreślono granicę między legalnymi a nielegalnymi imigrantami (Traktat z
A. Weinar, Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990–2003, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 71-78. 74 Pierwszy z tych instrumentów zakłada, Ŝe osoba obawiająca się prześladowania powinna najpierw próbować znaleźć ochronę w innej części własnego kraju. Drugi, Ŝe jeŜeli jest to niemoŜliwe, to powinna szukać schronienia w bliskim jego sąsiedztwie – A. Florczak, Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Toruń 2003, s. 72. 75 „Uchodźcy na orbicie” – zjawisko polegające na tym, Ŝe władze danego państwa uznawały się za niekompetentne do rozpatrzenia wniosku określonego uchodźcy i przekazywały go drugiemu państwu, które przyjmowały tę samą postawę, przekazując go następnemu itd. 76 „Targi azylowe” – określenie to odnosi się do zachowania niektórych poszukiwaczy azylu składających wniosek o status uchodźcy w kilku krajach w celu zwiększenia swoich szans na decyzję pozytywną. 77 „Turystyka azylowa” – zjawisko wykorzystywania procedur azylowych przez niektórych młodych ludzi w celu darmowego pobytu i zwiedzania róŜnych krajów europejskich.
73

34 Maastricht, 1992), a w celu wprowadzenia przyśpieszonych procedur wprowadzono pojęcia „bezpiecznych krajów pochodzenia” i „bezpiecznych krajów trzecich” (przez które odbywa się tranzyt uchodźców)78 oraz zdefiniowano pojęcie „wyraźnie nieuzasadnionych wniosków o azyl” (Rezolucje londyńskie, 1992). Wreszcie wezwano do opracowania wspólnej polityki migracyjnej i azylowej (Traktat Amsterdamski, 1997). Pojawiła się koncepcja „Europy twierdzy”, a nawet propozycje przeniesienia procedur uchodźczych na terytorium państw graniczących z krajami Unii, np. Maroka, czy Ukrainy79. Stąd juŜ dzisiaj dla wielu uchodźców z Afryki subsaharyjskiej granica Unii w praktyce zaczyna się na Saharze, gdyŜ władze Algierii i Maroka za pieniądze Unii wyłapują nielegalnych imigrantów podąŜających w kierunku Europy. Wszystkie wspomniane praktyki mające na celu niedopuszczanie do złoŜenia przez zainteresowanych wniosku o status uchodźcy nazwano „eksportowaniem granicy”. Mimo wielu protestów ze strony działaczy humanitarnych w praktyce są akceptowane przez UNHCR.

2.4. Ochrona uchodźców – między humanitaryzmem a ksenofobią MoŜna postawić pytanie, na ile wspomniane kroki restrykcyjne były uzasadnione? Ograniczenia te wprowadzono, mimo przywiązania krajów zachodnich do idei praw człowieka oraz instytucji azylu, w obawie przed zalewem słabo integrujących się „kolorowych” imigrantów. W dyskursie publicznym pojawiły się obrazy „uchodźcy-oszusta”, który naduŜywa procedur, imigrantów jako „nowych barbarzyńców” i „rzeczy nie na swoim miejscu”, a takŜe ludzi „nieczystych” lub nawet „ludzkich ścieków”. Wynikały one z ksenofobicznych obaw społeczeństw krajów przyjmujących przed międzynarodową przestępczością, terroryzmem, kryminalizacją diaspor imigranckich, wzrostem nastrojów nacjonalistycznych oraz ogólnej niechęci wobec obcych80. Wyrazem tego jest choćby koncepcja „Europy twierdzy”, która pojawiła się po podpisaniu Traktatu Amsterdamskiego. Terytorium unijne po raz pierwszy zostało określone w nim mianem „obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. Ale, aby nim się takie stało, to potrzebę walki z nielegalną imigracją uznano za równie waŜną, jak potrzebę walki z ksenofobią, czy rasizmem. MoŜna zapytać, czy te potrzeby nie znoszą się nawzajem? W dokumentach unijnych mowa jest wprawdzie o „absolutnym poszanowaniu prawa do
B. Mikołajczyk, Zasada niewydalania uchodźców a pojęcie “kraju bezpiecznego”, “Państwo i Prawo” 1997, nr 3. 79 I. Oleksiewicz, Uchodźcy w Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Rzeszów 2006, s. 88-139. 80 P. Hassner, Koniec pewników. Eseje o wojnie, pokoju i przemocy, przeł. M. Ochab, Fundacja im. Stefana Batorego i Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002, s. 109 – 131.
78

35 szukania azylu” (Rada Europy w Tampere, 1999)81, o tym, Ŝe dla „prawdziwych uchodźców” i legalnych imigrantów bramy twierdzy pozostają zawsze szeroko otwarte, ale kto dziś jest „prawdziwym uchodźcą”? Czy aby pojęcie to nie jest dziś tylko rodzajem figury retorycznej w zachodnim dyskursie na temat praw człowieka, albo konstruktem kulturowym, mającym uspokoić wyrzuty sumienia wynikające z obojętności społeczności międzynarodowej? Odpowiedź, Ŝe uchodźcą jest ten, kto spełnia warunki Konwencji Genewskiej z 1951 r., na pewno nie jest odpowiedzią ostateczną. Uzasadnione jest pytanie, kto dziś właściwie spełnia te warunki? Zapewne tylko niewielki odsetek z ogółu ubiegających się (być moŜe nawet duŜo mniejszy niŜ liczba osób, którym status uchodźcy przyznano), nieliczne osoby zaangaŜowane politycznie, które rzeczywiście naraziły się władzom swojego kraju i faktycznie groziły im prześladowania. Zazwyczaj są to osoby na tyle znane w swoich krajach, Ŝe sprawdzenie ich oświadczeń nie sprawia większych trudności. Jednak na pewno tych warunków nie spełniają te tłumy bezdomnych ubiegających się o azyl w krajach Zachodu. Czy to znaczy, Ŝe nazwanie ich uchodźcami będzie zawsze całkowicie bezzasadne? Często są oni rzeczywistymi przeciwnikami rządów w swoich krajach pochodzenia, obarczając ich winą np. za swoją sytuację Ŝyciową (ekonomiczną), w której się znajdują. Problem w tym, Ŝe władze tych krajów najczęściej nic nie wiedzą o ich osobistych pretensjach i nie zamierzają wcale ich prześladować. Część ubiegających się powołuje się na rozmaite ograniczenia, które istnieją w ich krajach, najczęściej uwarunkowane kulturowo (np. zakaz spoŜywania alkoholu lub słuchania muzyki zachodniej w Iranie), które dotycząc wszystkich obywateli danego państwa, nie mają charakteru prześladowań indywidualnych, ani nawet dyskryminacji określonych grup społecznych. Nie są więc równieŜ prześladowaniem w rozumieniu Konwencji Genewskiej82. Większość poszukujących azylu to jednak tzw. uciekinierzy wojenni. I oni takŜe nie mogą powołać się na osobiste prześladowania. Choć z drugiej strony jest oczywiste, Ŝe wojna, która toczy się w ich kraju, stwarza zagroŜenia dla Ŝycia, zdrowia i mienia kaŜdego, kto pochodzi z terenu, na którym toczą się walki zbrojne. Istnienie Konwencji z 1951 r. i określonych standardów traktowania uchodźców na Zachodzie, w tym rozbudowanej tam pomocy socjalnej, tworzy unikalną dla nich wszystkich i ich rodzin szansę nie tylko

I. Oleksiewicz, Uchodźcy w Unii Europejskiej...,s. 241-259. Sama dyskryminacja takŜe rzadko bywa uznana za prześladowanie, jeśli nie zachodzi sytuacja tzw. kumulacji czynników (stan zagroŜenia w umyśle i ogólna sytuacja w kraju). Prześladowaniem nie jest równieŜ świadome łamanie przepisów prawa wewnętrznego w określonych krajach, nawet jeśli są one sprzeczne z zachodnimi standardami prawa, jak np. prawo muzułmańskie przewidujące m.in. karę chłosty. Podobnie do powodów uzasadniających przyznanie statusu uchodźcy nie naleŜy obawa przed karą za czyny sprzeczne z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych, jak np. zbrodnie wojenne, czyny kryminalne czy akty terroru. Tak samo jak niechęć do słuŜby wojskowej i obawa przed walką (Zasady i tryb ustalania statusu uchodźcy, UNHCR, Genewa 1992).
82

81

a nie wyobraŜeniowi z dyskursu idealistycznie nastawionych zachodnich elit.36 zapewnienia im osobistego bezpieczeństwa. ale ustalenia dokonywane podczas prowadzonych postępowań najczęściej nie potwierdzają ich relacji83. Osoby ubiegające się o status uchodźcy. są w stanie odkryć rzeczywiste historie uchodźców? Czy nie popełniają oni błędów. kierując się wiedzą na temat kraju pochodzenia i spójnością relacji wnioskodawcy. s. syntezą uchodźstwa i to raczej tego 83 84 Zob. historii. Wnioskodawcy z reguły nie przedstawiają Ŝadnych dokumentów stwierdzających ich toŜsamość i obywatelstwo. Ŝe realnie istniejący poszukiwacze azylu. obawy przed prześladowaniem nieuzasadnione. Ich prawdziwe historie. czy pragnienie studiowania. są obecnie przewaŜnie „hybrydą”. z grubsza określić stopień jego wiarygodności i w zaleŜności od tego przyjąć.. R. która miała zmusić ich do jego opuszczenia. kultury. Ŝe nie wykazują się znajomością sytuacji politycznej w ich kraju pochodzenia. Konwencja Genewska nie daje im jednak duŜego wyboru. nr 13. ubiegający się o status uchodźcy dostosowują swoje historie do oczekiwań urzędników. 260. Urzędnicy mogą tylko. To ostatnie zdarza się obecnie znacznie częściej. które są przekazywane urzędnikom. gdy poznamy je poza oficjalnymi procedurami. Znając zasady.. którymi posługują się urzędnicy imigracyjni. Współczesne uchodźstwo oraz jego ochrona – pytania o istotę zjawiska W powyŜszym kontekście moŜna zapytać takŜe. jak np.5. lub teŜ sposobu wyjazdu i przebytej drogi bywają takŜe niezgodne z istniejącą wiedzą obiektywną na ten temat. co nie oznacza tym samym. a wniosek o status uchodźcy często całkowicie bezzasadny84. „Z obcej ziemi” 2001. czy procedury. na jakich opiera się system azylowy.. Kiedy w dodatku w ich relacjach pojawiają się waŜne względy ekonomiczne. brak pracy i perspektyw Ŝyciowych. tworząc zbyt często profil ubiegającego się jako oszusta. Podawane przez nich informacje na temat geografii. ale równieŜ poprawy warunków Ŝyciowych. Ŝe stwierdzone wątpliwości działają na korzyść lub przeciw ubiegającemu się. Wieruszewski. A w konsekwencji potwierdzić jego status uchodźcy lub zaprzeczyć mu. a opowiadane przez nich historie są sprzeczne wewnętrznie. Mikołajczyk. naduŜywającego lub teŜ instrumentalnie traktującego postępowanie azylowe? Urzędnicy prowadzący postępowania nie mają przecieŜ instrumentów pozwalających na odkrycie pełnej prawdy o uchodźcy. Ŝe przez to są mniej dramatyczne. . w oczach urzędników oświadczenia ubiegających się o status uchodźcy okazują się niewiarygodne. s. Konwencja genewska i prawa człowieka. 8-11. Gorzej jednak. B. są często zupełnie inne niŜ te. 2. kiedy relacje ubiegającego się o status uchodźcy nie pasują do jej klarownej definicji. Kiedy okazuje się.

s. Czy nie byłoby więc bardziej sprawiedliwie. a głoszone hasła o prawach człowieka tutaj zupełnie nie wystarczają85. jak obecni azylanci. czy Polski generała Jaruzelskiego po stanie wojennym. Dziś wśród ubiegających się o azyl miejsce imigrantów z krajów komunistycznych zajęli przewaŜnie uciekinierzy z krajów. ale obejmująca wszystkich potrzebujących bez dokonywania między nimi selekcji? Na zasadzie prima facie. tak jak kiedyś obejmowano wszystkich uciekinierów przed komunizmem? Choćby miała to być tylko „ochrona uzupełniająca”. Kierowano się interesem politycznym. The UNHCR and World Politics. a jeśli w dodatku było to w okresie kryzysów.. w których toczą się wojny. gdy tworzono definicję uchodźcy zawartą w Konwencji Genewskiej z 1951 r. prześladowania). nadawały im status uchodźcy na zasadzie domniemania. Afganistanu.. Uchodźcy z Węgier lub Polski stanowili takie same połączenie róŜnych motywacji i uwarunkowań politycznych. Przedstawione zaś przez nich historie okazują się raczej nawiązywać do mitologii eskapologicznej niŜ opierać się na faktach. jak w latach 1956.. Czy w takim razie w czasach. Według teorii E. „Journal of the Rojal Statistical Society” 1889. Wychodząc od klasycznych teorii migracyjnych bazujących na załoŜeniu. a z drugiej strony „przyciągających” (informacja o krajach. 1968 czy 1980. nr 48. Sudanu. czy i oni nie mają prawa do osiedlania się w wybranym przez siebie kraju.37 wojennego niŜ politycznego. choć trochę bardziej odpowiadali genewskiej definicji uchodźcy niŜ współcześni uciekinierzy z Czeczenii. Wystarczył im wtedy fakt. ekonomicznych i całkiem osobistych. The Perilous Path. czy Sudanu brakuje. Loescher. to wykorzystywano tę okoliczność jako dodatkowy dowód w sprawie. klęski głodu. Ŝe człowiek jest istotą osiadłą. a tym drugim w najlepszym wypadku bardzo wybiórczo? Odpowiedź jest dość oczywista. 167–235. choć nie przyznawały tego otwarcie. w rodzaju „statusu humanitarnego”. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę faktyczne róŜnice pomiędzy uchodźcami „konwencyjnymi” a – dajmy na to – Patrz: G. którego przy rozpatrywaniu wniosków obecnych uchodźców z Somalii. Ŝe pochodzili z krajów komunistycznych. s. Ŝe zjawisko „dobrowolnej migracji” w ogóle nie istnieje86. Ravensteina człowiek jest z natury istotą osiadłą i tylko zespół dostatecznie silnie działających na niego czynników „wypychających” (wojny. 177. Kuby Fidela Castro. gdyby ochroną międzynarodową objąć wszystkie osoby uciekające z rejonów konfliktów zbrojnych. uchodźcy z Europy Wschodniej byli bardziej uchodźcami niŜ obecni przybysze z róŜnych krajów Azji i Afryki? Czy uciekinierzy z Węgier z 1956 r. nr 52. bez większego zagłębiania się w sprawy. 86 85 . Patrz: E. które i tak urzędnikom jest trudno poznać? Idąc dalej moŜna by zapytać oczywiście i o pozostałych migrantów. W rzeczywistości państwa zachodnie. nie moŜna uniknąć refleksji. The Laws of Migration. 241–305 oraz 1885. Czechosłowacji z 1968 r. czy Somalii. Ŝe tym pierwszym gremialnie przyznawano ten status. Oxford University Press 2001. w których istnieją lepsze warunki Ŝycia) są w stanie wytrącić go z tej naturalnej sytuacji. Ravenstein. s.

Czy hipotetyczna „łódź ratunkowa”. Warszawa 2000. która to metafora jest często bardziej realistyczna. ale raczej od aktualnych uwarunkowań społecznych. Ŝe metafora „łodzi” czy „schronu” nie zawsze będzie słuszna. a nawet wymaga w określonych sytuacjach postaw altruistycznych. gdyŜ często nie chodzi o ocalenie Ŝycia i zdrowia. 74. moŜna niestety z góry przewidzieć. Stąd balansowanie między humanitaryzmem a pewną dozą stosowanej ksenofobii i hipokryzji ma zapewnioną przyszłość. choćby ze względu na moŜliwość odwzajemnienia tej pomocy w przyszłości87. O. ale mamy je takŜe zapisane w genach. czy ekonomicznymi. jak potwierdzają to choćby losy rozbitków z Titanica. Siemiński. przeł. W warunkach współczesnych procesów globalizacyjnych. Wilson. panowania nad tym. Ŝe przyjęcie ich wszystkich byłoby bardziej sprawiedliwe niŜ dotychczasowe rozwiązania. to nadal pozostaje pytanie. Ŝe współczucie dla bliźnich poszkodowanych przez los nie jest wyłącznie uwarunkowane kulturowo czy religijnie. Konwencja Genewska z 1951 r. niŜ jest to w stanie znieść w swym altruizmie i współczuciu dla uchodźców większość społeczeństwa. z powodu współczucia. . przez które przechodzą chętni do zachodniego raju. jak zauwaŜają to nie tylko socjobiolodzy. Człowiek jest bowiem zwierzęciem egoistycznym z natury. które ich 87 E. co się dzieje w kraju. Ucho to przy pomocy dodatkowych kruczków prawnych i stosownej ich interpretacji jest zawęŜane lub poszerzane nie tyle w zaleŜności od faktycznego zapotrzebowania na pomoc i ochronę międzynarodową. to i tak pozostaje niewygodne pytanie o ich liczbę. M. gospodarczych i politycznych oraz potrzeb państw. Ŝe tych kandydatów do „łodzi ratunkowej”. czy tylko z uwagi na spodziewane korzyści wynikające z tego gestu. Często więc znajdowało się dla rozbitków jakieś miejsce w tej „łodzi”. to czy wygoda ich dotychczasowych pasaŜerów w ogóle nie powinna być brana pod uwagę? Wstydliwa odpowiedź brzmi. Socjobiologia. Wstydliwa jednak dlatego. czy do „stołu dla zamoŜnych” będzie o wiele za duŜo. Ŝe niestety ma to znaczenie. Brak przyjęcia zawsze wzbudzało krytykę. s. Egoistyczna natura człowieka dopuszcza jednak. a pozostali juŜ nie? Gdy odpowiemy na to pytanie pozytywnie i stwierdzimy. dlaczego tylko ci pierwsi zasługują na pomoc i ochronę międzynarodową po przekroczeniu granic swych państw. W wielu przypadkach problemem jest tylko dostęp do „stołu dla zamoŜnych”. własnej suwerenności. Zysk i S-ka. gdy państwa tracą znaczną część swej zdolności do kontrolowania własnych granic.38 migrantami „ekologicznymi”. Przy czym naleŜy podkreślić. ale raczej o jakość tego Ŝycia. i indywidualne procedury uchodźcze w państwach zachodnich pełnią dziś funkcję „ucha igielnego”. nawet jeśli nie jest pełna.

. my mówimy: bo uchodźcy.Afryka 1 i 2]. którego my jesteśmy pracownikami [WF1. Niektórzy przypisują mi inne powody pobytu w Polsce. Czy jednak tego typu polityka nie spowoduje. co to znaczy być uchodźcą i myślą. Rozumienie pojęcia „uchodźcy”: Polacy zapomnieli. Ŝe to jest studenta. a ja nie jestem szczęśliwy z tego. albo turysta. o co naprawdę chodzi. W politykę tą wpisuje się oczywiście i UNHCR. MoŜe to wynikać z faktu. Ŝe mała część wszystkich obcokrajowców w Polsce to uchodźcy. to tym bardziej mogą to uczynić i te biedniejsze. co z uwagi na uwarunkowania wewnętrzne. którzy nie potrafili się dostosować do swojego społeczeństwa. Stąd celem współczesnej polityki wobec uchodźców w krajach najbogatszych wydaje się nie tyle chęć ochrony wszystkich zagroŜonych przed prześladowaniami. biją te swoje kobiety. to wszyscy oszukują.Afryka 2] [. a zapominają. Ŝe to jest coś w rodzaju emigracji zarobkowej. Jeszcze jedna sprawa dotycząca obawy przed uchodźcami. Nie wiedzą. strasznie łatwo się idzie w generalizacje i gubi się indywidualny przypadek.39 przyjmują. Ŝe miałem problemy ekonomiczne i przyjechałem tu. dzieci nie pilnują. zawierają Nie jest celem autorów przedstawianie w tej ksiąŜce roli UNHCR w światowym systemie przyjmowania uchodźców. Ŝe społeczność międzynarodowa ponownie stanie się zupełnie bezbronna wobec masowych prześladowań i zbrodni dokonywanych w niektórych krajach? Wspomniane w tej części rozdziału problemy rozumienia pojęcia „uchodźcy” oraz zasad jego ochrony widać dobrze w wybranych wypowiedziach naszych badanych (patrz „Rozumienie pojęcia <uchodźcy>”). próba ograniczenia w ten sposób globalizacji zjawiska. Myślą.NGOs3] . całego tego instrumentu prawnego i instrumentu ochrony międzynarodowej.. 2. MoŜna jednak zadać pytanie czy jest ona faktycznie tak apolityczna. Ŝeby sobie poprawić Ŝycie. Ŝe uchodźcy to źli ludzie [WF3. Sprowadzenia systemu ochrony uchodźców do niezbędnego minimum. jak deklaruje? 88 . Ŝe są kraje gdzie toczy się wojna i ktoś musiał uciekać z własnego kraju [WF3. Antropologia a studia nad uchodźcami DuŜa część literatury na temat uchodźców ma cechy charakterystyczne dla raportów napisanych na zamówienie urzędów imigracyjnych lub organizacji pozarządowych. Ŝe to są ludzie chorzy. tylko by bez przerwy nowe dzieci robili. Napisane są one suchym językiem urzędowym. który jako organizacja międzynarodowa zdaje się w całości na wytyczne państw 88 donatorów tej organizacji przyjmujących wyselekcjonowanych uchodźców . który jest istotą w ogóle całej tej procedury ochrony. albo pracownik jakiejś zagranicznej firmy. Ŝe jestem uchodźcą.] my po kilkudziesięciu takich przypadkach. 6. Gdy widzą czarnych ludzi to myślą. Wyznacza pewne standardy przejmowane przez innych. nasycone licznymi danymi liczbowymi. bo jeŜeli najbogatsze kraje świata mogą zawracać uchodźców. Myślą. Nie mają pełnej definicji uchodźcy. brudasy. Myślą.

s. jak stwierdziła Liisa Malkki92. bądź z nim antycypuje91. Dalszy rozwój tej dziedziny wiązał się z rozpoczęciem wydawania takich czasopism. 91 O moŜliwościach wykorzystania literatury pięknej przez antropologów patrz: Z. Santa Cruz 1987. Citizens of Humanity: Internationalism and the Imagined Community of Nations. Podejście antropologiczne polega zazwyczaj w nich na szczególnym akcentowaniu takich zjawisk. E. dokumentowania i interpretacji róŜnic kulturowych. 94 O „studiach nad uchodźcami” zaczęto mówić w krajach zachodnich dopiero od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. “Journal of Refugee Studies” 2007. E. Voutira. nr 2. The Poetics of Displacement: Exile. jak „Journal of Refugee Studies” i „Journal of International Refugee Law”. Harvard 2002. Poza urzędniczymi raportami oraz literaturą piękną moŜna juŜ dziś mówić o rozwijającym się kierunku studiów nad uchodźcami (refugee studies). mitologizująca historie ich ucieczek spod władzy róŜnych totalitaryzmów. Doná. jak prawo. Ŝe badania antropologiczne zajmują dziś jedną z czołowych pozycji w studiach nad uchodźcami95. 90 E. socjologię i psychologię. 1994. Reflection on Exile and Other Literary and Cultural Essays. Literatura ta. nr 3. czy teŜ repatriacji uchodźców. w tym takŜe z antropologią94. s. rozumienia miejsca „obcego” w świecie sprawiła. „International Migration Review” 2001. “Anthropology Today” 1992. Harrell-Bond. Na drugim krańcu znajduje się literatura piękna. 57–78. s. Mit – literatura – antropologia kultury (wstęp do numeru). poświęconego w całości uchodźstwu oraz z wprowadzeniem w 1982 r. Kaplan. przesiedleńcom. łączy literaturę wygnańczą i studia nad uchodźcami. 4. nr 3–4. W. 163-171. z więzień i obozów koncentracyjnych. przez antropologa z Oxfordu Barbarę Harrell-Bond studiów nad uchodźstwem na tamtejszym uniwersytecie (Oxford Refugee Studies Program. Fifty Years of Refugee Studies: From Theory To Policy.H. „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1995. zatrudnienia. Anthropology and the Study of Refugees. skłonna do idealizacji oraz romantyzacji wygnania. 89 . Malkki. Rzadko odwołujące się do szerszych koncepcji migracyjnych lub kierunków w ramach nauk o kulturze i społeczeństwie89. Said. silnie powiązanym takŜe z naukami społecznym. Dziedzinę tę cechuje interdyscyplinarność obejmująca przede wszystkim takie nauki. bądź popularna poświęcona moŜe nie tyle zawsze uchodźcom w tym znaczeniu. Brak w nich jest na ogół refleksji antropologicznej nad zrozumieniem istoty uchodźstwa. 6-10. Refugee Research Methodologies: Consolidation and Transformation of a Field. „Diaspora”. jak kultura.40 oficjalne programy integracji. 93 C. E. czy wygnańcom. G. moŜe stanowić dla antropologicznych studiów nad uchodźstwem cenne źródło lub być dodatkową inspiracją. banitom. o którym tu najczęściej mówimy. Zwykle wyprzedza ona „naukowe” doświadczenie antropologiczne. toŜsamość. Benedyktowicz. obecnie Oxford Refugee Studies Center). Black. szok kulturowy itp. s. 41–68. Immigration and Travel in Contemporary Autobiographical Writing. Antropologia takŜe. 92 L. B. s. 95 R. co raczej rozmaitym uciekinierom. Miało to związek z publikacją specjalnego wydania „International Migration Review” w 1981 r. Poza tym wyróŜniająca antropologię z innych nauk społecznych umiejętność pracy terenowej. przyjmując lub wprowadzając opozycję pochodzenia i wygnania93. nr 4. Voutira. którą Edward Said nazwał „ekstraterytorialną”90. Często jest pisana przez nich samych. nr 1.

S. jako wynik prześladowań określonych grup przez ich rządy. New York 1989. Ŝe pomija ona rozwiązania alternatywne. Escape from Violence. Uchodźcy. New York 1989. Późniejsze prace unikały juŜ podobnych uproszczeń. Suhrke. Experience of Resettlers and Refugees. Conflict an the Refugees Crisis in the Developing World. M. S. ofiarom klęsk głodu. Ma ona łączyć prześladowanych aktywistów zamieszanych w działania polityczne. 31–32. unika prostej opozycji „uchodźca – nie uchodźca”. A. 98 A. 97 Risk and Reconstruction. którzy potrzebują go bardziej niŜ np. utraty zaufania do władz oraz są zmuszeni dokonać zbliŜonego wysiłku adaptacyjnego do nowych warunków. które pozwoliłyby nadać status uchodźcy tym. Ŝe pomimo tego. przedstawiając przyczyny uchodźstwa w szerszej perspektywie ekonomicznej. 96 . Jej zaletą ma być to. Afryki i Ameryki Łacińskiej96. Zwracały uwagę. Suhrke. nie tyle jako patologię. antropolodzy nie mogą jej przyjmować i tym samym legitymizować praktyk z nią związanych. Aguayo. Zolberg. łącząc go z antropologicznymi badaniami nad rozwojem w krajach rozwijających się. drugie – wewnętrznym danego państwa). demograficznej. jak i przesiedleńcy naraŜeni są na ryzyko zuboŜenia. Ŝe mając ciągle znamiona definicji politycznej. Cernea. ale A. Aguayo.41 Pierwsze prace o uchodźcach pisane w latach osiemdziesiątych XX wieku z perspektywy antropologicznej podejmowały temat przyczyn uchodźstwa. Zolberg. które analizowały porównawczo róŜne rodzaje migracji przymusowych. Escape from Violence. Ŝe róŜnice między nimi istnieją na poziomie instytucjonalnym (pierwsze są zjawiskiem o charakterze międzynarodowym. Dlatego. jednocześnie znacznie ją poszerza. czy kulturowych oraz zupełnie przypadkowe ofiary przemocy z obszarów wojen i konfliktów zbrojnych. Zaproponował on własną definicję uchodźcy. prześladowane i dyskryminowane osoby naleŜące do róŜnych mniejszościowych grup społecznych. politycznej i historycznej. Aristide Zolberga. którzy są w pewien sposób sami odpowiedzialni za to. działacze polityczni. która w dalszym ciągu wykluczając z uchodźców wszystkich tych. Specyfiką wielu tekstów antropologicznych o uchodźcach jest dystans wobec lub nawet brak zgody na definicję „uchodźcy” zawartą w Konwencji Genewskiej. Washington 2000. s. Traktowały uchodźców jako część ich specyfiki.M. jak np. Conflict an the Refugees Crisis in the Developing World. którym moŜna pomóc na miejscu. lecz formę przystosowania się na gwałtowne zmiany społeczne zachodzące w róŜnych krajach Azji. to w obu wypadkach występują zaskakująco podobne problemy. A. doświadczają podobnego rodzaju stresu. pragną uniknąć marginalizacji. zwłaszcza róŜnice między uchodźstwem a przymusowymi przesiedleniami. dotyczącymi ludzi zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania w wyniku np. budowy zbiorników wodnych. eds. Ŝe muszą uciekać98. Wśród nich były teŜ takie. Zdaniem najbardziej znanego jej przeciwnika. Ch. McDowell. czy innych programów rozwojowych97.

z traumatycznymi nierzadko doświadczeniami z przeszłości. London 1969. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu. im bardziej nie moŜna danej osobie pomóc na miejscu. a zarazem nie jest”103. Kraków 2006 [org.42 tworzy kontinuum. Obrzędy przejścia. 130. Jedna z wybitniejszych badaczek nad uchodźcami wśród antropologów. przeł. limes oznaczającego „próg”. którzy się tym terminem posługują. za: A. 24. wejściem w administracyjne procedury uchodźcze. t. którzy są najpierw na etapie bolesnego wykluczania z dotychczasowego społeczeństwa. w którym „czymś się jest. 1909]. ale juŜ do innego społeczeństwa. Antropologia. Większość antropologów unika raczej prawnych i politycznych definicji uchodźcy niŜ próbuje je zmienić. Biały. ale równieŜ szczególnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Termin „uchodźca” funkcjonuje w niej. Uchodźcy dla antropologów są to więc przede wszystkim osoby ze statusem „obcego”. Liisa Malkki. jej zdaniem. aby po ich przekroczeniu zostać ponownie włączonym. 104 V. Warszawa 2006 [org. Badacze. Turner. Ów szczególny status (betwixt and between104) ma charakter nie tylko stanu psychologicznego. The Ritual Process: Structures and Anti-Structures. do czego Malkki odniosła się równie sceptycznie. Ŝe róŜnorodność czynników mających wpływ na to doświadczenie uniemoŜliwia stworzenie choćby najbardziej uogólnionej teorii uchodźstwa. Turner. Wskazywano jednak. Stan ten moŜna sobie wyobrazić jako obszar. zwane „doświadczeniem uchodźczym”. tylko jako figura prawna. Barnard. Badaczka wyraŜała w ten sposób swój sprzeciw wobec postrzegania uchodźcy jako grupy podobnych ludzi znajdujących się w tej samej sytuacji.patrz: V. etykieta. wskazując. za którą tak naprawdę kryją się ludzie o róŜnych historiach i doświadczeniach100. Chrakteryzuje się ona stanem braku przypisania (wykluczenia). MoŜna Ibidem. L. Innymi słowy jest to jeszcze jedna zbiorowość uczestnicząca w „rytuałach przejścia” według słynnej koncepcji Arnolda van Geneppa (rites de passage)101. s. tym bardziej jest ona uchodźcą99. PIW. s. Warszawa 2006. 1967]. Szymański. w którym im większe jest nasilenie przemocy. s. ZałoŜenie to legło u podstaw prób stworzenia teorii uchodźstwa. 103 Według Turnera communitas jest „niestrukturalizowaną” sferą „struktury społecznej”. odrzuca jednak moŜliwość zbudowania w ten sposób nowej definicji. Las symboli. będąc następnie zmuszonym do nie mniej trudnego przekraczania pewnych progów (związanych z ucieczką. Malkki. S. sprzeciwiają się zwykle traktowaniu uchodźstwa jako zjawiska tymczasowego i unikatowego. 100 99 . Zarys teorii i historii. 33. 101 A. przechodzący przez bolesną fazę liminalną102. „Annual Review of Anthropology” 1995. przeł. 495–523. Dla wielu z nich „uchodźcy” to ogólnie rzecz biorąc grupa ludzi dzieląca to samo doświadczenie.H. pobytem w ośrodku dla uchodźców). którą Victor Turner nazwał communitas. Refugees and Exile: From „Refugee Studies” to National Order of Things. 102 Od łac. B. Ŝe doświadczenie to obejmuje tych. van Gennep. w obrębie której przypisane jednostkom miejsca w hierarchii lub ich symbole zostają odwrócone .

kulturę. zmianą toŜsamości i otrzymaniem obywatelstwa nowego kraju. „Journal of Refugee Studies” 1990. Who Protects the Human Rights of Refugees?. Kolejnym krokiem jest podjęcie próby adaptacji do otoczenia i integracji z miejscową społecznością zakończone uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały. 189–203. w których przebywali. na co zwracali uwagę Roger Zetter108. w ujęciu funkcjonalnym lub strukturalnym) w miejscach. M. 105 . 495–523. wynikającego z rozpoczęcia długotrwałego procesu adaptacji105. nr 7. Harrell-Bond. Chutnik. braku niezaleŜności i nieszczęścia. Uchodźcy są więc w sytuacji. Wspomniani autorzy prowadząc badania porównawcze w historii uchodźców. ale zyskiwał on określoną toŜsamość. Malkki. 107 R. Dunbar-Ortiz. Marx. stawał się w oczach antropologów członkiem osobnej grupy. Uchodźcę wyróŜniał nie tylko określony status prawny. nr 1. bezdomności. nawet prawie inną „rasą”107. nr 1. Kraków 2007. The Refugee Experience: Defining the Parameters of a Field of Study. s. miało Twórcą pojęcia „szoku kulturowego” był amerykański antropolog misyjny Kalvero Oberg (Culture Shock: Adjustment to New Cultural Environment. 320–330. 106 S. nr 1–2. „Practical Anthropology” 1960. B. Przykładem tego typu ujęcia są studia Stephena Kellera i Barry Steina106. Przyczyny. Refugees and Refugee Studies – a Label and an Agenda.43 go określić równieŜ jako okres tzw. zarazem są zmuszeni dostosować się do radykalnie odmiennych warunków społecznych i materialnych w kraju przyjmującym. w której będąc w okresie „szoku posturazowego” wynikającego z ich przeŜyć w kraju pochodzenia. następnie pobyt w obozie dla uchodźców. a więc głównie w obozach dla uchodźców. Konstrukt „doświadczenia uchodźczego” prowadził często do zbyt daleko idących generalizacji i uogólnień. Uchodźcy stanowiąc inną kulturę mogli zacząć być badani w naturalny sposób dla antropologii (np. 177–182) – zob. „Africa Today”1987. 110 L. Universistas. „Journal of Refugee Studies” 1988. konsekwencje. Szok kulturowy. Emanuel Marx109 i Liisa Malkki110. Z etykietą „uchodźcy” wiązało się takŜe przypisanie mu pewnej bezradności.E. „International Migrantion Review” 2001. 109 E.H. aŜ do otrzymania statusu uchodźcy i zgody na osiedlenie się w kraju przyjmującym. s. szoku kulturowego. Człowiek stając się „uchodźcą”. Uprooting and Social Change: The Role of Refugees in Development. s. Keller. w praktyce przejawiało się w braku rozpoznania indywidualnych potrzeb kaŜdego z nich. s. 1–6. Opisywane w ten sposób „doświadczenie uchodźcze” stało się jednym z częściej podejmowanych przez antropologów tematów. przeciwdziałanie. B. bezbronności. Zwłaszcza przypisywanie uchodźcom swoistego typu psychologicznego. wyodrębniali etapy rozpoczynające się od odczuwania silnej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia i podjęcia decyzji o ucieczce. Zetter. The Social World of Refugees: a Conceptual Framework. Stein. Refugees and Exile… . nr 3. Delhi 1975. poprzez trudy wędrówki i pokonywania na szlaku do wolności rozmaitych przeszkód. 108 R.N. charakterystyczną „naturę”. etnograficzne „plemię”. s. zaczynał być spostrzegany jako pewna wspólnota.

jak się one jawią rozmówcom przebywającym w obozach dla uchodźców114. Humanitarianism and Dehistoricization. a nie inne spostrzeganie uchodźców przez opinię publiczną. 13. Harrell-Bond. ale w ogóle jak ich spostrzegają ludzie pracujący z uchodźcami w ramach róŜnego typu organizacji113.in. Rights in Exile. B. To z kolei skłaniało niektórych antropologów do krytykowania ogólnych załoŜeń oraz zachęcało do sprawdzenia roli. Barbara Harrel-Bond i Eftichia Voutira odwołując się ponownie do van Gennepa i Victora Turnera. Zaletą jej jest otwartość na moŜliwie róŜnorodne sytuacje. uwagę na studia Orina Starna nad amerykańskim urzędem zajmującym się przesiedleniami Japończyków – obywateli amerykańskich podczas II wojny światowej – przedstawiające. których rezultatem jest właśnie takie. t. O. Ibidem. Berghahn Books. Jest to obecnie najbardziej popularna antropologiczna definicja uchodźcy. Verdirame. Univeristy of Copenhagen 2002. Jackson. 112 111 . „American Ethnologist” 1986. Malkki zwraca m. s. 114 M. The Politics of Storytelling. choć moŜe to być równocześnie wadą z powodu braku postawienia wyraźnej granicy między uchodźcami a pozostałymi rodzajami migrantów. „Cultural Anthropology” 1996. 11. w jaki sposób poszukiwacze azylu o nich opowiadają.44 negatywne rezultaty w postaci braku adekwatności kierowanych do nich programów pomocowych. nr 4. ale równieŜ społeczny i ekonomiczny”115. Badaczka analizuje sposób. jaką antropologowie mieć powinni w programach pomocowych dla uchodźców111. Violence. w jaki sposób antropologowie uŜywali „strukturalnofunkcjonalnych” modeli kultury do analizy przesiedleńców w obozach i w doradztwie urzędnikom112. Oxford 2005 – DO SPRAWDZENIA. Engineering Internment: Anthropologists and War Relocation Authority.H. nr 3. 700–720. w stanie swoistej liminalności. nie tyle opowiadania uchodźców o dramatycznych sytuacjach i przeŜytych traumach. w jaki uchodźcy są przedstawiani w mediach. które „przeszły przez bolesny ryt separacji i do czasu dopóki nie zostaną włączeni jako obywatele do społeczeństwa kraju przyjmującego (lub nie powrócą do kraju pochodzenia) znajdują się w fazie przejściowej. Konstrukt „doświadczenia uchodźczego” wszedł juŜ na stałe do antropologicznych studiów nad uchodźcami. Museum Tusculanum Press. Za dopełnienie tych badań mogą uchodzić przemyślenia Michel Jackson prezentującej fenomenologiczny pogląd. New York. s. ujawniając pewne schematy myślowe. zdefiniowały uchodźców jako osoby. Ten stan bycia pomiędzy moŜe mieć charakter nie tylko prawny czy psychologiczny. Janus-Faced Humanitarianism. 377–404. Speechless Emissaries: Refugees. 113 L. 115 G. vol. Ŝe badaniu antropologicznemu powinny podlegać nie tyle fakty. Sama zaś ukazuje juŜ nie tylko to. lecz to. jak antropologowie widzą uchodźców. Transgression and Intersubjetivity. Malkki. Starn.

Barnes. To znaczy. jakie są konsekwencje nie bycia uchodźcą? Co to oznacza? Co z tymi. zarówno w trakcie prowadzenia badań.L. pokazując dzięki niej konteksty Ŝycia codziennego poszczególnych uchodźców117. Poddają w wątpliwość dotychczasowy kierunek dyskursu prawno-człowieczego pytając. czy Doreen Indra pojmują uchodźstwo w podobnych kategoriach. lecz aby byli traktowani w pełni podmiotowo i uczestniczyli na równoprawnych zasadach we wszelkich projektach ich dotyczących. Zwracają oni obecnie szczególną uwagę na to. gdzie jako metodę wykorzystał przedstawienia teatru amatorskiego. Indra (ed. Refugees and Exile… . którzy pozostali? Sugerując. jak np. Sojour in the Fourth World. co oni myślą i czego im potrzeba i której antropolodzy bardzo często próbowali być częścią. pochodzeniem i ojczyzną. aby azylanci przestali być traktowani jako problem dla ekspertów. zabiegami koniecznymi. Ŝe nie byli prześladowani.H. jeśli ksiąŜka miała być komunikatywna i interesująca dla zachodniego czytelnika. aby nie psuć wraŜenia autentyczności i wiarygodności tekstu. Pokazują zdehumanizowany świat uchodźców powstały w „ruchomym świecie poza historią i polityką”116.). Malkki. Postulują wreszcie. którzy nie uciekli za granicę. 116 . jak i przede wszystkim wtedy. koncepcją toŜsamości i etnicznością. Dobrym przykładem moŜe być tu opowieść uchodźcy etiopskiego Taddele Seyoum Teshale spisana przez amerykańską antropolog Virginię Lee Barnes118. 118 Taddele Seyoum Teshale z pomocą W. New York 1991. jakie miał odnieść nieświadomy niczego czytelnik. zapewne dlatego. W celu pokazania „doświadczenia uchodźczego” wykorzystywano takŜe jeszcze inne metody. D. Ŝe zostali nie dlatego tylko. w ten sposób. Władzy. Oxford-New York 1998 117 Oczywiście antropolodzy spisujący dane autobiografie musieli dokonywać selekcji i kierować się własnymi kryteriami. jak w przypadku innych opisywanych w niedawnej przeszłości kolonizowanych ludów. Berghan Books. Indra. mając wówczas pełną władzę nad tym. The Life History o fan Ethiopian Refugee (1944–1991). nacjonalizmem i rasizmem. aby sami antropolodzy nie „kolonizowali” uchodźców. w: D. która przekonana jest zawsze. co jednak obniŜało jej walory naukowe. Ŝe lepiej wie.45 Antropolodzy tacy jak Liisa Malkki. co chcą o nich napisać. gdy przystępują do pisania na ich temat. dlaczego nie słyszy się o polityce praw człowieka i o jej współczesnej kondycji? Szukają odpowiedzi na pytanie. aby nie uŜywali wobec nich języka władzy. Interview with Barbara Harrell-Bond. L. które przeprowadził Dwight Conquergood w obozie dla uchodźców w Tajlandii. Jeszcze innym sposobem podejścia do tematu były badania. Tym bardziej Ŝe podobnie jak w innych przypadkach stosowania tej metody nie zawsze opracowujący daną autobiografię ujawniali skalę i zasady dokonanych przez siebie interwencji. Ŝe uchodźcy w Ŝartobliwy sposób odgrywali swoje nowe toŜsamości i nowe strategie przeŜycia w obozowej strefie liminalnej. Pozwoliło im to na zadawanie nowych pytań zmuszających do refleksji nad obywatelstwem i narodowością. Theory and practice. metodę autobiograficzną. Engendering forced migration.

Autorka opisuje bardzo rozwinięte i kosztowne duńskie programy integracyjne dla uznanych uchodźców. Ŝe uchodźcy powinni być badani przede wszystkim przy wykorzystaniu wiedzy i teorii juŜ istniejących. London 2002. Kopenhagen 1993. New York 1999. Weingrod. The Ethiopian Jewish Exodus: Narratives of the Migration Journey to Israel 1977–1985. nr 5 (t. M. 1–2). czy analizę Ester Hertzog postaw wobec urzędników izraelskich do etiopskich śydów124. Herzog.B. 2). Abbink. „Journal of Refugee Studies” 1992. trwające często pięć lat lub dłuŜej. 63–73. The Anthropology of Suffering. W ramach studiów nad uchodźcami w antropologii wyróŜnić moŜna jeszcze kilka innych obszarów oraz kierunków badawczych. jakie prowadziła Gadi Ben-Ezer123. nr 3 (t. Comparing the Bene Israel and Beta Israel Communities. Schwartz. gdzie na ogół dostają oni tylko pobyt tolerowany i nie uczestniczą w Ŝadnych programach integracyjnych. Ethnic Trajectories in Israel. „Anthropos” 2002. Malkki podkreśla. Ŝe ekstremalne sytuacje nie muszą oznaczać załamania normalnego porządku rzeczy i mogą być badane metodami „antropologii wygodnej”125. Steen. s. a nie poprzez tworzenie nowego pola badawczego i próbę budowania „antropologii uchodźstwa”. 124 E. 149. 123 G. głodem i rewolucjami. Na wyróŜnienie zasługują tu badania Anny Belindy Steen wśród Tamilów w Danii i Wielkiej Brytanii119. Ashkenazi. Ogólnie rzecz biorąc tego typu antropologia z jednej strony nie jest „antropologią wygodną” zajmującą się np. jest „antropologią tragedii i cierpienia” zajmującą się konfliktami. jak: A. Tany Schwarz121 i Jana Abbinka122. 125 J. nr 97. opisy migracji Beta Izrael z Etiopii do Sudanu i etno-psychologicznych studiów nad ich problemami psychicznymi w obozach dla uchodźców. Anorexia Nervosa or an Ethiopian Coping Style? Mind and Human Interaction?. wynikającymi ze zderzenia róŜnych norm społecznych. 120 119 . Zdaniem autorki badania nad uchodźcami mogą być wbudowane w istniejące badania nad takimi zjawiskami. Z drugiej strony zauwaŜa się. s. 122 J. A. Następnie porównuje je z sytuacją tamilskich uchodźców w Wielkiej Brytanii. „Israeli Social Science Research”.46 Wielu antropologów zajęło się takŜe problemami adaptacji i integracji uchodźców w nowym środowisku. organizacją społeczeństw i ich kulturą. Interesująca pozostaje takŜe literatura nad róŜnorodnymi aspektami adaptacji w Izraelu uchodźców Ŝydowskich z Etiopii (Beta Izrael). Ben-Ezer. których jednak rezultatem okazuje się tylko „wyuczona bezradność” podopiecznych duńskich samorządów i organizacji pozarządowych traktowanych przez nich przewaŜnie jak dzieci. idem. 121 T. Varieties of the Tamil Refugee Experience in Denmark and England. gdzie zyskali nawet miano „chłopców pani Thatcher”. The Ethiopian Jews and Israel. New Brunswick 1987. Richmond 2001. Immigrants and Bureaucrats: Ethiopian in Israeli Absorption Center. Wymienić tu moŜna studia dotyczące problemów integracji Michaela Ashkenazi i Alexa Weinroda120. Ethiopian Jewish Immigrants in Israel: the Homeland Postponed.G. Davis. dają sobie natomiast bardzo dobrze radę na brytyjskim rynku pracy.

R. Godenker. postrzeganie historii itp. Oxford 1989. A. transnacjonalizm. S. B. Loescher. Refugee Movements and International Security. Hamrell. . Refugees in Developing Countries and Transnational Organization. Imposing Aid: Emergency Assistance to Refugees. Suhrke. a takŜe jest ona waŜnym elementem antropologii postmodernistycznej w ramach dyskursu postkolonialnego. Cambridge 1982. Zolberg. s. The Anthropological Circle Symbol. rasa. Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World. 62–77. A. ed. aby zajmowali się oni uchodźcami. George. s. A. G.47 obywatelstwo. 43–59. Fox. Escape from Vilolence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World. s. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. A. Aguayo. Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a Transnational Anthropology. S. tzw.H. Z perspektywy rozwijającej się studiów nad globalizacją zwracają uwagę na badanie zglobalizowanych „nieprzestrzenii” obozów dla uchodźców129 i pomijane często polityczne aspekty zjawiska związane z ich napływem. Science” 1983. 129 M. Escape from Violonce. organizacjami międzynarodowymi. Zolberg. 3–14. Voutira. Suhrke. za czym idą równieŜ środki finansowe. Autorzy ci wskazują równieŜ na ciekawą i wcale niejednoznaczną rolę. 19. w: Recapturing Anthropology: Working in the Present. Augé. G. P. 127 . Refugee Problems in Africa. t. nr 467. Anderson. J. 126 . Doná. „New Left Review” 1992. New York 1982. 24. The Dept Boomerang: How the Third World Dept Harms us all. nacjonalizm. History. Appadurai. a jednocześnie z odpowiedzialnością krajów zachodnich za istniejącą tam biedę i konflikty zbrojne oraz moralną koniecznością przyjścia im z pomocą128. ed. Harrel-Bond. „Annual American Academy Political Socilogy. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę. Hein. s. 131 J. a łączące się z naruszeniami dotychczasowej stabilizacji gospodarczej. postkolonializm. Totowa 1987. ale takŜe panowania nad nimi i sprawowania kontroli. Uppsala 1967. 130 L. diaspora. Function. Aguayo. „Annual Review Sociology” 1993. 132 A. ale w rozumieniu przyjętym w L. instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi zajmującymi się sprawami uchodźców131. Santa Fe 1992. Refugees: A Third World Dilemma. London 1992. Gilroy. pamięć. Oxford 1986. Cambridge 1993. 192–210. International Refugee Regime132. London 1992. jest pewna presja wywierana na badaczy. czy teŜ studiów nad niektórymi aspektami globalizacji. antropologii wojny i przemocy. funkcjonująca niczym globalny rząd do spraw uchodźców wraz z podległymi jej de facto innymi agendami ONZ. Refugee Research Methodologies: Consolidation and Transformation of a Field.126 Współcześnie tematyka uchodźcza pojawia się najczęściej w antropologii politycznej. “Journal of Refugee Studies” 2007. napięciami społecznymi czy zagroŜeniami w relacjach międzypaństwowych. Ŝe konsekwencją dominacji UNHCR w tym systemie. s. ed. w tym takŜe instrumentalnego wykorzystywania uchodźców w prowadzonej przez dane państwo polityce czy działaniach wojennych130.R. WiąŜą one często problem uchodźców z kryzysami w krajach rozwijających się. New York 1989. 425–523. t. s. jaką pełni UNHCR. „Annual Review of Anthropology” 1995. 163-171. 128 Patrz: B. Refugees. S. Tworząc w ten sposób światowy system pomocy uchodźcom. Immigrants and the State. antropologii feministycznej i studiami nad płcią kulturową (gender)127. Rogge. idem. The New World Disorder. Refugees and Exile: from „Refugee Studies” to National Order of things.E. The World’s Refugees: A Test of Humanity. nr 2. S. Malkki.

Ŝe u męŜczyzn występowała tendencja do heroizacji swoich doświadczeń. s. jako grupą szczególnie doświadczoną przez wojny i uchodźstwo134. patrz: D. Zarkov. czy zmianą ról społecznych w sytuacji utraty moŜliwości decydowania o sobie137. 133 . socjologicznym. 134 C. Zwłaszcza od kiedy zaczęto coraz bardziej przywiązywać wagę do współudziału uchodźców i innych wykluczonych w programach dla nich przygotowywanych. Problematyka uchodźcza w kontekście przemieszczeń ludności obecna jest równieŜ w tzw. Gender and War. Gendered Violence in War: Reflections on Transnationalist and Comparative Frameworks in Militarized Conflict Zones. eds. Giles. Dobrym przykładem są tutaj teksty Francesci Declich i Dubravki Zarkov. New York 1999. W dziedzinie studiów feministycznych nad uchodźcami obserwuje się zmianę od zainteresowań kobietami. ed. s. London 2001. strategie przetrwania w sytuacji zagroŜenia i zaangaŜowanie kobiet w działania antywojenne139. Literatura z tej perspektywy próbuje odpowiedzieć na pytania związane z oswajaniem przestrzeni obozowej. Autorka udowodniła. Moussa. Davis. 137 W. Imposing Aid: Emergency Assistance to Refugee (Oxford 1986) odebrana jako zamach na dobre imię UNHCR. Natomiast u kobiet-uchodźców dominowała postawa unikania rozmów na ten temat. w: Engendering Forced Migration. nie pozwalającą o niej spokojnie opowiadać. 136 L. ukrywania gwałtownych wzruszeń. Schmidt. K. Theory and Practice. w: Engendering Forced Migration. J. w: Handbook of Gender and Women’s Studies. a nawet nadzieja na odniesienie pewnych korzyści (np. czyli w stronę tzw. pokazywania swego bohaterstwa. w: Anthropology of Violence and Conflict. s. Girls and War Zones. 138 F. s. „I Have a Name”: The Gender Dynamics in Asylum and Resettlement of Ethiopian and Eritrean Refugees in North America. Declich. B. Dubravka Zarkov opisuje z kolei udział kobiet w wojnach i analizuje ich wpływ na emancypację. 40–62. jej wpływ na definiowanie męskości i kobiecości. nr 6 (3). Lorber. Rozmówczynie Declich swoje doświadczenia wojenne (głównie chodziło o gwałty) odbierały jako hańbę. w: Engendering Forced Migration. Francesca Declich prowadząca badania w obozach dla uchodźców somalijskich w Kenii i Tanzanii pokazała róŜnice występujące w opowieściach męŜczyzn i kobiet dotyczących przeŜyć wojennych138. Nordstrom. s. Indra. H. Nurt ten dotyczy nie tylko badań nad sytuacją kobiet jako uchodźców. s. 1–22. czy psychologicznym widzeniem tej problematyki133. Room of One’s Own. eds. 83–94. ale przede wszystkim róŜnic w postrzeganiu sytuacji uchodźczej przez męŜczyzn i kobiety136. M. „Journal of Refugee Studies” 1993. When Silence Makes History: Gender and Memories of War Violence from Somalia. Towards a New Theorizing of Women. Schroder. do badań nad uchodźcami w kontekście ich płci i wytworzonych przez nią róŜnic kulturowych i społecznych. Evans. 135 D. 203–225. dodatkowej pomocy) dzięki podzieleniu się tymi historiami z badaczką. D. Interview with Barbara Harrel-Bond. w: Engendering Forced Migration. Indra. London 2006. problematykę przemocy seksualnej nie tylko wobec kobiet. traumę wciąŜ Ŝywą i silną. o której wolały milczeć. Nie jest to zawsze zbieŜne z antropologicznym. antropologii rozwoju. 63–82. gender studies135. 161–175. ale i męŜczyzn. zwłaszcza osobie obcej. Przykładem moŜe być jedna z pierwszych prac dotycząca krytyki pomocy humanitarnej napisana przez Barbarę Harrel-Bond. I.48 ramach tej organizacji. McSpadden. Indra. 139 D.

Indra. 223. Niemniej waŜne okazały się studia nad zmianami toŜsamościowymi uchodźców. Givers.. Antropologia. Zetter. s. Kraków 2004. Voutira. Autorka podkreśla ubezwłasnowolnienie uchodźców z obozu. M. gdyŜ oparte na nich programy uwzględniające kontekst kulturowy lepiej się na ogół w praktyce sprawdzały140. „taksonomicznemu powiększeniu wykluczenia”. B. Antropologia. Patrons and Clients. zdaniem Malkki. Interview…. który miał ich doprowadzić do oczyszczenia i wykształcenia właściwej toŜsamości Hutu. zwrócenie uwagi organizacjom humanitarnym na rolę płci.. W tym przypadku na szczególną uwagę zasługuje praca Liisy Malkki dotycząca uchodźców burundyjskich w obozach w Tanzanii144. Przykładem praktycznego sukcesu odniesionego przez antropologów moŜe być np. s. World Food Programme. a sam obóz 140 141 Patrz: M. Background Report on Guidelines for Future Planning. s. Leopold. Counting the Refugees: Gifts. jak to ujął Michael Herzfeld. Pod wpływem jednak antropologów juŜ w latach dziewięćdziesiątych takie podejście zostało powszechnie zaaprobowane i przyjęte we wszystkich programach UNHCR141. ale i z powodów długotrwałego przebywania w obozie/ośrodku dla uchodźców. nr 5. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie. Chicago 1989.49 to ekspertyzy antropologiczne stały się bardzo poŜądane. 35. w: Responding to the Nutrition Crisis among Refugees. z drugiej jednak. E. . nr 1 t. Memory and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania.. Herzfeld. eds. R.H. jak stwierdziła to Harrel-Bond. 142 W. Henry. Antropologiczna intuicja i wnikliwość stawała się z jednej strony przydatna w kształtowaniu polityki pomocowej wobec uchodźców142. 143 D. Nairobi 1991. 198. przyjętym za Mary Douglas. 57–78.E. doprowadziło do wytworzenia się wśród burundyjskich Hutu swoistej mito-historii. niezaleŜne badania i krytyczne podejście do niektórych działań organizacji humanitarnych wiązały się nieraz z zamknięciem sobie drogi do współpracy z tymi organizacjami143. Black. Malkki. J. 40–62. Zamknięcie w obozie. Herzfeld. „International Migration Review” 2001. Fifty Years of Refugee Studies: From Theory to Policy. s. 144 L. Purity and Exile: Violence. Harrell-Bond. R. James. według której uchodźstwo miało być etapem na drodze powrotu do Burundii. bezdomnych czy bezpaństwowców oraz ich dyskryminacją. przeniosła go na opisywanych przez nią uchodźców i dzięki. pokazała ten temat w całkiem nowym świetle145. 145 M. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku wspomniany kontekst całkowicie jeszcze lekcewaŜono uwaŜając. „Journal of Refugees Studies” 1992. Ŝe zmiany toŜsamości uchodźców zachodzą nie tylko wskutek opuszczenia przez nich miejsc swojego dotychczasowego zamieszkania. Autorka zwraca takŜe uwagę. Autorka inspirując się pojęciem „nieczystości”. Ŝe zajmowanie się specyficznymi potrzebami ludzi z uwagi na płeć w sytuacjach kryzysowych będzie niemoŜliwe do zastosowania.

jak integracja w kraju przyjmującym. 39–62. s. s. Centlivres. a zatem powinni być oni niejako odłoŜeni z powrotem tam. Powinni oni wrócić do miejsc poprzedniego zamieszkania. gdzie jest ich właściwe miejsce. a zgoda na nią uchodźców (tzn. na towarzyszącą mu pamięć. 234–237. charakterystycznym dla wszystkich migrantów. The Afghan Refugee in Pakistan: An Ambiguous Identity. którą nie tyle zapamiętuje się. „mitem powrotu”. w: The End of Refugee Cycle?. u podłoŜa szczególnej preferencji rozwiązań repatriacyjnych leŜy załoŜenie. Black. co tworzy na nowo. Purity. Przeciwnie. skłonną do idealizacji przeszłości. K. Ŝe uchodźcy są „rzeczą nie na swoim miejscu”. „Journal of Refugees Studies” 1991. Z problemami zmian w toŜsamości uchodźców związany jest takŜe temat ich repatriacji. zauwaŜając jednocześnie jak ta sytuacja powoduje zmianę toŜsamości uchodźców i ich świadomości historycznej146. W kontekście tym szczególną uwagę zwracają badania nad tzw. Stąd organizacja ta podejmuje akcje repatriacyjne nawet wtedy. s. którą UNHCR uznaje obecnie za najlepsze i najbardziej trwałe rozwiązanie problemów uchodźstwa.50 charakteryzuje jako formę sprawowania władzy. powinna być więc ona im z powrotem przywrócona148. Examining the Discourse of Repatriation: Towards a More Proactive Theory of Return Migration. W konsekwencji powrót. Zdaniem antropolog Laury Hammond. 227–244. M. podkreślają takŜe inni badacze147. P. jeśli do niego rzeczywiście dojdzie. zauwaŜają nawet jej wzmocnienie. Antropolodzy. New York 1999. choć nowe doświadczenia wyzwalają na pewno dynamiczny proces zmian tej toŜsamości. eds. co znane jest pod nazwą zjawiska „wtórnego szoku L. „Jouranl of Refugee Studies” 1988. Bezsilność uchodźców w czasie pobytu w obozach i narzucanie im biurokratycznej toŜsamości. Zetter. którzy podjęli badania nad zmianami toŜsamościowymi przeciwstawiają się jednak wcześniejszym tezom o degeneracji. w tym równieŜ stygmatyzującego efektu samego statusu uchodźcy.H. Malkki. jej dobrowolność) nie jest wcale jednoznaczna. jako wyrazem swoistej tęsknoty za utraconym domem. Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity. 147 146 . Patrz: R. s. nr 1. 141–152. gdyŜ ich „naturalna” więź z kulturą kraju pochodzenia została przerwana. moŜe okazać się równie traumatyczny jak sama ucieczka. przedkładając je nad osiedlenie ich w kraju pierwszego azylu czy osiedlenie w kraju trzecim. Ŝe powrót do poprzedniego Ŝycia jest często dla uchodźców tak samo trudny. nr 4. Idea „domu” jest bowiem równieŜ pewnego rodzaju konstruktem kulturowym i moŜe ulegać zmianom. gdy sytuacja w kraju pochodzenia uchodźców wcale nie jest do końca ustabilizowana (przykładem mogą być choćby kilkakrotne akcje repatriacyjne uchodźców z Liberii czy Sierra Leone przedsiębrane zaraz po zawarciu układów pokojowych. jaką rzeczywiście była. R. po których wybuchały ponowne walki). Centlivres-Demont. 148 L. Hammond. utracie czy rozpadzie toŜsamości uchodźców. Koser. Autorka jednak sceptycznie odnosi się do tego załoŜenia wskazując.

69–84. „Jounal of Refugee Studies” 1997. mniejszości etniczne) w imię prymitywnie pojmowanych rządów większości152. S. Antropolodzy badają uchodźców najczęściej jako „obcych”. co moŜna by określić jako „demokrację preferencyjną”. Oxford 1998.51 kulturowego”149. W związku z powyŜszym. Models and Mirrors: Towards an Anthropology of Public Events. uchodźstwo w świetle badań antropologicznych wyłania się jako zjawisko skomplikowane i złoŜone. J. Wszystko często zaleŜy od uwarunkowań ekonomicznych. Revisiting a „Repatriation Success”: The Case of Cambodia. którzy znajdują się w dość szczególnej sytuacji Ŝyciowej. uchodźców. w: The End of Refugee Cycle?…. Eastmond. na co uwagę zwracali tacy antropolodzy. Ŝe wykluczenie uchodźców moŜe mieć charakter bardziej subtelny i „ukryty”. jak Marita Eastmond150. związany z samym prawem i przyjętymi procedurami. zwracającego uwagę. w: The End of Refugee Cycle?. Contradiction and Control in Repatriation: Negotiations for the Return of 500 000 Eritrean Refugees. nr 10 (2). Wimmer. Korespondują z nimi takŜe studia socjologiczne Andreasa Wimmera na temat procesów ekskluzji etnicznej w ramach „unaradawiania” państwa narodowego oraz Christiana Joppke. 38–55. Shadows of Modernity. nr 1. dyskryminując pewne grupy (np. Cambridge 2002. Joppke. znaczenie antropologów nie tylko w studiach nad uchodźcami. 2. moŜe polegać na dostarczaniu podstawowych informacji o kulturze. Handelman. „European Journal of Social Theroy” 2005. czy Lucia McSpadden151. 115–133. McSpadden. s. 150 M. Öjendal. np. Ch. Nationalist Exlusion and Ethnic Conflict. od tego jak spostrzegana jest przez uchodźców sytuacja gospodarcza w krajach ich pochodzenia. Khosravi. którzy nie tracą swojej toŜsamości i kultury. The Case of Immigration and Citizenship Policy. 151 L. koczowników. gdyŜ wiele krajów praktykuje coś. z których M. Wybór miejsca osiedlenia zaleŜy bardzo często od tej oceny dokonywanej przez uchodźców. Graham. preferowanych sposobów Ŝycia czy jedzenia społeczeństw. Ŝe rozróŜnienie ustrojów państwowych na reŜimy totalitarne i demokratyczne. Po pierwsze. działaniem instytucji oraz podejmowanymi decyzjami politycznymi w tym zakresie153. ale w ogóle w „międzynarodowym systemie kontroli nad uchodźcami” przynajmniej teoretycznie moŜe być potrójne. a więc tym samym wyróŜnianie państw bezpiecznych jest względne.7. Zakończenie Podsumowując. s. imigrantów. 152 D. 153 A. s. Exclusion in the Liberal State. ale poza tym będących „normalnymi” ludźmi. roli kobiet i męŜczyzn. Daniel Handelman zwrócił uwagę. Problematyka dyskryminacji uchodźców poruszana jest równieŜ z punktu widzenia zasad panujących we współczesnych państwach typu narodowego. 149 . a co najwyŜej ją próbujących je przebudowywać. Home is Where You Make it: Repatriation and Diaspora Culture among Iranins in Sweden.

antropolodzy mogą być mediatorami między dwoma wizjami świata.52 pochodzą uchodźcy. Ewolucja instytucji i prawa zajmującego się uchodźcami w Polsce w latach 1990–2008 . Bez tych informacji niekiedy dość trudno nieść im pomoc. Z tych punktów widzenia pragniemy spojrzeć na zjawisko uchodźstwa w Polsce po 1989 roku. Aby uniknąć nieporozumień naleŜy podkreślić. Po drugie. Rozdział III. Ŝe w kaŜdym bądź razie celem antropologów nie jest podwaŜanie konieczności pomocy uchodźcom. nieporadnych dzieci” kreowanego przez zachodnie media i działaczy organizacji humanitarnych i przyczynić się do przemyślenia zmian sposobów świadczenia im pomocy. Po trzecie. Zastanowienia się. mogą wpłynąć na zmianę dotychczasowego silnie zideologizowanego obrazu uchodźców jako „skrzywdzonych. ale raczej skłonienie do krytycznego przyglądania się jej. czy rzeczywiście pomoc musi iść w parze ze sprawowaniem władzy i kontroli nad nimi. tłumaczami objaśniającymi róŜnice i łagodzącymi konflikty.

3. Jak pisze Agata Górny „w badaniach nad mobilnością najbardziej przydatne mogą być metody badawcze. Historia opieki nad zbiegami i wygnańcami w dawnej Rzeczypospolitej W róŜnych okresach historycznych państwo polskie przyjmowało w roli stałych mieszkańców. ale miała ona od początku duŜe znaczenie polityczne i prawne. Wspomnieć naleŜy o śydach niemieckich (aszkenazyjskich) i Cyganach niemieckich (dzisiaj nazywanych polskimi Romami). ale częściej polityczne. Zanim omówimy sytuację uchodźczą w Polsce po 1990 r. obywateli z innych państw. Chlebny. J. Do tego typu metod naleŜy metoda etnograficzna oraz uzupełniające ją metoda biograficzna i studium przypadku. Skrótowe przedstawienie tych zagadnień (a zwłaszcza regulacji prawnych dotyczących nadawania statusu uchodźcy) jest o tyle waŜne. warto przypomnieć. red. Do badania historycznego tła migracji moŜe słuŜyć natomiast metoda historyczna i analiza dokumentów”155. Górny. A. Ŝe stanowią one nie tylko podstawę działań urzędniczych w tym zakresie. 41. Ŝe w przeszłości na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej znajdowali azyl przed prześladowaniami i dyskryminacją rozmaici zbiedzy i wygnańcy z sąsiednich krajów. Czasem decydowały o tym względy ekonomiczne.53 3. Towarzyszyły temu zmiany prawne. Od 1990 r. Wstęp Problematyka przyznawania statusu uchodźcy odnosi się w Polsce do stosunkowo małej grupy cudzoziemców. listopad 1998. jak i całą strukturę administracji zajmującą się tymi zagadnieniami154. Komentarz. “Prace Migracyjne” nr 20. osadników lub uchodźców. 155 154 . s. W okresie ostatnich osiemnastu lat moŜna zauwaŜyć zarówno znamienną ewolucję liczby cudzoziemców występujących u nas o nadanie statusu uchodźcy. Zgodnie z zarysowaną wcześniej (rozdział I) procedurą badawczą chcemy rozpocząć od przedstawienia tła historycznego oraz instytucjonalnego (prawnego) dotyczącego przyjmowania uchodźców w Polsce. które kładą nacisk na określenie perspektywy badanych. staliśmy się krajem przyjmującym uchodźców. którzy w XIV–XVI wieku byli Prawo o cudzoziemcach. ale były i są one waŜnym kontekstem decyzji podejmowanych przez same osoby starające się o ten status. co wynikało z zobowiązań międzynarodowych naszego państwa w tym względzie.. Warszawa 2006. 2. jak i krajów ich pochodzenia. Instytut Studiów Społecznych UW. Warszawa. Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego w badaniach nad migracjami. które rozwijały prawo uchodźcze.1.

Z punktu widzenia zaś samej integracji. to trzeba przyznać. 157 P. śbikowski śydzi. Z punktu widzenia współczesnych praw człowieka i nowoczesnego państwa system ten miał wady. a takŜe Tatarach uciekających od represji swoich chanów lub osmańskiego despotyzmu157. Wydawnictwo Interpress. Warszawa 1989. Warszawa 1996. Biorąc pod uwagę. Dzieje i obyczaje. Nie moŜna teŜ zapominać o prześladowanych „innowiercach” z Czech. J.54 wypędzani lub uciekali przed pogromami z terenu państw Europy Zachodniej. Warszawa 1994. zwłaszcza tych będących pod panowaniem Luksemburgów i Habsburgów156. Wydawnictwo Interpress. 9-37. s. Mróz. Wydawnictwo Dolnosląskie. A. Wrocław 2005. jak Tatarzy. to dobrze byłoby pamiętać. jak dzieje się to obecnie. Universitas. Przybysze zapewniali bowiem rozwój handlu. Walzer. rzemiosła lub teŜ zagospodarowanie dotychczasowych nieuŜytków albo. gdyŜ nie dawał jednostce Ŝadnych praw. Warszawa 1999. Fuks śydzi polscy: dzieje i kultura. O tolerancji. Tatarzy polscy. dawały moŜliwości samodzielnego utrzymania się i odniesienia względnego sukcesu bez paternalistycznej i często ubezwłasnowolniającej opieki społecznej jak obecnie. T. ale nie pozostawiano ich całkiem samych sobie. 156 . 45-64. Wróblewski. Warmińska. nierównościom i grupowym wykluczeniom. lecz zbiorowo jako pewne grupy społeczne. PIW. wyraźnie integrację utrudniając. a z otoczeniem stale dochodziło do wzajemnych kontaktów. czy Holandii w okresie europejskich wojen religijnych. których brakuje współcześnie. Warszawa 1982. Otrzymywali rozmaite przywileje królewskie. którzy przy ich nadawaniu kierowali się nie tyle humanitaryzmem. Cyganie. I choć nie było instytucji zajmujących się integracją. podporządkowując ją danej grupie i dopuszczając do wewnątrzgrupowej dyskryminacji. to z jednej strony praktyki te na pewno sprzyjały separacji. Cyganie w Polsce. L. Ŝe miał takŜe wyraźne zalety sprzyjające integracji. wielkoksiąŜęce lub nadawane przez poszczególnych właścicieli ziemskich. dostarczali Rzeczypospolitej bitnego Ŝołnierza. Społeczność czeska w Zelowie. to jednak się u nas integrowali. Baszniak. Ŝe – jak pisał Michael Walzer – w przeszłości w wieloetnicznych imperiach było o wiele więcej miejsca dla odmienności niŜ we współczesnym demokratycznym państwie narodowym158. 158 M. Szkocji. Odmienność i nietolerancja. Kraków 1999. K. Nie było wtedy opieki społecznej. Wydawnictwo Naukowe "Semper". M. A. Im z kolei przywileje te pozwalały uzyskiwać określone dochody i zachowywać własne systemy jurysdykcji. Ficowski. Wszyscy oni znajdowali ochronę nie jako wyselekcjonowane w procedurach administracyjnych osoby (jednostki). przeł. Z drugiej jednak strony zapewniały jednostce wsparcie własnych społeczności. Ŝe system nie był nigdy absolutnie szczelny i nie był czymś w rodzaju grupowego apartheidu. ToŜsamość religijna i etniczna. PWN. co dobrze pojętym własnym interesem. Mirga. s. Kiedy jednak mówimy o polityce wielokulturowości.

osób. 160 Ibidem. część wołała jednak pozostać w Polsce. Niektórzy z nich wyjechali z Polski do większych skupisk emigracji rosyjskiej na Zachodzie. jak i etnicznej identyfikacji. Niemniej ogólną liczbę przymusowych imigrantów rosyjskich szacowano w II RP na 100-120 tysięcy. 162 159 Ustawa z dnia 31 marca 1938 r. dopóty mogła być państwem <bez stosów> i dopóty teŜ współŜycie róŜnych narodowości przebiegało dość harmonijnie”159. Ŝe po rewolucji w Rosji przyjmowała uchodźców rosyjskich uciekających przed rządami bolszewików. Aspekt historyczny. s. Kiedy 12 marca 1938 r. Najazd szwedzki zrodził w świadomości społecznej kompleks „piątej kolumny”. W przypadku Polski było to o tyle znamienne. a czasy rozbiorów spowodowały rozwój „nerwicy narodowej” trwającej do dnia dzisiejszego160. które przez ostatnie 5 lat mieszkały za granicą i nie utrzymywały kontaktów z państwem polskim162. Wydanie tej ustawy wbrew zwyczajom międzynarodowym miało zmusić śydów do pozostania w Niemczech. Tolerancja – nietolerancja. Uchylono ją 19 stycznia 1951 roku. cofającego się przed armią bolszewicką. Stało się tak. Natomiast po dojściu do władzy w Niemczech hitlerowców i rozpoczęciu prześladowań śydów władze II RP niestety takŜe wpisały się swymi decyzjami w ogólno europejską politykę. ustawę o pozbawieniu obywatelstwa osób. nr 1. którzy chcieli uciec do Polski byli przewaŜnie obywatelami polskimi.55 Historia polskiej tolerancji dla „innych” kulturowo skończyła się generalnie po najeździe szwedzkim. „Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy” 1999. Nie mniej na podkreślenie zasługuje fakt. s. . poz. NaleŜeli do nich przede wszystkim Ŝołnierze oddziałów frontu zachodniego z 1919 r. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 1938. trudnej do oszacowania. III Rzesza dokonała Anschlussu Austrii spowodowała tym samym masową emigracje śydów. Wkrótce jednak chcąc zatrzymać napływ śydów wydano 31 marca 1938 r. 161 Większość czerwonoarmistów po zawarciu pokoju ryskiego wróciła do Rosji sowieckiej. U. część jeńców z wojny 1920 r. szacowaną na ok. II RP była juŜ państwem narodowym. Posiadacze polskich paszportów zaczęli wracać wówczas do kraju. Ŝe śydzi.161 oraz pewna liczba ludności cywilnej. Ŝe często od wielu juŜ lat mieszkającymi na terenie Niemiec lub Austrii. Polska nie była teŜ stroną ówczesnej konwencji Ligi Narodów dotyczącej uchodźców. 100 tys. 191. Tazbir. gdzie nie było mowy o prawie do własnej jurysdykcji dla imigrantów czy innych mniejszości. Hitlerowcy jednak zorganizowali ich J. 27. Początkowo potwierdzano ich prawo do obywatelstwa. która stała na stanowisku. Dz. tylko. nr 22. poniewaŜ jak pisał Janusz Tazbir „dopóki Polska była mocarstwem. Weszła w Ŝycie 1 kwietnia 1938 roku. Ŝe sprawa śydów mieszkających w Niemczech jest wewnętrzną sprawą Niemiec. o pozbawianiu obywatelstwa państwa polskiego. 27–28.

a kilkuset tłoczyło się w koszarach Pułku Strzelców Wielkopolskich.. dlaczego nie moŜemy obecnie przyjąć wszystkich Czeczenów? A takŜe skłonić do refleksji nad pytaniem. Tomaszewski. Sytuację zmieniła dopiero decyzja ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. kiedy na małą stację graniczną w Zbąszyniu wjechał pociąg pełen śydów pochodzenia polskiego. Warszawa 1938. Ŝe władze centralne ogłosiły Zbąszyń miastem zamkniętym i zakazały wygnanym z Niemiec (obywatelom polskim!) opuszczania miasta. jak się nam wydaje? 3. poprzez okres II Rzeczypospolitej i PRL aŜ właściwie do dnia dzisiejszego byliśmy głównie krajem wysyłającym migrantów. polowe kuchnie i stołówki. Adama Relacja ze stacji granicznej w Zbąszyniu: Była dŜdŜysta noc 28 października 1938 r. szpital. Starosta powiatu wezwał mieszkańców do pomocy uchodźcom. PWN. który rozegrał mecz piłki noŜnej z druŜyną Obra Zbąszyń. .com/historia/zydzi. zbąszyńskich śydów. którego ekspozytura działała w Zbąszyniu. 3. Przebywający w Zbąszyniu śydzi starali się potem wyjechać do krewnych w głębi Polski. poganianych bagnetami przez niemieckich Ŝołnierzy . śydów kwaterowano gdzie tylko się dało. USA. Preludium zagłady. Ostatecznie do 26 sierpnia 1939 r. wspomina się szereg wybitnych postaci historycznych. Zaskakuje jednak fakt. Paragwaju i Szwecji164. Decyzja ówczesnego rządu RP w tej sprawie pozostanie jednak niechlubną kartą w historii Polski. Powinno skłaniać czytelnika do porównania wad i zalet w praktykach przyjmowania migrantów stosowanych w dawnych państwach nie-narodowych i nie-nowoczesnych w porównaniu współczesnymi państwami narodowymi.org/odot http://www. Kwitło obozowe Ŝycie. Mieszkańcy byli zszokowani postępowaniem hitlerowców. Napotkawszy opór zaskoczonej polskiej słuŜby granicznej przepędzono ich przez zieloną granicę na stronę polską163. Mówiąc o tym.Widzę tysiące ludzi. Uchodźstwo w Polsce po 1945 roku Od czasu rozbiorów i powstań narodowych. Na szczęście władze i mieszkańcy miasta Zbąszynia przyjęły wygnanych śydów ze zrozumieniem ich sytuacji udzielając pomocy i kwaterując w utworzonym obozie lub w mieszkaniach prywatnych. Niemal natychmiast zorganizowano dwa ambulatoria. Pamiętali przecieŜ zupełnie innych. CięŜej chorych przewieziono do okolicznych szpitali. pdf/Microsoft%20Word%20-%206390. Hamburga i Lipska. Wkrótce w Zbąszyniu powstał obóz przejściowy dla uchodńców. . z których wielu czuło się uchodźcami.. spędzając śydów polskich w punkty zborne a następnie odstawiając ich do granicy pociągami do stacji Zbąszyń. W Warszawie powstał komitet pomocy uchodźcom. jak choćby Tadeusza Kościuszkę. W tę jedną noc ludność niewielkiego. Część z nich przejęła gmina Ŝydowska. ZałoŜono nawet Ŝydowski klub Maccabi. Pozwolić mu zrozumieć.56 przymusową deportację. kaiserowskich Niemców. sześciotysięcznego miasteczka podwoiła się ( przez stację Zbąszyń przewinęła się jedna trzecia z 17 tys.zbaszyn. wszyscy opuścili Zbąszyń i obóz zlikwidowano. Rozdzwoniły się telefony wojskowe i kolejowe.takie meldunki powtarzały się co chwilę.pdf 164 163 J. W pierwszych godzinach polscy pogranicznicy nie wpuszczali fali uchodźców m.in. Kazimierza Pułaskiego. wypędzonych ). Wygnanie polskich śydów z Niemiec w 1938 r. Wspomnienie o dawnych uciekinierach w kontekście współczesnej sytuacji uchodźców w Polsce ma pewien sens. Kilkadziesiąt osób zamieszkało w młynie braci Grzybowskich. Jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza były zdezorientowane. Krewni i znajomi z całej Polski przyjeŜdŜali odbierać swoich bliskich. czy postęp w dziedzinie rozwoju humanitaryzmu i otwartości wobec innych jest rzeczywiście tak duŜy współcześnie. Patrz takŜe: Relacja Ŝydowska: http://www1. z Berlina.htm.yadvashem. na co nie zawsze otrzymywali pozwolenie lub wyemigrować do Palestyny.

PWN. walkę narodowo-wyzwoleńczą lub działalność naukową. Stanowiło to podstawę prawną przyznania azylu politycznego m. wobec których mieliśmy obowiązki udzielenia schronienia został ograniczony do ludzi wyznających i głoszących tę samą.in. Władze polskie. sporządzonego w Nowym Jorku w 1967 r. poniewaŜ „naszych” teŜ „kiedyś przyjmowano”. A. o czym dalej167. ale i rzeczywiste korzyści. Uchodźców były traktowane . wywodzący się między innymi z powodu długu wdzięczności. Polityka emigracyjna II Rzeczypospolitej. Immunitet. Polska w sporadycznych sytuacjach decydowała się na przyjęcie uchodźców i imigrantów o innej niŜ polska narodowość. walkę o postęp społeczny. 166 Historia tego polskiego uchodźstwa bywa czasami przytaczana na róŜnych spotkaniach przez przedstawicieli UNHCR. głosił. działalność w obronie pokoju. czy organizacji pozarządowych pomagających uchodźcom w celu zaapelowania do sumień słuchaczy. Michalski. Konwencja z 1951 r. byłyby równieŜ dla nich argumenty przemawiające za tym. Warszawa 1984. zwłaszcza z dekady lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 167 W. „CEFMR Working Paper” 2005. jak i Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. co Polska. Kicinger. nie mamy z tego Ŝadnych korzyści. Apel wyłącznie do sumień jest słabo przekonywujący dla urzędników migracyjnych. Ŝe jako kraj i społeczeństwo mamy moralny obowiązek przyjmowania uchodźców. Decydowały o tym przede wszystkim względy polityczne lub ideologiczne. Emigracja z ziem polskich w czasach nowoŜytnych i najnowszych. uchodźcom z Grecji i Chile. Istotne. nr 5. Ŝe z napływem uchodźców wiąŜą się nie tylko koszty i kłopoty.. s. a zwłaszcza w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat. którzy – jak juŜ wspomnieliśmy wcześniej stanowili „hybrydę” uchodźstwa politycznego i migracji ekonomicznej. eksterytorialnośc i azyl w systemie polskiego ustawodawstwa karnego. Częściej przytacza się jednak obecnie przykłady uchodźców wojennych z okresu II wojny światowej lub uciekinierów z PRL. . Ŝe prawo azylu w Polsce przysługuje jedynie osobom prześladowanym za obronę interesów mas pracujących. Zachód przecieŜ przyjmował naszych migrantów i nadawał im status uchodźcy tylko dlatego. Tak więc. współcześni uchodźcy np. M.). W załoŜeniu powinien to być jeden z argumentów na rzecz przyjmowania uchodźców przez Polskę.ze 165 A.57 Mickiewicza podkreślając to. Cieślak. nie były zainteresowane rozwijaniem współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. ideologię komunistyczną. odwrotnej strony procesów migracyjnych: napływu cudzoziemców-imigrantów oraz konieczności współŜycia z "innymi" (często obcymi rasowo i kulturowo). "Państwo i Prawo" 1978. zakres tych. nr 4. gdyŜ bez likwidacji bezrobocia trudno je rzeczywiście osiągnąć. mających na względzie raczej bieŜące skutki takiej polityki niŜ spłacanie moralnych i w dodatku wcale ich nieprzekonywujących zobowiązań. Polska nie była sygnatariuszem Konwencji dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej w Genewie w 1951 r. Przekonania. W trakcie swojej najnowszej historii. co było tak charakterystyczne dla krajów Europy Zachodniej. Artykuł 88 Konstytucji z 1952 r. z Sudanu166. Niestety te ostatnie nie zawsze łatwo jest przekonywująco wykazać. taką samą jaką obecnie są np. Dlaczego mielibyśmy mieć taki dług? – pytają. Polska nie doświadczyła właściwie do 1990 r. jeśli nie liczyć późniejszych transferów pienięŜnych przesyłanych rodzinom w kraju. jak sądzimy. My jako kraj. Ŝe oni takŜe byli uchodźcami165. Ŝe miał w tym określony interes polityczny i korzyści gospodarcze poprzez wykorzystanie pracy i talentów naszych migrantów. 42. Sytuacja zmieniła się radykalnie wraz z przemianami ustrojowymi rozpoczętymi w 1989 r. oraz Protokołu. Jedynym argumentem przekonywującym urzędników i polityków były zawsze racje przemawiające za koniecznością dostosowania się do standardów zachodnich. Pilch (red. ze względów polityczno-ideologicznych oraz praktycznych.

z 1992 r. Ustawa. 169 168 . I. 16-20. 9-11. która była tworzona w całkowicie odmiennych warunkach politycznych. Grecy i Macedończycy w Polsce. a nie codziennego Ŝycia i praktyki administracyjno-prawnej169. Nr 7. K. red. Jeden z nich tak po latach Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. Warszawa 1997 s. z. poz. Karkonoskie Towarzystwo Naukowe. dzieci i cywile powiązani z grecką partyzantką komunistyczną) w liczbie ponad 15 tys.58 względu na czas ich powstania . Z. Statystyka imigracji w Polsce. To my byliśmy raczej państwem. Pierwszym było przyjęcie w latach 1948–1954 Greków i Macedończyków (Ŝołnierze. osób171.jako instrumenty zimnej wojny. "Sprawy Narodowościowe. Wojeckiego. Wrocław 1997. Problemy związane z cudzoziemcami były widziane więc przez pryzmat zjawisk nadzwyczajnych. kilkudziesięciu zwolenników prezydenta Allende z Chile wraz z rodzinami. Członkowie obu grup byli raczej rozczarowani pobytem w Polsce. W latach powojennych cudzoziemiec w Polsce był osobą rzadko spotykaną. trudności językowe i ogólnie panująca atmosfera społeczna zniechęciła ich do dłuŜszego pobytu. Pudło. Z małym znaczeniem imigracji wiązało się równieŜ słabo rozwinięte ustawodawstwo dotyczące cudzoziemców w Polsce.168. idem. w: Mniejszości narodowe w Polsce. Okólski. a jego wjazd i pobyt były ściśle nadzorowane. z którego wywodzili się uchodźcy niŜ krajem przyjmującym uchodźców. U. nawet jeśli są one lewicowe. Status prawny cudzoziemca w Polsce (problematyka administracyjnoprawna). 30. „Prace Migracyjne” nr 2.: M. Taka sytuacja wraz ze swoistym. luty 1997. społecznych i gospodarczych niŜ obecne. pomijając przyjęcie kilkuset dzieci-sierot z Korei Północnej (pozostających cały czas pozostawały pod nadzorem własnych funkcjonariuszy partyjnych i po ukończeniu szkoły odesłanych z powrotem do kraju) odnotowano dwa wypadki zbiorowego przyjęcia uchodźców. o cudzoziemcach. a wiele spraw związanych z pobytem cudzoziemców pozostawało w ogóle lub niedostatecznie nie uregulowanych170. “nadzorującym” nastawieniem wobec cudzoziemców determinowały kierunek rozwiązań prawnych w tej dziedzinie. Rozpolitykowani Chilijczycy przekonali się. Wydawnictwo Prawnicze. W razie potrzeby przejściową pomoc osobom. Polska nie podejmowała współpracy w dziedzinie uchodźców takŜe ze względów praktycznych. Jelenia Góra 1989. Klimat. 171 W okresie 1948-1951 Polska udzieliła azylu 14 795 Grekom i Macedończykom . 170 J. W całej historii PRL. Warszawa. Drugim wypadkiem było przyjęcie w 1973 r. monografię M. Ŝe w komunistycznym państwie moŜna mieć kłopoty z powodu swoich poglądów. nie określając ich zresztą tym mianem. t. jak i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.por. s. przynosiły regulacje ogólnikowe i niepełne. udzielał Polski Czerwony KrzyŜ (PCK). Kurcz. Uchodźcy polityczni w z Grecji w Polsce (1948–1995). Podstawowym dokumentem prawnym regulującym ich sytuację była ustawa o cudzoziemcach z 1963 r. Dz. Na temat polityki migracyjnej Polski obowiązującej w tym okresie zob. Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce 1948-1975. 1. Jagielski. które określały się jako uchodźcy. Seria Nowa" 1992.

którzy najczęściej zostali wyrzuceni ze studiów a jednocześnie nie chcieli wrócić do kraju pochodzenia. Ŝe Polacy mieli powaŜne problemy z higieną. 4. Początki budowy systemu przyjmowania uchodźców w latach 1990–1997 Historia zinstytucjonalizowanego przyjmowania uchodźców w Polsce w oparciu o Konwencję Genewską z 1951 r. podających się za uchodźców. klimat zimny. a szczególnie od początku lat osiemdziesiątych (objęcie władzy w Grecji przez socjalistyczny rząd A.174 Jest więc na tle krajów Linnie lotnie krajów komunistycznych nie wymagały okazania wizy kraju docelowego. powodował pewien niepokój i dyskomfort psychiczny. Pozostali. ze względu na raŜący zapach ludzi [uchodźca z Chile]. 15 lat UNHCR w Polsce. Macedończyków. W latach 1984-1989 udzieliła pomocy 320 cudzoziemcom polegającej zazwyczaj na ułatwieniu im wyjazdu do kraju trzeciego. UNHCR. w następstwie zmian demokratycznych w Grecji. 173 Ustawa o Polskim Czerwonym KrzyŜu z 16 listopada 1964 roku przewidywała. zero uśmiechów i miałem wraŜenie. 21. którzy osiedlili się w SF Republice Macedonii w ramach Jugosławii. nie wystarczają czasem dla skutecznej integracji dorosłych migrantów. osób). PodróŜ kończyła się jednak w Warszawie. Dopiero w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku rozpoczął się niewielki napływ do Polski cudzoziemców w liczbie 20-30 osób rocznie. 5 tys. Jedyną instytucją zajmującą się nimi był Polski Czerwony KrzyŜ173. rozpoczyna się dopiero w 1990 r. a konsulaty ich krajów im ich odmawiali. W latach 1957-1968 opuściło Polskę ponad 5 tys. Warszawa 2007. którzy załoŜyli w Polsce rodziny lub wykształceni od początku w Polsce. jakie im stworzono (otrzymali stosunkowo szybko mieszkania.59 wspominał swoje pierwsze wraŜenia: Polski krajobraz. 3. osiągnęli tu pewne sukcesy w pracy zawodowej. 174 Historia początków przyjmowania uchodźców w Polsce została opracowana przez Marka Szonerta – bezpośredniego uczestnika tamtych wydarzeń i współtwórcy obecnego systemu azylowego w Polsce . język niezrozumiały i łamiący wszystkie reguły hiszpańskiej gramatyki.M. W związku jednak w prowadzaniem juŜ wtedy coraz bardziej restrykcyjnych przepisów wybierali drogę przez kraje komunistyczne i tu niekiedy zmuszeni byli się zatrzymać gdyŜ nie mogli jechać dalej172. 172 . Ich celem były bogate kraje Europy Zachodniej. jeśli nie wrócili do swojego kraju. wszędzie szaro. Patrz: A. Przypadek obu grup świadczy. Kosowicz. ludzie smutni. Traktowano ich jako osoby ubiegające się o pobyt stały w Polsce. toteŜ wejście na ich pokłady było stosunkowo łatwe. to wyjechali przewaŜnie do Szwecji. Ŝe nawet względnie dobre.. jakby w Ŝałobie. Niektórzy z nich byli teŜ studentami z tzw. Po 1975 r. Working Together. niesamowicie płaski. Ŝe organizacja ta moŜe udzielać pomocy „uchodźcom wojennym”. Raził mnie nadmiar powagi. warunki. Inni składali wnioski w polskich konsulatach za granicą. gdyŜ zachodni przewoźnicy nie wpuszczali ich na swoje pokłady bez wizy. Chilijczycy rozczarowani pobytem w Polsce. s. krajów rozwijających się. mogli uczyć się i pracować). Papandreu) nastąpił powrót Greków do ojczyzny (ok.

to jednak rozmaitym poszukiwaczom azylu z Azji i Afryki umoŜliwiały przybycie do Europy. Zmiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej ukróciły te praktyki. Warszawa 2007. Autorzy niniejszego podrozdziału dokonują jednak nie tylko syntezy tych opracowań. s. idem. Florczak. . 175 A. Na decyzję władz szwedzkich wpłynął teŜ fakt. Przy okazji nie przestrzegano Konwencji Chicagowskiej z 1949 r. Milewski. postanowiły wykorzystać fakt dojścia do władzy w Polsce rządu „solidarnościowego” i uznać. Ŝe Polska jest juŜ „krajem bezpiecznym” mogącym juŜ przyjmować uchodźców. J. Rok 1990 – początki opieki nad uchodźcami.E. por takŜe: A. Przodowała w tym zwłaszcza NRD.. Iraku i Syrii poszukujących w ich kraju azylu.J. Kosowicz. w podobny jak w przeszłości sposób. Dla wyjaśnienia mechanizmu migracji tej grupy uchodźców naleŜy wspomnieć jeszcze. nakazującej przewoźnikom sprawdzanie dokumentów podróŜy uprawniających do wjazdu do kraju docelowego. Uchodźcy w Polsce. choć osoby z Azji i Afryki zamierzające ubiegać się o azyl jeszcze przez cały okres lat dziewięćdziesiątych miały moŜliwość dostania bez większych problemów wiz do Rosji i niektórych innych państw powstałych po rozpadzie ZSRR. red.60 zachodnioeuropejskich stosunkowo krótka. w: S. Szonert. nr 4. Ruchy migracyjne w Afryce oraz ich znaczenie dla Polski. przepuszczała do niego wszystkich poszukiwaczy azylu. Toruń 2003. Libanu. 96–142. Somalii. Miało ono na celu sprawianie kłopotów władzom „wrogich państw kapitalistycznych” poprzez zalewanie ich falami „nieproszonych” imigrantów. kiedy władze Szwecji deportowały kilkusetosobową grupę obywateli Etiopii. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem. Postępowanie takie było poniekąd zamierzone. oczywiście poza tymi. Ŝe władze szwedzkie mające problemy z nadmiarem uchodźców. Dla polskich władz „przygoda z uchodźcami” nie była planowana i rozpoczęła się nieoczekiwanie w marcu 1990 r. s. ale próbują zwrócić uwagę na niektóre dotąd nieporuszone problemy. która wykorzystując specjalny status Berlina Zachodniego. 14. przybyło do ich kraju przez Polskę ponad 7 tys. Ŝe w ciągu drugiego półrocza 1989 r. Cudzoziemców i ich zdaniem nie miał charakteru spontanicznego lecz był on zorganizowany175. Do Szwecji przypłynęli oni promem ze Świnoujścia ze sfałszowanymi wizami tego kraju lub nawet nie posiadając Ŝadnych dokumentów. którzy byli obywatelami państw komunistycznych. Warszawa 1999. Ŝe choć władze krajów komunistycznych same z zasady nie przyjmowały uchodźców. Do stołu dla zamoŜnych. Working Together. UNHCR. „Migracje i społeczeństwo” 2000. Prawdziwą przyczyną było to. J. Zamojski. 15 lat UNHCR w Polsce. Przez Polskę odbywał się jednak takŜe podobny tranzyt do Szwecji. W wypadku uchodźców ten fakt był raczej „normą” niŜ czymś nadzwyczajnym i nie stanowił on „rzeczywistego” powodu ich odesłania. w: Migracje polityczne XX wieku. wykorzystując ich terytorium do tranzytu na Zachód. wydając im swoje wizy i umoŜliwiając tranzyt przez swoje terytorium na Zachód. Łodziński. Działalność Departamentu do Spraw Migracji i Uchodźstwa MSWiA na rzecz uchodźców.

aby nie podejmowały w najbliŜszym czasie kolejnych decyzji dotyczących deportacji cudzoziemców do Polski. ani Protokółów Nowojorskich z 1967 r. Uchodźców w Genewie w celu wspólnego rozwiązania powstałego problemu. w tym funkcjonariusze Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). zwrócono się teŜ o pomoc materialną do Szwedzkiego Czerwonego KrzyŜa. Nie podpisała ani Konwencji Genewskiej z 1951 r. Były one związane z koniecznością odciąŜenia władz miasta Świnoujścia oraz obawami. Polska nie była przygotowana na przyjmowanie uchodźców ani pod względem prawnym. Instytucja ta stała się zaląŜkiem przyszłego systemu ochrony uchodźców w Polsce. na którym powołano Międzyresortowy Zespół do Spraw Pomocy Uchodźcom z Zagranicy. szwedzka decyzja była w pewien sposób dlań nobilitująca. Nie istniały Ŝadne procedury prawne moŜliwe do zastosowania wobec tej kategorii cudzoziemców. a prawo ubiegania się o azyl polityczny na podstawie konstytucji było juŜ w tym czasie „martwą instytucją”. ale nie zdawano sobie z tego sprawy. Stąd wyzwanie to zostało przyjęte.61 Ale uznanie Polski przez Szwecję „za bezpieczny kraj trzeci” było w tym czasie wyraźnie na wyrost. ponownie zawrócić ich do Szwecji lub deportować do kraju pochodzenia. W dniu 26 marca 1990 r. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) i Zagranicznych (MSZ) oraz Obrony Narodowej (MON). Nie zrobiły jednak tego.. miały charakter wyłącznie doraźny. Pobyt ich w Polsce był nielegalny. Była znakiem. Z kolei ustawodawstwo wewnętrzne nie przewidywało moŜliwości ubiegania się o status uchodźcy. Urząd Rady Ministrów wyasygnował w związku z tym dodatkowe środki finansowe dla PCK. jak zwykle pod opieką PCK. Z drugiej strony zobowiązano Ministerstwo Spraw Zagranicznych do ściślejszego kontrolowania wydawania wiz z krajów wysokiego ryzyka imigracyjnego oraz nawiązano kontakt z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Ulokowani zostali na samym początku w ośrodkach wypoczynkowych na terenie Świnoujścia na koszt miasta. które miały juŜ jakieś doświadczenie ze sprawami dotyczącymi cudzoziemców. a do władz szwedzkich z apelem. Ŝe to nastąpi. które wykorzystywało na ten cel środki przeznaczone na pomoc społeczną. Władze polskie mogły bez większych konsekwencji odmówić udzielenia pomocy tej grupie cudzoziemców. Członkiem zespołu został równieŜ przedstawiciel PCK. W jego skład wchodzili urzędnicy z ówczesnego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (MZiOS). oparty na fikcji prawnej. gdyŜ mimo zaskoczenia i braku przygotowania. jakie wówczas podejmowano. Ŝe Polska będzie odtąd juŜ traktowane jako „normalne” państwo demokratyczne. NiezaleŜnie od tego. ani humanitarnym. . Cudzoziemcy deportowani ze Szwecji znaleźli się. Były to osoby. Działania. odbyło się posiedzenie rządu w tej sprawie. Ŝe tego typu deportacje zaczną się teraz powtarzać.

62 Jeśli chodzi o samych uchodźców to, od samego początku zderzono się z problemami, które później będą się jeszcze powtarzać, jak np. problem podawanego im jedzenia. W tym czasie podawano muzułmanom nawet wieprzowinę, co kończyło się gwałtownymi protestami i atakami na kucharzy176. Nie byli oni oczywiście zadowoleni z sytuacji, w jakiej się znaleźli, a takŜe z warunków w Polsce. Perspektywą azylu w naszym kraju byli wręcz przeraŜeni. PrzedłuŜający się pobyt na terenie Polski skłaniał niektórych do podejmowania prób dalszej samodzielnej migracji i nielegalnego przekraczania granicy polsko-niemieckiej. Część z nich podjęła równieŜ strajk głodowy w celu wymuszenia przyspieszenia przyjazdu przedstawicieli UNHCR. Przerwano go dopiero po przyjeździe wysłanników tej instytucji oraz zapewnieniu, Ŝe w Polsce znajdują się czasowo do rozwiązania ich problemu. Przeprowadzono pierwsze tzw. wywiady statusowe i zabrano je do dalszego rozpatrzenia w Genewie. Oczekujących na decyzję PCK postanowiło w maju 1990 r. przekwaterować do ośrodków wypoczynkowych nad Zalewem Zegrzyńskim, aby byli bardziej dostępni dla władz w Warszawie. W lipcu do grupy tej dołączono kilkudziesięciu obywateli albańskich, którzy schronili się w Ambasadzie RP w Tiranie, a następnie zostali przewiezieni do Polski. Później, gdy informacje na temat przyjmowania uchodźców w Polsce zostały upowszechnione przez media, do PCK zaczęło zgłaszać się coraz więcej cudzoziemców, którzy czasowo przebywali w Polsce. Zgłaszali się obywatele Botswany, Czechosłowacji, Etiopii, Ghany, Libanu, Libii, Iraku, Jemenu, Nigerii, Rumunii, Syrii, Turcji, Somalii, Zairu i ZSRR, postanawiając ubiegać się o status uchodźcy. Pod ich wpływem coraz bardziej przekonywano się, Ŝe podjęte działania na rzecz uchodźców nie będą miały charakteru jednorazowego. Stąd pod koniec roku Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu stałego Biura Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do Spraw Uchodźców, który od nowego 1991 r. przejął od PCK całość spraw związanych z pobytem uchodźców w Polsce. Pełnomocnikiem tym został płk Zbigniew Skoczylas, człowiek-legenda w swoim środowisku, znany z odwagi do podejmowania niekonwencjonalnych działań, które były niezbędne w tym czasie. Instytucja Pełnomocnika, którego moŜna w kaŜdej chwili powołać i odwołać, w rzeczy samej miała relatywnie bardzo niski status w administracji i była traktowana jako coś, co zostało przyklejone do MSW z zewnątrz. Umocowanie całej problematyki azylowej w normalnej strukturze administracyjnej państwa członkowie tego o Zespołu Międzyresortowego traktowali wtedy jako duŜy sukces. Stało się bowiem pewne, Ŝe instytucja ta jednak zaraz nie zniknie. Do końca 1991 r. nie było nie było przepisów umoŜliwiających nadawanie statusu uchodźcy w Polsce, ale samo przyjmowanie wniosków o ten status pozostawało
176

A. Kosowicz, Working Together, ibid., s. 21.

63 niezalegalizowaną praktyką. Niemniej przyjmowano je i po wstępnym opracowaniu przesyłano do UNHCR w Genewie. Tam je rozpatrywano i podejmowano decyzje, które władze polskie respektowały. PrzewaŜały decyzje pozytywne. Na 750 rozpatrzonych przez UNHCR wniosków aŜ 425 osób otrzymało decyzje pozytywne i status „uchodźców mandatowych”, co z dzisiejszego punktu widzenia naleŜałoby uznać za ewenement. Po otrzymaniu decyzji, uchodźcy szybko opuścili Polskę. Nasze władze zdawały sobie sprawę z tymczasowości tego typu rozwiązań. Dlatego Biuro od początku podjęło działania zmierzające do zalegalizowania ochrony uchodźców w naszym kraju, w tym przede wszystkim ratyfikowania Konwencji Genewskiej i Protokołów Nowojorskich Podpisane zostały one ostatecznie jesienią 1991 r. i weszły w Ŝycie w końcu br.
177

W styczniu 1993 r.

Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r., której postanowienia odnoszą się równieŜ do sposobu traktowania uchodźców i cudzoziemców178. Ratyfikacja Konwencji i Protokołu oraz porozumienie Polski z państwami Grupy Schengen, dotyczące ruchu bezwizowego, wymusiła nowelizację art. 88 Konstytucji z 1952 r. oraz nowelizację ustawy o cudzoziemcach z 1963 r. Art. 88 pozbawiony został wyraźnych konotacji politycznych i ograniczył się do stwierdzenia, iŜ „Obywatele innych państw i bezpaństwowcy mogą korzystać z azylu na zasadach określonych ustawą”. Ani przepisy ustawy z 1963 r., ani rozporządzenia nie przewidywały dla udzielania azylu swoistej procedury. Nie uchwalono jednak do tej pory specjalnej ustawy o azylu. Sejm znowelizował dotychczasową ustawę o cudzoziemcach z 1963 r., wprowadzając do niej zapisy odnoszące się do cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy. Wprowadzała ona instytucję "uchodźcy" do polskiego systemu prawnego (w rozumieniu Konwencji z 1951 r. i Protokołu z 1967 r.), ustalała zasady przyznawania statusu uchodźcy oraz zasady pozbawiania cudzoziemca wolności w celu wykonania decyzji o wydaleniu.
Dz. U. z 1991 r., Nr 119, poz. 515 i 516. Oświadczenie rządowe w sprawie przystąpienia przez Polskę do Konwencji i Protokołu wydane zostały 26 listopada 1991 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 119, poz. 517 i 518). Polska przyjęła prawie wszystkie zawarte w Konwencji i Protokole zobowiązania. Zarówno Konwencja jak i Protokół przewidują obowiązek państw - stron do współpracy z Urzędem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, a w szczególności ułatwianie Wysokiemu Komisarzowi nadzorowania stosowania postanowień tych aktów. W lutym 1992 r. zostało otwarte w Warszawie Biuro Łącznikowe Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców – por. A. Florczak, Uchodźcy w Polsce..., s. 143-149. 178 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284. Wśród innych aktów prawa międzynarodowego wiąŜących Polskę i mających znaczenie dla ochrony praw uchodźców naleŜy wskazać Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r., ratyfikowany przez Polskę 3.03.1977 r. (Dz. U. z 1977 r Nr 38, poz. 167) oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r. , ratyfikowany przez Polskę 3.03.1977 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169). Szczególne znaczenie dla uchodźców ma w kontekście ochrony praw człowieka zasada non-refoulment, czyli zakaz cofnięcia lub wydalenia uchodźcy do państwa, w którym moŜe on obawiać się prześladowania, zagroŜenia Ŝycia lub wolności. Art. 2 Protokołu Czwartego do Konwencji Europejskiej głosi, Ŝe kaŜdy człowiek moŜe swobodnie opuścić jakikolwiek kraj (włączając w to takŜe swój własny), zaś art. 4 tego Protokołu zakazuje zbiorowego wydalania cudzoziemców.
177

64 Organem uprawnionym do nadawania statusu uchodźcy został Minister Spraw Wewnętrznych (następnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), który podejmuje decyzję w tym zakresie w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Konkretne upowaŜnienie do podejmowania decyzji w sprawie przyznania statusu uzyskał Pełnomocnik ds. Uchodźców MSW (następnie Departament ds. Migracji i Uchodźstwa MSWiA). Od tej chwili rozpoczęto legalne przyjmowanie wniosków o przyznanie w Polsce statusu uchodźcy. Zaczęto je samodzielnie rozpatrywać i wydawać decyzje statusowe. Liczba ubiegających się o ten status zaczęła powoli wzrastać, ale nie przekraczała ona do połowy lat dziewięćdziesiątych tysiąca osób rocznie. W kwietniu 1992 r. otwarto stały naleŜący do MSW Ośrodek dla Uchodźców w Dębaku k/Nadarzyna, w którym kwaterowano osoby ubiegające się o status uchodźcy do czasu rozpatrzenia ich wniosków. Rozpoczęcie przez Polskę przyjmowania wniosków o status uchodźcy dało nadzieję na zalegalizowanie pobytu sporej grupie cudzoziemców studiujących u nas, pochodzących z krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Wielu z nich pragnęło u nas pozostać, znali juŜ język polski, byli często w duŜym stopniu zintegrowani, ale nie mieli dotąd innego sposobu zalegalizowania pobytu poza małŜeństwem z obywatelem polskim. Oni to stanowili początkowo znaczny odsetek ubiegających się o ten status. Później tych przypadków było juŜ coraz mniej, choć do dzisiaj zdarzają się wnioski od cudzoziemców, którzy chcą uzyskać status na zasadzie uchodźcy sur place (miejsca pobytu)179. Grupą, która szybko w latach 1992–1993 stała się dominującą wśród aplikantów o status uchodźcy, były osoby pochodzące z byłej Jugosławii w związku z wojną na terytorium Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Obok osób z tej grupy przejeŜdŜających przez Polskę i indywidualnie występujących o status uchodźcy naleŜy wspomnieć, Ŝe w październiku 1992 r. polskie władze przeprowadziły ewakuację dziewięćsetosobowej grupy uciekinierów z Bośni i Hercegowiny (tzw. pociągi Mazowieckiego). Uregulowanie ich sytuacji prawnej nastręczało trudności, gdyŜ nie byli to w zasadzie uchodźcy „konwencyjni”, ale uciekinierzy wojenni (albo - jak się ich określa w niektórych państwach – uchodźcy de facto). Nie było jednak w Polsce w tym okresie instytucji czasowej ochrony i przyjęto zasadę nadawania statusu uchodźcy wszystkim wnioskodawcom z Bośni i

Są to osoby, które nie wyjechały ze swojego kraju jako uchodźcy, ale jeśli w związku z własną działalnością polityczną za granicą lub na skutek zmian, jakie zaszły w ich kraju pochodzenia, powstały warunki stwarzające dla nich niebezpieczeństwo prześladowania po powrocie, to mieli pełne prawo do szukania ochrony międzynarodowej. W grupie tej faktycznie niewiele było takich osób, które mogły spełnić te warunki, ale jeśli pochodzili akurat z krajów, w których toczyły się konflikty zbrojne i w których dochodziło do częstych naruszeń praw człowieka (np. Sudan, Etiopia, Irak), a zeznania ich nie były sprzeczne wewnętrznie, to na ogół otrzymywali decyzję pozytywną. Polska nie prowadziła i do dziś nie prowadzi polityki imigracyjnej (choćby znanego z innych krajów tzw. drenaŜu mózgów) umoŜliwiającej grupie najbardziej skłonnych do integracji cudzoziemców, przez fakt odbycia u nas studiów, legalizację pobytu w inny sposób.

179

65 Hercegowiny w oparciu o ogólną sytuację panującą w tym regionie (faktycznie na zasadzie prima facie)180. Obecnie pracownicy Urzędu tak komentują ówczesną sytuację: To był jakby Polski model ochrony czasowej. Za pierwszym razem, kiedy to się działo... jeszcze pojęcie ochrony czasowej nie było w Europie popularne. Ochronę czasową jako stały status w Europie zawdzięczamy właśnie Bośni, czego doświadczyły wszystkie państwa UE. […] To była decyzja Prezydium Rady Ministrów, bo była potrzebna podstawa prawna, coś co określa zasady przyjęcia, dokumenty, które są potrzebne, z podstawą do wydania stosownych dokumentów, określa warunki zakwaterowania, wysokość pomocy, więc to się takim oddzielnym quasi-prawnym aktem wszystko regulowało. I drugi raz to powtórzono w przypadku Macedonii. Natomiast później juŜ planowano wprowadzić prawo UE, gdzie taki status ochrony czasowej jest wpisany, tylko uwaga, o tym decyzja zapada nie tutaj, a w Brukseli, to znaczy konkretnie Rada UE podejmuje taką decyzję ochrony czasowej [wywiad z pracownikiem Urzędu ds. Cudzoziemców]. Zastosowanie podobnych rozstrzygnięć wobec Czeczenów nie było juŜ jednak moŜliwe: Jest jedna podstawowa róŜnica między Czeczenami a Bośniaki: ewakuacja. I w jednym, i drugim przypadku grupy, które znalazły się w Polsce, zostały do Polski celowo ściągnięte. W jednym przypadku był to pociąg, właśnie tam X pojechał i wrócił z tymi ludźmi, w drugim przypadku to były samoloty, które bractwo z Macedonii, pod wodzą X, który był konsulem w tym Ŝe wspaniałym kraju, przesyłało tutaj. Instytucja ochrony czasowej jest w zasadzie instytucją, która działa w przypadku ewakuacji. Natomiast jeŜeli jest napływ ludzi po prostu, indywidualnie sobie przechodzą, to wchodzą w normalny tryb postępowania, ale tu wchodzimy właśnie w rozróŜnienie. Prawo UE przewiduje dwa podstawowe statusy, tzn. osoba wpada w postępowanie dotyczące statusu uchodźcy i w zasadzie, jeŜeli nie utrzymuje takiego statusu, poniewaŜ nie spełnia zapisów Konwencji, z automatu powinno być przeprowadzone badanie, czy nie występują przesłanki tzw. ochrony uzupełniającej, te przesłanki wpisaliśmy do ustawy o ochronie, i to są te przesłanki do nadania pobytu tolerowanego, z tym Ŝe one zostały w przypadku Polski rozszerzone, one generalnie uwzględniały sytuację wynikającą z europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, nie z Konwencji o statusie uchodźcy, ale my mamy jeszcze coś dodatkowego, mamy jeszcze brak moŜliwości wydalenia cudzoziemca, jeszcze moŜe być tak, Ŝe po prostu nie da się cudzoziemca w Ŝaden sposób przetransportować, i wtedy teŜ moŜe otrzymać status pobytu tolerowany. W tej chwili, w tej nowej ustawie, w tej, która juŜ jest w Sejmie, to juŜ jest zróŜnicowanie, sytuacja ochrony uzupełniającej nazywa się sytuacją uzupełniającą, a pobytem tolerowanym nazywa się tylko to co pozostaje poza [ wywiad z pracownikiem Urzędu ds. Cudzoziemców]. W wypadku osób pochodzących z innych rejonów byłej Jugosławii stosowano procedury indywidualnego rozpatrywania wniosków. Mimo moŜliwości pozostania, a nawet podjętych wobec nich planów działań integracyjnych, z czasem wszyscy opuścili Polskę. Od początku powstania systemu przyjmowania uchodźców do Polski trafiały teŜ osoby (pojedynczo lub w niewielkich grupach) pochodzące niemal ze wszystkich krajów świata, w których toczą się konflikty zbrojne i łamie się prawa człowieka. Do dzisiaj znajdują oni stale odbicie w składzie osobowym wnioskodawców o status uchodźcy. W latach 1992–1993 najwięcej wśród nich było osób z Etiopii, Armenii, Iraku oraz Libanu. Ich pochodzenie
180

A. Florczak, Uchodźcy w Polsce..., s. 111-112.

66 narodowe i kulturowe zaczęło mieć wpływ na skład urzędników rozpatrujących ich sprawy. Dotychczasowi pracownicy byli słabo przygotowani do rozpatrywania tego typu spraw. Zaczęto więc przyjmować młode osoby znające język nie tylko angielski i rosyjski, ale i języki orientalne, znające często osobiście sytuację w krajach pochodzenia uchodźców. Miało to duŜy wpływ na charakter tej instytucji, znacząco róŜniący się od innych komórek administracji państwowej. W lutym 1993 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Biuro Pełnomocnika MSW ds. Uchodźców przekształcono w Biuro do Spraw Migracji i Uchodźstwa MSW. Reforma ta skończyła okres pionierski w budowie systemu ochrony uchodźców w Polsce. Wtedy dopiero zostało ono wyraźnie i na trwałe osadzone w strukturze administracyjnej państwa. Zmiany te były podyktowane rozszerzaniem się zakresu zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Biuro mieściło się początkowo w dwóch niewielkich pokoikach w budynku MSW przy ulicy Koszykowej, aby stopniowo po kolejnych reformach przejąć cały budynek. W oczach urzędników uczestniczących w nim od początku, był to okres „romantyczny” w historii tej instytucji, cechujący się duŜym entuzjazmem i poświęceniem wszystkich pracujących w niej osób. Inna rzecz, Ŝe działano w poczuciu nadchodzącego zagroŜenia, gdyŜ po rozpadzie ZSRR w całej Europie spodziewano się „wędrówki ludów” na Zachód. Media podgrzewały sytuację strasząc czytelników „hordami” ze Wschodu. Biuro przygotowywało program przyjęcia „Wielkiej Fali” setek tysięcy potencjalnych przybyszy z obszaru byłego ZSRR, co nigdy nie miało nastąpić. Nie liczono wówczas czasu pracy, często zostając po godzinach, działania odbiegały od jakiejkolwiek urzędniczej rutyny, ścisłego przestrzegania wewnętrznej hierarchii i procedur administracyjnych. Dość powiedzieć, Ŝe ówczesny dyrektor płk. Zbigniew Skoczylas, jeśli nie mógł czegoś załatwić, to jechał po prostu do Belwederu i niezapowiadany domagał się rozmowy z prezydentem Wałęsą, wymuszając na nim potrzebne decyzje. Okres wczesnej transformacji ustrojowej i pewnego bałaganu sprawiał, Ŝe do pewnego czasu tolerowano takie działania. W 1993 r. zaczęły one jednak odchodzić juŜ do przeszłości, ale specyfika tej komórki w ramach MSW jeszcze długo pozostała. Z punktu widzenia dzisiejszych standardów urzędniczych ówczesne decyzje statusowe cechowały się niskim stopniem profesjonalizmu. Pracownicy rozpatrujący wnioski bazowali głównie na własnej wiedzy i pomysłowości w docieraniu do źródeł na temat krajów pochodzenia. Nie było wtedy jeszcze Internetu, a specjalna komórka analityczna powstała dopiero po 2001 r. Zamawiano czasami ekspertyzy u pracowników naukowych zajmujących się danymi krajami. Te jednak rzadko w pełni satysfakcjonowały osoby prowadzące sprawy, gdyŜ zazwyczaj miały charakter zbyt ogólnikowy. Naukowcy przedstawiali pewną syntezę o

67 sytuacji w krajach pochodzenia uchodźców a nie dostarczali listy potrzebnych urzędnikowi szczegółów. Dodatkowo relacje między Biurem a UNHCR oraz organizacjami

pozarządowymi pomagającymi uchodźcom, jak Fundacją Helsińską i Polską Akcją Humanitarną, które z natury rzeczy musiały posiadać odmienny punkt widzenia, odznaczały się pewną nieufnością i brakiem zrozumienia dla prezentowanego przez nie stanowiska. Władze nie były wtedy przygotowane na współpracę i dialog z tymi organizacjami. Krytyka z ich strony budziła tylko ich rozdraŜnienie. Z kolei niektórzy reprezentanci tych organizacji traktując swą pracę jako misję teŜ często przesadzali w swoich Ŝądaniach i nawet nie szukali z urzędnikami wspólnego języka. Z obawy przed instruktaŜem ze strony pomocodawców starano się przeprowadzić pierwsze wywiady statusowe moŜliwie jak najwcześniej. Starano się nie informować uchodźców o prawach im przysługujących i charakterze Konwencji Genewskiej. Pracownicy Biura jeździli nie tylko na przejścia graniczne na lotnisku, w portach morskich w Gdańsku czy Szczecinie, do aresztów śledczych, ale nawet do tzw. „dziupli”, w których słuŜby namierzyły ukrywających się nielegalnych imigrantów. Podyktowane to było w duŜym stopniu trudnościami w ustalaniu prawdziwych przyczyn wyjazdu cudzoziemca z kraju, jeśli ten prawidłowo i przekonywująco określił swoje obawy przed prześladowaniem. W grudniu 1996 r. po reformie struktur administracyjnych państwa MSW zostało przekształcone w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), a dotychczasowe Biuro do Spraw Migracji i Uchodźstwa awansowało do poziomu Departamentu do Spraw Migracji i Uchodźstwa MSWiA. O ile Biuro miało tylko zadania wyłącznie wykonawcze, to Departament ma juŜ charakter merytoryczny. Tym samym oficjalnie przyznano, Ŝe sprawy migracyjne – w tym uchodźcze - naleŜą do problemów rangi najwyŜszej. Po raz pierwszy teŜ liczba starających się o status uchodźcy przekroczyła tysiąc osób rocznie, dochodząc powoli do ponad trzech tysięcy. Miało to związek zarówno z nasileniem się działalności grup przestępczych przerzucających nielegalnych imigrantów, jak i z coraz powszechniejszą wiedzą wśród potencjalnych uchodźców o Polsce jako kraju, w którym moŜna dostać azyl. Wschodnia granica Polski była wówczas słabo chroniona, zwłaszcza na odcinku litewskim, gdzie poprzedni system zabezpieczeń sowieckaja sistiema został przez władze litewskie usunięty, a po polskiej stronie budowa nowej straŜnicy przeciągała się z powodu protestów miejscowej ludności narodowości litewskiej. Jeśli chodzi o kraje pochodzenia uchodźców, to poszczególne lata aŜ do 1999 r. charakteryzowały się zazwyczaj wyraźną tendencją do przewagi liczebnej wśród ubiegających się jednej lub kilku narodowości. Tak na przykład rok 1994 to przewaga uchodźców z Armenii, lata 1995–1996 były pod znakiem

68 dominacji uchodźców z Azji Południowej (Indie, Pakistan, Afganistan, Sri Lanka, Bangladesz). Rok 1997 to była Somalia i ponownie Armenia, 1998 r. – Bułgaria i Rumunia. Oczywiście oprócz nich w statystykach pojawiali się pojedynczy uchodźcy z wielu innych państw świata. Sytuacja uchodźcza w Polsce cechowała się duŜą dynamiką, a od 1998 r. zanotowano ponowny wzrost liczebności składanych wniosków. Pierwszy okres budowy systemu przyjmowania uchodźców w Polsce zakończył się przyjęciem waŜnych i nowych regulacji prawnych. Pierwszą była nowa Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Zawiera ona artykuł 56, waŜny dla spraw uchodźczych. Stanowi on, Ŝe „1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. 2. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, moŜe być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiąŜącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi”. Rozwinięcie zasad przyznawania azylu i statusu uchodźcy (a takŜe inne waŜne zagadnienie związane z polityką wobec cudzoziemców) znalazły rozwinięcie w nowej ustawie o cudzoziemcach, przyjętej przez Sejm w czerwcu 1997 r.181 W zakresie azylu stanowiła ona, Ŝe cudzoziemiec na swój wniosek moŜe otrzymać azyl w Polsce, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia mu ochrony oraz, gdy przemawia za tym waŜny interes Polski (art. 50)182. W tej ustawie zostały rozbudowane unormowania dotyczące postępowania w sprawie nadawania lub odmowy przyznania statusu uchodźcy. W ustaleniu przesłanek o przyznanie statusu uchodźcy ustawa nawiązywała do Konwencji Genewskiej z 1951 r. i Protokołu z 1967 r. Zgodnie z art. 32 ustawy, tylko cudzoziemiec spełniający warunki w nich przewidziane moŜe wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania, o ile nie uzyskał on tego statusu w innym kraju. Wniosek o przyznanie statusu musi być złoŜony tylko osobiście (pełnomocnicy są wykluczeni) - art. 34, podczas przekraczania granicy (art. 37). Cudzoziemiec, który nielegalnie przybył na do Polski, powinien złoŜyć wniosek niezwłocznie po przekroczeniu granicy komendantowi placówki StraŜy Granicznej lub jeśli tego nie zrobił podczas

Dz. U. z 1997 r., Nr 114, poz. 739. Cudzoziemcowi, który otrzymał azyl, wydaje się zezwolenie na osiedlenie się. Ustawa przewiduje moŜliwość cofnięcia azylu, jeŜeli ustały przyczyny, dla których azyl został udzielony lub teŜ azylant prowadzi działalność skierowaną przeciwko państwu polskiemu (art. 51). W praktyce jednak azyl przyznaje się w Polsce bardzo rzadko. W latach dziewięćdziesiątych zostało złoŜonych w Polsce ponad dwadzieścia wniosków o przyznanie azylu, ale nie ma dostępnych publicznie informacji, aby któryś z nich został rozpatrzony pozytywnie. Niektórzy z wnioskodawców o azyl, w wypadku odmowy rozpoczęcia procedury azylowej lub teŜ negatywnej decyzji, składali podania o przyznanie statusu uchodźcy, często z pozytywnym skutkiem.
182

181

69 przekraczania granicy, w terminie 14 dni od momentu przekroczenia granicy (art. 37 par. 1 i 2)183. Ustawa zwraca uwagę równieŜ na podtrzymanie jedności rodziny uchodźcy. Stanowi ona, iŜ małŜonkowi i małoletnim dzieciom cudzoziemca, któremu przyznano status uchodźcy, a którzy przebywają razem z nim w Polsce, nadaje się równieŜ status uchodźcy (art. 44). Cudzoziemiec ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy lub juŜ go posiadający moŜe swobodnie się kontaktować z przedstawicielem Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców, który, za zgodą tego cudzoziemca, posiada takŜe prawo uzyskiwania informacji od administracji państwowej o przebiegu i wydanych decyzjach w jego sprawach (art. 49). Decyzję w sprawie nadania (lub odmowy nadania) statusu uchodźcy podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 85 ust. 1)184, a wydanie tej decyzji powinno nastąpić nie później niŜ w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 41). Od tej decyzji cudzoziemcowi przysługuje odwołanie się do Rady do Spraw Uchodźców, która jest instytucją nową w polskim prawie oraz unikalną na tle innych krajów europejskich (art. 85 ust. 7)185. Kończącym wydarzeniem budowę systemu uchodźczego w naszym kraju w tym czasie było powołanie w październiku 1997 r. Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach polityki migracyjnej państwa.

3. 5. Rozwój systemu przyjmowania uchodźców w latach 1997–2000 Główną przyczyną zmiany obowiązującego prawa dotyczącego uchodźców były nowe wyzwania w związku z planowanym wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz koniecznością przystosowania naszego prawa do standardów unijnych. Przyczyniła się takŜe do tego zwiększona liczba migrantów przybywających do Polski w poszukiwaniu ochrony, orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), a takŜe uwagi Rzecznika Praw
183

JeŜeli cudzoziemiec przebywa w naszym kraju legalnie, to ma on prawo złoŜyć podanie o przyznanie statusu uchodźcy w ciągu 14 dni od uzyskania wiadomości o zaistnieniu w jego kraju pochodzenia okoliczności uzasadniających mu nadanie statusu uchodźcy (art. 37 par. 4). Zgodnie z art. 36 stworzona jest procedura, która ma na celu wstępne zbadanie sprawy (sprawdzenie, czy cudzoziemiec przybył z bezpiecznego kraju pochodzenia lub bezpiecznego kraju trzeciego lub teŜ sprawdzenie, czy nie zostały poddane fałszywe dane). JeŜeli wniosek nie spełnia kryteriów uzyskania statusu uchodźcy określonych w ustawie, odmawia się wszczęcia postępowania (art. 35). 184 Ten przepis ustawy wszedł w Ŝycie wcześniej niŜ cała ustawa, tj. 11 października 1997 r. 185 Rada jest organem odwoławczym od postanowień wydawanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach o nadanie lub cofnięcie statusu uchodźcy (art. 69), której przysługują uprawnienia organu wyŜszego stopnia (art. 70). W skład Rady ma wchodzić 12 członków powoływanych na pięcioletnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów, w tym po czterech spośród kandydatów przedstawianych przez Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Sprawiedliwości (art. 71), co ma zapewnić jej niezaleŜność od MSWiA.

