P. 1
PROGRAM OCHRONY PRZYRODY

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY

|Views: 523|Likes:

More info:

Published by: Migelino Dupelino on Feb 10, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU

PLAN URZĄDZENIA LASU dla Nadleśnictwa Śnie ka
na okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2018r.

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY
Program opracowano w BULiGL Oddział w Brzegu
Autor opracowania: mgr in . Dariusz Bober

Program zaktualizowano w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

Program zaktualizował:

mgr in . Hubert Rzońca
sekretariat@brzeg.buligl.pl www.buligl.pl

Sprawdził: Inspektor BUL i GL Oddział w Brzegu .............................................. mgr in . Marek Matyjaszczyk

Akceptuje: p.o. Dyrektor BUL i GL Oddział w Brzegu ................................................ mgr in . Janusz Bańkowski
BRZEG 2009

2

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

SPIS TREŚCI
1. 2. 3. WSTĘP................................................................................................................................13 CELE PROGRAMU.............................................................................................................14 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NADLEŚNICTWA ........................................................15 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.1.11. 4.1.12. 4.1.13. 4.1.14. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. Poło enie nadleśnictwa względem jednostek regionalizacji przyrodniczo-leśnej...............18 Strefy ekoklimatyczne ..................................................................................................19 Klimat Sudetów...................................................................................................20 Poło enie fizycznogeograficzne, budowa geologiczna i rzeźba terenu .............................21 Charakterystyka geobotaniczna .....................................................................................24 Charakterystyka ogólna kompleksów leśnych Nadleśnictwa Śnie ka ...............................25 Porównanie wybranych cech drzewostanów w ramach grup funkcji lasu .........................29 Poło enie Nadleśnictwa Śnie ka względem leśnych jednostek administracyjnych............30 Struktura u ytkowania ziemi.........................................................................................31 Ochrona in situ ............................................................................................................33 Karkonoski Park Narodowy..................................................................................33 Otulina Karkonoskiego Parku Narodowego ...........................................................33 Rezerwaty przyrody .............................................................................................51 Parki krajobrazowe ..............................................................................................53 Obszar chronionego krajobrazu.............................................................................55 Obszary Natura 2000............................................................................................56 Siedliska przyrodnicze – występowanie i zalecenia ochronne ..................................90 Pomniki przyrody ..............................................................................................110 Stanowiska dokumentacyjne ...............................................................................131 U ytki ekologiczne ............................................................................................131 Zespoły Przyrodniczo – Krajobrazowe ................................................................131 Grunty leśne do objęcia formą ochrony prawnej...................................................132 Chronione gatunki flory .....................................................................................133 Chronione gatunki fauny ....................................................................................145

FORMY OCHRONY - ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE...................................................33

Lasy ochronne ...........................................................................................................169 Drzewostany bez wskazań gospodarczych ...................................................................171 Lasy wpisane do rejestru zabytków .............................................................................172 Ochrona - ex situ........................................................................................................173 Gleby leśne................................................................................................................174 Siedliskowe typy lasu.................................................................................................175 Flora .........................................................................................................................181
3

WALORY PRZYRODNICZO-LEŚNE................................................................................174

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

5.4. 5.4.1. 5.4.2. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.

Fauna ........................................................................................................................181 Bezkręgowce – Evertebrata ................................................................................182 Kręgowce – Vertebrata.......................................................................................185 Charakterystyka drzewostanów ilościowa i powierzchniowa .........................................189 Budowa pionowa .......................................................................................................191 Baza nasienna Nadleśnictwa Śnie ka ..........................................................................192 Parki wiejskie występujące na terenie i w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa ...............193 Ciekawe twory przyrody nieo ywionej w zasięgu i bezpośrednim sąsiedztwie Nadleśnictwa Zabytkowe miejsca o charakterze historycznym, zabytki kultury materialnej w obszarze i w Ocena stanu stosunków wodnych, obszar, sposoby i stopień wykorzystania oraz klasy Hydrografia terenu Nadleśnictwa Śnie ka............................................................199 Stan czystości wód powierzchniowych................................................................202 Ekologiczna ocena stanu lasu..............................................................................203 Aktualny stan siedliska.......................................................................................207 Borowacenie......................................................................................................210 Monotypizacja ...................................................................................................212 Neofityzacja ......................................................................................................212

„Śnie ka” ..............................................................................................................................195 terytorialnym zasięgu nadleśnictwa .........................................................................................197 czystości wód powierzchniowych............................................................................................199 5.11.1. 5.11.2. 5.11.3. 5.12. 5.12.1. 5.12.2. 5.12.3. 5.12.4. 6. 6.1. 6.2. 6.2.1. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.4. 6.5. 6.5.1. 6.6. 6.7. 6.7.1. 6.8.

Formy degeneracji ekosystemu leśnego .......................................................................207

ZAGRO ENIA ..................................................................................................................216 Wielkopowierzchniowe zamieranie lasów w Sudetach..................................................217 Stan zdrowotny lasu oraz ska enie powietrza atmosferycznego .....................................218 Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ..........................................218 Chemizm opadów ......................................................................................................220 Dwutlenek siarki................................................................................................220 Dwutlenek azotu ................................................................................................220 Odpady komunalne i przemysłowe..............................................................................221 Strefy zagro enia przemysłowego, monitoring biologiczny...........................................221 Strefy zagro enia przemysłowego .......................................................................221 Istniejące zakłady przemysłowe w terytorialnym zasięgu nadleśnictwa oraz w jego Planowane inwestycje zabezpieczające lasy przed negatywnym oddziaływaniem przyszłych Planowane przedsięwzięcia z zakresu kształtowania stosunków wodnych..............225 Zagro enia biotyczne .................................................................................................226

sąsiedztwie ............................................................................................................................222 inwestycji ..............................................................................................................................224

4

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

6.8.1. 6.8.2. 6.8.3. 6.8.4. 6.8.5. 6.9. 6.9.1. 6.9.2. 6.9.3. 6.9.4. 6.10. 6.10.1. 6.10.2. 6.11. 7.

Choroby grzybowe .............................................................................................227 Zagro enia od owadów.......................................................................................228 Uszkodzenia od zwierzyny płowej w uprawach, młodnikach i starszych Zagospodarowanie terenów łowieckich ...............................................................239 Szkody powodowane przez zwierzynę drobną......................................................241 Zagro enia od czynników abiotycznych ......................................................................243 Wiatry...............................................................................................................244 Opady atmosferyczne i osady .............................................................................247 Temperatura powietrza i gleby............................................................................248 Powodzie ..........................................................................................................248 Bezpośrednie negatywne oddziaływanie człowieka na lasy...........................................249 Turystyka ..........................................................................................................249 Szkody górnicze ................................................................................................251

drzewostanach....................................................................................................................236

Podsumowanie negatywnych skutków działalności człowieka na lasy ...........................251

WYTYCZNE DO ORGANIZACJI GOSPODARSTWA LEŚNEGO, REGULACJI ZASOBÓW 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. Regulacja u ytkowania rębnego ..................................................................................254 Obręby siedliskowe....................................................................................................255 Wytyczne w sprawie poprawy stanu środowiska przyrodniczego w trakcie wykonywania Wytyczne dla terenów Nadleśnictwa Śnie ka w granicach RPK....................................260 Organizacja szlaków zrywkowych ..............................................................................261 Wskazówki i niektóre koncepcje procesu odnawiania lasu w reglu górnym w Sudetach..262 Gospodarowanie przedplonomi...................................................................................264

ORAZ WYKONYWANIA PRAC LEŚNYCH ............................................................................252

prac leśnych...........................................................................................................................259

8.

PLAN DZIAŁAŃ - ZESTAWIENIE PRAC OBJĘTYCH PROGRAMEM OCHRONY 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.6.1. 8.7. Uzupełnienie do wskazań gospodarczych dla drzewostanów ze zinwentaryzowanymi Uzupełnienie do wskazań gospodarczych dla drzewostanów zlokalizowanych w otulinie Kształtowanie stosunków wodnych (melioracje wodne) ...............................................273 Kształtowanie strefy ekotonowej.................................................................................275 Szczególne formy ochrony wskazania ogólne ..............................................................275 Ochrona ró norodności biologicznej ...........................................................................276 Biologiczne metody ochrony lasu........................................................................277 Ochrona przeciwpo arowa..........................................................................................278

PRZYRODY .............................................................................................................................267 siedliskami przyrodniczymi Natura 2000 .................................................................................267 Karkonoskiego Parku Narodowego..........................................................................................272

5

................... 10............................... 9.............281 Metodyka...................................................278 Literatura ............................................................................................................................8..........................Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 8.......................................................... Promocja i edukacja ekologiczna ..279 6 ..

...............................................34 Tab............ zatwierdzonych przez KE......................................................... 7 Zestawienie powierzchni manipulacyjnej projektowanych rębni w drzewostanach w granicach otuliny KPN ............................................. zatwierdzonych przez Komisję Europejską .................... 12 Zestawienie powierzchni leśnej i nieleśnej byłego Obszaru Chronionego Krajobrazu "Karkonosze i Góry Izerskie” w granicach Nadleśnictwa Śnie ka ...................... 16 Zestawienie wskazań gospodarczych zaprojektowanych w drzewostanach poło onych w granicach SOO i OSO Karkonosze ............... 1 Podział Nadleśnictwa Śnie ka wg jednostek regionalizacji ....................31 Tab.............36 Tab................................. 6 Zestawienie informacji nt....... 18 Zestawienie powierzchni siedlisk Natura 2000 zinwentaryzowanych w SOO Góry i Pogórze Kaczawskie (na podstawie materiałów wojewódzkiego zespołu specjalistów (WZS) do opracowania projektu sieci Natura 2000 w woj....56 Tab.......................... 5 Struktura u ytkowania ziemi wg gmin........................... 1990).....................52 Tab.................27 Tab..................................................................61 Tab.............................70 Tab........................................................................21 Tab........19 Tab.... 19 Zestawienie siedlisk Natura 2000 zinwentaryzowanych w SOO Góry i Pogórze Kaczawskie w granicach zasięgu Nadleśnictwa Śnie ka (na podstawie materiałów WZS).....58 Tab........... dolnośląskim) .......Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” WYKAZ TABEL Tab...................... .............. 13 Zestawienie podstawowych informacji o OSO "Karkonosze" w zasięgu Nadleśnictwa Śnie ka ..........................................54 Tab............42 Tab...... 11 Zestawienie powierzchni leśnej i nieleśnej Rudawskiego Parku Krajobrazowego i otuliny............................................................................73 Tab.....................60 Tab................................................................... 17 Zestawienie wskazań gospodarczych zaprojektowanych w drzewostanach w granicach SOO Rudawy Janowickie ................................................ 10 Informacje nt.... główne grupy i kategorie u ytkowania zgodnie z danymi planu (operatu).... 15 Zestawienie podstawowych informacji o SOO wchodzących w zasięg Nadleśnictwa Snie ka....... dla których proponowane są zmiany przebiegu granic....................................................................................................................................................................59 Tab............................................................................................ 3 Kompleksy leśne Nadleśnictwa Śnie ka ........................................................ powierzchni i lokalizacji otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego na gruntach Nadleśnictwa "Śnie ka" ........ lokalizacji oraz powierzchni proponowanych rezerwatów przyrody na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa "Śnie ka" ............... 9 Zestawienie zaplanowanych czynności gospodarczych w drzewostanach w otulinie KPN......... 14 Zestawienie powierzchni obszarów Natura 2000 obejmujących grunty Nadleśnictwa Śnie ka...............................74 7 ................................................... znajdujących się w granicach Nadleśnictwa Śnie ka ............. 4 Porównanie wybranych cech drzewostanów w ramach grup funkcji lasu (zestawienie wygenerowane z programu „Taksator”).................... 2 Wybrane elementy obrazujące warunki klimatyczne w Sudetach w latach 1930 –1960 (Trampler i in............................................................................29 Tab.............................................................................42 Tab..................... 8 Porównanie powierzchni drzewostanów oraz zadań gospodarczych w otulinie i poza nią w Nadleśnictwach: „Śnie ka” i Kamienna Góra..........................................

.............................................................................................................................................................80 Tab.90 8 .89 Tab.... 28 Zestawienie powierzchni siedlisk Natura 2000 zinwentaryzowanych w SOO Stawy Karpnickie (na podstawie materiałów WZS) ................... 26 Zestawienie siedlisk Natura 2000 zajmujących niewielkie powierzchnie w SOO Stawy Maciejowa (na podstawie materiałów WZS) ..........................................77 Tab............................................................................... 30 Zestawienie siedlisk Natura 2000 zajmujacych niewielkie powierzchnie w SOO Stawy Karpnickie (na podstawie materiałów WZS) ........................................ 33 Zestawienie siedlisk Natura 2000 zajmujących niewielkie powierzchnie w SOO Źródła Pijawnika (na podstawie materiałów WZS)....... 22 Zestawienie wskazań gospodarczych zaprojektowanych w drzewostanach w granicach SOO Góry i Pogórze Kaczawskie ................................................... 38 Zestaweinie siedlisk Natura 2000 zinwentaryzownych powierzchniowo ........................89 Tab.................................... 32 Zestawienie powierzchni siedlisk Natura 2000 zinwentaryzowanych w SOO Źródła Pijawnika (na podstawie materiałów WZS) ........85 Tab....... 23 Zestawienie podstawowych informacji nt........................................................................................................................................................ 25 Zestawienie siedlisk Natura 2000 zinwentaryzowanych w SOO Stawy Maciejowa na gruntach Nadleśnictwa Śnie ka (na podstawie materiałów WZS)......81 Tab........... 34 Zestawienie powierzchni siedlisk Natura 2000 zinwentaryzowanych w SOO Trzcińskie Mokradła (na podstawie materiałów WZS) ...................................................89 Tab..................................... 35 Zestawienie powierzchni siedlisk Natura 2000 zinwentaryzowanych w SOO Trzcińskie Mokradła na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Śnie ka (na podstawie materiałów WZS) .. 20 Zestawienie powierzchni siedlisk Natura 2000 zinwentaryzowanych w SOO Góry i Pogórze Kaczawskie na gruntach Nadleśnictwa Śnie ka (na podstawie materiałów WZS) ..............................................87 Tab.....87 Tab..............................84 Tab.......................................... 27 Zestawienie wskazań gospodarczych zaprojektowanych w drzewostanach w granicach SOO Stawy Maciejowa.............81 Tab.............. 31 Zestawienie wskazań gospodarczych zaprojektowanych w drzewostanach w granicach SOO Stawy Karpnickie.................................................................................................. 37 Zestawienie wskazań gospodarczych zaprojektowanych w drzewostanach w granicach SOO Trzcińskie Mokradła ......... 29 Zestawienie powierzchni siedlisk Natura 2000 zinwentaryzowanych w SOO Stawy Karpnickie na gruntach Nadleśnictwa Śnie ka (na podstawie materiałów WZS) .......................................................................................................................................Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Tab.................................. 21 Zestawienie siedlisk Natura 2000 zajmujących dodatkowo małe powierzchnie w SOO Góry i Pogórze Kaczawskie (na podstawie Materiałów wzs) .............82 Tab.........76 Tab..................88 Tab..........................................................................84 Tab...............................85 Tab................................................82 Tab........................................... 36 Zestawienie siedlisk zajmujących dodatkowo niewielkie powierzchnie w SOO Trzcińskie Mokradła (na podstawie materiałów WZS) .............................. 24 Zestawienie powierzchni siedlisk Natura 2000 zinwentaryzowanych w SOO Stawy Maciejowa (na podstawie materiałów WZS) ......................... projektowanych obszarów Natura 2000 obejmujących zasięg Nadleśnictwa Śnie ka .......75 Tab..........................

....................................................92 Tab...................126 Tab........ 48 Wykaz chronionych i rzadkich zwierząt ............................. 61 Wykaz ciekawych obiektów przyrody nieo ywionej ...... 40 Dodatkowe informacje do wskazań gopodarczych zaprojektowanych w dzrzewostanach ze zinwntaryzowanymi siedliskami Natura 2000 ................................... 50 Zestawienie podstawowych informacji nt................ 59 Zestawienie powierzchni [ha] i drzewostanów wg grup wiekowych i budowy (wygenerowane programem „Taksator”).............184 Tab....198 Tab................................................................. 58 Zestawienie powierzchni [ha] drzewostanów według grup wiekowych i bogactwa gatunkowego (wyniki taksacji przetworzone programem „Taksator”)..................176 Tab..................................................................................................................................... 51 Zestawienie gruntów w zarządzie Nadleśnictwa „Śnie ka” wpisanych do rejestru zabytków ........................................... 55 Zestawienie gatunków ryb wykazanych z potoków Nadleśnictwa Śnie ka ................................................................................................................................144 Tab............ 47 Ostoje zwierząt chronionych.........158 Tab......................187 Tab..........188 Tab...........................................................................................................145 Tab......................... 62 Wa niejsze obiekty kultury materialnej ..............................................................................169 Tab........172 Tab..............110 Tab............172 Tab......................... 60 Zestawienie zabytkowych parków i ogrodów w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa Śnie ka ............................................................................. 45 Zestawienie gatunków roślin zagro onych.......... 53 Zestawienie gatunków roztoczy w nadleśnictwie „Śnie ka” .......................... drzewostanów bez wskazań gospodarczych..................................................................................................183 Tab..............................112 Tab..... 44 Wykaz chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych.........................................................200 9 ....................... 52 Zestawienie powierzchni leśnej Nadleśnictwa "Śnie ka" w poszczególnych STL....................... 63 Przegląd głównych rzek i potoków obszaru Nadleśnictwa Śnie ka .........190 Tab.....Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Tab...191 Tab.......133 Tab..........................................195 Tab................... 46 Zestawienie gatunków roślin zagro onych w obszarze nadleśnictwa ............................................................................................................ 42 Wykaz projektowanych pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Śnie ka oraz na gruntach innej własności pozostających w terytorialnym zasięgu nadleśnictwa ..................132 Tab.........193 Tab........ 49 Zestawienie powierzchni gruntów leśnych Nadleśnictwa „Śnie ka” wg kategorii ochronności ........................................................................ 43 Zestawienie projektowanych obszarów do objęcia ochroną prawną w nadleśnictwie „Śnie ka” obręb Kowary ...............141 Tab..................... 54 Zestawienie gatunków ślimaków w nadleśnictwie „Śnie ka” ... 39 Zestawienie siedlisk Natura 2000 zinwentaryzowanych punktowo ............................................................................... 57 Zestawienie gatunków ssaków wykazanych z terenu Nadleśnictwa Śnie ka nie podlegających ochronie gatunkowej ...............186 Tab...................................................... 56 Zestawienie gatunków ptaków wykazanych z terenu Nadleśnictwa Śnie ka nie podlegających ochronie gatunkowej .............................. 41 Wykaz istniejących pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Śnie ka oraz na gruntach innej własności pozostających w terytorialnym zasięgu nadleśnictwa ............

....... [www..233 Tab..........235 Tab.................2008 ................pl] ................237 Tab....................... 68 Zestawienie powierzchni [ha] wg form degeneracji lasu ...................... 70 Zestawienie powierzchni wg form degeneracji lasu – neofityzacja................................................................................ 69 Zestawienie powierzchni [ha] wg form degeneracji lasu – neofityzacja (gatunki obcego pochodzenia w udziale – powierzchnia zredukowana) ....... 74 Pozyskanie u ytków przygodnych na tle pozyskana ogółem w 10-leciu 1999-2008................213 Tab............................................268 10 .....................................Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Tab............... 73 Pozyskanie grubizny z przyczyn sanitarnych w latach 1989 – 1998.............................................. . 77 Zręby sanitarne prowadzone w nadleśnictwie „Śnie ka”............gov............................. 65 Zestawienie powierzchni drzewostanów Nadleśnictwa „Śnie ka” wg aktualnego stanu siedliska (wygenerowane programem „Taksator”)...................................................................215 Tab........................204 Tab............212 Tab........pios..........214 Tab............ 67 Zestawienie powierzchni [ha] wg form degeneracji lasu ................................ 78 Jednostki regulacji u ytkowania rębnego i długookresowego planowania hodowlanego (gospodarstwa siedliskowe)........................................................ 75 Pozyskanie drewna zasiedlonego w latach 1999 ...............................211 Tab.monotypizacja....................wroclaw...........................................................................neofityzacja (gatunki obcego pochodzenia jako panujące w drzewostanach)....232 Tab................ 71 Klasyfikacja strefy za rok 2007 ze względu na ochrone zdrowia.................. 64 Zestawienie powierzchniowe wg zgodności składu gatunkowego (Źródło: wyniki taksacji przetworzone programem taksator) ........................ 79 Uzupełnienie do wskazań gospodarczych dla siedlisk przyrodniczych................255 Tab.... 76 Uszkodzenia upraw młodników i starszych drzewostanów............................................219 Tab................ liczba wydzieleń z neofitami w dolnych warstwach drzewostanu....................................208 Tab........246 Tab.................................................................... 66 Zestawienie powierzchni [ha] wg form degeneracji lasu – borowacenie (wygenerowane programem „Taksator”)..........................

...............................................38 Wykres 5 Udział rębni IVd w powierzchni planowanych rębni dla gatunków panujacych w drzewostanach poło onych w granicach otuliny KPN.....................................................................................................................................................................................................................................................229 Wykres 15 Udział posuszu w ogólnej masie grubizny pozyskanej na przestrzeni dwóch dziesięcioleci .........................................................................................................................37 Wykres 4 Udział powierzchni planowanych rębni w ogólnej powierzchni gatunków panujacych w drzewostanach poło onych w granicach otuliny KPN.................................................................228 Wykres 14 Struktura uszkodzeń od owadów w stopniach intensywności w Nadleśnictwie "Śnie ka" ...........................................238 Wykres 19 Udział poszczególnych stopni intensywności uszkodzeń klimatycznych w Nadleśnictwie "Śnie ka" .....................................................171 Wykres 9 Udział poszczególnych typów gleb w powierzchni gruntów leśnych Nadleśnictwa "Śnie ka" .................39 Wykres 6 Udział powierzchni bez wskazań gospodarczych w powierzchni gqtunków panujących w drzewostanach poło onych w otulinie KPN .........................................................................................................................................41 Wykres 8 Udział poszczególnych................schemat cyklu yciowego puszczy europejskiej wg Leibundguta........................................................................................................177 Wykres 11 Udział drzewostanów niezgodnych w typach siedliskowych lasu z uwzględnieniem gospodarczych typów drzewostanów..............32 Wykres 2 Porównanie udziału powierzchni objętej ró nymi formami rębni w powierzchni leśnej w otulinie KPN i w pozostałych drzewostanach Nadleśnictwa „Śnie ka" ...............207 Wykres 13 Struktura uszkodzeń od patogenów grzybowych w stopniach intesywności w Nadleśnictwie "Śnie ka" ......................................................................................................................................................244 Wykres 21 Naturalny rozwój lasu . wiodących kategorii ochronności w ogólnej powierzchni lasów ochronnych w Nadleśnictwie "Śnie ka"..................................................................................234 Wykres 17 Pozyskanie drewa zasiedlonego w latach 1999-2008 ...........................................................................................35 Wykres 3 Powierzchnia manipulacyjna planowanych rębni w podziale na gatunki panujące z wyró nieniem rębni IVd dla drzewostanów poło onych w granicach otuliny KPN ......................................................................................................................................................................................... .................175 Wykres 10 Udział poszczególnych STL w Nadleśnictwie "Śnie ka" ...............................................................................................................266 11 ........................................Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” WYKAZ WYKRESÓW Wykres 1 Procentowy udział ogólnej powierzchni nadleśnictwa w rozbiciu na poszczególne gminy......................236 Wykres 18 Struktura uszkodzeń od zwierzyny w stopniach intensywności w drzewostanach Nadleśnictwa "Śnie ka" ..............40 Wykres 7 Powierzchnia gatunków panujących w drzewostanach w granicach otuliny KPN z uwzględnieniem wieku......................

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 12 .

System ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego w Lasach Państwowych wynika z dominujących funkcji lasów i realizowany jest poprzez: 1. 880). w miarę mo liwości prowadzi do zwiększania lesistości kraju. 4. • ochrona gatunkowa. Ochrona przyrody we współczesnym leśnictwie to: 1. obiektów i gatunków objętych ró nymi formami ochrony przyrody. która realizując potrzeby społeczeństwa: zapewnia trwałość lasów i ciągłość dostarczania surowców leśnych. • stanowiska dokumentacyjne 13 . Zabezpieczenie obszarów. 3. Ograniczanie negatywnego wpływu na lasy źródeł zagro enia znajdujących się poza obszarami leśnymi.U. 444) oraz zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z z dnia 16 kwietnia 2004 r. Formy ochrony. W podstawowej jednostce gospodarczej Lasów Państwowych – nadleśnictwie ochrona przyrody realizowana jest w ramach Systemu ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego w Lasach Państwowych. 1991 nr 101 poz. (Dz. 2. Dbałość o pozaprodukcyjne funkcje lasów. racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego. łączy leśnictwo z zagadnieniami szeroko pojmowanego kształtowania środowiska przyrodniczego (w tym krajobrazu). oczekiwań społecznych oraz potrzeb i mo liwości gospodarczych kraju. który jest pochodną wykonywania wybranych zadań z zakresu ochrony przyrody.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1. (Dz. 2004 nr 92 poz. • u ytki ekologiczne. na które składają się: • rezerwaty przyrody.U. • pomniki przyrody. 5. będących w zarządzie Lasów Państwowych. dba o zachowanie bogactwa naturalnego rodzimej przyrody. WSTĘP Lasy Państwowe realizują ochronę przyrody w myśl ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. Propagowanie idei ochrony przyrody oraz roli lasów i leśnictwa w aspekcie gospodarczym i społecznym. Racjonalna gospodarka leśna.

programu wg stanu na 1. (Dz. 6. populacyjnym. a w szczególności zachowania ró norodności biologicznej na wszystkich poziomach organizacji (genowym. informacje wynikające ze zmian w systemie prawnym.). i stanowi część planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Śnie ka na okres 1. 5. 7. 1991 nr 101 poz.01. Zaktualizowano adresy leśne.92.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • obszary Natura 2000 – nowa forma ochrony wprowadzona w nowej ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 444 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r. zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 16 października 1991 r. ochronne wokół miast. Lasy ochronne specjalnego przeznaczenia. uzupełniono wykazy roślin i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. 4.2009 r. 14 . w szczególności formy ochrony przyrody. lasy uzdrowiskowe. ekosystemowym i krajobrazowym).w tym projektowane rezerwaty i ostoje zwierząt chronionych. Program zaktualizowano w oparciu o zapisy §110 Instrukcji urządzania lasu (DGLP. wodochronne. (Dz. co realizowane jest poprzez: inwestycje proekologiczne. 3.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r. lasy obronne. do których nale ą lasy: glebochronne. oczyszczalnie ścieków. U.12. mniej ucią liwe formy ogrzewania budynków w osadach i osiedlach. b) zainwentaryzowania i zobrazowania walorów przyrodniczych oraz zagro eń przyrody nadleśnictwa (głównie ekosystemów leśnych) na tle regionu i kraju. gatunkowym. Plantacje. U. Pozostałe lasy ochronne: ochronne uszkodzone przez przemysł. wyłączone drzewostany nasienne. część dotyczącą drzewostanów w oparciu o dane z prac taksacyjnych.01.2018. małą retencję wodną itd.). Lasy ochronne ogólnego przeznaczenia. Program ochrony przyrody jest zgodny z ustaleniami I i II KTG. ochronne w miastach. Lasy wielofunkcyjne (gospodarcze). glebochronne w strefie górnej granicy lasów.04.92.U. 2. Kształtowanie i ochronę środowiska przyrodniczego. (Dz.04. CELE PROGRAMU Program ochrony przyrody w nadleśnictwie sporządzany jest w celu: a) poprawy warunków ochrony i w miarę mo liwości wzbogacania zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych. 2. stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody . lasy w najbli szym otoczeniu ośrodków wypoczynkowych. Niniejsze opracowanie jest aktualizacją ww. 2003).2009 – 31. do których zalicza się lasy doświadczalne.

01. Karpacz. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NADLEŚNICTWA Nadleśnictwo Śnie ka wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Obręb Śnie ka obejmuje leśnictwa: Staniszów. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. podział administracyjny nadleśnictwa wyró nia dwa obręby leśne: Śnie ka o powierzchni 6187. Mysłakowice. Na mocy ustawy z dn. Karpniki. Wymienione obręby leśne podzielone są na leśnictwa. • w powiecie kamiennogórskim gmina: Kamienna Góra • w powiecie złotoryjskim gmina: Świerzawa 15 . 1973 r. Przesieka. h) umo liwienia w przyszłości wykonania szeregu analiz porównawczych dotyczących zmian stanu lasów i środowiska przyrodniczego.01 ha. Podgórzyn. i) j) ochrony zabytków kultury materialnej w lasach. Miłków. Stru nica. Łączna powierzchnia nadleśnictwa wynosi 13566. Według stanu na 01. Miasto Kowary. 24. Powstało z połączenia dwóch byłych nadleśnictw: Kowary i Śnie ka na mocy Zarządzenia Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 01. Podgórzyn. 3. Jedlinki. kamiennogórskim. Grunty nadleśnictwa znajdują się na terenie następujących gmin: • w powiecie jeleniogórskim: Miasto Karpacz. d) wskazania kolejnych obiektów do objęcia szczególnymi formami ochrony i wstępnego określenia przedmiotów oraz celów i metod ich ochrony. Janowice. Bukowa. złotoryjskim i Jelenia Góra.01. w powiatach: jeleniogórskim. poz.07. f) preferowania technologii prac leśnych przyjaznych dla środowiska przyrodniczego. Borowice. Je ów Sudecki.U.52 ha oraz Kowary o powierzchni 7379. Nr 99.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” c) ustalenia hierarchii grup funkcji poszczególnych (całych lub części) kompleksów leśnych.53 ha. opracowania propozycji do planów zagospodarowania przestrzennego. Przełęcz.1998 r.2009 r. 631) nadleśnictwo znajduje się w granicach województwa dolnośląskiego. Gruszków. Obręb Kowary obejmuje leśnictwa: Maciejowa. g) uświadomienia wszystkim grupom społeczeństwa obecnych i potencjalnych zagro eń lasów oraz środowiska przyrodniczego. e) doskonalenia gospodarki leśnej i sprawowania ochrony przyrody z pełnym wykorzystaniem prac glebowosiedliskowych. Janowice Wielkie.

Na poni szej mapie poglądowej zaprezentowano grunty nadleśnictwa na tle podziału administracyjnego kraju. 16 .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • w powiecie Jelenia Góra gmina: Miasto Jelenia Góra.

.

które w przewa ającej części pokrywa zwarty płaszcz lasów. głównie w reglu dolnym. Sowich i Stołowych. jedynie nieznaczne obszary poło one w północno-wschodniej części obrębu leśnego Kowary znalazły się w granicach Dzielnicy Sudetów Środkowych. Podział według regionalizacji przyrodniczo-leśnej na ni sze jednostki w Krainie Sudeckiej wyodrębnia trzy dzielnice przyrodniczo-leśne: 1. Odznaczają się przy tym małą odpornością na szkodliwe oddziaływanie czynników abiotycznych i biotycznych. Obecnie rosnące tu świerczyny. Wymieniona jednostka poło ona jest w południowo-zachodniej części Polski i obejmuje niewielki obszar kraju (5164 km2 ). Gór Izerskich.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 3. wyhodowane są z nasion obcego pochodzenia i najczęściej zajmują niewłaściwe siedliska. Największe kompleksy leśne spotyka się w na terenie Karkonoszy. 3. Omawiane lasy w du ym stopniu zostały przekształcone przez gospodarkę człowieka. Zwarte kompleksy Puszczy Sudeckiej obecnie znajdują się tylko na obszarach górskich. Sudetów Zachodnich. Poło enie nadleśnictwa względem jednostek regionalizacji przyrodniczo-leśnej Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych (Trampler i in.1.. Praktycznie w całości Nadleśnictwo Śnie ka zlokalizowane jest w Dzielnicy Sudetów Zachodnich. Sudetów Środkowych. Szczegółowy podział wg regionalizacji przyrodniczo leśnej Nadleśnictwa Śnie ka przedstawiony jest w tabeli: 18 . Noszą one ogólną nazwę Puszczy Sudeckiej. W swoim zasięgu zawiera jedno z najstarszych w Europie pasm górskich. 1990) lokalizuje lasy Nadleśnictwa Śnie ka w Krainie Sudeckiej VII. 2. Sudetów Wschodnich. Obszar ten w wy szych poło eniach porastały lasy świerkowe a w nizinnych poło eniach lasy bukowe z domieszką jodły. Granica pomiędzy dzielnicami przyrodniczo-leśnymi przebiega wzdłu linii Dziwiszów – Komarno. mniej dostępnych dla rolnictwa.

o podobnej budowie geologicznej jest pasmo Rudaw Janowickich. Najwy sze wyniesienia (w tym Skalnik 945 m n.1.b Kotliny Jeleniogórskiej VII. 26-27. 1990) dzieli obszar Krainy Sudeckiej VII na strefy i makroregiony ekoklimatyczne.c). Masyw Rudaw tworzy szeroki wał górski o płaskiej wierzchowinie rozdzielony od Karkonoszy Przełęczą Kowarską.1. 114-116. Masyw ten zbudowany jest głównie z granitu i łupków metamorficznych.d Gór Izerskich i Karkonoszy VII. 38-44. Góry Kaczawskie obejmują dwa pasma rozdzielone doliną Kaczawy. 35.p.m. 15-30. 25. 1 PODZIAŁ NADLEŚNICTWA ŚNIE KA WG JEDNOSTEK REGIONALIZACJI Obręb leśny Kowary Kraina Sudecka VII Dzielnica Sudetów Środkowych VII. 30. łupków. Sudecka • makroregiony: 19 . 2. 37-40. 229. z maksymalnym wyniesieniem Śnie ki 1602 m n. Mezoregion Gór Kaczawskich (VII. Strefy ekoklimatyczne Regionalizacja ekoklimatyczna Polski (Trampler i in. 3. Obok Karkonoszy.c Największe obszary leśne w nadleśnictwie „Śnie ka” przynale ne są w obydwu obrębach leśnych do Mezoregionu Gór Izerskich i Karkonoszy (VII. b) obejmuje najmniejszą część powierzchni nadleśnictwa. który obejmuje najwy szy w krainie masyw górski – Karkonosze.1.p.2 Sudetów Zachodnich VII. Mezoregion Mezoregion Gór Kaczawskich VII. ró nego pochodzenia skał wulkanicznych i krystalicznych wapieni kambryjskich. Ze względu na znaczne zró nicowanie wyró niono cztery makroregiony ekoklimatyczne.1. Podział na poszczególne jednostki ekoklimatyczne w odniesieniu do terenów nadleśnictwa przestawia się następująco: • strefa F. Powierzchnia mezoregionu posiada urozmaiconą rzeźbę terenu z wielkim bogactwem form terenu i przewa ającym krajobrazem gór średnich. 174-175.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. 123-137.m.2.2.1. Średnia wysokość masywu osiąga wartość 1300 – 1400 m n.c Śnie ka Sudecka VII Sudetów Zachodnich VII. w tym trzy dotyczą Nadleśnictwa Śnie ka.) wznoszą się w postaci kopulastych szczytów. Kotliny Jeleniogórskiej VII.1. Mezoregion zbudowany jest z ró norodnych utworów w tym: kalcytów. 10-22. pozostałe Oddział Gór Izerskich i Karkonoszy VII.m. 186-188.1. 117-122..9.d 1 . pozostałe 1-8.p.

p. 600 mm w kotlinach i na pogórzu do ponad 1200 mm na szczytach gór. głównie na obrze ach krainy. Wczesna wiosna 20 .p. z najliczniej rozprzestrzenionym LMwy .. 3. Na podstawie regionalnych i klimatycznych odmian potencjalnej roślinności wyodrębnione strefy ekoklimatyczne zaliczają Krainę VII . • strefa alpejska – ponad 1450 m n. spadając poni ej 3 C° na szczytach gór. Klimat Sudetów Klimat Sudetów jest chłodny i wilgotny. Za najbardziej rozpowszechniony gatunek lasotwórczy uwa a się świerk pospolity.Sudecki. Nizinne i wy ynne typy siedliskowe występują w piętrze pogórza i zajmują ok. które przy przekraczaniu gór powodują nagrzewanie i osuszanie mas powietrza. • regiel dolny 500 – 1000 m n. uzale niony od konfiguracji terenu.m. zale ą przede wszystkim od warunków klimatycznych związanych z morfologią terenu a głównie jego wysokością bezwzględną. Sudecka strefa ekoklimatyczna związana jest z występowaniem zbiorowisk leśnych i odmian górskich sudeckich.Sudecką do sudeckiej strefy ekoklimatycznej.p.m. • F3 – gór średnich – Sudetów Środkowych..m. • F2 – gór wysokich – Karkonoszy.2. Powierzchnia występowania świerka jest największa zarówno w reglu dolnym jak i w reglu górnym. Podział na piętra roślinne przedstawia się następująco: • pogórze do 500 m n.p.p.m. W sudeckiej strefie ekoklimatycznej układ roślinności kształtują głównie surowe warunki górskie. Siedliska nizinne spotykane są raczej sporadycznie. Zimą w kotlinach górskich często występują inwersje temperatury. Kraina Sudecka charakteryzuje się krótkim okresem wegetacyjnym.1.m.. Ponadto występują tu wiatry południowo-zachodnie typu fenów. Szata roślinna posiada charakterystyczny dla warunków górskich układ piętrowy roślinności. • strefa kosodrzewiny – 1250 – 1450 m n. Rozkład opadów atmosferycznych jest bardzo zró nicowany. jak cały układ roślinności.p. wynikający z uwarunkowań klimatycznych związanych z wysokością n. które. zasadniczo krótszym od 210 dni i ulegającym skróceniu wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza. 23 %.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • F 1 – podgórski. Roczne sumy opadów wynoszą od ok. Siedliska leśne krainy pozostają w ścisłym powiązaniu z piętrami wysokościowymi.m.. • regiel górny 1000 – 1250 m n. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza maleje temperatura powietrza i wzrastają opady. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 6 do 8 C°.

34 2. 876 4. do 400 2.2.80 0.70 lipca 17.m.7.45 6. Zło one z wielu masywów.25 15.00 1344.60 12. pasm górskich i ich odnóg.. 2 WYBRANE ELEMENTY OBRAZUJĄCE WARUNKI KLIMATYCZNE W SUDETACH W LATACH 1930 –1960 (TRAMPLER I IN. Morfogenetyczna lokalizacja Krainy VII zalicza ją do strefy hercyńskiej. od 400 do 700 3. Wczesna jesień przy północnej części krainy zaczyna się ok. 5 IX oraz 10 IX przy granicy południowej.67 298.64 11. około 5 V w części środkowej i około 10 V we wschodniej. Wysokość w m n. postrzępionych gęstą siecią dolin zawierają prawdziwą mozaikę pod względem zró nicowania rzeźby i budujących je skał. 13.30 797.99 1292. 1603 Średnia temperatura powietrza ( ° C) roku 7. jedynie w części południowozachodniej sięga 130 dni.70 okresu weget.85 . 21 .00 Przedstawione dane klimatyczne odnoszą się do okresu 30-letniego są zatem wynikiem wieloletnich obserwacji i odzwierciedlają warunki termiczne oraz opady Sudeckiej Strefy Ekoklimatycznej. Strefa Sudecka 1.30 5.08 8.90 8. 300 km od Bramy Łu yckiej na zachodzie po bramę Morawską oddzielającą je od Karpat na wschodzie.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” zaczyna się w krainie około 30 IV w części zachodniej.6. Poło enie fizycznogeograficzne. Okres wegetacyjny na ogół spada poni ej 120 dni.00 596. TAB.30 roczny 697. 3. 1990).p.3.40 stycznia ..30 .50 . Szczegółowa charakterystyka klimatu Nadleśnictwa Śnie ka przedstawiona jest w części opisowej planu urządzania gospodarstwa leśnego (elaboracie). 1217 5. 210.3. tworzącej tzw.15 568. budowa geologiczna i rzeźba terenu Sudety to stare góry ciągnące się na długości ok. wał metakarpacki ( obszar gór i wy yn).00 Opad okresu weget.

Kotlina jest mocno zaludniona i uprzemysłowiona. Mezoregion otoczony jest od południa przez Karkonosze. Powierzchnia Kotliny Jeleniogórskiej szacowana jest na 270 km2.p.. do którego przylegają krystaliczne górotwory.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Poło enie fizycznogeograficzne Nadleśnictwa Śnie ka określone według Kondrackiego (1998) z rozszerzeniem o podział Walczaka (1968) przedstawia się następująco: PROWINCJA PODPROWINCJA MAKROREGION MEZOREGIONY: 33 332 332.37 332. Na obecną rzeźbę terenu miały wpływ zlodowacenia czwartorzędowe za sprawą lodowca skandynawskiego widoczne w postaci moreny dennej. Podprowincja Sudety (332) jest częścią Masywu Czeskiego i charakteryzuje się ró norodną budową geologiczną.36) to obszar wypreparowany w batolitach izersko-karkonoskich w postaci izolowanych garbów i skałek. Masyw Śnie nika). sfałdowane skały osadowe z ery paleozoicznej (Góry Kaczawskie. Góry Bardzkie). 22 . od północy Górami Kaczawskimi i od wschodu zamknięty pasmem Rudaw Janowickich. płytko zalegające kredowe piaskowce Gór Stołowych. z głównym ośrodkiem przemysłowo-miejskim Jelenią Górą.36 332. od zachodu Pogórzem Izerskim. W sieci rzek przecinających kotlinę prym wiedzie Bóbr wraz z dopływami Kamienną i Łomnicą. Mezoregion Kotliny Jeleniogórskiej (332. permskie porfiry i melafity Gór Kamiennych oraz Wałbrzyskich. Rzeźba podprowincji związana jest nie tylko z ró ną odpornością na procesy erozyjne wymienionych skał. Góry Orlickie. Jego centrum to prekambryjski masyw krystaliczny. na którą składają się: prekambryjskie skały metamorficzne (Góry Sowie. a tak e płytowo zalegające piaskowce. ale przede wszystkim z trzeciorzędowymi dyslokacjami tektonicznymi. porozdzielane zapadliskowymi lub denudacyjnymi kotlinami. sfałdowane w orogenezie kaledońskiej i hercyńskiej. iłów zastoiskowych i piasków. wreszcie trzeciorzędowe bazalty.38 MASYW CZESKI Sudety z Przedgórzem Sudeckim Sudety Zachodnie Kotlina Jeleniogórska Karkonosze Rudawy Janowickie Prowincja Masyw Czeski (33) tworzy potę ny zrąb tektoniczny o zło onej i urozmaiconej rzeźbie. Trzeciorzędowe zapadliska i wypiętrzenia nadały mu postać czworokątnego bloku o podniesionych brzegach. które zrównany stary blok lądowy przekształciły w góry zrębowe o wysokościach od 700 do 1602 m n. W klimacie kotliny występują niekorzystne zjawiska.m. Głównie zimą tworzą się zastoiska zimnego powietrza z inwersją termiczną w odniesieniu do otaczających gór.3 332.

• Obni enie Mysłakowickie.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Podział mezoregionu na mikroregiony (Walczak 1968) wyró nia jednostki: • Obni enie Jeleniej Góry. Odmienna budowa geologiczna występuje po stronie Czeskiej. • Wzniesienia Dziwiszowskie Mezoregion Karkonoszy (332. • Grzbiet Główny Karkonoszy. Widoczną pozostałością dwukrotnego zlodowacenia w okresie czwartorzędu są dobrze wykształcone cyrki lodowcowe i moreny.p.p.m.38) otoczony jest Karkonoszami. Przebieg głównego pasma górskiego ma charakter południkowy. Po Polskiej stronie Karkonosze mają ok. 180 km2. stanowiącą granicę z Rudawami Janowickimi. • Karkonoski Padół Śródgórski. W swojej rozciągłości (36 km) łączy Przełęcz Szklarską (886 m n.).). Roślinność Karkonoszy podzielona została według 5 pięter.). • Wzgórza Karpnickie. w której znaczny udział mają zmetamorfizowane skały prekambryjskie i paleozoiczne.). • Wysoczyzna Rybnicy. Podział mezoregionu na mikroregiony: • Przedgórze Karkonoszy. • Wzgórza Łominckie.p. i Przełęcz Kowarską (727 m n. • Obni enie Sobieszowa.m. zwanej Równią pod Śnie ką. Mezoregion Rudaw Janowickich (332. która wznosi się nad pozostałością trzeciorzędowej powierzchni zrównania (1400 m n. których granice biegną ni ej w porównaniu z Tatrami o około 250 – 300 m. zwanych Przedgórzem Karkonoskim. Kotliną Jeleniogórską Górami Ołowianymi i małymi kotlinami Mieroszowską i Kamiennogórską.m.p. Główny grzbiet gór i wzniesienia przedgórza oddziela podłu ne obni enie w postaci przełęczy i charakterystycznego układu dolin zwanych Karkonoskim Padołem Śródgórskim. 120 km2. Najwy szym szczytem jest Śnie ka (1602 m n.m. Na budową geologiczną Rudaw składają się zmetamorfizowane skały paleozoiczne na kontakcie 23 . znacznie mniej ni po stronie Czech (4580 km2).p.37) tworzy najwy szą grupę górską w Sudetach. Pomiędzy Karkonoszami a Kotliną Jeleniogórską występuje rozczłonkowany ciąg wzniesień (600-800 m n. • Obni enie Starej Kamienicy. W budowie geologicznej północnej strony mezoregionu a po Kotlinę Jeleniogórską dominuje granitoid batolitu izersko-karkonoskiego.m.). Powierzchnia mezoregionu szacowana jest na ok.

) R. – sasanka alpejska. BR. 200) przy czym w porównaniu z Karpatami (ok.4.Sudety Zachodnie . Karkonosze są jedynym w Sudetach terenem występowania zarośli kosówki ponad górną granicą lasu. Wśród typowych endemitów Sudeckich rosną trzy gatunki: Sorbus sudetica. Pulsatilla alba RCHB. W ramach podokręgu dominują Góry Izerskie i Góry Kaczawskie. W obrębie tych gór zanotowano znaczną ilość gatunków górskich (ok. – malina moroszka.jastrzębiec sudecki i inne.Górska Środkowoeuropejska . Podobnie przedstawia się porównanie niegórskiej flory Sudetów.Hercyńsko . Rubus chamaemorus L. – zmienka górska. Meum athamanticum JACQ. Brak tu gatunków pontyjskich i panońskich odgrywających znaczną rolę w Karpatach.) ZAHN (prenanthoidesalpinum) .Holarktyka Obszar: Prowincja Podprowincja Dział F Okręg a Podokręg . – wszewłoga górska. Jest to równie jedyne miejsce gdzie wykształciło się piętro alpejskie. Charakterystyka geobotaniczna Pod względem geobotanicznym (Szafer i Zarzycki 1972) obszar Nadleśnictwa Śnie ka przynale ny jest do następujących jednostek: Państwo: . 500) jest to teren dość ubogi. która tak e jest znacznie ubo sza od karpackiej.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” z batolitem izersko-karkonoskim z bogatym składem mineralogicznym i granit. 3. Hieracium sudeticum (STERNB. Podział mezoregionu na mikroregiony: • Rudawy Janowickie • Kotlina Marciszowska.Izersko-Karkonoski Nadleśnictwo Śnie ka zlokalizowane jest według tego podziału w całości w Podokręgu Izersko-Karkonoskim.Sudecka . Stoki i wierzchowiny pokrywają lasy.Euro-Syberyjski .Sudety . w których spotyka się ostańcowe formy skalne. Campanula bohemica i Poa riphaea (Szafer i Zarzycki 1972). 24 . Jedynie na obszarze Sudetów występują: Cryptogramma crispa (L. Pinus x rhaetica BRÜGGER – sosna błotna.

Góry Kaczawskie. Pedicularis sudetica.5. Bupleurum rotundifolium. S. Charakterystyka ogólna kompleksów leśnych Nadleśnictwa Śnie ka Kompleksy leśne w obydwu obrębach leśnych Kowary i Śnie ka zostały policzone w oparciu o mapę numeryczną. Oppositifilia. Bryoides. Androsace obtusifolia. Hieracium pallidum. Agencji Rolnej Skar25 . muflon. Prunella grandiflora. E. S. aspera subsp. Saxifraga nivalis. których jedynie skłon południowy i to w niewielkim udziale znajduje się w granicach Nadleśnictwa Śnie ka. W granicach Małego Śnie nego Kotła występuje na jedynym stanowisku w Sudetach i środkowej Europie – Saxifraga nivalis. Petasites kablikianus. Myosotis alpestris. G. Agrostis rupestris. Z pozostałych gatunków nieendemitów rosnących wyłącznie w obrębie Sudetów spotyka się: Isoëtes lacustris. petraea. Salix bicolor. Veronika alpina. posiada bogatszy zestaw gatunków roślin. Kompleksy leśne średnie i małe poło one w oderwaniu od głównych kompleksów są najczęściej skutkiem przejęcia przez nadleśnictwo powierzchni innych własności m in. Na uwagę zasługują kotły lodowcowe poło one poza granicami nadleśnictwa w obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego. a warunki w nich panujące są odpowiednie bytowaniu zwierząt i roślin.: Thlaspi perfoliatum. Taraxacum nigricans. Lasy nadleśnictwa zasadniczo tworzą dwa du e kompleksy leśne rozpostarte na dwóch masywach górskich (Rudaw Janowickich i Karkonoszach). Największy kompleks leśny obrębu leśnego Kowary graniczy z lasami nadleśnictwa Kamienna Góra i razem z nimi tworzy jeden zwarty obszar leśny. Geum montanum.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Większość z wymienionych endemitów ograniczona jest występowaniem tylko do samych Sudetów. Viola collina. Zwarte powierzchnie kompleksów leśnych sprzyjają prowadzeniu gospodarki leśnej. reniformis. Zachowały się w nich szczególnie cenne osobliwości fauny. Gnaphalium supinum. Staphylea pinnata i Dictamnus albus. jeleń itd. Euphrasia minima. Teucrium botrys. Padus avium subsp. Caucalis daucoides. A. oraz roślin. ursina. norica. Ich powierzchnię przecinają nieliczne powierzchnie innych własności np. Primula minima. Alchemilla fissa. Za kompleksy uznano zwarte powierzchnie gruntów pozostające własnością nadleśnictwa. Gentiana crucjata i in. Osobliwością jest Alium strictum. drogi asfaltowe. Tatrae. Kolejny pod względem wielkości kompleks leśny obrębu Kowary łączy się z lasami KPN i lasami obrębu Śnie ka równie łącząc się w wielki obszar leśny. A. Poa laxa oraz znaczna ilość gatunków z rodzaju Hieracium. Arabis alpina. W nich odnotowano występowanie takich gatunków zwierząt jak: cietrzew. 3. Gleby są tu zasobniejsze w związki wapnia dlatego spotyka się rośliny mniej lub bardziej wapieniolubne np. Lathyrus tuberosus. Gentiana pannonica. linie energetyczne itp. których egzystencja mo liwa jest wyłącznie w wielkich kompleksach leśnych.

Kompleksy leśne o małej powierzchni posiadają istotne znaczenie w przypadku kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazowego.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” bu Państwa w ramach dostosowania gospodarki leśnej do ustawy o lasach. 26 . W ich obszarze gniazduje wiele gatunków ptaków. Natomiast stwarzają znaczne problemy w prowadzeniu gospodarki leśnej z uwagi na trudne i nieswoiste warunki przyrodnicze. Małe kompleksy leśne poło one wśród pól są w zasadzie remizami z du ym udziałem gatunków roślin zielnych oraz krzewów tworzących zwarty podszyt. Stanowią ostoję zwierząt i roślin yjących na pograniczu pól i lasów. Szereg kompleksów średnich pokrywa mniejsze góry i wyniesienia oderwane od głównych masywów górskich.

01-100.3 13566.12 818.22 706.36 42.35 921.00 5.01-500.01-100.33 22.00 100.6 148.01-20.01-100.01-500.55 241.00 Ogółem do 1.01-5.53 Uzupełnieniem zestawienia tabelarycznego jest zestawienia poni sza mapka poglądowa rozmieszczenia kompleksów leśnych w Nadleśnictwie „Śnie ka” 27 . 3 K OMPLEKSY LEŚNE NADLEŚNICTWA ŚNIE KA Obręb Nadleśnictwo 1 Wielkość kompleksu (ha) 2 Do 1.28 78.01-500.01-2000.00 Obręb Śnie ka 20.00 Ogółem Do 1.00 100.00 Powy ej 2000. TAB.00 Powy ej 2000.00 5.43 1354.00 1.27 7379.29 4068.00 500.03 6187.01 15.00 100.01-20.00 500.01-5.67 1059.01-2000.00 Nadleśnictwo Śnie ka 20.00 Ogółem Liczba kompleksów 3 13 10 4 5 4 1 1 38 22 21 16 17 3 1 1 81 35 31 20 22 7 1 2 118 Łączna powierzchnia (ha) 4 3.95 1992.8 8601.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” W poni szej tabeli przedstawiono szczegółowy podział powierzchni obrębów leśnych i nadleśnictwa na kompleksy leśne.00 500.52 638.96 190.00 Obręb Kowary 20.01-2000.00 1.00 5.01-20.00 1.51 4533.57 1627.52 11.01-5.00 Powy ej 2000.95 56.

.

Najwięcej (13) kompleksów jest do 1 ha.8 31. Główny kompleks leśny zajmuje powierzchnię 4068. które zajmują najmniejszą powierzchnię 11.30 ha.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” .1 7 69. 68 % ogólnej liczby kompleksów nadleśnictwa. W Nadleśnictwie „Śnie ka” łącznie jest 118 kompleksów leśnych. Ich sumaryczna powierzchnia wynosi 8601.33 ha. Kompleksy leśne o powierzchni przekraczającej 2000 ha posiadają główne znaczenie w obydwu obrębach leśnych i całym nadleśnictwie i występują po jednym kompleksie w ka dym z obrębów leśnych.28 ha. Najwięcej kompleksów w obydwu obrębach leśnych i całym nadleśnictwie jest o powierzchni do 1 ha. które łącznie zajmują minimalną powierzchnię 3.6.9 302 309 306 29 .27 ha i ma decydujące znaczenie dla prowadzonej gospodarki leśnej.2 68. TAB.9 68. 3.1 31.7 68.03 ha posiada podstawowe znaczenie w opisywanym obrębie leśnym.1 68. Porównanie wybranych cech drzewostanów w ramach grup funkcji lasu W poni szej tabeli zestawiono wybrane przeciętne cechy taksacyjne dla lasów ochronnych i ogółem dla obrębów i nadleśnictwa. 4 PORÓWNANIE WYBRANYCH CECH DRZEWOSTANÓW W RAMACH GRUP FUNKCJI LASU (ZESTAWIENIE WYGENEROWANE Z PROGRAMU „TAKSATOR”) Udział Udział Przeciętny Średni Grupa funk. Razem w obrębie Śnie ka wydzielono 38 kompleksy leśne – 32% ogólnej liczby kompleksów nadleśnictwa.9 31. Łącznie jest ich 35 przy czym zajmują zaledwie powierzchnię 15.95 ha. Największy kompleks o powierzchni 4533.Przeciętny gatunków gatunków zasobność przyrost cji wiek [lat] liściastych iglastych [m3/ha] m3/ha [%] [%] 2 lasy ochronne obręb Śnie ka ogółem obręb lasy ochronne obręb Kowary ogółem obręb Nadleśnictwo "Śnie ka" lasy ochronne 67 69 306 Obręb/Nadleśnictwo 1 3 71 71 68 4 303 5 9 9 9 9 9 6 30. Najwięcej (35) jest kompleksów leśnych do 1 ha. W obrębie Kowary wydzielono 81 kompleksy leśne ok.3 31.

i od miejscowości Jagniątków do miejscowości Mniszków w linii E-W. 30 .4 Porównanie wybranych cech drzewostanów w ramach grup funkcji lasu Nadleśnictwa „Śnie ka” pozwala zobrazować zró nicowanie przeciętnego wieku.d. udziału gatunków liściastych oraz udziału gatunków iglastych w obrębach leśnych i całym nadleśnictwie. przeciętnej zasobności. • od północnego zachodu i zachodu z nadleśnictwem Szklarska Poręba obręb Piechowice. który jest ni szy w obrębie Kowary.6 73. Pomiędzy obrębami występuje nieznaczne zró nicowanie w przypadku średniego wieku. 26. Wartości porównywanych parametrów dla lasów ochronnych i całości obrębu lub nadleśnictwa nie odbiegają od siebie.d 23. Przedstawiona rozciągłość geograficzna warunkuje następujący układ przebiegu granic nadleśnictwa w odniesieniu do pozostałych jednostek administracyjnych Lasów Państwowych: • od południa i południowego zachodu z lasami Karkonoskiego Parku Narodowego. 3. ze względu na znaczny udział lasów ochronnych. • od wschodu z lasami nadleśnictwa Kamienna Góra obręb Kamienna Góra. 3 69 4 304 1 5 9 6 31.5 RDLP Wrocław - 60 246 b.6 76. • od północy z lasami nadleśnictwa Złotoryja obręb Złotoryja.4 PGL Lasy Państwowe - 61 234 b.Przeciętny gatunków gatunków zasobność przyrost cji wiek [lat] liściastych iglastych [m3/ha] m3/ha [%] [%] 2 ogółem nadl. Poło enie Nadleśnictwa Śnie ka względem leśnych jednostek administracyjnych Obszar Nadleśnictwa Śnie ka rozpościera się w linii N-S pomiędzy miejscowością Dziwiszów a Przełęczą Okraj. średniego przyrostu.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Obręb/Nadleśnictwo Udział Udział Przeciętny Średni Grupa funk.7.5 7 68. • od północnego wschodu z lasami nadleśnictwa Jawor obręb Bolków.

GŁÓWNE GRUPY I KATEGORIE U YTKOWANIA ZGODNIE Z DANYMI PLANU (OPERATU) POWIAT Gmina Ogólna pow.1 159.]* Lasy Grunty zal. z gosp.65 Powiat złotoryjski 120.09 94.42 8545 4817 151083.09 2308. 1 M.91 2919.30 1325.22 3.15 279.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 3.92 158.08 11221. Jelenia Góra Karpacz Kowary Janowice Wielkie Je ów Sudecki Mysłakowice Podgórzyn Razem Kamienna Góra Świerzawa Ogółem 2 3 Grunty Grunty nie zw.2009 r.76 2185.09 5.24 190. w zania niechnia rządzie nleśna leśna ctwa [ha] 7 8 9 87. przed gruntami rolnymi.61 6.35 1.16 1.55 12794. Szczegółowa struktura u ytkowania gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo jest w poni szej tabeli.96 37.46 3.71 13107.74 11496.92 47.8 37.04 93570 5567 12855 4191 5788 10183 5567 44151 1294.09 19.15 458. leśną 4 5 6 Powiat Jelenia Góra PoRazem Ogółem wierzchpowierzpow.31 1359.20 Powiat jeleniogórski 1133.27 30. TAB.90 14.49 6.65 6.83 121.16 115. zal.57 4.53 Powierzchnia leśna i nieleśna na podstawie „Planu urządzenia gospodarstwa leśnego” wg stanu na 01.99 2982. Pośród gruntów rolnych istnieje znaczna cześć powierzchni nieu ytkowa z uwagi na zmiany gospodarcze regionu i nieopłacalność produkcji rolnej.52 Powiat kamiennogórski 158. Pozostałe grunty u ytkowane ró nymi formami zajmują nieznaczną powierzchnię.64 0.39 58.73 1326.59 70.10 24.17 90.86 180.13 245. Powierzchnia zestawienia zgodna z tabelą nr 2 zawartą w części opisowej planu urządzania gospodarstwa leśnego (elaboracie).92 31. Gmin [km2] Ludność w Gm.72 30.67 31.12 3466.47 399.39 11915.28 0.01.85 3562. Ogólna powierzchnia gmin oraz ludność w gminach za Baranowskim (1999) w „Twoje vademecum. 31 .71 3743.8.83 2.48 804.15 3098. [w tys. Struktura u ytkowania ziemi W granicach terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Śnie ka dominują grunty leśne.75 82.60 1385.65 418. 5 STRUKTURA U YTKOWANIA ZIEMI WG GMIN.24 1178.53 194.38 88.08 48.50 2238.86 13566.29 124.29 25.15 1158.92 169.54 33.00 162. Polska nowy podział administracyjny”.2 1357.18 201.

M.6% 10.7% Janowice Wielkie Je ów Sudecki Kamienna Góra Karpacz Kowary 17.39 ha). Jelenia Góra.0% M. Jelenia Góra Mysłakowice 22.99 %) jest zbli ona do Gminy Mysłakowice.8% 10.9% 27. 0.14 %.5% 1.2% 8. której lesistość wyliczona w odniesieniu do powierzchni zawartej w granicach Nadleśnictwa Śnie ka wynosi 95. Największa lesistość w gminie.99 %. Największe zagęszczenie ludności odnosi się do głównych ośrodków miejskich: M.2% 1.15 ha. Kamienna Góra i Gminy Mysłakowice oraz Karpacza. Najmniejszy obszar w zarządzie nadleśnictwa posiada Gmina Świerzawa (124.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Lesistość nadleśnictwa (95.65 ha.86 ha) w tym grunty nieleśne 3.0% Podgórzyn Świerzawa Wykres 1 Procentowy udział ogólnej powierzchni nadleśnictwa w rozbiciu na poszczególne gminy 32 . Uzupełnieniem prowadzonej analizy jest zestawienie procentowe ogólnej powierzchni nadleśnictwa rozbitej na poszczególne gminy.50 %). Największa powierzchnia objęta granicami nadleśnictwa podlega administracji Gminy Podgórzyn (3743. występuje w obrębie Gminy Karpacz na poziomie 98. Miasta Kowary. Najmniejsza lesistość jest charakterystyczna dla gminy o najmniejszym areale zawartym w granicach nadleśnictwa – Gminie Je ów Sudecki (92. liczona w sposób analogiczny do poprzedniej. w tym grunty nieleśne 180.

obozowanie i biwakowanie w odpowiednio przygotowanych miejscach. banki genów itd. drzewa elitarne. narciarstwa zjazdowego i biegowego. archiwa klonów.) i ochronę ex situ (poza naturalnymi miejscami występowania poszczególnego osobnika czy populacji – ogrody botaniczne.). Ochrona in situ 4. Przewiduje tak e rozwój form nie dopuszczonych do rozwoju w obszarze Parku (turystyki rowerowej. skiringu. Granica północna parku styka się z granicą Nadleśnictwa „Śnie ka”.1. arboreta. Przewiduje się powierzchniową penetrację lasów. prowadzonych po oznakowanych szlakach turystycznych. 4.1. sportów rowerowych. Karkonoski Park Narodowy Karkonoski Park Narodowy – utworzony został w dniu 16 stycznia 1959 roku. Park posiada szczegółowe opracowanie w postaci Planu Ochrony (JBPiP 1996) a zawarte w nim informacje i zalecenia dotyczą sposobu postępowania równie na terenach przyległych w tym na obszarze Nadleśnictwa „Śnie ka”. 4.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 4. drzewostany nasienne. Zgodnie z wytycznymi Planu Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego (JBPiP 1996) postuluje się w otulinie intensywny rozwój ró norodnych form turystyki głównie w postaci krajoznawczej i wędrówkowej. rezerwaty przyrody i itd.2. 33 . pieszych i drogowych ciągach komunikacyjnych.1. Otulina Karkonoskiego Parku Narodowego Otulina Karkonoskiego Parku Narodowego jest częścią strefowego układu prowadzenia gospodarki przestrzennej i wchodzi w skład obszaru chronionego krajobrazu Karkonosze i Góry Izerskie.1. FORMY OCHRONY . kajakarstwa. proweniencyjne doświadczalne powierzchnie. drzewa doborowe.ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE W generalnym podziale ochronę mo na przedstawić jako ochronę in situ (czyli w naturalnym miejscu występowania osobnika lub populacji – drzewa pomnikowe.

: 237-299 W drzewostanach Nadleśnictwa „Śnie ka” poło onych w obrębie otuliny zaprojektowano mniejszy zakres u ytkowania rębnego w porównaniu z resztą nadleśnictwa. Poza otuliną zaprojektowano rębnie na pow. 241-297.43 ha.: 45-95. lokalizacji oraz powierzchni otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego ustanowionej na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa „Śnie ka”. Narodowego Kowary. W poni szej tabeli zestawiono informacje nt. oddz. 230-237.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” hippiki). co stanowi nieco ponad 30% powierzchni gruntów leśnych w otulinie. oddz.12 165.62 136. obr. 2951. 105Otulina Karkonoskiego Parku 228. 34 . wartości w formie graficznej. TAB. 6 ZESTAWIENIE INFORMACJI NT.nieleśne i niezaleką leśną sione 6318. Śnie ka. POWIERZCHNI I LOKALIZACJI OTULINY K ARKONOSKIEGO P ARKU NARODOWEGO NA GRUNTACH NADLEŚNICTWA "ŚNIE KA" Powierzchnia gruntów nadleśnictwa w granicach obszaru [ha] Nazwa Lokalizacja Grunty Grunty leśne związane z Grunty Ogółem zalesione gospodar.12 ha. Powierzchnia objęta wszystkimi formami rębni zajmuje w przypadku otuliny 1818. Na poni szym wykresie zaprezentowano ww.06 obr. co stanowi około 39% powierzchni leśnej nadleśnictwa nie wchodzącej w granice otuliny.80 6017.

7% w drzewostanach poza otuliną.3% wobec 84. powierzchni zaplanowanych rębni w rozbiciu na gatunki panujące w drzewostanach. Nale y podkreślić.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 otulina KPN poza otuliną Wykres 2 Porównanie udziału powierzchni objętej ró nymi formami rębni w powierzchni leśnej w otulinie KPN i w pozostałych drzewostanach Nadleśnictwa „Śnie ka" W otulinie KPN nieco większy jest udział drzewostanów w których zaprojektowano u ytkowanie rębnią stopniową gniazdową udoskonaloną (IVd) w powierzchni wszystkich drzewostanów u ytkowanych rębnie: 86. W poni szej tabeli zestawiono informacje nt. 35 . e u ytkowane rębnie są głównie drzewostany z panującym świerkiem.

00 0.97 15.01 2.36 119.26 32.02 1443.00 40.ściowa smugowa pasowa uprzątaniowa ściowa uprzątające jące SO BK BRZ DB JD JRZ JS JW KL LP MD OL OL.46 4.71 6. udział rębni IVd w powierzchni projektowanych rębni ogółem dla gatunków panujacych.39 67.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.35 6.Rębnie gniazdoskonalona ogółem wa udoskonalona uprzątające 80.00 1199.00 0.82 1449.58 72.07 97.78 117.30 59.00 0.78 22.00 0.45 23.S SO.72 73.00 0.24 1791.39 20.71 20.69 1. udział projektowanych rebni w ogólnej powierzchni gatunku panującego.98 1.98 53.wa częzupełna częściowa pasowa panujący wierzchwa czę.99 38.69 rębnia stopniowa rębnia gniazdostopniowa wa udo.00 0.26 73.30 8.10 1.41 6.00 2.K ŚW Suma całkowita 2.38 95.39 65.93 79.34 1. 7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MANIPULACYJNEJ PROJEKTOWANYCH RĘBNI W DRZEWOSTANACH W GRANICACH OTULINY KPN rębnia rębnia rębnia częściowa rębnia gniazdorębnia rębnia częściowa Gatunek wielkopogniazdo.66 0.29 11.45 0.36 1.00 0.69 6.02 Uzupełnieniem powy szego zestawienia są wykresy obrazujące w kolejności: powierzchnię rębni IVd na tle ogólnej powierzchni rębni dla gatunków panujących. 36 .

] DB MD ŚW Wykres 3 Powierzchnia manipulacyjna planowanych rębni w podziale na gatunki panujące z wyró nieniem rębni IVd dla drzewostanów poło onych w granicach otuliny KPN 37 .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1600 1400 1200 1000 HA] 800 Pozostałe rębnie Rębnia IVd 600 400 200 0 SO BK BRZ [GAT.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 100% 90% 80% 70% 60% 50% pow. 40% 30% 20% 10% 0% BK BRZ DB JW ŚW SO MD pozostałe Wykres 4 Udział powierzchni planowanych rębni w ogólnej powierzchni gatunków panujacych w drzewostanach poło onych w granicach otuliny KPN 38 . d-stanów u ytkowanych rębnie pozostała pow.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 100% 90% 80% 70% 60% [%] Pozostałe rębnie Rębnia IV d 50% 40% 30% 20% 10% 0% SO BK BRZ [GAT. 39 . zamieszczone poni ej.] DB MD ŚW Wykres 5 Udział rębni IVd w powierzchni planowanych rębni dla gatunków panujacych w drzewostanach poło onych w granicach otuliny KPN Uzupełnieniem dla powy szych informacji jest wykres obrazujący udział powierzchni bez wskazań gospodarczych oraz wykres obrazujący powierzchnię przypisaną do gatunku panującego z uwzględnieniem wieku.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 100% 90% 80% 70% 60% Bez wskazań pow. [%] 50% 40% 30% 20% 10% 0% BK BRZ DB JW [GAT. z zaplanowa nymi czyn.] ŚW SO MD pozostałe Wykres 6 Udział powierzchni bez wskazań gospodarczych w powierzchni gatunków panujących w drzewostanach poło onych w otulinie KPN 40 . gosp.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 3500 3000 2500 2000 [HA] Przedrębne Rębne 1500 Przeszłorębne 1000 500 0 BK BRZ DB JW [GAT] ŚW SO MD pozostałe Wykres 7 Powierzchnia gatunków panujących w drzewostanach w granicach otuliny KPN z uwzględnieniem wieku Syntetyczne porównanie gospodarki leśnej zaprojektowanej w drzewostanach wchodzących w skład otuliny na tle pozostałych w nadleśnictwach „Śnie ka” i Kamienna Góra przedstawiono w poni szej tabeli. 41 .

15 5.50 20707.6 1.49 2.97 1.67 20% 47% 32% 14% 7% 19% 22068.15 1.37 11% 47% 43% 20% 3% 11% W poni szej tabeli ujęto wszystkie wskazania gopodarcze zaprojektowane w drzewostanach poło onych w granicach otuliny KPN w podziale wg gatunków panujących i klas wieku.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.21 3.96 1.12 2.2 57. 9 ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH CZYNNOŚCI GOSPODARCZYCH W DRZEWOSTANACH W OTULINIE KPN Gatunek panujący Klasa wieku 1 BK I 2 Planowany zabieg 3 bez wskazań czyszczenia pielęgnowanie gleby poprawki i uzupełnienia specjalne zabiegi agrotechniczne czyszczenia pielęgnowanie gleby Powierzchnia manipulacyjna [ha] 4 2.15 II specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie wprowadzenie II piętra III bez wskazań czyszczenia 42 .03 7349. 8 PORÓWNANIE POWIERZCHNI DRZEWOSTANÓW ORAZ ZADAŃ GOSPODARCZYCH W OTULINIE I POZA NIĄ W NADLEŚNICTWACH : „ŚNIE KA” I K AMIENNA GÓRA Wielkość Powierzchnia ogółem Powierzchnia leśna zalesiona % powierzchni zaliczonej do gospodarstwa specjalnego % powierzchni zaprojektowanej do u ytkowania przedrębnego % powierzchni zaprojektowanej do u ytkowania rębnego % mią szości zaprojektowanej do u ytkowania rębnego % powierzchni bez wskazań gospodarczych % powierzchni drzewostanów powy ej 80 lat nie u ytkowanych rębnie Otulina Nadleśnictwa (bez otuliny) 7609. TAB.23 13.15 6.

05 10.22 4.9 37.1 11.16 2.72 1.3 26.11 4.68 4.65 2.w rębniach zło onych V pielęgnowanie gleby specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.78 3.37 1.93 5.77 4.28 4.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby specjalne zabiegi agrotechniczne VII trzebie rębnia częściowa pasowa rębnia częściowa pasowa uprzątające rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające bez wskazań czyszczenia odnow.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 trzebie IV bez wskazań trzebie bez wskazań czyszczenia odnow.75 17.39 3.47 12.37 11.72 28.26 2.55 43 .82 8.72 1.69 16.w rębniach zło onych VIII pielęgnowanie gleby specjalne zabiegi agrotechniczne rębnia częściowa pasowa uprzątające 3 4 66.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby VI specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie rębnia częściowa pasowa uprzątające rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.95 3.82 5.83 12.58 11.26 38.07 11.32 1.55 0.33 13.

47 2.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby I poprawki i uzupełnienia specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.7 5.24 14.72 .7 0.84 9.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 czyszczenia odnow.44 0.83 1.02 2.82 3.72 0.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby 44 3 4 16.03 1.84 1.25 0.64 5.33 17.19 0.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby III specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie rębnia częściowa pasowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona czyszczenia odnow.18 17.w rębniach zło onych odnowienia luk II pielęgnowanie gleby specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie wprowadzenie II piętra BRZ rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.15 17.3 5.18 41.16 199.36 51.02 0.7 3.22 10.55 2.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby IV specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona DB III IV V VI trzebie trzebie bez wskazań bez wskazań odnow.7 0.57 1.99 0.7 5.12 0.07 17.19 0.97 28.2 20.

63 0.07 2.72 1.28 5.39 139.24 3.2 38.05 4.5 1.24 0.91 1.45 2.36 1.67 1.54 1.35 3.2 0.36 1.53 0.74 1.25 0.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 specjalne zabiegi agrotechniczne rębnia częściowa pasowa IX bez wskazań czyszczenia JD I pielęgnowanie gleby poprawki i uzupełnienia specjalne zabiegi agrotechniczne JRZ JS III V bez wskazań trzebie czyszczenia I pielęgnowanie gleby poprawki i uzupełnienia specjalne zabiegi agrotechniczne czyszczenia pielęgnowanie gleby II poprawki i uzupełnienia specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie JW III bez wskazań odnowienia luk pielęgnowanie gleby specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie IV V VI KL I IV II III LP IV VI MD I bez wskazań trzebie bez wskazań trzebie trzebie czyszczenia bez wskazań trzebie trzebie bez wskazań trzebie bez wskazań czyszczenia pielęgnowanie gleby poprawki i uzupełnienia 4 0.27 8.03 1.88 0.2 0.88 45 .31 3.13 2.63 0.36 1.03 1.73 1.02 1.26 0.99 0.63 4.41 0.15 2.

47 6.91 20.19 2.3 8.75 0.33 0.33 0.98 19.07 3.16 22.63 6.23 3.3 6.98 0.19 7.33 92.75 96.88 30.65 18.41 1.41 .w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby V specjalne zabiegi agrotechniczne rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona czyszczenia odnow.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 trzebie czyszczenia pielęgnowanie gleby II specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie wprowadzenie II piętra odnowienia luk III pielęgnowanie gleby specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie IV trzebie odnow.9 1.31 3.47 0.21 5.72 2.19 2.58 1.41 22.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby specjalne zabiegi agrotechniczne VII rębnia częściowa pasowa rębnia częściowa pasowa uprzątające rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające VIII czyszczenia odnow.2 2.84 1.67 16.7 3.75 1.w rębniach zło onych 46 3 specjalne zabiegi agrotechniczne 4 1.07 15.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby VI specjalne zabiegi agrotechniczne rębnia częściowa pasowa rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.

