P. 1
WB_ Logistyka zaopatrzenia

WB_ Logistyka zaopatrzenia

|Views: 709|Likes:

More info:

Published by: Marta Głowacka on Feb 24, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2011

pdf

text

original

Logistyka zaopatrzenia

w a cuchu dostaw
Opracowanie: dr Wojciech M. BANASiEWICZ

Logistyka zaopatrzenia zagadnienia
Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw; 2. Zarz dzanie materia ami; 2.1. zaopatrzenie; 2.2. zarz dzanie procesem zakupu; 2.3. ocena dostawcy/sprzedawcy i wspó praca z nim; 2.4. Kryteria wyboru dostawcy; 2.5. Szczególny przypadek ceny zakupu; 2.6. ród a ceny; 2.7. Inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami;
1.

- Magazynowanie, - Planowanie i sterowanie produkcj , - Transport zaopatrzeniowy, - Odbiór materia ów, - Kontrola jako ci,

Gromadzenie i usuwanie odpadów, 3. Szczególne znaczenie zapasów; 3.1. Koncepcja just-in-time (JIT); Definicja i elementy systemów JIT, Koncepcja JIT a tradycyjne koncepcje zarz dzania zapasami, 3.2. Planowanie potrzeb materia owych (MRP);
- Definicja i funkcjonowanie systemów MRP; - Systemy MRP II

3.3. Planowanie zasobów dystrybucji (DRP).

Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw

kopalnia

huta

transport

fabryka opakowa

transport

Zak ad Przetwórstwa ywno ci

transport

sklep detaliczny dom towarowy

klienci

B dziemy koncentrowali si na zaopatrzeniowej stronie systemów logistycznych, czyli na zakupach i zwi zanych z nimi dzia aniach sk adaj cych si na zarz dzanie materia ami. Warto zauwa y , e logistyczne systemy zaopatrzenia i dystrybucji podejmuj podobne dzia ania lub procesy, gdy w obu przypadkach decyzje dotycz transportu, magazynowania, manipulacji materia ami, zarz dzania i sterowania zapasami, gospodarki opakowaniami a tak e kilku innych dzia a .

Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw 
  

KOPALNIA HUTA FIRMA PRODUKUJ CA PUSZKI PRODUCENT WNO CI SKLEP DETALICZNY Z O ONO SYSTEMÓW
Ró nice w z o ono ci systemów logistycznych w poszczególnych firmach ± uczestnikach a cucha dostaw.

materia ów. . dzier awienie lub w inny legalny sposób. w celu ich zu ycia do produkcji lub odsprzeda y.Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw podstawowe definicje Zakupy zaopatrzeniowe mo na zdefiniowa jako: Funkcj odpowiedzialn za pozyskiwanie wyposa enia. komponentów (pó fabrykatów). cz ci i us ug poprzez nabywanie.

A.11 . W: The Marketing of Industrial Products. Wilson (ed). instytucji ze wzgl du na wykonywany zawód lub wiadczone us ugi´. J. lub przemys owej albo w celu wykorzystania ich w dziaaniu lub prowadzeniu zak adu produkcyjnego. którzy kupuj je ze wzgl du na potrzeby produkcji rolnej. Hutchinson. London 1965 s.Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw podstawowe definicje Nabywców instytucjonalnych mo na okre li jako: Änabywców dóbr i us ug. Marketing Charakteristics of Industrial Goods and Buyers. biznesu. Marrian.

gdy jest on surowcem.E. gdy jest produktem finalnym (w czaj c w to serwis posprzeda ny)´.E. a cuch warto ci mo na zdefiniowa jako: Ähoryzontalny plan procesu. New York 1985. w którego takcie jest dodawana warto do produktu pocz wszy od momentu. The Free Press. a sko czywszy. M.Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw podstawowe definicje W koncepcji analizy a cucha warto ci dodanej M.Portera zaopatrzenie jest rozumiane jako dzia alno pomocnicza przyczyniaj ca si do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez dan jednostk gospodarcz poprzez dodanie warto ci. Competitive Advantages: Creating and Sustaining Superior Performance. . Porter.

1. Integracja przep ywów materialnych wewn trz przedsi biorstwa ród o: Sarjusz-Wolski Z. Warszawa 1998 r.Logistyka zaopatrzenia w a cuchu dostaw Rys."Strategia Zarz dzania Zaopatrzeniem". .. Agencja Wydawnicza Placet.