Policji. Zawierała szczegółowe zapisy dotyczące postępowania z cudzoziemcami ubiegającymi się o status uchodźcy i z cudzoziemcami. Dziedzina ta nie naleŜała do jego zadań i nie miała Ŝadnego oparcia w przepisach ustawowych. 186 A. Do obowiązków tej instytucji naleŜało teŜ wykonywanie wszystkich czynności. w Łukowie. 208-209. Z punktu widzenia poszukiwaczy azylu nie miały one większego znaczenia. współpraca z organami prokuratury. Z kolei do zadań nowopowołanego Departamentu do Spraw Migracji i Uchodźstwa MSWiA naleŜało nie tylko przyjmowanie wniosków od poszukiwaczy azylu. Rabce i Smoszewie. gdyŜ odsetek decyzji pozytywnych nie zwiększył się. szereg prób opracowania i wdroŜenia programów integracji uchodźców. prowadzenie archiwum akt cudzoziemców. które uzyskały status uchodźcy. . a pozostałe formy pomocy udzielane były przez organizacje pozarządowe. Ponadto wprowadzono do niej ogólne przepisy dotyczące pomocy socjalnej dla cudzoziemców oczekujących na decyzję w swojej sprawie. sądu. W związku z coraz większym napływem ubiegających się o status uchodźcy otwierano dla nich nowe ośrodki pobytowe w Lublinie. pobieranie odcisków palców. s. Pozytywne skutki tej aktywności (tzn. jak: fotografowanie. nie mając Ŝadnych perspektyw na rozpoczęcie samodzielnego Ŝycia w Polsce. pełniąc istotną rolę w przyznawaniu uchodźcom świadczeń socjalnych. Faktycznie działania te sprowadzały się do zasiłków pienięŜnych. Nad ośrodkami nadzór sprawował równieŜ Departament..wydawanie i przedłuŜanie genewskich dokumentów podróŜy. StraŜy Granicznej oraz współpraca z organizacjami działającymi na rzecz uchodźców. rozpatrywanie ich oraz wydawanie decyzji statusowych. Poza tym . Uchodźcy w Polsce. którzy taki status otrzymują. Ośrodek w Dębaku awansował do roli Centralnego Ośrodka Recepcyjnego.. Wymuszała je jednak konieczność pomocy osobom. udzielanie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony i wydawanie kart czasowego pobytu oraz sporządzanie odpowiedzi na skargi do NSA186.. które towarzyszyły tym postępowaniom. uzyskiwanie opinii MSZ. prowadzenie spraw związanych z procesem integracji z Unią Europejską. przeprowadzenie wywiadów z zainteresowanymi. konsultacje z instytucjami oraz organizacjami w kraju i za granicą posiadającymi szczegółową wiedzę na temat określonych grup uchodźców i ich krajów pochodzenia. Zadaniami towarzyszącymi było administrowanie i rozbudowa systemu elektronicznej ewidencji danych.70 Obywatelskich i organizacji pozarządowych. Nowa ustawa miała jednak znaczenie ogromne dla jakości stanowionego prawa w Polsce. który poza tym podejmował od 1992 do 1998 r. Florczak.

do traktowania uchodźców nie mniej korzystnie niŜ własnych obywateli w takich dziedzinach jak dostęp do państwowej słuŜby zdrowia.. ze znalezieniem pracy i moŜliwymi do uzyskania zarobkami sprawiały. którzy otrzymali pozytywną decyzję statusową i zamierzali początkowo pozostać. Od marca 1996 r. którego celem jest wspomoŜenie finansowe cudzoziemców przebywających w Polsce na statusie uchodźcy (na okres do 15 miesięcy. uznawania zagranicznych świadectw szkolnych i stopni naukowych. dostępu do studiów. działał przy Departamencie Migracji i Uchodźstwa MSWiA. itp. Polska przystępując do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. w którym mogliby oni odnieść sukces Ŝyciowy. wybór miejsca stałego zamieszkania. do końca 1997 r. nie zmieniłoby tych uwarunkowań i traktowania naszego kraju jako kraju tymczasowego pobytu. Trudności związane z kosztem wynajęcia mieszkania. nieruchomości. w końcu wyjeŜdŜali. opiekę medyczną itp.. pomoc głównie w zakresie wydatków na mieszkanie. Polska dla większości ubiegających się nadal nie była spostrzegana jak kraj. wyŜywienie. zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o cudzoziemcach. swoboda poruszania się w granicach terytorium państwa.).71 przekładające się na podjęcie przez danego uchodźcę wysiłku do przystosowania się do Ŝycia w Polsce) ograniczone jednak były do nielicznych przypadków.in. zakładania przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. dopiero otworzyła się droga do zajmowania się integracją uchodźców przez wyspecjalizowane słuŜby socjalne. Ŝe nawet ci. Od stycznia 1999 r. rozpoczęła działalność powołana przez premiera dwunastoosobowa Rada do Spraw Uchodźców. Nawet znaczne rozszerzenie zakresu i form tej pomocy. Nie zmieniło to jednak wspomnianej tendencji wśród uchodźców do traktowania Polski jako kraju tranzytowego. Do tej pory jedyną moŜliwością odwoławczą było wniesienie przez zainteresowanego prośby o ponowne . po wcześniejszym wprowadzeniu do polskiego prawa instytucji integracji uchodźców w znowelizowanej ustawie o pomocy społecznej z 1996 r. wyraźnie podniosło jakość polskiego systemu ochrony nad uchodźcami.. Po podpisaniu uzgodnień między przedstawicielami MSWiA i MPiPS w kwietniu 1998 r. Program Indywidualnej Adaptacji Uznanych Uchodźców Polsce. jak się wydaje. Problemem pozostała natomiast kwestia zrównania sytuacji prawnej i integracji uchodźców w społeczeństwie polskim. zobowiązała się takŜe m. nabywanie mienia ruchomego. wykonywania wolnych zawodów. Powstanie tej instytucji było wydarzeniem przełomowym. Dotychczas wprowadzono do polskiego prawa przepisy regulujące dostęp uchodźców do rynku pracy i świadczeń społecznych. stanowiąca niezaleŜny organ odwoławczy od decyzji i postanowień wydawanych przez MSWiA.

choćby ze względów czysto psychologicznych. (przed nowelizacją z 2001 r. wniosków o status uchodźcy. rok lub dwa po ujawnieniu się danego kryzysu. mimo Ŝe wielu z nich przebywało na terytorium Polski od wielu lat. Ŝe ich reprezentanci szukali zazwyczaj innych sposobów legalizacji pobytu lub decydowali się świadomie na pobyt nielegalny.. ścisła współpraca z niemieckim urzędem imigracyjnym. w uchodźcze procedury administracyjne wchodząc tylko w ostateczności187. Ich napływ następował z pewnym opóźnieniem. 87–97. Inna tendencja zaobserwowana w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku związana była ze wzrostem liczby ubiegających się o status uchodźcy Ormian. „Regiony Polski” 2003. do zmiany raz podjętej własnej decyzji. którą zajmowały się z reguły te same osoby. Romów (Cyganów) z Rumuni i Bułgarii oraz czasami takŜe Wietnamczyków. s. Sygnalizacja problemu. Cechą charakterystyczną tych grup wykazujących się pewnymi zdolnościami przystosowawczymi i przedsiębiorczością. osób. było to. którzy powoli staną się główną kategorią narodowościową wśród uchodźców w Polsce. W praktyce nie były więc one skore. stanowili Ormianie. Praca samego Departamentu w odniesieniu do jakości dokonywanych analiz poszczególnych przypadków i przygotowywanych uzasadnień powoli się w tym okresie poprawiała. Ormianie ubiegający się o status uchodźcy w Polsce. Od kiedy władze polskie w związku z planami integracyjnymi z UE były coraz mniej tolerancyjne dla pozostających nielegalnie cudzoziemców. z uwagi na orzecznictwo NSA. dzięki której będzie rosła teŜ ogólna liczba osób ubiegających się o status uchodźcy. W pozostałych grupach narodowościowych uchodźców generalnie nie było większych zmian. Po raz pierwszy teŜ odnotowano uchodźców z Czeczenii. stałe szkolenia pracowników w kraju i za granicą. z wyjątkiem jednej rodziny. Dostęp do Internetu. rocznie i ten rząd wielkości utrzymywać się będzie do 2003 r. 187 .72 rozpatrzenie sprawy. Patrz: B. wyjazdy na staŜe do Niemiec. Spośród nich największą grupę w 1998 r. Mikołajczyk. które opracowywały decyzję w pierwszej instancji..) zawierała ograniczenie czasowe. nie składając. przepis ten stał się przepisem martwym. choć nie zawsze przez państwo przyjmujące poŜądaną. W praktyce jednak. po którym nastąpi kolejny skok do około 6–7 tys. Kryzysy humanitarne i konflikty zbrojne w Azji i Afryce stale przekładały się na mniejszą lub większą obecność uchodźców z tamtych regionów. nastąpił charakterystyczny wzrost liczby wniosków od osób wymienionych narodowości. Stąd przedstawiciele wymienionych narodowości mogli składać wnioski. równieŜ w Polska ustawa o cudzoziemcach z 1997 r. kwestionujące takie rozstrzygnięcie. Istotnym elementem działalności Departamentu było przeprowadzenie spektakularnej akcji ewakuacji około tysiąca uciekinierów wojennych z Kosowa w okresie od kwietnia do sierpnia 1999 r. Po 1998 r. Wszyscy oni jednak po krótkim pobycie na terenie Polski powrócili do kraju pochodzenia. liczba ubiegających się wzrosła do około 4 tys. Cudzoziemiec wg niej powinien złoŜyć wniosek na granicy lub w ciągu 14 dni po jej przekroczeniu. nr 1 (5).

na skutek zmiany regulaminu organizacyjnego MSWiA. Departament w ramach struktur MSWiA był traktowany po „macoszemu”. albo musieli niezaleŜnie od panującej pogody oczekiwać na zewnątrz przed budynkiem188. Ŝe pozostają oni dla urzędników nadal „problemem” – są „klientami z gorszego świata”..6. gdy obie jednostki podlegały ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. które musiały odbywać się w pokojach urzędników. W latach 1998–1999 były one wręcz skandaliczne. Repatriacji i Cudzoziemców (URiC). Symboliczne znaczenie miał tu równieŜ fakt. Florczak. którzy stłoczeni w niewielkiej i dusznej poczekalni. Uchodźcy w Polsce. co osoby aplikujące o status uchodźcy – por. 186–187. 209-211. Obserwującemu to antropologowi trudno było oprzeć się refleksji. Funkcje kontrolne. M. którym przechodziło wiele osób. Migracji i Uchodźstwa MSWiA. Ŝe nie musieli oni juŜ odtąd wchodzić do biura tymi samymi drzwiami. Warszawa 2007.. które teoretycznie miał wykonywać wobec StraŜy Granicznej. musieli niekiedy oczekiwać na przesłuchanie przez wiele godzin. Wraz ze wzrostem liczby pracowników i „klientów” pogarszały się wyraźnie jego warunki lokalowe. Florczak. Biali i Czarni. W związku jednak z całościową reformą administracji publicznej juŜ w czerwcu 2001 r... Generalny remont i przejęcie przez Urząd pozostałych pięter budynku przy ulicy Koszykowej poprawiło trochę sytuację. 189 A.. s. Brak było równieŜ pomieszczeń do przeprowadzania wywiadów. s.73 zakresie wymiany informacji o krajach pochodzenia uchodźców. Interesanci w dalszym ciągu tłoczyli się w nowej. ale prezes Urzędu190. podobnie zresztą jak czynności związane z fotografowaniem i daktyloskopią. przynosiła niewątpliwie pozytywne skutki dla jakości procedur. 190 A. Ząbek. nie tylko dla znacznej części pracowników Departamentu. od początku stwarzały atmosferę konfliktową w sytuacji. s. powrócono więc do „starej” formuły Departamentu Migracji i Uchodźstwa MSWiA189. a często nawet w wąskim korytarzu. Z drugiej strony. 3. ale nadal zbyt małej poczekalni. którzy pracowali w przepełnionych pokojach. Uchodźcy w Polsce. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów. Były one takie dla ubiegających się. przynajmniej jeśli chodzi o urzędników. Rozwój systemu przyjmowania uchodźców w Polsce w latach 2000–2008 W grudniu 1999 r. Od tej chwili decyzje statusowe wydawał jednak juŜ nie minister MSWiA. Był on wynikiem kompromisu między dąŜeniem do powołania urzędu centralnego zajmującego się całością spraw migracyjnych a dotychczasową formułą Departamentu.. W lutym 2001 r. 211-213. 188 . W konsekwencji dokonano równieŜ zmiany nazwy Departamentu na: Departament Ochrony Granic. powołano w strukturze grupy MSWiA oddzielny Urząd ds. rozszerzono zakres zadań Departamentu o zagadnienia wynikające z nadzoru ministra resortu nad StraŜą Graniczną. W formie tej Departament istniał tylko kilkanaście miesięcy.

nr 128. którzy zaczęli stanowić najliczniejszą grupę wśród uchodźców w Polsce193. Ŝe była ona pisana z zamiarem dostosowania naszego ustawodawstwa do wymogów UE. poz. Z drugiej strony. 86-95. instytucję „pobytu tolerowanego” skierowaną głównie do Czeczenów. o cudzoziemcach. Warszawa 2006. U. 1175) oraz wspomniana wyŜej ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz. kompleksowo zajmować się problematyką cudzoziemców w zakresie obywatelstwa. repatriacji oraz w sprawach o nadanie statusu uchodźcy i legalizacji pobytu. obowiązywała tylko do końca roku i skorzystało z niej 3218 osób. dotychczasową jedną ustawę o cudzoziemcach z 1997 r. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Poz. która dawała moŜliwość opuszczenia Polski bez ponoszenia konsekwencji z powodu nielegalnego pobytu. 1176). o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej192. „małą abolicję”. Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990–2003.74 Powstanie Urzędu było wynikiem konieczności nowelizacji w kwietniu 2001 r. część dotychczasowych obowiązków związanych z przyjmowaniem wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Poza nimi o status najczęściej występowali obywatele Białorusi. prowadzenie postępowań w sprawach o wszczęcie postępowania. ale były to zazwyczaj pojedyncze przypadki (stanowili zazwyczaj około 7% ogółu wszystkich 191 . Pozostali natomiast rekrutowali się z co najmniej dwudziestu kilku krajów Azji i Afryki. Nowe przepisy dotyczące obcokrajowców pojawiły się juŜ w połowie 2003 r. aby wszyscy zainteresowani mogli z niego skorzystać. nawiązując do rozwiązań przyjętych w krajach UE. Druga ustawa wprowadziła nową formę ochrony. ustawy z 1997 r. Przygotowana była głównie z myślą o Ormianach. Potrzebna była równieŜ weryfikacja dotychczasowych rozwiązań191. Prawo o abolicji obowiązywało jednak zbyt krótko. Urząd miał. 192 W 2003 r. Ŝe konieczne są poprawki uwzględniające szybko zmieniające się prawo Unii dotyczące migracji i uchodźstwa (acquis communautaire) według stanu z marca 1999 r. Pierwsza wprowadziła do polskiego ustawodawstwa nieznaną dotąd instytucję abolicji umoŜliwiającej zalegalizowanie pobytu od lat nielegalnie przebywającym na terenie Polski cudzoziemcom. Weinar. z 2003 r. We wrześniu weszła w Ŝycie kolejna nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP odgrywa tutaj ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. Tylko niewielki odsetek z ogółu ubiegających się odpowiadał w A. U. Nr 128. wykonywanie czynności identyfikacyjnych przejęła StraŜ Graniczna. zastąpiły dwie nowe: ustawa o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r. 193 Od 2000 r. Obok niej wprowadzono równieŜ tzw. Utworzenie go miało umoŜliwić uniknięcie konieczności wydawania wielu decyzji przez poszczególne departamenty MSWiA i przyspieszyć procedury administracyjne. (Dz. s. to okazało się. z których 80–90% deklarowało narodowość czeczeńską. Mimo. z którą Urząd podjął w tym zakresie ścisłą współpracę. Skorzystało z niej 282 osób. zdecydowanie największą grupą ubiegających się stanowili obywatele Federacji Rosyjskiej. Pakistanu oraz Ukrainy.

toteŜ pozostawali oni często w kraju jako cudzoziemcy de facto nielegalni. polegającą na faktycznym tolerowaniu znacznej liczby cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Jedynym rozwiązaniem tego problemu była nowelizacja wspomnianej ustawy. A. Iglicka. 194 A. Przystanek czy nowy raj utracony?. . co wzbudziło krytykę ze strony organizacji humanitarnych. prawo do pracy i inne prawa. Podolski. Ŝe rzeczywistym powodem ich wyjazdu były zazwyczaj trudne warunki bytowe. Kosowicz. W toku postępowania o nadanie statusu uchodźcy moŜna było podjąć decyzję o nadaniu lub odmowie nadania określonego statusu. jakie posiadali uznani uchodźcy. Jeśli chodzi o Czeczenów. motywowane do emigracji względami ekonomicznymi lub społecznymi. W wypadku obywateli z innych krajów procedury wykazywały takŜe. Miały na celu zakończyć fikcję prawną. Zmiany polegały na tym. Wyłączenie z programów integracyjnych osób na pobycie tolerowanym prowadziło do faktycznego utrudnienia ich adaptacji w Polsce. Sytuacja budziła powszechną krytykę organizacji pozarządowych. Weinar.. 195 K. Stąd naleŜało oczekiwać kolejnych zmian w prawie. Uchodźcy z Czeczenii: szansa dla Czeczenów. „ochroną uzupełniającą”. s. nr 20.. Uklański. Ŝe są to osoby pochodzące zazwyczaj z innych rejonów Federacji Rosyjskiej. szczególnie Fundacji Helsińskiej. „Z Obcej ziemi” 2004. Europeizacja polskiej polityki. gdyŜ zainteresowani zrzekali się z prawa do korzystania z tej pomocy. UmoŜliwiały takŜe stosowanie jednolitej procedury azylowej195.75 rzeczywistości definicji uchodźcy zawartej w Konwencji Genewskiej i mógł otrzymać potwierdzenie swojego statusu. J. Obie nowe inicjatywy ustawodawcze były od dawna oczekiwane. Samych zainteresowanych skłaniało zaś do składania ponownych wniosków o status uchodźcy. co skutkowało wygaśnięciem zgody na pobyt tolerowany z mocy prawa. tak aby zgodę na pobyt tolerowany zastąpić tzw. to prowadzone postępowania wykazywały. którzy jednocześnie posiadali zgodę na pobyt tolerowany. A. Zjawisko powtarzającego się wnioskowania o nadanie statusu uchodźcy przez tego samego cudzoziemca nasiliło się szczególnie w 2006 r. Materiały z seminarium i konferencji. który umoŜliwiał legalny pobyt. Pozostałych jednak nie moŜna było odesłać do kraju pochodzenia ze względu na toczącą się wojnę lub z innych przyczyn. Stąd wprowadzenie statusu cudzoziemca na pobycie tolerowanym. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych rezultatów. Warszawa 2004. Uchodźcy z Czeczenii w Polsce. zmian do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Spowodowało to konieczność wprowadzenia w lipcu 2006 r. nie mieli prawa do korzystania z pomocy dla osób ubiegających się o nadanie statusu. 96-99.. jak równieŜ o podjęciu ochrony w postaci zgody na pobyt tolerowany. tym samym przedłuŜając niepotrzebnie procedury. Nie przysługiwał im tylko Genewski Dokument PodróŜy oraz prawo do udziału w programach integracyjnych. Centrum Stosunków Międzynarodowych. ale pobyt ich był tolerowany194. Ŝe cudzoziemcy składający wniosek o nadanie statusu uchodźcy. W ten sposób osoby ją wniosków).

Zwiększająca się liczba uchodźców powodowała konieczność otwierania dla nich nowych ośrodków pobytowych197. s. 5. zaś 14 było dzierŜawionych od prywatnych właścicieli. Była ona oparta była na załoŜeniu. podjęto prace nad projektem zmian w ustawie o pomocy świadczonej dla osób.maj 2007. Recent trends in International Migration. U. 35–36. Po pierwsze. UwaŜa się powszechnie. 5. s. 818 – por. 197 196 . Po drugie. czerwiec-lipiec 2007. Wzrost aplikacji i liczby osób starających się o przyznanie statusu uchodźcy zrodził dwa powaŜne wyzwania dla polityki państwa w tym zakresie. rozmieszczonych wraz z delegaturami Urzędu nieopodal granicy wschodniej. Zamierzano więc podjąć kroki. 75. 2007. istniało juŜ 17 takich ośrodków. w Białej Podlaskiej. Kępińska Ewa. Ogółem było w nich lekko ponad 4 tysiące miejsc. w Lublinie i w Lininie k/Góry Kalwarii) były własnością URiC. Ponadto w przypadku małoletnich cudzoziemców korzystano z miejsc w domu dziecka. s. Nr 120. W 2006 r. poz. które uzyskały pobyt tolerowany.76 otrzymujące miałyby równieŜ prawo do uzyskania pomocy w ramach programów integracyjnych. zwiększona liczba udzielania pozwoleń na pobyt tolerowany (odnosiła się ona głównie do obywateli Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej) była przyczyną napięć spowodowanych brakiem prawnych moŜliwości ich integracji196. kwiecień. z których 3 (w Dębaku k/Nadarzyna. Ich celem jest wprowadzenie instytucji ochrony uzupełniającej. „Biuletyn Migracyjny” nr 12. The 2005 SOPEMI Report for Poland. Natomiast dla cudzoziemców zatrzymanych w celu wydalenia do niedawna był tylko jeden ośrodek strzeŜony w Lesznowoli koło Grójca i kilkanaście aresztów. aby go cofnąć do E. W najbliŜszych planach jest jednak utworzenie kompleksowych obiektów. w których przebywaliby cudzoziemcy podczas trwania postępowania. będą mieli zapewnione przywileje społeczne takie jak dotychczas otrzymywały osoby z pobytem tolerowanym oraz dodatkowo będą dostawać stałą pomoc finansową przez rok. Budowę pierwszych tego typu obiektu rozpoczęto w 2006 r. Pod koniec 2007 r. Kępińska. „Biuletyn Migracyjny” nr 13. s. doprowadził do poszukiwania nowych lub przebudowy starych ośrodków dla uchodźców. i weszła w Ŝycie 20 lipca 2007 r. którym taka forma ochrony zostanie przyznana. Ŝe rozwiązanie to pozwoliłoby szybciej i sprawniej prowadzić procedury azylowe oraz ewentualne wydalenia. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach została uchwalona 24 maja 2007 r. 198 Dz. Kętrzynie. Ci. Białymstoku i Przemyślu. (na krótko przed wejściem Polski do strefy Schengen) w związku ze zwiększonym napływem cudzoziemców StraŜ Graniczna zaczęła je juŜ wszystkie wykorzystywać jako normalne ośrodki pobytowe. Ŝe dotychczasowy stan rzeczy rozbija jedność systemu prawnego. Recent Trends in International Migration. co podnosiło koszty finansowe ochrony uchodźców. 34. z których korzystają uznani uchodźcy. Pod koniec 2006 r.198 Nowelizacja spowodowała kolejny juŜ raz przebudowę polskiego systemu migracyjno-azylowego. “CMR Working Papers” nr 2/60. 2005.

Będzie ona przysługiwać osobie. On bardzo się zdziwił. zaś w kwestii uchodźczej przyniosła po raz drugi moŜliwość zalegalizowania pobytu na terytorium RP cudzoziemcom przybywającym nielegalnie. Ŝe z tym się chodzi do sądu i robi inne róŜne rzeczy. Nr 70. przebywali w Polsce nielegalnie. tj. gdyŜ w innym wypadku MSWiA musiałoby przejąć kilkadziesiąt tysięcy postępowań rocznie kończących się nierzadko w sądzie. zostawiając mu jednak tylko postępowania i czyniąc na powrót ministra spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialnego za koordynację polityki migracyjnej państwa. poz. Ŝe władza ich nie rozpieszcza. s. do której przychodzą cudzoziemcy. ale jego powrót do kraju pochodzenia moŜe narazić go na rzeczywiste Ustawa wprowadziła do polskiego prawa szereg zmian związanych przede wszystkim z wydawaniem wiz (w związku z wejściem Polski od końca grudnia 2007 r. 1-4. o ile nie spowoduje to zagroŜenia dla obronności lub bezpieczeństwa lub obciąŜenia budŜetu państwa – por. „Dodatek” – Czy Polska potrzebuje abolicji dla cudzoziemców. 200 Antropologowi trudno nie zauwaŜyć.77 okresu z 1997 r. Urząd i Rada ds. [pracownik Urzędu] . do strefy Schengen). Władze polityczne zmuszone były pójść na kompromis. DuŜa nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP miała miejsce w marcu 2008 r. lecz szefa Urzędu. Pozostawiono Urząd. gdyŜ – jak powiedział jeden z wyŜszych urzędników Ministerstwa – Ktoś delikatnie zwrócił uwagę ministrowi Tarce. U. Poprosił o informację. UniemoŜliwiono tym samym starania o utworzenie od dawna oczekiwanego Urzędu Imigracyjnego199.. czerwiec-lipiec 2007.. znajdującą się na peryferiach Warszawy (SłuŜewiec. Uchodźców miały ulec całkowitej likwidacji. a jej postanowienia weszły w Ŝycie w końcu maja br. 416. Dawała prawo skorzystania z abolicji wszystkim cudzoziemcom. Z reformą związane jest takŜe przeniesienie punktu przyjmowania wniosków od osób ubiegających się o status uchodźcy oraz całego Departamentu Postępowań Uchodźczych na ulicę Taborową 33. „ochrony uzupełniającej”.201 NajwaŜniejszą jej zmianą było wprowadzenie nowej formy ochrony uchodźczej. Ŝe są prowadzone postępowania. „Biuletyn Migracyjny” nr 13. w tym systemu przyznawania statusu uchodźcy. 2008. 199 . kwestie polskiego obywatelstwa i repatriacji. ile tych postępowań jest rocznie. Z dotychczasowego Urzędu wyłączono sprawy związane z repatriacją i obywatelstwem oraz polityką migracyjną. Potem dowiedział się. Nie biorąc pod uwagę konsekwencji. Wtedy zdziwił się jeszcze bardziej. uznają to za „normalne” i bez większych kłopotów docierają w to miejsce. tylko właśnie jednostkę. Na szczęście obywatele Federacji Rosyjskiej są od dziecka przyzwyczajeni. która nie spełnia warunków do otrzymania statusu uchodźcy. Na znajdującej się tam działce naleŜącej do MSWiA wybudowano nowoczesny i funkcjonalny budynek z duŜymi poczekalniami dla interesantów200. czy Współpracy Międzynarodowej. Cudzoziemców reprezentowany nie przez prezesa. okolice lotniska Okęcie). Tylko pracownicy czują się – jak mówią – „na zesłaniu”. nad którym nadzór sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.. tworząc dla nich w ramach MSWiA dwa oddzielne departamenty. którzy co najmniej od stycznia 1997 r. Ŝe nie przeniesiono tam Biura Prawnego. Ostatecznie jednak do tego nie doszło. W efekcie dotychczasowy Urząd zmienił nazwę na Urząd ds. 201 Dz.

1.odmową nadania takiego statusu i udzieleniem zgody na pobyt tolerowany. . Dodajmy jeszcze. Chlebny. s. 3. Regulacje prawne dotyczące nadawania statusu uchodźcy (2005 – 2007) Regulacje prawne dotyczące nadawania statusu uchodźcy w okresie prowadzenia naszych badań (lata 2005 – 2007) wyglądały następująco. 7. która ma być od teraz związana z moŜliwością naruszenia prawa do Ŝycia rodzinnego. Ta forma ochrony zmienia dotychczasową instytucję pobytu tolerowanego. dyrektywy kwalifikacyjnej. Mogło się ono skończyć się wydaniem następującej decyzji204: . maj-czerwiec 2008. Por. Komentarz. J. polegającej na wielokrotnym inicjowaniu postępowania o nadanie statusu uchodźcy w celu przedłuŜania okresu moŜliwości korzystania ze świadczeń socjalnych. Ŝe w lipcu 2008 r. s. Nowelizacja ta implementuje do polskiego prawa dwie unijne dyrektywy azylowe (tj. red. marzec-kwiecień 2008. Warszawa 2006. który złoŜył wniosek o nadanie statusu uchodźcy prowadził Departament Postępowań Uchodźczych i Azylowych Urzędu Repatriacji i Cudzoziemców (dalej jako URiC). gdy dotyczy on wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich. która precyzuje kryteria nadawania statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej. 401–548. „Biuletyn Migracyjny” nr 18.78 ryzyko doznania krzywdy przez orzeczenie kary śmierci (lub wykonanie egzekucji). . praw dziecka ( w stopniu zagraŜającym jego rozwojowi) oraz brakiem moŜliwości wykonalności decyzji o wydaleniu. Postępowanie wobec cudzoziemca. 5. która wyznacza minimalne standardy tej procedury)202. które nie zostały uznane za uchodźców w rozumieniu Konwencji Genewskiej.nadaniem statusu uchodźcy. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw (w małym stopniu dotyka problematyki uchodźczej. Zamierzeniem ustawodawcy było przerwanie wspominanej przez nas tutaj patologii. ale nie mogą zostać odesłane do kraju pochodzenia ze względu na panującą 202 203 Zob. Zgody takiej udziela się osobom. umoŜliwienia cudzoziemcom podróŜowania w ramach małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich UE i problematyki wizowej). „Biuletyn Migracyjny” nr 17. Nowelizacja ma na celu dokończenie wprowadzania do polskiego prawa acquis Schengen203. oraz dyrektywy proceduralnej. 204 Prawo o cudzoziemcach. tortury i poniŜające traktowanie oraz powaŜne zagroŜenie Ŝycia i zdrowia wynikające ze stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji konfliktu zbrojnego. s.

będące stroną Konwencji Genewskiej.79 w nim sytuację (ich wydalenie tam spowodowałoby zagroŜenie ich prawa do Ŝycia. który nie daje podstaw do uznania. edukacji itp. Ŝe wniosek ma na celu wprowadzenie w błąd urzędników lub naduŜycie procedury uchodźczej. na jego wniosek. Ŝe istnieje uzasadniona obawa cudzoziemca przed prześladowaniem. nie będzie prowadzone odrębne postępowanie. ubezpieczeń. przyznaje się. jakie przysługują uznanym uchodźcom (prawo do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. bezpiecznego kraju pochodzenia lub bezpiecznego kraju trzeciego. Wprost przeciwnie. zmuszone do pracy lub pozbawione prawa do rzetelnego procesu sądowego itp. . gdy cudzoziemiec przybył z tzw. . Jest ona 205 Ibidem. na podstawie umowy międzynarodowej. Postanowienia te odnoszą się do tych cudzoziemców. a takŜe przyznaje im uprawnienia niemal identyczne. Nie otrzymują oni tzw. w sprawie którego zostało wszczęte postępowanie o nadanie statusu uchodźcy. pomoc na cały okres trwania procedury. Wniosek o nadanie statusu uchodźcy mógł dotyczyć więcej niŜ jednej osoby. ale wydana decyzja będzie juŜ jej dotyczyć. do pomocy społecznej.odmową nadania statusu uchodźcy i nie udzieleniem zgody na pobyt tolerowany. którą Polska jest związana. oczywistej bezzasadności wniosku.). gdy wniosek daje podstawy do uznania. wolności i bezpieczeństwa osobistego. Ponadto decyzję taką podejmuje się wówczas. a takŜe współmałŜonka. Cudzoziemcowi. dokumentu podróŜy. Instytucja pobytu tolerowanego daje cudzoziemcom prawo legalnego pobytu w Polsce. ale bez nakazywania opuszczenia terytorium Polski. oraz takŜe wtedy. 17 wspomnianej ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcowi wniosek obejmuje małoletnie dzieci towarzyszące cudzoziemcowi.nakazem opuszczenia terytorium naszego kraju (w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni) lub teŜ odmową nadania statusu uchodźcy i nie udzieleniem zgody na pobyt tolerowany. s. a drugi z współmałŜonków jest tym wnioskiem objęty. których wydania (ekstradycji) odmówił sąd lub Ministerstwo Sprawiedliwości. Ŝe inne państwo. MałŜonkowie mogą złoŜyć wnioski oddzielnie lub wspólnie. Ŝe w stosunku do osoby. co polega na tym. która nie składa oddzielnego wniosku. jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Zgodnie z art. ale za jego zgodą wyraŜoną na piśmie. mogłyby one zostać poddane torturom lub poniŜającemu traktowaniu lub karaniu. powstają podejrzenia. który umoŜliwia uznanym uchodźcom wyjazdy za granicę205. Odmowa taka następuje z powodu tzw. 558–589.). lub teŜ którzy zawarli związek małŜeński z obywatelem Polski lub z cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. Ŝe tylko jedno z współmałŜonków wnioskuje o nadanie statusu uchodźcy. do którego ma prawo powrotu. Oznacza to. .

opiekę medyczną. Organizuje ono i nadzoruje działania ośrodków dla cudzoziemców (obecnie 17 placówek na terenach województwa podlaskiego. zapewnia realizację pomocy finansowej. Zapewnia się jemu i jego rodzinie zakwaterowanie. W praktyce większość pomocy jest realizowana poprzez umieszczenie cudzoziemca w ośrodku. Jest on wówczas umieszczany w areszcie deportacyjnym lub ośrodku strzeŜonym dla cudzoziemców w Lesznowoli.). Ŝe nie posiadają środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Polski i nie posiadają innych moŜliwości zapewnienia sobie mieszkania i utrzymania. który przebywa w Polsce w sposób nielegalny lub nielegalnie przekroczył granicę państwa. Ŝe moŜe być podstawą do odrzucenia decyzji o nadaniu statusu uchodźcy. Bezpośrednim realizatorem systemu opieki nad cudzoziemcami objętymi procedurą statusową w Polsce jest Biuro Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu URiC. Odmienna jest sytuacja cudzoziemca składającego wniosek o status uchodźcy. ale utrudnione jest wówczas korzystanie z przysługujących mu praw (aktywne uczestniczenie w procedurze. Pomocy tej moŜna nie przyznać cudzoziemcowi. w tym 9 w Warszawie i bezpośrednio jej okolicy). koordynuje działania związane z nauką języka polskiego w ośrodkach oraz nauką dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. który został umieszczony w strzeŜonym ośrodku. lubelskiego i mazowieckiego. jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności albo teŜ zastosowano wobec niego areszt w celu wydalenia. Nie przyznaje się jej cudzoziemcowi. gdzie są realizowane jego świadczenia socjalne. korzystanie z doradztwa prawnego itp. Pomoc ta moŜe obejmować: • • • • umieszczenie cudzoziemca w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. którzy wykaŜą. Ponadto zapewnia opiekę nad małoletnimi bez opieki. udzielenie opieki medycznej. Organizuje równieŜ dobrowolną repatriację do kraju pochodzenia oraz . wyŜywienie. Zgodnie z przepisami cudzoziemiec moŜe pozostawać w areszcie przez cały okres rozpatrywania jego wniosku o status uchodźcy. naukę języka polskiego oraz asystę pracownika socjalnego. który przebywa na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się lub teŜ.80 przyznawana tym cudzoziemcom. jeŜeli treść jego wniosku o nadanie statusu uchodźcy wskazuje od samego początku. rzeczowej oraz opieki medycznej dla uprawnionych cudzoziemców. pomoc w dobrowolnym wyjeździe z terytorium Polski. przyznanie świadczenia pienięŜnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

okres korzystania ze świadczeń moŜe zostać przedłuŜony do trzech miesięcy po otrzymaniu decyzji. Postępowanie w sprawie statusu uchodźcy jest dwuinstancyjne. jak w okresie wcześniejszym. istotnych naruszeń regulaminu ośrodka. 40 ustawy o cudzoziemcach z dnia 11 kwietnia 2001 r. W BOO pracują pracownicy administracyjni. a którzy złoŜyli wnioski o udzielenie im pomocy. Ci ostatni zazwyczaj są młodzi (do 30 lat). otrzymania ostatecznej decyzji w sprawie przyznania statusu uchodźcy. kościołami i związkami wyznaniowymi oraz Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie207. czy ma ona charakter pozytywny lub negatywny. najczęściej po studiach. w którym on przebywa. którego koordynatorem jest PAH. decyzji i identyfikatorów. Współpracuje z UNHCR. wobec których wszczęta została procedura statusowa. 206 . gdzie jednocześnie uplasowany jest ośrodek URiC. W praktyce termin ten jest na ogół przekraczany. administrowanego przez PCK. zakupami jedzenia. Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony określa okres oczekiwania na decyzję w sprawie statusu. Po otrzymaniu decyzji cudzoziemiec w okresie nie dłuŜszym niŜ 2 tygodnie powinien opuścić ośrodek dla uchodźców. Nie ma tu znaczenia. techniczni i socjalni. na jego prośbę. IOM. oraz Altercamp. Cudzoziemcowi niezadowolonemu z otrzymanej decyzji prezesa URiC przysługuje prawo do odwołania się od niej do Rady do spraw Uchodźców. Postępowanie odwoławcze wydłuŜa okres pobytu w ośrodku dla uchodźców nierzadko na okres znacznie dłuŜszy niŜ 12 miesięcy.81 współpracuje z organami państwa i władzą lokalną w zakresie pobytu cudzoziemców w ośrodkach. W okresie rozpatrywania odwołania cudzoziemiec moŜe korzystać ze świadczeń takich samych. odzieŜy itp. Pracuje tam łącznie około 50 osób zajmujących się przygotowywaniem dokumentów. który wynosi 6 miesięcy od momentu złoŜenia wniosku. Prowadzą takŜe statystykę i zajmują się realizacją świadczeń. Wspomniane świadczenia socjalne związane z pomocą ustają w wypadku: • • • dobrowolnej rezygnacji cudzoziemca z korzystania z nich. Biuro jest partnerem w dwóch projektach: MUR. Podstawową jego funkcją jest rejestracja danych osobowych przywoŜonych tu cudzoziemców i wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu określonej formy pomocy. W wyjątkowych wypadkach. Trafiają tutaj wszyscy cudzoziemcy. organizacjami pozarządowymi206. 207 Zadania te naleŜą do obowiązków prezesa Urzędu i są określone w art. czy teŜ dotyczy pobytu tolerowanego. choć pracują równieŜ absolwenci politologii i afrykanistyki. z przygotowaniem pedagogicznym lub socjalnym. Siedziba Biura mieści się w Podkowie Leśnej – Dębaku. pełniący rolę ośrodka recepcyjnego.

Ich dzieci mają prawo do korzystania z opieki w przedszkolach.in. Wspomniane regulacje dotyczące praw przysługujących cudzoziemcowi. a dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu – do bezpłatnego korzystania z nauki w szkołach podstawowych. nieujawnionych w dotychczasowym postępowaniu informacji. Prawo do korzystania z bezpłatnej nauki na publicznych uczelniach wyŜszych mają jedynie cudzoziemcy. 3. którzy otrzymali decyzję o przyznaniu im pobytu tolerowanego. któremu udzielono u nas schronienia.82 Ponadto wielu cudzoziemców. prawo do świadczeń społecznych na takich samych (równych) zasadach. 8. Ustawa o pomocy społecznej przyznaje cudzoziemcowi. prowadzenia działalności gospodarczej itp. Tego ostatniego prawa są pozbawione osoby. na ile są one skuteczne w przeciwdziałania wykluczeniu uchodźców? Ich efektywność w tym zakresie stała się przedmiotem licznych krytycznych opinii prawnych i organizacji pozarządowych (będzie o tym mowa dalej w pracy). mają słuŜyć jego integracji ze społeczeństwem polskim. Podobnie jest z pomocą integracyjną (w formie pomocy finansowej. gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Podstawy nowoczesnego systemu azylowego zostały wprowadzone do końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku (przede wszystkim Pomoc ta jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji. którym wydano zgodę na pobyt tolerowany. korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. 208 . prawo do zasiłku). m. jakie obowiązują obywateli polskich. któremu udzielono statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany. i na tej podstawie występuje ponownie o przyznanie statusu uchodźcy. decyduje się w odwołaniu na dołączenie dodatkowych. który stanowi rodzaj „kontraktu” zawartego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a uchodźcą. zakres i formy pomocy oraz zobowiązania uchodźcy w zaleŜności od jego sytuacji Ŝyciowej. który określa wysokość. którym przyznano status uchodźcy (o ile zostaną zakwalifikowani w procesie rekrutacji na takich samych prawach jak obywatele polscy). finansowania kursów specjalistycznych lub języka polskiego) udzielaną na 12 miesięcy przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie208. Pytania najwaŜniejsze to takie. czy regulacje i przewidywana pomoc mają charakter „realny”?. Ocena ewolucji systemu przyjmowania uchodźców w Polsce po 1990 roku W zakresie zobowiązań prawnych Polska od początku lat dziewięćdziesiątych wywiązywała się w całości z zobowiązań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych dotyczących uchodźców. Są oni równieŜ zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę i mogą być zatrudniani na tych samych prawach jak obywatele polscy. Mają prawo do rejestracji jako osoby bezrobotne (i korzystania z wszystkich praw związanych z tym statusem.

które istnieją w państwach o większym od Polski doświadczeniu w przyjmowaniu imigrantów? Paradoksalnie pomysł ten pojawił się nawet juŜ na samych początku polskiej przygody z uchodźcami. Projektując optymalne rozwiązania organizacyjne. czy jednolita procedura jest wszędzie przestrzegana. będzie miał te same gwarancje prawne dotyczące jego traktowania? Nie da się jednak wyrównać świadczeń socjalnych lub jakości programów integracyjnych. W praktyce (przynajmniej na razie) nie udało się ustalić wspólnej polityki UE wobec całości problemów migracyjnych (zbyt wiele odmiennych interesów róŜnych państwa stoi tu na przeszkodzie). skutkami orzecznictwa sądów oraz krytycznymi opiniami ze strony organizacji pozarządowych. środków brakowało na wszystko. naleŜałoby więc uwzględniać. cieszono się więc choćby z tego. Ŝe w 2010 r. która będzie miała uprawnienia kontrolne. Zmiany te miały szereg obiektywnych przyczyn związanych z procesami integracyjnymi z UE. Z drugiej strony moŜna postawić pytanie. czy trafi do Polski czy Hiszpanii. czego dziś i jutro będzie się od Polski oczekiwać jako jednego z elementów wspólnego systemu. Ale pozostałe rzeczy dotyczące standardów przyjmowania. w ramach której toczą się postępowania o nadanie statusu uchodźcy w ciągu 17 lat swego istnienia aŜ osiem razy zmieniła swą nazwę. ale znajdujemy się w grupie krajów Unii Europejskiej. zdecydowano. W 1991 r. Jednostka organizacyjna. nie licząc zmian wprowadzanych w ramach wewnętrznych regulaminów MSWiA. Ŝe problematykę azylową z poziomu Zespołu Międzyresortowego umocowano w strukturach administracyjnych ministerstwa spraw wewnętrznych. zwiększającym się napływem uchodźców. ale nadal nie jest ukończona i podlega zmianom. niezaleŜnie od tego. tak aby cudzoziemiec. gdyŜ zaleŜą one od stanu polityki społecznej i uwarunkowań gospodarczych. Jest to związane takŜe z tym. Ŝe prawo musi stale ewoluować i dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji.83 ustawa z 1997 r. Ŝe obecnie nie jesteśmy juŜ państwem zupełnie samodzielnym.). Proces ten będzie trwał nadal. czy niektórych z tych zmian nie moŜna było przewidzieć i uniknąć? Czy nie moŜna było zbudować od początku niezaleŜnego Urzędu Imigracyjnego na wzór tych. a ustawa o cudzoziemcach była zmieniana lub nowelizowana pięć razy. procedur. za wyjątkiem właśnie polityki w dziedzinie azylu. dopóki nie powstanie wspomniany Urząd Imigracyjny z prawdziwego zdarzenia. a mają je realizować krajowe urzędy imigracyjne. jak nam się wydaje. . Pod koniec 2007 r. czy teŜ banalnym stwierdzeniem. Będzie pilnować. które zgodnie z załoŜeniami Traktatu Amsterdamskiego mają realizować wspólną politykę migracyjną. opieki i ochrony mają być takie same w kaŜdym kraju Unii Europejskiej. powstanie wspólna agencja unijna do współpracy w dziedzinie azylu.

gdy dowiemy się. Wymagają nieraz wielokrotnych przesłuchań Antropolog przechadzający się po pokojach budynku MSWiA przy ulicy Batorego raczej w to zwątpi. w jakim celu zostali zatrudnieni. jak: Rada ds. jak to określiła Agnieszka Florczak. Z drugiej strony.84 Z wprowadzanych zmian prawnych osoby. nie moŜna przy tym nie zauwaŜyć. Nie ma więc obecnie takiej siły w Polsce. ile osób faktycznie zajmuje się wnioskami od osób ubiegających się o status uchodźcy (na początku było ich pięć. Instytucje te miały duŜe znaczenie dla poprawy jakości świadczonego prawa. Ŝe rozwój systemu odbywał się zgodnie z prawem Parkinsona – w kierunku coraz większej rozbudowy biurokracji. odnosiły niewielkie korzyści. Ŝe procedury uchodźcze odbiegają swym charakterem od innych procedur administracyjnych. Czy taki kierunek rozwoju przybliŜa nas do powstania Urzędu Imigracyjnego?209 WaŜnym problemem pozostaje długość oczekiwania uchodźców na decyzję w sprawie nadania im statusu uchodźcy. nie licząc departamentów. była dość wąska. Tworzony system od początku swego istnienia wyraźnie nie był w stanie dać sobie z tym rady. 209 . uchodźcy). a ile zatrudnionych jest w całej otaczającej ich infrastrukturze. Podobnie wprowadzenie prawa do abolicji i statusu pobytu tolerowanego likwidującego zjawisko nielegalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce byłoby równieŜ właściwym krokiem. W praktyce jednak. Odnosi bowiem wraŜenie. jak podczas afrykańskich palawerów. Gdyby zabrakło nagle uchodźców. Uświadomimy to sobie zwłaszcza wtedy. aby moŜna było skrócić te procedury. Znalazły w niej swoje miejsce tak potrzebne instytucje. zatrudniania coraz większej ilości ludzi. kontrolnych czy prawnych (obecnie około dwustu). jakby obserwował zastygłych w bezruchu z powodów nicnierobienia Afrykanów „czekających na czas” czy teŜ gwarzących ze sobą o niczym. których one dotyczyły najbardziej (tzn. choć zazwyczaj nie tych. wynajdywania sobie nowych zadań. PrzełoŜeni jednostki na krytykę tych opóźnień wyjaśniali (zgodnie z prawdą). praktyka szerszej niŜ dotąd współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uchodźców. czy Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia. w którym urzędnicy powinni przygotować decyzję i udzielić zainteresowanemu odpowiedzi miał wynosić 3 miesiące. tworzenia kolejnych komórek administracyjnych. z uwagi na krótki okres obowiązywania tego prawa oraz brak jego nagłośnienia w środkach masowego przekazu tak niestety nie jest. Procedury uchodźcze są częścią postępowania administracyjnego i jak w wielu innych sprawach okres. Instytucja zaczynała od dwóch pokoi w budynku przy ulicy Koszykowej. gdyŜ przestrzeń między „humanitaryzmem a pragmatyzmem”. Uchodźców. a obecnie liczba zwiększyła się do dwudziestu). w biurach finansowych. których tam trzeba było najbardziej. Od początku przyjmowania uchodźców termin ten był stale notorycznie niedotrzymywany i pozostawał fikcją prawną. to znaczna część tych urzędników mogłaby się zajmować sama sobą i nawet nie zauwaŜyliby. które zostały przeniesione do głównego gmachu MSWiA przy ulicy Batorego. dziś zaś zajmuje cały ten budynek i nowy gmach przy ulicy Taborowej.

Ŝe moŜna byłoby to zrobić. co równieŜ przedłuŜało całe postępowanie (same te konsultacje były równieŜ fikcją). W zasadzie okres oczekiwania na decyzję nie powinien być naszym zdaniem dłuŜszy od pierwotnie zakładanych 3 miesięcy. Ŝe to urzędnik czeka na uchodźcę. ale i formalnie są odpowiedzialni za podejmowane decyzje. to konsekwencją tego było gwałtowne narastanie innych nie załatwionych w terminie spraw. rozliczany z liczby przygotowanych decyzji. [były pracownik Urzędu]. jak i państwa przyjmującego. . wydłuŜono do 6 miesięcy oraz zrezygnowano z zasięgania opinii ministra spraw zagranicznych. ale w dalszym ciągu sytuację w tym względzie nie moŜna uznać za zadowalającą. Prawdą jest. która odróŜnia je od tych znajdujących się w państwach europejskich. Zmiana ta urealniła faktyczny okres oczekiwania zainteresowanych na decyzję. jest niekorzystny zarówno z punktu widzenia uchodźcy. Ŝe urzędnik prowadzący te sprawy otrzymywał co tydzień do rozpatrzenia wiele łatwych lub podobnych do siebie przypadków. zgromadzenie specjalistycznej odpowiednio wiedzy długo dotyczącej trwać. które bez trudu rozstrzygał. Cechą charakterystyczną naszych struktur administracyjnych. zostawiał trudniejsze przypadki na później. Ŝe obecnie jest z tym nieco lepiej niŜ w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pytanie. które odbiegały od rutyny lub były wyjątkowo trudne. takŜe wówczas której (lata musi Wymagano dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku) dodatkowej konsultacji z ministrem spraw zagranicznych. Urzędnicy ci nie tylko faktycznie. Wyglądało to tak.85 zainteresowanych. jak wykaŜemy to w następnych rozdziałach. co odpowiada faktycznej kwalifikacji tych osób. a potem w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poza nimi były jednak i takie. Jeśli zajął się powaŜniejszą sprawą. W Niemczech osoby prowadzące dane postępowanie. a nie odwrotnie. Pracownik. broniąc ich ewentualnie przed sądem. powielając poprzednie decyzje. Poza tym opinie ministra spraw zagranicznych zastąpiono zasięganiem opinii w Urzędzie Ochrony Państwa. mają wyŜszą niŜ u nas rangę. ale w większości wypadków takŜe niepotrzebnie przedłuŜało procedurę. czy to jest w ogóle moŜliwe? Jeden z nie pracujących juŜ w tym systemie decydentów udzielił na to pytanie znaczącej odpowiedzi: Oczywiście. a to byłoby zupełnie nie do pomyślenia. gdyŜ długi okres oczekiwania na decyzję i biernego przebywania w ośrodku. co moŜe było bardziej uzasadnione. zajmując się tymi łatwiejszymi. przygotowujące decyzję. krajów pochodzenia. których opracowanie zajmowało nawet kilka tygodni. choć nie we wszystkich sprawach. Racje te po części zostały uznane i okres przygotowania decyzji w ustawie z 1997 r. podpisując się pod nimi. jest utrzymujący się stale w ich ramach wysoki stopień centralizacji i hierarchizacji. ale wówczas okazałoby się. W praktyce problemem stała się zbyt duŜa liczba wniosków przypadająca na małą liczbę pracowników.

tego typu specjaliści są zaledwie anonimowymi wyrobnikami. 50-51 210 . które odciskają się na czyimś Ŝyciu. formalnie ich nie podejmują. Warszawa .86 W Polsce jest odwrotnie. por. Specjaliści faktycznie je przygotowujący. potem prezes. Wydaje się. z 2003 r. co moŜe być przyczyną pewnej ich niefrasobliwości w tym zakresie. czy naleŜy ją kontynuować. które obejmowały łącznie ponad 60 tys. nie mają z kolei wystarczającej wiedzy na temat tych spraw. od 2004 r. Prawie nigdy nie zdarza się. Sprawdzają je tylko pod kątem poprawności zastosowania w nich podstawy prawnej oraz ewentualnych błędów językowych. obecnie szef. wnioski o nadanie tego status. Maciejko (red. gdyŜ mógł on obejmować więcej niŜ jedną osobę.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy. czy moŜe nawet głębiej – częścią polskiej tradycji administracyjnej. Informacja Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2007 ustawy z dnia 13 czerwca 2004 r. MSWiA. Por. Zakończenie Polska od momentu podpisania Konwencji Genewskiej i decyzji o przyjmowaniu uchodźców przyjęła od 1992 r. ale podejmuje je (formalnie) najpierw minister. U. do 2007 r. marzec 2008. osób (60 391). ze w okresie 2004 – 2007 ponad 30% osób aplikujących o status w naszym kraju korzystało z ustawowej ochrony prawnej (uchodźczej i tolerowanej)210. 12. Polskie Forum Migracyjne – UNHCR. aplikantów (2 076). Wniosków o nadanie tego statusu było mniej. Integracja uchodźców w Polsce w liczbach. aby zanegowali decyzję podjętą przez danego merytorycznego specjalistę. a ostatecznie naczelników wydziałów. A. PrzełoŜeni podpisujący je. dlaczego specjalistom prowadzącym dane sprawy nie moŜna nadać tego typu uprawnień. nr 28. Skłania bowiem do „umywania rąk” i nie brania nie tylko prawnej. Pytanie. Warsaw. s.9. ale i moralnej odpowiedzialności za skutki swoich decyzji. poz. a później bronić ich osobiście przed sądem. December 2007. zm. pozostaje waŜnym wyzwaniem w tym zakresie. aby mogli we własnym imieniu wydawać i podpisywać podjęte decyzje. Zdejmuje to z nich znaczną część odpowiedzialności za te decyzje. 3. Takie jest tło statystyczne naszej historii o uchodźcach. The 2007 SOPEMI Report for Poland. E. Recent Trends in International Migration. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.) przyznano go 7 578 osobom. 1176 z późn. co do której moŜna mieć wątpliwości.). cedując prawo do jej podpisu na dyrektorów biur i departamentów. Kępińska. “CMR Working Papers” nr 29. A. Ŝe system ten jest pozostałością po poprzednim ustroju politycznym. Oznacza to. Kosowicz. Z kolei od momentu wprowadzenia statusu „pobytu tolerowanego” do naszego prawa (tj. Status uchodźcy otrzymało w tym okresie zdecydowanie mniejsza grupa osób – trochę ponad 2 tys. Warszawa 2008. s. Przygotowują decyzje.

211 212 A. A. których przyczyny przyjazdu do nas mają podłoŜe międzynarodowe211. Ŝe mimo.]. jak powiedział jeden z urzędników... Dobrym przykładem rozwoju (biurokratyzacji) jest teŜ liczba artykułów prawnych instytucji. Odciska się tutaj ta cecha kaŜdej polityki migracyjnej.] to problem miał raczej medialny niŜ polityczny wydźwięk i przeszedł bez większego echa [pracownik Urzędu].. Gdyby na granicy stanęło 50 tysięcy. Do pewnego stopnia moŜna to potraktować jako dobry wskaźnik „otwartości” międzynarodowej naszego kraju. Politycy się więc nim nie interesują. Co znaczy bowiem dla nich 7-10 tys. czy teŜ jakościowo. Kicinger. 22. Zaczniemy ten temat od dyskusji dotyczącej przyczyn wyjazdu z kraju i wyboru Polski. to przedmiotem jej regulacji są osoby (zjawiska). s. ile osób pobiera dziennie zupę na Dworcu Centralnym. która polega na tym. To moŜe wyjaśniać. Uchodźcy w Polsce jak dotąd nigdy nie nabrali wydźwięku politycznego w odróŜnieniu do innych krajów Europy zachodniej212. jak staliśmy się elementem globalnego świata w ruchu. Został stworzony rozbudowany system prawny oraz instytucji. Polityka emigracyjna II Rzeczypospolitej. Nawet gdy czasami zdarzają się te nieszczęsne historie w rodzaju tej kobiety z trójką dzieci. Europeizacja polskiej polityki. Ŝe jest ona polityką wewnętrzną. . gotowych do ich przyjmowania.. 226-227. kulturowe) odzwierciedla z jednej strony konflikty zbrojne i zmiany geopolityczne w róŜnych częściach świata. Weinar. „CEFMR Working Paper” 2005. dlaczego były i są trudności w rozwoju systemu azylowego w Polsce od samego początku jego istnienia...87 Ich pochodzenie narodowe (regionalne. nr 4. a z drugiej pokazuje. którą zajęła się sama pani prezydentowa [. to moŜe wtedy [. ubiegających się o status uchodźcy rocznie.. to tyle. s 43-47. Od „starej” ustawy o cudzoziemcach (zawierającej kilkanaście artykułów) do 147 artykułów w ustawie o udzielaniu ochrony cudzoziemcom oraz 167 w ustawie o cudzoziemcach – łącznie 314!). Dla nas jednak pozostają najwaŜniejsze reakcje i przyjmowane strategie przez uchodźców wobec obowiązującego prawa i dokonywanych w nim zmian. jakie w ciągu ostatnich osiemnastu lat zostały przyjęte. Nie stali się problemem społecznym waŜącym liczbowo. gdyŜ nie jesteśmy juŜ krajem zamkniętym na innych i potrzebujących.

88

Rozdział IV. Przyczyny i drogi napływu do Polski uchodźców. Wyniki badania sondaŜowego oraz przypadek Czeczenów

4.1. Wstęp Ubieganie się o status uchodźcy wiąŜe się z opuszczeniem swojego miejsca zamieszkania i kraju pochodzenia. Osoby takie wjeŜdŜają często do Polski (podobnie, jak i do innych krajów UE) jako turyści, biznesmeni, studenci itp. lub teŜ próbują nielegalnie przekraczać nasze granice. Sam sposób wyjazdu ze swojego kraju pochodzenia oraz droga przebyta do naszego kraju przez osobę, która uwaŜa się za prześladowaną, a następnie składa wniosek o uznanie siebie za uchodźcę, ma duŜy wpływ na jej dalsze losy, a takŜe prawa i standardy jej traktowania przez odpowiednie instytucje państwa213. WiąŜe się to ściśle z

B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania, Katowice 2004, s. 87-97.

213

89 dyskusją na temat przeciwdziałania nielegalnym migracjom oraz podejmowanymi wysiłkami na tym polu przez państwa członkowskie UE214. Dla badacza analiza przyczyn wyjazdu i sposobów dotarcia do naszego kraju kandydatów na uchodźców moŜe mu powiedzieć, kto w danym społeczeństwie decyduje się na wyjazd (z jakich jego grup i segmentów społecznych?), dlaczego (jakie przyczyny

zmuszają daną osobę lub ich grupę do wyjazdu?), jakie środki wykorzystuje do tego celu oraz jaki kraj i dlaczego akurat ten wybiera jako miejsce docelowe składania wniosku azylowego? Odpowiedzi na te pytania naleŜą obecnie do najŜywiej dyskutowanych i stanowią jedno z waŜniejszych wyzwań we współczesnych zainteresowaniach nad migracjami międzynarodowymi w ogóle215. Przyczyniły się one takŜe do powstania metody „etnosondaŜu”, łączącego badanie „tam” (miejsce zamieszkania) i „tu” (obecne miejsce zamieszkania migranta)216. W tym rozdziale pragniemy spojrzeć na badane przez nas osoby właśnie od strony przyczyn ich wyjazdu z kraju (regionu) zamieszkania i dróg dojazdu do naszego kraju. Specjalną uwagę poświęcimy zbiorowości uchodźców pochodzących z Czeczenii, którzy w ostatnich siedmiu latach dominowali liczebnie wśród osób aplikujących o nadanie w Polsce statusu uchodźcy.

4.2. Kraj pochodzenia, narodowość oraz cechy demograficzne badanej zbiorowości uchodźców (w świetle wyników badania sondaŜowego) Kraj pochodzenia (narodowość). Do najwaŜniejszych elementów opisujących kondycję uchodźców w Polsce (podobnie, jak i w innych krajach) naleŜy ich narodowość oraz kraj pochodzenia (obywatelstwa). Świadczy on z jednej strony o zakresie konfliktów i sile zagroŜeń dotykających określone narodowo grupy osób, a z drugiej strony zaświadcza równieŜ o drodze prowadzącej do naszego kraju i róŜnicach kulturowych wobec społeczeństwa przyjmującego. Struktura pochodzenia geograficznego i narodowości respondentów badanych w ramach sondaŜu odpowiadała, tak jak to juŜ pisaliśmy w rozdziale pierwszym, strukturze osób aplikujących o nadanie statusu uchodźcy w Polsce w latach 2004 i 2005. W grupie
B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się o status uchodźcy..., s. 123–124; I. Oleksiewicz, Uchodźcy w Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Rzeszów 2006, s. 51-62. 215 A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, „Prace Migracyjne” nr 49, Warszawa listopad 2003; D. Praszałowicz, Teoretyczne koncepcje procesów migracji, „Przegląd Polonijny” 2002, nr 4. 216 A. Górny, Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego w badaniach nad migracjami, “Prace Migracyjne” nr 20, Instytutu Studiów Społecznych UW, Warszawa, listopad 1998, s. 16-21.
214

90 badanych dominowały osoby pochodzące z terenów Federacji Rosyjskiej (wraz z Czeczenią i Dagestanem), stanowiąc trzy czwarte naszych badanych. Jak mówi jeden z prawników zajmujących się uchodźcami Polsce w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dwoma grupami osób aplikujących o ten status: po pierwsze są Rosjanie, mówię Rosjanie, bo mają obywatelstwo rosyjskie, deklarujący narodowość czeczeńską i takie odrzuty z przemytu, z Pakistanu, z Indii, gdzie wiadomo, Ŝe to jest normalny przemyt. Przemyt ludzi, którzy gdzieś tam przypadkiem się znajdują w Polsce, bo przemytnik ich oszukał i oni z Afryki przyjeŜdŜają bez dokumentów do zweryfikowania, gdzie widać, Ŝe to jest normalny przemyt. I to są dwie grupy, które są teraz u nas. Szczególnie teraz, kiedy za chwileczkę uruchomi się system… i dokument polski będzie na całą Europę [fragment wywiadu z prawnikiem zajmującym się uchodźcami w Polsce]. Kraj pochodzenia respondentów był silnie związany z ich narodowością. Przeszło połowa naszych badanych – 53,5% (107 osób) zadeklarowała narodowość czeczeńską. Nie wszystkie jednak z tych deklaracji moŜna uznać za wiarygodne, gdyŜ bycie lub nie Czeczenem było jednym z najwaŜniejszych argumentów przy ubieganiu się w naszym kraju o status uchodźcy: Jeśli jesteś Rosjaninem, jedziesz to Moskwy i pracujesz. Jeśli jesteś Czeczenem, jedziesz do Moskwy i nie ma dla ciebie pracy. Jeśli jesteś Czeczenem nie ma dla ciebie mieszkania, jeśli chcesz wynająć [Czeczenka]. Przedstawiciele innych grup etnicznych, zwłaszcza z regionu Kaukazu (Osetyjczycy, Ingusze, Lezgini, Kabardyńcy, Bałkarzy)217, a nawet rdzenni Rosjanie podają się w Polsce za Czeczenów. Zwracają na to uwagę przede wszystkim sami Czeczeni: Pozytywy wcale niekoniecznie Czeczeńcy dostają, tylko nie wiadomo kto, co to podają się za Czeczenów [J.K. 34]. W świetle badania pochodzenie etniczne z terenów byłego ZSRR zadeklarowało 22,5% badanych, narodowość rosyjską – 3,5% (7 osób). Inne narodowości stanowiły 20% (40) badanej zbiorowości, a jedna osoba (0,5%) jej nie podała. Taki układ pochodzenia narodowego (regionalnego) osób starających się u na o status uchodźcy stanowił powaŜny problem i wyzwanie dla administracji218. Jak mówi jeden z urzędników: od trzech, czterech lat w zasadzie w procedurach uchodźczych jest monokultura Czeczenii. Kiedyś to była cała plejada krajów pochodzenia, gdzie moŜna było rzeczywiście coś odkryć, czegoś się dowiedzieć, przeskoczyć z jednego obszaru na drugi. W tej chwili w zasadzie to całe towarzystwo tłucze jeden temat. Mało tego, z uwagi na to, Ŝe nie dopatrzono
A. Furier, Historyczne aspekty kulturowego zróŜnicowania Kaukazu, "Sprawy Narodowościowe. Seria nowa" 2000, nr 16-17, s. 65-93. 218 B. Esser, B. Gladysch, B. Suwelack, The situation of Chechen asylum seekers and refugees in Poland and effects of the EU Dublin II Regulation, DV/5589115EN.doc, Brussels February 2005; por. następującą wypowiedź: Polska zajmuje się uchodźcami z Czeczenii, Ŝeby zaszkodzic Rosji. Dlatego Polacy opiekują się wrogami Rosji, a mniej uchodźcami, którzy nie są “politycznie uŜyteczni” [WF3- Afryka2] .
217

91 pewnych procedur prawnych na jakimś etapie, oni składają te ponowne wnioski, które są wnioskami tak naprawdę fikcyjnymi, bo to jest ta sama osoba, ten sam temat, co powoduje głębokie frustracje u tych ludzi, bo ci ludzie zaczynają się przemieniać w pewne roboty. Mało tego, od początku napływu Czeczenów do Polski wydano 60 mln euro na nich, czy dolarów. Słuchajcie, jeŜeli w naszych ośrodkach przebywa ponad 5 tys. ludzi kaŜdego dnia, no to, to są takie kwoty [...] Ja mam ostatnie dane na biurku u siebie. Jest 4 tys. 400 w ośrodkach i około 700 osób w systemie kwaterowania pozaośrodkowym. Czyli jest grubo powyŜej 5 tysięcy. I taki stan mniej więcej się ciągnie… Teraz jest duŜa zwyŜka… Jest w tej chwili 17 ośrodków dla uchodźców. [wywiad z pracownikiem Urzędu ds. Cudzoziemców]. Płeć, wiek oraz stan rodzinny. Z perspektywy podziału na płeć w badanej grupie nieznacznie dominowali męŜczyźni, którzy stanowili przeszło jej połowę – 56% (112 osób), wobec 44% kobiet (88). DuŜa stosunkowo liczba kobiet, a takŜe dzieci i osób w wieku zaawansowanym znajdujących się wśród uchodźców przebywających w Polsce wynika w duŜej mierze z rodzinnego charakteru migracji czeczeńskich. Nie spotyka się wśród uchodźców czeczeńskich samotnych kobiet. Te, których męŜowie zginęli, podróŜują pod opieką braci, starszych synów lub przebywają w większej grupie, którą kieruje starszy męŜczyzna. Często decyzje migracyjne podejmowane są przez wszystkich mieszkańców wioski. Pieniądze na wyjazd zbiera się od znajomych i członków duŜej rodziny, a nawet całego klanu (tejpu). Na przykład dla ojca lub syna, któremu grozi pobór do rosyjskiego wojska, obowiązkowo zbiera się pieniądze od wszystkich krewnych. Za nim wyruszają zwykle następni członkowie rodziny, dla których pieniądze zbiera się w ten sam sposób: Wszyscy krewni nam pomogli. Mój mąŜ ma 6 braci i siostrę, matka ma siostrę. Ja ma 4 siostry, 2 braci i duŜo krewnych. Wszyscy się złoŜyli na nasz wyjazd [Czeczenka]. W grupach uchodźców innych narodowości dominują przewaŜnie samotni, młodzi męŜczyźni. Wśród naszych badanych nie było osób małoletnich (poniŜej 17. roku Ŝycia), którzy stanowią blisko połowę (43%) spośród uchodźców deklarujących narodowość czeczeńską. Zdecydowana większość z nich to dzieci poniŜej 13. roku Ŝycia (88% wszystkich dzieci), w tym 51% to dzieci w wieku do 7 lat. Oznacza to, Ŝe ponad połowa dzieci uchodźców nie podlega obowiązkowi szkolnemu i cały swój czas spędza na terenie ośrodków. Z uchodźców pochodzenia nie-czeczeńskiego przebywających w ośrodku na Siekierkach zarejestrowano w okresie badań tylko dziesięcioro dzieci (ok. 3% pensjonariuszy tego ośrodka). Nasi badani to w większości osoby posiadające rodziny. Twierdziło tak ponad trzy czwarte respondentów – 76,1% (150 osób), z czego większość przebywa z nią w naszym kraju – 62,9% (124). Co dziesiąty – 10,7% (21) pozostawił ją w swoim kraju pochodzenia, a

92 2,5% (5) deklarowało, Ŝe Ŝyje ona w jednym z krajów Unii Europejskiej. Były to zazwyczaj rodziny wielodzietne, posiadające co najmniej troje dzieci (51%). Blisko jedna czwarta naszych badanych deklarowała swój status jako „samotnych”, a od 3 osób nie uzyskaliśmy danych na ten temat. Wywiadami zostały objęte osoby w wieku od 17. do 74. roku Ŝycia. Pod względem wiekowym dominowała kategoria w wieku przed ukończeniem 40. roku Ŝycia (w przedziale wiekowym od 23 do 39 lat), stanowiąca przeszło połowę badanej przez nas zbiorowości (54,5%). Z kolei osoby w przedziale wiekowym 40–49 lat stanowiły prawie jedną czwartą badanej zbiorowości – 23,5% (47 osób), a w przedziale od 17. do 22. roku Ŝycia prawie jedną piątą – 16% (32). Tylko 4,5% respondentów określiło swój wiek w przedziale od 50. do 58. roku Ŝycia, a 1,5% (3 osoby) zadeklarowało ukończenie 64 lat. Z perspektywy demograficznej nasi respondenci stanowili zbiorowość ludzi dojrzałych, ale jeszcze stosunkowo młodych (po pięćdziesiątce jest ich jedynie 6%), będących w wieku produkcyjnym i „na dorobku”, posiadających rodziny i z nimi występujących o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Ta specyfika mogła decyduje tak o motywach opuszczenia swojego kraju, jak i o problemach adaptacyjnych w ośrodkach dla cudzoziemców. Wykształcenie formalne. Na podstawie deklaracji badanych moŜna wyciągnąć wnioski, Ŝe są oni zbiorowością stosunkowo dobrze wykształconą. Jedynie co siódmy badany (14%; 28 osób) przyznawał, Ŝe posiada tylko wykształcenie podstawowe (wraz z umiejętnością czytania i pisania), prawie 60% deklarowało uzyskanie wykształcenia średniego (59,5%; 119), 15,5% ponad-średniego (31 osób), wraz z licencjatem, oraz 10,1% wyŜszego (20). NaleŜy pamiętać o trudnościach w ocenie poziomu wykształcenia badanych nie tylko ze względu na fakt samej ich deklaracji (w niektórych przypadkach moŜna podejrzewać tendencję do zawyŜania faktycznie posiadanego wykształcenia), ale przede wszystkim ze względu na róŜnorodność systemów edukacji szkolnej istniejącej w Federacji Rosyjskiej i innych krajach pozaeuropejskich. Rzeczywista jakość tego wykształcenia moŜe być bardzo róŜna, związana nie tylko z ogólnym poziomem szkolnictwa w kraju pochodzenia, ale równieŜ z warunkami, w jakich się ono odbywało (np. podczas wojny)219. Stosunkowo wysoki poziom deklarowanego wykształcenia formalnego badanych nie przekłada się na posiadanie specjalnych umiejętności zawodowych. Do pewnego stopnia jest to skutkiem młodego wieku większości uchodźców, a w wypadku Czeczenów faktu, Ŝe do podjęcia pracy zawodowej zostali zmuszeni juŜ w okresie wojny: Czasu nie było, bo wybuchła wojna [Czeczen]. Jedynie co szósty respondent (16,2%; 32 osoby) zadeklarował
219

ZbliŜone dane dotyczące wykształcenia otrzymała I. Koryś, Audyt umiejętności osób ubiegających się o status uchodźcy, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Warszawa 2008, s. 14-15.

93 posiadanie specjalnych umiejętności zawodowych, poświadczonych specjalnym certyfikatem. Reszta badanych takich umiejętności nie posiadała (83,8%, 165 osób). Istotną rolę odgrywa znajomość języków obcych. Prawie 60% badanych zadeklarowało brak znajomości jakiegokolwiek języka obcego (59%, 118 osób), natomiast pozostała część, czyli 41% (82), zadeklarowała znajomość przynajmniej jednego języka. Wśród tej grupy najbardziej powszechnie znanym językiem jest język angielski (65,9%; 54), rosyjski (26,8%; 22) oraz polski (19,5%; 16). Ale połowa z nich oceniła ich znajomość jako złą (47,5%; 39), a reszta jako średnią (15,9%; 13) lub dobrą. Mimo wysokiego poziomu wskazań na brak znajomości języka obcego, większość badanych uchodźców w praktyce zna przynajmniej jeden język, który nie jest ich językiem domowym, w stopniu umoŜliwiającym porozumiewanie się. Niski wskaźnik znajomości języków obcych wynika z tego, Ŝe większość nie-rosyjskich uchodźców z terenów Federacji Rosyjskiej (w tym z Czeczenii) nie podaje języka rosyjskiego jako obcego. W wielu przypadkach spowodowane to moŜe być tym, Ŝe rosyjski rzeczywiście jest dla nich językiem domowym, gdyŜ nie znają języka czeczeńskiego. Nawet jednak gdy znają czeczeński, to większość Czeczenów nie spostrzega rosyjskiego jako obcego (jest to oficjalny język Federacji Rosyjskiej, czyli państwa, z którego pochodzą,. Brak znajomości czy raczej niedostateczna znajomość języka rosyjskiego dotyczy najczęściej tylko najsłabiej

wykształconych kobiet i niektórych starszych męŜczyzn, pochodzących głównie z górskich rejonów Czeczenii lub Dagestanu. Znajomość natomiast innych języków poza domowym i rosyjskim jest wśród uchodźców z Federacji Rosyjskiej bardzo mała. Nawet jeśli zdarza się, Ŝe pojedyncze jednostki z tamtego rejonu deklarują znajomość któregoś z języków zachodnich (najczęściej angielskiego lub niemieckiego), to jest to znajomość uniemoŜliwiająca porozumiewanie się: W szkole uczyłam się niemieckiego, ale znam tylko kilka słów [Czeczenka]. Niektórzy muzułmanie z Federacji Rosyjskiej deklarują teŜ niekiedy słabą znajomość arabskiego, w praktyce jednak ogranicza się ona tylko do znajomości niektórych religijnych zwrotów w tym języku. Natomiast w wypadku uchodźców spoza obszarów byłego ZSRR, jak np. z Afryki czy Azji Południowej, względnie dobra znajomość jednego europejskiego języka, który jest często urzędowym językiem w danym kraju (angielskiego, rzadziej francuskiego), jest zazwyczaj normą, choć oczywiście zdarzały się wyjątki, zwłaszcza wśród uchodźców, którzy przyjechali do Polski w większej grupie. Uchodźcy z Afryki i Azji niekiedy deklarują równieŜ znajomość innych języków występujących w regionie, z którego pochodzą (np. arabskiego, suahili, urdu, hindi), lub znajomość języka któregoś z krajów, w których przebywali dłuŜej na

94 swojej drodze uchodźczej (niektórzy chwalili się znajomością np. szwedzkiego czy rosyjskiego). Znajomość języka polskiego wśród ogółu uchodźców z ośrodków zaleŜy głównie od długości okresu pobytu w Polsce, motywacji do jego nauki, intensywności kontaktów z Polakami oraz wieku. Osoby młodsze, przebywające w Polsce, co najmniej dwa lata i znające wcześniej język rosyjski zazwyczaj lepiej lub gorzej potrafią się juŜ porozumieć w języku polskim na niezbyt skomplikowane tematy. Większość badanych nie posiada takŜe znajomości podstaw obsługi komputera. Deklaruje tak prawie dwie trzecie całej badanej grupy (63,5%; 127 osób), zaś pozostała część stwierdziła, Ŝe posiada takie umiejętności. Jeszcze mniejsza jest znajomość poruszania się w Internecie, do której przyznaje się prawie jedna trzecia badanych (31,5%; 63), zaś reszta twierdzi, Ŝe jeszcze nie posiadła tej umiejętności220. PołoŜenie zawodowe. Badanych pytaliśmy o posiadane formalne tytuły zawodowe oraz ostatni pełniony zawód przed przyjazdem do Polski. Ponad 40% badanych (40,5%; 81 osób) nie posiada Ŝadnego zawodu, zaś pozostali dzielą się na prawie trzy równe kategorie: pełniący funkcje kierownicze, kontrolne lub zawody inteligenckie – 20,5% (41), pracownicy umysłowi i robotnicy wykwalifikowani – 18,5% (37) oraz pracownicy fizyczni (robotnicy, rolnicy itp.) – 20,5% (41). Zaskakuje tak wysoki odsetek osób nieposiadających formalnych kwalifikacji zawodowych. Przed przyjazdem do Polski tylko jedna piąta z nich nie pracowała (19,2%; 38 osób), zaś reszta szukała tego zatrudnienia w handlu i pracach fizycznych – 34,3% (68), w pracach dorywczych – 14,1% (28), pełniła funkcje kierownicze i kontrolne – 12,1% (24) lub teŜ pracowała w zawodach umysłowych i wymagających kwalifikacji – 20,2% (40). Wyniki odpowiedzi na to pytanie mogą, więc wskazywać na pewien zachodzący proces degradacji zawodowej i społecznej (a co za tym idzie, takŜe i finansowej) badanych w kraju pochodzenia. Badania jakościowe w pełni potwierdziły te wyniki. MęŜczyźni deklarujący wykonywanie pracy zawodowej w swoim kraju pochodzenia wymieniali najczęściej takie zawody, jak: taksówkarz, kierowca, mechanik, traktorzysta, trener, wojskowy, robotnik budowlany, radiomechanik, rzeźnik, kucharz, urzędnik, nauczyciel. Większość kobiet, (która, jak wiadomo pochodzi z Czeczenii) przyznawała, Ŝe nie posiada Ŝadnego wyuczonego zawodu i do tej pory opiekowała się jedynie domem i dziećmi w swoim kraju pochodzenia.

Podobne wyniki dotyczące obsługi komputera i korzystania z Internetu otrzymała I. Koryś, umiejętności osób ubiegających się o..., s. 17.

220

Audyt

95 Pojedyncze kobiety wymieniały zawód: manicurzystki, pielęgniarki, prawnika, krawcowej, kasjerki, ekspedientki. Odpowiedzi na otwarte pytania dotyczące wykonywanych zawodów wskazywały, Ŝe deklaracje te nie zawsze oznaczały dłuŜszą pracę w tym zawodzie i rzeczywiste nabycie określonych umiejętności. Pytani o zawód uchodźcy odpowiadali np.: Prawnik, jestem prawnikiem... ale pracowałam w szpitalu... nie mogłam się do końca douczyć [Czeczenka]; Jestem lekarzem, ale tak wyszło, Ŝe zajmowałem się handlem [Etiopczyk]; Kocham zwierzęta, chciałbym mieć spokojną pracę rolnika [Ugandyjczyk]; Radiomechanik jestem, ale niedokończony... Pomagałem kuzynowi robić detonatory do bomb [Czeczen]; Mechanik samochodowy, ale nie lubię samochodów, 4 lata pracowałem na budowie [Czeczen]. Z drugiej strony wiele osób przyznających, Ŝe nie posiadają Ŝadnych formalnych umiejętności: Ja potrafię tylko strzelać. Niczego nie zdąŜyłem się nauczyć [Czeczen], starały się jednak przekonać pytającego, Ŝe nie jest tak do końca: Ale potrafię pracować na budowie, pracować w komunikacji albo Umiem przy domu pracować: sprzątać, gotować, dziećmi się zająć, szyć umiem..[Czeczenka] lub Ja byłam nauczona handlować, na handel jeździłam [Czeczenka]. W wypadku pracy zawodowej kobiet wykonywanej poza domem, które w zdecydowanej większości pochodzą z Czeczenii, ujawnił się w trakcie badań wyraźny problem natury kulturowej, związany z ich tradycyjnym statusem w społeczeństwie oraz rolą matki i gospodyni domowej w rodzinie221. O ile, bowiem edukacja kobiet jest w społeczeństwie czeczeńskim nawet poŜądana, a wykształcenie ich dodatkowym walorem, to praca poza domem, zwłaszcza młodej Ŝony, przynosi tylko ujmę męŜowi. Nawet te kobiety, które zdobyły jakieś umiejętności zawodowe, nigdy nie pracowały zawodowo albo robiły to przez bardzo krótki okres czasu, do wyjścia za mąŜ. Potem poświęcały się juŜ głównie obowiązkom domowym, która to rola jest bardzo wyraźnie przypisana kobietom w społeczeństwie czeczeńskim222. Obowiązkiem męŜa natomiast jest zadbanie o utrzymanie rodziny, a więc i podjęcie pracy zawodowej. Co więcej, uchodźcy czeczeńscy takŜe w Polsce przewaŜnie negatywnie oceniali pracę zarobkową kobiet, wiąŜąc ją z destrukcyjnym wpływem na funkcjonowanie rodziny, zaniedbywaniem domu, dzieci i męŜa. Wielu z nich twierdziło, Ŝe nigdy do tego nie dopuszczą. Pozycja kobiet nie jest jednak przez samych Czeczenów (w tym takŜe same

221 222

Por. I. Koryś, Audyt umiejętności osób ubiegających się o.., s. 23-25. Ogólnie rzecz biorąc dotyczy to takŜe wielu innych tradycyjnych społeczeństw muzułmańskich. Islam z jednej strony ogranicza rolę kobiety w sferze publicznej, z drugiej podkreśla jej znaczenie w sferze domowej. Poza tym wymaga od męŜczyzn opieki nad kobietami w tym zapewnienia im środków do Ŝycia. Kobieta, której mąŜ nie jest w stanie ją utrzymać ma nawet prawo do społecznie akceptowanego rozwodu. Dlatego teŜ mąŜ pracującej kobiety naraŜa się na krytykę a nieraz pogardę ze strony swojego środowiska, jako ten, który nie jest w stanie wypełnić obowiązków męŜa i opiekuna swojej Ŝony.

: Wszystkie wygody były? – Słuchaj. prąd..5% (9) nie potrafiło sprecyzować swojego zdania w tej sprawie. jego wieku i pozycji społecznej. Ŝe określenia „dobre” czy „złe” są względne. Pytający posądzany był o kierowanie się stereotypami. i zaleŜą nie tylko od połoŜenia ekonomicznego kraju pochodzenia rozmówcy. Wzrasta jako męŜatki. Cała sfera domowa naleŜy do nich. choć oczywiście naleŜy zauwaŜyć. NajniŜszy jest przed wyjściem za mąŜ. to. ale i od tego. Większość rozmówców podkreślała takŜe skwapliwie. studenta z Kamerunu oznaczały mieszkanie z dwoma osobami w pokoju w akademiku z aneksem kuchennym i łazienką na korytarzu.. radio. Stawicki. bowiem wiadomo. „Polityka Społeczna” 2003. Z drugiej strony. nr 4. Dla pięćdziesięcioletniej gospodyni domowej z Czeczenii mieszkanie cztero-pokojowe w bloku lub własnym domu jednorodzinnym. Ŝe posiadała wszystkie wygody. Bardzo dobre warunki w przypadku np. aby nie być posądzonym o migrację z przyczyn ekonomicznych.! U was są. Szczegółowe pytania na ten temat budziły często rozdraŜnienie badanych. Podobny zakres oceny połoŜenia materialnego został uchwycony w badaniu uznanych uchodźców w Polsce223. Dla młodego nieŜonatego męŜczyzny z Czeczenii mieszkanie u rodziców w samodzielnym domku jednorodzinnym w mieście. mimo powyŜszych kompleksów oraz podejrzenia. ujawniając ich kompleksy na temat swego kraju rodzinnego. Oceny te są zgodne równieŜ z wynikami naszych badań jakościowych. jak i z byłego ZSRR. Blisko dwie trzecie badanych oceniło swoje połoŜenie materialne w kraju pochodzenia. a jej głos zaczyna się liczyć w sferze publicznej. Odpowiedzi badanych na ten temat. Ŝe osoby najbiedniejsze stosunkowo rzadko podejmują ryzyko migracji. Ŝe uchodźcy lepiej wykształceni mogą nie deklarować trudnych warunków materialnych takŜe. Ocena połoŜenia materialnego. . gdyŜ po prostu nie stać ich na poniesienie jej kosztów. a 4. Sytuacja socjalno-bytowa uznanych uchodźców. wydają się mimo wszystko dość wiarygodne. 223 R. Dopiero pozycja babki przekracza granice sferę domowej. Dla Uzbeka w średnim wieku dom na wsi i dwa mieszkania w Taszkiencie.96 kobiety) spostrzegana jako szczególnie dyskryminowana. Ich status zmienia się wraz z wiekiem. zaś jedna trzecia (31. 56 osób) lub przeciętne. 63) jako złe lub bardzo złe. telewizor. z kim pytany rzeczywiście porównywał swoje połoŜenie materialne. dlaczego u nas miałoby nie być? No powiedz mi??? [Białorusin].5%. w tym równieŜ na zaciągnięcie u krewnych i znajomych poŜyczek na ten cel. np. pralkę itp. gaz. a zwłaszcza matki (zaleŜy od liczby wydanego na świat potomstwa). dlatego. w znaczeniu niewykraczające poza średnią – 36% (72). jako co najmniej dobre (28%. Było to widoczne w zarówno w przypadku cudzoziemców pochodzących z krajów afrykańskich.

lepiance itp. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 9. zaś 8% (15) mieszkało w prowizorycznych warunkach (w domu zniszczonym przez wojnę. co dziesiąty mieszkał w jednym pokoju (10. 86). stosunkowo młody wiek oraz posiadanie rodziny.5% (125) B.3.97 Gorsze oceny od połoŜenia materialnego uzyskała ocena warunków mieszkaniowych. Przyczyny opuszczenia swojego kraju pochodzenia (pobytu)* Lp. 68). Tabela 1 przedstawia deklarowane przez badanych przyczyny opuszczenia swojego kraju pochodzenia (pobytu).7% (87) jako złe. ponad jedna trzecia w mieszkaniu wielopokojowym (36. W tych przypadkach uchodźcy z Czeczenii podkreślali zniszczenia i trudne warunki w czasie wojny: Mieszkałem w domu z rodzicami i babcią. . Podsumowując tę część trzeba powiedzieć.. W czasie wojny gazu i światła nie było. Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Deklarowane motywy uchodźstwa w świetle badania sondaŜowego Określenie motywów uchodźstwa u osób ubiegających się o status uchodźcy miało w naszym badaniu znaczenie „strategiczne”. zaś niewiele mniej – 43. Pozwalają stwierdzić. które w kraju pochodzenia napotykają bariery i przeŜywają proces stopniowej degradacji Ŝyciowej. Mikołajczyk. Tabela 1.).7%. 19). ale go zniszczyli. 224 Tocząca się wojna Odsetek (liczba wskazań) 62. Przyczyna 1. gdyŜ prawie połowa badanych – 46.1%. 4.. uŜywaliśmy drewna. gdyŜ dopiero jego identyfikacja i uznanie za taką osobę pozwala mu na korzystanie z praw (przywilejów) takiego statusu224. Ŝe na przyjazd do Polski decydują się osoby pochodzące raczej ze średnich segmentów społeczeństwa (wedle własnej oceny badanych) i posiadające przynajmniej średnie wykształcenie formalne.. Teraz tam dziury są.8% (93 osoby) oceniło je jako dobre lub zadowalające. Prawie połowa z nich mieszkała przed przyjazdem do Polski w samodzielnym domu (45. Urzędowe potwierdzenie uchodźstwa przesądza bowiem o szansach otrzymania statusu uchodźcy i legalizacji pobytu w naszym kraju.5% respondentów (19). Ŝe rękę moŜna włoŜyć w ścianę [Czeczen]. Nakładają się na to ich cechy demograficzne. Ŝe przedstawiane tutaj oceny badanych dotyczące ich wykształcenia i połoŜenia społecznego są raczej zaskakujące. s. Sam fakt uznania cudzoziemca za uchodźcę zmienia całkowicie jego sytuację prawną.2%. 23.

jakimi są zagroŜenia związane z działaniami wojennymi oraz prześladowaniami na tle politycznym. ale takŜe geografii. W rzeczywistości więc nawet i oni nie spełniają kryteriów. zakaz spoŜywania alkoholu lub słuchania muzyki zachodniej w Iranie). a wniosek o status uchodźcy okazuje się całkowicie bezzasadny. 3. czyny kryminalne czy akty terroru. 225 . jeśli nie zachodzi sytuacja tzw. Prześladowania na tle politycznym Brak pracy i perspektyw Ŝyciowych Prześladowania współmałŜonka Prześladowania na tle religijnym Pragnienie studiowania Inne 39. 7.5% (7) * Procenty nie sumują się do 100%. które ustanowione dla wszystkich obywateli danego państwa. Niektórzy z ubiegających się mogą powoływać się równieŜ na rozmaite ograniczenia wprowadzane przez władze kraju pochodzenia (np. Zdecydowana większość naszych badanych wskazuje. 4. nawet jeśli jest sprzeczne z zachodnimi standardami prawa. Sama dyskryminacja takŜe rzadko bywa uznana za prześladowanie. kumulacji czynników (stan zagroŜenia w umyśle i ogólna sytuacja w kraju). 6. Tak samo jak niechęć do słuŜby wojskowej i obawa przed walką. Ustalenia dokonywane podczas prowadzonego postępowania bardzo często nie potwierdzają jednak przedstawianych przez uchodźców relacji. Prześladowaniem nie jest równieŜ świadome łamanie przepisów prawa wewnętrznego w określonych krajach.98 2. nie mają charakteru prześladowań indywidualnych.5% (5) 3. Wówczas takie oświadczenia ubiegających się o status uchodźcy w oczach urzędników okazują się niewiarygodne. zbrodnie wojenne. Opowiadane przez nich historie są sprzeczne wewnętrznie. na podstawie Nie są więc równieŜ prześladowaniem z punktu widzenia Konwencji Genewskiej. karę chłosty. jak np. etnicznym lub religijnym. 5. na uznane we współczesnym świecie i prawie międzynarodowym przyczyny swojego uchodźstwa. Wnioskodawcy np. prawo muzułmańskie przewidujące m.5% (78) 16. Podobnie do powodów uzasadniających przyznanie statusu uchodźcy nie naleŜy obawa przed karą za czyny sprzeczne z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych. ani dyskryminacji określonych grup społecznych225. która ich zdaniem zmusiła ich do opuszczenia kraju. Nie przedstawiają Ŝadnych dokumentów stwierdzających ich toŜsamość i obywatelstwo. a ich obawy okazują się nieuzasadnione (przynajmniej w świetle obowiązującego ustawodawstwa). gdyŜ badani mogli wymienić więcej niŜ jedną przyczynę. nie wykazują się znajomością sytuacji politycznej.5% (29) 12. przynajmniej w swoim subiektywnym odczuciu.in. Podawane przez nich informacje na temat swego kraju pochodzenia (dotyczące nie tylko sytuacji politycznej.0% (32) 14. jak np. historii. kultury i języka) oraz sposobu wyjazdu i przebytej drogi nie są zgodne z istniejącą wiedzą obiektywną na ten temat.0% (24) 2.

Pracy nie ma. Innym interesującym przykładem jest wypowiedź uchodźczyni z Białorusi (patrz „Motywy uchodźstwa”).. nr 28. praw. jest zjawiskiem typowym. MoŜemy powiedzieć. Poza tym w wyjaśnieniach uchodźców na temat przyczyn opuszczenia swego kraju pochodzenia pojawiają się równieŜ waŜne względy ekonomiczne. s. Ŝe jak wyjdę. marzec 2008. zm. 228 Informacja Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2007 ustawy z dnia 13 czerwca 2004 r. Zjawisko to rodzi w praktyce społecznej i administracyjnej. Chcieliśmy więcej swobody. s. 1176 z późn. gdyby wystarczyło środków budŜetowych na ten cel228. Stawicki. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy. gdyŜ elementy obu typów motywacji mogą występować w kaŜdym indywidualnym wypadku osoby aplikującej o nadanie statusu uchodźcy227. Męczą ich. R. bo bałem się. Ŝe znaczna część ubiegających się o status uchodźcy nie odczuwa lęku przed powrotem do kraju pochodzenia. Mój ojciec walczył i ja byłem w narodowym froncie teŜ. choć mogło być ich znacznie więcej. Warszawa . Co moŜna było robić? Jeździć do Moskwy i handlować papierosami i nic więcej. Ŝe połączenie obu rodzajów motywów uchodźstwa. my siedzieliśmy w piwnicy cały czas. Ale po tej wojnie to juŜ Ŝadnej pracy nie było.. repatriowano z Polski na ich podstawie ponad 559 osób. nie ma jak się uczyć. I jeszcze nie ma jak wyjść na ulicę. Toruń 2005. „wojennozagroŜeniowych” oraz „ekonomicznych”. ale Rosjanie cały czas wyłapują naszych męŜczyzn. U. W 2007 r. został on takŜe potwierdzony w innych polskich badaniach226.. Sytuacja socjalno-bytowa. jakimi są brak pracy i perspektyw Ŝyciowych oraz pragnienie studiowania. Hryniewicz. 11. MSWiA. J. Oficjalnie wojny nie ma. Nasz dom spłonął. to Ruskie mnie zabiorą i juŜ potem nikt mnie nie znajdzie. A Rosja mówi o terrorystach. z 2003 r. 227 B. s. 31-34.. Teoria a rzeczywistość. 11. Więc wyjechaliśmy [Czeczeni]. występującym w większości współczesnych ruchów uchodźczych. Dowodem na to są liczne wnioski o dobrowolną repatriację.99 których nadaje się status uchodźcy w Polsce. Mikołajczyk. poz.. 226 . 82–83. Faktem jest. s. jak juŜ wcześniej wspominaliśmy. trudności w odróŜnieniu typowego „uchodźcy konwencyjnego” od „migranta ekonomicznego”. Charakterystyczne w tym kontekście są przede wszystkim wypowiedzi uchodźców z Czeczenii: U nas cięŜko Ŝyć. Nie jest to wynik nowy. Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Uchodźcy w Polsce..

takie spokojne… jeŜeli takie wszystko dobrze. narzucano pracownikom. mieć jakichś pieniędzy.9%).6 19.0 19. nie mogą normalnie uczyć swoich dzieci. Ŝebyśmy poszli tak i wszystko. No zdecydowaliśmy wyjechać. zaś dla innych narodowości nie ma juŜ takiej roli. Białorusinka [WF 2 – B1] Deklarowane przyczyny uchodźstwa pozostają zróŜnicowane ze względu na narodowość oraz cechy połoŜenia społecznego badanych (Tabela 2). Dla „innych” narodowości podobnie przyczyny polityczne (41. kiedy była taka sugestia. Ŝe będę miała takie konsekwencje. no same takie potrzeby podstawowe. To nawet nie były wybory. ona taka jest fajna kobieta.2 0. po prostu było takie zebranie. Ŝe mam zwrócić wszystkie pieniądze.6 46. to nie trzeba mówić ludziom. gdzie studiowałam. tak? JeŜeli wszystko jest w porządku. Tak. ale referendum Ŝeby zmienić konstytucję na Białorusi. kiedy miałam konflikt taki to nie był taki polityczny.8 19. ale niestety w wieku juŜ emerytalnym nie chciała mieć Ŝadnych problemów i powiedziałam mi. nie myślałam. jak bank jeszcze opłacał moje studia … I ona zadzwoniła po prostu.5 2. Ŝe nie mogłam zdać egzaminu. gdzie sugerowano. Tabela 2.2%) i wojna (40.9 40. Ŝeby Łukaszenko mógł przedłuŜać kadencję w nieskończoność. dlaczego pan przyjechał tu o tym nam mówić. Po prostu. jak dobrze Ŝyjemy. W pracy miałam kłopoty.8 19. bo bank opłacał moje studiowanie. Ale potem problemy.100 Motywy uchodźstwa: To cięŜka sytuacja. które bank opłacał i ostatecznie było tak. przyjechał prezes banku i mówił.2 29. Ŝe zepsułam image jej i jej banku i tak dalej i miałam bardzo powaŜne kłopoty.8 17. Po prostu powiedziałam to. a ja widzę. jest taka akcja reklamowa.4 34.8 41. co myślę.2 Inne 26. Po prostu wstałam i powiedziałam. dlaczego jest tak źle. Ŝe po prostu nie mogłam. Po prostu takie bardzo przyzwoite. Przyczyny opuszczenia swojego kraju pochodzenia (pobytu) a pochodzenie narodowe Przyczyny uchodźstwa Wojna Prześladowania na tle politycznym Prześladowania na tle religijnym Prześladowania współmałŜonka Brak pracy Pochodzenie etniczne (narodowe) Czeczenia i Dagestan Rosja i inne republiki 86.3%) odgrywają zdecydowanie najwaŜniejszą rolę.3 . to był łańcuch takich wydarzeń bardzo nieprzyjemnych.5%) oraz prześladowania na tle religijnym (29.2 26. Dla osób narodowości rosyjskiej to przede wszystkim prześladowanie na tle politycznym (46.4%). Takie postawili mi warunki. nie było Ŝadnej opozycji. Dla osób narodowości czeczeńskiej „wojna” pozostaje podstawowym i najwaŜniejszym motywem wyjazdu z kraju pochodzenia (86. było nawet śmiesznie. potem kłopoty na uczelni. bo dyrektorka. Ŝe pracownicy nie mogą.

MoŜna powiedzieć. uzyskane w naszym sondaŜu wyniki wskazują na duŜe zróŜnicowanie motywów opuszczenia kraju. Odwrotnie zaś dzieje się w wypadku braku pracy i perspektyw Ŝyciowych. Dla nich teŜ istotną przyczyną jest prześladowanie współmałŜonka. Podobnie jest z wiekiem i stanem rodzinnym (rozumianym jako odpowiedzialność za los najbliŜszych). Osoby deklarujące wykształcenie podstawowe względnie najrzadziej wskazują na motywy polityczne (7. Ciekawa wydaje się zaleŜność dotycząca wykształcenia. Ŝe sytuacja w kraju pochodzenia w róŜnym stopniu i róŜnych aspektach dotyka badane osoby. Narodowość czeczeńska i poczucie zagroŜenia wojną wysuwają się tutaj jako najwaŜniejsze. w przeciwieństwie do osób ze średnim wykształceniem (37. Ta przyczyna jest względnie najmniej znacząca dla osób najmłodszych. które są u nas razem ze swoimi rodzinami (67. Z kolei dla osób nieposiadających rodzin waŜnym motywem pozostają prześladowania na tle religijnym (29.1%) oraz wyŜszym (62. Osoby najsłabiej wykształcone częściej niŜ inne wskazują na motywy ekonomiczne i religijne. Wojna i prześladowania polityczne dotykają przede wszystkim osoby dojrzałe. oraz na motyw „braku pracy” (40.0%). w przeciwieństwie do osób nie posiadających Ŝadnego zawodu (21. rok Ŝycia – 71% z nich wskazuje na wojnę jako główną przyczynę swojego uchodźstwa. najstarsze w naszej grupie. Ci ostatni wskazują najczęściej na motywy prześladowania na tle religijnym i brak pracy.6% i 13.6% do 19. Podobny wpływ wywiera stan rodzinny badanych.7%).8%).4% i 9.3%). zaś najlepiej wykształcone – na wojnę i politykę.3% badanych).9%).7%) w stosunku do pozostałych kategorii (odpowiednio: 22.8%). czyli do 18. .7%) lub posiadają rodziny w jednym z krajów UE (57.7%) One teŜ najczęściej wskazują na przyczyny religijne (25. mające większe znaczenie niŜ dla osób „rodzinnych” (8. w stosunku do pozostałych kategorii (odpowiednio 8.4%).1%).1%).7%). Podobne proporcje są zachowane w wypadku prześladowania na tle politycznym.101 Podobnie deklarowany wiek wpływa na podawane przyczyny ucieczki z kraju pochodzenia. Podsumowując. Osoby pełniące funkcje kierownicze i inteligencja (czyli najbardziej wykształcone) częściej niŜ inne kategorie zawodowe wskazują na motywy polityczne (68. roku Ŝycia (wojnę wymienia „jedynie” 14. zawód wyuczony i wykonywany róŜnicuje takŜe niektóre motywy uchodźstwa. w przeciwieństwie do osób samotnych (51. To właśnie osoby najmłodsze wskazują je względnie częściej niŜ osoby najstarsze (odpowiednio 28. które ukończyły 36. Poziom deklarowanego wykształcenia równieŜ silnie róŜnicuje deklarowane przyczyny uchodźstwa.4%). Podobnie jak wykształcenie. Na „wojnę” jako główny motyw uchodźstwa wskazują osoby.

na których moŜna się powoływać. bo dzieci nie chodzą do szkoły. stanowi formę niedobrowolnej migracji. Bez zawodu. nie prześladowani. brak pracy i perspektyw Ŝyciowych. Ŝe po pierwszej wojnie czeczeńskiej było duŜo osób. brak pracy. bo w pierwszym takim wywiadzie. Uchodźcy z Czeczenii powołują się zarówno na prześladowania. operatywni. Ŝe jest klauzula . jak w Czeczenii. Ŝe tak powiem. w tej chwili do nas przyjeŜdŜa czeczeńska bieda. i Ŝyjący jeszcze w pewnym. Ŝe w tej pierwszej fali. Przypadek czeczeński – przyczyny uchodźstwa Czeczenów do Polski Zjawisko uchodźstwa. to – w ogóle wie Pani. ale sporo osób wykształconych. [fragment wywiadu z prawnikiem zajmującym się uchodźcami w Polsce] 4. który urządza się na granicy. to pierwsze odpowiedzi są takie. co jest oczywiście zawsze dyskusyjne. bieda. Osoby uciekające są do niej zmuszane określonymi działaniami władz państwa lub teŜ ich brakiem. tylko troszkę mi się mylą ci bojownicy. bez wykształcenia i niesłychanie roszczeniowi. lepiej wykształceni. Ŝe ta pierwsza fala to byli ludzie młodsi. przyjechali z piątką dzieci. Ŝe tu jest jakaś szansa na normalne Ŝycie. czy tylko Czeczenów? – Zawsze jest tak. jak posiedzi parę miesięcy w ośrodku i jest wywiad. wszystkie te czynniki występują razem. moŜliwości edukacyjnych i perspektyw Ŝyciowych. nie chcę mówić z wyŜszych sfer. tylko ludzie biedni. Bardzo wielodzietne rodziny. którzy uwaŜają. juŜ się zdąŜyło szóste w Polsce urodzić. RóŜne fale uchodźstwa z Czeczenii do Polski: – Problem polega jeszcze na tym. w tym związane z bezpośrednim zagroŜeniem Ŝycia. pytają się dlaczego wyjechał z kraju pochodzenia. więc potem. Ŝe głowa mała. i oddzielenie ich od siebie jest zabiegiem w pewnym stopniu nienaturalnym. W wypadku długotrwałego konfliktu zbrojnego. bo nie mam pracy.102 gdzie status społeczny – zawód związany z wykształceniem – odgrywa podstawową rolę (patrz „RóŜne fale uchodźstwa z Czeczenii do Polski”). Natomiast po tym. Wszystkie te problemy widać dobrze w wypowiedzi prawnika zajmującego się sprawami uchodźczymi: W tej chwili do nas przyjeŜdŜają juŜ nie uchodźcy. jak i na trudne warunki. jak jest wydana decyzja. – Czy to dotyczy uchodźców w ogóle. nie bojownicy. bo nie mamy z czego Ŝyć. i oni to juŜ mówią. radzieckim systemie. którzy są uznani za terrorystów przez społeczność międzynarodową. podstawowych usług. ja wczoraj robiłam sprawę. tak samo było z Bośnią. więzieniem i nieludzkim traktowaniem. jak juŜ wyŜej wspomnieliśmy. ludzie mówią ogólnie tam nie ma warunków do Ŝycia.4. a ci. operatywnych i umiejących się znaleźć w ogóle w świecie. tak samo było z Ormianami. W praktyce waŜną ich przyczyną pozostają takŜe złe warunki Ŝycia.

Czeczenia – Iczkeria i Czeczeńcy okiem językoznawcy. Do wspomnianych zbrodni i naruszeń praw człowieka dochodzi w kontekście trwającego od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku konfliktu zbrojnego związanego z dąŜeniem części czeczeńskich przywódców do wyjścia z Federacji Rosyjskiej i stworzenia własnego państwa231. Po rozbiciu przez Rosjan głównych oddziałów bojowników czeczeńskich. Widzi Pani. Ciesielski. to przestaje być 1F. Instytut Kultury Narodów Kaukazu. Warszawa 2005. b) dokonała powaŜnej zbrodni o charakterze niepolitycznym poza państwem. co oni mówią na granicy. przed uznaniem jej za uchodźcę. zbrodni wojejnnej lub zbrodni przeciwko ludzkości w rozumieniu aktów międzynarodowych opracowywanych dla ustanowienia przepisów odnoszących się do tych zbrodni. czeczenizacji konfliktu stopniowo zaczęto zastępować jej udział prorosyjską milicją czeczeńską podległą. które to wojny poprzedziły okresy nieuznanej. Ŝe to nie był Kasajew.wolnykaukaz. jak tam kogoś wzięli.czeczenia. pierwszą (1994–1996) i drugą (1999–2000) wojnę czeczeńsko-rosyjską. ogłoszono oficjalnie zakończenie wojskowej operacji antyterrorystycznej i rozpoczęcie jej policyjnej fazy. B. K. on swobodnie opowiada. ja tu przyjeŜdŜam. rozwalili i po tym jak dostaje ten 1F i ktoś mu wytłumaczy.zob. wywieźli do Rosji. które ją przyjęło. Ŝe go źle zrozumiano. Strumiński. Brodacka. quasi-niepodległości Czeczenii w latach 1992–1994 i 1996– 1998. c) jest winna czynów sprzecznych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych”. w czerwcu 2000 r.czeczeńskiego . 1F Konwencji Genewskiej i brzmi następująco: „Postanowienia niniejszej Konwencji nie mają zastosowania do osoby. Klauzula wyłączająca jest określona w art. 230 Zob. Wrocław 2003. 231 O historii konfliktu rosyjsko . Rosja – Czeczenia. Ŝeby zostać uchodźcą konwencyjnym. Prawa człowieka i zbrodnie wojenne w Czeczenii. ja naprawdę wierzę w to. Naruszanie praw człowieka i dokonywanie zbrodni wojennych przez słuŜby podległe władzom Federacji Rosyjskiej nie podlega w zasadzie większym wątpliwościom. gdyŜ są one wyjątkowo dobrze udokumentowane zarówno przez rosyjskie (Moskiewskie Centrum Praw Człowieka „Karta”). która w zasadzie nie skończyła się do dziś. współpracującej z Rosjanami oficjalnej administracji republiki kierowanej przez Achmeda Kadyrowa.org/kaukaz/. jak i zagraniczne organizacje pozarządowe (Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka)230. 229 . to dorabia całą story [fragment wywiadu z prawnikiem zajmującym się uchodźcami w Polsce]. Ŝe a) dokonała zbrodni przeciwko pokojowi. w ramach polityki tzw. takŜe I. w stosunku do której istnieją powaŜne podstawy. Natomiast od 2003 r. Esej naukowo-polityczny.blog. pisze odwołanie. Dwa stulecia konfliktu. por. http://www. bo to jest spontaniczne. S. Kierownictwo operacji przejęła wówczas z rąk armii federalnej Federalna SłuŜba Bezpieczeństwa (FSB).com. Potem dorabia. porwali. przeł. bo to nie to. aby sądzić.pl/. ja chce tu zostać i mówi tak jak jest naprawdę. Adger-Adajew. Dzieje i kultura Czeczenów. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.onet. Kamienie mówią. Warszawa 2005. najbardziej popularne strony interenetowe na ten temat w Polsce: http://czeczenia.pl/. na czym rzecz polega. W historii konfliktu wyróŜnia się przede wszystkim tzw. czyli ten 1F229 jako działalność terrorystyczna.103 wykluczająca. http://www. tylko jakiś inny i źle go zrozumiano.

kiedy władza w Czeczenii naleŜała prawie całkowicie do okupującej ją armii federalnej. Do Polski pierwsze większe fale uchodźców czeczeńskich zaczynają docierać po 1999 roku. Ofiarami są ponadto przewaŜnie osoby cywilne. nr 11. która szukała schronienia nie tylko juŜ na innych terenach Federacji Rosyjskiej. poprzedzone zmasowanymi bombardowaniami. Do największych zbrodni i prześladowań doszło w okresie drugiej wojny i bezpośrednio po niej w latach 2000–2002. Rosjan i przedstawicieli innych nieczeczeńskich narodowości. spowodowało masową ucieczkę ludności cywilnej do sąsiedniej Inguszetii. nieograniczone moŜliwości brania łapówek. a róŜne ośrodki i organizacje podają sprzeczne ze sobą liczby). W wyniku obu wojen zginęło dotychczas po stronie czeczeńskiej prawdopodobnie od 100 do 200 tys. Szczególnie złą sławą cieszyły się tzw. Zaprzestano równieŜ świadczenia usług publicznych. W czasie trwania walk zakładano tzw. Wkroczenie w październiku 1999 r. jak i w Inguszetii sprzyjał podejmowaniu decyzji migracyjnych przez kolejne grupy ludności. Na początku wyjechało przede wszystkim około 300 tys. osób. NiezaleŜnie jednak od faktycznej liczby ofiar. grabienia ludności cywilnej. lokalny przemysł i miejscowe zakłady pracy przestały istnieć. w których przetrzymywano wszystkich podejrzanych o sprzyjanie bojownikom czeczeńskim. wymuszanie haraczy. gwałty i bezprawne zatrzymywania. 12-14. Późniejszy rozwój sytuacji zarówno w Czeczenii. Poza tym na porządku dziennym odnotowywano morderstwa. Wojskowi wykorzystywali swe uprawnienia na tym obszarze takŜe do prowadzenia nielegalnych „interesów”. w miastach zdewastowano sieć wodociągową i kanalizacyjną. stosowanie tortur. duŜa z nich część (40%) to dzieci. a według danych UNICEF-u. Do dziś prawdopodobnie zdecydowana większość mieszkańców tej republiki musiała zmienić swoje miejsce zamieszkania. gdzie w ciągu tylko pierwszych miesięcy wojny schroniło się około 350 tys. Zasadnicze fale migracji ludności etnicznie czeczeńskiej rozpoczęły się jednak w czasie drugiej wojny czeczeńsko-rosyjskiej. wojsk rosyjskich na teren Czeczenii. Zniszczeniu uległy teŜ ekonomiczne podstawy bytu ludności. . są ogromne. wszystkie szacunki w zestawieniu z liczbą mieszkańców republiki.104 Konflikt zbrojny i ogólny kryzys spowodowały olbrzymią falę migracji z Czeczenii. obozy filtracyjne. wynoszącą przed wojną około 760 tys. ludzi (dane o ofiarach są trudne do ustalenia. 232 Uchodźcy z Czeczenii. porównywane przez wielu obserwatorów do obozów koncentracyjnych. takich jak handel wydobywaną w Czeczenii ropą naftową. Tysiące domów zostało zburzonych. s. handel zwłokami i organami ludzkimi. Czeczenów. zwłaszcza w słuŜbie zdrowia i edukacji. czy porwania dla okupu. zaczistki – operacje specjalne przeprowadzane nocą. “Z obcej ziemi” 2001. ale i poza jej granicami232.

przychodzą w nocy. 20]. Na podstawie oględzin zwłok wiadomo. ale Ŝeśmy go wykupili. Dlatego musiałam wyjechać. uchodźców. dały pieniądze dowódcy. ale mnie do niego nie dopuszczali. czeczenizacji konfliktu. zatrzymując członków rodzin – domniemanych terrorystów – jako zakładników i Ŝądając dobrowolnego poddania się wskazanych osób. Ŝe juŜ się nie znajdują albo tylko ich trupy. Relacje na temat tych operacji przewijały się takŜe wielokrotnie w rozmowach z Czeczenami w Polsce i wskazywane były często jako główny powód ubiegania się o status uchodźcy: Mam syna i dlatego wyjechałam. biciu ich. w okresie tzw. mieszkańców schronienie znalazło na początku wojny domowej. Ludzie u nas przepadają bez wieści. jakie stanowiła ich obecność. Ŝe pobierano od nich organy do przeszczepów. polegające na włamywaniu się do mieszkań. część natomiast została rozmieszczona w 5 duŜych obozach. w wypadku ich wykupienia byli wypuszczani. Stosowali m.in. terroryzowaniu mieszkańców. Losy zatrzymanych bywały tragiczne. a ich okaleczone ciała odnajdywane były po pewnym czasie. Najwięcej uchodźców z Czeczenii schroniło się w graniczącej z nią na wschodzie republiką Inguszetii.105 ograniczone do konkretnych budynków lub części ulic. to tam normalne [N. przez bicie. w przeciwnym razie ginęli bez śladu. grabieniu mienia oraz zabieraniu młodych męŜczyzn. Na obszarze liczącym około 360 tys. Schronienia te na ogół nie chroniły dostatecznie przed zimnem. Płakałam. Dopiero jak wszystkie moje sąsiadki się zebrały. Bywa jednak. w maskach i zabierają młodzieŜ. PrzyjeŜdŜają robić zaczystki. czy samochodach. wagonach kolejowych lub zamkniętych fabrykach. wiatrem i deszczem. I tak cały czas jest w Czeczenii. a wcześniej poddawano torturom.in.S. stosowanie wstrząsów elektrycznych i szczucie psami. Mojego syna teŜ zabrali. Część uchodźców została przyjęta przez miejscową ludność i pozostawała na ich utrzymaniu. której granice pozostawały dla nich otwarte. mimo ogromnego obciąŜenia. podejrzanych rzekomo o współpracę z bojownikami. mieszkając na ich terenie w namiotach. a . prowizorycznych szałasach. Przed wyjazdem przyjechali Ruscy na BTR-ach i mojego syna pobili i chcieli go zabrać. Pozostali znajdowali schronienie w byłych kołchozach. co najmniej 240 tys. Członkowie czeczeńskiej gwardii prezydenta Kadyrowa podobnie dopuszczali się licznych naruszeń praw człowieka. wyrywałam go z ich rąk. Przemoc i prześladowania w Czeczenii były kontynuowane takŜe po 2003 r. m. Sytuacja uchodźców czeczeńskich w Inguszetii oraz w innych rejonach Federacji Rosyjskiej. odpowiedzialność zbiorową. to oni wzięli pieniądze i oddali go. W przeciwnym wypadku ich zabijali. a według niektórych źródeł liczba ich dorównywała w krytycznych momentach liczbie stałych mieszkańców Inguszetii.

Ŝe w zasadzie nie spełnia swej roli: Trzeba połowę rekompensaty oddać na łapówkę. którzy mieli odpowiednie środki finansowe. Wymuszano więc powroty odcinając gaz. Wkrótce jednak dotychczasowego prezydenta Inguszetii Rusłana Akuszewa. Ŝe ich domy zostały zburzone. jeśli chcesz dostać. nie wracali do Czeczenii. Z jednej strony wywołały nastroje antyuchodźcze lub anty-czeczeńskie wśród Inguszów. prąd i wodę od domostw zajętych przez uchodźców.in. aby ją dostać. W tej sytuacji niektórzy uzyskane „odszkodowanie” inwestują w emigrację. zastąpił były generał FSB Murat Ziazikow. poza Czeczenią i 233 Stanowisko UNHCR w sprawie poszukujących azylu obywateli Federacji Rosyjskiej w kontekście sytuacji w Czeczenii. powracały do Czeczenii. ale zdaniem uchodźców. Mimo cięŜkich warunków Ŝycia. Ŝe powrót uchodźców dowodzi postępującego procesu normalizacji. a sytuacja pod względem bezpieczeństwa daleka była od normalności. 11-12. . lecz szukali schronienia w innych regionach Federacji Rosyjskiej lub udawali się w kierunku zachodnim. grabiąc i dewastując mienie mieszkańców Inguszetii oraz porywając ludzi dla okupu233. gdyŜ miejscowe władze nie zapewniały im właściwych miejsc zamieszkania. rzeczywiście zaczęli opuszczać tę republikę. to pół na pół. zaprzestano rejestrować nowo przybyłych uchodźców. Ponadto chciano wykazać. stosując szykany i zamykając obozy. Powstał fundusz państwowy umoŜliwiający wypłatę odszkodowań za zniszczone domy i stracone mienie. „Z obcej ziemi” 2004. wiedząc. do Polski. docierając m. FSB organizowała zaczistki. jeśli nie gorszych warunkach. starającego się prowadzić niezaleŜną politykę wobec Moskwy. starający się wykazać lojalnością wobec władz Federacji. obrońców praw człowieka i obserwatorów zagranicznych. moŜliwość schronienia się w Inguszetii prawdopodobnie uratowała Ŝycie tysiącom Czeczenów. Z kolei te osoby. A za 5 tysięcy dolarów nie zbudujesz domu. s. Mówią. gdzie musiały egzystować w równie Ŝałosnych. Ci. które nie miały innych moŜliwości. gdyŜ stanowili oni główne źródło informacji o sytuacji w Czeczenii dla mediów.106 instalacje sanitarne były tragicznej jakości. a z drugiej – panikę wśród uchodźców. Ponadto podobnie jak w samej Czeczenii. Od kwietnia 2001 r. Wspominaliśmy juŜ. Ŝe pewna część uchodźców czeczeńskich szuka (ale brak danych na ten temat) moŜliwości Ŝycia na innych obszarach Federacji Rosyjskiej. Ich obecność w Inguszetii była nie na rękę władzom rosyjskim. Działania słuŜb specjalnych uczyniły z Inguszetii miejsce równie niebezpieczne jak Czeczenia i przyniosły zakładane przez nie skutki. Uchodźcy jednak nie chcieli wracać. nr 20. mając nadzieję na status uchodźcy i szybsze rozpoczęcie normalnego Ŝycia poza Czeczenią. Materiały budowlane są bardzo drogie [Czeczen]. wywierając presję na ich powrót do Czeczenii. mechanizm ich uzyskiwania jest w takim stopniu skaŜony korupcją. którzy nie czując się bezpiecznie.

UniemoŜliwia to jednak często funkcjonujący nadal w wielu rejonach Federacji Rosyjskiej system obowiązkowego meldowania się. Posiadając pewną wiedzę na temat naruszeń praw człowieka w Czeczenii. tzw. Podobnie jest w duŜych miastach jak Moskwa i Petersburg. zaangaŜowanej opinii publicznej niezajmującej się bezpośrednio uchodźcami. brali udział w walkach lub stanowili ofiary . propiski. kaukaskiego pochodzenia i wyglądu przebywające tam nielegalnie. W przeciwieństwie do Rosjan. ale obserwującej światowe wydarzenia. uchodźcy czeczeńscy z reguły nie uzyskują na terenie Federacji Rosyjskiej statusu przymusowego imigranta (odpowiednika wewnętrznego uchodźcy) i świadczeń z tym związanych.107 Inguszetią. W tym kontekście naleŜy więc zwrócić uwagę na zróŜnicowanie postaw samych Czeczenów wobec konfliktu z Rosją i róŜnych sytuacji. Stosunkowo najłatwiej jest jeszcze zameldować się Czeczenom w małych miastach Federacji. Ŝe bez niego nie moŜna korzystać z podstawowych praw obywatelskich i socjalnych. w jakich znaleźli się. Nie wszystkie osoby przyznające się do narodowości czeczeńskiej i ubiegające się o status uchodźcy faktycznie pochodzą z terenu Republiki Czeczeńskiej. Trudno teŜ w ich przypadku odmawiać im statusu uchodźcy jedynie ze względu na teoretyczną moŜliwość skorzystania z ochrony w innych częściach Federacji Rosyjskiej (powołania się na formułę tzw. przebywając na terenie Federacji Rosyjskiej. które mają Rosjanie. Ŝe większość z nich nie otrzymuje tego statusu. nawet jeśli nie są zagroŜeni indywidualnymi prześladowaniami. co sprawia. Nie oznacza to jednak. jak moŜliwość podjęcia legalnej pracy. Nie wszyscy są w rzeczywistości Czeczenami. Sąsiadujący z Czeczenią Kraj Krasnodarski i Stawropolski są całkowicie zamknięte dla Czeczenów. Ŝe wszyscy spośród ubiegających się o azyl mieli te same motywacje migracji i odczuwali podobne obawy przed prześladowaniami. Jest to jeszcze jeden powód. korzystania z opieki medycznej czy posłania dzieci do szkoły. a nawet jeśli nimi są. gdzie milicja stara się wyłapywać osoby tzw. fakt. odziedziczony po ZSRR (formalnie zniesiony przez konstytucję). z zaskoczeniem. Ŝe wielu z nich. to nie wszyscy spośród nich byli zwolennikami niepodległości Czeczenii. Postawy uchodźców czeczeńskich wobec Rosji jako kraju pochodzenia. Dla wielu przedstawicieli tzw. alternatywy ucieczki wewnętrznej). Ŝe ludzie z takich krajów jak Czeczenia ubiegają się o status uchodźcy w Polsce jest w zasadzie zrozumiały i akceptowany. w których jednak często brak dla nich pracy i panują wobec nich silne nastroje ksenofobiczne. Silną niechęć do uchodźców przejawiają teŜ władze Dagestanu i innych republik kaukaskich. jeśli nie oburzeniem przyjmują oni nieraz informacje. której faktycznie w większości nie posiadają. decyduje się na emigrację zagraniczną. którzy wyjechali w czasie wojny z Czeczenii. obawiając się rozszerzenia antyrosyjskiej irredenty.

W dodatku wśród nich znajdują się takŜe byli zwolennicy Kadyrowa oraz osoby. Często nigdy nie mieszkali w Czeczenii lub przebywali poza nią juŜ dłuŜszy czas. to głównie z uwagi na obowiązek solidarności rodowej w ramach tejpów. którym grozi śmierć lub uwięzienie. którego reprezentantami są zazwyczaj obecni uchodźcy. komsomolców i wojsku) sprzyjały językowej rusyfikacji Czeczenów oraz utracie własnej toŜsamości kulturowej i narodowej. Poza nimi istnieje równieŜ grupa prorosyjskich kolaborantów skupiona wokół Achmeda Kadyrowa (wcześniej Rusłana Chasbułatowa i Doku Zawgajewa). Te ostatnie w niektórych środowiskach czeczeńskich mogły uchodzić za prestiŜowe. Nawet. Inni juŜ później osiedlili się w róŜnych rejonach ZSRR. ile po prostu o lepsze warunki Ŝyciowe i spokojne Ŝycie. identyfikowała się z tworzonym przez oficjalne władze tzw. Ŝe groŜą im prześladowania w rozumieniu Konwencji Genewskiej. Z kolei do Czeczenii delegowano często do pracy Rosjan oraz przedstawicieli innych nie-czeczeńskich narodowości. ubiegający się w Polsce o status uchodźcy Czeczeni pochodzą ze wszystkich wymienionych tu orientacji. Czeczenii nizinnej (skąd pochodzi większość uchodźców znajdujących się w Polsce). Później szukali po prostu bezpieczeństwa i moŜliwości w miarę godnego Ŝycia. narodem sowieckim i pragnęła nie tyle walczyć o niepodległe państwo. gdyŜ ich zawarcie ułatwiało awans zawodowy. podają się tylko za Czeczenów. W imię bezpieczeństwa i dobrobytu zgadzali się w zasadzie na wchłonięcie Czeczenii przez Rosję. Szczególnie dotyczyło to tzw.letnia słuŜba wojskowa odbywana poza terenem republiki. starając się zmobilizować naród po rozpadzie ZSRR w imię idei niepodległości. czy zaangaŜowanych islamistów. organizacjach pionierów. które próbując wyemigrować na Zachód. gdzie w miastach (w tym w Groznym) przed wybuchem konfliktu stanowili mniejszość. a ponadto panująca wszechobecnie ideologia (w szkole. Stąd tylko niektóre grupy czeczeńskich elit zorientowane były nacjonalistycznie lub islamistycznie. ale jak się wydaje jest wśród nich stosunkowo najmniej byłych bojowników poszukiwanych przez rosyjskie FSB. wywołanej masowymi represjami armii rosyjskiej na początku konfliktu. W praktyce większość społeczeństwa czeczeńskiego. Podsumowując. delegowanie do pracy w róŜne rejony Związku Radzieckiego oraz zawieranie małŜeństw mieszanych. czy państwa islamskiego. Większość nie jest poszukiwana przez rosyjskie słuŜby specjalne i w związku z tym trudno im przekonywująco udowodnić. Wymienione czynniki. będąc faktycznie . która od początku współpracowała w ramach swoistego pragmatyzmu z władzami rosyjskimi. Część etnicznych Czeczenów po stalinowskich przesiedleniach z lat czterdziestych XX wieku nigdy nie powróciła do swej dawnej ojczyzny. jeśli wielu z nich wzięło udział w wojnie. Sprzyjała temu obowiązkowa trzy .108 późniejszych represji.

to jest inna sprawa. Ŝe właściwie. ja bym jedną rzecz podkreślił. To jest pewna wykładnia. Pójdę jeszcze dalej. lecz z łączeniem rodzin i powstaniem sieci i strumieni migracyjnych. jest lekki kryzys w tej chwili. W wielu państwach Europy Zachodniej powstały juŜ stabilne diaspory uchodźców czeczeńskich (patrz „Polityka państwa wobec uchodźstwa Czeczenów do Polski”). Według mojej wiedzy Polska jest krajem unikalnym. Powiem ostatnią rzecz. Ŝe ona się nie moŜe poruszać na tym obszarze. umoŜliwia im się dostęp do polskiej placówki granicznej. Ŝe w przypadku Czeczenów ta procedura bynajmniej to nie jest furtka. to taka informacja jest w Czeczenii.109 Rosjanami z rejonu Kaukazu lub reprezentując inne narodowości kaukaskie. choć silnie podwaŜa ich wiarygodność. w związku z tym ostatnio mamy potęŜny napływ.. Dodatkowo ostatnie migracje czeczeńskie (okres 2006–2007) związane są w duŜym stopniu juŜ nie tyle z cięŜką sytuacją w samej Czeczenii. nie wiem z jakich względów. Zapewne większość z nich nigdy nie wyjechałaby ze swojego kraju. ani Węgry. Nie wyklucza to ich z moŜliwości ubiegania się o status uchodźcy. bo dla mnie jest to sprawa bardzo istotna. a nie status uchodźcy. to nie trzeba płacić Ŝadnym przemytnikom. która jest mniej znana. a więc moŜna do Polski wjechać. Dlatego w postępowaniach uchodźczych prowadzonych w Polsce osobom z tych grup jest przyznawany zwykle tylko tzw. i mało tego. wschodniej granicy. w związku z tym taka osoba tak de facto wjeŜdŜa do obszaru Schengen. jest ogromny wzrost. . Więc sprawa jest oczywista. bo często nie ma tej świadomości. jeśli chodzi o Urząd. nie mają takiej sytuacji. czy doświadczaną dyskryminacją na innych terenach Federacji Rosyjskiej. jeśli chodzi o zasadę przyjmowania uchodźców z Czeczenii. grupy wysiadają. Ŝe ona zafunkcjonowała tylko w Polsce w przypadku Wschodu. natomiast jest rzeczą ciekawą. Ŝe wśród Czeczenów w tej chwili poszła plotka. a biorąc pod uwagę skalę. Ani Słowacja. to jest brama cała. pobyt tolerowany. Ŝe w ciągu ostatnich trzech miesięcy. od 21 grudnia taka osoba jak wjedzie. zasada admisji uchodźców wysokiego komisarza itd. a myśmy to ostatnio sprawdzali. to ona w zasadzie ogranicza się tylko do Brześcia i do tego wejścia. około trzech tysięcy nowych osób do nas napłynęło. ale granic juŜ nie będzie. W związku z tym powstaje rzecz bardzo nietypowa. generalnie. Ŝadnych barier w dostępie do procedury uchodźczej w Polsce nie ma. Ŝe przez Białoruś jedzie pociąg. jeŜeli jest tylko informacja o takiej moŜliwości. ja tak strzelam. W kaŜdym bądź razie. To. ale po prostu ja bym powiedział.. w sierpniu było tysiąc nowych osób. na których szlakach leŜy Polska jako kraj tranzytowy. Polityka państwa wobec uchodźstwa Czeczenów do Polski Po pierwsze. coraz częściej ten kanał jest stosowany. to oczywiście nie będzie miała prawa przemieszczać się dalej do Europy. mianowicie taka. w moim przekonaniu. które się pojawiły w procedurze. uruchamia się kolejne ośrodki. powiązana z powaŜnymi problemami bytowymi. Ŝe przystąpienie Polski do Schengen oznacza zamknięcie tej furtki. Ŝeby było jeszcze ciekawiej. jeśli chodzi o Europę w ogóle. gdyby nie ogólna atmosfera braku bezpieczeństwa na północnym Kaukazie. gdzie składają takie wnioski. z której korzysta coraz więcej Czeczenów.

stąd raczej nie pochodzą z najuboŜszych środowisk w swoich 234 M. Somalii. która świadczy o pewnej moŜliwości teoretycznej. Podobnie jak w wypadku większości uchodźców czeczeńskich. jak w przypadku Czeczenów.110 poniewaŜ mamy do czynienia z ogromnym napływem. jeśli są w grupach. Uchodźcy z Azji i Afryki od uchodźców czeczeńskich odróŜniają się tym. dla których wyjechali z kraju. Ŝe jest to Czeczen i teoretycznie jest on zagroŜony. co do tej pory Ŝeśmy znali [wywiad z pracownikiem Urzędu ds. Ŝe są to przewaŜnie młodzi męŜczyźni przyjeŜdŜający do nas indywidualnie. 4. prześladowaniami ze względów etnicznych. Przyczyny uchodźstwa osób aplikujących o status uchodźstwa w Polsce o innej niŜ czeczeńskiej narodowości Ze względu na duŜą róŜnorodność innych krajów pochodzenia uchodźców obejmujących dwadzieścia parę państw i niewielką w sumie liczbę ich reprezentantów ubiegających się o azyl w Polsce. Zasady wjazdu będą dokładnie takie same jak przed czy po Schengen. Iraku. . Są przeciętnie lepiej od nich wykształceni i znają z reguły język angielski. które Ŝeśmy znali z uŜyciem przemytników. „Znak” 2008. i to jest rzeczywiście zupełnie inny typ sytuacji. to raczej przypadkowo dobranych kolegów. ubiegający się o azyl pragną zarówno większego bezpieczeństwa. którzy Czeczenii na oczy nie widzieli itd. Cudzoziemców]. To jest troszeczkę nietypowe. Nieliczne są wiarygodne przypadki ubiegania się o azyl z powodów groŜących prześladowań ze względu na prowadzenie określonej działalności politycznej lub przynaleŜności do określonych grup społecznych. Uchodźcy stamtąd pozostają w duŜym stopniu reprezentatywni dla innych grup uchodźców pochodzących zwłaszcza z rejonów konfliktów zbrojnych. Ŝe jednak istnieje taka szansa… W związku z tym w przypadku Czeczenów. to jest zupełnie inny temat. tak jak w wypadku Czeczenii. z próbą przekroczenia dalej granicy.5. ale wiemy dlaczego. jak np. a nie całych rodzin z kobietami i dziećmi. W znakomitej większości są to równieŜ te sytuacje. bo to się nie zmieni. Ale w przypadku ustalenia. jak i lepszego Ŝycia. To między innymi świadczy o tym. nr 2. Ŝe w momencie gdy tam się wygeneruje odpowiednia informacja. to nie ma Ŝadnego problemu pozostania w Polsce. przypadkowymi często represjami ze strony władz lub jednej ze stron konfliktu. ale powiązanych z trudnymi warunkami Ŝyciowymi (ekonomicznymi). to powoduje. Koszty ich migracji są na ogół duŜo wyŜsze niŜ wydatki. migracji. Zabek. które musieli ponieść Czeczeni. czy Afganistanu234. czy bliskich krewnych. sudańskiego Południa. w których w grę wchodzi przede wszystkim ucieczka przed wojną. nie będziemy omawiali dokładnie powodów. od takich klasycznych procedur uchodźczych. wszystkiego. czy religijnych. czasami są to Czeczeni z Moskwy. którzy oczywiście nie wszyscy dostają ten pobyt tolerowany. Darfuru. Afrykańscy imigranci i uchodźcy na skrzyŜowaniu Wschodu i Zachodu.

