P. 1
Instrukcja K-1 numeryczna cała

Instrukcja K-1 numeryczna cała

|Views: 5,988|Likes:
Wydawca: rezimek

More info:

Published by: rezimek on Feb 10, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

ZAŁĄCZNIK nr 1 do rozporządzenia Ministra właściwego do spraw administracji publicznej z dnia ................................

w sprawie powszechnie obowiązujących przepisów i standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie w zakresie wykonywania mapy zasadniczej

INSTRUKCJA TECHNICZNA K-1 MAPA ZASADNICZA

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WARSZAWA 1998

ZAŁ. 1, UWAGI

Niniejsze wydanie instrukcji opracował zespół w składzie: Zdzisław Adamczewski Andrzej Bąk Mariola Gilska Edward Mecha Ryszard Staniszewski Zygmunt Szumski Wojciech Wilkowski Sekretarz zespołu Stanisława Mogiłło-Suchowera Opracowanie redakcyjne KORDAB POLSKA Sp. z o.o.

© Główny Geodeta Kraju Warszawa 1998 ISBN - …………………………… Druk:

2

ZAŁ. 1, UWAGI

Spis treści

Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot instrukcji i definicje ogólne Pojęcie mapy zasadniczej, jej przeznaczenie i funkcje Metryka mapy zasadniczej Skale mapy i zasady ich doboru Treść mapy zasadniczej Forma mapy zasadniczej

str. 7 7 8 8 8 9 10 11

Część II Część III

PROWADZENIE MAPY ZASADNICZEJ WYMAGANIA W STOSUNKU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Katalog obiektów i znaków umownych Warunki edycji Zmiany w stosunku do wydania z 1995 roku instrukcji K-1

3

jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków. 1:2000. 1. 4 . Pojęcie mapy zasadniczej. ewidencyjnych i projektowych oraz stanowi część składową krajowego systemu informacji o terenie (SIT).treść mapy. . UWAGI Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot instrukcji i definicje ogólne §1 Niniejsza instrukcja podaje zasady opracowania podstawowej mapy kraju. Wówczas powinna zostać przetransformowana do obowiązującego odwzorowania i układu współrzędnych oraz włączona do jednolitego państwowego Systemu Informacji o Terenie. prawnych. 2. naziemnych i podziemnych.pojęcie metryki mapy. źródłowe opracowanie kartograficzne do sporządzania map pochodnych i innych wielkoskalowych map tematycznych oraz aktualizacji mapy topograficznej w skali 1:10 000 (1:5000).2. katastru nieruchomości i powszechnej taksacji. p.pojęcie mapy zasadniczej. §3 Przepisy niniejszej instrukcji ustalają: . .formę mapy. a w szczególności zagospodarowania przestrzennego. jej przeznaczenie i funkcje. w postaci klasycznej lub numerycznej.7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne . zwanej dalej mapą zasadniczą.wymagania w stosunku do systemów informatycznych. 40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 1:5000. §4 Odwzorowanie. 1:1000. do czasu zakończenia prac nad przekształceniem jej do postaci numerycznej. . 3.ZAŁ. podstawowy materiał kartograficzny. . wykorzystywany do zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarki narodowej. podstawowy element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w rozumieniu art.zgodnie z art. jej przeznaczenie i funkcje §6 Mapa zasadnicza . §5 Jeśli dla określonego obszaru mapa zasadnicza jest już prowadzona w odwzorowaniu innym niż obowiązujące i w lokalnym układzie współrzędnych.prowadzenie mapy. §8 Mapa zasadnicza służy do celów administracyjnych.skale mapy i zasady ich doboru. a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych. . . obowiązujący układ współrzędnych i podział mapy na arkusze ustalają przepisy instrukcji O -1 i O -2. §2 Edycję mapy zasadniczej wykonuje się w skalach: 1:500. to może ona być prowadzona nadal w tym odwzorowaniu i układzie. Sposób i tryb tego postępowania określa Główny Geodeta Kraju. zwanych dalej skalami bazowymi. §7 Mapa zasadnicza stanowi: 1.

. godło arkusza. że niżej wymienione skale powinny być stosowane odpowiednio: . Metrykę zakłada się dla mapy w momencie jej opracowania i uzupełnia w miarę wprowadzanych zmian. uwierzytelnianego odręcznymi podpisami.ZAŁ. .elementy ewidencji gruntów i budynków.dla terenów o znacznym obecnym lub przewidywanym zainwestowaniu. Metryka dla mapy prowadzonej metodą klasyczną zakładana jest dla każdego arkusza.wykonawców mapy odpowiedzialnych za jej opracowanie. przechowywanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Metryka dla obu technik prowadzenia mapy zasadniczej ma formę dokumentu pisanego.dla mapy prowadzonej metodą klasyczną: tytuł. 2. stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treść.punkty osnów geodezyjnych. 1. § 13 Skalę bazową ustala się na podstawie: 1.skala 1:5000 . jego numer i skalę bazową.dla pozostałych zwartych terenów osiedlowych. . § 11 Metryka mapy zasadniczej zawiera następujące dane: . . aglomeracji miejskich i przemysłowych. . . . przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych. naziemne i podziemne.skala 1:500 .dla terenów małych miast.dla mapy prowadzonej techniką numeryczną: nazwę obrębu. 5 .skala 1:2000 .określenie układu współrzędnych.opis metod opracowania mapy. Metryka mapy prowadzonej techniką numeryczną zakładana jest dla każdego obrębu. nieregularnej szachownicy stanu władania oraz większych zwartych obszarów rolnych i leśnych na terenach miast. dla którego określa się skalę bazową mapy zasadniczej (§ 2) zarówno przy postaci klasycznej jak i numerycznej jest obręb ewidencji gruntów i budynków. daty i otrzymane dokładności.informacje dotyczące aktualizacji mapy. § 14 Jako wytyczne do ustalania skali bazowej przyjmuje się. terenów rolnych o drobnej. Skale mapy i zasady ich doboru § 12 Najmniejszą jednostką obszaru. § 16 Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią: .dla terenów o rozproszonej zabudowie wiejskiej oraz gruntów rolnych i leśnych na obszarach pozamiejskich. oraz terenów osiedlowych wsi będących siedzibami gmin. . numer ewidencyjny. w szczególności urządzenia nadziemne. Wzór metryki i procedury jej prowadzenia ustala Główny Geodeta Kraju. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odmienną skalę bazową dla części obrębu. § 10 Celem metryki mapy jest podanie podstawowych informacji źródłowych o cechach mapy i ogólnym stopniu jej aktualności. UWAGI Metryka mapy zasadniczej §9 Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy.skala 1:1000 . Treść mapy zasadniczej § 15 Treść mapy dzieli się na treść obligatoryjną oraz treść fakultatywną. elementy sieci uzbrojenia terenu. . skalę.

4. 11. S . zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. stabilizowane (trwałe) punkty graniczne. numery ewidencyjne budynków. linie przebiegu przewodów i elementów uzbrojenia terenu § 19 Obiekty nie należące do treści obligatoryjnej stanowią treść fakultatywną mapy zasadniczej. § 21 W celu zachowania jednolitości mapy na obszarze kraju. zależny od potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych administracji państwowej.ZAŁ. § 23 Mapa zasadnicza w jej formie numerycznej jest mapą wektorową i obiektową. 13. wprowadzenie definicji nowego obiektu następuje po uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.sytuacja powierzchniowa (inne obiekty trwale związane z terenem). 2. nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych. granice działek. 1. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 26 sierpnia 1991 w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie: 1. urządzenia inżynieryjno-techniczne nadziemne. Forma mapy zasadniczej § 22 Mapa zasadnicza prowadzona jest w formie numerycznej lub klasycznej. § 18 Do elementów sieci uzbrojenia zalicza się. UWAGI § 17 Do elementów ewidencji gruntów i budynków zalicza się. w tym punkty położenia armatury naziemnej przewodów uzbrojenia technicznego.osnowy geodezyjne. samorządowej i podmiotów gospodarczych. 6. E .realizacyjne uzgodnienia projektowe.na osobnych arkuszach folii. Część II 6 . numery punktów załamania linii granicznych. granice jednostek terytorialnego podziału państwa. numery porządkowe budynków. 3. granice obrębów. § 20 Szczegółowe definicje obiektów stanowiących treść obligatoryjną i fakultatywną mapy zasadniczej określa Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji: Katalog Obiektów Mapy Zasadniczej. § 24 Treść mapy zasadniczej może być prowadzona i przedstawiana w systemie nakładek tematycznych (w postaci klasycznej . 2. opisy i kontury klas gleboznawczych. 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków § 23 p. 10.3: 1. 8. 5. 12. lub w zbiorach obiektów). opisy i kontury użytków gruntowych. 9. Nakładki te oznacza się następująco: O .rzeźba terenu R . Treść fakultatywna mapy zasadniczej stanowi zbiór otwarty. numery ewidencyjne działek. urządzenia inżynieryjno-techniczne naziemne. usytuowanie budynków. 7.sieci uzbrojenia terenu. 3. granice jednostek ewidencyjnych. U .ewidencja gruntów i budynków. W . w postaci numerycznej w zbiorach warstw. Warunki edycji mapy zasadniczej określa Załącznik nr 2. w tym ekologicznych.

40 ust. 22. § 6 p.określające położenie obiektu.2 Rozporządzenia z dn. zależne od charakteru obiektu atrybuty nieprzestrzenne . Docelową postacią mapy zasadniczej w SIT jest jej postać numeryczna: wektorowa.art. 27 Ustawy z dn. określone w obowiązujących instrukcjach technicznych. Rozporządzenie z dn. § 26 Mapę zasadniczą prowadzi się w ramach krajowego Sytemu Informacji o Terenie (art. Wykonawca pomiarów dostarcza Ośrodkowi pełną informację dotyczącą treści mapy. do czasu założenia mapy numerycznej ich dalszą aktualizację należy wykonywać zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami i znakami umownymi. jako element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.12. 5 i 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Związki te określa Katalog Obiektów Mapy Zasadniczej (Załącznik nr 1).17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zakres treści fakultatywnej gromadzonej w Ośrodku ustala Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 15. oraz może mieć przyporządkowane sobie. 23. 17.05 1990 w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. § 27 Na obszarach. związana z bazą informacji o obiektach. Wśród atrybutów nieprzestrzennych wyróżnia się atrybuty opisowe . prowadzona jest przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o których mowa w art.ZAŁ. gdzie istnieją założone arkusze mapy w formie klasycznej. § 33 Do treści mapy mogą być wprowadzane wyłącznie dane spełniające wymogi dokładnościowe i formalne.określające inne właściwości obiektu. UWAGI PROWADZENIE MAPY ZASADNICZEJ § 25 Mapa zasadnicza. § 16) podlega bieżącej aktualizacji w oparciu o napływające do Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac geodezyjnych oraz prawem przepisane informacje o zmianach elementów tej treści (art. Jeśli na obszarze nie istnieje mapa w określonej skali i zdecydowano założyć nowe arkusze w formie tradycyjnej. Podział na grupy dokładnościowe szczegółów terenowych i precyzja ich pomiaru nie mają związku ze skalą bazową mapy (Instrukcja O -1). także treści fakultatywnej. 1. § 29 Obiekty stanowiące treść mapy zasadniczej prowadzonej w postaci numerycznej posiadają unikalne kody pozwalające na jednoznaczność ich identyfikacji i przyporządkowania im graficznych znaków. § 30 Każdy obiekt stanowiący treść mapy numerycznej musi mieć przyporządkowane sobie atrybuty przestrzenne . Niedopuszczalne jest stosowanie na jednym arkuszu mapy klasycznej znaków i symboli poprzednich i nowych przepisów § 28 Mapa zasadnicza w postaci numerycznej jest zasobem informacji o obiektach.2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. należy stosować znaki i symbole zgodne z niniejszą instrukcją. stanowiących na mocy niniejszej instrukcji jej treść. którzy pomiar elementów tej treści zlecili. § 34 7 .jawnie występujące na mapie w postaci tekstów opisujących.1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków). lub jednostki równorzędne oraz ich filie. § 32 Treść fakultatywna mapy zasadniczej jest gromadzona i aktualizowana w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez spożytkowanie wyników pomiarów wykonywanych na potrzeby inwestorów. § 31 Treść obligatoryjna mapy zasadniczej (§ 15.

§ 38 Systemy wspomagające prowadzenie mapy numerycznej muszą być zdolne do zasilania Systemu Informacji o Terenie następującymi informacjami: . . instytucjom.identyfikator obiektu. . § 42 Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest dla obszarów określonych granicami jednostek ewidencyjnych. . Klauzula ta umieszczona jest w opisie pozaramkowym graficznego obrazu i na początku danych tabelarycznych (gdy takie są udostępniane) i określa stopień kompletności i aktualności danych. Treść tej klauzuli powinna być poprzedzona słowem UWAGA.przewidziane instrukcją atrybuty obiektu. System informatyczny powinien jednak zapewniać możliwość składania informacji z różnych zbiorów dla uzyskania graficznego obrazu map w sekcyjnym kroju prostokątnym.ZAŁ.nr KERG opracowania. .lista współrzędnych punktów lokalizujących obiekt w terenie. osobom fizycznym i prawnym z zachowaniem warunków określonych w przepisach o tajemnicy państwowej i służbowej. Z każdą jednostką ewidencyjną musi być związana informacja o arkuszach mapy 1:10 000.kod obiektu wg Załącznika nr 1. § 39 Niezależnie od stopnia generalizacji koniecznej do przedstawienia obiektu na graficznym obrazie mapy system informatyczny wspomagający prowadzenie mapy numerycznej powinien przechowywać pełen opis geometrii i atrybutów obiektu. § 41 System informatyczny prowadzący mapę numeryczną powinien pozwalać na uzyskanie klasycznej formy mapy zgodnej z przepisami niniejszej instrukcji.źródło danych o położeniu obiektu. § 36 Przyjmowanie. § 43 8 . 1.kształt geometryczny obiektu. UWAGI Graficzna postać mapy zasadniczej i dane zawarte w zbiorach mapy zasadniczej są udostępniane urzędom. z którego pochodzą dane o obiekcie.datę ostatniej modyfikacji obiektu.datę utworzenia obiektu. określonym w Instrukcji O -2. § 40 System informatyczny wspomagający prowadzenie mapy numerycznej powinien zapewnić identyfikację danych źródłowych stanowiących podstawę zmiany treści mapy. przechowywanie i udostępnianie danych zbiorów mapy zasadniczej określają instrukcje O -3 oraz O -4. § 35 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia fakultatywną treść numerycznej mapy zasadniczej wraz z klauzulą. . . . Część III WYMAGANIA W STOSUNKU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH § 37 Ogólne wymagania w stosunku do systemów informatycznych wykorzystywanych do zakładania i prowadzenia Systemu Informacji o Terenie i jego elementów określą odrębne przepisy. . przy czym dopuszcza się używanie zamiennie kodów literowych i kodów liczbowych.

1. grunty Budynki Komunikacja Uzbrojenie terenu Rzeźba terenu i ogólnogeograficzna Zagospodarowanie terenu Elementy graficzne GRUPA KODÓW 100 200 300 400 500. SYSTEMATYKA Aby zapewnić jednoznaczność kodowania zarówno w systemach korzystających z kodów liczbowych jak i literowych. 600.1992. • część fakultatywną (w której mieści się zakres tematyczny: komunikacja. aby w okresie przejściowym współistnienie mapy o technologii tradycyjnej i komputerowej powodowało jak najmniej utrudnień. Kody liczbowe związano z podziałem na działy: NAZWA DZIAŁU TREŚCI MAPY Osnowa Granice. wprowadzać jak najmniej zmian w stosunku do istniejącej instrukcji K-1 Mapa Zasadnicza. Informacje stanowiące treść fakultatywną mogą być zbierane (pomiar. uzgodnić Załącznik w możliwie najwyższym stopniu z : • Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków. zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 18. ZGODNOŚĆ Z INNYMI PRZEPISAMI Przy opracowaniu Załącznika przyjęto następujące założenia: 1. określonego przez Standard Wymiany Informacji Geodezyjnych (SWING) KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH CZĘŚĆ A . w których rozwarstwienie jest lub będzie niemożliwe albo nienaturalne. Informacje te umieszcza się w bazie danych i na mapie na równi z informacjami o treści obligatoryjnej. chyba że wyraźnie zaznaczono inną jednostkę miary. UWAGI OGÓLNE DO TREŚCI WYMIARY Wszystkie wymiary w Załączniku są wyrażone w milimetrach. 3. rzeźba terenu. zapis cech fizycznych) w zależności od potrzeb inwestorów. zagospodarowanie terenu). zaś fakultatywne literą F umieszczoną bezpośrednio po nazwie obiektu. zgodnie z SIT . na ich wyraźne żądanie i koszt. ponieważ tego rodzaju instrukcyjne rozstrzygnięcie eliminowałoby z zastosowań te istniejące i przyszłe systemy.02. obiekty ogólnogeograficzne. UWAGI Dane numeryczne mapy przekazywane do zbiorów krajowego Systemu Informacji o Terenie muszą być doprowadzane do obowiązującego formatu.ZAŁ. KODY. a także jednoznaczność wymiany między takimi systemami. 9 . 2. treść mapy podzielić na: • część obligatoryjną (która odpowiada zakresowi zainteresowania ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji uzbrojenia terenu). Obiekty obligatoryjne wyróżniono w katalogu literą O . 700 800 900 990 Nie dokonano jednoznacznego rozwarstwienia obiektów i elementów graficznych mapy.Program Modernizacji. i • Równolegle opracowywaną Instrukcją G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu. akapit 90. Kody literowe są (w stopniu w jakim się to dało uzyskać) mnemoniczne. każdemu z elementów graficznych i obiektów stanowiącym treść mapy przyporządkowano dwa równoważne kody: liczbowy i literowy.

Obszar jednospójny: 10 . OKRĄG jest szczególnym przypadkiem łamanej uogólnionej zamkniętej. Obszar (niekoniecznie spójny) ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych. Grupy i sieci łamanych uogólnionych otwartych.odcinek prostej. 4. UWAGI GEOMETRIA OBIEKTU Definicje tworów geometrycznych płaskich użytych do opisu geometrii obiektów mapy. 2. 6. 8. 7. Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą. 8. Przez ODCINEK UOGÓLNIONY należy rozumieć jeden z tworów geometrycznych: . ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA SAMONIEPRZECINAJĄCA SIĘ: taka i tylko taka łamana uogólniona zamknięta.linia granic działki. 2. Łamana uogólniona otwarta.odcinek łuku B-spline. 1. 10. że jedynymi punktami wspólnymi są końce kolejnych odcinków uogólnionych. traktowaną jako atrybut. Łamana zamknięta. 6. PUNKT KOŃCOWY ŁAMANEJ UOGÓLNIONEJ: punkt końcowy odcinka uogólnionego. Typy opisów geometrii obiektów mapy UWAGA: W dalszych punktach łamana zamknięta jest rozumiana jako lamana zamknięta samonieprzecinająca się. Łamana otwarta: . Obszar spójny ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych uogólnionych. Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą. punkt graniczny. 5. 6.punkt osnowy. 12. 11.odcinek klotoidy. 10. 1. . 4. Łamana uogólniona zamknięta. 13.odcinek warstwicy między budynkami. 3. . pikieta. Łamana otwarta.warstwica przebiegająca przez mapę. 11. w której końce wszystkich odcinków uogólnionych są węzłami łamanej uogólnionej). Punkt. Obszar (niekoniecznie spójny) ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych uogólnionych. Posiada współrzędne xy określające jego położenie na mapie oraz współrzędną h. Łamana zamknięta: . WĘZEŁ ŁAMANEJ UOGÓLNIONEJ: punkt wspólny dwu kolejnych odcinków uogólnionych. 5. . której wnętrze jest obszarem niespójnym. Łamana uogólniona otwarta: . 3. Grupy i sieci łamanych otwartych. PUNKT: twór bezwymiarowy.oś przewodu gazowego.ZAŁ. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA SAMOPRZECINAJĄCA SIĘ: taka i tylko taka łamana uogólniona zamknięta.odcinek łuku kołowego. 1. 2. 7. ŁAMANA UOGÓLNIONA: skończona suma odcinków uogólnionych połączonych tak.oś kanału murowanego kanalizacji ogólnospławnej (może zawierać łuki kołowe). . 5. złożonej z jednego tylko odcinka uogólnionego. Łamana uogólniona zamknięta: . ŁAMANA: taka i tylko taka łamana uogólniona. punkt zmiany parametrów przewodu. 3. Obszar spójny ograniczony zbiorem wzajemnie nie przecinających się łamanych zamkniętych. 9. nie będący węzłem łamanej uogólnionej. Punkt . której wszystkie odcinki uogólnione są odcinkami prostej. ŁAMANA UOGÓLNIONA ZAMKNIĘTA: łamana uogólniona nie posiadająca punktów końcowych ( inaczej: łamana uogólniona. 9. . 4.przebiegający przez mapę odcinek granicy Państwa. która nie jest łamaną samoprzecinającą się. Przykłady 1.obrys budowli kultu religijnego z łukowatymi absydami i pilastrami. . ŁAMANA UOGÓLNIONA OTWARTA: łamana uogólniona posiadająca dwa punkty końcowe.

WIDOCZNOŚĆ patrz Uwaga niewidoczny niewidoczny niewidoczny Uwaga: Atrybut < źródło danych o położeniu > dla tych obiektów uzbrojenia terenu. Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > WARTOŚĆ ŹRÓDŁO DANYCH pusta Pomiar na osnowę i obliczenia. uogólnioną) zamkniętą. stanowiącą przedmiot odrębnego władania (odrębną działkę).szcz.11 . Załączone one zostaną do Instrukcji po zatwierdzeniu nowego układu i odwzorowania. cz. jest widoczny na rysunku mapy zasadniczej. ATRYBUTY OGÓLNE Poza wymienianymi w Załączniku nr 1. Dla pozostałych obiektów pozostaje atrybutem niewidocznym. Obszar spójny.20 F-pkty 3 0.ramka. przy których w Załączniku nr 1 cz.ZAŁ. nie zawierającej enklawy. z których co najmniej dwie nie zawierają się wewnątrz innej łamanej (ew. lecz treść arkusza. podejrzane lub oczywiście błędne X Nieokreślone.0.30 . obszar jeziora z wyspą.brak miar kontrolnych. uogólnionej) zamkniętej. Lista wartości atrybutu punktu BPP < błąd położenia punktu > WARTOŚĆ BŁĄD POŁOŻENIA WZGLĘDEM OSNOWY KOMENTARZ pusta brak informacji 1 0. opisy pozaramkowe.0. . krzyże i przyramkowe kreski okrągłych współrzędnych . brak danych Ponadto zaleca się. I gr. a pozostałe okalają enklawy. np. 8. w tym pomiary GPS powiązane z osnową A Pomiar wykrywaczem przewodów B Dane branżowe D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy F Fotogrametria G GPS bez powiązania z osnową I Inne M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe.30 II gr. uogólnionych). np.przypadek obrębu składającego się z dwu lub więcej obszarów spójnych. w wykazie obejmującym: 11 .50 III gr. N Niepoprawne .szczegółów 4 0. a także przechowywane w bazie danych systemu punkty konstrukcyjne posiadały atrybut <błąd położenia punktu> jak niżej. części głównej i obszaru enklawy w przyległym obszarze Lasów Państwowych.21 . − obszar spójny ograniczony jest zbiorem łamanych (ew.obszar budynku zawierającego zamknięte atrium. UWAGI . uogólnionych) zamkniętych nie przecinających się: − obszar jednospójny jest ograniczony łamaną (ew. F-pkty 2 0. 9. aby wszystkie obiekty punktowe. Ograniczenie łamaną (ewentualnie uogólnioną) zamkniętą i ograniczenie zbiorem łamanych (ew. z których jedna stanowi granicę zewnętrzną obszaru.00 .nie stanowią treści mapy. D wymieniono go na liście atrybutów opisowych.obszar działki zawierającej enklawę. są też atrybutami wszystkich obiektów informacje (§ 38) jak niżej: ATRYBUT Źródło danych o położeniu Data utworzenia obiektu Data ostatniej modyfikacji Nr KERG NAZWA ZRD DTU DTM KRG WART.0. D na umieszczonych przy obiektach listach ATRYBUTY OPISOWE. Obszar niespójny: . uogólnionych) zamkniętych nie przecinających się..szczegółów ELEMENTY ARKUSZA NIE STANOWIĄCE TREŚCI MAPY Elementy grafiki mapy związane z arkuszem . 7.obszar działki o dowolnym kształcie. DOPUSZCZALNE patrz Lista wartości data data łańcuch znaków alfanumer. 1. − obszar niespójny ograniczony jest zbiorem łamanych (ew.10 Osnowy. ale nie jednospójny: .0.

ZAŁ. 1, UWAGI

• • • •

dopuszczalne układy i odwzorowania, wymiary arkuszy w każdym z nich, treść i rozmieszczenie opisów pozaramkowych dla krojów sekcyjnych i obrębowych, wewnątrzramkową treść arkusza.

CZĘŚĆ B. UWAGI REDAKCYJNE
NAKŁADANIE SIĘ RYSUNKU W miejscach nakładania się lub wzajemnego zachodzenia elementów treści należy przyjąć zasadę przesłaniania: 1. rysunkiem mapy - opisów (z wyjątkiem wysokości warstwicy), 2. symbolem (z wyjątkiem symbolu drzewa) - konturów sytuacji, 3. linią ciągłą - linii przerywanych, 4. linią grubą - linii cienkich. 5. linie przebiegające przez symbol drzewa powinny pozostawać widoczne. OPISY 1. Obiekty wydłużone (ulice, rzeki) opisuje się wzdłuż obiektu, pismem pochyłym, wg zasady, że napisy biegną zawsze (licząc ostatnią literę w stosunku do pierwszej) w azymutach mniejszych od 180 stopni. 2. Gdy obszar jest na tyle mały, że opis w nim nie mieści się, należy użyć odnośnika. 3. Opis warstwicy przesłania warstwicę (jest pod napisem niewidoczna) i góra opisu wskazuje kierunek wzrostu wysokości terenu. 4. Opisy wysokości punktów są równoległe do osi y układu współrzędnych, ale gdy takie położenie prowadzi do utraty czytelności, dopuszcza się ich obracanie. 5. Metry od części dziesiątych w opisie wysokości oddziela kropka. NAZWY 1. Nazwy ulic pisze się bez skrótu ul., natomiast stosuje się skrót al. (aleja) i pl. (plac). 2. Dla obszarów posiadających nazwy własne stosuje się skróty podane w wykazie skrótów (zat., jez., wdsp, ...). Gdy skrótów takich nie przewidziano, stosować należy pełne nazwy (Cmentarz Powązkowski, Park Bema, Morze Bałtyckie...). 3. Obszary PKP i Lasów Państwowych opisuje się w zależności od ilości miejsca, skrótem lub pełną nazwą, jednakże bez użycia słowa obszar. Służą temu celowi obiekty Tekst Dodatkowy. UWAGI DO GRANIC 1. Gdy granica inna niż granica działki biegnie środkiem konturu (rzeki, kanału, rowu, ulicy) dość szerokiego, aby zmieścić wewnątrz symbol granicy - należy użyć tego symbolu. Dopuszcza się kreślenie tego symbolu odcinkami, w odstępach nie większych niż 50. Gdy kontur jest zbyt wąski, lub granica biegnie wzdłuż granic działek, należy użyć symbolu pobocznego. Symbol poboczny stosować w zasadzie naprzemiennie po obu stronach granicy i w takich odstępach, aby położenie granicy określić jednoznacznie, nie większych jednak od określonych w opisach obiektów. 2. Gdy granice różnych jednostek pokrywają się, kreślić tylko granicę (lub symbol poboczny) wyższego rzędu. Np. gdy granica obrębu, miasta i gminy biegnie wzdłuż granicy województwa, kreślić tylko granicę województwa. UWAGI DO TEKSTÓW NAZW I NUMERÓW OBSZARÓW 1. Wszelkie teksty nazw i numerów obszarów (np. nazwy: województwa, obrębu, uroczyska, wody stojącej, numery: obrębu, obwodu spisowego, działki, działu leśnego, konturu klasyfikacyjnego) z wyjątkiem numeru adresowego kreślić równolegle do osi y układu współrzędnych. Gdy takie położenie numerów działek prowadzi do utraty czytelności i nie można użyć odnośnika, dopuszcza się ich obracanie. 2. Numer adresowy kreślić na działce równolegle do osi ulicy, na budynku równolegle do ściany zwróconej ku ulicy, podstawą do osi ulicy. 3. Nazwę rzeki kreślić równolegle do jej biegu. UWAGI OGÓLNE DO BUDYNKÓW 1. Treścią mapy są budynki i budowle wchodzące w skład ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie inne budynki i przybudówki stanowią treść fakultatywną. 12

ZAŁ. 1, UWAGI

2. Wobec braku takiego rozróżnienia w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych nie rozróżnia się na mapie budynków ognioodpornych i nieognioodpornych. 3. Linie opisujące budynek kreślić należy osiowo, tj. np. w skali 1:500 lico budynku biegnie środkiem linii o grubości 0.5. 4. Budynek kreśli się linią ciągłą. 5. Budynek kreśli się w zasadzie zgodnie z położeniem jego przyziemia, jednakże gdy nawisy części nadziemnej wystają poza przyziemie więcej niż 2.0 w skali mapy, kreśli się ich zasięg używając obiektu [Zasięg nawisu budynku, budowli - O - 314 - BZN]. Budynki wniesione z aerofotogrametrii, o ile nie dokonano redukcji okapów i pomiaru nawisów, kreślić należy zgodnie z ich obrysem. 6. Podpory (słupy nośne) części nadziemnych stanowią część przyziemia i powinny być kreślone zgodnie z ich kształtem, jeżeli w skali mapy ich wymiary przekraczają 1.0x1.0. W przeciwnym przypadku należy użyć symbolu podpory. 7. Tekst oznaczający numer najwyższej kondygnacji składa się z liczby arabskiej następującej po literze określającej funkcję budynku. Oznaczenie jednej kondygnacji opuszcza się. Poddasza nie wlicza się do liczby kondygnacji. 8. Tekst określający numer adresowy w zasadzie umieszcza się wewnątrz konturu działki, od strony ulicy. Gdy sytuacja tego wymaga (w szczególności w osiedlach mieszkaniowych, gdy na jednej działce znajduje się wiele budynków mieszkalnych o różnych numerach adresowych), umieszczony być może wewnątrz konturu budynku. Podstawa tekstu jest zwrócona w stronę osi tej ulicy, do której numer przynależy. 9. Nr porządkowy na działce i nr ewidencyjny budynku są elementami ewidencji gruntów i budynków nie odwzorowanymi w mapie zasadniczej. Sposób ich implementacji określi instrukcja ewidencji gruntów i budynków. ATRYBUTY FUNKCJI BUDYNKU I GENERALIZACJA 1. Stosowanie atrybutu <przeważająca funkcja budynku Lista wartości atrybutu <przeważająca funkcja budynku>: WARTOŚĆ ZNACZENIE p przemysłowy t transportu lub łączności h handlowy lub usługowy s skład lub magazyn b biurowy z ochrony zdrowia, opieki socjalnej m mieszkalny k kultury, oświaty, kultu religijnego g gospodarczy, i inny, w tym techn. uzbr. terenu x nieokreślona Tekst określający przeważającą funkcję budynku i nr najwyższej kondygnacji (np. "p5", "b25") umieszcza się w jednym ciągu, równolegle do osi y układu współrzędnych. 2. Prawidło generalizacyjne. Gdy obrys budynku jest w skali mapy mniejszy od 2.0x2.0 budynek przedstawia się symbolem. Środek symbolu powinien leżeć w środku ciężkości konturu budynku, a kierunek boku symbolu powinien być zgodny z kierunkiem boku budynku. UWAGI DO DRÓG Wszelkie drogi i place publiczne są treścią fakultatywną mapy zasadniczej. Nie stanowią treści mapy drogi położone wewnątrz działek, z wyjątkiem dróg biegnących w dużych obszarach o jednolitym władaniu (Lasy Państwowe, duża własność ziemska) i mających charakter stałych dróg wewnętrznego transportu lub łączących siedliska. Gdy droga na rysunku mapy nie wyróżnia się (np. równolegle biegną wąskie działki), należy opisać ją skrótem dr. UWAGI DO SIECI UZBROJENIA TERENU 1.Oznaczenia rodzajów i typów sieci uzbrojenia terenu. 13

ZAŁ. 1, UWAGI

Sieci uzbrojenia terenu dzieli się na rodzaje i typy przedstawione w tabeli: oznaczenie na mapie w technice Nr RODZAJ biało-czarnej: wielobarwnej: TYP litera kolor 1 Wodociągowe w niebieski ogólne lokalne ogólnospławne sanitarne 2 Kanalizacyjne k brązowy deszczowe przemysłowe lokalne wysokoprężne 3 Gazowe g żółty średnioprężne niskoprężne wys. ciśnienia 4 Ciepłownicze c fioletowy nis. ciśnienia parowa wysokiego nap. 5 Elektroe czerwony średniego nap. energetyczne niskiego nap. inne 6 Telet pomarańczowy tranzytowe komunikacyjne miejscowe 7 Benzynowe b czarny 8 Niezidentyfix zielony rurowe kowane kablowe 9 Naftowe n czarny 10 Poczty pneumat. p czarny 11 Sieci komputer. a czarny doziemne w kanalizacji 12 TV kablowej v czarny doziemne w kanalizacji 13 Melioracyjne m czarny 14 Inne sieci rurowe i czarny 15 Kanały zbiorcze z czarny 16 Inne sieci j czarny doziemne kablowe w kanalizacji 17 Sieci q zielony projektowane

druga litera o l o s d p l w s n w n p W S N i t m r k d k d k d k -

2. Gdy na obszarze przedstawianego na mapie obrębu założono Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu, sposób przedstawienia na mapie elementów tych sieci (obiektów GESUT) określa Instrukcja G-7. Szczegóły ich przedstawienia w przypadku, gdy GESUT nie został założony, określono dalej, w części C tego Załącznika. 3. Opisy przewodów. Przewody różnych rodzajów stanowią osobne obiekty, którym przypisano różne kody. Z kodem związana jest etykieta stanowiąca pierwszą literę (oznaczenie rodzaju) w opisie rodzaju i typu sieci. Pozostałe opisy system czerpie z atrybutów opisowych obiektu. W zależności od rodzaju sieci występować mogą różne atrybuty, wymienione przy obiektach, a opisane szczegółowo w części C Załącznika. Poza tam umieszczonymi opisami należy dodać niżej zamieszczoną uwagę o interpretacji wartości D atrybutu ZRD. Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > WARTOŚĆ ŹRÓDŁO DANYCH pusta Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową A Pomiar wykrywaczem przewodów B Dane branżowe D Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy F Fotogrametria 14

4. Na mapie w skali 1:5000 należy kreślić tylko osie przewodów i jednoliterowe oznaczenia rodzaju sieci. bunkier budowla inna brak informacji 15 . 5. niepoprawnych lub nieokreślonych stosuje się nadal (mimo digitalizacji lub wektoryzacji) odpowiednio wartości B. ze znakiem plusa między nimi. UWAGI G GPS bez powiązania z osnową I Inne M Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe. 1.5. g+w +e. podejrzane lub oczywiście błędne X Nieokreślone. Posiadają atrybut RDZ <rodzaj budowli podziemnej> o następującej liście wartości: WARTOŚĆ P T M G Z S I pusty ZNACZENIE przejście dla pieszych tunel ulicy tunel metra garaż zbiornik schron. Budowla podziemna Obiekty [Budowla podziemna] i [Budowla podziemna projektowana] wchodzą w skład uzbrojenia terenu. gdy odległość między równoległymi osiami przewodów jest mniejsza od 1. N i X. można kreślić jedną wspólną oś. to dla przewodów wniesionych na te materiały z danych branżowych. N Niepoprawne . Wówczas oś wspólną należy opisywać jedynie rodzajami przewodów. brak danych Gdy położenie obiektu określono za pomocą digitalizacji lub wektoryzacji istniejących materiałów kartograficznych. lecz nie są zaliczane do żadnej sieci.brak miar kontrolnych. Przewody na mapie w skali 1:5000. Przy kreśleniu mapy tradycyjnej. np.ZAŁ.

TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Lista wartości atrybutu ULK <typ sieci kanalizacyjnej> WARTOŚĆ ZNACZENIE o ogólnospławna s sanitarna d deszczowa p przemysłowa l lokalna pusty nieokreślona Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. położenie na podstawie materiałów branżowych.21 Lista wartości atrybutu UBW <średnica przewodu wodociągowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. źródło danych o położeniu nieokreślone. brak danych o wymiarach. wl200 przewód wodociągowy lokalny.OBIEKTY. woX100 przewód wodociągowy ogólny. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚĆ C. 2.patrz Opisy Przewodów. miejska.patrz Opisy Przewodów. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera w . gminna…) l sieć lokalna pusty nieokreślona Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . nie kreślić nic) źródło danych (litera duża. wX przewód wodociągowy. gdy wartość jest “pusty”. str. przewód wodociągowy ogólny. typ sieci (litera. średnica 200 mm. Gdy GESUT nie został założony. str. źródło danych o położeniu nieokreślone. wartość atrybutu ULW <typ sieci wodociągowej>. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu> ) średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBW <średnica przewodu wodociągowego>). średnica 400 mm. typ sieci nieokreślony. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH Lista wartości atrybutu ULW <typ sieci wodociągowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE o sieć ogólna (komunalna. etykieta związana z kodem obiektu). średnica 100 mm. SZCZEGÓŁY TWORZENIA OPISÓW PRZEWODÓW 1. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.21 Lista wartości atrybutu UBK <wymiar poziomy przewodu kanalizacyjnego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar poziomy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar poziomy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu UPK <wymiar pionowy przewodu kanalizacyjnego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar pionowy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar pionowy przewodu nieznany 109 Przykłady: woB400 .

etykieta związana z kodem obiektu). 3.1800 kp200 kX kdX. Przykłady: gwB100 gs50 gX przewód gazowy wysokoprężny. źródło danych o położeniu (litera duża. źródło danych o położeniu (litera duża. szerokość 1200 mm. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera g. wartość atrybutu ULG <typ sieci gazowej>. źródło danych o położeniu nieokreślone. wysokość 1800 mm. typ sieci (litera. przewód gazowy średnioprężny. Gdy GESUT nie został założony. gdy wartość pusta. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Gdy dla obrębu założono GESUT. typ nieokreślony.21 Lista wartości atrybutu UBG <średnica przewodu gazowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT.” wymiar pionowy przewodu (wartość atrybutu UPK <wymiar pionowy przewodu kanalizacyjnego>. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu> ).300 k przewód kanalizacji ogólnospławnej. średnica 50 mm. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW GAZOWYCH Lista wartości atrybutu ULG <typ sieci gazowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE w wysokoprężna p średnioprężna l niskoprężna pusty nieokreślona Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . przewód gazowy. typ sieci (litera. źródło danych o położeniu i średnica nieokreślone. gdy nie jest pusty). Gdy GESUT nie został założony.). położenie na podstawie pomiaru. wartość atrybutu ULK <typ sieci kanalizacyjnej>.”. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. typ sieci nieokreślony. gdy wartość pusta. wymiary nieokreślone. wymiary nieokreślone. nie kreślić nic). W przypadku przeciwnym nie kreślić nic. średnica 100 mm. źródło danych o położeniu nieokreślone. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBG <średnica przewodu gazowego>). wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). etykieta związana z kodem obiektu). wymiar poziomy 200 mm. typ nieokreślony. Przykłady: koB1200. str. przewód kanalizacji przemysłowej. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera k. położenie na podstawie materiałów branżowych. wymiar pionowy 300 mm. nie kreślić nic). przewód kanalizacji deszczowej. o ile nie jest pusty. wymiar poziomy przewodu (wartość atrybutu UBK <wymiar poziomy przewodu kanalizacyjnego>. poprzedzony znakiem “.OBIEKTY. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.patrz Opisy Przewodów. położenie na podstawie materiałów branżowych. położenie na podstawie pomiaru. przewód kanalizacji. przewód kanalizacji. także znaku “. 110 . opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7.

Nie kreślić.). o średnicach 50 mm. podwójny. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW CIEPŁOWNICZYCH Lista wartości atrybutu ULC <typ sieci ciepłowniczej> WARTOŚĆ ZNACZENIE w wysokiego ciśnienia n niskiego ciśnienia p parowa pusty brak informacji Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > .patrz Opisy Przewodów. wartość atrybutu ULC <typ sieci ciepłowniczej>. str. przewód ciepłej wody.OBIEKTY. jeśli jest pusta.patrz Opisy Przewodów. typ nieokreślony. średnica nieokreślona. jeśli nie jest pusty. źródło danych o położeniu nieokreślone.21 Gdy dla obrębu założono GESUT. przewód ciepłowniczy. Gdy GESUT nie został założony. o średnicach 50 mm. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH Lista wartości atrybutu ULE <typ sieci elektroenergetycznej> WARTOŚĆ ZNACZENIE W wysokiego napięcia (60 kV i ponad) S średniego napięcia (ponad 1 kV) N niskiego napięcia (1 kV i poniżej) i inne puste nieokreślone Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . położenie na podstawie materiałów branżowych. 5. nie kreślić nic.21 Lista wartości atrybutu UKC <liczba przewodów ciepłowniczych> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita>1 liczba przewodów pusty przewód pojedynczy Lista wartości atrybutu UBC <średnica przewodu ciepłowniczego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty średnica przewodu nieznana Gdy dla obrębu założono GESUT. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 4. Gdy GESUT nie został założony. źródło danych o położeniu (litera duża. podwójny. typ sieci (litera. wówczas znaku x także nie kreślić. opis przewodu składa się z następujących części: 111 . średnica przewodu (wartość atrybutu UBC <średnica przewodu ciepłowniczego>) Przykłady: cwB2x50 cc cX2x50 przewód ciepłowniczy wysokociśnieniowy.). opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. str. etykieta związana z kodem obiektu). Gdy pusty. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. liczba przewodów zakończona znakiem x (wartość atrybutu UKC <liczba przewodów ciepłowniczych>. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera c. pojedynczy. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7.

typ nieokreślony. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW BENZYNOWYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . położenie na podstawie materiałów branżowych.patrz Opisy Przewodów. str. typ sieci (litera. źródło danych o położeniu (litera duża. str. jeśli niepusty). jeśli niepusty. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. wartość atrybutu ULE <typ sieci elektroenergetycznej>. przewód telekomunikacyjny. etykieta związana z kodem obiektu). Gdy GESUT nie został założony. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH Lista wartości atrybutu ULT <typ sieci telekomunikacyjnej> WARTOŚĆ t m pusty ZNACZENIE tranzytowa miejscowa nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . przewód elektroenergetyczny nieokreślony. źródło danych o położeniu nieokreślone. etykieta związana z kodem obiektu). położenie na podstawie wskazań aparatury. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE rodzaj sieci (litera e. Przykłady: eWA ei eX przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia. źródło danych o położeniu nieokreślone 6. Gdy pusty.21 Lista wartości atrybutu UBB <średnica przewodu benzynowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu 112 . wartość atrybutu ULT <typ sieci telekomunikacyjnej>. przewód elektroenergetyczny inny. położenie na podstawie wskazań aparatury. 7.OBIEKTY. użyty jeden kanalik kanalizacji telekomunikacyjnej.21 Lista wartości atrybutu UKT <liczba użytych kanałów kanalizacji telekomunikacyjnej> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita liczba użytych kanałów kanalizacji telekomunikacyjnej pusty brak informacji o liczbie użytych kanałów Gdy dla obrębu założono GESUT. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera t.patrz Opisy Przewodów. źródło danych o położeniu (litera duża.). liczba użytych kanałów (wartość atrybutu UKT <liczba użytych kanałów kanalizacji telekomunikacyjnej> Przykłady: tmA1 ttB3 tX przewód telekomunikacyjny miejscowy. typ sieci (litera. użyte trzy kanaliki kanalizacji telekomunikacyjnej. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. nie kreślić nic. przewody telekomunikacyjne tranzytowe. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>).

113 . położenie na podstawie materiałów branżowych. przewód benzynowy. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu <średnica przewodu benzynowego>). opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera b. przewód benzynowy. średnica nieokreślona. źródło danych o położeniu nieokreślone. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Gdy dla obrębu założono GESUT. Gdy GESUT nie został założony. średnica 40 mm. średnica nieokreślona. etykieta związana z kodem obiektu). Przykłady: bB40 b bX przewód benzynowy. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7.OBIEKTY. źródło danych o położeniu (litera duża. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.

opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera n. etykieta związana z kodem obiektu). gdy jednocześnie: wartość atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> = r. wówczas litera X). Gdy pusty. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. xX przewód niezidentyfikowany. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera x. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW NAFTOWYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . oraz wartość atrybutu UBX <średnica przewodu niezidentyfikowanego> nie jest "pusty"). 9. położenie na podstawie wskazań aparatury. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBN <średnica przewodu naftowego>). 114 xA . typ przewodu (litera. xr300 przewód niezidentyfikowany. Przykłady: przewód niezidentyfikowany. na podstawie pomiaru bezpośredniego. wartość atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> jeśli niepusty. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW NIEZIDENTYFIKOWANYCH Lista wartości atrybutu ULX <typ przewodu niezidentyfikowanego> WARTOŚĆ ZNACZENIE r rurowy k kabel pusty brak informacji Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . kabel. Przykłady: nB100 przewód naftowy. str. średnica przewodu (wartość atrybutu UBX <średnica przewodu niezidentyfikowanego>. Gdy GESUT nie został założony. xk przewód niezidentyfikowany. Gdy GESUT nie został założony. średnica 300 mm. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 8.21 Lista wartości atrybutu UBX <średnica przewodu niezidentyfikowanego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. średnica 100 mm.OBIEKTY. Występuje tylko wtedy. str.patrz Opisy Przewodów. źródło danych o położeniu (litera duża.21 Lista wartości atrybutu UBN <średnica przewodu naftowego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. położenie na podstawie materiałów branżowych. etykieta związana z kodem obiektu). typ nieokreślony. źródło danych o położeniu (litera duża.patrz Opisy Przewodów. rurowy. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). źródło danych o położeniu nieokreślone (jedyna informacja: istnieje). wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). typ nieokreślony. na podstawie pomiaru bezpośredniego.

11. pB100 n50 115 .>). jeśli niepusty.patrz Opisy Przewodów. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE przewód naftowy. Gdy GESUT nie został założony. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego.> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7.patrz Opisy Przewodów. średnica 100 mm. położenie na podstawie wskazań aparatury. wartość atrybutu ULA <typ przewodu sieci komputerowych>. Przykłady: przewód poczty pneumatycznej. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego przewód sieci komputerowych.). p100 przewód poczty pneumatycznej. średnica 100 mm. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW POCZTY PNEUMATYCZNEJ Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . 10. nie kreślić nic. str. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera p. średnica 50 mm. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera a .OBIEKTY. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. położenie na podstawie materiałów branżowych. nX przewód naftowy. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI KOMPUTEROWYCH Lista wartości atrybutu ULA <typ przewodu sieci komputerowych> WARTOŚĆ ZNACZENIE d doziemny k w kanalizacji pusty nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . doziemny. Gdy pusty. etykieta związana z kodem obiektu). źródło danych o położeniu (litera duża. źródło danych o położeniu nieokreślone.21 Gdy dla obrębu założono GESUT. przewód sieci komputerowych. źródło danych o położeniu nieokreślone. str. typ nieokreślony. typ nieokreślony.21 Lista wartości atrybutu UBP <średnica przewodu poczty pneumat. źródło danych o położeniu (litera duża. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. typ przewodu (litera. średnica nieokreślona. etykieta związana z kodem obiektu). średnica nieokreślona. Gdy GESUT nie został założony. źródło danych o położeniu nieokreślone. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBP <średnica przewodu poczty pneumat. pX przewód poczty pneumatycznej. Przykłady: adA a aX przewód sieci komputerowych.

Gdy pusty. typ przewodu (litera.OBIEKTY. położenie na podstawie wskazań aparatury. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 12. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW MELIORACYJNYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . Przykłady: mB100 m mX przewód melioracyjny. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). źródło danych o położeniu (litera duża. przewód melioracyjny. źródło danych o położeniu nieokreślone. 116 . etykieta związana z kodem obiektu). średnica nieokreślona.21 Lista wartości atrybutu UBM <średnica przewodu melioracyjnego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita średnica przewodu wyrażona w milimetrach pusty nieznana średnica przewodu Gdy dla obrębu założono GESUT. 13. Przykłady: vA vkX vd przewód tv kablowej. etykieta związana z kodem obiektu). nie kreślić nic. źródło danych o położeniu nieokreślone. położenie na podstawie pomiaru. str. Gdy GESUT nie został założony. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. wartość atrybutu ULV <typ przewodu tv kablowej>. typ nieokreślony. średnica nieokreślona. przewód melioracyjny. przewód tv kablowej w kanalizacji. średnica przewodu w mm (wartość atrybutu UBM <średnica przewodu melioracyjnego>).21 Gdy dla obrębu założono GESUT. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). przewód tv kablowej doziemny. str. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW TELEWIZJI KABLOWEJ Lista wartości atrybutu ULV <typ przewodu tv kablowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE d doziemny k w kanalizacji pusty nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . średnica 100 mm. jeśli niepusty. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7.patrz Opisy Przewodów.). źródło danych o położeniu (litera duża. położenie na podstawie materiałów branżowych. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera m.patrz Opisy Przewodów. Gdy GESUT nie został założony. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera v.

położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). szerokość nieznana. szerokość 100 mm. Gdy GESUT nie został założony. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj przewodu (litera z . położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. etykieta związana z kodem obiektu). kształt przekroju nieokreślony.” wymiar pionowy przewodu (wartość atrybutu UPI <wymiar pionowy przewodu sieci innych>. wysokość 300 mm.” także nie występuje. opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera i . położenie na podstawie materiałów branżowych.300 i. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. gdy jest pusty. wówczas poprzedzający znak “. przewód sieci innych rurowych. szerokość 200 mm. 15. str.21 Lista wartości atrybutu UBI <wymiar poziomy przewodu sieci innych rurowych> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar poziomy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar poziomy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu UPI <wymiar pionowy przewodu sieci innych rurowych> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar pionowy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar pionowy przewodu nieznany Gdy dla obrębu założono GESUT.) Przykłady: iB200. opis kanału zbiorczego na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. przewód sieci innych rurowych. źródło danych o położeniu nieokreślone. Nie występuje. str. poprzedzony znakiem “. źródło danych o położeniu (litera duża. wysokość 500 mm.patrz Opisy Przewodów. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). 117 . DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 14. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI INNYCH RUROWYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . wymiar poziomy przewodu (wartość atrybutu UBI <wymiar poziomy przewodu >. wymiary nieokreślone (jedyna informacja: istnieje).21 Lista wartości atrybutu UBZ <wymiar poziomy kanału zbiorczego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar poziomy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar poziomy przewodu nieznany Lista wartości atrybutu UPZ <wymiar pionowy kanału zbiorczego> WARTOŚĆ ZNACZENIE liczba całkowita wymiar pionowy przewodu wyrażony w milimetrach pusty wymiar pionowy przewodu nieznany Gdy dla obrębu założono GESUT. źródło danych o położeniu (litera duża. przewód sieci innych rurowych. Gdy GESUT nie został założony.patrz Opisy Przewodów. przewód sieci innych rurowych.500 i100 iX i przewód sieci innych rurowych. TWORZENIE OPISÓW KANAŁÓW ZBIORCZYCH Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . etykieta związana z kodem obiektu).OBIEKTY.

opis przewodu składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera j. wartość atrybutu ZRD <źródło danych o położeniu obiektu>). położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. gdy jest pusty. przewód sieci innych kablowych. kanał zbiorczy. typ sieci (wartość atrybutu ULJ <typ przewodu sieci inne kablowej>).OBIEKTY.2000 zB zX2000 kanał zbiorczy. położenie na podstawie pomiaru bezpośredniego. źródło danych o położeniu nieokreślone. w kanalizacji. szerokość i wysokość 2000 mm.brak danych. doziemny. szerokość 2000 mm.patrz Opisy Przewodów. KODY I OPISY PRZEWODÓW PROJEKTOWANYCH Kody przewodów projektowanych mają postać UX_ gdzie w miejscu znaku podkreślenia znajduje się duża litera zgodnie z tablicą poniżej. Przykłady: jdB jk jX przewód sieci innych kablowych. str. położenie na podstawie materiałów branżowych. położenie na podstawie materiałów branżowych. TWORZENIE OPISÓW PRZEWODÓW SIECI INNYCH KABLOWYCH Lista wartości atrybutu ULJ <typ przewodu sieci innej kablowej> WARTOŚĆ ZNACZENIE d doziemny k w kanalizacji pusty nieokreślony Lista wartości atrybutu ZRD < źródło danych o położeniu obiektu > . wysokość 2500 mm. 16. Tablica trzeciej litery. Nie występuje. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE wymiar poziomy kanału (wartość atrybutu UBZ <wymiar poziomy kanału zbiorczego>.21 Gdy dla obrębu założono GESUT. wymiary . LITERA ZNACZENIE W wodociągowy K kanalizacyjny G gazowy C ciepłowniczy E elektroenergetyczny T telekomunikacyjny B benzynowy N naftowy P poczty pneumatycznej 118 . źródło danych o położeniu nieokreślone. etykieta związana z kodem obiektu). przekrój prostokątny. szerokość 2000 mm. gdy jest pusty. kanał zbiorczy. źródło danych o położeniu (litera duża. Przykłady: zB2000. poprzedzony znakiem “.” także nie występuje. wówczas poprzedzający znak “. opis przewodu na edytowanej mapie określa Instrukcja G-7. Nie występuje. Gdy GESUT nie został założony.” wymiar pionowy kanału (wartość atrybutu UPZ <wymiar pionowy kanału zbiorczego>. położenie na podstawie materiałów branżowych. (jedyna informacja: istnieje).2500 z2000. kanał zbiorczy. 17. brak informacji o typie. przewód sieci innych kablowych.

etykieta związana z kodem obiektu). Lista wartości atrybutu UV_ <identyfikator protokołu ZUDP> WARTOŚĆ ZNACZENIE łańcuch znaków alfanumerycznych oznaczenie protokołu ZUDP pusty nieokreślony Opis przewodu na edytowanej mapie składa się z następujących części: rodzaj sieci (litera mała odpowiadająca trzeciej literze kodu. np. Dokonano tego w tych przypadkach. dla porządku. Opuszczono też przy niektórych obiektach część PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE. Charakter obiektu: obligatoryjny (O) lub fakultatywny (F) Nazwa obiektu GEOMETRIA: ATRYBUTY OPISOWE Kod: cyfry NAZWA Kod: litery WARTOŚCI DOPUSZCZALNE 119 . Zgodnie z § 21 treści Instrukcji. tym niemniej. standardowym w Instrukcji formularzu. co ma zapewnić kompletność i jednorodność definicji. wprowadzenie definicji nowego obiektu następuje po uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.OBIEKTY. Przykłady: cBPE425/21 e23-ZEŁM przewód projektowany ciepłowniczy. Znaczenie tych pól w wypełnionym formularzu jest oczywiste. W formularzu tym opisano wszystkie pola. projekt BPE425/21 CZĘŚĆ D. wobec szczegółowego opisu w ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO. gdzie w miejscu znaku podkreślenia znajduje się duża litera według tablicy powyżej. w kilku uzasadnionych przypadkach w skalach mniejszych. opisane zostały poniżej. poza polami pierwszego wiersza. W przypadku. Przedstawienie graficzne wykonano w zasadzie w skali 1:500. KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH FORMULARZ DEFINICJI OBIEKTU Wszystkie obiekty są definiowane w takim samym. gdy zastosowanie graficzne jest oczywiste. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE A V M I Z J sieci komputerowej tv kablowej melioracyjny sieci innych kablowych kanał zbiorczy sieci innych rurowych Wszystkie obiekty o tak utworzonych kodach posiadają atrybut UV_ <identyfikator protokołu ZUDP>. gdy obiekt katalogu nie posiada widocznych atrybutów opisowych. łańcuch znakowy (wartość atrybutu UV_ <identyfikator projektu). część ATRYBUTY OPISOWE opuszczono. Propozycje nowych definicji obiektów lub zmian w istniejących definicjach powinny być przesyłane do Głównego Geodety Kraju na standardowych formularzach.

