P. 1
WB_ Logistyka zaopatrzenia

WB_ Logistyka zaopatrzenia

|Views: 713|Likes:

More info:

Published by: Marta Głowacka on Feb 24, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2011

pdf

text

original

Logistyka zaopatrzenia

w a cuchu dostaw
Opracowanie: dr Wojciech M. BANASiEWICZ

Logistyka zaopatrzenia zagadnienia
Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw; 2. Zarz dzanie materia ami; 2.1. zaopatrzenie; 2.2. zarz dzanie procesem zakupu; 2.3. ocena dostawcy/sprzedawcy i wspó praca z nim; 2.4. Kryteria wyboru dostawcy; 2.5. Szczególny przypadek ceny zakupu; 2.6. ród a ceny; 2.7. Inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami;
1.

- Magazynowanie, - Planowanie i sterowanie produkcj , - Transport zaopatrzeniowy, - Odbiór materia ów, - Kontrola jako ci,

Gromadzenie i usuwanie odpadów, 3. Szczególne znaczenie zapasów; 3.1. Koncepcja just-in-time (JIT); Definicja i elementy systemów JIT, Koncepcja JIT a tradycyjne koncepcje zarz dzania zapasami, 3.2. Planowanie potrzeb materia owych (MRP);
- Definicja i funkcjonowanie systemów MRP; - Systemy MRP II

3.3. Planowanie zasobów dystrybucji (DRP).

Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw

kopalnia

huta

transport

fabryka opakowa

transport

Zak ad Przetwórstwa ywno ci

transport

sklep detaliczny dom towarowy

klienci

B dziemy koncentrowali si na zaopatrzeniowej stronie systemów logistycznych, czyli na zakupach i zwi zanych z nimi dzia aniach sk adaj cych si na zarz dzanie materia ami. Warto zauwa y , e logistyczne systemy zaopatrzenia i dystrybucji podejmuj podobne dzia ania lub procesy, gdy w obu przypadkach decyzje dotycz transportu, magazynowania, manipulacji materia ami, zarz dzania i sterowania zapasami, gospodarki opakowaniami a tak e kilku innych dzia a .

Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw 
  

KOPALNIA HUTA FIRMA PRODUKUJ CA PUSZKI PRODUCENT WNO CI SKLEP DETALICZNY Z O ONO SYSTEMÓW
Ró nice w z o ono ci systemów logistycznych w poszczególnych firmach ± uczestnikach a cucha dostaw.

dzier awienie lub w inny legalny sposób. cz ci i us ug poprzez nabywanie.Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw podstawowe definicje Zakupy zaopatrzeniowe mo na zdefiniowa jako: Funkcj odpowiedzialn za pozyskiwanie wyposa enia. komponentów (pó fabrykatów). . w celu ich zu ycia do produkcji lub odsprzeda y. materia ów.

A. instytucji ze wzgl du na wykonywany zawód lub wiadczone us ugi´. J.11 . biznesu.Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw podstawowe definicje Nabywców instytucjonalnych mo na okre li jako: Änabywców dóbr i us ug. którzy kupuj je ze wzgl du na potrzeby produkcji rolnej. Wilson (ed). lub przemys owej albo w celu wykorzystania ich w dziaaniu lub prowadzeniu zak adu produkcyjnego. Marketing Charakteristics of Industrial Goods and Buyers. London 1965 s. Marrian. W: The Marketing of Industrial Products. Hutchinson.

M. Porter. w którego takcie jest dodawana warto do produktu pocz wszy od momentu. a sko czywszy. Competitive Advantages: Creating and Sustaining Superior Performance. gdy jest on surowcem. New York 1985.Portera zaopatrzenie jest rozumiane jako dzia alno pomocnicza przyczyniaj ca si do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez dan jednostk gospodarcz poprzez dodanie warto ci. . gdy jest produktem finalnym (w czaj c w to serwis posprzeda ny)´.Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw podstawowe definicje W koncepcji analizy a cucha warto ci dodanej M.E.E. a cuch warto ci mo na zdefiniowa jako: Ähoryzontalny plan procesu. The Free Press.

Agencja Wydawnicza Placet. Integracja przep ywów materialnych wewn trz przedsi biorstwa ród o: Sarjusz-Wolski Z. Warszawa 1998 r."Strategia Zarz dzania Zaopatrzeniem".. 1.Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw Rys. .