Raport z badania”). Fakt. Poza tym na specyfikę tej grupy wpływa sama procedura nadania statusu uchodźcy. Ŝe badani przez nas Azjaci przebyli długą drogę do Polski. a jedynie o potrzebie Ŝycia w poczuciu bezpieczeństwa i spokoju o dalszy los. to czynnikiem wpływającym na taką decyzję są przewaŜnie dostępność komunikacyjna oraz otwartość i prawa społeczeństwa przyjmującego wobec uchodźców. a ich kultura bardzo się róŜni od naszej. śaden z nich nie planował składania wniosku o uchodźstwo w Polsce. Ŝe dla osób z krajów tak odległych i odmiennych kulturowo jak Nepal. Polska nie wydaje się krajem atrakcyjnym i nie jest teŜ wybierana jako miejsce docelowe. jeszcze student. Instytut Socjologii UW) Uchodźcy z Azji w Polsce. kraju od lat związanego z Nepalem. W badanej przez nas grupie decydującą rolę odegrały jednak czynniki historyczne – jak w przypadku Mansu. poniewaŜ wywierają one silny wpływ na Ŝycie codzienne uchodźców.” . Bhutan czy Pakistan. Mansu jako nauczyciel czy John. Przeciągające się oczekiwanie na rozwiązanie sprawy skutkuje teŜ poczuciem niepewności co do dalszych losów. zapewne nie zajmowali zbyt wysokiej pozycji ekonomicznej. jeszcze bardziej rzutuje na ich funkcjonowanie w naszym kraju. wymaga bowiem dokładnego skonfrontowania zeznań osoby ubiegającej się o taki status z sytuacją w jej kraju pochodzenia. NaleŜy więc mieć na uwadze wszystkie te czynniki. który chciał wyjechać do Wielkiej Brytanii. którzy sponsorują ich migrację (patrz: „Uchodźcy z Azji w Polsce. która jest procesem złoŜonym i długotrwałym. ale pytani o powody uchodźstwa nic nie wspominają o trudnych warunkach materialnych. Wydaje się więc. Główne motywy to bezpośrednie prześladowania na tle politycznym czy etnicznym oraz poczucie zagroŜenia własnego bezpieczeństwa spowodowane konfliktem zbrojnym. Małgorzata Hermelińska. CięŜko wykluczyć powody ekonomiczne emigracji. Na czas trwania sprawy osoba taka umieszczana jest w specjalnym ośrodku. przez długi czas przebywa więc w jednym miejscu z innymi osobami odmiennymi narodowościowo i kulturowo. Beata Szczepankowska (III rok. Wynika to z traumatycznych doświadczeń związanych przewaŜnie z działaniami wojennymi czy z prześladowaniami. Często teŜ połączone są one z czynnikami ekonomicznymi. musieli jednak tu pozostać po zatrzymaniu przy próbie nielegalnego przekraczania granicy czy teŜ w innych okolicznościach. natomiast krajem docelowym Kamrina były Niemcy. chęcią polepszenia warunków materialnych własnego Ŝycia. co wynika z jego przeszłości kolonialnej – oraz czynniki ekonomiczne – John zamierzał dostać się do Stanów Zjednoczonych. Raport z badania Wnioski końcowe z badania Wyprowadzenie ogólnych wniosków na temat uchodźców z Azji przebywających w Polsce jest zadaniem trudnym. bowiem generalnie zbiorowość uchodźców jest grupą dość specyficzną. bowiem pochodzi on z bogatej rodziny i dostaje teraz od niej pieniądze na Ŝycie w Polsce.111 krajach lub teŜ posiadają stosunkowo zamoŜnych krewnych za granicą. Marta Matuszewska. jedynie w przypadku Karina mogły one nie mieć duŜego wpływu. Jeśli chodzi o wybór kraju. Motywy uchodźstwa oraz wybór kraju przyjmującego Wszystkie badane przez nas osoby do decyzji o ucieczce z kraju pochodzenia skłoniła trudna sytuacja polityczna. które skłaniają do wyjazdu.

0% (29) 12. do otwartości jego prawa i społeczeństwa na uchodźców (Tabela 3).0% (20) 8.5% (11) * Procenty nie sumują się do 100%. Tabela 3. Osoby ubiegające się o status uchodźcy. od dostępności komunikacyjnej danego kraju. 6.5% (25) 10.0% (14) 10. s. 13. 4. gdyŜ badani mogli wymienić więcej niŜ jedną przyczynę. 5. 7. 2. ma istotny wpływ na jej dalsze losy.5% (13) 4. 9.. W jaki sposób dochodzi do wyboru danego kraju? Mogą tu być obecne róŜne względy.5.0% (16) 7. bliskości kulturowej. 0% (64) 24. ..0% (8) 0. Strategia przygotowań do uchodźstwa – podróŜ i przyczyny wyboru Polski Kraj. Przyczyny wyboru Polski jako kraju uchodźstwa* Lp. 12. jej prawa i warunki bytowe235. 3. 6. Mikołajczyk.5% (15) 7.. 11. 157-160. atrakcyjności cywilizacyjnej (bogactwa kraju).4% (85) 32.112 4.5% (49) 14. 1. 235 B. moŜliwości porozumiewania się w znanym sobie języku. 8. kosztów transportu. Przyczyna wyboru Polski Polska jest najbliŜej Polska jest krajem bezpiecznym dla uchodźców Do Polski jest najłatwiej się dostać Polska była polecana przez inne osoby Polska jest stroną Konwencji Genewskiej Przypadek zadecydował Dobry stosunek Polaków do uchodźców Pragnienie kształcenia dzieci Lepsze warunki (perspektywy) Ŝyciowe w Polsce niŜ w kraju pochodzenia Zadecydowała rodzina (mąŜ) W Polsce (pobratymcy) Nie wiem Inne są znajomi Odsetek (liczba wskazań) 42. w którym osoba składa wniosek o uznanie siebie za uchodźcę.5% (1) 5.

Kontakt z nimi nawiązują poprzez taksówkarzy z Brześcia. Ŝe decydowali się na złoŜenie wniosku uchodźczego w Polsce w sposób świadomy. K. Sawicka.5% (13). marzec 1999. zwłaszcza jeśli czynią to nielegalnie. następnie do Medyki. Pierwsi docierali do Polski najczęściej pociągiem lub samolotem przez Moskwę. W pierwszej grupie „świadomie wybierających” Polskę dominują osoby z Federacji Rosyjskiej. którzy zresztą sami ich zaczepiają. Migrant trafficking in Poland. Korzystano takŜe z istniejących od kilku lat ułatwień komunikacyjnych w postaci prywatnych minibusów (marszrutek) woŜących pasaŜerów bezpośrednio z Groznego do Mińska. M. czyli posiadania tutaj swoich znajomych – 4. Niektórzy jechali pociągiem przez Ukrainę do Kijowa. Tańsza polega tylko na pokazaniu „gościom” (uchodźcom) „dziury”. chce uniknąć rejestracji w Polsce i przebyć nasz kraj w sposób niezauwaŜony. marzec 1999. „Prace Migracyjne” nr 22. co – jeśli jest prawdą – pozostaje zapewne odosobnionym przypadkiem.113 Wyniki tabeli 3 pokazują. Zazwyczaj uchodźcy nie czynią tego na własną rękę. czyli dogodnego miejsca akurat niepatrolowanego w tym czasie przez „kapci” (funkcjonariusz StraŜy Granicznej) i „puszczeniu” przez granicę na własną rękę oraz odebraniu dopiero po drugiej stronie granicy. Actors. DroŜsza forma obejmuje opiekę ukraińskiego lub białoruskiego przewodnika aŜ do umieszczenia przemycanych w kryjówce po polskiej stronie granicy. gdzie zaczyna się rola polskich przewodników.0% (8). luty 1999. K. W Polsce do czasu wejścia do strefy Schengen wielu naganiaczy proponujących przerzut przez zachodnią granicę kręciło się niegdyś na Stadionie Dziesięciolecia lub wokół Por. Przerzut migrantów do lub przez terytorium Polski. którzy utrzymywali. w tym z Czeczenii. aby później. Ŝe badani deklarowali. Tylko dla 10% (20 osób) była to sprawa przypadku lub decyzji rodziny (męŜa). Głąbicka. Tylko jedna osoba badana nie potrafiła udzielić odpowiedzi. mechanism. których celem są kraje Europy Zachodniej. Ŝe całą drogę do granicy polskiej przebyli pieszo. gdy juŜ dostaną się do Niemiec czy Austrii. którą naleŜało zaakceptować – 6. Halik. W drugiej. Okólski. Wielu uchodźców. Głąbicka. dla których Polska była częściej tylko kwestią przypadku – pojedynczy uchodźcy z róŜnych państw Afryki i Azji. Stąd nielegalne próby przekraczania granicy wschodniej przez Bug lub w Bieszczadach oraz zachodniej przez Odrę lub Nysę ŁuŜycką. Natomiast nierzadko uchodźcy przekraczają pieszo samą granicę. lecz korzystają z usług wyspecjalizowanych przemytników znających doskonale teren i współpracujących ze sobą po jednej i drugiej stronie granicy236. oferując im te usługi. 236 . A. combating. dlaczego zdecydowała się wybrać nasz kraj jako miejsce złoŜenia wniosku uchodźczego. Byli jednak nawet tacy. T. Studia nad przerzutem migrantów. „Prace Migracyjne” nr 23. albo teŜ efekt „sieci” znajomości. “Prace Migracyjne” nr 24. potem Mińsk do Brześcia i Terespola. nie zostać do niej ponownie cofniętym na podstawie przepisów zawartych w Konwencji Dublińskiej.

Niekiedy więc organizuje się trzy grupy. ale jednocześnie przeszkody naturalne nie mogły być zbyt wielkie. po szkole zawodowej. choć na podstawie ich własnych relacji zdarza się to obecnie rzadziej.114 ośrodków dla uchodźców. w nocy. Niektórzy z nich sami byli uchodźcami. koło BroŜka tereny poniemieckiej fabryki chemicznej czy starej fabryki tekstylnej obok śarek. tzn. Zazwyczaj są to prywatne posesje. aby trzecią w tym samym czasie przeprowadzić bezpiecznie. Przemytnicy zazwyczaj wiedzą. a 30. pozostawiona przez większą grupę z powodu opóźniania marszu. gdzie umieszczone są elektroniczne urządzenia czułe na ruch i starają się przeprowadzić „czarnych” (uchodźców) w sprzyjających warunkach. w czasie deszczu lub burzy. która w trakcie tej wędrówki. opuszczone zabudowania gospodarcze. „dziuple”) umoŜliwiające czasowe ukrycie się uchodźców. w związku z uszczelnieniem granicy wschodniej. Znali oni doskonale teren. Obecnie. a uchodźcy częściej są łapani i osadzani w aresztach deportacyjnych lub strzeŜonych ośrodkach. bez stałej pracy. przemyty przez „zieloną granicę” są rzadsze. co pomagało im uniknąć złapania. jak np. jeśli chodzi o oddalenie od dróg i posterunków SG. Inne metody to próby przemytu „troli” (uchodźcy azjatyccy) w zamkniętych cięŜarówkach pod skrzynkami z towarem lub na fałszywych paszportach litewskich. wskazuje jednak. poszczególnych funkcjonariuszy SG i metody ich pracy. Ŝe tego typu przypadki ciągle się zdarzają. Poza wsią muszą być teŜ kryjówki (tzw. którzy dostali w Polsce status i w ten sposób zarabiają na Ŝycie. naraŜeni na brutalne traktowanie. aby nie uniemoŜliwiły przemytu. rokiem Ŝycia. w terenie utrudniającym patrolowanie. TakŜe we wspomnianym przypadku kobieta czeczeńska szła wraz z grupą. Medialnie nagłośniony przypadek z października 2007 r. długich pieszych wędrówkach przez lasy i góry graniczne czy przypadkach utonięć w granicznych rzekach. wjazdach do Polski w zamkniętych TIR-ach. która tylko przechodziła . W trakcie drogi uchodźcy bywają przez członków mafii przerzutowych okradani z pieniędzy i dokumentów. kobiety czeczeńskiej zagubionej w Bieszczadach. szklarnie. rzadsze są obecnie doniesienia o bezwzględnym wykorzystywaniu uchodźców przez przemytników. a innym razem. Ze strony polskiej przemytnikami byli zazwyczaj młodzi męŜczyźni między 18. W przeciwieństwie do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. dwie pierwsze z góry poświęca się na złapanie. których celem jest Polska. Zamieszkiwali w przygranicznych wsiach połoŜonych korzystnie. straciła troje dzieci. Większość Czeczenów w kaŜdym bądź razie nie skarŜy się obecnie na duŜe komplikacje w trakcie podróŜy. Nie dotyczą one jednak tych. długich pobytach w „dziuplach” w tragicznych warunkach.

Ta droga migracji – teoretycznie najprostsza – jest dostępna jednak tylko dla tych. „Gazeta Wyborcza”. gdyŜ nie chce ujawnić dróg i metod nielegalnego dostania się do Europy. Indii i Sri Lanki oraz Syria. które mogą być brane pod uwagę przed dostaniem się do Rosji. Ŝe „ktoś” załatwił im wizę do Polski albo do Federacji Rosyjskiej. starają się zwykle zniszczyć wcześniej 237 J. który powiedział.wierczyńska. Ŝe powodem wyboru naszego kraju było to. potem do Senegalu. Tranzyt.2007. Nie wszystkie oczywiście z tych relacji są wiarygodne. skąd najbliŜsza droga na Zachód prowadziła przez Polskę. Podobała mi się sama nazwa kraju [Sierraleończyk]. Uchodźca z Ugandy utrzymywał na przykład. w celu udania się na Słowację. którym udało się dostać choćby tranzytową wizę któregoś z państw europejskich. Czeczeni idą przez Polskę. Decydując się z róŜnych powodów ubiegać o azyl w Polsce. skąd dostał się do Włoch i dopiero stąd do Polski: Miałem kolegę biznesmena. Niektórym ubiegającym się o azyl udaje się równieŜ dostać do Polski bezpośrednio drogą lotniczą. Ogólnie rzecz biorąc poza cudzoziemcami. „Dziennik”.09. to Kazachstan lub Uzbekistan dla uchodźców z Pakistanu. Gorczyca. Nigdy nie słyszałem o Polsce. Blicharz. . Kamisa nie zostanie w Polsce?. Faktycznie jednak większość tych uchodźców najprawdopodobniej dostała się do Polski przez Rosję. w którym spędził półtora miesiąca. Turcja i AzerbejdŜan dla poszukiwaczy azylu z państw afrykańskich. Inne kraje tranzytu czy czasowego pobytu. I. którą zostawiłem w Afryce). Kiedy dotarł do Europy wsiadł do pociągu i wysiadł na ostatniej stacji. które bez większych problemów udzielają krótkoterminowych wiz turystycznych obywatelom państw wysokiego ryzyka migracyjnego przed ich wyjazdem do Polski. K. 18. którą okazała się Warszawa. zdecydowana większość poszukiwaczy azylu (poza samymi obywatelami Federacji Rosyjskiej) przybyła do Polski tranzytem przez Rosję. Ŝe przypłynął do Polski nielegalnie statkiem w przebraniu kobiety. Wcześniej nie miał pojęcia o Polsce. a potem do Austrii (najczęstszy obecnie szlak przerzutu)237. a później ubiegali się o azyl jako uchodźcy sur place. Niektórzy z tej grupy twierdzili. którzy wjechali do Polski legalnie z innych powodów niŜ uchodźstwo. Biorąc pod uwagę skąd pochodzą. A. nic do końca nie moŜna wykluczyć. np.2007.115 przez partie Bieszczad naleŜące do Polski.2007. Droga do Polski dla uchodźców spoza Federacji Rosyjskiej jest nieraz jeszcze bardziej skomplikowana. Ŝe jedzie do Polski i moŜe mnie zabrać (jeśli oddam mu ziemię. Wymienione kraje potencjalnego tranzytu naleŜą do tych. lądując w Warszawie na lotnisku Okęcie. uchodźca z Sierra Leone najpierw wyjechał do Gambii. „Polityka”. Białoruś lub Ukrainę. 15-16. Obywatel Gambii z kolei opowiadał. Stachowiak. Część uchodźców z Azji i Afryki zwykle nie mówi prawdy o swojej podróŜy.09. a tam pracownik Czerwonego KrzyŜa umoŜliwił mu nielegalne ukrycie się w kontenerze na statku. Afganistanu. 2209. Ŝe najpierw pojechał do Sudanu.

Te przypadki są jednak rzadkie i nie zawsze są wiarygodne.0%) oraz chęć kształcenia dzieci (7. dostając się na Wyspy Kanaryjskie lub przekraczając Morze Śródziemne w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej. względy Ŝyciowe (ekonomiczne). „Świadomy” wybór Polski jest dla wielu osób ze Wschodu. ale skoro nie moŜna. więc zostałam deportowana.. Najpierw. a takŜe w przypadku uchodźców z całego terenu Federacji Rosyjskiej – moŜliwość porozumienia się w języku rosyjskim. Zdarzają się równieŜ przypadki przekroczenia przez uchodźców granicy Polskiej od strony południowej. Byłam w Polsce juŜ w 2004 r. ale pojechałam dalej.5%). jesteśmy stroną Konwencji Genewskiej (12. a co za tym idzie – niskimi kosztami transportu (42.55%). a takŜe od strony Turcji szlakami przez Bałkany. Danii i Niemczech. bezpośrednio z któregoś z portów afrykańskich. Powracając jeszcze do Tabeli 3.5%) i związaną z tym względną łatwością dojazdu (24. ale w stopniu mniejszym niŜ we wcześniej analizowanej tabeli 1. lepsze warunki (perspektywy) Ŝyciowe (7. gdyŜ zdarzają się osoby. Ale tutaj zostawiłam odciski palców.116 wszystkie dokumenty świadczące o ich toŜsamości. Natomiast dla obywateli Rosji i innych państw byłego ZSRR przewaŜają dwie grupy przyczyn. które zwykle po nieskutecznym ubieganiu się o azyl w którymś z krajów zachodnich. Ŝe pozostajemy dla nich bezpiecznym miejscem schronienia (32.0%). Byłam w Szwecji. przynajmniej od czasu wejścia w Ŝycie drugiej Konwencji Dublińskiej. dla uchodźców spoza Federacji Rosyjskiej wybór Polski jest najczęściej mniej lub bardziej przypadkowy. gdyŜ dalsza migracja na Zachód skutkuje realną moŜliwością zawrócenia do pierwszego bezpiecznego kraju pobytu: Dlaczego złoŜyliście tu wniosek o status uchodźcy? – Bo dalej nie puszczają. próbują szczęścia takŜe w państwach Europy Środkowej. To się nazywa Dublin II [Czeczenka]. Włoch i na Maltę. to zostaliśmy [uchodźcy z Czeczenii]. Brak w Polsce uchodźców. a jego społeczeństwo charakteryzuje się dobrym do nich stosunkiem (8. Ŝe kraj nasz sprzyja uchodźcom (14%). WaŜne są.0%). po wcześniejszym przebyciu granicy ukraińsko-słowackiej. Niemniej jednak w przypadkach jednostkowych nie moŜna ich całkiem wykluczyć. którzy przybywają masowo do Hiszpanii. Druga grupa przyczyn jest juŜ związana z przekonaniem badanych. .5%). a takŜe przewaŜającym poglądem. w rzeczywistości równieŜ przymusowy. Tak byliśmy wychowani. to chcieliśmy jechać dalej. Norwegii. Po prostu Polska w wyniku takich lub innych zbiegów okoliczności stanęła na szlaku ich migracji. Pierwsza jest związana z połoŜeniem geograficznym naszego kraju – jego bliskością komunikacyjną. Sycylijskiej lub Maltańskiej – głównych szlaków dla tysięcy Afrykanów marzących o Ŝyciu w Europie. bo Polski to nie uwaŜaliśmy za zagranicę. Podobnie nieliczne są przypadki docierania do Polski drogą morską „nielegalnych pasaŜerów statków”.

J.3%).3% przedstawicieli „innej” narodowości oraz 9. podobnie jak przyczyny opuszczenia swojego kraju pochodzenia są zróŜnicowane. Brak efektu „sieci” uwarunkowany jest jednak spostrzeganiem Polski jako kraju wyłącznie tranzytowego. Kryterium „warunków pobytu w Polsce” odgrywa dla tej kategorii osób większą rolę niŜ dla młodszych. o dobrym nastawieniu do nich Polaków i lepszych warunkach Ŝyciowych w Polsce niŜ swoim kraju pochodzenia.6% dla narodowości „rosyjskiej”. Posiadanie znajomych w Polsce było waŜne tylko dla 4. przewaŜnie nie mieli nic do powiedzenia: Dlaczego Polska? – Bo tu jest najbliŜej. W małym stopniu potwierdza się natomiast efekt „sieci migracyjnej (uchodźczej)”. a nawet w zamoŜnej Finlandii. choć pozostają zbliŜone kategorie wyboru oraz ich hierarchia238. na Węgrzech.2% i 48. Ŝe uchodźcy z Czeczenii unikają zazwyczaj starania się o status uchodźcy w Rumunii.8%). Z wiekiem powiązany pozostaje stan rodzinny. 84. dla osób narodowości czeczeńskiej lub rosyjskiej motyw bliskości przestrzennej i łatwości komunikacyjnej pozostaje bardzo waŜny (odpowiednio 68. Ŝe wyjazd do określonego kraju zachodniego zdeterminowany jest głównie posiadaniem w nim krewnych i znajomych z własnego tejpu. spośród wszystkich narodowych grup uchodźczych. Poza tym ojciec o wszystkim decydował [Czeczen]. Hryniewicz. s. gdzie posiadanie rodziny i znajomych w okresie krótkiego pobytu nie jest tak istotne jak w kraju docelowego osiedlenia. W wypadku narodowości widać oczywistą zaleŜność. zaś w stopniu najmniejszym dla osób najmłodszych (14. w przypadku „innych” narodowości ma on niewielkie znaczenie (tylko 9. które uzyskali inni badacze w Polsce.117 Otrzymane w Tabeli 3 wyniki róŜnią się od tych. . Dla osób przebywających w naszym kraju z rodzinami motyw 238 Patrz: R.1%). Stawicki. W praktyce. Podjęcie przez niektórych decyzji o pozostaniu w Polsce związane jest przede wszystkim z zupełnym brakiem ich posiadania w innych państwach. MoŜe świadczyć o tym fakt. tak i przyczyny wyboru Polski są inne w zaleŜności od narodowości czy połoŜenia społecznego badanych. graniczącej z Rosją. obok Słowacji i Litwy. Ci ostatni jednak. Czeczenii takŜe wydają się najbardziej przekonani. s. 11. gdzie po rosyjsku z pewnymi trudnościami moŜna się porozumieć. Wiek badanych odgrywa największą rolę przy ocenie „bliskości przestrzennej Polski”. jeśli jechali razem z rodzicami.7% osób narodowości czeczeńskiej. pierwszym krajem w drodze na Zachód spostrzeganym jako bezpieczny. 7. dla których Polska jest zazwyczaj. Badania dalszych migracji Czeczenów ujawniają jednak. Ŝe w wypadku wyników naszego badania decyduje o tym dominacja osób narodowości czeczeńskiej. Uchodźcy w Polsce. Sytuacja socjalno-bytowa. Ten argument wyboru Polski jest najwaŜniejszy dla osób najstarszych (61. Wydaje się. Jest ona ponadto najbardziej podobnym do krajów byłego ZSRR.3%).

Przyczyny wyboru Polski: Z tego. bo są na przykład z kraju katolickiego i słyszeli. Ŝe osoby lepiej wykształcone. i są juŜ tacy zupełnie niechcący tutaj w Polsce. Indie. dlatego Ŝe łączy nas strasznie duŜo. część przyjeŜdŜa. Ŝe się u nas tutaj raptem znajdują. ale tutaj Polski się nie da balonem przelecieć.9% wobec 25. oni częściowo mają polskie korzenie. nie ma bardziej naturalnego. część trafia tutaj zupełnie przez przypadek. Ŝe Polska. których nadaje się status uchodźcy. Im niŜsze wykształcenie badanych. Ale efekt „bliskości komunikacyjnej” naszego kraju i kosztów migracji jest dla nich waŜniejszy. kombinować jak tu sobie dalej poŜyć. znając zasady. poza Białorusią. więc Ŝe będzie robota. Ŝe mamy taki stadion czy coś w tym stylu. Ŝe jadąc na Zachód. MoŜna mówić więc o innej świadomości uchodźczej osób ze względu na posiadane wykształcenie.118 „bliskości komunikacyjnej” odgrywa zdecydowanie większą rolę niŜ dla osób samotnych (odpowiednio 58.. wyuczonych w zawodach inteligenckich związanie Polski z Konwencją Genewską pozostawało najwaŜniejszym motywem wobec innych kategorii wykształcenia (52. a mniejsze kategorii „lepszych warunków Ŝycia w Polsce”. i sobie myślą. Ŝe w Polsce będzie łatwiej. Z kolei wykształcenie (podobnie jak wyuczony i wykonywany zawód) inaczej niŜ poprzednie zmienne róŜnicuje inną przyczynę wyboru Polski jako kraju uchodźstwa. i woleliby się gdzieś tam znaleźć. które są z Białorusi przyjeŜdŜają do Polski.9% dla osób z podstawowym wykształceniem). tak naprawdę Polska jest po drodze. Oznaczać to moŜe takŜe. Te osoby z krajów rosyjskojęzycznych. albo trochę mówią po polsku. Polska jest najbardziej naturalnym wyborem na świecie.. część przyjeŜdŜa. te osoby z krajów azjatyckich typu Pakistan. Afganistan. przyjeŜdŜają pewnie dlatego. „Powitanie” – przyjazd do Polski . mówiąc. przy czym potem zaczynają się aklimatyzować. albo zamykają w jakichś parafiach i tu do wyboru jest juŜ wiele opcji. świadomie unikają deklarowania innych niŜ „konwencyjne” powodów wyjazdu z kraju pochodzenia i wyboru Polski (patrz „Przyczyny wyboru Polski”). oglądali polską telewizję i tak dalej i tak dalej. absolutnie w ogóle zbieg okoliczności. [fragment wywiadu z pracownikiem ośrodka dla uchodźców] 4. papieŜ. Im wyŜszy deklarowany jego poziom. Dla osób najlepiej wykształconych. co ja wiem.6. na podstawie. katolicyzm. ale to jest róŜnie. Ŝe to Niemcy. tym większe znaczenie efektu informacyjnego sieci migracyjnej i posiadanego zaplecza rodzinnego w Polsce.9% wobec 25.5%). bo ktoś im mówił. Dla osób najsłabiej wykształconych powiązania rodzinne i sieć migracyjna odgrywa większą rolę niŜ dla osób z wyŜszym wykształceniem i pełniących funkcje kierownicze. Sri Lanka i tak dalej to w większości płacą za przerzut ze swojego kraju do Niemiec i przemytnicy porzucają ich w Polsce. Afrykańczycy to jest juŜ róŜnie. tym większe znaczenie uchodźczych regulacji prawnych związanych z Konwencją Genewską. te osoby. Podsumowując cała juŜ tę część naleŜy podkreślić ciekawą zaleŜność związaną z posiadanym wykształceniem.

Powinni wówczas jak najszybciej trafić do ośrodka recepcyjnego mieszczącego się w Podkowie Leśnej – Dębaku koło Warszawy. o ile nie została wydana decyzja ostateczna. przyznanie im określonej formy pomocy oraz zakwaterowanie większości z nich w którymś z siedemnastu ośrodków pobytowych dla cudzoziemców na czas trwania postępowania. 110. Mają do dyspozycji dwie brudne toalety i dwie małe. chorzy. Pragną przede wszystkim odpocząć i mieć chwilę spokoju. por. Do ich obsługi jest zaledwie kilka osób. Trafiają najpierw do biura StraŜy Granicznej. W wypadku osób zatrzymanych w ośrodku strzeŜonym lub areszcie deportacyjnym. którego nie będą mogli opuścić przez wiele godzin aŜ do zakończenia formalności240. Ŝe słowo „azyl” wypowiadane na przejściu granicznym bynajmniej nie otwiera bram raju. które uprawnia go do pobytu w Polsce. Podstawową funkcją tego ośrodka jest zarejestrowanie nowo przybyłych. mogą oni być przewiezieni do Dębaka dopiero po wydaniu decyzji o ich uwolnieniu. Po wydaniu decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy. s. gdyŜ dopiero wtedy – mówiąc językiem antropologicznym – wejdą w stan communitas i Ŝadne rozczarowanie nie będzie im oszczędzone. Ŝe jest ona juŜ bezpieczna. Anna Wołoszyn-Wrona. więc czekają nieraz bardzo długo nim złoŜą wniosek i zostaną zarejestrowani. będzie mogła złoŜyć wniosek o nadanie tego statusu. więc w potwornym ścisku rozkładają się na tej podłodze wraz z dziesiątkami toreb i tobołków. prawie wszyscy z uchodźców są na ogół zmęczeni.. będą mogli opuścić to miejsce. duszne poczekalnie o pomazanych ścianach i betonowej podłodze wyglądającej spod porwanej wykładziny. Są wśród nich dzieci. Sam fakt dotarcia (bez względu na jego sposób) nie gwarantuje jej. Dopiero. Bez względu jak przebiegała ich podróŜ do tej pory. nr 20. W ostatnich latach zazwyczaj około stu osób dziennie. Por. a następnie jego waŜność przedłuŜa się. s. Sposób dotarcia uchodźców do ośrodka w Dębaku nie jest jednoznacznie określony. na krótko przed wejściem Polski do strefy Schengen liczba ta wzrosła nawet dwukrotnie. Najczęściej muszą tam dotrzeć na własną rękę. 240 239 . kobiety w ciąŜy i starcy.. niewyspani. 14-16. gdy StraŜ Graniczna wyda im „TZTC”241 i podejmie decyzję o wszczęciu postępowania. Nasze zadanie to przjąć wniosek. w którym pragnie ubiegać się o tę formę ochrony międzynarodowej. Są tylko dwie ławki do siedzenia. a on zostanie szybko rozpatrzony239. cudzoziemiec ma obowiązek zwrócić TZTC. nie umyci po wielogodzinnej podróŜy. 241 „TZTC” – czyli Tymczasowe Zaświadczenie ToŜsamości Cudzoziemca. Przekonają się.. Tymczasem nie będzie im to dane. Rozmowa z rzeczniczką Podlaskiego Oddziału StraŜy Granicznje. „Z obcej ziemi” 2004. Spragnieni i głodni. Mikołajczyk. Najwięcej uchodźców dociera do Polski przechodząc przez przejście graniczne w Terespolu. Osoby ubiegające się o status uchodźcy. otrzymując jedynie adres ośrodka i B.119 Kulminacyjnym momentem dla kaŜdej osoby ubiegającej się o status uchodźcy jest dotarcie do granicy państwa. Jest ono waŜne 30 dni.

Ŝe nie mają transportu i Ŝe mamy samemu jechać. Są teŜ tacy. Mimo wspomnianych przykrości. co skarŜą się. przedstawiając im szczegółowo zasady. obowiązujące w nich przepisy oraz pracujący personel. Niejednokrotnie wielu z nich naraŜało to na długie błądzenie albo nieprzewidziane wysokie koszty finansowe. mówiąc im. Chcieliśmy razem jechać. Dopiero w miarę wydłuŜania się pobytu. zabrali nam materace. StraŜ Graniczna z Terespola niekiedy dowozi uchodźców pod sam ośrodek. Ŝe dokumenty wydane im na granicy uprawniają do bezpłatnego korzystania ze środków transportu publicznego. jakie napotyka wielu uchodźców na samym początku pobytu w Polsce. Nie zawsze teŜ pierwsze wraŜenia po przybyciu do ośrodka były dla nich najprzyjemniejsze: W Dębaku byliśmy dwa dni. Ŝe podróŜ i perturbacje na granicy skończyły się pozytywnie oraz udało im się złoŜyć wniosek o statusu uchodźcy. co okazało się nieprawdą. Cieszą się. męŜem i Ŝoną oraz rodzicami i dzieckiem. 34]. tam zamawiali po prostu taksówkę i to nie tylko z centrum Warszawy. choć wielu z przebywających w Dębaku twierdziło. który zaznajomił ich z sytuacją. Ŝe w organizowanym przez nią transporcie nie wystarcza miejsc dla wszystkich i niektórzy muszą odbyć tę drogę radząc sobie sami. gdy było jeszcze ciemno. w której się znaleźli. kiedy dzieci powinny juŜ dawno spać. Pojechaliśmy taksówką i bardzo duŜo pieniędzy zapłaciliśmy [J. Ŝe wprowadzono ich w błąd.K.120 czasami skserowaną mapkę jego okolicy. stykając się z . Spaliśmy w jednej wielkiej sali. jakim będą podlegali mieszkając w ośrodku w oczekiwaniu na decyzję w swojej sprawie oraz podstawowe normy Ŝycia społecznego w Polsce. Przynajmniej przez pierwsze tygodnie uchodźcy są pełni entuzjazmu. to cały dzień przygotowywali nam dokumenty. Dla Czeczenów przybywających w grupach związanych przynaleŜnością do tej samej rodziny i tejpu najbardziej przykra była jednak konieczność rozstania się z częścią swoich krewnych: Jak mieliśmy jechać do Dębaka. większość z nich po zakwaterowaniu na stałe w którymś z ośrodków pobytowych jest juŜ nastawiona optymistycznie. To ostatnie dotyczyło przede wszystkim tych. Rano. z naciskiem na róŜnice panujące w relacjach między płciami. Ośrodek moŜe był dobry. Ŝe mogą wypocząć po trudach podróŜy i nie muszą martwić się o jedzenie i spanie. Pozytywnie natomiast odbierali skierowane do nich przemówienie dyrektora ośrodka. ale powiedzieli. ale oni oddzielili nas od moich plemienników [Czeczeni]. Zadowoleni. Nie było nawet gdzie siedzieć. I jeść tam teŜ nie dostawaliśmy [Czeczen]. ale nawet spod granicy: Wysłali nas do Dębaka. co do najbliŜszej przyszłości. którzy chcąc ułatwić sobie dotarcie. a wydali ponownie dopiero o jedenastej w nocy. a było tam nas bardzo duŜo. Akceptują teŜ z początku warunki istniejące w ośrodkach. ale nas bardzo słabo przyjęli.

) oraz „ekonomicznych”. udzielają mu pomocy w znalezieniu mieszkania lub pracy. Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w. stosunek ten zmienia się. moŜliwościach ich ominięcia itp. Ta specyfika uchodźstwa nie jest tylko charakterystyczna dla zbiorowości uchodźców czeczeńskich. Powoduje to trudności w odróŜnieniu typowego „uchodźcy konwencyjnego” od „migranta ekonomicznego”.. jak społeczno-kulturowej.121 nowymi dla siebie zwyczajami i niekorzystnymi dla siebie informacjami o liczbie przyznawanych decyzji pozytywnych oraz o trudnościach Ŝycia w Polsce. Odwołują się one. a moŜe nawet dominująca ich część) opierają się na podobnych mechanizmach społecznych. Staje się to widoczne przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie statusu uchodźcy (rozdział piąty). regulacjach prawnych. Górny. Ŝe współczesny kandydat na azylanta moŜe być traktowany z powodu przyczyn wyjazdu ze kraju zamieszkania jako pewna „hybryda”. MoŜemy powiedzieć. Na uwagę zasługuje zmieniający się charakter uchodźstwa z Czeczenii do Polski. tworzących sieci migracyjnych (migrant networks). P. jak współczesne migracje zarobkowe.. Jest ono wywoływane nie tylko trudną sytuacją panującą w tym regionie. połączenie typowych i uznawanych przyczyn „uchodźstwa” (prześladowania. ale jest juŜ takŜe związane z tworzeniem nieformalnych powiązań.7. które wspierają go psychicznie i finansowo. umoŜliwiających wyjazd i dojazd do kraju osiedlenia oraz rozpoczęcie w nim nowego etapu Ŝycia242. dostarczają informacji o drogach i sposobach dotarcia do Polski. co juŜ podkreślaliśmy juŜ w rozdziale drugim. Oparte są one na więzach rodzinnych i powiązaniach w ramach klanów (tejpów). dyskryminacja itp.. Elementy obu typów motywacji mogą występować w kaŜdym indywidualnym wypadku osoby aplikującej o nadanie statusu uchodźcy. stając się coraz bardziej krytycznym do otaczającej rzeczywistości. Ŝe współczesne ruchy uchodźcze (pewna. 4. jak podkreślają współcześni badacze migracji. Zakończenie Przedstawione w tym rozdziale wyniki badania sondaŜowego w zbiorowości osób oczekujących na nadanie statusu uchodźcy oraz opis najnowszego uchodźstwa Czeczenów do Polski pokazują istotne problemy związane ze stosowaniem pojęcia „uchodźcy” tak w praktyce administracyjno-prawnej. związanych z tworzeniem struktury powiązań osobistych. do kapitału społecznego jednostki (jej kwalifikacji i zasobów społecznych). s. . 242 A. Świadczy to. Kaczmarczyk. 65-67. związanych bezpośrednio z jego sytuacją Ŝyciową. ale odnosi się równieŜ do kandydatów na azylantów pochodzących z innych regionów świata.

Audyt umiejętności osób ubiegających się o. . Osobną sprawą. a świadomy i racjonalny. WaŜnymi argumentami była tutaj względna bliskość geograficzna i transportowa naszego kraju. Stoją przed nim wyzwania nie tyle przekroczenia granic państwowych. Odrębna sytuacja pod tym względem charakteryzuje uchodźców pochodzących z innych części świata. być moŜe nawet trudniejszy. jak i wyboru kraju uchodźstwa. 36-37. Kandydat na uchodźcę znalazł się na granicy. 243 Por. gdzie proces ich upadku (deskilling) umiejętności zawodowych jest pochodną działań wojennych i uchodźstwa w ich kraju. a nade wszystko przejście przez limes wymagań naszych regulacji uchodźczych.. czyli zamoŜniejszej i spokojniejszej Europy. Koryś. ale jeszcze nie tutaj”. były podejmowane przez badanych w sposób nieprzypadkowy.. Ŝe decyzje zarówno w zakresie wyjazdu. Ŝe wyjazd i dotarcie do naszego kraju kończą jedynie pewien etap w „ruchu” uchodźcy. która wynika z badania sondaŜowego jest generalna słabość ich kapitału edukacyjnego (wykształcenie) i zawodowego (konkretne kwalifikacje profesjonalne). obecność bliskich i znajomych oraz pewne podobieństwa kulturowo-cywilizacyjne. Polska stała się z tej perspektywy państwem „kresowym”. Na koniec wreszcie moŜna powiedzieć.. ile granic społecznych i kulturowych w ośrodku dla uchodźców. Odseparował się juŜ od własnego kraju i panujących tam zagroŜeń. Rozpoczyna się nowy. Znalazł się jednak w sytuacji zawieszenia. jakim jest Polska. gdzie oświadczył. WyróŜnia to szczególnie zbiorowość uchodźców czeczeńskich. „juŜ nie tam. s. I.122 To ujęcie potwierdza takŜe i to. którzy sygnalizują znaczenie swoich umiejętności zawodowych jako warunku udanej integracji w społeczeństwie polskim243. ułatwiające codzienne Ŝycie. Ŝe będzie aplikował o status uchodźcy i wszedł w przepisaną prawem procedurę. będąc tutaj najbardziej wysuniętą na wschód częścią „lepszej”.

czy rzeczywiście i w sposób uzasadniony Ŝywi on obawę przed prześladowaniem z przyczyn. Chlebny (red.. który ma weryfikować zawarte tam informacje.157-170. Patrz: J. Ci urzędnicy to zawodowi Tytuł rozdziału naleŜy rozumieć poniekąd alegorycznie.. a takŜe regulacjach prawnych obowiązujących w tym zakresie.. W tym rozdziale chcemy spojrzeć na to. Prawo o cudzoziemcach. Wymaga ono z jednej strony pogłębionej wiedzy o sytuacji panujące w kraju (regionie) pochodzenia wnioskodawcy.1. która spełnia jej definicję.123 Rozdział V. Uwaga będzie skupiona tutaj na jej relacjach z urzędnikami odpowiedzialnymi za przyjęcie tego wniosku oraz zbadanie jego wiarygodności. 2007.. Administracyjne procedury i etapy ustalania statusu uchodźcy 5. obowiązkiem państwa. Jest to dla przedstawicieli administracji przedsięwzięcie trudne. Ŝe zgodnie z Konwencją. 245 B. tzn. tzn. „Stawanie się” uchodźcą244.]”. w którym będzie składany wniosek o ochronę międzynarodową. Beck. Ŝe jego wniosek będzie dokładnie i rzetelnie sprawdzony. które podpisało konwencję genewską jest nadać status uchodźcy osobie. gdyŜ podejmowane tutaj decyzje mają bezpośredni wpływ na dalszy los wnioskodawcy oraz jego rodziny245. 244 . w jaki sposób osoba ubiegająca się o nadanie statusu uchodźcy wchodzi w procedurę jego uzyskania. Ŝe “moŜe być nadany [. Pamiętać jednak naleŜy. a urzędnik i procedury mogą to jedynie potwierdzić. to nie od urzędnika zaleŜy czy ktoś jest lub nie jest uchodźcą. Wstęp Po przejściu przez procedury graniczne i dotarciu do kraju. . Ma ona na celu sprawdzenie.H. Nie powinna być ona “deklaratywna” w takim rozumieniu. a z drugiej nakłada wymaganie etyczne. Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Mikołajczyk. Składa wniosek w tym celu oraz czeka na przeprowadzenie wywiadu. On sam oczekuje. jest uchodźcą.trzeba” jej nadać status uchodźcy. Ŝe to oni nadając status uchodźcy czynią z danej osoby uchodźcę. 1 Konwencji Genewskiej. Decyzja w tej sprawie powinna być “konstytutywna”. kolejnym etapem „drogi” kandydata na azylanta jest wejście w procedurę rozpatrywania wniosku o nadanie mu statusu uchodźcy. jak było to ujęte w ustawie o cudzoziemcach z 25 czerwca 1997 r. s. C.). które są określone w art. Uchodźcą się jest na skutek obawy przed prześladowaniami. Urzędnicy często mimowolnie sądzą. Komentarz. Jeśli osoba jest uchodźcą to .

To kolejny etap rytuału przechodzenia granicy przez uchodźcę. Cudzoziemiec. której analizowanoby przypadki wyswobadzania się człowieka z niewoli. fałszywe i przesadzone. wizy kraju.cit. 5. ZłoŜenie wniosku o status uchodźcy Głównym momentem dla osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową jest – tak jak juŜ pisaliśmy . W wypadku. tudzieŜ zajmowanoby się relacjami o nich.124 „eskapolodzy”. w ramach. Odnajdywaniem w nich toposów. op. 246 .uw.2. MoŜe mu (i jego rodzinie) zostać przyznana ochrona prawna o róŜnym charakterze lub teŜ szybko jego wniosek moŜe zostać uznany za nie spełniający warunków określonych w Konwencji . gdy znajduje się on juŜ na terenie Polski – w oddziale Komendy Głównej StraŜy Granicznej (KG SG) znajdującej się obecnie przy ulicy Taborowej 33 w Warszawie248. 247 B. Inny od poprzedniego. W innej sytuacji małŜonek moŜe wystąpić z własnym wnioskiem. Cudzoziemców korzystając z pośrednictwa komendanta Granicznego Punktu Kontrolnego StraŜy Granicznej (GPK SG). Mając taki zamiar powinna ona juŜ podczas kontroli granicznej złoŜyć odpowiedni wniosek do Szefa Urzędu ds.etnologia. nie musi teŜ od razu wszystkiego tłumaczyć straŜnikowi granicznemu. w którym szuka schronienia. to StraŜ Graniczna powinna w kaŜdym tego typu przypadku pomóc aplikantowi w jego „Eskapologia” proponowana przez Jerzego Wasilewskiego specjalność w antropologii. jeśli ten ostatni wyrazi na to pisemną zgodę. Sam wynik procedury ma strategiczne wręcz znaczenie dla kandydata na uchodźcę. s. Ŝe wypowie na przejściu granicznym magiczne słowo „azyl”. 248 Wniosek moŜe obejmować takŜe małoletnie dzieci cudzoziemca i jego małŜonka. aby zasada nie wydalania zadziałała.dotarcie do granicy państwa. a bardziej odwołujący się do jego wiedzy i podawanych informacji o swojej sytuacji. Mikołajczyk. a nade wszystko strategii ich przekazywania urzędnikom. który podpisał Konwencję Genewską. konwencji. Śladami wymyślonej ucieczki. specjaliści od weryfikacji „prawdziwości” ucieczek i wędrówek246. wskazywaniem na wiarygodne. ZłoŜenie oddzielnych wniosków przez małŜonków daje urzędnikowi dodatkową moŜliwość badania zgodności przekazywanych przez nich informacji.pl/etno/instytut/pracownicy/JSW (grudzień 2007). chwytów. „nie wydalania”) zakazuje wydalania cudzoziemców ubiegających się o azyl. Ŝe chce złoŜyć wniosek obojętnie w jakim języku. W wyniku tej sytuacji będzie on zmuszony do opuszczenia naszego kraju lub zdecyduje się na nielegalny w nim pobyt. wystarczy.edu.. Patrz: J. Wasilewski. 110. Uchodźca nie musi mieć paszportu. w którym o tę ochronę chciałaby się ubiegać247. gdyŜ mniej oparty na samym „geograficznym” przemieszczaniu się. Obowiązująca zasada non-refoulement (franc. Z załoŜenia powinna umoŜliwić wpuszczenie ich do kraju. i wtedy postępowanie dotyczące go prowadzone jest oddzielnie. www. przynajmniej na czas rozpatrzenia jego sprawy. jeśli tylko da znać.

Wniosek ma ustaloną formę kilku stron pytań przetłumaczonych na róŜne języki. W razie potrzeby sprowadzany jest odpowiedni tłumacz. Ŝe mogę trafić do więzienia. Ne biorą oni pod uwagę ani zmęczenia przesłuchiwanych. Ŝeby robili co chcą. w stosunku do których obowiązuje nieco inna procedura249. Ŝe złapali mnie Rosjanie i przesłuchują. Nie miałam paszportu. Po przebytej drodze są zmęczeni. w jakiej znajdują się na granicy. przebytej edukacji i pracy zawodowej. dla których ubiega się o nadanie statusu uchodźcy. od rosyjskiego i angielskiego po pendŜabi i tamilski. informacje o jego rodzinie.pytanie znajdujące się na końcu wniosku o przyczyny.pl/refugee_hist/dlaczego_polacy_sa_nam_niechetni. toŜsamości etnicznej. art. Powiedziałam im. Z punktu widzenia ubiegającego się jest to niekorzystne.125 złoŜeniu.refugee. Są to informacje wstępne o charakterze ogólnym. więc powiedzieli. małoletnich poniŜej 17. 249 250 Ustawa ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP z 2003 r. opis przejazdu z kraju pochodzenia do Polski. Tymczasem przesłuchanie przez funkcjonariuszy SG. nie naleŜy do przyjemnych. w jakim powinna pójść analiza danego przypadku. aresztowania i przynaleŜność do organizacji politycznych lub religijnych oraz najwaŜniejsze z tego wszystkiego . Ŝe mogą mnie nawet zabić”250. a sytuacja subiektywnie odczuwanego przez nich braku bezpieczeństwa. Jej obowiązkiem jest równieŜ rozpoznanie osób z zaburzeniami psychicznymi. miesiąca ciąŜy. gdyŜ zazwyczaj poszukujący azylu nie są w tym momencie przygotowani do wywiadu. WaŜny jest kaŜdy szczegół. gdyŜ wszystkie podane przez uchodźcę informacje we wniosku są porównywane w stosunku do danych zebranych w trakcie dalszego postępowania. udział w działaniach wojennych. niepełnosprawnych. Jeśli w późniejszym wywiadzie statusowym ubiegający się o status uchodźcy poda inne informacje. . a szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku maleją nieraz do zera. bo jest mi wszystko jedno. jego oświadczenie na temat znajomości języków. zgwałconych. po traumatycznych przejściach. jak twierdzą sami uchodźcy. to stwierdzone niezgodności są interpretowane na jego niekorzyść. często niewyspani. Formularz wniosku zawiera dane osobowe wnioskodawcy. Miałam uczucie. dostarcza im dodatkowych stresów. narodowej i obywatelstwa.. głodni.html. roku Ŝycia i kobiet powyŜej 7. Mają one zazwyczaj wpływ na przyjęcie przez osobę rozpatrującą sprawę określonej hipotezy co do kierunku. ani ich odmienności kulturowej: „Było to dla mnie jak uderzenie w twarz. w których uchodźcy najczęściej go w Polsce składali. które jednak mogą nierzadko przesądzić o podjętej później decyzji w sprawie statusu. podleganie przemocy fizyczno-psychicznej. 61-69 http://www.

legitymacji organizacji politycznych. Na Koszykowej zaś pytali: „Dlaczego powiedziałeś w Terespolu. w jaki sposób przedstawić swoją sytuację. gdy ubiegający się przyjechał z kraju bezpiecznego. Zachodzi więc pytanie. nawet jeśli faktycznie odczuwają uzasadnioną obawę przed prześladowaniem. Do tej ostatniej dochodziło zazwyczaj tylko wtedy. artykułów prasowych świadczących o prowadzonej działalności itp. oraz innych dokumentów mogących stanowić dowody w sprawie (np. Skupiają się na rzeczach mniej istotnych. Inną okolicznością mogącą wpłynąć na decyzję o odmowie wszczęcia było złoŜenie przez poszukiwacza azylu ponownego wniosku o status uchodźcy bez podania nowych okoliczności oraz wtedy. czy walczyłem. co oni zrobią. 15]. a o odmowie wszczęcia – Prezes URiC251. ale podawane spontanicznie. jak przygotować się do rozmowy w URiC. Ŝe balem się. gdyŜ w duŜym stresie i napięciu mogą źle przedstawić swoją sytuację. zaś o odmowie wszczęcia w ciągu 7 dni. Wtedy bowiem ubiegający się zostaną juŜ przeszkoleni i wymyślą jakąś. które przyjechały z innych krajów Unii Europejskiej lub dajmy na to ze Stanów Zjednoczonych. czy w ogóle powinni być w tym momencie przesłuchiwani. co mam odpowiedzieć. gdy aplikant podaje ewidentnie fałszywe dane na temat okoliczności wyjazdu z kraju. Ŝe dane znajdujące się we wniosku (choć powierzchowne). Według wcześniej obowiązującej ustawy decyzję o wszczęciu postępowania wydawał komendant Komendant Główny SG lub GPK. Cudzoziemiec. nie będących prześladowaniami w sensie Konwencji Genewskiej. są bardziej wiarygodne niŜ późniejsze składane przez nich wyjaśnienia. konsultacji z innymi doświadczonymi juŜ uchodźcami albo prawnikami z organizacji pozarządowych. Ŝe oba te stanowiska zawierają w sobie pewne racje. Ŝe „nie”. W praktyce chodzi o odosobnione przypadki osób. wiarygodną historię. W razie wątpliwości co do ich autentyczności. Długo myślałem i powiedziałem. W dalszej kolejności przeprowadza się dodatkowe czynności identyfikacyjne. odnotowuje się szczegóły rysopisu i pobiera odciski palców. Nawet w trakcie badań nasi rozmówcy zastanawiali się. Uchodźca musi złoŜyć ten wniosek osobiście. zaświadczeń lekarskich. A oni „a teraz się nie boisz?” [ J.). Ja szczerze mówiąc nie wiedziałem. to często nie potrafią tego odpowiednio przedstawić. Dylemat tej sytuacji polega na tym. ich zdaniem. robione są zdjęcia. powiedzieć to samo co w Terespolu czy moŜe coś innego: W Terespolu zadali mi pytanie. Urzędnicy jednak właśnie dlatego zakładają. nakazów aresztowania. bez wcześniejszego przygotowania. przesyłane są one do komórki analitycznej w celu ich zbadania.K. Decyzję o wszczęciu wydawano najdalej w ciągu 24 godzin. Postępowanie to wszczyna się z urzędu.126 Uchodźcy. który 251 . choć w jego wypełnieniu pomaga mu zazwyczaj pracownik StraŜy Granicznej. Do obowiązków tego ostatniego naleŜy równieŜ zdeponowanie dokumentów podróŜy. zdjęć. Cudzoziemców. jeśli wnioskodawca je posiada. a sprawa przekazywana jest do dalszego rozpatrzenia Urzędowi ds. Ŝe mnie wydadzą Rosji. Ŝe nie walczyłeś?” Ja im powiedziałem. Nie wiedziałem.

Ilustruje to wypowiedź do studentki jednego z Gruzinów: A kto ci powiedział. miał prawo do odwołania się od tej decyzji do Rady ds. 252 B. Niektórzy cudzoziemcy nie wiedzą. 253 Ibidem. Ŝe ja ubiegam się o status uchodźcy??? Ja tu przyjechałem szukać lepszych warunków Ŝycia. Ŝe byli odsyłani. zwłaszcza jeśli nie mają wizy uprawniającej do wjazdu do danego kraju. którzy są mocno zaskoczeni sytuacją. w której się znaleźli (jak moŜna domyślać się z powodu zbyt pośpiesznego wszczynania postępowania). jak twierdzi Barbara Mikołajczyk. s. są z jednej strony w naturalny sposób powołani do tego. Tym bardziej.. 118. Obecnie jednak przebywają w ośrodkach dla uchodźców cudzoziemcy. Z drugiej strony zdarzały się wcześniej przypadki. jak powinni się zachować na przejściu granicznym. Ŝe poszukiwacz azylu nie zawsze mógł złoŜyć wniosek. z którymi stykają się uchodźcy.. aby przyjmować od nich wnioski.127 Była to z pewnością dodatkowa przeszkoda na drodze do uruchomienia procedury uchodźczej i dlatego została zniesiona. nie posiada wizy czy innych wymaganych dokumentów lub dokumenty są sfałszowane i grozi mu. zresztą nie tylko w Polsce. Bywało więc. Trudno jednak oczekiwać od straŜników. a nie do „zachęcania do ubiegania się o status uchodźcy”253. Osoby ubiegające się o status uchodźcy . Funkcjonariusze StraŜy Granicznej będąc pierwszymi reprezentantami państwa polskiego. I tak sobie tu siedzę. gdy nie spełniał on podstawowych wymogów związanych z brakiem wspomnianych wyŜej danych. z drugiej jednak strony ich głównym zadaniem jest ochrona granic.. myślę co teraz [J. 118. Decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania podjąć moŜna było jedynie wtedy. zatrzymanie oraz umieszczenie w ośrodku strzeŜonym na podstawie przepisów mówiących o usiłowaniu przekroczenia granicy niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Na granicy mnie wzięli i przywieźli tu. gdyŜ nie wiedzieli co powiedzieć. otrzymał decyzję o odmowie. Mikołajczyk. Niemniej jednak nadal bywa. ale z braku innego pomysłu na pozostanie w Polsce. . Ŝe będą to podpowiadać kaŜdemu cudzoziemcowi usiłującemu przekroczyć granicę bez wymaganych dokumentów. od róŜnego rodzaju wewnętrznych instrukcji dla słuŜb granicznych. Uchodźców.K. Gruzin]. a potem jeszcze ewentualnie do złoŜenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. w tym takŜe zwalczanie nielegalnej imigracji. Ŝe zachowanie funkcjonariuszy moŜe odwieść ubiegającego się od złoŜenia wniosku. s. gdy w trakcie wypełniania wniosku cudzoziemiec odmówił podania danych lub nie zgodził się na pobranie odcisków palców lub fotografowanie. Decyzja o formalnym obciąŜeniu ich obowiązkiem przyjmowania wniosków uchodźczych w załoŜeniu miała zmniejszyć negatywny wpływ pierwotnych funkcji tej instytucji. nawet gdyby złoŜył wniosek. a nawet indywidualnego nastawienia osoby sprawdzającej dokumenty252. Sprzeczność między tymi funkcjami StraŜy Granicznej od początku przyjmowania uchodźców w Polsce była powodem licznych naruszeń zasady non-refoulement. gdy ten nie jest pewny swego. ZaleŜało to często.

składając go na przejściu granicznym. Sytuacje takie. Ŝe duŜo razy moŜna próbować przekraczać granicę. nawet jeśli zainteresowani mają ich świadomość. nie są wyłącznie produktem wyobraźni uchodźców.128 W wypowiedziach cudzoziemców przebywających juŜ w ośrodkach często pojawiają się skargi na temat zachowania funkcjonariuszy StraŜy. czego nie mogą być pewni. Ŝe osoba. Ŝe przebywając w głębi kraju. sąd zazwyczaj przedłuŜa okres pobytu w nim o 90 dni albo nawet do momentu wydania decyzji ostatecznej o odmowie nadania statusu uchodźcy i wykonania decyzji o wydaleniu. nierzadko jest w o wiele . Polega on na tym. gdyŜ w końcu poszukujący azylu mają większą pewność. Dopiero ludzie nas oświecili. który jest znany nie tylko w naszym kraju. Kary groŜące za nielegalne przekroczenie granicy i pobyt na terytorium kraju przyjmującego. Powoduje to zwykle zatrzymanie cudzoziemca bez odpowiednich dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce (z wyjątkiem małoletnich lub chorych) i umieszczenie go w ośrodku strzeŜonym w Lesznowoli lub w którymś z aresztów deportacyjnych na okres 30 dni. Inni jeszcze składają wnioski o azyl dopiero po odkryciu przez słuŜby państwowe ich nielegalnego pobytu albo po nieudanych próbach zalegalizowania swojego pobytu w inny sposób. gdyŜ prowadzą do utrwalania się błędnego przekonania na temat obowiązujących w Polsce regulacji prawnych. To wszystko zaleŜy od człowieka na granicy i czy on będzie chciał od ciebie pieniądze. Mamy tu do czynienia z jednym z paradoksów związanych z udzielaniem ochrony uchodźcom. gdy zainteresowany złoŜy wniosek przebywając juŜ w ośrodku strzeŜonym.. w którym prosi o ochronę. Wielu teŜ uchodźców z braku wiedzy na temat przysługujących im praw oraz lęku przed nie wpuszczeniem do Polski i słuŜbami mundurowymi spowodowanym doświadczeniami z ich własnych krajów decydują się na nielegalne przekroczenie granicy i dopiero później dowiadują się. Dochodzi do tego tym łatwiej. nie tylko raz. Nie wiedziałem. W przypadku. i my jeszcze raz spróbowaliśmy i nas wpuścili bez problemu. dlaczego Polacy nie chcą nas przyjąć. ich wniosek o status uchodźcy zostanie na pewno przyjęty. która skrycie i nielegalnie wjechała do kraju. jak i gdzie naleŜy ubiegać się o status uchodźcy. Są one szkodliwe. Ŝe przenoszona jest tu wiedza na temat zachowań korupcyjnych i decyzji podejmowanych z pominięciem prawa przez urzędników i słuŜby mundurowe z krajów pochodzenia uchodźców. jak powyŜej opisane. w tym i na wyraźne z ich strony naruszenia prawa: Kiedy przyjechaliśmy tu w 2002 r. to tam nas w Terespolu nie wpuścili. Wszystkie problemy się rozwiąŜą jak są pieniądze [Czeczen]. i od tego ile masz pieniędzy przy sobie. często jednak nie odstraszają.

po prostu zbyt mało a zebranie dowodów w niektórych sprawach przekracza niekiedy ich moŜliwości255. a szkolenie nowo przyjętych trwa długo. sami powoli i niezauwaŜalnie stają się z czasem innymi ludźmi. a następnie na wydanie decyzji. W tym ostatnim przypadku sprawy się umarza. gdzie zostają bardziej docenieni. biorąc pod uwagę obowiązujące terminy rozpatrzenia sprawy.3. jak w kaŜdym „rytuale przejścia”. Billings. który złoŜył wniosek. Postępowanie dowodowe (procedura przyspieszona) Od chwili. WaŜne jest ono 30 dni. 5. Po kilku latach przenoszą się zazwyczaj do innych jednostek administracji państwowej (z Ministerstwem Spraw Zagranicznych włącznie).129 lepszej sytuacji i posiada więcej praw niŜ osoba. a jego teczka trafiła do Departamentu Postępowań Uchodźczych. co dokładnie powiedział straŜnikom granicznym a bywa. a wszystkie pozostałe do szaf drugiego wspomnianego departamentu. W większości wypadków tak się jednak nie dzieje i urzędnik jest zmuszony w końcu przyjrzeć się złoŜonemu wnioskowi. 34. Teczki z Czeczenami trafiają do szaf wydziału pierwszego. za: B. jak juŜ pisaliśmy wcześniej. mimo Ŝe upłynął rok. nr 1. Jest ich. Ŝe zniecierpliwi się czekaniem i wyjedzie. Mogą tam złoŜyć oddzielny wniosek z prośbą o zamieszkanie w ośrodku dla uchodźców i pomoc materialną. wnioskodawca X lub Y nie został nawet wezwany na wywiad? Na obronę urzędników moŜna powiedzieć. Po zakwaterowaniu rozpoczyna się dla nich długi okres oczekiwania. Osoby ubiegające się o status uchodźcy…. zechcą po nie sięgnąć. Ŝe nie opóźniają rozpatrzenia spraw uchodźców umyślnie. The Influence of Human Rights Law on the Procedura Formalities of the Asylum Determination Process. którzy obcesowo pytają go. a następnie przedłuŜane o kolejne. Ostatnim elementem procedury naleŜącej do StraŜy Granicznej jest wydanie poszukiwaczowi azylu. Na koniec uchodźcy zostają skierowani do ośrodka recepcyjnego w Dębaku. W przypadku ich naruszenia. Ŝe nie wszyscy nawet juŜ doświadczeni w tych procedurach pozostają w departamencie. bywa niekiedy „molestowany” przez wolontariuszy z klinik prawnych i organizacji pozarządowych pomagających uchodźcom. 111. Wyzbywają się „dziecięcej” 254 . która na granicy zetknęła się ze zwykle niechętnymi jej słuŜbami migracyjnymi254. Mikołajczyk. Zatrudnieni przy rozpatrywaniu wniosków. dlaczego. nie kaŜdy ma odpowiednią wiedzę. tymczasowego zaświadczenia toŜsamości cudzoziemca (TZTC). 255 Nie kaŜdą osobę moŜna zatrudnić do tej funkcji. Ich niski status w strukturze MSWiA oraz małe zarobki są przyczyną. Czekają tam za nim urzędnicy prowadzący postępowanie. najpierw na przeprowadzenie z nimi wywiadu statusowego. tzw. Przez ten czas ubiegający się niekiedy zdąŜy juŜ zapomnieć. gdy uchodźca został zakwaterowany w jednym z ośrodków. s. s. „International Jorunal of Human Rights” 1998. P. 30-dniowe okresy. Czas przygotowań moŜe trwać długo. tempo toczącej się procedury powaŜnie zwalnia. awansując od referendarza przez specjalistę do naczelnika. do której mają prawo. dopóki nie zostanie wydana decyzja ostateczna.

z którymi prowadziliśmy badania. kto kłamie a kto nie.130 Urzędnicy ci. pozbawionymi emocji w spostrzeganiu uchodźców. Nie zawsze jednak konieczny jest wywiad i drobiazgowe ustalanie faktów. To oficerowie [J. Stąd nie moŜna z nią zwlekać. od razu wyłapują ewentualne niezgodności. 32]. lecz starannie przygotowują się do rozpoznania sprawy na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez StraŜ Graniczną i przeprowadzonego wywiadu. i przygotowują się do przeprowadzenia wywiadu. Rozpatrywany jest on maksymalnie w ciągu 30 dni od złoŜenia wniosku. Ŝe wniosek moŜe być „oczywiście bezzasadny” (manifesty unfounded) pojawiły się w prawodawstwie państw europejskich w początkach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w odpowiedzi na coraz większą liczbę uchodźców. na szkoleniach dowiadują się. którą roztaczają wokół siebie. 160–164. Do polskiego prawa wprowadzone zostały nowelą w kwietnia 2001 r. UwaŜnie czytają wniosek ubiegającego się. trafia on do tzw. Przede wszystkim jednak z czasem pojawia się u nich bezosobowe spostrzeganie uchodźców jako „teczki”. albo po prostu. Oni są profesjonalistami. Stąd zapewne ich nieraz lekko ukrywane poczucie wyŜszości wobec np. M. jakie rysują się im na podstawie wiedzy. opowiadając. kto mówi prawdę. co jest dobre dla tubylców.. tylko od razu trzeba ją podjąć. Twierdzili za to. B. którego są przedstawicielami. którzy odtąd są juŜ tylko „klientami” – por.K. ale nie powiem. aby zdobyć cenne informacje. Ŝe muszą kierować się „wyŜszymi racjami” i „interesem państwa”. skąd oni to wiedzą – odpowiadali: Oni wiedzą. Ŝe: Oni wiedzą. Biali i Czarni. kto mówi prawdę. Osoby ubiegające się o status uchodźcy. „Magia” autorytetu władzy. stając się „bardziej dorosłymi”. którzy są nieraz przekonani.. którą posiadają na temat określonego kraju pochodzenia. W rzeczywistości Ŝaden z urzędników „po oczach” nie poznaje. Wnioskodawca ma oczywiście prawo (w ciągu 3 dni) naiwności i wraŜliwości. a takŜe postawy bliskie kolonizatorom. . rzadko oznajmiali. W sytuacji. UNHCR mimo wielu początkowych zastrzeŜeń ostatecznie uznał. Warszawa 2007. Wiedzą przede wszystkim. czy niektórych naiwnych dziennikarzy i naukowców oraz charakterystyczne odpowiedzi na pytania przez nich zadawane typu: Wiem. w jaki sposób urzędnicy podejmują decyzję. Ŝe rozpatrujący są dobrymi psychologami. Na pytanie. od ABW muszą dostać certyfikat bezpieczeństwa. gdy wniosek jest „oczywiście bezzasadny”. którzy wiedzieli zawsze lepiej. Ŝe procedury te mogą być stosowane. pomocodawców. Ŝe rozmaici agenci mogą ich podsłuchiwać. jest skuteczna do pewnego stopnia wobec uchodźców. Mikołajczyk. zostają wtajemniczeni. Ŝe rozmawiają z „wszechwiedzącymi”. procedury przyspieszonej256. Ząbek. które muszą przejść procedurę. s. decyzje co do nadania statusu uchodźcy w tego typu procedurze zawsze są negatywne. Ŝe decydował o tym będzie organ podejmujący decyzje statusowe w sprawach azylu a nie słuŜby graniczne – por. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów. wykorzystywać chwile ich słabości. Uchodźcy. Ŝe: Po oczach poznają. danego kryzysu politycznego lub prześladowanej grupy. choćby na tematy związane z Ŝyciem osobistym ich szefów. pod warunkiem. 256 Postępowanie przyspieszone i formuła. Ŝe kierują się oni tylko prawem..

po których moŜna byłoby ich zidentyfikować we wszystkich podanych tu przez nas przykładach casusów zostały usunięte lub zmienione na fikcyjne (dotyczy to takŜe inicjałów ich nazwisk). po sprawdzeniu odcisków palców cudzoziemca stwierdził. To była dobra ziemia. usłyszałem swoje imię i to pewnie ja miałem zginąć. Ŝe aplikant składał wcześniej wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Ŝe nie wie. uprawialiśmy na niej proso i konopie. Tej nocy. Tam pracowałem w hotelu koło 5 miesięcy jako posługacz. kuzyn napadł na nasz dom. dlaczego zginęła jego matka. to wrócisz i upomnisz się o swoje. Na szczęście miał w domu paszport. jak równieŜ inne informacje. Uchodźców257 oraz ewentualnie zaskarŜenia jej do NSA258. Chlebny. Nie zwracał się takŜe do lokalnej policji o przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie. Po tym wydarzeniu kuzyn próbował zabić mojego ojca i mnie. usłyszał strzały i swoje imię. 2007. Ja w tym czasie byłem z ojcem w innej wsi – u krewniaków. nie posiada Ŝadnego dokumentu toŜsamości. po pełnym wywiadzie statusowym i wykazać „raŜący” charakter naruszenia prawa. powodem jego wyjazdu z Afganistanu były przyczyny natury osobistej. Casus nr 2. kogo trzeba w razie potrzeby. złoŜył wniosek do Prezesa URiC o nadanie statusu uchodźcy w lipcu 2004 r. Cudzoziemiec stwierdził. J. Organ rozpatrujący sprawę.131 odwołania się do Rady ds. Aplikant na początku 2004 r. Rada Starszych wiedziała. kim byli ludzie. Wnioskodawca powiedział. gdy wrócił do domu. Irminą Zydło. Mieliśmy duŜy kawałek ziemi w miejscowości Mejdan El-Szahr. kiedy zginęła moja matka. Ojciec mój powiedział do mnie: Jedź synu do Europy. poniewaŜ był bardzo bogaty i wpływowy i wszędzie miał znajomości. Cudzoziemiec zeznał: Musiałem opuścić kraj. Por. Kuzyn jednak nie akceptował tej decyzji. bo gdy mnie zabraknie. Cudzoziemcy. Sądy w przypadku decyzji zaskarŜonych wskazują często. Orzecznictwo sądów administracyjnych. . obywatel Nigerii. Rano. LexisNexis. więc czym prędzej udał się na lotnisko i przyleciał do Polski. Ŝe ta ziemia jest nasza i nie zgodziła się z nim. poniewaŜ bałem się o swoje Ŝycie. Zarobisz trochę pieniędzy. jednak podał inne dane 257 258 Rada rozpatruje wówczas taki wniosek jednoosobowo. Ŝe decyzja w trybie uproszczonym powinna jednak zostać podjęta przy poszanowaniu zasad rzetelnej procedury. Jeden z moich krewnych – kuzyn mojego ojca – chciał odebrać nam ziemię. więc z obawy o Ŝycie uciekłem do Kabulu. Wnioskodawca zeznał: Wyjechałem z powodu konfliktu o ziemię. Dlatego wyjechałem z Afganistanu. 129. i nie wie teŜ. będziesz mógł przekupić. w nocy przyszli do niego do domu jacyś ludzie.. Casus nr 1. zobaczył. Zginęło wtedy dwóch moich braci i moja matka. złoŜył wniosek o nadanie statusu uchodźcy do Prezesa URiC. Było to dla niego łatwe. Pan H. przedstawił paszport wydany przez władze Nigerii oraz akt małŜeństwa.259 obywatel Afganistanu. Do Polski wjechał nielegalnie. Ponad rok temu. którzy chcieli go zabić. s. F. Warszawa. Sfałszował akt własności ziemi i przekupił sędziego. Wniosek jest oczywiście bezzasadny. ale teŜ próbowano mnie zabić. gdy ubiegający nie powołuje się na obawę przed prześladowaniem i nie podaje Ŝadnych informacji z nim związanych albo jego historia prześladowania jest w oczywisty sposób niewiarygodna (patrz Casus nr 1 i nr 2). Ŝe w 2003 r. 259 Dane osobowe cudzoziemców. abym nie mógł tej ziemi dziedziczyć. zawarł związek małŜeński z obywatelką Polski p. H. Wyskoczył przez okno i uciekł do domu wujka. Pan M. ratuj własną skórę. Ŝe jego matka nie Ŝyje. Jak wynika z przedstawionych we wniosku cudzoziemca informacji oraz treści złoŜonych przez niego zeznań.

które opowiadają historie np. kim jest uchodźca odpowiadają: Ten. nawet tak na wszelki wypadek: Ja nie uciekałem od wojny. gdy zachowanie cudzoziemca wyraźnie podwaŜa jego wiarygodność jako uchodźcy. Na przykład. Jeśli powiesz tam prawdę zostaniesz wyśmiany. kto potrafi robić z siebie głupka na Koszykowej.o. w toalecie na lotnisku. Niektórzy jeszcze dziś wyznają takie przekonania: Nikt nie wyjeŜdŜa z własnej woli. to inni ludzie powinni mu pomóc [J. to potraktują cię powaŜnie [J. 1 pkt 4 u. Ŝe w przypadku osób. nikt mnie nie badał. braku pracy lub konfliktów rodzinnych (takie oświadczenia zdarzały jednak w latach 90. ibid.K. gdy okazuje się. Ŝe to inne państwo jest odpowiedzialne za jego rozpatrzenie. Obecnie rzadko się zdarza. Ŝe to im właśnie powinno się pomóc. J.K. Są jednak tacy (niektórzy spośród Czeczenów). Muszą oczywiście istnieć dowody. Chlebny.u. Mogą to być równieŜ osoby pochodzące z „krajów bezpiecznych”. 260 . gdy zniszczy dokumenty wskazujące na jego toŜsamość. Stanów Zjednoczonych (choć nie tylko). bywa tak. od obywateli Federacji Rosyjskiej. Jeśli nakłamiesz. por. 130.s. ale przecieŜ nie zawsze boli. Ŝe człowiekowi dolega coś powaŜnego. Ale jestem tu dwa miesiące i Ŝaden lekarz mnie nie oglądał.c. zwłaszcza w przypadku regionalnych zamieszek na tle etnicznym lub Zdaniem sądów obowiązek stosowania rzetelnej procedury oznacza. aby kłamać lub powoływać się na obawę przed prześladowaniami. czy osoby naraŜonej na terror ze strony maoistów z pogranicza z Laosem. Ŝeby się leczyć. Ŝe po prostu wyjechali z kraju z powodu cięŜkich warunków Ŝycia. Zdarzają się teŜ tacy. 28]. indyjskiego wyznawcy sikhizmu z RadŜastanu do stanu PendŜab. byli rzeczywiście w kłopotliwym połoŜeniu i uwaŜali. aby wnioskodawcy oświadczyli. bo wydało wizę wnioskodawcy albo ma on tam rodzinę. dla których jest to poniŜej ich honoru. których zeznania nie pozwalają wykluczyć. np. o wszczepieniu im przez CIA za uszami chipów i śledzeniu kaŜdego ich kroku lub czytaniu ich myśli260. 54 ust.132 osobowe oraz inne przyczyny złoŜenia wniosku oraz nie przedstawił dokumentów toŜsamości. Wnioski bezzasadne są równieŜ wtedy. A jeśli człowiek ma problem. gdy moŜliwość jego prześladowania jest ograniczona tylko do części terytorium kraju. Wnioskodawca przyznał. iŜ powodem złoŜenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy w RP po raz pierwszy była chęć zalegalizowania pobytu w Polsce. zniszczone dokumenty znalezione np. Uchodźcy tego typu zapewne szczerze przedstawiali swoją sytuację. jak np. 36]. podaje fałszywe lub przerobione dokumenty. 26]. . Z tej moŜliwości odmowy korzysta się. Ŝe są osobami z zaburzoną psychiką (niepełnosprawni) postępowanie powinno być przeprowadzone z udziałem psychologa (art. A takŜe wtedy.K. A moŜe mi coś dolega? Mnie nic nie boli. którzy przyjeŜdŜają. a nic go nie boli [J.). I na pytanie. zataił lub pozbył się istotnych dowodów w sprawie. Chciałem się leczyć. Taki wniosek jest „oczywiście bezzasadny” równieŜ wtedy. którzy nie mieli Ŝadnej wiedzy o instytucji azylu w Europie).

Wnioskodawca zeznał: Wioska. opracowania i analizy konkretnych przypadków. ale gdy pojawią się wątpliwości. Ŝe nas zabiją. gdzie moŜe on juŜ czuć się bezpiecznie (patrz Casus nr 3). Prowadzący sprawę urzędnik przyjmuje hipotezę co do prawdziwego. podlegają one równieŜ Ŝmudnemu procesowi ustalania faktów. Oczywiście są wyjątki. wjechał do Polski nielegalnie. nie posiada Ŝadnego dokumentu toŜsamości i złoŜył wniosek o nadanie statusu uchodźcy do Prezesa URiC. poniewaŜ oskarŜali mnie o związki z tymi ludźmi i o udzielanie im schronienia. urzędnik w razie konieczności kieruje zapytania do Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia i czeka na odpowiedź pracowników tego wydziału. Czasami trzymali mnie dzień. Przesyłając odpowiedź. Istnieje bowiem wtedy „moŜliwość ucieczki wewnętrznej” (internal flight alternative) np. S. Procedurę przyspieszoną stosuje się dość ostroŜnie i nie tylko rozpatruje się merytorycznie powyŜsze przypadki. Zmuszali nas do udzielania im pomocy i grozili. W związku z tym policja zatrzymywała mnie i biła.133 wojny domowej toczonej w określonej prowincji danego kraju. Aplikant nie składał skargi na działanie policji do sądu lub innych organów sprawiedliwości. Ŝe głównym powodem jego wyjazdu z Indii były problemy z policją. Przez granicę przenikali maoiści z Nepalu. poza zasobami Internetu. Przeprowadzany wywiad powinien odbywać się zgodnie z pewnymi określonymi regułami i w stosownej atmosferze bezpieczeństwa sprzyjającej skupieniu się na wnioskodawcy. niedozwolone . czasami parę godzin. Innych przykładów prześladowań nie podaje. którzy Ŝądali od nas jedzenia. w której mieszkałem – Sitapur. Następnego dnia mnie wypuszczali. z którego korzystają. Z tego powodu indyjska policja teŜ nas prześladowała. przebiegu zdarzeń i przygotowuje pytania pod jej kątem. z którego czerpią swą wiedzę. mają własne bazy danych. była połoŜona na granicy z Nepalem. np. Czeczeniec w Moskwie lub Petersburgu. Casus nr 3. aby rozpatrujący mógł się na nie powołać w uzasadnieniu decyzji. Uchodźca nie zawsze moŜe uzyskać schronienie w innej części danego państwa. Przyjęcie z góry określonego załoŜenia (czasem zupełnie nieświadomie) przed przeprowadzeniem wywiadu jest ryzykowne. Nie powinien mieć on charakteru przesłuchania policyjnego. Kiedy przesłuchanie ubiegającego się jest niezbędne (a tak jest w większości przypadków). Byłem zatrzymywany około siedem. Stwierdził on. jego zdaniem. dla mieszkańca indyjskiego RadŜastanu do Orisy. Pracownik dąŜy do jak najszybszego „załatwienia klienta” i rzadko podejmuje wysiłek zbadania sprawy z moŜliwie wielu punktów widzenia. osiem razy. Za kaŜdym razem byłem wypuszczany. Pan K. Ci ostatni. obywatel Indii. jak pisali urzędnicy. które ma zadać w czasie wywiadu. czy sytuacji w krajach pochodzenia uchodźców. podają zawsze źródło.

jest to dosyć takie. Problemy prawne się zaczynają. Uchodźca ma prawo do pełnomocnika. krzyŜowe zadawanie pytań przez dwóch przesłuchujących. Ŝe młodzieŜ się w to bardzo angaŜuje. Wszystko to jest jednak jest gra. np. To są problemy w ocenie sytuacji. bo prawo teŜ jest w jakiś sposób sztuką. Osoba ta powinna siedzieć za stołem. czy celowe stresowanie wnioskodawcy. Te proste zasady są obecnie przestrzegane. wywiad zazwyczaj przebiega spokojnie i bez zakłóceń. aby zachować pewien dystans. takie są przepisy [wywiad z prawnikiem zajmującym się problematyką uchodźców]. który moŜe się przysłuchiwać rozmowie i ma moŜliwość wglądu do akt sprawy. Takie interwencje w historii tej instytucji zdarzały się rzadko. a jednocześnie. Ŝe wśród uchodźców mogą być jednostki nerwowe. która ma na celu lepsze rozpracowanie zainteresowanego. uproszczone. Urzędnik stara się być miły. ale to nie są problemy prawne. Rozmowa powinna mieć raczej charakter wywiadu zbliŜonego do etnograficznego. wiarygodności. Przesłuchujący zadaje pytania w języku. czasami psychopatyczne i skłonne do agresji. ale z punktu widzenia mojej wiedzy. . powiedziałabym. ani takŜe nie okazywać zdziwienia i niedowierzania. Obowiązkiem urzędnika jest mieć na względzie szczególne trudności i potrzeby osoby ubiegającej się o status. choć – jak pisaliśmy juŜ wcześniej – nie zawsze tak było. pracownik którejś ze słuŜb specjalnych zainteresowanych daną sprawą lub osoba będąca na staŜu. kiedy trzeba. to jest problem prawny. jakie wyciąga z jego oświadczeń. Ja wiem. czy organizacje pozarządowe teŜ mają pewien pułap nad sobą. ale z reguły zostają nim wolontariusze z klinik prawnych. Z boku stołu siedzi ewentualnie tłumacz i pełnomocnik wnioskodawcy. Urzędnik jest sam na sam z uchodźcą. dokładnie naprzeciwko przesłuchującego. aby kontakt wzrokowy był podtrzymywany. To znaczy jakby nie świadczy o pewnym wyrafinowaniu. Obecność osób trzecich w czasie wywiadu jest raczej wyjątkiem niŜ regułą. zgodności z ogólnie istniejącymi informacjami. MoŜe nim zostać kaŜdy. gdzie nikt nie będzie przeszkadzać i rozpraszać uchodźcy. uśmiecha się. Ale trzeba zawsze brać pod uwagę. Incydentalnie zdarzało się. Więc tego w tamtej działce brakuje. ani teŜ przedwcześnie ujawniać mu wnioski. cierpliwy. Ŝe mógł to być ktoś jeszcze. Wywiad powinien odbywać się w osobnym pomieszczeniu. W Polsce wywiad zazwyczaj odbywa się w cztery oczy. w którym komunikuje się z 261 Por. uwagę specjalisty prawnika na temat udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych: Tak. Przesłuchujący urzędnik stara się zresztą ani nie „przypierać do muru” przesłuchiwanego. Bo fundacje. Prowadzący wywiad ma poza tym pod ręką przycisk umoŜliwiający wezwanie w kaŜdej chwili Ŝołnierza z ochrony w razie fizycznej napaści przesłuchiwanego. którego nie przeskoczą. ze stworzeniem przynajmniej wraŜenia pełnego zrozumienia wnioskodawcy i poinformowania go o poufnym charakterze składanych przez niego oświadczeń. moich umiejętności prawniczych. co przyczynić się ma do tworzenia atmosfery zaufania w trakcie przesłuchania. gdy są przesłanki do wznowienia czy do stwierdzenia niewaŜności. ale to nie są problemy prawne.134 jest np. rzadko zaś adwokaci zatrudnieni przez Fundację Helsińską261. aby nie prowokować wspomnianych wyŜej reakcji.

Urzędnik zazwyczaj zaczyna od pytań sprawdzających ogólną wiarygodność uchodźcy. Bywają jednak przypadki wywiadów bardzo długich.135 przesłuchiwanym.4. którzy rzeczywiście dobrze znają język i rozumieją. Z tej przyczyny nie zawsze we wspomnianym czasie moŜna wyjaśnić wszystkie okoliczności towarzyszące sprawie. wzywania do kaŜdego przypadku profesjonalnego tłumacza. wzywając go na przesłuchanie. Nierzadko nie ma się Ŝadnego wyboru. Dzieje się tak wtedy. Nie zawsze jednak jest to moŜliwe. na czym polega ta praca. Ŝe prowadzący postępowanie nie jeden raz musi zadawać to samo pytanie na róŜne sposoby. a sprawa jest zawikłana. Ŝe . Obie strony są juŜ tak zmęczone. błędy i przede wszystkim wydłuŜa w czasie sam wywiad. pendŜabi. czasami nawet podaje mu rękę. którzy spodziewają się. urdu. gdy urzędnik jest przygotowany do wywiadu i ewentualny tłumacz jest umówiony na określony dzień i godzinę. przepisywania go przez inną osobę. gdyŜ w Polsce rynek tłumaczy z języków orientalnych jest raczej ograniczony. z którego dostępny był parę lat temu tylko jeden kompetentny tłumacz. Departament stara się dobierać tłumaczy. aby uzyskać odpowiedź. Czasami sam musi długo tłumaczyć jego sens. moŜliwości nagrywania wywiadu. Oczywiście. Ŝe nie mają juŜ chęci na dalszą jej kontynuację. chiński. jak dotąd. którzy nie „nadinterpretują” jego wypowiedzi i nie wchodzą w zbędne z nim dyskusje. urząd wysyła pismo do uchodźcy. czas wywiadu moŜe być znacznie krótszy. a jednocześnie z jakichś powodów niezwykle pilna. jak np. Bywa to zaskakujące dla niektórych pełnomocników. w przypadku języka tamilskiego. jego wykształcenia oraz róŜnic kulturowych. gdy pracownicy zatrudnieni w URiC nie znają języka wnioskodawcy (zazwyczaj chodzi o języki takie. Tłumaczy wzywa się tylko w przypadkach. W momencie. amharski). jak np. hindi. tamilski. 5. Nie ma. gdy sprawa jest prosta. ale równieŜ z samego zrozumienia merytorycznego sensu zadawanych pytań przez przesłuchiwanego. Procedura zwykła (wywiad statusowy) Rozmowa urzędnika rozpatrującego sprawę z wnioskodawcą w zaleŜności od trudności we wzajemnym komunikowaniu się trwa zazwyczaj od jednej do trzech godzin. urzędnik uśmiecha się do niego. a komunikacja dobra. To oczywiście powoduje pewne trudności. zaprasza do stołu w pokoju przesłuchań i po krótkim wstępie dotyczącym zasad przesłuchania rozpoczyna wywiad. trwających nawet do 6 godzin. jednocześnie tłumaczy i zapisuje jego odpowiedzi w języku polskim. Wnioskodawca przychodzi. gdy rozmowa jest tłumaczona. Wspomniane trudności nie wynikają wyłącznie z przyczyn językowych. Bywa tak.

Dzieje się tak zawsze w tych przypadkach. która chce wywodzić dla siebie z pewnych okoliczności określone skutki prawne (art. Jest to jednak szczególnie waŜne. standard of proof). obowiązek przedstawienia faktów potwierdzających prześladowanie jest podzielony zarówno na stronę postępowania (wnioskodawcę) oraz na organ rozpatrujący wniosek (zasada rozłoŜenia cięŜaru). Zarys wykładu. . non qui negat)262. Prawo dowodowe. inaczej niŜ w innych sprawach administracyjnych. gdy jest poniŜej 50%). Dowody mogą być ustne lub w postaci dokumentów. a tymczasem wnioskodawca jest pytany o rzeczy niekoniecznie bezpośrednio związane ze sprawą. Ŝe „cięŜar udowodnienia” powinien spoczywać na tym.136 wywiad będzie dotyczył jedynie moŜliwości prześladowania. Kraków 2005. czyli obowiązek przedstawienia faktów spoczywa na ubiegającym się. „cięŜar udowodnienia” (łac. Dzieje się tak często z powodu sposobu myślenia urzędników skoncentrowanych na wynajdywaniu „haków” i „kruczków prawnych” a nie zasadzie sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy. jak w sprawach karnych i wystarcza tylko pewien stopień prawdopodobieństwa ryzyka (moŜna powiedzieć. W doktrynie przyjęło się (wg orzeczeń sądów administracyjnych). Nie mniej w praktyce poszukiwaczom azylu jest bardzo trudno przekonać urzędników rozpatrujących sprawy. Kmiecik. łac. Trzeba jednak pamiętać. 6 kc. czyli tzw. gdyŜ rozstrzygnięcie wątpliwości na korzyść osoby ubiegającej się jest stosowane tylko wtedy. prawo nie wymaga tak wysokiego standardu. wyd. Ei incumbit probatio qui dicit. Ŝe „cięŜar udowodnienia”. W sprawach uchodźczych. „kto reaguje”. Ŝe wystarczy. Urzędnicy prowadzący sprawy uchodźcze przystępując do postępowania muszą wziąć pod uwagę fakty uzasadniające wniosek o nadanie statusu uchodźcy. czyli tzw. Ze względu jednak na specyfikę sytuacji uchodźcy. W pewnym zakresie prowadzi to do zapoznania się i ocenienia sytuacji w kraju pochodzenia. czyli osobie. Zakamycze. Informacje te są jednak tylko dowodem uzupełniającym. gdy wykazała ona szczery wysiłek przedstawienia dokładnie swojej sprawy. Termin „standard dowodu” oznacza podjęcie wszelkich moŜliwych środków dowodowych potwierdzających prawdziwość faktów zawartych we wniosku. okazała wiarygodne dowody i wszystkie jej oświadczenia są spójne i nie są one prawdopodobne sprzeczne z ogólnie znanymi faktami. Ŝe ich obawy są uzasadnione. „kto twierdzi” a nie na tym. „standard dowodu”(ang. w których strona wywodząca skutki prawne zasługuje według ustawodawcy na szczególną ochronę oraz gdy udowodnienie danego faktu jest wysoce utrudnione lub niemoŜliwe. by moŜna było mówić o uzasadnionej obawie przed prześladowaniem. 262 Patrz: R. onus probandi) oraz sposób ich przedstawienia. ale nie pierwszorzędnym.

co najpierw ratujesz: swoją siostrę czy swój paszport? [J. jeśli nie myślało się czasami nawet o własnej rodzinie. jak w podanym przykładzie jego burundyjskości. orzeczenie sądowe.. S. Zazwyczaj o szczegóły. to jak myśleć o jakichś papierach? Kiedy się pali twój dom. Ŝe język lingala nie jest uŜywany przez miejscową ludność tego kraju. w: Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce (uchodźcy. 263 . nawet jeśli jest w ich posiadaniu. W większości wypadków osoba uciekająca nie myśli teŜ o zabraniu wszystkich mogących się przydać dokumentów. a sprawa jego wiarygodności staje się tak istotna. co do wiarygodności danego aplikanta. np. Ŝe było się prześladowanym. zdjęcia. Niemniej zdarza się..wbrew pozorom . którego pensjonariusze są torturowani. A. 30]. gdyŜ i urzędnicy wiedzą. np. jakie gatunki ryb łowi się w jeziorze Tanganika?. Kruszyński. nakaz aresztowania. Co mi powie: Hej masz tu zlecenie na zabicie ciebie. co w zasadzie jest zrozumiałe i o niczym . Ŝe niekiedy uchodźcy mogą posiadać ze sobą istotne dowody. Munyamakuo David lub Benedict Ndagijimana? Co więcej wiadomo. Niemniej później w ośrodku wielokrotnie słyszeliśmy wypowiedzi typu: A jak moŜna to udowodnić? Jeśli ktoś chce cię zabić. Przesłuchujący zadaje więc pytania mające na celu odkrycie prawdziwej toŜsamości wnioskodawcy albo przynajmniej wykluczenie. Dlatego uchodźcy trudno jest udowodnić swoje relacje. materiały świadczące o ich działalności politycznej. Prowadzący sprawę juŜ po przeczytaniu wniosku moŜe mieć pewne wątpliwości. artykuły w prasie. To jakiś absurd. tam przecieŜ nie ma juŜ wojny. Ŝe byli torturowani itp. Impresje wolontariusza. mniejszości narodowe). Taki sposób myślenia prezentuje m. świadectwa lekarskie świadczące... a sudańskie security nie wystawia świadectw o pobycie w „domu duchów”. jak Sekimonyo Kosmos. legitymacje zakazanej partii. który oświadczył. Warszawa 2008. jaką nazwę noszą główne ulice w stolicy kraju. Ŝe uchodźcy muszą przedstawić jakieś dowody263. Podobnie myśli wielu Polaków słysząc. 264 Nazwisko to ze względu na ochronę danych osobowych zostało oczywiście zmienione z zachowaniem jednak jego charakterystycznej ortografii właściwej dla danej grupy językowej. Pyta zazwyczaj o to. Od razu zastanawia się. wzbudza najczęściej spore rozdraŜnienie uchodźców. w którym większość mieszkańców nosi nazwiska brzmiące raczej. Ŝe nazywa się Michael M’Soko264.”. Uchodźcy w dzisiejszej Polsce. W czasie ucieczki. Ŝe rosyjskie FSB nie wystawia Czeczenom zaświadczeń o zamiarze przeprowadzenia w ich domu zaczistki.137 Pytanie o dowody. z której pochodzi wnioskodawca?. co moŜe sam na podstawie dostępnych źródeł łatwo ustalić. choć nie okazują tego w trakcie przesłuchania. czy ktoś moŜe się tak nazywać i zarazem być rdzennym mieszkańcem kraju. to nie daje Ŝadnych potwierdzeń. a jego ojczystym językiem jest lingala. Czyta np. red. migranci.nie przesądza. „Wracajcie do Czeczenii. jak wygląda podział administracyjny kraju? Pyta oczywiście takŜe o wydarzenia polityczne w tym kraju. Łodziński. PrzewaŜnie jednak ich nie mają.in: Y. Jasińska-Kania. o obywatelu Burundi.K.

ani językiem kru. Ŝe jeśli ktoś twierdzi. i to z wyraźnymi wpływami języka francuskiego. którymi to językami mówi ludność tego kraju. jest Liberyjczykiem z plemienia Krahn. zakładając. Zapytać moŜe jeszcze o nazwy tajnych stowarzyszeń w tym kraju. Do typowych naleŜą sytuacje. czy dwóch jego fałszywych odpowiedzi. Z kolei w wypadku np. liczebność Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego. Wreszcie. a prawa człowieka nie są przestrzegane. które oceni ekspert od języków bantu. Oczywiście takŜe obowiązkowo o politykę. np. ani pidgin english. które zdaniem urzędnika imigracyjnego. czy rodzaj środków komunikacji. to powinien orientować się w planie swojego rodzinnego miasta.138 ale dość zasadnicze. Zawsze musi to być ich kumulacja. Gdy i tym razem urzędnik nie dostanie prawidłowej odpowiedzi. kursy miejscowej waluty. Ŝe urodził się i wychował np. Ŝe toczy się w nim wojna. Ŝe zainteresowany nie mówi ani językiem krahn. Wiedza o warunkach w kraju pochodzenia osoby ubiegającej się o status uchodźcy. a jakiego Buyoya? Rejestruje wreszcie przykłady ze słownictwa z rodzimego języka wnioskodawcy. a ekspertyza ta będzie ostatecznym dowodem braku wiarygodności „klienta”. znać nazwy jego ulic. Ŝe wino to robi się z palmy daktylowej (która nie rośnie w Sierra Leone). Kalkulacje te są na ogół błędne. np. a takŜe wykazanie braku . to zadaje pytanie o lokalne wino. rozgłośni radiowych. w dodatku aplikant sądzi. kiedy okazuje się równieŜ. chociaŜ nie jest głównym celem – stanowi istotny element przy określaniu jego wiarygodności. w Monrovii. Ŝe w dalekim kraju w Europie nikt nie będzie w stanie odkryć ich prawdziwej toŜsamości. próbując przekonać prowadzących sprawy. jakiego pochodzenia etnicznego był prezydent Ndadaye. W ten sposób usiłują zwiększyć swoje szanse na przyznanie azylu. Ŝe pochodzą z kraju. rzeki. wówczas sprawa jest przesądzona i dalsze pytania są tylko po to. Gdy ten nie wie. powinien wiedzieć kaŜdy obywatel tego kraju. to staje się zupełnie nie wiarygodnym wnioskodawcą. Ŝe wielu z poszukiwaczy azylu ukrywa swoją toŜsamość i dokumenty o niej świadczące. a posługuje się wyłącznie angielskim. aby ostatecznie „pogrąŜyć” ubiegającego się. połoŜenie i nazwę swego parafialnego kościoła i móc opisać typową dla Amerykano-Liberyjczyków architekturę tego miasta. obywatela Sierra Leone urzędnik moŜe zapytać go najpierw o nazwę miejscowego piwa. Przyjmuje bowiem. tytuły najwaŜniejszych gazet. o nazwisko wiceprezydenta i kilku waŜniejszych ministrów. o którym wiadomo. Zarzut jej braku nigdy nie zostaje postawiony na podstawie jednej. a rozpatrujący sprawę moŜe go juŜ nawet nie pytać o prześladowania. do którego zainteresowany ponoć naleŜy oraz datę jego powstania. gdyŜ prowadzący sprawę potrafi je zazwyczaj ustalić a w najgorszym przypadku wykluczyć.

Członków Stowarzyszenia Ahmadija z Pakistanu prosi się np. Jeśli mniejszość ta jest rzeczywiście prześladowana. PoniewaŜ uchodźcy wymieniają informacje między sobą. czy wyznawcy islamu oświadczający. np. . Jak podkreśla UNHCR. Wielu uchodźców powołuje się na przynaleŜność do prześladowanej lub dyskryminowanej mniejszości religijnej lub etnicznej w swoich krajach. Podobnie jest w sytuacji.. Podobnie wypytywani byli o zasady rządzące ich wyznaniem rzekomi Świadkowie Jehowy z Armenii.: kto jest załoŜycielem ruchu? KaŜdy moŜe to wiedzieć. gdy poszukiwacz azylu powołuje się na przynaleŜność do prześladowanej mniejszości etnicznej. czy ruch ma swoją telewizję i jak się ona nazywa?. ilu było do tej pory kalifów po załoŜycielu?. musi zdać go przynajmniej na trójkę. Ubiegający się był więc proszony o szczegółowe umiejscowienie swej rodziny w ramach szerszego lineaŜu.. to prowadzący sprawę zadaje następne testujące pytania. Do obowiązków osoby badającej sprawę naleŜy ocena takich stwierdzeń w świetle wszystkich okoliczności jego sytuacji265. jezydzi kurdyjscy. Jeśli to jednak nie wystarczy. o wyrecytowanie szahady. to badanie wiarygodności polega zazwyczaj na ustaleniu. który badają eksperci. a tego ostatniego w 265 Zasady i tryb ustalania statusu..139 chęci u potencjalnego azylanta szczerego wyjaśnienia sprawy. Ŝe wszyscy jej przedstawiciele powoływali się później na przynaleŜność do jakiejś mniejszości. Tymczasem urzędnik moŜe zadawać kolejne pytania: ile dzieci miał załoŜyciel?. co jest odzwierciedleniem propagandy uprawianej przez sunnickich przeciwników tego odłamu islamu. ale aby wątpliwości urzędnika przewaŜyły na jego stronę. 66. pobiera ewentualnie materiał językowy. gdzie mieszka obecny kalif?. zapomnieć. Wypytuje się go wtedy o kulturę tej grupy. ale fałszywy jego członek zazwyczaj nie poprzedzi nazwiska załoŜyciela tytułem hazrat. zamiast słowa Muhammad uŜyją słowa Ahmad. Wiadomo człowiek moŜe się pomylić. jaki jest tytuł głównego dziennika tej organizacji i jak nazwa się instytucja seniorów ruchu? itd. Tak na przykład przez pewien czas w polskiej praktyce azylowej szansę na pozytywne rozstrzygnięcie mieli członkowie mniejszości etnicznych. Zazwyczaj moŜna na tym skończyć. gdyŜ wyznawcy Ahmadija wyrecytują wersję dokładnie taką samą jak sunnici. to rezultatem takiego rozstrzygania spraw tej narodowości było to. Wnioskodawca nie musi zdać tego egzaminu na piątkę. Ŝe przeszli na chrześcijaństwo i grozi im za to śmierć od wcześniejszych współwyznawców. czy uchodźca rzeczywiście do niej naleŜy. Wygląda to wówczas. s. nieprawdziwe stwierdzenia same w sobie nie dają jeszcze podstawy do odmowy statusu uchodźcy. jak egzamin z określonej religii. czy niŜszych kast w Somalii nie posiadających własnych oddziałów zbrojnych.. tzn. natomiast osoby podające się tylko za członków tego ruchu. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. jak miały one na imię?.

Ŝe nie był nigdy zatrzymywany. co według Strony było bezpośrednim powodem jego śmierci w kwietniu 2003 r. mimo faktu. a terytorium. Ojciec został zabity przez członków USC (United Somali Congress). na którym się znajdowało. Dzięki sprzedaŜy domu oraz pomocy przyjaciela jego ojca z klanu Shekal. czy prześladowanie jest wynikiem działań przedstawicieli państwa. Ŝe sąsiadujące z sobą plemiona mordują się nawzajem. Wnioskodawca oznajmił. Ŝe skoro nie ma państwa. Ŝe nie jest w stanie się obronić przed grabieŜą i atakami przedstawicieli wszystkich duŜych klanów rządzących w Mogadiszu. uznały za absurdalną) zastąpiono wspomnianą koncepcję – teorią „protekcji”. PoniewaŜ państwo somalijskie się rozpadło. Obawia się on.140 strukturze swego plemienia. aby sfinansować synowi wyjazd za granicę. Zainteresowany powołał się na przynaleŜność do mniejszościowego klanu Sahnsi. Wnioskodawca opuścił kraj pochodzenia z powodu braku bezpieczeństwa w Somalii. Aplikant powiedział. Brak jej u wnioskodawcy oznaczał. było przez wielu prawników międzynarodowych traktowane jako res nullus („rzecz niczyja”). który jest tak mały. Ŝe takŜe wszystkie inne fakty przytoczone przez niego naleŜy uznać za niewiarygodne (patrz Casus nr 4). którzy zabili jego ojca za współpracę z ONZ. którymi mogły być tylko instytucje państwowe a nie tzw. Ŝe po powrocie do kraju zostanie zastrzelony przez ludzi. I. Casus nr 4. a w dzielnicy Hamar Weyne zamieszkują przedstawiciele jego klanu. dzielnica Hodan jest pod częściową kontrolą Tymczasowego Rządu Narodowego. Cudzoziemiec mógł opuścić Somalię. np. Pod wpływem krytyki organizacji pozarządowych (które zasadę. a szczególnie Habar Gedir. czy państwo jest w stanie zapewnić skuteczną ochronę osobie naraŜonej na prześladowania. Aplikant ponadto stwierdził. sama zamieszkując w barakach po dawnym cyrku. teorii „przypisywalności” stosowanej w niektórych państwach europejskich. czy teŜ „czynników niepaństwowych”? . Ŝe odstąpiono od tzw. Z ustaleń organu wynika. Kolejną przyczyną jego problemów miała być współpraca ojca z siłami pokojowymi UNOSOM. Pan A. Mówiąc o sytuacji uchodźców z Somalii w Polsce naleŜy wspomnieć. zgodnie z załoŜeniem. obywatel Somalii. Stąd w praktyce postępowań azylowych oznaczało to odrzucanie wniosków o status uchodźcy przedstawicieli tej narodowości. Ŝe wiedza taka naleŜy do elementarnego wykształcenia członków tej społeczności. więziony ani prześladowany przez władze swego kraju z powodów wymienionych. Ŝe poszczególne frakcje klanowe w Mogadiszu mają wpływy w róŜnych dzielnicach. czy teŜ nie? Natomiast nie jest istotne. Ŝe był wielokrotnie zatrzymywany i okradany. zgodnie z którą musi istnieć moŜliwość przypisania prześladowania określonemu państwu. gdyŜ nie znajdowano dla nich „podmiotów prześladowania”. Według tej ostatniej decydujące jest to. w czerwcu br. to nie ma prześladowania. „podmioty niepaństwowe”. Ŝe po śmierci ojca matka sprzedała dom. złoŜył wniosek do Prezesa URiC o nadanie statusu uchodźcy.

K. artykuł owaki. 30].K. którzy duŜo przeszli. Są walki. więc ludzie uciekają. Pojęcie „obawy” jest bowiem subiektywne i nie kaŜde poczucie lęku musi być uzasadnione. co złe [J. Ubiegający się nie potrafią teŜ zazwyczaj odróŜnić prześladowania od dyskryminacji. jak interpretuje je URiC? Tymczasem prowadzący sprawę często wykorzystują delikatną i nie kaŜdemu znaną róŜnicę między tymi pojęciami do zanegowania uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Ŝe doskwiera jej noszenie czadoru albo. Ŝe nie mógł obejmować Ŝony na ulicy. Bardzo często poszukiwacze azylu nie potrafią teŜ odróŜnić ucieczki przed wojną od obawy przed prześladowaniem: Przyjechałem tu po spokój i bezpieczeństwo. a aresztowano go za handel nieocenzurowanymi kasetami wideo. gdy ich obawa jest uzasadniona. Trzeba brać pod uwagę. jeśli wiedzą o Konwencji Genewskiej. które reguluje ich połoŜenie. Obywatele Iranu ubiegający się o azyl powołują się np.K. Ŝe jeśli kogoś prześladowano w przeszłości. Którzy przeszli przez wojnę.141 Uchodźcy. Ŝe pojęcie dyskryminacji związane jest z nierównym (gorszym) traktowaniem róŜnych grup społecznych. które prześladowano. 9]. Ja pochodzę z Somalii i wiem. ale pierwsze nie jest równe drugiemu.Z. jeśli mają dostęp do dokumentów prawnych i uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych w ośrodkach przez studentów prawa. a w kaŜdym bądź razie nie wiedzą. Nawet. nie potrafią zdefiniować tych pojęć. i S. na róŜne ograniczenia zwyczajowe. Nie wiem nic na temat tych artykułów. czy zdarzenia te miały rzeczywiście miejsce. śeby nie myśleć cały czas. nawet jeśli zdają sobie sprawę. Więc mam doświadczenie. które obawiają się prześladowań: Uchodźcy to wszyscy ci. jakich doznawali w tym kraju. W tego typu wypadkach urzędnicy opracowujący decyzję nie dochodzą juŜ nawet. kiedy umrzesz. Nawet w moim mieście Mogadiszu jest bardzo wielu uchodźców. 27]. Prawnicy tylko wiedzą [J. to ja ich nie rozumiem. Tymczasem tylko tym drugim przysługuje status uchodźcy i to wówczas. kiedy dopadnie cię kula. Obywatel irański zeznaje. Irańska chrześcijanka skarŜy się. to na ogół niewiele z nich rozumieją: Większość z nich [tych dokumentów – M. Ŝe jako kobieta musiała korzystać z innych środków komunikacji. wszystko. Nie potrafią odróŜnić osób. Ŝe został wychłostany i zatrzymany na 6 dni za próbę pozamałŜeńskiego zbliŜenia seksualnego z kobietą. traumę. jeŜeli są po angielsku.Ł. nawet w moim własnym kraju z uchodźcami [J. to na ogół ich wyobraŜenie. kto to jest uchodźca. od tych. słuchania innej muzyki niŜ muzułmańska i spoŜywania alkoholu. kim powinien być uchodźca moŜna zakwalifikować co najwyŜej do wyobraŜeń potocznych.] jest tylko po polsku. Wychodzą z załoŜenia. Ŝe zakazano jej korzystania z telewizji satelitarnej. Ŝe istnieje prawo. a poniewaŜ wymienione nakazy i zakazy narzucone przez prawo irańskie dotyczą wszystkich obywateli . Wnioskodawcy. Bo ja tam nic nie rozumiem! Piszą: artykuł taki. to mogą go prześladować w przyszłości. Inny. bla bla bla.

a jedynie uzasadnione obawy przed prześladowaniem. deklarujący narodowość ormiańską. A. Z podobnych przyczyn są teŜ negatywnie rozstrzygane wnioski dezerterów z wojska. Ŝe obywatel Iranu czy Sudanu zdaje sobie sprawę. Dowodzą. gdyŜ jako taka jest zjawiskiem powszechnym w kaŜdym kraju. Pan A. zaś samo subiektywne poczucie wyobcowania religijnego i kulturowego. postanowiłem przyjechać do Polski. Ŝe moŜe chodzić o dyskryminację ze względu na przynaleŜność do mniejszości religijnych. Ŝe wyznawcy innych religii w Iranie mają zagwarantowaną swobodę praktykowania swoich obrzędów i religijnej edukacji. gdy wszyscy obywatele kraju pochodzenia podlegają obowiązkowi słuŜby wojskowej.. Dostałem cztery wezwania na piśmie. Powiedział: Z Armenii wyjechałem. PoniewaŜ nie chciałem słuŜyć w wojsku. nie moŜe stanowić podstawy do uznania takich osób za „uchodźców” w rozumieniu Konwencji Genewskiej. bądź teŜ nie akceptowanie panujących w kraju pochodzenia praw i zwyczajów. kara chłosty jest sprzeczna z zachodnimi standardami prawa. jeśli powołują się oni na brak moŜności adaptacji w swojej rodzimej kulturze i mają z tego powodu problemy egzystencjalne. nie moŜe być uznana za prześladowanie w rozumieniu Konwencji. Do 1997 r. Obalają następnie ewentualne argumenty. jeśli związana jest z narodowością. jakie czyny są niedozwolone w jego kraju. Zasadniczą słuŜbę odbyłem w latach 1985–1988. aby odmówić statusu wnioskodawcom z Sudanu. religią (przypadek Świadków Jehowy w Armenii lub Zambii) lub przekonaniami światopoglądowymi (pacyfizm) dezertera. Bada się wówczas wiarygodność przynaleŜności do określonej grupy konfesyjnej czy światopoglądowej ubiegającego się. 266 . powołał się na obawy przed ponownym wcieleniem do wojska. Ŝe godzi się z konsekwencjami. chciano mnie powołać ponownie. Ŝandarmeria przyjeŜdŜała do mnie do domu 2–3 razy w miesiącu. jeśli kara za ucieczkę z wojska jest niewspółmierna lub Ŝołnierz był zmuszany do popełniania zbrodni wojennych. gdzie jest ona przewidziana przez prawo. moŜna sądzić. Wychodzi się bowiem z załoŜenia. Nie zgłosiłem się do słuŜby do momentu wyjazdu z Armenii. aby uniknąć słuŜby wojskowej. Tej samej argumentacji uŜywają. gdyŜ nie warunki Ŝycia ani stan przestrzegania praw człowieka we wspomnianych państwach uzasadniają przyznanie statusu uchodźcy. których jedyną przesłanką ucieczki była niechęć do słuŜby wojskowej lub obawa przed walką (patrz Casus nr 5)266. MoŜe teŜ być uznana za prześladowanie. to w krajach. Decydując się na ich złamanie. nie moŜe być kwalifikowane nie jest prześladowaniem w rozumieniu Konwencji. obywatel Armenii. Powoływanie się na brak wolności w tych krajach nie moŜe stanowić podstawy ubiegania się o status uchodźcy. jeśli np. to nie są dyskryminacją. Nawet. Sama dyskryminacja nie jest wystarczającym powodem do ubiegania się o status uchodźcy.142 tego kraju. gdyŜ wszędzie Wezwanie do wojska w przypadku. Casus nr 5. Ucieczka przed wojskiem moŜe jednak łączyć się z prześladowaniem. jakie z tego wynikają. Od 1991 r. o ile nie staje się powodem prześladowań ze strony władz państwowych. czy uchylających się od poboru. Libii lub Chin.

PodróŜowaliśmy po normalnej asfaltowej drodze. twierdząc. ale mój dom został spalony i zbombardowany. podnosić je jako przykłady prześladowań. zakazu wykonywania zawodu dla tych. Na przykład obywatel Liberii opowiadając swoją historię twierdził. następnie z Bamako przez Niger do Trypolisu. MoŜliwe są jednak wnioski odwrotne do wyŜej wymienionych. Następnie zaś przyjechał do Polski Dyskryminacja moŜe stać się prześladowaniem. lekarki) wyznające islam skarŜą się na obowiązujący w ich kraju zakaz noszenia zasłon (chust) w budynkach państwowych. urzędniczki. Nie pamiętam. Ogólnie rzecz biorąc przyjmuje się. Poszczególne odcinki kosztowały go nie więcej niŜ 40 dolarów i trwało to 2–3 dni. Cały czas bez wiz i paszportu. podkreślenia znaczenia i wartości własnej kultury. nauczycielki. a jedynie w kategoriach ogólnych i powszechnych warunków Ŝycia w danym kraju pochodzenia. którą dopłynęli do Hiszpanii w ciągu jednej doby. ani mijanych miast. ani krajobrazu. potem z AbidŜanu do Bamako. jeśli połączona jest z innymi negatywnymi czynnikami. fale represji. 267 . Ŝe nie moŜna wszystkich problemów Ŝyciowych poszukiwaczy azylu rozpatrywać w kategoriach prześladowania ze strony władz. jak ogólna atmosfera zagroŜenia w kraju. gdzie przekroczyliśmy granicę. konflikt wewnętrzny.143 moŜna dostrzec róŜnice w traktowaniu róŜnych grup społecznych267. np. i problemów na granicy: Miałem paszport. gdyŜ władze publiczne nie prowadzą polityki dyskryminacyjnej i nie zwalczają Świadków Jehowy. Przytaczają przykłady restrykcji karnych w postaci. więc podróŜowałem bez niego. Ŝe wyśmiewają jego dzieci w szkole a sąsiedzi wybijają mu szyby w oknach nie moŜe tych zachowań. ale i międzynarodowych praw człowieka. Ŝe jechał z Monrowii do AbidŜanu. Oczywiście ten „wytrawny podróŜnik” w wyobraźni nie zapamiętał nic po drodze. Ŝe nie ma Ŝadnej drogi asfaltowej między Nigrem a Libią? W Tunezji wynajął wraz z przyjaciółmi zwykłą łódź. którą określa się mianem „kumulacji czynników”. stan wojny. przy których rozpatrujący sprawę skupia się głównie na opisywanym przez uchodźcę szlaku podróŜy. czyli dochodzi do sytuacji. która moŜe wytworzyć w umyśle danej osoby stan ciągłego zagroŜenia. Ŝe zasłony są wyrazem ich indywidualnej toŜsamości i nie tyle postawy religijnej. Są takŜe i takie przypadki. Wspomniane kobiety odwołują się przy tym nie tylko do zasad koranicznych. które odwaŜyły się naruszyć to prawo. co liczyć na przyznanie azylu w Europie. co raczej wyrazem politycznego sprzeciwu. czy wie. Wnioskodawczynie te jednak równieŜ nie mają. Czy widział w ogóle Saharę. spalił się równieŜ mój paszport. Na przykład obywatelki Turcji (szczególnie studentki. Urzędnicy rozpatrujący takie wnioski powołują się zwykle w takiej sytuacji na prawo danego państwa do świeckości i rozdzielenia sfery państwowej od religijnej. a stamtąd do Tunisu: Z Nigru autobusem pojechaliśmy do Libii. niewątpliwie o charakterze dyskryminacyjnym i świadczącym o nietolerancji religijnej. Na przykład Świadek Jehowy z Armenii skarŜący się.

Ŝeby go zablokować. ale takŜe po to. . a wreszcie sąd. Potrzebny jest więc drugi wywiad statusowy. które są zawarte w jego wniosku a wywiadem statusowym. aby mieć materiał wykazujący sprzeczności. którzy szukają odpowiednich źródeł. szczegóły obyczajów. Kiedy „klient” oczekuje w ośrodku na decyzję. aby dotrzeć tam w ciągu jednej doby. Ŝe to wszystko. Prowadzący sprawę szuka przede wszystkim niezgodności i sprzeczności w oświadczeniach poszukiwacza azylu. ustalić odległość między Tunezją a Hiszpanią oraz prędkość. dopytać w sprawach wątpliwych. Ŝe dopiero po wyjściu na wolność dowiedział się. a w drugiej „in” – twój wywiad jest skończony! Oni tylko wypytują: dlaczego to powiedziałeś? Wtedy powiedziałeś 268 Por. którą to prędkość osiągają tylko niektóre bardzo szybkie promy pasaŜerskie i najlepsze jachty. Rozpatrującemu sprawę nie wystarczy jednak wiedzieć. co opowiedział ubiegający się. który stwierdził. tylko tym jak on dotarł do Polski. zna imiona straŜników. gdy analizują na własny uŜytek przeprowadzone z nimi przesłuchania i wyciągają nieraz za daleko idące wnioski: Nawet. a których nie potrafi podać wnioskodawca. a do którego odwoła się na końcu wnioskodawca268. Ŝe stosują tam tortury. Trzeba było znaleźć eksperta. Na przykład. Musi to jeszcze udowodnić. Czasami jednak to nie wystarczy. to od razu dają negatywna decyzję [WF3. jakie panują w tym więzieniu.Afryka 1 i 2]. ale w Ŝadnym zaś wypadku łódź napędzana wiosłami siłą mięśni jej pasaŜerów. współwięźniów z długoletnimi wyrokami. Chcą znać kanał przerzutu. z jaką powinna płynąc łódź. I jak poznają. osoba prowadząca sprawę skazana była na własne poszukiwania. aby przekonać równieŜ jego pełnomocnika. Musiała np. jak nasz „eskapolog”. to jest dla nich najwaŜniejsze. Prowadzący sprawę podobnie postępuje z kaŜdym innym szczegółem tej lub innej sprawy. zaś w trakcie wywiadu pytany o to samo zeznał juŜ tylko. Dopóki nie stworzono tego wydziału. Analiza porównawcza oświadczeń wykazuje. Czasami w weryfikacji informacji przekazanych przez ubiegającego się pomaga przypadek. Oni się nie interesują. Ŝe w więzieniu był wielokrotnie bity i torturowany. prowadzący sprawę przystępuje do drugiego etapu procedury „weryfikacji pozyskanych informacji”. we wniosku aplikant twierdził. Uchodźcy zdają sobie sprawę z tych metod zazwyczaj dopiero po fakcie. Zadaje kolejne pytania kolegom z Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia. jaka jest sytuacja w kraju uchodźcy. jeśli w jednej rozmowie powiesz „off. było niemoŜliwe. a zwłaszcza między tymi. Ŝe np. jak moŜna podwaŜyć historię o pobycie w więzieniu w Bab Benghashir w Trypolisie? W Polsce znajduje się wiarygodny świadek. który spędził tam trochę czasu. jakim kanałem. powołać się na wiarygodne źródła. Ŝe musiałoby to być co najmniej 30 węzłów.144 pociągiem ukrywając się na granicach w ubikacjach i pod siedzeniami. który nie ma takiej wiedzy. aby uszczegółowić dane.

145 tak. gdy wnioskodawcami są małŜonkowie. zwykle po numerach paszportu. dotyka w większym lub mniejszym stopniu wszystkich Czeczenów. który miał podjąć współpracę ze słuŜbą bezpieczeństwa w zamian za zdjęcie z niego „czapki kontrrewolucjonisty”. LexisNexis. Ŝe zginęli członkowie ich rodzin. w jakiej miejscowości Federacji został on wydany. w przypadku pewnego uchodźcy z Chin. Ale mózg to nie komputer [J. celowe ukrywanie prawdziwych faktów i wprowadzanie urzędnika w błąd. wykazanie przez prowadzącego sprawę złej woli wnioskodawcy. Potrzebna jest zazwyczaj ich komasacja. Ŝe ją nosił. przeszli przez zaczystki. W uzasadnieniu odmowy statusu uchodźcy argumentowano. 269 J. jakie niesie ze sobą (dotyczy to takŜe zaczystek). Rozpatrujący sprawę porównuje wówczas oświadczenia obu stron i okazuje się. Ŝe nadal ją nosi. 28]. Niezgodności wychodzą często. Prowadzący sprawę ma moŜliwość zorientowania się. s.). a państwo pochodzenia nie zawsze jest państwem prawa. Poza tym większość Czeczenów przyjeŜdŜa do Polski leganie i wydano im paszport (istniała więc ochrona państwa obywatelstwa). 1 ust. teraz mówisz inaczej! W ten sposób oni się bronią. Ŝe nigdy nie wiedziała. W przypadku wydania go poza Republiką Czeczenii. W sprawach zaskarŜonych sądy na ogół podzielały argumentacje Urzędu269. zwłaszcza gdy toczy się wojna. Orzecznictwo sądów administracyjnych. . to co najwyŜej mogą liczyć na udzielenie zgody na pobyt tolerowany (patrz casus nr 6). Do organu orzekającego naleŜy jednak przede wszystkim ustalenie. Ŝe wojna w Czeczenii wraz z całym złem. Cudzoziemcy. A pkt. 2 Konwencji Genewskiej. ale zostali wypuszczeni i potem jeszcze długo przebywali w Rosji. Jeśli tak jest. Nie podejmuje się jednak decyzji negatywnej na podstawie pojedynczych niezgodności. nie naleŜeli do Ŝadnych organizacji i bez kłopotu poruszali się po terenach Federacji Rosyjskiej. jak np. PowaŜne wątpliwości dotyczą nieraz wnioskodawców narodowości czeczeńskiej. a tymczasem jego Ŝona w pierwszym wywiadzie oświadczyła. 184186. ale sami nie brali udziału w walkach. jak w powyŜszych przykładach. Ŝeby nic nie dać Pakistańczykom. nie jest więc „prześladowaniem z powodów narodowościowych” a sama przynaleŜność do narodu czeczeńskiego nie jest wystarczającą przesłanką do przyznania statusu uchodźcy w rozumieniu art. Chlebny (red. czy rzeczywiście zachodzi przypadek jego osobistego prześladowania? Nie zawsze jest to proste. a w drugim stwierdziła. ubiegający się tym bardziej moŜe otrzymać nawet decyzję negatywną. Ŝe byli raz czy drugi bezprawnie zatrzymywani. Jej przedstawiciele oświadczają najczęściej. Warszawa 2007.K. czy obawa wnioskodawcy jest uzasadniona oraz.

