WI¥ J<'A Z

M',I E.JS CO W 0 5 C I

- , '

I ,

GtOWNY URZAD STATYSrrCZ,~y RZECZYPOSPOLlTEJ P,OLSKIE~

I

i

,[

R.ZE-C.ZYPC9$ fl,"O·LI.TEJ' ~po LS.I<I EJ

. iI, t-' I ....

, .

L rOM I

. \

f .

I I 1

./

.) ,

-

~ - ,

~ . '-~ I~) ~~":~

-; . 'V--. ' \ _._-_

- .... A. t.": "J. - ~-

-.-

_,.

\ '

-/

I lorn I I I '"
Strona Gmln. Wtqm: Jest Powinno byt \
..
-,
8 3 gill. Miorv 5 od gory (folw. 1-9)" (folw. 1-9)'1
35 1 sm. Polany 1 od dolu {(ll'aL 33-3,) (mai, 3-33;' ,
37 1 sm. Soty 19 od gory (folw.)*<1>' (folw.*rl»' •
3 g'm. Solv 21 od dolu w.@ 1;..7, (folw.<1> 1-7: "I
.. .. .. 2 od dolu osada ... osada 1-3,
49 1 gm. Kornaje 1 od gOry a~C,1-6) (zasc, 1-6) •
.. 2 od gOry (zas 4-18) (zasc, 4-18) ,
64 1 gm , Giefwiaty 7 od dolu (wies., 9 (wies 5-29) ..
6 od dolu (wies 4. -220) (wieS 40-'220) j
" " .. j
83 2 10 od gory 1938 roku 1937 roku
85 Uwasi do tabl. 4 - do tablicy 3 do tablicv 5 , .W

~ II

- '"

ERR A T A

do nteurzedewe] cZllici Wykazu MleJscowosci Rzeczypospollte] Polskle] ternI, wojew6dztwo Wilenskie

- ",I

8'

... - ..

-1

..... ..... ,

..

I

, . . '.

t I

...

WYKAZ

MIEJSCQ

RZE CZYPOS P 0 LITEJ

TOM WOJEWODZTWO

..

.. -

WILENS:l*I:~

NAKtADEM GtOWNEGO URZ~DU

'Zarz.1d~enie Ministra Spraw Wewn'iErznY~h \vykaz MiejscowoSci:

Powiat brastawskl dzlsnleriski molodecki

cszrnlanski postawskl swi~ciarlS ki wilejski

wileriski grodzki wi I ens ko-trockl

. ; ~

· . I~

. '

· .....

Objasntenia

Tablice:

Tabl. I. Tabl. 2. Tabl. 3.

.

84$

· .. <, 84"

.... ..

Miejscowosci zamieszkane, lezace na terenie gmin wiejskich, wedlug

rodzaju mlejscowosni i liczby budynkew mieszkalnych . . . . _It.f 8S

Przeglad ogolny - Gminy

Przegilld og61ny - Wojewodztwo - Powiaty

Miejscowosci zarnieszkane , lezace na terenle gmln wiejskich, wedlug powiat6w i rodzaju miejscowoSci . . . . . . . . . . .... '~. • 85

Tabl, 5. MiejscowOSci zarnieszkana, lezace na terenie grnln wiejsklch. wedfug, -.

powlatow i liczby budynk6w mieszkalnyeh ........".~ .• 86

labl. 6. Przecietna liczba hudynkow rnleszkalnych na [edna miejl;cowoS~ .: -

w gminach wiejskich wedlug powiat6w ..........•. 86

Tabl, 7. Przecietna liczba miejscowoscl zamieszkanych na 100 kmJ. w gminach', ' wiejskich wedlug powlatow . . . . . . . . • . • . . . .. ', ... 86

Tabl.4.

- 6' .u

,

I

I

~

wilenskiego,

Na podstawie art. 2, ust. 2 rozporzadzenia

z fila

(Oz. U. R. P.· Nr 94, poz. 850) zarzadzam co nastepuje:

§ 1.

Na obszarze wojewodztwa wileriskiego nazwy "zamieszkanych" w rozumieniu art. I, pkt I rozporzadzenia ~~~~zy'd"_e_",n,,,t,a=~~~_, __ z dnia 24 pazdziernika 1934 roku (Dz. U. R. P. Nr 94,- po'; 8 . ~ zgodnie z wykazem zawartym w czesci urzedowej niniejszeg~ ~ t~.mu wosci Rzeczypospolitei Polskiej.

§ 2:

Zarzqdzenie ninieisze wchodzi w zycie w 60 dni tomu Wykazu Miejscowosci,

i .,

..... • ,'11 ..

inllyvh

V':I KA~ rvtlE1seo ascI &ZBCZypgSPOLlT.E PGbSK.IEJ TQM I WOJEWQQiZrWG WFLENlSKIE

Adonis [zasc, 2-5/ Aksiutowo /wieS'36-177! - Albinowo [fols». 2-64/ Albiriowka [toiei I3-79i Balciszki . FideS I I - 54/ Baraniszki / lein, 2 -I: 3/ Bekieszki ,/zasc.5.-29/1.

Berzonka / hal. 5-4I12 ._-;- ..

• Bielewicze jwie!; 24-I40/ :

Bobruty [lesn. I-IO!' ,

Bobyle 'jv.,'ies 28-I8,2/ Bohdanowo /kOi. 4~ 'o] Bohinka /wid 23-I08/

Bohil'l /kol. i lesn. 22-.T73/ Horowe, [toies 38-I72/ ,Bor6wka. [Lesn. I ~6/

Borsuki /za§c.'7-32/ Braslawska Luka /zvies 20-97/ Bukietowo [ga]. I-3, kol. 3-22/ Chwostki [sale. 9-55/ Chwosty (wid 44-238P

Cisze [lesn. I -3/

Czernica [fols». 2~36f.

,Czyscik /ldn;I-5/ "

,. Dalekie /wies 44-224/ Daraban [lein. 2-8/· ,naricie /zaSc.4-351 Dabrowka II 'ivieS 47-232,

, ' , Il.:wid 29-I52/'!

Dosica Ilwl. 4-28/

Drowosieki [iein. I-51 .

Drusiewicze [uiie: 40-2081 Drusiewski Zascianek /wid 26~I4Ils

Dulina: jgaj. Ij2j •

Dundowszczyzna /wid 7-39/ Ejwidowicze /wid 38-I831'

Feliksowo /kol.3-I31 '

Filinowo [ease. 3-I7/6

Achremowce /wies 74-3601' ' , Achrernowszczyzna /?asc.3-14/1 Amelianiszki, jkol. 4-25/ Annopol [saic . .t~81,

Antonowce /wief 1'4-76/ Antopoli /zaso. I~5i

AzeliszRi Ildn.'I,-4, wid IJ-60/

Balukiszkit• [zaic, I-9/ - ,

,. .

gmin:y: .. '" Grodzlszki' 'Iwie§ 20-89/ Grygiszki' 'jzatc. 2-23/ Grygolowszczyzna /wid 25-.1:34/7., Hajdukowszczyzna /wid 9-40/ Hplowsk ifolw.8'92/ , Horoch6wka [ease. 4-26/:

Idalinowo /hol.5-39/ . ;Ili'llsino '(o/zasc. 2-.1:4/

Isaje 7/wiesur - 59/ ' .l:'ldwigciwci. 'jzr:;J~c 3-1;8/, Jakirnowszczyzna jzo!ir:.5-23/ )akszty (wiei,33-Y,JJ2..I' Jasieniszki ,livid 7~37! Kaleukowszczyzna [zoic! I7-69/9 Kamionka [zasc. 3~201

Karwele - [zaic. :;:-I8/

~Kleis",k.!· [zasc. ?1~2l i I Koziany ' [m-czko Io6-6()2,

.. 1;ie§ 1'53:828/ v .Kucharowka [lesn. 'r-4/,

Kukciszki /wid 7-281 • ~.;.

Kuldynka llein. I_2/IO • ~ "--,.,.:::",,,,.,~

Kurhan [lesn. ;(-4/ . Lusk.owSzc.zyzlla "/Wi:S2Z-II2!11 Malkowszczyzna [zoie! 4"':24/ Michaliszcze '/ga}.r-6! Mikolajewo '/wid 4-28/

Milaszki 'jwie,f'29-I45/

Nowa Luka /wieS 35-I78f

Nowe rDwotzyszcze /wie~ I2-791- ,Oponiszkl jzasc.1·-7/12• Osaniszk] Ifolw, I -8/ ' -Ozierawka [zaic. 5-30/

Ozieiawo '(wid 7i-382/ . Pasterriakl '/wid 29-I56j P"'cit'rys+zki '/gaj. r'~7,:kol. I7-79/ Pieta Iwid II - 59/13

Plant6wka ! /gaj. I_(!/14_

Gmina wiejska B~a.~tilv.:

Siedziba earzqdu gminy; m-czko Braslaso

• I ;. <"-

Belmont' [maj. I8-.T 431 ' •

. Bezubiszki , [kol, IO-54,zasc. 3-II 12

Bie1a.ny -'/kol. I4-69/' .»:

B6.r;'lriiniszki • /wies16-34fJ ·",Bolojki, [zaic. 6-29/4 ·BoIt9-Wyr~bJe /terpen.2,IoL, ~9~oweczk'a [zaic. I-4! .'

Bf;3Jlfl.w' .. '(1IZ;czko i hal. 500,3099/

, ,

.I

" 4

,

1--

Gmina wlejska Druja Siedziba sareqdu zminv: m-czho Druia

Borowe II zaic. L-iL, II zaic. 2-HI Bor-Borowe Ifolw. I-8/ Bor-Mosciszcze Ifolw. 2-51 Bubolowszczyzna /hol. U-46/ Bugry [zaic, I -IO/

Bujanowo /wie!; 8-561 Bukowszczyzna /zvies 4-28/ Ciecinowka [ease, 3-I413

Ciclesze /kol. 6-35/

Ciclewszczyzna thai. 42-L98j4 Czarny Ruczaj [xaic. 3-I8/ Czerniawka Izatc.4-I5/ Danejkowo [zaic. 2~i/5 Dankowszczyzna lease. 9-491 Dcbniaki [osada»]

Debowka /1 zasc, 4-22, II sale, 2-I], II.l zaic. 7-33, IV zaic. 3-I8/ Drozdy Borowe jwid 4-24/

...... ,

..

Druja [m-czko 5I4-3375/ Drujka [folso, 5-27/6 Dyrwany / zaic, I -7/7", Dziewiele (wid 5-2I/6 Fiedorynki [kol. ~-.'i2r Franopol [kol. 7-38/ Godowka [zalc, I-4/

G6ry Drozdowskie (zasc. I-7/ G6ry Kozakowskie [zasc. Io-6oJ Idolta /lIol. 2-29, .. pleb. 2-6/ Isaczki /wie1 5-24/

Jaje /wie1 I7-8II'

Jakuzc /wfd I9~90/

Janczonki /wies 5-39/

Jeniele [zaic .. J-IS/'o

Jermolowo /wief,2I -I06/ Kadaroftce /wief I3-72/11

Kadka [zai», 4-23/

2-31 7-44/ • ._

-/zase.~/P

~/kpl .• I'-2f

. ' . mln.2-I3!.

;Luczki [sasc.'): -4/ Maciejowo [zasc .. i-s! Malkowszczyzna [maj. 6-39/ Mariarnpol /lotw.2-81 Miloszowo /wid 36-I86/ Minauty Illol.9-5I/

Minejty (wid 22-I081

Mosty [zaic. I -5/14 Mys!6wka /zaJc. I-5/

. Nadrzecze fwid 5-24/ Nadwojsa /ZOSc. I-H!

Nowa Kazimierowka [zusc. I-Oj Nowa Wies {wier 24-I46/ Nowiczki [zcies t o-tii]

Pus c.. Pus ielelza.kj-22/ Radzirny .. lleSn.'x':'~Jip . Radziuny [osadae I-5/

Retkuny Fwid I3~7,5:za!;c. I-3/18 Rogalewo II zasc, 3-I6, II ease, I-4,

III zasc, 3-8/ Rcgalewszczyzna [ease, 2-L5/ Romanowszczvzna /zasLT -IO/ Rubiez [zasc. ® 2-6/

Rudaki /wid 1:7-90/

RUSce /wid 9-40/

Rybaczki /wid; n-68/

Ryze /wid I9-9I/ Ryzcwszczyzna /folw.4-z3! Saucie /ztJid 6-27/

Sitniki [zaic. 2-I3/

Soiopinki /1101. 2-D, OS. 11I.ln. 4,,26/

Rule [zaic. I-:.6!, .. _ ,.. ..

Kurany [saic. z-9! • ....,.

Leonowo }lJolw. 2,7/,' ... - .~ Linkiszki [Feai», 2-9, '.lIJZ~sc.d =4/

Lisiszki [kol. 3~I5!' ~ .. f ~ .I~":·

Ludwinowo lkOl.5-Z7! _ .. :..4

Lakuciszki /zaiC.12-I.51 ~ ,," ...... ~ ... a~

Lapuszeniszki [fols». 4-35/ . Lotoczki /ka!' Ht,60/ " Luszniewo /hol. U;?ol"", •• Macelany hvieS25~II2! MaCZaJ1Y /wies 9-4f/j Marniany /wid IJ-64/ ,. Marcinkowicze /kol. lA-N/ .' Marianowo /za5c:2-251 4r" Mazuryszki /zasc.J-29/· I Mialka /wid 26.~I47 /. Michalinka I £a§c.:x -.'1/ I Michalino Ilo(w. I~6jr. Michalowo /zasc.2-I3/

Miezany /wid 33:203/~-Mikolajunce lhol. :27-I7 5/

Milul'lce /ma.i.'6-39·/t .... ,-~ Q Minkowicze /hOl. I>j:80/' MontwiUowo [kol. 3,x;;j Nestoryszki ,(hal. IO-41i

Norki {hol. 2-71 .~.,.

Nos6wka Iho!. 9;52/1 Nowy Dwor Ifitaj~5-50jNurwiany [hol, 3:hr.,66/ • Nurwiance Ikol.'28>.;r:961 Paszewicze [kol. 'I6-.i.f4/ Pikieta [sate. I -61 ! •. Piwaryszki [zaic. 2.I41 Plikiszki fkol: 9-64(

UWAGI. N aztoy dawn ie] u;i:YW"ne: I - Borell Adnmoto»; 2 - Bilxiugi; 3 - CicwnoWkai' ;~~~~~:~~:~~i~~~~1~~~~I~

howo; 6 - Dr1lja; 7 - Denoanv; 8 - Dimoieie; 9 - Fcdorvsski; IO - .lanielce; I I - Kodaronce; IJ-

I4 - Maiciszczl!: IS - Persxeleuio; I6 - Punczanv; I7 - Rodxim»: .rt - R.atkllllY lub Rothun»; I9-

TOW,'j.zczyzna; 22 ~ ZalMie. "\ .

. Miejsco1.t}oiri spisane Lqc xn ie: osada Drbniahi i enlc. Lip07J)ha - budvnkot» 3, ludnoici .T.L K omple.ksy m iei s c o-urcdci: RadzjwlY i 'Frybucln' - ,vspol1l" ,w=a Trvbuchv; Rllbiez i Stajki- w.pol1la

Adamowo Ilolw.2-1:21 Anisimowicze /kol. i dwr;r 34-zzr/1 Antonopol [zaic. I -:£0/2

Antosito Holw.5-28(

Balciszki 1101'10. I - 5/

Bejnary Ikol.3-u/

Bialusiszki [une! 3-n/

Bieluniszki [kol. 5-45/

Birucie [ease. 2-8/

Blazyszki [kol. 2-14/ Borkowszczyzna Ikol.34-I381 Bratnia Gora [kol. 5-371

Cegielnia Ikol.2-ni Czechowszczyzna [ho]: 3-23/ .Czerniuszka [folu: 2-3, saic. 3-I8/3 Dcgutynic /1I0l.5-27/

Dernieniszki Iwid 3-I7/

Dobrody [saic, 2-I3!

Dolinowka [eaic, I-4/4

Dolne Rycze [kol, I-7/

Dryswiaty [hol. 21'--,.]6, maj. 2-1<),

m-czko 74-37$/ Dworzyszcze / hol, £O-75i Dyrwaniszki I zasc, Z -II I Ga brieliszki / zaic. Z -7! Gajlewszczyzna /wid 9-381 Galiniszki [eaic. 2-IO/ Gawrany /wid 40-I8.5/ Gierczany Iwid 44--'92/

Gierejsze I.folw. 3-25., wid 27-.<24/5 Gierwaliszki [fols» .. T -61"

Girnzy /wiei 7-3I/

Grejtuniszki Iiolw. 5-35/ Grykianiszki /Iolw. 4-251

Grytuny [folio. I-3, kol. 36--'971 Honczaryszki [ease. I-8f7

Gmina wiejska Dryswiaty Sie,/ziba ssarzndu "min},: m-czho Drviuiiatv

Ignacyno [zasc, I -7! Jampol .. ifoleo. 4-23/ Januliszki /wid 6-21'/ Jasieniszki !zasc. I-31 Jasna Gorka ffolw.1-61 Jawryszki [fols». e-io]» Jedlinowo /zasc.4-3I/ Jezowka /1101. lO-59/ Jodegale [kol, IJ-88/ Jozefowo [kol. 2-II I Jozefpole [kol. 6-30/ Kality /lwl. 19-123/ Kalwiszki (rvid 5-391

Kalaniszki II wid i .II wid 8-42/9 Kapuciszki [ease. I-3!

Karasino Iwid z7-15z/ Kazimierzowo [kol, 7-30/ Kaziuliszki jllol.2-IJI

Kieciszki 11101. 4-24/

Kiemerezy [kol. I6-85/10

. Kieregi [zasc. 2-I41 Kiszkiel iszki [kol. 2-I4/ Kizliszki Ikol.4-28/ Klemenspol /maj.2-7/

1 Klikalnica /wief 26-I]61 Klundziszki Ifolw.2-I71 -Kornaryszki Plikiskie [ko], 3-28! Komaryszki Ziwirytiskie [kol. :1-7/ K011ce lfolw. 2-91

Koncepole flotw. I -5, zaic, x-3f Korzen iowszczyzna I hol. 3-·[5/ Kozlowskie /kol. 4-2Ij Krasnogorka Ihol. 2-.T5/ Krawczyszki jzdC.2-12/ Krzywoniszki Iw£e~ 6-42/ I J Kr~ywosiele /hol. 25-I49/

'"

"

6

Gmina wlejska Jady Siedziba zarzqdu gminy; m-czko Jady .,_

Dzikie SwilskiS /:iase. 2=:[4/ Dzimicze' /z~ie.s 3Y.r40/ Edwajdowo J cdzkie [osada I -41 .Edw·ar'do\vo Zaleskie [osada I-JO!

• 'Firscwka [osada 1-:91

.. • "Fortuna /osada I-.51

0.,.",'"1r"_c.,,, Girdziusze Iwie§ I6-86/6

.Gizowszczyzna /wies 20-T20/

.Hliscionki /wid 30-T, 471' ..

Horowe /wici 9-43/

Hustaty /wid 59-290/

Huta [ease. :r.-91

Ignacowo [osadai=s]

IgnQ.]~e [ease. 3-IS/

Ilkowszczyzna /zasc.2-II!

Inowo [joh». 2- T 5, lu)Z. 22-86, osada 2-13, zasc. I-4/ Iwanowo [osada" I-IO/

Jablonowo [osada I -9/ Jacielewszczyzna [zaic. 3-20/ Jackowszczyzna /1101. 21-I03/ Jajsowka [osada I -2/

.Tanopol [xasc. I-O/

Janowo I.folw.7-42/

Jasienowka [osada 2-7/

Jaskolka [osada I-6/

Jerzowka jwid I7-83/s

Jody [maj. 2-8, m-czko II7-744, osada I-S/

Jozefowo [osada .T-IO/

Judycyn [mai. 3-41/9

Judycyn Cerkiewny /za.ic. 2-8/1ll Julianowo [osada 2-5/ Jundzilowo ,Izase. I -4/ Karnienny Ostr6w [zaic. I-9/ Kamienpol [osada r-9/ Kamionka /vlJid 2I-98/

Karcze Podhorowe [ease. 4-21}/11 Karcze Rydzewskie !ztlsc.1'-71 Karcze Uspolewskie [zasc. I -ro]

• Kaszewie [ease. I -4/

. Kazimierzowo [osada I -4/ Kislowszczyzna [ioie! 26-II8i Klotyldowo ljolu: . .T -9/ .Kornarowo [zasc. I-6/

K oncynowo Ifolw.]" -.TO, osada I -6/ Kontorka jzale. 2-r7!12

Kornica /wiei 4I-237/

Kornie lease, I-I/

Korszunki IUlie>' I5-881 Kostauowka [zaie. I-4/

Kosciuki /wid 33-I62/

.. ~1=j~.~~~81~::~rl1fc. 2-IO!U

.II /zase.2-20/16

. I I .

I-7

Kusztale27-I,2.51 Kuzmowszczyzua /ruid 2 3-I I 'r] Lareta [saic. I-5/ Lipowka leaic, I-51 Lisowszczyzna [osada I-2/ Labuciowce -: /ruie.f·T5-69/ Lakinowce /wie§ ;r8-ro6jLonskie /wid 34~203/ -1:.' l'.:'-osiewszczyzna [saic: g:!,2]/, ""M Lowcza Nowina /osadiiY:;iN T Loz6.wka /1 wid 4,18;'II wid'4ci8,1 •• Lubianka /wid $-3I/ Lukaszowka -/osada;r"-7! Maciesze /koZ:57-302!.

Maczki /folw. r-x z]:

Majorowce /wid rO-S'2/ Malinowo Rafalowskie losada rMalinowo Zaleskie [osada I-7/" Malaszowka [ease. I-1:41 Marciniaty /wid I0;58/

Marcinowce /wie!; I9-92/ Mariarnpol [osada I-n/ Marianowo .josada I-6/

I Maruda [zasc, 2-9/ "

Matrun6wka [osada I-I6j

Meta jwid 9-4II17' • ~

Mickowszczyzna /wieS,rI-'S31 .'

Mikolajewo /maj. 4-.'iz, wiif8-32/.

Mikulak [osada 2-[2/ ' I I

Mi!agry [zaic. 4-251 ." •

'Milki • {kol. 3-7,)., Lma]. 3-.fJ, H.ma] .... 3-20., III maj. 1-4{ . Mlynarowo [osada 1:-6/

Mosty [zasc. I-7/18 Mosciszcze [eaic .. r-9i

Niewielicze Uolw: I-.roj. ~ .

Nikodernowo [osada z-ri]. 'i.: ..

Nowe Jozefowo [osada I<91 • .

Nowe Siernieniszki . /rsada'f 2.[51. Nowinka /zase.'" 2-I51

.. Obuchy /za;' c" 5-26/ .Ogoqie [zaic. 2-I3/19

..

GmJn~ wieJs~a Jo~y (~ok.)

UWAGI. N"zwy d a um ie] Idy!~a"e: I - Balmldzi6wlw: !2 - Bematv; 3 - Borek; 4":_ (::d'it,jce;

dzillsze; 7 - GlikiO'nki; 8 -Jezuwka: 9 - Jod}'cyn; IO -judyc)m-PII)iJ"I!ja; II - Karcee- ,Qdlwrowce'

.J:]-K()!.<)aI6wka; I4-K"apiwniki; I5-Klln";;:,, Btiznia; I6-Ku",sza Dahlia; I7-illiela; ;J,8Yi'Vlq,tki: ,wwo; 2I -Po/Jia.rzyn; 22 -Pajmicze; 23 -Pusto_,zi<a-Zamachowka; 24 - ROZMWwO tub ROie'W~j-'!'255:i>.Gi:if;::

jJiszcze; 27 - Strzyzki; 28 - S,"iiy Male; 29 - Wierchowie; 30 - Weso/o<~o; 3I - Wory-BlITel'!.i 32~2ibol C": 33

btin»; 35 - Zie/1miki; 36'_ Zmitl'y; 37 - Zarowo. _. I -";. _;;. _"'-''-_ """""',..,...,"'"'"

K 0 III Pie I< S:ll 1lt i e j s co,", Q sci: Duimicski i Nowink" - wspot"" n"'no" Dubniezhi; Iwanowo.

(parc.), Rafalot» Podmarciniacki, Rata/owka i Sadouio - wspot"a IUzzwa Rafalowskie Parcete.. tI'-;. -.. ......... --"' ...

Aleksandryna [zoic! 27-I4I/ Arnbrosionki Iwief8-S4/1

Aniski' Ihol. IO-3SI

Antonowo j kol, ;r -7/

Babyszki [kol, I4-63/2

Baksze Ifolw. 2-I81

Baltruki /kol. I3-57/l

Bielowo /wid 8-54!

Bogudzieki Imaj.5-42/

Bohdanowo j11Wj,*, os. min. I-51 Borsuki Burelornskie [kol. 27-I38/ Borsuki Zamoszanskie [hol, 20-IOO/ Boza Laska 11.01. 4-261

Bredziowo [kol, I3-63/

Brygidowo Ihol.4-321

Bryzelubki /"01. II-581

Bryzynki /kol. 4-24, osada 7-371 Brzozowka /wid 7-29/4

Bukowo Illo!. 7-33/

Burelorny [hol, 23-I49/

Cegielnia 'Nowa [lesn. I -z] Cegiclnia Stara [lein, I-51 Ciasnowka [kol. XI-s81

-Czemiery /kol. ]-:q, wid 22-II4! Czerniawce jwid 1'3-68/

Czernitowo [kol. 6-26!

Czurylowo Bliskie /1101. 42-I79! Czurylowo Dalekie /kol. 40-I98/

Gmina wlejska Leonpol Siedsiba samqd« gmi"y: m-czho Leonbo!

Demskie j~~ie!; Io-60{s

Debinki Ifolw. 2-.r6, lein. 1-7/ Dobrolewszczyzna IfolziJ. 3-23/

Dolhinowo jwies 20-I08! .

Dorozki /wies 24-12]1 Draguny /1.01.9-591

Dubowo /1 widJ2-55, II wid 26-I3oJ Dubrowo Ikol.6-30/

Dworczany /1.01: 39-20I/

Dzwonki lwid 6-40/'

Filipowo [ka], 1-61

Grochowo Ifolw.I-81

Horawce /1 hol. 4-25, II kol, 2-I2(7 Hrudzlnowo Nowe [hal. Io-sol Hrudzinowo Stare 11.01. I9-IIO/ Hruzdy /ko1.2-I31

Ilmowiki [une! r6-841

Janczyno Ifolw. 6- sII

Janowol Ifolw. I-rSI

Jasiowo Ikol. II-43/ 16zefowo.!hol. 1-2/

Ju.stYIlOWO [kol. 4-I6j

Kamience [kol, s-nj Kaplanowszczyzna {kol. I4-60jS Karandasze [kol. 34-197 ( Kilaczowo /1I01.7-36(

Kislaki [hol, I3-77/9

KLomino / hoi .. 1 9--9 I (

, ~ If

1 ..

..

• •

~

I" '·AleksancLrowo· '[ma]. 3-23, wid 9-47t

:,j J;;!Rhlowo'" /wi~f6-341 '

.B!azI2i' /10Iw:3-15, wid 32-I751 ~Borek~ / saic. 2-71

!B ~iKi I /lesn:I'-4f ~

... ')lorsuczyzna ilolw. I-'S, wid 22-I08/ ~llosiny", !wid 35:'I68/

'1 :IU6e; Wiereciejski [zaic. 2-IO/ fBukowo"t Ifo!fv.j'-IO/' ~C~()fol?r'owo "/wiei Id-87/1

.. Cp.otka.· fza.~C'.·I~5/'

CUPO\VO- i/zasc. 2-lip

Czepuki: paji.skie: /zuid 5-32/ ;'Czepukif:Skarbowe' [ioie! I4-67/ ·ezereS' '/koCI6=:no, osada 3- 3I 1 ~ Czeles4 Sieliszcze / iasc: I -7/

.... !eier€hvik ··I'za§e. 4-26,/

_. ..C~u~ylowo - /wid:23:I03/ .1Do.lhdpoie [zasc. (:;6/3'

-'-Qoth6wka Ifolw.r-n/4

Dubrowo -. /1<01. 4:231 •

~Dulskie -'jwies 8 -381

.Dworiie" Siolo [unei 42-222/5 ,D\¥orzyszcze ,'lmlYll I-2, wid I9-I24)

~Diiadek 'Iiasc. I-(O/G ;Dziech"ciarowo, ,/wid 9-441. :O.z:!eni,sp.wo ·C~r.eski~ {wid I I - 5 311 ~D.t:le.n~S.\l~9 M~orsXie /wie.l I7-78Ia .PranCjanowo /f'olw.'2~I4J

• ~ ..• fpiail()polt / kol .. 2 2. ~I52 ,"ilrocz~ I -4/

• ':GiiTlitty ~·/wies i5~I35/9 \Gizuny /wie!; 5-291 ' 'Glin6wka Mala' Iwie!; 5-I8/

~ Glin6wka Wielka4\ /wiet I (-70/10 '.<liranica .,/w-ies 5.:'j:6!,

• Greckie - /wie.l 23~l391 HaJ.iVSnvo [folso, 2-I5/ ,

- Horariie /rtlaj. 4-34," wies 9-52/ .I-lome, Ifolw. I-8jll' '. }lo(usz~i' [zaic .. 2;/4/ Il;lula~r_ /!i~o.ci. I:4I-

· Ignaciki /wld 3T-I50/ Jakuhowszezyzna" /wid 26-1:25/ Janopol' f'/folw. 2:I6/

'JaIl,2}YO Iwies '4-'I2!

Jenei'alka [urocz: 3~r8/12 'Jiinee~ /illieS r6-86/· ,

J urk'owszezyzna '. /wid 8 -50! ,.tacilowo'" /wid 24-I291 '

"" l .... II' ~- •

"

.,

I

I I I

• •

...

... 'I

Gmina wiejska Miory Siedsiba sarsqdu g",il1Y; m-esh» J11'iory

Kamienpol /maj.8-I20/

Kamionka /1 zasc. I-5, II zasc. I-HI Karcze [sasc, [-8/

Karpaczowo [kol. 6-3I, wid I tJ-6I I J3 Kartawy /wid 24-139/

Konaehy /wies 4I-238j

Kopec [saie. I-9/

Kosohor /zasc. IO-49/

Kowalewo [ease, 3-I9/'4 Kowalewszczyzna Mala /wies I2-6s1 :

Kowalewszczyzna Wielka

froid 25-I32/

Kozly /wid 28-I37/ Kruczki [kol. 3-I9/

Kruki Nowe /wie!; 2]-I],r/ Kruki Stare /1<01.34-:1:8'2/ Krukowka /folw. (-7/15 Krumowszczyzna [zasc, 3--II1 Krysztule Ilwt. 5-37/16 Kuszniery /wid 4-20/

Leonowce [harczma I-4, wid ;8-93/ Lepieszczyzna 110Iw.3-12/

Lip6wka [zoiesr 4-6.5/

Litewczyki /wid .£4-63} 17

Lubinowo [maj, 2-21)

Lapigrosz IZa§C.2-I4!

Lohowe [sate, I-8/1s

Lawki [kol, 6-341

Lotyszonki [zasc. II -69/1') Machirowka /wid 8-45/20

Maciuki Czereskie /wiei22-1'I0/ Maciuki Miorskie Iwie.i 30-.134/ Malawki (wid 8-46/

Malosc Ifolw.5-24/

Marcinowce [icie! I5-80/

Masiowce /zuid 2:8-I42/

Mikiele 110lw. I -9/

Miory /1 majn 2-2:3, II maj22 3-1'7, m-czlw.144-730/

Miory Zajeziorne [kol, $-37, I maj.2J

2-II,II maj24 3-2I/ Misniki jwid 22-IOI I

Mniuchy /wid I3-661

Morozki [kol. IO-49(25

Morozy Czereskie /wid 7-49/ Morozy Miorskie /z.oies 8-46/16 Mosciszcze /fol1.o. 2-Jf I

Natalina (wid '[5-57!

Niwki /wie$ 6-22/

Nowe Siolo /wie§ 7-40/ Nowina [ease. I-51

Nowinka /za1c. I - 5/

Nowy Dw6r [ma]. 4-22/ Okolowszczyzna Ifolw. I-91n Orce /wid 34-168) Orzechowka Ifo/zv.2-I6/ Osinowka [fols», I -I 4/ Osowy /kol.6-24/

Ostrowy Kozlowskie /wid .1I-56/28 Ostrowy Szczolnienskie ifolw. 1-4, eaic. I-4i

Ostr6w [zaic. I -5/ Paciejenki /wid I2:-7 I /

Pacowo /fol.w.4-33/

Palczechy jwid 4-I9/

Parniatka [xasc. I-51

Parszele /folw. I-IOjl9

Pcickie /wid 27-I52jJo

Pieezonki jwie.l 24-IT 4/

Piestuny /wid 6o-334Pl

Plantopol [folio, 2-I71

Plejki [usies n-64/

Podhajce /rt'iei I9-92/

Podjelce /wid 30-I6.21

Podlipki [unei r»: 53/

Pol:osa [zasc. :<-4/

Popk6w Luh Ifutor 23-r22j32 Popowszczyzna [ssasc, 2-I2/ Pozniak! [sasc. 3-7/ Przeslowka [zasc. 7-37/33 Puniszcze [saic. i -0/

Raj pole Ifolw. I -7/

Rakowe [toie! 8-,5'2/

Robowo Ifolw. 3-I3, wid 5-23/ Rusaczki /wid 26-1291.

Ruska Wid [folso. t-IT, wid J4-67/ Ryzewszczyzna jfolw·5-42/ Siekierka /wid 7-36/

Sieleznie [kol. 2-(2/

Sieliszcze [kol, 7-48/

Silowo /wid 22-I071

Skurdalino [zasc. I-51 Slawszczyzna [zoie! I7-77/J.J Slob6dka [jolsa. 2-22/

Solowie /folw.3-27/

Sosn6wka [sate. 2-9/

Stanielewo /folw. 4-44jJ5

Stretowo !wid II-55!'"'

..

Antonowce /1 zaic., 11 saic.

i 111za1c. 3-2Lf!

Augustowka [zasc, I-HI

Awlasy [fols». 4-26/1 Bernowastka [zasc, I-IO! Bertowszczyzna jwid 2I-96/ Bielowce [kol. 72-340/ Bikierowszczyzna [une! 2-7 J Bildziugi /folw. 7-33. wid 73-426/ Biruki [ma]. 2-22, zaic, I-51 Bobowszczyzna /wid 9-50/ Bohowszczyzna [zasc, 3-£7/2 Bore Stary /wid 6-42/ Bordzience /1 wid H-48,

11wid I4-II3/

Borek 11 zasc. I-9, II xaic, I-IO, 1I1 zasc. I-7, IV zaic. I-.5,

V zaic. I-5/ Bor6wka jzaSe.4-28/ Borsuczyzna /wid II-7IP

Buda II maj. 5-39, II maj. 6-.'J4,

wid 3-I4/

Bukietowo [zasc. I -6/ Chybowszczyzna /zasc.3-I5/4 Ciazbitka [zaic, 2-I0/5

Ciepla Gora [sasc. I-7/

Cilowce /wid 33-I83/6 Ciszkowszczyzna [xaic, 1'-5/7 Czechowszczyzna jwid 2I -87/8 Czernice /zasc.2-.TI! Czyzewszczyzna /wief; 5-I9/ Debowka /wid 2I-I.'r,.5, xasc. 2-9/ Dworzyszcze Biruckie jwid 20-I321 Dworzyszcze Nizinskie [tcies z : -I02(9 Dzienisy /wie§ 3I-I21'/IO

Dziewierki (wid 9-531 Frclowszczyzua I~~'ie§ I3-99/ Galewszczyzna /wies 5-33/

Girnuty /wid 7-33/11

Girsy j,wid 4-36/

Gnile Bl:ota [zasc. 2-61

Gorki [eaic. 2-I2/ Heliaszowka jlwl. 1"2-6I/ J2 Holubka /hoi. i: -44/ Horbaczonki /wid I6-80/ Hrybowszczyzna jwid II-5I/n Isakowce jwid 9-63/ Jaksztowo /zasc.1'-2/

J aniszki /wiei II -561

Janopol Ifolw. 3-4/

Janowo [zaic . t -6/

J ozefowo [maj. 3-23/ Jundzilowo /wie§ 23-r69/ Kadryszki /wieS I 4-7 5/

Grnlna wlejska Nowy Pohost Siedziba sareqdu f11m"n;y: m-czko Now)' Pohosi

Karcze jwid 8-34, zasc; I-91 Katkowszczyzna /wid .[2-61/ Kislowszczyzna [uiie! 7-30/ Klonowka [sate. 1'-5/14 Kolesniki jUlie>' 19-8&/

Kolanica /kol. 6-39/ Kolhanowszczyzna [sasc. 3-1:7/ Kornarowo [maj. 4-31'/ Kornarowszczyzna [toie! 2Z-III/ Konasz6wka /wie§ I2-59/ Kopanka jzasc.1-5/ Korsakowo (wid 4-I3/

Koty lwid I9-9I/ Kowalewszczyzna [zaic. 5-29/ Kowszelowo [une! 43-2091 Kozlowka [zaic. 2-231

Krasne Nadjeziorne l~vieS 28-I691 Krasne Wolczkowskie /wid 32-I52/ Krukowszczyzna Iwid I8-841 Kubielewszczyzna /wie§ II-63!J, Kubliszczyzna /wid 32-I56/ Kulniowce /wid I5-781

Kupczelewo [maj. 6-3L/

Lady [I'[oh», I-I3, IIfolw. 2-I6/ Landernia /zasc.9-66/ Lesniczowka /zasc. 3-£7/

Linia [kol. I-51

Lipowy Ostrow Ifolw. I-8/16 Lizowszczyzna /wid. 6-37/ Lubinowo /zasc. I-8/

Ladunicha [Losada i 111 osada !.I-H,

II os ada 17 I-61 Luczki /1 ease. 3-I2, II zaic. x -91 Majorowszczyzna 1 zaic. I - 9/

. Malinowo jwid 6-32/ Malin6wka [zasc, I-2/ Matwiejowce /wid II-641 Michalowszczyzna [zasc, I-I41 Miciele Illol. 5-30/

Migilany [zasc, I-61 Mikclaiowka /zaSc.3-I4/ Milejki /wie!; 29-I431

Mindryna [aaic. 2-I5/

Mociewki /wies I4-73/ Mozolewo fkol. 1'0-72/18

Myszki [saic. I-91

Mysliczowka /za~'c. 2-IO/

Nizino Imaj.3-.[4/

Nowe Ogrady [zaic. I-9/ Nowogrody /wid 45~2071 Nowy Pohost [m-czho I2J-776! Ogonie /kol. I-9/

Olchowka fwid I2-561

Ostanowka [kol. I4~84) ~vid II-69/

Ostrowlany fmaj."8-50!':'ft~r&I;~ Ostrowki /wie!;7~26!.~

Pasze iwie§'I5-79/" Paszki • fkblrr~I6/ .~ Pielniwo .fjoliv.' Piestuny. 1 hol"I 2- Pietkunowszctyziia PHaLy /wiei 24::I22"/. :.

Piotrowszczyzna 'f 'livieS~ :~~ic§~

Piszczuryno' ·(wie{g.=53It

Podborce Ifolw. I:IO/20

Podhacie ·jzase.4-:lo/. Podmoscie fiasco 2~'I Podolchowka • /zasc.-3 Podozierze / ZaSC.·I ~ro l' Podsmolewce /!zalit: 8:..'if.7/:··"':O"-~ ... "'" Podszudzielewszczyzda" -I z:asc. Pohnojki (wid 7;jq'j~2: . ~ ,

Pohost lU!tes 9-57/1 .• ,.. ~JH!II"

Przemysly /zaSc. 3-£7/. Pustolewszczyzna ,. / zaic Puszelaty /Wi{i(~2;;§6/~ Radzionowszczyzna: /WleS'

Repiszcze !wid 6~'34!24 Rozen [zascrs-oiz>" -

Rucza] [zaic. 2-IQI. .

Ruda [sasc. 4~r9J .' ~ ~ • Rymarowszczyzna ./wie!; 8-48jI

Smo!ewce /wies;:u-fi8/ A'9

Sofiowka !Za§C.kI7/:~'" • Sosnowce /za§c. I!3/' _-I'" Spokojnosc /za/c.'7-37/ I I Stary Pohest /wid 78.-3§0/ !!rI' Starzynka '/zasc1~3J . Stefanowo /d,wur 6:53/ I

Strazniki /zasc.·2-8! 1.._

Strupki /kol. 6-i7/ :t Surowce [eaic, 2-'10/ -, ."

Synodworce ~v/fOZW~~2-I9f' .,'

Szendzlnka- /zqk r:4!

Szendzino /folw. 3-Ioj ~ J

Szudzielewszczyzna '/jolw"5::I9f

Terespcle Bedowjki~e '\ I zasc:· Terespole, Wo!Czl(owskle,/zasc. Trudy 'jkol._I-2;.zasc. I-.!z/~k., tt:~ . Trybl!ch?ws~c~)'Z:ll,llf I":£.~e$ I2,;;491, !_,1I"'IIJC"'I_:a-

Trzeciaki /zasc.3-241' ,.. - ~

Usowce f,,?(d 35;I7_4/· ~r\, !i ........ ..:, .. _1IPla

Wal!?lltaroWSzczyzJ?,<l,.I' fw.1es. 6- 3~ 1 ,iii "".

Wasilewo Ifolw.3-I5/ ... . ...

Wasilow ka "1 sasc :';;,::'7.1. ....'"',

Wiazowce '{wid 'I2-fr / • ,I • '

Wirgaly jzaSi.'I -'.5/1 • _ ~, .... Wisiaty [kol, I5-95, foies' 29:I£6/,

• ~ \L :;..!'~

••

"'."

itO

Gmina wie!ska t>lowy I'oho.t (i:loR.)

P~Q: ~wld'22-·TI8f

octgajllTJ, leS S-'45A oC!.refs'ie 1.'( . ifiZ

E tioszcze I5

PO!Hil~,n:Ka .. 1ft f .;fJ:.iJ..I. tPr,.o;;n;_}zaJc: I:;5/<r'i'" • Prudziszki /zqsc.5-I7/-

. 5 Pukinie - /hol."5~i5·/"

. 4 Puszcza [kol, 4-26/ . .

[sasc. 4-I9/ Puzewicze /wid 27-I26/ '. _.

tki: /wiei I4-67/ .Ratkuny [osada I-4/ '1"

Lazyrki [sasc. 4-24/ Rozalinowo /1101. 4-2L, 2viei [7-87/

Lotoczki / kol, I -7 /11 Rozowo / hoi . .'i5 - 306/25

Luzck '[osada I_6/12 Rudzie [jole». 1-24, wid 22-J05/

Macelisz i /widIO-69! R).'mOS:z.any /widI4-69./ ~. ...

. Maciesze /wiefI5-7o/ Rymucie /wiir:26;I.7:'5I:',~ ~ • .

Marcebelinka I zasc. I - 3113 Sadowaniszki $ ('it.sc. '4-28/. ~ !l.

"Marcebelino /wid 6-57/14 SaliJiszki$/zas~:l{r7ti6"

•.•• Markulowo /wid 28-I32/ I Smok'owkaY/lesn. 1"-'5; xaic, I-8

• .J¥gtejk:iany' [hol, 2I -IOO! T SJ9i,.R~wszczYzha /Za.,IC. 2-I7/

II, Medyna [Losada 4-2L, n osada I-3115~Straznica /zasc.2-I2/27 'Medyqki Dornaszewskie /wies 814o/i6 Szalakundzie /wid I6-72/

11~.'[~ '. Medyn ki Jodlowickle /wid 17"-91)11 Szarkiszki 11101.5-27/

sll • 'Miasojedy'lfolw. 3-43/1~ ~.. ~niegj /1<01. L8-84/

Miedziuki fUJieo' 36-203/1? I' Swirneliszki lu:ief 5-30/ ~

Mielnikiszki jza.ic.4-'23/2o .• Tawkinie fwid 9-36123 ..

Milunce /wid 68-330/ '. Trabsze [unes I 4-61!

,Misiallce [uiie! 9-44/21 Urwy [saic. 7:-8!

Mizeryszki !!wi.9-461 Ustron [osada 2-vl

Murrniszki !folw. 3-I8, wid 2.5-I36/ Waclawowo /ldll.'Fc6/

!Muszykle /UlieS u,/':56! ~ Warnele fUJieo' I4-74/

Narucie /kol.94JI Wincentowo [osada i-o!

4· .. c • Niekrasze /maj.3-52/ Wojcbuny [sale. .2-I2/29

• Nowa Wies Iwid 24-I07/ Woiniunce /wid 38-f70,l

'Nowy Projekt "[ho], I~51 Woliszki [zasc. z-8fJo

,.Obolany /'wl.3I-I58/ Zaborniki /hol.37-197/

Obolikszty [unet I8-I02! Zalesie /wid I7-I02/ .,

~Olsieniszki /wid 8-36} Zaprudzie '!wt. 2-12/

(Opsa .Ifolw, 6-99, hal. 7:5-96, Zastawiszki fhol,4-I9/

m-czho 15]-907/ Zascierwica [sate. I-5/

• . Osi uowka [osada 1'-8/22 -Zloto [hol. I4-88/

Paparciszki [zasc, 3-10(23 . Zerrnianiste [zaic. 2-[21

Pelikany [kol. 1-4, maJ. 3-]4, Zen~ianiszki [saic 5-3I/'

pleb; 2-Iol '. . '. . . -

Pe1kowo [sasc, 3-20/ Zwirynie fzows 25-)"27/

Pietkuniszki /wieS 32-.I 49/24 Zylinda /1101. 4-23/

!.~fi:~~:;t?:~~~b :1- Biersonka; .1 - Bialusiszhi tub J:Jieluszyszki; 4 -e- Boianouoi 5 - Daociseki; TO -KomorOf.{)'!iZCzytDla; IT ~Latoczl?i; I2 __::_Lu.ze; I3 ~ Marc.:.V .... ""

- j',]ie<iyu/d Dnmllszewslde; ,>I7 - MiedYlll<i Jodlowickie;' T8,-'Mesoiedy~~

,__ Asinuwk(l rub -Lozow/?a; 23 - Panrociszki: 24 - Pet/l.uniszld; 25.~ Roeoioo;

. ie; 29 - fVecbu1ty Illb Wodzb""y; 30 - Oliszki. • '

osada Kosicepole i fo/u'. Kouialeoso - budYllk6," 4, 11Id"usci 27. - ,os/Jollla ua2"W<l Dauble.

Gmlna wiejska Plusy Siedzibg ssarzqdu gminy: !oid PI"sy

Borowikiszki /wid 7 -271 Boruny /'?01.]8 -r8I, lesn, I -4/ Bulowiszki fwid 27-[58/ ,.c;bon1U1.:izna /zaSc.;J-T5/ Czarnornordy /wt.es -'0- 52/3

I I ~",I.Gzer.niszki [zasc. 7-30/

..... ,J.

Czyzewniki /wie!; 8-42/4 Danki lkol. IO-56/ Dubinowo Iwid 7T-]S2/ Dudek jwidr8-78! Durnaryszki-Antosiniaty lW"ie!;]2~527~ Dumaryszki-Bohany /wies 5-¥",zl ,..... .

• 4 ,

,N

Alejniki [xasc. 2-IJ/

Aleksiszki /wieS 8"391 Apanasionki jwie!; 7-41/1 Beznazwanie [zasc. I -so] Biednie [zasc, J'-3!

Bilejce [zaic, r-3/2 Bohdanowo [zasc, 2-H!

Bolda [saic. 1-3/3 Bondarowszczyzna ffolw. 3-16/ Borkowo jwie!; 7-43/ Borkowszczyzna [zaic, 4-34/ Borowe (fotw.2-I41

Borowe MieLowskie /zasc.4-17/ Bory [zaic. 3-1314 Bujewszczyzna /wies 30-162/ Charlapowszczyzna Izase.5-25/5 Clunielniki /zasc.4-29/

Czarny Ruczaj (zase.3-22/ Czepulino Izak 1-4/6

Czernia wszczyzna I sasc . .5-21 I Debniaczki /zasc.4-22/7

Debniaki flatw.2-II! Domowszczyzna /zasc.9-55/ Dziaduszki jwie!; 9-49/8 Dziedzinka /1<01. jT-27I, maj. 2-15,

osada 7-33, wid; 61 ;282/ Dziegciary /kol. 22-96/') Dzierwaniszki /zasc.5-3I/10 Ferdynandowo /zal;c.I-61 Fiedosowszczyzna [unei 7-36/11 Gabrielowo (hal. 13-83/12 Gasperowszczyzna [ease. 3-15/ Gientowo /wieS .r4-56/ Glebowszczyzna [ease. 1-3/1) Hlybka /zasc.2-I8/ Holubowszczyzna jwieS 27-Jn/ Horodyszcze /Ialw. I~II/I'l Horuszka /~l.,'ieS 9-57/

Hryszewo [kol. 10-48/15 Huszczyn '/wie!; II -73/16

I

Gmina wiejska Przebrodzie Siedziba xareqdu g11,itly: m-ceko Przebrodsde

Ignatowszczyzna Iwie!; 7-44/ Ikazn [hol, 20-14£, maj, 2-5,

m-czko 96-4801 Inowo Iwid; 3-201

lnowo Male [zasc. I -lol Jakubowo /zasc.3-28/

Jalowiki [ease. 2-131 or

Jankowszczyzna [hol. 9-50/ -Janowo /wiei ;]9-I3I / Jawcieryszki /wie§ 23-.r091 ·Jefremowo /wies 13-78/ Jesionowszczyzna [saic, 6-35/ l'I Karnienkowszczyzna [zasc. 1-10/18 Kiapsnie /hal.I3-58(

Kier mielewszczyzna /1 zuic, ;] -14,

II zaSe. 1-8/ Kiwierniki /zase.6-271

Klausy Jwies 34-170/ Klibowszczyzna [sasc. 3-27/19 Kliszki /hol.8"-36(20

Kolesniki [hol, 27-1'76/

:t<;o marys zk.i Ikazniens kie. / hol, i -4/

Kornaryszki Lotyszkowskie '

[zaic. 3-.r6/ Konczynowo Izase.5-26/21 Koncepole [zaic .. 1-25/22 Korzeniki [une« 12-78/2] Kotlarowszczyzna /wies 8-38/ Kowalewszczyzna [xasc, 4-29/ Krasnogorka /zasc.1-6/24 Kurmielowo /zasc.2-12/ Kurowszczyzna Izase.I-6/ Lebiedziowo (wid; 38-208/ Leonkowicze /kol.I3-78/

Leszcz /zasc.I-8/

Lesno [kol. 9-551 ,

Li nkowszczyzua Pod bagienna

, JwieS .rR-Tn/

" Link.owszczyzna Uklanska jwieS 8-47/ Listowadka Ifolw.I-5/

I ... r

t

f

..

;, ,- ,.tit

. ..

... ·.AQ~LiP. . /zaje-:2~721, A.QtaLga /wid 19!IOOj _

• Ab'tolin'!·/ ease, I ~4/

.,. ·f> ... tA9tOPruc.i~ ~ /fo(w_., I!~271

_ ,,,",*J"Berdekszme. I /widll,O -41; ·b"BerZehlki~Gajdiianskie [zaie. 6-26/ - :n~~~E-iki PiQ,trO:w~Kie [xasc. 5-24/

, BteOiuny'\ /WIes'I7-88!

-r -, BierQj_uny /wieS 22-1241

.. JUQJoiszki ~ /za1e. 2-i4} ..,B9,~ruiz '.Ifolw'. '~:I61

@ 'BUfzyszkl' /WIe$9-371 """",C-'i2niqto.F,O /;z"aj_e. 3-~5/ • . Cycanowo,j.j zaic, I ~I 2/ - .. CzarnoZiemie"'/w'ieS 8-34/ Gi~i:f~I~K.i, ·/wid I3:'7ol

!Czepukan,Y.: /wieSI29~r.37/ ,C~ewe_rY!slIl1e /zase.27Io/1

• ., Czyzuny /wid 46:{861

'1. j.D9Qr0,Q1YSl l2f.aJc . .r - 51

.. , Dobrowoia'.'/:zaic, I-41 ..... :o:w_orz.yszcze liasc. 5-21/

• G~~, 11.!"~~C;.3-15,II zaic, 4-IS/

• Gaj'dyl ,lw~eSI6~771

~.;. G'~!lS*! '1Iza~c:2.;/5j2 ,,,G_lCJsteOlC IWleS'24~I..r51

_fG!~:r:w~nlszki )wies.7;44/3 .GI~!-,,\ylaly' /unes 32-155/4

Girdziqny . /wieS 12 - 58/5 ,Gob~biszk}.· -/%as'. 6-26/ .. G6ry"jzak 7-34/

I Gr,!monty,s;'lfi [ease, 5~26!

I ~l;Iryp~kow~zczyzna [ma], 4-37,

. saic. 2-13/6

,Iliano,,":,o. /za~c. 3.-f2/ Jan.~l£lnce Iwu.f ~8-..!3611 Ja~~on~wo jZEie. I-14/ Jezioryszki /zasc. 3-13/ Jozefowo . [zasc, I-91

Julianowo /wid_, 8 -41 / -, Juliszki- [zaic. x~I()IS

"Kabaliszki [zaic. 2~'I9{

....

, ,

t

1 1

I ~

I ,

Gmina ,wiejska Rymszany' Siedziba zarziidu gn,iny: m-ceko Rym~zu"y

Podrnunie IwieS 9-521

PoLanka IW£ei 2o-Ii7/ •

Posamanie /folw. 1-8, I zaic, 4-16,

II sate. 2-71 Prucie Iwid 25-II2/ Prutelka [zasc, 2-151 Puszki /tl/aj.2-22} Rudzie /wieS 25-rr41

Ryrnszany [m-czho 65-337, wies 8-351 Ryrnszanska Ferma /wieS I 5~8J / Sawicze fwid 8~5Jf

Sier'puc~6wka {zoic,5-:£2{

Siwiszki [zasc, ,r -IVI)?

Skrzypki /wid I8~92f

Sosn6wka /wies 6-30{

Staniance Iwid 24-II41

Stare Kowaliszki /zase.4-I5/

Staszance fwieS I4-691 .

Syrnuliszki Ifolw. 2-I31 Szauksztele [toie! 5-34/ Szl:apucie [saic. 3~2I1 Szulany Iwid 33-138/ Szydl:6wka /wieS 5-141 Trachniszki /wid 5~24/ Trypucki /wies 17-831 Tumulin [zaic. 2~ 5120 Undrelany /wid 2:£-106/ Weluny /wid 43-I78j2\ Wedzieniszki Iwies 6-241 Wigutany /wid 15~73/ Wilkocie /wie} 10-60/ Wilnoki (wid 5-36/ Wisaginia /wid 7-30/21 Witoldowo [ssasc, I-6/ Wojnikiszki Iwid 6~43/ Wojtkuszki Izasc.5-14/

Wozgielance /kol. 22-96, zoies 32~145/ Wvsoczka [zaic. I-51

Zaborze [zaic. 2-161

Zacisze [saic, 4~I21

Zalesie [zaic . .l-7!

Zybaki !kol.25-129/

Kamieniszkl [xaic, I~61 Kardeliszki /wie§ 15-91/ Karklino [zaic, 1-91

Karly /wid 17-891 Kazimierzowo /wid 24-I341 Kiejze fwid 30-1.14/9 Knibiszki ljouo, I~II/ Kozlupiszki (wid 6-291 Kukawerdzie [z ai», 3-H( Kukutany /wid 22-II4! Leoniszki /~~'ieS 8 -40! Lesniszki [zasc. 2~I.f1 Lisiszki [zasc. 2-£51 Ludwinowo !za§c.3-I21 Lozowka [zasc, 2~1'2'/ Magunelki ffolw. 1 ~II / Magunki /zasc.5-20/ Maguny fwid 34-I55/ Makarowo [saic. 2~III MaLin6wka [zasc, x-9ilO Maniuki Iwid 2L~95! Mazany [zoic! 36~I741 Medejsze /wiei 29-1331

Medynie [osada 2-5, zaic, 3~19/11 Melejkiszki /zasc.3-22/12 Merlaniszki [ease. 3~26/ Mozwieliszki [sase. 2-I5/ Muszkieciszki [sasc. I -io]» Nagiany /wies 14-67/ Nieszczasne [saic, 8~33114

Nowe KowaLiszki lirak I-51 Nowiny /zah.4-281

Nowy Dw6r Ifolw. 2-I41 Olesi6wka [ease. I~7l

Olszynka [eaic, l-I4,1

Olksnajcie [saic. 3-.I'9(

Olksno [saic. 4-1'71

Opiworda [saic. I-5/1~

Piaski /zasc.I-8/

Pieciuniszki IwieS IZ~59/16 Piotrowszczyzna fwid IO-46/!1 Podjuliszki [zaic, 3~21 11 S

..

- UWAGl.- Nazwy . d aumi e] ""y,oGne: I - Czeweryczki tub SZc<oiery,zki; 2 - Gagiszki: J - Gierw'MltSzki; 4- Gierw,aty .,5, - GieTdzi"."y;., •. 6 •• Gryszko!"'-,zczyf"'w: 7 - f aloniance; S - jcl;'zki; 9 - Kejs«; -':0 -lJdalh,o,vo; I I :--iVIiedYllie; I2 - MJ/ejk(szhi,:

I.] -1111uszk,etys:;,k,; I4 - N,eszczrme; I5 - Podpissorda; I6 - Pieczunisshi. lub Pieasvnisxki; 17 - P,.trowszczyzna; IS' - Podjelisek]; I9 - SytQiszki; 20'-;,- TutlUllin: 2I - Wieltm.y; 22 - Wysa:gi"ia lub Wysagillo.

.,"

A,damowo [kol, 28-r691 Alchimce'lfolw-:2-I21 f\!,!tonien k\ -Iwi~§ .I,I~481

.. AntqQowo, Ima}.2-I4/, Baranowszczyzna I hot.· 39~20 5/ Bits.!enice,: I~oh 7~29J 1

.'

r.!.Q; ll11i1. M· .. S·

.,1 ,

Gmina wiejska S{ob6dka

Sied:;;U,a xaraadu. UmillJ!' m-ezko Slobodha Zawienka

Berce [osada 2-10/ Bernatowszczyzna /zoid I4-74/ Bochony /kol.8-401

_Bondary (wies IO-47/

Borowe /kol, I2~61 1

Borowka /zasc.2-I3!

Bronislawowo liolw.I-81 Brylewszczyzna [toies 9-43/ Budzily /kol. 38~J_93/ Budziszcze Ifolw. 2-I3, lein. I-51 Bystramowce [hol: 21-H5! Chroly [kol, 8~481

j 1 JJ J t] J '1

'1

Dr;ujka

DrLljsk-1 .92-550/

Dundery; !kol~zi::'I'391 1 Dziatkowce /,lot. 32~I32/

)~:z:~en~i<~nY~'ihol:'~;56t •

i Dzienisowka losada/-4s1 Dziergowo-/os4da '3-ISI • Fedorowsi'czyzna . [osdda I -8/ Filipowszczyzna '/wid Iz-58j 1

"Gawejki /kol. 2)-I23! -

Glinowka /zaSc.4-3II Gtebowszczyzna liolw. 3-20, hal. 9- 57,

osada 2-7/

G6ra [osada I-61

Hawryl:owce /wid 79-332/4 Horawki II hoi. II-54, II kol, 9-381 Horodziszcze [osada 2-I9/

Hrybly [asadat-S]» Hulewszczyzna Iwies IS-69/ Jelence [kol. I2-751

Karnienpole [osada 2-8/

Kamionka [zoie! I7-86/

Kiryiino /lwl.42-222/ .

Klirnpowszczyzna /hol.8-43/ Koczergi [saic, 2-IOI Kokowszczyzna /wid II-46j Konowalowszczyzna [kol. I8-96/ Kowaliszki /Ilol. I2-681 Kozaryno [foleu, I -71 Krasnog6rka [osada 2-I4/6

/' "1:. ~

(t"

zna.a.o!gdii.3':?S/' ,

Ikol."r5-64/ .• '" 'S

!osada,,6-39, 'l£ieS~27-:I 46h ~"""""'":."'",~~,'~~

I osadd II7/ ,.. • • *>. owszczyznav

M "" 1/,,,,\, ~ I osadu"z-6 / !')/f'dzieja'l osada )SI I Nowiny, jkOl. 2-T21 . Nowosiele /osada'2-8/

Obabie Ifolw. 3:33, kol. I3-74/ Obabie-Poczta /wie!; II -56/ Obabie Wielkie Ikol.63-290j Olchowce [osada 2-I7/

Oplesa II wid 1'3-55, 11 wid I3-59/ Orlowka [kol, I6-71,!

Pawlowszczyzna '[osada I-2/

Pietkuny /wid I7-85/ Piluszowszczyzna twitS 13-73/1 Plintowka llesn. I - 5/

Plitniki [hol. 3-20/

Podsosna [lesn. I-9/

Podwyszenki [lein. I -9/

Punki [osada 2-I3, wid 5-2[1 Pustoszka Dunderowska /wid 6-34/ Pustoszka Konowalowska /wiel; 7-441 Puszcza Izasc.2-II1

Puszcza Wisniewska [osada 2_II/8 Raciunki jwieS 9-621

- ..

l

.'f4:75/. -, .

.'3:I61' .: ti;"tt~

i34:I.§O /10 ..... .fo:p;:

Imaj. '1'-10/' ~

Widajcie • /wiej:lJ-441. ~

Widutowszczyzn.~: /kpl. 'Ip_ I. Wierkowszczyzriai jkpl. I

• . ,'fqlii;. \1,

Wojty /kol. !2~53N ~ Zablociszki /wid ZIi82/; J"::'I'" Zaborze [osada 2j"I4, wid 25-83 Zahorszczyzna oj /wie~9:::46114 Zajeziorce [hol. 6:3,,/ .

Zaluze josada·jl5 "I "

Zap ole [les«, 1-4, wieS7-39i Zarzecze [hol, ·29~I3jf.".

Zawierz /maj.9-1i71.. 11

Zosina . Gorka [osada f:16/ _ Zejmiany IwieS 37-I6?/: • ~. Zyngarowszczyzna [zaic. I-6/""

...... - ......

UWAGI. Nazwy d aso n ie] uiywtltle: J: - Basince; ,,- Cilotoce; .J - Dqbrawa; 4 - Gasorvlouxe lub GawrylDWicze;

bly; 6 - Gorka Krasna; 7 -Pieloszmo,zczyzlla; 8 - Puuscsa 11; 9 - Rojkawszc/!JIzlla: 10 - Vide; II - SzIDP6wka:" -w:.-;b";I~-~

$ZC"'Jlzna lub Wierchowszc/!JIztla; 13- W"jry; I4-Zagonzczyzna; I5-Za/uzie.

Miej'C(Hopici ,pi.ane l qc z n ie ; wid Repie,,,zczy;ma i osada Zaiuie-budynk6w 24. ludnl)fci 108.

Gmina wlejska Smotwy Siedsiba zareqdu. I/minJl: m-csko Turmont

Akrnieniszki [sale. 2-9/ Arkladunce liolw. x-ro] Bakielniszki /kol.4-181 Balciszki liolw. I -6! Barteliszki [eaic, 6-341 Bechow IzaSc.I-8/ Berenhof lioh.lJ. 2-7/1 Bernatyszki [saic. 2-I2/ Berzeniki [sasc, 3-II 12 Berzonka !zasc.I-7! Bizaniszki [ease, 2-r61

Bogiszki /1 xasc, I-5, 11 zasc. 2-141 Bohdaniszki Ifolw. I-6/3

Borowka [ease, 2-14/

Bortkiszki ffolw. 1-I9, kol. 9-68,

ssai«, 3-IOI

Bortkiszki Janowskie /zasc.3-IS/4 Brusowanka [zasc. 2-8/

Budynie /wid I2-79i

Burnie {wid 4~2.I1

Czarny Br6d 11 zasc.'" 3-35,

I1 zasc.<lJ 1-71 Czyzeliszki /wid 8-35/ Derzynie [ease. I -9/5 Dulkiszki /wid II-591 Durnble Male [sasc. I-8! Dumble Wielkie liolw. I-51 Dworaliszki [zasc, 2-91 Dworunie /zasc.2-I3! Dyrwaniszki [sate. 3-191 Dyrwany [zuic, 2-7/

Gajlutyszki Ifolw. I -7, hol, 7-42,

I lein, I-IO, II lein. I-6j Gaj owka I siai c, 1-4/

Gasiuliszki /folw. I -H I

Gilinie [zasc. 4~1 4/

Girwidziszki [zasc. 3-Xl)/ Gornopol [ease, 2-.rI!

Grygiance jwie§ I3-6516 Gudziszeczki [zasc, I-8/

Gudziszki liolw. I-4! Hieronimowo /zasc.2-1'4/7

Ilgiszki [zaic. 3-13/

Iliszki Ifolw. I-9, wies 3-18/ lwanowszczyzna II zasc. I-4,

II sate. 2-1'2/ Jadwigowo [zaic. I-51

Jat6wka /lwl.8-45/

Janowo /iolw.2-22/

Janowo Stare Ifolw. I -I I 1 Jedlinowo [zasc. Z_II!8

J odynie /wid IO-451

Juchniszki /za.ic. I-I8j Justyhanowo [foleo. I-8, tsasc, I-6/9 Kalniszki /zasc.5-.r61

Kalwiszki Izasc.4-23/

Karnionka [saic. 2-91

Karcze fiasco ® t -71

Karrnelity fhol.7-481

Karolinowo [zasc, 3-I6/ Karolinowka liolw.~' I-3ilo

,Kazimierzowo /kol.* 2-I8/

Kimborciszki /maj. 6-56/'

Kliszeniszki l!9lw.5-391 •

Komaryszki liolw.'I-'£4, kol.'9-32/: .... Kornpocie Illol. I2-70, I zasc. ·z:l;,1

. II zasc.!.I,-6/ _ '" I'M

Kondraciszki [zasc, z-I4/ ... ~

Koniec Boru [zasc. I-6/ , .

Konce-Troski /zasc.2-I91 •

Kopciszki /zasc.2-S/1l Krasnopol /zasc.3:I6V

Krzyzowka 1 xaic, :r_o- 59 I. . • ~

Ladynowo [zaic. I-4/ Laudany [kol. I6-73/. Linkieliszki /kol. I2~54/. Lipniszki [folso. 2-241, I' Lud winowo ' 1 zaSc.:1 - 51 Magunka lio/w. 3-11! Maguny liolw.® 2-:14/

Majak [saic. I-3/ . Makszarynie /zaic . .1-51. Maruga' [zasc, 3-8/ ... Matejkiszki /za§c. I ;;II I Matuliszki I zasc .-2 -261 Michaliszki [kol, 8-391 Mieczpole [ssasc. I-51 Misztowcie /maj.® 3:25/ • Mizeraniszki I zaic.' I -7 I Mowszyszki [ease. I-81. Mugliszki [eaic, 4-I8 I I Muraniszki [xaic. 3~Iij. Muraniszki Gor!le ~ [sate. 'I·il ~

Gmina wiejska Widze Siedziba ·"ar"qd,. gminy: m-ceho Wid".

Deksuia Obalska jwieS 7-40/3 Deksnia Widzka jwid 4-21)/9 Deblinowo f sasc, I -II) /lQ Dttb6wka Jzasc.2-8/

Dlugie . /wid 7.-34/11

. .Q:rab~tka '/zasc. hI4/ Drabaty /wies 8-54/,

o t>;iwany [toiei 9-47/

Dzikiszki [zoie! 5-31,/

Dzikiszki Nowe /zasc.3-I11 Ejcmiany jwoid I,(-51/12 Furrnaniszki /wid 24-127/ Gajdanowicze /zasc.I-5/ Gaj6wka 1 ssaic, ~ I Gakiany /kol.J7-82/

Galalawki /wie§ 7-36/1J )

Giektowka [kol, i sate. 8-4'4/14 Gienuza [ease, 2-17!Giriaciszki /wid 17 -77! Giwieniszki /wieS 5-26/

G odowszczyzna: I zaic, I -8/15 - Gorele ffotw. 2-37/16

Grobiszki Izasc.4-I8/ Grusztaliszki [zoie: 6-271 Gryzyszki /za!;c.1-6/

Gudaliszki /zasc.5-26/

Gudance /wid I8-96/ Herrnanowszczyzna /zoid 32 -f 51 /17 Hultajowszczyzna /w1:e.i 8-34/

J anopol [sasc. I -7/

Janowo /kol. 16-94/

Jerkance /wid II ~6 2!

Jerzyszki [ease, 6-2I/18

J odasele [hol, IO- 57/

J odziszki ffolw. 2-18/

Jozefowo [eaic, I-II!

Juliszki [eaic, 1-7/

Jursze [ioie! 1"2-631

Kajaty [uiiei l7-61 j

Kalniszki Gakianskie [ease, 2-I91 Kalniszki Mikuckie [xaic . .5-201 Karczewatka jzasc.4-16/ Karczrniszki /wies '7-381

Karkl ins kie [eoiei [) -42/ 'Karolunce ifolw. I-lO, zaic, 3-151 Karpiszkl fwid 4-Z7/

't ..

11_- •

, 1_

Kiakszty /wieS IJ-79/ Kimborciszkl [folro." 2-281 Kirrneliszki [une« I2-6J! Klipy Iw.ie!; 15-591

Kolonia Zdegielska /IW[.I5-77/19 Kondraciszki (kol.4-29t Konowaly [kol, 1j~q81

Korytniki losada®.~4-I91 Kowszeniki .. l.iUid TO-48j2o KozosezyP9}n'e,' [eaic. 3-r9{~1 Kozorezy Gorne /zasc.3-r6In KruJ:Pple" #asc. 2'-I4/ Kudryszki [zaic. I -20/ '

~.~ -Kushlerzyszk! [ease, I-S/ Kuzmiszki fwid I 4-6 I 1

Lalupy ffolw. 1-I5, kol, 2-151 Leonpol /kol.6-32/

Lipciszki fwies 12- 5l I

Lipolaty Ikol.33-1571

Lisiszki [zoic, 2-91

Lubiszki [sasc, 2-I]! Lajbuny /wid 30~I44J Lataniszki [kol. 6-27/ Lotyszki [zaic. 2-I91 Lowkiszki /~vies 10-46 Lukiany /wie!;® 5-221.

Lukianiszki [sate. 2-91 Malina [saic, 2-III Masalszczyzua [ease, l-91

Masiuniszki /kol.5-201 Matejkiszki 1~lJie!; II - 52! Medynki [ease. 2-9/2' Mejeryszki /wid 7-44/ Mejszty [maj. 4-44/ Meletylce [ease, 4-13j24 Meszkiele [toie! 19-90/ Mieleszki /wiei 16-641 Mielniki /hal. 2-lO!

Mikucie [une« II - 52! Mileniszki /wies 13-64/2, Miluny [zaic, 5-24/

Milaszyszki [sasc. l-6/ Mogilniki j1J.!ie§ I2-30/ Munciuny /wiei: 8-38/ Naurnowka /osada'il I-7/

f ,.

._

...

• "4~ ". ·M_ ,:{._.ul1r

~j"I,61 re zaic, '2-12/ [folu». 2-I3/ Podgaiszki /kol. 2-12/ Podkowiszki /za1c. 3-.ql Podrnaruga /zasc. 1-71

Podmiluny !za!;c."3-J9!

Podrawiszki /f01W.2-I4/

Podruksza f;folw. 1-9, lwl. 6-:18,

wie!;T 8 -8 5/ Podrzeczne /wie!i 0-47/ Podsawejki [sasc. I -8/ Podwarynka [zai». I-I41 Podzisna /mai.® 7:"'102/" Pograniczne jwie§ 6-J41 Polesieniszki lease. 2-151 Przewozniki IwieS 2J-IO 5/ Pupinie /wle§ E6-85/ Puzowo /wie§ 36~.r56/

r

Gmina mlejska Dokszyce o okszyce [m-to 585-32691

I ~,

Adamowka [z asc. I-51 Andrzejewszczyzna lfols». 2-.rj! Antonopol Ifolw.4-.141

Antony /wid .[2-68/

Bagatela [zaic. I -ro]:

Barbarowo {wid 8-54/

Blon [hol:» I6-96, maj.® 8-.ro51 Borsuki /wid 65-343/

Bor /za.k 1-3/

Chorosza Jel [sate. 5-j.T { Czernica Ifolw. ® t -7!

Czerniczka ! I folw. $-30, II folia. 9-45, III folw. 6-33,

IV ssaic, 2-12/

Danil6wka [osada 30-I6:fj2

Dobrowole [fols», 107! Dokszyce /lIiaj." 6-70/

Domasze /wie§ I3-67/ •

0;87/ kol·4-22/' II-59tH riislawowo [sale. 1-2/

StaTY Dw6r (wid I2-77!

Stefopol /zasc . .r-6/

Stryhmgi /wid 42-193/

Stukopiowo Iiolw. 1-8, zasc, 2-,[5/32 Stunz.vszki [ssasc. 5-41/

Szarkiszki [ease, 4-20/

Szkile /1.vie/; 8-40/

Szlawiszki (wid 4-19/

Szlikszta [xaic. 2-,[5/

Szmele /wid 8-451

Smilginiszki fhol.5-30, wid J4-6r./J3 Sniegiszki {wies 22~I02f34

Swietlickie {wid*<!>,135 '

Taleniszki {wid 3-17/ Talaciszki Iwid 6-241

POWIAT DZISNIEI\!SKI Siedsiba stasosteca: m-to Gl(!bohie

Gmina miej~ka Dzlsna Dzisna [m-to 870-4808/

Gmina wlejska Dokszyce Siedsiba earzqdu gm:in}l: m-to Dok8ZY_C"

Dubinka Ifolw.I-I31 Dubowe /wid 20-.r06/

Dziedzino [maj. 4-45, wid 92-402/ Gajdowszczyzna [kol, I-5/

Garno [fols». 2-IO/l

Gieczatice [ma], 7-4'[, wid '[8-9.r/4 Gniezdzilowo /folw. 3-4, wies 76-407/' Hel ianowo /!olw -, 1-6/

Hornowo JI zaic. 3-20, II za.ie.G

4-23/ Ilinka !fo1w.2-151'

Izbiszcze .II zaic, 1-6, II zase.s 1-9/ Jakowszczyzna Ifolw. 4~23,

saic. 2-I3/ Janki /kol. I6-.r03, wid 26-.T43/ Janowo [mas, 4-23/

Karp6wka [zoies .r0-56/ Kijewszczyzna /zasc.2-,[71

'1:5

.......

• Ba'~ny, /wiei42,..u 2!

Berezwecz1 !maj. II-369!

. Biet:wiaki. {wid 4B-2.141

'r.' Bliznie ' [sate. i'-4! '

1I" B;~yszJs.L;./zaSc. 3-13/

~ 'I' BoJt.da.n,o~Q' [kol .. 8 -401

j Borek Eopatowskt [fols», 4- 30 {

, ,BOreK Wierzchnianski 1101w. 1-8/ "" Bo"fYKOWszczyzt:ia /wid I I - 5 4/1 ~Bpryskowszczyzna [kol, 14-76/

"" Botwilowszczyzna /wies 22-I20!2 Il Buinirio /zaic.2-I6/

.' Bursy II zasc. 5-27, II zaic, 4-34, • III sale. 3-17/

Cegielnia ·/zasc. 2-n!

• Chmielno /wid I2-52!

Chocilowce ,/hol. 28-1421

"Chocki ' /wief 59-290/ Choroszki /wid 45-256/3 Czeczele" /wie:f 25-I39/ Dobry16wka [ease, 1-6/ ~ziechci.a.ry Marcybelinskie '"

• /wtes I7 -99/

Dziechciary Szypowskie

/roid 43-199/4 Dziemidy /wie§ II-54/5 Dzierkowszczyzna "hol. 25-'40,

szkola 0-4, wid 51'-z44/ Giiiki /kol. 39-176/

Girstuny /wies 29-134/

Glebokie ' [lein, 3-I8!

Harkusze /.I zasc. e-ro; l.l zaic. 5-25,

. ,_ II.I sate. 5-20/

Holubowo [fols», 3-4/ Hwozdowo Iwie§ 77-418/6 1nowo Ifolw.3-8/ 'If\lowk"owszczyzna /wid 6-391 Janowo Ikon .1.-9/

Jarkowce jwie§ I8c691 Julianowo /111a.1.3-36/ Justynowo /h'ol.I-8f Kamienszczyzna /wies 30-214/ Kasztel anowszczyzna [hol, 3- J 9 .

maj. 6-84/ Katarzynow flolU'.2-22/ Kaziuki /wid II ~561

Kisiele ·/wid 7-28/

K~zkie!ewo IfolU'. 1.-121

~,

.

aJ.;... .. ~

Gmina wiejska Gt~bokle Siedziba zaTz'ldll gminy: m-to. Glfbokie

Konstantyn6w Glebocki [kol. 7-46, prz.l~ol. 2~I3, ldll.I-8, maio 7-71, pleb . 2-81 Koroby /wie.i@ 17-921

Korolewo Izatt.8-·30{7

Korziewo /folw.5-26/ Kosakowszczyzna /wie!; 17-911 Kowale /wid 45-250/ Kowalewszczyzna [kol. ,T2-69/ Kowalonki lwid 34-139/ Kuchcinszezyzna /zvie§ 7-36/ Kwacze /wie.i 58-298/

Leonicha !(OlW.1-I2/

Lichobolocie 1 hol.f8 -II 4/3

Lipniki /za!;c.I-7/ '

Litewszczyzna /kol.I2-66) Ludwinowo Ilolw.2-I41

Lastowice /wie!; 6,T-333/

Latuszki /wid 9-461

Lawryn6wka liVid; 18-901' Lopatowszczyzna jwid 10-5519 Lowce [uiie] 81-3941

Lozicze lhal.81-358/

Maciasy Lastowickie Iwid 28-1:37/1 U Maciasy Wicrzchnianskie /wie§ 17-88/11 Malinowszczyzna Ifolw. 2-7:9,

~'Oies I5-621 Mamaje lwid 69-332/

Marcybelin '/maj. 4-44/

Michailowka /wie,i zS-205!

Michalce /kol . .[5-771

Michalino [zasc, 4-23/12

Miereckie /ko1. 53-267 ILl

Mikulicze Ihol.33-I77/

Milopole /zasc.5-33/

Mojsiejonki /wieS 24-I49/

Monozyl l.(oZw,@·2-35/

Murawi6wka /wid 17-94! Muszkatowo /wid 8-39/

Naddatki [ease. 3-241

Niedzwiadki [zoiei 13-671

Ninowo Ifol11).I-6/

Nowopol /fol11).4-37/ Nowosi61kiLapliftskie /kosz.kol.2-I9,

wid 27-132/ N owosi61ki Wierzchnianskie

/.I wid 22-1.07, II wieS-28-I30/

Obrub Berezwecki /kol. 94-452/ Obrub Lastowicki !wid 62-35°/ Olchowiki /wid 26-II8/ Orzechowno /kol. 10-.58/14 Osin6wka Sakowicka [jolta. I-6,

zusc. 3-181 Osinowka Szubnicka [zaic. 2-6/ Owsianiki /wid 20-95/

Ozierce [kol, 2-H, maj. 12-143/ Paczki IwieS 13-88/

Papszyce Itvie.~ 79-345/ Petern6w Ifolw. 2-29, kol. T-4/ Pialewszczyzna (wid 20-W9/ Piaski Ifolw. 2-I5! Piaskowatka / zaSc. 2-J.r / Pictrowskie /r1)id 28 - r 47/1 S Pietrowka [zaic. 4-28/1(, Plewoki /koL 37-I8~/

Podhaje /wi.d 4°-201/

Prelewo Ifolw. 3-23, zaic. I-4/l1 Prypierno /hol.69-3.53/18 Puniszcze [zalcc r-r r] Puzieczyno . [zalc, 3-T5/ Rakowce II wid 43-186,

.II 1JJ'ieJ 31-157/ Ralowce- /wies 19-86/ Rozkowo /wie!; 2()-97/

Rusaki /kol. 2I-II4, ma], 3-24,

wies I4-8I/

Sakowicze /wid 36-r641 Sape1ino /wid 44-196/ Sazonowszczyzna /wid 24-121/ Sejmikowa Kolonia /1<01. 5-20/ Sienkowce /wie§ IO- 51 I

Sloboda Kasztelanska /wid 24-II6/ Soko!owo [unei I2-7I/

Soroki [maj. 3-47, osada 2-H,

wid 2()-96/

Stannie /wid 48~30Z/

Stupiszcze [fols». 1-1]/ Sturowszczyzna h1)id 35-I70/ Subotowo /maj. 4-25/ Suchorukowo /wid 10-391

Szaj tor6wka /zl.)ies II -6 7 /19

Sza rabaje Ifol11.). 1-141

Szarabaie Howe fhal.24-;[4.')1 Szarabaje Stare /kosz. hal: 1-7:4,

wid 73-399/

. ) ,J I I 'I I I E x E iE

E

E E E E E E B ( ( ( '(

C ;C F G G G R 11

H H H

It J< J~ J~ Ji J~ Ji Je Ie J(

.K K ~K

K

6, r.o:t mi

"'J

, ..

'j • ~

• • •

. lS~ocje /zdie/2~---;~O!.

··Siuqp.i,k\ ··!'0/ieS,.14~f921 ~

SZl~l)LeWWZe !wld 32-I49/ " i

.Szuriiowce /kol.".5I"304; wid 13-681

.... , Szypy~ /wid 5°-250/ I.

.. ,Tumiv5'ioi', /wid 24-II2/

Uazi<:iI .. lwid,I4-76/'

U~fy 110110. 2._25/10 j •

.Ustrori Izasc.'" 2-ItO/

Wasiuty '/zasc. 2-I51'

'Wa:§kowo l

:Wierzchnie 36-200, Pease. 4-I8'l

... J zasc.'2-20! -, ..

Wincentqwo /,.oie!,'" 23:1:28! WltKi '''/101w.~4~j2/ Wolk,owszczyin'a !jol. II-50,' , ... - " - • . wie,l"I4-54!' Woly6 ./ko1:·F9, n..wj. 3-65/' Wyszadki liiJie!.42-1841

. "

UWAGI. Nazwy d aso» !e} ui_yzoaue:' I - Barykm.JJsZCZl'Z1Ia; Z -tBocilowszczJ.!zna· lrib BucilorUJ~ZCZJI~;'la 11~~lft,it~'~~~~~'!%n~~If': 3 - Horossht; 4- - Dsdechctar» L;',toU),kw; _'j~- Dssiemidoioo; 6 _' G,vo~dQU)o:;'7 .:..... KarolewQ: 8.- Lichoblotce; ~ -_:: Szawitki;'

sy E",/o""jckie; r x+-Mottasv Wierzclm;m,shie; Iil- Michaunmco: T3 - Merechie; I4'- Orzechmvo; IS -=- Piotrotoskie; ~I6

1'7 ~ ProJ.e1.I.JO: I8 -PrzyjJiey1to; I9 - Szajtorou'szczyztra; 20 ~ Ugl,y; .. ~I':"_ Zii.ozierZ~L. I ~!l f'

Kompleksy m iei scosoo ic i: KorobvJ Wi1lCe'ltowo-""sP6Ina"azwo Koroby: M01lGzyl i Ustro,i-w$f>qlna:;o",p/0 •

Adeline [ealc. I-6! Bachiry /hol.2I-w8/

Balnowo [maj.) 3-27, parco 2-1 I / Balajewszczyzna /wid 6-20/ Balbieczyno Ifoliu. I-IO, w£d 20-1'I7! Bialy Dw6r /"01. 45-277(

Bielany [hol. I4-981

Boiarszczvzna /w'id 22-IU /

Bojary /1 lwf. 36-I62, II hol. 4-27/ Bondary Stare /wid 1"3- 56! Bondary Tulowskie h.vies I9-83/ Borek Mikicionski [xaic, I-7/ Borek Szyszkowski [zaic. I -xo] Borsuczki f/olw. I -6/

Borsuczyno /zu,sc. I-8/

Borsuki /w-id I3-68/

Brujki [toie! I4-,'16/

Brylek [zaic. 2-61

Brzozowk a lfoho, I -7/

Budy hoie! 26-IJ5/

Chotulowka /zasc. 3-T.'l/

Ciereszki jmid 54-287/2

Czerepy /wies 36-187!

Czerwona Gorka {za,le.3-T7!] Czerwona Laka /"01.8-.53/4 Dzikiewo /ruid I 5-8.51

Fantazja [saic. I-5/

Glin6wka /wie.i 8-38/

Gruszyno [ssasc, I-7!

