P. 1
Instrukcja K-1 numeryczna cała

Instrukcja K-1 numeryczna cała

|Views: 6,018|Likes:
Wydawca: rezimek

More info:

Published by: rezimek on Feb 10, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

ZAŁĄCZNIK nr 1 do rozporządzenia Ministra właściwego do spraw administracji publicznej z dnia ................................

w sprawie powszechnie obowiązujących przepisów i standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie w zakresie wykonywania mapy zasadniczej

INSTRUKCJA TECHNICZNA K-1 MAPA ZASADNICZA

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WARSZAWA 1998

ZAŁ. 1, UWAGI

Niniejsze wydanie instrukcji opracował zespół w składzie: Zdzisław Adamczewski Andrzej Bąk Mariola Gilska Edward Mecha Ryszard Staniszewski Zygmunt Szumski Wojciech Wilkowski Sekretarz zespołu Stanisława Mogiłło-Suchowera Opracowanie redakcyjne KORDAB POLSKA Sp. z o.o.

© Główny Geodeta Kraju Warszawa 1998 ISBN - …………………………… Druk:

2

ZAŁ. 1, UWAGI

Spis treści

Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot instrukcji i definicje ogólne Pojęcie mapy zasadniczej, jej przeznaczenie i funkcje Metryka mapy zasadniczej Skale mapy i zasady ich doboru Treść mapy zasadniczej Forma mapy zasadniczej

str. 7 7 8 8 8 9 10 11

Część II Część III

PROWADZENIE MAPY ZASADNICZEJ WYMAGANIA W STOSUNKU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Katalog obiektów i znaków umownych Warunki edycji Zmiany w stosunku do wydania z 1995 roku instrukcji K-1

3

a w szczególności zagospodarowania przestrzennego. 1:2000. naziemnych i podziemnych. podstawowy materiał kartograficzny. 40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.2. §3 Przepisy niniejszej instrukcji ustalają: .7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne .prowadzenie mapy. podstawowy element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w rozumieniu art. . 4 . §5 Jeśli dla określonego obszaru mapa zasadnicza jest już prowadzona w odwzorowaniu innym niż obowiązujące i w lokalnym układzie współrzędnych. 3.pojęcie metryki mapy. to może ona być prowadzona nadal w tym odwzorowaniu i układzie. . do czasu zakończenia prac nad przekształceniem jej do postaci numerycznej. UWAGI Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot instrukcji i definicje ogólne §1 Niniejsza instrukcja podaje zasady opracowania podstawowej mapy kraju. . katastru nieruchomości i powszechnej taksacji.pojęcie mapy zasadniczej.treść mapy. §4 Odwzorowanie. §2 Edycję mapy zasadniczej wykonuje się w skalach: 1:500. Wówczas powinna zostać przetransformowana do obowiązującego odwzorowania i układu współrzędnych oraz włączona do jednolitego państwowego Systemu Informacji o Terenie. §8 Mapa zasadnicza służy do celów administracyjnych. . ewidencyjnych i projektowych oraz stanowi część składową krajowego systemu informacji o terenie (SIT). obowiązujący układ współrzędnych i podział mapy na arkusze ustalają przepisy instrukcji O -1 i O -2.zgodnie z art. jej przeznaczenie i funkcje.ZAŁ.wymagania w stosunku do systemów informatycznych. 1:1000. źródłowe opracowanie kartograficzne do sporządzania map pochodnych i innych wielkoskalowych map tematycznych oraz aktualizacji mapy topograficznej w skali 1:10 000 (1:5000). 2. jej przeznaczenie i funkcje §6 Mapa zasadnicza . prawnych. 1. zwanych dalej skalami bazowymi.jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków. §7 Mapa zasadnicza stanowi: 1. zwanej dalej mapą zasadniczą. . wykorzystywany do zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarki narodowej. 1:5000. Pojęcie mapy zasadniczej. p.formę mapy. a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych. . Sposób i tryb tego postępowania określa Główny Geodeta Kraju.skale mapy i zasady ich doboru. w postaci klasycznej lub numerycznej.

informacje dotyczące aktualizacji mapy. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odmienną skalę bazową dla części obrębu. jego numer i skalę bazową. § 16 Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią: .opis metod opracowania mapy. oraz terenów osiedlowych wsi będących siedzibami gmin. § 14 Jako wytyczne do ustalania skali bazowej przyjmuje się. Skale mapy i zasady ich doboru § 12 Najmniejszą jednostką obszaru. . . 1.skala 1:5000 . elementy sieci uzbrojenia terenu. 5 . . Metryka dla obu technik prowadzenia mapy zasadniczej ma formę dokumentu pisanego. godło arkusza.elementy ewidencji gruntów i budynków. że niżej wymienione skale powinny być stosowane odpowiednio: .określenie układu współrzędnych. numer ewidencyjny.dla mapy prowadzonej techniką numeryczną: nazwę obrębu.ZAŁ. § 10 Celem metryki mapy jest podanie podstawowych informacji źródłowych o cechach mapy i ogólnym stopniu jej aktualności. daty i otrzymane dokładności. Metryka dla mapy prowadzonej metodą klasyczną zakładana jest dla każdego arkusza. przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych. Wzór metryki i procedury jej prowadzenia ustala Główny Geodeta Kraju. przechowywanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. . terenów rolnych o drobnej. nieregularnej szachownicy stanu władania oraz większych zwartych obszarów rolnych i leśnych na terenach miast. aglomeracji miejskich i przemysłowych.dla terenów o rozproszonej zabudowie wiejskiej oraz gruntów rolnych i leśnych na obszarach pozamiejskich.skala 1:1000 . § 13 Skalę bazową ustala się na podstawie: 1. Metryka mapy prowadzonej techniką numeryczną zakładana jest dla każdego obrębu. naziemne i podziemne. . .skala 1:500 . stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treść.punkty osnów geodezyjnych. .dla mapy prowadzonej metodą klasyczną: tytuł.skala 1:2000 . w szczególności urządzenia nadziemne. skalę. 2.dla terenów o znacznym obecnym lub przewidywanym zainwestowaniu. . Metrykę zakłada się dla mapy w momencie jej opracowania i uzupełnia w miarę wprowadzanych zmian. Treść mapy zasadniczej § 15 Treść mapy dzieli się na treść obligatoryjną oraz treść fakultatywną. .dla pozostałych zwartych terenów osiedlowych.dla terenów małych miast. uwierzytelnianego odręcznymi podpisami.wykonawców mapy odpowiedzialnych za jej opracowanie. UWAGI Metryka mapy zasadniczej §9 Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy. dla którego określa się skalę bazową mapy zasadniczej (§ 2) zarówno przy postaci klasycznej jak i numerycznej jest obręb ewidencji gruntów i budynków. § 11 Metryka mapy zasadniczej zawiera następujące dane: .

granice jednostek terytorialnego podziału państwa.realizacyjne uzgodnienia projektowe. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 26 sierpnia 1991 w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie: 1. opisy i kontury użytków gruntowych. 8. UWAGI § 17 Do elementów ewidencji gruntów i budynków zalicza się. 13. 11. stabilizowane (trwałe) punkty graniczne. Treść fakultatywna mapy zasadniczej stanowi zbiór otwarty. 9. Warunki edycji mapy zasadniczej określa Załącznik nr 2. w postaci numerycznej w zbiorach warstw. w tym punkty położenia armatury naziemnej przewodów uzbrojenia technicznego. urządzenia inżynieryjno-techniczne nadziemne. 12. samorządowej i podmiotów gospodarczych. 10. 4. nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych. wprowadzenie definicji nowego obiektu następuje po uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju. granice jednostek ewidencyjnych.osnowy geodezyjne. Część II 6 . urządzenia inżynieryjno-techniczne naziemne. § 18 Do elementów sieci uzbrojenia zalicza się. S .ewidencja gruntów i budynków. 3. linie przebiegu przewodów i elementów uzbrojenia terenu § 19 Obiekty nie należące do treści obligatoryjnej stanowią treść fakultatywną mapy zasadniczej. W .sieci uzbrojenia terenu. granice działek. 2. 6.na osobnych arkuszach folii. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 1. w tym ekologicznych. § 21 W celu zachowania jednolitości mapy na obszarze kraju. Forma mapy zasadniczej § 22 Mapa zasadnicza prowadzona jest w formie numerycznej lub klasycznej.sytuacja powierzchniowa (inne obiekty trwale związane z terenem). U . numery punktów załamania linii granicznych. lub w zbiorach obiektów). granice obrębów.ZAŁ.rzeźba terenu R . numery ewidencyjne działek. usytuowanie budynków. E . § 20 Szczegółowe definicje obiektów stanowiących treść obligatoryjną i fakultatywną mapy zasadniczej określa Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji: Katalog Obiektów Mapy Zasadniczej. 5. § 23 Mapa zasadnicza w jej formie numerycznej jest mapą wektorową i obiektową. opisy i kontury klas gleboznawczych. 7. zależny od potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych administracji państwowej. § 24 Treść mapy zasadniczej może być prowadzona i przedstawiana w systemie nakładek tematycznych (w postaci klasycznej . 3. numery ewidencyjne budynków.3: 1. 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków § 23 p. 2. numery porządkowe budynków. Nakładki te oznacza się następująco: O .

lub jednostki równorzędne oraz ich filie. także treści fakultatywnej. 23.określające położenie obiektu. § 16) podlega bieżącej aktualizacji w oparciu o napływające do Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac geodezyjnych oraz prawem przepisane informacje o zmianach elementów tej treści (art. § 30 Każdy obiekt stanowiący treść mapy numerycznej musi mieć przyporządkowane sobie atrybuty przestrzenne .12. należy stosować znaki i symbole zgodne z niniejszą instrukcją. 17. § 27 Na obszarach. 27 Ustawy z dn. § 33 Do treści mapy mogą być wprowadzane wyłącznie dane spełniające wymogi dokładnościowe i formalne.2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.ZAŁ.17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne. Niedopuszczalne jest stosowanie na jednym arkuszu mapy klasycznej znaków i symboli poprzednich i nowych przepisów § 28 Mapa zasadnicza w postaci numerycznej jest zasobem informacji o obiektach. 40 ust. 15. oraz może mieć przyporządkowane sobie. § 34 7 . UWAGI PROWADZENIE MAPY ZASADNICZEJ § 25 Mapa zasadnicza.jawnie występujące na mapie w postaci tekstów opisujących. do czasu założenia mapy numerycznej ich dalszą aktualizację należy wykonywać zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami i znakami umownymi. zależne od charakteru obiektu atrybuty nieprzestrzenne .05 1990 w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wśród atrybutów nieprzestrzennych wyróżnia się atrybuty opisowe . stanowiących na mocy niniejszej instrukcji jej treść. jako element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonawca pomiarów dostarcza Ośrodkowi pełną informację dotyczącą treści mapy. § 32 Treść fakultatywna mapy zasadniczej jest gromadzona i aktualizowana w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez spożytkowanie wyników pomiarów wykonywanych na potrzeby inwestorów. § 31 Treść obligatoryjna mapy zasadniczej (§ 15. prowadzona jest przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o których mowa w art. Zakres treści fakultatywnej gromadzonej w Ośrodku ustala Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. określone w obowiązujących instrukcjach technicznych. Jeśli na obszarze nie istnieje mapa w określonej skali i zdecydowano założyć nowe arkusze w formie tradycyjnej. 22. § 29 Obiekty stanowiące treść mapy zasadniczej prowadzonej w postaci numerycznej posiadają unikalne kody pozwalające na jednoznaczność ich identyfikacji i przyporządkowania im graficznych znaków. gdzie istnieją założone arkusze mapy w formie klasycznej. § 6 p. § 26 Mapę zasadniczą prowadzi się w ramach krajowego Sytemu Informacji o Terenie (art.2 Rozporządzenia z dn.określające inne właściwości obiektu.art. Podział na grupy dokładnościowe szczegółów terenowych i precyzja ich pomiaru nie mają związku ze skalą bazową mapy (Instrukcja O -1).1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków). 5 i 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Docelową postacią mapy zasadniczej w SIT jest jej postać numeryczna: wektorowa. którzy pomiar elementów tej treści zlecili. 1. związana z bazą informacji o obiektach. Związki te określa Katalog Obiektów Mapy Zasadniczej (Załącznik nr 1). Rozporządzenie z dn.

§ 40 System informatyczny wspomagający prowadzenie mapy numerycznej powinien zapewnić identyfikację danych źródłowych stanowiących podstawę zmiany treści mapy. § 41 System informatyczny prowadzący mapę numeryczną powinien pozwalać na uzyskanie klasycznej formy mapy zgodnej z przepisami niniejszej instrukcji.przewidziane instrukcją atrybuty obiektu.identyfikator obiektu. . . . określonym w Instrukcji O -2. § 43 8 . z którego pochodzą dane o obiekcie. § 35 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia fakultatywną treść numerycznej mapy zasadniczej wraz z klauzulą.lista współrzędnych punktów lokalizujących obiekt w terenie. przy czym dopuszcza się używanie zamiennie kodów literowych i kodów liczbowych. § 36 Przyjmowanie. instytucjom. . System informatyczny powinien jednak zapewniać możliwość składania informacji z różnych zbiorów dla uzyskania graficznego obrazu map w sekcyjnym kroju prostokątnym.datę ostatniej modyfikacji obiektu.ZAŁ. § 42 Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest dla obszarów określonych granicami jednostek ewidencyjnych.datę utworzenia obiektu. 1. . .źródło danych o położeniu obiektu. Z każdą jednostką ewidencyjną musi być związana informacja o arkuszach mapy 1:10 000. .nr KERG opracowania. . osobom fizycznym i prawnym z zachowaniem warunków określonych w przepisach o tajemnicy państwowej i służbowej. Klauzula ta umieszczona jest w opisie pozaramkowym graficznego obrazu i na początku danych tabelarycznych (gdy takie są udostępniane) i określa stopień kompletności i aktualności danych. UWAGI Graficzna postać mapy zasadniczej i dane zawarte w zbiorach mapy zasadniczej są udostępniane urzędom. Część III WYMAGANIA W STOSUNKU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH § 37 Ogólne wymagania w stosunku do systemów informatycznych wykorzystywanych do zakładania i prowadzenia Systemu Informacji o Terenie i jego elementów określą odrębne przepisy. § 39 Niezależnie od stopnia generalizacji koniecznej do przedstawienia obiektu na graficznym obrazie mapy system informatyczny wspomagający prowadzenie mapy numerycznej powinien przechowywać pełen opis geometrii i atrybutów obiektu. § 38 Systemy wspomagające prowadzenie mapy numerycznej muszą być zdolne do zasilania Systemu Informacji o Terenie następującymi informacjami: . przechowywanie i udostępnianie danych zbiorów mapy zasadniczej określają instrukcje O -3 oraz O -4.kształt geometryczny obiektu. Treść tej klauzuli powinna być poprzedzona słowem UWAGA.kod obiektu wg Załącznika nr 1.

Program Modernizacji. 2. i • Równolegle opracowywaną Instrukcją G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu. a także jednoznaczność wymiany między takimi systemami. • część fakultatywną (w której mieści się zakres tematyczny: komunikacja. rzeźba terenu. ponieważ tego rodzaju instrukcyjne rozstrzygnięcie eliminowałoby z zastosowań te istniejące i przyszłe systemy.ZAŁ. uzgodnić Załącznik w możliwie najwyższym stopniu z : • Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Kody liczbowe związano z podziałem na działy: NAZWA DZIAŁU TREŚCI MAPY Osnowa Granice. Kody literowe są (w stopniu w jakim się to dało uzyskać) mnemoniczne. Informacje te umieszcza się w bazie danych i na mapie na równi z informacjami o treści obligatoryjnej. UWAGI Dane numeryczne mapy przekazywane do zbiorów krajowego Systemu Informacji o Terenie muszą być doprowadzane do obowiązującego formatu.1992. zapis cech fizycznych) w zależności od potrzeb inwestorów. aby w okresie przejściowym współistnienie mapy o technologii tradycyjnej i komputerowej powodowało jak najmniej utrudnień. na ich wyraźne żądanie i koszt. 600. zaś fakultatywne literą F umieszczoną bezpośrednio po nazwie obiektu. KODY. Informacje stanowiące treść fakultatywną mogą być zbierane (pomiar. ZGODNOŚĆ Z INNYMI PRZEPISAMI Przy opracowaniu Załącznika przyjęto następujące założenia: 1. UWAGI OGÓLNE DO TREŚCI WYMIARY Wszystkie wymiary w Załączniku są wyrażone w milimetrach. Obiekty obligatoryjne wyróżniono w katalogu literą O . określonego przez Standard Wymiany Informacji Geodezyjnych (SWING) KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH CZĘŚĆ A . treść mapy podzielić na: • część obligatoryjną (która odpowiada zakresowi zainteresowania ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji uzbrojenia terenu).02. w których rozwarstwienie jest lub będzie niemożliwe albo nienaturalne. zgodnie z SIT . wprowadzać jak najmniej zmian w stosunku do istniejącej instrukcji K-1 Mapa Zasadnicza. 9 . obiekty ogólnogeograficzne. 1. każdemu z elementów graficznych i obiektów stanowiącym treść mapy przyporządkowano dwa równoważne kody: liczbowy i literowy. zagospodarowanie terenu). 700 800 900 990 Nie dokonano jednoznacznego rozwarstwienia obiektów i elementów graficznych mapy. chyba że wyraźnie zaznaczono inną jednostkę miary. zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 18. SYSTEMATYKA Aby zapewnić jednoznaczność kodowania zarówno w systemach korzystających z kodów liczbowych jak i literowych. 3. akapit 90. grunty Budynki Komunikacja Uzbrojenie terenu Rzeźba terenu i ogólnogeograficzna Zagospodarowanie terenu Elementy graficzne GRUPA KODÓW 100 200 300 400 500.

2. 3. Łamana zamknięta: . OKRĄG jest szczególnym przypadkiem łamanej uogólnionej zamkniętej.linia granic działki. 5. 11.oś przewodu gazowego. Łamana otwarta: . Łamana otwarta. Grupy i sieci łamanych otwartych. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA SAMOPRZECINAJĄCA SIĘ: taka i tylko taka łamana uogólniona zamknięta.warstwica przebiegająca przez mapę. 13. ŁAMANA: taka i tylko taka łamana uogólniona. 9. punkt graniczny. Obszar (niekoniecznie spójny) ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych uogólnionych. 1. złożonej z jednego tylko odcinka uogólnionego.oś kanału murowanego kanalizacji ogólnospławnej (może zawierać łuki kołowe). WĘZEŁ ŁAMANEJ UOGÓLNIONEJ: punkt wspólny dwu kolejnych odcinków uogólnionych. Grupy i sieci łamanych uogólnionych otwartych. Obszar spójny ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych. ŁAMANA UOGÓLNIONA OTWARTA: łamana uogólniona posiadająca dwa punkty końcowe. która nie jest łamaną samoprzecinającą się. 8. 7. nie będący węzłem łamanej uogólnionej. że jedynymi punktami wspólnymi są końce kolejnych odcinków uogólnionych. 6.ZAŁ. 6. . ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA: łamana uogólniona nie posiadająca punktów końcowych ( inaczej: łamana uogólniona. 4.przebiegający przez mapę odcinek granicy Państwa. 12. Łamana uogólniona zamknięta: . Typy opisów geometrii obiektów mapy UWAGA: W dalszych punktach łamana zamknięta jest rozumiana jako lamana zamknięta samonieprzecinająca się. 1. Łamana uogólniona otwarta: .odcinek łuku B-spline. Obszar spójny ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych uogólnionych. Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą. Punkt . . traktowaną jako atrybut. 6. 10. 3. Przykłady 1. której wszystkie odcinki uogólnione są odcinkami prostej. Obszar (niekoniecznie spójny) ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych. 3.odcinek łuku kołowego. 8. punkt zmiany parametrów przewodu. ŁAMANA UOGÓLNIONA: skończona suma odcinków uogólnionych połączonych tak. której wnętrze jest obszarem niespójnym. 5. . . . UWAGI GEOMETRIA OBIEKTU Definicje tworów geometrycznych płaskich użytych do opisu geometrii obiektów mapy. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA SAMONIEPRZECINAJĄCA SIĘ: taka i tylko taka łamana uogólniona zamknięta. 9. 4.obrys budowli kultu religijnego z łukowatymi absydami i pilastrami. 10. Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą. . Łamana uogólniona otwarta. 4.punkt osnowy. PUNKT: twór bezwymiarowy. 5. Łamana uogólniona zamknięta. 7. Obszar jednospójny: 10 . PUNKT KOŃCOWY ŁAMANEJ UOGÓLNIONEJ: punkt końcowy odcinka uogólnionego. 11. w której końce wszystkich odcinków uogólnionych są węzłami łamanej uogólnionej). 1. Punkt. Posiada współrzędne xy określające jego położenie na mapie oraz współrzędną h.odcinek prostej. pikieta. Przez ODCINEK UOGÓLNIONY należy rozumieć jeden z tworów geometrycznych: . 2.odcinek warstwicy między budynkami. Łamana zamknięta. 2.odcinek klotoidy.

obszar budynku zawierającego zamknięte atrium. 9. nie zawierającej enklawy. ATRYBUTY OGÓLNE Poza wymienianymi w Załączniku nr 1. w wykazie obejmującym: 11 .. D na umieszczonych przy obiektach listach ATRYBUTY OPISOWE. a także przechowywane w bazie danych systemu punkty konstrukcyjne posiadały atrybut <błąd położenia punktu> jak niżej.ZAŁ. − obszar spójny ograniczony jest zbiorem łamanych (ew.00 .0. Załączone one zostaną do Instrukcji po zatwierdzeniu nowego układu i odwzorowania. np.brak miar kontrolnych. brak danych Ponadto zaleca się.0. np. D wymieniono go na liście atrybutów opisowych.20 F-pkty 3 0. uogólnioną) zamkniętą. jest widoczny na rysunku mapy zasadniczej. lecz treść arkusza.nie stanowią treści mapy. krzyże i przyramkowe kreski okrągłych współrzędnych . DOPUSZCZALNE patrz Lista wartości data data łańcuch znaków alfanumer.przypadek obrębu składającego się z dwu lub więcej obszarów spójnych.obszar działki o dowolnym kształcie.szczegółów ELEMENTY ARKUSZA NIE STANOWIĄCE TREŚCI MAPY Elementy grafiki mapy związane z arkuszem . . opisy pozaramkowe.szcz.50 III gr. − obszar niespójny ograniczony jest zbiorem łamanych (ew.11 . F-pkty 2 0.21 .szczegółów 4 0. obszar jeziora z wyspą. w tym pomiary GPS powiązane z osnową A Pomiar wykrywaczem przewodów B Dane branżowe D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy F Fotogrametria G GPS bez powiązania z osnową I Inne M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe. podejrzane lub oczywiście błędne X Nieokreślone.0. 8. uogólnionej) zamkniętej. Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > WARTOŚĆ ŹRÓDŁO DANYCH pusta Pomiar na osnowę i obliczenia. a pozostałe okalają enklawy. Lista wartości atrybutu punktu BPP < błąd położenia punktu > WARTOŚĆ BŁĄD POŁOŻENIA WZGLĘDEM OSNOWY KOMENTARZ pusta brak informacji 1 0. Dla pozostałych obiektów pozostaje atrybutem niewidocznym. uogólnionych) zamkniętych nie przecinających się. WIDOCZNOŚĆ patrz Uwaga niewidoczny niewidoczny niewidoczny Uwaga: Atrybut < źródło danych o położeniu > dla tych obiektów uzbrojenia terenu. Obszar niespójny: . Ograniczenie łamaną (ewentualnie uogólnioną) zamkniętą i ograniczenie zbiorem łamanych (ew. I gr. N Niepoprawne . 1.obszar działki zawierającej enklawę.30 . z których co najmniej dwie nie zawierają się wewnątrz innej łamanej (ew.10 Osnowy. uogólnionych). z których jedna stanowi granicę zewnętrzną obszaru.ramka. 7. uogólnionych) zamkniętych nie przecinających się: − obszar jednospójny jest ograniczony łamaną (ew. są też atrybutami wszystkich obiektów informacje (§ 38) jak niżej: ATRYBUT Źródło danych o położeniu Data utworzenia obiektu Data ostatniej modyfikacji Nr KERG NAZWA ZRD DTU DTM KRG WART. UWAGI . stanowiącą przedmiot odrębnego władania (odrębną działkę). ale nie jednospójny: . Obszar spójny. cz.30 II gr. przy których w Załączniku nr 1 cz. aby wszystkie obiekty punktowe. części głównej i obszaru enklawy w przyległym obszarze Lasów Państwowych.0.

ZAŁ. 1, UWAGI

• • • •

dopuszczalne układy i odwzorowania, wymiary arkuszy w każdym z nich, treść i rozmieszczenie opisów pozaramkowych dla krojów sekcyjnych i obrębowych, wewnątrzramkową treść arkusza.