Cudzoziemiec utrzymywał. 67.. tak jak jego stryjeczny brat. pociągiem do Moskwy.146 Casus nr 6 Pan M. Ŝe muszę uciekać. Tam ludzie swobodnie przechodzą granicę. podobnie jak jego Ŝona Pani A. przez Nazrań. Stamtąd postanowiłem dojść na piechotę do Akwaya przy granicy z Nigerią. W przypadku powrotu do kraju pochodzenia zainteresowany niepokoi się o siebie i przyszłość rodziny. A. Wcześniej kilkakrotnie wyjeŜdŜał z terytorium Czeczenii – do Moskwy i Sofii. gdzie zakupił vauczer. obywatel Federacji Rosyjskiej deklarujący narodowość czeczeńską. pierwszej wojny rosyjsko-czeczeńskiej oraz na początku drugiej pracował jako sanitariusz. dopóki nie zostanie sprawdzony szeroki wachlarz okoliczności. Ŝe osobiście nie brał udziału w walkach. Ŝe wyjechał z Czeczenii w listopadzie 2001 r. Dla z ilustrowania tego przypadku przytoczymy tu fragment jego historii: Zrozumiałem.. niemniej jednak pomagał rannym.A. do chwili obecnej nikt nie wie. Po tym zdarzeniu wyjechał do M. która go wykupiła (za 3 tys. a takŜe z rodzicami jako młody chłopak do Stambułu. Do Ŝadnej organizacji ani partii politycznej nie naleŜał. Proces ustalania faktów nie kończy się. W czasie zatrzymania pytania Ŝołnierzy dotyczyły kontaktów i powiązań z szwagrem Paszą. był wówczas mocno pobity i długo się leczył. która zaginęła bez wieści. Jak wskazuje UNHCR. w rezultacie paszport dla M. bo sytuacja jest tak powaŜna jak nigdy dotąd. Pierwszy raz w czasie pierwszej wojny. wyciąganie odosobnionych faktów z kontekstu moŜe być mylące270. gdyŜ nie prowadzi bezpośrednio tam Ŝadna droga i nie ma posterunku granicznego. przed wyjazdem z Czeczenii. i z tego tytułu obawia się konsekwencji. Ŝe określony wnioskodawca jednak wyda się urzędnikowi z praktyką i osobistą znajomością określonych krajów pochodzenia wiarygodny. . pomagając ojcu (który był głównym lekarzem) w szpitalu.. Ŝe obawia się zatrzymania przez wojska rosyjskie. gdzie przebywałem około miesiąca. Ojciec Strony postanowił wysłać go za granicę. Zainteresowany twierdzi. aby podzielił los swojej siostry. jednakŜe dla niego musiała wykorzystać znajomości. USD). Na przykład aplikant z Kamerunu. by następnie przyjechać do Polski. zabrali ją Rosjanie. 270 Zasady i tryb ustalania statusu. i nie chce. poniewaŜ był juŜ dwukrotnie bez powodu zatrzymywany. który zginął w 2000 r. a jego obawa przed prześladowaniem uzasadniona.cit.. Ŝe urodził się w Urus-Martan. Ŝe jego siostra zaginęła bez wieści po tym jak w 2000 r. gdzie się znajduje. W obydwu przypadkach wyszedł dzięki rodzinie. podobnie do wymienionego wyŜej Liberyjczyka. Byłem w miastach Calabar. Powodem ostatniego zatrzymania była sprawa jego siostry. Cudzoziemiec stwierdził.. Czasami niewielkie zdarzenie albo właśnie kontekst moŜe jednak zdecydować. gdyŜ jest jedynym męskim kontynuatorem rodu. opisał swoją podróŜ przez Saharę. op. w tym bojownikom. P. s. A. Ŝe w trakcie trwania działań tzw. stwierdził. Zainteresowany utrzymuje. a ostatni raz w lutym 2001 r. Oświadczył on. wdowy po zmarłym komendancie wojsk antyterrorystycznych Hunkar Paszy Israpiłowa. Wówczas matka wnioskodawcy zaczęła załatwiać wszelkie formalności związane z uzyskaniem paszportów zagranicznych w Nazraniu. Udało się jej załatwić paszport dla jego Ŝony. 23 lutego udałem się w nocy do Mamfe. Tak więc 27 lutego przeszedłem do Nigerii. został wydany we Władykaukazie (Osetia).

przynajmniej na gruncie norm europejskich. Stamtąd przyjechałem do regionu przygranicznego z Libią. której nazwy nie pamiętam. Jak bowiem zakwalifikować przypadki osób szukających ochrony przed złymi czarami albo odwrotnie – posądzonych o czarownictwo? Na przykład zgłasza się uchodźca z Kamerunu oświadczając. Potem wraz z grupą innych ludzi udaliśmy się pieszo do Libii. Ŝe jemu jako nowemu wodzowi wioski z plemienia Bamileke. Dowiedziałem się od niego. Wreszcie pewnego dnia kazano mi. Ŝebym szykował się do wyjścia. potem dostałem się do Czadu. Nigerii i Kamerunu. co juŜ tu pominęliśmy. ale w ogóle nie mieszczące się w granicach racjonalnego myślenia na ten temat. Kano. Poza tym. a Ŝaden z tych szczegółów nie musi być sam w sobie fałszywy. ale w końcu dotarłem na Koszykową [Kameruńczyk]. Nasi przewodnicy jechali na wielbłądach. Ŝe jestem w Polsce. Pomógł mi kupić bilet na pociąg do Warszawy. któremu pomagałem w pracy. Do Niamej przewiózł mnie pewien kierowca cięŜarówki. zwanego Fire Lajo. który zabrał mnie na ląd. I choć tak naprawdę nikt poza nim nie wie. wnioskodawca chętnie odpowiadał na dodatkowe pytania. byłem tam około tygodnia. Spędziłem tam cały sierpień i wrzesień. dzieci) Wśród wnioskodawców o status uchodźcy zdarzają się nierzadko przypadki nie tylko nieuzasadnionych obaw przed prześladowaniami. a w dodatku miał plany wprowadzenia reform w dotychczasowej tradycji kulturowej swego ludu. On zaś jako praktykujący katolik odmówił spełnienia tego warunku. W Warszawie miałem duŜe problemy z porozumieniem się z ludźmi. Kazano mi siedzieć pod pokładem. Droga przez Saharę do pierwszej miejscowości w tym kraju zajęła nam dwa tygodnie. starszyzna postawiła warunek poślubienia 50 Ŝon jego zmarłego ojca. Kaduna. Maiduguri. . zabrałem się cięŜarówką wraz z innymi ośmioma osobami do Benghazi. którą opowiedział była rzeczywiście prawdziwa. to ewentualne wątpliwości musiały w tym przypadku działać na jego stronę. a my szliśmy pieszo. Podpłynął do nas pewien męŜczyzna. PowyŜszy opis na dobrą sprawę dla osoby postronnej moŜe być równie niewiarygodny. 5. gdyŜ Ŝadnego z elementów jego opowieści nie dało się łatwo podwaŜyć.147 Enugu. Szczególne przypadki (czary. czy historia. którzy chcieli dostać się do Libii. Od poprzedniego róŜni się jednak tym. Wsiadłem do niego na morzu z łodzi rybaka. gwałty. wyjaśniał szczegóły. Gdy doszliśmy do miejscowości. Po drodze wstępowaliśmy do oaz po wodę. Poznałem pewnego rybaka. Ŝe jest bogaty w szczegóły.5. Ten pomógł mi dostać się na statek. Mieszka tam wielu Afrykańczyków z Liberii. który płynął do Europy. Oczywiście przedstawił takŜe obszernie okoliczności swego konfliktu z władzami w Kamerunie. Spotkałem tam sporo ludzi.

197. w: Plemię. w rzeczywistości nie miało miejsca. Czarownictwo w dyskursie politycznym współczesnych państw afrykańskich. na raporty Amnesty International i UNHCR. s. Ŝe naleŜał do grupy łamistrajków na tamtejszym uniwersytecie i teraz ubiega się o statusu uchodźcy w Polsce. 80. oraz przez obawę przed oskarŜeniami – co sprawia. z jakim się łączy. Czarownictwo jest równieŜ środkiem władzy: albo wzmacnia jej przymus i/lub chroni ją przed przeciwnikami politycznymi. Ŝe zagroŜenie. MoŜe teŜ stwierdzić. Ŝe magia nie zna granic i ochrona przed czarami nawet na innym kontynencie nie znajduje Ŝadnego uzasadnienia. G. powołać się np. lecz tylko konflikt z plemieniem Sawa (Duala). Jest bowiem znaną sprawą. to rozpatrujący sprawę moŜe je potraktować serio jako prześladowania na tle religijnym i groźby karalne. poniewaŜ pozostali koledzy zagrozili mu śmiercią za pomocą czarów. W dodatku w Polsce teŜ nie czuje się dość bezpiecznie. Z kolei inny poszukiwacz azylu z Gwinei z plemienia Susu zeznał. które nie zawierają informacji o tego typu naruszeniach praw człowieka. a oskarŜenie o czary lub rzucenie ich na kogoś (w praktyce chodzi o znalezienie kozła ofiarnego) jest częścią tradycyjnego systemu kontroli społecznej. na której opiera się władza w społecznościach klanowych. za: J. Ŝe Afrykanie często przypisują róŜne wydarzenia działaniom magicznym.148 Karą za brak podporządkowania miało być uśmiercenie go przez rzucenie czarów. o którym mówi wnioskodawca. moŜe radzić ofierze wyjechać do odległej wioski. i w praktyce wiązać się mogą z rzeczywistymi prześladowaniami (patrz Casus nr 7)271. poda on dostatecznie duŜo szczegółów i odniesie się do afrykańskiej rzeczywistości kulturowej. który nagle zapłonął. miasta 271 Czarownictwo w Afryce jest regulatorem społecznym. który dostarcza silnych argumentów ideologii politycznej. Paris 2004. R. . dowodzić. Z drugiej jednak strony. Ŝe polowanie na czarowników staje się narzędziem utrzymania ładu. Czy historie tego typu moŜna uznać za wiarygodne? Czy w ogóle moŜna potraktować je powaŜnie? Urzędnik moŜe oczywiście nie odnosić się do meritum sprawy. Ostatecznie jednak nie to stało się przyczyną jego ucieczki. Ucieczka przed czarami mieści się równieŜ w tej tradycji. co prowadzi do jego złego samopoczucia. Czarodziej. które za pomocą tajnego rytuału gondo miało zamiar go unicestwić. gdyŜ inni Gwinejczycy tu przebywający takŜe stosują przeciwko niemu czary. Vorbrich. jak cudem uniknął spalenia się w domu. jeśli tylko oświadczenie ubiegającego się nie będzie sprzeczne wewnętrznie. Jest ono kodem uŜywanym podczas starć politycznych. nie przestrzegających tradycji. red. Pawlik. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich. Poznań 2007. WyraŜa protest nieuprzywilejowanych i strategię ambitnych. Wnioskodawca z płaczem opowiadał urzędnikowi z Koszykowej. s. państwo. albo pozwala na rzeczywiste przeniesienie na oskarŜonego lub podejrzanego resentymentów zagraŜających władzy lokalnej. Przyczynia się do umocnienia władzy przez lęk. Balandier. stosowanego zwłaszcza wobec osób wyłamujących się z własnej społeczności. demokracja. a innym razem ledwo uszedł z Ŝyciem z wypadku samochodowego. lecz szukać niezgodności w jego oświadczeniach. Antropologie politique. do którego zwracał się bowiem poszkodowany.

których dowody stają się niepodwaŜalne.163-168. Sorcery as an Integral Part of Africa’s Religious and Cultural Heritage. które mogą być uznane za prześladowanie. czy w systemie prawnym Kamerunu lub Gwinei znajdują się przepisy mówiące o ochronie przez państwo osób prześladowanych przez czarowników lub oskarŜonych o czary (w przeciwnym bowiem wypadku moŜna byłoby potraktować te sprawy jak omawiane wyŜej przypadki irańskie)? Czy rzeczywiście państwo wywiązuje się z przyjętych w tym względzie zobowiązań273. jak twierdzono. 272 . dostaje się bowiem w sferę. W zaleŜności od okoliczności sprawy stały one na stanowisku. przed działaniami osób trzecich o charakterze de facto przestępczym. Voodoo. 273 W czasach kolonialnych nie karano za czarownictwo z braku. C. to zachodzi jeszcze tylko pytanie. To wszystko zmienia częstotliwość magicznych wibracji”272. t. Fisiy. aby uniknąć ataku złych duchów. która moŜe przybierać róŜne formy. Jeśli tak. Rolę świadka koronnego spełniają zazwyczaj uzdrowiciele. ze względu na róŜnicę w czasie. to w większości przypadków będzie bardzo trudną sprawą dla duchów znalezienie go. Witchacraft. 135–156. s. Dlatego teŜ Afrykanie uwaŜali władzę kolonialną za sprzymierzeńców czarownictwa. „Cathiers d’Etudes Africaines” 1990. Chlebny. Orzecznictwo sądów administracyjnych. Współcześnie jednak czarownictwo traktowane jest jako wykroczenie społeczne i podlega wyrokom sądów. Juges and Witches. nad którą władzę mają jego prześladowcy. jedzeniu czy świadomości otaczających go ludzi. dowodów prawnych. w tym obawa przed mocą czarów nie mieści się w pojęciu „obawy przed prześladowaniem” albo. niepublikowany raport napisany przez autora na zamówienie warszawskiego biura UNHCR. Mol. Geschiere. Ostatecznie decyzja rozpatrującego sprawę powinna zaleŜeć od tego. Cudzoziemcy. or Ho wis the State to Deal witch Witchraft? Examples from Southeast Cameroon. LexisNexis. 30/2. Jeśli Afrykanin ucieknie przed zemstą sił nadnaturalnych. czy ubiegający się wykorzystał wszystkie moŜliwości ochrony. podmiotów niepaństwowych. klimacie. Warszawa 1998. jakie daje mu państwo jego obywatelstwa? Sądy w Polsce rozpatrujące analogiczne przypadki równieŜ wychodziły z załoŜenia. 274 J. jeśli są świadomie tolerowane przez władze lub jeśli władze odmawiają bądź nie są w stanie zapewnić skutecznej ochrony. P. Ŝe moŜe jednak wynikać z zagroŜenia wywołanego odmową uczestniczenia w praktykowaniu obrzędu lub kultu religijnego i łączy się z problematyką zagroŜenia ze strony tzw. W procesach kładzie się nacisk na czarownictwo jako czynnik będący zagroŜeniem rozwoju i w ten sposób uzasadnia się drastyczne interwencje przeciw ukrytej groźbie. którą włada kto inny. Ŝe albo obawa nawet uzasadniona. S. Jak napisał uchodźca Simon Mol (oficjalnie katolik): „Poprzez oddalenie się ofiara wydostaje się ze sfery magicznej. atmosferze. Warszawa 2007. Ŝe obawa przed czarami moŜe być powiązana z prześladowaniami „z powodu religii”. s. Tym samym wskazywały na uchybienia i braki w przeprowadzonym postępowaniu dowodowym zwłaszcza dotyczące ustalenia na ile zagroŜenia tego typu w krajach pochodzenia skarŜących mają charakter realny274.149 czy kraju.

Jej ojciec był chrześcijaninem i nie chciał pić ludzkiej krwi. W polskiej praktyce azylowej ich wnioski były zazwyczaj odrzucane jako oczywiście bezzasadne. w przeciwieństwie do społeczności afrykańskiej. który powinien określić sposób postępowania z daną osobą. kobiety i dzieci uchodźcy. które wymagają specjalnego traktowania. co do których istnieje przekonanie. Dotyczy to oczywiście tylko tych osób. Do wypadków stanowiących szczególne problemy naleŜą teŜ osoby z zaburzeniami psychicznymi. gdyŜ ona sama bardzo cierpi tam. w przypadku 44 osób uznano. Dlatego przesłuchiwani byli w obecności psychologa (ewentualnie pedagoga lub lekarza) przez wykwalifikowanego pod tym względem pracownika. Po pewnym czasie ojciec zapadł na cięŜką chorobę i zmarł w 1998 r. Ŝe są one raczej skutkiem zdarzeń traumatycznych z okresu wojny. UNHCR stale podkreśla. utrudniając badanie sprawy. Pod koniec tego samego roku matka zainteresowanej popadła w obłęd. Zdarzają się teŜ osoby z urojeniami lub manią prześladowczą. zwłaszcza podczas przesłuchania. W 2006 r. Ŝe przebywały na terenach konfliktów zbrojnych. z którego uciekła. gdyŜ Europejczycy. Po pewnym czasie na nodze ubiegającej się pojawiły się ropiejące rany nieznanego pochodzenia. Zachowanie ich moŜe bowiem charakteryzować się silnymi stanami emocjonalnymi. przez Bałkany i Frankfurt dostała się do Polski. M. nie wykorzystują czarnej magii do swoich celów. w którym mieszka. ale w czasie ucieczki została śmiertelnie potrącona przez samochód. Zaleca stosowanie wobec nich innych technik badania sprawy w zaleŜności od raportu medycznego.150 Casus nr 7 Pani V. Czasami mogą z nimi być wręcz toŜsame. Wtedy zainteresowana uwierzyła w wielką moc czarnej magii i postanowiła uciekać do Europy. w tym i wnioskodawczyni. w przypadku ubiegających się charakteryzujących się stanami braku zrównowaŜenia zakłada się. Te pierwsze są zbliŜone do sytuacji osób lękających się czarów. Pewnej nocy aplikantkę nawiedziła zmarła matka i poleciła uciekać z miejsca. który był tradycyjnym szefem tej społeczności. oświadczyła. wówczas znachor ustalił. co było rytualnym zwyczajem osób piastujących tę funkcję. Ŝe przyczyną śmierci było złamanie tradycyjnych zasad plemienia i dlatego rzucono na niego czary. Wyjechała z kraju pochodzenia legalnie. Aplikantka jest równieŜ chrześcijanką. Ŝe naleŜy do grupy etnicznej Bamileke i bezpośrednią przyczyną jej wyjazdu z kraju pochodzenia były problemy natury nadprzyrodzonej. Od 2000 r. w wyniku czego znalazła się w szpitalu psychiatrycznym. Ŝe takie osoby mogą być równieŜ uchodźcami w sensie definicji zawartej w Konwencji Genewskiej. Sugeruje konieczność w tego typu przypadkach zmniejszenia . Przyczyną jej kłopotów była odmowa przyjęcia przez jej ojca stanowiska następcy wodza Bamileke po śmierci jej dziadka. Klątwa ta dotyczy całej rodziny. gdzie się obecnie znajduje. Miejscowy znachor uznał. obywatelka Kamerunu składając wniosek do Prezesa URiC. niepełnosprawni oraz ofiary przemocy seksualnej. gdyŜ zaburzenia psychiczne mogą być w nie-europejskich kręgach kulturowych rozmaicie manifestowane. iŜ ich przyczyną są czary. Ŝe naleŜą one do grupy osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnych.

A. Ofiary te nie zawsze były rozpoznawane w trakcie przesłuchań. aby wywiady ze zgwałconymi przeprowadzali specjalnie do tego celu przygotowani urzędnicy tej samej płci. nr 16. 29-30. tylko pozwolić być otwartym.in. Prześladowane z powodu płci. Nie zabijać moralnie na początku. którzy wiedzą. PoniewaŜ w Konwencji z 1951 r. wychodziły na plac. nie mówią o gwałtach. Nowakowska.refugee. a nie pytać o gwałty. Zwłaszcza od kiedy w polskich procedurach zaczęli dominować uchodźcy z Czeczenii przyjeŜdŜający z całymi rodzinami. Poza tym UNHCR formułuje jeszcze wiele szczegółowych zaleceń. W wypadku konieczności zatrudnienia tłumacza. policję lub inne ugrupowania zbrojne. 278 A. Ŝe mogłoby to pomóc w uzyskaniu statusu. „Z obcej ziemi” 2002. tylko jak ludzie. Ŝe zwiększyłoby to ich szansę na otrzymanie statusu uchodźcy: Wiele kobiet nie mówi wszystkiego. 68–69. jak gdyby nigdy nic: „Czy została pani zgwałcona?” Powinni rozmawiać z ludźmi nie jak policjanci na przesłuchaniu. Postuluje pozyskiwanie informacji od przyjaciół.. „Z obcej ziemi” 2004. I zatrudnić więcej fachowców. s. bo się wstydzi. Tymczasem w przypadku kobiet moŜna domniemywać.. A teraz pytają nas. a kto mówi prawdę277. Kobiety i dzieci od początku przyjmowania uchodźców w Polsce stanowiły zawsze pewien procent ubiegających się o azyl. często popełnianymi przez wojsko. Wstydzą się.. które zgwałcono.151 cięŜaru przedstawianych dowodów i większego połoŜenia nacisku na okoliczności obiektywne niŜ na samo oświadczenie wnioskodawcy. to przez długi czas rozpatrywano ich wnioski na ogólnych zasadach. Zaleca m. gdyŜ często nie przyznawały się do tego. s. . iŜ część z nich była ofiarami gwałtów. którzy doświadczyli przemocy seksualnej i zaleca stronom Konwencji Genewskiej dostosowanie swych procedur do pewnych standardów przyjętych przez społeczność międzynarodową w tej dziedzinie278. nie istnieje Ŝadna szczególna zasada dotycząca przyjmowania tej kategorii uchodźców. kto kłamie. który tak ich obraził. nr 20. W Polsce szczególnie dotyczyło to kobiet z Somalii i Czeczenii. szczególnie na obszarach konfliktów zbrojnych276. Mimo Ŝe ludzie wiedzą o tym.. 4-8. Uchodźczynie w Polsce. Gwałt to dla nas najgorsze poniŜenie fizyczne i psychiczne. Ŝe nie potrafili się obronić albo zabić człowieka. W Czeczenii były i nadal są częste gwałty na kobietach i męŜczyznach. którzy rozumieją czyjś ból. musi być to równieŜ osoba tej samej płci i raczej nie pochodząca ze środowiska uchodźców. nawet jeśli zdawały sobie sprawę. a w razie konieczności zastosowanie zasady domniemania275. 277 http://www. s. Wcześniej muzułmanki. oblewały się benzyną i podpalały. rodziny czy opiekunów. Kosowicz. Ale nasza nacja jest bardzo dumna.html. Obecnie UNHCR przywiązuje duŜą wagę do ochrony uchodźców. co do sposobu 275 276 Zasady i tryb ustalania statusu.pl/refugee_hist/dlaczego_polacy_sa_nam_niechetni.

Przewodnik po metodach zapobiegania i przeciwdziałania. Mając wybór między Polakiem a obcokrajowcem. badanie właściwie za pomocą lup niemalŜe analizowana sytuacja małoletnich bez opieki. Do tej pory polskie procedury uchodźcze zbyt małą wagę przywiązywały do róŜnic w zakresie płci (genderowych). Ale to 279 . W przypadku Somalijczyków. często nielogicznie. Chcąc nie chcąc urząd musiał czasami sięgać po tłumaczy ze środowiska somalijskich uchodźców znających język angielski lub arabski. Sprawa przemocy wojennej wobec kobiet. uwaŜnie słuchać. Niemniej bardzo często nie ma wyboru. Zaleca m. a w szczególności kobiet w ciąŜy czy przemocy w rodzinie. sprawa ofiar PTeSD. którzy większą grupą napłynęli do Polski w 1997 r. Prowadzący sprawy specjalizowali się raczej w określonych narodowościach i regionach kulturowych. procedury nie przewidywały specjalnego trybu postępowania wobec tego typu przypadków. W tej sytuacji było moŜliwe. 34. wykazać cierpliwość. jeszcze nie bardzo wiadomo. Były to przewaŜnie kobiety starsze lub w średnim wieku. zachować postawę wolną od ocen. Warszawa 2003.152 przeprowadzenia samego wywiadu. UNHCR. w przypadku poszukiwaczy azylu z Somalii w niektórych przypadkach wykorzystywano tłumaczy. tymczasem w Polsce nie było Ŝadnych Polaków znających ten język. męŜczyzn ze środowiska uchodźców tej narodowości280. Co więcej. 280 Z zasady URiC stara się nie zatrudniać w ogóle tłumaczy-obcokrajowców (nawet z obywatelstwem polskim). nie śmiać się. gdyŜ w tej kulturze tylko starszym kobietom wolno swobodniej rozmawiać z męŜczyznami. jednak zdecydowanie rzadziej i autorom opracowania nie są znane takie przypadki z polskiej praktyki azylowej. Przemoc seksualna i przemoc na tle płciowym wobec uchodźców. Ŝe w ich przypadku prześladowanie łączy się z reguły z gwałtem281. która teŜ jest sprawą stosunkowo nową. zawsze woli zatrudnić Polaka. która wcale nie jest taka klarowna. uchodźców-repatriantów oraz osób przesiedlonych wewnętrznie. nie wspominać o dziewictwie ofiary279. następującą wypowiedź: Był prowadzony ciekawy monitoring właśnie sytuacji dzieci i młodzieŜy. kobiety mówią niewiele. to chętnie z detalami je opisują. 282 O problemach ze względu na płeć (genderowych) wśród uchodźców szerzej piszemy w następnych rozdziałach tej pracy. Powodem takiego zachowania kobiet jest jednak zapewne to.in. Były takie. s.). którymi zębami tę sprawę przełknąć. która się pojawia coraz częściej. w tym wytypowania spośród przesłuchujących urzędników osób specjalnie przeszkolonych w tym celu. które utrudniały prowadzenie wywiadu. a ten z kolei ze wstydem i hańbą. Ŝe zostały zgwałcone. Wywiady z kobietami w ogóle są trudniejsze dla prowadzącego sprawę. Stąd z kobietami z Somalii lub Czeczenii przeprowadzali wywiady równieŜ męŜczyźni. a tym bardziej innych uchodźców. którzy prześladowanie traktują nieraz w kategoriach kombatanckich i jeśli faktycznie miało ono miejsce. aniŜeli uwzględniali róŜnice w płci ubiegających się. Por. 281 W wypadku męŜczyzn takŜe moŜe dochodzić do gwałtu.. W Polsce w praktyce aŜ do 2000 r. gdyŜ w przeciwieństwie do męŜczyzn. Nawet jednak i wtedy takim rozmowom towarzyszyły duŜe emocje. Jest sytuacja kobiet. czego wynikiem mogło być zbyt pospieszne kwalifikowanie wniosków od kobiet jako niewiarygodnych282. aby był on moŜliwie jak najmniej stresujący i unikający poniŜenia ofiary gwałtu. przez co stają się dla „eskapologów” mało wiarygodne (patrz casus nr 8. Ŝe tylko niektóre z przesłuchiwanych kobiet ujawniały przesłuchującym je męŜczyznom. Wiek miał tu równieŜ znaczenie. wielu z nich nie mówiło Ŝadnym innym językiem poza somalijskim.

Zeznał.12-15. To jest morze problemów. Ŝe jest narodowości kurdyjskiej i pomagał w związku z tym PKK (Kurdyjskiej Partii Pracy) – częściowo z własnej woli.NGOS 1]. poniewaŜ partyzanci często Ŝądali od niego pieniędzy. Podobnie jak w wypadku kobiet. Specjalne środki ochrony dzieci-uchodźców stały się jednak przyczyną licznych naduŜyć ze strony poszukiwaczy azylu. Nielegalnie przekroczył granicę polską i polsko-niemiecką. to osoby znajdujące się pod jej opieką takŜe otrzymują status uchodźcy. Jeśli jednak małoletni nie jest dzieckiem.153 Casus nr 8 Pan K. Ŝe jest ona równieŜ uchodźcą. lecz młodocianym. zwłaszcza po powrocie z Niemiec. mówiła nieskładnie i nielogicznie. Za nami jest duŜo. „Z obcej ziemi” 2001. czy stopień ich rozwoju psychicznego i dojrzałości jest odpowiedni. Zaleca się specjalne tryby postępowań wobec małoletnich przybywających samodzielnie do krajów przyjmujących. które jakby pojawiają się . W 2003 r. mimo Ŝe ukończyli juŜ 18. W przypadku dzieci-uchodźców. . T. Twierdzi on. Z krajów zachodnich znana jest równieŜ praktyka wysyłania do nich samodzielnie dzieci. W trakcie procedury nielegalnie przekroczył granicę niemiecko-szwajcarską. aby mogły one samodzielnie złoŜyć wniosek o status uchodźcy. 283 Pomoc dzieciom-uchodźcom na świecie. przed nami tyle samo. ponownie wyjechał z Turcji – tym razem legalnie. przed rozpoczęciem postępowania w ich sprawie naleŜy rozwaŜyć. jak zaleca podręcznik UNHCR. Wielu młodych uchodźców podaje się za młodocianych. Stwierdził. to domniemuje się. rok Ŝycia. które się nigdy tak naprawdę nie skończy [WF1. Dlatego w razie wątpliwości i w sprawach szczególnie uzasadnionych stosowane są wobec nich badania genetyczne w celu określenia prawdziwego wieku. Zakazuje się w kaŜdym bądź razie odsyłać małoletnich uchodźców do kraju pochodzenia. obywatel Turcji. co stało się przyczyną jego deportacji do Turcji. ustala się status uchodźcy zazwyczaj tak jak w przypadku osoby dorosłej – chociaŜ nadal zaleŜy to od stopnia jego dojrzałości. W Niemczech przebywał kilka lat. która podczas nieobecności męŜa została wielokrotnie zgwałcona i pobita do nieprzytomności przez Ŝandarmerię turecką. a częściowo pod presją. Zazwyczaj status dziecka jest określony na podstawie zasady jedności rodziny. UNHCR przywiązuje duŜą wagę do poprawy ram ochrony dzieci-uchodźców283. s. gdzie starał się o nadanie statusu uchodźcy. Najgorsze jednak spotkało jego Ŝonę. które otrzymawszy status są kolejne wyzwania. Podczas wywiadu pani A. Ŝe wyjechał z Turcji w 1998 r. jeśli głowa rodziny spełnia kryteria definicji uchodźcy. Do Polski wjechał w listopadzie 2003 r. W przypadku więc małoletnich przybywających razem z rodzinami.. jak nie więcej. z trudnością moŜna było się z nią porozumieć (za pośrednictwem tłumacza). nr 12. Ŝe po powrocie do Turcji był kilkakrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany. Na przykład jeśli taka osoba znajdzie się w grupie uchodźców. bo jest Kurdem i popiera dąŜenia swojego narodu do utworzenia własnego państwa. złoŜył wniosek o nadanie statusu uchodźcy do Prezesa URiC.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia nie przedstawia się zainteresowanemu uzasadnienia decyzji. Decyzja administracyjna i dalsze etapy postępowania Napisanie decyzji administracyjnej przez urzędnika prowadzącego postępowanie. Stąd niejeden błąd w tych papierach. „Z obcej ziemi” 2001. Kończy je pouczenie wnioskodawcy.. Por. Ŝe zainteresowany zmienił ich kolejność. obywatelstwie i narodowości. Uchodźców. wdroŜona do polskiego porządku prawnego. dacie i miejscu urodzenia i nadać lub odmówić (najczęściej to ostatnie) statusu uchodźcy w rozumieniu Konwencji. Szczególny tryb postępowania wobec nich. „szymle”) i wpisują weń tylko dane osobowe cudzoziemca. oraz Protokołu. 6. nie potrafią zrozumieć. Uzasadnienie decyzji drukuje się na osobnych stronach. co do moŜliwości odwołania się do Rady ds. Dzieci-uchodźcy w Polsce. którzy je ułoŜyli.. z dnia 6 lutego 2003).. Ŝe nie wszędzie na świecie imię i nazwisko. określoną ustawę zamieszczoną w Dzienniku Ustaw o odpowiednim numerze i pozycji. a następnie wydanie wnioskodawcy jest ostatnim elementem w tej fazie postępowania. Stąd urzędnicy przechowują w swoich komputerach gotowe wzorce (tzw. wychodząc z załoŜenia. WE nr L031. jak choćby zapisywanie drugiego lub trzeciego imienia Araba jako nazwisko. 5. co w Polsce. 285 284 .154 uchodźcy lub tolerowany. Ŝe decyzja i tak spełnia jego oczekiwania. a mógł zostać ponownie zarejestrowany jako całkiem inna osoba. W Polsce w 2006 r. wykorzystują to później dla ułatwienia sobie migracji na wspomnianej zasadzie jedności rodziny. Urz. choć nie wynika z Konwencji Genewskiej.. 16-17. s. aby następnie wytłuszczonym drukiem napisać: po rozpatrzeniu wniosku aplikanta o określonym nazwisku i imieniu286. Ci. Tekst jej ma w duŜym stopniu charakter rytualny i niezmienny. 286 Urzędnicze rytualne formułki obowiązujące w Polsce są pod wieloma aspektami niereformowalne. wnioski o status uchodźcy złoŜyło 70 małoletnich bez opieki284. Jest to dyrektywa nr 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. W przeciwnym razie rodziny pozostające w kraju teŜ mają z tego korzyść. nr 12. narodowość i obywatelstwo nie będzie znaczyło to samo. co moŜe stanowić całkiem duŜą pomoc finansową w sytuacji ubogich krajów Azji i Afryki. Przed wprowadzeniem praktyki pobierania odcisków palców wystarczyło. Tekst decyzji rozpoczyna się od powołania na odpowiednią podstawę prawną. w sprawie minimalnych standardów przyjmowania osób ubiegających się o azyl (Dz. jak równieŜ wobec kobiet i niepełnosprawnych. gdyŜ dzieci-uchodźcy wysyłają im jakąś część pieniędzy ze swoich zasiłków. przestrzegany jest jednak w związku z nowymi zaleceniami UNHCR oraz – co moŜe waŜniejsze – stanowi realizację dyrektywy Rady Unii Europejskiej285.

czy teŜ próbować dostać się do innego kraju zachodniego i starać się od początku. którzy dostali decyzję pozytywną. Robią to zwykle pracownicy organizacji pozarządowych. odwoływać się do Rady i dalej walczyć o swoje. z której zawsze przytacza się jej definicję uchodźcy. lub pozostać w Polsce nielegalnie. który nie ma nic wspólnego z jej wydaniem. zgromadzone dowody i wreszcie analiza porównawcza. Pracownik socjalny musi równieŜ. Później następuje zazwyczaj streszczenie opisu przypadku wnioskodawcy. przynajmniej ogólnie. Samo uzasadnienie równieŜ rozpoczyna się od powołania na określone artykuły prawa krajowego oraz Konwencję Genewską. czy teŜ moŜe jednak szukać swego szczęścia gdzie indziej. czy chcą pozostawać w Polsce i się w niej integrować.155 W wypadku decyzji negatywnej zainteresowany otrzymuje uzasadnienie wraz z decyzją. Na końcu figuruje podpis Szefa URiC lub któregoś z upowaŜnionych do podpisu dyrektorów. Decyzja kończy się zawsze ponownym jej przywołaniem i powołaniem na określone artykuły prawa krajowego oraz sakramentalnym niemal stwierdzeniem. Większość. Bez względu na rodzaj decyzji. które zdarzały się dawniej..]” (oczywiście. Dla osób starających się o status uchodźcy kończy się w tym momencie pewien etap w rytuale „obrzędów przejścia”. następnie ustalenia organu. co robić dalej. czy zainteresowany spełnia (lub teŜ nie) kryteria Konwencji Genewskiej. jedni ją przyjmują z ulgą. Ŝe językiem urzędowym w Polsce jest język polski. z której wynika. moŜliwości odwołania się w ciągu maksymalnie 14 dni do Rady ds. inni są zawiedzeni lub pozostają szoku. tzn. musi podjąć szybką decyzję. urząd musi wydać decyzję w tym języku. Ŝe: „Uwzględniając wszystkie wymienione fakty i okoliczności. co jest w tej decyzji i uzasadnieniu. postanawiam nadać (lub odmówić nadania) Panu/i X lub Y statusu uchodźcy w RP”. Zgodnie z obowiązującą zasadą. Uchodźców i moŜliwości zaskarŜenia jej decyzji do sądu.. jeśli decyzja jest pozytywna wymienia się ewentualnie powody prześladowania). 1 ust. gdyŜ są one napisane w języku polskim. muszą ostatecznie zdecydować. Ŝe opuścił on kraj swojego pochodzenia z powodów innych niŜ określone w art. W urzędzie nie praktykuje się od lat wydawania tych decyzji ze względu na często nieprzewidziane reakcje zainteresowanych. Dokładne jej przetłumaczenie pozostawia juŜ inwencji zainteresowanego. Ci. która otrzymała decyzję negatywną. wyjaśnić poszukiwaczowi azylu. Na osobnej stronie znajduje się zawsze pouczenie o dalszej moŜliwej drodze postępowania. która moŜe zawaŜyć na całym ich Ŝyciu. Zdanie kończy się stwierdzeniem. Wszyscy muszą podjąć jakąś decyzję. A pkt 2 Konwencji [. Ŝe: „wyjaśnienia złoŜone przez wnioskodawcę stwarzają uzasadnioną podstawę. Decyzja i uzasadnienie wręczane są uchodźcy zwykle w ośrodku przez pracownika socjalnego. a moŜe dać za .

Dominacja w niej prawników znacznie ogranicza jej kompetencje w sprawach tak naprawdę najistotniejszych z punktu widzenia procesu wydawania decyzji w sprawach uchodźczych i jest naszym zdaniem przyczyną dlaczego Rada ma tendencje do unikania przeprowadzania własnych postępowań dowodowych. MoŜe uchylić decyzję Szefa URiC i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia w procedurze zwykłej. OSP 2006. Rola Rady ds. Organ ten zasadniczo pełni bardzo pozytywną rolę. Uchodźca. Niedocenianie tej wiedzy w administracji państwowej jest zresztą zjawiskiem szerszym. Warszawa 2007. gdyby zasiadali w niej równieŜ specjaliści od krajów pochodzenia uchodźców. Orzecznictwo sądów administracyjnych. powołać własnych ekspertów i samemu rozstrzygnąć sprawę. Uchodźców mogłaby jednak być większa. Nic więc dziwnego. MoŜe utrzymać w mocy decyzję Szefa lub umorzyć postępowanie. Ŝe jej członkowie nie są kompetentni w sprawach. ma jeszcze moŜliwość w ciągu 30 dni zaskarŜenia tej decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. koryguje bowiem postępowanie w pierwszej instancji i wyłapuje popełnione błędy. W zasadzie nie wypowiada się w sprawie zasadności odmowy zainteresowanemu statusu uchodźcy. Ŝe są one tak bezbłędne. por. Uchodźców. glosa: K. Cudzoziemcy. MoŜe natomiast wykazać braki w zebranym materiale dowodowym. Ŝadna z nich nie naleŜy z punktu widzenia uchodźcy do łatwych. Chlebny. jak to ma często w zwyczaju do kontroli organu I instancji i oceny argumentów przedstawionych w odwołaniu287. sprawdza wydaną decyzję zarówno pod względem formalnym. jak i merytorycznym. J. co wcale nie wynika z tego. jeśli chodzi o standardy prawne wydawania decyzji administracyjnych. Białocerkiewicz.156 wygraną i zdecydować się na dobrowolną repatriację. 287 . otrzymawszy równieŜ od Rady decyzję negatywną. Bem. Skarga do NSA jest w zasadzie ostatnim z moŜliwych etapów procedury. jeśli w międzyczasie zainteresowany zdecydował się jednak opuścić Polskę i sprawa jest bezprzedmiotowa. Rada ma szerokie kompetencje. które uniemoŜliwiają sądową weryfikację zaskarŜonej decyzji. Przed nimi stoi kolejne wyzwanie i kolejny sprawdzian siły ich charakteru. nr 6. MoŜe takŜe a nawet obowiązana jest przeprowadzić własne postępowanie dowodowe. Wielu z nich wybiera drogę odwołania do Rady ds. Ŝe Rada najczęściej utrzymuje w mocy decyzje Szefa Urzędu. poz. czy na wszystkich etapach postępowanie przebiegało Patrz: Wyrok NSA z 14 grudnia 2005 r..118-122. 66. gdy ma do wglądu dowody w postaci dokumentów. s. a nie ograniczyć się. Rozpatruje wyłącznie. J. przeprowadzić wywiad z uchodźcą. II OSK 108/05. Bez względu na rodzaj decyzji. o których decydują. Sąd orzeka na podstawie akt sprawy i nie przeprowadza postępowania dowodowego z wyłączeniem niektórych sytuacji. ale raczej dlatego. LexisNexis.

Ŝe głównym powodem ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy jest zamordowanie jego brata przez słuŜby bezpieczeństwa w 1996 r. a poniewaŜ bardzo obawiają się odesłania ich do kraju pochodzenia. Są uchodźcy. Ŝe jest narodowości arabskiej. Zobacz takŜe: J. LexisNexis. Czasem czyta decyzję i nie rozumie. podziału administracyjnego Iraku. jeśli nie został popełniony błąd formalny w procedurze. ale ponownie otrzymał odmowę nadania statusu uchodźcy. Oświadczył. Nie znał on historii Kurdów. śebym mógł pójść i wyjaśnić i Ŝeby nie było insynuacji. to kombinują. składając odwołanie do Rady lub dopiero przed sądem zmieniają swoje oświadczenia. ma jednak znaczenie i rozpatrywanie spraw bez niej na pewno jest obarczone ryzykiem. Niemniej jednak w sprawach uchodźczych wiedza o krajach pochodzenia skarŜących. T. Chlebny. Ŝadnego z dialektów kurdyjskich. Ŝe z Iraku wyjechał nielegalnie i w Polsce równieŜ przebywa nielegalnie. Prezes URiC wydał decyzję negatywną ze względu na brak wiarygodności wnioskodawcy. Najczęściej jednak bezskutecznie. Ich powód im samym nie wydaje się bowiem dość przekonywujący. Stwierdził. Orzecznictwo sądów administracyjnych. i wielokrotne zatrzymywanie i więzienie jego samego. którzy – jak pisaliśmy wyŜej – nie znając zasad przyznawania statusu uchodźcy. Po wyroku NSA oddalającym jego skargę. a mając całkiem realne powody do obaw przed prześladowaniem. Ŝe w rzeczywistości jest Libańczykiem urodzonym w S. Ŝe nie posiada jakichkolwiek dokumentów toŜsamości. złoŜył wniosek o status uchodźcy do Prezesa URiC w 2003 r. Ŝe sobie wymyślam [WF3. w drugim wywiadzie podał. 288 . kłamią na pierwszym etapie postępowania. Po wydaniu decyzji zainteresowany odwołał się od niej. 289 Trzeba zaznaczyć. W Niemczech w sądach rozpatrujących sprawy uchodźców są wyspecjalizowani sędziowie zajmujący się tylko przypadkami z określonych krajów lub określonymi rodzajami spraw i mający dostęp do fachowej literatury na ten temat289. aby powyŜsze organa uznały ich wiarygodność. Jednocześnie zeznał. Gorzej jeszcze. czego nie powiedział. w tym dotyczących tamtejszego prawa. Casus nr 9 Pan H. Ponadto. Dopiero po otrzymaniu decyzji negatywnej. koloryzują. zainteresowany w piśmie do Prezesa stwierdził. Oświadczył. Ŝe coś powiedział. Człowiek jest zdenerwowany na wywiadzie. jeśli starają się o dostarczenie przekonywujących dowodów. Ŝe takŜe i w Polsce powoli zachodzą zmiany w tej dziedzinie i obecnie jest coraz więcej kompetentnych sędziów.Afryka 1 i 2]. Cudzoziemcy. to sprawa moŜe skończyć się wyrokiem sądu oddalającym sprawę. Ŝe jest Kurdem z Iraku. jak stało się w niŜej zaprezentowanym przypadku (patrz casus nr 9). przesadzają albo wymyślają nawet dla siebie całkiem nową historię. Z.157 zgodnie z prawem288. Z orzecznictwem sądów w sprawach uchodźczych moŜna się zapoznać na stronach internetowych NSA: http://orzeczenia. jeśli wnioskodawca zdecyduje się powiedzieć prawdę dopiero po wyroku sądu. Warszawa 2007. a nie H.nsa.pl (2008). Czasem dowiaduje się. Nawet. nie doceniając wiedzy eskapologów.gov. Nazywa się I. usiłując naprawić błąd: Coś nie jest dobrze wpisane w wywiadzie.

Zainteresowany ponownie. Ŝe rozpatruje go ponownie ta sama osoba. Zainteresowany ma oczywiście prawo do złoŜenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.cit. okoliczności zamieszkania i opuszczenia Libanu. więc odwołuje się do Rady. s. Chlebny (red.. Zaleca wnikliwsze zbadanie zaangaŜowania zainteresowanego po stronie SLA. która to armia była opłacana i wyposaŜana przez Izrael. Ubiegający się stwierdził. którzy podwaŜą uzasadnienie urzędu. Nigdy jednak nie jest to pewne. kopia wezwania Hezbollahu do osobistego stawiennictwa. ibid. który Ŝąda niekiedy dla takich osób kary śmierci in absentia. ani Hezbollahu. czy zachodzą przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany. . wydając wyrok.A. jeśli wnosi do niej nowe okoliczności. prosi o interwencje UNHCR. V S.”. o czym miały świadczyć przedstawione przez Stronę dokumenty: kopia „zarządzenia” organizacji Hezbollah o aresztowaniu Aplikanta z 2000 r. niepubl. dopóki określony aplikant nie straci nadziei i będzie miał wolę walki przed kolejnymi sądami291. op. Ŝe sam miniony związek z byłym SLA jest wystarczający.). Ŝe był Ŝołnierzem Armii Południowego Libanu (SLA). Po izraelskim odwrocie zaczęło mu grozić śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony członków organizacji Hezbollah. J.158 Z. podróŜowania po krajach sąsiadujących z Libanem itp. aby zostać aresztowanym i postawionym przed sądem.. Ŝe źle podjęta decyzja moŜe narazić cudzoziemca nie tylko na 290 Wyrok WSA w Warszawie z 6 października 2005 r. Ŝe odmowa nadania statusu uchodźcy nie zwalnia organów od starannego zgromadzenia materiału dowodowego i jego oceny pod kątem zbadania.. w zawieszeniu. przy braku dokładnego wyjaśnienia sytuacji cudzoziemca290. Na dowód przedstawił tym razem paszport libański. Ŝe w razie powrotu do kraju członek SLA moŜe bez obaw wieść normalne Ŝycie i nie obawiać się ani władz państwowych. która zazwyczaj stara się jak moŜe o podtrzymanie poprzedniej decyzji./Wa 2794/04. sprawy toczyć mogą się dalej aŜ do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu..205-206. po wielu latach Ŝycia w niepewności. Udowodnią. Chlebny. Ŝe pogląd organu nie moŜe zostać przyjęty bez zastrzeŜeń. Por. 301-330. zbiera opinie niezaleŜnych ekspertów od problematyki bliskowschodniej. zainteresowany azylem dostanie status uchodźcy.. Zakończenie Czy decyzje wydawane w sprawie uchodźców są zawsze rzetelne? Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna. kopia pisma ze zdjęciem „Poszukiwany świadek. Wtedy to moŜe. 5. Cudzoziemcy. Problem w tym. Powołując się na własne informacje z Libanu stwierdza.. Wojewódzki Sąd Administracyjny tym razem stwierdza.7. s. 291 Niektóre przykłady orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka publikuje J.

Dla nich urząd. które nie są kompetentne w sprawach krajów pochodzenia uchodźców. M. tortury lub inne nieludzkie traktowanie. co do pochodzenia wnioskodawcy (zdarzało się. Niektóre z krajów europejskich posiadają pracownika imigracyjnego w konsulatach krajów pochodzenia uchodźców. Nie oznacza to jednak. Ŝe to aŜ tak wygląda. Uchodźców oraz sądy. Ŝe było jakieś powszechne przeświadczenie o tym. Ŝeby powiedzieć mu. ma róŜne problemy związane z wyraŜeniem tego. O wyjątkowym znaczeniu moralnym podejmowania decyzji o uchodźcach mówi następująca wypowiedź przedstawiciela jednej z organizacji pozarządowej: to jest naprawdę bardzo duŜa odpowiedzialność. co my do niego mówimy. w związku z tym nie naleŜy ujawniać prawdziwych informacji. nie widzą interesu własnego w braniu udziału w czymś tam. Tym bardziej Rada ds. MoŜe to być inaczej niŜ my to widzimy. ma kłopot ze zrozumieniem. wszystko czytają. co jest dobrze powiedzieć. „Urzędnik-eskapolog” moŜe się mylić. przypadek kameruńskiego poety. Ŝe autorzy uwaŜają rewelacje w sprawie Simona Mola zebrane przez dziennikarzy „Rzeczypospolitej” za w pełni wiarygodne – por. jak się zachować. poniewaŜ jakby nasza rola polega na tym. w których są zupełnie inne doświadczenia. potem trzeba by tego człowieka zaangaŜować w jakąś aktywność. MoŜe takŜe narazić go na odesłanie do kraju pochodzenia lub kraju trzeciego. aby odpowiedź na to pytanie budziła w nas niepokój292. jak się w tym odnaleźć. Ŝe prawo jest elastyczne. co my im proponujemy. Ŝe nawet na podstawie jego wyglądu zewnętrznego) i starają się je udowodnić. Z czym ja się jeszcze zetknęłam? Z tym. więzienie. Kittel. I po tamtej i po tej stronie. . działanie struktur państwowych. dopiero jak jakimś tam sposobem komuś uda się ich przekonać. czego my od niego oczekujemy tak naprawdę. jest bierność do potęgi jakiejś takiej w ogóle niewyobraŜalnej. oni nie widzą sensu podejmowania jakichś tam działań. 293 292 Chodzi o nagłośniony medialnie w 2007 r. kimkolwiek byśmy nie byli. Narbutt. to jest jak zacznie mówić. pozarządowych być moŜe na oczy nie widzieli. jak – dajmy na to – dziennikarze „Rzeczpospolitej”. to juŜ to wystarczy. najlepiej z nikim nie rozmawiać. gdzie moŜe grozić mu śmierć. wszechobecne. to wszystko jest moŜliwe. nie wiem. Ŝe jesteśmy po dwóch Zob. 10-11.159 większe lub mniejsze kłopoty. nie bardzo wie. który jest splątany. A. jeŜeli chodzi o społeczeństwo. mogli podąŜyć śladami uchodźcy to takŜe niejedną historię uchodźczą mogliby ukazać w innym świetle. nie sądziłam. Po pierwsze to jest kompletny brak zaufania. zagubiony jakby i ma poczucie straty. Ŝe w Polsce to słuŜby rosyjskie. B. dlatego przykład moŜliwości zbadania niektórych przypadków na miejscu byłby jak najbardziej wskazany. „Rzeczypospolita”. nie przedstawiać się. którzy przeprowadzili śledztwo dziennikarskie w sprawie Simona Mola w Kamerunie293. Gdyby urzędnicy migracyjni mieli moŜliwość lustracji bezpośrednio w terenie. to są wszędzie. co sam chce powiedzieć. wszystko podsłuchują.03. więc musimy do niego mówić jasno. wypowiedź osoby zajmującej się uchodźcami na ten temat: Ci ludzie przyjeŜdŜają z krajów. to juŜ jakby nie mówiąc juŜ nic o nim więcej. mają pewnie jakieś inne wyobraŜenia na przyszłość. Nikt nie chce umierać sam. Brak. Ŝe jesteśmy w relacji takiej. bo nikt mu tego wcześniej nie powiedział. Nawet jeśli zdarza się tak bardzo rzadko. Brak aktywności. chyba Ŝe kolega przy okazji mu powiedział. zanim się przełamie jakieś pierwsze lody. w ośrodku dla uchodźców. ale moŜe mu nawet złamać Ŝycie.2007. a język giętki. Rozpatrujący sprawy czasami zbyt pośpiesznie i w nieprzemyślany sposób przyjmują fałszywe hipotezy. więc się zaczyna kombinowanie a nasza rola polega na starcie. uchodźcy oskarŜonego o celowe zaraŜanie swoich polskich partnerek wirusem HIV. to uchodźcy chcą rozmawiać [WF1 – NGO-s 1]. Ja na przykład byłam bardzo zaskoczona. czy organizacja pozarządowa na początku to jest wszystko jedno i to jest jeden wielki wróg i oni nie wiedzą. Ŝe do nas przychodzi ten człowiek.

nie zgubili teŜ swoich paszportów. Badania Edmunda Kajdańskiego ukazują np. pewnego razu w jakiejś oberŜy zamówił omlet. która chce pokazać swoją wyŜszość. bo wątpliwości działały na ich korzyść. a moŜe nie uzyskać. naleŜy wiedzieć. to jest taka relacja. a obecnie na Taborowej w Warszawie jest tak naprawdę prawdziwa. Tybet i Himalaje do Indii. Tam. komu trzeba. i Condorceta aresztowano. Poniekąd taka sama jest relacja wszystkich osób. org. Dla której to jest waŜny element tego kontraktu. z powodu których uciekli. The Long Walk. Ŝe ci. czy interview. doniósł. Przekonanie zaś. z ilu on ma być jajek. i taka jest właściwie sytuacja osoby przyjmującej wniosek. Zdarzyło się juŜ. Warszawa 1994. Ale więcej jest tych. historia ucieczki z syberyjskiego obozu Sławomira Rawicza przez Mongolię. okazuje się jednak prawdą. mimo Ŝe warunki polityczne. MoŜna powiedzieć na zakończenie tego rozdziału. tak zwane. Wcześniej uchodzącą powszechnie za konfabulację. kto z uchodźcami pracować nie powinien. OberŜysta zapytał go. Odkrycia. które za takie powszechnie są przyjmowane. mów jak było. Gdańsk 2001 [tyt. intrygi. ale nie był specjalistą od omletów i wypalił na chybił trafił. która z licznych historii opowiadanych na Koszykowej. odwiedzają swoją rodzinę w kraju. gdyŜ są najczęściej zgodne z jakimiś wcześniej utrwalonymi stereotypami. Nie ściemniaj. który tam…[WF1 – NGOs 1] Niekiedy zdarza się. Ten awanturnik w wielu sprawach nie mijał się z prawdą . Ŝe urzędnicy i sędziowie jak wszyscy inni ludzie nie będą kierować się uprzedzeniami i potocznymi przekonaniami. a Hollywood zakupił prawa do wielkiej ekranizacji kinowej). To nam bardzo utrudnia podejmowanie decyzji i w tym sensie odpowiedź na pani pytanie. Długi marsz. otwarty i uczciwy. naleŜy uznać za załoŜenie zbyt optymistyczne294. 294 . którzy pozostawili po sobie relacje ze swych ucieczek w formie udanych dzieł literackich. to dla mnie na pewno nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z uchodźcami osoba. Natomiast jak wykazał antropolog Jerzy Wasilewski. Tak samo nie wiadomo. Naprawdę nie mogli oni wrócić do swojego kraju. zostali skazani na nielegalny pobyt i marginalizację. wcale się nie zmieniły. w zupełnie innym świetle słynną relację Maurycego Beniowskiego (w końcu teŜ uchodźcy z kamczackiego zesłania). W karczmarzu wzbudziło to podejrzenie. Tajemnica Beniowskiego. Ŝe dobrze.160 stronach. my jesteśmy panami sytuacji. mogą okazać się fałszywe. cudzoziemca i podejmującej w jego sprawie decyzję. wyrządzono krzywdę. teraz ty masz mnie przekonać. Ŝe nie ma do czynienia z prostym człowiekiem. Światły encyklopedysta wiedział wiele. które pracują bezpośrednio z uchodźcami. wtedy ja ci prędzej uwierzę i być moŜe podejmę decyzję pozytywną w twojej sprawie. fałszerstwa. którzy otrzymali status uchodźcy. jest od początku do końca zmyślona . Tym bardziej Przyjrzyjmy się odleglejszym w czasie przypadkom uchodźców/uciekinierów. Ŝe aby odróŜnić historie prawdziwe od fałszywych. To jest relacja jakby z takich. ile „jajek potrzeba do zrobienia omletu”295. Kajdański.E. taka jest sytuacja osoby przyjmującej przesłuchanie. gdzie ten człowiek moŜe coś uzyskać. który ukrywając się przed władzami republikańskiej Francji. Ŝe z dwunastu. nie kombinuj.S. Ŝe on jest zawsze wyŜej niŜ ten biedak. a te. 295 Nawiązujemy tu do słynnej anegdoty o Janie Antonim markizie de Condorcet. Ŝe historie na pozór mało wiarygodne okazują się prawdziwe. która zrobiła światową karierę (BBC zrobiła film telewizyjny. London 1956]. bądź szczery. tak naprawdę nie wyrzekli się ochrony ze strony państwa swojego obywatelstwa. Ŝe w tym czasie nie musiał nikogo prosić o status uchodźcy. Rawicz. wcześniej zadane. którym zbyt przedwczesną tezą o braku ich wiarygodności. Utrzymują z nim kontakt. Dziś moŜemy pomyśleć. O tym wiedzą tylko sami zainteresowani.

Ŝeby zebrać materiał wystarczający do wydania decyzji. czasami posiadają inne dokumenty. jeśli chce się dostać status uchodźcy i wydać się wiarygodnym wnioskodawcą urzędnikom migracyjnym. przesłuchania. logiczności. Czasami wystarczy jedno przesłuchanie. więc badamy oświadczenia. no i później trzeba ocenić czy subiektywne odczucia osoby są uzasadnione przez sytuację obiektywną. teŜ zwykle się przychylamy do tych wniosków. czy ta historia jest jakby zgodna z powszechnie znanymi faktami. Do wydania decyzji potrzebny nam jest materiał dowodowy. które cudzoziemiec przekazuje nam podczas wywiadu statusowego. narodowością. Badamy wiarygodność pod względem dokumentów. a jeŜeli tak no to czy mają związek z rasą tej osoby. najwaŜniejsze są informacje. Generalnie cięŜar dowodu leŜy na osobie wnioskującej i ta osoba wnioskująca musi wykazać Ŝe Ŝyje prześladowana.161 trzeba takie rzeczy wiedzieć. więc wszystkie informacje zawarte w tym formularzu. czy przynaleŜnością do określonej grupy społecznej czy poglądami politycznymi. Jest bardzo waŜną rzeczą jest ocena wiarygodności. to są wszystkie informacje. przesłuchujemy osoby które mogą potwierdzić historię powiedzianą przez cudzoziemca. no i w przypadku stwierdzenia takiej zaleŜności osoba otrzymuje status uchodźcy . czasami cudzoziemcy składają wnioski o przesłuchanie świadka w sprawie. które te osoby nam przedstawiają. wnioski są składane na formularzach. deklaracje i dokumenty które cudzoziemiec przedstawił podczas składania wniosku. pod względem spójności. kopie dokumentów w przypadku osób z federacji rosyjskiej. czasami koniecznych jest kilka przesłuchań.

s. czyli porozumiewania się przedstawicieli róŜnych kultur297. konsekwencje.2. Przebywanie w ośrodku wytwarza atmosferę napięć kulturowych wywołanych koniecznością zamieszkania w jednym miejscu z osobami innej narodowości. 199... Osoby ubiegające się o status uchodźcy. czy instytucja dyscyplinująca? B. Kraków 2006. JeŜeli ma być ona pełnoprawnym uczestnikiem postępowania. Jest to środowisko zamknięte. W tym rozdziale przedstawimy ogólnie na organizację ośrodków dla uchodźców w Polsce oraz wyniki badania sondaŜowego dotyczącego głównych problemów adaptacyjnych w nich zamieszkujących. WaŜne jest takŜe i to. Pojawiają się tutaj trudne kwestie „komunikacji międzykulturowej”. Przyczyny. 25-26.. łazienek i kuchni itp. schronienie. Ŝe będzie ona oczekiwała na ostateczną decyzję w „stosunkowo spokojnych i godnych warunkach”296. 73-80. Mikołajczyk. Wstęp Dla osoby poszukującej ochrony międzynarodowej zasadnicze znaczenie mają nie tylko reguły rzetelnego postępowania związane z postępowaniem w zakresie nadania jej (lub odmowy) statusu uchodźcy (czyli „wejście w procedurę”). Chutnik. przeciwdziałanie. Szok kulturowy. róŜnorodne narodowo i kulturowo. korzystania ze wspólnych toalet. J. Ośrodki dla uchodźców – dom. Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym? Universitas. 6. których członkowie muszą dostosować się do nowych i trudnych warunków. Mikułowski Pomorski. to władze państwa rozpatrującego jej wniosek winny zapewnić jej przynajmniej pewne minimalne warunki socjalne. a problemy w tym zakresie mogą prowadzić do braku znajomości innych kultur (szok kulturowy) i nieporozumień między nimi (konflikt kultur)298. s.1. Universitas. Ośrodek dla uchodźców jest interesujący dla badacza -antropologa. 47-56. Ośrodki dla uchodźców – dom czy instytucja dyscyplinująca? Główne problemy adaptacji w ośrodkach dla uchodźców 6. Kraków 2007.162 Rozdział VI. s. „rasy”. 297 296 . 298 M.

jak brak pracy. nr 5–6.Bezdomność w Polsce. O ujednolicenie pojęć. Ŝe 299 M. którzy mogliby ich gościć u siebie. s. Konieczność zapewnienia im tymczasowego schronienia i wyŜywienia była zawsze w ich wypadku bardziej problematyczna niŜ własnych bezdomnych z uwagi na ich cudzoziemskość. Kandydaci na uchodźców poza granicami swojego kraju pochodzenia to ludzie bezdomni. Od „krajowych” bezdomnych róŜni ich przede wszystkim status cudzoziemca . cierpienie. kontrolą poruszania się. Wiązało się to równieŜ ze zbieraniem danych. Zapewnienie kontroli i konieczność minimalizowania kosztów z nią związanych. Oliwa-Ciecielska. Nic więc dziwnego. umoŜliwiało zarówno zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom. Duracz-Walczak .osoby nie posiadającej obywatelstwa kraju. militarne oraz administracyjne spojrzenie na uchodźców doprowadziło do praktyk przestrzennej ich koncentracji i pojawiania się zjawiska „obozów dla uchodźców”. gdzie mogliby stale przebywać299. prowadzeniem szkoleń oraz rehabilitacją. a jednocześnie zapewniało nad nimi nadzór i ich podporządkowanie. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych.163 Od początku zinstytucjonalizowanej ochrony i przyjmowania uchodźców władze poszczególnych państw w Europie musiały rozwiązywać problem ich zakwaterowania i uporać się z ich bezdomnością (do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie ich statusu). trudności materialne. jak i bezpośredniemu otoczeniu społecznemu przed nimi. istotnego czynnika w grze politycznej. Łączą ich natomiast takie cechy. w którym przebywa oraz inne przyczyny popadnięcia w bezdomność. samodzielnego osiedlania się dopuszczano tylko wyjątkowo. Wydawnictwo Naukowe UAM. Cornell University Press 1998. Z reguły teŜ nie mają środków potrzebnych na wynajęcie mieszkania. A. bądź nagłośnienie międzynarodowe ich połoŜenia prowadziło często do objęcia ich kontrolą państwa i zapewnienia im zorganizowanego schronienia w sposób szybszy i bardziej efektywny niŜ wobec „własnych” bezdomnych. jenieckich. 300 M. Stąd praktyka przerabiania pod koniec ostatnie wojny światowej dawnych obozów koncentracyjnych. Z drugiej jednak strony postrzeganie ich jako potencjalnego Ŝywiołu zagraŜającego bezpieczeństwu państwowemu. stres i choroby. ubrań. Poznań 2004. osoby nie posiadające miejsca spełniającego warunki mieszkalne. rozłąka z rodziną. Tworzenie centrów uchodźczych było tańsze. czy teŜ koszar wojskowych na centra zgromadzeń uchodźców300. Rozwiązanie to pozwoliło zminimalizować koszty ich kwaterowania. „Polityka Społeczna” 1998. DPS Europe's Displaced Persons 1945–1951. 24–27. Wyman. popadnięcie w długi. ani teŜ krewnych i znajomych. a alternatywne rozwiązanie w postaci tzw. „Swoi” w oczach części opinii publicznej bardziej na nie zasługiwali niŜ jacyś „obcy” bezdomni. Piętno nieprzypisania. jak równieŜ oczywiście rozdawnictwem Ŝywności.19-25. . s. Było ono więc uwaŜane za dobre rozwiązanie humanitarne.

302 Przypominają w duŜym stopniu „instytucje totalne”. Goffman określał te miejsce zamieszkania i pracy. jak to się zdarza się w niektórych krajach UE301.. 194-196. nie cieszy się ich poparciem.. gdzie większość osób jest odcięta od szerszego społeczeństwa na dłuŜszy okres czasu i prowadzi wspólnie zamknięty. róŜne rozwiązania obowiązujące w krajach UE . Kontrola jest konieczna dlatego. czy schroniskach dla bezdomnych. Osoby ubiegające się o status uchodźcy. MoŜna o nich powiedzieć. M. ośrodki wczasowe. Ŝe są to placówki. gdzie się je organizuje w całej Europie. nie wybierają zazwyczaj ośrodków za miejsce swego czasowego zamieszkania. gdyŜ z jednej strony wprowadza na terenie placówki ład i porządek. o ile nie są do tego zmuszeni administracyjnie. tworzonych w taki sposób. aby moŜna było utrzymać nadzór i dyscyplinę. Większość z nich mieszka w ośrodkach tylko dlatego. Nawet w tych wypadkach. w których mieszka duŜa grupa ludzi nie będąca stałymi uŜytkownikami tego miejsca. domy dziecka.164 nawet po upływie sześćdziesięciu lat od zakończenia drugiej wojny światowej metody zapewnienia schronienia uchodźcom poprzez ich koncentrację i izolację w specjalnych „ośrodkach” są nadal stosowane. noclegownie. niezbędny konsensus między sprzecznymi nieraz potrzebami i zachowaniami uchodźców. kiedy istnieje konieczność zbudowania nowych ośrodków uchodźczych. pozbawiające ich części osobistej wolności oraz zdolności do kierowania własnym Ŝyciem. s. mogą nam przypominać akademiki. Ŝe nie ma innego sposobu rozwiązania swojej bezdomności. których mianem E. Mikołajczyk. Ŝe nie są u siebie w domu i nie mogą robić. Wynika to takŜe z tego. Kostera. gdy duŜa liczba ludzi zmuszona jest przebywać wspólnie na małej przestrzeni. Muszą być one ogrodzone oraz obowiązuje praktyka kontrolowania wejść i wyjść (jak się twierdzi – ze względu na bezpieczeństwo samych uchodźców). Metodologia badań terenowych. jakie ich cechy akurat będziemy porównywać ze sobą. s. formalnie administrowany tryb Ŝycia – zob. 91-96. wyposaŜenie. 301 . Tym samym podlegająca zewnętrznej administracji tych obiektów. Bez względu na ich standard. które ujawniają się. jak wszystkie inne placówki. Z drugiej jednak strony praktyki te zawsze przypominają jednak wszystkim pensjonariuszom. Współczesne ośrodki dla uchodźców typu otwartego. hotele robotnicze. Z punktu widzenia samych uchodźców takie rozwiązanie.. Warszawa 2003. W Niemczech wszyscy poszukiwacze azylu muszą mieszkać na terenie ośrodków w okresie toczącej się procedury – por. nawet jeśli juŜ nie mają charakteru ściśle wojskowego. domy starców. to jednak obecna jest w nich tendencja do utrzymania w nich kontroli. co im się podoba. które w zaleŜności od tego. Nieliczni. Wydawnictwo Naukowe PWN. Antropologia organizacji. Ŝe ośrodki rządzą się podobnymi zasadami. robi się to często dalej na wzór jednostek wojskowych. narzuconym z góry regulaminom i przepisom302. którzy posiadają takie moŜliwości.B. Koszary wojskowe połoŜone zwykle w lesie i z dala od miast są najczęstszymi miejscami.

czy w piątek. nawet takich. które wiąŜą się z traumą pobytu poza własnym domem. Chodzi o to. jak jest opóźnienie tygodniowe. Ŝe są takie śmakie moŜliwości. czy wolą jeść rybę w poniedziałek. Ŝe właściwie to poczucie wyuczonej bezradności jest skutkiem ograniczenia wyboru. jakie jest menu. Nakładają ograniczenia przestrzenne i czasowe. a takŜe w imię ogólnego zdyscyplinowania. następnie przed intruzami z zewnątrz (w tym takŜe agentami z państw ich pochodzenia). nie mają wpływu. co mi przemawia do przekonania. jak w wypadku . Nie byłoby to nielegalne. którym oni są poddani. Celem pobytu uchodźców w ośrodku nie jest nauka. kiedy jest sprzątanie. DuŜo jest takich rzeczy. Pensjonariusze wymienionych wyŜej instytucji podlegają zazwyczaj pracującemu w nich personelowi. czy nie mogą. Określają warunki opuszczenia budynku. nie mają wpływu na to. codziennego funkcjonowania [WF – NGOs 2]. nie wiem. Narzucają godziny odwiedzin i inne obowiązkowe zajęcia w stałych porach. jak w przypadku studentów z akademików. czy jakoś tam niebezpieczne. to oni nie mogą nic z tym zrobić. ani teŜ praca. kiedy się zmienia pościel. Ŝeby stworzyć ludziom moŜliwość podejmowania nawet niewaŜnych i nieistotnych. wspólne spoŜywanie posiłków i godziny. „ras” i narodowości. dotyczących ich własnego. kiedy dostają pieniądze. nie mają ludzie w ośrodku wpływu na to. wprowadzając na ogół separację kobiet od męŜczyzn. No. a więc takŜe jej sprywatyzowania i urządzenia się po swojemu. Te cechy społeczno-psychologiczne ośrodków dla uchodźców widać dobrze w następującej wypowiedzi: Ja się zetknęłam z czymś.. w których mogliby podejmować decyzje. Sami zainteresowani odbierają go jako chłodny i zorientowany na wypełnianie określonych zadań. KaŜda z tych instytucji ma oczywiście poza tym swą własną specyfikę. który traktuje ich w duŜym stopniu przedmiotowo i paternalistycznie.165 obsługę nigdy nie wyeliminuje się z nich wszystkich tych niedogodności. Pod wieloma względami instytucje te rządzą się podobnymi zasadami. wreszcie otoczenia przed nimi. wprowadzają kontrole wejść i wyjść. śe właśnie ludzie w ośrodkach są pozbawieni wyboru i pozbawieni moŜliwości wypowiadania swojego zdania. w których są one podawane. ale jednak jakichś decyzji. Starają się wykluczyć kontakty z płcią przeciwną. czy mogą sami coś ugotować. róŜnych norm i reguł. uwarunkowaną głównie charakterem pobytu swych pensjonariuszy. ale moŜna by wziąć ludzi i powiedzieć.. miejsca wspólnych spotkań i rozrywek. Stanowią przestrzeń wykluczającą prywatność jednostki i niepozwalającą na proces jej udomowienia. nie mają wpływu na to. Incydentalnie komunikacja między nimi a uchodźcami przybiera formę głośno wykrzykiwanych rozkazów typu: Niech Sri Lanka zgłosi się po talony! Obowiązujące regulaminy narzucają całościową organizację Ŝycia w imię zapewnienia im bezpieczeństwa przed nimi samymi.

jakiego szukają klienci domów starców. silnie determinują postawy i zachowania wszystkich swoich lokatorów zarówno względem siebie nawzajem. Powodem ich pobytu w takich miejscach moŜe być obawa przed powrotem do kraju pochodzenia i czekanie bez określonego z góry terminu na coś tak specyficznego. Nie mogą się odizolować. przynajmniej między niektórymi jej mieszkańcami. Warunki te wytwarzają w związku z tym atmosferę wielu napięć i konfliktów wywołanych niczym innym.166 mieszkańców hoteli robotniczych. Z tą róŜnicą. pochodzącymi w dodatku z innych krajów. jak i otaczającego ich środowiska (patrz „śycie w ośrodku”). Ŝe w akademiku ludzie rozumieją. jak tylko koniecznością zamieszkania w jednym pokoju z osobami innej narodowości. . Jest takŜe kwestia powierzchni przypadającej na jedną osobę. Ŝe jego mieszkańcy czują się jak w ZOO. sposób i czas z nich korzystania. Nawet jednak jeśli nie przewidywała. często o diametralnie róŜnych obyczajach. RóŜnice te dostrzegają niektórzy uchodźcy: śycie w ośrodku jest jak Ŝycie w akademiku. to jednak zupełnie co innego dzielić go z innymi członkami rodziny. gdyŜ zawsze go z kimś dzielą. a tak jest zapewne w większości krajów pochodzenia uchodźców. sprawiając. Zwiedzają ośrodek niczym „kulturową ciekawostkę turystyczną”. i nawet jeśli spełnia ona określone prawem minimum. Do pokoju przez nich zajmowanego zawsze moŜe ktoś wejść. „rasy”. w których róŜnice charakterologiczne wzmacniane były róŜnicami kulturowymi. nawet jeśli niektórzy uchodźcy uczą się lub pracują. wszędzie wywołuje spory. gdyŜ nie naleŜy on do nich. jak decyzja statusowa. Nie mówiąc juŜ o tym. czy teŜ nie. Za duŜo hałasu [Ugandyjczyk]. domów dziecka lub schronisk dla bezdomnych. zarówno ze współlokatorów. łazienek i kuchni. Ŝe mają coś do zrobienia. jak i obsługi. Nie są tu teŜ ze względu na poszukiwanie opieki czy schronienia tego typu. Dolegliwość tej sytuacji zaleŜy jeszcze od tego. Tutaj nie. czy ich norma kulturowa przewidywała własny pokój. korzystania ze wspólnych toalet. zmuszają do niej i niekiedy prowadzą nie tylko do bójek. Mieszkańcy ośrodków w praktyce cały czas Ŝyją na widoku. Wspomniane warunki uczą takŜe tolerancji. Ŝe niektóre ośrodki wizytuje wiele osób z zewnątrz. Kwestie takie jak obowiązek sprzątania po sobie w tych miejscach. to uchodźcy w większości mają subiektywne poczucie zatłoczenia. ale i ułatwiają zawieranie przyjaźni i wytworzenie się swoistej wspólnoty. Nie mogą się zamknąć w swoim pokoju. a co innego z ludźmi obcymi. Rzutują takŜe na obraz Polski i Polaków.

jak np. Wołominie. ZałoŜono. Zakroczymia lub Dom Dziecka przy ulicy Korotyńskiego w Warszawie. z tym Czeczeńcem? No to była taka duŜa grupa w tym ośrodku. Jakie problemy? No takie problemy. są muzułmanie. Ośrodek Polskiego Związku Głuchoniemych w Smoszewie k. podlaskiego i lubelskiego. katolicy. Ogólna charakterystyka ośrodków dla uchodźców w Polsce (2005–2007) W Polsce ośrodki pobytowe dla uchodźców zakłada się z reguły w obiektach juŜ istniejących. na Siekierkach). Ŝe powinny być one połoŜone nie dalej niŜ 200 km od . to był ten powód. Ŝe tam nie podobało Ci się? No właśnie to był powód niebezpieczności. nie mogą wszyscy mieszkać w jednym miejscu. Bo właśnie nie mogą wszyscy ludzie mieszkać razem.3. no jak przyjechałem to 2 lata temu było. Wszystkie ośrodki znajdują się w granicach trzech województw: mazowieckiego. z innymi narodowościami. prawosławni. dawne hotele robotnicze (np. mieli duŜe problemy z Czeczeńcem. w Łukowie. właśnie to to. wyprowadziłeś się kiedy? Jaki był powód Twojego wyprowadzenia. bo ludzie są róŜni.167 śycie w środku: Dobra. Było zagroŜenie Ŝycia. OK. Czerwony Bór. Na przykład. Ŝe tam z noŜem tam jednemu z naszych grozili. RóŜne problemy tam są. które przestały pełnić swe dotychczasowe funkcje. 30 osób z tych Czeczenów i z tych Czeczenów 4 czy 6 dostali więzienie. Ŝe Polska jest rajem [WF 3 – B1] 6. Myślę. Za co? Za to. Z powodu tego dali mi mieszkanie poza ośrodkiem. Włodek powiedz mi jak wspominasz swój okres w ośrodku? Jak tam było? Bardzo źle tam mieszkać. w Jadwisinie). ośrodki wczasowe (np. Z takimi ludźmi mają problemy Jakie to były problemy. nie ma tam człowiek jak mieszkać. Pod względem przeznaczenia są to tereny byłych jednostek wojskowych (Dębak. Jak teraz? Teraz ok. Bardzo brudno. Linin). rzadziej są to obiekty o innym charakterze.

Ośrodki powstałe na terenach wojskowych są własnością UdsC (UriC) i są przez niego bezpośrednio administrowane. Pozostałe są własnością prywatnych firm lub państwowych przedsiębiorstw (Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa).168 Warszawy. Rodziny umieszczane są zawsze razem w jednym pokoju. od których urząd je wynajmuje w wyniku organizowanych co roku przetargów na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. w tym dwa znajdują się na terenie województwa śląskiego. Zazwyczaj wybierane są jednak oferty najkorzystniejsze pod względem cenowym. Do przetargów dopuszczane są obiekty wolnostojące. Kobiety mieszkają wspólnie z męŜczyznami tylko wówczas.95 zł (Białystok) do 17. Z reguły w pokojach brak ubikacji.98 zł (Siekierki) za dzienne zakwaterowanie jednego uchodźcy i od 7. Osoby samotne tej samej płci zazwyczaj nie mają większego wpływu na wybór partnerów w swoim pokoju. Muszą być ogrodzone i dozorowane. jak równieŜ członków organizacji pozarządowych.03 zł (Siekierki) za dzienne przygotowanie i wydanie mu wyŜywienia305. Z istniejących obecnie 20 ośrodków (ich liczba w okresie prowadzenia badania uległa zwiększeniu) wskazać naleŜy na ośrodek w Dębaku koło Nadarzyna (pełniący centralną funkcję recepcyjną) oraz ośrodek na Siekierkach w Warszawie przeznaczony dla uchodźców narodowości nie-czeczeńskiej304. a osoby spokrewnione na własne Ŝądanie. których stan prawny jest uregulowany i mogą w nich przebywać tylko uchodźcy. 304 303 . WaŜną cechą róŜnicującą ośrodki jest kwestia ich własności. PołoŜenie ich w lesie. 305 Dane URiC dotyczące zakwaterowania i wyŜywienia cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy z dnia 12 kwietnia 2007 r. wahały się od 13. które dostępne są tylko na korytarzu do wspólnego uŜytkowania.mswia. bądź w innych większych miastach oraz mają zapewnioną dobrą komunikację. Od maja 2008 r. nawet jeśli niejednokrotnie – jak na przykład w Dębaku – warunki są często lepsze niŜ w niektórych byłych hotelach robotniczych. Tylko w niektórych ośrodkach w kaŜdym pokoju lub aneksie mieszkalnym jest łazienka.20 zł (Wyszków) do 8. Potrzeba zwiększenia liczby ośrodków spowodowała. Ŝe w 2008 r. nie jest to wybór najlepszy.gov. ze względu na moŜliwości dojazdu do nich pracowników URiC. skupionych głównie w stolicy303. łazienki i aneksu kuchennego. zwłaszcza. Pozostałe ośrodki są zamieszkane w zdecydowanej większości przez Czeczenów. Biorąc pod uwagę jakość standardów hotelowych. Uchodźcy uwaŜają generalnie ośrodki za znośne. działa łącznie 20 ośrodków dla cudzoziemców. patrz: http://zamowienia. gdy stanowią rodzinę lub są osobami bliskimi. Akceptowane przez urząd ceny w 2006 r.. z kiepskimi połączeniami komunikacyjnymi przekreśla ich zalety.pl (styczeń 2008). Wybór miejsc na ośrodki ze względu na cenę determinuje oczywiście panujące w nich warunki. gdy są one połoŜone w Warszawie. Z tego punktu widzenia obiekty po byłych bazach wojskowych mają u nich najgorszą opinię. nie przestrzegano juŜ tej zasady. z dala od miasta.

dotyczących sfery uchodźczej. Podobną opinię z tych samych powodów mają u nich ośrodki wczasowe. w ośrodkach nie zarządzanych bezpośrednio przez Urząd. gdzie kwaterowano Bośniaków. niekiedy o tym nawet wspominają. Uchodźcy to takŜe młodzi męŜczyźni. Ŝe moŜna w nich było szybko zakwaterować nieoczekiwanie przybyłych cudzoziemców. gdy będą one z dala od miast. Innym powodem takich preferencji uchodźców jest równieŜ siła sprawowanej kontroli. DąŜą one do utworzenia własnej sieci ośrodków. zwłaszcza jeśli chodzi o przyjmowanie gości z zewnątrz. Wynajmował je często daleko od Warszawy. piękno otaczającego lasu i krajobrazu. na przykład na terenie województwa jeleniogórskiego i bielskobialskiego. Wspomniane preferencje mogą być przykładem rozmijania się z intencjami władz. Informacje te są wywieszone zawsze w języku polskim. MoŜna tu takŜe dostrzec jeszcze inny typ motywacji. którzy po krótkim wypoczynku szukają czegoś więcej. lub w Rabce. gdzie zamieszkali Somalijczycy. niŜ tylko moŜliwości wytchnienia na łonie natury. W opinii osób oczekujących przez wiele miesięcy lub lata na decyzję urzędu byłe hotele pracownicze połoŜone w miastach z dobrym dojazdem do centrum są najlepsze. Ich zaletą było to. kontakt z innymi rodakami przebywającymi w Polsce. Dlatego pierwszych uchodźców w Polsce lokowano właśnie w takich ośrodkach w Świnoujściu. Uchodźcy przebywający w ośrodkach mają prawo do kontaktu telefonicznego lub listownego z UNHCR oraz do aktów prawnych i informacji. bądź nad Zalewem Zegrzyńskim. jeŜeli nawet pod innymi względami warunki mieszkaniowe są w nich gorsze. Z reguły mogą one powstawać tylko na terenach juŜ naleŜących do MON lub MSWiA. a w ośrodku na Siekierkach takŜe i w innych językach. która czasami przewijała się w nieoficjalnych wypowiedziach przedstawicieli urzędu. gdyŜ słabsze będą moŜliwości wystąpienia konfliktów z polskim otoczeniem i utrudni to dotarcie do ośrodka osobom niepoŜądanym (organizatorom nielegalnych przerzutów przez granicę. rosyjskim i angielskim. ale tylko w okresach nagłego wzrostu liczby uchodźców. moŜliwość rozrywki i znalezienia dziewczyny. W kaŜdym ośrodku znajduje się w związku z tym tablica z adresami i telefonami UNHCR i organizacji pozarządowych zajmujących się uchodźcami. a więc w praktyce z dala od ośrodków miejskich. W Ŝadnym natomiast z odwiedzanych przez nas ośrodków nie było . spokój. Urząd korzystał takŜe później z tej moŜliwości. która jest duŜo słabsza. Te jednak zazwyczaj ze względu na wyŜszą cenę były wykorzystywane przez Urząd sporadycznie. Mianowicie lepiej będzie. prostytutkom i dealerom narkotykowym szukającym swych klientów wśród uchodźców). ale zawsze bardziej liczy się dla nich moŜliwość podjęcia pracy. głównie ze względów finansowych. Znajdują się tam takŜe przynajmniej dwa aparaty telefoniczne na kartę oraz skrzynka pocztowa.169 Uchodźcy potrafią oczywiście docenić równieŜ ciszę.

gdyby były one znacznie mniejsze. Wyjątkiem jest Dębak. jak i celowymi decyzjami mającymi związek z kosztami ich prowadzenia. zatrudniający najliczniejszy personel z uwagi na pełnienie przez niego centralnych funkcji recepcyjnych. Ogółem średni miesięczny koszt utrzymania uchodźcy znajdującego się w procedurze (obejmujący koszty zakwaterowania. W Polsce średnio na jednego pracownika socjalnego przypada 150 uchodźców (w innych krajach unijnych około 50). złotych (najdroŜszy z dotychczasowych przypadków). Są to osoby. 1000–1100 zł. Uwarunkowane jest to jednak zarówno powierzchnią obiektów. Uznano bowiem słusznie. naukę języka polskiego. Ŝe dostępność do usług medycznych w Polsce poza ośrodkiem nie jest najlepsza. które zazwyczaj lubią tę pracę. jedna pielęgniarka. gdy w kaŜdym ośrodku zapewnić trzeba wymaganą prawem ochronę. Wynosi ona w zaleŜności od ośrodka od 170 osób (Czerwony Bór) do ponad 400 osób (Linin i Bielany). jakie są do dyspozycji. co wymaga podkreślenia. a w wypadku cudzoziemców nie znających języka polskiego stałaby w ogóle pod znakiem zapytania. pomoc socjalną i medyczną. taniej wychodzi. W sytuacji. posiadają punkt medyczny zatrudniający lekarza przychodzącego raz w tygodniu i pełniącego funkcję lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarkę. Niskie zarobki nie pozwalają na większy wybór spośród potencjalnych kandydatów.170 komputerów z podłączeniem do Internetu oraz dostępu do drukarek lub powielaczy. Wiedzę o pracy z uchodźcami nabywają jednak dopiero w czasie jej trwania. znające język angielski lub rosyjski. Ŝe lepiej byłoby. ubrania. Wśród pracowników socjalnych zdecydowanie przewaŜają kobiety. choć urząd zdaje sobie sprawę. Z punktu widzenia jakości opieki nad uchodźcami i moŜliwości potencjalnych konfliktów byłoby z pewnością lepiej. gdyby osoby na tych stanowiskach były bardziej zróŜnicowane płciowo. w większości po studiach humanistycznych. gdy obejmuje ona większą liczbę osób. W przypadkach cięŜszych moŜliwe jest leczenie uchodźców w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. jeden dyŜurujący raz w tygodniu lekarz i psycholog. kieszonkowego i opieki medycznej) wynosił w 2006 r. Z reguły na około dwieście osób przypada 1–2 pracowników socjalnych i administracyjno- gospodarczych. potrzebnych uchodźcom muszącym załatwiać szereg spraw urzędowych. Za kaŜdą osobę przebywającą w ośrodku urząd płaci 95 zł miesięcznie za opiekę medyczną. wyŜywienia. Wszystkie ośrodki w Polsce. a w przypadku leczenia szpitalnego niejednokrotnie kwoty sięgały nawet do 200 tys. Inną cechą polskich ośrodków jest wysoka liczba zamieszkujących w nich pensjonariuszy. jeden nauczyciel oraz po dwóch na zmianę (co 12 godzin) straŜników zajmujących się takŜe pracami technicznymi i konserwatorskimi. . Zatrudniane są zazwyczaj osoby młode. w przeciwieństwie do większości w Europie.

s. Wilk. Wielu jednak pierwszy raz błądzi. teoretycznie blisko Warszawy. Badani są takŜe przez lekarza oraz przechodzą trzydniową kwarantannę (z tego ostatniego pomysłu obecnie się wycofano). Uchodźcy składają tu teŜ wnioski o przyznanie świadczeń. Większość uchodźców jednak jakoś do niego trafia. Pobyt w Dębaku ogranicza się dla większości do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie. Grzymała-Moszczyńska. PołoŜony jest w lesie. s. szczególnie ten pierwszy połoŜony w lasach w okolicach ŁomŜy.4. Powstał on 22 maja 1992 r. „Okolice. Ich lokalizacja budzi jednak krytykę uchodźców. 65–77. a droga z centrum Warszawy do Dębaka zajmuje im nieraz cały dzień. nr 3–4. na terenie jednostki wojsk rakietowych działającej w ramach Układu Warszawskiego. z punktu widzenia urzędu uchodzą za wzorcowe. Dębak koło Nadarzyna306. Charakterystyka wybranych ośrodków dla uchodźców KaŜdy z badanych przez nas ośrodków ma pewne cechy indywidualne. 3 kilometry od drogi między Warką a Górą Kalwarii równieŜ nie wzbudza entuzjazmu. swoje wady i zalety. poza Dębakiem – Czerwony Bór i Linin. Ośrodki przejęte od wojska. 155–185. E. Znajduje się tam teŜ recepcja. 0. Najdalej po 3 306 Ośrodek w Dębaku opisywany był juŜ w kilku artykułach – zob. Znajduje się na terenie gminy Podkowa Leśna.171 Warunki mieszkaniowe w ośrodkach ogólnie rzecz biorąc spełniają zalecane prawem normy. zwaną po prostu Bramą. Toruń 2005. Biorąc pod uwagę ich zdanie trzeba zauwaŜyć. Hryniewicz. Warszawa 2002. 72–90. 72–82. z którymi same warunki bytowe w ośrodkach niewiele mają wspólnego. Jest to pierwszy stały ośrodek dla uchodźców w Polsce. Na ogrodzony teren ośrodka wchodzi się przez typową dla jednostek wojskowych wartownię. s. co nie oznacza. a jako była jednostka wojskowa nie figuruje na Ŝadnej mapie. Przystanek Dębak. Na podstawie wniosków przyznaje się określoną formę pomocy. mniej więcej w odległości 3 km od kaŜdej z tych miejscowości. Ŝe tak naprawdę satysfakcjonują samych uchodźców. 6. Goście i gospodarze. Nowicka. Między piekłem a rajem. M. Kwartalnik Etnologiczny” 2004. odbierają bony Ŝywnościowe. s. które przewaŜnie inaczej wyglądają w oczach uchodźców. Grzymała-Moszczyńska. jeśli ktoś pokaŜe im drogę. J. w: M. w odległości ok. Sobolewska. Witajcie w Dębaku!. przyjeŜdŜając najczęściej kolejką WKD (podróŜ trwa pół godziny) i później idąc ścieŜką na skróty przez las (drugie pół godziny). M. H. ale takŜe Linin.5 km od asfaltowej drogi między Nadarzynem a przystankiem WKD (Warszawska Kolej Dojazdowa) w Otrębusach. Ząbek. ale umiejscowiony w lesie. . w: H. Obecnie ochroniarze obiektu sprawdzają tu dokumenty uprawniające do wejścia. Kraków 1998. Mieszkańcy polskich ośrodków dla uchodźców. a inaczej przedstawiają się z punktu widzenia ich właścicieli i USC (UriC). Uchodźcy w Polsce – teoria a rzeczywistość. Nie jest więc do niego łatwo trafić. Ŝe opinie uchodźców uwarunkowane są takŜe innymi czynnikami. gdzie następuje rejestracja nowo przybyłych. Przygotowuje się tu przepustki ze zdjęciem i identyfikatory.

Podzielony jest na cztery segmenty A. Urząd starał się o pozyskanie środków finansowych na jego remont i modernizację. wykorzystywany. pochodzące daleko spoza Warszawy i mające trudności z zakwaterowaniem. Na zewnątrz jest równieŜ miejsce na ognisko i mały plac zabaw dla dzieci. dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Uchodźczego (w 2006 r. W kaŜdej części znajduje się sala telewizyjna.do 10-osobowych o powierzchni od 11 m² do prawie 17 m². a takŜe ławki do siedzenia. pełniącego kiedyś funkcję koszar dla Ŝołnierzy. B. zmywalnia i jadalnia. Trwały w tym czasie prace wykończeniowe. wybudowano jednak obok tzw. Za pomieszczenia mieszkalne słuŜyły tam głównie duŜe sale zbiorowe (8–10 osób) z piętrowymi łóŜkami jeszcze po Ŝołnierzach. Na parterze znajdują się obecnie pomieszczenia przeznaczone do zamieszkania. Natomiast w segmentach C i D znajduje się jeszcze wiele innych pomieszczeń gospodarczych i funkcyjnych. warsztat i pomieszczenie dla kierowców. Od 2001 r. gabinet zabiegowy i stomatologiczny. Nowy Hotel zaprojektowany specjalnie dla uchodźców i on tylko był w 2006 r. pozostaje tam aŜ do końca procedury. Budynek jest w kształcie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. jak np. sekretariat. Poza tym w budynku A znajdują się 3 pokoje dyrektorów. nie był remontowany i był juŜ w bardzo złym stanie technicznym. 6 pokoi przeznaczonych na biura. C. komora dezynfekcyjna. w których okresowo zamieszkiwały niektóre osoby pracujące na terenie ośrodka. Starego Hotelu. zazwyczaj osoby wymagające specjalnej troski. chłodnie. z których kaŜda moŜe pomieścić do 40 osób. kasa i dwie toalety. D. Część z nich słuŜyła za biura. gdzie moŜna było się zaopatrzyć w podstawowe artykuły spoŜywczo-przemysłowe i piwo. W 1998 r. Po przeciwnej stronie znajdował się parterowy budynek. Po wyjściu z wartowni po kilku krokach dochodzi się do tzw. kuchnia. magazyny. magazyny. Pokoje są róŜne od 4. archiwum. w których kwaterowano rodziny. W jeszcze innym budynku była kiedyś sala telewizyjna i kawiarnia ze sklepikiem prowadzonym przez jednego z uchodźców. Obok nich było trochę mniejszych pokoi (2–4 osoby). a takŜe za pokoje. nie był jeszcze uŜytkowany. toaleta damska i męska. Poza tym suszarnię. przedszkole i bibliotekę. brodzik. W trakcie naszych badań w 2006 r. W części B ulokowano gabinet lekarski. było to ponad 1 mln euro plus obowiązkowy wkład własny w wysokości 15%). Poza tym pokój kierownika. Remont rozpoczął się ostatecznie w 2005 r. pralnia i kuchnia. a nawet osoby z urzędu. w którym mieściła się stołówka i kuchnia przygotowująca posiłki. jednak pewna cześć uchodźców. obieralnia warzyw. Cały ten kompleks od 1992 r.172 tygodniach rozwozi się ich do innych ośrodków. prysznic. . szatnia.

podzielone na wydziały: Ogólny. . ciągle zachowała charakter wiejski. Jest dwóch dyrektorów i ich zastępców. Simon Mol. jak juŜ pisaliśmy. religie i diety. ale są to absolwenci róŜnych kierunków studiów – od pedagogiki. współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. gdyŜ ulokowane jest w nim Biuro Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu (w skrócie: BOO). Ich funkcje polegają na finansowaniu kosztów pobytu uchodźcy na terytorium RP. w jednopiętrowym baraku hotelu robotniczego znajdującego się na zapleczu elektrociepłowni „Siekierki”. którzy mają odwagę porzucić chwilowo troski. nr 9. Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie (PCPR) i organizacjami pozarządowymi. ale raczej w podwarszawskiej wsi Augustówka. takŜe udziela im wszelkiej innej pomocy w razie konieczności. Nie naleŜy bowiem zapominać o lesie! Zwłaszcza Ŝe pobliski las daje wraŜenia budzące grozę. który pobudza duszę!”307. Otwarty on został w styczniu 2005 r. nie ukrywając swojej fascynacji tym miejscem: „Tak. Są to tzw. cisza i zapach igliwia wytwarzający szczególną atmosferę i klimat. KaŜdy wynosi stąd lekcje Ŝycia i ludzkiej natury. kierowcy. Dębak. Najlepiej oddał je kiedyś kameruński poeta. Realizacji Świadczeń i Administracyjno-Gospodarczy. biletów na przejazdy do Urzędu. W wydziale przyznawania świadczeń pracuje dziesięć osób. pomocy pienięŜnej na zakup środków higieny osobistej. Zajmuje się takŜe obsługą prawną swych pensjonariuszy. to jest Dębak! Stąd nie wyjeŜdŜa się bez zysku. Stąd zatrudnionych jest tu ogółem ok. BOO zapewnia takŜe opiekę lekarską w innych ośrodkach. 307 S. zakwaterowaniu go w ośrodku i przyznawaniu świadczeń w postaci: wyŜywienia. jest miejscem szczególnym. Warszawa – Siekierki. 50 pracowników. finansuje leczenia poza ośrodkami oraz reprezentuje uchodźców w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i wypadkowych. ale przede wszystkim recepcyjne. W samym Wydziale Administracyjno-Gospodarczym zajmującym się obsługą techniczną ośrodka pracuje ok. zapewnienie odzieŜy i obuwia. na badania lekarskie i szczepienia ochronne. nauki języka polskiego. Ośrodek w Dębaku. Mol. Ośrodek ten połoŜony jest nie tyle na osiedlu czy w dzielnicy. poniewaŜ osada ta do dzisiaj. Podporządkowane są mu wszystkie inne ośrodki. sprzątaczki). a dzieciom w wieku szkolnym zapewnienie dostępu do szkół. Ci. przez politologię po afrykanistykę. Do nich teŜ naleŜy wydawanie decyzji administracyjnych. mimo szybko postępujących zmian. niemal namacalny.173 Wszędzie wokół jest sosnowy las. „Z obcej ziemi” 2000. poza tym naczelnicy wydziałów. Dębak jako jedyny ośrodek w Polsce pełni funkcje nie tylko pobytowe. mogą uchwycić w przelocie ukryty czar otoczenia. Spotykają się tutaj róŜne kultury. wszystko przenikający spokój. pracownicy socjalni. 20 osób (kucharki.

nazywając tę „zbieraninę” z hotelu robotniczego „straceńcami”. od Egiptu po RPA i Komory. Od początku ośrodek ten miał mieć inny charakter niŜ pozostałe gdyŜ przeznaczono go dla osób pochodzących z innych krajów niŜ Czeczenia. Do poprzedniej funkcji niejako schroniska dla bezdomnych. Ile ci ludzie mieli wspólnego z dzisiejszymi uchodźcami mogłyby tylko opowiedzieć mury tego hotelu. bo najtańszy gatunek wódki w schyłkowym okresie PRL). a uchodźcami wywodzącymi się z róŜnych krajów Azji i Afryki lub nawet z innych obszarów byłego ZSRR dochodziło do sporów. po wykupieniu fantów starczało pieniędzy na wódkę aŜ do poniedziałku. Na sąsiedniej posesji. dobrze przy tym wewnętrznie zorganizowaną i narzucającą pozostałym swoje prawa i zasady. Stąd między Czeczenami. chyba Ŝe ktoś miał szczęście. Do pracy przychodzono dopiero we wtorek albo w środę. „straceńców” w ramach restrukturyzacji po prostu wyrzucono. jak i po pracy. jak równieŜ w wielu innych tego typu „socjalistycznych zakładach”.174 Poprzednia funkcja tego miejsca ma tu pewne znaczenie. choć tym razem z zagranicy. Ich los moŜna pod pewnymi względami porównać z losem uchodźców. była tzw. W okresie naszych badań wszystkie były stale zajęte przez reprezentantów ponad 30 narodowości i państw. ale takŜe Za zadanie mieli oczyszczać taśmociągi z węgla lub polewać wodą wiecznie palące się hałdy na składowisku. Dla pewnej mniejszości spośród uchodźców. Pracowali zazwyczaj na „dniówkę”. pracownicy zatrudnieni na stałe. w którego pokojach jedni i drudzy jakŜe często skarŜyli się na Ŝycie. Stali się bezdomnymi. tzn. Do dziś na parterze znajduje się zakład fryzjerski. która właśnie dlatego była z trudem tolerowana przez czeczeńską większość dominującą w ośrodkach. W ramach PRL-owskiej polityki pełnego zatrudnienia pracę znajdowali w elektrociepłowni. z którego czasami korzystają teŜ niektórzy uchodźcy. Decyzja oddzielenia Czeczenów od wszystkich pozostałych była więc poniekąd wymuszona przez sytuację. Hotel z czasem przejęty został przez spółkę hotelową Ad Locum. którym nie ułoŜyło się w Ŝyciu. Mieszkali tu bowiem Polacy z róŜnych rejonów kraju. „Arystokracja robotnicza” Siekierek. Od początku jego istnienia – podobnie jak dzisiaj – było ono jakimś rodzajem schronienia dla wszelkiego rodzaju Ŝyciowych rozbitków. PrzewaŜnie jednak zabijano czas piciem wódki zarówno w pracy. którymi zresztą w większości zawsze byli. Prawdziwe picie rozpoczynało się jednak w sobotę po wypłacie. które nie pozwalało im naprawdę Ŝyć. mający normalne rodziny i mieszkający w Warszawie lub Augustówce raczej nie zadawali się z nimi. „meta”. na wydziale nawęglania (najbrudniejszy dosłownie i w przenośni wydział w elektrociepłowni)308. do której wchodziło się przez dziurę w siatce. „wpadł w oko” pani z ZSMP i dostał kwaterę na mieście. Od Turcji do Bangladeszu. Kiedy czasy się zmieniły i nie trzeba było juŜ duŜej udawać „pełnego zatrudnienia”. stracili pracę w miejscu swojego dawnego zamieszkania albo wyrzucono ich z domu. Kwaterowano ich we wspomnianym hotelu. W ośrodku są 53 pokoje. 18 łazienek z prysznicami i 16 ubikacji dla ponad 200 ludzi. hotel wrócił dopiero. bez względu na ich rzeczywiste potrzeby. za radziecki zegarek dostać nawet litr „Bałtyku” (najpopularniejszy. a jego pomieszczenia zaczęto wynajmować rozmaitym firmom. gdy klientem Ad Locum został Urząd ds. W razie braku pieniędzy moŜna było zostawić tam jakieś „fanty” i np. Repatriacji i Cudzoziemców. bójek i wymuszeń rozbójniczych. 308 .

zakwaterowani po czterech w pokoju. Ponadto dwóch ochroniarzy pracujących na portierni na zmianę. Ale są pozytywne sygnały. Ŝeby pograć w piłkę. A uchodźcy teŜ byli agresywni. Pod względem religijnym podzieleni na prawosławnych. które pracują w charakterze pracowników socjalnych. Jest ławeczka. z których korzysta około 20– 30 osób. piaskownica i trochę miejsca. Od miejscowych klientów dowiedzieć się moŜna o bijatykach między naszymi chłopakami a tamtymi. pracownicy elektrowni i mieszkańcy ośrodka. hindusów i ateistów. Ponadto ośrodek prowadzi lekcje języka polskiego dla dorosłych i dzieci. Chodzą one do szkół na terenie Warszawy. Poza tym wywieszono jeszcze informacje po angielsku i francusku o godzinach otwarcia sklepu. Zatrudniona jest takŜe pielęgniarka. W czasie badań była tylko jedna pełnoletnia Ugandyjka. z którymi ośrodek utrzymuje kontakt. zostawcie polskie dziewczyny [ ]. Pod wpływem naszych mieszkańców zrobiono w sklepiku przerwę 2-godzinną. Doniesienia na temat ich integracji z miejscowymi tubylcami. Ŝe: Jak są pijani. które moŜna spoŜyć pod daszkiem. Samotne kobiety zdarzają się w tym ośrodku wyjątkowo rzadko. do jakich czasami miało tu dochodzić przed sklepem. Klientelę tej placówki handlowej stanowią mieszkańcy Augustówki. wymieniali się komórkami. Do ośrodka przychodzą równieŜ nauczyciel języka polskiego i angielskiego. którzy kultywują tu jeszcze etos przedwojennego Czerniakowa uwiecznionego przez Grzesiuka. W przypadku rodzin zdarza się. świadków Jehowy. W Polsce praktykę dość rzadką. Od uchodźców. Dzieci w tym ośrodku jest mało (w okresie naszych badań było ich dwanaścioro). Ukraińców. są sprzeczne.175 przez Rosjan. Mieszkańcami ośrodka zajmują się dwie młode kobiety (po studiach afrykanistycznych). . muzułmanów. Ŝe tu mieszkają uchodźcy. Białorusinów. Czasami są zadziwiające sygnały. która mieszkała w pokoju sama. blaszana budka z piwem i tanimi winami. Do zabaw mają plac po drugiej stronie ulicy. Zdaniem pracowników ośrodka: Mieszkańcy tu są charakterni. Ŝe jest fajnie [pracownica socjalna ośrodka]. jak równieŜ bezpaństwowców. Nasz Kenijczyk prowadził korespondencję z synem właścicielki sklepu. ksiądz Jacek i siostra Cecylia oraz okresowo jeden lub dwóch studentów zatrudnionych jako wolontariusze. Większość to byli młodzi samotni męŜczyźni do 30 lat. Nie podobało im się. ale gdy juŜ są to i one dostają oddzielne pokoje. a jedna z nich jest kierowniczką. to mówią: czarnuchy nie przyjeŜdŜajcie tu. Niedaleko jest sklep spoŜywczy. Ŝe pięcioosobowa rodzina mieszka w jednym pokoju. lekarz przychodzący na dyŜur raz w tygodniu i kucharka. katolików. Na ogrodzeniu placu uchodźcy suszą swoje pranie.

proporcje. a potem dali mi adres tego ośrodka. jak w innych ośrodkach. ulegają ciągłym zmianom. śadnego wywiadu środowiskowego nie było. w którym poszukiwacze azylu mieszkają podczas oczekiwania na decyzję w sprawie ich wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Spowodowane jest to połoŜeniem ośrodka. to starał się mi jakoś tłumaczyć. ogródki działkowe oraz pętla autobusowa. bo tak chyba moŜna nazwać taką sytuację. i miałam sama tu dotrzeć.176 Infrastruktura techniczna ośrodka na Siekierkach jest ogólnie zła. to było bardzo miłe. drukarki i ksero. Oprócz elektrociepłowni w sąsiedztwie ośrodka znajdują się domy jednorodzinne. którzy nielegalnie dostali się do Polski lub zostali złapani na próbie przedostania się z Polski do innego kraju (najczęściej do Niemiec). Powiedzieli. na ul. tak wspomina tamte czasy: To był hotel robotniczy. uchodźcom brakuje w nim takŜe dostępu do Internetu. ani języka to prawdziwe wyzwanie: Byłam jeden dzień w Dębaku. pracownicy elektrociepłowni tu mieszkali. duŜo ludzi wtedy poznałam. czy się zgadzamy czy nie zgadzamy. głównie z Azji i Afryki. czasami ludzie swój czas poświęcali. 152 i 108. Tylko niewielka czerwona tabliczka z napisem „Urząd do Spraw Cudzoziemców” zdradza jego przeznaczenie. Szczególnie dolegliwa jest niewystarczająca liczba sanitariatów w sytuacji duŜej liczby osób pochodzący z róŜnych stron świata Podobnie. słuŜył kiedyś jako hotel dla robotników pracujących w pobliskiej elektrociepłowni „Siekierki”. do którego co piątek wybiera się zawsze duŜa grupa pensjonariuszy z Siekierek (patrz: „Ośrodek na Siekierkach i jego mieszkańcy”). inni go opuszczają. i ciągle mamy kontakt. szybką moŜliwością znalezienia się w centrum Warszawy. Ŝe są tutaj. OkręŜnej. Ci. Pomalowany na biało budynek z zewnątrz niczym się nie wyróŜnia. Mimo to uchodźcy są względnie zadowoleni. Jak podkreślają pracownicy socjalni. Musiałam pytać wszystkich o drogę. Ośrodek jest miejscem. Mimo iŜ nie jest to daleka droga. Większość z nich nigdy nie planowała pobytu w Polsce. często . muszą oni. i wszyscy byli tacy pomocni. tutaj na Sadybie. łatwym dojazdem do pracy na stadionie i do meczetu w Wilanowie. Związane jest to z nieustannym przepływem ludzi przez ośrodek. W okresie. TakŜe moja droga na Siekierki była bardzo ciekawa [Etiopka]. Uchodźcy. Dopiero nam powiedzieli jak było zebranie na komendzie. dostać się na Antoniewską. dla uchodźców nie znających ani miasta. Jedni są do niego przyjmowani. którzy poprosili o azyl na granicy. trafiają na Siekierki najczęściej po kilkugodzinnym lub maksymalnie kilkudniowym pobycie w Dębaku – ośrodku recepcyjnym. Pani pracująca w pobliskim sklepie spoŜywczym. Monika Orłowska (studentka IEiAK) Ośrodek na Siekierkach i jego mieszkańcy Jednopiętrowy budynek przy ulicy Antoniewskiej 1D w Warszawie. wymieniliśmy się telefonami. w którym teraz mieści się ośrodek dla uchodźców. ośrodek ten zamieszkiwało około 200 osób. Uchodźcy róŜnie wspominają tę podróŜ z Dębaka na Siekierki. najczęściej samodzielnie. Ŝeby mnie gdzieś zaprowadzić. Gdy zostaną dopełnione wszelkie formalności. są najpierw umieszczani w ośrodku zamkniętym w Lesznowoli. Ŝe będą zabezpieczać. w którym prowadziłam badania. Ŝe wszystko zrobią. Komunikację z centrum miasta zapewniają linie 162. Nawet jak ktoś nie znał angielskiego. Potem przekształcono to w ten ośrodek. a nie w Dębaku czy Lininie. w jakich pozostają do siebie poszczególne narodowości. w którym często zaopatrują się uchodźcy. Moja droga z Dębaka tutaj to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ŝe będą kamery.

Mimo to dzień wypłaty jest zawsze wielkim wydarzeniem w Ŝyciu ośrodka i okazją do uprzyjemnienia sobie cięŜkiego Ŝycia uchodźcy: Pewnie dzisiaj będzie jakaś awantura. Inni. Tylko 70 złotych. Ŝe to. pani Agnieszki i pracownika socjalnego. w którym uchodźcy raz w tygodniu mogą porozmawiać z psychologiem międzykulturowym. Ŝe ośrodek jest zamykany o godzinie 23. ale muszę czuć. Nowa sytuacja. Co miesiąc. Zadaniem pani psycholog jest pomóc uchodźcom przezwycięŜyć skutki długotrwałego stresu. Ŝe jest taki kraj jak Polska [uchodźca z Sierra Leone]. Ŝe pracownicy socjalni są normalnymi pracownikami budŜetowymi starającymi się w miarę dobrze wypełniać swoje obowiązki od 8. A wolność jest dla człowieka najwaŜniejsza. ale takŜe fizycznie. są zmęczeni.177 trafili tutaj wskutek przypadku lub rozmaitych wydarzeń. Był zupełnie jak więzienie. Trudno jest mówić im o tym jak jest cięŜko i Ŝe sobie nie radzą z obecną sytuacją. to boją się. A to dlatego. ale nie moŜna go było opuszczać. na którą pracownicy ośrodka kompletnie nie mają wpływu. a mieszkający samodzielnie 750 zł. do Europy Zachodniej: Do Polski trafiłem przypadkiem. Nie mówią szczerze. na której odręcznie napisano w języku angielskim. Siedzący za szybą pracownik ochrony prosi wchodzących o okazanie dokumentów. i do tego młodą. Ŝe coś źle powiedzą. Wynika to przede wszystkim z faktu. francuskim oraz rosyjskim. Ona zawsze mi mówiła. do którego. domowej atmosfery. Po pierwsze uchodźcy boją się. Pierwsze dni czy tygodnie pobytu w ośrodku często są wypełnione wiarą w lepsze jutro. ludzie. Praca z uchodźcami nie naleŜy takŜe do łatwych. gdy nie wszystko dzieje się jakby uchodźcy tego oczekiwali. co powiedzą podczas rozmowy z psycholog. Ŝe się boją. To za mało nawet na jeden dzień [Irakijczyk]. Na drzwiach wejściowych ośrodka wisi kartka. Kwota ta Ŝadnego z uchodźców nie satysfakcjonuje: Dają nam za mało pieniędzy. bardzo wyczerpuje uchodźców nie tylko psychicznie. jako kobieta nie mam prawa wejść. Potem. w jakiej się znajdują. bo nie naleŜy to do ich kompetencji. Dopiero wtedy otwiera drugie drzwi i wchodzimy na długi i dość wąski korytarz. pani Marty. Tymczasem juŜ sama liczba uchodźców zamieszkujących „Siekierki” oraz ich ciągły przepływ uniemoŜliwiają stworzenie bardziej intymnej. Są oni często rozŜaleni i rozgoryczeni sytuacją. szok kulturowy i stres który mu towarzyszy. Jak twierdzi pani psycholog. Zaraz przy wejściu znajduje się portiernia. Naprzeciwko pokoju pracowników socjalnych znajduje się pokój. Na jednym jego końcu mieści się pokój modlitw dla muzułmanów. Przekroczenie polskiej granicy to nie koniec problemów uchodźcy. Ŝe ja tak wyjątkowo otwarcie rozmawiam. najchętniej wcale nie wychodziliby z pokoju. Ja nawet nie wiedziałem. Zaufanie rozmówców trudno jednak zdobyć. Ŝe uchodźca staje się niezwykle podatny na stany depresyjne oraz na utratę poczucia własnej wartości. inaczej niŜ na Koszykowej i będą mieć problemy [Pakistańczyk]. nie muszę tu zostać. w dniu wydawania kieszonkowego. zostanie potem wykorzystane do uzasadnienia wydania decyzji negatywnej: Ja ci powiem. których języka i zachowania nie rozumieją. jak mi powiedziano. Chcielibyśmy Ŝeby to się zmieniło. Będą świętować [pracownik ochrony]. Po drugie uchodźcy-męŜczyźni często krępują się rozmawiać o swoich problemach z kobietą. otoczenie. . Mogą mi nie dawać jeść. Ŝe ja się nie boję.00 do 16. przed tymi drzwiami ustawiają się ogromne kolejki. na jaki byli naraŜeni w swoich krajach i na jaki naraŜeni są w Polsce w konsekwencji szoku kulturowego. Natomiast na drugim końcu korytarza znajduje się pokój kierowniczki ośrodka. co chcą albo muszą. Stosunki panujące między pracownikami ośrodka a ich podopiecznymi moŜna określić jako bardzo formalne. Zadaniem ich nie jest jednak rozwiązywanie wszystkich problemów uchodźców. Czują się źle. Po krótszym lub dłuŜszym pobycie w Lesznowoli mniej restrykcyjne przepisy panujące na Siekierkach są niewątpliwie miłą odmianą dla nowo przybyłych: Warunki moŜe były lepsze. Uchodźcy zakwaterowani w ośrodku otrzymują kwotę 70 zł „kieszonkowego”. Ŝe jestem wolnym człowiekiem [Pakistańczyk]. które pokrzyŜowały ich plany przedostania się dalej. nastaje kryzys. bo jest wypłata.00. Nie było w moim planie tu przyjechać. poczucie odizolowania – wszystko to sprawia.00.

licząc na to. to widzą dwie kuchenki i myślą. aby uchodźcy mieli co czytać. w praktyce jednak zaleŜy to często od tego. Ŝeby je potem wyrzucić. Tylko tym. Znajdują się tam kuchenki. Niektórzy twierdzą. Ci. Mój kolega musiał robić jedzenie przy świetle telefonu komórkowego. mogą uzyskać od lekarza zalecenie specjalnej diety. z pochodzenia Afrykańczyk. niechętnie jedzą wydawane im posiłki. Na kaŜdym piętrze znajdują się zaledwie dwa niewielkie aneksy kuchenne. Ci. obiady oraz kolacje. którzy chorują. Język polski jest postrzegany przez uchodźców jako trudny. kosze na śmieci oraz wspólne lodówki: Nie ma tu światła. Ŝeby coś widzieć. zlew. Niewystarczająca. Tylko ze strony rosyjskiej brak było zainteresowania tą formą pomocy. Na parterze znajduje się równieŜ biblioteka. Słabo wyposaŜona kuchnia i złe warunki do gotowania są często przyczyną sporów między mieszkańcami ośrodka o to. opieka medyczna w ośrodku jest jednym z ulubionych tematów jego mieszkańców. Poprosiliśmy BUW. Większość werbalnie deklaruje chęć nauki języka polskiego. gdzie mieszkańcy mogą przyrządzać sobie posiłki. Zgodnie z przepisami. W piątki zwykle jest ryba. Przyrządzanie sobie samemu posiłków w ośrodku natrafia jednak na problem braku odpowiednich warunków do gotowania. Ŝe Polacy takŜe go znają. czy planują na stałe osiąść w Polsce i znaleźć tu pracę. a przecieŜ wielu uchodźców jest rosyjskojęzycznych [wolontariusz pracujący w ośrodku]. Zarzucają mu takŜe niepunktualność: Przychodzi raz w tygodniu. zdaniem uchodźców. Oczywiście oni nie wiedzą. dziś mój problem jest nieduŜy. Wielu jednak przyjmuje strategię polegającą na uŜywaniu jedynie języka angielskiego. A on jest z Afryki. Za najbardziej efektywną metodę nauki uchodźcy uznają niewątpliwie kontakty z Polakami. ale za tydzień to moŜe być powaŜna choroba [Bengalczyk]. Jak przychodzą ludzie z Koszykowej. którzy znają język rosyjski. łatwiej przychodzi opanowanie języka polskiego. 2 godziny później niŜ miał i wcale potem nie zostaje dłuŜej. W przeciwieństwie do nich. Tylko nieliczni z nich jedzą na stołówce. początkującej i zaawansowanej.178 Na parterze znajduje się takŜe gabinet lekarski. British Council i Instytut Francuski o darmowe egzemplarze niepotrzebnych im ksiąŜek. to Murzynom lepiej daje [Pakistańczyk]. „smacznego” czy „papierosy”. Na parterze znajduje się takŜe stołówka i jej zaplecze. Lekarz. Z uwagi na to. Robi to firma z zewnątrz. Dali nam około 20 kartonów. A wiesz jak to jest. Ŝe mamy tutaj naprawdę dobre warunki. ograniczają się do przyswojenia sobie jedynie niezbędnych słów i zwrotów takich jak „dzień dobry”. kto teraz będzie sobie gotował. Stał i świecił do garnka. a własną kulinarną aktywność ograniczają do zaparzania sobie kawy czy herbaty. Czasem wręcz odbierają jedzenie tylko po to. W ośrodku nie przyrządza się posiłków. Lubią za to gotować potrawy z kupionych przez sobie produktów na swój własny. Na posiłki nie narzekają zazwyczaj uchodźcy z Białorusi czy Ukrainy. Ze względu na zakazy religii muzułmańskiej w ośrodku nie podaje się wieprzowiny. domowy sposób. Ŝe ta jedna kuchenka nie działa. gotowanie przedłuŜa się w nieskończoność. ułatwiających codzienne Ŝycie. przyjmuje w nim pacjentów zwykle raz w tygodniu. uchodźcy mają zapewnione śniadania. którzy zamierzają wyjechać na Zachód (a więc większość). a ta druga ma tylko 2 palniki sprawne [Bengalczyk]. W jednej z sal na parterze dwa razy w tygodniu prowadzone są lekcje języka polskiego. Ŝe palniki działają bardzo słabo. irytując gotujących oraz tych oczekujących na swoją kolej. Część ludzi potem musi czekać do następnej wizyty za tydzień. a w szczególności zupy. Młody chłopak z Bangladeszu mówił mi. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach: dziecięcej. Ŝe lekarz bardziej staranie dba o zdrowie Afrykańczyków: My chcemy być przez lekarza równo traktowani. uchodźcy z Azji i Afryki generalnie nie przepadają za polską kuchnią. jedzenie jest tu tylko dostarczane i wydawane uchodźcom. Są to ogólnie rzecz biorąc dania kuchni polskiej. Powstała ona z inicjatywy wolontariuszy pracujących w ośrodku: Została stworzona biblioteka. Ŝe przyrządzenie . Większość odebrane posiłki spoŜywa w pokojach. Nie działa Ŝarówka i nikt jej nie wymienił. W stosunku do pracowników kuchni uchodźcy zachowują się raczej uprzejmie.

Fakt istnienia przepisów i sankcji za ich nieprzestrzeganie powoduje. MoŜe to wręcz potęgować poczucie obcości tego miejsca oraz być źródłem wrogości w stosunku do instytucji ośrodka w ogóle i przebywających w nim innych osób. Ośrodek nigdy nie będzie jak dom. tam się bawią i siedzą. to jest twój własny dom. zlokalizowany po drugiej stronie ulicy. Gdy jest ciepło są wywieszane na terenie ogródka przygotowanego specjalnie dla dzieci mieszkających w ośrodku. lecz na korytarzach. Tymczasem ośrodek. jak i toalety są wspólne. W lecie mieli parę razy jakieś imprezy organizowane. stół i umywalkę. Ŝeby ludzie wolniej jeździli. a w innym to jest problem [Pakistańczyk]. równieŜ dzieci. a więc nie znajdują się w pokojach. W niektórych pokojach znajduje się dodatkowe wyposaŜenie. Uchodźcy opowiadając o ośrodku często manifestują swój negatywny stosunek do niego. w czasie moich badań przebywało tam dziesięcioro nieletnich. MoŜna spotkać teŜ rozkłady jazdy autobusów oraz tabelki informujące o godzinach modlitw muzułmanów. w języku rosyjskim „łagier”. Reszta przestrzeni jest porośnięta trawą: Mają teraz jeszcze ogródek. to nie wiem [ekspedientka z pobliskiego sklepu]. co róŜni przede wszystkim ośrodek od domu. a nie na widoku publicznym. której zadaniem jest wychowywać swoich podopiecznych. teraz te garby są porobione na jezdni. Łazienki to kolejny newralgiczny punkt w ośrodku. Zawsze uŜywają wobec niego słowa „obóz”. Suszą się one najczęściej w pokojach. Ma w ten sposób zapewnić uchodźcom bezpieczeństwo i schronienie. kosztem jednak odebrania im części kompetencji w zakresie decydowania o swoich działaniach. Narzekają na zły stan sanitariatów oraz panujący w nich brud. Ŝe uchodźcom trudno jest się poczuć w ośrodku jak w domu. Często niektóre łóŜka zajęte są tylko w teorii. Ŝe znikają. duŜo ludzi ma tu jakąś chorobę czy coś. konkursy chyba dla dzieci. kuchenka gazowa. a nie dom. jeŜeli masz mały. W ośrodku na Siekierkach jest bardzo mało rodzin. Podkreślają. Są takie choroby. ale kto to organizuje. Ja się tego trochę boję [Pakistańczyk]. Dom to miejsce. takie jak na przykład telewizor. biedny dom i w ogóle nic innego nie masz. Znajduje się tam kilka huśtawek. Widziałam. Ściany w pokojach są czasem udekorowane plakatami bądź starymi kalendarzami. Pokoje wyposaŜone są w pojedyncze oraz piętrowe łóŜka. Na początku tego ogródka tutaj nie było. Uchodźca z Ukrainy określił je jako internacjonalne zoo. co za tym idzie. Ŝe nic nie widać. podkreślając jakby tym samym. W piwnicy budynku znajduje się pralnia. czajnik elektryczny. lodówka. Wskazują. Jedyna Czeczenka w tym ośrodku trzyma w swoim pokoju kota. Ŝe tam był ksiądz. Codzienny rytuał okazywania straŜnikom karty przy wejściu na teren ośrodka kaŜdorazowo przypomina uchodźcy. gdyŜ często zdarza się. Ŝe znajduje się on w miejscu . ma być swego rodzaju instytucją dyscyplinującą. przynajmniej z załoŜenia. zakazami czy nakazami. To było niebezpieczne. Uchodźcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. dzieciaki grały w piłkę na ulicy. z tego czworo dzieci w wieku szkolnym. Uchodźcy nie przepadają takŜe i za tym miejscem. Ŝe nawet. Zdjęcia rodziny i bliskich na ogół trzymane są w szafach lub w walizkach. Ŝe zarówno prysznice. Czujemy się w nim zupełnie wolni i nieskrępowani obecnością osób obcych. Wielokulturowość ośrodka nie wzbudza u nich większej fascynacji. jedna toaleta dla wszystkich. to brak poczucia posiadania tej przestrzeni na własność: U nas w Pakistanie się tak mówi. Ŝe miejsce to ogranicza ich wolność. W jednym pokoju mieszka z reguły nie mniej niŜ 2 osoby i nie więcej niŜ 6. Rodziny mają osobne pokoje. które jest całkowicie nasze. a jeśli się do niego nie stosują mogą zostać usunięci z ośrodka. Upranych ubrań starają się nie pozostawiać bez opieki. bo dana osoba spędza większość dni i nocy poza ośrodkiem. a w angielskim „camp”. Ŝe to. Mieszkańcom przeszkadza fakt. Ŝe nie ma ono nic wspólnego z domem: To po prostu ośrodek. Jest to dość duŜy teren. krzesła. WyraŜają swoje obawy przed moŜliwością zaraŜenia się róŜnymi chorobami: DuŜo ludzi.179 curry zajmuje mu nie mniej niŜ 2 godziny. Są to prywatne rzeczy uchodźców mające za zadanie ułatwić i uprzyjemnić Ŝycie w ośrodku. radio. najczęściej jedną szafę. a w środku coś jest. W swoim domu robisz co chcesz.