74 1.16 2.48 47 .55 0.41 1.46 0.55 4 12.96 4 8.53 7.94 0.S SO II II III bez wskazań trzebie trzebie bez wskazań odnow.56 2.35 1 2.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby IV specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.83 6.46 0.7 6.17 0.46 12.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby 4 1.53 2.19 2.52 8.41 3.w rębniach zło onych odnowienie zrębów pielęgnowanie gleby V poprawki i uzupełnienia specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie rębnia zupełna smugowa rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona VI czyszczenia odnow.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie OL.95 0.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 pielęgnowanie gleby specjalne zabiegi agrotechniczne rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IX II III IV OL VI bez wskazań trzebie bez wskazań trzebie bez wskazań bez wskazań odnow.74 0.4 12.92 2.62 6.99 3 0.55 3.56 19.74 2 8.31 1.

19 40.13 6.71 20.41 8.w rębniach zło onych odnowienia luk pielęgnowanie gleby poprawki i uzupełnienia specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie 4 6.31 21.5 6.29 0.14 6.75 1.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby VII specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające czyszczenia odnow.14 466.77 18.83 3.K ŚW I bez wskazań bez wskazań czyszczenia I pielęgnowanie gleby poprawki i uzupełnienia specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie II bez wskazań czyszczenia odnow.01 15.02 27.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 specjalne zabiegi agrotechniczne rębnia częściowa pasowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające bez wskazań czyszczenia odnow.9 0.82 24.53 3.56 3.44 9.27 38.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby VIII specjalne zabiegi agrotechniczne rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające SO.52 1.44 5.74 0.18 615.05 93.23 48 .14 8.04 2.13 5.42 20.43 2.72 17.97 6.8 3.

11 206.25 0.36 4.51 68.53 28.02 8.79 206.47 0.7 12.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 wprowadzenie II piętra rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.49 524.53 8.22 1.91 0.41 37.59 0.84 2.3 0.21 65.w rębniach zło onych odnowienia luk III pielęgnowanie gleby specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie wprowadzenie II piętra rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.37 3.1 13.w rębniach zło onych odnowienia luk pielęgnowanie gleby specjalne zabiegi agrotechniczne IV trzebie rębnia częściowa pasowa rębnia częściowa pasowa uprzątające rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające V bez wskazań czyszczenia odnow.53 212.56 1034.w rębniach zło onych odnowienia luk odnowienie zrębów pielęgnowanie gleby poprawki i uzupełnienia specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie rębnia zupełna smugowa rębnia częściowa pasowa 4 2.85 16.08 37.72 13.16 0.89 1.25 14.42 43.64 1.38 49 .95 29.56 14.55 14.

48 1.46 155.17 0.75 42.29 153.45 29.44 1.01 2.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 rębnia częściowa pasowa uprzątające rębnia częściowa wielkopowierzchniowa rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające bez wskazań czyszczenia odnow.14 569.8 .3 343.w rębniach zło onych odnowienia luk odnowienie zrębów pielęgnowanie gleby poprawki i uzupełnienia specjalne zabiegi agrotechniczne rębnia zupełna smugowa rębnia częściowa pasowa uprzątające rębnia częściowa wielkopowierzchniowa rębnia gniazdowa częściowa 50 4 1.52 14.15 96.73 21.52 19.85 8.32 9.32 98.87 0.65 4.26 1.45 173.86 30.72 34.1 0.27 16.8 90.12 66.1 0.65 1.w rębniach zło onych odnowienie zrębów pielęgnowanie gleby poprawki i uzupełnienia specjalne zabiegi agrotechniczne trzebie VI rębnia zupełna smugowa rębnia częściowa pasowa rębnia częściowa pasowa uprzątające rębnia częściowa wielkopowierzchniowa rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające VII bez wskazań czyszczenia odnow.73 111.46 4.

01. 51 . określone gatunki roślin i zwierząt.48 1. Rezerwaty przyrody Rezerwaty przyrody – to obszary obejmujące zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy.65 2. przyrodniczych.35 4.1999 r. • Rezerwaty przyrody .16 6. Nie posiadają jednak dokumentacji przyrodniczej i wymagają sporządzenia pełnej analizy przyrodniczej w celu ich zatwierdzenia bądź pominięcia. • Rezerwaty przyrody wstępne propozycje.85 8. Na terenie Nadleśnictwa Śnie ka brak istniejących rezerwatów przyrody. Wstępne propozycje rezerwatów przyrody odnoszą się do obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych predysponujących do objęcia formą ochrony rezerwatowej.91 6. • Rezerwaty przyrody projektowane – to obiekty o pełnej dokumentacji pozwalającej na utworzenie rezerwatu przyrody.1. pozostające w fazie zatwierdzania.w rębniach zło onych pielęgnowanie gleby specjalne zabiegi agrotechniczne VIII rębnia częściowa pasowa rębnia częściowa pasowa uprzątające rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające 4 6.istniejące.83 5.58 8.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 rębnia gniazdowa częściowa uprzątające rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające bez wskazań czyszczenia odnow. Według stanu na 01.92 7.69 187. W obszarze Nadleśnictwa Śnie ka przedstawia się trzy takie obiekty (Potocka i Gramsz. brak takich powierzchni w obszarze Nadleśnictwa Śnie ka. mające istotną wartość ze względów naukowych. kulturowych lub krajobrazowych.3. 2007).18 7.92 37. elementy przyrody o ywionej.

l.Asarum europaeum L. Cała powierzchnia leśna rezerwatu włączona została do gospodarstwa specjalnego.) SCOP. porastające ruiny zamku. z udziałem paprotki zwyczajnej . Całość powierzchni leśnej zarówno w granicach rezerwatu.Lilium martagon L.20 12..m. W poni szej tabeli zestawiono powierzchnię oraz informacje nt.76 9. stokowych torfowisk przejściowych i fragmentów borów górnoreglowych w obszarze źródliskowym potoku Czerwień. Proponowane jest równie wyznaczenie otuliny dla tego rezerwatu..193 b.. w którym dominuje wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium Honck... W runie leśnym spotyka się liczny udział gatunków roślin chronionych.167 c. i ywca cebulowego . Beauv. z licznymi okazami pomnikowymi. Propozycja ochrony ze względu na występowanie sudeckiej jaworzyny z miesiącznicą trwałą Lunaria rediviva L.p.36 6.darką ne leśną 75.d.147 b. jak i otuliny zaliczono do gospodarstwa specjalnego.s 52 . urawina błotna Oxycoccus palustris PERS. Przewa ająca część powierzchni leśnej (94. 10 INFORMACJE NT.. Interesujące są stanowiska miesięcznicy trwałej . lokalizacji dla proponowanych rezerwatów na gruntach w zarządzie nadleśnictwa.12 12.f.r 41 j.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Trzcińskie Mokradła – fragment dobrze zachowanego torfowiska przejściowego ze zbiorowiskiem roślinnym. i storczyk Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOÓ.Dentaria bulbifera L. 130 lat. Obok wymienionych zespołów interesujące są zbiorowiska naskalne. marzanki wonnej .Polypodium vulgare L.związane Grunty Ogółem sione i z gosponieleśne niezalesio. Do osobliwości nale ą stanowiska dwóch gatunków: ywca dziewięciolistnego .c.05 0.30 2..169 b-d.3%) w granicach proponowanego rezerwatu włączono do gospodarstwa specjalnego (pozostałą do gospodarstwa lasów ochronnych). Zamek Bolczów – średniowieczny zamek otoczony dobrze zachowanymi lasami bukowymi w wieku ok. i torfowiec Sphagnum recurvum P. Dolina Czerwienia – ze zględu na występowanie kwaśnych buczyn wzdłu koryta potoku Czerwień. kukułka (storczyk) Fuchsa.Lunaria rediviva L. 41 k.Galium odoratum (L.71 2.rezerwatu "Trzcińskie Mokradła" 145 c.Dentaria enneaphyllos L. a na skraju torfowiska arnika górska Arnica montana L. lilii złotogłów .66 73. TAB.165 b-c.o.168 b.146 a. Występują tam równie : rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. oraz kwaśnej i yznej buczyny górskiej.92 - Dolina Czerwienia Trzcińskie Mokradła Otulina prop.170 f. kopytnika pospolitego . LOKALIZACJI ORAZ POWIERZCHNI PROPONOWANYCH REZERWATÓW PRZYRODY NA GRUNTACH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA "ŚNIE KA " Powierzchnia gruntów nadleśnictwa w granicach obszaru [ha] Nazwa Lokalizacja Grunty Grunty leśne zale.

popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. schronisko Szwajcarka itp.związane Grunty Ogółem sione i z gosponieleśne niezalesio.to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze. 53 . historyczne i kulturowe.) na terenie Lasów Państwowych oraz lasów innych własności. Park Krajobrazowy powstaje na mocy rozporządzenia wojewody. a celem ich jest zachowanie. • Park krajobrazowy istniejący Rudawski Park Krajobrazowy (RPK) .X. W ujęciu mapy numerycznej Nadleśnictwa Śnie ka RPK obejmuje oddziały leśne zestawione w tabeli z wyszczególnieniem powierzchni. Wzgórza Karpnickie i Góry Lisie.4.43 Zamek Bolczów 54 d. Przebieg granic RPK ustalono na podstawie materiałów z Dolnośląskiego Zespolu Parków Krajobrazowych. Ochroną objęte zostały ró nego rodzaju naturalne formy przyrody nieo ywionej.93 0.30 13.55 a. Parki krajobrazowe Parki krajobrazowe .h-k. 4. Grunty rolne leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. Park swoim zasięgiem obejmuje masyw Rudaw Janowickich wraz z Górami Sokolimi oraz Góry Ołowiane. tworząca w rejonie wymienionych osad malownicze przełomy. Przez północną część Rudawskiego Parku w rejonie Ciechanowic i Janowic Wielkich płynie rzeka Bóbr.darką ne leśną 15. Park chroni naturalne górskie geokompleksy przyrodnicze.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Powierzchnia gruntów nadleśnictwa w granicach obszaru [ha] Nazwa Lokalizacja Grunty Grunty leśne zale.60 d-f. ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych. 1995 r.1.94 0. Głównymi zadaniami ochrony jest zachowanie aktualnej struktury hydrograficznej.utworzony został zgodnie z rozporządzeniem Nr 37/95 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 04. ochrona fauny oraz ochrona krajobrazu i dóbr kultury (ruiny zamku Bolczów i Sokolec.

11 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LEŚNEJ I NIELEŚNEJ RUDAWSKIEGO PARKU K RAJOBRAZOWEGO I OTULINY. Powierzchnia Rudawskiego Parku Krajobrazowego podlega administracji trzech nadleśnictw: „Śnie ka”. są wynikiem ustalenia granic na podstawie dokładniejszych materiałów. • Park krajobrazowy projektowany Łomnicki Park Krajobrazowy – projektowany do utworzenia w mezoregionie Kotliny Jeleniogórskiej. 43.: 45-233 4831. 4. w oddz. w oddz.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.16 50.06 84.32 6. 54 . 8. Park swoim zasięgiem obejmowałby w obrębie leśnym Śnie ka oddziały o numerach 15-30 i łącznej powierzchni 406. jakie w trakcie III rewizji nie były dostępne. 44. ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH NADLEŚNICTWA ŚNIE KA Powierzchnia gruntów nadleśnictwa w granicach obszaru [ha] Nazwa Lokalizacja1 Grunty Grunty leśne zalezwiązane z Grunty Ogółem sione i gospodar. Śnie ka. 74.69 428. dokładna lokalizacja w odpowiednich warstwach mapy numerycznej Powierzchnia RPK zawarta w granicach nadleśnictwa wg stanu na 01. Kamiennej Góra i Jawor ( Ratajski 1998). 42A.19 ha.nieleśne niezalesioką leśną ne Rudawski Park Krajobrazowy w oddz. w tym leśnej 382.54 Otulina Rudawskiego Parku Krajobrazowego obr. 213. obr. 37-41.: 3. 83.62 4629. 73. jest znacznie więk- sza od wykazanej w „Inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Nadleśnictwa Śnie ka” ze względu na zmianę przebiegu granic i powiększenie obszaru parku przez włączenie części otuliny.02 118. 240 4894.21 1 podano całe oddziały. 35. Kowary.01. 7. Całkowita powierzchnia Parku wynosi 15705 ha (poprzednio 8814 ha) i otuliny 6600 ha (dotychczas 13416 ha).48 ha.1999 r. 212. Rozbie ności w powierzchni parku wg stanu na 1 stycznia 2009 r.: 34.71 ha (leśna i nieleśna związana z gospodarką leśną) oraz powierzchnia nieleśna 23. 234237. 52. 42.

Podgórzyn. Karpacz..tworzony na mocy uchwały WRN w Jeleniej Górze z dnia 27 listopada 1986 r. • obszary źródliskowe i zbiorniki wodne o I klasie czystości wód. Mirsk. Obszar chronionego krajobrazu Karkonosze i Góry Izerskie . Obszar chronionego krajobrazu Obszary chronionego krajobrazu – to tereny wyró niające pod względem krajobrazu o ró nych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych terenów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. W przewa ającej części tereny obszaru są zdegradowane... • kompleksy u ytków zielonych o du ych wartościach przyrodniczych.5. 1998 ). W swoim zasięgu zawiera obszary miast: Świeradów Zdrój. W związku z niedopełnieniem formalności związanej z opublikowaniem w Dzienniku Wojewódzkim. w du ej mierze zajmował tereny Karkonoszy-Gór Izerskich. Do parku włączono zwarty zespół Stawów Podgórzyńskich. Jelenia Góra (w części) oraz tereny gmin: Leśna.4 tys.. Obszar chronionego krajobrazu uwzględnia się w planach zagospodarowania przestrzennego. • zasoby wód podziemnych o du ych wartościach. Nr XIV/95/86. Kowary. co wymusza zastosowanie działań na rzecz ich rekultywacji. Stara Kamienica. Szklarska Poręba.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Projekt parku przewiduje do objęcia ochroną tereny Kotliny Jeleniogórskiej wraz z grupą niewysokich granitowych Wzgórz Łomnickich o łącznej powierzchni 2. Kamienna Góra i Lubawka. ha. Główne atuty obszaru były: • rzeźba terenu. Piechowice. obszar ten został skreślony z listy zatwierdzonych OChK w Województwie Dolnośląskim. 4. 55 . Obszar ten o powierzchni 43 450 ha.1. Mysłakowice. (Raport o stanie środowiska. • kompleksy leśne spełniające funkcje ekologiczne i ochronne dla innych zasobów przyrodniczych oraz klimatotwórcze.

zm.nieleśne niezalesioką leśną ne 6706. o ochronie przyrody (Dz. Śnie ka w oddz.. pt.U. jaką jest obszar Natura 2000.).1.86 224. Gospodarka leśna na obszarze chronionego krajobrazu powinna być zgodna z zasadami zawartymi w planie urządzania Nadleśnictwa Śnie ka i zasadami hodowlanymi obowiązującymi w P. dokładna lokalizacja w odpowiednich warstwach mapy numerycznej Lasy poło one w byłym obszarze chronionego krajobrazu spełniają funkcje produkcyjne i ochronne zgodne z kategoriami ochronności. w oddz.L. 45297. 12 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LEŚNEJ I NIELEŚNEJ BYŁEGO OBSZARU CHRONIONEGO K RAJOBRAZU "K ARKONOSZE I GÓRY IZERSKIE” W GRANICACH NADLEŚNICTWA ŚNIE KA Powierzchnia gruntów nadleśnictwa w granicach obszaru [ha] Nazwa Lokalizacja1 Grunty Grunty leśne zalezwiązane z Grunty Ogółem sione i gospodar. 213 236-299 podano całe oddziały. Sieć Natura 2000 jest wyznaczana na europejskim terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony poszczególnych cennych i zagro onych składników ró norodności biologicznej kontynentu europejskiego. z 2004 r. przez instytucje prowadzące działalność gospodarczą. zgodnie z Dyrektywą Rady EU NR 79/409/EEC w sprawie ochronie dziko yjących ptaków. Sieć Natura 2000 stanowią: 56 . Uzupełnieniem spodarowania lasów wchodzących w skład parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu”.45 138. obr. „Ogólne zasady zago- 4. Nr 92. Kowary.: 212.82 6343. czyli Dyrektywą Siedliskową. Ponadto przestrzeganie zasad zawartych w „studiach zagospodarowania przestrzennego”. zasad postępowania gospodarczego są wytyczne sporządzone przez IBL w 1986 r. 880 z póź.6.G. Stanowi ona sieć obszarów chronionych. poz. pozwoli właściwie prowadzić prace zmierzające do zachowania walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego opisywanego obszaru.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. zwanej dziś Dyrektywą Ptasią oraz zgodnie z Dyrektywą Nr 92/43/EEC w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Obszary Natura 2000 Zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r.51 Obszar Chronionego Krajobrazu "Karkonosze i Góry Izerskie" 1 obr. w Polsce pojawiła się nowa forma ochrony przyrody.: 35.

„listy cieni”. ustalając dla nich takie metody zarządzania.U. • specjalne obszary ochrony (SOO) dla siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy. Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) Zasięg Nadleśnictwa Śnie ka pokrywa się w części granicami jednego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 . będącej przedmiotem zainteresowania w stanie sprzyjającym ochronie lub odtwarzaniu takiego stanu. Obecnie ochroną w formie obszarów Natura 2000 objętych jest nieco mniej ni 9% terytorium Polski. (Dz. Nr 179.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • obszary specjalnej ochrony (OSO) dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku do I Dyrektywy. Informacje opisowe dotyczące poszczególnych obszarów są autorstwa pani Joanny Potockiej. W materiałach tych zawarte były równie zwryfikowane w pracy zespołu wyniki inwentaryzacji siedlisk naturowych przeprowadzonej przez Lasy Państwowe. Dla obiektów. Średnia dla wszystkich państw członkowskich UE wynosi ok. które zagwarantują zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory.4 ha. dla których dostępne były odpowiednie dane przygotowano zestawienia na podstawie materiałów Wojewódzkiego zespołu specjalistów powołanego przez Wojewodę Dolnośląskiego do opracowania projektu sieci obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim. W podrozdziale omówiono zarówno zatwierdzone obszary jak i z ww.OSO Karkonosze (PLB020007). Utworzono go na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007r.74%. 1275) na powierzchni 18578. poz. ww. a z uwzględnieniem propozycji organizacji pozarządowych (tzw. Nale y więc spodziewać się sukcesywnego powiększania zasięgu tej formy ochrony w skali kraju. W poni szej tabeli zestawiono informacje nt. Shadow list) 11.obszaru w zasięgu Nadleśnictwa Śnie ka. Wszystkie zestawienia zostały wygenerowane przez wykonawcę aktualizacji na podstawie bazy danych programu „Taksator” oraz odpowiednich warstw map numerycznych omawianych obszarów. Ka de państwo członkowskie określa zasięg obszarów na swoim terytorium.2%. 13. równie w zasięgu sąsiednich jednostek: Nadleśnictwa Szklarska Poreba. 57 . Nadleśnictwa Kamienna Góra oraz Karkonoskiego Parku Narodowego. zarchiwizowanych w BULiGL o/Brzeg.

250.. 272 cz. 217228. 265 cz. 285 cz. 286-297. obr. 80 cz.4/ sze 6593.. 239. 240 cz.... 292 cz. 241-290. obszar stanowi typ ostoi J. Kowary: 237 cz..42 133.99 143. Na obszarze ostoi występują następujące formy ochrony: Karkonoski Park Narodowy (5575.. 79 cz. 293-299 5929. 266-271.45 Ww. 238. sóweczka(PCKZ). 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).. W okresie lęgowym obszar zasiedla tak e co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: cietrzew (Polska Czerwona Księga Zwierząt).86 5652.109 cz.. 230-236.0 ha). 291 cz. 105108. 81-95. 216 cz. z czego trzy obejmują grunty w zarządzie nadleśnic58 . 78 cz. 279 cz. Du ymi zagro eniami dla funkcjonowania obszaru i zachowania jego walorów są transgraniczne zanieczyszczenie powietrza oraz silna presja turystyczna ze strony 2.73 (PLB020007) Obr.nieleśne i niezaledarką sione leśną OSO Karkono18578.. 13 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI O OSO "K ARKONOSZE" W ZASIĘGU NADLEŚNICTWA ŚNIE KA Powierz chnia całkowita Nazwa obszaru /powierz Natura 2000 chnia w zasięgu nadleśnictwa Powierzchnia gruntów nadleśnictwa w granicach obszaru [ha] Lokalizacja Grunty Grunty związaleśne ne z Grunty Ogółem zalesione gospo. 249 cz. 253264. dzięcioł zielonosiwy. Karkonoski Rezerwat Biosfery (5575.5 mln turystów rocznie odwiedzających ten teren (tylko po stronie polskiej). 273-278. rezerwat dwustronny polsko-czeski). Gnieździ się tutaj powy ej 10 % populacji krajowej czeczotki i płochacza halnego przez co obszar jest kluczowym dla zachowania tych gatunków w skali Polski. 241-248.. 280284. 114 cz.. 115-215.0 ha). e jego granice częściowo pokrywają się z wyznaczonym na tym samym terenie specjalnym obszarem ochrony siedlisk (SOO). W ostoi występuje co najmniej 11 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) SOO zatwierdzone przez Komisję Europejską Obszar Nadleśnictwa Śnie ka poło ony jest w zasięgu czterech specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 110-113. puchacz (PCKZ). co oznacza.. włochatka (PCKZ). Śnie ka: 45-77. 252 cz.. Rudawski Park Krajobrazowy (15705. 251..0 ha.. W przypadku gruntów nadleśnictwa zasięg obu obszarów jest identyczny. Obszar Chronionego Krajobrazu Karkonosze-Góry Izerskie.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.

Dane źródłowe zaczerpnięto z oficjalnych stron Ministerstwa Środowiska.78 5651. - [ha] Karkonosze (PLH020006) 13. 217228. 79 cz.00 6. W poni szej tabeli zestawiono podstawowe informacje nt.18/ 1020.6 a-k. Śnie ka: 4577. 240 cz.. 273278.8 a-r.84 143. 272 cz.23 99/ 99 285.. 279 cz.. 138. obszarów w proponowanych granicach.12.77 581. ZATWIERDZONYCH PRZEZ K OMISJĘ EUROPEJSKĄ Nazwa Data zatwierdzenia przez KE Powierz chnia całkowita /powierz chnia w zasięgu nadleśnictwa [ha] Powierzchnia gruntów nadleśnictwa wchodzących w zasięg SOO Grunty leśne zalesione i niezalesione [ha] Grunty związane z gospodarką leśną [ha] Lokalizacja1 Razem Grunty nieleśne [ha] Obr. 110113. 250.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” twa. 280284. 59 ...85 274.7 a-i. 214 cz.2008 33251.45 Rudawy Janowickie (PLH020011) Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037) Stawy Sobieszowskie (PLH020044) 1 13... 78 cz. W poni szej tabeli zestawiono podstawowe informacje dotyczące wymienionych wy ej obszarów Natura 2000. 14 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBSZARÓW NATURA 2000 OBEJMUJĄCYCH GRUNTY NADLEŚNICTWA ŚNIE KA. 105108.2 a-w.03 14. 139.76 6. 114 cz.. 292 cz.. 252 cz. TAB. 81-95. 249 cz. 265 cz.46 601.3 a-o. 80 cz.92/ 6593. 293-299 Obr..79 4.12. dokładna lokalizacja na Mapie sytuacyjno – przeglądowej walorów przyrodniczo – kulturowych W przypadku dwóch obiektów postulowane są zmiany przebiegu granic. Dla SOO Góry i Pogórze Kaczawskie jest to wynikiem prac zespolu powołanego przez Wojewodę Dolnośląskiego. 52 cz. 216 cz.2007 18204. 253264.4 ap. Obr. Kowary: 4551..04/ 1299. 238. obr. 241-290. 53-70.11. 239. natomiast w przypadku SOO Stawy Sobieszowskie postulowane przez pozarządowe organizacje ekologiczne (Klub Przyrodnika i PTOP Salamandra).9 a-m..2008 - w przypadku obiektów o du ej powierzchni podano całe oddziały. 291 cz.150.74 12. 115215.5 a-k. 148.109 cz.. Kowary: 1 ah. 266271. 286297..49 135.73 5930.. ww. 251.11. 285 cz.2007 6635. Kowary: 237 cz.3 12.10 h-o. 241248.. 230-236..

• 17 gatunków ptaków umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/EEC. - [ha] Stawy Sobieszowskie (PLH020044) Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037) Shadow list 2008 z www. ZATWIERDZONYCH PRZEZ KE. w tym 1 priorytetowy – pachnica Osmoderma eremita.7 a-i. DLA KTÓRYCH PROPONOWANE SĄ ZMIANY PRZEBIEGU GRANIC Nazwa ródło informacji Powierz chnia całkowita /powierz chnia w zasięgu nadleśnictwa [ha] 239. Znajdują się tu tak e. zrównanych wierzchowinach grzbietowych oraz w kotłach polodowcowych występuje kompleks roślinności o charakterze arktycznej tundry. Na charakterystycznych. Lasy regla górnego to głównie bory świerkowe.10 h-o.56 4.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. • 3 gatunki ptaków regularnie migrujące nie ujęte w Załączniku I Dyrektywy 79/409/EEC. w tym endemicznych: dzwonka czeskiego (karkonoskiego) Campanula bohemica i skalnicy bazaltowej Saxifraga moschata subsp.6 a-k.3 SOO Karkonosze (PLH020006) Obszar obejmuje Karkonosze – najwy sze pasmo górskie Sudetów.76 6. Dolnośląskiego 33530.58 Lokalizacja na gruntach nadleśnictwa (ró nice w stosunku do zatwierdzonego przebiegu granic) Powierzchnia gruntów nadleśnictwa wchodzących w zasięg SOO Grunty leśne zalesione i niezalesione [ha] Grunty związane z gospodarką leśną [ha] Razem Grunty nieleśne [ha] Obr.kp.80/ 1042. • 7 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC. zagro onych gatunków roślin naczyniowych. 15 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI O SOO WCHODZĄCYCH W ZASIĘG NADLEŚNICTWA SNIE KA. W ostoi stwierdzono: • 22 typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC.pl Wyniki pracy Zespołu Woj. mocno zdegradowane na skutek oddziaływania zanieczyszczeń powietrza. basaltica.52 289. Liczne są stanowiska rzadkich. Rhacomitrium sudeticum).58/ 239. Piętro regla dolnego jest silnie przekształcone w wyniku działalności człowieka (głównie gospodarka leśna).62 278. jako jedyne w Polsce.3 a-o. nale ące wraz z Masywem Śnie nika oraz poło onymi po stronie czeskiej Jesionikami do tak zwanych Sudetów Wysokich. Stwierdzono rzadkie gatunki mszaków (np. 60 .org. stanowiska przytulii sudeckiej Galium sudeticum oraz gnidosza sudeckiego Pedicularis sudetica.2 a-w. (44 r). Kowary: 1 ah.9 a-m. Lophozia sudetica.5 a-k.4 ap. Znajduje się tu stanowisko endemicznego gatunku Pterostichus sudeticus.8 a-r.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • 4 gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC. TAB.97 1. zwiększanie presji turystycznej. basaltica) • 14 gatunków roślin i zwierząt chronionych dyrektywami międzynarodowymi • 29 gatunków roślin chronionych Obszar obejmuje Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną i poło ony jest na terenie Rezerwatu Biosfery Karkonosze/Krkonose (60 500 ha).5 1. lasów łęgowych oraz sudeckich łąk konietlicowych. Na terenie nadleśnictwa poło ona jest wschodnia część obszaru. Najcenniejsze fragmenty znajdują się w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego.98 0.15 6. w tym 3 gatunki priorytetowe: dzwonek czeski (karkonoski) Campanula bohemica.15 61 pielęgnacja upraw poprawki i uzupełnienia melioracje agrotechniczne czyszczenia pielęgnacja upraw II melioracje agrotechniczne trzebie e wprowadzenie II piętra . kolekcjonowanie rzadkich gatunków. regla dolnego i częściowo regla górnego Karkonoszy. zdegradowanych torfowisk wysokich zdolnych do naturalnej lub stymulowanej regeneracji. 16 ZESTAWIENIE WSKAZAŃ GOSPODARCZYCH ZAPROJEKTOWANYCH W DRZEWOSTANACH POŁO ONYCH W GRANICACH SOO I OSO K ARKONOSZE Gatunek panujący 1 BK I Klasa wieku 2 bez wskazań czyszczenia Planowany zabieg 3 Powierzchnia manipulacyjna [ha] 4 2.66 0.15 1. Zagro eniami dla obszaru są zanieczyszczenie powietrza.93 13. Do najcenniejszych siedlisk występujących na terenie nadleśnictwa w obrębie SOO „Karkonosze” nale ą się fragmenty borów górnoreglowych. torfowisk przejściowych i borów na torfie.98 5. obejmująca partie pogórza.84 41. W poni szej tabeli zestawiono wskazania gospodarcze zaprojektowane w planie urządzenia lasu w drzewostanach poło onych w granicach ostoi. masowe pojawianie się szkodników owadzich. • 32 gatunki roślin i zwierząt umieszczonych w polskich Czerwonych Księgach • 1 endemiczny podgatunek rośliny (Saxifraga moschata ssp. przytulia sudecka Galium sudeticum i gnidosz sudecki Pedicularis sudetica.

05 21.82 5.69 6.27 19.36 6.5 18.34 2.79 8.73 3.69 14.7 odnow.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 III 2 bez wskazań czyszczenia trzebie e IV trzebie e bez wskazań 3 4 5.5 18.w rębniach zło onych VIII pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne rębnia częściowa pasowa -uprzątające rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające 62 .07 6.w rębniach zło onych pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne VII rębnia częściowa pasowa rębnia częściowa pasowa -uprzątające rębnia częściowa wielkopowierzchniowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające bez wskazań czyszczenia odnow.39 17.75 6.7 7.98 8.w rębniach zło onych V pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne trzebie e rębnia częściowa pasowa V rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.05 21.71 32.47 0.32 1.65 3.01 25.69 6.61 5.08 20.96 1.73 2.15 64.w rębniach zło onych VI pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne rębnia częściowa pasowa rębnia częściowa pasowa -uprzątające rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.55 3.6 3.1 11.17 20.53 8.15 0.82 8.

37 3.42 11.37 3.w rębniach zło onych odnowienia luk II pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne trzebie e BRZ wprowadzenie II piętra rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.65 191.7 3.7 2.42 37.15 11.08 15.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 czyszczenia 3 odnow.3 3.39 0.72 0.36 51.45 1.73 63 I poprawki i uzupełnienia melioracje agrotechniczne trzebie e rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.84 2.07 0.w rębniach zło onych VI pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne rębnia częściowa pasowa DB JD I czyszczenia pielęgnacja upraw .39 2.84 11.96 20.33 1.83 1.2 21.43 1.85 5.37 8.73 1.72 0.97 28.03 1.48 0.12 0.72 1.w rębniach zło onych IV pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IV IX V trzebie e bez wskazań bez wskazań odnow.19 0.55 2.w rębniach zło onych pielęgnacja upraw 4 16.65 21.w rębniach zło onych III pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne trzebie e rębnia częściowa pasowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona czyszczenia odnow.19 0.42 11.

56 1.2 24.36 1.11 5.25 0.15 2.15 87.29 1.34 1.55 1.5 1.26 121.88 0.33 JW III bez wskazań odnowienia luk pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne trzebie e IV V VI bez wskazań trzebie e bez wskazań trzebie e czyszczenia bez wskazań trzebie e trzebie e bez wskazań trzebie e bez wskazań bez wskazań czyszczenia I pielęgnacja upraw poprawki i uzupełnienia melioracje agrotechniczne trzebie e czyszczenia pielęgnacja upraw II melioracje agrotechniczne trzebie e wprowadzenie II piętra III odnowienia luk pielęgnacja upraw KL I IV II III LP IV VI MD 64 .74 1.32 12 5.36 0.13 0.02 1.39 0.33 0.05 4.15 0.11 44.31 3.36 1.15 1.2 0.2 0.91 0.26 1.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 JRZ JS III V 2 bez wskazań trzebie e czyszczenia I pielęgnacja upraw poprawki i uzupełnienia melioracje agrotechniczne bez wskazań II czyszczenia trzebie e 3 4 3.19 31.86 0.39 1.28 5.43 0.31 1.

79 1.31 8.97 1.36 1 2.07 3.03 18.7 1.19 7.27 2.w rębniach zło onych pielęgnacja upraw VI melioracje agrotechniczne rębnia częściowa pasowa rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.46 5.19 2.72 1.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 melioracje agrotechniczne trzebie e IV IX trzebie e bez wskazań 3 4 0.31 0.63 6.16 19.4 2.31 6.99 odnow.w rębniach zło onych V pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona czyszczenia odnow.36 0.2 8.19 2.7 5.07 3.66 1.78 22.54 3.33 75.29 6.55 0.63 1.w rębniach zło onych pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne VII rębnia częściowa pasowa rębnia częściowa pasowa -uprzątające rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające czyszczenia odnow.87 19.95 15.66 3.w rębniach zło onych pielęgnacja upraw VIII melioracje agrotechniczne rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające OL I II III IV czyszczenia trzebie e bez wskazań trzebie e bez wskazań 65 .78 8.89 17.

05 4 2.05 0.05 2.55 26.w rębniach zło onych odnowienie zrębów V pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne trzebie e rębnia zupełna smugowa rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona czyszczenia odnow.56 2.w rębniach zło onych pielęgnacja upraw 66 .35 7.26 2.39 21.4 4.73 26.17 24.17 0.67 VI melioracje agrotechniczne trzebie e rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające OL.43 4.32 1.53 14.53 4 14.84 1.53 1.19 2.84 1.95 2.53 1.26 2.w rębniach zło onych pielęgnacja upraw 4 3 0.44 3.53 3.w rębniach zło onych pielęgnacja upraw VI melioracje agrotechniczne rębnia częściowa pasowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające VII bez wskazań czyszczenia odnow.26 6.S SO II II III bez wskazań trzebie e trzebie e bez wskazań odnow.w rębniach zło onych IV pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne trzebie e rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 bez wskazań 3 odnow.01 7.53 1.12 2 10.96 4 8.

22 0.w rębniach zło onych odnowienia luk pielęgnacja upraw II poprawki i uzupełnienia melioracje agrotechniczne trzebie e wprowadzenie II piętra rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona bez wskazań czyszczenia odnow.2 0.65 13.67 12.56 589.13 4.18 6.58 23.73 30.87 2.29 2.w rębniach zło onych odnowienia luk III pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne trzebie e wprowadzenie II piętra rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona 67 .5 12.9 96.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 melioracje agrotechniczne 3 rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające czyszczenia odnow.57 2.02 7.33 9.4 9.21 61.39 30.65 1010.3 9.9 0.4 13.38 17.95 VIII melioracje agrotechniczne rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające SO.66 1.35 457.59 43.66 0.72 17.w rębniach zło onych pielęgnacja upraw 4 22.3 6.06 0.3 3.2 2.24 0.13 51.K ŚW I bez wskazań bez wskazań czyszczenia I pielęgnacja upraw poprawki i uzupełnienia melioracje agrotechniczne trzebie e bez wskazań czyszczenia odnow.

51 19.83 46.25 15.66 11.45 179.21 0.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 bez wskazań czyszczenia 3 4 29.47 3.32 9.9 1.26 226.53 12.37 3.06 1.32 2.37 1.53 29.53 16.11 59.53 226.55 14.52 40.41 28.32 491.54 19.08 0.w rębniach zło onych odnowienie zrębów pielęgnacja upraw poprawki i uzupełnienia melioracje agrotechniczne trzebie e rębnia zupełna smugowa 68 .13 0.06 14.55 0.w rębniach zło onych odnowienia luk pielęgnacja upraw melioracje agrotechniczne IV trzebie e rębnia częściowa pasowa rębnia częściowa pasowa -uprzątające rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające bez wskazań czyszczenia odnow.53 230.59 0.7 165.45 odnow.13 531.4 0.w rębniach zło onych odnowienie zrębów pielęgnacja upraw poprawki i uzupełnienia melioracje agrotechniczne V trzebie e rębnia zupełna smugowa rębnia częściowa pasowa rębnia częściowa pasowa -uprzątające rębnia częściowa wielkopowierzchniowa rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające VI bez wskazań czyszczenia odnow.87 164.72 1.

73 91.73 105.56 8.53 334. zajęty jest przede wszystkim przez łąki i pastwiska oraz lasy z du ym udziałem lasów gospodarczych.w rębniach zło onych pielęgnacja upraw VIII melioracje agrotechniczne rębnia częściowa pasowa rębnia częściowa pasowa -uprzątające rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające Rudawy Janowickie (PLH020011) Obszar le ący na pograniczu Rudaw Janowickich i Kotliny Kamieniogórskiej.54 1.39 7.69 164.01 2.22 0.15 0.39 74.35 VII melioracje agrotechniczne rębnia zupełna smugowa rębnia częściowa pasowa -uprzątające rębnia częściowa wielkopowierzchniowa rębnia gniazdowa częściowa rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające bez wskazań czyszczenia odnow.2 93.16 1. lecz z zachowanymi niewielkimi fragmentami zbiorowisk naturalnych.37 31.46 6.28 7. Obszar od wielu lat jest objęty ekstensywną gospodarką 69 .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 rębnia częściowa pasowa 3 rębnia częściowa pasowa -uprzątające rębnia częściowa wielkopowierzchniowa rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające bez wskazań czyszczenia odnow.66 4.8 6.48 1.78 7.83 9.66 2.06 5.86 16.17 32.w rębniach zło onych odnowienia luk odnowienie zrębów pielęgnacja upraw poprawki i uzupełnienia 4 27.42 29.73 21.1 0.85 9.

torfowiska zasadowe.w rębniach zło onych pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne VIII bez wskazań czyszczenia 70 . in. podkowca małego. Teren nadleśnictwa obejmuje jedynie skrajnie zachodnie partie obszaru. górskie łąki konietlicowe oraz łąki ni owe.99 II III IV VII odnow. ziołorośla górskie i nadrzeczne. gnieźnik leśny.73 3. Podło e geologiczne jest zró nicowane. Obszar w większości poło ony na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego (15 705 ha. turzyca Davalla.90 0. W poni szej tabeli zestawiono wskazania gospodarcze zaprojektowane w planie urządzenia lasu w drzewostanach poło onych w granicach ostoi. Spośród siedlisk przyrodniczych stwierdzono m. rojownik pospolity.71 3. fragmenty borów na torfie. wydrę.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” pastwiskową. kruszczyk błotny. Wśród roślin na uwagę zasługują m. a ponadto 4 gatunki nietoperzy: mopka oraz nocki: Bechsteina i du ego. TAB. Na obszarze Rudaw występują tak e populacje motyli wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: czerwończyka nieparka. 1989). kaśne i yzne buczyny górskie. śledziennica naprzeciwlistna. in. modraszka nausitous. co pozwoliło na zachowanie unikalnych dla Sudetów cech szaty roślinnej i kulturowego krajobrazu. śnie yca wiosenna. zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.73 1.56 1. tojad pstry. lasy łęgowe.21 0. 17 ZESTAWIENIE WSKAZAŃ GOSPODARCZYCH ZAPROJEKTOWANYCH W DRZEWOSTANACH W GRANICACH SOO RUDAWY JANOWICKIE Gatunek panujący 1 BK I Klasa wieku 2 czyszczenia Planowany zabieg 3 pielęgnacje upraw czyszczenia trzebie e bez wskazań trzebie e trzebie e czyszczenia Powierzchnia manipulacyjna [ha] 4 4. w mniejszej mierze rolną.11 3.57 0. modraszka telejusa.63 4. co powoduje lokalnie występowanie gleb zasobnych w metale cię kie. murawy bliźniczkowe. pełnik europejski. Wśród gatunków zwierząt wymienić nale y pachnicę dębową Osmoderma eremita.63 1.63 1. jaworzyny i lasy klonowo-lipowe. obejmuje strefę kontaktową masywu granitoidowego ze skałami metamorficznymi.63 1.

99 71 melioracje agrotechniczne rębnia częściowa wielkopowierzchniowa uprzątające BRZ DB DB.58 0.14 5.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 pielęgnacje upraw 3 odnow.73 0.20 2.8 3.29 0.45 2.36 1.w rębniach zło onych VI pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona SO II III trzebie e trzebie e .w rębniach zło onych VI pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne rębnia gniazdowa częściowa I III czyszczenia trzebie e odnow.86 1.58 1.52 0.20 1.w rębniach zło onych 4 1.58 0.66 0.39 0.00 2.22 0.39 0.30 6.01 0.20 1.92 8.48 1.C DG JW II III IV IV IV V III I II III IV trzebie e trzebie e trzebie e trzebie e trzebie e trzebie e trzebie e czyszczenia trzebie e trzebie e trzebie e odnow.87 2.36 1.w rębniach zło onych pielęgnacje upraw IV OL melioracje agrotechniczne rębnia częściowa pasowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona odnow.58 0.36 1.14 1.39 1.52 0.87 2.55 4.w rębniach zło onych MD V pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona czyszczenia odnow.36 1.49 0.59 1.37 1.

w rębniach zło onych pielęgnacje upraw V melioracje agrotechniczne trzebie e rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona czyszczenia odnow.38 27.38 2.61 19.34 67.04 102.44 0.44 III odnow.98 0.w rębniach zło onych odnowienie zrębów pielęgnacje upraw poprawki i uzupełnienia VI melioracje agrotechniczne rębnia zupełna smugowa rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające VII czyszczenia odnow.52 6.69 5.12 27.97 1.94 78.94 32.88 9.56 11.38 27.74 0.12 19.w rębniach zło onych pielęgnacje upraw IV melioracje agrotechniczne trzebie e rębnia częściowa wielkopowierzchniowa uprzątające rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona czyszczenia odnow.87 0.89 0.75 32.56 4.51 6.56 21.94 32.98 6.11 80.44 6.63 0.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 ŚW I 2 czyszczenia pielęgnacje upraw trzebie e II czyszczenia trzebie e bez wskazań trzebie e bez wskazań czyszczenia 3 4 11.14 0.31 6.w rębniach zło onych pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne 72 .23 35.88 0.73 57.21 2.

płaty bogate florystycznie) zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) górskie łąki konietlicowe u ytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 6210* 6230* 6410 6430 6510 6520 24.01 5.w rębniach zło onych 4 4.48 VIII pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037) W poni szej tabeli zestawiono siedliska Natura 2000 wraz z sumaryczną powierzchnią ich występowania zinwentaryzowane w granicach ostoi.dliska w podliska wierzchni ob[ha] szaru [%] 3 16.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 rębnia częściowa wielkopowierzchniowa uprzątające rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona odnow. w związku z powy szym w tabeli.82 11. zespół.25 2.85 4 0. śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków górskie i ni owe murawy bliźniczkowe (Nardion .70 0. Dane źródłowe stanowiły wyniki prac zespołu powołanego przez Wojewodę Dolnośląskiego.99 1750.20 0. 18 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SIEDLISK NATURA 2000 ZINWENTARYZOWANYCH W SOO GÓRY I POGÓRZE K ACZAWSKIE (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW (WZS) DO OPRACOWANIA PROJEKTU SIECI NATURA 2000 W WOJ.07 0.74 0. TAB.98 0.05 1 6120* 2 ciepłolubne. zestawiono siedliska w granicach proponowanych przez ww.22 0. podobnie jak w pozostałych (dotyczących siedlisk) w niniejszym podrozdziale.02 3.27 228.73 67.01 330. DOLNOŚLĄSKIM) Kod siedliska Nazwa siedliska Udział poZinwentaryzowana wierzchni siepowierzchnia sie.22 0.68 73 .22 0.22 0.

19 ZESTAWIENIE SIEDLISK NATURA 2000 ZINWENTARYZOWANYCH W SOO GÓRY I POGÓRZE K ACZAWSKIE W GRANICACH ZASIĘGU NADLEŚNICTWA ŚNIE KA (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Udział poZinwentaryzowana wierzchni siepowierzchnia siedli.03 Kod siedliska Nazwa siedliska 6510 9110 9170 9180* 9190 91E0* ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (GalioCarpinetum.13 3.74 1245.60 4.42 0.02 0.39 0.19 3.29 24.54 20.98 2. Tilio-Carpinetum) jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) śródlądowe kwaśne dąbrowy (Betulo-Quercetum) łęgi wierzbowe. występujące w części ostoi poło onej w zasięgu Nadleśnictwa Śnie ka.46 1304. olsy źródliskowe) łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 3 450.61 24.37 0.70 95. Galio odorati-Fagenion) ciepłolubne buczyny storczykowe (CephalantheroFagenion) grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (GalioCarpinetum.34 1. Populetum albae.87 4 1. topolowe.57 8109.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 9110 9130 9150 9170 9180* 9190 2 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion.87 27.68 144.88 0. Alnenion glutinoso-incanae.68 342.75 306.11 2.89 91E0* 91F0 91I0* 734. olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis.34 0. olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis.08 2.39 4.20 251.61 2.71 Ogółem siedliska Natura 2000 w tym priorytetowe W poni szej tabeli ujęte zosaly siedliska wraz zajmowaną powierzchnią. TAB.43 6.01 0. Populetum albae. topolowe.91 3.51 31.24 2306. Tilio-Carpinetum) jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) śródlądowe kwaśne dąbrowy (Betulo-Quercetum) łęgi wierzbowe.dliska w poska wierzchni ob[ha] szaru [%] 212.19 0. Alnenion glutinoso-incanae.25 0. olsy źródliskowe) Ogółem siedliska Natura 2000 w tym priorytetowe 74 .

31 6510 9110 9170 9180* 9190 ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (GalioCarpinetum.dliska w poska wierzchni ob[ha] szaru [%] 3.92 1.24 25.74 14.54 0. Tilio-Carpinetum) jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) śródlądowe kwaśne dąbrowy (Betulo-Quercetum) łęgi wierzbowe.57 3.46 0.59 4.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Poni ej zestawiono siedliska Natura 2000 i ich powierzchnie zinwentaryzowane na gruntach Nadleśnictwa „Śnie ka” zlokalizowanych w granicach ostoi.11 2. olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis. TAB. Populetum albae.63 9.17 Ogółem siedliska Natura 2000 w tym priorytetowe 75 .27 1.33 0.60 4.87 1. Alnenion glutinoso-incanae. olsy źródliskowe) 91E0* 10.13 5. topolowe. 20 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SIEDLISK NATURA 2000 ZINWENTARYZOWANYCH W SOO GÓRY I POGÓRZE K ACZAWSKIE NA GRUNTACH NADLEŚNICTWA ŚNIE KA (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Kod siedliska Nazwa siedliska Udział poZinwentaryzowana wierzchni siepowierzchnia siedli.

Obr. 21 ZESTAWIENIE SIEDLISK NATURA 2000 ZAJMUJĄCYCH DODATKOWO MAŁE POWIERZCHNIE W SOO GÓRY I P OGÓRZE K ACZAWSKIE (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS ) Kod siedliska (*siedliska priorytetowe) 6110* 6120* 6210* 6230* 6410 6430 6510 7140 7150 7230 8150 8160* 8210 8220 8310 9110 9130 9150 9170 9180* 9190 91E0* 76 Nazwa siedliska Występowanie na gruntach nadleśnictwa Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) ciepłolubne. 10k . śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) .płaty bogate florystycznie) zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przewa nie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) obni enia na podło u torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak. TilioCarpinetum) jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) śródlądowe kwaśne dąbrowy (Betulo-Quercetum) łęgi wierzbowe. Kowary 5k. Kowary 5k Obr. topolowe.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” W poni szej tabeli ujęte zostały siedliska występujące w omawianej ostoi na małych poierzchniach.priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków górskie i ni owe murawy bliźniczkowe (Nardion . Galio odorati-Fagenion) ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum. olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis. TAB. turzycowisk i mechowisk Środkowoeuropejskie wy ynne rumowiska krzemianowe podgórskie i wy ynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii jaskinie nieudostępnione do zwiedzania kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion.

55 0.w rębniach zło onych BRZ DB V pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne rębnia częściowa pasowa -uprzątające odnow.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Populetum albae.51 0. Alnenion glutinoso-incanae.53 11.28 0.28 1. w granicach zatwierdzonych przez KE.11 1. 22 ZESTAWIENIE WSKAZAŃ GOSPODARCZYCH ZAPROJEKTOWANYCH W DRZEWOSTANACH W GRANICACH SOO GÓRY I P OGÓRZE K ACZAWSKIE Gatunek panujący 1 Klasa wieku 2 czyszczenia I Planowany zabieg 3 Powierzchnia manipulacyjna [ha] 4 7.02 2.38 0.38 4.35 1.02 1.w rębniach zło onych DG V pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona JD JS I III IV bez wskazań trzebie e trzebie e . TAB.28 0.40 4.91 1.51 0.22 0.13 0.49 77 pielęgnacje upraw poprawki i uzupełnienia melioracje agrotechniczne BK odnow.75 1.72 0.01 6.51 2.53 0.w rębniach zło onych pielęgnacje upraw V melioracje agrotechniczne trzebie e rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona pielęgnacje upraw II melioracje agrotechniczne trzebie e wprowadzenie II piętra III czyszczenia trzebie e odnow. olsy źródliskowe) 91I0* Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) Poni ej zestawione zostały wskazania gospodarcze zaprojektowane w drzewostanach poło onych w zasięgu omawianej osoi.38 0.53 0.28 0.

66 14.30 0.61 23.35 MD II czyszczenia pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne trzebie e wprowadzenie II piętra III trzebie e czyszczenia bez wskazań trzebie e czyszczenia trzebie e odnow.20 0.92 22.13 3.34 0.w rębniach zło onych pielęgnacje upraw IV melioracje agrotechniczne trzebie e rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona V bez wskazań czyszczenia odnow.67 0.w rębniach zło onych odnowienia luk odnowienie zrębów pielęgnacje upraw poprawki i uzupełnienia melioracje agrotechniczne trzebie e uprzątanie płazowin rębnia zupełna smugowa rębnia gniazdowa częściowa ŚW I II III 78 .03 1.25 1.05 6.35 8.26 0.23 0.20 4.60 29.54 1.75 0.58 3.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 V JW III IV 2 bez wskazań trzebie e trzebie e czyszczenia I pielęgnacje upraw poprawki i uzupełnienia melioracje agrotechniczne 3 4 1.07 20.60 4.30 0.68 0.58 0.43 3.89 3.35 2.35 2.30 0.94 0.08 0.30 2.05 2.20 2.

W przypadku dwóch obiektów istnieja rozbie ności w przebiegu granic pomiędzy ww. kumak nizinny. a z bezkręgowców. dzięcioł zielonosiwy.06 17.33 3. z czego trzy obejmują grunty w zarządzie nadleśnictwa.18 11. łęgów olszowo-jesionowych. oprócz pachnicy – modraszek telejus i nausitous oraz czerwończyk nieparek.in. w tabeli dane dla nich zestawiono wariantowo.67 33.33 17. rzek ze zbiorowiskami włosieniczników. traszka grzebieniasta. Dane zestawiono na podstawie wyników prac zespołu powołanego przez Woj. minóg strumieniowy. SOO projektowane W zasięgu Nadleśnictwa Śnie ka poło one są równie cztery projektowane SOO. derkacz.w rębniach zło onych pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne 4 79.97 14. źródłami. jak i informacji ze stron www Klubu Przyrodników (shadow list 2008).04 3. torfowisk przejściowych. W poni szej tabeli zestawiono podstawowe informacje o tych obiektach. roślinności eutroficznych zbiorników wodnych. gąsiorek. m.w rębniach zło onych VII pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne rębnia gniazdowa częściowa Stawy Sobieszowskie (PLH020044) Obszar ustanowiony dla objęcia ochroną populacji pachnicy dębowej Osmoderma eremita oraz siedlisk wodnych i podmokłych. łąk rajgrasowych.47 VI rębnia częściowa pasowa rębnia gniazdowa częściowa rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona uprzątające czyszczenia odnow.04 6.04 3. dzięcioł średni.67 3. Wśród zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej znalazły się np. ni owych nadrzecznych zbiorowisk okrajkowych.91 1. głowacz białopłetwy. Dolnośląskiego.53 18.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona czyszczenia odnow. 79 .13 1.

41 j-t.98) Obr.18 6.3 75.8/ 62.31 18.p l Zespół Woj.58/ 71.kp.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. 18) 26. Kowary o.39/ 157. PROJEKTOWANYCH OBSZARÓW NATURA 2000 OBEJMUJĄCYCH ZASIĘG NADLEŚNICTWA ŚNIE KA Nazwa Źródło informacji Powierz chnia całkowita /powierz chnia w zasięgu nadleśnictwa [ha] 71.gosposione darką leśną [ha] [ha] Lokalizacja Razem Grunty nieleśne [ha] [ha] Stawy Maciejowa (PLH020056 ) Zespół Woj. Kowary o.98/ 46.p l Zespół Woj.: 114 g-h.16 Źródła Pijawnika (pltmp310) 157.115 c-n. 80 .34 Obr.39 - - Trzcińskie Mokradła (pltmp313) 2. Dolnośląskiego 2 Zespół Woj. 25.03 0. Dolnośląskiego/ Shadow list 2008 z www. Kowary o. 23 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI NT.org.: 18 (o.kp. Dolnośląskiego/ Shadow list 2008 z www. W pierwszej tabeli ujęte są siedliska na całym obszarze.11 6.58 (62.o-s.8) Powierzchnia gruntów nadleśnictwa wchodzących w zasięg SOO GrunGrunty ty leśne związalesione zane z i niezale.29 (46.36 6.09 39. 46.12 Stawy Karpnickie (pltmp341) 211.58 20.kp. w ostatniej przedstawiono siedliska zajmujące małe powierzchnie.29/ 75.org.75 0.92 na stronie www.116 a-t. Dolnośląskiego 3 Obr.pl inny przebieg granic – w nawiasach podano ró nice Stawy Maciejowa (PLH020056) Poni ej zestawione zostały powierzchnie siedlisk naturowych zinwentaryzowanych w granicach ostoi.35 0.org.34/ 211. w drugiej ograniczone do gruntów nadleśnictwa.

25 ZESTAWIENIE SIEDLISK NATURA 2000 ZINWENTARYZOWANYCH W SOO S TAWY MACIEJOWA NA GRUNTACH NADLEŚNICTWA ŚNIE KA (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Kod siedliska Nazwa siedliska Udział poZinwentaryzowana wierzchni siepowierzchnia siedli. topolowe.73 1.83 6.60 3. topolowe. olsy źródliskowe) 3.30 3.27 2.82 1.dliska w poska wierzchni ob[ha] szaru [%] 6510 9190 91E0* ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) śródlądowe kwaśne dąbrowy (Betulo-Quercetum) łęgi wierzbowe.96 11.83 5.47 9. Alnenion glutinoso-incanae.73 23. Populetum albae.96 Ogółem siedliska Natura 2000 w tym priorytetowe TAB. 24 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SIEDLISK NATURA 2000 ZINWENTARYZOWANYCH W SOO STAWY MACIEJOWA (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Kod siedliska Nazwa siedliska Udział poZinwentaryzowana wierzchni siepowierzchnia siedli. olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis. Alnenion glutinoso-incanae.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.83 9.dliska w poska wierzchni ob[ha] szaru [%] 6510 9190 91E0* ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) śródlądowe kwaśne dąbrowy (Betulo-Quercetum) łęgi wierzbowe.73 Ogółem siedliska Natura 2000 w tym priorytetowe 81 . Populetum albae.83 8.36 9.30 2. olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis. olsy źródliskowe) 2.65 2.34 2.83 2.38 4.

79 0.43 0.47 2.11 1.79 0.w rębniach zło onych VII pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne rębnia częściowa pasowa MD II trzebie e odnow. zaprojektowane w drzewostanach w granicach ostoi.65 3.11 1. 27 ZESTAWIENIE WSKAZAŃ GOSPODARCZYCH ZAPROJEKTOWANYCH W DRZEWOSTANACH W GRANICACH SOO STAWY MACIEJOWA Gatunek panujący 1 BK I V Klasa wieku 2 czyszczenia bez wskazań Planowany zabieg 3 Powierzchnia manipulacyjna [ha] 4 2.47 0.47 0.14 1.11 2.67 1.24 0. Pohlio-Callunion.13 0. CallunoArctostaphylion) W poni szej tabeli przedstawione zostały wskazania gospodarcze planu urządzenia lasu.64 1. TAB.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. 26 ZESTAWIENIE SIEDLISK NATURA 2000 ZAJMUJĄCYCH NIEWIELKIE POWIERZCHNIE W SOO STAWY MACIEJOWA (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Kod siedliska (*siedliska priorytetowe) Nazwa siedliska 4030 suche wrzosowiska (Calluno-Genistion.79 2.79 0.w rębniach zło onych OL V pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona ŚW 82 III bez wskazań .10 1.67 0.17 pielęgnacje upraw BRZ IV melioracje agrotechniczne trzebie e wprowadzenie II piętra I IV DB VI czyszczenia pielęgnacje upraw trzebie e trzebie e odnow.

Zagro eniem dla obszaru jest: intensyfikacja gospodarki rybackiej na stawach (zwiększanie obsady.rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków roślin.37 odnow. Obszar istotny dla zachowania du ej liczebnie populacji pachnicy dębowej Osmoderma eremita. Obszar ten jest tak e miejscem występowania stablinej populacji 4 gatunków kręgowców wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej związanych z tutejszym kompleksem stawów oraz Karpnickim Potokiem. .68 0.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 IV 2 trzebie e czyszczenia 3 4 1. Jego krajobraz zdominowany przez kompleks stawów rybnych otoczonych przede wszystkim mozaiką siedlisk łąkowych i leśnych. Teren jest miejscem erowania dla nietoperzy. 83 .w rębniach zło onych V pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne trzebie e rębnia częściowa pasowa Stawy Karpnickie (pltmp341) Obszar poło ony u podnó a Rudaw Janowickich.68 1. w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Karpniki. lasy łęgowe) i rzecznych (włosieniczniki). u yźnianie.68 0. i nawłoci Solidago spp.88 0. W ostatniej tabeli wymienione zostały siedliska zajmujące małe powierzchnie. Przez centralną część obszaru przepływa Karpnicki Potok.27 0. znajdującego tutaj optymalne warunki yciowe. Kompleks stawów stwarza ponadto wa ne siedliska dla zachowania namuliskowych gatunków roślin na krańcu ich zasięgu wysokościowego. usuwanie szuwarów). zbyt późne osuszanie stawów) i pośrednio związane z nią działania (oczyszczanie grobli z zarośli wierzbowych. a następnie dla gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Śnie ka. w tym nocków du ych Myotis myotis których 3 kolonie rozrodze zlokalizowane są w sąsiadującej miejscowości Karpniki. Natomiast Karpnicki Potok stanowi wa ny korytarz migracyjny dla roślin higrofilnych siedlisk nadrzecznych (ziołorośla. W poni szych trzech tabelach zestawiono siedliska Natura 2000 zinwentaryzowane w granicach obieku w trakcie prac zespołu powołanego przez Wojewodę Dolnośląskiego. szczególnie rdestowców Reynoutria spp. W przypadku dwóch pierwszych tabel zestawiono sumaryczną powierzchnię poszczególnych siedlisk najpierw dla całej ostoi.79 1..

Populetum albae.63 3.dliska w poska wierzchni ob[ha] szaru [%] 1.95 18.02 0. Alnenion glutinoso-incanae.31 3.92 Ogółem siedliska Natura 2000 w tym priorytetowe 84 .58 16. olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis. olsy źródliskowe) 91E0* 16.77 Kod siedliska Nazwa siedliska 3130 6430 6510 9190 brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea. Isoëto-Nanojuncetea ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) śródlądowe kwaśne dąbrowy (Betulo-Quercetum) łęgi wierzbowe.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.92 40.10 23. Populetum albae. olsy źródliskowe) 91E0* 19.63 10. 28 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SIEDLISK NATURA 2000 ZINWENTARYZOWANYCH W SOO STAWY K ARPNICKIE (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Udział poZinwentaryzowana wierzchni siepowierzchnia siedli.35 19.10 Ogółem siedliska Natura 2000 w tym priorytetowe TAB.62 0.24 50.95 36. 29 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SIEDLISK NATURA 2000 ZINWENTARYZOWANYCH W SOO STAWY K ARPNICKIE NA GRUNTACH NADLEŚNICTWA ŚNIE KA (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Udział poZinwentaryzowana wierzchni siepowierzchnia siedli.dliska w poska wierzchni ob[ha] szaru [%] 21.46 36.66 7.18 0. topolowe. topolowe.24 9. olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis. Alnenion glutinoso-incanae.83 9.54 Kod siedliska Nazwa siedliska 9190 śródlądowe kwaśne dąbrowy (Betulo-Quercetum) łęgi wierzbowe.65 1.

56 0.23 1.23 1. Populetum albae.75 5.w rębniach zło onych pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne 85 . Alnenion glutinoso-incanae.46 0.90 2.55 0.23 2.69 0.56 3. Kowary 114h.55 0. Kowary 115g Obr. TAB.39 1.55 BRZ III I DB VII odnow.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. 115i Poni ej zestawiono wskazania gospodarcze zaprojektowane w planie urządzenia lasu w drzewostanach poło onych w granicach omawianej ostoi.w rębniach zło onych pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne rębnia częściowa pasowa DB. 31 ZESTAWIENIE WSKAZAŃ GOSPODARCZYCH ZAPROJEKTOWANYCH W DRZEWOSTANACH W GRANICACH SOO STAWY K ARPNICKIE Gatunek panujący 1 Klasa wieku 2 II czyszczenia trzebie e bez wskazań trzebie e czyszczenia trzebie e Planowany zabieg 3 Powierzchnia manipulacyjna [ha] 4 3. olsy źródliskowe) Obr. olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis.45 1. topolowe.69 2.C OL VII III IV V bez wskazań bez wskazań bez wskazań odnow. 30 ZESTAWIENIE SIEDLISK NATURA 2000 ZAJMUJACYCH NIEWIELKIE POWIERZCHNIE W SOO STAWY K ARPNICKIE (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Kod siedliska (*siedliska priorytetowe) 3260 6430 8220 91E0* Występowanie na gruntach nadleśnictwa Nazwa siedliska nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii łęgi wierzbowe.45 1.

ziołorośla oraz nieu ytkowany obecnie staw.. fragmenty łąk świe ych.16 0. 86 .in.32 1. lasy olszowe i zapusty wierzbowe. Niewielkie fragmenty zajmują równie torfowiska. derkacza. W granicach obszaru stwierdzono wilgotne i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. od północy zabudowania Czarnego (obecnie dzielnica Jeleniej Góry). sit bulwkowaty. Wśród gatunków roślin na uwagę zasługują wierzba rokita. Większość terenu to obszar źródliskowy niewielkiego potoku Pijawnik. z wschodnią granicę stanowi ruchliwa droga z Jeleniej Góry do Karpacza.16 2.32 3. Poni ej zestawiono powierzchnię siedlisk naturowych zinwentaryzowanych w granicach ostoi.65 SO IV IV odnow. Teren nie podlega prawnej ochronie. wydrę. Szczególnie istotne jest występowanie przeplatki aurinia dla której obszar ten stanowi jedyne aktualnie znane stanowisko w Sudetach. Dodatkowo obszar ten jest miejscem występowania dość licznej populacji dwóch gatunków modraszków: Maculinea teleius i Maculinea nausithous. stwierdzono tak e m. 3 gatunki z rodzaju ponikło.17 4. choć od lat jest proponuje się utworzenie u ytku ekologicznego. podkolan biały.w rębniach zło onych ŚW V pielęgnacje upraw melioracje agrotechniczne rębnia częściowa pasowa rębnia częściowa pasowa -uprzątające Źródła Pijawnika (pltmp310) Obszar zlokalizowany jest w Kotlinie Jeleniogórskiej i częściowo obejmuje swym obszarem dzielnicę Jelenia Góra-Czarne. Obszar jest zagro ony z jednej strony przez zaprzestanie tradycyjnego u ytkowania łąk. urawia.25 3. Od zachodu i południa otaczają go nieco wy sze wzniesienia Wzgórz Łomnickich. W obszarze zinwentaryzowano 4 gatunki zwierząt z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej. kosaciec syberyjski.17 3.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 czyszczenia trzebie e trzebie e czyszczenia 3 rębnia gniazdowa częściowa 4 1. sportami motocrossowymi.83 1. z drugiej zaś strony zamianą u ytków zielonych na grunty orne zmianą stosunków wodnych zabudową.96 3. uchodzącego do Kamiennej.

20 0.16 1.13 0. olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis.03 0. topolowe. pomiędzy miejscowościami Janowice Wielie i Trzcińsko. Torfowisko w obrębie „Trzcińskich Mokradeł” stanowi relikt niegdysiejszego obszaru zatorfionego. 33 ZESTAWIENIE SIEDLISK NATURA 2000 ZAJMUJĄCYCH NIEWIELKIE POWIERZCHNIE W SOO ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Kod siedliska (*siedliska priorytetowe) 3130 3260 6430 7140 Nazwa siedliska brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea. w pobli u linii kolejowej Jelenia Góra – Wałbrzych.97 63.49 0.61 40. śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) śródlądowe kwaśne dąbrowy (Betulo-Quercetum) łęgi wierzbowe.65 Ogółem siedliska Natura 2000 w tym priorytetowe W poni szej tabeli zestawiono dodatkowo siedliska zajmujące niewielkie powierzchnie. Populetum albae. 32 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SIEDLISK NATURA 2000 ZINWENTARYZOWANYCH W SOO ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Udział poZinwentaryzowana wierzchni powierzchnia siedli.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.siedliska w ska powierzchni [ha] obszaru [%] 0.54 0.04 14. TAB.86 24. 87 .06 23.39 38.13 Kod siedliska (*siedliska priorytetowe) Nazwa siedliska 6120* 6410 6510 9190 ciepłolubne. Jest on wa ny dla zapewnienia reprezentatywności siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC w krajowej sieci Natura 2000: borów na torfie (siedlisko priorytetowe) i torfowisk przejściowych. znany pod nazwą „Trzcińskie Mokradła”. Alnenion glutinosoincanae. IsoëtoNanojuncetea nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przewa nie z roślinnością z ScheuchzerioCaricetea) Trzcińskie Mokradła (pltmp313) Obszar poło ony jest w województwie dolnośląskim. olsy źródliskowe) 91E0* 0.

02 15. jak i w granicach zarządu Nadeśnictwa Śnie ka.53 12. świadczy o tym. 34 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SIEDLISK NATURA 2000 ZINWENTARYZOWANYCH W SOO TRZCIŃSKIE MOKRADŁA (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Udział poZinwentaryzowana wierzchni powierzchnia siedli.02 25. Obszar stanowi jednocześnie proponowany rezerwat przyrody. e do chwili obecnej przecięty płat torfowiska istnieje. kwaśną dąbrowę oraz łąki świe e u ytkowane ekstensywnie.97 33. e linia kolejowa nie zaburzyła w sposób ostateczny warunków wodnych tego fragmentu.91 15. W granicach obszaru stwierdzono torfowiska przejściowe. Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowososnowe bagienne lasy borealne) 91D0* 12. dla całej ostoi. połowy XIX w przecięta linią kolejową.44 6.35 5.siedliska w ska powierzchni [ha] obszaru [%] 6. Vaccinio uliginosi-Pinetum.12 2. Ponadto południowa część jest ju od ok.97 Ogółem siedliska Natura 2000 w tym priorytetowe 88 . W poni szych tabelach zestawione są siedliska i zajmowane przez nie powierzchnie. W ostatniej tabeli wymienione zostały siedliska zajmujące niedu e powierzchnie.80 2. Jednak fakt. brzezine bagienną. jak i dla brzeziny bagiennej.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” który na większości areału występowania został zamieniony na grunty u ytkowane rolniczo. co doprowadziło do dodatkowej fragmentacji siedlisk. zarówno dla płatów torfowiska przejściowego. Największym zagro eniem dla przedmiotu ochrony w obszarze jest postępujące osuszanie terenu związane z wcią częściowo czynnymi rowami odadniającymi. Pino mugoSphagnetum.70 Kod siedliska (*siedliska priorytetowe) Nazwa siedliska 6510 7140 9190 ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przewa nie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) śródlądowe kwaśne dąbrowy (Betulo-Quercetum) bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis. TAB.03 8.

TAB.12 6.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. 37 ZESTAWIENIE WSKAZAŃ GOSPODARCZYCH ZAPROJEKTOWANYCH W DRZEWOSTANACH W GRANICACH SOO TRZCIŃSKIE MOKRADŁA Gatunek panujący 1 BRZ II Klasa wieku 2 trzebie e Planowany zabieg 3 Powierzchnia manipulacyjna [ha] 4 4. 36 ZESTAWIENIE SIEDLISK ZAJMUJĄCYCH DODATKOWO NIEWIELKIE POWIERZCHNIE W SOO TRZCIŃSKIE MOKRADŁA (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Kod siedliska (*siedliska priorytetowe) 6510 7140 Występowanie na gruntach nadleśnictwa Nazwa siedliska ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przewa nie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) Obr.54 10. Vaccinio uliginosi-Pinetum.54 6.17 27.79 52.77 89 .21 TAB.66 14.63 2.16 3.21 6510 7140 9190 91D0* ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przewa nie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) śródlądowe kwaśne dąbrowy (Betulo-Quercetum) bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis.59 27.79 0. Pino mugoSphagnetum. zaprojektowane w drzewostanach poło onych w omawianej ostoi.siedliska w ska powierzchni [ha] obszaru [%] 0. Kowary 41k W poni szej tabeli zestwiono wskazania gospodarcze planu urządzenia lasu. Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) Ogółem siedliska Natura 2000 w tym priorytetowe 13. 35 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SIEDLISK NATURA 2000 ZINWENTARYZOWANYCH W SOO TRZCIŃSKIE MOKRADŁA NA GRUNTACH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA ŚNIE KA (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WZS) Kod siedliska (*siedliska priorytetowe) Nazwa siedliska Udział poZinwentaryzowana wierzchni powierzchnia siedli.

56 0. 38 ZESTAWEINIE SIEDLISK NATURA 2000 ZINWENTARYZOWNYCH POWIERZCHNIOWO Powierzchnia pododdziałów z siedliskiem [ha] 5 6. Występowanie omawianych siedlisk zarówno w formie płatów o większej powierzchni jak i zinwntaryzowanych punktowo zostało odnotowane w opisach taksacyjnych wydzieleń.64 5. zinwentaryzowanych punktowo.11 1.1.48 TYP Lokalizacja w obrębie Śnie ka Lokalizacja w obrębie Kowary Powierzchnia siedliska [ha] 1 *6430 *9180 114 m. Siedliska przyrodnicze – występowanie i zalecenia ochronne W niniejszym podrozdziale omówiono występowanie siedlisk Natura 2000 na całym obszarze nadleśnictwa (tzn.175 r-s.w rębniach zło onych pielęgnacje upraw ŚW VI melioracje agrotechniczne 4.94 0. W drugiej przedstawiono liczbę wydzieleń i lokalizację siedlisk zajmujacych niewielkie powierzchnie.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 III DB SO I II 2 trzebie e czyszczenia pielęgnacje upraw trzebie e czyszczenia 3 4 6.86 0.56 0.06 1.56 0.129 f.w rębniach zło onych pielęgnacje upraw SO ŚW VI III melioracje agrotechniczne trzebie e czyszczenia odnow. W pierwszej ujęto lokalizację oraz powierzchnię zredukowaną dorzeczywiście zajmowanej przez siedlisko oraz powierzchnię wydzieleń. równie poza granicami ostoi) stwierdzonych w trakcie ogólnopolskiej inwentaryzacji przeprowadzonej przez PGL „Lasy Państwowe” w 2007 r.48 90 .51 5.7.86 0.230 a 2 40 h. w których zinwentaryzowano większe powierzchniowo płaty omawianych siedlisk.19 0. W poni szych dwóch tabelach zestawiono siedliska przyrodnicze Natura 2000 zinwentaryzowane na terenie Nadleśnictwa „Śnie ka”.19 0. 172 c 173 j 3 4 2. TAB.11 1.56 odnow.66 0.

m.22 29.j-k.g-h.g.h-i.173 b.p-p.118 l.t-w.81 b.f-g.186 b.173 f.47 g.f.sx-wx.252 b.217 h.s.175 d. 52 k.134 g.18 a.60 n.175 a.162 d.j.h.55 a.52 s.221 c.o-p.31 a.g.m.261 a.87 *91E0c 18 a.71 f.103 b.20 549.41 f-g.49 a.33 h.g.123 o.173 k 185.216 m.h.204 cd.90 c. 54 i.214 n-o.298 g.i.207 a.h.8 j.d.114 h-i.118 c.175 o.173 r-s.212 d.174 c.260 c.i.108 c.i.k.d.6 b.m.129 a-c.206 p.50 h.118 a.h.247 f.117 f.243 g.62 d.37 99.203 i.186 m.52 r.105 c-d.19 g.r.j.i.27 6.g.61 96.w.8 g.112 g.202 b-d.18 h.126 b-c.j.17 d.79 h.k.no.l.300 m.77 d.f.54 c.113 ab.234 j.93 m.w.291 a.236 j-l.l.216 b-c.131 a.p-r.142 b.r.100 b.87 d.g-h.62 c.184 c.j.k.212 c.n-o.44 r.28 a.172 d.182 b.85 b.j.k.238 a. 89.240 a-b.43 f.196 h-i.216 i-j.173 p.24 k.216 h.i.239 c.137 ff.124 a.237 b.t.12 a.78 d.px.236 h.k-m.44 a.51 i.k-l.m.13 l.54 d.188 g.27 6.97 14.248 a.c-c.116 b.223 b.34 b.20 b. 78 o 10 j.14 j.176 j. d.238 g.l-m.g.147 b.98 f.39 ab.115 f.182 a.c.g.296 i. c.k.n-o.35 o.58 h.295 f.n-o.p.169 d.260 a.94 j.j.f.47 j.119 b.134 g.64 c.25 1.268 r.77 c.152 b.l-m.26 f.gh.t-x.214 i.03 1.37 7140 1.145 c.262 d.14 n.242 f.86 f.f-g.87 115 i 114 h.j.267 f.z-ax.21 d.94 b. 0.242 a.y.119 b-c.k.13 m.116 f.l.k.133 g.r.122 a.d.113g-i 85 t.79 f.166 j.m.102 a.g.163 l.i.185 b.146 a.07 5 2.o.k.132 67 j.h.114 n-o.72 j-k.172 k. 72 d 6 f.100 a.135 h-i.d. 131 f.c-d.27 9110-2 531.19 j.85 c.249 h.i-i.x.16 d.259 a-f.d.243 l.25 d.96 f.187 h.s.106 a-b.64 a-b.86 a 249 n 52 l 2 154 b.07 0.g.127 b.135 j.i.r.40 d.110 b-f.201 a-c.186 c.g.h.85 4.90 d-f.213 ab.i.67 d.97 14.j.k-l.d.63 g.g.217 g.231 i.245 a.239 a.42 f.136 h.j.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 *9180-1 *91D0-4 *91E0 *91E0a *91E0b 87 c.jk.c.j-n.236 bc.63 i.221 h.34 c.d.h.26 c.243 a.c.38 l.137 b-c.m.d.175 l.w.109 n.3 l.f.j.137 n.137 r.k-l.120 a.178 b.j.130 f.o.o.107 g.dx. 2 w.78 k.137 h.42A c7 d.w.116 j.t.56 6520 99.51 c.k.261 b.27 i.175 d.238 db.91 g.57 d.17 g.n-o.n-o.g.15 g.s.246 c.60 t.111 a-b.128 j.f.124 j.f-g.120 b.56 185.f.242 d.136 b.127 d.h.23 a.177 g 3 4 2.18 i.239 a.r.72 9130-3 9170 29.198 d.213 d.r-s.y.135 c.n.185 h.125 f.88 b.19 s.38 i.75 c.37 t.2 6510 2 a.92 i.d.60 d-f.p.g.233 h.153 a.s.50 b.85 17.22 k.42 g.85 s.j.s.45 g.d.h.109 a.df.21 i.267 f.164 j.c-d.83 91 .5 d.112 a.8 f.52 a.202 h.188 f.97 ob.h.107 a.h.ax.74 g.62 b.239 l.x.j.27 b.215 l-m.217 c.16 h.109 o.28 r.s.85 1.b.g.214 b.m.297 g.l.121 b.60 l.l.o-p.h.187 a-b.132 d-f.186 h.