‡Opakowania ‡Inne materia y Transport/ sk adowanie produkcja Transport/ sk adowanie Transport/ sk adowanie wykorzystanie Magzyn fabryczny Procesy produkcji Magazyn wyrobów gotowych Magazyn Regionalny Lub Magazyn po rednika Klient Lub konsument ZAPASY ZAPASY pó produkty ZARZ DZANIE MATERIA AMI ZARZ DZANIE DYSTRYBUCJ FIZYCZN FAZA WEJ CIOWA FAZA WYJ CIOWA ZARZ DZANIE LOGISTYCZNE .97 Zaopatrzenie/ zakup ‡Surowce ‡Podzespo y ‡Cz ci markowe ‡Cz sci niemarkowe. s.Zakres zarz dzania logistycznego ród o: Keneth Lysons. PWE. Zakupy zaopatrzeniowe. 2004.

Zakupy zaopatrzeniowe. PWE. 2004.99 produkcja Zakupy zaopatrzeniowe finanse marketing dystrybucja materia y pó produkty wyroby gotowe informacje .Zakres zarz dzania logistycznego ród o: Keneth Lysons. s.

Zarz dzanie materia ami ZAOPATRZNIE .MAGAZYNOWANIE .RÓD A CENY INNE CZYNNO CI ZWI ZANE Z ZARZ DZANIEM MATERIA AMI .ZARZ DZANIE PROCESEM ZAKUPU .KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY .PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJ .KONTROLA JAKO CI .ODBIÓR MATERIA ÓW .OCENA DOSTAWCY/SPRZEDAWCY I WSPÓ PRACA Z NIM .SZCZEGÓLNY PRZYPADEK CENY ZAKUPU .TRANSPORT ZAOPATRZENIOWY .GROMADZENIE I USUWANIE ODPADÓW .

Zarz dzanie materia ami zwykle obejmuje nast puj ce czynno ci: zaopatrzenie.Zarz dzanie materia ami Integracja systemu zaopatrzenia i dystrybucji jest niezmiernie wa na dla sprawnego i efektywnego zarz dzania logistycznego a cuchem dostaw ± zarz dzania a cuchem logistycznym. odbiór materia ów. planowanie produkcji. zarz dzanie i sterowanie zapasami oraz gromadzenie i usuwanie odpadów. kontrol jako ci materia ów. magazynowanie. które s cz ci logistycznego systemu zaopatrzenia´. Definicja zarz dzania materia ami (jedna z mo liwych): Äplanowanie i kontrola przep ywu materia ów. transport zaopatrzeniowy. .

Proces zaopatrzenia czy uczestników a cucha dostaw i zapewnia po dan jako tworzon przez dostawców w tym a cuchu.Zarz dzanie materia ami .] ÄW zale no ci od sytuacji zaopatrzenie mo na zdefiniowa . zrozumie i którym trudno jest zarz dza . który czasami trudno zdefiniowa . jako proces pozyskiwania dóbr i us ug dla firmy´. [Def. w w szym zakresie jako akt zakupu towarów i us ug dla firmy.zaopatrzenie Efektywne zaopatrzenie w towary i us ugi przyczynia si do przewagi konkurencyjnej danej organizacji. . Zaopatrzenie mo e by z o onym procesem. Lub w szerszym zakresie.

6. Wybór konkretnego dostawcy. Przeprowadzenie analizy rynku. 8. Ocena wykonania dostawy.E. Okre lenie lub powtórna ocena potrzeb. kupowanie ró nych rodzajów materia ów i monitorowanie wykonawstwa [1] W zwi zku z tym zaopatrzenie ma podstawowe znaczenie dla kszta towania powi za miedzy uczestnikami a cucha dostaw.Zarz dzanie materia ami . 9. Porter w swoim a cuchu warto ci wyja ni strategiczne znaczenie zaopatrzenia wynikaj ce z faktu. czy produkowa we w asnym zakresie czy dokona zakupu. Okre lenie wszystkich mo liwych dostawców. Poni sze dzia ania tworz ce proces zaopatrzenia stosuje si zarówno w przypadku zakupu zarówno dóbr. 10. Porter. jak i us ug na rynkach przemys owych. New York. 11-16 . 11. Zdefiniowanie i ocena wymaga u ytkownika. 1. Ocena pozosta ych dostawców. Okre lenie typu zakupu. 4. Przyj cie dostawy produktu lub us ugi. Podj cie decyzji. 3. Competitive Adventage. 1985. 7. Wst pna selekcja wszystkich mo liwych róde zaopatrzenia. s.E. 5. Free Press. [1] M. e obejmuje ono takie czynno ci jak: kwalifikowanie nowych do-stawców. 2.zaopatrzenie M.

