Spis tresel

1. 1.1. 1.2.
1.3. 1.4.

Informacje og61ne 0 samochodzie Opis pojazdu Dane identyfikacyjne Charakterystyka techniczna pojazdu Walory uzvtkowe samochodu . . . . . . . urzadzenta sterowania i kontroli . . . .. Uwagi dotyczaca eksploatacji Obsruga sarnochodu " . . . . . . . . . .. Obsluga codzienna Obsluga raz w rnleslacu . . . . . . . . . .. Og61ne zasady obslugi i napraw samochodu Wybrane czynnosci obslugowe ;:)~ri:1WULCl.11I1:t puznnuu uleju vv ellulku . Wymiana oleju i filtra oleju Wymiana wkladu filtra powietrza Wymiana filtra paliwa Sprawdzanie poziomu oleju w skrzynce przekladniowej ... . . . . . . . . . . . . . .. Sprawdzanie ruchu jalowego kola kierownicy Sprawdzanie skoku pedalu sprzeqta Wymiana swlec zaplonowych . . . . . .. Sprawdzanie stanu akumulatora .... Sprawdzanie stanu plyncw eksploatacyjnych Konserwacja nadwozia i elernentow podwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Konserwacja uszczslek gumowych .. Wymiana kola . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wykaz caynnosci obstugi okresowej Materialyeksploatacyjne Podnoszenie samochodu i holowanie Podnoszenie samochodu . . . . . . . . .. Holowanie Holowanie przyczepy . . . . . . . . . . . .. Slinik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Og61na charakterystyka silnika . . . . ..

9 9 12
14 15

1.5.
1.6.

20
28

2. 2.1.
2.2.

30
30 30

2.3.
2.4.

32 6!
32

32

34 34
35

36 36
36

37 37
38 38 38 39

Kadlub silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wal korbowy i ttoki . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Glowica i uktad rozrzadu Pomiar cisnienia sprezania . . . . . . . .. Wymiana paska rozrzadu . . . . . . . . .. Wymiana uszczelki pod glowicq . . . .. 3.5. Uklad smarowania .. . . . . . . . . . . . .. Pomiar ctsn'enia oleju Demontaz miski olejowej Wymiana pompy oleju Typowe niedomagania ukladu smarowania 3.6. Uklad chlodzenia Wymiana termostatu . . . . . . . . . . . . .. W~IMill". lSe"'p~1 plynl J nhlnri'l'lnnanfi'l Wymiana chtodnicy Typowe niedomagania ukladu chlodzenia 3.7. Doprowadzenie powietrza 3.8. Zasilanis paliwem . . . . . . . . . . . . . . .. 3.9. Zaplon bezposredni (DIS) 3.10. Sterowanie pracq silnika . . . . . . . . . .. Programowanie obrot6w biegu jalowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Diagnostyka systemu sterowania . . .. 3.11. Uklad wylotowy 3.12. Typowe niesprawnosci silnika . . . . . .. 4. 4.1 . Ukfad przenlesienia napedu . . . . . .. Sprz!?g!o....................... Charakterystyka techniczna ..... . .. Regulacja pedalu sprz~gla . . . . . . . .. Sprawdzenie punktu wtaczanla sprzeqta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Odpowietrzanie ukladu sterowania sprzeqia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wymontowanie tarczy sprzeqta ..... Skrzynka przekladniowa . . . . . . . . . .. Charakterystyka techniczna Wymontowanie skrzynki z samochodu

3.2. 3.3.

45 49
51

52
53 55

56 57 58 58 59 59 61 62 63 63 65
67 68

70 70 72 75 77 77 79 79

2.5.

2.6. 2.7.

42 42 42 42 43 44 45

80 80
81

3. 3.1 .

4.2.

83 84 84

6
Regulacja mechanizmu zmiany bieg6w Sprawdzanie oleju w skrzynce P610sis napedows Wymontowanie petost napedowe] Wmontowanie palosi naosdowe] Diagnostyka ukladu przeniesienia napedu Typowe nlesprawnosci uktadu przeniesienia napedu Uk fad kierownlczy . Charakterystyka uktadu kierowniczego Uklad klerowniczy ze wspomaganiem Wymontowanie pompy ukladu wspomaganla Wymontowanie przekladnl kierowniczej Odpowietrzenie uktadu Typowe nlesprawnosci ukladu kierowniczego ze wspomaganiem ... Uklad kierowniczy bez wspomagania ~ymon~ow~nie przekladni klerownicze] , Typowe niesprawnosc uktadu kierowniczego bez wspomagania .... Demontai. i regulacja element6w uktadu kierowniczego Zdejmowanie kola kierownicy Zdejmowanie drazkow kierowniczych R.egula~ja n~ciqgu lozyska przekladnl klerownicze] Sprawdzenle ustawienia przekladni kierowniczej i k6t klerowanych Zawieszenie i kola . . . . . . . . . . . . . .

DAEWOO LANOS

85 85

B.S. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.B. 7.7.

4.3.

86 86 86
87 87

Zamianak61 Pomiar bicia kota Typowe nlssprawnosci zawieszenia samochodu Ukfad hamulcowy

. . . .

107 107 108 109 110 111 111 113 113 115 115 116 117
117

f

4.4.

5.
5.1

89
90
91 91

5.2.

92 93 93

5.3.

94
94 94

5.4.

Charakterystyka ukladu hamulcowega Diagnostyka ukladu hamulcowega ... Odpowietrzanie ukladu hamulcowego Plyn hamulcowy Pompa hamulcowa Serwa hamutoowe Hamulce k6t przadnich Sprawdzenie i wymiana wk!adek hamulcowych Dernontaz zacisku hamulca Sprawdzanie tarcz hamulcowych 7.8. Hamulce k6~tylnych Sprawdzanie bebnow hamulcowych Sprawdzanie okladzln ciernych Wymiana szczek hamulcowych 7.9. Hamulec awaryjny 7.10. Lampka sygnalizacyjna ukladu harnulcoweqo 7.11. Uklad ABS 7.12. Typowe nlesprawnosci ukladu hamulcowego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118 118 119 120 120 121 121 123 124 124 126 126 127 128 130 131

. . . . .

95
95 95

B.
8.1. 8.2.

Nadwozie.

,

96 96 98
98

6.
B.1. B.2.

B.3.

6.4.

Ustawienie kat . przednie zawieszenie , .. Wymontowanie kolumny przedniego zawleszenla . Wymontowanie wahacza . Sprawdzenie przedniego zawieszenia Tylne zawieszenie . Wymontowanie tylnej osl . Wymiana amortyzatora . Wymiana spr~Zyny tylnego zawieszenia . Wymontowanie drazka stabilizatora .. Sprawdzenie tylnego zawieszenia . Regulacja luzu tozyska kola . Wymiana piasty kola . Kola i ogumienie . Zalecane rozmiary opon i clsnlanie w ogumieniu .

99 99 101 102 102 102
104 105 105 105 105 106 106

104

Opis nadwozia , Wyposai.enie zwlekszajace bezpieczerislwo uiytkownlk6w samochodu Pasy bezpieczeristwa Poduszka powietrzna Siedzenia i zagt6wkl 8.3. Budowa nadwozia 8.4. Elementy przodu nadwozia Pokrywa silnika Blatnik przedni Zderzak przedni B.S. Drzwl przednie Zamkf drzwi Wymontowanle plata tapicerskiego drzwi przednich Wymlana szyby drzwl przednich Wymlanalusterka bocznego B.B. Drzwi tylne Zamki drzwi Wymontowanie plata tapicerskiego drzwi tylnych Wymiana szyby drzwi Iylnych 8.7. Szyba tytu nadwozia Naprawa uszkodzonej sciezki grzejnej

,. . . . . . . . . . . . . . . .

131 131
132 134 134 135
135

136 136 136 136 136
137

137

SPIS

rassci
9.S. 9.7. Wymiana zarowek Sygnal diwl~kowy 9.B. Sygna,lizatm dtw\~kowy . . . . . . . . . .. 9.9. Wycieraczki i spryskiwacze 9.1 O. System zabezpieczenia samochodu immobilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9.11. Zestawwskainik6w , 9.12. Schematy instalacji elektrycznej . . . .. 10. Zmlany i modernizacje 10.1. Lanos Sport . . . . . . .. 10.2 Zasilanla gazowe Zalqcznik 1. Dane do regulae)1 I naprawy Zalqcznlk 2. Momenty dokrecenle element6wzfqcznych Zafqcznik 3. Charakterystyczne podwozla .. , . ..

7
151 157

Szyba tylna boczna (wersja 3·drzwiowa) 8.B. Zderzak tylny 8.9. Tablica rozdzielcza, lusterko wewnetrzns 8.10. Ogrzewanie, przewietrzanie oraz klimatyzacja wnetrza 9. 9.1. Wyposaienle elektryczne . . .. Akumulator..................... ladowanle akumulatora , Uruchamlanie silnika za pornoca akurnulatora zewnetrznepo Alternator Wymontowanie alternatora . . . . . Typowe nlesprawnoscl uktadu ladowania akurnulatora Rozrusznlk Wymontowanie rozrusznlka Typowe nlesprawnosci ukladu rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczniki.................... Oswietlenie.....................

137

i37

157
157 160 161 161 215 215 217 223 226 230 233 236

13B 140 143 143 143 144 144 145 146 146 146 147 148 150

9.2.

. . .. ,... . . ..

9.3.

wymlary

9.4. 9.5.

Sfownlczek skrot6w Skorowidz rzeczoWy . . . . . . . . . . . ..

II Z racji specjalnych, korzystnych warunk6w gwarancyjnych oterowanych nabywcy nowego samochodu przez gwarantazaleca siy dokladne zapoznanie sil z ich postanowieniami iscisle przestrzeganie tych warunl<Ow, poo rygorem utrary ywaram':JI. vv ramacn gwaranGJI TU:l.tClLY powier nynullCllll.o OUOIUy I 11"~"*",, pojazdu Autoryzowanym Stacjom Obs1ugi Daewoo. W zwiqzku z powytszym. W okrasle gwarancyjnym, intormacje obsfugowo·naprawcze zawarte w tej publlkae] nalezy traktowac intormacyjnie, np. w celu postawienla wlasciwej diagnozy dotyczace] stanu technicznego pojazdu, oceny prawidtowego wykonania obslugl Iub naprawy gwarancyjnej w ASO. Po uptywie okresu gwarancji wiadomoSci dotyczqce obstug i napraw mog~ bye wykorzystane do samodzielnych prac przy samochodzie. Ze wzglfildu na udoskonalanie konstrukcji samochodu przez producenta zakres i czestosc wykonywania czynnoscl obslugowych mog~ ulegac zmianom. Zaleca sie kai:dorazowe sprawdzenie tych danych w fabrycznej dokumentacJi pojazdu.

La"

3-drzwiowy .8 DAEWDO LANDS SAMDCH60 OAEWDD LANDS a .5-drzwiowy. b . C .sedan.

wtasciwosc: jezdnych. konstrukcj~ pedwozia konsultowano z firmq Porschs a sllnika z flrmCl Ricardo.5 SOHC a rnocy 63 kW/86 KM alba 1. " Spotyka s!~ oznakowanie lego silnika symbolem 1. Tylne zawieszenie to zespolona as skretna. dwustozkows sprezyny srubowe i amortyzat a ry. . dzia!a w uktadzie krzyi:owym. rnajacych znaczaoy udzlal w przygotowaniach wielu znanych konstrukcjL Stylizacja nadwozia i wnetrza zostata dopracowana przez firm~ ltal Design. Hydrauliczny. wspomagany. Jego celem byle skonstruowanie samochodu spslntalaceqo wysokie wymagania w zakresie wymag6w bezpleczenstwa i ekologli.czterodrzwiowa typu sedan (dlugose nadwozia 4237 mm). stwarza szanse ponad trzykrotnego zwiEilkszenlaobJfiltosci przestrzeni baqazowe]. Pojazd wyposai:ono w lnstalaeje elektryczna 12 V (ujemny zacisk akumulatora dotaczono do masy pojazdu). ukfad hamulcowy wypesaiony w hamulce tarczowe a wentylowanych tarczaeh na ko!ach przednich i hamulee bebnowe z tylu.podwOjny walek rozrntdu na gtcwicy. pleciodrzwtowa i trzydrzwiowa hatchback (dlugosc nadwezia 4074 mm) oraz pleclodrzwtowa i trzydrzwiowa wersj~ towarowa van (dlugose nadwozia identyczna z wersia hatchback) .4 SOHC) Ii 0 mocy 55 kW175 KM). sylwetki. Z) OOHe .radosny i nos nas. Samoeh6d ma trzy wersje nadwozIowe przeznaczone do przewozu os6b . SOHC . ktorego nazwa wywodzi siEilad laclnskich slow: latus . Konstrukcja samochodu zostata opracowana przy Wsp6tudziale renemewanyeh firm. uktad kierowniczy moi:e bye z przektadnia klerownicza ze wspomaganiem alba bez wspomagania. W ciC\gu30 rnlesiecy od zatwierdzenia projektu uruchomiono seryjnC\ produkcie samoehodu Daewoo Lanos.poJadynczy walek rOzfZctdu na gtowlcy. Dzielone oparcie tylnego siedzenia.6 DOHC3) a mocy 78 kW 1106 KM). Przednie zawieszenie samochodu jest niezalezne z kolumnami typu MacPherson. Wszystkie te Jednostki napedowe maia wielopunktowy wtrysk paliwa.1. ezyli radujC\cy nas. Opis pojazdu INFORMACJE .0 rn. Samoch6d maze mise piEi!cioblegowC\rnschaniczna skrzynke bieg6w lub czterostopniowq skrzynkEi! automatyczna. wahacze wzdluzne. Zesp61 napadowy jest umieszczony poprzecznie nad przednla osia i napedza kola przednie. OGOLNE SAMOCODZIE Samoch6d maze bye wyposai:ony w jeden z kilku silnlkow: 1400 ems (1. Samoch6d w wersji osobowej jest przystosowany do przewozu pleciu pasai:er6w.o 1. Niesymetryczny podzial opar- Daewoo Lanos jest samochodem nalezacvrn do grupy sredntcb aut 0 d1ugosci nadwozia nieco powyze] 4.5 DOHC a mocy 73 kW/100 KM) lub 1600 cm3 (1. wyposai:onego w odpowiednie [ednostkl napedowe. Wyzwanie opracowania nowego sarnoohodu podleto w potowle lat 90. 1500 ems (1. Mozllwe jest rowntsz przewozsrue wlekszsqo bagaiu po uprzednim ziozeniu tylnych siedzsn.3. dzieki rnozllwosel ztozenla.

. Wersja towarowa (van) w samochodzie trzydrzwiowym ma dwa miejsca sisdzace oraz przestrzen bagaiowCl cddzielona ad prze- ni~ta do przodu.. cia w stosunku 2/3 urnozliwla przswozenie dlugich przedmiot6w i jednoczesne zabranls jednego alba nawet dw6ch pasate row.z siatka metalowa .siedzenia tylne w po..gaZnika (dml") nadwozie sedan Tylne aledzania w pozycji normalnej 322 nadwozie hatchback a .zycji normalnej 250 686 l'ylne sladzanla zlozone 9Sa strzeni pasaZerskiej przeqroda . bezposradnio za przednie .-.o siedzenia przegrada maze bye przesusiedzenia. natomiast w wersji pieciodrzwlowe] (4-miejscowej) rna przecrooe umleszozona za oparoiami tylnych siedzsn. W tej wersji po zloieniu oparcia tylneg.polsmnosc PRZESTRZEN Ustawienie sledzen tylnych Pojamnosc ba..sledzenia tylne ziozons BAGAZOWA (warsla hatchback) .__ PRZESTRZEN BAGAZOWA (warsja sedan) a .. b . b . W celu przesuniecia przegrody nalezy wykr~cic sruby moculace [a do nadwozta a po przesunleciu wkrecic te sruby wgniazda odpowiadajqce nowemu potozsniu przegrody.wldak.zamontowana na stale.10 INFORMACJE OG0LNE 322l =------.

Zderzakl w kolorze nadwozia Elaktryczne sterowanie szyb drzwl bocznych Elek!ryczne sterowanie lusterka prawego Antena elektrycznie podnoszona Batwione szyby Lakier metalik rub perlowy Dodatkowe (trzecte) swlaUo hamowanla QbiaSnienie oznae.4.5-drzwlowy s S s 0 0 0 s Q 0 0 s s s - s s s - - - s s s s 0 s a s s 0 s s s 5 s S3! 531 0 - s 0 0 0 s 5 s a a 0 0 " Wyposaienie moze utec zmianom (1'1 Lanosle 1.wyposazeme dodatkowe \opcja).4 l'Iyposaienie 1'19 opisu warsjl S Z wYil:l.S) oraz wzbogaconych (SE.nika nlz nadwozie typu sedan.zeJi : S. Samoch6d jest produkowany w wersji podstawowej (standardowej . Wersja S 3.6 DOHC). piqtym drzwiom z tylu nadwozia. 5-drzwlowy 0 - Wersja SE 4-drzwlowy S WersJa SX11 3. . " W slandatdzle dotyczy szyb drzwi bocz:nych przsdnich.niku przedmiot6wo sporych rozmiarach dzililki duzyrn.. Wyposazenie samochodu Lanes" Rodzaj wyposaienia Wspomaganie ukladu kierowniczego RegulacJa WYSOKoscJ ola KlerownJcy k Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrma pasazsra Uklad ASS Ogrzewanie tyrnej szyby SWiatta przeclwmglowe przednie Wycieraczka tylnej s"Zyby(hatchback) Tylny spoiler Obrotomiarz Zegar cyfrowy K1imaty"Zacja Centralny zamsk Immobilizer . kt6re jest takie oterowane w zr6inicowanych fabrycznych zestawach. tzw.brak 1'1 wyposaienlu. .lklem lmmobllizera. 0.wyposaienl8 standardowe. 4. pozwala na umieszczenie w bagai.OPIS POJAZDU 11 PRZESTRZEN 8AGAZOWA (wersja van) Nadwozie typu hatchback. dodalkowe ~wlatlo hamowanla w standardzll~) ~ Samoch6d z s!lnikiem 1600 dm' (1. pakietach. SX) z dodatkowym (opcjonal- PRZEGRODA ODDZlElAJACA PRZESTRZEN BAGAZOWA nym) wyposaZeniem. pornirno mniejszej pojemnosci bagai.

Daewoo Motor. modelu roku i numer seryjny nadwozia. Lanos). Y . W . typie rozrzadu.przeznaczenie pojazdu: E . B . . Przykladowe oznacz.2000. pojernnosci skokowej.1999. producencie i numerze seryjnym. V -1 .3-drzwiowy hatchback.eksport. . Oznaczenie silnlka zawiera informacje a typie jednostki napedowe].samoch6d wyprodukowany w macierzystym zakladzie Oaewoo. silnika. 6 -1. F . typu nadwozia. E . natomiast numer identyfikacyjny jest wybity w g6rnej czesci przegrody czolowej po prawej stronie.1.enie silnika: A15SMN012345B.2. X . 0.tabllczka homologacJ! Ueiali wyst'iJPujel.numer YIN. 48 .sCI. 6 .4 SOHC.12 lNFORMACJE OGOLNE 1.Daewoo FSO.Bupyong. 000001 .rynek wewnetrzny: W . 48 . na przegrodzie czolowej obok numeru VIN znajduje sifil tabliczka z numerem homologacji sarnochodu. W numerza tym sa zawarte informacje dotyczace producenta samochodu.zaklad produkcyjny: B .przedni naped z mechanicznq skrzynkq bieg6w.5 DOHC.typ napedu w danym samochodzie: • KLATF486EWB000001 F . SUP .1.typ silnika: C . rodzaju zasilania. W . Tabliczka z numerem identyfikacyjnym jest umieszczona na przegrodzie czofowej za serwern hamulcowym. • SUPTF69YDXW000002 . Polska.4-drzwiowy sedan.5 SOHC. ROZMIESZCZENIE IDENTYFIKACY DANVCH JNYC H SAMOCHODU LANOS 1 .oznaczenie silnlka. T . Daneidentyfikacyjne Dane identyfikacyjne samochodu stanowiq: . R6wniei. 69 .6 DOHC. 3 -1abliczka znamionowa . Numer VIN sklada si~ z 17 znak6w.numer seryjny nadwozia. Y .Warszawa.model roku: V -1997. Korea.skrzynka automatyczna.1998. A .to dane ldentyfikujace producenta samochodu: KLA . Poszczeg61ne czlony numer VIN rnaia nastepujqce znaczenie: KLA lub SUP . 2 .samoch6d wyprodukowany w zakladach Daewoo-FSO.numer homologacji.numer identyfikacyjny pojazdu VIN (Vehicle Identification Number).grupa pojazd6w wg klasyfikacji producsnta (Nexia.5-drzwiowy hatchback.rodzaj nadwozia: 08 . Przykfadowo: .

DANE IDENTYFIKACYJNE 13 NUMER VIN (1) I TABLlCZKA HOMOLOGACJI (2) SAMDCHODU DAEWOO LANDS Poszczeg61ne elementy oznaczenia zawierajq nastspuiace informacje.wielopunktowy wtrysk paliwa).polernnosc skokowa silnika 1500 ern" (13 . 0 . TABLlCZKA ZNAMIONOWA SAMOCHODU PRODUKCJI DAEWOO MOTOR (Korea) UMIESZCZENIE NUMERU NA SILNIKU DOHC TABUCZKA ZNAMIONOWA SAMOCHODU PRODUKCJI DAEWOO-FSO (polska) UMIESZCZEN1E NUMERU NA SILNIKU SOHC .DOHC (4 zawory na cylinder). M .rodzaj zasilania silnika (MPi .1400 ern".9.5 ~ E < 10.kolejny numer produkcyjny. rzedowy. 16 .typ rozrzadu: SOHC (2 zawory na cylinder).typ silnika: 4-cylindrowy.stopien sprezanla 9. B .1600 emS).zakfad produkujqcy silniki.0 012345 . S . S . N .0 < E < 9.5. 15 . A .

Charakterystyka techniczna pojazdu Wymiary podstawowe samochodu w mm Wymlar Dlugosc Szerokosc Wysokosc Rozstaw osl Rozstaw kot przednlch Aozstaw kOllylnych Zwis przedni Zwis tylny Prze{.wersja 3·drzwlowa.-drzwlowe 4074 1678 1432 2520 1405 1425 838 716 160 838 879 160 838 716 160 .warsja 5-drzwlowa.wit Typ nadwozia 3-drzwiowe 4074 1678 1432 2520 1405 1425 4·drzwiowe 4237 1678 1432 2520 1405 1425 5.. c .. b . 14 a INFOAMACJE OGOLNE 838 2520 715 b 407' c 4~31 PODSTAWOWE WYMIARY SAMOCHODOW DAEWOO LANOS a .3.wersja 4-drzwiowa 1.

przedniej -Iylnej Llczba pasazerow 1.9 5. tzw.2 5. utrzyrnac o .4/10.0 27 85 130 168 180 11.1 12.6 18. bezpieczeristwie decyduje konstrukcja element6w nadwozia.5 11.8 24 -IV bieg -v 0+100 km/h 60+100 km/h 80+120 km/h Zdolnosc pokonywanla wrnlesian Glosnosc Minimalny promier"l zawracama Zuzycie pallwa: . "crash test6w opracowano bezplecana.4: 1.5 4-drzwiowe 1035 1595 826 769 5 1. 0 optymalnej deformacji w mlejscach stref kontrolowanago zgniotu w przypadku zderzenla CZDtowego i z tytu.9 10. a [ednoczesnle w razia wypadku. Nadwozie spetnia wymagania okrestone przepisami obowiazujacyrni w Europle oraz w Ameryce P6fnocnej. 1.9 19. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy w kg Masa przyczepy Masa calkowlta przyczepy bez hamulca Masa calkowlta przyczepy z hamulcem Typ silnlka 1. powiednio sztywna bryl~ nadwozia.5 SOHC I DOHC 1.8 14. 1. ekologil oraz ergonomii.2/5.6 ~drzwlowe 1050 1595 826 769 5 1020 1595 826 769 826 769 5 769 5 5 " Podane masy dOtyClfj semochooow w wars]1 pcdstawowe].przy 120 km/h bleg Przyspieszenie BastycznoM (s) (5) (s) (~) (dB IAI) (m) (1/100km) 45/46 82/83 125/127 160/165 172/175 12.1 27 73 4.4.4 1.9 24. Walory uZytkowe samochodu Daewoo Lanos bedac samochodem zaliczanym do klasy srednle] urnozllwia latwe poruszanie sle w warunkach ruchu miejskiego i jest jednoozesnte wygodnym autern do dalszych podr6i.5 5-drzwiowe 3 i 5-drzwiowe 1040 1595 1.5 6.5/12.9 7. aby w maksymalnym stopnlu przejac energilil zderzenia.3 73 4.9 11 A 5.5 SOHC I DOHC 1. przednia podluznica zostara tak skonstruowana.4S0HC 1.7 f 19.cykl mlejskl . Na podstawie wynik6w licznych pr6b zderzeniowych.2/11.4.4.6 7.przy 90 km/h .4 SOHC 480 900 1.7/7.y.6 DOHC 48 78 115 155 166 14.9 73 4. Prezentuje wysoki poziom w zakresie bezpleczenstwa biernego i czynnego.6 DOHC 480 1100 480 1000 Osiqgi samochodu 051<491 Pr~kosc maksymalna -1 brag -II biag -III bieg (kmfh) 42 Typ silnika 1.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 15 Masy samochodu w kg') SlInlk Rodzaj nacwozta Masa wtasna Masa calkowita Obclazenie osl: .9 10. odII .5 3-drzwiowe 1010 1595 826 1.

Temu celowi slui:y r6wniez szaroki stupek srodkowv oraz belkl wzrnacntalace drzwi boczne. aby w przypadku zde(zenia czotowego nle nastapito ich zablokowants i byta rnozliwosc lch natychmiastowego atwarcia.wzmocnienla drzwi. Ich konstrukcja ma sluiy6 absorpcji uderzenia przy niewielkiej preokoscl i zapobiegac uszkodzeniom nadwozia.~ DlZWllylne ¢ BEZPIECZNA KDNSTRUKCJA DRZWI a . b . Dach samochodu oraz stupki rnaja wzrnocnienia usztywniajacs bry1til nadwozla w przypadku wywr6cenia pojazdu. Ponadto mala one wzmocnienia chronia. . wykonano z materiat6w a wysokiej wytrzyrnatcsci.bezpieczne przemies. Podobnq funkeje spetnia balka wzrnacniajaca przegrody czolowej. Poprzeczki podfogi.16 INFOAMACJE OG6LNE WZMOCNIENIA NADWOZlA PDPRAWIAJACE BEZPIECZENSTWD STAEFY KONTROLOWANEGO W SAMOCHODZIE ZGNIOTU b ¢ DrzW=i=p=rz=e=d=n=le:::>. Drzwi boczne skonstruowano tak.zczenie drzwl w nastepstwie zderzenia ozoioweqo silnik w komorze silnikowej i zapobiec jego przemleszczeniu sie do wnetrza pojazdu. do kt6rych sa montowane siedzenia. w tym takze zderzenia bocznego. Zderzaki przednie i tylne sa wykonane z trzech element6w. Dodatkowo wptywa ana na zmniejszenie drgar'l przenoszonych z przedniej czesci nadwozia. W razie powai:niejszego wypadku konstrukcja zderzak6w pomaga roztozye j zredukowac slle uderzenia. Kablna pasazsrska ma wiele zabezpieczeri rninirnalizujacych stoplen wgniecer'l nadwozla podczas zderzenia.ce pasazerow przed skutkami zderzenia bocznego.

b . 2 .h . 3 . 1- Przednie i tylne siedzenia SCI wyposaZone w zagt6wki 0 regulowanej wysckoscl.wkfadka pochtanlalaca energilil. przeznaczone dla kierowcy i pasazera. zostaje uruchomiony meohanizm napelniania poduszki po- Dacwoo L:Jl1D.belka sprazysta Standardowym wyposazeniern sa.tylny 1 . Dzlekl temu moi:na dobrac najkorzystnleisza wysokosc zamoeowania pasa. gdy nastepuje zderzenie pod katsm mnie-jszym nit 30· od osi podluinej samochodu. stosownie do wzrostu osoby zajmujClcej przednie siedzenie. W przypadku kollz] pojazdu przy predkosci powyze] 25 krn/h. potocznie zwane powietrznymi.przadnll.zewnetrzna poWioka zderzaka z tworzywa. bye wyposazone w poduszki gazowe.WALORY UZYTKOWE SAMOCHODU 17 a b ZOERZAKJ SAMOCHODU a . Przednie pasy bezpleczenstwa rnaja dodatkowo rnozliwosc regulaeji punktu gornego zamocawania na slupku srodkowym. pasy bezwladno$ciowe dlaczterech mleisc i pas blodrowy dla srodkoweqo miejsca na tylnym siedzeniu. Warsje Lanasa SEt SX moga.

