P. 1
Sebastian Sykuna - Teoria państwa i prawa

Sebastian Sykuna - Teoria państwa i prawa

|Views: 1,070|Likes:

More info:

Published by: Anna Głombiowska on Feb 15, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2011

pdf

text

original

T e o r i a

p a ń s t w a i Dr Sebastian Sykuna

p r a w a 15.10.2009

Nowoczesna teoria prawa wiąże się z pozytywizmem; filozofia prawa wiąże się ze starożytnością. Wg. Kaufmann’a nie ma między nimi jednoznacznej granicy. Teoria prawa – ogólna nauka o prawie, nadbudowana nad dogmatykami prawa (dogmatyki prawa są egzemplifikacjami dla teorii prawa). Nie zajmuje się szczegółowo gałęziami prawa, ale całym prawem i analizuje je takim, jakim jest. Płaszczyzny badawcze teorii państwa: 1.) Tworzenie prawa (!) 2.) Stosowanie prawa 3.) Wykładnia prawa (!) 4.) Obowiązywanie prawa 5.) Przestrzeganie prawa Filozofia prawa mówi o pewnych wartościach prawa. Ocenia je przez pryzmat tego, czy jest dobre czy złe. Opisuje prawo jako ideał. Hard case – ma miejsce tam, gdzie występuje konflikt prawa z innymi systemami wartości, może wystąpić trudny przypadek. Przykłady: - Kwestia tortur. Na początku XXI wieku porwano syna bankiera, porywacza nastraszono, że będzie torturowany, zakładnika nie zdążyli uratować, policjant został zwolniony z pracy za grożenie torturami. Wywołało to dyskusję i zrodziło problem współczesnej teorii prawa. - Multicentryzm. Mówi on o przenikaniu kultur – przenikanie do prawa. Jego przejawem jest obrona przez kulturę. Przykłady jej są takie. Mężczyzna pochodzi z plemienia, które kultywuje porywanie kobiet i ich gwałcenie. Obyczaj cygański związany z zasadami zawierania małżeństw z nieletnimi dziewczynami. - Interwencja humanitarna. Interwencja w sprawy innego państwa, jest zakazana bez rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Legitymizacja (słuszne, proporcjonalność) Legalizm (jest zgoda) 1. TEORIA PRAWA Stosunek prawny – zawiera 3 elementy: 1.) Podmioty (co najmniej 2) 2.) Przedmiot 3.) Treść Sytuacja prawna – ma ją każdy podmiot, wyróżnia się jej 3 rodzaje: 1.) Podstawowa – nie ma relatywizacji zachowania danego podmiotu względem innego podmiotu. Najczęściej to albo zakazanie albo nakazanie => obowiązki. 2.) Pochodna – zachowanie jest relatywizowane w stosunku do innych podmiotów. Podmiot A to uprawniony a podmiot b to recypient. 3.) Złożona – powiązanie kilku powyższych sytuacji prawnych: kilku prostych prostej i pochodnej kilka prostych i pochodnych Prawo podmiotowe – złożona sytuacja prawna jakiegoś podmiotu, regulowana przez prawodawcę z punktu widzenia uzasadnionych interesów jakiegoś podmiotu. Prawodawca tę sytuację prawną kreuje. Wiąże się z nią pojęcie modalności prawnej. Wiązka uprawnień danego podmiotu. Istnieją rozmaite podziały (np. akcesoryjne, związane, względne, bezwzględne, majątkowe, niemajątkowe, Niektóre prawa podmiotowe nie są nadawane przez prawodawcę, choć przyjmuje się że to prawodawca jest źródłem praw (np. prawo do życia). Dzielą się one na: względne i bezwzględne akcesoryjne i związane majątkowe i niemajątkowe przenoszalne i nieprzenoszalne Norma prawna – wyznacza zachowanie podmiotu oraz jego sytuację prawną (to ostatnie albo w stosunku do adresatów normy albo recypientów zachowań adresata normy).

1

Nie wolno domniemywać kompetencji.) Podstawowa – kwalifikacja. Instrumentalny – wypływanie z nakazów lub zakazów. Zbudowane jest w ten sposób. roszczenie formalne. Ma to miejsce wtedy. Kompetencja – składają się nań 2 podmioty: 1. abstrakcyjne Akt prawny: . Wyróżnia się jej następujące rodzaje: 1. na zasięgnięciu opinii. albo kompetencje. TWORZENIE PRAWA Kto tworzy prawo ? Jak się tworzy prawo ? 1. 2. Akt normatywny – zawiera normy generalne. Umowa – czynność konwencjonalna co najmniej dwóch podmiotów (zawierająca normy generalno – abstrakcyjne -> np. np.) Zarzut – materialne (petytoryjne oraz dylatoryjne) Uprawnienie kształtujące – jednostronne uprawnienie do wypowiedzenia stosunku prawnego (upoważnienie.) Podmiot podległy kompetencji (B) Podmiot A dokonuje czynności konwencjonalnej. które doprowadzają do stanu A. Nie mylić z umowami cywilnoprawnymi. mające te same kompetencje Współudział w stanowieniu – polega np. więc zarazem nakazuje bądź zakazuje się wszystkich czynności. nakazane. Np.) 3.) Pochodna – 2 sytuacje. która zakazuje wykorzystanie tej kompetencji lub też z inną wolnością z jej skorzystania. Wolność prawnie chroniona – zakaz ingerencji jednego podmiotu w określoną sferę uprawnień drugiego podmiotu.) 3. beneficjent) jest uprawniony z tego tytułu. że zaszło takie zdarzenie. indyferentne. fakultatywne. Zachowanie może być skierowane na inny podmiot (C) albo na A. zakazane. 2. 2.2009 2.szeroko – normy generalno – abstrakcyjne i indywidualno-konkretne . 22.) Formalny – nakaz lub zakaz wykonania pewnej prostej czynności psychofizycznej. kompetencja).) 4. że norma nakazuje podmiotowi B. układ zbiorowy pracy). przez którą aktualizuje się lub powstaje obowiązek zachowania się podmiotu B. utrzymanie przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Obowiązki proste: 1. Opinia zazwyczaj nie jest wiążąca. Prawo publiczne – obowiązek korzystania z kompetencji Prawo prywatne – wolność korzystania z kompetencji Uprawnienie – ma 3 odniesienia: 1. Warunkowy – nakaz normy pewnego zachowania w razie ziszczenia się jakiegoś zdarzenia. że nakazuje bądź zakazuje się osiągnięcie stanu A.) Materialny – nie tylko obowiązek wykonania czynności ale i nakazanie utrzymania pewnego stanu rzeczy. dozwolone. Kompetencja może być związana z obowiązkiem skorzystania z niej.Modalność prawna – kwalifikacja zachowań jakiegoś podmiotu z punktu widzenia normy prawnej. gdy takiej normy brak. Uprawnienie – norma prawna nakazuje pewne zachowanie podmiotowi B. roszczenie formalne. wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia.) Stanowienie – czynność konwencjonalna podmiotu wyposażonego w kompetencję do wydawania aktów. obligatoryjne. Ma postać obligatoryjną bądź fakultatywną. (jako kompetencja).wąsko – wyłącznie normy indywidualno-konkretne Współstanowienie – 2 podmioty.) Roszczenie – materialne. Np.10. Podmiot A (recypient.) 2 . ale podmiot musi sam stwierdzić. Uznanie – wciągnięcie pewnej powtarzalnej normy do prawa (prawo zwyczajowe) powołanie się przez organ na daną praktykę czynność deklaratywna (większość w doktrynie tak uważa) 2. albo uprawnienie. formalne (te ostatnie jako kompetencja) 2.) 3. gdy w systemie prawnym istnieje inna norma.) Podmiot upoważniony (A) – poprzez czynność konwencjonalną powoduje powstanie lub aktualizację obowiązku innego podmiotu (B).

dozwolonych. Zasady nienazwane normatywnie – np. że występuje też w naszym systemie. interpretacyjne – elementy.) 4. że przy tworzeniu prawa mają udział rozmaite czynniki. Normy wyższego rzędu | | pionowy charakter V Normy niższego rzędu 3. abstrakcyjne – powstają w orzeczeniach sądu dotyczącego węzłowych zagadnień wymiaru sprawiedliwości. procedur.) b. występuje w systemie common law.) b.) Systemy norm: .) Akt normatywny – produkt finalny tworzenia prawa.) a. Distinguish – tzw. zakazanych. że w systemie prawnym występują normy-przesłanki i normy-konsekwencje. b. powiązany aksjologicznie i treściowo. Omijanie. Sądy niższego rzędu przyjmują orzeczenia sądów wyższego rzędu w podejmowaniu decyzji – linia orzecznicza SN.) b.) c. Np. Reversing – uchyla się obiter dictum a ratio decidendi pozostawia się niezmienioną.) a. konstytucja nadaje upoważnienie do wydania przez Sejm RP ustawy. instytucji. 3.) a. mająca charakter generalny i abstrakcyjny) obiter dictum Zasada stałości decyzji – stare decisis et non quieta movere.) 5. Normy mogą występować tu na 3 płaszczyznach: . nie uchyla precedensu ale pomija go w konkretnej sprawie. Znaczy to.płaszczyzna -> poszczególne organy System prawny – zbiór norm postępowania.) a. secundum legem contra legem pete legem . Należy pamiętać. 2.odwołuje się do rzeczywistości. Normy prawne wskazują nie tylko zachowania ale też właśnie okoliczności.) b. nieprawotwórcze. Decyzje sędziowskie: ratio decidendi (reguła rozstrzygnięcia.) de iure – zasada stare decisis wyrażona normatywnie. W przeciwieństwie od ładu społecznego jest niezwykle precyzyjny. okoliczności jakiegoś zachowania.płaszczyzna -> własność publiczna – społeczeństwo . Mają charakter mieszany w oparciu o elementy treściowe i kompetencyjne. względnie uporządkowany i usystematyzowany.4. jak interpretować prawo rozstrzygnięcia. prawotwórcze – tworzą nową rzeczywistość normatywną (nowy zakres czynów nakazanych. Podział precedensów: 1. Więź kompetencyjna – dynamiczna więź występująca w systemie prawnym. 2. Porządek prawny nie jest pomierzalny.) Precedens prawotwórczy – reguła rozstrzygnięcia zawarta w orzeczeniu sędziowskim stanowiąca podstawę do dalszych decyzji. Z jednej normy wywodzi się upoważnienie do wydania drugiej normy.płaszczyzna -> własność publiczna – jednostka .) Porządek prawny – wyznaczony przez normy prawny układ organów.) Co powstaje w wyniku tworzenia prawa ? 1. których wyróżnia się 4: 3 .) konkretne – zapadają w konkretno-indywidualnych sprawach. zasada praw nabytych.) a. Racjonalny prawodawca – hipotetyczne idee racjonalności.dynamiczne Obecne systemy są nie tylko systemami dynamicznymi. która jeszcze nie powstała. Overruling – uchylenie precedensu.) de facto – można pwoiedzieć.statyczne .

nie było one nadmiernie rozbudowane i zbyt często zmieniane. komunikacyjnej – prawo powstaje w wyniku dyskursu.) Zasada merytoryczna – zwana także aksjologiczną.) Drugi podział: 1. są spisane. Idea racjon.prawo realizuje cele jednostki. 2.) Woluntarystyczny – prawo realizuje wpierw cele władzy państwa. ochrona praw nabytych. swego rodzaju ultimaracji (ostateczności). do których się odnosi).) W ustawie nie powtarza się również postanowień umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą oraz dających się bezpośrednio stosować postanowień aktów normatywnych ustanowionych przez organizacje międzynarodowe lub organy międzynarodowe. 3. Mimo wszystko nie jest przestarzała i jest aktualna do dziś (kwestia aborcji. ma miejsce kontrola prawotwórstwa.) Zasada kompleksowości – ustawa powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw.prawo realizuje wpierw cele władzy państwa.2009 Zasady tworzenia prawa Wyróżnia się 2 podziały zasad uwzględniające następujące czynniki: A. metafizycznej – wywodzi się z prawa naturalnego. którym RP przekazała kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.) Zasada skrótowości: a. W prawotwórstwie przyjmuje się.) Legalistyczny – Nie tylko władza ma inicjatywę ustawodawczą ale i odbiorcy prawa.) 4.) Demokratyczny .1.) Zasada stabilności i jakości prawa – merytoryczny postulat by prawo było efektywne. Przykładem nieingerencji jest też utrzymywanie odpowiedzialności karnej. b. które regulowałyby sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nie zakres podmiotowy (krąg podmiotów. istnieje kontrola poprawności powstającego prawa.) Pierwszy podział: 1.) Typy tworzenia prawa Idea racjon. postulat ustawodawcy do prawodawcy by wydobywał pewne informacje z konstytucji i pod nie tworzył prawo.) Paternalistyczny . nie interesuje się prawami jednostki. 3.) W ustawie nie zamieszcza się przepisów. Idea racjon. B. argumentacyjnej – poszukiwanie akceptacji przez prawodawcę dla swych norm. Idea racjon. d. że prawotwórca odkrywa pewne normy. 3. Ma charakter deklaratoryjny. nie ma kontroli poprawności powstającego prawa.) Formalne tworzenia prawa – odwołują się do procedur tworzenia prawa. Racjonalność komunikacyjna i argumentacyjna. są też elementy ochrony jednostki przed władzą. że człowiek jest ponad światem. Prawotwórca samodzielnie działa i ma pełną kompetencję do tworzenia prawa. nie są spisane. 2. nie ma kontroli poprawności powstającego prawa.) 2. B.) Merytoryczne tworzenia prawa – zasady odwołujące się do treści prawa. nie ma racjonalności argumentacyjnej i komunikacyjnej.) 3.) Ustawa nie może powtarzać przepisów zamieszczonych w innych ustawach.) Zasada nieingerencji – prawodawca nie może zbytnio ingerować w sferę życia ludzi.) Społeczny – zachodzi poprzez obecność umowy społecznej. nie pozostając poza zakresem swego unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny.10. A. 1. inicjatywa ustawodawcza w rękach odbiorców prawa. nie ma racjonalności argumentacyjnej i komunikacyjnej.) Ustawa powinna być tak skonstruowana aby od przyjęcia tych w niej zasad regulacji nie trzeba było wprowadzać licznych wyjątków. 29. postulat by akceptować te normy. aksjologią. 2. interesuje się prawami jednostki. 4 .) Zasada koncentracji treściowej: a.) Ustawa nie może zmieniać lub uchylać przepisów regulujących sprawy. wiążą się z porządkiem politycznym. eutanazji). 1. po co to robić. inicjatywa ustawodawcza w rękach władzy. Wywarły na nią wpływ tezy Arystotelesa. 2. Np. nie interesuje się prawami jednostki. które nie należą do jej zakresu przedmiotowego lub podmiotowego albo się z nimi wiążą. instrumentalnej – założenie. c. b. inicjatywa ustawodawcza w rękach władzy.) Trzeba odpowiedzieć na pytanie. jest racjonalność argumentacyjna i komunikacyjna.

. b. Reguły inferencyjne dzielą się na: 1. Posiada uporządkowany system wartości.) 5. aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich no0rm wyrażały intencje prawodawcy.) 2. jeżeli mają odpowiedniki w języku powszechnym. które nie służą wyrażaniu norm prawnych.: Na zakres zastosowania: powstrzymywanie się pracownika od pracy zagrażającej bezpośrednio jego życiu lub zdrowiu dotyczy również pracownika młodocianego Na zakres normowania: przez pojęcie „samochód” należy rozumieć też „motocykl”. Behawioralnym – gdy norma jest przestrzegana przez wielu. Zna cały system prawny. 2.określeniami specjalistycznymi (profesjonalizmami).) W ustawie nie można zamieszczać przepisów nakazujących stosowanie innych aktów normatywnych i umów. Posługuje się bezbłędnie językiem. wyróżnia się tu 3 rodzaje reguł: A. a w szczególności apeli. 9. Mówiąc o regułach inferencyjnych musimy pamiętać o normach-konsekwencjach.) 7. 7. postulatów.) W ustawie należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi (określeniami) w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu. OBOWIĄZYWANIE PRAWA Obowiązywanie prawa nie ma jednej koncepcji.określeniami lub zapożyczeniami obcojęzycznymi.) Tetycznym – gdy norma przyjęta jest zgodnie z zasadami formalnymi.) Zasada komunikatywności – przepisy ustawy redaguje się tak. 2 GRUPA: oparte na założeniu konsekwentności ocen prawodawcy – konsekwencje ocen prawodawcy: a. d. Np. o których mowa w punkcie b.) Zasada konsekwencji terminologicznej – do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami.2009 3.) Interpretacyjne B. zaleceń. 5. Obowiązywanie – wejście do systemu prawnego.) Aksjologicznym – gdy społeczeństwo uzna normę za dobrą. 6.) 6. nie odsyła się do przepisów innych aktów normatywnych. Normy prawne mogą obowiązywać w następujących aspektach: 1.c. Jest to ostatnia czynność konwencjonalna.) W ustawie należy unikać posługiwania się: .) związki typu instrumentalnego Dyrektywa instrumentalnego nakazu Dyrektywa instrumentalnego zakazu. Zna prakseologiczne zasady skutecznego działania. . pożądaną i sprawiedliwą. chyba.) Zasada normatywności – w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi.) 3. b. chyba że w dotychczasowym słownictwie polskim brak jest odpowiedniego określenia.) 1 GRUPA: Normy wynikające z norm: związki typu logicznego – albo zakres zastosowania jednej normy zawiera się w zakresie zastosowania normy drugiej albo zakres normowania jednej normy zawiera się w zakresie normowania drugiej normy.) Inferencyjne Normy prawne mogą być wyrażone explicite i implicite.11. Cechy racjonalnego prawodawcy 2.) 4.) Zasada treści języka polskiego: a. Wejście w życie – aktywują się obowiązki jej adresatów.) Zasada składni języka polskiego – zdania w ustawie redaguje się zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego unikając zdań wielokrotnie złożonych. że nie mają dokładnego odpowiednika w języku polskim.) Zasada lapidarności – przepisy ustawy redaguje się zwięźle i syntetycznie unikając nadmiernej szczegółowości a zarazem w sposób w jaki opisuje się typowe sytuacje występujące w dziedzinie spraw regulowanych tą ustawą. Egzegeza prawnicza – opracowywanie tekstów prawnych. Zna świat zjawisk społecznych i zjawisk przyrodniczych.) W ustawie można odsyłać do przepisów tej samej lub innej ustawy oraz do postanowień o których mowa w poprzednim ustępie.) 5 .) 3.) Posiada wiedzę niesprzeczną i dobrze uzasadnioną. Norma prawna wchodzi w życie z momentem ogłoszenia przepisów. upomnień oraz uzasadnień formułowanych norm.nowotworzonymi pojęciami lub strukturami językowymi (neologizmami). 8. 19. 4.

) Wynik niepewny – zarówno koncepcja klaryfikacyjna jak i koncepcja derywacyjna. TK uznał.) Kolizyjne Reguły kolizyjne I stopnia: a. wykształcone przez europejską kulturę prawa. podlega karze”. ponieważ nie leżał długo w łóżku. Każda z tych dyrektyw to ius interpretandi. Zieliński i prof. pan Kowalski miał zawał serca i wystąpił o rentę. czy dane przepisy obowiązują. B. 6 . SN uznał w tej sytuacji. 2. b. Absurdalne jest tu założenie. niesłuszny . że ma 3 fazy: a. b. Zygmunt Wróblewski. błąd polega na tym. że można bez zezwolenia hodować lub posiadać c. polega na ustaleniu materiału normatywnego.) wynik wykładni jawnie niesprawiedliwy. Żadna z nich nie ma charakteru pewnego.) lex specialis derogat legi generali 5. że ten przepis naruszał prawo do słusznego i sprawiedliwego procesu w tej części w której dotyczył umorzenia. WYKŁADNIA JĘZYKOWA A.2009 WYKŁADNIA JĘZYKOWA Jest na pierwszym miejscu w systemie prawa „civil law”. Przepisy zrębowe niezupełne – przynajmniej zakaz lub nakaz zachowania – przykład art.) Wynik pewny – wykładnia systemowa i funkcjonalna 1. W ramach wykładni derywacyjnej zawsze jest potrzebna wykładnia systemowa i funkcjonalna. odmówiono mu. c.) derywacyjna – TAK a. gdy oskarżony został uniewinniony lub postępowanie zostało umorzone.) 1. „wyciągnięcie” wyrażenia normokształtnego z przepisów prawnych. „kto uprowadza nieletnich. Ustalenie.) Klaryfikacyjna – jej celem jest ustalanie znaczeń poszczególnych słów użytych w przepisie prawnym. C. 415 KC.) argumentum ad absurdum – gdy wynik wykładni jest absurdalny. ustalenie znaczenia słów niejasnych (clara non sunt interpretanda).11.) lex posterior derogat legi priori c. 26. mówiący o kosztach postępowania karnego ponoszonych przez oskarżyciela prywatnego.np.) lex superior derogat legi inferiori b. b. 2. tylko dyrektywą wykładni funkcjonalnej (stosujemy daną normę również do sytuacji podobnych – wnioskowanie a simili). wykładnia systemowa i funkcjonalna.) Porządkująca – etap wstępny.) Derywacyjna – celem jest wyinterpretowanie normy prawnej z przepisu prawnego (przepisów prawnych).) Percepcyjna – 3 rodzaje typów wykładni:  [będą omówione poniżej] językowa systemowa funkcjonalna Każda z tych 3 wykładni charakteryzuje się poszczególnymi dyrektywami (Wróblewski nazwał je domniemaniami).) Rekonstrukcyjna – ustalenie wyrażenia normokształtnego.) wynik wykładni byłby sprzeczny z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi w państwie . Jerzy Wróblewski. d.) błąd legislacyjny – np. gdy osiągnięto jej jednoznaczny rezultat). 632 KPK.) klaryfikacyjna – NIE (wyjątki – kiedy nawet w klaryfikacyjnej prowadzi się wykładnię systemową i funkcjonalną mimo. przepis prawa łowieckiego „kto hoduje bądź posiada charty rasowe bez zezwolenia”.: art. że należy jednak odstąpić od wykładni językowej tego przepisu i uwzględnić żądanie pana Kowalskiego. że użyto liczby mnogiej. Język – są 3 jego rodzaje: a. Np.) wnioskowanie a fortiori: argumentum a maiori ad minus argumentum a minori ad maius.) Naturalny – kształtuje się automatycznie w toku wypowiedzi.analogia iuris – typowe wnioskowanie prawnicze a analogia legis nie jest wnioskowaniem prawniczym. Dominują 2 koncepcje wykładni: 1. WYKŁADNIA PRAWA W Polsce jest kilkanaście koncepcji wykładni. Propagatorem jest prof. że wynik jest pewny na podstawie wykładni językowej). Paremia dla tego typu koncepcji – interpretatio cessat in claris (interpretację należy zakończyć.np. gdyż przepis mówił o warunku „obłożnej choroby”. Propagatorami są prof. Zaletą wykładni derywacyjnej jest to.

Deskrypcjonizm – w brudzie jest wartość języka. grupa etniczna. aby poznać język prawny. zawiera pewne elementy języka sztucznego. Dwa kryteria języków 1. Wróbleski). Rejestr językowy – wyodrębniony na podstawie kryterium sytuacyjnego.) Dyrektywa języka potocznego. założeń logicznych logiki formalnej nie stosuje się do założeń konstrukcji lingwistycznych.) Jeżeli w przepisie mówi się o tym. ZAŁOŻENIA WYKŁADNI Dyrektywy wykładni językowej: A. należy przyjąć że ten przepis jedynie upoważnia do dokonania danej czynności. wychodzi z założenia. to można sięgnąć do rodzajowo najbliższego aktu normatywnego. Nie ingeruje się w język. która kreuje język prawny: np. to należy przyjąć. 2. GRUPA I: 1. 2. Tak naprawdę od niej zaczynamy.) Dyrektywa języka prawniczego. np. posługuje się nim naród. Dialekt – wyróżnienie językowe z punktu widzenia kryterium terytorialnego. Trzeba poznać szereg reguł gramatyki języka. dla aktu normatywnego.) Dyrektywa języka specjalistycznego. Dlatego trzeba przyjąć metodę logiki formalnej. przy czym czynność. który interpretujemy. Założeń logicznych nie stosuje się. słowniki języka polskiego. 3. W tę teorię najlepiej wpasowuje się język prawniczy.) 3. że ktoś coś czyni.) Prawny:  prawny przepisów prawa  prawny norm prawa 2.) Jeżeli przepisowi nadano formę zdania stwierdzającego.) W fazie percepcyjnej: Nakaz uznania definicji legalnej (domniemanie języka prawnego – prof.) Jeżeli przepisowi prawnemu nadano formę zdania stwierdzającego. że ktoś coś czyni (wyda/doręcza/określa).) Ludwik Wittgenstein „Traktat logiczny”.) Dyrektywa uznania priorytetu definicji legalnych. instytucja „uznania za zmarłego”. że taki przepis wyraża nakaz wydania czegoś. Trzeba poznać reguły wykładni. Gramatyką języka prawnego reguły egzegezy prawniczej. aby z tego upoważnienia czynić użytek – rozważany przepis wyraża dwie normy – kompetencyjną i merytoryczną. temu kto zakaz złamie tzn. B. należy przyjąć że przepis ten udziela upowaznienia do dokonywania czynności konwencjonalnych danego rodzaju oraz wyraża zarazem nakaz. Transformacyjno-generatywne – w warstwie lingwistycznej teorie deskrypcjonizmu i rekonstrukcjonizmu są błędne. forma języka naturalnego. bo wykazuje cechę kreacyjności. należy przyjąć.) Jeżeli przepis głosi. 4. esperanto A B C D Język a rzeczywistość 1. 4. 7 . że wyraża on zakaz dokonywania danego czynu oraz nakaz wymierzenia kary tego właśnie rodzaju.Etniczny – jako odmiana języka naturalnego. przykład z Kodeksu Hammurabiego.) Prawniczy:  prawniczy judykatury prawa  prawniczy doktryny prawa 2. METODY BADANIA/ANALIZY JĘZYKA 1. Socjolingwistyka prawnicza – poprzez badanie tekstów prawnych możemy poznać rzeczywistość. o której mowa ma charakter czynności konwencjonalnej.) Sztuczny – reguły językowe są ustalone już wcześniej. nielogiczny. czy określenia/uregulowania czegoś. język pełni funkcję kreacyjną.) 3.) W fazie rekonstrukcyjnej: 1. Domniemanie języka prawnego działa najmocniej. to można sięgnąć do rodzajowo właściwego aktu normatywnego dla tego pojęcia – „odpowiednie stosowanie”:  stosowanie wprost  stosowanie odpowiednimi zmianami  w istocie zakaz stosowania Jeżeli nie ma definicji legalnej w danym akcie. 2. Jeżeli nie ma definicji legalnej w danym akcie. język odzwierciedla rzeczywistość.) Sapiro Wolff. wyraża fragmenty z norm sankcjonowanej i sankcjonującej. Fikcja. 3.) Rekonstrukcjonizm – najstarsza. że ktoś może dokonać czynności konwencjonalnej.) 2. że sprawca określonego czynu podlega karze. że język jest brudny.

Egzegeza prawnicza obejmuje 3 reguły: 1. 2. czyli nie można wyłączyć to prawo w stosunku do oskarżonego.5. 6.) 3.  powszechna zgoda co do znaczenia danego pojęcia w doktrynie. gdy spełniono łącznie dwie przesłanki:  brak definicji legalnej w akcie. Np. że jakiś jeden akt normatywny ma być wydany przy braku wskazania okoliczności.) Argument konsekwencjalistyczny (pragmatyczny) – wybór najbardziej korzystnych konsekwencji ekonomicznych i społecznych. tak i my nie powinniśmy ich wprowadzać. należy przyjąć.) 7.: „każdemu przysługuje prawo do rzetelnego procesu”. Zakaz wykładni per non est – nie można pomijać jakiegokolwiek elementu przepisu podczas wykładni. żołnierz bez żadnego bliższego oznaczenia.) Ratio legis i wykładnia celowościowa.) Zgodność z prawem europejskim. Było tu kilka dopuszczonych wyników wykładni. np.) Selekcja wykładni językowej – wybór między dopuszczalnymi rezultatami wykładni językowej.) Zakaz wykładni prowadzącej do sprzeczności. że chodzi o każde okoliczności. Zasada lege non distinguente nec nostrum est distiguere – tam. ponieważ musi on być zgodny z wartościami preferowanymi przez ustawodawcę.) Interpretacyjne – to ius interpretandum. 3. że jawność postępowania dotyczyła tylko postępowania I-instancyjnego a nie postępowania przed wyższą komisją kwalifikacyjną. odrzucono wniosek o udostępnienie akt. które nie są wyraźnie określone w aktach normatywnych. to można ją stosować tylko w ramach tej części.) Korygowanie rezultatu wykładni językowej – trzeba wybrać tylko jeden poprawny wynik wykładni. student. Zakaz wykładni synonimicznej – nie można dwóm różnym pojęciom nadawać tego samego znaczenia. 10.) Argumentum a rubrica – systematyka wewnętrzna i zewnętrzna aktu:  wersja węższa: interpretacja przepisu z punktu widzenia systematyki wewnętrznej aktu normatywnego.) Jeżeli w przepisie mówi się.) Inferencyjne – reguły wnioskowań prawnych. 2. 3.) Dyrektywa nakazu uwzględnia powszechnie akceptowalne normy moralne. Rola wykładni funkcjonalnej: 1. gdzie ustawodawca nie wprowadza rozróżnień. że adresat jest wskazany słowem człowiek. że obowiązują takie normy.) Zasada hierarchiczności. W przypadku kilku znaczeń danego słowa na gruncie języka potocznego.) Jeżeli definicja legalna jest ujęta w części ogólnej aktu normatywnego to stosujemy tą definicję do interpretacji całego tego aktu.  wersja szersza: interpretacja przepisu z punktu widzenia systematyki wewnętrznej i zewnętrznej aktu normatywnego. 2.) Jeżeli w przepisie mówi się.) Uzupełnienie wykładni językowej. Zakaz wykładni homonimicznej – jeżeli mamy takie same sformułowania.) 9. 2. to należy je tak samo rozumieć. na podstawie których wyższa komisja kwalifikacyjna przeprowadziła kwalifikacje. Wskazują.) 6. Jeżeli definicja legalna jest ujęta w części szczegółowej danego aktu. Dyrektywy wykładni systemowej: 1.) Argumentum ad absurdum. należy przyjąć że chodzi wyłącznie o osoby z wymienionych grup. 4.: wybory zarządu w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym. zasady sprawiedliwości i słuszności. 7. że oba podmioty muszą dojść do porozumienia co do treści tego aktu. 3. że jakiś jeden podmiot wydaje akt normatywny „w uzgodnieniu” z innym podmiotem. należy odrzucić archaizmy oraz wulgaryzmy i przyjąć pierwsze znaczenie danego słowa. gdyż z systematyki aktu prawnego wynikało to.) Zgodność z zasadami prawa 4. 8.12. Kolizyjne:  lex posteriori  lex superior 8 .2009 Dyrektywy wykładni funkcjonalnej: 1. „każdemu”. 2. „funkcjonariusz publiczny” a „osoba pełniąca funkcje publiczne”.) Potwierdzenie wyników wykładni językowej. GRUPA II: 1.) 8. jurydykaturze.) Zakaz wykładni prowadzącej do luk w systemie. 5. nie można stosować definicji legalnej w akcie wykonawczym do aktu głównego. Np. należy przyjąć.) Zgodność z prawem międzynarodowym. 3.) Jeżeli mówi się w przepisie. 4.) Zgodność z konstytucją. Wyższa komisja kwalifikacyjna dodatkowo jeszcze dokonywała czynności. Domniemanie języka prawniczego – można stosować.

to samo można też orzec o każdym poszczególnym przedmiocie tegoż rodzaju (formuła Arystotelesa).. nie naszą jest rzeczą wprowadzać rozróżnienie (dictum de omni et de nullo łac. wg której cokolwiek można stwierdzić (a. lex specialis Mogą to być także reguły II stopnia (np. dictum de nullo (twierdzenie o niczym) jeśli czegoś nie można stwierdzic o żadnym przedmiocie to nie można tego tez stwierdzic o niektórych czy poszczególnych przedmiotach dictum de omni (twierdzenie o wszystkim) jeśli coś można orzec o wszystkich przedmiotach to można to samo orzec o niektórych z nich czy poszczególnych jest jeszcze zasada lege non distingente nec nostrum est distinguere (tam gdzie rozróżnień nie wprowadza prawodawca tam nie może ich wprowadzic interpretator) ale wg Nawrota nie jest to wnioskowanie prawnicze tylko dyrektywa wykładni językowej (jest więc spór w doktrynie) – tam. zasada log. czemukolwiek zaprzeczyć) na temat wszystkich przedmiotów danego rodzaju..) 9 . twierdzenie o wszystkim i o niczym. gdzie ustawa nie rozróżnia. lex posterior generalis).

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->