Okre lenie typu zakupu (nowo . 2. Realizacja procesu zakupu (mo z o ona).zarz dzanie procesem zakupu Mo na wyró ni nast puj ce etapy procesu zarz dzania zakupem. ponowienie). kontrolny). Okre lenie niezb dnego poziomu nak adów (czasu i informacji).Zarz dzanie materia ami . 3. e by prosta ale i Ocena efektywno ci procesu zakupu (etap . 4. umo liwiaj ce jego maksymaln efektywno : 1.

zró nicowaniu czy na orientacji firmy na obs ug wybranej niszy rynkowej. Odnosi si to zw aszcza do firm. Dlatego te program zarz dzania zaopatrzeniem powinien Äpracowa ´ na tak przewag konkurencyjn .Zarz dzanie materia ami . i wspó praca z dostawcami/sprzedawcami stanowi istotn cz skutecznych strategii zaopatrzenia. Zwi zki z dostawc przyczyniaj si do budowania przewagi konkurencyjnej firmy ju na etapie zaopatrzenia. a tak e fakt. jaka odgrywa zaopatrzenie w zarz dzaniu a cuchem dostaw. niezale nie od tego.ocena dostawcy/sprzedawcy i wspó praca z nimi  Wiele firm odnosz cych sukcesy dostrzeg o kluczow rol . co wynika z potrzeby zapewnienia przez ca y czas odpowiedniej poda y wysokiej jako ci materia ów po optymalnym cznym koszcie zakupu. cz sto z jednoczesnym wdro eniem programów kompleksowego zarz dzania jako ci (TQM) lub systemów just-in-time (JIT) w produkcji i zapasach. . Strategia zatrudniania mniejszej liczby sprzedawców cz sto oznacza zawarcie sojuszu lub nawi zania partnerstwa z wybranymi dostawcami/sprzedawcami. jak firma próbuje zdoby na swoim rynku. czy przewaga ta opiera si na niskich kosztach. które zmniejszaj liczb swoich dostawców.

Zarz dzanie materia ami .kryteria wyboru dostawcy    Jako (TQM) Niezawodno Potencja sterowanie produkcj ) (element programu kompleksowego zaradzania jako ci ) (obiekty produkcyjne danego dostawcy i ich zdolno ci/umiej tno ci techniczne. d ugoterminowej obs udze) (niestabilna sytuacja finansowa dostawcy stwarza niebezpiecze stwo zak ócenia Po dane cechy (czynniki. które mog z okre lonych powodów wp yn na wybór dostawcy ± usystematyzowane wed ug przyj tej logiki) Lokalizacja dostawcy (nale y okre li kryteria) Znaczenie czynników wp ywaj cych na wybór dostawcy (powinno wynika z przyj tej strategii firmy =>strategii zaopatrzenia =>) . zarz dcze i organizacyjne oraz Kondycja finansowa regularnej.

szczególny przypadek ceny zakupu ród a ceny Rynki towarowe (gie dy). zapytanie o cen for quotes. Negocjacje (z potencjalnymi dostawcami) {request . Katalogi z cenami. Oferta cenowa (analiza oferty cenowej.Zarz dzanie materia ami . RFQ}) .

szczególny przypadek ceny zakupu Hierarchia metod pomiaru cen Poziom operacyjny Najni sza cena podstawowa/jednostka Najni szy koszt dostawy wraz z wy adunkiem Poziom taktyczny Najni szy koszt ca kowity firmy Najni szy koszt ca kowity firmy w ca ym a cuchu dostaw Najwy sza warto ca kowita zaoferowana ostatecznemu klientowi ostatniej firmy w a cuchu dostaw Poziom strategiczny .Zarz dzanie materia ami .

kszta tem) Koszty zwi zane z wielko ci partii dostawy . Koszty logistyczne s wa ne zarówno w górnej jak i w dolnej cz ci strumienia procesu przep ywu. niezb dne manipulacje. Koszty produkcji s wynikiem ró nego oddzia ywania dostawców pozornie podobnych surowców. bezpo rednio wp ywaj na zapotrzebowanie na przestrze magazynow .szczególny przypadek ceny zakupu KOSZTY OPERACYJNO/LOGSTYCZNE Koszty przyj cia (odbioru) i przygotowania do u ytku (koszty przep ywu miedzy przyj ciem produktu a rozpocz ciem procesu wytwarzania). cen jednostkow dostarczanych dóbr i zwi zane z tym przep ywy pieni ne.Zarz dzanie materia ami . S to g ówne koszty zapasów. obj to ci . (koszty zwi zane z wag .