Guzowatka [zasc. ,1-I6/5

Helenowo /za:Sc.2-1}/

Herrnanowicze I.folw. 3-38 .hol. 45-283,

m-czko I06-738!

Herrnanowicze Stare !maj.3-I8/ Holubka ! .. asc.1-91

Horawce (mid 8-40/6

Horbuny jzasc.3-22!7 Ihumienowo lfolso, r-ir] Jablonka lfolso. 3-IS!

Jamno //olw.r-LZ, .-vid 48-2441 Janowo /!wl.21-931

Jasna G61'k'a [saic. I-II! Jaskow [kol, I -4. zoic. I-51 Jelenskie Wyspy Iurocz, 2-I51 Jeziorki lzak 3-T 'if

Jeziory Wielkie [folso. 2-.[5/ Jozefowo /maj.7-54/

Kan toryszcze / saic. I -7/8

Kaziki [ease. I-7! I

Klony /kol.22-.ro5/ Kluszyno /za.ic.2-T2/

Grnlna wlejska Hermano:""icze Siedxiba zarzqdu gm;ny; "'-C:!kD Hermanouiicze

Konce [kol, 7-44/

'Korolewo /wie!i 22-1 4.r /9

Kosciowka [zasc. I -31

Kot6wka [z asc, I-8/ Kozlowszczvzna [folu: 3-231 Kozulino /!wl.I}-46/io ,

Krasna G6ra (mai.4-38/ Krasowszczyzna liolw. 3-I9, maj. 2-26,

pare. 4-23/ Kropiwniki /.{olw. 2_2I/1I Krupieniszcze /'lviei I 4-7 I l Ksawervnow [mai. 2-56/ Kukawka /wiei 7-38/ Kupielewszczyzna [zaic. I -6/ Kurylowo /wiesI3-59! Laskowo [hol, I2-93/12 Lebiedziniec Ifolw. 2-19.1 Leon6wka f.folw. 2-I91 Lipowo thol. 7-38/

Lipowy Ostr6w [isaic. 2-LJ/ Ludwinowo lfols». 4-40/ Latuszki Ifolw. 3-25/ Lawrynowka [ssasc, I-3f Lozowiki Ikol . .r8-96/ Malin6wka [folao, 2-IO! Malysze Dolne /wid 7-42/ Malvsze Gorne /wie§ la-58! Mariampol /hol.8-51! Michaluszki /wid ."1-34/ Mikicionki [unei 35-I47! Mikulszczyzna [saic, I -4/ Milewszczyzna [osada 1-3/ Miszelmonty /maj. 2-I3! Mniucin Ifolw. I-7! Mochowv 'K1,t /zaSc. I-5/D Morgi lhol. IO-57i Moskal6wka [osada t-o]

M ostki /"01. 2-I6/

Mr6wka /za§c.3-LL/

Nowe Ogrody [sate. I_6/14 Nowinka [zaic, I-2/ Nowiny [zaic. 4-24/15 Nowopole [hol, 4-25/ Nowosielce /w£e!; 38-I88/ Olchowiec (zasc.1·-51 01chowniki fkol.5-38/

Olsy [lesn, I -6/

Ostoboze /wid 2.')_126/16

Otoki Ifolw, I-4, wid I7-98j Pasz;ki/hol. 77-400/ Piszczel6wka [zaic, I-61

Podolszczyzna- [ma], 6-59/ .' " .... \ Podozierze !>raS.c.:i.,-5!_ . ., &. -. Podrzecze Ihurnieiiowskie -/zasc. Podrzecze Otockie ·/zaic. I:8f7" -

Pohary /wie§ I 4:.ro 5 / ." 'X.,

Pomowzowo 1"01. I-6! "1'0;'

Popiol:y [zasc, 3-I5/ Poziornka lkol. I-8! , Prerniany lkol. 23-.r36j!7 Puzany l xasc, I -9/ Rabizianka [zaic, I-S! Rabizy /wie!; I2-69!

Redzki [ho], I8-IOO! •• Wit

Rejentpol /folw. 3-34, pare . .4-30/." ""',~~,,::~.~

Rozpasz lfolso, 2-I5/ _ :.

Rzeczki [hol. I 5-72, zaic, I -9/· Sawiczanka [zaic. 2:16/

Sawluki [kol, I6-73/ .

Sinice I!wl. 24-I36!

Solowie [saic, I-.5!lH

Sornczyn HoI?». 2-4/

Stol ica jkol. 84-4851

Strelica /llol. I3_66/J9

Strezeniowo [lesn, 1-6/

Sutoki Ifolw.2-I41

Szczerniele l/olw.3-221

Szendzirr [mai, 3-381

Szkunclki /kol. 2-4, w£e.\ 35-.186/ Szylki !wies 38-I5.6/ ' Szymonicha [ease. 2_10/2~ Szyrnonowka /kol.2-71

Szvszki /kol. 32 -Ij$/ Smieino Hoh». 2-II /21 Tulowo Ihol.4-421

Uhly /wies 20-82/22 Wasilkowo thol. I7-I08/ Wensanpol Uolw. 3-361 Wezlowka [saic. I~41

Wielencieje /hol.8-26{

Wielkie Siolo /wid ii,I-421}/2J_, t Wincentowo 1101w . .T -41 Zalamanie [zasc. I-IO! Zamianpole [znic . r -7/24 Zamochowo leaic, I-7/

Zaozierce /wid 9-34/

Zapolowie [zasc. I-1Oj

Zarucze [saic. I -6/

Zarzeczne [urocz: 2-8/.

Zlotv Borek /folm. 3 -2I I

Zuk.j Dolne Ihol. 66-373/

Zuki Gorne IwicS 38-175!

..

• I

- ...

. - •

, ,

Ikal. II-70/

Gmlna wiejska jazno Siedsiba zarzijd" gminy: m-cssho Jazno

Brusowanka /wid 3-19/ Brzoz6wka [futor I-3! '

\ • Budzkowszczyzna /wiei 6- 50!

Cerkowiszcze /folw. 2-I2/ Chochulki /~lIieS II -62/ Ciszyno /wid I(J16<!j Czarna Gora [fols», [-9/ Czastki /wid J 3-66/2 .Czerepy !ZI.-,/:e§ IB-.l251 .

Czerkasowo Jaznienskie Iioliv. 5-I71 Czerkasowo Zabolockie /folw.3-20/· Czolniczyn /rnaj.'" 2-9/

Czubaryno : /wid 8-40/

Cwiecino [fols». 3-23, maj, J-31,

okol, 4-2I, wid 22-I781) Dorozkl fwi.e.130-f.53!

Dcankj {wid IJ-BI ( Dubki /folw. I-Wj' Dworyszcze /wid 6-3I/ Dziecince l.folw. I -7 r Finlas !fo[zv. I -0/4 ;'Pra,I\0p,.0\ . /!o!1,v. Z-2Z/5

. tlrsy- hUics 7 -47: I

Girgieie !wid IZ- 54! Hale.nczYno· ,!wid 9~44/6 Ha'ponmvo Ifolw. I -t o] Hatowszczyzna /wid IO-.'5S/7 H or owce /wid 8 - 521

Horowe !I wid 7~32, II wid 9~431 Hrebro /Iolw. I,-'2/

Ist Ilfolzo. 2-.28, -IIjolzu. 2-i7, Il.I folso. I -II, IV.folw. 2-I4/

,

;]

I

,1)

') ']

1 1 ( ( ( I

..

. ' L~

POWIAT'I5ZISNIENSKI

Jzoitki jwies I2-74/.8 Jaroszczyzna /folw. I-6/9

Jazno [ma], 4-23, m-czka 56-34I/ Jazno Male /kol.3-1:6/ Kaduszki (wid I4-80/ Kancerowo /wfd ]I-I']9/ Karasie /wieS 6-38/

Kilepowo livid 16-73/

Kisiele /wieH3-43/'

Klimiaty /wid 6-341

Kniazyno /maj.2-r61 Kobiaczyzna /wid 19-96/10 Kcbiaki j'wies I3-70/

Kocowo /folw. 3-301

Kolacze /wid 12-70/ Konarszczyzna /zvid IO-48j Kopciowo /wie§ 16-105/ Kopciugi Ifolw. 2-14111 Koporowicze Ifolw.4-29112 Korolewskie [Lioie; 2-12,

11 wid 5-29/1J Kosate (wid ,6-1)1/

Kotowicze /maj.5-41/

Kowzany /wid 9-45/

Kozaczki (wid 9-46/ Kozaniewicze {wid 4-I6/ Koziclskie {wid 6-40/

Kozinka {wieS 7-53/ Kozodojewo Ifolw . .1:-5/ Kozerniaczyno Ifolw.2-II1 Krasnopol .liolw. 2-.1:8, kol: 4-23/ Krasniany /wiei 3-'24/ Kroszniewo [kol, 2-II, wid 4-181 Kruszynnik ffolw.2-'71 Ksaweryno lfols» . .I: -I1/14 Kuchcince /wir:j I7-I03/

Kulaki /wie§ I5~78/

Kurylowicze [maj, 7-62, mlyn. 1-91 Lebicdzino [osada 2-IOj

Lispol Ifol!(,'.2-171

Laszczyzna /wid 10-54/

Lozowiki /kol.2-[21

Loz6wka /wid 5-32/ Lukaszewszczyzna /wies 2-TI / Lyczakowo Iwid- 1'2-61 I Malin6wka In'id 12-69/

Mazuryn /maj.2-I2!

Mazniewo /wid 15-Y.r! Michalewo lokal.9-27/15

Miotly /7J.Jid 26--'.'5.1/

Gm j na _wi ejs ka [azno (dok.)

Miskowo /wie!; 8-42/ Morozy /wid 12-70/L6 Muraszczyzna . [folso. 1-41 j 7 Mysliwce /wie§ 9-66/

Narowy Ifolw. 2-23, wies Io-65/13 Niedzwiedziowo Ifolw. 3-341 Niemirowo /wid 5-30/

Nikolino /jolw. 1-1:2/19

Niwie Iwies .1:8-911

Nowe 8[0/:0 [une] 14-84/ Nowinki Ifolw.1-6/ Nowopole Ifolw.I-91 Nowosiolki Ifalw.I-8/

Obuchowo Ifolw. 2-15, wie.f II-67/ Olchowka /wie§ 3-H /20 Ostrowszczyzna [okol, .14-82,

zasc.I-3/ Ostrow Ifolw.I-7/ Owieczki Iwid 13-67! Pancielej ewo (wid 9 - 50 (21 Pankowo /iolw. 2-II I

Paradnie /folw. 2-I6, wl:d 7-48/22 Parczenszczyzna /folw. 3~28!2' Pasznino [xoie! 18 -851

Paulinowo Ifolw. 2-151 Pawlowicze /folw. J. -8, wid 5-351 Piskunowo /wies 9-40/

Plejki /wid 8-351

Plihawki 110l7/,). 3-17, wid- 28 -r40124 Podborze /folw.I-41

Poddubniki /wid 5-32/

Podhajno Ifolw.2-9/

Podlipki 1/011/,).2-171

Podozierze Ifolw. 2-.1:0/

Polana [folio. 3-3r I

Popowka [osada I-4 1

Pracpo! [folso, 1-6, wid .,)-22/ Prosiolkowicze /maj. 3-35/25 Puciacino [maj. I-I71

Puczkowskie ItVid 7-34/

Puhawki /wid .15-97/26

Rackowo Ifolw.2-17/

Rajowo /wie.i 2-19/21

Rajpol /folw. 2-.12/

Randary /wie.f Io-67/28

Razdziorka ,hJJiei; 6-30/29

Rohazin /iolw.3-I51

Rokicino /wid 9-48(30

Rozampol /maj.4-41/

Sapronczyki /wid 21 -107 /

Sazony /widro- 59/

Sielco Jaznienskie /wic!; rJ-84! Sie1co Prozorockie /wleS 18-86/ Siemiazyno 1101w.2-2.5{ Sierhiejczy kl /wid 14-93/]1 Siwickie ju.Ji'e.i 1'6-72/

Skwirce . !wid 3I-I75!

Siabki /ivid 8 -46/

Sloboda Czolniczynska /wid 6-271 Sojczyno jwid 7-41./ Sokolowszczyzna /wies 17-881 Soroczyno Iwid 5-341

Soroki /Iwies® 4-29, IIwie!;® 3-[01 Sosonszczyzna [folso, 1-8, wid 5-22! Spihalszczyzna Iwid 27-15o/J2 Stanislawowo Ikol.® x -4/

Strzelica fwid 8-441lJ

Suboczewo /wid 12-57/ Szadziewszczyzna /[olw. 3-.1:8/ Szamszury /wid 10-59/

Szantyrowo /wid .12-571

Szaragi /wie§ 8 -471

Szczerbickie /1 'wid 13-67,

II wies 12-67/ Szpaki /wid 17-89/ Szyrnany [uiie] 7-43/

Szy rnanszczyzna [I wid 5-48, II wid

4-43, III wid 2-.5/ 8zYJUki /wid 12-671

Swirki /wie§ 3-26, ease. I-TIl Trojaki /YJJies IO-57/ Uholniki /wid r8-rr6jJ4 Wiktorvnowo [jolt». 2-10/ Wo!ot6wki /YJJiei; 7-431 Woronino /.fol1JJ. I-8/ Woronki /wie§ 16-83/

Zabolocic ifohv. 2_-18, Iwie§ 9-47, II wid 8-43, II I wid 17-1'3I/35

Zaborze /.1 wid II-53, II wie.f II -551 Zadworze /folw. 2-:I2, wid I-51 Zagoscinie /folw. 2-21 I

Zaozierce /wie§ r 4-77 I

Zaucie [mlyn 1-3, maj. 3-20/3" Zaucie Male lfols». 4-29, wie,' 6-32f37 Za ucie Wiel k ie /wid IO -6 31 38 Ziemianie f.folw. 1-12, wid 5-241 Zerstwianka /71J'id 8 -351

Zojdziki jwieS J 5-80/

UWAGI. Nazwy d atoniei IIzywa"e: 1-Au/mie"ki; 2-Czq,lki; 3-Kwied,,; 4-Finlcmdce; 5-Fa""l~pole; 6-Halen.czyzfla; 7 - Zatoadekie; 8 - fesuitld; 9 -Jarosz"tvicze; IO - TViale; rr - Kobciuch»; I2 - Kobroioicse; I3 - Karoleunkie lub l<:r6Iewskie; 1:4 -K,aW('YY1WUXI; IJ -Jvlichaly; r(j - JWrozy; I7 - Murassczvno; IS - Narozoce; 19 - MilwU,,; 30 - Oldro<viki; 2I - Pantatetoo; 23 - Poradnie; 2,7 - Porczcwszczyzua; 24 - Pi[ihaw!li lub Pliga;~ki; 25 - Prsesiolkoeoicse: 26 - PUfI."'wki; 27 - Roieuio: 28 - Rondarv : 29 - Rozdzierha; .10 - Rahicino; :II - Siergi(Jjczyhi; 32 - Spigal,zczyi."a; 33 - Strelica; 34 - Ugo/1tiki; 35 - Zablocie; 36 - Zaaucie; 37 - Zaaucie Male; 38 - Zaaucie Wielkie.

Kompleksy ",';ciscowo§ci: Balaiezoo i Soroki - u'sp6lna 71Uzwa Sorohi; Cxolnicsv» i Stantslaseotoo - t~#J61na naezoa Czolnicxvn, C Z(s ci 111 i ei s CO," o i c i : Batralunoszcxvsna (wieS Evcsakouio); 1kfoczlt1iszcze (.vies Ptihmeki),

Aleksand rowo Ifolw. I -.T I / Arnielkowo I.folw.2-1411 Antonowo Ihol. 2-U / Arciorny /w£d 5-28/

Bje] [lesn, 1-3/2

Bliinica !zr.J1:e§.rr -.56 /

Bohatyrowo II toie] 5-26, II wid 8-60/ Borsuk owo /wie!; 7-26/3

Borysowk a [fols», 2-10/

Bor [lesn. 1-4, wid 7-38/4

Brody /wid [7-95/

Cholujewo /wid.r 4-79/

Chomino ifols». I -f3/

Cyganki /wiei 9-58!

Dubowszczyzna fwid 8-45/

Gmina wiejska Lui:ki Siedeiba zarzqdu gminy: m-czko LlIzki

Dubowka Iwid 42-2351 Dwornowo /wid n-65/ Dworzyszcze (wid 22-153/' Emilianczy ki {wid 14-851 Fabiauowo Ifolw. 2-36/ Faikowszczyzna [zalc. 3-21/ Gaj [lesn. I-4/

Ginia /zasc. 2-H/

Ginki [une! 7-411

Hapony /wid 24-[35/ Hawrylonki /wid 9-42/" Herrnanowo /wie!; 6-22/ Hiusy [uiiei" l'

Honczary [toie! I6-129/8 Horodziec /maj . .<2-215/

Hryblo /fwl.® I-4f9

Hrydziuszki Male /wie!; 34-1'64/ Hrydziuszki Wielkie /wief 38-20r/ 10 Hryszkowo ffolw. I -8!

Ilowka Ifotw. 3-30/

Izabelino /WieSI7-93/ll

Jakubionki Imaj.5-6,I/

Jurkowo /folw.5-28{ Karnienszczyzna Iwid 12-76{ Kawki /wid 6-221

Klinowe /wid 3.5-1741 Konoplanszczyzna f.folw. 2-151 Konowalowo /fohv.3-231 Kosnikowo /wid 2-1'51

Gmina wlejska Miko~aj6w

Su)dziba s areadu g>ninY: kot. MikolQj6w Deiiniensh«

~A:daJU'owo Ilia!. 2-23/

_J fijeks"andria [maj; 2 -I 4/1 f.;\ltonowo Ifolw. I-3/ Archanowo /wies I8.-9I/

I t..# Aiclli powo /wid 2 -I 41 ~ . Atroszczyzna [hol, 3-I7/2 ,..' At~OsZ.kOWO. IwieS I3-78jl

.r -BaJdullY Ifolw. I-IO/

~ Balaboszki /folw.3-3I/ ' •. Baranczyk! /ko!. 6~34/ " Baraszki /wid 9-43/ .,.jB~rtoszewo [kol, 5-3I/

- 4 . Bgslaki /wie§ IO- 54! Bekiesza ·Ifolw. 2_ro/4 Bialousy (hal. ,[-7/ Biedzi'no /wid 8-<!-3/'

t Bielany' /lwl.r8-I241 Bjskupice Ifolw. I~81

• Bbndarce jwid 23-J:2.1/

.. iBorkowszczyzna /wid 5-45/ Borowina II kol, I-5, II kol, .r-2, I Zein . .r-5, II lein. I-51 1 Borsuczyno Ifolw. I-I(), kol. I4-78/6 Borsuk' Ifolw. 2-I2!

l?" Borsukl Ifolw. 2-'1:4, wid 8-54/1 Boufalowo [hol. I-5, Ltoiei 6-42, II Uiid 4-37/

- Boi_a-Wo!a [fols», I-51

• p" Bruszki /wie§ I2-42/ t. . BrzQzo,w.o /1101. I4-90/

.' Buczynszczyzna lfols», 2-r8 wid 5-241

, Biidziank! !mlynllJ [-7/ Burakowo Ifolw .. t-s o] Buszerowo /kol." t. B}l.s?;ewo. lroid 7-39/ Gerkowlany Iwid I I-52 /

1<-" "",,' Cezarowo [fols», [-8/:

- "I Gh.oSkowo II wid 5-28, II wid [3-74/ ".. fhomicze Ikol.26-I471 -

. I

Chorakowo /hol. * fS

Ciaciunki liolw.1-I8/9 Cichanowo Iwid 9-44/ Ciekielowo [folui. 2-28/ Cirnanowszczyzna [folso. 2-I9,

- wid 8-42/

Cirnoszkowo /hol. *, lein, :[-41 Czarnolesie Ifolw.3-I7/ Czarouka Ifohv. _r-8/10 Czerepy /1;;0/. 6-44/ Czerkasino [kol: 1-7/

Dabrowa Mikolajewska iiolzo . .r -4/ Dabrowo Poddzisnienskie /folw. 2-12/ Donki Iwid 3-34/

Doroszkowicze /maj.4-60! Dryhucze Imaj.6-36/

Dryhuczki [kol, 7-43, m-cssho 6-231 Dubowka IleSlI.2-IO/

Dubrowo Cimoszkowskie fiolw. 2-17,

koi.vv r-4!J2.

Dubrowo Janowskie [hol, T-2/ Dubrowo Malkowickie /wid .r5-7I/

Dworzec /kol. I-6/ -

Dworzyca /wid I2-8I/ Dworzyszcze {wid II -56( Dziegciarowo /kol.Ll 13-67,

wid14 6-37/15 Dziemidowo /folw.2-231 Dziernieszki [kol, I7-TOZ/ Dzienisowo /wie!i 38 -200! Dzierbilowo flolw. 3-I6/ Fiedorce /wiei 9-62/ Fiedosowo ! hol.f 6-93/16 Filipowo /folw. I-61 Filipowka [lein, 1-2/ Frolowo (lwl. 13-831 Giedyrnino [fols», [-6/11 Girsianiki [kol . I-8/1~ Glinskie jwid I2- 52/

] 1 }

i 1 ~ l'

l'

~

Gogolinszczyzna [Lfols» . .T -8, If [olui.

I -6, III folw. r -6/ Greczyno /kol.4-25/19

Grochowo Ifolw. I-4/

Halinowo [kol, 4-22/

Haniebne [kol, 2-£2/ _ Han llSOWO / I foI11,). I -8, II [ols», [-6,

IIIfolw. 1-8, lesn: I-9( Helenpol lfolso .. r-HI Holomysl/lfolw. 3-I9, IIfolw. I-8, ma], ;:-30/

Horawce Osciewickie Ifolw. I-I,! kol,

1-9, II hal. 1"7/20 Horawce Stefanpolskie /wid 5-31/21 Horawce Wianuskie /1.01.22-132/22 Horki Frolowskie Ikol. 8-68/23

Horki Janowskie 11/011.1). :r-5, II [ols»,

[-6, III folzu. I-5tH Horki Poddzisnienskie [ma], 4-37 f2s Horodziec /kol. [-7/

Horowe [ko], 9-48 f

Hryhorowicze Naddzisnienskie

[lesn, I-4, I maj. 2-I.), II maj. 6-5.'), wid I3-58/ H ry horowicze KmSllosielsl< ie

/maj.3-30/ Hulki [joh». I-I4/

Husaki [mlvn. r-6, wid 7-501 Isaczonki [ko], 7-491

lwanki [hal. I5-741

Iza belino Ifolw. 2 -2£ / Jakubowo Ifolw. 3-23, kol. I-6( Jalowka [fols», 1-[8/

Jankowo (wid 7-49/

lanowo [folu». I -i; hot. I - 5, wid 6-32/

Jasin liolw.2-Io!

Jelno [folt». I-H, mlyn 1-8/

HU

M

J,6iefoWQ J IIfqlw,. ;~l.o, II [olio. l~71 K,amionkaY Ifolw. I-I6j' '''4' -" Kapelia. /1 hoi. 1-8, II lwl.I-5J Kazj11k"-qWO" Iho_l.:*;': -' ....

'lty Maslowskie /wte~ 2_28/26• K'itY,Podoagicnne lwieS '2:9/21 Kiejstuty' Ifolw. I -7/

Kisiele /l?ol. 5-32/.

Klejniki. Ifolw. I -7/28 Kochanowic'ze Ifolw.:r -r 0 /

'Kolesniki [kol, 3-28/ lK"olotuszko,yo twie§ 11' -681 \}(opciowo ffolw.1-4,wie§8-39! 'Kopylszczyzna [une! II -68/

Kosobuki Nizne /wieS IJ - 551 Koso buki Wyzne /z"'ies 16 -9; I Kowalewo /wie§ 17-89/ Koziolki /wiei 6-46/

Kozlowce [toie! 19-99/ Kraslawski Ostrow lleol. 1-3/29 Krasnosiele [kol, I4-64/

Krasny Lug /wid 8-56/ Krawczonki [kol, 12-86/ . Krety [kol, 4-24/ Krywosna llesn. I-71

Kucharonki {wid 9-53{ Kurasze /wie§ n-64! Kurlandziki /wid I4-76/ il.imanowce [fols», 2-l'3( Lipacino [leo]. 7-43/

.Lipno /kol. n- 54/

Liponty Ifolw. 1-27, wid 2-J71 Lipowki /fiolzo. 3-1'4, lIfolw. 1-I3,

I hol, 1-7, II hoI. 1-6/ Lisowszczyzna I.folw.2-IIj Laszkowo [hol, 6-28/

Laka Ikol.2Q-IOII

Logowce [ho], 1]-66, I wid 6-44, II wid IO- 53/,(1

ILugi Ifolw. 1-8/

. Lugowka [kol. I -7/

Lyska Ifolw.2-27/

Malkcwicze /w£d 19-.f08/ Malaszk i Ifolw. 3-32, wid IO-78! Malyszowo {wid 14-58/

Marynki [hol: 7-631

. Maslowszczyzna [hol, 12-7II Mazuryno /wid I7-1041 Miadzielce I.folw.2-18/ Michalowka [osada r:o] Miedzwiedziowo /roid 7-29/ Mierzlaki [kol, I2-73/ Mikolczyki [folu». 3-29/ Mikolaicwo /wi{!_f 10-6.£ I

Mikolaj6w Dzisnienski /hol.1-56/ Mikolajowka (hol. * I

Mironczyki [kol. I4-791 Mlynarzowo [miyn 2-161

Monazyl /folw. 4-38/

Moniakowo !~t1:e§ 19-IIO/

Mosciszcze /kol.·' Mosciszcze Male /1wl.*/ Mnrawszczyzna /wid 38-1'86/ Muszyno lfolw. 2-IT I

I Myszczyno /1<ol.5-1:8/ MySli [Ico], 6-32/

-=-'

1Io_

~~ ., . ~

• G_JIlW.'!.I.~I.sk~Mi ~1~:v .. (dc k.) \ ...

Nadzi~ja j;ol."3-:'ir .. __ I. \$_I'iboda~~ajeWSki ·Ih~., 1;2-7I,

N!ir,gie!iszkn/~ies 8:38(31. . .,. ~ - :I'kol.<2;II,;1I.hol~1t(),

N~\~!any. /IJolzp. I -t o, If fo(w. I-II/f' _ •• ' .!II ~ol. I"-6, ·fr;.;f;gk_ 'iiilo!

Niziujszczyzna [folu». 2'-II{ Spcze.y,~a;{ko.l.,I-4r41 '"

Nowickie /kol. 4-20/. Soc~ew.ki /wid 15-97/42

Nowince /kol. 36~;w61 Sokolowo ' (wid 20-zi21'L

Nowosiele /kOi. r-ro] • Soko16w <Ihol. I-J;O/"

Nowoszynce /folw. '3-31 I SotbW!"e • .Izuie!; 16,,!04/ ._

Okuniowo Ifoiw:23-I IS/ Soroczyno .!folw, 4;33/'13._ 1

Olch6wka Ile§1'I. 1-4/ Stanislawowo [Ljolu». 2-..9,

Oleszczenice II101.18-.f27/33 ,.l.lfolw.2-.o/

Osiuowka [hol," 2-9/ St.afz.ynk\l -Lkol. 1-7/ •

Ostrowy /ldn. I - 5/ Staszulowka /fol.w .. I -71

Osciewlcze [fols», 1-10, Lkol, 1-3, Stefanpol Ikol." 56-369'/44

II kol. 1-6, wid 30-I75! Stolarowo [hot, 8-47/

Padorka /Ifol.w. I-5, Ilfolw. 1-4, Strapszczyzna /Jolw. I-r],

Ll Ifolso, I -8{ z aic, 3-I91

Papszule iw£e.f 7-36/)4 Strzelica [lesn. I-8/

Paziki Iwid 9-37/ Supornica [une! I5-99/

Piekociuo Iwie!; IO-79f Sutoki [kol, 5-36/

Pio niery Ifohv. I -9/ Sylrnanowo [kol, 5-24/

Piotrk6w /maj.3-241 Szantyrowo [fols», 1-9, kol, 4-33,

Piotrowo [kol ."] wies45II-63/

Piotrowszczyzna P IU dzka ljolso, I -7, Szaragi Dryhuckie I hol, 12 -6 5 /46

lesn, I-51 Szaragi Mikolajewskie fwid 7-45/47

Piotrowszczyzna Treskunska /1 [olso. Szare Szeszki /kol.5-2Ij48

[-5, II [olui. 1-41 Szatrawki (7A!ie.s t o-tir]

Pistonowka Ifolw. 1-9! Sznitki ju.!ie§ I]-80!

Podbrzezie ffoltv. I-IO! Szuty /kol.3-16/

Poddzisienie [fols». 3-29ps Szyszki hoieS 8-4.5!

Podzwiuie /wid I4-62! Swiderszczyzna Ifolw.2-20/49

Poharce /wid I4-79/ Swierszczany Iwid IO-53/50

Pohary Ileol.2-22/ Tarandy Ikol.13-68/

Pohulanka [folso, 1-71 Tkaczewo [une! 9-491

Polozenczykowo /wid 6-25/ Trasno Ilwl.7-341

Ponizowo [hol, 6-24, maj. 3-20/ Treskuny [hol, I6-86/

Poplawy Hryhorowickie Ifolw.I-lO/ Turczyno [folio. 1-I4, wie.( I4-84/51

Poplawy Sokolowskie Ifol1O.2-I4f Turkowo /folw . .r:-27, karczma 1-I41

Pospieszka [hol. 2-I2/ Ulszczyzna Iwief 8-341 •.

Powianuzka /'faiw. 4- 52/ Uscie Mikolajewskie /kol.IO-561

Pozenki Ihol.t4-79, za.k I-2/ Uscie Stefanpolskie [kol. 5-27/

Prudy 111.01. 9-54, wid 6-26/ Uzharelica lfolw.2-22/

Pszczelnik i /kol. I-IIf Wasilonki !hol.'" 8-36/

Rahulce lllol·9-58jJG Wereszczaki /wid 7-43152

Redzki Jwid 6-29/ Werki /folu1.3-261

Redzkowo Ifolw. I-I6/ Wianuza Imaj.3-2o/

Rekuny II [olio. I -13, II folw . .J: -7, Widoki /folw. 2-10, osada I-4/

Ll ljolui. I -5, hol, I-.r21 Wiereciuha [une! II-63/

Repiszcze /wid 4-28/31 Wilcze Doty [osadar I

Rozhary Ifolw. I-III Wolkowo /folw. 1-6, hol, 13-83,

Rozany IfolfJ,).l-I2! wid 2-IO,zaSc. 2-91

Roznowo [hol, I-.n/ Wyszki [folio, [-4/

Rudnia thol.1:7-8.r/ Zablocic /kol. 25-148153

Ruudpol [hol, U-76f Zaborce Ihol. I9-W31

Rundy /wid@ 15-78/ Zacisze [f ols», 3-30/

Ruzmonty fJol1O. 3-1'9, kol.*r8 Zagorze /wie§ 6-29/54

Rybak /zasc.I-7/ Zagroda ffolw. I-51

Ryzowce /wid 9-461 Zalesie /folw. I -.r 4/

Rzawka ffolw.2-.T51 Zaloniecka /wid I2-9.r/

Sad6wka [kol, ,-61 Zamszarne Ifolw. 2-I5/

Sawczonki [folso, I -12, kol. 4-251 Zdanowo !.folw. I- 5/

Sieck owo Ifolw. 3-24, gaj. 1-5, Ziaziulino 17<ol.6-3S/

maio 4-53/ Zlotorun Ifoiw. I -8, lein, I -3/

Sierhiejowka Ifolw . t - 5/39 Zofiowka [kol. ~!

Skrzydlcwszczyzna /folw. 1;-[8/4Q Zygmuntowo [hol, ix -57 /

Sloboda Dryhucka [kol. 17-97! Zada /wiel; 14-15/55

UWAGI. Ntlzw}1 d aum ie] 1<zy,"a".,,: ,- Aieksandrosuo; 2 - Atroszcssvn tub Otrt>szczyzna; 3 - Otrosz/wwo; 4 - Biehiessa; 5 - Bidsino; 6 - Borsucisvzna; 7 - Barsuhi; 8 - Charahoeuo; 9 - C,:eci1ui.ki; .TO - Csserenha; II - D .. brotoo-Krubki; I2 - Dubrmoa; I~ -. Dziegcit1;ro>,!o • Ijryhuckie; I4 - pziegcia~m"!!-Loh; 15 ~ Deiehciaroico: -,6 - Flodo,ow,,; -'7. - Gedvmino lub Ge1ymi116'w; .I8 - C:er~ sianki. lull Giersianihi; I9 - HrCcZYHaW; 29 - Goraioce ()§Cw,WtCR.W; 2I - GorafJJt:c Sle!anpolskte_: 22 -- Gorau1ce Wianuslae: 23 - Gorkt flTOirm'sme; 24 - Gorki J<lllow.<kie; 25 - Gorki Poddssiinienshie; 26 -K<1ty II; 27 -K,~t;v I; 38 -Kojniki;' 29 - 0,tr6," Krestounhi; 3" - LUI/ou'""; 3·r - Mirgu/iszki; 32 - Nie,oianY: 33 - OIe<zczJnicc /ub Olszem'<:e; 34 - Ponssulc; 35 - Podeisienie; 36 - Rohulce; 37- Rzepiszcze: 38 - Rozmontv: 39.,- Siergiej6wka; 40 - Skrydle1v,zczy:ma; 4I - Sac;ifjnvka; 42 - Socevzohi; 43 - Sarocsvno; 44 - Kalo,de

Stejallf'QI.,kie; 45 - Wygorka; 46 - Suarahl Dryhuckie: 47 - Sxarah« i14ikolajewskie; 48 - Seere; 49 - Ssuidersssczvxna; 50 - S<drszczaml;

jI - Turczanv; 52 - IViereszczaki; 53 - Z<lbolocie; 54 - Zahorce: .H - Ltld() tub Zoda. '

M'ieisc o uro i ci s tri s an e l qc is n ie: hoi. Buszermno i osada Wilcze Do/:Y-budJml,6w II, ludlloici 60; kol. Chorakowo i kol. Riii"lOllly - budYtlko,,' ;[), llldnosci 74; kol. Cim()S"lww(). !wl. Piotrowo ,: kol. Zolia-wha - b"dynl,6w 2I, ludnoici I.15; 1'01. Kaz;"lwWG i kol. J\t;kolai,;wlw- blldynk6w 4. lud'IOSei 25; kol. JIi.[osd,,,cze j "01. JVlo§"';,zcze l'Vlale - bud:.mk6;u I2, ludm'sci (,5.

KomPleksy miejscowosci: Eudzitmk': i Wtlsil"."ki - '1).,p6111a naz,oa Wa'ilonhi; Os;"'lwka ,: Ruudy - wsp6lna nazwa Rm,dy. Cz~ic·i ",ieisto,~otc;: L;pad"" II, Nowickie II. Sitkowo i Widohi II (hoI. SldanPol).

22 wOJEw6nZTWO - WILEN"SKIE

~------~------------------~~---

UfVAGI. Nazwy d auin iei uzY'Vane: I - Baj; ,,- Borvloiosxcevzna; 3 - Treebodanv; 4 - Dubroioha; 5 - Deieaciarv; 6 - flliniszcze; 7 -- Hruszka; - 8 - Hniddzilowo; 9 - Hniesuizilmoo Doine: zo - Gorodoh; II - Klm,wnso,o-Lazow'<a: ;(2 - Hotubotoo; I.J - Lqcznkinoo; £4 - Lazowlw.: IS -I'vfura,-zl,,:. r6 - Nesterotcha: I7 - Nieioiaranv; .r8 - Prochodce tub Prochodeiec; 1'9 - Sierahmoo; 20 - Szymouicha; zL - f:h.J,)irhi~ 22 - Wiel?Qzt.'Sz(;zyzna; 23 - Zaborce tub Zaborie; 24 - Zaci~·ze.

Anisiowka (wid II-72/

Ankudowo [maj .. J-16/

Azarce /wid 34-204/

Azaryno /wiei I.T - 55/

Barbarowo [zasc. I -8/ Bartlorniejowce (wid 26-r09/ Berezowka (hoi. 44-277/

Bojary [lesn, 1-7, wid I8-85/ Brytany [zaic. 6-301

Buj /tvid I9-[0411

Burylowszczyzna [tsaic. 3-I5/2 Cegielnia Ifolw. 2~Hi _ Chilowszczyzna [ko], I - 5, wid I3-S3i Chorosza Jel /ZCI.~c. 4-38/

Chrypate /folw.5-28/

Cielesze /1.01.46-285/

Czebodany /folw. r -IO(l

Czerkasy /~uieS 38-2.1:5/

Dawidowka dolw.4-I9/

Dabrowka [lesn, I-51'1

Duiszczc I.folw. I -91

Dubowe [fol:», I-7!

Dziechciary Ikol.39-.1:57/' Florianowo Ifolw.8-561

Girnowo /fJ.Jie§ I4-74/

Gliniszcze /wid 29-1'74/"

Gluszka /folw.4-30j7

Gniezdzilowo [lesn, I -4, maj. 9-87/8 Gniezdzilowo Dolne lfolw. 3-45,

wid 80-394/9 Horodek lfolw. I _8/10

H ryniewszczyzna [hos», kol, I -],

wid 7£-390/ Ignapol 1101'11), 3-91

Iwanowo /zasc.6-50/ Jarniszcze 1101w. I-4i

Jamno 110l'lc,.2-H!

J anowicze Ifolw. 2-26, hoi. 3-I8, zoie! 6-391

Janowo [fols». 2-19, osada I -41 Jasiewszczyzna 1/01'lJ.J. 3-4I/

Ambrosowo Ifolw. 2-.l'7!

Biale (I [olui.v 3-14, IIIohv.2 I-H.! Bobrowszczyzna Ifolw. II-84, maJ.

2-23, m-czko 9-63/3 Bohuszewicze /kol. IO-48, ma], 3-39t-' Bortniki (wid 25-J]81 Borysewszczyzna [fols», _r -o! Boryskowicze {mai.3-67/

B6r Maly [jols», 8-43/

B6r Wielki Ifolw. 7-271

Brykiecie Iwie§ 4-40/

Cegielnia ifohJ.J.4-22/

Chorriakowo [jolso. 2-I4, w/:ei I3-731 Ciriowka /wid I 3-7 5/"

Czeronki [hal. I6-76/

Daj lidcwo ffolw. 2-28/6

Dabrowa I kol, I -6/

Doboszynka [lesn. I-Oj

Dobrezino lfJ.Jie.~ 30-I53/7

Domasze !wid 6-28/ Drabowszczyzna /wies .t3-75/ Dworzec /folw. 2-I9, hoi. 3-24/ Dworzyca /wieS I1-.T02/

Filipowo /wiei I9-T03f

Groc h owic [fols», J: - I 4, 1.0.,:<:. ko): 3 - 39/8 Hajduszowo /folw.3-2I! Hatowszczyzna /tnaj.6-28/

,

Gmina wiejska Parafian6w Siedziba earsqdu gmin»: mai, Parafianot»

Jasnopol Ifolw.2-II!

Jozefowo /jolw.8-39/

Julianowo Ifohb.2-6/ Jurkowszczyzna /wid I3-73/ Karoline /Jolw.5-56/

Kicjdany liolw.2-I31

Kijakowo /maj.5-5.rj

Kisielowka [jols», I-51

Klemensowo [ma]. 5-7.r /1 ) Kletenburg Ifolw. 4-38, hoi. 2-II/ Kolagi {wid 33-.T88/

K(uki fiolw.5-43/

Krypule /wid 22-I56/

Kurdzieki /wid 54-265f

Kurhan llesn, r-o]

Kuty /wid 36-I80!

Liborowszczyzna /wid 20-II5! Lisowicze i{0h!.J.1Z 2-I7, 1.vid ;]I -L041 Lajkowo JJolw.9-72/

Lanczukowo [hol, I_6/13

Lozowka /zaSc. 3-I8 !14

Maciejowce /wid 3I-x6o/ Malin6wka [fols». 5-23/

Mirochowka [kol, I-7/ Murawszczyzna /wid 9-57/15 Niesciercwka [ho}: 7-47/ J 6 Niewieranie [fols», 2-I6/1"J

Nowa Wies (wid 49-24I/

Nowink:a [fols», I-IJ{

Olchowka [kol, [8-I(J01

Otrubek Ifolw. 6-30, kol, 58-27I/ Parafian6w [hol, 2-.r6, maj. 18"X95.

m-czho 76-547, st. hoi. 9-J:37i

Pawlowo Ifol~v. 3-26/

Pliski /wid 28-I50!

Polanie !wid 2.1:- T3L!

Porzecze /wid .1:3-78 I

Przechodziec [folu». I -6(18 Rakowszczyzna [fols», 3-431 Repiechy (wid 6r-JI41

Gmina wlejska Plisa Siedeiba ~Qrzqd" gminy: m-csko Plisa

Herrna nowszczyzna /wies 6- 36{ Hnilaki /zvieS 29-16I/9

Horanie Jurkowskie Ifolw . .1-291 Horanie Szerstnianskie !folzv.4-J8/ Hornostaje /wid 10-49/

Horowe Lisickie /1vid 10-58/ Horowe Osowskic /wid 18-971

J ren po 1 iJolw. 2--'311 U

1 ak u b owszczyzna /wicl; 27 -J 48 / Jalowik i {fwsz. kol, [-7, H:id 15-7L/11 Jank owo I~Qies T5-S.il!

Jezulino /1101. 7-44/

J ozefowo [fols». 2-I9! Jurkowo /wid 20-10r! Karnienkowka [folio, I-6/ Karcze Lisickie Jfolw. I-7! Karcze Strujskie Ifolw.3-Ill Kisze /~vies I8-93/

K!in [jolt», I - 5/

Kmity ffolw.3-191

Kolano [fol:», 2-I8, wid H-71/ Kolesnikcwo Ifolw.8-271 Krzywicze /zv£d 62-J06/ Kuczynszezyzna ifolw.2-91

Kupiele /Ifolw. 6-40,11 [olio, 6-32/ Kuraczyno Ifolw. I-I7!

Lalusze /zasc.5-26/12

Rozampol Ifo/w. X-81 Sieliszcze /wie.f 24-I42/ Sieragowo Iiolw. 3-27/19 Sitce [ma], 14-.r 39/

Sitce Mate /Wi3S 28-r 35/ Sitce Wiel kie fz(rie.! 68-323/ Sonino ffolw.2-Io! Stanislawowo ifolzv.2-I7! Stare Siolo [uiie! 34-178/ Stodolniki [fols». 2-I7!

Struki jwie,' 58-2891 ,

Strychanowka Ifolw.2-I2! Szacilicha /hol. I -8 /

Szantery /WieiI4-8r/

Szumino [jolso, 6-34/

Szymonowo [hol, 2_10/20

Swirki /n1ies 29-T56/21

Terespol /kol. 5-34/

Turki Nowe /hol. 26-I41"j

Turki Stare [zoie; 44-242/ Waszunowo (I joliu, 5-2I, llfolw.

2-II, Lhol, 26-I53, 111wl. 2-I3, hosz . kol, J -3, zoic. 3-201

Wiatochrno [unes 67-290/ Wickowszczyzna IIolw.4-22/22 Wierenki [kos«, hoi. 2-8, wid 29-r691 Worony /wid 70-362/ Woznowszczyzna /wie§ I2-73/ W6jtowicze /wid 14-63/

Zaborce /wid 54-263/

Zaborze /folw.3-25/2)

Zaciszek [lein, I -4, zaic. 9- 54-/l4 Zajelniaki [ko], H-84/

Zarucze [fols». 3-251 Ziernczowszczyzna /fohv. 2-9 I Zolotuchy /10[;;,', 2-13, hos«. hoi, I-3,

wid J T -47/

Zary [fol:», ]-JI5, wid IJ-58/ Zywulino [jol-u». f-7!

Lewkowo Uolw.19-100/ Lisice jwieS I6-75/

Lucica IRaj. 2-?, S'ilIOI. I -7/ Lozino Ifolw. 4-26,1

Luhowe [folso, T-8/13

Maciasy [hol. 2[-1301 Maciukowo /hol.7-48/

Mark owo (wid 2I-II'j/ Mieczysiawowo /maj. 2-3.'~/ Mniuta [lesn, I-4, I ma]. 4-36,

II rnaj. 5-47/

M ularze /wieS 9-45( Myliczyno Ifolw.2-6/ Nowiki /7J.)ie.\ 7-28/ Nowosiolki /wid 29-I6L/ Ogornie /1AJid 20-I09/ Okuniowo {maj.3-391 Osowo [zoie! 71-365/

Ostrow /Ifolw"i Ll jols», 5-r6,

kose. hol, 2-LO, tos tal: ]-32/14 Oziorki Czeronkowskie ljolw.2-26/15 Oziork i Wieleckie ljols». I-61

Paszuki /folw, 5-:17 /

Plisa /111a). 4-59. m-czho I8r-I040j Poddu bie /wid 27-£70/

Podswile [st, hoi. 24-I40, osada :t:l-7J 1

1.

Antonowo [zasc . 6-112/ Asanowicze /1'I1oj. 5-.f1 I Babiczc (wid 62-3TI/ Borowk a [sasc. 2-,10/ Bor Ifo1w. I -71 Bratl1szyno [ga], r-6/l Bryczeniki lurid 12-69/ Bulachy Jfolw.3-34/ Bulaszki /ZO,\(. 8-44/

Chodorowka /moj. 7-28, os ada 3-I8/ Ciecierew ince I zasc, 8 -46! Ciernieszyno [zosc. JI -6()/

Czeczuk.i /v.'£d 45-:10'5/

Czeremosznik ! zasc. 1-7 f

Deby [ko]: I -5/ '

Drabionki [zaic, 9-52/

Dubno Ifolw.2-ZI!

Dubrowka Ifol'll! I-T2!2

Dziad ki /fJJid 6 9~ so 0;'

Dziernidzionk i /wid Io-66! Filon6wka Ifolw. I-5/

Gojgolowo Ifulza.2-.l7/

G ork i isaic. 3-191

Holubowo lhol. I-6/

Horanie Ifolw. 3-2I I

,Hrabucze /wid 66-334/3 Iwanowka [zaic. 5- 56/4 Jab-tonka /wid 5~421 Januszewo [ma]. 9-45/-1 Kacza ny /zasc.6-38/6 Kircino [ease. II-42/, Klepice /wid 42-2251

POWIAT DZISNlEN"SKI

Pohorelszczyzna Ifo/w. 2~I 5/ Popowszczyzna [fols», I -3/16 .Proszkowo [une! 28-I76/ Prudnikowo Ifolw. 2-20/ Prudowie /wid ,,2-59/ Przemyslawice jmaJ.5-29/ Pszczelnik !.folw. 3-I7/ . Pusty Uhol !fo1W·5-421 Sawionki /1<01. :P-I72/ Sielce Imo.i.5-391 Sielezniowo lfo/'w.5-45/ Sieluty /wie!; .n-49/ Sierpucie /wid .3-'I7!

Sinia wszczyzna /w-ie!i 7 - 3 41)1 Skrzebieniec Jfolw. I _bl1S Snorki 11 wid 5-25, II wid

zaSc.3-1I/ Soino /wid 9-471 Stanulewo /l0l!.u.4-26/ Starniki /wi~f; 32-I90/

I2-76,

Grnlna wlelska PH., (dck.)

Starzyca Ifolw. I-9, wid 2-I31 Starzyna [kol, I2-88/ Starzynki /fo17!J. 3-,T 41 Stefanowo /wiei 8-45/ Stodoliszcze Ifolw. 4-,r91 Struje /wiei 9-481

Strynadki [kol, 4-34, wid I3-73/ Suklino /wid 34-I85/

Szabany (wid rJ-72/

Szczelkuny /wid 36-I75/19

Szczerby /wie,{ 54-245/

Szelkowo /folw. 2-II /20

Szepielowo /ma,_j.· i os. mln. 6-98/ Szerstnie [Lfoho, 2-I2, Il folso. 2---'41 Swila [ina], 4-30, f ~I)id 47-258,

II wid 64-323/

Switko Podlesne Ifolw. ,ro-56,

. osada 8-48/21 Swilko Snorkowskie ffalw.1'-r7,

maJ.l2 r-L2/B

Tuszyno /wie!; 25-r 47/ Ujscie Ifolw. 3-4I I Usowo /wies 2I -96/ Wejtkowo [hol, 4-r6/Z4

<Wielec Iwid 34-I85!

Wolodzkowo !Wl:ei 37-I86/ W 0 ron ianki [zaic. I -6 /

Woronowo I.folw. I-9, hoi. IO-72, kin. I-4, I osada J:-IO,

Ll osada 2-7, wid J.7-toO/ Wygary /wid H-821

Zabiehlica [fols», 6-28/25

Zaborze [fols», ,r-3, wid 55-275/ Zadoroze [osada 3-I6, wid I6-99/26

Zarnchowo Ifolw. I -61 '

Zamosze [unei 34-T 44! Zarowie [kol, 3-13/

Zaulki [Lkol, 4-2;[, II ko], 4-I8, ·wie,~ 34-I92/

Zmuntowo Ifolw.1-7/

UH'AGI. Nazwy d aurn ie] u,;ywa1le: I -Bif"c Rzecsychie; 2 -Biale Dudareumo: 3 - Bobruisecsvsma; 4 - B",:rewicze; 5 - SM1l6,oha; Ii - Doitidotoo: 7 - Dobraeeinn ; 8 - Grochtko; 9 - Gnilaki; IO - Irvnbot iub Rejo1lPol; IT -.lelmoihi; I2 - Letusse lub Loiusse; ]"3 - Lohmoe lub L1th()~.{.!ce; I4 - Ostrotoi« tub S(ary O.~tr6'W; IS -J(~zl'or&i: I6.- Dqbrousa PoPowszezy:::na; )'7 - Sien'i,tWSZCZYZ11a; 1'8 - Strsebieniec; T9 - Szczollumy; 20 - Seallunco [lib SZQ/k6w; 2I - Swilka Podlesna; 23 - Swi/a II; 23 - S"'ilka Si,,jrlw,,',ha; 24 - J,-Vojthm"o; 2" - Zabieslica; 26 - Zadroze.

Cz~"d miej sc o zoo ic i: Panama imai. S'zep ielo 11JO).

"

Gmina wlejska Porpliszcze Siedeiba ssarszqdu [JUlJlljl: 'lilies Porbiiszcze

Kobielce /wiei 1'2-42/

Kobiele /wid 30-I28/ Korczewatka [zaic. 4-231

Kozly /wid 7I-3421 Krolewszczyzna [osada I22-892 / Krukowka /za.{c.5-33/ Krupskie [zaic, 4-241

Kruszyuo [ease, I2-85/8 Krywoszyno [zasc. 6-27/9 Lipowki /wid 5I -2.'51)/

Litowce /wid 7.5-390/

Laplino /£vid 52-366/ Makarewicze [une! 20-88/ Malin6wka [kol: I-6/

Mala J anuszewk a [folu: . r - 5 / Maslowicze /zak 8-56/ Michnowszczyzna !folw.3-27/ Mieznik [ease. I -9/

Molozany jwieS 45-276/

Nowa Wies /wid 8-,50/10 Osin6wka /'IJ..'ie.i 19-89/ Paulinowo /z(1,k 3-IJ.l11 Pawlowicze [ma], 5-22/ Pietuszkl /z(1sc.8-31)/ Piotrowicze /1J.n:e!; 4T -I99/ 12 Piotrowka /za!;c.6-27/o Pobiedzinszczyzna [z asc. 7-46!1'~ Podwargany /za.ic.7-27/ Pohrebiszcze /folw.2-8/

Porpliszczc [ko], 23-r59, wie.5 72-402/ Puniszcze /za.ic.5-2I/

Puzany /za!;c.8-50!

Rajowka (wid 28-J:46/

Ramzyno /1.!)id I2-751

Repiszczc Nowe /zasc.2-20/15 Repiszcze Stare /zasc.2-I3/16 Rosina [zasc, 3-H)/

Rzeczki /zasc.2-I2/ Sajkowszczyzna /wid 7-42/ Sierodziny /zasc.5-24/

Skuducie [ease, 1:4-86/17

Sloboda /~uie!; 64-334/ Strzalkowskie [ssasc, 8-40/

Szantery /wid 24-I27: I Szantorowszczyzna / xasc, I.5 -9 31 Szweple /wid 4S-2451 . Szyndzieliszki /wid 22-H3/13 Tadeuszowo lease, 3-I51 Uzdziewszczyzna jzasc.5-39/ Wargany jwies 39-207 !19 Wasilewszczyzna /Z1l5C. 6-4I/20 Wianiucino lfolw. 1/-33, wid 25-I.T3j Wierecieje /wid 40-206/

Wiesznie !wid 4}_'-222!21 Wincentowo /1 [ols», 3-26,

II folw.22 2-IO/ Wo+kowo !foh,",'.1"-9/ Wolodzki /wid 49-2761 Zacisze /zasc. I -ri / Zarnosze /ma,i.}_' -57/ Zarebino [zasc. 2-T? / Zelubczyki /zasc.3-25/ Zurawlewo Iwid II -76;

UWAGI. Na~,,,'y d auini e] I/ZY"'Gne, T - Bratoussecevena; 2 - D'Ibr6'''ka; :1 - Grabucze; 4 - ja",iwka: 3 -j""""zewo-D"b- 71{); 6 - I(OCZ(il1Y; 7 ~ Siabrvnha: 8 ---KQrs!:ullY; 9 -]CrzjJ'(.voSZ)!llQ; LO - N07))a flliosk~l: I.J: - Pasotinoico; T2 ~ Pietrowicze; :13 - Pietrtuvha; 14 - Polcni>w; Ij - RzeP,:,z,:ze Noioe: I6 -14ep,:,zeze Stare; 17 - Shaduki; Io - Saborv; I9 - Wo,.gaIlY: 20 - ZieuwUcze;

21 - ~-Vr'erzcJmie.; :22 - WincelltM..oo~ Hlasih~w~·zc,ttyzua. .

Ananiczc [hol, v-,pl Antonowka [osada"]

Apiatowo [kol. 9-36/1

Babicze [une! .1-28/

Babiczowo /lwl.5-33/ Babulino /folw. 4-32, zak I-4/ Bialowszczyzna /wief r1'-6~/2 Bobryki Ilwl. [0-69/

Bojary /wid 7-38/

Bondary /wit.! 8-39/

Gmina wiejska Prozorokt Siedsiba zarzqdu gml"y: m-czko Prozoroki

Borowce I'wid 6-341

Borowe Ifolw. I2-70, wid 4-12/3 Borsuki /zuid II-57!

BOIteczki /hol. 5-27!

Bcrtkowo /wid I3-891

Borysionki [uiie! 8 -4I I

Bulachy /wid 38-n7/ Buzynszczyzna /folw. 4-r7, wies 8-48/ Catowka IfoZW.3-I2/

Cerkowno [os, too], I2-74/

Chodorowo /wiei ,5-33/

Chroly {wid 3.r-I_)2f4 Chwoszczowo /hol.8-48{ Cielesze II hol . 4-I9, II kol, 3-27,

IJ] hoi. II-72/ Czabany IwieS IO-55/ Czarna Gora [hol, J.-4/

Czerniewicze [kol, 24-I5I, wid 4-38/ Czeszki / kol." 4I -200 /

23

, '~"

a' Ifolw. 2-14, kol, 5-29/

o !l';'rocz. * / . ~ .

. [fols», 2-13, kol, 29:'I3Il~

" Draczyno <'Iwid 21-79/ ••

rozdowszczyzua Ihol.- 10-491 II!:' Dlizki' [folia. 5-37/ -...._IDworzyca Ifolw. x-ro]

f .Dzieehciarowo [kol, 10-53/6

• L . ziernidzionki Ikot, 15-951

·Dz,isowszczyzna /wid 4-22/ ,'D'Ziw'niki [hol, 18-156, maj. 5-38, wid 5-41 IT

," .Glebkowszczyzna Ihol. 5-33/S -Gleje Ifolw. 3-17, znic, 4-19/9 .Golary /lwl.IO-5I/

Gorka I hal. 1-71 <

Gorki! II kol. 19-124,11 kol. 27-I4411Q ,Grzyby fhal.2-ml

Harasimionki Ilwl.5-221 Hatowszczyzna /wid:r 8 -.1 j'6/

Helenowo Ifolw. 2-II III Holownie /wid 18-991 .Horanie , (wies 13-72 I

Horodek /falw. 1-7, zasc, 3-181ll Horodziszcze /1.01. 6-36/ -Horowatka /fohv.2-9/

Horowe /wid 5-36/

Hrazie Iwid 7-49/ LI

Hwozdowo Ifo/tv.2-16Iu,

Ignapo! [kol, 18-991

J wies 1 zasc, 1-8/ I;

Jakuszowo [Lkol, 3-18, Tl kol. 5-28,

wid 5-44/ Jalowce jwid I4-641 'Jalowka (hoi. IO-52/ Jampol /maj.4-25/ Janopol [fol:». I -23} Janowo [hol. 3-.r8j

'Jasna G6rka /folw.2-IIj J6zefowo [maj. 3-231 Jozefowszczyzna /zvid 5-37/ 'Jurkowo /koI. 5-36/

J ustianowo /maj.3-28/ Kaczanowo Ifolw. 1-3, kol. 6-28/ Kaczan6wka Ifolw.T.-6/ Kaleczpole /zvid 27-.T.5I, zasc, 2-91 Karniouki /wid i 1I01 .. 15-771 Kanury ifolw. 4-7., z aic: 2-I2/ Karasie /wie.II2-85/

Karczernno /wid 8-50/

Karrnany /1 ~lJie.1 4-19, II u,'id 6_28,

III wid 9-501 Karnackie [une« I2-671 Kazimierzowo /kol. I-5f.

Kisielowo /1 kol. 2-I4, II hal. 20-II3/ Kopciele /wiei 7-28/

Korotkiewicze /folw. 2-II/

Kosarowo ,iwid 1'6-821 Kosowszczyzna fhol.7-4TI Kozyrowo jwid 8-54/

Krucz6wka !folw. 3-20[16

Ksa wer d wor ./ kol, 4-241!1

Ksty /wid 7 -41 1

K uholowka /lwl. 6-35, wid 6-40/13 Kulhaje [folso, 3-26, kosz: hal. 3-26/ Kulhaje Male 11w1.8-401

Kulhaje Wielkie /wies.96-49Z! Kupcy (hal. T]- 59/

Lady [kol, I-51

Leonowicze [ioie« I9-I03!

I,

I

..

Lepiejki !wie.~ 6.,341 'Lesnowo /kol: 3-1:3/

:Lisice /1 wid .9- 54, II wid 4-26/ Lagoszowo / sate: 2 -7!

Lamcie [kol, I6-IOI/

Lapiezino /wie/, 14-74/19 Lapiezy /wid II-46/

Last6wka [ko], 7-31/

Lornasze II kol, 12-51, II kol. 8-30,

. III kol. 6-33/

Losie /wid 9-41/

Losiowo /w:id 10-52/

Loza Lomaska /kol.3-r91 Loza Pawtowska /1vid 7-301 Lozowiki /kol. 5-34/10

Lugi Ifalw. 2-:141

Malosc IIfolw. 2-20, Tl jols», 1-2.0/ Markowo Ifolw. :1-6!

Marusino Ifoli(J. I-71

Maszyrki /1<.01. I4-84/ .

Mazurowo /1 tlJid 6-36, II wid 3-I7/ Mazurpole Ifolw. 2-5, kosz: kol, i - 5/ Micki Iwid 1'3-68/

Mironczyki (wid 7-43/

Mojsiejonki /fohv. z-n/

Moracze Ifolw. 2-15, hal. 7-44.,

wid 7-34/

N adozierze {wieS 26 -148 I Naumionki Ifolw. 1-6, kol. 6-22,

wid 7-211

Nowinki Dziwnickie Ifolw.2-7/ Nowinki Rudnickie Izatt. 2-7/ Nowinki Sannickie Ifolw. 2-.f8/ Nowosi61ki Ifohv. z-x 5., hol, 2-.[6{ Nowy Dwor /1<01. 3-.T.6/

Obrub [unei I9-XI]!

Osada Ifolw.I-6/

Osinowka Iwid 27-:r51/ Owczynniki [hol, 8-391

Paulinki (wid 6-35/21

Paulinowo twitS :r0-4I/ Pawlowszczyzna !folw.3-n/ Piaski Cerkownianskie lu!id 7-32/ Piaski Horanskie /wid 4-I91 Piestuny [kol, 4-32/22

Pietuchowo /Zt1.5C. :r-6//.3 Piotrowszczyzna [fole», J'- 5/ Piskunowo /wid IO-45t

Podauta [hol, 9-541

Polewacze [ma]. 5-33,prz. lwl.r-I41 Popioly [une! £7-93/

Pop6wka /"ol.@ 2-12/ Powiaszczyzna [une] 7-.'i41

Pozenki Ifolw. 2-9, hoi. 6-37,

zaic. 3-2){ Prozoroki [kol, 2_[ -T20,

m-czho 73-473/

Prudniki /10Iw. :1.'-31

Przytyczyno {hal. 3 -I7/~4

Psuja [maj. 6-45, wie.! 6-]6/

Psuja Nowa /hol.4-261

Pszczelnik [kol. 5-]I/

Pucie I sale. 1'- 6/

Rodziewszczyzna Ifolw.2-2II Romaszki [I wid 7-37, JI wid 4-25/ Roslewo jwid 9-46/

Rozpaszka Ifolw.2-13/25

Rozsieki /kol.I-4/26 Roznowszczyzna j icie! II ~421 Rudniczki II/olU'. £-4, Ll fols», 1-6/21 Rudniczki Male [hol, 2-7/

Rudniki ffolw. ,,-16, kosz.kol.

wid 33-.r691 '

Sachnowicze [une« I2-.85/ Samotuszka Jjolw.2-91

Sanniczki ffolw. I -ri I'

Sanniki 11<.01. 2-IO, maj . .'>-39,

wid 24-1.62/" Sawionka Ilwl.2-81 Siernienowka Ifolw.1'-o/ Sierniencowo [kol, 6-26/ Siemi'e.rlcZyk.i Iwid 21 -I05/

Sioinlei /[wid XI-63, JIwie§ 4-20,

III wid 5-32/

Skrazyno lwid 20-144/

Skrobotuny [foiu: I-7,wid x8-85! Skry pszczyzna 11.1!ietI.5 ~8 5i';8 Sloboda Czerniewicka Iwies 3-28/ Sloboda Nadozierska Iwiet35;"!.92·'iSloboda Roznowska [okol: 6-251 Slobodka [zoie! 34-2H 1

Sobaczki [kosz . kol. 7-4, ease. 2-141 Spasibionki Ifolw.2-251

Starosiele Ifolw. 6-45, maj. 3-301 Starzyna /kol. 9-45129

Starzynka /maj. 3-28, osada I-6/ Stelmachowo Duze /folw. 6-61 po Stelmachowo Male Ifolw. 3-32, hose,

hal. l' -4/ Stukanki IwieS 5-35/ Stukany /wid 28 -138/ Syczowo /za[;c.1'-41 Szaluszyno /wicS 25-121/ Szaragi /hol. 6-30/

Szo [joleo, 2-6, hal. 6-34, maj. 4-25,

wid 37-2r3/ Szpakowszczyzna /zasc.I-31 Szuty /wies 4-30/

Szwedy [zoiei IJ-63/

Szyciki !wl:d 25-I27/

~zyl owo [uiie! 4-2I I

Swiadowo [maj. 3-23, 1 wid H-79,

If wid 16-90 III Teresdw6r [folu». X-20, hal. 1-71 Terespol /foliV. 2-I41

Tereszkowo [hol . 17-90/ Tkaczewszczyzna Ifolw. i -5, kol . 3-101 Tolkanowo Ifolw.I-7/32

Truchnowo Ifolw. I-Wj

Uhly Goreckie Iwid I4-7I/

Uhly Ziabeckie Iwies 26-;'-40/ Uhrowo lhol. n-49/33

Waskowicze Ifolzl). 2-10, kolci o-So] Waskowo Dziwoi.ckie {kol.5-27/ Waskowo Karaskie 11,01. 5-22/ Wierecieje /wie!; 8-40/

Wiesiolucha lfoh;;.:r -I 4/34 Zabolocie /zviei I4-81/35

Zacisze Ifolw.2-I31

Zadworze /lm:d 26-r63/

Zahacie [maj. 5-83, st. hol, 6-47/ Zamchowo Ifolw. 4-30, koi. 25-J55/ Zarnogilki Ifolw. t-o]

Zapole Ikol.1'0-64/

Zarebkowo /1<0[.10-62/

Zarzecze [kol, 5-I6/

Zastarzynie /wie.'i 4-19/

Zaulek Uolw.36 IS-7I, wie!; 25-149/ Zdarzenie /hol.5-26/37

Ziabki II kol, 7-35, II hal. *,

IIIkQI.·, osada 6o-]J9, st. kol. 6-57, uiie] I3-77f

UWAGI. NaZi"}' d aumi ei uzy,oane: I-Opiato,~o; 2-Bialu,zczyz1,a tub Bilomsxczvzna: 3-RorOfoce; 4'-Hroly; S-Dol. gie lub Do/he Ceglarshie: 6 - Deiegciarozoo; 7 - DziwII;ki Slaro.<1:e/slde; 8 -l-ilebkowszczyz,w; 9 - Hteje; IU - Hork;; :u - Hatinotoo; I2-Gr6dek; I3-Grazie; :t:4-Gu!Ozdo,.vo; Is-Zaia';e§; I6-Leotl6,olw; I7-Ksaweryn Dw6,; I8-Kugolm"ka; l'9-Lapid,e; 20 - Lazowiki; 2T - Pa1.uNnki; 22 -1)iastutly; 23 - Piotuchounisczvena; 24 -l?rytycz~}'tlG; 25 ~ Ras/Jtt.szka; 26 - Razsieki: 27 - Rud,lik;; ;;8 - Shrzypczyzrw; 29 - Slarzy"ka; 30 - Steimachotoo Widkie; 3I - Suiiada; 32 - Tolhowo; 33 - Uf/TOWO; 34 - Wesolucha;

35 - Zablode; 36 - Zaulek' Liteunki; 37 - Zedarenie. '

M'ieis cowo ici spisane l qc x n ;«: osada Antonozoha i kol. Ztabk; III-budynk6w 22, Iudnoici I.'iQ; "1'0';;:. D"jlidowo i kol, Ziab}" II

- budynk6w 27, ludnaici I22. .

Komb lek,y mici rcoso asci: Cseszki. i Pop6wk" - wspolnG ""zwa Czeszhi, Cee s ci. m ieiscoso o ici : Borki (hoi. Drozdowsecevxna),

• I

..

1-

Gmina wiejska Zalesie

Siedisiba zareqdu gnlillY: osada Zalesie Cerhieume

~ EO:w,,_Ij\T DZISNIE S r;

- ~.-'~

l I 't.."Ii

,r · .....

./1' r· ''0( '"

, Albinowo I zasc. 'I.-2/

-Aleks~H~drowo 'Jinaj. 3-32/ ~Antoniriowo /!!1aj':'4~3()11

r ntoniszki; / zase.1 -,8{

Antopol !?illse. I -7 IJ

• Awdziejczyki ' {wid la-56!

• ,Azeta Ih'oC6' 44/ . .Baltrolnieje {wid 24-II 4/ -Bazy lpol /maj. 4- 381 Berezyno [folso. 2-221

Bialozory /1 xasc, 3~22, If ZClSc. Bielaje /wid 47-203/ Bochanicha [ease, 2-16/ 1

Boguta /za.k 6-44/

Bohy [kol, r6-Il4/

Bolkaly IwieS .17-1791 Borowszczyzna /zase.2-7/

Brcgin ,1zah·.,I -I i]

Brudne /wid 7-531

Bryciki /wid 14-70/

Bujki /1<01. 22-10.5, xaic, 2-IO/ Bulanicha II zaic. 2-,1'4,11 zasc. x-ro,

III zasc. 1-7/ Chiny [maj. 3-::;0/ Chwastowo /maj.6-42/ Czerwona G6rka /1.01. 1-41

Czerwony Dw6r /maj .]-4I, mlyn 2-17/ Debowo [xaic, 4-40/" Dmitrowszczyzna /kol. 1'2-781 Dubniki II zasc, 3-9, II ease, 3-15/ Dubowe /1 zasc, 6-39, II zasc. 1'-5,

III zaSe. 1-'7 P Dziczki Ikol. 2-,T4/ Ewelinowo /za§~. 1-'7/ Gni.le Biota /1 zasc, 2-<],

II zasc. 2-I41 Gorne [kol. 1-6/

G 6ry [kol. 6-35/4

Grauze [fols». 2-14, kol. I5-74/ Gruzdownik IJolw.4-29/5

Halin /hoI.I-H/

Halinowo /kol.38-:228/

Halowo Imaj.3-28, wid 4-231 Horb11l1Y [ho], 30-r441 Horodziszcze [kol. 5-42., zasc. I -HI Hry bowszczyzna [hol, I -IZ /6 Hryhorowszczyzna /"01. 38-160/7 Imosciow /maj.3-I3/

Iwanskie [hol, 22-I30!

Jakubowo /za.(c.3-3I/

J anowo Koziackie I I hol, 1-7, I11~01. 1-6/ J anowo Pietrowick ie / zaic. I -6/ I Janowo Ruczajskie /zase.I-91 Jasiowo [folso, I-71

J ozefowo /folw. 3-441

,.... ......,1 ",1. • • ,_,'

• .jf/ .; 1" -\ ~~Iu.air~J~k"a SzarK~~s,z;';(''l:n~ ... ~ .. I .,:r

Slod",ba zarzqd" gmm:v: tn";%f.ko Szarkowszc:zyzna Stara W" .' ..... lr'-"'Il'1.

'"" "::J: ---L" • ""'1'1- '. _; "II>:::' E"'j' "'O"-"~l' -.t:rl ."." ..." .

.' u lao~wq:.mp).q2(;).() ,~, :'nlaJ. (h24 r- ' stro.iY any . VJ}d.,'29'.:.:I:;7!

Karcze IZi!~c. 1.~5t I ' Ostr6w IM1:;.6.-33/.; ...... ~S!:;:.;~

.Karolinowo ' /folJ.2.Ip-4o/ P!;tliki j~~~,..~ 5~;24,§/'. ot

Kasperowo I J;wl: I -'7/ • • Pletrowlcze # Iwte.~ '3 5 ~ 8 3 N~

Klsielowka. )zaSc; I-7{.,,. ,p()aoLe'lz.asc.,r;6j "'" l .'

Koczany 'ffolw. 1-6, WteS 19-46/8 '.P.odtzeczkl 'lzase.S-2-5/- i r>-.,

Kontora- [zasc. 2-1'7/~'" Pddsosna" Izasc.'I,~2C·' ..... -

Koncepo~e lfolw. 4-25/10 Pohor JI zasc: 2_-I.o:~ 1I,zase~ '1;;8/

Korolewo Ikol. r-,4/11 Polilejki /hol."37-I80j; ~

Kozaki /wid 40~223! Popki" [kol, r6-96/ •

1-81 Koziaki /1101.3-1.41 Proszki Iwid 31-:1731-

iKoziurycha [zasc. I-I3/ Przernysl /maj.3;32/ ; .•

K oit6w, OW6w I zasc. 2 -14/l? Puki / kol, 2 I -I 47 I •

'Kozany 'lfolw.,I-231 Rabizicha [hol. 2:IOI ~ ~

Krawczonki [kol, I3-66/ Rack~ I~naj: :>-2,r, wies II-15/ .~.

Krzywda If~IZ!). 6-57/ Radziuki /1 mal. 3-26; /.1 maJA-,3Ij

Kulagi /WlCS 4-4I/ll Rajpole j I zasc.I -5, II zase. I -I.I I

Kuryczenki II zasc. 3-17, II ssasc: I-8, Rajpole Debowe [zasc. 2-17!~

III zaic. 5-3r/ Rakowce Ifolw.2-28/

Kurylowicze jwid 7-44/ Reczki [Lease, 4-28, II zasc, 1-7/17'

Kusnie /wies 16-781 Rucza] Iwid 39-2I7/ . , '''1-

Kuznia Lipowska [kol. 2-91 Sawickie Ifolw. 2-26, hol, 35-183/ -

Kuznia Ruczajska [kol, I-51 Sebastianow jmaj.4-301 -

Ladniki /Iwl. 7 -40/ Skornicha / saic, 1-9/

Lesniewo jzasc.I-31 Skuraty /kol. I8-IOsl

Lewinhof [kol, I-41 Solowiowka [kol, r-61

Lipniagi /1 zaic, 2-24, II zasc, 2-16/ Stanislawowo [kol, 10-52/

Lipowo 11 zaic. 3-25, II zaic. 3-19, Stara Linia Ifolw.2-III

111 zasc. r-6/ Stupiszcze Izasc.2-15/18

Lulka [folso, I-12! Sutockie /zasc.3-201

Lonsk [hol. 2-J:7, maj. 3-I91 Swoboda /maj.2-251

Lutne [zaic. 2-10/ Szarkowszczyzna Nowa

Malonka Kozlowska /1<01.35-168/14 lm-csko»]

Malonka Mosarska /kol.28-142/15 Szarkowszczyzna Stara /hol. 4-24"

Ma1:r Obreb /zasc: 2-141. . maj. 1-23, m-cz!w*/

Mariarnpol Ilrna).2-9,Ilmaj.I-91 Szkiele /kOI.I4-66/ •

Marki [ko], 28-131/ Szoldryki IJolw. l-IO, kol. 9-53/ '

Michalowo /zasc.1-.71 Swierkowo [sasc, r-t r]>,

Mieczyslawowo /zase.2-I41 Taboly /zuie!; 32-1761

Mikolajewo [kol, IO-561 Ujscie [kol, 3-17{19

Mikulskie [koi. J.-4! Ustron [xaic, 1-81

Mi trofanowo J zasc, I -8/ W iuczowka / ease, 1-7 f

Moskaluki /wie.i 1"8-93/ Worouczuki lfolso. 3~8/kol. I5-75j

Mosciszcze [zasc, 2-I3/ Zacisze [zasc. 1-5/

Niepreniki [os.jabr;» 1-7, wid'" 25-1051 Zaczysciki [kol, rr-621

Nizin [zaic. I -6/ Zapuszczany /jolw. 2-81

Nizina II sasc. 4-20, Ll tsasc, 3-18/ Zarucze [zasc. I-51

Nowa Linia /folw.2-I5! Zarzecze /folw.'" 3-8, hot.@ 20-94/

Nowinka Krawczonkowska Ifolw.3-9 Zazwierzyniec [zasc, f-13/

wid 2-9/ Zbieda [mai, 4-32, zasc: 1-26/

Nowinka Lutnowska /zase.I-I51 Zenowo Ihol.1'-7/

Nowinki Radziuckie /folw. 1-7/ Zielona Laka /maj.2-171

Nowornysl jude. I -io] Zosin Ifolw. I -T2{ZO .

Nowosiolki [une« I2-'74/ Zdany Ifolw. 1-6, wid. 31-203/21

Oddzielne [kol, 1'-5/ Zrnigola /folw. 2_6/Z2

Olchowce Ifolw. I-9, wies 10-40/

UW AOl. I'l "Z'OJ' d a to n i e] UZJ' 'Dan e : 1 - Bohonicha tub Bulanicha: ,2 - Debotoce; 3 - D~I!Owe; 4 - Gorki; 5 - Hruzdoumik: 6 - Grvbotossczvsna lu.b Grzybowszezyzna: 7 --:-:- Grvgoroeoszcxvsma; 8 ____:_ Kaczanv; 9 - Kantorv; rO..- Koniecpole: T I - Karolezoo; I2:::_ 1("zlow3' Ost,,6,"; 13 - Jfulahi; 14 -111o/011iui Kozlotosha; IS - Molonha Mosarska; 1'6 - Piotrouncse; 17 -f!,zeczki; 'I8 - Kunica; I9- Ustie lub Uscie; 20 - Raeki; 2[- Zdal11'; 22 - Z",igola.

NJiei,cowoici s p i s an e l q ce n ic: m-csko Szari,ow,zCZYZl1a NmM i m-cxho SzarkOfV'zczy:wa Stara - budY1!k6w 200. ludnosci I47I. Komp,leksy m iejxcowo i ci: Nieprem1d i Znrzecee - .o.p6Illa naZ'wa Nieprmiki.

C"~Sci mi ei scosao sc i : ]("1'1'/6",k« i Jvlalinowa (/101. Ptatihi),

. ',)

II

r, I

Amberg Ifolw.3-2I/ Andrejewszczyzna [kol, IO-43/ Anton6wka [hol. r-r i] Antopole /1<01. 8-58/

Babicze Iwi:d T7-991

Barany /wiei I2-69/ Bartylowka /1<01. 7-3.5/

Bielaje lles«. 1-71

Bieluwica /wl:d 5-19/1

Bierozowiki [une! I]-76/2 Borowe 'lfutory 5-28/ Borsuki /wie!i 8-521 Buszyki (wid II-62!

Byczkowo Horanskie Iwid 3-1"8/ Byczkowo Sautkowskie [unes 12-47/ Chrome /wie§ 1.7-80/

Czeronka Kopylska /wid 29-X27(3 Czeronka Stukanska /hol. ,14-85, maj.

3-35, wid 39-224/4

Drnitrowszczyzna II wies5 9-58, IIfutory 44-204, II I futory 2I -1431 Dylewicze /wid 8-471 Dziegciewczyki /wid 4-26/6 Glitlskie Ifutory 7-331

Gojlewo /wid 6-33/7

Holosuje Ifolu'. 2-14/8

Holubczyki [futor 6-41/9

Horuby Iwid I3-63/10 .

I

, ,

I r

Horanie jwie(; 1"5-66/

Horowlany IwieS T7-94/11

Hreblo [toiei 10-74/12

Hryce hoies I3-69/13

Ignapol /folw. */

Ilowka /kol. :1.-6/

Iwanowo /lwl.3-T8/14

Jaczyszcze [ko], I-8/ Jasiewszczyzna [kol. I-6/ Kamionka (wid 2-I41

Karpiki jwie!; 9-471 Kasperowszczyzna /wid 23-Il'O! Kiesarewszczvzna 'lfoh», 4-5I, kol,

2-,r 5, wid 35-2I2/15 Kolesniki [jutor 25-142/ Konoplanszczyzna /zvid 2-8/ Kopaczewo /wieS 9-431 Kopylszczyzna jwie!; 26-I27/ Kruciele [saic. 2-I2/

Kucharzewo /wie;' .[9-94/

Kuchty [futor 32-TS8/

Kurianowo /wid 11'-65/

Kutki /1<01.1-9/

Lesuiki /wie§20-99/

Letniki (wid 8-43/

Lipowszczyzna /1 hol.I-7, II kol.4-20/ Laskie I wid 6-44/

Lozowiki /1<01. 6-27/

Luczajka Nosyrska /wid 23-.W9/16 Luczaj ka Sosuowska /wieS 28 ~I 44/1' Luczajka Srednia jwid 3I-I46/13 Majsiucino [une! 26-I31/

Makowie [Llesn. I-6, Ll lein: I-8, wid 25-II5i

Gmina wioi.k.a Zalesie (dok.)

Malejkowo /wid I-61 Maly Dworek Ikol.2-7;]/ Manuliszki [kol. I _.ro/J9 Marcjanowo [ho]. I5-94/ Matoszki /wid I3-691 Mlkulino /wid I7-75/ Mochowik /zaic.3-I6/20 Mozaje /wiei 9-46/ Naruszewo /wie§ eo-rx S] N osyry (wie§I9 -83/

N owa A leksandrow ka /wie!; I I -691 Nowinka /hol.I-6/

Nowosiele [zoie! 4-231

Nowy Dw6r [maj." 4-8/

Olchowka [kol. I-51

Pawlowo /wid 8-53/ Piotrowszczyzna [maj. 9-96,

zvid 6-341 Polowica jwie§ 26-I251

Popki (kol. 4-34/

Potupy /wie!;® I7-84/ Prudowe [zoie! I9-78/

Prytyki [unes 19-II5/21 Pyrszczyzna Iff_'ie!; 27 -I 381 Rabowszczyzna /kol. 4-29/ Radzki [kol, 3-I3, zoiei 7-34/ Romanczuki 11m!. I6-74/ Rowy jlko{.1'-12,llkol.I-6/ Rozdole [kol. I-8/

Rudnica /wie§ I6-1'00/ Sacharewo /kol. r-2/

Sidory /!utor:u:-50/ Sierniericzyki !folw. 2-I3/ Siety (wid 15-83/

.

Sofi6wka /kol.1'-5/22 Solornianka [kol. I-3/23 Soplewo [kol. 4-I91

Soroki (wid 14-58/

Soryki /wid [2-73/ Sosuowka Iwiei -,9-I231 Stary Dw6r /lwl.8-54/ Stryjewszczyzna / wid 3-2of24 Stukany /wid 5I-262/ Szylowo fwid:U: -791

Uhlany [Lfols», 1-9, 11 [olur. 1-9, lesn. 1:-2, wid 10-62/2; - Urzecze /maj. 4-43, 'WieS 30-I51/ Wankowszczyzna /1 [olui. 2-1'8,

11 [olio, 2-141 Wolczki !.folw.5-331

Worobie [un.e! 14-68/

Zaborce [zoie! 27-149/

Zahorze fwid 20-I:l4l26 Zalecinino [futor 9 - 5 4/21

Zalesie /maJ.8-80, wid 55-pol Zalesie Cerkiewne [osada 7-36/ Zalesie Gminne [osada 5-53/ Zaozierce /widi 8 - 50 /

Zapole [lcsn. 2 -9/

Zaprudzie /wid 38-202/ Zarubczyki /1 wid 9-52,

II WieJ2B 4-25/ Ziernce /wid 7-54/

Zubki /zl.)id n-841 Zakowo Nowe jlwl.2-1'5/ Zakowo Stare [hol, 2-iJi Zerstwianka [osada" /

rn11AGI. N azwy d auini ei ui:y,"ane: I - Bielunce; '2 - Breoeozolki; 3 - Czeronka RzqdOf<'a lub NOWQ,dolh;; 4 - Cxeronlea Searkow.</w; '5 - Goraczki; () - Dz;ecltc!(noczyl<i; 7 - Holeuio; 8 - Golosuie lub Holoinie; 9 - Golubczvk«; 1'0 - Golnbv : 11' - G01'owlallY; I2 - Greb/o; J:) - Grvce tub Hrycee; J,4 ~ JatU)~1,.10; r5 -KlsarcVJ.tzczy;ma; rG -Luczajka -Lo/JQtJu:; I7 - Hf17.(}iellik£; :r8 - Z~uczajka Botssaia: 1'9 -1'v[ml';ul;;z/d; 20 - ]v[achou'r},; 2T - Przvtvki; 22 - 20/;<'"ok,,; 23 - Slomionka; 24 - Karasie; 25 - Uglanv; 26 - ZagJree lab Zahorie; 27 - Z"lcci110 lub Zietecinino: 28 - Paszhuny:

Miejscowold s p is an e l q c x n.ie: [olso, Iunato! i osada terstwi(mka - budyukJw 3, ludnosci 111. Kompleksy m iej s c o zoo t ci: NDwy Dw6r i Powpy - w'Pmuo naZf~a Po!uPY.

Gmina miejska Mo~odeczno Buchowszczyzna /wie/;* I Cywid6wka [ease, 7-42! Helen6w [fols», * I

Molodeczno [m-to+] .

Nowa Buchowszczyzna !wie!i*1 Smolarnia [osada I-I91 Zawau Ikol. * I

POWIAT MOlODECKI Siedziba starostsoa: m-to Molodeczno

Gmina rnlejska Radoszkowice

Gaj6wka [osada T - 51 Srebrzanka [osada 3-I8/

Luzanka [sas», 2-.r21 Udranka [letn, .[2-47/

Radoszkowicc /maj.3-22, m-to 429-2502 j

Gmina miejska Rakow Motodecki Rakow Molodecki [m-to 6~7-3538/

'f

lvfiejsco'i)Jo,ci sl>isane l q c z ni e: wid Buchoeoseczvsma, [olur. Helenoto, m-to Molodeczno, wiei Nou:« Buchotoszczvena i hoi. ZaWat! - budYllk6w 746, tuduosci 5627.

Arnelino {wid n:68/1

Antonopol / [olio. 2-II!