07 s PODUSZKI POWIETRZNE (fazy napelnlanla . Istnieje taki:e rnozllwosc wyposai:enia samoehodu w uklad eliminujqcy blokowanie k6t. kt6ry pomaga kierowcy utrzymac kontrole nad pojazdem w razie naglyeh i nieprzewldzianych zaqrozen na drodze: . W wersji SE. estetycznie wkomponowane w brytfil nadwozia. SX samoeh6d jest wyposai:ony w kolurnne kierownicza z regulaejq poiozenia kola kierowniey. majq mozllwosc regulaeji wysokosei snopa swlatla (w cztery rozne poiozenla) w zaleznoscl ad obclazenia samoehodu.18 INFORMACJE OGOLNE GORNE ZAMOCOWANIE PASA BEZPIECZEr'JSTWA Z MOZLIWOSCII\ REGULACJI WYSOKOSCI WARUNKI ZADZIAtANIA MECHANIZMU PODUSZKI POWIETRZNEJ NAPEtNIENIA wietrznej.zapobiega utracie sterownosci pojazdu podczas gwaltownego hamowania na sliskie] nawierzehni. Funkcja ta sluiy wyeliminowa- 0. .02 s SAMOCHODU 0.w przypadku gwaltownego hamowania umoi:liwia skret kierownicq I bezpieezne ornlnlecle przeszkody. Reflektory przednie. Optymalne wykorzystanie funkc] poduszki nastepuje przy [ednoczesnym zastosowaniu pas6w bezpleczenstwa. zar6wno na prostej drodze jak i w ruchu po luku. jesli wymaga tego sytuacja na drodze. Stanowi ona ochrone glowy i klatki piersiowej os6b siedzacych na przednleh siedzeniaeh. Po pociaqnleciu w 96rfil diwigni umieszczonej po lewej stronle kolumny jest moiliwe ustawienle kierowniey w dogodnym Oednym z pisciu rnozliwych) poloi:eniu. zwany ASS. Wypetnienie poduszki nastepuje W ezasie 40 ms.04 s podezas koltxji) 0.

WALORV UZVTKOWE SAMOCHODU 19 b REGULACJA POlOZEN1A KOtA KIEROWNICY a . Estetyczna tablica rozdzielcza i elementy wyposai:enia wnetrza 0 zaokraqlonych krawedziach. R6ine predkosci pracy umozliwiajq dostosowanie dzialania wycieraczki do intensywnosci opad6w.tiwe polozenla klerownicy niu olsniewanla kierowc6w samochod6w Jadqcych z przeciwnegokierunku i jest realizewana przez prowadzqcego. Z miejsca klerowanla.moi.pokr~1I0 regulacji na tabliey rozdzielczaj Q . zapewniajqc dobra widocznosc do przodu. REGULACJA USTAWIENIA SWtATtA MIJANIA a . WersJe 3.dZwignia regulacyjna.i 5-drzwiowe samochodu sa ponadto wyposazons w wycieraczke tylnej szyby ze spryskiwaczem. wykonane z niepalnych materiaf6w. Wycieraczka szyby przedniej polaczona ze spryskiwaczem oczyszcza powlerzchnle szyby w 80%. stanowia wainy element biernego bezpieczenstwa. b .

W przvpadku potwierdzenia lege prawidlowosci zostaje przekazany sygnal do modulu eleldronieznego (ECM). recyclingu.e uktadow sterowania sllnika. Uklad wtrysku paliwa oraz konwerter katali· tyczny (zwany popularnie katalizatorem) zapewniajq rsdukcje ernisjl szkodliwych ezynnik6w zawartych w spalinach do atmosfery.sllnfk wyI~czony.zaplonowej. 85% cze-sci skfadowych samochodu nadaje sie do ponownego wykorzystania. kola kierownlcy nie jest zablakowane.20 INFORMACJE OG6LNE nu ma wbudowany transponder. 85 1. Ace . Przy opraeowaniu samochodu Daewoo Lanos zwr6cono spscjalna uwaqe na sprawy ochrony srodowlska. umozliwiajEicy zadzialani. 823D WIDOCZNOSC Z MJEJSCA KlEROWCY W SAMOCHODZIE Znaczne przeszklenie i odpowiedni ksztatt nadwozia zapewnia dobra wldocznose we wszystki chkieru nkach. Uwaga. W przypadku. Kluczyk W stacyjce rnoze bye ustawiony w jednej z czterech pazycjl: LOCK . tzw.5. spelniajqc rniedzynarodowe nermy wtym zakrasia. pootaczone zasilanis do niekt6rych odbiornik6w ((aaio. Daewee Lanos Jest servjnle wyposazony w uklad unieruchomienia silnika tzw.odlaczone zasilanie wszystkich odbiornlk6w elektrycznych. w tej pazyaji mozna wyj~6 kluezyk. tak aby znalazca kluczyka nie megl uruchomi6 pajazdu. gdy kodkluezyka nie zostanie zidentyfikowany nastepuie automatyczne zablokawanie pampy paliwa. zapalniczka). UrzCldzeniasterowania i kentroll Wylctcznlk zapfonu WylCleznik zaplonu jest potaczony z meehanizmem blokujacyrn kierownice po wyj~ciu kluczyka oraz mechanizmem zabezpteczaiacyrn przed powt6rnym rozruchem sllnika (ponowne uruchomienie silnika jest rnozllwe po cofnieclu kluczyka w pozyciEil ACC). Kluczyk umozliwiajqcy wl~pzenie zaplo- WYtJ\CZNIK ZAPtONU . W razis zagubienia kluezyka nalezy zwr6ei6 ste do Autoryzowanej Stae] Obstugi Daewoo w celu przeprogramowania posiadanych kluczyk6w. wtryskiwaczy i cawki . kt6regokod odczytywany jest przez modul steruiacy imrnobitizera. immobilizer.

Obrotowa konc6wka dzwigni sfuzy do wlaozania swiatet ZBwnetrznych: WtACZANIE SWIATEt ZEWNE.TRZNYCH OFF :00: .UBZADZENIA STEAOWANIA I KONTAOLI 21 WN~ZE SAMOCHODU ON .trznego i kierunkowskaz6w Dzwignia zespolona .0ny.wlqczone .wlqcznik oswtetlenta zewnetrznago i kierunkowskaz6w jest urnleszczona po lewej stronie kolumny kierowniczej pod kolem kierownicy.swiatia wytqczone. swiatta pozycyjne. START . oswietlente zestawu wskai:nik6w i tablicy rejestracyjnej. WI~czniko5wietlenia zewn.pozycja uruchamiania silnika. po uruchomieniu kluczyk samoczynnie powraca do pozycji ON.wlaczone . ~DID PRZEtJ\CZANIE $WIATEt MIJANIA NA OROGOWE . swiatla mijania (po przesunieciu dzwigni ad kota klerownicy w strons przodu samechodu zostaia wtqczone swiatia drogowe). Wgzy~tltjR ndhinrniki elektryczne zasilane.zapton wt~C1.

22 a 123 4 INFORMACJE OG6LNE 5 6 7 89 10 11 12 3ii 33 b 32 31 12 3 27 30 29 28 2726252423 22 21 20 19 18 17 16 15 1413 12 4 5 6 7 8 9 10 12 .

16 . 3 . 7 . 14 -Iampka sygnalizacyjne niskiego cisnlanla oleju w sllniku.nawlew srodkowy. 25 . 14 . 20 ~ lampka sygnaliza. 34 . 12 .sterowanie kierunku nawiewu. 19 . 18 .lampka sygnallzacyjna funkcjonowania uklad6w silnlka 21 20 19 1S 17 IS 16 lit 17 USYTUOWANIE URZI\DZEN STEAOWANIA a . 24 .lkowego. 15 .skrzynka bezpiecznlk6w. B .nawlewy szyb drzwi przednich. 21 . 10 .radioodblornik.regulator ustawienia przednlch reflektor6w.predkosclornlarz.wlotcznlk tylnych lamp przeciwmglowych.zym wyposai. 13 . 4 . 16 . 19 . 6 ~ lampka sygnalizacyjna rezelwy paliwa.podstawka na napoje. b . 0 . 3 . .wskainik pozlomu pallwa.cyjna ladowania akumutatora 21 . 9 .samochodu z bogats. 11 ~ lampka sygnalizacyjna ASS. 2 ~ wskatnik temperatury plynu chtodz(lcego. 20 .samochodu standard owego 1 . 6 .przyclsk sygnalu dzwit.lampka kontrolna swlatef drogowych. 22 .dtwlgnia ztniany bieg6w. 11 .dtwignia wl~cznika wycieraczek i spryskiwacza szyby przedniej.lampka sygnaJizacyjna zaptecta pasa bezpieczer'lstwa. 8 .lampka konlfolna zwiekszonej mocy (dla wersjl z automatyczna skrzynka bieg6w).lampka kontrolna kierunkowskaz6w.sterowanie naplywu powietrza. 15 -Iampka sygnalizacyjna ukladu hamulcowego. 18 . 32 .enlem.wlotcznik swiatel awaryjnych.poduszka powlatrzna kierowcy. 13 . b .URZ6DZENIA STEROWANIA I KONTROLI 23 a 2 3 456 7 65 9 10 11 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 b 2 456 7 65 9 3 ZESTAW WSKAZNIK6w a ~ wersja samochodu z bogatszym wyposai:eniem. 31 . kierunkowskaz6w i przednich swiatet przeciwmglowych. 26 ~ pedal gazu. 9 .wlacznlk ogrzewania tylne] szyby. 17 -lIcznik przebiegu calkowitego.dzwignia wlElcznika swlatel zswnetrznyoh.zapalniczka.obrotomierz. 27 .popielnlczka.poduszka powletrzna pasaiera.wersja standardowa 1 . 4 ~ lampka kontrolna swlatel przeclwmglowych przednich.dzwlgnia hamulca r~cznego.licznik dziennych przebleg6w. 30 .larnpka sygnalizacyjna otwarcia drzwi. 23 ~ regulator tamperatury. 5 . 7 .uchwyt zwalnlania zaczepu maski sllnlka.wlO\cznik ukladu klimatyzacji.lampka kontrolna Iylnego swiatla przeciwn'lglowego. 17 .sohowek. 29 ~ pedal sprz~gla.dodatkowy schowek na male przedmioly.przyclsk kasowanla drogomierza.regulator poiozenia lusterka zewn~trznego prawego . 12 .regulator dmuchawy. 5 .lampka sygnalizacyJna podLJ8Zkl powtstrzne]. 2 ~ nawiewy boczne .lampka sygnalizacyj118 Immobilizers.zestaw wskBtnik6w. 33 .zegar cyfrowy. 28 .pedal hamulca.

spowoduje zaswlecenle przednlch lamp swlatsl przeclwmglowych. Wychylenie diwigni w plaszczyznte kola kierownicy do g6ry spowoduje wtaczenie prawego kierunkowskazu. DROGOWYCH DZwIGNIA Wt. w kierunku pozycjilNT (do gory) spowoduje jednokrotne oczyszczenie szyby przedniej.szybka. Kr6tkotrwale naclsnleoie diwigni. bez wzqledu na ustawienie wtacznika 5wiatet. w plaszczyznle kola kierownicy. ciClgla praca wycieraczkl.praca przerywana (co 4 5). wyjt§CiOW8j.24 INFORMACJE OG6LNE KRDTKOTRWAtE Wt. Wt~cznik wycleraczki przedniej I spryskiwacza szyby Wt. La .t\CZANIE SWIATEt.LEWYCH. HI .wolna. Po zwolnieniu nacisku dzwignia samoczynnie powraca do pazycji .. INT . Obr6cenie go w pozycje ON. ciqg1a praca wycieraczki. URUCHAMIANIE SPRYSKlWACZA PRZEDNIEJ 8ZVBY Na dzwigni zespolonej (w samochadach z bogatszym wyposai:eniem) znajduje si~ piersoieniowy wtClcznik przednich swiatel przeciwmgtowych. pod warunkiem wczesnlejszego wfClczenla swiatet zewn~trznych. PRZECIWMGlOWYCH Kr6tkotrwate przyci~gnl~cie dzwigni w kierunku do kola kierownicy spowoduje chwilowe wI~czenie swiatsl drogowych.l\CZANIA WYCIEAACZKl wtACZANIE KIERUNKOWSKAZOW P-PRAWYCH L .. natomiast wychylenie do dalu wt~czy lewy kierunkowskaz.J\CZANIE PRZEDNICH SWIATEt. Wlqcznik rna cztery pozycje: OFF .wycieraczki wylClczone.

Ogrzewanie jest reallzowane poprzez przejmowanle ciepla ad plynlJ chtodzacepo silnika przeplywajqcego przez naqrzewnice.uruchomienie spryskiwacza z jednoczesna praca wycieraczki.rRZA POJAZOU 1 .I1CZANIE WYCIERACZKl (wersja hatchback) TYLNEJ SZVBY STEAOWANIE PAZEW1ETRZANIEM I OGRZEWANIEM WNr.gni~cie dzwignl wycieraczki w kierunku do kola kierownicy. W tablicy rozdzielczej znajdUja.wl2lcznik ogrz8wania tyrneJ szyby.1 pozycja . 6 . Przycia. zamontowany klimatyzator.regulator dmuchawy. spowoduje uruchomienle spryskiwacza 1wykonanie kilku cykli czyszczenia szyby. 5 .y ta sama dzwiqnla co dla wycleraczkl szyby przedniej. 2 . Uruchomienie tylnej wycieraczki nastspuie poprzez przesunlecls diwlgni w strone od kola kierownicy. • II pozycja (wahliwa) .regulator naplywu powletrza z zewnatrz.sterowanle nawiewu.UA?ADZENIA STEAOWANIA I KONTROLI 25 2 3 1 Wt.regulator temperatury.ciqgfa praca wycieraczki. silil nawiewy przez NAWIEW POWIETRZA SAMOCHODU DO WN~RZA . -. 3 . Ogrzewanie i przewletrzanie wn~trza samochodu Daewoo Lanos jest wyposazony w urzadzenle grzewczo-wentylacyjne.wlElcznlk klimatyzacji WIClcznikwycieraczki i spryskiwaczy tylnej szyby (wersja hatchback) Do sterowanie praca wycieraczkl i spryskiwacza tylnej szyby j siui. 4 . Na zyczenie maze bye r6wniei.

y do regulacji iloscl napfywajqcego powietrza. W'Clc. z uwagi na odbieranie ciepla od plynu chlodzqcego silnik. elektroniczny rnodui stsrulacy ECM (Electronic Control Modul) odlacza czasowo zasilanie sprzegla elektromagnetycznego sprezarkl kllmatyzacji. uzyskuje si~ przy wtqczonym uktadzie recyrkulacjJ (brak doplywu powietrza z zewnqtrz). wynlkajqcego z wtqczenia klimatyzacjJ I innych odbiornik6w w samochodzie. .znik kllmatyzacji (wyposai:enie opcjonalne) .e powietrze krqi:y w zarnknletym obiegu wewnqtrz pojazdu...nia intensywnosc naptywu powietrza zewnetrzneqo od prsdkoscl samochodu. Umieszczone w tablicy rozdzielczej kratki rnajq ruchome zeberka umozllwiaiqce odchylanie strugi powietrza. Sterowanie naplywu powletrza . wykorzystywa6 powietrze naplywajqce z zewnatrz pojazdu lub zarnknac obieg wewnEiltrzny (tzw.enie..niektore wersje samochodu Lanos maja jako wyposai.naclsniecls wlacznlka spowoduje wlqczenie ogrzewania tylnej szyby. sprawia i. Ustawienie pokretfa w pozycji OFF (dmuohawa wytaczona) sprawla. Elementy sterowanla ogrzewaniem i przewietrzaniem sa wbudowane w tabuce rozdzielcza. Takie polozenie zaleca si~ stosowac w przypadku konlecznoscl poruszania sifil w warunkach duiego zadymienia. recyrkulacja..4) i regulatorze temperatury ustawionym w lewym skrajnym poloi:enlu (w zakresie niebieskiego pola). Obrot pokrena w kierunku zgodnym z ruchem wskaz6wek zegara daje stopniowe zwiekszanie temperatury powietrza. Minimalnq temperature w samochodzie. np.JLJ r: - nawiew na wysokoscl twarzy kierowcy I pasai. WtClczona klimatyzacja powoduje dodatkowy pob6r mocy z silnika..26 INFOAMACJE OGOLNE ktore. W przypadku znacznego obciazerua silnika. ~e. kierunek nawiewu.nawiew na nogi kierowcy i pasai.na od prsdkoscl samochodu. . Regulator dmuchawy . wplywajC\c na zwiekszenie poziomu zuzycla paliwa. Umoi. Sterowanie nawiewu umoi.czterozakresowy regulator dmuchawy slui. rnoze bye realizowane po osiqgnililciu odpowiedniej temperatury plynu w ukladzie chlodzenia. ze tlosc powletrza naplywajaceqo jest zaJei. czyll maksymalny efakt chtodzenla.ustawienie suwakowego regulatora naplywu powietrza w lewym skrajnym polozenlu uzalei. Dlugotrwafa [azda bez doplywu sWiezego powietrza z zewnCltrz spowoduje potnienie szyb i w6wczas naiezy doprowadzlc powietrze z zewnatrz przestawiajqc regulator w lewe poloi. zgodnie z iyczeniem kierowcy.era.nawiew na nogi kierowcy j pasai:era oraz na wysokosci ich twarzy.nawiew powietrza na szybe przedniC\: szyby drzwi przednich. nawiew na wysokoscl twarzy kierowcy i pasa. Ogrzewanie wnetrza pojazdu. recyrkulacja). nawiew powietrza na szyb~ przedniCl i szyby drzwi przednichoraz na nogi kierowcy i pasai:era. i . Regulator temperatury . zmienia6 jego temperature.liwia on schtodzenie wnetrza pojazdu w przypadku wysokiej temperatury otoczenia.urnozliwla plynnq regulaciEil temperatury powietrza naplywajqcego do wnetrza kabiny pasaierskiej.enie dodatkowe zarnontowany klimatyzator. powletrze jest rozdzielane we wnetrzu kabiny pasai:erskiej. Prawe skrajne polozenie. Wf~cznik ogrzewania tylnej szyby . w korku ulicznym lub gdy wymagana jest szybka zmiana temperatury we wnetrzu pojazdu. - . Wyfqczenle nastapi po ponownym wcisnieciu wlqcznika lub automatycznie po oketo 10 minutach. maksymalnym wydatku dmuchawy (predkosc . Ustawienie pokretia sterowania w zakresie pola o kolorza niebieskim powoduje naplyw zlrnnego powletrza.liwia wyb6r tych klerunkow przepfywu powletrza IUb Ich kombinacje: . tzw. Sterujac odpowiednimi pokretlami i wlqcznikami rnozna dozowac ilose powietrza naprywajaceqo. Sterowanie kierunku nawiewu .moiliwe sa trzy zasadnlczs kierunki nawiewu powistrza do wnEiltrza: na przednia szvbe i szyby drzwi przednich.era.Zera oraz nawiew na nogi.

nalezy zwolnic zaczep zabezpieczajqcy przesuwajac go w lewq strone. leez powt6rnie unlssc jq na wysokosc urnozllwtajaca samoczynne zarnknlecle po opuszczeniu. wlClele- Otwieranle zamk6w pokrywy silnika. Po ustawieniu sie Z przodu samochodu i lekkim uniesieniu pokrywy. w celu nasmarowania ment6w sprezarkl i uszczelnlen ukfadu. bagaZnika I wlewu paliwa W celu otwarcia pokrywy silnika nalezy pociagnClc diwignifil sterowania zamka pokrywy umlsszczona w dolnej czesci. W razie nlezarnkniecia nie dornykac pokrywy poprzez dociskanie rfilkq.30 em. Unoszac [edna Z oznakowanych piktogramam dzwigni powoduje sie otwarcie odpowiedniaj pokrywy. . Zarnykaiac masks ztozyc podporke urnlescic iCl w uchwycie i opusclc swobodnie pokrywe z wysokcsci 20 . Po otwarciu podeprzec pokrywe podporka. po lewej stronie kolumny kierownicy..UR?:jDZENIA STEROWANIA I KONTROLI 27 DZWIGNIE OTWIEAANIA POKRYWY BAGAZNIKA I WLEWU PALIWA DZWIGNIA OTWIERANIA POKRYWY SILNIKA WlEWPAUWA ZAMEK POKRYWY SILNIKA (strzatkE!pokazano dtwigni'il zaczenu zabezpleczaJ-qcego) W sezonie zimowym zaleca shil okresowo czae klimatyzacj. Po lawej stronie fotela kierowcy znajduje si~ zesp61 dzwlgnl sterowania zamkiem pokrywy bagai:nika oraz zatrzaskiem pokrywy wlewu paliwa.

cegowfasciwy moment dokrecsnia korka..6. Spawoduje to pochylenie oparcia do przodu I przesuw fatela w tym klsrunku.. taki:e w oelu zapobiei. stosowac rialy eksploatacyjns . tak co do cdleqloscl ad kola klerownicy. jak i regulaeji kata naehylenia oparcia. a po ztozenlu oparcla przesunac totel do przodu i wyjsc z pojazdu. Trzeba pamtetac. korzystac z urzadzen samochodu zgodniez informacjami zawartyrnl w lnstrukc]i obslugi samoohodu. nalei.? regulae]i oparcia przedniego siadzenla usytuowana w dalnej czesci fotela.twlgnia. . 28 W cslu napelnienia zbiornika obracac paliwa INFORMACJE OGOlNE nalety otworzyc pokrywEil wlewu i odkreclc korek. zgodnie do ehwili zadzialania mechanizmu zapadkowego. ze pierwszy okres uzytkowania pojazdu (przebleg do plerwszego przegJ~du OT 1000 -i. . Przednle siedzenia Ustawienie przednich foteU maze bye zmieniane.: . aby zbytnio nie przeciazac silnika. Uwagi dotyczace eksploatae]t" W trakcie eksploatacjl nalezy przestrzegac zalecen zawartych w ksiazce gwarancyjnej.y wlasciwie eksploatowac pojazd. b .diwignia regulae}1 ustawlania oparcla SIEDZENIA 1.unikac gwaltownego przyspieszania I harnowania (Iagodne hamowanie urnozliwi lspsze dotarcie okladzln ciernych i zapewni ich dluisza trwatosc).c korek z ruchem rum. jed- . ZakrfilcajCl. ~ w zaleznoscl od warunk6w drogowych w odpowiednim czasie redukowac bieg na nizszy.nie holowac an. przyczepy ani innyoh pojazd6w w tym okresle. Przed zaieclern rniejsca na tylnym siedzeniu nalei:y untesc dzwigni.enia rnozliwosci jei uszkodzenia podczas jazdy i manewrowania pojazdem.2000 krn) tzw. Po okresle docierania zasadniczo nie przewiduje si~ ograniczeri w eksploatacjl. tzn.unika6gwattownego zwiekszanla predkoscl obrotowej sllnika po jego uruchomleniu (zaleea si~ stosowanle tej zasady podczas calego okresu uzytkowania pojazdu): . aby zaskoczyf zatrzask przyttzymujEley oparcis. okras docierania rna wplyw na trwatosc zespotew samochodu i dlatego. Przy wysiadaniu nalezy nacisnEl. okreslajCl.unikac jazdy z maksymalnymi predkosciami na poszczaqolnvch biegach. . nalezy wskazowek zegara. Nastepnie konieczne jest reczne zatrza~ni~cie pokrywy wlewu paliwa odcinaiace] dostep dokorka.d. UstawiajElc opareie w normalnvrn polozenlu nalazy pamletac.. szczeg61nie w tym I oryginalne czesci zamienne i zalecane mate- okresie. poruewaz wtasclwe ustawienie fotela rna wplyw na bezpleczenstwo pasazerow Przednle sledzenia SElwyposaione w zagl6wki a regulowanej wysokosei. REGULACJA POlOZENIA PRZEDNIEGO a . Przedni fotel samochodu wersjl 3-drzwlowej jest wyposaZony w mechanizm odchylenia oparcia i przssuwanta fotela W oelu ulatwienia wsiadanla pasai:erom na tylne siedzenls. blokady przesuwufbtela...c dzwignitii! urnieszczona ad zewnetrznej strany totela. wykonywae przegl~dy zgodnie z planem czynnosci obslugowych.

zewnetrzna dzwignla zwalnlanla blokady opa. dostosowulac I" do panujqcych warunk6w ruehu drogowego. 2 .szym biegu. oznaczone na obrotomie1 W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci funkcjonowania zespotow pojazdu nalezy niszwfocznie udac siE. co odpowlada nastepujacym predkosciorn na poszczsg61nych biegach: I bieg II bieg tIl brag 16-26 km/h 26-41 kmfh 41-61 km/h 57-82 kmih 71-106 km/h 60-150 km/h 75-mIDI km/h IV bleg V bleg .r UWAGI DOTYCZ!\CE EKSPlOATACJI 29 ODCHYLANIE OPAACIA PRZEDNtEGO SIEDZENIA (wersja hatchback) 1 . . szczeg61nie wai:n<l dla pocZ<ltkujtlcych klerowcow. . przebJeg plerwszych 2000 km) Autor zaleca mnleJ lntensywntl eksploatacjli'. stopniowo przelaczajqC na wyzsze blegi. 0 mnlejszym doswladczenlu.na postoju nie utrzymywa6 wysokich obrotow silnika.rcla fotala.po uruchomieniu silnika ruszac w rnozltwie najkr6tszym czasie. . uwzgl~dniajGlc zalecane zakresy predkoscl na poszczeg61nych biegach: I bieg " bieg III bieg IV bieg Vbieg do 40 km/h 25-80 kmfh 45-110 km/h rzu zestawu wskainik6w jako obszar czerwony. .wewn~trzna dtwignla zwalniania blokady oparcla przednleqo fotela nak w celu zaehowania wysokiej nlezawodnoscl i trwalosci zespol6w samochodu zale- oa sle: .uwzgl~dniajGlc warunki ruchu jezdzic na mozliwla najwyi. W niektOrych przypadkach (np. Uwagl BElzblszne z: zalecenlaml producanta.ldo Autoryzowanej Stacji Obslugi Daewoo w calu usuniecla niesprawnosci pojazdu.starac si~ unika6 gwattownych zmian predkoscl. . aby preokose obrotowa silnika oslaqneta obroty powyza] 6500 obr/min.nie dopuszczac. .plynnie przyspiesza6.w celu zapewnienia ekonomicznej [azdy utrzymywa6 obroty silnika w zakresie 2000-3000 obr/rnin.

oczyszczenie szyb samoehodu. . . z wyil:jtkiem sytuacji. Obstuga raz w rnteslacu Przynajmniej raz w rnleslacu lub przy okazji tankowania paJiwa naleZy wykonac nastepu[ace czynnosct obslugowe: . .unikac zwarcia przewod6w.sprawdzenie dzialania zamk6w. .enia. jesli silnik pracuje zwraca6 baczna uwagfil na obracalace si~ czesci.it pod samach6d podniesiony tylko za pomace.sprawdzenie funkcjonowania oswletlenla zewnetrznsqo pajazdu. . swiatel zewnetrznyeh i ustawienie lusterek.cym silniku (nalezy wyftlczyc silnlk i odczekac at ostygnie).nigdy nie wchodz. Obsfuga codzienna ChCClC zachowac bezpieczne warunki jazdy i niezawodne dziatanie samochodu uzytkownlk powinien regularnie przeprowadzac obsluqe codzienna pojazdu. ezy pad samoehadem nie rna sladow wyeiek6w material6w eksploatacy]nych. Do obslugi codziennej wohodza nastepuiace czynnosci: .podczas pracy przy samochodzie zaciagne. .czony zaplon.2. . pompy ukladu wspomagania kierownlcy. . by nie wciClgnely odzieiy lub rli'ki.na wtasciwa blequnowose: . . " WYPosaZenle dodaikowe (apcjonalne).zawsze wylqczac zaplon i wyjmowac kluczyk ze stacyjki przed podieclsrn pracy w komarze silnikowej.sprawdzenie Iuzu kola kierownicy. .sprawdzenie. . W tym celu konleczne jest przestrzeganie ponizszvch zalecen: .2 Padczas abslugi samochodu nale. sprezarkl kllmatyzacjJ1l.wzrokowe sprawdzenle stanu ogumi.1. .i:y zachowywac nalezyta ostroznosc qwarantujaca bezpieczne wykonanie czynnosci.sprawdzenie funkcjonowania hamulc6w. .sprawdzlc paziom oleju w silniku. .nie roztaczac przewad6w akumulatora.sprawdzenie. stawkl): ~ nie zblizac sle Z otwartym ogniem w okolice samachodu padczas naprawy lub abslugi. ezy rue sa sygnalizowane usterki poszczeg6lnyeh uklad6w.zuzyte materialy eksploatacyjne przechowywac w zamknietych pojemnikach z dala od dzleci: 2. gdy jest wle. po uruchomieniu sllnika.c dzwignili hamulca awaryjnego (recznego). podnosntka z wyposazenia samachodu (stosowac dodatkowe pod- OBSlUGA SAMOCHODU 2.nie wykonywac prac przy gore. .sprawdzenie dziatania wycieraczek szyb. silnika.sprawdzlc naciqg pask6w napedowvch: alternatora.podczas podlaczania dodatKowego zrodta zasllania nalezy zwracac uwage. . .podczas obslugi pojazdu w zamknletym pomieszczeniu zapawnlc wlasciwt4 wantylacje. gdy naprawa wymaga uruchomienia.