Planowanie i sterowanie produkcj . Gromadzenie i usuwanie odpadów .Zarz dzanie materia ami . Odbiór materia ów Kontrola jako ci. Transport zaopatrzeniowy.inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami    Magazynowanie (wymagane obiekty).

. Dost pno materia ów i maszyn potrzebnych do wytworzenia wymaganej liczby jednostek produktu w okre lonym terminie.Zarz dzanie materia ami . która musi by wytworzona.planowanie i sterowanie produkcj Planuj c produkcj nale y wzi pod uwag : Liczb jednostek okre lonego produktu. Czas niezb dny do ich wytworzenia.inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami .

planowanie i sterowanie produkcj Poda wyrobów gotowych Popyt wewn trzny na wyroby gotowe Poda wyrobów gotowych w magazynie (zapasy) Poda wytworzonych wyrobów gotowych Popyt wewn trzny na surowce Poda surowców W magazynie (zapasy) Zakup surowców .Zarz dzanie materia ami Popyt rynkowy na wyroby gotowe .inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami .

. od którego s one przemieszczane do zak adu produkcyjnego nabywcy.inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami . Przesy ki przyspieszone. Dzia alno tego transportu wspiera dzia alno firmy w tym sensie. Wybór rodka transportu.transport zaopatrzeniowy Transport zaopatrzeniowy zaczyna si u dostawcy materia ów. e transport na wej ciu domyka luk czasowo przestrzenn istniej c mi dzy nabywc a sprzedawc lub dostawc .  Sterowanie przez dostawc /sprzedawc (Sytuacje takie zdarzaj si przy dostawach na warunkach FOB).Zarz dzanie materia ami .

Reklamacje z tytu u szkód.Zarz dzanie materia ami . .inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami -odbiór materia ów  Sprawdzanie.

kontrola jako ci  Normy jako ciowe. . Znaczenie jako ci. Statystyczna kontrola jako ci.Zarz dzanie materia ami .inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami .

Zarz dzanie materia ami . Usuwanie odpadów.inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami -gromadzenie i usuwanie odpadów  Warto odpadów. .

 Systemy MRP II. Koncepcja JIT a tradycyjne koncepcje zarz dzania zapasami.Szczególne znaczenie zapasów - Koncepcja just-in-time (JIT). Definicje i elementy systemów JIT. Definicje i funkcjonowanie systemów MRP. - Planowanie potrzeb materia owych (MRP). Planowanie zasobów dystrybucji (DRP) .

Definicje i elementy systemów JIT. Nazwa nawi zuje do kart informacyjnych do czonych do wózków za pomoc których dostarcza si niewielkie ilo ci potrzebnych podzespo ów i innych materia ów. Na ka dej takiej karcie wyszczególnione s ilo ci niezb dne do uzupe nienia zapasów i dok adny czas uruchomienia dostawy uzupe niaj cej. opracowanego przez Toyota Motor Company. Ogólnie bior c. .Szczególne znaczenie zapasów. celem systemów opartych na koncepcji just-in-time jest zarz dzanie cyklami realizacji zamówie i eliminacji marnotrawstwa. Koncepcja just-in-time (JIT). Koncepcja just-in-time jest zamerykanizowan wersj systemu KANBAN. KANBAN.

Definicje i elementy systemów JIT. Wysoka jako albo zero defektów. . Koncepcja just-in-time (JIT).Szczególne znaczenie zapasów. (2) U podstaw koncepcji JIT le cztery g ówne za o enia: 1. Zamawianie bardzo ma ych partii cz ci i bardzo krótkie czasy dostaw pozwalaj radykalnie skróci cykle realizacji zamówienia (czasy dostaw) w systemach JIT. 2. 3. Cz sto uzupe niane ilo ci poszczególnych dóbr. Zero zapasów. Krótkie cykle realizacji zamówienia. 4.

