FIAT BRAVO i BRAVA

Bogato ilustrowany, fachowy poradnik dla wszystkich posiadaczy i uzytkownikow samochod6w osobowych FIAT Bravo i Brava, wyposazonych w silniki:

'. benzynowe:

- czterocylindrowe szesnastozaworowe

o pojemnosci 1242 ern" (80 16V);

- czterocylindrowe dwunastozaworowe o pojernnosci 1370 ern" (1,4 12V);

- czterocylindrowe szesnastozaworowe o pojernnosci 1581 ern" (1,6 16V)

i 1596 ern" (100 16V) oraz 1747 ern? (1,816V); - pleciocylindrowe dwudziestozaworowe

o polemnosci 1998 ern' (2,0 20V);

• wysokoprezne:

- czterocylindrowe osmiozaworowe

o pojemnosci 1910 ern" (JTO 105) i 1929 ern" (1,90).

W ksiq_zee opisano i zestawiono:

• szczeqolowe dane technlczne i regulacyjne,

• momenty dokrecanla waznlejszych potaczen,

• prace obsluqowo ... naprawcze,

• wyposazenle nlezbedne do obsluql i naprawy,

• materlaly eksploatacyjne i czestosc lch wymiany,

• schernaty instalacjl elektryczne].

ISBN 83-206-1442-2

Wydawnictwa Komunlkacji i Lacznoscl

J6zef Zembowicz

Opracowanie graficzne: TADEUSZ PIETRZYK Redaktor: lnz, BARBARA AKSZAK-OKINCZYC Redaktor techniczny: MARIA t.AKOMY Korekta: ZESPOl

Zdjecie na okladce: FIAT AUTO POLAND

629.114.005

Budowa i dziafanie poszczeqolnych mechanizmow i zespolow sarnochodow FIAT Bravo i Brava we wszystkich wersjach silnikowych (silniki benzynowe i wvsokcprezne). Szczeqolows dane techniczne i regulacyjne, zasady obslugi technicznej i niezbedne materialy eksploatacyjne. Opis rozkladania, naprawy i skladania poszczsqolnvch elernentow, mechanizrnow i zsspolow.

Odbiorcy: uzvtkownicv opisanych modeli sarnochodow, pracownicy zaplecza technicznego motoryzacji oraz wszyscy zainteresowani tymi samochodami.

© Copyright by Wydawnictwa Komunikacji i Lqcznosci sp. z 0.0., Warszawa 1998, 2002.

ISBN 83-206-1442-2

Autor i wydawca lnforrnuja, ze podjeli wszelkie rnozliwe starania, aby zapewnic prawidlowosc danych oraz porad zawartych w tej ksiqzce, i za ewentualne bledv nie mogq bye pociqqnieci do odpowiedzialnosci.

Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci sp. z 0.0. ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa

tel. (0-prefiks-22) 849-27-51; fax (0-prefiks-22) 849-23-22 Dzial handlowy tel./fax (0-prefiks-22) 849-23-45

tel. (0-prefiks-22) 849-27-51 w. 555

Prowadzimy sprzedez wvsylkowe ksiezek

Ksieqarnia firmowa w siedzibie wydawnictwa

tel. (0-prefiks-22) 849-20-32, czynna pon.-pt. 10.00-18.00 e-mail: wkl@wkl.com.pl

Pelna oferta WKt. w INT£RN£CI£ http://www.wkl.com.pl Wydanie 2. Warszawa 2002.

Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca S.A., Krakow. Zam. 0265/02

Spis trescl

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.

2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7.

2.4. 2.5.

2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6. 2.6.

3. 3.1. 3.2.

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

OD AUTORA.

INFORMACJE OGOLNE

Opis i dane techniczne samochod6w Identyfikacja samochod6w . . . . Wskaz6wki obsluqowo-eksploatacvjne Systemy zabezpieczania samochodu Urzadzenia do sterowania i kontroli . Uruchamianie silnika. . . . . . .

Urzadzenia mechaniczne, elektryczne i wvposazenia samochodu Wskaz6wki obsluqowo-naprawcze .

SILNIKI BENZYNOWE .

Budowa i podstawowe dane techniczne .

Budowa ukladow zasilania, zaplonoweqo i wylotowego . Silnik 1,4 12V .

Silnik 1,6 16V .

Silnik 1,8 16V .

Silnik 2,0 20V .

Silnik 80 16V .

Zmiany w silniku 1,6 16V i silnik 100 16V . Zmiany w silniku 1,8 16V .

Zmiany w silniku 2,0 20V .

Weryfikacja, regulacja i naprawa silnika w samochodzie Wskaz6wki og61ne

Sprawdzanie obwodu zasilania paliwem .

Regulacja ci~g{a sterowania przepustnicy

Sprawdzanie predkosci obrotowej biegu jalovveqo . Sprawdzanie zawartosci zanleczvszczen w spalinach Sprawdzanie systemu wtrvskowo-zaplonoweqo . Wymontowanie i zamontowanie qlownvch zespof6w obwodu zasilania paliwem .

Wymontowanie i zamontowanie zespofu napedoweqo . Weryfikacja, regulacja i naprawa wybranych zespof6w silnika w samochodzie

Montaz i demontaz chfodnicy .

Napefnianie ciecza i odpowietrzanie ukladu chfodzenia . Wymiana paska napedu urzadzeri pomocniczych . Wymiana paska napedu rozrzadu .

Wymiana pompy cieczy chlodzace]

Wymiana gfowicy .

Wskaz6wki dotvczace demontaiu i montaiu silnik6w wymontowanych z samochodu .

SILNIKI WYSOKOPRI;ZNE Silnik 1,90 .