OSSlUGI CYKlICZNE SAMOCHODU 31 2 3 4 a 10 9 B 7 6 5 b 23 4 10 9 B 7 6 5 MIEJSCA OBSlUGOWE W PRZEOZIALE SILNIKA a .akurnulator.samochodu 1.zbiornik ptynu chlodz'lcego. 3 . b . cisnienie w oqurnieniu: . 5 .sprawdzic alej w ukladzle wspomagania kie- rownicy. 9 .rnlarka poziomu orsju.lbiomlk oleju uktaou wspomagania klerownlcy.zbiornik plynu hamulcowego.filtr powietrza - sprawdzlc sprawdzic sprawdzic sprawdzlc poziom ptynu chtodzaceqo: paziom plynu hamulcowego.skrzynka bazpiacmik6w I przekatnik6w.wlew oleju do sllnlka.sprawdzlc pozlorn plynu w zbiomiku spryskiwacza szyby. 6 . stan akumulatora. 8 .6 DOHC 1 .cewka zapionowa DIS.lbiomlk plynu sprysklwaeza szyb. 2 .4 i 1. . 7 . 4 .samochodu 1.5 SOHC. . 10 .5 i 1.

po WYJIilciUz sllnlka przeprowadzic na cieplym nastepulace] koleinosc]: .lnikowego I przykrecic go fli'k<\ do wyczuwalnego oporu do kadfuba sdnika.d techniczny by! przeprowadzany przez Autoryzowana Stacje Obslugi Daewoo.32 2.po zatrzymaniu silnika ccczekac kllka rnlnut..ponownie wyjEjC miarke pozlornu oleju i odezytac wskazanie. jednorazowe kr6tkie odeinki jazdy nie przekraczaiasta [azde '~Przebiegi a.po epuszczenlu oleju wkrecickorek w misk~ olejowq i dokrecic momentem 55 N-m. R6zmea pomiedzy znakami na rnlarce oleju wynasi. . i zbyt niski pozlorn jest nlebezpieezny dla silnika. - MIARKA POZIOMU OLEJU w slln·lku. ilosciat oleju si.i spuscic ole] do podstawlonego naczynia: Wymlan~ nalezy silniku wed lug ee 6 km (zim!. . Zbyt wysok'i. b .pokryc gumowij uszczelks fl!tr~ oleju nj~ wielk<l. 2. por. natomiast drug! grozi zatarciem silnika. gdy silnik jest w nastepujacy sposob: .0 I. Wymiana oleju i filtr. .lcickorek spustowy z miski olejowej .l- stosc wykonywanra obslugr tschnlczne] pojazdu podana w Instrukcji obslugi zostala ustalona przy zatozeniu. Przez trudne warunki nalszy rozumiac jazd~ w warunkach duiego zapylenia powietrza. zs samoch6d bf/ldzie eksploatowany na drogach 0 normalnej nawierzchni i zgodnie z ograniczeniami detyczacymi dopuszczalnego obciazenla. powodojace uszkodzenis alement6w uszczelntaiacych.c korek wlewu oleju i wyjijc mtarke poziornu oleju: .wykf~cicfHtr oieju ze pornocaurtlwersamego przyrzadu {opaskl zaciskaj~ceD. aby w przypadku eksploataeji pojazdu w trudnych warunkaeh zwj~kszyc cZE.! mnlejszs niz 16 km) oraz cze- w korkaeh ulieznyeh. aZ olej scieknie do. Og611nezasady obslugi i naprawsamochodu OBSI:. . 1.leju w silniku Gzynnos6 te nalezy wykona6.lstotliwosc przeprowadzania tej czynnosei.wykrE.wYi<'lc miark~ poziomu oleju. Wlaselwy pozlorn oleju jest w6wczas.UGA SAMOCHODU Okreslona przez producenta samochodu CZ!. Wybrane czynnosci obsfugowe1) Sprawdzanie cieply poziomu o. Ten pierwszy z uwagi na nadmieme clsnlenie w skrzyni kor- bowo-ttokowe].3. miski olejowej. . jak. wytrzsc i<'l i z powrotem urnlescic w silniku.lEjdu okresowego. jednak zaleca si~ aby okrasowy przegl".zdj<l. Niekt6re z czynnosci obslugowychi naprawczych Utytkownik jest w stame wykonac we wrasnym zakresie.a oleju Olej I filtr oleju naiezy wymieniac kazderazowo w ramach przeg. gdy kranlee sladu oleju na rnlarce znaJduJe sllil pomf~dzy znakaml minimum i maksimum. z danyrn: w tabJicach "Wykaz ozyrmoscl . obslugowych" . Zaleca sl!?.4.

Aby . Pasek nalezy sprawdzlc. nadrnternego zuzycia i ezy jest wtasciwle naciE\gni~ty. b - w sflniku SOHC USYTUOWANIE FILTRA OLEJU (wldak ad spodu KOREK SPUSTOWY OLEJU (wIdok ad spodu silnlka) samochadu) . ezy nie rna p~knifl6. ezy nie ma wyciek6w w okolieach korka spustowego oraz filtra oleju i ew. nadpalen. alternator. a po wyfqezeniu cdczekac. sprezarka klimatyzacji).75 dm3.sprawdzlc. az olel sptynie do miski olejowej po czym sprawdzlc jego poziom za porncca miarki oleju: .WYMIANA OLEJU W SILNIKU 33 WlENOLEJU a .w sllniku DOHC.uruchornlc silnik na kilka minut. wsunac rniarke poziomu oleju i zakrecie korsk wlewu. JDaewoC') Ll11Im Sprawdzanie pask6w nap~dowych Wtasciwy stan i naciGjg paska napedowego rna zasadniczy wplyw na sprawne dzlatanie napedzaneqo urzadzsnta (pompa wspomagajqca uktadu kierowniczego.napelnlc silnik olsjem w iloscl 3. . W przypadku stwierdzenia uszkodzsn naleZy wymienic pasek i wyregulawac naclaq. dokrecic te elementy.

Dlugo~c 870 mm Producei'll Gates Mlcro-V 5PK 970mm 13. przapuszczajac 119 w klerunku przeciwnym do normalnego przeplywu powietrza do silnika. wytwarza w ukiadzie zasilania elsnlenle. 2) Spotyka sifil dwojakl spcscb oznaczanla bezpiecznik6w 'II kornorze sllnika. okolo 10 daN.gasnl. alternator (wersja S) Pompa plynu chlodzSlcago.34 OBStuGA SAMOCHODU Wymiana wktadu tilttapcwletrza Filtr powietrza jest umieszczony w komorze silnikowej po prawej stronie. 2 . W tym celu trzeba wyj~6 bezpiecznik F16 (Ef 16).lidu przed rozlqczeniem przewod6w paliwa nalezy zllkwidowac ctsntenle w ukladzle. co40000km. nacisnac pasek kciukiern w polowie dtugoscl pomi~dzy karami pasowymi.rolka napinajElca.8)( 829 mm Gates Dayco kllnowy V . Przy montai:u filtra paliwa konieczne jest zwr6cenie uwagi na kiarunek przeplywu paliII Dla samochooow sprzedanych przed 30 wrzesnia 1998 r. 2 REGULACJA NACII\GU PASKA NAPEiDOWEGO 1 .c wklad .alternator zamooowany przesuwnle Wyml. Zakurzony wktad filtra. Po zwolnleniu opasek zaciskowych wyjqC filtr z obejmy rnocujacej go do przsqro- sprawdzie naciaq.SX) Spr~zarka klimalyzacjl Typ paska Mlcro-V 5PK dy czolowe]. Z tego wzgl. sita.ny osprzet silnika zastosowano rozne roczale pask6w napedowych: poniisza tabela prezentuje ich asortyment: Osprzet napedzany Pompa p!ynu chtodzqcego. Ponownie sprawdzic naci~g paska. kt6re jest utrzymywane rcwnlez przy wyiqczonym zaptonie.ana fUtra paliwa Pompa paliwa. natomiast wnetrze obudowy filtra oczyscie Z osad6w. Autoryzawane stacje obslugi rnaja na wyposai:eniu przyrzad do pomiaru naciC!9u paska.ciu sllnika nalezy uruchomi6 na kllka sekund rozrusznik i dopiero w6wczas moina PrzystClPic do rozlaezenla przewod6w pay filtrza pallwa. odchyli6 alternator I dokrlilci6 srube. Po z.21 ze skrzynki bezplecanlkow w kornorze silnika I uruchorntc silnlk. Wlasciwe ugi~cie paska powlnno wyniesc okolot 0 mm. rnozna wytrzepat lub przedmuchae sprezcnym powietrzem.. umieszczona w zbiorniku paliwa. W paypadku eksploatowania samochodu w warunkach duzego zapylenia czynnosc t~ natezy wykonywac odpowiednio czescle]. Zgodnie z harmanogramem okrssowych czynnoscl obstugowych wklad tiltra nalazy wymieniac co 45 000 krn". pompa wspomagania uktadu kierowniczego (wersja SE. za pomoca kt6rego mama przeprowadzic precyzyjnq regulacilil. Z uwagi na r6i. Aby wyrnienic wklad flltra powietrza nalezy zwolntc zatrzaski mocuiace pokrywe obudowy i wYi<!. alternator. W cetu regulaeli naciEj9U paska nalezy polu2owaC srube mocowania altematora (kluczsm 12 mm) do g6mego wspornika.

eli poziom Jest zbyt niski. bowiem oznaczenie na filtrze musi bye zgodne z kierunkiem przeplywu paliwa. Powinien on si~ga6 dolnej kraw<. Zgodnie z Ilarmonogramem czynnosci obslugi okresowej trzeba jednak sprawdzac poziom oleju w skrzynce przekladniowej.WYMIANA WKlADU FILTR6w 35 FILTR POWIETRZA WKtAD FILTRA flLmPAUWA wa w ukfadzie. Sprawdzanie poziomu oleju w skrzynce przekfadnlowej Skrzynka jest napelniona olejem przektadniowYm (gatunek oleju podano w tablicy "Materiaty eksploatacyjne") nie wymagajCjcym wy- miany podczas catege okresu eksploatacji sarnochodu. W tym celu.ldziotworu korka. Jei. dole- . po ustawieniu pojazdu na plasklej powierzchni nalszy wykrr.'lCic korek wlewu oleju do skrzynki j sprawdzic stan oleju.

bowlem pr6by odkrecania na gorqcym silnlku rnoqa spowodowac uszkodzenie gwintu w glowiey.silnik DOHC) przy zimnym silniku.36 OBSI.przso WYKrlilcemern SWISC narszy mreJsca wokot nich dokladnie oczyscic z brudu i za- nteczyszczen. ODPOWJETRZNIK SKRZYNKI PRZEKtADNIOWEJ wac wlasciwego olsju dotad. wynosi 30 mm. Sprawdzanle skoku pedatu sprZfXJta Podczas kaideJ okresowej obslugl technicznej nalezv sprawdzic skok pedalu sPrzfil9la.30 000 km. .. Wymlana swiec zapfonowych KOREK KONTROLNY POZrOMU OLEJU W SKRZYNCE PRZEKtADNrOWEJ Swiece zaplonowe natezy sprawdzac co 15 000 km kontrolujac stan i odstep elektrod oral ich ew.Zapton bezposrednl.nie nalezy zdejmowac przewod6w zapfonowych ze swlec poprzez gwattowne szarpanie za przewodYi . Wymian~ swiac zaleca sili\ przeprowadzac co . Do napelnienia skrzynki mozna rOwntez wykorzystac otwor. . poruszac zdecydowa- . zanieczyszczenia utrudnlalace przeskok iskry (w razie potrzeby usunac nagar). Sprawdzanie ruchu jalowego kola kierownicy Po ustawieniu k6t przednich do jazdy na wprost sprawdzic ruch jalowy kola kierownicy. Dopuszczalny ruch jalowy.podtaczyc przewody zaplonowe do swisc zgodnie z kolejnoscla zap!onu (1-3-4-2). w ktory jest wkrecony adpowietrznik skrzynki przekladniowej.w silniku DOHC nalezy zdjqc ostone glowicy. StoiCic na zewnatrz pojazdu.kluczem 21 mm . mierzony na obwodzie kola kierownicy. Podczas obsfugi swiec nalezy stosowacsls do ponizszych wskaz6wek: . ai: zacznie wyplywac. SposOb sprawdzenia oraz regulacji polozsnia pedatu sprzli\gla jest op.po wykreceniu sprawdzic. krotkimi ruchami kolem kierownicy na przemian W obie strony.stosowae wlasciwe dla danego silnika swiece zaplonowe (patrz rozdzlal "Zapton bezposredni"): .odkrecac swiece (. .silnik SOHC lub 16 mm . .UGA SAMOCHODU nymi. tak jednak aby przednie kola nie ulegaly przernleszczantu. przez otwarte okno drzwi przednich.podczas rnontazu wkracac wstepnle swieee rfilk'\ (do oporu) po czym dokreclc momentem 25 N'm. . . odkrecajac sruby szesclokatnym kluczem trzpieniowym B mm. oczyscic lub wymienic awlsce na nowe. ". dokrecenie zbyt duzyrn momentem grozi uszkodzeniem gwintu w glowicy i konlecznoscta powazns] naprawy silnika. wyregulowac odstep eJektrod (patrz rozdzial "Silnik ..isany w rozdziale "Sprzfil9to".

W razie potrzeby uzupelnienia nie walno dopusclc do wylania si~ plynu hamulcowego na elementy nadwotia.w sllniku DOHC (widok po zdJf\lcluoslony glowlcy). lbiornik wykonany z plastyku ma na boczne] powierzchni umieszczone znaki MIN i MAX umozliwlalaoe ocene poziomu plynu hamulcowego. • Sprawdzenie poziomu plynu chlodzqcego. b - w sllnlku SOHC Sprawdzanie stanu akumulatora Szczeg6fowy opls sprawdzania zostai podany w rozdziale "Wyposaienie eJektryczne". poniewaZ zracs wlaSciwosci ptynu spowodujq_uszkodzenie powloKi lakierowej . ale tez i nie przekracza6 znaku MAX na zbiornlku. pomi~dzy kt6rymi powinien zawierac ste poziom plynu w ukladzle chlodzenia.YNU CHlODZACEGO . Plyn nalezy spraw- ZBIORNIK PlYNU HAMULCOWEGO ZBIORNIK Pt.WYMIANA SWIEG ZAPlONOWYGH 37 8WIEGE ZAPtQNOWE a . Zbiornik wyrownawczy plynu chtodzaceqo znajduje sle po lewej stronie komory silnikowej (patrzao z miejsca kierowcy w kabinie pasazersklej). Zbiarnik plynu ukladu hamulcowego i ukladu sterowania sprz~gfa jest umieszczony w komorze silnikowej na pompie hamulcowej. Na bocznych sciankach zbiornika sa umieszczone znaki MIN i MAX. Sprawdzanie stanu pfyn6w eksploatacyjnych • Sprawdzenie poziomu plynu hamulcowego. Plyn nalazy sprawdzac przed rozpoezeciern jazdy. Nia powinien on si~gac pontze] poziomu MIN.

Nalezy usunae blotoz Wnlilk nadwozia i sptukac silnym strurnieniem wody. W wersji nadwozla Wymiana.c hamulec awaryjny i podtozyc kliny zabezpleczalacs przed przeeunleclem si~ sarneehodu w ozasie wymiany kola (podkladac kliny pod kola. Zbiornik oleju w ukladzie wspomagania ki.nego. Konserwa. ze zachowaja elastvoznosc.wycieraczki i spryskiwacze").zachowac lazy wykona6 wszelkls nastepujace . bsda szczelnla przylegaly i nie przywra. kota W przypadku kontecznoscl wymiany kola naczynnosci: srodki ostroznosei i uwzglfJdni6 niezbedne. do element6w rucheZBIORNIK PtYNU SPRYSKIWACZA mych nadwozia. ZBIORNIK OLEJU UKtADU WSPOMAGANIA KIERQWNICY Konserwacja Przynajmniej uszczelek gumowych raz w roku nalezy naktadac cisnka warstwe srnaru silikonowego na powierzchnie uszczelsk gumowych co sprawl. . Zbiornik natezy napetniac specjalnym ptynem do spryskiwaczy.erownicy znajduje sili! po lewej stronie komory silnikowej. •. Sprawdzanie poziomu plynu spryskiwacza szyb. po kazdym myciu nadwozia sprawdelc stan lakieru i ewentualnie uzupelnlc drobne ubytki powtoki samodzielnie tub ucac si€il do stac]i specjanzuj~pej sie w naprawach lakJerniczych. przy nagrzanym sllniku nie wolno odkrecae korka zbiornika wyr6wnawczego ze wzglliJdu na rnozllwosc poparzenia plynsm. po przeciwnaj s1ronie sa· mochodu dakota wymienia. odpowiednio dostosowanym do pory roku (patrz r6wniez in-Formacje w rozdziale "Wyposai:enie elektryczne . . dzac przy zimnym silnlku.gns. dzi~ki czemu dodatkowa zabezpieczenie antykorozyjne nie jest konieczne.zacis. . ze wkornorzs silnikowej widoczna jest tylko rura wlewowa. Pornlaru dokonywa6 przy wylqCZOnym silniku. Stan oleju naleiy utrzymywac pomi~dzy znakami MIN i MAX. • Sprawdzenia pozlomu oleju w ukladzie wspomagania klerownicy. Zbiornik plynu spryskiwacza szyb Jest umieszczony we wnece nadkola przedniego lewago tak. Zaleca sifi! przynajmniejraz w roku (wlosna) umyc doktadnie podwozie samochodu. .zdjqc kolpak ozdobny kola (w wersjl zs stalowymi obreczarnl k61) i zluzowac sruby kola. Po adkreceruu korka naleiy odczytac pozlorn oleju na rnerce. W tym celu.wyjqC podnosnik z wyposatenia samochodu i urruesclc go pod podtuznica podlogi. wymagana przepisami dzlalanla w czasis przeprawadzania tej aperacji w warunkach ruchu drogowego.38 OBStUGA SAMOCHODU hatchback plyn do spryskiwacza tyfnej szyby jest dostarczany r6wniez z tego zbiornika.cja nadwozia lelementow podwozia Nalezy dbac 0 stan powloki lakierowej nadwozia. Nadwoziejest wykonane z blach odpornych na dzialanie koroz]l.

obracac korba podnosnlka zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara do chwili.5 . kierownicy Uk!ad chlodzenla Plyn w ukladzle Flltr powietrza Filtr paJiwa Przewody paliwa Uklad recyrkuiacn Uklad przswietrzania Swlace zaplonowe Pasek napedu rozrzadu Ukiad wylotowy Uktad hamulcowy I sterowanla sPrzfilgla " Czynnosc Wymiana" Sprawdzenla Wymiana RegulacJa Sprawdzenie chtodzenia Wymiana21 Sprawd:renie Wymiana Wymiana Przebieg w kilornefrach x 1000 1-2 10 20 30 40 50 60 70 80 SO 00 + + + + + + + + + + + + + ++++++ + + + + + ++ + + + + + + + + + ++ + + + Sprawdzenia par paJiwa skrzynl korbowej Sprawdzenl6 + + + ++ + + + + + + + + + + + + + Oczyszczenla przewod6w Sprawdzenle Wymiana Sprawdzenie Wymiana Sprawdzenie Sprawdzenie + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++ ..dokrecic sfuby (rownornlernie na krzyz) momentem 90 N·m. PUNKTY PODPAACIA W PRZYPADKU PODNOSZENJA PODNOSNIKiEM Z 'NYPOSAZENIA SAMOCHODU 2. . pompy wspomagania.2000 km). stope pcdnosnika oprzec na utwardzonym podlozu: . pierwszego przebiegu w limtcie 1000 .1 obrotu klucza) sruby mocujqce kola.wkrlicic sruby mocowania kola. Zakres i czestotliwosc okresowych czynnoscl obslugowych dla samochod6w Lanos sprzedanych uiytkownikom do 30 wrzesnla 1998 r. opuscic samoch6d i wyjl:lc podnnsnik: . . podano w ponlzszyrn zestawieniu.poluzowac (0 0.. . najblizszyrn do wymienianego kola. Wykaz czynnosci obsfugi okresowej • Ola samochod6w Daewoo Lanos Z POCZqtkowego okresu sprzadazy podstawowym cyklem obslugi okresowej by! przebieg 10 000 km (oprocz wstepneqo.WYKAZ CZYNNO$CI OBSWGi OKRESOWEJ 39 straci kontakt z podtoiem i bedzie rnozna kolem swobodnle obroctc: . az kola Nazwa zespoJu Olei w silniku i filtr oleju Pasek napedu alternatora. w miejscu przewldzianym konstrukcyjnie do podnoszenia. spr~zaIki kllma1yzacji.wykr~cic sruby mocowania kota. zdjqc uszkodzone i zalozvc kola zapasowe.5.zamontowac kolpak kola.

przedstawionym w .rnschaniczne] .zwiqzku z tym czestotllwosc czynnoscl obstugowych ulega na5tIilPuj<\cym.AMOCHODU Przebiegl w kllometrach x 1000 1·2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ozyrmosc Sprawdzenie Wymiana"l Sprawdzenie3l Sprawdzenie'l Sprawdzenie Sprawdzenie Sprawdzenia Sprawdzenie Sprawdzenie Wymlana bleg6w +++ + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + w skl7)'nca + + + . pompy wspomagania kiarownicy Uklad chtodzenia Plyn w ukladzie ehtodzenla + t + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Fmr powietrza Fillr paJiwa Przewoay paliwa Uktad recyrkul'Bcji par paJiwa + + + Sprawdzenie + + + + + + + + + .40 Nazwa zespolu Pfyn hamulcowy Oktadziny clerna 1tarcze hamu1cawe k61 przednich Dktadziny clarne I b~bny hamulcowe k6f tylnych Hamulec awaryjny Pedal sprzli!gla Lvzy fOZysk k6f tylnych Olaj OBSlUGA S. WY:I"TI~enicW rezle kelr! lelUJ ~usul. nle Wymienii: nle rzadzie] nli: co dwa lata.autornatyczne] Pofqczenia gwintowe Stan ogumienia +++ + + + + + + + ++ + + + + t + + + + zespolcw podwozla Sprawd_zenie Sprawdzenie Sprawdzenie Sprawdzenie + I clsnlenie w ogumlenlu ++ + + + + + + + + + + +++ ++++ + + + + + + + Ustawlenie k6f przednich i tylnych Uktad kierowniczy Olej w ukladzle +++ + + + + + + ++ + + wspomagania klerownicy Sprawdzenie Sprawdzenie Smwowanie + + + + Pasl' bezplsczenstwa Zamkl.10. zawiasy. spr~iarki klimatyzacJi.zestawieniu zrnianom. Nazwazespolu CzynnoM 1 Przebieg w kll'ometrach 1·2 15 30 45 60 l( 1000 90 105 75 Olej w silniku flItr oleju Wymianal) Wymlana Regulacja Sprawdzenie Wymiana~ Sprawdzenie Wymlena Wymfana Sprawozanla + + + + + + + + + + + Pasek' napedu alternatora. • Od 1. + + + + + + + + + + lI\ "I. W . zaczepy " WyrnienTO rzaddeJ nit co to~. dla samochod6w Daewoo Lanos wprowadzono zmienione zasady obslugi technicznej wydluzaj!:lc okres pornlsdzy poszczepnlnyrnl przegl<ldamiokresowymi do 15 OOOkm. 98 r.

zaczepy 'I Wymlenic nle rzadz1ei nl1. nit 00 dwa lata. zawlasy.utomatycznej Poi!:lczenla gwintowe zespoi6w podwozla Stan ogumlenia I cl$nienie w ogumienlu Ustawienie k6f przednich i Iylnych Uklad kiarowniczy Olej w uktadzle wspomagania klerownlcy Pasy bezpleczenstwa zamkl. ~Wymienic nle rzaeRie.meohanicznej .on!eczno~l.2asllanle gazowa" . Czynnost skrzyni korooweJ Oczyszczerua przewod6w Sprawdzenle Wymlana Sprawdzenie Wymiana Sprawdzenie SprawClzenle sprawdzsnle Przebleg w kilometrach x 1000 1-2 15 30 45 60 75 90 105 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Wymians'l Sprawozenle" + + + + + + + Sprawdzenle'· Sprawdzerue + + + + + + + + + + + + Sprawdzenie Spmwdzenie Sprawdzenie Sprawdzenie Wymiana Sprawdzenia Sprawdzenle Sprawdzenle Sprawdzenle Sprawdz.enle Sprawdzenia Smarowanie + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + W przypadku stwierdzenia nadmiemago zuzycla opon + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dlasamochod6w fabrycznie WYPosaZonych w zasilanie gazowe LPG r6:tnicowy zakrss obslugi podano w rozdziale .a. ~ Wymien!¢ w razie lo.co rok.WYKAZ CZYNNOSCI 08StUGI OKRESQWEJ 41 Nazwa zespotu Uktad przewlet~nla Swiace zaplonowe Pasek nap~du rozrzadu Uklad wylotowy Uklad hamulcowy I stetowanla sprz~gla Ptyn hamulcowy Okladzlny cleme I tareze hamulcowe k61 przeClnlch Okladziny olema i b~bny hamulcowe kat tylnych Hamulec awaryjny Pedal 5prz~gla luzy lozysk k6f tylnych Olej w skrzynoe bieg6w .