CZĘŚĆ B. UWAGI REDAKCYJNE
NAKŁADANIE SIĘ RYSUNKU W miejscach nakładania się lub wzajemnego zachodzenia elementów treści należy przyjąć zasadę przesłaniania: 1. rysunkiem mapy - opisów (z wyjątkiem wysokości warstwicy), 2. symbolem (z wyjątkiem symbolu drzewa) - konturów sytuacji, 3. linią ciągłą - linii przerywanych, 4. linią grubą - linii cienkich. 5. linie przebiegające przez symbol drzewa powinny pozostawać widoczne. OPISY 1. Obiekty wydłużone (ulice, rzeki) opisuje się wzdłuż obiektu, pismem pochyłym, wg zasady, że napisy biegną zawsze (licząc ostatnią literę w stosunku do pierwszej) w azymutach mniejszych od 180 stopni. 2. Gdy obszar jest na tyle mały, że opis w nim nie mieści się, należy użyć odnośnika. 3. Opis warstwicy przesłania warstwicę (jest pod napisem niewidoczna) i góra opisu wskazuje kierunek wzrostu wysokości terenu. 4. Opisy wysokości punktów są równoległe do osi y układu współrzędnych, ale gdy takie położenie prowadzi do utraty czytelności, dopuszcza się ich obracanie. 5. Metry od części dziesiątych w opisie wysokości oddziela kropka. NAZWY 1. Nazwy ulic pisze się bez skrótu ul., natomiast stosuje się skrót al. (aleja) i pl. (plac). 2. Dla obszarów posiadających nazwy własne stosuje się skróty podane w wykazie skrótów (zat., jez., wdsp, ...). Gdy skrótów takich nie przewidziano, stosować należy pełne nazwy (Cmentarz Powązkowski, Park Bema, Morze Bałtyckie...). 3. Obszary PKP i Lasów Państwowych opisuje się w zależności od ilości miejsca, skrótem lub pełną nazwą, jednakże bez użycia słowa obszar. Służą temu celowi obiekty Tekst Dodatkowy. UWAGI DO GRANIC 1. Gdy granica inna niż granica działki biegnie środkiem konturu (rzeki, kanału, rowu, ulicy) dość szerokiego, aby zmieścić wewnątrz symbol granicy - należy użyć tego symbolu. Dopuszcza się kreślenie tego symbolu odcinkami, w odstępach nie większych niż 50. Gdy kontur jest zbyt wąski, lub granica biegnie wzdłuż granic działek, należy użyć symbolu pobocznego. Symbol poboczny stosować w zasadzie naprzemiennie po obu stronach granicy i w takich odstępach, aby położenie granicy określić jednoznacznie, nie większych jednak od określonych w opisach obiektów. 2. Gdy granice różnych jednostek pokrywają się, kreślić tylko granicę (lub symbol poboczny) wyższego rzędu. Np. gdy granica obrębu, miasta i gminy biegnie wzdłuż granicy województwa, kreślić tylko granicę województwa. UWAGI DO TEKSTÓW NAZW I NUMERÓW OBSZARÓW 1. Wszelkie teksty nazw i numerów obszarów (np. nazwy: województwa, obrębu, uroczyska, wody stojącej, numery: obrębu, obwodu spisowego, działki, działu leśnego, konturu klasyfikacyjnego) z wyjątkiem numeru adresowego kreślić równolegle do osi y układu współrzędnych. Gdy takie położenie numerów działek prowadzi do utraty czytelności i nie można użyć odnośnika, dopuszcza się ich obracanie. 2. Numer adresowy kreślić na działce równolegle do osi ulicy, na budynku równolegle do ściany zwróconej ku ulicy, podstawą do osi ulicy. 3. Nazwę rzeki kreślić równolegle do jej biegu. UWAGI OGÓLNE DO BUDYNKÓW 1. Treścią mapy są budynki i budowle wchodzące w skład ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie inne budynki i przybudówki stanowią treść fakultatywną. 12

ZAŁ. 1, UWAGI

2. Wobec braku takiego rozróżnienia w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych nie rozróżnia się na mapie budynków ognioodpornych i nieognioodpornych. 3. Linie opisujące budynek kreślić należy osiowo, tj. np. w skali 1:500 lico budynku biegnie środkiem linii o grubości 0.5. 4. Budynek kreśli się linią ciągłą. 5. Budynek kreśli się w zasadzie zgodnie z położeniem jego przyziemia, jednakże gdy nawisy części nadziemnej wystają poza przyziemie więcej niż 2.0 w skali mapy, kreśli się ich zasięg używając obiektu [Zasięg nawisu budynku, budowli - O - 314 - BZN]. Budynki wniesione z aerofotogrametrii, o ile nie dokonano redukcji okapów i pomiaru nawisów, kreślić należy zgodnie z ich obrysem. 6. Podpory (słupy nośne) części nadziemnych stanowią część przyziemia i powinny być kreślone zgodnie z ich kształtem, jeżeli w skali mapy ich wymiary przekraczają 1.0x1.0. W przeciwnym przypadku należy użyć symbolu podpory. 7. Tekst oznaczający numer najwyższej kondygnacji składa się z liczby arabskiej następującej po literze określającej funkcję budynku. Oznaczenie jednej kondygnacji opuszcza się. Poddasza nie wlicza się do liczby kondygnacji. 8. Tekst określający numer adresowy w zasadzie umieszcza się wewnątrz konturu działki, od strony ulicy. Gdy sytuacja tego wymaga (w szczególności w osiedlach mieszkaniowych, gdy na jednej działce znajduje się wiele budynków mieszkalnych o różnych numerach adresowych), umieszczony być może wewnątrz konturu budynku. Podstawa tekstu jest zwrócona w stronę osi tej ulicy, do której numer przynależy. 9. Nr porządkowy na działce i nr ewidencyjny budynku są elementami ewidencji gruntów i budynków nie odwzorowanymi w mapie zasadniczej. Sposób ich implementacji określi instrukcja ewidencji gruntów i budynków. ATRYBUTY FUNKCJI BUDYNKU I GENERALIZACJA 1. Stosowanie atrybutu <przeważająca funkcja budynku Lista wartości atrybutu <przeważająca funkcja budynku>: WARTOŚĆ ZNACZENIE p przemysłowy t transportu lub łączności h handlowy lub usługowy s skład lub magazyn b biurowy z ochrony zdrowia, opieki socjalnej m mieszkalny k kultury, oświaty, kultu religijnego g gospodarczy, i inny, w tym techn. uzbr. terenu x nieokreślona Tekst określający przeważającą funkcję budynku i nr najwyższej kondygnacji (np. "p5", "b25") umieszcza się w jednym ciągu, równolegle do osi y układu współrzędnych. 2. Prawidło generalizacyjne. Gdy obrys budynku jest w skali mapy mniejszy od 2.0x2.0 budynek przedstawia się symbolem. Środek symbolu powinien leżeć w środku ciężkości konturu budynku, a kierunek boku symbolu powinien być zgodny z kierunkiem boku budynku. UWAGI DO DRÓG Wszelkie drogi i place publiczne są treścią fakultatywną mapy zasadniczej. Nie stanowią treści mapy drogi położone wewnątrz działek, z wyjątkiem dróg biegnących w dużych obszarach o jednolitym władaniu (Lasy Państwowe, duża własność ziemska) i mających charakter stałych dróg wewnętrznego transportu lub łączących siedliska. Gdy droga na rysunku mapy nie wyróżnia się (np. równolegle biegną wąskie działki), należy opisać ją skrótem dr. UWAGI DO SIECI UZBROJENIA TERENU 1.Oznaczenia rodzajów i typów sieci uzbrojenia terenu. 13

ZAŁ. 1, UWAGI

Sieci uzbrojenia terenu dzieli się na rodzaje i typy przedstawione w tabeli: oznaczenie na mapie w technice Nr RODZAJ biało-czarnej: wielobarwnej: TYP litera kolor 1 Wodociągowe w niebieski ogólne lokalne ogólnospławne sanitarne 2 Kanalizacyjne k brązowy deszczowe przemysłowe lokalne wysokoprężne 3 Gazowe g żółty średnioprężne niskoprężne wys. ciśnienia 4 Ciepłownicze c fioletowy nis. ciśnienia parowa wysokiego nap. 5 Elektroe czerwony średniego nap. energetyczne niskiego nap. inne 6 Telet pomarańczowy tranzytowe komunikacyjne miejscowe 7 Benzynowe b czarny 8 Niezidentyfix zielony rurowe kowane kablowe 9 Naftowe n czarny 10 Poczty pneumat. p czarny 11 Sieci komputer. a czarny doziemne w kanalizacji 12 TV kablowej v czarny doziemne w kanalizacji 13 Melioracyjne m czarny 14 Inne sieci rurowe i czarny 15 Kanały zbiorcze z czarny 16 Inne sieci j czarny doziemne kablowe w kanalizacji 17 Sieci q zielony projektowane

druga litera o l o s d p l w s n w n p W S N i t m r k d k d k d k -

2. Gdy na obszarze przedstawianego na mapie obrębu założono Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu, sposób przedstawienia na mapie elementów tych sieci (obiektów GESUT) określa Instrukcja G-7. Szczegóły ich przedstawienia w przypadku, gdy GESUT nie został założony, określono dalej, w części C tego Załącznika. 3. Opisy przewodów. Przewody różnych rodzajów stanowią osobne obiekty, którym przypisano różne kody. Z kodem związana jest etykieta stanowiąca pierwszą literę (oznaczenie rodzaju) w opisie rodzaju i typu sieci. Pozostałe opisy system czerpie z atrybutów opisowych obiektu. W zależności od rodzaju sieci występować mogą różne atrybuty, wymienione przy obiektach, a opisane szczegółowo w części C Załącznika. Poza tam umieszczonymi opisami należy dodać niżej zamieszczoną uwagę o interpretacji wartości D atrybutu ZRD. Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > WARTOŚĆ ŹRÓDŁO DANYCH pusta Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową A Pomiar wykrywaczem przewodów B Dane branżowe D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy F Fotogrametria 14

bunkier budowla inna brak informacji 15 . 5. Budowla podziemna Obiekty [Budowla podziemna] i [Budowla podziemna projektowana] wchodzą w skład uzbrojenia terenu.ZAŁ. ze znakiem plusa między nimi.brak miar kontrolnych. Posiadają atrybut RDZ <rodzaj budowli podziemnej> o następującej liście wartości: WARTOŚĆ P T M G Z S I pusty ZNACZENIE przejście dla pieszych tunel ulicy tunel metra garaż zbiornik schron. można kreślić jedną wspólną oś. np. N i X. gdy odległość między równoległymi osiami przewodów jest mniejsza od 1. Wówczas oś wspólną należy opisywać jedynie rodzajami przewodów.5. N Niepoprawne . podejrzane lub oczywiście błędne X Nieokreślone. Przy kreśleniu mapy tradycyjnej. 1. g+w +e. Na mapie w skali 1:5000 należy kreślić tylko osie przewodów i jednoliterowe oznaczenia rodzaju sieci. niepoprawnych lub nieokreślonych stosuje się nadal (mimo digitalizacji lub wektoryzacji) odpowiednio wartości B. Przewody na mapie w skali 1:5000. UWAGI G GPS bez powiązania z osnową I Inne M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe. to dla przewodów wniesionych na te materiały z danych branżowych. 4. brak danych Gdy położenie obiektu określono za pomocą digitalizacji lub wektoryzacji istniejących materiałów kartograficznych. lecz nie są zaliczane do żadnej sieci.

TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH Lista wartości atrybutu ULW <typ sieci wodociągowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE o sieć ogólna (komunalna. położenie na podstawie materiałów branżowych. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. gdy wartość jest “pusty”.patrz Opisy Przewodów. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu> ) średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBW <średnica przewodu wodociągowego>). wl200 przewód wodociągowy lokalny. Gdy GESUT nie został założony. SZCZEGÓŁY TWORZENIA OPISÓW PRZEWODÓW 1.21 Lista wartości atrybutu UBW <średnica przewodu wodociągowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. gminna…) l sieć lokalna pusty nieokreślona Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > .21 Lista wartości atrybutu UBK <wymiar poziomy przewodu kanalizacyjnego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar poziomy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar poziomy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu UPK <wymiar pionowy przewodu kanalizacyjnego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar pionowy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar pionowy przewodu nieznany 109 Przykłady: woB400 . str. średnica 100 mm. przewód wodociągowy ogólny. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚĆ C. wartość atrybutu ULW <typ sieci wodociągowej>. 2. typ sieci (litera. typ sieci nieokreślony. nie kreślić nic) źródło danych (litera duża. str. wX przewód wodociągowy. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. etykieta związana z kodem obiektu).OBIEKTY. źródło danych o położeniu nieokreślone. źródło danych o położeniu nieokreślone. średnica 200 mm. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera w . woX100 przewód wodociągowy ogólny.patrz Opisy Przewodów. miejska. brak danych o wymiarach. średnica 400 mm. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Lista wartości atrybutu ULK <typ sieci kanalizacyjnej> WARTOŚĆ ZNACZENIE o ogólnospławna s sanitarna d deszczowa p przemysłowa l lokalna pusty nieokreślona Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > .

etykieta związana z kodem obiektu). szerokość 1200 mm.” wymiar pionowy przewodu (wartość atrybutu UPK <wymiar pionowy przewodu kanalizacyjnego>.21 Lista wartości atrybutu UBG <średnica przewodu gazowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. wysokość 1800 mm. położenie na podstawie materiałów branżowych. także znaku “. przewód kanalizacji deszczowej. gdy wartość pusta. wymiary nieokreślone. położenie na podstawie pomiaru. wymiar poziomy przewodu (wartość atrybutu UBK <wymiar poziomy przewodu kanalizacyjnego>. położenie na podstawie pomiaru. typ sieci nieokreślony. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Gdy dla obrębu założono GESUT. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera g. źródło danych o położeniu i średnica nieokreślone. przewód kanalizacji. typ sieci (litera.OBIEKTY. typ nieokreślony.). opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. Przykłady: gwB100 gs50 gX przewód gazowy wysokoprężny. źródło danych o położeniu (litera duża. nie kreślić nic). TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW GAZOWYCH Lista wartości atrybutu ULG <typ sieci gazowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE w wysokoprężna p średnioprężna l niskoprężna pusty nieokreślona Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . wartość atrybutu ULK <typ sieci kanalizacyjnej>. przewód gazowy średnioprężny.”. typ nieokreślony. średnica 50 mm. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu> ).patrz Opisy Przewodów. średnica 100 mm. W przypadku przeciwnym nie kreślić nic. położenie na podstawie materiałów branżowych. źródło danych o położeniu nieokreślone. przewód gazowy. źródło danych o położeniu (litera duża. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). nie kreślić nic). gdy nie jest pusty). opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera k. wymiar poziomy 200 mm. wymiar pionowy 300 mm. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. 3. etykieta związana z kodem obiektu). opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. o ile nie jest pusty. Gdy GESUT nie został założony. Przykłady: koB1200. poprzedzony znakiem “.300 k przewód kanalizacji ogólnospławnej. przewód kanalizacji przemysłowej.1800 kp200 kX kdX. gdy wartość pusta. źródło danych o położeniu nieokreślone. Gdy GESUT nie został założony. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBG <średnica przewodu gazowego>). typ sieci (litera. wymiary nieokreślone. str. wartość atrybutu ULG <typ sieci gazowej>. przewód kanalizacji. 110 .

etykieta związana z kodem obiektu). wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). Gdy pusty.OBIEKTY. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7.patrz Opisy Przewodów. średnica nieokreślona. str. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 4. nie kreślić nic. pojedynczy. jeśli nie jest pusty. typ sieci (litera. przewód ciepłej wody. o średnicach 50 mm. wówczas znaku x także nie kreślić. wartość atrybutu ULC <typ sieci ciepłowniczej>. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH Lista wartości atrybutu ULE <typ sieci elektroenergetycznej> WARTOŚĆ ZNACZENIE W wysokiego napięcia (60 kV i ponad) S średniego napięcia (ponad 1 kV) N niskiego napięcia (1 kV i poniżej) i inne puste nieokreślone Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . 5.). położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. źródło danych o położeniu (litera duża. str. podwójny.).21 Gdy dla obrębu założono GESUT. opis przewodu składa się z następujących części: 111 . podwójny. położenie na podstawie materiałów branżowych. jeśli jest pusta. źródło danych o położeniu nieokreślone.21 Lista wartości atrybutu UKC <liczba przewodów ciepłowniczych> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita>1 liczba przewodów pusty przewód pojedynczy Lista wartości atrybutu UBC <średnica przewodu ciepłowniczego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty średnica przewodu nieznana Gdy dla obrębu założono GESUT. Gdy GESUT nie został założony.patrz Opisy Przewodów. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. typ nieokreślony. Gdy GESUT nie został założony. przewód ciepłowniczy. o średnicach 50 mm. Nie kreślić. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW CIEPŁOWNICZYCH Lista wartości atrybutu ULC <typ sieci ciepłowniczej> WARTOŚĆ ZNACZENIE w wysokiego ciśnienia n niskiego ciśnienia p parowa pusty brak informacji Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . liczba przewodów zakończona znakiem x (wartość atrybutu UKC <liczba przewodów ciepłowniczych>. średnica przewodu (wartość atrybutu UBC <średnica przewodu ciepłowniczego>) Przykłady: cwB2x50 cc cX2x50 przewód ciepłowniczy wysokociśnieniowy. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera c.

wartość atrybutu ULE <typ sieci elektroenergetycznej>. położenie na podstawie materiałów branżowych. źródło danych o położeniu nieokreślone.patrz Opisy Przewodów. typ sieci (litera. wartość atrybutu ULT <typ sieci telekomunikacyjnej>. Gdy GESUT nie został założony. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). przewody telekomunikacyjne tranzytowe.patrz Opisy Przewodów. jeśli niepusty). str. liczba użytych kanałów (wartość atrybutu UKT <liczba użytych kanałów kanalizacji telekomunikacyjnej> Przykłady: tmA1 ttB3 tX przewód telekomunikacyjny miejscowy.21 Lista wartości atrybutu UKT <liczba użytych kanałów kanalizacji telekomunikacyjnej> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita liczba użytych kanałów kanalizacji telekomunikacyjnej pusty brak informacji o liczbie użytych kanałów Gdy dla obrębu założono GESUT. jeśli niepusty.). opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. Gdy pusty. użyte trzy kanaliki kanalizacji telekomunikacyjnej.OBIEKTY. użyty jeden kanalik kanalizacji telekomunikacyjnej.21 Lista wartości atrybutu UBB <średnica przewodu benzynowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu 112 . Przykłady: eWA ei eX przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia. etykieta związana z kodem obiektu). TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW BENZYNOWYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . nie kreślić nic. str. etykieta związana z kodem obiektu). typ nieokreślony. źródło danych o położeniu (litera duża. źródło danych o położeniu nieokreślone 6. przewód elektroenergetyczny nieokreślony. 7. położenie na podstawie wskazań aparatury. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera t. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). przewód telekomunikacyjny. położenie na podstawie wskazań aparatury. źródło danych o położeniu (litera duża. typ sieci (litera. przewód elektroenergetyczny inny. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH Lista wartości atrybutu ULT <typ sieci telekomunikacyjnej> WARTOŚĆ t m pusty ZNACZENIE tranzytowa miejscowa nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE rodzaj sieci (litera e.

średnica nieokreślona. 113 . średnica nieokreślona. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera b. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu <średnica przewodu benzynowego>). opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. Przykłady: bB40 b bX przewód benzynowy. położenie na podstawie materiałów branżowych. Gdy GESUT nie został założony. przewód benzynowy. średnica 40 mm. etykieta związana z kodem obiektu). DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Gdy dla obrębu założono GESUT. źródło danych o położeniu nieokreślone. źródło danych o położeniu (litera duża. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. przewód benzynowy.OBIEKTY.

OBIEKTY. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW NIEZIDENTYFIKOWANYCH Lista wartości atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> WARTOŚĆ ZNACZENIE r rurowy k kabel pusty brak informacji Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . typ przewodu (litera. Gdy GESUT nie został założony. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). gdy jednocześnie: wartość atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> = r. Gdy pusty.21 Lista wartości atrybutu UBN <średnica przewodu naftowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBN <średnica przewodu naftowego>). średnica 100 mm. xr300 przewód niezidentyfikowany. etykieta związana z kodem obiektu).21 Lista wartości atrybutu UBX <średnica przewodu niezidentyfikowanego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. średnica przewodu (wartość atrybutu UBX <średnica przewodu niezidentyfikowanego>. wartość atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> jeśli niepusty. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera x. rurowy. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. Występuje tylko wtedy. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera n. 114 xA . kabel. str. na podstawie pomiaru bezpośredniego. str. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 8. źródło danych o położeniu (litera duża. na podstawie pomiaru bezpośredniego. Gdy GESUT nie został założony. źródło danych o położeniu nieokreślone (jedyna informacja: istnieje). xk przewód niezidentyfikowany. typ nieokreślony. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW NAFTOWYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . oraz wartość atrybutu UBX <średnica przewodu niezidentyfikowanego> nie jest "pusty"). Przykłady: nB100 przewód naftowy. wówczas litera X).patrz Opisy Przewodów. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>).patrz Opisy Przewodów. 9. położenie na podstawie wskazań aparatury. xX przewód niezidentyfikowany. średnica 300 mm. źródło danych o położeniu (litera duża. typ nieokreślony. położenie na podstawie materiałów branżowych. etykieta związana z kodem obiektu). Przykłady: przewód niezidentyfikowany.

21 Lista wartości atrybutu UBP <średnica przewodu poczty pneumat. średnica nieokreślona. jeśli niepusty.).21 Gdy dla obrębu założono GESUT.patrz Opisy Przewodów. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI KOMPUTEROWYCH Lista wartości atrybutu ULA <typ przewodu sieci komputerowych> WARTOŚĆ ZNACZENIE d doziemny k w kanalizacji pusty nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . położenie na podstawie materiałów branżowych. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW POCZTY PNEUMATYCZNEJ Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . źródło danych o położeniu (litera duża. położenie na podstawie wskazań aparatury. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. typ nieokreślony. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. str. Przykłady: adA a aX przewód sieci komputerowych. typ przewodu (litera. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera p. str. średnica 50 mm. średnica 100 mm. Gdy pusty. doziemny. pB100 n50 115 . Przykłady: przewód poczty pneumatycznej. nie kreślić nic. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego przewód sieci komputerowych. typ nieokreślony.patrz Opisy Przewodów. etykieta związana z kodem obiektu). etykieta związana z kodem obiektu). Gdy GESUT nie został założony.OBIEKTY. pX przewód poczty pneumatycznej. źródło danych o położeniu nieokreślone. Gdy GESUT nie został założony. średnica 100 mm. wartość atrybutu ULA <typ przewodu sieci komputerowych>. średnica nieokreślona. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE przewód naftowy. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBP <średnica przewodu poczty pneumat. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). źródło danych o położeniu (litera duża. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). przewód sieci komputerowych. 10. źródło danych o położeniu nieokreślone. nX przewód naftowy. źródło danych o położeniu nieokreślone.> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. p100 przewód poczty pneumatycznej.>). 11. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera a .

116 . etykieta związana z kodem obiektu). nie kreślić nic. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). jeśli niepusty.patrz Opisy Przewodów. str.21 Lista wartości atrybutu UBM <średnica przewodu melioracyjnego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. typ nieokreślony. położenie na podstawie wskazań aparatury. źródło danych o położeniu nieokreślone. średnica nieokreślona. etykieta związana z kodem obiektu). przewód tv kablowej w kanalizacji. źródło danych o położeniu (litera duża. przewód melioracyjny. Gdy pusty. typ przewodu (litera. wartość atrybutu ULV <typ przewodu tv kablowej>. Gdy GESUT nie został założony. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. Przykłady: vA vkX vd przewód tv kablowej.patrz Opisy Przewodów.OBIEKTY. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. Gdy GESUT nie został założony. położenie na podstawie pomiaru. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. średnica nieokreślona. źródło danych o położeniu (litera duża. 13. przewód melioracyjny. przewód tv kablowej doziemny. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera v. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW MELIORACYJNYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . Przykłady: mB100 m mX przewód melioracyjny. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera m. źródło danych o położeniu nieokreślone. położenie na podstawie materiałów branżowych. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW TELEWIZJI KABLOWEJ Lista wartości atrybutu ULV <typ przewodu tv kablowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE d doziemny k w kanalizacji pusty nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . str.21 Gdy dla obrębu założono GESUT. średnica 100 mm. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 12. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBM <średnica przewodu melioracyjnego>).).

Nie występuje. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. szerokość 100 mm. etykieta związana z kodem obiektu). 117 .300 i. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). wysokość 300 mm. opis kanału zbiorczego na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI INNYCH RUROWYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . Gdy GESUT nie został założony. wymiary nieokreślone (jedyna informacja: istnieje). opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7.” także nie występuje. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). źródło danych o położeniu nieokreślone.21 Lista wartości atrybutu UBZ <wymiar poziomy kanału zbiorczego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar poziomy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar poziomy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu UPZ <wymiar pionowy kanału zbiorczego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar pionowy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar pionowy przewodu nieznany Gdy dla obrębu założono GESUT. źródło danych o położeniu (litera duża. szerokość nieznana.patrz Opisy Przewodów. str. przewód sieci innych rurowych.patrz Opisy Przewodów. wymiar poziomy przewodu (wartość atrybutu UBI <wymiar poziomy przewodu >. TWORZENIE OPISÓW KANAŁÓW ZBIORCZYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . etykieta związana z kodem obiektu). poprzedzony znakiem “. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera i . przewód sieci innych rurowych.” wymiar pionowy przewodu (wartość atrybutu UPI <wymiar pionowy przewodu sieci innych>. wysokość 500 mm.) Przykłady: iB200.500 i100 iX i przewód sieci innych rurowych. źródło danych o położeniu (litera duża. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 14. str.OBIEKTY. szerokość 200 mm. 15. kształt przekroju nieokreślony. przewód sieci innych rurowych. gdy jest pusty. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj przewodu (litera z . przewód sieci innych rurowych. wówczas poprzedzający znak “.21 Lista wartości atrybutu UBI <wymiar poziomy przewodu sieci innych rurowych> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar poziomy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar poziomy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu UPI <wymiar pionowy przewodu sieci innych rurowych> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar pionowy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar pionowy przewodu nieznany Gdy dla obrębu założono GESUT. położenie na podstawie materiałów branżowych. Gdy GESUT nie został założony.

” wymiar pionowy kanału (wartość atrybutu UPZ <wymiar pionowy kanału zbiorczego>. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). szerokość i wysokość 2000 mm. 16. przewód sieci innych kablowych. Tablica trzeciej litery. etykieta związana z kodem obiektu). str. wymiary . w kanalizacji. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI INNYCH KABLOWYCH Lista wartości atrybutu ULJ <typ przewodu sieci innej kablowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE d doziemny k w kanalizacji pusty nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . Nie występuje. gdy jest pusty. Gdy GESUT nie został założony. typ sieci (wartość atrybutu ULJ <typ przewodu sieci inne kablowej>).patrz Opisy Przewodów. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. Przykłady: zB2000. wówczas poprzedzający znak “. przewód sieci innych kablowych.” także nie występuje. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE wymiar poziomy kanału (wartość atrybutu UBZ <wymiar poziomy kanału zbiorczego>. KODY I OPISY PRZEWODÓW PROJEKTOWANYCH Kody przewodów projektowanych mają postać UX_ gdzie w miejscu znaku podkreślenia znajduje się duża litera zgodnie z tablicą poniżej. kanał zbiorczy. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera j.2500 z2000. źródło danych o położeniu (litera duża.brak danych.2000 zB zX2000 kanał zbiorczy. kanał zbiorczy. Przykłady: jdB jk jX przewód sieci innych kablowych. przekrój prostokątny. gdy jest pusty.21 Gdy dla obrębu założono GESUT. szerokość 2000 mm. Nie występuje. LITERA ZNACZENIE W wodociągowy K kanalizacyjny G gazowy C ciepłowniczy E elektroenergetyczny T telekomunikacyjny B benzynowy N naftowy P poczty pneumatycznej 118 . położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. położenie na podstawie materiałów branżowych. źródło danych o położeniu nieokreślone. kanał zbiorczy. doziemny. (jedyna informacja: istnieje). poprzedzony znakiem “. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7.OBIEKTY. położenie na podstawie materiałów branżowych. źródło danych o położeniu nieokreślone. brak informacji o typie. 17. położenie na podstawie materiałów branżowych. szerokość 2000 mm. wysokość 2500 mm.