Zakupy zaopatrzeniowe. ‡Opakowania ‡Inne materia y Transport/ sk adowanie produkcja Transport/ sk adowanie Transport/ sk adowanie wykorzystanie Magzyn fabryczny Procesy produkcji Magazyn wyrobów gotowych Magazyn Regionalny Lub Magazyn po rednika Klient Lub konsument ZAPASY ZAPASY pó produkty ZARZ DZANIE MATERIA AMI ZARZ DZANIE DYSTRYBUCJ FIZYCZN FAZA WEJ CIOWA FAZA WYJ CIOWA ZARZ DZANIE LOGISTYCZNE .97 Zaopatrzenie/ zakup ‡Surowce ‡Podzespo y ‡Cz ci markowe ‡Cz sci niemarkowe.Zakres zarz dzania logistycznego ród o: Keneth Lysons. 2004. s. PWE.

s.99 produkcja Zakupy zaopatrzeniowe finanse marketing dystrybucja materia y pó produkty wyroby gotowe informacje .Zakres zarz dzania logistycznego ród o: Keneth Lysons. PWE. 2004. Zakupy zaopatrzeniowe.

KONTROLA JAKO CI .OCENA DOSTAWCY/SPRZEDAWCY I WSPÓ PRACA Z NIM .ZARZ DZANIE PROCESEM ZAKUPU .Zarz dzanie materia ami ZAOPATRZNIE .SZCZEGÓLNY PRZYPADEK CENY ZAKUPU .GROMADZENIE I USUWANIE ODPADÓW .TRANSPORT ZAOPATRZENIOWY .KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY .MAGAZYNOWANIE .RÓD A CENY INNE CZYNNO CI ZWI ZANE Z ZARZ DZANIEM MATERIA AMI .ODBIÓR MATERIA ÓW .PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJ .

Zarz dzanie materia ami zwykle obejmuje nast puj ce czynno ci: zaopatrzenie. planowanie produkcji. które s cz ci logistycznego systemu zaopatrzenia´. odbiór materia ów. transport zaopatrzeniowy. magazynowanie.Zarz dzanie materia ami Integracja systemu zaopatrzenia i dystrybucji jest niezmiernie wa na dla sprawnego i efektywnego zarz dzania logistycznego a cuchem dostaw ± zarz dzania a cuchem logistycznym. zarz dzanie i sterowanie zapasami oraz gromadzenie i usuwanie odpadów. . kontrol jako ci materia ów. Definicja zarz dzania materia ami (jedna z mo liwych): Äplanowanie i kontrola przep ywu materia ów.

w w szym zakresie jako akt zakupu towarów i us ug dla firmy. [Def. Zaopatrzenie mo e by z o onym procesem. zrozumie i którym trudno jest zarz dza . jako proces pozyskiwania dóbr i us ug dla firmy´.zaopatrzenie Efektywne zaopatrzenie w towary i us ugi przyczynia si do przewagi konkurencyjnej danej organizacji. który czasami trudno zdefiniowa . Proces zaopatrzenia czy uczestników a cucha dostaw i zapewnia po dan jako tworzon przez dostawców w tym a cuchu. .Zarz dzanie materia ami .] ÄW zale no ci od sytuacji zaopatrzenie mo na zdefiniowa . Lub w szerszym zakresie.

Free Press. Okre lenie typu zakupu. Competitive Adventage. 10.Zarz dzanie materia ami . 3. 2. s. 9.zaopatrzenie M. 11-16 . Ocena pozosta ych dostawców. Porter. 4. 1. kupowanie ró nych rodzajów materia ów i monitorowanie wykonawstwa [1] W zwi zku z tym zaopatrzenie ma podstawowe znaczenie dla kszta towania powi za miedzy uczestnikami a cucha dostaw. 8.E. 1985. 11. Ocena wykonania dostawy.E. [1] M. 6. 7. Porter w swoim a cuchu warto ci wyja ni strategiczne znaczenie zaopatrzenia wynikaj ce z faktu. Podj cie decyzji. Zdefiniowanie i ocena wymaga u ytkownika. Przeprowadzenie analizy rynku. Okre lenie wszystkich mo liwych dostawców. Wybór konkretnego dostawcy. czy produkowa we w asnym zakresie czy dokona zakupu. Wst pna selekcja wszystkich mo liwych róde zaopatrzenia. Przyj cie dostawy produktu lub us ugi. New York. e obejmuje ono takie czynno ci jak: kwalifikowanie nowych do-stawców. jak i us ug na rynkach przemys owych. Okre lenie lub powtórna ocena potrzeb. 5. Poni sze dzia ania tworz ce proces zaopatrzenia stosuje si zarówno w przypadku zakupu zarówno dóbr.

4. kontrolny). 3. ponowienie). umo liwiaj ce jego maksymaln efektywno : 1. Okre lenie typu zakupu (nowo . Realizacja procesu zakupu (mo z o ona). Okre lenie niezb dnego poziomu nak adów (czasu i informacji).Zarz dzanie materia ami . 2.zarz dzanie procesem zakupu Mo na wyró ni nast puj ce etapy procesu zarz dzania zakupem. e by prosta ale i Ocena efektywno ci procesu zakupu (etap .

a tak e fakt. Odnosi si to zw aszcza do firm.ocena dostawcy/sprzedawcy i wspó praca z nimi  Wiele firm odnosz cych sukcesy dostrzeg o kluczow rol . Dlatego te program zarz dzania zaopatrzeniem powinien Äpracowa ´ na tak przewag konkurencyjn . które zmniejszaj liczb swoich dostawców. Zwi zki z dostawc przyczyniaj si do budowania przewagi konkurencyjnej firmy ju na etapie zaopatrzenia. niezale nie od tego. Strategia zatrudniania mniejszej liczby sprzedawców cz sto oznacza zawarcie sojuszu lub nawi zania partnerstwa z wybranymi dostawcami/sprzedawcami. cz sto z jednoczesnym wdro eniem programów kompleksowego zarz dzania jako ci (TQM) lub systemów just-in-time (JIT) w produkcji i zapasach.Zarz dzanie materia ami . jaka odgrywa zaopatrzenie w zarz dzaniu a cuchem dostaw. jak firma próbuje zdoby na swoim rynku. zró nicowaniu czy na orientacji firmy na obs ug wybranej niszy rynkowej. i wspó praca z dostawcami/sprzedawcami stanowi istotn cz skutecznych strategii zaopatrzenia. . co wynika z potrzeby zapewnienia przez ca y czas odpowiedniej poda y wysokiej jako ci materia ów po optymalnym cznym koszcie zakupu. czy przewaga ta opiera si na niskich kosztach.

Zarz dzanie materia ami . które mog z okre lonych powodów wp yn na wybór dostawcy ± usystematyzowane wed ug przyj tej logiki) Lokalizacja dostawcy (nale y okre li kryteria) Znaczenie czynników wp ywaj cych na wybór dostawcy (powinno wynika z przyj tej strategii firmy =>strategii zaopatrzenia =>) . d ugoterminowej obs udze) (niestabilna sytuacja finansowa dostawcy stwarza niebezpiecze stwo zak ócenia Po dane cechy (czynniki.kryteria wyboru dostawcy    Jako (TQM) Niezawodno Potencja sterowanie produkcj ) (element programu kompleksowego zaradzania jako ci ) (obiekty produkcyjne danego dostawcy i ich zdolno ci/umiej tno ci techniczne. zarz dcze i organizacyjne oraz Kondycja finansowa regularnej.

zapytanie o cen for quotes.szczególny przypadek ceny zakupu ród a ceny Rynki towarowe (gie dy). RFQ}) . Negocjacje (z potencjalnymi dostawcami) {request . Oferta cenowa (analiza oferty cenowej. Katalogi z cenami.Zarz dzanie materia ami .

szczególny przypadek ceny zakupu Hierarchia metod pomiaru cen Poziom operacyjny Najni sza cena podstawowa/jednostka Najni szy koszt dostawy wraz z wy adunkiem Poziom taktyczny Najni szy koszt ca kowity firmy Najni szy koszt ca kowity firmy w ca ym a cuchu dostaw Najwy sza warto ca kowita zaoferowana ostatecznemu klientowi ostatniej firmy w a cuchu dostaw Poziom strategiczny .Zarz dzanie materia ami .

szczególny przypadek ceny zakupu KOSZTY OPERACYJNO/LOGSTYCZNE Koszty przyj cia (odbioru) i przygotowania do u ytku (koszty przep ywu miedzy przyj ciem produktu a rozpocz ciem procesu wytwarzania). obj to ci . niezb dne manipulacje. kszta tem) Koszty zwi zane z wielko ci partii dostawy .Zarz dzanie materia ami . S to g ówne koszty zapasów. Koszty logistyczne s wa ne zarówno w górnej jak i w dolnej cz ci strumienia procesu przep ywu. Koszty produkcji s wynikiem ró nego oddzia ywania dostawców pozornie podobnych surowców. cen jednostkow dostarczanych dóbr i zwi zane z tym przep ywy pieni ne. (koszty zwi zane z wag . bezpo rednio wp ywaj na zapotrzebowanie na przestrze magazynow .

Zarz dzanie materia ami . Odbiór materia ów Kontrola jako ci. Gromadzenie i usuwanie odpadów .inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami    Magazynowanie (wymagane obiekty). Transport zaopatrzeniowy. Planowanie i sterowanie produkcj .

która musi by wytworzona.inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami . Czas niezb dny do ich wytworzenia.Zarz dzanie materia ami . . Dost pno materia ów i maszyn potrzebnych do wytworzenia wymaganej liczby jednostek produktu w okre lonym terminie.planowanie i sterowanie produkcj Planuj c produkcj nale y wzi pod uwag : Liczb jednostek okre lonego produktu.

inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami .planowanie i sterowanie produkcj Poda wyrobów gotowych Popyt wewn trzny na wyroby gotowe Poda wyrobów gotowych w magazynie (zapasy) Poda wytworzonych wyrobów gotowych Popyt wewn trzny na surowce Poda surowców W magazynie (zapasy) Zakup surowców .Zarz dzanie materia ami Popyt rynkowy na wyroby gotowe .

Zarz dzanie materia ami .inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami . e transport na wej ciu domyka luk czasowo przestrzenn istniej c mi dzy nabywc a sprzedawc lub dostawc . Dzia alno tego transportu wspiera dzia alno firmy w tym sensie. Wybór rodka transportu.transport zaopatrzeniowy Transport zaopatrzeniowy zaczyna si u dostawcy materia ów. . Przesy ki przyspieszone. od którego s one przemieszczane do zak adu produkcyjnego nabywcy.  Sterowanie przez dostawc /sprzedawc (Sytuacje takie zdarzaj si przy dostawach na warunkach FOB).

Reklamacje z tytu u szkód.inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami -odbiór materia ów  Sprawdzanie.Zarz dzanie materia ami . .

Zarz dzanie materia ami . Statystyczna kontrola jako ci. Znaczenie jako ci. .inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami .kontrola jako ci  Normy jako ciowe.

inne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem materia ami -gromadzenie i usuwanie odpadów  Warto odpadów.Zarz dzanie materia ami . Usuwanie odpadów. .

Szczególne znaczenie zapasów - Koncepcja just-in-time (JIT).  Systemy MRP II. Koncepcja JIT a tradycyjne koncepcje zarz dzania zapasami. - Planowanie potrzeb materia owych (MRP). Definicje i elementy systemów JIT. Definicje i funkcjonowanie systemów MRP. Planowanie zasobów dystrybucji (DRP) .

 KANBAN. . Nazwa nawi zuje do kart informacyjnych do czonych do wózków za pomoc których dostarcza si niewielkie ilo ci potrzebnych podzespo ów i innych materia ów.Szczególne znaczenie zapasów. Ogólnie bior c. Koncepcja just-in-time (JIT). opracowanego przez Toyota Motor Company. celem systemów opartych na koncepcji just-in-time jest zarz dzanie cyklami realizacji zamówie i eliminacji marnotrawstwa. Na ka dej takiej karcie wyszczególnione s ilo ci niezb dne do uzupe nienia zapasów i dok adny czas uruchomienia dostawy uzupe niaj cej. Definicje i elementy systemów JIT. Koncepcja just-in-time jest zamerykanizowan wersj systemu KANBAN.

4. Zamawianie bardzo ma ych partii cz ci i bardzo krótkie czasy dostaw pozwalaj radykalnie skróci cykle realizacji zamówienia (czasy dostaw) w systemach JIT. 2. Wysoka jako albo zero defektów. Cz sto uzupe niane ilo ci poszczególnych dóbr.Szczególne znaczenie zapasów. Koncepcja just-in-time (JIT). . Zero zapasów. Krótkie cykle realizacji zamówienia. (2) U podstaw koncepcji JIT le cztery g ówne za o enia: 1. Definicje i elementy systemów JIT. 3.

.M.468. Boyst Jr.Postawy i post powanie w systemach tradycyjnych oraz w systemach JIT Czynnik zapasy Zapas bezpiecze stwa Serie produkcyjne Czas przestawienia produkcji Wielko kolejki Czas dostaw Kontrola jako ci Dostawcy/klienci ród a zaopatrzenia pracownicy partii dostawy System tradycyjny aktywa tak d ugie Wed ug amortyzacji urz dze EOQ niezb dne W granicach tolerancji Istotne cz przeciwnicy Wiele szkoleni ci nie krótkie zminimalizowany 1 na 1 eliminowane krótszy Ca y proces partnerzy jedno zaanga owani System JIT pasywa ród o: na podstawie: W. s. W: Preecedingst of the 1988 Conference f the American Prodctions & Inventory Control Society (APICS). III. JIT American style.

[wspó praca obustronnie korzystna] Koncepcja JIT wymaga silnego. Koncepcja just-in-time (JIT). (3) Cele JIT: 1. [jako ] Systemy JIT wymagaj zapewnienia wysokiej jako ci dostarczanych firmie produktów i podzespo ów oraz wyj tkowo wysokiej jako ci dzia a logistycznych na wej ciu do systemu firmy. [zmniejszy zapasy] W koncepcji JIT d y si do wyeliminowania nadmiernych zapasów u nabywcy jak i u sprzedawcy. stabilne cykle realizacji zamówie (czasy dostawy)] Koncepcja JIT zak ada skrócenie cyklów realizacji zamówie i ich stabilizacj w celu punktualnego zaspokojenia zapotrzebowania na wi ksze ilo ci zapasów. w której akcent spoczywa na jako ci i d eniu do znajdywania rozwi za korzystnych dla obydwu stron . wzajemnego zaanga owania odbiorcy i dostawcy w partnersk wspó prac . 5.Szczególne znaczenie zapasów. [krótsza seria produkcji] Systemy JIT oznaczaj zazwyczaj dla firm wdra aj cych krótsze serie produkcji cz ste przestawienie linii produkcyjnych z jednego produktu na drugi. 3. 6. czas oczekiwania kolejnych linii produkcyjnych) zapewniaj c dostawy materia ów i podzespo ów do miejsc w których s one potrzebne i we w a ciwym czasie. [krótsze. [minimalizacja kolejek] System JIT minimalizuje kolejki (tj. 2. 4.

s. New York 1075. Orlicky. których celem jest prze o enie g ównego harmonogramu produkcji na roz o one w czasie zapotrze-bowanie netto na zapasy i planowane pokrycie tych potrzeb wed ug poszczególnych pozycji. Materials Requirements Planing.Szczególne znaczenie zapasów. regu decyzyjnych i rejestrów. McGraw-Hill. Planowanie potrzeb materia owych (materials requirements planing ² MRP) MRP dotyczy zw aszcza zaopatrzenia w materia y i cz ci do produkcji. System MRP umo liwia obliczanie zapotrzebowania netto na poszczególne pozycje zapasów.22 . [*] [*] J. na które popyt zale y od popytu na okre lony produkt ko cowy. ustalanie ich rozk adu w czasie i okre lenie w a ciwych ilo ci pozwalaj cych je pokry . System MRP sk ada si z ci gu logicznie ze sob powi zanych proce-dur.

harmonogramów dostaw i zakupów. Zapewnienie wystarczaj cej ilo ci materia ów. Utrzymanie mo liwie najni szego poziomu zapasów. Planowanie potrzeb materia owych (materials requirements planing ² MRP) (2) Cele systemu MRP: 1.Szczególne znaczenie zapasów. Planowanie dzia a produkcyjnych. 3. . 2. cz ci i produktów na potrzeby zaplanowanej produkcji i dostaw do klienta.

Planowanie potrzeb materia owych (materials requirements planing ² MRP) (3) Schemat ÄSystem planowania potrzeb materia owych (MRP)´ Zamówienia klientów G ówny harmonogram produkcji Prognozy popytu Zestawienie (rejestr) materia ów PROGRAM MRP Zestawienie (rejestr) zapasów Wyniki i sprawozdanie .Szczególne znaczenie zapasów.

 Zestawienie (rejestr) stanu zapasów (inventory status file. MPS). . Planowanie potrzeb materia owych (materials requirements planing ² MRP) (4) Obliczanie zapotrzebowania na cz ci produkcji (w sekwencjach): G ówny harmonogram produkcji (master production schedule. ISF). BMF).Szczególne znaczenie zapasów. Program planowania potrzeb materia owych. Zamówienie (rejestr) materia ów (bill of materiale file. Wyniki i sprawozdania.

 Opracowanie harmonogramów produkcji na podstawie faktycznego oraz prognozowanego popytu na produkty ko cowe. zanim zd si one pojawi i podjecie niezb dnych dzia a koryguj cych. Przydatno w przypadku produkcji w partiach lub w produkcji przerywanej albo przy pprocesach monta u. . MRP ² podsumowanie i ocena systemów >>WRA LIWO SYSTEMU NA SYGNA Y Z RYNKU<< Zalety: D enie do utrzymania zapasu bezpiecze stwa na rozs dnym poziomie oraz do zminimalizowania lub wyeliminowania zapasów tam. gdzie to mo liwe. Koordynowanie czynno ci zwi zanych z zamawianiem materia ów we wszystkich miejscach systemu logistycznego firmy.Szczególne znaczenie zapasów. Okre lenie problemów i potencjalnych zak óce w a cuchu dostaw.

Szczególne znaczenie zapasów. kiedy s one potrzebne. . MRP ² podsumowanie i ocena systemów >>WRA LIWO SYSTEMU NA SYGNA Y Z RYNKU<< Wady: Wdro enie tych rozwi za wymaga zastosowania szybkich komputerów a kiedy system ju funkcjonuje. Zarówno koszty zamówie . jak i koszty transportu mog rosn w miar jak firma obni a poziom zapasów i d y do stworzenia bardziej skoordynowanego systemu. Cz sto staj si one zbyt z o one i czasami nie funkcjonuj zgodnie z oczekiwaniami. w którym zamawia mniejsze ilo ci produktów dostarczanych wtedy. wprowadzenie do niego zmian mo e by czasami trudne. Systemy te nie s zwykle tak wra liwe na krótkookresowe wahania popytu. z drugiej strony. jak metody oparte na koncepcji punktu zamawiania (chocia . nie wymagaj równie utrzymania tak wysokich zapasów.

marketingowych czy finansowych . która mo e okre li kierunek rozwoju logistyki w produkcji i w ca ej firmie. MRP II wykorzystuje si do planowania i zarz dzania wszelkimi zasobami organizacji. MPR II pozwala firmie dodatkowo zintegrowa planowanie finansowe z podstawow dzia alno ci logistyczn . Szczególne znaczenie zapasów. . Obecnie s wdra ane coraz bardziej wra liwe koncepcje. Jest to kompleksowa metoda planistyczna. która pozwala na po czenie wszystkich obszarów funkcjonalnych firmy w zintegrowan ca o . znajduje zastosowanie we wszystkich funkcjach planistycznych organizacji. MRP II jest doskona ym narz dziem planistycznym pozwalaj cym opisa prawdopodobne rezultaty wdra ania strategii logistycznych. produkcyjnych.(co si stanie je li???). Nale y wspomnie o po czeniu koncepcji MPR II i JIT (okre lan mianem MPR III).Planowanie zasobów produkcyjnych (manufacturing resource planning ² MRP II) MPR II jest znacznie bardziej z o onym zestawem narz dzi ni Äzwyk e´ planowanie potrzeb materia owych. przy czym metoda ta wykracza daleko poza zwyk e sterowanie zapasami czy nawet sterowanie produkcj .

obejmuj cy ca y system. ustalaj c realistyczny i racjonalny. . Szczególne znaczenie zapasów. a nast pnie oblicza wielko zapotrzebowania brutto i netto na materia y do produkcji w planowaniu zasobów dystrybucji (DRP) wychodzi si od popytu na wyroby gotowe. plan zamawiania potrzebnych produktów gotowych. e w systemie DRP mo na wielokrotnie dostosowywa harmonogramy dostaw do dynamicznych. zmieniaj cych si potrzeb rynkowych. uznanego jako popyt niezale ny i posuwa si (niejako) do ty u.Planowanie zasobów dystrybucji (distribution resource planning DRP) Podczas gdy w planowaniu potrzeb materia owych (MRP) ustala si g ówny harmonogram produkcji. Najbardziej zauwa alna ró nica miedzy systemami MPR a DRP to taka.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->