BalkuJewo [leln. I -7 / Bieniawszczyzna Ifohv.3-'<9/ Bienica jJolw. 5-94, m-czlio 37-252/ Bobryno /zasc.3-141 Buckowszczyzna /zasc.2-6/2' Chatucicze [zoie: 58-325/

Cielatki Ifolw. 2-24, 11.!id 9-58! Ciereszki !.foho. 1-8, wid II-521 Czeplaje /10Iw. I-5, wid 6-25/ Czererniec /za.ic. 1-9/ Czerniawszczyzna !za§c.2-1'6/ Czerwony Dw6r Ifohv. 2-,1,[ / Czobotki I/olw. 2-.[ 'I!

Daubuciszki /wid 8-43/3 Daubuciszki Dolne !/olw. 2-I3/ Daubuciszki Gorne /folw.2-6/ Dl:ugi Luh /wieS 33-I92/

Gmina wiejska Bienica Siedxiba sarzqdu gm;ny: m-cssko Bienica

Domajewo 1!0Iw.2-.T3/ Dziadowszczyzna liolw.3-27/ Dzieraki 110lw.3-20/ Gabryjalowszczyzna [eaic. I-8/,4 Gaj [ease, I-51

Gajowce /wid 25-I25f

Godlewo /folw.2-22/

Gorki /w£ef 24-I30 I Grornowicze (wid Io-63/ Horbacze [uiie! 1'9-I15/ Horenieta {wid 7-43/

H orodyszcze / kot. I - 5 / Hotkowicze /wiei 73-395/ Irenino Izasc.3-I8!' Jablonowszczyzna [folo». I-9/ lakowicze (wid 89-492 ( Janiewicze /wid 20-I26f

Jelaha /I.folw. I -9,11 [olso, 1-6/ Jozefpol [fols», 1-4, osada 4-25/

Jurowszczyzna /wieS 23-141/ Kamionka [ease, J-IO/ Kaplany /-wid 20-108/ Kapuscino Ifo/i.v.r-9i Karaczowszczyzna [leln. I-6,

uiie! .13-701 Kasymowo /folw.1-I2/ Kaskiewicze Dolne [foh». I -8 f Kaskiewicze G6rne /johl!. 2-2.r / 'Kazarycha [ease. 3-I2/6 Kazirnierzowo ffolU'.2-211 Kiewly /wid 44-260/

Klin Redzkowski lfolw. J.-8/ Klin Zahorski [ease, I-7/ Kloczkowo Iwid 26-I60/ Konowicze [kosss, hol, r-3,

zuid 39-2081 Kopane Bloto [fols». 5-23/ Koruilowka /zasc.6-341

POWIAT DZISNlENSKI I MOLODECKI

Korolewica Izase.3-I7/

Korycino [zaic, I-6/

Koty /wid 22-H8/

Kuprianica IfalU'.4-20/

Kurpowo ffotw. I -5, wid 2-.15/ Lenkowszczyzna Ifo1n) .. t -I 3, maj . .1-40,

kol, 8-58, osadai=q , wie,s 1.1-86, za§c.3-15/ Leonpol ffolw. I -7, zaSe. 2-7/1 Lasewicze Iwies 27-.£551

Loszany [folu. .. t -4, ohol, IO-49,

wid 8-54/

Mala Borkowszczyzna Inlie§ 23-LIO/ Maniszczyca '[fols». I-7/s Michalowo [folio. 2-L31 Michniewicze [ioie! 74-4281 Mosznino "Jolv.l. 2-£3, wid 8-39,

xaic. 3-20/ Mysinszczyzua (wid 14-78/ Niel idki /wie.i 23-12I/ Nowa Pasieka lsasc. T-6/

Crnina wtelska Blen;c;' (dck.)

Nowopol Ifolw.2-2I1 Nowosiolki /wid 22-I26/

o leniec jwies 7 9-4U I Oleniecki Przewoz /zase.3-r5/ Ostaszki /wic.i I6-'72l

Ponizie /1 [ols: .. 4-I3, Ll jols», 3-42, Ll lfols». 2-30, hol.. I -4, wid 50-303/

Redzki /11)iei 57-3341

Rumianccwo /wie!; 6-40/ Rymcele [fols», 3-I7, 'i-vie.! 18-_ro2! Sadki [ease. 2-141

Siedlec /io(w.3-20/

Sieredzie [ohol, 6-36/

Sinki Ir).;id 34-2021

Siwica [uiie« T43-747!

Siwki /wieS Io-64! Skoworodszczyzna /v.·id H)-87f Sosnowszczyzna Ifoliv . .1- 51

Stefa nowo [sate. x-6/

Szlamki Ifotze. 4-24/

Swirszczyzna Ifolw.2-I4! Taluje [zoic! 24-T491

Trepalowo [kol, 4-29, wid 19-95/ Trzaski !wieS'8-54!

Turzec (wid 4I _216/9

Uhlany /lwl.9-55110 Wasiukowszczyzna /zaSc.8-43/ Waski [ssasc. T-9!

Wielka Borkowszczyzna /wies 32-I391 Wiotchowo /wid 2I-II3!11

Zahorze ffolw. 2-I7, kol. 4-I8,

wid 35-2I9/

Zalesie Srnorgonskie /folw. 2-24, hol, 2I -T34,

st. hot. I8-i38j Zarudzicze !~.vieS 89-446/ Zaskicwicze [m-cxho 49-250,

wid 57-31)/ Zwierzynicc Ifolw. T -0/ Zebrowszczyzua ifolw. 1-9/ Zmienki /zasc.4-27/

UWAGJ. JVf,.l::t'wy da'wnicj uzywaHC: I - Amidi'no; ::] - Budik07V~zczY:::llaj :J - Doubuciseln; 4 ~ Cabrieunosecevzna: 5 - Jereniuo; 6 -l«(},sar-ycha; 7 - Leuemoole; 8 -lWwiszcz3Ice; 9 - Boiarv-Turce: Iu -lJglauy. XI - "YVtetc!wwo.

Adarnowce jzcid 31-I60/1 Aleksandrowo IfoZw.0.r -_wi Anulin Imoj.4-46/

Bakszty /wid 56-]Jo!

Balcery If{Jlw. r-I51 Barancwszczyzn a [ease, 6-281 Barczewina IIutor 1-5/ Biciejki [kol. [}-53/

Bielewo IlIIa}. J-LS,I/llyn ,-6,

smol, t -t{, wid 26-T55/ Bierezowce j1.uid 60-314P Biesowe Bloto [zoic. 4-16/

Bobry Iv . .'ie.i 16-66/

Boginszczyzua [folso. 2-I3/3 Bolotkowszczyzna !zase.4-3II Brody Bicrezowieckie [zaic. 6-3<)/ Brody Gro deckie /tdd 9-441 Chmarzyszk i /maj. 4-27/4 Chodziejewszczyzna fJolw. T -6 / Chotch!o [maj, 7-65, wid 36-I97/ Ciszkowszczyzna /zvid I6-7o/5 Czechy /wid 13-71)

Czerriiewo /m.aj.5-4,)/ Czerniewszczyzna I~",id 24-II7/ Czerniszki [folso. 2-3, zasc, 7-3'2/ Czerskie Luki !zasc.4-26/ Daszkowszczyzna ! zasc. I - 3/ Douki ffolw. 3-231

Dorochy Jmaj. 1-3, wid 44-268,

ssaic: I-4!

Dowcewicze fmaj.4-4I/ Dowgule /wid IJ-86j Drowasze /wid 39-22Ij Duszczyce [maj. 3-20/ Dworzec ifoZw. 2-161 Dziakowszczyzna Ifolw. T-6/6 Dzierazki jwie!; II -6()!

Gaj [zasc. 2-9/

Gierduciszki [rna], 2-25. os. mln. 3-I6

wid 27-I43!

Glcje Jza.le.4-I6/7

G Ii uia n ka [miyn T -I 5 /s Gliniszcze l:zaic.5-38/9 Goscily /zvies 1'8-122/ Gracze /folw. I -10/

Grodek Molodccki [m-czko .256-1690/10 Gudowszczyzna Jwies I9-8S/1l Halejki [zasc. 4-I91

Gmina wlejska Gr6dek

Sicdziba sarzad« gm"uy: m-czko Grade" N[,,/odeehi

Herrnaniszki /1I1aj. 3-28/ Holandia /ma:i.@ 3-Isl Horbowszczyzna [jols». 2-23/ Horki (wid 9-34/12

Horodyszcze ffolw. 1-7/ Hurnniczyno [jolt», r -9/ IJ Ignatowo liolU'.2-4/

Jadziejki /wie,,' 12-86J Janowszczyzna [jolto, X-9/ Jarornowszczyzna [ssasc, 2-17/1'1 Jarszewiczc /zrie;' 57-32 I /

Jerrnaki /wid 27-T37/IS Jesrnanowce {wid 64-405/ Kabany /1 wid 7-4[, Il wid 9-48/ Kamienszczyzna [icie« II - 50/ Karnicz [folso, 4-7/

Karniutki /wie,1 II-66/1G Kasperowszczyzna Imaj.7-721 Kiczyno /wid 33-I6 3/

Kiltowce /wid 34-187i

Kisiele [fol:», 8-48, zuid 2I-r30/ Kisielki [toie; 6-32/ Koltunowszczyzna /folw.6-36/ Kopciowszczyzna /maj.3-26/ Korable /wid 1"8-92/ Korbutowka Ifolw . .1-8/ Koryckie ffolU'. I -:U / 1'1 Kostolornszczyzna /wie!; 6-3I/ Koscicsze [fols». 2-4/ Kropiwuiki /wie§ 41)-237/ Kruszynszczyzna [jols». 2-91 Krynica [jols», [-3/

Krywionki (wid 6-39f1R

Krzyzy Lug [kol, 7-281 Kuchary [nta], 20- TIS/

K udziewce !n,id IO-73/19 Kukiele [hol . 33-160/ Kukowo /wid 9-50/

Kulesze lfolw. l'-T6, wid 8-47/ Lalkowszczyzna /wiei 22-IZ8/ Lesuny [ease, 3-19/

Lucyno [ma], 2-3I, wid 26-146/20 Lucynskie Katy [zaic. 8-38/21 Lapince /wie§ [5"8r/

Luczenskie /wid I6-83! Maciukowszczyzna /zm'c.4-24/ Mankowszczyzna [kol, To-69 ma], 2-29,

wid I2-7ol

Mar ko wszczyzn a I ease. 3-2 I I Miechowszczyzna [fois». 5-27/ Micczyslawowo Ifolw. I-5/n Milucino [lesn. I-lOj2)

Miszer owcc [zaic. 3-21! Moszewki [zaic. 3-2T! Mozulewo /zasc.8-40/24

Murzy /wid H)-I05i

Nowe Oleszki /.t"OlW.2-I6/ Nowe Pole [foh». 2-8/ Nowikowszczyzna lfohl). I-TO! Nowinka [lesn, 1--3/

Nowosiolki /wid 36-179/ Ogrodnik: [fol:». 1-3, zasc, 2--rtf.1 Oleszki /folw.3-26/

Ostrow /iolw.2-I8, lesn, 1-7, ease. 2-I2!

Paradowszczyzna Ifolw. I -7,

wid 22-rIo/ Piekary [folu». 2-l4, zasc, 3-,T9/ Pienkowszczyzna /z(/sc.4-3r{ Pierowszczyzna /l,(JieS .£3-80,

sate, T_6125 Pietrylowka [fols», 3-23{2" Piotrowszczyzna Ifol1).;, 3-64,

wieS :w-r.66f Pohoreliszki ffolw. 3-20/27 . Polujk i Ifolw. 3-18, zasc, 8-56/ Poniatowszczyzna [osada 8-51'/ Pozaryszcze (wid 36-2.T8/ Pronczejkowo Ilo/w. 2-2I, kol, I8-ro6

wid 67-:136/ Pun iszcze [jolt», 1-2/ Redzkowszczyzria /;naj.3-JO/ Rodzki /folw. 4-17/ Rornanicha [ease. 2-1"51 Rusaliszki /wie;' .5-39/

Rydy ,1folw.I-1'21

Ryrnciszki [folio: 1'-4/

Sakowik [isasc, 3-151 Sazonowszczyzna /wid 2I -I()4, Siel ewce /wid 6 I - 3 371 Siemierniki [zoie! 53-248/ Soroczyn [maj. 2-T 41

Soroki [uiie! 23-II3!

Starzyuki Kropiwnickie Ifolw. 6-47 f2B Starzynki Lapitiskie /1 [ols». 2-1'0,

II [olso, 2-25/

Such,io2lfOW"S; ZC<:i·YZlla /wieS 26~I381 Iwiei . -951'

/widi7-90/'

/WidI3-65/ "-

[une! 30-I691 [hol, 3-8 I h,vies IO-58/

i /zasc. 2-II!

Y /wid 29-T59/

"Tokarzewszczyzna !wie§I6-u:r/Z9 ,- Tuczyuo Ifolw. 2-IO, smol. 3-II, wid 23-IJ31

\

Tupalszczyzna Ifo/w'.I-7/· Wolczki: ,/wid 3D-I53134

Waskowce [mlyn I-5;wies 33-I8..2/. Wolkowszczyzna I.folw. I-6/

-Wazginiszki [nia]. I2e75/30 Wydrycze /wie§ 28-IS3/

.w",gly /zasc.I-7/31 Zadworce /wid 52-306/

Wialorucz /-maj.6-32/ Zaluze Ifolw,4-2I/

WielkiePcle ffolw. 9-57, zalc. 4-26/ .Zapartyki Ifolw. 3-jI / Wielkie Siolo [fols», 1-9, wid 50-;36I/ -Zarzecze /wie.i 38-200/

,Wierbowce /wie.i :r2-52/J2 Zbykaty /zasc.7-44/

Wilczy Lug /folw. T-9/ Zielone /zasc.2-I3f

Wilucewicze /wiei 10-55/ Zwierki [toies 7-53/

Witkowszczyzna /wid 23-IJ3/ Zochowszczyzna Iwie{: I4-82/

Wladyslawowka /folw.I-I41'3 Zychary [folun e -ro]

, ,.t UW AGI. N aZ'.Q y dawn iej uzy wane: I - Adamce; 2 - Berezowcc; 3 - Bag;nszcz)'zl/.a /"b Bociamscevxna; 4 - Ch",,,ry,zki'

III, ,I "5 ~ Cp1zkie~oicze; {) - Di(J~Q'W5zCzyzfla.: 7 ~ Giaie; 8 - Glinisscze; 9 - !IUnisz(;ze; I~ --: Gorodoh; I I - .HtJ.dofVszczyzna; Ig - Garki~

....a::..;.'I3 - (TIl",mCZYII tub Humnicsvena; I4 -Jcremotvszcz.vZlla; IS -./armakt; TO. - KO'""""/.'<1.; I7 - Karvckie: I8 -Krzywiaki; I9 ~K,,........ drewszczyzna: 20 -K,"ojJoWszczyzna; 21' - Lucvno-Kqtv; ;:2 -l-]ru..szV/.dczyz1Ja lub Rui'loiszczyzna; 23 -lt1iluct:rl.O; 24 -lVlazulewo· ...__, 2S ----;_ RirmjJs.z~z~:;m(l; 26 - PietTzYldwka: 27 - Po{?()rzehszk~; 2~ - Starzynki Br zozotoe; 29 - Tokareunecxvsma; 30 - T¥OTgini$zit£; 3I ~ -.- Uhlv'; ,)2 - W,erzbmoce; 33 -Kaudybm<',<zczyz1la; 34 - Wilcsshi:

I K omo le ksv miei s co uio i ci : Alehsandrooso i Holaudia - wspdlna ''''zwa Aleksandrouio,

r., ,

· Abramowszczyzna [ioie! 5-26/ Babinka [osada 5-I91

· Balkany [zasc. I-7i

• Barany [zasc, 3-20/ Bobryki Ifolw. I-5/

'.Bojary [hosz, hol, ;3-7, wieS 24-1401 Byczynszczyzna /zvie.f 19-1)4/ Chozowszczyzna [zatc. 3-I4/ Czerty /wid 30-177/

Dajnowo [zaic. [-7/

Dlugie Niwy /kol.2-6/ Domanowo [saic, 3-;361

Dubrowo [hol, :r-7/

DWOIzec C Jfolw. 1"-8, koss: kol. 1'-4f Dyrwany [zaic. 3-;30/

Dzio blewszczyzna lurieS 2 4-.r 28/ Girdzie /wiei 1'9-98/

Gorka /maj.2-86/

Gory (gay'. :r-5(

Grunciszki [une! 4-32/ Haniewicze jzaic.6-32/ Horniaki /zvid 52-274/1 Horodyszcze [zaic. 2-9/l Hranicze /wieS 59-362/ Iwancewicze jwid 49-270/

Iwki /wie§ I6-H 51

Jakubowo [zaic. 3-15/ Janowszczyzna [zaic. 5-45( Jozefowo [zaic, 2-13/

Kanijewo [hose. hoi. 2-.r6/ Karczmiszcze I hol, I - 5/

Klinek /zasc.1-I91

Klajducie [urocss, 3-20/ • Kodziewce /wid I7-98/ Kolosowszczyzna /wie[; 6-34/3 Komoruiki /wid 8-49/ Konczany /wid 90-492/ Korsakowicze [folur» 2-:r2,

w.id; 2I-I09!

Koszewniki [ma]. 5-44/ Koszewniki Male /1/Jies 49-27;3/5

Grnlna wlejska Krasne

Siedziba znreodu IJm;flY: m-czko Kraine n. Uszq

Koszewniki Wielkie jwid I6-I03/6 Kosciuszki lurid 4'7-245/

Kozly jwid 24-I36/ Krasowszczyzna lsoi. -I-5,

wid 3r-rr3/ Krasne Miasockie [osada 4-191 Krasne n. Uszq [m-czko 264-1878,

osada 6-31"/ Kromowszczyzna !wld 8-3SI' Krynica [zaic. 1-91 Lenszowszczyzna jwieS rz-751 Labuciszki [zoic, I -91

Losie [une; 48-252/

Malaszki Jfolw. I-20, wid 26-[491 Mate Hranicze /folw.4-62/

Maly Bar /wid 6-28/

Mariampol [zasc, I-81

Miasota [fole». 5-57, gaj. 1-6, wid :ro 5-590/ Milewszczyzna /wiei 5-:r8/ Mleczkowszczyzna [osada 7-54,

wid 5-28/ Moczuly [zasc. 3-r9/

Mozole [zoie; 47-290/8

Naudziechy (wid L4-67, zasc, 2-1"31 Niwki Izasc.2-I6/

Nowe Pole [ease. T-2!

Nowosiolki [uiie! I.5-76/

Nowy Bor [zaic. [-IO/

Oksztele [kosz . kol, I-41 Olechnowicze [I jols», 3-25, IIfolw.

[-13, st. hoi. 5-60, w£d 7:r-4L6, J zaic, 3-I4, II zasc. 2-1'41

Osowiec [osada 7-]9, une] 60-288/ Paradowszczyzna /zvid 3-12/ Paulinowka /zasc. I-7/

Pienne /zasc.4-26/9 Pisarzewszczyzna. /wid 24-[30/ Plebania /kosz. lui]: 2-9, wid 4;3-243(. Popowszczyzna /wie!; 9-61'1

Porewicze [folso, 1'-8, wid 9-48/ Proucewicze Iwid 7-36/ Rackowszczyzna [saic. 3-28/ Radziewce !f.l,)id 46-258/10 Rekuciowszczyzua /fol~1,J. 7-29,

wid 2)-n81 Rewiaki /wid 9-501

Rydy Iwid 7-38/

Sakowszczyzna /wie§ 7-30/ Sierhiejewszczyzna [zasc, 3-17/11 Sobolewszczyzna [saic. 2-61 Starzynki /wid ;30-u61 Suchodolszczyzna /n'ie§ I5-IOO/ Surynty lokol.34-I68/

Szeluchy /wie§ 13-76/

Swieczki [fols». 3-21, wid I7-IO.5/12 Tatarszczyzna Ifo[w. 2-2, wid I9-1)[,

zasc. I-51 Tyszyn Ifolur.3-18/ Ulanowszczyzna /wieS 34-206!

Usza Kozlowska/J folw .. t-tr.Il [olso.t -S, III/olw. I-7, IV folw. 1-3, kosz: kol, 4-1;8, st. ko}, I2-74, wid 59-334/

Widziewszczyzna [foli», 5-34.,

zvid 34-1'88/ Wielki Bor jwie,/ 28-.r97/ Wielkie Hranicze /Jvlw.2-37/ Wielkie Pole [ease, [-6f

Wieredowo Ifolw. 2-14, wid 30-160/13 Winiowka /1 ease, 1:-7,11 zaic, 1-2/ Wojciesze Ifolw. [-], wid 10-:)9/ Wojtele [fols». [-9, wid I;3-77!

Wolki [hos«, 1101. 2-H, wid 24-I51/ Wolkowszczyzna [osada 5-17,

wid '27-I29/ Worsowszczyzna If olur. 2 -J 2,

kosz. kol, 1-9/ Zabielicze [osada 3-J:6(

Zach woj niaki ! zaic: 1-3 f Zygmuntowo Ifolw. I-[O!

UWAGI. N azwy dawn';"!" u,"yw""e: I - G6miaki; 2 - Horodxiszcze; 3 - Kola,zowszczyz1la; 4 - PauU1l6w; .5 - Kasseumiki Male: 6 ~Kas;;ewniki Wielkie; 7 ~ GyommtJsztzyzna; 8 - Mozol»: 9 - Pionne; IO - Rodxieurce; rr - Siergiejewszc.;;yzna: I2 - Stoiecski; I3 - Weredawo.

Biertoszki /wie§ 22-I04/1 Bludowo /folw. I-9, wid U-III/ Bojary Nasilowskie /wie.i 38-185/ Bojary Turzeckie /wid 22-12112 Chwoszczowka [ease, ;3-191 Ciemienica (zasc.2-I5/3

{"

- ...

a..1I..L.

Gmina wiejska Lebiedziewo Siedziba zarxqdu gminy: m-czka Lebiedxiezco

Ciurle Jwid 22-1:46/

CZe[C7.en owo [ma], I -8, Z(lsc. 5-.42/ Domasze /wie.! 79-385/ Dowborowo [osada 1-4/

Franopol [folu: •. 5 - 281

Gajowce hoiei I3-66/

Gr6dki /wid 4-[ st Horowszczyzna lwiei 9-50/ T-Iruzdowo /wid 45-229/ Hrycowo [folzo. I-3/ Iwauowszczyzna !wieS 6-40 Jaroszkowo [fols», 2-I6j

j<

Juchowicze {wid 26-I47/ "Karasy /zase.8-49/

-Kotedzino Ifolw. I-I6, /{01.7-33!

Kowalce /kol. 4-26" wid 5°-246/ :Kuczki Jwid 467258/ Kuklowszczyzua Nasllowska

Iwid I5-88/

Kupie jzase.2-71 Lebiedziewo [maj. 4-26,

m-czho 357-2092/ Leszno /maj.4-601

Lobacz6wka fwid 33-I68/ ,

Magazyn /kol. I-8f

Maliuowszczyzna [maj. TO-HSI

Mala Borkowszczyzna hoie!; 6-29/ Markowo /maj. 4-65, m-czko I60-908! Miechowo /zak® II-50!

Moroski [hos», liol. 2-IO, wid I39-736j

Nasilowo 'jw~d 57c294, Z{lsc.,ro,69/ Ogrodnik! ffolw. I-9, zasc, 2-II! Osanowo Iwie!; I8-93, zasc. 8-.52/ Pieczyszcze [lein, I-6/

Plosa /wid 7-331

Podsadzie /zasc.3-I9!

Polany [jolso," 2-2I, tvid@ 20-I25! Potasznia lease. 7-49/

Prudy [ma]. 6-27, st. kol. 5-33/ Saki /wid I4-68/

Sieczki /wie.f 24-v9! Skarynowicze jwid I3-Ioof4 Skoworodki /u.,'id 62-3321 Skoworodszczyzna /fuid 23-II9! Stobodka (wid 9-44/

Stare Siolo [hol, 4-24/ Szrnarowka ffolw. 2-I9!

..

Szykowo fwid ·I8~.89/ Ustron" /foI11J.5-9/

Usza /maj. 6-36, zasc, 4-30/ -..a

Wiazucie /wid 39-222/ _ . ~

Wierzchowka [ma]. 2-40, wid I377·2!1 Wierzgolowka [fols», 2-r4, kol. 3:'I3!' Wielka Borkowszczyzna /wie/; 37I7/.(' Wysokie [ko], I-3, maj. 3-22/ ' Wysok owszczyzna [maj, 4-38/ Wytropowszczyzna [zoiei 6-'4I/ Za blocie [foh», I -.5, zasc. " Zapolaki [une! 37-'ZI6/ Zarzecze [osada"]

Zascianki /kosz. hoI.'" 2-8,

wieSe 26-I29/ Zwierzyniec [folio." I-6/ Zdziemielewo [ease. ,r6-I25/5

UfVAG1. N'a z uiv d aum iej uzywalle: r=+Bertorzki; 2-Bojary-T"rec; 3-Ciulnienica: 4- Skorvnozoicec; 5-Dziemielewo. M'ie i, c 0 '0'0 i c i 'Pi' 'Ill C I lie isn. ie : isaic, Zablocie i osada Zarssecze - budvnhtr» I 5. tudnoici 69.

Kompleksy mle] sc ow o i ci: Miechoico i Zaicianki - ,"spOI'I« tlazwa Zaicianki; Polanv i Z'~ierzytliec - w'P6fna 'lazwa Polanv,

Adarnowicze jwid 23-I54! Bernatowo [ease, I-4i Bierezowo [ease. 2-I3/1

Borek. fhol.2-I2! Brochowszczyzna [zoie: I9-So/ Brody [lesn. I -5! Bruskowszczyzna jwieS 3I-I641 Buszewica /wid 5-I7!

Chozow M olcdecki [futor I -6,

maj. 1'5-r23, wid roo- SI8!

Ciurle /wid 30-I54/ Doman6wka /zarc.4-I6f Dranie [zoie! 2I-I06/2

Gaj Ill/tor 1-JO; I kol.r-4,

II IwZ. 4-29/

Helenowo [kos«. hoi. 6-431 Holubka [hol, I-7/ Horawiny /wid 17-l)·r/ Hrebieniowo /kosz. hoi. I-4,

sasc. 6-28/

Gmina wiejska Motodeczno Siedziba zarzlldu lImi"y: m-to Moiadeczno

Izabelin /maj. 5-I,U, mlyn. I -6/ Klonowszczyzna [zaic, 5-261 Koszewniki /wid 23-rr6/ Krynica /wid 20-L04, zasc, I-xzl Kulowszczyzna h,_,icf; 9-56/ Kurornszyce /wies 2I-I32/

Kuty /wid'" 6-40/

Lazawiec Ifolw. I-I4, wid II-72/3 Lely !zosc.2-I5f

Lysowszczyzna [futor 2-1'4{

Micni utki fwid IS-TOJ /4 Moczynowszczyzna /wid 23-I29/ Mojsicze /wid l)8 -.'i I6/ Morozowo [futor 2-I3/

Mosciszcze /kosz. hol, I-?, wid 6-37/ Myslewicze [ioiei 28-.r43/

Nowe Helenowo Ifutor 7-43/;

Rahozy /wid 45-26Ij6 '

Rajewszczyzna /.futor 2-I2, osada 6-26,

wid 56-348/

Reszatkowo /wie!i@ '[7-98/ Rozwodowo l.folw. 2-I31 Ruehle /wie§ 8-57/ Sakowszczyzna /wid 4-251

Samale /wieS'" 1'2-76/ '

Sieliwonowka Ilwsz: hol; 3-20,

wid 27-·r58j Slobodka /wief; 58-3I31 Sznury fwid 22-II4/

Wiazowiec [kose, kol, z-s:t , maj. 8-35,

wid 53-2881 ..

Wielkie Siolo [hose, kol. I-2,

widr83-98J I Wily [zaic, I-6/

Wolkl /wid I3-77! Wytropowszczyzna Iwid '[5-95/ Wywiery lkol. 8-65, wieS 36-I99f7 Zaroje ieoi. I-7/

Zerlaki fMd 35-I54/

UWAGI. Nazwy d auin ie ] uZl'wtltle: :r - Br zonotoo; 3 - Drenie; } - Loeaniec lub Lozmuiec; 4 -Milliutki; 5 - Jelenowo; 6 -Ragozy; 7 ~ Wie:r.{:io1'Y.

Komplek.sy m ie i scowo i ci : Kutv; Resssatlunso i Samale - wsp61tl(J. n""""" Samate,

Apoleje I'wid I3-61'j Barbarowo lfol»: 3-251 Biala {wie!; 58-.lIO/ Bobrycha [osada 2-TI! Borki fwid 2-I3/

Borki Mate [fob», 2-25/

Borki Wielkie lmaj.2-]71

Buda [fols». 5-33/

Byki Iwies 28-r48/

Cegielnia [osada 3-22/

Chocirno [fols». 2-24/1

Czerepy /u,ies 20-99/

Dziemiesze jwiei 43-228/

Finfa [osada 3-,[4/

Grzybownik [osada I-9i Horodzilowo [ma]. 2-22, osada 9-571 Hruzdowo /wid 4-22 f

Hruzdowka [osada 6-40, wid 14-59f Jachimowszczyzna [hol, I -7,

maj.6-I7I/ Kamienik [osada I-9J2

Kizilowo /.folw. 1-7, zoid 26-I72/ Klin [osada 2-I2/

Klopacze jwie§'" I9-T04/ Kobylki /w£e§ 62-3291

Gmina wlejska Poloczany Siedeiba zarzqdi: gminv: ,,,jet Poloczanv

Koniuchy [zoie! 48-2641 Kopacze (wid 56-286/ Korale /wid I4-82/ Koskowszczyzna [osada 3-231 Kozarezy /wie!; 9-4I f

Kuczuki [foh», I-I7, wid I6-94! Kurhan [osada 2-91 Lenkowszczyzna tsoi- I -9/

Litwa [kosx. kol, 5-3T, wid IOJ-545! Larninszczyzna Ifolw.2-3I!

Lapince [kos«. kol, 4-I9, wid 54-2641 Lostajszczyzna !folw.1:-,5/1

Luzek [maj» 3-31), wid 28-I651 Macowszczyzna '! osada 2 -I 5/ Magazyn [osada I-IO/

Malyszki flolw. 1-7/

Mamony /1<01.5-35, wid IS~IOO{ Maslikowszczyzna [osada 6-341 Michalowo (wid .rI-69/ Nowopole [osada x-o]

Oborek [ma]. 3-45, pleb. 3-I7, wid 35-I641 Obuchowszczyzna [zoie! I3-83/ Osinkowo [osada ,r -41

Pickary /wieS 25-I441 Polany /fo/w. '" 3-I6/ Polatywa [osada [-81

Poloezany [folro. 3-57, osada I -6,

st, kol, o-I4, wid 46-275/ Porzecze [ma], 4-25, wid 34-r65/ Pozarnica {z.lJid IZ-651

Przepasc [osada 7-331

Puzele Ifolw. 2-I3, osada 5-29,

wid 35-I94/ Puziki /wid 2I-1'05/

Raczkowo [jolt». 5-62, soiei 23-H3/ Rokszowo Ilolw. 2~8!

Romaltowo [osada I-7/

Rozewicze [une! 8-36/

Scholino Izmef 34-I.64/

Sieliszcze [osada 3-I9/

Siemiany Iwid IO-521 Sienkowszczyzna ffolw. 3-42,

wid 4-30/ Sokolniki jwid 32-.T961 Soltany jwieS IS-I09!

Sowlowo [osada 8-54, wie.fz9-I62/ Steckowszczyzna [osada 6-33/

WOJEw6DZTWO WILENSKIE

Sygnatowo /folw.3-26/ Szylnik [osada 2-.[2/ Szypulicze /wid 44-308/ Swierszczyzna Ifolw. 2-I2 [5 ToJtorowo [oscula 4-34/

Gmina wlejs.ka Poloczany (dok.)

Trockie /wid IS-931 Ukropowo /wie$ I6-93/ Waukowszczyzna [osada 3-I9/ Widawszczyzna [maj. 2-32,

wid 22-I3r (

Wie1kie Siolo [ma], 5-46, wid 35-I89! Wyg6dka ,Iosada 3-r6/

Zamoscic (wid I 4-76!

Zwierzyniec [osada 2-I2!

Zurewicze [une! 39-2II/

Turkowszczyzna iwid 39-223/9 Udranka [lesn, L-S, smol, I-4/

Usza Romanowska lfolw. 4-33, hosz ;

kol. 7-3I, wid 55-3[6/ Wazgiely /~J,)id 36-2I5! Wiazyri jmaj.3-44/10 Wielkowszczyzna [osada I -61 Wiererniej ki /wid 29-T79i Il Wojtele [fols». T-8, wid 6-4I,

zate. 4 .. 23/ Wotodzki (wid 50-274/ Woloki Iwid 23-nS/ Zahorce /wid 66-32'I!l2

Zalesie ifolw. 9-52,wid I3-"7I/ Zofi6wka [mlynr -oj

Zosino /zasc.3-,T6/

UWAGI. Naz.wy d aianie i 1f.i"ywalle: r - Chocino; 2 -Kamjon"ik; :] - La,!ajszczyzna tub Lojstajszczyzna; 4 - Lozauv: 5 -'- Swi,·szczy;ma.

Komple/ny mie i SC01~O sci: Klopa(ze ; Polauy - wsp6l-na rwzwa Klopacze.

Andrzejowka //olw. 2-I3! Bakszty Male fmaj.8-rH/ Bakszty Wie1kie /maj. 5-85/ Barany IwieS 17-85/ Berwecz [fol-», 2-.r 41

B6r 11 zaic . 2-TI, II ease, 4-33., HI zasc, "7-42, IV zatc. I -8, V zasc . 2-IO!1

Brygidpoi f.folw. I .ro]

Cyganowo Ijotw. T -3/

Dekszniany [osada I8-I23/

Gaiszcze hoie! 9-52/' Holubowszczyzna /zasc.3-I8/l Hreczenieta [osada 9-27/3 Hurnowicze f.falw. 5-32, wid r6-IH/4 Juchnowicze [folu: T-31

Klimonty /wid 64-35I/

Gmina wiejska Radoszkowice Siedziba zayz(!du gnun»: 11I-to Rudosssleounce

Kotlinka IhZw. i-S]

Kryuica /~vid 8-5I/ Majerowszczyzna [ease, 2-.W/ Maksymowka /wid J8-I86! Malk owszczyzna lfolw.I-8/s Migowka Ijohr. 2-n, wid r6-83/ Osinowk a [zasc. I -6/

Pieciule /wid ?I-380/

Powiazyn /wid 5I-304/6

Putniki /wie!; 73-406/

Romany ijolw. 2-.! 3, wid 28-I40/7 Sarninskie Gory [ease. J -61 Sieledczyki /wie!; 35-ZI 5/ Sieregudowszczyzna /zasc.5-I6! Sycewicze [osada H-56,

wid i mlyn 8S-477/s Szerniatowszczyzna /z(!ie§ I6-I04!

UWAGI. Nazwy d azon.ie i u.zY'UJane; r - Bor; _ 2 - Golu.bowszczyzna: ;j ~ Greceenuua; 4 ~ Gumozuicze lub Gurncnoicec; j -lV1QlJwa'szczyzlla~ () - P{)'lt~I:azylZ; 7 - Romanouio; 8 - Sycze'loic::te; 9 - TorhcnlJszcZYZJW; TO - Wia,~}'1dw; II - Weremejki'; I2 - Zagorce.

Adamaryn /usada t9-I22/ Bohdanowo jwid 7-32/ Bok acze !Wie!;21-1IS!

Borek [ma]. 2-2"7,m.lYllI-6,za.k 2-1"£/ Bortniki jUlieS IS-TIII

B uchwalowszczyzn a /folw. I -6,

[utor 4-I7/ Budrowszczyzna lurid 5-42/ Budzki j/Ulor 2-II /1

Buzuny {wie,( 46-256/ Chaieckowszczyzna [folso, 3-I8,

zvid 8-38/ Choruzc 1 wid 25-140/

Czarny Ruczaj Ifolw. 1"-4/2 Dorninowo [osada 5-25/ Druzycze /wid I 4-8I!

Dubasze /wid 45-255/

Dubrowa [osada 44-266, wid 8S~4791 Duszkowo [ma]. 6-76, wid 65-42"7/ Epirnachy [osada. i.o- 58, wid Jr -I9If Franciszk owo [jols», J-1?, zasc, 2-9/ Gabrielowka Lfolw. I -9/.1

Gaj /foho. 5-35, ease. 9-42/

Gierwiele /wies 50-312/4

Giniewicze Ifolw. 2-.14, wid 34-1"74/ Girewicze /zoie.i 60-346/

Gojzewo [osada 8-44, wid 27-I58! Herrnaszyszki Iwid.5 - 37/ Hliniszcze /gaj.1-6,1

Hryc kowszczyzna I' wid; tx - 63/5 Hryniuki Ifohv. I-TO! Hudowszczyzna [jolui. I -II!6 Jacewszczyzna /1 jolw. 1-7, II jOl1D.

2-:£6, osada 10-64, wieS 8-4'7/ Jelonka Duza /zvief, 37-209/

Jelonka Mala [toies 4-z9/

Jurzyszki /wid 39-234/

Kajcienie /wie.i 33-J64/'

Kalinowka Ill/tor 3-20/ Kaszcwszczyzna //o{w. I -8,1

Gmlna wlejska Rakow Siedxiba earzqdu gmi"y: 11I-to lIak6w

Kaszyno [folso. 4-25, hoi. 8-53/ Kijowiec [mn]. 5-46, pleb. 2-IO,

wid "7-3I/

Kosciuki [fols», 4-28, wid 8-441 Kozaki {wid 14-89/ Krupszczyzna [osada I6-.!o6/s Krynica [futor 2-.12/

Krzeczowce Ijolw. 2-22., wid 7-44/ Krzywieze [maj, 4-28, osada 2-12,

wid 12-651 Krzywicze Male /maj.4-40) Krzywicze Wielkie /maj.3-27/ Kuczkun y /folw. 1" -9, lesn, I-II,

wid 25-1"5I/ Kulakowszczyzna l/o/f.o. I-9, kol. 6-28/ Laskowka [ohol, I6-83/

Lechacze [mai. 6-34/9

Legiezy [wies I6-II2/

Leon6wka [zasc. 3-251

Laby [osada 1"6-97/

Lapince [ioie] 2-12/

Macewicze !wid 28-162/ Malyszowka /.folw. 2- T6j Marchajewszczyzna [osada 8-4"7/ Michalowo [fob», 2-](), osada 9-63

tartak I -I / Miedzyrzecze /maj.2-30/ Moriki /kol. t 2-91/

Nowiny [xoies 25-I43/

Nowosiolki Dubrowskie (~J,)id i znir,

80-425/ Nowosiolki Kijowieckie !wid 2.[-102/ Nowy Dw6r /711((-;. 2-I3!

Ogrodniki /wid 40-233/

Oleszko wszczyzna [osada 3 - I 1/ Olszanka [jolso. 2-I9/

Orlowszczyzna !wid rz-83/ Orowszczyzna [kol, 1"7-83/

Osinowka /fOlW.2-.T.5/

Osrrowiec [osada 4-23/

Paszkowszczyzna Ifol1l.). 2-20/ Peli kszty /wid 46 -27 III 0 Perezyry [ma], 2-.T9 urieS 53-322j Piotrowicze /w'id 26-.141}1 J Pchulanka [futor 2-6/ Poloczanka [mlyr: 2-"7, ~,vid 4-27/ Pomorszczyzna /11Iaj.5-I33/ Popkowszczyzna /wiei 5-241 Pozniaki !Z'l'id I J-6"7 /

Prudnia [uroc», I-6/

Puchacze Iwid 66-334/

Puch aczewszczyzna /folw. 2 -I I I Rakow /folw. 4-28)

Ratynce [jutor 3-TI, wid 48-26I/ Rusaki (wid z4-I i o!

Sidorowce /wid 25-'[62/ Slob6dka /fulw.3-.)O/ Solornierka [osada 3-2I! Solowie [ho! . .I2 -7 'II

Sosnowce Ij'olw. 2-I4, wid .r9-II6! Stary Rakow [kol, r6-TT 3, rna], :i-7()/ Starzynk.i [ease, 2-n!

Stecki /wid I8-I031

Straplowce /wid I8-H5! Strazewszczyzna /~1!ieS 8-39/ Szapowalv [folur. 6-70,jutor 2-11/ Tatarskie jwie!; 36- 1')2/

Trypucie [u .. ries I I -64/12. Wasilewszczyzna /folw.5-23/ Weglinszczyzna [zcie! 8-49/ Wolkowszczyzna /W'id 9-57/ Woznowszczyzna Ifolw.2-8,

[utor 1'-61 Wyhonieze [osada 6-49, wies 37-2I8 Zablockowszczyzna Iwid 6-30/ Zagajne [une] 3-£5/

Zalesie [ma]. r-ro , osada 12-66, 'Wid ]O-I73/

Zarzecze Iwid II-72/ Zabowszczyzna [folea. 2-TI /

U W AGI. N az<vy d a-urnl e j ".i"y,oa1l": I - Bulk;; 2 - Czarnorucze; :] - Gabrielew,zczy,,,,a [lib. GabrYMwlw; 4 - Ger"'eie;

5 ~ Grvchmosscxvxna; 6 ~ Lllbo'l))s:t:(;zyzua; -7 - Kieicanv; 8 - Grubmaszczyzna; !> ~ Lichacze; IO ~ Petilasse; II -1~iet'row1'cze;

IS - Trssvtrucie.

' ..

POWIAT MOLODECKI IOSZMIANSI<;'J

Bielaniszki jwid 9-43/

Bohdaniszk i /'[fo/w. 2-J:5, Ll [olui. J: -1/ Koilinki /zasc.8-651

Mate Pow iaze I wid 6 -42/

Michalk onie /zasc.23-J:.)6/

Morgi [ease. 7-47/1

Nowosiady /wid 40-2T2{

POWIAT OSZMJANSKJ

Siedziba starostuia: m-to Oszmiana

Grnina mlejska Oszmiana Okrnienieje [zasc. T4-901 Olch6wka Ilolw.l-.1o/ Osinowka jzasc.4-]7/ Oszrniaua [m-to" 7x8-579L/ Ozaleje /wid 8-39, z asc, 9-35/ Panawieliszk i /Z4SC. I ]-861 Powisznie /za.fc.24-T40/

Gmina mlejska Smorgonie Smorgonie /m-to SO,T -4074/ UWAGI. Nazwy d{l,,,"iej !",ywane: I-Morg6wka.

Cz~ i c i m i e js c o uio Sci: Franciszkanv (711-10 Oszmiana),

Adarnowo II hal. 'i 111101. 2-I7! Albertyn Ihol.5-271 Aleksandryno /wid 8-4I/ Alcnowo [kol, I-8/

Autoniszki /wie§'9-49! Azubale [uiie: I7~I02!1 Azukaluie I~()ie.i ,6-77/2 Bieczany /zvieS 17~76, zasc 2-8/ Bile /w£d 34-2I61

Bociany ,lwid; I7-96}

Borowka /gaJ. [-5/

Bukowka [lein .. [-3/)

Chmiclniki /wiei 4-2I, .. zaic, 3-2.TI Chornucie Iwid 1"2-66/

Czerka nee [une: 18 -97/4

Czyste Pole /zasC.1-4/ Daubuciska Cegielnia [kol. I-6/5 Daubuciszki Ifohv. 2-34/6 Dabrowa [hol, I-IO/

Dejl idy Iwid 3:[-168/1

Do bromysl Klewicki JZG.ie. [-6/ Dobromysl Szadziunski [saic. 3- U}j Dobrowszczyzna /wid 9-54/8

Dolina [zasc:» 7-44/ - ,

Dowlany /wid 53-258 j Dubinka /gaj. I-51

D uchowszczyzna / f~ol. I -4/ Dziedziule /wie§ 22-120/ Dzicmlanowo lkol. I -7 f!! Dziewieniski Wygon [osada .T9-1061 Dziewieniszki [m-ceko+] Gabryjalowo 11wl. I-6/1O

Gieduny /hol. 2-[4, wid [2-73/ Gielozc Ilohv.4-52/

Girdziuny /wid 33-I82/

Gorele [saic. 2-I2/

Grybiszki /wid I3-59/11

Gudele [zoie; 9-49/

Holynka /zasc.5-20/12

Jakubiszk i /wiei IT -60/

Janowo [hol. I-6/

Jewiele Ifolw. i-», gaj. 1-3, za.lc. 3-I6/ Jurgielany 11011/).· 3-1'8, wid 33-I7II Karoline [ko! . .r-IOjl.1

Karolcjgi jgaj. t -7 j

Kazirnierzowo [folio. I -9, hal. 7-32/ Kaziule /wid 27-T47/

Kaziulonka [zai«. 3-'[7/14 Kicldanowo [kol. I -14{1,

Kizby /wid 9-52/

Klonowka /1<01.1-2/

Gmina wiejska Dziewieniszki Sicdzwa sareqdu gmluy: m-czko Dziewieniszki

Kloczkowo /kol.1-4/ Koczany (wid 22~I28j Konwaliszki [m-czho 39-I80,

wid 25-I44/ Korsakowszczyzna [kol, T -81 Kotkiszki Ijohv. 2-I4, 'wid 26-I42/1<; Kowalc llein, 1-4, wid 3I-1541 Krakuny Iwid 49-302/

Kruniszki /wid 6-30/17

Lepie [ohol, I3-.59!

Lepie Male lurid 7-58 J

Lepie Wielkie /wie§ ]5-2031

Leima /za.ic. 4-£4/

Lisowszczyzna [zosc. 5-19/ Liszkuniszki [uiie« 22-I07/13 Ludwinowo [folsu. 3-191

Lastowce ho'id'" '<5-70/

Maciucie /wid 55-282/

Malinowo 11 hoi. [-6, II kol. ,-61 Malinowka jzasc.@ 2-1'3/

Masiuny /wid 23-II7!

Michalowo [ho}. 2-U!

Miezany [ga]. T -8/

Miezany Nowe /wid T4-731 Miezany Stare /zuies I5-96/ Milkuny /wid 34-1.92/

Narwiliszki [m-czho 6-18, wid 26-I471 Natryna /1101. ,[-5/

Nowe Kowale [zasc. 2-1'0/

Nowe Remizowo Izasc.4-22/ Nowiny [zaic. 7-27/

Olernpino Igaj. 1'-4, kol. 1-9/19 Oszrnian ka / tsasc. * I

Paszki iwie§ 21-122/

Pias ki !leSil. 1-6/

Plusty /wie!; TI-56/

Pod gaj /wid.T7 -<) 6 /20

Podjurgielany /wid I2-67/21 Podworance /wiei I 5-75. zasc, 3-'[31 Podworyszki Iwid II-7oj

Poginie /wid I3-73i

Pogowiany /wies 27-I69, zasc. 2-9/ Powi dance /wies 20 -II J, eaic, 2 -8/ Powodzie l zaic. 4-22/

Probosciszki /wid 25-T36, zak 1'-6/ Puciszki [sate. 5-291

Pulki [tsaic. 4-24/

Pupiszki [zoiei I4-771

Rakliszki [zoie] I6-771

Rejstowka Jurgielariska [ga]. I-IO, xaic. 3-I9/22

Rojsty [folso: 1-4/

Stara Oszmiana jwie.i 30-2031 Sucha [osada 2-I2!

Szejki /folw.3-2l./

Swiety Ouch /wiei 48-280( Widetka Ifolw. 1-7/ Zagorowszczyzna 11olw.I-4/

Rejst6wka Szadziunska [zaic. 3-I4f27. Rockiszk i Ilolw.3-2()/

Romaszki 110lw. [-8 I

Rudnia Iwid 7-47/

Ryrnosze /1vie!;'" 1.9-1.IOI

Ryndziuny /wiei 17-<05/

Sierniona Pasieka /gaj. I-6( Siewryrny (wid U-63/

Siluki (wid .n-65/

Siniszki II 1;;01. I-6, II kal. I-51 Skajwany FiJid 24-127/ Skr'ejczany /wid 32-.,66/ Smolino /'ll .. 'id ,[8-1)3/ Smoliszki /wid I3-1)01 Soboluny /wid 35-[76/

S61ka [hol. I-II!

S tan isla wowo / J koi. [-4, l.l hal. I -6/ Stefauowo [ko}. I-5/

Stolhany /wid 33-I61./

Szacily /wl:e.i 20-102/

Szadziuny Iwie.i [7-1)3/

Szafranowo [kol, 1--1 I/

Szalcinie [zoie! I4-69/

Szarkojcie (,vie/; 26-127 j Szczedrowszczyzna j'l.oid 4-28/ Szudojnie iwid 32-I76/

Szulnie /gaj. r-6/

Szu r kszcze /wid I 4-681 Szwedzka Grobla {goJ. I-8/ Szyrnonowo [ko}. £-3/23 Slozki (wid II -7'2/24 Umiastowo hna], 2-22/ Urlauce /1,vies 25-·T40/

utkany /wid 35-.T87/ walerianowo /AO!.1-4/ Wasilewo [kol. '-4/

Waszkiele /wid 23-[43/ Wersoka /z()ie.~ 5-'25/ Wiazykauce /wid 23-1'37/ Wiszniowka / kol. I - 5/25 Wladyslawowo lkol . .l-4/ Wojszuckie hl,)id n-65/26 Wolkowszczyzna [ohol. ,ro-641 Wolodiki [unes 17-88/ Zabicliszki Iwiei: I()-44/ Zagorki (zase.2-61

Zajaszowo /gaj. T-6, smol, I-7,

wid 9-71,/ Zalesie [zaic, 2-6/ Zosin [hol . ,[-I4/27

Zyzmy ,itvid 44-249, zase.3-I5/

UI'VAGJ. NazjQY d a uin ie ] uz},w(!"e: I-O:':lIbo[e; 2-0zlIkoln;e; ;J-Bo/«!wka; tI-Cz}'rhmice; s-Daubuciszki; 6-Dowbucisxki; 7 - Doilidv-; 8 - Oqbro,"szczyzna; 9 - Sl-mmlawowo Podgojshie; .ro - Gabrietotvo; II - Grzybj,zki; [2 - Golvnha; I3 - Karolinotoo ; I4 - Kassiule, I5 -iGddmlOwil:ze [lib Kildanowo; I6 - Clwd/<i,·zki; I7 - Kru!Ji,zhi; 18 - Lu,zkilli.,zl<i; 19 - Olimpino; 20 - Pod" hai; 2T- jurgielalliszki tub Podiurgietaniseki; 22 - Rr)jrt6wful>" 23 ~ Svmonozoo; 24 - Slo~'d~· ,- 3.5 - Wifniowo: 26 -- -Wejsz.u.ckie; 27 - Fabianouio.

Mlejsct)woici sl}~:sa'ne l qc ssn ie : m-czho Dssiezeienisahi i eaic, Osemianha, budYllkWIJ 223, ludnoici I 33.1.

Komple",y m i e j s c o uro i c i : Dolina i l>1ali",Jf.IJlw - wspdlua "Omva Doiina; Lasunoce ,. Rymo,ze - ,"'Pdl"a 1WZ'/J:!" Rvmossse. CZ? sci m ie j ,cOwo sci: Nozoa Dolo, bud. 1', ["£I,,. J (fohu. jurgielallY).

..

::..

iii!

• ~damowszczyzna /1.vieS ,TO-541 • ... Aridrejkiszki /wiet 5-24/ A~teCzkowo Ifolw. 'I -8/

• ~ntony /wid I3-grl

. Anusiiio Ifolw. 3-23/1 'Baimy /wiei 8-501 ~ia!l Gaj [fols», I -8/

Bieciuny !.folw. 5-.14, wid I9-I()4,

zasc, 2-I6!

Biejgi /wid 11 -651

Bieruiki /wies :£3-72/ Blotkowszczyzna [sasc. 4-25/2

'B6ttupie !lwZ. 9-4r, maj. IZ-73Jl Borcie Iwie.~ 75-392/

Borowo Ifo/t)).4-38/

Bujki [okol. 7-.)4/4

Buniany JwieS ifolw-. 36-I8.5! Burbiszki [sasc. 3-1:41 Burciszki /wief 3-22/

Burciszki Male /wid 6-31/ Burniszki /zasc.5-241

Byczki /wieS I2-691 Chowanszczyzna Ifolw.2-I7! Czerniakowszczyzna I.folw.1:-6/ Czerniowka /zasc. 2-1'71 Dabrowo flotw.2-I71

Debesie /wid 23-II91

Dorze I kol.· I -8, lein. I -8, ma]. 6-53,

wieS 38-2041

Dzialin !.folw. I-20/

Franusino Ifolw. 2-.T< I Gabryjalowszczyzna , [fols». 5-34,

i wid 24-I391

. Giedejki Ikol.27-I6jl Gorele Iwid IO- 56/ Gory Ifolw. I-U!

Grauzyszki [kol, 7-43, ma]. r-ro,

m-czko 54-361/ Gudolowka [kol, IJ-9315 Horodniki Iwiei 38-:wol Hrymalowszczyzna /kol.8-4416 Huszcze /wies I2-6o/

Huta /folw. I -7!

Ignacynowo [fols», 2-I9/ .Iwankowszczyzna [hol, I8-I26/ 11achimiszki /zasc.8-45/7 Jurkiszki Ilolw. 2-Tsl

Karlowszczyzna I.fo1w. 4-22/ Kiby /wid 2I-1'o8!

'Klewica [liol, 2J-I46, maj. i gaj. 3-44, wief4I-246j

Kolezuny /wie!; 24-I29}

Kolczuny Mate jwid 3-1'5}8

I ,

Gmira wiejska Graui:yszki

Siedxiba zarzqdu gmi"y: m-czko Grami:y,zki

Koncerezy /zasc.5-25/9 Koszkowszczyzna Ifolw.2-Io/ Kosnlewszczyzna [ohol, 7-40/ IU Kotlowina [sasc. [-4/ Kowalowka [saic. I-71 Kozarezy [zoie! 2I-128/ Krackowszczyzna !za§c. I -IO/Il Krejwance [uiie] 24-I27/ Krzyzelewszczyzna (wid 8-42/12 Kuckuny /wid 2:]-.1:4[/ Kumieliszki [ease. I -9/ Kuraszowo [folui. 4-24/ Lenkowszczyzna /wid I7-92/ Ludwikowszczyzna /.fol'lO. 3-T8, wid 9-50/

Laby [xasc. 4-25/ Lapiejki Ifolw. I3-79, 1:0{. 2-8/ b"kowszczyzna [kol: 2_I2!IJ

Lojcie /wie.l 38-244/

Lostaje iJoIW.2-8/14

Lubianka ljols», I -6/

Ludy [fols». I -I5, wl:e.f 23-f30/ Malaki jwid I3-71j Maslowszczyzna Ifolw. I-20! Matowszczyzna /fotw. T-6/ Mazurowszczvzna /wieS 6-40/ Michalowo Dorzanskie /fOlw.2-I4! Michalowo Wiciulariskie Ifolw.2-6/ Mikszowszczyzna Ifolw.3-27/ Mochowe [ssasc. T.-6f15

Moczuly [kol. L9-T.241

Mordasy [une! 1:9-98/

Moszoly [zasc. 3-I8/

Murzyny /wid r3-70j

Nowa Wies /wie1 38-I931

Nowopo!e !iolw. 3-20, kol. Io-67,

wid .I7 -96 I Nowosadowo [zasc, 3-26/ Oltarzyszki /hol.5-29/

Ozaryszki /folw. 2'-TO, hoi. I-,'ll Pacholszczyzna !zV1:es 6-28/

Pasieki [zaic, 3-I6/

Pawilojcie /wies® I7-97/

Piktusza lfolw. I-I7. ma], I-T4/ Piktusza Mala izate.2-I3/ Piktusza Nowa [zosc. I-8/ Pobolewszczyzna /wid 5-47/ Pocery [zasc. 2-5/

Podantoniszki [ga], I-6/

Podhaje /wid I6-85l Podludwikowszczyzna [zasc, I -n! Pohulanka Ifolw.3-I6/1G

Poleniki jfolw. 2-I6, ahol, I5-84!

Popiszki [oliol. 4-.10/ Pszczolka [sasc, I -9/17 Ralowszczyzua !folw. 2-T5"

wid 28-I45/ Rarnouiki [zasc. I-9/ Rasiukowszczyzna [toiei 7-40/ Raszkuciany JwieS 26-I30/ Raugicliszki [toie! 6-2 311~ Rezginiecie /folw. 2_IJ/J9 Rochopole Igaj. I-9, kol. 5-201 Rojsty [ease, I-4/ Rornaazkowszczyzna /folw.5-50/20 Rostowszczyzna [fols». 9-34/21 Rudzie /wiei T 4-84/

Siekierowce [ioie! 23-I24! Siemiuny jZl!id 46-256/

Sierniuny Male /zvie,i H-S]'/ Sienkowszczyzna [okol, [2-78/ Skirmunciszki Ifo11JJ. I- 19/ Slobcdka [ohol, I ,)-7 5/

Siomianka [zaic, I-6/

Stefaniszki I!olzv. x -4/

Stodolniki Ilolw. 5-30, wie1 II-541 Stulgi /wies 22-IZI!

Susliszki lfolw.8-521 Syngalowszczyzna Ifolw. I-4! Szczepanowicze liolw. 2·-]'5,

okol. ,'jO-r93/ Szuksztowo [zasc, I-8! Slimiany [kol, I8-I06122 Tabory !wid 9-45/ Trzeciakowszczyzna Ikol.2-u! Wada [ease. r-71

Waleryn Ijofw. 3-26/ Waszkleniki ,(folZV.2-28/

Wiciule /Jolw. 2-16, wid IO-74j23 Widejsz,e /l1ol. Io-80! Wielbutowo I.folv..I•24 8-78, wid

i 01101.· 35-222/ Wilczany /Iwl. 3-24/

Wojsznaryszki Wielkie /wid 37-222/ Woronowszczyzna [foho, I-r:21 Woskresienka /wid r 5-7 31 Wyg6dka /gaj. I-6/

Wysoka Ifolw. I -I7!

Zablocie [fols». t -t) I

Zacisze [zaic. I-6/

Zagorowszczyzna [folso. 8-44/ Zalesianka /za.ic.2-T2}

Zalesie liolw. 1-8/

Zielony Gaj [sasc. 4-27/

Zienowo Izak® 6-36/

Zygiany [une] 6-4111

.uWAGI. Nazwy d auin ie ] ua vuian e: I - Hanusino; 2 - Blatowszczyz"a; 3 - Bottuinie lub Baltub: 4 - Boj";; -; - Hudo- 10'1)"«; 6 - Gryma/owszt:zyz-na; 7 - jakimiszki; 8 - Alehsieice I"b Al.e/uieioooce; 9 - Koncarezv; 1-0 - Kafuiewsz(;zWI1la; II _:_ KraskotoszczYZ/la; I2 - I';r:yzalew,zczy:crna; I,l- Ly"kow,'"c:;ryZ'w;. I4 - Lastaie; 1'5 - MocllOwi,zcze; IO - Felicianbole; 17 - Pcxolha; I8 - R(11Ieete: I9 - Rczmieitie; 20 -l?'omanG'W$Zczyzna 2I -l?'o).stGZfJszczyzna; 2:2 - Shmatl'j.J; 2) - }VIEzulc; 24 - r¥ieloutmlJQ Notoe.

Kompleksy miejscowo1ci: Pawi/oide ·i Zienozoo -<ospolrla "azwa Paunloicie. Cz~fci m ie [sco-uio Sci: Smolanha Cohol. Wielbulowo).

Adarnowo Korabowskie /iolw .. r-5/ . AdaOlOWO Sokocienieckie !.fo1w.3-I91 Aleksandrowo /folw. 2-I2/ Alachowszczyzna [zatc. I-5/1 Ambrozyno [fols», I-8f

Andrzejewo /folw. I-8/

Bagatelka Izasc. I-71

Balwaniszki [maj. 4-53, lwie§ I:2-62, II soie! I5~I01:, III wid 7-4Ij

Bieniuny /maj. 3-46, fl!id 27-I59/ Bijuciszki /maj. 2-44, wies 42-236/ Borek [saic. 4-I31

i_ ....

Gmina wlejska Holszany Siedeiba. zareqdu gmi"y: m-csko Holsxanv

Brezgaliszki [sasc. '3-tI /2

B rodowszczyzna Ifolw. 2 -2 21 Brzezina Ijnln •. 1:-7/3

Buciszki [foleo, T-7/

Bukaty [okol. I8-n81 Bunar6wka [hol. I-71 Chwoszcz6wka [ko], 5-43/ Cenikowszczyzna / zasc. I -7/ Cieniukowszczyzna [zasc, r~61 Cimochy /okol.9-67/

Ci II piszki /wieS I I -64/4 Cyganicha [saic. I-51

Czarny Lug Izasc.9-58/

Czurki /fuie!; 4I-22J! Dabrowa [folio . .<-6/

Dorgiszki Ifolw. T.-T.7, 2vid 26-l']81 Drahlowce /w-ie§ 50-3L2/ Dubonosicha [saic. 2-9/5 Dworzyszcze Ifol~~'. 2-25,01.01. w-74/ Dziadowe Bloto [eaic. 1.-9! Dziertniki /wie{ 32-I901 Dzierwanowszczyzna [zasc. I-.'5/6 Ferdynandowo /fol~(,'. 3-I9! Frankowo [hol, T-.5!

Giejstnny II()lr",'. 2-23, wtd 55-312/7 Gnilucha j;:msc.6-40/

WOJEw6DZTWo. WILEN"SKIE

Ruczaj [saic. 6-34/ Rudziewszczyzna [sasc, I-8/ Sabilki /okol. 6-261 Sakowicze (n,id .F-I67! Sielec lfolw. I-8, wid 26-1671 Soltany [zasc. 6-41/20

Strygi /wid 6-26/ Szechowszczyzna [fole». I -IO,

zasc. 4-2S/21 Szylowicze (wid 32-I8:!/ Szyrnaki /wie;' I8-T07!

Tanszczyzna [osada 4-23, wid IT-6II Tatarszczyzna /wid I6-88/

Teczyn jmaj.4-3I/27. Tomanowszczyzna [osada I-71 Tomas6wka Ifolw. 2-8, f,oid 4-23,

zaic , 2-[4/ Ustronie [saic. 1:-6( Wasilewszczyzna [xaic. I -7/ Wasilkowo /zm'c.6-29!

Wauki [osada I -#, zvid 27-I54/ Wielka Mysa Im,ai. 5-75, osadaeti-ryz,

un.es" 48-274/ Wierebuszki /wie,i 40-2 U/ Wiszniowka /wies· 28-.r53/ Wojnicze /wid I5-901

Zadnie Pllnie /zasc.5-33/ Zakrewie lsoi. I -7, I isasc. 2-14,

tt zasc. 3-1:71

Katy II [olso . .r-6, Llfolui. 2-II, III [olio, 1-3, IV [olio. 2-I5, wid 26-1'32/

Klyszki (wid I7-95/10

Koczany [une« 23-13,r/

Kopcewicze [une« 26-,143/

Koredy /wie!; .l8-91'1 11 Kozarowszczyzna [moj. l-I6,

u,id 7 -47 / ' Kozlowszczyzua i/olw. [-51 Krewlanka /wid 27-I46/12

Krewo [m-czho 338-1882, osada I -3/ Krzywsk !/,?l~. 3"2(), olw~ .. r7-76~

WleS 42-232, zasc, 8-46l Kulakowo /za.!c.6-33/ Kuncewszczyzna ,Iolcol.5-32,zasc.3-15/ Kurmanicha Izah·.7-39/

Ludwinowo }folw. 3-20, wid I3-83/ Lapcicha /zl!id I2- 50!

Lostaje [Lfols», I-4, Llfoli». I-7,

111/0Iw. 2-9, saic. 1-71 Luki [isaic, '2-£0/

Malawicze [uiie! 30-I641 Mialowo /wid 8-37!

Michnicze [folso, 2"8, unei I4-6[/') Migule ffolw,I-S/ Mikulewszczyzna [ga], ,T-8, okol,

f3-88, wid 37-20I/ Milwidowszczyzna [folso, I-L51 Milejkowo /wid'" 56-]]7/14

Gmina w;elska Krewo (dok.]

Mozale Iwier I2-68/

Myksy /wieSI3-58/

'Nargielowo /fob). I-I5!

Nierowka [fols». 2-9, wid 6-29/1,1 .Niewieryszki [osada 6-27/16 Nowirika /01101. 22-1'35, za.sc. 3-I4/ Nowoslolki /wid io-sr /

Ogrod ni k i [uiiei 8 -40 I

Olch6wka [folso. I -7 I

Oleszyszki /r.IJie!; 8·45, zasc, 3-I61 Ordasze /wid 25-142/

Orlenieta /wies .fS-96, zasc .. 5-"13/ Osinnik i [ease . .r_6/17

Palestyna Ifolw. 6-37/

Perlowa Gam [folso, I-4, zasc.18 3-24/ Poltorowszczyzna /fohv. 3-.t7,

wid 8-4()/ Porniana [sale, I -I 4/

Ponara Wielka /wid 49-26I/ Popielewicze Ifolw. 2-29, osadal'-4,

wid 20-I23/ Przechody /wiei· 27-150/ Pustosz [fols», 1-7/

Rakowce [Luiie« 7-45, Tl eoiei I8-93,

III une] 20-1°51 Rakuciewo /wid 16-78/ Rogaczewo [fols». 1-4/ J<) Rowek [mlyn. 1-4, wid 10-47,

zasc.3rI7!

Rozrywka [zasc. I -5/

UIVAGI. j,Vaz~oy d aum ie j uzy~oalle: r - Clwdi:IlOWSZCZlIZlia; 2 -- Doinouxe: J - Dro:id:::it:dd; 4 - Glodowo; 5 - jaW)r,OSZCZYZ- 11Q:; 6 - Jer.vnie'wicze; 7 -- [armohi; S -Kolugi: 9 -Kamiollka; 10 - Treeciah«; II ~Ko,.endy: 12 -J(rllg!t",/1Il; I3 - Michnietoicze; 14 - Ciahla; IS - Ner6,,,ka; r6 - Giewervsxki; I7 - O,in6',QI,a; 18 - Woisllla/y 1,,6 rV:v,·ma/y; ,'9 - Rohacsouio; 20 - La,z'~wyjc; 2ISeachocssxcxvxna; 22 - Tvssvn.

K 0 mp 1 C fl, s.v nt ie j s {', 0 WO sci: Boiarsk i NJilc.ilw'lfJO - wspdbw nassrua illitej i(O'l(,'o; Czetvrhi i 1{w.mimoiczf. ~ wsp(if.na nG.Z'"'JJt:.1 Czetvrhi; Cx c t c ! mi c is co zoo t ci : Podgaj(wie.f Prsechodvi- Babvntcha ("'leS T¥icl.ka j\fysa); Now" YViszni6wlra-bud. I4. /'''/''.70 i Stara Wiszniow"" - bud. 14. tudn. 83 (wid Wis,>1,iJ,,·ka).

Adarnowo Ifolzo.2-1'6/1

Adarnpol //olw. I-5/

Alizowo /wie§ I5-90/2

Antoniszki /iohv. I -7,. za;'c. :)-20/ Antonowo /1<01.° 20-I22. ma}."' 3-39,

;>;'(1;'c.'" 1-.1'5/ Antonowszczyzna /wie.( 7-431 Balasze Ifolw. I-9, zaic, 1'-8{-' Blindziny [zasc, 2-JO/

Boczkiely [zaic. 2-I2,!

Bohuszki iho!. 8-39/

Borowka /ZOSc. I-6/

Boruny [m-czho 43-366/ Brazgalowszczyzna [jols», 2-10/4 Cegielnia iga} , J-4, zasc, 3-20/ Cerkowie [osada 1'-9/

Chodorki ifolw. I-7, zvid 5-28/ Chwledziewicze /zJ.!ie.( II- 58/5 Czcrany i~cief 4-20/0

Czerkasy /u,id 5-33/

Czerniszki ,I sasc, t -8/ Czernuszka [ho}. 7-47/ Czyzyszki /wid 2f-Io9! Dajnopole- /wid w-60/' Danilowszczyzua [zasc:" 3-I5/3 Dabrowa [zusc, 2~23/

Debina /wid 8-46/

Debniak [hol, IO-49/

Dubny Jjolw. 2-.r6/9

Fronopol ,fhol. J.2-83J

Gaj /folw. r-3, zaic. I-6/ Garlenszczyzna 1J01w. 2-1'I,

wid 2_1'- t I7/ Giniowce /wid 45-254/10 Gink owszczyzna /01101.15-631 Garde /Zo;'(. 2."H!

I .....

Gmina wiejska Kucewicze Siedssiba sarsqdu gm.il1Y: (.Vies Kuoeteicze

Grygielany Male [une] 8-45/ Grygielany Wiclkie /wid 2()-TI51 Grzybowszczyzna /wid 8-441

G udzienieta /wid 45-238 i Harnzicze [ohol, Io-66, zaie. I -9/ Horowe /wie.\ 14-76/

Iwaniszki ffob.,.2-I7/

Jab rowicze !wid 4-°-225/ Jadwigowo 11wl.7-54/

Jaglowe Pole fzasc.4-,1'7/ Jakielow szczyzna (wid 9-46,

sasc. 4-31/ Jakubieliszki /zasc.2-I2/1I Janina [kol: I4-1021

Janowo (io/zo. 1-9, zak 2-I6/ Janowszczyzna Ifolw. I-6/ Jozefowo [ease, I-7/

J6zefpoJ Ifolw. ,l'-3/

Julianowo Ifolw.2-9/

Kamionka /wid 5-251 Kazirnierzowo [fols», 1-LJ/ Kirdziszki [zasc. 1-5/12 Koustantynowo /1<01. IT'931 Koraziszki / zm'c. I _6jlJ

Koziany /,wid I.I-48, zaic. 4-24/ Krzernieszowo 11101.9-681 Kucewlcze [maj, 2-27, wid I7-122/ Kuszlewszczyzna Ifolw.4-26/ Kutorowszczyzna /wiei 1'2- 52/14 Kuzmiszki [zasc. 3-I7/

Lepionka In'id .T3-68/

Lunina !fol-il'). 3-20/

Latowicze [ga]. 1'-3, koi. H-89/ Lusciszk i /wid 32-172! Malinowka !zas1:.1-1'01

Michalowo II sasc. T-2, [[ sasc. I -9/ Mielewszczyzna h.vid 8-38/ Mirkliszki /rvie!; 32- r95/

Moczyry /01101. 7-39/

Mokre [sate. r"5/

Montociszki Ifolw. 2-9, wid 13-73/ Mostwieliszki jfolw. 2-I], wics I8-roII Mozejki /folw. 2-I], r.vid 12-78/ Nikryszki [zasc. 3-IJi

Nowa Nowinka [ease. 2-T.2/

Nowa Sloboda /~I.rid T6-99i

Nowe Adamowo Ifolw. t -ri] Nowodworce [ohol , I8-971 Nowosiolki III/aj. 15-1'56, wid 46-21'71 Nozdraczuny {wid ]2_,Q2/15 Ogrodniki /-wid :36-198/ Okowienszczyzna /::l£1Sc.® I-to!

Olany 11101. IO-57, ma], 2-20,

okol, 8-6I, wid I 4-72/ Olgieciszki /folrv. 2-I5, zasc, 4-30/16 Oikiewicze lfolw. r-6, wid ]'5-97/ Ordzicwicze /wid I3-83! Osinowka [fols», 2-x5!

Ostejkiszki [jols». 1'-5, wid 5-20/ Ozyszki l.[ol<.IJ.'" 2-I9, okol," ro-m] Pasieki Stymonsk ie [fols». 1'-5/ Pasieki Zamoscianskie /hol.17-961 Paulinowo Ifolw. 3-2/(/17

Pawlowce Iwid ·l'4-70/ Pietkowszczyzna /lwl. 7 -42/

Piliki ,ljOI'IV.2-15!13 Pcbiedzienszczyzna /z'asc. 4-20 I Podbalwaniszkl [zasc. 3-20/ Poddebie lfols». 2 -I 11, za!;c. 1 - 51 Ponara /fol"". 2-29, zasc: 7-49/

aWAGJ. Naz'lu'v d aionl e ] 1.lzYZvan.e: I-Adammvo Stare: 2-Aloizo'Wo Ilio Otisoioo: 3-Bula.izc; 4-Bal'galm.vszLzyzna tub Brvxgalotcseczvsma; S - Fet!ze1.t'icze; 6 - Czar an»; 7' ---- Delia./Jol; 8 - Donilounzczvzna: 9 - Nowo-Bomrstasoozoo; :10 - Gi~ni(J'W: ce; J I - Kob{eb'.szki; I2 - Keciyszld; I.J - .Kara.zy,~zki; 74 - Hu.torOHJszczyzna; I5 - Nasdraczunv; T6 - Olgin.i.szki: I7 - Pmotinouio:

IS - Piiaki; 19 - Rudal';,zhi; 20 - Shilaw,:,zld tub Skilqdzi.,zl,,:; 2I - S"ipow.,·zczyzI1a; 22 - Trvclnvostv Inb Trevcluooicic,

K 0 mp [e luy m. ie j SC Of-DO sci: A-:ntorwwo i Danitoxassctsvena - 'lv'sju)lna, naz'Wa .A'n.toIlO'?uo: Okmm"C1lsZCZYZ"1l(l i Stvmonie - 'l,OS:P6lt:a.

nazwa Stvmonie; Ozyszki i S::ymOIlO1i)O - wspoZna "azwa O:i;ysz!li; Szkiiqdziszki i Talmucisxki - wsp';l"a ~a.zwa Talmucisxki.

pon·arka Ifolw. 4-25, I wid 9-57,

II wid 4-3Jf

Potroki Ifolw.2-10}

Powiaze !WieSfj2-482!

Rogiszki /zase.I-71

Rojsty [eaic.a-S! Rornanowszczyzna .lfoI1l).3-I8/ Rosaniszki jzasc.4-.r8/ Rudeniszki [ioie! 2-8119 Samosiewo jzasc.8-47/

Scheda [zaic. I-51

Skirdzilewo .I :qase. r -8/

Skirdzimy ' lfolso, 4-30, maj . .r -6, I11;£eS 13- 57, II wid 14-67, .zaic. 4-141 Skobejki [mbyt: 1-15, I wid i II wid 8-41, zasc, :£-7/

Amszeryna [osada :£-8/

Ankudy /maj.-3-35, wid 25-I27/ Asotniki Iwid 12-.,)2/1

Bajkany Iwtef 16-80/

Baruliszki Ifolw. 1-7, zaic, 4-271 Bielkiszki [ga], I -4, vdes 28-143{ Bierwience /foh~'. 2-.<8, wid .r6-84/ Bierwienciszki [jolso, 3-36, zalc. 2-141 Biryndziszki {wid n-62/

Blikany [ohol, 3I-I65!

Bloto R6wnopolskie /zasc.I-8/2 Bojary Ifolw. 3-22, okol. 5-36/ Borowa [Lfoh», 1-14, lIjolw.I-9,

hos«. hol. ;£-6/ Borsuki Ifolw. J -41 Bortele [zaic. 8-63/ Bortkiewicze lokal.8-541 Bortkiszki [fols». 3-23/

Bryndziszki If01w. J - II, wid 7-23,

sate, 4-24/ Buckowszczyzna Ifofw. 1: sate. 6-.121 Bunie /wies 22-103/

Burbiszki /zase.I-8{

Centele Ifolw. 2-231

Chlebowisko Ifolw. l-I2! Chodzkunv [zasc, 8-6_r/

Chorqzyszki Ifolw. 2-17, wid I7-941 Ciechany {wi,:!; 27-.r241

Cielezyska Ustron Ifolw.I-9/ Cielezyskie Pasieki [joh». 1-3/ Cielezyszki Ifolw. 2-II, zuie§ 2'2-1211 Cimuty !wid 16-771

Cudzieniszki /wre.~ 76-384,

zasc.4 16-101/3

Czarny Lug Izase. 3-101 Czerepakalnia Ifolw. I-II, zasc. 4-3'2/ Cwieczkowo [osada 1-6/5

Dajnowa [zaic. 4-32/

Dajn6wka [zaic, II-65!

Daniusze [l folui. I-II, TIfoios. 1-14/ Daukszyszki /wie§ 37-201/ Daukszyszki Male /wid 1[-73/6 Dabrowa Galiriska [hoi. I-51' Dabrowa Gudelska Ifolw.I-8/8 Dabrowa Ukropiska Ifolw.1-19{9 Debesie ljolsa. 3-14, wid 30-r441 Dolina [zaic. 1-.'5/

Dolowa [zasc. I-51

Dukiele [toie! 12-61/

Dukojnie IwieS 15-71, xaic. 1-4/ Dziedziule /1 [olui. 4-14, 11 [oh». 1-8/ Dziegieniewo /maj. 33-3, wieS 32-1811

Smolanka /zvid 7-,18/ "

Srnolarnia /1 zaic. 2-9, II zasc, 4-30/ Sorokiszki /zasc.4-21/

Sosnowka llesn, 2-U /

Stanki lfol-i(l. r-sr]

Stare Boruny lIVid 46-252/ Stryby /wid 6-44/

Strypuny [fols». 2- IS, wies 31 -16 51 Styrnonie [maj:" ·2-16, v.,ieli@ 24-149,

zasc.® 1-7 '

Szkiladziszk i [zasc:" 1-13/20

Szyrnonowo !za.ll;_®.I,-5i ,

Snipowszczvzna. IVires 3T.-,120;21 Talrnuciszki [ohol. ® 7-.')2/ Trasieczynieta /wid 46-234/ Trychwoscie /wid 4-261<2

Gmina wiejska Polany Siedztba eareodu gmin»; 1II-to Oszmiana

Feliksowo [osada 9-481 Fra nciszkowo jza,ic.I-6( Galicia /zasc.2--'.'5/

Galiny /parc.10 ,J -5, zasc, 2_12/11 Giedonowszczyzna /folw.2-7/ Girdzikl:y /.folw.2-22/ Golgieniszki [okol. I7-_UO! Golegowszczyzna [zaic. I-II! Gologorv /wid 9- 521

Gorele Kiezdunskic [ease, 2-J2/ G6rde Lyscgorskie [eaic, i-ri G6rka /folw. 2-12/ Gradowszczyzna II [ols», I-7,

II [olso, 1-101 Grauze /zasc.@ 3-J9/12 Grodzie [okol. 24--'42/ Gruzdowszczyzna /wid 14-86/ Gudele Ifolw.2-7/

Gudogaj e [folu». 4- 3 I, lein. 1-8, st. kol:

41-I93, wid 47-2641 Halinowo [zaic. I-51

Haniewo [zasc, 4-30/

Hawrylance {wid@ 10-49/ Hermaniszki .Ifolw. I-10, wid 20-106f Herrnanowszczyzna /Jolw.2-2o/ Hrynce /wid 18-93, z aic. 7-]3/ Indrunka /wie145-2881 Jagiellowszczyzna /Jolw. 3-14,

wid 23-H9/ Janiszki Izasc.5-321

Jankance IwieS 41 -200!

lanowo Kiezdunskie /zase.I-8/ Janowo Mikszanskie /zasc.2-10/ Jarociszki lfols», I-8/

Jasieniowo Ifolw. I -I5!13

Jedlina Puszczowska l!olnJ. I-81 Jedlina Rukszanska Ifolw.I-5/ Jeziorek [z asc, 2-141

Jozefowo Hryncowskie [folio. 1-19, zosc.I-9{ Jozefowo Mikszanskie [foh», 2-II, zaSc.143-16/ Jozefpol [folso, I -8/

Jurszany II zasc. 1-8, II zaicc r-t),

III z aic, I-II!

Jurszany Dolne !.falw.3-22/

1 u rszany G 6 rne .!folw. I -IJ I Jurszany Nowe [zasc. I-51 Kamionka Ifolw. 3-,17! Karszuniszki /wid 8-37/15 Kazimierzowo /zase.3-9/ Kiermielany ffolw. I-7, zaic. 5~24116

Trykole . /icin: 2-I6/ t r-

. Waszczeniki, /wid 12~64/ I ,

W~gly, [folt». I-4,:zak 5-36{, 1 Wielkie Pole Izasc.2-8/ Wiszuiowy Lug /zasc.3-I5/ Wojciechowo /wies 25-I43! Wojniewicze [toiet I9-1261 Wojtasze /tvid 9-63/ Wolosowszczyzna [fols», 1-9/ Zablocie /wie!; 15-70/

Zaborce /wie§ 9-491

Zarzecze [zasc. 1-41 Zienowszczyzna Nowa [zaic . 6-46/ Zienowszczyzna Stant [ease. 'J~241 Zubowszczyzna /wid 9-561 Zundziszki [ease. 1-4/

Kiewliszki /fohu .. r.-I5/ Kiezduny [zoie! 2I-II3/17 Kirkliszki !folw. 4-19, wid 8-32/ Klirnarice /wid 33-134/ Kototuny (wid 4[-204/ Koltunowka [ease, 2-8/ Kopanica Ifolw. ,[-4/ Korweliszki /wie.l 10-53/18 Kosteczyzna [uiie] 8-.541

Krak6wka Ifolw. 5-27, wid 2.[-It5,

zaic. H-67/ Krauczyszki /zasc.3-I91 Krzewina /zak'" 1-4/

Kudziekonie Ifolw. 3-22, wid 10-44/ Kule [zaic. 3-'23/

Kulesze jwid "I9-.ro8/

Kulik6wka /zasc.5-261

Lach6wka ffolw.5-24/ Legowszczyzna /I_falw. 2-16,

II [olso, 2-16/ Leszczynowka 17<01. L-5/ Lesniczowka [zalc." 1-71

Lipiny Ifolw. I -171

Lipki fwid 2]-1301 Lisowszczyzua [zasc, 1-6/ Lubciszki Ifalw. 2-281 Ludwikowo Halw.I-10/ Ludwinowo Ifolw. 3-9, iasc. 6-31-1 Luliszki [xasc. I-51

Lejlubka [ma], 4-32, wid 12-63/ Losza [ma], 4-27, wid 44-216,

sasc. 7-25/

Lowciszki ffolw. 2-13/ Lozowka /folw. 1-6, eaic, 6-30/ Lukszowo /folw.I-7/

Luza [eaic. 2-10/

Lysa G6m /wid II -68 / Majaki /~()£d 4--171

Malinowka /jolw.@ 1-8, osada 1-6/ Martiny Ifolw.@ 1-91

Mariampol Gudogajski fJolw.I-4/ Mariampol Stobodzki /folw.I-7/ Marianowo .Ifolw. 1-91 Maslowszczyzna I.folw. 2-II / Maszkowszczvzna /zaSe.3-J7/ Mazuryszki i I [olt», 1-8, II [olt», 1-61 Merliszki /okol.4-25/19 Mickowszczyzna /zasc.5-19/ Miedziowszczyzna /zasc.4-42/ Miedziuniszki Ifolw. 1-8, zaic, 1-71 Miedziuny /zasc.3-I5/

Mikle [folso, 1-6, wid 12~74/

...

I:

Mikszany Ifolw. 2-14, wid zo-i t e] Mi ksze f ease. I -IT /

Mindziany /wiei 36-2041 Miszkinie /wieS II-56/20

Mokre flfolw. 1-9, II [olui. 1-91 Mokrzyce (folw. 1-7, wid to-ssr] Morg6wka /folw.I-9/

Murowana Oszmianka [ma], 4-71;

m-czko 73-396, zak J-21!

Mysliwki [zasc. I-O{21 Nadzieja /folw.I-6/

Nedza Ifolw. 1-6/ Niemenczynka [zaic. 2-11 {

Nowa Kozlowszczyzna /Za.iC.I-8/ Nowinka Skirscinska (folw.I-IO!

N owinka Tr uchaniska 110/1». 1-8/ Nowiny [foiu». I-.I2, wid 3-20/ Nowcpol Rukszanski Ifolw. I-sf Nowopole Raczkowskie /fo['iI..'. J-J7i Nowosiady (wid 9-53/

Nowosi61ki /wid 29-146/ Nowoszyszki /zasc.5-23/

Olechnowo /zaSc.I-9/

Osin6wka /zak T-II!

Oswiecim lfolw.® r-r!

Ozobele Ifolw. 2-13/ Paluchowszczyzna /joho. 2-12/]2 Palusze 11 wieS 28-1]6, II wid 4L-I981 Pasieki Dukojeriskie [zasc. 4-21/ Pasieki Ozobeiskic /folw. 1-7/ Pietrule /!1.:id 3f-I62/ Pikulowszczyzna Ijol1)). Ie5!'

Pikuny ifolw.® 2-H)/

Pi rogowszczyzn a /folw. 1-81 Platy [ohol," 2-9/2' Podgorze [ease. 1-9/ Podlasie [fols», L-4!