Mieszkańcy mogą korzystać równieŜ z boisk do gry w siatkówkę i piłkę noŜną. za które otrzymują dodatkowe kieszonkowe. a jedzenie dostarczane jest przez firmę cateringową. Jest to najbardziej odizolowany od otoczenia ośrodek w Polsce. w ramach którego Polska Akcja Humanitarna otworzyła tzw. niedawno oddany do uŜytku. lecz takŜe przez obecność innych ludzi. w którym uchodźca spędza większość czasu nie jest przestrzenią prywatną. przyczyniająca się na pewno do większego zadowolenia korzystających z nich uchodźców i dająca im nadzieję na znalezienie później pracy w Polsce. która równieŜ wyróŜnia ten ośrodek. podobnie jak Linin. Jest to typowy obiekt koszarowy przejęty po zlikwidowanych Jednostkach Nadwiślańskich MSWiA. co publiczne. świetlicę dla dorosłych z pracownią krawiecką. chlubiący się czystymi pokojami i korytarzami. nie mogąc uciec od nie zawsze poŜądanej obecności współlokatorów. Wolność uchodźcy nie jest jednak ograniczana tylko przez przepisy. kaŜda wyposaŜona w 4 prysznice i 3 ubikacje oraz 5 umywalek. Mimo zamknięcia w czterech ścianach uchodźca pozostaje ciągle niejako na widoku. po jednej na piętro. Ośrodek w Lininie znalazł się w projekcie EQUAL. W ośrodku znajduje się pokój modlitewny (meczet) i gabinet lekarski. zlew oraz 3 duŜe lodówki. Zaletą ośrodka. fotograficzną i fryzjerską. przejęty przez URiC po Jednostkach Nadwiślańskich MSWiA. Obejmuje kompleks 6 budynków przeznaczonych na pobyt dla 500 osób. W takich warunkach trudno jest uchodźcom poczuć się dobrze. Planowane jest załoŜenie biblioteki. plastyczną. choć w czasie naszych badań w 2006 r. W ośrodku zaciera się tak potrzebna człowiekowi granica między tym. Ale jego połoŜenie jest jednak przyczyną zwiększonego poczucia wyizolowania jego mieszkańców. Zamieszkiwany jest . stąd nie najlepsza o nim opinia wśród uchodźców. Ogólnie rzecz biorąc ośrodek ten. W kaŜdym budynku znajduje się 36 pokoi 24-osobowych i 12 pokoi 6-osobych. posiadający wspomniane pracownie i własną szkołę uznawany jest przez Polaków za bardzo dobry. Ponadto znajduje się tam stołówka. Łazienki znajdują się tylko na korytarzach. W ośrodku znajduje się takŜe szkoła i przedszkole z duŜą ilością zabawek. Nawet przestrzeń pokoju. Linin jest jednym z najnowszych ośrodków dla uchodźców w Polsce i jednocześnie największym. Ośrodek został tam utworzony na przełomie 2002 i 2003 r. są natomiast kuchnie na kaŜdym z pięter wyposaŜone w dwie kuchenki. Znajduje się w nim 65 pokoi na 270 osób.180 ograniczonej wolności. a tym. Czerwony Bór koło ŁomŜy został. zaś dyskomfort psychiczny i fizyczny prowadzi nieraz do konfliktów. Znajduje się teŜ świetlica z telewizorem podłączonym do sieci kablowej. przebywało w nim zaledwie nieco ponad 100 osób narodowości czeczeńskiej oraz kilku Inguszy. Rzecz dotychczas bez precedensu w polskich ośrodkach dla uchodźców. co prywatne. które i tak naleŜy do jednego z najczęstszych doświadczeń uchodźczych. Uchodźcy mogą wykonywać tu takŜe pewne prace porządkowe. w przeciwieństwie do pokoi i łazienek.

ich połoŜenie. choć do tego ostatniego uchodźcy kupili za własne środki nagrzewacz powietrza. Na zewnątrz plac zabaw dla dzieci oraz boisko do koszykówki i piłki noŜnej. RóŜnią się one między sobą m. ale przez dwa rywalizujące ze sobą klany (tejpy). który w okresie naszych badań mieścił się w dawnym kompleksie wczasowym składającym się z dwóch hoteli. Wszystkie natomiast ośrodki powstałe w wynajmowanych hotelach robotniczych róŜnią się od wymienionych wyŜej tym.in. Istnieje moŜliwość wykonywania niewielkich prac porządkowych za dodatkowe kieszonkowe. Ŝe urządzenie pochłania zbyt wiele energii i próbował je odebrać uchodźcom. ośrodek ten został jednak zlikwidowany. ale juŜ nie korytarze. W przeciwieństwie do innych miał stosunkowo dobre połączenie autobusowe z Warszawą. Poza tym zimą pokoje były ogrzewane. stołówka oraz meczet. Zamieszkany ostatnio był wyłącznie przez Czeczenów. było piękne połoŜenie i wspaniałe warunki rekreacyjne w lesie i nad wodą. co z punktu widzenia uchodźców było zdecydowanym plusem. „Jachranka” w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim była jedynym ośrodkiem dla uchodźców. był juŜ jednak bardzo zaniedbany. które próbowały nawzajem narzucić sobie swoje prawa i zasady. wskutek czego dochodziło tam do ciągłych bójek. szkoła w jednym pomieszczeniu i biblioteka. . Jest świetlica. która była limitowana przez kierownictwo. Poza tym znajduje się tam duŜa sala gimnastyczna. która była przyczyną częstych przeziębień jego mieszkańców. Sam ośrodek zbudowany w stylu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Prawdopodobnie ten ośrodek wczasowy przeznaczony był niegdyś do zamieszkania wyłącznie latem. 15–20 m²) oraz miały łazienkę i aneks kuchenny. dzięki skutecznie działającej tam wolontariuszce.181 przez Czeczenów i osoby narodowości rumuńskiej. w związku z czym występowała tam spora róŜnica temperatur. Cechą go wyróŜniającą. który twierdził. W obu budynkach było 60 pokoi przewidzianych dla 250 osób. Problemem był jednak stan ośrodka. Pokoje w tym ośrodku wyposaŜone były – jak wszędzie – skromnie. Pomieszczenia te takŜe były nie ogrzewane zimą. słabo wyposaŜona. W ośrodku jest dość dobrze wyposaŜona świetlica dla dzieci. zaletą ich jest jednak w oczach uchodźców. a więc takŜe doświadczeniem pracującego w nich personelu. podobnie jak wszystkich ośrodków wczasowych. Ŝe są połoŜone przewaŜnie w miastach i mają z reguły dostęp do dobrej komunikacji autobusowej. niegdyś komfortowy. jednak były dość przestronne (ok. Pod koniec 2006 r. długością czasu. nie zawsze najlepsze. Warunki w nich są zróŜnicowane. widoczne grzyby i pleśń oraz chroniczny brak ciepłej wody. jak juŜ wspominaliśmy. od którego pełnią tę funkcję. To jednak wzbudziło konflikt pensjonariuszy z administratorem budynku. Sprzęty w pokojach są bardzo zniszczone.

w: Między piekłem a rajem. Mieści się w Zajeździe Lipsk naleŜącym do firmy APLAUZ. Jest tam zaledwie 10 ubikacji. Mieści się w „Hotelu Polonia” naleŜącym do spółki o tej samej nazwie. Poza nimi przebywały w nim jeszcze w tym czasie pojedyncze osoby narodowości rosyjskiej. Ŝe wszelkich pozostałych udogodnień jest zbyt mało jak na tak duŜą liczbę przybywających w nim mieszkańców. gdzie moŜe mieszkać 500 osób. dwuosobowych (12 m²) lub czteroosobowych (18 m²). hotel zamieszkiwało wielonarodowościowe towarzystwo z takich krajów. białoruskiej i kazachskiej. Znany jest z przyjaznej postawy właścicieli i pracowników hotelu wobec uchodźców. Kamerun. Sri Lanka i Pakistan. Od tego czasu zamieszkiwany jest prawie wyłącznie przez Czeczenów oraz małe grupki Inguszy i Dagestańczyków. Świetlica znajduje się w przerobionej jadalni. obok Linina. co z ich punktu widzenia jest wadą. Warszawa. przez Maję Musiał w artykule zawartym w: Między piekłem a rajem. jak Somalia.309 Ogólnie cieszy się dobrą opinią. Ząbek. gdyby chcieli sobie coś podgrzać. Jest to czteropiętrowy budynek. meczet. red. Ogólnie wszystko w stanie przeciętnym.in. 2002. Ośrodek dla uchodźców powstał w tym hotelu w lutym 2005 r. Obok budynku jest plac mogący słuŜyć jako boisko lub miejsce zabaw dla dzieci. w którym znajduje się 119 pokoi. Brak jest miejsc do gotowania przez samych uchodźców.182 Najstarszym ze znanych nam ośrodków mieszczących się w hotelach robotniczych jest ośrodek w Łukowie. umywalkę i ubikację. Na parterze znajduje się tylko jedna niewielka kuchenka przeznaczona dla mieszkańców ośrodka. wynajmowanym przez URiC na ten cel bez przerwy od 1996 r. 7 pryszniców i 4 kuchnie. korytarz i klatka schodowa zdewastowane. W latach 1997–1998 w hotelu został przeprowadzony generalny remont i obecnie jest on znacznie bardziej nowoczesny niŜ był w okresie PRL. Brak jest biblioteki i komputerów z połączeniem do Internetu. większość z nich stanowili juŜ Czeczeni. 309 . M. świetlica z telewizorem. największym ośrodkiem w Polsce. Obecnie w ośrodku jest miejsce dla 260 uchodźców w 84 pokojach. Przed 2000 r. Sprzątane są przez sprzątaczki hotelowe. W środku jest sala słuŜąca jako siłownia. Słabą stroną – z punktu widzenia uchodźców – jest odległość Łukowa od Warszawy i nie najlepsze z nią połączenie komunikacyjne. Posiłki są przygotowywane w znajdującej się na miejscu kuchni i mogą być spoŜywane w stołówce. Warszawa-Bielany jest z kolei. Łazienki znajdują się w kaŜdym segmencie mieszkalnym składającym się z dwóch pokoi i są wyposaŜone w prysznic. z której uchodźcy nie chcieli korzystać. Oprócz wielkości wyróŜnia się jeszcze tym. W 2006 r. gabinet lekarski. Podobnie jak w innych ośrodkach na zewnątrz znajduje się plac zabaw i Ośrodek opisywany był m.

czyli Ŝeby czuli się jak u siebie w zbombardowanym Groznym. Cieślińska. Korytarze i klatki schodowe są dość zaniedbane. jakby Urząd chciał zapewnić Czeczenom swojskie warunki. meczet. przedpokoju. w którym znajduje się 68 pokoi przygotowanych na przyjęcie 208 osób. Celem ich istnienia jest zapoznanie kobietuchodźców ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wygląda on tak. grupy wsparcia dla kobiet o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Dwa ośrodki w Białymstoku310 (Zajazd „Budowlani” i Hotel IGA) i jeden w ŁomŜy (Zajazd „Zacisze”) znajdują się równieŜ w byłych hotelach zakładowych. Podobnie jak w innych ośrodka. Wcześniej zamieszkiwali w nim Ormianie. Pomiędzy marginalizacją a integracją. W ośrodkach tych pręŜnie działało Biuro Caritas Archidiecezji Białostockiej i Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Bractwa Świętego Mikołaja. czy antykoncepcja. Zamieszkują go równieŜ uchodźcy z Czeczenii oraz pojedyncze osoby z Dagestanu. Ogólny jego stan jest raczej mało zadowalający. Prowadzone są przez psychologa i tłumacza z języka rosyjskiego. w: E. Ośrodek w Wołominie. z odpadającym tynkiem. Nowicka. znajduje się tam jeszcze jadalnia. Ośrodek w ŁomŜy jest to czteropiętrowy. Budynek jest szary. jak na Bielanach. alkoholizm. Zaletą ośrodka jest jedno. problemem są tylko nieszczelne okna. które trzeba zalepiać taśmą izolacyjną. a wspierane przez lekarzy. mała sala do ćwiczeń i gabinet lekarski. Ŝe zostały załoŜone tam pierwsze w Polsce tzw. powstały w hotelu pracowniczym naleŜącym do firmy Pensjonat Halina z Wyszkowa. Mieści się w podobnym. a następnie po przerwie wznowił działalność w 2005 r. Białorusi i Pakistanu. Ośrodek funkcjonował w latach 2002–2004. B. Drugi jest nieco gorszy. Ukrainy. połoŜne. pomieszczenie telewizyjne. Obecnie wszyscy uchodźcy w Białymstoku to Czeczeni. więc uchodźcy najczęściej nie narzekają na drobne niedogodności. Pokoje są jednak w miarę czyste. aneksu kuchennego. Ośrodki w Białymstoku wyróŜniają się tym. Nomos. ale ma juŜ pewną tradycję goszczenia cudzoziemców. Kraków 2005. Wędrowcy i migranci. Ŝe znajduje się w Warszawie. kuratorów i pedagogów szkolnych. jak przemoc domowa. dwóch pokoi i łazienki z 310 Ośrodki w Białymstoku zostały opisane przez Barbarę Cieślińską: Goście i gospodarze. . których obecnym właścicielem jest państwowe Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych i Budownictwa z Białegostoku. W pierwszym znajdującym się na uboczu osiedli mieszkaniowych pokoje są wygodniejsze i posiadają łazienkę. Kirgistanu. brudny. Dzieci jak pada deszcz bawią się w błocie albo na pordzewiałych huśtawkach. Uchodźcy z Czeczenii w Białymstoku. na tle wymienionych juŜ wyŜej jest całkiem przeciętny. pielęgniarki. niewielki budynek zamieszkały przez 240 uchodźców z Czeczenii. Obecnie jest wyposaŜony w nowoczesne segmenty mieszkalne składające się z dwóch pokoi.183 boisko do piłki siatkowej. czteropiętrowym bloku. bez łazienek w pokojach.

Wyjazd i pobyt w obcym kraju w roli osoby starającej się o nadanie statusu uchodźcy nigdy nie jest łatwy. 3.9% (167) nie było jeszcze w naszym kraju.5%. była przynajmniej raz. lub teŜ wcześniej w Polsce pracowała (handlowała). Największe problemy badanych w Polsce* Lp.1% (32). Obok własnych trudnych przeŜyć z kraju pochodzenia dochodzą znane trudności adaptacyjne w nowym społeczeństwie oraz problemy związane z przebywaniem w ośrodku (patrz Tabela 4). czyli 16. a takŜe złe warunki mieszkaniowe. którego właścicielem jest wspomniane przedsiębiorstwo. 6. Główne problemy adaptacyjne uchodźców w Polsce (w świetle badania sondaŜowego) Główne problemy występujące podczas pobytu w ośrodkach. Dla większości z nich przyjazd do Polski miał charakter nowości i podróŜy w „nieznane”.5% (17) przebywało dłuŜej w ośrodku.5. czyli od 2003 r. znajdują się przedszkola dla dzieci i świetlice. We wszystkich trzech ośrodkach. 2. 4. Zdaniem badanych. które obejmują przede wszystkim złą sytuację finansową i brak wystarczających środków finansowych na utrzymanie rodziny. Po nich właśnie widać cięŜar traumatycznych doświadczeń uchodźczych.5% (55) 12. Ponad 80% z nich – 83. Dochodzą do tego trudności związane ze stanem zdrowia własnym i najbliŜszych. zazwyczaj w roli osoby starającej się o status uchodźcy. (91.0% (24) 1. największe problemy budzą warunki bytowe w ośrodku.184 ubikacją i prysznicem. zaś reszta. na które wskazuje prawie kaŜdy z naszych badanych (jeŜeli uwzględnimy kategorię „brak wystarczających środków na utrzymanie rodziny”). Zła sytuacja finansowa Zły stan zdrowia Brak wystarczających środków na utrzymanie rodziny Warunki mieszkaniowe w ośrodku . 183 osoby). Zdecydowana większość z naszych badanych przyjechała do Polski w 2004 lub 2005 r. Tabela 4.5% (57) 27. psychicznym i fizycznym. Kwestie finansowe wysuwają się tutaj na pierwszy plan. Tylko 8. Typ problemu Odsetek (liczba wskazań) 59% (118) 28.

jak np. 7. 10. Przybywając do Polski. nie posiadają oni dokumentów.0% (22) 9.5% (5) 2. 6. choroby Ŝołądka itp. 8. Inne grupy narodowościowe stosunkowo częściej wskazują na biurokrację i warunki mieszkaniowe.0% (18) 4. W Polsce kłopoty ze zdrowiem są charakterystyczne przede wszystkim dla doświadczonych przez wojnę uchodźców z Czeczenii (35. jeśli chodzi o krytykę warunków bytowych w ośrodkach. zapalenie płuc. Generalnie pochodzenie etniczne niezbyt róŜnicuje. Wielu Czeczenów utraciło swe domy. odra i inne mające związek z trudnymi warunkami Ŝycia. mimo złych wspomnień z nim związanych.0% (6) 2. niedoŜywienie i anemia występujące u dzieci. a te. na podstawie których moŜna by ustalić ich stan zdrowia.0% (10) 2.5%). Na uwagę zasługuje „tęsknota za krajem”. jak gruźlica. MoŜna jednak zauwaŜyć dosyć interesującą zaleŜność. Zła organizacja czasu wolnego Tęsknota za krajem Nadmierna biurokracja Brak akceptacji ze strony Polaków Złe traktowanie przez urzędników Inne: brak moŜliwości nauki brak pracy brak decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy warunki bytowe w ośrodku problemy językowe kłopoty z poruszaniem się poza ośrodkiem 11. gdyŜ badani mogli wymienić więcej niŜ jedną przyczynę. Brak odpowiednich środków do utrzymania rodziny i zła sytuacja finansowa dominują wśród wszystkich grup narodowych uchodźców. 9. były w większości pozbawione dostaw energii i niedogrzane. .5% (5) 2.0% (4) 21% (42) 6. Opieka zdrowotna prawie nie istniała lub była na bardzo niskim poziomie.185 5. które stały. Uchodźcy narodowości czeczeńskiej najczęściej skarŜą się na opiekę zdrowotną.2%). waŜna na początku kaŜdego pobytu w nowych warunkach.5% (9) 3. wobec osób „innej narodowości” (12.0% (4) 1.0% (2) *Procenty nie sumują się do 100%.0% (12) 5. Pozostałe trudności nie są juŜ tak istotne. Te ostatnie warunki najrzadziej z kolei wskazują osoby narodowości czeczeńskiej. przebyte choroby i szczepienia. Spotyka się wśród nich takie choroby.

a jako bardzo złe wskazała je prawie co piąta osoba. podkreślając głównie ograniczenia związane z pobytem w ośrodku i oczekiwaniem na rozpatrzenie wniosku uchodźczego (przede wszystkim brak pracy i moŜliwości nauki. 5.1 12. Mieszkaniowe śywieniowe Sanitarne Wypoczynkowe Finansowe WspółŜycie z innymi grupami uchodźców Bardzo dobre 23. podobnie jak w poprzedniej tabeli.5 19. roku Ŝycia.5 8.7 14.6 11. zła organizacja czasu wolnego). co częściej robią osoby gorzej wykształcone (we wszystkich kategoriach problemów w Polsce).3 2.1 30.6 Złe 15.186 Wiek i stan rodziny wpływają w ten sposób. Ŝe osoby deklarujące najwyŜszy poziom wykształcenia i wykonujące zawody inteligenckie najrzadziej podkreślają swoje problemy w Polsce. Typ warunków: Bardzo złe 2.5 27. Jest to zdecydowanie dominująca kategoria w trudnościach pobytu w Polsce. 6. 4.1 34.7 7. warunki finansowe pobytu w ośrodku.4 1. Badani ocenili najgorzej. Ŝe osoby po ukończeniu 36.8 3. Rozwinięcie oceny pobytu w ośrodku znajdujemy w następnej tabeli (tabela 5). Źle są takŜe oceniane warunki sanitarne i wypoczynkowe (oceny złe wydała około jedna trzecia badanych).5 15. 2. jak zły stosunek personelu ośrodków lub współmieszkańców do nich czy problemy językowe. a przeszło połowa uznała je jako bardzo złe. Prawie 40% źle ocenia warunki Ŝywieniowe (39. Okazuje się.6 14. Uczyniło tak 80% respondentów.1 3. regulaminy wewnętrzne określające stopień swobody. Inne typowe kłopoty adaptacyjne. granice obszarów prywatności).7 37.1 20.2 52. zazwyczaj przebywające tutaj z rodziną. Tabela 5. 3.5 23.6 21.8 . Ten typ trudności badani rozwijają takŜe w kategorii „inne”. nie budzą tu takich emocji.1 7. najczęściej podkreślają warunki finansowe i mieszkaniowe jako największe swoje problemy. a takŜe brak decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy.2 24.2%).2 2. Odrębną sprawą są trudności związane z funkcjonowaniem ośrodka (biurokracja i nastawienie administracji. ograniczone moŜliwości poruszania się poza ośrodkiem.1 25. Ocena warunków pobytu w ośrodku Lp.0 47. Interesujący jest natomiast wpływ wykształcenia i zawodu.4 30.7 Skala ocen (%) Średnie Dobre 29.1 32. Inne warunki nie budzą juŜ takich skrajnych ocen.

to była Polka.Czy to jest kwestia językowa? . .Co to znaczy być uchodźcą w Polsce.Niezdolność do porozumiewania się z polskim otoczeniem. w ośrodku ? . . Byt materialny. gdyŜ jako dobrą lub bardzo dobrą widzi ją przeszło trzy czwarte naszych badanych (75. .. W rezultacie wszystkie pozostałe są prawie jednolite narodowościowo i obecnie nie dochodzi juŜ w nich do konfliktów o podłoŜu kulturowym czy rasowym.Nie tylko.A jaka jeszcze? . .To znaczy.Zobaczyli jakąś parę na korytarzu. środki do Ŝycia i zapewnienie bytu na poziomie przyzwoitym….A to są oczekiwania. bo jeden chłopak z dziewczyną się całowali na korytarzu. MoŜna takŜe przypuszczać. o których dobrze wypowiada się przeszło połowa respondentów. gdyby nie będący ich katalizatorem charakter Ŝycia w ośrodku: bezczynność. a w tym 2. Problemy w ośrodku dla uchodźców: .Poczuli się obraŜeni. frustracja i brak perspektyw. tu w tym miejscu. .Jakiś przykład? . a to jest niedopuszczalne. Ŝeby coś takiego się nie wydarzyło…To nie była „nasza dziewczyna”.Dzieci ze szkoły na przykład. tylko 5.No. a w tym jako bardzo dobre wskazał je prawie co czwarty badany311. poczuli się obraŜeni. kulturowa.. to jest nie do pomyślenia…. która się lepiej uczy. bo . finansowy… . Wcześniej według wypowiedzi wielu uchodźców były tam jednak stałym zjawiskiem związanym najczęściej z dominacją grupy czeczeńskiej.5% jako bardzo dobrych (patrz: „Problemy w ośrodku dla uchodźców”). Nie moŜe pani posadzić chrześcijańskiego chłopca z dziewczyną.Odwrotnie. Najmniej pozytywnie są oceniane warunki finansowe. Ŝe bezpieczeństwo. Pozytywne oceny zdobywają warunki wypoczynkowe i mieszkaniowe. Ŝe czują się uraŜone. Ŝe badania ilościowe przeprowadzali pracownicy socjalni.Zagubienie kulturowe i komunikacyjne.2%).[WF1 – NGOs 1 i 2] 311 Na tak pozytywne wyniki wpływ mógł mieć fakt. co konkretnie? . Ŝe chłopak z dziewczyną się migdalili….187 Najmniej krytycznych ocen budzi współŜycie z grupami innych uchodźców (tylko 10.3% wskazań jako złe lub bardzo złe). tak? A jak to Ŝycie wygląda w sferze realiów? . „łapy precz od naszych dziewczyn”. Ŝe na płaszczyźnie oczekiwań . Niski procent wskazań na problemy z innymi uchodźcami w okresie prowadzenia badań wynika prawdopodobnie z przeniesienia większości nie-czeczeńskich uchodźców do ośrodka na Siekierkach w Warszawie. one zgłosiły do administracji w ośrodku.5% ocen dobrych.To znaczy? . Ŝe większość konfliktów mogłoby się nigdy nie uzewnętrznić. Ŝe obecnie ta ostatnia kategoria jest oceniana najlepiej. Uogólniając moŜna powiedzieć. .Ja myślę. .

Na ocenę sytuacji materialnej w przypadku Czeczenów wpływa fakt. Do podstawowych źródeł utrzymania w ośrodku naleŜy oczywiście pomoc ze strony państwa polskiego. pomoc medyczną. 28). W świetle złoŜonych ankieterom deklaracji badani generalnie pozytywnie oceniają ośrodek. zaś w najmniejszym stopniu uchodźcy „rosyjscy” (19. Ci ostatni względnie najczęściej podkreślają średnią lub złą ocenę funkcjonowania ośrodka. Ŝe są one lepsze (36%. a takŜe wykonujące zawody inteligenckie są względnie najbardziej krytyczne. Obejmuje ona wyŜywienie. Ŝe są one zbliŜone. zaś co dziesiąty nie ma zdania w tej materii. Kategorię.188 Ocena funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców. Ośrodek najlepiej oceniają respondenci starsi. Tabela 6. ponad połowa ma o nim ocenę dobrą. Ze względu na wykształcenie nie ma silnych zaleŜności. Porównanie z warunkami połoŜenia materialnego w kraju pochodzenia przed przyjazdem do Polski nie wypada krytycznie. Ŝe nieraz utracili oni wskutek działań wojennych cały dorobek swego Ŝycia. zaś najbardziej umiarkowane oceny (średnie lub złe) zgłaszają uchodźcy najmłodsi. Typ oceny Zła (negatywna) Ośrodek jest przeciętny Dobra Brak zdania (nie wiem) Odsetek (liczba wskazań) 9.3% (108 osób). Tylko 4% (czyli 8 osób) określiło je jako „dobre”. 37). względnie częściej niŜ inni wskazują na „negatywne” oceny ośrodka. Sam przyjazd do Polski oceniany jest teŜ przez nich jako bardzo drogi.5%.1%. 3. Badani krytycznie oceniają swoje aktualne połoŜenie materialne. Generalna ocena funkcjonowania ośrodka dla uchodźców Lp. Ocena ośrodka jest więc zaskakująco pozytywna. 4. wybrał co piąty respondent (18.2%). naukę . Prawie taki sam odsetek badanych mówi o nich. Ponad co piętnasty respondent nie potrafił wyrazić zdania w tej kwestii 6% (12). w którym obecnie przebywają (Tabela 6).6% (21) Tylko co dziesiąty badany ocenia funkcjonowanie ośrodka dla uchodźców negatywnie.3% (54) 53% (105) 10. ponad jedna czwarta ocenia go w sposób przeciętny (ani dobry. Zdecydowanie pozytywnie oceniają warunki w ośrodku uchodźcy czeczeńscy (71%). w tym jako bardzo złe co siódmy respondent (14. 71). ani zły). właściwie poza jedną. 1.1% (9) 27.9%. 72 osoby). PołoŜenie materialne w ośrodku. a pieniądze w celu jego sfinansowania zostały często poŜyczone od rodziny czy znajomych. Ŝe osoby najlepiej wykształcone.7%. jak i gorsze (37. przebywający u nas z rodziną. tj. 2. ponad jedna trzecia jako przeciętne (35. zakwaterowanie. zaś złe przeszło połowa badanych – 54. 75). tak jak moŜna było się tego spodziewać.

znajdujących się w rejonach upraw owoców i warzyw. Dodatkowe środki są przeznaczane na: zakup Ŝywności zakup ubrania i obuwia zakup środków higienicznych zakup uŜywek potrzeby kulturalne transport przyjemności dla dzieci Odsetek (liczba wskazań) 60% (120) 27. Jest ono jednak uzupełniane przy pomocy innych sposobów. Jest to podstawowe źródło dla kaŜdej osoby (91. otrzymują pomoc na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terenie Polski w wysokości 25 zł dziennie na osobę. Ta ostania liczba jest zapewne zaniŜona. 183). Jest to podstawowy pakiet pomocy ze strony państwa. Ŝe w trakcie pobytu w procedurze uchodźczej legalna praca jest niedozwolona. mogą zwrócić się o jednorazową pomoc na zakup odzieŜy i obuwia. W sezonie ośrodki te wręcz pustoszeją.5%. 4. gdyŜ większość uchodźców pracuje u okolicznych gospodarzy. 15) oraz dorabianie sobie głównie poprzez handel na bazarach. Ŝe handlują równieŜ rzeczami wynoszonymi z ośrodka).189 języka polskiego. 28 osób).5% (9) 4. którzy ze względów medycznych lub szeroko rozumianego bezpieczeństwa nie mogą przebywać w ośrodkach. Tabela 7. pomoc znajomych (7. lub dorywcze prace na budowie czy przy zbiorach owoców i warzyw (w przypadku kobiet praca w barowych kuchniach lub bufecie lub handel Ŝywnością wydawaną w stołówce ośrodka) (9%. 7.5% (53) 9% (18) 5% (10) 4.5% (9) 1.5%. 2. poniewaŜ niektórzy uchodźcy zdają sobie sprawę. pomoc rodziny z kraju lub z zagranicy (12%. Ponadto cudzoziemcy. 312 . 5. 24). którzy nie mają środków finansowych. naukę dzieci w szkołach podstawowych oraz 70 zł pomocy miesięcznej na zakup środków higieny osobistej. 3. Uzupełniany jest on w razie potrzeby innymi zamiennymi formami pomocy. 18)312.5% (55) 26. Przeznaczenie wydatkowania dodatkowych środków finansowych przedstawia Tabela 7. 6. Przeznaczenie uzyskiwanych dodatkowych środków pienięŜnych Lp. gdzie są zatrudniani przez innych uchodźców mających juŜ status i zezwolenie na pobyt (zdarza się jednak. Szczególnie dotyczy to ośrodków w Lininie i Smoszewie. z których do najwaŜniejszych naleŜą: własne oszczędności (14%. Uchodźcy. Państwo pokrywa równieŜ koszty dobrowolnych repatriacji.

. Wyniki w tej tabeli moŜemy interpretować takŜe z perspektywy odczuwanych największych braków w ośrodku.190 8. Ŝe uczęszczają) osoby narodowości „rosyjskiej” i „inni”. w tym przede wszystkim angielskiego) – 38. z których korzysta ponad 40% badanych (44%. Najczęściej zgłaszają potrzebę organizacji kursów językowych (polskiego oraz innych języków. a następnie na ubranie i higienę.3%).5% (53) oraz zajęć dla dzieci – 9. Audyt umiejętności osób ubiegających się o. drobnych przyjemnościach dla dzieci i rozmowach telefonicznych.0% (8).0% (2) oraz kursów wiedzy o Polsce – 1.. Najchętniej wykorzystują ofertę edukacyjną osoby najlepiej wykształcone (58.3%) lub nie posiadających zawodu (42. 88).5% (3) *Procenty nie sumują się do 100%. zajęć sportowych – 26. Dodatkowe pieniądze badani przeznaczają przede wszystkim na swoje bieŜące utrzymanie.5% (19). Osoby z rodzinami (41. który nie jest tani w Warszawie i jej okolicach. Wspominają tylko o uŜywkach (papierosy i alkohol). Ponad połowa badanych (53.9% na tak).8%) wobec osób niepracujących (26. 9.5% (59). kosztach transportu. Ocena oferty edukacyjnej313. lekarstwa rozmowy telefoniczne 4% (8) 1. . 313 Por. kursów zawodowych – 17. s. Badani deklarują jednak znaczne zainteresowanie zwiększeniem oferty edukacyjnej w ośrodku. a najrzadziej narodowości czeczeńskiej. Badani oczekują takŜe zwiększonej liczby organizacji imprez kulturalnych (artystycznych) w ośrodku – 15. Koryś.0% (76 osób). które otrzymała I.8%) wobec osób z wykształceniem podstawowym (44. Do najczęstszych naleŜą kursy języka polskiego. Najczęściej korzystają z kursów (deklarują.0% (30). wyniki na ten temat. sklepu – 1% (2). 107 osób) nie korzysta z Ŝadnych kursów edukacyjnych lub językowych organizowanych w ośrodku. z czego najwięcej na Ŝywność. Innym kierunkiem jest zwiększenie aktywności ośrodka nie tylko na polu kształcenia. Podobnie wygląda to z perspektywy wykonywanego zawodu (70. gdyŜ badani mogli wymienić więcej niŜ jedną kategorię.4%) lub średnim (43.5% (2). potrzebach kulturalnych (kino). wobec osób samotnych (55. lekarstwach. Do rzadziej wymienianych nowych działań w ramach ośrodków naleŜą oczekiwania organizacji stałej pracowni komputerowej – 4.9%). pozostała część badanych deklaruje fakt uczestnictwa w takich przedsięwzięciach.5%. które dotyczą urozmaicenia diety oraz wyglądu..1%). 33-35. kursów komputerowych – 29. Pozostałe dziedziny Ŝycia nie są juŜ tak mocno wskazywane i mówi o nich mniej niŜ 10% respondentów. kursów prawa jazdy – 1.5% (35). kursy innych języków – 4% (8) lub teŜ działania kształceniowe w ośrodku – 2% (4).

Podsumowując.191 Zdecydowanie źle wypadają oceny aktywności organizacji pozarządowych. wykorzystując wyniki badania sondaŜowego. Zakończenie Dla uchodźcy przebywanie w ośrodku pozostaje przede wszystkim okresem czasowego zawieszenia i liminalności. 16) nie otrzymał Ŝadnych sensownych od nich propozycji. Podstawową ich trudnością pozostają warunki finansowe. Dodatkowo dochodzi do tego pragnienie wykorzystania czasu wolnego w oczekiwaniu na decyzję o przyznaniu statusu. które przekładają się na poszukiwanie dodatkowych źródeł zasilania. od przestrzegania porządku do czasu wolnego i rozrywek. . ich oceny dzielą się prawie na połowę – 45% (27) ocenia ich źle.2%. W tym rozdziale zajęliśmy się ogólnym spojrzeniem na ośrodki. 33) jako średnią lub dobrą. a pozostała część (55%. Powinno to być to miejsce przejściowe między domem w kraju rodzinnym. W praktyce dla większości uchodźców ośrodek taki stanowi dopiero jedno z pierwszych miejsc czasowej separacji (choć niektórzy mogli doświadczyć juŜ takim miejsc w innych krajach). a prawie co dziesiąty respondent (9%. Wśród tych. W następnym rozdziale (siódmym) spojrzymy na Ŝycie codzienne ośrodka. którzy skorzystali z pomocy przedstawicieli organizacji pozarządowych (60 osób). 6. 103 osoby) w ogóle nie spotkało się z przejawami takiej aktywności w ośrodku. głównie w zakresie rozwoju nowych umiejętności zawodowych. głównie od strony ich organizacji oraz panujących w nich warunków. Prawie 60% (58. po którym przychodzą następne. a przyszłym domem w kraju przyjmującym lub teŜ potencjalnie moŜliwym realnym powrotem do starego domu. Ale pozostaje on waŜnym miejscem na drodze ich uchodźstwa i integracji w Polsce. które udzielają pomocy osobom oczekującym na nadanie statusu uchodźcy w Polsce.6. funkcjonowanie ośrodków jest generalnie pozytywnie oceniane przez naszych badanych.

duŜa liczba wniosków o status uchodźcy. 24-30. zidentyfikowanych przez jedną z uchodźczyń. s. są kontrolowane przez straŜników. Na rzecz ich wprowadzenia przemawiają jednak względy praktyczne.192 Rozdział VII. reguluje wydawanie posiłków i godziny odwiedzin317. dzięki specjalnym przepustkom. jak np. czy dom? śycie codzienne w ośrodkach dla uchodźców 7. Ŝe bardziej chodzi o sprawowanie dozoru nad uchodźcami niŜ zapewnienie im bezpieczeństwa. czasu wolnego (rekreacji) oraz kontaktów społecznych. wprowadza wspomnianą kontrolę wejść i wyjść. miejsca wspólnych spotkań i rozrywek. a przedłuŜanie pobytu poza ośrodkiem powyŜej 3 dni skutkuje nakazem opuszczenia go i wstrzymaniem P. Określa on prawa i obowiązki pracowników oraz cudzoziemców. Skupimy się w nim na przeŜywaniu przez osoby oczekujących na nadanie statusu uchodźcy ich „codzienności” (prozy Ŝycia)314. 317 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r.316 Zapewnienie bezpieczeństwa ma słuŜyć przede wszystkim przestrzeganie regulaminu ośrodka. 1.. skuteczne zapewnienie dostępu do opieki medycznej i pomocy socjalnej. warunki opuszczenia budynku. Ale naszym zdaniem w wypadku na przykład obozów ulokowanych w Kenii przy granicy somalijskiej jest to w pełni zrozumiałe. choć urzędnicy wskazują na odnotowane niedopuszczalne próby wejścia na teren ośrodków przedstawicieli ambasad krajów pochodzenia uchodźców. Mimo tych incydentów wydaje się jednak. 314 . Mikołajczyk. nr 146.. zapobieŜenie napięciom rasowym. w: Socjologia codzienności. czyli warunków ich pobytu. Dz.. ale co moŜe grozić uchodźcom w Polsce? Dokładnie nie wiadomo.. 7. 316 B.. M. 315 B. Wstęp Ten rozdział jest poświęcony próbie antropologicznego opisu („gęstego opisu”) przebywania w ośrodku dla uchodźców. Kraków 2008. 1425.2.Borowska (red. zakwaterowania i jedzenia. Ograniczenia swobody ich poruszania się oraz moŜliwości wyboru miejsca zamieszkania stanowi do tej pory stały element dyskusji o zasadach ochrony uchodźczej315. Sztompka. poz. Był takŜe przypadek dziennikarzy rosyjskich. 199. s. Oficjalnie wejścia i wyjścia.U. którzy zarejestrowali się jako uchodźcy i mieszkali w ośrodku w celu napisania artykułu na ten temat. s. Wydawnictwo Znak. Boguni . Ośrodek jako instytucja dyscyplinująca (bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu pobytu w ośrodku) Zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom jest jednym z najwaŜniejszych argumentów na rzecz tworzenia specjalnych środków uchodźczych i zakwaterowywania w nich osób znajdujących się w procedurze o nadanie statusu uchodźcy. Ośrodek dla uchodźców – instytucja dyscyplinująca. 194-199. śycie codzienne – temat najnowszej socjologii. Mikołajczyk... schronienie. etnicznym lub religijnym itp. Sztompka. Osoby ubiegające się o . P.). Osoby ubiegające się o .

Jak stwierdził jeden z pracowników Urzędu: Byłem pełen zdumienia jak moŜna wyczyścić pokój.193 wydawania świadczeń318. Niebezpieczne sytuacje w ośrodkach związane są najczęściej z bójkami między przedstawicieli róŜnych narodowości. Obowiązują ustalone godziny posiłków i ograniczenia odwiedzin gości z zewnątrz. zazwyczaj dopiero wtedy. Więc nie dziwcie się panowie. W praktyce kary te stosowane są rzadko.00. to teŜ wynieśli. albo – jak w sytuacji Czeczenów – róŜnych klanów tej samej narodowości. wszczynają bójki lub opuszczają go na więcej niŜ 3 dni bez zezwolenia. Pensjonariuszom nakazuje się dbać o higienę i czystość zajmowanych pomieszczeń. łóŜka Ŝelazne udało im się rozkręcić. Ŝe nie powinno się takich rzeczy robić. W niektórych wypadkach okazują się one uzasadnione (jak np. Regulamin jest do pewnego stopnia wyrazem obaw związanych z pobytem cudzoziemców o nieustalonym statusie prawnym. Wszystko wynieśli. ze wszystkim. pisanie i malowanie na ścianach. zakłócania porządku publicznego i pozostawiania dzieci bez opieki itp. Po to jest regulamin [ pracownik Urzędu]. na 10 dni. najczęściej na tle rywalizacji o kobiety. Do interwencji policji w ośrodkach dochodzi rzadko. wydłubywanie dziur w ścianie. Listy obecności są sprawdzane podczas wydawania kartek Ŝywnościowych. wierzyć się nie chciało. Ze spręŜynami. Najczęściej teŜ nie chodzi o przestępstwa między nimi a obywatelami polskimi. ze trzeba zapisać. które zdarzają się uchodźcom poza ośrodkiem. ale dotyczą raczej sytuacji. . kiedy nie są juŜ obecni pracownicy socjalni. lecz popełniane w ramach tej samej grupy narodowościowej. do których dochodzi zwykle wtedy. po której nie są juŜ wpuszczani. Ŝe istnieje moŜliwość zezwolenia uchodźcy na przebywanie przez pewien czas poza ośrodkiem. Zakazuje się oczywiście spoŜywania napojów alkoholowych i narkotyków. to było coś nieprawdopodobnego. wykorzystywanie ośrodków do handlu ludźmi). o ile ten wcześniej zwróci się o to z prośbą i ją uzasadni. gdy uchodźcy groŜą pracownikom ośrodka. Brak przestrzeganie regulaminu skutkuje nakazem opuszczenia ośrodka i odebraniem świadczeń. ściany i rury doprowadzające wodę. a jeden raz 318 Pamiętać jednak naleŜy. Stałym problemem jest dewastacja wyposaŜenia i urządzeń ośrodka. kradzieŜe wszystkiego. wydania mu przepustki np. bo moŜna go sprzedać. Odnotowano jedno zabójstwo (w ŁomŜy dwóch Rosjan zamordowało Ingusza). Rany Boga! Podłoga tylko została. W większości codziennych przypadków moŜliwość zastosowania regulaminu jest dość ograniczona. Były nawet próby usunięcia kaloryfera. co moŜna sprzedać: klamek do drzwi. obaw przed skutkami picia duŜej ilości alkoholu). rozebrać. w innych – mało adekwatne (jak np. przestrzegać ciszy nocnej i powracać do ośrodka przed godziną 23. choć zdarzają się postępowania o kradzieŜe w supermarketach i pobicia. kontaktów ze ścian czy armatury łazienkowej.

pozostawiania dzieci bez opieki itp. będące znajomymi tych uchodźców. Zazwyczaj jest to skutek pozostawiania dzieci przez ich rodziców bez opieki. dobrze byłoby nie pić. Ŝe w ośrodkach mieszkają osoby nie mające do tego prawa. złamania w wyniku upadku ze schodów. zwłaszcza jeśli chodzi o picie alkoholu: troszeczkę frywolnie.według uchodźców. W praktyce naruszanie wielu przepisów jest tolerowane. a zwłaszcza ich dzieciom. nie kradnie. przemocy domowej. wówczas alkohol i goście (w tym czasami i płci Ŝeńskiej) stanowią często jedyne urozmaicenie monotonnego pobytu w ośrodku. zakaz spoŜywania napojów alkoholowych. ZaleŜy to często od charakteru zatrudnionych ochroniarzy i ich osobistych skłonności do tolerowania rozmaitych zachowań. z których gościny korzystają. podobnie jak czynią to niektórzy studenci w akademikach. Zdarza się teŜ. On się sprawdza jak kaŜdy inny regulamin. więc regulaminy pojawiły się jako konieczność przypomnienia pewnych rzeczy. nie bije. piją w czasie pracy. to nas wzmocni”. w ogóle nie moŜna byłoby nad zjawiskiem panować. Trzeba pewne rzeczy ludziom po prostu powiedzieć. a co za tym idzie – kaŜdy robi to w swoim pokoiku i jest święty spokój [pracownik Urzędu ds. Wielu picie alkoholu toleruje. pobicia kobiet lub dzieci. Przyznają. Po prostu „waletują”. Innym problemem są rozmaite wypadki. ktoś mógł to zauwaŜyć. Ŝe się nie wynosi. ale poniewaŜ jest regulamin. gdy pracownicy socjalni kończą pracę. Bez nich jednak. zdaniem przedstawicieli Urzędu. Zastosowane wobec uchodźców ograniczenia i zakazy mają w Polsce raczej charakter prewencyjny. to jest to robione trochę dyskretniej. wypadki drogowe. . Są to poparzenia. zdaniem pracowników socjalnych (choć nikt tego oficjalnie nie zgłosił). to jest po prostu przypomnienie pewnych zasad. Cudzoziemców]. jakie powinny obowiązywać [pracownik Urzędu]. Na przykład nakaz dbania o czystość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. przynajmniej w określonych godzinach. wynoszenia posiłków ze stołówki. Jak mówią nasze powiedzenia: „Chcącemu nie dzieje się krzywda” lub „Co nas nie zabije. Nasza kiedyś teŜ nie przewidywała.194 wystąpił przypadek uŜycia siły przez uchodźcę wobec pracownika ośrodka (na Bielanach podczas strajku głodowego). przypadki tzw. Kontrola nad uchodźcami wyraźnie słabnie po godzinie 16-tej. Obecnie takie zachowania powodują jednak duŜe zdziwienie Polaków. Ich norma kulturowa jednak zazwyczaj nie przewiduje stałego dozoru nad dziećmi. przytrafiające się uchodźcom. Ŝe regulamin nie jest przestrzegany. na której mieszka bardzo duŜo ludzi. trzeba ich wychowywać: Ośrodek to jest względnie niewielka przestrzeń. W praktyce jest bardzo róŜnie. poniewaŜ sami . W rodzinach czeczeńskich zdarzają się. po prostu przeziębienia i inne choroby będące skutkiem przebywania zimową porą na zewnątrz bez odpowiedniego ubrania itp.

mieszkania i pomocy socjalnej wśród uchodźców – zob. nie ma roboty. Nawet te niedawno odremontowane dość szybko ulegają zniszczeniu. Wręcz nie picie byłoby chyba nienaturalne [pracownik socjalny].195 Pracownicy socjalni myślą o regulaminie. przepis ten oznacza równieŜ zakaz wychodzenia z samego budynku po wyznaczonej godzinie. który jest stałym rytuałem Ŝycia ośrodkowego i po którym od czasu do czasu wywoływane są awantury. Ograniczenia te. gdyŜ w gorące dni w małych. Wprowadzają stosunki paternalistyczne między pensjonariuszami a personelem ośrodka oraz przyczyniają się do ich izolacji od społeczeństwa. To jest ośrodek. s.00: Kiedyś przyszedłem tylko 10 minut po 23. to jednak z drugiej strony nie sprzyjają dobremu samopoczuciu cudzoziemców. a oni zadzwonili po policję i kazali mi czekać na zewnątrz. gdyŜ niektóre są po prostu nieŜyciowe. było zimno. Zakazy są więc łamane. nie wiadomo co ze sobą zrobić. Mikołajczyk. jak na przykład na Siekierkach. w ogóle zapanować nad porządkiem w ośrodku: Te przepisy są absolutnie potrzebne. Bez niego nie moŜna byłoby. B. Latem faktycznie moŜe być to uciąŜliwe.. klatek schodowych. Nie rozumiem tego. 213-218. Spośród wielu ograniczeń uchodźcy najbardziej krytykowali konieczność wracania do ośrodka przed godziną 23. My mamy zapewnić bezpieczeństwo. Osoby ubiegające się o . Nie moŜemy im konfiskować alkoholu [pracownik socjalny]. 319 . zdaniem nawet samych pracowników. Tylko mamy problem z egzekwowaniem tego. takich jak korytarzy. O problemach prawnych realizacji prawa do wyŜywienia. ich zdaniem. To nieludzkie [M. Ŝe jest ci źle. 1 uchodźca z Bangladeszu].F. mogę pracować przez 24 godziny. Ŝeby zdąŜyć na ostatni autobus. Bez niego. podkreślają konieczność jego istnienia. byłoby jednak nienormalnie: Nie ma rodziny.. podobnie jak przedstawiciele Urzędu. które przychodzą na teren ośrodka. Ośrodek dla uchodźców jako schronienie (warunki mieszkaniowe i sanitarne)319 Budynki i pomieszczenia zajmowane przez uchodźców zwykle nie są w najlepszym stanie. Najbardziej dotyczy to alkoholu. W wypadku niektórych ośrodków. choć fakt ich istnienia na pewno ogranicza ewentualne skutki wynikające z ich nieprzestrzegania. bo ani my. choćby w celu spaceru czy posiedzeniu dłuŜej na powietrzu.]. ale po 23. Muszę biec. dusznych pomieszczeniach bez balkonów trudno jest w byłym hotelu robotniczym wytrzymać. 3. 7. Po 30 minutach policja przyjechała i dopiero mnie wpuścili. gdyŜ często dochodzi do dewastacji wspólnych pomieszczeń. ani ochrona nie moŜemy przeszukiwać osób.. TudzieŜ jest robota i trzeba to jakoś uczcić. Dotyczy on równieŜ uchodźców. aczkolwiek wydają się rzeczywiście konieczne.00 i nie chcieli mnie wpuścić. Padał deszcz.00 mnie tu nie wpuszczą [jw. Mam pobyt tolerowany. To jest naturalne. którzy mają juŜ zezwolenie na pobyt tolerowany: Czasami jest trudno wrócić tutaj.

rozrywki. Drzwi do nich często nie mają klamek i zamków: Mało kibli. jedynym sposobem wykonania tej czynności jest uŜycie butelki z wodą. Zlewy zapchane bywają resztkami jedzenia. a rodzice nic im nie mówią [Czeczen]. Ubikacje są w róŜnym stanie. A oni nic. Znajdują się w nich gniazdka elektryczne. Oni to robią specjalnie. na ogół bez desek klozetowych i zalane wodą. Niektórzy z uchodźców przyznają jednak. PrzecieŜ moŜna trochę posprzątać. ani tego placu zabaw. kiedy toalety nie są wyposaŜone w specjalne urządzenia do podmywania. UŜywają. tylko piaskownica i dwie huśtawki. Oni się nie załatwiają jak my. niedopałków. wchodząc zwykle butami na sedesy. 28].Z. Czasami wstydzę się. resztek paluszków i chipsów. Niektórzy z naszych nic nie robią. Plac zabaw dla dzieci to. Ich stan techniczny równieŜ budzi wątpliwości. 321 Prywatni właściciele nastawieni są często na maksymalne wykorzystanie pomieszczeń poprzez zakwaterowanie jak największej liczby uchodźców (za którymi idą pieniądze). W niektórych ośrodkach brak jest sali telewizyjnej (telewizor jest na korytarzu. Nierzadko zarówno pokoje. ani łazienek. 1] 321. Ŝe sami nieraz się do tego przyczyniają: Niektórzy ludzie nie respektują tutejszych praw. Ŝeby zepsuć. to juŜ są kolejne. źle uŜywają telewizora. Ŝe to wina samych uchodźców. szafy. tj. który cieszy się jak coś zepsuje. jak i sanitariaty wymagają remontu: Wszystko tu jest stare. nawet dzieci wyrzucają tu śmieci. Chciałoby się mieszkać jak w mieszkaniu. ale tu jest obóz [M. WyposaŜone są w podstawowe sprzęty. jednak są zdania. jak w ośrodku Wołominie. łóŜka. Standard pokojów zajmowanych przez uchodźców moŜna porównać do warunków panujących w tanich hotelach. Codziennie nie ma ciepłej wody albo nie ma ciśnienia [uchodźca z Mozambiku]. stoły i krzesła. sportowych czy oświatowych. .O. prysznice i aneksy kuchenne. Ŝe jestem Czeczenem. nawet jeśli są regularnie sprzątane. Toalety. bo od razu wszystko niszczą. jak się tu mieszka. za które Ŝaden uchodźca osobiście nie odpowiada. To jest naród. W Wołominie twierdzili: W ogóle nie opłaca się nic odnawiać. Niewiele lepiej bywa na korytarzach i w salach telewizyjnych. pomieszczeń do odpoczynku. Pracownicy ośrodków to potwierdzają. Ŝeby tu był porządek. 320 Muzułmanie oddają mocz w pozycji kucznej. Łazienki non stop zalane. Sprawia to. gdyŜ nie są dostosowane do muzułmańskich tradycji higienicznych320. a zimą są ogrzewane. Ŝe z utrzymaniem w nich czystości są kłopoty. aniŜeli na udostępnianie ich pensjonariuszom w celach kulturalnych. Pełno jest papierów. które nie jest ich domem. Albo: W łazienkach syf. czy uprawiania sportu. W ten sposób trudno jednak uniknąć zalania wodą ubikacji. znajdują się w większości ośrodków na korytarzach i są one przeznaczone do uŜytkowania dla duŜej liczby osób. Wykładziny są najczęściej zniszczone. lodówkę. kiła i mogiła. Mieszkańcy ośrodków stale się zmieniają i wielu spośród nich nie ma poczucia potrzeby dbania o miejsce. jak w ośrodku na Siekierkach). źle uŜywają lampy. Sodoma i Gomora [D. Te huśtawki. Poza tym. jak juŜ pisaliśmy. Źle uŜywają łazienki.196 świetlic i placów zabaw.

ale nie moŜe znaleźć mieszkania. Poza tym przechowywana jest w nich Ŝywność. łącznie z workami ziemniaków. We wszystkich pokojach uchodźców jest teŜ jakiś sprzęt elektroniczny. Niekiedy na ścianie wisi rysunek czołgu. Co mi się podoba co nie. jest bardzo brudno po prostu warunki sanitarne i higieniczne nie do przyjęcia [WF2 – B2] W niektórych pokojach. podkreślające religijność i przynaleŜność kulturową jego mieszkańców. . Dwóch pozostałych to znajomi Pakistańczycy. dlatego mieszka tutaj. Przykładowe urządzenie duŜego pokoju zamieszkałego przez rodzinę czeczeńską wygląda w ten sposób: na środku zawieszona jest kotara. jak wspomnieliśmy wyŜej. Najlepiej prezentują się pomieszczenia zamieszkałe przez rodziny czeczeńskie. kawę i cukier. w drugiej stoją łóŜka dla dzieci. W najgorszym stanie są te. Tego typu pokoje zajmowane przez rodziny mają do pewnego stopnia charakter indywidualny i mimo ubóstwa są zadbane i sprawiają przyjemne wraŜenie. MoŜna w nich dostrzec próbę udomowienia pomieszczenia w ośrodku. które są zajmowane przez samotnych męŜczyzn.197 zazwyczaj jednak juŜ stare i mocno zniszczone. ale tylko ja jestem tu legalnie. obok pokoje. Jeden to mój kuzyn. ale na ogół nie ma ich zbyt duŜo. Stoi teŜ mała szafka z telewizorem oraz stolik z nieodłącznym czajnikiem elektrycznym. dokumenty oraz jedzenie: herbatę. a przede wszystkim telewizor i telefon komórkowy. Ŝe posiłki są spoŜywane zazwyczaj w pokojach i zawsze są widoczne tego ślady. To jest takie dwa piętra. ja mówię jasno. Poza nimi mogą posiadać jeszcze własne urządzenia audiowizualne. Dostał pobyt tolerowany i powinien stąd odejść tydzień temu. Jak mówi jeden z uchodźców: Bo tam nie ma Ŝadnych warunków. mogą mieszkać osoby nie mające prawa do takich świadczeń. co dodatkowo utrudnia warunki zamieszkania: Mieszkamy we czwórkę w tym pokoju. w jednej pod oknem znajduje się tapczan rodziców. Oficjalnie mieszkam sam [uchodźca z Bangladeszu]. zwłaszcza jeśli pochodzą z róŜnych krajów. Uchodźcy mają ponadto pościel i komplet naczyń. Poza tym są w nich dzieci. Ŝeby Ŝyć normalnie. W części dla rodziców stoją potrójne zniszczone szafy. Najczęściej po jednym misiu lub lalce. która dzieli go na dwie części. Urządzenie i wystrój pokojów zajmowanych przez uchodźców znacząco się niekiedy róŜnią. jeden długi korytarz. dostrzec więc moŜna szereg rzeczy naleŜących do ich wyposaŜenia. pomieszczenia. W części dziecięcej mogą znajdować się jakieś zabawki. Na podłodze leŜy wytarty dywanik w czerwone wzory. WyposaŜane są one w pewne elementy ozdobne wystroju świadczące o pewnych upodobaniach estetycznych. Cechą wspólną pokojów zamieszkanych przez rodziny jest miedzy innymi fakt. gdzie domownicy trzymają ubrania.

W kaŜdym mieszkaniu był stół przeznaczony specjalnie do spoŜywania posiłków. zaraz przy wejściu. W mieszkaniu czwrtym najmłodsze pokolenie weszło juŜ w okres dojrzewania. Radosław Włodkowski (studenci Instytutu Socjologii UW) Mieszkania uchodźców PoŜywianie się. Na stole zwykle stały ozdobne wazoniki z kwiatkami. aneksów kuchennych. W mieszkaniu trzecim ujrzeliśmy leŜący w kącie. Poza łóŜkami znajduje się tam zwykle mały stolik. Tego typu wystrój jest raczej typowy dla większości pokoi (patrz: „Mieszkania uchodźców”). zakupioną w Polsce ze środków własnych. a takŜe laurkę zawierającą wycięte z papieru serce oraz rosyjski napis: „Dla mamy i taty!!!”. znaleźliśmy jedynie zabawkę Hula-hop. sól. makaron. . Kojce uchodźcy otrzymali od ośrodka. mimo obecności trójki dzieci. SpoŜywanie posiłków. wózek natomiast został zakupiony ze środków własnych. co kulturowe. zwykle wspólne. matka karmiła dziecko z butelki. duŜy worek ziemniaków. W drugim mieszkaniu znaleźliśmy plastikowy samochód. To rytuał. jest niezbywalną częścią dnia. breloczek. Wszystkie ww. gumową lalkę Teletubisia i foremki do zabawy w piaskownicy. To zwalniało mieszkańców z potrzeby samodzielnego przygotowywania „większych” posiłków. W mieszkaniu piątym natomiast. jedzenie i inne szpargały. wieŜę wykonaną z papieru. W mieszkaniach 1 i 2 odnaleźliśmy teŜ kojce. poniewaŜ główne posiłki były przygotowywane w stołówce. Mieszkanie drugie odwiedzaliśmy akurat w trakcie spoŜywania przez rodzinę posiłku. Dzieci i ich wyposaŜenie. W pierwszym mieszkaniu były to pluszowe misie. oraz szafa na ubrania. takie jak: cukier. Na ścianach są zawieszone zdjęcia modelek wycięte z reklam kosmetyków z kolorowych gazet. olej. Elementy wyposaŜenia związane z wychowywaniem dzieci udało nam się zaobserwować w trzech z badanych mieszkań. których na widocznej na zdjęciu półce naliczyliśmy 13. jeśli ktoś chciałby przygotować sobie jedzenie indywidualnie. W tym mieszkaniu uchwyciliśmy takŜe zawartość szafy z jedzeniem. co biologiczne. W mieszkaniu poza ośrodkiem występowała normalna kuchnia. majonez i przyprawy. W trzecim natomiast były to 2 piłki. We wszystkich trzech przypadkach zaobserwowaliśmy występowanie obiektów słuŜących do zabawy. która jest skromna – znajdują się w niej jedynie podstawowe produkty Ŝywnościowe. Wszystkie badane przez nas mieszkania wyposaŜone były w czajniki bezprzewodowe. W badanych przez nas mieszkaniach w ośrodku dla uchodźców w Dębaku nie było tzw. konserwy. a takŜe w mieszkaniu 1 – wózek dziecięcy. gumowa piłka oraz zielony samochodzik. lekarstwa. na którym moŜna znaleźć wszystko (jedzenie. który jest syntezą tego. W mieszkaniu 3 odnaleźliśmy wykonane przez syna uchodźców dwa opracowane róŜnorodnymi technikami obrazki. z tym. jak równieŜ znaczną ilość.198 Inaczej wyglądają małe pokoiki zajmowane przez dwóch do czterech młodych męŜczyzn. przedmioty były własnością uchodźców. W Ŝadnym natomiast (prócz mieszkania w Pruszkowie) nie znaleźliśmy lodówki na prywatny uŜytek (kilka publicznych lodówek mieściło się w „kuchenkach” na korytarzach). a sama spoŜywała zupę z kawałkami chleba. Dostępne były teŜ specjalne pomieszczenia z kuchenkami. jednak znaleźliśmy w nim jeszcze zestaw lalek Barbie. dziecięcy zestaw do kręgli oraz kolekcja lalek. Z tego teŜ powodu w kaŜdym mieszkaniu zawsze znajdują się miejsca przeznaczone specjalnie do tego celu. taśmę klejącą itp. kasza. Emil Tomczuk.).

Wymieniona wyŜej papierowa wieŜa stanowi natomiast nawiązanie do czeczeńskiego folkloru. iŜ młodsze pokolenie nie było zainteresowane zbytnio czeczeńską kulturą. niemniej kwiaty w wazonie. które duŜą część Ŝycia spędziły w Polsce i dąŜą do jak najpełniejszego zintegrowania się ze swymi rówieśnikami ze szkół. które mają na celu poprawienie ich estetyki. były równieŜ zawieszone na ścianie w mieszkaniu 3. poniewaŜ wszystkim mieszkańcom się podoba. Brak jakichkolwiek ozdób w tym mieszkaniu był spowodowany zarówno zupełnym brakiem funduszy rodzin tam mieszkających. Ciekawe w tym miejscu było to. Bardzo czytelnie przedstawia to kontrast między „sentymentem” starszego pokolenia matki. jak i tym. Poza tym w mieszkaniu 3 funkcję ozdobną pełniły takŜe inne wykonane przez chłopca przedmioty: laurki oraz charakterystyczna dla kultury Czeczenów wieŜa kamienna. było to jedyne mieszkanie. ZauwaŜyliśmy jedynie obraz (jak się dowiedzieliśmy wisiał on na ścianie jeszcze przed wprowadzeniem się tam uchodźców) przedstawiający typową scenkę „Jelenia na rykowisku”. Ŝe poczują się „jak u siebie w domu”. W badanych przez nas mieszkaniach nie udało nam się zaobserwować wielu elementów religijnych. W dwóch mieszkaniach przyozdobione były juŜ same wejścia. czyli mieszkanie poza ośrodkiem dla uchodźców. W mieszkaniu 2 elementy ozdobne ograniczały się do wianka ze sztucznych kwiatów załoŜonego na uchwyty od okien. rysunki. zakorzenionym w kulturze czeczeńskiej. W badanych przez nas mieszkaniach uchodźców znaleźliśmy bardzo wiele takich indywidualnych modyfikacji i dodatków. tu zrobiona z papieru. Elementy ozdobne wystroju. Uwagę zwracał zwłaszcza plakat przedstawiający czeczeński zespół pieśni i tańca „MUZAKAEV”. TakŜe mapa świata zawieszona nad łóŜkiem łączy w sobie funkcje ozdobne oraz edukacyjne. Ŝe bardzo się mieszkańcom podobają i w ich mniemaniu upiększają pokój świadczy fakt. będące tym razem samodzielną ozdobą. co sprawiłoby. plakaty. Religijność. jednak została na dłuŜej. W mieszkaniu tym odnaleźliśmy równieŜ rower. wymienionych juŜ kwiatów na stole oraz maskotki i fotografii przyczepionych do szafy. Mieszkanie 4 miało najwięcej ozdób z wszystkich przez nas przebadanych.199 Wykorzystanie języka rosyjskiego oraz cyrylicy wskazuje na fakt nie porozumiewania się w obrębie rodziny językiem polskim. Nad drzwiami mieszkania 4 wisi natomiast firanka z falbankami. co z kolei związane jest ze słabą jego znajomością u rodziców (syn w omawianej rodzinie zna język polski na poziomie umoŜliwiającym komunikację). otoczona sznurem lampek choinkowych. w którym znajdowały się oryginalne przedmioty przywiezione z Czeczenii. jaką jest niewątpliwie przymusowe przesiedlenie do innego kraju. stały na stole i w innych mieszkaniach. było praktycznie pozbawione ozdób. ludzie starają się upiększyć swe miejsce zamieszkania. Kwiaty doniczkowe znaleźliśmy jedynie w mieszkaniu 4. co widać na przykładzie przyklejonych przez nie plakatów z wizerunkami amerykańskich gwiazd. W mieszkaniu 1 główną ozdobą była makatka z cytatem z Koranu (która miała równieŜ swe znaczenie religijne). Mieszkanie 5. RównieŜ rysunek przedstawiający górski krajobraz z typowymi dla czeczeńskiej kultury kamiennymi wieŜami był wyjątkowy na tle innych ozdób. Córki bardzo szybko odnalazły się w komercyjnej kulturze Zachodu. Lampki choinkowe. a młodego pokolenia córek. W mieszkaniu 3 była to bibułowo-papierowa ozdoba wykonana przez mieszkającego tam chłopca z okazji (jak nam zostało powiedziane) nowego roku. O tym. zdjęcia wycięte z gazet. Oprócz wymienionego wcześniej wejścia z firanami. który słuŜy synowi uchodźców do przemieszczania się po okolicy ośrodka. zostały one specjalnie z tego powodu włączone przez chłopca. co widać na zdjęciu. Odnaleźliśmy jedynie własnoręcznie wykonaną makatkę wiszącą na ścianie mieszkania 1 oraz wydrukowane kalendarze modlitw w mieszkaniach 2 . jak juŜ pisaliśmy. WyŜej wymienione elementy czeczeńskie były zawieszone przez matkę. Co bardzo interesujące. znajdowały się tam róŜnego rodzaju ozdoby ścienne: fotografie. Ŝe rodziny nie wiąŜą z nim swojej przyszłości i zamierzają się z niego w najbliŜszym czasie wyprowadzić. Ŝe gdy przybyliśmy. dodać coś. Nawet w trudnej sytuacji.

Jednocześnie wszystkie badane przez nas rodziny deklarowały wyznawanie islamu. którego pudełko widoczne jest na zdjęciu. a w 1 i 3 były równieŜ odtwarzacze DVD/DIVX (pudełko po takim odtwarzaczu widać na zdjęciu). W rozmowach z nimi nie udało nam się jednak tego potwierdzić. które zaobserwowaliśmy w badanych przez nas mieszkaniach. Pośród przedmiotów. Sprzęt elektroniczny. W dwóch lokalach w ośrodku zaobserwowaliśmy duŜą liczbę środków czyszczących. Ŝe w badanych przez nas mieszkaniach pojawialiśmy się bez wcześniejszego uprzedzenia. co zdawać by się mogło w miarę oczywistą inwestycją w wykształcenie dzieci. Stanowi ono część dokumentacji. Rodzina ta. Zastanawia fakt. W przypadku gdy u uchodźców starszych posiadanie telefonu komórkowego wynika z praktycznej potrzeby. Ŝe badani przez nas uchodźcy starają się jak najbardziej uwidocznić swoje umiłowanie czystości – dla władz ośrodka bądź swoich rodaków. Ŝe w Ŝadnym mieszkaniu nie było komputera. SłuŜy przede wszystkim rozrywce i komunikowaniu się. planuje przeprowadzić się do Niemiec. Drugim istotnym elementem są wiszące na ścianie mieszkania kartki z tłumaczeniami słów z niemieckiego na rosyjski. Im dłuŜej przebywa się w ośrodku. Pierwszym z nich jest zdjęcie zabitego w Czeczenii brata znajomej obu rodzin. znaleźliśmy jedynie jeden przypadek występowania tradycyjnego stroju przywiezionego z Czeczenii. które od początku były jej punktem docelowym.200 oraz 3. Ponadto fakt posiadania telewizora i odtwarzacza świadczy o względnym powodzeniu danej rodziny i dodaje prestiŜu w oczach innych. Mieszkanie 4 było wyposaŜone w wieŜę stereo. dlatego moŜemy przedstawić jedynie fotografie jednej całej rodziny i najstarszej przedstawicielki drugiej rodziny mieszkających w Pruszkowie. nie kosztują więcej niŜ telewizor czy odtwarzacz DVD. ustawionych na. które mogą być ciekawe z punktu widzenia celu naszego badania. W kaŜdej rodzinie przez nas odwiedzonej był co najmniej jeden telefon komórkowy. Inne. która otrzymała juŜ status uchodźców. posiadających dość duŜą ilość wolnego czasu do zagospodarowania. szafkach. Doskwierają one szczególnie rodzinom z . mogliśmy ocenić stan ich utrzymania bez ryzyka błędu spowodowanego przygotowaniem ich mieszkańców na naszą wizytę. We wszystkich przypadkach były one utrzymane w czystości (rozumianej jako brak zabrudzeń typu kurz. Dla uchodźców z ośrodka w Dębaku. gdy uchodźcy poszukują pracy bądź pracują nielegalnie w róŜnych miejscach. szczególnie Ŝe obecnie najprostsze modele komputerów stacjonarnych. są świadectwem ich sytuacji materialnej oraz statusu społecznego. na kartę. jaką przywiozła ona do Polski i planuje wykorzystać w procesie ubiegania się o status uchodźcy. TakŜe dzieci uchodźców posiadają telefony komórkowe. w kolejnym natomiast znajdowały się one na dobrze wyeksponowanej półce. W trzech mieszkaniach znajdowały się prywatne telewizory uchodźców. tym bardziej warunki w nim panujące stają się uciąŜliwe. Na fotografiach widać ładowarki do komórek oraz pudełko po telefonie marki SAGEM w mieszkaniu 3 oraz komórkę jednej z dziewczynek z mieszkania 4. Niestety Ŝadna z rodzin mieszkających w ośrodku nie zgodziła się na zrobienie im zdjęć. W tymŜe mieszkaniu odnaleźliśmy teŜ kolejne elementy. nadających się do podstawowych prac. czyli tzw. do których uczęszczają. Są to telefony w systemie pre-paid. Wszyscy badani przez nas uchodźcy ubrani byli zgodnie z europejskimi normami. słuŜące do nauki pierwszego z tych języków. Dzięki temu. telewizory i odtwarzacze DVD stają się jedną z głównych rozrywek. MoŜe to wskazywać.). Jest to szczególnie waŜne w przypadku. którzy takich dóbr nie posiadają. Telefony komórkowe stały się obecnie podstawą dla skutecznej komunikacji. Uchodźcy z tego mieszkania posiadali równieŜ aparat cyfrowy marki OLYMPUS. w jakich przebywają uchodźcy. plamy itp. to u dzieci bierze się ono raczej z potrzeby dorównania swym kolegom w szkołach. stanowiących zastane wyposaŜenie. Warunki mieszkaniowe.

dzieciaki wrzeszczą. [WF – Afryka1] Uchodźcy próbują Ŝyć w warunkach. Choć mamy własny pokój to nie ma tej prywatności. [Czeczenka]. to jest niedobrze Ŝyć w środku? CóŜ. jak dzielą kuchnię i łazienkę. Nic więc dziwnego. które mają problemy ze zdrowiem. Nie mam domu. Nie wszyscy jednak mogą to uczynić. Ŝe w ośrodkach lepiej sprawdzają się rozwiązania w postaci określonych jednostek mieszkalnych. braku własności i codzienne wynikające z tego powodu niewygody: W tym ośrodku jest po prostu zbyt wielu ludzi. wspólna jadłodajnia. Szczególnie potrzeba podkreślić w niej rolę kobiet. jeden telewizor który zawsze głośno ktoś coś patrzy to nie do pomyślenia [WF2 – Kurdystan] (patrz: „Warunki Ŝycia w ośrodku”) . A tam nie ma Ŝadnej prywatności. z róŜnych obszarów kulturowych przybywają do ośrodka. Wyobraź to sobie. myślę. które dobrze się znają. a to nie jest dobre.o sposobie w jaki ludzi Ŝyją ze sobą. Ŝe to tak nie moŜna i Ŝe do tego jest toaleta a on następnego dnia przychodzi i robi to samo. A to tylko przykład. Warunki Ŝycia w ośrodku: No i jak w tym ośrodku? Jak oceniasz Ŝycie w ośrodku? Warunki nie są na lepsze. Jest to teŜ problem postrzegania i waloryzacji takich przestrzeni w róŜnych kulturach i systemach społeczno-gospodarczych w krajach. jak Cię tam traktowali? Jakie były relacje pomiędzy ludźmi w ośrodku? Relacje były ok.. Wszyscy wrzeszczą. NiezaleŜnie od tego jak bardzo będzie się utrzymywało czystość w jakimś miejscu. Podobnie jest. toaleta. na dłuŜszą metę źle znoszą sytuację zatłoczenia. Trudno im jest podjąć poza tym jakąkolwiek współpracę ze sobą w tej kwestii. łazienki. nie mam niczego. Jak mówisz pierwszy raz człowiekowi. o którą się nie dba. jakie im stworzono. Ale mówimy teraz o zachowaniu . Bo wspólna łazienka. Dlaczego dla osób.. zwłaszcza gdy pochodzą z róŜnych krajów. jeśli chodzi o przestrzeń wspólną uŜytkowaną przez bardzo wiele osób (korytarze. starając się jednocześnie na własną rękę je poprawić. nie mają tego samego pojęcia "higieny".. którzy przyzwyczajeni byli do spartańskich warunków. Ok. którzy generalnie przewaŜają wśród uchodźców. Ŝe oszaleję.Jak moŜna myć w kuchni twarz i pluć do zlewu? To są problemy tego typu. jak o dobro własne. place zabaw). gdyŜ moŜliwe jest to tylko przy pewnej współpracy wszystkich mieszkańców danej przestrzeni. Taka współpraca i odpowiedzialność najlepiej realizuje się w rodzinie. Samotni młodzi męŜczyźni. I to jest problem. ale nawet ci z uchodźców. kuchnie. z których się wywodzą. tylko myślę. Nie we wszystkich normy nakazują o nie dbać. Siedzę 6 miesięcy i nic.. Szczególnie dla osób chorych. Często przestrzeń wspólna to przestrzeń niczyja. które zapewniają uŜytkowanie kuchni i łazienek przez niewielką grupę osób. . często nie są do tego przygotowani. ludzie z róŜnych miejsc. śeby podać przykład .201 dziećmi. ludzie tam ciągle zachowują się w sposób nie akceptowalny.

W sytuacji monotonii Ŝycia ośrodkowego jest on jedynym urozmaiceniem w Ŝyciu jego pensjonariuszy. G. Oficyna Naukowa. Dlatego jedzenie bywa dla wielu ludzi przebywających za granicą. 7. M. niŜ tkwić w lesie. sprzęt elektroniczny) będące moŜe zapowiedzią przyszłej integracji. Sprzęt elektroniczny. Po drugie. Stanowisko ich moŜna streścić w następujących słowach: Ostatecznie daje się tu Ŝyć. Warszawa 2006. jeśli to będzie w mieście. Ułatwiają teŜ załatwianie róŜnych rzeczy w Polsce i podjęcie pracy. Na koniec tej części naleŜy zauwaŜyć. nawet jeśli są tam dobre warunki [Gwinejczyk]. Bucholc. rysunki czy plakaty nawiązujące do kultury i historii kraju pochodzenia). którymi mieszkańcy ośrodków próbują udomowić swoje pokoje zostały wykonane przez nich najczęściej własnoręcznie. Większość ludzi jest bowiem mało 322 Zob. M. Telefony komórkowe zapewniają zaś łączność zarówno z członkami rodzin rozproszonymi w Polsce po róŜnych ośrodkach. Warszawa 2007. Poza tym są takŜe ozdoby. kieruje nim kultura. która określa nie tylko. . byleby dostać szybko status i rozpocząć nowe Ŝycie. Ośrodek dla uchodźców jako schronienie (jedzenie i zwyczaje Ŝywieniowe) Człowiek moŜe teoretycznie jeść prawie wszystko co jadalne. ale jeśli tylko moŜe wybierać. w: tenŜe. ale takŜe. do których się juŜ przyzwyczaił. to nie zadawala się jakimkolwiek jedzeniem. Ŝe z jednej strony uchodźcy pytani o warunki mieszkaniowe w ośrodkach potrafią na nie bardzo narzekać. s. przeł. PIW. w odmiennym kręgu kulturowym. który moŜna by uznać w naszych warunkach za element luksusowy. Most i drzwi. przeł. s. jeśli musimy juŜ tu długo przebywać. to lepiej. Obserwując sposoby. w jaki uchodźcy próbują udomowić zajmowane przez siebie pomieszczenia. z drugiej – wpisywania się zwłaszcza przez młode pokolenie do szerszej kultury zachodniej (plakaty zespołów muzycznych. jakie poŜywienie jest „czyste”. skorzystanie z rozrywek i nawiązanie kontaktów z róŜnymi ludźmi. M. Wybór esejów. 272-282. Czystość i zmaza.202 W pomieszczeniach uchodźców trudno doszukać się zbytku. kiedy i w jaki sposób naleŜy je spoŜywać322. „zdrowe” i dozwolone. Simmel. skąd trudno się gdziekolwiek wydostać. jednym z powaŜniejszych problemów adaptacyjnych. który posiadają. Socjologia posiłku – rola społecznej organizacji jedzenia. moŜna dostrzec z jednej strony chęć manifestacji swojej przynaleŜności kulturowej (obiekty związane z kultem religijnym lub fotografie. gdzie jest szansa na znalezienie pracy. Łukasiewicz. 75-76. Wybiera te potrawy. zabawki dla dzieci. Są więc jedną z najpotrzebniejszych rzeczy w Ŝyciu uchodźców. Douglas. z drugiej jednak widoczna jest tendencja do ich bagatelizacji. naleŜy do najtańszych z moŜliwych i kupowany jest na rynku wtórnym. 4. jak i przebywającymi w innych krajach.

bo są chorzy. a ich dzieci głodują. Uchodźcy niezaleŜnie od kraju pochodzenia ujawniają silną tęsknotę za potrawami. co prawda.. chleb b/o. Wywołuje to z kolei protesty Białorusinów i Ukraińców. herbata 250 ml). Ŝe w kaŜdym mięsie podawanym w Polsce moŜe być wieprzowina i co więcej – często mają rację. I nie chodzi tylko o produkty. zwłaszcza jeśli nie są w stanie dokupić sobie dodatkowego jedzenia323. 323 . Ŝe nie będą. jabłko 1 szt. surówka z marchwi i czosnku 100 g. chleb b/o. masło 20 g. bo coś tam.. udko pieczone z kurczaka 1 szt. w jaki to zrobiono i podano. pod względem ilości kalorii. 324 O przestrzeganiu zasad rytualnego uboju zwierząt równie istotnego dla bardziej ortodoksyjnych muzułmanów czy nie podawaniu wołowiny dla hindusów nikt juŜ nie pomyślał. Większość uchodźców... ale takŜe sposób. poza Białorusinami i Ukraińcami. Nie odbiegają one. szkołach z internatem. no to musimy i prawosławnych [pracownik socjalny].203 podatna na zmianę swoich przyzwyczajeń Ŝywieniowych. Niektórzy tłumaczyli nam się. sałatka rybna 1 szt. Ale dorośli męŜczyźni niekiedy faktycznie mogą się nie czuć nim usatysfakcjonowani. Ŝe schudło bardzo od przyjazdu. To pytanie było jednak dla niektórych bardzo ingerujące. aby się na niego przygotować. czy będziesz zachowywał Ramadan?” Co trzeba było zrobić. kompot jabłkowy 300 ml). i jedzenie zapewniane im w ośrodkach jest jednym z najczęstszych powodów do narzekań. bułka 1 szt. obiad (rosół z makaronem 400 ml. gdyŜ zmuszało do wypytywania uchodźców nie tylko o religię. Personel przygotowujący jedzenie dla uchodźców ma obowiązek respektowania zakazów religijnych wobec niektórych potraw (w praktyce ograniczony tylko do nie podawania wieprzowiny muzułmanom324). co jednak nie było zadaniem łatwym. jakość i małe urozmaicenie posiłków. W ośrodku na Siekierkach pracownicy socjalni próbowali czasami wychodzić naprzeciw niektórym Ŝyczeniom wynikającym z postów czy świąt religijnych. do których przyzwyczaili się w okresie dzieciństwa. kolacja (chleb b/o. dŜem truskawkowy 25 g). kakao 250 ml. stołówkach akademickich lub pracowniczych. węglowodanów i witamin od posiłków podawanych w wielu innych podobnych miejscach zbiorowego Ŝywienia w Polsce. masło 20 g. Tak samo wobec prawosławnych utrzymujących post przed BoŜym Narodzeniem i Wielkanocą.. dŜem wiśniowy 25 g. jak w szpitalach. z jakich są przygotowywane. Bo jak uznajemy posty muzułmanów. wafelek 1 szt. którzy bez niej nie wyobraŜają sobie pełnowartościowego obiadu. ziemniak 250 g. SkarŜą się teŜ na ilość. Przykładowy dzienny jadłospis w ośrodku w Wołominie: śniadanie (mleko 250 ml. Wielu z nich twierdzi. ale i stopień jej praktykowania: Odpytywaliśmy wszystkich po kolei: „Przepraszam. Muzułmanie zaś i tak podejrzewają. Dla ułatwienia sobie zadania nie podaje się więc wieprzowiny w ogóle.. jogurt 1 szt. nie lubi polskich zup i ziemniaków podawanych za kaŜdym razem do drugiego dania.

Ŝe jedzenie w ośrodku jest nie tylko w ich subiektywnym odczuciu. sera. A mama właśnie daje jedzenie z miłością i sercem [M. to kaŜdy ci powie. piątek: ogórkowa i ryba w cieście itd. którymi dysponują. Niekiedy próbują dostosować do gustu uchodźców równieŜ ciepłe posiłki: Naleśniki z serem białym nie szły. bo jest bardzo brudne. Kurczaki u nas Ŝyją naturalnie [Kameruńczyk]. Ŝe nie podoba mu się pobyt tutaj [J. „nieczyste”. Ŝe jedzenie tutaj jest pełne chemii. który polega zazwyczaj na całkowitym odmawianiu przyjmowania posiłków. I tak bez końca. Powszechnie przez uchodźców lubiana kucharka na Siekierkach nazywana przez nich „mamą” sprawia. Nasze jedzenie jest naturalne. Jest piątek. to czasami jest dobre. wiesz. czwartek: jarzynowa i indyk panierowany. Większość jednak imigrantów z trudnością akceptuje zmianę swoich zwyczajów Ŝywieniowych. urozmaicać posiłki głównie poprzez dodawanie zamkniętych porcji dŜemu. np. „monotonne” czy „nienaturalne” lub „mało konkretne”: Czeczeńskie jedzenie jest duŜo lepsze.O. Nie spostrzega przy tym swoich przyzwyczajeń w kontekście kultury. miodu. która je podaje. Ŝe będzie kurczak i zupa. bo potem mnie Ŝołądek boli. jak wyraził to jeden z Somalijczyków: Nie lubimy tego miejsca. Nie mam Ŝadnych zaŜaleń. Nie mogę jeść tego jedzenia. Według pracowników odpowiedzialnych za wyŜywienie. Ŝe protesty są słabsze: KaŜde jedzenie jest dobre. Nie toleruję tego jedzenia. które było wczoraj. Jeśli chodzi o jedzenie. Ŝe mieszkają tu ludzie z róŜnych krajów i nie mogą kucharze robić dla kaŜdego coś innego. Tu nie moŜna jeść. Jedzenie to ciągle to samo. jako takim. jeśli jest dawane z miłością i sercem. starają się oni w ramach środków. ale obiektywnie. to są oni z niego zadowoleni. jest niesmaczne [Czeczen]. 325 .204 Czasami najbardziej chodziło o pewne cechy sensoryczne podawanych potraw. to się wycofywało i z jabłkami serwowało. Zdaniem pracowników socjalnych podejmowane próby rozwiązania problemów Ŝywieniowych zgodnie z preferencjami uchodźców nie powiodły się zarówno ze względu na W rzeczywistości przynajmniej główne danie obiadowe jest inne kaŜdego dnia. to kaszę manną im się dawało. bo to dla nich jest jedzenie [kucharka]. To. ale nie smakuje mi to jedzenie [uchodźca z Bangladeszu]. ziemniaki i chleb kaŜdego dnia [Czeczen]. Afryka naleśników nie je. wiesz. A jak się upijesz. lecz zdrowia. Ŝe będzie kurczak i zupa. Ŝe dostaną swoje ulubione potrawy: Wiem. czystości i jakości. Z drugiej strony narzekanie na jedzenie jest w pewnym sensie wyraŜeniem dezaprobaty wobec pobytu w ośrodku. Zaakceptowanie jedzenia zaleŜy teŜ od akceptacji osoby. 22]. Cudzoziemcy polskie potrawy spostrzegają często jako „niezdrowe”. Problem w tym. a czasami nie. Tu w ogóle nie dają owoców [Białorusinka]. będąc przekonanym.O. Jest środa. Zdaniem kucharek dopóki podawane jedzenie nie wywołuje buntu wśród uchodźców. 10]. Niektórzy starają się zrozumieć. Często drugie danie jest podobne do tego. Ale to nie jest problem. Ŝe nie mogą oczekiwać. Tu jak spytasz kogokolwiek. 34]325. Jest wtorek. Ŝe będzie ryba i zupa. to idziesz spać i nie myślisz o tym wszystkim [M. wtorek: krupnik i rolada drobiowa. co gotujecie. gorsze. U was kobiety nie potrafią gotować. takie konkretne bardziej. środa: Ŝurek i krokiety z kapustą. wiesz. „niesmaczne”. jogurtu.K. od razu muszę po nim do łazienki. na Siekierkach: poniedziałek: grochówka i indyk duszony.

B. które zostały utracone w wyniku udziału w O problemach prawnych realizacji „prawa do zdrowia” wśród uchodźców – zob. leczenie ich zostało przerwane albo nie byli w ogóle leczeni. Wśród uchodźców z Czeczenii przebywających w ośrodkach spotyka się niekiedy osoby niepełnosprawne bez ręki. w praktyce zwykle taniej. Afrykanie woleliby mieć w kółko mleko. S. s. „Z obcej ziemi” 2006. 327 Mniejsze lub większe kłopoty ze zdrowiem są typowe dla wielu imigrantów. Mikołajczyk. Bochner. Mimo to w ośrodku na Siekierkach blisko jedna czwarta pensjonariuszy (w tym dzieci) woli z nich korzystać zamiast ze stołówki. s. 207-213. Najczęściej jest to spowodowane tym.205 zbyt wielką róŜnorodność kulturową pensjonariuszy ośrodków. London–New York 1986. Problemy z chorobami psychicznymi będącymi efektem stresu czy teŜ urojenia na temat swojego stanu zdrowia są równie częste jak faktycznie występujące choroby somatyczne. oka lub nogi. bezradności. podobnie jak Pakistańczycy. Niektóre problemy zdrowotne uchodźców mogą teŜ wynikać z przejść podczas podróŜy do Polski. Ośrodek jako schronienie (zachorowalność i problemy ze zdrowiem)326 Z danych Urzędu wynika.. Ekwiwalenty Ŝywnościowy otrzymują dzieci do 7. ale tylko w przypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi. Ŝe cudzoziemcy wcześniej w swoich krajach pochodzenia byli źle leczeni. Ŝe samodzielne wyŜywienie się w Polsce moŜe być duŜo droŜsze. nr 24. MoŜliwe jest otrzymywanie ekwiwalentów pienięŜnych takŜe przez inne osoby. roku Ŝycia i dzieci. Osoby ubiegające się o . 5. Cultural Shock. gdyŜ przekonują się oni. a takŜe zbyt duŜe oczekiwania cudzoziemców: Pomysły były nieziemskie.. Jedne i drugie mogą poza tym występować razem. 15-20. Według psychologów społecznych migranci częściej niŜ niemigranci cierpią na stany lękowe. które chodzą do szkoły.. a później z efektu „szoku kulturowego” będącego rodzajem stresu akulturacyjnego przeŜywanego przez większość imigrantów327. w których uczestniczyli oraz z warunkami. których pobytowi na obczyźnie przez pierwsze lata towarzyszą uczucia samotności. niewytłumaczalne bóle głowy czy choćby częste przeziębienia – J. DuŜa atrakcyjność ekwiwalentów wśród uchodźców jest jednak ograniczona. Psychologiczne aspekty uchodźstwa. Psychological Reactions to Unfamiliar Environmets. psychozy maniakalno-depresyjne czy psychosomatyczne. w jakich Ŝyli. Błogowska. 7. 326 . Ale 9 zł na dzień znacząco ogranicza [pracownik socjalny]. jak i przede wszystkim na zbyt małe środki przeznaczone na wyŜywienie (9 zł na dzień na jednego uchodźcę. a osoby z Kirgistanu marzyły by jeść łososia. Ŝe zachorowalność wśród uchodźców jest dwukrotnie wyŜsza niŜ w tej samej grupie wiekowej i liczbie wśród obywateli polskich. rozpaczy i niezrozumienia lub wrogiego nastawienia ze strony otaczającego ich środowiska. Furnham. A. MoŜe się teŜ wiązać z traumatycznymi wydarzeniami.70 zł). na Siekierkach 7.

angin. Zdaniem pielęgniarek z ośrodka istnieje ogólny problem z przestrzeganiem higieny. np. W kaŜdym ośrodku pobytowym natomiast. Bywały przypadki poronień i ciąŜ wyjątkowo skomplikowanych. DuŜo zaleŜy od faktycznych moŜliwości państw. Rzadko. Lekarz zazwyczaj ma dyŜury 1–2 razy w tygodniu. Spotyka się poza tym uchodźców chorych na cukrzyce. Zdiagnozowano wiele przypadków nerwic sytuacyjnych i depresji. Pobiera się teŜ krew do badania. nadmierna nerwowość. które mają ją realizować. Poza tym wiele kobiet czeczeńskich przebywających w ośrodkach jest w ciąŜy albo ma schorzenia ginekologiczne. Dotyczy to takŜe leczenia stomatologicznego. Na stałe zatrudniona jest pielęgniarka. Inną grupą są wspomniane problemy natury psychologicznej (nadpobudliwość. z którym szpital MSWiA podpisał stosowne umowy. u dzieci nocne moczenie się itp. wstępne badania i ustala się. zapaleń płuc. Oczekiwanie trwa niekiedy do dwóch miesięcy. stosowaniem antykoncepcji i ogólnej profilaktyki zdrowotnej wśród uchodźców. Nie jest jednak powiedziane. gdzie stosuje się tortury. zatruć pokarmowych. który działa na zasadzie lekarza pierwszego kontaktu. wypadku na polu minowym lub pobytu w obozie filtracyjnym. Dostęp do lekarzy specjalistów jest ze względu na ogólną sytuację w polskiej słuŜbie zdrowia utrudniony i na pewno nie natychmiastowy. poparzeń. złamań. jaki zakres ma mieć ta opieka. nadciśnienie. którą zawozi się do analizy do szpitala MSWiA przy Wołoskiej w Warszawie. ospę. . W ośrodkach nie ma jednak zwykle moŜliwości skorzystania z badań ginekologicznych oraz zrobienia badań EKG. jest punkt medyczny. do którego dostęp w Polsce jest wyjątkowo ograniczony. a u dzieci anemie związane z niedoŜywieniem.206 działaniach zbrojnych. nosicieli HIV. Do najczęściej spotykanych chorób naleŜą grzybice skóry. bóle głowy. W Polsce po przybyciu do ośrodka recepcyjnego z kaŜdym z uchodźców przeprowadza się wywiad medyczny. choroby Ŝołądka. jak juŜ wspomnieliśmy. Na miejscu przeprowadza się szczepienia dzieci. dziecko z zespołem Downa czy parę osób wymagających chemioterapii. Udzielenie podstawowej opieki lekarskiej potrzebującym uchodźcom jest obowiązkiem państw sygnatariuszy Konwencji Genewskiej. Wskazują one na potrzebę szkoleń w tym zakresie. ale są wśród pensjonariuszy ośrodków osoby wymagające bardzo kosztownego leczenia. męŜczyzna z bezdechem sennym. stłuczeń i powaŜniejszych skaleczeń.). skręceń. Odnotowuje się teŜ bardzo duŜo alergii. posiadających ukrytą formę gruźlicy. mających problemy laryngologiczne i neurologiczne. zaburzenia snu. dziecko z poraŜeniem mózgowym. przeziębień. Dalsze leczenie moŜliwe jest ewentualnie w szpitalu MSWiA lub w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku. W nagłych wypadkach istnieje moŜliwość wezwania pogotowia ratunkowego. czy dzieci były szczepione.

choć rozmówcy starają się często przekonać słuchającego. Lekarz powiedział męŜowi.207 Do leków uchodźcy mają równieŜ ograniczony dostęp. a oni. czy mnie boli ząb albo Ŝołądek. ale nigdy nie wiadomo. to nie. jakiej ten lekarz jest płci. ale nie są kontrolowani. okazało się zbyt drogie. Na niezadowolenie z lekarza i jego usług mogą wpływać jednak jeszcze inne czynniki o pozamedycznym charakterze. Ŝe jestem zdrowy. zatrudnia tylko jednego lekarza i często jest to męŜczyzna. Muszą natomiast zwracać opakowania po nich. W przypadku badania kobiet czeczeńskich z reguły muszą odbywać się one w towarzystwie jej męŜa. w których mieszka około 200 osób. w jaki sposób je przyjmują. to przyjmuje wszystko. Jak mnie boli głowa. co mu dają. a normy muzułmańskie na takie sytuacje nie pozwalają. gdyŜ jeden pozwoli rozebrać się kobiecie. Przekonywaliśmy się nieraz. Dlaczego on się boi tego napisać? [Czeczenka]. ale i badanie męŜczyzny przez lekarza-kobietę nie naleŜy dla wielu z uchodźców do sytuacji komfortowej. Pozostałe dystrybuuje równieŜ wymieniony szpital. Ze względu na częste leczenie szpitalne uchodźców stawki za ich ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia są wyŜsze niŜ za obywateli polskich (45 zł) i wynoszą 95 zł. Badania ginekologiczne przez lekarzy-męŜczyzn prawie w ogóle nie wchodzą w rachubę. Ŝe ta ostania jest niewystarczająca. Dla wielu cudzoziemców w ośrodkach okazuje się waŜne. Czy mnie boli głowa. a oni mówią mi. a drugi nie. Człowiek. Lekarz w ośrodku je zamawia. narodowości czy rasy. gdy pracownik ośrodka na podstawie recepty lekarza kupował leki za zaliczkę. Wprawdzie nie wszyscy uchodźcy muzułmańscy tak reagują. ale nie zawsze jego udział w badaniu załatwia sprawę. jeśli noga. Jestem powaŜnie chory. Ŝe jestem zdrowy. Najwięcej protestów u muzułmanów budzi badanie kobiet przez lekarza-męŜczyznę. a kurier te leki przywozi. . Ŝe wymienione cechy mają wpływ na jego ocenę. a lekarze są niekompetentni: Mówię im. oni mi dają tę samą tabletkę na uspokojenie [Czeczeni]. Ŝe boli mnie to i to. Czeczeńscy męŜowie nie pozwalają nawet na wykonanie swojej Ŝonie USG przez męŜczyznę-lekarza. Uchodźcy skarŜą się. Ale nie oceniam jej najlepiej jak na cywilizowany kraj. to dają mi jedną tabletkę. Opieka lekarska jest więc i z tego punktu widzenia częstym przedmiotem krytyki uchodźców. witamin. Przed lekarzem trzeba się rozebrać. Wcześniejsze rozwiązanie. Uchodźcy otrzymują wskazówki jak zaŜywać leki. na układ krąŜenia i układ pokarmowy określony przez szpital MSWiA. Ŝe on jest zdrowy jak byk. Ŝe jest on po prostu takŜe złym lekarzem. Tymczasem większość ośrodków. czy pozwolą się zbadać czy teŜ nie. który był na wojnie i tam niczego nie było. a jak on poprosił o zaświadczenie na piśmie. KaŜdy gabinet lekarski w ośrodku ma pewien zestaw leków przeciwbólowych. W tej sytuacji skargi na zdrowie i krytyka pomocy medycznej w ośrodku są na porządku dziennym. to teŜ jedną tabletkę [Czeczen].

Wielu niesprawiedliwie ocenia poszczególnych lekarzy. to on po rosyjsku [M. Inną sprawą jest.O. NiezaleŜnie od powodu wyjazdu. Ŝe mogą przeznaczyć na to tylko 8 zł. OskarŜa się go wręcz o stosowanie rasowej dyskryminacji. zarabianie i pieniądze) 328 Dla uchodźców motyw ekonomiczny nie powinien być celem ich migracji. chcą jak najszybciej O problemach prawnych realizacji prawa do pracy i szkolenia zawodowego wśród uchodźców – zob.. Przebywa tam duŜo uchodźców z Afryki i ci. mają pewne aspiracje w tym względzie. A wiesz jak to jest. Uchodźcy od innych imigrantów róŜnią się jednak takŜe i tym. którzy znaleźli się w obcym dla siebie kraju. 7. Inni przypisują mu złośliwość. Osoby ubiegające się o . którzy mają rzeczywiste problemy zdrowotne. Patrząc z zewnątrz wydaje się. poza niepokojem związanym z niepewnością. nie wywiązującym się ze swoich obowiązków: Przychodzi raz w tygodniu. gdyŜ nasza słuŜba zdrowia działa faktycznie według reguł z innej epoki. jak się skarŜą. 30].. które kosztują 500 zł.O. 30]. to on do ciebie po angielsku. Niektórzy sami są winni temu. B. 6. Ŝe wielu z nich ma problemy ze zdrowiem wynikające nie tylko z szoku kulturowego. Cechą wielu imigrantów. dla której opuścili kraj. Prawie wszyscy jednak. Ośrodek jako dom (praca. osoby odpowiedzialne za rodzinę. Ŝe jest złym lekarzem i przede wszystkim nieodpowiedzialnym. a 492 mam niby jak znaleźć? [Ugandyjczyk]. co do ostatecznej decyzji w sprawie ich statusu.208 Występują jeszcze inne sytuacje. ale za tydzień to moŜe być powaŜna choroba [M. Ŝe ich dziecko się przeziębiło lub złamało nogę. Z pewnością dla wielu z nich nie jest to najwaŜniejsza przyczyna.. Część ludzi musi czekać do następnej wizyty za tydzień. co więcej. Ŝe nie wszyscy uchodźcy są tak chorzy. Zdaniem jednak większości nie-Afrykanów faworyzuje on „Murzynów”. Ale urzędnicy są śmieszni. jak ty po angielsku. odczuwają boleśnie materialną degradację. Najsurowiej oceniają jakość opieki zdrowotnej w ośrodkach uchodźcy. s. gdyŜ – jak twierdzą – mimo znajomości trzech języków mówi zawsze akurat w tym.. dwie godziny później i wcale nie zostaje dłuŜej. W ośrodku na Siekierkach lekarzem jest nie tylko męŜczyzna. pozostaje szczególna nadwraŜliwość na punkcie swojego zdrowia. a oni powiedzieli. to jeszcze najmniej na samego lekarza: Lekarz jest miły. dziś problem jest nieduŜy. 328 . a jako w większości młodzi ludzie lub. Ŝe bardzo często mają ku temu rzeczywiste podstawy. którego pacjent nie rozumie: Jak ty do niego po polsku. choć takŜe skarŜą się na polską opiekę lekarską. które są przedmiotem poŜądania wszystkich mieszkańców ośrodka. Poza tym twierdzą. Cierpią niedostatek. 218-223. Mikołajczyk. co jest typowe. Potrzebuję okulary. ale w dodatku Afrykanin. Uchodźcy z Pakistanu lub Rosji zarzucają mu wypisywanie specjalnych diet tylko Afrykanom.

Istnieje. 70 zł miesięcznie. dostajemy w ośrodku siedemdziesiąt złotych miesięcznie i oczywiście nikt nie kupuje biletów Ŝeby jeździć w autobusie i spotkałam się z kontrolą i dwóch takich miłych panów chciało wezwać policję. Władze na czas procedury zapewniają im miejsce do spania. a oni mówią. które bez pieniędzy trudno zrealizować.. za dodatkowe kieszonkowe jako formę wynagrodzenia. które nawet jak na kieszonkowe wydaje się zbyt niskie. Ŝe tych pieniędzy niestety nie starcza Ŝeby kupić kartę miejską i on powiedział mi. Dla uchodźców. jak równieŜ osobiste środki czystości. dają odzieŜ i obuwie dostosowane do pory roku. Ŝe dostajecie jakieś pieniądze. nie wspominając juŜ o innych. na zakup dodatkowej Ŝywności. ale nim prawie nikt się nie przejmuje. to po co Pani tutaj przyjechała. Tymczasem. Przyjdę pół godziny później.209 stanąć na własne nogi i znaleźć się na drodze dającej nadzieję na poprawę ich bytu. na spłatę zaciągniętych długów oraz na moŜliwość niesienia pomocy rodzinie pozostałej w kraju pochodzenia.. Poza tym w zasadzie nic więcej. Ŝe wszystko macie. Tylko w kilku ośrodkach istnieje moŜliwość wykonywania niewielkich prac. jedynym rozwiązaniem jest znalezienie pracy poza ośrodkiem. jaką mam sytuację. Ŝe juŜ nie ma. aby czuć się w miarę dobrze. 24]. nawet mieszkając w ośrodku. oni mówią. a jeszcze trudniej o pracę . Dostają równieŜ miesięcznie 70 zł kieszonkowego na drobne wydatki. ja na telefon wydaję.O. naprawdę to był juŜ koniec miesiąca i nie miałam juŜ w ogóle Ŝadnych pieniędzy i wytłumaczyłam im. potrzeba pieniędzy nie tylko na środki czystości. Ŝe dostaję siedemdziesiąt złotych miesięcznie. jak dyskoteka czy kino. Gorzej. Obawa przed prześladowaniem. Dostajemy te 70 złoty i nieraz jest tak. Największe niezadowolenie uchodźców budzi te 70 zł. którzy nie mają wsparcia od rodzin z kraju. bo jest poza ośrodkiem. Tymczasem otrzymana suma ta wystarcza zaledwie na miesięczny bilet autobusowy w Warszawie. a ja mówię. co prawda. kiedy oni je wydają. na telefony do rodziny. Internet. Ŝe jak ktoś tych pieniędzy nie odbierze o oznaczonej porze. Ŝe za to moŜna normalnie Ŝyć? [M. Hahaha. to na emigracji szybko staje się drugorzędna. Ŝe czasem trudno im dostać jakąkolwiek pracę w miejscu. nawet jeśli dla niektórych była istotną motywacją w chwili wyjazdu z kraju. my nie chcemy Ŝadnych uchodźców [WF2 – B1] . na takie rozrywki. i tak dalej i tak dalej. w którym znajdują się ośrodki. najczęściej porządkowych. nie zawsze w dodatku tej samej. Ŝe wiedzą. Uchodźcy mają potrzeby. Przepisy nie pozwalają w dodatku na legalną pracę. to juŜ ich nie dostanie. ale takŜe na uŜywki (papierosy i alkohol). Inny dodaje: Kiedy mieszkałam w ośrodku miałam taki wypadek. czy myślisz. dla uchodźców w procedurze zakaz pracy. ja mówię proszę bardzo. wyŜywienie. na bilety komunikacji miejskiej. Rodzi to określone problemy i nastawienia wśród uchodźców: Co moŜna kupić za 70 zł.

są zajęcia organizowane. społecznie nie akceptowanymi. fizyczna praca ma charakter alienujący. chyba Ŝe z myślą o dalszej podróŜy na Zachód. Musiałem wstawać o czwartej nad ranem. jak zaangaŜować tych ludzi. na bazarach. Wbrew tej rozpowszechnionej opinii znaczna część uchodźców. KaŜda praca ma duŜe znaczenie. Jest trudność w pracy. Brak pracy moŜe owocować innymi. W dodatku dla niektórych uchodźców nielegalna. którzy uczestniczyli czynnie w działaniach wojennych. kablówkę albo jakieś inne rzeczy absolutnie bzdurne [prawnik z ośrodka]330. jak inne nacje. Pozwala oderwać się od przygnębiającej atmosfery ośrodka.O. czego oni oczekują tutaj [WF1 – NGOs 4]. który jako instrument „zabijania czasu”. jak i spośród uznanych uchodźców – traktują mieszkańców ośrodków przedmiotowo. skrócić w pewnym sensie czas oczekiwania na decyzję. ZaleŜy to jeszcze od połoŜenia ośrodka. gdyŜ jako cudzoziemcy nie znający języka polskiego podejmujący nielegalną pracę niewymagającą większych kwalifikacji nie mają Ŝadnej pozycji przetargowej. on krzyczał jakbym kogoś zabił [M. Zamiast kupić jakieś podstawowe środki do Ŝycia dla rodziny. a pracodawcy – zarówno polscy. w tym i Czeczenów. Obserwujący te zakupy Polacy często nie rozumieją.210 satysfakcjonującą ich finansowo. Kupić najczęściej z drugiej ręki telewizor. sposobami zarobkowania. Zarobione pieniądze pozwalają uzupełnić wspomniane kieszonkowe i zaspokoić potrzeby. jest jednym z najbardziej potrzebnych sprzętów w ośrodku. nie ma chętnych na zajęcia. zacząłem pracę na stadionie u swego rodaka. Tylko niektórzy Afrykanie znający dobrze język angielski mają szansę na lepszą pracę. Uchodźcy z ośrodków połoŜonych na terenie Warszawy z reguły pracują na Stadionie Dziesięciolecia. Czeczeni. narzucając im Ŝenująco niskie płace329. Polacy zazwyczaj akcentują niechęć Czeczenów do pracy: Oni pracą na bazarze nie będą się kalali. Kiedy trzeba było uciekać przed policją i zgubiłem jeden but. ale no teŜ moŜe rozmijamy się z oczekiwaniami po prostu uchodźców. Ci dorabiają sobie zazwyczaj nauką angielskiego. Uchodźcy z ośrodków w Lininie lub Smoszewie zatrudniają się do prac sezonowych w rolnictwie. Ŝeby zanosić buty na stadion. 21]. które próbują sobie dorabiać. nie cieszy się ona ani prestiŜem. teraz jeździłam po paru ośrodkach. Ja nie wiedziałem. Rzadko kto pieniądze zarobione w ten sposób jest w stanie oszczędzić. są niezwykle atrakcyjnym celem dla róŜnego rodzaju grup Przykład wypowiedzi jednego z uchodźców z Kamerunu na ten temat: Kiedy przyjechałem tutaj. jakie mają one dla nich znaczenie i uwaŜają je za przedmioty zbytku: Jeśli chodzi o pieniądze. Nie tak. mającymi charakter patologii społecznej. Ŝe to jest trzeci naród wybrany [pracownik socjalny ośrodka]. ani uznaniem. to zauwaŜyłem taką cudowną niefrasobliwość w wydawaniu pieniędzy. 330 Por. rolnictwie i na budowie są zwykle dość cięŜkie. 329 . przede wszystkim psychologiczne. Traktował mnie jak niewolnika. przynajmniej przez pewien okres spędzony w ośrodku pracuje. to wolą wydać na telewizor. Prace dostępne dla uchodźców w handlu. takŜe i taką wypowiedź.

Biblioteki w wielu ośrodkach nie istnieją w ogóle albo są dopiero zakładane. Wielu przewaŜającą część czasu spędza w swoich pokojach. jakie moŜna usłyszeć poza brakiem pieniędzy. z upływem czasu staje się coraz bardziej frustrujący. modlą się.. jak biblioteki publiczne. którzy chętnie czytaliby ksiąŜki. Niektórzy z męŜczyzn organizują sobie wycieczki na miasto. Pobyt w ośrodku po pierwszych tygodniach względnego jeszcze zadowolenia wynikającego z dotarcia do Polski i złoŜenia wniosku. Niektórzy wstają dopiero około południa. Ŝe nie mogę tu zostać. którego mają zazwyczaj pod dostatkiem. Jedną z częstszych skarg. ciągle na okrągło. a . kawiarenki internetowe. i jechałem do końca jego trasy i z powrotem [ M. Przyczyną jest brak pieniędzy. Ŝe jest procedura. jedzą. Nie ma tam takŜe prasy w języku rosyjskim lub angielskim. spacerują. Ŝeby się nim przejechać po Warszawie. ale zazwyczaj bez określonego celu: Wsiadałem do jakiegokolwiek autobusu. to niektórzy z nich odpowiadają pozytywnie na taką ofertę.211 przestępczych. rozmawiają i idą spać. Znajdują się uchodźcy. Co moŜemy tu robić? Urzędnicy są bardzo uparci. świetlic dla dorosłych. Ŝe aktywność własna ich pensjonariuszy jest często równieŜ niedostateczna: W ośrodku tylko jem i śpię. i choć nie naleŜy w tej kwestii generalizować. Ŝe oni muszą to wszystko uzgadniać i tak dalej. Dzieci duŜą część czasu spędzają bawiąc się na korytarzach. 7. cały czas śpimy. Ŝe nic tu nie moŜna robić. to w szpitalu wyląduję. Pensjonariusze kręcą się bez celu po korytarzach. Ośrodek dla uchodźców jako dom (czas wolny i rozrywki) Uchodźcy z ośrodków generalnie mają ograniczone moŜliwości urozmaicenia sobie czasu wolnego. Znasz powiedzenie. 28]. Ŝe pusty umysł kusi diabła? [uchodźca z Nepalu]. i nic innego się nie robi tylko się czeka. to źle będzie bardzo [Czeczenka]. jest narzekanie na bezczynność i nudę panującą w ośrodku. Czekanie.O. Rozumiem. I człowiek jest cały w nerwach i jak ja jeszcze będę musiała dłuŜej czekać. nic więcej nie robię [Nigeryjczyk]. muzea itp. ale jak oni mi teraz powiedzą. gdzie byłyby dostępne róŜne gry. Jest nudno.7. to to jest zrozumiałe. Inna rzecz. Przez to staję się słabszy. Dla uchodźców nie mają zbyt wielu udogodnień. poza tym nie mają często księgozbioru dopasowanego do zainteresowań i języka potencjalnych czytelników. oglądają telewizję i ogarnia ich poczucie beznadziejności: Czekanie jest najgorsze. Największym problemem jest to. jak będzie pozytyw. ich wyposaŜenie i brak umiejętności skorzystania z pewnych rzeczy uwarunkowanych głównie brakiem znajomości języka polskiego. Siedzi się tu i nic z tym nie moŜna zrobić [Liberyjczyk]. ale takŜe lokalizacja niektórych ośrodków..

Te zazwyczaj nigdy nie wychodzą poza ośrodek. klubów ze striptizem i agencji towarzyskich.212 moŜliwość uprawiania sportu jest takŜe ograniczona. Okazuje się jednak. Sport częściej uprawiają dzieci. ale równieŜ oglądanie telewizji z męŜczyznami nie pochodzącymi z ich rodziny lub teŜ niedozwolonych dla nich programów: To grzech oglądać filmy. Często spotykają się w kuchni. jakiś romantic po prostu.. Im pozostają agencje towarzyskie. Ŝe zdaniem pracowników socjalnych czasami potrafią się przeciwstawić w tym względzie męŜczyznom: Urządziłyśmy salę telewizyjną dla kobiet na czwartym piętrze i po tygodniu męŜczyźni zamknęli ją na klucz. Niekiedy mają moŜliwość zapisania się do jakiegoś klubu. Czeczeni z polskimi dziewczynami kontaktów nie utrzymują. to oglądają rosyjską telewizję. Wśród młodych Czeczenów szczególnym zainteresowaniem cieszą się sporty walki. gdzie były panie w krótkiej koszulce. wykonując przy tym swoje codzienne obowiązki. Na brak moŜliwości uprawiania sportu narzekali takŜe Afrykanie: Nic nie oferują. Chciałbym. ale za Czeczenami nie przepadają. która pełni dla nich funkcje klubu towarzyskiego. bo oglądały romanse. Ten ostatni rodzaj spędzania czasu jest charakterystyczny szczególnie dla Afrykanów: Polskie dziewczyny lubią Afrykańców. Niektórzy grają czasami w siatkówkę. Polki i inne kobiety” w rozdziale ósmym). ale trenerem jest policjant i teŜ nie moŜemy tam chodzić. gdzie jest pokazany seks i pocałunki. coś się nie podobało i powiedział Ŝebyśmy nie przychodzili. Jeśli mają telewizor w pokoju.. Chcieliby. Wspomniane sposoby spędzania wolnego czasu nie dotyczą jednak kobiet czeczeńskich. gdzie mogą porozmawiać. idziesz jeść i czekasz jak będzie obiad. ale takŜe poza nimi. co tam uczy. Nam nie wolno oglądać telewizji razem. Zakazane są dla nich nie tylko wyprawy do dyskotek. Bo dlaczego tak duŜo ludzi codziennie jest u doktora. Opinia ta zawiera pewne słuszne spostrzeŜenia. które chodzą do szkoły. ale temu. Nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć. Ŝeby była siłownia. Uchodźcy z ośrodków warszawskich. gdzie podejmują próby nawiązania kontaktów z polskimi dziewczętami. prasowaniem. Ŝe tu tylko wstajesz. szczególnie z Siekierek. Dlatego. co mówią sami Czeczeni rzecz jest trochę bardziej skomplikowana (patrz „Historie miłosne: Rosjanki. Ale nie we wszystkich ośrodkach są jednak do tego warunki. LeŜysz i nic poza tym [uchodźca z Mozambiku]. Tam pokazują gołych i wszystko pokazują [M. I tu . Zajmują się praniem. To nie był Ŝadem pornos. sprzątaniem.CZ. ale z tego. praktykują takŜe stosunkowo często nocne wycieczki do dyskotek. piłkę noŜną lub tenisa stołowego. Tutaj teŜ napotykają oni bariery uniemoŜliwiające im uczestnictwo: Na zapasy chodziliśmy. 2]. Jest jeszcze kickboksing. ale dziewczyny ich nie chcą [pracownik socjalny ośrodka].

Większość Czeczenów teŜ nie szuka z nimi kontaktów. to ją zabija [M.7 mln muzułmanów róŜnej narodowości (m.7 mln muzułmanów.). prowokujesz mnie!” [KameruńczykFrankofon]. nauki. ok.). jak w ośrodku na Siekierkach.in. 331 . Część jednak uchodźców ma ograniczone moŜliwości kontaktów z wyznawcami swojej religii w Polsce.com. ale nie we wszystkich ośrodkach. 7]. Czeczeni (obecnie ok. w większości – 1. Inguszów i mniej więcej drugie tyle uchodźców z Czeczenii.213 pierwszy raz kobitki się postawiły przeciwko facetom. w Inguszetii zaś 300 tys. Islam w krajach byłego ZSRR (Towarzystwo „Więź”. Baszkirzy (863 tys. dla dziewczyny często śmierć. Praktycznie wszyscy muzułmanie rosyjscy są sunnitami.Cz. Karaczajowie (120 tys. Najwięcej jest wśród uchodźców muzułmanów pochodzenia czeczeńskiego. Islam jest po chrześcijaństwie. chce dziewczynę zabić.8 mln – zamieszkujący Tatarstan). w Czeczenii. Ŝe większość uchodźców jest religijna. a moŜe okazać się to niemoŜliwe z powodu manifestowanych uprzedzeń: Oglądałem telewizję. przed wojną domową było ich tam ok. na terenie samej Rosji pozostało 11. Personel niektórych ośrodków stara się stworzyć pewne moŜliwości rozrywki. ale zostałem jeszcze chwilę.). Ŝe niektóre kościoły i związki wyznaniowe próbują nawiązać z nimi kontakty. Walczyły jak lwice. A on do mnie: „Co ty tu jeszcze robisz.6 mln – drugi co do liczebności naród w Rosji. 230 tys.pl/islam). choć trzeba przyznać.wiez.Warszawa 2005. przyszedł chłopak z Ghany i powiedział: „Ty francuski psie! Zmień kanał!” Zmieniłem. dostępny na stronie www. więc udział w obrzędach religijnych moŜna było teŜ uznać za formę spędzania czasu. Bałkarzy (71 tys. Kumyków.). Leksykon „Nie bój się islamu”. Najpowszechniejszym modelem spędzania wolnego czasu dla większości jest schemat „towarzysko – telewizyjno – alkoholowy”.. Na końcu trzeba dodać. 850 tys. Chce rodzina chłopaka zabić. Ponadto utrudnieniem w korzystaniu z dostępnych w ośrodku rozrywek są problemy z integracją we własnym środowisku. Nalborczyk. To wszystko sprawa rodziny. a w europejskich krajach WNP jedynie Azerowie są szyitami – A. zwłaszcza jeśli jest ono wielokulturowe. 500 tys.. W Dagestanie mieszka ok. Po rozpadzie ZSRR i powstaniu samodzielnych państw z niektórych republik związkowych. W tej liczbie znajdują się Tatarzy (5. zaraz będą gadać. Aby wspólnie oglądać telewizję trzeba się porozumieć. Dla czeczeńskich dziewcząt i kobiet zakazane jest takŜe utrzymywanie stosunków towarzyskich z męŜczyznami w ramach własnej wspólnoty: Nam nie wolno z naszymi dziewczynami chodzić. Wiertniczej331. 1. Modlą się najczęściej w ośrodkach w specjalnie przygotowanych do tego celu pokojach. Przy dłuŜszym pobycie zwykle okazuje się to jednak niewystarczające. My konałyśmy ze śmiechu po prostu [pracownica socjalna]. którzy są często spostrzegani przez innych muzułmanów w Polsce jako niedostatecznie muzułmańscy. to go zabija. Bardziej masowy charakter mają tylko piątkowe wyprawy muzułmanów afrykańskiego lub azjatyckiego pochodzenia z ośrodka na Siekierkach do meczetu przy ul. Za seks przedmałŜeński dla chłopaka karą jest publiczne ściągnięcie spodni. drugą co do liczby wyznawców religią Rosji. czy uprawiania sportu. Nogajów). Patrzeć teŜ nie za bardzo moŜna. 30 tys.

W szczególności chodzi tu o trudne przypadki. Ośrodek jako dom (edukacja i kształcenie) Konwencja Genewska nakłada obowiązek na państwa przyjmujące uchodźców zapewnienia oświaty podstawowej dzieciom w wieku szkolnym332. Musi on brać pod uwagę nie tylko wiedzę młodego uchodźcy. Poza Konwencją Genewską. poz. jeŜeli do udziału w zajęciach zgłoszonych zostanie. 1. 2. gmina organizuje w szkole lub placówce dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego w formie: 1) kursu przygotowawczego. W takich wypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu wstępnego. Nauka prowadzona jest w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umoŜliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.214 7. Cudzoziemiec moŜe pobierać naukę języka polskiego w formach określonych w ust. którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Dalsza edukacja i pozostałe inicjatywy w tej sferze zaleŜą juŜ tylko od dobrej woli i moŜliwości państw sygnatariuszy. ale równieŜ jego rozwój emocjonalny oraz moŜliwość odnalezienia się w nowej klasie. które nie mogą wykazać się dokumentem potwierdzającym ukończenie przez nich odpowiedniej szkoły lub klasy za granicą. do jakiej klasy ma być przydzielone dziecko. Ŝe dzieci cudzoziemców traktowane są w polskiej szkole na równi z dziećmi polskimi. które juŜ do nich chodzą. w odrabianiu prac domowych334. zakładów kształcenia i placówek wychowawczych. Nr 131. Oprócz tego przepisy ustawy wprowadzają obowiązek przedszkolny. roku Ŝycia. a ustawa o oświacie w art. jeŜeli do udziału w zajęciach zgłoszonych zostanie mniej niŜ 15 cudzoziemców. ale równieŜ pomoc tym. gdy starszy uczeń będzie zobowiązany do siedzenie w szkolnej ławce z „maluchami”. 1458. Obowiązek uczestnictwa w tych zajęciach nie wyłącza z obowiązku uczęszczania na lekcje w normalnym trybie edukacji. bezpłatnych lekcji języka polskiego dla dzieci nie znających go w sposób wystarczający do korzystania z nauki (minimum dwie godziny tygodniowo). 1 przez okres nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny. 333 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli. bądź postępowania kwalifikacyjnego decydującego o tym. równieŜ Konwencja o prawach dziecka nakłada na Polskę obowiązek umoŜliwienia bezpłatnej nauki dzieciom uchodźców. Dz. spoczywa równieŜ obowiązek zorganizowania dodatkowych. roku Ŝycia. Dodatkowe lekcje z języka polskiego prowadzone są zwykle w ośrodkach i mają na celu nie tylko przygotowanie dzieci do polskiej szkoły. niezaleŜnie od ich obywatelstwa i statusu na terytorium RP. 3. 8. zakładów kształcenia nauczycieli i placówek. nie 332 . Wyjątkiem od tej zasady jest szczególny tryb przyjmowania dzieci. Poza tym na gminach. Szczegóły przyjmowania dzieci cudzoziemców do szkół w Polsce określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2001 r. na podstawie powyŜszego rozporządzenia. z 2001 r. 14 wprowadza obowiązek uczęszczania do szkoły do poziomu gimnazjalnego wszystkich dzieci do 18. 334 Odpowiedni paragraf wspomnianego rozporządzenia stanowi: „§ 6. Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu. U. 2) dodatkowych lekcji języka polskiego.. co najmniej 15 cudzoziemców. TakŜe Konstytucja RP w artykule 70 gwarantuje kaŜdemu naukę do 18. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli. szkół. szkół.333 Zakłada ono.

magnetowid i telewizor. kościelne. z lokalnymi szkołami. muzyczne oraz gry i zabawy dla dzieci. W większości ośrodków. w którym prowadzone były nasze badania. W ośrodku w Jadwisinie działająca tam wolontariuszka organizowała zajęcia plastyczne. wyprawkę szkolną. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ufundowało m. ale zrzeszające takŜe studentów z róŜnych innych kierunków Uniwersytetu Warszawskiego i WyŜszej Szkoły Psychologii Społecznej. warsztaty plastyczne i rozmaite wycieczki. jak juŜ pisaliśmy.in. a w kaŜdym bądź razie utrzymują kontakt. niŜszym niŜ 2 godziny lekcyjne zajęć tygodniowo. a takŜe pomagali dzieciom z tego ośrodka w odrabianiu lekcji. 4. kursy tańca.215 Ośrodki w Polsce starają się więc zapewnić edukację dzieciom w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz naukę języka polskiego dla dzieci i dorosłych. Na tle powyŜszych inicjatyw waŜnym przedsięwzięciem było zorganizowanie wspomnianych świetlic dla dorosłych uchodźców przez Polską Akcję Humanitarną w Lininie i w swojej siedzibie w Warszawie w ramach Partnerstwa MUR. Rzadziej fachowcy z UNHCR lub organizacji pozarządowych. jak równieŜ profesjonalnej nauki języka polskiego w małych grupach. języka polskiego. a nawet indywidualni wolontariusze zatrudnieni przez Urząd335. Zgromadzenie KsięŜy Werbistów w swoim Ośrodku Migranta przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie przy pomocy misjonarek ze Zgromadzenia Misyjnego SłuŜebnic Ducha Świętego i wolontariuszy zorganizowało kursy języka polskiego. Na Siekierkach student etnologii jako wolontariusz rozpoczął tworzenie biblioteki w tym ośrodku. stypendia dla najzdolniejszych dzieci uchodźców w wysokości 100 zł miesięcznie . Lekcje te prowadzą z reguły wychowawcy lub szkolni pedagodzy w oparciu o specjalnie w tym celu opracowane scenariusze i konspekty. dyrektor szkoły lub placówki. Fundacja Ocalenie zajmująca się ogólnie rzecz biorąc uchodźcami z Kaukazu w ramach realizacji projektu @lterCamp organizowała treningi psychoedukacyjne uczące dzieci radzenia sobie z agresją oraz obchody świąt charakterystycznych dla kultury polskiej i czeczeńskiej. wyposaŜone w jeden komputer. a takŜe pomoce naukowe i ksiąŜki. Caritas lubelski w ośrodkach w Lublinie stworzył pracownie dla dzieci. w której organizowana jest nauka języka polskiego”. do których uczęszczają dzieci z ośrodków. Studenci wolontariusze nauczali m. nie ma bibliotek i komputerów. aby w klasach. prowadziło zajęcia edukacyjne dla dzieci w ośrodku na Bielanach i przy ulicy Ciołka w Warszawie. angielskiego i informatyki. Zabiegają teŜ o to. Planowany jest takŜe kompleks przedszkolny w Lininie (w czasie naszych badań wszystkie te poŜyteczne pomysły nie były jeszcze zrealizowane). Dzieci otrzymują bezpłatnie podręczniki. przeprowadzone zostały specjalne zajęcia mające na celu uświadomienie uczniów polskich o sytuacji uchodźców i przygotowanie ich na kontakty z nimi. Po raz pierwszy podjęto się bowiem zorganizowania dla uchodźców będących jeszcze w procedurze kursów doskonalenia zawodowego. 335 MoŜemy tu podać tylko niektóre przykłady takich inicjatyw z okresu. Centrum Inicjatyw Międzykulturowych. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin zajęć z języka polskiego ustala. kółka zainteresowań i przedszkole.in. Współpracują. Najwięcej działań z zakresu edukacji skierowanych do dzieci uchodźców podejmowały organizacje pozarządowe. w porozumieniu z gminą. stowarzyszenie powstałe jako Koło Naukowe studentów przy Instytucie Etnologii UW. W ramach Europejskiego Funduszu Uchodźczego miały powstać w ośrodkach profesjonalne sale dydaktyczne dla nauczania języka i kultury polskiej. Udostępniane są im równieŜ ksiąŜki w języku rosyjskim lub angielskim. jak równieŜ ekwiwalent pienięŜny w zamian za wyŜywienie.

które jest regulowane z czesnego reszty uczniów. od 7 lat w Polsce. Taki jest warunek szkoły. których te zasady nie obejmują. niepublicznej. która odeszła ze szkoły). otwartą na „innych”. Ma ono dwa miejsca (tzw. Podstawową zasadą ich obecności w szkole jest to. Czeczenka. których nigdy nie byłoby stać na to. iŜ oprócz dzieci. niepełnosprawnych i uchodźców. nauczyciele w przewaŜającej liczbie przypadków nie umieją (i chyba wynika to takŜe z tego. Polityka integracyjna polega na tym. wydzielonych na podstawie poziomu zaawansowania. 336 . co jest jej atutem – klasy są małe. posiadająca status uchodźcy). gdy dziecko idzie „normalnym” tokiem nauczania. W jaki sposób dzieci-uchodźcy dowiadują się o moŜliwości nauki na Raszyńskiej? Jak powiedziała nam pani Zula (szkolna pielęgniarka. Nie jest to duŜa szkoła. Gimnazjum trwa trzy lata i tyle trwa nauka. Uczniowie przydzielani są do klas. Alicja Popłonkowska. Dziecko-uchodźca to dla szkoły przede wszystkim problem: zaniŜa statystyki. 200 dzieci z ośrodków warszawskich (patrz: „Szkoła na Raszyńskiej i jej stosunek do uchodźców”). Tu atmosfera jest inna. jedynie języki odbywają się w międzyklasowych grupach. nie mieszkają w Polsce na tyle długo. dyrektorskie – zwolnione od czesnego) w kaŜdej klasie dla dzieci uchodźców. które zdały egzaminy i których obejmuje czesne w wysokości 790 złotych miesięcznie. Około 250 uczniów jest zgrupowanych w 12 klasach. Dzieci-uchodźcy znajdują się w specyficznej sytuacji. Stąd na drzwiach klas takie nazwy jak „fanaberie” czy „bez Zosi” (na pamiątkę po koleŜance. bo prawie nie mówi po polsku. Marta Makarewicz (studentki Instytutu Socjologii UW) Szkoła na Raszyńskiej i jej stosunek do uchodźców Zespół Szkół kierowany przez dyrektor Krystynę Starczewską prowadzi politykę integracyjną. W kaŜdej klasie są zawsze dwa miejsca „zarezerwowane” dla dzieci niepełnosprawnych. Zaznajomić z prawami człowieka. która 6% czesnego przeznacza na sfinansowanie edukacji dzieci z rodzin biednych. Szkoła organizowała takŜe Mikołajki i Dzień Dziecka wspólnie z PAH. O Raszyńskiej dowiadują się zwykle od jakichś pracowników społecznych pracujących z cudzoziemcami lub od pracowników szkoły. uchodźców lub z domu dziecka. ale ma kształtować wśród dzieci uczących się tutaj wraŜliwość. Ciekawym pomysłem jest to. Dlatego nie są oni oczekiwanymi uczniami. Ŝe nie chcą) podejść do nich indywidualnie. aby chodzić do takiej szkoły. by mieć pojęcie o moŜliwościach nauki w róŜnych polskich szkołach. poniewaŜ listy przyjętych zamykane są jeszcze przed końcem roku szkolnego. Ŝe nie są obciąŜone czesnym. a wszyscy nauczyciele i uczniowie znają się nawzajem. szkoła na Raszyńskiej jest chlubnym wyjątkiem. Wróćmy do nauki w szkole. Ŝe na otrzęsinach w pierwszym roku uczniowie sami wybierają nazwę dla swojej klasy. w ramach których mają później zajęcia. tolerancję i otwartość na świat. Jest to szczególny przypadek placówki edukacyjnej. Dominika Melon.216 W działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci uchodźców wyróŜniło się takŜe Społeczne Gimnazjum przy ulicy Raszyńskiej w Warszawie336. Dzięki wizji dyrektor szkoły. Podania składa się do czerwca. domów dziecka. Polska szkoła państwowa nie jest gotowa na przyjmowanie dzieci-uchodźców. na który muszą zgodzić się rodzice pozostałych uczniów. często niewiadomo jak się z nim porozumieć. na które przyjechało ok. przyjmowane są takŜe takie. W zamierzeniu jej twórców działanie takie nie jest podyktowane tylko dobroczynnością. kulturą innych krajów i problemami współczesności. zwykle dzieje się to przez znajomych. pani Starczewskiej.

co umoŜliwia im większa ilość godzin danego przedmiotu. Obok sądu w szkole działa takŜe parlament. W lekcji. którzy posługują się językiem polskim słabo lub prawie go nie znają. szlifowane są języki. Podejście szkoły jest bardzo praktyczne i skierowane zarazem na potrzeby ucznia. To ułatwia porozumiewanie się z uczniami innej narodowości i pozwala uniknąć niedomówień. czego moŜe się nauczyć. poziom nauki nie obniŜa się. KaŜdy . Nie ma sensu by uczył się dwóch języków i w rezultacie oba umiał słabo. Butanu. Ŝe wśród uczniów uczestniczących w zajęciach nie ma podziałów etnicznych. które mają zwykle indywidualny tok nauczania: Jeśli szkoła wie. Zdarzyło się teŜ. Jak się okazało. a zajęcia nie są dla nich uciąŜliwe. co po części związane jest z bardzo dobrą kadrą pedagogiczną. udział wzięło 8 uczniów z Bangladeszu. lecz szkolny sąd. dlatego nauczycielka musi sama komponować treść lekcji. Do szkoły uczęszczają teŜ dzieci dyplomatów. nie mają większych problemów w odnalezieniu się w szkolnej rzeczywistości. Ŝe kaŜdy uczeń jest w stanie wnieść coś dobrego od siebie. Somalii i Chin. nie ma jednak odpowiednich podręczników. jeśli jednego moŜe nauczyć się na zadowalającym poziomie i jednocześnie podciągnąć się z innych przedmiotów. Istnienie tych organów zostało nam wytłumaczone jako sposób nauki Ŝycia w demokracji i państwie obywatelskim. natomiast bariera językowa nie stanowi Ŝadnego problemu – pani Joanna w razie potrzeby posiłkuje się angielskim. do którego wchodzą reprezentanci uczniów.217 W przypadku uchodźców jest inaczej. Ŝaden z naszych rozmówców nie wspominał o jakichkolwiek zatargach na tle rasowym. ale takŜe uczy się w nich działać. rodziców i nauczycieli. które znają dobrze język polski. Odbywała się ona w bibliotece i trwała 1. Sprawa została przez nich wygrana i chłopiec powrócił do swojej klasy. Okazało się. brak podręczników jest podstawowym problemem dla nauczania cudzoziemców polskiego. gdzie jest on językiem wykładowym. Z naszych obserwacji wynika. w jaki zajęli miejsca. pokazać. z którymi ma problemy. Ŝe uczeń zwalniany jest z drugiego języka. Wszystkie spory wewnątrzszkolne rozwiązywane są za jego pomocą. iŜ dobrze czują się w swoim towarzystwie. Ŝe ich kultura jest bogata i warta uwagi. którą obserwowałyśmy. do którego kaŜdy moŜe pozwać kaŜdego. który znają wszyscy w grupie. Szkoła promuje równość i tolerancję. a później wyjedzie na Zachód. Mimo Ŝe jest to szkoła przyjmująca cudzoziemców. to rozwijane. Szkoła pani Starczewskiej jest szkołą tolerancyjną. Zajęcia prowadzone przez polonistkę to lekcje języka polskiego dla tych uczniów. którzy uczestniczą w zajęciach jak reszta dzieci. Ŝe dziecko do szkoły uczęszczać będzie tymczasowo. Ŝe pozwana przez uczniów została pani dyrektor. Są pośród nich tacy. ich zachowanie. a w zamian ma więcej godzin z tych przedmiotów. rozmowy wskazują na to. Te. Projekt jest zawsze wspólnym dziełem wszystkich uczniów. którym jego słaba znajomość uniemoŜliwia uczestnictwo w tych zajęciach. Ŝe to nie pani dyrektor czy Rada Pedagogiczna są najwyŜszą instancją. którą posądzono o bezprawne usunięcie ze szkoły ucznia. Pełna grupa liczyła 9 osób. Rozmowy z paniami pełniącymi funkcje sekretarki i wicedyrektorki pomogły nam bardzo w rozeznaniu się w sposobie funkcjonowania szkoły. Dzięki projektowi: „Wielość. Jak usłyszałyśmy od pani sekretarki. Pokazuje. w praktyce właściwie kaŜdy nauczyciel biegle posługuje się drugim językiem. wprost przeciwnie – sposób. Większość młodych uchodźców potrzebuje dodatkowej pomocy. nadrabiając braki. W przypadku dyslektyków indywidualny tok nauki objawia się tym. Zajęcia mają na celu poszerzanie słownictwa. niezaleŜnie od swego pochodzenia. Tybetu. Miałyśmy okazję uczestniczyć w takiej lekcji języka polskiego. choć nie ma obowiązku by nauczyciele mówili w języku obcym.5 godziny. która nas wzbogaca” cudzoziemcy mogą zaistnieć w szkole. mają częściowo lub całkowicie indywidualny tok nauczania. Takie podejście umoŜliwia uczniowi uzupełnienie braków i nauczenie się tego. Dzięki niemu młodzieŜ nie tylko poznaje sposób funkcjonowania owych instytucji. religijnym czy narodowościowym. Natomiast uczniowie.

Oczywiście zwykłe polskie szkoły nie mają takich budŜetów i nie stać ich na organizowanie zajęć dla kilkorga uczniów-uchodźców. a tym samym kończą się zajęcia z . Ŝe nie trwały one długo. którą moŜna rozwiązać za pomocą mniej lub bardziej intensywnych zajęć. Pokazują to takie gesty solidarności ze strony uczniów jak listy wysyłane w imieniu wszystkich uczniów szkoły do Prezydenta RP np. na który są pieniądze. jest kwestią. i na tym między innymi polega przewaga tego Społecznego Zespołu Szkół. przykład godny naśladowania.218 uczestniczy w jakimś projekcie. bo oto trafia do miejsca mu przyjaznego i otwartego na jego potrzeby. Zespół Szkół na Raszyńskiej cieszy się renomą wśród rodziców i uczniów. Na Siekierkach prowadzone były lekcje przez Stowarzyszenie Uchodźców RP z języka angielskiego. jaka powinna być szkoła przyjazna uchodźcom. Ŝe urzeczywistnienie jej pomysłów na nauczanie moŜe się udać. Niepewność dalszego losu. Bez wątpienia uczęszczający do niej młody uchodźca ma wiele szczęścia. które ich rówieśników w znacznej większości nie interesują. Co więcej. Zostaje mu przywrócona pewność siebie i jego inność w rówieśniczym środowisku przestaje być problemem. wszystkie załoŜenia mówiące o tym. w mieście. które dotyczą młodych uchodźców w zwykłych szkołach. W niektórych ośrodkach kobietyuchodźcy załoŜyły takŜe przedszkola dla małych dzieci. moŜe zdobywać wiedzę na takim poziomie. Wszelkie problemy. Powstała teŜ w Warszawie. a na koniec uczniowie otrzymują zaliczenie. gdzie większa jest tolerancja i gdzie dostrzega się korzyści płynące z kontaktów z nimi. Ŝe nie umieją języka polskiego. Uczestnictwo w tego typu projektach daje uczniom moŜliwość zrozumienia inności. gdzie – jak się wydaje – ludzie są bardziej otwarci na inne kultury. w szkole na Raszyńskiej są niwelowane. jaką tworzą uczniowie i pracownicy tej szkoły. języka rosyjskiego. Wszystkie projekty łączą się w jedną całość. Rodzice posyłający do niego swoje dzieci są zadowoleni. arabskiego i występy artystyczne. jest napędzana jej charyzmą i wiarą osób z nią związanych. Wspólnota. brak większego wsparcia ich inicjatyw ze strony polskiej powodował jednak. z tymi ludźmi. Poza wymienionymi wyŜej inicjatywami wychodzącymi ze strony polskiej naleŜy podkreślić. Jest enklawą tolerancji i równości. która jednak w końcu przestaje działać. co moŜna uznać za efekt nauki w tej szkole. Nie jest to jednak tylko specyfika przedsięwzięć podejmowanych przez uchodźców. Udział jest obowiązkowy. W przypadku działań pojedynczych wolontariuszy wynikają często z inicjatywy i zapału danej jednostki. Zawsze teŜ chodzą na manifestacje popierające wyzwolenie Czeczenii spod protektoratu Rosji. a ich zwieńczeniem są dni im poświęcone. podczas których odbywa się ich prezentacja. Szkoła pani Starczewskiej. Ŝe ich dzieci mają okazję uczyć się w tak przyjaznym środowisku. Nie są obojętni na kwestie. Szkoła na Raszyńskiej jest szczególna. Czas ich trwania zaleŜy z reguły od okresu działania programu. W niektórych ośrodkach ich mieszkańcy organizowali zajęcia z matematyki. Wszystkie kwestie finansowe związane ze szkołą są pokrywane z jej budŜetu. który realizowany jest pod kierunkiem nauczyciela. są tu spełniane. Ŝe uchodźcy takŜe czasami sami organizowali przedsięwzięcia edukacyjne. by później móc kierować własnym Ŝyciem i być niezaleŜnym. lecz staje się atutem. Przedsięwzięcia edukacyjne podejmowane przez organizacje pozarządowe takŜe często kończą się szybko. w sprawie zamachu w Biesłanie. Dodatkowe zajęcia w ośrodkach naleŜą nadal do wyjątków. jest bardzo silna. To.

Ŝe na lekcjach są bierni. No tak. Głównym problemem w korzystaniu z prawa do nauki zdaniem większości osób zajmujących się uchodźcami jest bariera językowa i róŜnice w poziomie rozwoju intelektualnego – szkoły nie chcą często przyjmować dzieci bez znajomości języka polskiego. jest szansa. Nauczyciele uczący dzieci uchodźców nie byli w swych opiniach na ich temat jednoznacznie negatywni. zwłaszcza dla dorosłych. co trzeba. Ŝe są bardzo zdolni: Nie ma z nimi problemów. którzy mówią. Nie zaczepiają dziewczynek. Ŝe w ośrodkach nie prowadzi się dodatkowych zajęć edukacyjnych. Przeciwnego zdania była nauczycielka od historii: . Ŝe mają rejonizację. Ŝe dzieci często wyjeŜdŜają w trakcie nauki lub w ogóle przestają chodzić do szkoły. . W praktyce wszystko w tej dziedzinie jest jeszcze dalekie od doskonałości. jeŜeli brać pod uwagę ich wiek i umiejętności337. a Czeczeni bardzo to do siebie odbierają [nauczyciele z Por. ale bez własnej inicjatywy [nauczycielka w gimnazjum od matematyki]. która powoduje. 337 . Ich znajomość polskiego zazwyczaj nie pozwala na umieszczenie ich w klasie. które zniechęcają do nauki uchodźców. Robią. Ŝe któryś z chłopców (Polaków) się zaśmieje czy coś powie. to moŜe ich to nie interesuje tak bardzo. Ŝe odsyłają. podejść do jakiegoś polskiego chłopca i go walnąć. opór przełamać. Jednostkowy taki przypadek wymaga interwencji jednostkowej. Z punktu widzenia szkoły powaŜnym problemem jest nie uregulowana prawna sytuacja uchodźców. to staramy się. Ty uczysz historii. Ŝe nie chcą dzieci przyjmować do szkół. zauwaŜali. Zaczepiają chłopców. Potrafią wstać i szturchnąć któregoś. Są to sami chłopcy.] Zdarzyło się teŜ pobicie. no.U mnie na lekcjach przeszkadzają. Wszyscy pytani nauczyciele podkreślali pewne problemy wychowawcze. ale nauczycielka od matematyki twierdziła. JeŜeli to nie działa. Oprócz tego są jeszcze inne problemy.. zaczepiają chłopców. bo czasami jest to związane faktycznie z jakimiś uprzedzeniami albo wewnętrznymi regulacjami i obawami. tak. Czeczeńscy chłopcy pobili jednego z polskich chłopców. o coś tam. Ŝeby moŜe nie bezpośrednio. po której stronie moŜe być racja. co dezorganizuje pracę z nimi. I jakby przestaje to być w ten sposób sprawa jednostkowa. specjalistów – zasięgamy opinii itd. następującą wypowiedź przedstawiciela organizacji pozarządowej zajmującej się tymi problemami: Zgłaszają się ludzie.219 uchodźcami. ale cisi. które potwierdzą albo znajdą. śeby takich sytuacji pojawiało się nieco mniej [WF1 – NGOs 1]. Nie wiadomo. . Nie integrują się z innymi dziećmi. Ŝe tak powiem. JeŜeli jest opór duŜy ze strony szkoły.W jaki sposób przeszkadzają? Rozmawiają w swoim języku. dlaczego. Inną kwestią jest fakt.No. jakie mają z dziećmi uchodźców oraz brak integracji z uczniami polskimi: Na przerwach trzymają się tylko ze sobą. Ogólną prawidłowością jest. AngaŜujemy tutaj jakichś ludzi z zewnątrz. [. Są zdolni matematycznie. Są raczej cisi.. Potrafią wstać podczas lekcji. Przychodzą do niej w środku lub pod koniec roku szkolnego. Nie zgłaszają się sami. w której powinny się znaleźć. Nie zgłaszają się jednak na lekcjach. Ŝe za kaŜdym razem dzieci reprezentują trochę inny poziom. ale Ŝeby sprawę pchnąć kawałek dalej do przodu. które zainicjowała. Często teŜ tak z nimi jest. no to staramy się znaleźć argumenty.Ale program jest programem. Ŝe szkoły w pobliŜu nie przyjmują zapisów. Dobrze mówią po polsku. .

tutaj na klatkę piersiową. PoniewaŜ nauczyciele nie są przygotowani do pracy z osobami odmiennymi kulturowo. moŜe dochodzić równieŜ do nieporozumień na zajęciach: Jak wprowadzałam części ciała i pokazałam na piersi. a to dzięki wprowadzeniu przez władzę moŜliwości zamiany dodatkowego wyŜywienia przysługującego dzieciom w szkole na ekwiwalent pienięŜny (300 zł miesięcznie) będący w sytuacji uchodźców powaŜnym uzupełnieniem skromnego kieszonkowego. to wstali i wyszli wszyscy męŜczyźni. No. ale miesiąc to trwało. Z punktu widzenia samych uczniów z Federacji Rosyjskiej. W następnej kolejności problemem jest niechęć samych uchodźców spowodowana brakiem zainteresowania pozostaniem w naszym kraju i chęcią dalszej migracji w głąb Europy. A Ŝe dostają pieniądze na dzieci to mnoŜą się jak króliki. Stąd URiC. polska szkoła i stosunki w niej panujące to spory szok sam w sobie. nie zgadza się na stałe nalegania szkół. ani pozitiwa. Na dziecko. Mimo to właśnie dzięki uczęszczaniu do szkoły dzieci i młodzieŜ nawiązują więcej kontaktów z Polakami niŜ ich rodzice. to powinna się ona zaczynać od szkół. Te kobiety tam to mają nawet po pięcioro dzieci! Nie muszą nic załatwiać w szkole. [j. Starsi uczniowie.Z.w. zwłaszcza w bardziej dojrzałym wieku. teraz juŜ mają. . kiedy dzieci mają przyjść na testy poziomujące. i nie wiem. Ŝe jeśli ma być mowa o jakiejkolwiek integracji. Trudno się dziwić skoro traktują Polskę tylko jako miejsce swojego tymczasowego pobytu. czy tu zostanę. itp. to nie lekcja. otwarcie wyzywają go. organizować zajęcia dla uchodźców w separacji od dzieci polskich po „normalnych” lekcjach. którzy wcześniej chodzili do rosyjskich szkół wyraŜali się o niej z dezaprobatą: Nie da się uczyć u was w szkole. I zakazali wszystkim swoim kobietom tutaj przychodzić [nauczycielka z ośrodka].]. i pewnie tylko o to im chodzi. Idzie nauczyciel to mu z tyłu plują.. W trakcie naszych badań procent ten uległ znaczącej poprawie do 54% wszystkich dzieci obecnych w ośrodkach.220 gimnazjum w Wołominie]. A przecieŜ oni dostają te podręczniki. aby tworzyć specjalne klasy uchodźcze. Według danych Urzędu tylko 10% wszystkich rodzin było zainteresowane wysyłaniem dzieci do polskich szkół. szybciej uczą się języka. Pobyt w ośrodku nie ułatwia .. które się uczy dostają pieniądze. 19 Kirgiz]. Chodziłem do tej szkoły tylko dla zabawy [D. Jest to najczęstszy powód braku motywacji do nauki naszego języka oraz nauki w tym języku innych przedmiotów. Wskazywanym powodem jest zazwyczaj niepewność co do moŜliwości pozostania w Polsce: Jestem tu rok i nie mam decyzji. Narzekali teŜ na brak kontaktu z rodzicami. Ŝe rodzice: w ogóle się szkołą nie interesują. to po co mam się uczyć? [uchodźca z Czeczenii]. ani negativa. Najmniej chętnie podejmują naukę języka polskiego osoby dorosłe. Twierdzili.O podręczniki. bo we wszystkim pomaga im ośrodek: mówią im. częściej wychodzą poza ośrodek. więc często dzieci tłumaczą im róŜne pisma. Nie znają polskiego. wychodząc z załoŜenia. Ŝeby mieli teŜ nie moŜna się było doprosić.

potem ja przychodzę i sprzątam. Są kraje. to oni potrafią tylko uprawiać seks w Polsce. Dla Azjatów Afrykanie z kolei nie mają w ogóle kultury: Ludzie z Afryki są z dŜungli. gdyŜ na jego terenie rozmawianie po polsku w zasadzie nie jest koniecznością. Oni mają taką kulturę. Ŝe wielu spośród jego pensjonariuszy spostrzega „innych” jako problem. to wolą się uczyć raczej angielskiego. M. Miesiąc temu. 24]. jeden koleś z Kamerunu. to musi to . jeśli spotkasz kogoś z Zachodniej Afryki. Kiedy ktoś otrzyma status. Dla Tamila ze Sri Lanki zarówno Afrykanie. jakby byli zwariowani. nieraz trudno jest tu wytrzymać. nie mogą Ŝyć w brudzie [Nigeryjczyk. jak i Rosjanie są źli: Nigdy nie sprzątają pokojów. które leŜą blisko Ugandy. nawet jeśli wystąpi konieczność opuszczenia Polski. To barbarzyńcy. Ugandyjczyk]. Podobnie dla Rosjan: Wyobraź sobie przyszła raz do kuchni gdzie gotujemy i myjemy naczynia Negryjka i chciała nogi tam myć! Dzika jakaś! W lesie Ŝyją takie nieuczone i jeszcze chciała się bić! Musiałam chwycić za nóŜ [Rosjanka]. Dla Afrykanów Azjaci są krzykliwi: Ci ludzie z Azji są strasznie głośni. uwaŜając. Ŝe znajomość tego języka pozostanie przydatna. Nie mają kultury [Pakistańczyk. bo szczególnie ci z Armenii bez przerwy przychodzą. A oni są agresywni. My jesteśmy uprzejmi.czyli wrzeszczy) [J.. Szereg wypowiedzi jako przyczynę konfliktów wskazuje właśnie na róŜnice kulturowe: Ludzie z Zachodniej Afryki nie są tacy. Jeśli juŜ. M. niby podobna kultura. Dla Arabów Ormianie są za to nerwowi: Wszyscy są tam strasznie nerwowi. Jeśli weźmiesz Afrykanów. nie moŜna mieć Ŝycia prywatnego.O. Wspólne przebywanie róŜnych narodowości na ograniczonej przestrzeni powoduje.. ale sposób. 20]. Wszyscy się nie myli. Im się tylko wydaje. ale i kulturą innych grup uchodźców. Ŝe mówią po angielsku. a nawet jak się zamykaliśmy to walili w drzwi.F. w jaki my byliśmy wychowani jest dość inny. jak my.221 takŜe nauki.K. Ośrodek dla uchodźców jako dom (relacje między samymi uchodźcami oraz z pracownikami ośrodka i przedstawicielami organizacji pozarządowych) Wielokulturowość ośrodków dla uchodźców sprawia dodatkowe problemy w ich adaptacji. nie sprzątają po sobie jedzenia. cisi (Liberyjczyk). 7. Sposób mówienia jest inny. krzyczą na korytarzu. nie powiem. zaraził AIDS kilka Polek [Lankijczyk]. jakiego. Byłem w pokoju z trzema męŜczyznami z jednego kraju. wszystko potrafimy uprzejmie. Są szybcy w seksie. Pojedynczy zwłaszcza uchodźca z danego kraju (a takimi są często uchodźcy z Afryki) zderza się boleśnie w ośrodku nie tylko z kulturą kraju przyjmującego. (tu rozmówca prezentuje sposób mówienia Afrykanów z Zachodniej Afryki . 9. Polacy i Afrykanie są bardziej spokojni. od razu to poznasz. wszystko zostawiają na stole. 30. Ludzie z Nigerii lubią czystość. kulturalnie wytłumaczyć. W pokoju śmierdziało. Kombinacja dŜungli i komunizmu.

Dzielimy się. Wspólnota językowa neutralizuje do pewnego stopnia inne róŜnice wynikające z „rasy” i wyznania. Oni nas teŜ nie lubią. ale teŜ jest podział między Czarnymi tak samo. Ŝe my chrześcijanie. Wszystkich innych traktują gorzej. ale Polska będzie miała problemy z Czeczenami. Administracja ośrodków musiała ich w końcu rozdzielić. Tam jest okropnie. dlatego Ŝe umieścili ludzi z róŜnych tejpów razem. Według mnie Rosja jest temu winna [D. Jak my dostaliśmy. to musieliśmy po cichu się wynieść.. Czeczenów było najwięcej i choćby z tej racji dominowali w ośrodkach. Są zazdrośni. Ŝe oni nie dostali status. którzy z racji bytowania we wspólnym państwie i znajomości języka rosyjskiego czują zazwyczaj ze sobą pewną więź i wspólnotę kulturalną. 20]. Między samymi Afrykanami zaznacza się natomiast silny podział na Anglofonów i Frankofonów. Podobne zdanie o Czeczenach mieli jednak niemal wszyscy Afrykanie i większość Azjatów.]. MoŜna zwariować (Kameruńczyk). oni są wahabitami. J. Oni wszystkich traktują jak gorszych od siebie. Przestrzegali poza tym na ogół dość surowych norm moralnych wynikających z wyznawanego islamu. Zanim ich poznałem byłem za nimi i przeciwko Rosji. bo mogą pobić. a Czeczeni muzułmanie. W ogóle nie mają kultury. A tutaj ludzie tak się zachowują…do toalety chleb wyrzucają. Tak np. Tu mieszkam z męŜczyzną z Afganistanu. Mówią: ja z tego. I jak tu się ułoŜyć z takim zbiorowiskiem ludzi? Tu w pokoju Ŝyję z samymi Gruzinami.222 ukrywać przed innymi. Stąd nawet dla przedstawicieli róŜnych narodowości byłego ZSRR. W ciągu dnia taki się będzie do ciebie uśmiechał a nie wiesz czy w . Były problemy. Najwięcej emocji i sporów niezaleŜnie od narodowości i religii budzili wśród uchodźców Czeczeni. Chodzi o problemy z niektórymi narodowościami. jak Francja ma teraz z Turkami [J. Ja nie mam nic do muzułmanów.. i jest w porządku. przykro mi to mówić.Z. Jeden z uchodźców somalijskich tak to przedstawił: Nie lubię Czeczenów.K. systemu starszeństwa i rozdzielności płci oraz co więcej próbowali narzucić je innym. ty z tamtego. jak w Kamerunie na Anglo. gór i nizin oraz tradycjonalistami i tzw. Nie da się wytrzymać. ale juŜ nie anglofońskich: Tutaj teŜ. Arabowie mówiący po francusku tolerują frankofońskich Afrykanów. Podobne konflikty zdarzają się takŜe między samymi Czeczenami pochodzącymi z róŜnych klanów. wahabitami: Konflikty bywają między nami Czeczenami. O Czeczeńców [WF3Białorusin2] Szczególnie Ukraińcy a nawet bliscy im Gruzini uwaŜali ich za najgorszych: Mój naród ma juŜ tysiącletnią kulturę. Czeczeni byli nie do zaakceptowania: Tam w ośrodku to jest strasznie.. Ŝeby oni się nie zorientowali [Sudanka]. Ale Czeczenii nie tolerują innej religii. Tak. K. wszyscy z tego samego kraju wiec jest dobrze [Gruzin. Ukrainiec]. Ja nie chcę nic mówić. A teraz to ja juŜ wcale się tym Rosjanom nie dziwię.i Frankofonów.

[uchodźca z Somalii]. Ŝe oni go nie chcieli. chodzenie po korytarzu w szortach i podkoszulku). Rasistowskie postawy Czeczenów wobec Afrykanów są jednak dobrze znane i były najczęstszym powodem konfliktów. Jak ktoś z nami normalnie obcuje. w jaki sposób ich określali mówi sam za siebie: Nie lubimy śydów.O. ale i czynnego zaatakowania Afrykanina mogło stać się jego niekompletne dla Czeczenów ubranie (np. Do konfliktów dochodzi teŜ w związku z drobnymi kradzieŜami oraz wymuszeniami pieniędzy i przedmiotów codziennego uŜytku. religii niŜ z powodu obiektywnych warunków . Przyciśnięci pytaniami uzupełnianymi przykładami odpowiadali: O BoŜe. Negry normalnie Ŝyją. Sami Czeczeni na ogół zaprzeczali. Niektórzy tu byli moŜe mordercami. 21]. między Kameruńczykiem a Gruzinem wybuchła z powodu ich etniczności.223 nocy nie przyjdzie i ci gardła nie poderŜnie! Ja się tutaj po prostu boję. więc ich raczej nie lubimy” [M.Cz. Ŝe ktoś komuś zabrał radio. Nawet na stołówce nie dawali mięsa dla tego. Okazywanie waleczności takŜe między sobą: Tutaj to w ciągu godziny było sto bójek. Zostawiasz coś na chwilę i tego zaraz nie ma. Ŝe nie wolno. choć sam fakt.]. no to chyba ci się dostało od ojca.]. JuŜ kiedyś jednego Afrykańczyka noŜem ranili. bo Czeczeni mówili. Kultura. z jakiego by nie był plemienia. ale Negry to niech sobie będą. „rasy”. Ŝe otworzyli Siekierki [M. jak i obserwatorzy zewnętrzni wolą myśleć. 18]. jak z człowiekiem będę rozmawiał [D. Do tego dochodziło czeczeńskie poczucie honoru niepozwalające ustępować obcym. kult siły i odwagi. powiedzieli nam won i nas wywalili. A inni mówią: „Nie on gieroj! Bohater. normalnie.F. to obojętnie. Pretekstem do słownego. Czeczeniec]. Zaczęliśmy oglądać. I przyszli Czeczeńcy.. Niektórzy nie oddają pieniędzy. Wczoraj był mecz w telewizji. Poza tym ludzie ze wschodu nienawidzą Afrykańczyków [M. Inny przykład: W Dębaku to nawet nie mogliśmy chodzić w krótkich spodenkach. Ŝe jeden chłopiec drugiemu złamał rękę. pochodzenie etniczne są raczej najłatwiejszym ze sposobów wyjaśnia problemów. Ŝe nawet dzieci czeczeńskie obrzucały Czarnych wyzwiskami. RóŜnice kulturowe nie są jednak jedynymi a nawet głównymi przyczynami konfliktów między mieszkańcami ośrodków.Z. Albo: Jeśli Negr będzie normalny i będzie rozmawiał ze mną w jakimś normalnym języku. bo złamał rękę” (nauczycielka z ośrodka). jeden lubi inny nie lubi. niektórzy musieli kraść.Z. jakie zachodzą między uchodźcami. Fajnie. Zarówno sami zainteresowani. aby mieli do Afrykanów jakieś uprzedzenia. nieraz wystarczył jednak sam kolor skóry. Sami zaobserwowaliśmy. Był taki przypadek. Ja mówię. Zdarza się. nie ma Negrów w Czeczenii. to my takŜe jesteśmy dla niego normalni [D. Ŝe bójka np. telefon komórkowy lub zegarek: Ludzie mają tutaj duŜo konfliktów.

Niektórzy po sobie w ogóle nie sprzątają. są niekiedy skrajnie subiektywne.) wartość moralna tych ludzi i wartość ich jako siły roboczej spadła niemal do zera. Uchodźcy niekiedy sami to podkreślają: Konflikty? Są. cytując raport Marka Boskiego. innym razem mogą wiązać się z wykształceniem i osobistymi zainteresowaniami. w której się znajdują sprzyja poza tym przyjmowaniu postawy biernej i roszczeniowej w stosunku do pracowników ośrodka i polskiego otoczenia. 339 Bierność i roszczeniowe postawy polskich uchodźców w Afryce w okresie II wojny światowej wnikliwie opisuje Wacław Korabiewicz w ksiąŜce Gdzie słoń a gdzie Polska. jak i obozów cywilnych w Persji czy na Środkowym Wschodzie odsyłany był właśnie do Afryki Wschodniej. brak moŜliwości odizolowania się od innych i długotrwałość przebywania w takich warunkach. w którym czytamy: „Zamknięcie ludzi w obozach bez pracy doprowadziło nasze uchodźstwo w ciągu 2–3 lat do stanu zupełnego rozleniwienia i demoralizacji. Polskie osiedla (obozy) w Afryce w okresie II wojny światowej. Prawdziwym powodem konfliktów jest przede wszystkim poczucie subiektywnego zatłoczenia. Ŝe element przestępczy zarówno z wojska. Ŝe ktoś ma trudny charakter i nie umie się przystosować do Ŝycia w ośrodku. Problem kontaktów ze światem zewnętrznym. Demoralizacja poczyniła ogromne spustoszenia. Ŝe ktoś zaczyna wrzeszczeć w środku nocy. Ciągle się zdarza. s. Postawy. o czym mówiliśmy juŜ wcześniej. Postawy powyŜsze nie są wyłącznie właściwe tylko dla określonych specyficznych grup religijnych czy narodowych.. [. Warszawa 1980. cyt. 338 . 84. M.] Pamiętać przy tym naleŜy. 1 sierpnia 1946 r. Sytuacja. U części z nich występuje tendencja do zamykania się we własnej grupie. uchodźców z krajów Trzeciego Świata lub byłego ZSRR. w: „Afryka” Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. z innymi ludźmi. za: B.. MoŜna przypomnieć takŜe. których wpływ w specyficznych warunkach Ŝycia naszych osiedli jest tym bardziej rozkładowy”. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce. którzy byli uchodźcami i przebywali latami w podobnych obozach w róŜnych krajach świata339. Tak na przykład Ukrainiec nie mógł mieszkać razem z Gruzinami a potem Białorusinem a więc przedstawicielami narodów bliskich mu kulturowo woląc od nich Więcej na ten temat w ksiąŜce: Między piekłem a rajem.. dlatego. Ząbek. jakie przyjmują w tej sytuacji nie tylko afrykańscy uchodźcy oraz opinie. Ale co moŜna z tym zrobić? Są róŜni ludzie i róŜnie się zachowują [Pakistańczyk]. ale raczej. lecz rozsiedlano w naszych skupiskach. Są raczej typowe dla wszystkich ludzi skazanych na długotrwałe przebywanie w tego typu miejscach. kiedy inni chcą spać. Nowak.224 istniejących w ośrodku. ale tak naprawdę głównym winowajcą jest sytuacja obozowa. gdzie go nie izolowano. W chwili obecnej (tj. nr 8. Ŝe podobne do wymienionych postawy reprezentowało takŜe wielu Polaków. po gotowaniu w kuchni czy po wizycie w toalecie [M. 1998. co do swojej przyszłości. jakie wygłaszają na temat Polski. red. UskarŜaniu się na brak akceptacji ze strony Polaków i złe traktowanie przez personel ośrodków i urzędników. Nigeryjczyk]. muzułmanów. W dodatku dochodzą. Afrykanów. Czasami spory biorą się z róŜnic charakterologicznych. traumatyczne przeŜycia uchodźcze oraz obecny szok kulturowy i stres wynikający z niepewności. ToteŜ w kaŜdym osiedlu napotkać moŜna zawodowych kryminalistów i zawodowe prostytutki. Ŝe niektórzy uchodźcy odczuwają swój pobyt w ośrodkach jak w przysłowiowym „piekle”338. Wszystko to sprawia.O. Podobnie Bronisław Nowak. Warszawa 2002.

moŜe tylko siedem było naprawdę prześladowanych.[WF2 – Kurdystan]. Z ludźmi z Afryki dogaduję się lepiej[J. kogo to? Nikt się nie zgłaszał. boi się o swoją rodzinę. Dlaczego jedni go otrzymują a inni nie? Ubiegający się o niego tego absolutnie nie rozumieją. Ŝe zająłem nie to łóŜko. i z nimi nigdy nie miałem problemu. Codziennie ktoś się bije. Reszta za chlebem przyjechała [J. Co po pół roku moŜe . podwaŜając najczęściej ich prawo do niego: Z całego ośrodka to moŜe 10% musiało wyjechać z kraju. bo jestem silny i umiem się bić [Algierczyk]. Pensjonariusze ośrodków nawet. ani z Gruzinami. I teraz mieszkam z Afrykanami. Wyjąłem mięso i pytałem. 30% boi się wojny. ani z innymi ludźmi z byłego ZSRR. Jadł jajko. Jednocześnie dają wyraz swojej bezradności.K. Za kaŜdym razem. Gdzie wyrzucał skorupki? Widziałem. Ja często uczestniczę w sporach.K. Następnego dnia zamieszkałem z szalonym Białorusinem. To jest problem I nie ma takiej komunikacji tu znasz kilka osób a tam dwieście osób i nie moŜna się ze wszystkimi dogadać. Pracownice socjalne w ośrodku pytane o konflikty podkreślają ich banalność i zaprzeczają. i powiedzieli mi. Ŝe wyrzuciłem. powtarzał:. pod telewizor. gdyŜ własne powody i historie stawiają wyŜej niŜ cudze. aby miały one powaŜniejszy charakter. I w nocy jeden Ingusz przyszedł i zaczął krzyczeć: Gdzie jest moje mięso! Oddawaj mi pieniądze albo cię zabiję! Powiedziałem.F. Reszta – szuka tu skarbów! I to oni dostają status! A ci. a po roku mieszkania we wspólnym pokoju najbardziej spokojnym pensjonariuszom mogą puścić nerwy: Konflikty się zdarzają. Oni nie umieją Ŝyć w czystości. 21 Lankijczyk]. co tu mieszka. bo się komuś nie podoba. pod nogi. Do krwi. To są barbarzyńcy. To są barbarzyńcy [M. Ŝe toalet jest za mało. co trzeba. dlaczego nie chcesz oglądać Ŝadnych filmów?. ani z Ukraińcami.16 Czeczen]. kiedy chciałem popracować na komputerze. Do tego niekiedy dochodzi swoistego rodzaju rywalizacja czy raczej zazdrość o status uchodźcy.225 Afrykanów: Gruzini byli ciągle pijani. Po dwóch dniach znowu się przeprowadziłem. Ukrainiec]. Ŝe ktoś rozrzuca ubrania po pokoju. A widziałeś tego kolesia z Afryki. Anglojęzyczni uchodźcy znają zazwyczaj róŜnicę między terminem refugee a asylum seekers przypisując ten ostatni raczej swoim współtowarzyszom. Na czterysta osób. Od tego czasu nie chcę Ŝyć ani z Białorusinami. Niektórzy nawet niepytani lubili wypowiadać się o innych „konkurentach” o status. więc w sprawach dla nich kluczowych związanych z toczącą się procedurą ujawniają niekiedy zaskakujący brak poczucia solidarności między sobą. W końcu nie one są winne. kłócili się o coś. którym naprawdę się on naleŜy nie dostają. Tamil (hinduista) wyrzucił z lodówki mięso Inguszowi i obaj zakwalifikowali się z tego powodu do barbarzyńców: Jednego dnia czyściłem lodówkę. Niektórzy konflikt i bójkę traktują jako lekarstwo na swój stres: W ośrodku nic nie jest dobrze.

Ŝe nie mogą się zorganizować. Szczególnie kobiety. Mając często wyidealizowany obraz pokrzywdzonego uchodźcy i dając z siebie wszystko. Sami nie są w stanie nic zorganizować. Ŝe ją kocha. które jednak na długo zostają w pamięci [j. Ŝe tu przez długi czas mieszka kupa ludzi a jest za mało pryszniców i toalet.. Bo chodzi w tych kapciach do toalety i moŜe zarazki roznosić. Ŝeby Allach go nie widział. Są bardzo agresywni. zawsze natomiast są bardzo roszczeniowi: RóŜne strajki. to chlają. Mieliśmy kiedyś w ośrodku dziadka. łącznie z rzucaniem się z łapami. Z tym... Tu wtrąca się koleŜanka. To są konflikty na zasadzie kłótni. po róŜnych dziwnych akcjach. . Ŝe on siedział z tym kocem na głowie. – ich opiekun mentalny – zajmuje się nimi.. Ŝe uchodźcy nie są z tego powodu specjalnie wdzięczni. bo jak Allach nie widzi. które się zdarzyły w okresie dwóch lat mojej pracy stwierdziłam. bo to są brudne kapcie.Ale był kochany [pracownice socjalne]. biją. Omal się nie pobili siedząc tutaj. Ale za dnia równieŜ się to zdarza. demolują. którzy pracują z uchodźcami zmieniają zwykle z czasem do swoich podopiecznych podejście: Na początku było mi bardzo przykro. Wszyscy. a Allach go nie widział. co po niektórzy to i Allacha się nie boją. A ja miałam rozstrzygnąć ten spór. TakŜe chyba. Przyszli z awanturą. po czym. Zatrudnieni Polacy w ośrodkach. Jeśli są jakieś konflikty.. odczuwany stan osamotnienia i wyobcowania. to zarzucał koc na głowę.. rozczarowują się. mimo Ŝe nie przebywają z uchodźcami przez cały czas. co się z nim dzieje i jakie są przyczyny konfliktów między nimi.. bardzo smutno. który w szafie się chował i z szafy mówił. Pan B. Podobnie jak dla uchodźców z Afryki najtrudniej im zrozumieć Czeczenów: Oni zajmują się głównie demolowaniem wszystkiego. który. Nie wszystkie. i pomaga im w organizowaniu róŜnych takich akademii [pracownica socjalna].]. to dobrze wiedzą. Poza tym jak sami mówią „nie realizują tu Ŝadnej misji” są tylko jednym z elementów w państwowej machinie biurokratycznej: My pracujemy jak kaŜdy porządny urzędnik państwowy od ósmej do . ze nie naleŜy się tak mocno angaŜować [pracownica socjalna].w. bo jeden połoŜył nogi w kapciach na grzejniku.. i bardzo wszystkim współczułam. i bardzo chciałam wszystkim pomóc. robią absolutnie wszystko: kradną. Natomiast drugi nie mógł tego wytrzymać. Nie są jednak w stanie wszystkiego kontrolować a tym bardziej im matkować i radzić na złe ich samopoczucie.226 doprowadzić kogoś do pasji. Ktoś się zirytuje. ćpają. bunty. Są to epizody. którzy mogli być moimi ojcami. Czułam się jak pani na koloniach” [pracownica socjalna]. to organizują się świetnie. Jak trzeba coś zdemolować. to na zasadzie. Przyszło raz do mnie dwóch panów. Są bardzo zakłamani i fałszywi. Mają pomoc z Polskiej Akcji Humanitarnej. takŜe pracownica socjalna: A tu bym akurat polemizowała z Tobą. i szedł do pobliskiego lasku na piwko z okolicznymi menelami. Ogólnie brak wdzięczności za pomoc. Nie ma konfliktów religijnych. ale w większości. gdy okazuje się. KoleŜanka miała z kolei adoratora.

mamy określone przepisy. Na początku dala mi pieniądze i ubranie. i kaŜdy powinien się do niego stosować. zostawia te przepustki na bramie. moŜe sobie wchodzić. Na brak w stosunku do nich podejścia indywidualnego. Ŝe tylko jedna na ok. 200 osób.w. skoro tak mówi [j. Więzienie? Dobrze. Ŝe niektórzy traktują ośrodek jak więzienie. ale oni nie są trzymani w więzieniu. PoniewaŜ chodziłem na próby mojego zespołu.. To chyba nie był w więzieniu. ale my. po co nas tu ochraniać [N. od hitlerowców. Mówił: „O przykro mi. 15]. spokoju. Ŝeby nie było Ŝadnych konfliktów [pracownica socjalna]. Dla nas jest to zrozumiałe. Ŝe nie jest dobrą kobieta jest kłamcą. z wyjątkiem Dębaka jest zbyt mała liczba pracowników socjalnych pracujących w ośrodkach. Wiemy. Naszym zadaniem jest realizowanie polityki państwa polskiego w kwestii pomocy cudzoziemcom. jeśli mówię. do 3 dni. DuŜo osób się nie stosuje. Ŝe jestem głodny daje mi jedzenie [uchodźca z Kamerunu]. śe gorzej ich traktujemy niŜ Rosjanie z obozach filtracyjnych. to miałem problemy z ochroniarzami. opiekuńcza kobieta. dopiero czwartego dnia ich skreślamy. Jak pójdę do biura to zawsze robi to o co ją proszę. Pilnowanie. Czekamy na nich 3 dni. mają przepustki. oni tu przyjeŜdŜają po określonych przejściach. kto mieszka w ośrodku. Ŝe nie znają oni ani języka rosyjskiego.00 i ochroniarz nie chciał mi otworzyć drzwi. Dyrektor Dębaka teŜ bardzo dobry [uchodźca z Czeczenii]. Czy ktoś nie uciekł. Ktokolwiek mówi. Tak mamy w naszej ustawie napisane. Jak mieszkałem w Dębaku. Zazwyczaj pracują w nich tylko po dwie osoby. Narzekano niekiedy tylko na ochronę. Napięcia i konflikty oraz osobiste problemy uchodźców nie mogą być. a dodatkowo jest ona w ogóle niepotrzebna: Ochrona niepotrzebna. a uchodźcy są cały czas. W regulaminie jasno jest napisane:. ale staramy się. My mamy pilnować kwestii finansowych. bezpieczeństwa. MoŜe nie wrócić na noc.S. Ta pani. Zwłaszcza pani Marta. Ile jest osób zaprowiantowanych. Ona jest troskliwa. Ja ich lubię.227 szesnastej. która daje nam jedzenie teŜ jest dobrą kobietą. gdzie. One są bardzo dobre. co. a zdarza się.00. kiedy chce. Poza tym pracują tylko w dni robocze do godziny 16. ale śpię i nie . Mimo to badani wypowiadali się na ogół dobrze o pracownikach ośrodka: To są bardzo mili ludzi. kiedy moŜna robić. Mnie niczego złego nie zrobili. Jest duŜo przepustek.] Pewnym problemem. to wracałem nieraz po 22. gdzie oni nie chcą. bo moŜe wrócą. regulamin. Podkreślają jednak. Zawsze. wychodzić. Wyzywają nas od faszystów. ani angielskiego. Osoba wychodzi. więc rozwiązywane zbyt szybko Stąd zdarzały się skargi na zbyt rutynowy i sformalizowany sposób załatwiania spraw uchodźców. Ŝe bardzo się starają: Nie da się wszystkiego przestrzegać. bardzo dobrze się do nas odnoszą. twierdząc. kiedy wysyłamy ich tam. jako Rzeczpospolita.

tutaj była o tym mowa. jak funkcjonuje sklep. dopóki cudzoziemcy przebywają w ośrodku. Nie wiedzą takich rzeczy bardzo podstawowych. Nawet w przypadku. ale tu (na Siekierkach) . Jak się szuka problemów. Sytuacja powyŜsza nie jest tylko specyfiką polskich ośrodków dla uchodźców. małej liczbie pracowników socjalnych. Chłopaki tak tylko między sobą. Ale to się kończy na słowach [pracownica socjalna]. słabej opiece lekarskiej. 26]. J. Ŝe ono jest na tyle małe. Nie mówiąc juŜ o obozach uchodźców połoŜonych w Afryce i Azji. gdyby kaŜdy miał mieć jakiś dyŜur na rozmowę z tą osobą. Ŝe są one sporadyczne. ale nawet zdecydowana poprawa w tym zakresie niewiele rozwiązuje. Ŝeby były bardzo konfliktowe sytuacje.K. Ŝe nie poświęca się temu wystarczająco duŜo uwagi. red. nie wiedzą.29 Somalijczyk o Etiopczyku]. Niektórzy lubią zaczepiać. Ale ja jestem spokojny [D.K. kiedy byłem w Dębaku.K.Z.nie [J. niewystarczającym wsparciu psychologicznym. w: Afryka. gdzie warunki pobytu są nieporównywalnie cięŜsze341. spokojnie [J. 22]. Nie mają moŜliwości nauczenia się na czym ta polska kultura polega. Łapot. która pomaga cudzoziemcom. Ale jak nie – to wszystko jest dobrze. Szczecin 2004. uderzył teŜ jedną dziewczynę z Somalii [Somalijczyk]. . tylko czasami inni działają trochę na nerwy. Na początku miałem problem. których powodów moŜna by doszukiwać się w złym zarządzaniu ośrodkami. Uprzedzenia i konflikty między uchodźcami w ośrodku opisane powyŜej to jednak nie jest cała prawda o Ŝyciu w ośrodku.. Ŝe środowisko małe. Ŝe człowiek czuje się na elementarnym poziomie kompetentny w jakimś kraju: nie potrafią kupić biletu. Obozy dla uchodźców w Afryce – nowe wyzwanie etnologii. w którym pozbawieni są moŜliwości realizacji swych planów Ŝyciowych. w których generalne standardy i wyposaŜenie nie róŜnią się znacząco od polskich. Między naszymi krajami tak. czy teŜ braku wiedzy i umiejętności przydatnych przy zajmowaniu się osobami pochodzącymi z innych kultur340. następująca wypowiedź: W praktyce. Dlatego podobne postawy ujawniają się w ośrodkach dla uchodźców w całej Europie. to by było bardzo długo i właściwie cudzoziemcy nie mają moŜliwości porozmawiania o swoich problemach. Tylko.K. Jeśli kto jest trochę psychicznie rozstrojony to kaŜdy dźwięk będzie cię draŜnić [J. Mimo wszystko ludzie róŜnych narodowości starają się mieć ze sobą poprawne relacje.jak to chłopaki. bił ludzi. gdy są to przedstawiciele skonfliktowanych ze sobą narodowości w ich krajach pochodzenia w ośrodku mogą Ŝyć ze sobą na stopie koleŜeńskiej: Nie ma między nami sporów. Zahaczyliśmy o ten temat. z Czeczenami. jakiego specjalnego znaczenia: Nie ma tak. Ŝe jeŜeli w ośrodku jest jedna osoba na dwustu cudzoziemców. 340 Por. Dla mnie to nie jest problem. Wielu pytanych o konflikty bagatelizuje je i podkreśla. to nie ma moŜliwości. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur. 341 Patrz: M. Braki te w róŜnym stopniu faktycznie występują. nie mają takich absolutnie podstawowych umiejętności. i w związku z tym na tyle obciąŜone pracą.31 Afgańczyk].36 Gruzin]. Ŝe nikt nie zwraca na to uwagi.. Ząbek. bo nie ma na to czasu [WF1 – NGOs2]. Ŝeby to środowisko powiększyć. to się je znajdzie. To są sprawy polityczne [J.” Ale ludzie pracujący w Dębaku poznali się na nim i wyrzucili go. To wszystko zaleŜy od ciebie. ale nasze kontakty są normalne. Konfliktów nie ma. Podobnie jak pracownicy socjalni nie są skłonni do nadawania im. Ŝe jest pilna potrzeba rozbudowania grupy ludzi. które powodują. to chodzi mi o to. poniewaŜ był rasistą. Wydaje mi się teŜ.228 mogę otworzyć.

potrafią dostrzec dla siebie równocześnie wiele pozytywów tej sytuacji. jak się okazuje. mogłem tylko „odczuć”. który pozwala zrozumieć innego: „Świat uchodźców nie jest dla mięczaków.. rozpoczął ze mną rozmowę. . „Z obcej ziemi”. I nie naleŜy zapominać o najlepszym tłumaczu . 342 Simon Mol. twardzielem i nie zapominać o uczuciu. Dębak. Była tam taka miła dziewczyna. Ŝe bez pewnej tolerancji nie moŜna byłoby tu wytrzymać: Jeśli jesteś w Rzymie. nr 9.21 Lankijczyk].. ale i zawiera się z nimi przyjaźnie. jak w akademikach czy koszarach ośrodki dla uchodźców są nie tylko przestrzenią konfliktów. Ŝe napomykał coś o pięknej pogodzie. Ŝe miejsca. wymuszają pewien stopień wzajemnego przystosowania się. Uchodźcy obok złych stron. Pewnego dnia Azer. rozmawiała z kaŜdym z szacunkiem. jak między kolegami w wojsku. tylko ta ochrona (Somalijczyk). cóŜ. jakie doświadczyli właśnie w ośrodku: Z kontaktów z ludźmi z Dębaka jestem bardzo zadowolony. bądź Rzymianinem. Jeśli chcesz się ze mną napić to ja jestem chętny [M.„uczuciu”. Trzeba tylko być. w których siłą rzeczy dochodzi do intensywnych kontaktów międzykulturowych. Kiedy miałeś problem ona pocieszała. Ŝeby pokonać przepaść między nim a nowym społeczeństwem i pewnie stanąć na nogach.229 W końcu pojawiają się zbawienne wnioski.przykład Czeczenów”). poniewaŜ świeciło słońce. Ŝeby znieść wszystkie jego traumy. Wymaga odpornej psychiki. Odpowiedziałem mu po prostu uśmiechem. jeśli jesteś w Polsce bądź Polakiem. Trzeba się poznawać. intuicyjnie odczuwa się nastroje innego i.F. Człowiek staje się ekspertem języka migowego i mistrzem w odczytywaniu ekspresji twarzy. Przykład ten ilustruje. Wskazują niejednokrotnie na satysfakcjonujące przyjaźnie. Podobnie.. zaś tendencja do unikania zbędnych napięć i konfliktów nakłada na jednostki obowiązek tolerowania się nawzajem (patrz: „Problemy kulturowe w ośrodku dla uchodźców. Uchodźca potrzebuje niezachwianej odwagi. nieświadomie popada w telepatię. miejscem udanych kontaktów ponad kulturowymi podziałami. Ona pomagała kaŜdemu. jak twierdził Simon Mol. Naprawdę ludzie pracujący w Dębaku byli bardzo mili. potrząsając głową w geście aprobaty dla jego opowieści snutych w ojczystym języku”342. 2000. Ŝe wszystkimi ludźmi. A nie moŜna zapomnieć o barierze języka! .. W ośrodkach nie tylko ma się z innymi ludźmi problemy. ale podobnie jak tamte. dobrze powyŜej siedemdziesiątki..

czy nie naleŜy wszczynać buntu. to ona ryzykuje. bo to są Czeczeni. Oni pomagają. w najlepszym wypadku [WF1. gdzie ta kultura działa kompletnie inaczej niŜ działa w naszym przypadku . nam nie [Czeczenka]. ale tylko w niektórych sprawach. to często nie wiedzą. Słyszałem. Dla mnie są one bezradne. ale w społecznościach czeczeńskich oni definiują swoje wewnętrzne autorytety. Ŝe mój mąŜ mnie bije. które na ogół nie decydują się jednostkowo. Ŝe ja przychodzę i sobie mówię.. Ŝe tak powiem. co robić. To niedobrze. Nie są w stanie mi pomóc [Ugandyjczyk]. To oni wiedzą jak autorytet w danej społeczności działa. jeŜeli ona się wyłamie i zrobi coś wbrew społeczności. Ŝe mam tego dość idę na policję. nie powinni zdradzać tajemnic [Białorusin]. Niektórym pomagają. Z panią Cecylią byliśmy w Częstochowie [dzieci rosyjskie]. s.. My tego nie wiemy. Mieliście kontakt z PAH? – nie. Ŝe odmówiono im pomocy: Caritas nie chciał nam pomóc. czy kobiety mogą coś tam. To teŜ są sprawy. nawet jeśli spotykają się z pomocą z zewnątrz.NGOs3]. Większość uchodźców w ogóle nie zetknęła się z Ŝadną z organizacji pozarządowych: śadna organizacja nam nie pomagała [Czeczenka]. . Ŝe oni i „Koszykowa” to jedna organizacja. z jakiej organizacji są pomagający: Byli jacyś tutaj. ale to nie jest komunikowane światu zewnętrznemu. Antropologia organizacji. którzy mieli specyficzne rodzaje problemów np. 85-88. Helsińska Fundacja poradziła mi. Więcej mogli powiedzieć na ich temat ci. A jeŜeli ktoś się zachował niegodnie i jeŜeli jest to męŜczyzna. M. zgłaszam. czy ta kobieta moŜe. W sprawach. która działa w Polsce. Czy w związku z tym naleŜy wszcząć bunt. I na róŜne sprawy ten autorytet potrafi zmieniać miejsce. I tu w szczególności moŜemy mówić o tej grupie cudzoziemców. Kostera. Dlatego. Przychodzi tu pani Prima.. Poszedłem do Caritasu po pieniądze. ja sobie diagnozuję tak: Ŝe w społecznościach.230 Problemy kulturowe w ośrodku dla uchodźców. Ŝe współpracują. nie w społeczności. Takich decyzji nie podejmuje się tak jak u nas. nikt się tu nie pokazywał [Czeczen]. który popełniał przestępstwo. bo kto inny decyduje. wyjść z ośrodka i wziąć udział w jakimś …a kto inny decyduje. czy niesprawiedliwie.: Helsińska Fundacja pomogła mi dzieciaki z Rosji sprowadzić [Czeczenka]. jeśli chodzi o Czeczenów. W kaŜdej organizacji. ale dali mi tylko ubranie [Czeczen].. z Fundacją Helsińską? – nie [Czeczen]. Bo. Niektórzy skarŜyli się. w których chcą pomagać. 343 O badaniu organizacji pozarządowych – zob. Dzieciom ubranie i buty dawali [Inguszka]. z którymi ostatnio mamy do czynienia. Nie mieliśmy z nimi kontaktu. czy naleŜy go odesłać do Czeczenii w trybie natychmiastowym.przykład Czeczenów: Pierwsze to są ograniczenia kulturowe bądź. 10. Ŝe straci oparcie w społeczności. Postrzeganie organizacji pozarządowych w ośrodkach dla uchodźców343 Uchodźcy. czy na przykład sprawiedliwie policja aresztowała jednego pana. nieograniczenia kulturowe. Tak? Nie. To społeczność decyduje. czy podjąć jakieś inne kroki? A moŜe zadenuncjować polskim władzom. 7. Przyniosła nam Biblię i modlitwy. starałem się o pomoc finansową i odpowiedź zawsze brzmiała – nie..

a inaczej NGOS-sy.. A teraz muszę się pytać. Ŝe i nie mogłam zrozumieć dlaczego na przykład. 345 Por. koło teatralne. 344 . trzeba je monitorować. To jest kwestia tego. inaczej organizacje międzynarodowe. I NGOS-sy jeszcze do tego kaŜdy inaczej. stąd faktycznie nie starają się one za bardzo reklamować swej działalności wśród uchodźców. Projekty te z załoŜenia nie są jednak nastawione na skalę masową (100–150 osób). ale bardzo waŜne elementy funkcjonowania. trzeba dokumentować i to prawdę mówiąc zajmuje gros czasu mojego w ostatnim czasie. Ŝe trzeba pisać projekty. Chłopaki tam chodzą [uchodźca z Zimbabwe]. moim zdaniem. Ŝe pracuję bezpośrednio z uchodźcami ja muszę zarobić. czy tam ktoś jest i czy zgodzi się nie przyjąć. którzy taką aktywność przejawiają. a czasami nawet indywidualnie. a w kaŜdym bądź razie dla większości naszych badanych działalność ich była słabo widoczna. Inne moŜliwości w sprawach zupełnie banalnych. taka praktyczna. ale to jest po prostu tak.. znaczy to nie jest odkrywcze. Z konieczności nie mogą być jednak masowe i obejmują tylko część uchodźców z ośrodka na Siekierkach (około 50 osób). Ŝe kiedy jestem organizacją pozarządową. inaczej funkcjonują organizacje państwowe.. Działające w Polsce organizacje pozarządowe w ramach środków. nie mogę ot tak iść sobie i wejść do ośrodka dla uchodźców. Planuje się otwarcie w Lininie fryzjerni. jak się prosi o coś PAH. starają się robić co mogą345. Ŝe rzeczywiście uchodźcy z osobami z organizacji pozarządowych spotykają się sporadycznie. W projekcie jest takŜe pomoc w zorganizowaniu razem z uchodźcami rodzaju sklepu dla nich z uŜywaną odzieŜą (sprzedawano by ją za specjalne talony). teŜ to nie jest moŜliwe. muszę dostać zgodę na to. tak Ŝe są takie techniczne. Ŝeby wejść do państwowej instytucji. to po prostu mamy inne moŜliwości. Dr Haliny Nieć z Krakowa oraz Stowarzyszenie Edukacji Prawnej. itd. Jest teŜ dom imigranta na Ostrobramskiej. np. Albo. która się zajmuje uchodźcami. nie wiem. Są to obok wspomnianych juŜ lekcji języka polskiego. oprócz tego. mam roczną przepustkę. Ŝeby coś Lekcje języka polskiego organizowane przez PAH odbywają się niezaleŜnie od lekcji w ośrodkach prowadzonych przez Biuro Organizacji Ośrodków. UwaŜałam. Środki te są jednak ograniczone. zajęcia plastyczne i fotograficzne. Ŝe to jest zupełnie oczywiste. krawieckiej i kawiarenki internetowej oraz „centrum doświadczeń kulinarnych” i lekcji z obsługi komputera. Ŝe punkt widzenia zaleŜy od punktu siedzenia. [WF 1 – NGO’s 3]. Więc my z racji tego. trzeba je ustawiać. czym te instytucje się zajmują. gdyŜ i tak nie będą w stanie pomóc im wszystkim. Tak o tych problemach mówi jedna z osób zaangaŜowanych w taką działalność: Ja widzę róŜnice w postrzeganiu i wydaje mi się. Poza tym. Odbywają się poza ośrodkiem w siedzibie PAH w grupach nie większych niŜ czteroosobowe. organizacji takiej wielkiej.. prowadzone są przez profesjonalistów od metodyki nauczania języka polskiego. a w związku z tym i liczba ich beneficjentów. Ci z nich. W odróŜnieniu od tych pierwszych. którą tam macham i nikt się nie pyta do kogo idę i po co. orientują się duŜo lepiej w działalności organizacji pozarządowych: PAH organizuje kursy języka polskiego344. ale i inne wyzwania.231 Wydaje się. pracowni fotograficznej. Inni partnerzy MUR (spośród organizacji niezaleŜnych). plastycznej. Stowarzyszenie Praw Człowieka im. To jest jedna trudność.. których ja nie doceniałam szczerze mówiąc. a będąc w UNHCRze. W części jest to wina małej aktywności samych uchodźców. lekcje języka angielskiego. Ŝe są pewne specyfiki w kaŜdej z instytucji. następującą wypowiedź na tema specyfiki działania takich organizacji: wyszło. Polska Akcja Humanitarna w ramach projektu MUR zorganizowała dwie świetlice (w siedzibie PAH oraz w ośrodku w Lininie) oraz podjęła się przetestowania z wybranymi grupami uchodźców szeregu aktywności mogących być przydatnymi w ich dalszej pracy zawodowej. tzn. które niezaleŜnie od tego. Ŝe tak powiem na siebie. zajmują się edukacją prawną oraz na mniejszą skalę poradnictwem prawnym dla osób przebywających w ośrodkach. którymi dysponują. trzeba je rozliczać. Ŝe jesteśmy tym NGOS-em duŜym.

. co w kraju jego pochodzenia. jeŜeli masz mały. biedny dom i w ogóle nic innego nie masz. co róŜni przede wszystkim ośrodek od domu to brak poczucia posiadania w nim jakiejkolwiek przestrzeni na własność: U nas w Pakistanie się tak mówi. co chcesz. jak dom [uchodźca z Pakistanu]. która nie ma np. Budzi w nich ono określone negatywne konotacje nie związane z obozem na wakacjach. W nowym miejscu nie tak łatwo jest zbudować je od nowa. bądź nadszarpnięte w wyniku rozstania z rodziną i całym procesem migracji. to nie jest ona juŜ jednak tym samym. Taki stan dotyka właśnie uchodźców. to to musi zająć trzy godziny. Sam termin „uchodźca” sugeruje. wydrukować i gdzieś tam w zębach przynieść [WF 1 – NGO’s 2]. drukarki. lecz obozem przymusowej izolacji. a nie zdołał zakorzenić się jeszcze na nowym miejscu.w języku rosyjskim jako łagier lub w angielskim jako camp.232 skserować. Uchodźcy są więc w pewien sposób wykluczeni z funkcjonowania w społeczeństwie na równych prawach z innymi jego członkami. która wyszła z jednej zbiorowości. a nie dom. a w innym to jest problem [uchodźca z Pakistanu]. Ŝe jest to osoba zawieszona pomiędzy dwoma światami. 7. gdy trafiają do obcego kraju. co utrudnia aktywne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym. Wskazują. jeŜeli pragnie on w nowym kraju zamieszkania pielęgnować swoją kulturę. Obóz nigdy nie będzie. A teraz jak sama jestem w organizacji poza rządowej. O tych problemach będziemy pisać w rozdziale następnym (ósmym). to jest twój własny dom. W swoim domu robisz. Ŝe nawet. Uchodźcy są więc ofiarami bezdomności kulturowej. lecz zaledwie jako tymczasowe schronienie. Choruje jak „przesadzona roślina”. Ja muszę coś mieć napisane na komputerze. Nawet. Stosunek do tego miejsca wyraŜają określając go zawsze nie inaczej jak słowem „obóz” . Zakończenie Uchodźcy nie spostrzegają ośrodka jako swojego domu. to znaczy mówię o rzeczach praktycznych. które są duŜo waŜniejsze niŜ by się myślało. znaleźć drukarkę. Ŝe to. Ich emocjonalne więzy z otoczeniem zostają zerwane.11. ale nie weszła jeszcze do następnej jako uznany jej członek. w rodzaju obozu dla internowanych: To po prostu obóz. braku „korzeni” i genealogii. Uchodźca w pewnym sensie zerwał juŜ więzi ze swoimi korzeniami i dawnym podłoŜem kulturowym.

B.233 Rozdział VIII.róŜne poziomy analizy. Frieske. Stał się równieŜ waŜnym pojęciem w obecnych rozwaŜaniach na temat migracji (szczególnie problemów w zakresie integracji 346 K. Aspra-Jr. rasowego itp. o ile jej aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie. Ma on nie tylko znaczenie społeczno-prawne. Wokół teorii polityki społecznej. W. w jego głównych obszarach funkcjonowania oraz instytucjach publicznych. dla osoby oczekującej na nadanie statusu uchodźcy przebywanie w ośrodku jest pewnego rodzaju zawieszeniem w normalnym funkcjonowaniu społecznym (stanem liminalności w „rytuale przejścia” w sensie antropologicznym). Szatur-Jaworska (red. Sam termin „wykluczanie” na tle etnicznym określa poczucie wyalienowania oraz niedostatecznego udziału w szerszym społeczeństwie. Warszawa 2003. przyjmowanie roli uchodźcy oraz perspektywa gender 8. pochodzenia etnicznego. do Ŝycia w nowych warunkach. Społeczne wykluczenie .poczucie wykluczenia. ale takŜe ekonomiczne. które wynikają z ich narodowości. .1. kulturowe i symboliczne346. Jest ono oczekiwaniem na przejście.). Wstęp Jak próbowaliśmy pokazać poprzednim rozdziale. Ośrodek jest więc dla niej instytucją czasowo separująca i moŜemy na niego spojrzeć jako miejsce czasowego „wykluczania” („ekskluzji”). Ośrodek dla uchodźców . Rysz-Kowalczyk. w: B.

Uzyskał takŜe status polityczny i prawny. nr 20. co róŜni przede wszystkim ośrodek od domu to brak poczucia posiadania w nim jakiejkolwiek przestrzeni na własność: U nas w Pakistanie się tak mówi. M. E. Szymański. tak jak to się dzieje w kaŜdym obrzędzie inicjacyjnym. 349 A. jak dom [uchodźca z Pakistanu]. 348 A. 26-30. 129-130. Wskazują. Wrocław 2007. jeŜeli masz mały. Próbowaliśmy pokazać w poprzednim rozdziale. 350 V. Oczekują oni. s. zwany równieŜ fazą agregacji (czyli integracji uchodźców w społeczeństwie gospodarzy)350. Europa – ziemia obiecana? Doświadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów. z nowym statusem społecznym. Jest to etap trudny. a nie dom. Obóz nigdy nie będzie. 2. Warszawa 2004. 347 Por. Ośrodek dla uchodźców jako strefa „zawieszenia” (liminalności) Nawiązując do rozwaŜań w poprzednich rozdziałach moŜemy powiedzieć. PIW. 8. Ŝe nawet. Odrodzenia juŜ w nowej osobie. Turner. szczególnie w zakresie postaw męŜczyzn – uchodźców wobec kobiet oraz relacjonowanych swoich przeŜyć uchodźczych. s. jak najszybciej. Ŝe kandydaci na uchodźców przechodzą przed przyjazdem do Polski fazę preliminarną (odwołując się do koncepcji Arnolda van Gennepa) – wyłączenia z dotychczasowej społeczności. Ŝe włączą się do nowej społeczności. w rodzaju obozu dla internowanych: To po prostu obóz. Structure and Anti-Structure. w: P. lecz obozem przymusowej izolacji. Zanim się to jednak stanie. . to jest twój własny dom. gdyŜ państwa przyjmujące imigrantów bądź uchodźców winne przeciwdziałać temu poprzez specjalne regulacje prawne oraz programy pomocy społecznej347. Budzi w nich ono określone negatywne konotacje nie związane z obozem na wakacjach. równie bolesnego rytuału „pozornej śmierci i odrodzenia”349. Antropologia. s. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Barnard. Ŝe to. DuŜą rolę w tym procesie odgrywają róŜnice ze względu na płeć (gender)348. Matusz-Protasiewicz. przeł. New York 1969. który zgodnie z ich marzeniem powinien zakończyć się. Stosunek do tego miejsca wyraŜają określając go zawsze nie inaczej jak słowem „obóz” . znajdą w niej schronienie i rozpoczną następnie nowe i lepsze Ŝycie. s. Stadtmüller (red. Lesińska.).w języku rosyjskim jako łagier lub w angielskim jako camp. Ŝe uchodźcy nie spostrzegają ośrodka jako swojego domu. W rozdziale tym pragniemy spojrzeć na ośrodek dla uchodźców jako na miejsce będące strefą „zawieszenia” i wykluczania z normalnego Ŝycia społecznego. biedny dom i w ogóle nic innego nie masz. Dopiero wówczas moŜe nastąpić etap postliminalny. 94. a następnie przejść do zagadnień związanych ze świadomym przyjmowaniem i odgrywaniem roli „uchodźcy” w zaleŜności od rodzaju społecznego audytorium. 15-34. lecz zaledwie jako tymczasowe schronienie. Imigranci jako grupa wykluczona w perspektywie polityki państwa przyjmującego.234 imigrantów) oraz uchodźstwa. Proces ten dokonuje się w ośrodku dla uchodźców. The Ritual Process. S. Uchodźczynie w Polsce. są zmuszeni przejść stadium liminalności. “Z obcej ziemi” 2004. Kosowicz.

M. mit. Warszawa 1982. które jest całkowicie „nasze”. przeł. Wejście do niego nie oznacza wkroczenie w przestrzeń Kosmosu. Ŝe uchodźcy w ten sposób komunikują otoczeniu swój stosunek do tego miejsca. po drugie ochronę w sensie psychicznym. Tatarkiewicz. w: P. Przestrzeń i miejsce. moŜna zobaczyć prawdziwą istotę miejsca czasowego przebywania uchodźców w ośrodku. których niewątpliwie wymagamy od domu. Warszawa 1970. zabezpieczenie przed niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi. Ludzie i przestrzeń domowa. ZadroŜyńska. pełnego niebezpiecznych mocy. Warszawa 1978. o czym pisali wybitni badacze i myśliciele. jako ich dobro wspólne. Nawet jednak w kategoriach schronienia przed niebezpieczeństwami świata zewnętrznego dom powinien zaspakajać przynajmniej dwie z licznych potrzeb człowieka. czy moŜe jest to stan bardziej złoŜony? Teoretycznie posiadają oni dach nad głową. Po pierwsze ochronę w sensie fizycznym. a w innym to jest problem [uchodźca z Pakistanu]. jakim jest ośrodek zapewnia tylko ten pierwszy typ ochrony. myśleć. A. 38. J. która nie moŜe być ścieśniona ponad pewne granice. Tam wszystko moŜe być na opak. mieszkać. umoŜliwiając mu odseparowanie się od reszty świata i ludzi352. W dodatku musi być to pewna minimalna przestrzeń. Michalski. Siciński (red. Dla klasycznej antropologii. co chcesz. Nie daje jednak uchodźcy poczucia odrębności. Przyczynek do antropologii schronienia. niezbędnego do całkowitego doświadczenia „domu”. mikrokosmos odtwarzający wszechświat. Dom we współczesnej Polsce. śpiących na dworcach. jak Martin Heidegger. Dewastacja urządzeń ośrodka. czyli ładu. „prawdziwy dom” to miejsce sakralne. historia. osobiście stworzone. którą się posługują wspomniani autorzy. . Fenomenologia religii. w którym przebywają nie moŜe zapewnić im całkowitego poczucia bezpieczeństwa oraz intymności. A. bierze się takŜe stąd. Prokopiuk. czy Gerardus van der Leeuw351. o której wspominaliśmy wcześniej. Łukaszewicz. w sensie braku bliskich i jednocześnie w sensie 351 Patrz: M. Czy zatem moŜemy uchodźców uwaŜać za osoby bezdomne? W potocznym myśleniu przyjęliśmy uwaŜać za osoby bezdomne głównie ludzi w stanie ciągłego upojenia alkoholowego. G. Heidegger. Dom to poza tym „rodzina” i miejsce. gdzie z samej istoty tego. Ŝe nie jest to dom. swojskości i samotności. s. przel. Eliade. lecz miejsce. Morawińska. czyli funkcji. Yi-Fu Tuan. Mircea Eliade.). przeł. prywatności. Warszawa 1977. Socjolog Monika Oliwa-Ciesielska uwaŜa. Ŝe naleŜy definicję „bezdomności” poszerzyć o wymiar psychologicznego poczucia braku domu. 352 A. Wrocław 1992. niepostrzeganego przez nich. nie moŜe być tam porządku. przel. K. Czy jednak o bezdomności decyduje tylko nieposiadanie materialnego schronienia lub nocowanie w przytułkach dla bezdomnych. lecz Chaosu. Dopiero w kontekście sakralnokosmicznej symboliki domu. A. Tymczasowe schronienie.235 W swoim domu robisz. Człowiek mający wiele z cech zwierzęcia terytorialnego aby czuł się dobrze musi posiadać jakaś przestrzeń własną. van der Leeuw. Yi-Fu Tuan. Sacrum. Budować.

Wrocław 1992. jak to sami określają. Znaczącym jest równieŜ oddzielanie uchodźców czeczeńskich od innych narodowości. jeŜeli pragnie on w nowym kraju zamieszkania pielęgnować swoją kulturę. jeśli nie są specjalnie zaproszeni. W ośrodkach stale organizowane są zajęcia z nauki języka polskiego. Łukasiewicz. 354 355 353 . a co za tym idzie – niemoŜność nawiązywania kontaktów poza środowiskiem swoich rodaków.. to jednak nie jest to tym samym. wyszła z jednej grupy. "Wiedza o kulturze". Większość z nich połoŜone jest na uboczu z dala od innych osiedli ludzkich. Uchodźcy są takŜe w pewien sposób wykluczeni z funkcjonowania w społeczeństwie na równych prawach z innymi jego członkami. P. Oliwa-Ciesielska. brak toŜsamości społecznej oraz brak „korzeni” (genealogii)354. co sprawia. Według Andrzeja Sicińskiego bezdomność moŜe oznaczać rozmaite sytuacje: bezdomność w sensie dosłownym.. Uchodźcy czeczeńscy mieszkają sami ze sobą. Ŝe przypadkowo spotkani Polacy biorą ich za rosyjskich turystów lub stadionowych handlarzy. ale faktyczne odizolowanie go od społeczności polskiej. w: Dom we współczesnej Polsce. Brak toŜsamości społecznej Siciński rozumie jako brak powiązania z innymi ludźmi bezpośrednimi i emocjonalnymi więzami. gdy trafiają do obcego kraju. M. Wydaje mi się.). Przyczyną tego oddzielenia jest nie tylko przewaga liczebna pierwszych nad drugimi. Nawet. ale takŜe konflikty. jednak cieszą się one niezwykle małym zainteresowaniem. ale nie weszła do drugiej jako całkowicie prawowity członek. a nie zdołał zakorzenić się jeszcze na nowym miejscu.. A. Sam termin „uchodźca” sugeruje. Barierą podkreślającą wyobcowanie uchodźców jest oczywiście brak znajomości języka polskiego. Uchodźcy są takŜe ofiarami bezdomności kulturowej. Dorota Zakrzewska (studetka IEiAK UW) Faza liminalna w Ŝyciu uchodźcy Wejście w etap liminalny rozpoczyna się wraz z umieszczeniem uchodźcy w ośrodku dla uchodźców. Choruje jak przesadzona roślina. Siciński (red. Następuje wtedy niezamierzone. co prawda. Siciński.. O idei domu i jego roli w Polsce. A. 19-25. nie mając dostępu do normalnego polskiego środowiska. Piętno nieprzypisania. zwłaszcza w przypadku niektórych lokalizacji. s. co utrudnia aktywne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym. Ŝe taki właśnie stan dotyka uchodźców. Ŝe jest to osoba zawieszona pomiędzy dwoma światami. Uchodźca w pewnym sensie zerwał juŜ więzi ze swoimi korzeniami i dawnym podłoŜem kulturowym. do których dochodziło pomiędzy „gorącokrwistymi” Czeczenami a przedstawicielami innych narodowości. Czeczeni w większości słabo mówią po polsku i z bardzo silnym akcentem rosyjskim. w gettach.236 braku poczucia spokoju i bezpieczeństwa353. a nowym miejscu nie tak łatwo jest zbudować je od nowa. co partycypacja w niej w kraju pochodzenia (patrz: „Faza liminalna w Ŝyciu uchodźcy”)355. czyli braku „korzeni” i genealogii. Ich emocjonalne więzy z otoczeniem zostają nadszarpnięte w wyniku rozstania z rodziną i migracji. Polacy nie mają wstępu na ich teren.

MoŜna w niej było natomiast odnaleźć zrozumienie dla decyzji kobiety. zazwyczaj wprowadzało do wywiadu atmosferę nieufności i podejrzliwości. a i na niego spaść moŜe dotkliwa kara. MąŜ i ojciec. s. WaŜnym zatem zagadnieniem staje się status prawnoekonomiczny przybyszów. sprowadzają hańbę nie tylko na siebie. agency) to pojęcie odnoszące się nie tylko do koncepcji obywatelstwa. Odkrywali wówczas prawdziwy cel ich przyjazdu do Polski: Wiesz. Nie mają takich samych praw jak Polacy. często bezpieczniej jest zataić swoją toŜsamość nie tylko przed polskimi urzędnikami. iŜ dziewczynę moŜna nawet zabić za „prowadzanie się” z chłopcem przed ślubem. Poznań 2003. Stanowienie społeczeństwa. Dopóki ich wnioski o nadanie statusu uchodźcy są w trakcie rozpatrywania. Starsi męŜczyźni jednak zazwyczaj nie godzą się na pracę oferowaną im przez potencjalnych pracodawców. Mimo to czeczeńscy męŜowie zwykle nie pozwalają pracować swoim Ŝonom. Giddens. Na czterysta osób. The Ritual Process. Niechętnie opowiadali o sobie. często juŜ po kolejnym złoŜeniu wniosku o przyznanie statusu uchodźcy356. Tylko młodzi chłopcy niekiedy podejmują pracę „na czarno”. tylko siedem moŜe było naprawdę prześladowanych. p. ale równieŜ wszelkich procesów społecznych. Nie mają więc moŜliwości legalnego zarobku. Trudno się dziwić. London 1997. Dla dziewczyny często śmierć. antropolog na badaniach budzi emocje potencjalnych rozmówców i róŜnorakie skojarzenia. Reszta za chlebem przyjechała. śycie staje się więc ciągłym oczekiwaniem na decyzję. Structure and Anti-Structure. dlatego zaniechałam tego dość prędko. Czeczeńscy uchodźcy prawo polskie traktują niekiedy z duŜą dozą dowolności. Jedynie z opowiadań Czeczenów znam jeden przypadek. choć z mniejszymi oporami czynili to w stosunku do innych.237 Uchodźcy stają zarówno wobec problemu bezpaństwowości. wyszła za mąŜ za Polaka. Ŝe jego wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Młodzi. 357 R. kiedy to czeczeńska kobieta mieszkająca w ośrodku dla uchodźców w Lininie. Pytanie rozmówcy o nazwisko. JeŜeli rodzina tego nie zrobi. w której ojciec zarabia na jej utrzymanie a matka zajmuje się domem i dziećmi.Z. Citizenship. która przyjechała do Polski sama z dwójką dzieci i była w cięŜkiej sytuacji finansowej. 356 . nie potrafiłaby Ŝyć bez pomocy z zewnątrz. a więc przyczyniającego się do zmiany społecznej – zob. dopóty nie mogą oni podjąć pracy zarobkowej. Mimo iŜ. Lister. Zazwyczaj dochodziło do tego juŜ po „części oficjalnej” właściwego wywiadu. jak i utraty swojego nazwiska i przeszłości. 361 śadna z moich rozmówczyń nie zgodziłaby się wyjść za obcokrajowca. Nie przysługują im jednak prawa polskiego obywatela. wówczas inni traktują ich jako niepowaŜnych i nie chcą mieć z nimi do czynienia [D. 359 V. a czasami nawet o imię. ale równieŜ przed współziomkami i innymi spotykanymi ludźmi. wymuszając je uprzednim wyciągnięciem ręki na powitanie i głośnym wypowiedzeniem swojego. Ukrycie swojej prawdziwej przeszłości przede mną nie było niczym trudnym. na przykład uprawiając seks przed ślubem. historia ta nie była opowiadana mi z entuzjazmem. jednak oni sami stanowili dla siebie „bufor prawdy”. New York 1969. Z pewnością pozwala im na to równieŜ poczucie braku przynaleŜności do społeczeństwa. Turner. utrzymania rodziny w sposób. Zostają wytrąceni z dotychczas pełnionych ról społecznych. nie mają teŜ ich takich jak inni obcokrajowcy przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej. Doskonale orientują się jednak w Dopóki uchodźca jest w „procedurze”. 358 Sprawczość (ang. nie miałam Ŝadnej moŜliwości weryfikacji słów rozmówców. Nie ma ograniczonej liczby moŜliwości składania wniosków o przyznanie statusu uchodźcy. Ŝeby dostać tu status. jaki robi to większość Polaków. WjeŜdŜając na terytorium polskie uchodźcy zaczynają podlegać polskiej jurysdykcji. 37. pozostaje on w ośrodku dla uchodźców i korzysta ze wszystkich usług tam świadczonych. głowa rodziny. co oznacza. Jest to idea celowego działania jednostki mającego wpływ na dany proces czy relacje społeczne. poprzestając jedynie na przedstawieniu imienia. Znajdują się oni w pustej przestrzeni formalno-prawnej. ale i na swoje rodziny: Adam (na pytanie o karę za uprawianie seksu przed zawarciem małŜeństwa): Dla chłopaka ściągniecie spodni. A Feminist Perspective. przestaje być jej Ŝywicielem.14]. co tu mieszka. JeŜeli nie groziło im realne prześladowanie. poprzez finansowe usamodzielnienie się. Typowa czeczeńska rodzina. co moŜe ułatwiać im przejście ze stanu przejściowego. ten przyjął dla niej islam. tylko siedem osób zasługuje na to. 360 Moi rozmówcy często mówili. A. 95. Mogę się tylko domyślać jak postrzegano moje wizyty w ośrodkach. które to prawo wypracowało i uwaŜa za swoje.

Nie wynika ona wyłącznie z przyzwyczajenia Czeczenów do tego jak traktowano ich w byłym ZSRR. Przysługujące ludziom prawa umoŜliwiają im działanie357. śaden aspekt ich Ŝycia nie jest uregulowany. pracując przy zbiorze owoców czy na budowie. jak i kulturą kraju pochodzenia. z drugiej zaś muszą się oni dostosowywać do panujących w Polsce zwyczajów. nie zaś zbiorowość róŜnych jednostek. Nic jednak bardziej mylnego. lecz chcącą nabyć przywileje przysługujące obywatelom kraju pobytu. kierują się zazwyczaj określonymi konwencjami kultury czeczeńskiej. Zaczynają tworzyć razem „wspólnotę i więź towarzyszy a nie strukturę o hierarchicznie ustalonych pozycjach”. KaŜdego z Czeczenów obowiązują ścisłe reguły dotyczące zachowania. gdzie dotychczasowa struktura społeczności przyjeŜdŜającej i przyjmującej ulega zawieszeniu. kiedy nie byli naraŜeni na moŜliwość dojrzenia ich przez swoich rodaków. jak i innych nie znających ich wcześniej uchodźców. uniemoŜliwiając niektóre działania358. Pomimo jednak wszechogarniającego poczucia beznadziejności i marazmu. konwencje i ceremoniały359. jak i rodzimym układem społeczno-kulturowym. przebywanie w ośrodku wpisać moŜna by było w jeden z lepszych okresów. Przykładem takiego zachowania mogą być moje wyjazdy nad jeziorko z niespełna dwudziestoletnimi chłopcami. w którym spostrzegani i traktowani są jednakowo. W tym kontekście naleŜy widzieć często pojawiającą się wówczas postawę roszczeniową. Mogą jedynie powrócić do miejsca. które dostają na śniadanie. pozbawienia ich moŜliwości decydowania o sobie. gdy starszy brat. rodzic czy inna osoba z rodziny ich nie obserwuje. Jednak poza ośrodkiem. kiedy brak jest jednostce wpływu na to. z którego uciekli. Faza liminalna jest dla nich okresem. jako grupa. Uchodźcy cierpią więc z powodu braku zdolności do działania. często zmieniają swoje zachowania. lub próbować dostać się dalej na Zachód. a takŜe opinię społeczną. Przestają być podmiotami mającymi wpływ na swoje Ŝycie. Zarówno pod względem psychicznym. a obywatelstwo jest jego wyrazem w ramach sfery politycznej. kiedy jej dalsze Ŝycie zaleŜy jedynie od urzędników. najbardziej widoczne w relacjach damsko-męskich. Dla Polaków sytuacja zmienia się nieodczuwalnie. Sytuacja. nie mogliby rozebrać się do kąpielówek. Patrząc z innej perspektywy. Z jednej strony nie obowiązują ich jeszcze polskie normy społeczne. Jadąc nad jeziorko nigdy nie wychodziliśmy razem z . Było ono jednak skrywane przed mieszkańcami ośrodka. „Sprawczość” to inaczej wolność samostanowienia. Brak im jednak „sprawczości”. zarówno przez Polaków. ani prawny. którą obdarzeni są obywatele państwa. a dodatkowo wszechobecna biurokracja i brak pomocy państwa nie zachęcały do przedsiębiorczości. dla Czeczenów bardzo. gdyŜ jest osobą nieposiadającą uregulowanego statusu prawnego. wpływa na jej samopoczucie oraz postawę wobec kraju przyjmującego. jak by powiedział Victor Turner. Tymczasem. będącą nadal obywatelem kraju swego pochodzenia. część z nich stara się mieć wpływ przynajmniej na standard ich Ŝycia w ośrodku. Dopiero poza nim moŜe zacząć dochodzić do łączenia elementów dwóch kultur. handlując jogurtami. znajdują się pomiędzy pozycjami wyznaczonymi przez prawo. Przebywając w ośrodku. Brak aktywności związany jest zarówno z prawem kraju przyjmującego. kaŜdy z uchodźców musi stosować się do tych reguł. nie chcąc zostać wykluczonym z dającej siłę wspólnoty. Uchodźcy. ani materialny czy społeczny. Społeczność czeczeńska jest społeczeństwem silnej kontroli społecznej. kiedy wszystko jest im zapewnione. zwyczaje. Tworzą swoistą communitas – miejsce w czasoprzestrzeni kulturowej. Uchodźcy traktowani są przez pracujące z nimi osoby. Uchodźca nie moŜe jednak tego doświadczyć. gdzie ich moŜliwość działania równieŜ była ograniczona. natomiast na zewnątrz pozwalają sobie niekiedy na korzystanie z zasad bądź przywilejów rządzących zarówno polskim. łamiąc niektóre zasady panujące wśród współziomków. Przebywając na terenie ośrodka. jak i fizycznym jest to czas niezwykle wyczerpujący.238 procedurach odwoławczych. zachowywali się podobnie do Polaków. którzy gdyby przyjeŜdŜali tam z Czeczenkami. które stoją często ze sobą w kolizji. co się z nią stanie.

Ŝe na plaŜe przyszli znani im czeczeńscy męŜczyźni. Ŝe nawet jeŜeli nie spotkał się z karą.239 budynku ośrodka. W tradycji czeczeńskiej. choć niewykluczone. ale mimo to uzyskawszy naszą zgodę chłopak zdjął koszulę. by potem . ani siebie. nawet gdyby ten przyjął ich wiarę. niedopuszczalnym jest dotykanie przez męŜczyznę kobiety nie będącej blisko z nim spokrewnionej. By korzystać z uroków jeziorek w Zielonce przychodzi tam latem wiele osób spragnionych krótkiego wypoczynku. Doskonałym przykładem takiego zachowania jest notoryczne nie zakręcanie kranów w łazienkach czy wyrzucanie śmieci gdzie popadnie. jednak wnioskując z jego zawstydzenia wnoszę. Kiedy nasi towarzysze zobaczyli. Czeczeni są w nich dość otwarci. Przykładem moŜe być dwudziestodwuletni mieszkający w Wołominie Czeczen. iŜ spośród uchodźców są to tylko męŜczyźni. Podobne zdarzenie miało miejsce i innym razem. Polska umoŜliwia Czeczenom przetrwanie. niszczących akcesoria mające słuŜyć im do zabawy. jak i wśród dorosłych. nie będących w ich wyłącznym uŜytkowaniu. został przez starszych męŜczyzn zaakceptowany i zdawał się nie wywierać tak naprawdę na nich Ŝadnego wraŜenia. jak i męŜczyznę360. ani przyszłego statusu. starają się stworzyć w nich namiastkę domu. najczęściej jej męski krewny. ale jednocześnie nie określać ani obecnego. Gdy tylko jednak fakt. Jest to spowodowane realną groźbą kary. Innym. zakorzenionej w islamie. juŜ na plaŜy. ale takŜe przed ślubem nawiązują oni niezobowiązujące znajomości. Ŝe uchodźcy mieszkający w ośrodkach zazwyczaj zupełnie nie szanują sprzętów znajdujących się na ich terenie. Zapewne jest to jedna z przyczyn. chłopcy powrócili do gwałtownie wcześniej przerwanej z nami rozmowy. nie mają oni jednak zbyt wielu moŜliwości zarobkowania. Nigdy nie widziałam ani nie słyszałam o kobiece. Zarówno nie mieliby nic przeciwko zawarciu związku małŜeńskiego z kobietą innej narodowości. Mimo to przebywając w ośrodkach nawet kilka lat. spotykaliśmy się dopiero na stacji kolejki. Teoretycznie „obca” kobieta i męŜczyzna nigdy nie powinni spotykać się sam na sam – zawsze towarzyszyć im musi jeszcze jedna osoba. mogącej dotknąć zarówno kobietę. MoŜna takŜe wspomnieć o noszonych przez uchodźców ubraniach. W kaŜdej chwili mogą zostać przeniesieni do innego pokoju lub ośrodka. więc kiedy podczas dojścia na plaŜę jednemu z chłopców zrobiło się gorąco. zapytał czy moŜe zdjąć koszulkę. Miały one nie przynaleŜeć do poprzedniego Ŝycia. jeŜeli tylko będzie ona gotowa przyjąć wiarę Proroka. Faktycznie niektórzy z uchodźców zmieniają nieco swój sposób ubierania się na bardziej zbliŜony do polskiego. ciekawym spostrzeŜeniem dotyczącym róŜnic w zachowaniu Czeczenów w ośrodku i poza nim jest ich stosunek do kobiet polskich i czeczeńskich. do którego tak naprawdę nie mają Ŝadnych praw. Ŝe niektóre przychodzą czasami w towarzystwie męŜów. udając Ŝe nie przybyli z nami. iŜ są z nami. ciepłe dni. Warto w tym miejscu wspomnieć. a spotkali nas zupełnie przypadkiem. w tym takŜe mieszkańcy wołomińskiego ośrodka dla uchodźców. który z początku ubierał się w bojówki i wojskowe swetry. Sytuacja jednak zmienia się w momencie spotkań z kobietami innej niŜ własna narodowości i religii. czekając z utęsknieniem by się usamodzielnić. wystarczająco przeraziła go sama jej wizja. starając się jak najwygodniej urządzić. jak pisał Turner. którzy ani nie pilnują dzieci. To były słoneczne. Kupują uŜywany telewizor i inne sprzęty domowe. która by była kiedyś na tamtejszej plaŜy. Nie chciał powiedzieć później czy spotkały go jakieś nieprzyjemności. Nie stać ich na nabywanie potrzebnych im dóbr. Czeczenki nie mają tylu moŜliwości: przede wszystkim niewiele z nich361 dopuszcza moŜliwość poślubienia Polaka czy w ogóle męŜczyzny innej narodowości. To było zachowanie niedopuszczalne przez kulturę czeczeńską. Pokój w ośrodku jest tylko ich czasowym lokum. momentalnie odskoczyli od nas. W opinii wszystkich moich rozmówczyń i rozmówców byłby to powód hańby kobiety czeczeńskiej. poza obrębem przydzielonych im pokoi. Na jego nieszczęście szliśmy wzdłuŜ torów i mimo zasłaniania twarzy koszulką został rozpoznany przez Czeczenów wracających właśnie z Warszawy do Wołomina przejeŜdŜającym obok pociągiem. na etap w całym procesie przejścia. Jest to widoczne zarówno w zachowaniu dzieci. wskazujących.

Większość moich rozmówców uwaŜa. czym wyróŜniają się z polskiego otoczenia. Z całą pewnością nie są one pozbawione charakterystycznego rozróŜnienia na męskie i Ŝeńskie. Osiągnął pewien stopień pewności siebie w obcym kraju lub chciał jak najmniej wyróŜniać się z tłumu. Ŝeby człowiek dostał status. jednak i one są otwarte na zmiany: Co myślisz o tym. który gwarantuje jakieś pieniądze cały rok. nie naleŜy doszukiwać się w ich obecnym ubiorze zlaicyzowania. który nie jest przypisany do określonego Inna tego typu wypowiedź: Najwięcej daje karta pobytu. a mieszkają w Polsce. chcę status [WF3 . 362 . Pobyt. No. Ŝe mieszkali wcześniej w Rosji. Podstawowym jego elementem pozostaje status prawny. nic [WF2. Jak mówi jeden z badanych: Nie mają obywatelstwa. JeŜeli jest ono widoczne. aby miało dojść do jakiejkolwiek zmiany. Co mogę powiedzieć? Jeśli u nas by pozwalali. moŜe i u nas będą tak chodzić. w krótkich spódnicach? To ci się podoba? – Oczywiście to podoba się facetom. Twierdzą. 8. Mimo Ŝe część osób deklarowało chęć ubierania się podobnie do kobiet nie-muzułmańskiego wyznania. Rosja1]. Ale potem moŜna przedłuŜyć. czyli brak obywatelstwa polskiego i bycie cudzoziemcem w naszym kraju. 3.wykluczania).Białoruś2]362. Dla normalnego człowieka nic innego nie ma [WF3 .Afryka2]) lub teŜ pobytu tolerowanego: Ja mam teraz pobyt tolerowany. Ŝe po przyjeździe do Polski nic nie zmieniło się w ich zachowaniu. jak Polki się ubierają? Kiedy chodzą w podkoszulkach na ramiączkach. Jest to. Jeśli jeszcze trochę poŜyjemy. tak w zakresie terytorialnym (Uchodźca to jest taki człowiek. W przypadku przyjeŜdŜających do Polski w poszukiwaniu azylu Czeczenów nie moŜna powiedzieć. wyrzucili mnie dwunastego grudnia. moŜna powiedzieć. Ŝe te same rzeczy i czynności wykonywali będąc w Czeczenii czy innym miejscu zamieszkania. To jest co innego. wówczas zazwyczaj nastąpiło jeszcze przed wyjazdem z Czeczenii. Kobiety noszą zwykle spódnicę oraz chustkę na głowie. no taki na rok.Białoruś1]. jeŜeli weźmiemy pod uwagę. nie mi. z torbą na ramieniu. Dlatego waŜnym elementem strategii osoby oczekującej na nadanie statusu uchodźcy pozostaje legalizacja jej pobytu w naszym kraju.. ja teŜ bym się tak ubierała. a potem widocznie juŜ tego nie potrzebował. a pobyt nie daje ani ubezpieczenia zdrowotnego. karta pobytu. budzić grozę. Poczucie wykluczenia w ośrodku dla uchodźców Faza liminalności w praktyce społecznej osób przebywających w ośrodku wyraŜa się poczuciem ich wykluczenia (lub w sensie procesualnym .240 zacząć chodzić w normalnych jeansach. ale to wystarcza. i nie sądzą. Poczuciu niepewności prawnej towarzyszy silne doświadczanie braku przypisania do określonego miejsca i terytorium związanego z wyjazdem z własnego kraju. Dlatego są wykluczani [WF3. uniwersalne doświadczenie migranta „bycia nie u siebie”. Jest to wielce prawdopodobne. MoŜe to być uzyskanie pełnego statusu uchodźcy (status. by w ich strojach nie moŜna było odnaleźć przynaleŜności kulturowej czy społecznej. Najpierw tworzył swój wizerunek by wyglądać jak najbardziej męsko.. a potem ośrodek trzy miesiące i wyrzucają na ulicę.

to kaŜdy z nas musi pamiętać. a mniej uchodźcami. Afryka2]. Inne tego typu wypowiedzi: Polacy zapomnieli. to. którzy nie są „politycznie uŜyteczni”? [WF3 . Są tacy.Afryka2]). co to znaczy być uchodźcą i myślą.Białoruś1]. Ŝe to są ludzie chorzy. Ŝe są kraje gdzie toczy się wojna i ktoś musiał uciekać z własnego kraju [W3. który potrzebuje pomocy i informacji. Ŝe uchodźcy to jest grupa. a ja nie jestem szczęśliwy z tego. Oczywiście. którzy nie potrafili się dostosować do swojego społeczeństwa [Afryka1]. Afryka1]. a zapominają. i to pamięta na ogół. Dlaczego Polacy opiekują się wrogami Rosji. Powinni być bardziej otwarci na uchodźców. Ŝe to jest student albo turysta. Myślą. Ŝeby sobie poprawić Ŝycie. Dostrzegają jednocześnie zróŜnicowanie traktowania róŜnych kategorii „narodowych” osób oczekujących na przyznanie statusu uchodźcy ze względów politycznych: Dlaczego ludzie z Afryki i Azji nie mogą uzyskać statusu i karty pobytu? Polska zajmuje się uchodźcami z Czeczenii. Badani sami jednak dostrzegają zróŜnicowanie własnej zbiorowości i motywów przyjazdu do naszego kraju: Są przede wszystkim róŜni uchodźcy. Ŝe to jest cos w rodzaju emigracji zarobkowej [W3. Ŝe jestem uchodźcą. jak go nazwać.. On uciekł ze swojego kraju z róŜnych powodów i jemu jest naprawdę wszystko jedno. Polacy boją się ludzi z zagranicy. którzy przyjeŜdŜają. emocje i doświadczenia oczekiwania na status uchodźcy (lub bycia uchodźcą) pozostają nadal negatywne i głęboko traumatyczne. Ŝe miałem problemy ekonomiczne i przyjechałem tu. WyraŜają się one w chęci subiektywnego odrzucenia tego statusu (ja nie chcę być uchodźcą [WF2 . To jest człowiek i on chce być traktowany jak człowiek. bo nie ma tego mieszkania.241 miejsca zamieszkania.Afryka]). Bo dla tych ludzi. którą my sztucznie tworzymy. jak i rozgoryczenia wobec przyjmującego społeczeństwa: Nikt nie chce być uchodźcą. Polska nie akceptuje statusu. nie mają pieniędzy [WF3 . Ŝeby zaszkodzić Rosji. więc jak się ma przypisać [WF1 NGO’s1]). Afryka1]. Ŝe pieniądze na uchodźców są płacone z ich podatków[W3. jest etykietką. Myślą. DuŜo Polaków uwaŜa.. Gdy widzą czarnych ludzi to myślą. Z jednej strony pamiętają oni o ich indywidualnych przeŜyciach i dąŜeniach. czy on nie jest uchodźcą. Z kolei przedstawiciele administracji i organizacji pozarządowych zajmujących się tą zbiorowością dostrzegają tu głównie społeczny mechanizm ujednolicania i zbiorczego uŜywania etykiety „uchodźców”. jak i kulturowym i rasowym (Zawsze będę tu obca [WF2 . czy on jest uchodźcą. podobnie jak inne państwa. albo pracownik jakiejś zagranicznej firmy. z którymi my rozmawiamy. bo mają trudno. na jaką pomoc moŜe liczyć.Afryka1]. którą my mu przyczepiamy. Nie mają pełnej definicji uchodźcy. Nikt nie potrzebuje uchodźców [WF3. Badanych dotyka negatywne postrzeganie ich przyjazdu do Polski i przypisywanie im motywacji ekonomicznych: Niektórzy przypisują mi inne powody pobytu w Polsce. Mimo bezpiecznego juŜ pobytu w ośrodku dla uchodźców i zabezpieczenia realizacji podstawowych potrzeb Ŝyciowych swoich i najbliŜszych.Białoruś1]363. 363 . a takŜe konieczności indywidualnego rozstrzygania moŜliwości legalizacji ich pobytu w naszym kraju: Natomiast tak naprawdę.

NGO’s1].NGO’s2].... Ŝe nic nie ma. WaŜnym elementem doświadczania wykluczania przez uchodźców w naszym kraju jest poczucie społecznej degradacji i zaleŜności Ŝyciowej od pomocy innych. ochrona międzynarodowa jest narzędziem przydzielanym indywidualnie. ona moŜe dalej nie mieć tego futra. w swoim subiektywnym poczuciu. Bardzo brudno. prawosławni.. jeden długi korytarz. Poczucie deklasacji społecznej jest równolegle związane dla tych osób z całkowitą wręcz zaleŜnością od pomocy ze strony administracji w ośrodku uchodźczym. Jak mówi jedna z obserwatorek sytuacji uchodźczej w Polsce: Taką rzeczą.. bo ludzie są róŜni. Ŝeby Ŝyć normalnie. która się pojawia. Ŝe jest sprzeczność. która z moich obserwacji jest dojmującą. Ŝe ona mieszkała w pałacu i jej mąŜ był waŜnym generałem i mieli wszystko. Jej mąŜ generał jest nikim. nadmiernie łatwo stosuje się zbiorową odpowiedzialność [WF1. jeŜeli była Pani. jest nikim. z powodu warunków lokalowych: Bo tam nie ma Ŝadnych warunków. są muzułmanie.. jest bardzo brudno. Pomoc. nie ma tam człowiek jak mieszkać.. ale takŜe otoczenia i prestiŜu społecznego. Po trzecie wreszcie. najdotkliwszą stratą jest strata statusu społecznego. przede wszystkim anonimowymi przedmiotami działań personelu ośrodka – obcych im ludzi. To jest tak potworna deklasacja [WF1.242 moŜe być niezadowolony [WF1. Jak mówi jedna z obserwatorek: Ja bym powiedziała. nie mogą wszyscy mieszkać w jednym miejscu [WF3 . Osoby oczekujące na decyzje w sprawie swojego statusu stają się. zdegradowani i niepewni dalszego losu. której członkom przypisuje się zbiorową odpowiedzialność: Ja mówię tylko tyle. Po drugie. czyli jakby ten mechanizm. o którym mówimy jest narzędziem indywidualnym. pomieszczenia. który ich czeka.NGO’s2].Afryka2]. ale nie moŜe pogodzić się z lekcewaŜeniem ze strony innych ludzi. Czują się poniŜeni. Ona zrobi wszystko.. Ja mówię jasno. a odpowiedzialność. Bo właśnie nie mogą wszyscy ludzie mieszkać razem. przebywanie w ośrodku dla uchodźców oznacza przede wszystkim ubezwłasnowolnienie... A teraz ona jest nikim. Ŝe to jest poczucie zaleŜności. z powodu przebywania i codziennego funkcjonowania w ośrodku róŜnych kulturowych grup uchodźców. co często prowadzi do napięć i konfliktów: Bardzo źle tam mieszkać. Z drugiej strony są oni świadomi traktowania tych osób jako zbiorowej etykiety społecznej. po prostu warunki sanitarne i higieniczne nie do przyjęcia [WF3 .. obok pokoje. Po pierwsze. Nie mówiąc o tym. To jest takie dwa piętra. swojej pozycji zawodowej i społecznej. to. Stawanie się uchodźcą oznacza nie tylko utratę materialnego dorobku Ŝyciowego. zgodnej zresztą z regulacjami międzynarodowymi.. RóŜne problemy tam są. zupełnie ich nie zadowala. którą im oni udzielają. zwłaszcza materialną i finansową. waŜną dentystką w waŜnym mieście stołecznym. katolicy. Właściwie to poczucie . Pobyt w ośrodku dla uchodźców staje się dla nich trudnym doświadczeniem.Białoruś1].

Z tego m. społeczny [W1. nie widzą interesu własnego w braniu udziału w czymś tam. On tego po prostu nie zrobi. a co Zob. „kieszonkowe”) powoduje ograniczanie potrzeb i staranne kalkulowanie wszystkich wydatków: Mieszkają ludzie w ośrodkach i wszyscy się dziwią. I to wszystko [Białoruś1]. szybko.in. do „skoku” do innych krajów.NGO’s1]. gospodarczy. niŜ my to widzimy [WF1 .: Wszyscy składają ten wniosek po to. ale muszą o tym wiedzieć na przykład [WF1 – NGOs2]. wejścia w ten cały system społeczny. co my im proponujemy. Ŝe nie mają za co. Ŝeby mieli gdzie mieszkać. nie wiem. znajomi lub powinowaci etniczni364. MoŜe to być inaczej. to znaczy. To jest pierwsze oczekiwanie uchodźców. 364 . powodu nie przejawiają własnej inicjatywy. ale mają kieszonkowego 77 złotych. I ludzie nie wychodzą z tego ośrodka często dlatego. ona nie ma prawa legalnie pracować. Ŝeby mieli pracę. podobnie NGO’s1]. Ŝeby mogli rodzinę utrzymać. Sami w pewnym stopniu się samowykluczają z działań integracyjnych prowadzonych w środku: Brak aktywności. co przez to rozumieją. W wypadku otrzymania decyzji pozytywnej – czyli przyznania statusu uchodźcy – mają oni prawo podróŜowania po całej Europie: Tutaj. Bo pewnie. Ŝeby dostać pozytywną decyzję. ale ten człowiek nie moŜe pracować. gdzie czeka na nich dalsza rodzina. jeŜeli się myśli kategorią perspektywy pozostania. Czasem oczekiwania na wydanie decyzji. Ja myślę. śe właśnie ludzie w ośrodkach są pozbawieni wyboru i pozbawieni moŜliwości wypowiadania swojego zdania [WF1 . ich hierarchiczny system. Ŝeby zapełnić sobie czas w taki sposób. jaki dla nich byłby atrakcyjny. Ŝe są tacy apatyczni. takie jest moje odczucie. która znajduje się w procedurze. to róŜni się zupełnie ta kwota.. i tam róŜne rzeczy cudować. którzy składają wniosek. NGO’s3]. Nie zadowala ich zwłaszcza poziom pomocy finansowej i jednoczesny zakaz podejmowania pracy w trakcie pobytu w ośrodku: Osoba. ich kulturę. ona nie moŜe pracować. To nastawienie wobec pozostania w naszym kraju lub wyjazdu z niego wydaje się być tutaj kluczowe: Inaczej się myśli. JeŜeli on ma do wyboru kupić bilet za 66 zł z 70.NGO’s2.NGO’s3]. nie uczestniczą w kursach języka polskiego lub innych przedsięwzięciach szkoleniowych itp. to.. odpoczynku i przygotowania do dalszej podróŜy. Ŝe oni chcą Ŝeby ich Ŝycie było lepsze i czasami nie wiedzą. środki do Ŝycia. w tym pierwszym momencie połowa uchodźców oczekuje wyjazdu na Zachód [WF1 . Mała pomoc finansowa (tzw. w zaleŜności czy mieszka prywatnie. Ona dostaje taką pomoc od państwa. Ŝe mogą iść na bezpłatne wystawy. czy w ośrodku. Ŝeby wszyscy ich szanowali. Ŝe mu tak zostaje 3 czy 4 złote na inne wydatki. Nie mają pieniędzy. śeby byli zamoŜni. Mają pewnie jakieś inne wyobraŜenia na przyszłość. bo jeŜeli go złapią to będzie deportacja. oni nie widzą sensu podejmowania jakichś tam działań. Bilet miesięczny kosztuje 66 złotych.243 wyuczonej bezradności jest skutkiem ograniczenia wyboru. które ma do dyspozycji. Czas pobytu w ośrodku jest dla duŜej części osób okresem przejściowym.

. Dochodzą do tego problemy kulturowe.NGO’s1]. jak funkcjonuje sklep. Nie mają moŜliwości nauczenia się na czym ta polska kultura polega. mamy tu coś co się nazywa indywidualizmem.Afryka1]. czyli konieczność nauki wartości naszej kultury i języka oraz tolerancji wobec odmienności obyczajów. swoją własną specyfikę. Ŝe czują się uraŜone. bo jeden chłopak z dziewczyną się całowali na korytarzu. Ośrodek dla uchodźców pozostaje dla nich waŜnym punktem pobytu w naszym kraju. nie wiedzą. jeŜeli nie ma środków. Innym trudnym problemem pozostają kwestie obyczajowe. one mają swoje własne tradycje. Nie wiedzą takich rzeczy bardzo podstawowych. co jest w Afryce. „łapy precz od naszych dziewczyn”. to bezpieczniej znacznie jest poczekać na decyzję nie wychodząc nawet za płot [WF3 . jeŜeli nie ma motywacji do działania jakiegoś. swoją własną historię. które ubiegają się o status uchodźcy. ale przede wszystkim w rodzaju przechowalni Ŝyciowej.. a to jest niedopuszczalne. to juŜ będę zawsze drugiej kategorii.244 innego wtedy. tego w odniesieniu do uchodźców czy ubiegających się o status uchodźcy to nie ma [WF1 . doświadczenie indywidualizmu pozostaje tutaj szczególnie istotne: To przejście między kulturami to jest dla mnie problem. one zgłosiły do administracji w ośrodku. aczkolwiek Ŝeby wyjść. Ŝe takiego mechanizmu wchodzenia w Ŝycie społeczne. to jest miejsce. z którego moŜna wyjść. Nie ma w ośrodku programu przygotowującego do pobytu w naszym kraju i zrozumienia jego specyfiki: Brak integracji w ośrodku i właściwie cudzoziemcy nie mają moŜliwości porozmawiania o swoich problemach. miejsca czasowej „hibernacji” przed podjęciem bardziej strategicznych kroków: To jest miejsce-przechowalnia. Więc jeŜeli nie ma dokąd wyjść.NGO’s3]. jest juŜ większe otwarcie na . które powodują. są osiadłe. Kolejną powaŜną kwestią pozostaje nabycie umiejętności językowych i zdolności do porozumiewania się z polskim otoczeniem społecznym: JeŜeli ja nie będę znała polskiego języka na takim poziomie. zamknięte od zewnątrz. Polska jest jednym z europejskich krajów. a my próbujemy się do tego dostosować [WF3 . Pobyt w ośrodku nie ułatwia im wejścia w społeczeństwo polskie i nie stanowi pierwszego kroku do integracji z nim: W przypadku grup. to generalnie moŜna powiedzieć. gdzie moŜna jak najszybciej wyrwać właśnie jak najwięcej pieniędzy [WF1 NGO’s2]. które jest otwarte od środka. to jest inne od tego. Jak mówi jeden z nich. Ŝebym mówiła tak dobrze. to trzeba mieć dokąd wyjść. które juŜ w jakiś sposób funkcjonują. Ŝe człowiek czuje się na elementarnym poziomie kompetentny w jakimś kraju: nie potrafią kupić biletu. integrowania się przez ich społeczności. bo Polacy wyjeŜdŜają. nie mają takich absolutnie podstawowych umiejętności [A1]. to jest zupełnie róŜne od Afryki. zwłaszcza w zakresie relacji między płciami: Jak dzieci ze szkoły na przykład. wracają i tak dalej.A1]. I tu moŜe się zmienia. Ŝeby coś takiego się nie wydarzyło [WF1 .

Do tych ostatnich omawianych zagadnień. do jakiej grupy obserwatorów uchodźców („społecznej widowni”) naleŜy nadawca pytania. Ŝe są oni uchodźcami? E. Niezdolność do wejścia w rolę oczekiwaną i akceptowaną przez polskie społeczeństwo. H. Wyjście od tego od stwierdzenia. jakich sposobów.Rosja1]. Ŝe za kaŜdym razem inaczej grają swoją rolę. I niezdolność do wejścia w rolę. wiadomo. Goffman. P. Ŝe „wszyscy jesteśmy aktorami”. Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych brak nacisku na wyrabianie juŜ w ośrodku wśród osób oczekujących na nadanie statusu pewnych umiejętności w zakresie komunikacji kulturowej jest przyczyną „kryzysów” integracyjnych tych osób: Bez przełamania tych barier komunikacyjnych. PIW. Ŝe to jest potrzebne do pracy [WF1 . kulturowych wyjście na zewnątrz ośrodka powoduje kolaps tego całego ciągu.4. w jaki sposób poszukujący azylu przedstawiają swoje połoŜenie. gdyby mieli w tym społeczeństwie Ŝyć [NGO’s3]. jak to spostrzegają często urzędnicy imigracyjni. wrócimy w rozdziale następnym (dziewiątym). Kiedy wśród publiczności nie ma osób z zewnątrz uchodźcy mogą i zachowują się jeszcze inaczej. za którymi się podają.Afryka1]. Człowiek w teatrze Ŝycia codziennego. Warszawa 1981. nawiązujących do trudności i wyzwań integracji uchodźców naszym społeczeństwie. Poznanie dobrze polskiego języka. kim są uchodźcy i jak się oni dla innych oraz samych siebie „stają” uchodźcami? Odpowiedź na to pytanie zaleŜy od tego. 8. ale to jeszcze jest niestety nie do końca [WF3 . Ŝe uchodźcy „grając” kłamią i nie są tak naprawdę tymi. „Bycie uchodźcą”. pozwoliło mu w oryginalny sposób dotrzeć do ukrytych funkcji komunikowania się między jednostkami. to oni sami prezentują się wobec nich w róŜny sposób. MoŜna powiedzieć. urzędnicy MSWiA lub UNHCR. Dlatego. aby przekonać daną „publiczność”. zaleŜny zawsze od rodzaju audytorium. Odwołując się do jego perspektywy analitycznej. Ŝe róŜne są ich kompetencje i zamierzenia wobec uchodźców. 365 . Chodzi raczej o pokazanie. Wchodzenie w rolę „uchodźcy” oraz jej odgrywanie Erving Goffman w ksiąŜce „Człowiek w teatrze Ŝycia codziennego” posłuŜył się metaforą przedstawienia teatralnego. moŜemy postawić pytanie. pokazać pewne zdarzenia. porównując kaŜdego człowieka do aktora. I nie chodzi tutaj nam o stwierdzenie. Śpiewak. wkomponowanie się w ten system. pomocodawcy z organizacji humanitarnych. a świat do ogromnego teatru.245 świat. naukowcy oraz osoby postronne. Danter-Śpiewak. RóŜnie postrzegają ich funkcjonariusze straŜy granicznej. które powstają podczas naszej współobecności i na skutek współobecności. gdzie kaŜdy odgrywa swoją rolę oraz wchodzi w kolejne interakcje z innymi aktorami365. przeł. argumentów i strategii perswazyjnych uŜywają.

którą gra jednostka zaleŜy od jej aktualnego lub antycypowanego statusu. . Charakterystyczny był sposób prezentowania poszczególnych ról. s. Ŝe między cynizmem a szczerością istnieją postawy pośrednie. Sam fakt odgrywania roli nie zawsze świadczy. które z określonych okoliczności mających miejsce w ich kraju pochodzenia usiłują osiągnąć w kraju przyjmującym określone dla siebie korzystne skutki prawne. Mając to na uwadze podzieliłam role mi prezentowane. Niemal kaŜdy miał w sobie coś z uchodźcy pokrzywdzonego. którzy uciekają się do oszukańczych sztuczek mogą być traktowani jak szamani podczas swych występów. W większości przypadków. stawania się uchodźcą? (patrz: „Kreowanie przez uchodźców własnego wizerunku”). czy podejrzliwego. jednak niektórzy z nich pewne aspekty akcentowali szczególnie mocno. Jak pisze Goffman. 368 Ibidem. jak równieŜ i tego. jak pisze. 41. Ŝe „aktor” kłamie. W opisywanych przez nas przypadkach oznacza to osoby. Ibidem. W wypadku uchodźców do statusu. 31.246 Pisaliśmy juŜ o tym częściowo rozdziale piątym o przebiegu procedury i znaczenia wywiadu statusowego. Joanna Koper (studetka IEiAK UW) Kreowanie przez uchodźców własnego wizerunku Odgrywanie roli uchodźcy. który wynikający z faktu bycia lub teŜ bardziej. wynikający z ich urodzenia. Nie moŜna teŜ wykluczyć. aspiracji do bycia uchodźcą. podczas kiedy inni spychali je na plan dalszy. którzy wierzą w swoje moce368. 58-59. więc ono trochę inne znaczenie niŜ typowe socjologiczne pojęcie „roli społecznej” lub „pozycji społecznej” („społecznego statusu”). jednostka działa czasami w sposób wyrachowany. Niejednokrotnie 366 367 Ibidem. Zachodzi pytanie czy uczą się oni swojego nowego statusu i roli z nim związanej? Czy istnieje schemat wchodzenia w rolę. zachowując się w określony sposób tylko po to. dołącza nowy. KaŜdy z uchodźców. jaki posiadali dotychczas. Rola. pozycji społecznej. s. zdezorientowanego. w jaki sposób jest wyraŜane specyficzne zachowanie mieszkańców ośrodków związane z ich aktualnym statusem. s. Ŝe nawet ci z aktorów. przygotowany był na pytania dotyczące swojej przeszłości. aby wywrzeć na innych określone wraŜenie366. Termin „rola” odnosi się do opisu sposobu. jeśli juŜ ktoś zgodził się na rozmowę ze mną. to w Ŝyciu przedstawia się coś realnego i często improwizowanego367. z którym rozmawiałam był jakąś indywidualnością o wyróŜniającym go własnym charakterze. O ile na scenie przedstawia się rzeczywistość udawaną. wieku. płci. które łączyły niektórych z nich. Ma. Niemniej z racji łączącej ich wszystkich sytuacji w trakcie rozmów ujawniały się charakterystyczne postawy.

Mowa tu o podziale „publiczności”. przed którymi gra jedną ze swoich ról. jak walczyli. okazywało się być otoczką samej roli i stanowiło z nią całość. PrzyjeŜdŜacie tylko. lat 21)? Ten sam rozmówca nie chciał być traktowany jak uchodźca. Na ogół pokrzywdzenie wiąŜe się z brakiem zrozumienia dla jego sprawy ze strony urzędników: „Kobieta. 2002. Po odbyciu rozmowy najczęściej okazywało się. Taki rozmówca był najczęściej przykładem uchodźcy dobrze przygotowanego do swojej roli. o której pisze Goffman: „Przez podział ten jednostka zyskuje pewność. 372 Goffman. . W mojej pracy brałam. 371 Ibidem.. Ale. p. jednak rzadko kategorycznie odmawiano odpowiedzi na moje pytania. Ŝe naleŜy im się status. Ŝe warunki Ŝycia w ośrodkach często faktycznie odbiegają od wymarzonych. Ŝarty i chęć popisania się przed innymi – nie zapominajmy. 373 Jackson. 70.cit. Ŝeby dowiedzieć się czegoś. Ŝe ci. Zdarzały się teŜ wypowiedzi cyniczne. W innych przypadkach sama nasza obecność w ośrodkach była dla uchodźców zaskoczeniem: „Traktujecie nas jak króliki. W takiej sytuacji tłumaczono się niechęcią do wracania myślami do przeszłości. Ŝe chłopak był bardzo inteligentny i rozmowny. – co naleŜało jednak do rzadkości – zakazem wypływającym z toczonego się postępowania prawnego. a wiele rozwiązań prawnych – jak choćby samo pojmowanie słowa „uchodźca” – budzi kontrowersje. jak przekonać urzędników. s. jak rozwaŜania na temat. p. Ŝe ich historie muszą być całkiem nieprawdziwe. 6]). Ŝe naleŜy mu się status. chcę tylko podkreślić. Ŝe szuka tylko spokoju. z którymi mogłam porozmawiać w samotności – obecność osób trzecich zawsze zmieniała nieco opowieść rozmówcy. zwłaszcza. które rozmówca mi prezentował. Rola odgrywana tylko przede mną była zawsze nieco inna niŜ ta odgrywana przed innymi uchodźcami. Niektórzy uchodźcy bardzo chętnie przystawali na rolę informatorów. czasami wręcz popędzali w rozmowie chcąc odpowiedzieć na jak najwięcej pytań i nadając jej bardzo oficjalny ton. p. * Pokrzywdzony uchodźca. co i jak powiedzieć. czego potrzebujecie. Ŝe pomogę im w tym kombinowaniu. Jackson. nie zdołałam z nim porozmawiać na temat jego sytuacji uchodźczej. przed którymi zagra. jakimi byli bohaterami czy teŜ o swoich obecnych problemach w Urzędzie. Składały się na to takŜe takie elementy. lub. Tacy uchodźcy sprawiali wraŜenie najbardziej „wykreowanych”.. Ŝe wywiady przeprowadzane były głównie wśród młodych męŜczyzn. MoŜna było na jego podstawie wnioskować. s.cit. po co wam to? PrzecieŜ my jesteśmy normalnymi ludźmi. 71. „Pokrzywdzony uchodźca” podkreśla zwykle. bez ciągłego wypominania mu bycia uchodźcą. 74-75. Ŝe naleŜą do osób.247 wypowiedzi były zdawkowe lub wymijające. Silnie akcentuje. op. tylko problemy i problemy.K. Ŝe obie te części były ze sobą niejako zsynchronizowane. Opowiadali o tym. które mają najlepiej przemyślany i wykreowany swój wizerunek jako uchodźcy. a tu nic. 76. Myślał o rozpoczęciu normalnego Ŝycia w Polsce. 374 Ibidem. i wracacie. nie znajdą się wśród tych. kiedy indziej inną rolę w innym przedstawieniu”369. Nie chcę jednak powiedzieć. Ŝeby dobrze wypaść. jak wiele przeszedł (jeden z moich rozmówców ujął to słowami: „Szanuję tych ludzi. „Pokrzywdzony uchodźca” moŜe uskarŜać się na wszystko. jak w ogólnym zarysie będzie wyglądało podejście rozmówcy do roli uchodźcy. więc pod uwagę głównie rozmówców. którzy rozpoczynali opowieść na temat swojej przeszłości niejako z braku innego tematu. op. Sama chęć rozmowy ze mną. poniewaŜ oni zrobili juŜ pierwszy krok do wolności” [J. pierwsze wraŜenie. 90.. która przeprowadzała 369 370 Ibidem. Oczekiwali oni. Zdarzali się równieŜ tacy rozmówcy. Pomimo więc. czego wy się moŜecie od nas dowiedzieć” (Czeczen.

My jesteśmy Polsce bardzo wdzięczni. Ludzie przyjeŜdŜają z róŜnych stron Afryki. Nie wiem. daleko trzeba nosić wodę. co nierozłącznie kojarzy się z uchodźcami.K. bakterii. personel i ogólne warunki takie jak poziom czystości: „Tu sprzątamy sami.. Chciałoby się mieszkać jak w mieszkaniu. Nikt. Wyremontowane. jedzenie. nie jest do nich psychicznie przygotowany i mogą one być dla niego kolejnym cięŜkim przeŜyciem. które są najbardziej przekonujące w tym. niewychowani. To mój wywiad. a wszyscy dostają dokładnie taką samą odpowiedź. jedzenie. ale stare. Przy czym narzekać moŜna na organizację w ośrodku. Ŝe w Polsce panuje rasizm: Tu się nie przyznaje statusu Czarnym. Ŝe tam były takie taborety. Jego cierpienie najczęściej wywołane jest traumą przeŜytą w przeszłości. co piszecie w tych swoich dokumentach. Niezbyt wygodnie. „Tu jest duŜo obcych ludzi. taka mała kobitka. czasem wspominając niektóre sytuacje z przeszłości kobiety płakały.. 7]. mają róŜne problemy. o. * Cierpiący uchodźca. wszystko uświnią.O. Na pytania etnografa reagowali niekiedy emocjonalnie. Pani sobie wszystko przeczyta po polsku. To osoby. Mam przy nich stać i sprzątać?? Chciałoby się. Wszystko jest stare. W trakcie rozmowy pokazywali mi dokumenty przywiezione ze swojego kraju.248 ze mną wywiad napisała. artykuły na swój temat w gazecie czy decyzje Urzędu: „Ja mogę dać Pani wywiad. Ŝe ja tam byłem 10 dni. ci z Afryki to przywoŜą” [M. Na drugim wywiadzie tłumaczę im. Pokrzywdzony uchodźca to rola dość oczywista do odegrania w sytuacji uchodźczej i w okresie pobytu w ośrodku. stanowi niejako część ich obrazu. nieporządni. Więc dostałem decyzję negatywną dwa razy. Uchodźcy skarŜąc się ilustrowali swoje wypowiedzi pokazując mi zniszczone sprzęty. to ja usiadłem na jednym z nich i całą noc spędziłem trzymając się za głowę. czy odzieŜ. które dostają. Cierpiący uchodźca jest czymś naturalnym. wszystko jest napisane. jeden miesiąc ma. nie ma warunków do spania. Ŝe byłem w Kenii 10 lat. PrzyjeŜdŜają róŜni ludzie i bałaganią. Oto pierwsza odmowa o status. Pamiętam. i w dzień płacze. Jak to moŜliwe? Oni nawet nie czytają tych wywiadów!” (Kameruńczyk. „Dekoracja” jest tu gotowa. mnie bardzo głowa boli. kto pierwszy raz przechodzi przez tego typu doświadczenia. mała dziewczynka jest. Dlatego teŜ te właśnie elementy pojawiają się w ich wypowiedziach tak często: „Tutaj zbyt wielu ludzi siedzi i czeka. Wyglądali na zasmuconych. bo mieszkałeś w Kenii 10 lat. i w nocy płacze.K. Ŝe oni nie wiedzą. Dlatego teŜ chęć okazania postronnej osobie swojej frustracji i rozczarowania obecną sytuacją nie wydaje mi się niczym zaskakującym. Zawsze chciałoby się lepiej” [J. dlaczego w Polsce nie przyznali mu statusu! A to przecieŜ to samo prawo! Czasami sugerują.K. którą pobyt w ośrodku tylko pogłębia: „Pierwszą noc spędziłem w Dębaku. albo niejednokrotnie były świadkami okrucieństw i rozlewu krwi. 22]! Niektórzy pokrzywdzeni uchodźcy zwracają takŜe naszą uwagę na los bliźnich: „Kolega nie dostał tu statusu i pojechał do Niemiec.K. wynika niejako z samej definicji słowa „uchodźca”. a wręcz przeciwnie – czasami zrzucenie z siebie cięŜaru poprzez rozmowę przynosi doraźną ulgę. tu garnków brakuje. To się odwróci jeszcze przeciwko wam (…). nie uśmiechali się i nie Ŝartowali. cały dzień” [2]. tam dziecko płacze. 5]. Ŝeby tu nie było problemów z naczyniami. Łazienka jest daleko od kuchni. aŜ ktoś przeprowadzi z nimi wywiad. W Polsce dostają go tylko Czeczeni. Trudno go nieraz odróŜnić od pokrzywdzonego uchodźcy. Narzekanie na warunki Ŝycia w ośrodku to jeden z najczęstszych motywów rozmów z uchodźcami. Trauma i cierpienie jest dla wielu ludzi czymś. W pokojach mogłaby być umywalka. Inni uchodźcy to takŜe powód do zmartwień i narzekań – na wierzch wychodzą niekiedy uprzedzenia rasowe: „W tym ośrodku jest bardzo duŜo chorób. jak inni. ze tu nie powinno być 10 lat. ale tu jest obóz” [J. Ŝe uciekły faktycznie z obawy przed prześladowaniami. 20]. ja mówiłem 10 dni a oni mi mówią: jesteś Kenijczykiem. Za to. chce Pani przeczytać?” [J. ale wiadomo. A ja mówiłem jej. lat ok. SłuŜby migracyjne . A tam mu powiedzieli. Wydarzenia takie z pewnością pozostawiają ślad w ludzkiej pamięci. i rano płacze. 45). ze byłem tam dziesięć dni. Ŝe Ŝyłem w Kenii” [J. 29].

Nie rozumiesz: masz jakąś decyzję? Pozytywną? Negatywną? Nic nie rozumiesz. nie Czeczenami . nie rób zdjęć. jedziesz do Moskwy i pracujesz. niezaleŜnie od przyczyn owego cierpienia. W rozmowie z jednym z uchodźców. tylko mojej matki. Bo siedzisz. poniewaŜ byłem prześladowany przez dyktatora Kadafiego [J. Ja się boję. (…) Straciłam swojego Boga. nie Polakami. myślę. wysłannikiem władz rosyjskich. Rozmówczyni pochodząca z Czeczenii była jedyną osobą. Straciłam zbyt duŜo.K. Musisz myśleć naprzód. 14]. Z tego względu zakwaterowana została na Siekierkach. Nie wiem teraz. Biali. Mój ojciec. Ŝe ty jesteś prześladowany. Nietypowy w wypowiedziach rozmówczyni był brak solidarności z innymi Czeczenami: „. ze jest chory. a niekiedy wręcz uniemoŜliwiała prowadzenie badań. chodziło o chęć wzbudzenia litości nad smutnym losem uchodźcy. wszystko planować. matka. nie . ze dziewczyna zostawiła go na wieść o tym.To nic nie znaczy. Jesteś Czeczeńcem – nie ma dla ciebie kwatery. Wspominanie o chęci spotykania się z polską dziewczyną było zresztą dość nagminne. Ŝeby mieć w paszporcie wpisane nie „Czeczenka”.]. gdzie nie ma Czeczenów. Dajesz wywiad – po miesiącu. Wszyscy wrzeszczą. Inny uchodźca na pytanie o ogólny stan zdrowia powiedział: „Mam tylko jeden. Przy okazji pytań związanych z innym tematem miało to zwrócić moją uwagę na powagę sytuacji. na który uchodźca nie moŜe sobie pozwolić”370. Cierpienie nie zawsze musi wynikać z wcześniejszych przeŜyć uchodźcy. To duŜy problem. Chorym. to inni ludzie powinni mu pomóc. Mam cukrzycę. Chcę. Jest zbyt wiele problemów związanych z tym. Po tym. Podejrzliwość to równie częsty motyw pojawiający się w róŜnej postaci w czasie rozmów z uchodźcami. dzieciaki wrzeszczą. a na dodatek pozbawionym miłości (ten sam rozmówca podkreślał. nie tylko w tej rozmowie). Oczywiście utrudnia to. To nie jest dobre. psychologiczny problem. moja rodzina to muzułmanie.po prostu ludźmi. Jeśli jesteś Rosjaninem.K. Matka mi dała 3tys 800 euro. co ze mną będzie” [J. Polityczny problem. to tu zachorowałem. ze. czarni – to nie problem. A to nie jest dobre. Straciłam duŜo pieniędzy – to nie były moje pieniądze. wszyscy. osobą. cierpiącym. czy jego choroba wiąŜe się z prześladowaniami w kraju pochodzenia.249 mówią: ‹‹czekaj. Mam takie marzenie. Ale ja juŜ nie. Obcy rozmówca w oczach uchodźców moŜe być szpiegiem z Urzędu. To znaczy… to znaczy. Straciłam swojego Boga” [J. Straciłam rodzinę. Straciłam zbyt duŜo.K. ojca. Cierpię. muszę brać insulinę.. która tak otwarcie przyznawała się do utraty wiary religijnej. skąd pochodzę. na pytanie. syna straciłam. jedziesz do Moskwy – i nie ma dla ciebie pracy. I czeka. 14]. a „człowiek” [J. straciłam te pieniądze. jak wróciłam do Polski.Co to znaczy być Czeczenką? . Spotkałam się z opinią. męŜa. Było to prawdopodobnie przyczyną jej konfliktów ze społecznością czeczeńską juŜ w Polsce. 1]. Zbyt wielu ludzi boi się Czeczenów. Jeśli jesteś Czeczeńcem. To jest bardzo złe. Ŝe ja tu oszaleję. jeŜeli człowiek cierpi. tym bardziej ich dokumentację przy pomocy aparatu fotograficznego: „Nie. Nie mam domu.. Ale siedzisz 6 miesięcy – i nic? Teraz siedzę od kwietnia – i nic. W tym ośrodku zbyt wielu ludzi po prostu jest. która moŜe zaszkodzić. szczególnie w sytuacji bycia uchodźcą. W tym przypadku. która dla Czeczenów stanowi jeden z waŜniejszych składników ich toŜsamości. nie mam niczego. Straciłam zbyt wiele. To bardzo częsty przykład akcentowania powodów swojej obecności w Polsce. jak sądzę. – aby ludzie byli po prostu ludźmi a nie Rosjanami. usłyszałam: „Nie. Wcześniej byłam muzułmanką. Według Jacksona „szczerość to przywilej psychologiczny. najwyŜej dwóch. To nie jest dobre. Naturalny brak zaufania do obcego człowieka wypytującego o szczegóły z czyjegoś Ŝycia jest czymś dość oczywistym. nie wierzę w cokolwiek. jeśli chcesz ją wynająć.K. Wypowiedź ta jest szczególnie symptomatyczna. Czasami demonstrowano mi jakiekolwiek cierpienie niekoniecznie związane z sytuacją uchodźczą. w której znajduje się rozmówca i uwiarygodnić jego prawo do przebywania w Polsce i ubieganie się o status uchodźcy. * Podejrzliwy uchodźca. czekaj››”. czekaj. i myślisz. to zwyczajni ludzie.

znalezienia pracy. a to daje niewielkie szanse na ułoŜenie sobie Ŝycia w Polsce. Na początku. 34]. albo gdzieś. To jest naprawdę cięŜka sytuacja. AŜ wreszcie człowiek. kiedy tu przyjechałem. Jak juŜ skończy się wojna. trzeba wyjeŜdŜać. Tu róŜnie ludzie mówią. „Mamy tu spokój. ale jednak cała sytuacja nie była miła” [J. czy chociaŜby nowych przyjaciół. to znajdę ciebie. co się dzieje. Inni – zwłaszcza pochodzenia czeczeńskiego. dlatego ja się boję. WyraŜają swoje rozczarowanie tym. i masz nowe problemy. i ciebie. Ŝe postawa ta jest wyjątkowo demonstracyjna. byłam jak zamroczona. przed czym uciekałem” [J. i ty nie wiesz. który nie obawiał się podać nam swojego adresu w Czeczenii. w tym pokoju. nauczyć się języka. która nie pozwoliła mi uŜyć dyktafonu w zasadzie tylko. po co ci to. a początkowa podejrzliwość z topniała. Jestem. Ŝe spotkała ludzi gotowych jej pomóc i powoli zaczęła układać sobie Ŝycie. bo to moŜe trafić do Ruskich. nieprzestrzegającego ustawowego „pół roku”. i razem tam pojedziemy” (Czeczen. ludzi.K. moŜna pracować.K. Innym przykładem demonstracyjnej podejrzliwości to otwarte wypowiedzi sugerujące naszą współpracę z FSB lub rozmówca. Ŝe powodem nie jest brak poczucia bezpieczeństwa w Polsce. nie wiesz. zacząć coś nowego. Kiedy tu jesteś 7. Wypływa raczej z zasady: „jestem uchodźcą – muszę być nieufny”.K. Co ze mną będzie? Nic się nie wie – czy się dostanie negatyw. niŜ faktycznego poczucia zagroŜenia. i niejednokrotnie są w niej sami: „Ja nie wiedziałam. lat 26). Bo nie wie się. Ŝe nie okazuje się im dostatecznej pomocy. w którym znajdują się utrzymuje się długo. dlatego. A jeśli jest negatyw – nie wiem. Siedziałem tu. wiem.Czy czujesz się tu bezpiecznie? – Odpowiadają: Teraz juŜ tak. Ŝe tu mi nic nie grozi. jako Ŝe oni mają najłatwiejszą moŜliwość zamknięcia się w swojej grupie izoluje się w ośrodkach. aby być konsekwentną. 29]. ale przy swoim nazwisku powiedział: „Moje nazwisko to sekret. mieszkania. powiedział: nie myśl tyle! Po jakimś czasie poczułem się bezpiecznie. Jeśli ma się jakiś dokument. zacząć szkołę. 27]. Nazwiska wszystkim nie podaję. polski rząd. co moŜna zrobić” [J. tu na miejscu. Nie znają języka. czy inną decyzję.250 wiem. Spróbuj to sobie wyobrazić. nigdzie nie wychodziłem. Osiem miesięcy czekasz tylko na . i myślałem. Niektórzy wydają się być bardzo podenerwowani. Obawy. I jeszcze cię trzy dni na lotnisku trzymają. którzy byliby w takiej sytuacji niezwykle pomocni. masz w głowie problemy. Czasami miałam wraŜenie. jakie teoretycznie ma on na wydanie decyzji: „To jest ciągłe napięcie. gdyŜ wcześniej nie pozwoliła się nagrać jednej z moich koleŜanek. Widocznym skutkiem takiej postawy jest niemoŜność poradzenia sobie w nowej sytuacji. są w nowej. Ci ludzie na lotnisku – oni byli mili. bo jesteś w obcym kraju. Rozmówczyni z Etiopii miała to szczęście. Przykładem moŜe być rozmówczyni. * Zdezorientowany uchodźca. Uchodźcy ci stale powracają myślami do przeszłości. poniewaŜ utrzymuję z tą rozmówczynią stały kontakt. Zapytani: . Trwa 2 lata albo 1. U wielu uchodźców dezorientacja (szok) trwa bardzo długo.K. Ŝeby nie dawać się fotografować. co do tego przekonana. nie chcę” [J. od której próbują się uwolnić. 8 miesięcy dopiero wzywają cię na wywiad. U większości stan ten mija po pewnym czasie. z którymi przyjechałaś. Przynajmniej nie to. Traci się wszystko – traci się rodzinę. trudnej sytuacji. ale proces nadawania statusu uchodźcy jest tu najwolniejszy ze wszystkich krajów Unii Europejskich.5 roku. W tym momencie większość uchodźców nerwowo machała rękami. poniekąd takŜe z winy Urzędu. bowiem juŜ nieco swoją siłę. Demonstracyjność tej podejrzliwości nasuwa przypuszczenie. Wielu uchodźców podkreśla swoje zdezorientowanie po przyjeździe do obcego kraju. PrzyjeŜdŜasz do obcego kraju. myślałem. wychodzi z nich jedynie dla zabicia nudy. „Zdezorientowani uchodźcy” przyjmują niekiedy postawę bezradnego dziecka oczekującego pomocy. z którym tu mieszkałem. Podejrzliwość ujawniała się zawsze przy okazji wyjmowania aparatu fotograficznego i dyktafonu. co Polska zrobi. co się ze mną dzieje. co masz robić. Stan niepewności. które miała przy pierwszej prośbie o nagranie straciły. to było strasznie. bardzo pozorna. 26]. moŜna łatwo zwariować. myślałem.

W . Ŝe uciekając z kraju zostawili tam cały dobytek Ŝycia. Pokazują zdjęcia swojego domu. Czasami rozmówcy opowiadając o kulturze swojego kraju przedstawiali mi wyidealizowany jego obraz. Ŝe cięŜko znaleźć pracę. bo musiał. Według niego nadmiernie podkreślana wdzięczność moŜe być odruchem samoobronnym371. którego nie ukrywają. Ŝeby dać coś dzieciom. niekiedy dość pokaźny. mieszkający juŜ poza ośrodkiem i korzystający z pomocy opieki społecznej. Inny uchodźca. ale teŜ przyznają. ze wszystkiego musimy się tłumaczyć” [J. 11]. którzy czują się upokorzeni warunkami. posiadania polskich przyjaciół i polskiej dziewczyny. w jakich Ŝyje: „Pani. Polacy bardzo pomogli. chociaŜ jesteście u siebie. Ŝe tak wypada. wie Pani. Ale najwidoczniej tego wymaga regulamin. SpostrzeŜenie takie notuje takŜe Jackson. W takiej sytuacji uchodźca podkreśla walory swojej ojczyzny i własne silne do niej przywiązanie. a mimo wszystko. Ŝebyś mi coś powiedziała o swoim kraju. pracować. Uchodźcy z Czeczenii grali niekiedy rolę gra rolę zadziornego Czeczena. Niekiedy. wszystko tak. Na kolejne pytania o warunki usłyszałam zdawkowe: „OK. we Francji – większość z nich przejeŜdŜała przez Polskę. ale znajdują czas.K. Ŝe rozmówcy chwalą sobie pobyt w Polsce.. ironicznie mówią. KaŜdy skorzystał z tej pomocy Polaków” [J.. 24]. która idzie dla nas. my się czujemy jak drugiej kategorii ludzie. Ale takŜe to jest takie Ŝenujące. 24]. co się robi. ze ludzie nie lubią uchodźców. jeśli Polska przez większość poszukiwaczy azylu jest traktowana jako kraj tranzytowy. ustawa. Nawet. W rozmowie starają się zachować postawę godną ich dawniejszej pozycji. jak tylko korzystać z pomocy opieki społecznej. wskazują. do Europy. tylko są wydzielane z Unii. 11]..251 wywiad. teraz mieszkają w Belgii. w porządku”. Rozmawiając z tą grupą uchodźców miałam wraŜenie. nie ma pracy. przedtem do paktu NATO. kaukaskiego dŜygita. samochodu i innych rzeczy. a mimo to przyjmuje uchodźców: „Polska sama boryka się z wieloma problemami. Nawet. pokorną i wyzbytą z agresji czy nadmiernych pretensji w związku z zastanymi warunkami w ośrodku. jeśli te pieniądze nie są z budŜetu państwa.K. i chcą. to jednak wielu uchodźców czuje. Wdzięczny uchodźca przyjmuje często postawę rozumiejącą. Ŝe wy tu macie problemy. walczy z bezrobociem. Są to osoby. mogłaby być dla nich” [J. co pojechali. * Dumny uchodźca. – Ŝe za kaŜdym razem trzeba się tłumaczyć:. Nic innego nam nie pozostaje. a Ŝeby się. 11]. Ale przyzwyczailiśmy się juŜ.. poniewaŜ rozmawiają z Polką. WyraŜa teŜ chęć nauczenia się języka. SkarŜą się na warunki. co daje prawo powątpiewać w szczerość takich wypowiedzi. Po 8 miesiącach czekasz na rezultat następne 8 miesięcy” [M. Ŝe tylko nieudacznicy nie przedostają się dalej. Ci wszyscy.K. którzy marzą o lepszym Ŝycia za granicą.. „Ja wiem. chociaŜ soku napić. Jak te w związku z wejściem do Unii.O. Często jest to podkreślane w celu zaznaczenia. dama – nie wytrzymałaby tu kilku minut” [J. Okazuje zainteresowanie Polską i Polakami: „Chciałbym.K. czy coś. bo rozmówca wstydził się warunków. które kiedyś mieli w swoim kraju. snuje plany pozostania w Polsce: „śyć w normalnym mieszkaniu. bo uwaŜają. warunki. 26]. Ŝe Polska to nie Zachód. Dlatego ja rozumiem. Ŝe nie czuje się gorszy od Polaków. Radzimy sobie z tym jakoś. aby zrobić przyjemność swojemu polskiemu rozmówcy. Ŝe powinni docenić pomoc naszego kraju. które chcą podkreślić wobec gości. w przeciwnym razie nigdy by tego nie zrobił. Słowo „dumny” moŜna odnieść takŜe do dumy ze swojego kraju. A tu przyjeŜdŜają ludzie z innych krajów. Jestem ciekawy wszystkiego” [M. Ŝe Polska sama ma kłopoty. wyjechał ze swojego kraju. * Wdzięczny uchodźca. Ŝeby im pomagać. tutaj. Przeskok z Ŝycia na wysokim poziomie do Ŝycia w ośrodku dla uchodźców to dla nich szok. Ŝe Polska jest biednym krajem.F. jak Polacy” [27]. Postawa tego typu dotyczy przede wszystkim tych spośród uchodźców. Ŝe oni sami nie naleŜą jako tacy do tego tłumu biedaków. Kilka razy nie byłam zapraszana do pokoju. Informują słuchacza. powiedział mi: Teraz. bo ta pomoc. ale to Ŝenujące. w jakich przyszło im Ŝyć w ośrodku.

28]. mówili o faktach. Istotne jest tu przedstawienie występu jako ceremonii. Jeśli juŜ opowiadali o swoich przeŜyciach. Przyznawali mi się do wcześniejszego „badania gruntu” – dowiadywania się przez znajomych gdzie mogą jechać i w jaki sposób dotrzeć do danego kraju: „Ja wiedziałem (jak . Kadyrow pozwolił. męŜczyźni chodzą w takich krótkich spodniach… moŜna. robili to w sposób pozbawiony afektacji. gdzie mogę powiedzieć. Często natomiast kwestionują samookreślanie się innych mieszkańców ośrodków jako uchodźców: „Są takie kraje afrykańskie. więc równieŜ z bolesnymi doświadczeniami373. gdy otrzymali juŜ jakąś decyzję. W przypadku. a nie o emocjach. pokazywali i analizowali jej treść. Ŝe nie ma moŜliwości. Ŝe nie są uchodźcami. „Jak ci powie. jak Somalia. Teraz w Czeczenii kobiety mogą chodzić nawet w spodniach. która poniekąd zmusza do konkurowania o ten status z innymi ubiegającymi się. Dlatego musimy się starać. Teraz to wszystko moŜe odejść w zapomnienie – to. nie objaśnisz. Duma z własnego kraju jest. jak ma chodzić.15]. prawdziwy Czeczen wie. Ale wie Pani. wiąŜe się. Jest to widoczne zwłaszcza w opowieściach Czeczenów na temat ich tradycji kulturowych: „Czeczeniec . Jestem dumny. dokładnie tak.tego słowami nie opiszesz.K. Ŝe dostał status uchodźcy przypadkiem.K. idealizowanie obrazu własnego domu. 20]. Zdaniem Jackson. Tego wyjazd z kraju nie jest w stanie zmienić” [J. zielone bojówki i czarną bluzę na dŜinsy. ale postanowił skorzystać z okazji. Spotkałam się w trakcie moich badań z sytuacją. Goffman za Durkheimem i Radcliffe-Brownem nazywa występ publicznym wyrazem odnowienia i potwierdzenia moralnych wartości wspólnoty372. tu nikt nie walczył” (Czeczen. * Uchodźca – nie-uchodźca? Nie wszyscy z ubiegających się o status uchodźcy zgadzają się z określeniem siebie jako „uchodźcy”. Ludzie się rozjeŜdŜają po świecie – np.252 trakcie prezentowali mi nagrania z pokazami tańców czeczeńskich. Ŝeby postępować inaczej. Ŝeby tego nie stracić” [J. z którego uchodźcy musieli uciekać. Ja jestem Czeczenką i jestem bardzo dumna z bycia Czeczenką” [J. więc Ŝe kiedy widzą jak niektórzy dostają status. Podkreślają.K. Jest to zresztą dość naturalne w sytuacji. co było wcześniej. Sygnalizowali niekiedy swą postawę takŜe strojem. Jest to przecieŜ jednocześnie miejsce. Ŝe został mu on niejako narzucony. Ten rodzaj uchodźcy najrzadziej spotykałam w ośrodkach. ale my wiemy.K. Wypowiedzi takie dość często się powtarzały. 18]. NaleŜeli zwykle do osób lepiej wykształconych. Powoływali się nieraz na Konwencję Genewską. Ŝe ktoś się przyznał. Ŝe jestem Czeczenem. trudno nie być oburzonym. 12]. do Polski. Oburzenie na oszustów ma podkreślić autentyczność swojej historii. które wynieśliśmy z domu mamy tak wpojone. Były konkretne i rzeczowe. Jeśli tylko będziemy strzec naszych zasad – nie ma takiego drugiego narodu.K. Ŝe mają tam problemy. O „skłonności wykonawców przedstawienia do podsuwania obserwatorom swych wyidealizowanych na róŜne sposoby” obrazów pisze takŜe Goffman. Uchodźcy z Czeczenii zmieniali np. „Być Czeczenem . „Zasady. * Uchodźca-realista. jak według ich wyobraŜeń oczekiwali tego urzędnicy. kim jesteśmy. prezentując nieraz jej tekst.to znaczy wszystko. lat 21). Ale co się dzieje na przykład w Algierii? Co się dzieje w Nigerii? W Kamerunie? Nie słyszałem o Ŝadnych politycznych problemach w tych krajach” [J. sielankowy obraz ojczyzny nie jest jednoznaczny. Osoby go prezentujące najbardziej rzeczowo opowiadały mi o swojej sytuacji. sweter i torbę na ramieniu. nie wszyscy się nimi wręcz czują. więc równieŜ wyrazem pewnego rozdarcia: „DuŜo się zmienia. Ŝe walczył to mu nie wierz. tylko o sytuacji prawnej. Z uwagi jednak na kontekst pensjonariusze ośrodków rzadko sami przyznają. Wypowiadali tego typu opinie oczywiście podniesionym głosem z odpowiednią gestykulacją podkreślającą jeszcze to oburzenie. Nie mówiły wiele o swym cierpieniu. Trudno jest być Czeczenem. poniewaŜ w trakcie prezentacji siebie występ jednostki bardziej niŜ jej zachowanie jako całość ucieleśnia i odzwierciedla wartości oficjalne danego społeczeństwa. i Kadyrow tego nie zmieni” [J.

Specyfika sytuacji. Jak bardzo byś nie był zdrowy. (…) Być Czeczeńcem – to nie jest dla mnie takie waŜne. więc usłyszeć: „Nie lubię tradycji czeczeńskich. warzywa. wersetów z Koranu zawieszonych na ścianach. Ŝe są uchodźcami. Dla „racjonalnego uchodźcy” przedstawiającego swoją sytuację waŜne były równieŜ warunki. bo ma przyjaciół. tego świństwa. najczęściej całość ich wizerunku nie dawała się tak łatwo zaklasyfikować do jednej wyłącznie odgrywanej roli. Jestem technologiem Ŝywienia. tylko dzięki Bogu Ŝyjemy” [J. Jak dwa tygodnie jesz to samo. która przyszła zadać mu kilka pytań. która się pojawiła w trakcie badań. dostajemy suche porcje.K. Czeczenami: „Od razu mówię. pozwoliła mi jednak zaobserwować pewne prawidłowości w ich postawach i opisać zastaną przeze mnie rzeczywistość. tu powinny być owoce. wiec wiem. Odnosiłam wówczas wraŜenie. Ŝe dla moich rozmówców było jakby mniej istotne. Tam bardzo ucierpieliśmy psychicznie. Nie lubię tradycji niezwiązanych z islamem. Wiązało się to z większą ochotą do podejmowania rozmów na temat czeczeńskich tradycji kulturowych niŜ samej wojny i powodów swego uchodźstwa.K. po prostu. ze szczegółami opowiadając o problemach związanych z pobytem w ośrodku dla uchodźców. Mniej tych konserw. jedna z tego typu uchodźczyń zapytana w końcu o przyszłość odpowiedziała: „To proste: nie wiem. W pokojach tej grupy uchodźców moŜna było dostrzec symbole religijne w postaci np. źle dobrane. którzy znaleźli się w takiej sytuacji [J. Jeździmy sprzedawać. Z jedzeniem tutaj jest problem. Dotyczy to zwłaszcza Czeczenów. Ŝeby kupić soki. to się nadaje tylko dla kotów. Nie lubię. W kontaktach z Polakami. czy ktoś świadomie lub nie obrał pewną strategię zaprezentowania się przed studentką etnologii. * Nie przesądzam tu. Ŝe są Czeczenami. Prezentowania mi czasami zdjęć rodzinnych. Wypowiedź ta była o tyle zaskakująca. to moŜe ci się zrobić niedobrze. Moi rozmówcy byli na ogół naturalni i pomocni. My 6 lat Ŝyliśmy w silnym stresie psychicznym i fizycznym. od razu mogłam liczyć na dobre przyjęcie. .253 być uchodźcą). NajwaŜniejsze dla mnie to być muzułmaninem. śeby. 15]” Zdaniem Jacksona zachowanie tego typu jest jednym ze sposobów radzenia sobie z rzeczywistością374. gdy np. Wskazują na to takie sytuacje. głębokiego przywiązania do islamu. ale podkreślają. ogólne połoŜenie: „Teraz stołówka nie pracuje. 5]. Rola ta wymagała z kolei dystansu do własnej narodowości. Ŝe z Czeczenii” [J. Ŝe są uchodźcami. W trakcie moich rozmów najchętniej opowiadano mi o swoim kraju pochodzenia. odpowiadałam. którzy na kaŜdym kroku podkreślali swoją narodowość. Rano były jajka i parówki. Teraz wydają suchy prowiant. chociaŜ moŜna było wybrać” [5]! * Inne role. jedzenie było bardzo złe. Ten element wypłynął dość samoistnie w trakcie badań. musisz mieć stalowy Ŝołądek. w jakich Ŝyją w Polsce. Z pracą u was teŜ jest problem. Kiepskie jakościowo. tu powinniśmy zostać zrehabilitowani. to spróbuj zjeść jajko na twardo z parówką. [J. Inną jeszcze alternatywną rolą. Ŝe rozmówczyni podczas całej rozmowy była bardzo konkretna.K. Ŝe jestem zainteresowana kulturą Czeczenii. soki. ekonomiczna. w której się znaleźli. MoŜna było. Kiedy na pytanie: jaki jest cel mojego przyjazdu do ośrodka. z mieszkaniem teŜ. była rola muzułmanina wiąŜąca się z manifestacją swojej religijności. Nie moŜemy sobie z tym poradzić. Ŝe są. 17]. niŜ to. Ŝadnych owoców. 22]. W wielu przypadkach dla moich rozmówców najbardziej istotna była rola nie uchodźcy. Subiektywnie czułam. i ludzie jeŜdŜą to sprzedawać na bazar. a Czeczena i idąca z nią w parze rola patrioty.K. sytuacja prawna. Ŝe owe cierpienie zostało zaakcentowane wyłącznie demonstracyjnie. Kiedy byliśmy poprzednio. nagrań tradycyjnych peśni i strojów narodowych a takŜe częstowania charakterystycznymi potrawami z kuchni czeczeńskiej. takie konserwy. jak sami twierdzili nie mówią.

M. Wynika to z faktu ze wzrastającej (czasami wręcz dominującej) ich roli we współczesnych procesach migracji międzynarodowych i Por. Wydawnictwo naukowe PWN. Kempny. RozwaŜania o zranionej toŜsamości. jeśli wielu cudzoziemców z ośrodków nie czuje się uchodźcami.. s. Howel. W pierwszym wypadku dąŜono do poprawy swojego obrazu jako uchodźcy i umocnienie go (tj. które ujawniły się podczas przebywania w ośrodku wobec „obcej” studentki-badaczki. przeł. w zaleŜności od indywidualnego charakteru i sytuacji. w: M. Piętno. Goffman.. Wydawnictwo Naukowe PWN. s. 8. a w drugim raczej do pozbycia się tego „piętna” i „stygmatu”. Ŝe grający mają względną swobodę w strategicznym odgrywaniu swoich ról dla osiągnięcia określonych celów. w jakiej się znalazł. Nie jest to charakterystyczne jedynie dla tej kategorii osób. Funkcją odgrywanych ról.. 169-181. 375 . 5. Postawy uchodźców w perspektywie gender377 W ostatnich latach studia nad migracjami i uchodźstwem stały się bardziej wraŜliwe na zróŜnicowanie ze względu na płeć (gender – płeć kulturową) oraz szczególne doświadczenie kobiet (migrantek i uchodźczyń). Będziemy o tym jeszcze pisać w rozdziałach dziesiątym i jedenastym (poświęconym problemom postrzegania uchodźców naszym społeczeństwie). Tokarska-Bakir.. podobnie jak w wypadku kaŜdej interakcji. jak daleko moŜna się posunąć w tej grze i jak radzić sobie z sytuacją „utraty twarzy”? Goffman uwaŜa. E. 376 M. osobą ludzką czy nad płcią kulturową. Studia nad pokrewieństwem. A. uczy się jej i odgrywa ją na bieŜąco. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. DzierŜyński. skąd bierze się ich tak duŜe zróŜnicowanie postaw i zachowań uchodźców. Badanie kultury. Oliwa-Ciesielska. Nie istnieje jednak jeden obowiązujący wzór w nią wchodzenia. Czykwin. nienaruszonego swojego wizerunku. Warszawa 2003. czy teŜ pracownikom socjalnym ośrodka. J. co nie jest zawsze proste375. MoŜe to być potraktowane jako jeden z czynników wyjaśniających. 377 Na temat pojęcia „gender” we współczesnej antropologii – zob. Siłą rzeczy prezentują inne role niŜ osoby pretendujące do bycia „prawdziwymi uchodźcami”. Stygmat społeczny. Piętno nieprzypisania. warszawa 2008.254 Zaprezentowane w tej ramce role to jedynie jedne z wielu moŜliwych. Ŝe większość z nich jest jednak znana urzędnikom prowadzących postępowanie. E. Wiemy jednak z doświadczenia. W duŜym stopniu wynika on z improwizacji. Melhuus. Sytuacja ubiegającego się o status uchodźcy niejako przymusza go do „zaangaŜowania w rolę” uchodźcy. Nowicka (red.). Kontekst sytuacyjny wyznacza w tym przypadku granice. gdy poszczególne osoby przebywające w ośrodkach nie są odpowiednio przygotowane do odegrania tej roli. choć nie zawsze. Elementy teorii antropologicznej. 166. gdyŜ jest widoczne na przykład w środowisku bezdomnych376. Kościańska. E. przeł. KaŜdy z ubiegających się. A. to obawia się do tego przyznać. „toŜsamości oczekiwanej” kandydata na uchodźcę). 340-353. jest „zachowanie twarzy”. Gdańsk 2005. Nawet. zwłaszcza. S.

młodsza młodzieŜ i kobiety stanowią grupy. zwłaszcza: A. Europa – ziemia obiecana? Doświadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów. zostały częściowo juŜ omówione380. które często cierpią najbardziej”381. choć przede wszystkim kobiet. mających moŜliwość obserwacji cudzoziemców-męŜczyzn przebywających w ośrodkach. 379 S. w tym takŜe rodzinne. JuŜ mam. Wydawnictwo Neriton. W polskiej literaturze problemy sytuacji kobiet – uchodźców w naszym kraju po 1989 r. 378 . Kobiety i młodzieŜ w migracjach. niszczą normalne struktury społeczne. 39-41. s. Kobiety i młodzieŜ-uchodźcy w Polsce w . 380 Zob. „Wojna i wysiedlenie. Ŝe uchodźcy są przewaŜnie młodymi. a tym bardziej uchodźstwo. 41-59. Kosowicz. bowiem zazwyczaj jeszcze więcej emocji niŜ sama tylko odmienność kulturowa. w: w: P. Ewertyńska. Tak. Nie problem w Warszawie [WF3. Lublin 2002. W takich sytuacjach dzieci. które poznały ich przypadkowo zazwyczaj mają na ten temat wiele do powiedzenia. s. Stosunek uchodźców do innej płci zwraca uwagę wielu Polaków. które są mają silne odniesienia do płci (gender related persecution)379. tj. Matusz-Protasiewicz. Dzieje się tak nie tylko K. jakie ujawniają się w trakcie tych kontaktów stanowią dla obu stron stały temat do rozmów. E. 19942001:zjawisko. Stdtmuller (red. niechęć. Ewertyńska. 382 Por. uwarunkowania kulturowe postaw uchodźców czeczeńskich wobec kobiet (takŜe Polek) oraz róŜnice ze względu na płeć w odpowiadaniu swoich przeŜyć uchodźczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Podobnie jest w przypadku męŜczyzn z ośrodka. w: J.. Sycz. Migracje i społeczeństwo. Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji. RóŜnice płci dodane do róŜnicy etnicznej budzą. 381 A. Warszawa 2005. Kobiety i młodzieŜ –uchodźcy w Polsce w l. dla których kontakty z mieszkańcami kraju przyjmującego oznaczają przewaŜnie rozmowy z Polkami. Postawy męŜczyzn wyznawców islamu wobec kobiet. W dodatku są najczęściej muzułmanami. jestem sam.). a słabiej dostrzegane w naszym piśmiennictwie problemy. samotnymi męŜczyznami poszukującymi czasem dość intensywnie kontaktów z płcią przeciwną382. jak i te. w tym zwłaszcza doświadczanej przemocy w kraju pochodzenia. 27-39 oraz A. ale i takŜe fascynacja.. W Polsce to nie jest taki problem znaleźć sobie kobietę. fragment wypowiedzi uchodźcy z Białorusi: Nie. sytuacje. s. s. Kobiety-uchodźcy. Romaniszyn. Wrocław 2007. s. Zaskoczenie. których stosunek do kobiet stereotypowo jest spostrzegany jako wyjątkowo zły. problemy i konsekwencje prawne.255 uchodźczych (feminizacji migracji)378. Intensywność ich jest dość duŜa tym bardziej. Polki mające kontakty z uchodźcami zarówno ze względu na wykonywaną pracę.. Organizacje międzynarodowe zajmujące się prawami człowieka i uchodźców przyjęły szereg rekomendacji. które nakazują uwzględniać te formy dyskryminacji kobiet i tych form przemocy. Sytuacja kobiet-uchodźców w Polsce w świetle zaleceń UNHCR (1991 – 2003).B2]. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. My pragniemy w ostatniej części tego rozdziału zwrócić uwagę na dwa róŜne. Imigrantki – zjawisko feminizacji migracji. Zamojski (red. 165. E. 45-46.).

choć rzadziej robią to z myślą o celu matrymonialnym. którzy często odwiedzają warszawskie dyskoteki oraz otwarcie deklarują swoją chęć nawiązania bliŜszych znajomości z Polkami383. jak i specjalnymi zabiegami młodych męŜczyzn z ośrodka. charakterystycznych dla społeczności rodowych. ale jest za to wolna od troski o utrzymanie domu i zajmowania się sprawami publicznymi. [WF3. Nie dotyczy to w takim samym stopniu wszystkich uchodźców. naleŜącymi do obowiązku męŜczyzny. Natomiast Afrykanie na temat związków mieszanych wypowiadali się bardzo pozytywnie. co prawda szczególna. NajniŜszy jest przypisany dziewczynie najmłodszej w rodzinie. Zdecydowanie więcej kontaktów z kobietami w Polsce wydają się mieć Afrykanie nie wyznający islamu. gdy są to młodzi i nieŜonaci męŜczyźni szukają takich znajomości. Złoszczą się gdy dowiedzą się. Ŝe i oni zwłaszcza. W wypadku małŜeństwa. Dlatego równość kobiet i męŜczyzn nie ma tu sensu. pod czujnym okiem swej matki lub teściowej. Natomiast w przypadku dominujących w Polsce wśród uchodźców Czeczenów wydaje się być to bardziej skomplikowane. ale równieŜ z tego powodu. Problem jest z ich rodzicami. Ŝe ich zdaniem z dziewczętami łatwiej się rozmawia i nawiązuje porozumienie niŜ z męŜczyznami.. Islam. Status kobiety wzrasta wraz z jej wiekiem. gdyŜ pozycja kobiety jest. będąca wypadkową zasad muzułmańskich oraz praktykowanych tradycji. wychowawczyni dzieci i opiekunki domu. które Polkom raczej trudno jest spełnić. ale nie jest to pozycja dyskryminowana. gdy zostaje Por. o ile ma nie być ono wyłącznie „papierowe”. 383 . W tym kontekście zwraca uwagę postawa Czeczenów wobec własnych kobiet i rodzin. która wynika zarówno z naturalnej ciekawości egzotyką. To ona przygotowuje obiad i parzy herbatę. Ŝe Czeczeni pytani o kontakty z kobietami w Polsce niekiedy wyraźnie się od nich dystansują384. czy niektóre tradycyjne wartości (w tym zwłaszcza kontrola społeczna sprawowana przez starszych w ośrodkach) sprawia. Pozytywnie teŜ wyraŜający się o moŜliwości zawarcia z nimi stałych związków. pary mieszane w przypadków Czeczenów są opcją zupełnie nieakceptowaną. mają w stosunku do kandydatek określone wymagania.256 dlatego. Kobieta pełni funkcję matki. 384 Według badań przeprowadzonych na zlecenie PAH przez OBOP z 13-20 marca 2008 r. Podstawową tu zasadą jest ochrona rodziny i wewnętrzne zróŜnicowanie ról społecznych w zaleŜności od płci. Pierwszy raz wzrasta do niej szacunek. Ŝe chłopak jest czarny.Afryka 1 i 2]. Nasze obserwacje potwierdzają występowanie takiej tendencji. Samo pytanie o nie według przeprowadzających badanie wydawało się być nie na miejscu. Dziewczyny są bardziej przyjazne niŜ męŜczyźni. Nie mniej badania typu etnograficznego wskazują. zawarte tylko w celu zalegalizowania pobytu. aby nawiązać takie kontakty. Ŝe kobiety dominują jako pracownicy na stanowiskach urzędniczych i wśród osób zajmujących się pomocą humanitarną.

Tym samym kobieta zwolniona jest z podejmowania pracy zawodowej. Cudzołóstwo rozumiane jest w islamie jako współŜycie osób nie będących w związku małŜeńskim (dotyczy. Czeczen zapytany o przyszłość swojej Ŝony odpowiedział na przykład: Ona nie będzie pracować ani uczyć się. Podkreślając róŜnice wynikające z płci i wskazując na róŜne ograniczenia dotyczące kobiet malowali oni ich obraz jako potulnych. w domu jednak rządzi jak królowa.Cz. Obecnie jednak takŜe młode Czeczenki nie zawsze zachowują się zgodne z tym obrazem. Zewnętrznym przejawem tych zasad mających na celu ochronę jej i rodziny jest strój wymagający zasłaniania całego ciała łącznie z głową przed wzrokiem obcych męŜczyzn. zwłaszcza starsze matrony. który nie uwzględnia współczesnych europejskich przekonań i uprzedzeń na ten temat. Jeśli chodzi o strój. więc takŜe osób stanu wolnego. 12]. tylko nie tak krótko. ja będę się uczy [M. Wyrazem sprzeciwu starszyzny wobec zachowań młodszych kobiet odbiegających od ideału są przewidziane tradycją stosowane praktyki dyscyplinujące w postaci upomnień i kar cielesnych. gdzie właśnie kobiety. Bo to prawdziwą wiarę wyznają [M. stając się całkiem równą męŜczyźnie po przekwitnieniu. Okrycie to zwane przez rozmówców „arabskim” wartościowane jest jednak pozytywnie:.Cz. jak Rosjanki czy Polki” oraz „płatok muszą mieć a dalej to juŜ róŜnie”. za gospodarstwem. Tylko niektóre z uchodźczyń z Czeczenii chodzą w czarnych ebajach kojarzonych z wyznawcami radykalnego islamu. biernych i całkowicie im podporządkowanych osób. w szczególności w zakresie noszonego stroju i te rozmówcy starali się w rozmowach z nami dyskredytować utrzymując. a więc jedno z . a dzieci (w tym takŜe młodzi męŜczyźni z rodziny) są jej całkowicie podporządkowani. Ŝe jest ono wynikiem migracji lub zakazów wprowadzonych obecnie przez Rosjan (jak Ruskie wyjdą to po arabsku będą chodzić) lub nie dość męskiego zachowania męŜczyzn: Jak męŜczyzna jest w domu tchórzem to zaczynają nosić krótsze spódnice (D. a mąŜ ma pełnić rolę imama i zadbać o jej utrzymanie. za dziećmi. utrzymywanie wobec nich dystansu i zakaz cudzołóstwa. Czeczeni wypowiadając się o swoich kobietach starali się przedstawić je jako „idealne muzułmanki” robiąc to jednak w sposób. Po co ona ma się uczyć? Jej naleŜy patrzeć za domem. to Czeczeni podkreślają zazwyczaj. Ja będę pracować. potem rośnie wraz z urodzeniem kaŜdego dziecka. choć wtedy traktowane jest jako mniejsze zło) i jako takie zagraŜające bytowi rodziny (tym samym ummie). stosowane takŜe w ośrodkach. Z. Ŝe ich kobiety mogą się ubierać „normalnie. Zgodnie z islamem. rodzina ma być miniaturą ummy (wspólnoty muzułmańskiej). Nie odzwierciedla to rzeczywistych relacji panujących w ich rodzinach. 8]. sprawują władzę. 1).257 męŜatką.

Zwraca uwagę róŜnica w podejściu i mówieniu o Czeczenkach a Rosjankach czy Polkach. W rodzinie jest nie tylko dozwolona. Musi być oceniona przez nią jako osoba. która potrafi zadbać o dom. przewaŜnie nie zamierzają się z poznanymi kobietami Ŝenić. charakterystyczne jest takŜe stereotypowe spostrzeganie relacji między płciami na Zachodzie jako wyjątkowo niemoralnych i bliskich. . czy ja porządnie wyglądam [M. wreszcie po trzecie. Młodzi Czeczeni lubią opowiadać o swoich podbojach seksualnych wśród „obcych” kobiet. którzy mają Ŝony) nie dokonują przestępstwa wobec rodziny. jak w wypadku przedstawicieli innych nie-zachodnich kultur. W rzeczywistości jednak ich opowieści na ten temat naleŜy raczej uznać za typowe przechwałki charakterystyczne dla określonego wieku. Zdaniem czeczeńskich chłopców z dziewczyną się nie rozmawia. Na pytanie jak poznają dziewczyny odpowiadali: Zobaczyłem gdzieś na ulicy. choć większość rozmówców twierdziła. jeśli tylko mają taką okazję to dopuszczają się tego rodzaju „cudzołóstwa” usprawiedliwiając tym. Ŝe po pierwsze jako kawalerowie nie popełniają duŜego grzechu. więc dziwnego.Cz. promiskuityzmowi. Niemniej niektórzy z Czeczenów. mówiłem chciałem cię poznać. a związki mieszane w samej Czeczenii nie naleŜą wcale do rzadkości. Ŝe: ona piękna. co zabronione wśród „swoich” kobiet jest dozwolone wśród „obcych”. Cz. Ŝe ci się podoba. zainteresowania własną osobą. choć Czeczeni nie są społecznością endogamiczną. Nic. z drugiej nieukrywaną fascynację. 10]. podchodziłem. prowadzenia flirtu. jak mówi wielu obserwatorów „patrzą się tylko na dziewczyny jak sępy”. Wyznanie religijne kandydatki natomiast nie jest przeszkodą. Natomiast sama seksualność wśród muzułmanów w tym takŜe Czeczenów nie jest tabu. po drugie dokonując je z nie-Czeczenkami (nawet ci. dającego szczęście innej osobie. ale jak się z nią oŜenię to musi nią zostać. 10]. ale wręcz nakazana jako rodzaj dobrego uczynku. ona tak patrzyła czy nikt nie patrzy. Polki i inne kobiety”).258 najgorszych przestępstw społecznych. 1). to z powyŜszych względów małŜeństwo z Polką przez Czeczenów nie jest raczej brane pod uwagę (patrz: „Historie miłosne: Rosjanki. W przeciwieństwie. Ŝe tylko niektórym Czeczenom udaje się nawiązać jakikolwiek kontakt z jakąś polską dziewczyną.Z. wystarczy mówić. Wszystko. W tej sytuacji. Podobnie. Tym bardziej takie przygodne znajomości nie są brane pod uwagę jako kandydatki do małŜeństwa. ale nie tam jakaś rozmowa [M. bowiem do Afrykanów młodym Czeczenom nieznana jest sztuka umiejętnego „podrywania”. Na ogół. Co z jednej strony budzi ich moralne potępienie. będzie szanowała tradycję i religię oraz jest dziewicą. Kandydatka na Ŝonę dla Czeczena musi być zaakceptowana przez rodzinę. Ŝe gdyby taka kobieta została jego Ŝoną to potem musiałaby przyjąć islam: Nie musi być muzułmanką. Bo jak będziemy mieli róŜne poglądy to nie wyjdzie (D.

. o kim słyszeli oŜenił się z Polką. iŜ dzwonił jego kolega z pracy. Ŝe u nas nie było Ŝadnego seksu? Tam wolno.. * MoŜe to dziewczynie nie potrzebne. Zostawił telefon w kurtce i wyszedł z pokoju. . Wśród uchodźców tej narodowości rozwaŜano moŜliwość zawarcia związku z Polką jako pewien sposób legalizacji swojego pobytu a nawet otrzymania statusu uchodźcy. a wy myślałyście. Akurat w tym czasie zadzwoniła do niego dziewczyna. Ŝe czasem Ŝony odkrywają takie romanse. a takŜe omawianych problemach w nawiązaniu kontaktu z Polkami. o tyle w trakcie tej rozmowy posługiwał się w miarę płynną polszczyzną. Chciał takŜe na dowód zaprezentować nagie zdjęcia. moŜe to dziewczynie nie potrzebne.. MęŜczyzna. gdzie nie ma Czeczeńców. Nieliczni tylko uwaŜali. Zapytałam jednego z nich. Polki i inne kobiety MałŜeństwo. ale tam jest taka duŜa miejscowość. Ŝe wcześniej. jakby zapominając.. kuzyn lub ktoś. Opierając się na Koranie zalecającym czystość przedmałŜeńską i rozmowach dotyczących kontaktów z Czeczenkami. . iŜ moim rozmówcom obce są przed i pozamałŜeńskie kontakty seksualne. O ile w kontaktach ze mną starał się unikać polskiego. Kilkukrotnie takŜe mogłam przekonać się.No oczywiście. podczas jednej z wizyt odebrał telefon.Nie no. Polką. cały czas bez dziewczyny być? Ja juŜ tak nie mogę! Ja pierwszy raz to 15 lat miałem. ani tradycję.Ja mogę.259 Małgorzata CzyŜewska (studentka IEiAK UW) Historie miłosne: Rosjanki. Ŝe my. A a co mamy robić? Kto wam powiedział. niezaleŜnie od jej wyznania. W jednym przypadku rozmówca stwierdził. pomimo obecności jego Ŝony w pokoju. którego okazało się. Ŝe znajomy. Ŝe przynajmniej werbalnie przechwali się zwykle. ale wcześniej powiedziałeś. Ŝe męŜczyzna nie przyznał się do . z Ruskimi. która status otrzymała. Najwyraźniej. Dowiedziałam się: . Ŝe dziewczyna musiałaby przejść na Islam.Cz. Ŝe rozumiem. Czeczenii twierdzą. w Lublinie. to z Czeczenkami tak. jak dowiedziała się o zdradzie męŜa. co mówił. w trakcie. W rozmowach na ten temat z młodymi Czeczenami okazało się jednak. (śmiechy). Jeden z Czeczenów przyznał. Kobieta umówiła się z nią na spotkanie.PrzecieŜ nie moŜecie? . poniewaŜ zasady wszystkich religii są takie same tyle. czy sypia z nimi. Po skończonej rozmowie bez Ŝadnego zaŜenowania. Mimo to zazwyczaj twierdzili. Zdaniem moich rozmówców nie zawsze były to kontakty jednorazowe. podobnie jak ślub z osobą. co? Ja nie wiem. Islam dopuszcza małŜeństwo męŜczyzny-muzułmanina z kobietą innego wyznania. umawiał się na spotkanie z kobietą. którego rodzinę miałam okazję lepiej poznać. nie wolno. 13]. zakazując tylko odwrotnej sytuacji. Nie jest to dla nich sytuacja zaskakująca. Ŝe oŜenić mogliby się tylko z Czeczenką. . Ŝe nie moŜemy? A co mamy. Ŝe jak miałeś dziewczynę to tylko na siebie patrzyliście. Ŝe w ich kraju częste są małŜeństwa mieszane. mnie to potrzebne [M. ale jak potrzebujesz to. które jego partnerka mu zrobiła. . Ŝe mógłby to zrobić z kaŜdą prawdziwie wierzącą kobietą.To z nie-Czeczenkami moŜesz? . tłumacząc się brakiem znajomości języka. stwierdził. Kilkakrotnie słyszałam teŜ. iŜ nie tylko młodzi męŜczyźni stanu wolnego nawiązują znajomości. Dowiedziałam się. Ŝe posiadali juŜ wiele dziewczyn. sądziłam początkowo. Nie widział w tym nic niewłaściwego ani ze względu na religię. ze wszystkimi tylko nie z Czeczenkami. Jedna z kobiet opowiedziała mi. kilka miesięcy. Ŝe nie wszyscy ich przestrzegają.No.Z Polkami. mieszkał ze swoją dziewczyną. Niektórzy nawiązują długotrwałe związki.

Ŝe to wstyd podejść do dziewczyny i zacząć z nią rozmowę. Ŝe tego brudnego Czeczena do domu nie wpuści. on obiecał poprawę i właściwie na tym sprawa miała swój finał. po powrocie do pokoju. z Czeczenami. w jakiej się poznali opisała w ten sposób: No to jeden juŜ w zeszłym roku tutaj przychodził. i kiedyś stwierdził. co tutaj pracuje moŜe coś więcej o tym powiedzieć. mająca. No to wyszłam [M. Polak pracujący w pobliŜu ośrodka stwierdził. Kilkukrotnie starałam się wytłumaczyć. a raczej próba rozmowy ze strony uchodźcy. i mówił dzień dobry czy cześć. ale teraz jest w magazynie [M.260 posiadania Ŝony i dwójki dzieci. Ŝe w większości wypadków takie kontakty to tylko krótka rozmowa. znaczy. Ja im zawsze mówię nieprawdę. TakŜe jej koleŜanka ze sklepu. ale Ŝaden nie podejdzie porozmawiać. co więcej nie postrzegając kobiet w kategoriach „koleŜeństwa”. * Czeczen moŜe by i chciał. Czeczenami. równieŜ niewerbalnej. która spotykała się z uchodźcą. na co dzień do czynienia z uchodźcami. pytanie o takie kontakty skwitowała: No gdzie tam. Ŝe w Polsce rzadko rozmawia się z obcymi na ulicy. 25]. to staram się im nie mówić. Zastanowiło mnie. to znajomy mi powiedział. 25]. Dziewczyna. ale takŜe swojej toŜsamości jest wśród Czeczenów stałą praktyką. Ŝe ukrywanie nie tylko swojego stanu cywilnego. Właściwie liczyło się jedynie to. Ŝe jestem uchodźcą. po polsku. Ŝe są uchodźcami. utrzymywali. Zaobserwowałam.A gdzie tam! Nie dla psa kiełbasa! [M. Mieszkańcy Wołomina twierdzili. Cz. nie interesowało ich jej wykształcenie. Ŝe jest kobietą. Jeden z uchodźców powiedział mi. umawiając się na kolejne spotkanie z kobietą. Sami przyznawali. Ŝe polskie dziewczęta nie chcą z nimi rozmawiać. Ŝe po prostu podchodzą i zagadują kobietę. którzy znali jako tako język. w jaki sposób zawierają te liczne znajomości. tylko tak się przyglądają dziewczynom [M. nie rozmawiają. Odrzucenie ich jako potencjalnych partnerów wiąŜą właśnie z tym faktem. 25]. Ŝe nie ma dziewcząt spotykających się. tylko kręcą się grupkami po mieście przypatrując się napotkanym dziewczynom. z którymi rozmawiałam mówiły. a jeszcze rzadziej z tak poznaną osobą umawia się na kolejne spotkanie.Cz. kto ty jesteś? Odpowiadam. 23]. 25].Cz. Mnie osobiście tylko do jednej z takich dziewcząt udało się dotrzeć. o których mówili z dumą. szczególnie. Nie było dla nich waŜne. Ŝe się tu uczę. Z drugiej. gdy wcześniej studiowali. Ŝe uchodźcy z Czeczenii zachowują się „inaczej”. Cz. Ŝe w Polsce przebywają na stypendium: Wiesz. kiedy ja poznaję na przykład polskie dziewczyny. Rozmawiał przez telefon. kim ona jest. a miły był to się zgodziłam [M.Cz. Ŝe ze względu na tą znajomość z uchodźcą ludzie sprawiają jej przykrości: Kiedyś jak go na imprezę wzięłam. Często męŜczyźni podkreślali. zrobiła męŜowi awanturę. Ŝe się patrzą. Z jednej strony nie zaczepiają. RównieŜ Polki. Kilka tygodni później spotkałam tego męŜczyznę w tramwaju. a nie z odmiennym sposobem komunikacji. W rzeczywistości jednak Czeczenom rzadko udaje poznać na dłuŜej jakąś dziewczynę. ale wyłącznie jako obiekty seksualne. Mniejsze opory mieli ci. Poznane Polki jednak rzadko przychodzą do ośrodka. Pracownicy z ochrony zapytani. No jedna. Na pytanie. Ŝe kobiety widzą. Nie jest teŜ tak. Ŝe zachowują się jak sępy. Studentem jestem [M. 26]. o takie odwiedziny odpowiedzieli: . a jaka by chciała. Twierdzili. Najczęściej tłumaczyli to sobie niechęcią Polaków do języka rosyjskiego. szczególnie młodsi w zimę rzucają w kobiety śnieŜkami. W tym przypadku wyraźnie preferowali własne metody. Często.Cz. Zorientowałam się takŜe. Zostało to skwitowane krótkim stwierdzeniem a jak inaczej mogę poznać dziewczynę?. Zdradzona. Ŝe mnie odprowadzi kawałek. W rozmowie przyznała się. Ŝe absolutnie wszyscy uchodźcy-męŜczyźni marzą o kontaktach z . sytuację. zawód czy zainteresowania.

Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie. jak i Polek mają dość duŜe znaczenie dla przyszłej ich integracji w naszym kraju. Tłumaczą to brakiem wzajemnego zrozumienia w najprostszych sprawach. . Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fałszywe wyobraŜenia czeczeńskich chłopców o relacjach między płciami tu . traumatycznych doświadczeń oraz ich artykulacji w zaleŜności od płci badanych. niee. Piechaczek. ja nie chcę się z nimi zadawać. przeł. Ja mam duŜo znajomych ukraińskich dziewczyn. A dziewczyny u was?? Nie! U was wszystko równo! . Dla większości Czeczenów ta skuteczna strategia adaptacji wydaje się jednak poza ich zasięgiem. prześladowań. gdyby lepiej potrafili to robić. MoŜna znaleźć juŜ w naszym kraju przykłady takich uchodźców. Za podstawę rozwaŜań tutaj mogą uchodzić przemyślenia Michel Jackson prezentującej pogląd. I co ja im powiem.261 Polkami. Doświadczenia przemocy w opowieściach uchodźców w perspektywie gender Wywiady z uchodźcami dały nam wgląd w jeszcze jeden interesujący aspekt ich sytuacji (doświadczenia).teŜ są jedną z przeszkód na drodze do ich prawidłowego funkcjonowania w naszym społeczeństwie.A co jest w tym złego? . s. który jest związany z zapamiętywaniem własnych przeŜyć wojennych. Z tego punktu widzenia postawy Czeczenów dają mniejszą nadzieję w przeciwieństwie do postaw Afrykanów. ale wśród kobiet pochodzących z byłego ZSRR: My nie rozumiemy waszych zwyczajów. inaczej spojrzeć na swoją i ich rolę w rodzinie i dostosować swoje zachowanie do warunków w Polsce. Szukają natomiast dla siebie partnerki. choćby róŜnym poczuciu humoru. dezintegracją i marginalizacją czeczeńskiej diaspory w Europie. U nas dziewczyna powinna męŜczyźnie ustępować w rozmowie i we wszystkim. A Polki takie „madamy”. 8. nie tyle same opowiadania uchodźców o dramatycznych sytuacjach i 385 M. Postawy uchodźców wobec kobiet zarówno swoich. Znajomość z Polkami daje moŜliwość uchodźcom nauczenia się szybciej języka.Ot. Dzięki tym kontaktom mogą oni zmienić swoje podejście do kobiet. dla nich to się staje prawem. 6. „Składanie świadectwa” o tym. komunikowania się w ogóle z Polakami i zdobycia mediatora kulturowego. Silna presja w czeczeńskiej społeczności do zachowania tradycyjnej roli kobiety w rodzinie. Próba zachowania jej tradycyjnego modelu na siłę moŜe skończyć się konfliktami. Ukrainki. mediów i edukacji szkolnej takŜe będzie miał swój wpływ na rodzinę czeczeńską. Antropologia. wspomagana nakazami islamu będzie niemoŜliwa na dłuŜszą metę do kontynuowania w społeczeństwach europejskich. Herzfeld. jego formy i prezentacje są waŜnym polem badawczym współczesnej antropologii385. i w tym nasza bieda. Wpływ otoczenia. M. Uwarunkowania przede wszystkim ekonomiczne nie pozwolą.na Zachodzie . Kraków 2004. M. Wielu się od polskich dziewcząt dystansuje. 326-330. Ŝe badaniu antropologicznemu powinny podlegać nie tyle fakty. aby męŜczyzna nadal spełniał rolę jedynego Ŝywiciela rodziny w dodatku duŜej rodziny a kobieta mogła zajmować się tylko domem. którzy weszli na drogę integracji właśnie dzięki zaprzyjaźnieniu się z polską dziewczyną a potem zawarciu z nią małŜeństwa. Ich próby nawiązywania bliŜszych związków z kobietami moŜna by jednak uznać za pozytywne zachowania mające na celu wyjście z izolacji.

jak w Czeczenii lub w Erytrei. Od tej pory mam problemy ze sobą [Togijczyk. 18]. 25]. Kobiety o wiele trudniej było skłonić do takich wypowiedzi.in. Inny z azylantów w ten sposób uzasadnił swój wniosek o status uchodźcy: Byliśmy na spotkaniu i jak wyszliśmy to spotkaliśmy grupę Ŝołnierzy. Zaczęliśmy rzucać kamienie. Mnie nic się nie stało. ale mnie złapali. podpalenia biur działaczy partii rządzącej. W przypadku zaś afrykańskich muzułmanek: W Afryce męŜczyzna jest zawsze na pierwszym miejscu. Kobieta nie moŜe wyraŜać swoich uczuć. które się na to zdecydowały nie były w stanie opowiadać o przemocy wojennej w taki sposób jak robili to męŜczyźni i to zarówno wtedy. to nigdy nie pytaj o nic. brały w niej udział równieŜ kobiety. Najczęściej była to chęć osobistej zemsty za doznane krzywdy i rozpaczliwą sytuację. ale zobaczyli. będzie kłamać.. zawsze jest przestraszona [M. Nie mieli broni. jak i aktywnymi uczestniczkami. Harvard 2002. Transgression and Intersubjetivity. więc tylko mnie pobili i znowu uciekłem. moŜe powie ci prawdę [M. Gdy będzie samo. Pakistańczyk zapytany. Ale my teŜ mieliśmy kamienie. bo 386 M. w której się znalazły nie dając nadziei na normalność: Oni nas i tak zabiją czy się walczy czy nie.F. na czym polegała jego działalność polityczna wymienił m. Szczególnie młodzi męŜczyźni z krajów. jak i kobiet aktywnie brało udział w walce zbrojnej lub w inny sposób było sprawcami przemocy. gdy pojawił się męŜczyzna. Z opowieści uchodźców wynikało. The Politics of Storytelling. .. 31] W krajach.Czyli kto zaczął? – My zaczęliśmy. więc zaczęli uciekać i wezwali policję. rzadko podawały uczucia patriotyczne. Dane na ten temat nie było łatwo uzyskać w sytuacji ograniczonego zaufania. Violence. Zabili wielu ludzi.262 przeŜytych traumach. którzy zaczęli nas bić na ulicy. w jaki sposób dopuszczali się aktów przemocy. Mieliśmy kamienie i topory. czy obowiązek walki o wyzwolenie narodowe. Nie będzie z tobą szczerze rozmawiała. Chciałam iść walczyć. . w których nie było wojny z dumą podkreślali. kobieta przestawała juŜ cokolwiek mówić oddając głos męŜczyźnie. Jackson. W wypadku szczególnie Czeczenów zawsze. jak się one jawią rozmówcom przebywającym w obozach dla uchodźców386. Ŝe nas jest więcej i moŜemy wielu zabić. Policja dołączyła do nich i uŜyła broni. gdy były jej ofiarami. porozbijaliśmy im samochody. lecz to.F. jak siedzi obok niej męŜczyzna. Odpowiadając na pytania dotyczące ich motywacji. Ŝe nie wszyscy z nich doświadczali przemocy biernie. w jaki sposób poszukiwacze azylu o nich opowiadają. które stanowiły fragment ich walki politycznej z dotychczasową władzą.. jakie mają osoby przebywające w procedurze. Wielu spośród męŜczyzn. Niemniej jednak ci. w których toczyła się wojna. N.. którzy zdecydowali się nam zaufać i opowiedzieć historie zawierające dostatecznie duŜo uwiarygodniających je szczegółów byli z reguły męŜczyznami. oni teŜ rzucali.S. Te. Niektórzy z nich pouczali nas: Gdy chcesz zrozumieć czeczeńską kobietę.

Jeśli jest wojna. gdy rzecz dotyczyła gwałtów i wiązała się z poczuciem utraty honoru. 22]. Dokonuje się tego zgodnie z logiką zrozumiałą dla członków danej grupy. Oczywiście więcej w nich moŜe być takŜe konfabulacji niŜ w krótkich. gdy kobiety same doświadczyły na sobie przemocy. zwłaszcza. choć bardzo emocjonalnych. które naleŜy ukryć lub te. Bardziej rozbudowane wypowiedzi moŜna było jednak uzyskać tylko od męŜczyzn. to nie chce rodzić. jeśli dziewczyna idzie na front i jest Ŝołnierzem. ale kwestie te rzadko wychodzą w trakcie wywiadu statusowego. Do zwierzeń na ten temat udawało nakłonić się z reguły tylko kobiety starsze. Oznacza to. Nie noszą długich włosów. Dla męŜczyzn są jednak wciąŜ atrakcyjne. co ich spotkało uznają za hańbę. związanej z odgrywaniem roli bohaterki. są bardzo silne. Ŝe podczas analizy róŜnic występujących w zeznaniach uchodźców powinien być takŜe uwzględniony czynnik płci. zakładają czapki.S.263 oni poniŜają nasz naród [N. Somalijczyków lub Sudańczyków) takŜe przypadki porwań dzieci lub młodych kobiet w celu sprzedaŜy. które wywołują wstyd. Na froncie one nie idą z tylu tylko z przodu. . MęŜczyźni upatrują w przebytym cierpieniu powód do dumy i mają tendencje do heroizacji swojej dramatycznej przeszłości. ścinają je. którzy je w tym wyręczali: Kobieta i męŜczyzna pracują razem. ale i one zawsze dąŜyły do ich skracania i syntezy. Narracje są konstruowane przez ukrywanie treści. co do pewnego stopnia związane jest z płcią. w której zbyt często nie bierze się pod uwagę. W ich wypadku pewne fakty są pomijane. Tylko. kiedy zaleŜy od tego decyzja w sprawie ich przyszłego statusu. Gdyby wszyscy rodzili dzieci to nie byłoby Ŝołnierzy [Erytrejczyk. jeŜeli odzwierciedlają treści. strzelają. PowyŜsze ustalenia mają znaczenie dla procedury uchodźczej. Kobiety w przeciwieństwie do męŜczyzn nie znajdywały w opowiadaniu tych historii pewnej przyjemności. Podobnie było w przypadku. to kobieta pójdzie z męŜczyzną. ale w przypadku niektórych grup afrykańskich (np. Ŝe znaczna liczba kobiet ubiegających się o status uchodźcy padła ofiarą przemocy seksualnej.S. Ŝe wnioskodawcy o pewnych zdarzeniach nie będą chcieć mówić nawet wtedy. Kobiety odwrotnie to. Zawierają sporo powtórzeń. które mają uwiarygodniać ich narracje i podkreślać ich bohaterstwo lub martyrologię. Przemoc wojenna doświadczana jest na róŜne sposoby. Przytoczone historie pokazują. W ustnych przekazach uchodźców róŜnice te ujawniają się w odmiennym sposobie opowiadania własnych historii. jak i formę tych relacji. Mogą do nich naleŜeć nie tylko przypadki gwałtów. które mogą być dowodem prześladowania. N. o których nie moŜna mówić. wypowiedziach kobiet. więcej w nich szczegółów i przykładów. 20]. Historie uchodźców-męŜczyzn są z reguły dłuŜsze. wszystko robią. Wiele wskazuje. jakie ryzyko związane jest z orzecznictwem uchodźczym z uwagi zarówno na treść.

Ŝe rozmowa z nimi przyniosłaby jej ulgę. Ŝe męŜczyźni nie mieli problemu z opowiadaniem o doświadczonej przemocy. Czeczeni w większości wypowiadali się pochlebnie o prezydencie Dudajewie. Ŝe mogli o nim opowiedzieć tylko komuś. o których wie. który chciał pokojowo zaŜegnać konflikt.264 który w komunikacji kulturowej odgrywa nie mniejszą rolę niŜ róŜnice etniczne (patrz: „Historie uchodźcze”). Ŝe dramatyczne wspomnienia były wciąŜ obecne w ich myślach. nawet takim. o torturach. czuła się przez nią zrozumiana i dobrze tę wizytę . MęŜczyźni byli nieporównanie bardziej skorzy do rozmów. co tydzień. Ŝe to męŜczyzna wiedzie prym w rozmowie. Fakt. podczas gdy kobiety. Natalia Słodzinka (studentka IEiAK UW) Historie uchodźcze Najbardziej zajmującym mnie zagadnieniem było to. Ŝe przeŜyli. W dodatku tak nakazują czeczeńskie wzorce Ŝycia rodzinnego. Nie poruszali przy tym kwestii swoich odczuć. co chcieli powiedzieć nawet. gdyŜ kobiety zwykle odpowiadały na pytania lakonicznie i trzeba było delikatnie i cierpliwie „wyciągać” od nich informacje. a gwałtem. Ŝe wiedzą dokładnie. którąś z nich to. który znał mnie juŜ od kilku miesięcy. niechętnie przywoływały w rozmowie wspomnienia o tych wydarzeniach. która leŜała u podstaw konfliktu zbrojnego w ich kraju. Ŝe same poradzą sobie z dźwiganym cięŜarem i nie miały Ŝadnych tendencji do heroizacji swoich przeŜyć. którego sama doświadczyła. jako doświadczonego i rozsądnego polityka. których ofiarą padają męŜczyźni. a spośród dwóch następujących po nim liderów: Maschadowa i Basajewa popierali raczej tego pierwszego. jeśli mąŜ znajdował się w pobliŜu. był dla nich powodem do publicznego okazywania dumy. MęŜczyźni mieli teŜ generalnie większą niŜ kobiety orientację w sytuacji politycznej. A takŜe czy kobiety i męŜczyźni robią to w ten sam sposób? Z kobietami nie łatwo było jednak nawiązać kontakt. opowiadając o nim wnukom. Sprawiali wraŜenie. np. Prawdopodobnie po latach będą do niego wracać. Prowadzenie rozmów równieŜ przychodziło mi z duŜo większym trudem. Kobiety. Historię jednej z rodzin czeczeńskich poznałam dopiero po pół roku odwiedzania ich. Było to dla nich widocznie na tyle osobiste wspomnienie. Ostatecznie jednak udało mi się przeprowadzić kilka wywiadów z samymi kobietami. jak uchodźcy opowiadają o przeŜytych traumatycznych doświadczeniach. Był on dla niej hańbą. jako lepiej poinformowanych. Nawet. Ŝe wszystkie te rozmowy są krótsze niŜ przeciętne wywiady z męŜczyznami. ZauwaŜyłam. zarówno Czeczenkami. które w większości padły ofiarą gwałtu. gdyŜ nie chciały o swoich doświadczeniach opowiadać obcej osobie. z którą rozmawiałam widziała wyraźną róŜnicę pomiędzy doświadczeniem tortur. kto zapracował na ich zaufanie. co chcą przekazać do wiadomości jak najszerszego grona osób i rozmowa ze mną jest po prostu jeszcze jedną do tego okazją. pytane o ocenę tych postaci. Była raz u psycholoŜki. jak i Afrykankami i zauwaŜyłam. Inaczej męŜczyźni: oni mówili to. Rzucało się w oczy. Kobieta. Tylko dzięki długotrwałemu podtrzymywaniu kontaktu i dzięki rekomendacji kogoś będącego wspólnym znajomym udaje się czasem usłyszeć bardziej szczere i obszerne relacje. często nie potrafiły udzielić odpowiedzi i odsyłały mnie do męŜów. z trudem jednak przychodziło wyraŜenie ich słowami. Podobny pogląd reprezentowali takŜe moi somalijscy rozmówcy. tylko relacjonowali zdarzenie. Podobnych obserwacji dokonała Francesca Declich prowadząc badania wśród ofiar przemocy wojennej w Somalii. a więc przezwycięŜyli okrucieństwo. jeśli nie było to bezpośrednio związane z moim pytaniem. MęŜczyźni obszernie opowiadali jej o przeŜytych torturach. to i tak to on przejmował jej rolę. jako o części swej heroicznej przeszłości. o której nie chciała mówić nawet osobom Ŝyczliwym. jeśli udało mi się namówić na wywiad. Kobieta z Somalii natomiast zgodziła się ze mną porozmawiać po usilnych namowach swojego rodaka. Wiele kobiet odmówiło mi wywiadu. Rozmówczynie miały nadzieję.

i makrokosmosem. Będzie wzbudzał postrach i plemię wybierze go na obrońcę [Somalijczyk. ale dlatego. Historie męŜczyzny i kobiety uchodźcy z Kamerunu oraz analogicznej pary z Somalii). Jeśli zachowanie jednostki nie znajduje odbicia w otoczeniu. pracownicy ośrodków) ich postrzegają. Ich odczucia nie znajdują odbicia w jego odczuciach. więc decydują się być cicho. Sytuacja uchodźcza to albo zagubienie w obcej. człowiek przeŜywa traumę. to jest uwaŜany za bohatera [Ŝe to dzielnie przeŜył]. Ŝeby ludzie o tym mówili. nieograniczonej przestrzeni podczas ucieczki. 26]. s. 3]. Szczerość uznają za przywilej nie dla nich. The politics of Storytellling.265 wspomina. 8. 70-71. co ma istotny wpływ na przebieg rozmowy z badaczem i uzyskane przez niego informacje. Daje to poczucie wspólnoty i porozumienia. „Kto nie był tam choćby godzinę. Ŝe w domu nie mieli reguł. a te są im narzucone z zewnątrz. ze ktoś. ten nie moŜe nas zrozumieć” powiedziała mi jedna z Czeczenek [N. Jak kobieta jest zgwałcona. N. Wykorzystaliśmy w tym celu (podobnie jak w całej pracy) koncepcję „rytuału przejścia”. Relacja pomiędzy mikro. Więc lepiej być cicho. nie będzie w stanie ich zrozumieć. by człowiek normalnie funkcjonował. bo nie ma Ŝadnej władzy administracyjnej. Harvard 2002. . Są uratowani. która pozwoliła na ich określenie jako strefy liminalności i wykluczenia. podczas gdy wśród Polaków czują się wyobcowani i samotni ze swoim bólem. rodowe imiona oraz sfera duchowa.S. o której jeszcze mogą sami decydować i do której nikt obcy nie ma dostępu. Transgerssion and Intersubjetivity. Na poczucie toŜsamości i przynaleŜności do wspólnoty składają się: Ŝycie na ziemi od pokoleń naleŜącej do przodków. kto nie podziela ich doświadczenia. to godność jej odebrano. Obie sytuacje odbierane są jako śmierć społeczna i hańba. jest poczucie. nie zamierza jednak kontynuować z nią rozmów ani Ŝadną inną lekarką. kaŜdy z nich moŜe znaleźć w cudzych historiach odbicie własnych przeŜyć. co oni. jakie mają uchodźcy w dzieleniu się swoimi wspomnieniami. kto nie przeŜył tego.S. Ograniczające ich reguły odbierają jako opresyjne nie. rodzinne groby i własność domostw. WaŜną przyczyną trudności. ale zdegradowani i poniŜeni. MęŜczyzna z Somalii tak to skomentował: Często one nic o tym nie mówią i utrzymują to w tajemnicy. Oni sami tracą poczucie podmiotowości. Nie ma. potęguje to jej poczucie obcości i samotności387 (patrz: Aneks 1. Zakończenie W powyŜszym rozdziale próbowaliśmy podsumować nasze długie rozwaŜania na temat pobytu kandydatów na uchodźców w specjalnych ośrodkach dla nich. Ŝe cechą ludzkiej egzystencji jest funkcjonowanie na dwóch poziomach: jako jednostka i jako część społeczności. Uchodźcy mają poczucie przepaści między sobą a kimś. W tej sytuacji jedyną sferą.7. Gdy proporcje w tej relacji zostaną trwale zaburzone. Nie chcą. albo zamknięcie i bierność pobytu w obozie. To problem psychologiczny. jeśli doświadczy przemocy. Problem ten omawia takŜe antropolog Michael Jackson wychodząc z załoŜenia. która by jej pomogła. waŜne jest to. Ŝe tamte były ich własne. Jackson. jak inni (urzędnicy przyznający status. MęŜczyzna. Rozmawiając z towarzyszami niedoli. a anonimową cząstką całości dla społeczeństwa jest zmienna. dlatego. czyli pomiędzy byciem autonomicznym podmiotem dla siebie. Pewna jednak chwiejna równowaga musi być zachowana. Ludzie stają się juŜ tylko obiektami działań innych. po co ogłaszać to publicznie. są ich wspomnienia. Nasi badani akcentują tutaj swoisty stan zawieszenia Ŝyciowego oraz ograniczenie lub zupełny brak w dostępie do waŜnych 387 M.

Sytuacja „zawieszenia’ wiąŜe się ze świadomym przygotowaniem i odgrywaniem swojej roli jako „uchodźcy” – czyli wchodzenia w tę rolę. Wskazaliśmy na uwarunkowania kulturowe postaw uchodźców czeczeńskich wobec kobiet oraz ich relacji z Polkami. a jednocześnie główna „furtką” wyprowadzająca z ośrodka i doprowadzająca do moŜliwości normalnego funkcjonowania w nowych warunkach (o czym będzie mowa w rozdziale następnym).). akcentowanie określonych jej elementów i swoich przeŜyć itp. dostęp do legalnego rynku pracy oraz przeciwdziałanie procesowi „ubezwłasnowolnienia” (utraty samodzielności. 388 . co pozostaje dla nas waŜnym przyczynkiem do rozwaŜań na temat procedur uchodźczych. W rozdziale tym poruszyliśmy takŜe dwie kwestie związane z odwołaniem się do zróŜnicowania ze względu na płeć (gender). potrzeba zagospodarowania czasu wolnego. Imigranci jako grupa wykluczona w perspektywie polityki . M.. .266 społecznych zasobów388. Jest ono podstawowym elementem ich pozycji (statusu) społecznego. związanego z chęcią podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. a dalej niewystarczające środki finansowe na utrzymanie własne i rodziny. Lesińska.. Podstawową i górująca nad nimi kwestią pozostaje przede wszystkim brak określenia swojego statusu prawnego (pragnienie legalizacji pobytu). Rozdział IX. w zaleŜności od konkretnej sytuacji lub widowni społecznej. do których naleŜy praca i zatrudnienie.. Druga kwestia omawiana tutaj przez nas pozwoliła stwierdzić odmienności narracji męŜczyzn i kobiet swoich „historii uchodźczych”. s 18. sprawstwa itp.

2005: Zmiany w prawie o uchodźcach. Skupimy się z jednej strony na ich oczekiwaniach i planach Ŝyciowych (wykorzystując dane z sondaŜu i wywiadów).1962 r. Dz. są zmuszeni przejść stadium liminalności. s. która wskazuje. zwany równieŜ fazą agregacji (czyli integracji uchodźców w społeczeństwie gospodarzy)389. Ŝe obywatelstwo nadaje Prezydent RP (art. Dopiero wówczas moŜe nastąpić etap postliminalny. Barnard. Warszawa 2006. a tak naprawdę dopiero od momentu.). jak najszybciej. s. z nowym statusem społecznym. warunki i tryb postępowania określa ustawa o obywatelstwie polskim (z dnia 15. Warszawa 2005. 390 Podstawowym aktem prawnym regulującym nabycie obywatelstwa polskiego jest Konstytucja.. 137 Konstytucji RP). Droga ta. Szymański. Rozpoczyna się on od otrzymania pozytywnej decyzji statusowej i momentu opuszczenia ośrodka. I J. Zanim się to jednak stanie. nie jest pozbawiona rozczarowań. Turner. M. 35-41. przeł. przeł. tak jak to się dzieje w kaŜdym obrzędzie inicjacyjnym. Powaga zabawy. S. s. Jest to etap trudny. Zarejestrowania w Urzędzie Pracy i wynajęcia mieszkania. Od rytuału do teatru. Warszawa 2004. Poruszymy takŜe kwestie V. w której znajdą schronienie oraz rozpoczną następnie nowe i lepsze Ŝycie. 391 W. Dz. Nr 18. „Z obcej ziemi” 2006. gdy zacznie on zarabiać. potem na osiedlenie się a po latach obywatelstwa. Dopiero wówczas zakończy się okres jego wykluczenia rozpoczęty w momencie opuszczenia swego kraju pochodzenia391. Antropologia. Klaus. poz. Komentarz dla praktyków. „Z obcej ziemi” 2001. Przestanie wtedy być częścią wieloosobowej zbiorowości uchodźców poddanym biurokratycznym procedurom.03 2000 r. U. Oficyna Wydawnicza Volumen. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Sposoby. 389 . Nr 28. a zarobki i jego cała sytuacja finansowa pozwoli mu na rozpoczęcie samodzielnego Ŝycia. Klaus (red. Jasiakiewicz. 129130.267 Perspektywy integracji uchodźców w społeczeństwie polskim. nr 11. 7-10. z 2000 r. 3-6. a z drugiej strony na przeŜywanych przez nich realnych problemach wchodzenia i normalnego funkcjonowania społecznego. Wstęp Nawiązując do rozwaŜań w poprzednich rozdziałach moŜemy powiedzieć. Odrodzenia juŜ w nowej osobie. równie bolesnego rytuału „pozornej śmierci i odrodzenia”. s. Najpierw wydania mu zgody na pobyt na czas określony.) oraz rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie postępowania o nadanie obywatelstwa polskiego (z dnia 14. czyli ostatecznego przyjęcia do społeczeństwa polskiego390. W tym rozdziale podejmiemy kwestie integracji uchodźców w naszym kraju.02. poz. Proces ten dokonuje się w naszych warunkach w ośrodku dla uchodźców. nr . ale przynajmniej prowadzi juŜ do etapu ostatniego w drodze uchodźcy. Dziekanowie. Ŝe kandydaci na uchodźców przechodzą przed przyjazdem do Polski fazę preliminarną (odwołując się do koncepcji Arnolda van Gennepa) – wyłączenia z dotychczasowej społeczności.353 ze zm. Wyzwania normalnego Ŝycia 9. A. Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce. Ŝe włączą się do nowej społeczności.U. W.. PIW. Oczekują oni. 1. 231). który zgodnie z ich oczekiwaniami powinien zakończyć się.

uczestnictwo w Ŝyciu publicznym.in. robocze. tłum. Integracja imigrantów. m. z której ma powstać nowa jakość. Oznacza to. rytualne zabijanie zwierząt. praktykowanie własnej religii. W tym znaczeniu pojęcie „integracji” łączy się silnie z polityką wielokulturowości. jak i mechanizmy ich zgodnego współistnienia z kulturą kraju przyjmującego394. 393 Integracja Migrantów. 1. Ŝe wielu teoretyków podkreśla często róŜnicę między integracją rozumianą niekiedy jako polityka „tygla”. jak okaleczenia genitalne. Rex.268 moŜliwości poprawy polityki państwa w tej dziedzinie oraz poczucie naznaczenia bycia „uchodźcą”.in. które stoją w raŜącej sprzeczności z normami kraju przyjmującego i uniemoŜliwiają zgodne współŜycie395. Wyzwania i dylematy. Ośrodek Badan nad Migracjami UW przygotowuje obecnie (2008 r. Warszawa 2007. tradycyjne pochówki tylko w całunie. skaryfikacje inicjacyjne wykonywane dzieciom. J. ale równieŜ społeczeństwo gospodarzy. 37-40. 7-9. małŜeństwa aranŜowane i młodociane lub związki o zbyt bliskim stopniu pokrewieństwa. Migracji i Uchodźstwa MSWiA. asymilacji. efektów i badań nad integracją imigrantów w krajach europejskich. Balicki (red. Ŝe integracja nie jest zazwyczaj rozumiana jako proces całkowitego kulturowego przystosowania się. IOM. Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – Fundacja Konrada Adenauera w Polsce. 1995. jak i społecznym. 395 W państwa zachodnich dotyczy to przede wszystkim takich zwyczajów. czyli akulturacji lub tym bardziej wyrzeczenia się własnej toŜsamości tj. zakazywanie przez rodziny uczestnictwa w zajęciach sportowych dziewczynkom i kobietom. s. Stanowisko IOM. nakaz stosowania dla kobiet zasłon głowy i twarzy.) wydanie specjalnej publikacji na temat polityk. Zaznaczyć jednak trzeba. więc w załoŜeniu nie tylko przybyszy. J. Muticulturalism in Europe and America. Integracja kulturowa imigrantów. które powinno stworzyć obszary dla aktywności kulturowej imigrantów. zob. Warszawa 1997. praktyki wieloŜeństwa. Ŝe państwo realizujące politykę pełnej integracji powinno umoŜliwić imigrantom m. Oczekuje jednak od nich opanowania oficjalnego języka i przestrzegania obowiązujących praw oraz podstawowych norm zachowania wymaganych w danym kraju. Departament ds. Nie wchodzimy tutaj szerzej w dyskusję na temat pojęcia „integracji”392. a koncepcjami pluralistycznymi akceptującymi róŜnorodność kulturową danego społeczeństwa. porzucenia własnych wartości i upodobnienia się do dominującej większości. tortury rytualne.) 2007. Rozumiemy ją szeroko jako proces adaptacji uchodźców (jako imigrantów) i społeczeństwa przyjmującego zarówno w wymiarze ekonomicznym. „Nations and Nationalism”. Podkreślić jednak naleŜy. s. obejmującym takŜe i społeczeństwo przyjmujące. kulturowym i politycznym393. Oznacza to przewaŜnie zakaz dla tworzenia własnych systemów jurysdykcji oraz praktykowania pewnych zwyczajów kulturowych (najczęściej dotyczą one przybyszy pochodzących z krajów muzułmańskich). nauki w rodzimym języku i tworzenie własnych instytucji kulturalnych. uniemoŜliwianie kobietom działalności w sferze 392 . w którym wedle teoretyków polityki integracji i wielokulturowości powinno się stworzyć miejsce zarówno dla odmiennych toŜsamości imigrantów. Baubock. Ma być w załoŜeniu procesem dwustronnym. Przy najmniej teoretycznie integracja oznacza istnienie stałego dialogu między większością zdolną do rezygnacji ze swojej dominującej pozycji a imigrantami skłaniającymi się do współdziałania w ramach społeczeństwa obywatelskiego i stawiającymi kwestię róŜnic na drugim planie. nr 1. marzec 2003. Pełna integracja obejmuje. 394 R.

Wiśniewski. Przymies (red. uniemoŜliwianie dzieciom kontynuacji edukacji po osiągnięciu wieku. którzy mogą posiadać mniejsze na nią szanse niŜ inne grupy cudzoziemców. w których mogą się one ujawnić. Rethinking Multiculturalism. gdyŜ jak powiedziała jedna z osób odpowiedzialnych za nie. Wynika to oczywiście przede wszystkim z braku duŜych diaspor imigrantów. W. „Prace Migracyjne” nr 49. który uwzględnia moŜliwości popytu na ich kwalifikacje i szanse zatrudnienia. UmoŜliwienie mu nauki języka i ogólnie rzecz biorąc praca i pomoc socjalna. Koncentracja pomocy integracyjnej na uchodźcach jest o tyle zasadna. Integracja w Europie. W naszym kraju gdzie wystarczającym duŜym problemem jest brak dostępnych mieszkań. Mimo. Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. spostrzegane jako główna dotąd przyczyna ich wykluczenia i marginalizacji w społeczeństwa przyjmujących. 7-9. W Europie przez rządy rozumiana jest zwykle jako jednostronna praktyczna adaptacja cudzoziemców do społeczeństwa przyjmującego. Są one zrównane w prawach ekonomicznych (dostęp do rynku pracy) i społecznych (dostęp do oświaty publicznej oraz opieki społecznej) z obywatelami danego kraju. a inni cudzoziemcy (migranci ekonomiczni) takie uprawnienia zdobywają po pewnym (zazwyczaj długim) okresie pobytu w danym kraju. Warszawa 2007. Z tego teŜ względu integracja jako proces dwukierunkowy pozostaje wciąŜ ideą w sferze postulatów. Parek. które uwzględniały głównie ich publicznej.269 Polityki dotyczące integracji są róŜnie definiowane w róŜnych państwach.). jeśli tylko tego chcą a mimo to są niekiedy olbrzymie problemy z ich integracją. Ŝe imigranci mają gdzie mieszkać. które często nie planowały wyjazdu do nowego kraju. Ŝe podejmowały one decyzje o wyjeździe i wyborze kraju przyjazdu w sposób takŜe przemyślany (patrz rozdział czwarty). w którym uznany uchodźca przystosowuje się do samodzielnego Ŝycia i podporządkowuje prawom i wartościom uznawanym i chronionym w kraju przyjmującym”. ale na podstawie takich kryteriów i wymagań. Składają się na nie przede wszystkim rozmaite ułatwienia socjalne (szczególnie w pierwszym roku po pozytywnej decyzji w sprawie statusu) oraz kursy języka oficjalnego397. Programy integracyjne dla uchodźców Australii i Kanadzie – lekcje dla Polski. Ŝe tylko osoby ze statusem uchodźcy mają prawo korzystać z ochrony międzynarodowej w ramach. Celem tych programów w Polsce jest pomoc uchodźcy w znalezieniu mieszkania i pracy. J. które wynikają z postanowień Konwencji Genewskiej z 1951 roku. Dodatkowo w większości państw uwzględnia się specyfikę połoŜenia uchodźców poprzez tworzenie dla nich wspomnianych specjalnych programów integracyjnych. Palgrave Macmillan.: B. Dialog. Ŝe naleŜy pamiętać. gdy wdraŜane są w Ŝycie programy integracyjne unika się definiowania samego pojęcia. Ŝe naleŜą oni do tego typu imigrantów. Łodziński. są w Polsce w duŜej mierze abstrakcyjne i dotąd poza indywidualnymi przypadkami niespotykane. Klaus. s. Warszawa 2005. Sytuacje. Jako jednak polityka wielokulturowości od początku budziła szereg kontrowersji i obok entuzjastów ma równieŜ licznych krytyków396. której mają równieŜ szczególne prawa integracyjne. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców. Frelak. Górny. W Polsce urzędnicy migracyjni próbowali ją definiować jako „proces. Wiśniewski (red. będą mówić po polsku i mieć pracę to w zasadzie program integracyjny zostanie wykonany. Obecnie. Pomoc państwa w tak rozumianej integracji dotyczy przede wszystkim uznanych uchodźców. s.in. Integracja wydaje się stanowić obiecującą formę współŜycia gospodarzy i imigrantów. Warszawa listopad 2003. posługują się językiem danego kraju i pracę teŜ mogą w zasadzie znaleźć. Muzułmanie w Europie. 398 A. Instytut Spraw Publicznych. a takŜe obecność swoich „etnicznych” ziomków (rola kapitału społecznego)398. Uchodźstwo dotyczy osób. Jest to związane z faktem. Przystanek Polska. ? 397 Zob. nr 11. choć wszystkie łączy je odejście (przynajmniej w sferze deklaracji) od forsowania polityki przymusowej asymilacji i sprzeciw wobec izolowania (gettyzacji) imigrantów oraz dyskryminacji ich w pracy. P. „Z Obcej ziemi” 2001. uwaŜa się. które występują w zachodnich krajach imigracyjnych. jest to w gruncie rzeczy tylko konstrukt myślowy.). Ŝe jeśli uchodźcy będą mieli gdzie mieszkać. Kaczmarczyk. 61-67. . który w danej kulturze oznacza osiągnięcie zdolności do małŜeństwa. New York 2006 i A. w: J. dla kaŜdego znaczący coś innego [urzędniczka z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego]. Patrz m. Imigranci stricte ekonomiczni zdecydowanie częściej podejmują decyzje o wyjeździe i przyjeździe do nowego kraju w sposób bardziej świadomy. A więc w gruncie rzeczy chodzi w nich tylko o wstępną pomoc w praktycznej adaptacji do Ŝycia w Polsce. J. 396 S.

4% z wyŜszym. 29-30. zaś 22.. Do innych motywów naleŜy uzyskanie pracy i środków na utrzymanie rodziny (20.7% ze średnim.2%.6% nie pragnie tego.6% pragnie pozostać.7% nie chce. Ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe mogą być dlatego w duŜym stopniu nie adekwatne wobec nowego rynku pracy. zaś 14. 2. 9. zaś 78. mieszkania (4. zaś osoby z rodzinami pozostają najbardziej podzielone (62. 50 osób). 6) oraz moŜliwości edukacji własnej i dzieci (2. ale po ustaniu zagroŜeń Tak.6% nie.5%. 3. zaś 24. 61. 1. Wśród osób narodowości czeczeńskiej proporcje są mniej widoczne. Posiadanie wyŜszego wykształcenia podwyŜsza chęć pozostania w naszym kraju – na tak jest 59. Wyniki te potwierdzają świadomą decyzję o wyborze Polski jako kraju uchodźczego. 29% odmawia pozostania.2%. wobec 27.9%) chce tu pozostać. 50) lub pozwolenia na pobyt tolerowany (8.4% na nie). w wieku średnim – z których ponad dwie trzecie (70. 11). Ze względu na wiek najbardziej zdecydowane na pozostanie u nas są osoby dorosłe. 3). a 11. a nie imigranta zarobkowego. 399 Charakter decyzji Nie Tak.8% waha się. zaś 9.3% respondentów z podstawowym wykształceniem.9% na nie).. Od czego badani uzaleŜniają pozostanie w naszym kraju? Głównym kryterium pozostaje uregulowanie statusu prawnego pobytu w Polsce – uzyskanie statusu uchodźcy (37. Tabela 7. moŜe kiedyś Odsetek (liczba wskazań) 48% (96) 40.9%. zdecydowanie negatywną opinię pod tym względem ma jedna czwarta naszych badanych (25. Taką opinię wyraziło prawie 70% badanych (69. 2. Proporcje wśród grupy osób najstarszych są niŜsze – 65.7% pragnie pozostać u nas.9%.9% na tak.5% (81) 6% (12) ZbliŜone wyniki otrzymała I. Ze względu na narodowość najbardziej zdecydowane na pozostanie u nas są osoby „innej” narodowości. MoŜliwości powrotu do własnego kraju Lp. MoŜna to takŜe dostrzec w ich ocenach moŜliwości powrotu do kraju pochodzenia (tabela 7). Z kolei ze względu na stan rodzinny osoby samotne są najbardziej zdeterminowane (80. Plany na przyszłość osób oczekujących na nadanie statusu uchodźcy (w świetle badania sondaŜowego) Badane przez nas w sondaŜu osoby oczekujące na nadanie statusu uchodźcy mówią o chęci pozostania w Polsce. Koryś. . Pozostaje to szczególnym wyzwaniem dla polityki państwa.4%.9% na tak.3% waha się. 64. zaś niecałe 5% nie ma jeszcze zdania na ten temat399. 28). Audyt umiejętności osób ubiegających się..3%. z których zdecydowana większość (82. zaś 14. 134 osoby).1%) chce pozostać. s.270 sytuację „uchodźcy”.

.5%).). Najbardziej rozwaŜają swój powrót do ojczystego kraju (po ustaniu zagroŜeń) osoby narodowości czeczeńskiej – 49. Wyniki te są o tyle charakterystyczne dla uchodźców.7%). Druga grupa badanych.1% – trudno powiedzieć). nieco mniejsza od poprzedniej (40.9%).8% trudno powiedzieć).3% na nie. Ŝe osoby te chcą wracać do siebie z powrotem (46% na tak. a 6. Osoby narodowości „rosyjskiej” są raczej zdecydowane – 51. którzy podkreślają swą tęsknotę i chęć powrotu. jak moŜna się spodziewać. ale dopiero po ustaniu przyczyn ich uchodźstwa.9%).9% na nie. W praktyce rozczarowanie pobytem w Polsce powoduje. zaś wśród osób najstarszych najmniej chce wracać 43. W zaleŜności od sytuacji Nie wiem 4% (8) 1.4% trudno powiedzieć.5% na tak. Ŝe wysoki odsetek tej grupy wyraŜa chęć powrotu juŜ teraz w ramach dobrowolnych repatriacji organizowanych przez Urząd i IOM (około 500 powrotów w 2007 r. Na tak zdecydowane są osoby w średnim i starszym wieku (odpowiednio 41. Odwrotnie osoby samotne.2% waha się. 5. Ŝe migranci „dobrowolni”. raczej częściej wyraŜają chęć powrotu do kraju pochodzenia niŜ z góry go wykluczają. gdyŜ tylko trzech respondentów nie było pewnych swojej decyzji w tym zakresie (1. 34. ale dopiero po ustaniu zagroŜenia. Ich wyjazd z ojczyzny i przyjazd do Polski miał charakter. Prawie połowa z nich (48%) odpowiada w sposób zdecydowanie negatywny. Do grupy tej naleŜą przede wszystkim Czeczeni.2% jest na tak.2% i 40. a 24.3%).0% osób. 12. Rodzina powoduje.5% – trudno powiedzieć. Na pewno są one znakiem duŜej determinacji badanych na rzecz pozostania zagranicą.4% na tak (9.6% na tak. Najbardziej zdecydowanie na nie są osoby „innej narodowości” (65.5% (3) Badani są świadomi swoich decyzji w zakresie powrotu do kraju swojego pochodzenia.5%). działań wojennych i prześladowań. a najmniej osoby najmłodsze (14. Świadczyć to moŜe o pewnych obawach przed powrotem do kraju pochodzenia oraz w jakimś sensie (niezaleŜnie od rzeczywistych przyczyn) potwierdzać ich uchodźcze deklaracje. Co dziesiąty badany jeszcze się zastanawia i w zaleŜności od rozwoju sytuacji zdecyduje o powrocie do domu. nosi w sobie świadomość powrotu.9% na nie. Ze względu na wiek najbardziej nie chcą wracać z powrotem osoby najmłodsze (85.4% nie chce wracać.271 4. decyzji ostatecznej. z których 57. 11. gdyŜ badania nad migracjami wskazują raczej. zaś 36. zwłaszcza w pierwszych latach pobytu na obczyźnie (niezaleŜnie od rzeczywistych decyzji). 13. 41. 39.

jeszcze „nie całkiem prawdziwego Zachodu”.1% na tak. jeŜeli się myśli kategorią perspektywy pozostania.4% na nie. Ŝe nie dotarli do prawdziwego raju. choć i tam przekonują się.0% na tak. aby łatwiej było pojechać dalej na „Zachód”400. gdyŜ podjęcie decyzji o tym. Coraz więcej osób się waha. aby jak najszybciej wyrwać jak najwięcej pieniędzy [WF1 – NGOs2]. 9. Ŝe brak kontroli na granicach bynajmniej nie oznacza łatwiejszej moŜliwości jej przekroczenia. Plany na przyszłość osób oczekujących na nadanie statusu uchodźcy (w świetle badań jakościowych) Jechać dalej. aby „jechać dalej” nie jest juŜ tak jednoznaczne.2008 będą zapewne naleŜały do przełomowych pod tym względem. zaś 11. Lata 2007 . przynajmniej w celu ponownego ubiegania się o status uchodźcy lub moŜliwości jakiegokolwiek zalegalizowania pobytu. W Niemczech lub Francji uchodźcy nie rozwaŜają tej kwestii. W wypadku Polski większość osób. Ŝe granica będzie zamknięta [uchodźczyni z Inguszetii]. więc ja teŜ pojechałam. W pierwszym jego członie – „czy jechać dalej?” jest trochę polskiej specyfiki wynikającej ze spostrzegania naszego kraju. dokąd juŜ jechać. 3. nie zakłada od początku pozostania w naszym kraju na stałe. która znajduje się w ośrodkach.272 Na decyzję wykształcenie i zwód wpływają podobnie jak rodzina. Inaczej się myśli. Osoby z wykształceniem wyŜszym chcą wrócić bardziej niŜ pozostali (51. wejścia w ten cały system społeczny. zostać czy powrócić? Pytanie to zadaje sobie wcześniej czy później większość pensjonariuszy polskich ośrodków dla uchodźców. Osoby z wykształceniem podstawowym to 70. bo przewaŜnie nie ma. Ŝe powoli pojawiają się pierwsze symptomy zmiany w tym względzie postaw uchodźców. Ŝe wielu spośród obecnie ubiegających się o azyl (przede wszystkim Czeczenów i innych obywateli Federacji Rosyjskiej) zdecydowała się na przyjazd do Polski pod wpływem krąŜących w Rosji plotek. Wyjechali często pod wpływem instynktu stadnego: Wszyscy jechali. gospodarczy. Od momentu znalezienia się Polski w strefie. jak było jeszcze do niedawna. w którym emigracja do naszego kraju jest jeszcze moŜliwa. Myślałam. WiąŜe się to takŜe z tym. Zwiększona częstotliwość wykonywania przez władze państw UE postanowień o readmisji wynikających z Konwencji Dublińskiej sprawia jednak. 45. Ŝe wschodnia granica Polski będzie całkiem zamknięta. gdy myśli się tylko. Pragną tylko odpocząć i ewentualnie dostać status. 400 Por. Schengen Genewski Dokument PodróŜy tylko do tego celu nie jest juŜ tak potrzebny.1% na nie). . Ŝe jest to ostatni moment. Coraz więcej poszukujących azylu przekonuje się. jako tranzytowego. a co innego wtedy.

a rok 2008 zapowiada się rekordowy402). obywatele Federacji Rosyjskiej – 9 239 osób (około 92 % ogółu). a w 2008 na 2000 euro. z których 8 415 (około 91 %) zadeklarowało narodowość czeczeńską”. poza nimi pojedyncze osoby z Armenii (10 osób w 2007 r. IOM. Ŝe we wrześniu złoŜonych zostało 478 wniosków obejmujących 1 087 osób. obecnie zakłada się.59 % oraz wzrost liczby osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy o 41. Finansuje się tylko najlepsze plany (w 2007 r. otrzymało go tylko 6 osób. s. a blisko 3 tysiące pobyt tolerowany. nr 28. Indii. zm. MSWiA.273 W 2007 r. Tanzanii (od 1 do 4 osób). ale i bardziej przemyślanej motywacji migracyjnej. z dobrowolnej repatriacji skorzystało zaledwie 50 osób. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Stąd niektórzy z nich tak samo pod wpływem impulsu decydują się coraz częściej na powrót (w 2005 r. w grudniu 1 028 wniosków (2 466 osób).) i z innych krajów ZSRR a takŜe Argentyny. których zdecydowana większość była obywatelami Federacji Rosyjskiej narodowości czczeńskiej. Kenii. więc wzrost liczby złoŜonych wniosków o 45. wnioskami o nadanie statusu uchodźcy zostało objętych 10 048 osób. W porównaniu do roku 2006 nastąpił. było tylko 6400 osób objętych postępowaniem uchodźczym. w 2006 około 400. U. Powroty są o tyle ułatwione. w październiku – 473 wnioski (1 023 osoby). Ŝe w Polsce będzie inaczej. na 1500. tylko 104 osoby. Ŝe istnieją specjalne programy repatriacyjne sponsorowane przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM). marzec 2008. Cudzoziemców i StraŜ Graniczną. Dla przykładu podać naleŜy. iŜ po wejściu Polski do strefy Schengen wjazd na terytorium naszego kraju i wystąpienie z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy będzie ograniczone lub wręcz nawet niemoŜliwe. W 2006 r. Wracają do siebie głównie obywatele Rosji.66 %401. w listopadzie – 572 wnioski (1 354 osoby).. Funduszu Powrotnego dobrowolny repatriant otrzymuje w biurze IOM w Moskwie 200 euro z Europejskiego Funduszu Uchodźczego.. 4. Warszawa . Urząd lub StraŜ płaci za bilet powrotny do poprzedniego miejsca pobytu (z reguły do Czeczenii) oraz daje skromne kieszonkowe (15 złoty na dzień podróŜy). Stąd teŜ największy wzrost liczby składanych wniosków i objętych nimi osób odnotowany został w miesiącach poprzedzających akcesję. Informacja Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2007 ustawy z dnia 13 czerwca 2004 r. Urząd ds. z 2003 r. Trafiwszy do ośrodków dla uchodźców przeŜyli silne rozczarowanie (silniejsze niŜ mieli ich poprzednicy). Wielu spodziewało się. Ŝe otrzyma go około 10% Por. Natomiast w ramach tzw. Ma takŜe moŜliwość wystąpienia o tzw. 401 . w 2007 . Największą grupę osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy stanowili w 2007 r. przy czym to „inaczej” nie bardzo sobie nawet wyobraŜali. Chin. poz. Statut według Konwencji otrzymało w 2007 r. „Ubiegłoroczna tendencja była przede wszystkim skutkiem obaw cudzoziemców (całkowicie nieuzasadnionych i bezpodstawnych). „grant integracyjny” po przedstawieniu biznes planu (zazwyczaj chodzi o załoŜenie w Groznym lub innym mieście w Czeczenii jakiegoś sklepu) opiewający w 2007 r. 1176 z późn.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy. Warsaw 2008. Nie miały one nie tylko obaw przed prześladowaniem.740 osób. 402 Źródło: Yearly Report for the Minister of Interior and Administration Assisted Voluntary Returns from Poland Action Plan 2007.

Ŝe tam dalej grabią i porywają. Niektórzy faktycznie mogą obawiać się prześladowań lub po prostu Ŝycia w warunkach skrajnej nędzy lub niepewności: Chciałabym tam wrócić. Ŝe dla osób.F. Decyzja o pozostaniu w Polsce nie naleŜy jednak do najłatwiejszych. która moŜe być co roku repatriowana do swego kraju pochodzenia. Ŝe sukces jest moŜliwy.Z. Ŝe zwłaszcza start do samodzielnego Ŝycia w Polsce będzie wyjątkowo trudny. zwłaszcza dla tych. to. którym nie groŜą Ŝadne prześladowania powrót w ramach Funduszu Powrotnego. podwyŜszyć swoje wykształcenie. dlatego. Muszę wrócić z czymś w rękach. Na pewno wrócę. którzy uzyskali grant integracyjny jest najlepszym rozwiązaniem z moŜliwych. zamknął się sumą ponad 1. Ŝe chce pozostać na stale w Polsce. Ŝe wciąŜ mają nadzieję. Nie ma potrzeby jechania na Zachód. pozostaje ze względów finansowych ograniczona. zdobyć tytuł magistra. jeśli będę miał pieniądze to będę pomagał partyzantom. . Obecnie część wnioskodawców o dobrowolną repatriację będzie musiała czekać w ośrodku na swoją kolej. lubię ten kraj. 9].5 mln polskich złotych. 20]. nie mogę tam jechać i walczyć. jeśli dałoby się normalnie Ŝyć. Mimo. Ŝe im wstyd przed rodziną. Tylko na początku pobytu w ośrodku więcej uchodźców deklaruje. Nie moŜemy tam wrócić. Tutaj czujemy się jak ludzie drugiej kategorii [uchodźczyni z Czeczenii]. Na ten fakt wpływa zapewne zmęczenie podróŜą i dotychczasowymi przeŜyciami oraz zbyt mała znajomość polskich realiów: Nie chcę jechać na Zachód. tak myśli większość: Jeśli wrócę do mojego kraju z pustymi rękoma. abym mógł uczyć ludzi w Nepalu [D. Wczoraj przyjechali z Groznego. Liczba uchodźców. 3]. Inni. kiedy moja Czeczenia będzie wolna od rosyjskiej agresji.Z. Jeśli wszyscy za to będziemy się modlić. Naprawdę się tym martwię. Chcielibyśmy normalnie pracować [D. wszystko jest w Polsce [M. A teraz tutaj nie ma pracy ani niczego. to tak powinno być.274 wnioskodawców). 2]. Ŝeby normalnie Ŝyć to będzie bardzo dobrze. sama widzisz jak tu Ŝyjemy. Wrócę. która jest doświadczeniem większości imigrantów ze Wschodu. Ta niewygodna prawda o Ŝyciu na Zachodzie powoli dociera do świadomości uchodźców i dlatego coraz więcej z nich podejmuje tę decyzję. Sam jestem chory [D. Ceny wynajmowanych mieszkań i oferowane płace w dostępnych im zawodach nie są dla nich zachęcające: Jeśli tu będzie praca i pieniądze. Unikają w ten sposób niepewnego losu w Polsce lub w innym kraju zachodnim.Z. Szybko przekonują się. Ale nadal jednak większość z poszukiwaczy azylu nie chce powrócić do swojego kraju. Ŝe ja tam nie walczę. Na razie mam małe dziecko. Ŝe niczego nie osiągnęli. Ogółem budŜet repatriacyjny w 2007 r. to będzie jeszcze gorzej. czasem z powodu zaciągniętych długów i przede wszystkim dlatego. Ŝonę. Nie ulega wątpliwości. Wrócę jak będzie wolność. mówią. długiego okresu bolesnej integracji i marginalizacji społecznej. Zarobić pieniądze lub zdobyć wykształcenie dopiero wówczas wrócić.

złotych403. swego rodzaju „chciejstwa” i oczekiwania na pomoc ze strony państwa polskiego: Chcielibyśmy Ŝeby dzieci się uczyły. romanistykę.. Niedługo przeprowadzę się do samodzielnego mieszkania. Ŝe w Polsce. którzy są na tyle zaradni. Czy ty moŜesz poszukać dla mnie komputera [Czeczenka]. ale jeśli będzie „pobyt” i trzeba będzie szukać pracy i mieszkania to będzie duŜy problem. śeby dzieci mogły jeździć i oglądać świat i zwiedzać. Chcę się uczyć i nie boję się pracować. I. Nie wiem czy dostanę status [Pakistańczyk].. którzy uwaŜają. Wszystko jest moŜliwe. Udało mi się znaleźć pracę na budowie. jaką pracę chcieliby wykonywać nie udzielali zazwyczaj jednoznacznych odpowiedzi: Nie mam Ŝadnego planu. Przeciwstawia im się Por. Nie wiem. jak sobie wyobraŜają swą przyszłość w Polsce lub. aby utrzymać taką rodzinę. co najmniej 5-6 tys. 6]. Chcę normalnie tu mieszkać i oŜenić się z Polką [Czeczen].Z. konieczna jest praca zarobkowa ze swoją współmałŜonką. Audyt umiejętności osób ubiegających się. moŜe sklep.. 403 . Dlatego. W oczach pracujących z uchodźcami Polaków Czeczeni sprawiają największe trudności adaptacyjne juŜ na poziomie wstępnego porozumiewania się. Nawet ci. W przypadku szczególnie Czeczenów wynika to zarówno z systemu komunistycznego. jeśli rząd pomoŜe [Afgańczyk]. z czego najwyŜsze oczekiwania względem płacy minimalnej mają respondenci z Czeczenii i republik kaukaskich (co jest zrozumiałe uwzględniwszy większą liczbę dzieci i pozostawanie kobiet w domu). Uchodźcy pytani. w którym się wychowali. co do przyszłych zarobków ze strony niektórych męŜczyzn. zwłaszcza w zakresie spraw dotyczących roli męŜa i Ŝony w rodzinie.. a ja inwalidka i córka jest inwalidką [D. zaraz myślą o ściągnięciu do Polski pozostałej rodziny: Niedawno dostałem status. MoŜe otworzę kebab. śeby Polska nam pomogła. Samemu wszystko trzeba robić. 31-32. s. moŜe będę taksówkarzem albo otworzę restaurację. Ŝe powinni zarabiać. Mój główny plan to ściągnąć tu rodzinę [Czeczen]. W wielu przypadkach plany uchodźców na przyszłość mają charakter nierealnych w warunkach polskich oczekiwań. Otrzymanie zezwolenia na „pobyt tolerowany” ze względu na brak oczekiwanej pomocy ich nie interesuje: Chcemy zostać w Polsce. „We wszystkich grupach minimalna akceptowalna płaca miesięczna jest zbliŜona i zawiera się w przedziale 1600-2385 PLN netto. Koryś. Ŝe juŜ pracują. Ŝe „pobyt” w ogóle nie pomaga. co będę robił. jak i ich własnej kultury.275 Często uzaleŜniają swoje pozostanie od tego czy dostaną status uchodźcy i zostaną objęci programem integracyjnym. do Krakowa i do Austrii i do Niemiec.. co mnie nie zadawala [Kameruńczyk]. Stąd biorą się nieraz mało realne oczekiwania. Nie dopuszczają oni myśli. moŜe prawo [Białorusin]. w której mąŜ powinien utrzymać rodzinę a Ŝona zajmować się domem i sporą gromadką dzieci (średni model rodziny czeczeńskiej to 2+5). Nie będę nigdy robił czegoś. Dla porównania. wyniosło w Polsce 2703 PLN brutto”. my sami niczego nie zdziałamy [Czeczen]. przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2007 r. Chciałbym studiować. pokazywać innym naszą kulturę.

Ŝe ty nie wiesz. Ŝe nie będą dotykać kobiet. Tu tylko śpią i jedzą. decyduje starszy w rodzinie. Nie mieliśmy jeszcze takiej grupy. środki do Ŝycia….To znaczy? . urzędnik będzie im coś organizował. Jeśli nawet jakiś chłopieć czy dziewczyna będą chcieli coś zrobić. Ŝe oni to zrobią [pracownik PAH]. na przykład a kobiety nie będą się pokazywały obscenicznie nagle z dekoltem. czy on mówi głosem ojca czy kogoś innego.Tak. No proste chamstwo. . Wszyscy składają ten wniosek po to. w taki sposób. co przez to rozumieją. w krótkich spodenkach. Somalijczycy przychodzili. jak oni by chcieli. Ŝe ich obraŜają. społeczny…. albo z nogą za bardzo… . Ŝeby mieli pracę. . bawią się w klubach. Afryce w ogóle do głowy nie przyjdzie. Oczekiwania uchodźców z Czeczeni: .Jak Pani się wydaje . Nie było tak naprawdę z nimi kłopotów. które zdarza się. Somalijczycy na przykład. To są takie sytuacje. . którzy składają wniosek. jakby z załoŜenia. „Mówiłam nie krzycz. Ŝe państwo. nawet jeśli kultura utrudnia im komunikowanie róŜnych rzeczy. którzy uwaŜają.Dostać decyzję i wyjechać na Zachód? . ale to nie był Ŝaden problem. ich system hierarchiczny. . to nie znaczy. Ŝeby było robione. takie jest moje odczucie.I broń BoŜe. Oni nie są tak naprawdę w stanie decydować o sobie.No.Ŝeby byli zamoŜni.to znaczy. Ŝe będą robili większość rzeczy tak. Ŝeby dostać pozytywną decyzję. Ŝebyśmy byli ich kaowcami [pracownik socjalny ośrodka] (patrz: „Oczekiwania uchodźców z Czeczeni”). To nie tak jak Czeczenia. która. co zobaczył na ulicy [WF1 – NGIOs 1 i NGOs2]. Oni poznają tu ludzi. Afryka spędza w ośrodku minimalną ilość czasu. . to na jakimś poziomie. kontaktowałaby się przez filtr tych wszystkich zakazów. Taką mają mentalność. szybko. którzy – zdaniem naszych rozmówców – są o wiele bardziej przedsiębiorczy i rokują większą nadzieję. potrafią wpaść w taki moment. tego juŜ nie wiem. Do głowy im nie przyjdzie. Ŝe oni chcą Ŝeby ich Ŝycie było lepsze i czasami nie wiedzą. Nie ma tego problemu z Afryką ani z róŜnymi innymi światami.276 często Afrykanów. Ŝe indywidualny uchodźca czuje się obraŜony tym.Tutaj. w tym pierwszym momencie połowa uchodźców oczekuje wyjazdu na Zachód.To znaczy? Ich kulturę. gdzieś zakole robi. To jest pierwsze oczekiwanie uchodźców. tupali sobie nogami albo krzyczeli i mówili: „Dawaj mi! Ja chcę mieć więcej”. . nie pozwalaj sobie”. z których uchodźcy przyjeŜdŜają.śeby wszyscy ich szanowali. Ŝe dadzą sobie radę w Polsce: Z Czeczenami jest najtrudniej. sztywnych reguł.. Swoje potrzeby realizują samodzielnie. najfajniejsi z nich. Tak się obchodzi róŜne trudności i ten kontakt się jakoś nawiązuje.Ja przepraszam. . co oni przez to rozumieją . Decyduje zawsze społeczność. czy tak naprawdę rozmawiasz z tym człowiekiem. . Ŝe powinniśmy im całe Ŝycie zorganizować. Czy my nie znamy czegoś takiego? Natomiast Czeczeni. Ŝeby mieli gdzie mieszkać. Ŝe tak powiem. Zdarzają się sytuacje takie. Ŝeby mogli rodzinę utrzymać…. .Na starcie.Ja myślę.

Jak dostanę kartę stałego pobytu to pojadę na farmę. „program lubelski” przewidujący kurs języka i kultury polskiej przygotowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. mówią. jeśli dałoby się normalnie Ŝyć. Tutaj czujemy się jak ludzie drugiej kategorii. Tam są moi rodzice i rodzeństwo. Niemiec i Francji. Na pewno wrócę. Ze statystyki migracyjnej wiadomo. Wczoraj przyjechali z Groznego. bo lubię pracę w rolnictwie. M. Ŝe doświadczenie z polskiego ośrodka dla uchodźców będą musieli przeŜyć jeszcze raz. W dalszym ciągu myślano jednak o potencjalnej Przygotowano wówczas opracowanie pt. Ci. Wrócę jak będzie wolność. W podjęciu decyzji liczy się jednak moŜliwość zaspokojenia bieŜących potrzeb materialnych. gdziekolwiek. Ŝe: w Polsce Ŝadnej integracji nie było i nie będzie. Często równieŜ nie sprecyzowane. pojawił się tzw. ZałoŜenia programu integracji uchodźców w Polsce. Z planów wyjazdu na Zachód niewielu się zwierzało. Nie moŜemy tam wrócić. W 1991 r. 4. Wszystko jedno [D. Jak dostanę dokumenty rozkręcę swój biznes tutaj. a droga do równoprawnego statusu obywateli kaŜdego z krajów europejskich jest równie długa i trudna. a ta w krajach zachodniej Europy nadal jest zdecydowanie większa niŜ w Polsce. w rzeczywistości. lubię zwierzęta [Kameruńczyk]. Pytani. do jakiego kraju pojadą odpowiadali: Jeszcze nie wiem. 7]. Nie zawsze zdają sobie sprawę. Jeśli wszyscy za to będziemy się modlić. choć zapewne wielu nadal ma takie zamiary. gdyŜ nie mieli zamiaru pozostawać w Polsce. Ŝe uchodźcy czeczeńscy najczęściej wyjeŜdŜają z Polski do Austrii.277 Najbardziej sprecyzowane plany mieli uchodźcy narodowości nie-czeczeńskiej: W restauracji chciałbym pracować. Oficjalnie z powodów kadrowych. Znam się na włoskiej kuchni. Nigdy nie wcielono go w Ŝycie. aby próbować go realizować.F. choć to jego szef miał powiedzieć kiedyś. co dziś niektórzy traktują jako proroczą klątwę. kiedy moja Czeczenia będzie wolna od rosyjskiej agresji. 9. to tak powinno być. Jak dostanę status chciałbym pracować we włoskiej restauracj [Indus]. Wrócę. Niestety Ŝaden z ówczesnych uchodźców nie chciał wziąć w nim udziału. Chciałabym tam wrócić. dlatego Ŝe uchodźcy nie byli zainteresowani pozostaniem w Polsce a władze polskie teŜ nie miały Ŝadnej motywacji.Z. 404 . Uchodźców404. którzy otwarcie mówią o wyjeździe z Polski na zachód uzasadniają swoją decyzję chęcią połączenia się z rodziną przebywającą w innym państwie europejskim i zapewnienia lepszej przyszłości dzieciom: Jeśli dostanę status to wyjadę do Francji. Pomoc integracyjna dla uchodźców ze strony państwa Próby tworzenia programów integracyjnych dla uznanych uchodźców (oraz innych osób posiadających status humanitarny) pojawiły się w Polsce juŜ na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wraz z tworzeniem instytucji odpowiedzialnych za sprawy cudzoziemców i uchodźców w naszym kraju (patrz rozdział trzeci). Ŝe tam dalej grabią i porywają. Pierwsze pomysły w tym zakresie wyszły od ówczesnego Biura Pełnomocnika ds. ZałoŜę kafejkę internetową [Pakistańczyk. gdyŜ w praktyce do dziś zagadnienie integracji uchodźców nie zostało w pełni rozwiązane. 20].

gdyŜ musieliby wszystko przechodzić od początku bez gwarancji sukcesu. w: J. s. Następnie ci. pakietów integracyjnych (pewnej sumy pieniędzy na zagospodarowanie). Dość szybko opanowały one język polski. Wiśniewski (red. do których był skierowany. dlatego właśnie w ośrodkach pojawiły się pewne jej elementy. W kierunku integracji uchodźców. gdyŜ była to kwota w sam raz na sfinansowanie takiego wyjazdu. gdyŜ były za niskie. Na tym ostatnim polu współpracowały aktywnie z PIA organizacje pozarządowe (PAH i PCK)405. 42.278 integracji. Większość osób ze statusem uchodźcy brała je i po prostu wyjeŜdŜała. NaleŜy powiedzieć.. jak lekcje języka polskiego. Przystanek Polska. Proces powstawania instytucji odpowiedzialnych za sprawy uchodźców w Polsce i na świecie. Warszawa 2007. takŜe naukę w ojczystym języku i dostęp do prasy i literatury jugosłowiańskiej. Ŝe choć większość uchodźców wyjeŜdŜała to od początku były wśród nich osoby. które jednak zostawały w Polsce. do których naleŜeli przewaŜnie zintegrowani juŜ cudzoziemcy odbywający studia w Polsce. Frelak.. która nałoŜyła obowiązek integracji uchodźców na Wojewodów a nowa Ustawa o Cudzoziemcach z 7 grudnia 1997 wyraźnie nie dawała podstaw do kontynuacji programu integracji przez MSW. gdy znowelizowano Ustawę o pomocy społecznej.). znalazły wsparcie ze strony swoich polskich znajomych i przyjaciół a więc takŜe pracę i mieszkanie. W praktyce w okresie tym gdyby nie wysiłek Polskiej Akcji Humanitarnej uznani uchodźcy w ogóle nie mogliby liczyć na jakąkolwiek pomoc. mogły ruszyć od nowa działania w zakresie integracji. Program PIA od początku nie miał oparcia w przepisach ustawowych a realizacja jego przez MSW była poniekąd wymuszona przez sytuację. J. Klaus. który tak naprawdę przez pewien czas funkcjonował (19951997) był tzw. kiedy nastąpiło porozumienie między MSWiA a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. próbowano wcielić w Ŝycie program dla uchodźców z byłej Jugosławii przewidujący obok nauki języka polskiego i tzw. Miały być realizowane przez gminne Ośrodki Pomocy Społecznej koordynowane przez Zespoły Pomocy Społecznej podległe Wojewodom. Program jednak szybko się załamał na skutek wyjazdu z Polski w lipcu 1995 roku większości osób. Ŝe skończone studia i względnie udane małŜeństwo (a niekiedy jedno i drugie razem) to czasami był najlepszy sposób na integracje. W 1994 r. W okresie tym większość prac związanych z integracją wykonywały organizacje pozarządowe. uchodźcy sur place. Pierwszym programem. MoŜna powiedzieć. Dla nich zazwyczaj dalsza migracja nie miała juŜ sensu. Polegał on przede wszystkim na przyznawaniu uznanym uchodźcom zapomóg pienięŜnych (przez 9 miesięcy 450 złoty na osobę) oraz pomocy w znalezieniu mieszkania i pracy. Pomocy finansowej na te dziania udzielał teŜ UNHCR. . Ŝe są to pieniądze na bilet za granicę. które udostępniała uchodźcom do momentu ich usamodzielnienia. W. Trzecią grupą. Wśród uchodźców powszechne było wówczas przekonanie. Ostatecznie zakończono go w 1997 r. Samoraj. Program Indywidualnej Adaptacji (PIA) realizowany przez ośrodek recepcyjny w Dębaku a więc w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. z którymi mogli zawrzeć związki małŜeńskie. Polska Akcja Humanitarna uruchomiła własny ośrodek dla uchodźców zwany „Domem uchodźcy” oraz prowadziła system mieszkań rotacyjnych. Osobom tym na ogół nie była potrzebna większa pomoc ze strony organizacji pozarządowych. okresowo nawet kursy zawodowe czy języka angielskiego. którzy znaleźli sobie w Polsce partnerów. która pozostawała niekiedy w Polsce były 405 B. aby wynająć mieszkanie i wystartować do samodzielnego Ŝycia w Polsce. Instytut Spraw Publicznych. Niestety pojawiły się problemy z finansowaniem procesu integracji i w praktyce aŜ do 2001 roku poza zapomogami na pokrycie najbardziej podstawowych potrzeb uchodźcy nie mogli liczyć na Ŝadne działania integracyjne ze strony tych instytucji. Dopiero jednak w 1998 r. Otrzymywane zasiłki tak naprawdę wiele nie rozwiązywały. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców. Pomagała teŜ uchodźcom wraz z Caritas w znalezieniu mieszkania i pracy oraz w uzyskaniu dostępu do kursów językowych. W pierwszym rzędzie byli to tzw.

na kogo mogłyby liczyć w krajach zachodniej Europy. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce. którzy wcześniej osiedlili się w danym kraju. Niektórzy spośród nich dawali sobie radę w ten sposób. Ząbek (red. który chciał zostać w Polsce musiał najpierw wyjść z błędnego koła jakie czasami stanowiło wynajęcie mieszkania. W Polsce rolę taki grup z konieczności muszą spełniać wzajemnie wobec siebie sami uchodźcy i wolontariusze z organizacji pozarządowych407. większość programów była przerywana gdyŜ uchodźcy po wzięciu zaległych pieniędzy z kilku miesięcy najczęściej wyjeŜdŜali z kraju408. Kosowicz. Między piekłem a rajem. Ci takŜe chcieli zostać. które otrzymywali zazwyczaj na nic więcej nie pozwały. Zaczęto przyznawać uchodźcom zasiłki. Ząbek (red. które z reguły w krajach imigracyjnych wywodzą się z członków rodzimej grupy etnicznej. którzy pomagali im we wszystkich tych sprawach była najbardziej potrzebna. Jeśli mieli pracę to z czasem powoli się usamodzielniali.. Zob. dobre miejsce do robienia interesów zwłaszcza na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. czy pójście np. Skromne zasiłki. Stałą pracę bez znajomości języka polskiego i Ŝadnych dokumentów potwierdzających wykształcenie i umiejętności zawodowe teŜ było trudno znaleźć. Dawał on im szansę na odniesienie sukcesu finansowego.279 osoby szczególnie przedsiębiorcze i zaradne. Niektórym później udało się dostać jakieś małe mieszkanie komunalne. Trio. ale nie będąc tak zaradni. s. UNHCR. 407 406 . problemem w integracji był w Polsce zawsze brak tzw. kiedy to wydano Rozporządzenie dotyczące integracji uchodźców. Więcej na ten temat: M. Polska w końcu musiała wprowadzić jakieś skuteczne programy w dziedzinie integracji uchodźców. Warszawa 2007. Obok studiów i małŜeństwa to Stadion był kolejną najskuteczniejszą instytucją integrującą cudzoziemców nawet tych. gdyŜ na przykład właściciele wynajmowanych mieszkań nie mieli zamiaru przedłuŜać im umowy wynajmu. Bez zameldowania nie moŜna było zarejestrować się w Urzędzie Pracy. jak wymienieni wyŜej zazwyczaj bez pomocy z zewnątrz nie dawali sobie rady. programy integracyjne zaczęły działać bardziej efektywnie. otrzymać zasiłku dla bezrobotnych i korzystać z prawa do opieki medycznej a mało. Sytuacja powoli się zmieniała. KrzyŜaniak. którzy na nie liczyli znaleźli się nieraz w jeszcze gorszej sytuacji. którzy odkrywali w Polsce lat 90. Ŝe poza wspomnianymi trudnościami. Za nim jednak do tego doszli często upływało kilka lat. ale to im nawet skromna pomoc z programów takich jak PIA i wolontariuszy pracujących w PAH.). po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej. co dla większości imigrantów w tym i uchodźców zawsze było niezbędnym warunkiem integracji. do lekarza przerastało nieraz ich moŜliwości. 408 A. 15 lat UNHCR w Polsce. 123. Urodzeni biznesmeni. Warszawa 2002. w: M. Trzeba tu podkreślić. Byli to przewaŜnie uchodźcy ze Sri Lanki. Working Together. Zresztą dla niektórych osób nieznających języka polskiego samo załatwianie tych spraw w urzędzie. Dzięki Stadionowi stawali samodzielnie na nogi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ponownie zdecydowało się działać w dziedzinie integracji w grudniu 2000 r. Warszawa 2002. niestety z reguły wiele miesięcy zalegano z ich wypłatami. Krupińska. Ŝe łączyli się w grupy i razem w kilka osób wynajmowali jedno nie duŜe mieszkanie i mieszkali tam razem. KaŜdy z uznanych uchodźców. Armenii i niektórych krajów afrykańskich. Dopiero od stycznia 2005 r. grup wsparcia. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce. Trio. który właściciel mieszkania gotowy był zameldować u siebie uchodźcę. zwłaszcza jak nie miały nikogo. załatwienie meldunku i zarejestrowania się w Urzędzie Pracy. A. Przez co ci. Były jednak takŜe wśród uchodźców osoby szczególnie zmęczone sytuacją migracyjną i lękające się dalszego ryzyka.). Między piekłem a rajem. W sumie nie było wiele takich osób. Uchodźcy ze Sri Lanki i M. Afrykańscy kramarze ze Stadionu dziesięciolecia. którzy nie otrzymali statusu uchodźcy i pozostawali w Polsce nielegalnie406. Do 2004 r.

d) do 517 zł na osobę w rodzinie przynajmniej czteroosobowej. Pozostałe przekazywane są do PAH i Caritas Archidiecezji Warszawskiej. formy i zakres pomocy oraz warunki jej wstrzymania lub odmowy zostały określone w specjalnym rozporządzeniu411.in. poz. wysokość świadczeń pienięŜnych. praca socjalna oraz specjalistyczne poradnictwo pracownika socjalnego413. c) do 689 zł na osobę w rodzinie trzyosobowej. Dz. 2004. W pierwszym półroczu programu (miesięcznie): a) do 1149 zł na osobę samotnie gospodarującą. 5 pkt 2. a takŜe cudzoziemcy posiadający zgody na pobyt tolerowany. W 90% kierowane są jako dotacje celowe do powiatów. 2005. pkt.280 Obecnie sytuacja prawna w dziedzinie integracji jest następująca. koordynatorem działań na rzecz integracji uchodźców jest wojewoda (art. który uchodźca otrzymuje w celu pokrycia kosztów utrzymania. 91 do 95) w całości poświęcony został społecznej integracji uchodźców410. 410 409 . Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem Ministra pracy z września 2005 r. c) do 620 zł na osobę w rodzinie trzyosobowej. Cudzoziemcy ze zgodą na pobyt tolerowany. powinien być przeznaczany zwłaszcza na zakup Ŝywności. 413 Kwoty świadczeń pienięŜnych. w drugim półroczu programu (miesięcznie): a) do 1033 zł na osobę samotnie gospodarującą. Pomoc ta przysługuje uchodźcy od tego miesiąca kalendarzowego. odzieŜy. Zasiłek wypłacany jest do 15 dnia kaŜdego miesiąca. Środki na te działania pochodzą z budŜetu Wojewody. W związku z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach w marcu 2008 r. w których obywateli polskich nie dotyczy obowiązek wizowy). a obejmuje ona świadczenia pienięŜne na utrzymanie i pokrycie kosztów nauki języka. jeśli oni równieŜ posiadają status uchodźcy. Zasiłek. i przyjęciem w niej w niej kategorii „ochrony uzupełniającej” (patrz rozdział trzeci) powstał nowy projekt tego rozporządzenia. Uznani uchodźcy. d) do 574 zł na osobę w rodzinie przynajmniej czteroosobowej. w którym został złoŜony wniosek.U. jakie otrzymuje uchodźca w ramach indywidualnego programu integracji kształtują się następująco. Ŝe znajdują się w porównywalnie trudnej sytuacji Ŝyciowej i mają podobne problemy adaptacyjne – nie są do nich uprawnieni412.U. 5) zaś bezpośrednim realizatorem pomocy integracyjnej są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). a szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy uchodźcom. Nr 64. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom na IPI składają się następujące elementy: świadczenia pienięŜne. zrównani są w prawach z obywatelami polskimi (nie są uprawnieni jedynie do głosowania w wyborach oraz do wyjazdu bez wiz do krajów. natomiast nie przysługuje uchodźcy będącego małŜonkiem obywatela polskiego. jednakŜe do dnia oddania ksiąŜki do druku – m. b) do 723 zł na osobę w rodzinie dwuosobowej. 412 Wprawdzie wpisano prawo do programów integracyjnych dla cudzoziemców ze zgodą na pobyt tolerowany w projekt zmiany ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Ponadto osoby ze statusem uchodźcy mogą brać udział w rocznych. Rozdział 5 tej ustawy (art. Udzielona pomoc obejmuje teŜ małoletnie dzieci uchodźcy oraz małŜonka. poz. opłacanie za uchodźcę składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz specjalistyczne poradnictwo. środków higieny oraz na opłaty mieszkaniowe. urzędzie starosty. 2. 22. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. bezpłatnych Indywidualnych Programach Integracyjnych (IPI). które nadal biorą udział w Art. 593. b) do 804 zł na osobę w rodzinie dwuosobowej. W myśl Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. – mimo. W ciągu 14 dni od daty uzyskania statusu uchodźca składa wniosek o udzielenie mu pomocy we właściwym. 1669). Nr 201. w związku z wcześniejszymi wyborami parlamentarnymi – nowelizacja nie została uchwalona. 411 Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. opłacanie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.. Cudzoziemiec posiadający status uchodźcy otrzymany w Polsce lub zgodę na pobyt tolerowany ma prawo do świadczeń z pomocy społecznej409. ze względu na miejsce zamieszkania.

do współpracy i kontaktu. Ten uzgodniony z uchodźcą program wraz z kosztorysem realizacji zostaje przesłany przez PCPR do wojewody. Ponadto składa pisemne oświadczenie. Jeśli uchodźca zostanie pozbawiony statusu uchodźcy. zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy i aktywnego poszukiwania pracy. warunków jej odmowy lub wstrzymania. JeŜeli uchodźca np. 415 Uchodźca powinien zdeklarować swoją chęć zamieszkania na danym obszarze oraz gotowość do podjęcia realizacji programu integracyjnego. 416 Jeśli uchodźca nie będzie się wywiązywał ze swoich zobowiązań. po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. dokumentu podróŜy zgodnego z Konwencją Genewską z 1951r. nie bierze udziału w lekcjach języka polskiego. Jak dotąd Indywidualne Programy Integracyjne realizowane były wyłącznie w Województwie Mazowieckim. Zmiana miejsca zamieszkania podczas realizacji programu jest moŜliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Programy te układane są przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie we współpracy z uchodźcami. do wykonywania działań wynikających z jego sytuacji Ŝyciowej. gdy uchodźca przebywa ponad 30 dni w zakładzie opieki zdrowotnej (do czasu opuszczenia zakładu) oraz gdy przeciwko uchodźcy jest wszczęte postępowanie karne (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. podania nieprawdziwych danych odnośnie sytuacji Ŝyciowej (do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji). Uchodźca jest zobowiązany natomiast do zameldowania w miejscu zamieszkania. przynajmniej dwa razy w miesiącu. Do wniosku powinny być załączone kopie decyzji o nadaniu statusu uchodźcy oraz wydanej w związku z tym karty pobytu. do prowadzenia z uchodźcą pracy socjalnej oraz działań wynikających z sytuacji Ŝyciowej uchodźcy. który zostanie opracowany z uwzględnieniem sytuacji Ŝyciowej uchodźcy. do wspierania uchodźcy w kontaktach ze środowiskiem lokalnym. PCPR jest zobowiązane do udzielania uchodźcy informacji odnośnie zaplanowanej pomocy. Udzielanie wsparcia uchodźcom w ramach indywidualnych programów integracyjnych jest uzaleŜnione od wypełniania przez nich obowiązków określonych w umowie dotyczącej IPI. zwłaszcza w przypadku braku aktywnego udziału uchodźcy w procesie swojej integracji. uporczywego i zawinionego niewykonywania zobowiązań przez uchodźcę. Cudzoziemiec moŜe do nich przystąpić pod warunkiem. do pomocy w znalezieniu mieszkania414. Jeśli uchodźca zrezygnuje z zamieszkania w miejscu wskazanym przez wojewodę podczas programu integracyjnego. Głównymi realizatorami tego programu są jednak pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. do uczęszczania na kursy języka polskiego. chyba Ŝe uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu). uwzględniając w miarę moŜliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez uchodźcę. Ŝe złoŜy wniosek o IPI w ciągu 60 dni od daty otrzymania na piśmie decyzji o uzyskaniu statusu uchodźcy415. które mogą być przydatne podczas opracowania dla niego indywidualnego programu integracyjnego. Indywidualne Programy Integracyjne są dla uchodźców nieobowiązkowe. 414 . w jakim została udzielona. wówczas pomoc integracyjna moŜe zostać wstrzymana416. Współpraca z uchodźcą moŜe trwać nie dłuŜej niŜ rok kalendarzowy. nie rejestruje się w powiatowym urzędzie pracy albo nie poszukuje aktywnie pracy. następuje odmowa udzielenia pomocy w formie zasiłku na pokrycie kosztów utrzymania (wymienione poniŜej) oraz nauki języka polskiego. z realizatorem programu. Ŝe nie zwrócił się z podobnym wnioskiem do urzędu w innym województwie. Uchodźca moŜe równieŜ dołączyć kopie innych dokumentów. wykorzystania pomocy niezgodnie z celem.281 działaniach integracyjnych. (jeśli jest taka potrzeba). który po akceptacji programu przekazuje środki na jego realizację. a uzgodnionych z realizatorem. oznacza to równocześnie rezygnację uchodźcy z realizacji programu. Głównie na terenie miasta Warszawy a poza tym w powiatach W kwestii znalezienia mieszkania dla uchodźcy PCPR współpracuje z właściwym wojewodą i gminą. moŜliwe jest wstrzymanie udzielanej pomocy. Udzielanie pomocy wstrzymuje się równieŜ wówczas.

w których wzięło udział 297 uchodźców. mechanik samochodowy. Siedlce. Przy czym liczba ta z roku na rok wzrasta.in. Pruszków. Afganistanu. AzerbejdŜanu. stalą pracę w takich zawodach. praca przy robieniu kebabu czy praca fizyczna w 417 Sprawozdanie z realizacji IPI w 2007 r. Przez pierwsze 3 miesiące realizacji programu uchodźcy zresztą zwykle nadal przebywają w ośrodku. na terenie województwa Mazowieckiego. co czwarty uczestnik IPI nadal mieszka w ośrodku a tylko 2 % spośród nich udało się dostać mieszkania komunalne. Obejmowały kursy języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej oraz systemu funkcjonowania państwa i społeczeństwa polskiego. W Warszawie tylko 21 osób biorących udział w IPI podjęło w 2007 r. uruchomiono 107 indywidualnych programów. Słaba lub Ŝadna znajomość języka polskiego. piekarz. . Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z problemami integracji. organizować spotkania okolicznościowe. NaleŜy dodać. Ponadto w 2007 r. Iranu. Najczęściej wynajmują je w podwarszawskich miejscowościach. Resztę stanowią pojedyncze osoby z róŜnych innych krajów Najczęściej pochodzą z Białorusi. Mimo wielu szkoleń zawodowych organizowanych przez Urząd Pracy uchodźcy rzadko korzystają z takich ofert. Zorganizowano równieŜ warsztaty dla pracowników socjalnych PCPR. aby zameldował w nim czasowo cudzoziemca-uchodźcę. korzystać z komputera itp. kulturami krajów pochodzenia. jaki opisywaliśmy powyŜej. Są to przede wszystkim dodatkowe warsztaty. Ci zaś najczęściej chcą mieszkać w Warszawie a jeśli jest inaczej. programów było juŜ 155 i objęto nimi 445 osób (oczywiście połowę z tej liczby to były dzieci). w którym przebywali. blacharz. Sudanu. Radomia lub innych miasta. Mazowiecki Urząd Wojewódzki. to związane jest to przewaŜnie z połoŜeniem ośrodka. O miejscu realizacji programu integracyjnego decyduje Wojewoda. Pakistanu. Mimo to 73 % uchodźców. Podobną działalność prowadzi Fundacja na Rzecz Integracji Zawodowej i Społecznej oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej na Uniwersytecie Warszawskim. Kamerunu. ale bierze pod uwagę do pewnego stopnia preferencje samego uchodźcy. natomiast w 2007 r. Warszawa kwiecień 2008. szkolenia zawodowe. Pochodzą one najczęściej z zasobów miasta Warszawy. od stycznia do listopada dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców po raz pierwszy organizowane były szkolenia skierowane do osób przebywających na pobycie tolerowanym. gdzie ceny są nieco niŜsze lub czynią to w sposób. Turcji czy Konga417. których zdecydowało się pozostać w Polsce i przystąpić do IPI. Ceny wynajmu na wolnym rynku są dla nich zbyt wysokie. w 2004 r. Pracowników tych przygotowywano do wykonywania kilku ról w trakcie kontaktów z uchodźcami. jak spawacz. pomoc kuchenna. sprzątanie. Radom i Płock. Są to niewielkie liczby 2 do 5 mieszkań rocznie. opiekuna i nadzorcy (kontrolującego jego postępy). Ten ostatni jest równieŜ miejscem gdzie uchodźcy mogą się spotykać. mediatora (negocjującego w jego imieniu z róŜnymi instytucjami). architekta (konstruującego z uchodźcą program integracji). monter instalacji sanitarnych. Piaseczno. maklera (nawiązującego kontakty z rozmaitymi organizacjami). Kolejnym problemem dla uchodźców jest dostanie stałej w miarę dobrze płatnej pracy. radzenia sobie ze stresem itp. Nie ma innego wyboru. Oddział Programów i Analiz. Pod względem narodowościowym w ponad 90% są to uchodźcy z Federacji Rosyjskiej (Czeczeni). Tak np. w których realizowane są programy indywidualnej integracji lub z zasobów TBS. Obecnie dzięki środkom unijnym rozwija się dodatkowa sieć usług skierowanych do uchodźców. roli badacza (poznającego potrzeby i problemy uchodźcy). ochraniarz. Wydział Polityki Społecznej. Wołomin. Organizuje je m. jak na Pradze Północ.282 Nowy Dwór. Rocznie w programach bierze udział średnio po sto kilkadziesiąt osób dorosłych i mniej więcej tyle samo dzieci. Największym problemem w adaptacji uchodźców w Polsce od początku był brak dla nich dostępnych mieszkań. niskie wykształcenie i brak kwalifikacji zawodowej uniemoŜliwiają wielu z nich jej znalezienie. Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej i Klub Uchodźcy w Warszawie. Ŝe jeśli nawet znajduje się odpowiednie mieszkanie to bardzo trudno przekonać właściciela. doradztwo prawne i kursy języka polskiego. Somalii. Stąd prawie.

418 . Ponad 32% programów jest przerywana. a oprócz tego otrzymują jeszcze tzw. Równie wielu uchodźców jednak nie wykorzystuje stworzonych im moŜliwości. Reaguje aktywnie na ich potrzeby. ubranie. które mają zagwarantowane m. a nawet wycieczki np. ogrodu zoologicznego. Wydaje się im takŜe paradoksem. Tylko w zakresie podstawowych załoŜeń programu dotyczących zarejestrowania się uczestnika w Urzędzie Pracy. geografii i historii polskiej. nic [WF2 – R2]. opieką nad dzieckiem. Zazwyczaj męŜczyźni usprawiedliwiają się brakiem czasu z powodu pracy lub jej poszukiwania a kobiety zajmowaniem się gospodarstwem domowym. gdyby człowiek nie dostał statusu. kieszonkowe418. przeciąŜeni są często innymi obowiązkami. Z nauką języka polskiego teŜ bywają problemy. Po prostu jest to status takiego obcego. WaŜnym czynnikiem pozostają takŜe nie zawsze najlepsze relacje z innymi instytucjami publicznymi. Najczęściej są to samotni. co faktycznie przyda im się najszybciej. Przyczyną jest pogłębiające się z upływem czasu rozczarowanie uchodźców ogólną sytuacją w Polsce a zwłaszcza poziomem oferowanych im zarobków oraz oferowanej pomocy społecznej. W ramach IPI prowadzona jest przez Fundację Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” w sposób bardzo nowoczesny. który gwarantuje jakieś pieniądze cały rok…on nie daje ani ubezpieczenia zdrowotnego. „wyuczonej bezradności” tak często obserwowanej u uczestników rozbudowanych programów integracyjnych w niektórych państwach zachodnich? Ogólnie rzecz biorąc badacze tych zagadnień podkreślają. Rzadko udaje się skończyć program matkom z dziećmi. Zdaniem niektórych pracowników socjalnych czas trwania programu integracyjnego ograniczony do jednego roku dla uchodźców jest zbyt krótki. jak mówią jej nauczyciele „widać niekiedy rozkwitanie człowieka”. co innego. uczy tego. Ŝe na dzień dzisiejszy trudno jeszcze zdecydowanie ocenić ich skuteczność Faktem jest. Fundacja odnotowuje wiele sukcesów obserwując postępy czynione przez niektórych uczestników programu. tzn. aby ich przygotować do samodzielnego funkcjonowania na polskim rynku pracy oraz w innych dziedzinach naszego Ŝycia społecznego. Stąd fundacja podjęła się równieŜ realizować je w miejscach zamieszkania uchodźców. Wyrzucili mnie dwunastego grudnia. które mają Por. W jej trakcie uchodźcy mają okazję zapoznać się z elementami kultury.in. a ci. Pozostali wykonywali tylko prace sezonowe lub dorywcze w szarej strefie lub na umowę zlecenie. Ŝe działania integracyjne zakończyły się w ich przypadku sukcesem. Nawet po ukończeniu programu. rozpoczęcia przez niego kursu języka polskiego. kina. Organizowane są wyjścia do muzeów. Najwięcej daje karta pobytu.283 hipermarkecie. Wszyscy narzekają na wysokie koszty dojazdu na kursy. Oswaja się ich z innymi rolami niŜ „uchodźca”. Podsumowując prowadzone działania integracyjne w ramach IPI trzeba stwierdzić. zwłaszcza w odniesieniu do kosztów wynajęcia mieszkania i ogólnego utrzymania. Ŝe jedynie niewielka liczba uchodźców biorących udział w programie po jego zakończeniu usamodzielniła się i nawiązuje dobre kontakty z polskim otoczeniem. młodzi męŜczyźni. wyŜywienie. a potem ośrodek trzy miesiące i wyrzucają na ulicę. którzy są zaangaŜowani. ciąŜą lub okresem połogu. wyboru lekarza pierwszego kontaktu i zdobycia zameldowania udaje się większości beneficjentów osiągnąć cel. Wielu z powodu nie uczestniczenia w zajęciach w dalszym ciągu nie znają języka polskiego. gdyŜ biorący w nich udział decydują się jednak na wyjazd z Polski lub nie wywiązują się z przyjętych na siebie zobowiązań.. Zapoznaje się ich z niektórymi polskimi tradycjami zwłaszcza świątecznymi. czy otrzymania mieszkania komunalnego czy rotacyjnego niektórzy jego uczestnicy wyjeŜdŜają. Ŝe uznani uchodźcy zyskują mniejszy zakres pomocy niŜ osoby ubiegające się o ten status. To byłoby.. Ŝe z jednej strony brakuje w tych programach odpowiednio wyszkolonych pracowników do pracy z uchodźcami. do Krakowa. Czy jednak wydłuŜanie programu integracyjnego i zwiększanie opieki socjalnej moŜe to zmienić a nie spowoduje tylko zjawiska tzw. zakwaterowanie w ośrodkach dla uchodźców. Nie oznacza to oczywiście. Niewątpliwie brak jednak ściślejszego egzekwowania przez pracowników PCPR ustawowego obowiązku nauki języka polskiego. który się stara o otrzymanie.

pozbawioną środków do Ŝycia matkę. 420 419 . s. Integracja uchodźców – wyzwania normalnego Ŝycia i polityki państwa – poglądy uchodźców i pomocodawców Problemy integracji w polskim społeczeństwie są uświadamiane i starannie rozwaŜane zarówno przez samych uchodźców. którzy będą chcieli wyjechać i tak wyjadą. Frelak. z którym wiąŜe się konieczność wyjścia z ośrodka: W którymś momencie uchodźcy z tego ośrodka wychodzą. Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców. jeŜeli dostają od pomocy społecznej 500 zł na osobę. Ŝe nikogo nie zintegruje się na siłę. ale co innego ma on na głowie: swoją rodzinną tragedię. „Znak” 2008. Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób zajmujących się uchodźcami. M. w: J. Klaus. B. Nowe miejsce do Ŝycia. W.. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców. czyli nawet w takiej sytuacji. Przystanek Polska. 9. Wiśniewski (red. Udaje się to tym. czy pan ma dla mnie Sprawozdanie z realizacji IPI w 2007 r. bliskich. Z Małgorzatą Gebert i Janiną Ochojska-Okońską o uchodźcach w Polsce rozmawiają Michał Bardel i Marcin śyła.). której trzeba wysłać pierwsze zarobione pieniądze zamiast zapłacić za wynajem mieszkania w Polsce”422. o które chodzi w tych programach integracyjnych jest jednak posiadanie przez nich wreszcie domu. Postuluje się bardziej intensywną współpracę instytucji. Kluczowym zagadnieniem w usamodzielnianiu się uchodźców. Frelak.. próbuję wynająć mieszkanie. Warszawa 2007.5 tys. jak najszybszego usamodzielnienia się w Polsce. 422 Wypowiedź Małgorzaty Gebert w dyskusji pt. N. rzeczywiście sami odczuwają potrzebę.). Wiśniewski (red. organizacji i osób zaangaŜowanych na rzecz integracji uchodźców419. mówią – ja tu jestem uchodźcą. Nawet. Bieniecki (współpraca). Bez szerszego wykorzystywania zasobów mieszkaniowych gmin w całej Polsce i programu taniego budownictwa socjalnego trudno planować integracje uchodźców na większą skalę. nr 2. machają tymi pieniędzmi. którzy posiadają odpowiednio silne motywacje. a w rodzinie jest 5 osób. op. Warszawa 2007. Samoraj. J. Zdaniem osoby zaangaŜowanej od wielu lat w te sprawy „powodzenie integracji zaleŜy w duŜej mierze od czynników zewnętrznych: między innymi od właściwej edukacji i pomocy społecznej. na starcie. co się nie zawsze zdarza. 98-101. bo dostają z reguły duŜo mniej. 421 M. którzy zostali gdzieś daleko. Pawlak. Idą sobie drogą. Staje się ona paląca zaraz po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie statusu uchodźcy. Dlaczego uchodźcy „nie chcą”się integrować się w Polsce?. Podkreśla się takŜe. Rybińska. proszę pani. Klaus. W. Pamiętać teŜ trzeba.cit. od klimatu społecznego. Ze szczegółowych kwestii jako pierwsza i podstawowa pojawia się kwestia środków na utrzymanie siebie i rodziny oraz ich zdobycie. które mogły poradzić sobie na polskim rynku pracy (posiadały odpowiednie i poszukiwane na nim kwalifikacje) oraz znały (przynajmniej na poziomie podstawowym) język polski421. Instytut Spraw Publicznych. kiedy hipotetycznie mają 2.284 wpływ na przebieg integracji uchodźców. Instytut Spraw Publicznych. Ci. 5. w: J. Ocena skuteczności Indywidualnych Programów Integracji. Nie moŜna jednak zapominać o specyficznej sytuacji uchodźcy. który powinien się z nami integrować. 129-131. Zwraca się teŜ uwagę na brak zainteresowania i współpracy większości uchodźców biorących udział w tych programach (wśród. A w tym wszystkim jest biedny człowiek. s.. 29. s. których przewaŜają głównie osoby narodowości czeczeńskiej)420.. Ŝe w ramach tych programów sukces integracyjny odniosły głównie te osoby. I oni wychodzą w wielkie NIC. jak teŜ przez osoby oczekujące na ten status w ośrodkach oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się tymi sprawami. J.

A jak na przykład te pięć tysięcy miesięcznie będzie. Dlaczego? Bez powodu. mieć miejsce gdzie moŜna przyjść odpocząć. co powiedzieliśmy. ale nie [WF3. A jak się dzwoni. Idziesz oglądasz pokój. Podobne doświadczenia stają się udziałem uchodźców przy poszukiwaniu pracy. gdzie oczy poniosą. w którym wynajmujący dowiaduje się. Ja pracuję na czarno [WF2 – B1]. trzeba szukać najtańszego mieszkania…Dzwonię z ogłoszenia o mieszkanie do wynajęcia i gdy słyszą. kąt jakiś swój... jakiej jest narodowości [WF3 . To znaczy pracować. mieć przyjaciół [WF3 – Białorusin 2]. kim jest osoba. to rzucają słuchawką. powinien mieć szkołę. to podstawowe rzeczy będą i człowiek nie będzie mieszkał na ulicy. idzie się leczyć. Nie jest to tylko kwestia znalezienia zatrudnienia – to takŜe problem kwalifikacji. Jeśli będzie chore. gdy posiada się rodzinę: To są podstawowe rzeczy.. Por. to teŜ nie chcą wynajmować [WF2 – Sudan]) lub jest cudzoziemcem: Nie wiem jak dalej będzie. Ŝeby mówić od razu.Białoruś2]423. Czasem są 423 No po pierwsze Ŝyć normalnie. Po prostu nie chce. Nie tylko chodzi o kwestie finansowe. a oni wtedy mówią.285 mieszkanie. trzeba szukać najtańszego mieszkania. Wynajęcie mieszkania pozostaje tutaj wręcz decyzją egzystencjalnie strategiczną. Ŝe oni są w jakiś sposób wykluczani. hulaj dusza po całej Polsce [NGO’s2]. ale załatwienie sobie takiego lokum: Nie wiem jak dalej będzie. a moŜe pani ma dla mnie mieszkanie. powinno mieć ubezpieczenie zdrowotne. z jakiego kraju jesteś. Ŝe szukam na przykład pokoju z przyjacielem. jak np.Afryka2]. I to było trudne dla niego... Dzwonię z ogłoszenia o mieszkanie do wynajęcia i gdy słyszą. ale jeśli masz umiejętności do tego. Ŝe ma rodzinę i małe dzieci: Jeśli ktoś ma dzieci. a takich rzeczy nie ma. Ŝe oddzwonią i nigdy nie oddzwaniają. Ŝe to nie Polak dzwoni. czy pani ma dla mnie mieszkanie. Ŝe cudzoziemcy w Polsce. Ŝe jest). Ktoś poradził. w przyzwoity sposób się ubierze [WF3 . Praca to jest kawał naszego czasu. kultury pracy i społecznego wdroŜenia do niej: To jest wszystko. to przestaje chcieć jej wynająć pokój. to rzucają słuchawką. nie interesuje ich. tylko. która dzwoni. dziecko powinno mieć mieszkanie. Jest tutaj duŜo obcokrajowców i oni nie patrzą. gdy uchodźca ma rodzinę: Jak masz rodzinę to gówno z finansów…[WF2 – R2]) oraz pojawia się kwestia wynajęcia mieszkania: Za tysiąc złotych utrzymać mieszkanie i Ŝyć to jest niemoŜliwe [WF2 – R2]. Ŝe bardzo im przykro. Problemy finansowe potęgują się. to mówią. 424 . takŜe inny zbliŜony przykład: Ok. Problemy te potęgują się wówczas. gdzie głównym problemem pozostaje wybór pracy legalnie lub „na czarno”: A tutaj praca na czarno. Ŝe pokoju nie szuka osoba polskiego pochodzenia. tylko pcha troszeczkę do przodu [Czeczenia]. tylko jakiej jest narodowości [WF2 – Kurdystan]424. Ŝe to nie Polak dzwoni.. koszty wynajęcie takiego mieszkania. gdy osoba informuje potencjalnego właściciela mieszkania. zwłaszcza. która teŜ nic nie da. mówią ci.Afryka2]. od gminy do gminy. Ŝe pokoju nie ma (choć jak dzwoni ktoś kto mówi po polsku to się okazuje. powiedzmy. lecz ktoś obcy. Ŝe jest się cudzoziemcem. co jest im potrzebne to masz pracę [WF2 – R2]. które powinny być dla kaŜdego człowieka. nie interesuje ich kim jest osoba która dzwoni. W momencie. się uczyć.

Ŝe były jakieś tworzące się społeczności cudzoziemskie. umiejętności nie są w stanie odpowiedzieć na oczekiwania społeczeństwa. bo warunki wojenne na to nie pozwalały. Jedną z konsekwencji jest wyjście z reŜimu dyscypliny pracy: Wiele osób. Zwracają uwagę na „ekonomiczne” znaczenie uchodźców: Polacy nie wiedzą. Ŝeby ludzie. no to de facto ten proces nie następował. nie wiem.Afryka2]. jak my pracujemy. Konkretny przykład. zarówno oczekujące na status uchodźcy. Badane przez nas osoby. Ŝe ona właściwie odpoczęła i moŜe dalej pracować. Jest niekompatybilny do społeczeństwa [WF1 – NGOs3]. Niektórzy uchodźcy z kolei mocno podkreślają znaczenie rynkowe swoich umiejętności zawodowych oraz pracy. Popatrzcie na Amerykę. po czy zadzwoniła.in. dlaczego to jest dziwna. chcą się rozwijać i Polska powinna to wykorzystać [WF3 Afryka1]. które mogliby podjąć. Stawiają to jako warunek udanej ich integracji w Polsce: KaŜdy ubiegający się o azyl powinien mieć moŜliwość pracowania legalnego. inny ciekawą wypowiedź na ten temat: Jeden uchodźca mi opowiadał. procedur itd. mieć obowiązki. Jest duŜy potencjał w uchodźcach [WF3 . przebywania w innych ośrodkach uchodźczych itp. musi się ona dostosować do mnóstwa jakichś wymogów. Wszystkie strony podkreślały brak „uwewnętrznionych” w naszym społeczeństwie tradycji imigracji oraz polityk integracyjnych: Ze względu na spuściznę historyczną polskie społeczeństwo było bardzo homogeniczne. kraj zbudowany przez emigrantów. którzy przyjeŜdŜali. komputerowymi. to zakładamy. Nie mówię o jakichś emocjonalnych nastawieniach. I ona nie rozumiała. którzy są potrzebni byli. to gdzieś tam stojąc. m. Trzeba tylko jedno zrobić. która popracowała kilka tygodni. Większość uchodźców u siebie w kraju nie miała szans na normalną pracę. ucieczek. Codziennie chodzić do pracy. czy kraju pochodzenia. jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji. ale równieŜ o pewnym bieŜącym procesie społecznym. wypowiadali się równieŜ na temat warunków udanej integracji uchodźców. To są specjaliści. normalni ludzie.286 to bardzo obiektywne rzeczy w sensie swoich kwalifikacji. to ona nie przyjdzie i porzuciła pracę na miesiąc. jaka jest wartość uchodźców. No i tu obija się. Człowiek nie potrafi się posługiwać technologiami.Białorusin2].NGO’s1]425. być punktualny. sytuacja. Ŝe ona jest zmęczona. Nie tacy. Wartość dla Polski. a nie potrzebni nie. czymś handlując [WF1. Ale to nie jest Ameryka. Nie moŜna dzielić ludzi na potrzebnych i niepotrzebnych [WF3. Mogą pracować [WF3 . Ŝe to jest zupełnie normalne [WF1 – NGOs1. jeŜeli zarabiało. bo został stracony ten okres w ośrodku. Ŝe zatrudnił uchodźczynię. z powodu działań wojennych. To jest oczywiście takie Por. po czym za miesiąc przyszła. Uchodźcy to często wykształceni ludzie. Ŝe w Czeczenii nie ma takich moŜliwości.Białoruś1]. szczególnie Czeczenów. Natomiast wiele osób. 425 . 2 i 3]. do których w pewien sposób ciąŜyli ci. przez ostatnie ileś lat nie pracowało w takim pojęciu. ona uwaŜała. co mają 10 dzieci.

takŜe zbliŜoną wypowiedź: W Polsce nie ma takich tradycji migracji. to automatycznie nasuwa się pytanie: a skąd jesteś. Ŝe na dostrzegalne odmienności „rasowe” lub kulturowe tych osób. Popatrzcie na Amerykę. co przekłada się na niewielkie nimi zainteresowanie: WciąŜ nie ma takiego silnego koła zamachowego. gdzie społeczności imigracyjne są narodowo zorganizowane i w naturalny sposób nowo przyjeŜdŜający czy azylanci. Wartość dla Polski. które mają jakąś rolę do odegrania. ale skąd przyjechałeś? Natomiast są takie kraje.Afryka2]. to zwraca to uwagę. I na odpowiedź: jestem z Polski. jeŜeli on jest rodakiem naszym [W1. Ŝe jak ktoś mówi jestem Amerykaninem. Sprawy uchodźcze nadal stanowią przedmiot słabego zainteresowania publicznego w naszym kraju. będziemy dalej drąŜyć.. Powoduje to. mediach. Jest duŜy potencjał w uchodźcach. Ŝe przyjechałeś skądeś.. Kenii taki ładny turystycznie. ale twój kolor skóry wskazuje na to. Ŝe Polska to jest taki kraj. Uchodźcy to często wykształceni ludzie. a to nie jest obiektywne. [. czy inni ciąŜą ku tym społecznościom [WF1 . gdzie doszło do masowej imigracji jak w ostatnim półwieczu. czy Wielka Brytania. o którym bardzo mądrze powiedział kiedyś profesor Kapiszewski. Podkreślano. jak się ktoś nowy pojawia w miejscowości. chcą się rozwijać i Polska powinna to wykorzystać [WF3. A1]. stały się bardziej róŜnorodne etnicznie a odmienności są tam tolerowaną jeśli nie całkiem akceptowaną „normalnością”: My faktycznie jesteśmy bardzo jednolitym społeczeństwem przez te parędziesiąt lat historii i to jest społeczeństwo. Ŝe jednak moŜe być inna struktura społeczna [WF1 – NGOs2]426.NGOs 3]. czy to w administracji. no. Tymczasem społeczeństwa w krajach Europy Zachodniej. kraj zbudowany przez emigrantów. to nikt nie będzie drąŜył: no tak. Nie ma właściwie takich mechanizmów. ramach kraju. Ŝeby kogoś zaprosić do jakieś społeczności. 426 . zdaniem wielu reagujemy z niepokojem i zadajemy pytanie o jej pochodzenie. Ŝe waŜny jest sposób przedstawiania tych zagadnień w mediach. Ŝe polskie społeczeństwo niechętnie się przystosowuje do tej zmiany. Pokazują mały kawałek np. Powinny one w sposób bardziej obiektywny informować na temat sytuacji uchodźczej na świecie. a nie epatować egzotyką dalekich krajów. polityce. Pokazywać moŜliwe zyski z przyjmowania takich osób: Powinni informować ludzi. jak się widzi kogoś o innych rysach twarzy albo o innym kolorze skóry. Zob. naleŜy do takiej grupy krajów.] w jakiś zintegrowany sposób i było elementem komunikowania się ze społeczeństwem [WF1. w którym.287 najbardziej wyraziste porównanie ze społeczeństwami klasycznie imigracyjnymi. kim są uchodźcy i obiektywne przedstawiać sytuacje w kraju. jaka jest wartość uchodźców. jestem Anglikiem. Ŝeby społeczeństwo się sprawami cudzoziemców i uchodźców interesowało i Ŝeby wszystkie środowiska. Polacy nie wiedzą. z którego pochodzą. Pokazują atrakcyjne wioski w Afryce. Stany Zjednoczone. I to jest jeszcze ta róŜnica. nawet.NGO’s3].

Ŝe proces powinien obejmować obie strony. czyli w Na temat problemów i trudnych relacji między społecznością lokalną a ośrodkiem dla uchodźców zob.288 Nasi badani wypowiadali się na temat konkretnych sposobów – rekomendacji rozwiązywania problemów integracyjnych uchodźców. Czyli jedno i drugie idzie od strony rządowej [WF1 – NGOs2]. uchodźcach. ale w wielu wypadkach jego instytucjonalne poparcie lub przyjazna postawa jego przedstawicieli przyczyniła się do rozwiązania trudnych problemów dla uchodźców: Opieka Kościoła. Kantorskiego trudno by było ten ośrodek tam otworzyć. istotne staje się wsparcie spraw uchodźczych ze strony róŜnych instytucji i autorytetów publicznych. Warszawa 2006. Instytut Polityki Społecznej UW. Społeczność i instytucje lokalne wobec inicjatywy utworzenia ośrodka dla uchodźców. to absolutnie jest to zasługa księdza Osieckiego. Albo dodatkowe lekcje polskiego. to znaczy. I to jest ten poziom samorządowy. ale Caritas bywał aktywny. delegat ze strony Episkopatu ds. Ŝe jeŜeli ma szkoła cudzoziemskie dzieci. od Ministerstwa Edukacji. czyli na fakt. Ale były teŜ ponoć tacy proboszczowie. Ł. nie Kościoła. raz mniej raz więcej. w tym zwłaszcza Kościoła katolickiego. lecz równieŜ społeczność przyjmującą: RóŜne działania koncentrują się. 427 . OtóŜ opieką nad uchodźcami w najmniejszym stopniu nie zajmują się gminy. o którym mówimy [WF1. jeśli chodzi o Dębak. nie przeszkadzają nawet. G. Na to. zdaniem pracowników organizacji pozarządowych. a nie Kościoła jako takiego.). Który? Warszawski. Po pierwsze. po prostu zero [WF1 – NGOs1]427. Od kogo? Od róŜnych instytucji. mniej czy bardziej. Na pewno. Firlit-Fesnak. Jeśli chodzi o ośrodek. Łotocki (red. szansę na rozwiązanie problemów integracyjnych uchodźców widzą nasi badani we wczesnym rozpoczęciu przygotowania integracyjnego juŜ w ośrodku. “Raporty Migracyjne” nr 7. Na poziomie lokalnym. Skąd te pieniądze by były? BudŜetowe. osobach z pobytami tolerowanymi. Zwracano uwagę na brak integracji pogłębionej. Ale to są chyba działania osób Kościoła. Odgrywał on tutaj róŜną rolę. którzy odgrywali na tych lokalnych gruntach bardzo istotną rolę kształtując postawy społeczne wobec ośrodków. na włączeniu społeczności lokalnych do pracy na rzecz integracji społecznej uchodźców oraz ich udziału w specjalnych programach. zaangaŜowanie indywidualne i instytucjonalne równieŜ. Kościół jako taki moŜe nie. Ŝeby było stać gminę zapewnić temu dziecku edukację. Z tym związane są sprawy finansowania potrzeb integracyjnych uchodźców z budŜetu państwa poprzez gminy: Z uchodźcą i za uchodźcą powinny iść pieniądze. na beneficjentach ostatecznych: repatriantach. to tak naprawdę nie ma Ŝadnych działań adresowanych do społeczności lokalnych. w których uchodźcy mają Ŝyć bądź chcieliby mieszkać. nie tylko imigrantów. czyli rządowe. Ŝe dostaje extra psychologa. czy na społeczności lokalne jest zerowe. PrzełoŜenie na gminy. imigrantów i uchodźców [WF1 – NGOs1 i 2]. czy coś takiego konkretnie działa? Tak. prawda.NGOs3]. jest. Po drugie. Skoncentrowały się one na paru grupach zagadnień. bez udziału ks. w postaci rozporządzenia.

chociaŜ trochę przygotowany do Ŝycia w tej gminie. w których jest tak. to niechby on był.: No dobra. byłam na umowę zlecenie [WF2 – R2]. w której przebywali w ośrodku: Wydaje mi się. Za sześćdziesiąt złotych dzisiaj dostałam umowę o pracę. to niechby on był. ułatwiać załatwianie róŜnych spraw. najgorsza praca. Ŝe uchodźcy.289 programie „pre-integracji”. organizacjami pozarządowymi itp. społecznością lokalną. Ten program powinien być pierwszą częścią przygotowania do Ŝycia w Polsce. moŜemy wyjść i co wtedy? MoŜemy stworzyć więzi. nie tylko status uchodźcy. Bo było mało czasu do adaptacji. Kontynuować poza ośrodkiem. a jego kontynuacja powinna się odbywać po uzyskaniu statusu i wyjściu z ośrodka. Ŝe dotychczasowe doświadczenia wskazują. powinien takŜe skupiać się na wytwarzaniu pewnych elementów „kapitału społecznego”. jak jest. A nie tak. Chodzi o to.. gdy człowiek uzyska.. podobna wypowiedź na ten temat: Wydaje mi się. i zanim pójdą za nim pieniądze do gminy. w których jest tak. czekamy na decyzję. dlatego słabo mówię po polsku. syndromu obozowego. bądź nie uzyska prawo pobytu. zdaniem badanych. które mogą być później przydatne dla uchodźcy. ale równieŜ ten nieszczęsny pobyt tolerowany i potem jego dalsza ścieŜka po otrzymaniu decyzji o moŜliwości prawa pobytu w Polsce [WF1 – NGOs 1 i 2]. Te rzeczy. Ŝeby zapobiec całej tej marginalizacji. siłą rzeczy trzeba te dwie fazy odróŜnić. Nawiązywanie więzi to jest proces.. po ustaleniu statusu. jak jest. 428 . Zanim ten człowiek wyjdzie z ośrodka i zanim pójdą za nim pieniądze do gminy. To nie rodzi się Por. Według opinii pomocodawców dzięki tej pracy taka osoba będzie miała moŜliwość uniknięcia „syndromu obozowego”. wyuczonej bezradności. Mają one pełnić waŜną rolę „kulturowych przewodników” w nowych warunkach . Ŝeby ten moment wejścia w nasz system nie powodował dalszego zapadania się. Więzi są teŜ. tworzyć środowisko towarzyskie itp. oddzielić. temu wykluczeniu wyuczonemu [WF1 – NGOs2]428. czyli do momentu. udzielać wsparcia psychicznego. Dlatego najniŜsza płaca. Ŝe jeszcze coś wypadałoby zrobić z tymi ośrodkami. którzy otrzymali status uchodźcy osiedlają się często w miejscowości. Postulują więc: tworzyć warunki do preintegracji.informować. stwarzać warunki przygotowania do Ŝycia w społeczeństwie i potem w ślad za tym uruchamiać tę sprawę poza ośrodkiem. Będzie teŜ bardziej przygotowana do wymagań normalnego funkcjonowania w Ŝyciu:. Ŝe jeszcze coś wypadałoby zrobić z tymi ośrodkami. rozumianego jako zdobywanie i posiadanie więzi społecznych z Polakami. Zanim ten człowiek wyjdzie z ośrodka. który trwa. z których go później wyciągając trzeba będzie odrabiać najprawdopodobniej przez długie miesiące [WF1 – NGOs-1]. Ŝe po prostu w tych ośrodkach musi być więcej pracy socjalnej. Ja nie mam czasu chodzić na kursy. Tym bardziej. decyzja przychodzi. Program „pre-integracji” w ośrodkach. czyli poczucia bezsilności i przerzucania odpowiedzialności za swój los na innych: Przede wszystkim władze rządowe powinny coś zrobić. jak jest. dawać radę. A nie tak jak jest [WF1 – NGOs1]. chociaŜ trochę przygotowany do Ŝycia w tej gminie.

Aby do tego nie doszło. przystosowania się kulturowego do naszego społeczeństwa odczuwanego jako zmiana toŜsamości: Asymilacja. czego efektem moŜe być społeczne wykluczenie. Ŝe to jest potrzebne do pracy. 429 Por. Spotykasz się z matkami innych dzieci? Nie.. Nie mam kontaktów [WF2 – B2]. języku i kulturze. Z tego wynika. takie poczucie beznadziei po prostu się udziela. Ale to nie wszystko [WF3 – Afryka 3]. Bez przełamania tych barier komunikacyjnych. Ja teŜ myślę. tam się bawią jej dzieci. Ŝe jest to problem relacji. czy psychospołecznej. Mnie się teŜ wydaje. I tu. W duŜej mierze jest to indywidualna dyspozycja. co dalej idzie. s. 431 Por. to jest zupełnie róŜne od Afryki. Wiadomo. To moŜe być niebezpieczne dla obu stron procesu. będą izolowani w swojej tradycji. bo Polacy wyjeŜdŜają. NajwaŜniejszą rolę odgrywa znajomość języka polskiego: Uczę się języka. 430 Por.. Pierwsze to język. by <odtwarzać> tu swój kraj.. ale to jeszcze jest niestety nie wszystko [WF2 – Sudan]. wkomponowania się w ten system. Ŝe ci ludzie są wyizolowani z tego całego układu. co moŜesz konkretnie zrobić Ŝeby spełnić te oczekiwania. Dobra. ale interesująca wypowiedź na temat „przechodzenia” kultur: Polska jest jednym z europejskich krajów. one mają swoje własne tradycje.. Po drugie program „pre-integracji”. jeŜeli mówić o pewnej masie. Ŝe jeŜeli ja nie będę znała polskiego języka na takim poziomie Ŝebym mówiła tak dobrze to juŜ będę zawsze drugiej kategorii. Czyli zamierzasz nauczyć się trochę polskiej tradycji i się do niej dostosować? Nie.290 przecieŜ na kamieniu z dnia na dzień. język. swoją własną specyfikę. DuŜa część uchodźców sygnalizuje po pierwsze swoją „samotność społeczną”: Mam wygodne wynajęte mieszkanie. Wynika to czasami z braku czasu ze względu na obowiązki pracy i rodziny: Nie mam czasu na to [WF2 – Serbka]429. moŜe się zmienia. taką wypowiedź na temat konieczności znajomości języka polskiego Polskie społeczeństwo jest społeczeństwem zamkniętym. śe. Asymilacja to wszystko to. Nowe miejsce do Ŝycia.. kulturowych wyjście na zewnątrz z ośrodka powoduje kolaps tego całego ciągu. język. Ŝe taka postawa jest zaraźliwa. co się nazywa indywidualizmem.. frustracji i braku zrozumienia. to ja bym takie twierdzenie zaryzykował. ale przede wszystkim pragną normalności i spokoju.. Dopóki nie będą mieli przyjaciół wśród Polaków. co jest zrozumiałe. Z Małgorzatą Gebert i Janiną Ochojska-Okońską. musimy pomóc im funkcjonować w Polsce”. Natomiast. „Znak” 2008. które wobec Ciebie istnieją? Język. Będą doświadczać samotności. Jest ona dostrzegana takŜe w kategoriach asymilacji. spotykamy się. Czy macie takie poczucie. nr 2. wracają i tak dalej. dopóki nie przeŜyją wspólnych radości i kłopotów. Ŝeby być jak wszyscy [WF2 – Rosjanka]431. 31. Jakiś prawny status [WF2 – B1 i B2]430. czy kategorii społecznej. Nie. jest juŜ większe otwarcie na świat. Co to znaczy? Zmiana tradycji. „Uchodźcy przyjeŜdŜają jednak do Polski z nadzieją na spokojne Ŝycie nie po to. Dokument. Ŝe jest za mało relacji między ludźmi. swoją własną historię. a my próbujemy się do tego dostosować. I niezdolność do wejścia w rolę. poznanie dobrze polskiego języka. zdaniem uchodźców. tradycje. co staram . Ŝeby oni mogli sobie wytworzyć nowe wzory zachowania [WF1 – NGOs3]. Jest plac zabaw dla dzieci. Praktycznie. To. Nie chcą tracić swoich zwyczajów. mamy tu coś. I bierności [WF1 – NGOs1 i 2]. wypowiedź Małgorzaty Gebert w dyskusji pt. winien równieŜ uczyć podstawowych umiejętności komunikacyjnych obowiązujących w polskim społeczeństwie i kulturze. Pierwsza rzecz to znać język. takŜe dłuŜszą.

to sytuacja uchodźców istnieje na trzech płaszczyznach: płaszczyzny prawa krajowego. I to jest czasami dobrze. się powiedzieć. Powszechnie zwracana jest równieŜ uwaga. Potrzebna jest jeszcze jakaś praca w ramach rządu na kształtowanie jakichś relacji i Ŝe w mojej ocenie ta współpraca między jednym ministerstwem a drugim ministerstwem. prawa unijnego. o pracę na przykład. do kogo naleŜy. Powinna ona odpowiadać na pytania. komisja europejska debatuje na temat rozporządzenia Dublin II. Jeśli są pomyłki w dokumentacji. bo tu Ŝyjemy. której brakuje. prawa międzynarodowego. które w tym momencie działa jak działa.Afryka2]. co będzie te problemy rozwiązywać [WF1 – NGOs3]. Z kolei zdaniem pomocodawców wymaga to uporządkowania prawa i właściwej koordynacji współpracy między róŜnymi ministerstwami oraz urzędami zajmującymi się kwestiami cudzoziemców: Z perspektywy prawnej. dzisiaj np. Kluczowym podmiotem musi być rząd. pracownicy instytucji zajmujących się uchodźcami powinni być bardziej kontrolowani. to nie jest. Ŝe podstawowy spór o migrację jest oparty o praktykę. Ŝe ten rząd musi słuchać. Oni wydają decyzję na podstawie własnego widzimisię. Nie chcecie? CóŜ. no za mała [WF1 – NGOs 1 i 2]. Dlaczego to jest istota problemu? Hmm. której w Polsce brakuje [WF1 – NGOs3]. to to. . czyli wymaga to uporządkowania. Pracownicy powinni pomagać. Ŝe nie działa. Moim zdaniem podstawowym elementem równoległym jest to. Ŝe na niektórych szczeblach. o waŜne sprawy. Ŝe jeŜeli znajdujesz się w miejscu o zupełnie róŜnej kulturze. konwencji genewskiej. Ale to przejście między kulturami to jest dla mnie problem. jakie ludzie mają konkretne problemy. Potrzeba tej polityki wiąŜe się z ogólnoeuropejskim dylematami dotyczącymi imigracji na ten kontynent i funkcjonowania państwa dobrobytu: Wiadomo zawsze. to jest ta jakość. staram się powiedzieć. gubi się gdzieś poczucie co. a czasami źle? Tak [WF3. Ŝe kluczowym podmiotem musi być rząd. a trzecim ministerstwem jest. to powinni pomóc [WF3 Afryka3]. a nie postępują zgodnie z prawem. Ŝe kwestie te powinny być takŜe przedmiotem rozwaŜań programu polityki migracyjnej państwa. to nie jest kwestia chcenia. bo dopiero przez analizę tych praktycznych problemów na poziomie gminy. Pierwsza rekomendacja musi być taka. jak podejść do ludzi. Jesteśmy teraz zmuszeni spróbować dostosować się do nich. czy mamy otwierać się na imigrację? Kogo mamy przyjmować? Dlaczego? Pod jakimi warunkami? Jak mówi jeden z badanych: Wydaje mi się.291 Po trzecie. Jakie są konsekwencje praktyczne? Konsekwencje praktyczne są takie. podkreślają duŜą rolę sprawnej i kompetentnej roli administracji dla udanej „inkluzji” uchodźców: Proces sprawdzania uchodźców powinien być dobrze monitorowany. Wasze oczekiwania nie są naszymi. jak prosić ich o jakieś ułatwienia. Ŝe jednak nie unikniemy tutaj słowa „polityka” wobec uchodźców. to wtedy musisz się postarać. łącznie z protokołami. Ŝeby się do niej dostosować. Jaki jest największy problem przy tej zmianie? CóŜ. musimy tak uczynić. bo okazało się. Ŝe mamy tu w Europie tradycje zupełnie inne od naszych. czy polityka imigracyjna szerzej. Jednak ta zmiana nie jest prosta. moŜna wypracować coś.

Ŝe naleŜy tutaj być raczej racjonalnym. jako ludzie nieprzypisani do określonego państwa i narodu. to znaczy nie tworzyć scenariuszy inwazji. Ułatwić np. tragedię. Procesy imigracyjne stały się juŜ elementem demografii społeczeństw europejskich. w jakimś sensie masowy i Ŝeby ta cała infrastruktura była tworzona. paper prepared for Conference on African Migration in Comparative Perspective. ale takŜe skrajne ubóstwo. my oczywiście zajmujemy się uchodźcami i od tego się ta działalność polska zaczęła. Po drugie. dziewczyny itp. ludzie róŜnych ras i religii. desperację. Ŝe to jest coś naturalnego. Tiryakin. Jak mówi jedna z zaangaŜowanych w to osób: Ja uwaŜam. z drugiej – pull pakt. Ŝe emigracje wychodzą i jest coś. Ŝe ono ma charakter powszechny. Massey. s. Uchodźcy to takŜe „obcy”. nr 1. jest coś. znalezienie pracy. słowem całą ludzką nędzę. natomiast przygotować się na pewien stały element. a nie odsuwanie.. Podejmowanie decyzji w tym względzie jest waŜne z perspektywy przyszłości skutków globalnych ruchów migracyjnych na kształt społeczeństwa polskiego.NGO’s3]. Ŝe problemy wielokulturowości migracji będą nadal występować i stanowić wyzwanie433. śe jest z jednej strony. motywacje związane z ucieczką przed wojną i przemocą. jak i zobowiązań demokratycznych państw europejskich (ochrona praw człowieka). znajdujący się w stanie zawieszenia. natomiast nigdy nie moŜna rozdzielać uchodźców od całościowych zjawisk migracyjnych. tak czy inaczej mają wspólny mianownik. Johanesburg (RPA) 4-7 June 2003. Ŝe migracje idą do nas. Ŝe gdzieś. Uchodźcom przypisuje się bowiem nie tylko moŜliwość bycia gdzieś prześladowanym. 433 E. A. Assessing Multiculturalism Theoretically: E Pluribus Unum. S. mieszkania. to wtedy będziemy musieli to nagle i szybko budować [WF1. kiedyś jak nas coś spotka. Sic et Non. Słowem nie będący na swoim miejscu.[WF! – NGOs2]. bo one. o powszechność dóbr róŜnych. mówiących o konieczności przyjmowania osob prześladowanych – uchodźców432. zagubienie. zjawisko. 32. 6. Stygmat bycia „uchodźcą” Poszukiwacze azylu mają świadomość własnej inności oraz poczucie naznaczenia w społeczeństwie kraju przyjmującego.. Marzenia o „zerowej imigracji” pozostają nierealne. “International Journal on Multiculturals Societies” 2003. Po pierwsze. Trafnie przewidują. NiemoŜność w nim pełnoprawnego uczestnictwa i sporadyczne kontakty z Polakami tylko ich w tym utwierdzają. których języki i obyczaje mogą być całkowicie niezrozumiale. bo to jest taka grupa najłatwiejsza do opisania.292 o pracę. 432 . i to w podwójnym znaczeniu. Dlatego uchodźcy wywołują równocześnie irytację i D. rozpacz. zarówno z powodu procesów cywilizacyjnych (globalizacja) i gospodarczych. rezygnację.. Oznacza to. są jakieś kryteria itd. push pakt. trwały. jako cudzoziemcy. Ŝe określenie się jako „uchodźca” wcale nie musi prowadzić do oczekiwanych przez nich relacji z otoczeniem. poniŜenie. bo jest konwencja. przemieszczanie. stojący w opozycji do „narodowego porządku rzeczy”. oddzielenie. przyjaciół. Patterns and Processes of International Migration in the 21st Century. 9. bezdomność. co powoduje. co powoduje.

. MoŜe wiązać się ona z szeroko pojmowanym rasizmem jako obawą przed chorobami i lękiem przed „obcymi”. Rozmówcy z ośrodków dla uchodźców starali się. Z jednej strony powtarzali. kiedy wchodzę. s. to jest zupełnie inaczej [J. to do widzenia. gdy 434 Por.K. o jakiej się myśli. Kiedy mówię po angielsku to czuję. ale wobec zwykłych obywateli: Większość Polaków myśli.293 miłosierdzie.K. Podobne opinie wypowiadane są nie tylko wobec urzędników reprezentujących władze.10]. 11]. Więc to jest tak: ‹‹jesteś uchodźcą? Aha.. niechęć do podawania ręki. który poszedł na dyskotekę i poznał dziewczynę. gdzie mieszkasz moŜe cię odwiedzę. Ŝe w odczuciu Polaków uchodźca to ktoś gorszy: Uchodźca to obywatel ostatniej kategorii w obcym kraju – to ostatnia rzecz. A on jej mówi. ale to tak nie wygląda. Po czym ona pyta. Nie zobaczysz tych praw wprowadzonych w Ŝycie. Oczywiście.. Syf mamy tu generalnie. Piętno nieprzypisania. 30].. lęk i niezrozumienie. Poznań 2006. jakby przekonując samych siebie. Polacy nierzadko kierują się uprzedzeniami wobec osób ciemnoskórych („Murzynów”) a jeszcze bardziej. do jakiegoś sklepu z przyjacielem. Piją piwo. czy określona postawa i zachowanie. wiesz w ośrodku dla uchodźców w czteroosobowym pokoju. czy unikanie wchodzenia z nimi w jakiekolwiek bliŜsze relacje wiąŜe się zawsze z faktem. Ŝe mnie szanują ale kiedy mój przyjaciel mówi do mnie po rosyjsku. unikanie siadania w autobusie w pobliŜu uchodźcy.. Z drugiej skarŜyli się jednak. . jak np. Oliwy-Ciesielskiej na temat „świadomości bycia naznaczonym” wśród bezdomnych – M. rozwaŜania M. Ŝe jest Pan chłopakiem z Ugandy. ale nie w Ŝyciu” [J. bliŜsze zainteresowanie ich losem. Ŝe kaŜdy uchodźca to Ŝebrak. 37]. wobec rosyjsko-języcznych uchodźców („Ruskich”): Czasami. Tańczą razem. pa pa››” [J. Ŝe pochodzimy z biednych krajów. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych. W rozmowach z uchodźcami zaobserwowaliśmy charakterystyczną ambiwalencję w odniesieniu do ich statusu społecznego. i nie są wobec nas otwarci. 169-181. Są w ksiąŜkach. macie swoje prawa››.K. jaki ty jesteś fajny.K. Ŝe są oni uchodźcami. Ŝe bycie uchodźcą niczego nie zmienia w ich kontaktach z otoczeniem. To moŜe wpadniesz? [pracownica socjalna]. na piśmie. Ona mówi ojej. proszę o coś. Mogą wzbudzać współczucie i chęć pomocy. Oliwa –Cisielska. Ŝe są w pierwszej kolejności ludźmi dopiero potem uchodźcami. Z naszego punktu widzenia nie zawsze moŜna jednoznacznie ocenić. Większość ludzi kwalifikuje ich jako biednych i skrzywdzonych klientów opieki społecznej i organizacji humanitarnych. ale nie osoby. które mogłyby być ich partnerami434. ZauwaŜają to pracownicy socjalni ośrodka: Niech Pan sobie wyobrazi. ale z reguły „wizytówka uchodźcy” nie jest dobrym biletem wstępu do grona uznanych obywateli. miłość i nienawiść.. Wydawnictwo Naukowe UAM. więc zdystansować od etykiety uchodźcy podkreślając. ale poza tym dostaję 70 zloty na miesiąc. bo przecieŜ nikt nie rodzi się uchodźcą [J. Tu się mówi: ‹‹Jesteście ludźmi.

nie opowiadam. to ta osoba potrafi się przesiąść na inne miejsce. kim są w Polsce i co naprawdę robią: Jak mnie pytają skąd jestem to mówię. Kiedy juŜ zacząłeś nie jesteś juŜ więcej uchodźcą. Ŝe bycie uchodźcą to pierwszy moment nowego Ŝycia. którą zakończy otrzymanie statusu uchodźcy. Ŝe są bezsilni i zdani na łaskę obcego państwa. na dyskotece nie ujawniają z reguły. stąd przynajmniej na początku znajomości z reguły nie przyznają się. aby Polska mnie nie wydała Łukaszence [J. Zgodnie z Konwencją Genewską w przypadku decyzji pozytywnej 435 Patrz więcej na ten temat: M. to mówię. UwaŜają nas za gorszych. to znów jest minus 10 punktów. kiedy ja poznaję na przykład polskie dziewczyny. Jak mnie pytają co tu robię. To jest juŜ minus 10 punktów. Nie. Ci. na pętli autobusowej przed elektrociepłownią na Siekierkach to nie ulega wątpliwości.294 zachowanie takie ma miejsce w pobliŜu ośrodka dla uchodźcy. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów. 24].. Bycie uchodźcą to rozpoczęcie czegoś od początku. Do tego jesteśmy czarni. Ci ludzi. Mnie zaleŜy tylko na statusie – jak wszystkim tutaj. Ja im mówię.O. obserwowane są i w innych miejscach435. Ŝe jestem uchodźcą. Biali i Czarni. Ŝe ja się tu uczę. którzy jednak przyznali. jak np. za niŜszą warstwę społeczeństwa. Sami uchodźcy nie mają jednak wątpliwości. Ŝe mieszkam tutaj i pracuję. To się często zdarza. To daje minus 20 punktów [M. wyróŜniających się jakimiś cechami wskazującymi jak język rosyjski na ich „obcość”. Ŝe jest to sytuacja przejściowa. Ŝe przyznając się do swego statusu informują. Ŝe ciemnoskórzy osobnicy w tym miejscu mogą być tylko uchodźcami. Poszukiwacze azylu zdają sobie sprawę. Niektórzy z badanych uchodźców odmawiali wręcz utoŜsamiania ich z uchodźcami. Ząbek. Studentem jestem [J. Mnie zaleŜy tylko. Ŝe jesteśmy uchodźcami. to moja sprawa. MoŜe jeszcze powinienem wyjść na scenę i opowiedzieć moją historię. Ŝe jesteśmy niczym. starasz się Ŝyć i działać w tym systemie. 15]. Ŝe są uchodźcami: Wiesz. ale właśnie fakt spostrzegania ich jako uchodźców: Wiedzą. Ŝe nie tylko o rasizm i zwykle uprzedzenia tu chodzi.K. Ŝe przyjechali tu po pomoc. Zresztą i tak nikt by nie uwierzył [J. 34]. którzy mieszkają tutaj uwaŜają. spostrzegając to słowo jako przyznanie się do pewnego rodzaju poraŜki Ŝyciowej: Nie jestem uchodźcą.K. albo starasz się być.K. Warszawa 2007. Świadomość tego jest szczególnie bolesna dla męŜczyzn w kontaktach z kobietami. Wobec przypadkowo poznanych Polaków np. Zachowania takie wobec osób o innym kolorze skóry. Ŝe wsiadające tam osoby wiedzą. . Ŝe są uchodźcami podkreślali natomiast. to staram się im nie mówić.34]. Czasami jak siądę koło kogoś w autobusie. przez co automatycznie stawiają na pozycji gorszej w relacji z Polakami.. jesteś zintegrowany z nowym systemem. Ŝe ze Sierra Leone. wtedy ich Ŝycie na powrót się ułoŜy i będzie jak wcześniej: Myślę. inaczej się ubierających.

Afryka 1 i 2]. uchodźca czy cudzoziemiec. nr 8.. Ŝe jesteście uchodźcami?”). To jest to. 436 B. Ŝe nie jestem z Polski. Cytowany badany uchodźca w swej wypowiedzi kładzie nacisk. Człowiek uchodźcą zostaje z chwilą ucieczki ze swojego kraju. Stoję i palę.. Ta wypowiedź jest znacząca. Polska podpisała konwencję o uchodźcach i ma obowiązek przyjmować uchodźców. Voutira. W Polsce jest znana nasza sytuacja i w niektórych sytuacjach starają się pomóc [WF3. Ŝe przyjaciele. Mówią rozumiemy. s. podobnie jak wspomniane badaczki. rozumiemy. . kogo to dotyczy wskazuje.K. niewaŜne czy jesteś uchodźcą czy nie. Myślę.Białorusin1]. Nie. Wcześniej nazywają go tylko „osobą ubiegającą się” lub „wnioskodawcą”. Harrel-Bond. To nie jest tak. Ŝe z chwilą otrzymania decyzji pozytywnej otwiera się droga do integracji w nowym społeczeństwie a więc tym samym kończy się ten stan. wszyscy myślą o tobie. który nie jest przypisany do określonego miejsca zamieszkania. 7. Czasem rozumieją. zaczynasz pracować. na przejściowość (ograniczoność w czasie) tego statusu. gdy dowiedzą się. gdyŜ w znacznej mierze zbieŜna z przytaczaną wcześniej przez nas (patrz rozdział drugi) antropologiczną definicją „uchodźcy” sformułowaną przez Harrel-Bond i Voutire436. Ktoś podchodzi i zaczyna rozmawiać. Ŝe jesteście uchodźcami? No właśnie nic nie mówią. gdy jego status zostaje potwierdzony przez urzędników i opuszcza ośrodek. E.[WF1 – NGOs3]. Uchodźca to jest taki człowiek. Gdy dowiadują się. masz moŜliwości do rozpoczęcia nowego Ŝycia. którzy przybywają do Polski jako uchodźcy nie są uchodźcami. podpisali porozumienie [WF3. 37]. Nie jesteś więcej uchodźcą. gdy dowiedzą się. zaczynasz nowe Ŝycie. Masz dokumenty. Paradoksalnie urzędnicy zazwyczaj mimowolnie myślą odwrotnie. A jak powiem. Nie wiem dlaczego. Anthropology and Study of Refugees. Nie robią łaski. Co mówią Polacy. Nie jest to stan stały. Ŝe jestem Białorusinem to współczują. moŜesz podróŜować po innych krajach. Tymczasem ktoś. wystrzegając się jak ognia wobec „poszukiwacza azylu” określenia „uchodźca”. więc jak się ma przypisać.295 zostajesz uznany za uchodźcę. dostajesz dokumenty. DuŜo osób. 60% osób to nie są uchodźcy [WF3. a przestaje nim być.Afryka 1 i 2]. ale zachowują się dziwnie [WF3 – Afryka 2].. bo nie ma tego mieszkania. do czego dąŜę. jest nim w trakcie przebywania w swoistym stanie liminalnym w obozie/ośrodku.. Po prostu czasami są takie okoliczności Ŝyciowe. który moŜna określić mianem uchodźstwa (patrz: „Co mówią Polacy. Ŝe musisz wyjechać ze swojego kraju i złoŜyć podanie o status gdzieś indziej [J. Przykład. to od razu zachowuje się jak gdyby chciał skończyć rozmowę. “Anthropology Today” 1992. Ŝe przede wszystkim jesteśmy ludźmi. Ŝe to oni nadając mu status czynią dopiero z niego pełnoprawnego uchodźcę.

innych kategorii cudzoziemców w naszym kraju. która nie będzie zaskoczeniem. Ŝe Polska potrzebuje juŜ programu i kompleksowej polityki integracji uchodźców oraz innych kategorii cudzoziemców. Trzecie to potrzeba zwiększonej świadomości oraz wraŜliwości społecznej dotyczącej szczególnej sytuacji uchodźców i szerzej. Będą one szerzej przedstawione w zakończeniu naszej pracy. Zob. J. Instytut Spraw Publicznych. O tych kwestiach będzie mowa w dwóch następnych rozdziałach pracy. to coraz bardziej staje się on „przystanią” i „końcowym przystankiem” („pętlą”).). jak i jakościowych (wywiadów) sugerują propozycje pewnych ich rozwiązań oraz rekomendacje w tej dziedzinie437. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców. s. od co najmniej dekady i były wielokrotnie zgłaszane oraz nagłaśniane. 247-262. Pierwsza to taka. który moŜna wykorzystać z powodzeniem na pewne przygotowujące działania „pre-inetgracyjne” (o tym szerzej w Zakończeniu). które musi uwzględniać procesy migracji międzynarodowych oraz ich skutki dla siebie i całej organizacji europejskiej. Rekomendacje i dobre praktyki. dostosowanego do swoich warunków społeczno-gospodarczych i połoŜenia geopolitycznego. a przede wszystkim z członkostwa w Unii Europejskiej. Wiśniewski (red. W. Druga sprawa. Takie oczekiwania są formułowane. Przystanek Polska. 437 . Warszawa 2007. Tutaj zwróćmy uwagę na przede wszystkim na trzy rzeczy. Ŝe kraj nasz pełni nadal rolę „przystanku” na drodze globalnych ruchów migracyjnych. Jest to w duŜym stopniu dla nich „czas stracony”. Klaus. Klaus. Mimo. Zakończenie W tym rozdziale próbowaliśmy wstępnie zarysować problemy integracji uchodźców w naszym społeczeństwie. Frelak. Wynika to z jego stabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej. WiąŜe się to z problemami ich postrzegania w naszym kraju oraz ich obrazem tworzonym w mediach.7. Staliśmy się państwem „kresowym”. w: J. Wyniki zarówno badań ilościowych.296 9. to potrzeba „przeformułowania” charakteru pobytu kandydatów na uchodźców w ośrodkach dla uchodźców. W. Mamy tutaj do czynienie z duŜymi obszarami niewiedzy oraz często lekcewaŜącym stosunkiem do nich w naszym społeczeństwie. katalog takich rekomendacji w: J. Frelak.

idealizacja i konflikty.297 Rozdział X. Postawy wobec uchodźców w społeczeństwie polskim 10. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2007. Konstruowanie „innego”. Z jednej strony jest to tematyka obszerna i zróŜnicowana. Wstęp Dwa końcowe juŜ rozdziały naszej pracy pragniemy poświęcić postawom Polaków wobec uchodźców oraz ich postrzeganiu w naszym społeczeństwie. A. Zrozumienie. s.Kazłowska. 438 .1. z drugiej zaś strony budząca emocje i dyskusje dotyczące naszej otwartości oraz tolerancji wobec „innych”438. W tym rozdziale na początku przedstawimy wyobraŜenia samych uchodźców o naszym kraju i mieszkańcach (Polsce i Polakach) oraz o innych uchodźcach mieszkających w ośrodku (problemy te częściowo poruszaliśmy w rozdziale siódmym mówiąc o Ŝyciu codziennym w ośrodku i wzajemnych relacjach społecznych między jego mieszkańcami). Wizerunki imigrantów w Polsce. 27-30. Grzymała .

TNS OBOP. jak róŜni są uchodźcy oraz ich doświadczenia społeczne. Nie pokazują one stopnia upowszechnienia danych poglądów lub postaw. jaki przeŜywają podczas oczekiwania na decyzję statusową. Z uwagi na przewaŜnie młody wiek. jak równieŜ dodatkowy stres. Wykorzystamy tutaj takŜe szerzej wyniki cytowanych juŜ w tej pracy badań jakościowych TNS OBOP-u dotyczących postrzegania uchodźców439. Pozostaje ono tak zróŜnicowane. Ŝe będziemy w tym rozdziale prezentować wyniki otrzymane z badań jakościowych. religii. które mają z nimi stałe relacje i są w nie najbardziej zaangaŜowane. a zwłaszcza znajomość innych krajów. jak i swoich współtowarzyszach z ośrodka więcej mówią o nich samych i stanie. których one dotyczą.). z którymi porównują Polskę. innych jego pensjonariuszy. choć pojawiają się róŜnice w zaleŜności od narodowości. poprzez sąsiadów ośrodków dla uchodźców (społeczności lokalne) aŜ do tych osób. 10. pracowników socjalnych w ośrodkach oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (tzw. daną kategorię zawodowa lub całe społeczeństwo polskie). słabe wykształcenie. W ich postawach i wygłaszanych sądach wobec otaczającej rzeczywistości moŜna dostrzec wiele wspólnych elementów. poczynając od tych. Dlatego ich opinie o Polakach. W rozdziale następnym (jedenastym z kolei) będziemy chcieli spojrzeć na te kwestie z perspektywy kształtowania obrazu „uchodźcy” w prasie (dyskursie prasowym) oraz badaniach opinii publicznej na ten temat. lecz przede wszystkim pokazują ich zróŜnicowanie. Nie są one reprezentatywne i nie moŜna ich generalizować na całą badaną populację (społeczność lokalną. doświadczenie Ŝyciowe. a kontakty z jej mieszkańcami mają początkowo charakter bardziej urzędowy i oficjalny niŜ osobisty i nieformalny. Postrzeganie Polski i Polaków oraz mieszkańców ośrodków przez uchodźców Postrzeganie przez uchodźców swojej sytuacji w ośrodku. Większość uchodźców nigdy nie była wcześniej w naszym kraju i nie miała Ŝadnej wiedzy na jego temat. niŜ osobach. 439 . w jakim się znajdują. maj 2008 (badania na zlecenie PAH-u wykonano w marcu 2008 r. Podkreślmy. Przed przybyciem do Polski mieli tylko niejasne o niej wyobraŜenia. Sprzyjają temu takŜe traumatyczne doświadczenia. Konflikty i współpraca. Postrzeganie uchodźców.298 Następnie opiszemy postawy i opinie o uchodźcach wśród przedstawicieli roŜnych zbiorowości i kategorii naszego społeczeństwa. czasu pobytu spędzonego w ośrodku itp. czyli pracowników administracji (Urzędu ds. którzy nie mieli z nimi Ŝadnych styczności. Warszawa.2. zatrudnionego tam personelu oraz generalnie Polaków i Polski zaleŜy od wielu czynników. Są one jako grupa osób biorących udział w procedurze przyznawania statusu uchodźcy i oczekujących na decyzje w tym względzie bardziej wraŜliwe i znerwicowane od statystycznego cudzoziemca. Cudzoziemców). „humanitariuszy”/ pomocodawców). Uchodźcy z ośrodków na ogół niewiele wiedzą o Polsce. nie są to opinie szczególnie rozbudowane i bogate.

to RPA jest duŜo lepsze od Polski. Ŝe tak słabo znają oni język rosyjski. Ale Polska jest w Europie. Polska jest sąsiadem Niemiec a RPA jest sąsiadem Zimbabwe. 19]. Ja tam wstawałem o trzeciej w ciągu dnia. którzy za duŜo się spodziewali. więc jest lepiej. to jej główną zaletą jest to. Jeden z Ugandyjczyków kojarzył Polskę z tym skoczkiem narciarski. 440 . Ale Polska jest w Europie. Ŝe Polska jest bardzo podobna do Rosji i to nie jest z pewnością oczekiwany przez nich „prawdziwy Zachód”. Jesteśmy chrześcijanami w Ugandzie i Ugandyjczycy teŜ lubią pić wódkę. jeśli w Polsce nie wszystko jest najlepsze. maj 2008.F. Adam Małysz. Afrykanie natomiast wyraŜają zaskoczenie. Polska jest w lepszej sytuacji. Przybysze z Afryki są zaskoczeni. znali nazwę „Solidarność” i nazwisko „Walesy”. a spodziewali się „czegoś wielkiego”. a RPA jest w Afryce. Jadłem śniadanie. Wracałem o czwartej w nocy. Podkreślają. o komunizmie i tego typu rzeczach [M.. które miały najmniejsze oczekiwania lub poznali juŜ wcześniej inne kraje. Ŝe urzędy i instytucje publiczne działają równie źle lub nawet gorzej niŜ we własnych krajach. Najbardziej rozczarowani są ci kandydaci na uchodźców. Nawet. Najlepiej spostrzegają Polskę te osoby.. Badani tam uchodźcy deklarowali. Ŝe w szkole średniej wspominano coś o historii Polski. a z ci z Rosji z kolei. Jedni i drudzy są zdania.. to tam. Ŝe znali polską kulturę i wysoko ją cenili. To są podobieństwa [M. mogliby imprezować 7 dni w tygodniu. Znalem go wcześniej. Jeszcze innym nie podoba się miejscowy styl Ŝycia: W Polsce jest cięŜsze Ŝycie niŜ w Pakistanie. Penderecki). Konfrontacja ich wyobraŜeń z naszą rzeczywistością wypada róŜnie. choć w RPA lepsze są drogi i wiele rzeczy jest lepszych niŜ w Polsce.F.299 Niektórzy wyobraŜali ją sobie optymistycznie jako zamoŜny kraj europejski. To inna kultura. Inni jeszcze w ogóle nie byli w stanie sobie cokolwiek wyobrazić..F. 20]. TNS OBOP. Ŝe pochodzi z Polski” [M. niedługo będzie w Schengen. dwie minuty i jesteś w Anglii. którzy wiedzieli. Dwie minuty i jesteś w Niemczech. 11]. Nieliczni tylko twierdzili. Ŝe jest tu dość zwyczajnie. młodsi zaś wspominali o polskich zespołach muzycznych. Ŝe nie moŜna ich ze sobą porównywać: Polska nie jest podobna do Afganistanu czy Pakistanu.F. ale nie wiedziałem. I lubią się bawić. Ŝe był to kraj komunistyczny raczej nie spodziewali się zbyt wiele. Dla innych jednak Warszawa to nowoczesne miasto z duŜymi Podobne wyniki otrzymano w badaniu jakościowym TNS OBOP. Więc nie moŜna porównywać. Niektórzy wiedzieli. Warszawa. Ŝe nie wszyscy Polacy mówią po angielsku. Postrzeganie uchodźców. Ale Warszawa to dobre miasto. więc jest lepiej [M. Związku Sowieckim. 14]. 19]440. jak on ma.F. Później szedłem do mojej kafejki internetowej. Starsi wiekiem respondenci wskazywali przedstawicieli polskiej kultury wysokiej (Chopin. Niektórzy Czeczeni stwierdzają. Ŝe znajduje się w Europie: Jeśli weźmiesz Polskę i taki kraj jak RPA. Po czwartej znowu chodziłem to tu. Później o ósmej rano szedłem spać i wstawałem o trzeciej [M. Ŝe ostatni papieŜ był Polakiem. Ci zaś. Rozczarowują ich polskie miasta.

czuję. Ŝe chcą iść do przodu. Ludzi są tu lepsi. Lepszą opinię o Polsce mają ci spośród uchodźców. czuję to. Są oni zmęczeni dotychczasowymi przeŜyciami i podróŜą. ale ludzie się tam nie rozwinęli [M. zacząłem kaszleć w restauracji w Niemczech to ludzie patrzyli się na mnie jakbym zrobił coś złego. którzy byli juŜ na Zachodzie. więc nie moŜe być źle z tym rządem [Pakistańczyk. To. Ekonomia nie jest dla mnie najwaŜniejsza. M. Nie powinno tak być. ale to kwestia czasu. Niektóre miejsca w mieście wyglądają naprawdę nieźle. ale musisz palić tu. ale tu teŜ jest wiele rzeczy. Bezpośrednie znajomości z Polakami są bardziej głębsze i oceniane są lepiej niŜ powierzchowne relacje urzędowe. Ŝe ich wypowiedzi w pierwszych tygodniach przebywania w ośrodku tchną optymizmem i pozytywnym nastawieniem do mieszkańców i kraju.. Ŝe Polska ma „lepszą kulturę”: Mogę powiedzieć.F. czuję się tam trochę ograniczony. 3]. ale jeśli np. nie ma tłoku [Ugandyjczyk. stwierdzają. Europa Zachodnia jest bardziej rozwinięta od Polski. za kreską [M. PrzeraŜają mnie. Niedługo wszystko będzie wyglądać dobrze. Są rzeczy. M. niezaleŜnie od narodowości i osobistych doświadczeń uchodźców. 20]. Jeśli popatrzę na inne części Europy to ludzie mają tam róŜne ograniczenia. duŜo rozrywek. zjawia się tęsknota za domem oraz poczucie samotności i nudy .wtedy teŜ częściej ujawniają się . jak w Kampali.. kiedy idziesz masz wolne miejsce dookoła siebie. wbrew temu czego moŜna byłoby się spodziewać. Chcę spokoju i tutaj mam spokój.300 moŜliwościami rozwojowymi. Postrzeganie Polski jest lepsze na samym początku pobytu niŜ nieco później.pojawiają się trudności w porozumieniu z Polakami.. których oni nie lubią.. którym znajomość rosyjskiego. 2]. jeśli ktoś ma kaszel. Byłem w Niemczech. np. a realna rzeczywistość odbiega od tego. Jest otwarta przestrzeń. Ŝeby spędzić dobrze czas. we Wschodniej Europie mają otwarte umysły. co jest najwaŜniejsze to przestrzeń. Z czasem jednak. którzy nawiązują osobiste relacje z Polakami. Albo mają wydzielone miejsca do palenia papierosów. co sobie wyobraŜali .F. 15]. Tu jest dobrze. do którego przyjechali: Polska jest dobra. PrzecieŜ to naturalne. Ci z kandydatów na uchodźców. a Polska to kraj z przyszłością: Warszawa to fajne miejsce.F. [.] Nie mogę nic powiedzieć o rządzie po 20 dniach pobytu. jest tam duŜo interesujących miejsc. to bardzo rozwinięty kraj.. To jest niezaleŜne od ciebie. nie ma tu za duŜego tłoku. Nic. Ŝe Polska ma lepszą kulturę niŜ cala Europa zachodnia. Ŝe jest ok. ale jeśli chodzę po mieście i rozglądam się dookoła to widzę. które moŜna robić. inne są zaniedbane. raczej im tego nie ułatwia. gdy uświadamiają sobie. Podkreślają teŜ Ŝyczliwość i tolerancję polskiego społeczeństwa: Ludzie.F. więc dziwnego. Więcej tego typu kontaktów nawiązują uchodźcy z Azji i Afryki mówiący po angielsku niŜ z Czeczenii. W Warszawie jest przestrzeń. Ŝe raczej szybko nie nastąpi legalizacja ich pobytu w Polsce.

Uchodźcy nie bardzo wiedzą. jako „szok kulturowy”441. Interpretują swoje problemy w kontekście przeszłości Polski jako kraju komunistycznego: Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Z czasem ich niezadowolenie zaczyna być coraz bardziej całościowe: Jak przyjechałem.06]. w Holandii. 1]. ale nie mogę tego powiedzieć. Wypowiadane są takŜe zdania mające nieco z tonować poprzednią krytykę świadczące. ale mentalność Polaków cały czas tkwi w komunizmie [M. 29. to wszystko. Szczególnie dla mnie. Szok kulturowy. Ŝebym mógł pracować legalnie. konsekwencje. bez dokumentów. co mogę powiedzieć [M. Od 9 lat mówią mi. w jakiej się znaleźli. jak powinni sami zachowywać się w tej sytuacji wchodzą w stan znany w literaturze przedmiotu. tak jak wszędzie.F. depresją i stanami lękowymi. jak i własne wyobcowanie. .Z. Widzę tu kolegów. tu nie ma moralności [M. Mówią mu. Dziewięć lat jestem juŜ tutaj. Seks i picie to nie jest Ŝycie. Oczywiście nie wszyscy cudzoziemcy reagują identycznie. którym podlegają oraz sytuacji. 22]. nie mogę powiedzieć.. Ŝe ubiegający się o status są jednak wdzięczni Polsce. U nas nie ma wdzięczności. Niezadowoleni są głównie z procedur. przeciwdziałanie. Jak oni rozumieją pokój to ja nie wiem.. Chutnik.F 1]. którzy od 2 lat czekają na decyzję w sprawie statusu. wszędzie znajdziesz dobrych i złych ludzi. Powinniśmy być wdzięczni [D. To. Nie ma mieszkania.301 postawy negatywne. tak jak na całym świecie. ale nie mamy Ŝadnych rozrywek. Inni unikają krytyki. Dajcie mi w końcu dokumenty. Niektórzy ludzie są dobrzy. Znam jednego Afgańczyka. Ŝe Ŝycie tu. jak telewizja. co się dzieje na świecie. Ŝe. karmi i daje im schronienie: My Czeczeńcy jesteśmy idiotami. bo tam jest pokój. Czasem zupełnie jej nie rozumieją: W Polsce nie ma moralności. Ŝe ich przyjmuje. jak mecze. Jest tu od 6 lat jako uchodźca.12. po co tam jest polska armia? [M. 1]. w Ameryce. to tylko seks i picie. starając się wytłumaczyć sobie zarówno niezrozumiale dla nich zachowanie Polaków. Armia mieszka w moim domu. Ŝe jest pokój. Universitas. Pracuje w kebabie. nielegalnie. nie ma dokumentów. s. Ŝe jest pokój na Sri Lance. Ŝebym wracał. niektórzy źli. to zobaczyłem. Mamy tu tylko miejsce do spania i coś do jedzenia” [J. Objawia się on widocznymi oznakami zwiększonego napięcia. chodzi tylko o to. Przykro mi.F. we Włoszech. podenerwowania. „My cierpimy. Dla nas takie Ŝycie jest nudne. nie mogę mówić za innych. 83102.F. Kraków 2007. Przyczyny.K.. Ŝeby wrócił do Afganistanu. próbują odnaleźć dobre strony sytuacji w Polsce i widzą podobieństwa w kulturze: Ludzie są dobrzy. Z miesiąca na miesiąc pogłębia się rozczarowanie swoją sytuacją oraz krytyczne spojrzenie na ośrodek: Zakwaterowanie nie jest tu takie złe. Ja nigdy tego 441 M.]. nie mamy jak śledzić tego. Niektórzy nawet krytykując potrafią przyjąć postawę rozumiejącą. a oni mówią..

choć gospodarczo gorsi: Myślę. W Warszawie miałem z tym duŜo problemów.20]. Nie ma Ŝadnej róŜnicy [M. Szczególnie niemoralne zachowania oburzają cudzoziemców z krajów muzułmańskich. Ogólne afiliacje polityczne uchodźców niezaleŜnie od kraju pochodzenia są raczej lewicowe i zdeterminowane sytuacją. bo on zawsze musi walczyć z muzułmanami. Podkreślają takŜe większą uczciwość muzułmanów: Arabskie kraje są lepsze. 20]. w jakiej się one znajdują. Poszukiwacze azylu z Afryki i Azji. 17]. Są wśród nich takŜe i tacy.F. a zwłaszcza do polityki prezydenta Georga Busha: To zły człowiek. szczególnie muzułmanie mają prawie bez wyjątku bardzo krytyczny stosunek do Izraela i Stanów Zjednoczonych. I nie jest moŜliwe picie [M. Tam wszystko było bardzo ograniczone i dlatego nie mogłem tam Ŝyć i uciekłem stamtąd. Dla mnie jest to rodzaj hipokryzji. MoŜna zauwaŜyć róŜnice między uchodźcami pochodzącymi z Czeczenii i innych krajów byłego ZSRR. którzy przeŜywają boleśnie zderzenie wyidealizowanego obrazu Europy z rzeczywistością. Niektórzy Afrykanie naleŜący do Kościoła katolickiego rozczarowani są z kolei polską religijnością.F. 12]. Nigdy nie zaakceptuję . Gdyby to moja mama widziała byłaby wściekła [M. który ze względu. jak twierdził na brak pomocy socjalnej i pracy w tym kraju zdobył fałszywy paszport i przyjechał do Polski: Kiedy leciałem do Polski wyobraŜałem sobie.F... która nie jest dla nich tak spontaniczna a więc i szczera. Ŝe będą ostro imprezować w klubie. to nie jakiś dyktator.. ale zaczęło być trudniej niŜ w Turcji. Ŝe to członek Unii Europejskiej i Ŝe traktuje się tu uchodźców lepiej niŜ w innych krajach. ale tu zaczęło być tak jak w Turcji. Przykładem moŜe być Somalijczyk zarejestrowany jako uchodźca w Turcji. W rozmowach z uchodźcami ujawnia się takŜe problematyka polityczna. Ludzie mogą tańczyć i mieć zabawę w kościele. a przybyszami z innych stron świata na tle ich stosunku wobec Rosji i USA. Ŝe coś mi zostanie ukradzione. poniewaŜ nie martwię się. jak u nich w kraju: W Afryce kościół jest otwarty. Stosunek do seksu i alkoholu w Europie budzą ich szczególnie negatywne emocje: U nas dziewczyny nie chodzą w krótkich spódniczkach bez chust.F. Ŝe moralnie są lepsi.. Byłem dobrym muzułmaninem. nie jest zabawnie [M. Tutaj musisz być cicho. Bóg jest naszym ojcem.F. 14]. 1].F. ale w Polsce nie jestem.302 nie robiłem w moim Ŝyciu [M. Rozumiesz? Bo nie jest śmiesznie w kościele.. 14]. Tylko jak przyjeŜdŜają do Europy to zaczynają robić złe rzeczy [M. Myślałem. bo ludzie w Afryce wierzą w kulturę. modlić się cicho. W Afryce młodzi ludzi chodzą do kościoła. W Dubaju nigdy takie rzeczy się nie zdarzają [M..F. odczuwaną obojętnością otoczenia i brakiem pomocy z zewnątrz. Ŝe afrykańska kultura ma więcej moralności niŜ jakiekolwiek kraje. Afrykanie takŜe uwaŜają. A tu dziewczyny mówią mi w wigilię. która budzi wiele emocji. Ŝe wszystko będzie tu łatwiejsze. bo jest śmiesznie. chodzić cicho.

Ŝe to największy ignorant. Na temat sytuacji politycznej w Polsce uchodźcy na ogół unikają rozmów... terrorysta i główne zagroŜenie dla pokoju na świecie. Ŝe komunizm był zły.F.F.TNS OBOP. Uchodźcy z Azji i Afryki są gotowi długo dyskutować o Iraku. Jak atakują to razem z 28 innymi krajami. Ale czasami spory i emocje z nią związane docierają do niektórych z nich za pośrednictwem Polaków i zdarza się. Natomiast Putin? . Ŝe mają za duŜo [M. ale nie moŜemy nic powiedzieć”[M. Ŝe wygłaszają zasłyszane poglądy typu: PIS to gówno. 21]. a tym samym za „nienormalne”: Nie widziałem Ŝadnego homoseksualisty w Czeczenii.. Bush to pieprzony koleś..F. M. Są odwaŜni? Niech przyjdą sami. które robią Palestyńczykom Izraelczycy wykorzystują terroryzm przeciwko nim a Ameryka im pomaga [Pakistańczyk M. Bush rozpala emocje szczególnie pensjonariuszy w ośrodku na Siekierkach. Amerykanie wywołali tam wojnę i ten naród się nie poddał [M. jest przez ropę. co się dzieje w Czeczenii. Tak samo Afganistan. Stwierdzają najczęściej.F. Próbują im powiedzieć. O tym kraju w kontekście innych konfliktów wojennych gotowi są rozmawiać jedynie sami Czeczeni: Rosjanie przyszli do mojego kraju i wywołali wojnę. Palestynie i Afganistanie. Słyszałeś o Czeczenii? – Tak. Ameryka ojcem a Indie synem. 12]. Nienawidzę Izraelczyków za rzeczy. jeśli porównać go do Busha. Rosjanie nie są silni.Lubię go. . Niemcami. Ŝe się nią nie interesują. pieprzeni Amerykanie” [M. ale jeśli by się zdarzył to byśmy go zabili. Francją. 13]. Nasi badani uchodźcy stosunkowo często i jawnie ujawniają swoje uprzedzenia do innych narodowości lub religii. z silną tendencją do okazywania słownej nietolerancji wobec zachowań i grup uznawanych przez nich za „nieswoje”. Postrzeganie uchodźców. 14]... dlatego Ameryka im pomaga. Jest sprawiedliwy. W tym kontekście stosunek do ówczesnego (obecnie byłego) prezydenta Federacji Rosyjskiej musi być wobec tego dość wyrozumiały: Pan Putin nie zabiera Ŝadnej ziemi.F. ale ci ludzie chcą Ŝeby chyba wrócił [M. Cały dramat świata. Wszyscy wiedzą.F. śydzi są dziadkiem. To jest rodzina [Lankijczyk. Amerykanie oszukują ludzi. ale nie o Czeczenii. 25]. ale wiesz. Rosjanie wywołali tam wojnę. ja go nie lubię. deklarowali takŜe poparcie dla PO i rządu Donalda Tuska .F. . tam jest ropa. Ameryka jest terrorystą. MoŜe robi coś "pod stołem". KaŜdy z nich wie. Oni przychodzą z Polską. 14]442.303 tego człowieka [M. On nie ma nic w Iraku. Ŝeby pomyślała dwa razy zanim cokolwiek zrobi i dlatego teŜ próbują robić bomby.. Z podobnym zrozumieniem podchodzą do Północnej Korei: Ci kolesie z Korei Północnej próbują powiedzieć Ameryce. 442 W przywoływanym badaniu TNS OBOP badani oceniali sytuacje w Polsce jako bardzo stabilną. 25].. on lubi tylko wojnę.. Ŝe jest dobra albo w ogóle deklarują. Powinni zamknąć tę partię i wyrzucić na księŜyc. Czeczenia to malutki kraj i juŜ 12 lat walczy z Rosjanami.F... 1].

Źle postrzegają polską słuŜbę zdrowia. amerykańska ekonomia wyglądałaby jak w Nepalu. bo oni kombinują. jeśli chodzi o narody: Na pierwszym miejscu są Arabowie. Problem ten jest szczególnie widoczny w sklepach i urzędach. są współczujący i rozumiejący ich sytuację. . bo wierzą w Biblię. Ciekawe wyniki na temat postrzegania Polski i Polaków otrzymano w badaniu TNS OBOP. A innym razem dodał: Gdyby wszyscy śydzi zabrali swoje konta z Ameryki. Podobnie badani uchodźcy z Czeczenii postrzegają Polaków pozytywnie. 1]. Starsze ich pokolenie uwaŜa. pokój z Nim.Z. Pakistańczyk zapytany natomiast o jego stosunek do innych religii odpowiedział: Islam jest na pierwszym miejscu.Z. a Polacy postrzegani są jako szarmanccy. w których są traktowani jak potencjalni złodzieje i to wywołuje to ich sprzeciw. Ŝe śydzi są lepsi niŜ reszta ludzi [M. 1]. maja dobre serca. Jeśli mówią o zagroŜeniu to raczej w kontekście Rosjan. Zdarzało się. gdyŜ uniemoŜliwia to czasami załatwienie koniecznych spraw. Mekkę i Medynę. 20]. 1]. Część nich wspomina o swoich negatywnych doświadczeniach ze sklepów. dlatego to jest najlepsze miejsce dla muzułmanów [M. I najwięcej proroków było Arabami. Ŝe inny kolor skóry wzbudzał zainteresowanie (np. która mówi o muzułmanach przed Mahometem. Dostrzegają i doceniają oni szacunek polskich męŜczyzn w stosunku dla kobiet. jaki się z nich wyłania jest zdecydowanie dobry. bo mają najwaŜniejsze miejsca dla muzułmanów.F. w autobusie). Ŝe urzędnicy bywają nieuprzejmi i nie wykazują zainteresowania sytuacją petentów. a takŜe znaczenie śydów w świecie. Polki zaś jako ładne. Chrześcijanie są na drugim. MoŜna było jednak usłyszeć równieŜ wypowiedzi jednoznacznie antysemickie: Nie lubimy śydów przez religię.F. Emocje muzułmanów rozpala takŜe sam Izrael i jego polityka. W kontaktach publicznych główną barierą pozostaje dla nich nieznajomość języka – angielskiego w wypadku Polaków i języka polskiego – w przypadku uchodźców. W Polsce czują się bezpiecznie.]. 1. Ogólny obraz Polski i Polaków. Ale po Jezusie pojawił się Koran. ich zdaniem. który jest najlepszy i powinno się odstawić Biblię [M. Podobnie jest.304 Tak nakazuje religia [D. przejawem zaciekawienia niŜ lęku. Niekiedy swoją opinię wyraŜają z pewną dozą ambiwalencji: śydzi byli naszymi świętymi prorokami i jeśli byśmy tego nie akceptowali to nasz islam nie byłby kompletny. ale było to raczej. co by złego zrobić muzułmanom [D. Ŝe Polacy są dobrzy. którzy tu mają swoje „macki” i mogą zagraŜać im lub ich dzieciom. Uchodźcy pochodzących z Afryki (ośrodek na Siekierkach) nie dostrzegali silniejszych przejawów dyskryminacji w codziennych kontaktach. W wypadku placówek publicznych sytuację pogarsza fakt. To znaczy.F.

Sytuacja Ŝyciowa. Ja spotykałam się z tym. Poznać język. Podsumowując. Stosunki z Polakami w oczach uchodźców: W Polsce bardzo dobrze odnoszą się do cudzoziemców [WF2 – Kurdystan]. w trakcie badań grupy laboratoryjnej (kierowanej przez M.. Ŝe jesteśmy inni. Problemy z polskimi męŜczyznami. Ja nie odczuwam takiej obcości. którzy byli uchodźcami. alkoholicy pobili nas. [WF3.. to ludzie nie wiedzieli w jakim języku mówimy.Afryka 1 i 2] 10. Ekonomiczni czy polityczni? Postawy wobec uchodźców wśród Polaków nie mających Ŝadnych bezpośrednich styczności z poszukiwaczami azylu444 TNS OBOP. Ja spotykam duŜo dobrych ludzi.. ale ja widzę to. Ząbka) na Suwalszczyźnie i okolicach Szczecina wśród osób. po prostu widzę innym razem takie sytuacje no przecieŜ do tego Afrykańczyka w kolejce jakaś pani tam demonstracyjnie odejdzie albo coś źle powiedzieć po prostu. Oni chcą to wiedzieć. tylko według jego indywidualnej wartości.305 gdzie czują się dyskryminowani443. Tu w ogóle duŜo ludzi rozmawia po rosyjsku. jakie wygłaszają uchodźcy na temat Polaków i swoich współtowarzyszy są czasami skrajne i subiektywne. być w zgodzie z prawem [WF3. które nigdy nie miały styczności z uchodźcami. Polacy nie powinni oceniać ludzi według narodowości. Januszewską w 2003 r. Nie róŜnimy się zewnętrznie od Polaków. (którzy dzielą się chociaŜ sami mogą mieć mało) [WF – B1]. Po pierwsze nikt na pierwszy rzut oka nie widzi.Afryka 1 i 2] Myślę. To są dość typowe postawy charakterystyczne dla wszystkich ludzi skazanych na długotrwałe przebywanie w tego typu miejscach. Ŝe podobne do wymienionych postawy reprezentowało takŜe wielu Polaków. Ten podrozdział oparty został na materiałach zebranych przez studentkę etnologii M. którzy to widzą. Pijani Polacy. kiedy przebywało latami w podobnych obozach w róŜnych krajach świata (patrz: „Stosunki z Polakami w oczach uchodźców”). Ŝeby coś zmienić. a policjanci nie mówiący po angielsku i po 2 godzinach dopiero się zjawili Dlaczego Polacy tak się zachowują? Oni tak się zachowują głównie wobec czarnych. Jak mówiliśmy po białorusku. Musimy przede wszystkim chcieć. w której się znajdują. Pijani Polacy szukali awantury. 444 443 . rozmawiam z ludźmi. [WF3 – Białorusin 1 i 2]. Nie mogę się wybrać na spacer.3. Zadzwoniliśmy na policję i policja przyjechała po długim czasie i nic nie zrobili. Ŝe mamy zdecydowanie łatwiej. przecieŜ rozmawiamy po to. Jak będziemy z kimś rozmawiać to wtedy. sprzyja przyjmowaniu przez nich postawy roszczeniowej w stosunku do pracowników ośrodka i polskiego otoczenia. Ŝeby wpływać na opinię publiczną i mamy o tym mówić [WF2 – Sudan]. opinie. Postrzeganie uchodźców. MoŜna w tym miejscu przypomnieć. poznać polską kulturę.

Cyganie rumuńscy.J. Zazwyczaj dzielono uchodźców zgodnie z myśleniem „zdroworozsądkowym” na politycznych i ekonomicznych akcentując fakt. które walczą. śeby byli polityczni to muszą być dwa obozy. przewaŜnie to za chlebem przychodzą. a ci drudzy ekonomiczni to nie mają pracy. coś takiego jak u nas w latach osiemdziesiątych [M. Z wielu wypowiedzi przebijała niepewność.J. 30]. Obóz komunistyczny i kapitalistyczny się skończyły – nie ma juŜ politycznej emigracji. Samo pojęcie „uchodźcy”.J.] Ci ludzi otrzymują jakiś status i po prostu nie moŜna ich nie przyjąć w danym kraju [M. Intuicyjnie wyczuwano jednak róŜnice między powodami migracji. „co Rumunami?” [pracownik socjalny z ośrodka]. Dlatego teŜ obraz uchodźcy rysuje się mało wyraziście. Politycznych jest mało. które były najbardziej zauwaŜalne. 4]. jak Turcy. co słychać i widać to chyba chodzi Rumunów [M. Rozmówcy róŜnice między tymi przymiotnikami wyjaśniali odwołując się najczęściej do polskich doświadczeń: Uchodźca polityczny to osoba. Ŝe zajmuję się uchodźcami od razu ze zdziwieniem pytają:. Na pytanie o uchodźców zwykle odpowiadano: Z tego. wyjazdy na Zachód Polaków w okresie schyłkowym PRL oraz obrazy obecnie przybywających do Polski niektórych grup cudzoziemców. przesiedleni [M. Kierowano się raczej intuicją niŜ konkretną wiedzą: Status uchodźcy? [. 24]. Praktycznie nie ma! Są wyjątki w tych azjatyckich i murzyńskich krajach. Współczucie. stąd generalnie niewielka jest wiedza na ich temat oraz zainteresowanie. nie odróŜniały zazwyczaj pojęcia „uchodźcy” od migrantów zarobkowych. zrozumienie i sympatię. 12].. Nawet moi znajomi. Nakładają się na niego i mieszają wspomnienia o uchodźcach wojennych z II wojny światowej. 16]. repatriantów. 9]. DuŜo osób z Wietnamu przyjeŜdŜa i Turków teŜ duŜo się pokazuje [M. 21].. czy innych przesiedlonych: Uchodźcy to są wszyscy tacy wyrzuceni.]. Ten ostatni był spostrzegany jednak dość dosłownie. która była prześladowana politycznie w swoim kraju.306 Zdecydowana większość Polaków nie miała kontaktów z uchodźcami.J. Uchodźcy. to osoby uciekające z przyczyn materialnych i głównie materialnych [M. przeciwnicy są i tak dalej prawda! [M.J. jest ustrój jakiś.J. którym te określenia coś mówiły. którego celem było zdobycie władzy. jak mówię. więc szukają tutaj moŜliwości zarobkowania [M. Osoby. Niekiedy uznawano za uchodźców róŜnych cudzoziemców przebywających w naszym kraju.J. w tym szczególnie brani byli za nich przedstawiciele narodowości. Rozmówcy na ogół nie . to nie szukają tutaj środków do Ŝycia.J. a informacje wyniesione z mediów są pobieŜne. Ŝe ci pierwsi naleŜą raczej do niewielkiej mniejszości: Polityczni. 14. Afrykanie i Wietnamczycy lub z racji swojego zaniedbanego wyglądu. jeśli juŜ wyraŜano to raczej dla „uchodźców ekonomicznych” niŜ „politycznych”. jako zaangaŜowanie polityczne. czy „statusu uchodźcy” było dla większości rozmówców niejasne (więcej na ten temat w rozdziale następnym).

czy ją na tą pomoc stać itp.J..J. na stworzenie normalnego Ŝycia dla nas samach. Poza tym osoby cierpiące biedę i poszukujące sposobu poprawy swojego Ŝycia byli znacznie bliŜsi doświadczeniom wielu zwykłych Polaków: Ten polityczny to bardziej za polityką biegnie. Ŝeby oni jak najszybciej wtopili się w to społeczeństwo i zaczęli normalnie Ŝyć. Rozmówcy z jednej strony artykułowali obawy przed powstaniem wśród uchodźców środowisk kryminogennych i w związku z tym wysuwali postulat ich izolacji przez tworzenie ośrodków z dala od miast.307 dostrzegali innych powodów prześladowań uchodźców poza „politycznymi”. Dlaczego ich przyjmujemy? Nie wiem. My naleŜymy do Europy i nas obciąŜono tymi sprawami [M. Ostatecznie zgadzano się na pomoc uchodźcom. Większość nie słyszała teŜ o ośrodkach dla uchodźców.? Dominowało poczucie solidarności ze „swoimi” i niechęć dzielenia się pomocą socjalną z „obcymi”: Najpierw kurczę. nie? Ten ekonomiczny to szuka pracy Ŝeby zarobić na Ŝycie [M. 4]. Ŝeby zreperować nasz kraj.J. Podobne ambiwalentne opinie były wyraŜane wobec pomocy dla uchodźców. Twierdzono. Jak człowiek nie pracuje. Badani niestykający się z uchodźcami zazwyczaj teŜ nie wiedzieli nic na temat Konwencji Genewskiej z 1951 roku. jeśli fundusze na ten cel będą pochodziły z Unii Europejskiej lub ONZ. Ŝe są inne cele. U siebie najpierw powinno się zrobić porządek a później wyjść do ludzi. moŜemy im pomagać.J. albo. 27]. 16]. jakie narzuciła nam Unia Europejska:.J. Ŝe najpierw powinna ona iść na pomoc dla polskich repatriantów: . Ŝeby czekali nie wiadomo na co. I w tym momencie OK. Ŝe coraz bardziej pogrąŜa się w takim niebycie i czeka nie wiadomo na co [M. Są jakieś przepisy odnoście uchodźców. MoŜe to jest związane z jakimiś umowami międzynarodowymi [M. nie [M.. ale czy finansowo damy radę? Bo jak się widzi tyle polskich rodzin. Lepiej.J. powinna być koncentracja na Polaka. 8]. czy Polska jest na taką pomoc gotowa. ZauwaŜyć moŜna przy tym charakterystyczną dla tych postaw sprzeczność.J. to. 25].. 7]. Ŝe jest to związane z warunkami. 28]. 12]. na które moŜna by przeznaczyć pieniądze [M. Nie wyraŜono zazwyczaj wprost swojego sprzeciwu wobec jej udzielania. UwaŜam. Oni potrzebują pomocy. Z drugiej strony dostrzegali jednocześnie potrzebę ich integracji: Nie powinno się ich izolować jak jakieś zwierzęta. to wiadomo. ale mnoŜono wątpliwości. to jest takie troszeczkę.J. Ale i w tym wypadku postulowano. nie? Trzeba zacząć od tego. które nie mają dachu nad głową a komuś go się udziela. Pomoc tak. Pytani o ich stosunek do potrzeby budowania takich ośrodków wyraźniej częściej wyraŜano niechęć do takich pomysłów obawiając się tworzenia gett lub poddając w wątpliwość sens wydatków na ten cel: Gdyby budować ośrodki dla uchodźców to się potworzą slumsy [M. ale Polacy teŜ potrzebują pomocy. [M. Ŝe samym Polakom taka pomoc teŜ by się przydała.

które prezentują nie wynikają z wiedzy na temat uchodźców. Ŝe Polska juŜ od wielu lat przyjmuje uchodźców. Ŝe spostrzegają „obcych” bez entuzjazmu. choć nie wyraŜano na ogół opinii skrajnie ksenofobicznych. Uchodźcy stanowią w dalszym ciągu czystą abstrakcję dla Polaków z prowincji. Tworzony jednak przez nich intuicyjnie konstrukt „uchodźcy ekonomicznego” (jako pewnej hybrydy motywacji ekonomicznych i politycznych) oparty o doświadczenia pozostaje bardziej realistyczny niŜ abstrakcyjny obraz wynikający z definicji uchodźcy zawartej w Konwencji Genewskiej. Prawne pojęcie „uchodźcy” i „statusu uchodźcy”. w Nadarzynie i Otrębusach. . Jednocześnie daje się zauwaŜyć. w Wołominie. Są to osoby. dopóki nie rozwiąŜe się własnych problemów. Smoszewie. 10. Łukowie. nazwy organizacji. jakie są w Polsce. którzy chcą korzystać ze szczupłych środków finansowych państwa. czy Górze Kalwarii. Opinie. ale raczej z pewnej świadomości dostrzegania zjawiska przybywania do Polski rozmaitych grup cudzoziemców.4. Niektórzy potrafią znaleźć pewne pozytywne aspekty tej sytuacji i rzadko ujawniają postawy otwarcie ksenofobiczne. Interes własny oraz troska o „swoich” bierze górę w momencie wyboru nawet u największych „fascynatów obcości”. my mamy swoich w Kazachstanie! I raczej ja bym wpierw tym pomagał [M. nie są im zwykle znane. głównie ze Wschodu. Dla większości naszych rozmówców problem uchodźców był stosunkowo mało waŜny wobec „prawdziwych problemów”.. Nie moŜna pomagać „obcym”. to jednak dystansowano się wobec „intruzów”. Nie moŜna powiedzieć. na który mogą sobie pozwolić kraje. Sąsiedzi.J. Ŝe pomoc dla uchodźców jest pewnym „luksusem”. Rozmówcy nie zdają sobie sprawę. które są od nas bogatsze. Z tego względu.308 Trudno Ŝeby tylu ludziom pomagać. ale z racji sąsiedztwa spotykają ich na ulicy. Zachęceni przez badacza przeprowadzającego wywiad rozpatrują tą kwestię jako teoretyczną lub wręcz hipotetyczną. Ŝe wszyscy są niechętni wobec nowych przybyszy. jakie badani Polacy zajmują wobec perspektywy pomocy hipotetycznych dla nich uchodźców. którzy nie pracują zawodowo z uchodźcami. są ambiwalentne i zgodne ze stosunkiem do wszystkich innych nie znanych im „obcych”. w sklepie. Postawy. 14]. Postrzeganie uchodźców przez Polaków mieszkających w pobliŜu ośrodków dla uchodźców Inne wyniki przynoszą badania jakościowe przeprowadzone wśród Polaków z najbliŜszego otoczenia ośrodków dla uchodźców na Augustówce (Warszawa). Dominowała opinia. takiej jak UNHCR itp. która moŜe mieć znaczenie dopiero w przyszłości.

To jest przecieŜ dramat [D. 445 . które w pobliŜu przebywają oraz sytuacji. Potrafią im teŜ współczuć: Kiedy usłyszałam o tej Czeczence. Poczucie polskości i nastawienia Polaków wobec cudzoziemców w latach 1988-1998. które mogą raczej wzmacniać i utrwalać stereotypy niŜ je rozbijać i zmieniać. z Groznego. a takŜe i to.Z. jak Czeczenia. Ŝe uchodźcy pochodzą z krajów niedemokratycznych lub takich. Nowicka. Wydawnictwo Nomos. fryzurze i charakterystycznych elementach ubiorów jak chustki na głowach kobiet czeczeńskich lub Myślą przewodnią dociekań socjologicznych jest tutaj „hipoteza kontaktu”. Pozostaje on bardziej zróŜnicowany w zaleŜności od grup uchodźców. Byli wśród nich tacy.309 na przystanku. Dla nich uchodźcy nie są juŜ pojęciem abstrakcyjnym. to przecieŜ tam jest wszystko zburzone. U progu otwartego świata. s. Nie zawsze kontakt z uchodźcą powoduje weryfikację wcześniejszych opinii. a ich dzieci chodzą z dziećmi uchodźców do szkoły. które się z nimi nie zetknęły. Jak tam Ŝyć w ogóle? Nie dziwne. co ma kawałki palców obcięte przez Ruskich. Łodziński. wedle której częsty i intensywny kontakt z obcymi poszerza zasięg swojskości i sprzyja rozbudowywaniu postaw otwartych. w których toczą się wojny. Ŝe postawy wobec uchodźców tej grupy osób są lepsze niŜ osób nie mających z nimi w ogóle kontaktów – por. 29]. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z kontaktami w większości przypadków bardzo powierzchniowymi. którzy weszli z uchodźcami w bliŜsze relacje. Ŝe jest on tym samym gorszy445. Z tej racji ta grupa badanych Polaków zwracała większą uwagę na informacje o uchodźcach pojawiające się w prasie. w kolejce WKD. Czasami moŜe być wręcz przeciwnie. E. ale takŜe jako osoby o określonej narodowości lub „rasy”. Ŝe Polska z racji umów międzynarodowych jest zobowiązana ich przyjmować i pomagać. Ŝe wyjeŜdŜają. Przychodzi tu taka pani. A przecieŜ ile się muszą nacierpieć. Nie oznacza to jednocześnie. w autobusie. co nie oznacza jeszcze. 30]. Kraków 2001. Częściej są świadomi tego. ZauwaŜalna jest tendencja wśród rozmówców pochodzących z tych miejsc do bardziej szczegółowego i zaangaŜowanego opisu zjawiska niŜ u osób nie mających z uchodźcami Ŝadnych kontaktów. DuŜe grupy osób tej samej narodowości przebywając w okolicy przez dłuŜszy okres czasu zaczynają być identyfikowane juŜ nie tylko jako uchodźcy. Prawidłowo definiują pojęcie „uchodźcy” i w większym stopniu mają świadomość. Ŝe uciekli oni z powodu wojny i biedy: Oglądałam ostatnio zdjęcia. w jakich dochodzi do kontaktu. jak równieŜ niekoniecznie wpływa na zwiększenie świadomości dotyczącej kwestii samego uchodźstwa. S. Wiedzą równieŜ. choć w większości zazwyczaj nie utrzymywali z nimi bliŜszych i bezpośrednich kontaktów. Dlatego nie moŜna powiedzieć. Rozmówcy rozpoznawali określone grupy po kolorze skóry i rysach twarzy. a ich dzieci miały moŜliwość uczestniczyć w zajęciach na temat uchodźców. Ŝe mają one od razu bardziej pozytywny stosunek do uchodźców niŜ osoby. Ŝe chodzi o osoby z róŜnych przyczyn prześladowane w swoich państwach.Z. 13-14. co ją w Bieszczadach znaleźli to się popłakałam normalnie [D.

nadmierna gestykulacja)446. co są teraz to są spokojniejsi. hałaśliwością.. Fajnie jest. Miało to zapewne pewien wpływ na bardziej wyrozumiały stosunek do nich. JeŜeli im piłka wpadnie. oni to by więcej powiedzieli [D. Ŝe np. oryginalnymi fryzurami.Z.swój stosunek do uchodźców zmieniali sami jej mieszkańcy: Na początku ludzie nie bardzo byli zadowoleni. ZauwaŜano przy tym takŜe róŜnice między poszczególnymi falami uchodźców nawet tej samej narodowości mieszkającymi w ośrodku w róŜnym czasie (nazywano je „turnusami”): Ci. co ich płoty graniczą z ośrodkiem. a dzieci zostają tak samopas [D. Zdarzały się przypadki. poniewaŜ . kobiety chodzą do pracy.310 odmiennych od uwaŜanych za typowe zachowań (np. Niektórzy są. Somalijczycy są „źli”. 29]. Skargi i pretensje na uchodźców nie są wśród nich szczególnie częste.. 29]. Jest to jednak obserwacja subiektywna..TNS OBOP. jak mówią: „część mama”. Myślę. Po prostu trzeba być dla nich wyrozumiałym [. którzy bezpośrednio z nimi sąsiadowali: Mi tam oni nie przeszkadzają. Z reguły rozmówcy mieszkający z dala od ośrodka wypowiadali się lepiej o uchodźcach niŜ ci. Wśród tej grupy badanych nie ma takŜe jednolitego obrazu uchodźcy. Ŝe tak moŜe. A oni to się tymi swoimi dziećmi w ogóle nie zajmują. zauwaŜyłam i złapałam. Ale tak mi skopał rękę. Ŝe musiałam puścić.Z. Większość badanych była przekonana o „tranzytowym” charakterze pobytu w Polsce uchodźców. Ostatecznie wszystko jeszcze zaleŜy. to choćby pani w trumnie leŜała to musi pani wstać. jako do „gości”. jak my. przelazł do mnie. niech nie myśli.. Z. no nie puszczę. W mniejszym stopniu takŜe kierowali się oni informacjami przekazywanymi przez media. 31]. Kiedyś (JuŜ po wybudowaniu Według cytowanego tutaj badania TNS OBOP większość badanych respondentów – sąsiadów ośrodków nie miała bezpośrednich kontaktów z uchodźcami. Teraz ich bardziej chyba trzyma [D. no. w autobusie. Ale dwa lata minęły i się jakoś uspokoiło. czy rozmówca poznał osobiście jakiegoś uchodźcę lub wygłaszał określone twierdzenia na ich temat na podstawie opinii innych. Afrykanie „dość mili”. Kształtują się na ich temat określone opinie i stereotypy. a nie zostaną tutaj na stałe. A i kierownik się zmienił. 30]. Ich znajomość polegała głównie na mijaniu ich w sklepie. . taki juŜ dziesięcioletni. MęŜczyźni chodzą do pracy. Dotyczyły one głównie dzieci czeczeńskich pozostawianych przez rodziców samych sobie: Jeden z dzieciaków. na przystanku. coraz spokojniejsze są te turnusy.M. którzy wkrótce wyjadą. Powinna pani porozmawiać z tymi sąsiadami. hmm. Takie. choć od mieszkańców posesji sąsiadujących bezpośrednio z ośrodkami moŜna było ich wiele usłyszeć. Ŝe zaczynali trochę tutaj psocić.. hałaśliwość. kolorowymi ubiorami. Ale ja tutaj teŜ nie tak blisko znowu mieszkam. Zwracali oni na siebie uwagę innym wyglądem i odmiennym zachowaniem.O. długimi sukniami oraz chustami na głowie .jak zauwaŜyła rozmówczyni pracująca w sklepie spoŜywczym na Siekierkach . specyficzną gestykulacją. a bardziej wewnątrzśrodowiskowymi poglądami oraz własnymi obserwacjami. a Tamilowie „dobrzy”. bo on z dzwonka nie zejdzie. a Czeczeni „niebezpieczni”. 446 . Postrzeganie uchodźców. Polacy.

A ja mówię: „A co u nas to nie ma małych dzieci?” [D.Ale dlaczego go pobili? . bo wcześniej na siatce stale wisieli) rzucali teŜ kamieniami. Zapewne jednak nie zawsze prowodyrami bójek są uchodźcy. Jak coś jest nie tak. Oni są oddzielnie trzymani. 30]. to poŜałujecie. tu.[D. Legendą obrosła w Wołominie opowieść o „zaatakowaniu” przez Czeczenów palących w lesie ognisko jeźdźców ubranych w stroje ułańskie. zdaniem Polaków. 32]. 33]. męŜa tej pani pobili. Ŝe z ich strony zdarzały się niejednokrotnie pobicia: Tu.. Ze swoich obserwacji badani dostrzegali głównie róŜnice w traktowaniu dzieci przez uchodźców. aby odebrać swoją własność. teŜ zaczepiają. Inna często podnoszona kwestią był stosunek Czeczenów do polskich kobiet. Pobili go tak.. Milicję nawet pobili. Ŝe to. Szybę wybili. Ŝe to nie ich dziecko zrobiło [D. Sporadycznie dochodziło do powaŜniejszych konfliktów między uchodźcami i miejscowymi bez wyraźnych powodów. przecieŜ tam są małe dzieci. widziałam. bo z rodzicami to nie ma. Kiedyś obrzucili dom. Ona naskarŜyła męŜowi. ale nic powiedzieli. Podobno doszło do pobicia i ukradzenia szabli jednemu z jeźdźców. to dziecko.Z. Ŝe to nie jej syn. z naprzeciwko. Trudno nieraz stwierdzić po czyjej stronie jest wina. Ja to się nie wtrącam. Cały balkon miał w jajkach. to poszłam to nich. Oni tacy są: dziecko wybiło szybę. Matka stała obok i powiedziała. Jak szła do łazienki dziewczyna z innego plemienia to zawsze z obstawą. bo innych nacji nie tolerują. bo nasi teŜ nie są jacyś bardzo grzeczni. Ŝe Czeczeni lubowali się w gwałceniu przedstawicielek innej narodowości: Z nimi to nie ma Ŝartów. Jak przyznała jedna z rozmówczyń z Siekierek: Nie moŜna całej winy na uchodźców zwalać. W mój teŜ jakimiś kamieniami rzucali. to cięŜko powiedzieć. . to tak na odlew po prostu leją tego dzieciaka i juŜ. i zagrozili. chociaŜ widziała. A jak pójdą wszyscy do baru i popiją.311 betonowego płotu. On tam pracował w tym ośrodku jako taki od wszystkiego. 30].Z. i tak [. Ŝe go zabiją. Kiedy ten zgłosił się do ośrodka. zwłaszcza ja kobieta. taka „złota raczka”. Ŝe co my robimy. co gadać. Mojego wnuczka chcieli pobić w szkole. Za szczególnie agresywnych.Z. Tam do gwałtów dochodziło [D. Rozmówcy skarŜyli się. a u nas akurat wnuczki były.Z. gówniarzy. ale równieŜ i sytuacje odwrotne. sąsiadowi z naprzeciwka. Ŝe do szpitala trafił. 30]. uchodzą Czeczeni.Z. i powiedziałam: „Spróbujcie tylko go tknąć.. Nie moje dzieci. Twierdzono.Z. który to dzieciak zrobił. a jednocześnie pozostawianie ich bez opieki: Te kobity. MąŜ poszedł. . Zdarza się nie tylko zaczepianie dziewcząt polskich przez czeczeńskich chłopców. Zwracało ich uwagę częste uŜywanie wobec nich przemocy fizycznej. został dotkliwie pobity. ale mi się to w głowie nie mieści [D. to zaraz przyszedł jakiś męŜczyzna i powiedział. Jak wjechali samochodem pijani na słup [D.. 31]. Syn się wkurzył i zaczął te kamienie odrzucać. to się tymi dzieciakami nie zajmują. I coś im zalazł za skórę. On powiedział.Nie wiadomo.].

Dzieciaki to kaŜde ma komórkę i to nie taką byle.sadyba. Poszedłem na policję. poszedłem do nich znowu. Ja to nie mam problemów. i krzyczą: ty. kiedy stawiają piwo. to minuty by nie czekali. która zdaniem rozmówców powinna się naleŜeć przede wszystkim im: Oni dostają po 350 zł na dziecko. Jak u nich kobieta ma 5 dzieci to juŜ z samych pieniędzy na te dzieciaki moŜe Ŝyć. ja im wtedy. Ale warunków w tym ośrodku to dobrych nie mają. Ale jednocześnie przyznawano. Teraz tyle nie rozrabiają co na początku [Wołomin D. ale i tak nikt nic nie zrobił. . wracaj do Afryki! Pobili mnie. Z. spoŜywczy i z tanią odzieŜą oraz bar piwny to miejsca najczęstszych kontaktów miejscowych z uchodźcami. www.Bezczelni są. spokojni. Z. Ŝe uchodźcy wcale nie są tak biedni. bo jestem czarny. Ŝe warunki w ośrodku nie są dobre.Dlaczego? . Temat pomocy dla uchodźców wśród tej grupy badanych budził nie mniejsze kontrowersje niŜ u osób. Anonimowo w lokalnym serwisie informacyjnym dla mieszkańców Augustówki zdarzały się teŜ wypowiedzi jeszcze bardziej dramatyczne w tonie: Nasi rodacy głodują bez dachu nad głową i utrzymania. więc stać ich 447 Mieszkańcy Augustówki: my teŜ się boimy. a oni mają wszystko i jeszcze śmią wszczynać burdy! Jak im się nie podoba to fora ze dwora!!!447 Wskazywano teŜ często. Ŝe stawiają innym. 32]. co chciała coś wynająć. Ŝe mam sobie znaleźć tłumacza. to mówiła. Zazdroszczono teŜ przybyszom.312 kto jest winny [M.pl (luty 2008).O.K. gdyby to mnie posądzali o pobicie. Opinie sprzedawczyń i polskich klientów były tu takŜe zróŜnicowane: Nie. bo tam nikt po angielsku nie mówi. Myślą.waw. 32]. Ŝe w sklepie spoŜywczym to czasami mają. Taka tu jest sprawiedliwość [J. około 1000 zł miesięcznie. o nic by nikogo nie pytali. 27]. Ŝe jej mąŜ dobrze zarabia. jak by się wydawało. aby utrzymywać kolejne „turnusy”. a u nas? Jak ja dostałam 43 zł to było dobrze. NajbliŜsze ośrodka sklepy. czarny. . które nie miały z nimi styczności. 28]. ale tam usłyszałem. Kradną? Po prostu sobie biorą. Gdyby to było na odwrót. tylko od razu wsadziliby mnie do więzienia. Ŝe Polski jeszcze nie stać na pomoc innym narodom. jaką. zawsze są grzeczni. z którymi rozmawialiśmy niektórzy skarŜyli się na pobicia ze strony miejscowych: Wyszedłem ze sklepu i pięciu chłopaków do mnie podleciało. Zdarza się. Ŝe wszystko im wolno [D. Więc znalazłem sobie tłumacza. Ŝe nasza sytuacja gospodarcza nie jest jeszcze tak dobra. ale wiem. to nikt się nie zainteresuje [D.Z. A oni mówią. A jak się niektórzy ubierają?! Super. Czeczeni są w porządku. Podobnie wyraŜano zdanie. a przecieŜ jak nasza kobieta czasami w nędzy Ŝyje. a sytuacja w krajach pochodzenia uchodźców tragiczna: Oni mają bardzo duŜo pieniędzy. Wśród uchodźców. Ta kobieta. 25]. makumba. Ŝe otrzymują pomoc z budŜetu państwa. To nasze pieniądze na nich idą. Ŝe to z Unii mają pieniądze. Ŝe Unia to jestem ja. Mają wszystko dach nad głową. wikt i opierunek.

a jak u nas takie waŜne święto to wy muzykę na cały głos puszczacie.Z. Czasami widzę jak wracają z Kaufmana. a nie.Z. ale jeśli do nas przyjeŜdŜają to niech się zachowują jak naleŜy. na cały regulator muzyka. ani nikogo. Tylko John z Kamerunu trochę zdemolował bar . No. czy coś. raz ten tylko tak. „Do jasnej cholery! Jak wasze święta są to my nic.Jak krzyknęłam to od razu taka starsza Czeczenka. nie było Ŝadnego faceta. Sąsiedzi ośrodków postulowali niekiedy.Z. a jak tak „do jasnej cholery”. myślą. Z drugiej jednak strony wyraźnie interesowali się przybyszami i byli skłonni do bagatelizacji dotychczasowych incydentów. Ale ich postawy wobec nich pozostają podobnie równie ambiwalentne i niejednoznaczne. One to tam niedaleko mieszkają i się skarŜą trochę. WyraŜali to najczęściej z charakterystycznym zastrzeŜeniem. ja sześćdziesięcioletnia musiałam uwagę zwracać. Strasznie mi się głupio potem zrobiło. 32]. bo tam wilgotno. które ich nigdy nie widziały. Nie istotne. a ona juŜ nie chce mieszkać w ośrodku. tylko siostry mają. kto by zareagował nie było. Tutaj sporo ich wynajmuje. I tu ksiądz się modli. Odwróciłam się i „do jasnej cholery” się wydarłam. Obraz uchodźców w oczach Polaków będących sąsiadami ośrodków jest bardziej nasycony szczegółami niŜ u osób.313 Ŝeby coś wynająć. Ŝe ewentualna pomoc dla nich powinna być uzaleŜniona od zachowania się cudzoziemców. przecieŜ muszą tu sobie jakoś Ŝycie urządzić Tam u nich jest przecieŜ strasznie [D. znajomi. Ja normalnie w ogóle nie przeklinam. Potem pomyślałam. które naruszały miejscowe obyczaje: Raz tylko się na nich wkurzyłam. ale nikogo innego. I dzieci biegały i skakały. Podobnie teŜ zdaniem większości badanych ich prawa powinny być ograniczone do czasu pełnej integracji ze społecznością polską. poleciała i wyłączyła radio. Dostrzegali oni róŜnice pomiędzy róŜnymi grupami napływających cudzoziemców oraz tworzyli własne na ich temat obrazy. Ŝe mi później nie przywalili (śmiech). Mimo deklaratywnej otwartości. 27. tak!?”. matka albo juŜ i babka. Otwarcie jednak nie tolerowano tych zachowań uchodźców. respektowania polskiego prawa i obyczajów. nie jestem rasistką. Nadarzyna czy Wołomina dystansują się od uchodźców. to takie (tu pokazuje rękoma wielkość siatek – rozwiera ramiona na całą szerokość) wielkie i całe wypchane. [D. Wyłączyła czy kazała. Ale to teŜ. 32].]. Tak to nie ma z nimi problemów. a od nich z jakiegoś magnetofonu. komu tam wyłączyć. Ŝe wszystko im się naleŜy [D. które przydarzały się im z mieszkańcami ośrodków: Teraz to mało jest konfliktów. Ołtarz był ustawiony na ich tej ulicy. BoŜe Ciało było. Ŝe nie są bynajmniej rasistami: Ja nic nie mam przeciwko nim. ale co. grzyb się cały czas pojawia. Ŝe dobrze. Większość badanych nie miała jednak bezpośrednich kontaktów z uchodźcami. bo to duŜo ludzi. faktycznie mieszkańcy Siekierek.

Bardzo zbliŜone rezultaty na ten temat przyniosły tutaj badania TNS OBP. mają duŜo pieniędzy. którego mieszkańcy tak zaprzyjaźnili się z przebywającymi w pobliskim ośrodku Tamilami. 449 Respondenci z Góry Kalwarii chcieliby mieć takŜe wpływ na miejsce zamieszkania Czeczenów. Ząbek (red. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów. Badał on – jak pamiętamy . aby integrować się z naszym społeczeństwem. Pragnęliby. Ŝe tam teŜ jest duŜo czarnych ludzi. aby nie tworzyli zwartych enklaw. w: M. czy mówili o nich jako anonimowej i obcej grupie (i wtedy wywoływali oni negatywne skojarzenia). Ich zdaniem ośrodek nie uczy ich. Ząbek. Ŝe zrobiło się „tak światowo” w ich małej miejscowości: Czuję się teraz jak w ParyŜu. Ŝe relacje między nimi a uchodźcami są coraz lepsze. Ŝe Ŝaden z badanych nie zadeklarował chęci przyjęcia ich do swojego domu. czyli sugerowałby on ich odesłanie z powrotem do Federacji Rosyjskiej. które są zagroŜeniem dla Polaków . Ŝe uchodźcy nie powinni zbyt długo przebywać w ośrodkach i powinno się ich osiedlać między Polakami w celu szybszej integracji. 398-400. jeŜdŜą dobrymi samochodami. na których terenie znajdują się ośrodki dla uchodźców (mieszkańców Warszawy – sąsiadów ośrodka na Siekierkach oraz mieszkańców Góry Kalwarii – sąsiadów ośrodka w Lininie).A. s. czy jako o poznanych osobiście lub znanych ze słyszenia osobach – uchodźcach (wypowiadali się juŜ o nich duŜo cieplej).TNS OBOP. Między pieklem a rajem. Ich zdaniem wynik byłby z góry przesądzony. rządzą się swoimi wewnętrznymi. Ŝe ktoś po angielsku rozmawia.. ale nie chce im pracować. klanowymi prawami zupełnie odmiennymi od naszych449. NajwaŜniejsza sprawą jest takie rozdzielenie uchodźców czeczeńskich. Niektórzy mogli być nawet dumni. nie są zainteresowani podjęciem pracy i nie wykazują wystarczającej aktywności. Mamy na myśli przede wszystkim dość odosobniony przypadek Kosewka. które kombinują. Oni tu znajdują sobie dziewczyny. Zdaniem części badanych zamykanie uchodźców w „obozie” (tak nazywają ośrodek w Lininie) powoduje negatywną polaryzację – „my kontra oni”. Ich zdaniem jest to konsekwencja złej polityki państwa w stosunku do uchodźców.). Warszawa 2007. spacerują po ulicy za rękę i rozmawiają po angielsku. aby w tej sprawie odbyło się referendum. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce. KrzyŜaniak. Inną sprawą jest. Ŝe Czeczeni w ośrodku.. bo słyszałem. M.314 [sprzedawczyni]. Są oni takŜe przekonani o tym. Negatywnie wypowiedzi padają zwłaszcza o uchodźcach z Czeczenii ze strony mieszkańców Góry Kalwarii.opinie dwóch społeczności lokalnych. Czeczeni mieszkający w Lininie są postrzegani jako te osoby. Jak słyszę. 55-59. pochodzących z niewiadomego źródła (Czeczenki robiące zakupy w drogich butikach).. Postrzeganie uchodźców. Akcentowali jednak. s. WyraŜali równieŜ opinię. Warszawa 2002. Ŝe przyjęli ich na wiele miesięcy do swoich domów . jak poruszać się w polskiej rzeczywistości i jakie obowiązują tutaj reguły postępowania. Uchodźcy ze Sri Lanki. mają dobre telefony komórkowe. Ich opinie zaleŜały od tego. Zdaniem niektórych badanych są oni nastawieni głównie na pomoc socjalną. choć z innych badań znane są takie sytuacje448. podobnie jak w swojej ojczyźnie. Biali i Czarni. Badani respondenci róŜnie postrzegali uchodźców z ośrodków. 448 . to się człowiek tak światowo czuje [miejscowy posterunkowy].

Pewne róŜnice w tej wiedzy oraz w podejściu do nich wynikają ze specyfiki własnej działalności zawodowej i częstotliwości spotykania się z nimi. osobistej. MoŜe ona takŜe wynikać z długości dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Ŝe ich doświadczenie zawodowe w tym temacie jest dostatecznie długie. Uchodźców odpowiedzialni za toczące się procedury oraz ci z organizacji pozarządowych. W zakresie szczegółowej wiedzy o uchodźcach najbardziej kompetentni są pracownicy z Urzędu ds. w jakiej znajdują się oni w Polsce). którzy osobiście zajmują się rozpatrywaniem wniosków o status uchodźcy oraz ci. Cudzoziemców. Poza nimi niewielką wiedzę o uchodźcach prezentują ci z urzędników. Uchodźców. ds. Największą ogólną wiedzę na temat róŜnych zagadnień dotyczących uchodźców posiadają osoby będące na stanowiskach kierowniczych we wszystkich tych trzech grupach pod warunkiem. Cudzoziemców) Polaków zajmujący się zawodowo uchodźcami moŜna podzielić na trzy zasadnicze grupy. stanowiska i szczebla w hierarchii. Największą wiedzę o krajach pochodzenia uchodźców oraz powodów ich migracji mają ci spośród pracowników Urzędu ds. Są to pracownicy administracji z Urzędu ds. którzy specjalizują się w świadczeniu im pomocy prawnej (zwłaszcza zawodowi adwokaci z Fundacji Helsińskiej. Postawy Polaków pracujących na rzecz uchodźców – przedstawiciele administracji (Urząd ds. NajniŜsze kompetencje w zakresie ogólnej wiedzy o uchodźcach mają przedstawiciele StraŜy Granicznej. Nie moŜna powiedzieć. pracownicy ośrodków dla uchodźców oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ŝe któraś z tych grup ma większą lub mniejszą wiedzę na temat uchodźców. które zajmują.5. którzy zbierają dane na temat krajów pochodzenia. którzy pracują w departamentach niezwiązanych bezpośrednio z uchodźcami oraz wielu początkujących pomocodawców (zwłaszcza spośród wolontariuszy). Wszystkich cechuje pewien profesjonalizm w podejściu do uchodźców oraz duŜa znajomość zagadnienia. . tj. Cudzoziemców i Rady ds. którzy zajmują wśród profesjonalistów zajmujących się uchodźcami wyjątkową pozycję). a nie teoretycznej ich znajomości. którym się zajmują (wszyscy mają podstawową wiedzę prawną na temat uchodźców i sytuacji. których postawy wobec uchodźców róŜnią się między sobą.315 10. Cudzoziemców. a takŜe przedstawiciele Urzędu Wysokiego Komisarza.

Profesjonaliści zajmujący się uchodźcami w większości znają się wzajemnie spotykając się często na róŜnych konferencjach. Urzędnicy dokonują wyboru między tymi. Ŝe między sobą nie szczędzą sobie drobnych uszczypliwości lub wytykania błędów. Pomocodawcy zaś dokonują podobnych wykluczeń. którym naleŜy się ochrona międzynarodowa a tymi. Dlatego jest ona najbardziej naraŜona na stres kulturowy związany z tymi kont