Opuszczono też przy niektórych obiektach część PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE. wprowadzenie definicji nowego obiektu następuje po uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju. część ATRYBUTY OPISOWE opuszczono. W przypadku. gdy obiekt katalogu nie posiada widocznych atrybutów opisowych. gdzie w miejscu znaku podkreślenia znajduje się duża litera według tablicy powyżej. Zgodnie z § 21 treści Instrukcji. projekt BPE425/21 CZĘŚĆ D.OBIEKTY. Znaczenie tych pól w wypełnionym formularzu jest oczywiste. co ma zapewnić kompletność i jednorodność definicji. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE A V M I Z J sieci komputerowej tv kablowej melioracyjny sieci innych kablowych kanał zbiorczy sieci innych rurowych Wszystkie obiekty o tak utworzonych kodach posiadają atrybut UV_ <identyfikator protokołu ZUDP>. Charakter obiektu: obligatoryjny (O) lub fakultatywny (F) Nazwa obiektu GEOMETRIA: ATRYBUTY OPISOWE Kod: cyfry NAZWA Kod: litery WARTOŚCI DOPUSZCZALNE 119 . gdy zastosowanie graficzne jest oczywiste. Dokonano tego w tych przypadkach. wobec szczegółowego opisu w ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO. KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH FORMULARZ DEFINICJI OBIEKTU Wszystkie obiekty są definiowane w takim samym. W formularzu tym opisano wszystkie pola. w kilku uzasadnionych przypadkach w skalach mniejszych. np. etykieta związana z kodem obiektu). Propozycje nowych definicji obiektów lub zmian w istniejących definicjach powinny być przesyłane do Głównego Geodety Kraju na standardowych formularzach. łańcuch znakowy (wartość atrybutu UV_ <identyfikator projektu). poza polami pierwszego wiersza. standardowym w Instrukcji formularzu. Przykłady: cBPE425/21 e23-ZEŁM przewód projektowany ciepłowniczy. Lista wartości atrybutu UV_ <identyfikator protokołu ZUDP> WARTOŚĆ ZNACZENIE łańcuch znaków alfanumerycznych oznaczenie protokołu ZUDP pusty nieokreślony Opis przewodu na edytowanej mapie składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera mała odpowiadająca trzeciej literze kodu. dla porządku. Przedstawienie graficzne wykonano w zasadzie w skali 1:500. opisane zostały poniżej. tym niemniej.

DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 Punkt osnowy podstawowej poziomej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer głowicy znaku PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE AF 1234 O 111 OPX NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMP Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek trójkąta równobocznego w punkcie osnowy.5 1.8 1. P T 247 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kropka bok trójkąta AK 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.0 1.0 1.13 0.0 2.18 0.13 4.8 1.5 1.0 3.OBIEKTY.18 0.18 0.0 3.0 3.13 0.5 Punkt osnowy podstawowej wysokościowej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer głowicy znaku PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE AJ 1234 PT 247 O 112 OPZ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMZ Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek trójkąta w punkcie osnowy. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU bok trójkąta AJ 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 4.0 2.5 1.0 3.18 0.5 1.5 Punkt osnowy podstawowej XYH GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer głowicy znaku PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 113 OPJ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMJ Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI 120 .

0 3.13 0.13 0.0 1.5 Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 122 OSW NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ONW Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek trójkąta w punkcie osnowy 1234 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU bok trójkąta 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.18 0.5 1.13 0.5 1.5 Punkt osnowy szczegółowej XYH GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 123 OSJ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ONJ Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI 121 .20 4.0 3.5 1.13 2.0 1.13 0.5 1.8 1.18 0.0 2.8 1.0 1.5 1.0 1.5 1.25 0.13 0.0 2.5 2.8 1.5 1.30 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE AK 1234 Środek symbolu w punkcie osnowy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.OBIEKTY.5 1.25 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii promień okręgu bok trójkąta AK 1234 tekst podkreślony Punkt szczegółowej osnowy poziomej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu osnowy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 121 OSP NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ONP Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie osnowy 1234 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU kropka i linia średnica 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.5 1.0 2.5 1.8 1. 12a45g78 Może nie zawierać wysokości.5 1.13 0.0 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica 1234 nr punktu .25 1.5 Punkt granicy państwa stabilizowany trwale GEOMETRIA Punkt : ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu granicznego PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 201 GRP NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GMK Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie znaku granicznego.0 2.4 1.5 1.8 1.45 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 średnica symbolu 0.18 0.5 2.5 1.45 1.8 1.5 0.5 1.8 1. nie kreślony na gotowej mapie.5 Punkt osnowy pomiarowej poziomej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123 O 131 OSM NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMM Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie osnowy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.7 1.6 0.OBIEKTY.45 1.25 0.5 1.13 2.0 1.13 0.8 122 1.75 0.7 0.35 0.0 1.18 12a45g78 oznaczenie punktu i rzędna 1.5 1.18 0. liczba rzeczywista UWAGI Obiekt roboczy.0 2. 123.13 0.0 0.5 1.18 3.25 0.13 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 1234 Środek okręgu w punkcie osnowy ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica okręgu zewnętrznego światło okręgu wewnętrznego bok trójkąta 1234 Tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.5 1.13 0.7 0.5 0.18 0.18 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b średnica okręgu a a wysokość kreski b 123 Tekst podkreślony Punkt roboczy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Oznaczenie punktu roboczego Wysokość punktu roboczego PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 140 PKR NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE NPR łańcuch znaków alfanumerycznych WSR pusty.

5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica 1234 nr punktu Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany O 203 GRO GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu załamania granicy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GND Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Dopuszcza się przesłanianie innych obiektów mapy w promieniu 0. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Rzeczpospolita Polska ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Polska Nazwa państwa WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 5.8 .5 3.8 1.18 0.0 0.6 1.8 1. pilskie ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU woj.5 2.13 0.8 0.0 3.5 2.5 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica symbolu 1234 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Punkt graniczny stabilizowany trwale GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu granicznego PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 202 GRT NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GNT Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie znaku granicznego.18 0.8 0.OBIEKTY.5 Państwo O 204 GPA GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa państwa GNA pusty.13 1.5 2.5 1.18 0.13 1.5 Województwo O 205 GPW GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa województwa GNW pusty.5 1. pilskie nazwa województwa 123 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.5 1.18 0. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI woj.5 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.13 0. Dopuszcza się przesłanianie innych obiektów mapy w promieniu 0.

ale gdy tekst 4 2 P s III zaciera kontur dopuszcza się użycie odnośnika.8 Gmina.8 Obręb O 208 GPO GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa obrębu GMO pusty. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 12 Bór ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 12 Bór numer i nazwa obrębu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3. dzielnica O 207 GPG GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa gminy.8 1. dzielnicy GNG pusty.5 2.5 2. miasto O 206 GPP GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa powiatu. 43 P s V W technice wielobarwnej oznaczenie i numer konturu kreślić kolorem zielonym.5 2.8 Kontur klasyfikacyjny użytku O 209 GPK GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Oznaczenie konturu GOK pusty.5 2. miasta WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3..5 2. miasta GNP pusty.5 1.OBIEKTY. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI gm. dzielnicy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.5 1. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI m.Piła ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU m.Dół ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU gm. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Powiat.5 1. łańcuch znaków alfanumerycznych 124 .5 2. łańcuch znaków alfanumerycznych klasyfikacyjnego Numer konturu klasyfikacyjnego GNK liczna naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skala 1:2000. Punkt wstawienia nazwy konturu w zasadzie leży wewnątrz obszaru.5 Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji O 210 GPU GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Oznaczenie użytku GMZ pusty.5 1.Piła Nazwa powiatu.Dół nazwa gminy. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 42 Ps III nr i oznaczenie 2.8 1. łańcuch znaków alfanumerycznych Numer obrębu GNO pusty.

odstęp b Bp tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. nr adresowy Okólna pl.18 0.5 1. łańcuch znaków alfanumerycznych Nazwa własna (ulica.5 1.5 − − Granica państwa GEOMETRIA: Łamana zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Skala 1:5000.5 1. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skala 1:5000. tj.OBIEKTY.8 1.0 0.7 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 125 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 .należy numer umieścić na odnośniku do wnętrza działki.13 0.5 2.8 1. należy stosować symbol poboczny granicy państwa 231/GSK.7 0.. dopuszcza się użycie odnośnika. Gdy nie mieści się . SASKI tekst: nazwa własna WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skala 1:2000. O UWAGI 212 GAK Symbol granicy państwa pokrywa granice działek.13 1. która przylega do ulicy.8 1. Gdy istotne jest. Bp S S ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b a kreska a . Punkt wstawienia środka numeru działki i zaczepienia odnośnika wewnątrz działki. Numer adresowy (jeśli nie pusty) orientuje się wzdłuż tej czołówki działki.13 0.5 Działka ewidencyjna O 211 GPE GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer ewidencyjny działki GNE pusty. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 124 tekst nr działki.5 2. Punkt wstawienia nazwy użytku leży w zasadzie wewnątrz obszaru.8 1. Granica działki dzieli użytki.8 − − 1. plac) GNL pusty. aby granice działek biegnące wzdłuż granicy państwa były widoczne.8 1. łańcuch znaków alfanumerycznych Numer adresowy GME pusty. granica użytku biegnie granicą działki. Saski tekst: nazwa własna OKÓLNA PL. ale gdy tekst zaciera kontur.

0 1.35 0.1 1.25 0.0 2.25 0.0 0.7 0.35 0.18 kreska a 4.13 0. Granica obrębu O 216 GAO GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 3.0 3.0 2.5 Granica województwa O 213 GAW GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 a b odstęp b 4.2 0.0 2.9 2. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 2. dzielnicy O 215 GAG GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.1 1. stosować symbol poboczny.2 1.7 0. stosować symbol poboczny.0 Gdy biegnie granicami działek.18 kreska a 3.35 0.9 1. powiatu O 214 GAP GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.9 2.5 odstęp b 2.25 2.13 3.25 0.7 a b Gdy biegnie granicami działek.35 0.0 0.18 a b długość kreski a 3.4 0.4 1. stosować symbol poboczny.0 Gdy biegnie granicami działek.4 1.2 2.2 0.35 3.0 2.OBIEKTY.0 2.5 długość przerwy b 2.0 2.1 2. Granica gminy.1 2.4 1.5 odstęp b 2.1 1.25 0. Granica miasta.0 1.4 1.0 2.50 4.9 2.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE a b grubość linii kreska a odstęp b 0.25 0.1 2. Granica konturu klasyfikacyjnego GEOMETRIA: Łamana zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Skala 1:2000.0 1.5 1.18 kreska a 3. stosować symbol poboczny.4 1. 42 Ps III 43 Ps V O UWAGI 217 GUK W technice wielobarwnej kreślić kolorem zielonym.13 0.25 0.0 a b Gdy biegnie granicami działek.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b długość kreski a długość przerwy b 126 .25 0.0 1.25 0.

5 2.0 w odstępach nie większych niż 100.13 0. 124 244 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 3.5 5.35 0.0 0.35 0.13 1.0 2.2 2.0 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Granica użytku GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a a grubość linii wymiar a O 218 GUZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. posiadających wspólną cechę granicy między tymi samymi dwiema działkami. łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Symbol umieszczać poza granicą z prześwitem 1.18 0.18 0.7 0.5 3.0 3.28 4. opolskie ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 127 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 . łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać poza granicą z prześwitem 1.0 3.50 0. w odstępach nie większych niż 150.13 0.13 0.2 1. 1234 Słowacja ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b Słowacja tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.5 Część granicy działki GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 219 GDE 123 1456 243 UWAGI Część granicy działki może składać się z wielu połączonych odcinków prostej. woj.13 0.OBIEKTY.0 3.13 Symbol poboczny granicy Państwa O 231 GSK GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa państwa GNA pusty.5 Symbol poboczny granicy województwa GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Nazwa województwa PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 232 GSW NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GNW pusty.0 .

5 0.8 128 .2 2.0 1.5 1. m.9 2.18 1. miasta GNP pusty.5 2.9 1.5 2.0 4.0 3.5 0.8 Symbol poboczny granicy powiatu.OBIEKTY.0 2.25 0. Słupsk ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b m.7 3.25 2.2 2.0 1.0 w odstępach nie większych niż 100.9 2.25 2.4 0.5 0.5 2.35 3. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE a b opolskie grubość linii kreska a odstęp b tekst 0.4 1.Słupsk tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0.5 2.25 0.9 2. miasta O 233 GSP GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa powiatu.18 4. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać poza granicą z prześwitem 1.

liczba naturalna Nazwa obrębu GMO pusty.5 1. 21 J anki ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b 21 Janki tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.8 gm. 1234 gm.8 Punkt adresowy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Nazwa ulicy lub miejscowości *) Nr adresowy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 238 ADR NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GMA pusty. a nawet.8 1.5 2.0 1.5 2.25 0.1 2.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 19/21 tekst (nr adresowy) 129 .25 0.5 2.OBIEKTY. łańcuch znaków alfanumerycznych GNM pusty.4 1. że każda klatka dużego bloku mieszkalnego ma swój numer adresowy.18 3.4 1.Piaski tekst Symbol poboczny granicy obrębu O 235 GSO GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer ewidencyjny obrębu GNO pusty. na budynku do ściany zwróconej ku ulicy.25 0.35 0.4 1.0 w odstępach nie większych niż 50.25 0.8 1. W zasadzie punkt adresowy odnosi się do działki (patrz 211/GPE). *) Atrybut <Nazwa ulicy lub miejscowości> nie posiada interpretacji graficznej. łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Rysunek w skali 1:1000.0 w odstępach nie większych niż 50.0 2. Gdy trzeba. Punkt adresowy określa punkt wstawienia numeru adresowego.5 1. jednakże w osiedlach zdarza się.18 3.1 1. dzielnicy GNG pusty. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2. Piaski ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Do wstawiania takiej nazwy na mapę należy użyć obiektu 994/ULI.0 3. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać obok granicy z prześwitem 1. należy stosować odnośnik.1 2. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać obok granicy z prześwitem 1.0 1.5 2.1 1.5 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Symbol poboczny granicy gminy. Nr adresowy umieszcza się na działce równolegle do osi ulicy.35 0.0 3.5 2. dzielnicy O 234 GSG GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa gminy.4 1. że na jednej działce jest wiele budynków o różnych numerach adresowych.0 2.

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

Rejon urbanistyczny

F

240

GPR

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu urbanistycznego GNU pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1.8

123

Blok zabudowy

F

241

GPZ

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer bloku GNZ pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr bloku 3.5 2.5 2.5 1.8

1234

Rejon spisowy

F

242

GPS

GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu spisowego GNS pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1.8

1234

Obwód spisowy

F

243

GPB

GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer obwodu GNB pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr obwodu 3.5 3.5 3.5 3.5

1234

Granica rejonu urbanistycznego

F

250

GAU

GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 3.0 2.1 2.1 1.5 a b odstęp b 2.7 1.9 1.9 1.3 d odstęp c 0.7 0.5 0.5 0.4 odstęp d 0.6 0.4 0.4 0.3 e c kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18 Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny.

Granica bloku zabudowy
GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO 130

F

251

GAZ

WYMIARY W SKALI:

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

ELEMENT
a

d c

OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.4 1.4 1.0 b odstęp b 3.0 2.2 2.2 1.5 odstęp c 0.8 0.6 0.6 0.4 odstęp d 0.7 0.5 0.5 0.35 e kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18 Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny.

Granica rejonu spisowego

F

252

GAS

GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.5 1.5 1.0 a b odstęp b 2.0 1.5 1.5 1.0 przerwa c 1.00 0.75 0.75 0.50 Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny

Granica obwodu spisowego
GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b

F

253

GAB

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0.25 0.25 0.18 1.5 1.2 1.20 0.8 3.0 2.2 2.2 1.5

Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny

Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego

F

256

GSU

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu urbanistycznego GNU pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 3.0 2.1 2.1 1.5 a b odstęp b 2.7 1.9 1.9 1.35 d odstęp c 0.7 0.5 0.5 0.35 odstęp d 0.6 0.4 0.4 0.3 e c kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18 nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1.8

123

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Symbol poboczny granicy bloku zabudowy

F

257

GSZ

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer bloku zabudowy GNZ pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.4 1.4 1.0 a b odstęp b 3.0 2.2 2.2 1.5 odstęp c 0.8 0.6 0.6 0.4 131

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

d c e

odstęp d kropka e nr bloku

0.7 0.35 3.5

0.5 0.25 2.5

0.5 0.25 2.5

0.35 0.18 1.8

1234

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Symbol poboczny granicy rejonu spisowego

F

258

GSS

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu spisowego GNS pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.5 1.5 1.0 a b odstęp b 2.0 1.5 1.5 1.0 przerwa c 1.00 0.75 0.75 0.50 nr rejonu 3.5 3.5 3.5 3.5

1234

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Symbol poboczny granicy obwodu spisowego

F

259

GSB

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer obwodu spisowego GNB pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 a b kreska a 1.5 1.2 1.2 0.75 odstęp b 3.0 2.2 2.2 1.5 nr obwodu 3.5 2.5 2.5 1.8

1234

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Oddział lub część oddziału leśnego

F

264

GPL

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer części oddziału leśnego GOL pusty, łańcuch znaków alfanumerycznych Nazwa uroczyska GML pusty, łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Rysunek w skali 1:2000 Oddział może być nieciągły, np. gdy: - jest podzielony drogami innymi niż linie podziału powierzchniowego, 123 - należą do niego enklawy poza kompleksem lasów. Zosin Sęk Części oddziału są oznaczane numerem oddziału 124/1 łamanym przez numer części. Gdy numer nie zawiera łamania, jest 167 oznaczeniem oddziału.

124/2
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 167 / 2 tekst (nr części oddziału) Zosin Sęk tekst (nazwa uroczyska) 132 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.5 2.5 2.5 1.8 3.5 2.5 2.5 1.8

zaś wewnątrz kompleksu lasu . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Szerokość linii podziału powierzchniowego (duktów.0 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Granica części oddziału leśnego GEOMETRIA: Łamana zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 265 GUL 123 124/1 167 124/2 UWAGI Rysunek w skali 1:2000 Granice oddziału leśnego lub jego części stanowią granice ewidencyjne z gruntami nie leśnymi. łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Znak jest literą S obróconą tak. Znak jest przezroczysty (nie przesłania granicy).13 0.13 0.13 Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 266 DUL 123 124/1 167 124/2 UWAGI Rysunek w skali 1:2000 Granicami “linii” podziału powierzchniowego (duktów. dróg leśnych) nie stanowiącymi granic działów leśnych są południowe i zachodnie ich krawędzie.0 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.północne i wschodnie krawędzie linii podziału powierzchniowego (duktów). aby przekreślała granicę tworząc znak podobny do dolara.13 Granica sporna działek GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Nr sprawy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 270 GDS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GSS pusty.OBIEKTY. 133 .13 0.18 0. Znak jest etykietą związaną z kodem obiektu. dróg leśnych) przedstawiać zawsze w skali mapy ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia 1.13 0.18 0.

0 3. h.) 134 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.7 0. Gdy popdpory w skali mapy są mniejsze od 1. p.0 w skali mapy.5 .18 0.0 .13 Symbol podpory (słupa nośnego) podcienia.0 3.25 2.7 0. b. k.0 2.0 x 1. wiaty.8 1. m.35 0.0 1.5 1. wiaty. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu przyziemia i3 tekst (funkcja.6 Budynek O 312 BUD GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Przeważająca funkcja budynku BFN pusta.0 należy użyć symboli. nawisem i podporami nawisu.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU znak o kształcie litery S S VOC/1245/92 numer sprawy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 4. przewodu GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 311 BUJ UWAGI Symbol stosować. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Budynek z atrium. i.8 1. budynek trójkondygnacyjny podparty na słupach dwukondygnacyjnych oznaczać jako pięć kondygnacji.0 x 1. t. g.5 1. galerii. galerii. z Numer najwyższej kondygnacji BKN pusty. kondygn.13 0. Środek symbolu w środku ciężkości obrysu ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu średnica symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. gdy wymiary słupa w skali mapy mniejsze niż 1.18 0. Podpory wliczać i3 do liczby kondygnacji np.35 0.13 0.13 0. s.5 0.13 1.13 0. Obrys nawisu jest osobnym obiektem. Nie kreślić pilastrów < 1.0 0.OBIEKTY. przewodu O 310 BUI GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Obrys podpory (słupa nośnego) podcienia. nr najw.

w mapie numerycznej linie obrysu 12 budynku zostaną pokryte przez obiekt 312 BZO Budynek.5 1.OBIEKTY. i.0 m4 tekst (funkcja i nr najw. z BKN pusty.8 - Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej 135 F 324 SSC . liczba naturalna UWAGI Skala 1:5000. t. g.0 3.) 2. Środek symbolu w środku ciężkości obrysu.18 4.5 1.5 Zasięg nawisu budynku. b.35 0. Symbol stosować.0 1.0 3. budowli O 314 BZN GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie kreślić szczegółów obrysu < 1.5 1. blok trójkondygnacyjny podparty na słupach dwukondygnacyjnych oznaczać jako pięć kondygnacji.7 0.0 1.0.5 1. Nie kreślić gdy budynek złożony z jednego bloku. p. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. Podpory wliczać 8 do liczby kondygnacji np.18 8 tekst atrybutu 2. Nie kreślić pilastrów < 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 bok kwadratu 2. m. k.0 2. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Część budynku wyróżniona ze względu na liczbę kondygnacji i /lub oddzielona dylatacją.0x2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Symbol budynku GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Przeważająca funkcja budynku Numer najwyższej kondygnacji PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 313 BUS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE BFN pusta.8 1.25 0.18 0. s.25 0.0 w skali mapy.8 1. h.0 w skali mapy.0 0. Kierunek boku symbolu zgodny z kierunkiem boku budynku.5 Blok budynku F 320 BLO GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nr najwyższej kondygnacji BKN pusty. Przy kreśleniu ręcznym kreślić tylko granice między blokami i oznaczenia liczby kondygnacji. gdy obrys w skali mapy m2 mniejszy od 2. kond.7 0. h4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

wid. tekst atrybutu Wieża ciśnień.5 2. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy obrys przyziemia w skali mapy < 2. UWAGI 136 .13 0. .wid.5 w .1 1.35 0.0 Wieża ciśnień.0 0.0 mm. w. w.18 0.13 0.25 2.7 0.13 0.13 0.cn. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii c wysokość a a szerokość b wymiar c b d WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 x 2.18 0. widokowa F 332 WCN GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis funkcji WCF w.4 1.1 2. ppożarowa. w.13 3.5 2.0 1.4 1. w.50 0. . w.5 Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 325 SSN k ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wysokość a a szerokość b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.wid.ppoż. .ppoż.0 1.35 0.1 2.cn.OBIEKTY.4 1.4 1.cn.7 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis funkcji PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 333 WCS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WCF w. . ppożarowa. widokowa .13 3.1 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 2.0 1.cn.0 2. w.8 1.5 1. należy stosować symbol.

7 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. galeria F 342 BUG GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nr najwyższej kondygnacji BKN pusty.13 a wysokość b 2.0 1.0 mm wtr.0x2.4 1.7 0.0 a b szerokość a 1.7 0.8 1.0 0.7 0. środek okręgu symbolu w środku obrysu przyziemia. tekst 2.0 Środek kwadratu symbolu w środku ciężkości przyziemia.25 Wiatrak .6 bok kwadratu c 1.18 0.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE w.0x2.13 0.6 wtr.13 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 335 WTS UWAGI Napis wtr.50 0. stosować symbol.4 1.35 0.7 0.4 1. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI p6 3 p4 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1. jest etykietą związaną z obiektem.8 1.5 2.0 mm.35 0.35 0.OBIEKTY.5 1.6 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu wysokość symbolu a a średnica okręgu symbolu b b Wiatrak F 334 WTR GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Napis wtr.0 1.13 0. Symbol stosować gdy obrys przyziemia w skali mapy < 2.0 0.0 0.8 1.7 2.5 2.7 0.13 3.5 Łącznik napowietrzny budynków.0 0.5 2.18 0.4 1.25 0.7 0.13 0. Gdy kontur w skali mapy jest mniejszy od 2. c wtr. Symbol stosować gdy kontur w skali mapy jest mniejszy od 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.0 x 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. taras odkryty na podporach 137 F 346 BUW . jest etykietą związaną z obiektem.8 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b 3 tekst atrybutu Wiata.25 2.ppoż.

30 g4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b 5.5 1.7 1.25 Nad kreską wartość atrybutu BPW. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Wartościami atrybutów powinny być minimalne światła przejazdu pod budynkiem na całym jego przebiegu.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. liczba rzeczywista Najmniejsza szerokość w metrach BPS pusty.5 1.8 1. Gdy podpory w skali mapy < 1 x 1 mm .13 2.0 0.7 - Przejazd pod budynkiem F 348 BPB GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZW WARTOŚCI DOPUSZCZALNE A Najmniejsza wysokość w metrach BPW pusty.18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.5 1.13 0.7 0.5 Wjazd do podziemia GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 350 WJD UWAGI Gdy szerokość ściany bocznej wjazdu w skali mapy większy od 1.7 0.13 - Schody zewnętrzne F 352 SCH GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 138 .0 1.18 0.OBIEKTY.stosować symbole podpór. dla wozu straży pożarnej. Nie wyróżnia się wjazdów krytych i otwartych. 5.13 0.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Podpory są osobnymi obiektami.0 .25 teksty atrybutów WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.13 2. są one ograniczeniami np.5 1.stosować znak ściany oporowej. 3.18 0.

18 0.0 0.13 0.13 1. jest etykietą związaną z obiektem.13 0.13 0.5 0.OBIEKTY. Granicą obszaru jest oś linii zewnętrznej (linia wewnętrzna tylko informuje o rodzaju obszaru).7 - Taras. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii odległość osi linii równoległych WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.18 0. rmp. spoczniki powinny pozostać nie kreskowane.6 0. 139 . DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Kreski symbolu umieszczać w miejscu gdzie zaczyna się wznoszący bieg schodów. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii odstęp kresek symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.5 - Świetlik do podziemia GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 356 SWT ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 - Rampa F 358 RMP GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst rmp. weranda F 354 BTO GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie rozróżnia się tarasów krytych (werandy) i otwartych. Wzdłuż ściany budynku oś linii zewnętrznej pokrywa się z osią linii obrysu budynku.18 0.

tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. budowli GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 360 BUF UWAGI Tekst f. szklarnia ciepl.OBIEKTY. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu f.5 - Fundament budynku. ciepl.13 0.13 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu ciepl.13 0.18 0.8 1.5 1. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.5 1. f.13 1. jest etykietą związaną z obiektem. jest etykietą związaną z kodem obiektu. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu rmp tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.8 1.13 0.5 1. O 362 CIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst ciepl.13 2.8 - Cieplarnia.5 140 .18 0.18 0.13 0.

0 3. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b r.OBIEKTY.0 2.zab.kreślić tylko symbol komina.35 4.5 1.5 1.0 2. tekst etykiety i atrybutu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.50 0. Symbol komina wewnątrz konturu budynku w skali mapy. zab. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica a a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.0 1.0 2.8 1.0 3. Komin przemysłowy. jest etykietą związaną z kodem obiektu. Tekst r.5 2.35 0.zab. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Treść mapy nie obejmuje ruin budynków o konstrukcji drewnianej. zbiorem łamanych uogóln.0 Budynek w ruinie O 368 BUR GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ogr.0 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 366 KMN UWAGI Gdy budynek w skali mapy mniejszy od symbolu . r. zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rodzaj ruiny BZN pusta. Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi F 365 BUX GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Do przedstawienia graficznego stosować obiekt 820 WSN Skarpa nieumocniona. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi F 364 BUZ GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Do przedstawienia graficznego stosować obiekt 818 WSK Skarpa umocniona.8 - Słup kilometrowy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA 141 F 401 SLK WARTOŚCI DOPUSZCZALNE .

