P. 1
wyklad_z_ochrony

wyklad_z_ochrony

|Views: 267|Likes:
Wydawca: rszymans5536

More info:

Published by: rszymans5536 on Feb 23, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Ochrona środowiska – nauka samodzielna, interdyscyplinarna, traktuje o warunkach życia biologicznego wszystkich organizmów

żywych w środowisku przyrodniczym. W odniesieniu do człowieka przeobrażenia: ◦ Kulturalne ◦ Polityczny zależą od postawy moralnej człowieka ◦ Socjalne ◦ Ekonomiczne Ochrona środowiska opiera się o ekologię. Klasyfikacja układów biologicznych W środowisku przyrodniczym różne układy biologiczne tworzą pewną hierarchię: 1. Materia biologiczna: białka, kwasy nukleinowe, węglowodany 2. Komórka – układ samodzielny, funkcjonujący 3. Organizm bądź osobnik – złożony z licznych komórek tworząc tkanki, organy, każdy osobnik ma specyficzny metabolizm i specyficzne cechy anatomiczne 4. Populacja 5. Biocenoza Ekologia zajmuje się układami od 3-7 6. Ekosystem 7. Biosfera 8. Noosfera – ostatnio zdefiniowany, wszystkie układy stanowią podstawę jedności i trwałości życia Ekologia – z języka greckiego ekos – dom. Nauka o organizmach w ich domu, czyli siedlisku. Jest to nauka o współdziałaniu organizmów w ich środowisku. 2 działy ekologii: ◦ Autekologię ◦ Synekologię Autekologia – zajmuje się badaniami pomiędzy pojedynczymi organizmami a ich środowiskiem, określa granicę tolerancji i preferencji organizmów w stosunku do różnych czynników ekologicznych np. określenie wymagań termicznych gatunków wyjaśnia ich lokalizację w środowisku, zagęszczenie, a przez to ich aktywność. Nie zajmuje się współdziałaniami między organizmami lub ich zespołami. Synekologia – zależnościami pomiędzy osobnikami należącymi do różnych gatunków, które tworzą jedną biocenozę w określonym środowisku. Dział ekologii zajmujący się strukturą i dynamiką rozwoju populacji i biocenozy zajmujący się interakcjami. Ekologia: ◦ Morza ◦ Lądów ◦ Jezior ◦ Roślin Agroekologia – ekologia roślin uprawnych. 1

Klasyfikacja czynników biologicznych I. Czynnika klimatyczne 1. Temperatura 2. Światło 3. Woda 4. Inne II. Czynniki fizyko-chemiczne (inne klimatyczne) A. Środowisko wodne 1. Ciśnienie 2. Zawartość soli mineralnych 3. Tlen rozpuszczalny B. Środowiska glebowe 1. Skład granulometryczny 2. Związki chemiczne III. Czynniki troficzne 1. Zawartość związków mineralnych pokarmowych 2. Zawartość związków organicznych pokarmowych IV. Czynniki biotyczne 1. Interakcje wewnątrzgatunkowe 2. Interakcje międzygatunkowe Tolerancja ekologiczna organizmów I prawo – prawo minimum Liebiga Wzrost roślin zależy od ilości tego składnika pokarmowego kry jest dostępny dla nich w minimalnej ilości. Uzupełnieniem tego prawa są 2 zasady: • Prawo obowiązuje w stanie równowagi dynamicznej, tzn. w takich warunkach, w których dopływ energii i materii równoważą ich odpływ. • Zasada współdziałania czynników tzn. ze działanie jakiegoś innego czynnika może modyfikowaną szybkość składnika będącego w minimum. Czasami organizmy mogą zastępować w przynajmniej w części inną substancje podobną pod względem chemicznym. II prawo – prawo tolerancji Shleforda Jest kontynuacją prawa minimum. Minima czynników ekologicznych jak i maksima mogą wywierać taki sam wpływ ograniczający na organizm. Zakres zawarty między nimi jest obszarem tolerancji organizmów na dany czynnik. W celu wyrażenia względnego stopnia tolerancji organizmy w stosunku do czynników środowiska w ekologii używa się: Steno (przedrostek) – wąski Euro – szeroki Organizm stenotermiczny (o wąskim zakresie temperatur) Stenohydryczny, euryhydryczny Stenofagiczny, euryfagiczny Organizmy mogą mieć szeroki zakres tolerancji do jednego czynnika i wąski do innego.

czynniki nie zależne od zagęszczenia

zależne od zagęszczenia

2

Organizm z szerokim zakresem tolerancji w stosunku do większości czynników są najbardziej rozpowszechnione. Kiedy warunki środowiska nie są optymalne dla gatunku pod względem jednego czynnika ekologicznego wtedy granice tolerancji do innego czynnika mogą być zacienione. POPULACJA Populacja – grupa, zbiór organizmów należących do tego samego gatunku, współwystępujących na określonym obszarze bądź objętości i w określonym czasie w obrębie gatunku występuje wiele populacji. Cechy: Zagęszczenie – średnia liczba osobników przypadająca na jednostkę objętości lub powierzchnie. Pomiar to liczenie za pomocą dwóch metod:  Metody bezpośrednie (bezwzględne)  Liczenie bezpośrednie (np. spis powszechny)  Liczenie metodą kwadratów  Metoda znakowania i ponownych łowień  Metody pośrednie względne  Metody pułapkowe (owady)  Metoda liczenia słyszanych głosów  Metoda liczenia śladów zwierząt  Metoda oceny stopnia pokrycia podłoża  Wyznaczenia transektyw  Skala Banheta (% pokrycia roślin na powierzchni) Struktura populacji: • Płciowa – ilość osobników męskich i żeńskich nie jest 1:1 i nie jest stała, jest istotna dla prognoz • Wiekowa – określa przebieg wielu procesów życiowych • Wielkość – jest cechą stałą, ważna, choć niejednoznaczną może się zmieniać w zależności od różnych czynników, często wielkość i wiek są skorelowane ze sobą • Przestrzenna: regularna, kępowa, skupiskowa, łanowa, gradientowa Wzrost populacji: rozważa się w dwóch sytuacjach: • W warunkach nieograniczonego wzrostu • W warunkach ograniczających wzrost Ad1) opisuje to model wykładniczy populacji
γ =
dN N ⋅ dt
dN = γN dt

N- liczebność populacji, t – czas, γ – współczynnik wzrostu populacji, stad: Wykładnicza całkowita postać równania N t = N 0 ⋅ e γt N0 – liczebność w czasie zero, Nt – liczebność po upływie czasu t

3

funkcjonowanie biocenozy oparte jest na różnych współzależnościach. czyli ilość ogniw pokarmowych zależy od wydajności energetycznej poszczególnych ogniw a wydajność ekologiczna całego łańcucha określa stosunek energii przyswojonej przez końcowe ogniwo do energii zasymilowanej przez producentów. Łańcuch pokarmowy – współzależność troficzna organizmów Struktura biocenozy Może być określona ma podstawie: • Struktury fizycznej – obejmuje 3 parametry: • Formy wzrostu • Warstwowość (struktura pionowa) • Sezonowość (pory roku) 4 . którego długość.ln N t = ln N 0 + γt stąt γ = ln N t − ln N 0 t Model logiczny wzrostu populacji według Verhulsta dN K −N = γN dt K K – maksymalna możliwość wielkości populacji określona jako wydajność środowiska BIOCENOZA Biocenoza – wyraz został wprowadzony do literatury 1877r jest to układ biologiczny złozony z zespołu różnych populacji tworzących organiczną całość. która dzięki samoregulacji i rozmnażaniu utrzymuje się trale w przyrodzie w stanie dynamicznej równowagi. szczególnie te na poziomie biocenozy wyznaczają specyficzny łańcuch pokarmowy. Warunkiem trwałej i samodzielnej egzystencji biocenozy w przyrodzie jest istnienie w jej obrębie trzech grup organizmów: • Producentów • Konsumentów • Reducentów Podział ekologiczny organizmów tworzących biocenozę Producenci to autotrofy Autotrofy Fotoautotrofy (fotosynteza) onsumenci i reducenci to heterotrofy heterotrofy biofagi Fitofagi roślinożerne Zoofagi mięsożerne nekrofagi safrofagi Detrytofagi Chemoautotrofy (chemosynteza) Właściwości biocenozy Istnienie.

mniejsze zdrewniałe wysokości poniżej 3m • o liściach szpilkowatych • o liściach blaszkowatych. które ją określają Wskaźnik dominacji – określa gatunek lub grupę gatunków. zdrewniałe rośliny. kaktusy) • Krzewy kolczaste • Półkrzewy ( w niesprzyjających porach roku górne części łodygi i gałęzie obumierają) • Krzewinki (krzewy rozpościerające się blisko powierzchni gleby o wysokości poniżej 25cm) Epifity – rośliny rosnące na innych roślinach całkowicie ponad powierzchni gleby Rośliny zielne – tj. agawa. turzyce i inne • Zioła i pozostałe rośliny Rośliny plechowate • Porosty • Mchy • Wątrobowce Struktura gatunkowa – wskaźniki. które w obrębie każdego poziomu troficznego wpływają decydująco na przepływ energii i środowisko życia wszystkich pozostałych gatunków tzw. zimozielone • o liściach blaszkowatych zrzucające liście • Zimozielone kseromorficzne • Krzewy. Dominanty ekologiczne. aloes) • Sukulenty. liczba osobników. rośliny nieposiadające wieloletnie zdrewniałe łodygi ponad powierzchni gleby • Paprocie • Trawy.1 2 3 4 5 6 Drzewa. produkcja N – suma współczynników znaczenia p – liczba osobników danego gatunku P – liczba ogólna wszystkich gatunków składających się na poziom troficzny Jeżeli C1>50% to gatunek jest dominujący C1 zawiera się w granicach 25-50% to gatunek określony jako towarzyszący (subdominant) C1<25% to gatunek rzadko występuje Wskaźnik dominacji wg Mc Naughotoria C = D = 100 y1 + y 2 y Gdzie: y1 – liczebność najliczniejszego gatunku y2 – liczebność drugiego. wijące się i czepne Krzewy. zdrewniałe rośliny. co do liczebności gatunku y – całkowita liczebność wszystkich gatunków 5 . Liany. Stopień dominacji można wyrazić za pomocą równań: C ⋅ ∑ ( ni / N ) 2 C1 p ⋅100 P ni – współczynnik znaczenia dla każdego gatunku. przekraczające 3m wys. biomasa. rozetowe (np. łodygowe (np.

mechanicznego bezpośrednie wzajemne hamowanie obu 2 oddziaływania) populacji konkurencja o wykorzystanie pośrednie wzajemne hamowanie.C jest to. lecz nie 8 Protokooperacja + + koniecznie (nie obligatoryjna) 6 . ni – liczba osobników i – tego gatunku (jednego gatunku) Stosunki socjalne w biocenozie Typy interakcji populacji dla gatunków Lp. Typy interakcji Gatunek Ogólny charakter A B 0 0 populacje nie wpływają na siebie 1 neutralizm konkurencja symetryczna (bezpośredniego. gdy wspólne 3 zasobów zasoby środowiska są ograniczone Konkurencje asymetryczne populacja A jest ograniczona populacja B nie 4 Amensalizm 0 ponosi strat i nie czerpie korzyści populacja A czerpie korzyści. zatem % jaki w stosunku do liczebności wszystkich organizmów w biocenozie stanowią dwa najliczniejsze gatunki Wskaźnik podobieństwa (q) Wg Sorensena Wg Jaccarda 2C 100 a +b c q= 100 a +b −c q= a – liczba gatunków w próbie A b – liczba gatunków w próbie B c – liczba gatunków w próbie A i B S −1 log N S Wskaźnik różnorodności gatunkowej biocenozy wg Oduma d1 = d2 = S – liczba gatunków. N – liczba osobników N d 3 = S na 1000 osobników Wg Simsona d = N ( N −1) ni ( ni −1) N – liczba osobników wszystkich gatunków. ale nie wywiera 5 Komersalizm + 0 wpływu na populacje B 6 Pasożytnictwo + populacja A eksploatuje B populacja A drapieżca spożywa (zabija) osobniki 7 Drapieżnictwo + populacji B Interakcje korzystne interakcje korzystne dla obu populacji.

w których dominację określa się przez: • Rośliny jednoroczne (organizmy pionierskie) • Pojawienie się traw • Trawy trwałe • Rośliny drzewiaste Wg Klemenca faza końcowa opanowywania biotopu drogą sukcesji prowadzi do ukształtowania biocenozy trwałej. która będąc w równowadze z klimatem tworzy klimaks. W łańcuchach sukcesyjnych kolejne stadia seralne są układami akumulacyjnymi tzn.) Zarówno w pierwotnej jak i wtórnej są 4 stadia seralne. Klasycznym założeniem jest ze gatunek zastępuje drugi. Sukcesja przebiega dzięki zależnościom biotycznym. produkcja i rozkład wyrównują się. ponieważ rośliny pionierskie i zwierzęta tak zmieniają środowisko ze staje się ono korzystne dla innych nowych gatunków dominujących.9 Mutualizm + + interakcje są nieodzowne dla obu populacji i obustronnie korzystne (obligatoryjna interakcja) Dynamika biocenozy • Zmienność w czasie: • Zmiany kierunkowe (sukcesja) • Zmiany mające charakter cykliczny Sukcesja – ciąg kolejnych zmian składu gatunkowego zespołów w biotopie a kolejne etapy przejściowe określa się jako seralne. utworzone przez przystosowaną do niego szatę roślinną oraz liczne populacje zwierząt. stałej. Ponieważ w każdym stadium gatunki tak przekształcają środowisko ze dla nich samych staje się mniej odpowiednie a dla innych zaś korzystne. w których autotrofy przeważają nad heterotrofami a produkcja materii organicznej przeważa nad jej rozkładem (R) stąd P >1 R i dąży ona do układu klimaksowego. które uległy znacznym modyfikacjom lub zniszczeniu przez działalności (erozja. zatem wymiana gatunków to proces uporządkowany i przewidywalny. które nie podlegają sukcesji a więc następuje równowaga P =1 R i przybywa heterotrofów. autotroficznymi takimi. Sukcesja – to rozwój biocenozy poprzez oddziaływanie roślinności na środowisko Dwa rodzaje sukcesji: • Sukcesja pierwotna – jest to proces opanowywania środowiska nigdy nie zamieszkałego przez organizmy • Sukcesja wtórna – proces opanowywania środowiska (biotopu) uprzednio już zamieszkałego przez organizmy żywe. co sprawia ze sukcesja jest procesem kierunkowym. klimat itp. Największe lądowe jednostki biocenotyczne – biom. Występują na dużych terytoriach: 7 .

8 . w którym następuje całkowity obieg materii i równoczesnej przepływ i magazynowanie energii. które stanowią podstawę do funkcjonowania biocenozy może być zmieniany w wyniku działalności producentów i saprotrofów ale tylko do pewnego stopnia. ogrody Struktura W obrębie każdego ekosystemu 4 podsystemy biotyczne: 1. Producentów 2.• Tundra • Tajga • Wilgotne bory klimatu umiarkowanego • Lasy liściaste klimatu umiarkowanego • Subtropikalne lasy • Stepy W Polsce • Lasy liściaste klimatu umiarkowanego • Bory EKOSYSTEM Ekosystem – objemce biocenozę wraz z całokształtem warunków środowiska. Reducentów i 1 abiotyczny 5. biotop – całokształt warunków siedliskowych. Fitofagów 3. Zoofagów 4. Przepływ jednokierunkowy. czyli Ekosystem = biocenoza + biotop Jest to podstawowa jednostka układu biologicznego. Klasyfikacja ekosystemów wg Prończuka wodne lądowe naturalne morza i oceany leśne jeziora trawiaste rzeki półpustynne pustynne zbiorniki lasy i zagajniki o char antropogeniczne zaporowe plantacyjnym stawy kośne łąki i pastwiska sadzawki pola uprawne sady.

powietrze. 50% promieniowania pada na powierzchnie ekosystemu 30-40% procesy transpiracji i parowania Rośliny magazynują ok. 1% promieni słonecznych w postaci produktów fotosyntezy Obieg materii Produkcja pierwotna – ilość substancji organicznych. Rozmiary jej są charakterystyczne dla ekosystemów 9 . atmosfera Destruenci i reducenci fitofagi Konsumenci I rzędu zoofagi Konsumenci II rzędu saprofagi zoofagi Konsumenci III rzędu Przepływ energii Obieg materii U nas ok. którą autotrofy wytwarzają w określonym czasie ze związków nieorganicznych przy wykorzystaniu energii słonecznej.Model krążenia materii i przepływu energii ekosystemie wg Durigneaud Energia promieniowania słonecznego gleba producenci Woda.

którą organizmy heterotroficzne wytwarzają za pomocą organicznych związków pokarmowych. którym import materii równoważony jest eksportem 2. lasy wysokogórskie. 10 . 0.Lp rodzaj ekosystemu 1 głębokie morza. jednokierunkowo. b. Obieg materii – jest ciągły. ale przez ekosystem może przepływać rzeka i dopływ energii z innego ekosystemu. wybrzeża 2 mórz wilgotne lasy.1 0. Ekosystem osiąga homeostazę w momencie. Stan równowagi ekosystemu osiągnięty jest wtedy.5 3 3 10 1 10 20 Produkcja wtórna – ilość materii organicznej.5 ok. zamknięty. Energia nie wraca w przeciwieństwie do materii do źródła wytworzenia. gdy cała produkcja brutto jest zużyta na potrzeby wewnętrzne ekosystemu. wszystkie procesy w ekosystemie utrzymują ten ekosystem w równowadze. zatem na wielkość jej wpływa stosunek asymilacji do konsumpcji. to proces utrzymywania dynamicznej równowagi układu głównie po przez samoregulację tzn. doliny zalewowe rzek. intensywnie uprawiane 4 pola rolnicze produkcja pierwotna brutto od do średnia max 0. niezbyt 3 głębokie jeziora rafy koralowe. HOMEOSTAZA EKOSYSTEMÓW Homeostaza – zdolność układu biologicznego do utrzymywania trwałości struktury i właściwych funkcji pomimo stałych lub przypadkowych zmian często o charakterze oscylacyjnym wywołanych zewnętrznymi lub wewnętrznymi czynnikami. pustynie zespoły traw stepów charakterystyczne rejony upraw rolniczych. Miara homeostazy ekosystemu 1. Inaczej.

2. związany z działalnością człowieka. biologiczną. czasem i częstotliwością. w której ekosystem zostaje zniszczony. zubożenie biocenozy przez zmniejszenie liczebności gatunku. warunki meteorologiczne Czynniki antropogeniczne – sztuczny. Zróżnicowanie wewnętrzne ekosystemu jest najwyższe (pod względem struktury i różnorodności biologicznej) 4. gdy biocenoza nie posiada rezerw. Czynniki wewnętrzne wynikające z rozwoju biocenozy i towarzyszących walkach siedliskowych 2. ograniczenia funkcji organizmów. zachodzą tam procesy nieodwracalne i wytworzenie entropii. które tam występują i do katastrofy ekologicznej – załamanie homeostazy biologicznej. Zapewnia to dopływ energii z zewnątrz (promieniowanie słoneczne). Biocenoza kontroluje procesy zachodzące w biotopie i stabilizuje go (biotop nie ulega degradacji) Ekosystemy zrównoważone wykazują trwałość w czasie Wszystkie mechanizmy homeostazy prowadzą do • Obiegu materii i przepływu energii • Zapewniają i zabezpieczają optymalizację produkcji • Działają w kierunku zapewnienia struktury układu Wszystkie układy ekosystemu należą do układów otwartych. Reakcja ekosystemu na działanie presji zależy: 1. Entropia substancji pokarmowych Sns – entropia produktów. Prawdopodobieństwo następuje. Od siły oddziaływania presji na konkretne gatunki tę się utożsamia się z koncentracją. gdy populacja ludzka stanowi składnik dominujący • Antropopresja zewnętrzna związana jest z intoksykacją poprzez substancji chemiczne. stężeniem. Antropopresja: • Czynniki wewnętrzny wówczas. Czynniki zewnętrzne najczęściej niezależne od biocenozy np. Każdy ekosystem zależy od dwóch presji 1. Od odporności gatunku na daną presję (biogenetyczną.3. fizjologiczną) Końcowym działaniem presji jest degradacja ekosystemu (zmniejszenie. i rozkładów Sas = -S Sns<Sas Organizm odżywia się z entropią ujemną (jest podstawą życia). BIOSFERA 11 . Działanie presji polega na wprowadzaniu do ekosystemu czynników nowych i systematyczne działanie czynnika prowadzi do deformacji. które zastąpiłyby funkcje zniszczonego ogniwa.

argon 12 . czyli troposferę hydrosferę oraz górną warstwę skorupy ziemskiej – litosferę.00052 0.000008 0.000001 Skład powietrza atmosferycznego do 1500km wys. co powoduje ciągły ruch • Gatunkowa i liczebna różnorodność organizmów żywych jest to najważniejszym czynnikiem trwałości Warstwy atmosfery i jej właściwości W troposferze zachodzą wszystkie zjawiska meteorologiczne W stratosferze występuje warstwa ozonowa W jonosferze występują meteoryty i zorza polarna Rozkład temperatury powietrza na różnych wysokościach atmosfery Skład chemiczny powietrza atmosferycznego bez pary wodnej nazwa gazu N2 O2 Ar CO2 Ne He CH4 Kr H2 N2O Xe O3 objętość w % 78.Strefa zamieszkała przez organizmy żywe obejmuje dolną część. 1500 1000 750 500 250 100 0 główny rodzaj gazu hel i wodór hel i tlen tlen tlen tlen i azot azot.09 0. drugą granicą jest ozonosfera. tlen.p. tlen.03 0. Dolną granicą biosfery jest izoterma 100°C.0001 0. w km n.00005 0.00005 0. Cechy biosfery: • W biosferze występuje głównie woda w formie ciekłej • Energią otrzymuje ze źródła z poza biosfery.0018 0.09 20.0002 0.m. od słońca • Entropia ujemna • Występują powierzchnie ograniczone pomiędzy stanami materii. argon azot. materia rozłożona jest asymetrycznie.93 0.

jonosfera. egzosfera 2% stratosfera 6% troposfera 92% Strefa turbulencji w troposferze w okresie zimowym i letnim Turbulencja – nieuporządkowany ruch powietrza w postaci wirów. zjawisko klimatyczno-meterologiczne. Strefa ta jest granicą pionowego rozcieńczania się wszelkich zanieczyszczeń. zgodne z obniżeniem temperatury w strefie turbulencji formują się chmury.003% CO2 w atmosferze 13 . egzosfera 1% stratosfera 19% troposfera 80% Wg objętości mezosfera.Skład atmosfery Wg masy mezosfera. Konsekwencje ekologiczne wzrostu zawartości CO2 w powietrzu atmosferycznym • Zawartość 0. jonosfera.

Zatem powiemy ze ilość substancji. Wszystkie substancje które są zanieczyszczeniami powodują degradację atmosfery. wodę lub spowodować inne szkody w środowisku. 27mln km3 wody więcej → zatopienie nizin do ok. stosowanie środków chemicznych w ochronie roślin Zanieczyszczenie powietrza – wprowadzenie do powietrza substancji stałych. 3. przyrodę żywą.6°C → stopnienie śniegu i lodu na obszarach polarnych i górskich o ok. Klasyfikacja zanieczyszczeń • • 14 . która polega na: • Zmianach składu chemicznego atmosfery poprzez wprowadzanie nowych składników lub te które istnieją i powodują zmiany ilościowe • Zapyleniu atmosfery przez zanieczyszczenia mechaniczne • Zmianach zanieczyszczeń energetycznych.m. zmieniają termodynamikę (po przez wprowadzenie energii ze źródeł sztucznych).06% obj. Gazy które zwiększają temperaturę to: • Dwutlenek węgla • Metan • Tlenki azotu • Freony TEORIA ZANIECZYSZCZEN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Źródła zagrożenia: • Dynamiczny przyrost ludności • Rozwój urbanizacji • Wzrost industrializacji i postęp techniki • Zajmowanie pól uprawnych pod inwestycji • Intensywne nawożenie mineralne. → wzrost zachmurzenia i zamglenia → zahamowanie dopływu promieni słonecznych (epoka lodowcowa).. → wzrost średniej temperatury w troposferze o ok. ciekłych lub gazowych w ilościach które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka klimat. 53 m n. Są to największe zagrożenia środowiska – zanieczyszczenia występujące w powietrzu – gdyż stanowią zagrożenia bezpośrednie gdyż wszystkie organizmy oddychają. 0. Wprowadzanie nowych substancji to tzn zanieczyszczenia. których udział w powietrzu przekraczaj średnią zawartość tych substancji w czystym powietrz to zanieczyszczenia powierza.CO2 pochłania promienie długofalowe Jeśli wzrośnie CO2 o 100% tj.p. Zasięg rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń jest największy w atmosferze.

wyładowania elektryczne. Wg genezy: A. Pierwotne – występują w powietrzu w postaci substancji w jakiej zostały uwolnione do atmosfery. kominy • W sposób niezorganizowany ze składników opadów w toku przeładunku z hal produkcyjnych przez wywietrzniki Spalanie paliw stałych Emisja dwutlenku S. pyły kosmiczne. tlenki N. We mgle utrzymują się przez dłuższy czas jako zawiesina. stechnizowane rolnictwo (ogrodnictwo) Emisje – wprowadzenie do powietrza zanieczyszczeń w sposób: • Zorganizowany tzn z urządzeń technologicznych i ogrzewczych przez emitory np. Zanieczyszczenia chemiczne (związki nieorganiczne i organiczne) B. Zanieczyszczenia naturalne np. Zanieczyszczenia ciekłe – odpady substancji płynnych III. erozja gleby. Zanieczyszczenia sztuczne – zagrażają funkcjonowaniu życia biologicznego 1 i 2 mogą być pierwotne i wtórne. Zanieczyszczenia stałe – czyli zanieczyszczenia pyłowe C. smog siarkowy jest to mieszanina dymu. wybuchy wulkanów. smog fotochemiczny – spaliny samochodowe zawierające tlenki azotu. burze piaskowe. węglowodory nienasycone. W tym smogu wyróżniono PAN = CH3COOONO2 – powstaje ze spalin samochodowych pod wpływem promieniowania słonecznego. Zanieczyszczenia fizyczne (temperatura. C. hałas) Charakterystyka głównych źródeł sztucznych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego: • Działalność człowieka związana z energetycznym spalaniem paliw ciekłych stałych gazowych i energetyka jądrowa • Przemysł i motoryzacja (transport) • Gospodarka komunalna (ogrzewanie. tlenku siarki tlenku węgla. CO2. Zanieczyszczenia gazowe – dwutlenek siarki. sadzy. Taksonomiczna A. Wtórne – są produktami reakcji chemicznych lub fotochemicznych jakie mogą zachodzić pomiędzy różnymi substancjami zanieczyszczającymi np.I. tlenek węgla. Wg stanu: A. II. Zanieczyszczenia biologiczne (czynniki chorobotwórcze) C. tlenku węgla E[kg] E = β ⋅W β – ilość spalonego paliwa [Mg] Emisja pyłu [kg] E pył = βW (100 −η) / (100 − k ) 15 . węglowodory lotne. utleniacze B. pożary lasów i stepów. funkcjonowanie gospodarstw) • Intensywne. Występują i będą zawsze występować nie stanowią zagrożenia dla życia biologicznego B. silne promieniowanie słoneczne.

Oblicza się ją przez sumowanie rzeczywistych emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń pomnożonych przez współczynnik toksyczności.β – ilość spalonego paliwa [kg] W – wskaźnik unosu pyłu [kg/Mg paliwa] η . Opad zanieczyszczeń z własnego kraju 4. Norwegia Emisja rozważna – emisja z określonego źródła emisji w przeliczeniu na emisją SO2.sprawność urządzenia odpylającego [%] k – zawartość części palnych w pyle [%] Spalanie paliw ciekłych E = βW Bilans zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym: 1. Eksport zanieczyszczeń poza granice kraju 3. Szwajcaria. Transformacje fotochemicznego utleniania * SO 2 + hν → SO 2 * SO 4 + O2 → SO 3 + O3 H 2 O + SO 3 → H 2 SO 4 Kwaśne deszcze 2 SO 2 + O2 → 2 SO 3 2. Australia. Transformacje katalitycznego utleniania SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 Reakcja ok. Opad zanieczyszczeń importowanych 5.5 Amoniak – 1.3 Arsen – 160 Ołów – 320 Transformacje i przemiany SO2 w powietrzu atmosferycznym: 1. E r = sE t ⋅ k t s – ilość różnych zanieczyszczeń emitowanych ze źródła emisji Et – energia rzeczywista zanieczyszczenia o nrt kt – współczynnik toksyczności zanieczyszczenia o nrt Niektóre współczynniki toksyczności SO2 – 1 CO – 0. 560 razy szybsza od reakcji fotochemicznego utleniania opad siarki suchy opad sedymentacja pyłu siarczanowego absorpcja SO2 przez podłoże opad turbulencyjny aerozolu siarczanowego 16 mokry zawartość S w chmurach wymywanie z warstwy pochmurnej . Całkowity opad (3+4) Kraje gdzie całkowity opad jest większy niż całkowita emisja: Szwecja. Całkowita emisja zanieczyszczeń danego kraju 2. Finlandia.

moc wyrzucanej masy (emisji) emitora (komina) • Warunki topograficzne Ukształtowanie terenu. roślin. siarczynów. temperatura. Jednostki grawitacyjne (np. masa gazowa na obj. głownie w postaci siarczanów. składnik niezbędny do wzrostu m. Jednostki wolumetryczne (objętościowe) ppm (części ma milion objętości) ppb (części na miliard) Dla 2 obszarów: • Obszary specjalne chronione (rezerwaty. Zawartość S w roślinach 0. Zaw.02-0. S w glebach mineralnych (piaszczystych) 0.in.5% suchej masy (średnio) Wyższa zaw. powietrza) 2.Wg Junge reakcja między opadem mokrym a suchym Cs ks Cs = µg ⋅ S − SO 2 m −3 R= ks = mg ⋅ S − SO 4 dm −3 Dla Europy: R=5 powietrze niezanieczyszczone R=8 w okresie lata powietrze zanieczyszczone R=16 w okresie zimy powietrze zanieczyszczone Rozpuszczanie się zanieczyszczeń W pionie – strefa turbulencji Poziomo – wiele czynników: • Warunki meteorologiczne – najważniejsze Wiatr.08% w glebach organicznych (torfowe) do 0. S jest toksyczna Siarka organiczna przeważa 60-80% a nawet 90% pozostała ilość to siarka mineralna. średnica. turbulencja • Parametry techniczne emitora Wysokość. parki) • Pozostałe obszary Dopuszczalne stężenie SO2: • Średnioroczne dla obszarów chronionych 11 mikrogramów m3 • Średnioroczne dla reszty obszarów 32 mikrogramów /m3 na rok Dopuszczalny opad pyłów dla Polski: • Pył ogółem dla obszarów chronionych 40g/m2/rok • Dla pozostałych obszarów 200g/m2/rok WPŁYW SO2 NA ROŚINY Siarka – makroelement. zadrzewienie. obecność zabudowy Rozpuszczanie stężenia 1.5% Źródłem S związki organiczne i ich rozkładu 17 . opady.

2m od pow. mniejsza ilość S mineralna 40-80 kg * s * ha-1 30-40 kg * s * ha-1 15-25 kg * s * ha-1 rzepak. Wpływ na fotosyntezę: • SO2 obniża intensywność fotosyntezy • Chlorofil + SO2 = feofityna + Mg • Nadmiar SO2 blokuje transport elektronów z fotosyntezy. cebula motylkowate i ryż trawy (w tym zboża) Średnia zawartość SO2 w powietrzu atmosferycznym na wysokości ok.i SO3. kapusta. czosnek. ATP.W glebie też większa ilość to S organiczna.u Chlorella 2 SO 4 − + 8e − + 8 H + → S 2 − + 4 H 2 O SO32 − + +6e − + 6 H + → S 2 − + 3H 2 O Destrukcja struktury III rzędowej i IV rzędowej białek strukturalnych w błonach komórkowych i enzymów: RSSR + HSO 3− ↔ RSH + RSSO 3− Powoduje to szczeliny w strukturze błon komórkowych co prowadzi do szkodliwych zjawisk wtórnych – łatwa droga dopływu czynników chorobotwórczych i innych substancji toksycznych. Powstaje mniej protonów. rzodkiewka. Aktywność enzymów ulega zmianie to zmienia się tez metabolizm. • SO2 działa toksycznie na proces pobierania CO2 • SO2 obniża aktywność karboksylaza rybuloza 18 . gleby: Mniej niż 10 μg*m-3*rok-1 tereny niezanieczyszczone 10-20 μg*m-3*rok-1 tereny lekko zanieczyszczone Ok. 80 μg*m-3*rok-1 tereny bardzo zanieczyszczone Ilość siarki dostającej się do gleby przez powietrze atmosferyczne: >4 kg S*ha-1*rok-1 tereny niezanieczyszczone 10-15 kg S*ha-1*rok-1 tereny lekko zanieczyszczone 20-30 kg S*ha-1*rok-1 tereny bardzo zanieczyszczone Przemiany SO2 w komórce roślinnej Wg Hilla pobieranie różnych gazów przez liście lucerny od największych ilości do najmniejszej układa się następująco: NF>SO2>Cl2>NO2>O3>PAN>CO2>NO>CO W komórce szparkowej oraz w przestrzeniach międzykomórkowych: SO 2 + H 2 O ↔ SO 2 − H 2 O SO 2 : H 2 O + H 2 O ↔ HSO 3− : H 3 O Odczyn niższy od 7 stymuluje ten proces Schemat redukcji SO4.

brak nekroz rośliny rozwijają się prawidłowo 1. spadek plonów o 10wyżynnych i górskich 20% b duże zagrożenie prod rolnych i pasz w następstwie akumulacji pierwiastków katastrofalne zagrożenie śladowych i radionukloidów oraz stęż lasów. Rośliny bardzo wrażliwe na SO2 których końce blaszek liściowych ulegają uszkodzeniu po 1 godz. cebula. rabarbar. Przy koncentracji 0. sałata.w przypadku roślin pastewnych postępujące zanieczyszczenie produktów rolnych pierwiastkami śladowymi.w przypadku zbóż narastające średnie. ogórek Wpływ SO2 na ekosystemy rolne i leśne μg*m-3*rok-1 wpływ na ekosystemy leśne wpływ na ekosystemy rolne. kapusta. Rośliny tolerancyjne (średnio wrażliwe) te same objawy przy stężeniu 1. rzodkiewka. marchew 2.25ppm SO2 ekspozycja 1 godz. postępujące zagrożenie stref bezleśnych gleby spadek plonów >25% 19 . skażenie produktów rolnych oraz pasz katastrofalne uszkodzenie pierwiastkami radionukloidami i lasów niżowych l. ekspozycji • Kukurydza. 100% liści uszkodzonych Wrażliwość roślin na SO2 dzielimy na 3 grupy: 1. węglowodorami 80 .• Rośliny C3 są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia S niż rośliny C4 Wrażliwość roślin na SO2 Objawem toksycznego działania SO2 są nekrozy liści. ziemniak. jęczmień. max dopuszcz stężenie klasa I zanieczys zczenia b małe 0-10 II zanieczys zczenia małe 10-20 III zanieczys zczenia średnie 20-50 brak szkód stałe uszkodzenia lasów iglastych w górach oraz roślin b wrażliwych stałe średnie uszkodzenia lasów niżowych a średnie i silne lasów wyżowych i górskich brak szkód IV zanieczys zczenia duże 50-100 V zanieczys zczenia b duże >100 brak szkód 50 . ekspozycji o stężeniu 1ppm • Lucerna. węglowodorami. rzepak. formowanie się węglowodorów . Rośliny odporne na SO2 przy 3ppm wykazują objawy chorobowe przy 1 godz. szpinak. groch 3. silne.5-2ppm • Burak cukrowy.2ppm SO2 ekspozycja 1 godz. 50% liści uszkodzone 3. pszenica. pomidor.33ppm SO2 ekspozycja 1 godz.

spalanie 1 tony oleju napędowego to okołó 14 kg NOx Transformacje FOTOCHEMICZNE W POWIETRZU ATM 20 .nitrifikacja i denitryfikacja .przemiany biologiczne.energetyka 10% 20% .NOx.spalanie 1 tony benzyny to około 16 kg NOx .na +3 ma postać amoniakową (bardzo ważna) .ma swoją postać tlenkową .Bariery ekologiczne związane ze stężeniem SO2 klasa stężeń SO2 I II III IV V μg*m-3*rok-1 bariery ekologiczne 0-10 ekosystemy ochronne wrażliwe gatunki drzew iglastych szczególnie w 11-20 górach 21-50 ekosyst leśne wzrost zachorowań 51-100 ekosyst polne przekr dop stężeń dla człowieka >100 zagrożenie zdrowia i życia człowieka CHARAKTERYSTYKA EMISJI TLENKÓW AZOTU AZOT w przyrodzie występuje na 5 stopniach utlenienia: .Jako emisje NO i NO2 .głównie transport 50% 3% .powstaje bardzo dużo azotu w przyrodzie .gospodarka komunalna 5% 14% Dla Polski emisje tlenków azotu stanowią połowę SO2 Ad2. mikrobiologiczne np.technologie przemysłowe 35% 69% .Około 90 mln ton NOx/rok .około 500 mln ton NOx/ rok dostaje się do atmosfery ŹRÓDŁA SZTUCZNE: .) TRANSFORMACJE ŹRÓDŁA SZTUCZNE: .Większość sztucznych źródeł to na półkuli północnej i stanowi 80% 0gólnych emisji dla całej atmosfery ŹRÓDŁA EMISJI TWORZĄCYCH KWAŚNE DESZCZE: NOx 3O2 .Jako makroelement w związkach peptydowych *proces powstawania życia oparty jest na azocie ŹRÓDŁA NATURALNE: .postać tlenkowa na różnym stopniu utleniena .

tlen rynkletowy Ozon powstający w danych warunkach atmosferycznych może być produktem reakcji PAN +O2 -> utleniona postać PAN + O3 W trakcie przemian związków (tlenków siarki) SO4 + O2 -> SO3 + O3 a) Jednostka Dobsona (JD) – grubość warstwy powietrza atmosferycznego wyrażona w setnych częściach milimetra jaka utworzyłby cały zawarty w atmosferze O3 gdyby go skupić przy powierzchni gleby Np. pietruszka.) 250mg NaNO3 /kg . burak. ogórek. cebula. papryka. 320 JD oznacza 3. koper. Główna koncentracja znajduje się poza troposferą. kalafior.) 1000mg NaNO3 /kg .2 mm grubości warstwy O3 21 .) 500mg NaNO3 /kg -marchew. Powstanie O3 jest oparte na prostych reakcjach chemicznych O2 +O2 ->prom ultrafioletowe O3 + O Wolny atom tlenu O2 nie jest trwałym składnikiem i natychmiast ulega reakcji O + O3 -> O2 + O2 Tzw. seler 4. szpinak 2.NO + O3 = NO2 + O2 2NO + O2 = 2 NO2 NO2 +hV = NO + O O + O2 + M = O3+ M Dalej 3 NO2 + H2 O = 2HNO3 +NO 4 NO + 3O2 + 2H2 O= 4 HNO3 Średni opad azotu: Europa Centralna – 30 a 40 kg/ha*rok ( czasami 60 kg) . fasola OZON I INNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERTZA 1. Występowanie O3 w powietrzu atmosferycznym a) Jednostka Dobsona (JD) O3 jest naturalnym składnikiem powietrza.kapusta. czosnek. por. ziemniak.) Duża zawartość azotanów w 2000miligramów NaNO3 /kg -sałata.pomidor.dopuszczalne stężenia azotanów: 1. rzodkiewka. szczypior 3.

Stężenie do 0. Przyczyną dziur ozonowych są freony (CFC). 3 ppm O3 już działa szkodliwie. a) wrażliwość roślin na O3 Wrażliwe na O3 . wytwarzacie pianek. Toksyczność ozonu Ozon z danych warstw atmosfery ma działanie bakteriobójcze. Oprócz freonów do rozpadu freonów przyczyniają się: .rozpuszczalniki)długość życia w atmosferze 67 lat) . Zanieczyszczenia O3 w atmosferze „dziury ozonowe” Ozon występujący przy powierzchni ziemi jest szkodliwy.fasola 22 .czterochlorek węgla (8% udziału w niszczeniu). lodówki (74 lata) CFC – 113 (12%) – rozpuszczalniki (90 lat) 3. lodówki.szpinak .1 ppm O3 nie jest szkodliwe dla człowieka Stężenie ok. 2.halon (4%) – gaśnice (110 lat) Freony CFC – 12 (45%) – aerozole. klimatyzatory (110 lat) CFC – 11 (26%) – aerozole. groźny dla zdrowia O3 ma silne właściwości utleniające (oksydacyjne) – stąd wysoka szkodliwość jego działania powoduje rozpad kwasów tłuszczowych. 10 ppm O3 jest trucizną = HCl (cyjanowodór) Stężenie ok. ozon z górnych warstw pochłania szkodliwe promieniowanie nadfioletowe jest niezbędny do funkcjonowania całej biosfery. węgiel CFC + ultrafiolet -> Cl2 Cl2 + O3 -> Cl2O + O2 Cl2O + O -> Cl2 + O2 Atom wolnego chloru jest przyczyna rozpadu O3 (jeden atom Cl może spowodować rozpad 100 000 cząsteczek ozonu) NISKA ZAWARTOŚĆ FREONÓW = WYSOKA ZAWARTOŚĆ OZONU Zależność odwrotnie proporcjonalna Freony były stosowane jako środek chłodzący.Zawartość ozonu w powietrzu w Polsce jest mierzona przez Instytut Fizyki i Instytut Łączności.chloroform (5%) – rozpuszczalniki (8 lat) . które pełnią ważne funkcje w metabolizmie (rozbicie powoduje destrukcję funkcji tych kwasów w błonach komórkowych). fluor. chlor. wytwarzacie pianek.tytoń . Ułatwiony dopływ patogenów i innych substancji szkodliwych.

ogórek . . Tlenek węgla CO CO jest głównym składnikiem spalin głównie ZI (stanowi 10 wszystkich gazów spalinowych) powstaje przy niepełnym spalaniu. . potasu).węgiel kamienny. Fluor jest bardzo reaktywny. podnosi sprawność) .kukurydza . 5. 6. Źródła: . wiążące wodę. rośliny więdną. Rośliną testową na O3 jest tytoń (duża blaszka liściowa – większe pochłanianie).. kriolit (6-cio fluoroglinian sodu) i w podwyższonej temperaturze wydzielane są fluorki lub fluorowodór (HF). tracą turgor. silne utlenianie. nie spełnia funkcji rozprowadzania tlenu) powodując zaczadzenie. Fluor Fluor – pierwiastek występujący najczęściej jako NaF. łączy się O2 tworząc CO2. Ulega rozpadowi struktura chloroplastów pod wpływem F. KF (fluorki sodu.sosna Odporne na O3 .przemysł chemiczno-farmaceutyczny F używany jako domieszka do paliw (głównie rakietowych.winorośl .brzoskwinia 23 . brunatny – zawierają duże ilości F.petunia . Rośliny wrażliwe na fluor: . 50 kg fluorków. Fluor zawsze towarzyszy fosforanom w złożach mineralnych. O3 powoduje że te reakcje są nieodwracalne ( ze względu na silne działanie oksydacyjne). 500t minerałów wydala ok. Reakcja fotosyntezy jest zmniejszona. ma silne właściwości utleniające. Mechanizm działania O3 na rośliny O3 narusza gospodarkę wodną. CO posiada bardzo wysoki stopień powinowactwa do hemoglobiny. CO wiąże się 200-300 razy szybciej niż O2 tworząc z hemoglobiną karboksyl hemoglobinę (zablokowana. CO może też być pobierany przez rośliny i przetwarzany na CO2 i włączony w procesy metaboliczne (człowiek nie posiada zdolności przyswajania CO) CO jest inhibitorem.złoża mineralne – w trakcie obróbki wydzielane są do atmosfery znaczne ilości F. O3 obniża intensywność fotosyntezy.begonia 4.obniża pobieranie azotu cząstkowego przez bakterie wiążące CO – bakterie te zawierają lechemoglobinę barwnik odpowiedzialny za filtracje azotu atmosferycznego. obniża potencjał wody. Przebywają długo w atmosferze. F nasila procesy oddychania.dynia .przemysł aluminiowy – przy produkcji aluminium stosuje się boksyt.

Metody pośrednie.00 2..10 0.0000 0.gruszka 7. Zmniejszenie toksyczności poprzez zabiegi biologiczno – rolnicze.morele . Zjawisko synergizmu Synergizm – łączne działanie związków i substancji. Głównie toksyczne działanie. Ad 1.marchew .7 0.0625 Stopień uszkodzenia organizmu jest wprost proporcjonalny do ilości pobranej substancji minus ilość progowa razy czas działania. Podjęto dyrektywę. że do roku 1993 kraje powinny obniżyć emisję zanieczyszczeń 30% w stosunku do 1980 roku ( jako tło) i dążyć do redukcji o 80%.00 0. powoduje większy łączny efekt niż osiągnęłoby się z oddzielnych działań tych substancji po zsumowaniu tych działań.sosna zwyczajna Rośliny odporne na fluor: .śliwy . Dwa równocześnie działające czynniki powodują większą szkodę niż gdyby działały oddzielnie (np.25 Efekt Brak uszkodzeń Brak uszkodzeń Nieznaczne uszkodzenia Bardzo silne uszkodzenia Iloczyn koncentracji 0.10 0.kapusta . Siewki tytoniu traktowane przez 4h SO2 i NO2 SO2 ppm 0.0100 0. podnoszenie ph) • Zwiększone magnesowanie gleby (Mg jest wypłukiwany i trzeba go uzupełniać) • W rejonach o dużej zawartości zanieczyszczeń nie stosować nawozów siarczanowych • Przy dużych emisjach należy nawozić organicznie glebę (zwiększenie próchnicy.0000 0.00 0. Ad 2. przyrodnicze.25 NO2 ppm 0. negatywnie METODY REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH. p ~ (CxC)xT ilość progowa – ilość po przekroczeniu której czynnik działają destrukcyjnie.cebula . • Neutralizowanie działań SO2 (wapnowanie. unieaktywnienie toksyn) • Stosunki wodne w glebie muszą być prawidłowe (deszczowanie zapobiega nadmiernemu zasoleniu) • Stosowanie roślin odpornych 24 . jeden po drugim) łącząc się w działaniu nabierają nowej jakości trudnej do zdefiniowania i przeciwdziałania.

a. Poduszka fluidalna – komorze spalania dodaje się CaO lub dolomit • Redukcja SO2. spaliny nie idą bezpośrednio do atmosfery ale trafiają na komory absorpcyjne ( np. nikiel 3 grupa – mniejsze powszechne występowanie. zamiast przy redukcji NOx Istnieje zależność wprost proporcjonalna pomiędzy szybkością jazdy a emisją NOx do atmosfery ( ok. Kabata – Pendias i H. przepuszczanie przez amoniak – daje siarczan amonu) łącząc się w nich daje nowy produkt e. arsen – duża toksyczność.metody fizyczne – rozdrabnianie i metodą sedymentacji. kadm. metody absorpcyjne – reakcje chemiczne. molibden. 900 stopni zamiast 1650 stopni • Zużycie wapna.  Powszechność występowania i toksyczność metabolizmie 1 grupa – ołów. Arsen rozpowszechniony w środkach bakteriobójczych jako środek dezynfekujący • wszystkie inne metale. ołów – pierwiastki obce. irm. Wg A.pendias potencjalnym zagrożeniem środowiska przez metale ciężkie. ok. WHO • Kadm. żelazo. 100 km/h wydziela się 4 x więcej NOwięcej niż przy 60 km/h) METALE CIĘŻKIE W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM 1. Wybór paliwa o najkorzystniejszym składzie chemicznym dla danej sytuacji środowiskowej b. 90-99% spalanie w temp ok. Metody bezpośrednie. miedź. Podział metali ciężkich pod względem toksyczności wg. Rtęć rolnictwie była kiedyś stosowana jako środek bakteriobójczy i do zapraw. metody katalityczne – doprowadzić mogą do całkowitej destrukcji zanieczyszczeń. wolfram. 2 tony do eliminacji 1 tony siarki d. bardzo toksyczne • rtęć. cynk 2 grupa – kobalt. PROBLEMY ZANIECZYSZCZENIA WÓD W POLSCE 25 . FAO. selen 4 grupa – aktynowce i lantanowce Zwiększone dawki nawożenia organicznego – tereny niezanieczyszczone. Metali ciężkich – wszystkie pierwiastki metaliczne o liczbie atomowej powyżej 20.• Ruchy ekologiczne (zwiększenie świadomości ludzi) Metody pośrednie nie są radykalne w zmniejszaniu emisji (stanowią 5-10% w redukcji zanieczyszczeń) Ad 3. rtęć. Def. tę metodę umożliwia do ok. wytrącanie pirytu (siarka występuje w pirycie) c. Odsiarczanie głównie węgla kamiennego .

Cechy wody.9 15 0. } lepkość lekko rośnie 8. H¹ H² H³ propan tryten O 16 O 17 O 18 izotop H² D2 O Woda ciężka H³ T2 O woda radioaktywna H¹ O 16 H2 O HOD – Woda półciężka 9.20 5. 4.3 0.3 12. Punkt potrójny dla wody – niezmienny. 1. Punkt wrzenia wody – średnio 100 ºC (interwał) 0ºC . 6. Ciepło parowania wody jest bardzo duże przy +20ºC. W przedziale: 1-20º 1-2 atm. gaz N 2 CO 2 O2 Woda słodka Woda morska 19 0.2 7. CO 2 . ile razy przewodność elektryczna substancji jest większa w porównaniu do próżni. Budowa chemiczna wody.100 ºC . Gęstość wody – maksymalna w temp. N 2 .51 10. Układ w tym punkcie ma 0º swobody. 7. Woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem.26 6. 5. +4ºC (3.3 10. trzy fazy: stała. Struktura molekularna wody.33 7. ºC 0 10 20 30 Rozpuszczalność gazów istotnych dla życia w wodzie O 2 .3 4. 26 . stałe wartości temperatury i ciśnienia.I.4 0.982ºC) ~ 1g/cm³ 0ºC do +4ºC .9 6. Lepkość wody – w miarę wzrostu temperatury maleje lepkość.gęstość rośnie Od +4ºC .5 3. woda może magazynować dużą ilość energii.gęstość maleje 2. Stała dielektryczna = 82 (bardzo wysoka) mówi nam.woda ma ciekłą postać. potrzeba 2256J energii. ciekła i gazowa pozostają w równowadze.4 5.

8 w km³/rok¹ 27 .12 0. II.27 1.93 4. Woda wykazuje układ elektromagnetyczny Krystalografia wody – występuje w wyraźny sposób. gosp.005 0. (rozchód) E – Parowanie bezpośrednie oraz transpiracja (rozchód) W latach normalnych: 186.6 + 132.0001 Średni bilans wodny Polski: P+Z=H+E P – Opady atmosferyczne (przychód) Z – Dopływ rzekami z zagranicy (przychód) H – Odpływ (powierzchniowy oraz podziemny).2 III.65 0. % objętości ogólnej 93.76 H + S tała odległość Woda może przyciągać zarówno kationy jak i aniony.2 = 58. 10.96 O _ 0. Zasoby wodne kraju. km³ Ocean 1 370 321 Woda podziemna 60 000 Część czynnie wymiennej 4 000 wody podziemnej Lodowce 27 000 Jeziora 230 Wilgoć w gruncie 75 Para wodna w atmosferze 14 Wody rzek 1. kiedy przechodzi w stan stały.2 + 5.016 0. 30% ląd 70% woda Zasoby hydrosfery ziemskiej objętościowo Część składowa hydrosfery Objętość w tys. w którym zawierają się rozety wodne wykorzyst. Zasoby hydrosfery ziemskiej.H 0.01 0.96 + 1.

5 13.trafiają do rzek Ścieki nieoczyszczone – źródło pochodzenia – ścieki komunalne z kanalizacji V. digoceńskie Wody kopalniane – do produkcji Zużycie wód: .P Można tu wyróżnić etapy: 1.7 33 16.W g S ta rmac ka (19 76r.3 28. Wielkość całkowitego odpływu rzecznego tzw.8 4.) 57% odpływ powierzchniowy (korytem rzek) tj. ok. Eutrofizacja wód. Eutrofizacja wód – użyźnianie wód. 28 . leśnictwie Ścieki oczyszczone 30-40% (oczyszczalnie biologiczne) nieoczyszczone 60-70% . 33. Zużycie wody.na cele produkcyjne: 70-80% .wody zużyte w rolnictwie. wskaźnik zasobności w wodę na mieszkańca w m³/doba¹ w niektórych krajach: Finlandia Polska Europa Świat Rumunia Austria IV.18-22km³ rocznie 43% odpływ podziemny tj. 61. Rozwój biomasy roślin i zwierząt w tym zbiorniku.2 km³ do wykorzystania. 25. dopływ substancji biogennych do zbiornika wodnego z różnych źródeł trwa 3-4 lata 2.5 m³/osoba/doba Wody powierzchniowe – głównie na cele gospodarki narodowej Wody podziemne – np.4km³ do wykorzystania. doprowadzanie składników biogennych do wody N.wody komunalne: 10-15% . 10-16 km³ rocznie. ok.

Stan czystości rzek: Wg kryterium ogólnego (wszystkie wskaźniki) Wg kryterium fizykochemiczne Wg kryterium bakteriologiczne Wody. ziemniak. morela. Zasolenie wód. seler. 1. Wody nadające się do picia: . Wody słone: a) mało zasolone 1-5‰ soli b) umiarkowanie zasolone 5-15‰ soli c) zasolone 15-35‰ soli • • • Wrażliwe na zasolenie: jabłonie. ale świadczy o obecności bakterii). Wody nadające się do bytowania w warunkach naturalnych innych ryb niż łososiowate. w której wykrywa się pałeczki okrężnicy (nie są bezpośrednim zagrożeniem dla człowieka. Nie zachodzi mineralizacja biomasy. Traktuje się je jako pozaklasowe. dopuszczalne normy dla trzeciej klasy czystości. 1‰ soli (czyli 1g/l wody) 2. wiśnie. . . w których choć jeden wskaźnik zanieczyszczenia przekracza max. które zawierają ok. marchew.nadające się do nawadniania upraw rolniczych (ewentualnie leśnych) Miano Coli. Najmniejsza ilość wody wyrażona w cm³. Wg. Amerykańskiego Urzędu dla wód zasolonych.do hodowli ryb łososiowatych 2.do chowu i hodowli zwierząt . buraki cukrowe. rzodkiewka Średnio wrażliwe: żyto. jęczmień.zaopatrzenie przemysłu (zakładów przemysłowych) . pszenica.zaopatrzenie zakładów innych . Województwo mazowieckie – wg kryterium ogólnego na 2001r: I klasa – brak 29 .celów rekreacyjnych i do uprawiania sportów wodnych 3. Wody świeże. palma daktylowa Trzystopniowa klasyfikacja śródlądowych wód powierzchniowych: VII. Im wyższa tym woda czystsza. kukurydza.zaopatrzenia ludności w wodę do picia . owies. 1. VI. ulegają procesom degradacji Brakuje tlenu w zbiorniku – procesy gnilne zaczynają przeważać i dalej zbiornik zanika. cebula Odporne: koniczyna. nie odpowiadają normom (NON).3. bawełna.

krzem. chlor. miedz. siarka-człowiek ma na nie wpływ i 12 mikroskładnikówżelazo. W dawce pokarmowej jeden ze skł.wodór.8% WPŁYW DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Wpływ nawozów na środowisko Do prawidłowego wzrostu roślin są potrzebne skł. warunków wysiewu. gleby.ulegają łatwemu wypłukiwaniu do wód gruntowych.II klasa – 3. fosfor. gdy nie uwzględnia się rodz. podawany jest w nadmiarze . kobalt. mangan. Ilość wymywanych związków zależy do klimatu. moliben. W Polsce N<P<K średnio-36. potas. wapń. 50% Wzwyżki plonów w 60% uwarunkowane są nawożeniem składnikami. gleby Składniki w postaci anionowej-siła wiązania takiego skł. glin Węgla w suchej masie jest ok. Nawozy.5kg/ha`60 192 kg/ha`80 110 kg/ha 2000 Ujemne skutki nawozów mineralnych 1.1% III klasa – 32. gleby. tlen .2% III klasa – 48% NON – 43. rozlanie/woda amoniakalna. cynk.. klimatu.3% Wg kryterium bakteriologicznego: I klasa – brak II klasa – 8. w glebie jest bardzo mała . kompleks sorpcyjny gleby ma zazwyczaj ładunek ujemny. wysiewu . terminów i wymagań pokarmowych)-nawożenie nieracjonalne. magazynowania. Ewentualne zatrzymanie i magazynowanie w glebie zależy od właściwości fizykochem. azot. w trakcie transportu.6% NON – 64. wapna po wprowadzeniu nawozów do gleby 3. części koloidalnych 30 .(człowiek na nie nieoddziaływuje).9 pierwiastków makroskładników -węgiel. Stopień zatrzymania kationu amonowego zależy • odczyn gleby • zaw. które nie są zatrzymywane-nawozy azotowe saletrzane NO3. bor.nawożenie jednostronne-niekorzystne na formowanie się biomasy roślinnej 4. pokarmowe a w nich mineralne organiczne np. Kation jest zatrzymywany ma ładunek +. magnez. w trakcie bezpośredniego kontaktu człowieka bądź roślin związki które w dotyku mogą działać toksycznie 2. sód. kiedy nawozy wysiewane są w dużych dawkach i jednorazowo( tzn.

ilość wymywanego potasu 1-30 kg/ha nie stanowi to zagrożenia dla wód . • formę pylistą na granulowaną • stosowanie prawidłowego nawożenia mineralno-organicznego • stosowanie cieczy – zraszanie roślin skł. I stąd być wypłukiwany do gleb głębszych.+ w kompleksie sorpcyjnym-w tym przypadku więcej jonów amonowych przechodzi z fazy stałej do płynnej. Azotów Azot-działanie promieniotwórcze jednostronne nawożenie azotem powoduje -silny wzrost i rozwój rośliny -zmiany w budowie anatomicznej komórki -zwiększona synteza białek -zmniejszona synteza celulozy. rozpuszczalnych w wodzie .im gleba kwaśniejsza. Wiązanie jonu potasowego jest tym słabsze im odczyn gleby jest kwaśniejszy. zawiera więcej ład.in. W glebach biol. dlatego ze są bardziej uwodnione. Przy nadmiarze azot w roślinach ułatwione powstanie nitrozoaminów (są one rakotwórcze nasilają procesy oksydacji) Potas-nawozy te to najczęściej sole potasowe potas w formie kationów zachowuje się w glebie tak jak jon amonowy . Fosfor • najczęściej gr.Nie jest eutrofizujący zubaża kompleks sorpcyjny-problem rolniczy. anion fosforowy • w postaci zw. proporcjach i różnych okresach wzrostu) • produkt. lepiej przyswajane i przez cześć nadziemną i korzeniową • stosowanie nawozów sztucznych. PO4.ulega wytrąceniu w formie rozpuszczalnych osadów • fosfor odkłada się w glebie nie ulega tak dużemu wymyciu jak N. Substrat N utlenianie doNO3(nitryfikacja) Procesy wymywania są główną przyczyną zanieczyszczeń wód zw. które przedłużają proces dostępności skł. czynnych-dużo materii organ-kationy amonowe mogą ulec utlenieniu.K • ulega uwstecznieniu (staje się niedostępny dla roślin) i zależy od odczynu gleby • gleba kwaśna i zasadowa –nasilają te procesy Aby minimalizowac ujemne skutki • już w trakcie produkcji-nawozy mineralne wieloskładnikowe należy produkować(w odp. które będą zmniejszały kwasowość gleby-wapniowanie) uodparnia glebę na zjawiska erozji MIKROELEMENTY I PESTYCYDY W ŚRODOWISKU 31 . ligniny-komórki o wydłużonym kształcie i cienkich sciankach -rośliny chwiejnej poddatne przewracaniu się -liście delikatne poddatne na szkodniki roślin nawożenie N jest niekorzystne dla roś. W glebach zakwaszonych potas łatwo przechodzi do fazy płynnej i stąd łatwo ulega wymyciu . które ulepszają strukturę gleby (sub. który stosujemy powinien mieć długi okres działania w glebie. Okopowych m. Nawozy w otoczkach. bulwy prze-azotowane szybko sinieją.

I Mikroelementy – skutki ekologiczne a) średnie zaw. bo taki ogrodnik ‘przedobrza’ Przed stosowaniem jakichkolwiek nawozów w formie mikroel.) Pestycydy nastąpił rozwój w II wojnie światowej. należy najpierw poznać skład chem. Mg. Jako kationy są łatwo akumulowane w glebie więc wypełniają kompleks sorpcyjny b. Badania określające LD prowadzone są na szczurach. Wszystkie środki nim znajdą się w użyciu muszą przejść badania toksykologiczne. Nadmiar mikroel. rtęci 32 . gleby. arsenu. dla roślin jest gleba. wabiące. Cu. As. a trucizna podana jest im doustnie. Stąd LPSO III Klasyfikacja środków ochrony roślin 1. Fe ) II Wpływ pestycydów na środowisko Naturalnym źródłem mikroel. Powoduje wiele negatywnych zjawisk. Zn. w sprawie wykazu subst. kadmu. dokładnie. Silna w organizmach ludzkich. Mikroelem. Pb. w oborniku. spektrum działania • Herbicydy – chwastobójcze • Insektycydy – owadobójcze • Fugicydy – grzybobójcze • Inne np. dodatkowych ( Cd. rozwój roślin ( bardziej niż nadmiar makroel. Dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT ) – uratował wielu ludzi. Wg. gnojowicy. W zależności od toksyczności • LD50 = SO ( średnio trujące) • LD50 = S1 – 150 • LD50 = 151 = 500 • LD50 = 501 – 500 • LD50 = 5001… ( środek nieszkodliwy) 2. hamuje wzrost. Określa się dawkę w mg/1kg masy ciała. w glebie i roślinach c) zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społ. miedzi. Zjawisko to nasiliło się na małych działkach. Jest to zjawisko niekorzystne. Substancje aktywne • Węglowodory chlorowane – DDT • Związki fosforowo – organiczne • Karbominiany – estry kwasu karbominowego • Związki nieorganiczne – zw. odstraszające. mikroel. LD jest średnią dawką zabijającą 50% zwierząt w badaniu. nawozach wapniowych i fosforowych b) zawartość mikroel. Sn.. gryzoniobójcze 3.

 Zatrucia przewlekłe Powszechne. mechanizmu toksycznego działania • Pestycydy kontaktowe – działają toksycznie na powierzchnię liścia. pH ) • Wysokości dawki • Częstotliwości zabiegów Dość duże ilości pestycydów w mułach i osadach dennych. aparaty szparkowe. 0. Okres karencji – czas.zabiegi o Stosowanie preparatów bezpośrednio do gleby o Preparaty do zaprawiania nasion o Stosowanie preparatów na rośliny ( które są zmywane przez owady) Rozpad pestycydów jest mierzony połowicznym rozkładem pierwiastków DDT → 30 miesięcy Skażenie gleby zależy też od: • Dawki • Zależności fizykochemicznych gleby ( sorpcji. zwierzęta przed toksycznością środków prowadzonych.od pory dnia . aby jeszcze bardziej zabezpieczyć ludzi. korzeniowy. Spośród zwierząt wodnych bezkręgowe są bardziej wrażliwe niż kręgowe. który musi upłynąć od wykonania chem. Wg. zabiegu do zbioru roślin aby pozostałości pestycydów w tych roślinach znajdowały się na poziomie tolerancji. który musi upłynąć od ostatniego chem. 33 . Okres prewencji – czas. zabiegu do momentu. Aktywnej / ha użytków rolnych ↓ zużycie pestycydów w Polsce Zatrucia zwierząt  Zatrucia ostre prowadzące do śmierci – rzadkie przypadki Zwierzęta pijące wodę. w której znajdują się opakowania po pestycydach. w którym ludzie mogą bezpiecznie wejść na plantację bez obawy zachorowania lub na teren mogą byś wpuszczone zwierzęta bez obawy o ich zatrucie. owada • Pestycydy układowe ( systemiczne ) – działają poprzez przewód pokarmowy bądź poprzez syst.4. im pestycyd jest trwalszy tym zatrucie powszechniejsze Zagrożenie zależy: .5 kg sub.temperatury Źródła skażenia gleby .

gleba traci szybciej wodę. aspekt ekonomiczny. Odporność na pestycydy wykazują chwasty i grzyby aby temu zapobiegać produkuje się nowe pestycydy a także zabiegi chem. wymiana gazowa wymaga zakłóceń i gleba traci właściwości biologiczne. powodują: o Ugniatanie gleby – gorsze właściwości fiz – chem zmniejszają się porowatość gleby. Im ↑ dawki pestycydów i ↑ skuteczność tym szybciej powstają populacje odporne. przyrodnicze – negatywne  W trakcie eksploatacji maszyn  Emisja spalin – zanieczyszczenia CO. zmniejszanie prędkości wiatru – prędkość zależy od zasłony i przewiewności. które maja specyficzne geny odporności. likwidowanie miejsc. podczas sianokosów ginie wiele organizmów żywych. ↑ odporności. w szklarni. biolog. zadrzewienia pasowe obniżają prędkość wiatru o 60% prędkości. gęściejsze redukuje lepiej od 4-óm/s. Stosowanie pestycydów → ponieważ niemożliwe jest całkowite ich wyeliminowanie. Liczba pokoleń zwalczanych w ciągu określonego czasu ( im więcej się w ciągu tego samego czasu następuje wzrost odporności ) 3.Wraz ze wzrostem liczby stosowanych pestycydów i częstości zabiegów zaczęły pojawiać się populacje grzybów i chwastów. CO2. węglowodory aromatyczne Maszyny i narzędzia są dużej masy. Częstość występowania w populacji genów odporności 2. zmniejszenie populacji w danej biocenozie. Pestycydy działają tu jako czynnik selekcji. Czynniki wpływające na powstawanie odporności: 1. 5. parowanie szybsze. Zmniejszenia skutków uciążliwej mechanizacji  Agregatownie maszyn  Właściwa organizacja transportu dostosowana do warunków przyrodniczych  Sprawność maszyn i ciągników  Stosowanie biopaliwa jako środka energetycznego. sadze. o Negatywne skutki biocenotyczne. a śródpolne hamuje prędkość wiatru i powinny posiadać budowę przewiewną. Pozostają te. na środ. które przekazują je dalej. siła hamowania musi być rozłożona. Funkcje zadrzewień śródpolnych w ochronie ekosystemów rolnych 1. o Mechanizacja na dużych obszarach ma negatywny aspekt biocenotyczny. 34 . mniej tlenu w glebie. wykazano ze zadrzewienie rzadkie silnie hamuje prędkość wiatrów słabych 2-3m/s. Mechanizmy te zmniejszają penetrację i zwiększonym metabolizmie dezoksykacyjnym.. Im bardziej populacje są izolowane tym większe szanse powstawania odporności np. Wpływ mechanizacji rd. Im ↑ obszar objęty środkami chem. łatwość stosowania. 4.

2. powietrzną. przemysł farmaceutyczny 6. metali kolorowych. 3. farbiarski przemysł wydobywczy – żelaza. w porównaniu z terenem otwartym. wpływ zadrzewień śródpolnych na plonowanie roślin – zwiększają plonowanie bowiem małe zmniejszenie plonu przy z. Substancje gazowe są zatrzymywane poprzez części nadziemne i metabolizowane. które zależy od prędkości wiatru (zmniejszenie tego osuszającego działania). brunatny. przemysł nawozów sztucznych – produkcja nawozów fosforowych dostarcza kadmu i ołowiu.2. arsenowe 1 kg nawozu fosforowego może zawierać do100 mg kadmu lub ołowiu 100mg=100ppm 5. odpady komunalne – zwłaszcza osady stałe. surowiec na wyroby rzemieślnicze ŹRÓDŁA WYSTĘPOWANIA I POWSTAWANIA METALI CIĘŻKICH 1. które są miejscem rozrodu owadów i zwierząt ograniczających populacje innych zwierząt i owadów niszczących np. miedź rolnictwo – metale głównie jako środki ochrony roślin. cynkowe. ropa) przemysł chemiczny – papierniczy. parowanie – zadrzewienia zmniejszają parowanie potencjalne. temperatura – na ogół w sąsiedztwie zadrzewień pełnych zmniejsza się liczba dni z przymrozkami w okresie wiosennym.ś to ekotony (granica styku różnych ekosystemów). 6. bariera ograniczająca – zadrzewienie redukuje około 30-krotnie koncentrację substancji biogennych wymywanych z pól uprawnych. nawet te po przeróbkach 7. 4. Chronią gleby przed erozją wodną. Substancje biogenne są pobierane i systemem korzeniowym podawane głębiej. Od lat 80 odchodzi się od tego stosując benzyny bezołowiowe 8. przemysł kosmetyczny Mechanizm toksycznego działania metali ciężkich na organizmy żywe 35 . motoryzacja – czteroetylen ołowiu dodawany do benzyn był źródłem metali ciężkich. Zadrzewienia śródpolne wpływają na wzrost magazynowanej wilgoci w glebie odpowiadające 60mm opadu rocznego.ś. która ograniczana jest o 98% w stosunku do terenów niezadrzewionych. hałas) są tłumione. 4. jest rekompensowane wielokrotną zwyżka plonów. występuje mniejsza transpiracja roślin uprawnych co wpływa na zwiększenie wilgotności gleby. energetyka – spalanie paliw energetycznych (węgiel kamienny. środki ochrony roślin – miedziane. 3. produkcyjna – uzyskanie drewna w celach energetycznych. można szybciej wejść z pracami na pole. 5. głębokość zamarzania gleby jest znacznie mniejsza koło zadrzewień śródpolnych. ziemniaki (do 80%) 7. funkcje biocenotyczne – z. Zanieczyszczenia fizyczne(drgania.

nie wchodzą jeszcze w strukturę.równowaga Przekroczenie progu homeostazy powoduje negatywne zjawiska (u człowieka choroby) refrakcji (odbita).naprawcze działają one przez trzy układy centrale: nerwowy hormonalny odpornościowy i układy im podporządkowane: krążenia oddechowy trawienny homeostaza . defrakcji (nagięta) i pochłonięcia (absorbcja) promieniowania elektromagnetycznego.przystosowawcze o kompensacyjne . Jeżeli jakiś metal włączy się w tę grupę to blokuje funkcję SH (wiele funkcji w metabolizmie). Zjawiska ich rodzaj i przebieg zależy od częstotliwości promieniowania. w których wykorzystuje się rośliny do oczyszczania z metali ciężkich w środowisku przyrodniczym BIOLOGICZNE EFEKTY DZIAŁANIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Mechanizmy: o adaptacyjne . Zależy to od wielu czynników: 36 . 10mA/m2 Pola ELF .Wykazują duże powinowactwo do białek o małej masie cząsteczkowej zwane metolotidinami Są kilkupeptydowe. powoduje to różne zjawiska biologiczne Naturalne prądy w organizmie człowieka mają gęstość ok.wyrównawcze o regeneracyjne . Posiadają grupę aktywną SH. powietrze) Cd = 0. FAO i WHO podała normy PTWI (tygodniowa dopuszczalna dawka metalu dla człowieka) Pb = 3 mg dla człowieka o masie 60 kg (woda. Pochłonięta energia pola e-m powoduje zmiany w cząstkach materii. ale tuz pod powierzchnią o powodują indukowanie dipoli występujących w obiekcji i zmieniają ich kierunek.3-0. Mechanizm działania pól e-m o częstotliwościach do 30 MHz o oddziaływanie na organizmy żywe po przez indukowanie na powierzchni ciała lub jego poszczególnych tkanek o powodują indukowanie wewnątrz obiektu.pola o szczególnie małych częstotliwościach małe częstotliwości na najbardziej wrażliwe na tkankę nerwową Mechanizm działania pól e-m o dużych częstotliwościach powyżej 30MHz (efekt termiczny) o SAR o Hipertermia mikrofalowa (HTM) o skutki absorpcji promieniowania e-m wg Michaelsona Obserwuje się wzrost temperatury i przegrzania obiektu. pokarm.4 mg Detoksykacja metali ciężkich w środowisku .metody Fitoremediacja – zespół różnych metod.

jest najstarszą formą promieniowania we wszechświecie i podstawą powstawania życia biologicznego. Zycie .4 WAT/kg ciała dla osób związanych zawodowo z promieniowaniem SAR o 0.uśredniony stan elektronowy metabolizmu wyczerpujący wszechstronnie zespół energetycznych zjawisk życia 37 .czynniki o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym na człowieka o dostateczne dowody z badan epidemiologicznych na człowieku o dostateczne dowody z badań na zwierzętach C(III) . Po raz pierwszy użył tego słowa Vincent L. Sedlak .głębokość wnikania fali warunki termicznego otoczenia.czynniki o udowodnionym braku działania rakotwórczego na człowieka E(V) . Szent-Gyorgzi słowem bioelektronika nazwał badania dotyczące znaczenia międzymolekuralnego transportu elektronów dla wyjaśnienia regulacji biologicznych mechanizmów obronnych i nowotworowych.nauka o zjawiskach życiowych przebiegających z udziałem elektronów jako swobodnych nośników ładunków. Callaham posłużył się nazwą bioelektronika molekularna w kontekście hipotezy o elektromagnetycznej komunikacji owadów. (jeśli temperatury są wyższe skutki mogą być bardziej radykalne) Absorpcja większych dawek energii SAR może prowadzić do trwałych uszkodzeń termicznych.czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na człowieka B(II) . Przepisy określają możliwą dawkę promieniowania SAR w ciągu 6 min: o 0.08 WAT/kg ciała dla osób niezwiązanych z promieniowaniem SAR POLA ELEKTROMAGNETYCZNE I NOWOTWORY Na podstawień badań epidemiologicznych . I za te badania dostał nagrody Nobla.czynniki o przypuszczalnym działaniu rakotwórczym na człowieka D(IV) .wpływ na występowanie raka mają czynniki: o naturalne o związane z środowiskiem pracy o czynniki środowiskowe A (I) .bioelektronika wg niego oparta jest na 3 rzeczach: o elektromagnetyzm natury życia o na bioplazmie o na kwantowym szwie życia Promieniowanie elektromagnetyczne . Bioplazma . W 1967r.C. W 1968r.drgająca siatka dyfrakcyjna elektronowo-fotonowa w ośrodku poza elektrycznym półprzewodnika białkowego (układ przewodników).czynniki o nieznanym działaniu na człowieka Bioelektronika .

podstawa życia na świecie. powinny zawierać kryteria ekonomiczne i ekologiczne.stan istniejący L = --------------------------------------------------------------------------system biologiczny sprzyjający zaistnieniu Ochrona środowiska jest systemem moralnym .człowiek jest odpowiedzialny za stan środowiska w otoczeniu. w którym coraz większą rolą powinny pełnić etyczne i ekologiczne fundusze inwestycyjne tzn. 38 . ważnym czynnikiem jest promieniowanie elektromagnetyczne. o energia e-m powoduje ciągłość i zmniejszenie ich entropii o energia promieniowania e-m dąży do rozładowania swego ładunku wg zależności: system biologiczny sprzyjający zaistnieniu .Cechy kwantowego szwu życia: o nie ginie w temperaturze 0 absolutnego mimo ustania reakcji biochemicznej tzn. a zwłaszcza wszystkie organizmy żywe mają mechanizm reakcji na minimalne zmiany pola elektromagnetycznego. W związku ze zmianą składu gazów w atmosferze następuje zmiana pola magnetycznego i promieniowanie może rosnąć. Istnienie życia i jego ciągłości to funkcja promieniowania elektro-magnetycznego. Konsekwencje ekologiczne w postaci zachwiania równowagi układów biologicznych mogą w ujęciu energetycznym dotyczyć: o energia promieniowania e-m warunkuje trwanie organizmów żywych rozwijając ich specjalizację. Ważnym zagadnieniem jest wymiar etycznym i polityczny w ochronie środowisk. wytwarza dynamiczny stan materii o stanowi uniwersalny katalizator procesu życiowego Promień jest to najstarsza forma promieniowania we wszechświecie. informacja zawarta jest w charakterystyce Feriego o jest mechanizm włączający nieustające reakcji chemiczne w rytmie anabolicznokatabolicznym o jest przekazywane wyłącznie genetycznie o jest kwantowym generatorem plazmy. Może dowodzić tego proces fotosyntezy. Wszystkie reakcje organizmów żywych polegają na zmianie stanu elektrycznego.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->