165A b.250 a.289 b.6 j.w.12 78.135 ab.22 a.106 a.r.91 a.165A a. 49.115 a.164 y.k.28 a.165 h.176 m-n.119 g.g-i.49 c.208 k.267 p.78 a.76 a-c.99 c.08 78.234 a.238 a. 41 k.f-g.191 c.n.i.165 m.c Obr.19 j.40 l.88 bh.c-d.196 g.239 b.z.j.197 c.117 a-b. 3 10 m.31 i.293 192 l.176 d 298 f TYP 1 *6430 *9180 *91D0-4 *91E0a *91E0b *91E0c 31 29 60 3150 6230 6510 6520 7120 7140 7230 92 1 2 2 1 7 1 1 1 2 1 4 3 1 5 1 12 1 .76 g.m.82 91D0-1 9410a 9.90 a.109 l.198 f.109 d.7 c. Obr.298 f. Śnie .c.97 fx.14 k. Śnie ka 5 62 b.272 c-d.m.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 17 b.115 b.48 h.05 165 b-c.f.50 b-d.157 b. 5 k.117 f.119 a.165 h.64 b.242 b. f. 54 i 154 h-j.191 j.237 h. TAB.h.175 r.73 8 a. Kowary 6 115 i.175 r.134 h.249 a.z.42A y-z.38 j.116 f.234 a.166 b.164 o. 41 k.n.229 s-t.23 b-c.97 a.bx.c.123 t.18 b.60 a.d-f.131 a.247 f.192 f.298 f.202 a.87 j.r.k-l.77 c.40 j.i.113 i 254 d 165 b.l-n.186 f.118 o.259 f.t-w.125 f.114 c.2 9190-2 4 k.N-ctwo ka ry 2 12 1 3 3 5 1 10 1 9 7 4 17 2 13 1 16 Lokalizacja Obr.8 d.l.81 230.90 a.255 c.105 b.86 d.h.Kowa.22 g-h.236 g.118 c.155 g.17 c.188 d.62 j.135 c.114 g.125 a-d.79 n.o.21 g.208 k.45 i.231 k. 114 d 249 o.63 g.270 f k.52 r. 114 h 50 j-l.r 4 5 9170-a 190.175 m.193 b.116 k.177 f.173 f.n.192 f.r.k.39 59.261 a.c-d.40 i.127 p.178 k.34 c.185 lp.19 w-x.m.135 h-i.i.75 a.92 a.196 c.115 i.256 d.92 i.45 h 75 a.292 b.131 f.115 g. 76 g. 156 a 109 c.40 j.197 c.214 p. 37 c.74 m.114 m.y-z.23 b-c.d.243 g.26 a.50 c. 39 ZESTAWIENIE SIEDLISK NATURA 2000 ZINWENTARYZOWANYCH PUNKTOWO Liczba wydzieleń Obr.31 i.193 b.24 g.p-s.43 b.c.139 b.79 c.c.p.257 b.172 d.126 i. 19 h 75 a 39 l.79 i.05 9.259 l.

248 b.79 b.86 a.175 c.c-c.79 h.252 d.296 f.164 d.176 f.118 c.249 d.197 151 h.h.44 n.10 k.261 b. spływ powierzchniowy.272 ca. 9110-2 24 25 49 5 k.i.191 c.h.h.207 c.259 j.101 21 c.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 8220 2 10 3 8 4 18 5 54 d.188 b.245 g.95 d.109 d.145 g.17 f 164 b 8 23 161 b.196 f. eutroficznych zbiorników wodnych to zazwyczaj obszar w mniejszym lub większym stopniu poddany antropopresji.126 j.176 d. a tak e prymitywnymi skupieniami drobnych roślin pływających po powierzchni wody ( Lemnetea).i.k.175 c.114 d.174 i.256 c.137 m.54 h. d.135 h-i.128 j.190 g.250 d.102 h.g.50 d. Mezo–eutroficzne lub eutroficzne jeziora. 41 m-n.184 a-b.42A s.263 c. dopływy rzeczne) lub ze źródeł podziemnych. Wzrastający udział obszarów przekształconych przez człowieka (pól uprawnych. Zaopatrywane w wodę mogą być ze źródeł powierzchniowych (opad atmosferyczny.185 w.119 l.261 d.107 k.190 f.169 b.54 d. Zbiorowiska nieleśne 1.188 f.258 c.196 c. terenów zabudowanych itp.242 b.176 h.248 a.125 b. (3150) Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion.56 p.182 c.262 i.83 h. 6 89 g. 135 l.104 fn.259 f.292 g.49 g. makrofitami zakorzenionymi w dnie oraz o liściach pływających (część Nymphaeion).174 a.) w zlewni powoduje. Potamion Naturalne jeziora i stałe niewielkie zbiorniki wodne oraz odcięte fragmenty koryt rzecznych z wolno pływającymi w toni wodnej makrofitami (Potamion i częściowo Nymphaeion).236 o.k.208 f.90 c.166 b.h.50 c.86 m.107 k.74 h. Najbli sze otoczenie zbiorników eutroficznych budowane jest przez trzcinowiska – zbiorowiska z klasy Phragmitetea – mo na tu wyró nić dwa pasy: znajdujący się od 93 .165 m.258 g. i zbiorniki ulegają przyspieszonej eutrofizacjii.k.118 d.298 f.295 a. 92 i. drobne zbiorniki wodne i starorzecza pod względem hydrologicznym wykazują one du e zró nicowanie.93 k. f.c.90 a.229 t.202 a.120 c.73 c.j.135 a. 9130-3 9170 9170-a 5 11 2 11 11 2 16 9190-2 9410 9410a 2 1 15 10 12 1 7 g. Najbli sze otoczenie (zlewnia) starorzeczy i innych naturalnych.174 a 47 j.300 m.186 b.290 f.132 d.257 d.191 d.103 a.237 h.51 f.292 c.52 c.123 n.128 h.270 c.

ze względu na zachodzące procesy zamulania oraz rozwoju helofitów (roślin bagiennych częściowo zanurzonych w wodzie). Na całym obszarze wodnym mieszczącym siedlisko zaleca się jego ochronę. Zajmują tereny. W ni szych poło eniach górskich i na ni u zajmują zwykle bardzo niewielkie powierzchnie na wilgotnych brzegach oczek i torfowisk śródpolnych. Decydującymi czynnikami kształtującym zbiorowiska muraw bliźniczkowych w ni szych poło eniach jest wypas. 2. Roślinność muraw jest silnie zró nicowana. Murawy powstały w wyniku ich długotrwałego. na które wkracza łozowisko Salicetum pentandro–cinereae. Odczyn wód od obojętnego do alkalicznego – pH najczęściej >7. Woda charakteryzuje się umiarkowanymi i wysokimi koncentracjami pierwiastków biogennych – azotu i fosforu. Ze względu na du ą zasobność w związki biogenne w wodzie występują masowe pojawy fitoplanktonu. Caricetum gracilis. czasami występujące w mozaice z kosodrzewiną lub grupami świerków. a tak e na glebach mineralnych i torfowych. Charakterystyczna jest tak e wysoka koncentracja rozpuszczonych soli mineralnych (wysokie przewodnictwo elektrolityczne właściwe). ochronę stref brzegowych oraz wyznaczenie stref działań ochronnych.Dalej mogą występować zbiorowiska mszysto – turzycowe (klasa Scheuchzerio–Caricetea nigrae) lub wilgotne łąki ( Molinio–Arrhenatheretea). Szuwar turzycowy składa się ze zbiorowisk wysokich turzyc (Caricetum acutiformis. (6230) Bogate florystycznie górskie i ni owe murawy bliźniczkowe Nardion -płaty bogate florystycznie Murawy bliźniaczkowe są zbiorowiskami półnaturalnymi. po wyciętych lasach. ale obserwuje się płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi zbiorowiskami. Zarządzanie takim siedliskiem wymaga działań na poziomie obszaru wodnego – zlewni bezpośredniej i pośredniej. Murawy bliźniczkowe rozwijają się na glebach umiarkowanie wilgotnych. Wa nym aspektem tej ochrony jest ograniczenie eutrofizacji i gromadzenia się osadów. C. jednorodne płaty. choć ich stę enia w poszczególnych zbiornikach mogą mieścić się w szerokim zakresie. przy słabym nawo eniu lub jego braku. u ytkowanie kośne i nawo enie. na których. ukształtowały się zbiorowiska łąk świe ych. uprzednie oczyszczanie ścieków zanieczyszczających. typu rankeru alpejskiego lub subalpejskiego rankeru bielicowego z grubą warstwą próchnicy moderowej. kwaśnych.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” strony wody szuwar wysoki ( Phragmitetum i in. elatae) zaliczanych do związku Magnocaricion. Przedstawiony pasowy układ roślinności występującej wokł zbiorników ulega znacznym modyfikacjom. ekstensywnego wypasu.) i występujący w głąb lądu szuwar turzycowy. W górach murawy bliźniczkowe tworzą rozległe obszarowo. na mokrych wrzosowiskach i w prześwietleniach w wilgotnych postaciach boru nadmorskiego. które wywołują niebiesko –zieloną barwę wody i niewielką widzialność. Najlepszą metodą byłoby przywrócenie tradycyjnej go94 . Najdalszą strefę roślinności związaną z eutroficznymi zbiornikami wodnymi stanowią zbiorowiska leśne z klas Alnetea glutinosaelub Querco–Fagetea. dystroficznych. na skrajach dróg. C. rostratae.

lub trzywarstwową. a na ni u tak e pnączy. wietlica alpejska Athyrium distentifolium. Miejsca zniszczone w wyniku presji turystycznej lub zagospodarowania turystycznego terenu nale y zabezpieczyć w celu powstrzymania osiedlania się tam gatunków synantropijnych. świe ych (niezbyt wilgotnych i niesuchych) glebach mineralnych bez śladów zabagnienia. a tak e na naturalny przebieg górskich potoków.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” spodarki pasterskiej. Typowe rośliny bardzo bogatych florystycznie. a na kamieńcach wzdłu potoków w piętrach reglowych .miłosna górska Adenostyles alliariae. gdzie w związku z tym występują rośliny cienioznośne.czyli wąski okrajki roślin czepnych pomiędzy nadrzecznymi szuwarami. kanianka pospolita Cuscuta europea. np. Zaliczane tu równie ziołorośla ni owe tworzą charakterystyczne zbiorowiska welonowe . rdestówka zaroślowa Fallopia dumnetorum. wysokoproduktywnymi. (6430) Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne Adenostylion alliariae i Convolvuletalia sepium Ten typ siedliska obejmuje niewielkie płaty fitocenoz nieleśnych składających się z eutroficznych. górskich ziołorośli to du e byliny o rozło ystych liściach . powinno się zwrócić równie w lasach gospodarczych. omieg górski Doronicum austriacum. Powierzchnie z tym siedliskiem nale y pozostawić do naturalnej sukcesji. a zaroślami wiklinowymi oraz łęgami wierzbowymi w dolinach rzecznych. albo budowa zbiorników retencyjnych. Remonty dróg i ście ek powinny być wykonywane przy u yciu materiałów bezpiecznych ekologicznie. poniewa najcenniejsze płaty ziołorośli znajdują się na terenie parków narodowych i jest to wystarczająca forma ochrony. wysokich bylin. W trakcie prowadzenia prac leśnych powinno się zawsze rozpatrywać ograniczenie ich negatywnego wpływu na to siedlisko i stanowiska rzadkich roślin w nim występujących. ponadto prace hydrotechniczne mające na celu regulację potoków. Łąki grądowe są bogatymi florystycznie. zaznacza się równie du y udział roślin nitrofilnych. W ramach ochrony siedlisk zaleca się metody zachowawcze. W skład tych słabo jeszcze rozpoznanych fitocenoz wchodzą przede wszystkim: kielisznik zaroślowy Calystegia sepium. modrzyk górski Cicerbita alpina. m.in. 4. Szczególną uwagą na ziołorośla. pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. Głównym czynnikiem warunkującym tworzenie się takiej roślinności jest du a wilgotność podło a. Górskie ziołorośla mają często strukturę dwu. tojad mocny Aconitum firmum. przytulia czepna Galium aparine. wielokośnymi zbiorowiskami rozwijającymi się na ni u lub ni szych po95 . bowiem zwarta warstwa liści bylin znacznie ogranicza warunki świetlne w dolnej warstwie. dostęp do światła oraz kamienistość podło a i rzeźba terenu.lepię nik wyłysiały Petasites kablikianus oraz lepię nik biały Petasites albus. (6510) Ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris Ni owe i górskie antropogeniczne zbiorowiska u ytków zielonych na yznych. poprzez modyfikację planowanych szlaków zrywkowych. a więc niepowodujących zmiany stopnia zakwaszenia podło a. zmianę miejsca składowania drewna. Zagro enia i wskazania: Największym zagro eniem jest zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania (głównie zalesianie). 3.

biedrzeniec wielki Pimpinella major. z usuwaniem biomasy oraz umiarkowanym nawo eniem. najlepiej nawozami organicznymi. Porastają yzne. świe e gleby brunatne lub mady o odczynie zasadowym lub słabo kwaśnym. 96 . biedrzeniec wielki Pimpinella major. charakteryzują się jednak zubo onym składem gatunkowym i brakiem. lub niewielkim pokryciem. Ochrona tych siedlisk polega na: • zachowaniu ró norodności florystycznej łąk świe ych w wyniku stosowania dotychczasowych (ekstensywnych) form gospodarowania. • odtwarzaniu zniszczonych łąk poprzez powrót do tradycyjnych metod gospodarowania. komonica pospolita Lotus comiculatus. w górach. dzięgiel leśny Angelica sylvestris. kupkówka pospolita Dactylis glomerata. dlatego w tego typu siedliskach nale y zaniechać zalesiania. Ni szą warstwę tworzą rośliny dwuliścienne o barwnych kwiatach. W związku z ubogim i kwaśnym charakterem podło a przewa ają zbiorowiska z dominacją mietlicy pospolitej Agrostis capillaris i kostrzewy czerwonej Festuca rubra. pasternak zwyczajny Pastinaca sativa. • konserwacji zbiorowisk łąk świe ych polegającej na koszeniu i umiarkowanym ich nawo eniu. W przypadku niektórych zarastających łąk konieczne jest odkrzaczenie ich i regularne wykaszanie (raz do roku). W runi znaczny udział mają wysokie byliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae). jak rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius. wśród których są: barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium. gatunków charakterystycznych. wśród których są: marchew zwyczajna Daucus carota. a w górach liczne gatunki przywrotników. Charakteryzują się na ogół dobrym stanem zachowania struktury. Cechuje je udział takich traw. Siedliska te powstały w wyniku wycięcia lasów liściastych i zagospodarowania tych terenów jako łąki kośne. stokłosa miękka Bromus hordoraceus i. ale nigdy nie dochodzi do samej powierzchni. Łąki świe e w dolinach rzek mogą porastać gleby organiczne. Największym zagro eniem jest zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania. koniczyna łąkowa Trifolium pratense. jak: rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius. W miejscach bardziej yznych zaobserwować mo na udział takich traw. knietlica łąkowa Trisetum flavescens. koniczyna łąkowa Trifolium pratense. Łąki świe e to najczęściej spotykane siedliska łąkowe w nadleśnictwie. stokłosa miękka Bromus hordoraceus. W wy szych poło eniach nawiązują one do zbiorowisk ze związku Polygono-Trisetion. takie jak: dzwonek rozpierzchły Campanula patula. komonica pospolita Lotus comiculatus. skalnica ziarenkowata Saxifraga granulata. W runi znaczny udział mają wysokie byliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae). Wskazane jest korzystanie z programów rolno-środowiskowych. Ni szą warstwę tworzą rośliny dwuliścienne o barwnych kwiatach. kupkówka pospolita Dactylis glomerata. Poziom wody gruntowej waha się. takie jak: dzwonek rozpierzchły Campanula patula.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” ło eniach w górach. barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium. albo ekstensywny wypas. Łąki świe e poło one są przede wszystkim w piętrze pogórza i ni szych partiach regla dolnego.

Największym zagro eniem jest zmiana stosunków wodnych. ciemię yca zielona Yeratrum lobelianum). Wskazane jest przywrócenie tradycyjnej gospodarki pastersko-kośnej. Konieczne jest tak e nawo enie łąk. znane są tak e stanowiska z rankerów brunatnych. a więc części nieskoszonej runi. lub koszenie poszczególnych części polany naprzemiennie. Wskazane jest korzystanie z programów rolno-środowiskowych. słabo rozpoznane łąki kośne i kośnopastwiskowe Sudetów Zachodnich i Środkowych. Alternatywą mo e być ewentualnie ekstensywny wypas (0. świe ych łąk kośnych lub u ytkowanych jako ekstensywne pastwiska. (6520) Górskie łąki konietlicowe u ytkowane ekstensywnie Polygono-Trisetion Są to zbiorowiska yznych.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 5. z udziałem gatunków o charakterze zachodnim (wszewłoga górska Meum athamanicum. 6. zerwa kulista Phyfeuma orbiculare. corocznie koszone. Zawartość pierwiastków biogennych (gównie fosforu i azotu) jest umiarkowana lub stosunkowo niska. (7230) Górskie i nizinne torfowiska zasadowe Siedliska te pod wzglądem hydrologicznym nale ą do torfowisk soligenicznych . 97 . zawierają ró ne ilości jonów zasadowych. Wskazane jest korzystanie z programów rolno-środowiskowych. zbiorowiska eu. Aby zachować te siedliska i poprawić ich jakość konieczne jest ekstensywne u ytkowanie: koszenie z usuwaniem biomasy (raz w roku lub rzadziej). Są to siedliska yzne lub średnio yzne. pięciornik złoty Potentilla aurea.zasilanych przez ruchliwe wody podziemne. średnio głębokich i kamienistych. kostrzewy czerwonej i wiechliny łąkowej w warstwie traw i ze znikomym udziałem rajgrasu wyniosłego. Największym zagro eniem dla tej grupy zbiorowisk jest zmiana sposobów u ytkowania oraz sukcesja wtórna. Wody te. bodziszek leśny Geranium sylvaticum. a ruń nie powinna być koszona zbyt nisko. Rozwijają się z reguły na glebach brunatnych. Aby zachować siedlisko konieczne jest wykaszanie ręczne powierzchni raz na 3-5 lat. wytworzonych ze skał krzemianowych. pochodzące z warstw wodonośnych obszarów przyległych. zmiana sposobu u ytkowania oraz sukcesja. Ilość tego pierwiastka ma decydujący wpływ na odczyn siedliska. W Sudetach w skład siedliska wchodzą łąki konietlicowe. rozwijające się na potencjalnych siedliskach lasu bukowego w typie kwaśnej lub yznej buczyny sudeckiej.i mezotroficznych łąk górskich świe ych.. przytulią hercyńska Galium saxatile) oraz górskim (pępawa czarcikęsolistna Crepis succisifolia. w tym wapnia.5 do 8 pH. Zaleca się tak e koszenie z pozostawieniem pasów ekologicznych. Stan ich rozpoznania jest na dzień dzisiejszy dalece niewystarczający. a tak e inne. kwaśnych. Łąki powinny być regularnie. dominacją konietlicy. Metody ochrony siedliska muszą być dostosowane do warunków lokalnych i stopnia przekształcenia zbiorowiska. umiarkowanie wilgotne. w zale ności od mineralnego składu utworów geologicznych występujących na trasie przepływu. jako bazy pokarmowej i schronienia dla fauny bezkręgowców oraz źródła diaspor.5 do 1 DPI na 1 ha).. który mieści się w przedziale od 6.

przede wszystkim z rodzaju zanokcica Asplenium sp. kostrzewa blada Festuca pallens.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 7. a w górach – charakter lasów mieszanych z bukiem. Nale y dodać. Często towarzyszą im gatunki naskalnych muraw. dlatego bardzo wa ne jest ograniczenie u ytkowania rębnego w pobli u takich miejsc. kwaśnych glebach. lecz z udziałem tak e innych gatunków. Nale y nie wykonywać cięć zupełnych na dwie wysokości drzewostanu od skał. paprotkę pospolitą Polypodium vulgare lub włosocień delikatny Trichomanes speciosum. Siedliska mają charakter w pełni naturalny lub rozwijają się na ścianach opuszczonych kamieniołomów. Występowanie lasów tego typu 98 .. łącznie z określeniem koniecznych zabiegów z zakresu ochrony czynnej. bukowo-jodłowo-świerkowe oraz jodłowe lasy rosnące na ubogich. a w górach bukowojodłowe. połączonych z monitoringiem stanu populacji rzadkich gatunków. w tym iglastych – świerka i jodły. 1. jastrzębiec blady Hieracium schmidtii czy dzwonek okrągłolistny Campanula rotundifolia. Ochrona siedliska powinna polegać na wyznaczeniu wokół wszystkich stanowisk stref ochronnych. okresowych kontrolach stanu siedliska prowadzonych przez specjalistów z zakresu florystyki i fitosocjologii. a po wilgotne i praktycznie pozbawione światła dna szczelin skalnych. u ytek ekologiczny. Siedliska zdominowane są przez ró ne gatunki paproci . Zbiorowiska leśne W ramach przeprowadzonej na terenie Nadleśnictwa „Śnie ka” inwentaryzacji wyró niono 8 typów siedlisk przyrodniczych leśnych. W zale ności od podtypu i odmiany do siedlisk tych wkraczają gatunki z ró nych grup socjologiczno-ekologicznych: kserotermiczne. spotykane z reguły w tere- nach górskich lub wy ynnych.od siedlisk silnie nasłonecznionych. takie jak rozchodnik wielki Sedum maximum. (9110) Kwaśne buczyny Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje środkowoeuropejskie bukowe. Podło em mogą być skały wylewne. a w niektórych postaciach przez paprotnicę kruchą Cystopteris fragilis. suchych i kserotermicznych. zaś zakres czynników mikroklimatycznych jest bardzo szeroki . Wskazane jest jednocześnie objęcie ochroną prawną w ró nej randze (rezerwat przyrody. Zaliczone tu lasy mają na nizinach charakter lasów bukowych. acidofilne lub taksony związane z yznymi lasami liściastymi. kwaśne lub obojętne. (8220) Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii Siedliska skał i urwisk krzemianowych z roślinnością chasmofityczną. Największym zagro eniem jest zmiana stosunków świetlnych i wilgotnościowych. metamorficzne lub osadowe. pomnik przyrody) wszystkich znanych stanowisk siedliska. W razie wątpliwości konieczna jest konsultacja ze specjalistą z zakresu florystyki i fitosocjologii. e na obszarze nadleśnictwa na skałach piaskowcowych znajdują się potencjalne siedliska Włosocienia delikatnego Trichomanes speciosa. jednak geneza stanowiska nie znajduje odbicia w składzie gatunkowym i nie pozwala podzielić stanowisk na synantropijne i rodzime.

W związku z du ym areałem. czy obce ekologicznie – dąb szypułkowy Quercus robur. Postaci z panującą kosmatką gajową Luzula luzuloides występują przede wszystkim w ni szych poło eniach górskich i w piętrze pogórza. śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa. są one typem lasu istotnym gospodarczo. borówka czernica Vaccinum myrtillus.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” jest limitowane geograficznym zasięgiem buka. Wy sze poło enia górskie zajmują postaci z dominującym trzcinnikiem leśnym Calamagrostis arundinacea i borówką czernicą Vacciniu myrtillus. dąb czerwony Quercus rubra. Gospodarka leśna na siedlisku kwaśnej buczyny górskiej wią e się te z ryzykiem uruchomienia procesów erozyjnych. Siedlisko kwaśnej buczyny górskiej jest wra liwe na ró ne formy antropopresji. w ni szych poło eniach du y udział świerka traktować nale y jako zniekształcenie (pinetyzacja). Ze względu na występowanie w eksponowanych miejscach – jest w znacznej mierze nara one na negatywne oddziaływania zanieczyszczeń powietrza. modrzew Larix spp. • zachowaniu właściwej struktury wiekowej i przestrzennej yznych buczyn poprzez unikanie sytuacji. takich jak jodła pospolita czy jawor przez bardzo ekspansywnego w tych zbiorowiskach buka. (9110-2)Kwaśna buczyna górska /Luzulo luzuloidis-Fagetum/ W Nadleśnictwie „Śnie ka” jest to najczęściej notowane siedlisko przyrodnicze Natura 2000. • nale y nie wprowadzać i eliminować gatunki obce geograficznie. gdzie została ona zdegradowana przez wprowadzanie na jej siedlisko litych drzewostanów świerkowych. wymaga to stosowania zło onych rębni oraz odpowiednio długiego okresu odnowienia. • odtwarzaniu kwaśnej buczyny w miejscach. w których du e obszary zostają opanowane przez lite. typowymi dla tego siedliska gatunkami są. Zró nicowanie tego zbiorowiska na ni sze jednostki ma charakter głównie siedliskowy i wią e się dość wyraźnie z wzniesieniem nad poziom morza. Jednak w obszarze występowania tego gatunku jest to zazwyczaj dominujący typ lasu na średnio yznych siedliskach (LMGśw).. Ochrona siedliska kwaśnej buczyny górskiej powinna polegać na: • zachowaniu właściwego składu gatunkowego kwaśnej buczyny górskiej poprzez przeciwdziałanie tendencji do eliminacji gatunków domieszkowych. jednowiekowe drzewostany bukowe. 99 . jaki zajmują kwaśne buczyny. Drzewostan w kwaśnej buczynie górskiej jest zdominowany przez buka wraz z wysokością mo e zwiększać się udział świerka. takie jak – daglezja zielona Pseudotsuga menziesii. kosmatka gajowa Luzula luzuloides. świerk Picea abies (tylko w ni szych poło eniach) sosna pospolita Pinus sylvestris (za wyjątkiem miejsc wybitnie skalistych). Roślinność runa leśnego pokrywa zwykle od 20 do 80% powierzchni dna lasu i zazwyczaj jest bardzo uboga zło ona głównie przez gatunki acidofilne.

Zasięg wysokościowy yznych buczyn górskich mieści się w przedziale od 300 do 1100 m n. (9130-3) yzna buczyna górska /Dentario enneaphylli. Drzewostan w yznych buczynach górskich jest zwykle zdominowany przez buka. w Sudetach zaś na rankerach brunatnych. a w górach bukowo-jodłowe i bukowo-jodłowoświerkowe lasy rosnące na yznych siedliskach. Wiele płatów cechuje się licznymi zniekształceniami. z reguły na glebach o neutralnym lub tylko słabo kwaśnym odczynie. gdzie opady są mniejsze.p.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • drzewostany najstarsze. (9130) yzne buczyny Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje bukowe. Ogromną rolę ma do odegrania prawidłowo prowadzona gospodarka leśna. mogą rozwijać się względnie suche trawiasto-turzycowe podzespoły yznych buczyn. w przypadku eksponowanych form rzeźby terenu. ale większość płatów nie posiada gatunków charakterystycznych – ywca dziewięciolistnego (Dentaria enneaphyllos) i ywca bulwkowatego (Dentaria bulbifera). w szczególności 140 letnie i starsze powinny zostać wyłączone z u ytkowania rębnego. zwłaszcza w ni szych poło eniach. Ochrona powierzchniowa jest najlepszą formą zachowania mało zmienionych fragmentów yznych buczyn górskich. Ze względu na du e rozpowszechnienie yznych buczyn górskich oraz ich du y potencjał produkcyjny ochrona powierzchniowa nie mo e być jedyną ani nawet główną formą troski o zachowanie tego typu siedlisk. w związku z du ym 100 .m.. Szczególna rola przypada tutaj ochronie ścisłej. jak wąskie grzbiety czy górne partie stromych stoków. przede wszystkim rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej. chroniącej naturalne procesy. Wśród roślinności dna lasu charakterystyczną cechą jest występowanie jednego z gatunków ywców: ywca gruczołowatego /Dentaria glandulosa/ lub ywca dziewięciolistnego /Dentaria enneaphyllos/. Siedliska rozwijają się przede wszystkim na glebach brunatnych właściwych i glebach brunatnych kwaśnych. W roli domieszki w yznych buczynach górskich występuje głównie świerk pospolity oraz jawor. chocia na terenie Karpat gatunkiem dominującym mo e być lokalnie jodła pospolita. a nie tylko zabezpieczającej trwanie samego zbiorowiska.Fagetum i Dentario glandulosae-Fagetum/ yzne buczyny górskie występują w ni szych i środkowych poło eniach górskich oraz na wy ynach południowej Polski. Na obszarze nadleśnictwa siedlisko to jest stosunkowo częste. Na szczególne poparcie zasługuje tak zwany naturalny kierunek hodowli lasu – czyli gospodarka leśna prowadzona w oparciu o składy gatunkowe drzewostanu odpowiadające w pełni warunkom siedliskowym. pinetyzacją. naturalne odnowienie lasu oraz stosowanie zło onych rębni. Większość siedlisk yznych buczyn to siedliska świe e. Czasem yzne buczyny górskie występują te na rędzinach lub na glebach płowych. 2. z próchnicą typu mull (czasem przejście do moder) i z dominacją gatunków typowych dla lasów liściastych w runie..

Wiele płatów yznej buczyny występuje w kompleksie z kwaśną buczyną. czy obce ekologicznie – dąb szypułkowy Quercus robur. klony: polny Acer campestre (gatunek charakterystyczny dla zespołu Galio sylvatici. Podejmowane działania powinny w szczególności obejmować: • zachowanie właściwego składu gatunkowego yznej buczyny górskiej z udziałem gatunków domieszkowych. du ym bogactwem florystycznym oraz wyraźnie zaznaczoną zmiennością sezonową. 3. w związku z występowaniem młodych drzewostanów. bazaltów. Podobnie jak inne typy grądów. podło a geologicznego i związanego z nim zró nicowania gleb. a na siedliskach najbardziej yznych i wilgotnych tak e wiązy: polny Ulmus minor. Częstymi gatunkami domieszkowymi są: klon pospolity Acer platanoides oraz buk pospolity Fagus sylvatica. w których du e obszary zostają opanowane przez lite. takich jak jodła pospolita Abies alba. Wielowarstwowy oraz wielogatunkowy drzewostan składa się głównie z graba Carpinus betulus. Wymaga to stosowania zło onych rębni oraz odpowiednio długiego okresu odnowienia. W piętrze pogórza zajmuje siedliska bardzo ró norodne pod względem utworu geologicznego. tak e grąd Środkowoeuropejski charakteryzuje się szeroką skalą warunków siedliskowych zale nych od ukształtowania powierzchni terenu. łupków. szypułkowy U. którego górna granica przebiega na wysokości około 500 m n. W warstwie drzew ubogich postaci grądu Środkowoeuropejskiego 101 . częściowo środkowej oraz południowo-zachodniej Polsce.m. dąb czerwony Quercus rubra. modrzew Larix spp. takie jak – daglezja zielona Pseudotsuga menziesii.p. zbudowanego między innymi z lessów. Omawiane siedlisko obejmuje swym zasięgiem głównie obszary nizinne oraz pasma Przedgórzy Sudeckich i piętro pogórza w Sudetach. pseudoplatanus.Carpinetum) i jawor A. Grąd Środkowoeuropejski charakteryzuje się zło oną strukturą. • nale y nie wprowadzać i eliminować gatunki obce geograficznie. dębu szypułkowego Quercus robur i lipy drobnolistnej Tilia cordata. jawor Acer pseudoplatanus. juwenalizacją. szczególnie w w zagłębieniach terenu i wypłaszczeniach. jednowiekowe drzewostany bukowe. • niektóre drzewostany najstarsze. olsza czarna Alnus glutinosa oraz czeremcha pospolita Padus avium. (9170) Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny /Galio-Carpinetum. w wy szych połoeniach równie świerka Picea abies. wielogatunkowych lasów dębowo-grabowych w zachodniej. zlepieńców i piaskowców.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” udziałem świerka. monotypizacją w związku z występowaniem litych i jednowiekowych drzewostanów bukowych.. Tilio-Carpinetum/ Grąd Środkowoeuropejski reprezentuje grupę yznych i średnio yznych. laevis i górski U. glabra. • zachowanie właściwej struktury wiekowej i przestrzennej yznych buczyn poprzez unikanie sytuacji. jesion wyniosły Fraxinus excelsior. świerk Picea abies (tylko w ni szych poło eniach) sosna pospolita Pinus sylvestris. w szczególności 140 letnie i starsze mogą zostać wyłączone z u ytkowania rębnego. gnejsów.

a tak e odtwarzanie się zasobów rozkładającego się drewna i drzew martwych oraz zamierających. w których grądy współwystępują z buczynami. lokalnie lipowo-dębowe lub grabowo-lipowe (w południowej Polsce tak e drzewostany z udziałem jodły). gatunków epiksylicznych. domieszkę stanowią: świerk pospolity Picea abies i jodła pospolita Abies alba. polegająca na ograniczaniu rozprzestrzeniania się tego gatunku i hamowaniu przekształcania się grądów w buczyny. w tym spontaniczne ró nicowanie struktury przestrzennej. W konsekwencji ró norodność biologiczna związana z nieu ytkowanymi i niepielęgnowanymi płatami grądów kilkakrotnie przekracza ró norodność notowaną w lasach gospodarczych. W kilku obiektach obserwowano np. Konsekwentna ochrona bierna powinna więc być podstawową formą ochrony środkowoeuropejskich grądów w parkach narodowych i rezerwatach. zwłaszcza z wydłu onym okresem odnowienia. Nie jest celowa schematyzacja po ądanej proporcji gatunków drzew w grądzie ani w skali kraju. które będą racjonalnym kompromisem między ochroną ekosystemów grądów a potrzebami gospodarczymi. Zamiast stosowanej najczęściej rębni częściowej (IIa). Je eli z jakichkolwiek względów utrzymanie lasów grądowych jest potrzebne dla zachowania ró norodności biologicznej. Tak e niektóre cenne gatunki ptaków (muchołówka mała. raczej bez udziału sosny. Z ekologicznego punktu widzenia wprowadzanie jodły. Mogą tu znaleźć zastosowanie rozmaite rodzaje rębni. w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Rychtalskie”. W lasach gospodarczych mo liwe są takie formy gospodarki. świerka i buka nie powinno wykraczać poza granice naturalnego zasięgu tych gatunków. jak ju po kilkunastu latach konsekwentnej nieingerencji sosnowo-grabowe drzewostany sztucznego pochodzenia stawały się biotopami unikatowych. Próby wprowadzenia docelowych składów gatunkowych lepiej odpowiadających specyfice grądów podjęto np. ale raczej lokalne jej projektowanie na podstawie miejscowych doświadczeń.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” występuje dąb bezszypułkowy Quercus petraea. siniak. mogą podlegać przebudowie. mszaków. mo e okazać się potrzebna ochrona czynna. Znamienna jest zwłaszcza obecność wielu związanych ze starymi drzewostanami gatunków owadów. Sztuczne drzewostany. ani regionów. 102 . zwłaszcza na Przedgórzu i Pogórzu Sudeckim. sosny na siedlisku grądu. Celem gospodarki powinny być drzewostany grabowo-dębowe. W warunkach braku ingerencji człowieka w grądach zachodzi zwykle szybkie unaturalnianie się struktury lasu. Zwykle mo na wykorzystać spontaniczny proces wkraczania graba. nadającej się praktycznie tylko do odnowienia dębu. który niekiedy mo e osiągnąć przewag ilościową nad dębem szypułkowym. lepsze są zło one rębnie stopniowe. pochodzące z sadzenia np. grzybów i porostów. Pozwalają one uzyskać strukturę lasu bardziej zbli oną do struktury naturalnego grądu. a buk wykazuje wyraźne tendencje ekspansywne. z preferencją zło onych rębni stopniowych. W wielu przypadkach ochrona bierna sprawdza się te w rezerwatach jako metoda unaturalniania płatów zniekształconych. Naturalny skład gatunkowy grądu mo e być zmienny. modrzewia czy daglezji. Wyjątkiem mogą być sytuacje krajobrazów roślinnych. Rzadkim składnikiem drzewostanu jest jarząb brekinia Sorbus torminalis. choć w warunkach naturalnych prawie zawsze podstawą jest grab. puchacz) optymalne warunki znajdują w takich płatach. związanych w zasadzie z naturalnymi lasami.. W południowych rejonach Wielkopolski oraz na Dolnym Śląsku. dzięcioły. Korzystne jest przyjęcie dla grądów niestandardowych typów gospodarczych drzewostanu.

Stan ochrony całości siedliska nie jest jednak zadowalający. Warstwa mszaków jest wykształcona bardzo słabo. Z gatunków przywiązanych do ró nych podtypów nale y wymienić szczególnie języcznik zwyczajny Phyllitisscolopendrium. dębu bezszypułkowego i graba. głazami i blokami skalnymi oraz silnie zaznaczającymi się. czerniec gronkowy Actaea spicata. umiarkowanymi zaburzeniami siedliska. które wymagają do rozwoju okresowych zalewów – i tutaj zaburzenia w siedlisku są niezbędnym warunkiem ich funkcjonowania. Du a część stanowisk znajduje się tak e pod ochroną prawną. klon zwyczajny lub lipa szerokolistna. W wy szych poło eniach współdominują jarząb pospolity i buk zwyczajny. Istnienie układów ekologicznych charakterystycznych dla jaworzyn i lasów klonowo-lipowych jest uwarunkowane okresowo występującymi. Podło em są gleby inicjalne. W występowaniu ograniczone są do obszarów górskich i podgórskich Polski południowej. w zale ności od podtypu i stanowiska. ró ny tak e jest jej skład gatunkowy. nitrofilne byliny. z domieszką jodły i świerka. obojętnych. wywoływanymi przez zsuwanie się pokryw gruzowych oraz schodzenie lawin. Charakterystycznymi elementami runa są paprocie i wysokie. nie nadawały się z reguły do powtórnego zalesienia i pozostawiano je do spontanicznej regeneracji. (9180) Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach /Tilio platyphyllisAcerion pseudoplatani/ Wielogatunkowe. albo te wskutek trudności z pozyskaniem z nich surowca drzewnego odpowiednio wysokiej jakości. rankery lub pararędziny. Niemal 47% powierzchni siedliska w Sudetach. miesiącznicę trwała Lunaria rediviva. z próchnicą typu mulllub mull moder.i wodochronnym. często z występującym na powierzchni rumoszem. takie jak buczyny lub grądy. W drzewostanie dominują jawor. prawie zawsze bardzo yzne i wilgotne. Powodem jest charakter podło a. rzadziej gleby brunatne lub rędziny. nawet na stanowiskach. zaś w ni szych klon pospolity i jesion wyniosły. znajdujące się pod wpływem wód stokowych przemieszczających się równolegle do powierzchni stoku. który utrudnia lub wręcz uniemo liwia prowadzenie racjonalnej i planowej gospodarki leśnej. jaworowo-bukowe i klonowo-lipowe rozwijające się na stromych stokach i zboczach skalnych. lipy drobnolistnej. podobnie poza ochroną pozostaje większa część kar- 103 . z domieszką wiązu górskiego. a w niektórych płatach brak jej zupełnie. na ich Pogórzu i Przedgórzu nadal znajduje się w gospodarstwie przerębowo-zrębowym. yzne lasy jaworowe. Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe notowane były z ró nych typów skał. zarówno w granicach istniejących parków narodowych jak i rezerwatów przyrody.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 4. Siedliska mają charakter naturalny lub półnaturalny. na glebach silnie szkieletowych. na których w poprzednich wiekach prowadzono rębnie na siedliskach jaworzyn. dominujące w niektórych zespołach wysokogórskich. zarówno węglanowych. Obecnie większość ze stanowisk siedliska jest z ró nych powodów wyłączaną z gospodarki leśnej – albo dzięki pełnionym przez nie funkcjom glebo. z reguły przy nachyleniu 30–50st. Podobnie jak w przypadku lasów łęgowych. w wyniku której siedlisko odtwarzało swoją pierwotną strukturę i skład gatunkowy. Strome stoki. jak i kwaśnych. Przy braku takich zaburzeń lasy stokowe stopniowo przechodzą w inne zbiorowiska leśne. Warstwa krzewów osiąga zwarcie bardzo zró nicowane. paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum oraz ziołoroślowe byliny z klasy BetuloAdenostyletea. aktywnymi procesami erozyjnymi. na których notowano przeszłości du ą presję gospodarki człowieka.

Jego łączna powierzchnia szacowana jest obecnie: na terenie Sudetów. Zarówno niewielka powierzchnia całkowita. na terenie Karpat – nie więcej ni 2300 ha. Nie nale y prowadzić szlaków zrywkowych przez teren i po granicach siedliska (zarówno z uwagi na mo liwość uruchomienia procesów erozyjnych. czasem nawet kilkuarowych płatów wśród innych zbiorowisk leśnych. ich Pogórza i Przedgórza – około 500 ha: • lasy klonowo-lipowe – 350 ha. Wokół znanych stanowisk nale y wyznaczyć tak e strefy ochronne. Dla zapewnienia siedlisku ochrony wskazane jest pozostawienie rozpoznanych stanowisk w stanie ochrony ścisłej lub zachowawczej. z umo liwieniem zachodzenia spontanicznych procesów rozwojowych w warstwie drzewostanu i runa. Umiarkowane wykorzystanie w turystyce kwalifikowanej nie niesie tego siedliska istotnych zagro eń. i czynności gospodarcze i pielęgnacyjne mogą być niebezpieczne dla wykonujących zadania pracowników leśnych. postępowanie takie nie spowoduje istotnego zmniejszenia poboru drewna na terenach górskich i wy ynnych. a nale y podkreślić. a w efekcie uruchomienie procesów erozyjnych i niemo ność dalszego wykorzystania gospodarczego. Siedlisko *9180 nale y do jednych z najrzadziej spotykanych na terenie Polski. • jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym – nie więcej ni 100 ha. jak i wysoce prawdopodobną w takim wypadku inwazję roślinności synantropijnej). • jaworzyna karpacka – ok. Są to w skali całego kraju powierzchnie skrajnie małe. 104 . poniewa wydeptywanie zbyt wielu ście ek niesie zagro enia dla pokrywy glebowej. • jaworzyny i buczyny ziołoroślowe – nie więcej ni 1000 ha. 150 ha.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” packich stanowisk jaworzyny z miesiącznicą trwała. jak i du a fragmentacja czynią z nich siedlisko silnie nara one na zniszczenie nawet niewielkich zmian antropogenicznych. Jakiekolwiek próby przebudowy drzewostanu lub gospodarczej ingerencji powodują bowiem odejście od typu siedliska. Rezygnacja z poboru u ytków na siedliskach jaworzyn i lasów klonowo-lipowych ma tak e uzasadnienie w pełnionych przez te lasy funkcjach glebo. Występują na terenie pasm górskich i pogórzy łuku Karpat i Sudetów oraz na Wy ynie Krakowsko-Częstochowskiej. w tym: • jaworzyna z miesiącznicą – nie więcej ni 1000 ha.i wodochronnych oraz ich ogromnej wartości biocenotycznej. Z uwagi na znikomą powierzchnię oraz niewielką wartość gospodarczą części drzewostanów. w których pozyskanie drewna prowadzone będzie wyłącznie poprzez stosowanie cięć w ramach rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej (IVd) i przerębowej (V). i siedliska te z reguły występują w postaci niewielkich. Rozmieszczenie jaworzyn i lasów klonowolipowych ograniczone jest do południowej części Polski. • jaworzyna z miesiącznicą – 100 ha (nie więcej ni 150 ha). stanowią bowiem siedlisko wielu rzadkich i cennych gatunków flory oraz fauny. Niektóre ze stanowisk poło one są na stokach tak stromych. Nale y ograniczać intensywne turystyczne wykorzystanie terenów porośniętych przez jaworzyny i lasy stokowe.

Ścianach wąwozów i gołoborzach. jesionu wyniosłego. dębu bezszypułkowego etc. najczęściej notowane na stokach północnych i północnowschodnich. Zalecane metody ochrony: 1.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Na terenie Nadleśnictwa „Śnie ka” zidentyfikowano 1 podtyp lasów stokowych: • 9180-1 las klonowo lipowy Sudetów (9180-1) Zboczowe lasy klonowo-lipowe /Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli/ Zbiorowiska występują na stromych stokach. • przyjęcie zasady o pierwszeństwie odnowienia ewentualnych wiatrowałów i śniegołomów z samosiewu. Siedliska te. Siedlisko bardzo rzadkie: występuje wyłącznie na obszarze Sudetów. z uwagi na rzadkość występowania i niską bonitację. stoki bardzo strome i urwiste. skalistych. a jego łączna powierzchnia nie przekracza 380 ha. Znane ze wszystkich ekspozycji. wskutek nadmiernej presji zwierzyny płowej). Charakteryzują się mieszanym. • występowanie gatunków rzadkich lub chronionych. • drzewostany trudno dostępne lub niebezpieczne dla pojazdów i pracowników: krawędzie urwisk. podatnych na erozji w wyniku odsłonięcia. czereśni ptasiej. • zaniechanie cięć pielęgnacyjnych i pozostawianie drzew martwych. 105 . Zalecenia co do mo liwych działań w ramach hodowli lasu: • utrzymanie spontanicznej mieszanki gatunków drzewiastych: lipy szerokolistnej i drobnolistnej. mają dla gospodarki leśnej znaczenie marginalne. od wielu dziesięcioleci nie będące przedmiotem zabiegów. klonu zwyczajnego. powstałe w wyniku spontanicznego odnowienia lub przy znikomym udziale gospodarki leśnej. a tylko w przypadku. ewentualne podsadzanie gatunkami typowymi dla siedliska. klonu jaworu i zwyczajnego. wiązu górskiego. • pozostawianie podszytu i podrostu. jaworu i jesionu wyniosłego. 2. Większość płatów siedliska występuje na stromych stokach o silnie szkieletowych glebach. Luki i porastająca je roślinność stanowią istotny element struktury tego siedliska. stąd ewentualne odnowienia nale y prowadzić tylko w wypadku powstania halizn. Kryteria niepodejmowania działań Brak działań uzasadniają następujące czynniki: • drzewostany naturalne i półnaturalne. wielogatunkowym drzewostanem z przewagą lipy szerokolistnej. buka zwyczajnego. zamierających oraz wykrotów. grabu zwyczajnego. szczególnie często spotykane na stokach bardzo stromych lub urwistych. gdy ten nie jest w stanie się rozwinąć (np. z reguły o nachyleniu przekraczającym 20o .

natomiast w przypadku piasków głębokich poziom wody gruntowej sięga zwykle korzeni drzew i krzewów. Powstająca w wyniku odnowienia warstwa krzewów jest słabo rozwinięta. kosodrzewinę Pinus mugo i Świerka pospolitego Picea abies oraz gatunki specyficzne dla oligotroficznych i mezotroficznych terenów bagiennych. Woda jest zawsze uboga w związki od ywcze. w tym gatunki z rodzajów Sphagnum spp. potrzebny jest do niego odkryty torf (wywroty). Piaski powierzchniowe zalegają na glinie plejstoceńskiej. związanymi z torfowiskami wysokimi. przejściowymi oraz wysiękami. które na siedlisku tym stanowią element obcy (poza sporadycznie występującymi cisem i jodłą). jako element torfowisk wysokich. Zaliczają się tutaj wszystkie kwaśne dąbrowy (Calamagrostio-Quercetum.. Nale y unikać tworzenia nowych szlaków zrywkowych w obrębie siedliska. sosnę drzewokosą Pinus x rhaetica. sosnę zwyczajną Pinus sylvestris. zarówno świerczyna górska. Występują zwykle na siedliskach boru mieszanego lub lasu mieszanego. 5. 6. najczęściej spotykanymi w reglu górnym. Carex spp. mogłyby spowodować istotne i trudno odwracalne zmiany w składzie gatunkowym. z uwagi na jego niewielką powierzchnię. i Vaccinium spp.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • unikanie nasadzeń gatunków iglastych. W zbiorowiskach tych drzewostan zdominowany jest przez świerka. Po ądane jest przeniesienie wszystkich lasów w tym typie siedliska do gospodarstwa specjalnego i umo liwienie spontanicznego rozwoju zgodnego z kierunkiem sukcesji. w wyniku dawnych lub współczesnych procesów eolicznych. Siedliska zajmują na ogół tereny płaskie. (91D0) Bory i lasy bagienne Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje lasy iglaste i liściaste na wilgotnym i mokrym podło u torfowym. który jako gatunek 106 . Świerczyny te wymagają wysokiego poziomu wody. jak i podmokła świerczyna górska związana z torfowiskami przejściowymi. Molinio-Quercetum. z trwale wysoko poło onym lustrem wody. kruszynę pospolitą Frangula alnus. składa się głównie ze świerka młodszych klas wieku. Odnowienie naturalne jest pojedyncze. Zbiorowiska budowane głównie przez brzozę omszoną Betula pubescens. rzadziej w reglu dolnym oraz w piętrze pogórza. powierzchniowo lub głęboko spiaszczone. Fago-Quercetum. (9190-2) Dąbrowy acydofilne Lasy dębowe o ubogim runie z dominacją gatunków borowych. Stanowiłyby one zagro enie dla jego integralności. poprzez inwazję gatunków synantropijnych wzdłu szlaków. związana z obecnością torfowisk wysokich i kwaśnych torfowisk przejściowych. orlicy lub traw. w niektórych przypadkach usytuowanym wy ej ni na otaczającym terenie. rzadkie. w ró nych stopniach wilgotności (od ciepłych dąbrów z konwalią po wilgotne dąbrowy trzęślicowe). Luzulo-Quercetum). oraz. W Polsce typ wybitnie niejednorodny z przyczyn fitogeograficznych i lokalnosiedliskowych. (91D0-4) Podmokła i torfowiskowa świerczyna górska Górskie bory bagienne są zbiorowiskami azonalnymi.

górskie olszynki olszy szarej. niekture powierzchnie pozostawić do naturalnej sukcesji. 107 . Teren ten był kiedyś odwadniany. w których znajdują się zabagnienia (właściwie wykształcone siedlisko) nale y utrzymać w obecnym stanie. W projektowanej sieci Natura 2000 są obecne w większości jej obiektów. przy czym miejscami są reprezentowane przez rozmaite podtypy. olszyny nad wolno płynącymi strumieniami. Aby zachować dobry stan siedliska nale y: • zaniechać czyszczenia i konserwacji rowów o ile nie pogorszy to produkcyjności siedlisk leśnych. Biocenozy. Zagro enia i wskazania: Największym zagro eniem dla omawianych świerczyn byłaby zmiana stosunków wodnych. Włączono tu tak e nizinne lasy olszowe obszarów źródliskowych. Występują one w całej Polsce. (91E0) Łęgi wierzbowe. gatunki borowe natomiast stanowią domieszkę. a niektóre ich postaci powinny być klasyfikowane jako fitocenony z klasy Alnetea glutinosae. przez olszowe w dolinach szybko płynących rzek. 7. poniewa zadziałają one jak rowy odwadniające. wierzby białej i kruchej oraz topoli białej i czarnej. o wysokim poziomie wód gruntowych.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” cienioznośny w pierwszych fazach rozwojowych przez dłu szy czas mo e znajdować się w fazie wzrostu utajonego. ekologiczne związki tych ekosystemów z płynąca woda i dolinami rzecznymi uprawniają do takiego rozwiązania. Alnenion glutinoso-incanae. olszowe i jesionowe /Salicetum albae. pokrywających znaczną powierzchnię (do 90% w mocno rozluźnionych drzewostanach). Niezale nie od systematycznego ujęcia. jako warstwa podrostu. topolowe. olsy źródliskowe/ Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje nadrzeczne lasy: olszynki olszy szarej. Populetum albae. • wskazane jest miejscami spiętrzenie wody w celu poprawienia uwodnienia zdegradowanych fragmentów siedliska. występują w całej Polsce. po nadbrze ne lasy wierzbowe i topolowe nad du ymi rzekami. jesio- nowe. Zbiorowisko to cechuje wysoki udział mchów i wątrobowców. wchodzące w skład tak doprecyzowanego typu 91E0. W warstwie zielnej i mszystej dominują gatunki siedlisk podmokłych. a mianowicie od jesionowo-olszowych na obszarach źródlisk i związanych z nimi cieków. • w czasie TP i u ytkowania rębnego w sąsiednich wydzieleniach nie prowadzić tras szlaków zrywkowych przez płaty borów i lasów bagiennych. ze względu na przewagę w nich gatunków olsowych nad lasowymi z Querco-Fagetea. Wymienione wykształcają się na glebach zalewanych wodami rzecznymi. Zgodnie z definicja nale y tu kilka istotnie ró niących się podtypów drzewostanów. • prace leśne we fragmentach wydzieleń z antropogeniczną monokulturą świerkową nale y przeprowadzać głównie w miesiącach zimowych aby nie dopuścić do zniszczenia siedliska. głównie klasyfikowanych jako pobagienne lub napływowe aluwialne. świadczą o tym zarastające rowy melioracyjne. olszowe. • części wydzieleń. chocia z syntaksonomicznego punktu widzenia nie stanowią jednolitej grupy.

Wszystkie odznaczają się ponadprzeciętnym bogactwem związanej z nimi flory i fauny. ale ze wzmo oną troską o zachowanie i odtworzenie zasobów rozkładającego się drewna oraz o zachowanie nienaruszonych fragmentów starych drzewostanów. (9410) Górskie bory świerkowe Bory świerkowe w reglu górnym i świerkowo . gatunku charakterystycznyego dla górskich łęgów. • eliminować gatunki obcego pochodzenia (np. zajmujący znaczne powierzchnie w górnej części regla dolnego oraz prawie wszystkie siedliska obecne w piętrze regla górnego. jesion pensylwański. W siedlisku tym gatunkiem panującym jest świerk pospolity. Tymi czynnikami są: • bardzo niska średnia roczna temperatura wahająca się między +2a +30C 108 . który był dotychczas intensywnie eliminowany. Pozostawiać drzewa zamierające i martwe. Jako podstawowy element nadrzecznych krajobrazów roślinnych maja wpływ na retencję wód i funkcjonowanie korytarzy ekologicznych sieci hydrograficznej. Najbardziej charakterystycznym zaburzeniem tego siedlisk jest neofityzacja runa spowodowana najczęściej obecnością niecierpków – drobnokwiatowego i himalajskiego Impatiens parviflora. • wskazana obecność olszy szarej Alnus incana.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Biotopy omawianej grupy mają wysoka wartość przyrodniczą. • płaty mogą być zagospodarowane rębniami zło onymi. jak i zbudowanym ze skal ubogich w węglan wapnia oraz na glebach o ró nej wilgotności. dotyczy tak e warstwy krzewów). na podło u ubogim w węglan wapnia. osik. W ka dym cięciu rębnym pozostawiać konsekwentnie na przyszłe pokolenie 5% drzewostanu. Specyficzne warunki klimatyczne. Zagro enia i wskazania: • wykluczyć u ytkowanie rębnią zupełną (I). tak by osiągnąć zasoby rozkładającego się drewna. poniewa nie ma innych charakterystycznych roślin runa. orograficzne i glebowe mają bardzo istotny wpływ na kształtowanie się i charakter tego siedliska.jodłowe z domieszką buka w reglu dolnym. Częstym zjawiskiem jest monotypizacja drzewostanu. W przypadku masowego pojawu tego ostatniego gatunku siedlisko łęgowe nie było klasyfikowane jako siedlisko 91E0. Górna granica występowania borów świerkowych jest zarazem górną granicą lasu. olsz i grabów (gatunki „dziuplotwórcze”). • nie eliminować wszystkich starych brzóz. • tolerować lokalne zabagnianie pojawiające się z naturalnych przyczyn. glandulifera oraz turzycy dr ączkowatej Carex brizoides. topola kanadyjska. Rozwijają się one zarówno na podło u wapiennym. która polega na obecności prawie wyłącznie jednowiekowej olszy czarnej Alnius glutinosa. 8. I.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • bardzo wysoka i długo zalegająca pokrywa śnie na • częste. chłodny okres wegetacyjny. Aby zachować dobry stan siedliska nale y: • zaniechać poprawek i uzupełnień. melioracji agrot. 109 . • na powierzchniach do odnowienia nale y sadzić w biogrupach z wykorzystaniem osłon w postaci martwych pniaków i szczątków martwych drzew. podsadzeń i dosadzeń. częste występowanie zniekształconych form świerków. • pozostawić TW.. silne wiatry • du a wilgotność i często występujące mgły • sadź i okiść W strefie występowania borów górnoreglowych takie czynniki. letnie przymrozki to czynniki które kształtują wygląd tego siedliska. nie stosować odnowienia z gęstą więźbą. Uwagi odnośnie do prowadzenia gospodarki w drzewostanach ze zinwntaryzownaymi siedliskami Natura 2000 W poni szej tabeli ujęto dodatkowe uściślenia do zaplanowanych w Planie Urządzenia Lasu czynności gospodarczych w drzewostanach ze zinwentaryzowanymi siedliskami Natura 2000. lawiniska czy mury). czy orograficznymi (wysięki. gołoborza. doprowadzić do stanu. uwa ane powszechnie w gospodarce leśnej jako sporadycznie i pechowo pojawiające się zjawiska klęskowe. 7140) pozostawić sukcesji naturalnej. krótki. którym las będzie zasobny w rozkładające się drewno. • pozostawiać cały posusz jałowy. Zagro enia i wskazania: W gospodarce leśnej na tym siedlisku często pojawiają się błędy. Jego cechami charakterystycznymi są – małe zwarcie drzewostanów. CP i CW. a do występowania w biogrupach przy górnej granicy lasu. w ramach TW. naturalne przerwy w drzewostanie spowodowane warunkami edaficznymi. itp. CP i CW usuwać gatunki obce geograficznie i ekologicznie oraz wspierać i/lub tworzyć biogrupy. 7120. uzupełnienia • wprowadzanie gatunków obcych • za mało martwego drewna. są regułą. skałki. i zbędne dosadzanie. • zatorfienia (7110. Huragany. okiść łamiąca gałęzie i czubki świerków. Do najwa niejszych nale ą: • przegęszczenie – stanowczo zbyt gęste nasadzenia. • tolerować powstałe spontanicznie zapusty brzozowe i jarzębinowe.

historyczno pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyró niającymi je wśród tworów. 23c. 34g. 125d. 165b. 45i. 41r. 18b. 298f. 124j. 43f. 105c. 125a. 90j. 238g. 118k. 107a. 50h. 259l. 19x. 40 DODATKOWE INFORMACJE DO WSKAZAŃ GOPODARCZYCH ZAPROJEKTOWANYCH W DZRZEWOSTANACH ZE ZINWNTARYZOWANYMI SIEDLISKAMI NATURA 2000 obręb Śnie ka obręb Kowary Omijać siedliska Natura 2000 podczas wykonywania czynności gospodarczych 12f. 76b. 296i. 261h. wodospady. 296h. 214p. 196c. są to w szczególności: sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa oraz krzewy gatunków rodzimych lub obcych. 39l.istniejące Wykaz istniejących pomników przyrody zaktualizowano na podstawie Rejestru pomników przyrody Województwa Dolnośląskiego ze strony internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 90a. 21d. 50b. 7g. 296f. 115a. 60n. 27b. 186j. 24c. 50l. 17d. 114d. 63j. 91a. 49c. 188b. Wprowadzenie tej formy ochrony mo e nastąpić w drodze rozporządzenia wojewody lub w drodze uchwały rady gminy. 40i. 76a.8. 115g. 188f. 137m. 242f. 203l. 23b. 221h. 243g. W wykazie ujęto pomniki zlokalizowane w miejscowościach w zasięgu działania Nadleśnictwa „Śnie ka” 110 . 12a. 192f. 173j. 172d. 50c. 135l. 234j. 27h. 186h. 19z. 246c. 238a. wywierzyska. 115i. 198f. 45g. 257b. 123t. 137b. głazy narzutowe. 249d. 292b. 22s. 22g. 216l. 272h. 188i 4. 176h. 154h. 216j. 242i. 216k. 236g. 175s. 134g. 26h. 191j. 239l. 87j. 2w. 114c. 137h. 43b. 165h. 79i. 50d. 52j. 175o. 164o. 40j. 117a. 248i. 52s. 295a. 238i. 261d. 22h. • Pomniki przyrody . 135f. 207a. 54d. 119b. 272c. 272d. 154b. 175r. 18o. 229s. skałki. 14k. 208k. 50k. 90c. 19j. 51j. 50j. 39n. 198d. 230a. 247f. 214i. 18s. 90p. 44r. źródła. 86d. 52n. kulturowej. Omijać bagno 156a. 248a. 207c. 117b. 236o. 22k. 5k. 39o. 255c Pozostawić 1 wysokość drzew wokół skałek 86m 89g. 14j. 76c. 296k. 175m. jary. 186b. 52l. 62j. 106b. 88c. 19s. 164y. 135h. 234a.to pojedyncze twory ochrony przyrody ywej i nieo ywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej.1. 23y. 242d. 248d. jaskinie.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. 119g. 76g. 155g. 114s. Pomniki przyrody Pomniki przyrody . 31i. 8j. 157b. 115b. 254d. 231k. 42g.

111 .stanowisko graba pospolitego rosnącego za budynkiem szpitala przy ul. Jagiellońskiej 14 a tak e rosnącego obok niego tulipanowca amerykańskiego. Autor opracowania wskazuje równie dęba szypułkowego z rejonu Mysłakowic rosnącego przy drodze z Mysłakowic do Karpnik.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Najstarsze drzewa regionu opisane przez Pacyniaka (1992) znajdują się w Kowarach .

Jel. 20-30 m od murów ruin zamku Bolczów. Woj. Kowary 54 4 Janowice Wielkie Jelenia Góra Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. pierśnicy 371 cm 1 - 387 obr. 115 z dnia 25 maja1994 r. pierśnicy 405 i 365 cm 2 - 386 obr. z dnia 13 maja 1994 r. Jel. w drzewostanie 50 m po lewej stronie od głównego Jelenia Góra wejścia do ruin zamku Bolczów Komarno. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.) Nr rej. przy szlaku zielonym i ółtym w kierunku Boczowa i doliny Janówki Janowice Wielkie. (Dz. 41 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH POMNIKÓW PRZYRODY NA TERENIE NADLEŚNICTWA ŚNIE KA ORAZ NA GRUNTACH INNEJ WŁASNOŚCI POZOSTAJĄCYCH W TERYTORIALNYM ZASIĘGU NADLEŚNICTWA Lp 1 Gmina 2 Miejscowość 3 Janowice Wielkie.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. odległość między drzewami ok.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.Urz. 50 m Starostwo 4 Pomniki przyrody Nazwa pomnika przyrody 5 Aleja Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) o obw. Nr 20 poz. Jel. Sztuk 6 Organ ustanawiający Gmina 7 Wojewoda 8 Rozporządzenie Nr 4/91 Woj. 114-194 cm L. Jel.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Wojska Polskiego od dworca PKP. Jeleniogórskiego z dnia 10 maja 1991 r. Woj. Jel.Urz. (Dz. Jel. 149 z dnia 15 maja 1991 r. z dnia 13 maja 1994 r. zewnętrzna strona drzewostanu. Nr 21 poz. Woj. Jel.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. ul. 9 oddz 10 1 Janowice Wielkie Jelenia Góra 98 - 385 2 Janowice Wielkie Jelenia Góra Grupa drzew Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. (Dz.Urz.Urz. 115 z dnia 25 maja1994 r. pierśnicy 478 cm 1 - 388 112 . Nr 21 poz. północna strona parku zamkowego. Nr 21 poz. Kowary 54 3 Janowice Wielkie Janowice Wielkie. Woj. 10 m od ogrodzenia siatki – teren prywatny Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. 115 z dnia 25 maja1994 r.

115 z dnia 25 maja1994 r. 50 m od Jelenia Góra ogrodzenia z siatki – teren prywatny Janowice Wielkie – na dziedzińcu zamku Jelenia Góra górnego obok studni. 115 z dnia 25 maja 1994 r. pierśnicy 313 cm Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. Jel. Nr 21 poz. ul. Nr 13. Kowary 54 8 Jelenia Góra Miasto Uchwała Nr 1 172/XIII/99 z dnia28 września 1999 r. 11 Jelenia Góra Miasto ul. (Dz. 115 z dnia 25 maja1994 r. 1. przy wejściu do parku zamkowego.Jelenia Góra skiego przedszkola nr 12 456 Grupa drzew Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 1 - 454 Jelenia Góra – Maciejowa. z dnia 13 maja 1994 r. południowa strona parku zamkowego . Urz. teren miej. 20 m od budynku (pałacu) – teren prywatny Jelenia Góra Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw.Urz. 392 cm Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 434 i 421 2 - 457 Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. Woj. na 9 Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra skraju zało enia parkowego Jelenia Góra.Urz.Urz. Jel. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. Jel.Jelenia Góra nad rowkiem ściekowym. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz. Nr 21 poz. Jel. (Dz. 365 cm 1 - 458 113 . Jel. Jel. Woj. ul. Nr 21 poz. (Dz. 84 z 5 Janowice Wielkie Komarno.Jagniątków. poz. 445 cm 1 - 391 obr. ruiny zamku Bolczów Jelenia Góra . Woj.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Zamkowa 5. pierśnicy 372 cm 1 - 390 7 Janowice Wielkie Wiąz górski brzost (Ulmus glabra) o obw.) Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 września 2004 r. pierśnicy 387 cm 1 - 389 6 Janowice Wielkie Komarno. Nr 21 poz.sze drzewo.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj.Urz. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz. 2-gie drzewo.nad niewielkim stawikiem Jelenia Góra – Sobieszów. z dnia 3 kwietnia 1993 r. Jel. Nowowiejska 100 m od zabudowań gospodarstwa 10 Jelenia Góra Miasto Paulinum. Kręta 11 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. Woj. Rozporządzenie Nr 18/93 Wojewody Jel. 115 z dnia 25 maja1994 r.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jelenia Góra ul. Wrocławska 68/70.

Urz. Nr 13. 84 z dnia 19 kwietnia 1993 r. ul. z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. z dnia 3 kwietnia 1993 r. Zamkowa 4/5. 15 Jelenia Góra Miasto ul. 295 cm 1 - 461 Jelenia Góra – Sobieszów.) Jelenia Góra – Sobieszów.) Rozporządzenie Nr 18/93 Wojewody Jel. Chałubińskiego 13 Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra 10/11pomiędzy ogrodzeniami posesji jak wy ej Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. (Dz.) Rozporządzenie Nr 18/93 Wojewody Jel. (Dz. Zamkowa 5. 14 Jelenia Góra Miasto ul.Urz. między Jelenia Góra posesjami jak wy ej Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. Jel. z dnia 3 kwietnia 1993 r. Woj. Woj.Jelenia Góra skiego przedszkola nr 12 Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. Woj.Urz. 12 Jelenia Góra Miasto ul.) 459 Jelenia Góra – Sobieszów. poz.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” dnia 19 kwietnia 1993 r. Nr 13. Jel. między Jelenia Góra posesjami jak wy ej Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. Jel. Zamkowa 4/5.Urz. Nr 13. 372 cm 1 - Rozporządzenie Nr 18/93 Wojewody Jel. 84 z dnia 19 kwietnia 1993 r. teren miej. (Dz. Nr 13. 264 cm 1 - 460 Jelenia Góra – Sobieszów. Woj. 285 cm 1 - 462 114 . 84 z dnia 19 kwietnia 1993 r. z dnia 3 kwietnia 1993 r. 84 z dnia 19 kwietnia 1993 r. poz.) Rozporządzenie Nr 18/93 Wojewody Jel. Jel. poz. poz.

Cieplicką Kasztanowiec pospolity. 430 1 - 468 115 . z dnia 13 maja 1994 r. z dnia 3 kwietnia 1993 r. Wrzosówka) 20 Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra pomiędzy ul. Nowowiejska 63. 115 z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Nr 20. Sądową a ul. Reymonta 1.Jel.Urz. naprzeciw wej18 Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra ścia do Akademii Ekonomicznej Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 17 Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra przy ogrodzeniu posesji jak wy ej Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. z dnia 13 maja 1994 r. poz.) Rozporządzenie Nr 4/91 Woj. 149 z dnia 15 maja1991 r. Nr 13. z dnia 10 maja 1991 r. ul.Woj. Jel. (Dz.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Woj. (Dz. poz. poz.) Jelenia Góra – Sobieszów. 271 1 - 464 Jelenia Góra.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Rozporządzenie Nr 18/93 Wojewody Jel. Jel. Nr 20. 149 z dnia 15 maja 1991 r.15 m od budynku jak wy ej. ul.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. poz. Urz. Jelenia Góra teren posesji jak wy ej Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. 84 z dnia 19 kwietnia 1993 r. Klon pospolity (Acer platanoides) o obw. na moście (rz. 50 m 19 Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra od zabudowań. (Dz.) Rozporządzenie Nr 18/93 Wojewody Jel. Chałubińskiego 15.Urz. (Dz. Nowowiejska 3. ul. Jel. 431 cm 1 - 465 Jelenia Góra. ul. 515 cm 1 - 466 Jelenia Góra – Sobieszów.na terenie 21 Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra posesji. z dnia 10 maja 1991 r. Woj. Urz. Jel. 350 cm 1 - 467 Jelenia Góra – Sobieszów. (Dz. 345 cm 1 - 463 Jelenia Góra – Sobieszów. 10. 16 Jelenia Góra Miasto ul. 115 z dnia 25 maja 1994 r. Urz.Jel. Jel. Kamiennogórska 6. Nr 21 poz. biały (Aesculus hippocastanum) o obw. Rozporządzenie Nr 4/91 Woj.Woj. Jel. Nr 13. 84 z dnia 19 kwietnia 1993 r. Urz. na terenie ogródków działkowych Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. z dnia 3 kwietnia 1993 r. Nr 21 poz.

) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Zeolizowne głazy narzutowe 1 - 473 27 Je ów Sudecki Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. abia 7.przed bu22 Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra dynkiem młyna gospodarczego (10-15 m) Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw.maja1994 r. 425 cm 1 - 470 Miłorząb dwuklapowy. poz. ul. Nr 21 poz. (Dz.) Jelenia Góra – Sobieszów. Nr 21 poz. miłorząb japoński (Gingko biloba) o obw. Jel. Nr 20. 149 z dnia 15 maja1991 r. Jel. w pobli u budynku nr 148 (data na portalu 1848). 78 cm 1 - 471 Jelenia Góra – Sobieszów. z dnia 13 maja 1994 r.Urz.Urz. 115 z dnia 25 maja1994 r. z dnia 10 maja 1991 r.Urz. Jel. Urz. Woj. Jel.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. za Jelenia Góra drogą gruntową. Jel.3 m 23 Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra od części naro nej budynku Jelenia Góra – Sobieszów.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Urz. z dnia 13 maja 1994 r. za placem składowym przedsiębiorstwa „Sofal” 26 Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra za skarpą rekultywowanego wysypiska śmieci (okolica starej cegielni) Dziwiszów. (Dz. (Dz. 3 m od bu24 Jelenia Góra Miasto Jelenia Góra dynku gospodarczego (siedziba Zarządu Parku Krajobrazowego) Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 115 z dnia 25 maja1994 r. z dnia 13 maja 1994 r. z dnia 13 maja 1994 r. Nowowiejska 69 . (Dz. Nr 21 poz.Jel. 115 z dnia 25 473. 10 m od budynku jak wyej. 25 Jelenia Góra Miasto ul. Jel. Nr 21 poz. z dnia 13 maja 1994 r. Woj.Urz.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. (Dz. Jel. 115 z dnia 25 maja1994 r.Woj.na terenie Jelenia Góra prywatnej posesji Wierzba biała (Salix alba) o obw. Kamiennogórska 2teren posesji. Woj. ul. Jel. Woj. 570 cm 1 - 472 Jelenia Góra. Jel. (Dz. Jel. 553 cm 1 - 477 116 . ul. Młyńska 7. 430 cm 1 - 469 Jelenia Góra. 115 z dnia 25 maja 1994 r. Nr 21 poz.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj.) Rozporządzenie Nr 4/91 Woj.

241 z dnia 15 listopada 1991 r.Jel.) Rozprządzenie Nr 7/91 Woj. Skośna – na skarpie przy ulicy – przy tylnej części (15 m) budynku gospodarczego Urzędu Pocztowego.Urz. (Dz. Jelenia Góra Bluszcz pospolity (Hedera helix) 1 - 536 31 Karpacz Jelenia Góra Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. Jel. (Dz. Kasztan jadalny (Castanea sativa) o obw.Jel. 293 cm 1 - 537 32 Karpacz Karpacz.) Rozprządzenie Nr 7/91 Woj.Urz. część poJelenia Góra łudniowa posesji na granicy z posesją Kamienną 4.Jelenia Góra 150 m od dworca PKP). ul. Woj. Woj.241 z dnia 15 listopada 1991 r. 272 cm 1 - 534 29 Karpacz Karpacz Górny.241 z dnia 15 listopada 1991 r.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Rozprządzenie Nr 7/91 Woj.241 z dnia 15 listopada 1991 r. Nr 21 poz. Myśliwska 2 – na elewacji bocznej (południowej) budynku jak wy ej. 290 cm 1 - 538 33 Karpacz Klon jawor (Acer pseudoplatanus) o obw. Nr 13 poz. Jel. Jel. Nr 31 poz. Jel. Konstytucji 3-Maja 8a (dolna część miejscowości. z dnia 13 maja 1994 r.Jel. na górskiej łące w grupie granitowych skałek. Karpacz. ul. (Dz. Karpacz. Limba europejska (Pinus cembra) o obw. teren posesji świątyni Jelenia Góra Wang – 20 m na wprost od wejścia.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. Myśliwska 2 – w kierunku zachodnim. (Dz. ul.) Rozporządzenie Nr 18/93 Woj. ul. Woj. ul. Nr 31 poz.Jel. z dnia 4 listopada 1991 r. Woj. Woj.15 m od budynku jak wy ej.Urz. Woj.Jel. (Dz. z dnia 4 listopada 1991 r. z dnia 4 listopada 1991 r. Bluszcz pospolity (Hedera helix) 1 - 535 30 Karpacz Karpacz. 278 cm 1 - 539 117 .84 z dnia 15 listopada 1993 r. Jel.) Rozprządzenie Nr 7/91 Woj. z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. Zamkowa 3. Nr 31 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.Urz. Jel. 100 m Jelenia Góra od budynku.) 28 Karpacz Karpacz Górny.Urz. Nr 31 poz. z dnia 4 listopada 1991 r.Urz.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Karpacz, ul. eromskiego- ście ka asfaltowa do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, 40 Jelenia Góra m po lewej stronie od skrzy owania z ul. Konstytucji 3-go Maja. Karpacz Górny, ul. Szkolna 1- przy zielonym szlaku, 100 m od Jelenia Góra przystanku PKS- Wang i ok. 1 m od części naro nej budynku jak wy ej. Karpacz (centrum miejscowości), ul. Konstytucji 3-go Maja – na skwerze naprzeciw Jelenia Góra DW „Bachus” (nr 37- budynek z 1836 r.) tzw. „lipa sądowa”. Karpacz, w korycie rzeki Łomnica między ul. Stra acką a Turystyczną

34 Karpacz

Klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 286 cm

1 -

Rozprządzenie Nr 7/91 Woj. Jel. z dnia 4 listopada 1991 r. (Dz.Urz. Woj.Jel. Nr 31 poz.241 z dnia 15 listopada 1991 r.) Rozprządzenie Nr 7/91 Woj. Jel. z dnia 4 listopada 1991 r. (Dz.Urz. Woj.Jel. Nr 31 poz.241 z dnia 15 listopada 1991 r.) Rozporządzenie Nr 18/93 Woj. Jel. z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz.Urz. Woj.Jel. Nr 13 poz.84 z dnia 15 listopada 1993 r.) Rozporządzenie Nr 2/92 Woj. Jel. z dnia 24 marca 1992 r. (Dz. Urz. Nr 8 poz.69 z dnia 6 kwietnia 1992 r.) Zarządzenie Nr 6/90 Woj. Jel. z dnia 21 lutego 1990 r. Decyzja 117/80 Woj. Jel. z dnia 31 grudnia 1980 r.

540

35 Karpacz

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 271 cm

1 -

541

36 Karpacz

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 510 cm

1 -

542

37 Karpacz

Jelenia Góra

Skała granitowa marmit

1 -

543

obr. Karpacz 269

38 Kowary

Kowary Podgórze – górna część dzielnicy (ostanie zabudowania), na skraju Jelenia Góra drzewostanu i brzegu rzeki Jedlicy Kowary Wojków – przy ul. Kościuszki, 50 m Jelenia Góra od ostatnich zabudowań

Jodła pospolita (Abies alba) o obw. 382 cm Świerk pospolity (Picea excelsa) o obw. 405 cm

1 -

609

obr. Kowary 286

39 Kowary

1 -

610

obr. Kowary 185

118

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Rozporządzenie Nr 18/93 Woj. Jel. z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz.Urz. Woj.Jel. Nr 13 poz.84 z dnia 15 listopada 1993 r.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.)

40 Kowary

Kowary, ul. 1 Maja 1 a, zaplecze, Jelenia Góra parking koło Urzędu Miasta (30 m od Urzędu)

Buk pospolity, forma purpurowa (Fagus sylvatica f. purpura) o obw. 370 cm

1 -

611

41 Mysłakowice

Mysłakowice, na obrze u posesji szkoły podst., 25 m od budynku ul. Sułkowskiego 2

Jelenia Góra

Świerk pospolity (Picea abies) o obw. 302 cm

1 -

1133

42 Mysłakowice

Bukowiec, park pałacowy, między stawem środkowym a zachodnim

Jelenia Góra

Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 567 cm

1 -

1134

43 Mysłakowice

Bukowiec, park pałacowy, między Jelenia Góra stawem zachodnim a drogą Karpniki - Kostrzyca

Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 476 cm

1 -

1135

44 Mysłakowice

Mysłakowice, na skraju zało enia parko- Jelenia Góra wo -pałacowego

Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 673 cm

1 -

1136

45 Mysłakowice

Bukowiec, 5 m od budynku ul. Tokar- Jelenia Góra ska 5

Klon jawor (Acer pseudoplatanus) o obw. 480 cm

1 -

1137

119

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 116 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 116 z dnia 25 maja1994 r.)

46 Mysłakowice

Mysłakowice, na obrze u parku, 15 m od Jelenia Góra budynku szkoły podst. Ul. Sułkowskiego 2 Przesieka (Górna) - obok ruin (po przeciwnej stronie ulicy) dawnej restauracji „Pod lipami”, 100 Jelenia Góra m powy ej DW „Złoty Widok” – 50 m od skałki „chybotem” Staniszów, w parku pałacowym (d. Jelenia Góra Von Reiss) z XVIII w – na polanie, 50 m od pałacu Staniszów, w parku pałacowym (d.Von Reiss) z XVIII, na skraju polany, 100 m od pałacu

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 380 cm

1 -

1138

47 Podgórzyn

Grupa drzew Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 425 i 418 cm

2 -

1374

48 Podgórzyn

Świerk pospolity (Picea abies) o obw. 389 cm

1 -

1375

49 Podgórzyn

Jelenia Góra

Świerk pospolity (Picea abies) o obw. 346 cm

1 -

1376

50 Podgórzyn

Miłków, teren posesji (parku) nr 138 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilony „górne”) Miłków, teren posesji (parku) nr 138 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilony „górne”)

Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. 400 cm

1 -

1377

51 Podgórzyn

Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. 400 cm

1 -

1378

120

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 116 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 116 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 116 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 116 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 116 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 116 z dnia 25 maja1994 r.)

52 Podgórzyn

Miłków, teren posesji (parku) nr 138 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilony „górne”) Miłków, teren posesji (parku) nr 138 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilony „górne”) Miłków, teren posesji (parku) nr 138 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilony „górne”) Miłków, teren posesji (parku) nr 138 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilony „górne”) Miłków, teren posesji (parku) nr 138 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilony „górne”) Miłków, teren posesji (parku) nr 138 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilony „górne”)

Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. 300 cm

1 -

1379

53 Podgórzyn

Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. 320 cm

1 -

1380

54 Podgórzyn

Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. 270 cm

1 -

1381

55 Podgórzyn

Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obw. 250 cm

1 -

1382

56 Podgórzyn

Buk pospolity, forma purpurowa (Fagus sylvatica f. purpurea) o obw. 387 cm Buk pospolity, forma purpurowa (Fagus sylvatica f. purpurea) o obw. 290 cm

1 -

1383

57 Podgórzyn

1 -

1384

121

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Podgórzyn, w odległości 400 m od skraju miejscowości, po prawej stronie od szosy do Jelenia Góra Jeleniej Góry (Cieplic)skrzy owanie z drogą w kierunku stawów hodowlanych. Podgórzyn, w odległości 200 m od skraju miejscowości, po Jelenia Góra prawej stronie od szosy do Jeleniej Góry (Cieplic) Sosnówka Górna, w pobli u kaplicy Św. Anny i Dobrego Źródła na Jelenia Góra zboczach Grabowca (784 m), przy ółtym szlaku Miłków, teren posesji (parku) nr 165 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilon „dolny”) Staniszów, na terenie ogrodzonym siatką, poza parkiem pałaJelenia Góra cowym (d.Von Reiss) z XVIII w., po przeciwnej stronie głównej ulicy Miłków, teren posesji (parku) nr 165 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilon „dolny”)

58 Podgórzyn

Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 403 cm

1 -

Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 116 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 115 z dnia 25 maja1994 r.) Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.Urz. Woj. Jel. Nr 21 poz. 116 z dnia 25 maja1994 r.)

1385

59 Podgórzyn

Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. 455 cm

1 -

1386

60 Podgórzyn

Klon jawor (Acer pseudoplatanus) o obw. 428 cm

1 -

1387

61 Podgórzyn

Klon jawor (Acer pseudoplatanus) o obw. 470 cm

1 -

1388

62 Podgórzyn

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 392 cm

1 -

1389

63 Podgórzyn

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. 300 cm

1 -

1390

122

z dnia 13 maja 1994 r. 1396 (Dz. 116 z dnia 25 maja1994 r. Jel. 123 . 116 z dnia 25 maja 1994 r.) Rozporządzenie Nr 20/94 Woj.Urz. z dnia 24 marca 1992 r. Jel. teren posesji (parku) nr 165 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilon „dolny”) Miłków. Nr 21 poz. Jel. Woj.) Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. Jel. 540 cm 1 - 1392 66 Podgórzyn Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. Woj. Nr 21 poz. teren posesji (parku) nr 165 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilon „dolny”) Przesieka. 300 cm 1 - 1393 67 Podgórzyn Topola czarna. z dnia 13 maja 1994 r. (Dz. obok krzy ówki. Urz.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. 50 m od DW „Podzamcze” Miłków. w grupie skałek Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. Woj. przy szosie w odległości 27 Jelenia Góra m od DW „Złoty Widok”. teren posesji (parku) nr 165 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilon „dolny”) Miłków. 116 z dnia 25 maja 1994 r. 69 z dnia 6 kwietnia 1992 r.Urz. Nr 21 poz. (Dz. poz. Nr 21 poz. (Dz. Jel. Woj. (Dz. 115 z dnia 25 maja1994 r. Jel. 300 cm 1 - 1391 65 Podgórzyn Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obw. po prawej stronie drogi Sobieszów – Jelenia Góra Podgórzyn. (Dz. Nr 8.) 64 Podgórzyn Miłków.Urz. sokora (Populus nigra) o obw. Woj. Jel.) Rozporządzenie Nr 20/94 Woj. Jel. Nr 21 poz. Jel. 487 cm 1 - 1394 68 Podgórzyn Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera) o obw.Urz. teren posesji (parku) nr 165 – Dom Pomocy Społecznej Jelenia Góra dla Dzieci (pawilon „dolny”) Zachełmie – Podzamcze. 116 z dnia 25 maja1994 r. Jel. z dnia 13 maja 1994 r. 260 cm 1 - 1395 69 Podgórzyn Skałka granitowa „Waloński Kamień” 1 - Rozporządzenie Nr 2/92 Woj. Woj.Urz. z dnia 13 maja 1994 r. z dnia 13 maja 1994 r. Jel.) Rozporządzenie Nr 19/94 Woj. Jel.

2983 z dnia 1 października 2004 r. poz. Nr 185. przy drodze z Jeleniej Góry do Karpacza. Nr 185. (Dz. 470 cm 1 - 71 Podgórzyn Jelenia Góra Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. będącej w zarządzie RZGW we Wrocławiu.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Sosnówka. Nr 185. naprzeciw DW „Sosnówka” ul. (Dz. 2983 z dnia 1 października 2004 r. na wysokości sklepu spo ywczego. będącej w zarządzie gminy Jelenia Góra Podgórzyn. na działce nr 633/6. na działce 295/8. ołnierska 44 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 września 2004 1397 r. 367 cm 1 - 72 Podgórzyn Miłków. u podnó a wzniesienia o nazwie Jelenia Góra „Stracona”. na posesji nr 227 w Miłkowie Odsłonięcie zwietrzelin granitowych (skałki) 1 - 124 . będących własnością prywatną. Urz.) Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 września 2004 1399 r. poz. 2983 z dnia 1 października 2004 r. Liczyrzepy 45a Podgórzyn. Urz.) Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 września 2004 1398 r. ul.) 70 Podgórzyn Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obw. poz. na działkach 226/5 i 226/10. (Dz. Urz.

Istnieje potrzeba zebrania szeregu informacji o potencjalnych pomnikach przyrody. Wykaz projektowanych pomników jest uporządkowanym zbiorem dostępnych materiałów ale nie zawiera on wszystkich obiektów predysponujących do objęcia tą formą ochrony z uwagi na niekompletne dane. których stan zdrowotny i rozmiary pretendują do objęcia formą ochrony pomnikowej. Ponadto właściwe ukierunkowanie młodzie y i prowadzenie z nimi zajęć poza uwra liwieniem na problemy ochrony przyrody pozwala odnaleźć i ochronić najcenniejsze okazy i miejsca o charakterze pomnikowym. Są to zwykle najstarsze i najokazalsze drzewa o wyró niających się walorach. Młodzie szkolna w ramach zajęć w LOP wytypowała i rozpoznała w terenie znaczną część projektowanych pomników przyrody.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • Pomniki przyrody . Wykaz obejmuje tylko te jednostki. znaczna część obiektów o charakterze pomnikowym jednak brak jakichkolwiek informacji nie pozwala na zamieszczenie ich w wykazie. W celu uzupełnienia i wzbogacenia wiadomości o terenie. Istotne jest równie właściwe postępowanie w stosunku do drzew o wymiarach zbli onych do wymiarów pomnikowych. Prawdopodobnie istnieje na obszarze terytorialnego zasięgu nadleśnictwa. 125 . Nale y dą yć do zachowania i ochrony egzemplarzy pozostających poza wykazem. interesującym wydaje się nawiązanie ścisłej współpracy ze szkolnymi Kołami Ligi Ochrony Przyrody. które jeszcze według obowiązujących kryteriów nie mogą być uznane za pomniki przyrody.projektowane Pomniki przyrody projektowane ujęte w zestawieniu pochodzą z danych WKP w Jeleniej Górze oraz informacji uzyskanych z UG terenu nadleśnictwa i danych III rewizji urządzania lasu.

) Siedlęcin. posusz w koronie 10 %. Siedlęcin. Przyr. Poz. posusz w koronie 10 %. zarastające pęknięcie mrozowe na pniu dobry 4. posusz 5 % 1 1. przy głównym portalu wejściowym do zabytkowej wie y rycerskiej (XIV w. Siedlęcin Lipa drobnolistna – Tilia cordata Mill. leśnictwo 6 Siedlęcin Opis obiektu obwód cm 9 340 oddz. ul. 42 WYKAZ PROJEKTOWANYCH POMNIKÓW PRZYRODY NA TERENIE NADLEŚNICTWA ŚNIE KA ORAZ NA GRUNTACH INNEJ WŁASNOŚCI POZOSTAJĄCYCH W TERYTORIALNYM ZASIĘGU NADLEŚNICTWA Lp. w pniu ubytki wgłębne (kominowe) dobry. 200 478 18 średni. wiek 8 150 wys. resztki konarów. prowyjekkonatowane ne 14 15 Uwagi 16 Siedlęcin. 126 Mysła- Buk zwyczaj- 150 350 25 . Nr Nr zarejerządzestru nia woj. Ogrodowa (po lewej stronie) – w końcowej części ulicy jak wy ej. drzewo okazałych wymiarów.Ur z. 2 3 4 zagro e nia 12 pow. 150 395 27 5. posusz w koronie 10 %. poddz. Siedlęcin Lipa drobnolistna – Tilia cordata Mill. m 10 25 stan zdrowotny 11 dobry. z Woj. na terenie gospodarstwa byłego PGR sąsiadującego z zabytkową wie ą rycerską Siedlęcin. Siedlęcin Lipa drobnolistna – Tilia cordata Mill. Woj. Kons. 5 rodzaj 7 Lipa drobnolistna – Tilia cordata Mill. Dz. Poło enie gmina. ul. niewielki ubytek powierzchniowy na pniu bardzo dobry.na 2. 120 – 150 284 15 3.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. Ogrodowa ( po prawej stronie) – w końcowej części ulicy jak wy ej Mysłakowice . w ha 13 Zabiegi uzgodn.

Buk zwyczajny – Fagus sylvatica L. Sułkowskiego 1). Schneid. Sułkowskiego 1. Buk zwyczajny – Fagus sylvatica L. 1 Maja 12. przy ogrodzeniu byłego PGR.na terenie parku szkolnego (SSzP) Mysłakowice – na terenie zabytkowego parku . 127 8. purpurea (Aiton) C. f. 150 310 27 dobry 9. f. Mysłakowice Buk zwyczajny – Fagus sylvatica L. Mysłakowice – w naro niku boiska szkolnego (SSzP). purpurea (Aiton) C. Schneid. 200 345 20 dobry . 150 301 25 średni. f. K. f. 6. Mysłakowice w pobli u boiska szkolnego (SSzP). 250 8 9 10 11 12 13 14 15 16 terenie byłego PGR. Buk zwyczajny – Fagus sylvatica L. Mysłakowice . objąć ochroną Mysłakowice – na terenie posesji przy ul. w pobli u naro nika boiska szkolnego SSzP ul. purpurowa – Fagus sylvatica L. ubytek wgłębny pnia dobry 10. przy ogrodzeniu drugiego budynku SSzP (nr 2). Mysłakowice 330 21 dobry 7. 170 400 23 11.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 4 5 6 kowice 7 ny. Mysłakowice 150 360 26 dobry Mysłakowice w naro nej części boiska szkolnego (Samorządowa Szkoła Podstawowa ul. Mysłakowice Mysłakowice Mysłakowice Buk zwyczajny – Fagus sylvatica L. K. Buk zwyczajny. purpurowa – Fagus sylvatica L.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 12. 2 3 4 5 6 Mysłakowice 7 Buk zwyczajny – Fagus sylvatica L. Buk zwyczajny – Fagus sylvatica L. 8 150 9 325 10 27 11 dobry 12 13 14 15 16 Mysłakowice – w pobli u (5 m) części naro nej boiska szkolnego (SSzP). Mysłakowice – (SSzP) – po lewej stronie prowadzącej w kierunku głównego stawu. Mysłakowice – na terenie parku, około 20 m od drogi i budynku nr 10 przy ul. 1 Maja. Dąbrowica – przy moście drogowym (3 m) – droga dojazdowa z Jeleniej Góry, dz. nr 29/1. Mysłakowice, przy ogrodzeniu SSzP około 50 m od boiska szkolnego. Mysłakowice – na terenie działki SSzP, ul. Sułkowskiego 1. Mysłakowice, ul. Łomnicka 2 – na terenie posesji ( 2m od ogrodzenia). Mysłakowice – na terenie zabytkowego parku, przed budynkiem SSzP – budynek nr 2 ( po

13.

Mysłakowice

100

330

22

dobry

14.

Mysłakowice

Dąb szypułkowy – Quercus robur L.

200

380

23

dobry

15.

Dąbrowica

Dąb szypułkowy – Quercus robur L.

250

570

15

dobry, posusz 10 %, pojedyncze ubytki powierzchniowe pnia dobry, posusz w koronie,

16.

Mysłakowice

Dąb szypułkowy – Quercus robur L. Dąb szypułkowy – Quercus robur L. Dąb szypułkowy – Quercus robur L. Dąb szypułkowy – Quercus robur L.

200

530

25

17.

Mysłakowice

250

394

15

dobry

18.

Mysłakowice

200

345

17

dobry

19.

Mysłakowice

250

415

27

dobry

128

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 prawej stronie głównej alei. Mysłakowice – na terenie zabytkowego parku przy stawie, w pobli u ( na zachód) od czarnego szlaku. Mysłakowice – teren zabytkowego parku, naprzeciw budynku tyrolskiego - ok. 20 m od ul. 1 Maja. Mysłakowice na terenie parku zabytkowego, w pobli u (8m) ogrodzenia drugiego (nr 2 ) budynku SSzP. Mysłakowice naprzeciw wejścia do restauracji „ Pod Kasztanami”. Mysłakowice – ok. 12 m od wejścia do kościoła - teren posesji kościoła. Mysłakowice – na terenie posesji SSzP ( północnowschodnia część ). Mysłakowice – przy skrzy owaniu ulic 1 Maja i Sułkowskiego, naprzeciw bu129

20.

Mysłakowice

Dąb szypułkowy – Quercus robur L.

250

405

23

dobry

21

Mysłakowice

Dąb szypułkowy – Quercus robur L.

180

330

14

dobry

22.

Mysłakowice

Grab zwyczajny - Carpinus betulus L.

150

210

15

23.

Mysłakowice

Kasztanowiec zwyczajny – Aesculus hippocastanum L. Klon zwyczajny - Acer platanoides L. Klon zwyczajny - Acer platanoides L. Lipa drobnolistna – Tilia cordata Mill.

150

305

16

24.

Mysłakowice

150

345

22

25.

Mysłakowice

150

260

17

26.

Mysłakowice

200

451

25

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 27. 2 3 4 5 6 Mysłakowice Bukowiec 7 Dąb szypułkowy – Quercus robur L. Sosna wejmutka – Pinus strobus L. 250 8 9 394 10 15 11 12 13 14 15 16 dynku nr 8. Mysłakowice na terenie działki SSzP. Bukowiec – zało enie parkowe – 40 m na południowyzachód od „stawu za pałacem”, dz. nr 331/10. Ścięgny – w pobli u budynku nr 40, nad potokiem Skałka. Rośnie po prawej stronie od wejścia przed zamkiem Bolczów. 125 281 25 Wilcza Poręba

28.

150

295

22

29.

Ścięgny

Lipa drobnolistna – Tilia cordata Mill. Klon jawor – Acer pseudoplatanus L. Jodła pospolita – Abies alba Mill. Cis pospolity – Taxus baccata L. Sztolnia

150

387

25

30.

54l

Janowice

31.

282

Karpacz Karpacz Karpacz

32.

269

50

10

1,8

Lewy brzeg potoku.

33.

294d

Sztolnia kamieni szlachetnych w Sowiej Dolinie wpisana do rejestru zabytków Nr. rej. 86/1053/Arch/83

130

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

4.1.9.

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiska dokumentacyjne są szczególną formą ochrony przyrody indywidualnej. Za stanowiska dokumentacyjne uznaje się nie wyodrębnione na powierzchni ziemi lub mo liwe do udostępnienia – wa ne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych; tak e fragmenty eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk podziemnych oraz powierzchniowych. Status stanowiska dokumentacyjnego mo e mieć charakter międzynarodowy, określony konwencjami międzynarodowymi lub uchwałami organizacji międzynarodowych. Jest to bardzo interesująca forma ochrony przyrody, której brak w powierzchni nadleśnictwa. Wydaje się koniecznym przeprowadzenie wnikliwych analiz wyspecjalizowanych jednostek w celu wytypowania miejsc do objęcia ochroną, w formie stanowisk dokumentacyjnych z uwagi na znaczne bogactwo form geologicznych z tak e wyrobiska pokopalniane o wyjątkowych walorach geologicznych. Według stanu na 01.01.2009 r. w obszarze Nadleśnictwa Śnie ka nie wyró nia się powierzchni z formą ochrony w postaci stanowisk dokumentacyjnych brak równie wstępnych propozycji.

4.1.10. U ytki ekologiczne

U ytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, posiadające znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów siedliskowych, w tym: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska oraz wydmy, płaty nie u ytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp. U ytki ekologiczne powinny być uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego i ujęte w ewidencji gruntów. Nadleśnictwo „Śnie ka” nie posiada wg stanu na 01.01.2009 r. powierzchni o tej formie ochrony. U ytki ekologiczne jako obszary chronione odnoszą się do innych powierzchni ni grunty leśne.

4.1.11. Zespoły Przyrodniczo – Krajobrazowe

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są wg definicji ustawowej fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. Ustanowienie tej formy ochrony następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy.
131

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

Wg stanu na 1 stycznia 2009 r. w zasięgu Nadleśnictwa „Śnie ka” nie występuje ta forma ochrony przyrody.

4.1.12. Grunty leśne do objęcia formą ochrony prawnej

Podczas prac III rewizji urządzeniowej wytypowane zostały powierzchnie leśne do objęcia ochroną prawną na gruntach leśnych. Powierzchnie projektowane do objęcia ochroną prawną znajdują się tylko w obszarze obrębu leśnego Kowary w następujących pododdziałach: TAB. 43 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBSZARÓW DO OBJĘCIA OCHRONĄ PRAWNĄ W NADLEŚNICTWIE „ŚNIE KA” OBRĘB K OWARY

Oddz. nr. 1 41 41 108

Poddz. litera Pow. [ha] 2 c s m 3 0,45 1,24 0,56

Opis 4 Powierzchnia silnie zadarniona, stok łagodny , las wy ynny. Lasy ochronne wokół miast. Powierzchnia silnie zadarniona, stok łagodny. Siedlisko - las wy ynny. Lasy ochronne wokół miast. Powierzchnia zdziczała, zagłębienie bezodpływowe porośnięte topolą i olszą ze znacznym udziałem kruszyny w warstwie podszytu. Lasy ochronne wokół miast. Teren płaski, powierzchnia naga. Las mieszany wy ynny. . Lasy ochronne wokół miast. Powierzchnia silnie zadarniona, stok łagodny, porośnięty brzozą ze znacznym udziałem kruszyny w warstwie podszytu. Siedlisko lasu wy ynnego. Lasy ochronne wokół miast. Powierzchnia zadarniona, stok łagodny z olszą i kruszyna w podszycie. Siedlisko lasu wy ynnego. Lasy ochronne wokół miast Powierzchnia zdziczała, stok łagodny z olszą, świerkiem. Siedlisko lasu wy ynnego. Lasy ochronne wokół miast Powierzchnia zadarniona, stok łagodny. Siedlisko lasu wy ynnego. Lasy ochronne wokół miast. Powierzchnia zdziczała, stok łagodny ze świerkiem, brzozą i olszą. Siedlisko lasu wy ynnego. Lasy ochronne wokół miast. Powierzchnia zadarniona, stok łagodny. Siedlisko lasu mieszanego wy ynnego. Lasy ochronne wokół miast. Powierzchnia silnie zadarniona, teren płaski z podszytem brzozowym. Siedlisko lasu mieszanego wy ynnego. Lasy ochronne wokół miast. Powierzchnia silnie zadarniona, stok łagodny z olszą.. Siedlisko lasu mieszanego górskiego. Powierzchnia silnie zadarniona, stok łagodny z olszą Siedlisko lasu mieszanego górskiego. Powierzchnia silnie zadarniona, stok pochyły z brzozą i świerkiem. Siedlisko boru górskiego. Lasy ochronne uszkodzone przez przemysł, ostoja zwierząt, lasy ochronne w miastach.

114 115

j i

0,79 0,44

115 115 115 116 116 128 216 216 258

l m o j p d i k g

0,45 0,54 0,10 4,02 1,19 1,21 1,20 1,13 1,92

132

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w porozumieniu z MRiG . Na podstawie wymienionych materiałów sporządzono wykaz gatunków objętych ochroną gatunkową występujących na terenie Nadleśnictwa Śnie ka. Chronione gatunki flory Ochrona gatunkowa zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1991 r. 4. zabagniające się z roślinnością charakterystyczną dla obszarów podmokłych a tak e wyró niające się walorami geologicznymi. W du ym stopniu wykorzystano równie informacje od Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Na obszarze województwa tę formę ochrony mogą wprowadzić wojewodowie w drodze rozporządzenia. e w du ej mierze obszary zarządzane przez nadleśnictwo znajdują się w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego i otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego.. w szczególności rzadkich lub zagro onych wyginięciem.l. TAB. oraz danych zawartych w Planie Ochrony RPK (JBPiP 1997). Śnie ka Lokalizacja w obr. Są to tereny bezodpływowe. jak te zachowanie ró norodności gatunkowej i genetycznej. Wprowadza ją minister Ochrony Środowiska.1. ma na celu zabezpieczenie dziko występujących gatunków.13.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Proponowana powierzchnia do objęcia ochroną prawną w obrębie Kowary i całym nadleśnictwie „Śnie ka” wynosi 15. 44 WYKAZ CHRONIONYCH I RZADKICH GATUNKÓW ROŚLIN NACZYNIOWYCH Nazwa polska Nazwa łacińska Lokalizacja w obr.24 ha. Pośród wymienionych obiektów znajdują się powierzchnie o ciekawych zbiorowiskach roślinnych. Kowary Informacje nt. 3 133 .155 a. Chronione gatunki roślin zielnych występujące w obszarze nadleśnictwa są dobrze poznane z uwagi na fakt. pracowników ALP oraz danych uzyskanych podczas prac III rewizji u. gat w Status Polskiej ochrony Czerwonej prawnej2 Księdze Roślin1 4 c 5 1 Czosnek niedźwiedzi Alium ursinum 2 ALLIACEAE 97 fx. Poni ej zamieszcza się w formie tabeli chronione i rzadkie gatunki roślin występujące na terenie Nadleśnictwa Śnie ka. Zestawienie występowania poszczególnych gatunków roślin przedstawiono w oparciu o dane szczegółowe z opracowania florystycznego poszczególnych gmin.

210 d.267 b.243 a.123 a.299 g.120 b.i.f.c.160 b.102 g.105 d.78 g.g.28 k.121 ab.243 b. 25 b.57 d.92 23 a.l.l.90 g.163 c.207 c.126 c.123 a.107 a. c ARISTOLOCHIACEAE 8 j.202 x. cp s BRASSICACEAE 55 c.f.l.g.106 a-b.i-j. 10 m.282 h.224 Roth d. BLECHNACEAE 56 f.247 f.38 h.267 b.i.173 i.173 k.j.80 a.217 g.114 b.121 a-b. ASPLENIACEAE Zanokcica północna Asplenium septentrionale (L.179 Blechnum spicant (L.j.112 a.g.270 b.l-m.125 d.237 fAsarum europaeum L.184 i.109 d.106 a.s.44 n.112 a44 f.25 b.98 f.f.276 c.174 Kopytnik pospolity a.208 j.290 a.235 d.287 a. ywiec cebulkowy Dentaria bulbifera ywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos 38 i.79 c.g.129 i.129 i.41 h.145 f.d.k.15 a.176 g.h.k.h.125 g. b.i.182 a.r.167 n.78 i.108 c.66 a. Śnie yczka przebiśnieg Galanthus nivalis L.256 a.105 a.109 l.229 h.106 a-b.105 a.c.104 g.208 j.178 a.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 Śnie yca wiosenna Leucoium vernum L.80 a.130 a.96 j.201 h.119 Podrzeń ebrowiec g. 18 s.203 m.135 j.111 b-c. - 155 g.j-k.p.o.286 h.259 b.60 a.114 b.91 h.178 f-g.244 f.128 a.50 b.c.251 b.) Hoffm.26 c.) a.78 a-g.122 a.50 d. 3 4 s 5 14 m.115 i.248 c.21 f. APOCYNACEAE s Barwinek pospolity Vinca minor L.97 gx.161 f.123 a.j.238 a.50 b.o.d.77 b.146 a.d.73 m.86 a.267 c.180 b.d-d.n.l.52 c.85 h-i.111 c.179 c.m. 80 a.209 b.127 c.186 a-b. CAPRIFOLIACEAE 134 . ARALIACEAE c Bluszcz pospolity Hedera helix L.d. b.173 b.100 g.112 ah.48 gh.114 g.71 b.k.d.g.129 l.79 c. a-b.s. 14 m.m.h.64 f.130 a.265 a.135 j.d.263 a.90 g.111 b.155 g.f-f.297 d.111 b-c. 2 AMARYLLIDACEAE 182 a.60 f.270 f.214 i.165A a.79 b-c.65 f.213 d.86 a.i.j.165 l-m.128 a.s-x.

y.116 f.25 d.274 c.67 d.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 Kalina koralowa Viburnum opulus L.97 h.132 b.62 b.265 d. 3 12 c. Wiciokrzew (Suchokrzew) pomorski Lonicera periclymenum L.242 c. 7 d.73 o.123 o.207 n. 41 k.128 d. 2 176 c. ERICACEAE s 165 c - 48 f.229 l.26 h.267 b. Arnika górska Arnica montana L. 9 f.118 g.138 c.77 c.105 l.52 a-b. - 207 c.93 b.50 d.m-m.112 f-g.45 h.176 f.) Hull DROSERACEAE - 41 k.85 n.91 b. 4 c 5 74 h. sc Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis L.137 f.287 a. GENTIANACEAE 135 .185 b.208 i. Miesięcznica trwała Lunaria rediviva Wełnianka Eriophorum sp Wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum 111 b.236 f.d.107 b.108 f.126 b. COMPOSITAE 135 c. s Starzec kedzierzawy Senecio rivularis Rozchodnik Sedum sp. 14 a.267 b-c.217 g. CRASSULACEAE 48 f.162 g.17 g.25 d.281 a. CYPERACEAE 193 b.rs.89 b.67 j. Eriophorum angustifolium Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. Ba yna czarna Empetrum nigrum Gruszyczka jednostronna Pirola secunda Wrzos pospolity Calluna vulgaris (L.131 g.j-k.228 g.127 b.35 f.53 h. - Wełnianka wąskolistna 207 c.282 g.96 f.299 g.83 x. CRUCIFERAE 229 d.74 c.

125 d.270 h.85 h-i.g-i.165 m.5 b.90 g.g.i.m.99 b. 257 f.47 b.177 h.38 i.k.279 d.g. s Zimowit jesienny Colchicum autumnale L. 191 d.f-g.f-i.45 i. L.242 b.114 g. 217 g.298 c.186 a.97 g-h.31 g.d-f.30 f.60 b.6 a. cp 11 c.229 d.182 a.c.25 a-b. a.20 b.203 d-f.n-p.29 i.196 g.g.i.198 a.239 b.208 g.n.62 b.i.101 b-c.284 g.96 g.22 c.285 a-b.100 bc.127 c.d-f.112 a.k. 41 f.i.185 a.f. s GROSSULARIACEAE s 284 g.126 f.o.217 h.17 a-f.238 d.115 a.g.f.j.s.173 b.285 a.121 a-b. 49 c.21 b.18 b.c.h.229 l.l.238 k.267 g.ax.41 l.m.126 c.32 g.185 b.33 d.k.j.91 g.i.52 o.75 b-d.84 c.182 a.g-h.74 ab.8 d-f.53 b.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 Goryczka krzy owa Gentiana cruciata 2 256 a.78 a.24 a-b.y.93 b.o.98 k.d-f.267 c.107 a.286 a.j. 41 f.135 b.c.76 c. trojeściowata) Gentiana asclepiadea h.202 s-t.106 a.242 i.265 i.279 f.86 a.62 c.94 a-b.80 a.261 a-b.116 h.217 g-k.19 o.k.266 a.150 c.p-r.39 c.25 m.f-h.m.251 c.77 ab. Goryczka ółta Gentiana lutea Porzeczka czarna Ribes nigrum L.48 h.i. Lilia złotogłów Lilium martagon L.g.46 h.h-i.j.115 i-j.w.j.s-t.230 cd.294 a.130 a.207 c.52 c.243 f.h.89 d-f.88 i.h.s.38 f.269 a.g.kl.n.292 c.105 a.15 a-f. 23 a.203 l. 257 a.d-j.k.233 g.f.h.lm.71 a-c.92 a.b - 3 4 sc 5 Goryczka trojeściowa 192 a-b.f.129 i.l.52 j.i.128 d.3 g.28 a.latum Kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum 2 a.296 k.m.87 Convallaria majalis L.i.i.65 cf.16 a-b.l-m.237 n.h.64 g-h.d.236 a-d.241 c-d.111 b-c.216 a.81 Konwalia majowa l.44 i.14 d.67 a.d-f.h-i.282 (G.l-m.117 d.i-k.42 h.j.k.285 c.i.123 c.23 b-d.237 di.184 h.s.i.238 a.j.56 g-h. sc LORANTHACEAE 136 .i.214 i.184 l. LILIACEAE cp Kokoryczka okółkowa Polygonatum verticil.

174 h. Lycopodium clavatum a. MELANTHIACEAE 192 a.) 182 a. Dactylorhiza majalis a. Epipactis helleborine (L. ex SCHRANK & MART.214 d.c. 145 f.207 c. - s Wroniec widlasty (Widłak wroniec) Huperzia selago (L. L.f.) P. Ciemię yca (Ciemierzyca) biała Veratrum album 81 a.i-j.146 a.174 d.91 h.192 g.k.273 i.273 a.c.131 a.286 i.208 c. Cephalanthera longifolia (L.246 a.63 g.47 d-f. 3 4 5 144 a. 176 d. BERNH.) CRANTZ Kukułka (Storczyk) Fuchsa Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOŁ 239 d.217 g-i. Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum L. s Widłak goździsty 151 b.300 d.191 d.266 b.95 a. sc Kukułka (Storczyk.282 j.72 c-d. BR. sc 137 . (RCHB.284 g.234 c.256 46 l. Kruszczyk błotny Epipactis palustris (L. - 2 40 d.112 f-g.191 j.262 i.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 Jemioła jodłowa Viscum album Widłak Lycopodium sp. Veratrum lobelianum BERNH.243 b.) FRITSCH Gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea (L. LYCOPODIACEAE 172 a.247 d. Kruszczyk szerokolistny 173 h. s Ciemię yca (Ciemie156 d.223 a. HUNT & SUMMERH.198 d.65 f.219 j.208 g.75 listny 48 f. Stoplamek) szeroko62 b.196 g.221 d. h.191 f.) CRANTZ VU s s - 296 i-k.216 rzyca) zielona 95 j.206 d.192 h.190 a-b.73 r. sc - 242 d-f.) R.269 b.189 a.h. F. s 41 k. ORCHIDACEAE Buławnik mieczolistny 269 d.

145 37 p. d.d.) CRANTZ Parzydło leśne Aruncus sylvestris KOSTEL.92 a.118 k.172 f.h-h.204 c.198 d.) RICH.) f. PARMELIACEAE 4 s sc sc 5 112 f-g.267 b.233 g.286 i.79 b.i.294 g.176 c.178 wonna Galium odoratum (L.238 a.156 a.172 d.) HILL Czerniec gronkowy Acta spicata 231 f.182 d. Sorbus torminalis (L. 163 d.299 a.294 j-k.297 g. RANUNCULACEAE c - 38 i.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 Podkolan biały Platanthera bifolia (L.297 f.78 c-g.143 a. s PRIMULACEAE Pierwiosnek (Pierwiosnka) lekarski Primula veris L. 108 f. 43 a.90 g.m.105 a.146 a. ta Storczykowate Orchidaceae Cetraria islandzka Cetraria islandzka 67 d.131 a. cp 138 .265 c.135 c.157 a. 9 j.d. 6 d.187 h.j. Jarząb brekinia (Brzęk) 173 i.176 b. c 173 c. pospolita w całym obr.193 b.151 a. 217 g. Anemone nemorosa L.286 i. Frangula alnus MILL. Storczyk plamisty Dactylorhiza macula.265 b.17 b. Storczyk Orchis sp. 17 b. 294 g.178 g.p.g. ROSACEAE - cp RUBIACEAE s Przytulia (Marzanka) 78 l-n.267 b-c.78 b. Pierwiosnek (Pierwiosnka) wyniosły Primula elatior (L.104 g. 48 f. RHAMNACEAE Zawilec gajowy 90 g.w.107 c.108 c.188 f.137 k.50 d.119 a-b.89 f.267 b-c.k. 2 3 108 d.51 a.f.173 k.i-j. SCOP. Kruszyna pospolita pospolita w całym obr.38 i. POLYPODIACEAE Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare L.298 b.

279 a.114 b.237 d.116 h.130 a.145 a. 12 n.280 k. Cis pospolity Taxus baccata 51 f-g.26 c.123 c. 90 g.281 a.296 c.i.130 a. g.144 a.255 a.126 c.118 g.119 a.143 a-b.238 f.106 a-b.d.17 d.278 c.117 d. s SPHAGNACEAE 293 i.284 f.150 purpurowa c.l.115 i-j.223 d.203 Digitalis purpurea L.231 c.269 ab.204 h.71 b.280 k.238 f.145 a.256 a. 38 o.201 l.g.162 a-b.112 ab. 3 4 5 s s 71 b.152 c.269 a.cd. TAXACEAE 52 g THYMELAEACEAE Wawrzynek wilcze łyko Daphne mezereum L.h-i.247 f.k.269 a. Chrysosplenium alternifolium Naparstnica Digitalis sp.k.d.d.g.m.122 a.157 a.128 Naparstnica zwyczaja.d.101 c-d.d.124 bd.277 g.290 b.63 a.101 c-d.c.g.239 l.267 c.224 f.207 n.284 f.g.df.m.198 MILL.124 b-d.250 f.244 a.272 j.279 a.294 b.256 a.c.107 a.213 g.272 j.87 a.246 b-d.107 g.131 c.203 g.145 a.297 d.162 a-b.137 na i.204 f.298 g.f-h.285 b. s VU s 139 .d-d.125 a.277 g.243 i-j.217 h.144 a.296 c.230 a. m.120 c.109 d.237 f.df.106 a.275 b.129 i.268 a-b.120 c.g.c.c-d.122 a.123 c.250 f.224 f.285 b.32 a.125 a.278 c. 2 SAXIFRAGACEAE SCROPHULARIACEAE 173 a.105 a.244 d.184 i.155 g.150 Digitalis grandiflora c.df.239 l.87 a.147 b.f.157 a.137 Naparstnica c.116 h. Torfowiec Sphagnum sp.kl.105 d.253 d-f.34 d.247 f.167 k.258 c.c.g.253 d-f.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 Śledzienica skrętolistna 182 d.268 a-b.f.151 b-c.i.111 b.151 c.147 b.c.131 c.112 a-b.146 a.146 c-d.m.281 a.h-i.152 c.269 ab.d.33 b.m.g.243 i-j.127 c.294 g. 296 j.119 d. 65 b.285 b.h.114 g.118 i.239 b.41 b.294 g.145 a.108 c.g. Gnidosz rozesłany Pedicularis sylvatica L.201 l.239 b.109 d.146 c-d.258 c.c.f-h.255 a.275 b.237 f.d.248 b.219 h.

140 . Kowary wyró nia się 34 gatunki chronione na 238 stanowiskach a w obszarze gminy Karpacz odnotowano 25 gatunków chronionych na 134 stanowiskach. sc – ścisła z wymogiem VU –gatunki nara one na wyginięcie W nadleśnictwie zanotowano 31 gatunków roślin naczyniowych podlegających ścisłej ochronie ga- ochrony czynnej 2 tunkowej i 11 gatunków chronionych częściowo. Z uwagi na niekompletne materiały szereg kolumn w tabelach jest „pusta” i wymaga uzupełnienia w miarę napływających danych. Stan warunków środowiska RPK sprawia. Zawarte w tabelach puste kolumny są zatem zamieszczone celowo i pozwolą w przyszłości uzupełnić informacje o florze i faunie nadleśnictwa. natomiast w skali regionu nale ą do osobliwości jako lokalnie zagro one uznano 20 gatunków przy czym w granicach obrębu leśnego Kowary wymieniono 18 gatunków roślin naczyniowych. pododdział. cp – częściowa z mo liwością pozyskania.). Znaczna ich część nie jest zagro ona w skali kraju i nie znalazła się pod ochroną. s – ścisła.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1.2 1 na podstawie słownika programu „Taksator” c – ochrona częściowa. Stopień rozpoznania gatunków roślin zielnych i ich rozmieszczenie na terenie nadleśnictwa jest mocno zró nicowany w poszczególnych obiektach (gminach. RPK bez podania lokalizacji oddz.. Stanowiska roślin chronionych odnotowane podczas prac urządzeniowych zawarte w bazie urządzeniowej są równie niekompletne poniewa nie uwzględniają sezonowych aspektów roślinnych. Lista roślin naczyniowych zagro onych w obrębie leśnym Kowary w granicach RPK i otuliny. zale ny od prowadzonych badań. są w większości niekompletne i aby je uzupełnić istnieje potrzeba wnikliwych badań fitosocjologicznych i faunistycznych. parkach itp. Natomiast rozmieszczenie roślin chronionych w terytorialnym zasięgu i obszarze nadleśnictwa wyrysowane jest na mapach waloryzacji przyrodniczych gmin (Jankowski 1994) i mapach „Inwentaryzacji przyrodniczej Nadleśnictwa Śnie ka (Ambroziak i Jędrzejak 1995). Lokalizacja stanowisk roślin chronionych zawarta jest równie w opracowanej „Inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Nadleśnictwa Śnie ka” i wyrysowana na mapach przeglądowych oraz przedstawiona w tabelach. e została stworzona lista gatunkowa roślin zagro onych tylko w odniesieniu do tego obiektu. których stanowiska odnotowane są tylko w określonych obszarach leśnych np. Brak lokalizacji dotyczy znacznej części roślin naczyniowych. Zatem zamieszczone listy gatunkowe zarówno roślin jak i zwierząt. Według map chronionych gatunków roślin w tylko w obszarze M.

Jaskier platanolistny – Ranunculus platanifolius L. 13. Zanokcica serpentynowa – Asplenium adulterinum MILDE Czosnek niedźwiedzi – Allium ursinum L. W zestawieniu wymienia się rośliny zagro one w skali kraju i obszarze samego Rudawskiego Parku. Starzec kędzierzawy – Senecio rivularis (WALDST. Zanokcica ciemna – Asplenium adiantum-nigrum L. 12 2 3. 45 ZESTAWIENIE GATUNKÓW ROŚLIN ZAGRO ONYCH Liczba stanowisk Lp.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Zamieszczone zestawienie nie zawiera gatunków podlegających ścisłej i częściowej ochronie gatunkowej wymienione w poprzednich tabelach. Ró a alpejska – Rosa pendulina L. 7.) CASS. 10. Określenie stopnia zagro enia poszczególnych gatunków przedstawiono w obszarze RPK i nadelśnictwie z uwzględnieniem „Polskiej czerwonej księgi roślin” (Zarzycki i Kazimierczakowa 1993) i „Listy roślin zagro onych w Polsce” (Zarzycki. 12. 11. Z uwagi na wymogi ochronne dotyczące parku i w celu zachowania jego bogactwa powinno się dą yć do utrzymania gatunków zagro onych w ich naturalnych stanowiskach. Miesięcznica roczna – Lunaria annua L. e szereg roślin zagro onych w granicach parku nie posiada takiego zagro enia w obszarze nadleśnictwa. Podbiałek alpejski – Homogyne alpina (L.po10 nad 0 100 5 6 Stopień zagro enia SilNieEkspan ZaEksnie zasywny panza. Turzyca Davala – Carex davalliana SM. Jastrzębiec pomarańczowy – Hieracium aurantiacum L. 5. 4. Nale y zaznaczyć. Gatunek 110 3 x 1150 4 51.) DC. 9.grogroneofit ony sywny groony ony 7 8 9 10 11 x Uwagi 1 1. 2 Śledzienica naprzeciwlistna – Chrysosplenium oppositifolium L. Modrzyk górski – Cicerbita alpina (L.) WALLR. & KIT. 6. Wojewoda i Heinrich 1992). x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 141 . Turzyca pchla – Carex pulicaris L. TAB. 8.

23. Wełnianka pochwowata – Eriophorum vaginatum L.) HOFFM. parzydło leśne. kruszyna pospolita i pierwiosnka wyniosła nale ą do gatunków pospolitych. W granicach RPK wg stanu na 1997 rok (JBPiP 1997) występowały 32 gatunki roślin objętych ochroną całkowitą oraz 8 gatunków objętych ochroną częściową. 2 Świbka błotna – Triglochin palustre L. znana ze stanowisk liczących tysiące okazów. listeria jajowata i śnie yca wiosenna. 19. Wśród najbardziej zagro onych nale ą gatunki: storczyk 142 . ywiec dziewięciolistny – Dentaria enneaphyllos L. Na terenie RPK występuje znaczne bogactwo roślin z rodziny storczykowatych. Praktycznie tylko dwa gatunki chronione występują na więcej ni 30 stanowiskach są to: dziewięćsił bezłodygowy i storczyk szerokolistny. kruszczyk błotny. urawina błotna – Oxycoccus palustris PERS. 3 x x x 4 5 6 7 x x x 8 9 10 11 12 17. 16. Rośliny podlegające ochronie częściowej występują dość licznie. x x x x x x x x x x x x W obszarze Rudaw Janowickich stwierdzono występowanie 47 gatunków roślin górskich. jedynie goryczka tojeściowa jest rośliną rzadką. Pozostałe 7 gatunków roślin występuje z du ą częstotliwością a niektóre z nich jak np. przez co nara onych w największym stopniu na wyginięcie. Znaczną część stanowią gatunki reglowe i ogólnogórskie a wśród roślin o charakterze subalpejskim znalazły się 3 gatunki. ebrowiec górski – Pleurospermum austriacum (L. 18. storczyk męski i storczyk bzowy. Mniej licznie występują: gółka długoostrogowa. Wszewłoga górska – Meum athamanticum JACQ. 22. Do roślin rzadko spotykanych znanych tylko z nielicznych stanowisk nale ą m.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 14.) HOFFM. Z wymienionych gatunków zagro onych większość znana jest z pojedynczych stanowisk. 20. Znaczna część z nich spotykana jest dość często. rojnik pospolity. Wełnianka wąskolistna – Eriophorum angustifolium HONCK. 15.: wiciokrzew pomorski. – ywiec cebulkowy – Dentaria bulbifera L. Zanokcica północna – Asplenium septentrionale (L. tojad pstry. 21. in. których naliczono 10 gatunków. Wierzba pło ąca typowa – Salix repens L. Większość gatunków występuje na nielicznych stanowiskach.

zanokcica serpentynowa. turzyca pchla. zanokcica ciemna. Gatunkiem zagro onym w Polsce a występującym lokalnie dość licznie jest śnie yca wiosenna. 143 .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” męski.

11. ebrowiec górski – Pleurosperx mum austriacum (L.) CASS. Modrzyk górski – Cicerbita alpi. Korzeniówka pospolita – Monox tropa hypopitys L. Jastrzębiec pomarańczowy – x x Hieracium aurantiacum L. Gatunek 2 110 11-50 51100 ponad 100 Silnie zagro o ny 7 Stopień zagro enia Zagro ony Nieza gro o ny Ekspansywny Ekspansywny neofit Uwagi 12 3 4 5 6 8 9 Rośliny zagro one w granicach Nadleśnictwa Śnie ka Czosnek niedźwiedzi – Allium x x ursinum L.x x na (L. Wełnianka pochwowata – x x Eriophorum vaginatum L. Ró a alpejska – Rosa pendulina x x L. 15. Jaskier platanolistny – Ranuncux x lus platanifolius L. Wszewłoga górska – Meum x athamanticum JACQ. 8.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Łącznie w odniesieniu do Rudawskiego Parku Krajobrazowego uznano 67 gatunków roślin wymagających specjalnej troski (JBPiP 1997). 4. 9. 13. Miesięcznica roczna – Lunaria x x annua L. Podbiałek alpejski – Homogyne x x alpina (L. 144 .x x ria enneaphyllos L. 1 1.) HOFFM. urawina błotna – Oxycoccus x x palustris PERS. Świbka błotna – Triglochin palu. 3. w odniesieniu do których wymagane jest postępowanie ochronne.) DC. 46 ZESTAWIENIE GATUNKÓW ROŚLIN ZAGRO ONYCH W OBSZARZE NADLEŚNICTWA Liczba stanowisk Lp. ywiec dziewięciolistny – Denta. 16. 17.) HOFFM. W zestawieniach ujęto taksony wyjątkowo istotne w obszarze Nadleśnictwa Śnie ka. Starzec kędzierzawy – Senecio x x rivularis (WALDST. TAB. 10. Wierzba pło ąca typowa – Salix x x repens L. 18. Wełnianka wąskolistna – x x Eriophorum angustifolium HONCK. 12. 5.) WALLR. & KIT. S - 10 11 Wymienione 19 gatunków roślin naczyniowych uznaje się za zagro one w obszarze Nadleśnictwa Śnie ka. – ywiec cebulkowy – Dentaria x x bulbifera L. 7. 6. Zanokcica północna – Asplenium x x septentrionale (L. 14.. 2. 19. S.x x stre L.

Chronione gatunki fauny Ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej W obszarze Nadleśnictwa Śnie ka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r.99 5.1. a w odległości do 500 m od tych miejsc w okresie od 1 lutego do dnia 31 sierpnia dokonywania zmian obejmujących wycinanie drzew i krzewów. 193. a tak e zabrania się poza miejscami wyznaczonymi. 192. prowadzenie robót melioracyjnych.64 0. 106 a. częściowo pokrywających się z granicami ostoi zatwierdzonych (Pałucki. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt zostały wyznaczone w terenie strefy ochronne wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania cietrzewia – Tetrao tetrix oraz bielika Haliaeetus albicilla.80 323. dlatego te w praktyce zasady postępowania ochronnego winny być prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych wymagań ka dego gatunku i z rozeznaniem czynników szkodliwych. 145 . 211 Oprócz zatwierdzonych odpowiednimi aktami prawnymi stref ochronnych w Nadleśnictwie „Śnie ka” wyznaczone zostały obszary funkcjonalne.96 42.f Strefa ochrony okresowej Bie. 163-165.g.96 0.b. 2007).72 6.96 41.6 stycznia 1995 r. Większość stanowisk roślin chronionych podlega zagro eniom ze strony zró nicowanych czynników działających synergicznie. wznoszenie obiektów. Śnie ka: 107 d.obr. zatem zmienią się równie wytyczne w sprawie ich ochrony. Snie ka. oddz. Śnie ka: 105 a-d.c.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Niewątpliwie przedstawiony stan zagro enia poszczególnych gatunków roślin ulegnie zmianie. 47 OSTOJE ZWIERZĄT CHRONIONYCH Powierzchnia gruntów nadleśnictwa w granicach obszaru [ha] Nazwa Lokalizacja Grunty Grunty leśne związane Grunty Ogółem zalesione z gosponieleśne i niezale.h Strefa ochrony całorocznej Cietrzewia obr. 4. urządzeń i instalacji oraz innych prac mających wpływ na ochronę miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych.5 330.39 Strefa ochrony całorocznej Bielika obr. 210.: 161. W strefach ochronnych rozrodu i regularnego przebywania zgodnie z rozporządzeniem zabrania się: „W odległości do 200 m od tych miejsc w okresie całego roku. 107 lika a.” TAB. 197.darką sione leśną 5. Takich obszarów wyznaczono siedem.14.

Obszar słabo rozpoznany. Stan rozwoju naturalnego drzewostanów – postępujący rozwój młodego pokolenia wpływa negatywnie na pełnienie przez obszar swoich dotychczasowych funkcji. Gruszków i Stru nica. Przesieka. erowania i regularnego przebywania 1 pary bielika w leśnictwach: Podgórzyn. Obszar funkcjonalny 3 W granicach Nadleśnictwa „Śnie ka” wyznaczono w miejscu prawdopodobnego gniazdowania 1 pary puchacza w leśnictwie Podgórzyn (na stokach Wzgórza ar). Gospodarka leśna nie wpływa negatywnie na obszar. Bukowa. Jest to kompletny obszar funkcjonalny (obejmujący tokowiska. ogromną większość objęto międzynarodowymi konwencjami. Obejmuje zatwierdzoną ostoję. erowiska i zimowiska). Obszar funkcjonalny 5 Wyznaczony dla ochrony cietrzewia w leśnictwie Borowice. Obszar funkcjonalny 4 Wyznaczony dla ochrony 15-20 osobników cietrzewia w leśnictwach: Przełęcz. Stan rozwoju naturalnego drzewostanów – postępujący rozwój młodego pokolenia wpływa negatywnie na pełnienie przez obszar swoich dotychczasowych funkcji. Obszar obejmuje dodatkowo grunty Karkonoskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Obszar funkcjonalny 2 Wyznaczono w miejscu gniazdowania. Skałki. Jest to kompletny obszar funkcjonalny (obejmujący tokowiska. obecnie 10-15 sztuk. lęgowiska.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Obszar funkcjonalny 1 Wyznaczony w miejscu erowania 1 pary bociana czarnego (brak informacji o lokalizacji gniazda) w leśnictwach Bukowa. erowiska i zimowiska). Ochrona gatunkowa zwierząt zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska obejmuje 125 taksonów. Obszar funkcjonalny 7 Wyznaczony dla ochrony cietrzewia (maksymalna liczebność 10 osobników) w leśnictwach: Gruszków. Przełęcz. Gospodarka leśna nie wpływa negatywnie na obszar. lęgowiska. Gospodarka leśna nie wpływa negatywnie na obszar. Jest to kompletny obszar funkcjonalny (obejmujący tokowiska. Obszar funkcjonalny 6 Wyznaczony dla ochrony do 15 osobników cietrzewia w leśnictwach: Jedlinki. 146 . pełni funkcje przede wszystkim lęgowiska. Karpniki. Gospodarka leśna nie wpływa negatywnie na obszar. erowiska i zimowiska. lęgowiska. erowiska i zimowiska). Nadleśnictwo „Śnie ka” zło yło wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o wyznaczenie strefy. Gospodarka leśna nie wpływa negatywnie na obszar.

aby dać mo liwość dalszej egzystencji tych bezkręgowców. w tym motyli i chrząszczy (Kadej et all. Czerwończyk nieparek Lycaena dispar – wykazany przez Buszko (2004d). często kserotermiczne łąki. między Maciejową a Dziwiszowem obserwowano 4 osobniki (Borkowski 2000). często w sąsiedztwie terenów zalesionych. z racji egzystencji na terenie Nadl. Preferuje łęgi i olsy z udziałem jesionu (gł. W pozostałym obszarze stopień rozpoznania fauny jest dość mocno zró nicowany w odniesieniu do poszczególnych grup systematycznych. siedlisko 91E0). Wymaga to odpowiednich działań równie za strony leśników. 6430. Zagra a temu motylowi wyrąb w/w drzewostanów lub eliminowanie jesiona z drzewostanu (Buszko 2004c). Motyle Lepidoptera – 7 gatunków Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone – Buszko (2004a) podaje tego motyla dla podkarkonoskiej części Nadleśnictwa. in. Na obszarze Nadleśnictwa Śnie ka stwierdzono 8 gatunków owadów Insecta. zalesianie biotopu gatunku (Buszko 2004a). Autorem poni szych informacji jest Marek Stajszczyk. e odnotowana zostanie ponownie. wniesionych na listę Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. Buszko & Masłowski 2008). (Borkowski 1998). najchętniej przebywa na skrajach drzewostanu i na polanach. przydro a i wrzosowiska. zalesianie lub zaprzestanie koszenia lub wypasu. a w sąsiedztwie Podgórzyna istniało co najmniej do początku lat 90. Owady (motyle i chrząszcze) W ostatnich dziesięcioleciach na terytorium Polski i Europy. Zasiedla suche. 2007. 147 . Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia – na podmokłych łąkach rejonu źródliska Potoku Pijawnik /Wzgórza Łomnickie/ w czerwcu 2000 r. 7230 i 91E0). zarejestrowano wymieranie lub wyraźne zmniejszanie liczebności i zasięgu u wielu gatunków owadów. obserwowano kilka osobników (Zając 2001). Zagro eniem jest m. Przeplatka maturna Eutchydryas maturna – w czerwcu 2000 r.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Chronione gatunki fauny Nadleśnictwa Śnie ka najlepiej rozpoznane są w obiektach Rudawskim Parku Krajobrazowym i Karkonoskim Parku Narodowym. Kamienna Góra (Buszko 2004b). XX w. W ramach aktualizacji Planu Ochrony Przyrody zebrane zostały informacje o chronionych gatunkach zwierząt z dostępnej literatury. prowadzi do likwidacji stanowisk tego motyla (Buszko 2004d). Występuje na wilgotnych łąkach i torfowiskach oraz obrze ach lasów łęgowych (siedliska: 6410. Niewykluczone. Teren nadleśnictwa nie podlegał kompleksowym badaniom biologicznym dlatego informacje przedstawione w niniejszym opracowaniu pochodzą z aktualnie dostępnych opracowań głównie z wykonanych waloryzacji przyrodniczych gmin i planu ochrony RPK oraz wykorzystano informacje zawarte w „Atlasie rozmieszenia ssaków w Polsce” (Pucek i Raczyński 1983). tak więc ich osuszanie.

Morell & Grall 2005. Występuje w ró nego typu starych drzewostanach liściastych lub mieszanych – lasach. w tym przypadku na obszarze Nadleśnictwa Śnie ka. parkach i alejach. np. Nieodzowna jest obecność dziuplastych drzew w fazie próchnienia. zalesianie lub zaprzestanie koszenia lub wypasu. prowadzi do likwidacji stanowisk tego motyla (Buszko 2004e). zwłaszcza miejsc rozrodu. W ostatnich latach pojawiło się nowe. obserwowana w skupieniu starych dębów koło Cieplic (Zając 1998). Modraszek nausitous Maculinea nausithous – Buszko (2004f) wykazuje go z pogranicza z Nadl. zalesianie lub zaprzestanie koszenia lub wypasu. w rejonie Jeleniej Góry (Profus 2003. Modraszek telejus Maculinea teleius – Buszko (2004g) wykazuje go na pograniczu z Nadl. Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. buka.1 gatunek (gatunek priorytetowy w UE): Pachnica dębowa Osmoderma eremita – w sierpniu 1996 r. Głowaciński 2003a). grabu. Ich osuszanie. Anonymus 2006. w tym tak e w Polsce. dlatego ich osuszanie. Szklarska Poręba. Zasiedla wilgotne łąki oraz torfowiska niskie i węglanowe (siedliska: 1410 i 1510). Szklarska Poręba. szczególne zagro enie – zwiększone promieniowanie UV i patogeny grzybowe. siedlisko 6430). Wymienione wy ej zagro enia oraz rola i znaczenie płazów w ekosystemach jest powodem roztoczenia nad wszystkimi krajowymi gatunkami ochrony prawnej. Preferuje wilgotne łąki oraz torfowiska niskie i węglanowe (siedliska: 1410 i 1510). Chrząszcze Coleoptera . Związany z wilgotnymi terenami otwartymi (gł. Ich osuszanie. zalesianie lub zaprzestanie koszenia lub wypasu. co w powiązaniu z wpływem tzw. Anonymus 2004). całkowite wyginięcie rzekotki w Suwalskim Parku Krajobrazowym i jej brak od lat 70. kwaśnych deszczy oraz zmianami klimatycznymi i niszczeniem siedlisk. Herpetofauna Płazy Amfibia Najbardziej nara oną na wyginięcie gromadą kręgowców na Ziemi są aktualnie płazy. prowadzi do likwidacji stanowisk tego motyla (Buszko 2004g). zwłaszcza zło one z dębów. prowadzi do likwidacji stanowisk tego motyla (Buszko 2004f). lip i kasztanowca (Kubisz 2004).. Stąd tak istotna jest ochrona herpetofauny równie na poziomie lokalnym. coraz częściej przyjmującej aktywną formę (Tabasz 2001. Kamienna Góra. doprowadziło do znacznego obni enia liczebności płazów w wielu rejonach świata (Rafiński 2001. Stanowisko wykazane przez Kubisza (2004) w tomie 6. 148 . Stąd bezwzględnie nale y pozostawiać wszelkie starodrzewy liściaste. wiązów. XX w. McGavin 2008).Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Czerwończyk fioletek Lycaena helle – Buszko (2004e) wykazuje go na pograniczu z Nadl. Eldredge 2003. wierzb.

stare buczyny). p. Arnold & Ovenden 2004). włas. regulacja cieków i likwidacja śródleśnych młak. Rafiński 2003b.). likwidacja tych e akwenów (Blab & Vogel 1999. Głowaciński & Zakrzewski 2003. rejon zbiornika Sosnówka (M. czyli ró nego typu wód stojących i wolno płynących (Blab & Vogel 1999.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Spis zawiera 7 gatunków płazów (wszystkie chronione). in. Głowaciński & Zakrzewski 2003. włas. Głowaciński 2003b). Zagro eniem jest m.). szczególnie obfitujące w strumienie i młaki (Blab & Vogel 1999. Arnold & Ovenden 2004). Licznie obserwowana w kwietniu 2004 r. in. Traszka zwyczajna Triturus vulgaris – zasiedla ró nego typu wody stojące w piętrze pogórza i ni szej części regla dolnego (Rafiński 2003a). Ściśle związany z ró nego typu płytkimi wodami stojącymi. mniej licznie w borach. a więc zasiedla obszar całego nadleśnictwa (Rafiński 2003b. włas. włas.. likwidacja miejsc rozrodu. a po piętro kosówki (Głowaciński 2003b).). M. Zagra a jej gł. stawków i oczek wodnych (Blab & Vogel 1999. czasami w luźnych zadrzewieniach (Arnold & Ovenden 2004). Zagro eniem dla jej egzystencji jest m. czyli ró nego typu wód stojących. nawet większych kału i przydro nych wypełnionych wodą rowów (Blab & Vogel 1999. aba trawna Rana temporaria – zasiedla szerokie spektrum środowisk otwartych i zalesionych. zwłaszcza tych niewielkich (Tabasz 2001. wycinka starych drzewostanów liściastych i mieszanych oraz tzw. Stajszczyk – obserw. generalnie od 350 m n. in. Rafiński 2003a. Zagra a jej 149 . m. Zagra ają jej wszelkie działania powodujące likwidację tych akwenów (Blab & Vogel 1999. m (Paluch & Profus 2004). Stajszczyk – obserw. równie w sąsiedztwie terenów zalesionych. Arnold & Ovenden 2004). Ropucha szara Bufo bufo – występuje dość powszechnie. równie w sąsiedztwie obszarów zadrzewionych (Profus & Sura 2003. zalesianie otwartych terenów i likwidacja miejsc rozrodu. włącznie z stawkami osuwiskowymi i trwałymi kału ami na drogach. włas. in. wszelkich śródleśnych zagłębień z wodą stojącą. Gatunkowi zagra a m. p. Paluch & Profus 2004). Stajszczyk – obserw. Grzebiuszka Pelobates fuscus – zasiedla otwarte tereny. Kumak nizinny Bombina bombina – występuje u podnó a Karkonoszy do co najmniej 350 m n. Zagro eniem dla tego kumaka jest m. w rejonie zapory Zbiornika Sosnówka (M. Arnold & Ovenden 2004. Arnold & Ovenden 2004). m. zwłaszcza w lasach. Szymura 2003. M. Traszka górska Triturus alpestris – sięga do 1200 m n. Preferuje w okresie rozrodu wszelkiego typu śródleśne wody stojące. Salamandra Salamandra salamandra – odnotowana na terenie całego nadleśnictwa. p.). m. po piętro pogranicza kosówki i łąk subalpejskich (Głowaciński 2003c. Stajszczyk – obserw. in. w rejonie Zbiornika Sosnówka (M. likwidacja miejsc rozrodu.). z których 1 gatunek – kumak nizinny znajduje się na liście Dyrektywy Siedliskowej UE. preferując cieniste i wilgotne drzewostany regla dolnego (gł. Profus & Sura 2003). Arnold & Ovenden 2004). Notowana dość licznie w kwietniu 2004 r. (Szymura 2003). Stajszczyk – obserw. czyli np.

tak e nasłonecznione luźne drzewostany i obrze a lasów (Sura 2003b). zamieszkując poza terenami otwartymi. Poniewa gady na obszarze Europy Środkowej reprezentowane są przez nieliczną grupę gatunków (Arnold & Ovenden 2004). in. Eldredge 2003). Jaszczurka zwinka Lacerta agilis – w Karkonoszach notowana zazwyczaj poni ej 900 m n.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” gł. Zagro eniem jest m. czyli ró nego typu wód stojących. m. Zasiedla tereny ekotonalne. mo e docierać do piętra subalpejskiego (Sura 2003c). często na granicy lasu o obszarów otwartych. najchętniej nasłonecznionych (Profus & Sura 2003). zalesianie nasłonecznionych stoków porośniętych niską roślinnością i pojedynczymi krzewami (Blab & Vogel 1999). Zagro eniem dla jej egzystencji jest m. in. zalesianie otwartych i silnie nasłonecznionych terenów w sąsiedztwie lasów oraz likwidacja istniejących stref ekotonu (Blab & Vogel 1999. melioracje. Gniewosz Coronella austriaca – w Rudawach Janowickich niedaleko Kowar stwierdzony na wysokości ok. Padalec Anguis fragilis – w Karkonoszach spotykany generalnie poni ej 900 m n. Głowaciński 2003c). M. Spośród 5 gatunków. zwłaszcza tych wilgotnych (Sura 2003a). in. preferuje drzewostany liściaste i mieszane. półotwarte. a w Polsce wszystkie występujące taksony podlegają ochronie prawnej (Głowaciński 2003a). p. tzw. np. przesiek i innych otwartych miejsc wśród drzewostanów oraz likwidacja wszelkiego rodzaju wód stojących i torfowisk na terenachleśnych (Blab & Vogel 1999). Zagro eniem są m. p. Zagra a jej m. in.p. występuje te na śródleśnych łąkach. mija zygzakowata Vipera berus – występuje do piętra kosówki.. preferując wilgotne drzewostany i ich bezpośrednie sąsiedztwo.. Jaszczurka yworodna Lacerta vivipara – stwierdzana dość powszechnie w Karkonoszach i w ich sąsiedztwie.). włas. Jednym z zagro eń jest wzmo ony ruch kołowy. Stajszczyk – obserw. zwłaszcza tych niewielkich (Tabasz 2001. zalesianie wszelkich wolnych od drzew polan. intensywna wywózka drewna w okresie kwiecień / maj – wrzesień / październik oraz bezpośrednie prześladowanie przez ludzi (Blab & Vogel 1999). które osuszają wilgotne dotąd drzewostany oraz zmechanizowane prace zrywkowe z pomocą specjalistycznych pojazdów (Blab & Vogel 1999. jeden wymieniony jest w Polskiej czerwonej księdze zwierząt – gniewosz (Profus & Sura 2001). Profus & Sura 2003). m. m. tym bardziej zasługują na naszą ochronę. 880 – 900 m n. równie na terenach otwartych (Sura & Zamachowski 2003). likwidacja miejsc rozrodu. Sura & Zamachowski 2003. Gady Reptilia Wiele gatunków gadów jest zagro ona w swojej egzystencji (Groombridge 1993. jakie stwierdzono w ostatnich latach na obszarze nadleśnictwa. Ptaki Aves Taksony ujęte na liście Dyrektywy Ptasiej UE – 19 gatunków lęgowych: 150 .

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

Bocian czarny Ciconia nigra – prawdopodobnie lęgowy na obszarze nadleśnictwa – wielokrotnie obserwowany w sezonie lęgowym, a 2 pary lęgowe w sąsiedztwie wschodniej granicy, na terenie Nadl. Kamienna Góra oraz po czeskiej stronie Karkonoszy, gdzie jego liczebność wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat a 3-krotnie, do 12 – 16 par (Gramsz 1998, Flousek & Gramsz 1999, B. Gramsz – inf.ust.). Wymaga obecności drzewostanów liściastych i mieszanych w starszych klasach wiekowych, zwykle powy ej 80 – 100 lat, ale czasami młodszych z pojedynczymi starymi drzewami lub ich grupami / kępami, zwłaszcza siedliska: 9110, 9130, 9160, 9170, 91E0, 91F0 i 9410. Istotne są czyste cieki i akweny, obfitujące w niewielkie ryby cieki i akweny, np. rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników – siedlisko 3260 i cieki o mulistych brzegach – siedlisko 3270 (Buczek 2004, Profus & Wójciak 2007). Trzmielojad Pernis apivorus – co najmniej 3 pary lęgowe: w rejonie Zachełmia, góry Bucznik przy Stawach Karpnickich i góry Ziębiniec między Jel. Górą a Łomnicą (Gramsz 1998, Flousek & Gramsz 1999). Wg Lontkowskiego (2004a), najistotniejszym czynnikiem ochrony gatunku jest zachowanie starych drzewostanów liściastych i mieszanych w piętrze pogórza i regla dolnego – siedliska buczyn, zwłaszcza 9130, grądów 9169 i 9170, jaworzyn 9140 i 9180 oraz łęgów i olsów 91E0 i 91F0. Bielik Haliaeetus albicilla – istnieje du e prawdopodobieństwo lęgów na terenie Nadleśnictwa. Lęgowy od co najmniej 1999 r. w Karkonoskim PN (Dybalski, w: Pałucki 1999). Prawdopodobnie lęgowa para w 1997 r. w rejonie góry Bucznik w sąsiedztwie Stawów Karpnickich (Gramsz 1998). Poniewa bieliki w swoich terytoriach posiadają najczęściej kilka gniazd (zazwyczaj 2 - 5), u ytkując je w ró nych latach (Mizera 2004, M. Stajszczyk – obserw. własne), jest prawdopodobne, e niektóre z gniazd mogą znajdować się ju obecnie lub w najbli szej przyszłości na terenie nadleśnictwa. Nie mo na wykluczyć, e u podnó a Karkonoszy nastąpi wzrost liczebności populacji lęgowej, z racji obecności znaczącej powierzchni wód stających – stawów i zbiorników retencyjnych. Dla funkcjonowania bielika nieodzowna jest obecność starych drzewostanów, w których jest w stanie najłatwiej znaleźć odpowiednie drzewo na swoje potę ne gniazdo. Stąd potrzeba zachowania najcenniejszych, jak najbardziej zbli onych do naturalnych starodrzewi, zwłaszcza buczyn - siedliska: 9110 i 9130, grądów – 9160 i 9170, borów i lasów bagiennych - 91D0 oraz łęgów i olsów 91E0 i 91F0 (Mizera 2004). Orlik krzykliwy Aquila pomarina – w związku z obserwacjami pojedynczych osobników we wschodniej części Karkonoszy (m. in. Lasocki Grzbiet) w latach 1986 – 1995 (Flousek & Gramsz 1999), jest szansa na kolejne stwierdzenia, równie na obszarze nadleśnictwa. Najbli sze stanowiska lęgowe znajdują się na pograniczu Dolnego i Górnego Śląska w Nadl. Brzeg, Namysłów i Kup (Rodziewicz 2004, M. Stajszczyk - obserw. własne). W ostatnich latach widywany był w okresie lęgowym w Sudetach Wschodnich (Stolarczyk, w: Stastny et all. 2006). Jego skuteczna ochrona polega m. in. na zachowaniu starych liściastych i mieszanych drzewostanów - gł. siedliska: 9130, 9160, 9170, 91D0, 91E0 i 91F0, w sąsiedztwie trwałych i rzadko odwiedzanych przez ludzi łąk i pastwisk – siedliska: 6510 (Rodziewicz 2004, M. Stajszczyk - obserw. własne). Sokół wędrowny Falco peregrinus – lęgowa 1 para od co najmniej 2006 r. na terenie Karkonoskiego PN (Gramsz 2006). W 2008 r. tam e 2 lęgowe pary (J. Betleja – inf. ust.). Południowa część obszaru
151

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

Nadleśnictwa wchodzi w skład rewirów obu par. Dalszy rozwój populacji karkonoskiej - po czeskiej stronie lęgowy od 1992 r., a w 2006 r. 1 – 2 pary – będzie prawdopodobnie skutkował zasiedleniem obszaru nadleśnictwa (Gramsz 2006, Śtastny et all. 2006). Sokół wędrowny mo e zająć opuszczone gniazdo takich gatunków, jak bocian czarny, bielik, jastrząb czy myszołów (Lontkowski 2004b, 2007). Stąd konieczność ochrony jak największych połaci starodrzewów liściastych i mieszanych na obszarze nadleśnictwa (patrz powy ej). Jarząbek Bonasa bonasia – Lęgowy: w latach 1991 – 1994 notowany m. in. w rejonie Przełęczy Kowarskiej, ale w latach 1998 – 2000 w polskiej części Karkonoszy wyraźnie zwiększył liczebność (Gramsz 2003, Pałucki, w: Tomiałojć & Stawarczyk 2003, A. Raj – inf. ust.), więc przynajmniej w rejonie Kowar jest go prawdopodobnie więcej ni 1 - 2 pary, a nie wykluczone, e występuje w innych rejonach południowej części nadleśnictwa. Ochrona jarząbka wymaga zachowania jak największej powierzchni zajętej przez lasy liściaste i mieszane oraz bory mieszane, z reguły w starszych klasach wieku, ze zró nicowaną strukturą gatunkową i wiekową oraz obecnością le ących drzew, zwłaszcza liściastych (Bonczar 2004). Cietrzew Tetrao tetrix – w latach 1990 – 1994 odnotowano w przylegających do KPN terenach nadleśnictwa co najmniej 6 cietrzewi: 2 kur między górną częścią Karpacza a Kowarami oraz 4 pojedyncze koguty na południe od Wlk. Szyszaka i na zachód od Szklarskiej Poręby (Gramsz 2003). Dzięki wdro eniu aktywnej ochrony gatunku i przebudowie karkonoskich drzewostanów (Pałucki 1998, Raj 2000, Raj & Dobrowolska 2008) liczebność cietrzewi wzrasta (Nowakowska 2005). Istnieje konieczność kontynuowania w/w działań, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach Pałuckiego (1998) i Kamieniarza (2004), m. in. ochrony zarośli kosówki 4070, zachowania łąk trzęślicowych 6410, łąk świe ych 6510, torfowisk 7110, 7120 i 7130 oraz borów 9410 i drzewostanów bagiennych 91D0. Istotna jest obecność brzóz, zwłaszcza w okresie zimowym (Kamieniarz & Szymkiewicz 2001). Głuszec Tetrao urogallus – lęgowy: co najmniej 3 kury i 2 koguty obserwowano w latach 1990 – 1994 w południowej części nadleśnictwa, przy granicy z KPN (Gramsz 2003). Aktywna ochrona leśnych kuraków i prowadzona przebudowa drzewostanów oraz reintrodukcja po czeskiej stronie Karkonoszy (Pałucki 1998, Raj 2000, Śtastny 2006, Raj & Dobrowolska 2008) dają szansę na odrodzenie się populacji głuszca równie na obszarze Nadleśnictwa Śnie ka. Newralgiczne dla skutecznej ochrony tego kuraka jest zachowanie w jak najbardziej naturalnym stanie drzewostanów borowych – siedliska 91D0, 91P0, 91T0 i 9410, a tak e zwiększenie presji łowieckiej na lisa i jenota oraz zapewnienie spokoju w ostojach tego gatunku, m. in. przez ograniczenie trzebie y i zrębów w ostojach i ich sąsiedztwie. Istotne jest niezalesianie wszelkich polan i przyleśnych łąk oraz eliminowanie ruchu turystycznego i stosowania chemicznych środków ochrony drzewostanów w ostojach głuszca (Pałucki 1998, Cierlik & Tworek 2004). Puchacz Bubo bubo – lęgowy: co najmniej 1 para w rejonie góry Chojnik od lat 1995/1996 (Gramsz 2003). Ochrona gatunku polega m. in. na zachowaniu mało zmienionych gospodarczo drzewostanów, pozostawianiem niezalesionych polan itp., brakiem lub niskim stopniem penetracji ludzkiej oraz pozostawieniem kęp drzewostanu z gniazdami bociana czarnego, bielika i innych ptaków szponiastych, które niejednokrotnie zasiedla (Mikusek 2004a).
152

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

Sóweczka Glaucidium passerinum – lęgowa: co najmniej 13 stanowisk pojedynczych par i odzywajacych sie samców na obszarze nadleśnictwa przylegającym do KPN stwierdzili Gramsz & Zając (2006) w latach 2000 – 2004. Ochrona sóweczki polega na zachowaniu starych drzewostanów borowych,np. siedlisko 9410 i 91D0, a tak e pozostawianiu martwych i zamierających drzew oraz utrzymaniu zró nicowanej wiekowo, przestrzennie i gatunkowo struktury drzewostanów (Mikusek 2004b). Włochatka Aegolius funereus – lęgowa: co najmniej 4 stanowiska wykryła w latach 2000 – 2003 w części przylegającej do KPN Gramsz (2003). Ochrona włochatki polega na zachowaniu starych drzewostanów, zwłaszcza borowych, np. siedlisko 9410 i 91D0, a tak e pozostawianiu martwych i zamierających drzew oraz utrzymaniu zró nicowanej wiekowo, przestrzennie i gatunkowo struktury drzewostanów. Istotne jest, aby: • drzewostany (bory) w wieku ponad 100 lat zajmowały co najmniej 20 % powierzchni nadleśnictwa, • pozostawiać drzewa z dziuplami wykutymi przez dzięcioła czarnego jako miejsc schronienia i lęgów włochatki (Mikusek & Sikora 2004). Zimorodek Alcedo atthis – lęgowy: w latach 1988 – 1994 w centralnej i wschodniej części nadleśnictwa znaleziono minimum 5 stanowisk lęgowych (Gramsz 2003). Ochrona gatunku dotyczy gł. obecności nieuregulowanych cieków wodnych z urwistymi brzegami, zró nicowanym korytem oraz drzewami i krzewami ze zwisającymi nad wodą gałęziami, na których zimorodek czatuje na zdobycz (Kucharski 2004, M. Stajszczyk – obserw. własne). Dzięcioł zielonosiwy Picus canus – lęgowy: minimum 13 – 16 par odnotowano na terenie nadleśnictwa w latach 1992 – 1997 (Gramsz 1998, 2003). Istotne dla ochrony gatunku jest pozostawienie starodrzewi, zwłaszcza buczyn - siedliska: 9110, 9130 i 9150, grądów – 9160 i 9170 oraz łęgów i olsów 91E0 i 91F0, a tak e pozostawianie zamierających i martwych drzew, zarówno stojących, jak i le ących oraz tolerowanie drzew o miękkim drewnie, np. brzóz i osiki (Stajszczyk & Sikora 2004). Dzięcioł czarny Dryocopus martius – lęgowy we wszystkich starszych drzewostanach nadlesnictwa (Flousek & Gramsz 1999). Ochrona gatunku polega m. in. na pozostawienie starodrzewi (minimum 20%) powierzchni nadleśnictwa, zwłaszcza buczyn - siedliska: 9110, 9130 i 9150, grądów – 9160 i 9170 oraz łęgów i olsów 91E0 i 91F0, a tak e pozostawianie zamierających i martwych drzew, zarówno stojących, jak i le ących oraz tolerowanie drzew o miękkim drewnie, np. brzóz i osiki (Jermaczek 2004). Lerka Lullula arborea – lęgowa: co najmniej 5 stanowisk lęgowych we wschodniej części nadleśnictwa – po 1 stan. w rejonie góry Bucznik, na wschód od wsi Krogulec i na północ od wsi Bukowiec oraz 2 stan. między Janowicami Wlk. a Trzcińskiem (Gramsz 1998).Ochrona gatunku polega na zachowaniu suchych, otwartych terenów (piaszczyska i murawy) w sąsiedztwie obszarów zadrzewionych, szczególnie na siedliskach borowych. Lerce zagra a zalesianie wszelkich przy – i śródleśnych suchych łąk, pastwisk, ugorów i nieu ytków (Rzępała 2004, M. Stajszczyk – obserw. własne).