56.01m.3 - 92.8 1.73 tekst 1.7 a b tekst 1.5 średnica b 1.5 1.7 - Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku 142 .0 2.5 1. liczba rzeczywista ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 2.5 1.18 56.0 tekst 1.18 0.13 średnica a 2.0 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 symbol pikiety 0. liczba rzeczywista ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 1.5 1.0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Opis kilometra KSK pusty.5 Punkt określonej wysokości sztucznie ukształtowanej powierzchni terenu GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 403 WSU NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WSO liczba rzeczywista UWAGI Rzędna określona do 0.5 Znak przystanku GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU b grubość linii wymiar a a wymiar b c wymiar c F 406 PRZ c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.0 0.18 0. także w technice wielobarwnej.5 1.18 0.13 0.18 0.7 0.7 1.0 1.0 a b średnica b 1.OBIEKTY.0 1.0 1.13 0.8 1.18 0.8 1.0 0.13 średnica a 2.0 Słup hektometrowy F 402 SLH GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis hektometra KSH pusty.5 91.18 0.73 Kolor czarny.

13 0.0 0.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Znak drogowy GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii bok trójkąta a wysokość b b F 407 ZND WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 1.18 0.0 0.5 - a Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Znak skraju toru GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a b średnica b F 410 SKR WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 2.0 0.7 - Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Znak sygnalizacji świetlnej GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wymiar a średnica b F 409 ZNS a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. drogowskaz GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a b wymiar b F 408 TBL a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.OBIEKTY.5 - a Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Tablica informacyjna.7 0.18 0.0 1.13 1.5 0.7 0.2 0.7 - Obiekt znajduje się w środku okręgu 143 .7 1.5 1.18 0.5 1.

0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu wymiar a wymiar b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.OBIEKTY. j.4 1.7 0.0 2.18 0.0 3.18 0.0 1.13 1.7 1.13 1.7 5.18 0.0 0. zgodnie z położeniem w terenie.asf.7 - 144 .0 0. Andrzeja) F GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii d wysokość a b wysokość b a odstęp c c szerokość d szerokość e e 411 PJD WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.13 3.7 - Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Zapora przejazdu kolejowego .symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 412 SZL UWAGI Kierunek zapory równoległy do torów lub prostopadły do osi drogi.5 - a a Punkt wstawienia i mechanizm unoszący znajduje się w środku kwadratu a x a b Przepust F 413 PST GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 0.4 2.0 1.

13 0.symbol F 414 PSS GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol przepustu stosować wraz z symbolem rowu.0 1.18 0.50 0.35 0.25 1.0 0.35 0.5 Krawężnik jezdni GEOMETRIA: Łamana uogólniona ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 422 KOJ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.0 mm. UWAGI F 420 KOU ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b długość kreski a długość przerwy b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.25 145 .7 0.13 2. gdy rów w skali mapy jest węższy niż 1.0 0.7 0. tj.4 1.35 0.4 1. linia zmiany nawierzchni GEOMETRIA: Łamana uogólniona zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Skala 1:1000.7 - Krawędź jezdni. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a a wymiar a a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.OBIEKTY. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Przepust .

13 0.0 1.7 grubość linii 0.13 3.5 1.7 0. Gdy szerokość drogi w skali mapy jest < 1.13 0.5 jest < 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b długość kreski a długość przerwy b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.OBIEKTY.5 teksty 1.4 1. wizualnie j.18 0. zamyka go.13 dr 4.5 1. wysepka w jezdni).4 1. brzeg biegnący granicą kreślić znakiem granicy.18 0.7 0. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy droga biegnie wzdłuż granicy działki.0 0. u.0 1. z.5 1. ch.0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) F 423 KOC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy otacza kontur (np.0 0.8 1.13 0.0 0.5 teksty 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 szerokość symbolu 1.7 - Droga nie stanowiąca odrębnej działki F 424 KON GEOMETRIA: Obszar ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość drogi KDN pusty. gdy szerokość drogi w skali mapy dr 4.8 1. należy użyć symbolu drogi.5 związaną z kodem obiektu. Tekst dr jest etykietą dr 4. bet.13 0. bet. Tekst dr jest etykietą związaną z kodem obiektu.0 a b odstęp b 1.0 1.13 kreska a 2. matematycznie jest łamaną uogólnioną otwartą. Oś symbolu biegnie osią drogi.18 0.symbol F 425 KSN GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość drogi KDN pusty.0.5 dr 4.1 1.8 1.0 2. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbolu należy użyć.5 146 .5 Droga nie stanowiąca odrębnej działki . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. ch.

13 0.13 0.18 0.7 0.0 15.0 0.13 0.25 0.5 1. Słupy trakcyjne z latarniami pomiędzy osiami torów.0 Podpora przewodów trakcyjnych GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 430 PTR UWAGI Symbol orientować w kierunku przewodu.0 1.4 0.18 Oś toru kolejowego wąskiego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b długość poprzeczki a rozstaw poprzeczek b a F 428 KOW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.5 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii d wysokość a szerokość i średnica b c długość grotu c a szerokość grotu d odstęp strzałki od kółka WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0.13 3.0 2.0 10.4 0.5 1.7 20.0 0.35 0.5 0.3 0.0 15.4 0.5 1.13 1.0 1.25 0.18 Oś toru kolejowego normalnego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 427 KOK WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.4 0.0 0. Słup trakcyjny z latarnią i słup trakcyjny.18 0. W środku oś toru.0 2.7 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś toru tramwajowego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 426 KOT WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.OBIEKTY.25 0.3 b 147 .5 0.25 0.

. bet. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst ch.8 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU ch. kl.z.13 2. z .8 1. j.0 1.. bet. ch.8 1. kl.asf..8 1.bet..0 2.0 1. ) jest wartością atrybutu. bet.5 1.13 0. jest etykietą związaną z obiektem.u. ch. z . br. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.u .) jest wartością atrybutu.OBIEKTY. jest etykietą związaną z obiektem.7 0. asf.bet.0 2.0 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. asf. teksty Przeprawa promowa F 440 PRM GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst pr..7 0.4 1.5 3.asf. gr.5 1.asf. j. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst j. asf. teksty Chodnik F 433 KOD GEOMETRIA: Obszar ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis nawierzchni KCH pusty.bet.5 1.5 148 . następujący po nim tekst (np.4 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a kreska a d przerwa b b c długość c szerokość d pr.0 1.5 1. ch.. z .0 0.13 0.u ....8 1. ch. jest etykietą związaną z kodem PRM pr. k.z.5 2.asf.5 1.18 0. po nim tekst (np..5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU j. następujący j. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Jezdnia F 432 KOA GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis nawierzchni jezdni KOI pusty. z .0 2.

stosować symbol.8 1.0 7.0 0. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty.5 1.13 10. Oś symbolu biegnie osią ściany.13 a wymiar a 10.35 0.8 1.15 95. ściany oporowej w skali mapy < 1. ściany śluz b) umocnienia portów i falochronów c) ściany boczne wjazdów i zejść do podziemi d) ściany czołowe tuneli Gdy szer. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 0.25 2. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 102.7 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 450 KOS UWAGI Symbol stosować.0 c wymiar b 1.7 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a c wymiar b b wymiar symbolu c Most trwały F 451 MST GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty.15 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 b wymiar c wg szerokości ściany Ściana oporowa .0 mm.0 1.OBIEKTY.35 0.0 7.0 .01 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu 102. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Ściana oporowa F 449 KOP GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Znakiem ściany oporowej przedstawiać: a ) nabrzeżne ściany przywodne.50 0. gdy szerokość ściany oporowej w skali mapy < 1.0 0.18 0.18 0.5 149 .

używać symbolu (458 PNS). Uzbrojenie terenu zawsze kreślić liną ciągłą.8 1.8 1.13 0.5 150 . liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty.8 1.8 1.8 1.5 Kładka dla pieszych F 453 PND GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty.13 2. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty. Sytuację pod kładką kreślić linią przerywaną.0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Most drewniany F 452 MSD GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty. dopuszcza się także kreślenie linią ciągłą.25 0. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 102. Gdy szerokość kładki w skali mapy mniejsza niż 1.5 1.25 0.5 1.15 99.25 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu kładki 100.35 0.15 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.00 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia mostu i symbolu odstęp poprzecznych 102.18 0.5 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Treścią mapy są tylko kładki stałe. 105.18 2.25 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.5 2.OBIEKTY.11 100.13 0.

50 0.5 1.0 2.0. Symbol należy stosować.15 szerokość symbolu tekst Most drewniany .25 F 457 MDS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE KEG pusty. Punkt wstawienia .18 0.13 0.5 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.1 2.5 dostosować do szerokości drogi 2. liczba rzeczywista KED pusty.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia mostu i symbolu a odstęp poprzecznych symbolu a kreska symbolu b c b długość symbolu c szerokość symbolu 99. Symbol stosować.5 dostosować do szerokości drogi 2.0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Most trwały . na przecięciu osi cieku i drogi.8 1.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna Rzędna dolna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 102. gdy długość mostu w skali mapy jest nie większa od 3.0 0.7 0.5 3. gdy długość mostu w skali mapy jest nie większa niż 3.8 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu długość symbolu a a długość kreski b b 102. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.1 1.OBIEKTY.15 94.0.0 0.1 2.5 1.0 2.5 1.1 1.8 1.01 F 456 MTS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE KEG pusty.00 tekst 151 . liczba rzeczywista UWAGI Rysunek jak dla skali 1:2000.13 1.8 1. liczba rzeczywista KED pusty.35 0. liczba rzeczywista UWAGI Rysunek jak dla skali 1:2000.25 3.7 0.środek symbolu.7 0.13 0.7 0. na przecięciu osi cieku i osi drogi.środek symbolu.35 0.7 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna Rzędna dolna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 102.7 0. Punkt wstawienia .15 95.

liczba rzeczywista KED pusty.18 0.25 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii 100. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Sytuację dolnego poziomu kreślić linią przerywaną.11 100.5 2. długość dostosowana do szerokości drogi.4 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia symbolu a wymiar symbolu a wymiar symbolu b b 100.0 2.środek symbolu.0 2.0 1.5 1. wiadukt F 460 KEM GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty.13 0.5 1. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty.1 1. dopuszcza się także kreślenie linią ciągłą.35 0.25 0.7 0. liczba rzeczywista UWAGI Rysunek jak dla skali 1:1000 lub 2000.4 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Kładka dla pieszych . Symbolu używać.18 2.8 1.5 152 .8 1.8 1.25 tekst Estakada.1 2.25 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. gdy szerokość kładki w skali mapy mniejsza niż 1. Uzbrojenie terenu zawsze kreślić liną ciągłą 108.0 0.18 1.0.25 0.7 0.OBIEKTY.25 0.13 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Linia kolejki wiszącej lub wyciągu GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b F 471 KEL WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.10 100.13 3.25 0.7 0.8 1.25 F 458 PNS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE KEG pusty.5 1.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna Rzędna dolna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 105.35 0.0 0. Punkt wstawienia .

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

Symbol kolejki wiszącej lub wyciągu
GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI

F

472

KLI

- kolej jednolinowa na podporach bramowych,

-kolej dwulinowa na podporach - masztach.

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu "wieszak" a a "wagonik" b

b

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 0.5 2.0 1.4 1.4 1.0

Peron

F

473

PER

GEOMETRIA: Obszar ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst per. jest etykietą związaną z obiektem. per. Gdy szerokość peronu w skali mapy mniejsza niż 1.0, stosować symbol. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii per. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.18 0.18 0.13 2.5 1.8 1.8 1.5

Peron - symbol

F

474

PES

GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst per jest etykietą związaną z obiektem. Symbol stosować, gdy szerokość peronu w skali mapy per. mniejsza niż 1.0. Oś symbolu w osi peronu. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 0.5

b
per.

a

wymiar symbolu a wymiar symbolu b tekst

długość peronu w skali mapy 2.5 1.8 1.8 1.5

Niezidentyfikowana armatura naziemna
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE

F

501

UAR

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UJY pusty, liczba rzeczywista UWAGI 153

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

x 115.45

Tekst x jest etykietą związaną z kodem obiektu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 0.5 0.5 1.8 1.5 1.5 -

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica okręgu x 115.45 teksty

Budowla podziemna

O

502

BPO

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna budowli podziemnej UDG pusty, liczba rzeczywista Rzędna dolna budowli podziemnej UDD pusty, liczba rzeczywista Rodzaj budowli podziemnej RDZ pusty, G, I , M, P, S, T, Z PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Budowla podziemna z wjazdami. G Linia biegnie obrysem zewnętrznym przejścia, garażu tunelu, wraz z urządzeniami dodatkowymi (pomieszczenia 123.15 techniczne itp.). 117.35

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a b grubość linii kreska a odstęp b G 53.25 teksty atrybutów

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 2.0 1.4 1.4 1.0 1.0 0.7 0.7 0.5 1.8 1.5 1.5 1.5

Budowla podziemna projektowana

O

503

BPP

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rodzaj budowli podziemnej RDZ pusty, G, I , M, P, S, T, Z Nr protokołu ZUDP UVF ciąg znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Napis Proj. jest etykietą związaną z obiektem. G Proj. Linia biegnie obrysem zewnętrznym przejścia, garażu UM.123.89 tunelu, wraz z urządzeniami dodatkowymi (pomieszczenia techniczne itp.).

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a b grubość linii kreska a odstęp b G Proj. teksty atrybutów i etykiety

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 2.0 1.4 1.4 1.0 1.0 0.7 0.7 0.5 1.8 1.5 1.5 1.5

154

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

Właz prostokątny
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
t 123.45

O

504

WLD

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j UJO pusty, liczba rzeczywista UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a szerokość a długość b b t 123.45 tekst atrybutów

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 2.0 1.5 1.5 1.8 1.5 1.5 -

Właz kwadratowy
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
b 123.45

O

505 WLM

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j UJO pusty, liczba rzeczywista UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a szerokość a
b 123.45

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 1.8 1.5 1.5 -

tekst atrybutów

Właz okrągły
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
k 115.45

O

506

WLZ

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j UJO pusty, liczba rzeczywista UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu średnica
k 115.45

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 1.2 0.8 0.8 1.8 1.5 1.5 -

tekst atrybutów

155

w.5 0. g.13 0.OBIEKTY. liczba rzeczywista UWAGI WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.7 0.8 1.5 1. c.7 2. z. j UJO pusty. b. a.7 0.18 0. c. k.18 0.13 0.13 0.8 1.45 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.5 1. i. v. t.18 0.8 1.7 2. x.7 0. k.5 1.13 0. z.45 O 507 ZAS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty.13 1.5 - tekst atrybutów Kratka wywietrznika GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123. liczba rzeczywista UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a bok kwadratu a w 115.45 tekst atrybutów WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. e.5 1.5 1.45 c O 508 KRW NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty.5 0. x.5 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c odstęp c a szerokość a b 123. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Zasuwa liniowa GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE w 115.0 0.7 0. n.45 O 509 KRA NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UJO pusty. n.45 długość b tekst atrybutu 156 . b. w. liczba rzeczywista UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a szerokość a długość b b c 123.1 1.0 0.5 1.5 1. p. j UJO pusty.0 1.5 - Kratka ściekowa GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123. m. i.5 1. g.

7 0.13 1.13 0. Nie kreślić podpór ukośnych. gdy wymiary w skali mapy <1.7 0. stosować symbol.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Podpora przewodu lub latarni .0 0.7 0.13 Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni GEOMETRIA: Łamana PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI .18 0.13 0.OBIEKTY.0.7 1. O 512 MSZ .0 0.0.13 0.0 0.podpora maszt czworonożny.podpora maszt czworonożny wraz z symbolami słupów i kierunkami linii .7 0.5 1.5 - 157 .0 1.13 0.5 a a Hydrant GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu b wysokość a a skrzydełka b średnica c c O 513 HYP WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.6 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu i symbolu średnica symbolu Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni O 511 SLU GEOMETRIA: Łamana uogólniona zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie rozróżniać materiału z jakiego wykonano podporę.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 510 SLS UWAGI Symbol stosuje się. Gdy wymiary w skali mapy < 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.18 0.7 0.13 0.13 1.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.7 2.13 1.podpora dwusłupowa typu A lub brama z symbolami słupów i kierunkami linii ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wymiar a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.0 0.

0 0. Nie kreślić podłączeń do budynków. c średnica d d O 514 HYZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.5 1.0 1.13 0.18 0.6 - Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 516 PNN UWAGI Symbole umieszczać tylko pomiędzy podporami. Symbol latarni Podpora w skali mapy i symbol latarni Symbol słupa i symbol latarni ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.0 3.7 1.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Zdrój uliczny GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu b c wysokość a a skrzydełka b.6 1.0 0.0 8.6 158 .13 b długość symbolu a 10.13 0.0 0.0 a długość skrzydełka b 2. lub podwieszonych nad ulicami i placami.18 0.13 b a wielkość symbolu a 5.7 2.18 0.5 - Latarnia na podporze przewodów lub na słupie GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 515 LAT UWAGI Nie kreślić latarni na ścianach budynków.8 0. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej.0 0.0 1.7 0.0 długość kreski b 1.13 0.0 3.0 5.0 4.13 1.OBIEKTY.

0 5.13 a długość symbolu a 3.4 Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 518 PWN UWAGI Symbole umieszczać tylko pomiędzy podporami.5 0.0 3.0 1.6 1.0 1.0 2. Nie kreślić podłączeń do budynków. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami centrali.0 1.13 0. Wyjątkiem jest kierunek linii telekomunikacyjnej.5 1.2 a długość skrzydełka c 2.13 0.2 2.0 0.6 Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej O 521 sieci komputerowej O tv kablowej O innej sieci kablowej O 522 523 526 PLT PSA PTV PKJ GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbole kierunku linii umieszczać tylko pomiędzy v podporami. odpowiadająca trzeciej literze kodu obiektu jest etykietą związaną z obiektem.8 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii symbolu 0.4 1.0 3.13 0. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej.13 a długość symbolu a + b 10.13 0.6 tekst 1. v lub i .6 1.4 1.2 a długość skrzydełka c 2.5 0.5 0.18 0.OBIEKTY.0 0. przedstawiany bez litery.0 0.0 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii symbolu 0.0 8. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii symbolu 0.9 b długość symbolu b 4.8 1.0 2.0 1.18 0.6 1.6 długość poprzeczki d 1.2 2.5 159 .5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 517 PSN UWAGI Symbole umieszczać tylko pomiędzy podporami.0 b długość skrzydełka c 2. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej.0 1. Mała litera a .0 3. Nie kreślić podłączeń do budynków.18 0.9 b długość symbolu b 4.13 0. Nie kreślić podłączeń do budynków.13 a długość symbolu a 3.13 0.

zaś trzecia litera określająca rodzaj sieci jest małym odpowiednikiem dużej trzeciej litery kodu. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego kanalizacyjnego gazowego benzynowego niezidentyfikowanego naftowego poczty pneumatycznej sieci rurowych innych O 531 O O O O O O O 532 533 537 538 539 540 544 UEW UEK UEG UEB UEX UEN UEP UEI GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Średnica przewodu w mm UB_ pusty. nadziemny.OBIEKTY.przewód rurowy na podporach podwójnych Rnw400 Litery Rn związane są z kodem UE_. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Na rysunku: .18 0.5 160 . liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE UWAGI GRAFICZNE Przewód ciepłowniczy.5 1.13 1.13 0.5 1.8 1.przewód rurowy na podporach pojedynczych. liczba naturalna Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu. podwójny. Tekst literowy Rnc jest etykietą związaną z kodem obiektu.13 0.5 Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego O 534 UEC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Liczba przewodów ciepłowniczych UKC pusty.5 1.8 1.5 1. Tekst cyfrowy jest średnicą w milimetrach Rnb80 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii Rnw400 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0. . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii Rnc300 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.13 1. o średnicy Rnc2x80 80 mm na podporach dwusłupowych.13 0. liczba naturalna Średnica przewodu w mm UBC pusty.

D. l Źródło danych o położeniu UUY pusty. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst w jest etykietą związaną z kodem. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego elektroenergetycznego sieci komputerowej tv kablowej innej sieci kablowej O 535 O O O O 536 541 542 546 UET UEE UEA UEV UEJ GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Obiekty te nie mają przedstawienia graficznego (kreślone linią niewidoczną na mapie).13 wlA80 tekst atrybutów 1. Przewody przedstawiane są na mapie jedynie symbolami jako kierunki linii napowietrznej. Przewód wodociągowy inwentaryzowany aparaturą. B. Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego O kanalizacyjnego O gazowego O ciepłowniczego O benzynowego O niezidentyfikowanego O naftowego O poczty pneumatycznej O innych sieci rurowych O kanału zbiorczego O GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 561 562 563 564 567 568 569 570 574 575 UCW UCK UCG UCC UCB UCX UCN UCP UCI UCZ ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.5 1.13 0.5 Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta 161 O 582 UPK .OBIEKTY.8 1.18 0. o. wlA80 średnica 80 mm W technice wielokolorowej kolor niebieski.13 0.5 1. X Średnica w milimetrach UBW pusty.15 - Oś przewodu podziemnego wodociągowego O 581 UPW GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULW pusty.15 0. A.

kdB2000 branżowych. liczba naturalna Średnica w mm UBC pusty. X Szerokość w mm pusty. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst "c" jest etykietą związaną z kodem obiektu. Gdy szerokość przewodu w skali mapy < 1. w przypadku przeciwnym .5 kreślić tylko cpB2x50 oś. w.5 1.13 0. A. d. X Średnica w mm UBG pusty.18 0. n Źródło danych o położeniu UUY pusty. B. B.5 1. A.18 0. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst g jest etykietą związaną z kodem obiektu. l Źródło danych o położeniu pusty. o szerokości 2000 i przewód kanalizacji sanitarnej.13 0.8 1.13 1.18 0. D. patrz 664/UBC. X Liczba przewodów UKC pusty. Gdy szerokość przewodu w skali mapy < 1.13 0.5 kreślić tylko ksA200 oś.13 0.5 1. B.kreślić dodatkowo zasięg obudowy. D.8 1.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU oś przewodu cpB2x50 teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta 162 O 585 UPE .5 1. średnica 200 Tekst k jest etykietą związaną z kodem obiektu. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód kanalizacji deszczowej. A. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ pusty. gsA100 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU oś przewodu gsA100 teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. o.OBIEKTY. patrz 662/UBK ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 oś przewodu 0.kreślić dodatkowo obrys. s. umiejscowiony aparaturą.13 0.5 Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego O 584 UPC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULC pusty.5 1. p. na podst. D.5 1. n. w.13 1.13 kdB2000 teksty 1.8 1. s.5 ATRYBUTY OPISOWE NAZWA ULK UUY UBK OPK Oś przewodu podziemnego gazowego O 583 UPG GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULG pusty. liczba naturalna Wysokość w mm pusty. w przypadku przeciwnym . p Źródło danych o położeniu UUY pusty. mat.

N.5 1.13 nB500 teksty 1. A.5 1.8 1. W. k Źródło danych o położeniu UUY pusty. położenie na eSB podstawie materiałów branżowych. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 0.5 1.5 ATRYBUTY OPISOWE Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego O 586 UPT GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULT pusty.8 1. S. z mat. Oznaczenia jednoliterowe rodzajów przewodów są nB500 etykietami związanymi z kodami obiektów. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 oś przewodu 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULE pusty. D. X Średnica w mm UBX puste. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 1. r. tkB5 Tekst "t" jest etykietą związaną z kodem obiektu.5 1.18 0.5 Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego O 588 UPX GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULX pusty. W technice wielokolorowej kolor czerwony. w kanalizacji. Tekst e jest etykietą związaną z kodem obiektu.kreślić dodatkowo zasięg obudowy.13 eSB teksty 1. i Źródło danych o położeniu UUY pusty. X Średnica przewodu w mm UB_ pusty. B. Gdy szerokość przewodu w skali mapy < 1. z mat. A. B. A. W technice wielokolorowej kolor pomarańczowy. k Źródło danych o położeniu UUY pusty. X PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód średniego napięcia z pętlą.5 kreślić tylko oś.OBIEKTY.5 Oś przewodu podziemnego benzynowego O naftowego O poczty pneumatycznej O melioracyjnego O 587 589 590 593 UPB UPN UPP UPM GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Źródło danych o położeniu UUY pusty. B. branżowych. Etykieta jest małą literą odpowiadającą trzeciej literze kodu obiektu.18 0.13 0.5 1. D. B.13 0. D. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód naftowy. d. X Liczba użytych kanałów UKT pusty.13 0. pięć wypełnionych kanałów. liczba naturalna Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu. średnica 500 mm. liczba naturalna 163 .18 0.13 0.13 tkB5 teksty 1. D. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewody telekom. A. branżowych.13 0. W przypadku przeciwnym .8 1.

D. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE xr300 UWAGI Przewód niezidentyfikowany. wymiar poziomy z2500. zwykle występuje razem obrysem (675 UBZ). X Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu. na podstawie pomiaru.5 1.18 0. A.8 1.1800 2500. Oś kanału zbiorczego. ad ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii vkA teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Kanał zbiorczy. D.5 1. Litera x jest etykietą związaną z kodem obiektu. wymiar pionowy 300 mm.5 1.OBIEKTY.13 i200. wymiar pionowy 1800. B. średnica 300 mm.300 branżowych.18 0.13 1. B. A.300 teksty 1.8 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. D. A.13 0. liczba naturalna Wymiar pionowy w mm UPI puste.18 0.13 0. Litera z jest etykietą związaną z obiektem. X Wymiar poziomy w mm UBI pusty.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii xr300 teksty Oś przewodu podziemnego sieci UPV GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ UL_ pusty. położenie na podstawie pomiaru Litery a i v są etykietami związanymi z obiektem. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód sieci innej rurowej. liczba naturalna Wymiar pionowy w mm UPI puste. ze względu na wymiary kanału.5 komputerowej O TV kablowej O 591 592 UPA Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych O 594 UPI GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Źródło danych o położeniu UUY pusty. X Wymiar poziomy w mm UBI pusty.13 0. położenie na vkA podstawie aparatury i przewód sieci komputerowej doziemny.5 1. k Źródło danych o położeniu UUY pusty. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 164 . na podstawie materiałów iB200. d.13 0.13 1. Etykieta jest małą literą odpowiadającą trzeciej literze kodu obiektu.5 Oś kanału zbiorczego O 595 UPZ GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Źródło danych o położeniu UUY pusty. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 0. wymiar poziomy 200 mm.13 0. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód telewizji kablowej w kanalizacji. B.8 1. rurowy.5 1.5 1.

liczba rzeczywista Rzędna dna UH_ pusty.13 0.5 1.13 1. D. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE grubość linii zP2500.5 0. Litera j jest etykietą związaną z kodem. k Źródło danych o położeniu UUY pusty.15 93.13 1. B.13 0. A. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii jdB teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0. X PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód sieci kablowej innej. 103.75 104.8 1. d. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.5 Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych O 596 UPJ GEOMETRIA: Łamana otwarta uogólniona ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULJ pusty.5 1.8 0.15 przewidzianym dla odpowiedniej sieci.OBIEKTY.55 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 165 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 . PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej obrys komory kreślić kolorem 105.18 1.01 108. doziemny.13 1.1800 teksty 0.5 Komora podziemna wodociągowa O 601 UOW kanalizacyjna O 602 UOK gazowa O 603 UOG ciepłownicza O 604 UOC elektroenergetyczna O 605 UOE telekomunikacyjna O 606 UOT benzynowa O 607 UOB sieci niezidentyfikowanej O 608 UOX naftowa O 609 UON poczty pneumatycznej O 610 UOP sieci komputerowej O 611 UOA TV kablowej O 612 UOV melioracyjna O 613 UOM sieci innych rurowych O 614 UOI kanalizacji zbiorczej O 615 UOZ sieci innych kablowych O 616 UOJ GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna włazu UJ_ pusty.5 0.13 1.12 95. na podstawie jdB materiałów branżowych.

18 2.4 0.5 - 166 .15 Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego przewodu kanalizacyjnego przewodu gazowego przewodu ciepłowniczego przewodu elektroenergetycznego przewodu telekomunikacyjnego przewodu benzynowego przewodu niezidentyfikowanego przewodu naftowego przewodu poczty pneumatycznej przewodu sieci komputerowej przewodu TV kablowej przewodu melioracyjnego przewodu innych sieci rurowych kanału zbiorczego przewodu innych sieci kablowych O 621 UGW O O O O O O O O O O O O O O O 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 UGK UGG UGC UGE UGT UGB UGX UGN UGP UGA UGV UGM UGI UGZ UGJ GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna UR_ pusty.8 1.0 1.8 0.OBIEKTY.25 114.7 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 symbol pikiety 0.25 0.13 1.0 1.5 - - 105.32 tekst atrybutu 1. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE a b grubość linii kreska a odstęp b teksty 0.

g.7 0.OBIEKTY.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś projektowanego przewodu wodociągowego kanalizacyjnego gazowego ciepłowniczego elektroenergetycznego telekomunikacyjnego benzynowego nieokreślonego naftowego poczty pneumatycznej sieci komputerowej TV kablowej melioracyjnego innych sieci rurowych kanalizacji zbiorczej innych sieci kablowych O 641 O O O O O O O O O O O O O O O 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 UXW UXK UXG UXC UXE UXT UXB UXX UXN UXP UXA UXV UXM UXI UXZ UXJ GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nr protokołu ZUDP UV_ ciąg znaków alfanumerycznych Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Teksty w.5 1.4 1. c itp (oznaczenia rodzaju sieci) są etykietami związanymi z odpowiednimi kodami obiektów. Etykieta c-425/21 jest małą literą odpowiadającą trzeciej literze kodu obiektu.5 1.0 1.0 0.5 - Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego O 661 kanalizacyjnego O 662 gazowego O 663 ciepłowniczego O 664 elektroenergetycznego O 665 telekomunikacyjnego O 666 benzynowego O 667 niezidentyfikowanego O 668 naftowego O 669 poczty pneumatycznej O 670 sieci komputerowej O 671 TV kablowej O 672 melioracyjnego O 673 innych sieci rurowych O 674 kanału zbiorczego O 675 innych sieci kablowych O 676 GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI UBW UBK UBG UBC UBE UBT UBB UBX UBN UBP UBA UBV UBM UBI UBZ UBJ 167 .13 2.0 1. w-425/23 g-425/28 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b c-425 teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.8 1.

4 1.0 - a a wymiar a Wylot kanału ( wylew ) GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI O 684 WLW ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 2.35 0.5 0.5. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Nie kreślić.OBIEKTY.13 2.18 0.18 0. gdy szerokość obrysu w skali mapy mniejsza od 1.45 kl O 685 SZB NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SZG pusty.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.5 - Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym O 681 kanalizacyjnym O gazowym O 682 683 TRW WCI TRG GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 - "kołnierz" symbolu Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123.7 0.0 1.5 0. liczba rzeczywista UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO 168 WYMIARY W SKALI: .0 1.35 1.0 0.0 0.

punkt łączenia kabla GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b długość a szerokość b a UWAGI O 687 MUF WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 - Szafa sterownicza przewodu GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE t O 688 STE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE URO pusty. c.0 1.0 2.0 1.18 0.18 0. n.13 3.13 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 grubość linii 0.5 1.5 1.0 1. x.4 teksty 1.5 Punkt zmiany cech /sposobu inwentaryzacji przewodu wodociągowego kanalizacyjnego gazowego ciepłowniczego elektroenergetycznego telekomunikacyjnego benzynowego niezidentyfikowanego naftowego 169 O 701 O O O O O O O O 702 703 704 705 706 707 708 709 USW USK USG USC USE UST USB USX USN .5 1.0 2. g. k.13 0.0 1.OBIEKTY.13 średnica symbolu a 2. i.18 0. b. j UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wymiar a a szerokość b t tekst atrybutu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.8 1.4 1.5 Tekst kl jest etykietą związaną z kodem obiektu 1:5000 - Kotwa przewodu ciepłowniczego GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a UWAGI O 686 KTW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. z.5 - a Mufa.18 0. t. p. a. e.0 1. w. m.13 3. v.

18 0.45 długość znaku a tekst atrybutu Symbol komory podziemnej wodociągowej kanalizacyjnej gazowej ciepłowniczej elektroenergetycznej telekomunikacyjnej benzynowej sieci niezidentyfikowanej naftowej poczty pneumatycznej sieci komputerowej TV kablowej melioracyjnej sieci innych rurowych kanalizacji zbiorczej sieci innych kablowych O 721 UKW O O O O O O O O O O O O O O O 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 UKK UKG UKC UKE UKT UKB UKX UKN UKP UKA UKV UKM UKI UKZ UKJ GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna włazu (tekst podkreślony) UJ_ pusty.0 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE poczty pneumatycznej sieci komputerowej tv kablowej melioracyjnego innych sieci rurowych kanału zbiorczego innych sieci kablowych O O O O O O O 710 711 712 713 714 715 716 USP USA USV USM USI USZ USJ GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna UR_ pusty.45 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 1.15 teksty grubość linii symbolu średnica symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 105. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza trzecią literę kodu obiektu.5 - a 123.15 W technice wielobarwnej kreślić kolorem przewidzianym 103.18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 105.OBIEKTY.5 1.35 dla sieci.8 0.8 1.7 1.0 - Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Wysokość punktu F 801 WSP NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WST liczba rzeczywista 170 .13 1. liczba rzeczywista Rzędna dna UH_ pusty. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Kreska poprzeczna do osi przewodu 123.5 0.

5 1.5 Warstwica pomocnicza F 812 WRP GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAP liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii 19.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU symbol pikiety 56.kolor jasnobrązowy.0 3.18 0.5 1.13 0.5 1.5 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Warstwica uzupełniająca F 813 WRU GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAU liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 171 . DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 56.18 1.5 1.kolor jasnobrązowy. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.13 0. W technice wielobarwnej kolor jasnobrązowy.13 1.5 1.0 2.13 0.0 1.13 4.18 0.5 1.18 0.5 1.5 1.0 3.OBIEKTY.13 0.7 tekst Warstwica ciągła F 811 WRC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAC liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej .7 UWAGI Rzędna określona do 0.0 1.5 1.0 2.8 1.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b 19.5 1.10 m.0 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.

18 1.8 1.13 2.4 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii 20.13 0.0 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.kolor jasnobrązowy. c a c=(a+b):4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość kresek WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0. Dopuszcza się kreski prostopadłe do grzbietu skarpy lub linii środkowej zbocza.kolor jasnobrązowy.8 Skarpa umocniona (obiekt złożony ze szczytu i podnóża oraz wypełnienia) F 818 WSK GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skarpa jest umocniona.5 1.0 1.13 0.25 0.0 1. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.25 0. Odstęp kresek równy jest połowie średniej szerokości rzutu zbocza.8 1.7 0.5 1.8 1.13 0. gdy zbocze jest brukowane lub obłożone płytami kamiennymi lub betonowymi.75 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0. Kreski krótsze zaczynają się u grzbietu i sięgają połowy odległości między grzbietem i podnóżem skarpy.18 0.5 1.5 Warstwica pogrubiona F 814 WRG GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAG liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b 19.5 1.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE W technice wielobarwnej .13 0.OBIEKTY.13 b Symbol skarpy umocnionej GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 172 UWAGI F 819 WKS .0 0.4 1. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.

25 1.0.18 0. Linia ciągła symbolu biegnie grzbietem skarpy.13 Szczyt skarpy nie umocnionej.OBIEKTY.18 0.13 0.7 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Symbol stosować tylko w skalach 1:2000 i 1:5000 i tylko wtedy.13 0.18 0. Odstęp kresek równy jest połowie średniej szerokości rzutu zbocza.13 0.13 0. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 822 WSG WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. gdy szer.75 1. Kreski krótsze zaczynają się u grzbietu i sięgają połowy odległości między grzbietem i podnóżem skarpy.13 0.13 0.0 0. F 820 WSN GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Dopuszcza się kreski prostopadłe do grzbietu skarpy lub linii środkowej zbocza.0 1.7 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU wymiar symbolu a a grubość linii symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1. skarpy w skali mapy jest mniejsza niż 2. kopca wizualnie zamknięty.5 1. patrz 819 WKS Szczyt skarpy umocnionej. Symbol skarpy wokół np. geometrycznie ma być łamaną otwartą. c a c=(a+b):4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość kresek WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.13 0.75 1.13 2. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b 173 F 823 WSQ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 b Symbol skarpy nie umocnionej F 821 WNS GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Przedstawienie graficzne symbolu skarpy nieumocnionej i umocnionej są identyczne.5 .13 a Skarpa nie umocniona (obiekt złożony ze szczytu i podnóża oraz wypełnienia).

13 0.13 0.0 1. Osuwisko Zwał kamieni.13 2.7 0.13 0. stożek nasypowy. i "kontur zamykający" (827/WSZ). Wąwóz.7 0. GEOMETRIA: Łamana otwarta. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b F 824 WSD WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 2.75 1.7 0. osuwiska.75 1. wypłuczysko.0 1. wąwóz.7 0.0 0.18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b b a F 827 WSZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Do przedstawienia graficznego użyć obiektów “urwisko" (826/WSW).5 1.13 0. 174 F 830 ZWA .18 0. osuwisko.18 0.OBIEKTY. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Podnóże skarpy.0 0.7 0. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiary a F 826 WSW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.13 0.25 1.4 1. wypłuczyska.0 0. osuwisko.5 Wypłuczysko. wypłuczysko.13 0.13 1.5 a Kontur zamykający wąwóz. F 828 WWO GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Obiekt kreślony linią niewidoczną na mapie.5 Urwisko wąwozu.4 1.

75 układ trójkątów w symbolu. Symbol może być użyty wielokrotnie w konturze.symbol.5 1.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b b a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.0 1.4 1. głazów.OBIEKTY.0 0.7 0.0 1.5 1.13 0.7 0.7 0.18 0. GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 831 ZWK UWAGI Symbol złożony z trzech elementów.13 2.0 1.7 0.4 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU podstawa trójkąta a a wysokość trójkąta b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1. 175 . stożek nasypowy .0 0.5 Zwał kamieni.

18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii rz. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 0. kreślić symbolem.5 rz.18 0.5 0.7 1.5 0.8 0. liczba rzeczywista UWAGI Symbolu używać do kreślenia cieków. których szerokość w skali mapy jest mniejsza od 1.symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Nazwa własna Szerokość PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 850 ZSR NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ZVN pusty. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Strumień. Kaczawa wykreślona symbolem. Cieki. Gdy szerokość zmienna.13 0. łańcuch znaków alfanumerycznych Szerokość cieku ZVO pusty.13 0. rzeka . rzeka F 849 ZWR GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna ZVN pusty. z podaną szerokością i nazwą własną (jeśli ciek ją posiada).OBIEKTY.0.5 1.6 1.8 1. łańcuch znaków alfanumerycznych ZVO pusty.13 szerokość symbolu 1.13 1.7 1. Pilica teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Strumień.0 Wraz z symbolem powinna być umieszczona szerokość (gdy nie jest zmienna) i nazwa własna (jeśli ciek ją posiada). Kaczawa teksty 176 . których szerokość w skali mapy jest mniejsza od 1. atrybut <szerokość> należy pozostawić pusty.0 1.5 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Wisła i Wda wykreślone w skali mapy.13 0.

4 1.5 177 .95 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a grubość linii szerokość a szerokość b c wysokość c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.13 0.8 1.5 Trzciny.7 0.5 1.9 2.7 0.18 0. szuwary . Gościąż teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ws F 852 TRZ UWAGI Symbol umieszczać tylko w rejonach porostu.95 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Woda stojąca F 851 ZWJ GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna lub litery "ws" ZVN pusty.4 1.0 b Bród GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 854 BRD ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b kreska a odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 1.5 1.18 0.13 0.0 1.0 1.8 1.5 1.13 2. Może być używany łącznie z symbolem "zabagnienie.13 0. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI jez. mokradło" (858/MOK).6 1.13 0.5 1.13 2. Gościąż ws ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii jez.OBIEKTY.35 0.35 1.3 1.

0 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ws F 858 MOK UWAGI Symbol wstawiony w konturze dwukrotnie Symbol umieszczać tylko w rejonach zabagnienia.18 0.8 0.18 0.0 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Źródło F 856 ZRD GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna ZDO pusty. Tekst 2.0 1. stanowi jednak informację.OBIEKTY.8 - Zabagnienie.7 a Pieniawa Obiekt w środku podstawy symbolu.5 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica punktu b długość obszaru a szerokość obszaru b a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.4 b r wymiar b 1.6 1.5 2.2 1.7 Ogrodzenie trwałe 178 F 901 BGT .7 b promień r 1.0 2.13 b b szerokość a 2. łacha piaszczysta .5 1.0 0.1 1.5 2.0 1.0 2.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b d długość kreski a przesunięcie b przesunięcie c d odstęp pionowy d c Wydma.13 3.13 0. mokradło .1 2. szuwary" (852/TRZ).0 1.6 0.0 3.8 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ws F 860 WYD UWAGI Symbol może być użyty w konturze wielokrotnie. łańcuch znaków alfanumerycznych ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 1. Może być używany łącznie z symbolem "trzciny.13 0.13 0.13 0.0 0.0 4.18 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.6 0.13 5.5 2. a nie wzór wypełniający kontur.

5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy rzut szerokości ogrodzenia w skali mapy jest mniejszy od 1.3 d ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii długość segmentu a c przerwa b wysokość segmentu c a b odstęp d 179 .0 0.0 0.0.symbol F 902 BGS GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol kreślić w osi ogrodzenia.18 0.7 10.25 0. gdy rzut ogrodzenia w skali mapy jest węższy od 1.OBIEKTY. Poza granicami działek wykazywać ogrodzenia dłuższe niż 75 m lub szersze niż 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 0.13 0.5 1.45 0.5 mm w skali mapy.0 1.25 0.18 Ogrodzenie trwałe .18 średnica kropki rozstaw kropek 0.13 2.6 0. Pilastry należy kreślić.5 8.45 0.0 0.25 0.5 0.75 0. należy kreślić symbol w osi ogrodzenia. Używać.0 Żywopłot GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 903 BGZ a) b) żywopłot przy granicy żywopłot w granicy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 m.75 0.0 1.5 1.13 0.25 0.75 0.75 0.4 5.7 15.0. Ogrodzenia nietrwałe nie są treścią mapy ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. gdy ich rzut jest większy niż 0.0 0.35 0.35 0.

0 3.1 1.13 3.0 0.13 0. Bramy wewnętrzne (inne niż od strony ulicy) nie stanowią treści mapy.35 0.1 1. b c r wysokość c b szerokość d promień r a O 908 STG WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Brama w symbolu ogrodzenia .0 2.0 1.25 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Brama w ogrodzeniu GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Brama w ogrodzeniu w skali mapy.0 0. F 905 BGB Symbol powinien wskazywać rzeczywisty kierunek otwarcia bramy.13 0.13 0.0 1.0 0.18 0.OBIEKTY.0 2.0 0.13 0.5 1.7 0.0 1.0 1.25 3.18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii r promień r kąt odcinka okręgu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 0.13 3.7 0.4 1.5 - 180 .0 2.3 0.5 2.6 0.2 1.0 0.18 0.5 1.75 2.5 Studnia głębinowa GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii d średnica zewn.7 0.0 60° 60° 60° - Studnia GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica zewnętrzna średnica wewnętrzna F 907 STD WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.3 Fontanna GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wysokość a szerokość b a r średnica c c promień r środek obiektu w środku okręgu F 909 FON WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 2.6 0.5 1. a średnica wewn.4 0.8 1.6 0.8 1.13 2.

5 1.5 a linie cienkie 0.13 0.5 d środek podstawy obiektu w punkcie załamania podstawy symbolu Figura przydrożna.0 4.0 1.13 0.0 2.75 środek cokołu pomnika w środku podstawy symbolu Krzyż przydrożny F 913 KRZ GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.18 0.0 0.5 1.13 0.0 c wysokość c 5.5 1.0 2.0 szerokość b 8.0 2. kapliczka przydrożna GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 915 FIG ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii szerokość b b wysokość a wysokość c a c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Pomnik GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU c grubość linii szerokość podstawy a b wysokość symbolu b szerokość c a F 911 POM WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.5 1.0 2.symbol F 917 CWO GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rok wojny ZCW pusty.0 1.5 1863 szerokość a 4.0 1.0 2.0 6.75 0.0 1.5 1.13 0. liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 tekst 1.18 181 .75 3.0 2.0 2.13 3.13 013 013 2.0 1.5 c wysokość c 2.0 3.18 0.0 3.0 1.5 1.5 3.0 1.18 0.5 b wysokość b 1.0 0.75 2.13 b linie grube 0.18 0.0 1.35 0.0 4.25 0.0 1.OBIEKTY.0 2.0 6.8 1.0 2.25 0.25 0.0 2.0 3.0 2.0 0.5 1.5 cień d 2.18 a szerokość a 2.0 2.5 1.75 2.0 Cmentarz wojenny .

18 0.18 0.13 0.0 4.0 szerokość ramienia 3.13 3. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Pomnik walki i męczeństwa .13 wysokość symbolu 6.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.18 0.0 szerokość symbolu 6.50 0.0 - Symbol informujący o zadrzewieniu konturu (parki.0 2.18 0.13 3.0 4.87 0.75 0.OBIEKTY.7 1. Gdy cokół w skali mapy mniejszy niż symbol.13 1.87 0.0 2.50 1. Środek symbolu w środku ciężkości obrysu obiektu wydzielonego lub cokołu.13 0.18 - Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii promień a promień b promień c b d promień d a kropka F 922 DLI c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.18 0.0 4.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 918 PWM UWAGI Gdy konieczny obrys cokołu .0 2.0 Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wielkość a a kropka F 921 DIG WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 1.0 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wielkość a F 925 DIN a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.stosować obiekt Budynek z pozostawieniem wartości atrybutów równej pusty.0 1.50 0.5 średnica okręgu 2. zieleńce) 182 .50 0.0 3.13 0.00 1.00 1.75 0.0 2.13 0.50 0.0 4.18 0.0 2.0 3.18 0. kreślić tylko symbol.18 - Drzewo iglaste .30 0.0 2.

8 1.75 0.0 promień b 1.18 0.18 1.50 b d promień d 1.50 Świerk Janosik tekst 2.3 0.50 - c Symbol informujący o zadrzewieniu konturu (parki.00 1.88 promień c 1.5 183 .0 3.50 c Dąb Bartek tekst 2.31 1.0 0.75 0.75 0.50 0.pomnik przyrody F 930 DLP GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna DLO pusty.0 0.5 Drzewo liściaste .18 0.18 0.87 0.0 0.0 3.pomnik przyrody F 929 DIP GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna DIO pusty.8 1.75 0. łańcuch znaków alfanumerycznych ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.18 0.75 0. zieleńce) Drzewo iglaste .75 0.87 0.5 2.5 2.5 1.31 0.00 1.5 1.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Drzewo liściaste .0 2.18 0.75 0.OBIEKTY. łańcuch znaków alfanumerycznych ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.18 0.18 promień a 2.5 1.75 1.5 1.75 0.50 0.75 0.75 0.0 1.50 0.0 a średnica okręgu 1.18 0.18 wielkość a 4.50 a średnica okręgu w środku 1.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii promień a promień b promień c b d promień d F 926 DLN a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.0 0.

0 2.18 0.0 1.4 1.4 1.13 wysokość każdego z symboli 3. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Las iglasty . zależnie od rozmiarów i kształtu konturu.13 0.OBIEKTY.5 2.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 935 LSI UWAGI Symbol wstawiany może być w konturze wielokrotnie.13 3. a nie wzór wypełniający kontur.0 1.4 1.1 1.0 rozstaw pionowy a 2.0 2. a nie wzór wypełniający kontur.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 937 LSM UWAGI Symbol zbudowany ze złożenia symboli lasu iglastego i liściastego.13 3.5 szerokość każdego z symboli 2.13 0.1 2.0 1.13 0.1 1.4 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 a rozstaw poziomy b 3. Stanowi informację.5 1.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 2.4 1. Stanowi informację. zależnie od rozmiarów i kształtu konturu.0 1.4 1.75 sektor nie kreślony 30° 30° 30° 30° b 184 .4 1.5 2.1 2.0 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii c wysokość a a szerokość b wysokość c b Las liściasty .4 1.0 2.13 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 936 LSL UWAGI Symbol wstawiany może być w konturze wielokrotnie.patrz te symbole.1 1.1 2. Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.18 0.18 0.0 1. a nie wzór wypełniający kontur.4 1.4 1. zależnie od rozmiarów i kształtu konturu.13 0.5 2. Stanowi informację.0 2. wymiary . WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 30° 30° 30° 30° ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wysokość a szerokość b sektor nie kreślony b Las mieszany .

5 1. a nie wzoru wypełniającego kontur.0 1.18 0.OBIEKTY.8 1.13 0.5 1.5 185 .8 1. tekst F 943 ZOW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Trawnik . ma jednak charakter informacji.7 Zakrzewienie .13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.dz.0 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a szeokość a b wysokość b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 940 TRA UWAGI Symbol może być wstawiany wielokrotnie w jednym rozległym konturze trawnika.5 1.0 Ogród działkowy . a nie wzoru wypełniającego kontur.0 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 941 LZA UWAGI Symbol może być wstawiany wielokrotnie w jednym rozległym konturze.13 0.7 0.0 0.13 2.7 0.13 1. ma jednak charakter informacji.5 1.symbol opis GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU O.5 1.

4 1.1 1.0 1. ma jednak charakter informacji.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 946 CIN UWAGI Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Cmentarz chrześcijański .18 0. ma jednak charakter informacji.0 b Cmentarz komunalny .4 1.0 1. wymiary . gdy powierzchnia i kształt cmentarza to uzasadniają. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 c szerokość c 2.4 1. gdy powierzchnia i kształt cmentarza to uzasadniają.18 0.4 1.13 0.7 0. a nie wzoru wypełniającego kontur. a nie wzoru wypełniającego kontur.0 1.0 2.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 945 CHR UWAGI Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.13 0.4 1.13 a wysokość a 3.13 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 947 CKO UWAGI Symbol jest złożeniem symboli cmentarza chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego.4 1.1 2. a nie wzoru wypełniającego kontur.patrz te symbole. Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.0 1.4 1.0 0.18 0.7 0.5 szerokość b 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 a grubość linii 0. ma jednak charakter informacji.13 0. gdy powierzchnia i kształt cmentarza to uzasadniają.OBIEKTY. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 a wysokość a 1.5 b wysokość b 2.0 1.0 a 186 .0 Cmentarz niechrześcijański .13 0.13 rozstaw pionowy a 2.4 1.4 1.4 1.0 rozstaw poziomy a 2.13 0.

75 2.0 2.13 0.0 1.0 0. Oś symbolu biegnie osią rowu.patrz 993/KCI. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol stosować gdy szerokość rowu w skali mapy w 2.5 Rów nie stanowiący odrębnej działki .0 0.6 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska i przerwa w 5.5 187 .6 w 2.7 0.0 2.13 3.OBIEKTY.0 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.13 kreska i przerwa 1.18 0.13 0.0 mniejsza od 1.0 mniejsza od 1.5 1.7 0.13 0.symbol F 952 KRO GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość rowu ZVR pusty.0 stosować symbol.8 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Plac sportowy .symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica a rozstaw pionowy a b rozstaw poziomy b F 949 PLS WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b średnica rozstaw pionowy a a rozstaw poziomy b F 950 PLZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 1.0 0.0 tekst 1.6 a szerokość symbolu a 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst w jest etykietą związaną z kodem obiektu.0 3.5 1.0 3.13 0. Strzałka .18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. Gdy szerokość rowu w skali mapy w 5.7 0. Strzałka patrz 993/KCI.5 1.18 0.5 - Rów nie stanowiący odrębnej działki F 951 KOR GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość rowu ZVR pusty.5 1. Tekst w jest etykietą związaną z kodem obiektu.7 0.75 2.8 1.18 0.0.8 1.5 - Plac gier i zabaw .13 3.5 1.7 0.0 1.

50 0. Gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3. basen ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii basen tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.5 Jaz. liczba rzeczywista JAD pusty.5 1. stosować symbol.0 2.00 jaz tekst Jaz. gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3.35 0.5 1.OBIEKTY.13 0.0 1.00 F 954 JAZ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE JAG pusty. liczba rzeczywista UWAGI Tekst jaz jest etykietą związaną z kodem obiektu.0 1.00 jaz WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c długość kreski symbolu c 214.00 jaz F 955 JSZ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE JAG pusty.0.0 2.0.5 1. próg wodny – symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna jazu Rzędna dolna jazu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 215.35 0.13 0.8 1. liczba rzeczywista UWAGI Tekst jaz jest etykietą związaną z kodem obiektu Symbol stosować.25 214. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.8 1.7 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Basen F 953 BAS GEOMETRIA: Obszar ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst basen jest etykietą związaną z kodem obiektu.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wysokość ząbków a szerokość ząbków b a 214.1 0.35 0.25 3.13 2.5 1. próg wodny GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna jazu Rzędna dolna jazu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE jaz 215.5 1.5 1.5 1. Linię kreślić w miejscu progu.35 0.5 1.1 1.25 214. liczba rzeczywista JAD pusty.8 1.5 tekst 188 .8 1. ząbki w kierunku spływu wody.5 0.5 1.25 2.

0 2.13 0. jest etykietą związaną z kodem obiektu. liczba rzeczywista WDS pusty.13 2.7 1.8 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Wodospad GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna wodospadu Rzędna dolna wodospadu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 215.5 1. ząbki w kierunku spływu wody.5 189 .5 1.35 0.13 0.18 0. liczba rzeczywista WDS pusty.8 1. Gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3.5 1.15 wdsp. Nie kreślić.25 3. gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3.5 1.0 2.5 tekst Molo F 958 MOL GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst molo jest etykietą związaną z kodem obiektu.5 1.00 wdsp. gdy długość molo mola w skali mapy mniejsza niż 6. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. stosować symbol.18 0.00 wdsp.13 1.1 1.OBIEKTY. Gdy szerokość mola w skali mapy mniejsza od 1.15 wdsp.0.35 0.0 1.50 0. Linię kreślić w miejscu progu.5 1. liczba rzeczywista UWAGI Tekst wdsp. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c długość kreski symbolu 228. F 957 WSS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WDG pusty.5 1.13 0. jest etykietą związaną z kodem obiektu. F 956 WDS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WDG pusty.25 214.0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wysokość ząbków a szerokość ząbków b a 228. stosować symbol ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu molo tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. tekst Wodospad – symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna wodospadu Rzędna dolna wodospadu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 215. Nie kreślić budowli prowizorycznych.1 0. liczba rzeczywista UWAGI Tekst wdsp.5 1.0 1. Linię kreślić w miejscu progu. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.25 214.5 1.13 0. Symbol stosować.0 1.8 1.5 1.0.0.

gdy szerokość mola w skali mapy mniejsza od 1.5 1. dalba GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 960 ODB ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b średnica a c rozstaw środków b odległość środków od nabrzeża c b a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.13 0.0 1.0 0.5 1.0 0.13 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Molo .6 molo tekst 1. Nie kreślić.18 0.Symbol stosować.7 0.0. Obiekt znajduje się w środku okręgu.0 1.13 0.13 1.8 1.0 1.18 0. gdy długość mola w skali mapy mniejsza niż 6.5 1. Nie molo kreślić budowli prowizorycznych.0 1.0.18 0.5 - 190 .7 0.5 0.OBIEKTY.symbol F 959 MOS GEOMETRIA: Łamana uogólnioną otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst molo jest etykietą związaną z kodem obiektu. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica a a długość kreski b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.5 Odbój.0 - Pachoł. poler GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 961 POL UWAGI Kreska zwrócona od pachoła (lądowego i wodnego) w kierunku prostopadłym do krawędzi obsługiwanego nabrzeża.13 a szerokość symbolu a 1.

i tylko wtedy. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 315. gdy szerokość korony zapory w skali mapy jest mniejsza od 315.25 1.50 0.OBIEKTY. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol stosować tylko w skali 1:5000.5 1.10 rozpiętość symbolu c tekst .0.25 1.10 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu 303.10 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c szerokość symbolu a a długość kreski b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.35 0.25 2.symbol F 965 ZPS GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna zapory ZPG pusty. liczba rzeczywista Rzędna dolna zapory ZPD pusty.35 0. liczba rzeczywista Rzędna dolna zapory ZPD pusty.10 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.równa rozpiętości zapory w skali mapy 1.5 Zapora na cieku . DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Zapora na cieku F 964 ZPW GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna zapory ZPG pusty.0 2.8 1.0 303.25 303. 303.5 191 .

13 0.(450/KOS) i wrota śluzy (968/WSL). gdy długość ostrogi w skali mapy jest mniejsza od 3.10 28. wskazują go ściany oporowe .10 tekst 2.13 192 .35 0. zaś długość nie mniejsza niż 3.25 Ostroga w cieku F 970 OGA GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie kreślić.0.8 1. Gdy w skali mapy szerokość ostrogi jest mniejsza od 1.50 0.35 (kreślony linią niewidoczną na mapie).0 stosować symbol ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.35 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wrót WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0.5 Wrota śluzy GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE . liczba rzeczywista Rzędna dolna śluzy SLD pusty. UWAGI F 968 WSL 35.13 0.8 1.OBIEKTY. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 35. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Śluza F 967 SLZ GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna śluzy SLG pusty. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Elementami przedstawienia graficznego śluzy są tylko teksty.0.5 1. 35.10 Zasięg obiektu nie posiada przedstawienia graficznego 28.

symbol F 971 OGS GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol stosować.0. zawartych między koroną a obrysem. gdy długość ostrogi w skali mapy jest mniejsza od 3. korona węższa niż 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Uwagi i przykłady . grobli F 972 WAL 193 .patrz obiekt Obrys wału ochronnego .0. skarpy węższe niż 2.OBIEKTY. Gdy korona i skarpy dają przedstawić się w skali mapy. grobli F 973 KWL GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Obiekt nie posiada przedstawienia graficznego (kreślony linią niewidoczną na mapie). DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Ostroga w cieku . dolny .0 skarpy węższe niż 2.znak zalecany. korona nie węższa niż 1. Oś znaku biegnie osią korony wału (grobli).35 0.0.25 Obrys wału ochronnego .0. grobli F 972 WAL GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Obiekt nie posiada przedstawienia graficznego (kreślony linią niewidoczną na mapie).50 0.dopuszczalny Korona wału ochronnego .0. gdy w skali mapy szerokość ostrogi jest mniejsza od 1. zaś długość nie mniejsza niż 3. wał lub grobla przedstawiane są przy pomocy skarp.0 Nie kreślić. Rysunek górny .35 0.

13 5.7 Strzałka kierunku wjazdu do podziemia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 992 SWJ UWAGI Wstawiać w świetle (lub co najmniej częściowo w świetle) wjazdu.0 2.13 0.18 0.6 1.1 0.13 5.Przehaczenie .0 1.6 0.8 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WARSZAWA 1998 .13 2.18 0.symbol przynależności do działki GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 991 PRH ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wysokość znaku a szerokość znaku b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.8 0.0 1.5 1.2 - Strzałka kierunku cieku (rowu.18 0.0 0.18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii strzałki a długość strzałki a b szerokość grotu b c długość grotu c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.0 4.13 0.0 4.5 1. Ciurek F 993 KCI UWAGI Powtarzać wzdłuż cieku w odległościach co najmniej 150.1 1.6 2.13 0.0 1.0 3. rzeki) GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE rz.18 0.5 1.8 0.0 1.2 0.0 3.0 0.6 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii strzałki a długość strzałki a b szerokość grotu b c długość grotu c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.4 2.

5 2. placu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 994 AUL NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GNL łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Kierunek tekstu (ostatnia litera w stosunku do pierwszej) w azymucie mniejszym niż 1800.13 Tę stronę celowo pozostawiono pustą. aby następny dział zaczynał się od nowej karty.18 0.5 1.SKOROWIDZ WG NAZW Nazwa ulicy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Nazwa ulicy. UWAGI Dowolny tekst objaśniający. dla uczytelnenia wykresu mapy.18 0.8 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Zalew tekst Tekst dodatkowy mały GEOMETRIA: Tekst ATRYBUTY OPISOWE Treść PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 996 TDM Muzeum Sztuki NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE TRM Dowolny dodatkowy tekst objaśniający.45 przypadków największego zagęszczenia napisów.8 1. W systemie informatycznym identyfikacja napisów przypisanych obiektowi następuje przez wskazanie obiektu.8 1.18 0. 195 .8 1.8 1.5 1.5 Tekst dodatkowy duży GEOMETRIA: Tekst ATRYBUTY OPISOWE Treść PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 995 TDD Zalew Szczeciński NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE TRD ciąg znaków alfanumerycznych UWAGI Dowolny tekst objaśniający.5 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Muzeum tekst Odnośnik GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 997 LOD UWAGI Stosowanie odnośnika powinno być ograniczone tylko do 123. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Pojezierska tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.

pomnik przyrody Drzewo liściaste .symbol Cmentarz niechrześcijański . wiadukt Figura przydrożna. WYKAZY I SKOROWIDZE KOROWIDZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ WEDŁUG NAZW NAZWA OBIEKTU O ? F KOD ZNAKOWY KOD LICZBOWY Druga kolumna zawiera oznaczenie przynależności obiektu do treści obligatoryjnej albo fakultatywnej Basen Blok budynku Blok zabudowy Brama w ogrodzeniu Bród Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana Budowla ziemna ograniczona skarpami nie umocnionymi Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi Budynek Budynek w ruinie Chodnik Cieplarnia.symbol Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Drzewo liściaste .pomnik przyrody Drzewo iglaste .symbol Cmentarz wojenny . powiatu Granica obrębu Granica obwodu spisowego Granica państwa Granica rejonu spisowego Granica rejonu urbanistycznego Granica sporna działek Granica użytku Granica województwa 196 F F F F F O O F F O O F O F F F F O F F F F F F F F O F F F F O F F O O O O F O F F F O O BAS BLO GPZ BGB BRD BPO BPP BUX BUZ BUD BUR KOD CIE CHR CKO CIN CWO GDE KON KSN DIP DIN DIG DLP DLN DLI GPE KEM FIG FON BUF GPG GAZ GUL GAG GUK GAP GAO GAB GAK GAS GAU GDS GUZ GAW 953 320 241 905 854 502 503 365 364 312 368 433 362 945 947 946 917 219 424 425 929 925 921 930 926 922 211 460 915 909 360 207 251 265 215 217 214 216 253 212 252 250 270 218 213 .symbol Cmentarz komunalny . kapliczka przydrożna Fontanna Fundament budynku.SKOROWIDZ WG NAZW CZĘŚĆ E.symbol Drzewo iglaste . szklarnia Cmentarz chrześcijański . dzielnicy Granica konturu klasyfikacyjnego Granica miasta.symbol Część granicy działki Droga nie stanowiąca odrębnej działki Droga nie stanowiąca odrębnej działki . budowli Gmina.symbol Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu Działka ewidencyjna Estakada. dzielnica Granica bloku zabudowy Granica części oddziału leśnego Granica gminy.

symbol Komin przemysłowy.symbol Mufa.symbol Most drewniany Most drewniany .symbol Las mieszany .symbol Jezdnia Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Kierunek linii napowietrznej tv kablowej Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia Kładka dla pieszych Kładka dla pieszych . osuwisko.symbol Most trwały Most trwały .SKOROWIDZ WG NAZW Hydrant Jaz. próg wodny . linia zmiany nawierzchni Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) Krawężnik jezdni Krzyż przydrożny Las iglasty . wypłuczysko. grobli Kotwa przewodu ciepłowniczego Kratka ściekowa Kratka wywietrznika Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) Krawędź jezdni.symbol Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Linia kolejki wiszącej lub wyciągu Łącznik napowietrzny budynków. próg wodny Jaz.symbol Las liściasty . Korona wału ochronnego .symbol Komora podziemna benzynowa Komora podziemna ciepłownicza Komora podziemna elektroenergetyczna Komora podziemna gazowa Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Komora podziemna kanalizacyjna Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna sieci innych kablowych Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna telekomunikacyjna Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna wodociągowa Kontur klasyfikacyjny użytku Kontur zamykający wąwóz. punkt łączenia kabla Nazwa ulicy Niezidentyfikowana armatura naziemna . galeria Molo Molo .symbol Obręb Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego 197 O F F F O O O O O O O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F O O O F F F F F F F F O F F F F F F F F O O F O O O O O O O O HYP JAZ JSZ KOA PKJ PSA PLT PTV PNN PSN PWN PND PNS KMN UOB UOC UOE UOG UOZ UOK UOM UON UOP UOJ UOI UOA UOX UOT UOV UOW GPK WSZ KWL KTW KRA KRW KOC KOU DUL KOJ KRZ LSI LSL LSM LAT KEL BUG MOL MOS MSD MDS MST MTS MUF AUL UAR GPO UBB UBG UBI UBK UBZ UBM UBN 513 954 955 432 526 522 521 523 516 517 518 453 458 366 607 604 605 603 615 602 613 609 610 616 614 611 608 606 612 601 209 827 973 686 509 508 423 420 266 422 913 935 936 937 515 471 342 958 959 452 457 451 456 687 994 501 208 667 663 674 662 675 673 669 .

grobli Obwód spisowy Odbój.symbol opis Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) Ostroga w cieku Ostroga w cieku . niezidentyfikowanego Obrys przewodu z obudową na/nadz. dalba Oddział lub część oddziału leśnego Odnośnik Ogrodzenie trwałe Ogrodzenie trwałe .poczty pneumatycznej Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego benzynowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego ciepłowniczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego gazowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanału zbiorczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego naftowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego Obrys wału ochronnego .symbol Ogród działkowy . przewodu Obrys przewodu z obudową na/nadz. galerii. wiaty.innych sieci rurowych Obrys przewodu z obudową na/nadz.SKOROWIDZ WG NAZW Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego Obrys podpory podcienia.symbol Oś kanału zbiorczego Oś projektowanego przewodu benzynowego Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego Oś projektowanego przewodu gazowego Oś projektowanego przewodu innych sieci kablowych Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego Oś projektowanego przewodu melioracyjnego Oś projektowanego przewodu naftowego Oś projektowanego przewodu nieokreślonego Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego Oś projektowanego przewodu TV kablowej Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej Oś projektowanego przewodu wodociągowego Oś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego Oś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej Oś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego Oś przewodu kablowego na podporach tv kablowej Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego Oś przewodu podziemnego benzynowego Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego 198 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F F F F F F F O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O UBX UBP UBA UBT UBV UBC UBE UBJ UBW BUI UCX UCI UCP UCB UCC UCG UCK UCZ UCN UCW WAL GPB ODB GPL LOD BGT BGS ZOW SZB OGA OGS UPZ UXB UXC UXE UXG UXJ UXI UXK UXM UXN UXX UXP UXA UXT UXV UXZ UXW UEE UEJ UEA UET UEV UEC UEB UEG UEK UEN UEX UEP UEI UEW UPB UPC 668 670 671 666 672 664 665 676 661 310 568 574 570 567 564 563 562 575 569 561 972 243 960 264 997 901 902 943 685 970 971 595 647 644 645 643 656 654 642 653 649 648 650 651 646 652 655 641 536 546 541 535 542 534 537 533 532 539 538 540 544 531 587 584 .

symbol Podnóże skarpy.symbol Plac gier i zabaw .symbol Plac sportowy . poler Państwo Peron Peron .symbol Punkt adresowy Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu Punkt określonej wysokości szt.SKOROWIDZ WG NAZW Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego Oś przewodu podziemnego gazowego Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego Oś przewodu podziemnego melioracyjnego Oś przewodu podziemnego naftowego Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Oś przewodu podziemnego wodociągowego Oś toru kolejowego normalnego Oś toru kolejowego wąskiego Oś toru tramwajowego Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej Pachoł. Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni Podpora przewodów trakcyjnych Podpora przewodu lub latarni .symbol Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni Pomnik Pomnik walki i męczeństwa .symbol przynależności do działki Przejazd pod budynkiem Przeprawa promowa Przepust Przepust . miasto Przehaczenie . ukształt. powierzchni terenu Punkt osnowy podstawowej poziomej Punkt osnowy podstawowej wysokościowej Punkt osnowy podstawowej XYH Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt osnowy szczegółowej XYH Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego Punkt roboczy 199 O O O O O O O O O O O O O F F F F F F O F F F F F O F O O F F O F F F F F O O O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F UPE UPG UPK UPM UPN UPX UPP UPJ UPA UPI UPV UPT UPW KOK KOW KOT SSC SSN POL GPA PER PES PLZ PLS WSD SLU PTR SLS MSZ POM PWM GPP PRH BPB PRM PST PSS ADR GRP GRT WSP WSU OPX OPZ OPJ OSM OSJ UGZ UGB UGC UGG UGJ UGI UGK UGM UGN UGX UGP UGA UGT UGV UGE UGW PKR 585 583 582 593 589 588 590 596 591 594 592 586 581 427 428 426 324 325 961 204 473 474 950 949 824 511 430 510 512 911 918 206 991 348 440 413 414 238 201 202 801 403 111 112 113 131 123 635 627 624 623 636 634 622 633 629 628 630 631 626 632 625 621 140 .symbol Powiat.

przewodu wodociągowego Rampa Rejon spisowy Rejon urbanistyczny Rów nie stanowiący odrębnej działki Rów nie stanowiący odrębnej działki . przewodu innych sieci rurowych Punkt zm. inwent. inwent. galerii. przewodu tv kablowej Punkt zm. przewodu innych sieci kablowych Punkt zm. przewodu kanału zbiorczego Punkt zm. cech /spos. cech /spos. cech /spos. rzeki) Strzałka kierunku wjazdu do podziemia Studnia Studnia głębinowa Symbol budynku Symbol komory podziemnej benzynowej Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Symbol komory podziemnej gazowej Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Symbol komory podziemnej melioracyjnej Symbol komory podziemnej naftowej Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Symbol komory podziemnej TV kablowej Symbol komory podziemnej wodociągowej Symbol poboczny granicy bloku zabudowy Symbol poboczny granicy gminy. dzielnicy Symbol poboczny granicy obrębu Symbol poboczny granicy obwodu spisowego Symbol poboczny granicy Państwa Symbol poboczny granicy powiatu. przewodu niezidentyfikowanego Punkt zm. cech /spos. cech /spos. cech /spos. inwent. cech /spos. cech /spos.SKOROWIDZ WG NAZW Punkt szczegółowej osnowy poziomej Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany Punkt zm. cech /spos. rzeka . inwent.symbol Schody zewnętrzne Skarpa nie umocniona Skarpa umocniona Słup hektometrowy Słup kilometrowy Strumień. przewodu elektroenergetycznego Punkt zm. inwent. przewodu kanalizacyjnego Punkt zm. cech /spos. przewodu Symbol skarpy nie umocnionej Symbol skarpy umocnionej 200 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F F F F F F F F F F F F F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O F O O F O O F F O O F F OSP OSW GRO USB USC USE USG USJ USI USK USZ USM USN USX USP USA UST USV USW RMP GPS GPR KOR KRO SCH WSN WSK SLH SLK ZWR ZSR KCI SWJ STD STG BUS UKB UKC UKE UKG UKZ UKK UKM UKN UKP UKJ UKI UKA UKX UKT UKV UKW GSZ GSG GSO GSB GSK GSP GSS GSU GSW BUJ WNS WKS 121 122 203 707 704 705 703 716 714 702 715 713 709 708 710 711 706 712 701 358 242 240 951 952 352 820 818 402 401 849 850 993 992 907 908 313 727 724 725 723 735 722 733 729 730 736 734 731 728 726 732 721 257 234 235 259 231 233 258 256 232 311 821 819 . inwent. przewodu gazowego Punkt zm. inwent. cech /spos. inwent. inwent. cech /spos. przewodu telekomunikacyjnego Punkt zm. cech /spos. przewodu ciepłowniczego Punkt zm. miasta Symbol poboczny granicy rejonu spisowego Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego Symbol poboczny granicy województwa Symbol podpory podcienia.symbol Strzałka kierunku cieku (rowu. cech /spos. przewodu melioracyjnego Punkt zm. wiaty. cech /spos. przewodu sieci komputerowej Punkt zm. inwent. przewodu naftowego Punkt zm. przewodu poczty pneumatycznej Punkt zm. przewodu benzynowego Punkt zm. inwent. inwent. inwent. inwent. inwent. cech /spos. inwent. rzeka Strumień.

Ściana oporowa Ściana oporowa . mokradło . przeciwpożarowa. Andrzeja) Znak przystanku Znak skraju toru Znak sygnalizacji świetlnej Zwał kamieni. Zwał kamieni.symbol Zapora na cieku Zapora na cieku .symbol Wjazd do podziemia Właz kwadratowy Właz okrągły Właz prostokątny Woda stojąca Wodospad Wodospad .symbol. widokowa Wieża ciśnień. szuwary .SKOROWIDZ WG NAZW Szafa sterownicza przewodu Szczyt skarpy nie umocnionej. osuwiska. budowli Zasuwa liniowa Zdrój uliczny Znak drogowy Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. Zabagnienie.symbol Zakrzewienie . stożek nasypowy. Szczyt skarpy umocnionej.symbol Województwo Wrota śluzy Wydma.symbol Zapora przejazdu kolejowego . Źródło Żywopłot O STE F WSQ F WSG F KOP F KOS F SLZ F SWT F TBL F BTO F TDD F TDM F TRA F TRZ F WSW O GPU F WRC F WRG F WRP F WRU O TRG O WCI O TRW F BUW F WTR F WTS F WCN F WCS F WJD O WLM O WLZ O WLD F ZWJ F WDS F WSS O GPW F WSL F WYD O WLW F WWO F MOK F LZA F ZPW F ZPS F SZL O BZN O ZAS O HYZ F ZND F PJD F PRZ F SKR F ZNS F ZWK F ZWA F ZRD F BGZ 688 823 822 449 450 967 356 408 354 995 996 940 852 826 210 811 814 812 813 683 682 681 346 334 335 332 333 350 505 506 504 851 956 957 205 968 860 684 828 858 941 964 965 412 314 507 514 407 411 406 410 409 831 830 856 903 201 . weranda Tekst dodatkowy duży Tekst dodatkowy mały Trawnik .symbol Zasięg nawisu budynku. wypłuczyska.symbol Śluza Świetlik do podziemia Tablica informacyjna. taras odkryty na podporach Wiatrak Wiatrak . Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Warstwica ciągła Warstwica pogrubiona Warstwica pomocnicza Warstwica uzupełniająca Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym Wiata.symbol Urwisko wąwozu. łacha piaszczysta . wąwóz. stożek nasypowy . widokowa . przeciwpożarowa. drogowskaz Taras.symbol Wylot kanału ( wylew ) Wypłuczysko. osuwisko.symbol Wieża ciśnień. głazów.symbol Trzciny.

symbol Cieplarnia.pomnik przyrody Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) Figura przydrożna.symbol Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Drzewo iglaste .symbol Ogrodzenie trwałe Żywopłot Blok budynku Przejazd pod budynkiem Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana Bród Taras.symbol Drzewo iglaste . budowli Łącznik napowietrzny budynków. galerii. galerii.SKOROWIDZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ WEDŁUG KODÓW LITEROWYCH KOD ZNAKOWY KOD LICZBOWY O ? F NAZWA OBIEKTU Trzecia kolumna zawiera oznaczenie przynależności obiektu do treści obligatoryjnej albo fakultatywnej ADR AUL BAS BGB BGS BGT BGZ BLO BPB BPO BPP BRD BTO BUD BUF BUG BUI BUJ BUR BUS BUW BUX BUZ BZN CHR CIE CIN CKO CWO DIG DIN DIP DLI DLN DLP DUL FIG FON GAB GAG GAK GAO GAP GAS GAU 238 994 953 905 902 901 903 320 348 502 503 854 354 312 360 342 310 311 368 313 346 365 364 314 945 362 946 947 917 921 925 929 922 926 930 266 915 909 253 215 212 216 214 252 250 O O F F F F F F F O O F F O F F O O O O F F F O F O F F F F F F F F F F F F F O O O O F F Punkt adresowy Nazwa ulicy Basen Brama w ogrodzeniu Ogrodzenie trwałe .symbol Cmentarz komunalny . kapliczka przydrożna Fontanna Granica obwodu spisowego Granica gminy. dzielnicy Granica państwa Granica obrębu Granica miasta.symbol Drzewo liściaste . galeria Obrys podpory podcienia. wiaty.symbol Cmentarz wojenny . szklarnia Cmentarz niechrześcijański . powiatu Granica rejonu spisowego Granica rejonu urbanistycznego GŁÓWNY GEODETA KRAJU WARSZAWA 1998 . taras odkryty na podporach Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi Zasięg nawisu budynku. budowli Cmentarz chrześcijański . przewodu Budynek w ruinie Symbol budynku Wiata.pomnik przyrody Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu Drzewo liściaste . przewodu Symbol podpory podcienia. weranda Budynek Fundament budynku. wiaty.

linia zmiany nawierzchni Oś toru kolejowego wąskiego Kratka ściekowa Rów nie stanowiący odrębnej działki .symbol Oś toru tramwajowego Krawędź jezdni.symbol Las mieszany . wiadukt Komin przemysłowy. próg wodny Jaz.symbol Jezdnia Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) Chodnik Krawężnik jezdni Oś toru kolejowego normalnego Droga nie stanowiąca odrębnej działki Ściana oporowa Rów nie stanowiący odrębnej działki Ściana oporowa .symbol 203 . miasto Rejon urbanistyczny Rejon spisowy Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Województwo Blok zabudowy Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale Symbol poboczny granicy obwodu spisowego Symbol poboczny granicy gminy.WYKAZ SKRÓTÓW GAW GAZ GDE GDS GPA GPB GPE GPG GPK GPL GPO GPP GPR GPS GPU GPW GPZ GRO GRP GRT GSB GSG GSK GSO GSP GSS GSU GSW GSZ GUK GUL GUZ HYP HYZ JAZ JSZ KCI KEL KEM KMN KOA KOC KOD KOJ KOK KON KOP KOR KOS KOT KOU KOW KRA KRO KRW KRZ KSN KTW KWL LAT LOD LSI LSL LSM 213 251 219 270 204 243 211 207 209 264 208 206 240 242 210 205 241 203 201 202 259 234 231 235 233 258 256 232 257 217 265 218 513 514 954 955 993 471 460 366 432 423 433 422 427 424 449 951 450 426 420 428 509 952 508 913 425 686 973 515 997 935 936 937 O F O F O F O O O F O O F F O O F O O O F O O O O F F O F O F O O O F F F F F O F F F F F F F F F F F F O F O F F O F O F F F F Granica województwa Granica bloku zabudowy Część granicy działki Granica sporna działek Państwo Obwód spisowy Działka ewidencyjna Gmina.symbol Las liściasty .symbol Strzałka kierunku cieku (rowu. dzielnica Kontur klasyfikacyjny użytku Oddział lub część oddziału leśnego Obręb Powiat. próg wodny .symbol Kratka wywietrznika Krzyż przydrożny Droga nie stanowiąca odrębnej działki . dzielnicy Symbol poboczny granicy Państwa Symbol poboczny granicy obrębu Symbol poboczny granicy powiatu.symbol Kotwa przewodu ciepłowniczego Korona wału ochronnego . miasta Symbol poboczny granicy rejonu spisowego Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego Symbol poboczny granicy województwa Symbol poboczny granicy bloku zabudowy Granica konturu klasyfikacyjnego Granica części oddziału leśnego Granica użytku Hydrant Zdrój uliczny Jaz. rzeki) Linia kolejki wiszącej lub wyciągu Estakada. grobli Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Odnośnik Las iglasty .

mokradło .symbol Przepust Podpora przewodów trakcyjnych Kierunek linii napowietrznej tv kablowej Pomnik walki i męczeństwa .symbol przynależności do działki Przeprawa promowa Znak przystanku Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia Przepust .symbol Zabagnienie. punkt łączenia kabla Odbój. Andrzeja) Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej Punkt roboczy Plac sportowy .symbol Mufa. drogowskaz Tekst dodatkowy duży Tekst dodatkowy mały 204 .symbol Tablica informacyjna.symbol Most drewniany Most trwały Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni Most trwały .symbol Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia Rampa Schody zewnętrzne Znak skraju toru Słup hektometrowy Słup kilometrowy Podpora przewodu lub latarni .symbol Pachoł. dalba Ostroga w cieku Ostroga w cieku .symbol Punkt osnowy podstawowej XYH Punkt osnowy podstawowej poziomej Punkt osnowy podstawowej wysokościowej Punkt osnowy szczegółowej XYH Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt szczegółowej osnowy poziomej Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej Peron Peron .symbol Molo Molo . poler Pomnik Przehaczenie .symbol Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Plac gier i zabaw .symbol Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni Śluza Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej Studnia Szafa sterownicza przewodu Studnia głębinowa Strzałka kierunku wjazdu do podziemia Świetlik do podziemia Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) Zapora przejazdu kolejowego .symbol Znak przejazdu kolejowego (krzyż św.symbol Most drewniany .symbol Kładka dla pieszych Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia Kładka dla pieszych .WYKAZ SKRÓTÓW LZA MDS MOK MOL MOS MSD MST MSZ MTS MUF ODB OGA OGS OPJ OPX OPZ OSJ OSM OSP OSW PER PES PJD PKJ PKR PLS PLT PLZ PND PNN PNS POL POM PRH PRM PRZ PSA PSN PSS PST PTR PTV PWM PWN RMP SCH SKR SLH SLK SLS SLU SLZ SSC SSN STD STE STG SWJ SWT SZB SZL TBL TDD TDM 941 457 858 958 959 452 451 512 456 687 960 970 971 113 111 112 123 131 121 122 473 474 411 526 140 949 521 950 453 516 458 961 911 991 440 406 522 517 414 413 430 523 918 518 358 352 410 402 401 510 511 967 324 325 907 688 908 992 356 685 412 408 995 996 F F F F F F F O F O F F F O O O O O O O F F F O F F O F F O F F F F F F O O F F F O F O F F F F F O O F F F F O O F F O F F F F Zakrzewienie .

symbol Niezidentyfikowana armatura naziemna .innych sieci rurowych Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego naftowego Obrys przewodu z obudową na/nadz.poczty pneumatycznej Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego Obrys przewodu z obudową na/nadz. szuwary .symbol Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym Trzciny. niezidentyfikowanego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanału zbiorczego Oś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego Oś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Oś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego Oś przewodu kablowego na podporach tv kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych 205 .symbol Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego benzynowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego ciepłowniczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego gazowego Obrys przewodu z obudową na/nadz.WYKAZ SKRÓTÓW TRA TRG TRW TRZ UAR UBA UBB UBC UBE UBG UBI UBJ UBK UBM UBN UBP UBT UBV UBW UBX UBZ UCB UCC UCG UCI UCK UCN UCP UCW UCX UCZ UEA UEB UEC UEE UEG UEI UEJ UEK UEN UEP UET UEV UEW UEX UGA UGB UGC UGE UGG UGI UGJ 940 683 681 852 501 671 667 664 665 663 674 676 662 673 669 670 666 672 661 668 675 567 564 563 574 562 569 570 561 568 575 541 537 534 536 533 544 546 532 539 540 535 542 531 538 631 627 624 625 623 634 636 F O O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Trawnik .

przewodu sieci komputerowej Punkt zm. przewodu elektroenergetycznego 206 . inwent. inwent.WYKAZ SKRÓTÓW UGK UGM UGN UGP UGT UGV UGW UGX UGZ UKA UKB UKC UKE UKG UKI UKJ UKK UKM UKN UKP UKT UKV UKW UKX UKZ UOA UOB UOC UOE UOG UOI UOJ UOK UOM UON UOP UOT UOV UOW UOX UOZ UPA UPB UPC UPE UPG UPI UPJ UPK UPM UPN UPP UPT UPV UPW UPX UPZ USA USB USC USE 622 633 629 630 626 632 621 628 635 731 727 724 725 723 734 736 722 733 729 730 726 732 721 728 735 611 607 604 605 603 614 616 602 613 609 610 606 612 601 608 615 591 587 584 585 583 594 596 582 593 589 590 586 592 581 588 595 711 707 704 705 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Symbol komory podziemnej benzynowej Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Symbol komory podziemnej gazowej Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Symbol komory podziemnej melioracyjnej Symbol komory podziemnej naftowej Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Symbol komory podziemnej TV kablowej Symbol komory podziemnej wodociągowej Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna benzynowa Komora podziemna ciepłownicza Komora podziemna elektroenergetyczna Komora podziemna gazowa Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna sieci innych kablowych Komora podziemna kanalizacyjna Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna telekomunikacyjna Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna wodociągowa Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej Oś przewodu podziemnego benzynowego Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego Oś przewodu podziemnego gazowego Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego Oś przewodu podziemnego melioracyjnego Oś przewodu podziemnego naftowego Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej Oś przewodu podziemnego wodociągowego Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Oś kanału zbiorczego Punkt zm. cech /spos. inwent. cech /spos. cech /spos. przewodu ciepłowniczego Punkt zm. cech /spos. przewodu benzynowego Punkt zm. inwent.

przewodu naftowego Punkt zm. Skarpa umocniona Wrota śluzy Skarpa nie umocniona Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu Szczyt skarpy nie umocnionej. ppożarowa. widokowa Wieża ciśnień. inwent. powierzchni terenu Urwisko wąwozu.symbol Wodospad Wjazd do podziemia Symbol skarpy umocnionej Właz prostokątny Właz kwadratowy Wylot kanału ( wylew ) Właz okrągły Symbol skarpy nie umocnionej Warstwica ciągła Warstwica pogrubiona Warstwica pomocnicza Warstwica uzupełniająca Podnóże skarpy. przewodu melioracyjnego Punkt zm. Szczyt skarpy umocnionej.symbol Punkt określonej wysokości szt. osuwisko. cech /spos.symbol Zasuwa liniowa Znak drogowy 207 . cech /spos. przewodu niezidentyfikowanego Punkt zm. cech /spos. przewodu innych sieci rurowych Punkt zm. Wiatrak Wiatrak . cech /spos. wypłuczysko. inwent. inwent. przewodu gazowego Punkt zm. inwent. przewodu innych sieci kablowych Punkt zm. łacha piaszczysta . widokowa . wypłuczyska. przewodu kanału zbiorczego Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej Oś projektowanego przewodu benzynowego Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego Oś projektowanego przewodu gazowego Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych Oś projektowanego przewodu innych sieci kablowych Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego Oś projektowanego przewodu melioracyjnego Oś projektowanego przewodu naftowego Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego Oś projektowanego przewodu TV kablowej Oś projektowanego przewodu wodociągowego Oś projektowanego przewodu nieokreślonego Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej Obrys wału ochronnego . inwent. cech /spos. Kontur zamykający wąwóz. inwent. przewodu poczty pneumatycznej Punkt zm. przewodu telekomunikacyjnego Punkt zm. cech /spos.symbol Wypłuczysko. inwent. Wodospad .ukształt. Wydma. inwent. przewodu kanalizacyjnego Punkt zm. cech /spos. inwent. osuwisko. cech /spos. osuwiska. przewodu tv kablowej Punkt zm. inwent. ppożarowa. inwent. przewodu wodociągowego Punkt zm. grobli Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym Wieża ciśnień. cech /spos. inwent. cech /spos. cech /spos. wąwóz. cech /spos.WYKAZ SKRÓTÓW USG USI USJ USK USM USN USP UST USV USW USX USZ UXA UXB UXC UXE UXG UXI UXJ UXK UXM UXN UXP UXT UXV UXW UXX UXZ WAL WCI WCN WCS WDS WJD WKS WLD WLM WLW WLZ WNS WRC WRG WRP WRU WSD WSG WSK WSL WSN WSP WSQ WSS WSU WSW WSZ WTR WTS WWO WYD ZAS ZND 703 714 716 702 713 709 710 706 712 701 708 715 651 647 644 645 643 654 656 642 653 649 650 646 652 641 648 655 972 682 332 333 956 350 819 504 505 684 506 821 811 814 812 813 824 822 818 968 820 801 823 957 403 826 827 334 335 828 860 507 407 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F O F F F F F O O O O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F O F Punkt zm.

symbol Zapora na cieku Źródło Strumień. miasta Symbol poboczny granicy gminy. stożek nasypowy. dzielnica Obręb Kontur klasyfikacyjny użytku Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Działka ewidencyjna Granica państwa Granica województwa Granica miasta. rzeka . rzeka WYKAZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ WEDŁUG KODÓW LICZBOWYCH KOD LICZBOWY KOD ZNAKOWY O ? F NAZWA OBIEKTU Trzecia kolumna zawiera oznaczenie przynależności obiektu do treści obligatoryjnej albo fakultatywnej 111 112 113 121 122 123 131 140 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 231 232 233 234 235 238 240 241 242 243 250 OPX OPZ OPJ OSP OSW OSJ OSM PKR GRP GRT GRO GPA GPW GPP GPG GPO GPK GPU GPE GAK GAW GAP GAG GAO GUK GUZ GDE GSK GSW GSP GSG GSO ADR GPR GPZ GPS GPB GAU O O O O O O O F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F F F F Punkt osnowy podstawowej poziomej Punkt osnowy podstawowej wysokościowej Punkt osnowy podstawowej XYH Punkt szczegółowej osnowy poziomej Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej Punkt osnowy szczegółowej XYH Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt roboczy Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany Państwo Województwo Powiat.symbol opis Zapora na cieku .WYKAZ SKRÓTÓW ZNS ZOW ZPS ZPW ZRD ZSR ZWA ZWJ ZWK ZWR 409 943 965 964 856 850 830 851 831 849 F F F F F F F F F F Znak sygnalizacji świetlnej Ogród działkowy . miasto Gmina.symbol Zwał kamieni. stożek nasypowy . powiatu Granica gminy. Woda stojąca Zwał kamieni. Strumień.symbol. głazów. dzielnicy Symbol poboczny granicy obrębu Punkt adresowy Rejon urbanistyczny Blok zabudowy Rejon spisowy Obwód spisowy Granica rejonu urbanistycznego 208 . dzielnicy Granica obrębu Granica konturu klasyfikacyjnego Granica użytku Część granicy działki Symbol poboczny granicy Państwa Symbol poboczny granicy województwa Symbol poboczny granicy powiatu.

drogowskaz Znak sygnalizacji świetlnej Znak skraju toru Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. ppożarowa. budowli Cieplarnia. linia zmiany nawierzchni Krawężnik jezdni Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) Droga nie stanowiąca odrębnej działki Droga nie stanowiąca odrębnej działki .symbol Łącznik napowietrzny budynków.WYKAZ SKRÓTÓW 251 252 253 256 257 258 259 264 265 266 270 310 311 312 313 314 320 324 325 332 333 334 335 342 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 365 366 368 401 402 403 406 407 408 409 410 411 412 413 414 420 422 423 424 425 426 427 428 430 432 433 440 449 450 451 GAZ GAS GAB GSU GSZ GSS GSB GPL GUL DUL GDS BUI BUJ BUD BUS BZN BLO SSC SSN WCN WCS WTR WTS BUG BUW BPB WJD SCH BTO SWT RMP BUF CIE BUZ BUX KMN BUR SLK SLH WSU PRZ ZND TBL ZNS SKR PJD SZL PST PSS KOU KOJ KOC KON KSN KOT KOK KOW PTR KOA KOD PRM KOP KOS MST F F F F F F F F F F F O O O O O F F F F F F F F F F F F F F F F O F F O O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Granica bloku zabudowy Granica rejonu spisowego Granica obwodu spisowego Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego Symbol poboczny granicy bloku zabudowy Symbol poboczny granicy rejonu spisowego Symbol poboczny granicy obwodu spisowego Oddział lub część oddziału leśnego Granica części oddziału leśnego Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) Granica sporna działek Obrys podpory podcienia. galerii.ukształt. budowli Blok budynku Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej Wieża ciśnień. wiaty.symbol Most trwały 209 . szklarnia Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi Komin przemysłowy. widokowa .symbol Krawędź jezdni. powierzchni terenu Znak przystanku Znak drogowy Tablica informacyjna.symbol Budynek w ruinie Słup kilometrowy Słup hektometrowy Punkt określonej wysokości szt.symbol Wiatrak Wiatrak . weranda Świetlik do podziemia Rampa Fundament budynku. galerii. przewodu Budynek Symbol budynku Zasięg nawisu budynku.symbol Oś toru tramwajowego Oś toru kolejowego normalnego Oś toru kolejowego wąskiego Podpora przewodów trakcyjnych Jezdnia Chodnik Przeprawa promowa Ściana oporowa Ściana oporowa . taras odkryty na podporach Przejazd pod budynkiem Wjazd do podziemia Schody zewnętrzne Taras. widokowa Wieża ciśnień. Andrzeja) Zapora przejazdu kolejowego .symbol Przepust Przepust . ppożarowa. wiaty. galeria Wiata. przewodu Symbol podpory podcienia.

kanału zbiorczego Oś przewodu podziemnego wodociągowego Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego Oś przewodu podziemnego gazowego Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Oś przewodu podziemnego benzynowego 210 .WYKAZ SKRÓTÓW 452 453 456 457 458 460 471 473 474 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 523 526 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 544 546 561 562 563 564 567 568 569 570 574 575 581 582 583 584 585 586 587 MSD PND MTS MDS PNS KEM KEL PER PES UAR BPO BPP WLD WLM WLZ ZAS KRW KRA SLS SLU MSZ HYP HYZ LAT PNN PSN PWN PLT PSA PTV PKJ UEW UEK UEG UEC UET UEE UEB UEX UEN UEP UEA UEV UEI UEJ UCW UCK UCG UCC UCB UCX UCN UCP UCI UCZ UPW UPK UPG UPC UPE UPT UPB F F F F F F F F F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Most drewniany Kładka dla pieszych Most trwały .symbol Most drewniany . wiadukt Linia kolejki wiszącej lub wyciągu Peron Peron .symbol Estakada.symbol Niezidentyfikowana armatura naziemna .symbol Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni Hydrant Zdrój uliczny Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej Kierunek linii napowietrznej tv kablowej Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego Oś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej Oś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej Oś przewodu kablowego na podporach tv kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Oś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego gazowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego ciepłowniczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego benzynowego Obrys przewodu z obudową na/nadz.symbol Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana Właz prostokątny Właz kwadratowy Właz okrągły Zasuwa liniowa Kratka wywietrznika Kratka ściekowa Podpora przewodu lub latarni . innych sieci rurowych Obrys przewodu z obudową na/nadz. niezidentyfikowanego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego naftowego Obrys przewodu z obudową na/nadz. poczty pneumatycznej Obrys przewodu z obudową na/nadz.symbol Kładka dla pieszych .

WYKAZ SKRÓTÓW 588 589 590 591 592 593 594 595 596 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 661 662 UPX UPN UPP UPA UPV UPM UPI UPZ UPJ UOW UOK UOG UOC UOE UOT UOB UOX UON UOP UOA UOV UOM UOI UOZ UOJ UGW UGK UGG UGC UGE UGT UGB UGX UGN UGP UGA UGV UGM UGI UGZ UGJ UXW UXK UXG UXC UXE UXT UXB UXX UXN UXP UXA UXV UXM UXI UXZ UXJ UBW UBK O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Oś przewodu podziemnego naftowego Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej Oś przewodu podziemnego melioracyjnego Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych Oś kanału zbiorczego Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych Komora podziemna wodociągowa Komora podziemna kanalizacyjna Komora podziemna gazowa Komora podziemna ciepłownicza Komora podziemna elektroenergetyczna Komora podziemna telekomunikacyjna Komora podziemna benzynowa Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Komora podziemna sieci innych kablowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych Oś projektowanego przewodu wodociągowego Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego Oś projektowanego przewodu gazowego Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego Oś projektowanego przewodu benzynowego Oś projektowanego przewodu nieokreślonego Oś projektowanego przewodu naftowego Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej Oś projektowanego przewodu TV kablowej Oś projektowanego przewodu melioracyjnego Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej Oś projektowanego przewodu innych sieci kablowych Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego 211 .

cech /spos. przewodu elektroenergetycznego Punkt zm. przewodu melioracyjnego Punkt zm. przewodu poczty pneumatycznej Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu naftowego Punkt zm. cech /spos. cech /spos. cech /spos. inwent. inwent. przewodu niezidentyfikowanego Punkt zm. przewodu innych sieci kablowych Symbol komory podziemnej wodociągowej Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Symbol komory podziemnej gazowej Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Symbol komory podziemnej benzynowej Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Symbol komory podziemnej naftowej Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Symbol komory podziemnej TV kablowej Symbol komory podziemnej melioracyjnej Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych 212 . cech /spos. cech /spos. inwent. cech /spos. inwent. inwent. przewodu kanalizacyjnego Punkt zm. inwent. przewodu ciepłowniczego Punkt zm. cech /spos. cech /spos. przewodu telekomunikacyjnego Punkt zm. inwent. punkt łączenia kabla Szafa sterownicza przewodu Punkt zm. inwent. inwent. cech /spos. cech /spos. przewodu kanału zbiorczego Punkt zm. przewodu wodociągowego Punkt zm. przewodu innych sieci rurowych Punkt zm. przewodu sieci komputerowej Punkt zm. przewodu gazowego Punkt zm. inwent. cech /spos. cech /spos. przewodu tv kablowej Punkt zm. inwent. inwent. przewodu benzynowego Punkt zm. cech /spos. inwent. inwent.WYKAZ SKRÓTÓW 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 681 682 683 684 685 686 687 688 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 UBG UBC UBE UBT UBB UBX UBN UBP UBA UBV UBM UBI UBZ UBJ TRW WCI TRG WLW SZB KTW MUF STE USW USK USG USC USE UST USB USX USN USP USA USV USM USI USZ USJ UKW UKK UKG UKC UKE UKT UKB UKX UKN UKP UKA UKV UKM UKI UKZ UKJ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym Wylot kanału ( wylew ) Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) Kotwa przewodu ciepłowniczego Mufa. inwent. cech /spos.

rzeka Strumień. kapliczka przydrożna Cmentarz wojenny . Strumień. Podnóże skarpy. Zwał kamieni.symbol Pomnik walki i męczeństwa .symbol Wodospad Wodospad . stożek nasypowy.symbol Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu Drzewo iglaste . Kontur zamykający wąwóz.symbol Odbój.symbol Trawnik .symbol Plac gier i zabaw .symbol Rów nie stanowiący odrębnej działki Rów nie stanowiący odrębnej działki .symbol Las mieszany . mokradło .symbol.symbol opis Cmentarz chrześcijański . wypłuczyska.symbol Woda stojąca Trzciny. osuwisko.symbol Ogród działkowy .symbol Ogrodzenie trwałe Ogrodzenie trwałe .symbol Cmentarz niechrześcijański . wąwóz.symbol Drzewo iglaste .symbol Molo Molo . łacha piaszczysta .symbol Cmentarz komunalny .WYKAZ SKRÓTÓW 801 811 812 813 814 818 819 820 821 822 823 824 826 827 828 830 831 849 850 851 852 854 856 858 860 901 902 903 905 907 908 909 911 913 915 917 918 921 922 925 926 929 930 935 936 937 940 941 943 945 946 947 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 WSP WRC WRP WRU WRG WSK WKS WSN WNS WSG WSQ WSD WSW WSZ WWO ZWA ZWK ZWR ZSR ZWJ TRZ BRD ZRD MOK WYD BGT BGS BGZ BGB STD STG FON POM KRZ FIG CWO PWM DIG DLI DIN DLN DIP DLP LSI LSL LSM TRA LZA ZOW CHR CIN CKO PLS PLZ KOR KRO BAS JAZ JSZ WDS WSS MOL MOS ODB F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu Warstwica ciągła Warstwica pomocnicza Warstwica uzupełniająca Warstwica pogrubiona Skarpa umocniona Symbol skarpy umocnionej Skarpa nie umocniona Symbol skarpy nie umocnionej Szczyt skarpy umocnionej.pomnik przyrody Las iglasty .symbol Wydma. rzeka . Urwisko wąwozu.symbol Plac sportowy . Wypłuczysko. osuwiska. głazów. Zwał kamieni. próg wodny . Szczyt skarpy nie umocnionej.symbol Drzewo liściaste .symbol Zakrzewienie . dalba 213 .symbol Bród Źródło Zabagnienie. próg wodny Jaz.symbol Żywopłot Brama w ogrodzeniu Studnia Studnia głębinowa Fontanna Pomnik Krzyż przydrożny Figura przydrożna.symbol Basen Jaz.symbol Las liściasty . szuwary . wypłuczysko. osuwisko.pomnik przyrody Drzewo liściaste . stożek nasypowy .

symbol przynależności do działki SWJ F Strzałka kierunku wjazdu do podziemia KCI F Strzałka kierunku cieku (rowu. elektroenergetyczne przewody średn. opieki socjalnej budynek oświaty. ch.gr. magazynowy budynek transportu. cn cp cw dr ei eN eS eW f gn . grobli PRH F Przehaczenie . F fundament G gazowe przewody niskoprężne 214 al. ew.WYKAZ SKRÓTÓW 961 964 965 967 968 970 971 972 973 991 992 993 994 995 996 997 POL F Pachoł.symbol WAL F Obrys wału ochronnego . A aleja (tylko przy nazwie własnej) B benzynowy przewód budynek biurowy budynek gospodarczy budynek handlowy. nap. ciepl.ew. kultu religijnego budynek przemysłowy budynek składowy. kultury.symbol SLZ F Śluza WSL F Wrota śluzy OGA F Ostroga w cieku OGS F Ostroga w cieku . poler ZPW F Zapora na cieku ZPS F Zapora na cieku . nap. grobli KWL F Korona wału ochronnego .)" oznacza skrót odpowiadający pozycji wykazu użytków zawartego w Rozporządzeniu Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie ewidencji gruntów i budynków. elektroenergetyczne przewody wys. nap. usługowy budynek inny budynek mieszkalny budynek o funkcji nie określonej budynek ochrony zdrowia. łączności budynek w ruinie budynek w ruinie zabytkowy C chodnik cieplarnia ciepłownicze przewody niskiego ciśnienia ciepłownicze przewody parowe ciepłownicze przewody wysokiego ciśnienia D droga (uż.) E elektroenergetyczne przewody inne elektroenergetyczne przewody nisk. gr.zab. rzeki) AUL O Nazwa ulicy TDD F Tekst dodatkowy duży TDM F Tekst dodatkowy mały LOD F Odnośnik WYKAZ OZNACZEŃ SKRÓTOWYCH W TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ Uwaga: adnotacja: "(uż. b b g h i m x z k p s t r r.

) peron plac / plac przy nazwie własnej poczty pneumatycznej przewody powiat przeprawa promowa przewody w kanalizacji zbiorczej przewód benzynowy przewód ciepłowniczy przewód elektroenergetyczny przewód gazowy przewód kanalizacyjny przewód melioracyjny przewód naftowy przewód niezidentyfikowany przewód poczty pneumatycznej przewód podz. ew.orne inne niż rola. gr.) Ł łąka trwała (uż. państwowe gospodarstwa rybne pastwisko pod zalesienie (uż.dz.ew. państwowe gospodarstwa rolne. / Pl. pr. Ri jd jk i Jez. ew. PGL PGR PGRyb. gr. gr. sad.) pastwisko trwałe (uż. PsZ Ps per. gr. kd kl ko kp ks z K Ls Ł m n N xk xr O.gr. ew. z b c e g k m n x p D . ew. ew.) M melioracyjne przewody N naftowe przewody nieużytki (uż. pastwisko (uż. gr. ew. p pow. na podstawie digitalizacji 215 gs gw gm. łąka. gr.) I innych sieci kablowych przewody doziemne innych sieci kablowych przewody w kanalizacji innych sieci rurowych przewody J jezioro (przy nazwie własnej) K kanalizacja deszczowa kanalizacja lokalna (bezodpływowa) kanalizacja ogólnospławna kanalizacja przemysłowa kanalizacja sanitarna kanalizacja zbiorcza przewodów uzbr.) niezidentyfikowane przewody kablowe niezidentyfikowane przewody rurowe O ogrody działkowe P państwowe gospodarstwa leśne.WYKAZ SKRÓTÓW gazowe przewody średnioprężne gazowe przewody wysokoprężne gmina gr. terenu kopalne użytki (uż.) L las (uż. pl.

) sieci komputerowej przewody doziemne sieci komputerowej przewody w kanalizacji T telekomunikacyjne przewody miejscowe telekomunikacyjne przewody tranzytowe telewizji kablowej przewody doziemne telewizji kablowej przewody w kanalizacji tereny komunik. gr. gr. na podstawie mat.) tereny niezabud.na terenach urzadzonych (uż. gr. gr. ew.) tereny urządzone mieszkalne (uż.drogi (uż.) tereny urządzone . gr. Zat. publicznej (uż. ew. wo wl wdsp ws woj. źr. ew.) tereny urządzone budownictwa (uż. ew. w. w. gr. w.) tereny urządzone energetyki (uż. . gr. gr. ew. gr. ew. gr. gr. ew. ew. ew. gr. (uż.) rów rurowe przewody nadziemne rurowe przewody naziemne rzeka S sad (uż.) tereny różne (różne inne wg ew.) tereny urządzone przemysłowe (uż.wid.) tereny urządzone składowe (uż. inne niż drogi i szlaki kolej.) W wiatrak wieża ciśnień wieża przeciwpożarowa wieża widokowa wodociągowe przewody sieci ogólnej wodociągowe przewody sieci lokalnej wodospad wody stojące (nie posiadające nazw własnych) województwo Z zatoka (tylko przed nazwą własną) Ź źródłó 216 B X A j i a t v w rmp. ew.szlaki kolejowe (uż.ppoż. gr.) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (uż. ew.cn.) tereny urządzone usługowe (uż.) tereny urządzone . ew. ew. R w.) U użytki kopalne (uż. gr. ew. gr. na podstawie nieokreślonej przewód podziemny określony aparaturą przewód sieci innych kablowych przewód sieci innych rurowych przewód sieci komputerowej przewód telekomunikacyjny przewód telewizji kablowej przewód wodociągowy R rampa rola (uż.) tereny zadrzewione i zakrzaczone (uż. branżowych przewód podz. gr. S ad ak tm tt vd vk Tk Bp rek Tr dr kol Br Bb Be B Ba Bs Bu Lz K wtr.) tereny urządzone admin.WYKAZ SKRÓTÓW przewód podz. ew. ew. Rn Rz rz. gr.