Pogiry /folw. 1-10,011.01.13-601 Polanki [uiie! 26-151/

Polany Mokrzyckie [folio. 2-L J, wid 22-.r351 PoIany Oszmianskie !kol. [-5,

mojo 4-35, ZI.Jid 49-291 J Polo bie ,if ols» . x -2, xasc, I - 3! Pomerecz Ifo[tv. ® 2 -20 1 Ponadstawie ifolw.3-22/ Poniatycze [zasc." 2-I6!

Porojscie ,lza{c, 1-5/

Potoki /zasc.2-6/

Potrubiszki /zase. 2-Wj

Aleksandrowo /za.fc.I-8/ Bajby /ulieS 48-263/ Bartoszowka [osada 1-7/ Biala /wies 26-1'45/ Bialkowszczyzua /wies 1'4-65/ Bialy Krzyz [osada z-ri] Bielewicze /~»id 43-200/ Boleslawowo [hol: I-51 Borowy Mlyn (hoi. 49-245/ Boruncino I zasc. I -6 /1

Bozy Dar (wid 20-108/2

Bor /osadaI-9/

Burczaki /wieSI8-99i

!

- -. ~.-

WOJEWODZTWO:WU.m:NSKIE

Gmlna wielska Polany (dok.)

Powtele [ease, 1"71 PrackowsZCZYZUCL [ma], 5-42, wid 1'6-I03!

Proniuny /1 [olso, 3-24, Llfolo». I-9,

wies 8-4f, zasc.4 2-9/ Prudk i /1 zasc. 2 - [4, II zaic. 1-6/ Puszczowe [xaic, 3-26/ Puszczowe Duze /wid 22-UJ! Puszczowe Male /wid 9-501 Rabin6wka [zaic. )-8/

Raczki [okol," 15-76/ Radziuliszki /jofw. 2-.r41 Radziuny [jols», 2-8, 01101. 17-90 ! Raj Ifolw. 1-6/

Rornejki lfolw. 2-II, wid H-5r! Rownopol [olt», 2-24, I sale. 3-12,

II zaic, 3-23/ R uczaj [folio. I -o!

S ieliszcze / ease. 7-37,1 Skirrnunciszki Ifohv. 2-151

Skirsciny [kosz . hoi. 1-8, ~deS [0-5<)/ Sloboda iwie1 415-256/

Slobodka [hos«, kol, 1-7, wid 55-268! Slociszk i /wid® 32-182!

Slowik /k~)l.® 1-9/

Solki /1 xasc. 2-[2, II zasc. 4-211 Sosn6wka Ifolw. 2 -lO I

Sproguny Hob.},'" .5-27, '?OZ.® 2-6/ Stachowszczyzna [ease, )-2/ StarosieIe I!oh» , 4-271

Stas itowo / ease .. r -4,1

Stcfanowo /folw. 2-12, sale, I-51 Stepkowszczyzna ffolw. 3-f 2,

wid 1 ()- 59 / Strelczyk i (wid 17-<)0 /1' Strona [folio. I -8/

Suchodoly /folw . .1-25, wid 34-189/ Sybirek [zasc. 1 -II: I!"

Sylwestrowo InwJ.2-271

Szafarnia [osado" 2-5,/27

Szarki /1 zatc, ,3-22, II ease. 1-7/ Szkitadziszki Iwid 34-H)2/2~ Szkiladziszki Doluc ifolw.2-.r6/29 Szkiladziszki Gorne /folw.3-29130 Szlapakowszczyzna iJolw.l-IS/Jl Szorki /zaSe. 2-91

Szuneliszki /~vieS I5-8r/

Szwaby jwid 29-(45/

Szwajcary [fols», J-4/

Swil(ciki [ease. T-8/32

Gmina wlejska Smorgonie Siedziha sareadn. IfmillY; 111-10 Smorgonie

Charukowo [ease. 2-;JO/

Chocienic /wid 2I-,[()5! Chwiecewicze [folio, 4-23, wid 23-<)9,

zasc, 2-I3/

CIcin /1 osada '2-13,11 osada 1-8/ Czarny B6r [osada I-6j

Draki /~oieS 28-160/

Dyrnki [osada 2-.T2/

Gaucie /1<0\'%. hol. r-3/ Hetrnauicha [osada 14-73/ Janowo /osadal-I]!

Jasna G6rka Izasc. 2-7/3

Jazgi /wid L9-fI 5f

Taboryszki {wid .r7-77/ Tauryny [saic. I -8/ Tolminowo /1.()id 40-2I71

Toiociszki [kosz, kol. )-6, wid 48-2I2/ Trejgi /wiei; )'I8-99, zasc, 2-8/ Truchaniszki Ifolzu. 1-8, 'wid 37-164/ Trzecieniszki [kol, I4-8r, zasc, I-7j'l4 Uglejewo /fOlIO. 2-28/

Ukropiszki /fofU'.® 2-.18, zasc." 4-I71 Ustron Loszanska Ijoht" .r-4/ Wasiewce /wie.f 32-I70/

Wesola [fols», 1-7, ssasc, 1-6/

Wiaze /okol.1·0-56/

Widoki [saic. 4-19/

Wieczkojnie /wiei 28-I59.1 Wielrnucie [zaic, 4-31/35 Wiesialojcie /~uief; 4-24fJ" vViktoryszki /zaffe. I-41

Wilianowo [Lfolui. 1-8, II [olio, I -II,

nttu«. I-III Wilkownia /zak I-6! Wiszni6wka [foizo. 2-I2/ Wisztoki (wieS 29-I59i Wojgieta /folzv, 2-23/ Wojsznaryszki /foIZIJ. 5-'28,

os. mln, 2-3/ Wojtusz ki ifolzo. 2 - 6/

Wo!a Ojcowska [jols», I-8/ Wolejniszki /zasc.5-22/ Wolkowszczyzn a /z()id 12 -8 I I Wolodzkowszczyzna /wid 22-[061 Wolowiki jkol.2-IO!

Wornie [une! 33-I771

Wowierany II wid 29-I6J,

II ~uie.f.l7 -s.sot» Wydumka Ifolw. I-7/

Wygoda [zaic, I-3!

Zabranka [ease. 2-171

Zacisze [jols». 1-5, eaic. I -3/ Zahorniki /wid i os. mln . .r8-92/ Zalozyno [ease. L-9/

Zasirnowo [folu». 1-9/

Zielone Wzg6rze [zaic. 2-J'0/ Zielonka /1 Z{[SC. i-q, 11 zaic. 2-8,

III zasc. 2-1'4, IV zasc. 2-I6/ Zieziuliszk i [ixasc. [-71

Zolotowicze [zasc, I-IOfJ"

Zelaznica Iza!;c. 5-28! '

Zurawy !Joho .. T-I,wid[7-I151 Zwirbliszk i /wid 24-I2()/

UlVAGJ. AT azwy d u urn ie I uzywall"' T - O'ot'lliki tub Pasadv; 2 - R6,"""pol-Bloto; .1- I11"rawiJ".lw; 4 - Cudzmdszl<i; ,- CWto'zhou'o; 6 - Ald"aJld"hcka; 7 - Dqbrouio-Gatin»; 8 - DqllrOTC'o-Glldele; 9 - Dobroroo-Ukrotxisshi; xo - Gatinv-Sbrosunv: 1'I_Halina: I~ - Granic; I) - J(tsiOllowa~ I4 - Piehla; 1S - Korseuniszhi: J:fi- -JCurmiela.n_v: T7 - [(iejzdwt.v~ IB - Kadoidi~:dd; I9~Nbe'Yliszki; 20 -11flieszkiu-ie; 2.T - Myfli'Wte; 22 ~ Potuchoicseceveno; 23 - Plot_v; 24 - fVierlm.szhi; 25 - StrzelczJ,hi; 20 - Sibiroh'; 27 - Spro!tu1ty-Szafa1"nia; 28 - Skilqdziszld; 29 - 8ki{tldziszhi Dolneiso - Shilqd.zis.zhi Gdrne; Jf - Sz!.opak010,'(ZCZyz-na; 32 - S~uillcihi; 3.'3 ~ Paszhanv; 34 - 1'rzedszl<i: 3.5 - Sze-ndy tub T¥almuoe; 36 - Wa,·ie/o};'6e luI! TVi,ia/oic;,,; 37 - Bogorodska; 38 - W",oierallY lub W(!<ui.era1Q'; :N - Zalatotoicee:

K (}Jnp l (! h..sy m. i e j s C. OWl) SC1:: Grauee, Man;illY i Pihunv - 'u.::sp(UU(l naza::a PHaUlY; J-Ja'ltTyltnlC(~) IVlaUud'lli·ka (/o"'t'.) i Pla(}' - ws{'61 ... na na.zwotl. I-Il.17))ry/lll1ce; Krecuiina, Leinicxoeoha •. Onciecim, Poniatvczie i Uk1'o/li~zki - H..!spoi1ta 1!q.Z'ioa Uh.ropiszki; Pomerecz i Slociszlu"l..{Jspdllla lwzwa Slociszhi; SlowU?, Sp·rQglllZ'Y i Sssafarnia - 'll,)sjJot.Ha uaZ'f.(..'a Sj;rogrmy.

Ctse to i m ie j s co uso ici: Podracshi iokot: Racski),

Karnolinka [jols». I-4, zasc. 7-32/ Kazimierzowo /za.I'c.I-9/

K 1 idzi uicta jurid 9()- 439/ Korowaje /wi£<l'rS-lOSI

Korzeni e /wie!;.5 2- 257/

Krasne /wid I3-8Z,l4

Krukowo l zaic, ]-16/

Kunawa /wid 37-x86/

Lewki lwid 5-32/

Lisiczyno [une« I5-73/'

t.l1stowo /zasc.6-48/

Lyczniki {wid 54-;2J·r I

Maciulany Iwies 33-1:68/

Malin6wka [osada I-4f

Mala Mysa /folw. 2-TO, osada I -0/ Malyszewo [ssaic. 2-I3!

Marcelin [zasc, 1-6/

Marszalkowo [sasc. 3-£5/ Michalinowo [osadai=s] Michalowo [osada I-5/

Minki [toie! 45-237/

Naroty /na.di.6 2-20, osada 9-48,

.' wid 23-II6j

Olszynka (wid 17-I2I/7 Osinowszczyzna /1 wid 6-30,

11 wid 20-1'o4!

Osinowka [zaic. 8-:11! Podzielona [lei», I-6, wie:l8-441 Poharyszcze lza.ic.3-ro/ Pohorelszczyzna /wid I9- [II)/8 Pohulanka hoiei 6-26/ Prudziszcze [osada I -91

Gmina wieJska Smorgonle (dok.)

Przebranowicze /wies 38-200/ Przewiesie [une! .r6-8I I

Przewoz lwei 26-r34! Raczkiewicze [zaic, I-71

R6wne Pole [osada 1-8/

Rybaki /z,-'£d 44-2£4/

Sazony /wid 22-II 5/

Sienkiewicze /wid 33-r6()/9 Skuratowo [folio. £-6, 111U). 2-I9,

ease .. r-71 Slabsny /wid 38-I951 Srnolarnia /zasc.4-351 Srnorgonie [st, kol," 27-133 Studzieniec /wid 37-r76/ Suckowo /wie.i 45-2451 Sukniewicze [hos», kol. I-8,

wid Ioo-5381 Szaszki !zaic. 2-14/ Szutowicze /wiei 53-21)3/

Szylowka [zaic, 3-12/ Szymanowo [maj. 2-TI, zasc. 2-8/ Swietlany [futor I-.~, ma]. 2-10,

osada 4-21, wid 33-J66/ Swirydowicze [toie« 7I-372/1U Trzeci Maj /wid25-T46/11 Wasilewicze /IwieiII-55,

II wid I9-94/ Weslawienieta fwid 89-467/12 Wladystawowo Olszyiiskie [osada ,'-4/ Wladyslawowo Swietlanskie [osada I-91 Wojciechowo iwiei 34-208/lJ

, Zacisze [zoie! 5-22/ Zielonka [ease, I -9/ Zielony Gaj [osada .r-7/ Zielony Luick [osada r-S] Zcligowo /wie§ 13-72/14

1

J

UWAGI, Naz,,'y d aum ie ] uzy,oane: I-Borwiski; 2-Clrodaki; 3-Ja,"o Gora; 4-Hauienowicze; 5-l.o,iczy,lO; 6:Nadleinictmo Snwrgo,,,kie; 7 - Olessonhi; 8 - Pogorzelseczvsma; 9 - Sza{uiki lllb Szaludild; 10 - Swirydoooicze; 1 I - Cary; 12 - fV,e· ,lowinirta; 1:1 - Notco-Stiaska: 14 - Pasvnhi,

Cse ic! m ie] s c owo sc i: Dtoorcozoa Ulica - /Judyuhrh,' 26, ludnolci II8 (st. hot. Smorgonie)

Ananiszki [ease. 3-25/

Antonowo [osada 3-I5/

Azugiery [folui.) 2-17, wid 8-43/ Azurojscie /wie!; I6-8I, Zasc. 4-26/ Babia Luza Ifolw. 6-36/

Bajciule /wies IO-52/

Barance [maj. 3-28, wid 27-142,

zaic. 5-42/ Bardzobogaciszki II [olui. r-6, Llfols».

I ~5, osada I -5/ Bicluny /wid I7-IO,l /

Birzuny /zasc.5-32/

Bobruty [zaic, 5-271

Bojary /wid £6-1)1 f

Bonifacowo /maj.6-4()/

Borcie [zasc. 3-251

Borki /f01W.I-9, osada I-3{ Borowo [saic. ,f-·71 Borowka /lolw./*®2

Daukszyszki /.folw. 2-8, ma], 6-42, osada 2-.t4, pleb, 1-2, I zoiei ? I8-97, II wid II-7Ii

D~browszczyzna Ifolw. 2-7/ Degiesie /wie.i 24-.['24/ Dejlidki [ioie! 23-·T44/4

Dokurniszki /maj. 6-76, okol. I2-5I/ Dordziszki /wie§ 19-93/ Dziadotojcie hvie,1 I2-62/ Dziahowce Ifolw. 2-19, wid 9-53/ Feliksowo [osada J-6/

Gajdzie /f01w. I-I), wid I7-79/ Gaucie /wid 57-322/5

Gaudziewicze [ohol; 18-90/'

Gleboki Row [osada I-4/

Granica Ifohf..'.2-9/

Gusciszki [osadasv]»

Halin [osada l-91

Iwaszkowce /wie§ 40-253/

Jakintany Male [zoies 42-1981 Jakintany Nowe Iwid 20-U5/ Jakintany Wielkie /wid 56-256/ Janowo /_folw. I-7, zasc.I-5! Januszkowo [osada 1-3/

Jelnik Wielki /zaSc.5-26/

Jodly [osada 2-9/

Jozefatowo [osada 7-45/

Juzulino Ifolw. 4-29, zoies 1)-42/7 Kajryszki I.folw. I -41

Gmina wiejska SOfY Siedeiba zareqdu gminy: m-czko Soly

Kiernowo [osada. 3-23, za.I1.'. 4-22/ Kiryrowszczyzna /wie.i 4-341 Kisielewo Ifolw. 2-4, wid 30-I8I/ Kleje /01l01.21-14J/

Kloczki [ioiei 23-I30f

Koriski B6r jwie!; I2-76/

Koupry /gaj.I-6/

Kowale /wid 51)-27II Krasowszczyzna Ifolw. 2-9/ Kropiwno [ohol, T7-1)21

Kudziszki /wie§ 6-30, zaic, e-ti] Kuszlany [Lfolu: 2-I5, IIfoI7L'. 2-9;

III jolw. 1'-r6, IV [olui. (-9, Vfolw. 2-1'0, maj. 7-69, ohol» 3-20, osada" ro-15r, I ~JJieS 8-39, II wid 46-2.]01

Kuszlewo [une! 2J-u6j Lipowka [uiiei 0-40/

Lisowo /gay'. I -3, osada 4-161 Lopocie /zasc.8-591

Lubianka Iwid 30-160/

Lusciszki [eaic, 3-II I

Mackany /wid 7:6-I041 Maleckowszczyzna [osada I - 5/ Mankowicze I.folw. 1-5, 7vid 6-271 Marymontv [osada I7-93/

Medryki [fols», 2-I4. maj. 3-22, osada

[-5. wid I8-I09, zasc. I-1'71 Mikuciany /wiel; 25-I32/

Milejszuny [folio. r-9, wid 18-93/ Mizany lokol, r]-I04!

Mochowka [zasc, 2-I4f

Monarchowo [ease. ,[-5/ Narbutowszczyzna /{olw. I-II, maj,

3-35, wid i zaic. 15-74/ Niescienieta Iwie{- 42-220/

Nowiki /wid T5-9I/

Niwinka /zaic.2-7f

Nowosiady [une! zo-I191

Nowosiady Nowe /za.fe.4-I8/ Nowcsiolki [une! I5-72/

Nowy Dw6r Ifolw.3-26/

Olszynka Podjeziorna [osada I -6/ Omelany [folia. 4-291

Osin 6wka / zasc, 8-32/

Osipany [folio. 2-26, wid 30:1541 Osowo [zasc. I-8/

Oszrniana /st. hal. II-78/

Pasieki Zarnoscianskie [osada 3-I6/& Pawie Gory [osada 1-7/

Po biedziewszczyzna /foifJ.!. 2 -I 2,

osada 2-TOI Pocewicze /uid 25-,[32/ Podbolotce /wid :£7-92/9 Podbrzozy /wid 13- 59/ Podrnilcieje [sale. 3-15/ Podmlynek [zaic . 3-10/ Podmlynie Iwid I2-56/10 Podsnigiany [zasc, 3-2()/ Pokoszewo /zase.6-4I/ Poplawszczyzna !folw. I -I 4,

sate. 4-21/ Popowszczyzna Iwiei@ 12-67/ Poprudzie /iJasc.4-22{11 Porojscie [folo» I -4/ Powierby [ease. 3-,[2{ Powirze [osada x -5/ Przechody [fols», I-5/ll Przydroze [foh». 2-,[7 J Raczkiany /wid 39-209/ Raczuny Ifolw.@ 2-7/

Raczuny Male Ifolw. I-14, osada )."-41 Raczuny Wielkie [ina], 4-5I,

osada 7-33/ Rolany /folw.@ [,-4, osada" I -4/ Rudele /wid IT-5I1

Rudziszki [fols»." I-7. osada" ,r '-55,

wid® TO-36/ Ruteliszki [fols». 4-21"/ Sanawy [sate. 6-271 Sikunie /gaj. I-5,

zasc, 2-I4/ Siowiki [osada I-91

Soly /m-czkv@ I98-II68, pleb.") 2-5,

st. hol. 5-40/ Soly Male Imaj.3-28/

Soly Wielkie [maj. 4-25, osada 2-II! Sosnowka /zasc.2-12/ Stanislawowo [ssasc, r-5/

Stara Rudnia [zaic. 25-r22/

Stasin [maj. 2_20, zasc.13 I -4/ Stasinowo [zasc. 2-121

Subiele [uiiei 9-49/

Szarkorniedz [ssasc. 2-IO/ Szczopany /wid 20-r.v/ Szumieliszki [maj. 4-67, osada

zaSc. I-4/

...

..

I

..

...

......

Wasiuki Iwie.~ 75-372, zaic, 4-,r8/ Widzewo /Jolw. I':5, osada 1-9/ Wiclka' Kraska /Z(lsc. 1-8/ Wierernieicha ·/zasc.8-40/15 Wierkielany Ifolw.®'2-201 Wicrotejka I z ale. I -9 (

Wilia /osada"'I-5!

Wincentowo [zasc, 1-6/

Wisnidwka Ifolw. 2-9. osada 3-I5/16 Wolejkowicze [osada 7.-];1, fJJid

55-270, zasc, 3-12/17 Wolojcie /folfl!. 2-24, wid 18-801 Worokornszczyzna /folw. 2-7,

wid 43-182/13

UWAGI. Naztvy d auin ie i Tliywal1e: I - Steckouio; ,,- Borouia; 3 - A"drzej",vszczyz11a; 4 - Dojlidki; .'i - Gauceuiicze; 6 - HlIsci.z/,,:; 7 - f021ulinQ; 8 - Pasieki. za Zamclcianamii s) - Podbolocie; IO - Zamlytlie; I I - Pobrudsie- }V<,piel1!ia; ;u - Pierechodv; I3 - P(I(j,lmi,,; I4:_ Snieqionv: I5 - Smolarnia; r.6 - J;Vi.'211l;(h.,ka; I.J - Woleikoioicze; 1'8 - fVara1w1fls21c21YZ1la; I9 - Sihunie, MiejscO<L'olci s p i s an e i q c s n i e : [olsc, Bor(iwka i osada Guscisiski, budvnhoui 7" ludnolci 4I.

Kompleksy mic ] sco,o"ici: Borotoha i C11.ciszki - wsp611!a llaZ'1M Cuki'21k;; I~"s21lall}' (01,0[. i o,ada) i !J:ierk,:elan)' - w>p61l!a ""m."" Kuszla"Y; POPOf~SZCZyz'1a ,. Rnceuny - wSP61na Mam"" Racsunv; Rolany i R"d21i'21k; - wsp6111a "a21wa Rudzis21ki; Suly [m-cxho i p1eb.) i Wi!ia - wsp6/na "aztva So/yo

UWACI. Naz,oy d aso n iei 1I,;-)'ooa"e: I - Dqbrowo: 2 - D"br()wQ (zaSc.); 3 - ColcIlwo; 4 - Katkow,",cz.vzl1a; :; - Masetark»; 6 - jesumie,v,:cze Notoe; 7 - Alce; 8 - Osin,owszczyz1ta; 9 - Peresleea; IO - Rzepi,zc21e; II - Sinica; I2 - Siergiejetoice tub Siergi)ewic21e; T3 - Sasienicha; T4 - [asienietoicze Stare.

Szumieliszki Male /wie!; ~r5-85!

. Szumieliszki Wielkie /1).Jid 26-160/ Snigiany [une! 37-203/14 Swirszczyzna Iwid 19-84/

Trokiele /maj. 2-19, w'ies 2]-I27/ ;,_, Trokiele Male [osada 7-50/ 'Trosniki lfolw, 1-7/

Trykole /okol.6-42/

I' Uczkury [osada 5-27/

'Upiel Bonifacowski [osada 4-20/ Upiel Solski [osada 2-01

• Uscizierze /zal'c..3-30j

Wa.leryn /maj. 1-4, osada 12-67/

Ankudy Dunilowieckie /wid 32-1771

- Bojarszczyzna [sate. 7-36/ Borowe [osada 3-I4/

Dabrowa [zaic. 2-4/ Drozdowszczyzna Iwie.~ 9-43/ Dubrowo /smol.I-9/1 Dubr6wka [ease. 2-1812 Duuilowicze [ma] .. 5-99, m-czko

296-1772. nadl, 1'-31 Dzierikowszczyzna /wid ,<4-66/ Franciszkowo /hol.2-I9/

Ginki /wieS 19-IOO/ Glinszczyzna /wid 49-217/ Holcowo lsoi- 1-7P

Hor owatka /folw.4-23/

Kalicino [ease. 6-171

Kality [osada 3-16, toiei 39-]'92, zasc. 3-nl Kotkowszczyzna /zasc. i-xo]« Krykaly /mai.6-53/

Baranowo jwid 6-33/ Biala jwie!i 6-]31 Bierescianik [saic. 4-20/ Bijucie /wieS 31-128/ Bocwiny /wies 32-153/ Borsuczyno jga]. 1-6/ Bulbunowo /ga}.I-6/ Chmieliniec [sasc. r-6/ Chodasy /wie!; 9-46/

Cieszylow Cerkiewny /folw.I-XO! Cieszylow Gorny [maj. 2-J9/ Cieszylow Stary Ima].4-431 Czaleje /wid 8-3811

Czerniaty [fols», 4-29, as. zooj. I3-83,

wid 47-223/ Daszczynki [uiie! :£9-90 I Dobra Wola Imaj.4-48/ Dominikowo [ease. I-51 Dubowe /zasc.3-2I/ Dzierewianki /wid 8-40/ Gogowo /wies 13-77/

Hieroni mowo /folw. 4-28, ko], I -4/2 Horawa [zaic. I-51

Hruzdowo [m-ceko 57-347/

'l

I

.'

I .. , .. ..i. ! I

POWIAT POSTAWSKI

Siedsiba starostuia: m-cssko Postaury

Gmiria wlejska Dun!fowicze Siedziba earzqdu gmiuy: m-czha Ihmilmuicrc

Lasuny /folw.4-45/

Lembowka Izaic.9-38/

Lewkowo Ifolw.6-371

Lastowka [eaic, 1-71

Lugi /wie§ 30-;:601

Malkowicze /u>ie§ 22-,r23/ Michalino [maj. I.O-56, pare, 5-3.£/ Mosztarki [zasc. 2-8/5

Mosciszcze lease. I-51

Myszk i [zoie« 54-262/

Nowa Kazimier6wka [ease. 5-27/ Nowa Zerstwianka [zasc. [-5/ Nowe Jasniewicze jma}.4-4]jr' Nowopol [osada 3-121 Nowosiolki /wieS 36-168/

Olee /hol. r3-84/'1

Oleszyno liolso, 5-41', mlyn .'5-20/ Osiniki /1,vie.i 23-89/8

Ozuny /wie!; 49-228/

Gmina wiejska Hruzdowo Siedtsiba earssadu gminv: 111-c21ko Hruedotoo

Hryhorka Ifolw. I -81 Idalino [ease. IO-431 Iwanki [kol, 3-16/ fwanowo [ease. 3-T7/ lzmajtowo Ifolzv . .r-8/ Jakubowce /kol. <5-76/ lazy [ease. 3-I7/

Juchnow [kol: 6-28, ma]. 3-40/ Kaduszki /wid :r0-30/ Kamionka I kol, 4-40/ Klonowy Ostrow /zasc. r-7/ Kobajly [kol. 24-II4i Kohaczewo [maj. 2-I71 Kolejowce /wid 27-r57/ Kolowo /ga] , 1-8/

Koniecnol /za!;c. r -4(3 Korejwica !folw. 3-24/ Korzysc [osada 6-27/

Kosk owszczyzna [zasc, T-.10j Kowale -/wid IO-53/

Kubarki [folso, 3-22, hal. £3-7 I, maio l-IO/ Kuczynszczyzna /wid 5-30/ Kurdy [os. wO].5¥32/

Wysoka./Joliv. I-6, osada 5-33/ Zabrodzie [zasc, 3-23{

Zacisze [maj, 2-I8, osada]-5/ Zajeziorce Iwid 37~T89/

Zam osciany /wid 33-202/ Zarzecze /folw. I - r6/

Zarzeczna /wid I4-83/

Zeligowo /wid 2I-IT4/19

Zuprany /folw, I-H, m-czko I24-657, pleb, 2-IO!

Zylinki Ifolw. z-s:r, osada 1-10/ Zrebiszki Ifolw . .5-22, osada I]-741.

Pachowszczyzn a ! I folw. I -8,

. II [olso.t -8/

Parniewicze /folw.2-I3, leslI.2-8( Piotrowicze /wid 63-3]7/ Przeslega /w/:d 44-I98/9 Rarnzowo [zaic. 5~4II

Repiszcze [zaic. I _10./10

Sabinowo /zasc.I-9/

Siennica /gaj.I-.5/11 Sierhiejewicze [uiiei 64-284/12 Sierhy /wie!i 48 ~2081

Soroki !folw. 4-47, wid 33-I47/ Sosienicha [sasc, 2-10/13

Stare Jasniewicze /Jolw. 3-62(14' Stupica [lesn, I-8, zaic. 1-6/ . Swidno /folw. 2-14, kol, 60-]13/ Toki [zaic. 9-43/

Wojciechowo (folzu. I-7/

Zareze [hol. 26-r69/ Zerstwianka /wiei 24-102/

Kurylowicze /wies 39-196/ Lasunowo [kol, 9-42/

Lagiernia /gaj. 1-5/4

Laposie /wid 8-43/

Laskiszki Izasc.2-9/

Lawki [ease, 2-8/

Lawrynowo /hol.I-8/

Lotwa /wid 16-76/

Lukaszewo Iwie§ 25-1241 Mankowicze [kol, 16-89, maj. 9-73/ Miasteczko /wid 49-2T6/

Michnicze Iwies 45-2]5/5 Mieczyslawow (kol. 1-2; maj. 4-52/ Milty /wieS 14-77, zasc . 2-22/ Molczany /wid 31-r6x, zasc. 5-27/6 Mostki 19a] . .r-6/

Muciewszczyzna Iwid .T.9-88/ Murawszczyzna /kol. 18-[22/ Naddatki Stare [saic. I-71

Nagroda [ease, 1-5/

Nohawki /wid 72-408/' Nohawszczyzna /tvid 7-36/6 Nowa Rudnia [ease, I-24! Ochobnia /zuief 59-293/9

Ogrodniki Iwid 44-2'291 Okulino [zaic, 2-I9/10

Olesin 11olw. 'to 2-I91

Ozarce /wics 22-I35/ Ozarewo /wid I5-631 Packowicze /wid 20-841 Paraski Iwid 24-92/ Piechury /wid 9-61: / Pieciulewo /kol.9-49/ Piotrowszczyzna /zafc.5-24/ Plaksy /wid 20-1:°9/ Plawuczy Most j kol, 4-271 Posopowo [kol, 1:7-1:01/ Pozarce fwies 41: -2I1/ Radzki fwid 1:2-72/

Ralowce Ifolw. 2-I6, wid 1:2-54/ Rosochy /wid I7-IOO/

Rozany I/olw. I-81ll

Rozki ffoIm. I-8, toiei 32-:I6S! Rozki Karczernne [zasc. r_8/1l.

Gmina wiei.ka f;liuzdowo (dok.J

Rubaniki !wid I7-II9!

Rubiei: Ifolw. 3-40/

Rusiny !wid 5°-2551

Rylk i /wid I4-68/

Rzucin !kol.6-5rjll

Rzucinek jgaj.® :I-7/14 Samsonowo (kol.9-63/ Sarapony jwid Io-62!

Sawicze /wid 43-2°51

Sielkowo [uiie! IO-33/15

Simany tV-'id 23-1'23/ Slabkowszczyzna /wie!; 4-I8/ Smycz [ma]. 7-41, as. too], IO-.sr/ Sokolowo 11.01. 2-10, maj. 5-38/ Sokoly /hoi.I4-771

Soroczyno llesn. I-9, smol, 1:-6,

zo'id II -si / Szabany Iv.'iei' 1:7 - 91 I

Szalk owszczyzna (wid 29-I 51 I Szczokotowo Ifolw.4-28/16

Szczokoty /wief I 4-7 4/17 Szynawszczyzna /kol. I6-77/ Sciepaszyno I zasc. J - 5/18

Slii:ewo [kol, I5-7ol

Srednica jgaj. I -5/

Teklinopol . I zaic, 4-35 f Tworonowszczyzna [zaic, 2-I5119 Wesola [une; 23-IOO/

Wierecieika /gaj.1:-I9/20

Wiesztorty lwiei I 3-47 /

Wolczyno [ease, 2-1'6/

Worohy /wid IO-46/

Woroniec 10$. woj. 4-24/

Worony /w'id zr-871

Zabloc.ie Iwid 36-I73! Zacharowszczyzna /wies 36-1971 Zanie /wiei 24-IOI I

Zaozierze /zasc.4-20121 Zelazowszczyzna f kol, 4- 3I, maj. 5-381

UWAGI. Nazwy d aumie] ",iywane: .I - Czateice: 2 - Hereminotoo /ub Hernimmoo; :J -r- Koncvbote; 4 -Lag6rna; 05 - Mie~hnicze; 6 - .(l4"owczauy; 7_ - Nauaiok»; 8 - Nahmoszczvzna; 9 ~ Ochobnica; IO - Akulin; II - Rozam.ka: T2 ~ Rozld Korczomne; I) - Zu .. t;fI; I4 - Zucinek tub Zucillka.; IS - Si/kQwo; i« - Szczdwto.vo; I7 - Sisceehot»: IS - Sciepasxvno; I9 - Ttsarunovssxczvzna; 20 - IVe-

reciejka; 2I - Zaozierje, '

KomPlitk<y mie iscowosc i: Olesin i Risucinek - to,polna 'I!azwa Rzucineh,

Abramy /wid II-55i Albinowo [zaic, I-3/ Antonisberg 110lw.5-371 Augustowo [osada 3-241 Batasze /wid I5-68, za.lc. 5-20! Balaszowo [zaic. 2-9/

Barani Rug Izasc·4-24/ Bejrniszki [folo». I-IS! Bialowszczyzna jwiel7-27 {1 Biedunki [kol, I6~891

B!ii:niki /wid 32-I55/ Bohowszczyzna [sale, I-4/ Bokszanszczyzna /hol. 1_ 51 Borki Augustowskie I kol. 1-6/ Borki Bliznickie [hol, I -9/ Borki Kupskie 1101w. I-51 Borowe [xasc, IO-581 Borowszczyzna [zaic. I~3/ Borsuczyno [ease, I-61 Botwinowicze /wid J:]-63/z Bryle 11olw. 6--3I, wid I6-77/ Brzozowy Most /zasc.I-8/ Bukowszczyzna /za.ic.1:-3/ Buraki Ifolw. 4-27/ Chodniewszczyzna [zaic. 3~I6/ Chomejki /maj.2-I8/

Cielaki (wid 19-I051

Cierluki Iwies 19-86/3

Cimki [folio, :I-3/

Ciuksze jwie.f I7-79i' Czalejowo /zasc.1:-4/4

Czechy Iwid I8-871 Czeremszyce /wiei 77-392/ Czerewki /wid 27-I421 Czernieniec [hol, 3-I4/

Czuczelice [dtoor 3-20, wid 2I -1091 Daszki Mate /wid 16-78/

Daszki Wielkie /wid I7-881 Dobrzeitak '1/0110. 2-I9,maj. 1-9/5 Dubrowszczyzna [kol, 1_ 51 Dzierwianka [kol, 1-41 Emilianowo [saic. I-51

Falewicze Ifolw. I-7, widt8-94/ Feliksowo [kol, I-I31

Glinisko tkol.I-7/C,

Gleboki Ruczaj /zaSc.3-26/ Gozdawa /maj. 3-27, osada 5-32/ Grzybowszczyzna /zasc.5-26/

Gmina wlejska Kobylnik Siedeiba zareqdu g'llliny: m-czho Kobvtnii:

Raj /kol. I-W! Heunowo /kol. I-7! Heliauow [maj. I-IS! Hoiubenki /wid II_ 57 1

Horanie Ifol~v. 3~23, wid 8-50/ Horodyszcze [zasc. 1:-8/ Horowatka [hol, 2-8/

Howrowo [zaicc r-S]

Humieniki /1JJieS 34-1641 Ignaciszki /zaSc.2-I3!

Iskrzyu [xasc, I-I2/

Izarada /za-ic.4-30/7

Jakowiczc /fwl.8-36JS Jakuoiszki [futor 1-6/

Janowo [koi, I-5, ease: 1-41 Janowszczyzna [sasc, I-6/ Jasiewo /wid 28-I471 Jaskoldowszczyzna brase.5-251 Jaskowicze Iwid 5-271

Jejny Iwid 23-125/

Jeziorko [kol, I-71

Jezowo !za§c.I-7(9

Jozef'inowo [zaic, I -0/

Julianpol ifol~v. 2-IO/ Junowszczyzna Ifolw. I-Ir/10

J uszkowszczyzna [ioie! 10- 39 / Karabany [unes 35-174/ Karczmiszcze [tsaic. 1-41

Kiernsy /,wid IO-5II Klemenszczyzna [sasc, I-51 Kobylnik /maj.'" 4-83, m-czka»

160-965, st .. kol, 2-1:2/ Kojry /wid 6-31/

Kolodzino (wid 36-20r/

Kozly /wies I3-67!

Kraski /wid I2-72/ Kretowszczyzna [une: 5-I9/ Krzywonosy Ifolw. 2-291 Kulazyno [zaic, 3-l:7!

Kupa Iwies 27-II6j

Kurhan [zaic. I-31ll Kusiewszczyzna /wid I6-73/ Kuzrnicze /maj.2-22/

Leski [unes 7-34/

Leszczynskie [une] 8-38/ Lip6wka [zasc, 1-6/ Ludwinowo ifolw. I-IO! Lamaniki jgaj. I-5IU

Laniewo /ZaSC.2-I4!

Lapince [folio, 5-34, wid 9-571 Lonowiny [zoies I3-73/13 Lozowka jwie/; 8-30/

Lyzycze [zoie! 1:6-841

Machowo /nadl.I-4/

Maciasy Iwid 13-66/ Makowiszcze /ZW,'C.2-15/ Malin6wka Ifolw. 1-7, zasc. 3-1:2/ Mara Czecwierc /1 hoi. 1:-8,

IIhol.I-71 Marcjanowo !zasc.3-I8/ Marguciszki [eaic, I-3/ Michale /wid 9-41:/

Michalowo Izasc.3-1:51 Mieiniki [ioie! 25-I24, saic. 1-71 Mikitki /wie§ 22-941

Mokrzyca [kol, 2-9, ma], 1-12,

wid 49-233/ Molczanowo Jlo1w.2-13/ Molczany !wieS 5-22, xaic, 2-9/14 Nanosy /wid I5-78}

Niekrasze /wies I4-76/

Niwie /zasc.I-6/

Nowiniszki [xasc, 2~I51 Nowinka los mln:» 1-9! Nowopole Izatc.5-28} Nowoswiecie Izasc. I-9/ Oboliszki [xaic. 4-26/

Odojewce fzasc.3-1:5/ Olchowka /za.ie.3-151 Olechniszki [zasc, I~6/ Olszewskie Iwies 8-43/

Pasynki /wies 42-2221

Pieczonki II wid 6-33, II wid 6-27/ Piotropol [zas«, 2-1: 51 Piotrowszczyzna [zaic, 2-I3/

Piszcze Iwiei I4-57/

Pleciesze Izvid 16 -8 I I

Pliszczycha [kol, 1-7/

Poczepowo Izasc.6-33/ Podbierozka JhQJ.I-6J1S

Poddebie [zasc. 2-I5!16

Podolany /wid 9-391

Podrezy /1vieJ I5~661

Polanka Piotropolska [zaic. 2-6/ Polanka Szwaksztanska [sale. 3-161 Polce /hol. II-sII

1

[JW AGI. Nazwy da v.." ie j IlzY'«'a1te: :r - Bielmcsecevsma; :< - Kobiahi; 3 - Narluhi; 4 - Csoleietoo: .5 - DobrY;lak lu[, Dol,,·y Ta;'; 6 - Glinisscsse: 7 - J zorada; I! - ja/10«';"I<a; <) - jerzo,"o; 10 - ja'l1ov.'sz(ZJ';,ma; I I - Kuruan; I 2 - Lomanik; 13 - Logo'wi-ny; I4 - jWolczanuwo; Ij - Brzeshie; IU - Poddubie; 1"7 - Pasosxki; I8 - Rzep/ech.v~ Ilj - Stachmoce; 20 - SZllfztwy; 2r - SC"i"epienieioo; 22 -1'urlach; 23 - lVtl/aje; 24 - Word,zki.

Kom'pleksy mie jsCMiJOSc!; KobYlnik (moi, i m-csko} j Nmornka - w'p6lJm I!az.M Ko&yl",,,.

Gmina wiejska Koztowszczyzna

Siedziba zarzqdu gllti"y: osada KQz/oW'ZCZYZIIa Dunil()Wicka

Posazki /wid I 4-70/17 Poziomkowo {zalc.2-III Prochody [kol. I-3/

Pronki /wie!; 54-296/

Prudziec [kol. I-6/

Rabki lfolw. I -X I 1

Radki !;;;asc.5-3I/

Rakiszcze /1<01. I-61

Repiechy /wid I3-55/1$ Rudoszany [ma], 2-29, u,.id I}-86/ Rybki /wid 4-241

Rydupla (zviei I4-78/

Sadowszczyzna Syrrnierska /wid 5-201 Sadowszczyzna Truchankowska

. f;;;asc.:5 -2 2 / Sidorowicze /wid 24-I40/ Siemienowszczyzna /01101. 7-34/ Sierody [une! I3-69/

Simony /wid I4-621

Sinidowo /koi.1'-4/

Siwszczyzna [eaic. 2-101 Skakuny [folt». 1-7/

Skuraty /wid 5-26/

Slabkowo /zasc.2-10/

Sluki (wid 9-57/

Stachowce [osada 22-I26,

f.1,lid 4I -I991

Adamowce /wid 23-92/ Adamowo [kol. I -I6/ Agapol Ifoiw. 1-16/ Aleksandrowo /kol. I-4/ Ankudy Kozlowskie

/wid 34-I47!

Antonowo [hol, I-IO/ Augustynowo (hal. I-8/ Bagatela /fol'w. 4-28/1 Bialoz6r [kol. I-81

Borejki jgaj. I-3, kol, 9-43/ Borek [folio, I-IS!

Borowe Ifl/Ii!,). I-6/ Borysowka /folw. I -4/ Bronislawowo [kol, I-XO! Br6d [kol, I-6/

Buda /Ifoiw. 3-18, IIfotw. 2-.T7,

gaj. x-5/

Bub /folw. 4-33, wid 35-1781 Cerkowiszcze Ifl/lw.2-27/ Czarna [kol, IIO-56I!

Czarny Morg [hol, I-51 Czujki fwid 9-49/

Dulino /wid 38-I97/ Furzberg Ifolw. 2-26/ Girstuny Iwid 20-96/

Gorka /1<01. 1'-31

Grunwaldy [jolu: 3-I2, hoi. 9-48/~ Hatowki /wid 30-I47/

Helenowo jfols». t-B]

Hor b [lesn, I -4/

Hremiakowo [osada 2-7/ Hruzdowe (wid 3-.[81

Rubino Ifolw. 2-I5, wid I8-I02/ Jablonowka [kol. I -413 Jakimowce /wid z z-roo]

J alowiki /wie! 17-93/

Janowo [kol. I -4/4

_ Jaryzyno /wies 6-33/ Jozefowo [kol . 3-20/ J6zicha Ilolw.8-37/

I ,

l,

..

f ,

"W01EW60ZT.wO Wft.Er.:rsR1E

Gmlna wiej,ka Kobylnlk (dok.)

Stach6w Izaic.1'-3/19

Starzynka /Zr;ISc. 3-20, ko! .. 2-Io! Stawiszowo liohu. 2-~5, wid 14-68( Stazarnia [kol, I-Z/

Struholapy jwid 4-28/

Sulzany [ho], 6-30/20

Syrmierz Mala [os, min. 1'-IO,

wid 24-:r I2 / Szurniele (zoic. 2-I41

Szuscickie /wid -,2-55/ Szwakszty /wid 3I-168/ Szypowszczyzna [ease, 2-5/ Szyszki Iwid 16-931 Sciepieniewo /wid IO-41'/21 Swirany [maj. I-14, wid 57-245/ Talejowka Ilolw.3-2o/ Tarasowszczyzna [fols», I-9/ Tartak Piotropolski [saic. I-1'O/ Teklianowo [sate. I-51 Teresdwor /.:zasC.3-II1 Truchanki (wid 22-I[6j Trudopol [ease, 7-44(

Trypiszki [ease, 2-91

Turlach [zalc. I-4j22

Urliki /wid 9-40, zasc: 5-25/ Wasowka [fols», I-151 Widly [zaic. 4-24/

Justynowo [folso, 3-25/ Kamionka [kol, I-8/ Karolinowo /kol.4-22/ Katryn6wka [kol, J.-3/ Kazimierszczyzna /wid, I t -46/ 5 Koledzino [folu: 4-241 Korobiec Ifolw. 2-9/ Koszelowka (kol. I-6/

Kowale /wies 23-I09/

Kozia G6ra [kol, IJ-.56/ Kozlowszczyzna Dunilowicka

/maj .. [5-X 52, osada o-r r]» Krukowszczyzna (folw. 1-8, hoi.

I5-72/

Kruty Ruczaj Ifolw. 3-I2/7 Kunickie Kozlowskie /wid I6-8II Lachowszczyzna I/olu'. 3-37/ Leonpol [hol, I-8/

Leoszkowo /lolw.2-291 Lubieniszki Ifolw. I-71 Ludwinowo /kol. I-I31

Labucie /wieS I8-8o}

Lapuszyno //ohv. 2-25/

Lasica [unes 60-29Z/3

Laskie /zuid 35-188/

Laszukl /wid 35-x6 I/

Lazowikl (wid 30-I36/9

Luck Kozlowski 11wl.65-348/

Luck Mosarski !~JJies 47-216/

Luzki /wid 52-2II/

Malawczycha !iofw. 2-15 flO Malinowo /hol. I-6/

Malinowka [hol, [-6/

Mariarnpol !/O/tv.1-2/

Marianowo (iolw. r-ro]

Masztarki /wid IO -6 6 / 11

Mazuryno /107w. 4-38!

Michalinowo Hubinskie Ifolw.1-8/ Michalinowo Radornyskie [fols», 2-[41 Miszuty /wid I8-991

Moczuliszcze /wid 9- 581

Wielka Czecwierc [kol, I~6! ' Wielka Laka [hol, I-2/ Wierenki /wid 27-I381 Wiktoryno Izasc.2-51

Wnuki [une! 8-34/

Wnukowo I hoi. o-II

Wolaje (wid 4-II, za.lc. I-5/2l Wolajewszczyzna [saic. 2-I2/ Wolczeniaty [hol, I-51 Worczyszki [xaic, -'_8/24 Woronce /wies ;:7-96/

Worsy /wid 2I-III/

Wyrwa /zaSc.I-51

Zacisze [hol, I -5/

Zakatek [zasc. 3-6/

Zalesie [ease, 1-6/

Zanarocz /wid 65-3471 Zarosle [eaic, I-8(

Zielonki IwieS 24-1 3I/ Ziemlaniszki [ease, I -4!

Ztote Gory [hol, I-3(

Zwierzyniec Molczanowski Ifolw.I -8/ Zwierzyniec Podolanski [kol, 1-4/ Zary [maj. 3-23/

~elatniki /wid 53-2401

Zohly [fob», z-I3/

Zurawki Ihol.9-671

Mosarz III/aj. 9-II5, wid 67-320/ Mosty /folw. I-6, wid 8-36, zaic. t-o Murzy Iwies 37-I601

Nowa Przyjazn /folw. 2-1'0/ Nowiki /wieS 8-50/

Nowinki /folw. I-'81 Nowodruck [st. kol. 3-JO! Odsieki Ikol. I-6J

Orlowka [hol. I-6/ Osinogrodek /wid 27-I44! Ostr6w f kol, 3-I41 Panfilowszczyzna /wid 3I-169/ Paryz I.folw. 6-28/

Pawlowo [hol, x-31

Pietrunowo [folui.v? X-9, hol, 2-I41n Piskuny /wief; 17-97 f

Podhorze . {hol. I_8{14

Podjele Ifolw. * /

Podjezierze Ikol.2-21/

Podworo6ce /wid 9-36/15

Pohary [hol, e-ro]

Prezentpoie !kol. 3-IO!

Prusy [unes " /

Przyjazn /folw. 2-7, gaj. I-6/ Radornysl I/olw. J-291 Rajpol /kol.2-u!

Repiszcze (gaj. X -0/ Rewicz6wka [jols», 3-[2/ Robertowo [uiiei ]"0-491 Romanowo /kol. 1-6/

Rozluciszki f I folw. I-IO, II [olui.r -I31 Rozampol !folw.7-36/11i

Ruczaj flolw. 2-7/

Ruda [uiie! 5I-256/

Rudka [kos«. hol, 2-I.1, maj. 4-63/ Rzeczkowszczyzna (wid 2 4-I 28/

Sautki /wies 35-I74/ .

Sieliszcze I kol, I -41

Skrobuny' [folso. 3-241 Spokojnosc /tvid 4-23/ Stanislawowo [kol, :?-I8/

f>6WiAT POSTAWski

Staryca ! zasc, I -71 Jj Stefanowo [kol, I-5/ Suszki /wie!; I3-83/ Szatybelki /folto. 4-28/ Szczotki jwie!i 62-272/ Szernioty ljolio. 2-2I ( Urbcpol Ifolw.3-19/ Wasilicha /kol.I-12/ Wasiuki jwieS 46-208/

Gmina wiejsk3 Kozlowszczyzna (dok.)

Wiercinskie {wid 23-1 I 8! Wierecieje / maj. 3-22/ Wierecieje Male /wie§ f9-96/ Wincentowo Ifolw.I-IO/ Woronce /'lOid 27-109/ Zaborze /tlJie!; 7-36/18 Zahorze Ihol. I-5/'~ Zakonowsk /kol.9-7Ij20 Zarnosze [hoi, 3-28/

Zapasniki [kol, 24-106/ Zaplisie Ikol.4-29/

Zarzecze [kol, I-51 Zubowicze Ifolw.I-1·0/ Zwierzyniec [hol, 1-3/ Zelazowszczyzna /folw.7-5£1 Zerstwianka Ilolw. I-I5/ Zolnica [hol, 3-I5, maio 3-38/ Zuperki ,lwid 35-196/

UrVAGl. lVazw;v d au:n Ie j "iy'~(l"e: I - Bohatela; 2 - Grvmoald»; 3 - j"b{01l0WO; 4 - fanotoisna; 5 - Kn.zimi<!rowszczy",",,; 6 -KozlQwsk; 7 - Ruczai 1(,(,I}); 8 - Losica; 9 - Lozounhi: IV - M"latv,zczyzlla; II - Mosstarhi. lub Musztarki; I:j - Petrynotuo; 1.J-

Piotrozao; I4 - Podhorie; 15 - Poduoreance: 16- RozanftOl; 17 - Starsvca: 1,'8 - Zaborje: 19 - Zahorje; 20 -ialw",;weil. '

ZV;ejsco'oosci spisa,," l ac zn ie: [olt». Podjele i wid Prusv -lmdYlllujw I~, iudnoict 66.,

Gmina wlejska Lucza] Siedziba zar zqdu. gmin»: m-czko Luczai

Prornyslady Iwid 16-91 Is Puchowki Iwid 43-;220/ Puckowo /wies 18-I06 I Rornaszowo [hoi. If-5II Rowy /kol. I2-591 Rudziewicze jwid SZ-242! Skorychowka ilwZ.7-58/ Skworcowo /hol.24-I50/ Sloboda /zvid I7-74/ Solowicha /za!;C.1"£-631 Stanislawowo [zasc, 7-35/ Stary Dw6r /kO!.20-I38{ Starzyno {wid 9-47f Szatarowo [ioiei 5-161 Swinica [ease. IO-56! Wasiewicze /hol.60-298/ Wojni6wka [toie! I2-631 Wolki /1101. 24-I331 Wysoka Gorka [eaic.v-xr] Zienkowo [eaic, II-57! Zubowo [zasc. 3-16/ Zubryniec /zase.3-I7/ Zuki /wid 33-18Ij Zyliriskie [toie! 19-I02/

Adamowo [saic, 4-35/ Bohdanowo 11wl.3-rrj Borsuczy Mech [sate. 2-I3{ Borsuczyno Ifo1w. 1-9/ Cerkowie [fols». [-51

Chroly /wie!;' 29-1'68/

Ciunce /wid 55-265/1 Czaszkowszczyzna hoie! 59-264/ Daszki [hol, 32-I35/

Dzicrniesze [une; 58-2851

Fierki '/wid 17-96/

Franopol Ilolw. ]-18/

Giniowo Male /wid 7-40/ Giniowo Wielkie /wid 12-48/ Grejciowo /wid n-861 Hawrylowicze /wid 37-I95/ Jarnki [ho], 33-2]1)/2

Jelniaki [zasc. :u-60/ Kamionka [isasc. 2-1'6/ Karabanicha /A zasc. 6-30,

B zaic. I-8/ Karole jude. 8-43/ Karpowicze /wid 73-326/ Kaznodziejowo /wies I4-541 Kiebniowo /wid 4-27/

UWAGI. No esc» d aum ie ] !tzywalle: I-CijUlfce; 2-Prudlliki-Jamki; 3-Kroth/; 4-Lomiez"o; 5-l.,osiewo; 6-NliC/!. cZY'l"iata; 7 - Nadozierie; 8 - Prxemviladv,

Cz?.fci »iici s cosoo iei, Zwi~rzYlliec - budy"l<6w 7, ludnotci 35 (wid Liske).

Andrzejki /wiei 87-429/ Azarki Stare /wies"' 2I-n8/ Baklaje fwid 22-851

Bielawino I.folw. 1-9, zaic.vi-z o] Bierezniaki [zaic. 9-37/1 Bojary [unel 56-271/

Bonda / tlJies IS-83/

Borki [eaic, I-4/

Borowka Brusowska [zaic. 2-I5! Bor6wka Szyinkowska [zasc. 1-6/ Brusy [lesn, -'-4, wies 98-552/ Budrys6wka /folw. I -7/ Burrnaczyno /hol.6-321 Cirnoszkowszczyzna [zalc. I-r7/1. Dolzany /wiei 38-20]jJ

Dubiszcze [zasc, I-71

Dubowe Ifolw.2-I31

Dubrowo /zasc.I-3/4

Dworyszcze /wie!;@ 26-137/5 Giryuy [zaic, 9-.34/

Hac /kol.5-38/

Haj /11.01.5-]0/"

Hatowicze /wid 59-340/

Hatowki [osadas]

Holszanka /zasc.1-7/ Horydowszczyzna Ifo/w. 2 - rr I Huszczara [fols». 4-·r6/

lanowo /zasc. I-IO!

Kowzany /wid 32-U9!

Kroliki [une« 55-256/

Krutki /wiei 82-363/3

Krywka /za.iC.4-25/

Krzywy Most [sate. 2-12/ Kukisze /wiei 39-168, zasc. 7-39/ Kursiewicze /wid 60-272/ Lipowka lzo'id 7-43/

Lisice /wid" 40-2I8/

Lomizyno /wiei 9-371'1 Lopuchowka [kol. 7-31/

Los /gaj. I -io]s

Luczaj [kol. 22-I43, m-czho IO-II4/ Macurki /~.vid 4-25/

Macury [ioie! 24-I09i

Mariampol [kol. 7-3z/

Meczenieta twitS 16-85/6

Mikolsk /gaj.I-71

Mosciszcze [zaic, 1-5/

Nadozierze [ease, 6-25/1

Nowosi6lki /wid 43-1'90/ Pawlinowo [ease. 2-9/

Pieszczaki /1101. I2-60/

Poharce /wie§ 48-243/

Gmina wlejska Miadziof Siedziba zarzadu gminy: m-czko Ntnc» Miadziol

lake [zasc. I-I3/

Jezdzence Iwid 2I -1'2I /

Jus tYllOWO / sale, 3-I5/

Juszkiewicze [zasc. 52-2,)1 / Kalinowka /wieS 29- r 52, zasc.! r2-72/ Kaluha /le!m.I-8/8

Karasicha /zasc.2-I2!

Kaszonowka [z aio, 6-25/

Koczergi /wie!; 36-I86/

Koly /gaj. I- 8/

Koza /zaSc." 5-3£/

Kropiwno [jols», IL-74, 7md 34-I46,

zasc, 5-20/9 Krucie /wid 55-29I/ Kruhlaki [ho], I -4/10 Krzyzanowka II zasc. 3-20,

II zasc. 2-I51 Kuchalskie jwid 9-55/

Kuliki /wid 37-I98/

Kulikowo /folw.1'-4/

Lacnowicze jzasc.@ IO-54/ Laskowszczyzna [zaic, 2-I31 Lipowo Azarkowskie [zasc . I'I-56f Lipowo Starzynskie [zaic. IO- 59/ Lopaczy Most ILdll.I-5/ll Lukianowicze /wid 77-4IO/

Luze [ioie! 22-123/

Macki /gaj. 1-], wid 27-I54/

Magdulino [zaic. 6-26/ Marcjanowo /kol. I2-74/ Michal:owo [saic. I-4/ Migdalowo [xaic. 6-29/

Mikolee /maj. 2-36, '[vie.,' 44-259/ Minczaki [zaic, 10-47/

Misuny /wie!; 45-2141

Mniszyn Krzyz [lein, I-5/12 Mochowicze /wie!; 47-227/ Molczanowo /za.lc.2-1·5{13 Myszkowszczyzna Ifolw. 6-23/

Narocz [schr . tur . 3-7/<4 .

Nawry [une! 38-250( Niekasieck [zasc. 22-133/ Niewicry /wiei 32-1'75/ Nowiki /wid 48-27I/ll Nowoleski [zaic. I-51 Nowosiele [sosc.x-s] Nowosiolki [zoie! 98-487/ .

Nowy Miadziol [m-czho I68-990/ Olsiewicze /wie.i 49-242, eaic. 9-39/ Osinowka /1e!;n.1'-71

Ostrow [ma], I-II!

Ozarynki / gaj. I -6!

Pasieka /1<01. 7-36/

Pilkowszczyzna Ikol.24-.T32/ Pociecha /jo[zl,). I - 9 /

..

t 1

PQdkoczergi [zaic, 3-241

Poluj any' IwieS I2 - 57 I Pornorowszczyzna lwie's Z6-I.50/16 f,rudniki /wid 25-I331

Przegrodz I wid 38-'J.fol Pudowinka los. mlrt.® £-4,

wies® 50-254/ Repiszcze [lesn, 2-7/11 Romanowszczyzna / Lease. 5-27,

II zasc, 5-251 Rudziewicze Iwid 39-2I41 Rusaki [unei 2I-I2I/

Sieliszcze /zasc.4-301

Skorody /wie!; 28-I461

Skory /wid 25-I371

Gm loa wlajska Mi.dziol (dok.)

Sobolewszczyzna [zaic. +I 51 Sokolnica [osada=]:

Stary Miadziol [maj, 3-27,

ni-czko 2I-.[451 Starzynki jwid 58-335, zaSe. 10-61/ Stefanpo! Ifolw. 2-18/

Stomy [zasc. 4-251

Studzienica jwie!; 52-284/

Sudniki /wid 30-I451

Swatki Iwid 54-271/

Swaznia /le!m. 1-3/18

Szestakowo /ldn.1-6/19 Szklennikowo lsoie! 48 -237! Szykowicze /wie!; 46-2.5 2/

Szyrnki los. mln. 0-.5, wid 3I-I4I/ Swinka /lwl. I-6/

UW AGI. N a z wy d ason ie j a iyw an e : I - Beresniak»; ,,- Ctmodunosscrvana: 3 - Dousumie lub Dowz,my; 4- Dqbroma lab D~bOfVO lui: DmrU2zOfoo; 5 - Dtoorevsxcxe; 6 - Goi; 7 - Siuryie; 8 - Kaluga; 9 - Krapiwno; 10 - Kruglaki; II - LOPIl/Czy Most:

I2 - Mnisscxv» Krzyz; 1J - Mo'U-'czanou.'o; I4 - Park Noroce ; 1'5 - Sloboda; IU -.PamoTr)'W1izcZYztw: I7 - Rzepisecse; IS --Szwainia; £9 - AjJana,6wka lab Sxostahouio: 20 - Ugly: 2I - jlltki.

},fieiicowo.fci ,pi,ane l qc x n ie: osada Hatouika, osada Sokolnica i osada Uzla Wielka - b"!jy,,k6w 40, ludnoici 2TI. Kompleksy mic ] s c ouro ic i: Asarh» Stare, Inoorvsecze i Pudounnka - w,p61,,,, "amoa Asarki: Koza i Lachotoicxe - w$j)6lfla "az<va Laehouncse,

Bielewicze /wie!; 57-241/

Chrystowo ffolw. 2-27, wid 52-253/ Darewo tkol. Z-IO, maj, 4-43,

wid 36-£93/ Dobrianowo /maj.4-.77/

Drozdy jwid 2I-IJO!

Dziadzionki Dolne /kol.2I-HI! Dziadzionki Gorne fhol. 24-99/ Florlanowo 11~01. 2-IIj

Ginionk i Iwid r j- 58 /

Ginki IwieS Ii-7sl

Hrybuszowo [zasc, 3-IJ: I Hulidowo /foir!J. 2-H, hal. 20-II6/1 Husakowo jwief 12-64/

11ii:IOWO Ileal. I -6/2

J6zefowo Holw. 2-[0, hol, I-51 Kolowce [kol, 5-32/

Krynica [osada 1-6/

Krzywe lkol, 45-232, wieS 39-2051 Kuty /1<01. J-7/

Lapiszki /wid 29-I44/

Gmina wiejska Norzyca Siedz;ba sarsqdu gmi"y: wid Lasica

Lasica /leol. 9-68, moj, 5-48,

wies 7-46/ Laskowszczyzna /wid 27-I20/ Latyhoi [folu». £-4, 11.01. 49-209/ Lopaczewo {maj.2-3£1

Luczki /kol.6-36/

Michalowo /folw.4-28/ Muraszki 11~01. 3-16/

N addatki [hoi. 2 - 51

Nadjezierze /folw. f.-TO, hoi. 3-I6/) Norzyca [kol, 1"-3, maj. 6-90/ Nowiki [kol. 3-I91

Nowosiele [eaic. 4-I81

Oczek iwanie [hol, I -61

Osinowka [kol, 2-10/

Piotrowicze Chomskie /kol.3-20,

wid I6-741 Piotrowicze Male /wie!; 8-35! Podkrajewszczyzna /wid 22-III! Prociwck /1101. I-8/

Przechody /wid 29-I321

Trydany /wid 48-253/ Uhly [zasc, 6-28/20

U naciewo I xaic. 4-211 Usowszezyzna [zasc, IO-5111.1

Uzla Wielka Ifolw. 5-2£, lein, I-4,

osadas]

Wereczata /maj. 2-56/ Wincentowo /zasc.2-15/ Woloczek /Jolw. 1"-I2, wid 6-26/ Wolok [folui, t -r t]

Wysoczka /1101. I-6/

Zakubiele /jolw. 3-2O} Zarnoszcze /wie§ 32-1"78/

Zanie /wid 42-208/

Zieleniucha [sasc. I -9/

Razanowo Ifolw. 1 -IS/

Rubiez /Ifolw. 3-I4, IIjolw. 4-12/ Rudakowo /wies 6-57/4 Siedlarowszczyzna /wid 13-64/1 Skierny [leol. 6-3I I

Stanielewicze /wiei 4I -186/ Starzyna [saic. 5-20}

Turczyny /wid 37-;£66/

Wierecieje /wid 42-2I4/ Wierzchowie /101'11.'. 2-20/

Wolki /wies 39-I79/

Woronowka [kol. 5-3.')/ Zaborze-Czyscik } hal. 5-26/ Zalawki /wid I2-53/

Zamoscie [zasc, I -4}

Zapola.ny /wief, 7-36/

Zarudzie /wie.i 9-45/

Zawr6tki Iwies 31:-I841

Zdany /wid .TO- 51/

Zukowo JwieS 23-IIO!

UW AGI. N azwy d "w" ie] aftyw ane: I - Hilidotvo; 2 - Ilianozo»; 3 - Nadozierce; 4 - Rudaki; 5 - Sidlarow,zezyzna.

Ananicze /wid 16-62/ Androny /wid 24-Il2! Antonowo [osada 9-52/ Awlasy [une! 8-44/ Bakowicze Iwid 10-54/ Baranowicze /wid 34-I38/ Bierwiakowo /wid 8-4211 Birwi ta. [osada 15-9 (J {

Borodzino {wid 8 -40, saic. 4- 3 4/ Bor6wki Kuropolsk.ie /wid 44-2£4/ Brzostowica /folw. 1- 101 Brzozowka [osada '-fO/7.

"Budziewo /wiei n-6.1!

Chocily /wid 40-222/

Cielaki /wiei. 45-:326/

Cieple I~_vid 44-.I9 9 /

Cucki /wid I7-93/

Czeremoszniki Podzisienne

/wid 34-I981 Czeremoszniki Pogorne /w£e§ 42-205/ Czerenki [ioie! 30-1.561

Czeszuny /'iVid 22-1.3.1/

Czorty /wie§ J3-I6£ /3

Daszki Jasiewskie I hol. 28-.[Jo!

Gmina wiejska Postawy Siedxiba zarzqdu t?miny: m-csko Pastawy

Daszki Postawskie IwieS 33-I72/ Dolza [osada £I-78, wid 22-I0.1/ Drobysze }lIoI.23-III/

Duki Iwid£4-73/

Dworczany [zoie: 26-1·23/ Dzietkowo /wie.i 42-.r9I/ Dziuszki /wid 12- 561

Falkowo [ioiei 6-28/

G!odowo /wie!; 9-47/

Hary [saic. 5-271

Hrydzki /wid 53-24914

Hurtowo [osada I -3/

Hutory /wie_I' I4-50/

Jacewicze /1 'I(,ie.i [5-62, 11 wid 7-3I/ Janowo [osada .[-.'1/

Jcziorki [lesn, I -9i'

J UIllti jwid :!()-[ jJ I

Kaduki /zoid 14-82!

Kaszyce /wid 52-2451

Klenina [osada 2-[2!6

Koro6kowo /u,,'id 1"1-49!

Koscicuie levid 22-I tt I

Kowalewo dolw. I -I81

Kozlcze /wiei 23-I07/

Kozki Mate fwid 7:4-6617 Kozki Wielkie /wid 18-87/3 Kozty [osada 4-251 Krewuie fwid 9-48 J Kulakowo Hvie.i J: 3-48/ Kundry /'wid 19-84/

Kuropole [osada 29-I84, wid 85-430} Kurty /wid 47-23I/

Lasunowo [ease, 2-20/

Leskowo /wid 29-I59/

Lesne Mularze [ease, 5-30} Lesniczowka [osada I -4/

Li pn i ki /tuie!; 46-230/

Litwinki /wid 30-ISX!

Laposie /wid 35-I58/

Lohowince [toiei 33-I33/9

Lowkiszki /zasc.2-£5/

Macuty [uiie! 32-I63/

Makarowce /1-lJie§ I 5-62 /.10

Mala Olsia /wid 22-III!

Mate Spory [folz«. I-£41

Male Szpaki [sate. 3-I9/

Mniskie [zoie! 23-I04( II

Mozejki /kol. 32-I75! Nanos "[osada 4-I9i Narucie [osada 2-I4! Niewieryszki /wid IO- 57!

Nowa Szarkowszczyzna IfoIlO.2-I2/ NowyDwor !wie.~4I-I991 Osin6wka [osada I-9/

Paszkowo [osada 2-IO, wid II-63! Pazdziutki Iwid 5-29/

Pietrahy jwid 50-2I5!lZ Pietrowszczyzna [osada I-Jill Podleonowicze /wid I I -44/ Porochnia [lein, I -4/

Postawy [ceg, 3-5I, m-czko"

555-3050, st. hol, I9-I55/ Przewozniki /wid 43-I93{14 Pusikary /wiei I7-73!

Rabieki /wiei 43-2051

Rcdzie [hol. I8-IIII Romanowszczyzna [osada I-3/ Rornelki Iwid 38-I841

UWAGI. N'a z ur» d aum ie] uzyu.'ane: 1- Berioiahmoo; 2 -Bercz6wka; 3 - Czarty: 4 - Grydzki 1; 5 ~ Ozierk;; 6.-Kli:: nina; 7 - Koski Male; 8 - Koski Wielki.,; 9 - Lagowitlce; 10 - Maharssczvxna; 11- Mdukie l"b Miik;de; 12 - Pietraki; 13'- PiotrowS,?IczyzlIa; 14 - Pier,wo:fniki; 15 - Szkirele; 16 - Soeocxvn; 17 - SlePica; 18 - Swaciszki lub Swiati$zki: 19 - Swily; 20 - Zagocz. lab Zagacze.

Kompleksy mie] rc owo sc i: Poaaisv {m-czko] i Slepica - w.pollIa t<azwa Postatov;

UWAGI. Nazwy d aum ie i tlzywane: 1- Dqbr6.aka; 2 - Swirkolosztzyzlla: 3 - Gwozdy; 4-Marcilli~wicl<e; 5 -Za.~Ucze Nouie; 6 - Zatolicxe Stare.

Ancypery {wid 42-204/ Budzicze twitS 39-22I! Choroszki Iwid I8-92/

Cynki 11 wid I2-S9, 11 wid 6-3Ii Dubrowka / wid I6-8Ill Firkowszczyzna !"Rid 23-I2I!2 Gigoly !wid I9-85!

Glinskie /wiei I2-5.5/

Hajduki /wies IO-59! Haranowszczyzna /wie§ .[7-83/ Horodyszcze [uiie! 67-292/ Hwozdy /wief; 29-I3·[ f3

Jablonce /wiei 46-2 [6/

Janczuki /wid 22-951

lanowo [zaic. I-I21

Januki /wid 29-IJI!

Jasienowce Iwid 24-I24/

Ahalnica Mara [une! I8-971 Ahalnica Wielka Iwies 38-[591 Alaszki Duze /wief; 45-220 f L Alaszki Mate /wid 20-I43/ Alaszkowszczyzna /wiei 32-I87/ Balaje /wiei 35-223/2 Bartosowszczyzna [zaic, 5-25f3 Bazylkowo /1.01. I-2/

Biale Ifo1w. I5-78, wid 6-26/ Bielki fwie1 48-228/

Borejki Iwiei I7-I32/

Borowki fwid 76-48T I

Bunkowo [kol. 2-20/

Cegielnia /gaj. I -I6/

Charki /1J.Jie;' 20-I22/ Cholopowszczyzna /wid 7-35/4 Chordakowo [osada 2-I8/ Czortka /gaj. I -0/ Drozdowszczyzna (wid 8-48/ Dubrowa [hol.: I-8, wid; 53-25T/ Gluszyca [ga]. I-61 Gontowszczyzna [kol, ()~51

Holbieja [maj. 3-3r., os. [abr» 29-309, wid 40-242/7

Rubiez [osada 4-I7, ';;iei I9-9I/ Rudzie 11.01. 24-II5/

Rusaki /yoid 47-203/

Rybczany Ifolw. 3-I8, wieS I6-8I,

zaiece-r i] Sakowiszcze [lein, I-51 Simonki /wid I5-621 Siwce /wies 53-2791

Siwce Lagodne [osada 5-I4/ Siwoniszki [zasc, 2-II / Skirele /wie§ 27-II 3/)5

Solowie /wiet II-49, zasc, 4-25/ Sosnowka /ldn. I-3/ Sowczynka jldn. I_3/16 Sowczyno [osada II-55/

Sowki /wies 29-I42(

Stara Szarkowszczyzna [osada I-7/ Szapciszki [zasc, I-51

Szurpiki /wiei I7-731

Szyrki [hol, 2I -I20/

Gmina wlejska VVorkofata Siedziba zarzqdu g7lli1iY: m-czho Wolkolata

Kirnstaczewo [zoiest 4-67/

Kisiewo II zoie! 1"7-78, II wid I2- so/ Kulewszczyzna /wiei 8-4II Kurylowicze [unei 43-r8g/ Kuziomszczyzna Iwid 9-57/ Maciejki /wid r7-78/

Maciuszonki /wie§ I5-87/ Malakowo /wie.i I3-49/ Marcinielewicze /wie§ I 5-6I /4 Martule /wies I2-46/ Osinowszczyzna /<JJies 28-.lJ6/ Osowek. /wid I6-791

Owsianiki /wid 39-202/

Pleszkuny /wid 25-I2I/

Ploteczno [ioieiz I-56!

Prudziszcze /wid 8-pl Rakitowszczyzna /wid 20-9I/

Gmina wiejska Woropajewo Siedziba znrzadu. gminy: osada WorQpajewo

Hrornadziszcze [gaj. I-7/3 Hrybly /¥J.!id 5I -2721 Huta [go], I -9/

Jariczycha Ihol. I-6, wid 6-;l6/ Jasiuki [uiie! 35-I.541

Kazimierce /wiei I 4-8 I /

Kiejziki /wid 55-270/

Kiewlicze /gaj. I -5, wid I3-63( Korczak [osada I -3/

Kosowszczyzna /u;ie!; I8-96j Kozarowszczyzna /wie.i I4-78/9 Krasny Bor tsoi. I-2!

Kraszniewo /wid I4-70/ Kulejowszczyzna /wid 6-36/10 Kunickie Woropajewskie /wie.i 28-I49/ Lopaczonki (gaj. I-6, wid :r2~67! Maciejki [zoie! 7-36/

Majdan /gaj. I-7/

Makarszczyzna h"'id 28-I52/ Maniewszczyzna /wie§ 9-5rl Marcin6wka [osada 2-4/

Mariarnpol [osada 4-33/

Miadziolskie /wid IS-I(J5!)!

Mielnica /wies 2I-II71

Slepica ~ /~mol.@ 2-~9/17 Swiaciszki [sate. 3-I6/!8 Swily [osada 8- 52/19 Taras6wka !wid I3-66/ Walerianowo [osada 8~46J Wasiliny /wieS'I23~648/ Wielka Olsia [kol, 58_255{ Wielkie llein, I -8/

Wielkie Spory [maj. r-ro] Wielkie Szpaki [ease, I-I2/ Wincentowo [osada I-4! Wolochy (wies 3I-I54!

Wolozyno /zasc.8-50/ II.

Woronowszczyzna /zaSc.3-I6/

Zabrodzie /wie§ 33-I66/ T

Zadziewie [koss, kol. 2-2.2, maj. 2-?7, .

wid I9-89J S

Zahacze !wid I4-68 /20 •

Zaostrowie [osada I-4/ Zosino [osada I9-84/

Siemienilowo /wies Io-60/ Sienkowszczyzna limes 27-I35! Sloboda /wie§ I -7/ Sosnowszczyzna [toiei IO-48/ Stanislawce Iwie.s 52-2871 Struki [ioie! I8-86/ . Szylki /wid 3r-I92/ Tracbimowo /wid I6-851 Wide Iwie.~ 69-403/ Wiszniowce /wiei 47-246/

Wolkolata [kol. I8-I08, maj. 6-32,

m-czko 90-4751 Zahacie /wid 20-92/ Zamosze /wid I6-8oj Zaulicze Nowe /wiei 27-I16/S Zaulicze Stare lwid 29-IJI16

Moskalewo Jgaj. I-51

Mosciszcze /wies 5-27 lIZ Niewiadomszczyzna /wiei I2-64/13 Nowosiolki /rJJie!; 2I -I05/

Obolon [lesn, 2-I71

Oleszynek Ifolw. 2-II!

Olichwiery /wies 28-I47! Olszniewo /wie§ I2-63/

Olszniewo Male {kol. I-61 Osinniki /wief 9 -42/14

Pauluchy Iwid 3(J-I45/15 Piotrowicze Iwid 24-I87/16 Polowo Ifolw. 3-4I, hoi. 21-I28/ Rogowskie /wid II-651

Ryrnki /wie§ 50-264{ Siemionowicze Iwid 44- 207/ Sloboda [unei I9-I04/

Stachowskie [kol, 4-I7, wid J2-I631 Staniszcze [fols». 2-51

Starzyca /wid 3-I9/11

Szabanowo ffolw.2-I51 Szczepanicha /gaj. I -7/13

Szuryca /gaj .. i-st

Szylowaty Kamien [zaic. 8'49/

..

Zajcewo [ga]. I-51

Zajezierze /gaj. 2-7, smol. 2-8/ Zalesle [zasc. 3-2I /

Zareckie Iwid I2-59!n Ziernce [ioie! 30-I59!

Znajdy [hol. 4-261 Zukowszczyzna /wie:l 28-I67 j

Szyrnukowszczyzna /wiei I8 -82/19 Swinica /ldu. I -6, wid 6-30/211 Tauscica /za/(. 2-.18/ Trarnpolowka Ifolw. 5-IS! Trurnpicze /wie!; .rS-IIo!

Tuzbica /wid 62-273/2) Wasilewszczyzna Iwid 32-I67!

Gmina ~iej;:ka Worop.jewo {dok.)

Wierchowie !gaj . .f.-S/ Winogrady /wid 27-J:4(J! Wojciechy !wid 39-2J5/ Wolozynek [sasc, I3-Bol Wolozyno [zasc, 7-43/

Woropajcwo Igaj. I-I4, ma], I2-I53, osada i st .. kol, 30-3581

UWAGL Nazwy. dawnie i 11 ... 1' ",,' a." 0 : r - A_iaszki Wielhie;," - Bolaie; :; - Czarto~; :J - ChlflpO"",zczyz,,a; . .5 -:- ,kolon·ia Bukata; 6 - Huta Holbieia; 7 - Golbeie: 8 - Hromoed.zisecsse, lj - Kasaremsecnvsma; IO - Katcieuisscevena; r t - Miadsielica I"b Miadziolka; I2 - Zi11iwsZT,i!li; 13 - Breskie; 14 - Osieniki; IJ- Patotuki; I6 - Pietrouncee: 17 - Statyca; 1'~ - Sdepa"ichq hlb Stefa-

nicha lub Stebonicha; I9 - Ginki; 20 - Suridmca; 2I - Tuzbica: 22 - Zareechic, .

Adamkowo [osada I-7/ Aleksandrowo / kol. I -6! Antonowo /folw. 4-23/ Arturowo [lesn, I -5/ Badzlenie jwid 42-.2I9! Barsa [hol. I -IOI

Bojary /wid 57-296/ Bokacze III.1ie(; 47-2I I I Borejczycha [ease, 3-X sf Czerwiaczki /folw. 3- 271 Czerwiaczowo !u,id ,0'-63/ Dary [lesn. J - 5/

Dziahile [hol, 3-I7, maj. 2-17,

zvies 45-·1'99, zasc. 2-II 1 Dzierhunowo [ko], t -r t]:

Filipowo [kol. I ~41 Gory [zaic, 2-9/

Helianowo [letn. );-2, maj, 4-IJI Hini6wka Imaj.3-28/ Hniezdziszcze 'jwid 7-42/ Horby /wid'3(J-I54/ Horodyszcze Ikol. I -7/

Hule /wie(; 83-407/

Iwankowo Iza§c.3-22/2 Iwanowo [kol. I-IjJ

Jacyny Iwie§ 35-I56/

Janowo [osada I-6, zuic, 2-I31 J anuszewka I saic. 4-28/ Kaczany [ioie; 32-162/4 Kazimierzowka [kol. I-6/S Konstantynowo Iwie!; 24-I04/

Gmina wiejska Zosno

Siedziba zarsqd» gminy: wies Sloboda tohrimhka

Konczanie /wief 39-I75! Kowale [maj. 3-25, urocz, 1-5, wid 24-IIO/

Krasniany I I hoi, 1-4,11 kol. I - 5,

maj. 6-43, uid 44-207!

Kurhany [ease, 3-I6/ Kuropol /folw. I -H I Kuzrnicze /wie§ 7() - 3171 Laskowszczyzna I kol. I -7! Lejce /wid 43-I971 Leonardowo Ifolw. 2-161 Majlowo /wie{; 4-I4/ Malin6wka [kot, 2-9/ Maluszki [hoi. I-51

Mala Polanka [hol, "-7/ Male Rzepiszcze [ease, 2-4/

. Malyszki /wid 1-3-64/ Mariampo! Ifolw. 2-81 Mostowe fldn.I-6/ Mozolewszczyzna /wiefi Z2-II 3/ Naddatki Lesne [hol. r-91 Nadzieja [hol, I-51

Nowe Haby Iwiei IjI-7orl Nowe Zosno jJolw. 3-34/ N owosi61 k i /wid 47 -227/ Okolodziec /wies 9-45/ Pietrelewo /1 wid 2j-II4,

TI wid 25-I2316 Pietrowo Iwid 7-49/7 Puchacze /wid 30-I.501 Rornanowszczyzna [zasc. 2-7/

Rozkosz /kol. 2-I.]!3 Rozarnpol [hol. 6-441 Rymszowo fhol.2-J:5! Rzepiszcze [ko}. 1-419 Scheda /1101. I - 5/ S/awicze /Ulid 40-I99!

Sloboda Zosnianska jwieS 36-r951 Slobodka /wid 25-II91

Spory [kol . I-71 •

Stare Haby /wid ,1'29-648!

Stare Zosno /maj.4-43/ Starzyna II hol. 2-8, IIlwl. 1'-7,

III hoi. 3-201 Stozarze [kol, 1-,[4/10 Terezdwor /maj.9-7ul

U lniszcze /zaSc. 4-H)j Ustron /kol. I-6/ Wesolowo Ifolw.3-,[7/ Wesolucha [zasc, 4-I3/ Wiktorpo! Ifolw.3-23/ Wojciechowo /zaSc.5-20/ Wysoki Ostrow / eaic. I -4/ Zajmiszcze [kol. I4-I20/ Zaluze /kol. 3-I6i Zaprudzie /hol.2-<5/ Zawis(; Ihol. J'-9/

Zawrotki /wid 33-r7J',.za.SC.l'8-861 Zosino [zasc: 7-5I/

Zykowo Iwid I5-861

Zolnierowo (hoi. 1-9/

OW AG I. N azwy d a um ie j u;fry W o"e·, I - Disiorsunowo; 2 - ;a,,"o",,'o; 3 - Janowo; 4 - Ko",:ranY; 5 - Kasmterozeo; 6 - Petrelewo; 7 - Piotrowo; 8 - :lerebiatn;ca;. 9 - Repi<zcze; 10 - Stosarie.

POWIAT SWI~CIANSKI Siedsiba starostssa: m-to Swi.{ciany

Gmina mlejska Nowe Swi~ciany Nowe Swieciany /m-Io 590-3 867/

G m ina m i ejska Pod b rodzi e Batajcie [folio. I -41 Dziedzielowka ,~folw. 3-23/ Podbrodzie [m-to 394c256y/ Puszelata [ease. 2-I31

UWAGI. N a.zu'y d ateniei u;;':y,"Otlc: I - IV1ied,vieiki.

Gmina rnlejska Swi~ciany Cegieln j a / ease. I 2-581 Niedzwiedziszki [zaic. 5-20/ I Podligurny [ease. Io-86j Swieciany /'1'/"/.-10802-5742/

Adamiszki !futor I-51 Agleniszki [ssasc, 3-I4/

Akmien iszki Ifutor I -6, wid 4-24/ Alwiszki [ssasc, 2-I2/

Antogowo [hosz: kol. I -9, soie! 39-u.r / Anton6wka [zaic. I -L 4/l

A uguciszk i !Ju.ror 7 -]8/

Auksztaje /futor 2-I31

Gmina wlejska Daugtellszkt Siedziba zar::rqdu 11"';")': m-cxho Nowe DaPigieli,zhi

Azusien ie [futor I -71 Balculeniszki /wid 1(J-45/ Balowieckie /lwsz. hoi. I-H,

'wid 22-1I4/ Baltaniszki liolw. 2-7, wid 6-34/" Basiszki /wid 9-41/

Beciszki [futor 6-52/

Bieciany Ilutor 9-55/

Bieciuny 11 [utor 29-£22, II [utor

12-67, ma], 5-37!

Bieciuny Nowe [jutor I -1)/ Biel iszki [zaic. 1-413 Bindaryszki /wid 3- r6/ Bowszyszki /wid 7-33/ Brozen iszki [futor T -0 14

Budnik] Budrowskie [fuu»: 2-121

Agleniszki [ssasc. r -9/

Alejuny lwies I3-8II

Antoniszki {wid 4-I4( Antoniszki Kolejowe [zasc. 5-3I/ Antonowo /zuk 4-42/ Azukarklino /wid I6-88/

Budniki Ryzgunskie Ifutor 4-26/ Budry /wid 6-531

Cegieinia "/ zasc, * I

Cejkinele Iwid I5-96/ Chmielewszczyzna /zasc.2-I2(5 Cyceniszki [jutor 4-20, wid 4-24/ Czajkiszki /wid 8 -47/

Czarno tropka (zak.I -6 ( Czebotarce 11utor 27-I45/ Czepuliszki [futor I3-69(

Daniuny /ulies'" 28-I52/ Daubaryszki [jutor I4-66/ Daubaryszkiele /2lJies I7-86(6 Deguciszki [F[utor 9-29, III [utor

4-,r6, maj, 2-30, II wid 9-44/ Dudcniszki /wid 7-3I/

Dudy Ifutor 8-67, hosts, kol. 2-I71 Gadziszki Iza§c. :1-6/

Gafalawka [jutor 4-2I / Gawejkiany (wid 23-I09/ Gawejkiszki /wid 5-25/ Gierwieliszki [saie. 3-32/ Girminie 11utor 4-30/1

Gorki [futor 4-I8/

Gorny Zascianek [zasc. I-61 Gory [zasc, I-8/

Grygiszki IfUlor 30-I681 Henrykowo [jutor 8-44/

Ignalinka [hos«. kol, I-3, sate. 2-IJ! Ignalino [m-czho 232-I538/

lliszki /za.c. 2-I71

Iwaniance /wid 23-IX 51

Izabelinka [zasc, 4<wfH

Izabelino Ifutor 52-3M 1

Janiance Iwid 29-:1501

Janopol [maj. z-I5, zasc. 3-I41

J anuszewszczyzna jwid 8 -49 /

J anuszyszki 1101w. I -II I

J odeliszki / ease, 9-36 f9

Junciszki [futor I-3/

Jureliszki [kol, 7-26/

Jurgieliszki [unei 6-:p/

J urkiszki /wieS 9- 32{

Justyniszki [sate."]