153

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

Muchołówka mała Ficedula parva – lęgowa: w latach 1990 – 1994 odnotowano w południowej części nadleśnictwa co najmniej 15 stanowisk lęgowych, przy czym najliczniejsza w rejonie Chojnika i aru, do 11 par (Gramsz 2003). Ochrona gatunku wymaga zachowania starych (powy ej 80 - 100 lat) drzewostanów liściastych i mieszanych, zwłaszcza buczyn 9110, 9130, 9150 oraz grądów 9160 i 9170, zwłaszcza z du ym udziałem grabu, a tak e jaworzyn 9140, łęgów i olsów 91E0 i 91F0. Drzewostany zasobne w martwe i obumierające drewno, chronione zachowawczo a do stadium terminalnego, powinny stanowić co najmniej 5 % powierzchni leśnej nadleśnictwa. W pozostałej, przewa ającej części nadleśnictwa, zasadą powinno być pozostawianie w trakcie trzebie y późnych drzew dziuplastych, zwłaszcza liściastych oraz pozostawianie kęp drzew o miękkim drewnie, np. brzozy, osika (Stajszczyk 2004). Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis – lęgowa: znana tylko ze stanowiska w rejonie Karpacza i góry Bucznik (Gramsz 1998, 2003). Ochrona gatunku wymaga zachowania starych (powy ej 80 - 100 lat) drzewostanów liściastych i mieszanych, zwłaszcza buczyn 9110, 9130, 9150, grądów 9160 i 9170, jaworzyn 9140, łęgów i olsów 91E0 i 91F0. Drzewostany zasobne w martwe i obumierające drewno, chronione zachowawczo a do stadium terminalnego, powinny stanowić co najmniej 5% powierzchni leśnej nadleśnictwa. W pozostałej, przewa ającej części nadleśnictwa, zasadą powinno być pozostawianie w trakcie trzebiey późnych drzew dziuplastych, zwłaszcza liściastych (Walankiewicz 2004). Dzierzba gąsiorek Lanius collurio – lęgowa: gniazduje w dość wysokim zagęszczeniu na obszarze nadleśnictwa, dokładna liczba par nie ustalona (Gramsz 1998, Flousek & Gramsz 1999). Ochrona gatunku polega na zachowaniu strefy ekotonu, tzn. łagodnego „przejścia” od zwartych drzewostanów do terenów otwartych, z obecnością krzewów i małych drzew oraz z niezalesionymi polanami itp. (Kuźniak 2004a). Ortolan Emberiza hortulana – lęgowy: jedno stanowisko stwierdzone koło Radomierza (Gramsz 1998). Ochrona gatunku polega na zachowaniu strefy ekotonu, tzn. łagodnego „przejścia” od zwartych drzewostanów do terenów otwartych, z obecnością krzewów i małych drzew (Kuźniak 2004b)

Taksony ujęte w Polskiej czerwonej księdze zwierząt – 1 gatunek lęgowy: Czeczotka Carduelis flammea – lęgowa: co najmniej 4 – 5 stanowisk przy granicy z KPN w latach 1990 – 1994 (Gramsz 2003), a w roku 2003 para lęgowa w obrębie Stawów Sobieszowskich (Zając 2003). Ochrona gatunku polega na zachowaniu płatów kosówki, sosny błotnej i brzozy, zwłaszcza na siedliskach wilgotnych (Sikora & Mikusek 2004). Ssaki Mammalia Taksony ujęte w Dyrektywie Siedliskowej UE (Bereszyński & Kepel 2004) - 10 gatunków: Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros – stwierdzony w styczniu 1993 i 1998 r. na obrze ach Kowar (Szkudlarek & Paszkiewicz 1999). Gatunek górski i wy ynny, erujący w starych lasach liściastych (buczyny, jaworzyny, łęgi, olszyny ), zaroślach wierzby oraz ziołoroślach, zwłaszcza nad potokami. Pozostawianie starodrzewów liściastych, zarośli i ziołorośli (siedliska: 3230, 3240, 6430, 8160, 8210, 8220, 9110154

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

2, 9130-3, 9140, 91E0) oraz pozostawienie nieregulowanych cieków to podstawowe działania ALP w celu ochrony gatunku (Szkudlarek 2004). Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii – notowany w rejonie Jeleniej Góry (Wołoszyn 2001a). Od wiosny do jesieni związany ze starymi lasami (gł. buczyny i grądy). W tym okresie jego kryjówkami są dziuple. Nieodzowne jest więc pozostawianie zarówno pojedynczych starych drzew dziuplastych (np. buków w drzewostanach mieszanych ze świerkiem), jak i drzewostanów liściastych w starszych klasach wiekowych (siedliska: 9110, 9130, 9150 i 9170). Istotna jest te ochrona wód - jako miejsca wodopoju preferuje wody stojące, rzadziej cieki wodne (Wołoszyn 2001a, Ciechanowski & Piksa 2004). Nocek du y Myotis myotis – kolonie rozrodcze stwierdzono w Cieplicach, Jeleniej Górze, Łomnicy, Podgórzynie, Sosnówce i Staniszowie (Zając 2003), a zimującego osobnika znaleziono w Kowarach (Furmankiewicz & Zając1999). eruje gł. w lasach, dlatego bardzo wa na jest obecność obfitujących w ró ne gatunki owadów starodrzewów liściastych i mieszanych (siedliska: 9110, 9130, 9150, 9160, 9170, 91F0, 91I0-1, 91P0, 9410) oraz naturalnie płynących, nieuregulowanych cieków wodnych (Kowalski & Wojtowicz 2004). Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme – począwszy od 1998 r. notowany w Kowarach, dawniej równie w Cieplicach (Szkudlarek & Paszkiewicz 1999). Gatunek ściśle związany ze starymi drzewostanami, w których posiada kryjówki (dziuple) oraz wodami stojącymi, nad którymi poluje, dlatego konieczne jest pozostawienie starych, dziuplastych drzewostanów przylegających do cieków wodnych (m. in. rzeki ze zbiorowiskami włosienniczników - 3260) i akwenów o wodzie stojącej (Wołoszyn 2001b, Ciechanowski & Kokurewicz 2004). Nocek orzęsiony Myotis emarginatus – ostatnio stwierdzony w rejonie Zamkowej Góry na Wzgórzach Łomnickich k. Jeleniej Góry oraz po czeskiej stronie Karkonoszy w Herlikovicach (Furmankiewicz et all. 2003). Lasy liściaste i mieszane oraz bory mieszane (buczyny, jaworzyny, grądy, łęgi, olszyny) starszych klas wiekowych są podstawowym miejscem erowania, notowany tak e nad wodami stojącymi i płynącymi w otoczeniu w/w drzewostanów w piętrze podgórza i regla dolnego. Stąd konieczność pozostawienia starych drzewostanów, zwłaszcza przylegających do cieków i innych akwenów - siedliska: 6230, 9110-2, 9130-3, 9140, 9150, 9170, 9180, 91E0, 91P0, 9410-3 (Furmankiewicz & Postawa 2004). Mopek Barbastella barbastellus – wg Kowalskiego & Ruprechta (1984a) oraz Lesińskiego & Kowalskiego (2004) występuje w całym paśmie Sudetów. W latach 1998 – 2003, erującego odnotowano na zachodnich obrze ach wzgórza eleźniak (Zając 2003). Związany ściśle ze starymi drzewostanami liściastymi i mieszanymi, w których eruje, a w mniejszym stopniu znajduje ukrycie (dziuple), stąd niezbędna jest obecność jak największych połaci starodrzewi bukowych, grądowych, łęgowych i borów mieszanych – siedliska: 9119, 9130, 9150, 9160, 9170-1, 91D0, 91F0, 91I0-1, 91P0 i 9410-3 (Lesiński & Kowalski 2004). Wilk Canis lupus – wzdłu Sudetów przebiega jeden ze szlaków migracji między Karpatami a dorzeczem Odry i Łaby (Kluth 2002, Bereszyński & Kepel 2004, Jędrzejewski et all. 2004). Istotna jest świa-

155

Kamienna Góra.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” domość o mo liwości okresowej obecności wilka na obszarze Nadleśnictwa Śnie ka i jego wyjątkowym w krajach UE statusie ochronnym . Aktualnie zasiedla wszystkie większe cieki w strefie pogórza i regla dolnego: rzeka Kamienna. i ich udokumentowanie przez R. Włodzimierza Jędrzejewskiego z Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowie y (Pałucki 2006). Ryś Lynx lynx – stwierdzenie w Karkonoszach tropów tego kota 2 kwietnia 2006 r. Wg Dzięciołowskiego (2004) ma on występować do strefy przedgórza Karkonoszy. e obecność bobra w początkowym okresie kolonizacji nowego terenu jest niejednokrotnie trudna do zidentyfikowania (Marek Stajszczyk – obserwacje własne). na Bobrze tu powy ej Jeleniej Góry (Podsadowska 1998). i Szklarska Poręba (Czech & Jermaczek 2005). Pozostawianie naturalnej nadrzecznej roślinności. Dla jej ochrony i normalnych warunków bytowania.. Wydra Lutra lutra – pierwsza. Marek Stajszczyk – obserwacje własne). mimo prowadzonych badań. XX w. w tym terytorialne samce stwierdzono w Karpaczu przez Szkudlarka & Paszkiewicz 156 . Jawor. Andrzej Raj – informacja ustna).w Jesenikach (Andera 2009a). co niewątpliwie zmniejszyłoby presję jeleniowatych i muflona na restytuowaną tu jodłę (Raj & Dobrowolska 2008. W ostatnich latach. Sikora 2004. ale występuje po czeskiej stronie Karkonoszy (Spitzenberger 1999. e mo liwa jest egzystencja rysia – choćby tylko okresowa – na obszarze Nadleśnictwa Śnie ka. Andera 2009b). leśnych i torfowiskowych zwierzęcia (Dzięciołowski 2004.gatunek priorytetowy! (Jędrzejewski & Bereszyński 2004). Rozwa ana jest reintrodukcja rysia na obszar polskich Karkonoszy. Wrzosówka. Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus – w latach 90. był stwierdzony w 4 ościennych nadleśnictwach: na terenie Nadl. zwłaszcza wierzb Salix ssp. Podsadowska 1999. obserwacja dotyczyła osobnika odnotowanego na Stawach Podgórzyńskich w 1995 r. Preferuje wilgotne i zabagnione obni enia cieków wodnych (Macdonald & Barret 1993. W 2003 r.4 gatunki: Rzęsorek mniejszy Neomys anomalus – odnotowany na terenie polskich Karkonoszy w latach 1976 – 1990 (Pucek 2001). Busher & Hartman 2006). Zając 2003).. Macdonald & Barret 1993. Bóbr Castor fiber – obecnie trwa spektakularny powrót bobra na utracone od wieków tereny (Busher & Hartman 2006). nie stwierdzony (Zając & Zając 1998. Nale y mieć świadomość. a następnie w 1998 r. kamieni i wirowych łach (Bieniek 1992. potwierdzone przez prof. Podgórna. istotne jest pozostawianie wzdłu cieków wodnych dojrzałych drzewostanów oraz le ących na brzegach i w wodzie drzew. Łomnica. udowadnia. widywany był licznie w okresie letnim i jesiennym. Rąpałę. Pucek 2001). Jedlica i Bóbr oraz Stawy Podgórzyńskie i Sobieszowskie (Zając 2008). po kilku 10-leciach nieobecności. a tak e zapobieganie regulacji cieków będzie sprzyjać trwałemu występowaniu tego wyjątkowo istotnego dla biocenoz wodnych. Najbli sze Karkonoszy stałe ostoje rysia znajdują się we wschodniej części Rudaw i na wschodzie Sudetów . w tym krzewów i drzew liściastych. Lwówek Śl. Taksony ujęte w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński 2001) .

odnotowano łącznie 8 popielic w Górach Ołowianych na obszarze Nadl. XX w. liściastych i mieszanych (Wołoszyn 2001d). gł. Po czeskiej stronie Karkonoszy jej występowanie wykazał Andera (2009c). Podstawowym zagro eniem jest wycinanie starodrzewi liściastych i mieszanych – zwłaszcza buczyn – oraz ich „rozluźnianie”. a w okresie lipiec – wrzesień 2002 r. zwartych połaci drzewostanów. Popielica Glis glis – występowanie tego pilcha jest bardzo prawdopodobne ze względu na jego obecność w bliskiej odległości od granic Nadleśnictwa Śnie ka: jesienią 2000 r. Popielica do egzystencji potrzebuje co najmniej ponad 20-hektarowych. chroniący się m. w których nie prowadzi się wycinki drzew (Pucek & Jurczyszyn 2001). gł. stąd potrzeba ochrony starych dziuplastych drzewostanów. Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii – rejon Miłkowa i Karpacza to miejsca stwierdzeń tego gatunku w latach 90.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” (1999). dwie popielice stwierdzono w rezerwacie „Buczyna na Białych Skałach” na terenie Nadl. Jawor (Podsadowska 2000. in. przez Szkudlarka & Paszkiewicz (1999). 157 . W latach 1998 – 2003 erujące osobniki widywano na Zamkowej Górze i Osiedlu Czarne (Zając 2003). liściastych i mieszanych – dziuple – oraz unikanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin (Wołoszyn 2001c). Gatunek leśny. w dziuplach (Kowalski & Ruprecht 1984b). Złotoryja. 2002). Dla zachowania tego gatunku istotne jest zachowanie starych drzewostanów.

konserwatorem przyrody Uwagi Uzgodnione 8 Planowane 9 10 Lp. (osobników lub par). Śliz – Noemacheilus barbatulus L. Minog strumieniowy – Lamperta planeri Bloch zagro ony Ryby . Strzebla potokowa – Phoxinus phoxinus L. kategoria gruntu. ilość Pododdz. Ropucha zielona – Bufo viridis Laurenti 158 . 2. Powierzchnia powania.Amphibia 1. 3. Ropucha paskówka – Bufo calamita Ropucha szara – Bufo bufo L. 2. Grzebiuszka ziemna – Pelobates fuscus Laurenti Kumak górski – Bombina variegata L. oddz. Płazy .Cyklostomata 1. sposób wystęLeśnictwo. nazwa polska.Pisces 1. 48 WYKAZ CHRONIONYCH I RZADKICH ZWIERZĄT Ogólny opis. 4. dynamika rozwojowa 3 4 5 Opis obiektu. walory przyrodnicze 7 Zabiegi uzgodnione z woj. łacińska Zagro enia 1 2 6 Krągłouste . 5.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. Gatunek.

tylko w okresie od dnia 1 marca do 31 maja 3 4 5 6 7 8 9 10 7. 2. mija zygzakowata – Vipera berus L. 8. Białorzytka – Oenanthe oenanthe L. 10. Jaszczurka yworódka – Lacerta vivipara – Jacquin Padalec – Anguis fragilis L. aba trawna – Rana temporaria L. Jaszczurka zwinka – Lacerta agilis L.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 6. 3. aba wodna – Rana esculenta L. Traszka górska – Triturus alpestris Laurenti Traszka grzebieniasta – Triturus cristatus Laurenti Traszka zwyczajna – Triturus vulgaris L. Ptaki – Aves 1. 5. 11. Gady – Reptilia 1. Zaskroniec – Natrix natrix L. 9. 4. 2 Salamandra plamista – Salamandra salamandra L. 159 .

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2.L. 9. 15. Brodziec samotny – Tringa ochropus L. 5. Dymówka – Hirundo rustica L. Cietrzew – Tetrao tetrix L. Cierniówka – Sylvia communis Lath. Brzegówka – Riparia riparia L. Dzierlatka – Galerida cristata L. Bogatka – Parus major L. Bocian czarny – Ciconia nigra L. Dzięcioł czarny – Dryocopus martius L. 6. Drozd śpiewak – Turdus philomelos C. Derkacz – Crex crex L. 10.Haliaeetus albicilla L. 16. Czy – Carduelis soinus L. 3 4 5 6 7 8 9 10 . 12. Brehm. 13. Bocian biały – Ciconia ciconia L. 14. 8. 3. Czajka – Vanellus vanellus L. 11. Dzięcioł du y – Dendrocops major L. 7. 160 2 Bielik . 4. 17.

35. Kapturka – Sylvia atricapila L. Gąsiorek – Lanius collurio L. 24. Gil – Pyrrhula pyrrhula L. Dzięciołek – Dendrocopos minor L. 32. 20. Gawron – Corvus frugilegus L. 33. Jerzyk – Apus apus L. 34. 30. Jastrząb gołębiarz – Accipiter gentilis L. 26. 22. 28. Dziwonia – Carpodacus erythrinus Pall. Kokoszka wodna – Gallinula chloropus L. 29. 25. Kopciuszek – Phoenicurus 161 tylko w okresie od 15 marca do 30 czerwca 3 4 5 6 7 8 9 10 . Grubodziób – Coccothraustes coccothraustes L. Kląskawka – Saxicola torquata L. 23. 2 Dzięcioł zielonosiwy – Picus canus Gmel. 21.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 18. 19. 31. Dzięcioł zielony – Picus viridis Gmel. Kobuz – Falco subbuteo L. Dzwoniec – Carduelis chloris L. Dzierlatka – Galerida cristata L. Kawka – Corvus monedula L. 27.

48. Muchołowka szara – Muscicapa striata Pall. Muchołówka mała – Ficedula parva Bechst. Modraszka – Parus caeruleus L. Krętogłów – Jynx torquilla L. Kos – Turdus merula L. 41. 3 4 5 6 7 8 9 10 162 . Kukułka – Cuculus canorus L. 50. 52. 38. Krogulec – Accipiter nisus L. 43. Łozówka – Acrocephalus palustris Bechst Makolągwa – Carduelis cannabina L.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 36. 44. 39 40. 2 ochruros Gmel. 37. 49. Kowalik – Sitta europaea L. Kruk – Corvus corax L. Mazurek – Passer montanus L. Kulczyk – Serinus serinus L. 47. Kukliczek piskliwy – Actitis hypoleucos L. 45. Łabędź niemy – Cygnus olor Gmel. 51. 53. 46. Kwiczoł – Turdus pilaris L. Muchołówka ałobna – Ficedula hypoleuca Pall. 42. Krzy odziób świerkowy – Loxia curvirostra L.

69. 2 Muchołówka białoszyja . Mysikrólik – Regulus regulus L. 65. Pliszka górska – Motacilla cinerea Tunst. Pełzacz ogrodowy – Certhia brachydactyla C. Pieg a – Sylvia curruca L. 55. 61. 62. Pirwiosnek – Phylloscopus collybita Vieill. 60. Oknówka – Delichon urbica L. Pleszka – Phoenicurus phoenicurus L. 66. 63. Piecuszek – Phylloscopus trochilus L. Pliszka siwa – Motacilla alba L. 68. 70. Paszkot – Tundrus viscivorus L.L. Perkozek – Tachybaptus rusficolis Pall. Myszołów – Buteo buteo L. Pełzacz leśny – Certhia familiaris L. Brehm Perkoz dwuczuby – Pediceps cristatus L.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 54. 58. 3 4 5 6 7 8 9 10 163 . 59. Orzechówka – Nucifraga caryocatactes L. 57. 67.Ficedula albicolis L. 64. 56. Ortolan – Emberiza hortulana L.

Remiz . 76. 76. Pokląskwa – Saxicola rubetra L. Potrzos – Emberiza schoeniclus L. 80.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 71. 164 2 Pliszka ółta – Motacilla flava L. Pokrzewka czarnołbista– Sylvia atricapilla L. 83. 85. 73. Pluszcz – Cinclus cinclus L. Puszczyk – Strix aluco L. 74. 72. 75. Przepiórka – Coturnix coturnix L. Rybitwa czarna – Chlidonias niger L. Pokrzywnica – Prunella modularis L. 82. Rybitwa czubata – Sterna san3 4 5 6 7 8 9 10 . Potrzeszcz – Miliaria calandra L.Remiz pendulinus L. 75. 84. Pokrzewka ogrodowa – Sylvia borin Bodd. 79. Raniuszek – Aegithalos caudatus L. Puchacz Bubo bubo L. 81. 77. Rudzik – Erithacus rubecula L. Pokrzewka jarzębata – Sylvia nisoria Bechst. Pustułka – Falco tinnunculus L. 78. 77.

Sieweczka obro na – Charadrius hiaticula L. Sikora czubata – Parus cristatus L. 98. Strzy yk – Troglodytes troglo165 . 86. 90. Sosnówka – Parus ater L. Srokosz – Lanius excubitor L. Sójka – Garrulus glandarius L. Skowronek – Aladua arvensis L. 96. Sowa uszata – Asio otus L. 93. 91. 97. 88. Sikora czarnogłowa – Parus montanus Conr. 95. 94. Sroka – Pica pica L. Sikora uboga – Parus palustris L. 99. 100. 87. 89. Sierpówka – Streptopelia decaocto Friv. 92. Strumieniówka – Locustella fluviatilis Wolf tylko w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2 3 4 5 6 7 8 9 10 101. Siniak – Columba oenas L.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 dvicensis Lath. Sieweczka rzeczna – Charadius dubius Scop. Sikora modra – Parus caerluleus L. Skowronek borowy – Lullula arborea L.

Wilga – Oriolus oriolus L. Trzmielojad – Pernis apivorus L. Zaganiacz – Hippolais icterina 166 . 107. 112. Śmieszka – Larus ridibundus L. Trzcinniczek – Acrocephalus scirpaceus Herm. Świergotek łąkowy – Anthus pratensis L. Szpak – Stumus vulgaris L. 104. Świstunka – Phylloscopus sibilatrix Bechst.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 dytes L. Szczygieł – Carduelis carduelis L. Włochatka – Aegolius funereus L. 114. 115. 117. Świerszczak – Locustella naevia Bodd. 113. 109. 106. 105. 108. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 103. Świergotek drzewny – Anthus trivialis L. 110. Turkawka – Streptopelia turtur L. Trznadel – Emberiza citrinella L. Wróbel – Passer domesticus L. Wrona – Corvus corone cormix L. tylko w okresie od 15 marca do 30 czerwca 116. 102. 111.

Łasica łaska – Mustella nivalis L. Karlik malutki – Pipistrellus pipistrellus Schreber Kret pospolity – Talpa europaea L. . Zięba – Fringilla coelebs L. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ssaki . 2. 3.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 Vieill.Mammalia 1. Zimorodek – Alcedo atthis L. 8. Gacek szary – Plecotus austriacus Fischer Gronostaj – Mustela erminea L. Zniczek – Regulus ignicapillus Temm. lotnisk i ogrodów 5. 10. 7. 9. 4. 118. Je zachodni – Erinaceus europaeus L. Mopek – Barbastella barbastellus Schreber Mroczek pozłocisty – Emptesicus nilsoni (Keyserling et Blasius) Mroczek późny – Eptesicus serotinus Schreber 167 z wyjątkiem szkółek. Gacek brunatny – Plecotus auritus L. 119. 120. 6.

Ryjówka aksamitna – Sorex araneus L. Nocek posrebrzany – Vespertilio murinus L. 19. 13. Orzesznica – Muscardinus avellanarius L. 17. 2 Nocek Brandta – Myotis brandti Eversmann Nocek du y – Myotis myotis Borkhauusen Nocek Natterera – Myotis nattereri Kuhl. Popielica – Glis glis L. 15. 21. 18. Nocek wąsatek – Myotis mystacinus Kuhl. 20. Nocek rudy – Myotis daubentoni Kuhl.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 11. 22. 14. Ryjówka malutka – Sorex minutus L. 12. Rzęsorek rzeczek – Neomys fodiens Pennant Wiewiórka – Sciurus vulgaris L. 23. 16. Zębiełek karliczek – Crocidura suaveolens Pallas 3 4 5 6 7 8 9 10 168 .

decyzji o ok. OCH MIAST. 4. będących w zarządzie państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Śnie ka. 3 ha ze względu na korekty przebiegu granic wydzieleń leśnych i zaokrąglenia ich powierzchni.62 107. TAB.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” W Nadleśnictwie „Śnie ka” łącznie wyszczególniono 1 gatunek krągłoustych.72 169 . OCH MIAST. OCH UZDR.41 242. 120 gatunków ptaków oraz 23 gatunki ssaków podlegające ochronie gatunkowej zwierząt zgodnie z Rozp.62 Obręb Kowary 3 107. OCH MIAST. w którym dany gatunek występuje. Powierzchnia lasów ochronnych w Nadleśnictwie „Śnie ka” wynosi: 12659.41 nadleśnictwo 4 0.2.11ha Powierzchnia ta jest ni sza od podanej w ww. OCH MIAST. stanowiących własność Skarbu Państwa. Podstawą prawną jest Decyzja nr 57 Ministra Ochrony Środowiska.U. Większość gruntów leśnych Nadleśnictwa „Śnie ka” zaliczono do lasów ochronnych. Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. (Dz. Lokalizacja wielu gatunków wymienionych zwierząt chronionych z podaniem pododdziału bądź oddziału jest praktycznie niemo liwa z uwagi na brak dostatecznie skrupulatnych informacji jak równie niemo liwa z uwagi na np. 444) wyró niane są lasy ochronne.72 242. 1991 nr 101 poz. OCH CENNE. Lasy ochronne Zgodnie z obowiązującą Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991r. W IV rewizji nie przeprowadzano korekty kwalifikacji lasów do kategorii ochonności. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie uznania za ochronne lasów. Obręb Śnie ka 2 0. 2 gatunki ryb. OCH GLEB. 5 gatunków gadów. OCH GLEB.73 57. Zasięg granic lasów ochronnych jest zgodny z podanym w decyzji. 49 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW LEŚNYCH NADLEŚNICTWA „ŚNIE KA” WG KATEGORII OCHRONNOŚCI Kategoria ochronności 1 OCH BADAW. W poni szym zestawieniu ujęto powierzchnię lasów ochronnych z uwzględnieniem wszystkich kategorii ochronności w rozbiciu na obręby. 11 gatunków płazów. biologię gatunku lub środowisko.73 57. Zawarte w tabelach puste kolumny są zamieszczone celowo i mogą być uzupełniane w miarę napływających informacji.

OCH WOD. OCH UZDR OCH USZK. OCH USZK. OCH MIAST.55 64.95 4.65 1. OCH MIAST.04 4 376. OCH UZDR.61 326.94 1330. OCH USZK. OCH WOD.94 21. OCH USZK.45 87. OCH OSTOJ. OCH GLEB.73 0.31 26.69 295.55 3 117.14 295.54 1907.67 13. OCH WOD.11 Uzupełnieniem powy szego zestawienia jest wykres obrazujący udział wiodących kategorii ochronności w ogólnej powierzchni lasów ochronnych.06 17.14 5765. OCH UZDR OCH GLEB. OCH NAS.35 21.24 1017.35 21.18 2130. OCH WOD.18 778.71 2.31 6. OCH OSTOJ OCH MIAST. OCH UZDR OCH WOD.59 46. OCH MIAST. OCH CENNE.07 6894. OCH USZK. OCH MIAST OCH GLEB. OCH USZK. OCH NAS.94 809.24 2924.98 1574.45 1373.33 16. OCH WOD.18 8. OCH NAS.94 21. OCH USZK.5 186.49 178. OCH OSTOJ. OCH NAS. OCH MIAST. OCH MIAST. OCH USZK. OCH USZK.1 1.1 64.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 OCH GLEB. OCH WOD.64 1352.23 177. OCH MIAST OCH GLEB. OCH GLEB. OCH MIAST. OCH WOD. OCH NAS.23 1195.24 98. OCH WOD.79 6.27 156. OCH MIAST Suma całkowita 2 259. OCH MIAST. OCH WOD. OCH USZK.17 5.04 87. OCH GLEB.93 7. OCH WOD. OCH MIAST. OCH MIAST.95 4.14 1952.16 8. OCH MIAST OCH WOD.24 6. 170 . OCH USZK. OCH USZK.54 377. OCH USZK.61 326.67 13. OCH USZK.14 2140.18 152.65 52.23 29. OCH MIAST. OCH MIAST.65 1. OCH WOD. OCH WOD. OCH MIAST. OCH NAS OCH GLEB.93 7.07 2. OCH MIAST. OCH USZK. OCH OSTOJ. OCH MIAST.27 6.07 3. OCH WOD.14 12659. OCH UZDR. OCH CENNE OCH GLEB. OCH USZK. OCH MIAST.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 0. w VI klasie wieku lub starsze. Celem jest obserwacja naturalnych procesów rozwoju lasu i umo liwienie porównań z drzewostanami.8% 0. rębnie).3.8% 22.4% OCH BADAW OCH CENNE OCH GLEB OCH MIAST OCH NAS OCH USZK 0.033% OCH WOD 42.13 ha. w których nie zaplanowano wskazań gospodarczych. wiodących kategorii ochronności w ogólnej powierzchni lasów ochronnych w Nadleśnictwie "Śnie ka" 4.005% 17.4% 16. w których te procesy wspomagane są działalnością człowieka (przez odp. Drzewostany bez wskazań gospodarczych Spośród drzewostanów Nadleśnictwa „Śnie ka” wytypowano drzewostany z panującymi gatunkami liściastymi. 171 . około 50% z nich zlokalizowane jest w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego. Powierzchnie takie ustanowiono na 102.5% Wykres 8 Udział poszczególnych.

p L-ctwo Maciejowa: 25n L-ctwo Maciejowa: 38o L-ctwo Janowice: 54l L-ctwo Karpniki: 101g L-ctwo Karpniki: 125 L-ctwo Karpniki: 135 L-ctwo Karpniki: 135 L-ctwo Staniszów: 18.44 k.297 g.202 x.93 i.153 a.52 a.116 d.204 h.stra nicy Zamek "Bolczów" Zamek "Sokolec" Zespół pałacowo .166 Grodzisko wczesnośredniowiecz239/Arch ne Relikty średniowiecznego zamku 11/Arch/2001 .145 f.54 i.63 4.94 i. 6/22 2/25 1/38 776/54 471/101 234/135.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.c.78 o.132 d.231 i.138. 38 n.240 n. 340/125 341/135 341/135.223 b.134 g. DRZEWOSTANÓW BEZ WSKAZAŃ GOSPODARCZYCH Obręb Lokalizacja 19 x.g. ewidencyjna 3/22.50 i.76 Kowary 24. 401/1.85 t.o.37 5. pododz.144 f. 335/11 396/18. Lctwo Przesieka: 136. gruntów nadleśnictwa wpisanych do rejestru zabytków.135 j. Lasy wpisane do rejestru zabytków W poni szej tabeli zestawiono informacje nt.34 nadleśnictwo 102.110 d. oddz.13 52.147 b.152 b.146 a. 51 ZESTAWIENIE GRUNTÓW W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA „ŚNIE KA” WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW Lokalizacja Obiekt Stanowisko archeologiczne Nr rejestru 257/Arch/2004 Dz.r.48 h. L-ctwo Maciejowa: 22c.119 c.238 a. TAB. 458/90 L-ctwo.i.4.39 m.f.g. 397/19 284/136. 50 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI NT.parkowy w Bukowcu Park w Bukowcu Historyczny zespół budowlany – zało enie rezydencjonalne w miejscowości Bukowiec Park w Staniszowie Zespół urządzeń związanych z wydobyciem złota A/907/472 1403 901/J 502/J 468/A/04 862/J 58/Arch 172 . 286/138. Powierzchnia Powierzchnia w otulinie KPN 47.19 L-ctwo Podgórzyn: 90.29 Śnie ka 77.

Obiekt nale y do najnowocześniejszych tego typu jednostek w Europie Środkowej. 282/1023. Szczególnej uwagi wymagają dawne zało enia parkowe. Ochrona . 282.ex situ Ostatecznym sposobem zachowania zasobów genowych jest przechowywanie nasion i innych tkanek w warunkach biologicznego uśpienia.293.291. Wszystkie czynności gospodarcze zaplanowane w lasach wpisanych do rejestru zabytków powinny być konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przed przystapieniem do realizacji. Zostały one w całości zaliczone do gospodarstwa specjalnego.292. Jedynym w Polsce obiektem przystosowanym do tego typu czynności jest Bank Genów w Kostrzycy. 263/335 409/26 628/35 L-ctwo Staniszów: 26i L-ctwo Podgórzyn: 35mx A/1070 B/1477/445 Znaczna część gruntów ujętych w powy szym zestawieniu to lasy. Działalność Banku Genów pozwala zachować zasoby genowe ze wszystkich najcenniejszych drzewostanów specjalnie wytypowanych do pozyskania materiału genetycznego (nasion.294 294/1012. 4.5. 173 .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Sztolnia Pole szybowe Zespół urządzeń związanych z wydobyciem złota Sztuczne ruiny tzw. tkanek).Zamek Henryka na szczycie góry Grodna Portal w budynku 86/1053/Arch/83 87/1056/Arch/83 282/1023 1064/2 L-ctwo Karpacz: 282 L-ctwo Karpacz: 291 57/Arch 1064/2. L-ctwo Karpacz: 293/1018. 292/1019.

na podstwie danych Operatu siedliskowego. Do głównych podtypów gleb na terenie nadleśnictwa nale ą: gleby brunatne kwaśne. Cechą charakterystyczna gleb w opisywanym nadleśnictwie są zmiany właściwości chemicznych zwłaszcza wierzchnich warstw gleby. gleby bielicowe właściwe. Jest to wynikiem głównie zanieczyszczeń przemysłowych. Gleby leśne Gleba – powierzchniowa warstwa litosfery. brunatne bielicowane.1. 174 .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 5. Gleby na terenie nadleśnictwa wykazują du e zró nicowanie i zmienność (nawet w obrębie jednego podtypu). Na poni szym wykresie zobrazowany jest udział poszczególnych typów gleb w nadleśnictwie. na znacznej powierzchni. które nało yły się na ubogie podło e. stanowiąca podło e dla ycia roślin i pod ich wpływem przy udziale pozostałych elementów środowiska przyrodniczego ulęgająca zmianom. gleby opadowoglejowe właściwe. WALORY PRZYRODNICZO-LEŚNE 5. Pozostałe podtypy mają udział mniejszy. Dość często występują równie : gleby rdzawe właściwe i bielicowe.

9% B 20.04% MD 0.2.3% LS 1. 175 .5% RN 4.2% Wykres 9 Udział poszczególnych typów gleb w powierzchni gruntów leśnych Nadleśnictwa "Śnie ka" Szersze omówienie zagadnienia znajduje się w Operacie Siedliskowym dla Nadleśnictwa „Śnie ka” w cz. Siedliskowe typy lasu Nadleśnictwo „Śnie ka” posiada aktualne opracowanie glebowo-siedliskowe wg stanu na 1 stycznia 2008 r.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Litosole (LS) Rankery (RN) Gleby rdzawe (RD) Gleby gruntowoglejowe (G) Gleby mułowe (MŁ) Gleby murszowate (MR) Gleby deluwialne (D) RD 6. 5.4% Inne 3.3% Regosole (IR) Gleby brunatne (BR) Gleby bielicowe (B) Gleby opadowoglejowe (OG) Gleby murszowe (M) Mady rzeczne (MD) M 0. powstało poni sze zestawienie obrazujące rozkład powierzchni leśnej w poszczególnych typach siedliskowych lasu.7% IR 2.2% MŁ 0. – Elaboracie.1% G 1.1% BR 56. Na podstawie danych z tego opracowania.5% OG 6. przeniesionych do Planu urządzenia lasu.1% MR 0.1.4% D 0.

Śnie ka).47 Nadleśnictwo [ha] 4. Kowary i 4.14 0.92 0.59 3.04 10.45% powierzchni przypada na lasy i lasy mieszane.41 0.11 12827. leśnej wobec 60.11 7010.87 0.06 0.74 147.27 8.53 408.06 0.24 33.02 100.65 0.13 2507.59 109.82 0.89 2113.15 0.8% .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.76 1.88 100.63.13 5483.69 [%] 0.78 0.81 1358.05 0.89% w obr.07 0.89 505. Kowary.85 126.11 25.23 9. Na siedliska bagienne przypada w nadleśnictwie 0.98 0.94 1. e dominujące są w Nadleśnictwie „Śnie ka” siedliska lasowe .94 2.00 Analizując dane z powy szej tabeli nale y stwierdzić.43 11.08 83.00 2976.42 888.81 844.67 1.10 0.35% w obr.52 0. Istnieje w tym względzie pewne zró nicowanie pomiędzy obrębami – w obrębie Kowary na takie siedliska przypada 66.37% w obr. Najliczniej reprezentowanym typem siedliskowym lasu jest LMGśw.13.79 13.09 96.02 43.39 1.12 0.69 w obr.11 0. leśnej (9.75 1.46 1.62 0.00 [%] 0.73 66.22 26.42 1.72 6. 52 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LEŚNEJ NADLEŚNICTWA "ŚNIE KA " W POSZCZEGÓLNYCH STL Typy siedliskowe lasu BMWY ŚW LMWY ŚW LMWY W LWY ŚW LWY W OLJWY LŁWY BWG BGŚW BGW BMGŚW BMGW BMGB LMGŚW LMGW LGŚW LGW LŁG OLJG razem Obręb Śnie ka [ha] 0. Siedliska wilgotne zajmuja 6.26 2.20 5.63 0.56 1.54 44.67 2.36 97.81 52.79 0.72 3.21 198.83 1.28 30.05 5.05 0.37 1. Śnie ka. Udział siedlisk wy ynnych w nadleśnictwie to 17.43 3.52 109.04 0.21 28.21 690.07 12.29 0.4% w obr.67 1.10 1. Śnie ka).22% w obr.00 5816.15 0.87% pow.64 1.13 2.77 44. leśnej (0.21 6.98 0.49 33. Kowary I 0.26 16.61 9.15 6. Śnie ka i 21.01 42.67 1492.84 1.70 229.81 42.85 210.00 514.56 3605. W nadleśnictwie dominują siedliska świe e 91.01 19.05 [%] Obręb Kowary [ha] 4.57 0.76 113.00 8.52% pow.9% w obr. Ma to pewien związek ze zró nicowaniem wysokościowym obrębów – wy sze poło enia górskie mają większy udział w powierzchni obrebu Śnie ka.56 0.97 103.35%.14% pow.56 3. 176 .25 0.18 120.69 92.01 100.03 0.

6% 1.9% 0.4% 0. Szczegółowy opis siedliskowych typów lasu Nadleśnictwa „Śnie ka” zamieszczony jest w Planie urządzenia lasu na lata 2009-2018 jak równie w Operacie siedliskowym.6% BWG BMGW LŁWY 28.5% LMGŚW BMGŚW LMWY ŚW 42. 177 .7% 1.1% inne Wykres 10 Udział poszczególnych STL w Nadleśnictwie "Śnie ka" Na poni szych mapach poglądowych zobrazowany został przestrzenny rozkład w zakresie yzności. obrazujący udział poszczególnych STL w powiezrchni leśnej dla całego nadleśnictwa. 0. wilgotności i zró nicowania wysokościowego siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie „Śnie ka”.8% 3.8% BGŚW LMWY W LWY ŚW LMGW LGŚW LWY W 6.5%0.9% 10.0% 1.2% 1.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Uzupełnieniem powy szego zestawienia jest zmieszczony poni ej wykres.

.

.

.

ssaki – 21 %. 181 . e wśród bezkręgowców w obrębie Rudawskiego Parku Krajobrazowego i otuliny udokumentowano występowanie 122 gatunków bezkręgowców w tym: 53 gatunki ślimaków. (w przybli eniu ok.5%. Z dostępnych publikacji wynika. Informacje nt. Informacje nt. 900 gat. Fauna Fauna Nadleśnictwa Śnie ka przedstawia ró norodny stopień rozpoznania w odniesieniu do poszczególnych grup systematycznych.3. chronionych gatunków flory występujących na terenie Nadleśnictwa „Śnie ka” w rozdziale dotyczącym form ochrony przyrody. Teren nadleśnictwa nie podlegał kompleksowym badaniom biologicznym dlatego zestawienia przedstawione w niniejszym opracowaniu pochodzą z aktualnie dostępnych opracowań głównie z wykonanych waloryzacji przyrodniczych gmin i Planu Ochrony RPK oraz wykorzystano informacje zawarte w „Atlasie rozmieszenia ssaków w Polsce” (Pucek i Raczyński 1983). Flora Lista florystyczna Nadleśnictwa Śnie ka zawiera ok. gady – 3 % i kręgouste 0. 5. wykazanych z przyległego obszaru KPN). Określenie stopnia zagro enia poszczególnych gatunków przedstawiono w obszarze RPK i nadlśnictwie z uwzględnieniem „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” (Głowaciński 1992). Pozostałe gatunki roślin wymienione są w Planach Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego i Rudawskiego Parku Narodowego.4. Zwierzęta kręgowe stanowią grupę zło oną z 203 gatunków a wśród nich: ptaki – 63 %. płazy – 5 %. 53 gatunki muchówek i 16 gatunków roztoczy. chronionych gatunków fauny występujących na terenie Nadleśnictwa „Śnie ka” w rozdziale dotyczącym form ochrony przyrody. 900 gat. Ponadto w celu uzupełnienia i dokonania szczegółowego zestawienia wszystkich gatunków roślin nadleśnictwa wymagane jest przeprowadzenie odpowiednich badań fitosocjologicznych. W poprzednim rozdziale zamieszczono zestawienia roślin chronionych i zagro onych w nadleśnictwie obrazujące najbardziej cenne taksony roślin naczyniowych.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 5. ryby – 8 %.

torfowisk. skorupiaki. ślimaków (Gastropoda) a z owadów muchówki (Diptera) są zamieszczone z wykorzystaniem danych Planu Ochrony RPK (JBPiP 1997). mał e. przywry. Góra Średnia. ślimaki. 182 . w skład której wchodzi 13 gromad: wirki.4. Pełniejsze rozeznanie tej szczególnej grupy zwierząt w przyszłości umo liwi porównanie zestawu gatunków i wyciągnięcie stosownych wniosków co do stanu zanieczyszczenia środowiska. Kowarska Skała-Siodło. wije i owady. Przedstawione gatunki z gromad roztoczy (Acarida). Na obszarze nadleśnictwa nie prowadzono adnych bardziej szczegółowych badań większości wymienionych zwierząt. Przedstawione w tabeli gatunki występujące w obszarze RPK nie podlegają ochronie gatunkowej i nie naleą do rzadkich. zarośli nad brzegami rzek. Najbardziej interesujące miejsca występowania roztoczy to: Zamkowy Grzbiet. Poniewa teren. miejsc ruderalnych. Góra Średnica. pijawki. 2 zaliczone do rzadkich a 7 zalicza się do pospolitych. na którym występują poznane gatunki roztoczy jest tylko częścią nadleśnictwa zatem istnieje potrzeba przeprowadzenia szczegółowych badań na pozostałym obszarze w celu bli szego poznania tej grupy zwierząt. pajęczaki. Roztocza – Acarida Informacje o roztoczach w nadleśnictwie „Śnie ka” pochodzą wyłącznie z terenu RPK (JBPiP 1997). 53 gatunki muchówek oraz 16 gatunków roztoczy. tasiemce. dlatego wyszczególnienie ich przedstawicieli ma istotne znaczenie dla lasów. Zamek Sokolec. Grupa ślimaków i roztoczy jest bardzo czułym bioindykatorem (wskaźnikiem) stanu środowiska.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 5. Góry Ołowiane – Góra Bro yna. lasów. nicienie skąposzczety. Bezkręgowce – Evertebrata Jest to grupa zwierząt. W obszarze parku i jego otuliny występuje 16 gatunków roztoczy yjących w ró nych siedliskach łąk. Tylko w obszarze RPK zostały zaewidencjonowane 122 gatunki zwierząt bezkręgowych w tym: 53 gatunki ślimaków. Wśród wymienionych gatunków 4 są dość nieliczne w Polsce. skrzelowce.1. Góry Sokole – Sokoliki.

// .// . 1 1. Koch Balaustium morosum Hermann Valgothrombium major Halbart . 6. W granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego przebadana została jedynie grupa muchówek. 13. 10.// .// .// miejsca ruderalne torfowiska Typ siedliska 3 lasy liściaste i mieszane x x x x x x x x x x x x x x x x Niezagro ony Zagro ony Silnie zagro ony Uwagi 7 4 5 6 Owady – Insecta Fauna owadów Karkonoszy praktycznie nie posiada form swoistych poza endemicznym podgatunkiem miernikowca – Torula quadrifraria sudetica i gatunkiem chrząszcza – Pterostichus sudeticus. 16. których stwierdzono 53 gatunki bez chronionych i rzadkich.// . 14. 5.// . Szersze omówienie zagadnienia zawarte jest w części „Formy ochrony”. 12. 9. 11. Gatunek 2 Leptus phalangi De Geer Georgiothrombium pulcherrimum Haler Trombidium holosericum L. 2.// . Do końca XIX wieku yła tu w reglu górnym forma niepyllaka apollo Parnasius apollo silesianus. 183 . 7.L. Abrolophus quisquiliarus Herman Erythraeus elvirae Haitlinger Erythraeus regalis Haitlinger Camppythrombium barbaum Lucas Trombidium kneissli Krausse Calyptostoma velutinus Muller Camerotrombidium rasum Berlese Enemothrombium bifoliosum Canestrini Leptus trimaculatus Rossi Hauptmannia brevicollis Oudemans Echinothrombium rhodinum C. Wśród występujących owadów zaznacza się tu większy udział gatunków bezskrzydłych odporniejszych na działanie silnych wiatrów (Karkonosze – przewodnik przyrodniczy1996). 3.// . 53 ZESTAWIENIE GATUNKÓW ROZTOCZY W NADLEŚNICTWIE „ŚNIE KA” Stopień zagro enia Lp.// łąki .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. 8.// . 4.// . 15.

15. 54 ZESTAWIENIE GATUNKÓW ŚLIMAKÓW W NADLEŚNICTWIE „ŚNIE KA” Stopień zagro enia Lp. Tereny o znacznym bogactwie gatunków ślimaków praktycznie pokrywają się z obszarami występowania roztoczy m in. Gatunek 2 Arion subfuscus Drap.F. 2. mieszanych i iglastych. Kowarska Skała Siodło itd. Muller Lehmannia marginata O. 1 1.// .// . 12.F.// .// . Muller Arion rufus L.// . 5. Arion subfuscus Drap.// .// Lasy liściaste i mieszane . 13.// . Góra Średnica. Ena montana Drap. Zestawienie gatunków ślimaków obszaru Nadleśnictwa Śnie ka zawiera gatunki yjące w środowisku leśnym lasów liściastych. W grupie 53 gatunków nie wykazano gatunków rzadkich i chronionych w granicach Polski. 4. których specyficzny charakter bioindykatorów predysponuje do przeprowadzenia wnikliwych badań na obszarze Nadleśnictwa Śnie ka.// Typ środowiska 3 Lasy iglaste x x x x x x x x x x x x x x x x x Niezagroony Zagroony Silnie zagro ony Uwagi 7 4 5 6 184 .// .// . zamek Bolczów.// . Muller Limax tenellus O.// . 3. 9.F. 14. 8. Muller .F.F.F. Większa część ślimaków występuje na terenach bogatych w związki mineralne głównie wapń. Pozostałe gatunki yjące w innych środowiskach znajdują się w Operacie RPK (JBPiP 1997). Muller Acanthinula aculeata O.Muller Aegopinella minor Stabile Discus rotundatus O. 10 rzadkich w Polsce. 7.F.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Ślimaki – Gastropoda Ślimaki to grupa zwierząt. odnotowano 25 gatunków pospolitych.F. Muller Punctum pygmaeum Drap. Euconulus fulvus O. TAB. 16. 6. Alinda biplicata Mont. 11 rzadkich w Sudetach. Limax cinereoniger Wolf Limax tenellus O. 17. 11.// . Euconulus fulvus O. Poznane stanowiska i gatunki ślimaków znajdują się w obszarze RPK i otulinie. Ena obscura O.// . Siedliska ze znaczną ilością gatunków to miejsca ruderalne oraz lasy mieszane i liściaste (bukowe). Muller Cochlodina laminata Mont. 10.

20.// .// .// . 2 Isognomostoma isognomostoma Schröter Vertigo pusilla O. z dnia 28 września 2004 r. i Leś.) i uznany za gatunek ginący a tak e zagro ony. ptaki –Aves. Deroceras praecox Wiktor 3 . Krągłouste . kręgouste – Cyclostomata.01.F. Min.// . Środ.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 18. Min. Grupa tych zwierząt podobnie jak roztocza i owady wymaga szerszych i bardziej wnikliwych badań odnoszących się do obszaru Nadleśnictwa Śnie ka. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną .// . 23. Wśród wykazanych gatunków ślimaków brak gatunków chronionych. 19.// . Uznane za rzadkie są głowacz białopłetwy – Cottus gobio i pstrąg poto185 .// . Ryby – Pisces Gatunki podlegające prawnej ochronie gatunkowej (Rozp. 22. Muller Vertigo substriata Jeff. i śliz – Noemacheilus barbatulus L.06.Dz. Zasob. Największą liczebność gatunków zanotowano w przypadku ptaków. Wykazane gatunki przynale ne są do 14 kategorii zoogeograficznych. 24. 26. 25.// . Och. Nr 220. poz. 21. 2237) i występujące w wodach Nadleśnictwa „Śnie ka” to strzebla potokowa – Phoxinus phoxinus L. 5.2.4. Nat. U. ryby – Pisces. z dnia 1995. Środ. płazy – Amphibia i gady – Reptilia. Kręgowce – Vertebrata Do grupy kręgowców zalicza się: ssaki – Mammalia.Cyclostomata Jedynym przedstawicielem w granicach nadleśnictwa jest minog strumieniowy objęty ochroną gatunkową (Rozp. mniej ssaków.// x x x x x x x x x 4 5 6 7 Poznany fragment nadleśnictwa pod względem malacofauny (ślimaków) wskazuje znaczną ró norodność. von Muhlfeld Semilimax semilimax Ferussac Vitrea diaphana Studer Daudebardia breviceps Drap. ryb oraz płazów i gadów. Acicula polita Hartman Discus perspectivus Meg.

Gospodarkę na wodach pozostających w terytorialnym zasięgu nadleśnictwa prowadzi PZW. 3. x x x x x x x x x x x x x rzadki 110 1150 51100 po-nad 100 Stopień zagro enia Niezagroony Zagroony Silnie zagroony Uwagi 10 3 4 5 6 x 7 8 9 x rzadki 10. w Jedlicy powy ej Kowar stanowiące naturalny bank genów tego gatunku. Okoń – Perca fluviatilis L. Płoć – Rutilus rutilus L. 6. Słonecznica – Leucaspius delineatus Heckel 14. Leszcz – Abramis brama L. Ostatni z wymienionych gatunków posiada naturalne populacje tylko na nielicznych stanowiskach m in.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” kowy – Salmo trutta fario L. Zalecane jest zaniechanie regulacji tego odcinka rzeki. Karaś – Carassius carassius L. TAB. 8. Lipień – Thymallus thymallus L. Pstrąg potokowy – Salma trutta fario Bloch 13. 9. 5. 12. 7. 11. Gatunki chronione zostały zamieszczone w części „Formy ochrony”. 55 ZESTAWIENIE GATUNKÓW RYB WYKAZANYCH Z POTOKÓW NADLEŚNICTWA ŚNIE KA Lp . Szczupak – Esox lucius L. 2. 4. Głowacz białopłetwy – Cottus gobio L. Kiełb – Gobio gobio L. Łącznie w wodach obszaru Nadleśnictwa Śnie ka spotyka się 17 gatunków ryb. Liczba stanowisk Gatunek 2 Ciernik – Gasterosteus aculeatus L. Tęczak – Oncorhynchus mykkis 186 . Karaś srebrzysty – Carassius auratus Bloch. Jelec – Leuciscus leuciscus L. 1 1. 15. Kleń – Leuciscus cephalus L.

Informacje odnoszące się do płazów pochodzą głównie z danych RPK (JBPiP 1997) i opracowań faunistycznych (Jankowski 1994).Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Płazy – Amphibia Stwierdzone gatunki płazów w obszarze Nadleśnictwa Śnie ka liczą w przybli eniu 12 gatunków. Słonka – Scolopax rusticola L. Środ. U. 1 1. 1-10 11-50 51100 po-nad 100 Stopień zagro enia Niezagro ony Zagroony Silnie zagroony Uwagi 10 3 4 5 6 x x x x x x x x x 7 8 9 187 . Krzy ówka – Anas platyrhynchos L. Min. Grzywacz – Columba palumbus L. 6. Gołąb miejski – Columba livia Gmel. 5. Zestawienie gatunków płazów zawarte jest w części „Formy ochrony”. Czernica – Aythya fuligula L. 9. Gady – Reptilia Wszystkie gatunki gadów podlegają ochronie prawnej (Rozp. Dwa gatunki posiadają wyraźnie górski charakter są to salamandra plamista i traszka górska pozostałe to nizinne. Łyska – Fulica atra L. 2. Wszystkie odnotowane gatunki gadów zestawione są w części „Formy ochrony”. Głowienka – Aythya ferina L. 8. Na terenie nadleśnictwa występuje 5 gatunków gadów. 2237). 4. 56 ZESTAWIENIE GATUNKÓW PTAKÓW WYKAZANYCH Z TERENU NADLEŚNICTWA ŚNIE KA NIE PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE GATUNKOWEJ Liczba stanowisk Lp. Ptaki – Aves TAB. poz. Nr 220. Gatunek 2 Czapla siwa – Ardea cinerea L. Wszystkie odnotowane gatunki płazów w obszarze Nadleśnictwa Śnie ka podlegają ochronie gatunkowej. 3. Kuropatwa – Perdix perdix L.Dz. 7. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną . z dnia 28 września 2004 r.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Wykaz ptaków został sporządzony w oparciu o dane inwentaryzacji przyrodniczych gmin (Jankowski 1994) oraz z wykorzystaniem materiałów zawartych w Planach Ochrony RPK (JBPiP 1997) i KPN (JBPiP 1996) a tak e w oparciu o pozostałe informacje zebrane podczas prac III rewizji u. 19. 9. Ssaki . Kuna domowa – Martes foina Erxleben Kuna leśna – Martes martes L. Karczownik – Arvicola terrestris L. 18. Łoś – Alces alces L. Lis – Vulpes vulpes L. 57 ZESTAWIENIE GATUNKÓW SSAKÓW WYKAZANYCH Z TERENU N ADLEŚNICTWA ŚNIE Lp. 4. Jenot – Nyctereutes procyonoides Gray. 14. 3. 11. 6.Mammalia TAB. Łącznie w powierzchni Nadleśnictwa Śnie ka zaobserwowano 129 gatunków ptaków. Jeleń europejski – Cervus elaphus L. 1 1. 17. i za Sokołowskim (1988) w publikacji „Ptaki Polski”. 10. Nornica ruda – Clethrionomys glareolus L. 5. Darniówka zwyczajna . 7. 16.Pitymys subterraneus (de Salys – Longchamps) Dzik – Sus scrofa L. Polnik – Microtus arvalis Pallas 1-10 11-50 51100 po-nad 100 Stopień zagro enia Niezagroony Zagroony Silnie zagroony Uwagi 10 3 4 5 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 8 9 pojedyncze obserwacje 188 . 8. W zestawieniu powy ej zamieszczono tylko te gatunki które nie podlegają ochronie gatunkowej. KA NIE PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE GATUNKOWEJ Liczba stanowisk Gatunek 2 Badylarka – Micromys minutus Pallas Borsuk – Meles meles L. Mysz leśna – Apodemus flavicollis Melchior Mysz polna – Apodemus agrarius Pallas Mysz zaroślowa – Apodemus sylvaticus L. pozostałe gatunki (122) wymienione są w części „Formy ochrony”. 15. 12. 13. Muflon – Ovis amnon Mysz domowa – Mus musculus L. 2. Pi mak – Ondatra zibethicus L.l.

3 4 5 6 x x x x 7 8 9 10 Łącznie w obszarze Nadleśnictwa Śnie ka opisano 46 gatunków ssaków w tym 23 gat. 189 . drobnych gryzoni) nie wykazanych. 21.i więcej gatunkowe. których słabe rozpoznanie wymaga dalszych badań. 23.jenot (gatunek introdukowany i niepo ądany). bowiem istnieje szereg gatunków (np. Charakteryzując drzewostany względem bogactwa gatunkowego mo na podzielić je na : jednogatunkowe.5. podlegają ochronie gatunkowej. trzy-. W zestawieniu tabelarycznym ssaków jest szereg gatunków zwierząt podlegających pozostałym formom ochrony np. Szczur wędrowny – Rattus norvegicus Berkenhout Tchórz zwyczajny – Mustela putorius L. Ssaki podlegające ochronie gatunkowej zostały zestawione w części „Formy ochrony”. 2 Sarna – Capreolus capreolus L. Charakterystyka drzewostanów ilościowa i powierzchniowa Zestawienie powierzchni drzewostanów dla Nadleśnictwa Śnie ka sporządzono w odniesieniu do obrębów leśnych i całego obiektu względem grup wiekowych 1-40. Zając szarak – Lepus capensis L. muflona). 22. ochronie łowieckiej.Prawdopodobnie zestawienie nie obejmuje ostatecznej liczby taksonów. Głównie wśród gatunków pozostających poza ochroną znajdują się gryzonie oraz jeden przedstawiciel drapie nych . cztero. dwu-.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 20. 41-80 i ponad 80-letnie oraz wg bogactwa gatunkowego. Gospodarka łowiecka poza sterowaniem populacjami przyczynia się równie do ochrony określonych gatunków lub całych populacji (np. Zostało ono wygenerowane za pomocą programu „Taksator”. Pozostałe gatunki ssaków głównie gryzoni nie podlegają adnym formom ochrony i stanowią niejednokrotnie znaczne zagro enie w środowisku leśnym. 5. nietoperzy.

0 Powierzchnia drzewostanów cztero i więcej gatunkowych w obszarze Nadleśnictwa Śnie ka wynosi 3960.97 233.5%.58 388.4 27. 58 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [HA ] DRZEWOSTANÓW WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I BOGACTWA GATUNKOWEGO (WYNIKI TAKSACJI PRZETWORZONE PROGRAMEM „TAKSA- TOR”) Obręb.8 %).97 343.i więcej gatunkowe jednogatunkowe dwugatunkowe Obręb Kowary trzygatunkowe cztero.21 1180.98 947.32 465.13 1242.19 ha – 19. W porówaniu do wartości sprzed 10-lat zmniejszeniu uległ udział monokultur w obrębie 190 .35 1354.3 28.i więcej gatunkowe jednogatunkowe dwugatunkowe Nadleśnictwo Śnie ka trzygatunkowe cztero.83 821.8 33.74 2749.48 1164.17 650.5 28.0 %.40 452. W porównaniu do wyników inwentaryzacji z poprzedniej rewizji PUL nie nastapiły istotne zmiany mimo wprowadzenia w nowej Istrukcji Urządzania Lasu kryterium powierzchniowego w określaniu udziału gatunków.61 472. e dla całości nadleśnictwa udział ten obni ył się jedynie o ok. Jednogatunkowe drzewostany występują w nadleśnictwie na powierzchni 2504.22 3960.54 3579.02%).11 593.03 184. nadle.55 ha – 19.24 773.9 19.29 Powierzchnia [ha]/ mią szość [m3] Wiek 41-80 lat 524.98%).68 1116.60 708.47 1939. 0.76 1671.19 1700.01 604.88 1857.78 1907.1 28.4 %) i Śnie ka (1150. zajmując podobną powierzchnię w obu obrębach: Kowary (1354.13 377.9 %).6 21.38 1297. Udział drzewostanów najbardziej zro nicowanych pod względem składu gatunkowego uległ zmniejszeniu w obrębie Kowary (z 31.36 651.6%).15 551.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.05 > 80 lat 321.4 19. natomiast wzrósł w obrębie Śniezka (z 31.63 ha –28.35 ha – 33. Podobnie kształtuje się udział drzewostanów wielogatunkowych w obydwu obrębach leśnych – Śnie ka (1939.55 1048. co spowodowało.33 613.74 ha (19.46 1176.92 717.75 2021. drzewostany <=40 lat jednogatunkowe dwugatunkowe Obręb Śnie ka trzygatunkowe cztero.26 488.55 621.98 Ogółem [%] 19.4 %) i Kowary (2012.27 704.88 927.Bogactwo gatunśnictwo kowe.8 18.i więcej gatunkowe 303.4 24.05 1036.29 525.0 31.75 550.63 2504.64 Ogółem 1150.98 ha – 31.

65 0 4. w której drzewa rosną w kilku warstwach płynnie przechodzących między sobą.49 2712.7 Obręb Śnie ka dwupiętrowe w KO i KdO jednopiętrowe Obręb Kowary dwupiętrowe w KO i KdO jednopiętrowe Nadleśnictwo dwupiętrowe w KO i KdO Budowa pionowa nierozerwalnie wią e się ze zwarciem pionowym decydującym o stopniu wykorzystania właściwości świetlnych.58 29.15 0 1.66 1374.27 5117. e lasy wykazują dość du y stopień bogactwa gatunkowego w całym obszarze Nadleśnictwa Śnie ka. dwupiętrowe.51 29. 59 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [HA ] I DRZEWOSTANÓW WG GRUP WIEKOWYCH I BUDOWY ( WYGENEROWANE PROGRAMEM „TAKSATOR”) Obręb.8 0.53 41 .5 10.79 4696.78 10.82 1826. TAB.4 0. 5. Zło ona budowa pionowa jest pochodną wielu czynników związanych zarówno z prowadzeniem gospodarki leśnej jak równie wynikającą z uwarunkowań siedliskowych i wysokościowych.97 1358. drzewostanostka ny jednopiętrowe ha ha ha ha ha ha ha ha ha Wiek <=40 lat 1501.23 21.oraz cztero. Grupy drzewostanów trzy.i więcej gatunkowych zajmują razem prawie 60% powierzchni gruntów leśnych zalesionych w nadleśnictwie.39%).57 0 7.29 705.69 8.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Kowary (z 25.4 89.56 1702.35%). Drzewostany mo na podzielić względem budowy pionowej na: jednopiętrowe.74 50.68 662. Budowa pionowa Budowa pionowa to jeden z podstawowych elementów określających charakter drzewostanów.98 711.71 3334. na yznych siedliskach oraz w ni szych polo eniach górskich. występuje zazwyczaj zło ona wielopiętrowa budowa pionowa.08 Ogółem [%] 88.21 11358.42 0 5.69 3.2 88.80 lat 1983.68 652.71 3327. W naturalnych i zbli onych do naturalnych zbiorowiskach leśnych. trzypiętrowe i wielopiętrowe oraz o budowie przerębowej.43 10.5 10. w klasie odnowienia (KO) i klasie do odnowienia (KdO).6.28 Ogółem > 80 lat 1632. W podsumowaniu nale y stwierdzić.87 6241. W takich warunkach jednopiętrowa budowa pionowa 191 . natomiast wzrósł w obrębie Śnie ka (z 17.74 61.1 0. nadleśnictwo Struktura drzewoJedstanów. w związku z czym dla całości nadleśnictwa odnotowano spadek z 21.16 31.73%.5 11. Im bardziej zró nicowana jest budowa pionowa tym bardziej odporny jest drzewostan na ogólnie pojmowane czynniki szkodliwe.

7. 5. W drzewostanach tych na siedliskach lasowych drugie piętro tworzą gatunki liściaste głównie naturalnego pochodzenia. e świerk jest gatunkiem lasotwórczym i klimaksowym z charakterystyczna budową jednopiętrową. abiotyczne i antropogeniczne • niewłaściwy skład gatunkowy istniejących drzewostanów • specyficzne warunki ekologiczne. którego celem jest zachowanie lokalnych i rodzimych populacji podstawowych gatunków drzew leśnych jako najlepiej dostosowanych do tych warunków. zachwianej strukturze przebudowuje się rębniami zło onymi. W reglu górnym surowe warunki przyrodnicze powodują.58 w poprzednim 10-leciu).5% w odniesieniu do powierzchni nadleśnictwa). obejmująca zarówno niskie poło enia górskie jak równie warstwę regli. Skutkiem prowadzenia gospodarki przerębo – zrębowej powinno być wyhodowanie drzewostanów wielogatunkowych o zło onej. Wytworzenie zło onej pionowej struktury drzewostanów jest stosunkowo łatwe w ni szych poło eniach górskich gdzie lasy o zmienionej.8%). W powierzchni nadleśnictwa nie wyró niono drzewostanów o budowie przerębowej. Jest to ogromna powierzchnia (88.08 ha (dla porównania: 460. Zinwnetaryzowano niewielkie powierzchnie (0.74 ha. Jednopiętrowe drzewostany wszystkich klas wieku zajmują w nadleśnictwie powierzchnię 11358. Z drugiej strony warunki ekologiczne znacznie ograniczają lub wręcz uniemo liwiają właściwe funkcjonowanie bazy nasiennej. Do elementów szczególnie niekorzystnych w odniesieniu do baz nasiennych zalicza się: • czynniki biotyczne.66 ha). wielopiętrowej budowie pionowej. Baza nasienna Nadleśnictwa Śnie ka Właściwe prowadzenie gospodarki w du ej mierze związane jest z posiadaniem bazy nasiennej podstawowych gatunków drzew leśnych. Nale y zaznaczyć e struktura wielopiętrowa drzewostanów mo liwa jest do osiągnięcia w określonych warunkach siedliskowych i środowiskowych. na których odnotowano drzewostany dwupiętrowe (61. których sumaryczna powierzchnia w nadleśnictwie wynosi 1374. Proces przebudowy drzewostanów widać na podstawie powierzchni KO (klasy odnowienia) i KdO (klasy do odnowienia). do odno- 192 . Jest to szczególnie wa ne w przypadku nadleśnictw poło onych na terenie Sudetów gdzie praktycznie niemo liwe jest korzystanie z innych ni miejscowe nasion. Aktualna koncepcja bazy nasiennej odnosząca się do regionów zagro onych w Sudetach obok aspektu praktycznego – wybór drzewostanów do pozyskania nasion na cele gospodarcze w głównej mierze ujmuje aspekt zachowawczy.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” drzewostanów jest zwykle pochodną zrębowej gospodarki leśnej i zdecydowanie dominuje w obszarze Nadleśnictwa Śnie ka.

W wykazie parków i ogrodów zabytkowych w Polsce znalazły się obiekty pozostające w terytorialnym zasięgu i najbli szej okolicy Nadleśnictwa „Śnie ka”. 17. zweryfikowaną w 1994 roku. 1.65 Gmina Je ów 4.75 XIX XIX 503/J/77 522 558 193 . 1 1.36 Miasto Jelenia Góra UM Politechn.7 XVIII XVI – XVIII XIX XIX 1906 pocz. TAB.. 8 pałacowy 2 3 4 5 1.5 1. RSP 4.8. Ich lokalizację i opis zawiera część opisowa Planu Urządzania Lasu (Elaborat). XIX 859/J/89 529/J/79 5327 532 2894 5. 4. 3. W okresie socjalizmu większość z tych obiektów straciła swych prawowitych właścicieli. 2.62 2. 1992).Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” wienia powierzchni leśnych i przebudowy drzewostanów sztucznie wprowadzonych z nasion nieznanego pochodzenia (Matras 1995). Niejednokrotnie powstawały na przestrzeni stuleci i były dziełami sztuki ogrodniczej (Parki i ogrody zabytkowe.54 Czas powstania 6 XIX Nr rejestru zabytków 7 509/J/77 Nr ewid. ha 4 5 Gmina Janowice Wielkie P. Parki wiejskie występujące na terenie i w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Parki i ogrody posiadają istotne znaczenie w dziedzictwie kulturalnym kraju i są nierozerwalnym elementem architektonicznym. Drzewostany wybrane pochodzą ze wszystkich stref wysokościowych. Dom Pomocy Społecznej 10. Komarno Radomierz Trzcińsko II Trzcińsko III Cieplice I – Park Norweski Cieplice II – Park Zdrojowy Jelenia Góra – Paulinum Maciejowa Czernica pałacowy dworski pałacowy dworski miejski pałacowy pryw. Miejscowość 2 Janowice Wielkie Rodzaj parku 3 U ytkownik Pow. Dane przedstawione w zestawieniu przedstawiają stan na 1991 rok. W latach 1985 – 1986 prowadzono kwalifikację drzewostanów dla sudeckiego banku genów.. 60 ZESTAWIENIE ZABYTKOWYCH PARKÓW I OGRODÓW W TERYTORIALNYM ZASIĘGU NADLEŚNICTWA ŚNIE KA Lp. Wrocław. Stan techniczny w przewa ającej większości uległ pogorszeniu lub dewastacji.32 528/J/79 599/79 230/50 539 533 549 pałacowy pałacowy 6. 5.0 16.

4 5. 1.59 PZL Kalisz Gmina Janowice Wielkie UG.1 ZOZ Kowary Dom Wyp. UG 8.4 8. XIX XIX 501/J/77 508/J/77 241/50 507/J/77 682/J 912/J/88 535/J/79 554 547 556 538 SKR 13. Hermana Łódź 4.56 1. miejski 7. 3. 5. Sanatoryjna Park przy siedzibie Nadleśnictwa Śnie ka Ciechanowice Bukowiec Dąbrowica Karpniki I Zamek Karpniki II Willa uzdrowisk. Szk.9 pałacowy pałacowy willowy PPH Wojanów Sp. Szpital Przeciwgruźliczy Nadleśnictwo 4. Spo . 4. 4. 7. 0.83 557 5328 pryw.93 XIX XVIII XIX XIX 1815 538/J/79 202/J/77 894/J 177/50 860/J/85 523 555 Gmina Mysłakowice pałacowy WOPR 22. XIX XIX 537/J/79 910/J 505/J/77 524 7092 560 4. 2 Dziwiszów 3 pałacowy 4 Komb. Rol. 1. 6.WSK. Aktualnie u ytkownicy są prawnie i moralnie odpowiedzialni za stan 194 .6 0.6 6151 517 Przedstawione zestawienie jest tylko wyszczególnieniem obiektów o największej wartości. W znacznym stopniu przedstawiony wykaz parków uległ zmianom w odniesieniu do ich form własności. 2.1 XIX 6 7 504/J/77 8 559 1.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2. nie posiada szczegółowego opisu poniewa wykracza to poza ramy niniejszego opracowania. 2.57 pocz. ul. PPH Wojanów Zb. Siedlęcin 5 5.43 5. Łomnica Mysłakowice Wojanów Miłków Staniszów nr 100 Staniszów nr 111 Podgórki pałacowy pałacowy pałacowy pałacowy pałacowy pałacowy pałacowy XIX XIX XIX XIX XIX pocz. Urz. Podst. Prywatyzacja stwarza warunki na odrestaurowanie lub odbudowę i przywrócenie świetności znacznej części obiektów. 12.. XX XIX 1051/J/90 7091 1. UG Zakł. Ciszyca ul. Gm. pałacowy Gmina Marciszów Szk. Przem Baw.76 Gmina Podgórzyn PPH Wojanów Stra Po .71 XIX poł. 2. BiK 3.2 13. 3.51 3. 3.9 4. Jeleniogórska 14 Radociny pałacowy szpitalny pałacowy Miasto Kowary pryw. Energii Atom. im. 4.

W niedalekiej odległości od wodospadu po przeciwnej stronie Złotego Widoku są granitowe ostańce skalne. wczesnośredniowieczne grodzisko na szczycie wzniesienia.) z platformą widokową na Dolinę Bobru i Góry Kaczawskie. Powy ej Przesieki na linii uskoku tektonicznego jest trój kaskadowy wodospad o wysokości ok. 61 WYKAZ CIEKAWYCH OBIEKTÓW PRZYRODY NIEO YWIONEJ LePośnicwierzc two. Zatem ka de szczegółowe opracowanie jest swoistym planem zagospodarowania przestrzennego i powinno ściśle wiązać się z infrastrukturą osadnictwa i krajobrazem.m. Ciekawostką jest skała o nazwie „Chybotek”. stan. interesujące twory przyrody nieo ywionej przedstawiono głównie w oparciu o mapy turystyczne (Fronia i Pietrzak 1998. 2 Sokoliki 5 Potę ne filary skalne (642 m n. Piec Skalny Most Grodzisko 5. 3 102 c. Przy renowacji parków wymagane jest określenie stref ochrony konserwatorskiej. 178 195 . Obr Kowary.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” zachowania administrowanych obiektów. TAB.86 4 Zabiegi uzgodnione z wojewódzkim konserwatore m przyrody projek. 9 2. Pietrzak 1998) oraz pozostałych informacji zebranych w trakcie trwania prac III rewizji urządzania lasu obszaru nadleśnictwa. Ciekawe twory przyrody nieo ywionej w zasięgu i bezpośrednim sąsiedztwie Nadleśnictwa „Śnie ka” Osobliwe miejsca. Ich zagospodarowanie wymaga szczegółowych opracowań i wnikliwych analiz prowadzonych z du ą znajomością tematu.9. hnia oddz. 4. ekologicznej i powiązań widokowych. wymiary.p.. Rzeka Podgórna wypływa z okolic Małego Szyszaka i toczy swe wody w dół wcinając się wąwozem w próg skalny. [ha] Pddz. 3. Miejsce wspinaczkowe. walory Zagroenia 6 Uwa gi 1 1.wykotowane nane 7 8 Lp. Kowary Teren leśnictwa Janowice. Nazwa parku. Wodospad Podgórnej przy oddz. rodzaj obiektu. Jeden z trzech co do wielkości wodospadów w polskich Karkonoszach. obiektu Ogólny opis. 5.d 71d 71 f 54 l 0. 10 m. Formacja skalna z punktem widokowym na szczycie. Interesująca formacja skalna zlokalizowana w obr.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 4 5 którą pomimo jej wagi (7 ton) łatwo wprawić w niewielki ruch. Śnie ka. Obr. Przełęcz Okraj przy oddz. Obni enie oddzielające Kowarski Grzbiet Karkonoszy od Grzbietu Lasockiego. Najwy sze wyniesienia to Grodna (506 m) i Witosza 6 7 8 9 6. Na szczycie ruiny zbudowane w 1806 roku przez księcia Henryka von Reuss z Kowar w stylu pseudogotyckim spełniające formę urozmaicenia krajobrazu i rolę schronu myśliwskiego. W budowie geologicznej przewa ają granity podlegające zró nicowanym procesom wietrzenia. 265a 9. Grupa skalna z urwiskami do 25 m wysokości z dwoma pieczarami w Wilczej Porębie. W XVIII wieku rozwijało się tu pasterstwo. Grodna 26j 11.m. Obr. Obr. Śnie ka. Zespół stawów hodowlanych poło onych na południe od Podgórzyna o powierzchni ponad 106 ha. 191c 2.i. W ich obszarze gnieździ się znaczna ilość ptactwa wodnego. Śnie ka. Śnie ka. poni ej szczytu nikłe ruiny średniowiecznej warowni nazywanej „Zamkiem Bolka”. Kompleks stawów poło ony jest na kilkumetrowych iłach zastoiskowych. Śnie ka. 17 196 . Kowary. Wzgórza Łomnickie 16. Ich zało ycielami byli Cystersi z Cieplic. Na zboczach granitowe skałki z licznymi kociołkami wietrzeniowymi i urwiskami(Skalna Ściana). Koziniec (462 m npm). 35 13. Krucze Skały przy oddz.) ze zboczami pokrytymi gołoborzem. Najwy szy szczyt Rudaw Janowickich (945 m n. Podgórzyńskie Stawy okolice oddz. Na jednym ze szczytów stoją granitowe skałki. Obecnie istnieje przejście graniczne ze Stra nicą Stra y Granicznej i schronisko turystyczne. Obr. Obr. Najwy sza kulminacja Wzgórz Łomnickich na północnym skraju Marczyc. 12. Granitowe Wzgórze 38g. Zapora wodna z wodospadem zbudowana w 1915 roku u podnó a Karpatki poło ona w malowniczym obszarze Karpacza. Kowary. Obr.p. 292 10. Po stronie czeskiej miejscowość Horní Malá Upa z bogatą infrastrukturą turystyczną. Kowary. Malownicze wzgórza znajdujące się w zasięgu Kotliny Jeleniogórskiej. Skalnik 190h. 281. o. Obr.71 8. Wodospad Łomnicy 239 7. jedna z nich Ostra jest udostępniona jako punkt widokowy. Obr.

15. Obr. Najbardziej cenne obszary Wzgórz proponowane są do objęcia formą ochrony w postaci Łomnickiego Parku Krajobrazowego. Obr. Kowary – miasto w dolinie Jedlicy. Śnie ka.10. W roku 1885 doprowadzono do Karpacza z Jeleniej Góry linię kolejową przez co nastąpił rozwój miejscowości w popularną stacją klimatyczno-turystyczną. Wawrzyńca do której zmierzały pielgrzymki. 0. Aktualnie Karpacz z bogatą bazą noclegową i infrastrukturą turystyczną stanowi jeden z największych ośrodków zimowych sportów w Polsce. Początki osadnictwa związane z postacią Bolesława Krzywoustego. 5. zachowany średniowieczny układ architektoniczny – rynek i zespół kamienic. Liczne zabytki kultury materialnej. 17. 6 7 8 9 14. Formacje skalne zlokalizowane w powierzchni wydzieleń leśnych obrębu Kowary. Karpacz – miasto zlokalizowane u podnó a Śnie ki ok. W 1513 roku Kowary otrzymały prawa miejskie a miasto stało 197 . zabytki kultury materialnej w obszarze i w terytorialnym zasięgu nadleśnictwa Jelenia Góra – miasto poło one w śródgórskiej kotlinie. Starościńskie Skały Krzy na Góra Sokoliki Skały „Fajka” Karpatka 90l 101h 102 c. kiedy to w Sowiej Dolinie wydobywano kruszce (srebro i ołów).d 89 c 239h.57 Interesująca formacja skalna w obrębie Kowary Kulminacja Gór Sokolich z elaznym krzy em na szczycie. Skały o wyjątkowym kształcie w części wydzielenia leśnego obrębu Kowary Urwiste skały z kilkoma kociołkami wietrzeniowymi w Zarzeczu. którego powstanie związane jest z walońskimi poszukiwaczami złota i szlachetnych kamieni. Zabytkowe miejsca o charakterze historycznym. 16. Rozwój turystyki na terenie Karpacza związany jest z wybudowaną w latach 1665 – 81 na Śnie ce Kaplicą św. Śnie ka. 18. Najwcześniejsze informacje o Karpaczu pochodzą z XIV wieku.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 4 5 (484 m) z punktem widokowym na Kotlinę Jeleniogórską. 6000 mieszkańców. Największy ośrodek miejski w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Obr.54 2. Kowary.

Zamek Sokolec 3 Zamek Bolczów 4.. szlak wymaga remontu 198 . remont przy udziale n-ctwa 8 1 2 1. Ruiny zamku z VII-VIII w. Spalony w czasie wojny trzydziestoletniej popadł w ruinę.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” się znanym ośrodkiem przemysłu elaznego. cmentarz jeńców wojennych – ofiar niewolniczej pracy przy budowie drogi. 2. Śnie ka. Obr. Nazwa obiektu Ogólny opis. W zamierzeniach miała połączyć Borowice z Przełęczą Karkonoską i dalej z Czechami.. Budowę tej drogi rozpoczęto w dwudziestoleciu międzywojennym a podczas II wojny światowej budowali ja jeńcy wojenni z obszaru całej Europy. Zamek zbudowany na Grzbiecie Zamkowym Rudaw Janowickich przez rycerza Bolcza w XIV. Śnie ka. Szyby 5. Obr. związane z wydobyciem złota. Droga Sudecka aktualnie ulega niszczeniu. Kowary. TAB. rodzaj obiektu. rok powstania(budowy). związane z istnieniem państwa Samona. 87/1056/Arch/83. Cmentarz 4 Obiekt poło ony w pobli u Drogi Sudeckiej i w niedalekiej odległości od mostku na Podgórnej. po roku 1945 w okolicznych lasach prowadzono wydobycie rud uranu. Spłonął 12 sierpnia 1434 r. Relikty szybów z płuczkarni z XII-XIV w. Wpis do rejestru zabytków nr rej. walory Zagro enia Uwagi wykonane 7 2007. 62 WA NIEJSZE OBIEKTY KULTURY MATERIALNEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA Zabiegi uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków projektowa ne 5 6 Lp. Obr. Budowa drogi nigdy nie została zakończona.

Ocena stanu stosunków wodnych. Według podziału hydrograficznego teren nadleśnictwa nale y do następujących jednostek hydrograficznych : Rząd I II III IV III nazwa rzeki Odra Bóbr Karpnicki Potok Gruszkówka Łomnica 199 .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 5. Rudaw Janowickich i Gór Kaczawskich. Stopień wykorzystania potoków jako zasobów wody pitnej jest mocno zró nicowany a znaczna część ujęć wodnych wymaga remontów lub odbudowy.1. Budowie urządzeń energetycznych napędzanych siłą wód sprzyja proekologiczny charakter gospodarki i korzystny układ hydrograficzny.11. sposoby i stopień wykorzystania oraz klasy czystości wód powierzchniowych Grzbiet Karkonoszy stanowi europejski dział wodny. Głównie są to cieki niewielkie wypływające z obszarów leśnych Karkonoszy. rozgraniczający dorzecza Łaby i Odry. Potoki obszaru nadleśnictwa są bogatym źródłem wody pitnej.11. 5. Najwy sze pasmo sudeckie dzieli zlewiska Morza Północnego i Bałtyckiego. Po przeprowadzeniu odpowiednich analiz i sporządzeniu projektów prawdopodobnie mo liwe będzie uzyskanie znacznych ilości energii elektrycznej z małych elektrowni wodnych. Potoki górskie z racji znacznych spadków posiadają du ą ilość czystej ekologicznie energii. która w obecnym czasie jest niewykorzystana. Hydrografia terenu Nadleśnictwa Śnie ka. której ujęcia rozlokowane są w obszarze leśnym. Stosunki wodne w nadleśnictwie układają się dość korzystnie i tylko jedynie na niewielkich obszarach występuje okresowy nadmiar lub niedomiar wody. Obszar nadleśnictwa poło ony po stronie północnej Karkonoszy nale y do zlewni rzeki Odry wpływającej do Bałtyku. stanowiące dopływy rzeki Bóbr. Stwarza to szerokie mo liwości i sprzyja zagospodarowaniu potoków górskich jako nośników energii. Sieć rzek przecinających obszar nadleśnictwa jest dość równomiernie rozłoona i o znacznej gęstości. obszar.

63 PRZEGLĄD GŁÓWNYCH RZEK I POTOKÓW OBSZARU NADLEŚNICTWA ŚNIE KA Nazwa rzeki. potoku 1 Bóbr Czerwień Ziębnik Srebrny Potok Myja Kacza Granicznik Borówka Modrzyk Jodłówka Zachełmiec Choiniec Jeleni Potok Czerwoniak Sośniak Czerwonka Podgórna Polski Potok Sopot Wrzosówka Pijawnik Lutynka Kamienna Strona dopływu 2 lewy lewy lewy prawy prawy prawy lewy lewy lewy lewy prawy lewy lewy prawy prawy prawy prawy prawy prawy prawy prawy prawy lewy Zlewnia 3 Odry Podgórnej Czerwienia Podgórnej Podgórnej Podgórnej Kaczej Kaczej Kaczej Kaczej Choińca Podgórnej Czerwoniaka Czerwonki Czerwonki Podgórnej Wrzosówki Wrzosówki Wrzosówki Kamiennej Kamiennej Kamiennej Bobru 200 .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” IV IV V III IV III IV IV Łomniczka Jedlica Kalnica Radomierka Komar Kamienna Wrzosówka Pijawnik TAB.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 Łomnica Pląsawa Wapniak Biały Potok Budnicza Struga Złoty Potok Bystrzyk Dziki Potok Miłkówka Głębocka Struga Łomniczka Czerniawka Płomnica Niedźwiada Płóknica Skałka Wilczy Potok Jedlica Malina Bystra Kuźniczy Potok Kalnica Piszczak Pluszcz Jelenia Struga Janówka Karpnicki Potok Gruszkówka Łupia Radomierka Komar Bełkotka Złotucha lewy lewy lewy lewy lewy prawy prawy lewy lewy lewy prawy prawy prawy prawy lewy prawy lewy prawy lewy prawy prawy prawy lewy lewy lewy lewy lewy lewy lewy prawy prawy prawy prawy 2 Bobru Łomnicy Pląsawy Łomnicy Łomnicy Łomnicy Łomnicy Łomnicy Łomnicy Łomnicy Łomnicy Łomniczki Łomniczki Płomnicy Płomnicy Łomniczki Łomniczki Łomnicy Jedlicy Jedlicy Jedlicy Jedlicy Jedlicy Piszczaka Jedlicy Bobru Bobru 3 Karpnickiego potoku Karpnickiego Potoku Bobru Radomierki Radomierki Bobru 201 .

o długości 271.7 hm3 ścieków wymagających oczyszczenia odprowadzono do wód powierzchniowych: • 49.6 km. fosforu ogólnego. zanotowano tak e wysoki stopień zanieczyszczenia fenoli lotnych i azotu azotynowego przez co została sklasyfikowana jako III klasa czystości. Ocena wyników badań wykazała ponadnormatywne zanieczyszczenie bakteriami coli typu fekalnego. II rzędu. Wody rzeki Wrzosówki w przekroju źródłowym nie odpowiadały normom z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych 202 . fosforu ogólnego i fosforanów wskazywały na II klasę czystości. w których wartość odpowiadała III i II klasie czystości.8 hm3 . w tym bezpośrednio do wód powierzchniowych 37. W przypadku 37. W 1997 roku w punkcie granicznym wody Bobru wykazywały II klasę czystości z uwagi na podwy szone wartości stę eń fosforanów. ścieków komunalnych oraz ścieków niedostatecznie oczyszczonych w starych oczyszczalniach. w tym 3 miasta oczyszczalnie mechaniczne i 21 miast mechaniczno-biologiczne. Stan czystości wód powierzchniowych Problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych związany jest z odprowadzaniem ścieków wodnych powstałych w zakładach przemysłowych.11.9 % ścieków oczyszczonych chemicznie. Na 25 miast województwa jeleniogórskiego 24 posiadały w 1997 roku oczyszczalnie ścieków. Dane odnoszące się do stę eń związków organicznych. równie fosfor ogólny występował w znacznym stę eniu na przekroju poni ej Jeleniej Góry.0 hm3. Ponadto ocena jakości wód Bobru według stanu sanitarnego wykazała znaczne ilości bakterii z grupy coli typu fekalnego nie odpowiadające normom.2 hm3. fenoli i wskaźnika BZT5. Główne cieki wodne przecinające teren Nadleśnictwa Śnie ka to Bóbr i Łomnica. • 5. azotu azotynowego i wysokie stę enia fosforanów.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 5. i do ziemi lub innego odbiornika 1. poprzez kanalizację miejską 2.0 % ścieków surowych bez oczyszczenia.2 % ścieków oczyszczonych biologicznie. W roku 1997 na terenie województwa jeleniogórskiego 68 zakładów przemysłowych odprowadziło 41. Rzeka Łomnica jest lewobrze nym dopływem Bobru III rzędu.9 % ścieków oczyszczonych mechanicznie. na podstawie innych od wymienionych wskaźników wody rzeki Łomnicy klasyfikują się w I klasie czystości. • 42.0 hm3 ścieków przemysłowych.2. • 2. Od ujścia Łomnicy do przekroju zbiornika Pilchowickiego wody Bobru wykazywały III klasę czystości z uwagi na znaczne stę enie fenoli lotnych. Rzeka Bóbr jest lewobrze nym dopływem Odry. za wyjątkiem zbiornika Bukówka. Rzeka Wrzosówka jest prawobrze nym dopływem Kamiennej IV rzędu.

w tym równie w strefach uszkodzeń przemysłowych) występuje w drzewostanie i razem z pozostałymi gatunkami przyjętego typu gospodarczego zajmuje co najmniej 50% składu gatunkowego drzewostanu. w drzewostanach dwupiętrowych uwzględnia się łączny skład gatunkowy w obydwu piętrach. Na wysokości Sobieszowa wody rzeki sklasyfikowane zostały jako II klasa czystości z uwagi na przekroczenie norm pH oraz podwy szone wskaźniki BZT5. Skład drzewostanów jest częściowo zgodny z siedliskiem kiedy gatunek główny (zgodnie z przyjętym typem gospodarczym drzewostanu. w tym równie w strefach uszkodzeń przemysłowych) nie jest gatunkiem panującym. e gatunek główny (zgodnie z przyjętym typem gospodarczym drzewostanu. Podstawą kwalifikacji drzewostanów do powy szych grup jest gospodarczy typ drzewostanu ustalany na komisjach techniczno – gospodarczych dla ka dego siedliskowego typu lasu.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” wartości pH.11. Skład gatunkowy drzewostanów jest niezgodny z siedliskiem. • o składzie częściowo zgodnym z siedliskiem.3. w drzewostanach dwupiętrowych uwzględnia się łączny skład gatunkowy w obydwu piętrach. z uwzględnieniem wariantu uwilgotnienia lub wystawy. W 203 . Ekologiczna ocena stanu lasu W przeprowadzonej ocenie ekologicznej stanu lasu analizowano zgodność składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem. w tym równie w strefach uszkodzeń przemysłowych) jest gatunkiem panującym. je eli nie spełnia wymogów określonych powy ej co oznacza. a w drzewostanach KO łączny skład gatunkowy drzewostanu i podrostu. Ocena jakości wód rzeki wykazała znaczne ilości bakterii z grupy coli typu fekalnego nie odpowiadające normom za wyjątkiem odcinka na wysokości Jagniątkowa gdzie wartość miana coli wskazywała I klasę czystości (JBPiP. 1997). 5. W ogólnym podziale przedstawia się drzewostany: • o składzie zgodnym z warunkami siedliskowymi. • niezgodne. i jednocześnie w składzie gatunkowym drzewostanu nie występują wszystkie gatunki przyjętego typu gospodarczego drzewostanu lub łącznie nie obejmują 50% składu gatunkowego drzewostanu. pozostałe parametry odpowiadały I klasie czystości. a w drzewostanach KO łączny skład gatunkowy drzewostanu i podrostu. a w składzie gatunkowym drzewostanu występują wszystkie gatunki przyjętego typu gospodarczego. Drzewostany o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem uznaje się wówczas gdy gatunek główny (zgodnie z przyjętym typem gospodarczym drzewostanu.

1 18.82 8.37 13.54 129.2 100.67 6.15 36.85 % 9 1.4 47.3 Obręb.6 16.0 65.0 2.6 72.07 27.5 53.13 58.1 1118.1 24.56 1.2 100.04 25.92 189.91 6.62 70.63 LWY W OLJWY Obręb Kowary BGŚW BGW BMGŚW 18.0 4.6 41.80 2.89 2024.89 92.8 37.3 5.28 787.32 19.36 3.65 101.13 4.8 5.0 81.0 34.9 82.5 218.66 67.0 48.1 9.2 100.8 203.(w przypadku gdy zalecany gatunek liściasty zastąpiony jest przez inny gatunek liściasty) oraz niezgodność negatywną – (gdy zalecany gatunek liściasty oraz jodła i modrzew zastąpiony jest przez sosnę lub świerk).37 246.5 częściowo zgodnym ha 6 24.75 79.98 % 5 95.6 71.3 2.5 niezgodnym ha 8 8.5 2.3 Drzewostany o składzie gatunkowym zgodnym ha 1 BGW BMGB 2 BGŚW 4 656.9 0.53 4.8 16.0 100.5 277. 64 ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE WG ZGODNOŚCI SKŁADU GATUNKOWEGO (ŹRÓDŁO: WYNIKI TAKSACJI PRZETWORZONE PROGRAMEM TAKSATOR) Gospodarczy typ drzewostanu 3 ŚW ŚW ŚW BK SO BMGŚW BK ŚW JD BK ŚW ŚW BMGW BWG LGŚW LGW Obręb Śnie ka LŁG LŁWY LMGŚW LMGW LMWY ŚW LMWY W LWY ŚW ŚW ŚW JD BK JW JD BK OL JS OL JS JD BK ŚW JD BK ŚW BK JD DB ŚW JD DB JW JD DB BK JD DB JD DB JD BK ŚW JD DB JW OL JS ŚW ŚW BK ŚW ŚW 56.13 32.4 83.0 65.7 83.79 11.41 28.52 1.1 5.38 56.0 90.5 17.9 10.1 24.99 85.45 % 7 3.5 46.29 52. nadleśnictwo Siedliskowy typ lasu 80.74 1.2 8.72 120.89 50. TAB.19 81.9 124.44 1.27 0.18 5.30 3.9 82.9 38.04 63.24 7.0 93.4 22.71 1.32 6.66 809.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” drzewostanach niezgodnych dodatkowo wyró nia się niezgodność obojętną .7 100.0 51.5 204 .61 4.6 44.74 36.88 80.6 100.32 26.62 16.50 12.67 1.4 58.68 63.23 6.7 100.

81 9.6 38.9 275.17 570.43 4.7 80.4 4.23 26.36 85.5 185.35 67.4 19.4 64.3 17.2 36.96 205 .28 13.96 57.5 2.8 2.89 418.8 9.45 0.76 100.45 3.0 7.8 28.8 2.72 6.28 1905.39 6.81 31.9 82.48 34.9 151.1 321.2 2.24 9.3 2457.8 426.7 29.92 8.2 76.48 20.66 24.9 8 0.9 22.20 82.0 72.1 19.8 23.13 Nadleśnictwo Śnie ka BGŚW BGW BMGB 2.97 58.4 12.6 82.67 9.37 297.27 436.56 4.21 94.45 3.8 4482.45 9 1.7 223.90 8.2 30.46 10.53 24.56 1.91 5 8.81 BMGW BMWY ŚW BWG LGŚW LGW LŁG LŁWY LMGŚW LMGW LMWY ŚW LMWY W ŚW DB SO ŚW JD BK JW JD BK OL JS OL JS JD BK ŚW JD BK ŚW BK JD DB ŚW JD DB JW JD DB 79.1 18.7 61.5 401.83 4.98 6.3 3.72 16.11 0.2 100.31 6.8 0.4 100.0 8.65 6.8 63.0 93.1 12.4 1.06 73.62 334.13 1.5 11.7 99.73 19.46 97.23 7.74 1.3 72.2 4.2 BMGŚW BK ŚW JD BK ŚW ŚW 299.21 7 89.74 0.18 89.84 80.5 9.38 163.3 100.2 2.3 100.04 1.0 100.09 2.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 BMGW BMWY ŚW BWG LGŚW LGW LŁG LŁWY LMGŚW LMGW LMWY ŚW LMWY W LWY ŚW LWY W OLJG OLJWY ŚW 3 DB SO ŚW JD BK JW JD BK OL JS OL JS JD BK ŚW JD BK ŚW BK JD DB ŚW JD DB JW JD DB BK JD DB JD DB JD DB JW OL JS OL JS ŚW ŚW ŚW BK SO 4 2.2 29.85 20.0 100.40 19.0 75.0 51.33 27.0 66.7 80.17 14.8 6 29.79 154.59 8.2 13.0 44.98 78.50 31.0 929.19 81.0 10.6 0.9 27.1 7.7 292.9 100.3 80.18 2.7 5.4 38.9 17.0 85.1 119.97 228.0 79.73 63.06 8.14 31.89 4.8 17.87 7.0 86.46 82.13 43.84 58.8 3.13 32.02 1.48 713.72 95.

48 7.5%) oraz Lwy w (55.96 ha).80 47. 206 .0 93.0 6 87.3 57.0 8 18. Lite świerczyny porastające górne partie gór.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 LWY ŚW 3 BK JD DB JD DB JD BK ŚW JD DB JW OL JS OL JS 4 4.0 37.0 6.24 69.98 ha) oraz LMwy w (401.42 55.3 100. są w zupełności dostosowane do warunków siedliskowych.7 38.36 9 17. Uzupełnieniem jest zestawienie graficzne niezgodności według typów siedliskowych lasu i gospodarczych typów drzewostanu.33 Największą powierzchnię drzewostanów o składzie niezgodnym odnotowano w Nadleśnictwie „Śnie ka” w typie siedliskowym lasu LMGśw (426. Całkowicie zgodne są drzewostany w typach siedliskowych lasu BGw i BGb gdzie gospodarczy drzewostan świerkowy przyjęto jako podstawowy.37 7 82.7%).23 6.49 1.7 0. W odniesieniu do całkowitej powierzchni typu siedliskowego największy udział drzewostanów niezgodnych występuje na LMwy w (80.9 44.9 LWY W OLJG OLJWY 8.41 0.0 100.11 66.92 5 4. Praktycznie blisko 100% drzewostanów rosnących na wymienionych siedliskach oraz BGśw i BWG wykazuje skład zgodny z siedliskiem.

12. ŚW JD DB LMWY W.0 30. Formy degeneracji ekosystemu leśnego 5.0 10. JD DB LWY W. Aktualny stan siedliska BMGW.0 50. Zestawienie zostało wygenerowane za pomocą programu taksator. • neofityzacji. JD BK ŚW LMWY ŚW. • monotypizacji. ŚW 5. JW JD BK LŁG.12. BK JD DB LWY ŚW. JW JD DB LWY ŚW.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 90. ocenę aktualnego stanu siedlisk oparto na podstawie operatu glebowo-siedliskowego wykonanego w 1998 roku przez BULiGL o/w Brzegu. JD BK ŚW LMGW. GTD] LŁWY .0 70.0 80. JD BK LGW.0 [%] 40. JD DB JW 207 . ŚW LGŚW. ŚW BMGŚW.1. • borowacenia.0 20. OL JS LMGŚW. OL JS [STL.0 0. BGŚW. W rubryce forma stanu siedliska za siedliska w stanie naturalnym uznane zostały siedliska w stanie naturalnym (N1) i zbli onym do naturalnego (N2).0 60.U. BK ŚW BMGŚW.L. BK JD DB LMWY ŚW.0 Wykres 11 Udział drzewostanów niezgodnych w typach siedliskowych lasu z uwzględnieniem gospodarczych typów drzewostanów Dokonując oceny form degeneracji ekosystemów leśnych brano pod uwagę cztery jej elementy: • aktualny stan siedliska. W trakcie prac IV rewizji P.

38 236.00 0.37 0.00 2125.02 0.59 0.00 0.0 0.00 208.36 > 80 lat 6 108.00 0.00 0.0 3.00 0.00 0.00 0.1 0.90 0.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.48 0.00 86.76 1996.00 0.10 0.03 17.57 0.00 0.00 0.00 442.00 610.2 0.00 3813.00 0.0 0.00 0.00 0.29 215.93 0.00 1285.92 1928.92 0.00 0.00 467.08 0.1 33.0 0.0 0.00 27.00 0.00 0.00 25.55 669.0 0.50 6.9 1.00 1296.0 0.00 0.08 0.53 0.1 0.4 0.00 0.62 21.00 112.0 3.41 1068.00 883.07 0.00 229.68 Wiek 41-80 lat 5 258.0 65.00 624.00 521.05 0.Grupa Forma stanu leśnictwo siedlisk siedliska <=40 lat 1 2 3 naturalne zniekształcone bory zdegardowane silnie zdegardowane naturalne bory mieszane zniekształcone zdegardowane silnie zdegardowane naturalne lasy Obręb Śnie mieka szane zniekształcone zdegardowane silnie zdegardowane naturalne zniekształcone lasy zdegardowane silnie zdegardowane naturalne zniekształcone ogółem zdegardowane silnie zdegardowane Obręb Kowary bory naturalne zniekształcone zdegardowane silnie zdegardowane bory mienaturalne zniekształcone 4 408.00 1270.0 30.93 0.00 84.00 29. 65 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DRZEWOSTANÓW NADLEŚNICTWA „ŚNIE KA” WG AKTUALNEGO STANU SIEDLISKA ( WYGENEROWANE PROGRAMEM „TAKSATOR”) Powierzchnia/ mią szość Obręb.00 114.00 1519.44 7.00 0.00 1246.74 22.57 0.00 0.1 0. nad.17 0.00 0.27 0.0 0.00 0.42 0.08 1043.4 0.72 0.04 8 13.34 0.86 0.07 0.00 0.0 26.00 0.00 452.24 0.6 34.90 17.00 0.4 0.97 691.00 0.0 22.00 0.00 720.00 225.12 7.2 0.26 61.30 0.00 0.0 0.4 208 .69 0.00 0.00 Ogółem Ogółem [%] 7 775.00 0.00 0.00 0.00 0.

8 38.49 126.52 0.5 0.00 0.0 0.00 964.0 60.57 1106.03 1175.00 0.00 0.00 0.51 0.26 0.00 520.00 0.00 0.00 62.00 3644.25 0.43 0.64 0.0 2.27 43.0 0.57 0.86 0.75 187.67 0.5 0.00 0.0 20.00 0.9 1.18 0.00 68.00 985.00 0.65 51.00 0.49 7 0.98 0.00 3877.0 55.00 0.00 0.33 0.8 0.49 7.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 szane 3 zdegardowane silnie zdegardowane naturalne 4 0.00 0.00 7691.00 0.00 146.10 1275.0 0.00 0.00 0.06 0.12 32.00 0.22 788.00 0.00 0.00 517.52 4883.00 344.00 2347.26 603.5 0.18 2319.0 19.00 0.00 0.1 lasy mieszane zniekształcone zdegardowane silnie zdegardowane naturalne zniekształcone lasy zdegardowane silnie zdegardowane naturalne zniekształcone ogółem zdegardowane silnie zdegardowane Nadleśnictwo Śnie ka bory naturalne zniekształcone zdegardowane silnie zdegardowane naturalne bory mieszane zniekształcone zdegardowane silnie zdegardowane naturalne lasy mieszane zniekształcone zdegardowane silnie zdegardowane naturalne zniekształcone lasy zdegardowane silnie zdegardowane ogółem naturalne 209 .03 6.00 1092.64 5 0.00 0.0 0.15 0.59 0.37 3106.60 2955.2 0.0 7.00 153.00 45.0 28.00 0.00 0.0 0.00 0.1 1.00 15.00 0.09 70.13 8 0.3 0.00 0.0 0.00 584.60 17.3 0.00 0.00 1335.93 573.00 0.00 6 0.00 1101.00 0.98 0.00 0.00 1344.69 0.00 1552.00 0.00 0.60 0.00 482.36 0.00 1375.00 136.0 0.65 22.00 1001.7 42.00 2849.79 0.8 0.00 2661.00 0.00 0.12 1775.58 0.39 73.82 0.35 0.0 0.00 177.00 2494.81 0.66 0.0 0.59 0.00 375.00 1224.5 44.0 2.00 375.19 52.00 0.23 0.72 0.08 1328.

Udział siedlisk w stanie naturalnym wynosi ok. Występuje zró nicowanie pomiędzy STL – generalnie udział siedlisk zniekształconych wzrasta z yznością siedlisk.12.2. je eli udział świerka i sosny w składzie gatunkowym drzewostanu wynosi: • ponad 80 % na siedliskach borów mieszanych • 50-80 % na siedliskach lasów mieszanych • 10-30 % na siedliskach lasowych b) średnie. W zale ności od udziału wymienionych gatunków w górnej warstwie drzew nale y wyró nić borowacenie: a) słabe. lasów mieszanych i lasów jako forma degeneracji lasu. 60% dla nadleśnictwa i wacha się od ok.00 0.00 8 39. 5.40 0. je eli udział świerka i sosny wynosi: • ponad 80 % na siedliskach lasów mieszanych • 30-60 % na siedliskach lasowych c) mocne. Nie stwierdzono siedlisk zdegradowanych i silnie zdegradowanych. 55% (w obrębie Kowary) do 65% (w obrębie Śnie ka).00 0.35 0.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 2 3 zniekształcone zdegardowane silnie zdegardowane 4 840.00 0.0 0. Polega na zwiększonym (ponadnormatywnym) udziale sosny lub świerka w składzie gatunkowym drzewostanu.46 0.00 6 2396.00 5 1866.49 0.9 0.00 0.00 7 5103.0 W Nadleśnictwie „Śnie ka” zinwentaryzowano siedliska w stanie naturalnym i zniekształconym. je eli udział świerka lub sosny wynosi: • ponad 60 % na siedliskach lasowych Wyniki opisujące proces borowacenia dla obrębów i łącznie dla nadleśnictwa przedstawia tabela zamieszczona poni ej: 210 . Borowacenie Zjawisko borowacenia występuje na siedliskach borów mieszanych.

33 626.65 ha (46.08 5953.53 46. w tym w obrębie Kowary 1886.85 41 . 66 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [HA ] WG FORM DEGENERACJI LASU – BOROWACENIE ( WYGENEROWANE PROGRAMEM „TAKSATOR”) Obręb.08 591.37%).7%) i w obrębie Kowary na powierzchni 1621.59 2689.49 ha (23.5 22.8 839.81 ha (49.84 ha (43. W porównaniu do danych z poprzedniej rewizji PUL nastąpiły zmiany we wszystkich klasach.8 Obręb Śnie ka słabe średnie mocne brak Obręb Kowary słabe średnie mocne brak Nadleśnictwo słabe średnie mocne Według zestawienia największą powierzchnię w nadleśnictwie 5953.0 27.0 46.18 52. odpowiednio w obrębach: Śnie ka – 2529.18 ha (27%) i w obrębie Śnie ka 1278.84 1278.2 49.35 21.59 2529.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.36%).74 699. Brak zjawiska borowacenia stwierdzono w obrębie Śnie ka na powierzchni 1955.27 2191.17 1621.22 1072.71 99.53 ha (22%) Drzewostany o mocnym borowaceniu w nadleśnictwie zajmują – 99.23 28.87 3577.80 lat 565.23 ha – 36.8 28.85 984.88 7. Średni stopień borowacenia w nadleśnictwie wykazuje 3164.06 6.71 ha (24.52 80. przy jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni drzewostanów nieobjętych procesem (poprzednio 4071.82 6. Wynika to z przyjęcia w obecnej rewizji bardziej precyzyjnego opisu siedliskowych typów lasu z Operatu siedliskowego.63 196.7 43.87 ha (0.04 Ogółem [%] 33.88 12.65 3164. co daje udział dla nadleśnictwa na poziomie 28%.17 ha (0.8 %) oraz obręb Śnie ka – 46.8%).7 0. opracowanego wg stanu na 2008.42 925.36 1012.37 447.49 3423.74 1099.37 1057.8%).53 1091.43 1973.85 1063.65 1903.5 24.04 ha (0.5 %) oraz Kowary 3423.0 %).15 276. Nadleśnictwo Stopień borowacenia brak Wiek <=40 lat 1047.81 1886.38 248.0 0.7%).8 23.77 25. 211 . Największy wzrost odnotowano w grupie drzewostanów objętych słabym stopniem borowacenia (poprzednio 4070.46 Ogółem [ha] 1955.48 372.83 32.59 ha (33. w których stwierdzono słabe borowacenie.0 0.2 %).73 > 80 lat 342.22 1632.6 57. Obręb leśny Kowary 52.40 ha – 36.5 %) zajmują drzewostany.52 357.

Monotypizacja Degeneracja lasu polegająca na ujednoliceniu gatunkowym lub wiekowym nosi miano monotypizacji. Zatem nie istnieją powierzchnie jednolite pod względem gatunku i wieku zgrupowane w kompleksy. TAB. nadleśnictwo Obręb Śnie ka Obręb Kowary Nadleśnictwo Stopień monotypizacji brak brak brak <=40 lat 1507. 212 . 41-80 i powy ej 81 lat oraz podziału drzewostanów na : sosnowe + świerkowe i pozostałe. Monotypizację wyró nia się w przypadku występowania drzewostanów jednogatunkowych i jednowiekowych na zwartych powierzchniach powy ej 100 ha.4.86 3335. daglezję. Wyró nia się monotypizację częściową gdy udział drzewostanów jednego gatunku i jednej (20 letniej) klasy wieku wynosi 50-80% lub udział jednej klasy wieku drzewostanów ró nych gatunków w jednej klasie wieku wynosi ponad 80% oraz monotypizację pełną gdy udział jednego gatunku i jednej klasy wieku wynosi ponad 80 %.12. 5.80 lat 1988.14 2727.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 5.54 Ogółem [%] 100 100 100 Według danych zawartych w tabeli wynika. których powierzchnia przekracza 100 ha.26 4715. Neofityzacja Forma degeneracji lasu polegająca na wprowadzeniu sztucznym lub samoistnym wnikaniu do drzewostanów gatunków obcych drzew i krzewów nosi miano neofityzacji. Drzewostany posiadające w swoim składzie gatunkowym co najmniej 10 % gatunków obcego pochodzenia tj. czeremchę amerykańską.1 Wiek 41 .13 6984. sosnę czarną wykazano w obszarze Nadleśnictwa „Śnie ka” jako zdegradowane pod względem neofityzacji.4 > 80 lat 2314.24 1827.: sosnę wejmutkę. 67 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [HA ] WG FORM DEGENERACJI LASU .12. dąb czerwony.98 Ogółem [ha] 5810. Zestawienie opisujące to zjawisko wykonuje się dla kompleksów leśnych powy ej 200 ha z uwzględnieniem grup wiekowych drzewostanów 1-40 .3.75 2429. e w obszarze Nadleśnictwa Śnie ka brak procesu monotypizacji w zdefiniowanym rozumieniu.41 12794. robinię akacjową.MONOTYPIZACJA Obręb.23 4743.

28 0.08 0.C Obręb Kowary DG SO.36 2.68 > 80 lat 4.2 4.04 0.64 17.NEOFITYZACJA (GATUNKI OBCEGO POCHODZENIA JAKO PANUJĄCE W DRZEWOSTANACH ) Obręb.05 12.89 1.19 0.69 9.32 2.88 4.63 1.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Neofity w obydwu obrębach leśnych zostały zaewidencjonowane podczas prac IV rewizji u. w składzie gatunkowym drzewostanu we wszystkich warstwach.64 19.02 0.83 4. Istnieje pewne zró nicowanie między obrębami – w obrębie Kowary skala zjawiska jest nieco większa.32 2.52 Ogółem [%] 0.WE R-m Wiek 41-80 lat 0. 68 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [HA ] WG FORM DEGENERACJI LASU . W poni szych tabelach zestawiono w kolejności: powierzchnię wydzieleń z gatunkami obcego pochodzenia jako panującymi w drzewostanach. TAB.63 4.51 4.68 0. liczbę wydzieleń z gatunkami neofitycznymi występującymi w dolnych warstwach drzewostanów.21 0. nadleśnictwo Obręb Śnie ka Powierzchnia [ha] Gatunek <=40 lat DG R-m DB.63 4.63 0.WE R-m DB.64 15.18 Z powy szego zestawienia wynika. przy czym w warstwie podszytu nie notowano procentowego udziału poszczególnych gatunków. powierzchnię gatunków nierodzimych opisanych w udziale drzewostanów zredukowaną do rzeczywiście zajmowanej.64 22.C nadleśnictwo DG SO. 213 .01 0. Wszystkie neofity są wynikiem prowadzenia gospodarki leśnej i zostały wprowadzone sztucznie.14 0.84 Ogółem 4.07 0.l. e skala neofityzacji ujęta sumaryczną powierzchnią wydzieleń z panującymi gatunkami obcego pochodzenia jest niewielka – 0.69 14.08 0.36 2.18% powierzchni leśnej nadleśnictwa.05 16. ze względu na większą reprezentację drzewostanów daglezjowych.

17 0.97 3.07 5.37 0.59 3.59 3. nadleśnictwo Gatunek <=40 lat DG Obręb Śnie ka DB.95 92.36% powierzchni leśnej nadleśnictwa.70 8.04 5. W obrębie Śnie ka największa powierzchnia neofitów przypada na dęba czerwonego.03 44.54 10.83 7.94 0.81 27.54 4.97 1.92 9. Istnieje więc mo liwość zredukowania powierzchni gatunków do rzeczywiście zajmowanej.13 5.33 26.13 0.25 3.43 5. 214 .38 8.C R-m SO.WE Obręb Kowary DG DB.43 3.67 9.05 0.WE nadleśnictwo DG DB. w obrębie Kowary na daglezję.11 35.83 19.00 0.77 0.43 1.C R-m SO.44 > 80 lat 0.54 14.81 27.63 2. KDO 0. 69 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [HA ] WG FORM DEGENERACJI LASU – NEOFITYZACJA (GATUNKI OBCEGO POCHODZENIA W UDZIALE – POWIERZCHNIA ZREDUKOWANA ) Powierzchnia [ha] Obręb.00 5.86 12.79 1.63 0.88 0. Z powy szego zestawienia wynika.26 Wiek 41-80 lat 0.31 0.70 Ogółem [%]* 7. równie jest niewielka – 0.91 0.20 Ogółem 0.01 4.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.69 4.77 8.76 62.52 0.63 0.43 1.C R-m 0.36 Instrukcja Urządzania Lasu z 2002 r.43 5. wprowadziła powierzchniowy udział gatunków w składzie drzewostanów.74 77.54 14.00 2.37 3. e skala neofityzacji ujętej sumaryczną powierzchnią gatunków obcego pochodzenia o udziale 1 i więcej w drzewostanach.09 3.52 5.56 0.80 KO. zredukowaną do rzeczywiście zajmowanej.25 3.64 0.46 19.16 13.

C AK KSZ R-m Skala neofityzacji w dolnych warstwach drzewostanu.S DG nadleśnictwo DB. ujętej liczbą wydzieleń z gatunkami obcego pochodzenia zinwnentaryzowanymi w tych warstwach równie jest niewielka – dotyczy 1. 70 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WG FORM DEGENERACJI LASU – NEOFITYZACJA . Zasadniczo nale y dą yć do eliminowania obcych gatunków ze środowiska leśnego.4% ogólenej liczby wydzieleń litereowanych w nadleśnictwie.C AK R-m SO.C KSZ R-m SO.4% liczby wydzieleń literowanych w obrębie. z uwagi na niekorzystne zjawiska jakie są następstwem procesu neofityzacji. Uwidacznia się pewne zró nicowanie pomiędzy obrębami – w obrebie Kowary skala zjawiska jest większa – prawie 2. Ich znaczenie w prowadzeniu gospodarki leśnej jest skrajnie zró nicowane od gospodarczo uzasadnionego np. wobec niecałych 0. LICZBA WYDZIELEŃ Z NEOFITAMI W DOLNYCH WARSTWACH DRZEWOSTANU Obręb. nadleśnictwo Gatunek DG IIP 1 Warstwa drzewostanu NAL PODR 1 2 PODS 1 1 PODSZ R-m 1 5 Obręb Śnie ka DB.C SO. 215 .C SO.3% w obrębie Śnie ka. czeremchy amerykańskiej.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. Gatunki neofitów jakkolwiek obce naturalnemu środowisku przyrodniczemu obszaru Nadleśnictwa „Śnie ka” to jednak spełniają ró norodne funkcje w gospodarce leśnej. daglezji do absolutnie niepo ądanego np.S 2 1 1 2 1 1 22 31 1 1 2 2 1 1 4 5 1 0 22 34 1 1 22 1 1 31 3 2 1 1 12 1 1 4 5 1 2 1 23 36 3 14 2 8 2 2 58 6 1 69 2 2 59 11 1 2 77 Obręb Kowary DG DB.

Sosnówka Podgórzyn. W dalszej kolejności wprowadzono odnowienie sztuczne świerka przy wykorzystaniu metody sadzenia (Zientarski. Proces niekontrolowanej ingerencji i u ytkowania utrzymywał się do czasu wprowadzenia planowej gospodarki w XVIII w. która z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się być w wielu wypadkach stracona. W tym okresie świerk był uznany jako gatunek panujący. występujący w litych drzewostanach oraz w zmieszaniu z jodłą.. wra liwe na wiatr. Nie posiadamy klarownej odpowiedzi jak uzyskać odnowienie na powierzchniach gdzie do tej pory jedynie trawy i trzcinnik są dominującą formacją roślinną (Samojło 1996). (Zoll 1958). Przejawem źle prowadzonej gospodarki leśnej jest stan klęski zamierania lasów sudeckich. której widoczne ślady datuje się na okres wczesnego średniowiecza. Wzrost szczególnie intensywnej eksploatacji lasów sudeckich odnotowuje się w XIV i XV w. Wyhodowane w ten sposób drzewostany świerkowe obcego pochodzenia posiadały bardzo słabą naturalną odporność skutkiem czego ulegały znacznym szkodom głównie od wiatrów i śniegów. która doprowadziła do zastąpienia drzewostanów mieszanych na monokultury świerkowe powstałe z odnowień sztucznych otwartych zrębów zupełnych. Wśród gatunków domieszkowych występowały: jesion. śnieg i szkodniki wtórne drzewostany świerkowe.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 6. Ocenę gospodarki prowadzonej na tych obszarach przedstawił Zoll (1963). która wprowadziła obowiązek pomiaru i inwentaryzacji lasu. Od roku 1750 niekontrolowana i rabunkowa gospodarka została powstrzymana ustawą z 1750 r. e w pogoni za najwy szą rentą gruntową przeistoczono sudeckie lasy w jednogatunkowe. Ceitel i Szymański 1997). który stwierdził. wiąz. Istniejące osiedla w Kotlinie Jeleniogórskiej: Miłków. poniewa nie przyniosła oczekiwanych efektów w postaci odnowienia wszystkich wylesionych powierzchni. powstały w XIII w. iwa i w wy szych partiach jarzębina. Wprowadzone obce rasy świerka zastąpiły odporne i przystosowane do warunków górskich lokalne rasy. brzoza. bukiem i jaworem. Sobieszów. ZAGRO ENIA Naturalny charakter lasów sudeckich utrzymał się do pierwszych wieków naszego tysiąclecia. Zręby zupełne z prowadzeniem sztucznego odnowienia świerka w lasach sudeckich były stosowane do 1914 roku jako jedyny rodzaj prowadzenia gospodarki. Piechowice. Niedobory nasion przyczyniły się do sprowadzania nasion świerka z odległych części Europy. Znaczne zmiany w środowisku leśnym były skutkiem działalności człowieka. W początkowym okresie procesu zamierania lasów nastąpił okres bardzo intensywnej pracy. Sposób prowadzenia zrębów smugowych nie przyniósł oczekiwanych efektów skutkiem czego wystąpiły znaczne problemy z odnowieniem lasu. Z braku odnowienia naturalnego wprowadzono sztuczne w postaci siewu. Podstawową przyczyną dewastacji lasów wymienionego okresu są wylesienia wynikające ze znacznego zapotrzebowania powierzchni na u ytki rolne i rozwijający się przemysł. 216 .

1.3 1980-1983 1984-1987 1988-1991 1992 Wykres 12 Pozyskanie grubizny martwych drzew Na przestrzeni lat 1984–1987 i 1988-1991 pozyskanie grubizny w zamarłych drzewostanach zmalało o 55 %. 217 .2 15. Szczegółowa charakterystyka klęski na terenach nadleśnictwa Śnie ka jest zawarta w elaboracie. Spadek pozyskania utrzymuje się równie w pozostałych latach po okresie 1988-1991 i w roku 1992 spada do 15. przy czym największe powierzchnie drzewostanów usunięto w latach 1984-87. Ceitel i Szymański 1997). Wielkopowierzchniowe zamieranie lasów w Sudetach.7 154. Intensywność prowadzenia zrębów obrazuje zestawienie powierzchni w odniesieniu do poszczególnych faz rozwoju procesu zamierania lasów (Zientarski.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Wiele jednak z doświadczeń. Proces zamierania lasów w Sudetach zaczął się na przełomie lat 1979/80. w tym i „Śnie ce”. 6.6 278. Poni ej w formie wykresu przedstawiony jest rozmiar pozyskania grubizny martwych drzew na przestrzeni lat 1980 –1992. rozpoczęto usuwanie martwych drzewostanów zrębami zupełnymi. przyczyniło się w efekcie do pokrycia odnowieniami praktycznie całej powierzchni wylesień w nadleśnictwie „Śnie ka”.3 tys m3. Na przestrzeni lat 1980-1992 w nadleśnictwie „Śnie ka” usuwano drewno z martwych lasów z ró nym natę eniem. przeniesionych z KPN i pozostałych nadleśnictw o podobnych problemach zamierania lasów i ich odbudowy. Zjawisko masowej deforestacji (wylesiania) zostało poprzedzone wzmo onym wydzielaniem posuszu. Na początku lat 80-tych w nadleśnictwach obejmujących wy sze poło enia Sudetów Zachodnich. grubizna w tys.mł 300 250 200 150 100 50 0 Lata 258.

Niemniej jednak równie i one pomimo wyhamowania tempa deforestacji podlegają ciągłym zagro eniom ze strony ró nych czynników w tym np. 15 tys. ze względu na bezpośrednie oddziaływanie na zdrowie człowieka. Ceitel i Szymański 1997). W tym okresie odnotowano przesuwanie się zjawiska zamierania lasów w Górach Wałbrzyskich w Sudetach Środkowych.. w Górach Kamiennych w Nadleśnictwie Kamienna Góra. Od roku 1983 zręby zupełne zaczęto stosować na Grzbiecie Lasockim w Karkonoszach. poz. Najkorzystniej przedstawiają się drzewostany świerkowe w reglu dolnym. roślinność. Nr 62.2. 218 .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Proces wielkoobszarowego zamierania lasów najszybciej rozwijał się w latach 1984-1987.m. Proces zahamowania rewitalizacji odnosi się równie do drzewostanów pozostających pod ujemnym wpływem emisji tzw. zwłaszcza wobec dalszego rozwoju gospodarczego. z jednoczesnym zamieraniem drzewostanów w coraz ni szych partiach górskich. 2. Rudawach Janowickich.p. (Zientarski. 6.2. Powierzchnia wylesień w Sudetach objęła ok. z rozporządzeniami wykonawczymi) oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 1. ze względu na ochronę roślin (na terenach nie zabudowanych). Stan zdrowotny lasu oraz ska enie powietrza atmosferycznego W ocenie ywotności drzewostanów na podstawie tzw. ha. przy czym ywotność drzewostanów nie ulega pogorszeniu i nie poprawia się. oraz organizmy ywe. Zatem korzystna tendencja powstrzymania tempa zamierania lasów sudeckich mo e okazać się bardzo nietrwała. zabytki. 627.1. U. Dz. „dalekiego zasięgu”. gleby. 6. Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami jest najwa niejszym zagadnieniem w ochronie środowiska. ze względu na ochronę zdrowia ludzi (na terenach zamieszkałych. szczególnie w odniesieniu do drzewostanów świerkowych dolnych poło eń górskich zarówno w Karpatach jak i Sudetach. zwłaszcza o du ej gęstości zaludnienia). W Sudetach Zachodnich zjawisko klęskowego zamierania lasów dotknęło niemal wszystkich a w pozostałych górach znaczną część drzewostanów poło onych powy ej 800 m n. Przesuwanie się zasięgu zamierania lasów postępowało z północnego zachodu na południowy wschód. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ochrony środowiska (ustawa: Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. skutków rozwoju motoryzacji. Zaznacza się w reglu górnym Sudetów jakby powstrzymanie destrukcyjnych zjawisk. czynnika przyrostowego (Zawada 1997). wodę. zwraca się uwagę na du e zagro enie od strony chorób grzybowych i gradacji owadzich.

benzen.PIOS. ozon. [WWW. tlenek węgla. 71 K LASYFIKACJA STREFY ZA ROK 2007 ZE WZGLĘDU NA OCHRONE ZDROWIA. lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji.GOV. nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. klasa B .poziom stę eń przekracza wartość dopuszczalną. klasa C . niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP. • • TAB.poziom stę eń nie przekracza wartości dopuszczalnej.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Nadlesnictwo Śnie ka znajduje się w jeleniogórsko – kamiennogórskiej strefie oceny jakości powietrza.PL] Klasyfikacja strefy w odniesieniu do poziomów docelowych As Cd Ni B(a)P Strefa Klasyfikacja strefy w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych SO2 NO2 C6H6 Pb PM10 CO Pb Jeleniogórsko kamiennogórska A A A A A A A A A A A 219 . w zakresie umo liwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stę eń występujących na tych obszarach. Celem prowadzenia corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stę eniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref. w zakresie umo liwiającym: • • wykonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria. • • Na potrzeby oceny bie ącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące zało enia: • klasa A . Prowadzone badania wykonanuje się dla następujących rodzajów zanieczyszczeń: dwutlenek siarki. dwutlenek azotu. wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stę eń zanieczyszczeń w określonych rejonach.poziom stę eń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji. ołów i pył zawieszony PM10. WROCLAW. wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. nale y określić obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych. uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stę eń zanieczyszczeń na obszarze strefy.

zima). przy czym rozkład opadów był nierównomierny.668. azot ogólny – 23. za wyjątkiem Śnie nych Kotłów gdzie stę enia były porównywalne w obu okresach (JBPiP 1998). Średnioroczne stę enie dwutlenku azotu oscylowało na poziomie 4 µg/m3.2.3. Prawie 10 % wyników 8-godzinnych stę eń ozonu przekraczało 110 µg/m3. 6.1.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 6.9 mm. Poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki był wy szy w sezonie grzewczym w stosunku do sezonu letniego. Wyniki te wskazują na znaczne obcią enie mokrym opadem zanieczyszczeń zawartych w powietrzu atmosferycznym na obszarze województwa jeleniogórskiego (JBPiP 1998).3. Dwutlenek siarki Poziom stę enia tego gazu był badany w stacjach sieci monitoringu rozmieszczonych w rejonie Czarnego Trójkąta.22. Chemizm opadów Roczna ilość opadów w roku 1997 na Śnie ce wyniosła 1265. czyli wartość progową dla ochrony ludzi (JBPiP 1998).1344. Ładunki jednostkowe w kg/ha na terenie ówczesnego województwa jeleniogórskiego w 1997 roku przedstawiały się następująco: siarczany – 85. Zanotowano znaczne rozbie ności wynikające z sezonowości (lato. Stwierdzono wysokie.9693 oraz jon wodorowy 0. Dwutlenek azotu Poziom stę enia był podobnie jak poziom stę enia poprzedniego gazu mierzony na wszystkich stacjach monitoringu w sieci obejmującej swoim zasięgiem Czarny Trójkąt. wskazują na brak przekroczenia norm (średnia roczna obliczana ze stę eń średniodobowych mieściła się w granicach 40 – 60 µg/m3).3. Wyniki pomiarów średniorocznego stę enia SO2 na obszarze polskiej części. Analiza badań prowadzonych w obserwatorium na Śnie ce uwidacznia największy udział mas powietrza napływających z kierunku N-W w transporcie zanieczyszczeń ( 40 % ładunku). najmniejsze zaś ładunki zanieczyszczeń niosą masy powietrza napływające z kierunku E ( 2 % całkowitego rocznego ładunku). 220 .8. fosfor ogólny – 0. ponadnormatywne stę enia ozonu w powietrzu w okresie wiosny i lata na stacjach w Karkonoszach i Górach Izerskich. co związane było ze wzrostem zu ycia energii. metale cię kie – 0. 6.

Strefy zagro enia przemysłowego Strefy uszkodzeń przemysłowych na obszarze Nadleśnictwa Śnie ka zostały wydzielone w czasie trwania prac urządzeniowych III rewizji u. w IV rewizji nie wyznaczano nowych stref. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Śnie ka znajduje się wysypisko zlokalizowane w Kostrzycy – Ścięgny.400 Mg). przyjęto granice z wcześniejszej rewizji.l.1.L. Na przestrzeni lat 1993 – 1997 ilość odpadów przemysłowych wytworzonych w województwie jeleniogórskim uległa zmniejszeniu z 3 230 589 Mg w 1993 roku do 2 585 793 Mg w 1997 roku. gdzie składowane są odpady komunalne i przemysłowe. (woj. pewne zmiany wynikają ze zmian granic nadleśnictwa (przejęć gruntów) oraz zmian granic wydzieleń.5.26 % (446. Pozwala to na wyodrębnienie stref zagro enia przemysłowego.4.5. pozostałą część a 83. jeleniogórskie) osiągnęła wartość 2585793 Mg. W wyniku zebranych materiałów wyznacza się w nadleśnictwie następujące strefy zagro enia przemysłowego: 221 . Odpady komunalne i przemysłowe Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych w 1997 r. monitoring biologiczny Jednym z elementów badań pozwalających poznać zagro enia płynące od strony działalności człowieka jest sieć monitoringu biologicznego. 6. 6. natomiast unieszkodliwiono tylko 0. Strefy zagro enia przemysłowego.73 % (2 139 260 Mg) zgromadzono na składowiskach zakładowych lub komunalnych. W przestrzennym systemie punktów rozlokowanych na terenie całej Polski określa się wpływ czynników szkodliwych na ekosystemy leśne. z 2002 r.01 % (133 Mg). Znaczna część została wykorzystana gospodarczo – 17.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 6. Zgodnie z Instrukcją U.

6. Razem 7010. e powierzchnia uszkodzeń uległa zmniejszeniu. Wpływ na stan zagro enia mają równie wahania poziomu wód gruntowych oraz niekorzystny rozkład temperatur i opadów atmosferycznych ostatnich lat. są emisje szkodliwych pyłów i gazów pochodzące z licznych zakładów przemysłowych.88 ha • w obrębie Kowary: I strefa uszkodzeń przemysłowych na powierzchni 974. II strefa uszkodzeń przemysłowych na powierzchni 2938. III strefa uszkodzeń przemysłowych na powierzchni 185.97 ha. poło onych w sąsiedztwie lasów nadleśnictwa oraz imisje transkontynentalne z Europy zachodniej i południowej. III strefa uszkodzeń przemysłowych na powierzchni 600.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • w obrębie Śnie ka: I strefa uszkodzeń przemysłowych na powierzchni 2276.l. Czynnikami powodującymi uszkodzenia przemysłowe.6.81 ha Zebrane wyniki pozwalają przeprowadzić porównanie obszaru stref ustalonych podczas II rewizji u. Ich ustalenie jest jednym z elementów określenia stopnia i rozmiaru oddziaływania kompleksu czynników szkodotwórczych na środowisko leśne.66 ha. Analiza porównawcza wyników II i III rewizji u. przedstawiona jest w części opisowej planu urządzania gospodarstwa leśnego (elaboracie).39 ha.l.76 ha. z danymi III rewizji u. Razem 5816. których oddziaływanie wywiera negatywny wpływ na lasy. Z listy tej bezpośrednie zagro enie dla lasów Nadleśnictwa Śnie ka posiadają : 222 .l.98 ha.93 ha. II strefa uszkodzeń przemysłowych na powierzchni 3850. Generalnie wynika z nich. Istniejące zakłady przemysłowe w terytorialnym zasięgu nadleśnictwa oraz w jego sąsiedztwie Według oceny efektów ekologicznych w zakładach umieszczonych na „liście wojewódzkiej” (Puzio 1998) wyszczególniono 10 jednostek o największej ucią liwości dla środowiska. Strefy zagro enia przemysłowego odzwierciedlają wypadkową czynników szkodliwych.

Dzięki oczyszczalni ścieków ładunek BZT5 zredukowano o około 90% . W 1997 roku pomiar emisji zanieczyszczeń powietrza nie stwierdził dopuszczalnych norm w odniesieniu do źródeł technologicznych i kotłowni. • Przedsiębiorstwo Związku Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. • Fabryka Wykładzin i Dywanów „Kowary” S. Dokonana kontrola w 1997 roku nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza.A.1997 roku wszystkie ścieki technologiczne powstające w zakładzie są oczyszczane przez miejską oczyszczalnię ścieków w Kowarach. Ciepłownia „Zabobrze” oraz odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. Od dnia 31.A. Zanotowano zmniejszenie emisji pyłów do powietrza atmosferycznego o 72 % a gazów o 56 %. a gazów o 69 % w tym SO2 o 91 %. w Jeleniej Górze. w Jelenie Górze – Elektrociepłownia „Miasto” w Jeleniej Górze – przeprowadzone pomiary poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza do roku 1997 wykazywały przekroczenie norm w odniesieniu do SO2 . Przedsiębiorstwo zmniejszyło emisję pyłów do powietrza atmosferycznego o 95 %. WIOŚ wnioskuje o skreślenie z listy ucią liwych zakładów. • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.o. z o. • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka z o. Osadnik w obecnej dobie stanowi groźne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. Istnieje mo liwość rekultywacji czaszy zbiornika metodą biologiczną. w Jeleniej Górze – ucią liwość w zakresie emisji zanieczyszczeń z zakładowej spalarni odpadów oraz w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej szczególnie w przypadku odprowadzania nieoczyszczonych wód popłuczynowych z filtrów wirowych.o.o.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Jelfa” S. NO2 i CO. WIOŚ wnioskuje o skreślenie z listy ucią liwych zakładów. Problemy ekologiczne w istniejących zakładach dotyczą w zasadzie dwóch tematów: zagospodarowania odpadów powstających w procesie odsiarczania spalin w Zakładach: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Jelfa” S. – Wylewisko Osadów „Staniszów” w Jeleniej Górze – wylewisko osadów przygotowane do rekultywacji poprzez sukcesywne obni anie poziomu wód nadosadowych i odprowadzanie ich na oczyszczalnię ścieków. w Jelenie Górze – Ciepłownia „Zabobrze” w Jeleniej Górze – przeprowadzone kontrole zanieczyszczeń powietrza do roku 1996 wykazywały przekroczenie norm w odniesieniu SO2 i pyłu. Niekorzystny wpływ na środowisko powinien być wyeliminowany przez gminę miejską Jelenia Góra. Powy szych uchybień nie stwierdzono w kontrolach z roku 1997.A. 223 . w Kowarach – od 1994 roku zakład partycypuje w kosztach rozbudowy modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Kowarach.08. adna z wartości dopuszczalnych nie została przekroczona. Spółka z o.

W odniesieniu do głównych. • sporządzenie właściwych planów zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów gmin. • zmianę i modernizację systemów grzewczych opalanych węglem. • likwidację „dzikich” wysypisk śmieci. • redukcję zanieczyszczeń wód pochodzących z rejonu Czech wprowadzanych do rzeki Bóbr. poza leśnych. Główne kierunki działań w gospodarce leśnej zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków przyszłych inwestycji to: • właściwe prowadzenie prac z zakresu kształtowania stosunków wodnych. • przeprowadzenie rekultywacji zbiornika poflotacyjnego w Kowarach. • maksymalną redukcję zanieczyszczeń stałych. • prowadzenie przebudowy drzewostanów zmierzające do uzyskania lasów wielogatunkowych i wielowiekowych. 224 .7. 6. Planowane inwestycje zabezpieczające lasy przed negatywnym oddziaływaniem przyszłych inwestycji Podstawowym zabezpieczeniem lasów przed negatywnym oddziaływaniem przyszłych inwestycji jest przestrzeganie zasad zawartych w planach ochrony parków krajobrazowych i planu ochrony KPN oraz prowadzenie gospodarki zgodnie z wytycznymi planów (studium) zagospodarowania przestrzennego gmin i powiatu.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Generalnie stwierdzono w okresie 1990 – 1997 znaczną redukcję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego. oraz zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych. Bezpośrednie formy inwestycji chroniące lasy przed negatywnymi skutkami zagro eń przemysłowych wynikają z prowadzenia ogólnie pojmowanej gospodarki kraju i regionu oraz gospodarki leśnej nadleśnictwa. działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków przyszłych inwestycji nale y wymienić: • prowadzenie działalności na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń o charakterze transgranicznym przez właściwe prace instytucji regionalnych i rządowych. • stosowanie zamkniętego obiegu wody w procesach produkcyjnych. • dostosowanie procesów produkcji do wymogów ochrony środowiska. • uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze nadleśnictwa i bezpośrednim sąsiedztwie. płynnych i gazowych.

• stosowanie biologicznych metod ochrony ekosystemów leśnych. W zestawieniu przedstawiono lokalizację i powierzchnię zbiorników wodnych na obszarze nadleśnictwa: Poza obszarami leśnymi w miejscowości Sosnówka zlokalizowany jest olbrzymi zbiornik wody pitnej „Sosnówka”. ale równie pozostałym obszarom.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • zagospodarowanie łowieckie ukierunkowane na minimalizację szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach. Istnieje zatem potrzeba dąenia do minimalizowania stopnia ucią liwości poprzez stosowanie mo liwie najmniej szkodliwych i najnowocześniejszych rozwiązań inwestycyjnych. W konsekwencji doprowadzi to do korzystnego sposobu wykorzystania zasobów wodnych bez nara enia na katastrofalne skutki powodzi gro ące nie tylko terenom Nadleśnictwa Śnie ka. 6. młodnikach i pozostałych drzewostanach. Jak wa ne jest właściwe zagospodarowanie mo emy przekonać się w oparciu o tragiczne w skutkach doświadczenia z powodzi w latach 1997 -1998.1. Ich skutkiem jest budowa zbiorników wodnych i renowacja ju istniejących. • dostosowanie prac hodowlanych do warunków mikrosiedliska. Nale y zaznaczyć. • utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego lasu. mo na jedynie ograniczać skutki.7. Na obszarze będącym pod zarządem nadleśnictwa prowadzone są prace dotyczące małej retencji wodnej. Jedną z podstawowych metod pozwalających właściwie regulować zasobami wodnymi jest mała retencja wodna. 225 . Planowane przedsięwzięcia z zakresu kształtowania stosunków wodnych Mocno zró nicowana i dość rozwinięta sieć rzek stwarza dogodne warunki właściwego kształtowania stosunków wodnych. e praktycznie nie ma sposobu zabezpieczenia lasów przed szkodliwym oddziaływaniem przyszłych inwestycji. • prowadzenie gospodarki leśnej z zachowaniem zasad ochrony przyrody. Zatem wydaje się niezmiernie wa ne aby prace związane z przygotowaniem i opracowaniem programu rozwoju budowy małych zbiorników wodnych były prowadzone z du ą rozwagą i znajomością tematu. • właściwego prowadzenie gospodarki turystycznej.

Taki stan pociąga za sobą np. nierównomierny rozwój populacji zwierząt. Kompleksowy szereg zjawisk dotyczących bezpośrednich zagro eń ze strony biotycznej jest monitorowany przez słu by leśne LP oraz przez specjalistów z Zespołu Ochrony Lasu we Wrocławiu. zwykle następuje trwałe zmniejszanie się liczebności gatunku i kurczenie się areału jego występowania. W ogólnej masie jest mało ywych bardzo drobnych i drobnych 226 . Nadleśnictwo „Śnie ka” z racji swego poło enia (znaczna część to tereny górskie i podgórskie) nara one jest bardziej ni inne nadleśnictwa o nizinnym charakterze na szkody ze strony biotycznej (ekstremalne warunki przyrodnicze).Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 6. nadmierny rozwój grzybów patogenicznych itd. Gatunki zaliczone do tej grupy określane mianem synantropijnych pomimo niekorzystnych przemian środowiska zwiększają swoją liczebność m in. Obok wymienionych bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na stan zdrowotności lasów była gospodarka człowieka. gradacje szkodliwych owadów. W znacznej mierze skutkiem zaistniałych zakłóceń pomiędzy genetycznie uwarunkowaną pierwotną adaptacją ekologiczną i etologiczną gatunku a zmiennymi warunkami środowiska. głównie gryzoni i owadów. W przypadku pojedynczych wywrotów i wykrotów wskazują na uszkodzenia systemów korzeniowych. Dodatkowo zjawiskiem potęgującym zagro enia od czynników biotycznych jest fakt i stan klęski zamierania lasów sudeckich dotknął równie tereny nadleśnictwa. które mo na łączyć ze zmianami zachodzącymi w środowisku glebowym. Istnieją gatunki mające zdolność przystosowania się do nowych warunków środowiska bez procesów adaptacyjnych ich organizmów. Nastąpiło bardzo szybkie tępo przyrostu szkodników. skutkiem czego nie posiadają lub posiadają minimalną odporność na szkodliwą działalność czynników o charakterze stresowym. Wyhodowane na przewa ającej powierzchni monokultury świerkowe praktycznie pozbawione są naturalnej odporności. Szczególnie do niekorzystnych sytuacji dochodzi w chwili „rozchwiania” ekosystemu leśnego obcią onego baga em zanieczyszczenia środowiska. Zaburzony system równowagi biologicznej przyczynił się do nasilenia szkód od strony zwierzyny płowej. a właściwie jej błędy. jeleniowate i dzik (Szukiel i Nasiadka 1997 ).8. Obserwacje w świerczynach uwidaczniają występowanie niespecyficznych objawów słabości drzew i drzewostanów. który ulega ró nego rodzaju uszkodzeniom. Zagro enia biotyczne Czynniki przyrody o ywionej pozostają ze sobą w dynamicznych związkach oddziaływań poprzez co wywierają określone skutki na środowisko swojego bytowania .las. Na obecny stan zagro enia od strony szkodników owadzich składa się szereg czynników zarówno biotycznych jak i abiotycznych.

U. Wg informcji zawartych w „Analizie gospdarki leśnej w latach 1999-2008” pewne zagro enie ze strony patogenów grzybowych występuje przede wszystkim na szkółkach polowych oraz na szkółce kontenerowej. Lądek Zdrój (262 ha). Są to głównie uszkodzenia w drzewostanach uszkodzonych wcześniej przez zwierzynę.1. głównie świerka. na której jest ograniczane wskutek stosowania wyjałowionego substratu.L. zinwentaryzowano uszkodzenia od grzybów na ok. 6. Du e szkody od huby korzeni występują w drzewostanach rosnących na średnich i ni szych wysokościach. Na poni szym wykresie przedstawiona jest struktura uszkodzeń od patogenów grzybowych w stopniach uszkodzeń określonych zgodnie z metodyką z Instrukcji U. Huba korzeni wystąpiła na powierzchni 250 ha drzewostanów iglastych ( ZOL b. a mniejsze powodowane przez opieńki. Choroby grzybowe Grzyby z rodzaju Almilaria posiadają du e znaczenie w stanie zdrowotnym drzewostanów Nadleśnictwa Śnie ka. spowodowane przez mączniaka dębu. Szkody te występują równie przede wszystkim w drzewostanach świerkowych. (Konca 1999). oraz w najstarszych drzewostanach przeszłorębnych. nie powodujące zagro enia dla trwałości lasu. (129 ha). 227 . jak i ewentualnie drzewostanów iglastych na gruntach porolnych. Dane uzyskane od nadleśnictw sudeckich lokalizują to zjawisko na powierzchniach w obszarze Bystrzyca Kłodzka. Dotyczy to przede wszystkim drzewostanów uszkadzanych przez zwierzynę płową wskutek spałowania.L. W trakcie prac taksacyjnych IV rewizji P.8.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” korzeni a na wielu średniej grubości korzeniach (2-4 mm) występują grudki ywicy i zarastające rany tkanki okrywającej niekiedy korzenie te są urwane i za ywiczone. Okresowo zauwa a się szkody w uprawach leśnych. W drzewostanach najwa niejszymi czynnikami chorobowymi są grzyby powodujące zgniliznę pnia drzew. Na przestrzeni ostatnich lat powierzchnia zainfekowana w nadleśnictwie drzewostanów o wieku powy ej 20 lat szacowana była na 445 ha. w drzewostanach iglastych na gruntach porolnych. Kamienna Góra (482 ha). 11% powierzchni gruntów leśnych zalesionych. dane za 2007 rok). Wśród wymienionych brak Nadleśnictwa Śnie ka. Międzylesie (900 ha) i Zdroje (85 ha).

1614 ha. Szczegółowe dane zawiera elaborat.8. Uszkodzenia drzewostanów w stopniu do 29 % wykazano na obszarze 155 ha. 228 . upraw.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 11-25 % 26-60 % ponad 60% Wykres 13 Struktura uszkodzeń od patogenów grzybowych w stopniach intesywności w Nadleśnictwie "Śnie ka" 6. Ich gwałtowny pojaw (gradacja) niejednokrotnie przyczynia się do zagłady ekosystemów leśnych. Łącznie w powierzchni nadleśnictwa uszkodzenia od owadów wystąpiły na powierzchni ok. Ogólna powierzchnia uszkodzeń od owadów zanotowana podczas prac taksacyjnych III rewizji urządzania lasu w nadleśnictwie „Śnie ka” szacowana w przedziale uszkodzeń do 15% wyniosła ponad 1414 ha. Najmniejszą powierzchnię uszkodzeń ok. 44 ha odnotowano w przedziale uszkodzeń 30-39 %. Lasy Nadleśnictwa Śnie ka osłabione przez przemysł i gospodarkę są bardzo wra liwe i podatne na szkody ze strony szkodników owadzich podzielonych umownie na szkodniki: korzeni. Zagro enia od owadów Owady posiadają jedno z podstawowych znaczeń w odniesieniu do stanu zdrowotnego lasu we wszystkich stadiach rozwoju. szkółek i młodników (rozumiane jako szkodniki pierwotne) oraz szkodniki wtórne.2.

Karlikowski (1965) ustalił występowanie wy ej wymienionego gatunku między innymi na terenie obrębu Śnie ka (szczep mający rójki w latach 1952-1954 i 1960-1964). W ostatnich latach chrabąszcze wraz z gatunkami towarzyszącymi (jedwabkiem – Serica brunnea L.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” W pracach taksacyjnych IV rewizji P. 11-25 % 26-60 % ponad 60% Wykres 14 Struktura uszkodzeń od owadów w stopniach intensywności w Nadleśnictwie "Śnie ka" Szkodniki korzeni W Nadleśnictwie „Śnie ka” szkodniki korzeni z chrabąszczem majowym . Przykła- 229 .94 ha. i rolnice – Agrostis sp.U.93 ha. z czego największa powierzchnia przypada na przedział 11 – 25% – 461. uszkodzenia od owadów zinwnetaryzowano na znacznie mniejszej powierzchni – 536.) pojawiają się na niewielkich powierzchniach sporadycznie i pojedynczo głównie na szkółkach leśnych i gruntach porolnych. na czele nie posiadają większego znaczenia gospodarczego. Stukturę uszkodzeń w stopniach intensywności zaprezentowano na poni szym wykresie. Zwalczanie i prognozowanie związane są z badaniem zapędraczenia gleby zgodnie z IOL (1988).Melolontha melolontha L.L.

w wyniku których nie stwierdza się występowania szkodników. na świerkach i sosnach dość liczne występował wątlik sosnowy (Luperus pinicola Duft. z których wynika.) Jej masowe występowanie na wszystkich powierzchniach pokrytych samosiewami brzozowymi doprowadziło do silnego uszkodzenia aparatu asymilacyjnego. niekiedy przybierających charakter gradacyjny. Wg informacji z „Analiz gospodarki leśnej w latach 1999-2008” na terenie Nadleśnictwa „Śnie ka” nie stwierdzono w 10-leciu szkód od szkodników glebowych. b) prowadzi coroczne obserwacje. Szkodniki upraw. in brudnicy mniszki w latach 1994/1995 na powierzchni 940 ha oraz zwójki zieloneczki na powierzchni 20 ha w latach 1991/1992 i zasnui świerkowej na powierzchni 2. W lasach Sudeckich problemem były szeliniaki (Hylobius abietis L. Największą rolę odegrały masowe pojawy smrekunowatych (Adelgidae) i rośliniarek: zawodnicy świerkowej (Pristiphora abietina Christ. W roku 1997 odnotowano ostrzegawcze stany larw zasnui świerkowej na powierzchni 217 ha.)..). W ostatnich latach wystąpił wzrost liczebności zakorków (Hylastes sp.). Na przestrzeni ostatnich lat dochodziło jednak do intensywnych pojawów.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” dowo w 1992 roku w nadleśnictwie „Śnie ka” zwalczanie występowania chrabąszcza wraz z gatunkami towarzyszącymi miało miejsce na powierzchni 0.. Gatunkami towarzyszącymi były naliściaki (Phyllobius sp. 1997). pinasttri Gyll. falleni Dalm. arvensis Panc. W trakcie prac taksacyjnych nie zanotowano uszkodzeń korzeni. C.7 ha (Konca B. e w Nadleśnictwie „Śnie ka” na przestrzeni lat 1991 – 1998 zanotowano występowanie m.) i na olszy hurmak olchowiec (Agelastica alni L.. i in. szkółek i młodników ZOL(a. Według danych ZOL(b) nie zanotowano występowania i zwalczania szkodników upraw i korzeni w nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich 4 lat (1994-1998).. C. W uprawach zakładanych na terenie Sudetów Zachodnich. które atakowały powierzchnie nawet do 900 ha.). 230 . ) (Konca i in.) oraz na buku skoczonos bukowy (Rhynchaeneus fagi L.07 ha w latach 91/92.) i zmró ka sosnówka (Cryptocephalus pini L. Szkodniki młodników i drzewostanów świerkowych określane jako nękające nie miały większego znaczenia.). Przeprowadzane są ka dego roku kontrole zapędraczenia gleby w szkółkach polowych jak i na powierzchniach przeznaczonych do zalesienia.. Na terenach zanieczyszczonych emisjami przemysłowymi Sudetów Zachodnich Kosibowicz w sprawozdaniu IBL (niedatowane) odnotowuje szarynkę wierzbową (Lochmaea capreae L. zasnuje Cephalcia abietis L. i H. 1997).

brzozę i jarzębinę wg Grodzkiego (1997) są jednym z czynników zagra ających uprawom na obszarze Sudetów. W ostatnich latach zauwa a się wzmo one występowanie krobika modrzewiowego. Istotne dla stanu zdrowotnego lasów są dwa gatunki zasnuj (Grodzki 1997). przy czym nie prowadzono zabiegów ochronnych. Wg informacji z „Analizy gospodarki leśnej w latach 1999-2008” w Nadleśnictwie „Śnie ka” nie stwierdzono w minionym 10-leciu licznych szkód powodowanych przez szkodniki upraw. Zwalczanie nie jest prowadzone. Szkodniki wtórne W poprzednich okresach niezadowalający stan sanitarny lasu był głównym czynnikiem rozmno y szkodników wtórnych. Podstawą tego stanu rzeczy były częste klęski ywiołowe w postaci. który w okresie wiosennym dość znacznie uszkadza aparat asymilacyjny modrzewia. W przypadku wymienionych gatunków stwierdza się zmniejszenie znaczenia szkodliwości wraz z wzrastającym wiekiem upraw. Z obserwacji prowadzonych na terenach Czech w rejonach Karkonoszy Zahradnik (1997) odnotowuje mo liwość gradacyjnego pojawu zasnui świerkowej. Wymienione gatunki to: naliścica wierzbowa Lochmaea capreae L. i zasnuja świerkowa Cephalcia abietis L. Szkodniki owadzie. wiatrołomów. młodnikach jak i drzewostanach II klasy wieku. Młodniki z du ym udziałem świerka są corocznie kontrolowane pod kątem występowania zawodnicy świerkowej jednak szkód istotnych nie stwierdza się. natomiast w 1995 roku zanotowano występowanie zawodnic świerkowych na powierzchni 165 ha.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Z danych zamieszczonych w kartach rejestracyjnych ZOL(b) wynika.. oraz szeliniaki Hylobius sp. obserwowany jest zarówno w uprawach. Występują pewne ubytki aparatu asymilacyjnego u gatunków liściastych nie stanowiące jednak zagro enia dla upraw. zatem zaleca jesienną i wiosenną kontrolę. e między innymi w nadleśnictwie „Śnie ka” występuje zjawisko powiększania areału wzmo onego występowania. śniegołomów i śniegowałów oraz trudności w likwidacji skutków z racji rozproszenia szkód. Gatunki te posiadają zdolność do gradacyjnych wystąpień. naliściaki Phyllobius sp. e w Nadleśnictwie „Śnie ka” na przełomie lat 1993/94 zawodnice świerkowe występowały na powierzchni 12. 231 .00 ha. W odniesieniu do zasnui wysokogórskiej zaobserwowano. nękające zwłaszcza świerk pospolity. są to: zasnuja wysokogórska Cephalcia falleni Dalm.

3 Ogółem grubizna (w tys.3 19.2 29.9 19.3 43.3 94.8 38.1 33. m3. Skutkiem zaistniałej sytuacji było cykliczne nasilenie występowania szkodników wtórnych.8 14. Szczególny wpływ kornika drukarza oraz gatunków mu towarzyszących odnosi się do drzewostanów średnich i starszych klas wieku.2 43. stanowi to 56 % ogólnego pozyskania grubizny. m3) 62.4 % udział posuszu. którego występowanie ograniczyło się do ścian kornikowych bez większego znaczenia gospodarczego.9 12. Zaniedbania w stanie sanitarnym lasów nadleśnictwa w okresie powojennym przyczyniły się do wyrębów znacznych powierzchni drzewostanów opanowanych przez szkodnika.9 45. stworzyły doskonałą bazę pokarmową dla wielu gatunków korników z drukarzem na czele. Drzewostany uszkodzone przez wiatr.6 76.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Znaczne zanieczyszczenie środowiska i skutki jego długotrwałego oddziaływania na lasy dały wymierny efekt w postaci osłabienia stanu zdrowotnego lasu i rozwój szkodników owadzich. W nadleśnictwie prowadzone są systematyczne działania zmierzające do ograniczenia stopnia zagro enia ze strony kornika. TAB.6 15. W ostatnich trzech latach do roku 1998 odnotowano stabilizację w powstawaniu szkód ze strony kornika drukarza.0 70.1 38. wywroty (w tys. 71 POZYSKANIE GRUBIZNY Z PRZYCZYN SANITARNYCH W LATACH 1989 – 1998 Rok pozyskania 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Razem 10lecie Pozyskanie grubizny W tym posusz. dodatkowo osłabionych czynnikami abiotycznymi.6 229.2 40. Największe znaczenie w powojennej historii lasów nadleśnictwa odegrał kornik drukarz Ips typhographus.4 47.8 34.9 232 .1 15. szczególnie w okresie największych uszkodzeń (lata 1989-1992 i 1995 roku).3 35.2 56.2 36.5 66.7 28.2 23.3 51.9 51. wywrotów 54. m3) 33.6 29. Pozyskanie drewna w Nadleśnictwie „Śnie ka” na przestrzeni lat 1989-1998 z przyczyn sanitarnych wyniosło 229 tys.8 406.

3 Pozyskanie grubizny W tym przygodne (w tys.5 5.1 5.3% 19.7% 45. m3) 43.2% 10.6% 9.0 47.9 50.6% 18.3 43.4% 15.4 4.7 % udział przygodnych 27. Ogólnie wielkość pozyskania u ytków przygodnych jest wyraźnie mniejsza ni w poprzednim 10-leciu.0 50.2% 8.0 513.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” W poni szej tabeli zestawiono dla porównania dane z aktualnie zakończonego 10-lecia.0 49. TAB.8 7.1 50.2 9.6 4. 72 POZYSKANIE U YTKÓW PRZYGODNYCH NA TLE POZYSKANA OGÓŁEM W 10-LECIU 1999-2008 Rok pozyskania 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Razem 10lecie Ogółem grubizna (w tys.4 4.0 51.7 101.0 59.2% 11.8% Uzupełnieniem zestawienia tabelarycznego jest wykres obrazujący udział pozyskanego posuszu w ogólnej masie grubizny.1 22. Na taki stan rzeczy miało wpływ wystąpienie ekstremalnych wiatrów (huragany Cyryl i Emma).0 70. 233 . jak i zwiększone wydzielanie się posuszu od szkodników wtórnych.2% 32.6% 9.9 26. jednak daje się zauwa yć niepokojący fakt znacznego wzrostu w dwóch ostatnich latach obowiązywania planu. m3) 11.

234 . monitorowanego na obszarze kraju za pomocą pułapek feromonowych. W przypadku szkodników wtórnych a w szczególności kornika drukarza Zahradnik (1997) odnotowuje zahamowanie tempa rozwoju gradacji tego szkodnika na obszarze Czech. z minimalną wartością w roku 1998 na poziomie 28.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 1 993 1989 1991 1995 1997 1999 2001 2003 2007 W tym przygodne (w tys. m3) Ogółem grubizna (w tys. W podsumowaniu zawartym w „Analizie gospodarki przeszłej” stwierdza się znaczne polepszenie stanu sanitarnego lasu głównie drzewostanów świerkowych. W celu zapobiegania rozmna aniu szkodników wtórnych oraz ich zwalczaniu nadleśnictwo wykorzystało pułapki feromonowe. Zwraca tak e uwagę na znaczne zagro enie mo liwością rozprzestrzenia kornika zrosłozębnego Ips duplicatus. wyznaczono drzewa trocinkowe. głównie w Karkonoszach. Interesujące informacje dotyczą obrazu zagro eń ze strony szkodników wtórnych po stronie czeskiej. korowano pozyskany surowiec.6 %. Wskazuje jednocześnie na znaczne zasiedlenie drzewostanów w rejonach przygranicznych. klasyczne. terminowo wywo ono drewno.2%. m3) Wykres 15 Udział posuszu w ogólnej masie grubizny pozyskanej na przestrzeni dwóch dziesięcioleci Zró nicowany rozmiar cięć sanitarnych w poszczególnych latach największy rozmiar osiągnął w 1990 roku na poziomie 94.

szkody od wiatrów. Podstawową formą zwalczania szkodników wtórnych w nadleśnictwie jest szybkie wyszukiwanie drzew zasiedlonych i jak najszybsze wywiezienie z lasu drewna z nich pozyskanego oraz wykładanie pułapek klasycznych. pozyskania drewna zasiedlonego w minionym 10-leciu. TAB. powodzie.69 2006 689. Przy trudnościach związanych ze zbytem drewna. W celu monitorowania oraz zwalczania populacji kornika drukarza i rytownika.00 2005 330.06 2004 673. rytownik pospolity.2008 Rok m 3 1999 1974.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Nadleśnictwo „Śnie ka” po okresie klęski ekologicznej w latach 80-tych pozostaje nadal pod silna presją podwy szonego zagro enia przez szkodniki wtórne. okiści i śniegu). w szerokim zakresie do zwalczania szkodników wtórnych stosowano korowanie drewna zasiedlonego. W poni szej tabeli zestawiono dane nt.00 2003 680.62 2002 900. Istotnymi czynnikami sprzyjającymi są często występujące niedostosowanie składu drzewostanu do siedlisk. czterooczak świerkowiec i inne. a ostatnio tak e kornik modrzewiowiec.88 2000 2094. obce pochodzenie czy dawne zaszłości w pielęgnacji drzewostanów. 73 POZYSKANIE DREWNA ZASIEDLONEGO W LATACH 1999 . zwłaszcza w ostatnim roku obowiązywania planu U.L.98 2001 850. a tak e drwalnika paskowanego (szkodnik techniczny drewna) wykładane są pułapki feromonowe.00 2008 13093. Znajdują one dobre warunki do rozwoju wskutek stałego osłabienia drzewostanów przez czynniki abiotyczne oraz okresowo pojawiające się zjawiska klęskowe (susze.92 2007 2677.70 Uzupełnieniem danych tabelarycznych jest poni szy wykres. 235 . W roku 2008 nastąpił gwałtowny wzrost populacji szkodników wtórnych i wystąpiły znaczące szkody w drzewostanach poprzez wydzielanie się posuszu na du ych powierzchniach leśnych (zręby i du e luki do odnowienia).. Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionymi szkodnikami wtórnymi w drzewostanach nadleśnictwa są kornik drukarz.

jodła.3. Uszkodzenia od zwierzyny płowej w uprawach. buk. przez co po ekspansji rozrodu du ych kopytnych w biotopach następuje znaczący spadek jakości eru dla tych gatunków. zwłaszcza dwuliściennych. jawor) nie gardząc te gatunkami iglastymi (świerk.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 14000 12000 10000 m3 8000 6000 4000 2000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Wykres 16 Pozyskanie drewa zasiedlonego w latach 1999-2008 6. jesion. modrzew) (Szukiel. Nasiadka 1997). W pierwszej fazie obumierania lasów następuje silny rozwój roślinności zielnej przez co tworzą się idealne warunki dla ssaków roślino ernych. młodnikach i starszych drzewostanach Odsłonięcie powierzchni leśnych w efekcie wielkoobszarowego zamierania lasów ociągnęło za sobą drastyczne zmiany w środowisku przyrodniczym. zastępowanych przez gatunki trawiaste.8. W efekcie zmienia się jakość bazy pokarmowej. Obserwuje się wraz ze zwiększaniem powierzchni otwartych w lasach dynamiczny rozwój populacji roślino erców zwłaszcza ssaków kopytnych. który jest pokarmem zjadanym przez zwierzynę. W takim stanie zwierzyna zjada pędy sadzonek i korę drzew głównie liściastych (jarzębina. głównie trzcinnik. Największe znaczenie w odniesieniu do wyrządzanych szkód w uprawach i młodnikach nale y przypisać zwierzynie płowej. której przypisuje się stały procent powierzchni leśnej kraju pozostający 236 . W dalszej fazie sukcesji następuje zanikanie wielu gatunków roślin.

9 35.55 368. W przedziale uszkodzeń do 15 % znajdowała się największa powierzchnia zgryzania ok.98 1453. Uszkodzenia od zwierzyny zanotowane podczas prac III rewizji urządzania lasu odnotowano na powierzchni 642 ha w postaci spałowania do 15% i zgryzanie na powierzchni 285 ha równie do 15 %. Największy udział uszkodzeń dotyczy upraw i młodników.4 100. 5 tys. Gatunki z rodziny jeleniowatych wyrządzają największe szkody zarówno w drzewostanach juwenilnych jak i drzewostanach starszych klas wieku. Obecnie są to przede wszystkim spałowania świerczyn w I-III klasy wieku.6 16. 285 ha.6 %. TAB.0 38. Nie bez znaczenia są następstwa uszkodzeń w starszych klasach wieku. który ulega chorobom grzybowym i rakowaceniu.285 ha) i spałowanie na powierzchni ok.70 49.33 325.3 % powierzchni z największymi szkodami upraw 38.4 64.3 9. Największa powierzchnia spałowania zanotowana była w przedziale uszkodzeń 30-49 % i wynosiła w nadleśnictwie 2310 ha. Zagro enia ze strony zwierzyny płowej uzupełnia przeprowadzona w 1990 roku przez BULiGL okresowa inwentaryzacja szkód wyrządzonych przez zwierzynę. co stanowi 33% powierzchni gruntów leśnych zalesionych Nadleśnictwa „Śnie ka” i jest wartością o 21% ni szą od twierdzonej w trakcie III rewizji. 74 USZKODZENIA UPRAW MŁODNIKÓW I STARSZYCH DRZEWOSTANÓW Powierzchnia Rodzaj uszkodzeń Uszkodzenia upraw Uszkodzenia młodników Starszych drzewostanów Razem Objęta lustracją ha % 1128. W trakcie prac taksacyjnych IV rewizji P.17 211. Na poni szym wykresie zaprezentowano udział poszczególnych stopni intensywności w ogólnej powierzchni drzewostanów uszkodzonych przez zwierzynę. szkody od zwierzyny zinwentaryzowano na powierzchni 4107. której dane zamieszczono poni ej.23 806. 5224 ha.63 ha. 237 .50 2260. ha. głównie zgryzanie na powierzchni 500 ha (do 15 % .L.U. W trakcie prac urządzeniowych prowadzonych przez BULiGL Oddział w Brzegu szkody wyrządzone przez zwierzynę płową zostały zinwentaryzowane i opisane.3 Na powierzchni przeprowadzonej lustracji istotne uszkodzenia wykazano na 64. a w szczególności w odniesieniu do świerka. Łącznie powierzchnia zgryzana i spałowana w powierzchni Nadleśnictwa Śnie ka występuje na obszarze ok.06 W tym szkód istotnych ha % 873.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” w stanie okresowego lub stałego zagro enia.7 14.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 11-25 % 26-60 % ponad 60% Wykres 17 Struktura uszkodzeń od zwierzyny w stopniach intensywności w drzewostanach Nadleśnictwa "Śnie ka" Szczegółowa analiza szkód zawarta jest w części opisowej P. W okresie 10-lecia 1999-2008 powierzchnia grodzeń wzrosła – ogrodzono łącznie 487 ha upraw leśnych (głównie gatunki liściaste i jodłę). e jest to sposób drogi i nie pozbawiony wad. osiągając na koniec okresu łączną powierzchnię istniejących grodzeń w wysokości ponad 420 ha i długość ponad 220 km. W starszych drzewostanach stosuje się preparaty chemiczne do zabezpieczania następstw spałowania poprzez malowanie ran.U.elaboracie. Ze względu na to e istniejące ju grodzenia znacznie ograniczają bazę erowa dla zwierzyny i stanowią dla nich pewne niebez- 238 . Nale y zaznaczyć. W Nadleśnictwie „Śnie ka” jednym z bardziej skutecznych sposobów zabezpieczenia upraw przed szkodami od zwierzyny jest ich grodzenie wykazane w poprzednim okresie na powierzchni 222 ha. Powy sze zabiegi choć nie stanowią stuprocentowego zabezpieczenia przed szkodami to jednak w znacznej mierze przyczyniają się do ich ograniczenia. Uzupełnieniem grodzenia jest palikowanie sadzonek i testowany sposób polegający na osłanianiu tubami z tworzyw sztucznych. .L. Niewielkie powierzchnie upraw są zabezpieczane chemicznie za pomocą repelentów.

nadleśnictwo całkowicie zrezygnowało ze stosowania osłonek typu „Tekpol”.obwód łowiecki nr 264. 305.87 ha w 1999 r. W związku z tym właściwa wydaje się ścisła współpraca nadleśnictwa z kołami łowieckimi. łącznie obejmujące 4.4% powierzchni nadleśnictwa. 6.obwód łowiecki nr 288. • ponadto w zasięgu nadleśnictwa polo one są fragmenty obwodów nr: 238.obwód łowiecki nr 265 oraz 287.09 ha i 0 ha w 2008 r. których zarządcą jest Polski Związek Łowiecki: • Koło Łowieckie „Tur” . nadleśnictwo zaczęło ograniczać wykonywanie grodzeń. Najwa niejszym czynnikiem pozwalającym ograniczyć ilość szkód od zwierzyny jest właściwa gospodarka łowiecka. W nadleśnictwie aktualnie gospodaruje 5 kół łowieckich. W obszarze nadleśnictwa prowadzono w ostatnim okresie zabezpieczenie sadzonek z wykorzystaniem następujących środków chemicznych: REPENTOL 6. Tekpol. 239. siatka) lecz w znacznie ni szym zakresie ni dwie wcześniejsze metody. Maksymalne ograniczanie szkód prowadzono w okresie 1999-2008 przede wszystkim poprzez grodzenie upraw siatką oraz stosowanie środków chemicznych takich jak Emol. 285. Zagospodarowanie terenów łowieckich Tereny byłego województwa jeleniogórskiego podzielone były na 80 obwodów łowieckich. Praktycznie nie stosuje się w obecnym czasie pakułowania sadzonek. jawora oraz jodły. • Koło Łowieckie „Ostoja” .8. Repentol. negatywnie zweryfikowanej w praktyce leśnej.4.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” pieczeństwo. jak i za pomocą osłonek indywidualnych w całym 10-leciu ulegał systematycznemu zmniejszeniu od (odpowiednio) 637. 267. metody. CERVAKOL oraz środek stosowany od 1995 roku do zabezpieczania drzewostanów przed spałowaniem pod nazwą REPENTOL 7.obwód łowiecki nr 266. Zakres zabezpieczania zarówno chemicznego. W leśnictwach o małej presji jeleniowatych grodzenia ograniczono do dęba. do 240. • Koło Łowieckie „Knieja” . Nale y równie zaznaczyć. Stosowano tak e osłonki indywidualne (spiralki plastikowe. 239 . Cervacol. e od 2002 r.33 ha i 34. jak się wydaje.obwód łowiecki nr 286. • Koło Łowieckie „Darz Bór” . Spada udział powierzchni zabezpieczonych mechanicznie głownie przy pomocy osłonek plastikowych So i Md jako zabezpieczenie przed czemchaniem. zapewniająca odpowiedni stan pogłowia i przyczyniająca się do tworzenia systemu dokarmiania zwierzyny na trenach ubogich w pokarm. • Koło Łowieckie „Jeleń” . EMOL 5.

Myśliwi wykładają tak e kiszonkę i uzupełniają niedobory soli. Ponadto uzupełnieniem bazy pokarmowej są poletka łowieckie ( erowe i produkcyjne) zlokalizowane na powierzchni leśnej nie zalesionej w obrębie Śnie ka o łącznej powierzchni 1. Razem całkowita powierzchnia poletek łowieckich w nadleśnictwie wynosi 30. W obwodach łowieckich gospodarujących na terenie byłego województwa wykazano 1228 paśników dla zwierzyny grubej. 1 702. W przypadku jeleni byków sezon polowań został rozciągnięty z 6. sarny kozły z 4.43 sztuk. zawieszono kryteria odstrzałów dla samców jeleni i saren. Wprowadzono w ramach tzw. równie wydłu ono sezon polowań. i sposób i rozmiar dokarmiania zwierzyny nie jest w zupełności wystarczający.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Zagospodarowanie łowieckie prowadzone w poszczególnych obwodach nastawione jest głównie na wzbogacenie bazy pokarmowej szczególnie w okresach zimowych.5 do 5. W wyniku wystąpienia klęski zamierania lasów w czterech nadleśnictwach sudeckich w 1985 roku przyjęte zostały odrębne zasady odstrzału jeleni i saren.5 m-cy i sarny kozy z 4 do 7 miesięcy. „ruchomego planu” mo liwość wnoszenia poprawek do wcześniej ustalonych planów pozyskania. Odrębne zasady odstrzału obowiązujące w Sudetach od 1985 roku i ustawa o lasach z 1991 roku zmierzają do ustalenia takiego zagęszczenia zwierzyny.81 ha i w obecnym stanie zapotrzebowania pokarmowego uznaje się ją za wystarczającą. jelenie łanie z 5 do 7 miesięcy. przy którym szkody przez nią wyrządzane nie będą pogłębiały zjawiska choroby lasu i pozwolą na jego odnawianie.41 ha. Nadleśniczy posiada równie uprawnienia do cofania umów o dzier awy obwodów łowieckich w przypadku uchybień w realizacji rocznych planów pozyskania bądź złego zagospodarowania biotopów łowieckich.58 sztuk co stanowi wysoki stan wystepowania.36 ha i powierzchni nieleśnej o powierzchni 16. 240 .36 ha oraz w obrębie Kowary na powierzchni leśnej nie zalesionej 1. W myśl tych zasad dopuszczono polowanie na jelenie w porze nocnej. Przeprowadzone inwentaryzacje pogłowia jeleniowatych wykazały zagęszczenie jeleni na 1000 ha obwodu w ilości 19. Średnio w województwie zu ywa się ok. Jest on obowiązany do stosowania odstrzałów redukcyjnych zwierzyny łownej w przypadku wystąpienia dotkliwych szkód w lasach. Obowiązująca ustawa o lasach z 1991 roku jasno precyzuje odpowiedzialność za stan lasu i szkody łowieckie czyniąc odpowiedzialnym nadleśniczego.5 do 8 miesięcy.68 ha i nieleśnej 11. saren 28. równie znacząco nie przyczynia się do zmniejszania szkód ze strony zwierzyny. Przemyślana strategia sterowania populacjami zwierzyny płowej w obwodach łowieckich pozwoli ograniczyć znaczną część wyrządzanych szkód. Obok karmy objętościowej suchej myśliwi u ywają równie karmę treściwą i rośliny okopowe. W obecnym stanie pogłowia zwierzyny wydaje się.2 tony ró nej karmy.

8. Szkody powodowane przez zwierzynę drobną Największe szkody od zwierzyny drobnej dotyczą upraw. Młode sadzonki szczególnie na powierzchniach odnowień z silną sukcesją roślinności trawiastej są szczególnie nara one na szkody od strony gryzoni. • upowszechnianie na szeroką skalę wiedzy ekologicznej o zagro eniu środowiska przyrodniczego w Sudetach. Nadmierny i praktycznie niczym nie ograniczony wzrost populacji głównie gryzoni w wielu przypadkach wydatnie przyczynił się do wyeliminowania lub znacznego uszkodzenia sadzonek. Według tych danych w 1995 roku zanotowano występowanie gryzoni na powierzchni 15 ha. • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki przez dzier awców obwodów łowieckich.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Przy takim zagęszczeniu populacji w odniesieniu do ochrony lasu przed zwierzyną powinny być podjęte następujące działania w zakresie gospodarki łowieckiej: • ustalenie takiej ilości populacji.5. • w przypadku zagro enia ze strony du ych roślino erców i gryzoni winno się stosować kompleksową metodę ochrony. zwalczanie przeprowadzono na powierzchni 5 ha. • uregulowanie liczebności populacji zwierzyny grubej przy zachowaniu właściwej strukturze wiekowej i płciowej. ze szczególnym zwróceniem uwagi na zimowe dokarmianie i ochroną drapie ców roślino ernych ssaków. Zalecane działania w zakresie ochrony drzew wg (Szukiel i Nasiadka 1997) przedstawiają się następująco: • nale y jesienią stosować indywidualną ochronę sadzonek w odnowieniach przy u yciu repelentów lub osłon. natomiast w 241 . przy której nie będą występować szkody w odnowieniach w okresie wegetacji. • w miejscach zimowych ostoi zakładanie zagród ograniczających spałowanie drzew i okresowe (3 miesięczne) pełne jej ywienie. Fauna zwierząt drobnych na takich powierzchniach znalazła doskonałe warunki bytowania. zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 6. Dane dotyczące występowania i zwalczania gryzoni w nadleśnictwie zostały przedstawione w tabelach sporządzonych przez ZOL (b). w 1996 roku występowanie gryzoni objęło powierzchnię 38 ha gdzie zwalczano je na powierzchni 34 ha. • zalecane jest systematyczne szkolenie ekip wykonujących zabiegi ochronne.

Potwierdzeniem tego są dane z badań Koncy (1993). • • 1997 – 27 ha. Obserwacje szkód poczynione podczas prac III rewizji szkody od drobnych gryzoni zamieszcza w grupie innych uszkodzeń od zwierzyny. • 51-80 % – 0. 18 ha. • nornicy rudej – Clethrionomys glareolus. Tabela nie zawiera danych z 1998 roku. • 21-50 % – 2. Naturalnym czynnikiem powodującym spadek liczebności populacji gryzoni są choroby. Niewielki wpływ mają na liczebność gryzoni zabiegi chemiczne. W grupie tej uszkodzenia do 15% odnotowano na powierzchni ok. e wielkość i stopień ucią liwości są nie do końca doceniane.b) powoduje.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” roku 1997 występowanie odnotowano na powierzchni 38 ha i zwalczano na powierzchni 15 ha. 24 ha odnotowano w przedziale uszkodzeń 16-29%. które w większości przypadków odnoszą się do szkó242 . 46 ha. Brak szczegółowych danych dotyczących szkód powodowanych przez gryzonie (niepełne dane ZOL a. (Grodzki 1997) twierdzi. Istnieją równie du e problemy w skutecznym zwalczaniu szkodników. Łącznie w powierzchni nadleśnictwa inne uszkodzenia od zwierzyny (w tym od zwierzyny drobnej) wystąpiły na powierzchni ok. Największą powierzchnię uszkodzeń ok. 1986) wymienia się: • nornika zwyczajnego – Microtus arvalis. • nornika burego – Microtus agrestis. szczególnie na du ych powierzchniach. które wskazują na wystąpienie dwóch gradacji gryzoni. 1998 – 59 ha. Z gatunków najliczniej występujących w Sudetach (Szukiel i in. Brak szczegółowych danych monitorujących występowanie drobnych gryzoni powoduje. Na przestrzeni ostatnich lat prowadzono zwalczanie gryzoni przy pomocy pułapek THEYSONA na powierzchniach grodzonych z gatunkami liściastymi odpowiednio: • W roku 1996 – 33 ha. e trudno jest określić powierzchnię uszkadzaną. e powierzchnia upraw w Sudetach uszkodzonych przez drobne gryzonie ulegała ograniczeniu.50 ha. Padają ró ne opinie np. które wyniosły: • uszkodzenia do 20 % . Zagro enie ze strony gryzoni uzupełnia zestawienie szkód powstałych w uprawach wiosną 1998 roku.76 ha.17.. Analizując zebrane wyniki mo na wskazać tendencję do znacznej fluktuacji populacji gryzoni i du ej dynamiki zmian w liczebności.20 ha.

szkody od abiotycznych czynników szkodliwych. Jeszcze na początku minionego 10lecia N-cwto prowadziło zwalczanie gryzoni poprzez wystawianie czatowni. stwierdzono na powierzchni 3478.36 ha. Są to jednak w większości szkody o niskim stopniu nasilenia. nadal nale y monitorować uprawy pod kątem występowania tych szkodników. Łącznie w nadleśnictwie powierzchnia szkód powstałych na skutek działania czynników atmosferycznych wynosi ok. Wg „Analizy gospodarki leśnej w latach 1999-2008” szkody od gryzoni występują sporadycznie na szkółkach polowych oraz okresowo na uprawach leśnych. W powierzchni nadleśnictwa największe uszkodzenia od ogólnie pojmowanych czynników atmosferycznych wystąpiły w grupie uszkodzeń do 15 % na powierzchni ok. 243 .9. 2 ha dotyczy grupy bardzo silnych uszkodzeń w przedziale ponad 50%. Zagro enia od czynników abiotycznych Czynniki przyrody nieo ywionej (abiotyczne) kształtują szereg podstawowych warunków przyrodniczych decydujących o wytworzeniu określonych formacji roślinnych. aby w porę mo na było interweniować i zapobiec ewentualnym szkodom. powodzie . a poprzez dwukrotne wykaszanie upraw o największym zachwaszczeniu likwidowano i likwiduje się sprzyjające warunki dla ich bytności. przede wszystkim w odniesieniu do nasadzeń gatunków liściastych.U. Praktycznie trudno ocenić wielkość wpływu naturalnych drapie ników na stopień liczebności gryzoni mo na natomiast jednoznacznie stwierdzić. Na poni szym wykresie zaprezentowano udział poszczególnych stopni intensywności. 1674 ha. W porównaniu do stanu w latach dziewięćdziesiątych ub. wiatr itd.L. Najmniejsza powierzchnia zanotowanych uszkodzeń ok. obecnie nazwanych uszkodzeniami od czynników klimatycznych. W gospodarce leśnej prowadzonej w warunkach górskich główne znaczenie posiadają takie czynniki jak wiatr. stosowania pułapek Thomsona i wykładania środków trujących. Mimo obecnego stanu. „uszkodzenia od czynników atmosferycznych”.1263 ha. Ich oddziaływanie sprzyja rozwojowi bądź prowadzi do zagłady ekosystemów roślinnych. e szkody od gryzoni praktycznie nie istnieją. W trakcie taksacji IV rewizji P. temperatura powietrza i gleby.) zamieszczono w grupie tzw. e nie pozostaje on bez znaczenia. 6. Szkody zanotowane podczas prac III rewizji urządzania lasu bez rozgraniczenia czynników szkodliwych (temperatura.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” łek schronów zimowych i miejsc składowania sadzonek. opady atmosferyczne. wieku obecnie mo na uznać. Warto zatem stworzyć dogodne warunki bytowania zarówno dla ptaków drapie nych jak i pozostałych drapie ników ywiących się gryzoniami.

Czynnik ten 244 . Wiatry Jednym z głównych czynników przyrody nieo ywionej posiadającym ogromne znaczenie w prowadzeniu ochrony i gospodarki leśnej jest wiatr. Wówczas przecią one korony drzew pod naporem wiatru ulegają masowym wiatrołomom. Tak wielka ilość szkód powstała głównie ze względu na biologiczne właściwości gatunku (płaski system korzeniowy). oraz trudne warunki górskie i warunki glebowe.9. Obok bezpośrednich szkód silny wiatr powoduje szereg uszkodzeń mechanicznych zarówno strzał jak i systemów korzeniowych drzew co w efekcie doprowadza do znacznego spadku odporności biologicznej drzewostanów.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 11-25 % 26-60 % ponad 60% Wykres 18 Udział poszczególnych stopni intensywności uszkodzeń klimatycznych w Nadleśnictwie "Śnie ka" 6. Największe szkody od wiatru na terenie Nadleśnictwa Śnie ka powstały w latach 60-tych. W przewa ającej mierze szkody ze strony wiatru wystąpiły w jednogatunkowych drzewostanach świerkowych. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat czynnik ten wyrządził szereg niekorzystnych zjawisk o charakterze klęski. Wiatr jest przyczyną szczególnie dotkliwych szkód w przypadku zbiegu kilku nakładających się na siebie zjawisk przyrody takich jak gwałtowne opady śniegu lub szadź.1.

• kontrola stopnia spaso ytowania drzew (zasnuje świerkowe i osnuja gwiaździsta). Szkody od wiatru mo na prześledzić na podstawie analizy u ytkowania rębnego prowadzonego zrębami sanitarnymi w obszarze Nadleśnictwa Śnie ka zawartych w „Analizie gospodarki przeszłej za lata 1989-1998”. 245 . Bardo (30 235 m3) i Lwówek (27 339 m3) Podstawowe czynności pozwalające poprawić stan lasu i podnieść poziom odporności biologicznej to: • ograniczanie szkodników wtórnych. • usuwanie wywrotów i złomów. W minionym okresie gospodarczym wykonanie etatu powierzchniowego odnosiło się głównie do zrębów sanitarnych. • unikanie magazynowania drewna w lesie i przestrzegania zasad higieny lasu. oraz wykorzystanie części z nich na pułapki klasyczne. 1 . Sprawozdanie ZOL (Konca 1999) wykazuje szkody od wiatru w nadleśnictwie „Śnie ka” na poziomie 25 081 m3.2 na leśnictwo.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” ma znaczny wpływ na udatność i wzrost sadzonek. Klasyfikuje to nadleśnictwo wśród jednych z najbardziej podatnych na szkody ze strony wiatru. Większe spustoszenie spowodowane opisywanym czynnikiem zanotowano w nadleśnictwach: Wołów (34 708 m3). U ytkowanie rębne prowadzone rębniami zupełnymi wynikało ze znacznych szkód powstałych ze strony wiatru głównie w latach 1989 – 1992 oraz w 1995 roku. • prawidłowe i terminowe zwalczanie masowych pojawów owadów zgodnie z IOL. szczególnie w reglu górnym na silnie eksponowanych stokach. • dokładne sprawdzanie stanu drzew oraz zatrudnienie na cały sezon optymalnej liczby trocinkarzy np.

Ogółem nadlewary śnictwo Śnie ka wary śnictwo 46 17 35 12 12 3 3 6 3 10 147 76 26 58 23 15 13 50 10 16 15 302 2465 2457 6070 730 550 1227 5298 70 20 70 18957 4470 2613 6655 780 1490 209 123 280 20 420 17060 6935 5070 12725 1510 2040 1436 5421 350 40 490 36017 9 23 11 3 10 47 4 13 5 155 Rok 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Razem Obręb Śnie ka 30 Ogółem w latach 1989 – 1998 wycięto 302 ha drzewostanów nie objętych planem cięć (wywroty i złomy). Poni ej w formie graficznej przedstawiono wielkość pozyskania zrębami sanitarnymi na przestrzeni lat 1989 – 1998 r. 75 ZRĘBY SANITARNE PROWADZONE W NADLEŚNICTWIE „ŚNIE KA” Zręby sanitarne Powierzchnia w ha Masa grubizny w m3 Obręb Ko.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB. Masa w m3 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Rok Masa pozyskanej grubizny w m3 Wykres 19 Masa pozyskanej grubizny zrębami sanitarnymi w Nadleśnictwie "Śnie ka" na przestrzeni lat 1989 .Ogółem nadleObręb Obręb Ko.1998 w m3 246 .

Jest to wielkość istotnie (10-krotnie) mniejsza od stwierdzonej w 10-leciu poprzednim. W bilansie wodnym. W obszarze nadleśnictwa opady atmosferyczne kształtują rzeźbę terenu. Ich gwałtowny. w rozmiarze zdecydowanie ni szym ni „Cyryl”. Najbardziej nara one na szkody są drzewostany w strefie 700-1000 m n. 6. • 2008 – huragan „Emma” powodujący powa ne szkody w d-stanach. • 2003 – susze powodujące wyraźny wiosenny deficyt wody w wierzchnich warstwach gleby. Śnieg. przyczyniają się do erozji gleb. Mgła osadza się na roślinach i na skutek skraplania spływa go gleby wydatnie zwiększając ilość wody w środowisku leśnym. Istotne znaczenie w odniesieniu do ekosystemów leśnych posiadają zarówno opady deszczu jak i śniegu.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” W ostatnim okresie 10-lecia 1999-2008 ponownie ujawniła się tendencja do częstszego występowania zjawisk klęskowych spowodowanych czynnikami abiotycznymi. o udatności upraw na wylesionych powierzchniach. 247 . bądź długotrwały charakter mo e powodować katastrofalne skutki. ale zarówno ich nadmiar jak i niedobór mo e przyczynić się do jego zagłady. W efekcie znacznego zwiększenia cię aru koron i w połączeniu z wiatrem dochodzi do powstawania znacznych szkód w drzewostanach młodszych oraz średnich klas wieku na skutek przyginania koron i wyłamywania całych drzew. Ogółem w 10-leciu 1999-2008 odnowiono 29. Opady atmosferyczne i osady Las mo e istnieć za sprawą opadów atmosferycznych. szczególnie w wy szych poło eniach. powodują tak e zmiany bilansu wodnego. którego największe ilości zalegają w wy szych partiach gór decyduje np. szczególnie w ni szych poło eniach.2.9.m. Ekstremalne stany pogodowe powodujące uszkodzenia w drzewostanach w 10-leciu 19992000: • 2001 rok – deszcze nawalne powodujące lokalne podtopienia. huraganów.p. W Nadleśnictwie „Śnie ka” w 1999-2008 zaobserwowano znaczące szkody w drzewostanach związane z występowaniem ekstremalnych wiatrów: • 2007 – huragan „Cyryl” powodujący bardzo du e szkody w drzewostanach. du e ilości wody do ekosystemów leśnych docierają za sprawą mgły. Szkody powstałe od okiści Capecki (1989) uznaje za główne sygnały słabości litych drzewostanów świerkowych. Czasami za sprawą mgły dochodzi do powstawania zjawiska sadzi.41 ha zrębów zanitarnych powstałych głównie w wyniku ww. która osadzając się na gałęziach drzew powoduje zwiększenie cię aru. Podobny szkodotwórczy charakter posiadają osady w postaci okiści.

Nastąpiło przerwanie jedynej drogi z Karpacza na Śnie kę (Wang – „Śnie ka”). Taki stan termiczny ma wpływ na powstawanie powierzchni zmrozowisk i przyczynia się do powstawania szkód.p. decydują równie o zmniejszeniu przyrostu na wysokość i grubość(Konca. 6. Michalski 1997).m. W warunkach górskich zarówno temperatura gleby jak i powietrza istotnie ogranicza egzystencję drzew decydując o przebiegu górnej granicy lasu. mostów i przepustów. Skutkiem długotrwałych i gwałtownych deszczów zostało zniszczonych wiele dróg leśnych.9. gospodarki komunalnej.55 ºC. 6. Zimny. Ponadto w kotlinach górskich dochodzi do zjawiska inwersji termicznej. W ostatnim okresie obserwuje się zjawisko ocieplenia atmosfery ziemskiej wynikające z działalności gospodarczej człowieka (energetyki. Powodzie Powódź z roku 1997 wyrządziła znaczne szkody w środowisku leśnym i infrastrukturze Nadleśnictwa Śnie ka.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • 2005 – susza spowodowana przez brak opadów w sezonie wegetacyjnym.46 ºC. Zmiany temperatur w okresie wegetacyjnym są odpowiedzialne za anomalie rozwojowe sadzonek świerka i modrzewia rosnących w szkółkach leśnych poło onych w kotlinach śródgórskich. • 2006 – okiść powodująca szkody. Temperatura powietrza na Śnie ce w przeciągu XX wieku uległa wzrostowi o 0. Zdecydowanie ró nią się tak e na poszczególnych stokach i wystawach. Temperatura powietrza i gleby Temperatura jako czynnik klimatyczny jest badana przez wiele stacji obserwacyjnych od wielu lat. (Konca. Praktycznie wszystkie szlaki turystyczne zostały mniej lub bardziej uszkodzone. Warunki termiczne w górach wykazują znaczne zró nicowanie z uwagi na ukształtowanie terenu i wysokość n. Michalski 1997) za Piaseckim (1992). Czynnik termiczny to kolejny element decydujący o mo liwości istnienia ekosystemu leśnego. przetwórstwa i innych). Zimny. przy czym uwidaczniają się znaczne fluktuacje i oscylacje meteorologiczne. przez co obszary poło one ni ej są zimniejsze ni w wy szych poło eniach.24 ºC i latem o 0.3.4. Anomalie termiczne powodują uszkodzenie ostatnich przyrostów świerka z powodu drugiego spóźnionego rozwoju. Inten- 248 . Od trzeciej i czwartej dekady XX wieku w Polsce obserwuje się wyraźne ocieplenie klimatu. przy czyn największy wzrost nastąpił jesienią o 1.9.

Niepokojącym jest fakt rozmycia hałd zalegających stoki. Ogromne masy gruzu skalnego spłynęły z hałd.”.1. Bezpośrednie negatywne oddziaływanie człowieka na lasy Podstawowy podział oddziaływania człowieka na środowisko leśne mo na przestawić jako bezpośredni i pośredni.10. Poło enie Nadleśnictwa Śnie ka w obszarze o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych nara a lasy na znaczne zagro enia ze strony ruchu turystycznego. Turystyka Ruch turystyczny ze względu na specyfikę regionu jest bardzo intensywny. 6.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” sywne opady przyczyniły się do powstania dwóch fal powodziowych w odstępach kilkudniowych. Pośrednie formy negatywnego oddziaływania człowieka na lasy omówione zostały w dziale zagro eń niniejszego „Programu .. 6. • wydeptywanie runa i ściółki na wielu obszarach a tak e pozostawiania wszelkiego rodzaju śmieci po tych wizytach • wnykarstwo i kłusownictwo • nielegalne pozyskiwanie choinek i stroiszu w okresach świątecznych • bezmyślne. które praktycznie przestały istnieć w górnym biegu rzeki Jedlicy. Do istotnych bezpośrednich negatywnych skutków oddziaływania ludzi na środowisko leśne nale y: • powszechne wywo enie śmieci przez okolicznych mieszkańców wsi i miast do lasów poło onych w najbli szym ich sąsiedztwie • penetracja lasów w okresach zbioru jagód i grzybów przez miejscową ludność. 249 . celowe niszczenie miejsc gniazdowania ptaków • pozyskiwanie roślin objętych ochroną na potrzeby własne i handlowe. Ogromna ilość wody zalała część Kotliny Jeleniogórskiej i przyczyniła się do powodzi w całym lewobrze nym dorzeczu Odry. Skutki powodzi z roku 1997 są jeszcze widoczne a ich usuwanie pochłonie znaczną ilość czasu i środków. na których prowadzono wydobycie uranu.10.

Przedstawione walory sprawiają. Nie bez znaczenia jest równie wpływ na otaczającą przyrodę urządzeń turystycznych takich jak wyciągi narciarskie. Razem Karkonoski Park Narodowy odwiedza ok. lotniarstwa. Mocno rozwinięta sieć noclegowa w rejonie Karpacza stwarza dodatkowe zagro enia dla środowiska na skutek niewłaściwej eksploatacji.) przemieszcza się przez obszar nadleśnictwa. tory saneczkowe. wiejskiego krajobrazu kulturowego. Znaczna ilość turystów odwiedza równie ruiny zamku „Chojnik” i świątynię Wang w Karpaczu. bądź zmianę przebiegu istniejących. Dość ucią liwe i nie pozbawione skutków ubocznych dla środowiska jest uprawianie pozostałych form turystyki w tym: wspinaczki skałkowej. 550 tys. wyciągi krzesełkowe i inne. u podnó y której rozciąga się krajobraz nadleśnictwa podzielony na kilka interesujących stref m in. Urządzenia infrastruktury turystycznej zaburzają naturalny krajobraz i przyczyniają się zmian w otaczającym środowisku przyrodniczym. pojawia się zjawisko eutrofizacji siedlisk (wzrostu yzności).Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Największą atrakcją turystyczną jest szczyt Śnie ki. Wzdłu szlaków turystycznych nasilają się procesy erozji. Stwarza to bezpośrednią ucią liwość ze strony ruchu turystycznego przejawiającą się na wielu płaszczyznach. Równie ośrodki sportów zimowych. w sezonie zimowym ok. w których intensywność ruchu turystycznego zalicza się do największych w rejonie Sudetów. narciarstwa wyczynowego biegowego. turystyki rowerowej górskiej itp. 250 . e przez obszar nadleśnictwa corocznie odwiedzają rzesze turystów. wśród których Karpacz odgrywa największą rolę stanowią miejsca. Najpopularniejszym miejscem wędrówek jest szczyt Śnie ka na którą wchodzi w lipcu i sierpniu ok. śladowego. turystów. Znaczna ilość szlaków turystycznych prowadzących do KPN wiedzie przez tereny Nadleśnictwa Śnie ka. krajobrazu kulturowego terenów leśnych i krajobrazu zbli onego do naturalnego. ściekami oraz stosowaniem przestarzałych systemów grzewczych. Większość turystów zmierzających do KPN (w sezonie letnim KPN odwiedza ok. Roztaczający się zasięg widokowy sięga daleko w głąb Kotliny Jeleniogórskiej i otaczających ją masywów górskich. krajobrazu kulturowego górskich osad turystycznych. wydeptywanie i zaśmiecanie. W celu zmniejszenia szkód w obszarach szlaków turystycznych mo na zadecydować o odciąeniu niektórych odcinków poprzez wytypowanie dodatkowych szlaków turystycznych. krajobrazu kulturowego rolnictwa. szczególnie w rejonach nie przystosowanych do tego rodzaju wypoczynku. 1 milion turystów rocznie (Plan Ochrony KPN 1996). Obok wymienionych atrakcji głównym obszarem intensywnie penetrowanym turystycznie jest Karkonoski Park Narodowy i teren Rudawskiego Parku Krajobrazowego. 340 tys. ludzi. niezgodnej z zasadami ochrony środowiska.: miejskiego krajobrazu kulturowego. 100 tys. zrywania i niszczenia roślin. Głównie na skutek złej gospodarki odpadami.

Głównym problemem pozostają hałdy pokrywające teren nadleśnictwa.2. Poprzez swoją destrukcyjną działalność człowiek doszedł do granic wyznaczonych przez zamknięty układ środowiska ziemi a sam stanął przed problemem wyczerpania się dóbr naturalnych (wody.10. drastycznego zmniejszenia areału ziem uprawnych. zasobów leśnych i mineralnych). e uniemo liwiają proces odnowienia. Zło ona budowa geologiczna obfitująca w ró norodne bogactwa obszaru Rudaw Janowickich i Karkonoszy przyczyniła się do intensywnej eksploatacji w postaci kopalni głębinowych i odkrywkowych. Las jako szczególnie wra liwy organizm ywych komponentów jest bardziej ni inne dobra naturalne nara ony na destrukcyjną działalność człowieka ale w odró nieniu od innych dóbr stanowi formę odnawialną je eli zmiany środowiska nie są na tyle drastyczne. ale są równie miejsca gdzie zalesienie jest praktycznie niemo liwe.11. Szkody górnicze Przewa ająca część szkód górniczych w nadleśnictwie jest następstwem gospodarki wydobywczej prowadzonej głównie w okresach ubiegłych. Zapylenie powoduje zatykanie aparatu asymilacyjnego drzewostanów znajdujących się w pobli u kopalni odkrywkowej.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 6. wyginięcia obecnie yjących zwierząt i roślin. zagra ając dalszemu rozwojowi cywilizacji całej ludzkości. Pozostałością są widoczne do dziś ślady działalności górniczej tych rejonów. Wydobycie skaleni wprowadza zakłócania stosunków wodnych oraz warunków glebowych w przylegającym obszarze zarówno w środowisku leśnym jak i rolnym. W rejonie pozyskiwania skaleni stwierdzono występowanie zapylenia spowodowanego wykonywaniem odstrzałów oraz rozdrabnianiem pozyskiwanego surowca. Podsumowanie negatywnych skutków działalności człowieka na lasy Szkodliwa dla środowiska i nieprzemyślana działalność człowieka ujawniła się obecnie na niespotykaną skalę zarówno w krajach najbogatszych jak i najbiedniejszych. Kontynuacja prowadzenia gospodarki wielu krajów przyczyni się w konsekwencji do wytrzebienia większości puszcz tropikalnych. Przedstawione obserwacje i dane zagro eń środowiska leśnego nie dają pełnego obrazu wpływu działalności człowieka na stan zdrowotny ekosystemów leśnych. W zasięgu granic Nadleśnictwa Śnie ka(obręb leśny Kowary) istnieje niewielki kamieniołom pozyskujący surowiec drogowy. Wzrastające spalanie paliw kopalnych zmieni skład atmosfery ziemskiej zagra ając ociepleniem klimatu a emisja freonów grozi istnieniu ycia biologicznego ziemi (Nowicki 1993). Większość hałd jest obecnie porośnięta roślinnością i zagospodarowana. 6. czystego powietrza. Ka dy z czynników szkodotwór- 251 .

zarówno biotycznych jak i abiotycznych. Kolejnym elementem równie bardzo istotnym dla zachowania zdrowotności lasów jest właściwa gospodarka leśna.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” czych traktowany jest w oderwaniu od pozostałych poprzez co obraz ucią liwości ka dego z nich jest niekompletny i daleki od rzeczywistego. Lasy rozumiane jako ekosystemy charakteryzują wielorakie sprzę enia zwrotne ze zło oną strukturą organizacji biologicznej.) i obowiązującą do dzisiaj zasadą trwałości lasów. W grupie uszkodzeń grzybowych i spałowania zawarte są w większości szkody powstałe w procesie hodowlanym i produkcyjnym. REGULACJI ZASOBÓW ORAZ WYKONYWANIA PRAC LEŚNYCH Prowadzenie gospodarki leśnej powinno być zgodne ze sformułowaną w XVIII w. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI GOSPODARSTWA LEŚNEGO. wywołujących reakcje adaptacji lub eliminacji organizmów z ekosystemu stwarza problemy.G. gdy uszkodzenia mechaniczne pni ulegają w du ym stopniu zagrzybieniu i wykazane są w szkodach powodowanych przez patogeny grzybowe. Ich rozgraniczenie i oddzielne traktowanie jest praktycznie niemo liwe. W praktyce aby określić dokładne ilości poszczególnych czynników nale ałoby zbadać kompleks elementów ekosystemu . na które działają ró norodne czynniki w tym zanieczyszczenia powietrza. dendrologiczne oraz ocenę występowania objawów uszkodzenia roślin w powiązaniu z analizą czynników klimatycznych na tle ustalonych poziomów zanieczyszczeń (Rączka 1999). obserwacje fitosocjologiczne. z których wynika np. którego skutki widoczne są w szerokim zakresie na obszarach leśnych. ustalenie stref zagro enia przemysłowego. Jest to zło ony system powiązań. Podsumowaniem szkodliwej działalności człowieka są dane zebrane podczas III rewizji urządzania lasu. Z ogólnego punktu widzenia dla stanu zdrowotnego lasu wydaje się najbardziej istotne zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. (1713 r. Hartiga w 1804 roku zawarła ideę zachowania i ciągłości istnienia lasów. oszacowanie szkód powstałych na skutek błędów w procesie prowadzenia prac i czynności gospodarczych (uszkodzenia mechaniczne strzał przy prowadzeniu trzebie y i prac zrębowych) itd. W badaniach powinny być uwzględnione analizy chemiczne gleby i materiału roślinnego. Postępowanie igno- 252 . Zasada trwałości zachowania i u ytkowania lasu sformułowana przez L. 7. w którym ustalenie progowych ilości zanieczyszczeń. Trwałość lasów miało zapewnić ścisłe powiązanie technicznego procesu u ytkowania z przyrodniczo-hodowlanym procesem ich odnawiania. bądź jedynie pozbawione kory odnotowane są jako „spałowanie”.

• utrzymanie zdrowia i trwałości ekosystemów leśnych. wielostronnych korzyści społecznych i ekonomicznych płynących z lasów. jak i na naszych oczach w zasięgu obszaru zamierania lasów w Sudetach. • utrzymanie produkcyjnej zasobności lasów. • ochrona zasobów genowych i wodnych w lasach. aktualnie powstrzymany ogromnym nakładem środków. Ujednolicenie pojęcia ciągłości lasów przy pomocy kryteriów i wskaźników pozwala na dokonywanie porównań na poziomie lokalnym. Całość umo liwia śledzenie i porównanie kierunków i tempa zmian w lasach i leśnictwie europejskim (Rykowski 1994).Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” rujące zasadę zachowania ciągłości lasów doprowadziło do pojawienia się innych ni leśne zbiorowisk roślinnych z pustyniami włącznie (Rykowski 1994). • zachowanie biologicznej ró norodności. Przedstawione kryteria uzupełnione są 20 wskaźnikami trwałego i zrównowa onego rozwoju lasów. krajowym i międzynarodowym. technicznie mo liwych do praktycznego zastosowania i ekonomicznie niezbyt kosztownych przedsięwzięć. • Planu Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego. • utrzymanie i wzmacnianie długofalowych. Kryteria miar i cech trwałego rozwoju w europejskim ujęciu posiadają 6 głównych kierunków: • zachowanie i wzmaganie udziału lasów w globalnym bilansie węgla. regionalnym. Zasada trwałości lasów powinna być jednakowo rozumiana przez wszystkie środowiska zarówno przez leśników jak i pozostałe grupy zawodowe oraz innych uczestników ycia gospodarczego i społecznego. W jednoznacznym rozumieniu pomocne są kryteria i wskaźniki trwałości lasów. Jest to wybór naukowo uzasadnionych. Gospodarka nadleśnictwa powinna uwzględniać wytyczne: • Planu Ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego. • studiów zagospodarowania przestrzennego gmin i regionu. 253 . Proces deforestacji rujnujący całą przyrodę trwa nieprzerwanie jeszcze do czasów dzisiejszych zarówno w odległych lasach Ameryki Płd.

Do gospodarstwa tego zaliczono drzewostany. 80. niezgodność składu gatunkowego z siedliskiem.31ha.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 7. Gospodarstwo przerębowo – zrębowe w lasach gospodarczych (GP-Z) – utworzone na powierzchni 101. tj.8% powierzchni leśnej).2% powierzchni leśnej nadleśnictwa. do którego zaliczono: • drzewostany cenne przyrodniczo. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie uznania za ochronne lasów. Włączono tu drzewostany. o niskich wartościach wskaźników zadrzewienia i jakości hodowlanej.1.96 ha. Gospodarstwo przebudowy (R) – utworzone na powierzchni 226.41 ha (0. • lasy na siedliskach bagiennych • drzewostany ze zinwentaryzowanymi siedliskami priorytetowymi Natura 2000 • lasy wpisane do rejestru zabytków • Wyłączone Drzewostany Nasienne • lasy – ostoje zwierząt chronionych • lasy glebochronne • lasy w strefie górnej granicy lasu • lasy wodochronne w strefach ochroonych ujęć wody Gospodarstwo lasów ochronnych (O) – utworzone na powierzchni 10297. Do gospodarstwa tego zaliczono lasy uznane za ochronne Decyzją nr 57 Ministra Ochrony Środowiska.01 ha (1. w których ze względu na siedliskowy typ lasu oraz docelowy i aktualny stan gatunkowy przyjmuje się spo- 254 . tj. Regulacja u ytkowania rębnego Gospodarstwo specjalne (S) – utworzone na powierzchni 2202. 17.8% powierzchni gruntów leśnych zalesionych i niezalesionych nadleśnictwa). w których zaplanowano rozpoczęcie procesu przebudowy ze względu na ich znaczne uszkodzenie. stanowiących własność Skarbu Państwa.3% powierzchni gruntów leśnych zalesionych i niezalesionych.. a nie zaliczone do gospodarstwa specjalnego lub przebudowy. Drzewostany te najczęściej przebudowywane będą rębnią IVd. będących w zarządzie państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Śnie ka.

zagospodarowanych w podobny sposób i o zbli onej kolei rębności. TAB. W praktyce są to głównie drzewostany jakie pojawiły się w stanie posiadania nadleśnictwa po 12 sierpnia 1999 r.61 88. Gospodarstwo siedliskowe 1 GTD 2 STL 3 Powierzchnia [ha] Rębnia Wiek rębności Okres odnoTechniczny wienia/ cel produkcji uprzątnięcia 7 8 4 5 6 Obręb Śnie ka Gospodarstwo przerębowo . docelowym składem drzewostanu oraz składem odnowieniowym.63 0. III 140 140 100 100 110 I II III IV V Razem BK-JDLMWY ŚW DB ŚWLMWY ŚW JD-DB BKŚW BMGŚW 20 . Jednostki długookresowego planowania hodowlanego (obręby siedliskowe) wyró nione są w oparciu o podobne: warunki siedliskowe. a tak e cel gospodarczy (produkcji) wyra ony głównym sortymentem. III. Utworzone gospodarstwa siedliskowe nie posiadają wpływu na sposób obliczania etatów. które określone są dla jednostek regulacji u ytkowania rębnego.19 3.zrębowe 22.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” sób zagospodarowania rębniami częściowymi . (w wyniku zalesienia gruntów porolnych lub przejęć). dominujące funkcje lasu.74 5.21 4. IV II.06 174. skład gatunkowy drzewostanów.2. cel hodowlany wyra ony gospodarczym typem drzewostanu. 7. IV III 100 140 140 140 10 .53 II.30 10 .99 272.gniazdowymi i stopniowymi. Obręby siedliskowe.30 10 BK-JDLMWY ŚW DB ŚWLMWY ŚW JD-DB JW-JDLMWY W DB Produkcja sortymentów wielkowymiarowych 255 .77 II.30 Produkcja sortymentów wielkowymiarowych JD-BKLMGŚW ŚW JD-BK LGŚW Gospodarstwo lasów ochronnych I II III IV ŚW BWG 12.30 36. 76 JEDNOSTKI REGULACJI U YTKOWANIA RĘBNEGO I DŁUGOOKRESOWEGO PLANOWANIA HODOWLANEGO (GOSPODARSTWA SIEDLISKOWE).

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI Razem 2 3 BK-JDLWY ŚW DB JD-DB LWY ŚW JD-DBLWY W JW ŚW ŚW BGŚW BGW 4 57. IV IV III II.40 20 . IV II.30 10 .33 IV 19. IV - 100 140 140 140 140 140 100 120 20 . IV II.84 28.31 2. IV IV II IV III.50 363.69 II.54 II.30 10 10 . IV II.01 Gospodarstwo przebudowy JD-DB LWY ŚW BKŚW BMGŚW I II III IV V Razem 1.08 20.22 27.51 5 II.40 10 .67 IV Gospodarstwo specjalne 140 100 100 100 110 40 20 .38 - JD-BKLMGŚW ŚW JD-BKLMGW ŚW JD-BK LGŚW I II III IV V VI VII VIII ŚW BWG 70.42 IV 24.41 10.40 20 . III.30 10 .30 20 10 .84 66. IV II.30 - BK-JDLMWY ŚW DB ŚWLMWY ŚW JD-DB JW-JDLMWY W DB BK-JDLWY ŚW DB JD-DB LWY ŚW JD-DBLWY W JW OL-JS OLJWY Produkcja sortymentów wielkowymiarowych 256 .22 3.05 8.81 76.40 10 . IV II. IV 6 140 140 100 100 100 100 100 100 100 100 100 110 7 10 .30 8 BK-SO BMGŚW BKŚW ŚW ŚW BMGŚW BMGŚW BMGW JD-BKLMGŚW ŚW JD-BKLMGW ŚW JD-BK LGŚW 4446.40 10 .40 30 58.82 14. III. III.40 20 .27 IV 1.27 916.30 10 .69 23.52 22.88 305.26 14.93 2025. III. IV 11.30 20 .29 4. IV II.30 20 .

30 0.80 1.96 1.40 20 10 .08 326.79 12.24 II II.11 Produkcja sortymentów wielkowymiarowych JD-BKLMGŚW ŚW JD-BKLMGW ŚW JD-BK LGŚW Gospodarstwo lasów ochronnych I II DB-SO BMWY ŚW BK-JDLMWY ŚW DB 4.68 38. III.42 II - 140 140 140 140 140 100 100 100 110 20 65.35 18.30 30 . III.43 24.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI Razem Razem obręb 2 3 OL-JS LŁWY ŚW ŚW BGŚW BGW 4 44.85 3.88 Obręb Kowary Gospodarstwo przerębowo .38 176.zrębowe I II III IV V VI VII VIII IX Razem BK-JDLMWY ŚW DB ŚWLMWY ŚW JD-DB JW-JDLMWY W DB BK-JDLWY ŚW DB JD-DB LWY ŚW BKŚW BMGŚW 2. IV IV IV II 6 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 110 110 120 7 10 .26 2. III IV II.40 10 .40 20 20 20 8 BK-SO BMGŚW BKŚW ŚW ŚW ŚW BMGŚW BMGŚW BMGW BMGB JD-BKLMGŚW ŚW JD-BKLMGW ŚW JD-BK LGŚW JW-JDLGW BK OL-JS LŁG 1276.89 20.37 2. IV 100 140 10 10 .81 275.49 1.13 451.98 11.40 Produkcja sortymentów wielko- 257 .15 17.98 5 II.50 0.19 5816. IV II II.92 1.18 14.

48 1.30 20 . IV II. IV II.89 32.01 53. IV IV II. IV IV IV I. III. III.30 - 8 wymiarowych JD-BKLMGŚW ŚW JD-BKLMGW ŚW JD-BK LGŚW JW-JDLGW BK 5851. IV II.04 41. IV II.19 885.40 10 .30 10 .30 10 . III.40 30 BK-JDLMWY ŚW DB ŚWLMWY ŚW JD-DB JW-JDLMWY W DB Produkcja sortymentów wielkowymiarowych 258 .40 10 .06 102. IV - 6 140 140 140 140 100 100 100 100 100 100 100 100 110 110 7 10 .65 II.40 30 .40 10 .63 - JD-BKLMGŚW ŚW Gospodarstwo specjalne I II III IV ŚW BWG 9.09 167.42 47.95 Gospodarstwo przebudowy ŚWLMWY ŚW JD-DB JW-JDLMWY W DB ŚW BKŚW BGŚW BMGŚW I II III IV V Razem 1.50 5 II. IV II.30 10 . IV II.19 18.50 3.05 2516.06 26. III. III.40 10 .71 323.10 19.93 IV III.40 10 .40 10 . IV II.30 20 .85 23.40 167. II.21 110.90 19.73 80. IV IV 100 140 140 140 10 . IV II. III.89 1150.30 10 . IV II.30 20 . IV 140 140 100 100 100 30 20 .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI Razem 2 3 ŚWLMWY ŚW JD-DB JW-JDLMWY W DB BK-JDLWY ŚW DB JD-DB LWY ŚW JD-DBLWY W JW ŚW ŚW BKŚW ŚW ŚW BGŚW BGW BMGŚW BMGŚW BMGW 4 251. IV II.30 10 .96 201. III.

12 7010.11 - 5 6 140 140 100 120 120 100 100 100 100 100 100 110 110 120 120 7 10 .13 21.27 8. igliwia i kory).01 48.33 8. Wytyczne w sprawie poprawy stanu środowiska przyrodniczego w trakcie wykonywania prac leśnych Dla zminimalizowania szkód w środowisku przyrodniczym podczas wykonywania prac leśnych nale y praktykować i wprowadzać mo liwie najmniej ucią liwe technologie.14 31. IV II.40 10 .20 - 8 II. IV - JD-BKLMGŚW ŚW JD-BKLMGW ŚW JD-BK LGŚW JW-JDLGW BK OL-JS LŁG OL-JS OLJG 926.34 3. W tym celu naley: • stosować sortymentową metodę pozyskania drewna. wykrotów. IV II.39 1.3.21 9. polegającą na wyróbce drewna przy pniu ze zrywką surowca ciągnikami nasiębiernymi lub konną przy odpowiednio zaplanowanych i wykonanych szlakach zrywkowych.42 20. gałęzi.20 10 .81 12827. IV IV II. 259 .30 30 10 . IV II.71 1.61 27.93 56. połamanych.20 332.40 10 .44 2.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX Razem Razem obręb 2 3 BK-JDLWY ŚW DB JD-DB LWY ŚW JD-DBLWY W JW OL-JS OLJWY OL-JS LŁWY ŚW BKŚW ŚW ŚW BGŚW BMGŚW BMGŚW BMGW 4 6. • pozostawiać w lesie jak największą ilość biomasy (części stojących drzew martwych. III.69 Razem nadleśnictwo 7.

Piec-Skalny MostSkalne Bramy. wykorzystujący istniejący układ szlaków pieszych i rowerowych.Wikowyja. • objęcie ochroną rezerwatową Torfowiska na Trzcińskich Mokradłach (41 j. 66. 260 . Krzy owej Góry. • lokalizację pól namiotowych. • wyznaczenie terenów wspinaczki skałkowej.. Bolczowa i Kowarskiej Czuby. • wytypowanie ście ek dydaktycznych z wytyczeniem odcinka: Sokoliki (102 c. punkty widokowe. poprzez wykonywanie zrywki zimą przy pokrywie śnie nej lub z wykorzystaniem urządzeń zabezpieczających. ławki.f. miejsca urządzone wypoczynku).g) oraz odcinka Mały Wołek – Wołek. 60 d. rzadkich i cennych podczas trzebie y i innych zabiegów m in.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • prowadzić wytyczanie i korzystać ze stałych szlaków zrywkowych.4.Wielka Kopa. przez zwracanie uwagi na miejsca obalania drzew. kosze na śmieci).k.Dzicza Góra. • stosować biooleje jako smary silników. • zagospodarowanie terenów spacerowych z odpowiednią infrastrukturą (ławki. 69. • wyznaczenie przebiegu szlaków narciarskich.. • prowadzić ochronę stanowisk gatunków chronionych.Krzy na Góra (101 h) – Fajka (89 c).Bielec.Jagoda. Świniej Góry. • przeznaczenie terenu do uprawiania hippiki i skiringu. Starościńskich Skał. Wytyczne dla terenów Nadleśnictwa Śnie ka w granicach RPK Obszary wchodzące w skład RPK posiadają szczególne walory przyrodnicze dlatego wyró nia się dodatkowe wytyczne dla nadleśnictwa w celu ich ochrony poprzez: • objęcie jedną z form ochrony gatunków fauny w rejonach: Góry Rudzik. 7.m).d). • stosować maszyny i urządzenia z silnikami spalinowymi wyposa onymi w katalizatory. • unikać niszczenia runa i ściółki leśnej m in.Starościńskie Skały (90 l). • zagospodarowanie szlaków turystycznych (wiaty.l. • objęcie ochroną Skalniaka (191 c). stoły.Stru nickie Skały.Zamek Bolczów (54-57. • wytypowanie układu pieszych szlaków turystycznych i szlaków rowerowych wykorzystujących układ dróg.Głaziska Janowickie. przebieg szlaków zrywkowych itp.

Czynność ta nastręcza z reguły w warunkach górskich znaczne trudności. Parametry szerokości szlaków zrywkowych są podobne jak na nizinach i przedstawiają się następująco: • specjalistyczne ciągniki (skidery) szerokość szlaku . Uszkodzenia mechaniczne drzew w postaci ran są podatne na ró nego rodzaju infekcje grzybowe i owadzie. Badania prowadzone przez IBL określają % nachylenia stoku dla specjalistycznych maszyn zarówno skiderów jak i forwarderów o podwoziu przegubowym. Teoretycznie zabieg zrywania drewna powinien w jak najmniejszym stopniu wpływać na stan zdrowotności środowiska leśnego.5 .4 m. Projektowanie szlaków zrywkowych w górach w oparciu o wnikliwą analizę warunków topograficznych pozwala właściwie uporządkować ten zło ony proces. a w szczególnych. • forwardery . 261 . Wa ne jest określenie dopuszczalnych maksymalnych spadków terenu. e w trakcie prowadzenia prac urządzeniowych znaczna część zanotowanych uszkodzeń mechanicznych drzew (do wysokości 1 m. Rzadkowski (1997) wskazuje.2.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 7. Organizacja szlaków zrywkowych W nadleśnictwie bardzo wa ną czynnością gospodarczą jest zrywka drewna. korzystnych przypadkach spadki nie powinny przekroczyć wartości 45 % w linii poruszania się prostopadle do warstwic. bądź z wykorzystaniem kolejek.3. e większość surowca drzewnego zrywanego w warunkach górskich odbywa się sposobem wleczonym lub półpodwieszonym i uznaje je za metody „nieekologiczne”. Konie powinny spełniać funkcję pomocniczą przy wyciąganiu surowca do szlaków i mogą pracować na stokach o spadku nie przekraczającym 18 %.) była bezpośrednim skutkiem źle prowadzonej zrywki. Według zaleceń specjalistów dopuszcza się u ywanie wy ej wymienionych maszyn na terenach o spadku do 40 %. Sposobem na uporządkowanie zasad zrywki w terenach górskich jest właściwe projektowanie i wykonanie szlaków operacyjnych. W praktyce uszkodzeniu ulegają zarówno podło e jak i drzewa. w odniesieniu do przewidywanych środków zrywkowych. przy czym zaleca się stosowanie ich w wyjątkowych wypadkach. Zatem prawidłowe przeprowadzenie procesu zrywki drewna powinno być poprzedzone właściwym działaniem planistyczno-organizacyjnym. • ciągniki rolnicze .4 m.45 % zaleca się stosować zrywkę linową. • zrywka konna .3 m.5. Dopuszcza się tak e zrywkę grawitacyjną. Okazuje się. Ciągniki rolnicze powinny być stosowane w terenie o spadku nie przekraczającym 15 %. Na stokach o spadkach większych jak 40 .

50 m. zale nie od rodzaju konstrukcji. technikę sadzenia zapobiegającą deformacjom systemów korzeniowych. Zalecane przez Rzadkowskiego (1997) zasady dotyczą drzewostanów u ytkowanych w warunkach górskich rębniami zło onymi. Większość z nich w szczególnie trudnych warunkach regla górnego bardzo wolno przyrastała na wysokość i posiadała niskie zadrzewienie. III i IV. które ogromnym nakładem sił i środków z ró nym skutkiem odnawiano na przestrzeni ostatnich lat. według których przy zalesianiu. Na obszarze Nadleśnictwa Śnie ka w czasie prac taksacyjnych oceniano powierzchnie upraw. Proponowane odstępy między szlakami zrywkowymi w przypadku stosowania zrywki konnej nie mogą być większe jak 40 . odstępy powinny zawierać się w granicach 30 .6. e szlaki biegną prostopadle do warstwic (wyjątek lokalne warunki hydrograficzne i nachylenie powy ej przyjętych granic). (im kolejka zawieszona wy ej tym szerokość szlaku mo e być mniejsza). określa się następujący system prowadzenia prac: 262 . Wskazówki i niektóre koncepcje procesu odnawiania lasu w reglu górnym w Sudetach Znaczny problem stanowią odnowienia i zalesienia powierzchni otwartych szczególnie w warunkach regla górnego. Potwierdzeniem powy szych stwierdzeń. formę odnowień w postaci rot (biogrup). Pochylenie poprzeczne szlaków nie powinno przekraczać 8 %. są pojawiające się publikacje dotyczące sposobu traktowania odnowienia lasu w warunkach regla górnego. Jakość tych odnowień była z reguły słaba. kilkunastu sztuk. Jako podstawowe zało enie przy projektowaniu szlaków zrywkowych w górach nale y stosować zasadę. W wielu miejscach powstały grupy drzew składające się z kilku. Przestawione koncepcje przez Mikułowskiego (1995) uwzględniają rozwiązania niemieckie. Zaznaczyć nale y. W zało eniach autorów niemieckich Schönenberger i współpr. pochodzenie nasion u ywanych do produkcji materiału sadzeniowego. Skłania to do wykorzystania tych obserwacji przy prowadzeniu odnowień w formie biogrup. najlepiej z pokrywą śnie ną. Przy prowadzeniu zrywki metodą podwieszoną lub półpodwieszoną w odniesieniu do stoków nara onych na erozję zaleca się prowadzenie zrywki po zamarzniętym gruncie.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • kolejki linowe szerokość tras 2 do 4 m. e kilkakrotnie odnawiane i poprawiane powierzchnie nie pozostały w zupełności pozbawione sadzonek. a więc II. grodzenie upraw. Natomiast przy zastosowaniu kolejki linowej. 7. właściwy transport sadzonek. bądź odnawianiu trenów wysokogórskich nale y brać pod uwagę następujące czynniki: wybór odpowiednich mikrosiedlisk. W wyjątkowych przypadkach stosowania zrębu zupełnego szlaki zrywkowe nale y projektować w partiach drzewostanu nie objętych u ytkowaniem rębnym.60 m.

kosówka i w mniejszym stopniu modrzew trudno bezwarunkowo uznać za gatunki pionierskie. Potwierdza to Mikułowski (1995) wyra ając opinię. Metodę biogrup nale y stosować w tych miejscach. ) koncepcja zakłada. e proces odnowienia lasu w Sudetach powinno się traktować jako zło ony. Wymienione sposoby odnawiania powierzchni otwartych zlokalizowanych na znacznych wysokościach nie są pozbawione wad. Bliskie przedstawionemu zało eniu są zasady tworzenia nasadzeń w biogrupach dookoła martwych drzew uzupełnione pomiędzy grupami świerka kosodrzewiną. Metoda powinna być stosowana głównie dla świerka. e w wieku dojrzałym z grupy pozostanie tylko jedno drzewo • odległość między grupami powinna wynosić 2 . e świerk. • dynamiczny rozwój nasadzeń . W podsumowniu Mikułowski (1995) stwierdza. • sugerowane jest prowadzenie gęstej więźby nasadzeń tak by w ciągu 10-ciu lat nastąpiło zwarcie grupy (więźba zró nicowana co do gatunku i wysokości n. Prowadzenie odnowienia w ten sposób daje maksymalnie korzystne warunki wzrostu i rozwoju wynikające z kooperacji i wzajemnej ochrony od trudnych warunków atmosferycznych i zwierzyny. Ponadto proponowany sposób odnowienia w formie skupiskowej posiada tą zaletę. • kształt zakładanych biogrup powinien być okrągły lub owalny. które gwarantują lokalnie najlepsze warunki. Obrazowo metoda ta podobna jest do kartki papieru pokrytej kleksami. zadarnionej powierzchni otwartej w istniejących warunkach klimatycznych oraz w jednorazowym zabiegu. Ponadto posiadają znaczną przewagę nad stosowanym aktualnie sposobem odnawiania powierzchni przy u yciu świerka z racji jego biologii. Wydaje się jednak.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • wielkość biogrup powinna wynosić od 1/2 wysokości drzewostanu do wysokości drzewostanu (ze wzrostem wysokości są one mniejsze). e pozwala osiągnąć odnowienia o zró nicowanej strukturze wiekowej i przestrzennej odnowień.w początkowym stadium małe grupy drzew 20 .p. e mogą przynieść określone efekty.10 m. • brzegi roty powinny być wyrównane. wraz ze wzrostem drzew grupy łączą się w rotę (biogrupę) o zró nicowanej strukturze. pomiędzy rotami 7 . składający się z kilku etapów.50 sztuk w zale ności od gatunku. 263 . zdolne do opanowania ka dej du ej.3 m.m. które zlewając się ze sobą pokrywają tuszem całą powierzchnię (Samojło 1996). Nale y wykorzystywać warunki mikrosiedliska i reliefu do tworzenia „swoistych przyczółków” uzupełnianych tak aby przestrzeń między nimi wypełniła się sadzonkami a uprawa osiągnęła pełne zwarcie. o średnicy kilku metrów.

• gatunki przejściowych stadiów sukcesji lasu. Ceitel i Zientarski 1995). bez zwracania uwagi na ich kondycję zdrowotną i pochodzenie. Młodociane stadia rozwoju wymagają otwartych terenów do swego rozwoju. wierzby. szybko dojrzewają i prawie corocznie owocują a budowa nasion umo liwia im dalekie przemieszczanie. brak wartości bezwzględnej np. posiadają odporność na przymrozki. Podział na trzy grupy gatunków posiada większe znaczenie w hodowli lasu nawiązujące do przedstawionych rodzajów strategii yciowej: • gatunki pionierskie (r. Wymieniona grupa gatunków posiada zdolności zdobywania terenów przez las. W ekologii występują dwa przeciwstawne typy strategii yciowej organizmów . Pionierzy są z reguły krótkowieczni (krótki cykl yciowy). olsze. sosna zwyczajna a w górach kosodrzewina i jarząb pospolity. W naturalnym procesie 264 . topole.typu r i K (Barzdajn. Pośród ka dych z dwóch porównywanych gatunków jeden posiada specyfikę strategii typu r a drugi typu K.stratedzy). w wyniku których nastąpi ocieplenie klimatu a wówczas świerk nie będzie miał odpowiednich warunków do egzystencji. Odnosi się to głównie do terenów gdzie kilkakrotnie przepadały uprawy w trudnych warunkach glebowych. charakteryzują się szybkim wzrostem w młodości. gatunki klimaksowe). mrozu słońca i zwierzyny. 7.7. Niecelowe i niegospodarne jest prowadzenie taktyki polegającej na dosadzaniu pojedynczych sadzonek niedostosowanych do warunków górskich. Gospodarowanie przedplonomi W ogólnej charakterystyce gatunków drzewiastych występujących w Polsce mo na wyró nić trzy grupy ró niące się strategią yciową. nara onych na szkodliwy wpływ wiatru. Gatunki pionierskie w Polsce to głównie: brzozy.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Na zagro enia świerka jako gatunku panującego (Samojło 1996) wpływ mo e mieć równie prognoza długoterminowych zmian klimatycznych. analogicznie do podziału strategii yciowej. • gatunki budujące długotrwałe zespoły leśne (K -stratedzy. Gatunki o charakterystyce typu r szybko rozmna ają się i szybko zdobywają przestrzeń. Strategia gatunków typie K polega na utrzymaniu przez populację stałej liczebności w raz zajętej przestrzeni. Przedstawiony podział strategii nie posiada wartości bezwzględnej. modrzew europejski. świerk w reglu dolnym będzie gatunkiem przejściowym a w reglu górnym gatunkiem klimaksowym. W podziale grup gatunków.

świerk pospolity pod brzozami. buk zwyczajny. jesion wyniosły. Gatunki budujące długotrwałe zespoły leśne w Polsce to: jodła pospolita. dlatego traktowane są jako niepo ądane i tępione. in. W młodości rosną skrajnie wolno i są bardzo wra liwe na przymrozki. W drodze naturalnej sukcesji zasiedlają obszary pod pionierami np. i cis oraz w niektórych przypadkach tak e: grab. Grupa gatunków przejściowych charakteryzuje się znacznie słabszą zdolnością zdobywania terenów otwartych (w sztucznych nasadzeniach. Gatunki przejściowych stadiów sukcesji m. W gospodarce człowieka większość gatunków pionierskich charakteryzuje mała przydatność. wiązy. Znaczna ilość zapasów w nasionach ma wpływ na siewki. Najlepiej pionierzy czują się na powierzchniach zrębów. 265 . dęby pod sosną. porzuconych terenów rolnych.stratedzy obradzają w późnym wieku i rzadko ale ze znaczną obfitością. Cykl rozpoczynający się od kiełkowania do obrodzenia nasion odbywa się w lesie a ich zdolność osiedlania się poza lasem jest wyjątkowa. w sprzyjających warunkach znoszą przestrzenie otwarte). wszelkich sztucznych wylesień. Jest to grupa gatunków długowiecznych a los ich populacji nie zale y od sukcesu rozrodu w jednym lub kilku latach nasiennych Zrozumienie procesów zachodzących w rozwoju lasu oraz rolę przedplonu przedstawia schemat sporządzony przez Lainbundguta. lipy i grab.: świerk pospolity. W młodości rosną wolniej. po arzysk. dęby i lipy oraz na określonych siedliskach wszystkie gatunki grup poprzednich. upały. są wra liwsze od pionierów na przymrozki i suszę przy czym preferują du y dostęp światła. dąb szypułkowy i bezszypułkowy. które wykorzystują zwiększając szansę na prze ycie i osiągnięcie dalszych faz rozwojowych. susze atmosferyczną. W tych obszarach posiadają większą ywotność od pozostałych gatunków innych grup ekologicznych.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” sukcesji lasu zastępowane są przez gatunki o charakterze przejściowym lub klimaksowym. Nasiona zwykle du e i bogate w związki zapasowe K. Uprawa gatunków z tej grupy na otwartych przestrzeniach nie jest niemo liwa ale skrajnie zawodna. osiągają później dojrzałość a lata urodzaju występują z pewną cyklicznością. klony. Zawiera on przebieg procesów rozwojowych zachodzących w puszczy europejskiej rozpoczynający się na powierzchni bezleśnej od powstania przedplonu.

gwałtowne tempo rozpadu drzewostanu na rozległych przestrzeniach uniemo liwia odnowienie doprowadzając do wylesienia a wtórna sukcesja lasu zaczyna się od nowa. Las w formie ostatecznej podlega dalszemu rozwojowi ale nie w postaci liniowej lecz cyklicznej. jarzębu pospolitego i naturalizowanego gatunku w Sudetach modrzewia europejskiego. Zaburzony system cyklicznych faz rozwoju poprzez np. Wszystkie powierzchnie pokryte w procesie naturalnej 266 . jawor mogą a nawet powinny być wprowadzane pod osłoną przedplonów. Wszystkie niekorzystne zjawiska wystąpiły w końcu lat siedemdziesiątych na obszarze Sudetów Zachodnich. Przedplon rozwija się w las przejściowy przechodzący do ostatecznej formy lasu. Poszczególne fazy rozwojowe zajmują niewielkie powierzchnie i na małym obszarze mo na obserwować wszystkie fazy rozwojowe. Gatunki takie jak świerk i najcenniejsze domieszki buk.schemat cyklu yciowego puszczy europejskiej wg Leibundguta. osiki. Zgodnie z przedstawionym modelem las winien wkroczyć na powierzchnie za sprawą gatunków pionierskich: brzóz. Z fazy optymalnej las przechodzi do fazy starzenia się i dalej do fazy odnowienia a ta przekształca się w fazę optymalną i zamyka cykl. gdzie wyginęły drzewostany nie tylko w naturalnej fazie rozpadu drzewostanu.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Powierzchnia niezalesiona Przedplon gatunki światło ądne Las przejściowy Gatunki światło ądne i cienioznośne Ostateczna forma lasu faza optymalna faza starzenia faza rozpadu faza odnowienia Wykres 20 Naturalny rozwój lasu . jodła. Faza starzenia mo e przejść w fazę rozpadu i dolej w fazę odnowienia a ta w fazę optymalną. Tak opisany cykl rozwojowy powoduje wytworzenie naturalnych struktur lasu o zró nicowanej budowie.

Zalecane jest aby w przypadku 20 letnich drzewostanów brzozowych na powierzchni 1 ha pozostawało ok. Zgodnie z przyjętymi zasadami na powierzchniach otwartych mo na sadzić gatunki pionierskie oraz lokalne (lub przynajmniej górskie i zweryfikowane dla stref wysokościowych) ekotypy świerka. W reglu górnym największe znaczenie ma jarząb. Dą ąc do osiągnięcia gospodarczych typów drzewostanów niekoniecznie trzeba wszystkie przewidziane gatunki wysadzać w uprawach (Barzdajn. Do wysokości dolnej strefy regla górnego główne znaczenie posiadają brzozy a modrzew mo e być wprowadzany do całego regla dolnego. Powierzchnie pokryte gatunkami pionierskimi występują we wszystkich strefach wysokościowych i pojawiają się w momencie rozpadania drzewostanów świerkowych. Propozycja gospodarowania na otwartych powierzchniach powstała w Katedrze Hodowli Lasu Akademii Rolniczej w Poznaniu. Uzupełnienie do wskazań gospodarczych dla drzewostanów ze zinwentaryzowanymi siedliskami przyrodniczymi Natura 2000 W poni szej tabeli zestawiono dodatkowe uściślenia do zaplanowanych wskazań gospodarczych w drzewostanach z wyró nionymi siedliskami naturowymi. 267 . gryzonie i źle się przyjmują. Właściwe zastosowanie przedplonów i ich wykorzystanie doprowadza do szybkiego pokrycia lasem „nagich” powierzchni i odsuwa w czasie restytucję właściwych składów gatunkowych do czasu naturalnego rozpadu. Na powierzchniach gdzie wprowadzone są ju gatunki docelowe pod okap (świerk. 3000 egzemplarzy co gwarantuje odpowiednie zwarcie. Zarówno zbyt silne zabiegi pielęgnacyjne jak i zbyt słabe wykonywane w przedplonach czynią szkody.1. Wskazuje to na niebezpieczne oderwanie się leśnictwa od swych przyrodniczych podstaw. Ceitel i Szymański 1995). jawor). Przedplony wymagają normalnych zabiegów pielęgnacyjnych.ZESTAWIENIE PRAC OBJĘTYCH PROGRAMEM OCHRONY PRZYRODY 8. jarzębem i modrzewiem nale y pieczołowicie wykorzystywać gdy gospodarcza wartość szczególnie brzóz i modrzewia nie budzi zastrze eń. PLAN DZIAŁAŃ . 8. które powinny umo liwić produkcję wartościowego surowca i przygotować drzewostany do przebudowy składów gatunkowych. buk.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” sukcesji brzozą. Kilkakrotnie i ró norodnie opracowane składy gatunkowe dla wylesionych powierzchni w Sudetach Zachodnich nie uwzględniały naturalnych faz rozwojowych drzewostanów. jodła jawor są usuwane z upraw przez zwierzynę. zabiegi powinny być wykonywane pod ich kątem. Gatunki cenne takie jak buk.

*91D0 . 1 • • Bór wysokogórski. 268 . Bór górski świey Info: .7120 torfowiska wysokie zdegradowane . Bór mieszany górski wilgotny. • • • • • • Bagno Info: .7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska.torfowiska wysokie zdegradowane. 7140) nie planowano zabiegów gospodarczych. prace nale y wykonywać w miesiącach zimowych aby nie dopuścić do zniszczenia siedlisk. ograniczano do minimum poprawki. luki pozostawiano do sukcesji naturalnej (wszystkie. . .9410 bory górnoreglowe . 77 UZUPEŁNIENIE DO WSKAZAŃ GOSPODARCZYCH DLA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH Typ siedliskowy lasu / zidentyfikowane siedliska przyrodnicze. ograniczono do minimum poprawki. w ramach zabiegów pielęgnacyjnych (CW. 7120. uzupełnienia i dolesienia. .9410 .7120 torfowiska wysokie zdegradowane • Wskazania gospodarcze 2 w zasadzie nie planowano u ytkowania rębnego i ograniczono powierzchnię trzebie y późnych.bory i lasy bagienne. pozostawiać posusz jałowy. Bór górski bagienny. . torfotwórczą. itp. . uzupełnienia i dolesienia. nawet te wyglądające na „suche”. przy odnowieniach sadzić w biogrupach z wykorzystaniem osłony przez martwe pniaki i szczątki martwych drzew. TW) regulować składy gatunkowe poprzez usuwanie gatunków obcych geograficznie i ekologicznie. TW) regulować składy gatunkowe poprzez usuwanie gatunków obcych geograficznie i ekologicznie.*7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą.bory górnoreglowe. CP. nie stosować odnowienia z gęstą więźbą. Info: . bo mogą być siedliskiem 7120). regulować strukturę wspierając i/lub tworząc biogrupy. nale y uznawać powstające naturalne odnowienia brzozowe i jarzębinowe. nie konserwować rowów odwadniających. w ramach zabiegów pielęgnacyjnych (CW. ograniczać do minimum ingerencję w stosunki wodne poprzez odpowiednie prowadzenie szlaków transportowych. o ile nie pogorszy to stanu siedlisk leśnych. . .torfowiska przejściowe i trzęsawi- pozostawiano bez wskazań gospodarczych do naturalnej sukcesji. pozostawiono je do sukcesji naturalnej. ograniczać do minimum ingerencję w stosunki wodne poprzez odpowiednie prowadzenie szlaków transportowych. Bór mieszany górski bagienny. .Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” TAB.7160 fennoskandyjskie.torfowiska wysokie z rośl.*7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą. bogate w substancje mineralne źródliska w zasadzie nie planowano u ytkowania rębnego i ograniczono powierzchnię trzebie y późnych. pozostawiać posusz jałowy. dla zatorfień (7110. CP. • • • • • • Bór górski wilgotny.7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska.

pozostawiać drzewa martwe.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 ska.9180 jaworzyny i lasy klonowolipowe na stromych stokach i zboczach /Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani/ Las mieszany górski. • • • • w drzewostanach liściastych ograniczano u ytkowanie rębne. dla obszarów opanowanych przez lite. 269 . Las mieszany wy ynny • w starych drzewostanach liściastych (powy ej 140 lat). bez obcych domieszek ograniczano u ytkowanie rębne. natomiast popierać jodłę pospolitą i jawora. TW. w ramach zabiegów pielęgnacyjnych (CW. CP. 2 • w starych drzewostanach liściastych (powy ej 140 lat). w miarę mo liwości przebudowywać sztuczne nasadzenia świerkowe. w miarę mo liwości przebudowywać sztuczne nasadzenia świerkowe. w ramach zabiegów pielęgnacyjnych (CW. TW. TP) regulować składy gatunkowe poprzez usuwanie gatunków obcych geograficznie i ekologicznie. • w starych drzewostanach liściastych (powy ej 140 lat). w ramach zabiegów pielęgnacyjnych (CW.9110 kwaśne buczyny górskie • • • • ograniczano do minimum zabiegi gospodarcze w naturalnych postaciach siedlisk. w ramach zabiegów pielęgnacyjnych (CW. jednowiekowe drzewostany bukowe planowano u ytkowanie rębne rębniami zło onymi z odpowiednio długim okresem odnowienia. dąb szypułkowy. Las wy ynny. CP. Las mieszany wy ynny Info: . dąb czerwony. Las wy ynny. nie wprowadzać gatunków obcych geograficznie i ekologicznie. Las górski Info: . CP. Las mieszany górski Info: . Las mieszany górski. CP.9130 yzna buczyna górska • • • Las mieszany górski. TW. modrzew. natomiast popierać jodłę pospolitą i jawora. TW. TP) regulować składy gatunkowe poprzez usuwanie gatunków obcych geograficznie i ekologicznie (świerk i modrzew).9170 grąd środkowo-europejski lub subkontynentalny Las górski. bez obcych domieszek ograniczano u ytkowanie rębne. dąb czerwony. jednak aby nie doprowadzić do powstania du ych obszarów jednowiekowych drzewostanów bukowych. świerk). zamierające oraz wykroty o ile nie pogorszy to stanu sanitarnego lasu. dąb szypułkowy). a w wy szych poło eniach równie świerka w miarę mo liwości przebudowywać sztuczne nasadzenia świerkowe. Las wy ynny. TP) regulować składy gatunkowe poprzez usuwanie gatunków obcych geograficznie i ekologicznie (daglezja zielona. bez obcych domieszek ograniczano u ytkowanie rębne. TP) regulować składy gatunkowe poprzez usuwanie gatunków obcych geograficznie i ekologicznie (daglezja zielona. Las mieszany wy ynny Info: .

. • łęgi źródliskowe wyłączano z u ytkowania rębnego. pozostawiać drzewa zamierające i martwe o ile nie pogorszy to stanu sanitarnego lasu. TW. CP. • Las łęgowy górski. ograniczać do minimum ingerencję w stosunki wodne poprzez odpowiednie prowadzenie szlaków transportowych i lokalizację miejsc składowania drewna. bez obcych domieszek ograniczano u ytkowanie rębne. o ile nie pogorszy to stanu siedlisk leśnych.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 • Info: . jesion pensylwański) nie konserwować rowów odwadniających. TP) regulować składy gatunkowe poprzez usuwanie gatunków obcych geograficznie i ekologicznie (np. ograniczenie eutrofizacji i gromadzenia się osadów.*91E0 ni owy łęg jesionowoolszowy i olszowy łęg źródliskowy. • Grunty nieleśne • Info: .6520 górskie łąki konietlicowe u ytkowane ekstensywnie PolygonoTrisetion • • zachowanie dotychczasowych (ekstensywnych) form u ytkowania poprzez koszenie z usuwaniem biomasy raz w roku lub ekstensywny wypas. je eli w planowanych u ytkach rolnych do zalesień występują płaty łąk konietlicowych u ytkowanych ekstensywnie lub płaty świe ych łąk u ytkowanych ekstensywnie to wyłączyć je z zalesień. w miarę mo liwości przebudowywać sztuczne nasadzenia świerkowe. w ramach zabiegów pielęgnacyjnych (CW.91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe • • • • Grunty nieleśne • Info: . Ols jesionowy górski. Las łęgowy wy ynny. ograniczać do minimum ingerencję w stosunki wodne przy pracach hydrotechnicznych mających na celu regulację potoków lub budowa zbiorników retencyjnych.6430 ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne Adenostylion alliariae i Convolvuletalia sepium • zasadniczo nie planowano do zalesień. TP) regulować składy gatunkowe poprzez usuwanie gatunków obcych geograficznie i ekologicznie. zasadniczo nie planowano do zalesień. Info: .9190 śródlądowe kwaśne dąbrowy • 2 w ramach zabiegów pielęgnacyjnych (CW. CP. TW. pozostawiano bez wskazań gospodarczych do naturalnej sukcesji. Grunty nieleśne Info: • • ochrona stref brzegowych. Ols jesionowy wy ynny. w sąsiadujących drzewostanach nie wykonywać cięć zupełnych na odległość 2 wysokości drzewostanu od skraju łęgu źródliskowego.6510 ni owe i górskie świe e łąki u ytkowane ekstensywnie Adenostylion alliariae i Convolvuletalia sepium . topola kanadyjska. (jeśli nie zajmują całego wydzielenia – to chronić stare kępy). 270 . w starych drzewostanach liściastych (powy ej 140 lat). ograniczać do minimum ingerencję w stosunki wodne poprzez odpowiednie prowadzenie szlaków transportowych.

je eli w planowanych u ytkach rolnych do zalesień występują płaty torfowisk zasadowych to wyłączyć je z zalesień. Potamion • Grunty nieleśne Info: . • • • Grunty nieleśne Info: . ograniczyć zmiany stosunków świetlnych spowodowanych zarastaniem przez krzewy. konieczne jest wykaszanie i usuwanie nalotu drzew i krzewów ograniczyć zmiany stosunków świetlnych przy wykonywaniu cięć rębnych. ograniczać do minimum ingerencję w stosunki wodne. zabezpieczenie przed zmianą na grunty orne. Stachura-Skierczyńska.8220 ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii Info: .3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion. 2007). nie wykonywać cięć zupełnych na dwie wysokości drzewostanu od skał. w zakresie terminów. liczne bezkręgowce. Oprócz 271 .8210 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami potentilletalia caulescentis Info: .6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion • 2 zasadniczo nie planowano do zalesień. niedopuszczenie do wtórnego zabagnienia.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 1 . których bytowanie jest bezpośrednio związane z rozkładającym się drewnem (Bobiec. jaki i ptaki. Znaczenie dla bioró norodności Spośród wszystkich gatunków organizmów leśnych 30 – 50% stanowią gatunki.8230 pionierskie murawy na skałach krzemianowych • • • • • • • • • ograniczyć zmiany stosunków świetlnych przy wykonywaniu cięć rębnych. jaką pełni rozkładające się drewno. je eli w planowanych u ytkach rolnych do zalesień występują płaty zmiennowilgotne łąki trzęślicowe to wyłączyć je z zalesień.7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe Info: . lokalizacji jak i sposobów ich wykonania. Proponowane w powy szej tabeli pozostawianie posuszu jałowego wynika z roli. nie wykonywać cięć zupełnych na dwie wysokości drzewostanu od skał. konieczne jest wykaszanie i usuwanie nalotu drzew i krzewów zasadniczo nie planowano do zalesień. Są to zarówno rzadkie i chronione grzyby i porosty. Planowane zadania gospodarcze powinny uwzględniać wymagania ekologiczne gatunków chronionych występujących na danym obszarze.

W drzewostanach mieszanych u ytkowanie powinno być ukierunkowane na usuwanie świerka z pozostawianiem gatunków liściastych. Zachować zespoły półnaturalnych łąk i pastwisk oraz innych unikatowe zbiorowiska antropogeniczne. Grodzenia będą stosowane dla niewielkich powierzchni chroniących cenne odnowienia. Na granicach lasów i antopogenicznych u ytków nieleśnych formować sekwencję zbiorowisk: las – oszyjek – okrajek – zbirowisko antropogeniczne. 8.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” tego istnieje spora grupa gatunków w sposób pośredni związana. Uwzględniono uwagi zawarte w Operacie ochrony ekosystemów leśnych. jodły i sosny. Uzupełnienie do wskazań gospodarczych dla drzewostanów zlokalizowanych w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego W niniejszym podrozdziale stanowi uzupełnienie do zaplanowanych wskazań gospodarczych w lasach wchodzących w skład otuliny KPN. Unikano planowania rębni częściowych na korzyść rębni gniazdowej udoskonalonej. erozji gleby w wyniku wielkopowierzchniowych wylesień – wówczas mo na wprowadzać rodzime gatunki o charakterze pionierskim. miejsce schronienia.2. tak aby w większych kompleksach leśnych uzyskać zró nicowaną strukturę drzewostanów. Znaczenie dla odnowienia Obecność rozkładającego się drewna w lesie sprzyja odnowieniu – na takim drewnie w odpowiednio zaawansowanym stadium rozkładu bardzo często pojawiają się naloty. wykroty stanowią np. Kwaśna buczyna – przy planowaniu zabiegów rębnych w miarę mo liwości wydłu ano okres odnowienia. materiał sadzeniowy – preferowane będzie sadzenie w jamkę materiału z zakrytym systemem korzeniowym. dla których złomy. Sposób przygotowania gleby. Cięcia pielęgnacyjne – główny cel modyfikowanie struktury drzewostanów. W odnowieniach stosować materiał szkółkarski z populacji rodzimych. Nie wprowadzać gatunków obcych geograficznie i ekologicznie. Pojektując składy gatunkowe odnowień opierać się na zmienności piętrowej i lokalnosiedliskowej zbiorowisk leśnych. stanowiącym część Planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. 272 . regulowanie składu gatunkowego poprzez eliminowanie gatunków obcych geograficznie i ekologicznie. poza pilnymi potrzebami powstrzymania niekorzystnych zmian w środowisku np.

• zmniejszenie ilości zanieczyszczeń oraz materiałów powstałych w procesie erozji gleb docierających do rowów. Strome stoki górskie sprawiają. torfowisk i trzęsawisk • zwiększenia zasobów bioró norodności biologicznej poprzez podniesienie wilgotności ekosystemów leśnych. Kształtowanie stosunków wodnych w nadleśnictwie Śnie ka posiada jedno z podstawowych zadań gospodarczych ze względu na poło enie geograficzne. na terenie nadleśnictwa nie stwierdzono w drzewostanach znaczących skutków niedoboru wody i obni enia się poziomu wód gruntowych. Według stanu na 01. Obni anie się poziomu wód gruntowych z lat poprzednich zostało obecnie w zasadzie zatrzymane z uwagi na występowanie w latach 1997 i 1998 obfitych opadów deszczu. e podczas burz dochodzi do gwałtownego spiętrzenia wody w rowach i potokach powodując znaczne szkody związane z du ą siłą i gwałtownością spływu. odbudowę stawów rybnych i zbiorników wodnych. Nadmierny wzrost poziomu wód w potokach i rowach związany jest głównie z sezonami wiosny i jesieni (intensywne roztopy śniegu i du e opady jesienne).01. Nadleśnictwo posiada opracowane analizy z zakresu melioracji wodnych i zabudowy potoków górskich wykonane przez BULiGL w Warszawie. • zwiększania zasobów wodnych na terenach leśnych w ramach tzw. rzeźbę terenu i rolę lasów w naturalnej retencji wodnej.3. 273 . Do czasu modernizacji zasad prowadzenia melioracji w lasach powinno się je prowadzić zgadnie z obowiązującym prawem według określonych zaleceń zmierzających do: • zachowania w stanie zbli onym do naturalnego a tak e do odtwarzania śródleśnych zbiorników i cieków wodnych. instalacje deszczowni w szkółkach leśnych. mszarów. małej retencji wodnej. Kształtowanie stosunków wodnych (melioracje wodne) Melioracje wodne obejmują regulację stosunków wodnych terenów nadmiernie uwilgotnionych.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 8. Cieki górskie ponadto charakteryzują du e spadki podłu ne przez co w okresie gwałtownych spiętrzeń i spływów obok wód niosą znaczne ilości rumoszu skalnego dodatkowo potęgującego niszczycielskie działanie. • zachowania w stanie nienaruszonym nieu ytków leśnych w tym: bagien.1999 r. Wahania w poziomie opadów powodują drastyczne niedobory wód powierzchniowych i gruntowych. zabudowę techniczną i biologiczną potoków górskich oraz ich eksploatację i konserwację.

której efektem powinna być właściwa gospodarka w skali regionu zgodna z studiami (planami) zagospodarowania przestrzennego. Zachełmie i Marczyce. w którym będzie mo liwe pełne wykorzystanie produkcyjności gleby i zwiększenie zasobów wodnych lasu. Istniejące zbiorniki wodne oraz budowany zbiornik poza funkcjami gospodarczymi (m. w tym leśne. W podsumowaniu za Fabiańskim (1998) mo na stwierdzić. Wykaz i rozmiar robót zawarty jest w części opisowej planu urządzania gospodarstwa leśnego (elaboracie). Sosnówka. to jednak niekoniecznie muszą decydować o zachwianiu równowagi przyrodniczej w krajobrazie. Właściwie prowadzone melioracje wodne mogą przyczynić się do usuwania przyczyn zaburzeń w gospodarce wodnej oraz takiego kształtowania krajobrazu. ale stan techniczny w poszczególnych kompleksach jest mocno zró nicowany. będzie znaczny z uwagi na zmiany mikroklimatyczne. 274 . Przesieka. oraz remontować istniejące przepusty w miarę potrzeb i posiadanych środków. Wpływ zbiornika na środowisko przyrodnicze. przeciwpo arowe po zapewnieniu dojazdu i budowie ujęcia) posiadają znaczenie dla urozmaicenia biocenozy leśnej i przyczyniają się do zwiększenia biologicznej odporności drzewostanów. Planowany do budowy zbiornik zlokalizowany będzie w leśnictwie Jedlinki.in. W jego zlewni znajdą się miejscowości Podgórzyn. Sieć rowów melioracyjnych i potoków na terenie nadleśnictwa jest dobrze rozwinięta. Du e znaczenie w kształtowaniu stosunków wodnych ma współpraca z władzami województwa i samorządami lokalnymi. Nadleśnictwo na bie ąco powinno utrzymywać dro ność cieków wodnych znajdujących się na ich terenie. W bezpośrednim zasięgu nadleśnictwa na obszarze gminy Podgórzyn powstał zbiornik wody pitnej dla miasta Jelenia Góra. W celu poprawy stosunków wodnych w środowisku leśnym nadleśnictwo planuje rozbudowę sieci zbiorników małej retencji. Borowice. e melioracje wodne w lasach powodują mniejsze lub większe naruszenie stanu środowiska przyrodniczego. Jednak kompleksowa ocena wpływu zbiornika na środowisko będzie mo liwa po zakończeniu inwestycji.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Planowane roboty w zakresie melioracji wodnych to odbudowa i remonty przepustów w poszczególnych leśnictwach oraz czyszczenie i remonty rowów.

Szczególne formy ochrony wskazania ogólne Program ochrony przyrody jest zbiorem informacji przyczyniającym się do poznania aktualnego bogactwa przyrodniczego znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Śnie ka oraz poza jego granicami a zawierającego się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. w których wyeliminowane zostaną monokultury i drzewostany jednowiekowe. Na terenie nadleśnictwa głównym sposobem zagospodarowania lasu jest sposób przerębowozrębowy polegający na prowadzeniu cięć rębniami częściowymi.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 8. W „Programie. 8. Istnieje zatem potrzeba właściwego kształtowania stref ekotonowych w procesie zagospodarowania lasów. W strefach na pograniczu środowisk w obszarze lasu nale y popierać drzewa silnie ukorzenione i ugałęzione. Proponowane pomniki przyrody i u ytki ekologiczne nie posiadają opracowanej dokumentacji. Na obszarze terytorialnego zasięgu nadleśnictwa znajduje się 48 istniejących pomników przyrody o ywionej i 1 pomnik przyrody nieo ywionej oraz 32 proponowane pomniki przyrody i 1 proponowany pomnik przyrody nieo ywionej. krzewami i drzewami o zró nicowanej budowie pionowej i poziomej.4.to najogólniej rozumiana strefa pomiędzy dwiema sąsiadującymi biocenozami stwarzająca specyficzne warunki środowiskowe. jak równie inne 275 .. W poprzednich latach z uwagi na stan klęki ekologicznej prowadzono zręby sanitarne o charakterze cięć rębnią zupełną. pozwalające na wnikanie odpowiedniej ilości światła do ni ej poło onych warstw roślinnych.. W tym celu w trakcie wykonywania cięć pielęgnacyjnych na obrze ach lasu nale y stosować silniejsze zabiegi. Dodatkowo nale y zmierzać do wytworzenia na obrze ach lasu strefy o szerokości 20-30 m porośniętej roślinnością zielną. W strefach przejściowych występuje efekt większego zró nicowania gatunków oraz ich koncentracji. Zaprojektowano w obrębie Kowary 14 powierzchni do objęcia ochroną w formie u ytków ekologicznych. Nale y je otaczać szczególną opieką. równie obiekty proponowane do objęcia ochroną prawną oraz wstępne propozycje.” zostały przedstawione oprócz obiektów prawnie chronionych. Prawidłowo wytworzona strefa ekotonowa ogranicza wnikanie do wnętrza lasu i penetrację wielu niekorzystnych czynników biotycznych i abiotycznych.5. Obecny sposób zagospodarowania decyduje o ochronie i kształtowaniu strefy ekotonowej a tak e o charakterze przyszłych drzewostanów. Kształtowanie strefy ekotonowej Ekoton . Ekotony pomiędzy zbiorowiskami leśnymi a otoczeniem charakteryzują się szeregiem niekorzystnych czynników działających na gatunki wnętrza lasu i destabilizujących wpływ na ich populacje. Przykładem ekotonu są obrze a lasów.

którego integralna część – otulina. 8. rozpościera się w obrębach Śnie ka i Kowary. a tak e zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 DGLP z dn. 276 . Stworzenie sieci rezerwatów chroniących zwykle najwa niejsze i najcenniejsze ekosystemy nigdy nie obejmie pełnej ich ró norodności. umo liwiająca trwanie jak największej liczby gatunków.l. których są częścią.. Wa ną rolę w zachowaniu przyrodniczej ró norodności odgrywają m. zawartym w opracowanym planie u.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” drzewa i twory przyrody o ywionej i nieo ywionej nie ujęte w „Programie.1995 r. Ochrona ró norodności jest realizowana równie poprzez wdra anie zało eń z opracowanych Planów Ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Karkonoskiego Parku Narodowego. oraz na podstawie ustaleń I i II Komisji Techniczno Gospodarczej powiązanych ściśle z warunkami siedliskowo-przyrodniczymi Nadleśnictwa Śnie ka. morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych.” a mogące w przyszłości zostać takimi pomnikami.. Największą rolę i znaczenie na terenie Nadleśnictwa Śnie ka z racji zajmowanej powierzchni i swoich walorów przyrodniczo-krajobrazowych posiada Rudawski Park Krajobrazowy. Park praktycznie w całości zlokalizowany jest w obrębie Kowary.14.in. która realizowana jest na podstawie obowiązujących w Lasach Państwowych zarządzeń i instrukcji. Ochrona ró norodności biologicznej Ró norodność biologiczna jest to zró nicowanie wszystkich ywych organizmów występujących na ziemi w ekosystemach lądowych. Obok Rudawskiego Parku Krajobrazowego wpływ na rodzaj prowadzonej gospodarki posiada bezpośrednie sąsiedztwo Karkonoskiego Parku Narodowego. Dlatego wskazane jest pozostawienie jak największej ilości i jak najbardziej zró nicowanych miejsc. i „Programie ochrony przyrody” na lata 1999-2008. pomiędzy gatunkami oraz ró norodności ekosystemów. które mogą być ostojami bioró norodności.6.: • śródpolne lasy liściaste oraz pasy zadrzewień przydro nych i śródpolnych. Nadleśnictwo dą y do uzyskania ró norodności biologicznej. umo liwi personelowi pracowniczemu nadleśnictwa szerzenie edukacji ekologicznej wśród młodzie y i pozostałych mieszkańców. Wnikliwe rozpoznanie walorów przyrodniczych „swojego” terenu. z niewielką powierzchnią otuliny pozostającą w granicach obrębu Śnie ka. O ró norodności biologicznej decyduje przede wszystkim mnogość i rozmaitość siedlisk.02. dotyczy to ró norodności w obrębie gatunku.

Zwiększanie liczby mrowisk przyczynia się do podniesienia zdolności samoregulacyjnych ekosystemów leśnych. • oczka wodne i inne małe zbiorniki wraz z otaczającą je roślinnością..6. • wszelkie tereny podmokłe jak: torfowiska. dą ąc do przeobra enia środowiska w bardziej korzystne dla organizmów po ytecznych naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.1. W oparciu o wymienione zało enia. nieu ytków itp. Zgodnie z „Instrukcją ochrony lasu” nale y: − przeprowadzenie inwentaryzację istniejących mrowisk. miejsca wysięków wodnych itp.przez wprowadzanie owocujących ró nych gatunków drzew i krzewów. aby nasiona były pozyskiwane z jak największej liczby nasienników oraz z ró nych miejsc nadleśnictwa i były dobrej jakości. źródliska. drapie ca – ofiara. Metody te wykorzystują związki antagonistyczne w układach: ywiciel – paso yt.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” • wszelkie powstałe samoczynnie zarośla drzew i krzewów. wilgotne łąki. • dla stworzenia ró norodności biologicznej nale y unikać zalesiania małych śródleśnych łąk. • dą yć do poprawy stosunków wodnych poprzez wdra anie systemu małej retencji oraz utrzymywać systemy melioracyjne w stanie przepustowości.. 277 . często nie uwzględnione w docelowych składach nowozakładanych upraw ustalonych na KTG. głównie szkodliwych gatunków owadów i grzybów. • na siedliskach yznych tak prowadzić zabiegi hodowlane aby umo liwić dostęp światła do dolnych warstw lasu. Biologiczne metody ochrony lasu Biologiczne metody ochrony lasu polegają na wykorzystaniu jednych ywych organizmów do redukcji liczebności innych organizmów. poprzez zawieszanie budek lęgowych i powiększanie ich bazy pokarmowej . W lesie do najwa niejszych działań wspierających naturalnych sprzymierzeńców człowieka w walce ze szkodnikami lasów. • przestrzegać zalecanych składów gatunkowych nowozakładanych upraw. patogen – organizm. • wykorzystywać zmienność w ramach mikrosiedlisk. wprowadzając odpowiednie gatunki. w celu ochrony i wzbogacania ró norodności biologicznej nale y przestrzegać zasad: • przy pozyskiwaniu materiału siewnego nale y dą yć. 8. nale y ochrona mrówek i mrowisk oraz wspieranie ptaków owado ernych. bagien.

oznakowanie tablicami mrowiska nara one. W miejscach szczególnie uczęszczanych nadleśnictwo powinno stawiać tablice informacyjne dotyczące walorów przyrodniczych określonego terenu oraz dozwolonych czynności. Działalność edukacyjna powinna być skierowana na szerzenie wiedzy o walorach przyrodniczych. Odbiorcami ró nego typu szkoleń. W celu pełniejszego promowania walorów przyrodniczych. Temat ochrony przeciwpo arowej rozwinięty jest w części opisowej planu urządzania lasu (elaboracie). seminariów i akcji promocyjnych powinni być przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i średnich.8.2009 r.01. W okresie ostatnich lat wydatnie zmniejszyła się ilość po arów z uwagi na przestrzeganie zasad ochrony przeciwpo arowej i zwiększoną ilość opadów. W poprzednim okresie gospodarczym po ary wystąpiły w obszarze nadleśnictwa na powierzchni 79. oraz „Instrukcją ochrony przeciwpo arowej obszarów leśnych” (W-wa 1996 r. lokalne społeczności oraz turyści przebywający na tych terenach. Ochrona przeciwpo arowa Teren Nadleśnictwa Śnie ka został zakwalifikowany Zarządzeniem Nr 12 Dyrektora Generalnego z dnia 15 marca 1993 r. prowadzenie w okresie zimy czynnej ochrony przed dzięciołami. Nale y unikać stawiania tablic wyłącznie z zakazami. Decydującą rolę w zaliczeniu do kategorii zagro enia po arowego odegrała ilość po arów w ostatnim 10-leciu.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” − − − − ochroni mrowiska przez ich grodzenie. − 8. kulturowych i rekreacyjnych nadleśnictwa. nadleśnictwo mo e wspólnie z zarządami parków przygotowywać wydawnictwa naukowe oraz popularne. władze samorządowe gmin. Promocja i edukacja ekologiczna Jednym z warunków umo liwiających pełną realizację „Programu ochrony przyrody” jest w miarę szeroka jego prezentacja społeczeństwu. unikać wbijania słupków w ziemię.7. prowadzenie kolonizacji. 8. w pobli u dróg i szlaków turystycznych.55 ha.) do II kategorii zagro enia po arowego i obowiązuje ona po dokonanej IV rewizji urządzania lasu wg stanu na 01. widokówki oraz foldery reklamujące ciekawe obiekty. wchodzących w skład Rudawskiego Parku Krajobrazowego. W lasach poło onych w obrębie Kowary. pracownicy parków krajobrazowych. nadleśnictwo powinno udostępnić dla ruchu turystycznego fragmenty dróg i ście ek le- 278 . w szczególnych przypadkach przenoszenie mrowisk z terenów zagro onych. wśród których powinny znajdować się plakaty. na obszarze których le y nadleśnictwo.

1991 r.16.główny szlak Sudecki im. ok. 28. i ustawą o lasach z dn. punkty widokowe itd. 9. Przez tereny leśne nadleśnictwa biegnie sieć szlaków turystycznych: • .05..2008 i jest obowiązujący na czas jego trwania. • czarny. ponadto szlaki turystyczne: • zielony. miejsca wypoczynkowe.1991 r..10. Rudawy Janowickie i Kotlinę Kamiennogórską w kierunku Kotliny Kłodzkiej.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” śnych. Metodyka „Program ochrony przyrody” dla Nadleśnictwa Śnie ka opracowano na podstawie obowiązującej instrukcji „Sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie” zatwierdzonej 28.. Szlak rozpoczyna się w Świeradowie Zdroju a kończy w Paczkowe..10. wykorzystując w tym celu istniejącą sieć szlaków pieszych oraz rozbudowę układu ście ek pieszych i rowerowych.międzynarodowy szlak E3 – od przejścia granicznego w Jakuszycach przez Góry Izerskie i Kaczawskie. punkty postojowoinformacyjno-rekreacyjne. W wyniku przeprowadzonych rozmów sporządzone zostały notatki słu bowe na temat zagroeń środowiska w istniejących i planowanych inwestycjach zapisanych w planach lub studium zagospodarowania przestrzennego gmin. • . 350 km wiedzie przez największe atrakcje Karkonoszy. Opracowany „Program.” jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego gmin oraz zgodny z przeprowadzonymi rozmowami z przedstawicielami tych gmin. „Program. Na obszarach leśnych nadleśnictwa znajduje się szereg form i urządzeń turystyczno – rekreacyjnych. obiekty rekreacyjno – przywodne..1996 r. w skład których wchodzą: szlaki turystyki pieszej i rowerowej. w podstawowej jednostce gospodarczej Lasów Państwowych. przez Podsekretarza Stanu w MOŚZNiL oraz zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dn.. oraz prowadzić poszerzenie układu tras dla narciarstwa biegowego.” został opracowany w oparciu o aktualny plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Śnie ka na lata 1999. 279 . • niebieski. dr Mieczysława Orłowicza (czerwony) – transsudecki szlak o dł.

). część dotyczącą drzewostanów w oparciu o dane z prac taksacyjnych.2009 – 31..880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” W „Programie.U.2009 r. materiały z Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Karkonoskiego Parku Narodowego znajdujących się na terenie nadleśnictwa.. Szczególne podziękowanie za współpracę w sporządzeniu „Programu. Zaktualizowano adresy leśne...” wg stanu na 1.” autor niniejszego opracowania składa Dyrekcjom Parków: Rudawskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Jeleniej Górze i Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze – Sobieszowie oraz personelowi nadleśnictwa Śnie ka a tak e dr in .” wykorzystano w szerokim zakresie materiały udostępnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Jeleniej Górze z „Waloryzacji gmin”. Program ochrony przyrody jest zgodny z ustaleniami I i II KTG.04.01. zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 16 października 1991 r. Niniejsze opracowanie jest aktualizacją „Programu. U. (Dz. 280 . uzupełniono wykazy roślin i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. w szczególności formy ochrony przyrody. Zielonemu z Katedry Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej SGGW w Warszawie za wnikliwą recenzję oraz pracownikom RDLP we Wrocławiu za rzeczowe uwagi.92. informacje wynikające ze zmian w systemie prawnym. Program zaktualizowano w oparciu o zapisy §110 Instrukcji urządzania lasu (DGLP.12. 2003). i stanowi część planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Śnie ka na okres 1... Wykorzystano tak e szczegółowe opracowania PIOŚ z siedzibą w Jeleniej Górze oraz zawarto informacje od pracowników Lasów Państwowych. (Dz. 444 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. R.01.2018. 1991 nr 101 poz.

w: Głowaciński Z.. BioLib. Arnold N. Nymphalidae) w polskiej części Sudetów Zachodnich. Anonymus. Multico. (http://www.cz/cz/taxonmap/id7/).. w: National Geographic Polska. Andera M.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków).. (http://www.: Geografia gleb. Kowary 1995. Mapa rozsireni Neomys anomalus v ĆR. Warszawa. Warszawa. 1: nn. Las Polski. Lutra lutra (Linne. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. PWN. Ministerstwo Środowiska.. Literatura Ambroziak T. (red. Bieniek M. w: Przyroda Sudetów Zachodnich. Nr 21/1995. Ministerstwo Środowiska. Polska nowy podział administracyjny.: Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych Nadleśnictwa Śnie ka. & Ovenden D. egnajcie aby ? w: National Geographic Polska. & Kepel A. BioLib.. 321-342.biolib. 2004. 7. (red. w: Gromadzki M. Ssaki. PWRiL. Anonymus... Str. T. Bonasa bonasia (L.biolib. 76-77. Warszawa.. 6. 281 .: Twoje Vademecum. Prusinkiewicz Z. 2009b. Cz.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” 10. Jędrzejak T. 3: 105 – 108. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Andera M. Nowe stanowisko przeplatki maturny – Euphydryas maturna (Linnaeus. 1758) Jarząbek. Collins. Baranowski J. 1766). 1758) Wydra. Blab J. 1758) (Lep. Warszawa. maszynopis. Bonczar Z. 2004. 1758).: Mo liwości wykorzystania przedplonów do restytucji lasu w Sudetach Zachodnich. Zientarski J. 2009c. Mapa rozsireni Lynx lynx v ĆR. s.) Polska czerwona księga zwierząt..6-8 Bednarek R. 2009a. Str. 2004. Płazy i gady Europy Środkowej.) Ptaki. Bereszyński A. Wydawnictwo INES Szczecin 1999. Andera M. 2006. Borkowski A. (red. 1. 1907). BioLib. 1992. & Vogel H. 2000. et all. Rys ostrovid Lynx lynx (Linnaeus. Plch velky Glis glis (Linnaeus. Ceitel J.cz/cz/taxonmap/id59/). w: Adamski P. 2004. A field guide to the reptiles and amphibians of Britain and Europe. 1999. Barzdajn W. T. W-wa 1997. Mapa rozsireni Glis glis v ĆR.cz/cz/taxonmap/id61/).biolib.. Rejsec ćerny Neomys anomalus Cabrera.. (http://www. 10: nn. Tajemnicze zniknięcie rzekotek.

Warszawa. Ministerstwo Środowiska. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Maculinea nausithous (Linnaeus. Buszko J. T. w: Witkowski Z. Busher P. 6. 2006. T.) Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcz282 . (red. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). T. T. 1758) Bocian czarny. Buszko J. Warszawa. w: Witkowski Z. 6. Brzeg 1999. Ciconia nigra (L. 2004f.) Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Lycaena dispar (Haworth. Ministerstwo Środowiska. Brzeg 1989. Oxford University Press. 6. & Adamski P. (red. (red. & Hartman G. 2004c. (red. w: Witkowski Z. 2004a. 1802) Czerwończyk nieparek. 1775) Przeplatka aurinia.) Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Eutchydryas maturna (Linnaeus. 142-147. Warszawa. Lycaena helle (Denis & Schiffermuller. 81 – 85. w: Witkowski Z. 1775) Czerwończyk fioletek. & Adamski P. (red. w: Macdonald D. BULiGL: O/Brzeg :Plan urządzenia Nadleśnictwa Śnie ka na lata 1989-1998. T. Cz. W-wa 1996. Str. 1. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. Buszko J. Euphydryas aurinia (Rottemburg. 1758) Modraszek nausitous. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). 2004b. BULiGL O/Brzeg: Plan Urządzenia Nadleśnictwa Śnie ka na lata 1989-1998 (elaborat) – maszynopis. (red. Buszko J. Oxford. (red. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). w: Witkowski Z. Buszko J. & Adamski P.) Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Buszko J. & Adamski P. & Adamski P. BULiGL: Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na 01. (red..Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Buczek T. maszynopis. w: Witkowski Z. 1758) Przeplatka maturna. 1780) Szlaczkoń szafraniec. 2004.1996 .) Ptaki. 6. Ministerstwo Środowiska.W. 2004e. T. Beavers.01. Ministerstwo Środowiska. Warszawa.) The Encyclopedia of Mammals. BULiGL: O/Brzeg :Plan urządzenia Nadleśnictwa Śnie ka na lata 1999-2008. w: Gromadzki M. Ministerstwo Środowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Str. Brzeg 1989. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). 6. Colias myrmidone (Esper. & Adamski P.) Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 2004d. Warszawa.) Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 7. maszynopis.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

nik metodyczny. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). T. 6. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. Buszko J. 2004g. Maculinea teleius (Bergstrasser, 1779) Modraszek telejus. w: Witkowski Z. & Adamski P. (red.) Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). T. 6. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. Buszko J. Masłowski J. 2008. Motyle dzienne Polski. Koliber. Nowy Sącz. Capecki Z.,: Rejony zdrowotności lasów sudeckich. Pr. Inst. Bad. Leś. Nr 688., s., 3-88. Ciechanowski M. & Kokurewicz T. 2004. Myotis dasycneme (Boie, 1825) Nocek łydkowłosy. w: Adamski P. et all. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6. Str. 368-373. Ciechanowski M. & Piksa K. 2004. Myotis bechsteinii (Kuhl, 1819) Nocek Bechsteina. w: Adamski P. et all. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6. Str. 357-362. Cierlik G. & Tworek S. 2004. Tetrao urogallus (L., 1758) Głuszec. w: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Cz. 1. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 7. Czech A. & Jermaczek A. 2005. Jak ograniczać konflikty między bobrami a człowiekiem ? Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Świebodzin. Dzięciołowski R. 2004. Castor fiber (L., 1758) Bóbr europejski. w: Adamski P. et all. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6. Str. 457-462. Eldredge N. 2003. ycie na krawędzi. Pruszyński i S-ka. Warszawa. Fabiński E.,: Melioracje wodne; w Kongres Leśników Polski; Tom II, Referaty. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Omikron. W-wa 1998. Flousek J. & Gramsz B. 1999. Atlas hnizdniho rozśireni ptaku Krkonoś. Sprava Krkonośskeho narodniho parku. Vrchlabi. Fronia R., Pietrzak P.,: Karkonoski Park Narodowy – Mapa turystyczna. Plan, Jelenia Góra 1998. Fronia R., Pietrzak P.,: Sudety Zachodnie okolice Jeleniej Góry – Mapa atrakcji turystycznych z opisem krajobrazowym i fotografiami. Plan, Jelenia Góra 1998.

283

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

Furmankiewicz J. & Postawa T. 2004. Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) Nocek orzęsiony. w: Adamski P. et all. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6. Str. 374 – 380. Furmankiewicz J. & Zając K. 1999. Ochrona największej na Dolnym Śląsku kolonii rozrodczej nocka du ego Myotis myotis (Borkhausen 1797). w: Przyroda Sudetów Zachodnich. 2: 89-92. Furmankiewicz J., Furmankiewicz M. & Telatyński S. 2003. Nowe dane o występowaniu nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) w południowo-zachodniej Polsce. w: Studia Chiropterologica. 3-4: 3-9. Głowaciński Z. & Zakrzewski M. 2003. Salamandra plamista Salamandra salamandra. w: Głowaciński Z. Rafiński J. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa – Kraków. Głowaciński Z. (red.) Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL. Warszawa. Głowaciński Z. 2003a. Ochrona płazów i gadów. w: Głowaciński Z. & Rafiński J. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa – Kraków. Głowaciński Z. 2003b. Ropucha szara Bufo bufo. w: Głowaciński Z. & Rafiński J. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa – Kraków. Głowaciński Z. 2003c. aba trawna Rana temporaria . w: Głowaciński Z. Rafiński J. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa – Kraków. Głowaciński Z.,: Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, W-wa 1992. Gramsz B. & Zając T. 2006. Liczebność i rozmieszczenie sóweczki Glaucidium passerinum w Karkonoszach polskich w latach 2000 – 2004. w: Przyroda Sudetów. 9: 145 – 150. Gramsz B. 1998. Ptaki Rudawskiego Parku Krajobrazowego w latach 1988 – 1997. w: Przyroda Sudetów Zachodnich. 1: 51 – 68. Gramsz B. 2006. Pierwszy przypadek gniazdowania sokoła wędrownego Falco peregrinus w polskich Karkonoszach. w: Przyroda Sudetów. 9: 155 – 156. Grodzki W.; Ocena stanu zagro enia gór i pogórza w roku 1996 i prognoza na rok 1997. Las Polski 6/1997, s., 9-10. Groombridge B. 1993. Gatunki zagro one. w: Cooger H. G. & Zweifel R. G. (red.) Gady i płazy. Encyklopedia zwierząt. Elipsa. Warszawa.
284

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

Jankowski W.,: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa jeleniogórskiego. Fulica. Wrocław 1994. JBPiP: Plan Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego. Tom I. Operat Generalny. Synteza Planu Ochrony., Jelenia Góra 1996. JBPiP: Plan Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego. Tom V. Operat ochrony ekosystemów leśnych., Jelenia Góra 1996. JBPiP: Plan ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, Jelenia Góra 1998. Jermaczek A. 2004. Dryocopus martius (L., 1758) dzięcioł czarny. w: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Cz. 2. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 8. Jędrzejewski W. & Bereszyński A. 2004. Canis lupus L., 1758 Wilk. w: Adamski P. et all. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6. Str. 386-394. Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R.W. & Stachura K. 2004. Zwierzęta a drogi. Zakład Badania Ssaków PAN. Białowie a. Kadej M., Ruta R., Malkiewicz A., Smolis A., Stelmaszczyk R., Tarnawski D., uk K., Kania J. & Suchan T. 2007. Nowe dane o występowaniu pachnicy dębowej Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) na Dolnym Śląsku. w: Przyroda Sudetów. 10: 135 - 150. Kamieniarz R. & Szymkiewicz M. 2001. Tetrao tetrix Linne, 1758 Cietrzew. w: Głowaciński Z. (red.) Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL. Warszawa. Kamieniarz R. 2004. Tetrao tetrix (L., 1758) Cietrzew. w: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Cz. 1. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 7. Karkonosze – przewodnik przyrodniczy. Karkonoski Park Narodowy. Jelenia Góra 1996. Klutch G. 2002. Wolfe vor unserer Haustur. Internationaler Tierschutz-Fonds & Sachsischer Staatsministerium fur Umwelt und Landwirtschaft. Hamburg – Dresden. Konca B., Zimny J., Michalski J.,: Ochrona lasów w Sudetach czynniki abiotyczne i biotyczne oraz stan obecny i prognozy; w: Protection of forest ecosystems, praca zbiorowa; Grant GEF 05/21685 POL Forest Biodiversity Protection Project; Fundacja „Rozwój SGGW”, W-wa 1997. Kondracki J.,: Geografia regionalna Polski. PWN, s., 217-272., W-wa 1998. Kowalski K. & Ruprecht A.L. 1984a. Mopek – Barbastella barbastellus. w: Pucek Z. (red.) Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN. Warszawa. Str. 136-138.
285

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

Kowalski K. & Ruprecht A.L. 1984b. Mroczek pozłocisty – Eptesicus nilssoni. w: Pucek Z. (red.) Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN. Warszawa. Str. 121-122. Kubisz D. 2004. Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763) Pachnica dębowa. w: Witkowski Z. & Adamski P. (red.) Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). T. 6. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. Kucharski R. 2004. Alcedo atthis (L., 1758) Zimorodek. w: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Cz. 2. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 8. Kuźniak S. 2004a. Lanius collurio L., 1758 Gąsiorek. w: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Cz. 2. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 8. Kuźniak S. 2004b. Emberiza hortulana L., 1758 Ortolan. w: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Cz. 2. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 8. Lesiński G. & Kowalski M. 2004. Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Mopek. w: Adamski P. et all. (red.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 6. Str. 381-385. Lontkowski J. 2004a. Pernis apivorus (L., 1758) Trzmielojad. w: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Cz. 1. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 7. Lontkowski J. 2004b. Falco peregrinus (Tunst., 1771) Sokół wędrowny. w: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Cz. 1. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 7. Lontkowski J. 2007. Sokół wędrowny Falco peregrinus. w: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. & Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985 – 2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. Macdonald D. & Barret P. 1993. Field Guide Mammals of Britain and Europe. Collins. London. Str. 129-131. Materiały Wojewódzkiego Zespołu Specjalistów powołanego przez Wojewodę Dolnośląskiego do opracowania projektu sieci obszarów Natura 2000 w Województwie Dolnośląskim, elektroniczna baza danych w BULiGL o/Brzeg, 2008

286

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka”

Matras J.,: Baza nasienna podstawowych gatunków drzew leśnych na terenach ska onych imisjami przemysłowymi w Sudetach. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych IBL, W-wa 1995. Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. i Matuszkiewicz J.M.: Potencjalna roślinność naturalna. Mapa w „Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego” . Wrocławskie Zakłady Graficzne. Wrocław 1997. Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J.M.,: Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Phytocenosis, Seminarium Geobotanikum, Warszawa – Białowie a 1996 N.S. Vol. 8. McGavin G. 2008. Zagro ona przyroda. Bellona. Warszawa. Mikułowski M.; Koncepcja nowych form odnowienia lasu na obszarze klęski ekologicznej w Sudetach (I). Las Polski nr 18/1995, s. 20-21. Mikułowski M.; Koncepcja nowych form odnowienia lasu na obszarze klęski ekologicznej w Sudetach (II). Las Polski nr 19/1995, s., 4-6. Mikułowski M.; Koncepja nowych form odnowienia lasu na obszarze klęski ekologicznej w Sudetach (III). Las Polski nr 20/1995, s. 4-6. Mikusek R. & Sikora A. 2004. Aegolius funereus (L., 1758) Włochatka. w: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Cz. 2. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 8. Mikusek R. 2004a. Bubo bubo (L., 1758) Puchacz. w: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Cz. 2. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 8. Mikusek R. 2004b. Glaucidium passerinum (L., 1758) Sóweczka. w: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Cz. 2. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 8. Mizera T. 2004. Haliaeetus albicilla (L., 1758) Bielik. w: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Cz. 1. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 7. Morell V. & Grall G. 2005. aby. w: National Geographic Polska. 7: 66 – 83. Nowakowska M. 2005. Próba generalna. w: National Geographic Polska. 4, 67. Str. nn. Pałucki A. 1998. Czynna ochrona głuszca Tetrao urogallus i cietrzewia Tetrao tetrix w Karkonoszach i Górach Izerskich. w: Przyroda Sudetów Zachodnich.1: 69 – 75. Pałucki A. 1999. Pierwsze stwierdzenie lęgowego bielika Haliaetus albicilla w Karkonoszach. w: Przyroda Sudetów Zachodnich. 2: 81 – 82.

287

PIOŚ: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1995 na podstawie badań monitoringowych. Nowe stanowisko popielicy Glis glis (Linnaeus. 2004. 1766) w Górach Ołowianych. 2002. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 1758) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem populacji gatunku w Górach Bardzkich (Sudety Środkowe). Atlas płazów i gadów Polski.. Polska czerwona księga zwierząt. w: Głowaciński Z. W-wa 1992. Coronella austriaca (Laurenti. Pijawnika” w Kotlinie Jeleniogórskiej.Rafiński J. Podsadowska R.: Najstarsze drzewa w Polsce przewodnik PTTK „Kraj” W-wa 1992. Status i rozmieszczenie salamandry plamistej Salamandra salamandra (Linnaeus. Warszawa. Pałucki A. Warszawa – Kraków. Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych. 2006. & Sura P. Parki i ogrody zabytkowe w Polsce stan 1991 rok. 1768) gniewosz plamisty. Rafiński J. w: Nasze Sudety.) Polska czerwona księga zwierząt. 288 . 2000. Wydra Lutra lutra (L. Status – rozmieszczenie – ochrona. Paluch A. & Profus P. w: Przyroda Sudetów Zachodnich.. 2: 93-98. Kręgowce. 1998. MOŚZNiL Agencja Reklamowo-wydawnicza A. Popielica Glis glis (Linnaeus. Warszawa.pl/?p=artykułyShowWindowPrint&iArtykul=2779&page=). 1766) w projektowanym rezerwacie „Buczyna na Białych Skałach” w Górach Kaczawskich w: Przyroda Sudetów Zachodnich. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 79-81.. Pacyniak C. WIOŚ w Jeleniej Górze. Gniewosz Coronella austriaca. w: Głowaciński Z. PIOŚ: Raport ostanie środowiska w województwie jeleniogórskim w 1997 roku.naszesudety.: Mapa turystyczna gmina Podgórzyn. Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus. Drobne ssaki projektowanego u ytku ekologicznego „Źródlisko Podsadowska R. w: Głowaciński Z. Warszawa – Kraków. Jelenia Góra 1998. w: Przyroda Sudetów Zachodnich. Podsadowska R. Biblioteka Monitoringu Środowiska. w: Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 1758) w Sudetach Zachodnich. Profus P. Profus P. Atlas płazów i gadów Polski. Gregorczyk. 3: 49 – 77. & Sura P. Status – rozmieszczenie – ochrona. Profus P. praca zbiorowa. Ryś Lynx lynx – największy karkonoski drapie nik. 2003b.: Strategia ekorozwoju Polski. PWRiL. Wwa 1996. Str. 3: 123-126. 2003a... w: Przyroda Sudetów Zachodnich.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Nowicki M.1: 81-86. 1999. Pietrzak P. Podsadowska R. Wyd. 5: 163-164. Urząd Gminy w Podgórzynie 1998. (red. W-wa 1993. PWRiL. Kwiecień 2006. & Sura P. 2001. (http://www.

w: Głowaciński Z. Rączka G. 1907) Rzęsorek mniejszy. Karkonoski Park Narodowy. Status – rozmieszczenie – ochrona.. w: Dolny Śląsk. Poznań. Ście ka dydaktyczna po ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego. w: Głowaciński Z. Zarząd Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze. Warszawa – Kraków.) Polska czerwona księga zwierząt.. Atlas płazów i gadów Polski. Str.. Glis glis (Linne. 2003a.: Wstępna analiza monitoringu technicznego w południowo-zachodniej Polsce. 2001. 42-44. 13: 195 – 202. Nowy Sącz. w: Głowaciński Z. & Dobrowolska K.. Pięćdziesiąt lat Karkonoskiego Parku Narodowego.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Profus P. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. & Jurczyszyn M. 289 . 23 – 26. (red. & Wójciak J. Wymieranie płazów. (red. W-wa 1983. & Dobrowolska K. Ratajski J. s. W-wa 1997. 2001. PWN. Las Polski 3/99. Warszawa – Kraków. 2000. w: Sikora A. 2001.: Ocena efektów ekologicznych w zakładach umieszczonych na „liście wojewódzkiej”. Raj A.: Rudawski Park Krajobrazowy. 2008. Neubauer G. Jelenia Góra. Kręgowce.. Ochrona płazów. Rafiński J. w: Głowaciński Z. Bocian czarny Ciconia nigra. Pucek Z. 2007. w: Dolny Śląsk. Raczyński J. Puzio E. praca zbiorowa. Rafiński J. Greenworks. Traszka górska Triturus alpestris. Grant GEF 05/21685 POL Forest Biodiversity Protection Project. PIOŚ. Raj A. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Status – rozmieszczenie – ochrona. Pięćdziesiąt lat Karkonoskiego Parku Narodowego. październik 1998. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. & Chylarecki P. w: Rafiński J & .. w: Głowaciński Z. Cele i zasady ochrony. Warszawa. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 1766) Popielica.: Atlas rozmieszczenia ssaków Polski T. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. 2003b. Pucek Z. Rafiński J. Protection of forest ecosystems. PWRiL. Warszawa – Kraków. Profus P.. Rafiński J. Jelenia Góra. Str. 13: 195-202. (red. Rafiński J. Traszka zwyczajna Triturus vulgaris. Jelenia Góra 1988. 8-10.. 2008. I i II. Fundacja „Rozwój SGGW”. Neomys anomalus (Cabrera. Atlas płazów i gadów Polski.) Pucek Z. Tabasz G. Rohde Z. Raj A. 2003. Gromadzki M. Rafiński J. Rzekotka drzewna Hyla arborea.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985 – 2004.

T. Lutra lutra (L. Ministerstwo Środowiska. Cz. w: Gromadzki M. Ministerstwo Środowiska. 2. 2.s. w: Adamski P. 1999. 2... 1794) Muchołówka mała. Samojło S.Brehm. 2004. & Sikora A. Rozporządzenie Ministra OŚZNiL z 6 kwietnia 1995 r. Agencja ReklamowoWydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk. 2004. 2004. 214.L. w: Gromadzki M. T. Bogdanowicz Stajszczyk M. Warszawa. Cz. 2004. Warszawa. Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne. Dz.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Rodziewicz M. Carduelis flammea (L. W-wa 1994. Praha.20. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. et all. Ministerstwo Środowiska. 61.) Ptaki. Aquila pomarina (C. Picus canus Gmel. Spitzenberger F. Warszawa. Str. 412-416. 8. 2.J. Amori G. (red.) Ptaki.. nr 41 poz. 8. 6. (red. Sokołowski J. Warszawa. Cz.. s.: Projektowanie i wykonywanie szlaków operacyjnych w terenach górskich. Sikora A. & Mikusek R. 1788 dzięcioł zielonosiwy.: Trwały rozwój lasów w Polsce stan i zamierzenia. U. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Šťastny K. Cz.. T. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. nr 13 poz.. W-wa 1988.. Rozporządzenie Ministra OŚZNiL z 6 stycznia 1995 r..) Ptaki. Cz. Bejček V. 2004. Ficedula parva (Bechst. Atlas hnizdniho rozšiřeni ptaku v Česke republice. T. 1758) Wydra. Sikora S. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny.: Czarny trójkąt . Stajszczyk M.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 2006. Las Polski 4/96.. w: Gromadzki M. 2004.. 1.odsłona druga. w: Gromadzki M. & Hudec K. Rzępała M. T. U. Aventinum. (red.. Warszawa. Ministerstwo Środowiska. (red. Ministerstwo Środowiska.19 . Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny.) Ptaki. 7. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W: Mittchell – Jones A... 1831) Orlik krzykliwy. w: Gromadzki M. Lullula arborea (L. 290 .: Ptaki Polski. T. Rzadkowski S. 8. 1758) Lerka. 1758) Czeczotka. Dz. Las Polski 11/97.) Ptaki. 18-19. (red. Rykowski K. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.. (red. Neomys anomalus. 8. Warszawa. Ministerstwo Środowiska.

w: Głowaciński Z. PWN. w: Głowaciński Z. Jaszczurka zwinka Lacerta agilis. PTPP pro Natura. Warszawa – Kraków.:Gospodarka łowiecka – stan i dotychczasowe działania oraz prognozy i zalecenia. poz. Trampler T. 1991 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Greenworks. Warszawa – Kraków. Jaszczurka yworodna Lacerta vivipara. Nr 114 poz. Rafiński J. i in. 1991 r. Rafiński J. 2003a. 2: 83-88. 2003b. (red. 1999. Warszawa – Kraków. PWRiL. Szafer W. Atlas płazów i gadów Polski. w: Protection of forest ecosystems. Status – rozmieszczenie – ochrona. w: Głowaciński Z. Sura P. poz. M. Status – rozmieszczenie – ochrona. Tomiałojć L. Nowy Sącz.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Sura P. W-wa 1990. Warszawa – Kraków. Str. 350-356. 2003a. Warszawa. 10. 2004. Z 1992R. U. & Tabasz G. Rhinolophus hipposideros (Bechstein. 09.) Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). 2001. Szkudlarek R. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.. Awifauna Polski. Zarzycki K. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 1800) Podkowiec mały. Warszawa – Kraków. 415) 291 . 6. w: Głowaciński Z. 492. T. W-wa 1997.. (Dz. Rafiński J. & Zamachowski W. W-wa 1997. Zimowe stanowiska rzadkich gatunków nietoperzy w Sudetach Zachodnich. Padalec zwyczajny Anguis fragilis. praca zbiorowa. Status – rozmieszczenie – ochrona. Nr 54. Rafiński J. mija zygzakowata Vipera berus. 2003. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Szkudlarek R. Wrocław. Nr 89. & Paszkiewicz R. Rafiński J.: Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologicznofizjograficznych. et all.. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16. U. Grant GEF 05/21685 POL Forest Biodiversity Protection Project.1. (red). Atlas płazów i gadów Polski. 254 i 1994 r. Sura P. Ochrona płazów. Czynna ochrona płazów. Atlas płazów i gadów Polski. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Tabasz G. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Sura P. 444. Status – rozmieszczenie – ochrona. Atlas płazów i gadów Polski. Kumak nizinny Bombina bombina. Status – rozmieszczenie – ochrona.. Nasiadka P. T. 2003. & Stawarczyk T. Atlas płazów i gadów Polski. Szukiel E. Nr 101 poz.: Szata roślinna Polski. w: Rafiński J. Fundacja „Rozwój SGGW”. 2003c. Szymura J. Ustawa o lasach z dnia 28. w: Przyroda Sudetów Zachodnich. w: Adamski P. w: Głowaciński Z. Ministerstwo Środowiska. Dz.

) Polska czerwona księga zwierząt. 2003.) Polska czerwona księga zwierząt. w: Głowaciński Z.07. Str. 1758) u podnó a Karkonoszy. (red. (red. 58 – 59. Kręgowce. Kręgowce. Wołoszyn B. Str.1998 r. w: Przyroda Sudetów Zachodnich. Warszawa. W-wa 1998. 1998.: Przyczyny powstawania klęsk ywiołowych od wichru i śniegu w Sudetach. Kręgowce. PWRiL..08..) Polska czerwona księga zwierząt. w: Przyroda Sudetów Zachodnich. Wojciecha Grodzkiego.. The Atlas of European Mammals.. 292 .) Polska czerwona księga zwierząt. W.. Wilczkiewicz M. W.. Zając K.U. Warszawa. Pachnica Osmoderma eremita (Scopoli. 1758 Mroczek posrebrzany. Liwińska A. Walczak W. Str. 4: 121 – 128. 2001a. 1763) (Coleoptera: Scarabeidae) nowym gatunkiem dla Sudetów Zaschodnich. IBL... tłum. 1825) Nocek łydkowłosy. 1956. PIOŚ.. W-wa 1996. Jelenia Góra 1997. Str. Wołoszyn B.: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1995 roku na podstawie badań monitoringowych. Małachowska J. Wójcik J. W. Spitzenberger F. Wołoszyn B. Zając T 2001. w: Przyroda Sudetów Zachodnich. Reijnders P.. Wołoszyn B.: Sudety. W.H. 2001d. 1817) Nocek Bechsteina. T & AD Poyser Natural History. 2001c. Str. U. w: Głowaciński Z.. Biblioteka Monitoringu Środowiska. (red. 1: 45 – 46. Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius.. Sylwan 3/4: 17-20. (red. PWRiL. Główne czynniki szkodotwórcze w lasach Republiki Czeskiej. Dz. Wawrzoniak J. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 25. W. Motyle dzienne Wzgórz Łomnickich. 10 . Vespertilio murinus Linne. PWRiL. Zając K. 1994 r. WIOŚ: Raport o stanie środowiska w województwie jeleniogórskim w 1996. Zbraslav . Nr 99 poz. Kręgowce. Republika Czeska.Strnady. 56-58. Wawrzoniak J.: Ocena poziomu uszkodzenia drzewostanów Krainy Sudeckiej. 55-56..J. s. & Stubbe M. 6: 151 – 152. Dz. London. 51-52. w: Głowaciński Z. 49-51. Myotis bechsteinii (Kuhl. Las Polski nr 22/1997. Gniazdowanie czeczotki Carduelis flammea (L. Warszawa. PWN. PWRiL. Małachowska J.12. w: Głowaciński Z. Kryśtufek B. Warszawa.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z dnia 24. Zahradnik Petr CSc z zespołem Instytut Badawczy Leśnictw i Łowiectwa.. 415. Myotis dasycneme (Boie. 631. W-wa 1968. 1839 Mroczek pozłocisty. 2001b. Nr 89 poz.

293 . ZOL: Karta rejestracyjna wa niejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych.. 6: 197-210. Zoll T. Wydra (Lutra lutra) w Karkonoszach. Zawada Jerzy. Fundacja „Rozwój SGGW”.. w: Przyroda Sudetów Zachodnich. Nauk Rol.Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa „Śnie ka” Zając T.. Pods. Instytut Botaniki PAN Kraków 1992.. Wojewoda W.. w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. Ssaki (Mammalia) Wzgórz Łomnickich (Kotlina Jeleniogórska). 2003. lata 1994/95 – 1999/00. 1995.: Lista roślin zagro onych w Polsce. nr 3. 2008. Zając T.. 37: 123-144. w: Przyroda Sudetów Zachodnich. Warszawa 1997. Heinrich Z. Grant GEF 05/21685 POL Forest Biodiversity Protection Project. 1758) w Parku Norweskim w Jeleniej Górze. Nadleśnictwo Śnie ka.: Polska czerwona księga roślin. 1998. Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 1995 r. 45: 163-177.. Probl. lata 1989/90 – 1993/94. OZLP Wrocław. OZLP Wrocław.: 7-9. 1: 86-90. Zając T. Kraków 1993. & Zając K. Nadleśnictwo Śnie ka. Szymański S. Zarzycki K. Zesz. Instytut Botaniki PAN. s. 1963. praca zbiorowa. Ceitel J.. w: Opera Corcontica. Zientarski J... Drobne ssaki w pokarmie sowy uszatej Asio otus (L.: Zamieranie lasów dynamika i prognozy. Spostrze enia na temat ywotności drzewostanów iglastych. w: Protection of forest ecosystems. Las Polski nr 4/1997. „Biuletyn Informacyjny lasów Państwowych”.: Analiza stanu lasów w Sudetach. Zarzycki K. Kazimierczakowa R. ZOL: Karta rejestracyjna wa niejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->