WYKAZ SKRÓTÓW 217 .

gr. ew.) budynek biurowy przewód benzynowy tereny urządzone przemysłowe (uż. gr. ciepl. ew. ew. gr.) tereny urządzone składowe (uż. gr. cn cp cw D dr e ei eN eS eW f g g gm.) tereny urządzone budownictwa (uż. gr.) tereny urządzone admin. nap. elektroenergetyczne przewody wys.drogi (uż. ew.)" oznacza skrót odpowiadający pozycji wykazu użytków zawartego w Rozporządzeniu Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie ewidencji gruntów i budynków. jk K k k kd kl ko przewód podziemny określony aparaturą przewód sieci komputerowej (1:5000) sieci komputerowej przewody doziemne sieci komputerowej przewody w kanalizacji aleja (tylko przy nazwie własnej) przewód podz. nap. gr.) przewód elektroenergetyczny (1:5000) elektroenergetyczne przewody inne elektroenergetyczne przewody nisk. gr. usługowy budynek inny przewód sieci innych rurowych przewód sieci innych kablowych (1:5000) innych sieci kablowych przewody doziemne jezioro (przy nazwie własnej) innych sieci kablowych przewody w kanalizacji użytki kopalne (uż. kultu religijnego przewód kanalizacyjny (1:5000) kanalizacja deszczowa kanalizacja lokalna (bezodpływowa) kanalizacja ogólnospławna 218 .) tereny urządzone energetyki (uż. fundament budynek gospodarczy przewód gazowy (1:5000) gmina gazowe przewody niskoprężne gazowe przewody średnioprężne gazowe przewody wysokoprężne budynek handlowy.) przewód ciepłowniczy (1:5000) chodnik cieplarnia ciepłownicze przewody niskiego ciśnienia ciepłownicze przewody parowe ciepłownicze przewody wysokiego ciśnienia przewód podz. na terenach urządzonych (uż. ew. ew. branżowych tereny urządzone mieszkalne (uż. ew. ew. gr. gn gs gw h i i j jd Jez.) tereny niezabud. ew. kultury. gr. B B b b Ba Bb Be Bp Br Bs Bu c ch. A a ad ak al. gr. na podstawie mat.TREŚĆ INSTRUKCJI SKOROWIDZ SKRÓTÓW W TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ Uwaga: adnotacja: "(uż.) budynek oświaty. na podstawie digitalizacji tereny urządzone . nap.) tereny urządzone usługowe (uż. ew. elektroenergetyczne przewody średn. gr. ew. publicznej(uż.

ew.szlaki kolejowe (uż. gr. państwowe gospodarstwa rybne plac / plac przy nazwie własnej powiat przeprawa promowa pastwisko trwałe (uż. gr. pastwisko (uż. p p per.) telekomunikacyjne przewody tranzytowe przewód telewizji kablowej (1:5000) telewizji kablowej przewody doziemne telewizji kablowej przewody w kanalizacji przewód wodociągowy (1:5000) rów wieża ciśnień wieża przeciwpożarowa wieża widokowa wodospad wodociągowe przewody sieci lokalnej wodociagowe przewody sieci ogólnej województwo wody stojące (nie posiadające nazw własnych) wiatrak 219 . pl. ew. gr. rek Ri rmp. wdsp wl wo woj. ws wtr. gr. ew. Rn Rz rz. gr.wid.orne inne niż rola. ew. ew. tereny urządzone . państwowe gospodarstwa rolne.) przewód naftowy ogrody działkowe budynek przemysłowy przewód poczty pneumatycznej peron państwowe gospodarstwa leśne. gr.ew.gr.ppoż.) łąka trwała (uż. łąka. w.) budynek w ruinie budynek w ruinie zabytkowy tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (uż. gr. ew. gr. inne niż drogi i szlaki kolej.dz. sad. ew. pr. gr.) budynek mieszkalny przewód melioracyjny nieużytki (uż.zab.) rampa rurowe przewody nadziemne rurowe przewody naziemne rzeka sad (uż.cn. w.) budynek składowy. magazynowy budynek transportu. S s t t Tk tm Tr tt v vd vk w w. / Pl.TREŚĆ INSTRUKCJI kol kp ks Ls Lz Ł m m N n O.) gr.) kanalizacja przemysłowa kanalizacja sanitarna las (uż. PGL PGR PGRyb. gr. ew.) rola (uż.) tereny zadrzewione i zakrzaczone (uż. łączności przewód telekomunikacyjny (1:5000) tereny komunik.) telekomunikacyjne przewody miejscowe tereny różne (różne inne wg ew. gr. Ps PsZ R r r. pow.) pastwisko pod zalesienie (uż. ew. (uż. w. ew. gr. ew.

Klauzula dotycząca stopnia kartometryczności.18.13.25 0. Przy prowadzeniu mapy w postaci klasycznej pierworys mapy zasadniczej wykonywany jest na arkuszach formatu A1. Mapa w postaci klasycznej.35. plotery. Mapa w postaci numerycznej. aby następny załącznik zaczynał się od nowej karty. Przy prowadzeniu mapy w postaci numerycznej nie istnieje pierworys. Do wykreślenia treści mapy w określonej skali używa się trzech grubości linii zestawionych w tablicy poniżej.18 0. o charakterze szkicu.2 wzdłuż ramek arkusza mapy. naświetlarki). których zmiany wymiarów pod wpływem zmian wilgotności i temperatury powietrza nie przekraczają 0. 0. terenu przewody w kanalizacji zbiorczej zatoka (tylko przed nazwą własną) źródłó Tę stronę celowo pozostawiono pustą. Kopie mapy tworzonej numerycznie są sporządzane stosownie do potrzeb użytkownika: • na różnym materiale. budynek o funkcji nie określonej przewód niezidentyfikowany (1:5000) przewód podz. na podstawie nieokreślonej niezidentyfikowane przewody kablowe niezidentyfikowane przewody rurowe budynek ochrony zdrowia. 4.13 0. • za pośrednictwem różnych urządzeń (drukarki. W szczególności za szkic należy uznawać kopię.18 0.25 0. 0. Kopie mapy wykonywane są stosownie do potrzeb na różnym materiale.25.w zbiorach warstw lub zbiorach obiektów. Grubości linii znaków edytowanej mapy wynosić mogą 0. Treść klauzuli umieszczanej na kopii o charakterze szkicu poprzedzona powinna być słowem OSTRZEŻENIE.35 0.35 220 1:5000 0. Poziom kartometryczności (stopień zaufania do skali kopii) powinien być określony w klauzuli umieszczanej na kopii przez jej wykonawcę. 0. opieki socjalnej kanalizacja zbiorcza przewodów uzbr. Treść mapy zasadniczej może też być prowadzona w formie nakładek tematycznych na folii. mogą zawierać niepełną treść (wybrane nakładki) i mogą mieć różny poziom kartometryczności. pominięcie niektórych atrybutów opisowych) • mogą mieć różny poziom kartometryczności. LINIA cienka średnia gruba 1:500 0. WARUNKI EDYCJI MAPY ZASADNICZEJ Uwaga: Wszystkie niżej podane wymiary wyrażono w milimetrach. 2. 0.13 0.13 0. 1.TREŚĆ INSTRUKCJI x x X xk xr z z z Zat. Dla potrzeb poglądowych dopuszcza się tworzenie kopii niekartometrycznych. Do użytku dopuszcza się papier kreślarski podklejony planszą aluminiową oraz folię kreślarską i inne materiały. źr. 3. Treść mapy może być prowadzona w sposób rozwarstwiony . której skale wzdłuż i w poprzek arkusza bezpośrednio po sporządzeniu kopii różnią się.50 1:1000 0. Grubość linii Grubości linii podane w Załączniku nr 1 oparto na typoszeregu związanym z pisakami i szablonami zgodnymi z normami PN i DIN. • mogą zawierać niepełną treść (wybrane warstwy lub zbiory obiektów.50.25 .35 SKALA 1:2000 0.

Wysokości tekstu podane w Załączniku nr 1 oparto na typoszeregu związanym z pisakami i szablonami zgodnymi z normami PN i DIN. 17). ZMIANY W TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 Znaczna część zmian spowodowana została równoczesnym z przygotowaniem nowego wydania opracowaniem Instrukcji G-7 GESUT i koniecznością wzajemnego dostosowania K-1 i G-7. ZMIANY W STOSUNKU DO WYDANIA Z 1995 ROKU INSTRUKCJI K-1 Załącznik niniejszy ma stanowić pomoc dla wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia mapy.5.zmniejszenie wielkości symboli (dotyczy większości symboli). Wysokość pisma. CZĘŚĆ A . 6. UWAGI REDAKCYJNE 221 . Poprawiono też oczywiste błędy (np.uproszczenia w przedstawianiu budynków (zmniejszenie liczby obiektów). przed edycją mapy użytkowej należy dokonać prób. Dotyczy to w większości obiektów wchodzących w skład uzbrojenia terenu.8.jeśli zmiana którejkolwiek grubości przekracza 5%. . którzy skonstruowali odpowiednie oprogramowania zgodne z poprzednim wydaniem Instrukcji. • od założonej grubości pisma 1/10 jego wysokości. odchylenia w wysokości pisma mogą być znaczne. w dół do 1/12 i w górę do 1/8. ale nie tylko. zarówno tradycyjnej jak i numerycznej. normalizującą dotąd nie uszczegółowioną część § 38. lub odwrotnie). z wyjątkiem pisma o wysokości 1. nie więcej jednak niż o +10% oraz -25%. dopuszcza się edycję obrazu mapy z odchyleniami od wymiarów podanych w Załączniku nr 1 wg zasad: A .dodano sekcję “Atrybuty Ogólne”(str. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów grubości linii w górę i w dół o nie więcej niż 20%. numer załącznika) i uwzględniono treści wprowadzonych nowych przepisów: • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. jak i w tych. gdzie następuje przeliczenie przez punkty typograficzne. Zarówno w systemach określających wysokość pisma bezpośrednio w milimetrach. dopuszczalne jest. UWAGI OGÓLNE DO TREŚCI . kierunek zmian jest dowolny (tzn. 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków • Instrukcji G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.5. . pozostałe mogą nie zmienić grubości. które kreślone powinno być grubością 0. .5. 3.TREŚĆ INSTRUKCJI 5. Grubość linii. w tym wymianie pojedynczych słów i przestawień kolejności paragrafów w celu usunięcia odwołań. 1.0 i kreślone mają być linią o grubości równej 1/10 wysokości. Dopuszcza się odchylenia: • od podanych wysokości pisma. lub wszystkie rosną). ZMIANY W TREŚCI INSTRUKCJI Treść instrukcji uległa nieznacznym poprawkom. to wszystkie nie rosną lub nie maleją (tzn.0. Wysokości tekstów treści mapy i opisów pozaramkowych wynosić mogą 1. bowiem przy różnych procesach technologicznych i użyciu różnych narzędzi (sprzętu i oprogramowania). a spośród tych ostatnich w szczególności dla tych. . jeśli jednak zmieniają. 7. B. . Generalnie nastąpiło: . 2.13.jeśli zmiana żadnej z grubości nie jest większa niż 5%.wyłączenie symboli jako osobnych obiektów (zwiększenie liczby obiektów). Zmieniono § 38.zmniejszenie wysokości tekstów opisów (dotyczy wszystkich obiektów). CZĘŚĆ B.5. przy czym: . to w tę samą stronę: wszystkie maleją. że grubość linii grubszych maleje o cieńszych rośnie. 5. Dopuszczalne odchylenia od grubości linii i wysokości tekstu. Ze względu na różnorodność i koszt sprzętu koniecznego do precyzyjnego spełnienia wymagań dotyczących edycji automatycznej.wyeliminowano niektóre zbędne wyjaśnienia. Krój i wysokość tekstu Do wszystkich tekstów mapy oraz opisów pozaramkowych stosować należy pismo blok pochyły.

USX. wodociągowych . . • usunięto informacje o wariantowym (założona lub nie założona Geod. dane o położeniu nieokreślone. • Nie używa się litery k po liczbie kondygnacji. telekomunikacyjnych . oba te atrybuty są związane z GESUTem i przewidziane w Instrukcji G-7. UBU. 8. • zmieniono znak “x” wstawiany między wymiarem poziomym a pionowym na znak kropki dziesiętnej. • Budynek kreśli się linią ciągłą. Ponadto dla przewodów nr: 1. 6. do zaznaczenia ich zasięgu używać należy obiektu Obrys nawisu. Rozdział Atrybuty funkcji budynku i generalizacja . tak jak wszystkie pozostałe litery oznaczające wartość atrybutu <przeważająca funkcja budynku>” (poprzednio był to wyjątek). 4. gdy założony jest GESUT. dane o położeniu z pomiaru. Gdy nawisy części nadziemnej znacznie wystają poza przyziemie. kanalizacyjnych . Opis przewodów po założeniu GESUT definiuje obecnie Instrukcja G-7.dodano atrybut ULW <typ sieci wodociągowej>.usunięto atrybut UKK <kształt przekroju przewodu kanalizacyjnego>. • sieć telekomunikacyjna . a znany pionowy. • usunięto atrybut UST <numer przewodu w GESUT> i atrybut UIY <funkcja przewodu>. 3.dodano podział na typy. niezidentyfikowanych . powodujące następujące. wymiar poziomy 1800 mm). W przypadku gdy nie znany jest wymiar poziomy. Poprzednio wprowadzona.zmieniono nawę i wartości dopuszczalne atrybutu ULC . . . • zamiast rodzaju Sieci Inne utworzono dwa rodzaje: Sieci Inne Rurowe i Sieci Inne Kablowe. 2. SZCZEGÓŁY TWORZENIA OPISÓW PRZEWODÓW We wszystkich rodzajach przewodów: • zmieniono kod atrybutu UUY na ZRD i nazwę słowną ze <sposób umiejscowienia> na <źródło danych o położeniu przewodu>.zmieniono kod i wartości atrybutu <źródło danych o położeniu obiektu>.istotne zmiany w tablicy Rodzaje i typy sieci : • sieć wodociągowa .drobne poprawki tablicy “lista wartości atrybutu <przeważająca funkcja budynku>” i uwag.zmieniono kody atrybutów ULU. atrybut <funkcja specjalna budynku> nie występuje. • Budynek kreśli się zgodnie z położeniem jego przyziemia.dodano podział na typy. . Sieci Uzbr.TREŚĆ INSTRUKCJI Rozdział Uwagi do tekstów nazw i numerów obszarów . aby odróżniać tę liczbę od numeru adresowego. Rozdział Uwagi do sieci uzbrojenia terenu .zmieniono podział na typy.wymiar poziomy nieznany. Ewid. • sieć komputerowa . symbol budynku ma takie atrybuty opisowe jak budynek.zmieniono nawę i wartości dopuszczalne atrybutu ULT.dodano podział na typy. kreślić należy zgodnie z ich obrysem. wszystkie budynki podlegają tym samym prawidłom opisu i generalizacji.zmieniono podział na typy.dodano atrybut ULG <typ sieci gazowej>. ciepłowniczych . istotne zmiany: • • • • literę m oznaczającą budynek mieszkalny umieszcza się na budynku. Rozdział Uwagi ogólne do budynków . • sieć niezidentyfikowana .zmieniono redakcję w opisie przewodów w skali 1:5000.do tekstu Numer adresowy kreślić równolegle do osi ulicy. • sieć TV kablowej . CZĘŚĆ C.dodano podział na typy. 222 . a obciążającym grafikę mapy.nie rozróżnia się budynków ognioodpornych i nieognioodpornych. litery k po numerze najwyższej kondygnacji nie stosuje się. wymiar pionowy 1800 mm) może być pomylony z napisem kdX1800 (kanalizacja deszczowa. Znak “x” między liczbą przewodów a ich średnicą (przewody ciepłownicze) pozostał bez zmian.dodano podział na typy. • sieć ciepłownicza . • sieć gazowa . napis kdx1800 (kanalizacja deszczowa. USU na ULX.istotne zmiany w podejściu do budynków: • Wobec braku kryterium rozróżnienia w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych . dokonano korekty w liście wartości tego atrybutu. Terenu) opisie przewodów.dodano uwagę odsyłającą do Instrukcji G-7. UBX. Budynki wniesione z aerofotogrametrii. dodano podstawą do osi ulicy. okazała się elementem zbędnym. gazowych . o ile nie dokonano redukcji okapów i pomiaru nawisów.dodano objaśnienie listy wartości nowego atrybutu <rodzaj budowli podziemnej>.

OBIEKTY 200 201 Punkt granicy państwa stabilizowany trwale . . 320 BLO Blok budynku . . kanałów zbiorczych . 266 DUL Krawędź duktu leśnego . zmieniono kody atrybutów. zmiana błędnej orientacji nr adresowych. 202 GRT.poprawiono kod GAB na GSB. 348 BPB Przejazd pod budynkiem . przewodu .zmiana nazwy atrybutu nr działu na nr części oddziału. ppożarowa . 231 GSK Symbol poboczny granicy Państwa.5 mm przed punktem załamania.zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F). 332 WCN Wieża ciśnień. przewodu .obiekt usunięto. 211 GPE Działka ewidencyjna . ale bez atrybutu UKI <kształt przekroju przewodu>. OBIEKTY 300 310 BUI Obrys podpory (słupa nośnego) podcienia. 234/3 . 312 BUD Budynek .dodano atrybuty wysokość i szerokość. 219 GDE Część granicy działki . 314 BUN Obrys budynku nieognioodpornego .symbol . 316 BZO Przyziemie budynku ognioodpornego . 17.nowy obiekt.nowy obiekt.zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F). 232 GSW Symbol poboczny granicy województwa . wobec nowej pozycji 16. 16.zmiana nazwy na Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) .zmiana geometrii na Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą.zmieniono uwagę (konieczność przesłaniania na dopuszczalność przesłaniania). .zmiana nazwy. galerii. .zmiana kodu atrybutu. 314 BZN Zasięg nawisu budynku.dodano w nazwie słowo użytku.dodano w nazwie tekst wyłączony z klasyfikacji. aby mógł przyjąć nr złożony. 313 BUS Symbol budynku . np.obiekt usunięto. 15.usunięto atrybut UKZ <kształt przekroju kanału>. . 210 GPU Użytek gruntowy . kodu literowego.zmiana nazwy na Granica części oddziału leśnego.zmiana nazwy. 342 BUG Łącznik napowietrzny. 238 ADR Punkt adresowy .kod literowy GAW zmieniono na GSW. na pozycji 14 pozostał rodzaj sieci inne rurowe.obiekt usunięto.zmieniony rysunek i dodana uwaga. .wobec utworzenia w to miejsce dwu rodzajów sieci (sieci innych rurowych. 335 WTS Wiatrak . widokowa. 311 BUJ Symbol podpory (słupa nośnego) podcienia. związana ze zmianą uwagi do obiektów 202 i 203 usunięcie wymogu urywania się linii 0.nowy obiekt 334 WTR Wiatrak . 259 GAB Symbol poboczny granicy obwodu spisowego . ppożarowa . 203 GRO Punkty graniczne .usunięto symbol. sieci innych .zmiana wartości dopuszczalnej w/watrybutu.TREŚĆ INSTRUKCJI 14. budowli . usunięto symbol. 265 GUL Granica działu leśnego . 113 OPJ.zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F). widokowa. geometrii.zmiana kodu atrybutu. sieci innych kablowych). wiaty. zmiana kodu atrybutu.nowy obiekt.zmiana nazwy.powstał nowy rodzaj sieci z podziału na pozycji 14.dodano atrybut <nr pktu granicznego>.zmiana nazwy na Oddział lub część oddziału leśnego. sieci innych kablowych . 223 . 325 BSN Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej . 336 WTN Wiatrak nie ognioodporny . poprawiono rysunek. atrybutu. 333 WCS Wieża ciśnień. galerii. projektowanych .zmiana kodu atrybutu.nowy obiekt. 217 GUK Granica konturu .zmiana tekstu uwagi.zmieniono symbole. . wiaty. 140 PKR Punkt roboczy .nowy obiekt. 318 BUO Obrys budynku ognioodpornego .zmieniony rysunek i uwaga.obiekt usunięto.obiekt usunięto.nowy obiekt. 322 BLN Blok budynku nieognioodpornego .wobec nowych ustaleń ewidencji gruntów: . 324 BSC Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej . prezentacji graficznej. 264 GPL Dział leśny . zmiana na rysunku błędnej orientacji napisów nr adresowy działek przy ulicy Elektoralnej.zmieniony rysunek i uwaga. 123 OSJ Punkty osnów .nowy obiekt: 312 BYN Przyziemie budynku nieognioodpornego .obiekt usunięto. galeria . CZĘŚĆ D. zmiana wysokości tekstów.zmieniono rysunek. KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH OBIEKTY 100 112 OPZ.nowy obiekt.zmiana kodu atrybutu.zmiana nr z 16 na 17. 209 GPK Kontur klasyfikacyjny .symbol .

OBIEKTY 400 413 PST Przepust . 452 MSD Most drewniany .nowy obiekt.nowy obiekt. 451 MST Most trwały . który zgodnie z instrukcją G-7 zawiera też przejazdy podziemne i tunele.symbol . 422 KOJ Krawężnik jezdni .zmiana nazwy na Komin przemysłowy.usunięto symbol.symbol . 450 KOS Ściana oporowa . 472 KLI Symbol kolejki wiszącej lub wyciągu . 414 PPS Przepust . 456 MTS Most trwały .zmieniono nr 424 na 420.jest także obiektem w skali 1:5000 (dodano wymiar).uznano za obligatoryjny. 356 SWT Świetlik do podziemia . 366 KMN Komin . 358 RMP Rampa . 420 KOU Krawędź jezdni.symbol .usunięto jeden symbol.nowy obiekt. .TREŚĆ INSTRUKCJI 354 BTO Taras. linia zmiany nawierzchni .usunięto symbol.usunięto symbol. 455 KUM Przejazd podziemny .symbol.zmieniono geometrię.nowy obiekt.zmieniono geometrię. 425 KSN Droga nie stanowiąca oddzielnej działki .usunięto symbol. 424 KON Droga nie stanowiąca oddzielnej działki. 457 MDS Most drewniany .obiekt usunięto. 458 PNS Kładka dla pieszych . 364 BUZ Budowla ziemna.nowy obiekt.symbol . 473 PER Peron .nowy obiekt. gospodarcza . usunięto symbol.usunięto ze względu na poszerzenie znaczenia obiektu 502 BPO Budowla podziemna. 224 . 449 KOP Ściana oporowa .zmieniony nr 450 na 449 .nowy obiekt. zmiana geometrii.usunięto symbol. 365 BUX Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi . 362 CIE Cieplarnia. weranda . 364 BUZ Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi . szklarnia . 453 PND Kładka dla pieszych .zmieniono geometrię. 474 ES Peron .usunięto symbol.nowy obiekt.symbol .usunięto atrybuty opisowe.zmieniono nr 425 na 424.symbol .nowy obiekt.

usunięto symbol. 850 ZSR Strumień.nowy obiekt.dodano uwagę o wykorzystaniu obiektu Budynek. . 511 SLU Podpora jednosłupowa przewodu . przewodu sieci innych kablowych .nowy obiekt. kanału zbiorczego .656 UX? Oś projektowanego przewodu. 641 .zmiana kwalifikacji na obligatoryjny (O).). 903 BGZ Żywopłot . 510 SLS Podpora przewodu lub latarni . 654 UXI Oś projektowanego przewodu sieci innych . 913 KRZ Krzyż przydrożny . tunelu.TREŚĆ INSTRUKCJI OBIEKTY 500 .uznano za obiekt także w skali 1:5000. 656 UXJ Oś projektowanego przewodu sieci innych kablowych . 674 OBI Obrys z obudową przewodu podz. Urządzeń dodatkowych (pomieszczenia techniczne itp. przewodu.. wys. 504. 546 UEI Oś przewodu nadziemnego sieci rurowych innych . 634 UGI Punkt pomierzonej wys. 501 UAR Niezidentyfikowana armatura naziemna . zmieniono tekst uwagi z treści: Linia biegnie obrysem ogólnie dostępnego przejścia.nowy obiekt.6. 716 ZSJ Punkt zmiany cech …przewodu sieci innych kablowych . 936 LSL las liściasty .ograniczono do jednego symbolu. dodano atrybuty rodzaj budowli. 595 UPZ Oś kanału zbiorczego . 676 OBJ Obrys z obudową przewodu podz. rzeka ..ograniczono do jednego symbolu.symbol . kapliczka przydrożna . usunięto symbol. 509 .ograniczono do jednego symbolu. zmiana geometrii. 516 .zmiana kodu na 546 UEJ. zmieniono geometrię. 935 LSI Las iglasty .nowy obiekt.nowy obiekt. przewodu sieci innych . 596 UPJ Oś przew.dodano słowo rurowych. 661-676 .nowy obiekt.zmieniono kod liczbowy. 225 . 636 UGJ Punkt pomierzonej wys. 635 UGZ Punkt pomierzonej wys. 616 UOJ Komora podziemna sieci innych kablowych . 819 WKS Symbol skarpy umocnionej . 918 PWM Pomnik walki i męczeństwa .ograniczono do jednego symbolu.dodano słowo rurowych. tunelu. 902 BGS Ogrodzenie trwałe . 544 UEI Oś przew. innej sieci kablowej .nowy obiekt.zmieniono kod liczbowy. 915 FIG Figura. 535.6 UE? Oś przew.nowy obiekt. sieci innych kablowych . nadziemnego innej sieci kablowej . 908 STG Studnia głębinowa . rzeka .dodano słowo rurowych.nowy obiekt. usunięto symbol.usunięto symbol. usunięto symbol.nowy obiekt. nadziemnego kablowego .zmiana kodu obiektu i atrybutu 502 BPO Budowla podziemna -ze względu na potrzeby G7 1. sieci innych . 503 BPP Budowla podziemna projektowana . 820 WSN Skarpa nie umocniona . garażu. .zmiana kodu z OC? na UC? 594 UPI Oś przew.. 849 ZWR Strumień.zmiana kodu na 526 PKJ . podz. OBIEKTY 800 818 WSK Skarpa umocniona .nowy obiekt. wraz z urządzeniami dodatkowymi (pomieszczenia techniczne itp.zmieniono na innych rurowych i usunięto atrybut kształt przekroju. sieci innych kablowych .ograniczono do jednego znaku. 915 FIG Figura. 506. 2.zmieniono na Kierunek napowietrznej linii … .dodano lub latarni.541.nowy obiekt. OBIEKTY 900 901 BGT Ogrodzenie trwałe .zmiana kodu atrybutu. 621-636 UG? Punkt pomierz. 524 PKI Kier. 512 MSZ Podpora wielosłupowa przewodu . OBIEKTY 600 614 UOI Komora podziemna sieci innych . usunięto symbol. 507.obiekty zawierające atrybut UUY: zmiana na ZRD.zmieniono kod liczbowy. Symbol skarpy nieumocnionej .dodano lub latarni.dodano słowo rurowych. linii napow.usunięto atrybuty.symbol . kapliczka przydrożna . rzędna dolna.zmiana kodu na 544 UEI..nowy obiekt. 561-575 .zmiana kodu z OB? na UB? OBIEKTY 700 701-716 . 851 ZWJ Woda stojąca zmieniono oznaczenie w na ws.uznano za obligatoryjny.usunięto symbol pikiety.518 Kierunek linii …. sieci innych .symbol . podz.2. 508. rzędna górna.. 821 WNS. zmiana treści atrybutu (nr projektu na nr protokołu ZUDP).nowy obiekt.zmiana kodu z ZS? na US? 714 ZSI Punkt zmiany cech … przewodu sieci innych . nowy opis i lista wartości.) nie kreślić na treść: Linia biegnie obrysem zewnętrznym przejścia. 505.dodano słowo rurowych. garażu. 940 TRA Trawnik .ograniczono do jednego symbolu..

996 TDM Tekst dodatkowy mały.ograniczono do jednego symbolu. 953 BAS Basen .nowy obiekt.nowy obiekt. 959 MOS Molo .zmiana kodu liczbowego. próg wodny . 952 KOR Rów nie stanowiący odrębnej działki -symbol .nowy obiekt.zmieniono kod. próg wodny .nowy obiekt. 956 WDS Wodospad .usunięto symbol. usunięto symbol. 226 . 970 OGA Ostroga w cieku .nowy obiekt. 965 ZPS Zapora na cieku.ograniczono do jednego symbolu. 994 AUL Ulica .ograniczono do jednego symbolu.zmiana kodu liczbowego.symbol .symbol .nowy obiekt.symbol .zmiana kodu liczbowego. ograniczono do jednego symbolu. usunięto symbol. 955 JSZ Jaz. 957 WSS Wodospad .usunięto symbol.symbol . 997 LOD Odnośnik .zmiana kodu liczbowego. 964 ZPW Zapora na cieku . 968 WSL Wrota śluzy . 945 CHR Cmentarz chrześcijański . 947 CKO Cmentarz komunalny . 967 SLZ Śluza . 958 MOL Molo .zmiana kodu liczbowego. 954 JAZ Jaz. usunięto symbol.nowy obiekt. 951 KOR Rów nie stanowiący odrębnej działki .TREŚĆ INSTRUKCJI 941 LZA Zakrzewienie . 995 TDD Tekst dodatkowy duży .nowy obiekt.usunięto symbol. 946 CIN Cmentarz niechrześcijański .nowy obiekt.symbol .zmiana kodu liczbowego.nowy obiekt. usunięto symbol. usunięto symbol. 971 ZPS Ostroga w cieku.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->