Silnik JTO 105 .

SPRZI;G-I:.O

Budowa i podstawowe dane techniczne sprzeqla Wymiana tarczy sprzeqla i Iozvska wyciskowego Wymiana pedafu sprzeqla i linki pedafu sprzeqla Wymiana element6w hydraulicznego wvlaczania sprzeqla (samoch6d z silnikami 2,0 20V i JTO 105) .

7

9 9 18 20 20 28 33 34 46

65 65 70 71 94

107 114 118 129 132 133 134 134 136 147 149 149 150

151 152

155 155 156 156 158 161 162

166

170 170 182

196 196 196 198

199 5

Spis tresc!

5. SKRZYNKA PRZEKt.ADNIOWA I PCt.OSIE NAP~DOWE 201

5.1. Opis budowy i podstawowe dane techniczne 201

5.2. Dernontaz i montaz skrzynki przek1adniowej 201

5.3. Mechanizm zmiany bieg6w 217

5.4. P610sie napedowe . . . 219

6. UKt.AD KIEROWNICZY 224

6.1. Budowa i podstawowe dane techniczne. 224

6.2. Dernontaz i rnontaz element6w ukladu kierowniczego 227

7. ZAWIESZENIE PRZEDNIE . . . . . 230

7.1. Budowa i podstawowe dane techniczne. . 230

7.2. Dernontaz i rnontaz zawieszenia przedniego 230

8. ZAWIESZENIE TYlNE. . . 237

8.1. Budowa i podstawowe dane techniczne . 237

8.2. Demontai i morrtaz zawieszenia tylnego 237

9. UKt.AD HAMUlCOWY. . . 243

9.1. Dernontaz i rnontaz hamulc6w tarczowych k61 przednich . 245

9.2. Demontaz i rnontaz hamulc6w bebnowvch k61 tylnych. . 246

9.3. Wymontowanie i zamontowanie oraz regulacja korektora sHy

hamowania. . . . . . . . . . . . . . . . .. 247

9.4. Dernontaz i montaz zespolow ukladu uruchamiajqcego hamulce 248

9.5. Hamulce tarczowe k61 tylnych w samochodzie z silnikiem 2,0 20V 250

9.6. Hamulec postojowy. . . . . 250

9.7. Uklad przeciwblokujqcy k6f ABS. . 252

10. WYPOSAZENIE ElEKTRYCZNE . 10.1. Charakterystyka techniczna . . . . 10.2. Schematy instalacji elektrycznej. . . 10.3. Poduszka powietrzna . . . . . .

10.3.1. Zasady bezpieczeristwa podczas napraw poduszki powietrznej . 10.3.2. Budowa i dziafanie moduf6w poduszki powietrznej. . . . . 10.3.3. Wskaz6wki dotvczace montazu i dernontazu moduf6w AIR BAG

260 260 260 326 326 327 331

11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5.

NADWOZIE . Zderzaki . . . Drzwi i pokrywy

Wyposazenie wnetrza samochodu . Pasy bezpieczeristwa z napinaczem Oblachowanie i szkielet nadwozia .

332 332 333 336 341 342

00 AUTORA

Bravo i Brava - co znacza te slow a? W slowniku wlosko- polskim podano, ze oznaczajq one: odwainy, srnialv, dzielny, waleczny, postawny, wytworny. Przymiotniki te odnosza sie zar6wno do rodzaju meskieqo (bravo), jak i zeriskieqo (brava). Zatem, kt6re z podanych okresleri bvlobv najodpowiedniejszym tlumaczeniern na [ezvk polski nazwy nowego samochodu FIAT'a? Patrzac na linie tego samochodu oraz uwzqledniajac jego funkcjonalnosc, og61ne wzornictwo i rozwiqzanie szczeg6f6w, a takze przeglqdajqc materiafy informacyjne FIAT'a, zwiazane z wprowadzeniem tego samochodu do sprzedaiy, wydaje sie. ze ten model samochodu jest zar6wno dzielny i srnialy, jak i wytworny.

Opisalem w niniejszej ksiazce jego budowe i zastosowane w nim rozwiazania techniczne, sposoby naprawy, diagnostyki i regulacji.

Drugie wydanie ksiazki uzupelnilem 0 niezbedne dane dotvczace nowych i zmodernizowanych silnik6w, kt6re znalazlv zastosowanie w tym samechodzie w 1999 i 2001 roku.

Publikacje te napisalern przede wszystkim dla posiadaczy i uiytkownik6w samochod6w FIAT Bravo i Brava wiedzac. ze to oni chcieliby lepiej poznac samoch6d. Lecz ksiazka ta bedzie przydatna r6wniei pracownikom wielu warsztat6w i stacji obslugi wspomagajqcych autoryzowanq siec serwisowa FIAT'a, w kt6rych nie ma dostepu do oryginalnych instrukcji napraw. Mvsle. ze przyda sie r6wniei pracownikom autoryzowanych stacji obsluqi, dla kt6rych bedzie dobrym uzupefnieniem rnaterialow serwisowych w zakresie wyjasnieri i opis6w, kt6re z powodu niezbednej zwiezlosci i ograniczonej objetosci nie wvstepuja w materlalach fabrycznych. Mam nadzieje, ze po niniejsza ksiazke si~gnq rowniez studenci i uczniowie kierunk6w samochodowych, aby poszerzvc SWq wiedze 0 informacje praktyczne. Wszystkim Czytelnikom iycz~ udanej lektury i bede wdziecznv za wszelkie uwagi merytoryczne przeslane pod adresem redakcji Wydawnictw Komunikacji i Lacznosci.

J6zef Zembowicz

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful