P. 1
BĂłle_krzyĹĽa_-_A._Dziak[1]

BĂłle_krzyĹĽa_-_A._Dziak[1]

|Views: 422|Likes:
Wydawca: grzesmen83

More info:

Published by: grzesmen83 on Feb 24, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

DOC. DR HAB. MED.

ARTUR DZIAK

BOLE KRZYZA
Wydanie II
zmienione i uzupelnione
.. .' "'I."
.0lIl

'
111..
..hIt;,. ..

J.l

I~
f

WARSZAWA 1984 PANSTWOWY ZAKtAO WYDAWNICTW LEKARSKICH

© Copyright

by Artur Dzlak, 1979. 1984

PRZEDMOWA

Redaktor Teresa Lezanska Redaktor techniczny Ilona Kallnowska Korektor Monika Lipske

Projekt okladki i: strony tytulowej
EWiI StrumHlo

IMlllOTEK - '.

A

IQUJII U.•.• ~llynl i*..__..:.rg~~:-llI<~ ...... GI

ISBN 83-200-0832-8

PAf.lSTWDWY ZAKJ:.AD WYDAWNICTW WARSZA W A )984 Wydante Nul.d 20 000+225 eere. Obi~tott a'l<. wyd. 11,6 = IS.l5 ark. druk, papter 'lI:uSlraoyjny kl_ Y, 11g. (;lX86 COl. Oddano do skladanla we wn",;nlu 1983 r, podpf sanc do druku w maju .1984. r. 11,,,.1< ul<oltc2ono w czerwcu 19B4 r. Zllmowieni" Dr 11l·K-83 U-20 CrESZYNSKA Cena zI 180,DRUKARNIA WYDAWNICZA,

LEKARSKICH

n.

Jakkolwiek bole krzyza znane byly od dawna, to na w-yjaSnienie ich ettologii trzeba bylo czekac do lat trzydziestych naszego stulecia·. W piSmiennictwie polskim temat below krzyza poruszany byl jedYci~ marginesowo. i do chwili obecnej nie zostal kompleksowo przedstawtony, stosownie do panujqcej w tej dziedzinie wiedzy. Co gorsza, niekt6re publikacje, szczegolnie czasopiSmiennicze, powaznie gmatwaly zaqadnienie, czym nie tylko odstreczaty srodowisko lekarskie od blizszego zainteresowania si~ bolami krzyz a, ale - co wiecej - dawaly do zrozumienia, ze zagadnienie jest zbyt rozlegle i trudne, jak na wspolczesne mosltwosci , medycyny. . I Wynikajqcy z lego defetyzm terapeutyczny rt.ie maze bye dluze] toJerowany z racji narastajacej liczby chorych i zwiqzanych z tym skutkow spoleczno-ekonomicznych dla kraju. Nie do przyj~cia Sq tez szkody moralne i cierpienra chorych, kt6rzy, ostatecznie zwqtpiwszy w mozlfwosci Jecznicze wsp61czesnej medycyny, odwolujq si~ czesto do irracjonalnych metod terapeutycznych ze szkodq dIa zdrowia i dla kieszeni. B6le krzyia nie Sq czyms tajemniczym i nie zbadanym, lecz stanowiq zespol okreSlonych przyczyn i skutk6w dajqcych sie zar6wno analizowac, jak i Ukwidowac lub ograniczac wspolczesnie dostepnymi metodami. Stale poszerzanie zakresu wiedzy - tak typowe dla nasze j epoki wplywa na kapitalne jej upraszczanle, a nie, jak sadza niektorzy, na jej komplikowanie. Postep wiedzy pozwala na synteze wielu zlozonych zaqadnien oraz umozltwla wykazywanie [ednosci w roznorodnosci zjawisk i mechanizm6w zdrowia oraz choroby organizmu czlowieka. W ponad 90% przypadkow u podloza ostrych b616w krzyi:a lezy uszkodzenie krilzka mledzykreqoweqo, ktoreqo skutki mozna oqraniczec w wystarczajqcym stopniu, aby osobom dotknietym b6lami krzyia [chorym z reguly w wieku 300-50 1at) umozliwtc zbltzony do nonnalnego tryb zycia 0[8Z mozliwosci kontynuowania pracy.
• Z kolei prawda jest, ze b.61e lM7:yia stano will tYPOWi\ plagq spcleczna wsp6lczesnych czasew. W dochowanych do nasze] epoki przekazach cywilizacji niewiele jest wz.mianek 0 b6lach krzyza .. Temat ten Die by! te:i: prawie nigdy poraszany na kartach pisanych W r6Znych okresach histooycznych pcdreczntkew medycyny i chirurg.iI.

CIESZYN

3

Bolom krzyz a nie mozna zapobieqac, nie mozna tez ustalic ich przyczyny ani leczyc bez przyswojenia sobie podstawowej wiedzy ortopedycznej, obejmujqcej anatcrnie czynnosciowa, biomechanlke i patoloqie krElgoslupa w odcinku l~diwiowym. Autor postawil sobie za eel takie przedstawienie tematu, aby Czytelnik po zrozumienill podstaw i zaleznosci ortopedyez.nych b616w krzyza na-' bral przekonania, ze leezenie b616w krzyza i zapobieganie im jest mozltwe i ze w akcji tej znajdzie on swoje rniejsce. Artur Dziak Ksiazka zostala przetlumaczone na j~zyk rosyjski i ukazala sie w roku "Medycyna".

SPIS TRESel

1981 nakladem wydawnictwa

Warszawa, maj 1977 roku

Wst~p . 1. AnatoDlla czynnosciowa i fizjologia kreqosrupa W odcinku lEldZwtowym . Kn,'!iki miedzykreqowe ..........:........ Stawy nllf,ldzykrEl;gowe krElgoslupa w odcinku lEld2wiowym . Kana} krElgowy i jego zawartosc , . . . . . . . Otwory miedzykreqowe . . . . . . . . . . . Unerwienie kreqoshrpa w odclnkn l~diwiowym. . 2. Biomechanika kIElgoslupa w odcinku lEldZWiowym . 3. Przyczyny uszk0dten i patologia l~dZwiowych krazkow miedzykreqo-

712

16 21 22 23 24 31 46 49 51 53 54

wych

.

.
. .. lil:E1_:i;-

Nastepstwa uszkodzenta krB,ika mledzykreqoweqn . .' ..... Bol krzyia .,......,..,......,.. Ochronny kurcz miE);sni i zaburzenta ruch6w kreqoshipa W odcinku wiowym Olaz zahurzenla postawy ciala ,'. , ,. . Nerwobol kuIszowy, zaburzenta czucia i ruch6w , . , . Cykliczne ty:loprzemieszczenie jq,dra miaidiystego i zmiauy je\Jo scowienda ...,...........,.' Przebieg choroby krqzka miEl_dzykrElgowego. ...... Klinika uszkodzenla ledzwloweqo krqik,a mj~dzykrEl_gowego Ewolucja choroby ..,......... Pozne okresy chorobv . . . . _ . . . . . . Odchylenia ortopedyczne- stwierdzane u choreqo 4. Badanie ortopedyczne '.'....~... Orientacyjne. spostrzezenia przy pierwszym. spotkaniU z chcrym Dane personalne, . Wywiady ... ~. .,., St·an ogolny chorego ,... I Stan ortopedyczny og61ny statyczny Stan ortopedyczny og61ny dynamiczny Stan ortopedyczny odcinkowy Stan ortopedyczny miej-seowy 5. Badanie neurologiczne. .... Zaburzenla rue howe - zaniki i nstabieule mlqsnt . Zaburzenia czucia . . . '.' ,....... Zaburzenia w zakresie odruchow . . . . . . . Dol promieniujqcy, wywolany ruchem, uciskiem lub opukiwaniem 6. Badania radiologiczne, .... ZWllzenie szpary milldzytrzonowej MielogTaiia Radikulografia Dysko-grafia

umiej56
57

62
64.

.

65 67 71 71 72 72

74
74
77 77

83 93 96 100 103 .
104

108
113 115

lOB

115

5

Wsp6{i.. rdzenla i kana1u rdzentoweqo .apalne . . Zesztywniajqce zapalenie stawow kIflc90stupa Guzy krllgoslupa. majqcych w ponad 90% przypadk6w zrodlo w uszkodzeniach ledzwiowych krazkow mi~dzykr~g-owych... W6wczas to doszlo do postawienia nowyeb wymaga6... . niedomowien i falszywych poglqd6w... Stenozy kIfl90srupa w odeiDku IEl. 30% wszystkich chorych ortopedycznych... .... Leczenie w uszkodzentach kri\zk6w mi~dzykrf. Wyniki leczenia zachowawczego· ....dzwiowym. Nie bez winy jest sama medycyna.. noworodek czlowieka jest zupelnie bezradny i wymaga calkowitej opieki ze strony rodzlcowj poniewaz zar6wno jego kr~goslup. Postawa eiala pny praey. .. na panelu siedmiu wybitnych ekspert6w.ie zaehowawcze . co 'zrobic.. . -v ' Zespo! ostrych doleqhwoscr bolowych z w:yraznymi objawami neurologicznymi . jak i neurologii sprawom tym poswi~ca si~ z reguly malo miejsea i uwagi oraz wszelkie opisy. prowadzonym przez prof... ...!co-z. Utrzymywanie prawtdJowej l. TreDing postawy u doroslycb . jak. i stawy biodrowe rue sq przystosowane do \postawy wyplostnej ciala. B. Zaburzeniakrflgoslupa statyczne i czynncscicwe Zespol millsnia gruszkowatego Zakazerila . .. Wady wrodzone krl.. aby liczba chorych z b61ami krzyza. ..... Nauezanie utrzymywania prawtdlowe] postaWY'data . stanowiqcych ok. U :hodla wszelkiego zla lezy mylenie nawrotowych ostrych b616w krzyze.90wyeh Wskazania .' .. a co wainlejsze zapobiegania im.ewlektych dolegliwosci b610wych Wstrzykn1llcia diagnostyczne i'leeznlcze . w czasie dorocznego zebrania Kr6lewskiego Towarzystwa Ortopedycznego... mogqcymi rzeczywlscle wystepowac w przebiequ wieiu roznorodnych schorzen.. .. Dlatego tez miedzy innymi. Zesp6! slawow milldzywyrostkowyeh. .. Stosowanie kortykosteroid6w Stosowanie chymopapainy ..... do ktorych nie zostal on nalezycia przygotowany W procesle ewolucji....... ze nasuwa sie pytanie...... . w ktorvch panow. kiedy to czlowiek zarzucH tryb zyGia nadrzewnego i przybral wyprostpq postawq ctala. ..l9oslupa .gUwo5ehllni eiEl.. w przeciwienstwie do innych ssakow.. . . Zmiany zwyrodniaj. IB4 189 190 191 197 201 202 202 203 207 212 214 224 224 Kiedy w roku 1954 w Londynie.. Choroby ginekologiczne i ci<\za . ze wiedza nasza odnosnie do b616w krzyza jest stosunkowo sw!e'ia i ze badania tego zagadnienia zaCZElly sit:1na dobre dopiero w roku 1934. przed kreqoslupem w odcinku l~d:!wiowo-krzyi:owym... . tyczqce sie zar6wno etiologii i patogenezy tycb bolow......"Panel nie rna zsdnej propozycji".. Uwagi koileowe Skorowidz 116 1'16 119 WST~P 120 141 142 143 146 147 1.. . z pobolewaniami i b61ami 0 niewielkim nasileniu.odpewiedz brzmiala .lO'stawy ctala w domu . Leczen.. Leczenie operacyjne .5tnienie wad wrodzonych 7..czeniu jij. Zes:pol prz.Ieczente. 7 6 . Diagnostyka roznicowa bolow krzyz a .. .. Nie nalezy zapominac.. . pedro pytanie: .Zkiego stopma Chonyz dolegliwosciami srednieqo stopnia Chorzy z doleqldwosctemi niewielkiego stopnia . Poczatku cale] sprawy nalezy szukac w odleglym okresie oltqocenskim. Przeeiwwskazania Laminektomia If¥lZwlowa Leczenie w stenozach Leezenle operacyjne Odnerwianie staw6w mi~ywyrostk-owych Brak poprawy po leezeniu operacyjnym . Postepowanie w b61ach krzyza . . Zasady i melody Ieczenia zachowawczeqo Chorzy z dole.... Postawa data a rekreacja. traktowane Sq bardzo marginesowo lub w og61e pomijane. ..... Cho.zne zapobiegajqee tyloprzemies:z. .... ulegla "zmniejszeniu" .. . .. Cwtezenta fizyc. . McFarlanda.. niemowle musi przez pierwszy rok iycia przebywat g16wnie w pozvc]l lezqce].afoby tyle zamieszania. iewiele istnieje dziedzin medycyny. dlaczego ten odcinek narzadu ruchu stanowi taki locus minoris reststentiae... 9.Czy panel potrafi odpowiedzlec.. TreDing postawy U os6b mlodych. kiedy to Mixter i Barr opublikowali na lamach The New England Journal of Medicine artykul poswiecorry uszkodzeniom krqzka miedzykreqoweqo i jego nastepstwom neurologicznym. jak ich .. Cwtczenie postawy i twiczenIa miqsnl u chorycb. Bole krzyze stanowiq tak znamiennq dcleqliwosc dla naszych czas6w..4·7 149 149 151 153 160 163 1.. 224 225 226 230 231 239 241 245 252 262 265. 'Bole krzyza innego pochodzenid.Nakhicie l~diWiowe . .. Leczenie objawowe...64 171 174 176 176 176 180 183 IB4 . Leczanle forsownym wyel<igiem . .. co w dziedzlnie b6l6w krzyza.ry wielokrotnie operowany Algorytmy w belaeh krzyia to..dzystego Prawidlowa postawa ciahl.dra miaz.... gdyi: zar6wno w podreczniksoh ortopedii..

Burnsa. i Younga. przez co powoduje wczesniejsze zuzycie krazkow hti~dzykr~gowych. lancke. 30 metr6w na nogi.dzykrp'goweqo. Poczynajqc od roku 1916 mnoza si~ doniesienia poswiecone etiologii i patogenezie b616w krzyZa i rwy kulszowej (EIsberg. Lasaque. Krqzek ll1i~dzykr~gowy przochodzi na przestrzsni zycia kolejne zmiany morfologiczne. W tyrn sarrrym roku Middleton i Teacher przedstawili przypadak poreeenie k onczyn dolnych u ctorega. W roku 1933 i 1934 Mixter i Barr potwierdzajq spostrzezenia Dandy'ego i uzesadniajq. 8 9 . jest wyprostna postawa ciala czlowieka. W roku 1903 Krause i Oppenheim opisali chorego. 20 r. Bartalinka. Dalej idq opisy skolioz bclowych przez Cbarcota i Brissauda. Sji:igrista. rozerwanie piersciema wt6knistego pierwszego krctzka h. Na podstawie zestawienia 19 przypadk6w operacyjnego leczenia tylowypcbniecie jadra rniazdzysteqo udowadniajq. "De lsctiiade Nerv osa Ccmmeniarius". jak i tryb zycia wspolczesnego czlowieka. W 66% przypadk6w chor oba zcczyna sie mi~dzy30 a 50 r': z. W roku 1. Nastepny opis uszkodzenia krazka miedzykreqoweqo pochodzi od Kochera. Po uplywie pewnego okresu doszlo do porazania konczyn dolnych oraz nietrzymania kalu i moczu.54%. W miare uplywu czasu badania potwierdzHy coraz wiekszy udzial tylowypchniecia jqdre miazdzysteqc w powstawaniu objawow nerwobolu kulszowego (2-3%. Pelny opis krqzka mir. zas po calkowitym przerwaniu pierscienia przechodzq w bezposredniq bliskosc korzeni i opony twardej.bieg6w leczniczycb z powodu skrqcenia stawu biodrowo-krzyzoweqo doszl:o do uszkodzenia krqzka mtedzykreqoweqo na poziomie Li-S1. skutek obrazeri vodniesionych w b6jce. guz6w kreqoslupa nie byla niczym innym. Mimd ze scoliosis ischiadiea opisal Gussenbauer jui: w roku 1878 pod nazwq skoliozy nerwowo-rniesniowe]. "i. W roku 1927 Schmorl donosi 0 przemleszczeniach jader miaidZystych w glqb trzon6w kreqow.dzykrr. lakkolwiek przyczynq wszelkiego do. uwypuklajq sie w stronq kanalu krr. jak wypchnretymi do kanalu kr~gowego fragmentami pierscteni wloknistych i jqder miazdzystych. zmniejszenie i105ci ruchu i zwiqzane z tym oslabienie mill:sni. MHchella. Spostrzei. cierpiaceqc na bole krzyz a no.911Goldweith opisal przypadek choreqo. przy czym znajdowane w kanale kreqowym fragmenty jadra miai:diystego najczesciej opisywano riadal jako "enChondroma" kenatu kreqoweqo. the intervertebral disc (fibrocartilage)". ' k r~gowego jako odrebnej jednostki Przelom0"':"Yrn.e zarowno warunki pracy. Salhgrena. Sekcja zwlok wykazala. W roku 1922 Adson usuwa jqdro miaidiysi(' z kanalu kr~gowegodentysty cierpiqcego na ~uporczywy nerwobol kuL szowy. Nie dziwi przeto. Roafa. w pracy pt.dra rniaidiystego do swiatta kanalu kreqowaqo przez rozerwany pierscien w16knisty.0. Pierwsza ilustracja przedstawiajqca tylowypchni~te jqdro miazdzyste krazka miedzykraqoweqo ukazala si~ w roku 1824 w ksiqzce Charlesa Bella pt. Pulti). Von Lusehka (1858) i Ribbert (1858). Armstronga.gno opisal rwe kutszowa.gowego. to dopiero 2 wieki pozniej (w roku 1f64) Domenico Cotu. 83% orez ponad 90%).:dzwiowego oraz przemieszczenie jadra miai:dzystego do kanalu kr~gowego. a wiqc w pelni zdrowia i zdolnosci produkcyjnej czlowieka.momentem. przesuwanie si~ j'l. idiopatyczny nerwobol kulszowy. "Observations on injuries of the spine and 01 the tigh bone". u kt6rego w wyniku zo. przy czym w wieku dojrzalym istnlenie prawidlowego krClzka miedzykreqoweqo nalezy raczej do rzadkosci (zmiany dotycza wszystkich jego skledowych).gowego podajq: Virchow (1831). W miarq uplywu lat doniesienia tego rodzaju stawaly si~ coraz czestsze. Browna. Mandry'ego. wydanej w Londynie przez dam wydawnicry Thomasa Tegga.osci ok.rwszy P?'qczyl znajdowans ~ kanale kr~gowym "chrzqstkl z objawami nerwobolu kulszowego (nThlS lesion is a pathologic basis for cases of so-called sciatica. Prawdq jest. po odpowiedntm jictenczenlu plersctenia. Spostrzezeniem ich nlestety nie towarzyszyly wnioski kliniczne. to jednak niewiele si~ czyni dla odpowiedniego zabezpieczenia kreqoshrpa w odcinku l~dzwiowym. Doniesienie jest 0 tyle interesujqce. ze stany te sa odpowiedzialne za tzw. ktory opisuje charakterystyczne sylwetki chorego. Lindbloma i Scotta. Charnleya.z. 1:e Goldweith zwr6cil uwag~ na polaczenie l~dzwiowo-'krzyi:owe jako czeste zrodlo rwy kulszowej. W czasie operacji znaleziono przemieszczone do kanalu kreqowego jqdro miai. kt6ry podni6sl duiy ciflzar.. jako odrebna jednostke chorobowq. Love. Friberga i Hulta oraz Hirscha i Nachemsona. ktora w procesie ewolucji trafila na kreqoslup nie przyqotowany do pracy i d±Wigania rnasy ciala w odmiennych warunkacb hiornechanicznvch.enia te uzyskaiy potwierdzenie w badaniach Keya. Craiga i Walsha. w dia~ostyce uszkodzan krqfka mledzychorobowej by to stwierdzanie Dandy'ego (1~~9). kt?ry pi. Pod wplywem przeciqzen kreqoslupa w szczeliny uszkodzenia wnikaja masy jadra miazdzysteqo i z czasem. ze przez wiele Iat rwa kulszowa figurowala w pismiennictwie pod nazwa "choroba Cotugno". Lucasa. 75--800.wypchniecie" krqzka miedzykreqoweqo zawdziecaamy Love. ktory w roku 1936 opublikowal artykui pod tytulem "Protrusions of. a nastepnie wspolnie z Andreae zwracajq uwaqe no. Sicard. kt6ry w roku 1898 opisal przypadek upadku rnezczyzny z wysok. Zmniejszonq wytrzymalosc na uszkodzenia. Morisa.diyste uciskajace ogon konski. especially bilateral sciatica"). 89%. oraz pierwsze zmiany wsteczne i pekniqcia VI tylno-bocznej czqsci ·pierscienia wl6knistego pojawiajq si~ jut ok.Jakkolwiek krqzki miadzykreqowe zostary opisane po raz pierwszy juz przez Vesaliusa w roku 1555. to ani on. Do powiqzania rwy kuIszowej z b61ami krzyza przyczynia sir. Wprowadzenie okreslenia . ie wi~kszosc tzw. ani jemu wspolczesni nie lqczyli tego stanu z choroba krqzka mip..

chapilhi l:ocznych skrzywieil. jako dojrzalemu czlowiekowi pro.Toronto 1. Munksgaard. Rothman R.. Ruge D.SprangJort E.. Philadelphia-Toronto 1976.: Contrlbution t.: Clinical features of lumbar spmel stenosis. W. Rev. 3.. otylosc Up. Lippincott Co. R.. Bole krzyze stanowiq chorobe cywilizacji i prawdziwq plag~ spolecznq. aplikuje si~ solidna porcje cwitzen przeciazajacych l~dzwiowy odcinek kreqoslupa. NashoJd B. ktorych szkodliwosci w zsdnym przypadku nie pominqc. Observations on their normal and merbid anatomy in relation to certatn spinal detormaties. L: Spinal dlsctders.. E. Qg6lne uwa.bOiachIkrzyia. treningu postawy..Philadelphia 1975.976.. Mosby Co.De-Panna A F. ie swiat lek'arski nie dotarl do oqotu spolecznosci z propaqenda odpowiedniej profilaktyki b6l6w kIzyza.. London 1931.. Wobec trudnosci leczniczych rozwiazania problemu dopatrujq si~ wszyscy w profilaktyce b6low krzyia. V. Warszawa 1958. Cwlczeniem powodujqcym szkodliwe riastepstwa sq_wszelkie sklony do przodu .: Low back pain. Ruchu Ortop. MacNab 1. New York 1931. The tniervertebral disc.22.. Nord. A. Istnieja dane ku ternu. HIUbeC Z.~. B. 115. ze prawidlowo wykszlalcona I utrzymywana fizjologiczna lnrdoza l~d-twiowa zabezpie.: Backache. Lea and F~bige. Jezewska E. dlscusston. Medical research. . mlodemu czlowiekowi. Integrtte des jambe anterior. Keim H. \\-arszawa 197-2WIlliams P. majacych przeciez sluiyc utrzymaniu zdrowia i sprawnosci ciala. . Simeone P. Clin. Pismiennictwo Arcl W_. roznorodne "wahadla" .. Lea and Febiger.: The intervertebral disc. Cailliet R. na uczelnr w ramach zaj~c wf. Copenhagen 1910. ze wdrozenie za mlodu odpowiednich zasad cwiczen miesni. . Suppl. vel.: Patom(. Livingstone Ltd. Muuksgaard... 23. 1939. N.Armstrong J. oraz innych cwiczeil nie ujawniajq si~ netychmiast i w przypadku dzieci i mlodzieiy dajq 0 sobie mac dopiero po latach. Regucud M. Nan.. 51!. scand .' Acta orthop.Crainq W. A. W ksiq:i:ce: Clinical orthopaedics and related research.. ie uszkodzenie krqzka mi~dzykr~gowego stanowi objaw "zu:iycia i zdzierania' z indywidualnym progiern wytrzymaloscl na sumujqce sie. 1946. Sprawa niestety nie konczy sie na zabiegacb czynionych w szkola. Philadelphia . Baltimore 1977. 129.-. Bill Neurol. Dejet tne J. 115. dotykanie koniuszkami palc6w iqk podlogi. C. Diagn-osis of soft tissue lesions. Galante J. W ksiqzce: Clinical orthopaedics and related reseerch. 1. H. 1. Philadelphia 1977. poleqajqce na wykonywaniu gl~bokiego sklonu ku praodowi z pozycji lezenia na. A twenty-year.. a czego nie wolno.. Walsch M. aby twierdzic.polegajqce na sklonach do przodu z ulozonym na\ plecach partnerem itp. Lippincott Company. N. J.. B. Co wi~cej. His Majesty's Stationary office. Lumbar spinai stenosis. 2. council. Levin P. root symptoms they produce and their surgical treatment. 197. and S._na przestrzeni zycia naciski i obmozna clazenie. Rothman R.. B. Teoria. The Spine. F. Vol. Pol. clinical follow-up study. plecach.: Zesp61 b6lowy rwy kulszowej. S. 350. zachowywania si~ w zyciu codziennym. to czynniki. 943. istniejq przekonywajace dowody na to. vel. . 25. co mu wolno. . V. Tylma. Ciba Clinical SympOSia. tbe spinal cord and. SuppI. 1939. . The C. Louis 1911.gi -0 . trybu zycia i odpoczynku przyczyni si~ wydatnie do zmniejszenia przypadkow b6l6w krzyza. Butterworths. 142.. kt6re odpowiadejq za zdrowie i sprawnosc spoleczenstwa. Supp!. Edito{ial comment. 1. III. Inst.: The Spine. Acta orthcp. 1972. New York 1966 10 11 . M.: Soft . Special report series. Chir.: Lumbar disc dlseasa. W.cza czlowieka przed dyskopatia. Mimo ze etiologia uszkodzenia kr'lzka nie zostala do konca wyjaSniona. . Poczynajac od zaj~c wychowania fizycznego w szkole.: Diagnosis and treatment of low back and sciaticpain caused by protruded intervertebral disc and hypertrophied ligaments... Hake/ius A. Davis Co. Val.St.znajduje og6lnego zrozumienia. London 197:5. Anestneste dans le terrttotre de S.1ed. . J. ponuje si#l mu to sarno w ramach porannych gimnastyk przez radio. 29..j tn. Amer. .Epstein B. The back and its disk Syndromes: Lea and Febiger. Edinburgh and London 1965_ • I Beadle O. 1972. kr~osh1pa. Wiltse L. Philadelphia 1969. ktore uptyn~1y od opisania uszkodzenia krqzka miedzykregoweqo.: The lumbosacral spine. 19. Copenhagen 1967. Risberg C. Philadelphia 1977. Saunders Co.: Sciatique radiculaire avec peratysts dissoclee des muscles antero-extemes de Ia jambe droite. 100.: Prognosis sciatica. Saunders Co.: Lumbar disc lesions. Pathoqenasis and treatment of low back pain and sciatica. Wyd. U os6b dorosrych cwiczenia te magi! szybko doprowadzic do pojawienia si~ dolegliwoscl. B. 37. H. Paine K.. 503 (wg HakeIlusa]. cwiczenia miesnl brzucha. PZWL.: The extradural Central chondromas [ecchondromes) their Iavortte srtes.. 1975.: Lumber disc heraiatiou.Cyriax J. Nic tez dziwneqo. ale takze zbyt powoli dociera do tych kr~g6w zawodowych. jego wylrzymalosci na obcrqzenia oraz profilaktyki i laczenla jego uszkodzenia. CwiczeDia te -powodujq szkodliwe rozciaqanle wi~zadla podluzneqo kreqoslupa oraz mechaniczne wyciskanie jqdra miazdzysteqo krazke rnlqdzykreqoweqo ku lylowi. I tak do chwili obecnej pokutuje w spoleczenstwte wiele falszywych wyobrnzen na ternat prawidlowej postawy ciala orez wykonywania cwiczen fizycznych. scand.: Tensile properties of the human -lumbar annulus fibrosus.Newman P. PZWL.tissue pain and disability. Philadelphia-London-Toronto 1910. H. A. scand. R.: LoW' back pain. nie tylko nie . Casell. Prawda jest jednakze ito. G. Acta orthop. W. nie majqcemu pojqcia 0 prawidlowej postawie ciala I a tym. PhUadelphia 1955...: Low back and sciatic pain. Sjoquist 0. Naturalnie szkodliwe nastepstwa tycb.n D.[.. ze na przestrzeni 50 lat. Surg. London 1959. The Williams anti Wilkins Co.: Text-book of orthopaedic medicine. McGrand Hill.. gdyz cwiczenia usposabiajqca do below krzyz a przesladujq mlodego czlowieka w wojsku. Modern trends in disease of the vertebral column.Love J. 28B. "scie· -zek zdrowia" itp: zablegow zalecanych w imi~ utrzymania lub przywracania zdrowia i sprawnosct fizycznej. wykonano setki prac badawczych i klinicznych zmierzajqcych do ustalenia anatomii i fizjologii krqzka. 1912. neurol. . Minnesota Med.tzw.

~ __ 421> . ) _ Rye. . Trzon ostatniego krf.ykrE. lqczq_cego si€) z majaca przeciwlegte wygili. po bokach wyrostki poprzeczne. stanowiac centraJnq os ciala./ .ltego ku przodowi klina. 1 b Iii> ".owy: 12 13 .GOStUPA W ODCINKU LF. posrednfcsq w wymianie plynow miedzy trzonami a krqzkemi mif./ . wtorne jadra kostnienia w obwodowych czesciach plytek 'granicznycb. Chrzestne ptytki graniczne chroniq istote gqbczastq trzon6w kni'g6w przed nadmiernymi naciskarni oral.ldzykHi9Qwych oraz f1. Kosi: kn:yzowa ~ ostatniczlon kreqoslupa ~ utworzona jest z 5 krqg6w krzyiowych. niezupelnie zarnkniety od tylu.. Ieznione Rye. si'1l z dw6ch podstawowych czesci: masywnego. 1.l:zadet miE. przeto 5'1 najwieksze w dolnych kr~gach odcinka lE~dzwiowego . Fizjologiezne krzywi.g Humpry'eqo]. waleowatego trzonu oraz cienkiego i zroznicowaneqo luku kr~gu./ a Rye.tylowygiqcle krzyiowe Iwg Tyhnalla). kiedy pojawiajq sili. Rye.ldzwiowy kr€)goslupa sklada siE. Po urodzeniu trzony krElgowe mejq zackrqqlone g6me i doloe powierz. zas krz'ywizny wt6rne (b) od ksztaltu kIqtk6w mi~dzykrEN"owyeh lwg Aa:mstronga. 3 Pierwotne i wt6rne krzywizny kr~goslupa. jest ksztaltu klinowatsqo.. Krli. Kazdy luk rna siedern wyrostk6w: od ·tylu wymstek. W miare uplywu czasu trzony si~ splaszczajq i w wieku dojrzewania.:g6w przystosowane do dzwiqanis masy data spelniajq role podporowq. I awidok z gory. przez co przypominaja dwuwypukle soczewki.:gu lE.J.Sq miejscami przyczepow wiE. 4.:dzykr~gowymj..DZWIOWYM I FIZJOLOGIA Kreqoslup. Pionowe ustawienie wyrostkow stawowych powuduje./ .przodowyqiecie l~dz*iowej d . 2 Rye. kolczysty. bwidok z baku .zeg6lne czlony kIl\1goslupa zwiqkszajq si~ w miare zblizania do podstawy. (wyzszy od przodu). . Zadaniem l:uk6w jest mechaniczna oslona [z trzech stron) rdzenia krEigowego oraz zapcwnicmie porqczen stawowych poszczeg61nych krqqow.. T.g6w 0 masywnych trzonach .ldZwiowego. Rye. kt6ry ulega zrosruectn z trzonem w wieku 16-21 lat. Euki .PIZDdowygi~eie szyjner b ~ tylowygi~cie pterslowe: C .J(".<':' Rye./ ..1 ANATOMIA CZYNNOSCIOWA KRF. .!de kosdq krzyzowa./ . Krqg l~diwi. Kr~goslup calowleka z podziatem na odeinki: [J.nym. ktorq jest miednica. 2. zas otwory miedzykreqowe duze./ . Obciqzenia dztalajace na poszc. .l z 5 krr::../ . Kreqi skladaje.zny krqgoslupa i ich przecietne wartosci katowe (w.lgow Sq mocne.mionami dzwigni dia miEisni kreqoslupa (zwiekszenie momentu sily). ze powierzchnie staw6w mi~dl. tworzy siE:ipiers cien.krE. spelnia Iunkcje podporowq.zony krf. ksztalt wygiE.zes od gory j dolu parzyste wyrostki stawowe g6rne i dolne.ywizny plarwotne (a) uzaSIl od ksztahu kH:g6w. Obic czesci tworza kanal. w ktorym przebiega rdzen krE)gowy. 3. KoSt ta rna.1. Odcinek lE. o ksztalde owalnym tub trojkqt. Wyrostki ko1czyste i poprzeczne .lgowyeh przebie'gajq w pJaszczyiniestrzalkowe-j. kt6re ostatecznie zrestaja s1E) ze soba dopiero miedzy 20 a 25 rokiem zycia. zmodyfUt .gi poszczaqclnych odcinkow kreqoshipa roznia sit'! w zeleznosci ad przezn_aczenia i Iunkcji typowych dla poszczeqolnych czlon6w czynnosciowych . Kn:.chnie.

6 . 2 .zadlo kn:yio·wo-bio. 9 -. stanowiElcq.lte.. 2Q will. 6.Iuk. rusztowa. 30°. 135 korzen l~diwiowy.trzon V kIIlgu l!}d:i:wiowego.willzadlo i6. Rye. 1. i mi~sni konczyn oraz ochren~ rdzenia krE::gowego_ Aby sprostec zadaniom. 2 . tote'z spelnia wiele funkcji.rzyw:izn kreqosrupa.rome u. Zwr6t.wit:lzadlo podruzne przednie.wi~7!adlo miqdzyk 0 Iczyste . 18 . 7. miejsce osadzenia i przyczep6w kosct.kosc krzyzowa (powierzehnia stawowa): !) ~ widok od tytu: 15 wiezadto podluzne tyme. Przekr6j kr~goslupa w odeinku l~dzwiowymi a . z ktorych naleZy wymienii: dfwiganie gomego ·odcink. poprzeczny. 5 . ie luqzki :mi~dzykH:gowe sit wyisze otl przodu.wi~zadlo krzyiowo-koleowe. kI~goslup musi bye jedncczesrue wytrzymaly i: elastycmy oraz ruchomy w wielu plaszczyznach.wiezadlo kr:i:ytowo-guzowe. 17 '. 22 .n (CZt:lsl: mledzystawowa). b 2 J Rye. 1p-n:otlowygi~eie pra. 19 . Kr~goslnp stanowi centralna skladowa calego narzqdu ruchu. drowe. 21 . 4 .1 .zbyt male. 14 15 . Kilt l~dtwiowo-la:zyiowy (zawarty mledzy Hniq r6wnolegl<\ do podloza a linii:\ przepr owadzonq przez g6rnq_ powterzchniq koscl krzyiowej) wynosi ok.wyr ostek. ·5.stawienia powierzchni stawu mlqdzykreqoweqo.wplyw ustawienia miednicy na wielkosc fizjologicznych k.wyrostek poprzeczny krequ.wyrostek stawowy dotny. 10 .wyrostek. stewowyqerny. Glowne obciqienie kr~goslupa na miednice przenosza 3 game kr~gi krzyZ owe.nadmlerne. uwaqe.nie i podstawe dIa kr~goslupa. 7 .8 .wyrostek kolczysty. 30° (a). 16 .a ciala.I Rye.willzadlo blodrowo-ledzwtowe.des.hlaszka. J2 . 3 .widlowe. Wraz z dwiema koscmi biodrowymi tworzy ana miednice. Kqt na przejsciu odcinka kr~gosl:upa l~dZwiowego w krzyibwy wynosi ok.widok z bol{u: 1 . b .krazek mi'ildzykr~gowy. J4 .zadlo nadkolczyste. Ka-zywizna l~d:iwiowa kr~gostupa.WiE. ktore w zwiqzku z tym Sq najmocniej zbudowane. W g!ownym procencie elastycznosc zapewniaja krqqoshipowt kIqiki miedzykreqowe. g .

gEl! na obw6d kola (trzon kr~gu) chronlony. 4 mm.). 5 Rye.di:wiowych. ze az do konca 3 dekady zycia krazek miedzykreqowy rna siec naczyil krwionosnych.oral! wiElzadto' podluzna tylne. Plytki chrzestne pokrywajq srodkowe czesci trzon6w. z wyjqtkiem dw6ch g6rnyeh krfilg6w szyjnyeh oraz kreqow sktadajacych sif. L. przy czym z 'przodu i od bok6w stykajq sill. [edynie. Istniejq dane przemawiajqce za tym.w odcinku szyjnym ok. plvtck.dzwiowy.m podluznym do trzonu krll. 3 . kt6re Sq grube po bokach. Krazki majq roznq wysokosc . w wyniku czego krqqoshsp przybiera ksztalt bambusa. separujqcymi je ad istoty gqbczastej trzonow krp'gow. a takZe okreslajq jego ksztalt (przodowyqtecte szyjne i lfidzwiowe zwiqzane jest m. Rye.lzadla podluzneqo tylnego (10) w odclnkn lEl!dzwiowyIll. Krqzek miedzykreqowy' 11 osoby doroslej . 7 .!entioe. Krqzki miE:dzykrt'l.:g6w na calej dhiqosct krfilgoslupa. wchodzq w sklad staw6w miqdzytrzonowych oraz przenoszq mase ciala.wlezadlo podhizne przednie.powierzchnia stawowa. Zarcwno od przodu. Jezqca niece po stronie lewej. 4 . Plytki oddziela ad siebie luzne tkanka wlokniste. na drodze dyfuzji przez chrzestne plytki graniczne. Tam. z kostnym pierscieniern nasadawym.krqzkiem miqdzykreqowym. W odcinku l~dZwiowym plerscien wl6knisty sklada si~ Z 10-12 • KrqikimiEl!dzykI/ilgowe oddzlelajq trzony kn. Po obu sbronach wi/ilzadla tylnego znajduja si~ locus -minol(s 1esis. jak. Przednie czesci krazkow miqdzykrqqowych oraz trzon6w krqqowych stanowiq tylna sciane jamy brzusznej.sklada si~ z 3 element6w: plytek chrzqstnych pokrywajqcych go ad g6ry i dolu.piersclen wl6knisty. Zwr6c uwaqe na stopniowe zwezanle sie wl€ilzadla w mlarq zblizania do kosct krzyzowe]. 6 . zas cienkie i pasmowate od przodu i od lylu. umozItwiajace wypuklanla siEl! lub wypadanie chorego jl\dra miezdzysteqo (0): 1 wyrostek kolczysty. Dziqki specyfkznej budowie (wysokie w szyj. przy czym przednia cz~sc pierscienla przednim.ksztalt wiE. Zyla g16wna dolna rozpoczyna si.wi€ilzailo podlnzna tylne.g Ip. Lewa tetnica biadrowa wsp6lna przebiega w bezposredniej stycznosci z 4. 8 . b . W16kna zar6wno piersciania. Zwr6c uWa.gu. gdzie wiezadlo jest najw/ilzsze (L4-L". 5 .KR~tKI MI~DZVKR~GOWE Krqzki mi~dzykr~gowe spelniajq potr6jnq tunkcjq: lqczq poszczeg61ne trzony krqqowe.-::z mlqsniami l~di:wiowymi.ze od przodu). 8. gdzie ma on najwiE:ksztl ruchomosc) umoiliw'iaj'i okraslonq dynamike krp. i od bokow pierscten wI6knisty jest siInie przy- mocowany '2 8ulc krzvza ~i~ z wi~zadlc.nym i l~dzwiowym odcinku kr~goslupa.gowe Sq niece wip. Schemat budowy k:rqzka miedzykreqowego. Od gory'i od dolu krq±ki miedzykr eqowe stykajq SiEl z plytkami granicznymi. Od tylu przvczep pierscienia Iqczy wl6k- 16 11 .ksze od samych trzonow. 9. ktore SCI najbardzie] zbite i sclenczate od tylu. przy\ega do trzech gOtnych krp'g6w Iedzwiowych. pierscienie w16knistego i i4dra rniazdzysteqo. totez niezoacznie wychodzq poza ich ol.wyrostak poprzeczny.blaszka tylna. najczescre] doehodzi do uszkodzenia krqzk a mledzykr eqowaqo. in. kt6rych wlokna przebieqajq skosnie od przyczep6w do plytek chrzestnych i piersciani nasadowych sesiednich krE:g6w.!rys. zaS jej rozdwojenie przypatla na IV krp. Po tyro okresie krqzek staje si~ calkowicie awaskularny i odzywia sip.luk krequ.gostupa.-::na g6rnej powierzchni V krElgu ledzwioweqo i styka si~ Z 4 krqgami IEldf:wiowymi. Dhigosc wszystkich krqzkcw wynosi 114dluqosci kr~goslupa. z tym. I tak tE:tnica gl6wna. Plersctenle wJ6lOIiste w odcinku lp'diwiowym kr'igoslupa skladajq siEt z koncentrycznie utozonych plytek. Sq duze naczynia krwionosns. ZaS w odcinku lqdzwlowym przecletnie 10 mm. ze krqzki Sq wyZs. 2 . przylegajqcymi bezposrednio do tej soiany. KrElg ledzwiowy widziany od gory.-S. kt6re biorq sw6j poczatek na przednich powierzchniach wyrostk6w poprzecznych oraz bocznych powierzchniach trzon6w kr~g6w lp.: na kosc krzyzowl\. Najwazniejszyrni strukturami. Boczne partie l~dZwiowych krqzk6w miedzykreqowych stykajq si. jak i jqdra miazdzystego biorq stqd sw6j poczatek. zas od tylu si~gajq az do krawedzi trzonu. przez wiEl!zadlo pcdhizne przednle. Pierscien wl6knisty sklada siEl Z 10-12 keneentryezuie utoznnych warstw.[adra mia:idZyste. 9 .

stnego.goslup. Mechanlka i dynamiKakrqzk. natorniast mnie] wiecej do 40 r.a w wymiarze poprzecznym i polozone jest niece asymetrycznie .ki chrzestne trzonow krt.twetowatq. Jadro miaidzyste stanowi najbardziej wyspecjaUzowany i czynnosclowo najwezniejszy element kr!'lzka miedzykreqowsgo. z plytkami curzesfnymi. _ Zadaniem pierscienia w16knistego jest Iqczenie poszczeqolnych trzonow kr~gowych w [ednecalosc czynnosciowa. wiE:. mukop:roteid6w ulega obnizeniu. po przekroczeniu "crterdziestki" zawartosc. Powiqkszenie jqdra odbywa si~ na drodze rozrostu element6w wt6knistych.:gowych.ostaje prawie na tyro samym pnzioniie. J'ldro mlaZdzyste zajmujeSO-6Q% objetosci krqzk. rna miejsce stopniowy wzrost skladowej mukoproteinowej. W16k. Pierscien w16knisty jest najwaini~jszymelementem staoilizujqcym kreqoslup. ponadto nie jest.dzy jqdrem a pierscieniem w1'6knistYll1. W tylnej czesci pierscienla w16k. Z wIekiern zmianom ulega zilr6wno zawartosc wody w jqdrze. pierscienie umoiHwiajq pewien. przez co nie stwierdza sil} wyrai:nej rozniey mit. jest bie le. Ruchomosc zapewnia z jednejstrony rozCiq. e . mer.W miara uplywu lat dochodzi do coraz wie.ra miazdzysteqo. W obrazie mikroskopowym sklada sie 000 z drobnej siateczki tkanki wloknistej. gdyi na skutek utraty wody pod wplywem silnego nadsku niez. przy czym wl6kna w poszczeg61nych warstwach przebiegajq bardziuj rownoleqle: mniej tei jest substancji spajajacej.ami.kszego zatarcia roznic rniEl.lai'lcych na ka.6w miedzykr eqc w ych .d'lyste spelnia 3 funkcje: 1) stanowi 000 punkt podparcia cUa krequ lezqcego powyi:ejj utrata tej zdolnosci stanowi poczqtek calego hiilcucha patologii kr~goslupa.na te unerwiajq tez wi~zadlo podluzne tylne (nerwy czuciowe majdujq si~ tez w powiezi. przy czym poczynajqc od konca 3 dekady zyda zawartosc wody me ulega dalszemu zmniejszaniu. Gl~biej polozona blaszki pierscienie przyczepiajq si~ do granicznych plytek cbrzqstnych trzonOw oraz okrezneqo pierscienia ko. Wl6kna warstw polozonych wewnstrznie wnikajq w jqdro miaidiysle i lqczq :.z.skosrry i spiralny uklad [eqo wl6lden. C. 10. jak i innych skladnik6w.. okostne] i tylnych stawach mi~dzykrEl. Pierscien spelnie tez role hamulca bezpieczeustwaw przypadku zamiaru wykonania ruchu 0 nadmierne] arnplitudzle.on mocno zrosniety z wiqzadiem pcdluznym tylnym. genu. 2' 18 19 . niewielki zreszta zakres ruch6w mi~dzy kr~g.na caly pierscien w16kniS1y i na plyt.zmiana ulozenia i naprqcfa wt6kien wi'l.naeznie zmniejsza one sw6j ksztalt i objqtosc.gliwosc pierscienla. Pierscien wJ6knisty rozwija sie stosownie do dzialajqcych naprli. 2) amortyzuje napiecta i naciski i przenosi je r6wnomiernie na wszystkie strony . Procea zastepowania sluzu przez tkankq chrzestno-wloknista trwa przez cale zycte. Pierscien wl6knisty otacza [adro miezdayste i tworzy obwodowa elastycznq cz~sc krqika miqdzykrqqoweqo. Zw]:oc uw-ag~ na zmla» PEl uloz!'lnia wlokten .nistego jest slabszy.rola w przenoszeniu s i] i napi!.::. Elastyczncsc pierscienia zapewnia takze wlasciwe polozenie i ksztalt jq.dzy pierscleniem a jqdrem. nalomiast zwi~ksza si~ zawertosc kola- l d c e Rye. [ak sqdzq niekt6rzy.gowycll). W miare uplywu lat zawartosc w nim wody ulega obnizenlu z 78 na 70%. jqder i specyficzny . W wieku 12 lat jadro rniszdzystezbudowane jest prawie calkowide z tkanki chrzqstnej i w!6knistej. gdzie warstwy wl6kien sa w~zsze i jest ich mniej.].hanizm amortyzacji nacisk6w clzia. Ma one konsystencje p6Iga. Zawartosc biarka poz.zenia.zadlach.ptersetenla w16knistego pod wplywem obciq. Jqdro miai.!c or sz w zachowanhr postawy pronowe] ci:iia /a-'-e}. Jadro mlezdz yste p~o urodzeniu zawiera sluz przetykany chrzqstno-wlokuistymi nitkaml. Nie jestono zupelnie niescisliws.d.i~ z jego rni~dzykom6rkowym rusztowaniem. zmodyfik.ieil i nacisk6w. Przednie i tylne odcinki plerscienia w16knistego Sq dwukrotnie grubsze od odcink6w bocznych. blyszczqce i przeswiecajqce.blizej tylnego odclnka trzonu krli:gu. Oczka siateczki Sq nieregularne i lqczq sie w pl}ezki.z&cych jqdro z pierscieniem w przvpadku ubciqzerria mlmcsrcdk oweqo (wg·Calve i GaUillld2.nistego zawarte 5'1: pozbawione otoczki mielinowej wtokna nerwowe. aby potqczyc sie.

pozostaje na tym mniej wiece] poziomie ai do pozne] starosci. krazke IDlEidzyluEigowego (bJ. Jesli nacisk siE: zmniejsza.70 /u.i. aby w wieku 17 lat spas!': do poziomu 69%. w wyniku czego jadro magazynuje wode. Tcoretycznie kr~goslup m6glby zniesc: nieograniczone naciski.na drodze dyfuzji z trzonami krE:90wymi. kt6ryz racji swej budowy umozlrwia tylko niewielki zakres ruchow. po pewnym czasie sila wchlaniania obniza si~ i r6wnowaga zn6w powraca. W warunkach prawidlowych cisntente wchlaniania wody jqdra miai. . Od przodu krazki miedzykreqowe wzmocnione S(l przez wlezadlo podluzne przednie. kledy nacisk przekrecza ciSnienie wchlaniania i dcchodzt do 'i'lycisk ania plynu z. W okolicy ledzwiowej wiE:zadlo to stanowi mocne pasrno poszerzajace sle. ale jednak po przekroczeniu pewnej granicy dochodzi do zapadania si~ ptytek granicznych i wgniatania jqder w masyw trzonu (naturalnie jesli nie jest uszkodzony piarscien wI6knisty). w wieku lat 18-BO%. Jak widac z zestawienia.dzykrQ. a takze wykonywanycb zaj~!':. Torebki stawowe tych staw6w S'l cienkie i wiotkie.r6wnowagi (wg Armstronga zmodyfik. pod koniec 30 r.).ywianie jego oraz usuwanie produkt6w przemiany mnterii odbywn siEi. G Pierscien wl:6knisty z kolei zawiera 78% wody. rozciaqajace si~ od potylicy az do kosci krzyzowej. Funkcja staw6w przednich uzalezniona jest od krazka miE:dzykrE!gowego.ystego rownowai. zwi~szenie uwodnienia jqdTa powoduje (e) obnizente ctsnienta wchlaniania i powr6t do . oraz ze stawu tylnego . STAWV MI~D. i. Wyrostki stawowe majq okreslony ksztalt i ich powierzchnie stawowe ustawione Sq pionowo. wiezadla nadkolcowe. Mechanizm uwodniania [adra mia:i:di. W miare wzrastania ucisku dochodzi do momentu przewagi nad silq wchlaniania i jqdro traei nieco wody. po czym.iek miEidzykr~gowy pozbawiony jest unaczynienia. W.3) posredniczy w wymianie plyn6w mi~dzy krazktem a trzonami kragowymi. miarEi starzenia siq organizmu dochodzi do uposledzenia zatrzymywama wody w wsrunkach ucisku.ZVKR~GOWE KR~GOSlUPA W ODCINKU L~DZWIOWYM Stawy te skladajq siE! z 2 wsp61dzialajqcych ze sobq jednostek.el [qdre moi. mianowicie: ze stawu przedniego.gowych zlewa siC:!z przednia czesciq pierscienia w16knistego. odi. Starzejqcy sif. W przypadku nadmiernych nacisk6w na krqqoslup dochodzi do szybkiego wycisniecta wody z [qdre. 11.ystego. zawartego miedzy trzonami krE!gowymi. ku dolowi.wiezadlo zoUe. 20 21 . Z racji tego. wiezadla miedzykolcowe. ale same stawy zabezpieczone Sq silnyml wiezadlarm . bltdqcego punktem wyjscia do zespo16w bolowych krzyia. ze u osob dorostych krq. zmniejszente sil nacisku powoduje okresowe przewag~ cisnienia wchlaniania iw wyniku tego dochodzi do zW'i~kszenia zawartosci plynu w jqdrze [d]. Zdolnosc t"l_ t1umaczy siEi. ze zmiany uwodnienia jqdra stanowia poczqtek laIicucha zmian prowadzqcych do definitywnego uszkodzenia krqzka mi~dzykr~gowego. IGuczem do tego mechanizmu jest wykazane przez Charnleya wychwytywanie wody przez jqdro miazdzyste mimo dzialajqcych ria nie nacisk6w.e wytrzymywat jedynie przeciatne naciski dzialajqce na kreqoslup. Wi~kszosc badaczy jest zgodna. jesli jqdro jest zupelnie uwodnione. w miare uplywu lat roznice w uwodnieniu jadra i pierscienia wl6knistego ulegajq stopniowemu wyr6wnaniu. w6wczas przewaqe bierze sila wchianiania. Wcdlug badan Puschela przy urodzeniu jadro miazdayste zawiera 88% wody. nastepnie do zwlekszenia sHy wchlaniania i powrotu r6wnowagi. tasclwosciami w zelu.y sHy sciskanta w czasie prawldloweqo uwodnlenla jqdra (a). Zawartosc wody w krazku miedzykreqowym zmienia si~ w zaleznosci od wieku. w mtare zwiekszeula si~ sit nacisku dochodzl do momentu. W warunkach normy sila wchlaniania zelu jqdra rowncwazy sily nelsku. zas w rniejscu szpar miq.miedzy parzystymi wyrostkami stawowymi. wiezadla miEidzy~ poprzeczne. w wyniku utraty prynu dochod:zi do zwiEikszenia cisnienla wchlanianiu i POWTotu do rowncwaqi (c). Rye.di. Przyrasta ono mocno do trzon6w kreqowych.

iyly i.sploty zylne stanowiq cZ£.:gowymi. Od Lyiu kenal jest zabezpieczony wil:l. Razne ksztalty kanalu krElgowego. Po skrzyZowaniu si~ z krazkiem mi~dzykr~gowym przebiegaJq wzdlui:gornej czesci tylnej powierzchni trzonu polozoneqn nlze]. a krElQow tylko 7. kt6rych ksz:tait i wielkosc jest ihdywidualnie zmienna Sq utworzona o? . 22 23 . Rye. KR~GOWY I JEGO ZAWARTOSC Zazwyczaj kanal rna ksztalt tr6jkqtny.te z: stawarni.: pojawily. Zyly tylne Pl'Zebl. Zyly . jak r6wniei: ze splotami wewnqtrzoponow~ml 1 zewnqtrzoponowymi.u . i dolu przez nasady luk6w od przodu przez tylno~)oczne powlerzchme.:zadJem z6ltym. Zyly pr. przeto wolny koniec tego wiezadle tworzy CZ€lSC tylne] gramcy otworu. okrqgly lub liscla koniczyny. Korzenie powy- Rye. gdyi korzeni szyjnych jest 8.stronach tylnego wil:l. W zwiqzku z powyiszym przebiegajqc wewnatrz kanalu krt:9owego karzenie stykajq sif. 7.g(jwe. w osi strzalkowej: 1 . Boczne odcinki w1t. 2 wyr ostki stawowe kJIi:90sl:upa W odcinku lEld:iwiowym. 13.losunku do dlugiej OS! krEi90srupa.zedme lezq boczme na tych powlerzchntachtrzonow krE::g6w i krqzkow ml~dzykr~g?wy~h po .:SC splot6w kreqowych.lU przez wyrost.:z krazkami mit:dzykrt::90wymi. Wit::kszq cz~S<':: analu kr€lgowego zajmujq k opony i ich zawartosc: plyn mozqowo-rdzeniowy oraz nerwy ogona konskiego.g6ry.. ale czasto tez przybiera ksztalt owalny.r l ] 5 7 B 9 10 11 Rye. 'vV uocinku pierstowym powierzchnie wyrostk6w stawowych ustawtaja siEl horyzcntatnie. 14.: z 1/3 boczna tylnej powierzchni krazka nU€ldzykr€lgowego powyiej kr~gu.Miejsce wyjscia Z opony twardej korzenia 5 l~dZwiowego i 1 krzy:iowego w stosunku do krazkow miE~dzykr£. Rodza] ruchomosci: ruchy obrctowe i zqinania do boku.nych galqek tetnic ledzwiowych wnikajq do kanalu przez otwory miedzykreqowe. Tetnice odchodzqce od tyJ'.a]qW Iinii s~odkowej 1 stykajq si€l Z wi£. zenim QPUSZCZq go przez otwory mi~dzykrl:l. nerwy.6wkowe. Pierwszy korzen SZYloy wy~hodzi ponad 1 krElgiem szyjnym._ wyrostki stawowe kreqostupa W odcmku pierslowym. zas d. Rodza] ruchomosci: zqlnsnfe i prostowanie. Opona twarda stykaj"lca si€l ze sctanami kanalu otoczona jest Uuszczem i luznq tkank& lqcznq. ~ t iej 5 krequ Iedzwioweqo wychodzq ponlze] i nie stykajq si£.o~.aS 6smy pod 7 krElglem s'l.: bazposrednio z krazkerni mi£. w kt6rej przebiegajq tetntce. Korzenie nerwowe po opuszczeniu opony biegnq na pewnej przestrzeni w kanale krqqowytn. OTWORY MI~DZYKR~GOWE OLwory te. Podt~ard.Ylnym.tY.:gawych Lor-L~ oraz Ls-Sl jest stale i znajduje sit:: nieco nad krqzkiem.kl stawowe. 12. Przekr6j MEj90srupa i· rdzenle kreqoweqo z ~yehodzl\cyml zen korzanlaml.zadlem z6ltym i lukami.zadla podlu:inego.eg. od tego momentu stosunki sill" zmieniaja. KANA!. 'naprzeciwko kt6rego sif. Korzenie bieqna ku dol:owi niece bocznie krzyiujqc sif. Rodzaj ruchomosci [klarunek ruch6w) poszczeg61nych odclnkow kr~goslupa wyznacza ustawienie wyrostk6w stawowych w . zas w lEld1:wiowym .:dzykr£. po czym zaginajq na zawnqtrz ponizej luku w celu wnikaiqcla w otw6r mledzykreqowy.!zadel i:6ltych nie sa zros~l:l. trzonow kr~gowych i krqzki mi~dzykrE::gowe.przed~: 1 tylne lqczq Sl~ ze soba.pionowo.

b przekro] kr~goslupa w odcinku l~dZwiowym (wg Denwortha i Wilson a zmodyltk.]. (M) i czuci:owych 16. Ryc. Edqar. Kreqoslup jest unerwiony na gl6wne. Polqczony nerw grubosci 0. ktore mogq bye draznione przez uwypuklajqce si~ larqzki miedzvkreqowe . A. krqzki mit.OI<I.].p. Innervation of gowe. Rozmieszczente (S) korzenia w16kien jego przechodzenia przez otw6r wy (wg Caillieta zmodyffk. uklad wit'):zadtowy krqgoslupa oraz trzony kre• Opracowano na podstawie praey the lumbar spine . UNERWIENIE KRI. Ks71l:ait ot~or6w miedzykreqowych W cdcinku l~dZwiowym krtlgoslupa . 18. W pozostalych jest duzo wolnego miejsca (a). 15. przechodzac nastepnie w perineurium i epineurium.I Q /J Rye.(wg Caillieta zmodyfik. Uwaga! 2adna z opon nie przylega do otworu (wg Gaillieta zmodyflk.GOStUPA W ODCINKU L~DZWIOWVM· W sklad wrazliwych struktur krElgoslupa przyczvniajqcych sit'):do b616w krzyza zalicza sie: zawertcsc kanalu krEl90we9o. fe jedynie ostatni otwor jest prawie wypelniony przez korzen.l. ich stosunek do korzeni nerwowych..) Opona twaraa .i.5-1 mm przechodzi przez otw6r mir:dzykr~go_wy do kanalu ktr::gowego. Nerw wychodzi z przedniaj czesci korzenia obwodowo od zwoju rdzeniowego i po przebieqnieciu 2-3 mm lqczy si~ z galr::ziq wsp6lczulnq z ramus communicans.dzykrfigowe. ". stawy miedzywyrostkowe. M A. paj~czyn6wka dochodzi tylko do otworu mledzykreqoweqo. Worek oponowy Widok oa t ytu wtao« zb. Opona twarda towarzyszy korzeniom poza otwor mi~dzykr~gowy. Od przodu od korzeni wnikajacych w otw6r znajduje si~ trzon krequ i korzen styka sle z tylno-bocznq powierzchniq krqzka miedzykregowego po opuszczeniu otworu.-PajeczynOwka Pertneurium Rye. gdzie ule- 24 ' 25 . Korzenie wnikajqce do otwor6w mi~dzykr~gowych okryte Sq mankietamt opony twardej (unerwtonymt przez nerw Lusehkij. Zwroc uwaqe. 17. ruehowych w momencie miedzvkreqo- Ryc. przez IU1. ptsmienntctwo. Ghadially. sinuvertebrales i tylne ramio- 'Nervus sinuvertebralis doczekal sit:::nalezne] mu uwagi dopiero w latach ostatnich.Korzcnle ncrwowe przechodzq przez otwory nieco skosnle od g6ry k u dorowi. J.

3 . ktore dochodza az do okolicy kretarza duzeqo.krazek m. Nerw ten moze wy_kazywac takze rozne wariacje. W warunkach prawirllowych unerwiona jest tylko zewnqtrzna czt=:sctarczy miedzykrqqowej (annulus fibrosus). gdy± nno pierwsze staje na drodze tyJowypycbanego krazka poza obrabkiern wloknistym. luki. 19. b616w dyskogennych (dyskopaUa). '26 27 . Tylne wir. slnuvertebtalls.\zka micdzykreqoweqo lub przechodzi pizez otw6r miedzykreqowy w bliskosci nasady luku.Rye. W rowku tym oddaje male odqalqziente do dolnej czesct torebki stawowej stawu m:i~dzywyrostkowego. Dlatego tez nerw ten ulega podrainieniu dopiaro po tyloprzemleszczenlu krazka miedzykreqowaqo.g16wnych z g6rnych trzech poziomowledzwtowych oddajq galqzki sk6rne. Galqzka przysrodkowa przebiega nastepnie doogonowo i daje odqalezienia w mi~sniach grzbietu. Wir.owej.nasada luku krequ. Nerw ten przebiega bszposrednlo od tylu kr.dzykr~gowy. sinuvertebralis. Opr6cz tego daje ona drobne galqzki do g6rnej czesci torebki stawowej stawu miedzywyrostkoweqo poloi:onego nize]. 4 . zstepujqcq i poprzeczne. poziomie krqzka miedzykreqoweqo. 4. 3. tylne wiqzadlo podluzne. D opona twarda. UnerwienJe poszczeg6lnych 1.nerw wspolczulnyj L "\ pierscien w16knisty. G16wna nic nervus sinuvertebraJis biegnie doglowowo dookola nasady Iuku w stronq wiqzadla podluzneqo tylnego. S . Unerwione jest przez galqzki ukladu vspolczulneqo wzdlui: powierzchni krazka tniedzykreqoweqo.sni oraz galqzki nerwowe z przestrzeni nadtward6wkowej. 2. na doglowowej stronie umiejscowionego na tym. piersclenta wfoknistego ora:z przednlej czescl opony twardej. Wszystko wskazuje na 1'0.z qrsbtetowo. Galazke przysrodkowaschodzl ku tytowi do wyrostka poprzeczneqo.c:.nego. Wir:zadlo podluzne przedtiie. Przekro] kreqosbupe ""'''ptaszczyzrne czolowej ukazujqcy przednia sciane kanalu kr~gowego j przebieq korzersi nerwowych. B61 ten promieniuje do g6rnej czesci posladkow. ze wi~zadlo to jest miejscem wyjscia tzw. Tutaj przebiega ona w rowku utworzonym przez ztaczenla tych struktur z g6rnym wyrostkiem stawowym i jest pO!qCZOna z pasmem w!6knistym utworzonym przez przySrodkowq czesc wi(i]zadla mtqdzypoprzeczrreqc. tkanki nadoponowe oraz opone twardq. Jest one niestyehanie bogato unerwione.:zadlo zoHe ornz wiezodla mi~dzykolczyste i nadkolczyste. ga podzialowi. wewnetrzny splot kreqoslupowy. wchcdzaeyeh w otwory rojlidzylu~gowe (dla [asnosci obrazu porninteto rdzen kreqnwy]: 1 . dochodza don galqzki 11. W pobltzu tylnego wi~zadJa podluzneqo n. Struktury te zaopatrywane Sq przez galC!zki biegnqce od pokrywajqcych je mie. . w tym przez n. R . Galqzki boczne tylnych ra'mlon.k orzen.:zadlo podluzne. sastednie tarcze nuedzykrqqowe. Krqiek mir:dzykrr:fjowy.kcrzen. Nervus sinuverlebraIis i jeyo odgal~z:iepja do tyln€go wi~zadla podlu . 20. 5. Nervus sinuvertebralls zaopatruje tUOD krequ. struktur Rye. W pr~padku krqzke uleqleqo zwyrodnieniu zakoilczenia nerwowe moqq wen wnikac wraz z tka-nkq ziaminowa. Tylne ramie glow-ne wychodzi z korzenia nerwowego tuz za otworem miedzykreqowym iprawie natychmiast ulega podiialowi na galqzk~ przysrodkowq i boczna. Zdaniem Kaplana ucisk nerwu w micjscu -jego wnikania do kanalu kr~gowego moze dawae bole krzy:i:a i objawy rwy kulsz.. sinuvetiebrolis daieli si~ na 3 qalezie: wstepujacq. Otrzymuje Dna unerwienie z tylnej galClzki glOwne]. Powif. 2 wiezadfo podluzne tylne.

. Bone Jt.: Lumbar intervertebral disc degeneration. Neural... Philadelphia-Toronto 1976. 0. 115.: ArterieS' and Veins of the lumbar nerve roots and cauda equtna. Nalezy zazneczyc.. Galanle J. A. ze wewnqtrzkostne nadcisnienle iylne moza doprowadztc do uclsku na zakoriczenia nerwowe w KoSeL Zakonczenis te prawdopodohnie Sq koncowymi wypustkami n. Hirsch C. 22.ka- na.4.. Acta orthop. Prawdopodohnie w czasie laminektamii dochodzi do ich odberczenia . Clinical orthopaedics and related research. W ksiazce: Clinical Orthopaedics and related research.: Some mechanical test on the lumbosacrel spina with particular references to the intervertebral disc.Epslein B. B.:k~ szuc podraznienie daueqo korzenia.: The intervertebral disc. pathoqenesis and treatment of low back pain and sciatica . 25. czy tez ucisku przez sarna kosc .. ze tyine elementy krr:. and S. i. Philadelphia 1977. 1966. W stenach zwyrodruemowych. Surg.Pick R. B.. Psychlat.Edgar M. sinuveI:t.: Biomechanics of the central nervous system. Bone Jt. Acta orthop.6.. Liv.. ze tylko przednia CZf:i. Suppl. sinuv ertebrales oraz przez tyIne galijzki . 1952. bolu z powodu zrnian zwyrodnieniowyeh stanadal pozostaje nie wyjasniony.: The anatomical basis [or low back pain. 492. 1135. Philadelphia 1970.. KapI~ zasuqerowal. 100.:· glow. vol. :. Lippincott Ce.. Dubow H. Unerwionesq przez tylnq galqzkt. vol. Unerwienle staw6w miEl. Stawy mi~dzywyIOstkowe. W zwqzeniu bocznego wyrostka taka hipoteza wymaga wziecia pod uwaqe. uwagEl.: Lumbar 'disc lesions. . J. Ilbrosus. oraz Ficat i wsp. ze impulsy dochodzace do korzani nerwowych przez nn. Edgar M. J. . lub ty1nego ramienie g!6wnego.. Cailliet R. do zlagodzenia bolu w przypadku stenozy .. 1967. Surg. scerid.ebraliB.dzywYll'ostkovtych. Bole krzy:ia rnoqa pochodzic z wielu zrodel. sinuverte..bra}is. 33. Alquist and iNiksell. w kt6rych wyst£lpuje' hoi na tle nszkodzenia tarczy riliEldzykre::gowej ezy pochodzqcy ze stawcw miqdzywyrostkowych. _ Crock H. 21. Studies on the pre-enca of sensory nerve endings in llgamenWus capsular and . '530. Parfan H. Huberdeau R. 1963-64. 19n. F. Thomas. wow miedzywyrostkowyeh Zakres i rozmieszczenie Pismiennictwo Armstrong J.. ze tyine galqzki Sq zwiqzane ze stabilnosciq krr:. I.:goslupa inn.: Studies on Structural changes in the lumbar annulus. 115.: Innervation of the lumbar spine. galqzki ze splot6w nadtward6wkowych. Lea and Febiger.. 54-A. i in. H. zbytnia aktywnosc ruchowa nasila objawy bolcwa.. Zwr6f:.:ie kazda gafllzka stawowa unerwta dwa 5. ka:i:da z wymie~io?ych wyzej struktur moze bye jego przyczynq. chyba drodze dochodzi nalu kreqoweqo.. Ghadially J. A. V. sinuv ertebralis moze wywolac bol i IW~ kulszowa... Jot u: A. A.Hoiitnshead W.moqa zwir:.Breiq A. B.ingstone Ltd. Lippincott Co. F. 7. F. rzecza ciekawq. Lippincott Co.ndy S. W ksiazce..: Innervation of the spinal dura mater . J.w wyniku obnizki cisnienia zylneqo. W ksiqzce: Clinical orthopaedics and clinical reseerch. Acta urthop.z nastepczym ustqpieniem bolu. Neurcsurq. Jest. Davis Co.. Otrzymuja gaiqzki z ukladu autonomiczhego oraz ze splotu okolokreqoshipoweqo oraz z nerw6w zaopatrujqcycb miesnie (luk krequ). Moi:1iwe. 184. Dommisse G. Opona tworda. Davis Co.: 'The Spine. scand. A.. J.e bol lypu ehromania przestankowego moze powstawac w zwiazku ze stawami miedzywyrostkowymi. dowodza.: Anatomy 01 Ryc. J. Philadelphia 1962.: Tensile properties of the human lumbar annulus fibrosus. i in. voL 115. 1957. R.: 1) Low-back pain syndrome. Okostna i koBe. E. Hensen R. . Uwaga! Kazdy n. . Arnoldi i W5p. Newman twierdzil:. J. scand.. sinuverlebrales chronia tkank~ nerwowq . Jena 1911.. Unerwiona jest przez n. .: Handbuch die Anatomie und Mechanik der Gelenke. .:goslupa powinny miec rozne unerwienie ' od reszty kLt'igoslupa. Nu. Edinburg and London 1965: Bradford F. Oprocz tego istnieja dowody na to. 8. Spurling R. PhiladelphiaToronto 1976.Brown T. 39-A. Gustav Fischer. J. Philadelphia-Toronto 1976. Temu tez nalezy przyplsac trudne umiejscowienie wiekszosci przypadkow below krzyza oraz ich sklonnosc do promieniowania. Czy mechanizm taki przyczynia si~ do chromania w stenozie kanalu kreqoweqo na tIe zwyrodnieniowym _ tego nie wiademo. 2) Soft tissue pain and disability..\siadujace stawy. .I. Pomijajqc uclsk korzeni nerwowych. Podraznienie zakonczan tych nerw6w moze wiec wchodzic w gr~ w stenozie kraqowej.. Springfield! 945. i In. sinuvettebtalis oraz tyine rami~ gl6wne zeopatrujq co najmniej dwa poziomy i powoduja zachodzenie na siebie stref unerwienia .mtervertebral disc btructures in the human lumbar spine. Na tej 28 29 .: The blood supply of the lumbar vertebral cclumn. K. ze sam podrazniony n. Sr:hajo'wicz F. S. G. . Stockholm 1960. Hirsch C.S¢ opony twardej jest wra:i:liwa na bol i draznienie jej daje rodzaj bolu zblii:onego do pochodzqcego z tylnego wiezadla podhrinego.

1951.. . SUIg. Sztokholm 1948.Per mal G. 48-A. 1'. Zwiekszenia wytrzymalosci kreqoslupe na nacisk oslOWY zapewnia. B..re-latioJlIto the nerve sU'p'p-ly of the dnltervertebral disc. 343. 123. 4.. 1272.. Philadelphia-Toronto 1978. Leipz ig .. Bone Jt. dzialajacym w roznych plaszczyznacho Wbrew powszechnym poglqdom poszczeqolne jego sk1adowe [6znie reagujq na dzialajqce sHy.: Clinlca-l patnmechantcs of the spine. Jackson H. 12. PZWL.. While A. Lea and foebiger. 1876.DZWIOWYM w. Vlrgin W. Bone Jt. Spurling R. 4.ocznych skrzy wier. I:. Simeone P. points of interest of orthopaedic sUJrgeoils. 209. Acta morph.Wiberg G.wytrzymalosc kreqoslupa ulega szesciokrotnernu ~mniej~zeniu .uleqaja przerostowi i wzmocnieniu.: Hypertrophy of the ligamenta Jleva as a cause of low back pam. J.: Backache. co wi~ccj .oJd K. W. C. The Willfarns and Wilkins Co.: Anatomia ssak6w. J.. Wytrzymalosc ta zmienia S1€)w zaleznosei od odcin- PO? e~u )0 31 Ryc. 1972. 2 BIOMECHANIKA KHf. .. Pederson H.: Spinal disorders. II.: Vertebral qrowth and its mechanical control. Spinal column and related structures. E.GOStUPA W ODCINKU Lf. Neurosurg. Beitr . To samo dzieje SI€)z wiezadlamt.: Patomechanika b. path. 1960.: Sources and patterns of pain and disc disease. Lewin T.. J. Gardner E. H.Roaf H. J. Bone Jt.: Back pain in r. kI~gi nie doznajq zadnych uszkodzen wplywem sil nie przekraczajacych progu ich wytrzymalosci. MacNab I. 1958-50. I. . C..Zschakke]. 675. . J. 1972.: The lumbosacral spine. np. ktora '/II" przekto]u pronowym przypomtna many w technice uklad T [wg Tylmana). . F. 1965..: Nerve endings in the human lumbar. New York lnc. Pan/abi M. Przecietna wytrzymalosc kr€lgoslu.: Experimental investigations into the physical properties . scand.. Philadelphia 1975. Lea and Febiqer. Surq . . i in. 214.. B. Nar/. M.: The Structural components of the intervertebral disc. A. Surg. 47-A.. RtJlllman R. anat. Blauek L.. 1937.\lIki kreqow . 109. M. Surq. CUn. 42-8. Knmoslup w odcinku ledzwi owyni podda wany jest na przestrzeni zyci'a> roznorodnym naciskom i obciqzenionr.: The Intervertebral disc. . Kon I. 299. New York 1970.Levin P..: Der Wassergehalt nonnaler und deqenerterter ZwiscbenwirbeJschelben. Czytelnik. Kazmin A.Poplewskl R. J. F. BieleJikij W. Bone Jt. 22. Medicina.: The spine..: Operative neurosurgery. Philadelphia-London-Toronto 19l0.B.: The back disk syndromes.W przekroju poziomy. J. J. Bickel W.Wytrzyroalosc 11')wyznaczajq.. 1930. Istotne znaczenie z punktu widzenia mechaniki rna wytraymalosc kr~gosiupa na nacisk osiowy . . 1966. W por6wnaniu z belkq' prostq wytrzymetosc jej zwieksza si~ 17-krotnie. 33-B. lippincott Co.jq tez krzywizoy strzalkowe. K. Surq. w nonnalnych warunkach nie biorq udzialu W sytuacjach wyroagajqcyclr duiej odpornosci rra sciskanie. 15. E. Warszawa 1972. Saunders Co. F. scand.. i in.Rothman R. 371. Moskwa 1981. I .. ..ber A: Elastlzitat und Pestigkeit der Knochen.: The anatomy of lumbos'acral posterior rami and meningeal branches of spinal nerves (siau-vertebral nerves). 40. Bone Jt. 16-19.. neerl.. Surg. Belttmore 1977. L. Kempe I. . 84.. 1956. Wiltse L. McGrand Hill. Stawy mi~dzykr~90we. 1962..wra~ z rwyrostkami poprzecznyml i kolczystymi tworza belkEj.. . Acta orthcp. wielkosc i ksztal:t krE:g6~ oraz ukl ad . WinkeJa:unn spine.Murphey P.Williams P.: Skolioz. T. Tylman D. Morris J.Ruge D. Rau.pa (sila nosna) czlowieka dorosleqo wynosi ok. .. Philadelphia 1977.6S. Sti-A.955. Surg.rn kreqoslup przypomina hter€l T. De Palma A.. Philadelphia 1. J. 928.. 80m3 Jt. co potwierdza znana w technice wytrzymalosc belki esowatej.krzywizn.: Motion Studies of the lumbar spine. 38-A. Bone Jt.PiiSchel J. Springer Verlag.: Morphology of the lumbar synovial intervertebral [ornts. G. L. oie przystosowene do znoszenia sil i nacisk6w. H. W. New York t9..42.. a W1€lC uklad znany w technice ze swej wytrzymalosct (w przypadku usuniacia jednego z prostopadle polqczonych elementoW\wyrostk6w kolczystych .. Saunders ce.R. kreqostupa. 350 kg. Engelman. JAMA. .of the invertebral disc. 1974. 607. 1968. G.

ichprzesuwania itp. zas przy 100 . Na kreqi J~diwiowe i krqz. zas w pozycji Iezqce] (w uspieniu) . zas wiqzudlo podluzne tyine . tulowia i konczyn g6rnycb. Odksztalca. Rozciqgliwosc ta jest rozna w okreslonych miejscach pierscienla. I tak na poziornie szyjnym wynosi ok. 24. majq wytrzymatosc wiEj:kszq 0 ok.!zki miqdzykreqowe wywiera tez tonus miesniowy.. 23. pomnozone przez podnoszone ciezary. !frqzki miedzykreqowe podleqaja wszelkim silom i naciskom wywieranym na kreqostup . w kt6rych rucby Iqcz4 sie z dodatkowymi sitaml i naciskami zewnetrznvtni.20 kg.lpa 50 kg wynosi 0. od wiEl_zadelos6h.23 Ryc.~".CZEl.odych.ok.5 mm. Najwieksze zmiany napiec i obciqzeri zwiazane Sq z wykonyWaniem roznorodnych czynnosci.! 'rozne.75 mm. 400 kg. Wytrzymalosc wlezadel jest takze bardzo duze .:. zas jq_dro miafdzyste ulega wypadnif(ciu. piersiowym . sterujqca ruchami. kt6re nie przekroczyty 20 r. zeniu krElgosll. 24 Ryc. s4 przyczynq najwiekszych obclazen ledzwiowych krqzk6w miEldzykrElgowych. Typowe odksztalcenie krazka miedzykreqoweqo przy nacisku osiowym. 25. 5.lg6w na obciqzenie jest bardzo duza j dla odcinka l~dzwiowego wynosi az 900 kg.CZE:SCprzednia. Ryc.ok. Z kolei przy rozciqqanlu mimoosiowym jednostkowe odkszta1cenia krq:ika wynOSZq az6--8 mm (rozciaqanie rzedu 50 kg). .1 3 B61e k<ovh mel. Odksztalcenia krqika na sciskanie i rozeiq_ganie S. kt6re przekroczyly 50 r. rqk. SHy nacisku dzialajqce na krt'lgostup znacznie sie zwiekszajq przy uzyciu mechanizmu diwigni na skutek uiywania. .nle naclskach si~ krqika (zm1ant. piersiowym . wyprostnej ciala Sq znacznie nizsze od maksymalnych i wynosza w odcinku szyjnym ok. Obciqzenie osiowe przede wszystkim odksztalca krqzki miEi. W p'ozyc<ji stojacej i siedzqcej ciata diwigajq 'one rnase glowy.siry 1.lje rozci'!gliwosc 0 30% wieksza. Czynnosci. I tak U osoby \hzqcej 70 kg w pozycji siedzqcej na 3 kr~g ledzwiowy dziala sila 142 kg. 75 kg. gdy'i: wraz z tulowiem ka krqqoslupa. dZwigaj<tca mase clala. Krqzek lLlegJy zwyrodnieniu wykaZl. to przy rozciqganiu powieksza siEl 0 4-5 mm.SC tylna. Kazdemu ruchowi nieodlacznre towarzyszy zwiqkszenie napiecia miesnioweqo oraz wydluzenie dZwigni. Punkcjonalna jedncstka kr~goshlpa SOl 2 kT<)gipolaczone krazktem mledzy'kirE:gowym: 1 . Napiecie prostownika grzbietu dodatkowo sciska krqzki mledzykraqowe: napiqcie to nie ustqpuje calkowicie nawet podczas snu. Staly nacisk na kr.t.58 kg/mm2 przekroju. 210 kg. wozenia plersctenda wl6knistego) _ przy 33 . w pozycji stojqcej 99 kg.wiEj:zadlo podluzne przednie ulega zerwaniu dopiero po przylozeniu sHy 2.: Dzialanie sily ciezkosci zostaje nieznacznie zmniejszone po przyjeciu pozycji siedzqcej ciaIa z podpartymi rqkarni.0. zes J~dzWiowym .typu sciskani e kreqow.ldzykrEl90we (zmniejszenie wysokosci krqzka z jednoczesnym uwypukleniem pisrscienia wI6knistego). Normalnie dzlatajqce obciazenia krqqcslupe w pozycji. 113 kg.ok. Wiezadla os6b ml. S1~nita •.z.2 Ryc.ki miedzykrqqowe najwieksze naciski dzraIajq w pozycji siedzqce] ciala. 50 kg.12 kg/mm2. 2 . kt6rymi przenoszq si£: sHy padajqce na odcinek If(dZwiowy.ok. Po przekroczeniu progu wytrzymalosct pierscien wt6knisty PElka. 30%. I tak rozciqqliwosc pierScienia wl6knistego przy obcia- 32 ~\m"'EKA lEKAtt. Jesli przy sciskaniu krazek splaszcza siEl 0 1-2 mm.z.r Ryc.. 125 kg. '~1. zas ledzwiowym . Wytrzymalosc pojedynczych krt. zas prawie zniesione w pozycji JeZqcej.

Miesnie ~grywaj. 2 . 28 ~.IUpa: 1 .ls.s:talcanie 5i~ krClzka mifl!dzylm19owego: a .ca. 29 34 35 . B . nastepnie same trzony.W przypadku podnoszenia ci~zaru 0 masie 90 kgo. r~ inu7.6 kg. dzialajqcego po drugiej stronie na bardzo kr6tkim ramieniu dZwigni. 45 kg daje naeisk na ktqzek mitldzykrEl:Yowy rzedu 8/.612.prostownik grzbletu. szyi i rqk . prostownika qrzbietu.file~ p'?lllJ~ce w jama~ cial~ :. Rvc.mm. tony (Al. ' 2 tworza one dluqie ramiq dzwiqni. istnieje wielka rozni.inny przyklad dzialania dzwigni: 1 . dzidiajllcego na kr6tkiej dZwignl (b).r6wnowaZone skurczem m.pcdpterajace dziatanie Uoczni brzuszne] .'lC[fO obcl!jzarua.pod wplywem '. l~diwiowo·biodrowy.).82.erSClen wlokmsty. 5 . 5 .:::goslup a silami.90 kg.. postadkowe.23. ie miedzy naclskam! wywieranymi na kr.Vi ~statnich czasach zagadnienia stahilnosci i wytrzymalosc! doczekaty wielu bada~. osto- B 2 Rye.napiflicie mlfliSnl 652.masa podnoszonego cifl!zaru . szyi.zne.~ a J JOG 400 JOO 5 10 35 40 sita IN 4~ SUa. nad 3/4 tony.:hamzmu kompensacyjnaqo. 4 .nJszc~em. a ne koniec dopiero l<l~O 1 pl.13.m. '6 . Stosunek przedniego ramienla dfwigni do tylnego wynosi ok. 4 .5 kg.owanie" kr~gostupa W odcinkn IflidZwiowym przez (.masa tutowie ."ce z~sadnicz<i role dla statyki i dynamiki kr~go.mm.5 kg. b .. ??-k.szyn. prostownika grzbietu. W przypadku podnoszenia cie'lam 0 masie 45 kg musi bye on zrownowazony skurczem mi~sni grzbietu 0 wartosci 675 kg. 3 .pod wplywem mimoosiowego Jozcillgania .t:dzi pracy (a) megq bye . 4 '! J 4 OdksztaicBrrie w mm b I 5 Odksztatc~nie w mm Rye. W zwiqzku z tym zeczeto poszuktwac tstnienia dodatkowego me.6 kg. 15: 1. 15 : 1.wspomagane od przodu przez stablnzujaee aZlalarue ml~sDl kreqoshrpa 1 ml~sru tulowta (wg Armstronga zmodyfik.u l?l~t~ gr~IDc. w kg 2 kg . z~ po ~arciu nacisku krytycznego najpierw ulegajq . P'ny precy fizycznej w pochyleniu dala ku przcdowi sUy dzialajClce na przedluzeniu tulowta. prz_y czym wyniki ich byly dosyc zaskakujqce.:::dzykr~gowy dziala w6wczas sUa po. 29.a krq_zek mi~dzykr~gowy Lr-::-SIdziala nacisk 1 tonyl Kyc.obclazenie 5 krqika mit:dzykr~owego .7 kg. jakie maze on zniesc. • Rxc:. 27.. 3 . Na krqzek mi. Fizjo~ogiczne . Stosunek tych dzwignl·wynosi jak. Rye. 26. Badan1~ wyk~zaly. Z kolei wynika. Ciezer podnoszonego przedmiotu zostaje zrownowezony skurczem m.m. 2 .masa glowy. 'l. prosty brzucha. kt6rym okazaly si~ mtesnle. W wyni:ku tego podnoszeme cit:zaru nk.

przebieqajqce po obu stronacb wyrostkow kolczystych i rozciaqajace sie od podstawy czaszki ai do kosci krzyzowej. Skurcze mll:i. .gos~pa. ~ 125 c ~ " 100 t ~ -.. SHy dzialajqce na k-rqzkt ml~dzykr~gowe oraz stawy mi€)dzywyrostkowe w pozycji ma.:1. W czasie wysilku fizycznego ciSnienie wewnatrz klatki piersiowej jest nizsze od cisnienie W jamie brzusznej. kt6ia usztywnia si~ w wyniku skurczow przepony I rni~sni brzusznych. gn:bietu. Kazda asymetryczna zmiana napiecia ezynnego aparatu r6wnowagi powoduje zmtanq ksztaltu krqqoslupa (i odwrotnie).~ <> ~ ]... ~ 7J~ . dzwigni dztalania WIn .J5cm ~Okg scm ( brzuche (wg Tyl- Rye. w zwiazku ze skurczem odpowiednich mililsni..:dz~jowy w zalemoscl od pozycji Cirua1 zwr6c uWagf\l. 3l. SHa~iiltaJIl~" na 3 k~tl:z~k h:. w pozycji stojij. zwany inaczej zginaczem grzbietu (poplewski). kt6rej punktem podparcia jest jqdro mlazdzyste kr'lik6w mi~dzyk:r~gowyeh.. 30%.ala lru przodowi (wg Nachemsona zmodyfik.rsiowym zostajq zmniejszone ..~ o I Pazycj a Clo70 Rye.? i "" . . zas prostownik grzbietu . 0 50% . W wyniku tego nadski dzlalajqce na kr~goslup w odcinku pie. Ponadto na ko- kg 300 275 '. W podobny spos6b odctaza ledzwiowy odcinek kreqostupa jama brzuszna.). Gl6vine dzialenie wywierajq miqsnie ·poprzeczne brzuchaj miesnle proste przeciwdzialajq zwisaniu brzucha.Iednakze w przypadku przedhizajqceqo si~ wysilku nie moze ono bye dalej utrzymywane z racji koniecznoscl zaczerpniecla powietrza.225 (f . Z chwila wzrostu cisnienia i w jamie brzuszna] i klatce piersiowej.sni miqdzykostnych oraz mit. ?v1i~sieil prosty i wsp6lrlzialajqee z nim mi~snie brzueha majij dlugie rami~ sHy (zebra). 32. Ryc.cej i s1edZ4cej z [ednoczesnym pochyleniem cl.).jamlil brZUSZDq klatke piersiowq. Obie te przeciwstawne grupy mlesniowa dzialaja na przeciwstaw.._ 'J " 200 175 750 ( . i mm. Cisnieme wewnatrz jamy brzusznej podnosi si~ pod wplywem skurcz6w miesni brzucha oraz przepbny.ramie bardzo krotkie (wyrostki poprzeczne i kolczyste. kqty zebar). Ctsnienle w klatce piersiowej wzrasta pod wplywem skurczow miesni mi~dzykostnych. obreczy barkowej oraz przepony. ~ f lJ .ksymalnego zgl£:cia i wyprostu. Meehanizm ten jest w stanie zmniejszyc naciski padajace na krqzki miedzykrqqowe ~-Sl 0 ok.~ r-'1 'Il '" 75 50 25 . Zasadniczq role w statyee i dynamice kregostupa odgrywajq gl~bokie mlesnle grzbietu (zwane prostownikiem grzbietu).f?50 D " q. dochodzi do podparcia i stabilizacji krEl. ale bardzie] stale.isni obreczy barkowe] usztywnlajac klatkEl:. Gl6wnym antagonistq gl~bokich miesnt grzbietu jest miesien prosty brzucha.. 36 37 . prostych I Kreqoslup moznarozpatrywec jako wteloczlonowa elastyczna kolumne wspieranq przez miesnie przyknmostupowe oral przyczepione do niego 2 komory .piersiowq umozliwiaja przejqcie przez niq czesci nacisk6w padajqcych na kreqoslup w odcinku piersiowym. re nalWlf\lksze nacisk! dzialalij. . 30. Zwroc uwage: na szkodltwe dzialanie zgif\lcia ~ wypychanie jqdIra miaidzystego w stronq kanalu kreqowego mechanizm wyciskan1a pestki (wg Glanturgo zmodyfik.nyeh koilcach dzwiqni dwuramiennej. natomiast clsnienie brzuszne moze bye utrzymywane przez dtugi okres. Wykres mana)..

Praktye.aS najmniejsza w pozycji zgiE1:cia ku przodowi.przesuni'ilcie ku tytowi przy mchu zgt~cla. Ryc. W." Jak juz wspomniano. ilktywnosc prostown.k. czolowej (ruchy na bokij. to w oddnku szyjnym.rEj:goslupa.m:a . Ponadto i<tdro miezdzyste traei W6WCZilS wlesctwosc! hydrosteNic tei Pul!fcfQ poSred. jak i poziomej (ruchy obrotowe]. zas w pozycji lezqeej 0 50%. wyniku tego w16knisty narazonyjest na wieksza obciqzenie. Staw ten jestzwarty i posiada bardzo maly zakres ruchow. . ze spowodowane jest to spadkiem clsnienie w Jamie brzuszne] w pozycji siedzace] i podaniem masy g6rnej. mogqcy W odcinku ledzwiowym sillgac 400 kg. ogranicza to znac:znie rucb. kwadratu powierzchni poprzeczneqo przekrojn trzonu.majduje si'il w srodku tego (a). wyrostkow. ~. Wpe!:nym zgi'ilciu tuiowia dochodzi do calkowitego zwiotczenia Jl"Iostownlka grzbi~lt1. Os ruchow pojedynczych Ja~g6w . Na podstawie zasady D'tlIchmesseramozna wi~c wyliczyc teoretyezny zakres ruchomosct poszczeg61nych trzon6w kr~gowych na przebiegu ealego kr~goslupa.!gosrupa. 33. do jej zmniejszenia doehodzi jui. Naturalnie ruehomosc ta nie uwzqlednia ruchomosci tymego czlonu . prostownik grz. podczas gd. W wyniku tego na krO!'i:ki miE:dzykr~gowe dztala olbrzymi nacisk osiowy.. plcrscien tyczne i jego 38 39 . a ponadto uzaleznloaa od rosnorodnych czynnik6w. Wychylenia trzon6w kr{.W pozyeji siedzace] cisnieme w kr<!. Staw mi€.ka kre9o.85-119 kg.!gow Sq' wprost proporcjonalne do kwadralu wysokosei krazka i odwrotnie proporcjonalne do. po 25 r.ie-. Przy obciazeniu ekscentryeznym odpornosc krqzka miedzvkreqoweqc jest najwieksza w pozycji wyprostu. Krqzek zmieniony zwyrodnianiowo ulega wi~kszemu odksztalceniu pod wplywem nacisku osiowego i jest mniej odporny na zgniatanie.w granicach 99-171 kg. stanow] czlon podporowo-nosny.:clem siebie. 0 wysokosct krazka decyduje jqdro miazdzyste. Co sil'!: tyezy powierzchni poprzecznycb przekrojow trzon6w krE.zku mi~dzykr~gowym waha sit:: .rajij.:Cw stawle miadzytrzonowym oraz Q:w:6ch stawach mi~dzywyrostkowych . zes poprzeczna powierzchnia trzoi16w kr~gow ~ niewielkie. Wykazal'y one. \ cisnienie wewnetrzne ulega obnizeniu.bietu musi rozwintjc sif'll rzqdu az ok. a wi~c luk6w i. a wi~c sila wystarczajqca do rozerwania pierscienia wl6knistego i wypchniecle jqclra rniezdzysteqo (czemu przeciwdzlala Uocznia brzuszna}'.y aktYWDe 5<} miE:jimie brzucha {Sucas i BasIes. c .!dzytrzonowy utworzony jest przez krazsk mi€.kt6rymi jest na stalezwlazana.z. si~ jednoczesnle w trzeeh stawach.oryzontalne przernieszczenia krE. w pozycji stojqcej obnizalo si~ 0 30%. ze duze] ruchomosci w tym odcinku sprzyja dub :srednica kanalu rdzeniowego i otwor6w miEj:dzykrEj:90WYcb.. Zakres ruch6w zalezy od usytuowania przestrzennego plaszczyzny stawow mi~dzyW'yrostkow-rch oraz od wysokosei i elastycznosci krq:i. 'na kt6re z kolei wplywa stopien zawartosci wody. utworzona z trzoncw kr~gowyeh i krqi:k6w mi~dzykrE. ~pelnia role d ynamicznq .b . Wysokosc krqzk6w [est zmienna.nilkluwanie krqzk6w mi~zykr(j:gowych specjalnq igl:q wyposazooq w manometr. piersiowym i l~dzWiowym stosunek liczhowy jest nastepujacy: 225 : 64Q : 784. W polqczentn z korzystnym ukszlaHGwaniem staw6w mie.:diwiowy vvyrostki stawowe np. kiedy to suy dzla!ai<lce na kr'ilgostup Sq najwi~ksze. a plaskie.:dzyknmowyeh zapewnia to odcinkowi szyjnemu duzq ruchomose zer6wno w 'plaszczyante strz.weSq wysokie. przednie. a wiE. W szyjnym odcinku kr{..:gow wzgle. wg Gelarda).omosc trzon6w krE. I tak w okresia wzrostu zawertose wody jest duze. Dlate"Q.!dzykrc:gowy oraz ~[zony sqsiednich kr~g6w.bieru. Badania radiologiczne potwierdzajq zwiekszone h. W piersiowym odcinku kregoslupa stosunek wysokosci kriJ:i:ka do powterzchnl poprseczne] trzonu jest 0 wiele mniej korzystny.. krqili nUEj:dzykrEj:go.zujll" ze W pocz. SHy i naprezenia padajace na krE}goslup byly mierzone in vivo . 350 kg (Bradford). Nalezy dodac [eszcze. ponadto powierzchnie trzon6w nie Sq wy_ pukle. 24°/1).os ta przemjeszcza si~' WTIlZ z jqdrem ku przodowi prostu. Podobnie w'raz z wiekiem zmniejsza 'si~ stopien rozciqgliwQsci krazka mie.lI.h Wytoslk6w w pJaszczyiDie czotowej utrudnia ruehy obrotowe. z. zas w pozycji stojace] .rzysc mi~sni brzucha dzlala zawartosc klatki pierslowej i jamy brzusznej. czqsci dala bezposrednio na lE:dzwiowy odcinek kr~goslupa. Jqdra mrezdzysprzy menu wy- • Badania elektromiograIicznewyka. Na przejstiu odcinka piersiowego w oddnek IE.wyrostki stanowia ramiona d:i:wigni dIa mi~sni p [zy kreqoshi powyc h.tkowym etspie podnoszenia Cill'i ar OW.alkowej (rucby zginania i prostowanie).znie biorqc w odcinku tyro moiliwe Sq jedynie niewieIkle ruchy w plaszczymie ~trzalkowej.:gowych. w wyniku czego uJega obnizeniu' wysokpsc krqzk6w.:dzykt~gowego . Talie ustawienie stawowyc.:q6w w przypadku zwyrodnienia krazka mledzykregowego. tylne. utworzona przez hik oraz wyrostki. jest najmn1ejsza.wego. Przypuszcza si~. krEi90slup sklade sif:l:wlasdwie z 2 kolumn. Noszenle gorsetu obnizalo cisnienie 0 ok.ozgodnie l prawem Durchmessera poszczeqolna 'kr~gi majq oznacznewychylenie wzgl'ldem slebie. ze elsnleDi€ panujace wewnatrz ~rqzka jest najwyzsze W pozycji siedzacej ciala. dziwnego.ika gr:z.:gow.. ze aby zroWllowazyc dzialanie miqsni brzucha. Naturalnie wszystkie ruchy W zakresie kolumny krqqowcj odbyv.

ruchy zginania i prostowania. Ruehy obrotowe ograniezajq pierscien wiokmsty oraz torebki staw6w mip'dzykrEl'gowych.2. a szczeqolnie na zawertosc kanalu krp. Do pierwsze] grupy zalicza sir: prostownik g:rzbietu.kszy zakres maji. od przodu i zWElzajq ad tylu jedynie w niewielkim stopniu.~c piersctenla w 16kniste go .: wiEizadla z6lte. uwagi ad zachowanie srodka ciEl_zkosci ciala. 40 41 .u piersiuwym.Prostowanie ogrankzone jest przez wi~za~ dla podlu:i:ne przednie i prz.dzwiowym sq uzalei:nione od 2 poteznych grup miesniowych: dztatajqcych bezposrednlo na kreqoslup oraz dzialajqcych posradnlo . W tym sarnym ruchu calkowita wysok. uzalei:nione Sq gl6wnie od stosunku wysokoscl krqzka do sre1..m. pIci i wieku. krEl. ani lez nie Sq ustawione w odpowiednle] plaszczyznie.lQ"oweposzerzaja siEl. 0 tyle ich zakres ograniczajq torebki stawowe i uktad wi~zadlowy. ie zblizenie kraw~dzl trzonew przewyzs. cz~c pierScienia wl.~kiu z ~elnego zgt£.l90slupa jako calosct i ulega jedynle nieznacznym przesunieciom do przodu i tylu.yjny i ledzwiowy). wiEizadlo zaUe (po stronie wypukIej) i wiezadla miedzypoprzec1.~ przy przej. jakkolwiek gorszy niz W odcinku szyjnym. Obliczono. ponadta zalezna ad rasy. Co siEj!tyczy piersclenda wl6knistego. Jq_dro miaidi:yste lezqce nieco ku tylowi miedzy trzonami krEl'96w znajduje si~ w osi odcinka It::di:wiowego lcr£. jednak jest bardziej korzystny niz w odcink. gdyi nie majq_ ani odpowiedniej wytrzymalosci.na stanowi wy~ cinek kola.ik6w mir:dzykr~gowych (kazdy krqzek 0 2. wyrostk6w kolczystych i luk6w). a tekze wi~zadlo podhri:ne tylne i tylna c1.jd. Wielkosc krzywizn kr£. do Innych czescl koscca. zelezne Sq od tego co rucby zginania oraz od plaszczyzny stawow m. Jak juz wspomniano.dZYWyrostkowych W· ptaszczyzale strzalkowej najwip.!.i~dzywyrostkowyeh. ill. Zakres ruchomosci knl. .jg6w~ . Z"""\ Rye. Podobnie daleje si£. jak na takq masywnq strukture. Ruchy poszczeg6. z.snie.m. Wypyehanie pterscreata wl:6knistego 1: przestrzeni mit. boczne cZElsci pier~cienia wloknlsteqo.ginania i prostowania krElgoslupa. Stawy.s1. Dzieje sill tak dlarego.dzwiowego wzrasta 0 1.i£. o tie kierunek tuch6wzalezy od uksztaltowania powierzchni sta wych.osc tylnych powferzchnffrzonew kreqoslupe W odcinku ledzwiowym ikrqzk6w mip'dzykrr::gowych obniza si~ 5 mm (na 1 krqzek przypada 1 rom).plaszczyzna stawow mip. podobnie jak w oddnku szyjnym .gosrup w odcinku lr:di:wiowym rna. wysokosciq k.za skrocenle wl6kien plerscienle.ykr£.przede wszystkim od plaszcz. Na wysokosc te sklada SIr: rOZClq. mi~ciz:ykolcowe i nadkolcowe. co jest bezposrednio 1.. Nie nadajq siEl:do tego stawy miEl:dzywyrostkowe. 'las splas1. :ie cafkowlta wysokosc przednie] powierzch~i ~rEl'90slupa lr:.maja swe polozenie z ustuwtenia czolowego w strzalk owc.res ruchcw.gosfupa zmlenia sie na przestrzeni lat.mm. kt6rychplaszcZY1. I tak zginanie ograniezajq. Ruchomosc kreqoshrpa W odcink:u lr:di:wiowym ma wielkie zneczenie kliniczne.4 mrn).l w pozycji zgiij:cia (1. wi~zadla mi~dzypoprzeczne. ' Ruchy obrotowe (rotacyjne) zalezCj . umozltwie wiEl'c stosunkowo dui:y zekres ruchow.lCla. przyczepiajqce sill.ania trzonow krt. do drugiej . Ruchy . zadziwiaj4:cy zakres ruchomosci. umozliwiaj1l du±y zak. brzuszne.r<l!Zk6wmiedzykreqowych. to wybrzusza sfEj!on po stronle wklEl:sIej kn::goslupa.wiqzane1. a WIElC ruchy w plaszczyznie strzalkowej.l9oslupa (nawet w kraitcowych ich odcinkach) dochodzi jedynie do niewieJkiego przesumecia krr:g6w. a wiec ruchy odbywajace si~ w plaszezvmie czclowej. Poniewai. przy czym zmiennosc ta jest indywidualna (najwiekszy zukres ruchow majq odcinki przodowyqiecie kr~goslupa. zachodzqceprzyzakonczeniu nacisku.gni~cie krq. Jednoczesnie wszystkie ruchy i ich amplituda jest kontrolowana przez miEl.yzny staw6w mi~dzyWyrostkowych. natomiast amplituda ruch6w obrotowych i ruch6w na boki jest niewielka. Rucby na bob ograniczejq oba wi~zadla podluzne. . sklon6w na boki i rotacji. Do eelu tego nadaje sie jedynie jqdro miazdZyste z racji swej stebtlnosci i wzglt::dnej niescisliwosci.lodwrotnle).gowego.6knistego (a takze :zaryglowanic wyrostk6w stawowych. Z uwagi na ustawienle staw6w mip. zapewnia to wzqlednie duzy zakres ruch6w zqlnanla.ne oraz torebki stawowe (w odcmkn piersiowymzebra).edniq. wyproscie knmoslupa.cza po wypuklej. Ruchy' krEl'90slupa W odcinku Ip.inicy trzonu kr~gu. I tak w pozycji krancowego wyprostu przestrzenie mied1. W odcinku l~d'i::w"iowym krp'goslupa stosunek wvsokosci krqzka miedzykreqoweqo do srsdnicy trzonu. 34.do pelneqo wyprostu. Nadmiernq ruchomosc: . tym ze szpara otwie:ra s.lgoslupa jest wzajemnie uwarunkowana 1. Dlatego lekko zwtotczete wt6kna wybrzuszajq sill na zewnqtrz w miar~ ibU'i:.lnych krElg6w przebieqajq dookola okre'sionycb starych punkt6w podparcia.as skutek tych ruch6w na struktury zwlazene z kreqoshrpem. Rueby na boki (skiony). czworoboczrry lEl'dtwi I m. lr:di:wiowy. Wbrew powszechnemu mniemaniu przy ruchach kr£.zytrzonowej przy zgi~ciu i.dzywyrostkowych stanowi wycinek kola.

b. Os ruchomosct krEl'goslupa w odcinku ledzwiowym jako catesei przeI)iega w linii biegnqcej przez 1!. 36.o zoHe oraz przez torebki stawowe hamujl\ce p05lizg poWierzchni stawowyeh. 5 mm ku pa"'Zodo. zgi~cia z powodu napreaenie wiezedla podlu±nego przedniego.<"iod przednle] sciany kanatu rdzeniowego.nibrzucba oraz ryglowania wyrostk6w kolczystych". 36 Rye. 35. W pozycji wyprostnej ciala krElgoslup w odcinku ledzwlowym ustawia si~ w lordozie. Przodowyqiecie jest roine indywidualnie i iWi~ksze u kobiet niz u m€l:i:czyzn (prawdopodobnie w zwiazku z przodopochyleniem miednicy]. . gdyz lezy tuz poza punktem obroIu ruchu.. sq to serie rucaowe rniedzy po. ie fizjologieznie kr~ostup W odcinku lQdiwiowym ma wieksza amplirudq wyprostu.zczeqolnymi krElgami I.). mierzona od ruchu pelnego zgiE)cia do pelnego wyprostu. Os -obrotu kr~go5lupa W odeinku l€!di:wiowym przebiega wzdtuz HnH potozone] ok.J1liast brak jest ruchow . • Zginanie ogrl'illi~~one jest przez wi~zad1a miQdzykolcowe. zaS w pewnych (wyjqtkowych) pozycjach stykanie si~ kr€lgow.). <lluine 'I yine nleznacznte ogra:nicza zginanie. Zmiana ustawienia 1 kre:gu Iedzwioweqo w stosunso do kosci krzyzowej. Zmiany ksztaltu krtjgosrupa It:dZwiowego przy ruchach zglnania i pro-towanie.]. 37 Rye. W warunkach prawidlowych najwi~ksze przodowyqiecie przypada na III i IV kr~g I£:dzwiowy i w wyprostnej pozycji clala as pionowa kr~goslupa przechodzi przez polqczenie plerstowo-ledzwiowe i ledzwiowo-krzyzowe. 31.ji przeprostu (wg Caillieta zmodyfik. natorotacji z powodu poprzecznego do 05i ruchu ustawienie powierzchni'staw6w miedzywyrostkowych. 5 rpm od przodu od opony twardej) . 42 . Zwr6c uwag~ na oddalanie si~ wyro5tk6w w pozycji zginania i ryglowanie wyrostk6w w pozyc. Rye. ruchomosc pcszczeqolnych krfj:g6w l€ldZwiowych zwiE)ksza sie ku dolowL Calkowity ruch wyprostu kr~goslupa IE)dZwiowego jest mnIejszy niZ ruch. tylnq krqzkow miEldzykrElgowych (w odl. c). Rye. Zmiany ustawienia wyrostk6w stawowyeh w zaleznosct od ruchu zqinania i prostowanla lfi]dzwiowego odeinka ktr~goshlpa (a. . ze ~ ~ c i t '" . Ruehy na boki oqranlcaone 51\ przez gl'tjboki\ powitlz l~wioWq OHl'Z10ichki stawowe. ze z uwagi na wieloczlonowosc kolumny :-cf!igowej poszczeg61ne ruchy kraqoslupa przebleqaja asynchronkznie na jego przeblequ {wiele w kazuje na to..-qiosci ok. w1Qzad!. Wi~zadlo po- Rye. 05 ta przebieqa przez 1/3 tylni\ kri\ik6w nUtjdzykItjgowych (wg Almstronga zmodyf1k. kr€lgoslupa oqreniczajq plerscienie wl6kniste i wi€lzadl:a kreqoslupa. wynosi 60-70°. K:rzywizna piersiowa Die ulega zmianom w zadnej l'ozy~ji (wg Caillieta zmodyfik. Zwr6c uwagtl. miEf. Sklony do boku zachodza swobodnie w kreqostupie l~dZwiowym.Jest rzecza prawdopodobnq.

I in. 4. ~ Jones R. B. B. Spinal disorders. Surg.. 1961. Do nich nalezq rdzen kH::gowy. 541. totez nawet w kr ancowym zgiE. to inne struktury uczestniczq w tych ruchach jedyni.: Etlopatogeneza i patomechan:ika dystonicznych hocznych s. Bone. Surg. F. K... under nermal and pathologlca:l condlttons. J. Nerwy· ogoua konskiaqo przebieqajq lusno.. f6rl .: Innervation o'f the lmnbar spine. De Palma A.. .: The hack and.: Tensile properties of the human lumbar annulus fibros.. F .• Aarkus 1958.. Suppl. Warszawa 1912. . 'Aota orthop. SchafoWicz P.. J..Kozorin L.. splna] stenosis.. 1151 2) Badanta dcswtadezalne wt~zadel podlu:inycb ?"~go~lupa majqce na celu wyjasnienle Ich udzialu w powstawaniu b616w krzyza.. ~ Kj. 30. 45. Philadelphia . Edgar M. Philadelphia ~ Toronto 1916. 50·B. Wyd. . 39·B.: The role of the abdominal pressure in 'rellieving the pressure on the lumbar invertebtral disc. 1952. Bone.: Studies on Structural chahges in the lumbar annulus Iibrosus. M.. 3S·A... Saunders. C. Bone Jt.: The intervertebral disc. J. Heldelberq . Bo-ne Jt. L... . Wk. Copenhagen 1967. Pseudoclau. Philadelphia 1~55". 21.: Movements of the lumbar spinal colum. 30-B.. A.Eps. Bdltimotre. . zbytnio napiete. KovoIUlaugh G. GhadiaUy J•.ger-Verlag. Ruga . J. Schailffilzek M..'lzawie.: Stress and Strain in bone . Thomas.. L.!gowych.: Text book of orthopaedic medicine. 48-B..: An introduction to btomechanles.: Dynamic response characteristics . A.90WYch i krqzkow mi~dzykrE.: The narrow lumbar canal. . vol. an D.kaJd}. 0 He miesnie i uklad torebkowo-wiE.:kiana kanetu krqqoweqo p. DIsc. . 242 . Cassell. Zar6wno opona. Lippincott Company.Armstrong J. jej ekskursja ruch6w jest .Sieindler A. 1951. 1%7.Hitsct: C.. ~ Tyl. 1970. . Neurosurq. Clln. 24n.d lumbar disc. 1.D. scend. . Berlin. 1951.. Tylman D. W ksi~:ice: Clinical orthopaedies and related research.. Lumbar ste: nnsjs] an electromyographic evaluation. scand. Babin B.• 1968.tein B. 2) Soft tissue pain and disability. A.: 1) 'Low-back pain syndrome .. przy czym ruchy te stajq Si~' coraz rozlegJejsze w miare odda1ania si~ czaszki. Lewin P... 115. LlvingS'tone Ltd.zadlowy czynnie kontrolujq zakres i stopien ruchomosci.Toronto 1976. vol. i in.. 56·A.. B. . Philadelphia 1977. Rolhman R. 1212. Lippincott Co.. 1965. 1958. Philadelphia 1970.! Ioad on lumbar disc In different position on the body.. Naehemson A. Ruchu..ciu iwyproscie nie zostajq. Thomas Publ. OSirodek Wydawntczy AM w War.WejslIog G. 115. 11B812) The mechandcal response in normal and de gene· rate. 146. 1951. C. A. W. Lea and Febiger. J. Jotra A: Some mechanical press on the' lumbosacral spine with particular references to the interv>ertebral disc.. Galan/e J. 11. Opona twarda. Bone Jot Surg . 675. A. Copenhagen Univ.. E. Munksgaard. Philadelphia .: The spine. Plimiennictwo Albroo.: Lumber disc lesions.dzykrE. Surg -r 1974. C.: The Structural components of the intervertebral disc. IB4. R.. Springfield 1957. Warszawa 1970. and S.: KiDC'siology of the human body.Ce: Clinical orthopaedics and related research. Jackson H.l1k D.. ktora normalnie jest twardq i malo elastycznq wl6knistq blona.n T. 22. 1955. 0. Davis Co. .6J1. Poniewai przednia . Munksqaard.Romotowski W.0 wiele mniejsza. F .. LJippineott Co. IB. Acta orthop. 99. Dodatkowo zakotwiczona jest ona wychodzqcymi z niej korzeniami bieqnqcymi do otwor6w miE. Jjjrsch C. Jt. Bone Jt.: PhysIology of motion. Copenhagen 1912.rzebiega 0 wiele blize] osl ruchu uii sciana tyIna.: Nerve endings in tbe human lumbar sptnalcoluran and related structures. . Philadelphia 1969. 607. Virgin W. Tkoczuk H. .gowego 0 11 mm. ]952. J. Philadelphia . London 1962.: Badania nad wytrzymaloSciq poszczeqolnyeh elementow kr~goslupa. Sll'Tg.Evarts P. Diagnosis of soft . H.siOl7.g.London . ill. i in. . przeto wydluzenis tyInej sciany kanalu krE..of the human vertebral column. Lumbar spinal stenosis. Pathogenesis and {treatment of low back pain and sciatica. A Davis Co.. W ksiQ:ice: Clinical orthopaedics and related research. 1135. A.dication syndrome produced by compresston of the cauda equina.gUeld 1955.Toronto 1976.Ruchomosc krlt90s1upa sposcb struktury w odcinku lE. 33-B. Posture and pain. scend. Suppl. staje siEl' W odcinku ledzwiowym kr~goslupa wiotka. W. Orthop .: Experimental investigations into the phYSical properties of the Intervertebral disc.k D.. G. JAMA. .• SuppL 100..: 1) Tensile properties of human lumbar longItudinal ligaments. Lea and Febigier. Boyn/on D.Toronto 1910. Lea and Febiger. Bone Jt. n: 44 . P.. Hensen R. London 1959. Przy przejsciuz petnego wyprostu do pelne go zgi~da dluqosc sdany przedniej wzraste jedynie o 5 rnm . Sprih.·WJlUs W. vol. 1956.. 21. ktore ulegajq naplnaniu lub roeluznia- niu w koncowych zakresach ruchow. Markoll K. Sur. Orthep. H. K.. Jt. Chlr.39·A. J .New York 1980.. Ruchu.Kendall H. laic i korzenie adaptujq si~ do teqo niewielkiego ruchu bezzbytniego napinania. Saunders Co. J. Acta orthop. Surq.. Philadelphia 1911. J. 101. Wockenheim. Surg. Thomas. oe przodu opona twarda jest bardziej nepleta i scisle przylega do tylnych powierzchni trzon6w krE. Bone. Jt . Morrjs J.Jacobson R. Barleli. Frost H. 0. J. 31·A. EdItorial comment. Die powoduje zbytnie..!gowych.. PZWL. S.zachodzqce w pozycji petnego zqiecie.Brow.tissue lesions. C..krzywiefi kr~gosiupa.. Springfield 1961. J. 595.go jej napiscie .: The narrow lU)D. opona twarda. The Williams and Wilkins Co. P. Clin. .barcanal. B. Kesuial} F. RdzeiL kr~gowy i nerwy ogona konsklego poruszajq si~ swobodnie w stosunku do kanalu kostncqo w czasie zginania i prostowania. 115. scand .dzwiowym oqraniczaja w r6zny z nim zwiazane. Nan.•118.tls. elm. Ch. Surg. Bnne Jt. B.e biemie j posr ednio. J. Wiltse L. Nan.: Patomechanika. Duchenne C. 1974. J. J.J.: Roentgenological examinations of the function of the lumbar spine.~ Lumbar.. 1966. Edinburg and London 1965.: 1) The reaction of Intervertebral disc to compression force.: Th1.. Neurogenic intermittent claudication. Acta orthop.a elinlcal and Iradiplogical review. its disk syndromes. 21. . Coilliet R. korzenie orez nerwy ogona konskiego.Cyrlox.Wilson C. bocznycb skrzywleli kr~gO"sl:upa. j in. Chir . vol. 1968. M. Sprin. B. Thompson J. 339. 1956.

Wt6me krzywizny krqqoslupa Sq nastqpstwem przyjecta wyprostnej postawy ciala i zwtazane Sq ze specyficznq budowq krqzk6w mledzykragowych . ze szkodadle swej roli W czynnosci krqzka miedzvkrqqoweqo. (wg Haddona). ~rqZk6W najcz~sciej poprzedzaja rozme nasilone objawy zWiastunowe onadto u ok. Badarua doswiadczalne wykazuj<l wielkq odpornosc zdrowych krqzkow mi~dzykI~gowych na obciqzenie. Mirno stalych baden nadal nie wiadomo doklednie. 41 Rye. az nii. Umiejseo.kow rnledzykraqowycb krl'l90slupa w odcinku ledzwiowym nale'ty do tej grupy schorzen.:"oronozny nad dwunomy w celu unikni~ia [I 0 ~snego p~e~ilz. zas krqiki mi~dzykr~gowe Sq najgrubsze (przez co umosliwiejq duzy zakres ruchow].uszkodzarria krl\zka rzadko] u ZWieIZl\t domowych.cdcinek le:dzwlowy nadal jeS'lcze stanowt . gdyz jakkolwiek u chorych z b61ami krzyi:a prawie zawsze stwierdze si~ W wywiadzie przebyty urez. na podlozu zdrowego krqika. . U Die ~:t Rye. zazwyczaj uraz6w tyPu naprezenia zgi~iowego kreqoslupa. 40. ze kr~goweg.Roznlee wygilic kre:goshrpa 1 )ego ustawienia w stosunku do koliezyn dolnych u goryla (a). urazu. dlaczego malp~ b Ie o.cl ciaja u malpy czlekok5"'tai:tne' kO~YCJl 'wyprostne]) i 11 :Z1owieka. Jeszcze nic tak dawno uszkodzenie krqzk6w ml~dzykr~gowycb uwazuno za bezpcsrednle nastepstwo urezow. jak u czlowieka . s:ztaltna pr::~lada ched cz.3 PRZYCZYNY USZKODZEN I PATOLOGIA L~DZWIOWYCH KR. Zwilikszona ruchomosc kn. 38.! hydrostatyczne wlasciwosci._ locus tninorts reSislenl. Jodno nie uleqa kwestii. gdzie znajdujq si~ wt6rne krzywizny kr~gosiupa.iae. kt6re stanowiq cene. ie najczqsciej uszkodzeniu uleqajq krqzki miedzykreqowe w dolnej o1&oHcyszyjnej i l~d:Zwiowej.enia odcmka le:diwiowego oraz tego. '40Ofct chorych Die stwierdza si~ w wywiadzie :i:adneg~.wienle srodka clElzkos. Sehemat ten dowodzi. Uklad k:r~gosh1pa i koliczyn pomina most wiszl\cy (wg Tylmana). dlaczego zel jadra mlezdzysteqo ill stad ni zowqd zmienm SWq chemiczna strukture. 40 c '10 R~c. neandertalcZ}"ka (b) i czlowieka wsp61ezesnego (el. 3? .o spotykane podobnie Sil (jakkolwiek czworonoinego ssaka mi~dzy. W przypadku dztalanta du47 46 ."iKDw MI~DZYKR~GOWYCH Rye.nar aza krqzki miedzykreqowe 1'1a dzialanie wi~kszych naprezen i nacisk6w niz gdzie indziej..Ciekawe jest.~1. 1:8 zwyrodnienie jqder rniazdzystych krqi.wyzsze ad przodu. jakq placi wsp6lczesny czlowiek za przyjecie w procesie cwoluc]i wyprostnej postawy ciala'. ze . to uszkodzenie Rye. .mimo odpowiedIe] ewolncjl k~scca czloWleka . czyli tam.:g6w w tych odcinkach . Wszystko wskazuje 'na to. Poqlad ten nie wytrzymaI pr6by czasu.

: weale nie tak rzadko.~ zroian wysuwajq slE! te. 42.stawanie na Dog11 d . 49 . zaS z kolei wadom wrodzon~m dolnego odcinka kr~gosfupa. ze brak natychmiastowych..mlar: . Wypehniqty fragment jqdra wcnodzi w bezposredniastycznosc z oponq i korzeniamL Z tego wzglt')du tak duzej wagi nabiera ksztaU i wielkosc powstaiej przepukliny or ez wieJkosc i ksztalt' kanalu rdzeniowego. zdarzajqcym sit.k krancowych i trzoncw kIE. w ktorych dochodzi' do rozleglego uszkodzenia tylnej czesci pierscienia wlOknistego Na. 'c. zmian zwyrodnieniowyeh i nastepczym uszkodzeniu krazkow ml~dzykr~gowych.) i prawdopodobnie odgrywa tutaj pewna role wrodzona ~r~dyspozyq~ organizmu. ~ Q q --f_. _ 1: b •• .. ze uszkodzenie krazke mi~dzykr~gowe~~ stanowi nastepstwo l. e wytrzymalosc na roznorodne obdqzeoia.uzywania tkanek ("wear and tear phenomenon.:::: : NAST~PSTWA USZKODZENIA Z kliniczneqo punktu widzenia nicm krqzka miedzykreqoweqo wotne PIZBZ KRJ\iKA MI~DZVKR~GOWEGO wtorna zmiany powodowane uszkodzesq co najmniej rownie waine jak pier- " '~ Q~ .obecnoSi: wszystkich krzywizn (wg Caillieta). ze obclazenie. Wsl. Zwr6{: uwag.: d {-" ..y tez nie. b . odtworzenie wypadniqcia jqdra mlazd~y~tego w w~runkach doswiadczalnych jest prawie niemczliwe. mozna utrzyIllac sklonne do tytowypchniecia fragmenty [qdra na naleznvm miejscu. Totez ana decyduje 0 przedwczesnym wystqpienil:l.. Jest lei rzeczq oczywistq. jest ~c~ste. 43. a roe od roz48 Rye.::.... cl. W przypadkach.o wskazuje na to. ze tOWIIIZ)'s"ZqCe chorobie krllZka zmianyzwyrodniajq_ce staw6w mi..:. doprowadza do szybkiego jego uszkodzenia. Etapy choroby k:r~a mi~dzykr~gowego: a . czolo C = Rye.ystk.. na. b w miUIJ: postepu choroby dochodzi do zmniejszenja wysokosci krazka i uwypuk lania na boki pierscienia w!6kJJistego.? ]ed~o z ~aJbardzie] przeciazonych miejsc caleqo koscca.:gowego.g6w.::dzykr~gowych zmniejszajEl swiatto otworu mt~~zykrfl:gowego (wg De Palmy t Rothmana).. krazka miedzykrqqoweqo.pelna postawa wyprostDa Clena . Ewolucja postawy wyprostnej clala: a ~ pozycja plodowa. Jakkolwie"k w przypadku uszkodzenia pierscienla wl6knistego oie rnozna nie zrobic dla polepszenia stanu. Poniewaz odcinek lEldzwiowy krE:'goslupa stano".powstanie lordozy szyjnej .. Zdeeydowana wi~kszosc uszkodzen krqik6w mi~dzykr~gowych wystepuje w kr~goslupach zU1!elnie zdrowych.. 1\ II a.kifoza totalna. Wydaje S1t. ze kaz~e oslabienie naturalnej wytrzymalosci tkanek na obciazenie szybko daje a sobie znae. Raz.zapoczqtkowane zmiany stopniowo tak oslahiaja krazek mi~dzykr~gowy. nuarn . efektu patologiczne nacis_ki na kr~zki zdrowe mogq po: wedowee szkodliwe nastepstwa w przypadku krqzk6w chorych [rodzaj uszkodzenia zaleiy od fazy cyklu chorobowego krqzka mi~~zyknmow~go). .. Oczywiscie wszystkie przecbodzace bel. ~t6r: wy· z stawiony jest kr~goslup w oddnku l~d±wiowym na przestrzeru ~yclar zalezy od WIodzonej wytrzymatosci krcrfta mi~dzykrt. r. kt6re Sq spowodowane bezposrednip tyiowypchnlecie jqdra rniasdzysteqo. l.i charakteru naclskow. to jednak ograniczajqC i kontrolujqc dzialajqce naciskri i obciazenia.stan zejsdowy. .w krazku l~dZwiowym po zaistnialym urazie Die wyklucza zmian poznych. ---. c .pows~anle IOld?zy l~dZwiowej .d:iwigame glowy.zycli sit przcde wszystkim dochodzi do uszkodzcn ~l-v:te.krqrek zdrcwy . ktore w stanie zdrowia znosi!by bez zadnych ujp-mnych I\astltllstw. jedynie wyjqtkowo towarzyszq b6Ie krzyia.

I Rye. Mechanizm powstawama nlestabilnoscl kr~goslupa w :przeblegt1. co z czasem doprowadza do wystqpienia w nich zmian zwyrodnieniowych. gdyi rozpad jqdra miaidiystego powoduje prz~suDl~cle ruchu ku tylowi.:powac bole w okolicy tale)zy kosci biodrowych... Struktury anetorniczne wciCl. ale dochodzi tei do wt6rnych uogolmonych znnan ?w_yrodnianiowych. Ucisnieciu moie ulec jeden lu~ dwa korzenie. Istotne z punktu widzenia klinicznego 'jest zjawisko "przyklej. 2. z6lte. w wyniku czegu nier6wnomierne obciqienie dO~)To~adza do zmian struktury kostnej kregow. ka mi~dzykr~gowego: a .ldzytrzonowego. pozostale] Z chwilq utraty czesci tkanlH jqdra cZElsci na skutek odwodnienia a Ryc. Z momentem rozpadu jqdra docnodzi do utraty tej czynnoscl. Powst~le w ~ku. '. 51 .lc. .ama".wu lJUt. 1 korzen. opony . I.wiezadlo . Zmiany te wplywajq lei ujemnie na wi~zadla tylne kr~goslupa. i pierscien wl6knisty.' kledy ~eJ.. miasdsysteqo oraz obkurczenia l w16knienia dochodzi do zw~zenia szpary nriqdzytrzonowe].festUje si~ odpowiednimi objawami.:. Typowy bol wifilzadlowy /ub bal glfilboki. co z kolei przyspiesza zuiycie staw6w miqdzywyrostkowych .miaidz~~te_9o: wytworzona przepuklina jest talc dusa. Objawy uszkodzenia It. pt. zrosty wiqiq "na stale korzen z przepuklina.kraw~di tylna trzonu k. Korzen moze zostac naClo'l9Dlt. ie maze zn~czllle ~WElZlC swiatlo ka~alu knmowego. 45.haruka sta. trwajqcy od kilku sekund do kilku dni (pod warunkiem polozenia 50 .k:r(lzek zmszczony pr chorobowym (wg MacNaba zmodyfik. przypadk6w.kr"zek: zdirowy.wl'l.ido rnasywnega przemieszcaenie jadra . korzenia do przepukUny jqdra miazdzysteqc. 44.~zystego i zwiazansgo z tym przeciezenie tylnych. Dzialaniu nadmiernych uciskow pod legajq tez stawy mi(}dzywyrostkowe.4 .zk6w nerwowych. '*rcrz c~:~:~BOL kRZY2A W przypadku ucisku na korzenie dochodzi w nic~ do r6i~ie zaawansowanych zmian z powodu niewielkiej przesuw~lnoS:l k~rzeDl po op~s~czeniu rdzenia knmowego. Pod.gni~te w zespet ucisku lub usidJeuia korzenia. Jesti kanal krqqowy jest W~SkL.tward~J oraz w16kien nerwowych. ZWt. W tych przypadkach dochodzi do uClsku. wiezadet kreqostupa . Zaburzeniu ulega nie tylko ~ec.Ir~gu polo zone go wyiej. nadmierne ieh rozciagniecle doprowadza do zgrubienia r przerostu.kr'lzek mi'l:dzykr~gowy . . W warunkach prawidlowych dzialanie masy cials oraz sil kompensacji przenosi si~ na jqdro miaidZyste.laS VI okresie p6iniejszym dochodzi do zw16knienia i cz~ciowego .lienie szpary miedzytrzonowaj uposledze i zaburza Iunkcje stawow miedzywyrostkowych. 801 ptomieniuiacv do sk6IY okoIicy krzyia . Najczesciej uszkodzeniu ulegaj1l 5 i 4 krazek mi~ykr~gowy. 3. a nastepnie bezposrednle l uh posr ednie dzialanie na otaczajqcc tkanki. za wartosc ulegnie zwapnieniu i zmniejszeniu do rozmrarow Dl~szkodhwych. Uszkodzenie krazka miedzykrqqoweqo daje zasadniczo 4 radzaje b616w krzyia. Jednoczcsne uszkodzenie dwu krqzkow wystqpu]e w 10--20%. 2 .jest typowy dla podraznienie korzenia nerwowego przez wypychane' jqdro miaidiyste .l . B61 ten trudno zlokalizowac. Przyczynq ich jest zwyrodnienie jqdra miazdiyste:go i zmiany. nawet ~o~czas. Eo/ nagly 0 duiym na!~ieniu .).wplywem draznienia i ucisku korzen ulega obrzekewi. b .ldiwiowego krqzka miedzykreqoweqo odnoszq 5i~ gl6wnie do b616w krzyZa oraz nerwob61u kulszowego w zakresie jednej lub obu konczyn dolnych. .z<ldJo 'i:6ttel 3_g6my wyrostek stawowy krfl:9U 1ezl:!cego poliliej • . ktate na zasadzia dr odynamiki rozklada je r6wnomiernie na calq powie~zcbnit. Opr6cz tego mag£! wyst. 5 . Zaburzente normalnych stosunk6w W stawach mlt. ale jest on 0 roznym natezeniu i trw a nieprzerwanie. B61 ten typowy jest dle proces6w zwyrodnieniowych jqdra miai. po~az~e obja:'Y ~curologiczne moie dac jui niewielkie tyloprzemleszczeme JqdIa miazdzystego..doslownie unieruchomiajqcy choreqo. Ponadto istniejace dolegUwotsci mO!Jq przybierac r6iny charakter.ldzykI!lgo~ych ~t9nowl jedno z najwainiejszych wt6rnych nastepstw u~zkodzema ~rqzka mlqdzykreqoweqc.ltylub ucisniety co mani. wlezndta mtqdzykolcowe i nadkolcowe. w pierscieniu wloknistym.

mianem "lumbago".e go znosic pod warunkiem przymusowego unieruchomienia tulowia: ~lespelnienie tego warunku powoduje napady ostraqo b61~ przy wsz~lklCh ruchacn tulowia.. Chary sksrzy siEl na nastlente bolow po utrzymaniu przez jakiS czas przymusowej pozycji ciala (np. 48. kt6re moqa utrzymywac siEl jeszcze przez roznv okres po przerwaniu cwiczan lub pracy fizycznej.rowych i w szyjnyrn odcinku kreqostupa.p'fZykl~d masy~nego. Mimo obronnego "usztywnienia" kr~g051upa W ostrym ruchy rotacyjne sa tylko nieznacznie oqraniczone. 52 53 .krawadzfarni trzonow kreqowych.czesto wsp6!istnieje [eOektoryczna skolioza. Rye. 49 Rye. potocznie okr~slanego.kn:l5~Y~ wchodzi w bezposredniq StyCZllOSC z korzeruem (rwa kulszowa) i C . Odruchowe "nsztywni<lnie" kr~goslupa w czasie ostrego Powoduje.) oraz podaje. ze zginanie i prostowann. Jq~r~ rniedzv tylnymi . ciaia odbywa si~ jedynie d. 47. B6le Sq latwe do zlokalizo- I Ryc. Przyczynq tego bolu. .uclsk ko rzenia ukazany na przekroju poprzecznym kr~goslupa! d.iEl' lago~ni~j i chory mO. ~Ianie z Iekko pochylonym tulawiem lub tp. ale powaine nestepstwa neurologtcznel). 48 Rye. W pozniejszych stadiaeh chorohy krazka llUEldzykrElgowego. 5i~ do lozka).a jq<ka mia:l:dzystego I ucisku rdzema (rzsdkie.'l<ko ~azdzyste (lub plersclen Wlo. Rozleqlosc kurezu stanowi wyznacznik ciezkosci istniejqcego 'uszkodzenia krazka. ataku boloweqo w stawach bioataku bolowym Rye.i. 2 . jest . R 46 Mechanizm qolu krzyza i rwy' kulszowej. centralneqo tytowypchni~ci. kiedv to W stawie miedzytrzonowym i w stawach rni~dzywyrostkowych do-· chodzi do zmian zwyrodnieniowo-znieksztalcajqcych. 4.Przyrnusowe postawy c1ala w przypadku ostreqo ataku b6lowego: 1 sp. B61 ten maze tez rozpoczynac _s. .lo p?dl~zne kr~gosrupa. W ~lerwszym przypadku b61 'moze ustqpic r6wnie szyb~ol Ja~ wy~~~pil. I.Ia) w~~iSka:ne [qdro miazdiyste napina ~ilnie u~i~s~one tyIne wu~z?d. W pierwszY_lll przypadku .ws nia i nasitajq si~ pod wplywem ruch6w. Ma on znaczenie ochronne odruchowe unieruchomienie odcinka bedaceqo siedliskiem bolu. 47 Rye.fb) l.Jycel1ie Iordozy l~d:i:wioW'8j lub jej cetk owtta znfesierue. doleqliwosci przybierajq charakter typowy dle tego procesu. Wszelkie intensywne ruehy powoduja nawr6t doleqliwosci. .zeklinowanle sI~ czqsci uszkodzonego. ale w przypadku wypadniecia jqdra do kanalu kreqoweqo moze dojsc do poweznych objaw6w neurologicznych. ze mijajq one po og61nym "rozluznieniu" ciale hqdz polozeniu si~ do Iozka. Ulg~ w dolaqliwosciach przynosl dopiero obkurczenie i zrnniejszenie si~ wypchni~t~go fragme~tu. 49. W ptzypadku druqim . ~qd:a (co nastepuje powoli) lub jego powr6t na nalezne miejsce w ple!Sc:eruu wl6knistym (lub tez wypadniqcie do swiatla kanalu kr~g~wego). tu16w jest pochYliony i jedna noqa zgi~ta w stawie biodrowym i kolanowym. b Q OCHRONNV KURCZ MI~SNI I ZABURZENIA RUCHOW KReGOStUPA W ODCINKU L~DZWIOWVM ORAZ ZABURZENIA POSTAWV CIAtA Ochrnnny kurcz miElsni grzhietu towarzyszy wszystkim zespolom b'616w krzyza.

natychmiastowe ustqpienie b6lu w przypadku zwolmema naClqgnu~cla konenia przez wypadnielte jqdro miazdZyste. a tym samym pociaqa za soba mniejsze lub wleksze uwypuklanie sie jqdra miaidiyslego do kanalu krElgowego.yklejenia" korzenia do przepukliny.miedzytrzonowym. Zaburzenia czucia 6be.jmujq tez zaourzema czucia proprioceptywnego.w niekt6rycb powstania skoltozv. zas mniejsz~ . kt6ry po kilk. spOWOdow ana je_st jego napiE. kt6rych szybkosc przewodzenia wynosi 0. wl6knienia i wapolenia jqdra miazazystego. zas . . 2.Najbardzicj bolcsnc i ograniczone SCi ruchy zginania i p[Qsto~ania k:ligoslupa w odcinku l~dzwiowym. Napinanie uszk odzoneqo pierscienla w16knistego oraz pr. Jak dlugo dotyczy to jednego tylko korzenia. Przerwaniu pierScienia wloknisteqo i przemieszczeniu jqdra miazdzysteqo zawsze towarzyszy zr. klucie. Drainieniu korzani towarzyszq z re-gu]y zaburzenia czucia W odpowied!lim obszarze sk6ry (dratwlenie. 54 55 . ze nie ucisk. Lckkiego stopnia oslabienie sHy mlqsniowe] oraz zaniki miesniowe wystepujq zazwycza] W przebiegu dlugotrwalego draznienia korzenia (rczciaqniecie .ragmentu jqdra. . kt6ra wynika jedynie z zaburzenia mechaniki stawu mlEldzytrzonowego. uClsk na nerw kulszowy na po. Chory z reguly dokladnle parniqta date i charakter ostrych dcleqliwosci. Oc:zywiscie w przypadku catkowitego przeIl1icszczenia si~ takiego fragmentu do kanalu rdzeni. Nawroty doleqltwosct powodujq U pacjent6w nlewiare w mozliwosct wspotczesnej medycyny.nia.lubl zw~odnienie w16kniste}. zas wl6kna male . Reakt:ja tych w16kien na bodz1_e: ~e~haniczny i chemiczrry jest rozna (r6iny pr6g b6Iowy ora: wrazliwosct na ucisk i niedollenienie). :vlozl-'ona z powodzeniem wystqpowac tez w III okresie cboroby.zylegajqcego do niego wtezadla podluinego tylnego i zwiqzany z tyro bol ogranina ruch zgi~cia kreqoslupa na drodze odruchowego napiE~ci<:lni~_sni_ r Zar6wno zqinanie. Obrzmiale jadro Irzescie] jego' czesc) ulega zaklinowaniu miedz y tylnymi krawedziami trzonow. sto-uwania si~ do zalecen lekarzy itp. Zablokowaniu takiemu z reguly towarzyszy atak ostrych b616w krzyza.. kt6ra stanowi jeden z najwczesniejszych obj~w6w draZnienia korzenia.nio_wych oraz niedowladow.u !ub kilkunastu miesiqcach od ostatnieqo ataku zapomnia! 0 swej chorobie.! lub zastosowania wyciqgu fragment ten cofnie t~/ powrotem do piecicienia. Rwa kulszowa niekoniecznie musi wystepowac w n okresie choroby ). Nagle przemieszczenie jqdra miazdzvsteqo. ze pojawieniu si~ ostrych atak6w bolowych U chorego. sprawa nie jest niebezpieczna. W zwiqzku z tym chory stare siEl utrzyrnec takq pozycje data. jakkolwiek ChOIZY skarza si~ okresami na uczucie "jakby ich nogi do nich nie nalezaly".6-90 metr6w/sekund~. ale naClqgm~cle korzeroa daJ€ objawy bolowe. zas u lekarzy znlechecenie do stosowanych lek6w i zabieg6w .ni~ da_je b6. zaniki miesniowe oraz odcbylenia w zakresie ruche.. Co wiElcej te zaostrzenia. Korzenie l~dz-wiowe skladajq si~ z wl6kien 0 qrubosci 0.lu. unlemozllwlajqc ruchy w stawie .sladku daje zdn~twienie i niedowlad.ycia. kt6rymi sq: b6I. j8k ich wystqpienie. ust'lpienie dolegJiwosci b~dzie r6wnie pjorunujqce. Zaklinowanie lub odklinowanie f. oper~cyj~e -:.istnialego ucisku.lkszosci uszkodzeil If. ZABURZENIA CZUCIA I RUCHOW Wil.5-10 mikrona. totei r6me S-q objawy . skolioza powstaje jako odruch ochronny na bezposrednie draznienie kdrzeni nerwowych. W przeciwienstwie do splaszczenia lordozy.czucie temperatury i "wolny" b61.spol b6lowy. Napiecm k orzenia. NERWOSOL KULSZOWV. jak 1 prostowanie kr~goslupa potaczone jest zc zrnianami cisnienia w obrebie krqzka mi~dzykrElgowego. Skolioza jest najczescie] skierowana wypukloscia W strone rniejsca drainienia. wcale nie musi towarzyszyc istotna zrniana proces6w chorobowyeh. Jcdnq z najbardzie] cheraktej ystycznych cech uszkodzenia krazka miedzykreqeweqo jest epizodycznosc wystqpowenla ostrych objaw6w ohoroby. zaburzenia czucia. w kt6rej nie zwieksza sie cisnienie w krqiku. dajqcemu b61.nerwami tzuciowyrni sk6ry. Tak wi~c rwa kulszowa.dzwiowego krqzka miEldzykrElgowego towarzysza oojawv ze strony konczyn dolnych..podraznieniem korzeni lub ogona k onskieqo przez uszkodzone Jqdro miazdzyste i pierscieil w16knisty. najczesciej Sq trudne do wytlurnaczenia z racji przestrzegania PJZCZ zdecydowanq wlekszosc pacjentow odpowiedniego trybu :i. a tym samym wywolywac b6L Napadowi ostrych below krzyza z reguly towarzyszy zrniana postawy creta w postaci sp'laszczeriie Iordozy. ! zwiqzanego z tym "prz. a nawet znieczulice).!ciem. oraz wystrzega sie ruch6w mogqcychwypychac krqiek. Jesli na -kutek obkurczenia siE.·W gr~ mogq wchodzre: L. czesto towarzyszq zaburzenia czucia proporcjonalnc do sHy dzialajqcego urazu. Istnieje coraz wiecej 'dowod6w na to. mosci. Z wyjqtkiem belu gl~bokiego wszystkie wyntienione objawy zwi~zane Sq z. Wszystko wskazuje na to.zabLok~wa~e ruchow w stawie mledzytrzonowym moze spowodowac wkhnowaroe sie fragmentu jqdra. z powodu ucisku korzeni lub Qgona koD. W przypadkach powazniejszvch dochodzl do duzego stopnie zanik6w miEl~. oslabienie miqsnt. Pewnego rodzaju . ale . nieraz 0 drarnatycznyrn przcblequ.np.skiego. co ¥esztq potwierdzajq spostrzeze. Grub~ ich wl6kna Sq przewaznie nerwami rucbowymi lub proprioceptywnYl~.:r'lzka miqdaykreqoweqo hrb pojawiac si~ na skutek za. Z chwilq pewstania W nerwie zwloknien utr ata czncia staje siEl nieodwracalna.owego moze dojse do ci~ikich powiklail. Z tycb ostatmch duza qrupa przewodzi gl~boki ucisk i "szybki" b61. kiedy doc-hodzi do cbkurczenia.

Korzen ..lgowego zawarfosi: tylowypchniete] pIzepukUny maze skfadac st~ gl6v. niem napiecia korzenia. w wyn:iku czego podraznia przebiegaji\cy w tym. chary slaw miedzytrzonowy jest szczeqolnie podatny na wszelkte mazy.\ 57 .w p6iniejszych okresach moze zostac doslownie "obmurowany" kostniej tkanka wI6knist<i.c i naciskcw dzialajqcycb na tylnq CZI.nasada luku klro::gu (wg Buchanan. W tym ostatnim przypadku unieruc. d. W .CYKlICZNE TVlOPRZEMIESZCZENIE JAORA MIAiDiYSTEGO I ZMIANY lEGO UMIEJSCOWIENIA tyloprzemieszczenia j<tdra sCi zwiazane ze zmianami cisnlenie w jednostkach ruchowych jUE:l. tropizm wyrostk6w) .. w nastepstwie proces6w zwyrodnieniowych.?aleznosci od wystepowenia i utrzymyv.lepioj .). Najez~5cieJ j4.~az Rye. o_Q:fzEl_ku ksztaltujq sie objawy chorobowe.trzoponowo~ 2 wio. jak i sam korzen.lSC pierscienia wlokrristeqo i tym samym maze doprowadatc do jego przerwania w uprzednio juz zmienionym chorobowo odcinku.przy czym kazdy nacisk Iub obciqzenie rozciaqa.'ladl:o podluzne tyIne lub przemieszczenia pod wiE:l. Pod wplyw ern dl:ugotrwalego ucisku i rozciqqniecia dochodzi w rum do nieodwracalnych zmian zwyrodnieniowych.. nalezy zdac soble sprawe z dw6ch fakt6w.lIzane s<j z dalszym przemieszczenlern jadra izwiEl.YWY. Korzen moze zmieniacswe ulozenie na przepuklinie jqdra i uzyskiwac w tenspos6b zwolnienie ucisku i napiecia. O· wyzdrowieniu albo . 52 0. Wypchniil. uniesione uprzednio od miejsca swego przyczepu do trzonow krE:l. 56 . 50. przebiegajqcym na przestrzeni lat. co eutomatycznia odpowiednio "wydsza" objawy korzeniowe.uszkodzony krqzek podlega 'posl~pujqcym 3-etapowym zmianom. miejscu kOifzenl wyj<l.). Ponadto w_ rniare trwania choroby korzenie adaptujq si~ do stanu rozciqgniEicia.moze taz ulec pewnerq. a co za tym idzie .a iZ"W~zenia szpary mil:.ania siE.:zadJo podJuine tylne: 3 . odcinek zawarty mill:dzy will:zadlem podluznyin tylnym a hrklem h~gu.0' wygojeniu uszkodzenia mozemy mowic tylko wowczes. gdyi: plerscten :w16kilisty nie zawsze cofa si~ miEldzy trzony (wg Armstronga zmodyfik.:nie z element-6w jqdr~ miai. o czym bedzle mowa dale]. anawet rozr-ywa niedojrzalq tkankq !qC:m1q. jak i Z'€wn". i w6wcz·as drai. kiedy trzony kreqowe zostana odpowicdnlo stahilnie polqczcns tkanka wl6knistq (zrost w!6knisty). R vc.wyzwals DOWy rzut dolcqliwosci b61owych. Do zrnian umiejscoWienia [adra dochodzl w razie jego przebicia przez wiE.itystego (u) lub pierscienla wJ6knistego (b). jqdro miazdzyste rnoze zmniejszyc ~Wq objetosc 0 ok.wi. Korzen napiety przez dluzszy okres nad przemieszczonym jqdrem miazdzystym ulega sklejeniu z nim. Fakt tsnma wplyw na ewolucje b610w lazyia. 51.__-_ Rye.rElgu (1). Po pierwsze . Zanim jednakza do llego dojdzie. Nawroty doleqliwcsci z. 250/". Kazda zqiecie krqqoslupa ku przodowi powoduje zwiE.kszenie napiEl. 51 Rye . W mierq uplywu czasu.90wych.u wydluzeniu.homiony korzan Cykliczne jest niezwykle wrazlrwy na wszelkie zmiany ulozenia It:d'iwioweg. 0 zmianach ulozenla korzeniasygnalizujq objawy neuroloqiczne i ortopedyczne.Gstkowy.ni opoue t warda oraz 'kcrzenle bie-gtliloo zarowno wewn'ltn-.o odcinka kr~goslupa i natychmiast reaguje objawami b61owymi.ciu jqdra miazdzysteqo zazwyczaj towarzyszy miejscowy obrzak.~ sily bez szkody dla bmych alememew \.tkcwo jqdIO przemieszcza si~ centralnie i masywnie.9oslupa i z ruchami kreqoslupa . Rye.do ntestabllnosci odnosneqo segmentu czynnoscloweqc (2).ksza.a zmodylik.lgowej ntoie dojst do dzia:lania zbytnich naciskow nil stawy miEldzywy:rostkowe: jaSH ustawtone SIl one nleeo hcryzontalnle (tzw. it nestqpnie zrostowi.-. Wplyw choroby krqZka mU.:gowego na slaw' mi~d7. Jednoczesnie na skutek zniszczenta w16kien czuciowych maze doise do paradoksalnego ustapienia dolegliwosci. 52.. czyli.ldzykrl:. Krazek zdrowy amortyzuje dzjalaj<lc. w przypadku zwytodnlenia kr"ik.pod wplywem rozdqgania . W przypadku uszkodzenia krQika mi~dzykrt.zadlo. PRZEBIEG CHOROBY KRPtiKA MI~DZVKR~GOWEGO Aby rozumiec patoiogiEl krazka miedzykreqoweqo.dro mia±dzyste wypukla si~ (1) prrez puncrus minoris resistentiae. obejmnjqcy zar6wno chorq okolice.jdzykro.

natOwe. Iecz w pewien sposob lqCZq sie ze soba. ze protruzja ji:!dra miazdzy:. 4 .il chore go i uleqleqo zwyrodnieniu krazka mifldzykrE.przemteszczenie centralne w gJqb srodka trzonu (wg De Palmy i Rothmana zmodyfik.sC pierscicnia w16knistego podlega coraz wiflkszym zmtanorn. Najwczesniejszq zmianq jest rozmiqkczcnie jCjdra miazdzysteqo oraz tylnej czesci piarscienia w!6knistego.mia staje si~ one bardziej podatne na mazy i ma COIaz wieksze trudnnsci zatrzvmywenla wody. po czym powolnie zmniejsza ~I<i. W zwiqzku z obnizeniem siEl wchlaniania wody przestaje one stanowic podporka dla ruchow kreqow. od ktoregoS Z bok6w.gowego~ . 3 przemteszezente pod plytkfl koncowa.rpukla si~ w powstalq przerwE. Rozpad jadra ma powazny wplyW na mechanikq krqzka miedzykrecJowego. 53. a rownoczesnie wzrasta zawartosc kolagenu.wejscie pod wiflzadl:a podluzne przednia. n przebiega zupclnie inaczcj. dby'w koncu PElknq:c i tyro samym umozliwic (pod wplywem nacisku] przcmieszczenie siEldo tylu zmienionego jqdra. 2 . lecz zostaje trwale u{'isni~ty. Okres I . lub tez proces ten moze byc znacznie przyspieszony przez uraz niszczqcy oslabione wl6kna. -Iqdro miazdzyste znajduje siEl pod dodatnim. W jqdrze chorym cykl :. jqdra miaidiystego. Jest sprezyste i elastyczne. [qdro -v. pierscienia w16kn:istego do jego przerwania dochodzl jedynie na niewielkiej przestrzeni. ze nie stenowiq one calkowicie oddzielnych tworow. 0 tyle skladowa wielocukrowil lllf'ga podwyiszeniu az do 4 dekady zycia.lpgo nastepuje nagle w wyniku urazu przerywajqcego plerscien w16kmsly.nego zniszczeuia pierscienia wtoknistego rozpad [qdra jest roznie zaawansowany. rozpoczqcia po drugie .o si~ jqdra.ym od jadra prawidlowego. przy ezym nacisk pada g16wnie na jego tylnq cz~sc. Towarzyszq temu zmiany wlasctwoscl bydrofilnych sLarzejqceg. Od tel pory pierscien w16knisty przestaje bye poddawany zmiennym naciskom w r6inych plasaczyznach. Czas trwania tego ckresu moze bye r6zny i bledem jest sctdziC. 0 ile zawa. Tyioprzemieszczanie jadra przebiega najczesciej powoli i stopniowo. to w mierq uplywu lat uleqajac odwodnicniu staje sifl mnie] elastyczne i wyr azniej odrozniajace sifl od pierscienia wl~knistego.z momentem do stanu normy.ek wieloeukrowo-bialkowy rozpada sifl i ulega 'przemianie w kolagen. Ai do Illorncntu zaawansowanego zwI6knienia jqdra ma miejsce szybki rozpad kompleksu wielocukrowo-blatkoweqo oraz zwiekszenie Ilosci kolagenu. Jqdro zdrowe zbudowane jest z siateczki kolag. kt6ry -utrzymuje je na naleinym rniejseu.ksza niz w jadrze zdrowym. Catkowita zawartosc bialka jest stale.ilzadl:a podhizneqo tylnego i przemieszczenie doka.1 przerwanie wil. Zmieniqny chorobowo pierscien wloknisty moze ulegac rozrywaniu stopniowo. Od tego momentu rozkawalkowane jCldro miazdzyste utrzymywane jest na miejseu jedynie przez tylne wiqzadlo podluznc. prowadzace w koncu do jego przerwania. W niomencie ostatecz. Okres II przemleszczema si~ jildra miazdzyslego. Zrniany zwyrodnieniowe w tym przypadku zachodzq na dlugo przed patologkznym przemieszczeniem siEl.ne tyli nil 59 . _J Mimo rozmieknienia '! oslabienia tylnej czesci . W rnlerq postepowania procesu chorobowego' jadre lylna cZf.J. Lalwosc przechodzenia 'lillian chorobowych jqdta na pierscien wl6knisLy wyjasnia fakt. Zejsciem ".ly czas I lek:ko rozciqga pierscien wl6knisty. Kiedy pierscien ulega przenyaniu. proces chorobowy zaczyna sifl od jqrlra .\j wypelnionej skladowq wieloeukrowo-bialkowq. nie moze ono ' tez dluzej symetrycznie rozkladac nacisk6w na pierscien wl6knisty i plp:ki koncowe irzonow krflgu.). dSnieniem przez ca. Zwiqj7. ulega oslabieniu. Ucisk pierst:ienia jest gl6wnym czynnikiem wywolujqcym zmiany zwyrodnienioWC'.rlosc bialkc1 Die zmienia sifl na przestrzani zycia. Kierunki przemieszcrania sil.zwyrodnieDie i<ldra mia:idzystego.pekenie i rozkawetkowywenie na roznq Iiczbe wolno lezqcych fragment6w. Ryc. Rownolegle dochodzi do stopniowego obnizenie zdolnosci wchlaniania plyn6w (w zaleznosci od czasu trwania objaw6w) i ieh zatrzymywania K warunkaeh nacisku. jedynq tamq na jego drodze pozostaje wiEl. lezacych W p6lplynnym srodowisku. 0 ile w wieku mlodym [qdro miazdzyste ma konsystencje potptynnq. r6wnolegle ze spadkiem sily wchlani.eno58 . megle rozpadowi jadro miaZdZyste rom si~ sklade chemiczn.. a nawet po odciazeniu. Jqdl-o nie jest w stanie wchlaniac tyle plynu jak normalnie. pi zy czyrn jest ona dwukrotnie wif.zadto podlui. Z nie wyjasnionych powod6w ulega rozpadowi skladowa wielobielkowa zelu [adra.siro:Lych zmian nigdy nic powr6ci choroby maze bye tylko wl6kniste polqczenlc sqsiadujqcych trzonow kIf)gOwych.

najdzi sit. gdyz przeszkadza temu ciSnienie tam panujqce (j .C stawu mi. kszlalt i usytuowanie wypchnietej czascr go sa rozne. i stac si~ cialem wolnym (tzw.dra uwypukla si!. kt6ra lqczy si~ z plarsrlcniern i plytkami koncowyrni.Ieduoczesriie.podluzneqo. w sprzyjajqcych okolicz:oosciach.wl6lrnifmie k:r<tzka mi~dzykre:gowe90". Jqdro przebija si~ z reguiy z boku od liriii srodkowe].!kiej.lte fragmenty jqdra mogq klinowae sif. jlj:dro rue moze jui: powr6dc d wn~trza pierscienia. zmniejszsja swe wzmiary.Dlateqo w przypadku przeciecla pierscicnie jedynie CZ!. dajqc pra .lte (czt. Nawet w przypadkach zaawansowanego r ozkawalkowania .u.l na zewnatrz. fragment jest szaroka podstawe. umozliwiajqc . Najczescie] jednak wypchniety fragment jqdra ulega zawinieciu.6w mi'Ei'sni na skut.i przamieszcza sie rlo tylu. Wywolany stalym naciskiem i draz.l mi(l:dzy krawEldziami trzon6w krElgowych.przede wszystkim wyrodnieje tylna jego CZE::SC. juz wspomniano. Uwypukleniu mo:ie te:i ulec pierscien wl:6knisty.ego tyloprzemieszcze. . Fragmenty takie rilogq nawet zsuwac sie: po korzcniu i ulegac zaklinowaniu w otworze miedzykreqowym.l odpowiedniego leczenia. Objatosc. [eslt nie! podejmie sif. W takiej sytuacji kazdy ruch kre:go~ swym rniejscu przez stateczkq Zdrowc jqdro miazdzyste (przypadkowy lub. Cz~sciowo wycisni!. W tym miejscu nalezy dodac. w wyniku czeqo [ad przesuwa si~ ku tylowi cal:q SWq powierzchnia (tzw.enia nerwowego). Po przerwanlu piersclenie w16knistego wiezadlo podluzne Lylne nie jest w stanie zbyt dlugo powstrzymywae uwypuklajaceqc .:::dzytrzonowego. ze wytworzona wyrosl moze przylgnqc do korz. moze tak:ie dochodzic do kosctotworaenia i na koniec do zwapnienia calej zmiany. gdyz centreln CZEl:SCierscienia wl6knistego jest wzmqcniona p najbardziej wytrzymal cz~sciq wiqzadla podluzneqo tylnego. spt szczeniu i przesuniqciu pod wi!. Rozkawalkowane jqdro i p61plynna tkanka otaczajaca je bardzo latwo mog<j zostac wyciSni!. Cisruenie wewnqtrz pierscienia zwiElk5Z8 siEl P wpl)'.lzadlem podhrzrrym (niekiedy na d znaoznq odleqlosc) zgodnie z przebteqiem wl6kien wie:zadla lub boc wzdluz korzenia w strom: otworu misdzykreqoweqo. zazwyczaj tylko jeden z nich uzyskuje wi!.. cZf. Niekiedy docnodzi nawet d przemi!~szczenia dose duzych kawalk6w pier. a tym samym unieruchomieniu TIa slupa miojscu. kt6re w wyniku lego sklada sie z pojedynczych IragmEmt6w Iuzno lezacych w bezpostaciowej p6lplynnej masie. jakkolwiek madal trwa proces zwyrodnienlowy calego krqzka miedzykreqoweqo. Przede wszystkim dochodzi do odepchaiecia wiEl:zadla od trzonu i powstania przepukliny [adra. czasu tr acq one elestycznosc.wykonywany w celach leczniczych) rnoze uwolnie ow fragment. zablokowanie trzonow krf)'gowyib. kiedy jeqo r[:sztki ulegnq takiemu zwI6knieni.wiowy kn:c9oslupa znajduje siEl w usta:" wieniu neutralnym).!cia calego rozkawaI'kowanego [adra lub. aby w koneu..w zalezuosci od stopnia przamieszczsnia . jesli chary zoo stunie odpowiednio wczesnie wlasciwle leezony (gdy tylko pojawia sle pierwsze objawy chorobowe). Zaczyna silf ona ' zazwycze i tYPOWD po jednej 5tronie .nieniem (zwiEl:kszenie ruchomos. powstajacy na skutek wycisniecia cZ~~ci [qdre moze calkowicie przebiC siE:lprzez wi~zadIo. jqdra. do kanalu kn::gowego moqq wraz z jqdrem drqzye jego strzepy.scienia rna zasaclzie zawiasu) Z cbwilq dui. Nlekiedy okras ten moze zostac ominlqty. Sklonnosc do przemieszczania jqdre wzr asta wr az z postepujqcyrn jego wyrodnieniem i rozkawalkowywaniem. twerdnieja.osc od rniejsca wyjscio wego . .!boki znieczuleniu.: w kanale kreqowym. protruzja masyw'na) Moze miec miejsce takze protruzja obustronna. . a' w koncu zwl6knieniu. II okres choroby krqzka miedzykregoweqo moze trwac roznie dlugo. Od tego momentu nast~puje stopniowe ograniczenie rucbomosci trzon6w. a to W wyniku bezposrednicg. Konczv sif.c'ly to jego calkowite wypchni~ci.nia. Zmianom wstecznym ulega tez chory pierscien wl6knisty :.vem skurct.jest do pewnego stopnia ' zakotwiczone na tkanki wlokntste].lkszq ruchomosc . Okres ten kODCZy tez chirurgiczne lIsuni.:sciami) przez powstaly otw6r. zginania lub prostowania kre:gos1upa W odcinkll lEl:dtwiowym or diwigania dEl:zar6w itp. Raz rozpoczete przemieszczenie sie.ejsze u chorego po glf. a nawet wapniejq (czesciowo z powodu utraty wody i czesciowo z powcdu w16knienia oraz nlszczenia przez tkankq zlerninowa). ze jqdro miazdzyste rzadko ulega w calosci tvloprzernleszczeniu. Olues III .!di. Uszypulowany guz. kt6re moze przesunac sil'l ne pewna odlegl.. kt6rego odcinek It. [qdra mlazdzysteqo trwa latami. czy tei. po czym w miare niszczenta pierscieni wtoknisteqo przechodzi na dru9Q strone (niekiedy postronle przeciwnej dochodzi do niezale:inej protruzji). w wyniku czego tworzq pewnego rodzaju wyrosla kostne. myszka kanalowal. wstecznym uleqaja tez przemieszczone fragmenty jqdra . powr6t na nalezne miejsce w pierscienlu wlokmstym.ci krf.lg6w) praces wlOknienia do· ptowadza do obkurczania i twardnienia pierscienia.ek kaszlu lub kichania. w miejscu oderwania wiEl:zad1a. prawie zupelnie zniknqc. PozostaJa .lSC Jg. Poczatek lego ok.! on z cbwilq wy· pchDif. Ostatni okres choroby jqdra miazdiystego stanowi etap naprawy.<:zlise jqdra i pierscienia ulega typowym zmianom wstecznym. Zmianom 60 61 . Nadmierny V'l miarE:: upIywu . Nierzadko. z rownoczcsnym jej odpowiednim zrnniejszeniern (nie przeszkadza Lo. dSnlenie to jest najmni. jadra. w wyniku czego z.IQSU oznacza przewage: procasow w16knienia ned procesarni r ozpadu jqe m i pierscienia w16knistego. ze traca wszelkq ruchomosc".e do kanalu rdzeniowego. Korzystny ten Iakt moze miee miejsce.:::cie jttdra. na . zenim doszlo do uszkodzenia pierscienia w16knistego. Najczesciej wypuklajqcy si€!.o zwloknienla chorego jqdra.• IAac:rej m6wi<l. jesH zmiarry w pierscieni wloknistvm rozciaqajq si€j na wiekszej przestrzeni.

nawet najmniejszy ruch ?r~gi 63 . a ustepujq po lezentu. Procesy patologiczoe zachodzace w III okresle zmierzajq nienia . a KLI~IKA USZKODZENIA L~D2WIOWEGO KR~iKA MI~DZVKR~GOWEGO Charaktervstyczny zespol kliniczny rozwijajqcy sie W n.. Dobrze zebrany wywiad prawie zawsze ujawnia istniej uprzcdnio doleqliwosci._gosIup odebyla si-E: w strone przectwna. stopniowo narastajqcy.knistego (b).ast~stwje dzenia krqzka miqdzykrqqoweqo przebiega bardzo zmlennie i w czasie. Okolo 40% chorych neguje wszelkie urazy przyczyne choroby.to bal t~py.bole ostre. Rye. Pierwsze doleqliwosci mozna podzielic na 3 grupy..' kH. proces ten przebiega powoli .lsni unieruchamla cZl}sto tul6w w Iordoskollozie.jest to objaw najczestszy. wyst~pujqce nagle. ale tyl u 10-20% zwiqzek mie:dzy urazem a doleqliwosciami jest natychmias wy i ostry.Typ. Skutkiem tego Sq zmiany zwyrodnleniowo-znieksztatcajace tycb staw6w (zwlil:ienie. rozlany. definitywnego wl6knienia krqika szpara u1ega wernu zWl:. Usztywnienie ustqpienie doleqliwosci b6iowych.. 861 krzyza . Kazdy. co za tym idzie .16w krzyia . kt6ry nie ulegl jeszcze zrostowi wl6knistemu. ich przellleg kl~Dlczny Jest czesto dramatyczny. jeSli jednaknie dojdzie do USZI"':O"".nieprawidlo we ich obciezanie.!<osci krazka mj..eruu moze zejsc ponize] 1/~ normalnej wysokoSci. Mechanizm pow:stawania skoliozy w zaleznosci od podrazrueIlia korzeniar a draznienie od strony przysrodkowa] powoduje ochronna skolioz~ skierowanq wkl£. Odruchowy kurcz mil:. na sta wach raiedzywyrostkowych.H~ nia krazka rniedzykreqoweqo na innym pozi omie.wypchnil}cie cz~sci miasdzysteqo nie pociaqa automatycznie za soba zwezenia szpary tego. Przemieszezone jqdro mlazdzyste [a]. kosci rzenie.n . gdyz pociqga za sobq zaburzenie normalnej kongruencjipowierzchni stawowych. jak to niestety rzadko Ina mlejsce. 55.. ze [qdro stanowi mnie] niz 1/4 wyso. wyrazajacc sklerotyzacjq tkanki kostnej ponizej ptytek -granicznych.lz. Rozroznia sie 2 rodzaje 16w krzyza.. staniu oraz po ruchach tulowia [szc g6Lnie zginanie tulowia). okresie tym dochodzi do stopniowego zw~zania si~ szpar trzonowych. Pozostaje to w zwiazku z cyklicznym przebiegiem choroby owolucjq zmian wt6rnych ne skutek okresowego tyloprzemieszczani jqdra miazdzysteqo. b6. 1. i ZWEl:zenie szpary rnledzytrzonowe] odbija si~ zawsze ujemnie. szvm dla niestabilnego ostateczoemu stawu miedzytrzonowaqo.-" go przed przerwaniem piersclenia w16knistego. Dolegli wosct zaostrzajq sie po siedzenru. w16knistego staw6w miedzytrzonowych.ucisk pociqga tez ze soba zmiany W trzonach kreqow.nr •. okolostawowe zwI6knienie).drainiony jest od zewnatrz. 54. W..zykrEl:goVireQrO Nawet po calkowitym wypcbnteciu jqdra. szpara miedzytrzonowe zachownje SWq prewidtowa szarokos Dopiero w miare. j~szcze przez wiele miesie lub lat. podchrzqstna sktarotvaacja. Okolo 60% chorych zglasza w wywiadzie przebyty uraz. moze ulee zak1inowaniu Ill!i~dzy tylnymi kraw~dziami ttzon6w kr~owycb (c) oraz moze wypasc do kanaru rdzentoweqo (d).~d. .lslosciq w strone draznioneqo korzeniai b .<>n'7Ul"r<.jesli Jwrze. moze cotaac sil'l W obrqb pierscienia wl6. Tvp pierwszy . Ten typ b616w charakterystyczny jest dia okresu zwyrodnienia krqika m.. zas w okresie p6miej 62 IJ b a Rye.

a . Rzadzie] zespol ten narasta powoli. . \Vldz€ma leczqcych ich lekarzy. 0 rE'SIe.jest od szybkiego chirirrqicznego odbarczenia rdzenia. . Ostre napady bolow SCI typowe dla rozerwania piarscienia wloknisteqc. glowny . d-lu ~trwal .. ezas trwania b616w Draz 1eh nate:zenie jest uzalei:nione w wielkim stopniu od zacbowania ehorego i natu·ralnie od stosowanego leczenla. CnarakterU"'TI'j·e J·e trw I b'l k· .e o . metody "szybkiego wyleczenia" sposobem fiz. kt6te nast@nie mijajq po kilkudniom-. w oIZeDlu 1 zWlqzanych z tym zaburzeil czucia 1 ruchomoSCl konczyny Jakk 1 . yrzechodzerua doleghwo. 9 Jti 0 powled. dlui.~ I' .' . istniejqcej nadal ciqqtosci pierscienla wloknistego..e. '-' . Od ezasu do czasu pojawiajq 51e . gdyz nawet kUkugodzinna zwloka moze geozie powaznymi powikJaniami. Rwa kulszowa . naglymi bolami.kowant .11 0 65 .. ze usz k 0 d zerue kIqzka Inie:dzykr<>gowego uleg . te . Jeszcze gorzej. ze calkoWICle urueruchaIrud chore go..ki samowyleczenia zdarzajq si~ rzadko i zayczaj "wyleczem crerpiq okresowo ataki below zas widm 11' cych. zw ze~zYWlstos'Cl g. owrue z powodu znie\V r ~zeJ..stajq w zwiq~~u z p~kni~ciem pierscienia 9wJ6lnigo 1 przemleszezemem zewartoscr krazka mi<>dzykr d'.bol rozchodzqcy sie: tylko wzdluz nerwu kulszowego. P6Zniej w ill ~~ rcsrs choroby. Nastqpnie b61e nasilajq sie: i schodza ponizej kolana do lydki. . . .' . oparty jest gl6wnie na znikaniu chor ch z .9. ale bole 0 mniejszym nieco nasileniu pozostajq przez okres 2-3 tygodni. . r b. . . objawami zwtastut c i _ . ' .krot. d IJ lzw. W' tym z zaburzeniami w oddawaniu moczu i kalu. ay 0 rzyza. atak jest poprzedzony a'!"~. Niekiedy chary jest niezdolny do przybrania pozycji siedzace] ani stojqcej.ki.0 ewarua tr~ajq ~hro~cznie.nIcgo. ostrych baLow.' w 16i:ku. ym sl... tyrn sam ]<lsi.. orat staniu. przy czym Ich nasilenie jest rozne. ~p. nasllaJijCY Sir: gl6wnie po . ~-~'. Niekiedy.tulowia przynosi b61. 2...nk·l.~ij. W ~llar~ wlokmerua krq'lka zaoslrzenia stcrjqsi~ rzadsze ale ope po . .Sq . aNo>.sze i zaburzajq tryb zyeia na przestrzeni miesie:cy. I'll ezemu ':'dPrzypadk:u pon~wiajqcych si~ objaw6w rwy kulszoweJ· dochodzi do wraealnych Zilllan k-' . Niekiedy bol jest jednak tak siIny. .Tz~pad. Mogqsi~ W6WCZilS pojawle obj~y ucisku ogona kcnskieqo . . w tych przypadkach. _napady. B6le wystElPujq cze:sto bez 'ladnej wyrainej przyczyny i wywoluje je Dieraz zupeloie niewinny roch IUb wysilek.. . Y p~la (:hE)tenia d . ~ owygoJenm. . nie ustepujqcymi w zsdnej pozycji data.' . . . .. ~ 0 :czY. pr owa. Bol krzy±a i rwa kulszowa jednoczeSnie·wyste:pujq jedynie u 8-16%' chorych. nan dolegIiwosci powoduje.. 1 JeslJ NI·e . Dzieje sie: tak gl'. Najczescie] doleqlrwoscl rozwijajq sie: podstepnie i narastajq powoli tepe bole w okoliey krayza.bq Prowadzenie -czvnn tryb·. JUZ.rzadsze i do ich wywolania trzeba ~razl ·90 ur~z~. nas aJil Sl~ wy· t . iJol . -.!laki.nawet i lat. a nastepnie dla okresowego wkleszczanla si~ fragment6w rozkewalkowanego jqdra miqdzy tylne krawqdzie trzcncw mi~dzykr~gowych. W przypadku nieleczenia napady ostrych below slajq sie:: coraz ez~stsze.~zeruu.o:'/cymd bI . '-ZilSU Ewolucja choroby Historia ehoroby pacjenta z uszkodzeniem krq:ika mie:dzykr~gowego jest typowa i charakteryzuje si~ naprzemiennymi atakami b616w i wzglEldnego spotoju.czneJ.z rozleglymi zaburzeniami czucia i ruchow. Podobnie i w tym przypadku rodzaj nasilenia i zakres doleqliwosci mogq sie: znacznie rqznic. IS rueJqcego stanu..~em p ruchow kr~goslupa w odcinku ledzwlowym ale . '" • __ ego u zYCia 1 pracy W okresie tylow chill cia II~dra mlazdzystego pociqg~ za sobq coraz czestsza napad-y o~ryCh \6~o9qcych wyst~powac bez zadnej istotnej przyczyny. B61 pojawia sj~ natyehmiast. w przypadku rozpadu jqdra miezdzysteqo. POiWledzlano.I a l. . Rokowanie w tyeh przypadkach uzaleznlone. ~cz· y chor~ch 1 ich meWlary w mozlhvosd leczenia. kiedy dochodzi do powolnego wvciskanie w strone kanalu kreqoweqo zawartosci [adra miazdzysteqo. Pod wplywem Iezenia ostry bol ustqpuje dose szybko. posladkow i na tylnej powierzchni uda.' Y1ll ~~ea okres . Iezeniu. . do lotka. gdyz dalsze mazy chorego krqzka mo 0" rfJwaHowne zaostrzenta dolegliwosci i pogorszenie g~ ~ c~qgae zaso.miuruchomlema I lagodzi cierpienie r 'zesto . W p6in!c:. .. B6Je zwiazane Sq ze ~wyrOdnieruern krqzka oraz rOZClqgaruem ruedoj'rzaleJ' tkanki I" . zorientuje i poloty . ostre bole wystlWujq gJ6wnie w lin k . ale.l~o~n~c:e szuka._ ". hit d· I . Rzadziej rwa kulszowa zaczyna sie: ostro. am " '< a w mlar~.. Przyczynq b6lu jest bezposrednie podrazntenie korzenia. 0 Wle w 1lliar.a~ ust~uJC} po. ( boroby. nawet blahy uraz moze spowodcwac nagle i masywne wycisniecie zawartoscl jqdra miazdzysteqo przez schorowany pierscien do swiatla kanalu kre:gowego. ma me gorszego mz dqze . uplyw u '.. Jak . moze stanowit pierwszy sygnal uszkodzenia krqzka mie:dzykre:gowego. W I okre~ie choroby pozostajq one w zwiqzku z siedsenlem i staniern "r. jest silrry. jednak chary odczuwa stale pobolewania w konczynie. okolicy stawu skokowego i stopy. najczesciej po jakimS ostrym przeciazeniu krqqoslupa. . ' Paine okresy choroby I'oglad . 3.~ wyrodnienia nerwu ostre _ e uste:PUjq. k . T?po~e dla I~ okresu e~oroby ostrc i wylqczajqce z normalne 0 tr bu :~~la ~ole krz~za pozo. 0 za 0 owama stawu milildzytrzonowego BoIe Ila i . . '< e:gowego.zez~dzajqcego trybu :iycia. bez zednych innych doleqllwoscl. l1~ry w po~~ ~l~.h okresach uszkodzeilia krqzka mi~dzykregowego objawy S" rypowa. ze scisle przestrz~ a'.rotera~ noxa itp. semotstma przechodzs.sze I. . jesli eho w t me . zas jego przyczynq jest peknlecie pierscienia w16knistego i wypchni~cie czesci jqdrd miazdzysteqc.. . r.

spiaszczeniem l transpozycj<l tulowia. Cborzy ci. Chory porusza sif. lordozy l~dzwjowej WYTdZa]'I1 skGlloZI\ wypro- Rye.giEl:cia (2)...mimo pozor6w zdrowia . 59 Rye. • SIEl do opony war e]. Odchylenia ortopedyczne stwierdzane u chorego Postawa i chad.. ~tpm \' Rye. mi~dzy 66 £7 . 59. ..ciu do przodu na skutek zqiecia staw6w biodrowych. 56. b rr ..d . Przemteszczajqce Sl~ J'l ro miez zys ( ) W miare post"powaniaprocesu . p6u. Prrymusowa pastawa eborega w ostrym ('<I si~ przodopochyleniem miedn1cy.:dzykIElgowego moze si~ zdarzyc. Chary dot kniety ostrym atakiem bolow krzyza przybiera {'hurakterystycznq poslewq ciaia z powodu splaszczenia fizjologicznej lordozy l~dZwiowej oraz odruchowego usztywnienia. pOciqgajqcych za ". Bbl nasila (1) a pefnym [lub nawet pochyleniem wywoluje) pozycja tulowia (3). ~l' przecueszczs ne mh:.~ wir dnio ograniczoncgo trybu zycte. Rye... t de i d je ob]'awy oponowe a. Caly tulow ulega przesunif.01)'1 napinanie chorego korzenia.Sq dotknieci trwalym inwalidzI we m i w wiekszoscl przypadkow Sq zrnuszeni do prowadzenia odpo. do przerwania w1~zadla (c) i zaostrzenia dolegUwosCl. je 1 diu' fragmenty odwarstwily jedynie wiElzddlo po zne ale go nle przerwaly (wg Youugil'. '<" ."k' 1 ow "tate]' przepukliny (b). zas w przypadku jednoczesnej rwy kulszowej zaatakowana noga. . W zaznaczonej skoliozie dochodzi do wystawania barku i biodra. ze cala jego uwaga jest ~kierowana na to.. zqieta w stawie biodrowym. .! lypowo z uwagi na to. . aby uniknqc zmiany przymusowego ustawienia kr~go.przy czym bole nasllajq si~ po wysi1kach fizycznych. . 60.. ~7 Samoistne wyzdrowienie llsz1todzoneg~ k!rqzka R ye.. d newer chorobowego dochcdzt do pow1~ szema 5 ElP s. d' te napina wi~zadlo tyIne i zblH:ajilc Rye. kolanowym i skokowym dotyka podloza jpdynie palcami. tego odcinka. . . 60 okresie dclegliwosct. a .

. Philadelphia 1970.Toronto 1976. lu? wystaprento skohozy. Lancet. J po przekrocaenm mil.. W II i In okresie choroby stwierciza si~ niekiedy okresowq skolioze ledzwiowa z powodu rozciagniecia korzenia przez P. W warunkach zdrowia zqinanie i prostowanie kregoslupa odbywa sic:: gladko i harmonljnie. H. czy zewnetrznej. ~uchy rotacyjne Sq tylko. vol. Cailliet . Skurcz mtesru gnbietu jest starym 'objewem bolow krzyza.-v:'lstrong :. pain syn~roUle. NasHenie doleqliwosci wywoluje kazds zmiana pozycji ciala ~. prawte nigdy' w przypadku centralneqe ·przemieszcze- 68 H_': LO~-b~~. uwazwspierajqc si~ jednq r~kq na biodrze.tkie ruchy kr~goslupa w odcinku lE:diwiowyro zostajq praktycznie zam}ozone. A. nareme mu mleJscel. and S. Lordoza ledzwiowa mega znacznernu . F.' Skolioza moze bye skierowana w dowolnq strone.harnJey 69 . wstawanie.tidzystego :i€ prze rostu k[ osluPielscienia w~gkniS. J. ~lo"_VYI~ 1 Pismien nictwo ) . Ograniczone bolero Set' ruchy zginania i prostowante.le'i. J. Objaw ten rna duza wartosc diaqnostycana. Objaw ten prawie ZdV{sze zwiqzany jest z "przeskoczeniern" korzania nad przapukline jadre..Bun J. zas w tylowypchnieciu jqdra miaidiystego z oporem i skokami -' przy czym ruch W shrpa Die.: Evaluation of end results in treatment of ruptured lumbar intervertebral discs wi. EdinhUll'gh and London 1965. jest on roznie widoczny i wyczuwalny. W niektorych przypadkach skolioza jest zmienna . J. Livingstone Ltd. 1952.th protrusion of nucleus pul~osus. P: zez J4ru-o IIllazdzyste pewnego punktu krytycznego ruch iJ:g::(aW w~ormalnyclh .' .ZID wkleszczenla s!~ przesunieteqo jadra ty nY~1 k. 115. Zmiany mlejscowe.unteruchamta jqdro mcze ono dawac ostre objawy oponowe lub korzeniowe. Philadelphia . N. _ 1. E. London 1931. ! odctnku Iedzwiowym.nagle moze przejsc z jednej strony na druqa.w zaleznosci od tego czy korzen jest dreznionv od strony wewnqtrzne]. Surg. . 61. .lpuje nla [qdra miaidzystego. 44.hory pomaga sobie rekami.: Isolated lumbar disc resorption as <l :ause of nerve root canal stenosis. _Niekiedy ruchowi zginania towarzyszy na IleDl~. Walen M.wpychajC\cyjlldro w obreb . W ostrej fazie bolowej ruchy te zostajq maksymalnie oqraniczone i jakakolwiek proba ich wywo!ania powodnje ostry bol. S. . ~.Barr J. 1941.Ryc. i In.: Diagnosis and treatment of dow back and sciatic pain r. w przebiegu ktoryth wszys. Qbser\ at~ons on ~eu normal and morbid ana:~omy in relation to certain spinal deforDlLt. siadanie lub kla:dzenie si~ do low. His Majesty's Stationary «Hice. splaszczeniu. Bone Jt. The Inhlhitron of fhrid as a cause of bernation 01 the nucleus pulIlOsus. S" MIxter W. czesto jest on bardziej zaznaczony po jecInej stronie.Jzemieszczenie ku tylowi jqdra miazdzysteqo.. ze zachodzq . 2. ZW'l'OC uwag~. Co si~ tyczy prostowania tulowia z pozycji zgH~Cla.r.. Skolioza ma roznq wielkosc.25. bye moze dlalego. czqsto R)L.Crock H. _ Craig . gdy± pozwala odreznic uszkodzenie krqzka miedzykreqowego od innvch stanow. Special report series. pcdczas gdy ruchy na boki sCj wzgl~dnie niebolesne. 1.warunkac:h . V. a czesto zupelnie niemozllwy.rzon6w kr~gowyoh. Sklony na boki Sq zezwycza] nieznacznia ograniczone. ktore przesuwa 1JO nogach od kOl~n w gorCl. W ksiazca: Clinical ortopaedics and related ~"~earch. Jest to objaw stilly i zawsse dobrze stwierdzalay... Lippincott Co. • Skolioza rue wysll. -:.ldzy ?ach~dzi glownie w stewach biodrowych oraz w odcinku piers~YJny~ k:l'l~~slupa. Pathogenesis and treatment of low-back pain and SClatlc~. Niekiedy pacjeut porusza -s-i~ powoli.: Posterior protrusion of the lumbar intervertebral disc.50.: The intervertebral disc. Mechani. jesli jest niewielka. B.: Lumbar disc lesions.' I~C na. to cz~~to c. Davis ce. 6~. Stepien ograniczenia ruchow zginania i prostowania tulowia zalety od rozteqtosci uszkodzenia krClzka mi£ldzyknmowego.Beadle O. pomaqajac sobre rekami.3. 1967. . W ostrym okresie doleqliwoscl stwierdza si~ charakterystyczne ograniczenie ruchomosci kr~goslupa W odcinku ledzwiowym. daje si~ wykryt dopiero w pozycji sklonu do przodu. "ginania mi. Czesto po chwilowym utrzymywanlu data W pozycji p61zgi~cla tulowia chory nie moze sj~ wyprostowac i czynl to powoli. jak ~dyby dzwigajqc tulow na rekach.Medical research councul.w pozycji w kt6re' ".glownie na przejsciu odoinka piersiowego w l~diwiowy.raw~d~l~mi t. Prze~rost kr£l90slupa Je~t takze ogramczony bclem. Surg~ry. 124. nieznacznie ograniczone. Ruchy kr~gOSlupil W od~inJru l~diwiowym. M. 1. .

::.Selby D. ' MacNab 1. 1966.: The human spine in health and disease. a) b) c) d) e) przyc~yna zglos. Pierwsze sposlrzezenia dotyczqce zachowania llla Itp. Acta orthop. Orthop. Copenhagen 1969. Minnesota Med. ORJENTACYJNE SPOSTRZEZENIA PRZY PIERWSZYM SPQTKANIU Z CHORYM lizyskuje sj~ je obserwujqc sy1wetkli: i twarz chorego ZWracamy uWag~ na: . B. Wiltse L. b) odcinkowy. F. Philadelphia 1977. Toronto .. Philadelphia 1955. Lea and Febiger. 43-A. The Williams and Wilkins Co.Lumbar Spinal Stenosis.zce.: The Spine. Surg. 1%8.: The back and its disk syndromes. Rol'1l1l1an R. New York 1965.Hotel J. Scl. Surg. 5111. 1933. przebyte choroby.Nashold B.. vet. St. C. W ksi<l. Editorial comment. . C.zenia sili: do badaniaskar qi zasadnicze. Lea and Febiger. Louis. Friberg S.. b) odzYWleniej c) stan narzqd6w wewn~trznyC'h. 37-B.. ane personalne.. 1979. Wyd_ 3. 576. 107. L. The C. "/o' wym).: The clinical apearance of low back disorders in the city of Gothenburg. porusza") D ~ _. Philadelphia 1969.: Conservative care of the industrial back. Junghans H.: The problem back. . 1967. Cassel.caused by protruded lntarvertebral disc and hypertrophied ligaments. Galante J. A twenty-year clinical follow-up study. vol. Verbiest H. 362.zce: Instructional Course Lectures.17. Suppl. VoL 1. De Palma A. 327.. Gtune and Stratlon . scand. Acta orthop. rozw6j. W ksiflzce.. Louis 1977. scand. London 1962.. Vol. V. S. Acta orthop. 1948. 3) sta~ . nJrsch C. Israel J.. .cborego.Toronto 1976. . Current practice in orthopaedic surgery. Lippincott Co. dziedzicznosc. VV. Schmorl G. 184. Clin. Williams P.: Spinal disorders. Bone Jt. . 1952. 22. Mosby Co. J.Moms J.czynnoScio":. St. K. Diagnos'is of Soft tissue lesions. . Bone Jt. Stan og61ny: a) oc:na :wieku biologicznego. WYWiady: "ce pracy.. warunki bytowe i wa- f) ~~~~iu. t) wiek biologiczny (kt6ry p6zrueJ' por6wn ..: Anatomical studies onlumbar disc degeneration. ' poczqtek i przebi~g choroby. dotychczasowe Ieczenia. Epstein B.: Text-book of CXI'thopaedic medicine.. d) stan neurologiczny. . V.: Further experiences on the pathological influence of a develop' mental narrowness of the bony lumbar vertebral canal. Philadelphia .: Etiology and pathogenesis of low back pain. 100. 7. Schajowicz F. scand. Baltimore 1977. propcrcja). 1955. Nachemson 'A. LOllis 1971. C. The C. The C. zamieszkania.. St. Saunders Coo.: The lumbosacral spine.. . uJemy z wiekiem kalenda2) odzywienie.: Studies on structural bhanqes in the lumbar annulus flbrosus.. 45.Hltsch. . Stan o~topedyczny: a) og61ny (statyczny i dynamiczny).: Tensile properties od the human . H.London 1979.) odchylema w budowie (symetria. . ~) sposob p~ruszama sie (rodzaj chodu).224.~.:' The load lumbar disc in different positions of the body. oj wyraz twarzy.: Lumbar disc disease.:!e~~iajqCe 4.: wiek zaw6d rniejs 3. -si~.. M.: Backache. Mosby Cc. J. 22. Ruge D.. Hutbec Z. Philadelphia 1975. lumbar annulus Iibrosus.y ~zdolnosc rschowej.: The intervertebral disc.Pheasant fl. 28. New Yruk 1950. 1961. c) miejscowy. 2. 4 BADANIE ORTOPEDYCZNE _ 1 '. i in. Clinical orthopaedics and related research.' W ksi<l. McGran1:l Hill. S. . Lea and Febiger. Sweden Mimksgaard. . Mosby Co. med. 115.Cyriac J.. Levln P..: Role of the trunk instability of the spine. B.. J. V.

nlakiedy zas podrywajqee autorytet specjallstow. Z reguly sC}to osoby z zaburzo!Hj. skargi na bole w okolicy stawu biodrowego itp. Nierzadko chorzy zainteresowaru w korzysciach materialnych Up. WyPytujqC 0 pierwsze ' objawy chorobowe. . Wypytujqe 0 doleqliwose] Chorego. podkreslajq jedynie najbardziej dokuczliwe i klopotliwe. wstrzerniezltwie oceniac wypowiedi ehorego.! bye przyczYDCiistniejacych doleqliwoscf. psyehikq. uczucia zmeczenia 111b oslabienia konczyn. sprawdzajqce u wielu lekarzy opinie poprzednik6w. oslabienie lub zniesienis czucis b6lu. W przypadku 'pctwierdaenta naszych przypuszczen konieczne jest zasi~gni(jicie opinii wlasciwego specjalisty (ginekolog. ze od dokladnosct zdobytych Intormecji za. Po ukonczeniu badania podmiotowego przecbodziUly do badania przed11l1otowego. Zaw6d informuje 0 wymagania·eh. •. Iqcz. Adres. Dlatego zbierajac wywiad nalezy m. nastswienie do Iekarza oraz ocenq doLychczasowego leczenia. sImq za podstewq dla porownania wieku biologicznego ~ kalendarzowym.). scborzenia ginekologiczne i urologkzne.przebieg e~oroby.c: lekarza z chorym. prseczulicy. trudnosci w poruszaniu si~. (Rodzaj wykonywanej praey moze miec podstawowe znaczenle w ustalaniu planu Ieczenia". Zglaszane doleqliwosc! mogq miec rozny cherakter .Jderunku nauki powtnna byl: traktowana jak chorzy z odpowiednim zawodem. lub tez wr~cz symuluja istniejqce objawy i dolaqliwosct. temperatuxy. 8) 7) reakcje na zadawane DANE PERSONAlNE Obok danych 0 znaczeniu identyfikujqcym (imi~ I nazwisko) data urodzenia itp. ktorzy z tych lub innyc~ wzgl~dow sq osobami znenricowanymi. mozliwosciech przeprowadzenia Ieczenia i doleezania itp.llcia (c4~twienie.ia nabiera poznanie warunk6w zyciowycn. przypisuja im r6znq wag~. Niakiedy chory zmienia fakty. obok funkeji zapewniajqcej lqCZllOs. tyro bardzie] ze zaburzenia czucia lub oslabienie sHy miesniowej dotyczq oddalonych odcink6w clale od miejsca toczqcego si~ procesu chorobowego (np. dotyku. Nalezy wystrzegac sill cborych juZ leczonych. 'Jest to niezwykle wazny czynmk w przypadku chorych z bolami krzyia. zaburzen Ll. a zglaszajqcych si~ bez skierowania od prowadzqcego lekarza. jakie stawia zycie nerzadowi ruchu badanego (niekiedy trzeba bllse] spreeyzowac rodzaj wylwnywanej praey). a nestepnle ustaIajqe chronolog~czny .zy pomoc. oraz bez uzyskania zapewnienia wsp61pracy u wi~kszosei ehorych . Z reguly nie wystarcza zapYtac.snienia etiologii czesci b616w krzyza _ np. Wielu chorych z b6lami krzyZa to osohy neurastenicme! Wi~kszose chorych z b61ami krzyza to osoby jIri: leczone w ten lub inny spos6b. psychiczny chorego gwarantuJe systematyeznq 1 rzetelnq wspclprace. Czesto chorzy. WVWIADV Rozmowa przeprowadzona z ehorym zglaszajqcym si~ z powodu b_616w krzyza moze dec tylko w6weza's rzeczowe wnioski. Ocena waznosci zglaszanych objaw6w nalezy do lekarza. Mlodziez 0 sprecyzowanym. Niejednokrotnie objawy pozomie drugoplanowe maja -wi~kz znaczenie diagnostyczne nn skargi g16wne.in. lepiej zaWC7asu zmienic klerunek naill . lecz nalezy wyliczyc te. Jakie thoroby paejent przebyl. Podobnie wielkie z:naczenie dla przebiegu leczenia chorych cierpiqcych' na bole krzyza rna to. u ktorych si~ leczq.enia doleqliwosci z wypadkiem w praey) oraz agrawujl'!. nalezy si~ liczytz zawodnosciq pamiE:. wa:i:nym zadaniem jest zdobyeie zautama ' paejenta 1 wzbudzeme w mm przekonania. Uzyskane spostrzazenia kontrolujemy z danyml zawartyrni w kareIe ambu\atoryjnej lub w historii choroby. bolami krzyza nie uzyska siE:. ich ewolucjq w czasie. W przypadkach leczenii! w innych zakladach leczniczych 11<dezywymagac skierowania lub opisu dotychczesowsqo leczenia.). Wtadomosct 0 przebytytb lub aktualnie leczonych chorobaeb mogq miec duze znaczenie dle wyja. uczucia palenia. uroloq. celowo podeja Iatszywe dane (np. twiczeil ltp.le. Chaotyezne zebranie niedokladnych danyeh lub danych falszywych da blqdny obraz choroby: spowoduje niew~sciwq interpretacjq objawow i w rezultacie moze doprowadzic do niewlasciweqo postqpowania diagnostyczno-terapeutycznego. srodowiska i rodzaju praey choreqo. rharalher oraz inne szczeg6ly. gdyz rubryka "zawod" w karcie chorobowa] zazwyczaj nie ~ystarcza do wyrobienia sobie pogl'ldu 0 wymaganiachstawianych narzedowi ruchu pacjenta. czy chory roznmie eel proponowanego Iaczenia i_ h~zie ~spo!dzia!a! w jeg. mieszkaniowych.cI ludzki~j ~r~z z ty:n •. wymieniajqc swe doleqliwosci i zauwaione objawy chorobowe.pozadaneqo efektu terapeutycznego. . 13 . _ S~ezegolnego znaczenia w b61ach krzy. jakq od nas moza otrzymac. ktore mog. ze' nie kazdy poswieca dostatecznq uwag(ji swym doleqliwosciom.:dzie szkodllwie wplywal na narzqd ruchu. spelnta czynnosc informujqca 0 srodowisku badanego.). kt6ra moze bye przesadzona i wyolbrzymiona·'. gdy jest systematyczna i wyezelpujqCa.bolu.pytania. parzenia itp. radiolog itp. niekoniecznie swiadoruie.o realizaeji oraz czy stan. Bez zdobycia pewnoscl zrozumienia przez chorego celowoscl stosowanych ograniczen. Jesli chorcba maze umemozllwlsc wykonanie zawodu'lub przyszly zaw6d bE. •.

.gl. zalezoa iest tei od czynnik6w genetycznycb (typy somatyczne).cza Slojilca.zeprowadza si~ na chorym zupelnie rozebranym. Oglqdajqc od tylu j przodu zwracamy uwagEj:na odchylenis w symetrii: d) usta.!ty.!:. 'lIp. od tylu.owy.prz.{iu ruchu. zmienia si€) z wi.eka od t ylu. Keilczyny delne utozone w przedluzeniu tulowia. Badania postawy przeprowedzamy oglqdajqc sylwetkq czlowi. kmlczyn g6rnych i dolnych do tulawia) oraz symetrie (stosunek strony Jewej de prawej). abjawy nerwobolu kulszowego) bada si~ w pozycji zasadniczej leiqcejna plecach.itczyn dolnych.\ca.y czyro badany stoi swebodnie. proces6w chorobowych toczacych si. aby chory m6gt swobodnie si~ poruszac (badanie chodu). i) ustawlenia stop (szpotawosc. W przeciwnym razie mozna przeoczyc wazne szczeg6!y i diaqnostyka moze potoczyc si~ w niewlaSciWym kierunku.eprowadzamy szczeg6lnwe badania: kreqoshipa w odcinku 1~d:iwioWyt:il. Przede wszystkim orientujemysie w stosunkach anatomlcznych i czynnoscicwych' Ciala jako calosci. 3) przyczyny prowadzaca de asymetrycznego i nieprawidlcweqo nacisku na rozwijajqcq siEjo tkanke kostrJ.STAN OG6LNY CHOREGO Mimo specyfiki b6l6w krzyza DIe mOZDa na dluzsz<i met~ rea lizcwac ca-' krestoneqo proqramu leczenia bez poznania stanu oqclueqo choreqo oraz wydolnosci ukJadu krq:zenia i narzqd6w wewnetrznych. Pozycja zasadnteza stoj. d) ustawlenia ramion. miednicy i konczyn dolnycb. postawa. Llnia barkow powinaa bye ulozona prostopadl. a nastepnle prz. poniewaz jest ceche cbarakterystycznq kazdeqo czlowieka. dJonie zwr6cone ku przodowi. 2) obnizenie napi~cia miesnioweqo w wyniku zaburzen hormonainych.enia barkow i iopatek. Zwracamy uwag\'!: na budow\. pomljajac doleqllwosci w przebie.e de osi dluqie] ciala. od ktore] nalezy zaczynec badanie (je~li mozna]. Stan ortopedYClny 090lny statYClny Budanle pr. koslewesc piE'. podobnia jak os poprzeczna mlednicy (linia iq. Krzyiyki oznaczaj<l_ punkty ocntestenia przy pomiarach ko. np.czqca oba kolce biodrowe g6me przednie).ie opuszczone. bokow i przcdu. dluqosct clloreg-~ tOw 14 75 . W prz. cych lubnie mogqcych utrzymae pozycji stojace] [ostry nut b616w krzyza ow. Czynniki zcwnqtrzpochodne to: 1) zle warunki zyciowe powodujqce chroniczn.wienia giowy i szvi. rece maswobodn.ekiem i uzalezniona jest od czynnik6w zawodowych. Chorych nie chodzq- Ryc. stopy ustawione rewnoleqla obok siebie.g) okoIic kretarzy wi E'.jest tez wykrycie etiolagicznego czynnika przyczynowego bolow krzyza.k6w kolczystych. c) prze. wad WZIOku.e przeciazenie. f) zarys6w liniibioder. przebytycb chor6b. Pok6j bedau powinien bye przestronny. i dohrze oSwietlony [lekarz powinien znajdowac sie od strony zrodla swiatla). Pozycja zasadni. Celem badania ortopedycznego ~ abok poznania objaw6w chorobowych .gu below krzyi:a.noiic".~ po jednej stronie dahl. 63. 'stanowi zewnqtrzne odbicie budowy i stanu czynnoscioweqo na-: rzqdu ruchu . moze byczaburzone przez wiele czyimik6w.!kszycb . h) ustawienia kolan. przeclazenia stop. szyi. 2) przyczyny powodujqce miejscowe zmeczenie narzq. e) tr6jkq tulowiowo-ramieniowych. zbltzdna jest do pozycji przyjmowanej przez zolnierza na komenda "bacz. kolana wyprostowane. Postawe. proporcje (stosunek dlug:oSci po~zc~eg6Inych odciakow do siebie .ypadku odruchowej skqIiozy bolowe] pohrczonej z transpozycjq lulowia oraz splaszczeniem lub pogl~bieniem lordozy ledzwiowa] ulozenie chore go moze bye :(6zne_ Postawa. Prawidlowe dzialanie neplecta miesnioweqo.C). .cym si~ podlo:i:u. procesowinwolucyjnych u osob starszych oraz odchylen psvchiczrrych. Czynniki wewnqtrzpo·chodne to: 1) nieprawid-lowe rozlozenie napiecie rniesninweqo. nie zawsze ucbwytnych czynnikow. rasowych i wielu r6inych. Postawa poprawna ciala (prawidlowa) Jest pojeciem umownym. dlonie zwrocone do przodu. kontrolowaneqo ' przez osrodkowy uklad llerwowy. pochodzenia neurogennego. Pozycja zasadnfcza 1ez'lca .Badanie og610ego stanu statyczneqo to ogiqdanie cborega stojqcego w pozycji zasadniczej. prace wvkonywane w nleprawidlowe] pozycji ctala.biegu linii wyrost. b] ustawi. Rqce ulozone Sq wzdluz ciala. przodu i boku.badany leZy na plecach na twardym nio uginajij.

unkty odnlesienia przy pomtarach cUugosci konczyn dolnych. oszczqdzanie bolesnych staw6w.Lmiesnioweqo mo:iliw€ jest. proporojech j symetriac. wady wrodzone i rozwojowe}. d = 10%. d) faza oparcia piety . kolanowyeh i stop. bokow odchylen od prawidlowego sposobu poruszania si~ ~zukamy -ieh.os poprzeczna ciala. 2 . Lillie pionowe obelazenla sterycznego przy r6wnowadze stetyczna] eiala: 1 . przyczyny. dfugos-t uda.0 i. ' C~6d moze bye' poprawny (Jizjologiczny).~. nym odcinku pierstowym. z jednostronnym uposledzeniem funkcji {urai'y. 64. Z osymelrij IizjoJoglczIlych nalezy wvmlenic asymetrie twarzy oraz asymetrie w obrqbie tutowta i konczyn gOinych . Asymetrie. f) ustawienie staw6w biodrowych.od przodu. proporcje w obrebie odc.>i~ z szeregu rytmicznie po sobie nastqpujqcych Iaz: aj faza podporu (obctazenie).p. zachowania sklepienia podlu:imego W czesie symetryczueqo nego obciqzenie oraz w ezasie stania na palcach). kifozy piersiowe].na miejsca pomirur6w obwod6w konczyn. W. Jednoczesnie sptawdza siEl stan dyna. Sti.zamy: a) nachyleDie glawy i sZY'i do przodu. c = 40%. szyja.' Stan" ortopedyczny odcinkowy \\1 stanie w gor~ ortopedycznym odcinkowyrn mierzymy zauwaione w czasie i)udania stanu ortopedyczncqo og61nego odchy\enia w budowie. obwod6w. ezy badany potrafi swobodnie stac boz p. nieprawidlowy j patoloqiczny.zbiega si~ z faz'l odbicia drugiej stopyr Trwanie poszczeqolnych [1'IZ.~kszenia obwod6w ramienia i obreczy barkowej spotkac mozna nizsze ustawienie..' gdy linia ciezkosci . lewostronnego wygi!jcia boczneqo kreqoshipe z '[ednostronnym zaburzeniem rozwojowym 'Chipoplazja. Obok wiqkszej masy~ mi~sniowej oraz powi.os strzalkowa.. Stanie kosztem tylko statyeznego napillCi.odrutbowy przykurcz. 'rye. . Prawidlowy chad skJada . pobocznych i podkolanowych. Por6wnujemy odcinek blizszy z dal-zvm. jak nabyte (pourazowe.mic. Jednoczesnie z badaniem postawy zwraca si~ uwag~ ad' symetrie w budowie ciala. Stabihzacja konczyn dolnyeh moztiwe jest dzieki napieciu wi~zadla biodrowo-udoweqo oraz wiqzadel krzyzowyeh. . i spestycznymi.porezeniami wiotkimi .llCZOOO j.h.Rye. porai:enne). a = 40%.zakre. tu1: 6-w . w przypadku ich ostabienia. ustawienia i czynnosci poszczegolnych sktadowych narzqdu ruchu.iiortopedyczny i tYI~. Asymetrie paloJogiczne uwtdeczniajq sifl wyrainiej nit fizjologiezne. pochyleniem tulowia 'ku przodowi. Pozycja zasednicza leZilca. Nastepnie sprawdza si~. pozapalne. zlamaiIia. Porzqdek badania odcinkow: glowa. Okr~ine lime r iqgre w:Skazuiil .l[1>en badamy oglqdajqc chorego w czasie -chodu . Asymetrie niewielkieqo stopnia wyst~pujq w poronnych postaciach chorob lub w poczatkach rozwijaj'leych si~ chorob. ~:onczyny gome. klatki piersiowej.przebiega prawidlowo . dla przeniesienia linil srodka clezkosci przed os obrotu kolana i jednoczesnym zwiekszenlem napiecta miesni kuIszowo-piszezelowych (stabilizacja tylna kolana).zny . 65.iJcej. unieruchomienie. 76 77 .s rnch6w czynnych i biemych wszystkich stawow . d) ustawienie bark6wi lopatek w stosunku. b = 10%. e) nachylenie miednicy. stronq prawa z lew'l. W przypadku zgi~ciowego ustawienia kolan i stawu biodroweqo pozycja stojace moze bye utrzymana napieciem miesni antyqrawttacyjnych lub. odruchowe wylqczenie Iub ograniczenie funkcji miesni). Moiliwosc tez niewielkiego. podudzia i stopy). b} wielkosc lordozy szyjne] i l~dzwiow(!j.yn.n8go udziatu pIaey millsni antygrawitaeyjnych. prawej. Rzucajqee 5i~ W oezy i latwo wytlumaczaloe asymetrie powstaja u cho[yeh z jednostronnymi sprawaml chorobowymi . S.przypadku ogolny dynamiczny . kOl'iCZ¥DY dolne.jako nastepstwo -wif)kszego rozwoju i roboczego przerostu mif)sni strony prawej u praworqcznych . b) odbicia. e) wysklepienie klatki ptersiowe] i brzucha. MogE! one bye zar6wno wrodzone. Asymetrie fizjologiczne mogq bye nasilone w zawodach wymayajqeych ciezsze] jednostronnej pracy fizycznej. e) przenoszenia (wvkroku). Badanie przeprowadza siEl w zasadniczej pozycji I1. Krzyzykami 07P.ink6w [np. OgJqaajqc syJwr:tk~ od baku sprawd. barku [w iekszy ci~zar prawej konczvny i czqstsze noszenie przedmiotow w "mocniejszej" rece). Rye. dotyczace dluqosci. 76.' W obrebie konczyn dolnych mozne stwierdzic niewielkiego stopnia zwiekszenie obwod6w i dluzszq stope po ~tronie.

na kt6rej dokonuje si~ pomiar6w. kr~g ledzwiowy II . Okreslajqc proporejami . nalezy go utozyc. do chwili gdy linia grzebieni hiodrowych lun kolcow biodrowych ustawi sie horyzontalnie.na oznaczonych wysokosciach. kr~g IX .usytuowany na k osci wciqcia 5zyjnego (incisura jugularisj. przy ·syrnetrycznym ustawieniu k oIan.na wysokosci podstawy wyrostka czvkowateqo. aby Iinla dwukolcowa przebiegala prostopadle do osi dlugiej k zotkt.._ ••L"" czesci kostncj kr~gosluptl wyncsi aJ~. 1i~1I~ p~zerywana .czyny b Rye. Jes li op. Kazde odchylenie od symetrii ustawienia daje bledne wyniki. bocznej. ad wielkosci wygit)c kre slupa itp. jak i kolanowych.zyjny . 66: Mierzen.odcinek szyjriy Qt". ustawic symetrycznie zar6wno w stawach biodrowych. Pomiary przeprowadza silil w pozycji stojqcej. Th3.na dolnego kata Iopatk i. C1 wyr. Pomiar6w symetrii dokonujemy mierzqc obustronnie obw6d piersiowej (ewentualnie brzucha) od!inti srodkowe] przedniej do ne] . W . Wartosci te zneczenie por6wnawcze ze strona przeciwnq. Linia odniesienia przy wykonywaniu pomiar6w dlugosci i wienia W obrebie konczyn dolnych jest linle lqczqca kolce garne przednie. podkladajqc pod stope krotszej konczyny deseczki grubosci 1 i 0. spowodowana jest zrnianarni w okolic. punkty orientacyjne: pierwszy !. przy symetrycznycb dlugoSciach bezwzqlednych.na wysokosci kolca biodroweqo g6rnego tylnego.Iinia c1qgta . Konczyny dolne. kreq VIII . z ezego na odcinek szyjny pada !2 em.g6wguzicznych lezy na wysokosci guz6w kulszowych.na wysokosci grzebienia lopatki. kr£:g piersiowy II . Th. odcinek ledzwlowy 30% dluqosci s lupe.mrl 20%. borientacyjne sprawdzanie dtuqosc! konczyn dolnych w pozyeji lei<lcej chorego. S2 . R6inka w dhrqosciach wzgl~dnych. Kszralt I wielkosc tulowia rozni sie w zaleznosci wieku. Przy tym sposobie unika sie blEldu spowodowanego duzym wygi~ciem osi koilczyny. Dluqosc kreqoslupa.Tul6w (I szyja). Skrocetiie czynnoscfowe (pozorne) konczyny dolnej oznacza silil w przypadku trudnosci w oznaczaniu dluqosc! wzqledne] i we wszystkich przypadkach przykurcz6w lub zesztywnien w patologicznych ustawieniacb. typu somatyczncgo i cdzywienia.na WYSOkosci dolnego kata Iopatki.y staw6w biodro~ip' 78 19 .. nie nadajqce sie do interpretacji.Dlugast bezwzglt:dnq' mierzy silil od szczytu lub podstawy kretarza wiekszeqo do szczytu kostki boeznej. w przypadku skoliozy Iedzwiowe] tulow nie rnozna ustawlc prostopadle do linli dwukolcowej.na wysok osci najnizszej czesci zebroweqo.. przy prawidlowo ustawionej miednicy).qczna .czasle pomiar6W miednica powiona znajdowae sie twardym podlozu. gdy obie ko:ri.znajdujacy si~ na chrzastki pterscieniowatej. a podudzia od podstawy rzepki do kostki przysrodkowe] lub bocznej. t.ie dhIgosci :df~~ II koilczyn dolnych. na piersiowy 29 em. odcinek piersiowy 50%. gdy kosc po jednej stronie jest znacznie dluzsza niz po drugiej.ll_. Gdy jest to nfemozllwa (asymelryczne znieksztalcenie).dtugosc bezwzgl~dna. . Kolejnosc kreqow okresla sie orientujqc sie polozeniem r ostkow kolczystych: .~ wzglEldnej. Podobne pomiary dluqosci odcinkowej obowiqzt1jil po stwierdzeniu nierownosci koIiczyn .w celu okreslenla ·w skroceniu udziehr uda i podudzia.na linii grzebieni biodrowych. W przypadkach przykurczu stopy w ustawieniu konskim skrccenie czvnnosciowe moze bye przez stop~ wyrownane (moze dojsc nawet do czynnoscioweqo wydluienia po stronle znieksztaleonej). drugosc bezwzqlqdnq mierzy sit:: odcinkami: dlugosc uda od szczytu krliltaq:a do szpary stawu kolanowego po stronie bocznej (znajduje sie na wysok. Dokladniejsze Sq pomiary dlugosci bez. 60 ern. kr~goslupa.5 em.dlugosc wzgl~cf. L4 . Powtarzunie pomtarow odbywac si~ na tej samej wysokosci i w podobnej Iazie oddechowe] kla ki piersiowej. Os anatomiczna konczyny dolnej przebiega od biodrowego g6mego przednieqo przez przysrodkowy brzeg rzepki lucha. kt6ry stanowi trzon tulowia. rostek poprzeczny VI krequ szyjnego . . a dluqosc krazkow mi wych II. u mezczyzny wynosi srednio ok. Badanie tulowia ulatwiajq lzw. Badany zgina kolana pod kqtem prostym (pod w kiem symetrycznego ustawienia staw6w kolanowycb biodr w zqieclu.n. Dlugosci wzqiedne konczyn doJnycb mierzy silil od koloa g6rnego przedniego do szczytu kostki przysrodkowej.'polozony 1-2 em ponizej poziomu wyrostka sutkowatego. ria Iedzwiowv 19 ern. na. Szczyt kr~. Roznice w dluqosclach ud i podudzi mozna latwo wykryc chorego w pozycji Iezace] na brzuchu po uprzednim prawidlowym wieniu miednicy. a .oSci szczytu rzepki] oraz dlugoSc podudzla od szpary stawowej do szczytu k ostki .ostek najbardziej wystajqcy u podstawy szyi. W przypadkach znieksztalcen kolana [duze szpotawosc lub koslawosc) dokladniejsze dane mozna otrzymac mierzeniem dluqosci uda do podstawy rzepki.

. zas roznica w dluqosciach czynnosciowych.od Iinii srodkowej przednle] do srodkowe] tyInej. Najvii. . \ Rye. dolnyeh. :zgiodC.:zy stawu btodrowego. 4.okresla mase mi~snia trcjqlowsqo. Badanie sily m. Badanie obwod6w w poszczeqolnych odcinkach koiLcxyn dolnych informuje 0 dynamiee zanik6w mh:sniowych.informuje 0 stanie mi€lsnia posladkoweqo najwillkszego.na wysokosci najwiekszeqo obwo lydk~ .zepkq (przy braku wysillku w stawie kola. Ryc. Ryc. Badanie sily DlID.dokJad. nowym)" okresla wlelkosc masy miesnia obszerneg:o przysrndkoweqo. 2.. przy rcwnych dlugosciac:b bezwzglE.Dad kostkami ~ rna znaczenle w ocenie dynamiki oorzekow po zlamaniach. I tak: 1. 69. przywcdzacych uda i badaj~cy stara si~ utrzvmac rwgi w od wtedzenlu.szy abw6d podudzi . 6. Najmniejszy obw6d podudzi . Rozpoznanie odebylen powinno bye dokladne. 67.dnycb. jest nastepstwem tologicznego ustawienla miednicy lub stawow konczyny. Badanie sHy odwodzacych uda. 3. Badanie poszczeqolnych Ryc. Obwody koJiczyn dolnych. W przypadkach zeleznosct bardziej zlozonych przeenalizowac trzeba odchylenia w us wieniu i dluqosciech poszczeg61nych oddnk6w. zwlaszcza gdy Sil. ro:inica mledzy dluqosclami bezwzqlednyrni jest nastqpst zrntan w obrqhie trzonow kosci. Ba~anie 'stly miEj:smowej koilczyn mi~ni przedstawteja rye.wych.t':k. czworogtoweqo uda. ria wysokosci kr~tarza wif:k~zego . ~nlorllluje 0 stanie ~~sni. badajqcy przeciwdzlala uncszeniu wyprostowanej nOgi. one [ednostronne. 61--:-75. nose do 1 em}. Obwod polowy miednicy . gl6wnie czworoglowego. badajCjcy przeciwdziala presto- waniu podudzta. Ohw6d kolana przez srodkowq cz~sc rzepki daje obrez znteksztetcenla kalana. Obwod uda.. 68. 70. Obwod uda 5 em Dad [. Badanle sUy mID. 80 6 B~!e krzyia 81 . mierzo{lY 20 em nad rzepkq. 5. aby zrozumiec rod znieksztalcenia. Badaj stare si~· utrzymat nogi przywiedze niu.

Badanie sily mill. i boryzontalnej.ie sHy mm.. 'zg1najacych staw kolanowy. 71.. .lgoslupa (i na odwr6t . Badanie czynnego zginania stawu kolanoweqo i odwracania stopy korzen L~ (a). 74. Prawidlowe pochylenie m. naczy gTzbietowyeh stopyr daj<\cy stara si~ zgl1j. 73. )1 Rye... ._ badajqcy stara 5i~ zgi<\c s grzbietowo. strzalkowej.budowie.___ /~ .! na powstawanie zruian w obrqbis miednrcy).. Rye.. Ustawienie miednicy okreslerrry sposobemi klinicznymi 1ub radiologicznymi . 05iCl tulowia wsrunkujqca jego budcwq i czynnosc jest kr~goshlp wspierajqcy si~ na miednicy. Badanie miednicy przeprowadza siq.Iowl u dziewczynek chodzanie miednica ustswiona jest pionowo i w miawytwarzania si~ krzywizn fizjologicznych kr~gostupa zw~ksza si~ nachylenie przodowL W okiresie pokwitanla Iizjclngtczne nachylenls miedoicy ku przozaczyna bye wi~k5ze niz u chlopcew. 82 83 . Kazde odcbylenie w ustawieniu. U dzlect rozpoczynajqcych [(l KU " . Badan. Mlednlea.1edrricy ku przoCiowi waha sifil w zaleznoscl od wieku i plci".Rye. prostownfkow pale ow .~n. badej'ley przeeiwdziala zgiDaruu.. badajqcy przeciwdzra la prostowamu.. (b). Badanie sHy mID.1• • podeszwowo. badanie prostowania kolana i odwracania stopy k orzen L. Rye.. sprawdzajqc jej ustawienie w plaszcsyznie czolowej.- a Stan ortopedyczny miejscowy Tul6w. Badanie sily mm. Rye. i funkcji miedmcy odbija sifil na budowie i funkcji kr(. 75. naezy podeszwowyeh .c 5tol>. J .zroiany w obrebla kreqoslupe wplywaj.Tl'V. --~ . "t2. Punktem wyjsdowym badania tulowta jest wzajemny stosunek kregostupa i miednicy.

Najdokladniej okresllc mozna ustawienie miedniCJy na radiogIa1J1ie wykonanym w pozycji stojqcej. (Jesti przodopachyleniu miednicy towarzyszy odchyleoie tulowia do tyIu. 2) niewyr6wnane do przodu.ej jest typowe d~ pyknik6w.linia !qcz'lca g6rny brzeg spojenia lonowego z kolcem bindrowym g6rnym.wego). a wielkosci lordozy l~dZWiowej informuje tzw.tac. tylnym tworzy z liniq horyzontalnq kqt 50-69°. niedowlad lub porazenie . Przodopochylenie misdnicy oznecza si~: 1) kqtem krzyzowym (kqt mi~dzy linlq podstawy kosci krzyzowe] a Ilnia horyzontalnct).. Test Gaenslena.tym udzie strony przeciwnej.zas kreqoslupa w odcioku l~dfwiowym przede wszystkim. Wykooaoie sllowego przeprostu w przypadku zmian w stawie krzyzowo-blodrowym. strzalka l~dZwiowa odleqlosc milldzy srodkiem trzonu krequ szczytowego lordozy a liniq lqczqcq srodk! trzon6w I i Vkr~gu l~dzwiowego.. 77. 3) statycznego . Prawidlowe umiejscow. w celu przeniesienia srodka cifl:zko§ci przed os obrotu kolan oraz w przypadku nadmiernie wypuklonega brzucha.zenie krqzk6w mi1:l. prxykurcz symetryczny "mi~ni grzbietu. na: 1) wyrqwnane.zmniejszenie Iordo_y iedzwiowej spotyka si!'. majtlce· powodowac.dzykrEj:gowych. po zgifl. mi~ni posladkowych najwi~kszych i mlesnl kulszowo-udowyeh. 2) mi~niowego --:' niedowlad lub porazenie miesni brzueha. K"It nachylenia wi~kszy nit 60° nasila Iordoze ledzwiowq (hlperlordoza).:iciala oraz parcjalneqo srodka cl~Zkosei gOTnego odeinka tutowia 'w jednej osi pionowej. PomijajqC uszkod. :i. w otylosci lub clilzy.i miednicy do przodu w przypadkach przykurczew kolan w zgifl. kt6ry powinien wynostc 30-40°. kf! mniejszy nii 60° iii zmniejsza (pionowe ustawienie miednicy).koscl Rye.diwiowych (gruZlicaJ. guzy miedniey).ienie srodke cio.::howanie si~ kostnych cz~sd· miednicy mniejszej.q . np. Wyko- R yc. Znieksztakenia miedDicy. l 1 Klinlcznie ustawienie miednicy mierzymy kq_tomierzem Wilesa lub cyrklem potozniczym ' polqczonym z kqtomierzem lub tasmq eentymetrow. U astenik6w. kt6ry powinien wynoSlc 140°.ciu. 2) katem ledzwiowo-krzyzowym (kqt miedzy osiq V krllSU l~diwiowego a ostq 1 krqqu lazyzo. . 3) niewyr6wnane do tyro [nachytenie tulowia do tylu przy horyzontaIoie ustawionej kosci krzyZowej). u reumatyk6w. znieksztalceDie mesne zobaczyc i wyczuc dotykiem.. . Zwillkszone przodopochylenie rniednicy moze bye pochodzenia: 1) kostno-stawoweqo. linia srodka ciezkosci przebiega prawidlowo).Ciowych zlama~iach tych krEl:g6w oraz w przypadkach przykurczu . Nalezy pami!'. Zwiekszenle fizjologicznej biodra wywoJuje b61 lordozy l~dZwio·w. np. lub tez usposebiae do b616w krzyza.lub zesztywnienia lawn biodrowego w wyproscle". badajqc stosunki anatomiczne stawu. Obie s Y: tuaeje zaburaajq statykq-t mechanike kr~goshtpa .nacbylenie tulowia . Hiperlordozy llldiwiowe mozna podzielle. wg Wellingera. 76. Jesti zlamanie potaczone bylo ze zwichnieciem Iub nedwichnieciem stawu krzyi:owo-biodroweqo.e w przypadkach w<ldliwego ustewienle miedDiey i ledzwioweqo odcinka krEl:goslupa "szybciej nii w prawidlowych warunkach dochodzi do zmian zwyrodnieniowych krqzk6w'mi~tizykr~gowych. s4 najczesciej pochodzenia pourezoweqo. 84 85 . Staw krzyzowo-biodrowy bada sie prostujac udo przy unieruchomionej miednicy lub przy maksymalnie zgifl. Jednoczesnia z badaniem miednicy obowiazuje badanie per rectum (za.. w przebiegu chor6b niszczqcych rzony dolnych krEl:g6w lfl..

kifoza przy zachowanej wysokosci wyrostk6w stawowych) lub zwEj!zone (lordoza. Bol umiejscowiony w stawie krzyiowo-l~d±Wiowym pojawi sit} dopiero w czasie zginania miednicy w tym stawie. jak objaw Lasegue'a. nadwichniecta. Sposobem tyro mozna wyczuc drobne odchyJenia (niewielkiego stopnia przesunlecia lrnii wyrostk6w kolczystych. zas palee drugiej ukladamy na wyrostkach kolczystych: dolnych kr~gow l~dfwiowych i kosci krzyiowej.:te w stawie biodrowyro udo. a takze rotujqc na zewDCltrz i odwodzac zgil. 00wotwor}. zlamanie patologiczne) . gruzlicze. przerwanie.owych mozna rowniez wy'krywat uciskajqc talerze kosci biodrowej od bok6w IUD od strony kolc6w biodrowych przednich. Przy ruchach nozycowych konczyn dolnych (w ulozeniu na plecach) bo'lesnosc moze wystqpic zar6wno w stawie krzyzowo-biodrowym. B61 w stawie krzyiowo-biodrowym wystElPuje przy mniejszym kqcie uniesienia nogi. a takze przez zgiE1icietulowia (bolesnosc udzielona). sposobem rozchylania miedniey. osteoporotyczne obnizenia wysokosci kilku trzonow.nowotwer. uszkodzenie wyrostk6w stawowych. Kre::goslup.0 przewleklym procesie patologicznym trzon6w (choroba Scheuermana. bolesnosc wiezadla L. wypuklenia. drobne wady rozwojowe). Odstepy mi~dzy wyrostkami kolczystymi rnoqa bye poszerzone (obnizeuie wysokoSci trzon6w i krqzk6w miedzykreqowych. jak i krzyiowo-lt}d±Wiowym.'t.ala stwierdzic bolesnosc wi~zad]a miedzykolcowego.. Wydatniejsze wystawani~ wyrostka kolczyste. ehondrodystIofia). Bolssnosc chorego krequ mozna wywotat przez opuktwanie wyrostkow koIczystych. Trudno uchwytne oglqdaniem zroiany wyrostk6w kolczystych mozna wykryc dotykiem opuszkami palcow lub przesuwajqc po wyrostkach kolczystych lokciowa stronq dloni [sposob Tumera). a takze w przypadkach bolesnoscl udzielonej. zas lukowate . Podobny sposop pozw. lnne sposoby krzyzowo-biodrowego. a tak:i€ rucby wyrostkiem na boki i w kierunku wyrostk6w sqsiednicb sprawiajq bol w przypadkach proces6w ehorobowych toczacych si~ w krt:. kifoza starcza. Moina rowniez wykonac nadwyprost uda strony badanej. wrazliwosc na dotyk. Kr6tkolukowe wygit¥:ie linii wyrostk6w kolczystych spotyk.-C --~\. Roznicowanie umozlfwia badanie podobnym I~koczynern. Ruchomosc patologicZnq i bolesnosc staw6w krzyzowo-biodl. poraienia rniesni grzbietu. Chory lezy na plecach. segmentamej.goslupa w odcinku l~dt. nadmierne uwlosienie. ' Bolesnosc stawu krzyiowo-biodrowego od podraznienia le::d:iwiowych korzeni pozwala odroznic proba Steindlero ostrzykniecie rostworem nowokainy najbardziej bolesnej okolley krEl.. zanim zacznie siEj!ruch w stawie krzyzowo-h:dzwiowym. wgl~bienia. we odchylenia budowy i ezynnosci od stanu prawidlowego.__. w przeciazeniu przyczepu wlezadla do wyrostka (distcnsio cbronica}.-_/ ~ ~ Rye. przebarwienie. . Ucisk na wyrcstak kolczysty w jego osi. U chorego lezqcego na brzuchu.go (lub kilku) moze swiadczyc 0 ostrym zagi~du 051 krqqostupa [zlamanie trzonu urazowe lub patologiczne. a zwlaszcza postawy.wiowym..b61 okoJicy chorobowo zmienionego krt}gu TN czasie nacisku osiowego na kr~goslup (nacisk na glowt:. S1 w dyskopatii. mozna zauwazyc brak wyrostka kolczystego. 78. naciqgni~cie).boku wyrostk6w kolczystych na kr6tkim odclnku wskazuje na jednostrcnne podwichnrecie kr~gu. rue znosi doleqliwosct w okolicy stawu krzyiowo-biodrowego.:lub barki). symetrie i zachowanie si~ krzywizn kI~gostupa poznaje sie:: w czasie badania stanu orlopedycznego og6lnego.a si{l w kostnopochodnym wrodzonym skrzywteniu kr~goslupa i w nerwiakowtokniekewatosci: czasto polqczone Sq one z kifozq. przytrzymujq. rzadziej w innych. 86 87 . Proporcje. np. Wyrostki poprzeczne i stawowe dostepne Sq dla badania ~otykiemjedynie u os6b wychudzonych. zespol Baastrupa). Przesuniecie do.-. jego zmniejszenie. wywolania ' belu odleglego w przypadku chorohy stawu I nywaniu tych ruch6w towarzyszy przesuwanie si~ powierzchni stawu krzyzowq-biodrowego i w razte zmian chorobowych pojawia si~ b6l. okolice.. Zywa bolesnosc wystEiPuje w sprawach urazowych (naderwanie. ze slabo rozwtnlqtymi miesniami": mtWiej • U os6b szczuplych mOZna tet przez powloki brznszne wyczuc bolesne a nawet zgrubienia l guzy trsonow dolnych kr~g6w l~dZwiowych. wypadnieete jqdra mlasdzysteqo. miekkie uwypukJenie tej okoliey (spina bttida}. Objaw szczytowy wywolany jest bolesnosciq ndzielonq . I tak w Unii wyrostk6w ko1czystych mogi'! istniec kqtowe lub tukowe zagi~cia w plaszczyinie czol:owej i strzalkowej.:gu i najbltzszym sasiedztwie (gruilied.c drugq r~kq miednice po stront€ nie unoszonej koilczyny (unoszenie obu koitczyn do gory wykrywa bolesnosc stawu kIzyZowo-l~dZwiowego). W dolnym odcinku l~dZwiowym l g6rnym krzyZowym. [edna r~kq unostmy wyprostowanq konczynEl dolna. Przy badaniu miejscowym zwraca si~ uwag~ na szczeg6lo ..

z powodu. :.ego Ruchy czynne Zgiftcie sklon db przodu w pozycji stojqce] z opuszczonymi W d61 rekami. 89' . KOIke palc6w u sprawnych fizycznie powinny si~gae podloqi. "ogr anicz one". [pcnize] Thill)' xninimalny ruch w pozostalycb odcinkach piersiowycb. 80. Badanie ruch9w odcinka plerslowo-l~dfwio. c . gdyz opisowe sposoby oznaczania ruch6w np. b przykurczu stawu blodrowego. Prawidlowy rosleqo. Mimo ze okreslania zakresu ruch6w kr~goslupa nie moze bye precyzyjne. bye podstawq dla okreslenie ewolucji choroby'.. niedokladne i nie mogq. wywolAi: b6I. 79.z powodu skrooenfa ikOllczyny. b61).i:enlekt6!rzy do flzjologic. 81. naleiy [e badec i zapisywac (dle ce16w porownawczych i dokumentacyjnych).skrzywienle odruchowe.. zaburzejqce jego ruchemosc i funkcje. Ruchomosc poszczeg61nych odcink6w knmoslupa jest rozna. Ramice te pochodzll. Rye. 'las inol przyjmujll za norme zakres rucb6w modelu ana. Ruchomo§l: kr~goslupa..!.' z wiekiem. skolioza) oraz wykrye odcinki rue biorqce udzialu w ruchu zgi~cia (usztywnienie organiczne lub czynnosdow:e . zmienia si~. zakres ruehomosct kr~goshIpa w odcinku lildiwiowym u do- a b dostepne Sq W pIZYJladkach bocznych skrzywien kr~gOslUpa prz. Dokum. Wyprost :_ sklon do tylu odbywac si~ powinien przy kolanach wyprostowanych. lqcz.ebie~ajqcych z.entujqc zakres zgi~cja do przodu i sklonu do boku krllQ"oslup1t najlepiej jest zenotowac odleglosc czubk6w palc6w od podloyi (a) oraz cd rzepJd (b). Sklony na boki powinny bye symetryczne. torsjq i rotacjq kr~g6w. Jedncczesnle przy zgi~ciu do przodu mozna usta lic zakres rozchcdzeara silt wyrostkow o~ci!ltyeh. w przypadkach podreznienta lub ucisku korzerd. u nie wycwiczonych 10 cm od podlogi. aI C Rye.cza]q rbwmez ruchomo~c kregoslupa os6b dnrnsryeh. tomiczneqo. wi~kszosc natomiast odbywa si~ w odcinku ledzwiowym i dolnym piersiowym. W duZym stopniu 'laleiy on (w pozycji stojqcej) od wlelkcscl przeprostu w stawach biodrowych . . Uclskajqc okolicq rniedzy wyrostkaml poprzecznymi lub nieco do boku od nich mozna niekiedy. "zmniejszone".nie 30--60°. rodzajem zawodu oraz stanem sprawnosci fizycznej. W tej maks:ymalnie zgi~tej pozycji najlatwiej jest zauwaZyC skrzywienie (kHoza. Rye. Statyczna skclioza: . • W ~6:.0 .i:nych tr6dlaeh podawane Sq rome wartosd z~esu ~:h6w. Sil subiektywne.np.lSC ruchu wyprostnego zachodzi w stawach biodrowych. CZI. wynosza one okolo polowy kqta prosteqo.I '.znych zali. Badanie ruchomosci kreqoslups moze ujawnic lub uwypuklit': anomalie i stany patologlczne. stad.

Q o· . 82 Nerw ku(:. ostrym 'Ruchy bieme Ustawienie i zakres ruch6w biernych najlatwiej jest badec w pozycji lezqcej. 82. 90 I 91 . llloplloas hiperlordoza staje sifil uli1:walona. ptszczelowe] tylnej i grzbietowej stopy. czynnosct m.czy nie ma deformacji. b . czy nie ma bolesnosci w stawaeh krzyzowo-biodrowych. 83.. sHy miE}snl ko Iiczyn .badania prostowaoia kntgosrupa. zmietzenia dhiqosci i obwod6w koticzyn dolnych. otylosci lub zaawansowanej e. skontrolowac trzeba . miejsc :i:ywej h oiesno sci.a grzbletowego stopy i paluch6w (chodzenie nil pietach]. a drugie remie r6wnolegie do badanego odcinka (i~dZwiowego.zowg aye..naptecta milil~P-iowaqo.badania zginani. knlszoweqoj naleZy' ucisOIlC te:i: grzebienie biodtrowe w cslu spruwdzenie.~ .r- --~ . powstawania ataku b6low krzyza (wg Caillieta).. sphlszczenia lordozy IE}dZwlowej przy unossenfn nog (nap:rzemieri'ne i obu naraz] .i. tr6jglowych lydek (chodzenia na pelcachh Cbadania rnchomo5ci krlil90slupa W odcink:ach lE}dZwiowym i pieTsiowyDlj d badania udruchow ze sci~na Achillesa 1 czuda W obreble lydek i stop.. reflektorycznej skoliozy obronnej W e f Rye.qzy. ustawienle miednicy i wyrostkow osclstych kn. Meehanizm. J I r------. Pomiar6w dokdnuje si~ przyktadaiqc jedno rami~ katomierza do bocznej osi miednicy (r6wnolegle do kosci krzyZowej).. Badanie ortopedyczne powlnno skladae si!} z: a . paehewej. Po pewnym ezasle wskntek przykUICZU m. c . dzi~ki zmnlejszonemu nepieciu miesnlowemu: w przypadkach ruezbyt nasilonych przykurcz6w odruchowych ujawnic mozne wi~szy ich . symatrte talerzy kcsci biodrowych oraz badac w kierunku . objawu Goldflamma i przeprostu W stswach biodIowych (wg Keima). I . 84. Ry. bolesnosct u.zakres.badania budowy i postawy ctala. . piersiowego) lub oba ramiona r6wnolegle do badanych odcink6w krqqoslupa. czy nie ma szmer6w w okoUcy aorty brzusznej i t. proporcji [wazne w krfilgozmylml).e.:gosrupa. tEttna na t. 'Meehanizm tworzenla sifil biperlordozy w przypadku zwiotczenia miE}sui brzucha. I I I Jbj »1) d Rye.badania objawu Lasaqua'a.

pasterior Rye.... Wyprost badamy w pozycji lezqcej na brzuchu.l2" Lt) N. Na poczatku. Pierwsze objawy . Splot l~dZwiowo-k. 0 tyle poziom.przy opareiu IClk 0 podloze (unoszenie i obniZanie tulowta). w stawie krzyiowo-l~diwiowym sprawdza sie w pozycji lezacej sposobem zgiElcia konczyn dolnych w staw{ich biodrowych i _kolanowych az do zupelnego zetknlecia siEl kolan z klatkq piersiowa.cutaneU5 tem.: The Iumbosacral spine. unoszac uda wrez z miednica ku g6rze alba unoszac gfOWEl i klatkq piersiowq ku g6rze. W przypadkach oqranlczen ruchowych wystqpi bol. Lea and febiger. w zwiazku z ucisIdem jedynie matej liczby wlokien nerwu. Wiltse L..: The intervertebral disc. 85.zaburzeniq_ czucia i oslabienie sHy mi~sniowej .Saunders Philadelpl!.. !lolhman R. wyprostowanej koiIczyny.zone. W. suoc ost oti« '"'" N_iliohypogas N. Ruchy skI~tne bada si~ w uloieniu na plecach przy ustebllizowane] miednicy i wyciqgniEltej konczynls g6rnej w strona wykonywania skrqtu al.~ania ortopedycznego.bo przy ustabilizowanej klatce piersiowej . Philadelphia 1917. Ruchy zginania i wyprostu mozna tez badac w pozycji klElktL . The Williams and Wilkins Co.ia 1975.miednica skreca si~ w strona opartej na podtozu. Ruchy rctacyjne przy wykonywaniu tego badania mogq ujawnie zmiany chorobowe i b61 jednego ze stawow llliEldzykrEl90wych_ lub jednostronne podrazntenie korzeni.-$j) - M---#--=-""'_-~ tern. C U1_ coccygeus Npudendu5 P/P)(uS inf (L5~5~) (5. . 93 . przy opartej miednicy i udach. ograniczenie rub zaham~wanie ruchu. Ruge D. Rwa kulSZOWa z reguly dotyczy jednej n09i (objecie obu n6g zdarza sie: bardzo [la~o).tat (L.. n. New York 1965. PZWL. L: Spinal disorders. C. neqo. Dziak' A: Propedeutyka ortopedii. De Palma A...odzenia krqZka miE:dzykr~90wego stawia siEl z regu1y na po~staw~e ba. ilioinguinalis Iric us (L1) fTt'. Ruch'Y. Zuk T.L]) N genilofemorolls (L. umiejscowienie oraz wielkosc zrmany okresla si~ na podstawie badania neurolcqlcz . 5 BADANfE NEUROLOGICZNE o lIe rozpoznanie uszk. N. hory zeuwaza szybko. .rzyZowy.: Backache. H.. Pismiennictwo MacNab I. Wllliams P. F. Wyd.Lf) N_ gluteuc. McGrand Hill..Ll) N obturator ius (Lz. objawy sa zawEl.. Mimo wielkiej roznorodnosc! objaw6w zazwyczaj Mie krzyza poprzedzajq objawy netwob6lukulszowego. W miarq na- Vf . przypadku centralnej protrnzji [adre objawy mogi! wystepowac w konc~ynach dolnych naprze'rniennie. Warsxawa 1977. '. mimo ze 54 one tylko zaznaczone. B.. Istniejqce wygh:cie bieme mozna badac w pozycji Iezacej na plecach podkladajqc pod ckollce lEldiwiowq rElkEl i unoszac t~ okolica ku g6rze. Baltimore 1917.

g1oa. czemu lowarzyszy wyrazne zmniejszenie below na rzecz zaburzen czucia i ruchomosci konczyny. .-' ]-noJw'~ k~'O -rtH'llel:S··W '.e - odmtany.ciwie jego oslonki]. ktore jest bardza bolesne.nteznaczne pndlaznienie korzenia moze objawiac sill b6lem w okoliey posladka. . Ruebomose korzenl w otworzemi~dzykre:gowym towalzyszllca wyprostowanej nogi (a) i 1. B61 tElPY. 94 95 . Badan.-zeniesieoia: a .).:t:_--iI'"DO a 90" 1(r. ucisniecie korzenia w kanale rdzeniowym Mill nie wywoluje.ie bolu z przeniesienia warte jest dui.. L. wyprostowana noge: aZ do momentu rzekomego wystqpienia bolu. . «orzer» '1 R ocr. b. i (a). 90" z9'no. kiedy uctsk koraania przewa:ia nad jego rozciaqaleclem. Unerwlenie se.niu tutowia (b) {wg Ca illiet a}. 86. Objaw Lesequea . dochodzi do rozleglych zaburzen czucia i ruchomosci konczyny. gdp od jego zlokaHzowania zalezy prawidlowose diagnozy.cNil~a).r1na s Ry. W pn:ypadku podraznienia korzenia chory odczuwa bot krzyza lub promieniujqcy do koriczyuy dolnej (wg Ma.gmentame kbitezyny dolnej (wg Keegenil zmodylik. Rye.~. _:-- . 87.ej dozy cierpliwosci i dokladnosci. W przeciwieiistwie do rozciqgania korzenla {a wlas.om oSC:t ~--~--------~~~r-L .nienieWi~ksze: c .rastenia tyloprzemieszczenia jqlira. uneszentn o b c Rye. powierzchowny zlokalizowec jest latwo.e.. W miar~ uplywu czasu maltretowany korzan podlega zmianom wMknistym. gdzi'ego boli.bot promienilljqcy do stopy dowodz. b ~ podra:Z. .)cho_m~ ~ Beak rucnu a'2mm LI.eLIU10"40 90" : . Obiektywny sprawdzian tstnienia podra:i:nienta kO!l'renia ucisk na dot podkolanowy.L -51-u._. gl€!boki jest trudno zlokalizowac. 3-5!nm L5 2 L3 b 90" Rye.i macznego podraznlema korzenia i moze bye pomocny w diagnoslyce poziomu nia. gdyz chory wlasdwie Die wie dokladnie.L]-LI. 88. B61 ostry. Rye. 90. 69. Pola bolu' z p.! W kolanie.jqey lekko zg10a nogl. . -t-~==========:s. W tym momencie bada. oplera na swym ramieniu i uciska dol podkolanowy.£Zf!'nlE nierl. Cholemu unasi sit:.

L4-L5prostowania (i praeprost).z. ' / \\ ~~'~ palucba I< slopy 'L.dtwiowy lub 1 krzyzowy.!qm m pis. (wg De Palmy i Rothmana zmodyfik.. jak i m. i s.gina:nie podeszwowe. kqt uniesienia konczyny 111ega wyraznemu zmniejszeniu. w kt6_rym j<tdJ::o miazdzysta uciska na 5 korzeu IE. 92. 7 BOle kr~yz" 96 97 . za§ mm. gdyl: napiety korzen natychmiast -reaguje b6lem._. W warunkach zdrowia korzen nie ulega przesuwaniu. przy-czym kazdy nastepny staw jest unerwiony a 1 segment nize] rdzenia kr~gowego. L~-S! zginanie. i.ystego unoszenie nogi b~dzie zupelnie lub prawie .ega t . Obraz kliniczny na zmodyfik. W wyniku teqo 4 segmenty zawiadujq ruchami stawu biodrowego. . wyprostowane.bi en ie Ivb brot« oaruchu skokoweqo Rye.. Chory lezy na plecach.atu wymykajq sill' ruehy w obrqble stawu skokowe·go dolnego (nawr6cenia i odwracania stopy]. ZANI'KI I OStABIENIE MI~SNI Kazdy ruch stawu w obrebie konczyny dolne-j jestzawiadywany przez 2 segmenty. stopy ustawione 5q w pozycji zgi~cia _pode-szwowego. Stepien ograniczenia zgiElcia orez natezenie b6Iu Sq proporcjonalne do ucisku korzenia i [eqo rozciq_gniElcia. 93 Rye. .} I Pojawienie si~ objawu Lasequa'a po stronie zdrowej tlumaczy si~ bolem z przenlestenie (Woodhall i Hayes dowodzq. Sl~S2' Segmenty rdzeniowe zawladujqce ruchami w stawie biodrowym to. I. skrecenie zewnEl-trzne i przywiedzenie. W przypadku ucisku korzenia It (wg De Palmy i Rothma- ZABURZENIA RUCHOWE. . zas proba pokonania progu wywoluje ostry bol w okolicy krzyza lub nogi. staw kolanowyL3-L41 L5-S1.:. W warunkach prawidlowych wyprostowsna koIiczyn~ mozne bezbolosnie 'lgiqq w bicdrze prawie do kqta 90°. Ir6jg(awegol o 5[obH~nIfE! zg inania 'lrztnerow. 91. Z podanego schem.zarowno m.calkowicie oqreniczone. 92 Rye. W przypadku ty!oprzemieszczenla jqdra miaidi.zginanie grzbietowe. kolanowego i stawcw skokowych: staw biodrowy'L:I-L3' L4-L5.L4-L5. Objaw ten pozwala tez ocenic d~zkosc i rozlegl:osc ucisku. Badajqcy unosi do gory wyprostowanq kouczyne. Rye. Obraz kliniczny w przypadku ucisku korzenia S.. stawy skokowe. czworog lowe'}!.). W przypedku uszkodzenia krqika mif:l.d'lykr~gowego.efowBgo plzedn/~gqJ ----------- Osfo. _ Osfo.! :." oooesrwoweoo slopy pot ucric .prostowanie.e uniesienie jednej nogi powoduje nieznaczne neciaqniecie korzenia po strnnie przeciwnejJ. zginania.. gdyz. piszczelowy lylny.Jednq z najprostszych pr6b klinkznych wykryw--ania uctsku korzenia jest uuoszenie nogi. L2-La.).).w atawach konczyny uiozone sa w przedluzeniu tulowia. Rye. plszczelowy przedni [odwracajece) Sq unerwione przez L4. 93. dop6ki konczyna nie zostala zgh~ta powy±. Obraz klmlezuy w przypadku ucisku korzenia Ls. Korzanie majq mozliwosc poslizgu i wydluzania w granicach ad 2 do g rom. Ruchy stawu koJanowego Sq zawiadywane przez: Lr-Lt . BrJl i ~<fr~1 wienll.c. strzalkowe (namacajqce) przez L.bienie Lginan. Ruchy stawu skokowego g6rnego Ll-r.:'.ej30-40o._'. S1-52 . skrqcenla do wewnqtrz orez przywodzenta. Uwaqal Brak -edehyJen w zakresla odruchow (wg De Palmy i Rothmana zmodyfik. EMI i aretwtente OsTabienie prostowonsa kotara (zrmik tn. l zcni« m.

. e ~ staw skokowv' gorny. Poro z en+e pt. extensor hallucis longus) jest unerwiony przez Ls'co jest tyle wazne. nledol. Duzeqo stopnia zaniki oraz oslabienie mi~sni stanowia p6Zny objaw uszkodzenia krqzka mi~dzykrE. 96. Tam.staW d kolanowy. bezposrednieqo przylegania korzenia do jqdra oraz budowy kanalu krE!gowe~o w ksztatcie li~cia koniczyny . b .7od fleig. iliopsoas). mianowicie: na posladkacb.uneIwiony jest przez L3-L4• Miesien plaszczowaty (m. \ b Rye.ednieg_o (Q). ze lekkiego stopnia zaniki i oslabtenie mililsni rnajq miejsce jui we wczesnych okresacb choroby. piszezelowego prz. Szponowate ustawienie palc6w w pora:i:eniu m. Segmentarne unerwi~rue ruchow konezyny dolnej: a . 94.aby je wykryc . .nastepstwem tyloprzemi. oslabienie mi~snj musi bye wystarcaajaco powairne. ledzwicwo-biodrowy (m.n T} ak«. Wt6kna ruchowe korzenia Sq mniej dotkniete ni:i w16kna czuciowe. sprawa przebiega inaczej. jednakZe przechodzq .jest unerwiony przez S1-S2' Miesien prostownik palucha (m.staw biod!owy. przeto zar6wno ostabienia. na udzie i w obrebia lydek.cherZQ lodbytu.j. Ucisk ogona. Duzeqo stopnia i iatwo wykrywalne zaniki miE!sniowe sa poznym objawem.prostujqcy staw kolanowy .trzeba chorego bardzo dokladnie zbadat. I tak: m.Jne zazwycze] nie zeuwezone. w nestqpstwie czego oslabieniu ulega prostowanie palucha.:gowego. qdzie . ze u chorych z tyloprze- ° _8611 dr~'wienie. Miesien posrednl (m.W celu okreslenle poziomu uszkcdzenia korzenia nerwowego konleczna jest znajomosc dzialania miesrii koIi.eszczenia jqdra mia:idzystego jest rozciaqnfecie korzenia. jak i zaniki miE!sniowe sq mniejsze nii b61 i zaburzenfa czucfa.stew skokowy dol- ny (wg Keima). zaopatrywany jest przez L2-L3. mieszczenieru j<\dra miezdzysteqo na poziomie L4:-LS podrezniony zostaje 5 korzen ledzwiowy. Posladki trzeba badsc w pozycji stojqcej. . Zaniki mi~sniowe wyst~pujq w trzecb okolicacb.czyny dolnej. zan'. Ryc. soleus) -zginajqcy podeszwowo stope w stawie piszczelowo-skokowym . d. a nie jego ucisniecie." mm id!J9To- "yr. intermedius) . a b Rye. strzalkowych. 95. gdyz w6wczas miesnie sa napiete i latwo jest zauwaZyc nawel malq roznice.oslabienle' i zaniki mi~sni pojewiac si~ mogq bardzo szybko.mtanowicie tyloprzemieszczenia duiego fragmentu jqdrs miatdzystego do kanalu rdzeniowego. Miqsnie uda najlepiej badac w pozycji lezace] chorego na 98 99 . Trzeba zeznaczyc. aby bylo zauwaione przezchorego. bopadanie stopy przy pcrazenlu mm..jak to rna czqsto miejsce . Obraz kliniczny w przypadku masywnej prctruzji jq~a miaidi!stego na poziomle L3-L(-L~. W przypadku rdekorzystneqo splotu czynnik6w. gdyZ. koilskiego (wg De PaJlUY1 Rothmana zmodyfik. zginajqcy staw biodrowy.

b).LJ-L~.d miaidzystego po przysrodkowe] stronle korzenia (e. oral L5-SdS l~dzwiowy i 1 krzy:i:owy). wlelu innych 100 a± do naszvcb czasow. Wplyw unoszenia nogi po stronie zdrowe].-L. Niestety. ZABURZENIA CZUCIA Zahurzenia czucia ctotYCZq okreslonych p61 zaopatrywanych prze z poszczeg61ne d. Zestawienia promieolowania belu i zabuirzan czucta w tylowy!JchlliE. a nastepnte.L~-Sl' Uwagal Rycina ta uzupetnia tab. Do tej pory poczyniono wiele prob sporzadzailia takicb kart i niestety niewiele z tego wyszlo. Najwieksze zachodzenie na siehie dermatom6w rna m ie]a .u 1893. wykonane przez poszczeg61n yen badaczy bardzo sit=: roznia".]. b . jest to spraws niewykonalna. gdy:i. Uuies ienie nogi (a) pcwoduje przasuniecte korzenie po stronie przeeiwnej ciala ku dolo wi l do srodka (bi.L.ciu [qdra miaidzystego DC! nastElPujqcych pozlomech. Rye. 99. 97. ze dolne korzenie po stronie ·przeciwnej wysuwajq siEl Z otworow miedz yk repowych i zbliiajq siEl do Unii srodkowe] fa. w6wczas na podstawie zaburzen czucia mozna by ckreslic poziom uszkodzenia krq. w przypadku uszkodzenia krqzka mtedzvkreqoweqo ruch ten nasila napiecie korzenia (e).. d) uniesienie nogi po stronie zdrowej napina korzan na przepukllme (wg Armstronqa]. a . b a pi'C[ IJ ~1~ ~I--i\~ ~-. d Rye. W WiE}kszosci przy jql si~ wzor Foerstera.Rye. Nejczescie] dochodzi do uszkodzenia krqzkow miedzykrqqowych na poziomie Lt-L. . 1. Gdyby mozna bylo wykresltc pola poszczeqolnych dermetornow i gdyby hy!y one stale.ika. W przypadku tylowypchatecte jqdf. kiedy sil one rozluznione: podobnie bada sie miesnie lydek. Mysl jego podjat r lne w roku 1914. Si!~ mlesniowa okresta si~ wg skali Lovetta.~ E c c plecach. C -. Unoszenie nogi powoduje. 98. Pierwsze proby poczynil Sharrington juz w rok. (wg De Palmy i Rothmana zmodyfik. . orez IOl_ . juz po 1 wojnie swletowe] Head i Foerster Deje- .ermatomy.

La oraz 51' badacze sa.Tabela Objawy • ZABURZENIA W ZAKRESIE ODRUCHOW 1 kliniczne tdtyslego <I.doll nigdy <1 korzea l~diwiowy (wg Keima zmodyUk.). podudzl i stop orez w okoliey kroeza mogq bye rozleg1e oslahienie odruch6w skokowyeh Rye. ze kt6re sa najczqsciej ucisniete. moze miee miejsce nietrzymanie . 103 .akoliey lEldzwiowo-krlyzowej ud.odruch. L~-L. 102 Rye.owy.mcczu i kalu tn. I dra mra Bol i zabur:mnla czucla patrz rye. zazwycza] uciska 5 •.sny korzen . W uszkodzeniach typowych.).-Sl uclska 1 korzen kr. na poziomie L~-L5 oraz L5-51> odruch ten nie ulega zadnym zmianom. a nie 5 lEld:i:wiowy (wg Keima zm 0 d yfik. lOG.' Z tych wzgl~dow nawet najdokladniej wykonan~ badanie za~~7-z~n czucia nie daje pewnosci co do poziomu uszk~dzeDla. Podobnie tylowypehni~te do baku jqdro na poziomie L. Tylowypehnl~te centralne j£ldro miaz. Odruch kolanowy dotyczy 3 i 4 korzenia l~dZwjowe.-L. . Odruchy skokowe dotyczq 1 i 2 korzenia krzyZowego. tj. Badanie odruch6w wnosi duze wartosci w Iokalizacje uszkodzcneqo korzenia. nawet w przypadku calkowiteqo uwolnienia ucisnieteqo korzenia sposobem operacyjnym. (tylo- wypehnif. Tylowypehnlete do boku jqdra miaidiyste na poziomie L.~ Zsburzenia czvnnosci korzenia na skutek ucisku lub rozciqgania wplywajCj na odruchy scieqnowe w okolicy kolana i stawu skokowego. Rye.:cie centraIne) mogq bye rcmorodne i umiejscowione w .-L:: moze Iteisn~c korzenie od 5 l~d±wiowego w.zyiowy.-L. (wid ok z boku). 101 Rye. ezWOTOglowy . zgodni. Wi~ksze Z\1burzenia czynnoSci tych. jak i stop). . korzeni wplywaja hamujqco na te{l. Zaburzenia korzenia SI' zdarzajqce si~ w uszkodzeniach kn!zka mi~dzykr~gowego na poziomie L5-S" poeiqgajq za soba oslabienie lub nawet calkowity zanik tego odruchu . 99 b lEldzwiowy) zginajqeyeh grzbietowo palee (chary ma trudnosci z chodzeniem na piqttachi moze _dojse do opadniqcia stop~) zginajqeyeh podeszwoWo palce i stope (choremu trudno chodzit na palcaeh) r6ino. 101.. Odruch ten prawie nigdy nie glnie w uszkodzenlach lqdzwiowych krqZk. Rye. :i:e wypchni~te jqdro miaidZyste amija wla. Pona d to wszyscy istniejq duze roznice indywidualne. przeto I.. Ryefua udowadnia. Z chwilq utraty tego odruchu zdrowienie pr-zebiega powoli. tyloprzemieszczerua . oslabienie ndrucbu kolanowego • patrz rye. Nawet w najbard-ziej sprzyjajq<:ych okolicznosciach odruch skokowy nie wraca wczesniej Iiii przed uplyweDi roku. ego badania nalezy analizowac razem z lokalizacjq balow z przewesleDlem w:yn~ oraz z zahurzenierni ruch6w. W celn uzyskania najbardziej wiarygodnych wynik6:" lCZU~i~ b~dal s~!{ dwoma sposobami: za POIDOCqklaka waty oraz ostra Ig q ( a ame e • kiego dotyku). a nie -4 korzen l~dtwi. Szczeg61nie dotyczy to korzeni L4.przebiegajqey zbyt boeznie i atakuje korzeii wychodzqcy st>gment DUe J. czworoglowy .6w rniedzykreqowych. Ucisk 5 korzeuia przez tylowypchni~te ji\d!ro miaidZyste na poziomie L. korzen lEldiwiowy) LI-L~ (ucisk na 5 kOIZen uda m. Rye. Zaniki Odruchy poziom tylopn:emieszezenra L3-LI (udsk ne 4.rodne (zarowno w obIElbie ud. - ! d . 99 a Osiabienie DliElsnl m.go.' L5-51 (ucisk na 11korzen k:rzy:i:owy) patrz [yeo 99 c treiglowy tydki osiablenie odruchu skokowego . 102. 102 see w liniaeh osiowyeh. podudzi.dtyste na pozlomle L.

brak lub oslabienie odruchu ze sciqqna ~ehlI~esa. w okolicy pi~ty i na podcszwiestopy..od~chu ko~artowego. Wystqpienie bolu stanowi wertosciowy objaw potwierdzajacv uszkodzenie krazka z uciskiem na korzen nerwowy oraz dowodzi. tibuilis 11111.rue ma sp. Zblizona wartosc rozpoznawczq majq laue. 5. Ten typ b61u wystepuje w przypadku rozciqgania 5 korzenia lE:dzwiowego lub. a wiqc 2 krqzkow .3. Wystqpujqce niekiedy b6le odbytnicy. Znamienne jest oslabienie ID. wszystko to razem wziete Die upowainia do Iokalizecji (dokladncqo wskszanie segmentu rdzeniowega) ogniska chorobowcgo (k:F~go51up.ostow~jka . W zaleznosci od zaj~tego korzenie ". dermatomy me Sq ~pecyhczne.az Ill. podkolanowy w srcdku dehi pod. mozliwa dysfunkcja pecherzc In:0c~owego. a nawet W pachwinie. 1~.W przypadku jednocze:mego podreznienia 1 korzenia krzyzowego dochodzi przeczulica w zakresie 4 i 5 palea.le m. Czqsto tez bol odlegly maze bye odczuwany W okolicy grzebienia biodrowego. oslableme m. cstabrenle m .objaw Lasegue'a ujemny. okol~cy kOSCl krzyzowe{ I narzqd6w pkiowych oraz zaburzenia zwieraczy i impotencja odnoszqsi~ tez do uszkodzenia 4 korzenia l~dzwiowego. 4 _ osla. podudzia. . bolesne miejsca uciskowe w przebiegu nerw6w przvkreqowyeh i wyrazne pola przeczuliey b6lowej na skorze.gue a. dochodzi do palucha.i zginaczy. oprocz objawow bolowycb. jak to najczescie] rna miejsce. Ponizej kolana bol odczuwany jest na bocznej powierzchni lydki w okolicy stawu skokowega.. Niestety objaw ten wystepuje jedyoie u 1020% chorych z uszkodzeniem krazka miedzykreqoweqo polqczoneqo z rwq kulszowq i czesto tylko w okresie ostreqo podraznrenle korzcnia. zi. prostownika palueha. stopy jego konczyny dome i potrzasa nimi.Zmiany odruchu skokowego slanowiq najbardziej uz ytcczny objaw roznicujacy uszkodzenie 5 korzenia l~diwiowego z uszkodzeniem 1 korzenia krayzoweqo. trzed korzen ulega uciskowi rzadko. oslable~le m. Kliniczne .najczqscie] uJegajqcych uszkodzeniu. notuje si~ ostabienie ID. UCISKIEM LUB OPUKIWANIEM W oslrych stanach b6lowyeh silny ucisk. wg Bmga. BOL PROMIENIUJJ\CY. Najczescie j tkllwoS~ st. WYWOtANY RUCHEM. doloy w faldzie posladkowym w polowie odleqlosci rnledzy kretarzem wiekszym a YUzem kulszowym (5). cz:voroglowego: o~lablenle . uda i lydki i przez grzbiet stop¥. tibialis ant. 103 Ryc.. pr.ecylIczny~h zaburzen .na boczno-tvlnaj. Jesli uszkodzony krazek lezy poniza] 4 korzenia l~d:hViowego. opony. Ueisk na 4 korzen rna. kichania lub defekacji. SOIl) przypadk6w i objawia si~ b61ami krzyza promieniujqcymi douda i kolana. posladkoweqo sredniego. 1~4. ni'. Rye. stronie szyjki k.objaw Laseque'a ZdZWrCZ?J ujemny.ldoczulica nil grzbiecie palucha (Ls) . bo jedynie wok.palueha. piszczelowego przed• Pomocny jest tutaj objaw pcnrzqsania kreqoslupem.s badajqcy ujmuje ze. b61 jest odczuwany w posladku oraz na tylno] powierzehni uda. 2 . Rye.objawy korzeniowe wykrywane badanlem neuroloqicznvm. 60% przypadkow i wowczas.ruchowych. 3 . strzalkcwv .blen. ruedoczulica dermatomu L . posladka. 1 korzenia krzyzowsqo. Badany spoczywa na brzuchu na kozetce. Niestety. Ponadto brak tego ohjawu nie wyklucza istnienia podraznienia korzenia przez tyloprzernieszczone jadro miazdzyste. strzalkowaj (7). 104 105 . 104 Rye. kolanowego (6). rniejsce wok. Pu~kty uc!skowe Valleixa w przypadku rwy ku!szowej.VIerdza SlE: przez punkt posladkowy g6rnypooad otworem kulszowym wielkim (4). odru~b~ w norrrue .. korzenie).i objaw Laseque a. strzelkowych o:az m. P?drazn~eni~ 5 k. rdzen. j Reasumujac. mm. .:dzykostka zewrietrzna a sci'lgnem Achillesa (8). ruch lub opukiwanie dalne. ie korzeri ten jest silnie podrezniony... 40%. 1 . W przypadkn uszkcdzenia krazke mi'ldzyknmoW"ego pojawi sill bol kTzyia • •• W przypadkaeh uszkodzenia krcrZk6w lezqcyeh Wyiej bol promieniuje na bcczOq powterzchnle uda oraz na przednto-przysrodkcwa powterzchniq Iydki. Bo1 usadawie si~ w okoliey grzebieni biodrowych. miec tzw. szczeqolnie w ezasie kaszlu. Niece inna sytuacja zachodzi przy diagnostyce b6l6w promieniujqeych.gc odcinka kr~gosl:upa l~diwiowego maze wywolac przeniesienic bolu wzdluz nerwu kulszowaqo'. na grzbiecie stopy lub na tylnej powierzchni lydki.orzenia zdarza si~ wok. ntedoczultca podeszwy I hoczriej powierzchnl stopy. dodatntobjaw Lase. Ustalenie drogi i zasi~gu rozprzestrzeniania si~ bolu korzcniowego umoiliwia dose dokladne zlokalizowanie objeteqo choroba segmenlu. niego or. dodatn. gasllo~nemhls . I goleolOwy zewnetrzny ID1E.

B. Soper J.: Vesical dysfunction caused by protruded lumbar disc.. W ksiqice: Choroby nerzadu ruchu. PZWL.Hil. 3 wil'lzadto podluine przednie. stwierdza siE:.: The intervertebral disc. W ksiazcc: Clinical I orthopaedics and related research. Warszawa 1973. Warszawa 1974.Toronto 1976.: Lumbar spinal stenosis: Clin. W ksiazce: B61e krzyza. Saunders Co. lntegritte des jambier anterteur. 6. vel. J. 106 .Mielnik Z.ucisk miejsca bolesnego pociqga za sobq rozszsrzenie zrenicy. F. Acta orthop.korzea. Ruge D. F. U osoby symulujaca] lub agrawujqcej ostre b61e krzyza. ale w pozycii siadzace] tego objawu nle wykazuje.mledzywyrostkowego. Lippincott Co. . reumatoloqia kliniczna. Supp]. 288.: La forma pseudotumorais des hernies dlscales 1ornbair es. 55.! nogE} czynnie (normalny odruch polega na przyeiskaniu drugJej vogi do podloza I). Rolhman R. Roy-Camille R. 30...z.. 1954. Uppincott Co. 230. 50·B. Baltfmore 1977. 1972. McGrand .68.: De Ia sciatique vertebrale Cornmuns au: syndrome de 1a quene de cheval. PZ-wL. pod red. 105. The Williams and WHkins Co. Warszawa 1972.: Clinical features of lumbar spinal stenosis. Chory.. nawr ace jecych stope. de Chir.: Neurologia kliniczna w zarysie. W kstazce: B6le krzyia. G. 98. zazwyczaj towarzyszqcych odczudu bolu. H. patoloqicznq postawq (skolioza.Erbsloh P. zezwycza]: drugl wywiad chorobowy.: Spinal disorders. Philadelphia 1975. 2 .: Atlas kliniczlIY chorob ukiadu nerwowego. PZWL. rzwt. .. 4 wi~zadlo podluine tylne. . 3.. Urista. Rev..udskowi bolesnego miejsca towarzyszy przyspieszenie t~tna. W przyPadku jednoezesnego podraznienie korzenia 5 Iedzwioweqo i 1 kr. pod red.. B. Haslett J. Philadelphia 1975. W kstazce: Clinical orthopaedics and related Il"esearch.: Zespoly korzonkowe. i in.. TaUznrd R. 11.. I._ ze. Pre sse med.Sicard A. Regnrud M.: Lumbar spinal stenosis and nerve root entrapment syndromes.a w przypadku Ich podrainienia: 1 . Surg. W.: Hernie discale et syndromes du cone de la quene de cheval. objaw Miillera .. ale bez transpozycjt tulowia!). ob.goslupa l~diwiowego. Philadelph'ia 1977. Emmett J. M.: Neurochmrrq a bole kII:. Verbiest H. 606. Loheac R. .. Philadelphia . Kava. Bone Jt.: Sciatique radicular avec paralysis dissociee. Ruchu Ortop.: Struktura . 106. r\rnoldi Ryc. UroL. prostowttika palucha j mm. 115. J. Philadelphia . J. Jakimowicz W.Dowienko A (red. uciskowi okolicy bolesne] towarzyszy czesto zaczerwienienie' twarzy.aw Mannkopha-Ru.Toronto 1976. 45.: Backache.Przy badaniu neurologicznym niejednokrotnie konieczne staje si~ upewnienie. chod uty• 'kajllcy na palcach (chad sztywny Up.mpla . 1971.: Pseudoc-laudication syndrome produced by compression of the Cauda' equina. W.: The Spine.a. E. i in. 5 trzon kr~gu. 4. c.-C.: Prognosis in sciatica.'Schotzker J.. Rev. . WMszawa 1973. W. 1960.yiowego stwierdza sie oslabienie m. New York 1965. liczne strefy przeczulicy. Warszawa 1973.. K. M. Warszawa 1969.532. znieaienie odruchow. Dejerine J.Skoda A.pod red. 19. Rotbman R. J. W. PZWL.Juae: J..i funkcja w neurologli.nnaugh H. 1964. BrUhla. de Chir. MacNab I. 36-B. Tkanki stanowiqce miejsce wyjsci... Hakelius A. B. i in. Narz.: La forme lombalqique pure des hernies dlscales Iombaires. lezllC manifestuje iywy objaw Laseque'e. L.: A redtcnlar syndrome from developmental narrowing of the lumbar vertebral canal. Warszawa 1958. Orthop.pewlerzchnia s_tawu. 50. CJ1Usid J. Love J.. PZWL. ( Pismiennictwo C. pzWl. czy rzeczywiscie okolica wskazywana przez cborego jest miejscem b6lu. Pomocne w tym jest sprawdzenie wyst~powania objawow.De Palma A. B. . . .. G. 2477. Poll.. vol. J(jrkaldy-WiJl1s W. Surg. J. Pennal G. 51 L Paine K. BreitenIeldera.: Spinal stenosis. P. b616w krzyi. 129. 1974. 105. W.: Zespol b6lowy rwy kulszowej. Simeone.Maury M . Ryc. H. I.: Low back pain with femoral neuritls.zy. .Pia H. WJlliaIJL5 P. Lea a-nd Febiger. Pbiladelphia 1915. B. . Orthop. 58.scand.: Rola neurologa w dtaqnostyce i terapti b6low krzyza.. pod red. Aneesthesie dans le teritoiro de S. 115.Herman E. Rev. Chir.: Pr6ba okreslenla zespot6w nhiekty-wuych objaw6w orlopedyeznych I neuroloqicznyeh u chorych leczonych operacyjnie na skutek ucisku korzerii nerwowych przez zmlenione chorobowo [adra miaidiyste w dolnym jrdctnku krE. dolegliwosci i ograniczen rue ma zanik6w miqsnlowych. Orthop.: The lumbosacral spine. W. Breitenfeldere. J. Warszawa 1972.neurl. 78. 1980. Mimo drugiego wywiadu oraz WW'. Bone Jt. objaw Ptu iota .. 23. these Paris 1970. 1970. 247.. W ksiazce: Clinical orthopedics and related research. dans muscles antero-exterieres de la jambe droite. 99.ucisniqcie bolesnego miejsca w momencie odwr6cenia uwagi choreqo. Lippincott Co. Ponadto przy podnoszeniu przez badajqcego (chory leZy na plecach) nogi cbory: unosl dIUg. PZWL. a cause of ceuda aquma compression. . Saunders Co. 1912. WilJse L. JAMA.. Jeiewska ·E. 1970. H.).]: NeuroIogia kliniczna.

109. Prawdopodobnie zWEl. 101. Dzieja sili: tak " powodu obkurczenia piersctenta wl6knistego.!kszosci przypadk6w jest to sprawa wielu miesiecy.ziej wartosciowyrn dowodem uszkodzenia jqdra miazdiystego. zas po uplywie kilku lub kilku. patoqnomonioznedla choroby krqzka mif.zawsze dochodzt do zw~ienia szpary miedzytrzonowej. 'vV wsrunkach [lormy krzywa S schodzi z dolne] krawedzd wyro stka poprzecznego t boczne] po· wlerschni dolneqo wyrostka stawowego na boczna strone przylegajqcego g6me· go wyrostka stawowego (a).!cie tego odcinka kreqoslupa pod wplywem odruchu boloweqo. 109 . 1 tak Gillespie doniosl 0 zWElzeniu szpary miedz'ytrzonowej u jedneqo z pacjent6w juz po uplywie 4.Lepiej jest jednak objawy te traktowac jako potw. W przypadku tytowypehnio:::cia j'l. Glown'! ZW~ZENIE SZPARV MI~DZYIRZONOWEJ Zwt:. W przvpadku zWEjzenia szparv mledzvtrzonowej i pcdwichniecta stawow dochndzi do przerwanra krzywe] S (b). ze jest to objaw staly. ktor y kompensuje brak jqdra i nie pozwala trzonom k. jesli nie lat". tyiozmyk krE'. kr~gozmyk ku przodow:i. ile od samych zrnian w jego obrebie. ze zw~zenle szpary mledzytrzonnwa] ujawuia 5i'l: najwczesniej na radloqramech wykonywanych wpozycji stojace] chnreqo.jbard. tygodni od oparacji usuniacia jqdra mi azdzysteqo. ono potwierdzic lub wykluczyt inne stany chorobowe moqace symulowac uszkodzenia krqzka mledzykreqoweqo". Badanie rentgenowskie najczesciej ujawnia jedynie zniesienie Iizjologicznej Iordozy If.rE:g6w zbytnio sil:l zbUiyt (hI· Rye.c pracowni wykonuje zdjo:::cii\w poz:ycji lezqce [. z niezrozumialycb przyczyn wit<kszos.dra mii"lzdli:ystego (n) nie. 108 Rye. ze rnoze. lOB. 108 Rye. Naturalnie istnisjq okreslone objawy radiologiczne.patrz badaure r adlolornczna w stenozach .ra.!zenia szpary miedzytrzcnowej dochodzi bardzoszybko po usunieciu (lub wypednieciu) jqdra miazdzysteqo.lgowy . Ryc.:zenie 5zpary rniedzytrzonowej stanowi tnastepstwo choroby i tylnego przemleszczenia jqdra miezdzysteqo lub jego chirurgicznego usuniqcta. to nie nalezy jednak sqdzit."'TI''l~ajqce rozpoznanie kliniczne niz [ako 9·16wny dow6d chorobowy. IJtlrata elsstvczncscf kra. •• W tim miejscu naleiy zaznaczyc. Nlestaty. W przypadku uszkodzenla krqzka miedzykreqoweqo zwezenie szpary miedzytrzonowej jest rozne w zeleznosci nie tyle od przernieszczenia [qdre rrriazdzysteqo. Po chirurqicznym usunieciu j. oraz skoliotvczne wygif. Objaw Hadley-a (krzywa S) w przypadku choroby Ik. 134 .).cz8'lina.i. 109 Ryc. Jakkolwiek zwezenie szpary miedzytrzonnwe] jest prawdopodobnie na.str.!natychmiast po operacji. aby w ciqgu okolo roku 05i'19nqc sw~.6 BADANIA RADIOLOGICZNE nastu tygodni staje sie zupetnie wyrazne.!dzykr~90wego.e w wif.qdra miaidzystego dochodzi z reguty do zwezenia szpary mledzytrzonowe] (chociaz istniejq wyjqtkij. niekiedy na rzecz klfozy.ika mi~dzykrElgO"\\l"e90powoduje niestebilnosc segmentu czynnosclowepo krO:::!joshlpa.zenie rozpoczyna 5if.apogeurn. "KIr~gos:i. wartoscia badania radioloqiczneqo kr~goslupa jest to. . a tyrn samym doprowadza do inkong-ruencji staw6w miedzywyrostkowyeh (wg MacNaba zmodyfik. W niekt6rych 'przypadkach do zWf. Jednak..zka mtedzvkreqowego i nestepczego podwtchnlecia staw6w miEjdzywyrOSltkowych.!diwiowej.

rzyczyna jest Die . kt6re nigdy nie odczuwaly b616w krzy~a. szpary miedzytrzonows] na po- w zwiazku z objawami Czesto spotykane wady rozwojowe krE)!goslupa z regaly nie pozostaja uszkodzenia hq:ilka miedzykrqqoweqo. malo ostra plytk.-y:m powierzebnie stawowe k. Maze ana bye np. Samuela i innych badaczy. zas mechanizm ich nie zostal do konca wyjasniony.ldzwiowego odcinka krflgoslupa wykazujq w obr~bie jqdra miazdzysteqo struktury okreslana jako "baitki powietrza" lub "objaw proznf" -. 110. ze UBZkodzenia krqzka rrllfldzykrEl. graniezne.2% chorych. e). Wydaje si~.!dopiero na zdjeciach warstwowyeh: a . uapizm wyrostk6w). 112..!czq if. klamer . wldoczna jest bezpcsrednlo W obrazte rtg. jakkolwiek zd~niem niekterych mogq bye spowodowane znacznego stopnia zwleksaeniem zwalniania i wchlantania plyn6w przez chorobowo zmienione jqdro miezdzyste. Badanie wa. a Rye.. Dalej zWE:zenie szpary milid-zytrzonowej wcale nie musi oznaczac uszkodzenia krqika mledzykfl::cgowego. Ponadto znacznego stopnia zw~zenie szpary mi~dzytrzonowej w g6rnym odcinku Iedzwiowym krqqostupa stwler- ~za sifl czesto ~ os6b starszyc~. Niekiedy radiogramy dolnego If.i miseczek na tyLnyeh krawedziach trzonow (a. Nlestabilnosc kr~g6w w przypadku odchylen ustewlenta wyrostk6w stawawych (tzw. W przypadku heryzontalneqo ustawlenla powterzchnl stawowych zw~2.. Zdaniem Ne ylora jedynie 30% chorych kwalifikowanych do Ieczanie operacyjnego wykazuje objawy radiologiczne zwyrodnienia krazka mif.Cytowany juz Gillespie. Normslnts w krll:goshJ. Rye.!eego zapalenia staw6w kI~goslupa i Innyeh uszkodzen wll~zadel. przeto zWEilzenieszpary miedzytraonowe] nie powoduje mestebflnosct krl(g6w. odcinkowy wyprost. 111.r~g6w przebieqeja w linH strzalkowej (0).do ustalenia (wg Dihlmanna).!gowego. ze l<.spondylodiscitis.eniu szpary miedzytrzouowej moza towarzysayc nlestahilnose krll:g6w (b). nieniowymi krE)!gostupa lub -zwezenlem xiomie uszkodzenia. Na komec rue. b . wolno zapominac.gowego znajdujesif. Jei. 111 110 . CZdsem p.discills zWEjzerue przestrzenl miEildzytrzonowej. Wyst~puje on~ w przebiegu p<:ura~owego zesztywniai<. Objawy te zostaly opisane przez Magnussana.! one z uszkodzeniami krazka miedzykregoweqo. Tytowy'pehni~cie krazke mledzykreqoweqo moze prowadzic do pows!ania kostrrlejacych kelc6w.! na innym poziornie.li przemieszczona (oddzielajqca si~l cz~sc krqzkazwapnieje. wynikiem zlego ulozenia chorego do bedania radiologicznego.rstwowe jest Istotne przy reznicowaniu discit ls ze Ifpondylodiscuis. Cz~sciowe skostnienie wi~zad!a podtuznego tyl . ZWE:zenie szpary miqdzytrzonowej jest takze jednym z wczesniejszych objaw6w gruzlicy kreqoslupa. W wieku starszym zwezenie wystepuje typowo.. nego (b) jest rzadktm objawem.!dzykrf.pie l~dzwlo". Ubytki w trzonach kr~gowych przylegai<ieyeh do zw~±onej przestrzerii mi~dzykrEjgowej widoczne S<. Sq to zjawiska rzadkie i zmienne. Moze to si~ wyraiae uoqclnionymi zmianami zwyrod- a c Rye. w qrupie 160 chorych zwezenie szpary miedzytrzonowej znalazl jedynie IJ 31. ze objawy radiologiczne nie pozosta]q w prostym zwiazku Z objawami bolowymi i czesto zdarza sie.

Zjawisko tzw.MIELOGRAFIA Zasada mielograJii polega DB podpajeczynowkowym wprowadzeniu srodka kontrastowaqo w celu przesledzenia przestrzerusrodoponowej razem l jej odqalezieniami dookola korzsni nerwowych. W przvpadku lumbatizacji L krligll krzyiowego podratnieniu 5 k orzan l~diwiowy. utworzoneqo s~~ Wll przez wyrostek poprzeczny i kosi:. szczeqolnle w przypadku istnienia kr6tkiego (a) Iub bardzo wqskiego (b) works oponowego (wg MaeNaba). co umozliwia badanie roznych poziomow krEj:goslupa bez potraeby wprowadzania duze] Ilosci srodka cienlujacego. mou. yrostka 4 konema lE. kiedy przesuniete w strone kanalu rdzeniowego jqdro miaidiyste przemieszcza sie pod tylne wlezadlo podluzne i odsuwa oponq twardq.ystego (okres I) badanie to jest bezuzyteczne.. Rye. _ Ieqliwoscl jest podrainJenie przylegajC\cego do .:dZwlO wego. dajqc objawy czqsciej na drodze naciq:gruEj:cia korzenia niz wzez ucisk na OPODEl twardq rdzenia. Najbardziej pomocna staje si~ mielografia w okre. Podobnie rzecz siEl ma w okresie III po obkurczeniu i zw16knieniu [qdrs. Jest rzecza oczywistq. Rye. 'Nie nalei. Rola i znaczenie mieloqrafl! w diagnostyce uszkodzen krqzka miEj:dzyknm-owego zawsze byly przedmiotem sporow.y jednak zapomlnec. b . Rye. zlewiska (z powodu szybkiego przeplywu srodka cieniul'1cayo) w przypadku . l. Rye. Wada wyrostk6w sta~owyeh nil przejsciu od~inkil ktr~go.. 118.Dte dawac dOlegliwose~ zarcwno z powodu podreznieniav jek i zmiliD: zwyrodru~~~wyeb. 116. 114 r: Ryc' 113. CZElSele] [ednak p~yezyn~. W praktyce badanie to napotyka wiele trudnosci i czqsto jego wynik uzaleiniony jest od znalezienia odpowiedniej projekcji. Il Bole 1< rzyl:a 112 113 .rozIanego uwypuklenia si~ pierScienia wt6knistego. 117 Rye. ze przemieszczone jadro jest mare i szybko u\ega splaszczoniu. 116 Rye. Zmieriiajqc ulozenie chorego uzyskuje si~ przemieszczanie srodka kontrastowego.\eego suqerowac obustronne tyloprzemieszezenie jqdra miaidiystego (wg Mac-Naba}. Tyloprzemieszczenie jqdIa mia:idiystego na poziomie Iedzwiowo-krzyzowym moze nie uwidocznic sI~ w obraz1e mielog:raficznym. 115 Rye. Jadro miezdzyste najczesciej kieruje sie do boku I nie styka Z oponq twarda lub styke siEj: Z Diq od ~ \ 'J a Rye. 118 Rye. Rye.asymetna ustawtema powJerzcllill stawowycb (wg Puttiego). 114.stan prawidlowy.sie II. 115. krzyzoWi\.. Sakralizaeja polowicza 5 kr~gu l~dzwiowego.'~diW~weg'o w krzyiowy: a .slup3. 117. ze W okresie wyrodnlenia jqdra miaidi. 113 b ) II I I) I' I Rye. Polowlcza sakralizacja 5 kr~gu l~diwloweg? n.

114 . Badanie to jest mnie] obciazajace od mieloqrafii oleistymi srodkami cieniujacymi. Badanie wykonuje sili pod kontrola promieni Roentgena. pozostajac W kanale kT~gowym. 2 em!! srodke kontrastowego.l przewElienla od przodu. e h DVSKOGRAFIA Badanie pol ega na bezposrednim wprowadzeniu srodka cien1ujqcego do krqzka .ym .tylowypehnif. mogqcych dawac obrazy symulujqce przemieszczenie jadra rnia:idzystego [hlqd 1 : 5).gil h . PIZ)' czym natezenie b61u oraz jego promieniowanie stanowi wa:i:ny czynnik diagnostyczny (w powiazaniu z innymi objawami). U:i:ywany w radikulografii' wodny srodek deniujqcy wchlania si~ calkowicie w ciaqu okolo godziny i zostaje wydalony przez nerki.l.niEl:dzykrligowego. Badanie polega na szybkirn wykonaniu 4 podstawowyeh projekcji.lgowego. \ RADIKuLOGRAFIA W sposobie tyro za pomocq wodnego osrodka cieniujaceqo uwidacznie si~ pbrysy dolnego odcinka kenatu kr~gowego" works oponowsqo oraz korzeni nerwowych w okolicy ogona konskleqo. W rzutach pozostalych uwidoczniajq si~ r6wnie:i korzenio nerwowe.lcle" pierwszego korzanta z powo~n bocznegotyloprzemteszczenia jlldra miaZdiystegol c . 119.tylowypcbnif.ntu Jll. . Wartost radikulografii polega na tym. Z tego wzqledu wielu badaczy zaleca rezerwowanle tego bedania jedynie w przypadku podejrzan zrniari nowotworowych w obrebie kanalu kre::gowego. Nie naJeiy tez zspominec 0 rno:iliwych ubocznych skutkach samego badania. Dlatego uszkodzeme krqzka miedzykreqoweqo nawet w II okresie rzadko daje si~ wYkryc bad anicm mie!ograficznym.lCle duzego fragme.wity blok {widoczny'najlepiej na zdjeciu boczn. DOWyoraz tr6jkqtne cienle kieszonek oponowych. Chary lezy na brzuehu. Wynika z tego.wprowadza si(l ok. Igll:: wprowadza si(l od tylu w linil srodkowe j.ne ZdJ~CIiH:h bocznycb CZ~sto uwidbezniaj" sif.y ubytek. przezoponowo. g ucisk nqona koD. Sytuacja pogarsza jeszcze istnienie artefakt6w i rueprawidlowosci prze. ale rzadko maja one znaczeme k liniczne (wg MacNaba).str ony przednio-boczne] w ten sposob. Przemieszczony krqiek uwidacznia si~ w postaci przewqzone] smugi cienia worka oponoweqo oraz przemieszczenia korzenia nerwowego. ktore.JUz _ zwr6{: nwagf. e -. wewn"rtrzopo~owy '. :ie w najlepszym przypadku mielografia daje 1 blqdne rozpoznanie na 5 badanych.clra na poziomie Lt-L •• d . Wprowadzeniu preparatu do uszkodzonego krqzka towarzyszy b61 promieniujqcy do jeclnej lub 'obu konczyn dolrrych.skiego powod?J<Ic~Y ealko. Najczescie] spotyk ane obrazy mielogra[j~zne. :ie ubytek cienia przypada na poziolDlet:zonu.ka mif. krl\i. i. u .leie j<\dra mi<lzdzystegoj b _ "odcif. 115 Rye. a Die. W warunkach prawidlowych w nude la-p uwidacznia si~ worek opo-. ze ' w ponad 90% przypadk6w dostarcza dokladnych danych 0 przemieszczonym krqzku ' mi~d:'lYu~gowym.ldzykr:llgowego.strzeni podpejeczynowkowej. :i:e staje si~ nierrioiliwe wykonarite odpowiednie] projekc]i ukazujacej ma!.przewezenie worka oponewego spowodowane lI'od~glym wybrzuszeniem ptersctenta kTIlZka ml~dzykIf. dajq denie lub nawet drawq tkanki. Do krazka .

odszkodowam. wl(l. wyproscls.granicl. CO.!q~z~nych z nerwob6lem kulszowym.U[ciu tulowta [nlepochyja.gowego).zykH.r€i90slupa lE. Ruchu Ortop.lerue "obsuwajqcego' si~n kr~gu. Chl.ID1~sru.zazwyczaj ~cwsp6lnego z choroba podstawowq. . dowodza myslenia ~ "naJmmeJszeJ linil OpOTU". nawet na podstawte wyrazn~go zWElze~a szpary miEldzytrzonowej. zwyrodnieniowych . napadowych b616w k.f. llsztY':'n.. e~tezopatIa lub po prostu nie wytlumaczony.. zmianami beleczkowania trzon6w orez z ustawieniem wyrostkew kolczystych.~lica : kr~a mlr. Badaniu towarzyszy bol. W przypadku niedroznosci kanalu kr~gowega prze2 wypchnlete [adro miaidiyste zmienia sie zawartosc bialka w plynie mozqowo-rdzeniowym. . Do najwa2niejszych wad rozwojowych dolneqo odcinka k. nie bez znaczenia jest tei fakt. istnlejace od urodzenia. zdecydowanie niedopuszczalne . . d. Zlu . po.cl. Biorac pod uwaqe ryzyko zwiqzane z zabiegiem.rc.ynnosciowe).5 rnm poza przcstrzen posredniq.! przeciqzenie mi~sni. Zdania na temat wartosci dyskografii Sq nadal podzielone. zg. Pol. [akkolwtek niekt6rzy badacze zwracajq uwaqe.:gowegoimitujqca centrelna wypadnill. WaTSzawa 1978. wyrosli itp. jedynym wyjsciem z sytuac~l bylohy w. ~. Bi~jriski P .:dzykrc.Chia.oWY~ jednostek krf(gosJupa (dwa saslednie kr~gi z 1qczacym J. Ruchu Ortop. bolesny sku. a i w tym przypadku zawsze istnieje jakas wymiana plynu.gO~ego na ~od~tawie badania radiologicznego. krwiak srodmiEiS~~W. a poza tym jest to zabieg groiqcy powiklaniami ze wzqlqdu na droqe podania srcdka kontrasto-wego. It? . Pol. 2.y. ktoI:.nalezy do~ac. 201. W przypadkach upodabniania siti kr~g6w do lezqcych wyiej lub niZej istniejqce zwtizenie szpary mit=:dzytrzonowej zazwyczaj nie oznacza wypadni€icia jqdra miazdzy116 W tyro miejscu .z . PZ"WL. Jesli srodek cieniujqcy rozlewa si~ po: trzonie krequ. Jednakze calkowtty blok jest rzeczq rzadkq.Jesli srodek cieni uJqcy przechodzi dalej nii 3. Jest l<jczeme uporczywych bolow krzyza ze zrnianami w plytkach . oznacza to przernieszczenie jqdra mlezdzysteqo: jesli nie przekracza 3. gd}ri.y czYm.diwiowego naJeiy niespojenie luku kr€igowego. Najczesciej jednak wady te. nie ma!qcych . w t~ c~~czerua .. . Narz.zye]l stoJq~eJ.I . wzajemnego stosunku c~ynno~cl.zwyzka poziomu bialka nie jest wielka i nie wystqpuja stale. kregozmyk oraz lumbalizacja i sakrallzecjakreqow.c n~c. 1979 44 ? 169 _ Borejk MD' kA ' .. tzw. jak w pczebiegu uszkodzenia krqzka mi~dzykr(l. . badanie to rezerwuje siti wylacznle do przypadk6w trudnych diagnostycznie. ~omecz:ne Sq radiogiamy boczne w4 usta"':lemach ~ulowla: w przeprosocle.ybko przerriijajqcf. inne Iecze~le. nie manifestujq si€! zadnymi objawarni kliIlicznymi.t6r~go doleqliwosct me rmjajq nawet po uzyskaniu renty. wiec . uogoJmonq osteoporozq. Pismiennictwo W.:rzyZa nler. Narz. ze dla prawidlowej interpretacji ksztalttl kreqoslupa 1 _przestrz~nneJ konfi[Uracji krE. p • Wlelkim bledem psycbologicznym jest informowanie pacjenta 0 zmianach "". o . meslu~~e wyludz{)nych od s~arbu panstwe pieniedzy. . natomlast jest czesto miejscem zmian. Szerokio rozpoznawanie. ale wstrzyknieciu nie towarzyszy bol.ceJ ~a ZIa ame fat~li~. .ym) aiezbedne Sq zdj~cia wykonywane ". lub pokaz.zdrowe nie maja tak czqstyeh baden radiologicznych ledzwioweqo odcinka kregoslupa).wapnieniarni na krawqdziach trzonu.Nalezy wyslrz~gac sie zbyt pochopnego wnioskowania 0 stsnie krqzka ~lfid. stego. zmian.o~czas..~ kr~zkl~m ml€idzykr€igow.gow oral. wyroslami i z. szczelina Iuku. 0 DIU lllled~llcy)! pod kqtem 30 i 60 (tzw. 37.zad~~ po.:goslupa 1~dZw:iowo-krzyzowego. -. prl.: Wady asymilacji Im. a.a.q moze ~y.ywame rnu na kliszy istniejacych zwapnlen. gdzie w gr~ wchodzi roznicowanie ze zrnianami nowotworowymi kanalu i rdzenia krqqowego. ro zonynu . ze osoby . zwaiywszy na dzialarue s11y CLE~Zk~SCl przemleszczajqcej kr~g. . 'Zd'j~cie. naturalnie z wyjqtkiem koniecznosci r6inicowania z nowotworami kanalu i rdzenia krfjgowego. 1972 . Zbyt czqste jeszcze tendencje do Uumaczenia zmianami w d' .mI~~m ":Poinformowany 0 "zrnianach" w kreqoslupie pacjent najCZ€!SC1eJ staje SI~ w ~yc~~rzyPad~a~h "doiywotnim" chorym ortopedycznym.: Badanie radiologlczne W ·ortopedii. ze u cierpiqcy~h na uszkcdzenie krazka mi~dzykr~gawego czescie] stwierdza si€! wady nii u os6b zdrowych (bye meze dlatego. itp. zwyro memowyrm kreqostupa ostrych.. ale jego wprowadzeniu towarzyszy bol promicniujqcy do koncayny dolnej po zaj~tej stronie (lub obu konczyn).zne.(kt6re jednakza nigdy nie deja ostrych objaw6w bolowych. ze wstrzYkni~cie srodka kontrastoweqo do krqzka misdzykrqqoweqo moze przyspieszyc jego niszczenie. NAKlUCIE L~D2WIOWE Zabieg ten polqczony z badaniem plynu m6zgowo-rdzeniowego nie wnost niczego szczeg6lnego w dlaqnostykq uszkodzen krqzka mitidzykn:gowego. WSP"OlISTNIENIE WAD WRODZONVCH U osob cierpiacych na bole krzyza na tle uszkodzenia krqzka mi~dzykr~90we90 nierzadko stwierdza si~ istnienie wad rozwojowych. marny do czynienia z tym sarnym uszkodzeniem. Arel . obsuw6w kr~g6w jest niepowas a '.nych. j iII. ~e znaczacs 1 sz. lub dni .Cle Jqdra mtazdzystego. kr!igoslupie~ stw!er~zanych badaniem radiologicznym.tyczne. oznacza to zwyrodnienie krqika' miedzykreqoweqo. byloby niecelowe.5 rnm.

71.: Myelography in the lumbar disc synd~ome.the so call.' Cl inl I ·Palne K. Lumbar Discography. Diagnostyka b616w krzyza jest trud:niejsza niz below w obrebie innych odcinkcw nerzqdu ruchu. . lac u .n~y siq: Wroclaw . jak doted. k . t .: Spinal disorders.ek M. Haftek.bin E.. R.c a or . Friberg S.. Malawski. ... w celu wyszukania corez to nowej.doc. " . PhilatlelJlhl~ 19: 11. Stuttgart ttt. SaU'ndea:s Co. E. . vol. Diss. At thop ' .Jcal and J... us. Aaerkus 1958. . 1959..1 . rzekomej przyczyny below.' 28. . ~~~PPiJc'ott PhlladelphiaTotonto 1976. 'd1ey L H' Anatomo-RoentgenogLaphic studies of the Spme.. a :radiological text Georg Thieme and atlas. B.: Discography 5C1Uld. Fehiger. Co wiElcej.. Lumba~ : . to nawet w naukowych plsmach i publikacjachciqgle jeszcze zagadnienie b6low kr~Yza jest niepotrzebnie zbyt komplikowane.roznych przyczyn i niekorzystnych czynnikcw. s me. ChUd. Bu.." b . Rudnicki. US . Pryde A. Verlag.. z kt6rych na czolo wysu. . J. Lea and B. Iorl..1.. . Philadelphia . .. E. S. Philadelphia 1969. stenawczo zbyt czesto. in low back pain end sciatica. Swiderski.J. Ch . 91. 115. Niestety.London . neurologii i neurochirurgii. A n k'e y R.. Acta orthop. Spri. P. Warszawa . L.~jl1Jl B d R. jak i tkanek i struktur okolokreqoslupowych. S. w. F. . D.. B -U Wackenhelm A.wzglE)dnie latwo sklasyfikowac i wiElkszoSC z nich mozna leczye prostymi' srodkami.: Soft tissue pain and disability.sYIJ1ptomatic patients.: Lumbar spina stenosis. Kirkady-WilJjs . Postepowanle takie jest nie do przyjecia i wysoce szkodliwe spolecznie z racji niebywalego rozpowszechniania siE) b6low kntza. niezbyt pewnie w omawianym przezsiebie zagadnieniu. . Dis. F. prof. " J . . J. . _ HilseJberger W:' E. H. Usprawied1iwieniem tego faktu jest. G.Sutow. 28.Toronto . Bone Jt..-sacral verte rae In. S.rawdq jest.ipplDcOtt ce. W. W kSl<l.L. 550 individuals Without Symptoms reAnomalies of lumho.: 19:0' ~4.lgfield 19~3.: Incidence 0 spina bUida. tea and Feblqer.. special reference to transverse axial tomo ~ Ph W ksi"l. Phlla~eIP~ Toronto 1976. vol. Philldelphia 1917. 1 in'. B.: The intervertebral dtsc. istnieje pewien okres utajenia. J. PZWL. Smg . T. Gdansk pro-f. It" .. . 1968. The Amencan ca e0 1 975 ' . zanim dojdzie do wyzwolenia ostrych doleqliwosci.. ones . Zuk.: The Spine. l in. 19 0. Ku}l 1. Neurosurg!. 2) Backach The Wilpse·udospondylolisthesis.0. Th C V Mosby Co St Louis . . . G. 7~.' h . . 9 r~~h1~an~ ~9~~stein 'vV. a dlr. [akortdpedit. .nal stenosis. J. .: Comparative study of Abrodll myelogram and operative [" dings in low back pain and Sciatica.MclvUI G. . \"'lk' Co Baltimore 1977. Do below krzyz a doprowadza najczesciej splot . die Surgeons. J. 90. w zwiezku z konlecznosciq rozleglych studiow zarowno na polu anatomii.'. a poza tym korelacja miedzy objawarni a patolcqicznymi zmianami w przebiegu cbor6b kraqoslupa jest plynna. B. Pat a y Iiams an cy I IDS •. . 5 Levin P.R.os·[s with. D. The back and its disk Syndromes. Ro~n~genol.. A' d 1 of Orthopaeceo Instructlonal Course Lectures.' N b I' 1) SpondylolisthesiS with an intact neural arcn . 50-B. Wiltse L.. Tylman.. a odsyl:ani od specjalisty do specjalisty. Phl. 624. radiodiagD.. J... C spn:gfield ·19~4. l.. prof. 5 32 B 325. Lipptncott C ci o 'I delphia . Bone Jt. . 303.Zce: $ole kirzyza. Copenhagen Univ. ' '.?.~.. . . Surg. '" radiological review.. _ iliff' . zbyt male zainteresowanie spolecznosci lekarskiej tematykq bolow krzyze.. podejScie lekarzy do' zaqadnienla below krzyia nacechowane jest defetyzmem. vol. 59.. co dowadzi.• S.: Abnormal myelogtrams in J.c~uw N. J. 204. \!Vynikiem malego stopnia uswiadomienia lekarzy 0 istocie below krzyza jest to. . 97. . h 1'0' teal and .Sheldon J... 1968. Bersnck S. ~er~. .. Radioloqy.De Palma A.W ksi'lzce' lIlyelographic changes in the major types of Ium alr spma ~ e~osls. ze bol krzyZa maze bye -wywalany procesem. 1956. . A Davis Co.. vol. WIlJen.Toronto 191. radiologii. er n B tr Co _ Heidelberg - New York: 1980.. ie autorzy artykulow czuja sit'.: . 19.. zaqadnienle b6l6w krzyia doczekalo siE) naletnego traktowania jedynie w nielicznych osrodkach ortopedycznych kraju. " 119 .C 'Wet _ ~~:.: The narrow lumbar canal Spnnger Verlag.zce:: CUnlcal cxtth.opaedic5 ancl related research. .. M. 'OJ PhHa: Clinical orthopaedics and relatedraSeaIch. 20. pod : .. 211. A Hlavaty. '1 in . . Notdisuuier S. . Thomd.. a nie pojedynczy bodziec np.ladelphla li:bar Schalimt'l.. J. ze nierzadko cierpiqcy chorzy ni~ Sq leczeni przyczynowo. . bye moze. W ksiOlZW. redS/~Il~rei~en~~ krzvza Vi uj~cil1 rentgenologa. occuitd in relation t-o age.. W. Thomas. Warszawa 1972.: Roentgenological examinations of the functtcn o~ e .: Gelenke 7 DIAGNOSTYKA ROZNICOWA BalOW KRZVZA _ Wirbelverbindungen. F' B'I tereble to )ow-back-paln.G Tile M. Rothman R.Ann.. Lea and Feblger. Z requly. Mimo wielklch postqpow ortopedii i neurocbirurgii ciqgle teszcze. J.' Wbrew panujqcym poglqdom przyczyny b610w krzyZd dajq si~ . . W sl1\~ce: ~llca ' onhopaedics and related research. B G' The normal tumbo-sacral Spine. W. scand. .SouthwortI1. czssie ktoreqo rna miejsce choroba . The narrow lumbar canal.prof. P.Toronto 1976. e. H.1951. RAe Thompson J. Wyd. prof.28.krqika miE)dzykrEl90we9o. dZwigniE)cie ciqzaru itp.prof. Szczecin .London 1 .. gdyz po pierwsze kr~goslup jest trudno dostepny oadaniu fC 'riicznemu.chorobowym lub zabujzeniami czynnosclowymi w obrebie samego krEigoslupa. Ruge D.

to5c na r6i. Zakazenta. patologii i jej klinicznych iroplikacji. wada rozwojowa korzeni i pochewek. Zesztywniajqce zapalenie staw6w krflgoslupa.ulszowego oraz b6Iow - krzyza 90% 1. gruzlicze zapalenie kosci. kt6ra jest typowa dIa plci meskiej.wo-k.steaoza wrodzona (rozwojowa) powikl:ana tyloprzemieszezenlem jq. Wlasnie own zwe. to jednak doptero ostatnie dzlestectclecia wyjasnUy wiele waiinychzagadnien z zakresu etiolo-. 5. 6. dlateqo do objawow ikorzeniowych dochodzi pozniej w przebiegu choroby i nie Sq one tak ostre. STENOZY KReGOStUPA W ODCINKU LeD2WIOWYM Chociaz . 120 121'. Choroba wystepuja przede wszystkim u mezczyzn i najczesciej daje o sobie znac w 4 dekadzie zycia. ropne zapalenie kosci.1aidZysteg:ol I .dra m. . Z naciskiem nalezy podkresllc. Wszelkie stany chorobowe typu "zaj~cia przestrzeni" czesciej powoduja objawy ucisku U os6b Z wqskim kanalem kreqowym. 2) nerwobolem kulszowym. [ak to ma miejsce w przepuklinie krazka mifldzyknmowego70czywiScie 110% Wymienione stany dajq sifl roznlcowac wnikliwym badaniem klinicznym. . jest prawdopodobnie odpowiedzialne za pierwotnq stenczq. 4. gil. ie z wyjqtkiem nowotwor6w rdzenia i kanalu krflgowego (wystflpujqcych zreszta rzadko) oraz niekiedy zaawansowanego krflgozmyku zadna z wymienionych wyi:ej (w punktach 2-9) chorob nie daje zazwyczaj ostrych napadowych b616w krzyi:a z objawami nerwob61u kuiszowego.Z reguly do czynienie mamy z 3 grupami doleqliwcsci: 1) bolem krzyi:a. Wady wrodzone: krEl.zczyzn Rye.dra miaidZysteg:oj e .stenoza wromona (rozwojowa)1 c .kanal prawid!owy. kulszowego nerwob61u k. d .iemowa.stenoza l~dZwiowego odcinka krflgoslupa jest [ednostka chorobOWIl uznawana od poczatku biezqceqo stulecia. Scharzenia ginekoiogiczne' i ciqza. 7._goz:myk. Zaburzenia statyczne i dynamiczne. u kohiet ZWflza si~ onna przejsclu IfldZwiQ.stenoza zwyrodnleniowa powiklana tYloprzemieszezeniem jq. Przyczyny Inerwob6lu b6low krzyza. kr~gi przejsciowe. Zmiany zwyrodnieniowe powodujace b6le krzyZ a rozwijaja si~ bardziej podstepnle. 3. Uszkodzenia krqzka mi~dzykr~gowego i/lub stenozy 2. b .nych poziomach. Mimo to nadal jeszcze Istnieja problemy nie wyja. Typy stenozy l'ildZwiowej: a .rzyZowym.. 9.. 8. 3) bolero krzyza i nerwob6lem kulszowym.stenoza zwyrod:n. Zmiany zwyrodnieniowo-zapalne kr~goslupa. Guzy kreqostupa. 120. Inne. badaniami dodatkowymi oraz na padstawie obserwacji chorega i sposobem leczenia zachowawczego. nabyte zwezenie swietle kanalu knmowego.snione lub niezopelnie wyjasnione. rdzenia i kanalu krflgawego. sakraJizacja wyrostka poprzecznego ze stawem rzakonrym. Prawidlowy kanal kr~gowy ma r6Znq objE:. U m~zczyzn kana1 jestprzew~zony na poziomach L. wrodzona (rozwojowa) powildana procesem zw:yrodnieniowym (wg Wfilse).stenoze.-L4 oras L4-L1.zenie w 5Iodkowej CZflsci IfldZwiowego oddnka kr~goslupa u me.

wszystkie stenozy wrodzone i rozwojowe. Po'i:ne zmiany pourazowe.zka miEldzykr~gowego z racji podreznienle i ucisku tych samych struktur neurologicznych. Kraqozmyk zwyrodnieniowy. Zazwyczaj chodzenie nasila b6l. Idiopatyczne.p chorob'owych. W nestepstwie przedniego lub tylnego usztywnienia. 1. 4) lalwiejsze wchodzenie pod gorEl niz schodzenier5) egraniczenie przeprostu kre:goslupa z powodu bolu. Tak wiec stenoza sa wszelkiego rodzaju przew~ienia kanalu knmowego. jak i przepuklina krqzka mledzykreqowego -mogq niekiedy [rzadko) wyst~powac razem. Bole promieniujqce do konczyn. KrEl:gozmykowe. 2. w mlare podejmowania czynncsci dnia codziennego. Stenoza rozwojowa. E. Przewezenia mogq bye ogniskowe. zachylkow otwor6w miedzysregowych. C. Objawy te odrozniaja stenoze od uszkedzenia krqzka miEldzykrElgowego. wewnetrznej powierzchni kolana lub lYdki i nie schodzi ponizej stawu skokowego. 3) kurcze i bole iydek przy chodzeniu. claudicatio cauda equina - 123 I ' . chorego z uszkodzonym krazkiem miEl. lub tez po przYJEl:ciupozycji siedzqcej. Rozne: 1. Jatrogenne: 1. szczeg61nie w pierwszych dniach ostrego ataku. 3. Achondroplastyczne. Bole krzy~a w przebiegu stenozy kanalu krEl:gowego Sq lzejszaqo typu niz W przebiegu uszkodzenia tarezy miedzykrqqowe].niom krq. jak tez w jednej czy obu ' konczynach dolnych. Co siEl:tyczy patologii i patogenezy. kt6re towarzyszq uszkodze. Jak zaznaczono wyiej. ZWEl:zenie kanalu krEl. ChOroQ8 Pageta. to nie uwaza 'si~ Ich za przyczyny stenozy. Trzeba jednak zaznaczyc. stenoZq kanalu krEl90we9o Sq w!asciwie podohne do tych. Po przebyciu kflkudziesieciu metrow chory· musi zatrzymac sie I odpoczqc. odczuwac w dolnej cZEl:sci Iedzwioweqo odcinka krqqoslupe. ktore lagodzi chodzenie po pokoju (chory zazwyczaj jest po piecdziesiatce]. Zwyrodnieniowe. Chary moze skarzye siEl:tez na ostabiente noq.gowego (ezy ka. WnastEl:. z. Mogq bye one powodowane przez kosc lub tkanki miakkie i dotycz"yc samej puszki kostnej.objawy. 2. D. bol moze promieniowac de przedniej powierzchni uda. zmiany zapalne i nowotwory mogq powodowae przewezenie kanalu kreqoweqo. Zatrucie fluorem. 3.u chorych tyeh nierzadko mamy do czynienia z tzw. Nierzadko chory skarzy siEl na bole noene. B6l stanowi objaw naczelny i chory moze go. Stenozy nabyte: A. dolnych u choryeh dotknietych. Obustronne bole konczyn dolnych wystepujq cz~sciej u chorych ze stenoza. Ste-: noza w odcinku lEl:dzwiowym kr~gosjupa oznacza "usidlenie" ogona kon-skiego lub Korzeni. czy tez uczucie jakby nogi hyly wykonane z gumy. pojawiajqce siEl:nawet po przebydu nieW-ielkiego dystansu. w kt6rych spoczynek przynosi ulqe. W nastepstwie laminektomii. . opony twardej lub obu z nich. 3. kanaI6w korzeniowycb i otworow mi€idzyknmowych. 2. segmentalne lub uoqolniqne.Qbjawy klbdczne Do klasycznycl'l.: qorzej. B. przeczulica oraz drqtwienie nog (krqzenia krwi w konczynach dolnych jest prawidlowe). objawow 'stenozy kanalu krEl:gowege zalieza sie: 1) b61 krzyza staly lub przerywany oraz objawy: typu rwy kulszowej. siEl: bolu pod wplywem stania i ustepowanie po polozenju si~ de 16zka. F. ' Uwagal Objawy te Sq odmienne od below wystepujacych w uszkodzeniech krqzka miEldzykrEl:gowego. 2. Dotyczqce kanalu kreqoweqo. B61 korzeniowy u . Po kilku minutach moze on kontynuowac marsz. Natemiast jesli w przebiegu stenozy zajElciu ulegajq wyze] polozone korzenie. Stenozy wrodzone lub rozwojowe: A.dzykrEl.iejsco'wienia. ze chory ze stanozq 'dobrze znosi jazd~ na rowerzevnatorniest u chorego ze zwyrodnieniem krqzka miedzykreqoweqo czvnnosc ta nasila. ale podobnie umiejscowione w dolnej czesci odcinka lEldzwiowego kr:~goslupa lub okolicy ledzwiowo-krzyzowaj.gowymz reguly jest bardziej ostry i latwiejszy do zlokalizowania. II. Bot moze miee charakter trwaly lub naprzemienny. Zlozone . ZM pogarsza si~ wraz z fizycznq aktywnosciq.. Zmiany zwyrodnieniowe [nejczestsze). to w grlil wchodza 3 g16wne pro-eesy: 1.Pstwie chemonukleolizy. B. KlasyHkacja stenoz (wg Onkeya.e "nie Sq to jego 'noqi". ie w miara uplywu dnia takze i chary ze stenozq kanalu krqqoweqo bqdzie czuc sit. Dotyczqce kanal6w bocznych. Chociaz tylowypchni~cie jqdra miazdtystego. Dlatego tez bol promieniujqcy na boczna powierzchniq uda. ktory ustqpuje po 2-3 godzinach.stenoza ledzwiowa kanalu k. Jest rzecza ciekawq. Nierzadko ehory cierpi na bolesnq sztywnosc po okresie spoczynku lub 'budzi si~ rano z bolem. podczas gdy w przebiegu stenozy jest on nieco trudniejszy do um. Objaw ten nierzadko nasuwa mysl 0 cloudicatio intermittens pochodzenia naczyniowego.[~gowego ma wiele cech wsp6lnych z przepuklinq krazka miedz ykreqoweqc i w rzeczy samej zarowno stenoza. Slowo "slenoza" oznacza zw~zenie. stenozy zwy· rodnleniowe orez przepukliny [adra miazdzysteqo. tyl lydki do stopy i palcow jest nierzadko nie do odroznienia W obu tych stpnac. uczucie chlodu. Tile i Kirkady-WilUsa) I. . 2) nasilenie.nal6w bocznych) z przyezyn bezposrednich..

zgiEltymi noqami w stewach biodrowych 1 kolanowyeh . Unoszenie wyprostowsnej nogi ulega wiekszemu ograniczeniu w przypadku uszkodzenia krqzka miEldzykrElgowego niz w przebiequ stenozy kanalu kreqowego. stante i chodze. w pozycji stojace] chorego. Do resorpcji krqzka dochodzi zazwyczaj w skadlnqd zdrowym odcinku l1:dzwiowym krsqoslupri [niakiedy nawet w pozniejszym wieku).yr odnienie po jed ynczeg~ krq. a ':lastEl. wego W odcinku ledzwiowym kreqoslupa. Iz?lo:. kt6re stanowiq pewnego rodzaju wrota znajdujqce siE. W przypadkach zaawansowanej resorpcji pojedynczego krqz· ka szpera miEl=dzytrzonowa moze ulee zweseniu do 3 rom. ze nasady luk6w podpierajq g6rne wyrostki stawowe i cz~c miEldzywyrostkoWq luku. przeto ustawienie krt. Na sprawe t~ zwrocil uwag~ Verbiestr kt6~y tei. Ponadto stwierdza siEl sklerozq przylegajqcych do' siebie trzon6w krqqowych. chociaz brzegi kosci pokryte cienka warstwq resztek krqzka mogq wypuklac siEl do swiatla kanalu kr~gowego (Crock}.i.zrnniejsza je. wskazal. mozna wyobrazic sobie granice kana16w korzeniowych.!gowej. Wyehodzqce z rdzenia korzenie przylegajq do przysrodkowych i dolnych powierzchni nasad lukcw.a krqzka miqdzykregowego cechuje siE): znacznym ZWIi1Z~Dlem szpary miedzykrqqowej oraz sklorozq przylegajqcych do siebie powierzchni trzonow krli1gowych. Jednakzeu tych ostatnlch ograniczenie unoszenia wyprostowanej konczyny jest z reguly obustronne. polegajqce na pojawieniu sie cienia czer. w pojedynczej resorpeji krazka mili1dzykrEl=go· wego moie doehodzit do obnizenia wysokosci krszka rzedu 12-14 mm.pnie. . to chorzy dotknieci stenozq zachowujq jq w stopniu wiqkszyrn niz dotknieci przepuklinq krazka miedzykreqoweqo. zas odpowlednio w~i:szy w pozycji przeprostu. Tworzenie brzeznych wyrosli kostnyeh jest niewielkie. Chory ze stenoza cierpi rnniej bolesne ataki. przy czym doleqliwosci z czasem nasilaja siEl. W odcinku ledswiowym wysokosc krqzke miqdzykreqowego wynosi 15--20 mm. I tak siedzenie. Ponie~~i w po. 0 tyle wystepowac moie w stenozie. U niekt6rych chorych moze dochodzic do bolow nocnych. co pociqga za soba zmiany w stawach miedzywyrostkowych . jak to ma miejsce np. zaS leienie .szczeqolnle ze . S1£:wyrostk6w stawowych do swiatla kanalu korzeniowego. Korzenie wychodzq z rdzenia przysrodkowo i ku qorze od nasad lukow. La i 14 jest rzadkie w przypadku uszkodzenia krazke miedzykreqoweqo. ale ustepujq na pewien czas pod wplywem leczenia zachowawczego. Anatomiezne podstawy stenozy kanatu korzeniowego przedstawiajq siq nastepujaco: ksztalt otworu miadzykreqoweqo jest w duzyrn zakresie uzaIezniony od wysokosci szpary miedzytrzonowej.ana resorpej. Co siEl tyczy ruchemosct krElgostupa w odcinku Iedzwiowym. Bole u chorych cierpiacych na przepuklinq krqzka mil. Zar6wno u jednych. Pamie:tajqC.nie z reglily nasilajq doleqliwosci bolo~e. Po przyjeclu wyprostowanej pozycji ciaIa chory moze natychmiast odczuwac bole krzyia i b6le n6g. a konczqc na uog61nionych znieksztalceniach doprowadzajqcych do boeznego skrzywtenia kr~goslupa .ka miedz ykrElgo.em. Bole te przebiegajq r6inie i nierzadko przypominajq bole typu rwy kulszowej.goslupa jest prawidlowa. Od tvlu korzen jest oqraniczony -idqe od gory do dolu .. wiezadlo :i6lte i g6rnq krawedz dolnego wyrostka stawowego. W przypadku stenozy z reguly zajeeiu ulega wiElcej korzeni nerwowych.!goslupa znajduje swoje odbicie w dolegliwosclach bblowych.zycji zg~Elcia kanal krE):gowy w odcinku ledzwiowym jest o~sz:rnIeJszy.szczyt qorneqo wyrostka krqqu niiej poloionego przesuwa siEl ku g6rze na wy.polegajqcym na b61ach i oslabieniu n6g po przebyciu nawet kr6tkiego. Dla zrozumienia etioloqii i patogenezy stenozy kanalu korzenia oraz stenozy otworu miedzykreqoweqo ~ naturalnego nestepstwe zrnniejszenia wysokosci krqzka mili1dzykrElgowego . sokosc nasady Juku wyiej polozoneqo krequ. Z innych skarg naleiy wymienic zapadanie si~ kolan. jak i u drugich chorych najczqscie] dochodzi do ucisku korzenia La i SI' 0 ile jednak zajElcie korzeni rra wysokosci L2. w przepuklinie jqdra miazdzystego terczy miEldzykrt.przez przestrzen mi£ldzywyrostkowq blaszki luku. Na IstrueDle stenozy moie wskazywa¢ tzw. przybtera rozne postacie _ ?oezynajqc od zmian zwyrodnienlowyeb staw6w miedzywyrostkowyeh jedneqo segmentu.nalezy uswiadomic sobie roznice anatomiczne miedzy otworem rniedzykreqowym a kanalem korzenia. Zaburzenia czucia Sq czesto roznorodne i naroznych poziomach w obu nogach. W przypadku steDOZy marsz trwajqey 5 minut nierzadko powoduje oslabienie n6g. by znow wkr6tce powr6cic po podjeciu wysilku. potykanie sie.!.Trzeba wyraznie powiedziec. szybko ustqpujqeych po odpoczynku. nawet jesli objawy bolowe Sq jednostronne. Podobnie tez zeburzenia motoryki i odruch6w mogq w obu nogach przedstawiac siEl roznie. czy tez upadki bez utraty przytomnosci.neqo gazu w przestrzeni miedzykrqqowej na radiogramie bocznym. co moze prowadzic do mylnego rozpoznawemie chorob naczyil obwodowych. na roznej indywidualnie wysokosci. Innym objawem jest zjawisko prozni Kunttsona. ze objawy kliniczne nie dajq tak oczywisteqo obrazu. Zazwyczaj ruchomosc krt.z:. wy· konanym w przaproscie. dystansu. Objaw Lasegue'a rzadko jest dodatni (poza okresami zaostrzen]. Stenoza w przebieguchoroby kri}Zka miE):dzykr~gowego Chore ba.! \IV pojedynczej p!aszczyinier przebiegajqcej nieco skosnie do plaszczyz125 / 124 .ldzykrElgowego Sq cit::ikie. Jak wspomniano wyzej. pr6ba marszu. ale za to reaquje gorzej na leczenie zachowawcze i zazwyczaj cierpi na stale pobolewania. Sq one zupelnie odmienne od granic wyznaczajqcych otwo· ry miEldzykrElgowe. Doprowadza to nieuchronnie do zmiany ksztaltu obszaru micdzykreqoweqo i wpuklenia siEl wi£:za· dla i61tego do otworu i do kanalu korzenia. ponadto czesciej objawy sij obustronne. i:e objawy korzeniowe powstajq w zwiqzku z wdzie~aru.

spondyJ olityczny (510/&) oraz w przebiegu zmian zwyrodnieniowyeh (25%). ustalona zrcstami w16knistyml./\ -IV /" Rye. diwig1. kontrole rentgenowskie ujawnlaje zwezenie si~ [edne] szpary miedzykreqowe].ljqcego na sobie mase calego ciate. W przypadkach zaawansowanych. . sie 3 typy krElgozmyku: wrodzon y (ok. Laminektomia w tych przypadkach daje zazwyczaj zle wyniki. podczas wykonywania zdjecia przednio-tylnego okazuje si~. kiedy dochodzi do kraricowego zwezenia szpary miedzytrzonowe] oraz rownoleqleqo ustawienia plytek krancowych krqqow. moze pojawic siE:' jednostromia Twa kulszowa. Chorzy nii.ze przestrzan mledzytrzonowa jest pusta i ze korzen jest uciskany przez fragment chrzastki plytki krancowej (Crock). W wyniku tego trzon ostatnlaqo krequ llildz. Stenoza w przebiegu kr~gozmyku Rozr6Znia.. - wyuikajqCy z po- 126 127 . Sumujqce si~ mazy ruaqq nasil ac b61~. Rozpoezyna silil on ku gorze od miejsca wyjscia korzenia z WOTka oponowego. W miare postepu ehoroby dochodzi do wydluzenia i scienczenla czesct miedzywyrostkowe] luku i do jego przerwania.. pozostaje na miej" Do stenozy w przeblegn kr~gozmyku dochodzt zazwvcza] w przypad.:h takich stwierdza si~. Kr~goz:myk wrodzony (spondyloplosis. 12L Podzial kr~gozmy~6w wg klasyfikacji Meyadinga dziafu trzonu kr'ilgu naiL CZ!ilsci(w9 De Palmy 1 Rothmena]. W miare ewolucji choroby.wiowego. Z kol .rwajqcyeh przecietnie zaledwia 3-5 dni i ustepujqcych bez stadu. Naturalna historia choroby i resorpcji pojedynczego krazke miedzykrlilgowego rozklada silil z reguly na lala. Przyezynq zeslizqu krequ jest tutaj dysplazja g9rnyeh krzyzowych luk6W nerwowych oraz g6rnych wyrostk6w stawowych.tzw. subluxatio lumbosacralis]. stosunkowo wczesnie w przebiegu choroby.k!lch za:c awansowa:nych (taltie wtedy. przyczap wiezadla zolteqo i qorny brzeg blaszki luku. ze objawy. lub Sl' U chorych tych stwierdza Silil oddzielenie traqmentu chrzasfki plytki krencowe]. Stap. r6wnolegle z nasileniem si~ objaw6w chorobowych. Jego dach w tyro miejscu utworzony jest przez wewnqtrzny brzeg g6rnego wyrostke stawoweqo. zeslizguje silil ku przodowi (tylna czesc luku.l dotkniecl moqq wvkazvwac klasyczne objawy zeburzen przewodnictwa odcinkowego korzenia L. zazwyczaj wystepuja obustr onnie. Niekiedy. Przebieg choroby jest wyznaezany okresowymi atakami ostrych b616w krzyza.ny strzalkowej ciala. 21 Ofo). k1edy nie rna jednoczesnego przerwanfa ruku nerwowego). jesli sq nieustepllwe. promieniujqce do pcsladkow i do koncsyn dolnych. chromanie korzenia rdzeniowego (Crock). Dolegliwasci moqq silil nastlac pod wIll:ywem cwiczen fizycznych czy chodzenia . Kazdy z nicp: moze wywolac objawy stenozy kanalu kreqoweqo czy kanalu korzeniowego lub jedno i druqie". i kanal korzeniowy przebiega w trzcch wymiaraeh.. Z kolel wykonywanie obustronneqo odbarczenia kanalu korzeniowego czy segmentowego usztywnienia kreqoslupa daje z reguly wyniki doskonale. t. Jest to jeden z najbardziej uderzajqcych objaw6w tego procesu chorobowego i podczas operacji w przypadkai.

Tyine wyros_tki stawowe ulegajq przerostowi i powiqkszeniu. doprowadza z reguly do stenozy otworu mi~dzykr~gowego. scu).ny do odroznienia od kreqozrrryku na tle zwyrodnienia lub krqqozmvku wrodzonego.b61. Mimo ze radiologicznie nierzadkn stwierdza sie ealkowity blok.ktaniem jest utrata czucia w okoliey posladkow I ty:nych powle~ze~Ill ud oraz zatrzymanie moczu.ne rozeiqganiem. Do wystqpienia zeslizqu. W tych przypadkaeh uniesienie wyprostowanych n6g jest oqrantczone. Powiekszcne wyrostki stawowe powod ujq nierzadko ucisk na ogon konski i korzanie. schylanie si~ oraz przeprost. konieczne jest odbarczenie przez usuntecie luko~ nerwowych L4-LS (zniesienie rozciqgania). Pseudokreqozmyk najczescie] wyst~puje na poziomie L4-L~. z jednej strony i tylno-qornq krawedzia trzonu 51' Obraz mi€!ograficzny jest typowy .srodsk cieniujqcy wypelnia r6wnoroiernie worek oponowy do L4. 1 . ue ucie . W przypadkach objaw6w udsku ogona konskiego czy ucisku korzeni konieezne jest wykonanle mielografii. Zeslizqiwanie si!i) calego kr~gu l£ldZwiowego z nie uszkodzonym lukiem nerwowym ku przodowl powoduje speeyficzny rodzaj stenozy kr. chodzenie. Stenoza kanalu kreqoweqo ezy otworu miEldzykr~gowego stanowi wskazanie do usuniecia luku nerwowego. Sprawa najcz~sciej dotyczy mezczyzn. Swiadc.Postat ta zdarza sit: najczescie]. gdyz unieruchomienie kreqostupa przynosi poprawq j pojawiajq si~ objawy z segment6w polozonych wyze] niz przawezenie na szczycie kosci krzyzowej.' ezy lez tylko sclencsenta i wydluienia CZlisd m~t:d:zywyrostkow~j 1t1lru. Na poziomie tym moze rruec mlejsce zwyrodnienie zar6wno krqzka.zy to o usz~o~zeDlU o.scienczenie krqZka L5. nietrud.zwiqzki. . usztywnia chary odcinek z dojscia tylno-boczneqo (usztywntenie miedzypoprzeczne] lub przedniego (usztywnienie tniqdzytrzonowe). Od przodu od roiejsea uszkodzenia przebiega jednomuen. nasila je stanie. Kr~gonnyk zwyrodnleniowy (pseudokr!il90zmyk Junghannsa).zednie przesuniecfe krElgu L5 wobec kcscl krzyiowej. Inny rodzaj stanowia b6le typu korzenioweqo. lub tez jego przyspieszenia dochodzi zazwyczaj W okresie dojrzewania i w6wezas pojawiajq si~ objawy chorobowe . promteniujace do koficzyn dolnych I stop. Patologia krqqozmyku. gdzie k'anat kreqowy u mElzczyzn jest zawsze waski. 4 . totez rzadko dochodzi do przewezema swiatla kanalu ·kr£lgoweg6. Krazk! miEldzykr~gowe Sq zw~zone z powodu zwyrodnienia i czesto stwierdza siEl wyraine krawedzie wpuklajqee sie do kana1u kreqoweqo. Worek oponowy zostaje napiqty w wymiarze przednio-tylnym miedzy przesuwajqcyml sie ku przodowi lukami nerwowymi L4-L.r:0 128 q B61e luzvia 129 . JesTi kr~gozmyk umtejscowiony jest na poziornie La_:_L4. ale groinYI? powi.odksztarcente kanahi kreqeweqo (a). gdzi)'! na szczycie krzywizny (krequ 51) dochodzi do jego zatrzymania. 122.niestabilnego Iuku nerwowego dodatkowo przyczynia si~ do draznienia korzenia.ny korzen (okr~ca~qcy siE: dookol~ trzonu. nasilejace si~ pod wplywem kaszlu. ktora krzyzujqC uszkodzenie czesci miedzywyrostkowe] moze przyciskac korzen do trzonu kIl~gowego.pr. wpuklajqC si~ rue tyIko kn tylowi. Bole majq charakter tfiPy i umiejscawiajq sie w okoliey krzyia.::goslupa. Zeslizqiwaniu sift trzonu krligu ku przodowi me towarzyszy tutaj przemieszezanie Iuku nerwowego. 3 .wlokntsto-chrzestnej. objawy kliniczne mUSZq byt w przewazajqce] czesct wywolywa."obmurowanie" korzenia przez tkankEl wl6knistlj (wg De Palmy i Rothmana). Zes!izg jest z?eszlCl ~. powstania stenoz'yvdochorizj nejczescie] na przejsciu l~dzwlOweg~ odcmka kreqoslupa w krzyZowy. Rza~ki~. W wyniku tego dochodzi do zmiany anatomii kanatu krElgowego. poznie] casady luku}. Kr~gozmyk na tIe kr(}goszezeliny.' po czym zagina si~ ku tylowi. po czym.z jednoczesnym nadmiernym koscietwcrzeniem. ograniczenie ruchow oraz w przypadkach bardzo zaawansowanych znieksztalcenie obrys6w ciala. 2 .a~ycz~j ~iewielki.sztywnosci.b Ryc. .gona konskleqo. miqdzykreqoweqo.poszerzenie przednio-tytneqo wymiaru otworu mill'dzykrElgowego. Czesto brakuje tylnej chrzqstki stawowej i torebki. rzadziej do przewezenla ~a~alu kTligoweg-o. Jeslt polozenia chorego do J6zka nie prz~llIesle szybkiej poprawy.:: pogarsza tworzenie wyrosll kostnych na tylnej krawsdzi krqqu lezqcego ponize]. 2 . ktory przyjmuje ksztalt litery 5. Trzeba zaznaczyc. W miejscu tyro dochodzi do rozplemu tkanki . b . jak i stawcw miedzywyrostkowych . ale tak:ie wpuklajqc si£l do swiatla kanalu kn:gowego. posla1ik6w i w tylnych odcinkach ud. Obluzowany Iuk usuwa siEl. kt6ra deflnitywnie ustala poziom uszkodzenia. Sytuaej. kichania itp. w Il etapie. ze w tym typie wyrostki stawowe Sq prawidlowe i zachowujq pr~wi~lQwe wzajemne.1 tworzenie i odkladanie tkankl chrzestno-wtoknlste] W cbrebie otworu mtedzykrElgowego. odruchy skokowe Sq oslabione oraz pojawiajq sie roiejscowe zaburzenia czucia. Nadmiema ruchomosc . a tyro samym powedujqc jego zwezenie.

. co jest wytl11maczone fizjologicznym zwezemem kanalu kr?gowego na tej wysokoscl. Ucisk moze nawet istniec po foraminotomii. W wyniku tego kana I boczny. t~l1 chro~ama p.n zwyrodnleniowyc:h Gl:ownymi Ich przyczynami Sq naciski l naplecia typu rotecyjnego w obrebie dwu d'olnych segment6w ledzwioweqo cdcinka kregoslupa oraz surnujace si~ mazy typu 'kompresyjnego. Wynikiem tego wszystkiego jest centralna stanoze. deformacjq chrzastki. Dalsza utrata zwertosci krqzka doprowadza do jego rasorpcji.l90wych poleqajs na tworzenlu sie okr"l:inych pekniec pierscienie. Przesuni~cie do przodu g6mego wyrostka sta.za. . B61e sq z reguly najbardziej dokuczliwe w momencie w~tav. a nastepnie zlewaniu sie ich w du:i:e p~kniE/cia promieniste ~ a:i do calkowitego rozpadu krq:ika.w miarElzw~zania si. Doleqlfwosci b6Jowe zwiqzane z dlugotrwalt( nlestabllno:klq~ krElg. najczElstszym obJuwem Jest ..hkWlduje noszenie gorsetu. napinajec go trzonu kr"lgu le:iqcego PODIZ8J.cie slaw6w mi~dzywyroBtkowych .st~wYlJLi~d~ywyrostkowe wpuklajq si"l w zachylk. na kai. Jednakze krqqozmyk zwyrodnieniowy moze wyst1j. Zmiany w krazkach mi"ldzykrt. W rniare za·awansowania procesu zwyrodnieniowego dochodzi do podokoslnowego tworzenia kosci na wewnl'ltrznej powierzchni dolnych wyrostkow sta.! krElgowy I wymiar przednio.awowych (Cauchoix).Dl dochodzi rzadko.lpllJe czesciej II kobiet. Dlatego to stenoze rozwojowa trakt uje sift [ako czynnik predysponujqcy.dzykr~gowych. ze chociez kr~gozmyk zwyrodrueruowy wystt.Jadnakze w tych warunkach anatomicznych nawel niewie!ka przepuklina j4dra miazdzvsteqo lub srednieqo stopnia zrniany zwyrodnieniowe mogq dawec sUne obja"o/Y. Pierwsze dotycza staw6w miedzytrzonowych oraz krqik6w mit:l..: urazy powodujq typowe zmiany zwyrodnieniowe w stawach nfi~dzywyrostkowych.dym poziomie wytwarza tylno-boczne uwypuklenie w strone swiatla kana!u krEl:gowego po kazde] stronie (doIne wyrostki stawowe) i tylne uwypuklenie kosci w strone swiatla kanalu (krqzek mi~dzykr~gowy) .wyrostek gotny przesuwa siEl'do gory i do pirZodu. Podcbnie [ak w innych stenozach. . Dlateg:o tez krE:.rze. .l~zka. .u krElgowego nmiejszego nii normalnie. W okresie tym berdzo waskl krazek jest wypelniony cienkimi warstwami tkanki wl6knistej.:arua z !ozka i po cwiczeniach fizycznych. a co wa:iniejsze .ek opunow zostaje uCisni"lty ad tylu i_ baku przez przerosle wyroslki staw0v. Stenoze rozwojows centralnego kanalu rdzeniowego rzadko daje objewy kliniczne. .raniczone tyl.h wyrostk6w stawowych. odkladajqca s ie w tych 3 miejscech. Objawy chorobowe niezawsze id4 w parze z rozlegtosciq zesltzqu.wowego zw~za otw6r miEldzykI~gowy.zy tr aktowac jako szczeqolny rodzaj zwyrodnieniowego . zwiotczerue torcbki.sobq worek opaI_l?':Y.:i do pewnej utraty zwartosci krazke.strzalkowym i czolowym. z kt6rej wypuszczono powietrze. Nowa kosc. NiEikiedy chary skar:iy siEl na Mle. zas drugie ~ g16wnie samych krqzkow. niewieIkiego stopnia podwichniecis.: na wszystkie strony i zarzyna przyporninac pilkq. Do UClsru"l~la korz enia dochodzi 1nil'ldzy dolnym wyrostkiem stawowym krequ L~ 1 trzonem kr"lgu 1. Plytki qr aniezrie trzonow kr~g6w Sq sklerotyczne. .m . 130 . pod konicc rozwoju koscca do wyksz. Zeslizg kr"lgu rna tendencje do nasilania si"l' co ~i"l. W ostatecznosct krazek zostaje r ozerweny w obu wymiarach .palema stawow oraz stenoze kr~goslupa w przebiegu procesu zwyrodmemowego ". kl6ra doprowadzd. Do rwy kulszawej dochodzi p6zna.El'krqzka IniEl'dxykrEl:gowego dochodzi do zbli:ienia siEl:do siebie trzon6w kr"l96w. kt6re ustepuja po poloze~u Sl~ do . wyrcsie kostne i na koniec rozlane zapalenie calego stawu.:iek miEldzykr~gowy i przyJeg:!e t{"zony kTElg6w. .".w przebiegu choraby. Najcz~sciejzajElty jest caly kana. .wowych oraz na tylnej powierzchni trzonow kr~gowych w rniejscu przyczepu pierscienla w16knistego.. . Z czasem sumujqce sit. 00 stanu Lego predysponuja wrodzone zaburzenia rozwojowe wyrostkow st.os!~pe i odcaynowymi zmianami zwyrodnieniowymi 7 powodzeme.gozmyk VI przebiegu procesu zwvr cdnrenioweqc nale.tylny jest w~:iszy ni:i wymiar boczny (wymiar prze~rUo-tylny mniejszy ni:i 12 mm oznacza kanai wqski). stunkoweqo w Iydkach.. Zmiany te w 3 stawacb na ka:idym poziomie sq przyczynq bo16w krzyia u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku l~dzwiowym kreqoslupa. aochodzic winny spos6b .:e i ~Iasnie mi"ldzy tymi miejscami dochodzi do post"lPojqcego ZW"lZeOla na wysL"lIlUjqcej krawqdzi i sterroz y. staje si~ wqski i dochodzi do "usidlenia" korzeni. krq. Wynildem tego jest podwichni"l. Niekiedy nowa kosc odklada siEl:g!6wnie na przedniej i przysrodkowej powierzchnig6rnyc.ko do g6mego lub dolnego odcinka kanalu I~d:iwiowego. Wor. to jednak objawy chorobowe poj~wi~jq sie czesciej u m"lzczyzn.kanal 131 .i boczne w mrejscu wyykla korze~~ ~5 ~ worka ~ponowego i przebieg'll W kanale mi~dzykr"lgowym. Stenozy w przebieguzmia. Stenota rorwojowa Najcz~sciej mamy do czynienia ze stenozq idiopatycznq. Do zwElzenia kanal6w bocznych moze tel.. Niekiedy zw~ieme jest og. Do wsp6listnienia krE/gozmyku wrodzonego I rozwojoweqo z kr~gozmyk iem zwyrodnieniowY. czy te:i calkowitqartrektomit. . .taicenia kanal. .a scianEl przedni". ?~zerosl:e . Usztywnienie kr~goslupa Jest rzadko komeczne (Newman).cej :__ wyko~ame laminektomii i rssekcja wyrostk6w stawowych moze dodatkowo Sl~ do nieqo przvczyniac (tcgo rodzaju niestabilnosc czesciej wystepu]e u choryeh w rnlodszym wieku).-: pic bez stenozy. Dochodzi te. w wyniku czego piersci:eiI w!6knisty wypukla sit. zapalenie blony rnaziowej.b61 krzyza i rwa kulszowa.: po obu stronach. . Z€slizgujqcy Warto zaznaczyc.C10wa. ktore obejmuja. kt6rego tyInl!sdan~ stanowi g6my wyrostekstawowy..si"l knm pociqga za . zanim wykona· si"l CZ"lS.

przerostem i wpuklaniem si~ do srodka kanalu wyrostk6w stawowych oraz g6rnego brzequ masywu kostnego utrzymujqceqo kr El:90slup.zadel oraz przerost samej kosci pod. . Do stenozy po wykonaniu laminektomii doc~~zi u os~b podatnych wodu pewnych anatomicznych predyspozycji [Brodski). jeMi przew~zenia mniejscow. . Niekt6rzy chorzy wymagcaja. . .kr~gowego. nawet u ~UdZl mlodych. Stad moze szerzyt sie w obu klerunkach. Badanie mielograficme w stenozach Wypelnienie worka oponowego wodnymsrodkiem kontrastowym umozliwis okreslenie wymiar6w worka oraz rozleglosci stenozy.le] n~ pOZl. dotyczy zar6wno centralnegc kanalu kr~go~e. totei rzadko w . Majac na wzglf. W ten sposob dochodzi do pojawienia sie:: zmian zw. to jednak badanie to maze zawiesc. .OIru~ ~4-L~. .enie znaeznie rozleglejsze. lest calkowicie zarosni~ty. do srodka wyrostk6w kolczystyeh. W miejscu tym .\ naVl~t z~ cene wyciecia staw6w miedzywyrostkowych (d. W przypadkach niewielkiej stenozy mozna probowac poszerzyt kanal sposobem wydEl:da podstawy wyrostka kolczystego i pogrubialego W~El:zadla .adoponowo ".kszenie i wpuk. bk Najwczesniejszym objawem zaqrazajqcej wl~k~lsteJ stenozy !est .zar6wno pochodzenta kostnego.lg:owego.lanie si(j1 staw6w nu<idzywyrostk_owycb.' .. nalezy unikat usztywnieniavlukew ria korzysc usztywnienia mi~dzy wyrostkami poprzecznymi.o cZEl:ste i korzenie wymagaji'! odbar.s~l (nadmierna ruchomosc) lub zwloknienia (ograniczenie ruchomosci)... w otwor~eh mi(j1dzykre::gowych i zwiEl:kszenia ujemnego dzialenia bocznej przepukhny krqzka mi. rost trzeba: ' . Stenozy PQ laminektomii . ktpre . na ]e~Dym IWziomie przeciqi:enia kre::90s1upa przenosza . mianowide: 1) podokostnowe scinanie blaszek luk6w. ra wypelnienia srodkjem.wy rozpoczyna Sl~ na]CzE.go.' 2) wpuklanie siEt do swiatla kanalu i "dzioby" gomych kraw~dZl wyrostk6w kolczystych.. przestIzenpodpajEl. kontrastowyDl pochewkL jedneqo lub wI~ceJ k~rzeni nerwowych na zajEl:tym pozioniie z powodu zro~tow.q w miejscach. ..yku ku przodowi lub tylozmylm krEt90we9o. Najcz~:ki:ej stenoza dotyczy koncowego odcmka worka oponowogo.ym poprzeeznym wymiarze kanalu kr~gowego. Chociaz do I:. Stenoza wtokn. usztywnienia po usunieciu kr'lzRa mi(j1dzy. a ta. [ak 1.i-one Sq bardziej bocznie. "Usidlenie" korzeni w zachylkach boezoych oraz w otworach miEtdzykrEl:90wych jest bardz. w wyniku czeqo dochodzi do zrnnlejszenia poprzecznego wymlaru Iuku nerwego.. me:'tiedy worek. . predyspoo\liolcymi do l1usl~lema.a wl6knista Stenoza wl6knista wyste::puje czesciej nii kosfn~ i moze b~C ~powod~-' wana zrostami podpaje::czynowkowyrni lub w16knlstym zgrubleDlem obe]mujacym worek oponowy lub tkanki polpzone ~on. korzem.czyn6wkowa Jest przewezona najbardziej.lenlOwych W !Doych stawach miEl:dzywyrostkowych i stawach mlEl:dzytrzonowtfch craz do powstania stenozy wielopoziomowej.dku uniesienie okestnej trzonow kosc! dl:ugich.ld'zi:e mozliwosc pousztywnieniowej stenozy. . 2) rozw6j silnyeh blizn w miejscu subtotalnej laminektomii powodujqcych tylno-boczny ucisk ogona konskiaqo..s zwy~. .kze wyrostk:a kolczystego. Illest~~Iino.~tr:alneJ 1 ~Ocz.siEt na s'lsia~uj~ce pOZ1o~y.ne].nierzadko doebodzi do znaeznego przewezenia oqona konskleqo. L 1) prostopadte ustawienie blaszek luk6w. 5) kana} kr~gowy w ksztalcie }isda kODl~zyn1!".yrOdl:!..lI tyloo-bocznymi zachylkami.hwiH obeenej mielografia stsnowi najlepsze diagnostycznie pornoc. Wynikajqca z tego mestab.lienia ka. kana low bocznych. Usuniecie wyrostk6w stawowych oslabia mechanicznle wydolnosc krlilgoslupa w odcinku ledzwiowvm i stanowi przeciwwskazanie do wykonywaniad(j1zkich prac fizycznyeh. 133 .. W 'Y"Yniku tego_ ~odwi:hnlEl:ci~ dochodzi do bocznego "usidlenia" korzerua.nalu kr~owego.' 3) powi(j1. . rodnieniowy.f.. znacznym pogrubieniem i sfaldowaniem wiEl:iadla z6Hego.ldi"wiow4· Opr6cz wymieoionyeh wyzej 6 czynnik6w nalezy wymienit jeszcze dWa. . przy zmniejszon.la uwolnienia korzema w otworze). .powstaJ. GI6woq zmianq W stenozach wrodzonych i rozwojowych jest jedno\ite przewEl:zertie kanalu krflgowego na calej jego dlugosci. ale zezwyczaj potrz. jak i w16kpistego. Ptzewe:zenie to 132 .' 6) wystepowanie wyi:ej wymienionych niepraWldlowosel ze zwiekszonq !ordozq If. '.boczny potosony przySrodkowo do otwor~.ebne jest odbarcz. z przepuklinq krqzka miE.cze.nia. Proces zwyrodnienio. .:sc. dochodzi do powstama ~teno~ c.~ WqSklII.wyczaj usstywntenie. Stenoz. Wymienic z potutaj wie:.ldzykrf. wiEl. jak od bok6w. szczegOl~le kr(j1gu ~. .oboy do kosciotworzenia w wypa. ~as na p~ze~m~] powterzchni gornego wyrostka stawowego odklada siE: nowe kosc.ista moze obejmowac odcmek 1-10 em... W wymku. Ponizej miejsce zespolenia przeweaenie zazwyczaj nie jest tak duze. zerowno od tylu.miejscu' tym docbodzi do przepukltny krazke miedzykreqoweqo.zadla z61tego.!dzykxEt90we9o... . Kiedy p~oce. U nlektorych cnorych dochodzi do niewielkiego krEtgozm. H6re pociqga za sobq prze4) poqrubienle Stenozy po usztywnieniu Najczesctej dochodzi w tyeh przypadkach do rozleglego okrezneqo przew~zenia swiatla kanalu kre::gowego tuz powyze] miejsca usztywnienia. gdzie.ilnosc kreqostupe jest niewielkiegostopnia i nie wymaga zaz. Istotq pato!ogii jest ucisk ogona konskiego przez poqrubiale wi~zadto z61te i wpuklanie sie:. gdyz skutecz:nie wykrywa wszelkje przewf.

Mielografia wykazuje w tych przypadkaeh jednolicie zwezony worek oponowy (kt6rego dolna qramca w wymiarze przednip-tylnym wynosi ok.myeh wyrostk6w stawowych zweza ka~al . Kreqozmyk rzekomy i kreqozmyk prawdziwy: a . ale tylko w bardzo zaawansowanych przypadkach. . ezy tez wyksztulcajq si~ w okresie niemowlecym lub dzieclnstwe. krqzka miedzyknmowego doprowadza do podwichniee staw6w. . Stenozy wrodzone same w soble rzadko wywo{uj'l. gdyi 9Elstosc srodka cieniujqcego zaciemnta wczesne zmiany. Powiekszone takze mogq by_c blaszki iuk6w ze zwezonyrni miedzvbl oczkowyrni przestrzeniami. ZWElzente szpary miedzytrsonowe] w przebiegu zwyrodmema. ezy st~nozy wrodzone i rozwojowe istnieja juz w momencie urodzenia.) . . Diagnostyka radiologiczna stenoz Patologia kreqozmyku. Najczescie] mamy do czynienia z przewezeniami nabytymi ~ ~rzebl~gu procesu zwyrodnieniowego krl:}goslupa. dochodzi do powstama stenozy typu "szkielka od zegarka". bwydluzenie cZ~5ci ml~dzywyrostkowej umoZtiwia przesimiqcia krEl9u ku przedowt.). wydluzonego luku jest sprawa wtorn'li doprcwedze do dalszego przemteszczenta sl~ krElQU (wg MacNab a zmodyfik.zc p~zednio-tylnym niz w wyrniarze poprzecznym. 14 mm). Typ obwodowy.. c~orobo. zas samo przewezenle ka_nalu kreqcwaqo moze bye centralne obwodowe lub mieszane. sklerotyczne z nadmiernq przysr odkowa wypuktosctq wpuklajaca si~ do swiatla kanalu kr~gowe90. przepukliny krazka miedzykreqoweqo. wierzchni stawowych wyrostk6w stawowyeh i lukow od boku i od tylu nie jest tak latwy do wykrycia na zdjeciach przeqlqdowyeh'. korzeniowych lub w otworaeh lniEldzykn:gowyeh i przede wszystkim Jest powodowany zmianami w zekresie staw6w rniEldzywyr:ostkowych.prz~ros~·e WIE}~adlo z6Ue (z powedu obkurczama na skutek zmmejszema wymiaru rmedzyblaszkowego). Z druqiej strony przerost g6rnyeb i dolnych po134 a b c Stan prowidrowy WydTuienie czesci miedzywyrosfkowej lUku Przerwa luku wcz!?5ci miedzywyrostkowej Rye. Wczesne zmiany wykrywa jedynie poprzeezno-osiowa tcmoqrafia sposobem ukazywania przekroj6w kanalu kr€)gowego. Zmieni-one zwyrodnieniowo stawy sq gl6wnq przyczynq zwezen kanalu centralneqo oraz kanalu korzeniowego. Do chwrli obecnaj me WladOI~o.Iu? wielopoziomowe.zlamanie. prz~rostu w_yrostk6w stawowyeh (szczeg61nie dolnej powierzehm stawowej) oraz mekiedy przez przesuniecie krqqu W' prze biegu kreqozmyk u. Przewezenie Jest najwreksze W okoUey staw6w mil:}dzyvryrostkowych i tarezy miedzykreqowe].zki miedzykreqowe i tylne wyrostki stawowe zna]duJ~ s~~ w tej samej poprzeczne] plaszczyZI'ti'e oraz kanal kr~gowy na pO~I.zwojowe. w wyniku czego szezyt g6rnego wyrostka stawowego zweze swiatlo OtWOIU miEldzy~r~gowego.jest zwykle bardziej zaznaczo?~ w wy~ar. Stepien sten~z~ u~aleznI?n! Jest od zaawansowania zmian zwyrodnieniowych. ZWE}zenie dotyezy worka oponowego i ogona kons~iego i moze byc wywolane przez: p~grubiale blaszki ~u~6w. pseudokr€)gozmyku i krqqozrnyku ku tylowi jest latwa do wykrycia na rutynowych zdjeciach rentgenowskich kreqoslupe W odcinku Iqdzwiowym. Zdjqcia rutynowe wykazuja tyPOWq ki• Badaaia mleloqraticzne mog". wykryc te odchylenta (ubytki) w tylnej cz~sci kolumny srodka cleniujaceqo.f'.dZle do r:1Cwielkieqo nawet stopnia przepuklmy tarezy miqdz ykrqqowe] ezy zrruan zwyrodnieniowych kr~g:oslupa. (McIvor ~ wsp. 135 . Wszelkie hipotetyczna pomiary stosunk6w i propcrcji W obrebie samych kr~g6w nis przyniosry spodziewanego rozwiazania (Jones).objawy. Najczsscie] rnamy do czynienia ze stenozami kombinowanymi. ze znaczny przerost lub powiekszeme wyrostkow stawowych z jednoczesnym zmniejszeniem boeznycbzatok ~tanowi zmiane rozwojowq (cz~sc procesu zwyrodnieniowego). Przyczyniejq si:~ one do b610w krzyza pOSredni~ .korze~lOwy . Powoduje to powstanio gl~bokich tylnych oraz wydluzonych bocznych uchvlkow. Dotyezy korzeni rdzeniowyeh w kanal. Dolne wyrostki stawowe s'l. Slenozy wrodzone i ro. .. " .deh. 123. Przerost gtll. . na ktore sklada sill zwezenie wrodzone lub zwyrodnieniowe oraz przepuklina krqi:ka miEldzykr~gowego.kledy dOl.:. Stwierdza si~ zWlizenie grzbietowej powierzchni kanalu kreqoweqo z powodu powiqkszenia dolnych wyrostk6w stawowycb. Zmiany tego typu Sq jed~o. P?niewaz kr'l. Ty~ centralny.omle nasad lukow moze miec ksztalt prawidlowy.stan pre widlowy.. . Najbardziej kraticowyrni przykladarni stenozy wrodzone] sq achondroplazja oraz dysplazja chrzestna. Obeenie uwaze sie.. C .

Zarowno skleroza. Spowodowana jest z regilly postepujqcym.o b c Rye.krllgozmyk patoloqicznYi (wg MacNab a zmodyfik.krf.c . a co za tym idzie ~ zmniejszeniem swiatla kanalu kreqoweqo oraz "usidleniem" korzeni. w miar~ przybywania lat. Otwory miedzykreqows Sq splaszczone w kierunku przeduio-tylnym I wydluZone pionowo. Stenoza na tie zwyrodnieniowym.). ujawnlajace rozchodzenie sit: czt:scl mif. Pseudok:r~gozmyk.wydtu:i:enia czt'jsci nuedzywyrostkowe] hiku.kr~gowego. uleglych ~ianom zwyrodnieniowym. rOZEl na przejsciu . silq u\rzymujl1cq kr~g L. 0 chorobie krazk a mitc:dzykIllgowego. Krotkie nasady luk6w zw~zajq swiatlo kanalu kr~gowego w miare schodzenia ku dolo wi.piersiowego odcinka kreqoslupa w odcinek Iedzwiowy. b .f. przednie przesuni~cie calego ~gu [pseudospondvlolisthesis). Widoczne przesuniecis kr~gu spowodowane jest nadmiernymi obciazenlami z powodu zwyrodnienia krqika mi~dzykHmowego oraz zrnianq kata nachylenia staw6w mi~dzywyrostkowych (ulatwiajqcych Rye. kt6ry w danym przypadkll jest jedyn!j.J. Do przemieszczente sill: trzonu krll91l ku przcdowi moze doisc Z povi~dLl: a . jak i przerost sa asyrnetryczne.).krt:gozmyku w.podwtchruqcta stawow mtedzvwyrostkowyca . przebtegu k r.:go5zezehn(J. 125. Powoduje to narastanie naciskow na tyine elementy i stawy miedzywyrostkowe z nastepczq sklerozq luk6w i ich przerostem. 124. Kr~g 4 jest gl~boko wcisniety miedzy kosci biodrowe. Rye. na naleznym mtejscu (wg MacNaba ZIllOdyf1k. d· .:goS"Zczel1ny.qoslupa. cdsrodkowym zwyrodnieniem tarcz miedzykreqowych.wydtu:i:enia nasady luku . 126.:dZYWYTostkoweJ luku (wg Mac-Naba zmodyfik. do kr~goimyku Ie) dochodzt n. zagr~za.a skutek choroby krazk a mi~dzy. Kr~gozmyk w przahieuu kr~go5zczeliny: a. b .JqceJ kI~g~zmY~l<:1TII vc przypadku istnienia krll90szczeliny moze dowodzlC zdJ~cle C'?ynnoscwwe <tlf. 136 137 .

zJamanie przewlekte z powodu wrodzcneqo oslabienia odpornoset hiku. PoJawienie sie wyrosli dzipbiastych jest objawem pomyslnym. nlz wynika to z konfiguracji kosci.o .ej. ktcrv zastosowal eiektwmiografifl do wykrywania przew~ze. Szczelinie luku krequ Die towarzyszq przemieszczenia i wzajemne stosunki miedzy krqqam: oraz kreqami i koscla krzYZQwq Sq prawidlowe.ka miEldzykrfl_gowego (Sheldon).nq uszkodzeruem tarczy. Ztamania powolne okolicy miedzywyrostkowej krequ L. najcz~sciej na tle zwyrodnieniowym.zlamanie calko wlta . Szczelina luku krElgu (spondylolysis) Szczelina luku krfl_gu oznacza przerwanie ciqglosci utkania kostnego miedzy wyrostkami stawowymj .spondvloltza (wg Swiderskiego).n ka~~lu kr~~ow:go ./0 populacji. Nierzadko wykrywa siEl w6wczas dodatkowo przepuk linq krq_i.sci utkanla kostnego te] okolicy .._ b ckollca mi~dzywyrostkowa zWOiIzonai znieksztaJcona.schod- a. rru"ldzykr~~owej. lub tez schorzeniam nabytym . Stwierdza si~ kompensacyjny przerost I skle r oze g6mych wyrostkow stawowych.rutynowe. jq u ok. . pozostawiajqc jedynie' slad w postaci zsqeszczenie neqo. kt6re w wynlku tf'go wpuklajq si~ w bonne zachylki. kowate nierownosct na tylnych powierzc1miacb kr~g6w. natumi ast stwierdza si~ . Na zdjeclach skosny~h stwierdza s-iElniereqularnosc otwor6w rni"ldzykrfl_90wych. W tytozmyku rue dcchodzi do utrwalonego przesuniEicia kre::g6w. stan poprzedzajqcy mOZDa rozpoznsc na podstawie scienczenia i przebudowy utkania kostnego w dolnyrn odcinku czesci miqdzywyrostkowe]. Zaz. moze WygOlC utkania kost- Jednym z.byl Jacobson. w jaki sposob zwezony kanal llEl90WY wplywa na worek oponowy i zawarty w aim oqon . Dlugo trwajqca szczeltne sklerotyczne brzcqi". I Rye. jak to rna miejsce w kreqozmyku ku przodowi. Badaoie elekt'romiograHcme W stenozie Niekiedy tworzqca 5i~ szczeline luku . Pseudokreqoztnyk najczElsciej umiejscawia sip. Tak wiec stenoza moze bye znacznie wiqksze.('ga rka. tylozmyk krE. Najczescia] prze~llw. 127. Dopiero mieloqram ukazuje.:wymiaI strzalkowy kregu (wg Wogassa 1 Portera). Wiadomo. gdyz oznacza zmniejszenie patologicznej ruchomosci.wyczaj szczelina jest symetryczna i uiniejscawla sie:: u podstawy wycostka g6roego. Szczelina luku maze przebleqsc bezobjawowo i spotyka sip.tzw.g6rnym i dolnym krequ (pars interurticularis). wr-o~onq [rodzaj rozsaczepu . Trzeba wyraznie zaznaczye.brak zrcsntecta silj_ luku analog]czme do splna bliJda). ze badanie radioiogiczne nie ujawnia przerostu tkanek miekkich. Dowi6dl on tez istnienia korelacji miedzy wynikami • Etiolo9ia szczeliny hiku nie jest calkowicie wyjaSniqna.przesuwanie $i~ krequ).pojawra Sl~ w przeproscle 1 znika w pozycji zqiecta. Kr~g. szczeliny przelomu od yory i dotu. Kr~gozmyk ku tylowi.przebudowa utkania kostneqo z mtmmalnym nadlamaniem w jej czesci gorr. ~28. na poziomie l)L.: a .goWy (retrolielhesis] Tylo~myk oznacza ~ieprawid!owq ruchornosc kreqow spowodowa. luku praypomtna slaw rzekom I Y _ gladkie. C przerwanie ciqglo. a b Rye.ozmyk w prz~biegu zmian zwyrodniajqcych (a) i z powodu krQgoszczertny (b). W ~ym osta~lm przypadku powi!}ksza siE. obustronne wykonywanie elcktrcmicqrsfii u pacjentow z podejrzeniem stenozy kanalu kreqowag. pierwszych. czyli blize] "glowy pieska". Nierzadko natomiast widoczne sa roznie zaawansowane zmiany typu przewezenia. Szczelina powstajqca jako wynik zlamania przewlekJego sie. 4[.konskl. ze moze one: b:y:c wad".ani~ si~ kr~g6w U~id~cznia siEi na zdjeclach czynnosciowych . dajqc na mielogramie znleksztalcenie typu szkielka od 2. 138 139 .

ldzywyrostkowych) oraz Mooneya j Robertsona.do zwolnienia ich przewodzenia.dy ze staw6w otrz._strzafkal. ustqpienie b6lu jest zwiazane . chorzy mogq bye lecz. cienkie wIo'kna nerwowe. Zdaniern Aruddiego zmniejszenie nedctsnrenla w zylach kIEi9os1upa rna zmnisjszac doleqllwosci bolowe. . kiedy bole nie Sq tak silne.' "\ ZESP. Blona maziowa staw6w jest bogato ukrwiona i zawiera Iiczne zakonczenia nerwowe. manna). badaczy na tyJne struktury kreqoslupa jako potencja1ne zr6dl.gu lEldiwjowego w klerunku grzbietowym . 141 elektromiografii a . _Ja~ do~odzi do powstania botu w stenozie kanalu kr~gowego.:gosiupa (L.ldzykr~gowych w czasie ruch6w krE. (wg Dihlmanna]...in. by wymagaly leczenia operacyjnego.eni zachowawczo.lgoslupa. co wystarcza do uniemo:i:liwienia nerWorn za~artym w kanale krEi:gowym przesuwania si~ w czasie chodzenia. Stawy miedzywyrcstkcwe majq torebkl i Sq wyslane blona rnaziowa.z'ykr~gowych· zwroctly uwagf. _ Termin "zesp61 staw6w miE.~me potwlerdzo.iE)dzykrElgo:wegoL5-81 nie Jest pewnym znakiern r6inieujq. 130. b .ucanie zwiE. stawowe 5<1 przesuniete w stosunku do siebie (z te. oprocz tego krqzek .objawami srodoperacyjnymi. co m.kazal. Tyiny dolny brzeq trzonu kreqoweqo przekracza polotony ponizej tyLny yorny brzeq trzonu 5 krll. Ogalne cechy tylozmyku w obrebie It.ldzywyrostkowych" wprowadzH Ghormley juzw 1933 r. fe wstrzykniecle 6% hipertonicznego roztworu fizjologicznego NaCI w mi~nie okolokr~goslupowe i wi£lzadJa mfedzykotczyste wywoiuje b61 ~rzyZ~ prom~eninjqcy . Bye moza tel.Hlrscha (kt6ry wstrzykiwal hipertoniczny roztwor NaCI W okolice stawow miE. Pseudotettolistbesis et tetrolisthesis: a ~ oseuaoreuolistbesi« . Spostrzezania te zostaly na"tf.Rye.lich przekr6j. co sprswra ze doleqliwosct zmniejszaja sie: (Nelson). _ .lzadlo l. Bye moze niedokrwienie tych nerw6w stan?w} pn:yczyn~ bolu . W.lniedokrwienie nerw6w z powodu u~isku zaopatrujqcych je malych nacz. Kellgren wy. w wyniku czego zawarte w nim nerwy ulegajq skroceniu . 21). Kazda galqzka tylna zaopatmje co najmniej dwa stawy i :kal. Zapamietejl ZWElzenie przestrzeni krqika m. Zarcwno siedze~:lie. nieraadko Ieczenie operacyjne stanowi dla nich jedynq ucieczke bez wzgl~du na wiek.triceps surae i dlugie zginacze podudzia).~ bt616w krzyza i rwy kulszowej. jak i k.go pow~d"? otwor mu~~ykrElgowy scresnia stEll).miEldzykro::gowy lo::d:l.. stwterdzarrymi u Ieczonych ehoryeh. W 1938 r. W stenozach niezbyt zaawansowanych.ne~6w rdzeniowych sarno w sobie jest bogato wyposazone w. L5 .lcia w wyprost (lordoz.a) pociima za SO~q jego skr6cenie 0 ok. a w nastepstwio . Prawdopodobnie wchodzi w grE. S1 . 129. .Qt STAW6W MI~DZVWVROSTKOWVCH Nie . Zmiana ustawienia kre goslupa w odcinku ledzwiowym ze zgiE. Otwory rniedzykrqqowe stajq Sle: zwezone 1 dochodzi do lekkiego uwypuklenia sit:' tarcz miqdzykreqowych(Breig).2 mID. W wymku tego dochqdzi do naciqgania nerw6w i uposledzenia ieh ukrwienia. Od strony przysrodkowe] z torebkami !<lczy siE.lwiE.stualka .yil krwionosnych.nie zroniejszyl siE)).¥?'ostk~ .y'muje unerwienie co najmniej z 2 segment6w (rye. doklad. peroneus. 130 Rye.61te.do ko~czyny dolnej.lkszajq przestrzen w kana Ie -kre:gowym.wiowo-krzyzowy wykazuje tendencje zan'ikow4 pczy pseudoretrolislhesis (tendeneja asymilacyjna). Jacobson bada elektrodami iqlowyrm 5 miasnt kaidej konczyny unerwianych przez L4. Ls i S1 (L.a zwrccilo uwag~ w nastepnych latach wielu autor6w. u ktarego w miara uplywu ezasu dochodzi do ztagodzenia doleqliwosci. Szpara mtqdzykrqowe L4-5 lest zmrnejszona (wg Dihl-Rye. stad tel. pozycji stojqcej dochodzi do nieznacznego powiekszenia lordozy Iedzwiowej.ne przez.prawdziwy ty!:~zmyk L5 (niefizjologiezne zb1iienje szezyt6w wyrostk6w stawowych .adductor magnus i quadriceps.. Leczenle stenoz W odroznianlu od paejenta z uszkodzeniem Larczy rniedzykreqowej. . Na kliniczne znaczenie tych stawow w b61ach krzyl. extensor tuillu» cis. Ponad~o perllle~lUI?. hiklem krqqcwym L5 .tibialis anlerior. 2.diwiowego odcinka lw. rue me wiadorno.i poszerzeniu.). Wl6kna wiezadla zoltaqo stajq s~~ rozl~Znio~e i powi~'~sza siE. 129 Rye.z~wsze zadowalajqce wyniki usuwania krazkow rnie:d. 140 .ze zwolnien!em ucisku na siatk€} nerwow Luschki.51 do luku kr~gowego L.4 (odstep mtedzy szczvtaml wyrostk6w stawowyeh 51 i. u chorego ze stenozq nasrlajq si~ one w miarq uplywu czasu. W. zabezpiecza przed wciqgaoiem torebek miedzy powierzchnie stawowe i wpuklaniem -do otwor6w miE.cym retrolisthesi« z pseudoretroHsthesis jlri: w warunkach prawidlowych przestrzen miEldzykrElgowa 5 jest wElZoszanii 4. . extensor digilorum longus i brevis.

Prawdopodobnie zwyrodnienie stanowi nastepstwo przewleklego podraznleni blony maziowej oraz niestabilnosci. Slany zwyrodnieniowe kIf:goslupa w odcinku l~diwiowym. jak i 0 wiele groiniejsza spondylolisteza kr~gu stanO~lq rzadka przyczyne b616w krzyZa. Co si~ tyczy sakralizaeji 5 krli. Niestabilnosc kIl?.kowego. ze ok. Przew!ekly odczyn blony maziowe] illub lorebki stewu nu uraz (C'lynnoscrowy J. Tutaj trzeba zaznaczrc. 20% chorych dotknietych b61ami krzyza {Mooney I Robertson).. Biorqc pod uwaqe wielopoziomowe unerwienie staw6w miedzywyrostkowych. czy tez w okolica nadklykcia zewnetrzneqo-kosci ramiennej w przypadku epicondylitis itp.wyrostk~ poprzecznego. Pierwszym sygnalem przeciqzenia miesni jest b61 typowy dla fizjologlcznego zm~czeni:a mi~nia.zejsc przez zycie hez takich ezy' innycb d~leghwOScl z~ strony krzyia. Nie dziwi to zwazywszy. stawu lEldzwlOWo-krzyzowego.dzwlOwego kr~goslupa. 'Niekt6~y . 2. nestepnie przychodzi bolo duzym nasileniu. populacjl dotkniilte jest r6to{}- WADV WRODZONE KR~GOSlUPA Wady wrodzone kreqostupa. Dowodzi to.gu l~dZ:wlO~ego.gu krzyzowego zwi~kszajqca ramiq dZwigni odc~nka lli. 3. kr~gos!up wykazuje r6z. segmentalna struk• Badan~a epide~iologiczne ujawnily. ze odcinek ledzWIO:". Nic tez dziwnego. a nigdy ostry b61 typu pod. stopnia przesuniqciem krequ.".~ciej hunb~lizaCJa ~)l~rwszego krli.. ZABURZENIA KR~GOSl. Co si~ tyczy dzialania leczniczego wstrzyknili. kt6re mOQil pawodowac uciskanie blony maziowej lubfaid6w torebki.6wnie: krEl.przynosi dodatnia..o-krzyzowy.razmema korzeni l~dzwiowych.b610w krsyze jest ukryty rozszczep kr~goslupa (spina bifida occulta]. kt6ry t~orzy staw z kosciq krzyiOWq. ze w pewnych pozycjach ci?la zawodzi zwartosc i stebilnosc staw6w rniedzywyrostkowych oraz dochodzi do powstawania bodic6w h61owych.dzialanie u ok. Z niestabilnoscia mamy prewdopodobnie do czynienia u tych chorych. ze w stawach miedzywyrostkewych stwierdza sie nierzadko obecnosc cial typu lqkotek. Same w sobie wyjqtkawo S<J przyczynq doleqliwosoi". z~ 142 143 .PA STATYCZNE I CZYNNOSCIOWE Niewi~Jeo~6b rna szcz~scie: pr. Naturalnie nie jest to leczenie przyczynowe i dlatego wynik iniekcji jest przejsciowy.gosrupa.uwazane za przyczyne h616w krzy:ta. Metoda ta w chwili obecnej znajduje wielu zwolennik6w. obciqzenie mechaniczne i sHy dzialajqce w tym miejscu sa wieksze nli gdzie indziej.np."Y kreqoslupa z mechanicznego pun:ktu widzenia stanowi najslabsze o~n~wo narzqdu ruchu. rodnyml wadaml kn. nie zawsze jednak dokladnie przestrzegajqcych zasad ustalonych przez Moqneya j Robertsona.agi ciala: ?rlchylenio~ tym przeciwstawiajq siq przede WSZY~lkim. ~o wYJiltkowo doprowadza ona do b6I6w krzyia..9oslupa staje si~ czestym miejscem zmian patologicznych z powodu mikrouraz6w i przyspieszonego zuzycie tkan.Nil podstawie powyzsz ycn spcstrzczen Mooney i Robertson stworzylt postqpowanie diagnostyczno-terapeutyczne. do niedawna jeszcze byly zbyt czesto . polegajqce na wstrzykiwaniu do stswow miedzywyrostkowych (u os6b dotknietych bolami krzyza.dzywyrostkowych: l. co z kolei daje sI~ wykryt badaniem klinicznym i mozna l'atwo potwierdzic badaniem radiologicznym. kt6rzy wymagajq specjalnych krzesel [siedzenie na krzeslach tie dobranych przysparza im doleqliwoscf]. 501/. W zaleznoscl od istniejacej sytuacji biomechanicznej. Leczenie to .najczli.prz:ywi~jq duZq wag~ w patologii b616w krzyza do tzw.dtwiowy kJIi. przypuszcza sili.n. Mimo to ustqpienie bolu umozliwia podjecie leczenia fizykaJnego i ewiczen oraz -stanowi wazne ogniwo w caloksztalcie leczeni a wielu przypadk6w b610w krxyza. roanorodne wady. mrqsme. przez co zaburze os ruchu krqqu. ze efeki blokady jest podobny jak przy wstrzyknieciu korlykosteroid6w i nowokainy do stawu kolanoweqo z niewielkimi zmianami zwyrodnieniowymi. Prawdopodobnie sprawa ta jest skutecznie leezona przez chiropraktyk6w.giprzejsciowa .c dostawowych. :nastrzykiwano tylko ten st e w. zwiqzanej z postawq przy pracy lub w czasie odpoczynku. Zar6~no spondyloliza. zmieniajqc biouiechenika dolnego odcinka kr~goslu a _magq dop~owad~ic do b616w krzyza jedynie na drodze przyspieszenia ~~ zycra ~rq~~ IDl~dzykr~gowego. przerost i upodohnienie siEl. dajace si~ wykryc badaniem radiologicznym. . rutynowo nastrzyklwano 3 dolne stawy. w kt6rym elastyczne. charakterysty~n! ~a odruc~ow:go przykurczu miesuta. w mmejszym stopruu uklad wi~zadlowo-toIebkowy.o". chyba ze dotyczy jedynre polowy kr~gu . Gdy zdjecie wykazywalo jednostronne zmiany w jednym stawie. 1I kt6rych przypuszczano istnlenie zaburzen W obrebie tych staw6w) 10Ztwor6w kortykosLeroid6w z nowokainq (1 ml Depo-Medrolu + 5 ml nowokainy). a przez to zwi~kszajqca obciqzenia i naC1S~1 .na staw l~d~iow. Wstrzykniec dokonywano przy uzyclu fluotoskopii. chyba ze mamy do czynienia z wYlqtkowo duzego. . Obecnie przypuszcza si~.norodne odchylenia krzywizn fizjoloqicznych oraz zwiqzane z tyro zachwian~e r6":. Podobnie hardzo rzadkq przyczynq . ze odcinek lli. a ponadto w miejscu tym dochodzi do zmiany kierunku sH przenoszonych wzdluz osi kr~goslupa.:.gosIupa. lstniejq 3 mozliwe wyttumaczenia anatomiczne leczenia b61u krzvze sposobem wstrzykniqc do staw6w mili. Prowadzone w ostatnich czasach szeroko zalaojone badania epide~ rniologii b6l6w krzyZd obalHy ten pogJqd. ~o ~ad ~ych zalicza:my gl.

Hiperlordoza najcz~sciej' TZuca 5i€! W oczy. •.). Netu= ralnie w tyro ostatnim przypadku wystqpienie skoliozy poprzedzaja objawy typow. daje prawe b6le. ze w prawidlowycb. Do~~~: ehoroba krqzka ~r€. 131.e. kiedy to uk1ad wiezedlowy kreqoslupa zaczyna trade wrodzonq elastycznosc z powodu postepujqceqo zw16knienia. -z kt6rych na pierwsze miejsce wysuwa si~ hlperlordoza ledzwiowa. zwvrodnieni h .r-zyiowa uzyskuje niezalezna (svmetrycznle lub asymetrycznie) ruchomose w stawach knyiowo-biodrowych. T~ I~Wl zwane p~eIhleszczanie si~ kr~g6w. imitowac objawy wystepujqce w I okresie uszkodzenia krij_zka mi<:. j dowane przez uszkodzenie tlrzon6w kt~q6w l~di:Wiowych.ldzykr€. .ci~ia. czesteqo zaburzenia okresu wzrostu.Niekiedy . Poqlqd. moze wystqpic jedynie w przypadku patologicznego (rzed- 144 10 B'. . warunkach przejscia JE}dzwiowego odcinka kr~goslupa w odcinek krzyZowy wszelkie mechaniczne qbciazenie przenoszone Sq przez trzony kI~gowe I krqzki mtedzykr~gowe.•..dzykr~gowego. zmian zwyrodnieniowych doleqlrwosci= bolowe stajq si~ coraz bardziej dokuczliwe. ze zaburzenia statyczne w dbr~bie konczyn dolnych 1 .e zaburzen statycznych ~a ruewlelkiem~c~eni~ terapeutyczne (raczej profilaktyczne. st6~ plaskich nabytych. '. a. wtIany patoloqlcZne .bia.sni przyla~goslupowych oraz nasHenie doleqllwosci w laaJicowych odcinkach ruch6w kr€.gpwe-go.lgowe) i Jeczenie rnust bye skierowane glowrue na petoloqtq krqzka mi~dzykr~gowego. U os6b dotkniqtych hiperlordoza bole krzyze nasllaja siE} pod wplywem ruchow i ustepujq po spoczynku. Doleqliwosct te magq.dzykr€. pociqgajqceg'o za soba pogl~. konkluzji. Auto. jesli chodzi ~ pozostale krq~l Illl~dzykt€. ze stoparni plaskimi dotknu~le. odcinkach ruchow. . Niestety w okresis tym leczeni. szczeqolnie w koncowych. Objawy _rddiologic~e choreby Baastrupa (a)) b wyrostki kolczyste w pozycji przednio-tyLnej (wg Dihlmanna). SHy te dzialaj<\ bezposrednio na wi~zadla miedzykreqowe i miesnie przykreqoshrpowe jedynie w czasie ruchu. jakoby skrzywienie krqqoslupa prowadzilo z reguly do below krzyze.~szkodzeDlem Jildrn mlazdZystego i pterscienie wl6kni5tego ze ~ZystklDll lego ka.gowego. totez nigdy cbciqzenia te nie dzialajq zbyt dlu go. zachodzaca najcz~sciej ku ty(krE}g polozony nad ehorym krazkiem mi~dzykr~gowym przesuwa ku tylowi).' wiec ch OIO ~ krazka..koby "nastawianle" stawu krzy_Zowo-biodrowego.. Wi!iksze znaczenie przywiazuje si~ do nieprawidlowych postaw ciala. Doleqliwosci pojaWiajq si~ z re.z. poruszajqcej si~ jedynie wraz z miedniCq".I e krZl'ta 145 . Naleiy zeznaczyc [ednak. zeburzenie zw:artos~l krqzkOwo-kr~gowego segmentu ruchoweqo zapominajq_ ie chodzl tuta] 0 typowe . konczqcq sie z regu~ . Zwolenntcy tlumaczenia b616w krzyza znieksztalceniami i dystunkcjarnl konczyn dolnych (nieldedy bardzo niewielk. . W miar€. ie ruchomose ta jest przecenlana. p:~~~ Po. druqa przyczynq jest uog6lniona wiotkosc miesni oraz niepraWidlowa nawykowa postawa clata.iego stopnia) za klasyczny przyklad uznajq b61e Hkwidowane wkladka'mi korekcyfnymi w przypadku _ Ryc. bianie wszystkich krzywizn kI~9oslupa (nie wylqczajqc lordozy szyjnej). sp~zedawcy sk!epoWi itp.IDledruey stanowiq jedynie potenejalne' czynniki wywotujace b6le krzyza (zazwyczaj Sq one doskonale kompens~wane). kt6rych celem jest ja. . }l k.e dla n okresu uszkodze-nia krqzka mi€. kifozy dorastajqeyeh.z. (np. przeto Istnlenie hiperlordozy upraszcza diagnostykEl rozniCOWq". • Sl~ .goslupa lub nawet ograniczenie amplitudy ·tych rueh6w.kosi: k. kr~yz~. ze tYPOWq cechq • uszkodzenia krazka miqdzykreqoweqo jest splaszczenie przcdowygiecia ledzwioweqo.nsekwe-ncjami (mozliwosc podrezntenia bogata unerwionvch struktur wI~zadlowych kreqoslups). .. szczeg61nie w sferach fizykoterapeut6w wykonujllcych r(l. Zapominajq oni 0 tym.. Niewielkiego stopnia skrzywienia l€!dzwiowe w przebiegu wad postawy sa czqsto mylone ze skoliozarni wyst~pujqcymi w II okresie uszkodzenia krazka rni€... okazal si~ niesluszny-(badania Hulta).tura biochemiczna kr~goslupa w odcinku l~d±wiowym lclCZYsi~ ze sztywnym ukladem kcsci krzyzowej. Nalety wyrdinie podkre~lic. 5q przede wszystkim osoby zmuszone do dlugotrwalego st . guly po 25 r. kiedy to tyloprzemieszezenie jadre miai:dzystego podraznia korzen.I: ""' . Hiperlordoza stanowi najczescie] kompensacje tzw. NaieZy jednak pamiqtac.y ~suwajqcy na czolo przyczyn b616w krzyia tzw.lgowego.koczytly k:r~qllIskle._. do k~orej one predysponujq.jq_cych si~. Utrwalone spfaszczeme fizjologicznej lordozy ~~dZwiowe moze bye tez spew J.wzmozone naplecie mi€. Ba:daniem wykrywa s1€.torych sam Iekt wielogodzinnego bywama w pOZyC]1 wyprostnej creta stanoWi wystarczajqcq przyczyne podostrych b616w krzyze.wi~c dochod~im~ do. uptywu czasu i pogl€.

og61nymi moze bardziej imitowac pocz€!tkowy okres uszkodzenia krqzka mledzykreqoweqo. bedacy rotatorem zawnetrznym stawu biodrowego. IgllOlwprowadza sie. tego sameqo krEj:Qu (tzw. to jednak powierzchnle. Co si~ tyczy objawcw ko10' • Jakkolwiek rzadko. z posledka 'przez otwor kulszowy w strom: palca w odbytnicy.dzywyrostkowe . unikajac jego' bezposrednieqo naklucia. a i w6wczas jest latwe do rcznicowania. kon~a~towe ~wyrodnienia wyrostk6w oscistych kr~gow (zespol Baastrupa. Brzusiec mi~snia w czasie przechodzenia przez otwor kulszowy krzyZuje siEl (lub obejmuje) z nerwem kulszowym. 132. Podobnie imltowae uszkodzenia krqzka ruiedzykreqoweqo mogq procesy zapalne staw6w krzyzowo-biodrowych. Nlekledl' tez ustawienie stawaw moze bye raine w obr~bie. gruszkowatego wystapuja z reguly u kobiet (6 : 1). gdy:i fizjologicznie lqdzwlowe stawy miEl. Kissmg spine syndram). stawaw .. kiedy pojawiajq sit): objawy og61ne oraz objawy radioLogiczne).linicznym stwierdza siE. Odwodzenie i rotacja zewnqtrzna moqa bye oslabione. il~ w obrebie . .kiego) sk.gow .90rnycb kn:. k rz yzowo-bi odroweqc. qruszkowateqo w polowie odleglosci mil}dzy kosciq ogonowq i kolcem biodrowym ty1nym gornym oraz kreterzem wi(lkszymi guzem kulszowym. Obmacywaniem udaje si~ nierzadko wykryc tkliwe miejsce ponad olworem kulszowym. Patomechanizm sprawy jest prosty. poniawaz zmiany te gl6wnie dotyczq stawow miedzywyrostkowych. gnlSzkowateqo (wg Caillieta zmodyfik. ze zwezenie si~ szpary mi~dzytrzonoweJ W w. Stany. Unoszenie wyprostowanej nogi moze wywolywat b61. te jednakze wyjqtkowo doprowadzajq do objaw6w korzeniowych. tropizm stawow nllEldzykr(lgowych). zwlaszcza przy jednoczesnej rctacji zewnqtrznaj konczyny. w wyniku czego zsburaeatu uleqa plaszcZyPB ruchcw kr(lgu. Mif.ENIA Wymienit nalezy tutaj krwiopochodne zapaleoia nleswoiste oraz gruzlice.zczen1a.l pelny zakres ruchomoscl knmoslupa w odcinku l'i:dZ-Wio" . Srodek znieczulajqcy nalezy rozproszyc dookola oerwu.l.osneqo ustawienia plaszczyzny staw6w miftdzywyro~tkowyc~·. W przeciwnym wypadku nie moze dojsc do zCldnego przemles. KosC gr. Charakterystycznq cecha b616w krzyza powodowanych przez procesy zapalne jest to. ptsliosmis. ze doleqliwosci nie ustepuja po polozanlu silOldo 16zka. 146 141 . Nerw ku1szowy wycho· dzt spod m. Proces qruzliczy rna przebieg bardziej podstepny i w zwiazku ze slabiej wyrazonymi objawami .. przeto ieh rozntcowanie nie [est-zbyt trudne [szczaqolnie w zaawansowanych przypadkach. Zespnl m. Badanie'll k. mi~dzywyr.ej. nstawione s~ pionowo w plaszczyznie strzalkowej i zw~ze~ie szpary ml~dzytr:o~ow:J moze jedynie powodowac ich gl~bsze osadzeme (ruch w plaszczyznte gora-dot].1 i 2 . a to moze przypominac typowe bole krzyze. ograniczeoie ruchomasci kreqoslupa w odcinku l€id±Wiowym oraz napiecte miElsni okotokreqoslupowycb. nione linie pomaqaja oznaczyc miejsce na5trzykni~cia m. Iniekcji dokonuje si~ pod kontr ola wprowadzonego do odbytnicy palea wyrnacujaceqo bolesne miejsce. przeto daja b6I./jqtkowych wypadkach moze takz: powod?wac tzw. B61 nasila tez wykonywanie odwodzenia zrotowanej na zcwnatrz konczyny wobec Z6stosowanego oporu. ym. 0 :tyle w krt::gach niiej potozonych mog4 przebteqae prawte horyzontalme). ZMIANV ZWYRODNIAJJ\CO-ZAPALNE ios teoattbri Us) Zapalenie kosci i staw6w maze imitowat b61e krzyia i nerwob61 kulszowy bardzo rzadko. Wymie.2sieit ten. Jest rzecza oczywistq.JZiCZrlQ Guz ku/szowy Nerw ku/szO'''l' Rye. zas przyczep koncowy na kr etarzu wiekszyrn k osc! udow. ma swo] przyczep poczqtkowy na wewnetrznej czesci kosci krzyiowej i stawu Leczenie polaqa na ostrzykiwaniu mi~snia gruszkowatego nowokainq. ' W zespole tym do b6lu krzyZa Z objawami rwy kulszowej docho~~i z p?wodu ucisku i "usidlenia" nerwu kulszowego przez/Iub w m.przebiegajl'! ODe zawsze pionowo w liDn stIrzal~owe). Miesien kulszowy oraz bolesne miejsce rnozna tez wymacec badaniem ZESp6t MI~SNIA GRUSZKOWATEGO per rectum. ZAKAi..ostk?wycb w ledzwiowym odcinku knmoslupa mogl'! bye zmienne {o.

..p~ze 0 wszysfko wskazuje na to.entge~o". Wyci(lcie guza likwiduje doleqlrwoscl.SIll:t~pymi b61ami w odcinku l~dZwiowyrn kr~goslupa.y Slaw biodrowy lub niewyr6wnane skrocenie jednej z konczyn dolnych.aWld.nie u dzieci i mlodzieiy -lub osob staI~~ . mostki kostne itp. po wstaniu z 16:ikai zaostrzenia dolegllwosCl zwiazane sq zs zmianami pogody. Zwyrodruajqce zepalanie staw6w mie:..goslupowi ksztalt bambusa. Ponadto bole ni~ tylko nie zillniej~z~.. a rw prerwsze] fa· zte choroby mogqeego dawac roinle nasilone bole ktrzyd:a..wyrosla.wow zesztywniajqceqo zapalenia staw6w.s~l1n..dzykr~gowych ?b]. ~zkodzerua krqzka miedzykreqoweqo (stany te czqsto ze soba wspolistniejq). W okresie poczatkowym badaniem radioloqtcznym stwierdza sill: drobne ubytki w stawach krzyzowo-biodrowych. Choroba dotyczy g16wnie mezczyzn. to oste. .g~dn~a czuje siE: nieco Iepie]. Guzy ztoslrwe mogq bye pierwotne . otwory mi~zykregowe . plue i tarczycy. szczeqolnie dokuczliwymi rano. ze wyst~pujq one gl6w. qruczolu krokowego. ze hal nie ustepuje pod wplywem spoczynku oraz nie nasile sill: pod Wplywem ruchu (b61 pojawia si~ najczesciej w nocy)..sie:. p~ czym obecnosc tych zmian nie wykl ucza lstn:~ma. Inne gUzy lag-odne niszczace rdzen kre:.wttego unleruchormenia kr~ow. Procesy nowotworowe kreqoslupa oraz rdzenia krqqoweqo w odcinku Iedzwiowym zawsze polqczono 51:1 z bolami krzyza. doprowedaajaceqo 2 czasetn do cabko. }akko)~e~ objawy rentgenowskie nie pozostajq w prostej zaleznosci z ob)awanu klinicz. Jest to jedna z najczestsaych przyczyn ~616~ ~rzyza po 50. Kostnienie wh:zadel biodrowo-krzyzowych to jeden z plerwszych obja. jakkolwiek i w6wczas czynnikiem roznlcujqcyrn jest to. przypisujac bole prormeniowaniu below narzqdowych (Armstrong). P~:. ze bole pojawiajq si(l zazwyczaj nocq i ustepujq po zazyciu aspiryny.gowy dopr owadzajq do trwalych zaburzen. nerek.przyktsd kostniak kostninowy (osteoid osteoma) umiejscawia sie w luku Jub blaszce kr!:lgu i daje silne bole krzyia. (wg Keima zBlodyfik. rnoze uciskac na rdzen 1f:rll:gowyi dewae b6le krzyia.. Cechq charakterystycznq jest to. Na . Zmiany Sq latwo wykrywalne badaniem r.oarthritis jest chorob~ neqo wieku. ze dopiero po "rozruszamu Sl~ w C.wychodzq_cc z koscca lub z tkanki nerwowej oraz wt6rne .zae.lq. . a~e nasilajq i chory podaje. .dzykrll:90wego to doieghwosci ludzi mlodych.. r. Leezenie chirurgiezne 'lazwyczaj znosi caJkowicie dclegliwosct.. w por6wnaniu Z odcmklem w~szym.dzykr~gowy'chOO'II. Rye. . 134. Ostrych nerwob616w kulszowych wlascrwie SlE: nie spotyka. 0 0 os ao t wory ml .noey. rozrastajac si~ zewnatrzopcnowo. 'las uszkodzanie krqika mie:. jak zesztywma!.gowyeh . W dalszym przebiegu choroby uwidaczniajq si(l skostnienia wlezadel nadajqcych kre:. a jedynie tll:pe pobolewania konczyn. 133.GOSlUPA (spondylitis ankyJopoeUca) Choroba ta moze lmitowac bole krzyia jedynie we wczesnym okresia. ze korzenie lE:dzwiowe mo~q ~yc p?drazruo~e.jq . . t szcw odcinku lll:di:wiowym. Ryc.. . b Sq w~zsze.przerzuty raka piersi. .· h t korzenie moqa bye draznione przy przechodzeniu przez IzeDlOWYC. podobnie jak rosnqcy wewnqtrzoponowo oponiak (meningioma).. w . Co sill: tyczy dlaqnostyki roznicowej. 148 149 . aczyniak (haeman. Zwyrodnlajace zapadenie st?wow i koscl doprowadza w obrebie kr~goslupa do zwyrodnie~a krqikow mi!l.Z znnan zwyrodnieniowo-wytwQrczych na brzegach trzonow krl. pov:o~U" jqce asymetryczne neciski i obciq:ienia krll:goslupa w OdCl~U . 0 .). Nalezy jednakze pamietac. Poniewai. d' k 1 st ·"dzykrpgowe z powodu obrzeku torebek I WIE. zas orzerne gru • wowyc h .... · -c • •k .nymi. Choroba towarzyszy czesto takim stanom.l~d~owym. . GUZV KR~GOStUPAt RDZENIA I KANAtU RDZENIOWEGO.:. jakkolwiek wielu autor6w til: nipoteze neguje..gioma).z. . ZESZTVWNIAJPtCEZAPALENIE STAWOW KRI.

2. .61e te Iokalizujq si~ typowo. a 1. bole krzyza lub doleqllwcsci do nich zblizone najczqscie] . Tak zwana pelveopathia vegelativa. Po pierwsze. endometriozq likwidujq leki hamujqce jajeezkowanie. odrozniajace ostry bol krzyza pochodzenia nowotworowego od bolu spowodowanego tyloprzemieszczeniern 'jqma miazdzystego. .Guzy macicy i przydetkow. 4 skadq si£: na bole krzyza.agodne•· krzyta ZloSliwe' pierwotne przerzutowe raki: stercza. potrzeba znfszczenia ok. blokady nowokainowe przymacicza i wi~zadel krzyzowo-mactcznych.rugie. I Guzy kanalu rdzenioweqo moqq bye zewnqtrzoponowe (np. sztywnoscpJec6w (skolioza) Czas trwania dolegliwosci Wlek l Guzy.0 z kilku wzqledow. ze liZ 10 kobiet.jq okreslona cyklioznosc ... Polozenie chorego do 16zka znosi (lub lagodzi) b61 na tle tyloprzemieszczenia jqdra miazdzysteqo. Haemnngioma (kosc! i kamllu (l"dzenio~ wego) F ibroblasl omc szpiczak mnogi Meningioma Ependymoma Schwannoma TabeJa 3 R6tnlcowanie proces6w zw~taj'lcych jwiallo kanafu wy ze strony ogona koilskie_go i korzeni nerwowych Wypadnil.. 0 lych ostatnich dodatni dzialanie przynoszq oklady borowinowe. 5.): . Po . z reguly bole krzyZa u kobiet daje si£: stosunkowo lalwo Iikwidowac. a nie dolnego odcinka krEi'90s1upa 1El_dzwi owego. leczqc wywolujqce je schorzenia ginekologiczne. .wyk&ziJ. pruc. . wady wrodzone cltugi (wywiad kilkuletni) 30-50 LZ. tarczycy I nerek majEj zazwyczaj osteolityczny charakter i w zaawansowanych stadiach kreqostup przypomina rzeszoto. -Przewlekle stany zapalne narzqdu rodnego.d. . Endometriosis. tarczycy Przerzuty rake piersi dajq zar6wno niszczenie.z. 4. sprawa nie przedstawia sie wcale tak dramatycznie. lub tei srndrdzeniowe (ependymoma. przernieszczenia maciey dajq siEi'najczesciej Iikwidowac za pomoca krazka: zapntenia przewlekle leczy SiiEl_ typowo. kr6tki 'reguly p6ine lata zycia z reguly nie rna objawow przedmiotowych Z Ubytki VI zekresie nosci nerwow CZYll- Poszcrzente l.anaru rdzeniowego W obrezle. Idem mnogim (szczeg61nie u mE. w przypadku uclsku rdzenia lub korzeni przez proces nowotworowy pozycja ciala niczego nie zmienia. Niekiecly mogq uleqec zezlosliWlenlu. bezsolna dieta i diuretica 151 \ Tzw. Przemieszczanie maciey. naczynlaki. tumor Osreoid o'sleon!a iilum terminaJej. rtg Umiejscowienie zespotv korzeniowe 50-70u/o dysIunkcje ogona konskteqo 30% nie rna 4 j 5 segrn€111 lEldzwiawy w guzach zlcshw ych w 30o/~ . meningioma). sZ~~:te umiejscawianie sie przerzut6w w okolicy lE'ld~lO~O-krzyzowe] um:cz sie obecnosciq w tej okoliey Ucznych s?lotow zylnych . I tak: guzy macicy z powodzeriiem leczy siq operacYJrue. 'Is krflgul w przypadkach guz6w wychodzqcych z tkanek miflkklch konreczne jestbadarue rnielograficzne. . 150 . Zasadnicze znaczenie diagnostyczne. boow okolicy' samej kosci kr zyzowej. ktore zg-laszajq si£: do ginekologa. wewnCjtrzoponowe (np.. rna pozycja ctata. I Tabela 2 NowohVory lako przyczyna_b616w t. .:zczyzn po 40 r. nerek. •. jak i nowotworzenie kosci. e bole krzyi:a wyprzedzdJq znacznie objawy uwaqe zasluquje a z przerzutu·. gdy 0 nie zapyta lekarz j' jedynie 2z nich nigdy nie mialy tych' doleqliwosci". f kt . nastepne 4 potwierdzajq je. Przerzuty raka pluc.}cie jqclra mia:i:dzystego rdzeniowego daiilcych obja- CHqROBV GINEKOLOGICZNE I CII\iA Mimo s1yonego powiedzenia Martiusa. pieTsl. iibrobtastoma). Najtrudniejsze do zwalczenia Sq ztcsliwe bole krzyi:a na tle zaburzen czynnoscrowych tpelveopainia vegetaUva) i u kobiet cierpiqcych na zesp61 przedmiesiqcikowego napiecia. haemanqioma. 3. .bole przedmfesiqczkowe i w -czasie miesiqczki. srodkowy i gomy segment lEldzwiowy • Aby zmiana uwidoc:mUa si~ na kliszy rtg. Najczesciej b. Choroby te przedstawiajq s~El' nastepujaco: 1." mamy do czyruenia ze Z pierwotnych guz6w z!osliwyc h najczesciej . Na tI y .

h.[przyczyna duzej czesci below 5q zaburzenia bormonalne pociqqajace za soba retencje wody w tkankach).4 .bOlow krzyza ml~o wyra.wego.. a nie o_wiele wytrzymalsze od nich krqzki rnir. Unieruchornienie krr. 152 153 .. .nalezy w tych przypedkach .:~osl~pa w oddnku l~Zwiowym wyjqlkOVf? rzadko mogq powodowac silne 1 przewlekle bole krzyia oraz nerwobol kulszowy. Y" B6LE_ KRZYiA INNEGO POCHODZENIA . • Uklad wi~zadlowy odzyskuje utracone elastycznosc dopiero po uplywi. 2 .:goslupa wgorsecie gipsowym Die wchodzi w r achubq. ze nie towarzyszq im objawy korzeniowe... . ' spine Rye . . 135.bolowe (zwazywszy na olbrzymiq liczbe dotknietych nim 'osobr. i Rye. W przypadku uprzedniego zwyrodnienia krazka mledzykreqoweqo istnieja wszelkie aane do wystclPienia ostrych objaw6w chorobowych i nierzadko wlasnie w tym okresie dochodzi 'PO rez pierwszy do wystq- pienia below krzyZa na skutek uszkodzenia pierscienia wloknisteqn.d6w die~e~ycznyeh (dleta niskobialkowa) oraz towarzyszy zawsze ogranle~oneJ ~ktywnosci ruchowe] czlowleka. Choroba z reguJy dutyczy osiJb w starszrn Wleku. Bole krzyza w okreste ciilZy. e.przodopoehylenie zerowe tub ujemne.Pod. .przodopochylenie prawid!owe. . ~') Bole pochodzenla urazowego. . u kt6IY~ uszkodzenie kr<jikd mi~dzykr~g<lwego oalezy do rza:dk(]sc~ Ro~zname ulatwld ba'dan~e radiologiczne. .czerua czesto ciezarna.e Idlku miesi!. ponadto nastepstwem ~1!'. Zarowno nadmterne zgi~cie dolneqo odcinka kr~gostupa It. 1. ze po p~erwsze dotyczq one g6rnych kr~g6w li.o~ni~ zresztq z~zeszotnienie kosci jedynie wyj'ltkowo daje doleghwOSCI.. 3przodopocbylenie nadmierne (wg Dick ins 0na zmodyfik. : Zrzeszotoienie koscea jest tyrP0wym objawem paklimakteryeznym.dzwlOwych. .O~ku jest jedynym moZliwym spoS? em. . bolowe ustajq po porodzie.cy po porodzie. dlatego. zaS w gorsecie ortopedycznym jest niepraktvczne. ie nawet leienie w 16zku przez wi~kszq cz~sc dnia rue poctqqa za soba odciqzenfe chorego odcinka kr~goslupa.).eJ: SIIil tak. Wbrew powszechnemu mniementu wszelkiego rodzaju skrecenia i urazy krr.Iakkolwiek wskazane jest zawsze ograniczenie aktywnosci ruchowe]. Poniewaz leczenie ostrych bolcw krzyia w drugiej polowie ciqzy jest bardzo utrudnione.". CbarakterystycZIUl cech~ b616w krZyZB ci$amych jest to. Wskazane jest wJaiiciwie stale przebywanie w 16iku· w elk h d 1 Ii s' 1" .JCI. Uoy61nione zrniekczenie struktur w16knistyeh kreqoslupa w odcinku 1~diwiowym i miednicy w drugiej 'polowie ciqiy._ srqce Clqzy). wykazujqce twowe sklinowacerna trzooow kI~owyc. objawy chorobowe ustepuja bardzo powoli. polqczone z utrata alastycznosci i rozctaqnleeiem wililzadel miqdzykrlilgowyeh i ledzwiowo-krzyzowych oraz nadmierne naciski i obciazenia kreqoslupe w odcinku ledzwiowyrn zwiqkszajq podatnosc na uszkodzcnia dolnych krqzkow miedzykreqowych".:d.1ik I nadmleI~Y Jegu IPTzeprost duw{Jd'Zq istnienia niesta·biloosci. a ponadto uszkodzen~u ulegajq trzony krlil96w.zwi'owego (a)..przypa u ~yc I oe~ lW(O Cl e~e~le w l.ze ustal proces cborobowy krClzka i z czescm choroba prZYJmllJe normalny przebieg. Nie oznacza.must spedzac w 16iku ostatnie J---. dza. 136. Wplywpochylenia miedoicy u cil}zarnej na ksztalti htornechanikg l¢twiowego odcmka kr~gosrupa: 1 . to ciezar macicy wywiera na kr~g05lup w odcinku lfldiwiowym tak duze obctqzenie.wi<l!Zac2 choroba kqzka mjqdz~l}go.. to _jednak.:dzykr~gowe).Znycb niekiedy zmien radiologicznycb do (dzl. T~kze zl?l~ania k~mpr~syjne kr~goslllpa podobnls rzadko doprowa. DoleglfWOSCI bolowe . Kissing (b). rrue 51 '1 w~~kszosci przypadkow ostre dolegliwosci. a ole z hipotetycznym rOZeII'wa:niem wi~zadla (a) ezy z tzw.

dzieje sie tak dlatego. byl Wiliam Gower. Bole na tIe urologicznym. PomiEl. a tyro samym zwiekszeniem obciqzen na odcinek l~dzwiowo-krzyiowy krli90s1upa. kieruja rozpoznanie we wlasdwym kierunku. Ryc. tam dwudzlelna'. kt6ry wprowa'dzil okreslenis fibrositis'. W dwu ost~tnich przypadkach choroba z reguly dotyczy m~zczyzn po 50 r. h6l Jest nieki~dy bardzo silny. Zarowno zast6j moczu.. Istniejace bole krzyza nalezy raczej odnosic nieprawidlowej postawy ciala (przesuniecia srodka ciezkosci ctala do przodu w zwiqzku z p6chyleniem tulowia ku przodowi). Cechq charakterystycznq jest. 138.zyZa nalezy wymienic tetntak aorty oraz zespol Leriche'a (arteriosclerosis obliterans).. PowhlZ lllcdiwiowo-krzyzowa. Z wymienionycb najbardziej charakterystycznym bolem krzyz a objawia si~ ostre i przewlekle zapaJenie gruczolu krokowego.-S. • Charakterystycznym jarzenie hiperlordozy objawem obu -estatnicb ze stopami wydrqzonymi jednostek chorobowych jest sko- 154 155 . zapalenia. mv eqeiosts. trzustki I choroby nerek. jak i urazy ukladu moczowego moqa powodowac doleqllwosci b6lowe. jest polqczouy silnym pasmem wi~zadlowy:m. bye moze.). Ustepowaale b616w pod' wpI:ywem ciepla date peczatek calej teoIjj b6low krzyza z "zawiania" oraz Ieczndctwu cieplem (w tym noszenie sk6rek kr61iczycb itp. poJymyosllis. Bole krzyZ a w przebiegu chor6b uroloqicznych '[lie zderzajq si~ czesto i w wi~kszosci daj'l si~ latwo roznicowac. Z innych. mianowicie: cboroby woreczka z6lciowego. Tak zwane kr~gi rybie. Neurologiczne przyczyny b616w krzyze to dysfunkcje obwodowego ukladu nerwowo-mtesmoweqo (niedowlady n.z. . strzalkowego) oraz ukladowe choroby zwyrodnieniowe do (atrophia tieutotnuscularis. Podo'l'iny przebieg doleqliwosci jak w uszkodzeniach kraska miedzykregowego oraz ustepowanie pod wplywem Iizykoterapii powoduje wiele nieporozumien i sklonnosci do leczenia uszkodzan krqzka tymi sposobami. w mysl kt6rego przyczynq wiekszosct b6l6w krzyza miaty bye zmiany w miesniach i Powiliziacb okolley ledzwiowe] krqqoshrpa. kifoza starcza. c • Ryc.typ miedniczny). ' Bole w przebiegu chor6b wewnetrznveh. 139. attophia muscuJorum progressiva. ktorych. plecy okrqgle itp. Wbrew mylnym poqlqdom boIami' krzy:i:a objawiai: si~ moze zaledwle kilka scbor~e~ wewnatrznych.). pojawia si~ nagle i towarzyszy mu skurcz mi~sni. dystrophia musculorum ptoqressiv a . reumetyzm pcz astawowy itp . guzy. usksr . kulszowego i n. 137. rzadkicb przyczyn b6low kr. Trzon z wyrostkiem poprzecznym krequ L. dystrofia kr~goslupa w odcinku lqdzwtowo-krzyzowym. w zwiqzku z pogl~biajqcq si~ z wiekiem kifozq piersiowq (l. Istota choroby polega na bclesnosci calych grup mlesnicwych. dajqc typowe objawy kliniczne i laboratoryjne. wi~zadlo moie -uctskee korzen (wg MacNaba).. fascitis. Najwiecej trudnosci diagnostycznycb sprawiaja cboroby trzustki.Ryc. Autorem zarzuconego obecnie poqlqdu. Bole na tIe neurologicznym. [akkolwiek i te po okreste stosunkowo niedlugiej obserwacji. zajqcych sil') jednoczesnie na marzniElcie n6g oraz chromanie przestankows. • Z czasem pr6bowano inne terrntny. czqsta miejsce bolu krzyza. ze zrzeszotniale krli!gi przede wszystkim uleqaja odksztakeniom w odcinku piersiowym.dzy tym pasmem a wi~zadlem kosci knyzowej przebleqe korzen Li· W przypadku znaczneqo zwezerua krdka miedzykreqoweqo L.skutsk jest w tym ostatnim przypadku zaden".ZW. sclerosis spinalis Iateralis amyotrophicans. ktory mozna zwalczyl: blokadami. guzki Schmorla i typowe kompresyjne zlamania przedniego kwadrantu trzonu kn~gu w przeblegu zaawansowanego zrzeszctnienia koscl. ze spok6j i cleplo lagodzi dolegliwosci.

Ruchu Ortop. W ksiqZoe: Bole lorzyia. 1955.zeIi i przecil\ieiL kr~gostupa l~diwiowo·krzyzowego w pracy i w sporcie 'U mtodocianycb i mlodych osobnikow. Badgley C. W kstazce: Clinical oni:hopaedics and related research. Chir. Philadelphia . kt6re niejednokrotnie mylone jest z gnlilicq. prawidlowy zakres ruchow. Bone Jt. and S. Tym tez na. i tn. . Po1. stygmatyz~cja w~· qetatywna na tie zmnieiSfonej odpornosct ukladu nerwoweqo. .ca csntrelne wypadni~de jqdra mia:i:di:ystego. Philadelphia 1969. i in. JAMA.. EpsteiJl J. blokad nowokainowych itp. Lippincott Co. Conchoix J.Ass J . J.dl:ow~go leczenla . Z chor6b qosccowych. Pol. B. Lippincott Co.Toronto 1976. 1912.: An evaluatton of the electromyogram in the dtaqncsts 01 lumbar disc lesions.kreqostupe. BriL mid.(antybiotyki. 2. 44. i In.: A comparison between epidural anesthesia and bedrest in sciatica. pathogenesis anr! treatment of !!ow back pain and sciatica. . F.Behrend T.lezy ttumaczyc Iakt uzvskfwania poprawy z:a pomcca zabieg6w f!zykoteliJpeutycznych. . A. J. Z badan dodatkowych na pierwsze miejsce wysuwa si~ 'badanie rac1iologiezne kregoslupa w pozycji stojacej [zdjecla czynnosciowe).. gosciec mtesni. Coomes E.: w przypadkach uzasadnionych..umbar spinal stenoals and nerve root entrapment syndromes. Breltenfelder e. vol.: Lumber nerve root compression of the intervertebral foramina caused by arthrttis of the posterior facets. PZWL. 169.reqcweqn. Biliiiski P. berkulinowe itp. voL 115. nalezy wymienit tzw.. 10.:90zmyk) konieczne sqzdjl'lcia skos~c odcinka l~dzwiowego oraz zdjecia staw6w biodrowych (AP). ie wymienione 3 jednostki cborobowe powodujq doleqllwosci 0 niewielkim nasileniu i dajq sil:}szybko wykluczyc. scand.: Low back pain with special reference to t. 493.uscuiaris oraz zespol Lotqrena (sarcoidosis acuta]. . i in. vol. Nerurosurg. Nan.. j. 2. . W lancuchu tym duzq. Moskwa 1968. zas uroloqlczne u mezczyzn. Bone Jt. W przypadku prawi.rqzka miedzyk. . histerykow' oraz osob praqnacych dowod6w w5p61czucia od otoczenia Iub po prostu w celu wyludzenia zwolnienie z pracy. London 1974. Acta orthop.ArmsJrong J. Ruchu Ortop. G. Nalezy jednakic wyrainie podkreshc. E.dzykr~gowego. Choroba najczescie] umlejscewie si~ na poziomie L3-4 I objawia si~ pobolewaniami k:rf:lgostupa w odclnku l~diwiowym. Philadelphia 1977. i in. 1961. Rzekome.. Surq. . 539. jako ewentualnej przyczyny below krzyza.: Soft tissue pain and disability. Chir. J. In. 1979. Edinburgh and London 1965. 2) Zespoly ! badania ortopedycznego chorego z bolami krzvza jest badanie per tectum (u obu plci) oruz badanie ginekologiczne u kobiet.owymioraz uczuciem sztywnosci 'pIecow. w obrezte radiologicznym stajq sil. IH~garskich. 1969.Obecnie teorle fibrositis znajduje coraz mniej zwolennikow. w ktfuym powstaje zaz~Biaj&cy si~ li¢cuch przyczyn i skutkow.onsultacji neurologicznej wchodzi w gr~ rnielografia: Pismiennictwo Ahlgren E. PZWL. 110.: 1) Szkodliwosc nadmiemych. 213.szpa:ry miedzytrzonowe] oo:az erozje plytek granicznycli. nabytych zmian znieksztalcajqcych kr!}gostupa (0 kt6rych ich nieopatrznie poinformowano) uLwierdza te osoby w mozliwosci uzyskania pieniedzy i powoduje prawdziwq charob€!. January 7. PoL.he articular facets with presentation of ·an opera Iive procedure.. S. Uwaga na symulowanie objawu Leseque'a w pozyeji leiqcejl Duzych klopot6w przysperzajq osoby pragnqce uzyskac odszkodowanie w zwiqzku z bolami krzyia jako nastqpstwem takich lub iunych wypadk6w w praey.Toronto 1976.) uciekanry 5i. Prawda jest. R» R6zn1cowanie crtopedycznvca i ginekologicznychprzyczyn b616w krzyza. N.: _Bole Jqzyza w chorobach {Josccowych. i in. Davis Co. Cassell. 37. ze n czesci chorycb dotknietyca b61ami 'krzyza dochodzi do powstania swoistego circulus vitiOSU1l.Arcl W. 37-A. fibrositis inierm. 115. ostre bole krzyze nie Sq rzadkosciq U osob 0 charakterze neuropatycznyrn. 229. A.Alnodi C. ·Epstein B. 362Ghormley R. Diagno~is of soft tissue 'lesions. ~adarua laboratoryjne sa rutynowe. Caillie! R. 37. J. Wnikliwe badanie neurologiczne umoiliwia w tych przypadkach wykrycie symulacji lub agrawacji (brak zanikow miqsmowych.: l.: Degenerative spcndylousthests..GIll G. ze zmnie]szenie napiecla wegetatywnego powoduje cofame si~ obrz~k6w oraz ztnian zapa'lnycb w obr~bie struktur okolokr~gowych. . rentowq. do baden specjalistycznyeh (ASO. CM.. Ruchu Ortop. ( Hirscb. Wyd.: Diagnosis of pair} with a graduated spinal block technique. W przypadkach wskazanych (kr'. . 481.• 1941. H.: The anatomical basis for low-back pain. 5t-A. 156 przedllzeniowe krflgoslupa It:diwiowo·krzyzowego. Surg.: Sucr:gical treatme'nt of spondylolisthesis without spine fusion. C. 1973.. 15'1 . W ksiq. JAMA. 1972. K. Narastajqce zwezaDie sifil. . Medicina. W.zoe: :j361ekrzy:i:a. 1966... W ksiqzce: Clinical orthopae-dics and related research. 3 tygodni od momentu zachorowania.l wyrainie zeuwezalae doptaro po uplywie ok. •. 39. I. Lea and Febiger. 1 in. Bone Jt. proby tuNieodlqcznq skladowq . napiqcie miqsni postadkowych i dolnego odcinka . imitujll.: The s:pine. 1773.: Lumbar disc lesions. i in.: Text-book of orthopaedic medicine. R. Nie naleiy tez zapominac. • U dzieci spotyka ~ niekiedy zapalenie k. D.K: Pojasniczno-krestcowyj radikulit. W uzasarlnionych przypadkaeh i po odpowiedniej obserwac]t ehorego orez k.: The articular facet in relation to low back pain and sciatic radiation. role odgrywa tzW. pod red.. wypadk6w drogowych itll Przypadkowe wykrycie zmian wrodzonych lub. Nerz. prawidlowe odruchy. Walszawa 1. (coxurlhrosis) na skutek odrucbowego oehronnego przymusowego usrawlenia miadnicy. B. i. stanami podgOTiIC7ik. 2. Livingstone Ltd. 1. unieruchomienie w 16iku) po uplywle kiIku do kUkunii:S1:u miestecy dochodzi do stopniowej odnowy ptytekgTanicznych.. B61e imitujqee b6le krzyza mogtt dewac proeesy zwyrodnieniowe stawow biodrowych. J. Bole krzyia pochodzenia urazoweqo lub na tie wad wrodzonych kr~go~lupa Sq rzadkoscia i w iadnym przypadku Die koreluja ze stwierdzanymi odchylenlami lub zmianami radiologicznymi. 1933. Warszawa 1972. obciq.Cyriox J. brak odruch6w patologicznych).: Gl1lzlica krqika mifil. Surg . NaIZ. 23. Philadelphia .972.Bembeck.Brody L. 20. J.

8

LECZENIE ZACHOWAWCZE

k ich rodzajow W nauce
1.

. Pod5tawowe

zasady profilaktyki b616w krzyza.

i cwiczeri Sil uniwersalnn

dla wszyst-

cwiczen profilaktycznych i lcczniczych uwzqlednia sie: Unikanie nadmiernej lordozy ledzwiowe] cwlczenia przy s~idIlie nauka postawy, fotografie i analiza sylwetki ciala. w rzucie bocznym.

Jest powszechnie znane, ie anakomite wi~kszosc chorych .1. bolsmi dolnego odcinka .. kt~goslupa moza bye Ieczona bardzo prostymi sposobami. Prawda jest, ze [uz po kr6tkim przeszkoleniu wzakresie biomechaniki ciale, a szczeqolnie kreqostupe, chory eliminuje wi~kszosc bodzcow beIotworczych i dostosowuje otoezanie do swych potrzeb i mozliwosti. Po dodatkowym przeszkoleniu i nauce cwiczen mi~sDl chory moze stac si~ panem swej choroby, '0. Die jej ofiarq (White). Szeroko popularne w krajach zachodnlch "szkoly cwlczen 'w b61ach krzyia" spelniajqnieslychanie .istotna rol~ w caloksztalcie profilaktyki i leczenia zespot6w bolowycn dolneqo odcinka kr~goslupa. Szkoly te stanowiq. cenne osrodkl profilaktyczne, obejmujace swym zasi~giem takze dzieci szkolne i student6w', Na uwagEl. zas!uguje scisla wi~z utrzymywana mi~dzy tyroi szkolami a przernyslem- i towarzystwami u]Jezpieczeniowyrfii. Nic w tym dziwnego, zwazywszy na olbrzymie, strsty ponoszone przez przemysl-I towarzystwa ubezpieczeniowe z raeji absencji chorobowej w przebiegu bolow krzyze. Wynikiem tego wspcldzialania jest coraz wnikliwsza analiza stanowisk pracy w przemysle, badania robotnikow przedpodj~ciem pracy w poszcieg61nych zawodach i stanowiskach ptzemyslowych,eliminowanie prac powodujqcych przeciazenle dolnego odeinka kreqoslupa, mechanizacja i automatvaecja wielu czynnosci wymagaj(j,cych uzywania sHy Iizycznej itp. dzialania. Haslem naczernym szk61 jest: "bolom krzyza mozna zapobfeqac oraz mozna je leczyc, jesH zostanq wykryte wczesnie", i "pacjent dotkniqty bolern krzyza potrafi si~ leezyc sam, jesH wytlumaezy si~ mu istote jego doleqliwoscl' . Idee cwiczen Ieczniczycn w bblach krzyze wprowadztl Fahrni w !"Oku 1958. Z czasem cwiczeniami objeto og61 c.horych na calym swiecie, widzac w nich skuteczny sposob zwalczania b616w krzyza.
Majqc nil. uwadze poiytek wyplywajqcy z dz.lalalnosci szk61 cwiczeil. w b'bll1.ch kn;yza autor tej pracy prcponowal Ich ustanowieni.e w Polsce w raporcia zgl0· szonyrn do Komlsji hadajace] mozliwosct polepszentaxasad profilaktyk] i Ieczenia b616w ]azpa w naszym kraju w roku 1980. Nlestety autorowl nie 51.l wane dalsze losy jego wnlosku,

BtOSzka

fu;"u

Rye, 140. Wplyw ruchu zgiuania kr~gosJupa nil. kanat kr~gowy wodcinku l~dtwiowym '_ uwy. puklenie sif;; krq.ik:a mlf;;d;r;yk:r!';l. g~JWe:go ku przodowl i nap iname wif;;zadla :ibltego (wg Finnesona). .

W'r;ZGl;f[a irj(fe 09an kOtlsk i B/aszko rl.llw

.

(,

goshlpa na kana I krf;;gowy

Ryc. 141. Wply'w

przeprostu 'krll.
W

cd-

Przeprcsf

160

c~ku. If;;dZ''10wym - uwypukleme Slti krqzka 'mi~dzy.kr~gowego ku~ylowi i fatdowanie wif;;.za. dla zottego, w wyniku czego do. chcdzi do zmniejsze,nia obJl;ltosci kanaJu. (wg Ffnnesona),

161

2. Nauka wlasciweqo zginania tulowia - chorega uczy sie oqrsniczenia zginania pJec6w na korzysc zginania staw6w biodrowych ~ kolanowych. 3. Nauka podnoszenia ctezarow, utrzymywanie cit=;zaru blisko tulowia i wykorzystywanie sily mm. czworoglowyeh, brzucha, ledzwi i prostownika pJec6w. 4. Nauka wlasciweqo siedzenia - przestrzegania odchylenia oparcia pod k1jtem 120°, podparcia okelicy IE;ldzwiow.ej oraz nieco wy'i:szego, w por6wnaoiu ze stawami hiodrowymi, ustewienia ~olan. 5. Nauka wlasciwe] postawy w 16zku - lezenie ua plecach z podusz-. karni pod kolanami lub lezenie oa boku w pozycji plodu. Szkolenie odbywa si~ na zasadzie jeden do jednego: jeden pacjent jeden fizykoterapeuta. Nauka trwa ok. 2 tygodoi, przy czym zajecia -trwajq codziennie 3-6 qodzin. Nastepnie paejerrt jest obserwowany i nadzorowany w sytuacjach zycia codziennego. Kurs konczy spraw;dzian 11 najcz~sciej wykonywanych rueh6w i czynnosci kreqoslupa: stanie, siedzenie, kueanie, poehylanie ku przodowi, siE;lganie, zginanie do boku, skrecanie ku tylowi, popyehanie, pociaqante, przechodzenie ponad i pod przeszkodq, Iezenie i chodzenie. C:wkz.enia dawkuje siE;li prowadzi stosownie do indywidualnego rozpoznania oraz rodzaju j stopnia zaawansowania objaw6w chorobowych, Specjalnq uwag£:,poswi~ca si£:; grupom mlesniowym decydujqcym 0 utrzymywanhi prawidlowej postawy data. Oczywiscie w zaleznosci od ·przy.· czyn b616w - ostry okres choroby tarczy mi~dzykr~gowej, tyloprzesuniecie jqdra miazdzysteqo, podra:l:nienie lub ucisk korzenie. nlestebilnosc krflgoslupa i inne - odpowiednio chroni siE;llEldi:wiowy odcin k- kr~goslupa przed nadmiernymi obciqzeniami _i nadrniernq amplitudq ruchow (dlatego tez stosuje sifl gl6wnie cwiczenta izometryczne). Program cwiczsn modyfikuje si~ indywidualnie, w zaleznosci od plci i zawodu chorego. I tak qospodyni domowa uczona jest prawidloweqo wykonywaoia prac domowyeh - sprzqtanie, stanie !.ozek, odkurzanie mieszkanla, obSluga: pral.ki, prasowanie, noszenie dzieci, przenoszenle sprzetow itp, Urzqdnik biurowy ucz.y sifl prawldloweqo siedzenia za biurkiem, ukladu akt i kstazek Itp, W przypadku robotnika wykonujqcego ciE;l':ikqprace fizyczn4 gl6wny nacisk kradzie si€l na posfuqiwanis siE;lnarz~dziami, obslug€l sprzqtu, zasady zginania tulowia, podnoszenia clezar6w itp. Oczywiscie z wielu zaj~c i czynnosci chony mUSZq na stale zrezyqnowac. Niekiedy konieczna jest nawet zmiana zawodu, je.sli niemoiliwa jest potrzebna adaptacja stanowiska. pracy (np_ mechanizacja pewnych czynnosd). .

ZASADV I MElODY LECZENIA ZACHOWAWCZEGO
K_rqz _k Iniftdzykr~gowy dotkniqty procesem zwyrodmemowym, w przeble~ ·kt6rego doszlo do przerwania pierscienie wl6knistego oraz tyloprzemieszczenia jildra miazdzystego, nigd.y, pod wplywem jakiegokolwiek Ieczenie, rue powr6ci do normy. Jednakze, w sprzyjajgeych okolicznosciech, .mozliwe Sq proeesy neprawcza, po kt6rych .zakcnczeniu maze dojse- do trwaiego ustqpienia ostrych zespo16w bolowych, Zejsciem lauch proces6w naprewczych jest zrost wl6knisty t+zon6w kr~gowych w mjejseu uszkodzenia krezka mi~zykrt:i:gowego. .Dlalego celeni przewodnim leczenia uszkcdzenia kr1lzka mil:ldzykr~go. we go jest stworzenie warunk6w dla wygojenia si~ uszkodzenia. .Jakkolwiek w niekt6rych przypadkach ltonieczne jest operacyjne usuniecie jqdta miazdzysteqo, to jednakze u zdecydowane] wiekszosci chorych zadowalajqoe wyniki mozna uzyskac leczeniem zachowawczym. Wczesny okres zwyrodnienia ktCiika Ini~d~krflgowego poleqa na zmiqk- • ezeniu i rozpadzie [adra miaidiystego, kt6ty to proces z czasem ' obejmuje takz~ tylnq CZE;lSC pterscienia wl6knistego. lesli -w okresie rym zapobiegnie sie szkodliwym ruchom w stawie mi~dzytrzondwym. a tym samym zabezpieczy sif! chore tkanki przed dzialaniem szkodliwych sil [ n.acisk6w, dochodzi do procesu gojenia na drodze odwodnienia, i w16knteni a cborych tkanek. Mloda tkanke' wI6knista" -wymaga ochron y ai do momentu ostatecznego zorgantzowania,. co trwa okolo kiIkunastu miesiecy: W przypadku prowadzenia odpowiednieqo trybu zycia u.zyskane zesztywnienie jednostki ruchowej bE;lgoslupa zapewnia wzgl~dnie prawidlowa, nlebolasnq funkcje Iedzwioweqo odcinka kr~goslupa. /W p:rz~a~u p~1.t~~ci.a .pierscienie ,wl6knistego i 'tylo:przemieslZczaoia Iragmentow Jqdra Illlazdzystego (II okres choroby)- doleqliwosct bolowe znacznia sie nasilaja; Przemieszczenie [qdra drazniqce opone twardq lub korzen (rzadziej ogon konskl] moze ulec -zaklinoweniu IniE;ldzy tylnymi krawedziaml trzon6w kr~g6w. W tych przypadkach moze zachodzic komecznosc usunfecie jfldra na drodze operaeyjnej. VV przypadku odpowiednio dlugiego unieruchomienia kreqoslupe w odcinku l(l!diwiowyID przetnies:zczone fragmenty jqdra wl6kniejq i obkurczajq siE;l (w miar~ utraty wody mogq zmniejszyc si~ do 1/3~1/~ swej pierwotnej wielkosci), Zmniejszenle to wystarcza z reguly. aby ustq:piJy dokuczliwe doleqliwosci. Moze tez miee ,miejsce powr6t fragmentu jqdra. mi~ trzony kI~g0'\fe. ' W p6inyCh okiesacb ~ie leczonej, Iub tez Ieczbnej nieprawidlowo choroby krq:tka mi~dzykrE'l9'owego szanse na wytworZE;!nie si~ zrostu wl6k. nistego mon6w kr~g6w stajq si~ coraz rnniejsze, mimo stosowania unieruchom1enia i' chronienia kr€lgoslupa p'rzed nadmiernytni napiE:l'ciami i ob~ ciqzeniami. . Dwie podstawowe zasady leczenia zachowawczego to wystrzeganie si~ nadmiernych obdij.zen i naph'lc kI~goslupa, mogqcych si~· przenosie" na

1-62

16~

uszkodzone jCldra miazdzyste, oraz zlrkwidowanie mch6w mi~dzy trzonamt otaczajqcymi chory krqz'ek miedzykreqowy. Jedno i drugie 05i<l9a sj~ przez odciqzenie i unieruchomienie ledzwioweqo oddnk.a kreqostupa, Odciazenie kr~gosiupa l~dtwiowego UZY5kac [uz mozna przez ograniczonie trybu zycfa. Krancowym tego przykladem jest lezenie w la:i.-ku lila plecach), bez zezwolenia na wstawanie, anawet na uooszenie glowy. Z. drugiej strony odciazenie mozna realizowac sposobem narzucenia chorcmu prewadzenia oszczedzajaceqo trybu zyda z unikaniem okraslonych wysH'k6w fizyczny~h, wykonywani~ forsownych ruch6w kreqostupa itp. Mi~dzy tymi dwoma biegunami znajduje si~ wiele form posrednich. stosowanych w zaleznosc! od zaawansowania procesu choroboweqo, objawow oraz skutecznosci stosowa.nego leczenia. . Unieruchomienie lm~goslupa w odcinku Iedzwiowym mozna osiqqnqc tak:i:e noszeniern gorsetu gipsowego lub ortopedycznego. Leczenia modyfikuje si~ s~sownie do przeplatajqcych sie u ka:idego cborego remisji i zaostrzen procesu chorobowego. Do kaiaego przypadku podchodzi 'si~ indywidualnie, gdyZ' niezaleznie od okresu chotoby objaw,y. moqq zmieniac sie doslownie z dnia na dzien .. Chory.ch .mozna podzielit na 3 grupy,' w zaleznosct od ci~ikosci objawow chnrobowych (clezkie, srednie i lekkie).

stepu jaco,

Niestety zbyt cz~sto leczenie unieruchomieniem w 1'Zk_ • wane czy to zmienamt pozycji, wstawaniem cO'. U J,:st ~rzeryr~dzaju :,lecze.nie w lozku" praktycznie nj'e ~z~~:s~t :~~~aD1em .. Tego (jakkolwlek bole mogq zmniejszyc sie jut po 3 4 dni h e~~ .pozytku Ab I" .. mac. Jezerua). y e~erue w lozku bylo najskuteczniejsze powinno p!l"zebiegac' na•

.?ory P?winien lezec na -plecach. z plaskqpoduszeczk l.ozko pO~lOno .bye .t~arde· i nie'podatne. Poniawaz ch6 ': pornocy Pl~l~gDIarskieJ, najlepiej jest go Ieczye w szpita;J.

~~d a g!owC!: y. g., ~eJ

wyra~<'I holowych 1 uspokajajqc h dvz przecrwtk " .. yc : 9 ~ lD~CZej porzuci l6i:ko chcac znalezc a C!. ozyCJ~ ciala, w ktore] przestanle <TO' bolec (ch"'c' wyprost w ." p plecow)"'.' ,,'"'" 0 anla.

Czt:sto. ]IlZ yo upJywi~ zaledwie 48 godzin, chory odczuwa u1.g~. Nann:alme w okreSI€! silnych b616w chory wymaga lek6w

CHORZV. Z DOLEGLIWOSCIAMI CI~2KIEGO STOPNIA

r

W ro:inych okresach chorcby chcrzy mogq wyllazywac ostre objawy bolowe i bye z tego powodu calkowicie lub prawie calkowicie unieruchornieni. . . Najczesciej gWi;1~towne zaostrzenia zdarzajq si~ W, 1J.0kresie. chorq_?y, kiedy. to' ostre Oh]dWY bolowe powodowane sa pI7;emleszc.z!'lUle.rn'~r~ment6w rozkawiUkowanego jqdra miaidiystego.· Fragmenty te mOge}ulegat zaklinowaniu mi~dzy tylnymi ikI·aw~dziami trzonow kr~gowych, blokujqc ich ruchy Iub rozciqgajqc korzenie nerwowe - dajac 'pr?lez to onjawy nerwobolu kulszowego. Zaostrzenia mog", tez zdarzac si~·w I okresie, kiedy to. dochodzi do rozleglego rozpadu jqdre miazdzvsteqo oraz W okresie III, kiedy niedojrzala tkanka w16knista w niestabilnym stawie mi~dz_y.trzonowym nie jest odpowiednio chroniona aCQ _wi~ce~·.poddawane jest szkodliwym obciazeniom i napieciom. Jedna.kie dolegli;WDsci te n~gdy nie Sq tak ostre, jak W·przypadku zablokowania stawu m.i~dzykrf:gowego w II okresie choreby. . W pfzypadku ch~ikich objawow bolowych lub neurologicznych najbardzlej skuteczne jest 'Iezenie w 16Zku. Jest to jednoczesnie najwa.[to'sdow-szy, najprostszy i najbardzte] niedocenlany sposob .lecze~~.· Z re~guly, 'jesl i chory lezy "kamieniem" w Iozku (na "twa~dym" f6~u·~ np. t6iko ortopedyczne), mllsi dojse do poprawy; jesli do lego ni~. d(()chod"Zi'""r mimo rzeleln!,!§o··lez~nia -przez okrf!s ok. 3 tygodni - nale.iy.· po:w.aZn~"s.ip,zast(lriowit:Dad leczel'li.em Qperacyjnym. I,I .. ~'

'Rye. 142. Trzy podstaw.owe warunkj od ID..i" . ostty~h dolegliwoSci w przebiegu b616w ~e_ . erua kt.oryeh zalezy ~la~odzeoie ku .az. .dn moment.u .ust<lpienfa dolegliwo' i. ~a. a - Dlep!ZerwdD':! ien!me W lOzpodloze j 15 em grubosci materae, e _ sc, kani wyposazenle 16zka W sztywne .' • gOT<lce qplele lub prysznic.

-r..ezen~e w 16i:ku, jakkolwiek uciq±liwe i czasochlonne rawi prz ynosi poprawq, a co wi-li1cejnie grozi zadnymi powik.l' ~ ~le( zawsze piefwsze dwa dni lezenia nie przynosza [akiejs wyraznieaJ~S~an;uz reguly zeJ poprawy).
,. Mimo prowadzO'nej akc]] uswiadamla]' ee' .~'".:. ' .. snrawe ze szkcdllwej '" d q J jCUL£e nieWlele oseb zdaJ'e soble -.. ... ".. POZYCJl sie Zq-ce]' W" przyp dk.· . _.il kr~gowego. . a u e11 erohy krqzka miEldzy•• N " , iekiedy w przypadk.aeh. wyj tk. il h. •. .. czulenta nadopooo ........ ou .. il OWl o o.s nyc. bolow trzeba cie.kac si.Q do mie.,~", . pueczu enla Il.alez.y orist"pil:: . 'Ii . ehory skarty si~ n.a silny bol Iub j1lSli . ..... ., jes w. czasre zabiegu zaczyne dzialac po uplywie k1Iku min t. zle samopo_ezucle. Znieczuleuie ne i. nie~dWTaealne przemieszeze~ie . ~ra ~. poprawy moze. oznaez~c masywnowego Jest znieezulenie mie]'scowe J"kl d' e~q dlOdmJan.qzmeezulerua n.adopo. u a U wIElza owego wg Ongleya.
ll.

wI~l

165
"

ldra miazdzystego). Stolik przyl6zkowy il przechylonym blatem umozliwia czytanie. Z reguty po uplywie 4-5 dni ostre objawy ustepuja. ustawienia na obja.nalezy zmnitljszyc zgiecie kk. dolnYch (a) oraz 'Przt ieh ulozeniu w przNUuzeniu ciata Ib}.. jesli po uptywie ok. Zachowama sip. Naturalnie chary powraca do zaj~c stopniowo. Naturelnie te same pozycje ciala chary maze przybrac ukladajqc si~ na boku. • a c ~yc.cznej lordczy.t6zku ortcpedycznym w przypadku ostrego ual. 166 Rye.). Uwagal W przypadku przyknrczu m. wl~czaj~c leczenie operacyjne. a tym sa~y~ zmruejszenta r?zwarcla ku tylowi szpar miedzytrzonowyeh.wg Relsehauera. 144. Zwroc uwag~ na ulozeriie ptaskich poduszek.iawami rwy kulszowe] ulg~ W (10legliwosdachmoie pnyniesc przybranie jednej z pokazanych pozycji ctata (wg MacNab a zmodyf1k. Nalezy jeszcze dodac. c _ przvkrad ulozenia choreqo.?d~ rwy kulszo~el:. rozweze sie inne metody leczenia.Rye.wow :-: co dowodzt cofnlecta sie zawertosct krqzka mledzykrElgowego na naiezne mrejsca .wy W przypadkacb nerwobolu kulszoweqo wskazane jest ulozenie chorego z konczynami zgi~tymj pod kqtem pro tyro w stawach biodrowych i kolanowycb (tzw. Rye. Do jedzenia mozne unosic na kloekach nogi 16zka od strony glowy..doczego· z reguly dochodzj u os6b prowadzacych siedz<iPf tryb iycia . 3 tygodni lezenia w 16zku objawy bolowa i neurologiczne nie uste:puj~ calkowicie. 161 . a .wg Loewa.przelezec" w Iozku. krzywizny ledzwiowej przy zgiflciu kk. W ostrym ataku b616w _k~zyj. 146. Uwagal Po usta~lelllu ostrych obJa. zas w drugim .klinowanego jl.mijajq w ciqgu 1-3 tygodni i ten okres chary musi . 145. Dieta powinna bye lekko strawna .. Wplyw konczyn dolnych rwy kulszo we]. dolnych w stawach kolan~~eh ~ btodrowvch w celu przywr6cenia fizjolog/.zW!.(e) konieczne jest pcdiozenie pod okolice ledzwt plaskiejpoduszki oraz ugi~cie t podpercie kclan (d).a Z ob. pozycja dw6ch poduszek) w celu odclazenia uapiqtej oslonki nerwu. zas pozostale doleqliwosci . 143. b . Jak juz zazuaczono.lliZwi0 wo-b iodtowego . zwracajac uwa9~ na cszczedzanie ledzwioweqo odcicka Jcreqcslupa we wszystkich czynnosciach dnia codziennego.lzajq. . Uioienie ~horego na . W pierwszym przypadku -szpary mifldzytrzonowe eozszerzajq 51~ od tylu (co moze' bye pomocne dla cofniecla siEl za. 'l!.

z wykorzystaniern masy cialil [I. 2.ac na konezyny dolne. z racji Il'posledzerria krqzenia i wywolywania zapalenta tyl [niestety jakze czqsto widzi sit) stosowanie wyeiq':HlW kamaszkowych). [47. Konieczne tylowyqlecie krf. Iozeczko doskona:le unieruchamia odcinek I~ZwiowYi szczeg6lnie u chorycn niespokojnych i niezdyscyplinow <tnych.i 2-3 mm).w granicacq 5-8 kg. nie mowiqc. :ie'te same efekty mozna uzyskac przekonujqc choreqo a 'koniecznosct nieruchomsqo lezenia. Wyci~g w zadnym przypadku nie powinien dzi.e pozycja ta utrudnia przelykanie. Uzyskuje sill' to nakjadajqc choremu jjorset gipsowy. tozeczko obejmuje chorego od gJ:owy do kolan. PI) wyscIlniEl. i umieszcza w nim chorego. kiedy chory z tyeh lub innych wzqledow nie moze lezec w lozku. Unieruchomienie lll'diwiowego odcinka kr~gostupa mozna lq_czyt z Ieze niem w 16iku . mozna stosowac leczenie nie przerywajqc aktywnosci choreqo. P0 wyschnl~ciu 16zeczk o ustawia siEl.. -W wyjqtkowyeh przypadkach. a nie poszerzenic szpary miqdzykregowej W celu umezliwienie "wslizniE/cia sie" z powrotem.c przeciwwyciqg masy ciala.wypchnieteqo fragmentu jqdra miezdzystaqo. unoszqc na klock ach nogi 16ika od strony wyciqgu. Najprostszym sposobem unieruchomienia jest ieienie z zastosowaniem wyciqgu za miednicq'.ec. Sil ny wyciqg jest przeeiwwskazany (ponadto daje on jedynie niewie1kie rozciqgni~cie szpery Ifli~dzykrE/gowe. zas z boku si~ga poza Iinie srodk owq _ciala_ Odpowiednie wyciEl. a Kirozo b Lardazo Rye.!] pri'lwitl!owy-.). Moina w6wczas wykorzysta. i Iordozy lE}d±-wiowej: CI _ a Rye. Lozeczko naklada siEi typowo na chorym leiqcym na brzucnu. WYCJQg 1. wyeina otwor W okoHcy krocza oraz wyklada odpowiedniq wysci6ikq.al. Zadanlem wyciqgu [est g16wnie unieruchomienie choreqo.wyci'lQ niepr awrdjowv. 14K \oVyciq'9 -pion-izacyjny dyfik. Glow~ i nogi podpiera si~ poduszkami.zk.ciu t6zeczkozdejmujesi~. umozliwiajqcych swobodne podkladanie basenu. Niekorzystna strona unoszenia nog lozka jest zast6jrnoczu. 0 wiele lepiej jest zestosowac przeciwwyciaq w' formie sznurowki naloionej na tul6w. poza tym chary bardzo zle psycbieznie znosi leienieglowq do dolu.dwojak o. 0 tyle w przypadku ostrego rzutu choroby jest wlasciwie niewykonalna. 0 ile La metoda lcczenia przynosi dobre wyniki u ehorych z dolegliwosciami lekkieqo \i sradnieqo stopnla. Wielu autor6w kwestionuje przydatnosc wyciqqu arqumentujec. WpJyw wyo:i&gu ria zniesienie dolegHwosci wyei. i. Dodatkowa poduszka musi bye tez .cie w okoliey ramion umo±liwiajq ruchv rqk.na odpowiednicb podp6rkach (stojakach). b .u. Drugim sposobem unieruchomienia jest nalozenie choremu opalrunkugipsowego W posLaci Iyloego liJi.>'g Ca. czytanie itp.:lIi{'_t~ zrno- 168 169 . W lyeb przypadkach kreqoslup unierucharnia siEl.!gosfupa l~dzwiowego uzyskuje si~ podkladajqc choremu plaskia woreczki z piaskiem pod uda i pod klatkq piersiowq. Wyciqg obciaza siEl.Z~ W okresie ostrych objaw6w chorobowych unieruchornienle l~dzwi~wcgo odcinka krll'goslupa stoi na druqim rniejscu po oqraniczeniu wszelkiej aktywnosci fizycznej chorego spo~?bem lezenia w lozku.

PO.\ / -_~.podlozona pod posladki.. Gorset typu Jewetta.owych tyloprzermeszczeniach jadra miazd:i:ystego.'" '" "" =c-hi".a chory musi nakladac gorset ortopedyczny. W okresie I doleqliwosci 4Wiqzane ze zwyrodnieniem jadre miazdzysteqo nie s<4zbyt dokuczliwe.wyciq. Gorsetow gipsowych chorym le:i:qcym w lozku nie naklada sie:. Pieleqnacja -chorego nie nastrecza trudnosci.niewaZ gor5et ten pogl~bja lordoze le:d7wiow<i. ~ -~ _- - G ---:-- --- - - ~-=-: _ ""~#-''''''_-::~'''''''''':__. .v krzyia.g krzesetkowy stoscwany W ostrym okresle bolo. gdyi niewiele one polepszaja unieruchomienie. a CHORZY Z DOLEGLIWOSCIAMI SREDNIEGO STOPNIA Ten typ doleqllwosci moie miec miejsce w kazdym okresie chor oby krq2lka miEldzykIEHJowego. 150.ciwej postawy ciala przy steniu i siedaniu oraz po Wytlumaczeniu koniecznych oqraniczen ruchowych.c:. pod. W pozostalych okresach objawy S1lniezhyt dokuczliwe.. Rye.:gowej umo. 149. warunkiem dobrego "wypoduszkowania" 16ieczka: Chary lezy W 16:i:eczku ai do momentu calkowitego ustqplenia objawow .. - Rye..gajqcych OOgo rodzaju unieruehomienia [stosujeslq go rzadko). zas moqq stat si~ ir6dlem nieustannych doleqliwosci. .gu kt6rego minety bole.ldzykn. Po __ stqpisniu 6strych doleqliwosci chory powinien jeszcz u przebywac w 16zku przez polowq okresu. a by nle wpadaly One w otw6r przeznaczony do podstawiania basenu.. jesli nie jest to feza cQ'"nna. zes chory znosi unieruchomienie bardzo dobrza. r-~ .. 170 171 . Podoboie w II ot-resie ostre bole i uposledzenie poruszenie wystlilPujq tylko przy okres.J. stosowanie jego oga-aruczone jest tylko do przypadkow wym.enioe posladkow nCldpO~!:lOOl 16:1.Przed wstaniem z Iozk. Na koniec niestabilny zrost wl6knisty lub przewlekle zapalenie stawu miqdzytrzonowego stanowi ±TOOlo stalych. Po ustqpieniu ostryclf objaw6w chorego mozne powoli uruchamiac nauczywszy go uprzednio uJ:rzymywania wlas.ke. w cill.illwia powrot na swaje mlejsce wypchni~tego ku tylowi jqdra miazdzysteqo (a). lekkich Jub srednieqo stopnia dolegli- .czyli 2-3 tyg. Zastosowanie wyciqgu oprecz lepszego unteruchomiema chorego zapewnia rozciaqnlecle kregow IEldZwinwyeh i poszerzenie od tyin szpar miedzytrzonowych OU:?: stw<liTZaj&:cpewne podctsuteute w obrqbie tarozy mif. -'ll -0 "'* tJ Ii ~ I' \ LL 1. b . zwroc uwag~ na uniesi.

A. Podobne tendenqe panuja tez w innych Icrajach z racjl wielkiego paiytkn wyplywajqcego z' czasowego unleruchcmlenie ehorega kIElgoslupa l~dtwiowego.:dzie w stanie wstac i przvbrac prawidlowq postewq ciala). 34tO amerykansktch ort. Neturalnie aby gors-et magI spelnic SWq role. 153. gdyi w przeciwnym wypaClku noszeriie jego bqdzie bozcelowe. Szrrurowk e lo::. pod wplywem nieostr oznosci. p61gorsetowa. dochodzi do rozciqqnieci'a lub napinania tkanki wl6knistej.doleqliwosci. Wedlug Perry'ego jedynle 14 z grupy. kt6rzy pragnCj kontynuowac prace.spojenie ton owe .III gorna mostka. must spetniae warunkl gorsetu Jewetta. 152.wa dzieki wmontowanyrn !'tal6wkom Uszbinu. przeto wskazany jest on u chorych wykazujCjcych czests zaostrzanie . Sznm6wka gosl-lJpa"'W odcinku 5. Aparet ten zepewnla Ispsza stabiIizaej~ krl\l'l~dzWiowym nlz zwykla' sznurowka dzi~kl wmontowanym 1'.'Rye. Po pierwsze gorset 'rnusi by-c nakladany w pozycji stojqce] [niekiedy trzeba czekac. Gruey).i. " Aby g0ll'5et unieruehamial kreqostup z zachcwenlem odpowiedniej lordozy It::dZwiowej. Poniewaz gor·set musi bye dobrze dopasowany. 1'51.oped6w.dzwio-wo-krzyzo.nigdy nie zlecalo P. musi bye jedrioczesnie lekki. Leczanie tej grupy chorych polega gl6wnie na stosowaniu okresowego unie-ruchomienia w 16iku lub szynowaniu kreqoslupe w odcinku -l~dZwiowym. ale w tych przypadkach obowiqzuje natychmiastowa zmiana gorsetu. 1'12 ·113 . az chory bt:. grzebienie koscl biodrowych i wy. a wi~c bye ad przodu wystarczajqco wysoki . Gcrset odcillzajqey nisk. 0 dolna cz~se mostka i spojenie tonowe. (zdaniem prof.pI~i)rsJ:ym tasmcm.wosci. W Polsce stosowanie pomocy ortopedycznych w bolach krzy:i:a jest zupetnie niedocarriane. RyeO. Niekiedy naklada si~ goro$et choremu z odruchowa skolioZq Iedzwiowq. naklada sit: go jedynie na trykotowq koszule i poduszkuje spojenie Ionowe. a szczeqolnie u tych.:: od przodu. jak tylko dojdzie do zwiotczenia kr~goslupa. rostki kolczyste kreqostupa". Gorset opiera si. zapewniejace- stabilizacje kro::. Najskutecznicjszym sposobern unieruchomienia kreqoslupa w odcinku lqdzwiowym jest nalozenie gorsetu gipsowego. a nawet klopoUiwe. mocny i dobrze dopasowany.\)oslupa \/ 'v c Rye. 'las jedynie od czasu do czasu.?wocr ortopedyeznyeb pacjentom cierpraeym na bole krzyza. . Odpowiednio wygit::ta ramka od tylu stab ilrzuje' kr~goslUip w odcinku -l~ltwjowym.

krazka mi~dzykr£.h opier a sie:: leczenie uszkodzeil. aby ne koniec zdjqcgo zupelnie.z jego cyklu cborobowego.cwiczenia tulowia.:'naklada sili: rano. Ustaplenie doleqliwosci nie ozaacza ustania procesu chorobowego. zwazywszy. totez konieezne . -a zdejmuje dopiero przed polozeniem do 16i'ka. aby wyeliminowec ruchy pochylania tulowia. Naturalnie praces chorobowy trwa nadal. CHORZY Z DOLEGLIWOSCIAMI NIEWI.: _podobnyml doleqllwosciami jak W okres.:ia. jesli proces chorobowy nie przebiega zbyt gwal. klima usikodze~a krqZka mit.eo i ograniczeil. zmniejszenla napiec i obciqieil oraz nadrniernej ruchomosci ledzwioweqo odcinka kreqoslupa . nie oznecza to jednak.ymi przernieszcaenierni jedra miaidiystego. przeto chory musi :bye doleczany gorsetem ortopedycznym i prowadzic nedal tryb zycia Z odpowiednimi ogran. za to za.kkolwiek wczes174 utrzymywania 'siE'/: ostrych i podostrych objaw6w chotobowych wszelkie cWiczepia Sq przeciwwskazane. Nadal obowiazuja go te same ryqory co w okresie unieruchomienia gipsoweg.Jes!i Ieczeriie nie przyniesie spodziewa. Dotyczq one nie tylko wyl<tC-zenia dzwiqania ci~. Po zdjeciu gipsu choremu zleca sie noszenie gOIst>lu ortopedyczoego. :ie stosowane niekiedytzw. W nriarq uplywu'czasu stopniowo skraca sili: czas noszenia gorsetu.€ dopasqwana sznurowke.:goslupa.oraz w miare jednoczes. gdy"i mogq szybko wywo}ac niestebilny i podruzniony staw mie::dzytrzoDewy.iczeniami. stania i chodzenia.zar6w.tawnie. gdyz czesto choroba przeb:iega z pominlecrem okresu II i od razu nastepuje proces wli6knienia. bole ustepujq z reguly 'jui po 2-3 lygodniach. Ponadto chary ma zalccone polozenie sili: do 16zka w przypadku jakichkolwiek b616w. SznuroW-kt. I Tak wiec w przypadku zbiegu szcz~sliwych okolicznoscichory mQzezosiac wyleczony (jeSli mozna w ogole u"iye tu tego slowa) na przestrzeni kilku mlesiecy. to.si~ objaw6w choremu zezwala si~ na stopniowo coraz wi~ksZq aktywnosc i powrot do prawie nonnalnego lrybu zycie z tym zastrzezeniem. Wielu chorych uskarza sit.ELKIEGO STOPNIA . co maze z tych lub innych wzgl~d6w nastapic po kitkunastu dniacb. konieczne jest Jeczenie operacyjne.oraz utrzyrnywaniem krqqoslupa w odpowiedniej pozycji. ze na zawsze nie wolno rnu si~ schylac ani wykonywac czegokolwiek w pozycjl pochylenia tuJow. Trudniejsze problemy przedstawieja chorzy zobjawami nerwob61u kulszowego. zazwyczaj rokujq dobrze. Obewa przed zbytnim oslabieniem m.:dzykre::gowego. Uszkodzenia krqzka mi£. gdyi przewleldo5C: pmcesu chorphowego ikoniecznosc zwiqzanych z tym wyrzecz.lgowego -. podnoszenie przedmiotow. W przypadku . zas w fazie lekkich objawow .:dza ich w kompleksy oraz powoduj~ znieche::cenie doiy.mozna osiq_gnqc w duzejmierz.nego uspokojenia . z mniej-szym Iub wi~kszym nasileniem. lub w przypadku b6l6w krzyza qorset "wymaga zmiany. Proces koiLcowegozwyrodnienia krazk a charakteryzuje sit..noszony Jest 4-6 miesiecy . Jdli gorset jest dobrze naloiony.:gosIupa. a nie wzmocnieniu miesni tulowia i -pasa miedniczneqe (w tym posladkdw].ie . dajac o sobie znac okresowymi n.wiczenianii mi~sni . poLegajqce na zwiekszeniu zakresu ruch6w kr~goslupa. Mirno takiego przebiegu !'. przenoszenie sprzqtow lub ciezkich narzedzi itp. W tym miejscu trzeba wyraznie podkreslic.: bole krzyia.: na tr:pe pobolewania W okolicy krzyze.stale przypominania rnu 0 tym. moze nigdy nie dojsc do ostrych dolegliwosci bolowych. Dwie podstawowe zasady. . jak i stenowiska pracy w taki sposob.I. gdyi qorset ten mniej skutecznie unlerucharnie I~dzwiowy odcinek ktl. gdyz w ]rrzeciwnym przypadku z. Ja. I 175 . jest. ale tez czasu siedzenia. "ie miesien ten rozpina si~ nacaiej dtuqosct kreqoslupa i wzwiqzku z tym podJega cwiczeniom bez wzgl~du na oqrnniczenie ruchomosci ledzwioweqo odcinka krt. ale-chory moze prowadzic zbliiony do normalnego tryb zycia.g. . kt6ry ma 00 nosic w dzlen. sacrospinalis jest nieuza/ sadnione.prawy cbony ci sij.acznie sie zachowywac zbyt swobodnie. ny qkres zwyrodnlenta krqika miEtdzykr~gawego pociqQa za soba przewlekejqce sif. zaburzajac przez to skutecznie proces gojenia . gdyz w najlepszymprzypadku objawy chorobowe ustepuja bardze powolL W przypadku dolaqllwosci na tie . g:rzebieni hiodrowych i posladkow. ze chary zostal wyleczany. DolegJiwoki te rzadko calkowicie u:St~ujq.ldzykrr:gowego leczone odpowiednio wczesnie i przez wystarczajqcy okres..ja.przewleklego zapalenia stawu rnledzytrzonowego spowodowanego jego niestabilnosciq (niewydolnosc wl6knistego zrostu kreqow) moze bye takze konieczne noszenie sznur6wki. niezadowoleni.W przypadku obluzowania sj~ garsetu.e c. przynosza wtece] szkody nii pozytku.nego etektu. Jak jui wspomniana. Nejczesciej tctiory musi nostc dobrz. przebiega stosownie do fa. Niebedy konieczne jest odpowiednie przystosowanie domu. na kt6Zyc. wpt. . W II okresie chorcby dochodzido zaostrzenia objaw6w i dokuczliwe bole utrzymywac si~ rnogq nawet w okresach miedzy koleji:J. W miar e upiywu czasu -gor5et . bezustannie.iewielkimi do~egliwosciaini.mogq byc: wykonywane Jedynie pod bezposrednim nadzorem ortopedy.ostrwnia b6lowSq niewielkie. trwajace w!a§c~wie.

Pr. grupE. Nle·klepy ko. Koniecznc 54 natomiest czeste odpoezynki w pozycji splaszczenia ledswlowego odcinka .: zmni. Przeciwwskazany jest przepr ost krr. Trzeba tutaj wyraznie podkrestic. masaz ezy ultIadzWi~ki. osoby le nadal obciqzac bl'. przopisy i nie zmieni stosunek do pracy.!gowej. kr~garstwa (maskowanego terminem "terapii manualnej") itp. Leczenie obejmuje knrek cje postawy cials i rnusi uwzqlqdnlc trwale wyeliminowanie czynnikow szkodl iwych. i bierne czekanie na pojawienie si~ ostrego rzutu .choreqo w eelu polepszenia stosunkow -w kanale krfl:gowym i w kanalaeh korzeniowych. doprowadztc stopniowo do narastajacych ograniezeiJ. . 'jest rzeczq waznq dla dalszych los6weborego wykrycie bledu. modyfika.!9"osIupa w odcinku IEj.cja czynnosci dnia eodziennego oraz wy. ulubionyeh rozrywek.lszej poprawy chorego uezy siE) prawidlowego siedzenia. noszenie ci>:Zkiego palta itp. adaptaeja stanowiska pracy itp. W przeciwnym wypadku nie . kt6rq chorzy znoszq doskonale. ze chory rna odpowiednia motywacje. Naturalnie dotyczy to osob. Nie rna nic gorszego jak bezkrytyczne .ejszenie wygi~cia Il¥izwiowego odcinka kr>:goslupa przy ehodzeniu i siedz. stenia. i maze doprowadzic dostabilizacji jC!. prowadzenia samcchodu itp.zaostrzenie dolaqliwosci.dnia codziennego i powrotu do pracy.lowej postawy ciala. a takze niekiedy zmniejszenie masy dala.. Knmoszezelina. Z chwllq uzyskania trwalejpoprawy postswy cia1:a oraz ustqpienia dolegliwo§d skr aca sit: stopniowo czas noszenia gorsetu. Chorym przynosi z reguly popra'WE.leczenie bolu krzyia sposobami fizykoterapii. Nierzadko tez konieczne jest noszcnie gorsetu ortopedycznego. i zajqcia pclqczone z przeprosLem kreqostupa mUSZq bye natychmiast wyelirninowane.~niowo-wif. 'vVskazany jest gorset. OczywiScie konieczne Sq odpowiednie: modyfikacje trybu zycia.czynnosci dnia codziennego.diwiowym oraz wsze lkie zaj~cia polaczone z dtw'iganiem nawet niewielkich ciezarow. z wyrainymi objawami neurologicznymi (ostra Ieza uszkodzenia krqzka miedzykreqoweqo] Nauka zasad proIilaklyki i wzor6w cwiczen miesni rozpoczyna siQ juz w czesie unieruchomienia w !6i:ku. W celu aepobieqniecia zanikom miesniowym chory musi systematycznie kontynuowac twiczenia.: . Dalej rozpoczyna si>: cwicaenia izometr yczne oraz stopniowo coraz enerqlczniej adaptuje do czynnosci. ktory wzmacnia wiE.mecz:ne Jest z reguly zakltadanie gorsetu ortopedyez. wyIeczenie z prawdziwej ezy rzakomej choroby. 3. krEl. W niekt6rych przypadkaeh wyrainq korzyso maze przyuiesc cieplo.POST~POWANIE WBOLACH KRZV:tA Zesp61 ostrych dolegliwosci b6lowych. niestety roznorodneprzepisy biorace pod ochrone cborego czlowleka. Wszelkie ezynnQsci lDiEl.dojdzie do wyeliminowania przyczyn. nastepnio w miare urucharniania chorego uezy si~ go utrzymywania prewidlowej postawy oraz niezbedrrych czynnosci samoobsluqi. szezeg61nie ponawiajqcych si£i dolaqtiwosci. Z reguly m. a nawet kalectwa.!zadlowego Bole te stanowia zazwyczaj nastepstwo przebytej ChOIOby odpowiedniego segmentu kreqoslupe z uszkcdzeniem krqzka mi~dzykH:gowego i zmianarni w zakresie stewow miedzywyrostkowych.objawowe .za~se ustabiltzowa_nia jqdra miazdz ysteqo na naleznym miejscu i wygoJema uszkodzooego pierscienia w16knistego. Wyjetek stanowi jazda na rowerze. 0 tyle trudno jest ich naktonic do podjecia placy itp.Qozmyk i artropatia stawow miltdzywyrostkowych Chorzy wymagajq wyewiczenia mi!lsni oraz nauki prawid.n~eczne jest wielotygodniowe noszenie gorsetu. ktorym wcale nie chodzi 0. ze o He chorych tych mozna wzglp.: Cwiczania majq na celu przyspie szenievptzywrocenia choremu sprawnosei.krElgoslupa. zaj!lc sportowyeh itp. kt6ry wywola! gwaltowne . 4.ale nie nalezy srodkow tyeh stosowac zbyt dlugo i nadmiernie na nich po}egac.krnl'ywanej' pracy. Zesp6t puewlekfych dolegliwosci bOlowych 1. '2.zewlekla cboroba krilzka mi~dzykrflgo~ego 'W przewleklyrn okresiechoroby tarczy mifidzykT~9owej potrzebny jest :zazwyczaj d!ugofalowy program (:wiczeil. lecz 0 korzysci materi alne. a nawet negatywnie do stosowanego raejonalnego leczenia. Niemata.eniu. czynnosci dnia codziennego. Przyczyna tego s'!. wszystkim poprawienie postawv ctala . i niestety powiqkszajaca sili: stale w systemie spolecznej stuzby zdrowia.dnie latwo rozpoznac. kt6re mogC!.nego..czynnosci fizycznych. Ponadto chory musi z reguJy powaznie oqraniczyc zakres.:zadlo podluzne t ylne. BOle pocbodzenia 117 . je~li' istniejq s. . Na okres wykonywenla obciazajqcych prac i zaje::c f~yc~nych kO. W wielu prtypadkach. Stenoze kanalu kr~gowego Z reguly potrzebne jest przede.doleqliwosci bolowych.. unikanie zbyt obciqzajqcych .ozliwe jest to w hardzo krotkim ezasie pod warunkiem.!dq niezasluzenie bud±et pans twa. W miarq uzyskiwania da. Dopokl Die zmieniq sip..chorych z bolami czy pseudobolami krzyze stanowia pacjenci nastawieni calkowicie biernia. Nierzadko chory musi stracic nadwagEl i utrzymywac mase dala na stalym i nalezytvm pozromie. tarczy niifldzykrf. typu zgiflciowego.dra miazdzystego .

gdyi pochylanie tulowia jest bardzo szkodltwe.raj si:~ nie podno~ sic przedmiolow ciflZS. Spanie.raj sie: oprzec jednq nog~ wy:i:ej. . ze chorzy ci "zas:zczuwajq" lekar:zyskargaml. tyIko mozliwe. Wstawanie .. Sie:gajqC po przedmioty i artykuly umieszczone wysoko. Podnoszqc przedmiot z poziomu podlogi. jedna nog~ nalezy oprzac na stoleczku {ok. wykon. Nie pozostawaj w jednej pozycji ciala przez dluzszy czas. Prowadzenie samochodu. Nie przesuwa] sprz~t6w itp.. i szafki nelezy umiescic nisko. 8. W iadnym wypadku. Ja. Stare] si~ spat na boku zezqietymi nogami. dl'1zar6w. 6. W okresach belu sta. Wsta... prasowanie). 119 178 . Podnoszenie przecimiot6w. 3. 10.. S. Jesli tego nie rna. Nio sie:gaj po przedmioty umieszczonc wysako. dla kobiet Zalecenia og6/oe . rent i odszkodowau oraz po prostu wszelkiego autoramentu przeciwrucv uczci wej praey. Nie nos cie:zar6w ponad 6 kg na wyciqgniEl:tyc:h re:kach. Jesli materae. Nie pachyJaj siEl.k wyiej . Stanie. Nalezy tinikae zbyt cz~stego chodzenie po schodach. 12. a nik! inny nie moze zasla. Materac musi bye rowny i niezbyt mtekld. korrywac w pozycji stojace] [np. 1.[esl] potrzeba. Spanie. b. by nie trzeba bylo sir:gac wysoko. nie nalezy dfwigae duzvch i ciezkich pojemnikow przed soba. wyszukiwacze chorob. Nie przyjmuj pozycji pochylonej ciaJ:a (zgarbionej). 14. donesarni i. .ej. nie nalesy wyginac siedo tyl:u! 13. Nigdy nie nalezy stat z pochylonym t~owiem. jesfi tylko leczenie nie przebieqa ~o ich mysli czyli nie dostajq potrzehnych im zwolnien. chwyc ci~iat blisko tulowia i wstaIi.e sir: storeczkiem.zych niZ 6 kg. Nigdy rue naJczy odkurzac ca1ego domu ria raz.. Wykonuj'lc prania itp.patrz pkt. maksYmalnie nale±y ograniczac schylanie przy <l. tzw. t~~ bolu. chorzy tzw. Spij na boku z nogami podkurczon. Prowadzenie damu.d poziom bar· r kow.z krzesla. 9. iEl:kszej niz 8 kg pooa. Nie przesawaj sprzetow. a nawet psychiatry oraz razmowa z rodztne i kantakt z pracodawcq. Jcs li materac jest zhyt mi~kkir musi lezec na twardej siatce lub ramie. Nigdy nie aiedz z wytiClgniEttymi nogami. Prawda jest taka.towanych. by kolana znajdowaly sit. Nie dzwigaj ci~zar6w 0 rnasie . Nie dfwig:aj. Gdy trzeba jakies przecimioty wyjmowac z niskich szuflad itp. Jesll w tym okresie boll krzyz. by kolana znajdowaly sir: nieco wyzej od bloder.. trzeba posiu.aj przysiad utrzymuj<'lC prost a plecy. lecz male. 4. Nio dzwigaj ciqzerow. 6. stada] tak. z niskim progiem. Nie przepracowuj si"El. szczeqolnie w kuchni.(garbienie). Nie przemecza] si~ fiilycznie. 9. Nie otwiera] okien podnoszonych do gory. Jesli jakqs prace trzeba wy. 2. Nie otwieraj okien unosaonych do gory.. zas po ustapieniu doleqliwosci przez 6 miesir:cy nie podnosicciezaru ponad 8 kg. . Podnoszenie przedmiotowvW okresie zaostrzenra doleqliwosci me nalezy diwigac ciEl:zar6w ponad 4 kg. Nigdy nie garb sie: stojqc. 5. . trzymajqc presto plecy. rent. ' _ 11. Nigdy nie siadaj z noqarni wyciaqnietym! przed siebie. Siedzenie.giwa. W tym celu-mozna stopy oprzec na stoleczku.mozllwie bltsko kierownicy. Stanie. nalezy uginat nogi.ymi. StojqC dluze] nalezy naprzemiennie oplsrac jedna noqe wyi. lowey zw?lru~n.: nieco wyzej od hioder. zalOz nogl\: na n091\:. a nie pochylac tulow. 8.Oddzielnq larancji qrupe stanowiq chorzy neuropatycznl. kimi Posluqujqc sie odkurzaczem nale:i:y posuwac go raczej krotpopchnieciarni. zupelnie zbednych l ekcw itp. musi lezee na twardej siatce Jub ramie. sta. porzqdkaeh.c laika. Nalezy przesunac dalo na brzeg krzasta i jesh mozna. Przesun clalo na skraj krzesle i wstawaj trzymajqc plecy presto. opierajqc je na jednym z bioder. pomewienia~i. aby nogi byly odpowiednio zgi~te w stawech biodrowych i kolanowych. 7. Wszystkie sprz~ty do sprzqtania domu powinny mice dlugie rqczki. Jesli tylko rnozna. StojqC dluzej. wszelkie p6tki. c. 12. Nigdy! Wskaz6wki W domu. 20 em wysokoscj) . Spt] na r6wnymi sz.Nie podnos cie:zarow ponad poziom glowy. Siedzenie musi znajdowac sie mozliwie blisko kierownicy. d.. pomoz sobie w tym re:kami . W tyro celu trzeba nogi oprzec na stoleczku lub tp. .wanie z krzesla. 10.tywnym meteracu. trzeba czynnosc tEl:wykonac po prostu na kolanacho Wskaz6wki Zalecenia dla mt:i:ezym og6/ne Nie pod~os niczego z podlogi przy kolanach wypros. Nie przegina j plec6w do tylu. siadaj tak. W przypadku takich chorych niezbr:dna' jest pomoc psycholoqa. . 2. Przy sraniu lozek nalezy zachowac si~ bardzo ostroznie. 14. 11. Nie podnos zadnych ciezarow ponad poziom gtowy.. 15. Nie si~gaj po przedmioty umieszczone wysoko. Jes!i. 3. 4. Przy prewadzeniu samochodu siedzenie powinno znajdowac siEl. pornoc sobia przy wstawaniu rekami. 1. po ustllpieniu b6Iu staraj si~ pr-zez 6 miesi~cy nie dfwigac cifliar6w ponad 20 kg. 1. Nalezy wstawae utrzymujCjc tu!6w presto. 13. jest rniekki. Nie pozostawaj w jednej pozycji ciaIa przez dluzszy czas. 1.

W tej pierwszej pozycji opona twarda oddala .! do 50%. 155. Wstrz vkniecia przez otwory krzyzowe Sq latwiejsze. Patrz tei wstrzyknlecta metodq Mooneya i Robertsona . ze maja one powaine znaczenie diagnostyczne i . \ Ujamnq stronq wstrzykniec jest niekiedy uczucie zdretwtenia luh oslabienia konczyn utrudniajqce chodzenie lub powodujace mimowolne oddawanie kalu i moczu. Nie b. Technika wstrzyknlqcta zewnatrzoponoweqo: 1 . Nie ..Iub Iedzwlowym. Dluzsze zniesienie dolaqliwnsci daje podanie 1020 ml bupiwakainy oraz 120 mg preparatu Depo-Medrol.Ie~zni~ze. 4 . nieco od wi~zadla z6ltego/tote± rzedziej na. 19lE<wprowadza siEt az do momentu uczucia wejscia w pusta przcstrzen.:technika wiszqcaj kropli lub wpuszczenia powietrz.powictrze. po uptywie 6 miesiecy .3 zmodyfik. 180 for the Rye.__ umozliwia to wylqCzenie 2 segment6w kr<:goslupa. iar .przebicie sk6rYl Z przebicie wi!lzadla i wejscie igly do przestrzenizewnqtrzoponowej . 5 ml srodka znieczulajqcego .sie.3 . co moze pociaqac za sobq grozne powiklania.raiona jest na przebide. unos ci~zarow 0 masie wi ekszej niz 8 kg ponad poziorn bar- Opono twordo \ wi~zodTo Skora kow.p. .a. Wstrzykni~cie w okolley b~dZwiowej_ Zazwyczaj wystarcza wstrzyknietie ok. .. Przy wstrzvknieciach w odcinku l<:dzwiowym mozliwe jest niekiedy przypadkowe wprowadzenie leku w przestrzeu srodoponowq. Wyniki wstrzykniec uzaleznione Sq od przyczyn bolow krzyia (ok.. W tym ostatnim sposebie nasadzona na strzykawkq iglt. Zazwyczaj wstrzykuje sie O. Mankief opony t warde] Rye. Wstl'zykpi~cie mozna wykonat u chorego siedzqcego lub Iezqceqo na boku. gdzie wpuszcza siEl. pismiennictwu.5Ofn.igla wchodzi do kenaru krll90we9'J -plyn mozqcwy odpyeha tlok strzykawkt. Sq o~e latwe do wykonania j w porownaniu z innymi wstrzyknieciarm wzgl<:dme bez. podnos niczego z podlogi majqc noqi proste. ale mniej dokladne.podcisnienie pociqga ttok strzykawki.' Po wymacaniu otworu krzyzoweqb znieczula si~ polozona nad nim skore i wklada iglE< punkcyjnq. Przykreqoshipowe blokada korzenia nerwowego.strona 142. Zwr6c uwaqe nil mlsjsce I kierunek wklucia igly (wg Cailliet. dziek! czemu uzyskuje si<: znieczulenie ez do poziomu szpary miedzykreqowe] L4• Uczucie bnlu :krzyza w tym momencie oznacza podrainienie korzenia. Wykonuje si~ je W odcinku krzyzowym .Nigdy! a.! wprowadza si~ ai: do momentu swobodnego wejscia powietrza w przestrzeit nadoponowq. Wstrzykn. Nie c.-=- WSTRZVKNI~CIA DIAGNOSTV~ZNE I LECZNICZP W strzyknlecia zewnatrzoponowe Zewnatrzoponowe wstrzykiwania lek6w przeciwbolowych or~z prep~rat6w kortyzonowych wykonuje si~ najczesciej. Wprowadzenie powietrza w:ywoluje niekiedy bol krzyza.lidokainE! lub 0.naklucie.25% bnpiwakalnq. N. Przy wprowadzaniu igly mozna posluzyc si€. 154. 80o/1t przypadkowtliczba ta pod koniec 2 tygodnia obniza sit.). Pierwszego dnia b61 z:nika calkowicle u ok. dzwiqa] ci~zaru ponad 7 kg w wyciqgniEl'tych rekach. 75"/0 wynikow dobrych).podstawie pracy A.i~cie w okolicy kosci krzyzowe]. . gdyZ wszyslko wskazuje na to. • Opraeowano na.pieczne. VVhite: Injection techniques diagnosis and treatment of low back pain .do 7%. Nastepnie wstrzykuje sie 5 ml srodka znieczulajaceqo.

g~nowo do wyrostka poprzecznego. stanowi to dalsze potwierdzenie roboczego rozpoznania. pod. notowarue .24 mg. trzeci . Tyro. 183 . a nastepnie pod kontrolq fluoroskopn do otworu mi/ildzykrt:)gowego. ze przepuklina jqdra miazdzysteqo maze stawac si~ calkowicie bezobjawowa w wyniku leczenia zachowawczego mimo utrzymyv{ania si'i1 zmtan w obrazie mielografkznym. za POllOCq cienkiej i91y kanalowej lub z dostepu bocznego . mozqowo-rdzeniowym w przebiegu tylowypchnic::cia jqdra rniaidiystego tarczy miedzykrqqowej. Scisle rnonitorowane podawanie srodk6w znieczulajqcych umozliwie roznlcowanie b61bw poehodzenia czynnoscioweqo z b61ami bardziej psychologicznej natnry. ' Wstrzykniecie wykonuje sit:) z _dostElPUbezposradnieqo. na kt6ry pacjent cierpi. Dalsze obserwacje pozwolBy stwiardzic. 35°/0' chorych.. a nie przewlekleqo. ie metoda rna podoboe dzialanie do nadoponowego podawania kortykosteroid6w i lek6w znieczulajqcych. przez opone twardq. 1'82.Berq: "to nie przepuklma krqzka mi~dzykr!igowego. Dlatego tez powszechnie uwaia sie. Wstrzykni~cie daje opr6cz tego cenne wskaz6wki diagnostyczne.ystego.kosteroidami. tylnego. Przy uzyciu fluoroskopii igle:.12 mg. Zazwyczaj wstrzykuje si~ 40 mg Methylprednisolone acetate.Korzenie L4 i L. czy uda si~ zniesc bol przed przystqpieniern do zabiegu operdcyjnego. Zntiany te Sq prawdopodobnie natury zapalne]". kt6ry ujawnia stan krqzka mit}dzykrtlgowego. Polozenie igly potwiardze si~ zdje:ciem a-p i bocznym. W chw. kt6ry powiqzal ustepowanie obrzeku korzeni z polepszeniem stanu klinicznego. Wartosc dlaqnostycznq rna takze b61 wywolany w czasie dyskografii [narastajacy bdl]. . ze wstrzykni~. zmniejszaly znecznie dolegtiwosci przy uawrotach choroby. Wstrzyknif:. Jest rzecza stwierdzonq. Po zabiegu obowiqzuje przez choreqo.g. ale jedynie umozliwiaja.czy to doustnie. inni wraz z korty. byl . domi~niowo. to prewde m6wiqc z zadnq nauka nie rna ona rue wsp61nego. daje 'si~ latwo wkluc w kaidy otwor mi~zykrE'lgowy.65 m. Korzen mozna nastepnie zuieczulic. . na kt6ry chor]' cierpi stale.!do tylneqo otwoIII krzyzowego. potwierdzonq badaniem klinicznym.od. W celu sprawdzenia korzenia Sl igl~ wprowaqza sit:.jak to sitl czyni przy chemonukleolizie'- STOSOWANIE KORTYKOSTEROID6W Ostuykiwanie mlejse bolesnych Jest to nejczestsza i najbardaiej rozpowszechniona metoda zwa1czauia bolu luzyZa. SLenoza kanalu kr~gowego i przypadki wypadniE2tego jadra miezdzvstego z objawami neurologicznyrni reagujq fIe. mielogra.fiq i elektromiograIiq. objawow odczuwanych teor iq. Dzieki temu wielu chorych moze . Niekt6rzy wstIZy~Ujq tylko srodki znieczulajace. przez nastepne 3 dni .8 mg. co nierzadko laczy siEi z dobroczynnym dzialaniem watrzykniqcte.ezy nadopooowo . fazy i stapnia zaawansowania procesu chorohowego powodujqcego bot Chociai niekt6rzy usHujq metod~ t~ podbudowac Stosowanie kortykosteroidow w radikuJopatiach rna dose dlugq historie. ale' nastepcze zmiany Sq przyezynq objaw6w chorobowych. drugi . gdzie dziala ·typowo. Zndcznie Ispsze wyniki uzyskuje si~ w przypadkach podrainienia korzeni i kr~gozmyku. Poczqtek tej metodzie leczenia dply spostrzezenia chirurg6w stwierdzajqcycb w czasie zabieqow zmiany zapalne i obrzek w otoczeniu korzeni uerwowych oraz zwiekszenie zawartosci bialka w plynie.Icsl i zabiegudukonuje si~ u chorycb zrownowazonych oraz z b61ami pochodze nla ostreqo. bada sic::wkluwajqc igle:: nieco doo.. U okoIo 55% odpowiedz w czasie i po wstrzykniqctu pomaga potwierdzic rozpoznanle. korzystne odlegle wyniki uzyskuje si~ u ok. W roku 1975 Green doniosl 0 korzystnym domiesntowym stosowaniu duiych dawek deksametazonu przez okres tygodnia u chorychz przepuklinq jadre miaZd. Wstrzykni~eia kortyzonu do krctZkow mit:dzykr~gowych Wstrzyknic::ty kortyznn wchlania sie przez miejsca uszkodzenia krqzka do przestrzeni nadoponowej. Blokady korzenl nerwowych (okolokorzeniowe) Wybi6rcze blokady korzeni nerwowych umozllwieja lokalizowanie choryeb korzeni.stanowi uznanq metod~ zachowawczego leczenia b616w krzyia.Jezeli wywolany w ten sposob b6l przypomina bol.32 mg. 9znacza to potwierdzenie wst~pnej diaguozy. Zetkniecie igly z korzeniem wywolu]e b61. Jedynq jej korzysc: stanowi dyskogram (wykonuje si~ go r6wnolegle). jak rowmez stwierdzenie. "Deksametezon stosowano wg sehematu: pierwszy dzien . u kt6rych zrosty po przebytych operacjach nie pozwalaja na dotarcie kortykosteroid6w do miejsca b6lu. Naturalnie niejednokrotnie tak si~ zdarza.cia podpaj~czynbwkowe Metoda ta rezerwowana jest z reguly dla przypadk6w bardzo sHnych b6low._cia zbiegajlI sic:: w czasie z ustepowaniem ostrycb objaw6w. podawane doustnie.i deksametazonu.w zaleznoki . Uwagal WstrzykniEicia zewnqtrzoponowe nie rozwiqzuj'l ptoblemu bolu krzyia. ze nawet mniejsze dawk.uniknac pobytu w szpitalu i jest w stanle wczasnie] rozpocsac rehabilitacj~. dokladne ' .:ili obeene] podawanie kortykosteroid6w . czwarty :::. nie przechodzqcych po wstrzyknieciaeh zewnqlrzoponowych albo chorych. Zazwyczaj bol przechodzi na kr6tszy lub dluzszy czas. jesll b61' znika.zlagodzenie objawow i skr6cenie razy ostrych dolegliwoSci.

ale nie wplywa w zednym stopniu na przebieg procesu chorobowego i. ze wstrzykiwanie papainy (wyciqgu z papaya) TOZpuszczalo jqdra miazdzyste. B12 oraz lek6w rozluzniajqcych. opisanych niegdys przez radiologa Brochsra. Polega na podawaniu salicylancw. a tym samym uniemozliwiajq vproces gojenia uszkodzenia krqzka miedzykreqoweqo. Chorym cierpiacym na b6le krzyze proponu je si£l czesto roznorodne zabiegi fizykoterapeutyczne noszqce cechy kreqarstwa. Cwiczenia krr. rekoczyny kr~gar$kie. gdyz zmniejszajq stabilnosc kr eqow. promienie podczerwone. w kt6rej z papainy wyekstrahowano inny enzyrn. Wbrew wczesmejszym poqlqdom stosowanie wymienionych lek6w nie dzlala przyczynowo. diatermie krotkofalowe. Warto jednakze dodac. Stosowane w r6inych postaciach .dzykrEi:gowego. w uzytkuznajduje si~ wiele powszechnie stosowanych w medycynie zabieg6w z zekresu leczenia fizykalnego nie majqcycb wif. W jaki spos6b manipulacje (lub inaczej redresje krt:goslupa) rna j'l wpl ywac leczniczo na torebki stawowe -tego fizykoterapeuci jut wytlumeczyc nie potratia. masaz. zas wobee niespelnicnia okreslonych wymog6w badawczych stosowanic chymopapainy w USA zostaJo zabronione. W wyniku tego w 1-975 r. co ich zupelnie dernaskuje w aspekcie zwyklego objawowego leczenia b6l6w krzyza bez zwracania jakiejkolwiek uwaqi na ich leqliwosci jest ucisk zostaly w wiqkszcsc! =v= aticloqie.?koczyny kl~garskie.S.garski.iEi:dzykrt:gowego. Niestcty.goslupa. opiera si~· na tzw. Food and Druq Administration. Feb.nie rna wi~kszego znaczenia. w wyniku czego dochodzilo do kurczenia 5i~ krezka miqdzvkrqqoweqo.!c wstrzykiwaniem do tych staw6w preparat6w kortyzonu. gdyby nie to. wit. 0 wiele skuteczniejszy w dzialaniu i mniej toksyczny.rwalosc choroby.budowac calej lilozofii Ieczenia Iizykalneqo.od zapalenia wittIoby do rzczaczki. ze niektorzy z nieh usiluja to sarno osiqgn. nawet zupelnie irracjonalnym sposoborn leczenia. ludowych oraz zupelnie bezsensownyeh sposob6w Ieczenia TZCCZywistych b616w krzyze. Stosowanie chymopapainy kontynuowane jest nada. Lyman Smith w latach szescdztesiatych. Z patcntu Smitha skorzystala firma Baxter Truvcnol Laboratories. HI w polqczeniu Z wit. byleby uzyskac lllgt: w doleqliwosciach. wqtpliwe. 1978.STOSOWANIE CHYMOPAPAINY W]!ciqg z rosliny papaya. R~koczyny krt:garskie i tzw. powszechnie stosowany w przemysle miesnyrn do zruiekczania rniese.. Maze on przynosic uczucie pewnej ulgi przez zmniejszenie odruchowego skurczu miEi:sni. od dawna stosowany byJ przez znaehor6w w leczeniu wiclu slan6w chorobowych . tzw. lekow przeciwzapalnych i przeciwobrzekowych. Leczenie farmakologicme. a nie specjalistow'. Sq to opinie paejent6w. ale nie nalezy na tym Iakcis. skad pochodzi wiele pochlebnyeh opirrii a metodzie. ze stosowanie ciepla na okclice l~dZwiowq u nlektorych chcr ych nie przynosi zlagodzenia dolegliwoiici. Do leczenia b616w krzyze enzyill papaya wprowadzil amer ykanski ortopeda. Na propozycje te ostatecznie mozna by przymknqc oczy. Sq przeciwwskazane we wszystkich fazaeh cboroby krqzka mir. niewydolnoscl staw6w krzyzowo-biodrowych (tzw. Baxter Travenol zaprzestal dalsze] produkcji enzymu. a wiec pozornie mala skutecznosc metod leczenia. maze ten-proces nasflic. W doswiedczeniach na kr6Iikach stwierdzil on. ktorych hipotetyczne . manipulacje) Rozpowszechnienie b616w krzyza z jednej slrony. co wiecsj. Sze. obsuwach kreqow. itbrosilis. ze przyczyna dona k orzen Iub podraznlenle opony twardej. LECZENIE OBJAWOWE (cieplo. zarzucone z chwila stwiercizenia. Enzym otrzymal Iabryczna nazwe Disease i w rcku 1963 zostal zatwierdzony przez U. a nie hipotr-tyczne zmiany w rniEi:sniach. chymopapaine. Caly ruch krr. przesuwy kosc! krzyZowej) i co za tym idzie "korygowani':!" hipotetycznegu podwtchniecia rotacyjnego krf)g6w. podszywajqcy si~ pod uczenie brzmiace slowa "manipuiacje w bolaeh krzyza".nszkodzanla rnajq z kolei wywolywat odruehowe wzmozone napiecie miesni. R. a takze promienie uttrafioletcwe . Po kilkunastu lataeh stosowania enzymu okazalo siEi:jednak. Naturalnic nie oznarza to. ze jego dzielanie leczniczc rna zblizona wartose do placebo. ze istnieje wielka liczbs tzw. powoduja. Masez. kt6rym to terminem jeszcze niedawno opatrywano wiele boi ow krayza Da tie uszkodzenia krqzka m.l w Kanadzie. ze niejednokrotnie chorzy gotowi Sq poddac "'si~ wszelkim. Pomijajqc zupclnie irracjonalne i oczywiScie bczskuteczna sposoby. a niekiedy nawet moze nasilic objawy chorobowe. ze: 1) wszelkie rekoczyny grozq ciEi:Zkimi powiklaniami neurologicznymi w przypadku spowodowania przemieszczenia zablokowanego jqdra illiazdzystego do kanalu rdzeniowego oraz 185 184 . zwiekszajacc jedynic rueh6w krqqostupa. picie z161 itp. Manipulacje owe rnaja dotyczyc torebek stewow miedzywyr ostkcwych.:kszej wartosci w przypadkacb b6l6w krzyza. W tyrn miejscu trzeba zaznaczyc.zwykJe cieplo. a ich dzialanie objawowe jest.roko stosowane dawniej zabiegi fizykoterapeutyczne • Time. Tak zwane "czyste" cwiczenis. zas z druqiej dluqot.. stawach miedzykreqoslupowych lub tzw. Cieplo. Swoiste kuriozum na gruncie etiologicznym below krzyZa stanowi 5ZUkanie przyczyn below w tzw. manipuJacje w lb61ach krzyza. jak: noszenie kr61iezych sk6rek.

b jesl! jednak Jrldro 'przesuole si. kt6rej nastepstwem Sq okresl one doleqliwosci bolowe.q. is wiele osob chetnie poddaje ~i~ pIymitywnyn:i i wr~cz humorystycznie w sensie naukowym.Ryc. Dlatego najwlasciwhym postepowenrem w przypadku ' ostrycb objaw6w tytowypchniecia jll. czy przynrosa PQZytek!). rehabilitacji itp. r~k. zas jesli bfJ:dq ujemne .VI' ten sposob.wyciltg oraa sHows zqiecie. rekoczyny kr~garskie 186 a . wszyscy ci swiadkow:ie uzdrawiajqcego dzialania r~koczyn6w 'fizykalnych wkrotce doswtadczajq zresztq panownych atakcw below. dziwnego. noszenie gorsetu.zka mie. W 'rzecaywistosci mozliwe do przyjecie. Ciekawa jest rzeczq. ktorych wyksztalcenie medyczne zawarte jest w nlczwyklc powierzcbownych kursach masazu. zrazonych brakiem poprawypod wplywem leczenia specjalistycznego. fizykoterapeuci itp. jest np. Ruchem. uzesadniorrym z. (np. w. Poniewaz w~asniel!ie tycb zaleznosci przekracza czesto mozliwosci ich logicznego rozumowania medycznego.rdzenioweqo { zw1ltZlUle z tym powa:i:ne objawy neurologiczne. mada na tzw. ze na sobie doswiadczyli "blogoslawionego" wplywu tych zabieqow. Leczenie specjalistyczne zawsze polqczone jest z jakimis niewygodami. Skutki tyeh cwiczen mog" bye rzeczywiScie dodatnie. ze nawet niektorzy fachowi pracownicy slu:iby zdrowis pragnq tez widziec. ·187 .ego W piTzypadkacb tylowypc:h. ale tylko przejsciowo. osoby te sklonne Sq odnosic bole krzyZa do roznorodnych stan6w patologicznyeh z zakresu kescca miedniey. studenci akademii wychowania fizycznego.e nie potrafiq ani dok ladnie zdefiniowac.to. zabiegacb krfJ:garskich sposoby leczenia bolow krzyza. ze jego wi~ksZ'a cz~st': znajduje ste W obrehte ta. w ktorym zuajduje si~ chary w momencie stosowania zabicg6w kreqerskich. I tak we wczesnych okresach zwyrodnienia jqdra miazdzysteqo (okres T choroby) jedynyro rzeczywistym nastepstwem niefachowycb cwiczan i rekoczynow moze bye rozerwanie tylnej CZlisci oslabioneqo jut· pierscienia w16knistego oraz umozliwienie przemieszczenia fragment6w jqdra miazdzystego do kanalu rdzenfowego. a takze wyprost klTf}goslupa w odcinku l~dZwiowym ole przyno5Zq szkody (nie wiadomo rei. ograniczeniami lub nawet bolem (np. podaje.2) rekoczyny te sa zawsze sklonne wykonywac osoby przyuczone do medycyny.ni1tT cia i'ldra miaidzystego neSZI\ zawsze w sobie element duiego ryzyka z rac]t niemozncscl okreslenia pozycji illdra (lub jego fragmentu) w stosunku do tylnych krawedzl trzonow kr~g6w. obejmujacych chora talTcz~ miI\lQzykrf}gowq: a w przypadku uieznac:znego przemteszczenta i zakl1nowania [adra . Spowodowane w ten sposob zwl~kszenie szpary ml~dzykrEl90we'j oraz podctsnienta W obrebie piersclenie wl6knistego sprzyja cofniElclu siEl i<tdra miEldzy mony (wg Armstronga zmodyfik.dra miaidZystego [est unleruchomtanla chorego i ewentualne zastosowanie wyci'l. nie potrafi tez wyjasnic zwiazku proponowanycb. szybkie i bezbolesne wylcczcnic znajdujo wielu wd2:i~C'Znych odbiorc6w wsrod osob dotknietych b61ami krzyza. trwale. chwilowego zresztq polepszenia. lezenie w 16iku. kt6ry nroza doprowadzii: do takiego uszkodzania. Co wifJ:cej olbrzymia ich wifJ:kszosc nie zna Istoty ani cyklicznoscl procesu chorobowego. pobieranie zestrzykew Itp.rczy mi4\ldzykrf}gowej.WszelkIe r~koczyny typu kr~9aIski.abiegom "nastawienia" kosci i stawew miednicy oraz kn:goslupa. Jak latwo przawldziec.rozciqgajqce tylnq CZEtSC pierscteuia wl6knistego oraz wi£lzadlo podluzne tylne. ani wytlumaczyc. W okresie tyro. Jak juz wspomniano. dodatnie dzialanie biernych rueh6w krEtgo5lupa i miedniey w praypedkach uszkcdzen kr.oczyny . 156.1 . wewczas kftidy gwa1towniejszy ruch spowoduje jego dalsze przemieszczenie do kanatu .). kt6rycb zreszta tak:i. Niestety zaden z nich nie potrafi w spos6b naukowy i zrozumialy wytlumaczyc mecbanizmu rzekotneqo leczenia.dzykrEtgowego daje siEt zupelnie presto wytlumaczyc. Uzaleznione to jest od okresu choroby. Nic tei. zginanie tulowia (kr~goslupa w odcinku h'ldtwiowyrn) do przodu . VXie1e os6b sklonnych jest dopatrywac siEt w tych zabiegach ceca cudownego uzdrowienia i w przypadku jednoczesneqo.gu.].~ w stronq kanaru rdzeniowego poza sw6j rownfk. rekoczynow z patoloqiq.].

to rE.gdyz kcrzenie mogq pozostawac w silnych zrostach. Co wiecej .w okresie tyloprzemieszczenia . Jes!i krqzck miEl_dzykr~gowy jest Die uszkodzony.. jest inny. a zawsze . jest poszerzenie szpary miedzykreqowej.istnieje taka sytuacja. Ze wszystkich sposobow naplecia korzeni najprostsze i najskuteczniejsze jest nagle unieslerrie ku g6rze wyprostowanej . i stworzyc warunki do tyloprzemies'lczenia jqdra miazdzysteg.:b pierkienia.nistego zrostu trzonow kr~gow.. 'las z dru9iej grozha powaznych po:wiklail neurologicznycb. Jesli fragment jadrs mieadzysteqo wypchniety zosta! jedynie do ok.I choroby krqika mit::dzykr~gowegowplyw forsownego wyciqgu. ~sz~lkie nianipulacje mo_gq jedynie doprowadzic do jeqo wycismecia do swralIa kanalu rdzeniowego. ze teoretycz. Nie dziwi to z-resztq. a pierscien wloknisty caly. Wynik jest trudny do przewidzenis.o.ogole majq miejsce. Wynika :z lego.sztq znany od lat proceder potrzasania chorego na pJecach lub zawreszeme na rt::kach na hakach whitych w drzwi i pociaqanie za nagi. Z kolei jesli takie zakleszczenie ist. ie jesli w o~resie tyl~przemieszczenia jqdra miezdzysteqo nie rna jego zaklincweme.dzy trzony kn:mowe. W rzeczywistosci sprawa wcale nie jest taka prosta.ZENIE FOR. 1/a swej ebjetosci. Polepszenia.. Z teqo.iwosci. na drodze wcisni~cia jqdra w obrqb prerscienia wl6knistego.zastosowanie Iorsowneqo wydqgu rozciaqa krt::gi. Zmienia si~ ksztan jqdra miazdiystego.. ze z Jednej strony istnieje naclzieja trIko okresowego zruesienia dolegJiwosci.szcze.wl6kna pierscienia wl6knistega zmieniaj<i swoje ulozenie z belec:zkowatego na proste. 189 .dzielem przypadku.:koczyny mag". tj. zas jego powodzeniecalkowici~ zale:i:y od przrypa.jijdra rniazdiystego ku tylowi .dzajq kr~garzom pacjent6w. Paradoksalne jest.okresowego przemieszczania 5i€/.go. Nikt Die kwestionuje.nalu rdzeniowego .kczenia. wynika wyraznie. czy rnanipulacje przyniesie efekt dodatni._dliwe.enia . sHny wyciol9 moze uszkadzat pierkieiJ.est ZI. aby umozliwic jego powrot w obrab pierscienia wl6knistego. mienowicie przeprost krzyza. lstniejq wszelkie dane ku temu. kiedy dochodzi do wlok.nieje.fI. Nale:i:y [ednakze dodac. aby moinago bylo . ze wykonywllny ruchwymyka 5i€!.na drcdze napinania i pociqgania korz. W okresie 11 choroby . a nawet maze doprowadzic do nieodwracalnych uszkodzen. ablokowaz nia kn:goslupa". a ponadto pojawia siEl_element ryzyka.! powodowac ostateczne rozdarcie pierscienia wI6knjste~~ 1 wlEiza:dla podluinego tylnego oraz masywne wvpychauie zawartosci ]qdra rmazdiystego do kanalu rdzenioweqo. jes1i w .szcz. W tym przypadku zgi. Na tym samym oparty j.nie ten sam efekt moze przyniesc ruch prxeciwstawny.dku. wszelkie manipulacjs mogq jedynie powodowat zaostrzenia doleqliwosci bolowych przez uposledzenie stebilnosci lworzqcego sie zrostu. Z chwil<i wyprostowania wl6kien pie.SOWNYM WYCIJ\GIEM Leczenie forsowrrym wyciqgiem stracilo wiele na popularnosci w zwiazku z ryzykiem·z Dim zwiazanym. zeostrza jedyni-e doleg!.poza iluzor ycznq i krotkotrwala poprawa ~ jedynie przyniese szkod~.elkie manipulnc]e mogq . W ktorej znajduje sie uszkodzone. aby moe z c:zystym sumieniem brae sili' do takiego "IecZlCnia" chorego. I tak w przypedku wcialeqo przyJegania lub zrost6w korzenia z przemieszczonym jqdrem rniazdzystym manipulacje mogq . wyrzqdzic tr w alq krzywde przez uszkodzenie juz zmienionego chorobowo krazke. nierzadko polaczonych z nerwob61ern kulszowym. z powod. ale nierzadko szko..e. ze prawie calkowieie zostal obecnie zarzucony. nogL Ten bolesny sposob rozrywania bipotetycznych ZI'Ost6w przyniosl jednak tyle szkcd. jego zwyrodnienia i zmiE. a nierzadk o zakleszc:zone jqdr o miazdzyste.nie 5ij W stanie przyniesc jakiegokolwiek pozytku. w okresie III c1WIOby krqzka miE:. Jesli jednak wypchnit::ty zostal on poza rownik (a kto to wie --: objawy zakl:. mogq 'laS. wszelkie I'~koc-zyny Sq nie tylko zupelnie be:zuzytecz-ne. Zwazywszy. wcisnqc z powrotern tmiedzy trzony. a oiekiedy oawet ulegajq "obmurowaniu" przez kostnins. W przypadki.zeniem jqdro wepchnqc z powrotem W obrE. kiedy rEikoczynern mozna tylko okresowo (przypad kowo] zniesc istniejace doleqliwosci bMowe. c:zy wyrzijdzi choremu krzywde.rscienia dalsze odsuwanie si~ trzonow kr~g6vJ staje siEl niemo:i:liw~. W takich przypadkach jakakolwiek pr6ba uwolnienia korzenia manipulacjami jest z g6ry skazana na niepowodzenia. miEid:zykrEigowego. Celem stosowaneqo wyciqgu w dluqiej osi kI~gosrupa.. ze wsz.spod kontroli wykonujqce:go-. W przypadku zaawaosowanego zwyrodnienia krqzka mi~dzykr~gow. copowiedziano. 138 Na koniec. w wyniku czego tepe pobolewania W akolicy krzyz» Ologij nagle przejsc w postat ostrych b616w krzyza. dejac w ten sposob zrnniejszenie dolegliwoSci bolowych.gowe i uwalnia jqdro . jak i wypchnqc ealkowicie do swiatla ka. doprowadzajqceqo do .rozerwec zrosty. W 'okresie pierwszym uszkod~enia krqZka mie:dzykrtlgowego. mog. ie tego rodzaju "odblokowanje" kr€!.dzykrE'igowego nastqpstwa reknczynew mogij byt rezne. Sq przejsciowe i w zadrrym przypadku nie hamujq przebiegu procesu chorobowego. zas.goslupa moze w jednej chwili uwolnic chorego od dolegJiwosci i prawdopodobnie zdarzajqce si~ od czasudo czasu takie -przypadki nap. wykonanie jakiegokolwiek biernego ruchu _ze pociqgat za scbe odblokowanie uwiEiznit::tego fragmentu [adra i wsuniacie go :z powrotem miE:. LEC. nawet w sprzyjajacych okoltcznosciach nie wiemy.jqdra miezdzysteqo wsz~lkie r~koczyny. Jes li doszlo do zakleszczenia fragmentu jqdra miaidiystego mi~d'ly tylnymi brzegami trzonow krt::gowych. zgmame~ t~lowla. trzeba bye wysoce nieodpowiedzialnym.eg6Inie polaczone z energlcznym. Co wi~cej.nia sq je~~~ko:we).}cie tulowia ku przodowi rozchyla trzony krE:.

moze. ze uszkodzenie krqzk. konsekwentnego lec'leniazachowawczego. w zwiazku z ~'lym nie pociqgajq one za sohq iadnego ryzyka.u szyjnym i ltidzwiowym kreqoshrpa. ale Skutecznosc na i trudna r'ladk? pot~formowana . W okresie III choroby. Grupa trzecia (najwiElksza) to chorzy.:gowego leczy sifl W szpitalach. Wyniku przewidziec nie mozna.?.m. iycia. dluqosct okresu leczenia itp.goslupa. Wedlug danych swiatowycb leczonych chorych mozna podzialic na trzy grupy.diwiowym . . a wiE.-':'dwczego dochodzi do ustqpienia objaw6w choroby I mogE! om prowadzic normalny trybiycia oraz pracowac zawodowo. jesli uleqlo ono zakleszczeniu mierizy tylnymi krewedziami trzonow. Do pierws~ej i nielicznej grupy (ok. Druga grupa to chorzy.e. jak i leczenie odnoszq si~ do objaw6w: i5chia~. OczywiScie wszystko to. Jest rzeoz~ zrozumiala. nie mozna tez. czesto wrecz uciesznymi. SEi nast~pst.rua sil!) dalszemu leczeniuzachowawcze_ mu.dz'{Ja~gowego stanowi nastqpstwn "zdzierania' i rozrywania".o~iawiajqcY1_ll si~ rozpadern j. kJedy trzony zostaja polaczone tkankq wloknista. spowodowat jego powr6t W obr eb ptersctenia. zmuszsjace ieb do polozanfa siEl do lozka. Do wYJqtkow nalezq przypadki wlasciwego rozpoznania orez nastepczaqo. Z kole! wyciqg taki pomaga unisruchomic chore go w Iozku. torsowny wydqg przynosi zdecydowanq szkode.ortopedyczne lub neurologiczne. momen. to wh~kszosc Z nich trafia na oddzialy szprtalne . najczascie] malo sensownego leczenia. na kt6rych jednak. Rozciqganie krqgow niszczy mlodq tkank~ wl6knistq I nie pozwala na stabiIne i niebolasne ich polqczenie. W wyniku tego roznie duza cz~s"c chorych traci zaufanie do lekarza oraz stosowane] terapii i leczy si~ sama. tym czestsza Sq zaostrzenia objaw6w. moze si~ rowniez zderzyc odwrotnle . pozostewiajac bolesny i zmieniony zapalnie slaw miedzytrzonowy. u ktorych leczenie zachowawcze lagodzi objawy w takirn stopniu. ze im mlodszy wiek choreqo. moze ulec wypadnif::ciu. metody.wielu chorych wykazujqcych Iekkie i srednie objawy chorobowe leczonych jest pod r6:i:nymi. NajczE:Scd'e j w przypadkacn powtarza. CWICZENIA FIZVCZNE ZAPOBIEGAJPtCE IVlOPRZEMIESZCZENIU JADRA MIAZDiVSTEGO Mimo . Wielu autor6w (Armstrong} wyra:i:a poglqd.wielu badan i pr~c nie znamy dokladniej przyczyny zmian zwyrodniajacych Jaqua miedzykrqqoweqo.ostrzen zrozpaczony chory domaga si~ operncji I czesto odmawia podda. rozpoznaniami. Wiflkszosc wiarygodnych statystyk dotyczy leczenia szpitalnego.zaawansowanego zw16k:nienia Jaqika mi~dzykr~gowego i zmniejszenia ruchornosci Ifldtwiowego odcinka krp. g16wnie dlate qo. WVNIKI LECZENIA ZACHOWAWCZEGO poszczeg61nych sposob6w leczenia zachowawczego jest TOZdo. odnosi sifl jedynie do wyciq_gow wykonywanych na specjalnych stolach IUb przy ui:yciu mechanizmow wyciqgowych.jesli [qdro wychodzilo pozn r6wnik w strone swiaUa. . U czqsci chorych nastepu]e samoistna poprawa. Co innego stanowi wyciqg ci~:iarkowy. 0 i~tocie i stadium cb~roby oraz 0 koniecznycb ograntczemach. Co si~ tyczy osob wykazujacych ciezkie ohjawy chorobowe. 191 190 .:prawia wylqcznie W odcink. u ktorych pod wpty~em lecze.DIa zacho. a wi~c w peWnrm sensie jest r6wnoznaczne ze "zui:yciem" kr~gos!upa W odcinku lE. a nastflPnie wypisywana do domu z zaleceniem kontynuowania leczenia farmakologicznego i fizykoterapeutycznego. nie ~qczajE!c nawet ortoped6w .na skutek istniejqcego zamieszania nomenklaturowego orez slabej znajomosci istoty choroby przez og61 spotecznosct lekarskiej.W okresie tyloprzemieszczenia jqdra miezdzysteqo forsowny wyciqg jqdro na czas swego dzialania i. w kt6rym sily Sq niewielkie. gdyz mtodemu trudno 5i€}poqodzic 2! narzuconymi mu rygorystycznymi ograniczeniami rucbowymi. postrzal itp. ze choroba powoduje r6Znego stopnia kalectwo oraz ma nieregularne okresy zaostrzen i remisji. Najczescie] zarowno rozpoznanie. W wyniku tego malo kto posiada odpowtednie wiarygodne dane por6wnawcze 0 skutecznosci poszczeg6lnych metod leczenia. podobnie jak przy manipulacjach. Okresowe zaostrzenia. stosujac cz~sto WI£:CZ humorystvcznc srodki J. Z istniejacych hipotez zadna nie doezekala si~ odpowiedniego udolnunentowania. co powiedziano wyzej.a miE. mianowicie ze uszkodzenia krqzka miedzykreqoweqo zdarzajC! sip. 20%) naleiq ci. Nlestety..tow zapomnienta 0 swojej chorobie i zwie:kszonej akt ywnosci Iizyczne]. Operowani rekrutujq si~ z grupy chorych wykezujacych ciezkia objawy choroby.sterujqc wyciqgiem niczego zmieodciqza nic.go. Ponadto . a przeciez jedynie niewielka liczba chorych z uszkodzeniem krqzka ~i~dzykn. u kt6rych zawodzi leczenie zachowawcze i muSZq bye leczeni operacyjnia (10-20% chorych). rzadzie] pod wplywem stosowanego. leczona jest objawowo do momentu uSlqpienia ostrych dQIegliWOSci.qd1'd miazdiystevo i nast~pczym cyklem ZIDlan patologlcznyeb ealego krqzka. a to z racji zar6wno prowadzenia hardziej statecznego trybu i:ycia. lumbago. sklasyfikowania z roznych wzgl~dow. W miar~ uplywu lat dochodzi do automatycznego zlagodzenia doleqltwoscf. ze mogq oni prowadzic zblizony do normaln_ego tryb. Oczywiscie cz~sc z nich wymaga okresowego noszerua gorsetow ortopedycznych co najmniej przez wiekszq CZElSC dnia. Jeden fakt 'Die ulega watpliwosci.CW odcinkach 0 najwieksze] ruchomosci. co bye moie jest najwainiejsze z punktu widzenia terapeutyczneqo. .nia siEl za. kanal:u rdzeniowe. jak i zmian psychiki· oraz uciszenia si£: samego procesu chorobowego .

1llUSZOl bye wykonywane systematycznie. Zwi~kszenje sHy i tonusu miesni brzucha zwieksza skutecznosc mechanizmu przerioszenia napiqc j obciazen meehanicznych z koscca na uklad rniqsniowy (podwyzszenie tonusu i sHy miesni brzucha zwiqksza cisnienic wewnqtrzbrzuszne. zas z drugiej . Innym nastepstwem zwiekszenia sHy mi~sni brzucha jest lapsza stabilizacja kr~gosl:upa (kt6ry sam w sobie nie jest przeciez stabilny).unoszenie gornej czesci tulcwia. Na pierwszy plan w profilaktyce b616w krzyza wysuwaja si~ cwiczanis miesni brzucha oraz miesni grzbietu.stniejqce zaqrozenie. od strony przednio-bocznej przez miesten ledzwiowy. Codzienne cwlczenia poranne i wteczome. wiek.cy . aby mozna bylo szybko nauczyc chorych ich wykonywania. e -cwiczeIllia Iizyczne wskazane w uszkodzenlu krilika mi~d'ZykrElgowego oraz w b61ach krzy:ia z innyeh powod6w. aby zmniejszyc i. a tak przecicz nie jest. 192 IJ Bole I«. Uwaga! Zwr6C uwagEl. majqc na uwadze plec.yi" 193 . Ze w pnzycji stojqeej i siadzace] i::wiczil. Wzrnacnianie miesni brzucha musi sit:. Daialania profilaktyczne podobne Sq W swym zatozenlu do dzialail.przypieranie okolley Iedzwiowej do sciany z jednoezesnym wypyehaniem miedniey ku przodowtj a. Uzyskuje siq to przez cwiczenia okreslonych grup rniesmowycb oraz uczenie utrzymywania wla:kiwej postawy ciala zar6wno w czasie praey. wszystkie osoby wykonujqCC ciezkie prace fizyczne lub uprawiajqce . Cwiczenla izotoniczne dopuszczalne Sq jedynie w pozycji lezacej na plecach. dziqki czemu czesc sil obciqzajqcych dolne krqzk i miedzykrqqcwe przenosi siEl na dno miednicy i przepone]. 157 a-c Rye. iuala wytrzymalosc krqzka rniedzykreqoweqo na napiqcie i obciazenie niz wiclkosc dztalajacych sit Gdyby bylo odwrotnie.':W okolicy Iedzwiowej kr~goslup jest podpierany od tylu przez miesien prostownik grz.Wydaje sie. tym wieksze sOl sily stabilizujace krqqoslup W odcinku l(}diwiowym (wymienione mlqsnie sterujq.brzyma pleey" 'prosto. Wszystko wskazuje na to. a c Rye. plec itp. bez wzqledu na budowe ciala. proste czyt! nie wymagajqce specjalnych pomocy i przyrzqd6w oraz niezbyt czasochlonne. bye kazdorazowo dostosowyvvane do aktualnyeh mozliwosci cwiczeceqo. Cwiczenia mUSZq bye stopniowane przechodzenie od lzejszych do ciezszych. Lwtczcnia rnusza bye proste na tyle. Mimo ewentualnej predyspozycji do uszk odzen krazkow miedzykregowych z tytulu prz yjecia przez eziowieka pionowej postawy ciata wiele mozne uczynic. stosowanych w okresach zlagodzooia objaw6w w przebiegu dyskopatii. co najmniej kilka razy dziennie.unoszenie' nog. warunki fizyczne itp. tez wszystkimi ruchemi kr~goslupa). b . ezyli bez jednoczesnycb ruch6w kreqoslupa l~(i'i:wiowcgo. Im sil niejsze Sq te rniesnie. ze u podstaw calej patologii lezy raezej wr odzona. leczniczyeh. Zwr6c uwagll. ze istnleja wieLkie roznice wrodzonej odpornosci krazke miedzykreqoweqo na obciqzenia i napiqcia.bietu. Cclem stosowanych cwiczen jest z jednej strony zmniejszenie obciazen mechanicznych dztalejqcych na dolne krqzki miedzykreqowe.zmiana natury tych obciqzen..sporty silowe doznawalyby uszkodzen doLnych llildiwiowycn krazkow miE:'dzyknmowych. odbywac g16wnie na drodze skurez6w izometryeznych. posladkow i dlugich prostownik6w uda. jak i odpoczynku. Aby przyniosly pozqdany skutek.. 157. Przybieranie pozyeji sledzacej z pozyeji lezenla na plecach jest dopuszezalne jedyni~ przy wyprostowanych plecach (ruch zginania zachodzi w stawacb biodrowych). Ich Iiczba r nasilenle powinno.ywana jest przy horyzontalnym ustawieniu krElgosrupa. Kazde (:wiczenie po 10 razy.. c . 'ie wi~kszosc cwiczen wykon. po okresie wdrozeruar a . zas od przodu przez cisnienie wewnqtrzbrzuszne wywolane napieciem rniqsru brzucha.

. z rozluznionyml miesniami. szybko wzr_astajq w razie przybrania pozycji siedzqcej lub stojqcej. Rye. I ~ d. tj..wytwarzanie mechaaizmu dzWign_i . a nestepnia podnosza si~ jeszcze bardziej W czasie wysilk6w Iizycznych. W pozycji 9tojqcej masa ciala rozktadana jest r6wnomiernie na trzo- 194 1:3" 195 . spadajq prawie dozera w pozycji Iezqcej. Stepien i rodzaj s'il kompresji wyznacza kilka czynnik6w. ktore Sq uciskane bez przerwy. jest czynnikiem czesto niedocenianym.gowych. szczeg61:nie poleczonych z nieprawidlowym dZwiganiem ci~zar ow .trzonow krE/_90wych wzglEl.dem siebie i kreqoslupa w calosci w osi pionowej. jak i chorych zmlania si~ w zaleznosci od poslawy data w ruchu i bezruchu.- -. Znaczenie postawy. Sily kompresji. LS7e Stan Il:l:dZwiowych krqzk6w miE}dzybl:l:90wych zar6wno zdrowych. wzajemnego ulozenla. najwieksze w zakresie dolnych l~dzwiowych krqzkow mil:l:dzykrEl. z kt6rycb na pierwsza miejsce wysuwa si~ sile ci~:i:kosci oraz rodzaj j charakter wykoD¥'vanego ruchu. \. Postawa warunkuje sH'il i rozdttgliwosC mechaniczaych napiee dzJal:ajq' cych na krezki IE:l:diwiowe.

ny krE:l_gow krazk! mi~d.zykr~gowe. (krqzki.rn!l:ldz_ykr~g~we .Sq jedynymi i tkankami tniqkkimi, bloracyrm udziel w dzwiqanlu- mas)' cie la}. Dzialajqce naciski przenosza si~ przez srod~k krazkow ~lfldzykr~gowyc~. kt6rych jadra miazdzyste rozkladajq rownormernte slly ~a ~szystkle strony (rownowazenie sil zblizajqcych Lrzony. krEi!Jo,:e do sl~ble). .Iesli kr~goshIp wychyli si~ z plaszczyzny pionowej, .P?ws_taje w6wczas system dzwigni, w wyniku czego sHy padajqce na k.TClZkllDlfl~Z¥kni:gowe uleqaja zwielokrolnieniu. SHy te nie t.ylko wzrasta~q w wymku powstania mechanizm6w dZwigni, lccz takze przez zrmane plaszczy_z~y l.ch dzialania, w wyniku czeg_o nie padaje podkCltem pros-tym n.a kr:l~k.i ~I~dzykreqowe i trzony kr~g6w, lecz po~ kqt~~ ~strym (sIiy. scmaJ~c~, dqzace do przemieszczenia kr~gow)_ Silom scmajacym przeCl.w~t~wlaJq sie krqZki mifldzykrflgowe, wiezedle, wyrostki stawowe oraz miesme stabilizujqce krqqoslup. .., .. W przypadku zmian wzajemnego ustawiema .kr~~ow ro~a~ 1 chara~ter sil dzielajacych na "krqiki miE"<dzykr~gowe sta]CI:sie bardztej skomplikowane, gdyz szkodliwe dzialanie sHy ci~ZkoSti poteqowane Jest przez sily i neprezenia wynikajqce z dztalania miesni. . Zmiany wzajemnych stosuakow kr<,!zk6w zac~o~~ce. przy . nH~hach krqqoslupa odbijajq si~ przede wszystkim na. pler~cle~lU wlok~l~tym krazke miedzykreqoweqo. Zginanie, prostowarue, z9:nan1e n.a b~kl .1 ruchy rotacyjne Iub : wszelkie kombinacje tych ruchow rozciaqaja I ~aplnajq niekt6re w16kna pierscienia wl-6knistego, przy czym napiecre ~ch jest proporcjonalne do ampJitudy wykonywanego ruchu. We WSZystklCh

ruchach bierze udzial takza i jqdro rniezdzyste. Poniewaz zel [qdra kom6rkowego wplata si~ w siatkq tkanki wloknlstej, kt6ra z boku wrasta w pierscien w16knisty i jest przyczepiona do oslabiajqcych go Z obu stron plytek chrzestnych, ruchy kr~goslupa powodujq zmie.nne napinanie wl6kien tej siatki wl:6knistej, gdy'i przylegajq one do osi, dookola ktorej zachodzi ruch, Podcbnie wszelkie stiy dzialajace, usilujqce przesuwac kr~gi wzqledem siebie, takze przenosza sie ne, siatke wI6knistq i pierscien wl6knisty. Zdaniem niekt6rych, wymienione sily, uzaleznlone CZE"<SCIOWO ruod chomosci krti90slupa oraz po czqsci od postawy ciata (odchyJenie od plaszczyzny pionowejl typowej dla dane go osobnika, majq wielki wplyw na objaw "zuzywania i zdzieranie" w obrebie krazka miedzykragowego, i jako takie Sq wa±nym potencjainym etiologicznym czynnik.iem w uszkodzeniach krazke. Kontrolowanie przeto tych sil me podstawowe znaczenio w leczeniu chorych z uszkodzeniem krqzka miedzykreqoweqo, Od zabezpieczenia chorega krazka (w miar~ mozlrwosci) przed szkcdliwymi napieciaml i obciqzeniami uzaleznione jest wlokniste zesztywnienie chorego segmentu kreqoslupa w odcinku ledzwicwym, a. tym samym ustapienie objaw6w chorobowych. Jakkolwiek wylqczenie wszystkich sil i napiec dzlatajacych na krqqoslup W odcinku Iqdzwtowym jest niemosliwe, to mozna sHy te znacznie oqraniczyc oraz zmniejszyc ich szkodliwe dzialanie przez zmianq wektorow sil i plaszczyzn dzialania, W kt6rych wywierajq najbardzie] niszczqce dzialanie. Bardzo powai.nq rolE):w tym wzqledzie odgrywa utrzymywanie wlasctwej postawy ciefa zar6wno w czasie pracy, jak i w okresie spoczynku, nawet w czasie snu. Towarzyszyc rnusi temu r6wnolegle wzmacnianie mit::sni stabilizujqcych kreqoslup w odcinku l~d±wiowym.

PRAWIDtOWA POSTAWA CIAtA
Wyprostna postawa ciata, kt6rym to termmem okresla si~ swobodny uklad ciale w pozycji stojqcej, jest cechq znamiennq czlowieka. Postawa ciala jest zmienna na przestrzeni i.ycia, a ponadto podJega wplywom zar6wno wewnetrzneqo, jak i zewnetrzneqo srodowrska czlowieka. Niemcwlq Tozpoczynajqce chodzenie stoi na szeroko rozstawionycb nogach, z ugi~tymi stawami kolanowyml i biodrowymi oraz prostym, nachylonym ku .przodowi tulowiem. W postawie tej przejawia siE):czujnose Die wytwiczonego ukladu narwowo-miesniowaqo i duze napiecie miesni antygrawitacyjnych. Napiqcie tych miesni jest pierwszym czynnikiem ksztaItujqcym Iizjologiczne krzywizuy kHl9o"lupa: lordoze lE):diwiowq, kifOZE): piersiowq ~ lordozq szyjnq. , Zmiany posta.wy ciala w okresie wzrostu organizmu zwiqzane Sq z rozwojem ukladu nerwowego, narzadu ruchu oraz z okresami szybkiego WZTostU.GI6wne dwa okresy szybkiego wzrostu zachcdzq we wczesnym dztecinstwie oraz w okresie dojrzewania pkiowego. Okresy szybkiego 197

Rye. 158. Cwiczenia przeciwwskazane

w b61ach krzyia.

196

Kifoza

Lor aozo:

5zyjna

I

/ediwlowa

Ob;e /ordozy

zycte.

Rye. 159. Kszraltowamo

i kffolO sill Iizjoloqtcznych

krzywizn

kreqoshipa

w ci'lgu

1 roku-'

wzr ostu dotyczq gl6wnie konczyn (szczcqolnie dolnych), gdy:i kreqoslup rosnie rownomiernie: niewielkiego stopnia przyspieszenie rna miejsce W okresie dojrzewania pkiowego. Postawa dziecka daje sie; okreslic z rnomentem podejmowania samodziclnych pr6b stania. W tym momencie dziecko rna ju:i wyksztalconq lordozq szyjnq oraz zaanaczone tylowygi~cie, obejmujqce odcinck piersiowo-Iedzwiowy kregoslupa, w zwiqzku z czym rna rnlejsce typowe zaokrqqlenie jego plec6w .. DaIsze zmiany postawy clale dziecka uzale:inione Sq glow-nie od ksztaltowania si~ lordozy ll'ldzwlowej" a jednoczesnie od zniniejszenia nadmiernie wypuklonego brzucha, Ostatecznemu wyksztalccniu ulega przodowyqiqcte l~dzwiowe dopiero w okresie 7-8 rokn zycia. Od tego momentu postawa ciala dziecka jest prawidl:owa i charakteryzuje si~ dobrym napieciem miesniowym. Pogorszenie postawy. inaczc] jrrj zwiotczenie, a w nastepstwle uwypuklenie brzucha oraz zaokraglenie plec6w. pojawia si~ w okresie dojrzewania pldowego (13--t4 r.z.]. Zwiotczenie postawy. majace u swego podloza zmiany natury neurohorrnonalne], poqarszajqce sylwetke ciala, korl.czy si~ z ustaniem okresu do]rzewania. Dochodzi wowczas ponownie do przyjecia prawidlowej postawy ciala, cechujqcaj sit} prawidlowym tonusem miqsniowym. W okresie tym nast~puje ostateczne pogl~bienie i uformowanie lordozy l~dzwiowej orez towerzvszace tonusowi miqsnlowemu splaszczenie brzucha. 198

~tan ~en.w Dajleps~ym wypad.ku trwa. do 30 r.z., po kt6rym (wg nieklory~h JUz po 25 ~.z.) dcchodzi do powa±nl'go pogor5zenia postawv yv zwiazku _z powoli postopujqcq utratq sHy mi~sniowej (g!6wnie tlocz~ ni~ brznszna i pr?sl~wnik 9.rzbietuJ. powiekszeniem masy dala i nastepujqcvm zwyrodmeruem (m.In, odwodnienie) krqzk6w mi~dzykr~gowvch. "':':,zyslko to. razem sprawi~. ~e k.rzywizny kI!igoslupa ulegajq poglt}bieniu, dOcb~dzl do ~ystawarua 1 zwisania brzucha (utrata kompcnsacyjnego dzialania tloczni brzusznej] oraz zmniejszenia wzrostu. W przypadku u~zkOdzenia krqzka mi~dzykr~gowego prawidlowa postawa .rna z [ednej str ony zapewniC: makslmum wydolnosci krE:goslupa, przy jednoczasnym zrnnlejszoriiu dzialajqcych na niego nacisk6w . .Zapobieganie bolom krzyza na tlt dyskopatii uzale:inione jest od kilku rzynnikew, mianowide: 1. .Kre;go.stup ~lOwinien bye utrzymywany w pozycji neutrainej, a wit}c powrnno Sl~ unikac zbedneqo zginania, prostowania i skrecania tulowia, 2.. Ni~ wo~o przybierac tzw. postawy zmeczenia, wYlazajilcej si~ pcgl~b~emem hzjologicznych krzywtzn, Miesriie brzucha, prostownik grzbletu oraz mm. posladkows powinny miec stale odpowiedni tonus, B przez to stubllizowao i odciqzac krqqoslup. 3. ZarDwno w czasie siadani a, jak i przy taniu kreqoslup powinien by~ ~trzymywany w plaszczy:inie pionowcj, w wyniku czego sile ciezkOSCI pada Pl'~stupadle na trzony kHI,gow oraz krazk! mi~dzykrf!gowe, bez wytwarzama szkodliwycb sil scinajacych. ~. W pozycji lezCj.cejkr~goslup powinien bye 11trzymywany takze w pozyc]i neutralnej (podobnie jak w czasie stania i siedzenia) j podparty
Zgmacz
M pros lo,,",n':k

ode Qfjnego

grzblelu

r
Mm.
5kOif'.l.€'
I

~lr'Jsr

brrucnn

M, fXJ5jodkowy wielki

ZgjF1(}c~e sfOfW IY! ',6jgtowy Mrrr SIrzor/wwe

M. olsnze/Qwy
Iy/ny

Rye, 160. Mi~snje stabilizujqce gloWIl. tul6w i konczyny dolne, od kt6rrc:h uzalezniona jest w duzym stopnlu posta wa clala.

199 '
/

w odcinku l~dZwiowym tak, aby wyelirninowac szkodliwe naciski na krqzki.JDi~dzykrrmowe. 5. W czasie ruchu i wysilk6w fizycznych kr~goslup powinien bezu tannie bye konlrolowany przez rniesnie w celu jf:!go stabilizacji oraz okreslenia tzw, bezpieczne] ampHtudy ruchow, W tyro lILiejscu nalezy dodac, ze wykonywanie ruch6w tulowia w zakresie ich pelnej amplitudy jest rzadko konieczne. Prawidrewa i bezpieczna postawa ciala pIZy pracy charakteryzuje si~ utrzymyweruem neutralnej pozycji knmOSfupa w celu stabilizecji srodka ciezkosct, przy ktOrym konczyny zachcwujq maksimum sprawnosci. Jedynie w bardzo wyjqtkowych sytuacjach konieczne stajq si~ ruchy krqqoshrpa w zakresie ich pelnej amplitudy w celu uzyskania rnaksymalnego efektu dzialania .. Wszelkie !;!waUowne, kurczowe lub tym podobne ruchy kreqostupa Sq zawsze przeciwwskazane.

du wyrzuceniu do przodu lewej nogi towarzyszy jednoczeSnie wysuniElcie w prz6d przeciwlegl:ej polowy ciala, dzieki czemu zapewniona jest r6wnowaga cia!a. Prawidlowa postawa ciala a kr<!zek mi~dzykr~gowy Prawidlowa postawa ciala w wielkim stopniu zabezpiecza l~dZwiowe krazk! miedzykreqowe przed mechanicznymi przeciazeniami, . W pr~ypadk~ wlasciWej stabilizacji Iadzwioweqo odcinka kr~goslU'pa Sll?y prostownik grzbietu oraz miesnie brzucha przejmujq wiele sil, ktore w. przecrwrrym wypadku zadzialalyby bezposrednio na uklad wiezadlowo-stawowy kreqoslupa oraz na krqzki rniedzykraqowe. Przed dzlatantem sit scinajqcych na krqzek zabezpiecza (zar owno w spoczynku, jak i w czasie ruchu) rcwnowazenie srodka ci~ikosci ciala i sHy ciezkosci tak, aby ich wypadk.owe padaly wzdluz dlugiej OS1 kreqoslupa. Kontrolowanie ruch6w kreqoshrpa sarno w sobie zapobiega powterzajacym si~ przeciqzeniorn elastycznych wiqzekpier:kienia wi6knistego oraz jqdra miazdzysteqo. W szczeqolnosci uwalnia krqzek miqdzykreqowy od nadmiernych nap'r~zefl i nacisk6w unikanie nadmiernych kurczowych i nie kontrolowanych ruch6w. Utrzymywanie wlasciwe] postawy ciala pomaga kontrotowec i zmniejszac s~y mechaniczne, kt6re nieuniknienie dzialajq na krazki miqdzykreqowe, i konsekwentmie opozniajq sklonnosc do uszkodzenia krqzka W w~ku zuzycie.

NAUCZANIE
POSTAWV
2

UTRZVMVWANIA
CIAtA

PRAWIDlOWEJ

7

13 '

'20

50

~Olat

Rye. 161. Sylwetki dale; ezlowieka w r6znym wieku.

Aby uzyskac zqdany efekt, trzeba przekonac chorego do utrzyrrrywanie prawidlowej postawy ciala, wykazujsc korzysci z tego wvnikajace. Nastepnle trzeba chorego riauczvc, jak to robtc,

Rodzaj i charakter wykonywanych ruch6w okresla stosunek kT~gOslupa do podloza. W celu utrzymania rownowaql ciala dzlalanie siry ciezkosci rnusi bye korelowane z ruchami ciala. Na przyklad, w czasie biegu kr~goslup zostaje pochylony do przodu .przez zmiene ustawienia miednicy w stawach biodrowych (nachylenie to jest proporcjonalne do szybkosci), Inne czynnosc! wymagajq innych ustawien kH190s1upa i w krancowych przypadkach (np. przy skoku, wzwyZ) kTE)90sluP maze przez pewien czas znajdowac si~ r6wnolegle do podloZa, w pozycji poziomej. Zasadniczo kI~goslup powinien bye utrzymywany w takiej pozycji, w ktorej sHy b~dqcewypadkowq roznycb napi~e i obciazen, na Jakie jest wystawiony, padaja wzdlui jego dlugiej osi i rownoczesnie utrzymywana jest r6wnowaga data. _ Kreqoship (jako calosc oraz jego poszczeg6lne odcinki) musi harmonijnie. uczestniczyt w ruchach konczyn. I tak na przyklad w czasie cho-

Rye. 162. Kanony prawidlowycb postaw ciala eZE:~10 orsprzaczaa ze zdrowiem kr~gosJupa. Na przyklad z tzw, sylwetek Harwardzkich b610m krzyz a moqa zaponteqec jedynie dwie srodkowe (B, C).

200

201

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->