Kalwiszki Ifutor 3-I41

Katnik fzaf;c.® I-21

Kilotraki /kosz. kol, I-O, wid 7-35/ Kiniuny /wid 43-I871

Kireliszki {wid 5-29/10

Klimiszki 11utor 2-I3, zaic, 2-I31 Koczergiszki [saic. 3-20/ Kojryszki [sai«. 2-,I9{

Konejsze Iwd 22-I23/11 Konstantynowo I zasc, I -6/ Kozakowo /wid 5-381

Koziczyn /gaj. I-6, maj . .5-8I/ Kozliszki 1111tor I4-.5.5jlz Kucharzyszki /wd II-701H Kuciszki Izasc.7-22/

Kuiszki Iwid 7-361

Lasbrzez 11qlw. 6-40/

Gmina wlejska Oaugieliszkf (dek.) Lekkie Ifutor 17-83{

Labunce /jolw. I-TJ.. wid I9-IOIj Lawrynczukiszki /jutor Io-68/ Machnilowka (wid I8-82/ Makaniszki /~vid I2-60/ Makniszki fwid 5-I91 Maksymauce jwid 33-173/ Malekalnie 11utor IO-39/ Marianiszki I zasc." I Markieniszki /futor 7-39/ Mazulany /wid I9-891

Mejrany /wief; 2J:-l2J!

Meletylce [unei 9-351 Merleniszki /wief 8-36/ Michalino Izasc.8-7II

Michalowo Ryzgunskie /jutor 8 - 5l / Michalowo Wasiulskie Ifutor 52-257/ Miedzino lfutor I -5/ L4

Mozwiliszk i [futor 8-46(15 Narsuciszki IwieS 4-32, sate. 2-II / Niukiszki /wid 8-431

Nowe Daugieliszki [m-czko 90-452/ Nowiki [eoie! Io-67, zelse. I-51 Nowosiotki Ifolw.2-I7!

Nowy Katek [futor 9-47/

Oaza Iwd 6-28/16

Ozany [futor 79-336/

Pakalkiszki /witS 5-28/17

Palaukiszki II zaic, 2-8, 11 zosc, 2-IO/ Pasarnanie /wid 2-121

Pasaulinie Iful.01" I-6/1S

Pasieka jwid 5-30/

Paszyszki [jutor 7 -.5I /

Paukszty /wid 6-331

Pawiliszki [une« 9-49/

Piekaryszki [futor 8~4I /

Pietraniszki /futor IO-5I/19

Pimpiszki /wid I3-7o/

Pinigiszki [saic, 3-I4f

Piotrowo [une« 20-I08!

Pipieniszki [zaic, I-91

Piwowaryszki [futor I3-57/

Pleniszki II zaic. 2-12, II zasc, 5-26/20 Podszakaryszki jude.2-I41

Podzisna /lfutor212-7,m.aj.I-Iol Pogawie lund * /

Pogawojcie [sasc. 2-IO/22

Pojeziernia [sate. 2-IO/

Pojurgiszki /wief; 8-36/

Polusze /kosz. hol, I-8/.

Pomaliszki lwei 7-37/

Pomiliszki [zoie! 6-34

Ponizyszki /wid 6-47/

Porynga flutor I2-7I, zoiet I5-69/2J Poszekszta Ifutor I -8/

Poszwagino /wid II-531 Powersmie [zaic, 3-I5/24

Polbieda /kol. I-41

Praciuny /wiei 27-121/

Prysiahino Iwid 6-44/25

Przyjazn /kol. 8-4:1, maj. 8-58/

Radejkiszki /wie! 6-34/ Radosc /zasc.4-:14/

Rapiszki [Lfutor IO-44, Hfutor 1'J-58/ Reszyszki lwid 4-20/

Rokiszki Ifutor 9-55/

Romaniszki [sate. I-4/

Rornuciszki [zasc. 1-91

Rowy !zasc.2-71

Rymszance - JwieS 40-I83/

Ryzguny jwiei 25-I08/

Sadziszki [futor 1_2/1.6

Sal:ajcie /lutor I -4/27

Seniszki [futor 6-35, wid 29-l321 Solala /wid* /

Stanislawowo [futor 6-20/

Stare Daugieliszki [m-csko»]

Stobryn [futor I -31

Strakszyszki /wid 7-381

Strygajliszki /wid 16-87/ Sylwestryszki [ease. 1;-51

Szakaryszki [futor 6-2I/

Szattupy [futor 7-36/

Szaminka [ease. 2-8/28

Szarkiszki lease, I -2/

Szulany jwie!; 34-.l 421

Siesaryszki /wies I2- 56/29 Srnilginiszki lfutor» IO-38f30 Talunciszki [juior 2-9/

Tawiuny /1Oid 27-II7i

Trapiki szki IwieSi7-78/

Tryburce /wiei 30-I42/

Upie jill/or 8-43/

Urwele /wid 10-48/

Urwieniszki [xasc: 3-lO/

Wasiliszki lfutor IO-441

Wasiule [futor 22-I08/

Wastakiszki /wieS IO-56/

Waszywka Ifolw. I-I3/

Wielance [zasc. 2-9/

Wielance Dolne [unei»]

Wielance Gorne [zoiei"]

Wiktoryno fwies lo-60/

Winciszki [zaic, 6-39/

Winclawiszki /lutor09-40/

Wingiry [futor 1"2- S6/j I

Wirszupie Iflltor lO-53/

Wojszniuny /wies 22-I03j12 Wornianka I I zaic, I -:10, II zaic.r ~41J]

Wysielki [futor 4-2I/ '

Zaborce /wieS 31 -I 44/

Zacisze [eaic. I -7 /

Zadeksnia / zasc. I -9 /34

Zakaty [eaic, I-7/

Zakrzewszczyzna [zoie! 5~3IP~ Zalesie /zasc.7-571

Zujki /wieS 26-r34/

Zujkiszki !ilIieS 5-I8/

Zwegliszki [zaic. 2-lO/36 Zwirbliszki /wies 4-32/

Zyleniszki Ifutor 9- 57/

Zytornat [ease. 2-22/

~.

I J

UWAGI. N az wy d auin i e i u zy." an e: T - Lusonouika; 2 - Bolteniszki; 3 - Bill,zk' lub By/iszki; 4 - Bra:i:eni,zki; 5 - CI",mele'l~'zezyz."a; 6-Dowbarysz/iiele; 7 - qie."'.nin~e; 8 - Mal~ Tzabelino; 9 - Idali:zki; TO - Az,,~ale; II - Kaniejs,,!c; ~2 - K"i/i,zki; I3 - Kucharvsiski; I4 - Medsino; IS - Mazw!l,.szk,; :£6 - AZ}a; 17 - Pokathiseki; IS - Posauiinie; :£9 - Petrunicshi; :20 - Planisehi lub Plenisxki: ZI - Podjeziernie; 22 - PQgawaitis; 23 - Parvnsa; Z4 - Paicersmie tub Potnersnia; 2$ - Przvstesne; 26 - Sodeiszki; 27 - Sa- - laitis; 28 - Siseminga: 29 - Slesarvssski illb SI",aryszki; 30 - Smiigi'll;szki; 3I - Pustosska; 32 - Wej,zniuny; :13 - WaYllia"ka; :14 - Za-

dehsnia; .15-- Zakrewszczyzna; .]6 - ZfviCng/i,zki. •

lIJieis(owoSc:i s p i s an e l qc s ni e: zaic, Cegielnia, zaic, ju,ty,,-i,zki, szaic. Marianiseki L uiie] Pogmo'ie-budynkow ro, ludnolci 14' .vies Solala i m-csho Stare Da"gieli>zki - budYnl,,;w 47. tudnosci 20,; ~o'ie$ Wii;[ance Dolne i wid Wielm!ce Gorne - budynkow.!"2 I"d~

nolci 73. J

KomPleksy m iei s cosoo i c i: Daniunv i Kq/nih-,,,sPollla nazw<l Daniunv; Smiig;tliszki i Willc/",,'iszhi-wsptilna nazWa Wi"c{afJJiszki~

Gmina wlejska Dukszty Siedsiba zarssqdu gminv: m-csha Duhsztv

Berzeniki fmaj. 5-38, wid I]-75/ Biegunowo [sate. 3-Ijf

Bikiany [toie! 20-841

Birnbieryszki /1 zasc. I -4, 1J zasc. 2-7.

IIIzasc. 2-8, IVzak I -4. V za.ic. 4-18/1

Bojary Dudzkie /wid 24-II4/

Bojary Kozaczyznianskie Iwid I8-65. za.lc. 2-I21

Borowka lza.lt. 1-4/ Bo['uny jzasc. 2-14/ Bujwiliszki /wief 9-5I/

f /wid'8-48/

/zasc. I -6/ .

szki /wiei7~4I I

'!zatc. 3-22/ . Dajniszki fwid 4:26/2

':: Degutele fwid 9-691

: Dejlidy {wid IO-66/

. D.~obra·Nadzieja /folw.3-.16/ .

.Dryszkuny /wid 27-I35/

I'Dukszty /jolw. *, m-czko 264-I 689/ ; Dwornopol [zaic. 5-44/ Dworzyszcze /wies 9-55/

: Dyrwany [ease, I-4/

Dziedziszki /wid rJ-64f Galeniszki {zelle.4-2Ij

• Garszwinka {zaic.5-30{ 'Giedziunele 1~(JieS I I -68/ . Giedziuny (wid IO-42/

• 'Gierkany [ma]. 3-20, wid I8-95! , • Gieruciszki fwid 5-35/

I ,Gimcinie jzasc.2-I3/ Grykopele {wid 7-441 Grzybiany {wid 25-II5! Gudziszeczki [zaic,» 3-28/ Gudziszki jiolw. 2-26/

Gurby [zaicce-re] Iwanowo /wieS IJ-561 J aksztyszki f zaic . .1-7/

Jampol [zasc . .1-3/ Jankowszczyzna {wid 6-291 Janowo /za§c.2-II/ Jezioryszki llesn. I"O/ Jodelawka fwid I2-65f3

J ozefatowo /za!;c. I -7/4

Juraszele [kos«. hoi. I-6, zalc, 5-28( Kajryszki [saic. I -I6!

Kalwiszki jwid Io-65/

Kaniuki fwid 29-I86j'

Karaczunka llein, 2-9/

Karaczuny [zaic. 4-24/

Klejniszki /wid 7-33/

Koleniszki Izasc.5-29/

K06ee /1 sasc. 2-I3, II zaic. 9-35/

1. •

.. Kozaczyzna [ma], 5-59, m-csho I4-83/

. Kozlupiszki (kol. 4-I9/ . •

Kuraniszki /zasc.4-37/ Kuzmiciszk i [zaic, 6-26/ Kuimiszki [fols». 1-14, wieS 8-35/ Leonki /kol.5-I6/6 Lesniczowka [sate. 1-3/7

Liguny [kos«. kol. 4-29, [olio, 7-39,

wid 29-]46, zaic, 3-I9/ Lapuszyszki [zaic. 2-141 Lauksztenie fwid 15-58/ Lukszeniszki '1wiei 8-3I/ Malakalnia /zoiei 8-5(11 Malwinowo /wieS 4-26/ Marianowo /maj.3-4/

Mejluny Ifolw.3-I7/ Michaliszki [zaic. 2-10/ Michalowo [zaic, I-6! Minowka IzaSt-.9-37/ Natrynie [fols». 2-1'9/

Nowa Wies /WieSI2-58j Nowiki lund to-tit I

Ogrodnik] [ease. 6-33/ Paltyszki /wie!; 7- 53! Paukszteliszki /zasc.I-6/ Pelikalnia jzasc.2-13/ Pietrykany [ease. 5-31/8 Pietuchy [ease. 4-20/

Pratuny /rnaj.2-7/

Podeliszki [ease, 2-101 Podryrkuniszki /zasc.I-6/9

Podudz.ie [hosz, hoi. 2-r8, folio. I~131 Pogurbie [zasc, 4-271

Posamanie /z(tsc.I-5/

Poszylinka [saic. 4-13/

Pozemiszki /wie!; 39-189/

Raj [folia. I-3!

Romaniszki Izasc.2-I5!

Rudaliszki [zaic. 4-19/

Rudaniszki [une] 13-65/

Rukiszeczki [zasc. 3-141

Rukiszki [toies 6-291

Rupinki [ease, 4-20/10

I. .,,, • /> oq, ..

Rupiny Jwies 20-109/ Rytkuniszki /1, ssaic: 3-20,

. II·zasc. 5-36/11

Sakiszki /wies 28 __ 137 I. ,"

Saksoniszki /ko{. 3-P, wid 5-27/ Soboliszki /wieS I,I :93/

Sylwestrowo . [isaic. I -6/

Syrnoniszki Polskie [zasc, 4~23/ Symoniszki Ruskie Ifo{W.4-2I/ Szukieliszki Alejunskie" [zasc, 2_I4/ Szukieljszki Bujwiliskie /1 zasc. 4-22, _ I['zasc.3-22/ Sciury Ligunskie [zaic, I-51 " Sciury.Zusinskie Izasc.4-20/ SOlielinka [sasc. 20~I42/12

Swi~cica [zasc. I-7/

8wi liszki / zaic. 4-30 f lJ

Tabor [koss: hol, I-6,jolw. 2-7/ Tarasiszki /wid 7-46/ Tarnowo [eaic. I-4/

Tartaki fwid .17-74/ Telukiszki [ioie! IO-5I!

Trzy Kopec / zasc. ~ /14

Tumalino [fols», I-9, wid 13-73/ Tyl:tele [zasc. I-9/15

Ustronie ffolw.2-8/

Uzdele /wiei Io-64/ Wardzikiemie /wid 3I-I341 Warny /wid 9-48/

Waszkance /jo[w.6-3I/ Wederynce /wid I 5-9I /16 Wiciszki ffolw. 2-3/

Wieliciszki [zas«. I -10/

Wiinoki / ease. I - 6/" Wydrowka [zaic, I-2/ Wyg6dka /zaSc.2-81·

Zagorze [zaic. I-4/18 Zakalwiszki [zasc. 2-II / Zakamionka fwid 28-I331 Zapaltyszki /zasc.I-7/ Zerdeliszki [ease, 2-n/19 Zusiny /wieS Io-65/

:lwil.bucie [saic. I-4!

·UWAGI. Naew» d a to n i e] uzyulone: 1-BembenJ><,ki; z r+ Deinisek«; 3-Jedolawka; 4-j6ze/O'oo; 5-Koniuki;' 6-Mi, rOII;",ki; 7 - Ldnikowha; 8 - Petrvkauv; 9 - Podre,zk",,':szki tub Rytlumi,zki IFf; 10 - RuPi"y; u - Retkunisekt; 1:2 - Smelinlia; 13- Swi/i.,zki; 1:4-Kopoe; IS - Titteli,; 1:6 - Wedermice; 17 - Wylnoki; I8-Zag6ra; I9 - Zerdele.

Miej scowos c i sts is a "8 l qc zn;e: !ohQ. Duk,zty ; zasc: Trzy Kopce - b/ldynkOw 5. ludnofci 55. Cz~$c·i m ie] scosoo i ct: Forsztad (zaSc. Gudzisaecxki),

Akmieniniszki fwid 9-55/ Antony /wie§ 30-I39! Bagdziuny {wits 25-In{ Baraniszki /zlJid® 8-34( Bogdanowo /zasc.4-191 Boltuniszki /wid I6-78j Bondaryszki [zasc. 6-38/ Borsuczyno /wid 8 - 38 II Brzozowka /zasc.2-I5! Buczeliszki /wid 4-I9/ Celino /wid 6-371 Dowejsie /wid 51'-275/ Dzikowina /wid 6-341 Ejrnunie [zaic, 6-36/Z Gajliszki /h01. 2-I21 Gajlusze /wid 25-I]4/ Girdanie Iwid 24-IjOjJ Gotowki /wid 22-IJ:I!

Grazule Ikosz.lwl. I-9, wieS.r_'i-86/ Grejcie Iwiej 28 -I 38 /

Gudele /wid 39-155/

G udziszki /wies 6-25/

Hejbowicze /wieS 21-108/ Hoduciszki [m-cssko 273-1536,

st. kol, 1-3/

11.-

Gmina wieJska Hoduclszkl S;ed;siha earzqdu gm;ny: m-czko Hodflci''1ki

Horodniki [kol. I6-76!·j Intoka [one! 6-34! Iwan6wka Ifutor 1-8/ Jakiele Iwie,~ 42-r871 Jakielskie t"lki (hol.4-30f Jankiszki /wie.! 23-1241 lankowickie Laki /hol.2-1'41 Jankowicze IwieS 23-r:!4f Jerzewo /kol. 35-I7S/ Jociszki /w/:d II-57/

J ozefinopol frL'ld 5-29/ Kackanie !wid 60-319/ Kalinowka [zasc, I-IO! Kojry fwid 3~-I33! Kojryszki [zaic. 5-29/ Kowalciszki [une! eo-ros] Kozakiszki [ecie! 7-401 Kruki JUJieS 28-I691 Kuklany /w·id 28-I4X/ Ku rnagiszki I zasc. 1-3/ Lachowicze [toiei 50-243/ Leonowka Ifolw. I -9/ Lazdzinie Iwie!; qr -I9J 15 Lazdzlniele /wid 16-74/" Losie /wid x5-631

Losin Iles1t."'.1 -3/ Losiszki /wid I4-63! Maciszki lsoie! 15-73/ Malin6wka [zaic. I~61

Male Kowalciszki I zaic, 3-I4 . Marnule /tvid I r-6I/ Miedziuny /wid 12-64{7 Mikuliszki [une! 9-44/

M ilk 0)1 ty /wid 6 - 411

Milkuny Iwid I2-p! Milkuszki /wid 8-38/

Milosze fwieS 8 -40 /8

Mirkliszki fwieS 39-2I9/ . Moldziewicze Iwie!; 38-185/ Moskaliszki /wieS I5-75/

Nowa Swilka [zaic. e-ro] Nowe Gajliszki [zaic. I-8( Nowe Hoduciszki fwid 48-2451 Olchowka [zaic. 2-IO/ Orzechowka [osada 2-9/9 Pietryk /zasc.3-I4/10 Pirszteliszki Iwies 17-92/11 Pociszki /wid 2 r - 1371

Pociszki Male [ease. 2-7/

Pod debce [ioie! I4 - 64/ Il.

..

Podmularka [ease. I -il' Pustoszka jwiei 9-451' Rakieciszki '/wid 6-291 Rakowskie fwid I57651 Regiezowka [zasc, 4"-19/ I} Rokity /wiei 28-129/ Rornaniuny l'lVid 47-224/ Rornaniunskie Laki lhol, 4-191 Sakuny Iwid 24~12I I,

Salejty 1 sate. 2-9/

Sawlaniszki /wief IS-821 Simoniszki fwid 8-37! Skireliszki [zoie: 9-56/

Starczuny /wieS'47-266{ Starczunskie LlJ,kJ /kol. 3-,6/ Stojaciszki [unei 44-2491 Stojaciszki Male /wiei8-52/

Stuki /wiei 24-120/ .

Subociszk i fwid Io-6.,/ §zwalkllniszki jU"id 17-I03/ Srnilginie /nies 21 -90/ 14 Swilany /wief; 66-2791 Swilele {wid II -69 J 15 Swilka [fols», 2-12/

swiJki [kol, 2-H, wid 7-40, zasc. 1-8/

.Tatar·Yszki Iwies'9- 541 Trgkiele fwid I8-851 Tuily .Iwid 2I~98!'

Warciszki /wies 8-36/ Warkaciszki /wieii zaSc. '8-271 Wasiuny fwiei 32-I4o/

Wilejty /wiei 23-II7! Wlodzimierzowka [zasc, 1-6/ Wolodzki /wid 38-174/ Wolodzki Male /wid 6-.10/ Zarzecze (wid I 3- 57/

Zukiszki /wid 8-30/

Zwirki /wid 8-47/

I

UWAGJ. Naz'~'y d auin lei Ilzy«'alle: I ~ Barsllczy1l0; ,,- A;,mmi,,: :I - Gierdanie; 4 - Horodniszki: 5 - Lozdz,eje lub Lozdzinie: 6 ~LQzdz;nele; 7 -lVUadzi,my; 8 - Was-till,; 9 - Orechotoka: '<0 - Petrvk; II - jakimiollY; 12 - Gototvtce; I:J - Regiz61~ka;. ,4 - Smi/ginie; I5 - Suniele,

KomPlek,y miei scowo i ci: Barauiszhi i Losin+« u.'sp6111<1 nazwa Baranisxhi.

Adamowo [eaic, 1-4/ Adelinowo [sale, I-IO! Ajele /zasc.6-3r/ Ajtuniszki [xaic. I -I 4/1 Aloksa /zaSc. 8-30! Andrukiance [unes 26-I I I I Antonowo /zase.2-8/ Apuszyny /kol. 32-r64! Babieniszki [zaic. 4-17/ Bal bieryszki I ;;msc. 4-28/ Balingrodek [m-czko 8-33/ Balbyszowka [zasc: 2-5/ Barynowo [sasc, I-:t4P Bielany [ease, 2-I4/ Bindrawie /zaic.5-291

Bobrowka Izatc.7-33/ •

Bojary /11!.fe.125-II9/

Bolosza Nowa /folw. 2-17, xaic. I-8jJ Bolosza Stara [zaic. 5-37/4 Boloszynka [zaic. 2-I3/

Botwinowka IfohiJ. I-9, xaic. 4-15/ Brukaniszki /1 ease, 4-29,

II zasc, 10-48/ Brzezina /zasc.4-24/ Buciurmy fwid 16-8:./ Burbliszki [zaic. 2-9/ Cejkiszki /zasc.I-2/

Chmiel any /za.fc. 5-28/ Cypliszki [zaic. 5-20/ Czarna Luza [zasc, I-oIS Czarnoliszki Ifolw. 2-91 Czechy [ease. 5-27/ Czerany fw':es 47-222/ Czuwaly /zaSc.1-7/ Darynie Ifolw. [-,10/ Dawciuniszki tzaSe.6-39/ Dawciuny Iwid ;1'4-72/ Dabrowo [sale. 1'-7( Dybowo /zasc.I-71

Debowka Kiemieliska '[zaic, 1-5f Debowka Litwianska [zaic.» 5-24/ Debowka Podbagienna [zaic. 1--191 Dolniki [folus. 3-I5/

Dolniki Male [eaic. 4-23/ Dowborowo [xaic.Y-t»]

Drawnele fwid I4-63/

Duda !wid 30-I56!

Dudka /zaSC.3-9/

Dworczyszcze (I zasc, 4-22,

II zasc, 3-22 f Gluszynka [zaic. 3-I1}/6 Gobiszki [zaic. I -t r I Golniszki !zase.6-38/ Greczaniszki [sale. 9-591 Gwoidzikiany fwid 22-u91 Hadziluny fwid 38-2291

Gmlna wlejska Kiemleliszkl Siedziba sarsqdu gnu'ny: m-czko Kiemieliszki

Halinowo [ease. 1-5/1 Holowatki Male [zaic. I-sf Holowatk i Wielkie jza/;e.4-26/ Horodyszcze [zaic. I-3/8

Izary [zaic. 12-66/

lad 0 klania 1 ssasc, 1-0/9 Jakubiszki [zat». 1-5/

Jaroszyszki /1 z asc. 3-22,II zasc. I-4,

I II s asc . 2-81 Jastrzebince Ifolw. t -41 Jastrzebowka /za.ic.® 4-22/ Jozefpol [xaic. 5-22/ Kalinowka [zaic: 1-8f Karolinowo [zaic, 3-I51 Katy [ease, 3-17/ . Kiemieliszki [m-czho IJ5-7I4/ Klenowka Jzasc.6-48/

Klewaciszki /1 zasc. 1-5, II xaic, 1'-3{ Klewaciszki Dol ne /jolf'J. I -7/ Klewaciszki Gorne jzase.4-22/ Kodziszki Nowe /zasc.2-12/ Koreniaty fwid 41' -e ro]

Kowaliszki [zasc. I -6/

Krynica [zasc. 2-U!

Kryniczka [zaic, 2-151

Krzyzyki [zasc, I-2/

Kuciszk i /zase.4-181

Kukieniszki /1 sa!c. 4-33,

II saic. 7-29/ Kumielino /za.ie.1-6/ Kurnickie [toie: 9-46/ Leonowo /zast'.1-9/ Leszczynowo /za.fe.2-I3{ Leweliszki [zaic, 6-291

Lipniszki Niekraszuriskie [sate. 2-5/ Lipniszki Podlipianskie [saic, 2-13/ Lipowo [zasc. 1'-7/

Litwiany [maj.s» 3-II, I pare. 8-39,

11 pare. 5-31', wies 5r -249l Lopaciszki /zase.3-Io/

Losi6wka /zaSc.4-20/

Maguny {kol. 77-419/

Malarka Iwid 8-431

Maliniak {zasc.2_12/11

Malinowo /zaic.7-45{

Malinowka Apuszyuska Izasc.2-5/ Malinowka Litwianska {zase.3-15! Margiele Malinowskie /zaie.2-I6/ Margiele Zusinskie /za'\c.2-H! Marguciszki jmaj.9-59/ Marguniszki [ease. 1_2/12 Mariampol / Lzasc. 1-8, II zasc. 1"-51 Michaliszki [sasc. 1-10/

Michalowo /za1c.2-II!

Moczuly /1 zaic, 2-I6, II xasc, 3-.rz/ Morgi IzaiC.1-8/

Mosciszcze II ease, 3-22, II zasc. 3-9/; . Muzyly [zoiei I6-9I/

Niekraszuny /wiei 27-103/ Nieradziszki / zasc, I -7/

Notno [sascc z-B]

Nowa Puszcza /za1c.I-5/ Nowe Strojenie [ease. 1-8/ Nowe Zalesie Iza§c .. [-6/

Nowina /1 isasc, 1-5, II sasc. 1-61 Nowosada [ssaic, 2-11'!

Okolonia [zaic. 4-23/

Olszany [saic. t-S]

Olszewo [siaic, 5-21/

Orgirdany {kol. n-61'/

Pankiszki [fols», I-r6/ Pietkuniszki !zasc.3-12!

Pinan lszki I eaic. 5-22/13

Plechocie [znsc, 5-44/

Podborze [ealc. 7-35{14 Podbrukaniszki [zaic: I-JI Poddubie [zatc, r-4/J5

Podgorka [ease, 1-9/

Podjeziory [zaic. 1-4/

Podlipiany /wid 44-202/ Podmiedzino Izafe.3-I8/ Podmlynie ,/za.ic. I -I /16

Podolce /lna}. 4-50, wid 35-1821 Podwilejka /1 ssasc. r -6, II zaic, I -7/ Podziurze [zaic. 5-29!

Pojedunie /1 zasc. e-xn, II zaic, 4-22/ Polany /maj.7-8I/

Polanskie Parcele [kol, Io-84/11 Polesie [sasc. 2-13/

Ponarce /wie§ ro- 56/

Popiszki {wid 12-65, sate. 5-30/ Poplock /za.ic.2-U/

Posiel iszcze / za;'c .. 5-28/

Postarzynie II zasc: 1-5, II zase. 1-7,

IIlzaic. 1'-6/

Poszylwie II zaic, 1-9, II zasc. 2-12/ Potoczka [zaic, Z-I3/

Potoka Koreuiacka [saic.w-ee] Potoka Muzylska /zaic.3-14/ Pozalesic [zaic, I-3/

Preny Ikol.·i os, min. 85-442{ Pukieliszki /1 sate. 1'-5, II zasc. r-51 Punzanki [maj. 5-53, wid 15-611 Pytl6wka /zasc.2-10{18 Rodziewszczyzna Izait.8-42{ Rogowka [zaic. I-2/

Rojsciszki jza§c.5-r7!

Romanowo /za1c . .[-5{

Romuciszki /zaSc.rti 2-7/

Rozkosza [folso, I -7 /

Rudziszki Podwilejskie /gaJ.1-7, saic. I-II{19

..

• I

"

Rudziszki Zusinskie [zaic, 5-18/ Rysowo (zasc. I-51

Ryten (wid 48-:J1o/

Rytenka [ease. J-IOj2tl

Ryzhory Ifolw.3-3/

Sa wiszki /wid 26-I 27 /

Skajstoszyle Ilwl. 8-391 Skarbowszczyzna [zaic. I -4/ Skudziszki /1 zasc, 2-6, II zaie. 4-.[6/ Sloninka [zasc. I-6/

Sosnowo /maj.2-.r4/21

Stanuliszki /folw.1:-I41

Staskiely /vJ)ieS ;'4-63/

Straznica [zaic, 1-6/

Strypiszki [zaic. 4-291

StrYPul1Y /wid 2I -II 6 1

Studzieniec [xaic. I-51

Szadziuny /wie§ 9-55/

Szaszkinie [zasc. 5-291

Gmlna wleJ.ka Klemlellszk! (dok.)

Szwalkuniszki [zaic, I -5/ Scipiny /wid I9-96/ Swietlany [eaic, 3-1'7/ Swiranki fm-czk050-2.14/z2 Swiranki Male /wiei 38-I55/ Swirany Male [maj. 6-691 Swirany Wielkie /maj.4-49/ Tabory [zaic. 2-I31 Taluszany [une] 26-I33/ Tarkowszczyzna [ssasc. I-8/ Trokiszcze [ease, 3-L7! Trzebieszpol [eaic. 1-7/ Trzeciak! /o!ieS ,r. 5-77/ Uswiac /folw. 3-241

Weble /wiei .1:5-67/ Wesolowo /zasc.4-32,/ Widzleniszki I zase. 3 - T 6/2.) Wierdzieliszki /zaic.7-38(24 Wiktoryszki /ZGSc. I-HI

Wilianowo [zaic, I-9/25 Wincentowo Koreniackie [ease. r-7/ Wincentowo Zulowskie Izatc.4-20/ Worzely lsoi- L-4, ease, 3-I3/ Worziany Iwid 22-LT5!

Wyspa [ease, I-7/

Zabieliszki [zaic:" 8-45/

Zacisze [zasc. 7-361

Zah 0 ryszki / zaic. 3-2.1:/26 Zalesie [zaic, I -7 /27 Zarodziele [zasc, I-6/ Zarowie [zaic. 8-4I/

Zarzecze Kiemieliskie /zasc.1-7/ Zarzecze Worzianskie [saic . .1:-6/ Zawaly l saic. 4-:W(

Ziclony B6r /ldn.1-6/

Zimniki [ease. 3-rol

Zusiny /wie!i I4-72/

UWAGJ. NazwJ' d aum ie] II;;Y"""",: I-Ajl"pi':oki; 2-Bara"O>Qo; 1-Ba[o,za Noiaa: 4-Ba/.os:m Stara: 5-Czarnolesie; (, - GIIISZJ,"a; 7 - Michaloeo-Halinouo; 8 - Horodeisecze: 9 -Jedol<lanie; LO - Ol,y-Ut_wia"y; .II - Maiinnih, 1'2 - l\1arguci,zki; -'3 - Pienaniszhi; T4 - Podborie; .I5 - Podii,pie /,,1, Pojeriupie; I6 - Podmlvniseh»; 17 - Kolouia Polanv; 18 - Petl/noka; IQ - Rudz1e.niszhi; 20 - Rvtensha; 2I - 5'Qstw'lt'iec; 22 - 8'lL'irauy; 23 - r·Y1ct/zien.iszhi; 34 - vVerdzidiszfd; 25 - jdzeJO'lr)o; 26 ~. Za,iaryszkt; 27 - Zalesie NfYWe.

/{omplek,y m'iejscowoici: Dfb6,,/m LiII"imi,ka i J(f'lrZfb6wIUl-~~sfJr}lt1a lIazuJaD,b';,uka Litwim),ka; Romucissk: i Zabieli,zkiwsPrilna. naz.~a Zabietiszki,

!

r

i

Abieloragi /wid I9-I34f Agatowo [eaic. i-s] Akmieniszki /tuid (0-58/ Albinowo [saic, r-2/

Alfon6wka [ease . .1:-6/ Anastazowo /maj. I-32/ Antoledzie /gaj. 3-r2, lein, 2-6,

os.Tabr, I-6,

wid 20-122/ Antolksna [une« i hol, 39-2451 Antonowo [zaic, I-8f

Antoprudzie t'foiw.@ 2-I9, zasc." I-4/ Antowiesza /wies 5-38/ Argierdziszki /wid 6-36/1

Aszkince /wie! 35-J7I/

Au ksztogi ra I saic, 2-r7!2 Azuszakarwie [zaic. 2-I3.! Baraboliszki [ealc, I-6J

Baranowo fwid® II-89!

Berniuny /wid 27-r73iJ

Bialy Rojst /kol. r_6/4

Bielaniszki [zasc. l-IOI

Bielusy [ease. I-8/

Bierzyja Akrnieniska /wie.1 6-38/ Bierzyja Koltynianska /wid I4-74/ Bierzyszki / zasc. 2-1 5 / Bogomoliszki [ease, 2-23/

Bojary /wiei 34-I77/

Borowka [saic. 3-I6/

Brzeziszki ffolw. 2-14/ Brzozowszczyzna [ssasc. 2-I21 Bujwidy [zaio. 4-30/

Cegielnia II zasc. 6-35, II zasc, 2-IO! Cerkliszki [kol. 2-I8!5

Cijany [folec. 2-IO, wid 9- jI / Dolina [ssasc, 4-I9/ Drozdowka [kol, I-5/ Drutuny /wieS 8-43/ Dubinela [ease. I-4/ Dworelauki /kol. ,[-316 Eksdywizja [zaic. 2-9/

Garbuny /1 wid IX-59, II wies 16-79/ Gawrele ! wid 22-1Til

Giernie [zaic. J-I7/'

Gilucie [ease, I-6/

Grornadzkie /zvid 8-48/

Grunwald /zasc.® I-7(s

Grykopele /wid I2-751

I '.

i

. ~

Gmina wiejska Koltyniany Siedziba xareqdu gminy: m-czko Koltynianv

Ignalino [hosz, kol. 9-571 Januliszki [folso. 6-rzoJ Jawinie [zasci e-r z] Jodoupie [ease. I-4/ Jodynele [eaic. i-s!

Jodzieniszki /1 zaic. I -7, II eaic.t -31 J odziuo / saic. 4-1:8/

Jozefowo /folw.2-71

J ukiszki 1 zasc . .2 -I 21

Jurszany /wid8-42/

Jusie (wid 8-391

Kajetanowo [zaic. I-419

Karnczatka /wies 8-461

Kaukiszki /wie§ 8-36(

Kawinie Ifolw . .1:-2/

Kazimierzowo Iza.fc.2-I6/ Kazimierzowka /gaj. I-51

Kiedziszki [zaic, 1-4/10

Kiszki Iwte.\ 6-40/

Klicneryszk i [sasc. I-6/

Koltyniany [maj. 3-38, m-czho 4I-289,

osada 1-2, zasc. 2-22/ Kornarowo /kol. I-151

Kornpocie /maj.® 1,-13, zaic. I-IO/ll Konstantynowo [saic. t-s o] Koziczyno /wid 5-271

Krasnoborka /wid 4-33/

Kretony [une: I8-89/

Kukle /wid 27-I641

Kumsza /zasc.I-12/

Kupry [fols», I-9/12 Kurniszki-Aleksaudrowka lfolw.

3-23,113 Kurynie Iwid 22-I38/

Ledakinie fjolw. 3-5, zasc, r -2/14 Lelejki (wid 5-22./1 j

Ligumy /zasc.2-rr!16

Liminek [ease, 2-9/u

Linkiszki [sasc, 2-28 (

Lamartina Dolna Izasc.2-I8/ Eamanina G6rna /za.ic. 2-20', Lapiekalnia Ikol.3-16/ ' Losiowo [zosc, I-81

Lukno [eaic. 6-341

Lusznia [ease. I-7i

Lyngmiany [m-czko IOI - 52.'),

wid 9-59/ Maciejuny [unc! 7-41/

Maci uciszk i / zasc, I -6 / Maksiuny Iwid 23-I.I I I

Malinowo [zasc, f-II / ' ; ,

Mariarnpol /folw. I-I2/ '

Mazuryszki IwieS I2~66, zase. 4-221 Maplezyr /za§C.2-IIj

Michaliszki /za.fc.4-I8/ ' . Michalowo /folw. I-IO, zaic, I-6/ Mledziuszki /wid 8-42/ Mierszczyzna [ease. 2-9./18 Mikiszki 1 ease. I-6/

Moszkiany /wid II-58/19

Murrny I wid r7-87/

Nadlukno /zasc.2-I9/

N adzej mia na I zasc. I -4/

Narusze Iwid 6-25/

Nowe Bojary /za.ic.4-23/

Nowe Januliszki [sate. I-IOI

Nowe Kajetanowo [sale. I-9/ Nowe Szaminie Iwid 8-601 Nowobrasta [saic. I-IO! Nowosady /wid Io-68/ Nowosi61ki Izak r-7!

Nowy Dw6r [zasc, I-7/z0

Nowy Poszurnien /zase.I-6/ Pelegrynda [une] 4-20/

Peleki [zasc. 2-I4121

Pelenie [uiie: 13-84/

Perla] Izasc.I-3/

Perweniszki /I/olw. 2-r5,

II [olui. t -I0/22 Pirnpelka /1 zalc. 1-8, II saic. 1-8/ Pipiryszki /wie!i IO- 5 2/

Platumy '/zase.2-15/

Pobirze /wies 16-86/

Podeszerynie [zasc, r-.t41

Podlipsze /1 zasc. 1-6, II zas,;·. T-9/ Podlaboszka [urie] H-73/

Podlukno [zaic, I-2/

Podlusznia [ease. 2-231

Podoliszki 1 kol. I -7/2l Podpierszokszna [zasc, 5-26/ Podsiebierz /zasc. 4-r5/24 Podszwinta [lein. I -4, I ease. t -.IO,'

II zak 2-I2/ Podurnble /wieS 4-I6/ Podurnie [saic, 4-2I I Podzejrniana /zaSc. I-8(

lilt POWIAT 'SWn:;CIAr'l"SKr"

Pogilucie /za.ie.4-32/25 Pojawra [ease. I-7i Pokal niszki j hal. I -7/

Pokretonka fgaj ® [-9, mlyn» I-7,

zasc." 4-351

Polidelka [ease, 6-36/

Polunka [zaic, I -4/26

Polowkaje [folso. I-7, zasc, I-61 Polusze [m-czho 23-U8/

Popiszki /wid 1I -551

Poprowaly /wid 9-56/

Postawiszki /wid 7-441 Poszakarwa [jolso. 1'-.15, isaic. 3-I4/ Poszaltupie [zaic. x -8/

Poszurnien [fols». 2-26, 11iie.i 46-273,

1 zak 2-IO, Lltsasc. 9-42/ Poszuniszki [isaic, 2-IJ /

Pozejrniana [ssaic, 3-I3i

Pupiszki /wie§ I3-55/

Radziwiliszki [eaic. ®r -4/

Rapeja [zaic. I-TO/

RejSciuki [xas«, 3-[51

Rekucie jwid 34-2I2/

. Grnlna wiejska Kaltyniany (dok.)

Repiszki [kol. I-31Z7 Reszkutany Iwiei 62- 328! ROJ1l11Ciszki [zaic .. r -9/28

Rudoliszki /1 zaic. I-9, II znic, I-H/ R udziany [ohol, I7-I071

R ukiszki /wiei 7-34/

Rukszyszki /wid II-68/

Ruszyszki [ease. 3_2o!29 Rutowszczyzna [ease, I-71

Ryrnasze /wid x'5-871

Santoka [zasc, 2-24/

Seniu~zki Izale. 6-36/

Slobodziszki [sasc. 3-2I (

Soboliszki [kol, 2-5/

Stare Bojary [sasc. I-.lO!

Stegulany lwid 5-33/

Strygieliszki [ease, I -5/

Syrnoniszk i jzase.3-251

Szafarnia [zaic . I-JII

Szakaliszki jwiei 2T -169/

Szakarwa /wiei 6-3r/

Szyliniszki [saic. I-4/

Szylince [folio. I-9/

Szyliszki Dolne /wid 4-2I1 Szyliszki Gorne /wid 5-23/ Swiqte!ka [zasc, [-9/30'

Taleje ! I zasc, 2-I6, II zasc. 2-IO!31 Terpeze !za§c.5-35/

Teterwinie [zaic, :<-91

Turnicniszki Iza§c.3-23/ Warniszki [sale. I -4/

Wejkuny Iv:~)ie§ :<5-82/

Wejna /1 zasc, 4-23, II sate. 3-I4/ Wielka wies /wid 37-2[5/ Wilkoslascle [ssaic, 8- 52!

Wincele Ifolw. I-81

Wiszniewo Ikol. :£-3/]2

Witolino /kosz. hol, '6-46, zasc. 4-27/B Wojciukiszki 11 wid 30-J;54,

II wid 4-20/ Wojukiszki Iza.fe.5-25/ Zablociszki 1101w. 2-2.[/ Zalesie [fols», I -4, kol. 3-IO/ Zatoki /ko1.I-2/

Zaw6d [zasc. 2-:rI I

Zydele /wid 2z-99, zasc. 1-3/

UTf1AGI. N az,vy d aeo n icj UZ'YW(l"e: I - Ergerdvssh»; 2 - Ausetogirv, 3 - Bierniunv; 4 - Boltarois/ iub Bielusv-Rorst: .~ - Cvrkli>zhi; 6 - Dvcarioian«; 7 - Germu ; 8 - Grvmoald; 9 - Kaietanou» Stare; IO - Kiedz'iu"zki; II - Kombotis: 12 - Kouprv; I.} -JCurniszki Aiehsandr ousskie-; r 4 - Lodokinic; r 5 - IJlejla'; r6 - Pertcenisehi IV; I7 - Liininas : IS - Mirsscevena; I9 - Moscif11lY: 20 - Per'Weuisz/u' III; :1.1 - Pielahas; 22 - Piertoeniszhi iub Parsoeniszhi; 2.1- Podatiszki; 24 ~ Potrzebierz ; 25 - Pozitutis; 26 - Polunie; 27 -lIaP;,zki; 28 -- Rnmucisxk»; 29 -,Rw-;"zid; ,10 - Szwifllelka; 3I - Teleie [lib Toteie: 32 - rVisnie.,oo; 33 - Witlllillo.

Ko mbl eh s» m iei s c otoo i ci : Antoprude,« i Rndzi,o':/iszhi-'l.I.'spol"u ""''''''' Antotmtdsie; Baranotoo i Kompocie (m"j.)-wspr51na 1Io",,-,a Baranouio; Grumoald i Pokretonka - "'spol,,a IIa:;;',"" Pokretonha,

Adolfowo asc, r-6/

Akiely [sai , '4-I8/

Andruszyszkt [ease, 7-40/ Antonowka [sasc . r -5f1

Antosino [zaic. 2-H /

Balabanowo [ease, I-7/

Benapo! /za.ic. 7-33/

Bojary /wid £2 -7 I I

Borodzinek /zase.4-[8/

Bucewicze /wiei 3I-I76/

Bujkiszki [ease. I-12/

Bujwidy Iza~'c. 2-[6/

Celinowo jfwl.8-47/

Ciabuty /wie/; I9-99/

Cieletniki /za§c.7-29/

Czerniaty [maj. 3-20/2

Czerwony Ruczaj /zase.8-491 Czyczele /hol.29-I27/

Daniewce {wid 2I-II6/ Dabrowszczyzna [zaic, 4-35/ Dubnik i [ease, .5-26/

Dub6wka [zasc. I-I3(1

Dziawguny [uiie] 45-2IJ/ Dziekiszki [zaic. z-st!

Filipowce /zvird r6-871 Franciszkowo !zaSC.I-9/

Futory Czerniackie [kol, 5-37!

G ieniuszyszki [isasc. I -3 i

Grodzie /zvid 35-I66/ • Hwozdowicze /VJJid 35-1'45/ Janowo [hol, [-41 Jazgunowszczyzna Izasc.2-I5i Jerynowo Izaic.2-[2(4

Jodowce /wie§ 6-1-33I/

Jozef'inowo Izaic.8-50/ Kaciuryszki II eaic. iII zasc. }-19! Karolinowo /maj.5-60/

Kletaczki /za!;c.2-II!j

Kletak i [zaic. 7-53/6

Kojraniszki [zasc, 4-27! Kolodziszcze [sate, 1-6/

Gmina wlejska Korna]e Siedxiba earsqdu gm;lIY: tn-czko Komale

Kornaje [maj. 4-93, m-czko 79-4851 Koniabicze /wie§ 20-95/ Korolewce fwid 1'2-66/1

Kowaliszki II zasc, 3-17, II sasc. 2-8/ Kroliszki /zasc.4-I5!S

Kruki /wid 20-106/

Kunigiszki [ease. 9-45/

Kurkowo /folw. 3-23/

Lelejki [ease. 9-54/

Lencowszczyzna [zaic. 9-6r/9

Leonki [zasc. 4-29/

Leonowicze fwieS 20-rI3/

Lapuny /zvies 24 .. n3!

Lodosie /wid 33-[6I/

Lopucie /uid I8-<041

Lowce /~()id .<2-691

Luzki [ease. 4-22/

Macki /kol. 2-[4/

Mackowicze /za;'c, 9-67/

Maracze [une! 1'4-69/

Mick iany /wid 8-46/

Mieguny jwid 60-282/

Mikolajewo [eai«, I-9/

Mila /·maj.2-I51.

Montogaliszki [ease, 4-25/10

Mularze Ikol.2I-H2!

Murniszki /~vie!; n-58!

Muncewicze /wid· 32-168/ Niewieryszki /zak I-5/ Nochowszczyzna [z asc, 2-9/ Norkowicze [hol, 8o-4ooj

Nowosiele [kol. 7-44/

Nowosiolki [zoiei 21-I24/

Ockowicze [hol, 9-42, u .. 'id 38-205/ Oducie /zasc.I-6/

Olechniszki [maj. 4-37, wid 6-48,

. zase. r-I2/

Pauksztelka l zaic. 2-141 Pietrowicze /wiei 1'6-91'/ Pniowo Izasc.7-4/ Podkornaje [ssasc. 4-X7/

Podsosna Ifolw. I-4/ Podwiszniak [zaic. I-6/ Pokrowszczyzna [zasc, 1-7/ Popowce [unc! 22-H 41 Postawiszki /zaJc.4-2£/ Prudziszcze Izase.1'-9/ Puciaciszki /zase. 4-29/ Purwinka [zaic, i-S] Pustelnia /zaic.1-3/

Ragiele /wieS 6-33/ Regieliszki Iza1c.3-22/11 Rogowka /za}e.2-.T4/ Romaszkowicze j hal. 44-21'2/ Rornejki /wid 9-.12/ Rozalinowo [zasc. I-I4/ Rozkosz [ease, 6-271

Rusaki /wid I6-93/ Rusaliszki /zasc.2-231 Schelin /ma;.3-19/ Serenczany 'twie.i 47-24[/ Skarpowce /wies 23-106/ Surwiliszki [maj. 6-97/ Szarrnuki /zaic.2-I31 Szwakszty / zaic. [-6/

Szylwy [zaic. I -.')1

Swiatly Ostrow [ease. I -W! Swirki Ifolw. 2-I7!

Trapszewicze /wie§ 46-204/ ' Tumulewszczyzna f zak 2-£ 41 Wegliszki [zasc, 2-141 Wiazowszczyzna IzaSe·7-34/ Winiukiszki IzaSc. I -7/12

Wi rszyly {wid 13-75/13

Witalino /:4a.le.2-II!

Zalesie [zasc. 2-I41

Zapole j.zase.4-22/

Zardele lhol, 7-401

Zarskie [zasc. 4-291 Zwirblewszczyzna II zase.2-I2,

1I zasc, 4-2.1/14 Zygunie /zuid £9-9I/

UIl' AGI. N'!:noy da'IJ""iej uZY1uane: I - Anlmw,vo; 2 - Czernieta; 3 - Dfbdwlw; ·1- Irenotoo lub jerzy"muo; 5 - Klentacsshi: 6 - Klentahi; 7 - Karoteivce; 8 - Rutissk»; 9 - Lenczeunecevsna; LO - Mantazotissl«: )1- Rengieliszki; 12 - W""itlki,zki Cub Wieniukisssh»; IJ - rVier.,zyIJl; I4 - Zsnierbleuneczvsma.

CzrSc; mi e i scovoo i ci: Pif<;elk" (.vie{ M,mcewicze).

Wvkaz' Mieiscowosci R. P .• tom I

4

~oram~.w$zczyzn'a Iza!ic.3:I91 Adamowo Izasc:~ '2~I31 Ateksandrowo ·Izasc. 1-61 .tAnton6wk!a Izaic."' 1-4/

Apidamy - /wid i8-216/ Ap,idamy'Male /zaic.2-IJ/ Asciszcze [ease. 2-IO! A~iurojScie /wies 18 -98 / Bajkowszezyzna Ifolw.3-23/ Balduk /wisc.3-I51 Baltruciszki Izasc.I-7/1

Bialy Dw6r /zasc. i gaj. 7-44/ Bielaniszki /wid 19-1I8j Bieliszki /wid 22-119/ Bierzalaty jwid 10-54/ Bodrowka [saic. I -I2 / Bohdaniszki Ifolw.I-251 Borek /kol. 1-5/2 Bronislawowo /zasc.1-6/ Butlerka [saic. 2-13( Cegielnia /ldn.1-3/ Cerkliszki /wid 7-54/l Cerkliszki Male /wid 6-29/4 Czarne Bloto Iza§e.1-7/ Czopaniszki /wiei II-56/, Czyczele /wie§ 13-79/ Darrrucie Iz~ieS 69-3371 Dowiaciszki /wie!; 21-107/

, Dubowka [ease, 1-6/

" Dworczany hoie! 9-48/ Dzieguciszki I zase. 4-27/6 Dzierniarika [zasc, 2-151 Dziergowszczyzna [xaic, 2-151 Diwilany /wiei 43-204/1

Fawory /1 saic, 4-31, II zasc. 1-14,

III zaSe. 6-391 Franciszkowo /zase.I-71 Gajluny /wid 26-1'27/

Gary [ease. 3-16/

Girucie /wid 30-167/ Goloszyszki /wid 7-391 Goloszyszki Male /za1c.4-25/ Gornica [zaic. 4-33/ Grodzkowszczyzna /wie!; 8- 56 is Gudeliszki /wie!; 16-101/ Gudeliszki Male /zalc.3-I9/ Gumbiany /lefn.I-4/ Hejbowszczyzna !wid 15-65/ Ignaciszki [sai», 4-24/ Jakowiszki [ssasc: 3-24/ Jakubiszki 'l zasc. 3-33/9 Jananiszki /wid 13-701

Janowo /wid 8~50, zasc. 4-27/ Janowo Stare [sasc, I-IO/ Januciszki [zasc. 3-161

J awneliszki /wid 8 -42 /

Jerzewo [xaic. 2-Ir /10 Jozefowo [saic. I.-4/

Juchnowo /zase.'" 2-22/ Kabiszki [sasc. 1-7/11

Kaczaniszki /wid 16-92, zafc. I-51 Karklinka / zaic, 1-7/12 Karolinowo [zaic. I-S/ Kaznodzieiszki /wiei 20-I33! Kojry /wief 12-59/

Kowale /wieS 20-I07,. zaic, 1-9/ Kuciszki Ifolw. 2-21, zasc, Io-67/

,

Kulbaciszki /wiesli> 8-47/ Rpscip!:s~cza l/zq!,e.~.2~-~/20 .. '

'Kumpialosie /zafc. I-7/ Rozlogi Ifolw . .I~r.o) PT_i!;. Jwl,,J:r.,~H,""""'"

Labiny [ease, I-II/. za;'c.:I-I31 .

Eablllka [zasc, 1-6) 13, Rowne Pole [zaic. 6-30/

Lugi Jan an iskie / ssasc, <1-12/ R udziszki' / za.le. ~'.5 -2 i /

Lugi Zielonkowskie !zasc.3-I9/ .... Ruliszki /zase.-3-27(

Lukaszewszczyzna Pauksztelska Scheda /za1e:I-5/

/ZaSC.2'-I4!14 Serenczany /maj. 5~45/ Lukaszewszczyzna Reducka I I ,;la§c. Sieliszcze [ease. 5~241

. .. 1;17. II sasc. 3-18/ Slerikiszk! /za5t.3-30/21

Lukaszewszczyzna Swird unska Siepieliszki _ / saic. 3-I 5 (22

[zaic: i-xot Sierkiszki [saic. 1-4/

Lyntupy [ma], IO-T 59, m-czho Skretuciszki /folw. 4-33/23

/94-1355, smol, 2-9, Skruudy /wie;' 8-42/

st. kol. 5-4(J, st. koI.1.1.!qsk. 3-24/ Slawuciszki [zaic. 5-18/

Marynkopol (zasc.1-4/ Sob6tki /wid 26-129/

Masleniki - /wiei 50-2591 Stanczyk! /wid 19-991

Mazurka [zaic, 1-7/ Stoniszki /1 ease. I-8, II zaic, 4-23,

Mieszkowszczyzna /wief; 6-391 III sasc. 6-36/Z4

Mikulki /wieS 12-56/ Stukowszczyzna IU'iei 15-671

Morgiszki /MSc. 2-8/ Subocze /1 wie;' I7-72, I1Wl:ef; 10-541

Mosciszcze [sate. I-81 Sucharyszki /wid 9-44, I zaic. I-4,

Motylino /folw. I-9/ 11 zaic. 5-351

Naruszyszki [zasc. 2-91 Sucharyszki Male [eaic. 2-IO/

Niezeliszki /1 zaic, 2-I4, II sasc. 1'-4, Szaudzieniszki /wid I1-64/25

III zaic. 2-II, IV zitsc.I-9/15 Szczerbiszki /wid 28-.r42/

Nowe Jozefowo [ease. I-51 Szczyty [zasc. 3-/2.1

Nowina [ssasc. IC4! Szudowce Iwid 55-293/

Nowiniszki /1 saic. l-6, II za:ic. 2-9, ~zyszniszl<i /wie!; I9-II2/

III zak I-4/ Srnielkiszki /1 zasc. I-II,

Nowosiolki lwiei 13-801 _ II zalc, 1-7/26

Nowosiolki Mate [zaic. 2-II! Swiliszki IzwcS 7-261

Nowy Dzial [ease." 2-141 Swirduny /foZw. 3~27/27

Obmanka /zase.I-6! swirpliszki ffoZw. I~I512S

Ofiaryszki 'jwid 2I-I09/ Swiszczepoie /Zein.I-7/29

Olksna [ease. 4-I? / TaJejki /wid Io-60, zasc, 2-141

On6wka / ease. 1-8116 Tomiszki [mlyn. 1-6/

Pasieki /1 saic. 2-7, II zaic. 3-I2/ Trabszysz.ki /zak 5-351

Pauksztelv Iwie§ 2,r-IIS/l? Trabuciszki [zasc. 7-34/

Pieleka /folw. r -9 ,. ease. 7-441 Troszczaniszki / zasc, 9-39 po

Pieszkowce /wid 37-I74/ Trzeciaki lletn. I-5/

Pietraszyszki /zasc.2-8/\9 Undryszki [saic. I-31

Pietrowszczyzna [easce-ro] Walukiszki /zasc.Io-47/

Pietrucie [unei 23-122/ Wejszyszki /wid 20-TI4/

Pietryszki [zasc. I-,q/ Wegieliszki [zalc.Y-B]

Piszk.aryszki [kos«. kol. 1-9/)& Wieliczki /wid 29-1441

Podbielaniszki [zaic, 1-3/ Wielkie Pole /za!;c.3-201

Poddebniaki / ease, I -6/ Wierd aszyszki [unei Z2-I20 pi

Podjasionka /wie!; IO- 57 / Wiktoryno II zaic, 2-I5, II za5c.3-16/

Podjelniaki [maj. 3-231 Wincentowo Kojranskie II za5c.I-1O,

Pokrewiszk i / zase. I -7/ II za.k 4-2:r, III sosc, 4-281

Polesie /inai.5-44, wid 45-233/ Wincentowo Wysockie !zasc.3-24/

Polesie Male /zasc.2-I51 Wladyslawowo /zafc.I-7(

Polchuny [unei 26-I38/ Wojszkiloch [saic. I-I3!

Popieliki II zasc. 6-33,11 ssaic, TO~57/ Wojszkuny Iwiei 32-I?I/

Potasznia Mala /wid 8- 55/ Woskowszczyzna [ease, 6-23/32

Potasznia Wielka /wie!; 13-741 Zablccie [eaic . 1-9/

Pustoszka /zasc.2-I6/ Zablociszki [zaic. 7-45/

Puszcza Polchuriska [zaic." 1-81 Zalesie Sobolkowskie /zasc.l-1!

Puszcza Swirdutiska [ease, 3-20/ Zalesie Stanczykowskie /zasc. >!-II I

Raczany /~('id >!8 -;r.J6j Zbaniszki /wid 6-34/

Reduta 111JieS 20-,<071 Zielonki /wid 33-I67!

Repiszki /W!d.U-II4, zak 2-191 Zybajliszki jU'id 3-12/3J

Regale /z~sc. 2- r i] . Zaki /wid 16-'" ~ /

Roganiszki [saic. 5-36/.. . ~ J,_ •. J4

Romaldowo lsaic. i-rt ZW0.1rYSZkl !11JUS 42-23:;, zaSC·3-161

Rornaniszki [maj. 8-64/ Zwojryszki Male /.zak 4-211)'

UWAGI. Nazwl' dawn i e i uZl'wa"e:~I - Boitrucisehi; 2 - Bor-Boreh; 3 - IVle/He C)!rkliszk;; 4 - Male Cyrk/i<zld;,5 - Czej)(m;'zk;; 6 - Deguciszki; - 7 - Dwihmie; 8 - Grockounecsvzna; 9 - Jakmoiszki; 10 - jeimoo 111b Notoe J"TZeWO; I I - KoiJi-,zhi; T 2 - Karkl"lce; .I3 - Labinie: I4 - Lukaszewsha; 1'5 - Nizeli-szki; I6 _:_ An"wka; I7 ---'-- Pauhsxtete; I8 - Piesshobrvhi: I9 - Pietrvsehi; 20 - Pa,i.hi,zki; 2I - Stekissk«: 22 - Sitnelissshi; 23 - Shrvtucisish»: 24 - Slw';"zki; 2.') - Szawdzjeni,zki; 26 - Smil'ki,zki; 27 - Stoirduny; 28'- S,vjrpliszki; 29 - Swiszczepale; 30 - Traszceanistshi; 3I - Werda,zy"zki tub Wicrd<{d,zki lub Wirdaszy""ki; 3" - Wa!ko,"szczyz1!a; 33 - Zyba/i,zki luI! Zybeliszki; 34 - ZWQjry,zk;; 35 - Zwojryszki Male'.

Kombt eh sv m iei scowo i c i : Adamoioo i Kutbacissk! - wspo/no nasroa Kulhacisehi; Aulondw/la. J"ch,w·wG. Nmoy Deial, Puszcea Po/chmi'ka i Roicip"szcza - ,",Pdlna 1Iaz'"<l Pnsecsza;

"

Abeliszki Jodziskle [hol, I -4/ Abeliszki Wejkuckie [hol, I-51 Adamiszki [hol, 3~I61 Adarnowo (hal. I-4! Adarnowka [kol, I-51 Agurianowka thai. 1-7/1 Aleksandrowo lkol. I-4/ Aleksiejowka [kol, I -5/ Andrzejewo [kol, I-4/2 Antonowo Ifolw. I-2(), hoi. I-8/ Anton6wka /kol. I-61

Astaszonka /I zaic, 2-II, II zasc.e-r r,

.l.l I zaic, 4-2.[ / Azurojscie [hol, I-3/3 Bajorakalnie [kol:« _6/4 Beczeliszki /hol. I-51 Bereliszki / kol. I -II Berzyje /hol.I-7/5

Bialy Zascianek [zalc. 2-I6/ Bielany [maj. [-3/

Biernaty Iwid 42-227{" Bludely /zasc.3-6/

Blazeiszki [kol, 1-4, wid 8-3I/ Bojuciszki [ease. I-I4! Brukciszki /zok 4-26/ Buckuny /wid 32-1831

Budry [zasc. I-81

Budryszki Kalniunskie /1 za.fe. T -4, .l.l zaic. 2-II, III zasc. I-8, IV zaic, 2-TO, V zasc, 3-1'2. VI ease, 1-8, VIIzasc.3-26/

Budryszki Staniunskie /1 hal. I-2,

. II hal. I -6/

Budryszki Dyrnbelskie /zase.2-.[2/ Burkaliszki !ZOSC.I-IO/

Burkaly hvid 6-33/

Busily {wies I3-59/

Cargr6d Ikol. 2-II1

Ceikinie !m-czho@ 24-I52/ Cejkiszki [zatc. 2-IS!

Cycaniszki /hol. 2-8/

Czepukiszki /fohil.I-51

Czulany (I kol. 1;-6. II hoi. I - 5/ Czuprynka l saic. I-61

Czysty Brzezniak [kol. I -3/7

'Czyi;yszki II kol. I -7, 1.l kol. 1-.'51 Dagnia [kol, r-51

Darynie [ealc. I -91

Daugiel.iszki [kol, I-S/ Daukszyszki hoiei I4-80/ Dabrowo [kol." I-6/

Dabrowka /1101.1-4/8

Deguciszk i [jolso. I-I6/

Deksnia II xaic. 3-2T.11 zasc, 4-35,

1.l.l zasc. I-3/ Delgiady /kol. 2-n/9 Drnitrowka [kol: I -1'0{ JO Dojnie Iwid Is-8o/ll Doliniszki [kol, I -7/ Dubatowka [hal, <-2{

Dubiszki Buckunskie [ssasc, 4-28/ Dubiszki Cejkiriskie lho], <-6/ Dublszki Niewojszanskie [kol, 2-9/ Dubniaki [hal. I -7/)2

Dudelv /1 zasc, I-6, II zaic. r-8jlJ Dunciszki I.folw. 3-I4, wid 7-47/ Dworopiewo jZ<;lSc. 3-29/ Dworyszcze !wid 8-41!

Dvmbe1e /wid I2-72/

Edwardowo Ifolw.e 2-IO! Fiedoryszki u 1101. T-8, II 1101 .. r_3/14 Filizburg /hol.® I-S/

Fokiejowka [hal, I _.'j(15

Fom6wka IlUlI.7:-3/

Gasperyszki Hols». I-I9, 'IIIaJ. 2-1"6/ Gasperyszki Mate [ssaic, I-4/ Giedzhmy /kol. I-6/

'Gmlna wlejska Mleleglany

Siedziba earzqdu. {J1m'n.y; m-cxho Mielegio"y

Giliszki /wid 6-30/

Giluty /1uid 56-283/16 Girneliszki /wid 5-30/ Giryniszki Ikal. I-3, zasc. 2-I2! Golebiowka [kol. I-5/

Gornie /wiei 6-42/

Gorele [hol:" I-4/

Gorki [ssasc, 7-30117

G6rne [hol. 2-I5/

G6rnica [hol, r-4/18 Gurynowka [hol . .1-I7/19 Horyn [hol. I-5/20

Jakowiszki [uasc, 2-I3/

Jampol {hal. 1'-I2!

Janiauce /wid I6-78/ Janieliszki /wid 9-32/

Janiszki /1 hoi. i-«, II kol. 1-5/ Janowo /1<01.21 I-8, zasc. I -3/ Janowka /hal. I -7 /

Jawry [eaic. 3-I2/

J ehor6wka I hol . I -7 /22 Jodegalwie /~I)id 48-ZI4/ Iodl6wka l zasc. :[-41 Jodziszki [une! 9-.5T/ Jukiszk i [zaic, 3-.1:7/

Jurgleliszki /wid .[9-9I, zasc. 2-30! Kaczaniszki [zoie! 8-38/

Kalniunce lurid 28-n8/ Karniejowka /1101. I_I2/23 Kaszeliszki Ifohv. 3-IJI Kazimlerzowo that. I-I, zaic, 2-7/ Kicgiejle /lw1. [-4/

Kiejryszki l zasc. 3-I7/

Kieryszki [ioie! 22-I.'p/

Kikizerv [ease. 3-20/

Kirkucie {wid r6-88/

Klewieniszki /hol.I-4/

Kniceryszkl /1 zosc. I-If. II zaic, I-3/ Kochanowka /1<01. 1'-41

Kolonia sw. Army [kol, I-2/ Kornarowo [maj, 4-39/

Komaryszki [hol. 4-20, xasc, 2-0/ Kornaryszki Male [zasc. I -.'51 . Konciarzyuo / Lioie! I 4-6",.II wid I -4,

III wid 3-1'9, IV wid 4-IO/ Kondraciszkl [ho]. I -4, wid 2'1 9-44,

zasc.2-I2/ Koncepole fhol. I-3125 Kowkcrzyszki [hol, I -3/26

Koztiszki jza.fc .. 2-IT /

Krawczuki /~J.,'id IO-42/27 Krawczuny II zasc, I-8, II zaic, 1-7/ Kruszcny [kol. 2-8/

Kryczaly (wid II -50/

Krykianka Ijolw.2-241

Krykiany [ma], 6-7I. foid 40-2I2/ Krystallszki /zak[-7/ Krzyzowka lhol, I-7t:

Kurnsza /hol.® I-3/

Kurniszki /1 zaJc. 1'-4, 1I sale, 2-[0,

III xaic. I-8/ Lapsze Dolue [ho], I-5/ Lansze Gerrie l saic, 4-25/ Lejpuszki ju.}ie/; 6-42/ Leoniszki /hol. I- 5/ Linniszki /7101. I-7, zasc, 3-9/ Lipowszczyzna Im:1j.® 2-3rps Lu bciszki /folw. 2-II! Lnbimowka (hal. I -31 Ludwinowo Hols», i-51

Lapuniszki II kol, I-3, II hol. I-7/19 Lauki nie Ifolw. 2-81

Lakiala jgai. T -5/30

Lozowka lhol: r -i i]

:Loze! zieni k i / sasc, I -ri /

Lukno /kol. I -0/

Lukszyszki {zase.3-I41

Luzek /1 hol. I -7, 1.l kol. I -7/ Macieiszki [toie! );2-6I I

Maciuny Iwies 21.-1;08/

Maliki /w£e§ 29-I 5I! Malinowszczyzna [hol. I-3/ Malin6wka Dunciska /1 hot. I -4,

II }wl: I-5, ut u: I-3; IV kol. I-51

Malinowka Dymbelska [kol, I-6/ Maliuowka S ta ni u ns ka I hol. I-51 Malkowszczyzna hvid® ro-67! ' Maldyniany I wid r6-8r, zasc, 2-I3! Male Cejkinie [ma]. 4-36/ Marciniszki [zaic. I -t o]

Marciszki [satc,« -51

Mariampol /1<01.1:-6/

Marianowo /ko1. 1.-6!

Maslikowka /I~ol. *®j

Matukiszk i 111101. I-3, II hol. I-7JMazutowka [zaic, );-II!

Meszle /1 fl!id 6-]9, II wid I -3/31 Michaliszki [hol, I-51 Miciuniszki /zafc. 2-9/32

Miecia ny /wid 26 -I421

Miejluny [kol. T -5/33

Mielegianka /folw. 3-I4.lIol. [-5/ Mielegiany [m-czko 86-4731 Mielniki /wid 9-401

Mieluki /lwl.2-I41

Mierkwiany /T eaic, 3-I3, II eaic, 3-I8, III saic. 1-9, IV saic .. I-6/14 Mieszarice /wid 24-1"30/

Miedzyrowie [ho], I -2/35 Mi"kkie Bloto /hol.I-2/ Milasze /za1c.4-22/36 Milejcie [zaic. 4-I9/ Miloszajcie leatc. 5-25/

Moskaliszki II zasc.I.-B, II zaic, 2-I2,

J1Iza§C.3-u/ Munczele [ho], I -6/37 Naliwajki /wid 7-43/ Niewierscie /wid 8-46/ Niewojszany /wid II-6.rj Nowa 'Wies [ioie! 8-46/

Nowe Pclesic /1<01. 3-I8, zasc. 3-13/ Nowiniszki [sate . .[-7/

Nowosiele /1 kol. I-4. II hoi. I-4/ Nowy Dzia! [hol, 2-8, maj. 3-2I,

zaSe. I-6/ Odesino /zase.I-T2/ Ostrowiszki /1101. I "3/ Ostrow /kol. I-O/ Paragiszki /za.ie.3-I71 Pieciule /wid 6-22/

Plantowka {hal. 1-6, lein. I -7, zaic.

T -7 /38

Pocejkinie II 1<0l.39 1-5, II hal. I-[,

. III kol. I- 5/40

Podajniszki [hal: 1-4/ Podjeziernia lhol. T -5/ Pohulanka /1<01. 2-.W{ Pokalniszki [ho] . .T-5i

Polesie [maj. 4-79, wid 29-I43/ Polunie /hol.2-61 Pornierkwianv [kol .. r_6/41 Ponizyszki [hol: t -71

Poszwinta /1 kol. 3-I9, II hol. <-8,

111 kol. I-2/ Posrnialka /zarc. 4-3I I Proskowiszki [ho! .. T-4/42 Protupiany /wid I3-87/ Prud !!wl. 1-5/

Pszczolka [hol, 1"-4/ Purwiany /v.He§.T 4-69/ Radzionowka [kol . t -3/,13

Rakieciszki /1 sale. 4-23, II eaic, 4~I8/

,

Rakszteie [kol, I -3 •.. oies IO-54/ Rapiszeczki [kol, I-si

Rekiecie /maj. ]-23/'1" Romans6wka [zasc, */'lS

Romelany [zasc, 4-20/ Romuciszki Polskie jzaic.4-22/ Rornuciszki Ruskie II zvie§ 7-36,

II wid 6-23J Rozaliszki [kol. I-7/

Rubelniki jwid 3t-x54! Rudzianka /kol. .7:-9/

Sadownik (hoi. I-S/

Saduniszki [kol. 3-J5. wid 46 0-38/ Sady bnia I hal. I -7 (4'/

Saleika [zasc, 3-30/

Samoniszki [sasc. 3-.T7 /43

Sallie twitS I3-63!

Simiszki [zasc. 5-j/1

Slobodka [zasc. I-4:

Sokoliszki [hol, I-6j Solomianka /wid 43-2.1:8/ Solowiej [zaic. I-5 /49 Spinkowszczyzna [zasc, 2-I41 Stanislawowo [hol, 1-3/ Staniuny /wid® 23-I37! Staszki [jolso. I-I 4/

~t." 4· , - -'iI&Qi~!i;;=CI!'I!IIIIII"QUL~~1.1.If1'tVw-.~ ... , WOJEWODZTWO WILENSKIE

----------------------------~-----

Gmina wlejska Mielegiany (dok.)

Stefaniszki fhol. I -5/ Siefanowszczyzna [zasc. 2-18/

S tepurkiszkl /wid 7- 38 / Stundziszki [hoi. [-41

Surwiliszki fkol. [-3/

Symoniszki (hal . .f_6/50 Szlejwiszki [zasc, 5-26/

Szruby /wid 17-841

Szukiance [eaic. I -7/ Szukieniszki [kol. . .r-5, sale. 5-JIJI Szutany II hol, 5-35, II kot. 3-:191 Szylwie [zaic, -'-9/

Szylejkiszki /I kol, 2-5, Tl hot. I-51 Swirpliszl<i /kol . i -8/

Taboryszki /wid IO-41)./51 Tarasowka /I kol, -'-5, II kol. I-4/ Tataryszki [zaic. I-S/

Tekliszki [ko), I-6/

Teodoryszki !za!;c.1"-II!

Tumel a nee (wid 20-971

Turniany Ifolw.2-I5/

Turciszki [zaic. 4-30/

Usiewciszki [zasc. 2-I.J/52

Uzolinie /1.01. I- 5/53

Warniszki [xaic, I-20/

Wasi!ek /kol. I-6/

Wasiliszki Cejkiriskie /kol. -,-6/ Wasiliszki Kryczalskie [kol. I-4/ Wiazyszki [jols». 2-26, ease, 3-I7/;,1 Wiktoryno I I kol. I-7, II lwl. I-5/ Wilkomiszki [zasc, J-I8!.l5 Wineentowo [hol. I-8f

Witoszany [ho]: I-3/

Wobale [hol: I-Oj

Wojciechowo /hol.1-5/56 Wojtkuszki [zaic. I-lO!

Wolany /wid 5-32/

Wolejch6wka /zasc.3-I41 Wygodka /za.ic.2-8/

Wysokie /1101 . .f-7!

Zabiezka /wid 7-49/

Zabloc [ease, 2_I2/57

Zacisze [ease. 5-25/

Za lesj e Cejkinskie [kol. I-8/ Zalesic Dunciskie [ho}. I-51 Zalesie Kornarowskie [zaic. I-51 Zaprudzie [hol, 1-:'5, zaic . I-9J Zarzecze / kol. r -7/;3

Zasiegow [kol, I-5/

Zardeliszki [ease. 9-54/59 Zurawiszki [zasc, 3-:[7'/

Zwiryniszk i Cejkinskie /"01. [-3/60 Zwiryniszki Kryczalskie /"01. 1-6/

UWAGI. }Vaz1,:JJr d aun! tel u s v usa ne: I - AUOJlanozoi?a lub GorawJr.ukn; :3 - Andreietoo; 3 ~ AZurajl.it "rlb Zarojsce: 4 - Boiarbainis . .5 - Hltzyja; 6 - Beruatv; 7 - CZ'Ip.,;tl1 Beresniak: S - Dubrmoha; 9 - Doiglad.v; IO - Dil)milrd'ltfha; II - D~ljnie~ [9: - Dql}J~r'(lI?i~ L,1-- Dude/hi; 14 -- F"de'l'szl<i tub Fiodoryszki; 15 - Fahieiouiho; I6 -- Gielutv ; 17 - Gorki; IS - Grim;o; IQ ---: (;0)".1'UC)-;.Ukll; 2() - Chorv«: 2I - hV(JUo(A.W; 22 - Je.Rotontka; 23 - Kornieiotoha; 24 - Pustossha; 2.') - Koncvbotc: 26 - K(l1{lwziszki lub [<O'!EJwry.~zki; . 27 - Sssuhietiseh]: 28 - Li/}/uYWs::u:..zy.z<na; fly - Lopuniselei; :10 - Lmd?iala; 3J -1'vJ(1,fzle: .""}2 ~ .J.T"1o,·iulliszld tub .111i(~l;i1l1ll:szh(; J.1 -- Mcilunv: 34 -- !Vi")"hwian.v: 35 -- Miesdurotoie: 36 -l'aze·/·.l's; 37 - NJOIlCfJ"ct,,; .38 - Ptenunch«; J~ -- Poceihiniahi; 40 - p,)({ce}.f.{.i-ljiC; 4.r ~ Pomerkwlanv-; 42 - Prasiskousisek; lit') Proshotoieika: 43 - R.adzi'l[;Q1"1(5·'Wlw; 44. - Rahiecie; 45 - RomaH(;wka: 46 - Sssm.deinie; 47 - Sodzibnia; .. J8 - SJ.!malliSl~ki; -'19 - Sl.o'[f;ih; 50 ~ Simonisehi; 51· ~ Pabervseh), .52 - SO'W{:zYJ"zld; .13. - LrztA.,'olhlie~ _J!J - r¥ie~ zf:!iz}~i; 55 - IrVi(!;th(}mi .• z}u:; 56 - H'oiciul?iszki; 57 - 7.(1bloc .. Borodule; 58 - UZlI/)is; 59 - Zard zieliszhi; 60 - Z7IJirY·Jlha.

]'vliejsco"'llJosc.i s ts is a n e i qcts n i e ; ho! .. Nlaslikof.t"ka i Zfl§t;. Romansouiha - budYII!?oUJ e, l udncsci 7.

K o1Upleksy mie] s c atoo s ci: Cejkin-ie i LijJan:szczyzua - 'lo,~pohra 1WZ:lr:a Cejki11"h~i. Dabrowo, Filizbilrg, GJrd{~ i Mu_{liklhoha - "'l.{)spulnll nazv.m Czebotanv; Edscordoto» 1: }dalJW'lflSzczy;;:ua - 't.o,\I>oblu 1WZ'llJa J.1ulkou.'szcz~v::::ma; !(ums;:.:a i .... (;laU£IlUY - 'lVspcilna na2'(.va S'-aniuuy.

Adelinowo [zasc. I-.r4/

Antesory jw£e!; 28-:r.58/

Antonowo [isaic. I-T21 Azuprowale jwiei [2-74/1 Balewiczc [zasc .. 1-l'6/2

Balinowo ifolw. 1"-20/

Balule /wid 28-1-54/

Baranowka [zasc, I-8/

Bawirsza [saic. 4-23/.

Becze Imaj.5-30/

Bekicpury /jolzV.2-I6/

Bialy Dw6r /maj.3-201

Bielkiszki [ssaic .. ')-30/

Bluzniany /wiei 6-44/

Bojaryszki /zafc. 2-141 Boleslawowo llio!.® 2-I3/ Bronislawowo /zasc.1"-7/ Burbliszki /zaic.7-30/

Burbliszki Dolne [zaic. 3-38/ Burbliszki Gorne /jolw.4-9/ Cegielnia [zasc. .10-54/ Cewejkiszki [sate. 2-H)-\ Czubajka [hos«. kol, ":r-9, saic. [-8/ Dale [zcdc. 2-3/

Dalka /I za.ic. 2-8, II zaic. 3-3/ Drozulany /wie15-3.r/4 Dworciszk i jwid .q-85/ Felicjanowo [ease. 1-4/ Filipowo [ssasc, 1-8/ Florianowo [ease, 2-_W/ Gasperyszki /!;.iei 21-109i Girajcie lsoi. 1-7/

Giryrice jgaJ. I-6, ioiei er-ro-r,

zak5 4-22) Grzybial1Ce /Ul£e.< 12-60/ Grzybiszki /zah. I-7iG GugorojScie /za§C .. r. -0/ Guze /wid 30-IJ2/l

Gmina wlejska Podbrodzie Siedsiba zarz'ldu g1l!iuy; m-to Podbrodsie

Halinowo [kol." I-IO/ Inocentowka ifolw. i zose. 2-81 Jankuniszki [zasc. */

Janowo [kol.» 2-r4( Jawnodary /za.fc.5-30/ Jedlinowo [ease, 5-9/ Jeueraliszki /za.lc.8-36/ Jodkiszk i /za§c.3-I3/

J ozef owo I zaSe. I - 4/

Jozino /wid 7-54/8 Juszkowszczyzna [sale. 5-30/9 Kabaczek [zaic. I-71 Kajstupie [zoic. 1-4/

Kapta [zaic.»]

Karasinowka /gaj. I-'ll Kark1ina [isaic. 2-1"01 Karolinowo [ease, 2-7:21 Karoliszki lease. 3--,8/ Karpakie! [zasc. 7-47/ Klonowka /zaic.I-6/10 Klaczuny /~vid 52-262/ Kocielniki [une! 26-15[/

Korkozyszk i /wid 6.[-35'0, zasc. 5-27/ Kowalewszczyzna /za,k 5-221 Ksyrnanowo [foli». I-9!11

Kulniszki [maj. 2-9/

Kumielino II ::rQ.;'c. I-7, II ZilSC . .I-.r6/ Kur niszki Izaic. 2-9/

Kwaterka [folic. "-4/

Laudyszki [zaic . r-rt]

Lepiszki / zasc.rz«: 4/

Liukrnia [zasc. I -r 3/12

Upniak /zasc.3-I7/

Lipowo /za!;c. I-8/

Ludwikowo /kol.® I-4/

Lowki lIeS'll. [-5, wid I6-92/ Lo\,>,kianka Izatc. 2-.rol

Maciejowo I zasc . .r -20 I

Maldziuny /zvid 3()-r65l Malejkiance /n,id 32-I40/1, Masliszki [zasc, 1-51

Matakienie jzvie§ 7-33/

Mcjrarice /Z(1)'c. 3-36/

Mera [hoss, hal. I-4/

Mieczanka [zasc, I -61

Mieleniszki /zaic.4-30/

Mierancc [unci I2-56jlA Mieszkrynka lfolw. 3-36/ Mikulino [zasc. 1-3/

Mlynek /gai-.r -8/

Mozclata [joh». J--'9/

Nasielany Iwid 30-.r8rj

Nikoje [sasc. 2-1"9/

Nowicze [jols». 4-20/

Nowiniszki [zasc.»]

Nowiniszki Nowe [zasc. */ Nowornysl flolw. 3-201

Nowosiele /hol.Ii' 3-8/ Nowosiolki [folso. 2-5, wid I9-95/ Nowy Dw6r [maj:" 3-33/

Obiej ucie [isasc. 3-23/

Obkorty /zasc.4-26/

Oko [zasc, 1"-7/15

Olgierdowo [isasc, -'-6/

Orniany /maj.8-I28/

Osiedliszki [zaic. 2-II!

(\)szarynie /gaj.2-76/

Oszlojscie [zaic. 2-IJ/ Oszworojscie 1'lI.xid i zasc, 8-37/ Pa lestyna [zaic. ,1"-,£0/

Piorki (wid IZ-69/16

"Poeze ffolU'. 2--,6, Z/lsc. 6-29/ l'odhalillowo /za..ic. 3-17/ Podboryszki. Podmiejskie /zasc. I-rrl Podboryszki Podubinskie /zok I-8/ Podjcziorki jzasc. I - 5/

-

..

Podlasie /gaj. 1-5/ Podlowmiana [zaic. 2-18/ Podrnera [ease. I-7/ Podmierance [sasc. 7-28/ Podpiorki [zaic. 3-141 Podsorka [hos«. hol. 2-I3/ Podubinka /gaj. 1-8,folw. 4-32,

wid .V-185!

Podworniki [zasc, 6-4.T I

Pod worszczyzna I I zasc. 4-13, II zasc.

3-IJ, HI zasc, 2-14/ Podzulowo / tsasc, I-6!

Podzejrniana /zasc.I5-381

Poglusze [ease. 5-30/

Pcgulbinka /1 zaic, i .lI eaic, 2-9/ Pogulbino [folso, 2-20/ Pohulanka [lein, 1'-4, osada 16-69,

prz. hoi. 5-38, zaic, 2-Il!

Poilga /zase.7-40/

Pokarwienie [lesn. 1-4, wid 8-41/ Popieliszki /1 zasc. -1-20, II zosc, 3-16/ Popiszki /zafc.3-25/

Posorze [zasc. 3-7/

Poszakinie /1 zoic. 3-27,11 zoic. 2-.r5/ Poundenie !tJ.n:e!; I9-I 27 /

Powejnia /za;<c.I-2/ . Powiewi6rka /wie!; 26-1491 Purwiniszki Iwid 19-138, za.ic. [-6/17 Raubiszki /wid8-47/

Ropieje /ma_i.4-1',5/18

Rudoliszk i /za5c.4-27/

Grnlna wlejska Podbrod%ie (dok.)

Rymki fllol.'" 6-45/ Santoka [ease. ;-8/ Sarnowo lzosc. T -0/ Sasiad ka I isasc, I -41 Sielniszki [zasc, 2-19/1~ Skardzie /wid II - 59/

Sk ierdziksna / hose, hoi. 1- 3jZll Skirlany [maj. 4-44/ Sobkiszki /wid 64~I261

Sorokpol /kosz. hal. I -7, maj. 4-451 Spingla [I zasc, 1-,9, II zasc. 2-81 Stanislawowo /folw. I-T3!

Stary Mlyn /zasc.2-I4!

Strzelce .I zaic. 14-28 j

Szakimo [zasc, t -4/21

Szakimy /wid 17-971

Szarkiszki /gai. T-4, zaic, 3-251 Szerszuliszki [zasc. 5-·T8j Szulikiszki /zoic. 1-6/

Szuty jwic§ 26-136/

Szylele Gasperyskie [zusc: I-12/ Szylele Klaczunskie [zaic. T-5! Sluzy /gaJ.1-6/22

Swirkiszki [ease. 5-33/2)

Tartak IzaSc.3-1'3/

Teodoryno II ease. 3-22, II zase. 4-I8/ Trabucie [ease. 1-271

Trakinie /za.ic.1-1"O/

Ugoryno ffalw. I -7/

Ustronie jgaJ.1-7/

Uzaliszki [maj. 2-II I

~apicnica /za§c.1"-6/ Wazeliszki /za1c.5-43/ Widugiry /wid 20-102/ Wielanka jga_i. I-3/

Wielkie Orniany /wid 61'-323/ Wiewiorka [zaic, e-r 5/24 Wilkogujscic jude. I-9!