8 1.5 1.0 1.13 0.5 Punkt osnowy podstawowej wysokościowej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer głowicy znaku PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE AJ 1234 PT 247 O 112 OPZ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMZ Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek trójkąta w punkcie osnowy.18 0.13 0.0 3.18 0.0 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 Punkt osnowy podstawowej poziomej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer głowicy znaku PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE AF 1234 O 111 OPX NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMP Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek trójkąta równobocznego w punkcie osnowy.18 0.5 1.5 1.8 1.18 0.0 2. P T 247 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kropka bok trójkąta AK 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.OBIEKTY.0 3.5 Punkt osnowy podstawowej XYH GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer głowicy znaku PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 113 OPJ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMJ Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI 120 .13 4.5 1.0 3. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU bok trójkąta AJ 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 4.13 0.0 3.0 2.

0 3.0 3.18 0.8 1.13 0.8 1.5 Punkt osnowy szczegółowej XYH GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 123 OSJ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ONJ Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI 121 .5 1.5 1.5 1.13 0.13 0.5 1.0 1.30 0.20 4.0 1.0 2.25 0.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE AK 1234 Środek symbolu w punkcie osnowy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.5 1.13 0.5 1.13 2.5 1.5 2.13 0.5 1.25 0.OBIEKTY.0 1.0 1.0 2.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii promień okręgu bok trójkąta AK 1234 tekst podkreślony Punkt szczegółowej osnowy poziomej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu osnowy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 121 OSP NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ONP Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie osnowy 1234 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU kropka i linia średnica 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 122 OSW NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ONW Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek trójkąta w punkcie osnowy 1234 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU bok trójkąta 1234 tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.5 1.

45 1. 12a45g78 Może nie zawierać wysokości.13 0.0 2.0 0.5 0.13 0.25 0.5 1.7 0.25 0.0 0.25 1.13 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica 1234 nr punktu .18 0. 123.OBIEKTY.4 1.5 1.18 0.13 2.5 1.5 2.5 1.13 1.35 0.18 12a45g78 oznaczenie punktu i rzędna 1.18 3.8 1.8 1.18 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b średnica okręgu a a wysokość kreski b 123 Tekst podkreślony Punkt roboczy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Oznaczenie punktu roboczego Wysokość punktu roboczego PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 140 PKR NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE NPR łańcuch znaków alfanumerycznych WSR pusty.7 1.0 2.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE 1234 Środek okręgu w punkcie osnowy ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica okręgu zewnętrznego światło okręgu wewnętrznego bok trójkąta 1234 Tekst podkreślony WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Punkt osnowy pomiarowej poziomej GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123 O 131 OSM NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE OMM Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie osnowy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Punkt granicy państwa stabilizowany trwale GEOMETRIA Punkt : ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu granicznego PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 201 GRP NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GMK Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie znaku granicznego.5 1.5 1.0 1.7 0.5 1.5 1.5 1.0 1.0 2.6 0.0 1.18 0.8 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. nie kreślony na gotowej mapie.5 1.8 122 1. liczba rzeczywista UWAGI Obiekt roboczy.45 1.5 0.75 0.5 1.45 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 średnica symbolu 0.13 0.8 1.

13 1.5 1.5 2.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica symbolu 1234 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 3.18 0.18 0. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Rzeczpospolita Polska ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Polska Nazwa państwa WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 5.0 3.13 0.5 Województwo O 205 GPW GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa województwa GNW pusty.8 .5 1.13 1. Dopuszcza się przesłanianie innych obiektów mapy w promieniu 0.5 2.5 1. pilskie nazwa województwa 123 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI woj.8 1. pilskie ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU woj.18 0.0 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica 1234 nr punktu Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany O 203 GRO GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu załamania granicy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GND Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Dopuszcza się przesłanianie innych obiektów mapy w promieniu 0.13 0.5 Państwo O 204 GPA GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa państwa GNA pusty.5 1.18 0.8 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Punkt graniczny stabilizowany trwale GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Numer punktu granicznego PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 1234 O 202 GRT NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GNT Łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Środek okręgu w punkcie znaku granicznego.5 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 0.6 1.OBIEKTY.8 0.5 1.5 2.

5 1. dzielnicy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.Piła ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU m. łańcuch znaków alfanumerycznych klasyfikacyjnego Numer konturu klasyfikacyjnego GNK liczna naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skala 1:2000. miasta GNP pusty.5 2.Dół nazwa gminy. łańcuch znaków alfanumerycznych Numer obrębu GNO pusty. ale gdy tekst 4 2 P s III zaciera kontur dopuszcza się użycie odnośnika.8 1. łańcuch znaków alfanumerycznych 124 .8 Kontur klasyfikacyjny użytku O 209 GPK GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Oznaczenie konturu GOK pusty. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 12 Bór ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 12 Bór numer i nazwa obrębu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.. miasto O 206 GPP GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa powiatu.5 2.Piła Nazwa powiatu. dzielnica O 207 GPG GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa gminy.5 Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji O 210 GPU GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Oznaczenie użytku GMZ pusty.OBIEKTY.8 Obręb O 208 GPO GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa obrębu GMO pusty. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 42 Ps III nr i oznaczenie 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Powiat. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI gm. miasta WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.5 1.Dół ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU gm.5 2.5 2.8 Gmina.8 1. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI m.5 1. Punkt wstawienia nazwy konturu w zasadzie leży wewnątrz obszaru.5 1.5 2.5 2. 43 P s V W technice wielobarwnej oznaczenie i numer konturu kreślić kolorem zielonym. dzielnicy GNG pusty.

Gdy istotne jest.13 0. plac) GNL pusty. nr adresowy Okólna pl. Granica działki dzieli użytki. ale gdy tekst zaciera kontur.5 − − Granica państwa GEOMETRIA: Łamana zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Skala 1:5000. dopuszcza się użycie odnośnika.5 2.należy numer umieścić na odnośniku do wnętrza działki.18 0. tj. Gdy nie mieści się . łańcuch znaków alfanumerycznych Nazwa własna (ulica. O UWAGI 212 GAK Symbol granicy państwa pokrywa granice działek.8 1. Bp S S ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b a kreska a . należy stosować symbol poboczny granicy państwa 231/GSK. łańcuch znaków alfanumerycznych Numer adresowy GME pusty.5 1.8 1. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skala 1:5000. aby granice działek biegnące wzdłuż granicy państwa były widoczne. Punkt wstawienia nazwy użytku leży w zasadzie wewnątrz obszaru.8 1. Punkt wstawienia środka numeru działki i zaczepienia odnośnika wewnątrz działki. Numer adresowy (jeśli nie pusty) orientuje się wzdłuż tej czołówki działki.5 1. SASKI tekst: nazwa własna WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.8 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 124 tekst nr działki. odstęp b Bp tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. która przylega do ulicy.5 2.. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 125 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 .5 1.0 0.13 0.7 0. granica użytku biegnie granicą działki. Saski tekst: nazwa własna OKÓLNA PL.OBIEKTY.8 1.5 Działka ewidencyjna O 211 GPE GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer ewidencyjny działki GNE pusty.7 0.13 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skala 1:2000.8 − − 1.

4 1.4 1.0 1.35 0.25 0.2 0.2 0.0 a b Gdy biegnie granicami działek.1 2.0 Gdy biegnie granicami działek.1 2.9 2.0 2.5 Granica województwa O 213 GAW GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.1 1.18 0.9 2.25 2.0 2.35 0.7 0.0 2.4 1. Granica gminy.5 długość przerwy b 2.5 1.18 a b długość kreski a 3.25 0.0 2.0 2.2 1.0 1.35 0.OBIEKTY.7 a b Gdy biegnie granicami działek.0 1.0 3.0 2.1 1.13 3.0 2.18 kreska a 4. Granica konturu klasyfikacyjnego GEOMETRIA: Łamana zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Skala 1:2000. stosować symbol poboczny.9 1.35 3.2 2.0 0. Granica obrębu O 216 GAO GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. Granica miasta.18 kreska a 3. powiatu O 214 GAP GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 0.35 0.5 odstęp b 2. 42 Ps III 43 Ps V O UWAGI 217 GUK W technice wielobarwnej kreślić kolorem zielonym.18 kreska a 3.35 3.1 2.25 0.7 0. stosować symbol poboczny.13 0.50 4. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.9 2.0 0.25 0.25 0. stosować symbol poboczny.1 1.4 1.0 2.0 Gdy biegnie granicami działek.5 a b odstęp b 4.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b długość kreski a długość przerwy b 126 .4 1.0 1.25 0. dzielnicy O 215 GAG GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE a b grubość linii kreska a odstęp b 0. stosować symbol poboczny.25 0.4 0.25 0.5 odstęp b 2.

0 3. 1234 Słowacja ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b Słowacja tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.2 2.35 0.OBIEKTY.13 0. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać poza granicą z prześwitem 1.28 4.5 2.0 .5 Symbol poboczny granicy województwa GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Nazwa województwa PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 232 GSW NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GNW pusty.0 3.7 0.35 0.2 1.13 0.13 Symbol poboczny granicy Państwa O 231 GSK GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa państwa GNA pusty.7 0.0 3.0 2. w odstępach nie większych niż 150.18 0. posiadających wspólną cechę granicy między tymi samymi dwiema działkami.13 0.13 1.18 0.0 0.0 w odstępach nie większych niż 100.5 5.0 2.50 0.5 Część granicy działki GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 219 GDE 123 1456 243 UWAGI Część granicy działki może składać się z wielu połączonych odcinków prostej. woj. 124 244 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Granica użytku GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a a grubość linii wymiar a O 218 GUZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Symbol umieszczać poza granicą z prześwitem 1.5 3.13 0. opolskie ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 127 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 .0 3.

25 2.35 0.25 2.5 2.2 2.18 4.Słupsk tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 3.5 0. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać poza granicą z prześwitem 1.4 0.0 1.2 2.5 0.5 2.8 128 .35 3. miasta GNP pusty.0 3.0 2.9 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE a b opolskie grubość linii kreska a odstęp b tekst 0.9 2.5 0.8 Symbol poboczny granicy powiatu.4 1.OBIEKTY.18 1.5 2. m.0 w odstępach nie większych niż 100.25 0.5 2.9 2.0 4. miasta O 233 GSP GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa powiatu.25 0.0 1.9 2.5 1. Słupsk ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b m.

4 1.5 1.5 1. Nr adresowy umieszcza się na działce równolegle do osi ulicy.0 1.4 1. W zasadzie punkt adresowy odnosi się do działki (patrz 211/GPE).0 3. łańcuch znaków alfanumerycznych GNM pusty.5 2.35 0. *) Atrybut <Nazwa ulicy lub miejscowości> nie posiada interpretacji graficznej.8 Punkt adresowy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Nazwa ulicy lub miejscowości *) Nr adresowy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 238 ADR NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GMA pusty. Do wstawiania takiej nazwy na mapę należy użyć obiektu 994/ULI.5 1. dzielnicy O 234 GSG GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa gminy.8 1. Piaski ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 2.25 0.5 2.0 1. liczba naturalna Nazwa obrębu GMO pusty. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać obok granicy z prześwitem 1. dzielnicy GNG pusty.25 0. na budynku do ściany zwróconej ku ulicy. że każda klatka dużego bloku mieszkalnego ma swój numer adresowy.4 1.0 2. że na jednej działce jest wiele budynków o różnych numerach adresowych. 21 J anki ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b 21 Janki tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Rysunek w skali 1:1000.18 3.0 w odstępach nie większych niż 50. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Symbol poboczny granicy gminy.5 2. należy stosować odnośnik. a nawet. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol umieszczać obok granicy z prześwitem 1. Gdy trzeba.4 1.5 2.1 1. 1234 gm.OBIEKTY. jednakże w osiedlach zdarza się.25 0.0 2.8 gm.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 19/21 tekst (nr adresowy) 129 . Punkt adresowy określa punkt wstawienia numeru adresowego.Piaski tekst Symbol poboczny granicy obrębu O 235 GSO GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer ewidencyjny obrębu GNO pusty.1 1.25 0.1 2.8 1.1 2.35 0.0 w odstępach nie większych niż 50.18 3.5 2. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.0 3.

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

Rejon urbanistyczny

F

240

GPR

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu urbanistycznego GNU pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1.8

123

Blok zabudowy

F

241

GPZ

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer bloku GNZ pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr bloku 3.5 2.5 2.5 1.8

1234

Rejon spisowy

F

242

GPS

GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu spisowego GNS pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1.8

1234

Obwód spisowy

F

243

GPB

GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer obwodu GNB pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 nr obwodu 3.5 3.5 3.5 3.5

1234

Granica rejonu urbanistycznego

F

250

GAU

GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 3.0 2.1 2.1 1.5 a b odstęp b 2.7 1.9 1.9 1.3 d odstęp c 0.7 0.5 0.5 0.4 odstęp d 0.6 0.4 0.4 0.3 e c kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18 Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny.

Granica bloku zabudowy
GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO 130

F

251

GAZ

WYMIARY W SKALI:

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

ELEMENT
a

d c

OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.4 1.4 1.0 b odstęp b 3.0 2.2 2.2 1.5 odstęp c 0.8 0.6 0.6 0.4 odstęp d 0.7 0.5 0.5 0.35 e kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18 Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny.

Granica rejonu spisowego

F

252

GAS

GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.5 1.5 1.0 a b odstęp b 2.0 1.5 1.5 1.0 przerwa c 1.00 0.75 0.75 0.50 Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny

Granica obwodu spisowego
GEOMETRIA: Łamana zamknięta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b

F

253

GAB

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0.25 0.25 0.18 1.5 1.2 1.20 0.8 3.0 2.2 2.2 1.5

Gdy biegnie granicami działek stosować symbol poboczny

Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego

F

256

GSU

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu urbanistycznego GNU pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 3.0 2.1 2.1 1.5 a b odstęp b 2.7 1.9 1.9 1.35 d odstęp c 0.7 0.5 0.5 0.35 odstęp d 0.6 0.4 0.4 0.3 e c kropka e 0.35 0.25 0.25 0.18 nr rejonu 3.5 2.5 2.5 1.8

123

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Symbol poboczny granicy bloku zabudowy

F

257

GSZ

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer bloku zabudowy GNZ pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.4 1.4 1.0 a b odstęp b 3.0 2.2 2.2 1.5 odstęp c 0.8 0.6 0.6 0.4 131

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

d c e

odstęp d kropka e nr bloku

0.7 0.35 3.5

0.5 0.25 2.5

0.5 0.25 2.5

0.35 0.18 1.8

1234

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Symbol poboczny granicy rejonu spisowego

F

258

GSS

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer rejonu spisowego GNS pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 kreska a 2.0 1.5 1.5 1.0 a b odstęp b 2.0 1.5 1.5 1.0 przerwa c 1.00 0.75 0.75 0.50 nr rejonu 3.5 3.5 3.5 3.5

1234

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Symbol poboczny granicy obwodu spisowego

F

259

GSB

GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer obwodu spisowego GNB pusty, liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.35 0.25 0.25 0.18 a b kreska a 1.5 1.2 1.2 0.75 odstęp b 3.0 2.2 2.2 1.5 nr obwodu 3.5 2.5 2.5 1.8

1234

Kreślić wzdłuż granic działek, w odstępach nie większych niż 50, z prześwitem 1.0

Oddział lub część oddziału leśnego

F

264

GPL

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Numer części oddziału leśnego GOL pusty, łańcuch znaków alfanumerycznych Nazwa uroczyska GML pusty, łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Rysunek w skali 1:2000 Oddział może być nieciągły, np. gdy: - jest podzielony drogami innymi niż linie podziału powierzchniowego, 123 - należą do niego enklawy poza kompleksem lasów. Zosin Sęk Części oddziału są oznaczane numerem oddziału 124/1 łamanym przez numer części. Gdy numer nie zawiera łamania, jest 167 oznaczeniem oddziału.

124/2
ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 167 / 2 tekst (nr części oddziału) Zosin Sęk tekst (nazwa uroczyska) 132 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.5 2.5 2.5 1.8 3.5 2.5 2.5 1.8

OBIEKTY. aby przekreślała granicę tworząc znak podobny do dolara.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Granica części oddziału leśnego GEOMETRIA: Łamana zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 265 GUL 123 124/1 167 124/2 UWAGI Rysunek w skali 1:2000 Granice oddziału leśnego lub jego części stanowią granice ewidencyjne z gruntami nie leśnymi. Znak jest przezroczysty (nie przesłania granicy).13 0. 133 .północne i wschodnie krawędzie linii podziału powierzchniowego (duktów).18 0. łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Znak jest literą S obróconą tak.0 1.0 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 266 DUL 123 124/1 167 124/2 UWAGI Rysunek w skali 1:2000 Granicami “linii” podziału powierzchniowego (duktów. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. dróg leśnych) przedstawiać zawsze w skali mapy ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia 1. Znak jest etykietą związaną z kodem obiektu.13 Granica sporna działek GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Nr sprawy PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 270 GDS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GSS pusty.18 0. dróg leśnych) nie stanowiącymi granic działów leśnych są południowe i zachodnie ich krawędzie. zaś wewnątrz kompleksu lasu . Szerokość linii podziału powierzchniowego (duktów.13 0.13 0.

z Numer najwyższej kondygnacji BKN pusty. t. nawisem i podporami nawisu.0 1. wiaty. p.5 1. k.0 należy użyć symboli.13 0. Gdy popdpory w skali mapy są mniejsze od 1. kondygn.13 0. b.18 0. m.5 1.7 0.35 0.0 .5 .35 0.0 2.5 0.0 0.0 x 1. s. i. galerii.5 1. h. Nie kreślić pilastrów < 1. g. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU znak o kształcie litery S S VOC/1245/92 numer sprawy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 4.18 0. budynek trójkondygnacyjny podparty na słupach dwukondygnacyjnych oznaczać jako pięć kondygnacji.8 1. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Budynek z atrium. Obrys nawisu jest osobnym obiektem.0 3.7 0.8 1.0 3.0 x 1.) 134 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.0 w skali mapy.13 Symbol podpory (słupa nośnego) podcienia.13 0. gdy wymiary słupa w skali mapy mniejsze niż 1.OBIEKTY. przewodu O 310 BUI GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. przewodu GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 311 BUJ UWAGI Symbol stosować. Środek symbolu w środku ciężkości obrysu ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu średnica symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Podpory wliczać i3 do liczby kondygnacji np. galerii.8 1.6 Budynek O 312 BUD GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Przeważająca funkcja budynku BFN pusta.25 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu przyziemia i3 tekst (funkcja.13 1. nr najw.5 Obrys podpory (słupa nośnego) podcienia. wiaty.

0 w skali mapy.0 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 bok kwadratu 2. budowli O 314 BZN GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie kreślić szczegółów obrysu < 1. s. liczba naturalna UWAGI Skala 1:5000.7 0.0 w skali mapy.0.18 4. Symbol stosować. h4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. t.8 1.8 1.7 0.0 1. Przy kreśleniu ręcznym kreślić tylko granice między blokami i oznaczenia liczby kondygnacji.0 1.25 0. i.5 1.5 1. Nie kreślić pilastrów < 1.18 8 tekst atrybutu 2. k. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Symbol budynku GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Przeważająca funkcja budynku Numer najwyższej kondygnacji PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 313 BUS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE BFN pusta.18 0.0 0. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Część budynku wyróżniona ze względu na liczbę kondygnacji i /lub oddzielona dylatacją.0 m4 tekst (funkcja i nr najw.35 0. Nie kreślić gdy budynek złożony z jednego bloku. m.0 3. g. p.0 3. Kierunek boku symbolu zgodny z kierunkiem boku budynku.5 Blok budynku F 320 BLO GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nr najwyższej kondygnacji BKN pusty. w mapie numerycznej linie obrysu 12 budynku zostaną pokryte przez obiekt 312 BZO Budynek. blok trójkondygnacyjny podparty na słupach dwukondygnacyjnych oznaczać jako pięć kondygnacji.OBIEKTY. gdy obrys w skali mapy m2 mniejszy od 2. Podpory wliczać 8 do liczby kondygnacji np.) 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 1.8 - Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej 135 F 324 SSC . kond.25 0. h.0x2. z BKN pusty. Środek symbolu w środku ciężkości obrysu.5 Zasięg nawisu budynku. b.5 1.

należy stosować symbol.13 3.1 2.8 1.0 mm.wid.wid.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii c wysokość a a szerokość b wymiar c b d WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 325 SSN k ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wysokość a a szerokość b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.1 1. UWAGI 136 .0 1.0 1.5 2.25 2.0 x 2.4 1.13 0. w.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis funkcji PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 333 WCS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WCF w.5 1. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy obrys przyziemia w skali mapy < 2.5 2.cn.1 2.35 0.50 0. w.OBIEKTY. widokowa F 332 WCN GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis funkcji WCF w.5 w .4 1. .ppoż.0 0.18 0.13 0. .4 1.7 0.cn.8 1. .18 0. w. .1 1. w. w.wid. widokowa .0 Wieża ciśnień.0 1. w.0 2.ppoż.cn.cn. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. ppożarowa.13 3. ppożarowa. tekst atrybutu Wieża ciśnień.0 2.7 0.35 0.4 1.

OBIEKTY.4 1.5 2.8 1.6 wtr.6 bok kwadratu c 1.13 0.5 1.0x2.13 a wysokość b 2.7 0.4 1.0x2.5 2.13 3. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.0 0.8 1.6 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu wysokość symbolu a a średnica okręgu symbolu b b Wiatrak F 334 WTR GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Napis wtr. środek okręgu symbolu w środku obrysu przyziemia.5 1. Gdy kontur w skali mapy jest mniejszy od 2.0 0. Symbol stosować gdy kontur w skali mapy jest mniejszy od 2.0 1.35 0.50 0. jest etykietą związaną z obiektem.0 Środek kwadratu symbolu w środku ciężkości przyziemia. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI p6 3 p4 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.7 2.25 0.35 0.13 0.0 a b szerokość a 1.0 0.13 0.35 0.8 1.ppoż.7 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE w. Symbol stosować gdy obrys przyziemia w skali mapy < 2.7 0.5 Łącznik napowietrzny budynków.4 1.13 0.7 0.0 0.18 0. tekst 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.8 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b 3 tekst atrybutu Wiata.0 mm wtr. c wtr.7 0.25 2. jest etykietą związaną z obiektem.4 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 335 WTS UWAGI Napis wtr.5 2.18 0. galeria F 342 BUG GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nr najwyższej kondygnacji BKN pusty.7 0.0 1.0 mm. taras odkryty na podporach 137 F 346 BUW .0 x 2. stosować symbol.25 Wiatrak .

7 1.13 2.13 0.7 0.18 0.18 0.30 g4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b 5.13 2.5 1.13 0. Gdy podpory w skali mapy < 1 x 1 mm . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Nie wyróżnia się wjazdów krytych i otwartych.7 0.5 1.5 1.18 0.0 .0 1.0 0.13 0.OBIEKTY. 5.stosować znak ściany oporowej. 3. są one ograniczeniami np. liczba rzeczywista Najmniejsza szerokość w metrach BPS pusty.13 - Schody zewnętrzne F 352 SCH GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 138 .5 Wjazd do podziemia GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 350 WJD UWAGI Gdy szerokość ściany bocznej wjazdu w skali mapy większy od 1.stosować symbole podpór. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.5 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Wartościami atrybutów powinny być minimalne światła przejazdu pod budynkiem na całym jego przebiegu. dla wozu straży pożarnej.0 1.25 Nad kreską wartość atrybutu BPW.5 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Podpory są osobnymi obiektami.0 0.7 - Przejazd pod budynkiem F 348 BPB GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZW WARTOŚCI DOPUSZCZALNE A Najmniejsza wysokość w metrach BPW pusty.25 teksty atrybutów WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

13 0.13 0.13 - Rampa F 358 RMP GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst rmp. spoczniki powinny pozostać nie kreskowane.13 1.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii odległość osi linii równoległych WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 - Świetlik do podziemia GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 356 SWT ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.OBIEKTY. jest etykietą związaną z obiektem.6 0. Granicą obszaru jest oś linii zewnętrznej (linia wewnętrzna tylko informuje o rodzaju obszaru).0 0.5 0.7 0.18 0.7 - Taras.18 0. Wzdłuż ściany budynku oś linii zewnętrznej pokrywa się z osią linii obrysu budynku. rmp. weranda F 354 BTO GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie rozróżnia się tarasów krytych (werandy) i otwartych. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Kreski symbolu umieszczać w miejscu gdzie zaczyna się wznoszący bieg schodów. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii odstęp kresek symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. 139 .

18 0. ciepl. szklarnia ciepl.13 0.13 0. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.8 1. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 1.18 0. jest etykietą związaną z kodem obiektu. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu rmp tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 2. budowli GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 360 BUF UWAGI Tekst f.5 1.8 1.5 - Fundament budynku.8 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu ciepl.8 1.13 0.13 2.5 1. O 362 CIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst ciepl.8 - Cieplarnia.5 140 .5 1. f.13 0. jest etykietą związaną z obiektem. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu f.OBIEKTY.

35 0.0 3. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Treść mapy nie obejmuje ruin budynków o konstrukcji drewnianej. Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi F 365 BUX GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Do przedstawienia graficznego stosować obiekt 820 WSN Skarpa nieumocniona.5 2.OBIEKTY. Symbol komina wewnątrz konturu budynku w skali mapy. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi F 364 BUZ GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Do przedstawienia graficznego stosować obiekt 818 WSK Skarpa umocniona. r. jest etykietą związaną z kodem obiektu.0 2.kreślić tylko symbol komina. Tekst r.50 0.5 1.0 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 366 KMN UWAGI Gdy budynek w skali mapy mniejszy od symbolu . Komin przemysłowy.zab.0 Budynek w ruinie O 368 BUR GEOMETRIA: Obszar niekoniecznie spójny ogr. tekst etykiety i atrybutu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. zbiorem łamanych uogóln.8 - Słup kilometrowy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA 141 F 401 SLK WARTOŚCI DOPUSZCZALNE . zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rodzaj ruiny BZN pusta. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b r. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica a a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.0 2.5 1.35 4.0 3.8 1.0 1. zab.0 2.zab.

0 a b średnica b 1.0 2.5 1.5 1.13 0.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 symbol pikiety 0.0 Słup hektometrowy F 402 SLH GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis hektometra KSH pusty.5 średnica b 1.0 1.0 1. liczba rzeczywista ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.7 a b tekst 1.3 - 92. także w technice wielobarwnej.13 2. 56.0 0.8 1.7 - Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku 142 .5 1.5 1.7 1.5 91.01m. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Opis kilometra KSK pusty.18 0.18 0.73 Kolor czarny.5 Punkt określonej wysokości sztucznie ukształtowanej powierzchni terenu GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 403 WSU NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WSO liczba rzeczywista UWAGI Rzędna określona do 0.0 tekst 1.73 tekst 1. liczba rzeczywista ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.8 1.8 1.5 1.5 1.13 średnica a 2.13 0.18 0.18 0.18 56.0 1.0 2.18 0.18 0.0 0.7 0.0 0.5 Znak przystanku GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU b grubość linii wymiar a a wymiar b c wymiar c F 406 PRZ c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.OBIEKTY.13 średnica a 2.

13 1.5 1. drogowskaz GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a b wymiar b F 408 TBL a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 - a Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Znak skraju toru GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a b średnica b F 410 SKR WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 2.18 0.7 0.0 1.13 1.7 1.5 1.18 0.0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Znak drogowy GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii bok trójkąta a wysokość b b F 407 ZND WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 - a Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Tablica informacyjna.7 - Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Znak sygnalizacji świetlnej GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wymiar a średnica b F 409 ZNS a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 - Obiekt znajduje się w środku okręgu 143 .18 0.0 0.18 0.2 0.0 0.13 0.OBIEKTY.7 0.7 0.5 0.

0 0.7 - 144 .0 3.0 2.7 - Obiekt znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku Zapora przejazdu kolejowego .OBIEKTY.0 0.0 1.18 0. Andrzeja) F GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii d wysokość a b wysokość b a odstęp c c szerokość d szerokość e e 411 PJD WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.4 2.13 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu wymiar a wymiar b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.4 1. zgodnie z położeniem w terenie.0 0.18 0.asf.18 0.13 1.7 1.7 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 412 SZL UWAGI Kierunek zapory równoległy do torów lub prostopadły do osi drogi.5 0.5 - a a Punkt wstawienia i mechanizm unoszący znajduje się w środku kwadratu a x a b Przepust F 413 PST GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. j.7 5.13 3.

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a a wymiar a a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.25 145 .OBIEKTY.18 0. tj.0 1. UWAGI F 420 KOU ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b długość kreski a długość przerwy b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 mm.0 0.symbol F 414 PSS GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol przepustu stosować wraz z symbolem rowu.50 0.35 0.13 0.4 1.13 2. linia zmiany nawierzchni GEOMETRIA: Łamana uogólniona zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Skala 1:1000.7 - Krawędź jezdni.4 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Przepust .7 0.13 0.35 0.7 0.5 Krawężnik jezdni GEOMETRIA: Łamana uogólniona ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 422 KOJ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.35 0.25 1. gdy rów w skali mapy jest węższy niż 1.

0 1.13 0.4 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 szerokość symbolu 1.0 0.0.13 0.0 2.5 teksty 2.7 grubość linii 0. z.5 1.0 1.5 teksty 1.5 1.8 1. brzeg biegnący granicą kreślić znakiem granicy. należy użyć symbolu drogi.8 1.0.5 związaną z kodem obiektu. wizualnie j. gdy szerokość drogi w skali mapy dr 4.13 0.5 1.5 dr 4.5 146 . ch.7 0.13 0. bet. wysepka w jezdni). Tekst dr jest etykietą związaną z kodem obiektu. bet. Tekst dr jest etykietą dr 4. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b długość kreski a długość przerwy b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 dr 4. Oś symbolu biegnie osią drogi.18 0.5 Droga nie stanowiąca odrębnej działki .7 0. matematycznie jest łamaną uogólnioną otwartą.1 1.13 kreska a 2. zamyka go. ch. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy droga biegnie wzdłuż granicy działki.18 0.5 jest < 1.0 0.18 0. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbolu należy użyć.0 a b odstęp b 1. u.0 0.OBIEKTY.4 1. Gdy szerokość drogi w skali mapy jest < 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) F 423 KOC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy otacza kontur (np.symbol F 425 KSN GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość drogi KDN pusty.13 3.0 1.7 - Droga nie stanowiąca odrębnej działki F 424 KON GEOMETRIA: Obszar ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość drogi KDN pusty.8 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.

0 15.3 0. W środku oś toru.13 0.0 0.0 15.25 0.13 0.7 20.4 0.35 0.13 1.5 1.0 1.13 0.7 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii d wysokość a szerokość i średnica b c długość grotu c a szerokość grotu d odstęp strzałki od kółka WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Słup trakcyjny z latarnią i słup trakcyjny.18 0.25 0.0 0.0 2. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś toru tramwajowego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 426 KOT WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 2.5 0.5 1.7 0.4 0.7 0.0 0.25 0.4 0.5 0.0 10.0 1.18 Oś toru kolejowego normalnego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 427 KOK WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.4 0. Słupy trakcyjne z latarniami pomiędzy osiami torów.3 b 147 .18 0.0 Podpora przewodów trakcyjnych GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 430 PTR UWAGI Symbol orientować w kierunku przewodu.13 0.7 0.18 Oś toru kolejowego wąskiego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b długość poprzeczki a rozstaw poprzeczek b a F 428 KOW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.35 0.OBIEKTY.13 3.25 0.5 1.5 0.

..5 148 . z .u .8 1.5 1.. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst ch. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1.. j.0 2..asf.0 1.5 1.5 1.u .4 1. jest etykietą związaną z obiektem.OBIEKTY.z. gr.5 3. z . asf.. ) jest wartością atrybutu.0 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Jezdnia F 432 KOA GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis nawierzchni jezdni KOI pusty. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2. bet.13 2.0 1.. bet.asf. asf. ch. z . po nim tekst (np. ch.asf.z..8 1. ch.asf. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst j. następujący j.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU j. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a kreska a d przerwa b b c długość c szerokość d pr.u. asf..18 0.13 0.8 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU ch. br. teksty Przeprawa promowa F 440 PRM GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst pr. następujący po nim tekst (np.bet. jest etykietą związaną z kodem PRM pr.0 2.0 1.7 0.7 0.bet. ch.13 0.5 1..0 2. bet.8 1.4 1. j. jest etykietą związaną z obiektem. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2. z .5 1.0 0. kl.) jest wartością atrybutu. k. teksty Chodnik F 433 KOD GEOMETRIA: Obszar ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Opis nawierzchni KCH pusty.. kl.5 2.bet.

35 0. ściany śluz b) umocnienia portów i falochronów c) ściany boczne wjazdów i zejść do podziemi d) ściany czołowe tuneli Gdy szer.15 95.5 1.8 1.18 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. ściany oporowej w skali mapy < 1. gdy szerokość ściany oporowej w skali mapy < 1. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 0.01 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu 102.0 1.13 a wymiar a 10.18 0.OBIEKTY.0 7. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 102.0 mm.50 0.0 7.0 0.7 1. stosować symbol.7 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a c wymiar b b wymiar symbolu c Most trwały F 451 MST GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty.35 0.8 1.5 149 .13 10.0 c wymiar b 1.0 0.0 .7 b wymiar c wg szerokości ściany Ściana oporowa .25 2.15 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Oś symbolu biegnie osią ściany. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Ściana oporowa F 449 KOP GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Znakiem ściany oporowej przedstawiać: a ) nabrzeżne ściany przywodne.symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 450 KOS UWAGI Symbol stosować.

8 1.5 1. Uzbrojenie terenu zawsze kreślić liną ciągłą. dopuszcza się także kreślenie linią ciągłą.18 0. używać symbolu (458 PNS).0.8 1.25 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu kładki 100. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Most drewniany F 452 MSD GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty. Gdy szerokość kładki w skali mapy mniejsza niż 1.8 1.35 0.8 1.5 2.25 0.15 99.25 0.18 2.15 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Sytuację pod kładką kreślić linią przerywaną. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 102.25 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 1. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty.13 0.OBIEKTY.13 0.5 150 .5 1.00 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia mostu i symbolu odstęp poprzecznych 102.11 100.8 1.13 2. 105.5 1. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty.5 Kładka dla pieszych F 453 PND GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Treścią mapy są tylko kładki stałe.

7 0.8 1. liczba rzeczywista KED pusty.5 3.0 2. Symbol stosować.7 0.15 szerokość symbolu tekst Most drewniany .7 0. Punkt wstawienia .5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu długość symbolu a a długość kreski b b 102.15 95. liczba rzeczywista UWAGI Rysunek jak dla skali 1:2000. Symbol należy stosować.8 1.OBIEKTY.1 2.1 1. liczba rzeczywista KED pusty.0.środek symbolu. liczba rzeczywista UWAGI Rysunek jak dla skali 1:2000.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia mostu i symbolu a odstęp poprzecznych symbolu a kreska symbolu b c b długość symbolu c szerokość symbolu 99.0.0 2.25 3.13 0.5 1.7 0.50 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna Rzędna dolna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 102.1 2.7 0.0 0. na przecięciu osi cieku i osi drogi. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. gdy długość mostu w skali mapy jest nie większa od 3.5 1.0 0.01 F 456 MTS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE KEG pusty.00 tekst 151 . Punkt wstawienia .0 0.8 1. gdy długość mostu w skali mapy jest nie większa niż 3.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna Rzędna dolna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 102.5 dostosować do szerokości drogi 2.5 dostosować do szerokości drogi 2.25 F 457 MDS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE KEG pusty.35 0.8 1. na przecięciu osi cieku i drogi.13 0.środek symbolu.15 94. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.1 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Most trwały .5 1.18 0.13 1.5 1.35 0.

1 2.5 1.5 2.13 0.5 152 .5 1.13 0.25 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii 100.środek symbolu.35 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Kładka dla pieszych . WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 2.8 1.25 F 458 PNS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE KEG pusty.7 0.7 0. Symbolu używać.11 100.35 0.5 1.25 0.25 tekst Estakada.25 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Linia kolejki wiszącej lub wyciągu GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b F 471 KEL WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna Rzędna dolna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 105.0 1. wiadukt F 460 KEM GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna KEG pusty.18 1.0 0. liczba rzeczywista Rzędna dolna KED pusty. liczba rzeczywista UWAGI Rysunek jak dla skali 1:1000 lub 2000.8 1.0 2.OBIEKTY.25 0. Uzbrojenie terenu zawsze kreślić liną ciągłą 108.4 1.0 0.7 0. dopuszcza się także kreślenie linią ciągłą.7 0.8 1.18 0.0. Punkt wstawienia .5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia symbolu a wymiar symbolu a wymiar symbolu b b 100.4 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Sytuację dolnego poziomu kreślić linią przerywaną. liczba rzeczywista KED pusty.0 2.25 0. gdy szerokość kładki w skali mapy mniejsza niż 1.1 1.13 3.8 1.10 100.25 0. długość dostosowana do szerokości drogi.

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

Symbol kolejki wiszącej lub wyciągu
GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI

F

472

KLI

- kolej jednolinowa na podporach bramowych,

-kolej dwulinowa na podporach - masztach.

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu "wieszak" a a "wagonik" b

b

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 0.5 2.0 1.4 1.4 1.0

Peron

F

473

PER

GEOMETRIA: Obszar ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst per. jest etykietą związaną z obiektem. per. Gdy szerokość peronu w skali mapy mniejsza niż 1.0, stosować symbol. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii per. tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.18 0.18 0.13 2.5 1.8 1.8 1.5

Peron - symbol

F

474

PES

GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst per jest etykietą związaną z obiektem. Symbol stosować, gdy szerokość peronu w skali mapy per. mniejsza niż 1.0. Oś symbolu w osi peronu. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 0.5

b
per.

a

wymiar symbolu a wymiar symbolu b tekst

długość peronu w skali mapy 2.5 1.8 1.8 1.5

Niezidentyfikowana armatura naziemna
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE

F

501

UAR

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UJY pusty, liczba rzeczywista UWAGI 153

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

x 115.45

Tekst x jest etykietą związaną z kodem obiektu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 0.5 0.5 1.8 1.5 1.5 -

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica okręgu x 115.45 teksty

Budowla podziemna

O

502

BPO

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna budowli podziemnej UDG pusty, liczba rzeczywista Rzędna dolna budowli podziemnej UDD pusty, liczba rzeczywista Rodzaj budowli podziemnej RDZ pusty, G, I , M, P, S, T, Z PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Budowla podziemna z wjazdami. G Linia biegnie obrysem zewnętrznym przejścia, garażu tunelu, wraz z urządzeniami dodatkowymi (pomieszczenia 123.15 techniczne itp.). 117.35

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a b grubość linii kreska a odstęp b G 53.25 teksty atrybutów

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 2.0 1.4 1.4 1.0 1.0 0.7 0.7 0.5 1.8 1.5 1.5 1.5

Budowla podziemna projektowana

O

503

BPP

GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych uogólnionych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rodzaj budowli podziemnej RDZ pusty, G, I , M, P, S, T, Z Nr protokołu ZUDP UVF ciąg znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Napis Proj. jest etykietą związaną z obiektem. G Proj. Linia biegnie obrysem zewnętrznym przejścia, garażu UM.123.89 tunelu, wraz z urządzeniami dodatkowymi (pomieszczenia techniczne itp.).

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a b grubość linii kreska a odstęp b G Proj. teksty atrybutów i etykiety

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 0.13 2.0 1.4 1.4 1.0 1.0 0.7 0.7 0.5 1.8 1.5 1.5 1.5

154

OBIEKTY, DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE

Właz prostokątny
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
t 123.45

O

504

WLD

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j UJO pusty, liczba rzeczywista UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a szerokość a długość b b t 123.45 tekst atrybutów

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 2.0 1.5 1.5 1.8 1.5 1.5 -

Właz kwadratowy
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
b 123.45

O

505 WLM

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j UJO pusty, liczba rzeczywista UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a szerokość a
b 123.45

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 1.0 0.7 0.7 1.8 1.5 1.5 -

tekst atrybutów

Właz okrągły
GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE
k 115.45

O

506

WLZ

NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty, w, k, g, c, e, t, b, x, n, p, a, v, m, i, z, j UJO pusty, liczba rzeczywista UWAGI

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu średnica
k 115.45

WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0.13 1.2 0.8 0.8 1.8 1.5 1.5 -

tekst atrybutów

155

5 - ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c odstęp c a szerokość a b 123. t. z. c.45 tekst atrybutów WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. x. liczba rzeczywista UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a bok kwadratu a w 115. n. z.5 1.13 1. n.18 0.5 1.7 0.45 O 509 KRA NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE UJO pusty.7 0.5 - tekst atrybutów Kratka wywietrznika GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123.13 0. i. j UJO pusty. g.45 c O 508 KRW NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty. k.5 1. b. x. m. b.45 O 507 ZAS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ULO pusty.7 0. k. e.1 1.45 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. liczba rzeczywista UWAGI WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Zasuwa liniowa GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE w 115.7 0. v.5 1. i. liczba rzeczywista UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu a szerokość a długość b b c 123.7 2.0 0.18 0.5 1.5 0.5 1.OBIEKTY.13 0. w. g.13 0. c.8 1. j UJO pusty.45 długość b tekst atrybutu 156 .8 1.5 1.18 0.13 0.5 1.5 1.7 2.0 0.5 - Kratka ściekowa GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123.13 0. w.0 1. p. a.8 1.

0 0.7 0.0 0.7 0.5 a a Hydrant GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu b wysokość a a skrzydełka b średnica c c O 513 HYP WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.13 1.13 0.7 1.5 1.13 1.0 0.18 0. O 512 MSZ .0 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 510 SLS UWAGI Symbol stosuje się. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Podpora przewodu lub latarni . gdy wymiary w skali mapy <1.13 0. stosować symbol.6 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu i symbolu średnica symbolu Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni O 511 SLU GEOMETRIA: Łamana uogólniona zamknięta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie rozróżniać materiału z jakiego wykonano podporę.5 - 157 .0.podpora maszt czworonożny. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU linia obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.13 0.13 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.7 0.0 0.0.13 0.7 0. Nie kreślić podpór ukośnych.OBIEKTY. Gdy wymiary w skali mapy < 1.podpora maszt czworonożny wraz z symbolami słupów i kierunkami linii .13 1.18 0.13 0.podpora dwusłupowa typu A lub brama z symbolami słupów i kierunkami linii ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wymiar a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 2.18 0.7 0.13 Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni GEOMETRIA: Łamana PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI .

0 a długość skrzydełka b 2.0 0.18 0.0 0.13 b a wielkość symbolu a 5.6 - Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 516 PNN UWAGI Symbole umieszczać tylko pomiędzy podporami.8 0.0 1.0 1. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej.7 0.5 1.7 2.13 0.0 0.13 0.18 0. Symbol latarni Podpora w skali mapy i symbol latarni Symbol słupa i symbol latarni ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.0 3. Nie kreślić podłączeń do budynków.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Zdrój uliczny GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu b c wysokość a a skrzydełka b.13 0.0 3.0 4.13 b długość symbolu a 10. lub podwieszonych nad ulicami i placami.0 8.18 0.0 5.7 0.13 1.0 długość kreski b 1. c średnica d d O 514 HYZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 - Latarnia na podporze przewodów lub na słupie GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 515 LAT UWAGI Nie kreślić latarni na ścianach budynków.0 0.OBIEKTY. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.6 1.7 1.6 158 .

5 0.13 a długość symbolu a 3.0 2.13 0.18 0.OBIEKTY.2 a długość skrzydełka c 2.18 0.18 0.6 Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej O 521 sieci komputerowej O tv kablowej O innej sieci kablowej O 522 523 526 PLT PSA PTV PKJ GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbole kierunku linii umieszczać tylko pomiędzy v podporami. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii symbolu 0. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej.13 0.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii symbolu 0. Nie kreślić podłączeń do budynków.4 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 517 PSN UWAGI Symbole umieszczać tylko pomiędzy podporami.2 a długość skrzydełka c 2.0 8.5 1. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami centrali.0 5.8 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 c grubość linii symbolu 0.13 0. Mała litera a .0 3.0 0. Nie kreślić podłączeń do budynków.8 1.6 1.0 1. Wyjątkiem jest kierunek linii telekomunikacyjnej.4 Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 518 PWN UWAGI Symbole umieszczać tylko pomiędzy podporami.6 tekst 1.9 b długość symbolu b 4.0 3.0 0.0 1.0 2. odpowiadająca trzeciej literze kodu obiektu jest etykietą związaną z obiektem.5 1.2 2.0 1.0 b długość skrzydełka c 2.13 0.6 1.0 1. przedstawiany bez litery.9 b długość symbolu b 4. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej.6 1.0 0.6 długość poprzeczki d 1.5 159 .4 1.13 0. Nie kreślić podłączeń do budynków.0 3.13 a długość symbolu a 3.0 0.5 0.13 0. v lub i .2 2.5 0.13 a długość symbolu a + b 10.

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii Rnc300 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. zaś trzecia litera określająca rodzaj sieci jest małym odpowiednikiem dużej trzeciej litery kodu.8 1. o średnicy Rnc2x80 80 mm na podporach dwusłupowych.13 1.13 0. podwójny. liczba naturalna Średnica przewodu w mm UBC pusty.13 1.5 1.5 1.13 0.5 160 . liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE UWAGI GRAFICZNE Przewód ciepłowniczy. Tekst cyfrowy jest średnicą w milimetrach Rnb80 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii Rnw400 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 0. liczba naturalna Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu. .OBIEKTY.przewód rurowy na podporach podwójnych Rnw400 Litery Rn związane są z kodem UE_. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego kanalizacyjnego gazowego benzynowego niezidentyfikowanego naftowego poczty pneumatycznej sieci rurowych innych O 531 O O O O O O O 532 533 537 538 539 540 544 UEW UEK UEG UEB UEX UEN UEP UEI GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Średnica przewodu w mm UB_ pusty.przewód rurowy na podporach pojedynczych. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Na rysunku: .13 0.18 0. Tekst literowy Rnc jest etykietą związaną z kodem obiektu.5 Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego O 534 UEC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Liczba przewodów ciepłowniczych UKC pusty.5 1. nadziemny.8 1.5 1.

15 - Oś przewodu podziemnego wodociągowego O 581 UPW GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULW pusty. o.13 0.8 1.18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 0.5 1.5 1. D. Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego O kanalizacyjnego O gazowego O ciepłowniczego O benzynowego O niezidentyfikowanego O naftowego O poczty pneumatycznej O innych sieci rurowych O kanału zbiorczego O GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 561 562 563 564 567 568 569 570 574 575 UCW UCK UCG UCC UCB UCX UCN UCP UCI UCZ ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. wlA80 średnica 80 mm W technice wielokolorowej kolor niebieski.OBIEKTY. l Źródło danych o położeniu UUY pusty. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego elektroenergetycznego sieci komputerowej tv kablowej innej sieci kablowej O 535 O O O O 536 541 542 546 UET UEE UEA UEV UEJ GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Obiekty te nie mają przedstawienia graficznego (kreślone linią niewidoczną na mapie). X Średnica w milimetrach UBW pusty. Przewody przedstawiane są na mapie jedynie symbolami jako kierunki linii napowietrznej. Przewód wodociągowy inwentaryzowany aparaturą.15 0.5 Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta 161 O 582 UPK .13 wlA80 tekst atrybutów 1.18 0. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst w jest etykietą związaną z kodem. B. A.

8 1. s. średnica 200 Tekst k jest etykietą związaną z kodem obiektu. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ pusty.18 0. n. o szerokości 2000 i przewód kanalizacji sanitarnej.5 kreślić tylko cpB2x50 oś. w przypadku przeciwnym . D. Gdy szerokość przewodu w skali mapy < 1. A. A.5 1.13 0.13 1. kdB2000 branżowych. A. umiejscowiony aparaturą.OBIEKTY. X Średnica w mm UBG pusty. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód kanalizacji deszczowej.13 0.18 0. n Źródło danych o położeniu UUY pusty. patrz 662/UBK ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 oś przewodu 0. w. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU oś przewodu cpB2x50 teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.13 kdB2000 teksty 1. l Źródło danych o położeniu pusty.5 ATRYBUTY OPISOWE NAZWA ULK UUY UBK OPK Oś przewodu podziemnego gazowego O 583 UPG GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULG pusty. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst g jest etykietą związaną z kodem obiektu.5 1. X Liczba przewodów UKC pusty. w.5 kreślić tylko ksA200 oś. liczba naturalna Wysokość w mm pusty. B. na podst. gsA100 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU oś przewodu gsA100 teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. s. w przypadku przeciwnym .8 1.13 0.5 Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego O 584 UPC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULC pusty. o. d. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst "c" jest etykietą związaną z kodem obiektu. D. Gdy szerokość przewodu w skali mapy < 1. p. X Szerokość w mm pusty. p Źródło danych o położeniu UUY pusty.5 Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta 162 O 585 UPE .5 1.18 0. B. mat.13 0. D.5 1.kreślić dodatkowo obrys.5 1.kreślić dodatkowo zasięg obudowy.13 0.13 1.8 1. patrz 664/UBC. B.5 1. liczba naturalna Średnica w mm UBC pusty.

B. liczba naturalna Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.8 1. A.13 0. D.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.13 nB500 teksty 1.8 1. z mat. A. pięć wypełnionych kanałów. X PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód średniego napięcia z pętlą. B.5 Oś przewodu podziemnego benzynowego O naftowego O poczty pneumatycznej O melioracyjnego O 587 589 590 593 UPB UPN UPP UPM GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Źródło danych o położeniu UUY pusty. średnica 500 mm.13 tkB5 teksty 1. X Średnica w mm UBX puste.OBIEKTY. W przypadku przeciwnym . D. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULE pusty. B.8 1. W. Etykieta jest małą literą odpowiadającą trzeciej literze kodu obiektu. Gdy szerokość przewodu w skali mapy < 1. S.18 0. Oznaczenia jednoliterowe rodzajów przewodów są nB500 etykietami związanymi z kodami obiektów. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 1. A.5 1. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewody telekom. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód naftowy. W technice wielokolorowej kolor czerwony. Tekst e jest etykietą związaną z kodem obiektu. branżowych. X Średnica przewodu w mm UB_ pusty.5 1. A. X Liczba użytych kanałów UKT pusty. D.13 0. N.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 oś przewodu 0. położenie na eSB podstawie materiałów branżowych.18 0. k Źródło danych o położeniu UUY pusty.13 0.kreślić dodatkowo zasięg obudowy. d.5 1. liczba naturalna 163 . branżowych. r. tkB5 Tekst "t" jest etykietą związaną z kodem obiektu.5 kreślić tylko oś.5 Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego O 588 UPX GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULX pusty.5 ATRYBUTY OPISOWE Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego O 586 UPT GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULT pusty.13 0. k Źródło danych o położeniu UUY pusty.13 0.5 1. W technice wielokolorowej kolor pomarańczowy. D. i Źródło danych o położeniu UUY pusty. z mat.13 eSB teksty 1. B.18 0. w kanalizacji.

18 0.300 branżowych. rurowy.5 1.5 1. B.8 1. D.13 0.13 1. liczba naturalna Wymiar pionowy w mm UPI puste. Litera x jest etykietą związaną z kodem obiektu. ze względu na wymiary kanału. ad ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii vkA teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. liczba naturalna Wymiar pionowy w mm UPI puste. wymiar pionowy 1800.13 0.8 1. B. d.1800 2500. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE xr300 UWAGI Przewód niezidentyfikowany.13 0. średnica 300 mm. położenie na vkA podstawie aparatury i przewód sieci komputerowej doziemny. A. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 164 . A. położenie na podstawie pomiaru Litery a i v są etykietami związanymi z obiektem.5 1.5 Oś kanału zbiorczego O 595 UPZ GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Źródło danych o położeniu UUY pusty. Etykieta jest małą literą odpowiadającą trzeciej literze kodu obiektu. X Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu. zwykle występuje razem obrysem (675 UBZ). na podstawie pomiaru. na podstawie materiałów iB200. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.5 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii xr300 teksty Oś przewodu podziemnego sieci UPV GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ UL_ pusty. D. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód telewizji kablowej w kanalizacji. wymiar poziomy 200 mm.18 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.18 0. k Źródło danych o położeniu UUY pusty. X Wymiar poziomy w mm UBI pusty. D.13 i200.5 1.OBIEKTY. B.13 0. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód sieci innej rurowej.5 komputerowej O TV kablowej O 591 592 UPA Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych O 594 UPI GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Źródło danych o położeniu UUY pusty. Litera z jest etykietą związaną z obiektem. wymiar poziomy z2500. A. liczba naturalna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Kanał zbiorczy.5 1.8 1.300 teksty 1. X Wymiar poziomy w mm UBI pusty.13 0. wymiar pionowy 300 mm. Oś kanału zbiorczego.13 1.

13 0.01 108. d. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej obrys komory kreślić kolorem 105.55 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 165 WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 .12 95. liczba rzeczywista Rzędna dna UH_ pusty.5 Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych O 596 UPJ GEOMETRIA: Łamana otwarta uogólniona ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Typ ULJ pusty.13 1.13 1.18 0. 103. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii jdB teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE grubość linii zP2500. doziemny.5 1. A.13 0.5 0.8 1.OBIEKTY.75 104. na podstawie jdB materiałów branżowych.1800 teksty 0.5 1.5 Komora podziemna wodociągowa O 601 UOW kanalizacyjna O 602 UOK gazowa O 603 UOG ciepłownicza O 604 UOC elektroenergetyczna O 605 UOE telekomunikacyjna O 606 UOT benzynowa O 607 UOB sieci niezidentyfikowanej O 608 UOX naftowa O 609 UON poczty pneumatycznej O 610 UOP sieci komputerowej O 611 UOA TV kablowej O 612 UOV melioracyjna O 613 UOM sieci innych rurowych O 614 UOI kanalizacji zbiorczej O 615 UOZ sieci innych kablowych O 616 UOJ GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna włazu UJ_ pusty. k Źródło danych o położeniu UUY pusty.15 przewidzianym dla odpowiedniej sieci.13 1. X PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Przewód sieci kablowej innej.13 1.15 93.5 0. B.8 0. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu. D. Litera j jest etykietą związaną z kodem.18 1.

OBIEKTY.32 tekst atrybutu 1.0 1.5 - - 105.5 - 166 .8 0.25 114.25 0.18 2. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.15 Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego przewodu kanalizacyjnego przewodu gazowego przewodu ciepłowniczego przewodu elektroenergetycznego przewodu telekomunikacyjnego przewodu benzynowego przewodu niezidentyfikowanego przewodu naftowego przewodu poczty pneumatycznej przewodu sieci komputerowej przewodu TV kablowej przewodu melioracyjnego przewodu innych sieci rurowych kanału zbiorczego przewodu innych sieci kablowych O 621 UGW O O O O O O O O O O O O O O O 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 UGK UGG UGC UGE UGT UGB UGX UGN UGP UGA UGV UGM UGI UGZ UGJ GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna UR_ pusty.7 1.4 0.8 1.13 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE a b grubość linii kreska a odstęp b teksty 0.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 symbol pikiety 0.

7 0.0 0.5 1. c itp (oznaczenia rodzaju sieci) są etykietami związanymi z odpowiednimi kodami obiektów.13 0.0 1.0 1.5 1.13 2.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Oś projektowanego przewodu wodociągowego kanalizacyjnego gazowego ciepłowniczego elektroenergetycznego telekomunikacyjnego benzynowego nieokreślonego naftowego poczty pneumatycznej sieci komputerowej TV kablowej melioracyjnego innych sieci rurowych kanalizacji zbiorczej innych sieci kablowych O 641 O O O O O O O O O O O O O O O 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 UXW UXK UXG UXC UXE UXT UXB UXX UXN UXP UXA UXV UXM UXI UXZ UXJ GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nr protokołu ZUDP UV_ ciąg znaków alfanumerycznych Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Teksty w.5 - Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego O 661 kanalizacyjnego O 662 gazowego O 663 ciepłowniczego O 664 elektroenergetycznego O 665 telekomunikacyjnego O 666 benzynowego O 667 niezidentyfikowanego O 668 naftowego O 669 poczty pneumatycznej O 670 sieci komputerowej O 671 TV kablowej O 672 melioracyjnego O 673 innych sieci rurowych O 674 kanału zbiorczego O 675 innych sieci kablowych O 676 GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI UBW UBK UBG UBC UBE UBT UBB UBX UBN UBP UBA UBV UBM UBI UBZ UBJ 167 . w-425/23 g-425/28 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b c-425 teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Etykieta c-425/21 jest małą literą odpowiadającą trzeciej literze kodu obiektu.8 1.OBIEKTY.4 1. g.

0 - a a wymiar a Wylot kanału ( wylew ) GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI O 684 WLW ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5.0 1.0 0.13 0.5 - "kołnierz" symbolu Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Rzędna PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 123.7 0.5 - Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym O 681 kanalizacyjnym O gazowym O 682 683 TRW WCI TRG GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 2.5 0.4 1. liczba rzeczywista UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO 168 WYMIARY W SKALI: .0 1.0 0.0 1. gdy szerokość obrysu w skali mapy mniejsza od 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Nie kreślić.5 0.35 1.18 0.35 0.45 kl O 685 SZB NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SZG pusty. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a b a odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.13 2.OBIEKTY.

0 - Szafa sterownicza przewodu GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Opis rodzaju sieci PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE t O 688 STE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE URO pusty.5 Punkt zmiany cech /sposobu inwentaryzacji przewodu wodociągowego kanalizacyjnego gazowego ciepłowniczego elektroenergetycznego telekomunikacyjnego benzynowego niezidentyfikowanego naftowego 169 O 701 O O O O O O O O 702 703 704 705 706 707 708 709 USW USK USG USC USE UST USB USX USN . c.18 0. g.5 - a Mufa.8 1.13 3.8 1.0 1. i. punkt łączenia kabla GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b długość a szerokość b a UWAGI O 687 MUF WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. n.4 teksty 1.13 2.0 1.0 1. z. p.18 0. x.5 1.5 1.13 3.5 Tekst kl jest etykietą związaną z kodem obiektu 1:5000 - Kotwa przewodu ciepłowniczego GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiar a UWAGI O 686 KTW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 średnica symbolu a 2.0 1.0 2. w.0 2. j UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wymiar a a szerokość b t tekst atrybutu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.4 1. k. b. a. m. e.18 0. t. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 grubość linii 0.0 1. v.13 0.5 1.OBIEKTY.

DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE poczty pneumatycznej sieci komputerowej tv kablowej melioracyjnego innych sieci rurowych kanału zbiorczego innych sieci kablowych O O O O O O O 710 711 712 713 714 715 716 USP USA USV USM USI USZ USJ GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna UR_ pusty.13 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU 105.15 teksty grubość linii symbolu średnica symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1.OBIEKTY.45 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.8 0.35 dla sieci.7 1.0 - Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Wysokość punktu F 801 WSP NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WST liczba rzeczywista 170 .15 W technice wielobarwnej kreślić kolorem przewidzianym 103.45 długość znaku a tekst atrybutu Symbol komory podziemnej wodociągowej kanalizacyjnej gazowej ciepłowniczej elektroenergetycznej telekomunikacyjnej benzynowej sieci niezidentyfikowanej naftowej poczty pneumatycznej sieci komputerowej TV kablowej melioracyjnej sieci innych rurowych kanalizacji zbiorczej sieci innych kablowych O 721 UKW O O O O O O O O O O O O O O O 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 UKK UKG UKC UKE UKT UKB UKX UKN UKP UKA UKV UKM UKI UKZ UKJ GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna włazu (tekst podkreślony) UJ_ pusty.13 1.5 1. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 105.18 0. PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Kreska poprzeczna do osi przewodu 123. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza trzecią literę kodu obiektu.5 0. liczba rzeczywista Znak podkreślenia w nazwie atrybutu oznacza literę identyczną z trzecią literą kodu obiektu.18 0. liczba rzeczywista Rzędna dna UH_ pusty.0 1.8 1.5 - a 123.

DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 56.10 m.0 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.5 1.5 1.18 0.5 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU symbol pikiety 56.7 UWAGI Rzędna określona do 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 1.13 0.13 0. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.13 1.5 1.kolor jasnobrązowy.OBIEKTY.5 1.5 1.5 1.kolor jasnobrązowy.7 tekst Warstwica ciągła F 811 WRC GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAC liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej .13 0.5 1.0 1.13 0.13 0.5 1.5 1.8 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a a b odstęp b 19.18 0.0 2.0 1. W technice wielobarwnej kolor jasnobrązowy. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii 19.13 0.5 Warstwica uzupełniająca F 813 WRU GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAU liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 171 .13 4.0 2.5 Warstwica pomocnicza F 812 WRP GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAP liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej .0 3.0 3.18 0. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.

18 0.0 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE W technice wielobarwnej .kolor jasnobrązowy. Kreski krótsze zaczynają się u grzbietu i sięgają połowy odległości między grzbietem i podnóżem skarpy.4 1.8 1.5 Warstwica pogrubiona F 814 WRG GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Wysokość warstwicy WAG liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI W technice wielobarwnej . Dopuszcza się kreski prostopadłe do grzbietu skarpy lub linii środkowej zbocza.5 1.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b 19.25 0. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.13 0. c a c=(a+b):4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość kresek WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.4 1.5 1.0 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.13 b Symbol skarpy umocnionej GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 172 UWAGI F 819 WKS .18 1.OBIEKTY.7 0.25 0.8 1.13 0.7 0.35 0.0 0.8 Skarpa umocniona (obiekt złożony ze szczytu i podnóża oraz wypełnienia) F 818 WSK GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Skarpa jest umocniona.kolor jasnobrązowy. Tekst atrybutu przesłania warstwicę.13 2.75 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.8 1. gdy zbocze jest brukowane lub obłożone płytami kamiennymi lub betonowymi.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii 20.13 0. Odstęp kresek równy jest połowie średniej szerokości rzutu zbocza.

75 1. Symbol skarpy wokół np.18 0.13 0.13 0.5 .OBIEKTY.13 Szczyt skarpy nie umocnionej.13 b Symbol skarpy nie umocnionej F 821 WNS GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Przedstawienie graficzne symbolu skarpy nieumocnionej i umocnionej są identyczne.13 0.13 0. Kreski krótsze zaczynają się u grzbietu i sięgają połowy odległości między grzbietem i podnóżem skarpy.13 0.0 1. skarpy w skali mapy jest mniejsza niż 2.18 0.25 1. Linia ciągła symbolu biegnie grzbietem skarpy.13 2.7 0. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii F 822 WSG WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. kopca wizualnie zamknięty. patrz 819 WKS Szczyt skarpy umocnionej. F 820 WSN GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Dopuszcza się kreski prostopadłe do grzbietu skarpy lub linii środkowej zbocza. gdy szer.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Symbol stosować tylko w skalach 1:2000 i 1:5000 i tylko wtedy.13 0.0. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b 173 F 823 WSQ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU wymiar symbolu a a grubość linii symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1.13 a Skarpa nie umocniona (obiekt złożony ze szczytu i podnóża oraz wypełnienia). geometrycznie ma być łamaną otwartą.5 1.18 0.75 1. Odstęp kresek równy jest połowie średniej szerokości rzutu zbocza.0 0.0 0. c a c=(a+b):4 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość kresek WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.

GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wymiary a F 826 WSW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.25 1. Wąwóz.13 2. GEOMETRIA: Łamana otwarta.13 2.4 1.5 1. wypłuczyska. wypłuczysko.18 0.5 a Kontur zamykający wąwóz.13 0.0 1.0 0. osuwiska. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Podnóże skarpy.0 0.7 0. Osuwisko Zwał kamieni.13 0. F 828 WWO GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Obiekt kreślony linią niewidoczną na mapie.7 0.13 0.18 0.18 0.7 0.5 Urwisko wąwozu. stożek nasypowy.0 0.13 0.13 0.OBIEKTY. wypłuczysko.4 1. wąwóz.75 1.7 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b b a F 827 WSZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Do przedstawienia graficznego użyć obiektów “urwisko" (826/WSW). osuwisko. i "kontur zamykający" (827/WSZ).75 1.0 1.13 1.7 0.7 0.13 0. osuwisko. GEOMETRIA: Łamana otwarta ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b a b F 824 WSD WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. 174 F 830 ZWA .5 Wypłuczysko.

DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska a odstęp b b a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 0.7 0.5 1. 175 .0 0.13 0.0 0.5 1.18 0. GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 831 ZWK UWAGI Symbol złożony z trzech elementów.0 1.4 1.0 1.7 0. stożek nasypowy .7 0.75 układ trójkątów w symbolu.13 0.13 2.5 Zwał kamieni. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU podstawa trójkąta a a wysokość trójkąta b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1.0 1. Symbol może być użyty wielokrotnie w konturze.0 0. głazów.OBIEKTY.symbol.4 1.

symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Nazwa własna Szerokość PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 850 ZSR NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE ZVN pusty. atrybut <szerokość> należy pozostawić pusty. z podaną szerokością i nazwą własną (jeśli ciek ją posiada). liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Wisła i Wda wykreślone w skali mapy.18 0. których szerokość w skali mapy jest mniejsza od 1. Cieki. rzeka F 849 ZWR GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna ZVN pusty.7 1. łańcuch znaków alfanumerycznych ZVO pusty.5 0.13 0. kreślić symbolem. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii rz.5 1. rzeka .13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.8 0.6 1.0.5 0. których szerokość w skali mapy jest mniejsza od 1.0 Wraz z symbolem powinna być umieszczona szerokość (gdy nie jest zmienna) i nazwa własna (jeśli ciek ją posiada).5 Strumień.5 rz. Kaczawa wykreślona symbolem.8 1.13 0.5 1. łańcuch znaków alfanumerycznych Szerokość cieku ZVO pusty.13 1. liczba rzeczywista UWAGI Symbolu używać do kreślenia cieków. Pilica teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.13 szerokość symbolu 1.13 0. Kaczawa teksty 176 .18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Strumień.7 1. Gdy szerokość zmienna.OBIEKTY.

DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Woda stojąca F 851 ZWJ GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna lub litery "ws" ZVN pusty.9 2.13 2.13 0.0 1.13 1.95 1.8 1.0 1.13 0.13 0.35 1.13 0.13 0.5 1. łańcuch znaków alfanumerycznych PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI jez. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU a grubość linii szerokość a szerokość b c wysokość c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.95 1.5 1.5 1. szuwary .7 0.5 1.18 0.3 1. mokradło" (858/MOK).5 177 .13 2.18 0.0 b Bród GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 854 BRD ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b kreska a odstęp b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.0 0.8 1.4 1. Może być używany łącznie z symbolem "zabagnienie. Gościąż teksty WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.OBIEKTY.18 0.35 0.6 1.5 Trzciny. Gościąż ws ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii jez.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ws F 852 TRZ UWAGI Symbol umieszczać tylko w rejonach porostu.7 0.4 1.0 1.

Tekst 2.8 0.0 1.0 4.7 a Pieniawa Obiekt w środku podstawy symbolu.0 0.13 0. Może być używany łącznie z symbolem "trzciny.13 0.13 3.1 1.4 b r wymiar b 1.0 2.5 2.6 1.0 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 5. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU średnica punktu b długość obszaru a szerokość obszaru b a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Źródło F 856 ZRD GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna ZDO pusty.0 0.0 2.18 0.0 0.6 0.18 0.5 2. łacha piaszczysta .symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ws F 860 WYD UWAGI Symbol może być użyty w konturze wielokrotnie. a nie wzór wypełniający kontur.2 1.0 2.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a b d długość kreski a przesunięcie b przesunięcie c d odstęp pionowy d c Wydma.13 0.7 Ogrodzenie trwałe 178 F 901 BGT .0 3.8 0.5 1.5 2.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE ws F 858 MOK UWAGI Symbol wstawiony w konturze dwukrotnie Symbol umieszczać tylko w rejonach zabagnienia.13 b b szerokość a 2. szuwary" (852/TRZ).6 0.0 1.0 0.1 2.8 - Zabagnienie. łańcuch znaków alfanumerycznych ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.5 2.OBIEKTY. mokradło . stanowi jednak informację.7 b promień r 1.13 0.5 1.

13 0.45 0.0 0.0 1. Ogrodzenia nietrwałe nie są treścią mapy ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 0.18 0. Poza granicami działek wykazywać ogrodzenia dłuższe niż 75 m lub szersze niż 0.3 d ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii długość segmentu a c przerwa b wysokość segmentu c a b odstęp d 179 .5 1.45 0.0 Żywopłot GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 903 BGZ a) b) żywopłot przy granicy żywopłot w granicy WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.25 0.0 1.25 0.6 0.5 mm w skali mapy.75 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.7 15.0.13 2.18 Ogrodzenie trwałe .35 0.4 5.OBIEKTY. należy kreślić symbol w osi ogrodzenia.0 0.75 0.5 8.75 0.13 0.symbol F 902 BGS GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol kreślić w osi ogrodzenia. Używać. Pilastry należy kreślić. gdy ich rzut jest większy niż 0.5 m.25 0.7 10. gdy rzut ogrodzenia w skali mapy jest węższy od 1.35 0.0 0.0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Gdy rzut szerokości ogrodzenia w skali mapy jest mniejszy od 1.25 0.18 średnica kropki rozstaw kropek 0.0 0.5 1.5 0.5 1.75 0.

4 0.8 1.13 3.18 0.5 1.0 0. Bramy wewnętrzne (inne niż od strony ulicy) nie stanowią treści mapy.3 Fontanna GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wysokość a szerokość b a r średnica c c promień r środek obiektu w środku okręgu F 909 FON WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 1.0 2. a średnica wewn.25 3.5 1.5 2.0 0.6 0.75 2.OBIEKTY.6 0.1 1.13 0.5 0.6 0.2 1. Brama w symbolu ogrodzenia .0 60° 60° 60° - Studnia GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica zewnętrzna średnica wewnętrzna F 907 STD WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. b c r wysokość c b szerokość d promień r a O 908 STG WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 2.13 0.3 0.0 1.35 0.0 2.25 0.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii r promień r kąt odcinka okręgu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. F 905 BGB Symbol powinien wskazywać rzeczywisty kierunek otwarcia bramy. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Brama w ogrodzeniu GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Brama w ogrodzeniu w skali mapy.0 3.5 1.0 1.0 2.8 1.13 2.18 0.5 - 180 .13 3.7 0.18 0.13 0.0 0.5 Studnia głębinowa GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii d średnica zewn.0 0.7 0.5 1.7 0.0 1.4 1.1 1.0 0.

5 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 c wysokość c 5.75 3.75 0.13 b linie grube 0.75 2.0 1. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Pomnik GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU c grubość linii szerokość podstawy a b wysokość symbolu b szerokość c a F 911 POM WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1863 szerokość a 4.0 1.18 0.0 4.0 szerokość b 8.5 c wysokość c 2.0 1.0 0.13 3.0 3.0 2.18 0.0 1.0 4.18 181 .0 1.0 0.0 1.75 2.5 1.0 2.0 1.13 0.0 2.0 0.13 0.0 3.5 a linie cienkie 0.18 0.5 d środek podstawy obiektu w punkcie załamania podstawy symbolu Figura przydrożna.5 1.0 1.5 1.0 2.5 b wysokość b 1. kapliczka przydrożna GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 915 FIG ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii szerokość b b wysokość a wysokość c a c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.OBIEKTY.0 2.25 0.25 0.35 0.5 1.symbol F 917 CWO GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rok wojny ZCW pusty.25 0.8 1.0 1.0 2.13 013 013 2.5 cień d 2.0 1.0 6.5 1.18 0.5 3.18 a szerokość a 2.0 2.75 środek cokołu pomnika w środku podstawy symbolu Krzyż przydrożny F 913 KRZ GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 Cmentarz wojenny .0 6.18 0.5 1.0 2. liczba naturalna ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 tekst 1.13 0.13 0.

Środek symbolu w środku ciężkości obrysu obiektu wydzielonego lub cokołu.0 1. zieleńce) 182 .13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Pomnik walki i męczeństwa .50 0.18 0.0 2.13 0.00 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 918 PWM UWAGI Gdy konieczny obrys cokołu .13 3.7 1.OBIEKTY.0 4.0 szerokość symbolu 6.50 1.13 0.18 0.0 2.0 2.18 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wielkość a F 925 DIN a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.stosować obiekt Budynek z pozostawieniem wartości atrybutów równej pusty.0 4.18 0.18 - Drzewo iglaste .18 0.5 średnica okręgu 2.0 3.0 szerokość ramienia 3.13 1.13 wysokość symbolu 6.13 3.0 2.0 4.87 0.0 3.18 0.50 0.30 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.0 2.87 0.0 1.75 0.0 - Symbol informujący o zadrzewieniu konturu (parki.18 0.75 0.13 0.7 1. Gdy cokół w skali mapy mniejszy niż symbol.0 2.0 4.13 0.0 Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wielkość a a kropka F 921 DIG WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.50 0.0 0.50 0.18 - Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii promień a promień b promień c b d promień d a kropka F 922 DLI c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.00 1. kreślić tylko symbol.

75 0.18 0.50 - c Symbol informujący o zadrzewieniu konturu (parki.5 1.OBIEKTY.31 0.0 0.18 0.75 0.75 0. łańcuch znaków alfanumerycznych ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.50 0.pomnik przyrody F 929 DIP GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna DIO pusty.75 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Drzewo liściaste .18 0.5 183 .00 1.18 0.50 c Dąb Bartek tekst 2.18 wielkość a 4.18 0.5 2.0 0.75 0.0 0.18 0.0 3.75 0.5 Drzewo liściaste .31 1.8 1.5 1.75 0.8 1. łańcuch znaków alfanumerycznych ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.50 b d promień d 1.5 1.5 1.0 1.75 0.00 1.3 0.5 2.pomnik przyrody F 930 DLP GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Nazwa własna DLO pusty.0 0.0 3.18 promień a 2.0 a średnica okręgu 1.50 Świerk Janosik tekst 2.75 0.50 0.87 0.0 2.0 promień b 1.75 1.50 a średnica okręgu w środku 1.18 0.50 0.87 0.18 1.5 1. zieleńce) Drzewo iglaste .88 promień c 1.18 0.75 0.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii promień a promień b promień c b d promień d F 926 DLN a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.

DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Las iglasty .0 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii c wysokość a a szerokość b wysokość c b Las liściasty . Stanowi informację. a nie wzór wypełniający kontur.0 2.18 0.4 1. zależnie od rozmiarów i kształtu konturu.0 1.1 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Stanowi informację.4 1.4 1.0 2.13 0.0 a rozstaw poziomy b 3.4 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 937 LSM UWAGI Symbol zbudowany ze złożenia symboli lasu iglastego i liściastego.18 0.13 0.5 2.13 0.1 2.0 rozstaw pionowy a 2.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 935 LSI UWAGI Symbol wstawiany może być w konturze wielokrotnie.1 1.0 2.4 1. wymiary .13 0. Stanowi informację.75 sektor nie kreślony 30° 30° 30° 30° b 184 .0 1.5 2.5 2.OBIEKTY.1 2. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. zależnie od rozmiarów i kształtu konturu.4 1. Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie. a nie wzór wypełniający kontur.5 szerokość każdego z symboli 2.13 0.13 3.13 wysokość każdego z symboli 3. zależnie od rozmiarów i kształtu konturu.18 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 936 LSL UWAGI Symbol wstawiany może być w konturze wielokrotnie. a nie wzór wypełniający kontur.0 1.0 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.4 1.1 1.4 1.13 3.13 0.0 1.0 30° 30° 30° 30° ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wysokość a szerokość b sektor nie kreślony b Las mieszany .5 1.1 2.patrz te symbole.5 2.4 1.4 1.0 1.

ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.0 0.5 1.5 1.5 1.13 1. ma jednak charakter informacji. ma jednak charakter informacji. a nie wzoru wypełniającego kontur.8 1.symbol opis GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU O.0 0. a nie wzoru wypełniającego kontur.OBIEKTY.7 0.5 185 . ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a szeokość a b wysokość b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Trawnik .13 2.18 0.8 1.7 Zakrzewienie .7 0.dz.0 1.13 0.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 940 TRA UWAGI Symbol może być wstawiany wielokrotnie w jednym rozległym konturze trawnika.0 Ogród działkowy .5 1.13 0.0 1.5 1.18 0. tekst F 943 ZOW WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 941 LZA UWAGI Symbol może być wstawiany wielokrotnie w jednym rozległym konturze.13 0.

wymiary .4 1.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 946 CIN UWAGI Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.4 1.0 1.4 1. a nie wzoru wypełniającego kontur. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.7 0.4 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.18 0.13 rozstaw pionowy a 2. gdy powierzchnia i kształt cmentarza to uzasadniają.0 0.0 1. ma jednak charakter informacji.0 1.0 b Cmentarz komunalny . a nie wzoru wypełniającego kontur.7 0.13 0.0 1. gdy powierzchnia i kształt cmentarza to uzasadniają. gdy powierzchnia i kształt cmentarza to uzasadniają.4 1.13 0. Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.1 1.0 1.0 2.4 1.18 0.0 a 186 .symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 947 CKO UWAGI Symbol jest złożeniem symboli cmentarza chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego.5 b wysokość b 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 a grubość linii 0.1 2.symbol GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 945 CHR UWAGI Symbol może być wstawiany w konturze wielokrotnie.13 0.4 1.13 0. ma jednak charakter informacji.0 Cmentarz niechrześcijański .4 1. ma jednak charakter informacji.13 a wysokość a 1.0 rozstaw poziomy a 2.OBIEKTY.5 szerokość b 2.0 c szerokość c 2.18 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Cmentarz chrześcijański . a nie wzoru wypełniającego kontur.13 a wysokość a 3.13 0.patrz te symbole.4 1.4 1.13 0.

7 0. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol stosować gdy szerokość rowu w skali mapy w 2.13 3.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b średnica rozstaw pionowy a a rozstaw poziomy b F 950 PLZ WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 3.0 2. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst w jest etykietą związaną z kodem obiektu.0 0.7 0.5 Rów nie stanowiący odrębnej działki .0 2.13 1.6 w 2.symbol F 952 KRO GEOMETRIA: Łamana uogólniona otwarta ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość rowu ZVR pusty. Tekst w jest etykietą związaną z kodem obiektu. Oś symbolu biegnie osią rowu.5 1.7 0.5 1.18 0.6 2. Strzałka .0 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.8 1.0 stosować symbol.0 3.symbol GEOMETRIA: Punkt ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica a rozstaw pionowy a b rozstaw poziomy b F 949 PLS WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0.13 kreska i przerwa 1. Strzałka patrz 993/KCI.6 a szerokość symbolu a 1.5 187 .8 1.5 1.0 tekst 1.75 2.0 mniejsza od 1.0 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.OBIEKTY.0 1.18 0.18 0.13 0. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii kreska i przerwa w 5.0 3. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Plac sportowy .13 0.patrz 993/KCI.5 1.5 - Plac gier i zabaw .5 - Rów nie stanowiący odrębnej działki F 951 KOR GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Szerokość rowu ZVR pusty.0 mniejsza od 1.5 1.0 0.7 0.13 0.0.8 1.7 0.7 0.0 1.75 2. Gdy szerokość rowu w skali mapy w 5.

00 jaz tekst Jaz.0 2.50 0. stosować symbol.0 1.0.8 1.8 1. liczba rzeczywista UWAGI Tekst jaz jest etykietą związaną z kodem obiektu Symbol stosować. próg wodny GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna jazu Rzędna dolna jazu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE jaz 215.35 0.5 1. próg wodny – symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna jazu Rzędna dolna jazu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 215.00 F 954 JAZ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE JAG pusty.13 0.00 jaz F 955 JSZ NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE JAG pusty.13 2. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.18 0.25 2.5 1.5 Jaz. liczba rzeczywista UWAGI Tekst jaz jest etykietą związaną z kodem obiektu.13 0.25 214. liczba rzeczywista JAD pusty.5 1.5 0.5 1.5 1. basen ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii basen tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Basen F 953 BAS GEOMETRIA: Obszar ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst basen jest etykietą związaną z kodem obiektu.35 0.25 3. Linię kreślić w miejscu progu. Gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3.0.8 1.35 0.5 tekst 188 .0 1.7 1.5 1.25 214.0 2.1 1.1 0.5 1.OBIEKTY.5 1. ząbki w kierunku spływu wody.8 1.5 1. liczba rzeczywista JAD pusty.00 jaz WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wysokość ząbków a szerokość ząbków b a 214. gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c długość kreski symbolu c 214.35 0.0 1.

7 1.8 1. stosować symbol.8 1. ząbki w kierunku spływu wody. Symbol stosować.50 0. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Wodospad GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna wodospadu Rzędna dolna wodospadu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 215.0 2.13 0.0.13 1.35 0.5 1. gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3. liczba rzeczywista UWAGI Tekst wdsp.0. liczba rzeczywista UWAGI Tekst wdsp.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b wysokość ząbków a szerokość ząbków b a 228. stosować symbol ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu molo tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Nie kreślić.35 0. jest etykietą związaną z kodem obiektu.18 0.5 1.0. liczba rzeczywista WDS pusty.5 1.5 1. Linię kreślić w miejscu progu. Linię kreślić w miejscu progu.0 2.18 0.25 3. Nie kreślić budowli prowizorycznych.15 wdsp.8 1.5 189 . F 956 WDS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WDG pusty. Gdy szerokość cieku w skali mapy mniejsza od 3.1 0.5 tekst Molo F 958 MOL GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst molo jest etykietą związaną z kodem obiektu. Gdy szerokość mola w skali mapy mniejsza od 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c długość kreski symbolu 228.00 wdsp.OBIEKTY.5 1.25 214.00 wdsp.5 1. gdy długość molo mola w skali mapy mniejsza niż 6. liczba rzeczywista WDS pusty.0 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 1.13 2.5 1.13 0.13 0. tekst Wodospad – symbol GEOMETRIA: Łamana otwarta ATRYBUTY OPISOWE Rzędna górna wodospadu Rzędna dolna wodospadu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE 215. jest etykietą związaną z kodem obiektu.15 wdsp.0.0 1.5 1.0 1. F 957 WSS NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE WDG pusty.1 1.13 0.5 1.25 214.

5 1. Nie kreślić.5 Odbój.0 1.5 1.8 1.13 0.5 1.13 1. Obiekt znajduje się w środku okręgu. gdy długość mola w skali mapy mniejsza niż 6. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Molo .6 molo tekst 1.0 0.0.5 0.13 0.18 0.Symbol stosować.0 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii średnica a a długość kreski b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. gdy szerokość mola w skali mapy mniejsza od 1.13 a szerokość symbolu a 1. poler GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 961 POL UWAGI Kreska zwrócona od pachoła (lądowego i wodnego) w kierunku prostopadłym do krawędzi obsługiwanego nabrzeża.13 1.symbol F 959 MOS GEOMETRIA: Łamana uogólnioną otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Tekst molo jest etykietą związaną z kodem obiektu.7 0.18 0.0 - Pachoł.7 0.0. dalba GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 960 ODB ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii b średnica a c rozstaw środków b odległość środków od nabrzeża c b a WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0. Nie molo kreślić budowli prowizorycznych.OBIEKTY.5 - 190 .0 0.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii symbolu 0.0 1.18 0.0 1.

8 1.symbol F 965 ZPS GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna zapory ZPG pusty. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI 315.10 tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.10 rozpiętość symbolu c tekst .5 Zapora na cieku .25 2. gdy szerokość korony zapory w skali mapy jest mniejsza od 315. 303.0 2.0.8 1.5 1.OBIEKTY.10 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu 303. i tylko wtedy. liczba rzeczywista Rzędna dolna zapory ZPD pusty. liczba rzeczywista Rzędna dolna zapory ZPD pusty.25 303.10 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii symbolu c szerokość symbolu a a długość kreski b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.25 1.25 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol stosować tylko w skali 1:5000. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Zapora na cieku F 964 ZPW GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną uogólnioną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna zapory ZPG pusty.0 303.5 191 .35 0.równa rozpiętości zapory w skali mapy 1.35 0.50 0.

liczba rzeczywista Rzędna dolna śluzy SLD pusty.OBIEKTY.13 192 .50 0.5 1.10 tekst 2.(450/KOS) i wrota śluzy (968/WSL). Gdy w skali mapy szerokość ostrogi jest mniejsza od 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 35.10 28. DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Śluza F 967 SLZ GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą ATRYBUTY OPISOWE NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE Rzędna górna śluzy SLG pusty.35 0. gdy długość ostrogi w skali mapy jest mniejsza od 3.13 0.35 (kreślony linią niewidoczną na mapie). wskazują go ściany oporowe .0 stosować symbol ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii obrysu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.5 Wrota śluzy GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE .0.35 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii wrót WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.10 Zasięg obiektu nie posiada przedstawienia graficznego 28.35 0.18 0. 35.25 Ostroga w cieku F 970 OGA GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Nie kreślić.0.8 1. liczba rzeczywista PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Elementami przedstawienia graficznego śluzy są tylko teksty.8 1.13 0. UWAGI F 968 WSL 35. zaś długość nie mniejsza niż 3.

gdy długość ostrogi w skali mapy jest mniejsza od 3. grobli F 972 WAL 193 .0. wał lub grobla przedstawiane są przy pomocy skarp.25 Obrys wału ochronnego .0.0. korona nie węższa niż 1.0 Nie kreślić.0. Uwagi i przykłady .symbol F 971 OGS GEOMETRIA: Łamana otwarta (odcinek) PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Symbol stosować.OBIEKTY.0 skarpy węższe niż 2.znak zalecany. korona węższa niż 1.35 0. zaś długość nie mniejsza niż 3. skarpy węższe niż 2. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość symbolu WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.50 0. zawartych między koroną a obrysem. dolny . gdy w skali mapy szerokość ostrogi jest mniejsza od 1.0.35 0. Oś znaku biegnie osią korony wału (grobli). grobli F 972 WAL GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI Obiekt nie posiada przedstawienia graficznego (kreślony linią niewidoczną na mapie). Gdy korona i skarpy dają przedstawić się w skali mapy.patrz obiekt Obrys wału ochronnego .dopuszczalny Korona wału ochronnego . Rysunek górny . grobli F 973 KWL GEOMETRIA: Obszar jednospójny ograniczony łamaną zamkniętą PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE Obiekt nie posiada przedstawienia graficznego (kreślony linią niewidoczną na mapie). DZIAŁ ZAGOSPODAROWANIE Ostroga w cieku .

0 3.6 2.18 0.5 1.0 2.13 2.4 2.0 1.Przehaczenie .0 1.18 0.2 0.6 0.0 1.13 0.13 5. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii strzałki a długość strzałki a b szerokość grotu b c długość grotu c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 5.0 0.6 1.5 1.0 4. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii strzałki a długość strzałki a b szerokość grotu b c długość grotu c WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.7 Strzałka kierunku wjazdu do podziemia GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 992 SWJ UWAGI Wstawiać w świetle (lub co najmniej częściowo w świetle) wjazdu.8 0.2 - Strzałka kierunku cieku (rowu.8 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WARSZAWA 1998 . Ciurek F 993 KCI UWAGI Powtarzać wzdłuż cieku w odległościach co najmniej 150.5 1.symbol przynależności do działki GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE UWAGI F 991 PRH ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU grubość linii a wysokość znaku a szerokość znaku b b WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 0.13 0. rzeki) GEOMETRIA: Punkt PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE rz.18 0.0 1.1 1.0 1.1 0.18 0.0 0.0 3.6 1.13 0.0 4.18 0.0 1.8 0.

18 0. dla uczytelnenia wykresu mapy. UWAGI Dowolny tekst objaśniający.18 0.8 1.5 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Muzeum tekst Odnośnik GEOMETRIA: Łamana otwarta PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 997 LOD UWAGI Stosowanie odnośnika powinno być ograniczone tylko do 123.8 1.8 ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Zalew tekst Tekst dodatkowy mały GEOMETRIA: Tekst ATRYBUTY OPISOWE Treść PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 996 TDM Muzeum Sztuki NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE TRM Dowolny dodatkowy tekst objaśniający.5 1.5 1. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 3.45 przypadków największego zagęszczenia napisów. WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2. W systemie informatycznym identyfikacja napisów przypisanych obiektowi następuje przez wskazanie obiektu.SKOROWIDZ WG NAZW Nazwa ulicy GEOMETRIA: Punkt ATRYBUTY OPISOWE Nazwa ulicy. aby następny dział zaczynał się od nowej karty.18 0.8 1. 195 .5 2.5 Tekst dodatkowy duży GEOMETRIA: Tekst ATRYBUTY OPISOWE Treść PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE F 995 TDD Zalew Szczeciński NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE TRD ciąg znaków alfanumerycznych UWAGI Dowolny tekst objaśniający. placu PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE O 994 AUL NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE GNL łańcuch znaków alfanumerycznych UWAGI Kierunek tekstu (ostatnia litera w stosunku do pierwszej) w azymucie mniejszym niż 1800. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO ELEMENT OPIS ELEMENTU Pojezierska tekst WYMIARY W SKALI: 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 2.8 1.5 2.13 Tę stronę celowo pozostawiono pustą.5 1. ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA GRAFICZNEGO WYMIARY W SKALI: ELEMENT OPIS ELEMENTU 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 grubość linii 0.

pomnik przyrody Drzewo liściaste .symbol Drzewo iglaste . budowli Gmina. powiatu Granica obrębu Granica obwodu spisowego Granica państwa Granica rejonu spisowego Granica rejonu urbanistycznego Granica sporna działek Granica użytku Granica województwa 196 F F F F F O O F F O O F O F F F F O F F F F F F F F O F F F F O F F O O O O F O F F F O O BAS BLO GPZ BGB BRD BPO BPP BUX BUZ BUD BUR KOD CIE CHR CKO CIN CWO GDE KON KSN DIP DIN DIG DLP DLN DLI GPE KEM FIG FON BUF GPG GAZ GUL GAG GUK GAP GAO GAB GAK GAS GAU GDS GUZ GAW 953 320 241 905 854 502 503 365 364 312 368 433 362 945 947 946 917 219 424 425 929 925 921 930 926 922 211 460 915 909 360 207 251 265 215 217 214 216 253 212 252 250 270 218 213 .symbol Cmentarz komunalny . dzielnica Granica bloku zabudowy Granica części oddziału leśnego Granica gminy. dzielnicy Granica konturu klasyfikacyjnego Granica miasta. WYKAZY I SKOROWIDZE KOROWIDZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ WEDŁUG NAZW NAZWA OBIEKTU O ? F KOD ZNAKOWY KOD LICZBOWY Druga kolumna zawiera oznaczenie przynależności obiektu do treści obligatoryjnej albo fakultatywnej Basen Blok budynku Blok zabudowy Brama w ogrodzeniu Bród Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana Budowla ziemna ograniczona skarpami nie umocnionymi Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi Budynek Budynek w ruinie Chodnik Cieplarnia. kapliczka przydrożna Fontanna Fundament budynku. szklarnia Cmentarz chrześcijański .pomnik przyrody Drzewo iglaste .symbol Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Drzewo liściaste .symbol Część granicy działki Droga nie stanowiąca odrębnej działki Droga nie stanowiąca odrębnej działki .symbol Cmentarz niechrześcijański . wiadukt Figura przydrożna.SKOROWIDZ WG NAZW CZĘŚĆ E.symbol Cmentarz wojenny .symbol Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu Działka ewidencyjna Estakada.

galeria Molo Molo .symbol Most drewniany Most drewniany . grobli Kotwa przewodu ciepłowniczego Kratka ściekowa Kratka wywietrznika Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) Krawędź jezdni. wypłuczysko.symbol Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Linia kolejki wiszącej lub wyciągu Łącznik napowietrzny budynków.SKOROWIDZ WG NAZW Hydrant Jaz.symbol Komora podziemna benzynowa Komora podziemna ciepłownicza Komora podziemna elektroenergetyczna Komora podziemna gazowa Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Komora podziemna kanalizacyjna Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna sieci innych kablowych Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna telekomunikacyjna Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna wodociągowa Kontur klasyfikacyjny użytku Kontur zamykający wąwóz.symbol Most trwały Most trwały . osuwisko. próg wodny Jaz.symbol Komin przemysłowy. Korona wału ochronnego .symbol Obręb Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego 197 O F F F O O O O O O O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F O O O F F F F F F F F O F F F F F F F F O O F O O O O O O O O HYP JAZ JSZ KOA PKJ PSA PLT PTV PNN PSN PWN PND PNS KMN UOB UOC UOE UOG UOZ UOK UOM UON UOP UOJ UOI UOA UOX UOT UOV UOW GPK WSZ KWL KTW KRA KRW KOC KOU DUL KOJ KRZ LSI LSL LSM LAT KEL BUG MOL MOS MSD MDS MST MTS MUF AUL UAR GPO UBB UBG UBI UBK UBZ UBM UBN 513 954 955 432 526 522 521 523 516 517 518 453 458 366 607 604 605 603 615 602 613 609 610 616 614 611 608 606 612 601 209 827 973 686 509 508 423 420 266 422 913 935 936 937 515 471 342 958 959 452 457 451 456 687 994 501 208 667 663 674 662 675 673 669 . próg wodny . punkt łączenia kabla Nazwa ulicy Niezidentyfikowana armatura naziemna .symbol Mufa. linia zmiany nawierzchni Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) Krawężnik jezdni Krzyż przydrożny Las iglasty .symbol Las liściasty .symbol Las mieszany .symbol Jezdnia Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Kierunek linii napowietrznej tv kablowej Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia Kładka dla pieszych Kładka dla pieszych .

wiaty.SKOROWIDZ WG NAZW Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego Obrys podpory podcienia.poczty pneumatycznej Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego benzynowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego ciepłowniczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego gazowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanału zbiorczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego naftowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego Obrys wału ochronnego . grobli Obwód spisowy Odbój. galerii. dalba Oddział lub część oddziału leśnego Odnośnik Ogrodzenie trwałe Ogrodzenie trwałe .symbol Ogród działkowy .innych sieci rurowych Obrys przewodu z obudową na/nadz.symbol opis Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) Ostroga w cieku Ostroga w cieku . niezidentyfikowanego Obrys przewodu z obudową na/nadz.symbol Oś kanału zbiorczego Oś projektowanego przewodu benzynowego Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego Oś projektowanego przewodu gazowego Oś projektowanego przewodu innych sieci kablowych Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego Oś projektowanego przewodu melioracyjnego Oś projektowanego przewodu naftowego Oś projektowanego przewodu nieokreślonego Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego Oś projektowanego przewodu TV kablowej Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej Oś projektowanego przewodu wodociągowego Oś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego Oś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej Oś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego Oś przewodu kablowego na podporach tv kablowej Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego Oś przewodu podziemnego benzynowego Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego 198 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F F F F F F F O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O UBX UBP UBA UBT UBV UBC UBE UBJ UBW BUI UCX UCI UCP UCB UCC UCG UCK UCZ UCN UCW WAL GPB ODB GPL LOD BGT BGS ZOW SZB OGA OGS UPZ UXB UXC UXE UXG UXJ UXI UXK UXM UXN UXX UXP UXA UXT UXV UXZ UXW UEE UEJ UEA UET UEV UEC UEB UEG UEK UEN UEX UEP UEI UEW UPB UPC 668 670 671 666 672 664 665 676 661 310 568 574 570 567 564 563 562 575 569 561 972 243 960 264 997 901 902 943 685 970 971 595 647 644 645 643 656 654 642 653 649 648 650 651 646 652 655 641 536 546 541 535 542 534 537 533 532 539 538 540 544 531 587 584 . przewodu Obrys przewodu z obudową na/nadz.

symbol Punkt adresowy Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu Punkt określonej wysokości szt.symbol Plac sportowy . ukształt.symbol Powiat.symbol Plac gier i zabaw . miasto Przehaczenie . powierzchni terenu Punkt osnowy podstawowej poziomej Punkt osnowy podstawowej wysokościowej Punkt osnowy podstawowej XYH Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt osnowy szczegółowej XYH Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego Punkt roboczy 199 O O O O O O O O O O O O O F F F F F F O F F F F F O F O O F F O F F F F F O O O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F UPE UPG UPK UPM UPN UPX UPP UPJ UPA UPI UPV UPT UPW KOK KOW KOT SSC SSN POL GPA PER PES PLZ PLS WSD SLU PTR SLS MSZ POM PWM GPP PRH BPB PRM PST PSS ADR GRP GRT WSP WSU OPX OPZ OPJ OSM OSJ UGZ UGB UGC UGG UGJ UGI UGK UGM UGN UGX UGP UGA UGT UGV UGE UGW PKR 585 583 582 593 589 588 590 596 591 594 592 586 581 427 428 426 324 325 961 204 473 474 950 949 824 511 430 510 512 911 918 206 991 348 440 413 414 238 201 202 801 403 111 112 113 131 123 635 627 624 623 636 634 622 633 629 628 630 631 626 632 625 621 140 .symbol Podnóże skarpy. Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni Podpora przewodów trakcyjnych Podpora przewodu lub latarni .SKOROWIDZ WG NAZW Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego Oś przewodu podziemnego gazowego Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego Oś przewodu podziemnego melioracyjnego Oś przewodu podziemnego naftowego Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Oś przewodu podziemnego wodociągowego Oś toru kolejowego normalnego Oś toru kolejowego wąskiego Oś toru tramwajowego Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej Pachoł.symbol Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni Pomnik Pomnik walki i męczeństwa .symbol przynależności do działki Przejazd pod budynkiem Przeprawa promowa Przepust Przepust . poler Państwo Peron Peron .

symbol Schody zewnętrzne Skarpa nie umocniona Skarpa umocniona Słup hektometrowy Słup kilometrowy Strumień. inwent. przewodu niezidentyfikowanego Punkt zm. cech /spos. inwent. rzeki) Strzałka kierunku wjazdu do podziemia Studnia Studnia głębinowa Symbol budynku Symbol komory podziemnej benzynowej Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Symbol komory podziemnej gazowej Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Symbol komory podziemnej melioracyjnej Symbol komory podziemnej naftowej Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Symbol komory podziemnej TV kablowej Symbol komory podziemnej wodociągowej Symbol poboczny granicy bloku zabudowy Symbol poboczny granicy gminy. przewodu innych sieci rurowych Punkt zm. inwent. przewodu sieci komputerowej Punkt zm. inwent. inwent. przewodu gazowego Punkt zm. cech /spos. przewodu telekomunikacyjnego Punkt zm.symbol Strzałka kierunku cieku (rowu. przewodu naftowego Punkt zm. inwent. inwent. cech /spos. przewodu kanału zbiorczego Punkt zm. inwent. cech /spos. cech /spos. inwent. cech /spos. przewodu tv kablowej Punkt zm. cech /spos. cech /spos. galerii. dzielnicy Symbol poboczny granicy obrębu Symbol poboczny granicy obwodu spisowego Symbol poboczny granicy Państwa Symbol poboczny granicy powiatu. cech /spos. cech /spos. przewodu benzynowego Punkt zm. przewodu ciepłowniczego Punkt zm. inwent. przewodu kanalizacyjnego Punkt zm. inwent. inwent. inwent. przewodu poczty pneumatycznej Punkt zm. przewodu melioracyjnego Punkt zm. przewodu elektroenergetycznego Punkt zm. cech /spos. wiaty. cech /spos. cech /spos. miasta Symbol poboczny granicy rejonu spisowego Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego Symbol poboczny granicy województwa Symbol podpory podcienia. przewodu innych sieci kablowych Punkt zm. cech /spos. rzeka .SKOROWIDZ WG NAZW Punkt szczegółowej osnowy poziomej Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany Punkt zm. rzeka Strumień. cech /spos. przewodu wodociągowego Rampa Rejon spisowy Rejon urbanistyczny Rów nie stanowiący odrębnej działki Rów nie stanowiący odrębnej działki . inwent. przewodu Symbol skarpy nie umocnionej Symbol skarpy umocnionej 200 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F F F F F F F F F F F F F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O F O O F O O F F O O F F OSP OSW GRO USB USC USE USG USJ USI USK USZ USM USN USX USP USA UST USV USW RMP GPS GPR KOR KRO SCH WSN WSK SLH SLK ZWR ZSR KCI SWJ STD STG BUS UKB UKC UKE UKG UKZ UKK UKM UKN UKP UKJ UKI UKA UKX UKT UKV UKW GSZ GSG GSO GSB GSK GSP GSS GSU GSW BUJ WNS WKS 121 122 203 707 704 705 703 716 714 702 715 713 709 708 710 711 706 712 701 358 242 240 951 952 352 820 818 402 401 849 850 993 992 907 908 313 727 724 725 723 735 722 733 729 730 736 734 731 728 726 732 721 257 234 235 259 231 233 258 256 232 311 821 819 . inwent. inwent. cech /spos.

osuwiska. taras odkryty na podporach Wiatrak Wiatrak .symbol Województwo Wrota śluzy Wydma. szuwary . stożek nasypowy .symbol. wąwóz. stożek nasypowy.symbol Wieża ciśnień. głazów. przeciwpożarowa.symbol Wylot kanału ( wylew ) Wypłuczysko.symbol Zakrzewienie .symbol Śluza Świetlik do podziemia Tablica informacyjna. weranda Tekst dodatkowy duży Tekst dodatkowy mały Trawnik .symbol Zapora na cieku Zapora na cieku . mokradło . wypłuczyska. budowli Zasuwa liniowa Zdrój uliczny Znak drogowy Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. widokowa . Zwał kamieni. łacha piaszczysta . drogowskaz Taras.symbol Wjazd do podziemia Właz kwadratowy Właz okrągły Właz prostokątny Woda stojąca Wodospad Wodospad . osuwisko. przeciwpożarowa.symbol Zapora przejazdu kolejowego .symbol Urwisko wąwozu. Ściana oporowa Ściana oporowa .symbol Zasięg nawisu budynku.symbol Trzciny. widokowa Wieża ciśnień. Andrzeja) Znak przystanku Znak skraju toru Znak sygnalizacji świetlnej Zwał kamieni. Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Warstwica ciągła Warstwica pogrubiona Warstwica pomocnicza Warstwica uzupełniająca Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym Wiata. Źródło Żywopłot O STE F WSQ F WSG F KOP F KOS F SLZ F SWT F TBL F BTO F TDD F TDM F TRA F TRZ F WSW O GPU F WRC F WRG F WRP F WRU O TRG O WCI O TRW F BUW F WTR F WTS F WCN F WCS F WJD O WLM O WLZ O WLD F ZWJ F WDS F WSS O GPW F WSL F WYD O WLW F WWO F MOK F LZA F ZPW F ZPS F SZL O BZN O ZAS O HYZ F ZND F PJD F PRZ F SKR F ZNS F ZWK F ZWA F ZRD F BGZ 688 823 822 449 450 967 356 408 354 995 996 940 852 826 210 811 814 812 813 683 682 681 346 334 335 332 333 350 505 506 504 851 956 957 205 968 860 684 828 858 941 964 965 412 314 507 514 407 411 406 410 409 831 830 856 903 201 . Zabagnienie. Szczyt skarpy umocnionej.SKOROWIDZ WG NAZW Szafa sterownicza przewodu Szczyt skarpy nie umocnionej.

symbol Cmentarz wojenny . dzielnicy Granica państwa Granica obrębu Granica miasta.symbol Cieplarnia. wiaty.symbol Cmentarz komunalny . kapliczka przydrożna Fontanna Granica obwodu spisowego Granica gminy.pomnik przyrody Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu Drzewo liściaste . galerii. weranda Budynek Fundament budynku.symbol Drzewo liściaste .symbol Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Drzewo iglaste . wiaty. galerii. powiatu Granica rejonu spisowego Granica rejonu urbanistycznego GŁÓWNY GEODETA KRAJU WARSZAWA 1998 .SKOROWIDZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ WEDŁUG KODÓW LITEROWYCH KOD ZNAKOWY KOD LICZBOWY O ? F NAZWA OBIEKTU Trzecia kolumna zawiera oznaczenie przynależności obiektu do treści obligatoryjnej albo fakultatywnej ADR AUL BAS BGB BGS BGT BGZ BLO BPB BPO BPP BRD BTO BUD BUF BUG BUI BUJ BUR BUS BUW BUX BUZ BZN CHR CIE CIN CKO CWO DIG DIN DIP DLI DLN DLP DUL FIG FON GAB GAG GAK GAO GAP GAS GAU 238 994 953 905 902 901 903 320 348 502 503 854 354 312 360 342 310 311 368 313 346 365 364 314 945 362 946 947 917 921 925 929 922 926 930 266 915 909 253 215 212 216 214 252 250 O O F F F F F F F O O F F O F F O O O O F F F O F O F F F F F F F F F F F F F O O O O F F Punkt adresowy Nazwa ulicy Basen Brama w ogrodzeniu Ogrodzenie trwałe . przewodu Budynek w ruinie Symbol budynku Wiata. przewodu Symbol podpory podcienia.pomnik przyrody Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) Figura przydrożna.symbol Ogrodzenie trwałe Żywopłot Blok budynku Przejazd pod budynkiem Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana Bród Taras. galeria Obrys podpory podcienia. budowli Łącznik napowietrzny budynków. szklarnia Cmentarz niechrześcijański . budowli Cmentarz chrześcijański .symbol Drzewo iglaste . taras odkryty na podporach Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi Zasięg nawisu budynku.

symbol Las liściasty . próg wodny . miasta Symbol poboczny granicy rejonu spisowego Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego Symbol poboczny granicy województwa Symbol poboczny granicy bloku zabudowy Granica konturu klasyfikacyjnego Granica części oddziału leśnego Granica użytku Hydrant Zdrój uliczny Jaz. dzielnicy Symbol poboczny granicy Państwa Symbol poboczny granicy obrębu Symbol poboczny granicy powiatu. wiadukt Komin przemysłowy. linia zmiany nawierzchni Oś toru kolejowego wąskiego Kratka ściekowa Rów nie stanowiący odrębnej działki .symbol Strzałka kierunku cieku (rowu.symbol Oś toru tramwajowego Krawędź jezdni. grobli Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Odnośnik Las iglasty .symbol Kotwa przewodu ciepłowniczego Korona wału ochronnego .WYKAZ SKRÓTÓW GAW GAZ GDE GDS GPA GPB GPE GPG GPK GPL GPO GPP GPR GPS GPU GPW GPZ GRO GRP GRT GSB GSG GSK GSO GSP GSS GSU GSW GSZ GUK GUL GUZ HYP HYZ JAZ JSZ KCI KEL KEM KMN KOA KOC KOD KOJ KOK KON KOP KOR KOS KOT KOU KOW KRA KRO KRW KRZ KSN KTW KWL LAT LOD LSI LSL LSM 213 251 219 270 204 243 211 207 209 264 208 206 240 242 210 205 241 203 201 202 259 234 231 235 233 258 256 232 257 217 265 218 513 514 954 955 993 471 460 366 432 423 433 422 427 424 449 951 450 426 420 428 509 952 508 913 425 686 973 515 997 935 936 937 O F O F O F O O O F O O F F O O F O O O F O O O O F F O F O F O O O F F F F F O F F F F F F F F F F F F O F O F F O F O F F F F Granica województwa Granica bloku zabudowy Część granicy działki Granica sporna działek Państwo Obwód spisowy Działka ewidencyjna Gmina.symbol 203 .symbol Las mieszany .symbol Jezdnia Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) Chodnik Krawężnik jezdni Oś toru kolejowego normalnego Droga nie stanowiąca odrębnej działki Ściana oporowa Rów nie stanowiący odrębnej działki Ściana oporowa . dzielnica Kontur klasyfikacyjny użytku Oddział lub część oddziału leśnego Obręb Powiat. rzeki) Linia kolejki wiszącej lub wyciągu Estakada. próg wodny Jaz.symbol Kratka wywietrznika Krzyż przydrożny Droga nie stanowiąca odrębnej działki . miasto Rejon urbanistyczny Rejon spisowy Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Województwo Blok zabudowy Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale Symbol poboczny granicy obwodu spisowego Symbol poboczny granicy gminy.

symbol Molo Molo . mokradło .symbol Punkt osnowy podstawowej XYH Punkt osnowy podstawowej poziomej Punkt osnowy podstawowej wysokościowej Punkt osnowy szczegółowej XYH Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt szczegółowej osnowy poziomej Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej Peron Peron .symbol Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni Śluza Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej Studnia Szafa sterownicza przewodu Studnia głębinowa Strzałka kierunku wjazdu do podziemia Świetlik do podziemia Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) Zapora przejazdu kolejowego .symbol Tablica informacyjna. poler Pomnik Przehaczenie .symbol przynależności do działki Przeprawa promowa Znak przystanku Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia Przepust .symbol Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia Rampa Schody zewnętrzne Znak skraju toru Słup hektometrowy Słup kilometrowy Podpora przewodu lub latarni . drogowskaz Tekst dodatkowy duży Tekst dodatkowy mały 204 .WYKAZ SKRÓTÓW LZA MDS MOK MOL MOS MSD MST MSZ MTS MUF ODB OGA OGS OPJ OPX OPZ OSJ OSM OSP OSW PER PES PJD PKJ PKR PLS PLT PLZ PND PNN PNS POL POM PRH PRM PRZ PSA PSN PSS PST PTR PTV PWM PWN RMP SCH SKR SLH SLK SLS SLU SLZ SSC SSN STD STE STG SWJ SWT SZB SZL TBL TDD TDM 941 457 858 958 959 452 451 512 456 687 960 970 971 113 111 112 123 131 121 122 473 474 411 526 140 949 521 950 453 516 458 961 911 991 440 406 522 517 414 413 430 523 918 518 358 352 410 402 401 510 511 967 324 325 907 688 908 992 356 685 412 408 995 996 F F F F F F F O F O F F F O O O O O O O F F F O F F O F F O F F F F F F O O F F F O F O F F F F F O O F F F F O O F F O F F F F Zakrzewienie . dalba Ostroga w cieku Ostroga w cieku .symbol Most drewniany Most trwały Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni Most trwały .symbol Most drewniany .symbol Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. punkt łączenia kabla Odbój.symbol Pachoł.symbol Kładka dla pieszych Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia Kładka dla pieszych . Andrzeja) Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej Punkt roboczy Plac sportowy .symbol Przepust Podpora przewodów trakcyjnych Kierunek linii napowietrznej tv kablowej Pomnik walki i męczeństwa .symbol Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Plac gier i zabaw .symbol Mufa.symbol Zabagnienie.

symbol Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym Trzciny.symbol Niezidentyfikowana armatura naziemna .poczty pneumatycznej Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego Obrys przewodu z obudową na/nadz. niezidentyfikowanego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanału zbiorczego Oś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego Oś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Oś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego Oś przewodu kablowego na podporach tv kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych 205 .innych sieci rurowych Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego naftowego Obrys przewodu z obudową na/nadz. szuwary .WYKAZ SKRÓTÓW TRA TRG TRW TRZ UAR UBA UBB UBC UBE UBG UBI UBJ UBK UBM UBN UBP UBT UBV UBW UBX UBZ UCB UCC UCG UCI UCK UCN UCP UCW UCX UCZ UEA UEB UEC UEE UEG UEI UEJ UEK UEN UEP UET UEV UEW UEX UGA UGB UGC UGE UGG UGI UGJ 940 683 681 852 501 671 667 664 665 663 674 676 662 673 669 670 666 672 661 668 675 567 564 563 574 562 569 570 561 568 575 541 537 534 536 533 544 546 532 539 540 535 542 531 538 631 627 624 625 623 634 636 F O O F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Trawnik .symbol Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego benzynowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego ciepłowniczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego gazowego Obrys przewodu z obudową na/nadz.

cech /spos. inwent. cech /spos. cech /spos.WYKAZ SKRÓTÓW UGK UGM UGN UGP UGT UGV UGW UGX UGZ UKA UKB UKC UKE UKG UKI UKJ UKK UKM UKN UKP UKT UKV UKW UKX UKZ UOA UOB UOC UOE UOG UOI UOJ UOK UOM UON UOP UOT UOV UOW UOX UOZ UPA UPB UPC UPE UPG UPI UPJ UPK UPM UPN UPP UPT UPV UPW UPX UPZ USA USB USC USE 622 633 629 630 626 632 621 628 635 731 727 724 725 723 734 736 722 733 729 730 726 732 721 728 735 611 607 604 605 603 614 616 602 613 609 610 606 612 601 608 615 591 587 584 585 583 594 596 582 593 589 590 586 592 581 588 595 711 707 704 705 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Symbol komory podziemnej benzynowej Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Symbol komory podziemnej gazowej Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Symbol komory podziemnej melioracyjnej Symbol komory podziemnej naftowej Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Symbol komory podziemnej TV kablowej Symbol komory podziemnej wodociągowej Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna benzynowa Komora podziemna ciepłownicza Komora podziemna elektroenergetyczna Komora podziemna gazowa Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna sieci innych kablowych Komora podziemna kanalizacyjna Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna telekomunikacyjna Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna wodociągowa Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej Oś przewodu podziemnego benzynowego Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego Oś przewodu podziemnego gazowego Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego Oś przewodu podziemnego melioracyjnego Oś przewodu podziemnego naftowego Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej Oś przewodu podziemnego wodociągowego Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Oś kanału zbiorczego Punkt zm. inwent. cech /spos. przewodu sieci komputerowej Punkt zm. inwent. przewodu benzynowego Punkt zm. inwent. przewodu elektroenergetycznego 206 . przewodu ciepłowniczego Punkt zm.

symbol Wypłuczysko. widokowa . przewodu wodociągowego Punkt zm. inwent. osuwiska. inwent.WYKAZ SKRÓTÓW USG USI USJ USK USM USN USP UST USV USW USX USZ UXA UXB UXC UXE UXG UXI UXJ UXK UXM UXN UXP UXT UXV UXW UXX UXZ WAL WCI WCN WCS WDS WJD WKS WLD WLM WLW WLZ WNS WRC WRG WRP WRU WSD WSG WSK WSL WSN WSP WSQ WSS WSU WSW WSZ WTR WTS WWO WYD ZAS ZND 703 714 716 702 713 709 710 706 712 701 708 715 651 647 644 645 643 654 656 642 653 649 650 646 652 641 648 655 972 682 332 333 956 350 819 504 505 684 506 821 811 814 812 813 824 822 818 968 820 801 823 957 403 826 827 334 335 828 860 507 407 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F O F F F F F O O O O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F O F Punkt zm. przewodu telekomunikacyjnego Punkt zm. inwent. przewodu tv kablowej Punkt zm. cech /spos. cech /spos. przewodu innych sieci rurowych Punkt zm. inwent. cech /spos. Skarpa umocniona Wrota śluzy Skarpa nie umocniona Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu Szczyt skarpy nie umocnionej. osuwisko. przewodu niezidentyfikowanego Punkt zm. inwent. cech /spos. inwent. Wodospad . widokowa Wieża ciśnień. przewodu innych sieci kablowych Punkt zm. cech /spos. wypłuczysko. inwent. wypłuczyska. powierzchni terenu Urwisko wąwozu. przewodu gazowego Punkt zm. przewodu melioracyjnego Punkt zm. cech /spos. grobli Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym Wieża ciśnień. cech /spos. inwent. cech /spos. cech /spos.symbol Punkt określonej wysokości szt. ppożarowa.symbol Wodospad Wjazd do podziemia Symbol skarpy umocnionej Właz prostokątny Właz kwadratowy Wylot kanału ( wylew ) Właz okrągły Symbol skarpy nie umocnionej Warstwica ciągła Warstwica pogrubiona Warstwica pomocnicza Warstwica uzupełniająca Podnóże skarpy. przewodu kanalizacyjnego Punkt zm.ukształt. łacha piaszczysta . inwent. wąwóz. inwent. Wiatrak Wiatrak . Wydma. przewodu naftowego Punkt zm. cech /spos.symbol Zasuwa liniowa Znak drogowy 207 . cech /spos. Kontur zamykający wąwóz. Szczyt skarpy umocnionej. przewodu kanału zbiorczego Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej Oś projektowanego przewodu benzynowego Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego Oś projektowanego przewodu gazowego Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych Oś projektowanego przewodu innych sieci kablowych Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego Oś projektowanego przewodu melioracyjnego Oś projektowanego przewodu naftowego Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego Oś projektowanego przewodu TV kablowej Oś projektowanego przewodu wodociągowego Oś projektowanego przewodu nieokreślonego Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej Obrys wału ochronnego . cech /spos. inwent. osuwisko. inwent. przewodu poczty pneumatycznej Punkt zm. ppożarowa.

miasto Gmina. rzeka . rzeka WYKAZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ WEDŁUG KODÓW LICZBOWYCH KOD LICZBOWY KOD ZNAKOWY O ? F NAZWA OBIEKTU Trzecia kolumna zawiera oznaczenie przynależności obiektu do treści obligatoryjnej albo fakultatywnej 111 112 113 121 122 123 131 140 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 231 232 233 234 235 238 240 241 242 243 250 OPX OPZ OPJ OSP OSW OSJ OSM PKR GRP GRT GRO GPA GPW GPP GPG GPO GPK GPU GPE GAK GAW GAP GAG GAO GUK GUZ GDE GSK GSW GSP GSG GSO ADR GPR GPZ GPS GPB GAU O O O O O O O F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O F F F F F Punkt osnowy podstawowej poziomej Punkt osnowy podstawowej wysokościowej Punkt osnowy podstawowej XYH Punkt szczegółowej osnowy poziomej Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej Punkt osnowy szczegółowej XYH Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt roboczy Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany Państwo Województwo Powiat. dzielnicy Granica obrębu Granica konturu klasyfikacyjnego Granica użytku Część granicy działki Symbol poboczny granicy Państwa Symbol poboczny granicy województwa Symbol poboczny granicy powiatu. powiatu Granica gminy.symbol. głazów.symbol Zapora na cieku Źródło Strumień. stożek nasypowy. dzielnicy Symbol poboczny granicy obrębu Punkt adresowy Rejon urbanistyczny Blok zabudowy Rejon spisowy Obwód spisowy Granica rejonu urbanistycznego 208 . Woda stojąca Zwał kamieni. miasta Symbol poboczny granicy gminy.WYKAZ SKRÓTÓW ZNS ZOW ZPS ZPW ZRD ZSR ZWA ZWJ ZWK ZWR 409 943 965 964 856 850 830 851 831 849 F F F F F F F F F F Znak sygnalizacji świetlnej Ogród działkowy . Strumień.symbol opis Zapora na cieku .symbol Zwał kamieni. dzielnica Obręb Kontur klasyfikacyjny użytku Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Działka ewidencyjna Granica państwa Granica województwa Granica miasta. stożek nasypowy .

przewodu Symbol podpory podcienia. ppożarowa. ppożarowa. galeria Wiata. Andrzeja) Zapora przejazdu kolejowego .symbol Budynek w ruinie Słup kilometrowy Słup hektometrowy Punkt określonej wysokości szt. przewodu Budynek Symbol budynku Zasięg nawisu budynku. wiaty. galerii. powierzchni terenu Znak przystanku Znak drogowy Tablica informacyjna.symbol Przepust Przepust .symbol Most trwały 209 . linia zmiany nawierzchni Krawężnik jezdni Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) Droga nie stanowiąca odrębnej działki Droga nie stanowiąca odrębnej działki .WYKAZ SKRÓTÓW 251 252 253 256 257 258 259 264 265 266 270 310 311 312 313 314 320 324 325 332 333 334 335 342 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 365 366 368 401 402 403 406 407 408 409 410 411 412 413 414 420 422 423 424 425 426 427 428 430 432 433 440 449 450 451 GAZ GAS GAB GSU GSZ GSS GSB GPL GUL DUL GDS BUI BUJ BUD BUS BZN BLO SSC SSN WCN WCS WTR WTS BUG BUW BPB WJD SCH BTO SWT RMP BUF CIE BUZ BUX KMN BUR SLK SLH WSU PRZ ZND TBL ZNS SKR PJD SZL PST PSS KOU KOJ KOC KON KSN KOT KOK KOW PTR KOA KOD PRM KOP KOS MST F F F F F F F F F F F O O O O O F F F F F F F F F F F F F F F F O F F O O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Granica bloku zabudowy Granica rejonu spisowego Granica obwodu spisowego Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego Symbol poboczny granicy bloku zabudowy Symbol poboczny granicy rejonu spisowego Symbol poboczny granicy obwodu spisowego Oddział lub część oddziału leśnego Granica części oddziału leśnego Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) Granica sporna działek Obrys podpory podcienia. szklarnia Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi Komin przemysłowy. galerii. weranda Świetlik do podziemia Rampa Fundament budynku.symbol Krawędź jezdni. taras odkryty na podporach Przejazd pod budynkiem Wjazd do podziemia Schody zewnętrzne Taras. budowli Cieplarnia. budowli Blok budynku Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej Wieża ciśnień. drogowskaz Znak sygnalizacji świetlnej Znak skraju toru Znak przejazdu kolejowego (krzyż św.symbol Wiatrak Wiatrak . widokowa Wieża ciśnień.symbol Łącznik napowietrzny budynków.ukształt. wiaty.symbol Oś toru tramwajowego Oś toru kolejowego normalnego Oś toru kolejowego wąskiego Podpora przewodów trakcyjnych Jezdnia Chodnik Przeprawa promowa Ściana oporowa Ściana oporowa . widokowa .

symbol Most drewniany . poczty pneumatycznej Obrys przewodu z obudową na/nadz. innych sieci rurowych Obrys przewodu z obudową na/nadz. wiadukt Linia kolejki wiszącej lub wyciągu Peron Peron .WYKAZ SKRÓTÓW 452 453 456 457 458 460 471 473 474 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 523 526 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 544 546 561 562 563 564 567 568 569 570 574 575 581 582 583 584 585 586 587 MSD PND MTS MDS PNS KEM KEL PER PES UAR BPO BPP WLD WLM WLZ ZAS KRW KRA SLS SLU MSZ HYP HYZ LAT PNN PSN PWN PLT PSA PTV PKJ UEW UEK UEG UEC UET UEE UEB UEX UEN UEP UEA UEV UEI UEJ UCW UCK UCG UCC UCB UCX UCN UCP UCI UCZ UPW UPK UPG UPC UPE UPT UPB F F F F F F F F F F O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Most drewniany Kładka dla pieszych Most trwały .symbol Kładka dla pieszych .symbol Estakada. kanału zbiorczego Oś przewodu podziemnego wodociągowego Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego Oś przewodu podziemnego gazowego Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Oś przewodu podziemnego benzynowego 210 .symbol Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni Hydrant Zdrój uliczny Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej Kierunek linii napowietrznej tv kablowej Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego Oś przewodu kablowego na podporach telekomunikacyjnego Oś przewodu kablowego na podporach elektroenergetycznego Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej Oś przewodu kablowego na podporach sieci komputerowej Oś przewodu kablowego na podporach tv kablowej Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Oś przewodu kablowego na podporach innej sieci kablowej Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego wodociągowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego kanalizacyjnego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego gazowego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego ciepłowniczego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego benzynowego Obrys przewodu z obudową na/nadz.symbol Niezidentyfikowana armatura naziemna .symbol Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana Właz prostokątny Właz kwadratowy Właz okrągły Zasuwa liniowa Kratka wywietrznika Kratka ściekowa Podpora przewodu lub latarni . niezidentyfikowanego Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego naftowego Obrys przewodu z obudową na/nadz.

WYKAZ SKRÓTÓW 588 589 590 591 592 593 594 595 596 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 661 662 UPX UPN UPP UPA UPV UPM UPI UPZ UPJ UOW UOK UOG UOC UOE UOT UOB UOX UON UOP UOA UOV UOM UOI UOZ UOJ UGW UGK UGG UGC UGE UGT UGB UGX UGN UGP UGA UGV UGM UGI UGZ UGJ UXW UXK UXG UXC UXE UXT UXB UXX UXN UXP UXA UXV UXM UXI UXZ UXJ UBW UBK O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Oś przewodu podziemnego naftowego Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej Oś przewodu podziemnego melioracyjnego Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych Oś kanału zbiorczego Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych Komora podziemna wodociągowa Komora podziemna kanalizacyjna Komora podziemna gazowa Komora podziemna ciepłownicza Komora podziemna elektroenergetyczna Komora podziemna telekomunikacyjna Komora podziemna benzynowa Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Komora podziemna sieci innych kablowych Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych Oś projektowanego przewodu wodociągowego Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego Oś projektowanego przewodu gazowego Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego Oś projektowanego przewodu benzynowego Oś projektowanego przewodu nieokreślonego Oś projektowanego przewodu naftowego Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej Oś projektowanego przewodu TV kablowej Oś projektowanego przewodu melioracyjnego Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej Oś projektowanego przewodu innych sieci kablowych Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego 211 .

inwent. inwent. przewodu innych sieci rurowych Punkt zm. przewodu poczty pneumatycznej Punkt zm. inwent. przewodu melioracyjnego Punkt zm. inwent. cech /spos. cech /spos. inwent. przewodu telekomunikacyjnego Punkt zm. cech /spos. cech /spos. inwent. przewodu wodociągowego Punkt zm. przewodu gazowego Punkt zm. cech /spos. cech /spos. przewodu benzynowego Punkt zm. inwent. przewodu elektroenergetycznego Punkt zm. przewodu innych sieci kablowych Symbol komory podziemnej wodociągowej Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Symbol komory podziemnej gazowej Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Symbol komory podziemnej benzynowej Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Symbol komory podziemnej naftowej Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Symbol komory podziemnej TV kablowej Symbol komory podziemnej melioracyjnej Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych 212 . przewodu kanału zbiorczego Punkt zm. przewodu kanalizacyjnego Punkt zm. inwent. przewodu naftowego Punkt zm. inwent. cech /spos. cech /spos. przewodu tv kablowej Punkt zm. przewodu ciepłowniczego Punkt zm. cech /spos. przewodu sieci komputerowej Punkt zm. inwent. inwent. cech /spos. inwent. cech /spos. cech /spos. cech /spos. cech /spos. inwent. punkt łączenia kabla Szafa sterownicza przewodu Punkt zm. inwent. inwent. inwent. cech /spos.WYKAZ SKRÓTÓW 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 681 682 683 684 685 686 687 688 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 UBG UBC UBE UBT UBB UBX UBN UBP UBA UBV UBM UBI UBZ UBJ TRW WCI TRG WLW SZB KTW MUF STE USW USK USG USC USE UST USB USX USN USP USA USV USM USI USZ USJ UKW UKK UKG UKC UKE UKT UKB UKX UKN UKP UKA UKV UKM UKI UKZ UKJ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym Wylot kanału ( wylew ) Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) Kotwa przewodu ciepłowniczego Mufa. przewodu niezidentyfikowanego Punkt zm. cech /spos.

symbol Plac gier i zabaw .symbol Zakrzewienie . kapliczka przydrożna Cmentarz wojenny . wąwóz. Zwał kamieni. rzeka Strumień. mokradło .symbol Pomnik walki i męczeństwa .symbol Cmentarz komunalny . osuwisko.symbol Ogrodzenie trwałe Ogrodzenie trwałe .symbol.symbol Rów nie stanowiący odrębnej działki Rów nie stanowiący odrębnej działki .symbol Cmentarz niechrześcijański .symbol Drzewo liściaste . Kontur zamykający wąwóz.symbol Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu Drzewo iglaste .symbol Las liściasty . łacha piaszczysta . Podnóże skarpy. wypłuczyska. głazów.WYKAZ SKRÓTÓW 801 811 812 813 814 818 819 820 821 822 823 824 826 827 828 830 831 849 850 851 852 854 856 858 860 901 902 903 905 907 908 909 911 913 915 917 918 921 922 925 926 929 930 935 936 937 940 941 943 945 946 947 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 WSP WRC WRP WRU WRG WSK WKS WSN WNS WSG WSQ WSD WSW WSZ WWO ZWA ZWK ZWR ZSR ZWJ TRZ BRD ZRD MOK WYD BGT BGS BGZ BGB STD STG FON POM KRZ FIG CWO PWM DIG DLI DIN DLN DIP DLP LSI LSL LSM TRA LZA ZOW CHR CIN CKO PLS PLZ KOR KRO BAS JAZ JSZ WDS WSS MOL MOS ODB F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F O F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu Warstwica ciągła Warstwica pomocnicza Warstwica uzupełniająca Warstwica pogrubiona Skarpa umocniona Symbol skarpy umocnionej Skarpa nie umocniona Symbol skarpy nie umocnionej Szczyt skarpy umocnionej.symbol Bród Źródło Zabagnienie.symbol Wydma.pomnik przyrody Las iglasty .symbol Las mieszany . próg wodny Jaz.symbol Żywopłot Brama w ogrodzeniu Studnia Studnia głębinowa Fontanna Pomnik Krzyż przydrożny Figura przydrożna.symbol Trawnik .pomnik przyrody Drzewo liściaste . Zwał kamieni. wypłuczysko. rzeka .symbol Drzewo iglaste . stożek nasypowy.symbol Woda stojąca Trzciny. Urwisko wąwozu. szuwary .symbol Basen Jaz.symbol Molo Molo .symbol Ogród działkowy . Wypłuczysko.symbol Odbój. dalba 213 .symbol opis Cmentarz chrześcijański .symbol Wodospad Wodospad . osuwiska.symbol Plac sportowy . Szczyt skarpy nie umocnionej. próg wodny . osuwisko. Strumień. stożek nasypowy .

ew. ciepl.symbol przynależności do działki SWJ F Strzałka kierunku wjazdu do podziemia KCI F Strzałka kierunku cieku (rowu. grobli KWL F Korona wału ochronnego . F fundament G gazowe przewody niskoprężne 214 al.zab. opieki socjalnej budynek oświaty. grobli PRH F Przehaczenie . kultu religijnego budynek przemysłowy budynek składowy. nap.symbol SLZ F Śluza WSL F Wrota śluzy OGA F Ostroga w cieku OGS F Ostroga w cieku . ch.)" oznacza skrót odpowiadający pozycji wykazu użytków zawartego w Rozporządzeniu Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie ewidencji gruntów i budynków. magazynowy budynek transportu. elektroenergetyczne przewody wys.ew. rzeki) AUL O Nazwa ulicy TDD F Tekst dodatkowy duży TDM F Tekst dodatkowy mały LOD F Odnośnik WYKAZ OZNACZEŃ SKRÓTOWYCH W TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ Uwaga: adnotacja: "(uż. b b g h i m x z k p s t r r. usługowy budynek inny budynek mieszkalny budynek o funkcji nie określonej budynek ochrony zdrowia. nap.WYKAZ SKRÓTÓW 961 964 965 967 968 970 971 972 973 991 992 993 994 995 996 997 POL F Pachoł.symbol WAL F Obrys wału ochronnego . gr. cn cp cw dr ei eN eS eW f gn . poler ZPW F Zapora na cieku ZPS F Zapora na cieku . łączności budynek w ruinie budynek w ruinie zabytkowy C chodnik cieplarnia ciepłownicze przewody niskiego ciśnienia ciepłownicze przewody parowe ciepłownicze przewody wysokiego ciśnienia D droga (uż. nap. elektroenergetyczne przewody średn. kultury. A aleja (tylko przy nazwie własnej) B benzynowy przewód budynek biurowy budynek gospodarczy budynek handlowy.) E elektroenergetyczne przewody inne elektroenergetyczne przewody nisk.gr.

gr. gr. ew. sad. pr.gr.) M melioracyjne przewody N naftowe przewody nieużytki (uż. pl.dz. / Pl. państwowe gospodarstwa rybne pastwisko pod zalesienie (uż. gr. kd kl ko kp ks z K Ls Ł m n N xk xr O.ew. państwowe gospodarstwa rolne. PGL PGR PGRyb. ew.) Ł łąka trwała (uż.) peron plac / plac przy nazwie własnej poczty pneumatycznej przewody powiat przeprawa promowa przewody w kanalizacji zbiorczej przewód benzynowy przewód ciepłowniczy przewód elektroenergetyczny przewód gazowy przewód kanalizacyjny przewód melioracyjny przewód naftowy przewód niezidentyfikowany przewód poczty pneumatycznej przewód podz. łąka.orne inne niż rola. gr. na podstawie digitalizacji 215 gs gw gm. ew.) L las (uż. gr. PsZ Ps per.WYKAZ SKRÓTÓW gazowe przewody średnioprężne gazowe przewody wysokoprężne gmina gr.) I innych sieci kablowych przewody doziemne innych sieci kablowych przewody w kanalizacji innych sieci rurowych przewody J jezioro (przy nazwie własnej) K kanalizacja deszczowa kanalizacja lokalna (bezodpływowa) kanalizacja ogólnospławna kanalizacja przemysłowa kanalizacja sanitarna kanalizacja zbiorcza przewodów uzbr. Ri jd jk i Jez. terenu kopalne użytki (uż. z b c e g k m n x p D . ew.) niezidentyfikowane przewody kablowe niezidentyfikowane przewody rurowe O ogrody działkowe P państwowe gospodarstwa leśne.) pastwisko trwałe (uż. ew. pastwisko (uż. ew. gr. p pow.

wid. S ad ak tm tt vd vk Tk Bp rek Tr dr kol Br Bb Be B Ba Bs Bu Lz K wtr. branżowych przewód podz.) tereny urządzone przemysłowe (uż. gr.) tereny urządzone energetyki (uż.) tereny urządzone .) tereny niezabud.) tereny urządzone admin. ew.ppoż. w.) tereny zadrzewione i zakrzaczone (uż. .) W wiatrak wieża ciśnień wieża przeciwpożarowa wieża widokowa wodociągowe przewody sieci ogólnej wodociągowe przewody sieci lokalnej wodospad wody stojące (nie posiadające nazw własnych) województwo Z zatoka (tylko przed nazwą własną) Ź źródłó 216 B X A j i a t v w rmp. gr.) tereny różne (różne inne wg ew. ew. na podstawie mat.na terenach urzadzonych (uż. publicznej (uż. źr. w. (uż. ew. na podstawie nieokreślonej przewód podziemny określony aparaturą przewód sieci innych kablowych przewód sieci innych rurowych przewód sieci komputerowej przewód telekomunikacyjny przewód telewizji kablowej przewód wodociągowy R rampa rola (uż.drogi (uż. ew. w.) tereny urządzone budownictwa (uż.) U użytki kopalne (uż. gr. gr. ew. gr. gr.) tereny urządzone mieszkalne (uż. gr. ew. gr. gr.) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (uż. wo wl wdsp ws woj. gr. ew.cn. Zat. gr. ew. ew. gr. ew. gr. ew.WYKAZ SKRÓTÓW przewód podz.) tereny urządzone usługowe (uż.) tereny urządzone .) rów rurowe przewody nadziemne rurowe przewody naziemne rzeka S sad (uż. Rn Rz rz. R w.) tereny urządzone składowe (uż. inne niż drogi i szlaki kolej. gr.szlaki kolejowe (uż. gr. ew. gr.) sieci komputerowej przewody doziemne sieci komputerowej przewody w kanalizacji T telekomunikacyjne przewody miejscowe telekomunikacyjne przewody tranzytowe telewizji kablowej przewody doziemne telewizji kablowej przewody w kanalizacji tereny komunik. ew. ew. ew. ew. gr.

WYKAZ SKRÓTÓW 217 .

ew. gr. gr. na terenach urządzonych (uż.) tereny urządzone składowe (uż. gr.)" oznacza skrót odpowiadający pozycji wykazu użytków zawartego w Rozporządzeniu Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie ewidencji gruntów i budynków. ew. gr.) tereny urządzone admin. gr. A a ad ak al. gr. gr.) tereny urządzone energetyki (uż.) przewód elektroenergetyczny (1:5000) elektroenergetyczne przewody inne elektroenergetyczne przewody nisk. ew. B B b b Ba Bb Be Bp Br Bs Bu c ch. ew. ew. ew. ciepl. elektroenergetyczne przewody wys.drogi (uż. gr. fundament budynek gospodarczy przewód gazowy (1:5000) gmina gazowe przewody niskoprężne gazowe przewody średnioprężne gazowe przewody wysokoprężne budynek handlowy. ew.TREŚĆ INSTRUKCJI SKOROWIDZ SKRÓTÓW W TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ Uwaga: adnotacja: "(uż. gn gs gw h i i j jd Jez.) tereny urządzone usługowe (uż. gr. publicznej(uż. cn cp cw D dr e ei eN eS eW f g g gm. jk K k k kd kl ko przewód podziemny określony aparaturą przewód sieci komputerowej (1:5000) sieci komputerowej przewody doziemne sieci komputerowej przewody w kanalizacji aleja (tylko przy nazwie własnej) przewód podz. nap.) budynek biurowy przewód benzynowy tereny urządzone przemysłowe (uż. branżowych tereny urządzone mieszkalne (uż. usługowy budynek inny przewód sieci innych rurowych przewód sieci innych kablowych (1:5000) innych sieci kablowych przewody doziemne jezioro (przy nazwie własnej) innych sieci kablowych przewody w kanalizacji użytki kopalne (uż. ew. na podstawie digitalizacji tereny urządzone .) tereny urządzone budownictwa (uż. nap. ew. gr. elektroenergetyczne przewody średn. na podstawie mat. kultu religijnego przewód kanalizacyjny (1:5000) kanalizacja deszczowa kanalizacja lokalna (bezodpływowa) kanalizacja ogólnospławna 218 . kultury.) budynek oświaty.) tereny niezabud. gr. ew.) przewód ciepłowniczy (1:5000) chodnik cieplarnia ciepłownicze przewody niskiego ciśnienia ciepłownicze przewody parowe ciepłownicze przewody wysokiego ciśnienia przewód podz. ew. nap.

ws wtr.) telekomunikacyjne przewody miejscowe tereny różne (różne inne wg ew. gr.) budynek mieszkalny przewód melioracyjny nieużytki (uż.) gr. ew. ew. państwowe gospodarstwa rolne.) budynek w ruinie budynek w ruinie zabytkowy tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (uż.) budynek składowy.ppoż.gr. tereny urządzone .ew. gr. inne niż drogi i szlaki kolej. gr.orne inne niż rola. w. ew. wdsp wl wo woj.cn.dz.) tereny zadrzewione i zakrzaczone (uż. / Pl. Rn Rz rz. w. łączności przewód telekomunikacyjny (1:5000) tereny komunik. gr. PGL PGR PGRyb.szlaki kolejowe (uż.TREŚĆ INSTRUKCJI kol kp ks Ls Lz Ł m m N n O. ew.) łąka trwała (uż. gr. ew. ew. ew. p p per. gr. pr.) telekomunikacyjne przewody tranzytowe przewód telewizji kablowej (1:5000) telewizji kablowej przewody doziemne telewizji kablowej przewody w kanalizacji przewód wodociągowy (1:5000) rów wieża ciśnień wieża przeciwpożarowa wieża widokowa wodospad wodociągowe przewody sieci lokalnej wodociagowe przewody sieci ogólnej województwo wody stojące (nie posiadające nazw własnych) wiatrak 219 . ew. (uż.wid. gr. Ps PsZ R r r. w. gr. gr. magazynowy budynek transportu.) przewód naftowy ogrody działkowe budynek przemysłowy przewód poczty pneumatycznej peron państwowe gospodarstwa leśne.zab. ew. pastwisko (uż.) rola (uż.) pastwisko pod zalesienie (uż. pl. gr.) kanalizacja przemysłowa kanalizacja sanitarna las (uż. ew. rek Ri rmp. S s t t Tk tm Tr tt v vd vk w w. łąka.) rampa rurowe przewody nadziemne rurowe przewody naziemne rzeka sad (uż. pow. gr. gr. ew. sad. państwowe gospodarstwa rybne plac / plac przy nazwie własnej powiat przeprawa promowa pastwisko trwałe (uż.

TREŚĆ INSTRUKCJI x x X xk xr z z z Zat. W szczególności za szkic należy uznawać kopię. Mapa w postaci klasycznej. budynek o funkcji nie określonej przewód niezidentyfikowany (1:5000) przewód podz. 2. Dla potrzeb poglądowych dopuszcza się tworzenie kopii niekartometrycznych.50. aby następny załącznik zaczynał się od nowej karty. 3.25 0. Treść mapy może być prowadzona w sposób rozwarstwiony . naświetlarki). Przy prowadzeniu mapy w postaci numerycznej nie istnieje pierworys. terenu przewody w kanalizacji zbiorczej zatoka (tylko przed nazwą własną) źródłó Tę stronę celowo pozostawiono pustą. 4. mogą zawierać niepełną treść (wybrane nakładki) i mogą mieć różny poziom kartometryczności. źr. których zmiany wymiarów pod wpływem zmian wilgotności i temperatury powietrza nie przekraczają 0.25. o charakterze szkicu. Grubości linii znaków edytowanej mapy wynosić mogą 0. Treść klauzuli umieszczanej na kopii o charakterze szkicu poprzedzona powinna być słowem OSTRZEŻENIE. WARUNKI EDYCJI MAPY ZASADNICZEJ Uwaga: Wszystkie niżej podane wymiary wyrażono w milimetrach.13 0. 0. Do użytku dopuszcza się papier kreślarski podklejony planszą aluminiową oraz folię kreślarską i inne materiały. 1. Grubość linii Grubości linii podane w Załączniku nr 1 oparto na typoszeregu związanym z pisakami i szablonami zgodnymi z normami PN i DIN. Klauzula dotycząca stopnia kartometryczności.35 220 1:5000 0.25 0. której skale wzdłuż i w poprzek arkusza bezpośrednio po sporządzeniu kopii różnią się. Treść mapy zasadniczej może też być prowadzona w formie nakładek tematycznych na folii.13 0. • mogą zawierać niepełną treść (wybrane warstwy lub zbiory obiektów. plotery. LINIA cienka średnia gruba 1:500 0. Kopie mapy tworzonej numerycznie są sporządzane stosownie do potrzeb użytkownika: • na różnym materiale.50 1:1000 0. Kopie mapy wykonywane są stosownie do potrzeb na różnym materiale. pominięcie niektórych atrybutów opisowych) • mogą mieć różny poziom kartometryczności.18 0. opieki socjalnej kanalizacja zbiorcza przewodów uzbr. Mapa w postaci numerycznej.35 SKALA 1:2000 0. Przy prowadzeniu mapy w postaci klasycznej pierworys mapy zasadniczej wykonywany jest na arkuszach formatu A1. Do wykreślenia treści mapy w określonej skali używa się trzech grubości linii zestawionych w tablicy poniżej.18. 0.25 .18 0.2 wzdłuż ramek arkusza mapy.13 0. 0.13.35 0. na podstawie nieokreślonej niezidentyfikowane przewody kablowe niezidentyfikowane przewody rurowe budynek ochrony zdrowia. Poziom kartometryczności (stopień zaufania do skali kopii) powinien być określony w klauzuli umieszczanej na kopii przez jej wykonawcę.w zbiorach warstw lub zbiorach obiektów. 0.35. • za pośrednictwem różnych urządzeń (drukarki.

numer załącznika) i uwzględniono treści wprowadzonych nowych przepisów: • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. dopuszcza się edycję obrazu mapy z odchyleniami od wymiarów podanych w Załączniku nr 1 wg zasad: A .zmniejszenie wysokości tekstów opisów (dotyczy wszystkich obiektów).13. w dół do 1/12 i w górę do 1/8. dopuszczalne jest. to wszystkie nie rosną lub nie maleją (tzn. Grubość linii. lub wszystkie rosną).5. bowiem przy różnych procesach technologicznych i użyciu różnych narzędzi (sprzętu i oprogramowania). ZMIANY W STOSUNKU DO WYDANIA Z 1995 ROKU INSTRUKCJI K-1 Załącznik niniejszy ma stanowić pomoc dla wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia mapy. . które kreślone powinno być grubością 0. ale nie tylko. ZMIANY W TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 Znaczna część zmian spowodowana została równoczesnym z przygotowaniem nowego wydania opracowaniem Instrukcji G-7 GESUT i koniecznością wzajemnego dostosowania K-1 i G-7. B. .dodano sekcję “Atrybuty Ogólne”(str. UWAGI OGÓLNE DO TREŚCI . gdzie następuje przeliczenie przez punkty typograficzne. 3.5. Wysokości tekstu podane w Załączniku nr 1 oparto na typoszeregu związanym z pisakami i szablonami zgodnymi z normami PN i DIN.5.uproszczenia w przedstawianiu budynków (zmniejszenie liczby obiektów). jeśli jednak zmieniają. Dotyczy to w większości obiektów wchodzących w skład uzbrojenia terenu. Wysokość pisma. jak i w tych.5. Generalnie nastąpiło: . 1. odchylenia w wysokości pisma mogą być znaczne. CZĘŚĆ B. że grubość linii grubszych maleje o cieńszych rośnie. 17 grudnia 1996 w sprawie ewidencji gruntów i budynków • Instrukcji G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.0 i kreślone mają być linią o grubości równej 1/10 wysokości.TREŚĆ INSTRUKCJI 5.0. 5. Dopuszcza się odchylenia: • od podanych wysokości pisma. UWAGI REDAKCYJNE 221 . . przed edycją mapy użytkowej należy dokonać prób. którzy skonstruowali odpowiednie oprogramowania zgodne z poprzednim wydaniem Instrukcji. zarówno tradycyjnej jak i numerycznej. lub odwrotnie). w tym wymianie pojedynczych słów i przestawień kolejności paragrafów w celu usunięcia odwołań. 6. CZĘŚĆ A . a spośród tych ostatnich w szczególności dla tych. pozostałe mogą nie zmienić grubości.zmniejszenie wielkości symboli (dotyczy większości symboli). . 7. Poprawiono też oczywiste błędy (np. 2. z wyjątkiem pisma o wysokości 1.jeśli zmiana którejkolwiek grubości przekracza 5%. Krój i wysokość tekstu Do wszystkich tekstów mapy oraz opisów pozaramkowych stosować należy pismo blok pochyły. to w tę samą stronę: wszystkie maleją. Ze względu na różnorodność i koszt sprzętu koniecznego do precyzyjnego spełnienia wymagań dotyczących edycji automatycznej. nie więcej jednak niż o +10% oraz -25%. Dopuszczalne odchylenia od grubości linii i wysokości tekstu. kierunek zmian jest dowolny (tzn. . • od założonej grubości pisma 1/10 jego wysokości. normalizującą dotąd nie uszczegółowioną część § 38. ZMIANY W TREŚCI INSTRUKCJI Treść instrukcji uległa nieznacznym poprawkom. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów grubości linii w górę i w dół o nie więcej niż 20%. Zarówno w systemach określających wysokość pisma bezpośrednio w milimetrach.jeśli zmiana żadnej z grubości nie jest większa niż 5%.8. 17). Wysokości tekstów treści mapy i opisów pozaramkowych wynosić mogą 1. przy czym: .wyłączenie symboli jako osobnych obiektów (zwiększenie liczby obiektów). Zmieniono § 38.wyeliminowano niektóre zbędne wyjaśnienia.

zmieniono nawę i wartości dopuszczalne atrybutu ULT. istotne zmiany: • • • • literę m oznaczającą budynek mieszkalny umieszcza się na budynku. a znany pionowy.zmieniono kod i wartości atrybutu <źródło danych o położeniu obiektu>.dodano podział na typy. a obciążającym grafikę mapy. wszystkie budynki podlegają tym samym prawidłom opisu i generalizacji. . 2. wodociągowych . aby odróżniać tę liczbę od numeru adresowego. 6.dodano objaśnienie listy wartości nowego atrybutu <rodzaj budowli podziemnej>. o ile nie dokonano redukcji okapów i pomiaru nawisów. dane o położeniu nieokreślone. USX. Ponadto dla przewodów nr: 1. Rozdział Atrybuty funkcji budynku i generalizacja . kreślić należy zgodnie z ich obrysem. • sieć niezidentyfikowana . USU na ULX. okazała się elementem zbędnym. ciepłowniczych .nie rozróżnia się budynków ognioodpornych i nieognioodpornych. Opis przewodów po założeniu GESUT definiuje obecnie Instrukcja G-7.usunięto atrybut UKK <kształt przekroju przewodu kanalizacyjnego>.dodano uwagę odsyłającą do Instrukcji G-7.dodano atrybut ULG <typ sieci gazowej>.zmieniono podział na typy. CZĘŚĆ C. 222 . Gdy nawisy części nadziemnej znacznie wystają poza przyziemie.zmieniono nawę i wartości dopuszczalne atrybutu ULC . telekomunikacyjnych . UBU. Poprzednio wprowadzona. • sieć telekomunikacyjna .dodano atrybut ULW <typ sieci wodociągowej>. Ewid. gdy założony jest GESUT. • Budynek kreśli się linią ciągłą. tak jak wszystkie pozostałe litery oznaczające wartość atrybutu <przeważająca funkcja budynku>” (poprzednio był to wyjątek). niezidentyfikowanych . Terenu) opisie przewodów. • sieć TV kablowej . Sieci Uzbr. napis kdx1800 (kanalizacja deszczowa. dokonano korekty w liście wartości tego atrybutu. do zaznaczenia ich zasięgu używać należy obiektu Obrys nawisu.wymiar poziomy nieznany. 3. oba te atrybuty są związane z GESUTem i przewidziane w Instrukcji G-7. dodano podstawą do osi ulicy. Budynki wniesione z aerofotogrametrii. .zmieniono podział na typy. • zamiast rodzaju Sieci Inne utworzono dwa rodzaje: Sieci Inne Rurowe i Sieci Inne Kablowe. Rozdział Uwagi do sieci uzbrojenia terenu . dane o położeniu z pomiaru.zmieniono kody atrybutów ULU. • Budynek kreśli się zgodnie z położeniem jego przyziemia. • sieć komputerowa . • usunięto atrybut UST <numer przewodu w GESUT> i atrybut UIY <funkcja przewodu>. Znak “x” między liczbą przewodów a ich średnicą (przewody ciepłownicze) pozostał bez zmian. wymiar pionowy 1800 mm) może być pomylony z napisem kdX1800 (kanalizacja deszczowa.dodano podział na typy. SZCZEGÓŁY TWORZENIA OPISÓW PRZEWODÓW We wszystkich rodzajach przewodów: • zmieniono kod atrybutu UUY na ZRD i nazwę słowną ze <sposób umiejscowienia> na <źródło danych o położeniu przewodu>.zmieniono redakcję w opisie przewodów w skali 1:5000. gazowych . . powodujące następujące. . litery k po numerze najwyższej kondygnacji nie stosuje się.TREŚĆ INSTRUKCJI Rozdział Uwagi do tekstów nazw i numerów obszarów . Rozdział Uwagi ogólne do budynków .dodano podział na typy. kanalizacyjnych .dodano podział na typy. W przypadku gdy nie znany jest wymiar poziomy. UBX. • sieć gazowa . wymiar poziomy 1800 mm). • Nie używa się litery k po liczbie kondygnacji. atrybut <funkcja specjalna budynku> nie występuje. • usunięto informacje o wariantowym (założona lub nie założona Geod. • sieć ciepłownicza . 4.istotne zmiany w tablicy Rodzaje i typy sieci : • sieć wodociągowa .dodano podział na typy. 8. • zmieniono znak “x” wstawiany między wymiarem poziomym a pionowym na znak kropki dziesiętnej.drobne poprawki tablicy “lista wartości atrybutu <przeważająca funkcja budynku>” i uwag.do tekstu Numer adresowy kreślić równolegle do osi ulicy.istotne zmiany w podejściu do budynków: • Wobec braku kryterium rozróżnienia w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych . symbol budynku ma takie atrybuty opisowe jak budynek.

zmiana błędnej orientacji nr adresowych. na pozycji 14 pozostał rodzaj sieci inne rurowe. 332 WCN Wieża ciśnień.zmieniony rysunek i uwaga. 322 BLN Blok budynku nieognioodpornego . ale bez atrybutu UKI <kształt przekroju przewodu>. ppożarowa . 140 PKR Punkt roboczy . wiaty. 324 BSC Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej . 316 BZO Przyziemie budynku ognioodpornego . 232 GSW Symbol poboczny granicy województwa . 234/3 .dodano atrybut <nr pktu granicznego>.symbol . wobec nowej pozycji 16. budowli . widokowa.nowy obiekt. 348 BPB Przejazd pod budynkiem .zmiana nazwy na Oddział lub część oddziału leśnego.nowy obiekt.zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F). 231 GSK Symbol poboczny granicy Państwa. galeria . zmiana wysokości tekstów.zmiana nazwy. wiaty.poprawiono kod GAB na GSB.zmiana kodu atrybutu.zmieniono symbole. 123 OSJ Punkty osnów . OBIEKTY 200 201 Punkt granicy państwa stabilizowany trwale . . 312 BUD Budynek . 211 GPE Działka ewidencyjna . CZĘŚĆ D. 223 .wobec nowych ustaleń ewidencji gruntów: . .zmiana nazwy na Granica części oddziału leśnego. 342 BUG Łącznik napowietrzny. 333 WCS Wieża ciśnień. kodu literowego.dodano atrybuty wysokość i szerokość. 318 BUO Obrys budynku ognioodpornego . 314 BUN Obrys budynku nieognioodpornego .zmieniony rysunek i dodana uwaga. 264 GPL Dział leśny .zmiana kodu atrybutu. np. sieci innych kablowych).obiekt usunięto. aby mógł przyjąć nr złożony. 259 GAB Symbol poboczny granicy obwodu spisowego .obiekt usunięto. galerii.zmieniono rysunek.symbol . zmiana kodu atrybutu. 210 GPU Użytek gruntowy .dodano w nazwie tekst wyłączony z klasyfikacji. 238 ADR Punkt adresowy . 217 GUK Granica konturu . 219 GDE Część granicy działki . 266 DUL Krawędź duktu leśnego . OBIEKTY 300 310 BUI Obrys podpory (słupa nośnego) podcienia.dodano w nazwie słowo użytku.zmiana kodu atrybutu.nowy obiekt.zmieniono uwagę (konieczność przesłaniania na dopuszczalność przesłaniania).powstał nowy rodzaj sieci z podziału na pozycji 14. . geometrii. . 16. 17.obiekt usunięto. 203 GRO Punkty graniczne . zmieniono kody atrybutów. 311 BUJ Symbol podpory (słupa nośnego) podcienia.zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F).nowy obiekt.nowy obiekt: 312 BYN Przyziemie budynku nieognioodpornego . przewodu . 265 GUL Granica działu leśnego . 320 BLO Blok budynku . 15.5 mm przed punktem załamania.wobec utworzenia w to miejsce dwu rodzajów sieci (sieci innych rurowych.obiekt usunięto. sieci innych . sieci innych kablowych .TREŚĆ INSTRUKCJI 14.obiekt usunięto.zmieniony rysunek i uwaga.zmiana geometrii na Obszar spójny ograniczony łamaną zamkniętą.nowy obiekt.zmiana kodu atrybutu.zmiana tekstu uwagi.obiekt usunięto. usunięto symbol.nowy obiekt. 336 WTN Wiatrak nie ognioodporny . kanałów zbiorczych . .zmiana nazwy. zmiana na rysunku błędnej orientacji napisów nr adresowy działek przy ulicy Elektoralnej. 314 BZN Zasięg nawisu budynku. prezentacji graficznej.usunięto atrybut UKZ <kształt przekroju kanału>. 325 BSN Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej . 209 GPK Kontur klasyfikacyjny . przewodu . związana ze zmianą uwagi do obiektów 202 i 203 usunięcie wymogu urywania się linii 0. projektowanych .zmiana nazwy na Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) .zmiana nr z 16 na 17.zmiana kwalifikacji obiektu na fakultatywny (F). widokowa. . 113 OPJ.zmiana nazwy atrybutu nr działu na nr części oddziału.kod literowy GAW zmieniono na GSW. ppożarowa .usunięto symbol.zmiana nazwy. KATALOG OBIEKTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH OBIEKTY 100 112 OPZ.zmiana wartości dopuszczalnej w/watrybutu. 313 BUS Symbol budynku . 202 GRT. . galerii.nowy obiekt 334 WTR Wiatrak . atrybutu.nowy obiekt. 335 WTS Wiatrak . poprawiono rysunek.

420 KOU Krawędź jezdni.obiekt usunięto. 425 KSN Droga nie stanowiąca oddzielnej działki .symbol .symbol .zmieniono geometrię.nowy obiekt. szklarnia . który zgodnie z instrukcją G-7 zawiera też przejazdy podziemne i tunele. 451 MST Most trwały . linia zmiany nawierzchni .usunięto symbol.TREŚĆ INSTRUKCJI 354 BTO Taras.symbol .zmieniono nr 424 na 420.usunięto jeden symbol.zmieniono nr 425 na 424.zmieniono geometrię. 449 KOP Ściana oporowa . 472 KLI Symbol kolejki wiszącej lub wyciągu .nowy obiekt. 365 BUX Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi .nowy obiekt. 456 MTS Most trwały . 424 KON Droga nie stanowiąca oddzielnej działki. 452 MSD Most drewniany . 422 KOJ Krawężnik jezdni . 358 RMP Rampa .symbol.usunięto symbol. 224 .usunięto symbol.zmiana nazwy na Komin przemysłowy. 364 BUZ Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi . 364 BUZ Budowla ziemna.nowy obiekt.symbol .jest także obiektem w skali 1:5000 (dodano wymiar). 450 KOS Ściana oporowa . zmiana geometrii. 473 PER Peron .usunięto atrybuty opisowe.usunięto ze względu na poszerzenie znaczenia obiektu 502 BPO Budowla podziemna. 458 PNS Kładka dla pieszych .zmieniony nr 450 na 449 .symbol .symbol .usunięto symbol. weranda .nowy obiekt. 455 KUM Przejazd podziemny . usunięto symbol. OBIEKTY 400 413 PST Przepust .nowy obiekt. 414 PPS Przepust .nowy obiekt. 366 KMN Komin . gospodarcza . 356 SWT Świetlik do podziemia . .nowy obiekt.usunięto symbol.zmieniono geometrię. 457 MDS Most drewniany .usunięto symbol.uznano za obligatoryjny.nowy obiekt. 362 CIE Cieplarnia. 453 PND Kładka dla pieszych . 474 ES Peron .

ograniczono do jednego symbolu. 902 BGS Ogrodzenie trwałe . 940 TRA Trawnik .zmiana kodu z OB? na UB? OBIEKTY 700 701-716 . 516 .symbol . przewodu sieci innych .. zmieniono tekst uwagi z treści: Linia biegnie obrysem ogólnie dostępnego przejścia.nowy obiekt. Symbol skarpy nieumocnionej .ograniczono do jednego symbolu. 504.. kapliczka przydrożna . 716 ZSJ Punkt zmiany cech …przewodu sieci innych kablowych . zmiana geometrii.zmiana kodu atrybutu. 634 UGI Punkt pomierzonej wys.usunięto symbol pikiety. OBIEKTY 600 614 UOI Komora podziemna sieci innych .symbol . 656 UXJ Oś projektowanego przewodu sieci innych kablowych .6 UE? Oś przew. 661-676 .zmiana kodu na 526 PKJ . 596 UPJ Oś przew. garażu.dodano słowo rurowych.656 UX? Oś projektowanego przewodu. 936 LSL las liściasty .nowy obiekt. 903 BGZ Żywopłot .zmieniono na innych rurowych i usunięto atrybut kształt przekroju.dodano lub latarni. sieci innych .541. 819 WKS Symbol skarpy umocnionej . 851 ZWJ Woda stojąca zmieniono oznaczenie w na ws. 505. sieci innych kablowych . kanału zbiorczego . nadziemnego innej sieci kablowej . 501 UAR Niezidentyfikowana armatura naziemna .zmiana kodu z ZS? na US? 714 ZSI Punkt zmiany cech … przewodu sieci innych .zmiana kwalifikacji na obligatoryjny (O).usunięto symbol. 508.zmiana kodu z OC? na UC? 594 UPI Oś przew.nowy obiekt. 850 ZSR Strumień.nowy obiekt. 509 . 512 MSZ Podpora wielosłupowa przewodu . usunięto symbol. 918 PWM Pomnik walki i męczeństwa .uznano za obiekt także w skali 1:5000. 635 UGZ Punkt pomierzonej wys. usunięto symbol.zmiana kodu na 544 UEI.dodano słowo rurowych.dodano lub latarni. podz..2. rzeka . 2. usunięto symbol. 524 PKI Kier.ograniczono do jednego symbolu. kapliczka przydrożna .nowy obiekt. wraz z urządzeniami dodatkowymi (pomieszczenia techniczne itp. 820 WSN Skarpa nie umocniona .). 544 UEI Oś przew. rzeka . .usunięto atrybuty. 511 SLU Podpora jednosłupowa przewodu . garażu. zmieniono geometrię. 561-575 . 674 OBI Obrys z obudową przewodu podz. zmiana treści atrybutu (nr projektu na nr protokołu ZUDP). 654 UXI Oś projektowanego przewodu sieci innych . 503 BPP Budowla podziemna projektowana . 616 UOJ Komora podziemna sieci innych kablowych . OBIEKTY 800 818 WSK Skarpa umocniona . rzędna dolna. 935 LSI Las iglasty . 676 OBJ Obrys z obudową przewodu podz.zmieniono na Kierunek napowietrznej linii … .dodano uwagę o wykorzystaniu obiektu Budynek.uznano za obligatoryjny. wys. sieci innych .dodano słowo rurowych. 915 FIG Figura.zmiana kodu na 546 UEJ. 821 WNS.nowy obiekt. podz. 506. sieci innych kablowych .ograniczono do jednego znaku. rzędna górna.symbol . dodano atrybuty rodzaj budowli. .518 Kierunek linii …. 849 ZWR Strumień.6.zmieniono kod liczbowy.zmiana kodu obiektu i atrybutu 502 BPO Budowla podziemna -ze względu na potrzeby G7 1.nowy obiekt.nowy obiekt. tunelu. tunelu.dodano słowo rurowych.nowy obiekt. przewodu sieci innych kablowych . 636 UGJ Punkt pomierzonej wys.TREŚĆ INSTRUKCJI OBIEKTY 500 .. 621-636 UG? Punkt pomierz. przewodu. 595 UPZ Oś kanału zbiorczego . 507.nowy obiekt.zmieniono kod liczbowy.ograniczono do jednego symbolu. 913 KRZ Krzyż przydrożny . 510 SLS Podpora przewodu lub latarni . 225 .nowy obiekt.) nie kreślić na treść: Linia biegnie obrysem zewnętrznym przejścia. 915 FIG Figura.obiekty zawierające atrybut UUY: zmiana na ZRD. 535.nowy obiekt. 546 UEI Oś przewodu nadziemnego sieci rurowych innych . nowy opis i lista wartości. linii napow. nadziemnego kablowego . usunięto symbol..nowy obiekt. 908 STG Studnia głębinowa . innej sieci kablowej .ograniczono do jednego symbolu. usunięto symbol.nowy obiekt.dodano słowo rurowych. Urządzeń dodatkowych (pomieszczenia techniczne itp. OBIEKTY 900 901 BGT Ogrodzenie trwałe . 641 .zmieniono kod liczbowy..

952 KOR Rów nie stanowiący odrębnej działki -symbol . 956 WDS Wodospad .usunięto symbol.symbol .symbol . 953 BAS Basen .ograniczono do jednego symbolu.nowy obiekt.symbol . 945 CHR Cmentarz chrześcijański . 996 TDM Tekst dodatkowy mały.zmiana kodu liczbowego. 958 MOL Molo . 947 CKO Cmentarz komunalny .nowy obiekt.zmiana kodu liczbowego. 965 ZPS Zapora na cieku. próg wodny . 967 SLZ Śluza .nowy obiekt. usunięto symbol. usunięto symbol. 994 AUL Ulica .ograniczono do jednego symbolu.nowy obiekt. ograniczono do jednego symbolu.symbol . 946 CIN Cmentarz niechrześcijański .nowy obiekt. 957 WSS Wodospad .zmiana kodu liczbowego.nowy obiekt. usunięto symbol.usunięto symbol.ograniczono do jednego symbolu.symbol . 971 ZPS Ostroga w cieku. usunięto symbol.nowy obiekt. 955 JSZ Jaz.nowy obiekt. 954 JAZ Jaz. 970 OGA Ostroga w cieku .zmiana kodu liczbowego.zmieniono kod. 959 MOS Molo . próg wodny . 951 KOR Rów nie stanowiący odrębnej działki . 964 ZPW Zapora na cieku .zmiana kodu liczbowego.nowy obiekt. 226 . 968 WSL Wrota śluzy . 995 TDD Tekst dodatkowy duży . 997 LOD Odnośnik . usunięto symbol.usunięto symbol.TREŚĆ INSTRUKCJI 941 LZA Zakrzewienie .nowy obiekt.zmiana kodu liczbowego.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->