Postawy i post powanie w systemach tradycyjnych oraz w systemach JIT Czynnik zapasy Zapas bezpiecze stwa Serie produkcyjne Czas przestawienia produkcji Wielko kolejki Czas dostaw Kontrola jako ci Dostawcy/klienci ród a zaopatrzenia pracownicy partii dostawy System tradycyjny aktywa tak d ugie Wed ug amortyzacji urz dze EOQ niezb dne W granicach tolerancji Istotne cz przeciwnicy Wiele szkoleni ci nie krótkie zminimalizowany 1 na 1 eliminowane krótszy Ca y proces partnerzy jedno zaanga owani System JIT pasywa ród o: na podstawie: W. JIT American style. Boyst Jr.468.M. s. W: Preecedingst of the 1988 Conference f the American Prodctions & Inventory Control Society (APICS). . III.

[krótsza seria produkcji] Systemy JIT oznaczaj zazwyczaj dla firm wdra aj cych krótsze serie produkcji cz ste przestawienie linii produkcyjnych z jednego produktu na drugi. w której akcent spoczywa na jako ci i d eniu do znajdywania rozwi za korzystnych dla obydwu stron . (3) Cele JIT: 1. czas oczekiwania kolejnych linii produkcyjnych) zapewniaj c dostawy materia ów i podzespo ów do miejsc w których s one potrzebne i we w a ciwym czasie. stabilne cykle realizacji zamówie (czasy dostawy)] Koncepcja JIT zak ada skrócenie cyklów realizacji zamówie i ich stabilizacj w celu punktualnego zaspokojenia zapotrzebowania na wi ksze ilo ci zapasów. 6. [zmniejszy zapasy] W koncepcji JIT d y si do wyeliminowania nadmiernych zapasów u nabywcy jak i u sprzedawcy. 4. Koncepcja just-in-time (JIT). wzajemnego zaanga owania odbiorcy i dostawcy w partnersk wspó prac . [minimalizacja kolejek] System JIT minimalizuje kolejki (tj. 5. [wspó praca obustronnie korzystna] Koncepcja JIT wymaga silnego. 3. 2. [jako ] Systemy JIT wymagaj zapewnienia wysokiej jako ci dostarczanych firmie produktów i podzespo ów oraz wyj tkowo wysokiej jako ci dzia a logistycznych na wej ciu do systemu firmy.Szczególne znaczenie zapasów. [krótsze.

regu decyzyjnych i rejestrów. New York 1075. McGraw-Hill. System MRP sk ada si z ci gu logicznie ze sob powi zanych proce-dur. System MRP umo liwia obliczanie zapotrzebowania netto na poszczególne pozycje zapasów. na które popyt zale y od popytu na okre lony produkt ko cowy. Planowanie potrzeb materia owych (materials requirements planing ² MRP) MRP dotyczy zw aszcza zaopatrzenia w materia y i cz ci do produkcji. których celem jest prze o enie g ównego harmonogramu produkcji na roz o one w czasie zapotrze-bowanie netto na zapasy i planowane pokrycie tych potrzeb wed ug poszczególnych pozycji. ustalanie ich rozk adu w czasie i okre lenie w a ciwych ilo ci pozwalaj cych je pokry .Szczególne znaczenie zapasów. Materials Requirements Planing. [*] [*] J. s.22 . Orlicky.

Utrzymanie mo liwie najni szego poziomu zapasów. .Szczególne znaczenie zapasów. cz ci i produktów na potrzeby zaplanowanej produkcji i dostaw do klienta. 2. harmonogramów dostaw i zakupów. Zapewnienie wystarczaj cej ilo ci materia ów. 3. Planowanie potrzeb materia owych (materials requirements planing ² MRP) (2) Cele systemu MRP: 1. Planowanie dzia a produkcyjnych.

Szczególne znaczenie zapasów. Planowanie potrzeb materia owych (materials requirements planing ² MRP) (3) Schemat ÄSystem planowania potrzeb materia owych (MRP)´ Zamówienia klientów G ówny harmonogram produkcji Prognozy popytu Zestawienie (rejestr) materia ów PROGRAM MRP Zestawienie (rejestr) zapasów Wyniki i sprawozdanie .

ISF).Szczególne znaczenie zapasów. Zamówienie (rejestr) materia ów (bill of materiale file. . Zestawienie (rejestr) stanu zapasów (inventory status file. Wyniki i sprawozdania. BMF). Planowanie potrzeb materia owych (materials requirements planing ² MRP) (4) Obliczanie zapotrzebowania na cz ci produkcji (w sekwencjach): G ówny harmonogram produkcji (master production schedule. MPS). Program planowania potrzeb materia owych.

gdzie to mo liwe. MRP ² podsumowanie i ocena systemów >>WRA LIWO SYSTEMU NA SYGNA Y Z RYNKU<< Zalety: D enie do utrzymania zapasu bezpiecze stwa na rozs dnym poziomie oraz do zminimalizowania lub wyeliminowania zapasów tam. Okre lenie problemów i potencjalnych zak óce w a cuchu dostaw. Koordynowanie czynno ci zwi zanych z zamawianiem materia ów we wszystkich miejscach systemu logistycznego firmy. zanim zd si one pojawi i podjecie niezb dnych dzia a koryguj cych.Szczególne znaczenie zapasów. . Opracowanie harmonogramów produkcji na podstawie faktycznego oraz prognozowanego popytu na produkty ko cowe. Przydatno w przypadku produkcji w partiach lub w produkcji przerywanej albo przy pprocesach monta u.

 Systemy te nie s zwykle tak wra liwe na krótkookresowe wahania popytu. . wprowadzenie do niego zmian mo e by czasami trudne. MRP ² podsumowanie i ocena systemów >>WRA LIWO SYSTEMU NA SYGNA Y Z RYNKU<< Wady: Wdro enie tych rozwi za wymaga zastosowania szybkich komputerów a kiedy system ju funkcjonuje. Cz sto staj si one zbyt z o one i czasami nie funkcjonuj zgodnie z oczekiwaniami. w którym zamawia mniejsze ilo ci produktów dostarczanych wtedy.Szczególne znaczenie zapasów. jak i koszty transportu mog rosn w miar jak firma obni a poziom zapasów i d y do stworzenia bardziej skoordynowanego systemu. z drugiej strony. kiedy s one potrzebne. nie wymagaj równie utrzymania tak wysokich zapasów. Zarówno koszty zamówie . jak metody oparte na koncepcji punktu zamawiania (chocia .

Nale y wspomnie o po czeniu koncepcji MPR II i JIT (okre lan mianem MPR III). Jest to kompleksowa metoda planistyczna. Szczególne znaczenie zapasów.Planowanie zasobów produkcyjnych (manufacturing resource planning ² MRP II) MPR II jest znacznie bardziej z o onym zestawem narz dzi ni Äzwyk e´ planowanie potrzeb materia owych. która pozwala na po czenie wszystkich obszarów funkcjonalnych firmy w zintegrowan ca o . MPR II pozwala firmie dodatkowo zintegrowa planowanie finansowe z podstawow dzia alno ci logistyczn . produkcyjnych.(co si stanie je li???). MRP II wykorzystuje si do planowania i zarz dzania wszelkimi zasobami organizacji. marketingowych czy finansowych . znajduje zastosowanie we wszystkich funkcjach planistycznych organizacji. MRP II jest doskona ym narz dziem planistycznym pozwalaj cym opisa prawdopodobne rezultaty wdra ania strategii logistycznych. przy czym metoda ta wykracza daleko poza zwyk e sterowanie zapasami czy nawet sterowanie produkcj . która mo e okre li kierunek rozwoju logistyki w produkcji i w ca ej firmie. . Obecnie s wdra ane coraz bardziej wra liwe koncepcje.

plan zamawiania potrzebnych produktów gotowych. Najbardziej zauwa alna ró nica miedzy systemami MPR a DRP to taka. uznanego jako popyt niezale ny i posuwa si (niejako) do ty u. e w systemie DRP mo na wielokrotnie dostosowywa harmonogramy dostaw do dynamicznych. . ustalaj c realistyczny i racjonalny.Planowanie zasobów dystrybucji (distribution resource planning DRP) Podczas gdy w planowaniu potrzeb materia owych (MRP) ustala si g ówny harmonogram produkcji. a nast pnie oblicza wielko zapotrzebowania brutto i netto na materia y do produkcji w planowaniu zasobów dystrybucji (DRP) wychodzi si od popytu na wyroby gotowe. obejmuj cy ca y system. Szczególne znaczenie zapasów. zmieniaj cych si potrzeb rynkowych.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->