Wifkomusze /1 eaic. I-H, I]zm'cJ-8/ Wincentowo /zasc.!!> 1-71 Wiadyslawowo [folu: I-5/

Wojckuny [unci 6-32/

Wojwodziszki /zasc.I-8/25

Zablocic [zasc. II -50/

Zacisze fkol.!!> 1-9/

Zaciszki /wid 22-1'051

Zalesie [kol," I-5, sate. 1-5/

Zalesie Nowe [zasc. 1'-5/

Zaprudzie lwid 8- 52 /

Zaredzie /gaj. T -I5/2(i

Zatoka [kosz, kol. r-s. zasc: 5-.10/ Zulowo [hosz: hoi. 1-4, wid 34-I75,

sasc. I -3/

Zul ow [ma], 6-48/ Zwierzyniec /Z(1S(. I -I 5/

~ardele Nadgraniczne [saic. I-8/ Zardelc Szakimskie /1 isasc, 2-T3,

II zaSG. I -i t I Zarnoliszki [ease. 2-.TO/

Zukiszki /wies 8-351

Zwirynie /wic,I' 21"-41/ Zwirzdziuny !folzo. 2-14.127

lJHT AGI. _Nazw.v dtl'(:oniej ui;Y'2·ra-n.e: J: - iUj)'·{J'Ulttly; 2 - Botetoicxe ; :; - Ci{}'lI,}ejJu'szh.i; 4 - Dtuzultmy; S - Bolotv: 6 - ~'1'~bissk]; 7 - G01'ze; 8 - f uxina; 9 -Jdzko'lFSZCZ)IZ1Ul {lib J~/zlw~a!izczyzna.; IO - Klenouiha; II - SzymOJunlJO~ I;t - Linkmienie . lui} _Lm_l~lIU:l1(1; I3 - Maleihanice; It/. -]\!lermrce; I5 - Oceho: I6 - Piorhi; .r; - Portuienisishi; IS - Rapiei«: H) - Sitnisxki; 20 - Skl:r(/zrk:mm;

2I - Seektma; 22 - Stuis»; 3.1 ~ l..",''ltirJ",W·z}u'; 24 ~ H.Fann'01-ha; 25 - Woicioodsisehi: ~6 - Nadredeie: 27 - twiniziuny. .... ..

jl1l:ej.~co'lVO§c-i' s tris a n e iu c z n.ie : saic. Jankwtiszhi i zair, Kapta -bfl(Jynk6~D 6, tudnotci 5Y; siosc, 1\lm,Viniszld i zosc. Nozoiniseh; Nosoe -IJ!ldyuiu5-w 2 .. tudnoici 1'9.

KOl1l_plelu}' m iej s c o uio i ci: Boleslauxnoo, Hatinoioo, fanou», Lud'Wilw'Wf)f Nouiosieie, lVm.oy Duuir, l-Vincenl.o'Wo i Zalesie (ko!.)wsp6lllCl llaZ'lOa. ... r·'[O'l.IJY D1.IJor; Rvmki i Zarisee - 'Wsp61na ntlzv_oa Rvmhi.

Antolesino /1 zasc, r-B,

II zasc. 1-13/1 BalLah uzy /wid 44-233/ Baran6wka [lesn, I -71 Berezna /wie§ 7-38/ Bojarnowicze Iwid 18-861 Borowe /wid 16-87/

Bujki /wid 32~r341

Chack i [urie] 7-43/ Chmytki /wief; 24-<22/ Choniewicze /wid 2 1-102/ Huski /wies II - 571

Iwanki /wid 20-85/ Janiewicze {wid 48-277/ Jan6wka /wie§ 8-50/2 J6zefin [ssasc. 1-61 Karakulicze /wid 39-1891.1

Gmina wlejska Szemetowszczyzna Siedziba sareqdu 1{lIlin.y: 1l1.-CZ]W Seemetouiszcevena

Kazimierzowo [zasc. [-5/4 Kluczatki /wieS I9-98/

Kolodno [ma]. 2-20, wid 25-128/ Kolodzianka [zaic. 2-91 Koncinieta Iwid 39-208/5 Kowzany /wid IO-5I!

Kruhlica /wie§ 1'0- 56/6 Las-Borowe [oscula 2-917

Lipniki /folw.1"-5/

Lozniki /zoid 6;-26/8 Lukaszewicze hoie! 50-Z22/ Marysin r·zak. 2-91 Michalowszczyzna [folu». Z- 13/ Micinieta lwie!; 25-u8l Niewiarowicze /1JJ£e!; 37-.<81/ Nosewicze /wid 20-IT91 Nowinka /wid 5-2zl

Oleszk i /fo{ZIJ. 2-12/

Ostrowlany lkol. $-25, wid 35-'[61 I Podsielatki [zaic, 6-34/

Pomosze /1 zl..'ie§35--I50 ,IIwid 37- r76! Sabinowo f.folw. 1-7/

SieJatki /wid 24-130/ Siwkowszczyzna /wid 6-26/ Srnolarnia [zasc. 2-8/

Starlygi /wie§ 59-3r71

Surwily /wid 31 -I 55!

Syrmiez [zoies 44-202/ Szemctowszczyzna [maj. 8-67, m-czho

33-162, pleb.2-9/9 Wiecewiczc /wid 31-152/10

Wnuk i /wid 28-r50/

Wolczyn ifohu.3-32/

• --r UW/IGI. A-'az'lt)j' d aum ie} 'Uzy'uJane: I --- Antolesie; 2 - Iiomunoka; ,) - Kaialnuicze; 4 -l<:'azimle.rO'llJo; .$ -ICqci"flie.ut:V;

0- Kruuiica; 7 - Boroaie; 8 - Laeniki; 9 - Seemetouio; IO - tVieucewicze.

Abeliszki [zasc. 3-I6/' Adarniszki /U"lid 10-46/

Adamowo ,fv1ielegianskie /zasc.1'-6/ A damowo Popielickie / zasc. r -8/ Adamowo Szylinskie Ifol~J.!. 2-16/ Adarnowka [ease. I-8/

Akrnienica [zasc. 5-291

Andrzeiszk i / za.ie. 1-5/

Andrzejewo ffolw. 2-18, isaic, I-5/ Andrzejki Minelisk ie II ssaic, r-8,

. 11 zaic, 6-241

Andrzejki Zukowskie /za§li. 1-13/ Antonopol /zaSc.1-9/

Ascikiszki [zaic. 3-16/

Gmina wlejska Swi~ciany Siedeiba. zarzqdu gmiuy: ni-to ,Swt'{!citwy

A ugustowo [fols», I-./. 2/2 Awizeniszki ifolw. 2-9i Azurojscle [zaic. 5-18(1 Baldaniszki /za.ic.5-3zl Bartoszyszki [ease. 2-1'5/ Dele /1 ssasc. I-8, II za§c.r-81 Benedyktowo [ease. 1"-8/ Bewojniszki [ssaic. 4-z3/4 Bielusy [ease. T -6/5

Bierzynka [I zasc. 1-7,1.[ ssasc, 3-16/" Bildy [z aic. 2-14/

Birzowka [sale. I -4/7

Blakiszki [jolso. 2-16/

Boczkieniki /wie!; 42-2I91

Boguciszki [une! 9- 57, sasc, 2-I3/ Bonczarowo [zasc. I-7/s

Borowa /wies 35-T72/

Borowce /wid 7-45/

Brzezniaki /fJ.!id 7-43/ . Brzozowka jzasc.9-451 Bukciszki [zasc. I-9/

Burby fUJiCo\' 1"7-69/

Cegielnia Burbowska [zasc, 2-6/ Cegielnia Wysocka /2()ie!i 7-33/ Cegielnia Zadwornicka [zaic. 5-34/ Cerkliszki hnaj. 5-1"02/

Czarnolesie [jols». 2-251 Czechowszczyzna Ifolzo.'" 2-.U/

~' .

Gzer).vone:Pole Izase.4.3¥1 Gzepiszki ~ Iz~ier4-331'J_1 @zepukiany /wief 2d~!ool.

G~rwonka [zaic. 2-9/

~ I, Giynezyki !ic·ies.r 5-95,. zaic, I - 5/ , _ "'C~y:zyszki [zasc. f-7/

: I ; rba .. fYD.ie" II zasc .. r-S, II;zasc. I-8!

. barieji;>zki [sate. r-5/IO

~ D~tyniany !:o~d 39-2I2/

J?auksze /WW& 27-I49/

I Demo /zasc.2-8/ Dorojscie [ease. 2-IIfll

)1", Dowboryszk i / zak 2- I 0 /12

.... Dowmily lwid 48"228/ Drusciany [hol. .: 9-52, wid 9-49{ Dziskowszczyzna /wid Io-6]/ Fiedoryszki jwid I2-69/ D

Filipowo [zasc. 2-IOI Eilizburg [fols», I -2I I

., Gaj /zasc.2-I31

Gasiuliszki [une« 7-]8/14 Gawejciszki [ease. 5-I9/ Gaweda [saic. ,T-6/ Gierdziuliszki [folso, I _.r8/15 Gonczarowka [zaic, t -91 Grazule /wid II -56/ Grygaluny /'/,vid I 8 -94/ 'Grzyby /maj. 3-27, wid I5-821 Guzaniszki /folw. I-9! Hajduki [ioie! I4-561

Halinowo Ifolw.® 1'-61 .

Holodajewka hoie! 39-224116

I wanlszki 1 zaic, I _6/11 Jacuny /tuid 24-I03! Janczuny {wid 25-II21

.Janellszki [saic. 2-I4! -Janiszki [zatc. I-71 Janiuny [xaic. I-71

Jankowszczyzna /zase.8-61'/ Jauopol jza!;e. I-7/ Januszyszki [zasc. 6-31'1

Jasiuny Ijo1w. I -5/ Jezierszczyzna /wieS 9~57!18 Jezioryszki Ifolw. l_IZ/19 Jodeliszki [saic. 5-23/

J cdziszkance lwie! 26<[64/ Jcdziszki /folw.2-I3!

J ohanpol [xaic. 4-201

J ozefowo [ssasc. I -6/ Justynopol /zasc.3-I6j Kamieniszki [zasc. 5~361 Kaptaruny /wiei 25-I40/ Karklince Iwid 3 I -I64!2Q Karpaty IzaSc.1'-91 Katarzynowo /zasc.1'-51 Kazirnierz6wka [zaic. I-51 Kiertukaje !zase.T.-6/

Ki rdej k i /wid IO-47/ Kirdeikiszki [zaic. 6-431 Kisieliszki [saic, 6-20/ Kleniowo [zasc. I -I 12 [ Kliszance /wid 24-w6!

Kobylnikiszki /zasc.7-26{22 .

Kochanowka Nadjeziorna 11 WleS

5-34, II u,1es 5-23, III wid 4-24/ Kochan6wka Podrnieiska /folw. I-I2/ Koo\lstantynowo [eaic, I-41 Konstantyn6wka /zase .. I-8f Kosciuki Igaj.2J I-6, wid 2fi-Jj2( Kowalczuki [toies I2-6a(

Kozlv /fJJid I2-64/

Kozliszki /wid 9-62/

Kraszona Ifolw .. [-T6/

, ,

..

..

..

"

L... 'Gmina w~I'ka ~;;rr~t~y (g:.)

• "' ~- ... 0(':': ' {

jIio Kraszonka /hol.' 6-38/ ,,',

~rzyz6'wka' !za.lc:I-"5f. p

.Kucie, l~e§ ~;'~61" " -Kukiszki . IWld I¥-; 71 / Kulniszki' {wid 2I-B9/24~

,\<.l111igiszki . it/Ad .r9-H5/ Kurniszki [xaic. 3-1'9/~ Kurnie /wie!; .r5-66/ 'Kusliszki' Jwid 8-3'4/

Ligumy /1 zaic, 6~J2, II saic, 7~361

L 'Lipniszki [Lxasc. I -6, II zaic. I':.91 Lubochowo /Jol~u. 2-231

Lulino /zasc.3-H!

Lalucie JwieS 6-34/

Losiszki l satc. :1-1'51

;Lowi,any , /widW-49, zaic, 5-36/ Lukiszki [sasc. I-5f

Madziuny /gaj. I-5, lesn. 2-7,

wid 26-1'31'/ Maldziuny [sasc. 3-1'1' /25 Maluniszki /zaic.2-7/

Male Jcdziszki IwieS 1'5-64! Male Mielany /zasc. I-5f Male Wysokie [ease. 2-9/ Marciniszki / ease. 1'-8/ Margunlszki /wiei 9-.F I Mary lin / zaSe.@ r -I 4/26

Masliszki /'Wid I5-87, zak27 1'-6/ Matuki /wieJ' 1'0-66/

Matusiance /'I,l'id 1'2,-63/ Merneliszk i ! zasc, 3-II 12$ Michalowo Kuciewskie Izasc.I-6/ Michalowo Kukiskie [zaic. r-,n:/ Miechowszczyzna [eaic, 4-24/ Miedynia [zasc. 1'-3/19 Miedziuszany Ima]; 2-I5/

Mielany /wid 9-44/

Mielegiany /1,l.!iei 2o-I251

Mielniki /wid 7-461 .

Mieszklnie /zaSr. 3-I6/

Miezanele /kol.2]-1' .r8,widJO 39-I88jJl Miezany /wid 65-353/32

Mile !wid 29-1'82/

Milkuszki /za#.4-2I/

Mila [eaic. I -7/

Mine1iszki /wid r 6-77 (

Misiuny /wid I6-88/l]

Munkuszki /wid8-56/

Niewieryszki DaukszallS kie

/wid ,2o-n5/

Niewieryszki Wyharskie .

[uiie! i zasc . I2-60/ Nowe Glerdziuliszki [zasc, [-71 Nowe Kucie [sate. 2-I61 .

Nowe Strunoicie Iwid 29-I77! Nowosiele [une] 9<H/)4

Nowosiolki Daukszanskie [zasc. 2-I41 Nowoslotki Madziunskie /1 wid

i 111 wie!;9-58, 11 wid 4-25/

N owosiolki Mierzanskie / zasc. r -61 N owy Dzial Ifolw. I -6/

N6wka 'l zasc. 2-9/

Owczyny /~vid i t - 5 5 f35

Ozynie [zasc. 3-.1'7/

Paszk any l~vid 20-97/

Pa III inowo Ijolw. I -20.1 Perszukszta [jolso, J-,), mlyn I-5,

zasc, 6-33/

P,ietmszki Adarniskie [zaic. 2-I4l Pietruszki Mierzanskic /wid f3-6S,

. zak 4-23/

Pietryszki l/oh<J. T -i i., zasc, 2-[2/ Pilnikowszczyzna [sate. 2-.T.9/,6

~ ....

~!ill~p~e l1?g(q.v..-3/~ ~. .

P.lrkqfll~ l~wl~~.6.;.4;;'; Z.IJ.;IC. il:IQl;~, Pla_~ls?:k! 1o.d.z)-szkal:',sk!e /w~e/>l+73i Plauszki Mle1eglanSKJe~ /Wte~.J"iJ7! ]?'n,i03v.?' /Joliff. 2~?j/i '~b""'" • Podabie I '/kosz.·lwl.4~LfJf, .. Podjelniaki l saic. I-6f39

Po~ul.anka, !T.p3se'·1~I!!,ihz:ajc. I.r7j Poilga /zasr; PI41'

Pokurnsza [zasc, fr:.ro/

Poliainowo /za.lc .. I_6/40

Popinigi /:zase. 2-.I5'/41 •

Popowskal Ferrna /za!;c.5-]21 Porojscie [zaic. I -st

Powejnia [zaso. ,1' -7/ Raczkowszczyzna /folw. I-6,za;'c.I-9/ Rawiszki !za.lc.4-271

Rogowszczyzna ju,1d 32-£79/ Rogowka I] ease. 2-9,11 zase. 3-.r6/ Romald6wka [zaic. I-51

Rudaszka [zasc. I-II!

Rudobiesc /zasc.3-24/

Rusaliszki Jwidi zasc, ,8-82( Rynkiany /wid 30-Il'7/

Ryukuny [zasc. 2-8/

Sad6wka /za.ic. r-7/ .

Sarnod uryszk i /ivid 26- I].r /

Seciki [zasc. 6-28/

Senadw6r /wid 6-37, zasc. 2_II/42 Skarbiszki /zasc.5r371

Skrupiszki Holw.1'-9/

SIob6dka /zak .r-4/ .

Sokoliszk i II sasc. 7-39, II zaSe. 2-I7,

III xasc, 4-2I I Solomianka [zasc." 2-IO /43 Sory [maj. 6-54/

Stanislawowo [maj. 3-43; osada2-1'0! Stare Strunojcie /wid 43-227/ Starv Dw6r lfoh.J. 2-1'8/

Statkuszki /zase. r-IO/

Struna /maj. -t

Strunka IKaj.*/

Stugle /wie.i26-I3I/

Sudata [hose, 1101. 2-I4, I zasc, 3-.15,

II zalc. r-6/ Sutrvszki {wid 4-241 Symoniszki jwid I 9- T r6 /44 Szakale {wid 9-441 Szakaliszki /zak I-61 Szaminie /za.fc.3-28/ Szwinta /ma;.3-38/ Szyliny /zase.8-42/ Slusarzyszki [zasc. I -4/45

Smieie [zaic. I-4j46 ...

Smielinka [isasc. 2-I4/47

Srednia /wid 37-2.r 41

Swietlanka [ease, i-61

swiycianka 110Iw.@ i za.ic. '" 2-J5/ Swi1:a [zasc, [-7/

Trabucie IwieS 23-Iool

Traczuny Iwid I5-79/

Troki Dowmilskie tt zl:lse.* ill zasc,"] Troki-Milowka /zasc*.j

Troki Swleeianskie /1 zaSc. 7-33,

. II zak -I-I5 /

Trudy [fols». 3-22/

Trzy Sosny [zasc. 3-1"41 Tunkuszki [sasc. 2-I2/ Uh}y [sasc. [-7/ Warniszki [saic. 4-3I / Wejkucie /wid I6-8ol

VWAGI. Nazwy d ason ie] uzywane: I-Bogacki; 2-Dombrow!allY; 3-Holy-Brir; 4-jaceniJ';· S-Katow$zczy:ma;

6 - Niecki; 7 - Pasieki IV; 8 - Prystan; 9 - Radssiusee-Tustscsa; IO - Stracza- Wiei; II - Tolkuniec lub Tmokutliec; IZ - Zaborie,

Bakszty 11wl.5-39/ Baranowka /gaj. I - 5/ Bielewszczyzna [saso. I-4/ Bielkiszki jza!;c.3-I8/ Bohacki /wici 38-I82/1

Bolcik [sasc .. r-31

Bolkow /maj.3-52/ Bolkowszczyzna /wid 53-2651 Bortniki jza.ic. 3-L7/

. Borysy /wid 23-I24/ Budyszki [sasc, 4-20/ Burdaiszki [sasc. I-4/ Charewszczyzna [lein. I-51 Chocilki /wid 42-I96/ Chwiedziewicze /wies 4I -I 8 51 Czarna Luza /zasc.5-36/ Czarny B6r [ease. I-41 Dabrowka [kol . I-7/

Dobrowlany [kol, 23~I35, maj. 5-SI12 Dubniki [maj, 3-24, wid 28-I52,

»aic. 2-8/ Falewicze twid 8 -4I / Giry [zasc, 3-I9/

Gliniszcze II zasc, 8-26, II zaic.q-ee] Gliniszcze -Tuszcza Iza4e.2-J2/ Goly Bor [zasc. I-5/3

Grurnbienieta Iwid 3I-I661

Hanuta [saic. I-I21

Helenowo [zasc. I-81

Hlubla [ease, I-4/

Jacyniki [ease, Io-6I/4

Jacyny [lesn. I-4, zasc. 7-33/ Janukowicze /wid I8-94/

Justynowo [zaic, 3-26/ Komarowszczyzna /maj.6-42/

I

Adamowo Iliol.I-71 Aleksandrowo [hal, I-6/ Andrzej6wka /wie!; I4-6L/ Anzelichowo !wid 7-291 Apszuty Polskie lsoie! 1'2-631 Apszuty Ruskie /2oici n-65j Atosol /ldu.lf-'2/

Awdenino /za.ic.3-16/ Awdenka [kol. I-611

Babiany /wid 24-II3/2 Bukliszki /wie§ 18-82/ Chudobiszki /wieS 10-44/ Ciekupie Izasc.3-II!

Czarny Ruczaj [ease, 3-271 Czelniuki [icie! 5-24/

Czepieliszki [zoie! II -44, zaic. 3-I8/

Gmina wlejska SWir Siedeiba earzqdt; gminy: m-czh» SWir

Konstantynow Swirski ffolw. 2-,[6,

m-ceko 35-257, st. kol. 0-71 Korki /wid 54-238/

Kosciuki [saic. 4-'20/ Kotowszczyzna [zasc. 2-9/5 Kowalewszczyzna /za.ie.3-IT/ Krzywonosy /wies 48-228/

Kucki [zoie! 6I-307/

Kujele [ease, 7-48/

Kupszczyzna /1 sale. 2-I4, II zasc .

3-I3/ Kurkule /wie!; 33-I5I/ Leonowicze [ioie! 24-I27/ Luszczyki /wies 2.7:-II41 Lylojci.e /wid 4I -L98/ Maciejowo [folio. I -7 / Maleniszki [ease. I-6/

Mala Niedroszla [zaic, 2-81 Michalowka /zaSc.1-6/ Michnicze /wid '24-1 t 3 f Murogi Igaj. I-41

Nadbrzez [osada 18-74/ Narcyzowo /za1c.I-8/ Narejsze /wies 54-275/ Naroty [zoie! 20-W4!

Necki /wid 26-I4616

Niwie /za1c.3-I8/

Nowe Bakszty /zase.2-IO! Nowosiolki /wie§ 21-97/ Oleszki /wid ]1"-145/ Olszew /maj.14-175/

Pasieki Dobrowlanskie II ease, 1-5, 11 zasc, I-n!

Pasieki S upro nieckie I zaic, I -7 / Pasieki Zalesne [ease, 1-7/'

Gmlna wfejska Twerecz Siedziba zarzqdll glilillY: m-czho Ttoerecz

Czernokiszki /wie§ 5-19f3 Daktary jwiei IO-50, zasc.4 ::-I3/ Dworyszcze {wid :£4-671 Dziatkowszczyzna /wid 33-19/ Dzisna [zoie: 35-I55/ Gasperyszki [kol, I -0/ Gontowniki /wiei 47-2091 Grygielewszczyzna I I wid 5-28,

II wid 3-I8/ Gudopiewo Iwid !I-sol Jaciuuy /wiei :12-40/

Janiszki [zaic. 4-24/

Janowo [kol, I-41

Kaczanowszczyzna Nowa Iwid 9-36/ Kaczanowszczyzna Stara jwid II- So/ Kal wiszki 1 kol. I -0, wid 9-431

Pigulewszczyzna ffolw.2-I31 Pod borki / zasc, Z -II / Pohulanka [xasc. 2-I3/ Poklonna G6ra /hol.I-4/ Potrzebicze /wies I4-62/ Pozborce jwie!; r 4-671

Przystan [lesn, I-8/~

Radziusze /wie§ ,[2-49/9 Radziusze Lozowe /wid I6-8I/

Rudniszki [saic. 7-26/ -

Sielewicze Iwie!; 1'9-93/ Siernieniszki [zaic, I-71

Siny Ruczaj [ease. 8-351 Siornki /wiei 48-204/

Smolarnia Olszewska /zase.I-3/ Stara Wies /wiei 54-26I/10 Stracza-Niedroszla [okol, I9-I20/ Straczanka [zaic. 1'-7/

Straczany /wiei I6-871 Strapieliszki [zaic, 7-371 Supronieta /wid 90-4251

Szylaki /wid 2I-90/

Swir [m-czho 299-I663/

Swir Laskowski liolw. 3-151

Swir Steckowski [folzo. 2-9/ Taukuniec [lesn, I-sill

Terespol /za1c.5-I5/

Tuszcza /zase.3-271

Wol:odiki /wies 23-134/ Woroniec [zasc. 3-I51 Woroszylki Iwid 44-2061 Zaborze /zaSc.2-I3/12 Zaluckowszczyzna [zaic. 4-19/ Zap olin [sasc. 2-I51

Zaswirz Iwies 25-1:28/ Zawidzinieta /wid 55-283/

Kalweliszki Iwid IO-54/ Karolica /wid 1I~391 Kaubryszki !zase.2.I,r/5 Kaukiszki /za;'c. 1: -I 51G

Kiakszty /wie§ 7-45/

Kielpucie Nowe /wid Io-60/ Kielpucie Stare /wie!; 8- 53/ Kirylowo [zaic, I-I3/

Kinki [unesr s- 681

Koncepole /wid 23-IIO!7 Krawciszki /wie!; 8-32/8

Kuksy /wid IO-34/

Kukucic Male /wie.l I5-63/ Kukucie Wielkie /wie§ I7-91j Kukucka Lesniczowka [lesn. I-6/9 Kurciszki jwie§ 8-37/10

I

""l

'I

,

)

.~

1

• IJ I

, ..

.,

56

WOJEwonZTWO WILENSKIE

Spijaciszki /wid 9-48/

Surma [ease, 3-f2!17

Szakieliszki /~l.Iid I2-45/

Szulgi !wid to- 57/

Smie\inka [ease, 2-I5/1~ Snlilginiszki Ifoizo'. 2-D!, wid 9-48/19 S wila J'I.1xidw-6 7 f

Swirki [uiie« I8-99!

swistopo\ /lwl.2_6/2u

Trytuscie /wie§ 4-2.£1

Twerecz" [m-csko 56-289, osada 2-8/ Wabeliszki /wid 8- 541

Wasiewicze /wid 39-x8I/

Wejksze twie§ II-5.I/21

Wielka Wies /wid 7o-3I6/n

Wilaki /wie§ 24-94/

Witany /wid IO-43/

Wojciechowo (zasc.3-I5!

Za1csie /wie§ 6-20/

Zwiry [unes 1:5-63/

Zwirvnie /wid Il-49/2J

Kurmiszki [easc.e-so] Lachowszczyzna {wie!; 8 -2 41 Lublinowo /leol.2-7/ Latakiszki /wid 7-33/ Lowmaki /wid8-381 Lozynki (wid 14-74/ Lukaszowo [une! 9-50/11 Macieiszki /1.01. I -8/ Maciuciszki [ease, 3-1'4/ Marcinowo /kol. I-sf Mariarnpol /zasc.4-20/ Mieszance [zasc. I-51 Morgi [isasc, 5-I6/

Nowe Kalwiszki /1101. T-6/ Nowiki /wid 28-I53/

Nowy Dwor /1101. .r-3/ Orzweta /wie.i' 36-I7I/12 Ostrowiszki Iwid i kol, 25-I2I/ Pastuszki /zvid _r6-981

Paszuny /wieS [8-76/

Pieczurki Male /zdd .1-.30/ Pieczurk i Wielkie /wie!; I8-76(

Gmina wieJsk. Twerecz (dok.)

Pietraniszki [zasc, 2-I4/ Pietraszuny jwie!; 24-:I20/ Pimpiszki [ease. 3-)1'/

Piwowary iwid 32-15°, zasc.l"l 9-30/ Podzisna [une! IO- 5I /

Pokalniszki [fols», 4-28, zuid I7-78/ Pokalna Iwid 6-29/14

Pornalupie [zaic. I-8 /

Pop6wka /wid f4-87/15

Poswile [zasc, 2-171

Przydatki. 11.01. r -xol

Pupiany jz{.liei 8-4I {16

Raducie [xalc. 5-33/

Radziszki /wid .r8-77/

Rapiena IwieS 6-271

Rastcniszki [kol . i -41

. Rasciuny Iwid 29-1551 Rymaldziszki twid 2j-n 4/ Ryzyszki /u'ie!; 22 - ro71 Saple (wid 9-43/

Siekany [une« I2-68 I Slyczki /zaSc.I-I3/

U.VAGI. Na::::,v:v d a um ie] [{",,1' ,0(,11 ,,: I - Cnodenko; 2 - BobiOI11'; .J - Czarnohiszhi; 4 - Doktor» Nouie; 5- Kubrvsxki; Ii - Kalki."zi<i lull Kllki_<zki; 7 - K011<:ypoJe; 8 - Krnuczvszhi: .9 -:-Kufwcie; 10 - Kurczy,zki; r r - Lullaszci,oIw; I2 - Orssuceta: I3- Bat.raki; '1"4 - Pokolnia; Ij ~. ()sl.ro7,JJicze; I6 - fUf?iena; IJ - Poiedupie; r8 - Smelinka; I9 - Sm.iigiuiliZkl:; 20 -- S·u.'islapol~ 2I -- rVidhsze; 22 - fVielkie Slota tub vVldkosielska; 2] - ZH1t:fjmiszld.

Akartele /wieS I6-7J/ Aleksandria /folw. 2-1'41 Aleksandrowo /zak I-7/ Babicze huid I6-67, zoic. T-51 Barariie /w£d 38-.1'82/

Bary nowo [zasc .1- 5!

Biala Woda [kol . 4-20, wid 36-H)()! Bogudzicki [zasc, -'-01

Bondziszcze [zasc. 2-Y/

Borejszycha /za;'c.8-33/

Borek [zaic, 4-I9i

Borowe (wid 14-681

Borowo [zasc, 4-2I/

Bronislawowo i zasc. r-6/

Budranie [tcie« 13-8]/

Bujki /v)iei 26-I381

Byzyno [saic. I-6!

Cegielnia Kluszczanska [zasc. r-o] Cegielnia Sidoryska [tsasc, r-I2/ Cicrnnucha [zaic, I-7/ Czeremszyszk i / za.(c . .1-0/ Czerniszk i [ease. I-I},'

Czerwonka [zaic. 3-1"6/

Daciszk.i [zasc. I -YI

Dabrowo Bialowodzianskie [zasc.t -6/1 Dabrowo Moscianskie /za.ir. 4-251" Dobrzyn Ifolw. 2-231

Domaradziszk i hoi(;;' 1 1-52/ Dominikcwo /zasc. F-4/

Drowosiek i [sale. 5-24/

Dubiszcze [ease. 2-91

Dubrowo [ho]. ]O-5Y/

Dworczany /za.lc.2-I41

Dworzyszcze /ULIC.5-20/

Feline [ease, 4-25/

Gicladnia [st. hol, I5-73 .. I sate. ] -8, 1I zasc, .£-3, In zaic. [-6, liV zaic. [-8f3

Ginkiszki [zaic, [l-5:?1

Gliniszczc /za!;c. 6-22/

Gluszyca /I Z(l.I'(. 4-I7., 11 zalc. 3-I5.

III isaic. 6-27, IV za.it:.4-24/ Gorniki /zo'id 18-851

Gudele [une« l2-64!

Gudcliszki [zaic. 5-29/

Hlej [xasc. 3-1-914

Holubino /zasc.5-3Ij

Horszewiczc /wid I}-63/

Gmina wlejska Zukojnle Siedeiba zarsqd« gminy: ,"iet iuilojn'ie Strachie

Jackuny /wid 7-481 Jadob6r [ssasc, 4-18!

Jakowiszki [I eaic, 3-r; I Llxasc, 7-25/ Janowo Budranskic [zaic. I-5/ Janowo Nowosielskie [isasc. I -TI Jasien /zvid 25-1441

Jodzie /wid 15-781

Kajmina Dolna /za1c. 5-32/ Kajrnina Gorna [zaic. 8-44/ Kazanowszczyzua /wid I3-7I/ Kirkiszki [ease. 8-38/

Kisiele /z<!id 28-n8/ Kisielewszczyzna [zasc, 4-23/ K leciszcze [fols», T -01 Klerncnsowo !za!;c . .1-4/ Klewie [sasc. T-wl

Kluszczany /fwl. 5-43, m-czho '24--'24/ Koczerzyszki [ease. 3-} 9/

. Kojla / I zasc, 1-7 .. II z aic, I-'ll Kojla Minarska [ease. 2-8/5 Kojryszki [zaic, I-8f

Komaryszk i II zak 3-[7., 1I zaic.r-S] Kosciewicze Iwid 41-2°51 Kowalewszczyzna !zm't.I-6! Kryliszk i [sale .. 1-2/

Ladce [sasc. 6-22/

Lesniczowka [saic. I-3,!

t.akcie /zak 3-23/

Lawk i [zaic, 3-I5!

Lokciany /wid 35-170/

Losie /wid 39-I83/

Losiszki /zase.4-3Ij

Lugl /za.ic.I-3/

Lukowe Iwid 7-27/

Lysa Gora [sasc. J-6/

Lysinki /zasc.3-x6/ Maciejowszczyzna ffolw.'" 2-T4! Marcjanowo fkol. 7-61 fr; Masalszczyzna ! I zilk I -6,

II zaic. 3-9/ Michalinowo [fols». 2-I2, zasc: I-51 Milowka /1 szasc. I-7, II zaic, t-ti, Ll l ssaic, [-3/

Minary /1 zasc. 4-)], I1 zosce-t:z, Iff zasc, 6-36(

Mosciany /wicl' 46-2631

Nowa Kresowka [zasc. i-s!

Nowolesie [zasc, 1-6/7 Nowosady [zaic. I -4/ Nowosiele [ease, I-51 Nowosiolki jwie!; 20-I07j Orliszki ifolw. I-4/ Osienkiszki [ease. 3-14/6 Ostaszyszki (wid T 5-64/ Paszkuny /wie,/8-49/

Pieniklu /1 ssasc, 5-:18, II zasc, I-TT,

III zasc: I _019 Pictraszyszki Iv.ries 24-)0.9/ Pietryszk i !zah:.2-I6j Pilimy /ruid 1"7-86/ Pilwiny [zoie: I2-66/ Podgaj [zasc, I-4/

Podgor ki [zaic. )'-71 Podkosciolek [zasc. .r-r6( Podlipie /maj.2-27/ Podolszczyzna [zaic. I -9/ Pohulanka [zasc, T-6/ Popieliszcze /za.fc.6-:n/ Prudziszcze /kol.5-2Y/ Radziusze Iwid 8-36/ Rodziszcze [ssaiccr-o] Rozopol [ma]. 3-)8/

. Rudawka [zaic, 3-IO/

Rudnia /1 zasc, 4-24, II zasc, 2-I3,

III zaic. 2-9/ Rudobiesc [sotc. 1-91

Sidoryszki /kol. t i-s«, wid 9-39/ Sieniucie /wid :to-431 Skubkowszczyzna [zasc, 9-36/10 Sckolnica /zasc.2-Io,l

Solowie [zasc, 5-351

Sorocze /wiei 27-.1'24, zasc. I -41 Spondy (~t!id 54-244/ Stanislawowo [zaic, 3-23/ Stolpienieta Male Iwid I6-691 Stolpienieta Wielkie /wid ]5-152/ Stracza Mala /folw.4-n/

Stracza Wielka jlwl.@ £2-54, os. mln."

2-U!

Sucharyszki /wiei 10-43/ Sudziszki /kol. 3-141

Szajkuny [maj. 3-57, osada 2-131 Szarkowszczyzna [ease, 5-26/ Srnirgowszczyzna /za,(c.4-1"4/11 switajliszki {wid 22-TU6, zoic. I-51

r

POWIAT SWlF;CIANSKI r WILEJSKI

Tadoliszki Izasc.2-I91

Tolaje !wie,' I5-681

Troszczany /wid 54-284/ Turnki !wid 30-I34!

Turowie Male /wieS I9-83/ Turowie Wielkie /wid 1:9-94/12 Ustron [fols». I-I0!

G mlna wiejska Zu kojnle (dok.)

Werebie [une! 24-I49/ Widly [zasc, ,3-20/

Wielka Wies In"iel; ]O-I86/ Woksa [fols». I-51 Zaholodno I zaic, 4-I7/ Zajezierze /Z(lSC.l-W/ Zalesie /zasc.3-I7!

..,

Zriachory /wief; 25-I 3I I Znajdowszczyzna Ifolw. 2 -I I / Zeladz Im-czk05-3I/

Zeladz Slam /zilSc_4-23/ Zukojnie Strackie Iwid 40-25°1 Zukojnie Zeladzkie fz~id 5I -323/ Zurawiec [ease, 2-91

t

UTVAGI. Nazwy dawni6 uzy«'a,,": r - Dembrotoo BialOfoodzim;.</<ie: g - Dembrotco Mosctatiskie; 3 - Geladnia: <I - Gleie; 5 - N[i?la,.y IV: ,,-1V[arcitlo",vo; 7 - Naulesie; 8 - O'inkiszki; 9 - Pinihla; .TO - lWrozy; r i - Smig/ou'S::';ZYZlla; .<2 - Dwi:e Tnroune, Kompleksy m i c] s c atoo s c i: 1VIadejcnusZ'cZ}'ZU(l i Stracza ~Vielh(l - 't.v~'p61Ha 1taZt.U(l Straasa,

Izbino /za§c. 6-32/1 Krasny Brzeg [ease. 6-3,;/2

POWIAT WILEJSKI Siedziba starostsoa: m-to Wilejka

Gmina mlejska Wilejka Kuck i [xasc. 3-22/

Miroriczyki [ease, 2-·[41

UW AGI. Nazwy d a to nie] IIzy,o(me: I -Izbi.zcze; 2 - CzerWQlIY Brzeg.

Adamowo ffohl}.r-8/ AntQllOWO Itoie:i 10_6u/1 Borkowszczyzna flolw. I -7,

hose, kol, I-4, w/:d 22-99/ Borowe /w£e;' 33-146/

Bcrowka [hos«. hoi. 1"-4, wid 4-23,

sasc. I-8/ Borsnczyno /wieS 5-33/ Bor [fols», I. -7 j

Brzozowy Most [Iein, 2-U! Bubny /wid 58-3441

Budslaw [ma], 6-70, m-ceko 170-1'320,

st. kol, 62-302/ Dziadowo [zaic, I -6/ Dziemidki /wie.i 72-3851 Grzybki /wief 30-I53/ Habitacja /wid 62-3251

Ilow /m(lj.8-64/

Irzykowo [hol, II-671 Iwankowo Ifolw.3-2.I/ Jackiewicze [koss, hoi. 1-8,

wiei 45-229/

Gmina wlejska Budslaw Siedziba zoreqdn. gmi'ltY: m-csko Buds/a,"

J asieniowka [lein. I -4, wie.f 5-341 Jasiukowka /wid 23-.115/2 Karoline /za.1c. 2-:r0/

Kazimier6wka 110Zw. 3-2],za.k 8-p! Kolagi [unes 5-29!-'

Kornarowo [uiie: 5]-2571

Krupniki /tuies 57-2791

Kruszyrinik [lein, I-81

Ksawerynowo [fols». I -8/4

Kulikowo Ifolw. 5-24, iuid II -69/ Kurczyno (wid 32-I70/

Lewinowka ffolU'.3-2o/

Lipnik lfolw.1-6/5

Michalowo Ifohv.3-22/

Nowina /z,)id I3-75!

Olch6wka 11<01.1"0-481

Oleszki /wiei 25-I20/

Orzechowo I-folw. I.-91

Ostrowiec [folio. 3-18, kol, 2-II/ Ostrowo [zoie: r6-78/

Piereniegowo /i.vieS 3-28/6

Pietraczki jwieJ 3I -1691

Stawek [saic. 16-84/ Wilejka [m-to 878-55]3/

Podbaba [lesn. I-71

Polesie [une; 73-3741 Polesic-Ryneczek /wid 35-I97/7 Potasznia jle§n.1-I2/

Rcpiszcze /wie§ £4-83/3 Rewiaczka luie§ 28-140/ Rozkosz !folw.2-35/

Surazyno /jolw. 1-51 Szymkowszczyzna /hoi.22-I33, 1e;'1I. I -91

Swito Ifolw. I -22 /9 Turek [lesn, 2-7 j

Wasilewszczyzna {wid 34-I831 Wierebie [joiio. 2-20, wid 63-299/10 Wincentowo [jolo». I-4/ Wolkolatka /wie§ 57-2741 Woronowka /wid II -79/ L 1

Zabiegi /wie/; 23-I22!

Zahorze Ifolw.3-I7/[2

Zalozyno /tvies 5-39/

Zarubino lfoha.2-.74/

Zosino fiolw. 4-37, zaic, 1-3/

UW AGI. N (/zwy d a um i e i uZl'wane; I - Potezvce; 2 - ja.,iekow'w; 3 - A/ale Kl)iagi: 4 - Siniucha; 5 - Linoioo; 6 - PereniedlOwo; 7 - SlaTY Rvnek: is -llze/J'i.<zczc; 9 - Ssoito; IO - Werehie tub Worobie; II - H'om"wiw: I2 - ZaKQrie.

Antonowo liolw.5-3:')1 Baciuzyno [zasc, i oscula 10-62/1. Baturyn [kol. 4-21, wid I6- TOI j Bierezck /wid [3-73/

Bierezki /wie.i ,[4-59/

Bobr6wka [joli». 2-,r81

Borek [ease, :J-nl

Borki Lesne [zasc. I-8Jz

Borki Lubczanskie !wid; I9-I32/ Borki Szczokowskie /1 Z(1Sc. 2-II, II zasc, 5-20/

Borowa [eaic, 2-IO/ Borsuki /za§c.8-43/ Borygowszczyzna jwies I5-94/ Brygidowo (wies i Iesn, I9-1 06 i

Bucki [foleo, ]-I5, I wid 21-I25,

II 2vie§ 18-981

Chocienczyce [maj. 4-57, 1!Jid 3I-I90/ Chramcowo /ulieS I6-88/

Cichy Kqtek [ease, I-6/

Ciosny [zasc, 3-18/

Czerwiaki [maj. 8-68, wid 52-328/ Daryszcze [ease. 2-8 j

Dolhe lId-II. 1-6/

Gmina wiejska Choclenczyce Siedz'ib" zarsqdn gminv: zoie§ Chociesicsryce

Dubowe /wie.i '<5-73/ Dworzec /wie.i 24-I441 Dworzyszcze [ease. 3-Il'! Dziatlowka [zasc. 6-231 Dzierynki [lesn, f.-6/-1 Feliksowo [zasc, )-6/ Fieniewo Izoie;'® Io-64(4 Helianow jmaj.1-27/"

Horki [zasc, I~61

Hrybowe [zasc. 6-36/ Hulniowka [ease. 3-T 4( Irenowo [uasc, 2-8/6

Jarnino [zasc, 6-291

Jozefpole [zasc. I -3/ Jurk.owiany [sasc. 2-I5/7 Karnienne Izase.6-28jR Kapuscino [eaic, 5-271 Karpowicze /uid 57-308/ Katy [ease. t-v!

Kolodliwo [saic, 5-26/ Konotop [ssasc. 3-20/ Kotowszczyzna [fols», I-9/') Kozly /wid 78-4361 Kozlewszczyzna [zaic, 7-43/10

Krasny Borek /zasc.3-20/ Krawczonki /wie§ 24-138{ Kruhly Borck [zasc. I-81 Kulesze /f!.!id 16-98/ Lachy /wieSI2-6I/ Ledzwienie Iwid 30-167/11 Leonowo [zasc, T-13!

Lu bcza /wid 4-17/

Lowcewicze Ifolw. rti-rro , ioiei 40-2iJ91 Lukawiec /II1(1j.8-97/ . , Mate Szypki Ifolw.3-Io/

Markowa G6ra Izasc.2-7!

Mordasy /wieS 45-2I41

Nowinka !loho.3-I6/

Nowosiotk]' /~j)ieS 9-57/

Osinowka [kol. I -II, zasc, 2-10/ Pasieka Karpowicka. /za.lc.6-41/ Pasieka Kozrowska !za!;c.3-34/12 Pietrylowo /wid 8-59(

Pinczuki I zasc. ® 4-27 {I J

Pleszczany /wie!; f.7-I241 Pohrebiszcze /zasc.4-22/

Polanka [ease. 5-25/

Powiazyn [ease. 7-35/

/zase. 3"79/ Ifoho.-3~I5j 14.

·es.jo-I45J· .i, I2:250, zaic. 7-77/ zase. 2~III ~~;ser:.b)11lo"·/zasc. 2-17/15

zcze jwieS 3,1:-163/

ierzec [maj. 2-35, sasc, 1_6/16.

• Sobolcwszczyzna [osada 3-32/1'1 Sokoli Uhol /wle!; 14-II4, ease. 1-141 Sokoly [zaic. 5-291

-Starzynki Brygidowskie Jwid 2o-I16/ _Sti!!"zynki Ledwienskie /wie.i 26-IJo/

• P

• ~Stawiszcze /zasc.1:8/-

1 I "Stolpy-lz.,asc.3=1ft/ "

S tudzieniec jwiesI9-9'1/ 13 Sucliinki /folw: 1:'15/19 Szczarka Ifoiw. 'I~9, ~Hzase.

"n.zaSc. 2-141 Szczaroczychi II wid 7-41,

: • ..... _.. . II wid 4-'26/20

Szczokowszczyzna /ma,i·21 4"2.2,

zoie! 16-94/ Szeszoki [fols», 3-29/

Szypki- [ma]. 4-22, wid 71)-456/ Wiazylnia [zaic. 6-69p2

Soczewki JwieS 4T-254/5

S clone /wid* / Sosnowszczyzna /Jo/w.1-.l4,

ease, 1-8/ Spas [osada 3-17/

Stachy [zoie: 45-2531 Starzynki jw£e1 22-IIJ!

~uchy B6r (~ol. 5-27, maj, 3-43/ Scieszyce [unei 61-304/6 swierczyn /kol.5-28/7

Terespol /folw. x -7!

Uzlany Iwid 33-200/ Walentynowo [hol» 3-I2/ Wardornicze ~owe IwfeS 30-187/ Wardornicze Stare (WleS 39-213/ Wasilinki /wid 8-52/

Wiazowiec Iwid II -65(8 Witowce jwiet 36-170/ W6jt6wka /zasc.I-X3/

Wrzosy jfolw, 1-16/

Zabolocie [maj, 1-1'9, zLJiei 37-X98/ Zabrodzie /wie!; 29-x66/' Zadorynka /zasc.3-23/ Zalozowie /~vieS * /

Zamosze Slobodzkie [zoic! XO-47/9 Zamosze Zarskie /zJ}id 52-264/10 Zarzecze [zasc, 5-281

Zary [folui. 3-32, hoi. 21 -J 29, wid 66-358/

Zyzniewo /wieS 4°-245/

. UWAGI. Nu sno» d auin ie i Ilzywane: 1-----: Batiuzvn; ;; - BO'Thi I; :1 - Dzir},1l1d; 4 - Fenieuio; 5 - Hoiianoeoo; (i - Irvnotoo; 7 - Wierkow[.""y lub fVyrlw,~[.a"y; 8 - Kamiennv Brzez.k l"b Biere:i:oh; , 9 - Katou'szC"YZtla; 10 -KozlowszczyzlIa; :II - Ledsoienie: 12 - Kot6wka; :I,1 - Piencssuki; I4 - P6howo; :I5 - Sierbino; :I6 - S"kobierzec; 17 - M01lplaisi,'; 18 - Sciudzieniec; If) - SUe/Ion";; 20 - Sssceerocxvcha; 2I - Dtooreh; .22 - Wiazynl<a; 23 - lV",howlauy lub Wyr/wzvlmzy,; 24 - Wie,.ebj,t",ka; 25 - Zaialnihi.

Kompleksy m iei scowo i ci: Fienlezoo ; Pinczuki - w,p,Hlla lIazwa Fieniewo,

Gmina wlejska Dothin6w Siedziba xarssqdu gminy: m-czho Do/him!",

Adamowszczyzna /zasc.4-23/ ,Bakl}uki jwie!; 36-2I2/ • .Barbaryn [osada 4-13/ Chackowszczyzna [une! 14-701 ·ChlU·ki /folw. 2-1;t, lesn. x-ro,

wid 36-202!

Dabrowka [fols», 2-17, wid 76-393, zaic. 3-191

Dobrowicze /wid 36-187/1 Dolhinow [m-czho 547-3r8r,

osada 33-I651 .Generalczyki Iwid I3-78/ JIapanow6 jzaic.2-2I/ Hryszkowicze Iwid 16-103/ Izabelin [hol, 3-rI, 11Iaj. 3-25/ Jamnica [osadar]

Jeskowka /wid i ease. 88-482/ Jozefowo [mlyn"] Judziewszczyzna /wie!; 10-52/ Juszkowka If-vieS 30-162/ Karnien /wieS 7 I -428/ Kamionka [saic. 4-32/ Karolin [maj," 4-74/ Kobylanka jzaic.4-30/ Kolady jwieS 21)~I73( Korodki /wid I9-r.54/

'Kord uny /wid 8 - 55/

Kruhle (wid 10-55/2 Krzywoznaki /wiei 32-182/ Kumielszczyzna [une: 43-229/ Kutno /11Jie,i 9-56/

UWAGI. Nazwy d aniwte] IlZl'ZQane: I - Dobrotoicze Pa.liski"; 2 -J(rugl(ije; 3 - Pasost; 4 - Ri mianki; 5 - Sw;zy-wki; 6 - Scieszvce; 7 - Swierczyn; 8 - Wiqzou.I1"ec; 9 - Zamosze 11; IO - Zamosze 1.

Miejscowo1ci ,pisane i qc zni e: osada famnica i wid SO/WI" - b"dy"k"," 94, ludnosci 536; 1I1[l'II ]6zeJowo i zoiei Zaioeouiic=« budynk,;'" 52, ludnosci 244.

Kompleksy m ie] sc owo i c i: Karolin i Waleutynowo - wsp6111a nazwa Karotin,

..

Aleksiejewszczyzna /za,l;c.3-I7/1 Alory Ildn.®I-I),smol.®2-T2/2 Bohdanowo /folw.I-I)/ Bohunowo /folw. I -2/ '

Bclotce [kol, 1-7/

o1If!lorki Olkowickie [folio. 2-9/ Borysowszczyzna /wies I9-99/ Bryckie II [olso, 2-80, 11 [oho. I -12,

Ll Lfolsoc i-», pare. ,1-6/ Buckowo [zaic. 5-23/ Cegielnia [zalc, 5-33/

Chodasy /wie!; 28-1821 Cierciaze [hol» 2-16/3

Czaruorucz /1IIaj. 3-30, 1 ~~asc. 1-5, II zase. 4-24, III »aic, 4-22/

Czarnorucz Maly (folw.I-IO!

Lubieii /wiei 20-I09/ Miakczyly /wie§ I7-73/

Mikulino [kol, I3-63, maj. 2-1),

wid 49-254/

Milcza {lwl. 8-60, wid 100-602/ Mleczki (!Vie!; 23-I()3/ Murozyszcze [easc.a-S] Muszynka /wid Io-67 j Niebyszyno /wid 37-.1:88/ Niedzwiednia [zasc.e-to] Nicwiniany /wid 32-2041 Nowosiolki /wid 13-66/

Onoszki [ioie! 91-424/

Opienki [unei 23-139/

Paw16wka /za:,'c.3-I7/

Plebance {maj. 4-23, wid 15-71/ Pcgorze Jfolw.2-I7/

Pohost /wies 86- 518/3

Polany jwid 4I-244!

Ponia /wid 43-264/

Pozarnica /wid 10-61/

Punki [osada I3-7I/

Rakszyce /wid 48-2791

Rudcze [toie: 31-2171

Rurnianskie /wies :(2-92/4

Rzcczki /wiei 28-I45(

Siwce /wid 18 -1091

Skoroda /wiei 36-203/

Slastowka /zak 3-1'8{

Slo boda !1vid 25 -.f 50 1

Gmina wlejska Ilia Siedztba xarzqdu gmillY; m-czko Ilia

Dudzin [maj. I~IO/

Dworzec /wie§ 27-133/ Gadziewo !.folw.4 1-7. zao'c. 3-['7/ Grauica [fols», 2-I7/5

Haj /zasc.1-6/6

Horodyszcze [folio . .I:-,r6/ Horydowka ilein. r-4/

Hoszki [zasc. 4-J6/7

Ilia [ga], 1'-5, m-czlio 236-I333/ Ilskie Kolonie [hol, 30-162/8

I renowo [jolos, 2 -J 4/9

Izep ole [foliu. 1-9/10

Janowo (folf,,'.I-5/ Janowszczyzna /fol~v. 2-8/ Jozefowo /fo!1lJ. 3-26/

.T uncewicze [maj. 6-33, !J.n:ef; 52-'l69/

Jurkowo Ifolw. I-I61

Kapuscino /wid :13-141/ Kazirnierzowo ffo!W.2-l3, maj.t ' .1-33/ KUn Olkowicki Ifolw.2-I51

Kobyle /wieS 33-1:86/

Koladzicha .Ifolw. X-51

Kopnowo [folu». ;[-7/

Koreniowo (wid 26-1'62/12

Korytnica fwd i eaic, 37-2051 Kowszewicze [toie« 32-186/ Kozielowo [fols». I -7 /

Kruhle [zaic. 5-23/1]

Krynica Olkowicka f.folw.I-8/ Krynica Za borska !wid 13-75/14 Kryniczyno [zaic, 12-73 ( Lepowszczyzna !.folw. 1-3, wid 1":1-59/15

I-7 aim. I-I4:

_ wies'f"22':I

• Malewicze f; Skat bowF Mllriampol -. Ijolw.~I-II

J _ Maslowo-~/les;l. I-91 Micna!owszczyzna !zafc.2-III11 Morozy 'jI zasc. 4-26, II zasc. 8-49/ Mostek, [saic. 2-IO/

Nowar Huta jU'ie/; 45-;(42/

Nowa Ilia ludeS 53-292/

Nowe Tokary l:zasc.® 's~33/ Nowosiolki Ifolw.2-I9!

Obodowce /maj.4-I62/

Olch6wka [ga]. I-7, zasc: 5-30/ Olechnowszczyzna liolw.® I-51

r : ;7'3/ .. .. I,~/. .." Ifolw"'3-3I"j.wles.

. ,,~ 9:49;Jr;"id'£!7f~8

.P.olany Olkowickie Ifolw, I:I41 Polany·Zaleskie /maj.3:28/ Pop6w a-/zaic.6=271 pozilrY~~i.e: jgaj. I.-6, zaic. 7-54/ Prozorowo /zasc.8-631

Prudniki /zasc.3-341

Rudakowo [ssasc, "r-S] _

Ruszczyce Male [zasc. I-I31 Ruszczyce Wielkie Jfolw. 5-4I I Sewerynowo Ifolw.2-I4JI9 Sitnik Ifolw. I_I2/20

Smorkowo jwid 38-I94, zaic, I-4/

S wo

StaszKgils.~. /folw!'

~Tabo.r$ ,/za.sc',/,i7I,,,,. ". ' _

j Wancowszczyzna Ifolw.'I~71;21

Wiqz(iwszczyzna Ikor'4r':.7; ma], WiereciejkU. /'i:asc .• 6~3212) - Wincentowo [folio, 'r.-';r;I!.

Wfadyki' /i»ies'4I-202!,' _~. j. ..

Worobiowka' fzasc.6-f8/i1_:' ' Zaborze /wieS 72-406/ ~ Zaciemien /maj. 8-I05!. .... Zalesie [maj. 4-32, as. [abr.t>

wies 27-I5II Zarzecze Izatc.5-241, Zorniszcze lease. 2-I51 Zurawy jfolw.3-26/

UWAGI. Nazwy d aum.iej uzy,oa"e: I - Olel<.ieu",,>tezyzna; 2 - Diary; 3- Czerciese; 4 - Godxisoo; 5- Gaj lub Har przy Hucie; 7 - Hoshi; 8 - Ilia; f) - jary"QwQ; IO - I svtoie; II - Seumanv; 12 - Korzeniozoo; I3-

Batraki; IS - Lopsnosxczvxna; IV -:- Mateuncze-Skobroioo; IJ:- Michalowo; I8 - Pogrebisecze; I9 - Sietoiervnowo; 20- Stasssousha; 22 a:..... IlTqcO'ZQszczyzna lub WOIlCOt,tM"Zczyznll; 23 -lVOYQciejha; 24 - Wrohle'wszczyzna; 25 - Huta Zalesie.

Msei scowc ici sPisa1le i qc iz n ie : kot. Jvlole'Qicze i zalc, Slarzynczyce - budvnlur» 68, ludnoici 358; KomJ?leksy m.iei s cowo i c i: Atorv i Sosenka - wspt!lna 1lazwa Alorv; Cierciaise i Now" Toharv - w,Pubta IWz'Va Notoe Tokarv; lVlalen1icze (ko'. l~ wldj i StarzYlkzyc~ ~ 'It'sjJol1la uaZ11Hl lklalewicze; Olechmncseczvzna i Stasinouo - wsp6ltla tlazwa Glechnou .. 'szczYzna. -~

-I ;;;

Ajeksiejow Przew6z [xasc. I_II/l Jelnia [futor I-6/ Razdory /wies 7-40/

Babiszcze Izasc.3-I5/ Kapiszcze /wid 20-H2/ Rowy jgaj. I-61

Barance Iwid Ll9-6061 Kolowicze jwie§ 90-5221 Ruczewie /wie§ 7-401

Bialoworocica [lein, 2-10, wid 4-28! Kornary /wies I7-98j Ruczyca /wies 69-308/

Bilcewicze jwieS® I01'-5461 Kordon /wies I;r-621 Sienne !folw.2-Izj

Borowce jgaj. I-I, wid I54-8I7/2 Koscienicha /zasc.2-91 Szwedy /wid 39-2081

Butrymowo [kol, 1'-S, wid lo-vl Krasnica [toie! 22-I391 Smierdzieja [koss, kol.1'-5, zaic.e-ro]

Cholanino [une! 6-4I/' Lachowszczyzna (wies I5-951 Sniezkowo [unes : 3-76/

Cholopki los. mlu," / Lozowiec ficin. I -8, wies 6-391 Teklinopol [maj. 4-38110

Chotopy [unei»] Luniszki Ifolw. I -7/ Trepalowo Iwie§ 9-62/11

Cna [kol, 1-4, Zein. I-O, wid 5-28/ Makowie !wl:d I2-74! Urecze /w-ieS 76-363/12

Cyncewicze /wieS 130-628/ Mamaje /wief I5-96j Wol:kowszczyzna [hos», hoi. I -6,

Czarnochwostowo IwidII-6214 Miedzwiedzino /wie§ I6-I02/7 wid 29-I78j

Dolhe jwie§ 28-I5I/5 Nowiki jwid;® I6-IIOI Zabrodzie /wies Io-691

Dornanowo [kos«. kOl.I-7, wiei IO-48/ Olszanka /wid q-87 /8 Zaczerwienie [smol: I-91

Dubiszcze Iwid 1)-60/ Olszyno /wid I2-851 Zaspornia [uiie! 3-23/

Glinne /wid 20-I22/ Osinowka /wie(; IS-74/ Zimodry Iwid I4-79/ .

Goscilowo /wie§ I2-57/ Osipowicze /wies 86-452/ Zykowa Wierccieja Izasc.3-13/

Horodyszcze !folw. I-2, wiei 9-49/ Poromiec /1 wid 4-I9, II wid 7-39/9 Zerstwianka Kolowicka '/wie§ 6-44/13

Horodzilow B6r /hol.1-7/6 Porsa /1<01.5-30, maj. 2-I3, Zerstwianka Kosicka IwieS 4-24/14

Iliszczewicze /wieS 82-43II wid 59-32f/ Zoltki jwid 56-278/15 •

Jackiewicze Ifolw. I-IJ:, wie.i I8-94/ Prynta [zoie! 23-T48/ III

UWAGI. N azUl)) d asoniei Itzywane: I - Olehstn-Prsezode; J! - Barotoce; 3 - Choianm; 4 - Czernach",o,!Owo; S _: DIll/fa • lub Doleoie; 6 - Chorodilozo Bor (JIb Horodziloui; 7 - Mtfiedwied1li" lub Niedz,t"iedzin, 8 - Lasarce; 9 - Paromiec; IO - Sealoioicee; IITropaioioo; I2 - Urzccee; IJ - Zerstunanka I; 14 - erstsoianka II; I5 - ,o/Iki.

M'ieiscowo i ci ,pi;a,," l qc zn ie: /)S. mln, ClwllJpki, ww! Clwlopy - budynk6," 48, ludnoici 258. Kompleby mieiscowo i ci: Bilceioicse i Nowiki - w,p611la nazwa Bitceteicze.

Gmina wlejska Kosclenlewlcze

Siedxiba IlfUZqciU gminy, m-csko Ko{cien.il!'Wieze Wifej'k~

Dobrowicze Iwid 29-IOoiJ Dziatlowszczyzna /wid I6-86/ Dzieraki /wie.f I7-I24i Franopol Ifolw. 2-22/4 Giedziewicze [ioie! 47-2141 Gierki [toiei IS-82/

Hlebionki /wid 29-I501 Horbaczewo [kol. I6-90j Horodzilowicze Iwid I6-105/ Iwaszynowicze Ifolw. 4-23,

wid 48-286/ Jackiewicze [hol. 40-22,51 Janczelewo flu)Z. 9-50/ Jerchy /wie§ 55-297/5

I l·

I

Andalowszczyzna /wieS 37-I59/ Bielewo [kol. I2-621 Bierezowka /1<01.2-13/1 Bondarowszczyzna Ifolw. 2-H / Borek /kol. I-III

Borsuki [futor 4-2II

Ch utorowszczyzna Iwid 7-4I/2 Czapielszczyzna /wies I 4-7 I/ Czerepacha ! gaj .. t -8/ Czerwony Dw6r /1 kol . .r5-I07,

11 koZ. <-7/ Daszkowka [ease. B-53! Dawidki {kol. 50-28I!

Gmina wlejska Kofowlcze Siedziba zarzqdu gttliny: wiei Kolmoicee

.'

16zefowo ffolw. r -6,futor I -'51 Klowsie /wid 55~272/

Kniahinin [maj. 4-3I, st. lwl.I7-II8/ Korekowce /1<01. 30-I95!

Kostyki [ma]. 6-60, zl)id 69-36I I Koscieniewicze Wilejskie

[m-csko 47 -2 47 t.

Kowalewszczyzna !folw.5-36/ '

Kowieniow thol. I4-89!

Kozlowo /hol.2-I3!

Kruhlowo [hol. IS-9II" Kulesze [uiies [1)-II31 Kusie /wid 78-99/ Kuty [kol, JI-I78j

, "'}" .60

as if! ZO '~IIIl-f.,:.IrJ;~~~.T(4J..~~'"

' •• ~ ;0 , • .4 ... .._'_ ;~

'WOJEw6DZTWO WILENSKIE

Ryndziewicze [kol. II-56/

S iadorowszczyzna I hoI. 2 -1'0/13 Sosenka /wieS'15-4I4/

Sucki /wid 47-266/

Sutoki [unei 47-2:£9/

Szymany [une; 18-103/

Slipki /wid 58-271/

Ueila /hol.I-5/ WielkiSerwecz Imaj.® 5-62/ Wotczki fols». 5-25/

Woloski [ioie! IJ-J(J4i

Zablotczyzna [folui. 2-H, wid 14-80/ Zadworze !ivid 1.5-75/14

Zalocki /wid 2)'-120/

Zukowicze /wid 28-1'62/

Leonowiczc /wid 4J-243/ Ludwinowo llni~i.® 2-14/ Logi [koi. 2-n/7 Loccwiczc fwies 34-J69/ Maciasy jv.id 25-139/

Maly Serwecz Ihol.®IO-52, maj.®2-2I/ Malyszki [zoie! 53-268/

Manichy [une« l'3-76jB

Mariarnpol /folw. J-9/

Marsunowo IfoZw.I-12/

Niesciorki /wid· 55-252/

Niwki [kol. I8-m3, wid 80-421, zasc. 6-38/

Odkup /folw. 2-14, wid 19-82, zaic. 3-19/"

~

Gmlna wlejska Ko'cienlewkze (dok.)

Olszewce /wies 23-II 4/10

Orpa [ma]. 6-55, wid 44-242, za,~c.1J

13-75/ Osowek [zosc. J-I2/

Ostaszkowo liolw. 2-13, wid 36-1771 Osznarowo [zaic. 4-14/ Ozicrodowicze /wie!; 38- r94/ Paszkowszczyzna [maj. 3-26/

P ierckale / zalc, 5-26 I) 2

Podbrzezie Koscieniewickie

/wid Z2-Dn)/ /zliies 25-140/

Podbrzezie Niwkowskie Pohulanka [kol, 1-6/ Putryczc /wid 2I -I07! Rabun /wid I43-759f

UI¥ AGI. II,'az,o:v d aumie] ","ywane: 1 - Beresuncka; 2 - Hutorotoszcxvzna; 3 - Dobrmoicise Rzqdaose; 4 - Fornapol; 5- Jereelly; 6 -Kruglo,oo; 7 -Lalry; 8 - jVl"niszki; 9 - Otkllt,; IO - Olszew;ure; II - Sierotki; I2 - Perekale; 1:$ - :,,',dorGw,,uzyztta; I4 - Zadtcoric.

K017l'pleksy m i ejs c auio t ci : Luduiinozco, llIaly Seruiecz i Wielki ... ~'t~1'''l.l,)ecz·-'l.I}spdl'ila ·rWZ1I,}Q Seruiecz , Cz~sci m i ei s c ctsro l ci; B%IOW" (,oies Nieiciorhi).

Berkowszczyzna [maj. J-12/ Borkowszczyzna Ifolw. 1-6/ Borowe /wid 7~59/

Borowiki Ifutor 1-4, wid 46-236/

Bo rsuczy no /folw. 1-15, [utory 3-15/ Borszczowka /lwl.I-I0/

Budziszcze IfoZw. I -I I I

Cholma Ifolw. 2-18, wid n-70/ Cholmowka /wid 23-1251 Chornistrowka /wid 8-48/ Chornutne /wid 45-22J/

Ciaza Ihol.I-4/

Ciereszki [hol, 47-294/ Ciszkowo llesn: I -I i] Domoslawie /wid 8-43/ Dubonosy Iwie!; 2 Z-.! 24/ Dziatlowo /hlw. 2-1'7/ Dzienisowo Ikol.I8-96/

Elzu tk;i [futory 14-83/

Filipki /jiaory 64-356( Franopol Ifolw. 2-12/ Glebowicze fhol.3-2;/

Halewo [futor 2-I7/ Horodyszcze froid 33-1951 Jacynowo fioZw. I-51 Januszewo (hoi. 39-230/

Jaznie [kol: 83-4I41

Jelnica [kol, 24-1471

Kamionka /folw.2-8/

Ka puscicze jU'ieS 2I -I48! Karczemka [osada 1-8/ Kirzeno Iwie!; 36-207/ J Klariauow Ifolw.4-5I/1 Klesino [futory 30-1651 Kniahini n /Wl:e!; 2 I -roo / Kornsino [unei I6-90/J Koniki /wid 25-I30/ Kordon jle!;n.2-1]/4 Koreniszcze fwieS 34-206/

Grnlna wlejska Krzywicze S'i(,dziba isarzadu gmin»: "'-0'1/<0 f{rz}!wiczo

Kort6wka I.folw.6-38/ Kosztownia [futor 2-13/ Kosciewicze [maj. 6-49/

Kowale tt hoi. 4-37, II u«. 2-16, wid 19-961

Krasne [zasc. 5-26/

Krzywicze (folw. 2-7,,[1.1101' 5-34, kosz .

kol.I-7,'m-czhoI46-qol/

Kuksino /folw. 1-6/ ~

LaskowszCZYZIHL /folw. T- 5/ Leonowo [folio. 2-17 j

Lipki jwid 19-85/

Lotki jzvid 22-HO/

Lozowe /wie!; 8 -73/

Majorycha /hol. J-n! Malinowka /kol.24-I49/ Michalowka /folw. 2-91 Mickiewicze lwieo' 6,-3371 Moczuly [osada I-8/

Morgi /wie_(,24-T21/

Mostowe [zasc. 4-2215 Mostowik i /wid 13-94/

Motyki [maj. 3-26, wid 48-264/ Mylinki [fols». 2-10/

N iewiery [unei 34--,69 /

Nowe Krzywiczc [m-czho 5-22/ Nowosiolki Ciereszkowskic

/zvid 38-2 (JO I Nowosiolki Zaleskie hvid 29-.r341 Olchowka [zasc. 5-I4f

Osinowka [folu». 3-41/

Osiukowo /lwl. II-561

OSOWO [futory 98-506/

Ozierki [futor 2-~T41

Ozierody [toie! n-61/

Pankraty [unci 36-J72/

Parobki [fols». 2-1], hol, 4-1'8, kosz . hoi. T -1'2/ Piasccznc (wid ,r8-99/

Piotrowszczyzna jiolw.4-271 Plaszyno lfolso. 3-23, uiies I5~66/ Plaszyno Cerkiewne UoZw. 2-12,

futory 3-171 Pokucie /maj.3-54/

Polowiki 11wl.49-236/

Popowka [uiies 19-951

Prudniki [osada T,-TT, wid I2-70/ Pusta Nowina [ssasc. 2-13/

~Puzyry (wid 56 -277/ '

Rakucie 11I05Z. hol, Z-3, ulie!; 13-58/ Repiszcze [ease, 3-[6/"

Repue (lWZ.I-6/

Rubiez [osada 3-16/

R usaczki /wid I 4-8.r /

Siwcc /zvie!; 55-282/

Sloboda /wid 34-I9I/

Slobodka [fols», 4-41, kosx, kol. 1-5/ Srnolarnia [osada 1 -6(

Startki /wieS 23-.IIZ/

Stary Kniahinin /futory 6-40,

maj. 5-361 Subocze [kol, 38-222/

Tokowisko [fols». ,r-6(

Tornkowicze /wid 13-69/

Ustrcn [maj. 3-35/

Uzdryholowicze /wid 49-247/ Wasilewo [hol, I-IO, 1<05z.1wl. I-T4.1 Wasiulki /wid 29-164/

Winccntowo liolzlJ. 2-5/ Wyholowicze jhol.92-531,

wid 46-243/ Wytreski /1101. 69-380/7 Zacisze /I<Ol.I-O/

Zadubie [zasc. 1-12/ Zadubienie [kol. 64-3]1/ Zalesie /fJ}ies 24-123/

Zarzecze [kos», hoi. 1-5, unei 45-273/ Zauhole (hoi. I5-98/

Ol¥ AGI. NiU"'Jy da.wniej U.iYf<J1l1l6: t - Kirzvno; 2 - Kterianoui; 3 - Kamsino; 'I-Karl/on; 5 _ Mosunoe CeT/de,""ei (,RzePiszcze; 7 - Wytrzeslli.

Balasze [hos», hoi. 2-18. wid 53-280/ Bohdanowo /futory I4-7T, ldn. I-5, wid 2I-n8/ .

Bondziszcze [osada I -0 1

~Borodzin 1.1 folio. T-TO, II [olzo, 2-8, IIIfolw. T-O, znsc, 2-23/ Borowe [jols», 2-7, wid 7-38/ Brzozowka /wieSI2-62/1

Gmina wiejska Kurzeniec Siedsiba sarzadu gminy: m-csho Kurzeniec

Budki /zuid 2 J-I8oj Bychowo [osada T-I/ Bytkowszczyzna (wid 10-60{ Chodnie IJolw.3-I8! Chornince /2oiei 32-176/ Czebotary [ease, 2-9/ Czyzcwicze (roid 58-309/ Dowborowo /wid IO-72P

Dziadzicze /folw. 12-71, wid 27-157/ Dziakowszczyzna .lfolw. 4-15fJ Gorne Ogrodnik] /wid 6-4()/ Halinowo [zoie! 25-16814 .Horydowicze /1.vid 9-62/

Hrycuki /wid 28-176/

Hryhorki [une] 44-265/

H LI by Ifutory 36 -261 ,mi)'11 1-9!

j

Iwoncewicze !folw. 3-.r2, wie~'30-I7415 Kaczanki /1.vid 2fi-I30/

Kasuta Ifutory IO-74, maj, I-6,

wid 2.r-I35 zaic: 8-50/ Kazany /wid 9~671

Kiszkarepy !wid 1..I -74/6

Klynie /wid 33-I86j

Kornary /wid I7-96!

Korotkie /wid to-sir]

Korwiele /wid 20-I04! Kotrowce [lein. I-8, wid 20-US/ Krasny Brzeg (wies I3-58! Krzywe Siolo [unes 79-473/ Kulbaczyno [futory II-781 Kulszyno /tl.!id 39-204/7

Kurzeniec ffoim. I-7, m-czko 30.T -I76.), nadl.e-r 4,prz.lwl. 5023/ Kurzeniec Nowy liutory I3-82,

5mol.3-Io!

Kuzmicze [futor 5-33, wid 70-389/ Laski [unes .r5-9I/

Lipniewicze [futory 32-1881 Litwinki Iwid 29-192/ Litwinowka [osada IO-57/~

Luban /1Il0j.5-122/

Lubowsze /wid I5-951

Lejlowo . /wiei 8-471

Kurzcnfec (dok.) Lomiez [futor I-3, osada .r-5/9 Lozowik [futor I-6/

Lozowo /1II1yn10 i-S, wid IO-5III! Lozowka /kol:@ 2-7!

Lugi [osada I_6/12

Makowo /osada 3-.uj Malinowka [osada 3-20/

Male Laski Ikol.2-I4/

Malmyhy /wid 56-307/n Maniszyno /wieS 5-33/14

Marusin [futor 1'- 5/ IS

Michnicze /wid 30-2oo!

Mietyn lsoi. I-51

Nowe Zirnodry Iwid H-651 Nowiki /wid n-69/

Nowosiolki lil/Jory 8-65/ Onikowo [futor 5-29/

Osowiec /t(.'ie.i 63-3571

Ostrowy /wid 22-I26/

Ostrowka tsai- I -6/

Piorunowka [jutor 1'-5/16 Plikowicze /wies 3f -160/

Plita jldn.1-4/

Pukienic /wid 12-68/

Rudnia [lesn, r -10/

Rzeczki [m-czho 60-295/ Sakowicze lfolu: 2-1'2, wid 19-96/

• ~ "I _.

Sawino [fols». 4-32,.wid 8-43/\7 Siehaniowka /ldn.2-8/18

Siwce /wie.i 49-2451

Sloboda /wid 35-1801 Starzynka jfolw,.r -6/

Streze /v.n·d 21-1'35/

Studzicnki /wid 20-132/

Suchary /1I.!ie.i 37-167/

Sutoki [kol, 1'-3/

Szklany Lug /1viei 3-25/

Scicbieraki froid 37-210/

Tallie [kol. 2-Ij, osada 6-37,

wid 48-2871

Tatarowszczyzna /Jutory 1'0-651 Trepalowo Ifutor 3-22, koss: hoi. 2-8

wies 7-43/ '

Trubacze I/olw.@ 3-261

Turowszczyzna Ifolw. 2-27, futor I -4, ~VI:d 64-324/ Uscinowicze [ga], I-IO, kosz. hal.

I-7, wid 4.1-240/ Wincentowo [osada 2-14/ Woronicze [une! 42-2391 Zajezierze /wies 34-199/ Zielony Ostrow 11wl. 2-13/ Zrniejka [smol. I -I,'5/

Zurycny jwie.f 60-32I/

. lJl>f! AGf. Nu swv 4a"rn~ iei UZY'll.}all(l; t - Bereinicha; 2 ----:- CZa.wlYlhi~ 3 - D,iakQwsztz:yzna; 4 -1-Telellowo; S - Itoanceuncze; 6 - !vIalkicwicze; 7 - Burahi; 8 - Liuoinki; 9 - Lannez: IO - J'Wiel:mk,:; 11 - Lasotoo: ..r2 - Luh; T3 - !vlalm.vgi tub Molmiihi; I4.CzaVJlylld; Ij - .l.'W.arusin .. Postolek; I6 - Pieronowka; I7 - Sanino; IS - ~(H(-!1iauidwho [lib Sichienimoha,

Komnl eh sv m.ic is c oec os ci : LOZ01Vku i Truburze - untudna na zuia l.O~tnl.,!)W.

Bezwodne /wid 29-.1'72/ Bierezowo /wid I2-66/J Bierez.ek [futor I-I /

Bojary Borowe /wid IJ-84! Bojary Rozynskie /uid I2-74/ Bojary Wielkie /wie.f 29-)'68/ Borsucze [lesn, I-6/

Borsuki /wid I 4-78 / Budziszcze jwid.1 4-9 5 f2

Bujle ifolw. 3-16, wid' 28-19/ Buszowo Ifolw. 5-40/

Ciapince (wid 62-3391

Cyrylianowo [foho:« -10 ,It/tory 6-36/ Czechy fwd 42-203/

Durowicze jwid f8-1IO!

Falki /wid 47-267/

Haciszcze [Icin. 1-9/

Horowatka [saic. 3- 1'9/

Hurnnicze Ifo1iv. 2-.I4,j'u/or I-j,

hol.4-3I/ Irenowo [osada 4-26/ Jakubowszczyzna [futor .I-51 Jalowe [osada I2-7 5/ Jarmolicze II ioiei 72-408,

II wid; 9-42/3 Jesmanowce /wie!; 31-I69/ Kasuck HI/tor 1-6, lein, 1-6, zah.4-3I/

Gmina wiejska Wiazyn Siedziba zarzqdu ({,,"'ny: m-cxko rViazJ',j

Kobuzie /wid 44-288/ Kobyli l.ug i{utor I-5/4 Kolodczyno /wid 63-338/ Korobka [futor 1-4/ Kowale /z()ies 43-2231 Krynica /wid I9- TI6j Kuchty /wd 40-2I 5/ Kuczki [une! I2-65/ Kutlany {wid I3-72/

Laspol [lein: 1'-6, osada 21-126,

smol, 2 -8/

Lewkowo /kol. 20-I26, miyn 3-I8/ Liberianowo ffoiw.2-I5! Lajewszczyzna jwie;' I2-69!

Latyhol I I wid; 26- <54'!! ~oieS 34-177 /5 Lobowicze I/o/w. I-I71

Lugowe [eoies 24-139/

Matczyce judd 46-2671

Michalewo [osada 7-37/

Niesciorki /wie!; 42-220/

Ozierec /wid 21-.129/6

Pachornowo hJJieS J 4-102/

Pa 10m [lesn:': -8/1

Pietraszewo [osada 8-46, wid Ir-53/~ Pohulanka /za.lc.4-23/

Poniatycze [folss. I6-68, I unes

I9-·to9,II wid 36-I971 PllZOWO /wie§ U-62/

Redzkowicze /wies 53- JI7/9 Rohowicze lu~:e§ 4I-248/10 Romejk i jwie.i [7-981

Ruda [lesn, 1-4/

Rudne [lein. I -7! Rybakowka [osada r-ro] Rybczanka /wid 10-65/ Rybczyuo /1JJies 87-446/ Sabinka [zasc. 3-191 Sarnale /wie§ 1'2-73/11 Siedzica /wid 45-2381

S!eli~zcze f/u/ory IS-J08, lein, 1'-9/ Sieniszcze l'wie.il'3-79/

Sudniki [une« 48-246/

Szczuki {wid 6I-339/

§mierdzieja [lein, 1'_6/12

Snipiszki jwid 6-33/1]

Tryhuzie /wie§ 57-267/14

Ustron !(olw, 1-6, fJ)id 29-I741 Wasilinowo [zaic, 2-13/

Wiazynek Ifolw.2-34/

Wiazyn [maj. I4-175, m-ezlwI07-579,

as. min. 2-II, eatc. 3-,21 Wielkie Czechy lurocz.:r -9/ Wincentowo [ko], j-27/

Zaozierze /wie§ 20-I1'IjIS Zemczuzno [futor I-3!

-

UWAGI, Naz,"y d aum ie] uzyu'afl", I-Bereza"",); 2-Blldiszcze; 3-Termulicze; 4-KubyliLoch; 5-Loty/wl; 6-0:;,;e,,"zec; -7 - Po/nUl; 8 ~ Pietrasztnoha; 9 ~ Redkouncze; :to ~ Rogotoicse; r1 - Somal/; J..'"2 - Smierdzieia; IJ ~ S1~ipiszhi; I4 - Trveueie; IS - Zaozierie,

Ameline [ssalc. 5-19/ Antosino [zaic. I(J-43( Apolinarowo Izasc.I-5/

Batrfki Swinkowskie Iwid@ 24-135/ Bibki /wie!; 16-78/

Blotniki [pare. 6-411

Banda [sate. I-9/1

Borsuki [hol. L-3!

Brzoz6wka Ifolw.1'-41

Budzilki (wid 10-67, zalc, 2-8/ Bujaki /wies 38-I7I/

Gmina wiejska Wiszniew

Siedziba xarzqdu gmin»: m-czko W'.zflieto Swink;

Chocilowicze II uie.i 27-I60, II wid

6-}2, zaic. 5-33/ Chojeckowszczyzna jzasc.7-23/2 Czurlony [ma]. 4-2.'5, pare. 2-I3! Debino /1IJie.{ 12-54/ ..

Dubatowka Swinkowska /wid@ 7-29/ Dubowo Stare fWd 8-54/ Dziemianowicze [hol. I 3-8I f3 Dzienowiszki /wid 58-268/4 Dzierzynowo /zasc.5-'28/

Hac jkol.$ 4-21'/5

Hipolitowo /,maj,1'-2/

Hotodnicze [osada I-II, wid Zj-U61 Horanie {wid 33-19I/

Horodzkowo /oko!.8-43/

Iwanki /wie.i 4-20/

Jamiszcze [lein, 1-7/6

Janowo Ifolw.2-I,rl

Juryszki [zaic, 2-I21

Kobyliszki [ease. 2-[51

Kochanka [hol," 2-I6/

Koczerga 1 zaic. 2-7 j

~Abramowszczyzna Ifolw. 2-16, futor Korolewce [unci 126-591/ Polanka [zasce-xo]

1- 3, wid 81-388/ Kosicze luid 36-1871 Popowce Iwid 47 -2 441

.Adamkowo Ifolw.2.-8/ Kowale /wie/; 47-272/ Pukaly Ifolw. 1-10, wid 7-371

~Aleksandr6wka [xaic. I-9/ Krolewszczyzua /za.ic.4-26/ Rabcowo jzasc.1-3/

-Batraki [osada 1-5/ Kruhle [zasc . 2-12/10 Rabinowo /folw. 2-6/

.Bazylowka jZdC.I-6/ Krunie /wie§ 57-3I31 Racewicze IfoI1)). 2-21, I wieS 10-49,

...... 'Bielkowo Izatc.2-22/ Kulesze /u"ie§ 58-294/ II wid 10-50/

'Brzozowik Izasc.2-91 Kupla jwid 8-47/ Rakowszczyzna /zasc.I-6/

'Burtaczek Ifolw.I-6/ Kurniki /wie§ 10-45/ Remieniszki /zase.I-9/

Chausty /wie!; 38-1891 Kuzmiszki /wid IJ-651 Reutka /maj.2-I4/

'ClITopaczewo Ifolw.I-7/1 Lemiesze [une: 23-I24/1 Rodziewicze lokol.27-108{

!.Cielaki /wid 39-224/ Lernieszycha /zasc.1-41 Rotkiewicze hf.!ies 72-354/

• Drozdy II wid 15-77, II wid 37-1971 Leszczenieta Iwid 28-1'361 Rudnia /wies I I -76 I

,lDubat6wka [folso.? I-23.!utor 1-81 Lesniki Iwie§ 8-47/ Ruskie Siolo [maj. 2-38, wies 52~267/

Dubowo Nowe /roid 13-64/ Lis6w Izasc.I-2/ Sielec jwid 65-305/

Dworzec /wie!; 24-127/ Lubki /wid 59-2711 Sieliszcze /wie!s II-57/

.. .Dybunki /wid I7:881 Ludzimy Ifolw. I~I6, kol. 2-131 Sierniouki /wie!; 32-1621

- IDz!emi~chowo. ! zasc. 1-6/ Lokacze [ioie! 29-151 I Stasino [osada 5 -2 9 j

. 'Dzierwiele /wtes 26-I31/3 Macewicze [jols», 1-6, wid 15-74/ Strurnien /maj.2-17/

. !Dziewitttllie [maj. 3-28/ Machnowka [zaic. I ~81 Studzieniec [zaic. 7-56/

Dzioch6wka [zoie! II-481 Marcinowo Izasc.I-3/ Szczanie /wies 28-128/

, 'Girski Las /za§C.I-5/ Mariampol Izasc.4-12/ Szostaki IwieS 23-133/

Giry Ifozt!}. x-ro, wid 19-91/ Michalkowo ffolw.2-IO/ Trzylesino jgaj. 1-4, wieS 34-181/'4

Greliki Iwid 4-22, zaic. 6-261 Mickiewicze /wie,~ 80-429/ Uhlany [une! 64-:J20/

Grzybek jU'ie§ 8-51/ Mieczaje /zf)ieS 27-L55/ Ukropianka luieS 49-2241

Hanuta [fols». 10-69, maj. 4-II/4 Milucie /zllid 32-1551 Ustron ffolw.3-U/

Holowszczyzna Ifolw.I-9/5 Miszuty jwieS 28-nS/!1 Uszakowo /zasc.4-291

Horkole Ifolw. 1-7, wieS 16-78/ Mordasy /1 wid 16-103, II wid 2-71 Uszywce /wieS 51-2661

Hruzdzlenica Ifolw.2-8/" Morgi /wi;';;' 13-59/ Utki lwie!; 18-86/

J:!u!ewszczyzna IzaSc.I-6/ Mula Ifolw.2-21/ Wajdzienie Iwies 46-248/15

Iza Iwies 107 -5791 N arocz (wid 88 -5051 Wietkopole /wid I I -51/

, Jagodnowo /wie.i II -62/1 Nowopole /folw. 2-10/ Wierebie /wieS 4-251

Jamy Iwid 3-151 Nowosady jwid 11-86/ Wiktor6wka IzaSc.I-71

Jelitzyce Iwics 58-310/ Nowosiolki Rodkiewickie Wojnialgowo /wie§*J

Jermolicze /wief: 4°-220/8 . /wiei; 35-199/ Wojnialgowski Las [osada+]

J6zefowo [ease, I-51 Nowosiolki Wojstornskie Wojstom Ifolw. 5-29, m-czho

• Juryzdyka /wie§ 18=87/ [toies 64-3391 i kol.67-334/

-Karabiny [ease, I-6{ Okuszkowszczyzna II saic. 2-16, Zablocie ffolw. I2-75, wies 42-2491

Katarzynowo /roid 20~9319 II zaic, 3-20/ Zacisze [lein. 1-6/

.!Colodki [unei 40-2601 Ordzieja /'Wid 24-152/ Zakroczyrn Ifolw.3-201

-Kolowsucie /wie!' 8-371 Ostrowo !Wl:e§ 24~140! Zarnoscie jwid 14-86/

'Kolpieja Iwid 41-2II! Piaseczno /zasc.3-I81 Zascianki /wid 29-14£116

;Komaryszki Iwid I4-921 Podkloriie /zasc.5-23/11. Zawilie [osadai! 1-3, I wid 8-44,

Konstampol Iwid i osada 14-66/ Pohorelszczyzna II wies 12-68, II sciei 10-38/

.Kollstantynowka [zalc, 1-5/ II wid II - 56/)) Ziewino Iwid 12-45/

UWAGI. Nazwy d awn ie] ,iZ.Vfvane: I ~ Chrvtraceouio lub Krypa!;zewo; 2 ~ D"biatmv,ki Fotumrh; J ~ Dertoiele;

4 -Ani .. ta; 5 - G%w,zczyz1!a; 6 - Gruedsiienica; 7 -1agod"o; 8 -1amwlicze; 9 -Katrynowo; IO -Krugle; IT - Miseu;«; I,Z-

Poktonie; I3 - Pogorzel,zcZyZtla; I4 - Trvteeino; IS ~ WojdZienie; I6 - Zascianie; 17 - Za,oieie Rxodouu, .

'MiejliCoVioJ,j' .pisane iqceni«: wiel' WQjnia/go'WQ i omda. WojnialgQ'W$l!i L~ - OlldYIlMw 33, tudnoic! HZ.

,Wyholenittta I 2-9,

• <42-202/

Zabloe [pare. ® 11263/ - ,

Zadni B6r 'lhol. '4~24, wid 14-63/

Zarneczek Iz01C.5':'331 .'

Zenonowo [osada 23~I241 Zielonkowo [eaic. 2-15/ Zofi6wka Ifolw.2-6/

Zolki /wieS 32-138/ Zwierzynka [ssasc, I-51

.... r~

Gmina wiejska Wojstom Siedsiba sareqdu gm,,,y: m-csho Woj,tQm

I··, ....

...

Antokol [przedm. »] Belmont [pr zedm."] Boltupie Iwie§~ 46-3 41 /1 Burbiszki [maj. 7-71 I Debniaki Ifohv . .1;-31 Debowka liolw. 6-341 Dolna [osada= I35-T048/2 Doly /wies 9-541 Dunajka [osada 17-142/ Gorajce /nrieS- 17-841 Gory /7Oid :56-V5/ Grzyrnalowka lfols», 1-5/ Jerozolirnka [osadar / Justynowka !loIw.4-45/ Kalwaria [osada'] Karolinka [foleo. I-r6/ Katwerki [osada I_S/3 Kolonia Kolejowa Dolna

[asada 28-17I/4 Kolonia Koleiowa Gorna

[osada 80-360/5

Korniny [pr zedm. u, Kropiwnica Markucka !wid·j6 Kropiwnica Ponarska /wid*/ Kuprianiszki [ma]. - 4-69, wid ., Leoniszki Male Ilohv.9-2I/ 'Leoniszki Wielkie /folw.3-I91

POWIAT WILENS~I GRODZKI

Lipowka [osada 61-619/

Magazynek [osadasl Makarowszczyzna [letn."]

Markucie /maj.'" 17-Ir31

Mazelewo [osada 2_2/7

Mieszkance losadau /

Nowe Zurowice [kol, 3-77/3 Nowosi61ki Boltupskie /wie§ 26-154/ Nowosiolki Porubanskie /wid 19-106/ Nowy Swiat [preedm."]

Pilakolnia (wid IO-50/9

Pcdjelniaki fwid 25-I25/ Podkopcowo [uiies"]

Podkuprianiszki [pare. "/

Podwerki Ikol. */10

Podwysokie /wid'" I

Pohulanka [prssedm. */

Po nary /m.aj: 4-39, wid I3-7o/ Ponaryszki [osada I2-45i Poplawy iprzedrn. * / Porubanek [st. hal. * I

Pospieszka Ifolw. 3-26, preedm, * j Puszkarnia [fols». 2-I21 Rekanciszki losada 7-28/11

Rossa !przed1n.~-/

Rowiance fwid I3-8z/12

Rowy Sapiezynskie [pare," 17-I02j

ifs

I 1 ., '

"'"f"

'II •

.. ~....,

",..

Rowne Pole Kuprianiskie '{wid:j , •

Rowne Pole Zarzeckie fwieS 29 -208l .~If'

Rulekiszki /w£e§ 9-46/lJ . ~ i . t ~

Rybiszki / kol . * /14 "

Saraj [osada t 5-49/

Szeszkinia G6ra (wie! 26-.1;69115 Szwajcarka [pare. * I

Szwajcary /osada*{16

Snipiszki [przcdm.s» I. Swistopol Ifolw.@ 8-74/ Trynopol [osada"]

Tupaciszki /Iolw. 3-I7! Tuskulany Ifoiro.6-4I/17 Wesolucha ifolw.I-5/

Wilcza Lapa [osada 4-32/

Wilia {hol. 47-83/

Wilno [m-to *" /

Witoldowka Iloiro. 3-241 Wolokumpie fwid 64-·I551 Wyszary [osada * (

Zajelniaki /wie§ 3-281 Zakret /mai.7-:;4/18 Zarzecze [pr zcdm: u I

Zatoka Ifolw.3-I61

Zgoda Illol. */

Zwierzyniec /przedm."/

Zurowice Ifolw. */

"

.

UWAGI. N az,,'.v d asun ie j uz.vwane: I - Balr!lp'ie; 2 - Dolh'Y;3 - Kont,uaki: 4 - Kotonia Wile,lska Dotna: 5.- Koionia Wi-:.&"'· lm!ska Go",,,: (j - Krop,:wnica; 7 - Maaolezoo; 8 - Nmoe Zoran'lce; 9 - P;l.akonie tub Piiikotnia [lib Pilihonie: 1'0 - Powerki; II "7'Rrkac~ " ciszhi tub Rf}ulnciszki: I2 - R6wiance.~ 13 - Rll}~iliszki; I4 -l-lrybiszki: I5 - Stseskina Cora ilib Seeselnnie tub Szyszkin;a G6rl1; 70 - SZ'tt'e.i-

car.v: T7 - Tuscuianum: 18 - Zakr~t.

Miej.,c'n~otci spisanc Lqc x nie : przedm . .411!okol. breedm. BeitlJuI!l. przedm. Komi,,],. przedm. Now]' Swiat. Przedm. pOfHlJrmka.;}-. przedm. POpli'W.v. braedm. Pospiessha, prssedm, Rossa. osada Ssacaicarv, przedm. f;nip,:,.zki. m-to lVil1lo, Przedm. Zarsecze .. przedm:

Zicierevniec i folw. Zt.trotvJce - bu.dynh(i1.U IO ,)27, ludnosc . .rR7 048; osada Jerozohmka, osada Kaizoarla, asadn Manazvnek, letn, Maha.!:pzp- ..

secxvena, kol. Podwih'ki i osada Trvnopot - hlldynl""v 78. ludnoici. 364; wiei KrojJi,""ica ,1{ arkucka i st. kot. Porubanek Imd.v1lkow I09. /1<d-·,· .. tosci. 685~ 'Z1}'ies Krotmonica ,Pon.ars~w .; wie.s PodwjiJiokic lmdyuk6w 45, tudnoici 289; 'tuies Kuprinfn'.~zki, osada 1\1ieszhance. w1'e,~ Pod}wpcOWG, - Pare. PodkIlPriani,~ki i t"ie.i Roione Pole Kllpri""i,kie - blldytlko," 713. Ludnosci 636; ho], Ryb"zki i parco SZ"I""jc"rha budvnhozo 66: lud-" . .."

uolci '147; osada lVyszar)' i koi. Zeoda blldynluyw 37.. ludnosci IT5. .' 'I,

K otllplek,y miehr.ow(}§ci: Markucie i :'§'l;istopoi- ,u.,poilla nazwa Markucie. ,

C",~sci m ieis comoici: Ceg1dnia (,viei Boltuoie); Kurhan» Cosada Dolna); ~1"j,1'i" Dolv (.oid G6rajce): Z(lko",i1l:l (przedm .• Kom,"y); Niz()wie (mai. Ku/Jrh",iszki); Osssmianha - G6",a Karczma ("'(Ida Mieszkmice); Zelasna Chata (Przedm. Rossa); Gory SapieZl"l.,kie (Pare .• Row.v Sapief:yrlskie); Deretonictuio, Stlipi,zki Kaltoarvishie, .'§n;/Ji,zki Wilk"mirshie i Trvnotrotsha Cegieb,i" (brsedm. Sllipiszki):, Lesnih», lA,ki.,zki, Nome Miasto, Now" Zabudozoania i lVileM L"pa im-t» l1'i/'w): Kopanica (przedm. Zarzecze); Soltanisehi (przedm. ZwierzJ'n;ec) .

, .....

to 1 ,

_.64_

Goranskie Poreby [kol. 33-158/ Iablon6wka Iwie.~ 89-606jl

K uczkuryszki [maj ... / Laskowka /Iwl. '/

I

r

Bukly [osada 2-;:0/ Narezki /hol.I3-96/ Ostrowka [osada 5-22/

POWIAT WILENSKO-TROCKI

. . .

Siedziba starostuia: m-to Wilno

Gmina rnlejska Nowa Wilejka

Nowa Wilejka [m-to */ Rekanciszki [osada»]:

Sadele /kol. */

Wierzby Polskie [unes 90-509/

Gmina mlejska Troki

Rakalnia [osada 1-71 Rykonty Nowe [osada 1-2/ Troki [m-to" 362-25301'

Zadwory /lwl. -t

Zwirblc Chatkowe [kol."] Zwirble Dolne [ioie! 62-3691 Zwirble Gorne jwie.~ 20-107/

Widlowka jlwl.9-53/ Zuki-Pasieki Ihol.10-69/

UWAGf. Nazwy d atoni e] ".iy~v(!tIe: I - Wierzb)' Rushie; 2 - ,,[ka(i,'z/,,:; 3 --:- Nowe" Troki.

jWi.isc'''''o,'ci s ts is an e ln c x nie: ma]. Kucnlnsrvszh), kol. La,h6toka, 111,-10 Notea W,/cjka, osada Rekanciseki, '<or. Sudele, kol, Z,1- dsoorv i 1101. Zioirbte Clwtku",1€ - budY1lkmo 77~' tudnotc; (,93 f.

CZ~$ci miei s couro ici: Zamoscie (m-to Troki),

UT-VAGI. Naz,")' d aton.ie i uzyw(me: I - Bogdaniszhi: ,,- Gebirda lub Giebtrda: :] - Girioideie; 4 - Godaicniki; 5 - ]l,1iIejsee; 6 - jekhltallY; 7 - Kolotncha; 8 - Loxinv; 9 - Nor('jszysz/«; IO - Olcchowo; 11 - Petrvki; T2 - Plenuncha: I3 - P".'ZY/o; :14 - R<nudaU-i.szhr.; IS - Rundxiunv lub Uymlzum.v; [6 - Skierdziunv; 17 - Sasanissski lub Sa501U$,du; IS ~ Sl.ini$zi?i; I9 - Uiciezicrie; 20 - sor;o'",lIa.

CZ~$ci miei scowo ici: jozeJpo/ei Kamieniec (kol. Mich"lhzf,i),

t r I

Antoniszki /wid II-56! Bagnera lease. I-51

Bezdaniszki /zaSc.3-[2/ Bezdany !wid .f]-55, znic. 6-3.11 Bobrowniki /wid ,[30-6741 Bohdaniszki lohol.19-[21/1 Borowka [zalc. I-4!

Brody /zu!ic.3-27/

Brzegi [jolio. 2-8/

.Czechy /1<01.12-69, wie§ 4I-2I3! Czerniewo /zaic.2-6/

Dl!bek /folw.7-671

Gajgole jwid 38-2041

Gajowka /zasc.4-27/

Galczuny /wid 104- 546/ Gibirda [zasc. 4-26/2

Gieluny /kol.68-358/

Gierwiaty /maj. 5-69, m-ceho 68-373/ Gierwidzie Izast.I-4/3

Giry (wid 84-460/

Goza [jols». 5-29, zoiei 54-277/ Grebaiy (wid 25-I361

Grodzie /V"'id 2.5 -7: 49/ Gudzieniki Ifolw. I-7, 7<Jid 20-98,

zaSc.6-38/4 Hanuta Ilolw.I-2/ Hipolitowo [fols». 2-T31

Iza beliuo /'Wid 22-102, za.ic.j 4-261 Jacyny /zasc.6-33/

Jacyny Male jwid 22-121/ Jacyny Wielkie Jurid 59-2771 Jakintany [lein. I-51" Jalowiszki [zasc. 1-6/ Janowo [zaic. I-6/

Kacienowicze [folso, 3-,[9, wid 26-140/ Karlowszczyzna 11101.10-82/ Kielojcie /wid 34-r64/

Kierele /tvid n-82/

Kierploszyno /z ~c. 9-54/

Kluczniki /wiei:, 9/

Knistuszki jwie;' ''!- J -220/

Kolonia (wid 14-63/

Komory /zak 1-8/

Koralowka [zasc, 4-24/

Korejwiszki [kol, 6-29/

Krasowka /folw. 2-I5f7

~ II

Gmina wlejska Gierwiaty Siedeiba zarztldu gmin»: m-cz"~ Giertciatv

Kudra [sate, 5-24/ Legawce /wie.i 16-90/ Labucie IfolY.J.).2-181 Lapowojnia !zaic.2-I',T/ Lawejkuny !wid 42-224/ Laczka /zasc. T-H! Lozowe /wid 6-33/ Lozniaki [zasc, 2-9/s L6di [ease. I -9/

Macki /wieS 78-4;2,1/ Mackie!y /wiei 17-79/ Maluta [zasc, 6-32! Markuny Iwid [24-654/

Michaliszki ifolw. 2-28, kol» 17-W2,

m-csko r89-,Io5r/ Miciuny (hoi. 74-4()0/ Micdzianiszki [zaic. 6-30/ Mielniki /wid 9-43/

Mieslany /7)"'ies 8- 55, z asc, 6-25/ Milcieje /wid l{j-.r 16/ Milejsznny [ease, IO-43/ Narejszyszki [zasc, 6-26/9 Nowa Krasowka [zasc, 5-29/ Nowc Zakunce /za5c.2-12/ Nowiki jwid 12-61/ Nowodrozki [zasc. 4-23/ Nowosiele jzasc. _[-6/ Nowosiolkl Iwid 33-1741 Olchowo [ease. 4-·r9/1Q

Olginiany /1 folw. 3-39, II folw. 2-16/ Olginiany Male /wid 20-90/ Olginiany Wielkie /wies 25-I27/ Orzelowka [zasc, 7-45/

Owieny twie;' H)-961

Palestyna [ko], 22-£33/

Pielegrynda /wid 29-153/

Pietroliszki [eaic. 1- 6/

Pietryki i~c'id 19-103/11

Plantowka [osada 1-8/12

Pobole I~l'ie§ 25-117/

Podwilanee /wid 25-J32( Podworance jwid .19-2191

Polcie Ifolw. 3-I8/

Polowka [zaic. 6-23/

Popiszki JwieS 8-47, zasc, 3-12/ Poszylo /za§c.4-21/1)

Pu howicze /jolw. I - 3, wid .18 -I 09 / Puszyno [zasc. 2-13/

Radziule froid 27- -'41/ Raudaniszki /1 xasc, 2-13,1.1 zasc.

3-r5, III sasc. 3-17/14 Romanowszczyzna /Z(lsr..r -61 Rudziszki [sasc . .r5-86/

Rymdziuny /Ifolw. 3-22, IIfoIw. 3-19

w£e§ 65-328/15 Sawiczuny /zasc.1'-8/ Skierdzimy /wieS lo_80!16 Slobodka ! eaic. 9-51/

Sokolojcie [fols», 2-17, wid 86-44()/ Sosoniszki /1 zasc, 4-24,

II sasc. 3-1T/11 Stara Rudnia /wid 16-1'()8j Suntoki / zoic. 1-71 Szaterniki /wid 1'4-75/ Szulnia [ease. 3-16/

Szulniki Ifolw. I-IS, VJid 29-139/ Szwejlany /wies 38-.r8I I

Sliniszk i / sasc, e-rz]: B

Turly Jkol. 1-0, maj. 5-73/ Uscizierze !_folw. I_12/19

Wada [ease, 4-20/

Wartacze [xasc, 4-17!

Waszkuny (wid I2-54/

Widziuny /wid 19-89/

W ikto ryno [zaic . t -6/

Wiktosino /~I.)id 28-1,'/21

Witki /maj.4-24/

Wojciszki [folsoc z-S]

Zabieliszki [ease. 3-2[/

Zaborce [unel 32-I791

Zagozie [okol, 7-:17, wies34-198/ Zakunce [fols». r-ro] Zaoszmianka [ease, 6-31/

Zarzecze Markunskie /1 zasc. 2-25,

II zoic. 6-35/ Zarzecze Ryrndziunskie /zasc.7-30j Zawielce /Iwl. 47-2.)3/

Zawilejka [ssasc, [-3/

Zielonka Gajgolska [zaic, 8- 54! Zielonka Mackielska /za1:c.I-8/ Zof'iowka l saic. 2_.l'2/20

Zabcill Ifolw. 2-I4/

Adarnciszki /gaj. I-JI,.I zaic. 4-3I,

II zasc. 3-26, III zasc. 2-10/ Alejurice /wie!; 23-rr6/

Alinowo /ga;. I-4/

Anatolin lfoZw. I -I3!

Antokolce Giejsiskie I'lllieS IO-61! Antokolce Gielaskie /wid 28-141/ Antonajcie [folso. 1-14, wie,' 34-1'61'/ Antonele /wie$ 7-40/

Antoninowo [ma]. 2-16/

Antonowo [ma]. £-191

Astyk i II sasc. J-T'), II isaic. I-8/ Auksztodwory [fol:». I-10/1 Balciuniszk i I.DieS ()-53, zasc. 3-20/" Bialozoryszki I'wid 21 -Il'31

Birki [zaic. 4-1'6/

Bludnia /1<01. £4-69/ Bobrykowszczyzna [maj. 4-55/ Bogatele Ifolw. I -IS/3

Bogumilow [maj. r-T4!

Bolkuny [icie! I8-841

Borskuny [ioie! i zasc. 32-1'861 Bortkuszki [maj, 7-120, os. mln, ['-23/ -Bro(\aliszki /z(dc.6-36;

Brynk iszki Ifolw. 2-T8, I wid 7-50, II 'wid f(J-36, lIIn'ie;' 8-51, IV 'Wid 7-42, I saic. 4-TS, II zasc, 2-13/

Brzozowiszk i 1 [olto, 1-10, IZ(l,k5-26,

II za§c. 3-14, [[I sasc. ,r -4/-1 Buby /wid .1'8-98, zoic. ,[-2/

Bud" /Z(I;'c. 3-161

Budniki IIlol.IO-58/

Bujn6wka If zusc, 4-2.1, IT ;JUSc 4-23/ Bujwidy [unei i ease. 27-[44/ Cegielnia Mejszagolska [fols». 2-13/ Cegielnia Mielkowska [saic. 1-4/ Chartaniszki /wii.!S 13-60/

Czarniszki jza.ic. 4-2.1/'

Darkuszki II wid i II 'l.l.nd 27-LF/ Dabrowciszk i (wid 2()-IOI!6 Dobrianow [isasc . 1-7/ Dobrowola IJolm. 1-71

Dowborowo /1 hol, 17-85, II kol, 3-"/ Dowcianiuki /wid 8-451'

Dowciany /zde,f· 14-72/

Drawcze [kot. Il'-74/

Dukiszki [eaic, 1-3/

Dukszty lhol, 5-30, maj. 2-71

Dukszty Pijarskie /wief 2I -IJ4J Dzierzaniszki /zasc.5-32/

Ejciuny /zvie§ 19-97/

Ejlakiszki [folso. 2-10/

Eliza bel in [maj. 2-24/

Elniekurnpie Ihol. 12-61, maj. 3-[o/~ Europa [hol. 2-.[5, maj, 5-33/ Gadyszki [isasc. 5-:J3/

Gaj /za§c.6-34/

Gejdzieniszki [zasc. 2-9/9 Gicdrojciszki (wid I I-57!

Giejsiszki [hol. 36- 1'97, wies 10 24-J39j11 Gielaze ,11J.)id 10- 52, zasc. 4-27,1 Gienie II hol, 15-76, II kol, 6-35,

III hoi. 7-38, IV Iwl. 6-31/ Gieswie Iwid 13-62/

Giralka [folio. x-o]

Glinowka Iza.5c.[-6/

Gladkiszki II [olsu. 1-9, 11 [olio. 2-7, maj, 4-47, 1 z,-iSc. 4-17, II zaSc.4-24, III zasc.q-e t , .IV zasc. 3-251

Gory [saic, 2-1'5{ Grabialy IJolw.3-:')'O/

Grauze II zaic 3-6,IIzasc, 1-91 Grudziszki /folfv. 1-191 Gryciuny fWd .f3-69/ Gudorojscie /zaSe.2-I2/ Gudulin /kol. 4-29, maj. 6-34/

Wykaz Mieiscowosci R. 1'., tom I

- • I '

Gmina wlejska I ~ejszagob

Siedsiba xarsadu smin»: m-~zko Mejszagola

Gwaity [zasc, 3-21/ Henrykowo liolw.I-7/' Iwanowka [ssasc. 4-19/ Jablon6wka [zaic, 2-18/ Jawniunka iiolzo. 2-I6/12 Jawniuny I'lllid 35-186/

Joda /1<01.2-8, maj. 9-87, wid 13-67/ Jodka [osadas» 1-5, xaic. 3-H I Jurkiszki [ma], 4-.50, ease, 1'-41 Justynowka Mielkowska [ease. 1-61 Justynowka Pawzolska /zasc.3-I6/ Kalikstowo /zasc.4-38/

Karklina [zasc, 3-211

Karmazyny [Leasr, 2-11, II sasc. 4-39, III zaic. 5-34/ Karclinowo !za§c.3-2o/ Karszynolowka II zaic, 2-T2, II zaic.

2-13, III zaic. 3-.J91 Kieciszki. I'lvid n-64!

Kiernielc [maj. ]-18, wid 35-186/ Kiernowek /ma_j.2-51

Kiszkiszki II zasc. 3-19, II zasc.I-3ft'l Kisciszki [foho. 1-5, zasc, 1-61 Klewiny [I Z(1,(c. 2-1'6, 11 zasc. 1-4,

III zasc. 2-10, IV ease. r -9/ Klimauiszki /Ztl,iC.2-9/1;

Klisze Hloto [zaic. -'-6/

Klaniauce !Jolw.2-T41

Kobyliszki Ilwl." i t-uo]

Koczergiszk i /'J.!id 1'0-641 If> Komarysz.ki [folso. T-8/

Komaryszk i Nadwilejsk ie [jols». I-91 Koucestaw Uolw.3-25/17

Kordonka lfols». I -II, saic. 1-.,)/ Korwie [ma]. 4-61, r,dd 20-108,

sasc. r -() I Kosrnowszczyzna lfols». 2-[4, wid

6-32, ssasc, 1'-7/ Kotliszki Uolw .. t -31

Kozliszki 11101.5-28/

Kramniszki Ifolw.2-[.[, I hoi. 5-28,

II kol, 5-24, wid rr-60/ Krolewszczyzna /za;'c. 3-8,jls Krurnieniszki [ease, 8-35119

Krzywy /1<01. 3-[7/

Krzyzowka /wie.i r3-82{ Kulbiciszki [zasc. [-6/

Kwaksze [hol. 8-4$1

Legaciszki !folw. 3-10, kol, 3-14/ Leoniszki I!olw. 1·7, wid 20-Hol Lewidany [ma]. 2-33, wid 10-6[,

zasc.1'-7/ Lingminiszki [zaic, J-4o/

Lip6wka Mejszagolska [zaic. 3-76/ Lipowka Zyndulska [ssaic. 3-,T 41 Lubkiszki [folso • .7:-9/

Lukojnce [ease. 1'-6/20

Lawryniszk i /1<01. 9-43/

Lysa G6ra [zasc. I-31

Maliniszki jzasc.I-3/

Malinowka Iza$c.1'-2/

Maluoy !widI7-74,zasc.3-2I/ Marianowo Ifoiw.r -7/ Marianowka [zaic, I-8/ Masiance ,lfolw. 1'-91 Mazuryszki /w-id 11-50/ Mejluny [kol. 26-,(36/

Mejszagola /folw., -6, maj. 6-[4:£, m-csko 7Cl-476, wid 68-433, zasc, I-6/ Meszluki Iwid IO-54/

Michaliszki [folu». r-ti, wid 16-79, I za.ic. 3-.1'5, II ZaSc.2"Io, If I ZilSC. 2-T,T, IV zasc, [-8,Vza§c.2-.1'4, VIza§c.21 1'-4/

Michalowo [folso. 2-10/ Mieduniszki / zaic, I·I 4/

-_-

Miedziuki [ioie! 25-145/ Mielki l1<ot. I5-I01, maj. 2-II,

• Z(1Sc. L -4/

M iezarice (wid.31 -r 52/ Mila G6ra/zasc. 2-8( Milejkiszkl /zo,ic.4-30/ Milopol /kol. I-3! Minturyszki /zasc. 5-25/ Monastyrka /zase.3-13/

M oskowszczyzna /wies 9-44/ Muczyniszki Ifolw.I-8/2'.2 Murowanka Ifo[w. I-6/

Musa jlwl. 8-33, maj. 2-.1'2/ Niedzwiedziszki [hol . 7-38, »aic. 2-I 5/2) N omieliszki / zasc. 1_8/24

Nowe Dowciany /zasc.2-12/25

N owosi olki Ifo17.L', 1-7, zoic. I-10 I Nukowszczyzna [ease. 3-r9/ Ojrany Polskie [hol . .i'4-88/ Ojrany Rusk ie (flOl.62-358/ Orlinka [hal, I -2!

Osinowka /zasc. 5-,,8/

Paciuny (wid 27-747/ . .

Pakielnia /wie.i t r-o r , ssasc [_""/~6 Papiernia /wieS 25-I42/

Pawzole jwie§ 15-76/

Pikietka /1 zak 2-9, II znsc, I-Sf Pilimy Ifolw. I-5, I sate. 3-H,

II zak 3-IJ, III zasc, 2-121 Piotrowszczyzna /1 [olto, [-8, II [olio. 2-I2, I wid 9-59, II wid 9-541 Piotrowka [xasc . t -3/27

Plikiszki [folur. 2-3[, ma], 5-13;

wid 33-160/ Pobtyndzie /1101. 3-391 Podbrodzie [zaic. 5-22/23 Poddebie /zah.I-8/

Podgaj /gaj. I-O, zaic. 3-25/ Podg6rze / !wZ .. t -7/

Podjezierce [usies 9-56/

Podkrynica [zasc, 2-9/

Podposperze [saic. 2-101 Podworance jlwl. 9-45, wieS I6-98/29 Poiodka JzaSc.4-15/

Pojodzie [jols». 2-15, wid [4-63,

zu,ic.2-171 Pokance /l"id 24-122/ Popoksza /wid 6-34/31) Poszarnia /wid 9-32/

Powasa rele (wid 7 -44, zaic. 4- r 8/ Powiatowka !zasc.1'-7/

Purwiszki /wid 10-5°, I zaic. 2-I4, II zase. 1-9, I.ll saic. 3-I8, IV zaic. 3-I4/

Purwiszki Korwienskie !foiw. 2-22/ Pustelniki 11!Jid 6-40/

Rakiszk i /wie.i .ro-631

Rataliszki /1 zaic, 5-23, II zasc. 2~,171 Romaniszki II sasc. 3-£5,

II ease. 2-9n 1 Rorneszkance /wie!; 45-243132 Rostyniany Ifolw. [-II, kol, r6-94/ Rozkoszoia [zasc, [-251

Rusiany (wid 6-34/

Sabuta [folu: 1'-9/33

Saduniszki /fuid 9-48/

Sangu niszk i / hoi. [9.91 (

Sawkiszki II folio. 2.I:7, 11 fo1w.3-17/ Sidorance [folu». 4-24/

Sienciniszki /1 zaic. 2-[8,

II zaic.2-8p4 Siurrnance /wid II-82, za,ic. 3-.rrl Skrudany /wid -'7-92/ Slobodziszki [foh». I-10! Sokolniszki [zasc, 3-21/

Sola /zasc.4-12/

Spasznik [xaic. X-3/

Uliczely'

- ....... ~

lJ I.J r!iv AGI. N azw y d a w" iej "t yw all c: I - Ok.,ztad,"ory; 2 - Belclunisxhi; 3 - Bohatele; 4 - Brzezmoiszki; 5 -; .C",,,:,,hzl<i; 6 - Dobrotsciszk; ",b'Dombrowdszki; 7 -IJo.vcim,{szki; 8 - Etnokumbie; 9 - Giejdzieniszki; I0 - Gej,i,zki Polshie; II - Ge}.llszlu; T2- 1 '!J<r-wui;;;zld; j 3 - Borek; I4 - Kalll",z tub Ki,zhi,zki Kauhashie; '5 - Kleme",',,,ki; 1'6 - Ktlczer/iiszki; I7 - Koncystaso; IS - Znamienka;

t~J9~~.K1'fllnielliszld;"' 20 - Diaholnia lub Diakonie; 2I ~ W:J'bern/a; 21! - Mucsaniszk); 23 - J.Y.1icd;$.w1'ed;;hizk£~ 24 - j'Tamielisz'u.·~ 25-. i?O'i.o.-

'i£ 'dziatlil Nouic 'Iub Poddozccianv; ,,6 - Pokeluirl; "7 - Pietrihuha; 2S -r- Lbtobroda; 2Q - Podzoorzance; 30- Papoksxa; 31' - Ramaniseki;

, i 32 -- Romaszk",k"e; 33 - Sobota; 34 - Senciniszhi tub Si,!c-it,;szki; ,15 - .'ip!etu,zki; 36 - Slllnikis'1ki; ,17 - Sibirdtvlw; 38 - Smielinia

_J tub Smotina; 39 - Kaio/i,z/d; 40 - Wapi,zki lub Wojsienica: 4T - Werega lub rVorega.; 42 - Werna!wle; 43 - Paciunv 11; 44 - lV,rszII-

'tin;izki; 45 -; ~ier~,,?"bka; 46 -:- Wl:~rs~uly; .4? - W?iki""iszki; 48 - ?'yrkowszc'!yzna. ... _ . _. _"

_j ..... CZP"' m iejs c osu o ic i: Guidzie ('Vles DO!t'culflY); Now~ Stroienie, Noioinka, Puhinia I Rvbnil: (kol. Kobvliszki); Stakicniszhi Dotne

'..i1 SlakiCII;.,,,ki Gorn« (l~ies St.a.I,ienislilki).

r· .

. II

"'. .

- I

. 2-I2!

.4iI6! .

I,5-65/

. I~8, kol. 3-18/ 2~I_5/

I2-79!

I I

l i. • Adarnczuki /1 wid i II wid 30-162/ Adelin Ifolto. I ~IO!

L~ Aleksandryszki /wid I -81

Alfonsowo Ifolw. 2-II 1 Alfons6wka /:zm'c.3-14/ Aloksa I.folw.7-5111 'Allcuta I ssaic. 8-28 J

- Antolesie I zaic. 2-J 0 / Antopol [zaic, 3-I4f Aronowo ffolw. I-9/2 Asiuta [saic. 8-43! Auksztocie f saic. I -H!

A usztagiery /wid 7 - 37 j3 Baniszki /wid I2-63! Bierwiedziszki /:zasc.3-23/4

. Blldzie /wie.f 22-II7/

•• Bildziszki [zasc. I-7!

Bobkowszczyzna [zoic .I-9! Bogudzieki /folw. 1-I3! Bohdaniszki [sasc, 3-25{5 Boloszyno /folw. 2_II!6 Borciuniszki ffolw. 2-II /' .Borczak / zaic. 3-211 Borejszuny /wid 35-I95! Borki [folso, I -8/

'Borowikinie [zaic. 2T-I32!

Borowo /wid 4-22, ease. 3-261 Brzcgowka [saic. 1'-51 Brzezniaki [zasc. 7-50/ Brzozowka /u'id IO-46! Budreliszkl /za.ie. 2~I9/

Budryszki [zalc, 2-I2!

Bujwjdze lmaj. 5-3I, m-czko 23-J()9,

• wid 33-1601

t; • Bukiszki [zaic. 7-37f8 oft ... Bulb6wka /zasc.5-23/

=Burbliszki [sasc. 5-26/ Burniszki [zaic. 1-2I! Cegielnia l:za.ie.3-r6/ Celinowka. /zasc.@ 1-3/ Cezaryszki [zakc, 2-IO!9 Czarna [maj. 2-401

L

f

I

tl

.. ,

....

2-16 •

Wierkszany /~vies 20-123, ease, 3-141 Wierszobol /zasc.5-24/ Wierszuniszki [zaic, i folw. 4~25!44 Wierzbolowka [zasc, 3-16/ Wilkinka [sasc, I-7(

Wilnianka [osada I-8/

Gmina wlejska M1ckuny

Siedsiba earsqd« gm;ny: m-czko Mickunv

Czarnooolany /v.:iei 28-I351 Czarnuliszki /wid 7 -42/10 Czerakiszki Ifolw. I-2, ease. 1-9/ Czerele [eaic. 6-33/

Czerwiszki [zasc. 4-20/ Czerwony Bor /1 za.k 3-15,

IT zaic, 4-27/11 Czyryszki [zasc. 2-10( Darzele [ease, 5-33/

Dabrowo /zaic.I-6/

Debina [sale, 2-I5/

Debinka /zasc.4-26/ . Debowka /gaj. I-6, zasc, 4-281 Dobromvsl froid 7-.52/

Do!iny [zaic. 6-36/

Dominikowo Izaic.1-6/

Downaryszk i ! okol, 14-651 Dunajkiszki /zah. t -.5/

Dworczany /wid 26-157/ Dworzyszcze [lein. ,r-6, wiesI8-Iooj Dziedaniszki lzoie« 2I-I38!12 Dziekaniszki Holw.@ 1-8, wid'" If)-98/ Dziewaniszki [zasc. II-52,!

Felin [folzo. I-6/

Ferma /wid I5-I04l

Gabryszki /zaie. r -7/

Gaj [saic. I-8f

Gajluny /wid I8-II8/

Galgi /wie§ r7-IoI/

Garbaciszki [xasc, 4~29/ Gielwadziszki fwid 11-401

Girdziuny l zasc. 4-26/

G6ry fwid 23-1241

Grazuliszki [zasc. 7-39!

Grygajcie /wilH 64-4581

Grygiszki ,I zasc. J-2I I

G rzybiszki ! ssaic. I -6 /1 J

Gudzieniszki II ease. 3-25,

II zasc. 4-r81 Guzowiszki Dolne /zasc.4-25/ Guzowiszki Gorne Iza§C.6-271 Gwozdzika fwid IO-46/

Hajduny /wid 38-I89! Halkowszczyzna /zak 6-30/ Holynka [zaic. I-51

Horowo /wid 23-121/ Ignapol lfolto .. 1-7, ease, 5-39/ Iszoryszki /zasc . .5-401

Iwaniszki Ipal'c.l4- 4-23, :zase. 4-34/ Iwanowszczyzna Jzasc.7-35/ Jalowka /l7.oid i II wid 23-134,

ease, 4-I3/

lanoka! [zasc. 4-I91 Januliszki /wie.i 20-961 Jaszczoldy /folw. 2-I 5/1 s Jazowo [hol, II-88, maj. I-II! Jazowka [zaic. 3-,r5/

Jeziorki [zasc. 2~2/

Jezioryszki /1 zaic, i II zasc. 2-9/ l6zefowo [zasc. r6-83/

Jozefowo Januliskie /zasc.I-8/ Juchniszki [zaic. 2-1'6/

Juryzdyka [eaic. 2-r51

Kalinowo /za!;c.3-r81

Kamionka [fols», 2-IS! Kamionkowskie Dzialki [kol. 1-5/16 Kapitulszczyzna /wies I3-74! Karaczuny Dolne /wid 4-20/ Karaczuny Gorne /wid 8-52/ Kardzisowka Ifolw. i-S]

Karoliszki jzaic. 5-23/ Kazimieryszki [ease, 2-12/

Kiwiszki [pr». hal. 3-24, wid 54-297/ Kloniszki [zaic, 2-8/17

Kojrany [foleo, 2-9, mojo 3-7I,

wid 34-209/ Koniuchy /wid 25-I24/ Kopanica [saic, 2-1'5/13 Kretoglowka !zak.2-II! Krurninka /gai.I-2/ Krzyzowka jza§c.3-I71 Kudra [ga], I-9/

Kulel iszki I zasc. 4-31/ Kuniszki {zoic. 2-I5/

,

I

~

6

l

Maluta [eaic, 4-27/ Maiachowszczyzna Izasc. I-4/ Michalowo j:<!a.l'c.3-241

Mickuuy [maj .. r-I5, m-czho 23-I42,

wid 47-252/ Mikuliszki [zuic, 4-2I! Milejszyszki /hol.8-50/2) Miloszowka [tsasc. 2-20/ Mosciszki [zasc. 4-241

Mozejki /ldn.3-I4, 1vid I7-II6/ Muchna [ease, 6-401 Munduciszki /zaSc.3-201 Narbuciszki /za§C. 5-42! Niedzwiadka /zasc.5-39/ Niewieryszki / J icie! 10-45,

II wid 22-.£251 Nowe Pasieki [ease. :r-6/ Nowosady jzasc.4-27/

Nowosiolki Dworozanskie [zaic. 3-I2! Nowoslolki Grygajsk ie Izasc.8-.$2/ Nowosiolk i Hajdunskie /w-id 2T-I20! Nowosi61ki Rubienskie jZ!.Iid I,)-97 j Osinniki (I wid .I3-"J2, II une! 8-50,

Il12!.1ieS I 6-.ro.5 f24 Paluliszki [unei 2I -n6/

..

, .

UWAGI. Na'HOY d auinici !lzy,oall,e: i - Oiohsa; 2 -ATatlO'WO; J -A,zlaxiry; 4 - Be"",edz'i,z/'>i; 5-Bogdo.niszki; 6 - Boc• lostse; '7 - Ba'rC'iwth':i/:d: 8 - Buciszh]: 9 - Ce..«~1"OWO; 10 - Cxernuiissshi; .rl· - C:;;wnlJou3/ Las; 12..- Dssiadonisehi; 1'3 - GTj;biszki; II"'~ Isoanmso; 1'5 - fasecxult»: 1'6 -- Kantionha-Deialki; Y7 - Ktosatei; IS - [(oj)Gniszki; I9 - L(JbaHitzhi~ 20 - Lossc; "" 2I - Losze Nozoe, 2~ - La'.l.v"rJ!nki tub La'ltJryniszld; 23 - lvl£lej~·zJ!sz.hi tub Zklilwiz:yszfd: 24 - OH'enlhi; 25 - Pasotinouio, 26 - Perecxyno; 27~-:;;= Pie~ tropol; 2S - Pietrmoszcssvena; 20 - Pacalouiha; 30 - l'"pialy; 3< - Pon/?t",ry; .12 - R~kac..:,~",,:; 33 - Suntoka; 34 - Pole.<i.; 35 - :>!omianha; .16 - Stretiszh«; :17 - Sssvmanisehi: .18 - Szpy"hm"$ztzyzlla; 39 - SZH/<ieniszhi; 40 - Szme!ht!;a; 4I: - Tal/ria; 42,- fVerbu$zl<i; 43 - Wcr."""pko.; 44 - VVllzY$zhi; 42 - ZarzcGzlI)' Zascianch,

Komptel<,y',,,,:ejS(;owoid: t:elinowlw i LQin;k; (siaic.) -wsPot"" 1WZ-«.'O Loz1,;!d; nzje/"miszhi i P,.zydzje/um;szl,i- ,",p6/no. "aZW4

Deiehaniszhi . .

Gmina wlejska Niemenczyn Siedaibaoearsqdu. gf}l1:,iy: m-czho Niemenczvn

Aklezera. [fols». I-.r6! Albertyno [kol. I-4/ Aleksandrowo [zasc, I-6/ Aleksandryszki /1 ease, 3-I7,

11 eaic: r -51 Androuiszki II wid 5-JO, 1I wid 6-271 Antonopol [xalc. 2-lO1

Antonowo [ssalc, _[ -6/ Antonowka [zaic. I-8/1

Autowil [ma]. 2-9,pa.rc . .r8-H9/2 Arturowo I.zasc.4-27/

Auksztoly if zasc, I -4, II sasc. I -7, III zasc, I-6, 1V zasc, I -9/ Balimpol /maj. 4-46/

Balirice [ease. 3-I7f Balsiszki !n,id I2-79/

Baran-Rapa /wid 4-23(. ,

Baranowo II sasc, 4-22,II sasc: 2--'.9, t;

. In zasc. r -6, 'lV zasc, I -6/ "]

Batrance [isaic. 4-251

Bawirsza [ease. J-I6,/

5~

,.

_ .. 1-

• I

..

68 .

Bezdanajcie (pare. 2-I8/3 Bezdanolesie /wid I5-631

. Bezdany, [maj. 3-II, m-czho 59-308, os, [abr . 5-22, st. kol. 5-29, wid 25-I511, zaic. 2-I21 .Bieliszki /wies 4-I1I I

Bilkiszki [une! 6-341 Bilduny /wid II-581 "Biry /maj.6-I3/4

Bityny /wid 110-12,£/5 Bludykainia Izafe.3-I2/ Blusino Izoid 7-48 (

Boleslawowo Ilolw I-9, zasc. I-5/ Bordziuny Ifolw. I-9/

.Borek lfolso, I -3, zasc: I- 5/ Borkowo [kol, ];-91

Bryze /wid IO-50/

Bryzyszki [zasc. 2-I9/

Budwiszki [zasc. I -3/

Budziszki [ease. I -6/

Cegielnia Bezdariska [zuic. I-21 CegielniaPadziunska /wid 9-44/ Cegielnia Suzanska [ease. I-8/ Chorazyszki [ease. 3-I9/ . Chrzescijaniszki [ssalc. 7-33/ Czapkowszczyzna Ilolw. ,]'-7/ Czarny.Jelniak fOJieS 4-U/ Czerwony Dw6r [ma], 2-I2I,

as. [abr.e-i r] Czubajka [zasc. I-6/

Czyzyszki [une] 6-33, zak 3-25/ Danil:owo /folw.2-22/

Dauksze /wie§ I7-rr6, ease. I-4/ Dejlidany /n1id 22-I32/6 Dejlidziszki [ease. 3-251

Debowka II za;'c. 6-25, II saic, [-6,

I U xaic. s-ro]

Dolinowo /za.fc.2-1·21

Dolna [zasc. 3-I91

Dorzele [ease. 4-23/7

Druzyle /wid to-52/

Druzyliszki [sasc. 5-25/

Dwiliszki /wid 6-28{

Dwojlince [uiie! 34-I9I/

Fa bia niszki I zaSe. 5-2I /

Franciszkany [ko], I -4/

Gajluniszki [zaic, 3-23/

Gale / ssasc. :r -8/

Galganiszki /za.lc.[-£o/

Garniszki {wid 2-I2, ease, 6-34/ Gierdzi szki /1 zasc, I -4, II saic. 2-I z f3 Giewciany [ease, I-7i

Gorszwiszki [zasc, 3-I7/ .

Gowsztany /wie!; z6-I34, ssaic, I -t o] Goryszki I.folw. I-61

Gryciuny (wieS 36-I90!

Grzybia rice /wid T 4-77/ Gudaniszki /wie.f 4-I7, xasc. I-9/ Halinowo [uiie! I8-90/9

Harnernia [mai." 2-7/

Iwanowka /zfJies IO-6I/

Jadwigowo fhol. I-8f

Jakubiszki /wid 6-29/

Janinowo /folw. I -6/

Jankielunce lease. 2-IZ!

Janopoi [ease, I -9/

Janowo [zasc. 2-I3, unes IO-49/ Jawciewory /wid 7-411

Jed ogryblszki /zasc.2-I8/ Jozefowo (hol. :1-8/

J6zefpol j;;aJc. I -I'O!

Jusino !.fo/zu. 3-29, wid 5-34/ Kabiszki Male /wie!i 9-47/ Kabiszki Wielkie /wie;' I3-69/ Kajdanele hoie! II -79/ Kamienny Most /.Iolw.2-.r2/ Karoliszki IJolw. 3-1'1/ Kazirnierzowo /zu.sC.3-2£/

I

I

, GmTn; wTelsk'a Nlemenczyn ' (c. d!)

..

Kielnobrydzie /wieS 28-I40/ Kiewlorniedzie [zaic .. r -7 / Kleborata [zaic, I-5/

Kochanowo [zasc, I-61

Koncept [zaic. :1-9/

Korejwiszki /fohlJ.3-36/ Korneliszki [zaic. I -IO/ Korweliszki [ease. 4-29.1 Kowaliszki Punzanskie / zaic. '" I -6/ Kowaliszki Wilniskie Izaic.·I-3.' KragilC /wies'" .r4-65!

Krejwie /wid 4-271

Krynica [zasc, I -0/

Krywicze [saic. I-2/

Kryworowza JwieS 7-33 / Krzczeniszki /wid 9-55/]0 Krzyzowka /I1Osz. kol. T-24/ Kukawka [zaic. 1-3/

Kukuciszki /za.le.6-30/ Kumosiekla [saic. I-9/ Kumszyszki [zalc, 4-26/ Kunciszki [zasc. 2-I91

Leoniszki [ease. 2-I I!

Lepolaty II zasc, 2-I3, II zasc. 5-2I/ Ll Lipolata /gaj. 3-22/

Lipolawki [sasc, 3-22/

Lipowo /wiei 4-34/

Lipowka Antowilska IfolnJ• I-4/ Lucjany /wie.f 12-80/

Lapejki Ifolw.2-IT{

Lasiuniszki [sasc.Y-o] Lazaryszki [zaic. i-ii!

Loza [isasc. 2-[41

Luksztynia [zasc, 2-20/ Maciuny Iwid 6-116/

Majkuny /wid 20-II 2 / Malatyszki /wie.f 20-77/ Malinowo ,I kol, I -5/ Maiinowszczyzna [zatc, J: -3/ Margutowo ifolw. I-I(}! Martyszuny Iwid n-76/ Maziulaniszki /wid 5-34/ Mejryszki /folw. I -6, zasc, 3-24/ Mergi [zasc, 5-3I/

Mesyna lfolw. 3-H) i

Michaliszki [edsc, I-O/ Michalowka [zasc, I-7/

Mielany /wid 23-14I/

Minkiele /zoid 5-29/

Miszkinele /'<vid 6-46/ Miszkince /wiei IJ-76/

Mlynek Czerwonodworski

Iza.5c.6-27/ Mlynck Kajdanelski /zasc. I-6/ Mojzeszowka Ifolw.2-I4! Murowanka /wid 5-32, sale. J-I4/ Naraginia [ease, 2-12/

Naruzlany lulSe.2-15/

Naszunce [uiie! 8-41!

Niemenczyn [lesn, 2-7, m-czko

240-L/82, nadl, 3-22, J wid 25- r 59, 1I wid 4-I 8, zak I -71

Niernenczynek [zaic. 2-91 Notaliuo [zasc. 2-8/12

Nowe Bezdany [zasc, _[ -tx /13 Nowina [kol, I-7/

Nowinka /kol.1-6/

Nowosada Druzylska l zasc. i-s-r] Nowosada Spragieliuska [saic. I-9/ Nowy Szynk ··jza.l'c. 4-20/

Ochotniki [zasc. 3-20/

Okowity /widr 4-8I /

Olszewo 11<01. I-8/

Orwiczowka [kol, I -oj

Orwidowo II maj. 2-£8, II maj. 3-2I, prz, ko], 1-4/

Orzechinia /za.ic. I-6/

Ostaszk6w /zak'" I_6/14 Padziu ny /~l!leS 26 -I 32 f] 5 Panasy /wid 8-64/16

Parczew [maj. 3-97, prz. kol, 2-2T/ Pasieka [zaic. I-5/

Paszkiejcie (wid I4-82/ Pawlukance /wid II - 571

Pawlowo /wid I5~831

Pieczury [zasc. 2.-£81

Pietkieliszki /wid 5-:n/17 Pilakolnie /Iwie.i 39-I58, IIwief

, I2-6I,IIIwid 6~40/18

Piotrowo /zvid I2-6I/

Placowka Iza.ie.3-I5(

Ploty [zasc, 2-141 ]'j

Podgorze igaj. Z-IO(

Podjeziorki lease. T -4/

Podkrzyz [maj. 3-29, wid IS-IT8! Podlesie /lwU' r-6, uasc:" r-o] Podobce [ioie« 10-55/

Podsakiszk i Ifol.v.2-5/

Pcdubie [xasc. 2-17/

Podubowo /wieS 7-]8/

Pojedunie /wid 9-53/;>.0

Pokirnie huieS ii -6I /

Pokirniuki /wid 8-331

Pokrajczyzna Ifob.!.2-I8/ Pokraugla II wid 4-29, II wid 5-J2/ Polikany /J zasc. 2-I5, II zast. 4-39/ Pomarnaczyzna [zasc .. r -8 j Poniemencza Ilolw.4-2I/ Popunioka /zaSc. ]-I7 J

Popunza [zaic. 5-25/

Porojscie Igaj. I -IO I

Porzccze 1J01w. I -7/

Posadniki [uiics I8-I25!

Poszenagale II znsc, 2-£4., I.l zaic.i-n] Poszulniszki /zak Z-I3/

Powiars nia 1 ztlk I -7!

Poza lesic / zusc, t -71

Pozarzecze [zaic. I-HI

Prudeliszki jwid 4-27, saic, I -IO! Pryciuny /wid 2-8f

Puchaczowka /wie:i IO-56f21 Puczkalowka /wie!; I7-94/ Punzaneczki [ease, I -4/

Punzany [ma], 7-54, 2t,ies 22-I3I/ Pu pi niszki / zaic, 4-I7! Radziwoniszki [zasc. 3-J2/ Raguny [une! 20-1£I/

Rakszany IWI:es:r 4-76 1

Rezy /wid 4-:)0/

Rog6wka tsoi :r-5, zasc. 2-71 Rojstowka [zaic. 2-7/ Rozyszki /wie.{ 1'2-68/ Rudowsie ;'n1£d 20-1'091

Ry nkowszczyzna .I zasc, 5- 2 I J Sakiszki [zoie! 12-75, za.\c. 3-·T2/ Santoka [maj. ;2-22, prz. lzol, 3-I7

zasc, J-I61 Sapiezyszki [zasc, 4-23/ Saraje [zasc, T -I2/ Serwidziszki (wid 5-26/22 Siurbla [zasc, 4-24/

Sk aliszki [une! 8 - 58/ Skala /maj. I -8 I Skierdzimo Iza.fc.2-(2/23 Skiersobole [eaic, 5-28/ Skinderyszki /lolw.2-T9( Skirlany /V-'ie/; 2I_I26/24 Skleryszki hold 26-15:2/ Slobodka floim. [-71 Srnagury /wie.i 4-30/ Sokolowka [ease, I -6/ Sosn6wka /zak. I-8/ Spragielino [zasc, ro-32/ Stakince /wiei 9-45/

t~,. " _. • _ • (\. . ...

POWIAT- WILENSKO-TROCKI

..

Stanislawowo /kol . .1:-5, ease. I-3/ Stankowszczyzna [zaic. - I -7/ Stauguniszki /zaic.2-I2/ Stefanowo [xaic, I-3/

Stegale /wid II-64, zasc. I-51 Stokaryszki Izasc.3-I5/25

S tolarnia ! zasc. 2-23/

Strapa [zaic, 4-I7!

Strazniki /zasc.2-51 Strypuny /wief 39-2I9/ Sudenie IfoZw. 3-34/

Suzany /maj. 5-79. m-czko 8-36/ Szarkiszki Bezdanskie [ease. 2-U/ Szarkiszki Minkielskie [zasc. 2-I2/ Szaszkucie [zasc, 3-I9/

Szawdynka [zasc. 4-25/ Szeszelgiszki If olio. I -14. sasc. 1-6126 Szukciszki [isaic, 3-20/27

Szukiszki Bezdanskie [ease. 2-I7/28 Szukiszki Zwinianskie [zasc. 2-I3/ Szykszniszki [eaic. 2-33/ ~zymon6wka !zasc.4-22129 Slepiszki /wie.l 9-45/30

Slesaryszki /wie.i I2-72, za;'c. 4-26/Jl Sniegi jfolw. 3-2f I

Swietniki Iwid 38-2I5/32

Gmlna wlej.ka Niemenczyn (dak.l

Swietniki: Male j'lllieS I 3- 50 13l Tarakance Iwid 27-I70/ Tatarance /wie.l 24-):091 Tautuliszki Ifolw. 2-.<6, zasc. ./ Teklany [zasc. 3-'9/

Topele [zasc, 4-28/

Traszkuny /wie.l 39-2371 Tuszczewle /z1Jiei 3I-I35P4 Unguryszki /parc.5-3I/ Unieniszki /wid I5-701 Uzaciszki [isalc. 4-421

Uzalino [unes 6-33/ Walukiszki [isasc. I-61 Wapielnia [zasc. r-6/ . Waskance i~vie!; 22-I451 Werus6w j-maj.6-93/35 Werus6wka /gaj. 1"-5/

Wiatrowka /1 zasc. 6-29,11 za.fC.2-I5! Wiegielino / sate. 5-27/36 Wierzchbezdanka /zase.3-I9/31 Wilcze Rojsty [ga]. I-51

Wilkinka [zasc. I -91

Wilkiszki [zaic. I -0/

Wilniszki /wid n-63, zasc. 2-I8/ Wilkorojscie [zaic. 6-29/ Witaniszki [zasc, I -5/

- ."

Witosze /wid 32-158/

Wizukalnia [ease, I-6/

Wizupka [zaic. "/38

Wladyslawowo /lein.® 2-8/ Wojewodziszki [xasc, 3-I91 Wolosieniszkl /w£e§ 7-33/ Woropniszki Ifolw. I-I8, zasc. 1"-I0/39 Wrzesnia [ease. I-6/

Wygoda [xaic. 2-17/

Wyg6dka [osada I -25/

Wysokie /wies 4-251

Zablocie [zasc. 3-£21

Zacisze [sasc. I-6/

Zahrebiszki [folt». 1"-7 f40

Zalcsie /koZ. I-3, ssasc, _r-6/

Zarneczek [ease. 1--7/

Zarneczkowo /1 zaic. I -6, II ease, 1" -7/ Zawidowo jwid I7-I07/

Zarniszki [zaic. 3-2:< /

Zuka6.ce Iwid I4-83, za§c.41 2-I8/ Zwiniany /foh'-".5-32/

Zwirownia [kosz: hoi. 1-0/ Zwiryszki /1 zaic. I-5, II zalc. I-51 Zyngi [Lfols», I-8, l I folro, I-II,

I sale. 2-13. II zasc. 3-I6, 111 zasc. 3-22/

.-

'-

. I

UWAGI. N aZW)I daio n iei u;iyw{wc: I - Kauha»; 2 - Antouillia; 3 - Besdonai/no: 4 - HTir:V; .5 - Biciunv: 6 - Dailidanv; 7 - Derszele; -s: - Girdz,:,",ki; 9_ - Helenouu»; IO - Chrzcien;,zk£ 'ub Kreeczniseki-Goi; II - Leopolatv; I2 - Nata/ina; I3 - Nowo Bezdanka: 1"4 - Tf"clawotoQ; I5-Podzl"lmy; 1"6 - Ponaxy; I7 - Pltl"eltszk,; IS - Pielikatnie: I9 - Pial]'; 20 - Poiedutiie; 21- - P"gaczdwka; 32 ~ Szyrwid~i!Jzki~ 23 - .. ~'h-irdzim(); 24,- Shie.rlan:y; 25 - Slwtaryszki tub Staktzry.tzki; 26 - Szeszelni.~zki~ 27,..- Sulu;'':szki; 28 -.Busa; 29 - Sym{)n6w/w.; 30 - Sl"pi.<z/<i; 3I - Slesarysehi; .12 - _Swi'ltnik':; 33 - f;"'iqlnik-i Mal"; 34 - Tusxczetoie; 35 - We,.ysowo; 36 - We· gielino luI! Wigiliflo; 37 - Wierschbeedanv; 38 - TViczubki; 39 - Weroplliszki; 40 - Zagrabiszhi; 4I - Pr:zyzld,mice.

J11iejuowoic-i stris ane Lqc sn ie: xaic. Tauiulicshi ,,,uk W;i;upka-budynko--w 4. ludnoici 20:

K om·l,leksy m ie iscowoic i : Hamernia i Oslaszko'UJ -11.'spdlna 1ui.Z'l,(,.·a Hamernia: Kov.mliszki Puneanskie i Podlesie - wspJlna 11a.tu,.la KOVJaliszki Puniari.$}de; l{ragzle i lVladys!auJOwo - u .... ~p6tna -naZU1Q Kragzle.

Bartele [eoie! 23-I28/ Bieksza /wid 29-754/ Butwidance /1.vies 38-182/ Czarne Kowale [zoie! 65-334/ Czebotary jw£d 45-253/ Czyzuny /lIJie§ 84-476/ Darguze /wid I01- 567/ Dekszn i a /wie§ 40-3 I3 j I Dziechciary IwieS 25-102/ Gielunce /1lJie.i 1:6-771 Gieniunce [uiiei 18-1.[2/2 Glerajcie /wief 51-263/3 Jakiance jwie!; 23-I02/ Jerernieniszki [saic. 1-5/4 Jurkance /wid 55-305/ Krokszly [eaic. 3-15/5 Krumince /u)id 43-2471 Kukiszki [zaic. 5-46/

Gmina wiejska Olkieniki Siedziba sareadu gminv: m-czho OI/~ielliki

Kukle [zoie! 22-1()9! Kursze /wid 72-393/

Lejpuny [kol. I3-87, wid 68-369/

Lesniczowka [zaic. 2-22/ -

Maluki [une! I5-76/

Matujzy /wid 24-I27/6 Misztuny jwiet 55-327/

Mosty /gaj. 1-4, 'Wid 6.r-329/ Nowe Macele /wie§ 10-85/7 Nowe Noniszki jwie§ I6-95/8 Nowiny ju;ie§ 7-391

Ogrodniki jwiei 45-247/

Olkieniki [m-czko 237-I596, as. [abr.

to-83, st. hoi .. T3-I22/ Pirciupie [lesn, 2-7, wid'" 32-2°9/9 Podklasztor jwies 28-I5-[ / 'Pograuzupie jwid 7-28!

Pomerecz /y)ief 63-384, zase. 7-26/ Pornerki lsoi- I-I4, zasc. 2-2.r! Popiszki (wid 30-1:54(

Posolcza [ga], I -4, wid 34-21"0/ Puczkarnia Ifolw. 1-4, wieS 53-288/10 Smolniki jwie1 I2-73/

Spegla [saic. 2-I6/

Stare Noniszki /flJiei 49-26, I

Stare Olkieniki /gaj.I-7/ Szarkiszki [miyn .1:-6, zoiei I8-88/1l Szlejty [zasc. 5-35/12

Szpakowa Wyspa fgaj.® I-8111 Waryszki jwieS 28-I451

Wisincza llesn. 1-4, wid I2-851 W6jtowo /wid 25-r61/ Zaprzekopy /wid .'57-359/ Zygmunciszki Izasc. 3-4I I

UWAGI. Na::",-oJ' d a uin.ie] uzy,vane: I - Deksnia; 2 - GeniU1lce lub Giniuiice; 3 - Giraicie; 4 - Zielona; 5 - Kroksztv; 6 - Maitussv; 7 - Male Macele; 8 - Naniszki Neice; 9 - Piercupie; IO - Pusekarnia: H - Sarldszki; U - Ssstaitas: I) - Szpaka Wyspa.

Kom plek,y mieiscoososcc: Pirciupte i Szpakwa }VJlspa - w$f>6[na nasaoa Pirciupie.

Bierzupie [hol, 3-1-4/1 Bogacze /wid I7-77/ Bortele /wie.i 90-54)/ Burnejki lokol.1O-521 Chorazyce ifolw.2-161 Cybance /wid 8-45/ Czepieluny [maj. 5-44/ Dajnowo (wid -17-25°1 Derezuica [ko]: 2-I2/ Dmitr6wka /wid 36-182/ Dolina [une! 18-861 Drucrniny [taiei 35-I691 Dzikie Jocze [okol, I5-92/ Dzipiszki [sale. 2-9/2

Gmina wiejska Orany

Siedsiba xareqdu gmi,,y: osada Orany Gaj [zalc. 4-25/

Girazery /wies 14-84/3

Grzybosze jwie/; 9-62/4

Gurnbiszk i /~1Jie!; 7-36/

Holod6wka !folw.3-22/ Hclodziszki /folw. 5-3r, wid n-661 Hryszaniszki /.folw. 4-26/5

Huta Iwid .<2-8I I

Hutka Ifolzo. 2-r6f

Jagieliowicze /folw. 2-'<5, zaic. 3-26/ Jasowszczyzna Iwid I6-IOO/ Jurgiszki Ifolw. 5-43, wid 23-I4Z/ Kaszety jwid 22-98/

Kaziukiewicze jwies 9-54/6

Kijucie [maj. 2-IO, wid 37-ISO/ Kijuciszki /okol.8-60/

Klacie Ifolw. 2-8/1

Koledance /wid I2-741 Kornarowszczyzna /zuid 8-45/ Kornarunce [lein, I-8, zoie! 5°-308/8 Koniawa [osada t _r6, wid 53-3261 Koniawka /hol. 8-54/

Koniuchy Jwies 24-I3I/ Korejwiszki [sate, I-10/9

Krakszle /wies ui-rxo]

Krukle /wieS 26-I60/

Krzywile /wid 28-1351

Likance Ifolw.4-3I/

Kowszadola Imaj.3-351)8

Kraszena /1 zasc. 7-32, II sasc. 4-I6,

Ll l xasc. 4-2I, IV zasc.2-1'3/19 Krowcle /wies i :<rasc. I5c62/ Krolikiszki hvie§ 4-25/20

Kudry /v,)ie!i I6-93, sasc. I-6/ Lebioda [zasc. I-51

Le§niki laafe. I-SI

Lesnikowka Kazimierzowska

/zase. t -ts] Lesnikowka Pikieliska [zaic. I-6/ Lesnikowka Podpakiska [zaic. I-S/ Lcwouy !~uie!; IO-73/

Liczuny hJJies 24-1"36/

Ligalowka [zasc. I-IO!

Linkance /wid .IS-96, zak 3-I3!21 Lubeliszki /wid 9-4;')/

Ludwikowo [zasc. I -81

Ludyrna /zase.3-;,)01

Lutyka [zasc. 2-II!

Lawie [zasc. 2-Lf!

t..ele [ease, I-51

Magazynck Okrniafiski jzak 4-I4/ Magazynck Wizulariski /zase.3-I8j Magaz¥Jle~ ~~branciski Ilolw. 1-16/ Makucie iWWS 9-5,[/

Makuciuki [une! 6-231

.Malinowo [zaic, r-st

Mamokalnia /1l'id H-7Ij22 Margieliszk i [zaic. I-I5/ Mariarnpol [maj •• '5-24/

Markunce /1 wid 4-3[, II wid 6-56/

Masaliszki Izase.8-541 '

Medyna [ma]. 3-23/ Michalowka Izasc.5-35/21 Michnowa Gem [zasc, ;')-9/24 Miechowo Iwie!; 4-20/

Miegucie hlJid ,[4-62)25 Mieszkance hJJid 18-II91 Mikulance /wid S-30j

Milejki /wid H-s9/26

M iloroj scie I zaic. I -8 / Miszkirice /1<0l. 9-6I. wies I3-78,

zasc. 3-231

Mi tkuszki [unes er -:rI6 I Mitrofanowka /wies 36-I96/ Moskaliszki [sasc. 5-441

M uczyniszki [zasc, 2-151 Murowanka {wid 3-[71 Nadrnusa [ease. 1'-6/ Naksztyszki {wid 9-501

N aruniszki [zasc. 1-9/ Niespodzianka / sasc. 'I-IO I

l:Ppl<atiele1 ;r.vies'12-6~"1j .~9;5it~.

f "I :e!~i'd.a" Izvi~s)-4ft/ .,,!, ~ ,

.. IJPu:etaje /w'tes 39-2I31- r

Pujsze 7wid '4-28/1 '. • •

Rpm.ailka·~/ivieS 7-381 • ~

R;_omany (folw.5-3I/ •

L. . ~ .. , ". III!I .... _

.•.• UW..,4Gl.:N(1,!_wy·da'~",ie/ uzywanc: I-Berzuple tub Birxubie; 2-pziepi'zki; J-Gierazery; 4-Gryborze; 5-Gl'jI$za: 4;n1"zl,,; '6 - Klhl"km",e;~7.- Kloncie: 8 -Komaruno; 9 -,Kar",v",,!,k,; . IO.- Lmmca; II - Maledugnic; I2- M·r!:;c},mke; IJ - Pod-~ . barance; J4 -'P;'UJozupie; IS - Niemaseki; I6 - W'idmimice; I7 - Zuradzisehi,

'- .. , 1'4ie.jscowosci~sPisan.e Lqc z n ie : xaic, Ncimozaseczvzna i tlJz'es Ryliszki-midynk&fv I2, iudnosci 77~

'I

'~Ad' ., /., 61

-{ ~., flmeJCle unes I4-7'

It, Agrestowo [zaic, I-51

.. • Aleksandrow k a I ease. I -5/

.~ - '-nowH, /1nfl-j.5-85/1 ....&ritoniszki Ifol'W. L-41

... iBabri.nis'zki l~vieS IO-43/

• ....-~aI:lOi·ojscie r[zaic. I-81z

;.tH].o;,:z.ule [sale. 2-9/3 ., . fBa's,a!1iszki (zasc. I -9/ \.1 I~antnele !,wtd 16,-90/ "J ,Baranie [xasc, I -IO/4

• .:BaranY / hol, IO-70/

• Bary Iiszki II wid 9-49, II wid 3- T 9,

, ,- III 'wid 2-I1/

;Batryszki /zasc. 4-£2/ B'i.iuarysliki. [ease. 3-I6/5 f Bernaty /'WIeS 6-36/~

'Blazyszeczki / zasc. <; I ~ :Blazyszki [zaic. *1

r .BOOFOwszczyzna [zaic. 4-25/ i Borowek [kol. I2-751 Borunele lioie! I3-491

"Botwiniszki [fols», I -I4/

• Brodziszki [sale. 4-I9!7

Bll.dy Olanskie jwie§ 27-I56! r] Budy Szarnenskie [ma], 2-IO,

• zasc. 3-II!

J ',Burk!la Iwies I6-991

.' ,~urkllka [zaic. 3-13/

, Cegielnia Pornuska /zak 3-1'41 Cegielnia Wizulanska Izase.I--8{ '. Chrrriziutka /wid 4-I9/8

- ,Ciechanowo {wid I6-97i

~ 'Czekieniszki Igaj. I -5, zasc. I -8/ Czerwonka [saic. I-6j

• Dasiance (wid 24-I28/

..: Dawla /zasc.2-8/

• Dawliniszki Y l zasc.9 ill zasc. 2-9/ Dabrowo /kol.® I-51

Debowo [ease. 1-8/

Dobrowola [zasc. I-4/

Dolna [zasc. I -IO/

Dolnica Iroh,). I-IO/

Dowsely iwid 6-28110

Durnbla [ease. 3-22 /

~ Dybury jzaic. I-71 Dyrnsza Jfolw. 2-15/ Dyrrnejty /wie!; I8-86J Eden [ease, I-41

Franciszkarice II isaic, ill zasc. 2-I6/ Gaj6wka Babaniska [zasc, 1-7/ Gaj6wka Warniska [ease. I-71

Gajowka Wizulanska [zaic. 2-11/

,

Gmina wlejska Podbrzezle Siedziba ssarxqdu. sminv: m-czko Podbrsexie

G alinow ka I zasc. I -6! Garnopoliszki /wid 7-26, zasc, 2-6/ Gasperyszki /zasc. 3-Ir I

Gawejki [folso: 3-54, zasc, 1-5/ Giedrojtele lfolw. 3-2Z.( Gieguzyszki [zaic. 4-241

Gierwiaty /maj. 4-26, wid IO- 57,

zaie. 2-I I /

Gintowszczyzna [zaic. r-nf11

Giria !folw. 2-10/

Girniszki [zatc. I-8tu

Girulszczyzna [zasc. 3-Iol13 Glinciszki /maj. 9-I79/

Gowkieliszki {wid 7-35/

Gorna Gaj6wka [zasc: I-7/ Grejciuniszki jwid 8-47/

Grodzie Iwm i ease. 29-16I I Grusztele /wid 2(J-96, zaic. 1'-2/ Gudaniszki !zasc.3-1:4/

Gudejki 11ml. n-75, wid 9-421 Gudomiedz I.folw. I-8, 1 zasc. IO-52,

II zasc. 1-4/14 Hajdaniszki /wieis 7-37 J Haka /.'Jak· 7-50/ Hawryliszki (wid ;,)6-129/ Jablonowka [xasc. 1-20/ Jadwigowo [zasc. 1-61 Jakubance [ioie« I6-791 Janiszki [isasc, 2-IO! Jankowszczyzua [saic, I -3/ Jankuniszki [sasc, 3-17/15

Janowek /1 za:ic. 7-47, II sasc, .f-51 Jarzynowo /zaic.1-5/

Jedlinka [Lease. .[-4, H easc, I-I4.f16 Jeczmieniszki [kol, Ig-I2I/

Jodarice /hol.IO-59, wid I6-84!

J od ozior y (wid I 3 - 661

Jurgiszki [isasc. I-SI

Justynowka [ease. 2-J6!

Juszkance /1 sasc. i II sasc. 3-I81 Kabele Iwid II-56/

Kadaryszki / saic, ;')-71

Kalin6wka Izasc.1-71

Kalniszki (wid 11-60/ Kazimierzowo /maj.6-66/'7 Kienowszczyzna IZGSe.2-I51 Kolnota /wid 23-II8, 1 zasc. 5-32,

11 xasc, 6-20, III zasc, 3-Io, IV zasc, 5-22, V zasc. 4-·15, VI zasc . 3-91

Kolnotka jgaj.1'-61

Koniuchy jgaj. r-6, maj.4-45, sasc. e-t o]

.. 40/ -

(iiiaj. ·3::1 5/31: /ia}c. 'I,~61

. I-6/

i [zaic. 3- T9/32 ~~;:~1.: [une! 9-65/

Ozyszki IllIaJ.4-3I/13 Paciuny /n.ies 10-75/ . Pakielinia [saic. 2-9/34 Pakiszki [zasc. 8- 5I 1 Perwejniszki [ease. 6-I8jJ5 Pieslakiszki [eaicc z-S]

Pietrucie JI wid 9-60, II wid 8-43P6 Pietryszki [sale. 3-I81

Pikieliszki [maj. 3-30, wid :19-1.3°/37 Pilajciszki /folw 2-26 f

Picrunce Ifolw.·; 3-11, hol.'" 3-251 Piotrowszczyzna /zasc.3-Irj33 Podbrzesk [maj. 5 -79/39 Podbrzezie [m-czko 78-673/ Podbudy /zaic.r-4/

Podebie f'Wid 24-IIol Podgrejciuniszki [zasc, f-3!4Cl .Podjezierce /zak 3-2I I Podkornele [sasc, 1'-4/ Podlutyka (zaSc.1-6/ Podnugaryszki /za!;c. I-7/ Podwaryszki /wid 9-51:/ Pcdwizulanka /1 zaic. 3-H,

II z asc. r-7/ Podwizulany /1 zasc. 2-I2,

II zasc. 1:-6/ Pogiry /wid 22 -I 26/ Pograniszki [zaic. 2-8/

Pojaniszki [Lease. I-5, II zasc. I-4/ Pojunele /wid Io-65/41

Pokaluiszki Iwie.i ,ro-63/

Pokurnsza [ssasc. I -4/

Polowkinia [ease, I-71

Pornusie /nJies I6-87, I ease, 5-28, Ll zasc. 6-48, Ll I eaic, 4-24, IV ssasc, 2-I31

W"""-'<4/, -

t •

lIj8f.. , .

lzaieS' 8: 5I I,' 1-'11""'''-V<;'7('nrZna jias/t2-r5/'.

Pustylki ... '7-32, wid H-6I1

Puzyryszki "[saic" 4-21" / Radziule /wid 5-24/4J Rakowszczyzna [zaic, I _,5/4.4 Rataliszki /u1iei I5-89, zasc. I -LO! Regieniszki /wid 5-30/4~ Rejszaliszki {wid 5-30/4b

Rogowka /zaic.2-9/

Rownopole /wid 9-451

Rozarnpol [sasc. I-IX/47 Rozokarnien [zasc, I-51

Rudupie [ease, 4-'17/

Rymotaugi /1 zaSc. iII zaic, 5-27/48 Ryrnszyszkl [zasc, I-Ill

Ryngia [zaic. 2-111

Salutyn [joh». I-I61

Santoka / sasc. 4-22/49 ,

Sawena [zasc. I-5/

Sawki /wie.i 4-461

Sidabry /wid 18 -93/ Sienkowszczyzna [saic. 5-20/ Siewruki [une! 1: 3-671

Skaraniszki [saic, I-8/

Skierdzima /ga;. 1-7, I zasc, I-1·4,

II zaic, I_6150 Sklewscie /wiei I2-56/51 Skowrody jwies I2-831 Srnaguryszki I zaic. 1:-6! Sobole /zaie!i 9-48/ Sosnowka [ease, I-71

Spiegle jwid I2-5I/ '

Sprejnie /wid 9-49, zaSe. 9-58/ Staboryszki /wid 6-381 Stalewszczyzna Izase.4-24/ Stanisrawo wo [sasc, '[·5/ Stankowszczyzna /wieS I2-82/ Stawek /za!'c. '1-3/

Stodoliszki /zuie.i 6-281 Szafarnia /1101. 4-3I/

'fl

/zaic. --..,;

If;;lf:!!~ 3- '. • I L -, Tryrnpuciszki, ..6-361r:::Turnarice /.vJid.r/ - 54,N' •

Unkszta Izaic.·3-2I/~o _..

Warniszki: /wid 20-96/. I Wesol6wka '/1 wie!rIi-7I,'

24·-II5, -III IV'wief7~29f Wiciuny /wids 20::IO'I/ .. Wiersminie /zasc.2-I8/(i! Wierzb iszk i / £ase. 2-'14/,

Wiktopol /zasc.I-4/ • I il

Wilkiszki lease. I-IO! • r 1

Wi.lnis~ki ffolw. 2-F, zafc.~·5-371~H

Wiszniewo [zasc. I-6/1.:. 1

Witkowice [zaic. I:;£O/ ,t"""

Wii:nlany /maJ. 5-55/63•. I

Wizulanska Kolonia [osada I -4/

Wizuniszki /za.ie.5-36(- •

Wobaliszki Izatc.2-8/

Wojniszki /wief'8-4zj

WojtkLlIlce Iwie§ 5-36/

Wolownia jgaj. I-8/

Woroniszki Iwies 8 -48 I Wvbranciszki /v.id f7-8i! Wysmalv Izatt. ,I-51

Zacisze [zaic, 1-6/

Zajezierce Ifolw. :1-25, wid 7-25/64

Zgoda [sasc, I-51 ._

?ygm unty I zasc- 5-Z7!

Zakiszki jwie.l 8 -481

Zarniszki JgaJ. I~8/

Zegarynka [zasc, ""-IO/65 ZemojteJe [zasc, I~8/66

Zukinka /1 ease, in zaic. 3-241 Zy liszki / zaic. I -8 /

Zylwiszki /fo11.O.3-29/

UWAGI. N a;;"oy daw.lIiei uiywaJW: I - AnGlo!J; :I - Baboruishie; 1- Boczulv; 4 - Barance; .5 - Bt>jnaryszki; 6,- B;.i~ naty ; 7 - Brudzisetrt; 8 - Chmieziut/w: 9 - Dobronisxhi; It> - Dmoiiely; II - GientowsZGzyzlla tub Gindounoeo: 12 - Gie;'li,zk,: lub Giernisehi: I3 - Gierulseczvima; I4 - Gudomis: I5 - J"",IU1l;,z/d; I6 ~ Jedlina; I7 - Kaxmiereezoo; I8 - Kozoreedota; I9 - Kresienie: 20 -Kralehiszki.; ~I - Lenhauce: 22 - Jl1m>lohalnie: 23 - Mic/wlowo; 24 - Mice/IOwa Gora; 25 -lWcgllci(1 tub M·iguc;e; 26 - Mieleihi; 37 - Notvo-Jelelisl<; 28 - Nugary OzysMe; 29 - Ohmial1a-Gi"dl"o;cie; 30 - 011.(1; 3I - La, a/allY; 32 - Orelisehi; 33 - OrZy!;zki; 34- Pokj/i11it1: 35 - Porssanisishi; ,,6 - Pietrinico; 37 - Pickiel':'zki; 38 - Pietroiosactsvena tub ,<]wie/u/Jie; 39 - Podbr.sesi: 40 - PodgryciulIiszlli; 41 - Paiunete; 42 - Podsasceni; 43 - Radz,:"ki: 44 - RO},1Y<'!szczytma; 45 - R(1gienitzki lub Rogielli.szki: 46 - Rajszaliszhi; 47 - ROia:mpol; 48 - Romataum tub Rymalaugi,; 49 - Sontoha; 50 - Skierdvma lub Shierdvnia: 5I - Shtezoce; 52 - SZePiecie ' Cub Seebocie; 53 - 84_loo umisehi; 54'-- S/'ol'!owsz<"'qzlla; 55 - SZlt/Pild,zki; 56 - Ssaoagiervna; 57 - Smilg;; 58 - S.nilgillie; 59 - Tumaniszhi; 60 - Unhsecza; 6r - WereHn;a /11" Wierszm.inia Illb Wierzmiuie; 62 - Wiln;szetz'-"i; 63 - Wid"ula"y; 64 - Zaieeieree: 65 - Zegarvnka; 66 - Zemeiteie. -

M'iei s c ouro ic i sp is an e Lq c z n i e: ease, Blazy!zcczl<i i sate. Blassvsshi budYllk6w 5. ludnoici 39. '

Komole ksv miejsco'Wl)sci: DqbrQwo i PiOYUI)ce - wsp611la Ila=a Pioruiice,

Ce es ci miejscofUOsci: OUs (zate. H(I/<a).

Aleksandrowo lfolw. ~-IO! Babanowszczyzna [hol. IO-52! Babcin /jolw. I-31

Baraszki ffolw. 9-421

Benedyktowo Rakanskie Ifolw. 2-I8/ Benedyktowo Szwajcarskie Ifolw. 4-29/ Beuedyktowo Wolkorabiskie

lfolw. n-81"/ Biala Waka [ma], 9-I35, os.jabr . 4-Z5/

Gmina wlejska Rudomino Stedziba xarzqdu gmitlY: m-czko Rudomino

Bochen [zaic. 1·-10/

Bogusze /wid IO-.5.5/ Borejkowszczyzna Ifolzv. 3-18, wid

I3-88, zasc. 3-1'8/ Borkowszczyzna /ltOI.25-rz9/ Borkowszczyzna Mala [folu». 2-I2/1 Borowo [sasc. 4-ZI I

Borsuczyno [ease. 2-I8/

Bosacka / zase. 2-I4/

Brzezniaki /zasc.3-23/ Cegielnia II [oleo, I-4, II [ols». 2:'1,8/ Chlebniszki [ease. 6-.54/ '

Ciundzie [mlyn 1: -3, zaSe. I- 5/ •

Czarna Waka Ifolza 2-161 ..

Czarne Bloto IIe.in.@ I-4, zase.@ 4-23/ Czarny B6r /1 folw. I -I 3, .II folw.I -I7 t.J

hol.4I-:H9! - •

Czekany fwid II-65!

..

,-

41

72

Czernice' ffotw. I3i.89, os. min. 2-II,

unei 23-Iul .Daszkuny /zasc.2-I5! -Dabrowa Ifolw.3-2o/ Dabrowo Iloiw·5-371

.Dqbrowszczyzna IJob). I-9J Debniaki Ifolw. 2-I2, zasc."] .D~b6wka [saic. I-61

Doliny (wid 24-I 4I {

Dol:owo [zasc. I-81

Doubiany jwie:! 42-2I81 Dukiele [ioie! 25-I56J Dusienieta fgaj. I-5, hol. 9-67,

wid 32-2061 Dworzyszcze [ma], 4-44/2 Elzbietowo /maj. I-69/ Filipiny /za.ic.® I-IO!

Gaj /kol.3-12/

Gaj6wka Jermoliska [lesn. I-4/ Gajowka Porudominska /leSll. I-7f G6rki [zaic. 4-I7/

Grygielowka [osada I-4/l Hamernia lfolw.3-32/

Holowacze Ifolw. 4-25, wid Io-65! Iwaniszki Ijoiw.® 2-II/

Janowo lfolw.2-22/

Jarmoliszki (wid I8-97/ Jezierszczyzna Ifolw. 2-I6, zasc. 4-231 Jodczyki fjotw.7-441

Jod6wka Ifolw. 2-141

Jodziszki /wid 24-I22/

J ulianowo /folw. I -.r 4/

Jurczuki [zaic. t-ao]

Justyn6wka f/olw. I-3f

Kajszelaki /wieS I3-70/"

Karnionka Ifolw.8-70/

Karczowka Ifolw. 3-5, os. min. I-4i Kawerniszki !fohl.'. I-l"3!

Kielrnieja /folw. s-sr!

Kiena [maj. 3-28, pare," 3-I],

unes" 26-148/ Kinelowka IZIlSc. 4-22/5 Kisielewszczyzna [fols», 2-I6/ Klej ooty /folw. I -8! Klemensowo Ifolw. 1: -I I 1

Korzysc II [ols». 3-23, IIfolw. 4-27,

maj. 3-35, unei 7-3.1/

Kotki /wiefI5-80!

Kotlowo [folt», J:3-76/6

Kotlowka flolw.5-49/ Kowalewszczyzna Jzasc.4-I.5/ Kowalki [Tfols», 2-27, lIfolw. 3-33/ Kozaklary [jols». I2-9SI

Kozlowa G6ra [ease. 2-·'11 Krzyzowka Rudorninska Jwid I8-9IJ Krzyzowka Rukojnska /wid; 19-881 Krzyzowka Teruianska jZIlSc.5-42/ Kuny /rnaj.4-391

Kuzmiszki Ifolw.4-29/

Kwietniowo [lesn. I -IO, maj. 4-4I/ Lesniki Ifoiw.T-I3, ~vie.i 7-38/

Lipiny II ease, 7-46, II xasc,' 6-29/ Lipki fwid 25-I27/

Ludwinowo ffolw. I-S/

Lazanka [ease. 2-I61 Lopatowszczyzna Iwid 7 -4I I Loz6wka Ifolw. I-6/

Lukszyna /wid II-641

Macieiszki Iwie!i 22-12II

Maj6wka /lolw.2-2I!

Malowanka [ease, 3-2I I

I f

I

I

... ")

Gmina wiejsh.Rudomino (dok.l

Marcinkowszczyzna Ifohv. 'Z-I9/ Mariarnpol /wies 23-I371 Marynowka /wid 8-53/ Melachowicze [pare. I2-6I,

wies 33-1:791 Mereszlany /wieS 53-334/ Michalowo Kwietniowskie

[folio, 2-1:6/8 Michalowo Niedzwiedzkie

1 Folw. 5-44/9 Michalowka jwid 36-I851 Mickuny flolw. 3-20/

Miguny jwie!; Il-8I/

Mikuciszki Izase.8-4o/

Mlynek /za.ic.® 3-I8f

Montusze /wid II-631

Mostki /wid 6-30, ZIl§c.10 T-7/ Mur linka /hoi.24-I461 Murowana Korzysc [ease, I-7/ Niedzwiedzie fwiei T9-86/

Nierniez [maj. 2-48, okol. 79-4321, parco 7-.50/

Nierniezanka [ease . .5-I5/

N owakowszczyzna Ifolw. ® I -20,

zvies'" 4-23!

Nowe Piktokance /wid 7-35/ Nowe Rakance !folw. 5-53/ Nowosiady jza.lc. 4-30/

Nowosiolki Szwajcarskie /zoie~' 8-40/ Ogrodniki /wid 5°-252/

Okrnieniszki [ma] .. 3-38, parco 3-23( Orklany I~uid.r 4-6I /

Oscioiszki [ease. I _4/11

Parfianowo /folw. I-I8/n

Petesza [ma]. Io-r08}

Piktokance (wid 29-I50/ Podborejkowszczyzna Ifoiw. I-IO/ Podbosacka 110120.2-8/

Podbrzozy /folw. 2-9/

Podczarna I/olw. 3-19}

Podgaik [zasc. 1-I2JLl

Podgorna hvid '5-78, zasc, 5-28/ Podgrusze I/olw. 3-24/ Pcdjezierszczyzna [folio. I -6/ Podjolka 1.101w. I-T2/ Podkarnienie IfollO.I-8/14 Podkawierniszki Ifolw.9-73/ Pcdlipki [zaic. 9-55/ Podrnacieiszki [ease. 2-9/ Podmichalowo [zalc. I-4/15 Podrniguny /folw. I-II/ Podrudornino Ifolw. I-II/ Podtatarka [ease, 5-33/ . Podzahcrze [zaic. 2-H 116 Podzasciuny [sale. 3-19/

Pogiry [maj. I-5, wid i ease. 20-ro8! Polepie /1 [olui: t -8, II folso, 2-.t2! Ponary {wid 48-279/11

Popiszki Iwi"d 23-I30! Popowszczyzna (wid 36-20X / Porubanek Ihol.8-:)01

Porudornino IJolw.1S 3-41, kol, I8-I44,

m-czho 40 -204, :;,:asc. 9 - 36/ Porudomino Male Ifolw. I-9/ Powelki /wid 22-99/

Pruciec !ZIlSC. I-6/

Prudziszcze /Io!v . .I. 3-I8, hol, 5-33/ Prutek [ssasc. 4-20/

Puciata /ZIlSc. I -2/

Pyszno [foleo, I-I2/

Rada [fols», :£-7/

Rakarice [futor 2-9, ~mllj.·4;r58,

"osada I-91 . .

Rawdonka /folw.2-8/19 Rejslerowo /lwl. 4-24/

Rojstele Ifolw. 3-20; kol. 7-18,

ie.in.f -912Q Rojsty !Jolw. 2-9/

R6wne Pole .I/olw .. 1"-6, osada 0-2/ Rudomino [m-czko 64-373/ Rukojnie Ifolw. 2-7, hal. 4-20,

m-czko I03-550/ Rusin6wka [une! 8 -so! Sadkowszczyzna Ifolw.2-I3/ Samot6wka /ZIlSc. 6-36/ Skibiszki ffolw.4-28/ Skierdzimy /zak"' 6-45/

Skojdziszki (wid 43-z60, xasc, 4-z3/21 Skorbuciany /wid i z asc, 72-385/ Skrob6wka [zaic, z--,21

Stob6dka Mariarnpolska /wie.f 9-461 SIob6dka Rojstelska Ifolw. 3-I8/ Sloruianka [osada 2-14, zaic, I6-76/ Srnolanka /wief _6-81)/ Sobolewszczyzna Kienska Iza.ic.2-71 Sobolewszczyzna Porudominska

[ssaic. I-sin

Sokolniki !z~'ies 7-42/

Soleniki [maj. 5-41", wid 37-2I6/ Sorokowszczyzna Ifolw. 1-7/ Sorok - Tatary [okol. 44-272/ Stankuciszki [saic. 6-36/ Stefaniszki Ijolw.I-I2/ Szafarnia Izasc.1'-4/

Szwajcary liolzo. 3-40/ Szwajcary Nowe jJOlZO.2-7/ Szyszkowo IJo/1!J. [-6f

Slepa Korzysc [folio, 4-37/23 Tatarka [toie! 34-185/

Tataryszki Ifolw. 3-24/

Terniany Iwid@ 5z-30r!

Totkaciszki jzoid _T4-8zj

Ureski [ssasc. 3-I6!

U strcnie /.fohl.).:r -6 / Wasilewszczyzna ffolw. I-9f

W~gry [zasc. 1"-7!

Wielkie Pole ifolw.2-I8/

Wielkie Siolo /wid 63-37I/ Wielkopole [une! 32-I92/

Wloki tsoi. I-7, ease, 3-8/24 Wojdaty ffolw."' I-8, wie.{® n6-6I8/ Wolczuny [kos». kol. 4-2IJolw. 2-7.,

. gaj. I-5, zasc, 2-4/ Wolkorabiszki [ma]. 2-23, wid 3I -I 551 Wolkowszczyzna [toiei I7-1"26,

zak 2-J3!

Zacisze [folao, 2-28, unei :r3-77/ Zad worce / zasc. I 4- 68/ Zaglobie /zaic.8-47/

Zahorze /wl:e.i 10-67 f25 Zajezierszczyzna [folto, I -7 / Zakierice !wid 74-369/ Zaprudzie it/lies 5-291

Zarzeczany Ifolw. 6-31), wid I6-IX7! Zascianki /U'ies 49-2941

Zasciuny /wie.i 12-641

Zielona 110120.7-54/ Zarnowszczyzna ljolW.I-9/ Zarnowka [fols». T -4/

Zeburtany /zllsc.5-28/

Zytni szki [fols», *!

UW AG1. N aZWl' dauni iej 11';: .I'W a" e, I - Wrocl",": 2 - Dwor)',zcze; -' - Grygie16wlw; 4 - Kieisxelaki; 5 - Kiion/noha; 6 - KOllrJwka; 7 - T,ip':")i-Podlipki; 8 - MichalowQ k, Paraiianmoa; 9 - Ml:chalo.~o k. Niedruiiedei: IO - Syrl': :u - Ocep',:,zM lub O§Ci(!pi,zki; I2 - Parafianozoo; I3 - r dgnjek; 14 - Podymane Kamienie; I., -l';/ir.lraloo.:a; 16 - Podzaeoric; I7 - Nowosiolki Ponarskie; 18- Porudomino-Rukmoo; '9 - Raudc a; 2Q - Raistele; 2I - Szkojdzi,zki; 22 - Semboleussecevena; 23 -81ePianka; 24 - Wolo"'; 25- Zagar;" Iub Zahorie.

M iei s c asoo sc i s-b is a-n e l a c -ai e: sale, Debniaki i [olur; tY/1liszki - olldYrlkou) 7, ludnoici .17.

Kompl_ks)i mie isc oso o ici: Cxarne Bloto i iwm,;,zki - wspollla "azwa Czar,," Bloto: Filip;"y i Wajda.1)! - w,pol1la nazwa Wojdaly; K;etla (parc. i wid) i Nou,akowszezyzn4 - w'Poln" nazwa Ki."a; l'dI1'1l"I<, Skierdzimy i Ternim,,, - w$jJo/"a na.&Wa Terni""".

~ I

I

.......... ~AA ~"., J " Gmina WieJSKa Rudziszki

::'! 4"-",* _,..

Siedziba zarzqdu g,,,itly: m-csko Rmizi.zki

.... .. ....

Adaliszki [zasc, 7-47/1 Janieliszki /maj.5-I8/

Adainowka /1 xasc. Ir6,!L ease. 2-IO/ Janowiec [zasc. -t.

A).eksal1d:1"6wkt; /hol"zI-!39( Jelszczyzna [zaic. 5~4II

Andrzeiszki /za..ke 1-4/"' Jurgielahy Iwid 29-1'64/ .

Angleriiki /101,<£. I -:II, ~vid 38 -2II / Kajetaniszki I ssasc, 2 -I 21

Angleniki Nowe !za{;c.1:-7/ Kasieliszki (zasc.3-II!9

Angleniki Stare [zasc, x-e] Kiernowo Iwies 5-48/

Bajernbdly /wid 12-76/ Kiewliszki [sate. 3-241

Bakieiszki (wid 7-39/3 Kij6wka [zaic, 2_201

Baraki [znic, I -7/ Klepacze jwie!; z8-I67/

Barankowo [ease. I-IIi Krolewska Kuchnia [zasc. 6-331

Bernardyny [zasc. 3-I41 Krzyzanowo /zasc. '2-[ 4(

Biedugnia [sasc, 2-I5/ Kuraliszki /1uies 9-47, tsasc, 2-I5/

Bogielowka [zaic. 2-5/4 Ledziance /zase.4-26/

Bojaryszki /wie!; 9-60/ Ligojnie Male [uiie! 26-I441

Boleslawowo Ilohv. 2~12! Ligojnie Wielkie Iwid 47-254!

Borcic /1 uiies i 1I wid 31-I45/ Lipniaki i'wid 27-;'60/

Bowszyszki /wie!; S-5·T, zase.5 2-J:3/ Lukauce Iwid 8-46/

Bozy Dar /zasc.2-I5! Mad:ziuny /wid 35-206, zaic, 4-47/

Bukty Nowe [zaic. 1'-II! Marnowo lkol. 9-48, wid 25-I43/

Bukly Stare /zasc.2-III Marcinowka lsoi. I-51

Cegielnia /kol. I3-93/6 Markowszczyzn a Iiolw. 2-27, kol,",

Chorazyszki hules 3I-I.53! wid 7-5.r/

Chreszczyniak !za!;c.8-58/ Markuciszki [unei 2I-H7!

Czudowka /gaj .. r.-.5, I zalc. Miedzyrzecze /fo1w.:I: -9/10•

iII zasc, 5-34/ Mikaszuuy /toid I7-.to.5!

Dabrowo !wl:d 9-44/ Miodowarce Iwid 7-42/

Dejlidy /wid I]-841 Moczulajki [zaic, 6-55/

Debniaki /1<01. £0-60/ Nowe Miedzyrzecze {wid 38-208/11

Dojnie IU'ie§ I6-80/ Nowosady [zoie« I8-I021

Dolkitany [ma]. 2-1'7, wid I4-I()2/ Nowosiolki !zaic. I -7/

Dugny /zasc.3-24/ Obale [hol. 6-39, wid I3-69!

Dworzec I zaSc. 3-20/ 0 bals kaPuszcza I kol. 6-21)/12

Ejgiclance /7J.)id 9-57/ Odesa [zasc. 2-I3/

Gaj IwieSv-64! Olona [fob». I-S,·/wl.e I7-96,

Gira IzaSe.7-471 maio 4-32, wid'" 2[-£24

Gobszta [lesn, ;:-4, ease. 6-4911 Opaciszki /gaj. I-4, zaic. 3-I61

Gudelki [fols». ]-22, wid14-79i Ozerarice (zvie,i 27-77(1/

Gudziszki /zoid 37-I97/ Pawlowszczyzna [ease, .5-32/lJ

III kla ryszki /wid I 5 -7 I /8 Pienk ieni k i / zasc, 6 - 381

Isrnance [sasc. I -8/ Plakna [zasc. 6-46/

Jagielany [ease. 2-I51 Podbaraki [saic, I -71

Jalowiec Nowy /Z(lSc. '2-7/ Podjeziory Madziunskie /zaic.8-47/14

Jalowiec Stary /zasc.8-47! Pcdjeziory Olonskie leaic. I-1'Oj

'.

..

Podligojiiie- '/zasc. 6~z6/ Podwojra /zasc.3-18/ Pokrepie [ioie! 35-J'S7/. Poluknia /maj. I-6, wieS 6.5-4441

Popiszki /wres 54-]18/ ..

Pupance /wies I6-74115 Purwinie /zaSe.4-I8/ Puszebaly [zaic. I-10/16

Ropieje /1 ssaic, 5-20, II saic. X-I/ Rudnia /wie1 2I-129/ Rudnia-Gira fldn.I-3/

R ndniki Wilenskie jwid 90-6041 Rudziszki [hol. I7-92,

m-czho I9I-I232/ Sagajlowka /zaSc.2-9/l1 Sedkow [osada 2-34/18 Skobsk /kol.1-I4/

Sloboda /wie!; 27-1.54/ Slomianka Izasc.4-16119 Stanisla w6wka /kol. 2 3-I 42 / Stare Macele fwd 7-55/

Stare Miedzyrzecze /wid 60-320/2Q Szandaryszki /za.fe.3-zr!

Szklary Trockie /wid 30-;:831 Szyliny [ease, TO-63f

Smig16wka (ga}. I-J/21

Tataryszki /za§c.3-26/

Ulkiszki /wie§ 35-205/

Ustronie Ifolw.1'-6/

Wancieniki [osada 3-16!

Warniszki lsaic. 2-16/

Warszawka [eaic, I-,)/ Wejksztelance Ivid 32-£841 Wieczoryszki [nadl, 4-I8/ Wiergieniszki /zasc.3-23/ Wisztelany /wid I4-I04/22

Wizgirdy /wid I]-88/

Wojra tsoi I-I2/

Wozniczany [saic. 3-27/ Zwierzyniec Jalowiecki /zasc.4-23/ Zwierzyniec Nowosadzki fbi. 9-66,

. . 1<Jid II - 57/

Zegaryno /wie§ 27-2I6/

Zyliszki /za!;c. I-5/

·_1

r

I
...
"
.;
'" ..
~
-

tb
...
~
I

e
~.
.. J
.. UWAGI. Naz,."y daosnie i !lz}'wane: I - Odaliszi1i; 2 - Alldrei'zki lub Pobaska; 3 ---; Bal<iciszki lub Bokieiseki; II - Boholousha lub BlIgiel6wlUl; -' - Bouusevnki: (, - [eteumso; 7 - GO'P,la; S - janklary,zld; 9 - Kaicielisehi lub Kosiusski, IO -lVlifdzyrzec; IIMi{!dzyrz{,,, Notov: I2 - Obaie; 1'3 - PO/<lm<.<:czyzlla; I4 - Podieztoiek; I5 - Penance; I6 - Poszybal»; 17 - Sangajl6w/w lub Sensai/<5,oJw tub S01lgajwwka; IS - Sendhour; I9 - Solomianha; :10 - Mi('dzyrzec Stars: 2I - S",igI6,o; 22 - Weiksetelasic« /"b Wisztelance.

l'1ie/<cowQ,ici s tris a n e l ac enie: ease, f'anozoiec i hot, iWarko",u;;czyz"a-b"dytll<lYoJJ 13. ludnosci 88. K amp le k ·'l' ",il! is C 01<' o sc i: A1ldrzeiszki; 01011a (kol. i wies) - ~nsp6In" nazzca Olona.

Aleksaudrowo [jols», 3-12/ AUgllStOWO [fols», I -7/ Augusty Ihoi,6-30/ Auksztodwory /za!;c.1-2.5/

A wizenie flolw. 1-6, wid I I -70 /1 Babince /wid;: 4-79/

Balsie [sate . r-st

Balele [zasc, 3-II/

Balundziszki /1uiei 4-I'), zaic. 3-14/2 Barnpol /zasc.5-37/

Barcilowka [ease. I -9/3 . Bartoszewszczyzna [ga]. I -7/4 Bialozoryszk i [fols», I-8. I zak I-I5,

II ease. I - 5, III zasc, I-6 Bialozoryszki Dolnc [zaic. 1-9/5 Bialozoryszki Game [ssasc. I - 5/6 Bialuny /1vid I4-74!

Bieganka l zaic. 2-17/

Birka /1 zasc, 2-1"2,11 nasc, 3-;[8/ Birka Folwarczna /zasc.I-4/ Birka Wilianow.,ka Ijolw.1"-9/

Gmina wiejska Rzesza

Siedziba ssarsiqdu gminy: w;et Rzesza WCTkowslw

Blech [ease. 2-1"3f

Boguciszki ifoleo. I -4 j Bohdaniszki [hol, 5-23/1

Bojary [zoie! 53~3471

Bondary Dolne /wiei I,5-7 _'1/8 Boudary Gorne [jols», I-rD, zaS

4-2419 Bor6wka [eaic .. 5-27.1 Bory [zaic, 2-I9!

Brataniszki /1 zasc, I -12, II saic. 2-I6 III zaic. 3-I9, IV zasc. 3-IO, V zasc, 2-7/

Brynk iszki Izatc.3-191

Buchta /ldn. I-3, 1 zasc. 2-9, II saic. 4-2I, 111 saic. 6-28, IV zasc. 4-25, V zasc. 4-3I, VI zasc. 8-35/

Buda [fole». I-II!

Bujuowka /zasc.9-56/ Bujwidziszki /kol. 5-20, ma]. 7-57/ Bukiszki flU/l. 27-I56, maio 6-68/

Cegielnia Gudelska [ease. 2-I4/ Cegielnia Zujunska /wie!; 26-I50/ Ciechanowiszki Ifol~(). 3-27,

wid 2I-II4/ Czarna Ziemia [ease. I-3/ Czeremszczyzna I zasc, 4-30/ Czeremszyszki (zuid 8-481 Czerwonka [ease. 3-I31 Czerwony Dw6r Imaj.6-62/ Czykiszki [uiiei I4-7o/JO Czymboryszki / zasc. 3-20/11 Czynudar [fols». t - 9 /

Do< biszk i f zasc. I -9/12

Debowka Podwilenska [zasc, I-6/ Debowka Rusacka flolzo. I-6/ Duhialy [sasc, 2_I2/1J

Dubliszki /gaj. I-5/

Duda /zarc.1'-6/

Duksztele /folw.4-26/ Dworzyszcze Gulbiilskie

jwief; I 4-80/14

·

...

*I ")0.

'1-31

17111.'""·<I.(}-'"30 j

/wie!; 45-222/ .'li2-71'20

-71

. ;'1/1.(lj. 4~44-~ 18-941 '2~I6f21

1-7/

. I~81

,1-6, wid; 7-361 v,,·td 2~I91

!2!ipZ

it jZdn.I-8,

. wid 6-3o,/lJ ;;_10/24 25-128{ Jza{:,;. 1'-10/ .jsaic. -3-141 Jzak-:r-6/ Izak~I-151 rt:

e 'fza.le. I-51 /za.k 4:36/"5 ,./zasl:. 7-321 Ita). */26

"_'_;c'.;';";=:,;'''::O;j i» {wid ;r 5-83, zasc, 5-20j

.u_v •• ..,~'''-~L'''. r Za wilejs kie jfolw. -2 -13/ (ivief7-'32/

twies 31 -I641 /~ieH6-iI/

'I zasc: 4'-18/27 ~

Ifi)hu. z:;r6, wid 3-24/.

-II [ols», ,I-9, II [ols». 2-10,

•• ._ ;wie!; ;r2:!55, zoic. 22-.1'22/ .. ~"Kl!Zyz6wka~/IYolw; I-I7, .

eI' ';"':" ~.' .IIfolw, I~22/ .Kima .. /zas/:.8-3SI

t Lendzieiliszk~ /wie§46-Z45/ t~· . oniszki:·jzldc: I~5/ .,

II JIeszczyniaI<1 • /wid~15 -107 f2S

., .~. Lesnikil?odwilenskie Jwie!; 28-132/ ~LeSniki Puciqiskie [zasc. 1-7/

Lesnik6wka1jzaic.I-SI •.. -'Lub6w:jlliaj. 7-10'0/

~ Lapowciszki - j;;iei 9~551 :tawryniszki !Jolw, 6-38/ t:~kQ»,~zczYzn\l D911Ja [ease. 3-'<3/ - lE~~0'Xszczy::na Qorna [zaic. 2-1'61 .. "lLOjci~~ /w~es}()-I,54/

_'II: Lowkiele jWles 7-35/

I Madziuniszkl /k-oL II-6.51 '

." "-:::r . , .

JO _..oJ

. I-51 [zasc. 1.8/ '"

Bondarskie t I. .

Nowosady Gudelskie .. ; Nowosiolki Dolne;; / . 10- Nowosiolki Gerrie jwie§>9-38/ Nowosiolki Pojeziorskie /wid 6-321 Nowy Dw61' Ifolw.I-IOj

Okolonia [eaic. 8 -8$,/311

Olszanka /folw.I-IO!

Orlinowo ~zasc. 3·21/

Orzelowka /wie!; 23·.r]4/

Osiukla Dolna /wie;' 6-35/

Osiukla G6rna /zasc·5-30/ Oszkince /wid 39-232/

Ozierajcie [uiie! 5-33/ Parchowszczyzna Ifolw. I -9/ Pelikany /folw. r-5, ~V1:e!; 5<'f7/ Pictraniszki [sate. 2-10/

Pietrance /folw. 3-241

Pikuciszki (wid II -'57, I zaic." I]- 59, II za.,'c,® 9-561 Plocieniszki /Iwid 3[-155,

II unei 7-50/ Pocztcnka [ease. 3-29/ Podczerwony Dw6r /za.fc. 1-7/ 'Podd<eb6wka /zaSc.I-9/

Podgaj [zasc. 1-9/

Podgiejlasze [sate. 3-61

Pcdgorce Ifolw.2-I2/ Podkaroliuka [ease. I-51 Podpikieliszki !zasc. 5-23/ Podwilauce /wid 15-83/ Podziekaniszki Iwid rO-55/-l1 Pogiry i/o/zo.2-I3/

Pogruuda /!llieS 6-38/

Pohuba /wie.f H- SIjJ2

Pojeziory Iwie§ I 3·67 /

Polanka [ease, r-xo]

Polesie Dolne /wid 4-24/

Polesie Gorne !wid 4-I8! Polowkinia [folio. I -TO, wid 5-22,

ease, 2-:F31 Popiszki /kol.20.127/ Poszyle /wieS28-1Sr/ Poszylajcie [une! 37-227/ Powidaki /ma).3-50/ Proszyszki !wid II-6ol Prudziszki [folu». 2-I91 Przepoly /wid 9.65133 Puciniszki /~uies 1'8-85/ Purwiszki [ease, 5-27/ Pustolowka [ko). 22-124/34 Pustoszka [ssaic, I-5/

Raj [zasc. 3-18/

Rajsze /wie.l' 6.38/ Rojstaniszki [zasc. 1:_1'2/)' Rowy jwie!; 12-76/ Rozkazy /wieS 22-II2/ Rusaki Dolne Iwid 13-94/ Rusaki G6me jwid 7-571

. '. - .,

. Ifolw. 3d2j'

Smolnica /wid 8 - 5814 t • Sojdzie Iza.ie.l-1O/ Sojdziuki [ease. I-Oj

Sokoliszki [zaic. 2-I3/42

Soldenie /wie!; 7·401

Scldenie Dolne [folso. 2-I6, zaic, I-51 Soldenie Gorne I-fobv.I-IJ/ Stanislawowo /zllse,2-II}

Stawiszki !wie!; 20-94/

Suderwa [maj. 4·47> wid 9-64/ Szafarnia [zasc. 1-41

Szaltuuy /w£d W-56/

Szeszkinia /f-oie!; IO-70/

Szkatula /zvie.( 5-28, sasc. 2-15/ Szmygle /wid 8-45/43

Szwedy /wid II-6o, zaic. 17-94/ Szylany jwid 41' -248/

Swiliszki [use! 9-44, zaSc.'" 1-8/44 Taranda II wid Io-66, II 'Wid };2-72j Tartaki /wid 13-74, I uasc. 2-:£5,

II zasc, 3.161

Teklunce !wie!; 6-27, ssasc. I·8/45 Tornaszyszki /za!;c.I-91 Trof'imowszczyzna !folw. 2-.r7! Turniszki [Tsoies 20-io8,

, II wid 'II- 64/

Ustron /fJZW.2-I51

Wadagole /widi 0-62/ Wanagiuia [lesn, 2-8, zasc, 6-32/ Warlina [zaic. 1'_6/46

Warna Iwie.I'" 4-16/ Warnografowo /zaS:c.® 2-20/47 Warnolepka /zak 1-9/

Werki [ma]. I9-1"90, smol, 1'-4, tartalt

6-21:, osada L-4/

W~daw.ciszkj, /wid 13-82, ::wse.22-1'241. Widoki [zasc. * I

Wielkieliszki /wieS r6-rOI/4s Wierbieniszki Iwid II - 58/49 Wierszuliszki /wid 55-31'.r 150

Wikswinia [zasc, £_6/51

Wiktoryszki [maj. 3·10/

Wilianow jmaj,5-48,1

Wobale jW£d 12-58/

Wojcieniszki Iwid; 4-271 Wojewodziszki /wid 28-168/ Wolodkowo [zasc .. 2_n/52

Woroniszki /1 zasc. 1-4, II zasc, 1-8,

III ::mh. 1-2, IV zaic, 3-15, V zaic, 1-7/ Wygodka jzasc.I-ro!

Wylazy /wie!; IO-43/

Zablccie !1IJ'id 9-58/

Zablccie Male /zasc.3-:r.8/ Zabrance !Jo/w. t -9/

Zacisze /folw.2-8{

Zadworance [uiiei 6-291

..

>AleKsandr6wek IfOlw. I-6/ -Alteracja [folu». 4-32/ Angliniszki [zasc. I-III Antonowo [zaic, 3-201 Anuliszki [ma], 6-601

Aszkalejty /1 zasc. I-6, 11 ssaic, I-6/1 Awanturka /Zal'C.1'-2/

Balejcie fldn. I-'ll

Belinow [ga]. I-6/

Bekarty Ifolw. 1-6, zasc,z 7-57/3 Bikiany !wie;' 24-II9/4

Birze /zase.3-2II

Bluznie ifolso, 2-I2, eaic. 1-4/ Bogumiliszki Dawciunskie Ifolw. 3-r9,

. za.fc·4-22/5

Begum iliszki Nadrzecznq I zasc.: -.f 2 Jr, Bohdaniszki [zasc, I-6/

Bohdany lzoic..[ -7 j7 •

Bohusze Mate /zoieS I2-75i

Bohusze Wielkie If.vid 3I-r88/ Bojaryszki [isasc, I-J:3/

Boltucie /wid 7-40/s

Borek [ease, I -0/

Borkuszki Ifol1J.." 2-IO/

Borowka [fols», 2-I5/

Brusznica fIfolw. 2-.1:9, II [olui. 2-.1:2,

zaic. 2-I,2 I' Budojcie /wid J4-9Ij

Bujki [folsu. 4-I6, wid 1"3-6'9/ Cechowka [folsa. 2-9/

Cegielnia Halinska /zasc.1'-4/ Ccgielnia Karolinowska /za.ie.2-9/ Cegielnia Stocka [zasc, 1'-6/ Chorazyszki ficin. ® 2-7/

Czauszkle /2Oie!; 20-I22/9

Czerwona Luza [zaic. I-21 Czetyrki [une« I5-IOO, zasc . .1:-13/ Czuzekompie / lwsz. hol. 4-3 I,

wid 38-226/ Dajniszki 1~J.)ieS Io-841

Daj nowo J aszuns kie {wid 5I -294/ Dajnowo Karolinowskie /wieS 25-1'47 f Dajn6wka /wie§ 20-IIZ, sasc. 2-20/ Dawciuny /ttrocz.e I-3, wiese 29-;7£1 Dawidowszczyzna [okol, 6-30/ Dabrowo [folso. I-6/

Dabrowka [ease. 2-£41

Deksznie /wid 8-52/

Diakl [zasc, 3-2T/1O

'Dluga Wyspa [ease, I-8/

Dolna [sasc. £-91

Dolne Podrnorozy [ease. 7-37/ Dowda /zasc.2-24111

Dranka leaic. I-7'17 Dziaguszki [zasc, 5-26/

Elzbi et ka 1101zo. I -4/ lJ

Ewin Ifolw. I -7/

"- .....

Gaj /wid 29-21'0, zaic:» -I41 Gajdzie [zaic. 7-34/

Gajloze Iparc.® 5-33/14 Gasciewicze [maj. 4-221 Gruca 1101w. I-4115

Gudelki [hos«, hol. 2-I4, lesn, 1'-5, maj. 2-30, smol . .1:-3, wid 29-21'5/

Gurnba /maj.2-8/

Halina /wid 36-2I3/

Hula Stocka ifols». 3-T.9/16

Huta Wagnerowska lfoi». 8-I44/ Ignacynowo /zaSc.e 2-IO/ Jackany Iwies 30-I83! Jadziulinek [zasc, I-9/17

Janopol /1 ease. 5·-36, II zaic. 2-20/ Janowo [zasc, I -5/

Jasieniowo 11olw.@ 2-9/l3

Jaszuny lceg .. 2-43, letn, 6-I9, maj. , 9-r 49, nl-czlw37-258,papiern.

4- W2, st. kol. I3-£6I. tartak 5-36, terpen, Z-I3, wid 45-327

•• • osadai -4/ Jaworow l;na,i.5-]I/ J edlina' jzJJies®7 -6 41

Jeglimonce /wief I-5-87, zusc, T4-75{l9 J encieleniszk] / zasc. 2-H I Jeruszyszki' /zaic.·x -II /20

Jodubka /zaSc.~2-20f21

Jozef'in ifo/~('. 2-8/ ,

Jozefowo 11olw.@ 3-3(/ r, Jundziliszki 1101w. 9-64, wid 7-43/ Kaczanki Ifolw.2-4I/

Kalnica Ifolw.2-III

Kamiennik /folw.e 2-I3/22 Karnionka [ma]. 3-33, wid '35-£83,

zaSc.2-III Kapinie [fols». 2-9, gaj. I -4/23 Karczernki [sasc. 3-23/

Karolin Imaj .. 5-II7, pare. 4-27/ Kiderance [kos«. kol. I -4,

201:d I5-1'03/2' Kiejdzie [hal. I5-8I, maj. 3-6/ Kiejdziuki [sasc. r-ti]

Kiernieliszki [ma]. 2-24, zasc. I-3/25 Kiernele [sate. I-9/

Klin II zasc, 3-I7, II zaic. I-7/ Klanie [ssasc. 2-I71

Koryzniowka [zasc. 2-I51 Kosaciszki 110120. I -IO j2(i Koszarowszczyzna Ifolw . .1:-71 Koszeplajcie [tsasc. I-41

Koscielna G6ra [ease, I-7/ Krakszle [folso, 2-I2/

Kruhlowo !za.!c.4-3I/

Krzywa Gora [sate. 6-38/ Kudziany lsoie! I4-T03, zasc. 5-35/27

_-

• ·

,.,..

I ."

,,-,.r I 1-(3'

~ Posolcz, Wielka;·/ollol.'" 9-55/ .

U ~9wisi!'cz~ I.fo[~;;?~! 4:yJie.f r_6.-r,09·/• Praneliszki f/zasc. 2~I9Pr; ~Predcieczenkll . livid 32-200137

Pucia towszczyzni "! zasc, "2-2 I/38 Pimdeliszki [zaic. 3-2J: jJ9 Rawele /zaSc. 6-35/40

Rogiszki Izok I-8f Rogozyszki /wiei IO-55/ Ropieje /folw. I -4/

Ruczaj Ifo/'w. 4-29J

Rudnicki Las Halinski [osada 34-167/ Rudnicki LasSkierdzimski [osada 8-46/ Rudowszczyzna [fob». I-8/

Ruzgiel [zaic. I _8/41

Salki Male /z!"'id .10-2081

Salki Wlelkie Jwie;< 27-I75/4Z Sangielowszczyzna [ohol, I '1-78/ Skiboluczka /jolw. z-s 51

Skierdzimy /WiefI3-85, zaic, I_II/4J Skubiaty (falw. 3<!0, wid U -I 46,

zaic. 1-6/ Slobodka twiei I 5-8:t /

Srncgury jwieS'" 24-I06, sasc," I-IO/

• SI~lOlan!(a lias~. 3i7/. " f'

Sokply 'lfolw.@ '2-9 ,wid"! 17-IIsi Soly II zasc. I~7,'II ease. I-51' Sosenkiszki /wid I2:69/~4

.Stasily lsi. kol. 5-43, wid I9-IJ~/ .Stefanowo I.fo1w: I_II/'S

Stoki [maj. II -I07 / Szrnigielszczyzna I zaic, I -8 J~6' Szukzdamiedz [ease. 1_I2/47 Szyrwie /wieS 5-34/ '

Slizuuy /wiei 2I -I53/48

swieniec /maj.3-42, osada'191-9/50 Tarakauce /z/.·id 7-47/

Taraszyszki [sasc. Ii! 13-80/ Taraszyszki Nowe /wid@ IO-77/ Taraszyszki Stare /wid'" 29-:HOI Tartak [miyn. 1-7, wid 7-431 Tatarzyszki Dajniskie /za,ic.3-1.5/51 Tatarzyszki Powisinskie !.folw.2-20,

zasc. I-5/52

Trokienie [folio. 2_16/53 Trudy Izasc.4-26/

Trybance /folw. 5-6I, kos», hoi. 3-14, wid 21 -1391

u .. ,~.

,,~," ~ .

uny /za.ic/" 2-13/54 ''''''5'''''10' Ifolw.'2-20j

Ijolw-.x -6/5$' ,

Wielkie-Sole, czr ii kl"' [ma]. I4-257,

m-czko I05-799,"prz.·hol. 1.-4, .

"tartak IO-94, "terpen. U-I5! '

Wiktorowo '/ZelSe."I -6/ ' .

Wincepole [zasc. 3-271 Wisznlpie [folso, 2-J.§/ Wojcieszuny /wieS 40-2291 Woloka [zaic. 'I-vi Zacharyszki Mare (foh(l. :>-7/ Zacharyszki Wielkie [ma], 5-30/

Zacisze [folio. I -IO/ .

Zadcroze /ZGSc. I -I41 Zalamanka [karczma I-II, wid 1I-78/ Zapolepie I.folw.4-32/ Zatoki [zaic, '[ -9/ Zawiszarice IUlieS 34-2'[6/ Zawiszowka Ifolw. 2-101 Zielenkowo /wieSI:4-Tool Zielonokran /za.fc.2-I7156 Zielonka /leSl1.1-12/

UWAGI. Naz wy d aurn ie] u s vuran«: I - O,zkielajty; 2 - B~Jlarty-Clwrqfty,zld; 3 - Benkartv; 4 - Bekianv Iub Biekianv; 5 - Bohumiiiszk; Dasociusuki«; 6 - Bohumilisek: Nadrxeczne; 7 - Bezda"ka; 8 - Ba/tucie; 9 - Csaukset«; IO - Dziiaki; n' - Pomurozoanka II; 1"2 - Dria"ka; I3, - Etzbieta 11Jb Elz!lIka; I4 - Gid"ie; I5 - Gr!lde.; II) - Slam Huta; I7 -:- Jadzic/u'1wk.; IS ~ ja"')'IOWa lllb fesionouo: 19 -./aIJ1J.1llallce; ZO - Uruseyseki: 2I -Jud"bka; 22 -s-Knmienica lub Kamionka; 23 -K(1)1.me lub Kopm~); 24 -Kiederance; 25 - Kimieiisahi; 26 - Kasaciseki; 27 - I1adziuIlY; 28 - Lezoandoiy ; 29 - £011la1liI10; 30 - L<lPiei"; 3I -1\1ar),sill; 32 - Maucinmv,zczyzna; 33 - Mroz6wka; 34 - Pechiete; 35 - Douula II; Jri - Pnue/;szki tub Prondsisehi; J7 - Predteczcnha /ub Procieczenka lub Preedciecsenka; 38 - Putiator.vszczyzna; 39 - Pundlilisxhi; 40 - Retoete; 'II -Kurgiel; 42 - Duee Saiki; 43 - S'1.jerdzi""y; 44 - Sasa"kiszki; 45 - Stefania; 46 - Smigielszczyzlla; 47 - Seuhsdamiec: 48 - Sli:i:u1IY; 49 - Swietliec.j}llynek; So - Stoiniec: SI - Tata, ryszk,: Dainiside; 52 - T'atarysehi Powis':I!skie; 53 - T,okiny; 54 - Hurocz ; 55 - Wimwpol; 5(/ - Zidouok/o1)ce.

Kompleksy mio i sc ouro ici: C/wrqzyszki. T"ra,<zyszk,:, Taraszvsek! Nome i Tarasxvsek! Stare - iusp61na nazuia Taraszvsshi; Datociunv i Urocz-Dassciunv=« wsp6lna nazuia Dmociunv; Gailoze £ Sokol» - 'losp6ll1a llaZUta Solmi.'J'; Iqnacvnosco, [asieniozco i Smo.f:JuTY~ '~sP6/"a ."azwa Smogury; .led/ina i OTliszki - w,p6/"a ",,,,,wa [ediina; J6zefmJ.'o. Posolcn Mala i Posotcz Wie/lw - ~""p6Ina flaZf.(!a Poscice ; Kamionnik i Piepie - w,p6111a "a=a Piepie; Piechiele i Podiodelka - v:,pdl"a ,,,,zwa Piechiele.

Andreliszk i !wid J:0-5I/ Anielin [leo], 2-I2, may', 2--I41 Anton6wka [ease, 1-9/ Barwaniszki /wid 58-306/ Bieniany /wid 28-I44/ Blahowieszczyzna /wid 2.5-143/ Borowe [ease, IO- 58/ Broskowszczyzna (wid 13-84,

zo!;c. 6-48/!

Bykowka [folio. 4-2J:, hol, 4-19( Czepurniszki /wid 3I-£401 Czerwony Bor [zatc. .5-42/

.Dola /za,ie.2-II/

Dubniczki Ifolw. 3-23/ Dunajowka /wie§ 20-I081 Dworce Iwid 2 6-I 42, sasc, 7-37/ Dzialuny [unei 17-97/

Gauzeda [zaic. 2-8/2

Giejbule twitS 37-J:98jJ

Gudzie {wid'" 32-.['75/

Gulbiny Iwid 7-38/

Haniewo /okol.5-43/

Hupie !folUi. 2_I6/4

Iwanowka [ease. I-S/

Janowo !zase.4-33/

Jazowo II zaic. 8-58, II zasc. 7-44,

III zasc. 3-18/ J6zefinka [zaic. 3-18/ Jozefowo [ease, I4-64/ J ukszany (wid r 4-75/ Julianowo [isaic. I-IOI

JljJczuki /wid 7-46, I ZGsc. 3-26,

, n zare. 1-1:4/

Justynowo Ifolw.2-13)

Katabaryszki /wid ~'2~74, zasc. 5-32 Is Kamienna /zasc.6-32/

Kamienny Lug /maj. 5-67,

wid 36-I92/6 Kamienny Lug Dolny Jzak 4-341

....

Gmina wiejska Szumsk

Siedsiba zarzqd" gmillY: m-csko Szu:msk Wi/efl,ki

Karwiec I sasc. 1-8/ Kiernia ny [hol."]:

Kiena [sl: hal. 3-271

Kiena Panienska /wie§ 40-2331 Kijany /wies 15-90/

Kliszowka [saic . r-S]

Kolesnik] /wid I7-I03! Kolodzierzawszczyzna [ease, IO-75/ Kondraty /wid .17-107! Kouiukiszki /wid I9-(}7/

Korycino [ease. 2-20/

Kosina Mala jwid 38-I99/3

Kosina Panienska /wid6:r-332j Kosina Wie1ka /wid 57-3()4!

Kosinka /1 zasc. 6-27, II sale. 2-.f3, III sasc. 6-46, IV zasc. 2-12, V saic. 8-451

Koscieliszcze [xaic, I -I 4/9

Kowalczuki [unei 7I -344/ Kozielowszczyzna [folu». I -.f21 Krestowo [zaic. 9-59/

Kule [ioie! 25-I.'58/ Kuprelewszczyzn a I sasc. I - 5 / Kurhany /wid 45-2491

Leoniszki [zaic. IO-52!

Luczki [zaic. 2-15/

Majowka [saic. 6-21/ Malinowka ffolw.1"-7/

Malyniszk i /wie.i 8-46/ Mariauowo /folw.0 3-28/ Marynowka Izak 2-I2/IO Miedniki Kr61ewskie jhol. I4-77,

wid 65-427/ Miedniki Wielkie Jkol. */ Miedziatly /za1c. I -3/

Mizniuny /wie.i 54-3031

Morgi Niemiezkowskie /zase. I -4/ Morgiele / kol. * /

Murowanka Iwie§8-38,zasc.8-53/

Narwojciszki [ease. 8-49/

Narwojsze II zasc, 7-33, II ease. 5-27,

III zaic, 6-29, IV zasc. 5-29/

Nielidziszki /wie!; 8 -4I / .

Niemiezka [soic. 5-29/

Noskarice Male [eaic. I-9/ Noskance Wielkie II ease. 3-I6,

II zaic. T -I2/ Nowinka .leaic. I-51

Nowosiady Bojarskie /wie.i I4-781 Nowosiady Kijariskie [ioie! 26-1451 Nowosiady Syrwidzkie /wid 12-801 Nowowicze [zasc. 7-44/

Oblizanka /zasc.4-24/

Obmanka [saic. 2-20/

Okolica /wid 20-H7/

Okolodziec / zasc. 2 -1' 2/11 Oszmianka /wid 20-104/

Palusz [ease, 6-36/12 Paszkowszczyzna [xasc, 1-I2/ Pawl6wka [isasc. I-6/

Pocegryn /za!;c.2-1'2/

Podhaj [sasc. U -48/

Podworniki [zasc. 9".57{

Polanki /wie§ 24-II71

Polesie [zasc, 3-15/

Polubeczki /wid 54-284/

Porojscie /za.ic. 7-39/

Potoki [ease. 4-22 (

Pro korty / zaic .. r -s:o /

Prudele /falw. I-I], ssaic, 2-181 Pukszlaty /zak I-8Jll Rajmundowo /folw.9-50/14 Rojkie /zasc. 2-T 41

Rosoly /wie§® IO-55, zoSc.'" I-51 Rudzina /za!c. 4-23/

Rllkszany /wid 26-J:37J RymullY /wid i osada 44-22rl Sawiczuny /wid 30-163/

.;

..

UWAGI. Naz.~y d aum ie i 1tzywa1le: ;F - Bru,kowszczyzna; z - Galzeda; 3 - Geibule; 4 - Upie: 5 -KolobaTJ/Szki; 6- Kamiennv Luh; 7 -Kimia"y; 8-Kasinka Mala: 9 -Koicie/i'zki; IV --:- M(lrian6wka; II - Ok%dee; I2- Polusze: I3 - Zwir6zvka; I4'Rcimundowo; I5 - Staaiszki; .r6 - Sarucisshi Inb Sierotisehi; I7 - Skirdeiunv: I8 - Sinoid»; I9 - Trzvbilv; 20 - WiktorzY1lki ..

Nliej$cowo ici ,pisane l q c z n ie: kol. Kiemianv, kot, Morgie!« i zasc. Stanislaiooio» Miednichie - bu(/y;,k6W 50, ludnosci .274; kol.

IVIied"iki Wielkie -i sate. S",~isz!d - budvnktn» 33, tudnoici 223. • .

Komot.eks» m iei s c o-aso ic i: Oudsie i osada Sierocis;:hi - w,pdina ~zwa Gudsie; Marianotuo i Roso/y - wspO/,m tlOZWa Raso{y.

Sawiszki /zaSc.~/l~:

Seki /zaic.·I-15! •

Sierociszki [osada" I-6, ease. 3-I8/16

Sie#:allty Ifolw.· 3~25/ . .e,

Skierdzirny Izafc.2-I4/17 Slobcdka Ithiij. 2-.12/

Srnoleniki [fob». I -7/ Stanislawowo Mlednickie [saic,"] Stanislawowo Nowosiadzkie

lzasc.I-71 Stasiukiszki [ease. 2-141 Stawniszki '/wid 3' -163/

Sudnlki [joleo, 3-20, ease. 4-24/ Sudniki Folwarkowe [zasc. 4-22/ Sudniki Lesne [zasc, 6-28/

Af'indziew icze / okol. 2I -I 42/ I A ntoniszki [sasc. 8-40/ Balciuny /wie.f 13-67/

Barcie [folu:" 4-21/2 Bezwoclna /wid 19-99/ Bicdugnia i'wies 1.5-99i

Birwa jude. 2-:II I Blagodatna [zcie! 20-92/ Blotnia j,.()ie§ I3-75/ Bobr6wka /~vie/; I9-92/

B 0 rkowszczyzna / zasc. I - 7/l Brazola /kol.23-104/ Buchta jwid I8-.r04!

Buda Nowa II eaic. 6-48,11 zaSc.5-30,

11J saic. 4-30/ Buda Stara /wid 9-64/ Budki Ifolw.1-271

Bllkly Iwid 9-451

Burbiszki /1<01.43-237/ Chazbijewicze /wid 45-23.1:/ Ciukiszki / hoi. J 9-93/ Czaplejowka lfols». :r-5/

Czarnobyl [folz». 2-.£6, wid 2()-I08, isaic. IO- 53/ Czarnobylski Gaj II zaic. 3-18,

II zak 4-16, IJI zoic, 6-311 Dajn6wka /zaSc.7-451

Daniliszki hvid .rI-53! Deginie /maj.3-37/4

Debniaki jfoli», 1-7, saic. 4-I6/s Dobily /wid I'!-66j

Dobrowola /wid 28-1'69/ Douby [zasc .. t -6j6

Drozdowka I~c'id 7-4I, zasc, 3-261 Dubukle /zasc.3-17/7

Dziedzieliszk i /wid 34-I8zl

Ferrna /wie§ 37-204/

Garuny /wie.-' I2-64/

G litaniszki [zasc. I -71

Glity Ilwl. 30-n7/

Goby [pare, IO-49/

Gorale /wie.i 45-290/ Gratowszczyzna /wies 9-47, ease, I -9/ Grodzienka !za§c.2-8/

Grzegorzewo /os.fobr.9-13I/ Ignalino [saic. I-4/

Jaczany [uiie! 46-263/

Jagieliszki [ho], I5-171

] arnpol /fohu. 2-91

Jankowszczyzna Iwid 28-I43/ Jateluny [ma]. 7-59, ssasc. 6-53/

"

,II' • 41'_

Sudniki-Polanki [sate. 3-II/' Suntoki /Wi~SI4'63/1 .- ••• Syrwidy Iwid 32'::.i:58jI8 Sza'C!lOwnica' / zak i"~! Szalcino /::;:aSc. 4-I6ji ~

Szulgi /wies I8-ID5/

Szumsk WHenski /rnaj.5-75,

• m-czho 24-I851

Szylingi Izasc.7-47/

Szynkopole . /wiei ID-56/ Swirany [folso, I-141 .

Tabolino /zasc.7-37/

Terespol Ifolw. 5-34/

Trojanowo Ifolw. 'I -7/

Trybily /wies 28-I5I/ 19

Gmina wiejska Troki Siedziba zarzqdu gm;"", m-to Troki

Ja teluny Dolnc [sasc. I-6/

Jateluny Gorne [sasc. I-.r8/ Jerencowo /wid 7-4I Is

Jozefowo /wid i za.ic. 8-48/ Karaclszki 11<0/. 18-88, ~l.!ieS 22-IIO/ Karpowka !fO!u'.1-191 Kazirnierowka /wid 10-58/ Kiejstutowo [ease. 2-91 Kiernieliszki [kol. 35-1791 Kiermieliszki Jfolw.5-37/ Kniaziowo /zasc.2-I3/ Kosciukowo IzaSc.5-26/

Kotysz Ifolw. 4-.14/

Krasna Zapaszka l saic. 7-46/ Krasne [zoie! 30-151, zasc. 5-22/ Kretogory Ifolw.2-I6/

Krokinie /zasc.l-II!"

Kudrany [ease. 6-40/

Kudranska Puszcza Ihol. I7-98 I K ulakowszczyzn a/wid 3 I -I 651 Kunigiszki /wid 5-36/ Landwarow Imaj.28-2I5,m-czko

295-2287, os. les. 2-161 Las-Jezioro [zaic. 4-24/

Lebiedzie /w/d :W-50, zaic. 3-:131 Leonka [sasc, 4-281 [0

Lesniczowka [fols», [-6/

Lesniki [lesn. I-I6, prz. kol, 3-I71" Ludwinowo lunei 9L-546/

Lunie [sasc. 3-24/

Lodyga /wies 12-83/12

Lojciszki [zoiei 7-4Lj

Lozdziany [zoie: 26-I62/IJ Maciuliszki /wieS I2-851

Majdany jrm:d IJ-941

Malowanka Ifalw. 3-24, kol, 9-29/ Markieuiki 11101.1"6-95/

Mejluszki [hol, I5-82{14

Mejryszki [uiie« 6-291

Mejszynka [ease. 3-I9/

Michniszki /wid 29-,'491 Miciewszczyzna /wid 2 3-I 23115 Miciuny /wie.i 25-133/

Misjonarka [zasc, 6-32/16 Mowszyszki Iza.ic.5-36/ Nadbrazola [zasc. I-5/17

Narowy jwid I4-841

Nieskuczua jwid 15-91" /

Norki /zasc.2-131 Nowochwiejszczyzna Izasc.2-TII Nowopodlesie /za$c.2-9/ Nowopole [zasc, 2-141

......

. -~ "

.' .,.- ...

VI.any l'?!li9.n4;83,.zasc~ 2:;I3/. Wlktoryszkd Iza{c. I-W!20

• Windziuny ~/wies 63-323{

.... Wiszniowe·Polc /zasc~ I:-IO/ WolkSzl0WO IzaJ'c.'5-26/ Wygoda [zasc .. r-61- ZacztWka [sale. 3~I9/ Zaspol [ease. I-6/ Zawcdnica '/zasc."I-8/ Zielony B6r 1 zasc. I 9-9I I Zofiowka [zasc, I-51

Zernly Iwid 34-I801 Zemojtele Iwid 44-2I9J Zepance /wid 28-r8I I

Zuki /zasc.3-I8/

Nowosi61ki Brazolskie II koi. 18-90, II kol. 27-I 4I I Nowosiolki Chazbijewickie

/wie§ 37-208/ Nowosiolki Czarncbylskie [zasc.z-B] Nowosiotki Solkienickie [hol. Io-6ol Nowosiolki Trockie /wies II-64! Nowy Landwarow /wieS 32-1761 Okmiany /kol.15-100/

Olszynka [zaic, 3-231

Olsoki [kol, 7-38, zasc, 8-371 Onufryszki [zaic. I -7/13 Pabole [saic. 3-2:1 1[9

Pasicki Landwarowskie [ease, I9-971 Pasieki Mowszyskie Iwid II-681 Pawlowo [maj. I -8/

Pielaniszki [okol, I1-62/20

Pierkosy [zaic, 2"6/21

Pietkieniszki lkol. 8-43/ Pictrowszczyzna [zaic, 3-I5/2~ Pietuchowo /wid 23-I87i

Pilolowka /u'ief 27-I55/

Plorniany jwieS i ssaic, Io-62/

Podgaj lkol. 4-26/

Podjeziorki [hol, I 2-751 Podmonajcie [eaic, I-51

Podumble [kol. 35-I95, sate. 6-47/ Podworance Ihol.43-2341 Pohulanka Ifolw. 2-9, ease. 2-IO! Pona ry Il ein, 2-7, prz. kol, 3-401 Ponary Gorne [osada 2-8/ Ponaryszki [ssasc. 6-24/23

Ponaryszki Koscielne I.folw. I-8f Poniewiezka /wid 8 -54/

Popiszki /wiei 8-:30/

Popowszczyzna [zaic, I -7 /

Popy jza,ic.2-IIj

Puhajnie /wid I4-7I, zaic. 4-4.r/24 Puzynowo /folw. 2-I3/25

Raczkuny [zaic. 3-I4/

Rojewo [fols», 2-28/

Rubiei:a jwie.f 9-52/

Rykonty /wiei 45-265/

Sejmany [ma], 7-49, wies II -691 Seraf'iniszki !folw. 1-6,1 wid 27-I55,

II.wid 5-3It Sielawiszki [hol, I9-951 Siernieniuki Dolne' /wid 8-44/ Siernieniuki G6me /wid I7-99/ Skiersabola /wieS 8-50/

Sojdzie [zaic. 3-I41

Solkienicki Gaj /kol.I3-8I1

,~

_ ..... -III. •

Grnlna wlejska Turglele Siedziba zareqdu. gminv: m-czko Turuiele

Dzirrowszczyzna [okol. 6-37/ Franciszkowo !hol. 2-91 Galemszczyzna lwid .[8-95,

xasc, I-9/15

Giemzy Kazimierowskie /folw. 2-20, ma]. 3-27 J Giemzy Szostakowskie Ifolw. I-II,

wid IO-50j Gierwiszk i fwid 1'6-76/16

Golmonty /wid 1"0-37( Gonczarowszczyzna Jwid 28 -I 34/11 G6rele /wid IO-76, zaSc.2-II!18 Grabowo /w'ie.( ,[2-77/

Grygi Dolowe /,wies I 4-61" /19 Grygi G6rne /v.del'I6-86/20

G rygi Za b i enskie ,Iwid I6-98/21 Haraburdziszki [maj. 4-67, parcJ-6/22 lwan6wka [zasc, r-ro]

Jacuny [folso. 2-II, wid 6-28/ Jankuny /wid 25-1"461 Jawidowszczyzna [ease. I-5/

Jerzowo [hol, 1-4/23

Jezui tka [ease. 5-22/24

Jodubka [ease. r-I4/

Jusieliszki /wid 7-38/

;1 uszk i j1,l}id I8 -99 I

Kadzie [zasc," 4-231

Ka dzie-Norki jzasc.e 1-0/ Kalniszki [uiie« 20-1"121 Kamienny Br6d /zo.!c. 2-8/ Karolinowo Iosada [-41 Katuciszki ;:-::osc . .1-7/

Katuciszk i Male [unes 5-28/ Katuciszki Wielkie /1,vid t q-roo] Kazirnierowszczyzna [ioie: 7-30/ Kiejpuuy !~~id I6-8I/ Kierdziejewce /folw. I -9,

wid i sasc. 60-338/25 Kiwance /wid 1'9-95/

Klenki /wid.£ 2 - 571.6

Koczerga [jols», t -6/

Kosaciszki .lfolw. 2-22, zaic·3-I8/ Koscielewszczyzna /wie!; ii -66/ Kowale '/Ulid 25-I3r/

Krosza [sate. 4-27/

Krzywa [saic. 3-19/27

Kurrnielany /Ulie!; 26-I5I/

Kuty [ease. 2-r2/

Leima /wie.l I5-85/

Lewandowo lease. 1-9/

Lipniaki !za!;c.9-39(23

Lipniaki Podgorne [ease. I-5/"9 Li puiszki If01w. I -7 /

Lacwicle jwie.! 20-96/

Lajbiszki /1101.1'8-97/

Lajbiszki Mate /wie.i 6-29/ Lajbiszki Wlelkie IwieS I2-60/ Lajgiszki [zaic, 2-I.0/

Lapiejki /Ulie!, 7-45, zaic. 7-35/ Lawrze /folw. I-6, wid 6-26,

ssasc, 3-16/30 Lazanka /zasc.3-I7/ Lowiczyzna /lwl.2-9/31 Lozowka [xasc. 3-J3132 Lysa Gorka [ease. I -8}l3 Macieiszki /10Iw. 2-1'41 Magdalenka [sate. 3-T91 Makuciszki Iwid I3-72/ Malinowo . [ease. I-6/

Maliszki !.folw. I-I3, zm'c. r-ro] Malachowce IwieS 26-I271 Malynlszki /wid 33-I81)1 Mankuniszki /wid IO-49P4 Marcinowo [pare, 2-20, zasc. 2-8/ Mariampol [ease. 1-6/

Masie jwie.< 8-37/

Merecz [ssaic. IO-OS/'

Merecz-Gaj [maj. 3-20, pare. I-5/ Merecz-Michnowo [ma]. 2-44/ Merecz- Wilkiszki /parc. 7-24/ Michalowo (zaSi;. 2-I9! Michalowka IJOIW.2-I4/

Mielnica [eaic. 2-I71

Mik szule /u,'id I3-80/

Mikuliszki /wiei I4-75/

Misiuczany /maj,lS 5-4I, «ie! 23-I25/ Najduny Ilolw.e I-I2/

Nartuny [une! 20-,[04/16

Niegi bauy I~oid 2.5 -r6I /37

Noskancc (~vid 9-58/

Nowe Strojenie Ifolw. I-I21

Nowe Zabudowanie Ifolw. ,r-II/ Nowosiady /wid 9-5I/

Nowcsiele [zasc. 2-I2/

Nowosiolki [joho. 2-8/

Nowy Dwor /zasc.4-23jl8 Olandria tsoi- 1:-5, zasc . 4-351 Olechnowo [sasc. 5-2,r./39 Onzadowo [jots», 2-I6, mar 4-3I,

m-czho 6-29/40 Onzadowka [toiei I8-IOb! Osinowka /zasc. 4-27/

.' . 4-93/ . 2";I3~.;u:ise. 17-'46i:

\N9\'{e [zaic. 5-341 Stare /z(lSt;. 8-46/ iuies.28-1851

.5.~i8!45 - .

• P nka- /wies 9- 5I I

Postawki /v)J'id .[8-95/

• Potrubiszki [ease, 4-17/4~ PllZYTy~zki /kol. I!?~59!

ROgOWlk I I za.!c. x -6, 11 xasc. J-I4/

_ Rozdole hole! 8-44/47 .

R6wniny [zasc, r 3-79/

• Rudziszkl /wieS r 4-63/

Anuopol [lesn, I-6/ Babaniszki [zasc, 4-9/ Babicze /zvid I8-89!

Bacz [znsc, r-71 .Baran6wka jJohv. 1_6/1 -Barciniszki [eaic. 1-7l' Biala Woda [saic. 1-9/ Bierzyny [osada+ I Bobruta [xai : 5-231 Bodziwoly (wid r8-Io2! Boluiki !wl:d 61)-348 I Brzoz6wka /1 uiie! 39-222,

II widr5-97i .Bukieliszki [ease. 7-22/ Burbiszki [ssasc. 3-r6/

Bystrzyca NadwiJejska /hol.38-I8r,

m-czho .; [utory 83-46 r / Chroly /u;id 36-I88/

Czerkasowka ffolw. [-2, hoi. I-51 'Czerniszki [kol, 5-30, maj, 4-30,

zaies 46-232 f

.Czerwony Dw6r {folw.1"-I5/ Czubejki ifolw. 2-I8/ Czyzowszczyzna /wid 37-200/ Daszyszki Ifolw. 3-271

Debowka {hoi. 4-22, maj. 2-91 Drewieniki [maj. 3-18, wid 3.5-1"78,

za,ic.5-36/ Dubniczki !.folw. 2-'4, hal. 3-16, saic. 5-27/

Dubniki [hol, 5-28, maj. 9-6I, !viel 57-297/

Dubrowa [zasc. I-8/3

Dllgny [ease. 5-391

• Szosfaki

Szutuie /wiei (

Slirniany [isasc. 9- /5'1 ....

Taboryszki [maj. JO~63,

m-czho i as. mln, 16-93/ Taleje [fols», 1-I8, wid 8-38,

zasc.55 8-57/ Tarasowszczyzna Nowa /wie.i :r6-88/ Tarasowszczyzna Stara /zvid :U-62! Teresdwor [fols», I -I 81

Trokiele Iwid 22-I201

Gmina wiejska Worniany Sie'dzibu <:urz'ldu qmjny: m-czho W",.u;amjl

Dzirmllp-;' lurid I3-69!

Folwark i /wieS :£4-86/ Gasparolino [zasc, * I

Gierwiaty [lesn, 1"-4/

Gliniszcze [saic, 2_I6/4

Gory /wie!; 9-47/ Gradowszczyzna 11yie.i® 20-1 12 / Gryszkojcie /ivid 3iJ-I8o/ ' Ignacowo /wid 22~! 49, zasc, :r -7/ Indrupka [zasc. 4-20/

Jadoklanie [obol. 6-50/ JadoklanieNowe [tsasc. I)-83/ Jadoklanie Stare /01<01. I-8! Jadoklan Izak:r -6/5

Janciszki [sasc . 5-18/

Janowo [ssasc,"]

Jarosiszki I.folw. 2-.U, zast. H-57/6 Jerrnoliszki [ease. 3-23/ Jezioryszki /Z(lSC, 1"-£0./

Julianowo [foh». r-71

Jurczuny /wid 20-88/

Juryzdyka [jols». I -9/7

Kalinowo [ease. T -6/ Kamieniowka [ease. i-S] Kamionka [ma], 7-73/ Karkliniszki [sasc.e-ri] Kazimierzowo isaic. 1-71 Kierniany fwid 26-1401

Kloniszki /1 zasc. 5-22, II sasc. 2-I5,

III eaic. 2-T5/a Komarowszczyzna lease. 4-24/ Korwele /wie,f 50-276/ Kostowo [zasc. 3-14/

Ko tlow ka / xaic, 2 -n/

79

Iff _ ~ ..

'~' ,

} i9Ziany l;neS,,69~.JI2! .. '

.,wl!" iespodziarika liolw. I~61

i ~·o'w1J.·WieS /wid 8.6-497/_ .

N awa Witkowszczyzna . / zafc. 3-22/12 ·Nowe Filipany /kol. 'iI-I)9/

'l';iIowe Male liolw.2-9/

~Nd\ve Pole /iase.I-9!

Noworosciszki /za'sc. 1.7/13 N owosiady /J,olw. T -7/ Nowosiady Dolne /wid 7-42/ Nowosiady Gorne /wid 6-261 Odymacze' / zaic. 2·14! 14

Oko /zaSc.I-3/

.Olechnowka Izatc.2-8/

• Olesino [zasc. 28-I47!

Osinowka [kol. 3-16/

Osinowka Dolna [hol. *1 Osinowka G orna / kol. * / Ostrowiec Oszrnianski (ma;.7-60,

m-czho 108-580/ . Ozieryszcze [saic. 2-14/'5

- Pczelinowo /zase. r-6/ Perkowszczyzna /zak. 2-I3/ Poloniszki [zasc. 4-2.(/ Porokicie /wid 36-192/ .Pqtoki [zaic. 2-9/

. Powodzie /z(de.5-.1I1 Przewozniki Iwies 26-136/

Rabine .... ka /i zasc. 4-21, II zasc, 4-20, III sate, 2-ro"/

• ~~ ';1" "J., J.

Rogalis~ki I'll 1;5 .' 3':17 : Sijlhg~ ;/zYigi 2o-9:9j2~".. .

'" --.; I III , 1-91 . ~' .' , S wirkowszczyzua . .I,msc. 4-19(1;).

-Rokita II :tafc. 2-10, ll'zasc,' 1 -12/ :rartak~ /wid 11 -63," ease .. 2-151.

RomanQv,lszczyzna /zasc.5-"28/ Torncjanowo /zatc.3-1912Z

Rowy !'Zh;sc.2J9i.' • Trdk;ie~iki: [maj, 5-44,"wid 27-136/

Rudziszki II zaic. 4-19, II zaic, 6-j4, Wegieliszki, [zaic; 1-7/

. ... III zasc. 3-;(5, IV ease, 5-32/ Wjktoryszki·lza.fc. I-6/,

Sanowo [Fxaic, 1-7, ILzasc . .£-5/ Witk'owszczyzna [kol. '4-23123

Senakle , /1.zasc. 3-11, II zasc. :r -5, Wojcieszyszki I ease, 5 ~2 2{

. -:' III saic, 6-32/16 Wolejkiszki [kol, 3-16, ~vid 1'0-68/

Sieliszcze /wiei 13-73/. . Worniariy [hol, 6-36, maj. 5-66,

Sienkance [ease, II-63! m-czho 37-324/

Sierociszki / zak $ 4-26/ Worona [folso, 25-1471

Skarbinia [zasc. 6-26,1 Woronka /kol. 6-]6, zaic, 6-.~31

Sloboda /wiei 24~I28/ Wysmaly /lesn.I-4/

Slobcdka /wies 25-166, zasc. 3-22/ Zacharyszki IwieSI9-II51

Smolarka [zaic. £-7/' Zacisze [zasc."]

Sokolniki [kol. 16-95, zaic. 6-371 Zaczerniszki jhol,2-161

Sokolowo /za1c.5-26/ Zadworniki /wiei 19-U3/

Solomianka /zasc.I-6./ Zalipki II zasc.", II zasc. 9-471

Sosoniszki / zaic, 1-8 J Zarn ian a / zasc, I -91

Stare Filipany [saic, 3-17/ Zapolniki /leslI.24 1-4, zaic, 8-30}

Staubury Doine /o/ies 1'0-47! Zaworonka /1 zaic. i 11 zasc, I2- 57 /

Stanbury Game ,livid 8-591 Zielona Ostr owiecka [ease, ]-21/

Staubury-Lachy /zasc.2-16/11 Zielona Sieliska /zak 2-8/

Strona [zasc. 7-Iol Zwierzyniec [eaic, 1-16/

Symonele h!JieS 33-172/ Zwierzyniec Nowy [zai«. I6-102/

Szarkowszezyzna /za.ic.1-6/ Zwierzyniec Stary jzasc.5-28/

Szwalniszki Izasc.2-£51 Zybniszki /1 zaic, 5-24, Il ssasc, 6-35/

Szylbnik: /lein.l8 I-8, 1 ssasc: I -6, Zarnobol [zasc, 1-121

- II zaic: 3-161'9 Zwirble /zasc.4-22/25

UWAGI. Naztvy dawniej uzy,,,ane; I-Barana; 2-Borciu"iszki; 3-DqOro.aa; 4- Hlil1iszczc; 5-}Moklati; li-jar{J,ZY.u:ki; 7 - jun:dyka; 8 -Klar,;,,,ki; 9 -f;4czka; IO -LYl1kiely; II - Rohita; .T2 - Nouio-Wiktorsecrvxna; IJ -Noworosi"zhi; I4- Odvnacse; IS -r-' Ozery.zc,,-e; 16 - Sanakte; .. I7 - Lachotosecsivena; IS - Szyl"iki; T9 - SmJlbn/ki; 30 - 8m·jlgi lub S""'ilgi; 2 r - fj,/jier-

f.!:{J"iJ.)Szt;zyzna; 22 - Tancinozoo tub Ta1l9JuiQ'l.l)a: 2., ~ Wiktorszczyzna: 24 - Zapotna: 2.5 - Zwhblisz,ld. .

MiejscQfJ}Qsci fpisane IqC~.nfl1: osada Bierzvnv i saic. Gasparolino budyukc)'w 30, tudnoici I82; zasc.}anowot saic. Zacisxe i I eaic .

Zalipki - budynliow 7. ludnoici 47; kol. Osin(iwka Dolna j hoi. O,jmiwka Gonw - bu.dynkow 30. tuduoici ZID.

KomPleksy ·miejicbw,Qsci; Gradounsczvena i Sierocisehi - w,p&l"a ,tazwa Gradotosecsvena •

....

-

I

. t,

....

Wy kaz Miejscowosci R. P., tom I

I Zygmunt S k r z y ti ski. Zan's metodv ustalania nazw rnieiscowosci, Statvstvka Polski zess: 50.

11

" ~ j

OBJASNIEN.I~

Glqwny Urzad Statystyczny rozpoczyna niniejszym tomem, obejmujacym woj. wilenskie, serie publikacji pn. "Wykaz Miejscowosci Rzeczypospolitej Polskiej", Ogloszenie Wykazu przewidziane zostalo art. 2, pkt. 2 rozporzadzenia Prezydenta' Rzeczypospoli tej z dnia 24 pazdziernika !934 r. 0 ustalaniu nazw miejscowosci i 0 numeracji nieruchomoaci (Dz.U. R. P. z 1934 r., Nr 94, poz. 850). Trese Wyka~~ ora:: sposob jego oglaszania okresla rozporaadzenie Ministra "'Spiaw Wewnetrznych z dnia zz maja 1937 r. w sprawie wydawania Wykazu Miejscowosci Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1937 r., Nr 4z, poz. 333).

Szczegolowe omowienie zasad przyjetych przy ustalaniu nazw miejscowosci ogloszone zostanie W oddzielnyrn wydawnictwie 1 •

Ustalone w Wykazie na'zwy odn OSZl! s i e do m i ej s cow o s c i zamieszkanych, kt6re o b j al powsz e ch ny s p i s l ud nos ci z dn i a 9 g r u d n i a 1931 r. i kt6re po blizszyrn zbadaniu okazaly sie "samoistnym.i osiedlami, odrozniajacymi si<;: od sasiednich osiedli odrebna nazwa, a prz y jednakowej nazwie odmiennym okresleniem rodzaju", Taki warunek dla rozpoznania odrebnej miej scowosci zamieszkanej stawia art. I, pkt. 1 rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 pazdziernika 1934 r. 0 ustalaniu nazw rniejscowosci i 0 numeracji nieruchmosci (Dz. U. R. P. z 1934 r., Nr 94, poz. 850). Miejscowosci objete przez powszechny spis Iudnosci zostaly sprawdzone na podstawie infermacyj zarzadow gmin, ktorym przeslano odbitki korektorskie niniejszcgo Wykazu, celem zgloszenia ewentual-

, nych zastrzezen, Na skutek uzyskanych wyjasnieri porninieto w Wykazie nazwy tych miejscowosci, ktore przestaly istniec jako samoistne osiedla. T'akich przypadkow bylo nicwiele, spowodowala je parcelacja rnajatkow, blj.di zniszczenie dornostw w osiedlach bardzo malych, badi tez komasacja. Nazwy nie istniejacych juz miejscowosci zostaly podane w Wykazie w rzedzie danych nieurzedowych, jako tzw. "cz<;:Sci miejscowosci" (ob. nizej),

Nazwy miejscowosci zarnieszkanych, powsralych po dniu 9 grudnia 1931 r., jak rowniez nazwy miejscowosci zamieszkanych, ewentualnie pominiete Vi materiatach powszechnego spisu ludnosci, ustalane b,<da zgodnie z art. 2, pkt. I rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia z4 pazdziernika 1934 t: (Dz. U. R. P. z 1934 r., Nr 94, poz. 850), w drodze specjalnych zarzadzen Ministra Spraw Wewnetrznych, oglaszanych w Monitorze Polskim.

Prz y dz i a l m iej s co w o s c i do g m i n i p ow ia-

tow dostosowarry zostal do podzialu adrninistracyjnego wojewodetwa wilenskiego z dnia I grudnia 1937 r.

\iV poszczegolnych grninach nazwy miejscowosci uszercgowano alfabetycznie, rowniez alfabetycznie ze-

..

",....,

f

I

stawiono gminy miejskie, a po nich gminy wiejskie,

w powiatach i powiaty. w wojewodztwie. l{~zda ustal~Aa "-.r

- ~.. i'"~ .... , .....•

nazwa powtarza sie w gminie raz jeden bez wzgledurra to~'~

czy jest ona nazw~ jednej, czy tez kilku . "

w danej gminie. Fakt istnienia kill~ miejscowosci,o wspolnej nazwie uwidoczniono przez podanie 'rodzaj~',dla kazdej miejscowosci. ., , • ,

..

Okr es l e n ia rodzaj 1.1 m i ej s co w o sc i podane Sf!,

obok kazdej nazwy rniejscowosciv : Opracowano jet n\' podstawie inforrnacji zawartych w materialach' powszechnego spisu ludnosci; byly to informacje nie 'flY;' starczajace dla definitywnego ustalenia rcdzaju ~iejsco-, "', wosci, ktorego kwestia nie jest dotychczas prawnie ure-: • gulowana i kt6ry w poszczeg61nych dzielnicach kraju"'okr'e-' .. w slany jest zwyczajowo i niejednolicie. Scislej .rewizji liZy,,·. skanych informacji 0 rodzaju miejscowosci nie 'przepn~-. wadzono, ani tez nie aktualizowano zebranego mat~rial~ .. przez wprowadzenie don zmian, jakie mogly zajsc po dniu 9 grudnia 1931 r. Poda;'e w Wykazie okreslenia rodzaju miejscowosci maja charakter okresleri, ktorych przeznaczeniem jest tylko umozliwienic zidentyfikowania ustalonych nazw z osiedlami w terenie ,

Okreslcnia rodzaju miejscowosci zostaly podane w Wykazie bl!di w pelnym brzrnieriiu, bl!di w skr6tach,~ Dla okreslen nie podanych w pelnym brzrnieniu uzyto nastepujacych skrorow:

Cegielnia Folwark Gajowka Kolonia

Koszarka kolejowa Lesniczowka Letnisko

Majatek Miasteczko Nadlesnictwo Okolica

Osada fabryczna Osada lesna Osada mlynska Osada wojskowa Pap iernia Parcele

Plebania

Przystanek kolejowy Schronisko turystyczne Smolarnia

Stacja kolejowa Terpentyniarnia Uroczysko

Zascianek

- eeg. folw. gaJ. kot.

kosz, kol, lesn.

- letn.

- maj.

- m-czko

nadl , okoL

os. fabr. as. Iesn.

- os. mln,

- os. WO].

- papier.

- pare.

- pleb.

- prz. kol,

- schr. tur.

smol. st. kol. terpen. urocz. zasc,

6

rJ

Mr,

-

, ,

" .'.

"

.

~~ :~ .~

, ...

j

,:.

82

miejscowosci.

. . z uchwala Komisji SC()wos<;i:- 0 bowiazywala og6lna przed dodatkarni znautworzonym od Wprowadzone w mysl

R.,'p." wydanym ' ;" UrzQd .Statystyczny. zbieraniu i opracowaniu nazw

uzywanych rue dqzono do wyczerpujacego ich pletowania. Podano je w Wykazie jedynie celcm ulatwie-_ nia zidentvfikowania nazw ustalonych 'z miejscowosciarni, do jakich nazwy te odnosza isie. 'PoniewaZ dosei duzo nazw stwierdzanych w materiale 'mialo -postaci latwo dajace sie zidentyfikowac z nazwami ustalonymi-S« w Wykazie podane zostaly tylko te nazwy dawniej uzywane, ktore od nazwy ustalonej r6ZniQ si'i! b~di trescia Hp. Buraki i Kulszyno, Czawlytki i Dowborowo, badz pisownia lub brzrnieniem poczatkowej CZoe$Cl wyrazu, np. Chorbacze i Horbacze, Iwancewicze i Iwon-" cewicze, bQdz wreszcie brzmieniem )Po?!~!~s,ek ~w dal-] szej czesci wyrazll, np. Mowsisz~i,it¥.owszyszki. Jako poczatkowa czoeM wyrazu traktowano wszystkie jego gloski do pierwszej .sam~gl:os~rr;'i~c"znie (wzgl. do drugiej, jesli wyraz iacz~.sir" od sarnogloski); w szej czr"s<,:i wyr.az~ 'nie~bra!10 pod uwage rozruc sp6Ig1oskami~c:'" . c,.m - n, s - s, Z - z, .. z~- z; przy r6Znicagh\;"ltr~'i;i nazwy wielowyrazowej nie brano pod uwage b'raku przymiotnika wystepujacego w nazwie ustalonej.

I ,.._

Zasadniczo kazda uwzgledniona w Wykazie nazwa

dawniej uzywana odnosi sie w danej gminie do wszystkich' IrueJSCOWOSCl oznaczonych tym sarnym odnosnikiem, W rzadkich jedynie przypadkach podand nazwe dawniej uzywana tylko dla jednej z miejscowosci noszacych ustalona wspolna nazwe ; w przypadkach takich obic nazwy majf z reguly tresc odmienna, Odnosnik Iiczbowy umieszczony' jest wowczas przy rodzaju odpowiedniej miejscowoscijjs a nie - jak normalnie - za 'nawiasem 0 bejmuj acym dane • nieurzedowe. -

Obok okreslcn rodzaju miejscowosci w Wykazie umieszczane Sll trojakiego typu o d n o s n i k i z n a k o w e, ..... ktorych znaczcnie jest nastepujace: ,-

Gwiazdka (*) oznaczone SQ miejscowosci, dla ktorych budynki i lud nose, z powodow wyzej omowionych.s obliczono l"cznie z budynkami i ludnoscia innych, ale odmiennie nazywajacych sie miejscowosci. Informacje. te podane SQ w uwagach pod tytulem. "lVliejscowosci

s pisano l:"cznie". Na kazda taka informacje skladajQsi<;< ulozone w porzadku alfabetycznyrn nazwy odnosnych miejscowosci, a nastepnie ogolne liczby budynkow i ludnosci,

Kolkiem C"') oznaczone SQ miejscowosci h!czfj_cC si", w tzw. "kompleksy miejscowosci", Terminern tyrn okreslono dwie lub wiecej miejscowosci, din ktorych:

11.' Jl{ wadratem '

.... ,.. ..... .,....; ..

,r~j~cc IV sobie gruRY -'.r",bnymi osiediami- 'O,wlr"~tlu·('.h

J$:CZ, na skutek ., . ,_ . _. .

- ructwre.: .parcelacja 1 komasaC)<! WSI oraz

rozrastaniem ~si~ mi utracily te odrebnosc. Iriformacje

.~ ~p '",

o nieodrebnych ' grupach domostw zebrano \~r uwagach

pod tytulern "Cz<;,sci m i ej scowo sci". Na kazda tab! informacje skladaja sie wymicnione w porzadku alfabetycznym nieurzedowe riazwy grup dornosrw oraz podany w riawiasie rodzaj i ustaloria nazwa miejscowosci, do ktorej dane grupy domostw naleza, Ponadto jezeli takie grupy domostw w materialach spisu ludnosci z dnia 9 grudnia 193 I 1". byly ujete osobno, to obok ich nazw pcdano Iiczby budynkow i ludnosci (liczby te zosta!y doliczone do liczb ella calej miejscowosci).

Informacje 0 nazwach dawniej uzywarrych, 0 l~cznym spisaniu miejscowosci oraz 0 kompleksach i CZI;Sciach miejscowosci podano w uwagach zamieszczonych na koncu wykazu kazdej gminy wiejskiej. Analog iczne uwagi dla gmin miejskich zamieszczone s~ na koncu ostatniej grniny miejskiej w danym powiecie i zawieraja informacje odnoszace sie do wszystkich gmin rniejskich calego powiatu.

N a z-w y pow i a t6 w zostaly podane w \Vy kazie , w brzmieniu i pisowni ustalonej okolnikiem Ministerstwa SprawWewnetrznych Nr S4 z dnia JO kwietnia I930 r , (Dz. Urz.1\ilin. Spr. Wewn, z 1930 r. Nr 6, poz. 107). Zmiane wprowadzono jedynie w nazwach powiatow miejskich (w woj. wilenskim jedcn przypadek), kt6re - zgodnie z opinia Komisji Ustalania Nazw Miejscowosci - obok przewidzianej w okolnikach, przymiotnikowej nazwy dla powiatu wiejskiego, otrzymaly dodatek "grodzki".

N az wy gmin miej skich zostaly uzgodnione z nazwarni miast ustalonymi zarzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 1937 r. 0 ustaleniu urzedowych nazw miast (Monitor Polski Z 1937 1"., Nr 69, poz.' 104).

Podane w Wykazie n az wy grn in w i ej sk i c h slj. z reguly nazwami miejscowosci, w ktorych znajduja sie siedziby zarzadow gmin Iub tei nazwami innych miejscowosci lezacych na obszarze gmin, Z uwagi na to brzmienie i pisownie nazw gmin dostosowano do brzmienia i pisowni nazw rniejscowosci ustalonych w Wykazie (up. rniasteczko Plisa, wiec i grnina Plisa a nie Plissa, jak pisano dawniej); nigdy jednak nie zrnieniano tresci dotychczasowych nazw gmin (np. grnina Slobodka, choc miasreczko Slobodka Zawierska, gmina Bystra- Wilkowice, choc wies Wilkowice), Nazwy gmin wiejskich zasadniczo nie byly ustalane przez polskie wladze paristwowe, Wyjatek stanowia te grniny, ktore bqdz zostaly utworzone po

,

Tablica - powiatow podzial budynk6w mieszkalnych. Obie" tablice, -jak'.1 nastepnc. zawicraja dane 0 osiedlach ~ gmin; wi

T a h 1 i cap i l! t a podaje jlosc i Vio;:Ikosc poszczeg6lnych rodzajow miejscowosci lei,!cych,na terenje wiejskich: przy czym w,ielko~6 _ ty'cl~li;~t?c:~~'o~ct

zono w Iiczbach budynkow mieszkalriych.

piatej , tak jak i trzeciej, opracow~nz ,11a ..,.~ ."

nych Wykazu Miejscowosci. VV JLlZ'.·WY~

dane te-je:;li chodzi 0 rodzaj miejscowosci-e-sa riie teczne , ze przedstawiaja taka klasyfikacje miet

wedlug rodzaju, jaka stosowano~v !erenj~p 193! 1'. Jlyia to klasyfikacja chaotyczria;: nie 0 jaca istotnego zi6zniczkowania_'nii~jscow~sc'i'. rodzaju i wymagajaca uporzl!dk~ania: 'Tablica.

posluzyc rna wlasnie jako materLil:" CIo • 1<.,,,j-"":";:';" ",;.,' oswietlenia dotychczasowej klasyfikacji

I::.,_ ~ ..

wedlug rodzaju i do opracowania w~iosI<q,\,

unormowania tej klasyfikacji, -vy tablicy-piatej

wsi i zasciankow, procz liczb OgOil~YC~, ,p<?aan~~~~~~~;O)~~;:.cl!J5 by dla dw6ch grup powiatowych A i 'R "J ako tow A wylaczono te powiaty,;"', ktorych "·'l-",,,,m,,,,,,,oJ.un

wsi i zasciankow jest wyraznie odmienna od ich w pozostalych powiatach wojewodztwa, ( Dobor powiatow w grupie A jest rozrry w ~ wykazujacych t"" grupe pozycji.

Tablice s z o s t a i s i o d m a przecietne nie wyrnagajace objasnien,

TASL.IC.E W0J. WILENSKIE

Tabl. I.

P r21egl qa 0g6lny-VVo je w6dztwo-Powmty

Pow.iaty

Lluzba

Groin)'

. ..,._.w GmWY:.

--=-

. Gin.iny~mi_i,jskie 1 .: Molodeczno ,

2: _R.a<.ioszkowice ,

~. Rakow Molodecki

TABLlCE

8'5

Przegl<id og61ny - Gmtny (dck.) 1937 r.

6. Miadziol .

7. Norzyca .

8. ~ostaw~

9. WolRoJa.ta

10. Won.!lpajew0

11. Zosno . !

,.

&

ne;?;b

7 34 21 15 48 11 122

J 1 1

,T~b.1r 6. _ ~rzeci~tna llezba budynk6w mieszkalnych "'tn"a j(cln't"n'ljejsco'({osc zarnleszkana w, gminach wle]-

!H' ' sk~:h' wed~ug powiat6w

(.

.. , ~ :!~,8
~10J2
:10,5
.14,5'
'i.,
...
. w •
..
*""'\, j
, ,
.... ,
t Ta bl , 7. P rzec i~tna ll ezba m i ejscowoscl zam i eszka, nych na 100 Iwt2 w gminach wlejsklch wedlug, powiat6w

"Pow. oszmiaiiski .10,0 OgOicm .58,1 Pow. oszmianski
" postawski .14,5 " postawski
" swiecianski 8,4 Pow. braslawski .61,2 " swiecianski
" wilejski . .17,0 " dzisnienski .60,8 " wiJejski
" wilensko-trocki 9,1 " molodecki .51,6 wilensko-trocki, •

. .