maski. zwracajqc uwaglil na zespoly podwozia w tym s. pokrywy baga. lOW-3~.751 Specyflkacja Benzyna bezo!owiowa 1. DOHC .liwe po umieszczeniu przedniej osi na specjalnym w6zku holowniczym. Holowanie tego pojazdu jest moi:. Mozna tego dokona6 za pornoca pcdnosnlka znajdujacego sle w wyposaZeniu samochodu lub podnosnlkow warsztatowych.0 I Olej przekladn!owy klasy [akosclowe] GL-4.15W-40 Zalecane ola]a: Daewoo Motor Oil API SJ do sllnlka: SOHC .51 1. min 95 Otej sllnlkowy:" klass jakesciowa: .zczeg61niena zbi. DOHC 5W-30. Nie dopuszcza sie holowania W len spos6b samochodu Lanos wyposaionego w autcmatyczna skrzynkfi! bieg6w.paliwa I uklad wylotowy_ ..42 OBSlUGA SAMOCHODU 2. 2. W przypadkach awaryjnego ho- Podczas eksploatacji samochodu.hatchback) 7.0.API SH lub wyzsza -ACEA Al/A2.i:nika Usznzelki gumowe drzwi Spryskiwacz szyby przedniej (I tylnej . Materiafy eksploa1acyjne Zesp611ub element Zbiornik paliwa Uklad smarowanla silniKa PoJemnOM uktadu 481 3. Czynnosc te nalei:y wykonywac ostroznie. klasy lepko~cioweil SAE BOW Ole] hydraullczno-przekladniowy ATF DexrOI1" III Smar tT-4S Smar tT-4S Smar silikonowy Plyn niezamarzaj:i\CYdo spryskiwaczy szyb " W zaldadzie produkcyjnym sllmk jest napelmony olsJem na bazie synletyczneJ Daewoo Motor 011klasy JakOSclowej API SJ i klasy lapkosclowej (Ila silolka: SOHC 10w.0 I 1.61 11.6. podpleralac nadwozJe w punktach do tego celu przeznaczonych. poniewai: rnoze to spowodowac jej uszkodzenie.ornik. Plyn na bazie gllkolu etylenowego DOT-3 lub DOT-4 Ole) hydrauliczno-przekladnlowy Dexron" III ATF Uklad chlodzenia Uldad hamulcowy Uldad wspomagania kierownlcy Mechanlczna skrzynka przekladniowa Automatyczna skrzynka bieg6w lamki drzwi Zawiasy drzwl. 10W-40. np.JO. Podnoszenie samochodu i holowanie Podnoszenie samochodu Holowanie Daewoo Lanos rna specjalne zaczepy urnozliwiajCjceholowanie samochodu oraz pozwalajCjpena holowanie innego pojazdu.0 I 0.51 Wg potrzeb Wg potrzeb Wg potrzeb 3.5 W-30. Z przodu samochodu pod zderzakiem sa urnieszczone zaczepy do holowania samochodu za pornoca linki holowniczej. W tylnej czesci nadwozia pod zderzakiem jest zamocowane ucho urnozllwlalace holowanie innego po]azdu.10 W-30. w przypadku uszkodzenia ogumienia oraz podczas obslugi okresowej wyst~puje niejednokrotnie koniecznosc podniesienia pojazdu./A3 klasa lepkosciowa SAE: 5W-30.7.

z dn. 20 VI .5:~~ b ~c PUNKTY PODPAACIA SAMOCHODU a . W tym celu samoch6d powinien zostac przystosowany do ci<lgni~cia przyczepy przez zamontowanie odpowiedniego atestowanego haka holowniczego. b .przewo.Ilajazdowega PODNOSNIK6w WARSzrATOWYCH lowania nalezy zachowac szczspolna ostroznose i zastosowac si~ do obowiazujacych przeplsow".PODNOSZENIE I HOLOWANIE 43 LJ ::0 N D· o MI!!I a kU~f.kOlumnowego.Prawo 0 rucnu drogowym" 1997 r. Holowanie przyczepy Dopuszczalne jest holowanie przyczepy Lanosem. Dopuszczalna rnase holowanej przyczepy podano w rozdziale "Charakterystyka techniczna polazdu". W PRZVPADKU ZASTOSQWANIA c .tnego. US'(!'UOWANIE PRZEDNICH HOLOWNICZYCH ZACZEP6w 1YLNE UCHO HOLOWNICZE (widok ad spodu samochodu) 1) Patrz ustawa .

o 10 20 0 0 8 1216 20 21.1C()obroI6w/mi~1 II "l a a12 1&2!l2q83236LDLHB52~6fi() 64 Pr~os6 obrolow~ ·[.C 60 a 16 l'0 12 eo 70 40 20 " 20 00 80 5 .. c .. I- 60 V ~ 50 40 10a 80 "'~ . cbrolowo r. dobrych osiagach. LO 30 2 80 so 4 40.3 Lanes zastosowano silniki nowej generacji 0 korzystnej charakterystyce. .-' 50 40 3o 2 I o 30 20 10 60 0 20 -.3 SOHC.0 ~~ 1. b ~ 1.zasysanej do komory spalania.. aby napelnienie cyllndra byte jak najlepsze.Variable Geometry lnduction System..8 5] 56&061.6 DOHC umozliwiaosia"gni~cie optymalnej wartoscl momentu obrotowego przy niskiej predkoscl obrotowej silnika i wzrost osiqg6w w zakresie SILNIK W samochodach podwyzszonych obrot6w.1 ob ootowy IN· 011 Moc.v rl .5 SOHC zastosowano kolektor dolotowy wykonany z blach tloczonych.5/1. Sa" to silnikl seril E-TEC'1 charakteryzujace sie wysoka sprawnoscla oraz efektywnosciq technlezna.I' ". / V / / 1--' . "'..lkWI 1()0 \l!J so _00r1!..': a 1215 202' 2812 36 ~O L( 1. Zastosowano w nich wiele nowatorskich rozwiazan technicznych. ~ V S~C ~k eo 50 .8'525600 B' Obrorowc [.... wysokiej trwalosci i niskim pozlomie halasu. co w efekcie daje dokladnlejsz. Kolektor dolotowy 0 zmiennej geometrii (VGISFI silnik6w 1.I' . Uklad dolotu powietrza zostat tak dopracowany.e jei spalanie..5 SQHC. I'r~dkoii.100oornIDwlmm I c CHARAKTERYSTYKl SILNIK6w E-TEC a ~ 1. poprawia skonornlcznose a takie zmniejsza emisjlil do atmosfery szkodliwego tlenku azotu..1CXloorolOwlrnin I o a Pr~~o. lutowanych ze soba Gladka powierzchnia wewn~trzna kolektora zmniejsza opory przeplywu powietrza i wplywa na poprawe wsp61czynnika napelnienia cylindra. DOHC.1- . W silnikach 1.1... 80 V .28 32 361.. V . 70 50 /.Energetic and Effective Technic.3/1. Silniki wyposaZone w uklad recyrkulacji spalin umoZliwiajqcy zredukowanie objetosci mieszanki ..". Ze wzgllildu na moc rozwijanqc przez silniki przewidziano odpowiednie 5"" a Moment obrolowy (lII'ml 2 00 IS b Mo<:l "W] 100 00 80 ?U 20 0 Momonl obrolawy 1111'011 180 "_'odkWI "I00 2 00 MOI11e.6 DOHC E-TEC . VGIS .

Podstawowe parametry kadluba przedstawiono w tablicy "Og6lna charakterystyka sllnika". po zdemontowaniu pokrywy komory silnikawej. uwzg I~dniaj€lcej Dla kadtuba sa to nadwymiarowe srednica cylindr6w wleksze ad naminalnych 0 0. olejowe oraz kanaly otwory do mocowania gfowicy.3 3400 4-cyllndrowy rz\ildowy 1·3·4·2 1498 9.6 roin! si~ odkadtuba silnik6w 1.50 73. pompy oleju. pompy ptynu chicdzaceqc. zaplonu. Wal korbowy jest asadzony w kadlubie w pi~ciu lazyskach gl6wnych i przykreconv pleclorna pokrywami foiysk.4 oraz 1.40 55175 5400 1.4 I 1. miskl alejowej i pozostalego osprzetu.4 SOHC 4·cylindrowy rz\ildowy 1·3-4-2 1349 9. Luz porniedzv ttoklern i cylindrern wynosl 0. W tym celu zastosowano takze aluminiowa rniske olejowq oraz pasek nape. W sciankach kadluba sa wykonane kanaty dla pfynu chtodzaceqo. filtraoleju. Silnik wyjmuje sie bez skrzynki przekladniowej do g6ry.5 76.jest umieszczony nad przednia osla samochodu.eniu samochodu). chlodzania. Wczesniej nalety odlEjCZYcprzew6d zacisku ujemnego akumulatara oraz elementy uklad6w dolotowego. spuscic ole] i plyn chlodzacy.00 81.5 79. sterowania silnika. taezace silnik z nadwoziem. natornlast skok tloka w sllnlkach 1.25 lub 0.5 jest taki sam. W celu uzyskania wlasclwych wymiar6w i wspolosiowosci otwor¢w pokryw iOZysk. . Zesp6l napedowy samochodu Lanos . kola pasowe pompy wspomagania ukladu kierowniczego i cddzietic silnik ad skrzynki przekiadniowej oraz wspomika mocuiClcego do nadwozia. Kadlub silnika 1.03 mm.silnik wraz ze skrzynka przekladniowa .6DOHC 4-cy!\ndrowy rz\ilClOwy 1-3-4-2 1598 9.5 srednic€I cylindra. Typ silnika Uc:zba i uklad cylindr6w Cykl pracy Pojemnosc skokowa (cm~) Stopien spr~zania sredmca cylindra (mm) Skak troka (mm) Moe maksymalna (kW/KM) przy prlildkoscl obrotowal (obr/mln) Moment obrotowy (N'm) przy pr~dko~cl obrotowej (obr/min) K!jl wyprzedzenla zaplonu (0) (dla obrot6w biegu jalowego) Obroty biegu jalowego (obr/min) Uldad chlodzenia Uklad smarowania 1. 31 0 go'1na c hara k1: erys tyka sum a 'I'k du rozrzadu wykonany ze specjalnej gumy. spr'izarkfil klimatyzacJI OesU jest w wyposai. r6i:nica pojernnoscl skokowej sllnika wynika z rozneqo skoku ttoka.50 81. W przypadku koniecznosoi naprawy lub wymiany kadluba nalezy wymantowac silnik z samochodu.50 78/106 6000 146. Kadrub jest wykonany z zeliwa i stanowiintegraln'4 cz~M ze skrzynta korbowa. Silniki 1.5 rnaja tlil sa· mq sradnice cylindra.5 76. ~. Przewidziano mozllwose naprawy silnik6w wlelkoscl nadwyrnlarowe. Kadtub silnika Kadlub stanowi podstawcwa cz~sc silnika Nie wymaga obslugi podczas eksploatacji sarnochodu.2.CHARAKTERYSTKA OGOLNA SILNIKA 45 wzmocnienia kadluba zrnnielszalace drgania.50 mm. zapewniajqc r6wnomiernq prace jednostek napedowych.5 SOHC I DOHC i.6 i 1. wylotowego. SEI one obrabiane razem z kadfubem. wyrnontowac chfodnic~ kompletnq. natomiast w zalaczniku 1 (na koricu ksiqZki) podano nominalne i dopuszczalne wartoscl parametr6w tschnicznych. zasilania.50 53/86 130 I 73/100 I 131 5000 115 3400 3400 10 850 + 50 Obieg wymuszony Obleg wymuszony 3.

4 / 1.46 SILNIK SILNIK E-TEC 1.5 SOHC SAMOCHODU DAEWOO LANDS .

5 11.6 DOHC SAMQCHOOU DAEWOO LAN OS .SILNIK 47 SILNIK E·TEC 1.

uB SILNIKA .czujnik spalania stukowegc.Korpus kadtuba.rnlarka pozlomu oleju . 5 . 3 .poKrywy totysK gl6wnl'Ch. . 4 . 2 .wlka rnlarkl pozromu oleju.48 SILNIK 5 3 KADt:.

toiyska gf6wne i korbowe 5q smarowane olejem naplywajqcym przez .KADlU8 SILNJKA 49 r~ 2 5 ELEMENTY MOCOWANIA ZESPOtU NAP~DOWEGO 1. 4..tylny wspornlk zespotu nape-dowego. aby uniemozllwi6 przedostanie sie zanieczyszczeri do sllnlka. 7 .oZyska gl6wne i korbowe typu slizgowego majE4wymienne panewki.poduszka zawieszenia silnika z demontazem elementow silnika naleZy zachowacszczegolna czystosc. ustalajacyrn luz osiowy walu. Waf korbowy i ttoki Wat korbowy wykonany z zenwa odpornego na cbclazenia zginajE\ce i skrscajace jest podparty na pleciu tozyskach gl6wnych. Aluminiowa miska olejowa przykrecona do kadluba efek1ywnie pochlanJa drgania.3.przedni wspornik zespofu nap~dowego. Srodkowa panewka jest rownoczasnie tozysktsrn oporowym.poduszkatylnego wspornlka. 6 . t.wspornik sllnlka. Podczas produkcji Sll montowane panewki nominalne. zmnlejszajac glosnost pracy silnika. natomiast do napraw stosuje 51e panewki nadwymiarowe 0.oslona. Podczas przeprowadzania prac zwi¥anych ·3. 5 . 3 . W dolnej cz~sci mlski olejowej jest wkreoony korek spustowy oleju.25 mm. 2 . kt6re mog<i spowodowac uszkodzenie jednostkinapedowe] a w efekcie koniecznosc powainej naprawy.poduszka pr:z:edniego wspornika.

3 .ysk gt6wnych.50 SILNIK MISKA OLEJOWA UKtAD TtOKOWO-KORBOWY 1 . 6.korbow6d (kampletny). 8 .wal korbowy.kalo zamachowe.swarzer'l tlakowy.p61panawkl g6me loz. 9 .5 .panawkl korbowe. 4 .potpanewki dolne lazysk glownych . 2 . 7 .uszczalnlaez walu.tlok.

Podczas mantazu tlaka w cylfndrze nalezy odpowlednlo ustawi6 plersclenle tfokowe.uszczelniajaco-zqamlejacy j dolny .B.4 SOHC 76. SWiece zaptonowe sa usytuowane posrodku kai:dej kamory spalanla Na. natomiast w gt6wce korbowodu na wcisk.WAt KORBOWY I TlOKI 51 otwory polaczona z gl6wn~ maqistrala ole]ow~ znajdujaca si~ z lewaj strony silnika.OKI KORBOWOO Sllnik 1. Podczas naprawy glownej silnika jest wymagana obr6bka mechaniczna walu karbowego w celu zapewnienia wlasoiweqo luzu pcmledzy czopem watu a panewka.03 Wartosci luz6w na zamkach pierscieni tlokowych sa podane w zalaczniku 1. rnaja trzy piersclenie: g6my .Pierscienle rnaia wybite znaki (fOP).amieszczono w zalaczniku 1 (na koncu ksiqtki).4_ Gfowica i ukfad fozrz~du ROZMIESZCZENIE (A. ZAMKOW PIEASCIENI ci. Ttokl nadwyrnlarowe stosowane do naprawy maj<\ srednlce wi~ksze ad nominalnych 0 0. poniewaZ otw6r sworznia t1okowego jest przesunietv W stasunku do asi ttoka.98 28. ale byly rownomiernie rozstawione na obwodzie.45 32.50 mm. Sworzen tlokowy jest osadzony plywajqco w plascle tloka. B 3.05 TI:.zgarniajl:IPY. w tym takze uktad6w smarowania i chlodzenia.. w celu zmniejszenia nacisk6w na sclankl boczne cylindra w czasie pracy silnika.uszczelniajaey.5 SOHC/DOHC 76.'11111 Przcd silruko ka.6 DOHC Srednica (B) WysokoS6 (A) 78. Tloki wykonane z aluminium. D) PRZV MONTAZU NA ROKU Glowlca cyllndra jest wykonana ze stopu aluminium. Pornledzy glowicq a kadlubem silnika znajduje sle specjalna uszczelka. tak by zamki pierscisni nle pokrywaly si~. C2.03 Silnik 1. Szczeg61awe parametry do regulacji i kontroIi z.45 28.25 lub 0. Tlok musi bVG mmontOYiiInV Yi ggiiQ'tYiY~nirn uetawlenlu wzglliloem K. gtowicy silnika SOHC Jest umieszczony jeden walek rozf'Z(l- . kt6re po zamontowaniu plerscienia na tlok rnusza bye skierowane ku garze. Wymiar lIoka w mm Sllnik 1.UlDUWUOU DIaL ~l!IOIUUet . zapewniajaca wtasclwe potaozenie oraz szczelnosc tych czesci. srodkowy .

swlece zaptonowe mUSZq bye wykrli1cone. Katdy z walk6w jest zamocowany w pleclu tozyskach i smarowany cisnieniowo olejem silnikowym. Do mierzenia cisnierna sprezanla rnusza bye spelnione ponizsze warunki: . Pomlar ctsmenla sprezanla Clsnienie sprszanla jest jednym Z podstawo- wych parametr6w intormujacych a stanie technicznyrn silnika. z kt6rych jeden steruje praca osrniu zawor6w dolotowych natomiast drugi osrniorna zaworami wylotowymi.przepustnica powinna bye maksymalnie otwana. . Olaj powraca do miski olejowej przez otwory w glowicy.6 DOHC du steruj<\cy czterema zaworami dolotowymi i czterema wytotowyrnl natomiast silnik DOHC ma dwa walki rozrzadu. dzi~ki czemu nie wyst~puje poslizq porniedzy nimi.akumulatar musl bye w palni sprawny.52 {] SILNIK NAPE.4/1. Nap~d z walke.DU a . Takie rozwlazanie eliminujs koniecznosc regulacji luzu zaworow i zmniejsza glosnosc pracy uktadu rozrzadu. Napinacz paska rozrzadu utrzymuje jego wtasciwy naciqg. 689 kPa. Pasek rczrzadu pozwala zsynchrontzowae obroty walu korbowego I walka (-k6w) rozrzaduo Sluzy takze do napedu pampy ukladu chlodzenia silnika. rozrzadu jest przekazywany na zaw6r poprzez popycnacz hydrauliczny. Pasek i kola rozrzadu SE! uzeblone. aby uklady zasilania i zaptonowy nle zostaly uruchomione. Pasek wymaga sprawdzenia stanu i naolagu po 60 000 km. Rozr6Znia si~ nastepulace stany silnika (okreslone na podstawle pomiaru): . Minlmalna wartosc cisnlenia sprezania wynos. Pomiaru cisnienia dokonuje sie kolejno dla kaidego cylindra.sllnlk6w 1. b . Po zakonczeniu pomiaru dla wszystkich cytindr6w nalezy porownac poszczeg61ne wyniki przy czym najntzsza odczytana wartose clsrusnia sprezanla nie powinna bye mniejsza niz 70% wartosci najwi~kszej. .ztacza czujnika polozenia watu korbowego (CPS) powinno bye odtaczone.5/1.siinikOw 1. natomiast wymiany po 90 000 km przebiegu samochodu. obracsjac walem korbowym za pomoca rozrusznika.liwiaj<\ smarowanie krzywek walka rozrzacu. Otwory w czopach walka umoi:. . .silnik powinien bye ciaply.D UKtADU ROZRZP.5 SOHC.

5 SOHC.zdlecla paska.obrocenla pompy plynu chlodz~cego po wczesniejszym odkreceniu sruby mocowania pompy i poluzowaniu paska naoedu rozrzadu: . nie osiaqa jednak prawidlowej wartoscl. b)uszkodzone zawory .5/ . Po zdjlilciu paska nie nalely zmienlac potozsnia walu korbowego i walka (-k6w) rozrzadu.clsnlenle po pierwszym suwie sprezania Jest nlskie i wzrasta przy kolejnych obrotach silnika. wykorzystac do tej czynnosci srube mocowania kola pasowego waiu korbowego i obracac wal zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara do oSict9nif. . • stan uszkodzenia (przed rozpoczeciern ponownych porniarow nalezy wiac do cylindra przez otwor swiecy zaptonowe] niewielkEl dawk~oleju silnikowego): a) uszkodzone pierScienie tlokowe .GlOWICA I UKLAD ROZRZI)DU 53 • stan normalny .zdemontowania filtru powietrza.zdiecta kofa pasowego z walu korbowego. b . aby znak na kole pokrywal si~ ze znakiem na obudowie paska. .lciawtasciwego polozenia kola.zrzqdu Wymiana paska napedu rozrzadu wymaga szeregu czynnosct demontatowych: . Uwaga.zdemontowania dolnej oslony paska rozrzadu. . PAlYGOTOWANIE ROZRZI\DU DO DEMONTAZU PASKA a -sllnlk6w 1.silnik6w 1. .. .4 !.zdjecia garnej oslony paska rozrzadu: . Wymlana paska ro.zdiecia paska napedu alternatora.6 DOHC . .ustawienia kola napsdoweqo rozrzadu tak.niska wartosc clsnlenia sprezanla nie wzrastajqca podczas kolejnych obrot6w silnika.clsnienla narasta szybko i osi::tga wartosc zgodnie z wymaganiami technicznymi w kaidym z cylindrow.

w tym oelu obraeac pornps plynu chiodzaceqo. W eelu zaiozenla paska nalezy. ezy znaki na kole napedowyrn oraz na kole walka rozrzadu (napedzanyrn) znajdujq si!.obrocic kilkakrotnie wal korbowy w celu uloienia si~ paska i wyregulowac ostatecznie naci~g paska rozrzadu.54 SILNIK USTAWIENIE KOtA NAPE.do naciqgni!.sprawdzlc. . az do zgrania sifil wskainika .5 SOHC USTAWIENIE KQt NAPE.39 mm i 111 zebow a do silnika DOHC 1209.6 DOHC . aby znaki na nim byty zgodne z ruehem silnika. w SILNIKACH REGULACJA NACII\GU PASKA ROZAZ<\DU 1. Pasek rozrzadu do silnika SOHC rna dtugoSc 1057.! naprzeciwko znak6w na obudowie paska rozrzadu (silnik SOHC). .70 mm i 127 zE[lb6w.DZANYCH DO MONTAZU PASKA W SILNIKACH 1.4 /1.6 DOHC REGULACJA NACIAGU PASKA ROZRZI\DU W SllNIKACH 1.leia paska rozrzadu konieczny jest przyrzad obracalacy osadzona rnimosrocowo pornpe plynu chlodzqcega i jednoczesnie naciEmaJqcy pasek rczrzadu: .5 /1.sprawdzlc.5 SOHC ZaJoZycnowy pasek.4 /1.5/1.OZANEGO DO MONTAZU PASKA W SILN!KACH 1. ezy znak na kale napedowyrn znajduje slq naprzeciwko znaku na obudowie paska rozrzadu oraz ezy znaki na kotach watk6w rozrzadu (napedzanych) znajduj<\ silil naprzeclwko siebie (silnlk DOHC).

Wvmiana uszczelki pod gtowlc'l Wymiana uszczelki pod glowicq jest czynnoscl~ ztozona.4/ 1. 2 6 10 3 9 5 7 2 4 10 6 8 5 KQLEJNo$6 ODKREiCANIA SRUB GlOWICY W SILNIKACH 1. .5 SOHC 5 9 10 W SILNIKACH 6 2 KOLEJNOSC DOKHEiCANIA MUB GIOWICY KOlEJNOSC DOKREiCAN1ASRUB GWWICY 1.5 SOHC 9 KOLEJNOSC ODKRE.6 DOHC " 8 .5 /1. Ponize] opisano przebieg istotnych czynnosci rnezbednych do wykonania podczas tej wymiany. MontaZ przeprowadzic w kolejnosci odwrotnej do opisanej przy demontaiu.6 DOHC 3 2 10 9 5 3 7 8 W SILNtKAGH 4 1.OWIC!.4 I .5/1.CANIA $RUB GlOWICY W SILNIKACH 1. 7 3 USZCZELKA POD Gt.GtOWICA I UKLAD ROZRZADU 55 ramienia regulacyjnego z naeieclern wspornika samonapinacza. Po wykonaniu regulacji dokrft' de sruby pompy momentern 10 N·m.

c pasek rozrzadu.dokrecac sruby dodatkowo. R6ini"l sl~ one ozna- czeniami na krawedzi bocznej: 3 naciecla na kr6tszym boku uszczelkl oznaczaja.spuscic plyn chtodza. .zdia. ktora powinna zawierac si~ w granieach 94. .urueruchamiajac walek (-kl) rozrzadu zdjqc kolo (-a) napedzane walka (-k6w) rozrzadu.po zdemontowaniu naplnacza paska rozrzadu zdjqc tylnq ostone paska. + 10°. powlerzchnla powinna bye skierowana ku g6rze. Zarnontowac osprzet silnika. skqd ponownie zostaJe przetloczony do ukladu smarowania. Oesli samoch6d wyposaZony jest w kllrnatyzacie zdjqc r6wniez pasek napedu sprezarki. . Kanaiarn olejowym w glowicy olej jest doprowadzony do lozyska srodkowego watu rozrzadu.3 i 1. Zalozyc glowict. a stad kanalem wewnatrz walka przeplywa do pozostatych lozysk walka rozrzadu Z kanalu w glowicy olej dociera r6wniez do hydraulicznych popychaezy zawor6w.z uwagi na konlecznosc roztaczenia element6w ukladu zasilania paliwem (w ktoryrn jest utrzymywane stale cisnienia paliwa) nalezy ze skrzynki bezpieeznik6w i przekaznlkow w komorze silnika wyj'lC bezpiecznik F16 (Ef 16) pompy paliwa i uruchornlc silnik by pracowal do zqasnlecla. Sprawdzlc r6wniez wvsokosc glowiey. .70 + 95.zdernontcwac oslony paska rozrzadu i zdja.zdj9. ze jest ana przeznaczona dla silnikOw 1.c pokryws walka (-k6w) rozrzadu: .65 mm (minimalna wvsokosc glowicy 94.zdjqc kolo pasowe walu korbowego.l wraz z kolektorami i przykrecit sruby rnoculace w kalsjnosei zgodnej z podana na rysunkach: . .70 mm). + 60°.05 mm.c kolo pasowe pompy wspomagania I pornpe): . Dopuszczalna odchylka plaskosci 0. 3. co bedzle swiadczyto 0 zaniku clsnlenla: . .5 . skad specjalnie wierconymi otworami doclera do Iozysk korbowyeh. Zasysa ana olej z miski olejowej.roztaczyc przewody elastyczne ukladu chtodzenia i ci~gno sterowania przepustnicy oraz uklad wylotowy. natomiast pojedyncze naciecia na dfuzszyrn baku.5.odiaczyc przew6d z zacisku ujemnego akumulatora oraz zlacza czujnikow temperatury powielrza dolotowego (MAT).56 SllNIK . . dlatego uszczelka rna na jednej powierzchni znak TOP· t9. . Sprawdzi6 stan powierzehni przylegania glowiey do kadluba silnika ze zwr6ceniem szczeg61nej uwagi na ewantualne przedmuchy i wyefekL Sprawdzlc plaskosc glowiey. Ukfad smarowania Zasadniczym elementem ukladu smarowania jest zebata (0 zazebieniu wewnetrznyrn) pompa oleju. Nastepnla czesc oleju sptywa do miskl olejowej. Do kaidego typu silnika jest przewidziana odpowiedrua uszczelka pod glowie~.6. wtrysklwaczy patiwa. Wyptywajqcy olej scleka do miski olejawej. spelniajqc funkeje smarowania tych tozysk. nastepnle przez atwory w czopach lotysk glownych walu korbowego olej przsdostaje si~ do wnetrza walu.dokrt.odkrecic sruby moeowania glowicy wedlug pc lanej kolejnoscl. Pozostala CZEilSC oleju z magistrali olejowej jest skierowana do glowicy silnika do smarowania elsment6w ukladu rozrzadu.odtqczyc przewody paliwa. eewki zaplonowej (DIS). + 60". R6wnie wazny jest spos6b ulozenia uszczelki na kadlubie silnika. temperatury silnika i polozenia walu korbowego (CPS). zdja. po czym scleka do miski olejowej.c pasek napedu alternatora.cego doplyw powletrza na wolnych obrorach (IACV). a gdy ma uklad wspomagania kierowniey. ze olej pod clsnlanlsm dostaje si~ do lozysk gl6wnych walu korbowego.lci6 sruby mamentem 25 N'm. tloczy go do tiltra oleju i dalej do magistrali olejowej urnieszczonej w kadlubie oraz glowicy silnika. kolejno 0 kllt 60°.cy z silnlka: . silnlka steruja. Po zaloieniu nowej uszczelki zarnontowac glowiclil wykonujClc czynnosci w koleinosci odwrotneJ do demontazu. sondy lambda.zdjqc obudowe flltra powietrza. . Cz~~c oleju smaruje uklad korbowo-tlokowy w ten spos6b. na wysokosci czwartego cylindra po stronie kolektora dolotowego. . oznaeza lei przeznaczenie do silnika 1. umieszczana na wale korbowym. a CZfilSCspecjalnymi otworkami w korbowodach wydostaje sifil na zewnCltrz korbowodu i skierowana na scianki cylindra smaruje i odbiera od nich eiepto oraz przesmarowuje sworzen tlokowy.

8 . Przed rozpoczeciem pomiaru cisnienia oleju naleiy zagrzac silnik do normalnej temperatury pracy.pompa oleju. (Ai/A2/A3 wg ACEA).kanaty w walku rOzTZqdU. 4 .wal korbowy. 5 .kanai w glowlcy Zgodnie z zalecenlami odnosnle obslugi technicznej uZytkownik pojazdu jest zobowiazany do okresowej kontroli poziomu oleju w silniku. 7 -zaw6r przelewowy. 2 .czuJnik clsnienia. lub przynajmniej raz w roku. 3 . wykrtr etc czujnik clsruenla i w jego miejsce wkrecic manometr. Po zakonozenlu pomiaru wylqczyc zaplon. 10 .mlska olejowa. Pomiar clsnlenla oleju Czujnik clsnisnta oleju jest umies. Uruohorrnc silnik i odczytac na manometrze wartosc clsnisnla panujqcego w uktadzie. 9 . Olej nalezy wymieniac podczas przegl~d6w okresowych. Dopuszcza si~ rnozliwosc napelnienla silnika alejem klasy jakosclowe] wg SH API lub wyzszej. Po wyj~czeniu zaplonu nalezy zdjEjC zracza elektryczne z czujnika clsnlenla oteju.lkszyc czestotllwosci wymian oleju. 6-fIltr bocznikowy oleju. wymieniajo:jc rownoczesnte filtr oleju. Spos6b pomiaru oraz gatunki oleJ6w zalecanych do stosowania w sllniku podano w rozdziate "Obstuga samochodu". zdemontowac manometr.UKtAD SMAROWANIA 57 4 6 2 8 SCHEMAT UKtADU SMAROWANIA SILNIKA 1. .popychacz hydrauticzny. Zalecana klasa lspkosciowa oleju wg SAE (Society of Automotive Engineers) dla sllnikow SOHC lOW-3D. a dla silnika DOHC 5W-30.kanaly w kadlubie. W przypadku aksploatacji w trudnych warunkach natezy zwif. Minimalne cisnlenle oleju przy blegu jatowym i temperaturze silnika so-c wynosi 30 kPa. wkrecic czujnik cisnienla oleju i podlqczyc ztacze elektryczne ozujnlka.zczony w obudowie pompy oleju.

~ wymontowac miske olejowa. .korpus pompy .zdj<1c·pasek i tylnEj ostone paska rozrzqdu (patrz rozdziat "Silnlk .zdjqc pokrywe kola zamachowego.. .spusclc olelz miski olejowej.kola zebats pornoy. Wymlana pompy oleju MISKA OLEJOWA (wldok od spodu samochodu) samoch6d i zdj.odkreclc sruoy mocowania miski olejowej i zdj<1c rniske: .odkrecic sruby mocowania i wyjqC run.dokreclc nakretki rnocuiace rure do katalizatara momentem 30 N·m.plytka pokrywy.zaloz:yt kola jezdne i opuscie samoch6d. 3 .zaw6r przelewowy.sprawdzlc powierzchnie przyteqanla pompy do kadluba silnlka.zdjqc czujnik potoienia walu korbowego.. . .oczysclc powierzchnie przylegania miski do kadluba. silnika. Demontaz miskiolejoWej przed zdleciern miski olejowej nalezy unlesc Wymontowanie pompy oleju wymaga demontai:u osprzetu umleszczonego z przodu silnika. . . 2 . 4 . .przymocowac pokrywe kota zamachowego cokrecejac sruby momentem 12 N·m.odkr~cic Sruby mocowania pompy oleju i wymontowa6 pornpe. . 55qca oleju.uszezelotacz walu korbowego.6 prawe kola jezdne. Przeprowadzit weryfikacj~ pompy oleju: . Przed montazem pokryc powierzchrne przylegania miski rnasa uszozelniajaoa.wymontowac przednla rur'i! wylotowa: . 5 . uszczelke a nastepnie: . .zarnontowac przednia rure wylotowq dokrecajac elementy ztaczne rury i kolnierza kolaktora wylotowego oraz wspornika rury mornentem 40 N·m.wymiana paska roz- .odkreclc pomp~ wspomagania ukladu kierowniczego (patrz rozdzial "Uktad kisrowni- czy"): . . zatozyc rzadu").przykrecic rnlske do kadluba srubarnt dokr~cajElc le momentem 10 N·m.odlaczyc ztacze elektryczne czujnika cisrsenia oleju. .58 SILNIK POMIAR CISNIENIA OLEJU POMPA OLEJU 1 .

Cq oleju dokrecajac sruby momentem 10 N·m.wykr~cic zawar przelewowy.0 I Polernnosc ukladu Uklad chlodzenia utrzymuje temperature silnika w ustalonych granicach. . .4/1.temperatura otwareia .przykrecic tylna.cego napedzane] paskiem od walu korbowego.wkr~cic zawar przelewowy. wylC\czyc silnik. . gdy wskazowka wskainika znajduje sle na czerwonym potu naleiy zatrzyrnac sarnochod. zbiornika wyr6wnawczego plynu. Typowe niedomagania Objawy niedomagania Nadmleme ubytkl olaju . pompy plynu chlodta. zapobleqajao jego przegrzaniu. W zestawie wskai:nik6w samochodu umieszczono wskainik tempera1ury plynu chlodzaceqo Informujqcy 0 aktualnym stanie cieplnym sllnika. . Obieg pfynu cbtodzaceqo jest wymuszony przez pornpe typu odsrodkowego.temperatura alWarcia arc 7. steruje .zarnontowac rure ssa. .6. . umieszczony w przedniej czesci silnika.stosulac nowa uszczelke pokryc iClwarstwa rnasa uszczelniajaca i przykrecic pompe oleju do kadluba silnika dokreeaiac sruby momentem 10 N'm. czy pod samochodem nie ma plam ptynu chtodzqcego. odczekac ai obnlzy si~ temperatura silnika i sprawdztc szczelnosc uktadu obserwulac. Uklad chlodzenia sklada si~ z chlodnicy. W przypadku. Ukfad chlodzenia Charakterystyka Dane charakterystyczne Radza] obiegu uktadu chlodzenia Sltniki 1.511. ukfadu smarowania Prawdopodobna przyczyna skrzyni korbowe . dokrecalac go momentem 30 Nrn. termostatu.. Zamontowac pompe oleju: . Termostat. wentylatora chtodnicy.UKtAD SMAROWANIA 59 .zdjqc plytk~ tylnej pokrywy pompy oleju. -wymontowac uszczelniacz walu korbowego.zatozyc pasek rozrzadu.Uszkodzona iarawka [ampki sygnaJizacyjnej .6 Obieg wymuszony pomp". plynu chlodzC\cego Typ chfodniey o przeplywie krzyiowym Odsrodkowa Woskowy poezatku calkowlrego 102"C Typ pompy pfynu Terrnostat .zarnontowac czujnik potozenia walu korbowego dokrecajac go momentem 10 N·m.Uszkodzony czujnik clsnlania oleju .Nieprawidlowe dzlalanle ukladu przewietrzania -Zuiyta uszczelnlacze trzonkow zaworow .Uszkodzony tlok: - lampka sygnaJizacyjna clsnlerua oleju sWleci silil przy wolnych obrotaoh silnlka Uszkodzony czujnik ctsnlenta olelu Nlewlasclwa Jaxost oleJu Zanieczyszczony filtr oleju Uszkodzona lub zanleczyszczona pompa oleju Nadmierny 102 lozysk gl6wnych waru korbOwega Uszkodzona zasrepka kanalu oleJowego kadluba Zbyt niski poziom olsju w silnlku Zatkane lub uszkodzony przewOd s&lcy pompy oleJu uszkodzcne pompa oisju Zly stan rechnlczny ellnlka Lampka sygnalizacyjna oisnianla oleju ~ieci si~ w calym zakresle pr~dkoscl obrotowej sllnlka Lampka sygnatlzacyjna clsnlania oleju nie swlacl silil po wlqczenlu zaplonu .Przerwa w obwodzle ozujnika lampki sygnallzaeyjnej 3.Uszkodzone pierscienie t1okowe .Uszkodzone elementy uszczelnlalace silnik . pokryw~ do korpusu pompy dokrecajac sruby momentem 30 Nrn: .zatozyc rniske olejowa.sprawdzit zuzycie poszczeg6Jnych elemenlOW pompy.

60 SILNII< ELEMENTY UKtADU CHtODZENIA 1 . 5 .chfodnica. 4 . 4 .komora boozna odplywowa. przy zlmnym silniku termostat jest zarnkniety.ODNlCA 1 . Gdy plyn chlodut cy osiqgnie temperature S7°C nastrtpuje otwarcie termostatu i plyn zaczyna krCjiyc w dui. 3 .obudowa przepustnicy. 2 .zaw6r (kranik) spustowy przeplywem plynu chlodzqcego umoiliwlaj~c szyesze nagrzanie silnika. a nastepnls utriymanie temperatury silnika na wymaganym poziomie.wentylatory chlodnicy.pompa chlodzacsqo ptynu chlodzcjcego. 3 .rdzen chlodnlcy. 2 . Chlodnica pelniqca funkcje wymiennika ciepla sktada siE/' z rdzenia wykonanego z cienkfej blachy aluminiowej oraz bocznych kom6r wlotQW~J .ym obiegu poprzez ehtodnice.zblomik prynu CHt.komora boczna doplywowa. unlemozliwiajac przeplyw plynu chlodzqcego do chtodnicy.

silnikow 1. W dolnej czesci komory wylotowej zna]duje sili! zawar (kranik) spustovvy.zimnym silnlku. natomiast peIne atwareie pawinno nastapic przy temperatu rze 102°C. Chlodnica nie ma korka wlewu plynu chlodzqcego.UKLAD CHlODZENIA 61 4 ZEsp6t.sprawdzi6 funkcjonowanie termostatu: a) upewnlc sie. termastat powinien zaczac otwisrac SIEilw temperaturze 87"0. 3 .5 SOHe. b . b) umiesci6 termostat w naczynlu wypelnionym woda. Wymianfiil przeprowsczao zgodnie z tabela czynnosci obsiuqowych.obudowa j wylotowej wykonanych z tworzywa sztucznego. dlatego w celu wymiany ptynu (zwlaszcza w razie zastosowania plynu innago gatunku) nalezy odkreclc zawar spustowy w chlodnicy wypusci6 plyn. zakrecic zawar. w nastepujacy spasob: . 2 . . nalae do ukladu wody. tak. . 4 . TERMOSTATU a.jesl! nie naleiy terrnostat wymieni6. .termostat.pier~cier'l usZczeiniaj'lcy. odxreclc obudowe i wyjq6 termostat z glowicy. ponlawai: napelnienle pfynem nastspu]e poprzez zbiornik wyrownawczy ukfadu. Po wykonaniu tych zabieg6w napetnlc uklad nowym plynem chfodzqcym. nastepnle nagtzac sllnik i ponownie oproznic uklad. .silnlk6w 1. padgrzewa6 wode obserwujqc zmiany temperatury.4/1. umozliwiallley wypuszczenie plynuz ukladu. Wymiana termostatu .sprawdzlc stan gniazda termostatu. Kadtub silnikajest r6wniei: pozbawiony korka spustu plynu chlodzaceqo.5 SOHC nalezy wyrnienic na zimnym silniku. Pomiaru nalezy dokanywac na . Termostat w sllniku 1. 5 . aby rue datykal do dna naczynia. Wtasciwy paziom ptynu chloozaceqo jest nieodzownym warunkiem skutecznega chlodzenia sitnika.odfqczyc przew6d ad obudowy termostatu. Na zbiorniku sa wykonane oznaczenia odpowladejace minima!nemu i maksymalnemu paziamowi plynu. ezy nie ma w nim obcych material6w lub zanieczyszczen mogqcych utrudniac prawidlowe funkcjonowanie termostatu.aruba mocuj'lca.5/1. Zbiornik wyr6wnawc'LY wykonany l przezroczystego l:1N'orzywa urnozllwla ratwa ocene poziornu plynu w ukladzie. ezy sprezyna termostatujest maeno napieta .zdemontowa6 pasek rozrzadu I tylnq oslone paska.oproznle uklad chlodzenia z plynu.6 DOHC 1 . w kt6rej jest zanurzony termometr.pokrywa termostatu.3 11.

Wymiana chfodnicy Uszkodzona lub cieknaea chlodolce naleiy . Montaz przeprowadzic w odwrotnej kolejnosci do demontaZu.odlqczyc przewodyelastyczne od chlodnicy.oproznlc uklad chtodzerna z ptynu. . .zdernontowac wentylator ch'odnicy. c) sprawdzic stan zuzycia kola pasowego. .stwlerdzenie usterki kt6regokolwiek etementu pompy kwalifikuje [a do wymiany jako caly Wymiana pompy pfynu chtodzaceqo Wymlan~ pompy plynu chlodzaceqo (na zlm- . ezy lozysko pompy nle rna nadmlernego luzu I nie pracuje gtosno. ezy korpus pompy nie jest p~kni~ty i ezy nle przecieka: b) sprawdzi6.oproznie uklad chlodzenla z ptynu.termostatu w silniku 1. .zamontowa6 uprzednio zdjf. podlClczy6 przewody ukladu chlodzenia i.5/1.62 c) SILN1K wosci nalezy termostat wymienic.odlCjczyc przew6d od obudowy termostatu oraz przewod obejsciowy od lacznika termostatu.pcdiaczyc przewody uktadu chlodzenia i napsmtc uklad plynem chtoozacyrn. Po podiaczenlu prz6wod6w ukladu chtodzenia napalnlc uldad plynem ohlodzqcym.oprcznlc uklad chfodzenia z pfynu.'!te elementy 5ilnika.zarnontowac termostat pamietajac Q dokreceniu srub obudowy termostetu momentern 20N'm.zamontowa6 pornpe plynu ehlodzqcego pa- mietaiac 0 zalozeniu nowego uszczelniaiaceqo: 10 N·m. .wymontowac pomplil wraz z plerseienlern uszczelnlajacyrn z kadluba silnika po uprzednim odkreceniu srub rnoculacych: . .skontrolowac i cczysclc pornpe: a) sprawdzi6. .zdemontowa6 pasek rozrzadu i tyln!:\ ostone paska.wyj. . napelni6 uklad plynem chlodzClcym.odkrlilCl6 wspornik dn:p:ka podporki maski. . Wymiane:.sprawdzic funkcjonowanie termostatu (wg opisu podanego dla silnika SOHC).6 DOHC przeprowadzic na zimnym silniku. plersolenla dokr~ci6 sruby momentem zespot: wymontowac w nastEilpuj"lcy spos6b: .\c z glowicy plarscien uszczalnisiacy i sprawdzit stan gniazda termostatu. . nym silnlku) nalety wykonac w nast~puj<lcy sposob: . d) oczyscic powierzehnie przylegania pornpy i kadluba silnika. Podtaozyc przewody ukladu chlodzenia i napetnic uklad plynem chlodzacyrn.cy ] wyjqC chtodnice z pojazdu. w nastepu- w przypadku stwierdzenia nieprawidlo- jElcy sposob: . ezy nie ma w nim obeyeh material6w tub zanieezyszczen mogflcych utrudniac prawidlowe funk- ELEMENTY POMPV PtVNU CHlODZACEGO cjonowanie termostatu. .zarnontowac termostat parnietajac 0 zatozeniu nowego plsrsclenla uszezelnlajaceqo w rowku glowlcy i dokreclc sruby obudowy tsrrnostatu momentem 20 N·m. .odlqczy6 garne wsporniki chlodni. . .odkreclc sruby obudowy i wyjCjC: termostat z growlcy: . dokrecaiac g6me sruby mocowania chlodnlcy momentem 4 N·m.

Wyst~pujq dwa typy kolektor6w: . UKtAD DOLOTOWY 1.wklad tiltra powletrza.dych 45 000 krn" wymieni6 na nowy.Silnik nadmlernie sllil grzeje (patrz wyzej) . 3. tem- ali przez filtr Doprowadzane ij DIa samochod6w sprzedanych przed 30 IX 98 r.rura zasysanla powletrza.7. W uktadzie doprowadzenia powietrza do obudowy filtra znajduje sie rezonator tlurnlacy drgania stupa zasysanego powletrza. dlatego nle wolno eksploatowac silnika bez zamontowanego filtra.dla silnika DOHC kolektor VGIS a zmiennej dlugoscj. S-Iura doprowadzania powietrza do kolektora iIolotowego. GO 40000 km. Podczas obsfugi okresowe] samochodu naJezy sprawdzlc stan filtra powietrza. a po przebiegu kai.pokrywa flltra powietrza. 4 .dla sllnlka SOHC kolektor rurowy TIM.Uszkodzony terrnostat . Powietrze oczyszczone w filtrze dostaje si~ do kolektora dolotowego. otwarcie zaworu skracajqcego dfugoS6 drogi przeplywu powietrza nastspuie po osiaqnieclu odpowiednich parametr6w pracy silnika (prlildko$6 obrotowa silnika pOwyZej 4400 ocr/min. 2 . zaleta tego rozwiqzania jest wzrost momentu obrotowego w zakresie niskich pr~dkoscl obrotowych silnika.DOPROWADZENIE POWIETRZA 63 ~ypowe niedomagania uktadu chfodzenia ObJawy niedomagania Silnlk nadmiemie si~ grzeje Prawdopodobna przyczyna Straty plynu chlodzljcego Uszkodzony termostat Uszkodzona pompa plynu chlodzEicego Zanieczyszczona chlodnica od przodu samochodu Niedroina chtodnica IUb przewody plynu Wadliwe dzialanie wenlylatora chlodnicy NiewfaSciwy naci~g paska napeou pompy plynu chlodzqcego S1lnlknle Osltl9a wlasciwej temperatury Wskainik temperatury s~nika sygnalizuje wysoklj ternpereture .UsZ!<odzony czuJnik wskalnlka 3.czuJnlk temperalury powlatrza i!alotowego . Doprowadzenie powietrza do sHnika powietrze przechopowietrza z wymiennym wktadem fiIlrujetcym a powierzchni 2500 cm2• Filtr powietrza uniemoi:1iwia przedostanie sili! zaniaczyszczen do komory spalania silnika zwifi!kszajf\c tym samym jego trwatosc. 6 . . w przypadku zabrudzenia oczyscic go.rezcnator.

koleJnoi.kolelnoscodkrecarda nakrliltek. b .kolejnosc odkrlilcanla nakretek.5 f 1.4/1.kolejnosc dokrecanla nakretek DEMONTA2: KOLEKTORA OOLOTOWEGO SILNIK6W 1.6 OOHe (VGIS) SILNIKOw b 2 5 6 9 B 7 4 S 1 2 8 9 4 5 DEMONTAi KOLEKTORA DOLOTOWEGO VGIS a .5 SOHC a .64 SILNIK KOLEKTOR DOLOTOWY (TIM) SILNIK6W 1. b .5 SOHC Q KOLEKTOR DOlOTOWY 1.6 dokrecanla nakretek .411.

praca tego zaworu steruje rnodul elektroniczny (EeM).) w spalinach. steruje modut elektroniczny (ECM). Zawar tego ukladu jest umieszczony na kolektorze dolotowym i jest rownlez sterowany przez modul elektroniczny (ECM). Nawejsciu do kolektora dolotowego znajduje ai~ przepustnica powietrza sterowana pedalem przyspleszenia. wpfywa na zmniejszenie oporow przepiywu powietrza i zwiazaneqo z tym pozlornu glosnosci. w ktory jest wyposaiony silnlk samochodu Lanos sklada sle ze zbiornika paliwa.DOPROWADZENIE POWIETRZA 65 DOLOTOWEGO obrotowa).zaw6r otwarty (duia prlidkos~ obrolowa). przed tylnq ZAWOR BEZPIECZENSTWA W ZBIORNIKU PAUWA FILTR PALIWA . Technologia wykonania kolektora dolotowsga. 3. dlugosc przewodu dolotowego powletrza skracasi~ z 543 mm do 204 mm. W obudowie przepustnicy zna]duje si~ takzs zaw6r regulae]i obrotow biegu ja!owego (IACV). Poloienlem tego zaworu rowniei..6 aDHC peratura plynu chlodzqcego min 2'?C) i predkosc! pojazdu powyze] 30 km/h. b . gwarantujqca gladkq wswnetrzna powlerzchnil. B .flltra paliwa. pompy paliwa.B. kt6ry przskazuIe sygnaly a Jej wychylenlu do modotu steruJqcago (ECM). W uldadzie dolotowym zastosowano uklad recyrkulacJl spalin (EGR).. Zasllanie paliwem Wlelopunktowy wtrysk pallwa MPFI (Multi PoInt Fuel Injection) . Jest ana potaezona z czujnikiem polozenia (TPS). regulatora cisnienia. umoiJiwiajqcy obnlzenie pozlornu tlenk6w azotu (NO. Ze wzgll.ld6w bezpieczeJistwa zbiornik umieszczono pod tylnym siedzeniem.::awOr amknir:!V (mala pr~kosc z ZASADA DZIAtANIA KOLEKTORA VGIS c E o 1: . klektora pallwa z wtryskiwaczami oraz przewod6w paliwa. ZQwOr otworty Obroty 1"10 minute WPtYW KOLEKTORA VGIS NA CHARAKTERYSTYKE.l. MOMENTU OBROTOWEGO SILNIKA 1.

kt6ry w przypadku kolizji drogowej. 3 . kierujqcym przeplywem opar6w do pochlaniacza. Nadmiar paliwa jest odprowadzany do zbiornika.wtryskiwaa. elektryczna pornpe paliwa.przewod powromy 5 . gdzie ulegaj& spalenlu.kotektor paliwa. Zbiornik rna pojemnosc 48 I [ rnlescl wewnqtrz. WTRYSKIWACZ osla. utrzyrnuiac js w 'granicach 284 -. sterowany jednostk~ ECM. gdy sarnochod ulega tzw.. .czenfuzaplonu pompa jest uruchamiana na dwie sekundy w celu wyr6wnania clsrtienla paliwa w uktadzie. 4 . Pompa ttoczy paliwo pod clsnianiern 490 -. nier6wnej Ai C r ( 11 ~ c z k P S S. Poprawnosc funkcjonowania uktadu recyrkulacji opar6w paliwa ma wptyw na wtasciw'l prace silnlka. Podczas pracy silnlka zaw6r pochlaniacza oparow paliwa. 6 . Uszkodzony zaw6r. pochlaniacz i przewody mog!! bye przyczyn& gasni!i!cia silnika. Pochtaniacz opar6w jest wypelniony w~glem aktywnym i gromadzi opary pallwa podczas postoju sarnochodu. Po wla.66 SILNIK 6 7 2 ElEMENTY UKtADU ZASILANIA PALlWEM 1 .przewod podcisnlenla. 2 . dachowaniu. kieruje apary do komory spalarua. tak aby nie przedostawaly sle do atmasfery.870 kPa. W zbiorniku pallwa jest zamontowany wielofunkcyjny zaw6r bezpleczeristwa.regulator cisnienia pallwa.325 kPa. kt6rej praca steruje rnodul elektroniczny (ECM).filtr pallwa. Zaw6r ten jest r6wniei elementem ukladu recyrkulaeji opar6w paliwa. poza strefE! zgniotu tylnej czescl nadwozia. Cisnieniem panu[acyrn na wlocie do Wlryskiwaczy steruje regulator clsnienia.. 7 . zapobiega wyptywowi paliwa ze zbiornika.zbiomik pallwa (z pompa wewn'ltrz).

ONOWA nia ECM na podstawie sygnalu z czujnlka poloi:enia walu korbowego (CPS) oraz parametr6w pracy silnika okrasla kClt wyprzedzenia zaplonu i steruje zasilaniem cewki zaplonowej.swleca zaplonowa. 3 . wlap SciwEj dynarnlke samochodu i rninimalnCl emi~eszkodliwych skladnik6w spalin do otocze- CEWKA ZAPt. Podczas montazu nalezy pamletac 0 wtasciwym podiaczeniu. Elektroniczny rnodut stsrujacy tEeM) ma w parnieci zakodowanq maps kata wyprzedzenla zaplonu w funkcji pr~dkosci obrotoweji obciazenia silnika.5 11. aby zapewniatynajkorzystniejsze parametry ekspioatacji ojazdu: niskie zuzycle pallwa.6 DOHC j .przewody wysoklego napleeia. Na przegrodzie czolowej znajduje sle iiltr paliwa. 3. KaZdy cylinder ma oddzielny wtryskiwacz paliwawyposaZony w zaw6r iglicowy.5 SOHC.9. zgodnie z czynnosciarnl obslugi okresowej nalezysprawdzac co 20 000 km natomiast co 45 000 km nalezy go wyrnlenlc.~SILANIE PALlWEM I ZAPlON 67 G b ELEMENTY UKtADU ZAPlQNU BEZPOSREDNIEGO (DIS) W SAMOCHODACH DAEWOO LANDS a . Nastepuje jednoczesny przeskok iskry w dwoch cylindrach na elektrodach swiec zaptonowych.Zapton bezposrednl (DIS) Zastosowanyw samochodach Lanos bszrozdzielaczowybezposredni zaplon (DIS) skladasl~ z cewki zaplonowej oraz swieczaplonowych. 2 .z silnikaml1 . Iskra pojawia sle w cylindrze. uruchamianyza pornoca cewki elektromagnetycznej 1 zakonczonv dysza zapewnlajaca wtasclwe rozpyleniepaliwa. . Strzalka na obudowie filtra rna bye skierowana zgodnie z kierunkiem przeptywu paliwa ze zbiornika do wtrysklwaczy.z silnikaml1 .4 /1.cewka zaplonowa pracyna wolnych obrotach lub nlewlasclwych osi~g6w stlruka. Charakterysty~Izostaty okreslone doswiadczalnie tak. b . kt6rego stan oraz poprawnosc pctaczen.

1 w kt6rym nastepuie sprezanle oraz w tym. O. b ~ w sflnikach Odst~p elektrod (mm) DOHC 0.zwi~kszona trwatosc: .7 + 0.6 DOHC Typ swieey SOHC. 0 Informacje 0 rodzaju swiec stosowanych w samochodzie Lanos oraz 0 ich zamiennikach podano w taeelt.7 -. Petni on rownlsz funkcje diaqnostyczna sygnalizujqc rozpoznane usterki swieceniem lampki kontrolnej silnika na zestawie wskai. i 4.0 + 1.nik6w i jednoczesnie zapamifJtuje usterki.68 SILNIK Swiece zapfonowe Producent swiac zaptonowyeh SOHC Waojln. 2.0+ 1..: .. Ten rodzaj zaplonu jest zwany metoda.8 BKR6E·l1 1.:"VY.10. "traconej iskry".).0 + 1.4/1.5/1. .t wyprzedzenia zaptonu przy obrotach biegu jalowego wynosi 10". Do identyfikacji usterek sluzy urzadzenie diagnostyczne Scanner-l1 z ad· powiednim oprogramowaniem..zredukowane zakl6cenia radiowe.5".8 CFfl2CLS 1. Ka...1 0. gdzie rozpoczyna sifilsuw wydechu (1.. W silniku DOHC dostep do nlchjest moi:llwy pozdemontowaniu oslony glowicy.5 1. aby zapewnlc optymalne osi<19i90j nostki napedowe]. Sterowanie pracq silnika Elektroniczny rnodut sterulacy ECM (Electronic Control Modul) na podstawie sygnal6w otrzymywanych z czujnik6w steruje praca silnika tak. ·~·9 .8 Ffl7DCX 1.W sllnlkach 1.. . umieszczona w tylnej czesci glowicy silnika. SFE65PRS -..1 0. jest elementem nienaprawlalnym I w przypadku uszkodzenia musi bye "YYmieniona.. .O.]..7 +0. Zaplon bazposrednl w stosunku do konwencjonalnego ukladu ma wiele zalet. 1..1. Oiaqnozowanie nastepute po podtaczsniu tego urzadzenla do gniazda diagnostycznego (ALDL).. t.-.brak uplywu pradu w rozdztelaczu.zmniejszone rozrzuty kata wyprzedzenia zaptonu z 2 do 0. Swiece zaplonowe sOl krecone w glowic~ sllw nika.1 RN9YC CR42CXLS WR7DC IlUhl~ .1 0. 3. Cewka zaplonowa.0 + 1.. NGK Champion AC Delco Bosch BPA6ES Silnik SWIECE ZAPtQNOWE II . i3.B RG9VC 1. .0 -.7 + 0.. znajduj<\cego sie za schowkiem pasazera Jednostka sterujaca jest umleszczona pod .

ECM steruje zaworem elektromagnetycznym wtryskiwacza i tym samym czasem otwarcia wtryskiwacza. wyposazony.zaworu pochtaniacza par pafiwa (CCP) gdy spefnione sa odpowiednie warunki podczas pracy silnika.pompy paliwa . jesH samoch6d jest w nie.po wtaczenlu zaplonu modul ECM na dwie sekundy zaracza przekai:nik pompy paliwa. co ma istotne znaczenie podczas kolizji samechodu. umozllwlaiac przeptyw par paliwa do kolektoro rinlntowoao i ioh fOAI. Modul ECM na podstawie tych informacji wejsciowychustala parametry pracy sllnika lakie jak: . powoduje jednoczesne wtaczenie wentylatora. . . . .dawk'il paliwa .~ wyprzedzenia zaplonu. Charakterystyczne fazy pracy silnika i spos6b sterowania przez modul ECM poszczeg6lnymi ukladami przebiegajq nastepuiaco. a.u" t!.po wlaczanlu zaplonu uruchamia pompe paliwa na dwie sekundy._ STEROWANIE PRACA SILNIKA 69 USYTUOWANIE MODUtU ECM W SAMOCHODZIE nv j w przypadku uszkodzenia naleZy go wyl11ienic. ECM nie jest naprawial- lOPS}: leTS). I . jednoczesnie w dw6ch cylindraoh elektrodach swlec zaplonowych nana st~puje przeskok iskry.-u'""lljf\ c."'J~L COU . ...z czujnika polozenla walu korbowego .6 DOHC) sluzqcego do dostarczenia dodatkowej ilosci powietrza do kolektora doJotowego podczas przyspieszania..pozwalajac na przeptyw gaz6w spalinowych do kalektora dolotowego I w ten spos6b ogranicza emisjfil zwiazkow azotu (NOx).sprzeqta sprezark] klimatyzacji ..W • . natomiast w przypadku braku impuls6w z czujnika polozenia walukorbowego (CPS) podczas pracy silnika odcina zasilanie pompy. .sygnal o!rzymany z czuJnika temperatury ptynu chlodzacego powoduje wlqczenie wentylatora {-6w) chtodnlcy na wolnych bqdi. .wentylatora (-6w) ch10dnicy .mill: .z czuJnikapredkosc: samochodu (VSS).z czujnikatemperatury powietrza w kolekto!Ie dol. . • Faza rozruchu .zaworu recyrkulacji spalin (EGR) . Ponadto modul ECM steruje praca: . .e lnformacje weJsciowe: .lIfIA..wtaczenie klimatyzacji.1UllUJ. przekazujqc odpowlednimpuls do cewki zaptonowej (DIS) i 'li'skutek czego. . Po uruchomieniu zimnego silnika uklad pracuje w trybie ttp~tIi otwartej".z czujnika temperatury ptynu chlodzqcego aadzenism pasazera.z czujnika cisnlenla bezwzqladneqo (MAP). odczytuje sygnal z czujnika temperatury plynu ehtodzEicego (CTS) i czujnika pofoi:en ia przepustnicy (TPS). wysokich obrotaeh.ezujnika tlenu (EOS).Z Gzujnikaspalania stukowego (detonacyj- oego).. .obrotybiegu jalowego silnika. . -rsondy lambda . .z czujnikapolo:i:enia przepustnicy (TPS).zaworu VGIS (1 . sterujac zaWorem regulaeji powietrza (IACV) zubaza bqdi: wzbogaca rnieszanke paliwowo-powietrzna na wolnych obrotach.obrotomierza w zestawie wskaZnik6w. w przypadku osiqgni~cia zbyt wysokiej temperatury silnika rnodut ECM roztacza sprz~gto sprezarki klimatyzacji. modul ECM atwiera zawar. ustalajac stosunek powietrza do paliwa na podstawie danych otrzymanych z czujnik6w clsnlenla bezwzgl~dnega (MAP) oraz temperatury plynu chtcdzaceqo (CTS) ignorujC\c jecnocaesnte sygnal z sondy lambda.5/1.otowym(MAT).

g.wtClCzyt': zapion na 5 sekund.70 SILNIK • Faza ncrrnalnej pracy (w trybie p~tli zarnknietej) .jezali samoch6d jest wyposaZony w klimatyzacje.7:1. na ktorych podstawie modut dobiera odpowtednla dawk~ paliwa sterujac czasem otwarcia wtryskiwaczy.uruchomlc silrrik doprowadzajacy do tarnperatury plynu chlodzqcego 85°C. powodulac wzrost dawki paliwa i wzrost predkoscl obrotowej silnika.po osi<\9n1liiciu przsz sonde lambda wfasciwsj temperatury (powyZej 316 C) modul ECM okresta stosunek powietrza do paliwa na podstawie sygnal6w z sandy. uszkodzenia lub hiewlasciwego podlqczenia czujnika). b . ze modul ECM skraca czas otwarcia wtryskiwaczy. • Faza przyspieszaniaanatizulac sygnaty z czujnika polozenia przepustnicy 0 kacis otwarcia przepustnicy oraz czujnika cisntenia bezwzqledneqo 0 zmniejszeniu cisnienia w kolektorze dolotowym. Opisane czynnosci nalezy rozpoczynac. W tym eslu autoryzowane stacje obslugi Sq wyposaZone w urzadzanla diagnostyczne Scanner-l1.wylEjczyc zapton (programowanie obrotOw biegu jalowego zostalo zakor'lczone).lksza czas otwarcia wtryskiwaczy.na prawidlowo zdia- Prog. Diagnostvkasystemu sterowania Uszkodzenie systemu sterownia sUnika jesl sygnalizowane 5wieceniem lampki kontrolnej silnika w zestawie wskai:nik6w. Q bezpiecznik6w pod tabllca rozdzlelcza) po ponowym podtaezenlu zasilania nalezy zaprogramowac obroty biegu jaiowego w nasl~ pUiqcy sposob: . dziEiiKikt6rym moi. . przy czym optymalna wartosc stosunku powietrza do paHwa wynos! 14. Program dia· gnostyczny modulu ECM urnozllwla wykrycie niedomagania (np. Do parnieci modulu ECM sa wprowadzone stosowne informacje. • Faza zmniejszania predkosct ~ sygnal z czujnika clsnlenla w kolektorze dolotowym informujElcy 0 zwiskszanlu podcisnlenia oraz informacja z czujnika poloienia przepustnicy o jej zarnknieciu sprawiaj1:j.amowanle obrot6w biegu jaiowego W przypadku odciecla zasilania. Uszkodzenie mozna r6wniez zidentyfikowa6 zwieraj~c styki. . .wylCjczyc zaplon na 5 sekund.dy zostana odtaczone przewody od akumulatora lub wyji.r.A i 8 zlacza diagnostycznego ALDL znaj· dul.! pod schowkiem deski rozdziel· czej.!ty bezpiecznik modulu ECM (F5 W skrzynce gnozowac poszczeg61ne uklady. rsdukujac dawklil paliwa oostarczana do cyl. podtaczane do zlacza diagnostycznego ALDl. gdy silnik jest zimny. adpawiednio dla mieszanki bogatej i ubogiej.wylqczyc klimatyzacj!i'.!cego sit.odcqtywanie 3 kodJ4 4 .indrow. Po wtaczenlu zaplonulampka kontrolna silnika umieszczona w zestawie wsk. . modul ECM zwiE.aZllikow DIAGNOZOWANIE a- USTEAEK SllNIKA kodu usterkl zl'<\cze ALDL. wlqczyc klimatyzacjEil na 10 sekund: .

SoC Czujnlk cisnienla w uk!.\c wyswietla kody usterek. natomiast przerwa pomlsdzy poszczeg61nymi kodami trwa 3. przerwe.2 sekundy. Kod sygnalizowany jest dwoma grupami btysk6w. klimalyZacji >3115 kPa .4 sakundy i nastepujaoe] po nich O. 140·C (VSS) Sygnat (f?S] (TPS) dla temperadie tempera- 4 Wentylator 2 5 Wentylator 1 6 7 Wenlylalor 1 Zaw6r recyrkulacji spalln (EGR) Zaw6r recyrkulacii spalin (EGR) CzuJnlk potozenla walu korbowego Sonda lambda Czu]nik temperatury cleczy chlodz'l. Grupy oddzielone sa. Kody diagnostyczne usterek silnika usterki 1 2 3 Ked Element. przy czym cykl rozpoczyna siEilod kodu 12. kazda grupa oopowiadajaca poszczeg61nej cyfrze kodu sklada sili\ z blysk6w trwajElcych 0. klimatyzacjl (ACP) Zbyt wysokle cisnlenie w ukl.zu!nika temperatury pfynu chlodz'!cego tury ponizej -35"C NiewlaScjwy sygnaJ z czujnika Zwarcie do masy wtryskiwacza Bllildny sygnal z czujnika spalania detonacy.4-sekundowej przerwy.DIAGNOSTYK.l~cle z sandy lambda w granicach 340+550 mV Sygnat z ezujnlka temperatury prynu chlodzqcego tury powyiej 146"C Sygnal z c.pow.A 71 btyskaj. oznaczajqcego brak impuls6w z czujnika poIozsnia wafu korbowego.A SYSTEMU STEROWANIA SllNIK. Katdy kod usterki jest wy:§wletlany trzykrotnie.nego (CPS) Nfewlasciwy sygnal z czujnika Za wysokie naplecie Za niskle napi~cle Sygnalizacja zbyt wysokiej temperatury . w kt6rego obwodzie powslala usterka Modul sterowania skrzynklj automatyczna (TCM) Modut sterowania skrzynka automatyczna (TCM) Wentylalor 2 Niski sygnat Wysokl sygnaJ Opis usterki przsrwa lub zwercie do masy H w obwodzie niskiej prlildkoscj wentylatora (pomtl\'dzy modulem ECM a plzekatniklem wentylatora) Przerwa lub zwarcie do zasilanla (+) W obwodzie niskrej predkosci wentylatora (pomi'ildzy modulem ECM a przekatnlkiem wentylatora) Przerwa lub zwaroie do masy H w obwodzle Wysoklej pr~kosci wentylalora (pomil\'dzy rnodutsm ECM a przekazruklem wentylBlora) Przerwa lub zwarcle do zasllania (+) w obwodzie wysokiej prsdkosct wentylatora (pomiljldzy ECM a orzekaznlkiern wentylatora) Zwarcie do masy (-) w obwodzie pomifildzy ztaozem cewki zaworu EGR a zl<ilczem modulu ECM Zwarcie dO zasiJania (+) w obwodrie pomiedzy ztaczern cewki zaworu EGA a ziaczsm modufu ECM (CPS) Brak sygnalu obrotu walu korbowego Nap.cej (CTS) CzuJnlk lemperatury cieczy ch'odzqca] (CTS) CZujnlk spalania detonacyjnego Wtryskiwacz Modut ECM Czujnik potozenla we1u korbowego Ozujnik polozenta przepustnicy CZujnik potoienia przepustnicy CzuJnik temperatury powletrza dolotowego tMAT) a 12 13 14 15 18 17 18 HI 21 22 23 1 24 25 27 Czujnik prli\dkosci samochodu Czulnlk lemperatury powietrza dolotowego (MAT) z czujnika VSS <6 km/h I czujnika MAP <25kPa Sygnallzacla zbyt niskiej temperatury .pontiej -3S.2-se- kundowa. 1.

Uwaga. natomiast redukcj~ toksycznych skladnikow zapewnia konwerter katalityczny zwany popularnie katalizatorem. sai:one w katalizator i przystosowane do zasi· lania tylko benzyna bszotowtowa.11. Osfony cieplne umieszczone przy przednim i tylnym tlurniku oraz przy katallzatorze i ko- laktorze wylotowym zabezpieczala pojazd oraz srodowisko przed wplywem wysokleJ tsrnperatury element6w ukladu wylotowego. Mp1lilcie powyzeJ 865 mV Za wysokle napleole Nlewlaiiclwle zainslaJawana paml~c PROM Usterka w ukradzie immobilizera Ustarka parnlscl ECM (PROM) 29 32 33 34 35 41 Przekamik pompy paliwa CZlJjnik ci~nienia bezwzgllildnago Regulator biegu jalowego Styk 8 modulu ECM Styk A rnedulu ECM Czujnik tlenu Czujnlk tlenu Akumulator Modu! ECM Modul ECM Modul ECM Zaw6r pachlanlacza Slyk 8 modutu EeM Styk A modulu ECM Przskaznlk $pr~(kj przekai:nik sprliliarkl ModUIECM klimatyzacji klimatyzacji opar6w paliwa (CCP) (IACV) Czujnik cisnienia beZW1:gl~dnego (MAP) I 42 44 45 49 51 53 55 61 Zawar poct1laniacza opar6w pallwa (CCP) Zwarcle cewki zaworu do masy Zwarcie do zasiiania Zwarcie do masy Zwarcle do masy Zwarcie do masy Za wysokle napl~cie Usterka 62 63 64 87 : 88 93 3. - . Ukfad wylotowy Uklad wylotowy samochodu sluiy do odprowadzenia spalin pochoczaeych ze spalania mieszanki w silniku i ograniczenia haiasu powstatego w nastepstwte rozprezenta spalin or['~ do zmniejszenia emisji toksycznych sktadnik6w znajdujacyeh si~ w spalinach. Podczas kai:dej okresowej obslugi techniczne] nalezy sprawdzic w ukladzie wylotowym: . Nakr~lklIe naleiy dokrecac momentem 25 N·m.· ra i konlecznosc jego wymiany. Zastosowa' nie etyliny spowoduje uszkodzenie katalizato. Przednia rura wyiotowa sklada si~ Z dW6ch czesci potaozonycn tqcznikiem elastycznym.szczelnosc ukladu i stan element6w ztacznych. .stan poszczeg61nych ezescl uktadu. napiecie ponlze] 274 mV Bogata mieszanka.ulozenie element6w. kt6ry zmniejsza drgania przenoszone z silnika na uklad wylotowy. czy nie ocieraja 0 inne czesci pojazdu. Zmniejszenie halasu rsalizujq dwa tlumiki zastosowane w ukladzie.72 Kad usterkf Element. Samochody Daewoo Lanes SEt wypo. Konwerter katalityczny zmniejsza pozlom emisji szkodliwych w~glowodor6w (He). w !dOrago obwodzle powslala usterka Przekainik pornpy paliwa (MAP) SILNIK Opis usterki Zwarcle do masy Przarwa w obwodzle zasllanla Za wysokie naplscls Za niskie napi~cie Obroty sllnika przy zamknililteJ przepustnlcy rOini<l_silil ad zalozonyeh obrotew biegu jalowego 0 170 obr/min Zwarcle do zasllania (+) Zwarcie do zasnanta (+) Uboga mleszanka. . Podczas demontai:u kolektora wylotowego waZne jest zachowanie wlasciwe] kolejnosdi odkrscanla I dokrecania nakretek mOCLlj~ cych oraz momentu dokrecanla. lIenku w\lgla (CO) oraz tlenkow azotu (NOJ za wartych w spallnach.

kolextor wylo!owy. 6 . 7 -ttumik przedni . 5-tlumik tylny..nakfadka ozdobna rury wylotowej. 2 .ostona termlczna.UKLAD WYLOTOWY 73 ELEMENTY UKtADU WYLOTOWEGO \ .przedrna rura wylolowa. 3 .konwerter katalltyczny (katallzator). 4 .

5 SOHC KOLEJNOSG DOKRfiCANIA NAKR!. b . 2 . 4·.sllnik6w 1.karp us kolektora.TEK KOLEKTORA WVLOTOWEGO SILNIK6w 1.4 f 1. 3 .sanda lambda.4 I 1.74 SILNIK b o 4 KOLEKTOR W'(LOTOWY a .4/1.5 SOHC.6 DOHC 1 .uszczelka 7 3 5 KOLEJNOSC ODKRI.ostona termlczna.CANIA NAKR~EK KOLEKTORA ItVYLOTOWEGOSILNIKQW 1. 1.sllnik6w 1.5 .5 SOHC .

Uszxodzsnle modulu EOM -Brak zasllanla pompy paJlwa .Brak zasilania wtr)/sklwaczy .Brak odpowlednleJ droinoscl przewodu powrotnego paliwa .Zanleczyszczony filtr powielrza Oluesowe §wlecenie lampki kontrolnej stlnika .Niewlatciwe podl<\czenle przewod6w do cewkl zaplonowej .6 DOHC 3.5/ 1.yszczorlY rlltr pallwa .Zaniecz.Brak wfasoiwego kontaktu przewodu masowego modulu EeM - .5 / 1.Uszkodzenie cawki zapfonowej .Uszkodzony uklad regulacjl obrot6w biagu J810wego Przegrzewanie silnika silil .Nieszczelny uklad dolo(owy .Uszkodzone wentylatory chfodnicy ~ Nadmierne zuzycla pallwa .Niewta~ciwy poziom ptynu chtodzaceqo .CANIA NAKRE.zkodzony regulator clsnlanla paliwa .12.TEK KOLEKTORA WYLOTOWEGO SILNIK6w 1.NiewtaSciwa kolelnosc podt<.Uszkodzony uklad recyrkulacji oparew paliwa .Us.Uszkodzenie przewodOw zaptonowych .Ustarka w obwodzie czujnika potozanle walU korbowego . Typowe nlesprawnosci Objawy nlesprawnoscl silnika Prawdopodobne przyczyny .Uszkodzony czujnik temperatury ptynu chlodzE\cego Nier6wna preca silnika .1I1<LAD WYLOTOWY 75 8 9 3 5 2 4 6 7 10 2 6 7 10 9 8 5 4 3 KOLEJNOSC ODKAE.Uszkodzony regulator elsnlenia paliwa Sllnik rozwija za malq moc .Uszkodzenie 5wiec zaplonowych .Uszkodzone wlryskiwacze paliwa .6 DOHe KOLEJNOSC DOKAEiCANIA NAKRGTEK KOLEKTORA WYLOTOWEGO SILNIKOW 1.Uszkodzenle Wl:rysklwaczy .Niewta~clwa clsnlsnle sprezanla w cyllndrsch paliwo .\czenlaprzewodOw zaplonowych .Zanieozyszczona Silnikanle moine urucnornlc tub utrudnlona urucharnlania sllnika .

76 ObJawy nlesprawno~cl Stuki w silniku po uruchorrtlenlu zanlkajElce pa rozgrzanlu SILNIK Prawdopodotme - przyczyny Nieodpowledni galunek oleju Uszkodzony hydrauliczny popychacz zaWOrLJ Nadmlerny luz oSiowy walu korbowego Nadmlerny luz IOZysk gf6wnych walu korbowego Nadmierny luz Uok6w w cylindrach kolo pasowa watu kor- Sluki zJmnegoslllilka wz.rastaj~ce ze wzrostem obciqienia .Nadmlerny luz tloka w cylindrze .Zgl'i!tv karbaw6d - Stuki nagrzanego silnika narastajacs ze wzrostsrn oboiazenla Uszkodzona piasta IUD kola pesowa Niewla~clwie zamocowany uktad wylotowy Uszkodzone kolo zamachowe Nadmlerny luz panewek gl6wnych lub korbowych Niewlasciwa jako~t pallwe Niewlasclwe ustawienie uktadu rOlrL&du Przedmuchy spod kclektora wylolowago Niewlasciwy naciEl9 pask6w napsdowyob Niewlaliclwy gatunek olsju silnikowago Nadmlerny IUt sworznia ttokowego Zglfil!Y korbow6d Njaw1a~clwy luz tlok-cyllnder S1uki sllnlka przy obrotach biegu jalowego ~ ~ .NiewiaSclwle zamocowane lub uszkcdzena bowego .

.tozyska wyciskowego.zbiornika plynu hamulcowego.gl6wnq i mechanizmem r6i:. NAPE. . podobnie jak wi~kszosc samochod6w tej klasy. . . . Daewoo Lanes.sitownika sprzeqla: . opcjonalnie maze mise czterostopnlowa skrzynkfi autornatyczna.skrzynki przekladniowej z przektadnla. nap~dzajClcyprzednie kola. Uklad przeniesienia napedu sktada sie ze sprz~gla. ma zespot napadowy umieszczony poprzecznie z przodu samochodu.pedalu sprzeqia. Lanos jest seryjnie wyposaiony w plecioblsqoIII!! mechaniczna skrzynke przekladniowa.nicowym orazpolosi napedowych z przegubami.DOWY SAMOCHODU DAEWOO LANOS .pompy sprzeqla. ZESPOt. oprawa (zwanycl1 decisklem).widetek wylC\czania sPrzEil9fa. .1. Sprz.tarczy dociskoweJ ze sprezvna tarczowa i.tarczy sprzeqta z oktadzinami ciernymi.DU 4.4 U'KtAD PRZENIESIENIA NAPI.gfo Zespol sprz~la sklada silil z nastepuiacych element6w: .

4 .doclsk. :2 .78 UK tAD PRZENrESIEN1A NAPSDU ~ I 8 ZEsp6t SPRZE. 10.widelki wytCjGz:ajCjce.gla. 7 .obudowa.silownlk sprz. 8 .pompa z sPrzfil91a . sPrzfilgla.zhlornlk ptynu harnulcowego.A UKtADEM STEAOWANIA HYDRAUUCZNEGO 1 .dZwlgnia wytfl_Gzania sprzQgla.GI::.pedal sprzQgla. 5 .tarcza sprz~gla. 9 . 3 . 6 -Iotysko wyciskowe.

87 mm 20. lntensywnosc zui:ycia okladzin zaleiy w dui.5 f 1. ktora pod naciskiem sprezyny tarczowej na tarcze coclskowa przylega do kola zamachowego.5 SOHC !1.GtA DtuGOSCI POPYCHACZA POMPY .Srednicewewn!i!~rzna silownlka 15. odgiecie sprei. cleme. na skutek tareia. sili' do skrocenla trwalosci oktadzin. Odleglosc ta powinna zawlerac sifi w granicach 6. pedal sprzegla. Charakterystyka techniczna Opis Oprawa tarczy dociskowej jest przykrscona 001-4 Wsp61ny die ukladu hamulcowego I sprz~gla sprzeqia Regulacja pedatu sprz~gfa • Regulacja skoku jalowego..ym stopniu ad sposobu jazdy.lilgla i wartosoi SKOK JAlOWY PEDALU SPRZE.SPRZsGW 79 ptyn w uktadzla sterowenia sprz~gla Zbiomik ptynu sterowania Plyn hamulcowy do kola zamachowego walu korbowego. grubosc tarezy Luz pedalu sprzeqla Skokpedalu sprzqgta sterowanie sprzeqla I~rednicawewn!i!trzna pompy !pf2~gla . W rezie korueczno- I Dane charakterystyczne Typ Sprl.64 mm REGULACJA SPRZJ. np .. przeniesione poprzez hydrauliczny uklad sterowania. zmierzyc cdleqtosc ad potozenia poczatkoweqo do wyczuwalnego oporu na pedale.. srednica -1. Okladziny cierne tarczy sprzegta podezas kai:dego wll:lczania i wyI~czania sprzegla. Eksploatacyjnemu zuzyciu okladzin ciernych tarczy SPrzlilgla towarzyszy zmiana potoienia peda!U sprzeota.4 SOHC oocrskowa 184mm -1. gwaltowne zmiany predkosci samochodu przyczyniaja.12 mm. urnozllwiajac przekazanie momentu obrotowage z silnika do ukladu napedoweqo. ulegajE\ stopniowemu zuzyciu..S mm wewn~trzna DOHC .5 SOHC 134 mm 145 mm 7.5 -1.:: sprz\!gla .iernych: .6 DOHC .yny tarczowej i odsunlecle tarczy dociskowej ad tarczy sprzeqta. powoduje ruch loi:yska wyeiskowego. 130 mm Hydrauliczne -1. srednlca zewnliltrzna die silnik6w: -1.65mm 8~12mm min. sucne z eentraln~ tarczowa sprl(!ZynI! I Wymiary okladzln e.--. czego efektem jest zaprzestanie przekazywania napedu.4 SOHC -1.6 200mm 21Smm 127. w zwiazku z czym koniaczna jest okresowa regulacja ustawienia pedalu sprzegla. Pomi~dzy tarcza dociskowa a kolern zamachowym jest urnleszczona tarcza sprzeqla. Naciskajac r~ka.. Weisnlecie (przemieszczenie) pedalu sprzeqta..GtA lic2iJowe JadnOlarczowe.

-~L J_l.c pedal sprzeqla.~~_'l r-. IULt=_ L. W przypadku stwierdzenia obscnoscl powletrza w ukladzie.IIIJ111. nalezy sprawdzic: .utrzyrnac naelsk na pedal sprzeqta i (przy pcmocy drugleJ osoby) potuzowac odpowietrznik. Nastepnle weisnac pedal sprzEilgla maksymalnie do podlogi I r-. az z rurkl w pojemniku bsdzte wyptywal plyn bsz p~. regulacyjn<\ pedafu sprzeqta na wsporniku pedaiu Odpowletrzanie sprzfi!gfa ukladu sterowania Sprawdzenie sprzfi!'gfa punktu wfilczania Przed sprawdzeniem zaeia. • Regulacja skoku pedalu sprzlilg1a.. Ukiad sterowania jest napelniony plynem hamuleowym I zasllany ze zbiornika wsp61nego dla ukladu sprzeqla j uktadu hamulcowego.l poruszy. [ednoczssnie kontroluiClC (I w razle potrzeby uzupelniajqc) poztom plynu hamulcowego w zbiorniku. Jest to punkt wlqczania sprzeqta. Po zakoriezonej regulaeji dokreclc nakretke. przy kt6rym samoeh6d lekko sif..luz pedalu sprzeqta.J_.GtA (srub!l na wspomlku) sci wyregulowac dlugosc popychacza pompy sprzeqla po wczesnielszyrn odkrecernu nakr~tki kontrulace].gnt\c hamulee awaryjny. a takze po zakoriezeniu Jakiej· L~L~L . w!qezy6 bieg i powoli zwalniae nacisk na pedal sprzeqla. .. . .I\CZANIA SPHZE.AlUtl"ill uklad odpowletrzyc w nastspujacy spos6b: .po opadnleciu pedalu nie zdejmowac nogl Z9 stopkl pedalu do chwiU. Zmierzyc odleglosc pedalu sprz~gfa w pazycji spoczynkowej ad kola kierowniey. az osoba towarzyszaca nie dokreci odpowietrznika.tarcze sprzfl!gla I tarcze doclskowa..podtaczyc rurke do odpowietrznika pompy sprzlilgta i umlesclc jej koniec w pojemniku z ptynem hamulcowym. .calkowlty skok pedalu sprz~gfa.l. Uruchornic silnik. wcisnEl. cherzyk6w powietrza._. powoli na clsnac na pedal sprzeqla: ."J.80 UKtAD PRZENIESIENIA NAP§DU SPRAWDZENIE PUNKTU Wt.powtarzac czynnosc do czasu.po dokladnym odpowietrzeniu uzupelnic poziom ptynu hamulcowego w zbiorniku pod znak MAX.:. ezy poziom ptynu w zbiornlku si~ga powyze] znaku MIN (w razie potrzeby uzupelnic): po czvrn kilkakrotnie.. L .GtA REGULA. . . . tak by wyplynql plyn do naezynia._ r6w powinna przekracaac 130 rnrn.IlAlUJ IIUIII. on':JOoln . Regulaejlil przeprowadzi6 luzujac nakr~tkq i obracajac sruba.CJA SKOKU PEDAtU SPRZE.sprawdzlc.obecnosc powietrza w ukladzie sterowanla. _. Jesll roznlca odleqtoscl pedafu sprzsqla w tym punkcie I punkcie maksymalnego wcisnlecla jest mnleisza nlz 30 mm. Sprz~gio samochodu Daewoo Lanos jesl sterowane hydraullcznle. Zaobserwowac polozenie sprzaqla..

a nastepote momentem 15 Nrn dokreole sruby rnocuiace oprawe tarczy.SPRZSGLO 81 CENTROWANIE TAACZV SPRZ~GtA (np..wymontowac tarcze sprzeqta: Podczas montai:u umiescic tarcze sprzeqta wraz z oprawa tarczy doeiskowej (w uprzednio zaznaczonym potozeniu) na kale zarnachowyrn. te . .U"".. . trzpieniem J-42474) OOPOWIETRZAN1E UKtADU STEROWANIA SPRZI:iGtA Wymontowanie larczy sprz~g'a Wcelu wymontowania sprzeqta nalei:y najplerw wYil:lc skrzynke przekladruowa z samochcdu.przed wykr~ceniem ostatnie] sruby przytrzymac oprawe tarczy.GtA . ustawlajqc [s wsp61osiowo (zastosowac walek sprzlilgtowy lub odpowiedni trzpier'l). a nastepnie: -zaznaczyc usytuowanie oprawy tarezy dociskowejwzgl~dem kola zamachowego (aby nie naruszyc wywaienia) i odkreclc sruby IEI'CZ(jce dwa elementy. przed zamontowaniem skrzynki przekladniowej sprawdzi6 szezelnosc jej obudowy od OOC1SK I TARCZA SPRZ!.ou Lezes .

dniowa kompletna.mechanizrn roznicowy. 3 .nap\ld predkcsctomlarza.82 UKLAD PRZENIESIENIA NAP§DU 2 ~i I J 6 ELEMENTY SKtADOWE SKAZYNKI PRZEKtADNIDWEJ 1 -skrlynka przekla. 6 .oslona z uSlc~el'kii. 2 .piarktari regulacyjny mschanlzrnu r6inicowego.kole talerzowe . 4 . 5 .

Sprz~gni~cie pary k6t zebatych dowolnego przeloienia umoiliwia przekazanie momentu obrotowego z silnika. poprzsz przekladnie gl6wnq 1 p6losia. usytuowanego ELEMENTY UKtADU STEFIOWANIA SKRZYNKI PRZEKtAONJOWEJ .SKRlYNKA PRZEKt. Kola zsbate rnala zeby skosne zapewniajqce cichobieznosc pracy skrzynki.ADNIOWA 83 strony walka sprz~glowego. Jest to klasyczna dwuwalkowa skrzynka a pleciu (w pelni synchronizowanych) przeloieniach do jazdy w prz6d. lozysko wyciskowe sprzsqta oraz posmarowac smarem powierzchnle tulei prowadzace] lozyska po czym zamontowac skrzynk~ przekladnlowa j wyregulowac potozenla pedatu sprz. Skrzynka przekladniowa Skrzynka przektadnlowa umoiliwia jazde samochodu z r6znymi predkosciami dostosowanymi do panujqcych warunk6w [azdy.2. a takze daje mozuwosc jazdy do tytu. na ko- lajezdne. stan element6w prowadzqcych dzwigni wlaczania sprzeqla. 4. Sterowanie poszczeqolnymi biegami odbywa si!ilza pornoca dZwigni zmiany biegow umie- szczone] w wnetrzneqo podlodze samochodu oraz wemechanizmu.gla.

4.176 3.unlesc samoch6d i wymontowac obie polosie napedows zabezpieczajqc otwory potosi przed wyplywem oteju. .276 0. 1. 3. Ten mec:hanizm uniernozllwia r6wniez wla. W niniejszej publikacji nie opisana sposobu naprawy skrzynkl z uwagi na ROZt. .6 4.8 I nose oleju W Skrzynce przekladniowej Wymontowanie skrzynki z samochodu Skrzynka przekladniowa daja sie wymontowac z samochodu baz konlscznosci wyjmowania silnika.722 1.zdja.5 -1.czenia dw6ch bieg6w [ednoczesnle. potaczonsqo z dzwigniCl ukladern drqik6w. Skrzynka bieg6w umieszczona we wsp61nej obudowie ze sprzeqlern i przektadnia gl6wnEl Uako zesp61 skrzynki przekladniowej) jest przykrecona do kadluba silnlka Charakterystyka techniczna Dane charak!erystyczne Typ skrzynki Opis I wartosoi lIezbows Mechanlczna. Przekladnia gl6wna 0 statym zazeblsntu oraz mechanizm roznicowy zapewnlaja r6wnomiemy rozdzial momentu obrotowego na obydwa kola napadowe nawet wtedy. -I bisg -II bieg -III bieg -IV bieg .podeprze6 skrzynke za pornoca pcdnosnka i odkreclc sruby tewego przedniego i lewego tylnego wspomika mocowania skrzynki po czym wymontowac oba wsporniki. Montujqc skrzvnke praekladniowa natszv najpierw wprowadzic konccwks walka sPrzlil9fowego w otw6r tarczy sprzeqta. Wymontowanle skrzynki przekladniowej powinno przebiegac w nastepejace] kolejnosct . unoszac plerscian umieszczony na dzwigni zmiany bieg6w I odpowiednio przssuwajac diwignil?. w przypadku ruchu po juku). Przelozenls biegu wstecznego nie jest synehronizowane.zdemontowa6 ostone kola zamachowego. dosunae skrzynke do kadluba silnika.545 1. .707 koniecznosc dysponowania narz~dziami specjalnymi do naprawy tego zespolu.zamontowac lewy tylny wspornlk skrzynki przekladnlowej f dokrecic sruby rnoculace momentem 90 Nrn.892 0. zespolona z przektadni<l gl6wnq Przelozenia.zdemontowac wspornik sitownika wylq_cza· nia sprzeqta: . gdy kota poruszaja sle z r6inEl predkoseia obrotowq (np.I\CZANIE MECHANIZMU STEROWANIA . a nastepnle: . .84 IjKLAD PRZENIESIENIA NAP§DU w obudowie skrzynkl.V bieg -wsteczny Przefozenle przakladnl g!6wnej dla silnik6w: 3. zgodnie z oznaezenlern na gatee dzwigni.6 zlacza elektryczne z WY'qcznika swia· tel cofania i czujnika predkosci: .333 -1.roziaczyc przegub drazka zmiany bieg6w. Sieg wsteczny mozna wfqczye po calkowitym zatrzymaniu samochodu. pi~ciobiegowa.odkrecic dolna sruby mocowania skrzynki do silnika i wymontowac skrzynke.952 1. .odkrecic g6me sruby mocowania skrzynki przekladniowej do sllnlka. wkreclc dolne srubv mocowania skrzynki do sitnika j dokreole je momentem 75 Nrn. z synchronlzacjq wszystklch bieg6w do Jazdy do przodu. .podwieslc silnik do belki poprzecznej umieszczonej na czaszacb amortyzator6w przednich w komorze silnikowej lub do podnosnlka hydraulicznego z wysifilgnikiem ramieniovvym.

.przy skrzynce bieg6w. -poluzowac srube obejmy drazka zmiany bieg6w. -sprawdzic skutecznosc regulaeji (w razle potrzeby powtorzyc czynnosci regula- cyjne).zarnontowac wspornik sflownika hydraulicznega wylqczania sprzeqta dokrli\!cajqc sruby mornentem 60 N·m.acyjne abejmy drE\Zka zmiany bieg6w momentem 14 N'm. obraeac trzpieniem tak. -wyregulowa6 mechanizm zmiany bieg6w.podtaczyo drazek zmiany bieg6w. w nastepuiacy spo- ) b s6b: -ustawic diwigni!i! zmiany bieg6w w polozeolu neutralnyrn. . podczas kazde] obslugi okresowej naleiy sprawdzac poziom oleju w skrzynce przektadniowej (patrz rozdzial "Obsluga samochodu .zdjqc ostone z diwigni zmiany bleg6w.pay dtwignl zmlany bieg6w Sprawdzanie oleju w skrzynce 5mm. . . aby dal sie wprowaozit W otw6r wewnetrzne] dzwigni zmiany bieg6w. Zgodnie z harmonogramem.przymocowac ostone kola zamachowego I.przesunac dzwigni~ zmiany bieg6w w Iewo lak.dokrecte sruby momentem 7 N·m. .dDkr~cic sruby regul. .SKRZVNKA PRZEKLADNIQWA 65 -zarnontowac lewy przedni wspornik t dekreeiesruby momentem 60 N·m. aby byta rnozllwosc umieszczenia W otworze regulacyjnym dzwigni zmiany bieg6w drugiego trzpienia a srednlcy REGULACJA MECHANIZMU ZMIANY BIEGCW ZA PQMQCA TRZPIENI a . samoczynnego ich wylqezania oraz po zamontowaniu skrzynkf przekladniowej do samochodu. Regulacja mechanizmu zmiany bieg6w Podczas postoju samachadu przy uruchomionym silniku i wylqczonym sprzeqle wszystkie biegi powinny sie latwo wlaczac. w przypadku stwierdzenia utrudnionego wfqczania bieg6w. . Aegulacj!i! nalezy przeprowadzi6. -zdernontowa6 zaslepke otworu regulacyjnego i umlesclc w nim trzpieri 0 srednicy 5 mm. -zarnontowac potosie napedowe: .przykrecic g6rne sruby mocowania skrzynki do kadluba silnika cokrecalac je momentem 75 Nrn: . Skrzynka Jest napelniona olejem przekladniowym (gatuneK oleJu podano w rozdzlala "Materiaty eksploatacyjne") wystarczajqcym na caly okres eksploatacji samochodu bez potrzeby wymiany. -wyjqC dwa Irzpienie Z otwor6w regulacyjnych i zalozyc zaslepk~ oraz oslcne dzwignl Zrlliany bieg6w.zaloZyczfqcza elektryczne na wylqcznik swiatel cofania oraz czujnik predkoscl poja- a zdu. b .wybrane czynnosci obslugowe").

dokrecaiac j. Kaida p610s rna dwa r6wnobiezne przeguby kulowe urnozfiwiajacs przekazywanie napsdu w roznych polozenlach k6! wzgl~dem nadwozia.Qg~~WiiljQG ~rotni(jij nfll6wnatrz WYiaG 001i<l Z obu- Wmontowanie potosi nap~doweI Polos wmontowuje sili! w kolejnosci odwrotnej do opisanej przy demontai:u: .zamontowac kola jezdne (w oznaczonym potozeniu) i wykanac kllka obrotow kola. .w sernocnoozle 1 . nastepnie dokreole nakretktil 0 60°.odkreclc nakr~tkt. .86 UKLAD PRZENIESIENIANAPIiDU 4.p6!o~ laws.aBIE NAPE. .zek kierowniczy ad kolumny przedniego zawieszenia.zdemontowac kolo jezdne (po uprzednim oznaczeniu jego potozenla wzgll'idem piasty).l zabezpteezajaca paios (nakr~tka nie nadaJe si~ do ponownego uzycia).dowej Aby wymontowac potos z sarnochodu nalezy: . 2 .! momentem 50 Nrn. .sprawdzi6 i w razia potrzeby uzupelnic olej w skrzynce przektadrdcwe].bezpreczyc nakrt#tk.3.lniaczy potosi w przekladni gl6wnej i zwroti1icy kola.przy uzyciu scii:'lgacza odtaczyc przegub wahacza ad zwratnicy. lewa 337.wkr~cic na potos now~ nakr~tk!i' zabeepleczalaoa. b .zabezpieczyc nakretke zaqniatajac JCj w rowku polosi napedowe]: . . P6fosie 'napfildowe Polosla napedowe przekazuj~ moment napedowy z silnika na przednie kola [ezdne. . .DOWE kreole il.urnlasclc przegub wahacza w zwrotnicy i dokrecic nakrstke momentem 70 Nrn: 28.0 mm. Poprzeczne.urniescic p610s W obudowie przekladni gl6wneI a nastepnie w otworze piasty kola. a Wymontowanie pofosi nap.lciu zawleczki i odkreceniu nakretki: . . . .cdkrectc nakretks przegubu kOlic6wki drazka kierowniczego i za pomoea sciqgacza odlqczyc drq.q momentem wstepnyrn 180 N·m. Prawa polos ma dtugosc 670. . po wczesnlejszyrn zdjE.podtrzymujac poles wymontowac dowy przekfadni gt6wnej. po czym odkrscto nakr~tk~ potosi i poncwnie do- a ~ wymontewane.5 mm. zawleczka.poles prawa pOt. niesymetryczna usytuowanie zespolu napedowsqo w komarze silnikowej jest powadem zastosowania polosi a rozne] dtugo~ci.sprawdzic stan uszcze.zarnontowac drazek kiercwniczy do wspornika kolumny zawieszenia i dokrecic nakr~tk~ momentem60 N·m. os z piasty kola.

Typowe niesprawnosci uktadu przeniesienia napedu Obj3Wy SMd przy malych predkosctacn Prawdopodobna przyezyna .zjszdzania w dol z wlqczonym biegiem.jazdy przy niewielkich przyspieszeniach lub duzych obolazeniach i zmniejszaniu predkosci.Zuzyte przeguby potosl .jazdy plynnej przy stalej predkoscl: .ZuZyte przeguby potosi .Uszkodzone kolo talerzowe lub lotysko mechanlzmu r6.3. Zanik stwierdzonego wczesnle] hafasu w tych warunkach bedzie swiadczyl 0 uszkodzeniu tozysk k6f przednich i koniecznosci ich wymiany. Po przeprowadzeniu wstepne] weryflkaeji objaw6w.du NajczfilseieJ wystepujacyrnl usterkami w ukradzie przeniesienia napedu mogq bye: utrudnione wlqczanie biegow.DIAGNOSTYKA UKlADU PRZENIESIENIA NAP§DU 87 4.tl'llcowego I H~lasliwoSi:. Ustatic przy jakiej predkosci obrotowej silnika oraz predkoscl sarnoohodui na k16rym biegu pojawia sle halas. silnik.Uszl<odzone lozysko wyciskowe sprz~gIa . lub 5.Nedmierne zui:ycle osl satellt6w.Uszkodzenie mechanizmu r6i:niccwego .2. tozyska k61..sliwoS6 skrzynki przekladnlowe] przy biegu Jalowym ..Uszkoc!zone IOZySKO danego bJegu . blegu . na wstecznym biegu . itp. W dalszej kolejnosci nalezy unlesc prz6d samochodu i przy zachowaniu warunk6w ostroznosci spowodowac obracanie sili! k6t wskutek pracy silnika. .zkodzone kola zQbate posrednie wstecznago blegu lub luleJka kola po~rednlego lub kola napll'dz. kt6ry ze stwierdzonyeh halas6w nadal wystspu]e.jazdy na zakretach: .aj!jce walka glownegc . na podstawle ponizsze] tab eli nalezy okresllc prawdopodobna przyczyne powstania usterki.Nadmleme zUZycle zewn~!rznegc przegubu polosi Nadmierna halasliwosc na zakr~ach lIJadmlernahalMllwo$C przy przyspleszanlu 1 zwa:lnianiu -luzy w zaw'esaeruu sllnlka . W celu odnalezienia zrodta podwyzszonej glosnosci nalezy po rozgrzaniu sllnlka Ivykonacprobe drogowq.Us. Nastepnie trzeba sprawdzi6 gfosnoM pracy zescotow na postoju ustalajac..Uszkodzone IOZysko walkagl6wnego Halasflwosc na 1. 4. przy czesciowo lub calkowicie zamkniete] przepustniey. poniawai. aby zlokalizowac przyczyne ieh wyst~powania. wybierajqc gtadkq i r6wnq droqe asfattowa tak. Diag.Uszkodzony synchronizator dane. zakleszczanie sle kol zebatych.ZuZyie kola koronowe machanlzmu rOZnicowego . k61 kornnowych rnechenzrnu r6Znicowego Uszkodzone loiyska kOt Niewywai:ona p610s napedowa Uszkodzony przegub polost Niewywa±one kola lub obudowy Wibracjew uktadzie przenieslenia nspedu Nadmiema hala.podczas jazdy wvstspuje wiele haias6w pochodzqcych z roi:nyeh ir6del takich Jak: opony.nostyka ukfadu przeniesienia nap. pedwyzszona glosnos6 pracy zespolu. ezy halas wystepuje podczas: .Uszkodzone kola talarzowe mechanizmu roznlcowego . Naieiy rownlez rozpoznac w [akich warun- kach ruehu to zjawisko ma miejsce. zgrzyty k6t zebatych. Stwierdzone usterki naleiy dokladnie zdiagnozowac.go biegu .Uszkodzone kolo z(!bate danego biegu . aby oqraniczyc do minimum halas pochodzacy od open i rezonans nadwozia.4.5. Nie jest tozadanie iatwe.4. uklad wylotowy.

Zkodzony wyl<\cznik 5wiatta catania .88 Objawy Hafasliwosc na wszyslklch blegach UKlAD PRZENIESIENIA NAPSDU Prawdopodobna przyozyna .Us.Zbyt niski poziorn oleju w skrzynce .czania bieg6w .Uszkodzone obsady blsznl Iozysk mechanizmu r6znlcawega .Uszkodzona kola zebate stalego zazebienia .va eksploatacja sarnocnoeu .Uszkodzony pierscien doolskowy sprzeqta .Nledokr.Uszkodzone tozyska skrzynkl .Uszkodzone uszczelntacze pOloSI nap!ildawych .uszkcozenre element6w mechanlzmu zmiany bieg6w .czeg6rnych bieg6w Uszkodzona tuleja prowadzaca IOZyska wyclskowego Wadllwe dzlatanls ukladu wyt<\czania sprz~gla Uszkodzone pienlicienie synchronizator6w poszczeg61nych Uszkodzone kola zebate pos=eg6lnych biegOw wyc[skowego oldadzlny Wycieki oleju z przekladni gl6wnej Utrudnione w11llc:zanle bieg6w NiewiasciwB synchronizacja bieg6w Niepelne wylE\czanie sprzeqla Poslizg sprzegla .Uszkoclzony mechanizm zmiany bieg6w .Uszkodzone widelki wle.Uszkodzona .cona lub uszkodzana pokrywa mechanizmu rOinicawego .Nlawlasciwy rnontaz widelek laiyska .NieWlaScr.uszkoczona obudowa skrzynkl przekladnlowej tuteja prowadzaca loz:yska wyciskowego Samoczynne wyj!jczanie si~ bieg6w Wyciekl oleju ad strony sprz!ilgla Wycieki oleju Z obudowy .Uszkodzona tsrcza sprzeg1a (zui:yte lull zanlaczyszczcne cierne) .Nieprawidlowil regulacja zewnlillrznega rnechanlzrnu zmiany bieg6w .Uszkodzona tarcza sprzeg1a .Niewla1iclwa regulacja lub uszkodzenie rnechanlzrnu zrnlany blegow .Uszkodzana tuleja prcwaczacatozyssa wyciskowego .Uszkodzona obudowa skrzynki przekladniowej .Uszkodzone pierscienie synchronlzatorOw pOS2.

zebatsiEil kowejprzekladni kierowniczej i drazkow kie(owniczych. Uktad wspomaganiaulatwla manewrowanie pojazdern. ponlewaZ nieostrozne obchodzenie si~ z tym uktadem rnozs spowadowa6 nagla napelnienie poduszki i obrai. samoch6d rnoza bye wyposazonyw poduszke powietrznq kierowcy.O KIEROWNICY a. Opcjonalnie.zpoqusZk~powietrzn. pozwalajEjc obraca6 kolem kierownicy ze znaezniemniejszqsila. w wersjiSE/SX. Bezpieezna kolumna kierownlcza oprocz podstawowej funkcJi sterowanla sarnochodam spetnia dodatkowe zadania ochrony kierowey przed obraZeniami w przypadku kollz].Samoch6d w wersji SE/SX ma przekiadnie kierownicza ze wspomaganiem jakowyposaZenie standardowe.5 Ukladkierowniczy samochodu Daewoo Lanos sklada z kolumny z kolem kierownicy.\.nli standardowy uklad kierowniozy. w celu zachowania zdotnoscl maksymalnego po- K0t. Demontat kola kierownicy wyposai:onego w pcduszse powietrznq naleiy powlerzyc specjalistom z ASO Daewoo.bez poduszkl powietrznej . co jest szczeg61nie korzystne w ruchu miejskim.enia data osoby przebywaiace] w zasiequ dzialanla poduszki powietrznej. samochodach Lanos rnozna spotkac W dwa rodzaje kolakierowniey. W zwiqzku z tym inny jest ksztatt kierowniey i usytuowanie przyeisk6w sygnalu dZwi~kowego. Dlatego tez podczas naprawy zespolu. b . kt6ra Jest mieszczona w centralnej czesci kola kieu KIEROWNICZV UKtAD rowniey.

przekladnIa z dr¢aml kJerownlczymi.9 m 1.5/1. naleZy stosowa6 czesci a takzs wartosel moment6w dokracanla zgodne z warunkami technicznymi.90 UKlAD KIEROWNICZY o UKt.1. 2 .6 SEj Z4ilbatkowa ze wspomaganlem Prz.wal kierownlcy (Iarnany).9m 39·5' ± 1"30' 34' ± 1"30' 380mm 30mm kierownlcy Dopus:zczalny lin na kole kierownicy Minimalny prornlen skretu 11086oleju 4. 5.koto kierownicy chlaniania energii zderzenia.walek zebnika z tacznlklarn.wewn~trznego . 4 .5 5 Mechaniczna z~batkowa 24.zewnfiitrznago Srednlcakola 39·5' ± 1· 30' 3'· :!: 1·30' 380mm 30mm 4.Z8 wspamaganiem 1 .4/1. b . ukladu kierowniczego Dane charakterystyc2ne Przekladnla klerownicza SamochOd 1.obsada z przel"cznlkami.cj~ potozenla kola klerownicy w pionis.bez wspomagania. We- rsje SE/SX samochedu Oaewee Lanes majCl kolurnne kierowniczq umoi:liwiajqcq regula. 3 .ADKIEROWNICZY a .5 . Charakterystyka.eloienia przekiadnl kierowniczeJ K"It SkI~tu kola: .0 I w ukladzie klerowniczym .rura watu kierownicy. 6 .5: 1 Sarnoch6d 1.

Gdy oiej jest zimny ]ego poziom nie powinien bye ponize] znaku MIN.!potrzebna do obrotu kola kierownicy. OOHCJ~ ~~ ElEMENTY UKtADU ~EROWN1CZEGO 1EWSPOMAGANIEM 1. Ze wzrostem preokosct obrotowej silnika udzia! wspomagania maleje (dzi~ki odpowlednio zaprojekIowanemu systemowi zawor6w). W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego pozlornu sprawdzie szczelnosc ukladu i uzupelntc ole] zqodnie z zaJeceniami zawartymi w rozdziale "Materialyeksploatacyjne". aby rowniczego ze wspomaganiem jest tak dobraprzy niewiel kiej predkoscl obrotowej silnlka maksymalnie zmniejszyc sitE. i-2blomik oleju.in. Uktad ki. W przypadku naprawy wymagajCl:cej spuszczenia oleju.w kt6rych wykonywanie podstawowych rnanewr6wsamochodu nast~puje przy maksymalnymoporze obrotu k6t kierowanych. Charakterystyka ukladu kiena. Wymiana o1eju w ukladzie wspomagania w okresie eksploataoji samochodu nie jest przewldzlana. w W Wymontowanie pompy ukfadu wspomagania Pompa ukfadu wspomagania kierownicy jest zespotem nienaprawialnym. po lei zakoriczeniu. 1.y napelnic ukfad wtasclwym. Wymiana pompy uktadu wspomagania wymaga rn. TIoczy ona olej pod wysokimcisnieniern do przestrzeni roboczej przeklaani kierowniczej. urnoznwtejac ramach obstugi przeprowadzanej raz rnleslacu nalezy skontrolowac pozlorn oleju w zbiorniku wyr6wnawczym uktadu wspomagania. poniewaZ S14 10 warunkl. i-przewod y. demonta±u osprzetu sllnika i nalezv przeprowadzic Jq w nast~pujC\cy spos6b: Idem ~erujC\cemubez.UKLAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM 91 5. nalei.pieczne panowanie nad pojaprzy duzych prsdkosciach samochodu <.pompa ukladu l'Ioamag!lnia. Pompa wspomagania urnieszczona w kadlubie Silnika jest napedzana tym samym paskiem co alternator.2.erowniczy ze wspomaganlem Ukladkierowniczy ze wspomaganiem rozni si~ od ukladu standardowego pornpa oleju.pl'zektadnia lierownioza 3 ~ SOHC . zalecanym olejem. Wadliwa pompa powinna bye wymieniona w catoscl. zbiornlkiem oleju oraz ukladem przewod6w cisniel'Iiowych potaczonych z przekladniq kierowni- ozq.

wymontowac zbiornik wyr6wnawczy ukladu klerowntczepo: .po odlqczeniu przewod6w od pompy spu· sclc olej z ukladu wspomagania. opusctc silnik i wymontowac pornPlil z silnika. .zdjac pasek napedu pompy wspomagania i alternatora oraz koto pasowa pompy.poluzowac srube Iqcznika mocowania walu kierownicy. .w silniku SOHC zdemontowac garnet oslone paska rozrzadu: w silniku DOHC odkreclc srubli' kola pasowego waJu korbowego i zdj<:jc dolnq ostone paska rczrzadu: . jesll samoch6d rna klimatyzaejlil.ZKA K1ERQWNICZEGO 00 PAZEKtADNI .wymontowac filtr powietrza. . DEMONTAZ POMPY WSPOMAGANIA UKtAOU KIEAQWNICZEGQ (silniki 1. DEMONTAZ KOlA PASOWEGO POMPY WSPOMAGANIA (silnlki 1. Montaz przeprowadzlc w odwrotnej kolajnoscl cckrecalao pornpe do silnika oraz koto pasowe momentem 25 N·m. .octaczvc sllnik od wspornika zawieszenla wczasnie] podpierajqc silnik tub podwleszaiac go na specjalnej poprzeczce.zdjE!c pasek napedu sprezarki klimatyzaeji.ootaczyc od przekladni kierowniczej przewody zasilajqcy i powrotny.y: ~ odtaczyc wewnetrzns drC\zki kierownicze ad przekladni. .92 UKLAD KIEROWNICZY . .5 SOHC) Wymontowanie przektadni kierowniczeJ W celu wymontowania przeklad'ni kierownlcze] nalei. .6 OOHC) .zdemontowac g6rnet oslone paska rozrzadu (sllnik DOHC). Po przykreceniu wszystkich zdemontowanych element6w napetnlc uklad swlezyrn olejem i odpowietrzyc. .zdjqc prawe przednie koto jezdne (po uprzednim zaznaczeniu jego potoi.odkrecic elementy ztaczne rnooulace obejmy przektadni kierowniczej do przegrody czolowej i wymontowac przektadnle z po[azdu.5 11.enia wzgl~dem piasty).. OD~CZAN[E DR.3/1. .odkrEilcic sruby macowania pompy wspomagania..

ustawic kola do jazdy na wprost i pozostawit pracuj~cy silnik przez okofo . . wiasciwym olejem przekladniowym i odpowietrzyc uklad (stosowanie innegool. Napelnianie i odpowietrzanie ukladu przebiega w nastl?puj~c9j kolejnosct .zarnontowae czyc przewody [ napetnit uklad kierowniezy swieZ"ym olejem. .y pozlcrn oleju w zbiornlku wy.Niewlasciwe zamocowanie przektadnl kierowniczej .kierownicy i skrecit ~rubE\nomentern 22 N·m.yska przekladnl klerownleze] .Niewtasciwtl osadzenle Wh!jcUlika tespolonego klerunkowskazow.sprawdzlc. Typowe nlesprawnolici ukfadu k!lerowniczego ze wspomaganiem Qblawy G!oSnapraca uklsdu kierownicze_go Pny~ny niedom~ga. .n . .lcajc:jcobejmy doprzegrody ezo!owej a nastepnle: -podt!. w razle koniecanosol uzupetnic ole]. -pot'lczyc lacznlk z watern .r6wnawczym . .cyole] do przekfadni dokrEilcaj<!. a nasl~pnie zebezpieczyt sruby zaginajqe podkladkl(! zabezpieczajqcq. ezy si~ga ponad znak MIN.uruchomi6 Wl'MONTOWANIE PAZEKLADNI KIEROWNICZEJ Po oaprawle lub wymianie zarnontowac przekladnil'. ezy ukfad pracuje prawidiowo bez nadmiemego hatasu.wienie kat. uzupelnic olej do wymagansgo pozlornu. aby upewni6 si~.! do sarnochodu przykrl'. .UKlAD KIEROWNICZY ZE WSF'OMAGANIEM 93 zhiomik wyr6wnawczy. MIN. -przykr!1cic.\czyc przewody doprowaczajacy i odprowadzej<!.c I~Clnikimomentem 27 N·m. r w zblornlku. Odpowietrzenie uktadu Po kai:dej naprawie ukladu kierowniczego nalezy napetnic go swiezym.uruchomi6 silnik. podta- .przeprowadzi6 test drogowy.Njewla~clv.uszkodzcna pompa uktadu wspomagania .2+3 min.Niewiasolwe usta.Luzy na kor'lc6wkach dr~1(6w klerownlczych . cdpowietrzyc uklad i sprawdzic szczalnosc polc:jczeri. swiatel zewnliltTZnych i wyoleraGZek .skrsctc kota maksymalnie w lewo i wlac olej do zbiornika wyr6wnawczego do poziornu silnik. ezy poziom oleju sil1!ga znaku MAX.odpowietrzyc uklad obracajac kotern kierownicy w spos6b ciOijg.Zly stan przewod6w ukladu lub len utozanle . dn:¢ki kierownicze do przekladni dokrl.Uszkodzone..Niewlssciwe zamocowanie przewod6w elastycznych (ocieranie 0 nsdwozle) . kol'iOQwkl drljik6w kierowniczych lub przeguby kulowe wahacza .eju niz zaleeany maze spawodowae zniszczenie uszczelniaczy i doprowadzid do wyciek6w oleju).ilcaj&csruby momentem 90 N·m.Uszkodzona pompa uktadu wspomagania Zbytwolne powracanie !aZr:t~na wprost k6t do polozenla Nierllwnasita wspomagania podczas azybkiego obracanla klerownlca .ly omifildzy jego skrajp nymi potozeniarni i obserwowac pozlorn oleju . sprawdzic poziom oleju.Uszkodzony uszczelniacz tub loi.

Nlewtasciwy naci<t9 paska napecu pompy .Nlewlasciwe mccowanle przektadnl do nadwozia . Uktad kierowniczy bez wspomagania Wymon.Niewlasciwy necitjgl paska napsdu pompy .Nlewlasciwy naci'lQ paska nap~du pornpy Drgania wyczuwane na kale kierown!cy przy malej prsdkosol lub na postoJu Luz w uktadzie kierowniczym Brak wspomagania w ukladzJe 5.rody czolaweji wymantowac przektadnle z polazcu Naprawionq lub nowa przektadnie nalery wmontowa6 do samochodu przykrecajac obejmy do przegrody czo!owej.erowniczej do przeg.Niew1a!clwy stan lub zamocowanie kol"1cawek dr. a nastspne.p:k6w klerownlozych Glosne.towanle przekladni kierownicz.Nlewldciwe ustawienie pu:ektadnl kierowniozeJ przy potoz.poluzowac srube tacznlka mocowania walu kierownicy.Zapowletn:ony uktad wspomaganla .Zapawielizony uktad wspamagania . jazdy na wprast .c podktadke zabazpieczajaca: .3. . praca ukladu kierowniczego .Nadmierne luzy totysk k6! przednich .Luzy na koncowkach dr<lik6w klerowniczych .Uszkodzona pompa uktadu wspomagania .94 Obiawy Szarpanie podczas skrecarna UKLAD KIEROWNICZY Przyczyny niedomagafl .ei W celu wymontowania przekladnikierownicze] z samochodu nalety: .Nlewla!ciwy stan lub zamocowaniekor'lc6wek dr~k6w kierowniC2ych .sniu k61 do.poiaczvc Iqcznik z walem kierownicy i skr~· cic sruba momentem 22 N·m.zykrli!cic drqiki kierownicze do przekladni dokrecalac sruby momentem 90 N'm oraz za bezpieczyc sruby zaginaja.Uszkndzona pornpa ukladu wspomagaoia .Zapawietn:ony uklad wspomaganla . . .odkrecic elementy ztaczns moculace obe] my przekiadni ki.ekfadni kierowniczej do nadwozia . PRZEKtADNlA KIEROWNICZA WYMONTOWANA Z SAMOCHODU Typowe niesprawnosci ukfadu kierownlczego bez wspomagania Objawy Nadmiemv luz Przyczyny niedomagan w ukladzle kierowniczym .Niewtasciwy luz lub uszkodzona tOZyska piasty kola pn:edniega .Niewfasdwe zamccowanie prz.pr.odtaczyc wewn~trzne drqi:ki kierownicze ad przektadni i wyj"c: Ie z samochodu.Nlewtasciwy stan lub zamocowanla kof\oOwek drqZkow klercwniC:ZYO~ ..

UK!:ADKIER9vvNif;ZY_E3EZ_VVSPOMAGANIA

95

5.4. Demontaz

i regulacja element6w uktadu kierowniczego

Zdejmawanie kola :kier,ownicy
Jezeti kolo kierownicy jest wyposai:one wpoduszkr; powletrzna, to nalezy przed przysltlpienlem do dernontazu" kola kierownicy odlSlczy6 przew6d z ujemnego bieguna akumulatora I odczekae ok, 15 minut, az nastapi rozadowenie kondensatora uktadu napefnienla poduszki powletrznej,a nastepnle: -zdernontowac z kola kierownicy modul poduszl<l pawietrznej; - odlii\czyc przew6d przycisku sygnalu dzwi~kowego; - odkrecic nakr~tk~ mocowania kola kierownicy i za pornoca sciaqacaa zdjE!c koto kierownicyz watu (nie wolno zdejmowa6 kola kierownicy uderzajac w nie ad dolulub z gory); uwaga: w celu utatwienia p6t.niejszego prawidlowego montazu kola kierownicy nalei:y pnsd zdjf;lciem kola zaznaczyc jego potozenie na wale kierownicy; - odl1:lPzy6lsrsclen kontaktowy kola kierowp hlcy.

Kola kierownicy naleZy zaktadac przeprowadzaiac czynnosci w odwrotnej kolejnosci do wymienionych przy zdejmowaniu, po czym zaloi:y6 nowa podktadke zabezpieczaiaca, dokreclc nakretke mocowania kola kierownicy do walu momentem 17 N-m i zabezpleczvc i~ przed cdkrecenlem doginajqc brzeg podkladki do krawedzl nakr~tki.

Zdejmowanle drqzk6w kierowniczych
Konc6wk~ drqi:ka klerowniczego sie w nastepujace] kolejnoscl; demontuje

DEMONrAZ MODUlU PODUSZKI POWIETRZNEJ Z KOLA KlERQWNICY
ODtACZANIE PRZEGUBU ORAZI<A KIEROWNICZEGO 00 KOLUMNY ZAWIESZEN1A (s. b)

DTrczynnosc zaleca sifil powieuyc ASO Daewoo,

c([««(~«««(J
4F
~ ~

96

UKI:..ADKIEROWNICZY

i

I

a nastepnie przykrlilcic wewnliltrznq koric6wk~ drazka do przekfadnl kierowniczej mornentem 90 Nrn i zalozyc nowa plytk~ zabezpieczaiaca, Ostatecznie dokrecic srube obejmy zaoiskowej wewnetrzneqo drazka momentem 22 N·m.

Regulacja naciit9U lozyska przekfadnl klerowniczej
Naciqg tozyska przektadni kierowniczej w samochodzle naiezy regulowa6 przy podnlesionych przednlch kolach i ustawieniu kola kierownicy do jazdy na wprost w nast~puj'lcej kolejnoSci: - odkrecic przeclwnakretke sruby regulacyjnej i dokrseac srube zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara do wyczuwalnego oporu; - cofnac srube raqulacyjna 0 kat 30°.;.-40°; - przytrzymuja,c srube regulacyjna, dokreclc przsciwnakretke momentem 70 Nrn.

41
DA.l\iKA

ODt.ACZANIE WEWNI;TRZNEJ KONC6wKI 00 PRZEKtADNI KIEROWNICZEJ

- po zdjli!ciu kola jezdnego naleZy poluzowac srub~ obejmy zaciskowej koric6wki drazka kierowniczego a nastepnie odkrecic nakretke sworznia kulowego; - za pornoca scil:\gacza odlaczyc przegub ad ramienia kolumny zawieszenia; - zmlerzyc gl~bokosc wkrecenla koncowki drazka na l~pznik gwintowany; - odkrecic kor'lc6wk~ dn:¢ka; MontujC\c wkrecic na lacznlk odpowiednia dla dane; strony samochodu koncowke na g'~bokosc poprzednio zrnierzona, a nastepnie przyrnocowac koncowke drazka do ramienia kolumny zawieszenia dokrecajac nakrfiltkEi! momentem 60 N·m. Ustawi6 zbleznosc i dokrecic srube obejmy zaciskowej momentem 22 N·m. Wewn~trzn'l koncowke drazka kierowniczego naleiy zdejmowac w nastepuiacy spos6b: - poluzowa6 sruba obejmy wewnetrzne] koncowkl drazka kierowniczego; - zdjqc plytkli! zabezplsczajaca za srub mocujqcych drqtki kierownicze do przekladni kierowniczej i odkreclc srube demontowanego

REGULACJA NACtI\GU t:.OZvSKA PRZEKlADNI KIEROWNICZEJ

Sprawdzenie ustawienia przektadni kierowniczej i k6t kierowanych
Po wykonaniu jakichkolwiek prac przy ukradzie klerownlczym trzeba sprawdzi6, ezy przekladnia jest wtasciwla ustawiona. W tym celu nalezy ustawi6 samoch6d na r6wnym podtozu z kolami skierowanymi do jazdy na wprost i sprawdzic, czy w tym potczeniu sruba elastycznego Iacznlka walu przekladni kle· rowniczej jest usytuowana poziomo. Jssll nie, to znaczy, ze z~bnik jest przesuniety wzgle-

drazka;
- zrnierzyc gl~bokoS6 wkrecenla drqtka na lacznlk gwintowany i wykreclc drazsk, Podczas montai:u wkrecic drazsk kierowniczy na zrnierzona przy demontazu gl~bokoS6

SPRAWDZENIE
!(ato <eW"'l.trlfle KQlo "ewtI~t r2N> 39" 5' ± 1. "30'

USTAWIENIA

KOl KIEROWANYCH

97

34":':.'"30'

1--

5PFlAWDZENIE Kl\TA SKREiTU K6t

dem listwy zebate] przekladni kierownlczej i nalei:y skoryqowac Jego ustawlenie. Jeleli sruba jest usytuowana poprawnie, a kola kierownicy jest skrecone, nalezy zdj~c kola kierownicy i zalozyc je we wtasciwvrn polozeniu. Przy ustawieniu k6t do jazdy na wprost narysowac na podloi.u lini~ b~dC1l.cq rzutem krawsdzi plaszczyzny pionowej kola na podtoza. Nastepnie skrecic kola maksymalnie w prawo i narysowac na podtozu podobna linit;l. Kqty skretu kola zewnetrzneqo i wewn!iltrznego powiny bye zgodne z podanymi na rysunku. Jesll otrzymane wartoscl katow nie rnleszcza sit;!w podanych tolerancjach nalei:y sprawdzlc poprawnosc montaiu przekladni klerowniczej.

6
6.1. Ustawienie k6t
Wtasciwe ustawienie k61 przednich i tylnych jest konleczne w celu zapewnienia minimalnego zuzycta ogumienia samochodu, utrzymywania kierunku Jazdy oraz powracania kot kierowanych do jazdy na wprost po wykonaniu skretu, Niezachowanie jednego z tych warunk6w oznacza, ze pojazd powinien zostac sprawdzony w wyspecjalizowanej stacji obslugi. Porniaru dokonuje sle przy obclazeniu sarnochodu dworna osobami.

ZAWIESZENIE I KOLA

A

B
ZBIEZNOSC K6t PRZEDNICH

Ustawienie k6f samochodu
Dane chsraktarvstvczrra Kola pr::zednle - zbieznost k61 - kCjtwypr::zedzenia osl sworznla zwrotnicy • przektadnia kierownicza mechaniczna • uklad kierowniczy za wspomaganiem - k<j1 pochylania kola Kola tylne - zhieinost - k<jt pochylania kola Wartest 1Ic.z:bowa

0" ± 10' (0 ± 1 mm)

Zbiaznoscia okresla Silil' wzajemne ustawlenie k61 tej samej osi mierzone na obreczy wzgl~· dem osi podlui.nej samochodu, na wysokosd osi k6!. Zbieznosc oznacza, ze odleqtosc kraw~dzi obreczv w przedniej czesci kola jest mniejsza nit ta sarna odleglosc zrnierzona w tylnej czesci kola. W przeclwnyrn razle rnowirny 0 rozbieznoscl k61. Dzieki wlasciwej zbieznosci samoch6d utrzymuje prawidlowy tor ruchu i nie zuzywa nadmiernie ogumienia. Niewlasciwa zbieznosc wplywa na poqorszenie ekonomicznosci jazdy. Kqt pochylenia kola jest to kqt zawarty mi,dzy ptaszczyzna kola a ptaszczyzna pionowq. K~t pochylenia kola jest dodatni, gdy kola sit wza· jemnie rozchylone u g.6ry. Parametr ten ma wpfyw na zmniejszenie przenoszenia drgar\ pochodzacych od nlerownoscl drogj i nie podlega reguJacji. Kqt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy jest to kat zawarty miedzyosia obrotu sworznia zwrotnicy a pionem. Wptywa on na samo czynne utrzymywania k6t przednich w pozycp do jazdy na wprost oraz na powr6t kat przed· nich do jazdy na wprost po wyjsciu z zakr~tu.

, "ao' ±

(0"30' -;- 2°30') 2"45' ±
(1°45' -i- 3°45')

,0 ,0

-1010' ± 20'
(- 1"30' ... -<J°SO')

- 0°10'
(',5

±

40'

-1"40' ± 30'

±

2.5 mm)

(- 2"10' -i- - 1°10')

. .\chamulec reczny i wla. Przednie zawieszenie Przedniezawieszenle samochodu jest niezaleine na kolumnach MacPhersona z amortyzatorami.pod'obne ozynnosci wykonac w celu odlq.zsunac zwrotnice z potosl napedowe]. . . gdy samoch6d stoi na kolach). zabezpieczajac jsdnoczesnle pores przed SWD' bodnym zwisaniem (np.czyc bieg.y sifil z nadwoziem w dw6ch punktach.za pornoca przyrzqdu do demontaiu przsgub6w rozlaczyc potaczerue wahacza ze zwrotnlca.wyj~t zawleczke j odkrecic nakretke mocowanla przegubu wahacza do zwrotnicy. G6rny punkt kolumny zawieszenia jest zanccowany do fartucha wewn~trznego kola poprzez elastyczny tacznlk. .odkreclc nakretki g6rnego punktu mocowania kolumny de nadwazia i wymontowa6 kolurnne zawieszenia z pojazdu. aby nie zwisat na przewodzie hamulcowym: .zdemontowac zacisk hamulcowy podwieszaiac gO' de elementu poowozla tak. iesp6t ten wplywa bszposrednio na kornlort 1 bezpleczenstwo jazdy. wahaczarnl I dr¥kiem stabilizatora. natomiast dolny punkt to polaczenie tr6jk2ltnego wahacza z przednla podtuznlca nadwozia.czenia drazka kierowniczego ad kolumny zawieszenia.USTAWIENIE K6L 99 • • • KAT POCHYLENIA KOtA PRZEDNIE ZAWIESZENIE I<I')T wYPAZEDZENIA OS! SWORZNIA ZWROTNICY lie f? lei a- 6. Oba lYahacze potaczone drazklarn stabilizatosa ra przechyt6w samochodu.2. W przypadku 1st ej ~a e ~ lezy ~t laIi lie 1st ua a lednego nieprawidtowego dzialanla tub uszkodzenla z element6w ukladu zawieszenia naleiywymieni6 ten element dla obu stron samochodu. .1dem piasty).O'dlqczyc zraeze elektryczne czujnika predkosci kola (dotyczy samochodu wyposai:onegO' w uklad A8S).zdemontowa6 kolpak kola i odkrecic nakr~tk~ polosi (czynnosc wykonac. przez podwieszenie na drucie). .poluzowac sruby kola.sprezynamt srubowyrnl. locii ld- Wvmontowanle kolumny przedniego zawleszenla Wceluwymontowania kolumny nalezy wykonao nastepulace czynnoscl: -zaciqgm. . uniesc eamochod podstawiajqc adpowiednie podporkr I zdJqc kolo (uprzednio oznaczajac jego potoi:enie wzgil. Zawieszenie t2ltz. tu. .

plasta kola..wahacz. .wspomik nadwozla 8 . nastepnle poluzowac nakrl(ltkliJi po nownie dokrecle momentem 50 Nrn.za:lozyc kola w oznaczonym poloieniu (by nie naruszyc wyr6wnowai:enia) i dokreclc nakr~tkQ mocowania potosl do piasty kola momentem 180 N'm. . 2 .elementy mocowarua kolumny do nadwoz!a.sprti\Zyna srubowa. 4 .zabszplsczyc nakrliltk~ zagniatajE\c j('t w rowku potosl napsdowe].kolumna przednlego zawieszenia.zwrotnlca..zamontowac zacisk hamulcowy. 3.urniesclc kolumnl(l w nadwoziu j przykreclc jq nakretkarnl do nadwozla momentem 25 N'm: . 6 . . po czym dokr~cit dodatkowo 0 kqt 60. .polqczy6 przegub wahacza ze zwrotnicq.dr<jZek stabilizatora Montai: przeprowadzic w nastepuiace] kolejnosci: . 5 . 7 . . .zarnontowac dr¥ek kierownlczy do kolumny zawies.podlqczyc zlqcze elektryczne czujnika prlildkoscl kola (dotyczy samochodu wyposaZonego w uklad ASS).100 ZAWIESZENIE I KOlA • ELEMENTY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 1 .wprowadzic potos w plasts kola.zenia dokrecajac nakr!iltklil mom entern 70 N·m: . dokreclc nakr~tklillmomentem 70 N'm i zabezpieczy6 zawleczka.

polaczanle wahacza zs zwrotnica. 4 . wanta . -odkr\lcic srube mocowania drazka stabilizalora i zdemontowac elementy mocowania. Wmontowanie wahacza wymaga nast~pujq· (l!Ij kolejnosci dziatania: .w raLie potrzeby wymiany przegubu kulowego nalezy przewierci6 wiertlem 012 mm ~6wki nit6w rnocuiaoych przegub do wahacza. 3 .tarcza hamulcowa.wyJ"1C zawleczke i odkrecic nakretke . 2 . -oznaczyc potoi:enie wzgl~dem piasty i zdj1:\c kola jezdne. . dokrecaiac nakretke zabezpiaczajaca tak.w przypadku konlecznosci nisI tulei stalowo-gumowej wycisn<tG zuzyta naprasle.sprawdzlc stan poduszki tylnego rnocowaIlia wahacza i zarnontowac wahacz do nadwozia.zmontowac zesp61 drqzka stabilizatora do wahacza.przykr~cic wahacz do przedniego wspornika usytuowanego na podlu:inicy nadwozia.pOlqczyc przegub kulowy z wahaczem za p(lrnoc~srub z nakretkarni: wymiany przedwahacza nalei:y a nastepnle wclsnac nowa WAHACZ PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA . . .PRZEDNIE ZAWIESZENJE 101 PIASTAKOlA PRZEDNIEGO " .lotysko. rnoco- przegubu wahacza do zwrotnicy.nakretka zabezpieczaj<lca potosl Wymontowanie wahac. aby odleglosc porniedzy tulejfl dystanSOWq a nakretka osiqgn'i1a wymiar 38 mm.piasta. za pamacq przyrzqdu do damontazu przegub6w lozl~czy{.za W ce!u wymontowania wahacza nalezy: . -odkr~cic i wyjElc srub'l moeulaca wahacz do nadwozia po czym wymontowac wahacz zpcjazdu.zwrotnlca. .podniesc i odpowlednlo podeprzsc sarnooh6d. 5 .

l sruby mocowania wah acza do nadwozla momentem 140 Nrn. Tylne zawieszenie sle z wahaczy wzdiuznvch.vymiany jednego z element6w ukladu zawieszenia nalezy OC). amortyzatory) nls sa zuiyte lub uszkodzone. aby nie narazlc silil na obratenia podczas demontaiu element6w Wymon1owanle tylnej osi Tylnq wymontowuje ste w nastepuj~oeJ leJno:§ci: .wymlar rnontazowy ZAWIESZENIA .nacisnac przod naowozia. stozkowych sprezyn srubowych i amortyzator6w. Daewoo Lenos jest wyposaZony lezne tylne zawieszenie sktadalace Sprawdzenie przedniego zawieszenia luzow w przednim zawieszeniu: . 6.podnissc przod samochodu tak. aby nle naruszyc wyr6wnowai:enia) i opusclc samoch6d. . Podczas prac naprawczych przy zswieszenlu nalezy zachowac szczeg6ln~ ostroznosc. przeguby kulewe. .opuscic wotno prz6d pajazdu i po przyleclu normalnej pozycji zrnierzyc odleglas6 srodka zderzaka przedniega do podloza.lksza nli nalezy sprawdzic.z pornoca drugie] osaby uniesc prz6d samachadu moiliwie jak najwyiej.102. b . W przypadku konlecznosci .polaczyc przegub kulowy wahacza ze zwrotnica i dokrecic nakretke momentem 70 Nrn: . Tylna os jest przyma· cowana do nadwozia za pornoca wspornik6w umieszczonych w tylnych podluinicach. . Sprawdzenie opor6w w elementach zawieszenia: . konae jednoczesnej wymiany bliiniacze:go elementu z drugiej s1rony samoehodu Uwaga. czy elementy zawlsszenla (wahacze.w przypadku stwierdzenialuz6w nalezy wymieni6 uszkadzone elementy. .chwycic g6mE!. Sprawdzanie w p6lnieza- drE¢ka stabilizatora.3.zalozyc kolo jezdne (na poprzednie oznaczone miejsce .jasll rozrnca 12.zdernontowac spreiyny zawleszenlaora odlqczy6 ad tylnej osl arrrortyzatory. . zwolnlc nacisk i po chwili ponownie zrnlerzyc odleqtosc srodka zderzaka do podloza: as ko- .7 rnrn. wahacz-etementy mocowania do nadwozia. poprzeozne] belki skr~tnej. I dolna CZIilSC opony i wywie~ rae na kale sitlil poprzsczna obaerwuiac potaczenie przegub kulowy-wahacz. przednisgo pomiar6w bedzie wit. ZAWIESZENIE I KOlA b 38mm ZAMOCOWANIE STA61LlZATORA PRZEDNIEGO a . aby kola swobodnie zwisaly.. .dokrsclc nakrliltkE.W samochodzie..

spr~Zyna srubowa .TYLNE ZAWIESZENIE J03 1YLNEZAWIESZENIE (a. 3 . b] ELEMENTY TYLNEGO ZAWIESZENIA 1.wahaoz. 2 .belka tylnego zawleszsnla (wewnijtrz.amortyzator rzamocowanlern. stabntzator). 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful