Spis tresel

1. 1.1. 1.2.
1.3. 1.4.

Informacje og61ne 0 samochodzie Opis pojazdu Dane identyfikacyjne Charakterystyka techniczna pojazdu Walory uzvtkowe samochodu . . . . . . . urzadzenta sterowania i kontroli . . . .. Uwagi dotyczaca eksploatacji Obsruga sarnochodu " . . . . . . . . . .. Obsluga codzienna Obsluga raz w rnleslacu . . . . . . . . . .. Og61ne zasady obslugi i napraw samochodu Wybrane czynnosci obslugowe ;:)~ri:1WULCl.11I1:t puznnuu uleju vv ellulku . Wymiana oleju i filtra oleju Wymiana wkladu filtra powietrza Wymiana filtra paliwa Sprawdzanie poziomu oleju w skrzynce przekladniowej ... . . . . . . . . . . . . . .. Sprawdzanie ruchu jalowego kola kierownicy Sprawdzanie skoku pedalu sprzeqta Wymiana swlec zaplonowych . . . . . .. Sprawdzanie stanu akumulatora .... Sprawdzanie stanu plyncw eksploatacyjnych Konserwacja nadwozia i elernentow podwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Konserwacja uszczslek gumowych .. Wymiana kola . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wykaz caynnosci obstugi okresowej Materialyeksploatacyjne Podnoszenie samochodu i holowanie Podnoszenie samochodu . . . . . . . . .. Holowanie Holowanie przyczepy . . . . . . . . . . . .. Slinik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Og61na charakterystyka silnika . . . . ..

9 9 12
14 15

1.5.
1.6.

20
28

2. 2.1.
2.2.

30
30 30

2.3.
2.4.

32 6!
32

32

34 34
35

36 36
36

37 37
38 38 38 39

Kadlub silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wal korbowy i ttoki . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Glowica i uktad rozrzadu Pomiar cisnienia sprezania . . . . . . . .. Wymiana paska rozrzadu . . . . . . . . .. Wymiana uszczelki pod glowicq . . . .. 3.5. Uklad smarowania .. . . . . . . . . . . . .. Pomiar ctsn'enia oleju Demontaz miski olejowej Wymiana pompy oleju Typowe niedomagania ukladu smarowania 3.6. Uklad chlodzenia Wymiana termostatu . . . . . . . . . . . . .. W~IMill". lSe"'p~1 plynl J nhlnri'l'lnnanfi'l Wymiana chtodnicy Typowe niedomagania ukladu chlodzenia 3.7. Doprowadzenie powietrza 3.8. Zasilanis paliwem . . . . . . . . . . . . . . .. 3.9. Zaplon bezposredni (DIS) 3.10. Sterowanie pracq silnika . . . . . . . . . .. Programowanie obrot6w biegu jalowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Diagnostyka systemu sterowania . . .. 3.11. Uklad wylotowy 3.12. Typowe niesprawnosci silnika . . . . . .. 4. 4.1 . Ukfad przenlesienia napedu . . . . . .. Sprz!?g!o....................... Charakterystyka techniczna ..... . .. Regulacja pedalu sprz~gla . . . . . . . .. Sprawdzenie punktu wtaczanla sprzeqta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Odpowietrzanie ukladu sterowania sprzeqia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wymontowanie tarczy sprzeqta ..... Skrzynka przekladniowa . . . . . . . . . .. Charakterystyka techniczna Wymontowanie skrzynki z samochodu

3.2. 3.3.

45 49
51

52
53 55

56 57 58 58 59 59 61 62 63 63 65
67 68

70 70 72 75 77 77 79 79

2.5.

2.6. 2.7.

42 42 42 42 43 44 45

80 80
81

3. 3.1 .

4.2.

83 84 84

6
Regulacja mechanizmu zmiany bieg6w Sprawdzanie oleju w skrzynce P610sis napedows Wymontowanie petost napedowe] Wmontowanie palosi naosdowe] Diagnostyka ukladu przeniesienia napedu Typowe nlesprawnosci uktadu przeniesienia napedu Uk fad kierownlczy . Charakterystyka uktadu kierowniczego Uklad klerowniczy ze wspomaganiem Wymontowanie pompy ukladu wspomaganla Wymontowanie przekladnl kierowniczej Odpowietrzenie uktadu Typowe nlesprawnosci ukladu kierowniczego ze wspomaganiem ... Uklad kierowniczy bez wspomagania ~ymon~ow~nie przekladni klerownicze] , Typowe niesprawnosc uktadu kierowniczego bez wspomagania .... Demontai. i regulacja element6w uktadu kierowniczego Zdejmowanie kola kierownicy Zdejmowanie drazkow kierowniczych R.egula~ja n~ciqgu lozyska przekladnl klerownicze] Sprawdzenle ustawienia przekladni kierowniczej i k6t klerowanych Zawieszenie i kola . . . . . . . . . . . . . .

DAEWOO LANOS

85 85

B.S. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.B. 7.7.

4.3.

86 86 86
87 87

Zamianak61 Pomiar bicia kota Typowe nlssprawnosci zawieszenia samochodu Ukfad hamulcowy

. . . .

107 107 108 109 110 111 111 113 113 115 115 116 117
117

f

4.4.

5.
5.1

89
90
91 91

5.2.

92 93 93

5.3.

94
94 94

5.4.

Charakterystyka ukladu hamulcowega Diagnostyka ukladu hamulcowega ... Odpowietrzanie ukladu hamulcowego Plyn hamulcowy Pompa hamulcowa Serwa hamutoowe Hamulce k6t przadnich Sprawdzenie i wymiana wk!adek hamulcowych Dernontaz zacisku hamulca Sprawdzanie tarcz hamulcowych 7.8. Hamulce k6~tylnych Sprawdzanie bebnow hamulcowych Sprawdzanie okladzln ciernych Wymiana szczek hamulcowych 7.9. Hamulec awaryjny 7.10. Lampka sygnalizacyjna ukladu harnulcoweqo 7.11. Uklad ABS 7.12. Typowe nlesprawnosci ukladu hamulcowego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118 118 119 120 120 121 121 123 124 124 126 126 127 128 130 131

. . . . .

95
95 95

B.
8.1. 8.2.

Nadwozie.

,

96 96 98
98

6.
B.1. B.2.

B.3.

6.4.

Ustawienie kat . przednie zawieszenie , .. Wymontowanie kolumny przedniego zawleszenla . Wymontowanie wahacza . Sprawdzenie przedniego zawieszenia Tylne zawieszenie . Wymontowanie tylnej osl . Wymiana amortyzatora . Wymiana spr~Zyny tylnego zawieszenia . Wymontowanie drazka stabilizatora .. Sprawdzenie tylnego zawieszenia . Regulacja luzu tozyska kola . Wymiana piasty kola . Kola i ogumienie . Zalecane rozmiary opon i clsnlanie w ogumieniu .

99 99 101 102 102 102
104 105 105 105 105 106 106

104

Opis nadwozia , Wyposai.enie zwlekszajace bezpieczerislwo uiytkownlk6w samochodu Pasy bezpieczeristwa Poduszka powietrzna Siedzenia i zagt6wkl 8.3. Budowa nadwozia 8.4. Elementy przodu nadwozia Pokrywa silnika Blatnik przedni Zderzak przedni B.S. Drzwl przednie Zamkf drzwi Wymontowanle plata tapicerskiego drzwi przednich Wymlana szyby drzwl przednich Wymlanalusterka bocznego B.B. Drzwi tylne Zamki drzwi Wymontowanie plata tapicerskiego drzwi tylnych Wymiana szyby drzwi Iylnych 8.7. Szyba tytu nadwozia Naprawa uszkodzonej sciezki grzejnej

,. . . . . . . . . . . . . . . .

131 131
132 134 134 135
135

136 136 136 136 136
137

137

SPIS

rassci
9.S. 9.7. Wymiana zarowek Sygnal diwl~kowy 9.B. Sygna,lizatm dtw\~kowy . . . . . . . . . .. 9.9. Wycieraczki i spryskiwacze 9.1 O. System zabezpieczenia samochodu immobilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9.11. Zestawwskainik6w , 9.12. Schematy instalacji elektrycznej . . . .. 10. Zmlany i modernizacje 10.1. Lanos Sport . . . . . . .. 10.2 Zasilanla gazowe Zalqcznik 1. Dane do regulae)1 I naprawy Zalqcznlk 2. Momenty dokrecenle element6wzfqcznych Zafqcznik 3. Charakterystyczne podwozla .. , . ..

7
151 157

Szyba tylna boczna (wersja 3·drzwiowa) 8.B. Zderzak tylny 8.9. Tablica rozdzielcza, lusterko wewnetrzns 8.10. Ogrzewanie, przewietrzanie oraz klimatyzacja wnetrza 9. 9.1. Wyposaienle elektryczne . . .. Akumulator..................... ladowanle akumulatora , Uruchamlanie silnika za pornoca akurnulatora zewnetrznepo Alternator Wymontowanie alternatora . . . . . Typowe nlesprawnoscl uktadu ladowania akurnulatora Rozrusznlk Wymontowanie rozrusznlka Typowe nlesprawnosci ukladu rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczniki.................... Oswietlenie.....................

137

i37

157
157 160 161 161 215 215 217 223 226 230 233 236

13B 140 143 143 143 144 144 145 146 146 146 147 148 150

9.2.

. . .. ,... . . ..

9.3.

wymlary

9.4. 9.5.

Sfownlczek skrot6w Skorowidz rzeczoWy . . . . . . . . . . . ..

II Z racji specjalnych, korzystnych warunk6w gwarancyjnych oterowanych nabywcy nowego samochodu przez gwarantazaleca siy dokladne zapoznanie sil z ich postanowieniami iscisle przestrzeganie tych warunl<Ow, poo rygorem utrary ywaram':JI. vv ramacn gwaranGJI TU:l.tClLY powier nynullCllll.o OUOIUy I 11"~"*",, pojazdu Autoryzowanym Stacjom Obs1ugi Daewoo. W zwiqzku z powytszym. W okrasle gwarancyjnym, intormacje obsfugowo·naprawcze zawarte w tej publlkae] nalezy traktowac intormacyjnie, np. w celu postawienla wlasciwej diagnozy dotyczace] stanu technicznego pojazdu, oceny prawidtowego wykonania obslugl Iub naprawy gwarancyjnej w ASO. Po uptywie okresu gwarancji wiadomoSci dotyczqce obstug i napraw mog~ bye wykorzystane do samodzielnych prac przy samochodzie. Ze wzglfildu na udoskonalanie konstrukcji samochodu przez producenta zakres i czestosc wykonywania czynnoscl obslugowych mog~ ulegac zmianom. Zaleca sie kai:dorazowe sprawdzenie tych danych w fabrycznej dokumentacJi pojazdu.

La"

8 DAEWDO LANDS SAMDCH60 OAEWDD LANDS a .3-drzwiowy .5-drzwiowy.sedan. b . C .

0 rn. dzieki rnozllwosel ztozenla. W ciC\gu30 rnlesiecy od zatwierdzenia projektu uruchomiono seryjnC\ produkcie samoehodu Daewoo Lanos. dwustozkows sprezyny srubowe i amortyzat a ry. " Spotyka s!~ oznakowanie lego silnika symbolem 1.1.radosny i nos nas. Samoch6d w wersji osobowej jest przystosowany do przewozu pleciu pasai:er6w. wahacze wzdluzne. Samoch6d maze mise piEi!cioblegowC\rnschaniczna skrzynke bieg6w lub czterostopniowq skrzynkEi! automatyczna. Dzielone oparcie tylnego siedzenia. Opis pojazdu INFORMACJE . OGOLNE SAMOCODZIE Samoch6d maze bye wyposai:ony w jeden z kilku silnlkow: 1400 ems (1. ezyli radujC\cy nas.3. pleciodrzwtowa i trzydrzwiowa hatchback (dlugosc nadwezia 4074 mm) oraz pleclodrzwtowa i trzydrzwiowa wersj~ towarowa van (dlugose nadwozia identyczna z wersia hatchback) . sylwetki. Niesymetryczny podzial opar- Daewoo Lanos jest samochodem nalezacvrn do grupy sredntcb aut 0 d1ugosci nadwozia nieco powyze] 4. Przednie zawieszenie samochodu jest niezalezne z kolumnami typu MacPherson. ktorego nazwa wywodzi siEilad laclnskich slow: latus .podwOjny walek rozrntdu na gtcwicy. Z) OOHe .5 SOHC a rnocy 63 kW/86 KM alba 1.poJadynczy walek rOzfZctdu na gtowlcy.6 DOHC3) a mocy 78 kW 1106 KM). Mozllwe jest rowntsz przewozsrue wlekszsqo bagaiu po uprzednim ziozeniu tylnych siedzsn. stwarza szanse ponad trzykrotnego zwiEilkszenlaobJfiltosci przestrzeni baqazowe]. dzia!a w uktadzie krzyi:owym. uktad kierowniczy moi:e bye z przektadnia klerownicza ze wspomaganiem alba bez wspomagania. Tylne zawieszenie to zespolona as skretna. Jego celem byle skonstruowanie samochodu spslntalaceqo wysokie wymagania w zakresie wymag6w bezpleczenstwa i ekologli. Konstrukcja samochodu zostata opracowana przy Wsp6tudziale renemewanyeh firm.5 DOHC a mocy 73 kW/100 KM) lub 1600 cm3 (1. konstrukcj~ pedwozia konsultowano z firmq Porschs a sllnika z flrmCl Ricardo.czterodrzwiowa typu sedan (dlugose nadwozia 4237 mm). Samoeh6d ma trzy wersje nadwozIowe przeznaczone do przewozu os6b .o 1. wyposai:onego w odpowiednie [ednostkl napedowe. Pojazd wyposai:ono w lnstalaeje elektryczna 12 V (ujemny zacisk akumulatora dotaczono do masy pojazdu). SOHC . wtasciwosc: jezdnych. Wszystkie te Jednostki napedowe maia wielopunktowy wtrysk paliwa. rnajacych znaczaoy udzlal w przygotowaniach wielu znanych konstrukcjL Stylizacja nadwozia i wnetrza zostata dopracowana przez firm~ ltal Design. Zesp61 napadowy jest umieszczony poprzecznie nad przednla osia i napedza kola przednie. ukfad hamulcowy wypesaiony w hamulce tarczowe a wentylowanych tarczaeh na ko!ach przednich i hamulee bebnowe z tylu. Wyzwanie opracowania nowego sarnoohodu podleto w potowle lat 90. 1500 ems (1. . Hydrauliczny.4 SOHC) Ii 0 mocy 55 kW175 KM). wspomagany.

. cia w stosunku 2/3 urnozliwla przswozenie dlugich przedmiot6w i jednoczesne zabranls jednego alba nawet dw6ch pasate row..__ PRZESTRZEN BAGAZOWA (warsja sedan) a .10 INFORMACJE OG0LNE 322l =------. b .siedzenia tylne w po.z siatka metalowa . W celu przesuniecia przegrody nalezy wykr~cic sruby moculace [a do nadwozta a po przesunleciu wkrecic te sruby wgniazda odpowiadajqce nowemu potozsniu przegrody.-... b . natomiast w wersji pieciodrzwlowe] (4-miejscowej) rna przecrooe umleszozona za oparoiami tylnych siedzsn.zycji normalnej 250 686 l'ylne sladzanla zlozone 9Sa strzeni pasaZerskiej przeqroda .o siedzenia przegrada maze bye przesusiedzenia.polsmnosc PRZESTRZEN Ustawienie sledzen tylnych Pojamnosc ba.wldak.zamontowana na stale.sledzenia tylne ziozons BAGAZOWA (warsla hatchback) . bezposradnio za przednie ..gaZnika (dml") nadwozie sedan Tylne aledzania w pozycji normalnej 322 nadwozie hatchback a . Wersja towarowa (van) w samochodzie trzydrzwiowym ma dwa miejsca sisdzace oraz przestrzen bagaiowCl cddzielona ad prze- ni~ta do przodu. W tej wersji po zloieniu oparcia tylneg.

. .brak 1'1 wyposaienlu. Wyposazenie samochodu Lanes" Rodzaj wyposaienia Wspomaganie ukladu kierowniczego RegulacJa WYSOKoscJ ola KlerownJcy k Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrma pasazsra Uklad ASS Ogrzewanie tyrnej szyby SWiatta przeclwmglowe przednie Wycieraczka tylnej s"Zyby(hatchback) Tylny spoiler Obrotomiarz Zegar cyfrowy K1imaty"Zacja Centralny zamsk Immobilizer . pornirno mniejszej pojemnosci bagai. pakietach. tzw. 0.OPIS POJAZDU 11 PRZESTRZEN 8AGAZOWA (wersja van) Nadwozie typu hatchback. Zderzakl w kolorze nadwozia Elaktryczne sterowanie szyb drzwl bocznych Elek!ryczne sterowanie lusterka prawego Antena elektrycznie podnoszona Batwione szyby Lakier metalik rub perlowy Dodatkowe (trzecte) swlaUo hamowanla QbiaSnienie oznae.nika nlz nadwozie typu sedan.6 DOHC). kt6re jest takie oterowane w zr6inicowanych fabrycznych zestawach. .lklem lmmobllizera.wyposaienl8 standardowe.zeJi : S. 5-drzwlowy 0 - Wersja SE 4-drzwlowy S WersJa SX11 3. piqtym drzwiom z tylu nadwozia.4.S) oraz wzbogaconych (SE.5-drzwlowy s S s 0 0 0 s Q 0 0 s s s - s s s - - - s s s s 0 s a s s 0 s s s 5 s S3! 531 0 - s 0 0 0 s 5 s a a 0 0 " Wyposaienie moze utec zmianom (1'1 Lanosle 1. dodalkowe ~wlatlo hamowanla w standardzll~) ~ Samoch6d z s!lnikiem 1600 dm' (1. Wersja S 3.niku przedmiot6wo sporych rozmiarach dzililki duzyrn. SX) z dodatkowym (opcjonal- PRZEGRODA ODDZlElAJACA PRZESTRZEN BAGAZOWA nym) wyposaZeniem. 4.wyposazeme dodatkowe \opcja). " W slandatdzle dotyczy szyb drzwi bocz:nych przsdnich. pozwala na umieszczenie w bagai.4 l'Iyposaienie 1'19 opisu warsjl S Z wYil:l. Samoch6d jest produkowany w wersji podstawowej (standardowej .

modelu roku i numer seryjny nadwozia.5 SOHC.typ napedu w danym samochodzie: • KLATF486EWB000001 F .Warszawa. Polska. Lanos). 0.1.to dane ldentyfikujace producenta samochodu: KLA . silnika. W . A . pojernnosci skokowej.model roku: V -1997. 48 . B .oznaczenie silnlka. Poszczeg61ne czlony numer VIN rnaia nastepujqce znaczenie: KLA lub SUP . R6wniei. Korea.samoch6d wyprodukowany w zakladach Daewoo-FSO. Y . V -1 .rodzaj nadwozia: 08 .przedni naped z mechanicznq skrzynkq bieg6w. natomiast numer identyfikacyjny jest wybity w g6rnej czesci przegrody czolowej po prawej stronie.1998. Przykfadowo: .numer homologacji. Przykladowe oznacz. W .skrzynka automatyczna.numer seryjny nadwozia.1999.eksport. Numer VIN sklada si~ z 17 znak6w.3-drzwiowy hatchback. 3 -1abliczka znamionowa .4-drzwiowy sedan.grupa pojazd6w wg klasyfikacji producsnta (Nexia. na przegrodzie czolowej obok numeru VIN znajduje sifil tabliczka z numerem homologacji sarnochodu.typ silnika: C .5 DOHC.6 DOHC.przeznaczenie pojazdu: E .4 SOHC. Tabliczka z numerem identyfikacyjnym jest umieszczona na przegrodzie czofowej za serwern hamulcowym. W numerza tym sa zawarte informacje dotyczace producenta samochodu. 000001 . . • SUPTF69YDXW000002 .2.rynek wewnetrzny: W .Bupyong.numer YIN.2000. 2 .12 lNFORMACJE OGOLNE 1.tabllczka homologacJ! Ueiali wyst'iJPujel. typie rozrzadu.numer identyfikacyjny pojazdu VIN (Vehicle Identification Number). 6 . .Daewoo FSO. typu nadwozia.sCI. T . Y .1. SUP .samoch6d wyprodukowany w macierzystym zakladzie Oaewoo. Daneidentyfikacyjne Dane identyfikacyjne samochodu stanowiq: .zaklad produkcyjny: B .Daewoo Motor. rodzaju zasilania. 48 . E . 69 . X . F . Oznaczenie silnlka zawiera informacje a typie jednostki napedowe]. ROZMIESZCZENIE IDENTYFIKACY DANVCH JNYC H SAMOCHODU LANOS 1 . 6 -1.5-drzwiowy hatchback.enie silnika: A15SMN012345B. producencie i numerze seryjnym.

1600 emS).wielopunktowy wtrysk paliwa).rodzaj zasilania silnika (MPi . 16 . 15 .DANE IDENTYFIKACYJNE 13 NUMER VIN (1) I TABLlCZKA HOMOLOGACJI (2) SAMDCHODU DAEWOO LANDS Poszczeg61ne elementy oznaczenia zawierajq nastspuiace informacje.5 ~ E < 10.zakfad produkujqcy silniki. B .stopien sprezanla 9. M .1400 ern". rzedowy. N . 0 .5.polernnosc skokowa silnika 1500 ern" (13 . S .kolejny numer produkcyjny. A .9.typ rozrzadu: SOHC (2 zawory na cylinder).0 < E < 9.typ silnika: 4-cylindrowy. TABLlCZKA ZNAMIONOWA SAMOCHODU PRODUKCJI DAEWOO MOTOR (Korea) UMIESZCZENIE NUMERU NA SILNIKU DOHC TABUCZKA ZNAMIONOWA SAMOCHODU PRODUKCJI DAEWOO-FSO (polska) UMIESZCZEN1E NUMERU NA SILNIKU SOHC .0 012345 .DOHC (4 zawory na cylinder). S .

warsja 5-drzwlowa. b .wit Typ nadwozia 3-drzwiowe 4074 1678 1432 2520 1405 1425 4·drzwiowe 4237 1678 1432 2520 1405 1425 5.-drzwlowe 4074 1678 1432 2520 1405 1425 838 716 160 838 879 160 838 716 160 .wersja 4-drzwiowa 1.3. 14 a INFOAMACJE OGOLNE 838 2520 715 b 407' c 4~31 PODSTAWOWE WYMIARY SAMOCHODOW DAEWOO LANOS a . c ..wersja 3·drzwlowa.. Charakterystyka techniczna pojazdu Wymiary podstawowe samochodu w mm Wymlar Dlugosc Szerokosc Wysokosc Rozstaw osl Rozstaw kot przednlch Aozstaw kOllylnych Zwis przedni Zwis tylny Prze{.

4.4 1.przedniej -Iylnej Llczba pasazerow 1.2/5.9 10.1 27 73 4. przednia podluznica zostara tak skonstruowana.9 73 4.9 5.przy 90 km/h . 0 optymalnej deformacji w mlejscach stref kontrolowanago zgniotu w przypadku zderzenla CZDtowego i z tytu.przy 120 km/h bleg Przyspieszenie BastycznoM (s) (5) (s) (~) (dB IAI) (m) (1/100km) 45/46 82/83 125/127 160/165 172/175 12.4. odII .5 6. 1. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy w kg Masa przyczepy Masa calkowlta przyczepy bez hamulca Masa calkowlta przyczepy z hamulcem Typ silnlka 1.5 5-drzwiowe 3 i 5-drzwiowe 1040 1595 1.5 SOHC I DOHC 1.y.cykl mlejskl . Na podstawie wynik6w licznych pr6b zderzeniowych.4. aby w maksymalnym stopnlu przejac energilil zderzenia. 1.9 19.6 7. utrzyrnac o .9 10.4: 1.4 SOHC 480 900 1.2/11. Nadwozie spetnia wymagania okrestone przepisami obowiazujacyrni w Europle oraz w Ameryce P6fnocnej.8 14.4S0HC 1. "crash test6w opracowano bezplecana.1 12.9 7. tzw. powiednio sztywna bryl~ nadwozia.7/7. ekologil oraz ergonomii.5/12.6 18.3 73 4. bezpieczeristwie decyduje konstrukcja element6w nadwozia.5 4-drzwiowe 1035 1595 826 769 5 1.6 DOHC 480 1100 480 1000 Osiqgi samochodu 051<491 Pr~kosc maksymalna -1 brag -II biag -III bieg (kmfh) 42 Typ silnika 1.5 3-drzwiowe 1010 1595 826 1.2 5.4/10.9 24. a [ednoczesnle w razia wypadku.6 ~drzwlowe 1050 1595 826 769 5 1020 1595 826 769 826 769 5 769 5 5 " Podane masy dOtyClfj semochooow w wars]1 pcdstawowe]. Prezentuje wysoki poziom w zakresie bezpleczenstwa biernego i czynnego.6 DOHC 48 78 115 155 166 14.5 SOHC I DOHC 1. Walory uZytkowe samochodu Daewoo Lanos bedac samochodem zaliczanym do klasy srednle] urnozllwia latwe poruszanie sle w warunkach ruchu miejskiego i jest jednoozesnte wygodnym autern do dalszych podr6i.5 11.7 f 19.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 15 Masy samochodu w kg') SlInlk Rodzaj nacwozta Masa wtasna Masa calkowita Obclazenie osl: .8 24 -IV bieg -v 0+100 km/h 60+100 km/h 80+120 km/h Zdolnosc pokonywanla wrnlesian Glosnosc Minimalny promier"l zawracama Zuzycie pallwa: .9 11 A 5.0 27 85 130 168 180 11.

wzmocnienla drzwi. aby w przypadku zde(zenia czotowego nle nastapito ich zablokowants i byta rnozliwosc lch natychmiastowego atwarcia.ce pasazerow przed skutkami zderzenia bocznego. Podobnq funkeje spetnia balka wzrnacniajaca przegrody czolowej. Poprzeczki podfogi. Ponadto mala one wzmocnienia chronia. . Temu celowi slui:y r6wniez szaroki stupek srodkowv oraz belkl wzrnacntalace drzwi boczne. do kt6rych sa montowane siedzenia. Zderzaki przednie i tylne sa wykonane z trzech element6w. Dodatkowo wptywa ana na zmniejszenie drgar'l przenoszonych z przedniej czesci nadwozia.16 INFOAMACJE OG6LNE WZMOCNIENIA NADWOZlA PDPRAWIAJACE BEZPIECZENSTWD STAEFY KONTROLOWANEGO W SAMOCHODZIE ZGNIOTU b ¢ DrzW=i=p=rz=e=d=n=le:::>.bezpieczne przemies. W razie powai:niejszego wypadku konstrukcja zderzak6w pomaga roztozye j zredukowac slle uderzenia. Drzwi boczne skonstruowano tak. w tym takze zderzenia bocznego. Kablna pasazsrska ma wiele zabezpieczeri rninirnalizujacych stoplen wgniecer'l nadwozla podczas zderzenia. b . Ich konstrukcja ma sluiy6 absorpcji uderzenia przy niewielkiej preokoscl i zapobiegac uszkodzeniom nadwozia.zczenie drzwl w nastepstwie zderzenia ozoioweqo silnik w komorze silnikowej i zapobiec jego przemleszczeniu sie do wnetrza pojazdu.~ DlZWllylne ¢ BEZPIECZNA KDNSTRUKCJA DRZWI a . wykonano z materiat6w a wysokiej wytrzyrnatcsci. Dach samochodu oraz stupki rnaja wzrnocnienia usztywniajacs bry1til nadwozla w przypadku wywr6cenia pojazdu.

stosownie do wzrostu osoby zajmujClcej przednie siedzenie. b . Dzlekl temu moi:na dobrac najkorzystnleisza wysokosc zamoeowania pasa. gdy nastepuje zderzenie pod katsm mnie-jszym nit 30· od osi podluinej samochodu. potocznie zwane powietrznymi. Warsje Lanasa SEt SX moga. 3 .wkfadka pochtanlalaca energilil. Przednie pasy bezpleczenstwa rnaja dodatkowo rnozliwosc regulaeji punktu gornego zamocawania na slupku srodkowym. przeznaczone dla kierowcy i pasazera.tylny 1 . 1- Przednie i tylne siedzenia SCI wyposaZone w zagt6wki 0 regulowanej wysckoscl. zostaje uruchomiony meohanizm napelniania poduszki po- Dacwoo L:Jl1D. pasy bezwladno$ciowe dlaczterech mleisc i pas blodrowy dla srodkoweqo miejsca na tylnym siedzeniu.przadnll.zewnetrzna poWioka zderzaka z tworzywa.h . W przypadku kollz] pojazdu przy predkosci powyze] 25 krn/h. 2 .belka sprazysta Standardowym wyposazeniern sa. bye wyposazone w poduszki gazowe.WALORY UZYTKOWE SAMOCHODU 17 a b ZOERZAKJ SAMOCHODU a .

Stanowi ona ochrone glowy i klatki piersiowej os6b siedzacych na przednleh siedzeniaeh. majq mozllwosc regulaeji wysokosei snopa swlatla (w cztery rozne poiozenla) w zaleznoscl ad obclazenia samoehodu. Reflektory przednie. W wersji SE. kt6ry pomaga kierowcy utrzymac kontrole nad pojazdem w razie naglyeh i nieprzewldzianych zaqrozen na drodze: . Po pociaqnleciu w 96rfil diwigni umieszczonej po lewej stronle kolumny jest moiliwe ustawienle kierowniey w dogodnym Oednym z pisciu rnozliwych) poloi:eniu. jesli wymaga tego sytuacja na drodze. zwany ASS. estetycznie wkomponowane w brytfil nadwozia. Funkcja ta sluiy wyeliminowa- 0.02 s SAMOCHODU 0.04 s podezas koltxji) 0.18 INFORMACJE OGOLNE GORNE ZAMOCOWANIE PASA BEZPIECZEr'JSTWA Z MOZLIWOSCII\ REGULACJI WYSOKOSCI WARUNKI ZADZIAtANIA MECHANIZMU PODUSZKI POWIETRZNEJ NAPEtNIENIA wietrznej. Optymalne wykorzystanie funkc] poduszki nastepuje przy [ednoczesnym zastosowaniu pas6w bezpleczenstwa. Istnieje taki:e rnozllwosc wyposai:enia samoehodu w uklad eliminujqcy blokowanie k6t.07 s PODUSZKI POWIETRZNE (fazy napelnlanla . zar6wno na prostej drodze jak i w ruchu po luku. Wypetnienie poduszki nastepuje W ezasie 40 ms.zapobiega utracie sterownosci pojazdu podczas gwaltownego hamowania na sliskie] nawierzehni.w przypadku gwaltownego hamowania umoi:liwia skret kierownicq I bezpieezne ornlnlecle przeszkody. SX samoeh6d jest wyposai:ony w kolurnne kierownicza z regulaejq poiozenia kola kierowniey. .

zapewniajqc dobra widocznosc do przodu. Z miejsca klerowanla.moi.dZwignia regulacyjna.pokr~1I0 regulacji na tabliey rozdzielczaj Q . b .i 5-drzwiowe samochodu sa ponadto wyposazons w wycieraczke tylnej szyby ze spryskiwaczem. stanowia wainy element biernego bezpieczenstwa.WALORV UZVTKOWE SAMOCHODU 19 b REGULACJA POlOZEN1A KOtA KIEROWNICY a . Estetyczna tablica rozdzielcza i elementy wyposai:enia wnetrza 0 zaokraqlonych krawedziach. REGULACJA USTAWIENIA SWtATtA MIJANIA a . Wycieraczka szyby przedniej polaczona ze spryskiwaczem oczyszcza powlerzchnle szyby w 80%.tiwe polozenla klerownicy niu olsniewanla kierowc6w samochod6w Jadqcych z przeciwnegokierunku i jest realizewana przez prowadzqcego. R6ine predkosci pracy umozliwiajq dostosowanie dzialania wycieraczki do intensywnosci opad6w. WersJe 3. wykonane z niepalnych materiaf6w.

5. Uwaga. Ace . recyclingu. Kluczyk umozliwiajqcy wl~pzenie zaplo- WYtJ\CZNIK ZAPtONU . Uklad wtrysku paliwa oraz konwerter katali· tyczny (zwany popularnie katalizatorem) zapewniajq rsdukcje ernisjl szkodliwych ezynnik6w zawartych w spalinach do atmosfery. spelniajqc rniedzynarodowe nermy wtym zakrasia. 85% cze-sci skfadowych samochodu nadaje sie do ponownego wykorzystania.e uktadow sterowania sllnika. kola kierownlcy nie jest zablakowane. kt6regokod odczytywany jest przez modul steruiacy imrnobitizera. gdy kodkluezyka nie zostanie zidentyfikowany nastepuie automatyczne zablokawanie pampy paliwa.zaplonowej. 85 1. wtryskiwaczy i cawki . Daewee Lanos Jest servjnle wyposazony w uklad unieruchomienia silnika tzw. W przypadku. Kluczyk W stacyjce rnoze bye ustawiony w jednej z czterech pazycjl: LOCK . Przy opraeowaniu samochodu Daewoo Lanos zwr6cono spscjalna uwaqe na sprawy ochrony srodowlska. W razis zagubienia kluezyka nalezy zwr6ei6 ste do Autoryzowanej Stae] Obstugi Daewoo w celu przeprogramowania posiadanych kluczyk6w. pootaczone zasilanis do niekt6rych odbiornik6w ((aaio. UrzCldzeniasterowania i kentroll Wylctcznlk zapfonu WylCleznik zaplonu jest potaczony z meehanizmem blokujacyrn kierownice po wyj~ciu kluczyka oraz mechanizmem zabezpteczaiacyrn przed powt6rnym rozruchem sllnika (ponowne uruchomienie silnika jest rnozllwe po cofnieclu kluczyka w pozyciEil ACC). w tej pazyaji mozna wyj~6 kluezyk.sllnfk wyI~czony. immobilizer. tak aby znalazca kluczyka nie megl uruchomi6 pajazdu.20 INFORMACJE OG6LNE nu ma wbudowany transponder. 823D WIDOCZNOSC Z MJEJSCA KlEROWCY W SAMOCHODZIE Znaczne przeszklenie i odpowiedni ksztatt nadwozia zapewnia dobra wldocznose we wszystki chkieru nkach. umozliwiajEicy zadzialani. W przvpadku potwierdzenia lege prawidlowosci zostaje przekazany sygnal do modulu eleldronieznego (ECM). zapalniczka).odlaczone zasilanie wszystkich odbiornlk6w elektrycznych. tzw.

TRZNYCH OFF :00: . swiatta pozycyjne.zapton wt~C1. Obrotowa konc6wka dzwigni sfuzy do wlaozania swiatet ZBwnetrznych: WtACZANIE SWIATEt ZEWNE.trznego i kierunkowskaz6w Dzwignia zespolona .wlaczone . Wgzy~tltjR ndhinrniki elektryczne zasilane.wlqcznik oswtetlenta zewnetrznago i kierunkowskaz6w jest urnleszczona po lewej stronie kolumny kierowniczej pod kolem kierownicy.0ny. ~DID PRZEtJ\CZANIE $WIATEt MIJANIA NA OROGOWE . swiatla mijania (po przesunieciu dzwigni ad kota klerownicy w strons przodu samechodu zostaia wtqczone swiatia drogowe).pozycja uruchamiania silnika.wlqczone . po uruchomieniu kluczyk samoczynnie powraca do pozycji ON. START .UBZADZENIA STEAOWANIA I KONTAOLI 21 WN~ZE SAMOCHODU ON . WI~czniko5wietlenia zewn.swiatia wytqczone. oswietlente zestawu wskai:nik6w i tablicy rejestracyjnej.

22 a 123 4 INFORMACJE OG6LNE 5 6 7 89 10 11 12 3ii 33 b 32 31 12 3 27 30 29 28 2726252423 22 21 20 19 18 17 16 15 1413 12 4 5 6 7 8 9 10 12 .

lampka sygnaJizacyjna zaptecta pasa bezpieczer'lstwa. 17 -lIcznik przebiegu calkowitego.przyclsk kasowanla drogomierza.obrotomierz. 20 ~ lampka sygnaliza. b .dtwlgnia ztniany bieg6w.predkosclornlarz.zegar cyfrowy.popielnlczka.larnpka sygnalizacyjna otwarcia drzwi. 2 ~ nawiewy boczne . 20 . 10 .wskainik pozlomu pallwa.pedal hamulca.dzwignia wlElcznika swlatel zswnetrznyoh. 3 .lampka sygnalizacyj118 Immobilizers. 6 ~ lampka sygnalizacyjna rezelwy paliwa. 23 ~ regulator tamperatury.regulator ustawienia przednlch reflektor6w.lampka kontrolna Iylnego swiatla przeciwn'lglowego. 18 . 4 ~ lampka kontrolna swlatel przeclwmglowych przednich. 31 . 13 . 30 .poduszka powlatrzna kierowcy. 6 .dzwlgnia hamulca r~cznego.podstawka na napoje. 8 .URZ6DZENIA STEROWANIA I KONTROLI 23 a 2 3 456 7 65 9 10 11 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 b 2 456 7 65 9 3 ZESTAW WSKAZNIK6w a ~ wersja samochodu z bogatszym wyposai:eniem. 22 . 11 .wlacznlk ogrzewania tylne] szyby.dtwignia wl~cznika wycieraczek i spryskiwacza szyby przedniej.uchwyt zwalnlania zaczepu maski sllnlka.lkowego. 18 . .cyjna ladowania akumutatora 21 . 7 .regulator dmuchawy. 32 . 3 .licznik dziennych przebleg6w.lampka kontrolna swlatef drogowych. 16 . 19 . kierunkowskaz6w i przednich swiatet przeciwmglowych.wlO\cznik ukladu klimatyzacji. 12 . 9 .wlotcznik swiatel awaryjnych. 21 .przyclsk sygnalu dzwit. 25 . 12 .sohowek.lampka kontrolna kierunkowskaz6w.wlotcznlk tylnych lamp przeciwmglowych.lampka sygnallzacyjna funkcjonowania uklad6w silnlka 21 20 19 1S 17 IS 16 lit 17 USYTUOWANIE URZI\DZEN STEAOWANIA a . 15 . 16 . b . 9 . 28 . 14 -Iampka sygnalizacyjne niskiego cisnlanla oleju w sllniku.dodatkowy schowek na male przedmioly. 2 ~ wskatnik temperatury plynu chtodz(lcego. 24 .nawlew srodkowy.zym wyposai.lampka sygnalizacyJna podLJ8Zkl powtstrzne]. 27 . 33 .zapalniczka. 0 . 5 .enlem. 4 .zestaw wskBtnik6w.poduszka powletrzna pasaiera. 26 ~ pedal gazu.regulator poiozenia lusterka zewn~trznego prawego . B . 17 . 7 . 15 -Iampka sygnalizacyjna ukladu hamulcowego. 5 . 11 ~ lampka sygnalizacyjna ASS.lampka konlfolna zwiekszonej mocy (dla wersjl z automatyczna skrzynka bieg6w).sterowanie kierunku nawiewu. 13 .samochodu z bogats.radioodblornik.wersja standardowa 1 .nawlewy szyb drzwi przednich. 14 .sterowanie naplywu powietrza. 19 .samochodu standard owego 1 . 34 .skrzynka bezpiecznlk6w. 29 ~ pedal sprz~gla.

spowoduje zaswlecenle przednlch lamp swlatsl przeclwmglowych. Po zwolnieniu nacisku dzwignia samoczynnie powraca do pazycji .J\CZANIE PRZEDNICH SWIATEt.. pod warunkiem wczesnlejszego wfClczenla swiatet zewn~trznych. Obr6cenie go w pozycje ON. wyjt§CiOW8j. INT . ciClgla praca wycieraczkl.szybka.wolna.LEWYCH. DROGOWYCH DZwIGNIA Wt.t\CZANIE SWIATEt. PRZECIWMGlOWYCH Kr6tkotrwate przyci~gnl~cie dzwigni w kierunku do kola kierownicy spowoduje chwilowe wI~czenie swiatsl drogowych. Wlqcznik rna cztery pozycje: OFF . Wt~cznik wycleraczki przedniej I spryskiwacza szyby Wt. La . natomiast wychylenie do dalu wt~czy lewy kierunkowskaz. URUCHAMIANIE SPRYSKlWACZA PRZEDNIEJ 8ZVBY Na dzwigni zespolonej (w samochadach z bogatszym wyposai:eniem) znajduje si~ piersoieniowy wtClcznik przednich swiatel przeciwmgtowych. Wychylenie diwigni w plaszczyznte kola kierownicy do g6ry spowoduje wtaczenie prawego kierunkowskazu. bez wzqledu na ustawienie wtacznika 5wiatet. Kr6tkotrwale naclsnleoie diwigni.praca przerywana (co 4 5). HI .24 INFORMACJE OG6LNE KRDTKOTRWAtE Wt. w plaszczyznle kola kierownicy..wycieraczki wylClczone. w kierunku pozycjilNT (do gory) spowoduje jednokrotne oczyszczenie szyby przedniej.l\CZANIA WYCIEAACZKl wtACZANIE KIERUNKOWSKAZOW P-PRAWYCH L . ciqg1a praca wycieraczki.

y ta sama dzwiqnla co dla wycleraczkl szyby przedniej.1 pozycja . • II pozycja (wahliwa) . 5 .ciqgfa praca wycieraczki. Ogrzewanie i przewletrzanie wn~trza samochodu Daewoo Lanos jest wyposazony w urzadzenle grzewczo-wentylacyjne.gni~cie dzwignl wycieraczki w kierunku do kola kierownicy.sterowanle nawiewu.regulator dmuchawy.wlElcznlk klimatyzacji WIClcznikwycieraczki i spryskiwaczy tylnej szyby (wersja hatchback) Do sterowanie praca wycieraczkl i spryskiwacza tylnej szyby j siui.regulator temperatury. zamontowany klimatyzator. -. Ogrzewanie jest reallzowane poprzez przejmowanle ciepla ad plynlJ chtodzacepo silnika przeplywajqcego przez naqrzewnice. Uruchomienie tylnej wycieraczki nastspuie poprzez przesunlecls diwlgni w strone od kola kierownicy. 6 .I1CZANIE WYCIERACZKl (wersja hatchback) TYLNEJ SZVBY STEAOWANIE PAZEW1ETRZANIEM I OGRZEWANIEM WNr.UA?ADZENIA STEAOWANIA I KONTROLI 25 2 3 1 Wt.regulator naplywu powletrza z zewnatrz. Przycia.rRZA POJAZOU 1 . 3 .uruchomienie spryskiwacza z jednoczesna praca wycieraczki. spowoduje uruchomienle spryskiwacza 1wykonanie kilku cykli czyszczenia szyby. 4 . 2 . W tablicy rozdzielczej znajdUja. silil nawiewy przez NAWIEW POWIETRZA SAMOCHODU DO WN~RZA . Na zyczenie maze bye r6wniei.wl2lcznik ogrz8wania tyrneJ szyby.

4) i regulatorze temperatury ustawionym w lewym skrajnym poloi:enlu (w zakresie niebieskiego pola). nawiew na wysokoscl twarzy kierowcy i pasa. nawiew powietrza na szyb~ przedniCl i szyby drzwi przednichoraz na nogi kierowcy i pasai:era. Minimalnq temperature w samochodzie. Elementy sterowanla ogrzewaniem i przewietrzaniem sa wbudowane w tabuce rozdzielcza. Regulator dmuchawy . Umoi.. Obrot pokrena w kierunku zgodnym z ruchem wskaz6wek zegara daje stopniowe zwiekszanie temperatury powietrza. kierunek nawiewu. wynlkajqcego z wtqczenia klimatyzacjJ I innych odbiornik6w w samochodzie.26 INFOAMACJE OGOLNE ktore.liwia wyb6r tych klerunkow przepfywu powletrza IUb Ich kombinacje: . i . . WtClczona klimatyzacja powoduje dodatkowy pob6r mocy z silnika. Takie polozenie zaleca si~ stosowac w przypadku konlecznoscl poruszania sifil w warunkach duiego zadymienia. w korku ulicznym lub gdy wymagana jest szybka zmiana temperatury we wnetrzu pojazdu. powletrze jest rozdzielane we wnetrzu kabiny pasai:erskiej. sprawia i.. wykorzystywa6 powietrze naplywajqce z zewnatrz pojazdu lub zarnknac obieg wewnEiltrzny (tzw.nawiew na nogi kierowcy j pasai:era oraz na wysokosci ich twarzy. recyrkulacja.Zera oraz nawiew na nogi.JLJ r: - nawiew na wysokoscl twarzy kierowcy I pasai. Sterowanie naplywu powletrza .y do regulacji iloscl napfywajqcego powietrza.era. Wf~cznik ogrzewania tylnej szyby . ~e. Prawe skrajne polozenie. Sterujac odpowiednimi pokretlami i wlqcznikami rnozna dozowac ilose powietrza naprywajaceqo..niektore wersje samochodu Lanos maja jako wyposai.naclsniecls wlacznlka spowoduje wlqczenie ogrzewania tylnej szyby. tzw.nawiew powietrza na szybe przedniC\: szyby drzwi przednich.. z uwagi na odbieranie ciepla od plynu chlodzqcego silnik. zgodnie z iyczeniem kierowcy. elektroniczny rnodui stsrulacy ECM (Electronic Control Modul) odlacza czasowo zasilanie sprzegla elektromagnetycznego sprezarkl kllmatyzacji.nia intensywnosc naptywu powietrza zewnetrzneqo od prsdkoscl samochodu.enie dodatkowe zarnontowany klimatyzator. wplywajC\c na zwiekszenie poziomu zuzycla paliwa.enie.nawiew na nogi kierowcy i pasai. Dlugotrwafa [azda bez doplywu sWiezego powietrza z zewnCltrz spowoduje potnienie szyb i w6wczas naiezy doprowadzlc powietrze z zewnatrz przestawiajqc regulator w lewe poloi. maksymalnym wydatku dmuchawy (predkosc .. ze tlosc powletrza naplywajaceqo jest zaJei. Ustawienie pokretfa w pozycji OFF (dmuohawa wytaczona) sprawla. rnoze bye realizowane po osiqgnililciu odpowiedniej temperatury plynu w ukladzie chlodzenia. Regulator temperatury .ustawienie suwakowego regulatora naplywu powietrza w lewym skrajnym polozenlu uzalei. W'Clc.liwia on schtodzenie wnetrza pojazdu w przypadku wysokiej temperatury otoczenia. .moiliwe sa trzy zasadnlczs kierunki nawiewu powistrza do wnEiltrza: na przednia szvbe i szyby drzwi przednich. Ogrzewanie wnetrza pojazdu. Wyfqczenle nastapi po ponownym wcisnieciu wlqcznika lub automatycznie po oketo 10 minutach. - . Ustawienie pokretia sterowania w zakresie pola o kolorza niebieskim powoduje naplyw zlrnnego powletrza.znik kllmatyzacji (wyposai:enie opcjonalne) .urnozliwla plynnq regulaciEil temperatury powietrza naplywajqcego do wnetrza kabiny pasaierskiej. Sterowanie kierunku nawiewu . recyrkulacja). Umieszczone w tablicy rozdzielczej kratki rnajq ruchome zeberka umozllwiaiqce odchylanie strugi powietrza.na od prsdkoscl samochodu. zmienia6 jego temperature. W przypadku znacznego obciazerua silnika. czyll maksymalny efakt chtodzenla. uzyskuje si~ przy wtqczonym uktadzie recyrkulacjJ (brak doplywu powietrza z zewnqtrz).e powietrze krqi:y w zarnknletym obiegu wewnqtrz pojazdu. np.era.czterozakresowy regulator dmuchawy slui. Sterowanie nawiewu umoi.

. leez powt6rnie unlssc jq na wysokosc urnozllwtajaca samoczynne zarnknlecle po opuszczeniu.UR?:jDZENIA STEROWANIA I KONTROLI 27 DZWIGNIE OTWIEAANIA POKRYWY BAGAZNIKA I WLEWU PALIWA DZWIGNIA OTWIERANIA POKRYWY SILNIKA WlEWPAUWA ZAMEK POKRYWY SILNIKA (strzatkE!pokazano dtwigni'il zaczenu zabezpleczaJ-qcego) W sezonie zimowym zaleca shil okresowo czae klimatyzacj. bagaZnika I wlewu paliwa W celu otwarcia pokrywy silnika nalezy pociagnClc diwignifil sterowania zamka pokrywy umlsszczona w dolnej czesci. Zarnykaiac masks ztozyc podporke urnlescic iCl w uchwycie i opusclc swobodnie pokrywe z wysokcsci 20 . wlClele- Otwieranle zamk6w pokrywy silnika. Po otwarciu podeprzec pokrywe podporka. Po ustawieniu sie Z przodu samochodu i lekkim uniesieniu pokrywy..30 em. nalezy zwolnic zaczep zabezpieczajqcy przesuwajac go w lewq strone. w celu nasmarowania ment6w sprezarkl i uszczelnlen ukfadu. Po lawej stronie fotela kierowcy znajduje si~ zesp61 dzwlgnl sterowania zamkiem pokrywy bagai:nika oraz zatrzaskiem pokrywy wlewu paliwa. W razie nlezarnkniecia nie dornykac pokrywy poprzez dociskanie rfilkq. Unoszac [edna Z oznakowanych piktogramam dzwigni powoduje sie otwarcie odpowiedniaj pokrywy. po lewej stronie kolumny kierownicy.

szczeg61nie w tym I oryginalne czesci zamienne i zalecane mate- okresie. Trzeba pamtetac. Przedni fotel samochodu wersjl 3-drzwlowej jest wyposaZony w mechanizm odchylenia oparcia i przssuwanta fotela W oelu ulatwienia wsiadanla pasai:erom na tylne siedzenls. . nalei.unikac jazdy z maksymalnymi predkosciami na poszczaqolnvch biegach.cegowfasciwy moment dokrecsnia korka. UstawiajElc opareie w normalnvrn polozenlu nalazy pamletac.. Po okresle docierania zasadniczo nie przewiduje si~ ograniczeri w eksploatacjl. taki:e w oelu zapobiei.. przyczepy ani innyoh pojazd6w w tym okresle. Przednle siedzenia Ustawienie przednich foteU maze bye zmieniane. Nastepnie konieczne jest reczne zatrza~ni~cie pokrywy wlewu paliwa odcinaiace] dostep dokorka. tzn.d. blokady przesuwufbtela.y wlasciwie eksploatowac pojazd.enia rnozliwosci jei uszkodzenia podczas jazdy i manewrowania pojazdem.. tak co do cdleqloscl ad kola klerownicy. okreslajCl. jak i regulaeji kata naehylenia oparcia. okras docierania rna wplyw na trwatosc zespotew samochodu i dlatego. Przed zaieclern rniejsca na tylnym siedzeniu nalei:y untesc dzwigni. a po ztozenlu oparcla przesunac totel do przodu i wyjsc z pojazdu. b . ZakrfilcajCl. ze pierwszy okres uzytkowania pojazdu (przebleg do plerwszego przegJ~du OT 1000 -i.twlgnia.2000 krn) tzw.? regulae]i oparcia przedniego siadzenla usytuowana w dalnej czesci fotela.c korek z ruchem rum... poruewaz wtasclwe ustawienie fotela rna wplyw na bezpleczenstwo pasazerow Przednle sledzenia SElwyposaione w zagl6wki a regulowanej wysokosei.c dzwignitii! urnieszczona ad zewnetrznej strany totela. . wykonywae przegl~dy zgodnie z planem czynnosci obslugowych. ~ w zaleznoscl od warunk6w drogowych w odpowiednim czasie redukowac bieg na nizszy. . stosowac rialy eksploatacyjns .unikac gwaltownego przyspieszania I harnowania (Iagodne hamowanie urnozliwi lspsze dotarcie okladzln ciernych i zapewni ich dluisza trwatosc). zgodnie do ehwili zadzialania mechanizmu zapadkowego. korzystac z urzadzen samochodu zgodniez informacjami zawartyrnl w lnstrukc]i obslugi samoohodu. Przy wysiadaniu nalezy nacisnEl. aby zaskoczyf zatrzask przyttzymujEley oparcis.: . nalezy wskazowek zegara. 28 W cslu napelnienia zbiornika obracac paliwa INFORMACJE OGOlNE nalety otworzyc pokrywEil wlewu i odkreclc korek. jed- . aby zbytnio nie przeciazac silnika.diwignia regulae}1 ustawlania oparcla SIEDZENIA 1.6. Spawoduje to pochylenie oparcia do przodu I przesuw fatela w tym klsrunku. Uwagi dotyczace eksploatae]t" W trakcie eksploatacjl nalezy przestrzegac zalecen zawartych w ksiazce gwarancyjnej. REGULACJA POlOZENIA PRZEDNIEGO a .unika6gwattownego zwiekszanla predkoscl obrotowej sllnika po jego uruchomleniu (zaleea si~ stosowanle tej zasady podczas calego okresu uzytkowania pojazdu): .nie holowac an.

aby preokose obrotowa silnika oslaqneta obroty powyza] 6500 obr/min.nie dopuszczac.szym biegu. dostosowulac I" do panujqcych warunk6w ruehu drogowego.r UWAGI DOTYCZ!\CE EKSPlOATACJI 29 ODCHYLANIE OPAACIA PRZEDNtEGO SIEDZENIA (wersja hatchback) 1 . 2 . .ldo Autoryzowanej Stacji Obslugi Daewoo w calu usuniecla niesprawnosci pojazdu. W niektOrych przypadkach (np. co odpowlada nastepujacym predkosciorn na poszczsg61nych biegach: I bieg II bieg tIl brag 16-26 km/h 26-41 kmfh 41-61 km/h 57-82 kmih 71-106 km/h 60-150 km/h 75-mIDI km/h IV bleg V bleg .starac si~ unika6 gwattownych zmian predkoscl. przebJeg plerwszych 2000 km) Autor zaleca mnleJ lntensywntl eksploatacjli'. stopniowo przelaczajqC na wyzsze blegi. .po uruchomieniu silnika ruszac w rnozltwie najkr6tszym czasie.w celu zapewnienia ekonomicznej [azdy utrzymywa6 obroty silnika w zakresie 2000-3000 obr/rnin. 0 mnlejszym doswladczenlu.wewn~trzna dtwignla zwalniania blokady oparcla przednleqo fotela nak w celu zaehowania wysokiej nlezawodnoscl i trwalosci zespol6w samochodu zale- oa sle: . Uwagl BElzblszne z: zalecenlaml producanta. uwzgl~dniajGlc zalecane zakresy predkoscl na poszczeg61nych biegach: I bieg " bieg III bieg IV bieg Vbieg do 40 km/h 25-80 kmfh 45-110 km/h rzu zestawu wskainik6w jako obszar czerwony.uwzgl~dniajGlc warunki ruchu jezdzic na mozliwla najwyi.plynnie przyspiesza6.zewnetrzna dzwignla zwalnlanla blokady opa.rcla fotala. oznaczone na obrotomie1 W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci funkcjonowania zespotow pojazdu nalezy niszwfocznie udac siE.na postoju nie utrzymywa6 wysokich obrotow silnika. . . szczeg61nie wai:n<l dla pocZ<ltkujtlcych klerowcow. . .

.podczas podlaczania dodatKowego zrodta zasllania nalezy zwracac uwage. ezy pad samoehadem nie rna sladow wyeiek6w material6w eksploatacy]nych. . podnosntka z wyposazenia samachodu (stosowac dodatkowe pod- OBSlUGA SAMOCHODU 2.sprawdzenie. swiatel zewnetrznyeh i ustawienie lusterek.c dzwignili hamulca awaryjnego (recznego). stawkl): ~ nie zblizac sle Z otwartym ogniem w okolice samachodu padczas naprawy lub abslugi. ezy rue sa sygnalizowane usterki poszczeg6lnyeh uklad6w. .unikac zwarcia przewod6w.sprawdzenie dzialania zamk6w.podczas obslugi pojazdu w zamknletym pomieszczeniu zapawnlc wlasciwt4 wantylacje. silnika.zawsze wylqczac zaplon i wyjmowac kluczyk ze stacyjki przed podieclsrn pracy w komarze silnikowej.nie wykonywac prac przy gore.cym silniku (nalezy wyftlczyc silnlk i odczekac at ostygnie).na wtasciwa blequnowose: . W tym celu konleczne jest przestrzeganie ponizszvch zalecen: . . . . . gdy naprawa wymaga uruchomienia. . . gdy jest wle.sprawdzlc paziom oleju w silniku.i:y zachowywac nalezyta ostroznosc qwarantujaca bezpieczne wykonanie czynnosci.podczas pracy przy samochodzie zaciagne.sprawdzenie funkcjonowania oswletlenla zewnetrznsqo pajazdu.2. .sprawdzlc naciqg pask6w napedowvch: alternatora. . Obsfuga codzienna ChCClC zachowac bezpieczne warunki jazdy i niezawodne dziatanie samochodu uzytkownlk powinien regularnie przeprowadzac obsluqe codzienna pojazdu.it pod samach6d podniesiony tylko za pomace. pompy ukladu wspomagania kierownlcy.1. by nie wciClgnely odzieiy lub rli'ki. .sprawdzenie funkcjonowania hamulc6w.sprawdzenie Iuzu kola kierownicy. po uruchomieniu sllnika.sprawdzenie dziatania wycieraczek szyb. .wzrokowe sprawdzenle stanu ogumi. Obstuga raz w rnteslacu Przynajmniej raz w rnleslacu lub przy okazji tankowania paJiwa naleZy wykonac nastepu[ace czynnosct obslugowe: . .czony zaplon. sprezarkl kllmatyzacjJ1l.2 Padczas abslugi samochodu nale. jesli silnik pracuje zwraca6 baczna uwagfil na obracalace si~ czesci. z wyil:jtkiem sytuacji. . . " WYPosaZenle dodaikowe (apcjonalne).sprawdzenie.nigdy nie wchodz.enia. .oczyszczenie szyb samoehodu.nie roztaczac przewad6w akumulatora. Do obslugi codziennej wohodza nastepuiace czynnosci: .zuzyte materialy eksploatacyjne przechowywac w zamknietych pojemnikach z dala od dzleci: 2.

b .lbiomlk oleju uktaou wspomagania klerownlcy. . .zbiornik ptynu chlodz'lcego.sprawdzic alej w ukladzle wspomagania kie- rownicy. stan akumulatora.5 SOHC.4 i 1. 5 .wlew oleju do sllnlka.zbiornik plynu hamulcowego. 7 .filtr powietrza - sprawdzlc sprawdzic sprawdzic sprawdzlc poziom ptynu chtodzaceqo: paziom plynu hamulcowego.6 DOHC 1 .OSSlUGI CYKlICZNE SAMOCHODU 31 2 3 4 a 10 9 B 7 6 5 b 23 4 10 9 B 7 6 5 MIEJSCA OBSlUGOWE W PRZEOZIALE SILNIKA a . 4 . 8 .lbiomlk plynu sprysklwaeza szyb. 2 .akurnulator.samochodu 1. 10 .cewka zapionowa DIS.rnlarka poziomu orsju.5 i 1.samochodu 1. 6 . 3 . 9 . cisnienie w oqurnieniu: .sprawdzlc pozlorn plynu w zbiomiku spryskiwacza szyby.skrzynka bazpiacmik6w I przekatnik6w.

. aby w przypadku eksploataeji pojazdu w trudnych warunkaeh zwj~kszyc cZE.wykf~cicfHtr oieju ze pornocaurtlwersamego przyrzadu {opaskl zaciskaj~ceD.4. Niekt6re z czynnosci obslugowychi naprawczych Utytkownik jest w stame wykonac we wrasnym zakresie.wykrE.c korek wlewu oleju i wyjijc mtarke poziornu oleju: .lEjdu okresowego.d techniczny by! przeprowadzany przez Autoryzowana Stacje Obslugi Daewoo.wYi<'lc miark~ poziomu oleju. obslugowych" . zs samoch6d bf/ldzie eksploatowany na drogach 0 normalnej nawierzchni i zgodnie z ograniczeniami detyczacymi dopuszczalnego obciazenla. wytrzsc i<'l i z powrotem urnlescic w silniku. powodojace uszkodzenis alement6w uszczelntaiacych. gdy silnik jest w nastepujacy sposob: .po zatrzymaniu silnika ccczekac kllka rnlnut.l- stosc wykonywanra obslugr tschnlczne] pojazdu podana w Instrukcji obslugi zostala ustalona przy zatozeniu. Przez trudne warunki nalszy rozumiac jazd~ w warunkach duiego zapylenia powietrza.po WYJIilciUz sllnlka przeprowadzic na cieplym nastepulace] koleinosc]: . 2.lstotliwosc przeprowadzania tej czynnosei. gdy kranlee sladu oleju na rnlarce znaJduJe sllil pomf~dzy znakaml minimum i maksimum. miski olejowej. . Wymiana oleju i filtr. aZ olej scieknie do.3.pokryc gumowij uszczelks fl!tr~ oleju nj~ wielk<l. Zbyt wysok'i.a oleju Olej I filtr oleju naiezy wymieniac kazderazowo w ramach przeg. Og611nezasady obslugi i naprawsamochodu OBSI:. - MIARKA POZIOMU OLEJU w slln·lku.! mnlejszs niz 16 km) oraz cze- w korkaeh ulieznyeh.32 2. Zaleca sl!?. z danyrn: w tabJicach "Wykaz ozyrmoscl . por. Wlaselwy pozlorn oleju jest w6wczas. Ten pierwszy z uwagi na nadmieme clsnlenie w skrzyni kor- bowo-ttokowe]. ilosciat oleju si.i spuscic ole] do podstawlonego naczynia: Wymlan~ nalezy silniku wed lug ee 6 km (zim!. 1.zdj<l. i zbyt niski pozlorn jest nlebezpieezny dla silnika.po epuszczenlu oleju wkrecickorek w misk~ olejowq i dokrecic momentem 55 N-m. .UGA SAMOCHODU Okreslona przez producenta samochodu CZ!. .lcickorek spustowy z miski olejowej . natomiast drug! grozi zatarciem silnika. .leju w silniku Gzynnos6 te nalezy wykona6.lnikowego I przykrecic go fli'k<\ do wyczuwalnego oporu do kadfuba sdnika.ponownie wyjEjC miarke pozlornu oleju i odezytac wskazanie. jak. jednak zaleca si~ aby okrasowy przegl". . b . R6zmea pomiedzy znakami na rnlarce oleju wynasi. Wybrane czynnosci obsfugowe1) Sprawdzanie cieply poziomu o. jednorazowe kr6tkie odeinki jazdy nie przekraczaiasta [azde '~Przebiegi a.0 I.

JDaewoC') Ll11Im Sprawdzanie pask6w nap~dowych Wtasciwy stan i naciGjg paska napedowego rna zasadniczy wplyw na sprawne dzlatanie napedzaneqo urzadzsnta (pompa wspomagajqca uktadu kierowniczego.napelnlc silnik olsjem w iloscl 3. nadpalen. ezy nie ma wyciek6w w okolieach korka spustowego oraz filtra oleju i ew.75 dm3. b - w sflniku SOHC USYTUOWANIE FILTRA OLEJU (wldak ad spodu KOREK SPUSTOWY OLEJU (wIdok ad spodu silnlka) samochadu) . a po wyfqezeniu cdczekac. dokrecic te elementy. W przypadku stwierdzenia uszkodzsn naleZy wymienic pasek i wyregulawac naclaq. . Pasek nalezy sprawdzlc. alternator. ezy nie rna p~knifl6.w sllniku DOHC.WYMIANA OLEJU W SILNIKU 33 WlENOLEJU a . az olel sptynie do miski olejowej po czym sprawdzlc jego poziom za porncca miarki oleju: . nadrnternego zuzycia i ezy jest wtasciwle naciE\gni~ty. sprezarka klimatyzacji). Aby . wsunac rniarke poziomu oleju i zakrecie korsk wlewu.uruchornlc silnik na kilka minut.sprawdzlc.

Po zwolnleniu opasek zaciskowych wyjqC filtr z obejmy rnocujacej go do przsqro- sprawdzie naciaq. W cetu regulaeli naciEj9U paska nalezy polu2owaC srube mocowania altematora (kluczsm 12 mm) do g6mego wspornika. nacisnac pasek kciukiern w polowie dtugoscl pomi~dzy karami pasowymi.8)( 829 mm Gates Dayco kllnowy V . Autoryzawane stacje obslugi rnaja na wyposai:eniu przyrzad do pomiaru naciC!9u paska.ciu sllnika nalezy uruchomi6 na kllka sekund rozrusznik i dopiero w6wczas moina PrzystClPic do rozlaezenla przewod6w pay filtrza pallwa. za pomoca kt6rego mama przeprowadzic precyzyjnq regulacilil. umieszczona w zbiorniku paliwa. Wlasciwe ugi~cie paska powlnno wyniesc okolot 0 mm. kt6re jest utrzymywane rcwnlez przy wyiqczonym zaptonie. Zakurzony wktad filtra. natomiast wnetrze obudowy filtra oczyscie Z osad6w. W paypadku eksploatowania samochodu w warunkach duzego zapylenia czynnosc t~ natezy wykonywac odpowiednio czescle]. okolo 10 daN.lidu przed rozlqczeniem przewod6w paliwa nalezy zllkwidowac ctsntenle w ukladzle. co40000km. Dlugo~c 870 mm Producei'll Gates Mlcro-V 5PK 970mm 13. sita. Z tego wzgl. Ponownie sprawdzic naci~g paska. Zgodnie z harmanogramem okrssowych czynnoscl obstugowych wklad tiltra nalazy wymieniac co 45 000 krn". 2 .gasnl.c wklad .ana fUtra paliwa Pompa paliwa. Z uwagi na r6i.alternator zamooowany przesuwnle Wyml. alternator (wersja S) Pompa plynu chlodzSlcago. wytwarza w ukiadzie zasilania elsnlenle. przapuszczajac 119 w klerunku przeciwnym do normalnego przeplywu powietrza do silnika. 2) Spotyka sifil dwojakl spcscb oznaczanla bezpiecznik6w 'II kornorze sllnika.SX) Spr~zarka klimalyzacjl Typ paska Mlcro-V 5PK dy czolowe].ny osprzet silnika zastosowano rozne roczale pask6w napedowych: poniisza tabela prezentuje ich asortyment: Osprzet napedzany Pompa p!ynu chtodzqcego. Przy montai:u filtra paliwa konieczne jest zwr6cenie uwagi na kiarunek przeplywu paliII Dla samochooow sprzedanych przed 30 wrzesnia 1998 r. alternator.21 ze skrzynki bezplecanlkow w kornorze silnika I uruchorntc silnlk. Po z. 2 REGULACJA NACII\GU PASKA NAPEiDOWEGO 1 .. pompa wspomagania uktadu kierowniczego (wersja SE. Aby wyrnienic wklad flltra powietrza nalezy zwolntc zatrzaski mocuiace pokrywe obudowy i wYi<!.rolka napinajElca. odchyli6 alternator I dokrlilci6 srube.34 OBStuGA SAMOCHODU Wymiana wktadu tilttapcwletrza Filtr powietrza jest umieszczony w komorze silnikowej po prawej stronie. rnozna wytrzepat lub przedmuchae sprezcnym powietrzem. W tym celu trzeba wyj~6 bezpiecznik F16 (Ef 16).

po ustawieniu pojazdu na plasklej powierzchni nalszy wykrr.eli poziom Jest zbyt niski. Jei. W tym celu.ldziotworu korka.'lCic korek wlewu oleju do skrzynki j sprawdzic stan oleju. Powinien on si~ga6 dolnej kraw<. Zgodnie z Ilarmonogramem czynnosci obslugi okresowej trzeba jednak sprawdzac poziom oleju w skrzynce przekladniowej. bowiem oznaczenie na filtrze musi bye zgodne z kierunkiem przeplywu paliwa.WYMIANA WKlADU FILTR6w 35 FILTR POWIETRZA WKtAD FILTRA flLmPAUWA wa w ukfadzie. Sprawdzanie poziomu oleju w skrzynce przekfadnlowej Skrzynka jest napelniona olejem przektadniowYm (gatunek oleju podano w tablicy "Materiaty eksploatacyjne") nie wymagajCjcym wy- miany podczas catege okresu eksploatacji sarnochodu. dole- .

podtaczyc przewody zaplonowe do swisc zgodnie z kolejnoscla zap!onu (1-3-4-2). krotkimi ruchami kolem kierownicy na przemian W obie strony. tak jednak aby przednie kola nie ulegaly przernleszczantu..nie nalezy zdejmowac przewod6w zapfonowych ze swlec poprzez gwattowne szarpanie za przewodYi . . mierzony na obwodzie kola kierownicy. dokrecenie zbyt duzyrn momentem grozi uszkodzeniem gwintu w glowicy i konlecznoscta powazns] naprawy silnika.36 OBSI.Zapton bezposrednl.przso WYKrlilcemern SWISC narszy mreJsca wokot nich dokladnie oczyscic z brudu i za- nteczyszczen. Dopuszczalny ruch jalowy. ai: zacznie wyplywac. .stosowae wlasciwe dla danego silnika swiece zaplonowe (patrz rozdzlal "Zapton bezposredni"): . bowlem pr6by odkrecania na gorqcym silnlku rnoqa spowodowac uszkodzenie gwintu w glowiey. Podczas obsfugi swiec nalezy stosowacsls do ponizszych wskaz6wek: . . ODPOWJETRZNIK SKRZYNKI PRZEKtADNIOWEJ wac wlasciwego olsju dotad. Wymian~ swiac zaleca sili\ przeprowadzac co .UGA SAMOCHODU nymi. wyregulowac odstep eJektrod (patrz rozdzial "Silnik .w silniku DOHC nalezy zdjqc ostone glowicy. oczyscic lub wymienic awlsce na nowe. SposOb sprawdzenia oraz regulacji polozsnia pedatu sprzli\gla jest op. przez otwarte okno drzwi przednich. ". Sprawdzanie ruchu jalowego kola kierownicy Po ustawieniu k6t przednich do jazdy na wprost sprawdzic ruch jalowy kola kierownicy. . w ktory jest wkrecony adpowietrznik skrzynki przekladniowej.silnik SOHC lub 16 mm . odkrecajac sruby szesclokatnym kluczem trzpieniowym B mm..odkrecac swiece (. Sprawdzanle skoku pedatu sprZfXJta Podczas kaideJ okresowej obslugl technicznej nalezv sprawdzic skok pedalu sPrzfil9la. .po wykreceniu sprawdzic.kluczem 21 mm . .podczas rnontazu wkracac wstepnle swieee rfilk'\ (do oporu) po czym dokreclc momentem 25 N'm.silnik DOHC) przy zimnym silniku. wynosi 30 mm. StoiCic na zewnatrz pojazdu.30 000 km. poruszac zdecydowa- . Wymlana swiec zapfonowych KOREK KONTROLNY POZrOMU OLEJU W SKRZYNCE PRZEKtADNrOWEJ Swiece zaplonowe natezy sprawdzac co 15 000 km kontrolujac stan i odstep elektrod oral ich ew. Do napelnienia skrzynki mozna rOwntez wykorzystac otwor. zanieczyszczenia utrudnlalace przeskok iskry (w razie potrzeby usunac nagar).isany w rozdziale "Sprzfil9to".

Zbiarnik plynu ukladu hamulcowego i ukladu sterowania sprz~gfa jest umieszczony w komorze silnikowej na pompie hamulcowej. Zbiornik wyrownawczy plynu chtodzaceqo znajduje sle po lewej stronie komory silnikowej (patrzao z miejsca kierowcy w kabinie pasazersklej). poniewaZ zracs wlaSciwosci ptynu spowodujq_uszkodzenie powloKi lakierowej . pomi~dzy kt6rymi powinien zawierac ste poziom plynu w ukladzle chlodzenia. W razie potrzeby uzupelnienia nie walno dopusclc do wylania si~ plynu hamulcowego na elementy nadwotia. Plyn nalezy spraw- ZBIORNIK PlYNU HAMULCOWEGO ZBIORNIK Pt.YNU CHlODZACEGO .w sllniku DOHC (widok po zdJf\lcluoslony glowlcy). Na bocznych sciankach zbiornika sa umieszczone znaki MIN i MAX. Sprawdzanie stanu pfyn6w eksploatacyjnych • Sprawdzenie poziomu plynu hamulcowego. Nia powinien on si~gac pontze] poziomu MIN. b - w sllnlku SOHC Sprawdzanie stanu akumulatora Szczeg6fowy opls sprawdzania zostai podany w rozdziale "Wyposaienie eJektryczne". Plyn nalazy sprawdzac przed rozpoezeciern jazdy. ale tez i nie przekracza6 znaku MAX na zbiornlku. • Sprawdzenie poziomu plynu chlodzqcego. lbiornik wykonany z plastyku ma na boczne] powierzchni umieszczone znaki MIN i MAX umozliwlalaoe ocene poziomu plynu hamulcowego.WYMIANA SWIEG ZAPlONOWYGH 37 8WIEGE ZAPtQNOWE a .

zachowac lazy wykona6 wszelkls nastepujace . . Zbiornik natezy napetniac specjalnym ptynem do spryskiwaczy. wymagana przepisami dzlalanla w czasis przeprawadzania tej aperacji w warunkach ruchu drogowego. W wersji nadwozla Wymiana. dzi~ki czemu dodatkowa zabezpieczenie antykorozyjne nie jest konieczne. .erownicy znajduje sili! po lewej stronie komory silnikowej.cja nadwozia lelementow podwozia Nalezy dbac 0 stan powloki lakierowej nadwozia.zacis. przy nagrzanym sllniku nie wolno odkrecae korka zbiornika wyr6wnawczego ze wzglliJdu na rnozllwosc poparzenia plynsm. Zaleca sifi! przynajmniejraz w roku (wlosna) umyc doktadnie podwozie samochodu.zdjqc kolpak ozdobny kola (w wersjl zs stalowymi obreczarnl k61) i zluzowac sruby kola. . odpowiednio dostosowanym do pory roku (patrz r6wniez in-Formacje w rozdziale "Wyposai:enie elektryczne . • Sprawdzenia pozlomu oleju w ukladzie wspomagania klerownicy. ZBIORNIK OLEJU UKtADU WSPOMAGANIA KIERQWNICY Konserwacja Przynajmniej uszczelek gumowych raz w roku nalezy naktadac cisnka warstwe srnaru silikonowego na powierzchnie uszczelsk gumowych co sprawl. •. W tym celu. kota W przypadku kontecznoscl wymiany kola naczynnosci: srodki ostroznosei i uwzglfJdni6 niezbedne. Po adkreceruu korka naleiy odczytac pozlorn oleju na rnerce.wycieraczki i spryskiwacze"). po kazdym myciu nadwozia sprawdelc stan lakieru i ewentualnie uzupelnlc drobne ubytki powtoki samodzielnie tub ucac si€il do stac]i specjanzuj~pej sie w naprawach lakJerniczych. po przeciwnaj s1ronie sa· mochodu dakota wymienia.gns.c hamulec awaryjny i podtozyc kliny zabezpleczalacs przed przeeunleclem si~ sarneehodu w ozasie wymiany kola (podkladac kliny pod kola.nego. Zbiornik oleju w ukladzie wspomagania ki. Zbiornik plynu spryskiwacza szyb Jest umieszczony we wnece nadkola przedniego lewago tak. Pornlaru dokonywa6 przy wylqCZOnym silniku. do element6w rucheZBIORNIK PtYNU SPRYSKIWACZA mych nadwozia. Nadwoziejest wykonane z blach odpornych na dzialanie koroz]l. bsda szczelnla przylegaly i nie przywra. Konserwa. ze zachowaja elastvoznosc.38 OBStUGA SAMOCHODU hatchback plyn do spryskiwacza tyfnej szyby jest dostarczany r6wniez z tego zbiornika. Stan oleju naleiy utrzymywac pomi~dzy znakami MIN i MAX. ze wkornorzs silnikowej widoczna jest tylko rura wlewowa. . Sprawdzanie poziomu plynu spryskiwacza szyb.wyjqC podnosnik z wyposatenia samochodu i urruesclc go pod podtuznica podlogi. Nalezy usunae blotoz Wnlilk nadwozia i sptukac silnym strurnieniem wody. dzac przy zimnym silnlku.

zamontowac kolpak kola. podano w ponlzszyrn zestawieniu. pierwszego przebiegu w limtcie 1000 . pompy wspomagania. Zakres i czestotliwosc okresowych czynnoscl obslugowych dla samochod6w Lanos sprzedanych uiytkownikom do 30 wrzesnla 1998 r. ..obracac korba podnosnlka zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara do chwili. zdjqc uszkodzone i zalozvc kola zapasowe.wykr~cic sruby mocowania kota. najblizszyrn do wymienianego kola.poluzowac (0 0.2000 km). kierownicy Uk!ad chlodzenla Plyn w ukladzle Flltr powietrza Filtr paJiwa Przewody paliwa Uklad recyrkuiacn Uklad przswietrzania Swlace zaplonowe Pasek napedu rozrzadu Ukiad wylotowy Uktad hamulcowy I sterowanla sPrzfilgla " Czynnosc Wymiana" Sprawdzenla Wymiana RegulacJa Sprawdzenie chtodzenia Wymiana21 Sprawd:renie Wymiana Wymiana Przebieg w kilornefrach x 1000 1-2 10 20 30 40 50 60 70 80 SO 00 + + + + + + + + + + + + + ++++++ + + + + + ++ + + + + + + + + + ++ + + + Sprawdzenia par paJiwa skrzynl korbowej Sprawdzenl6 + + + ++ + + + + + + + + + + + + + Oczyszczenla przewod6w Sprawdzenle Wymiana Sprawdzenie Wymiana Sprawdzenie Sprawdzenie + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++ . . opuscic samoch6d i wyjl:lc podnnsnik: . w miejscu przewldzianym konstrukcyjnie do podnoszenia.1 obrotu klucza) sruby mocujqce kola. stope pcdnosnika oprzec na utwardzonym podlozu: .5.5 . spr~zaIki kllma1yzacji. Wykaz czynnosci obsfugi okresowej • Ola samochod6w Daewoo Lanos Z POCZqtkowego okresu sprzadazy podstawowym cyklem obslugi okresowej by! przebieg 10 000 km (oprocz wstepneqo.wkrlicic sruby mocowania kola.. az kola Nazwa zespoJu Olei w silniku i filtr oleju Pasek napedu alternatora. .dokrecic sfuby (rownornlernie na krzyz) momentem 90 N·m.WYKAZ CZYNNO$CI OBSWGi OKRESOWEJ 39 straci kontakt z podtoiem i bedzie rnozna kolem swobodnle obroctc: . PUNKTY PODPAACIA W PRZYPADKU PODNOSZENJA PODNOSNIKiEM Z 'NYPOSAZENIA SAMOCHODU 2.

dla samochod6w Daewoo Lanos wprowadzono zmienione zasady obslugi technicznej wydluzaj!:lc okres pornlsdzy poszczepnlnyrnl przegl<ldamiokresowymi do 15 OOOkm. spr~iarki klimatyzacJi.AMOCHODU Przebiegl w kllometrach x 1000 1·2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ozyrmosc Sprawdzenie Wymiana"l Sprawdzenie3l Sprawdzenie'l Sprawdzenie Sprawdzenie Sprawdzenia Sprawdzenie Sprawdzenie Wymlana bleg6w +++ + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + w skl7)'nca + + + . przedstawionym w . WY:I"TI~enicW rezle kelr! lelUJ ~usul. pompy wspomagania kiarownicy Uklad chtodzenia Plyn w ukladzie ehtodzenla + t + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Fmr powietrza Fillr paJiwa Przewoay paliwa Uktad recyrkul'Bcji par paJiwa + + + Sprawdzenie + + + + + + + + + . 98 r.zestawieniu zrnianom.40 Nazwa zespolu Pfyn hamulcowy Oktadziny clerna 1tarcze hamu1cawe k61 przednich Dktadziny clarne I b~bny hamulcowe k6f tylnych Hamulec awaryjny Pedal sprzli!gla Lvzy fOZysk k6f tylnych Olaj OBSlUGA S. W . Nazwazespolu CzynnoM 1 Przebieg w kll'ometrach 1·2 15 30 45 60 l( 1000 90 105 75 Olej w silniku flItr oleju Wymianal) Wymlana Regulacja Sprawdzenie Wymiana~ Sprawdzenie Wymlena Wymfana Sprawozanla + + + + + + + + + + + Pasek' napedu alternatora.rnschaniczne] . + + + + + + + + + + lI\ "I. zawiasy. • Od 1. nle Wymienii: nle rzadzie] nli: co dwa lata.zwiqzku z tym czestotllwosc czynnoscl obstugowych ulega na5tIilPuj<\cym.10.autornatyczne] Pofqczenia gwintowe Stan ogumienia +++ + + + + + + + ++ + + + + t + + + + zespolcw podwozla Sprawd_zenie Sprawdzenie Sprawdzenie Sprawdzenie + I clsnlenie w ogumlenlu ++ + + + + + + + + + + +++ ++++ + + + + + + + Ustawlenie k6f przednich i tylnych Uktad kierowniczy Olej w ukladzle +++ + + + + + + ++ + + wspomagania klerownicy Sprawdzenie Sprawdzenie Smwowanie + + + + Pasl' bezplsczenstwa Zamkl. zaczepy " WyrnienTO rzaddeJ nit co to~.

co rok. zawlasy.utomatycznej Poi!:lczenla gwintowe zespoi6w podwozla Stan ogumlenia I cl$nienie w ogumienlu Ustawienie k6f przednich i Iylnych Uklad kiarowniczy Olej w uktadzle wspomagania klerownlcy Pasy bezpleczenstwa zamkl.WYKAZ CZYNNOSCI 08StUGI OKRESQWEJ 41 Nazwa zespotu Uktad przewlet~nla Swiace zaplonowe Pasek nap~du rozrzadu Uklad wylotowy Uklad hamulcowy I stetowanla sprz~gla Ptyn hamulcowy Okladzlny cleme I tareze hamulcowe k61 przeClnlch Okladziny olema i b~bny hamulcowe kat tylnych Hamulec awaryjny Pedal 5prz~gla luzy lozysk k6f tylnych Olej w skrzynoe bieg6w . nit 00 dwa lata. zaczepy 'I Wymlenic nle rzadz1ei nl1. ~ Wymien!¢ w razie lo.meohanicznej .a. Czynnost skrzyni korooweJ Oczyszczerua przewod6w Sprawdzenle Wymlana Sprawdzenie Wymiana Sprawdzenie SprawClzenle sprawdzsnle Przebleg w kilometrach x 1000 1-2 15 30 45 60 75 90 105 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Wymians'l Sprawozenle" + + + + + + + Sprawdzenle'· Sprawdzerue + + + + + + + + + + + + Sprawdzenie Spmwdzenie Sprawdzenie Sprawdzenie Wymiana Sprawdzenia Sprawdzenle Sprawdzenle Sprawdzenle Sprawdz.on!eczno~l.2asllanle gazowa" .enle Sprawdzenia Smarowanie + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + W przypadku stwierdzenia nadmiemago zuzycla opon + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dlasamochod6w fabrycznie WYPosaZonych w zasilanie gazowe LPG r6:tnicowy zakrss obslugi podano w rozdziale . ~Wymienic nle rzaeRie.

61 11. 2. zwracajqc uwaglil na zespoly podwozia w tym s.15W-40 Zalecane ola]a: Daewoo Motor Oil API SJ do sllnlka: SOHC .liwe po umieszczeniu przedniej osi na specjalnym w6zku holowniczym.0 I 0. Holowanie tego pojazdu jest moi:. Z przodu samochodu pod zderzakiem sa urnieszczone zaczepy do holowania samochodu za pornoca linki holowniczej. DOHC . klasy lepko~cioweil SAE BOW Ole] hydraullczno-przekladniowy ATF DexrOI1" III Smar tT-4S Smar tT-4S Smar silikonowy Plyn niezamarzaj:i\CYdo spryskiwaczy szyb " W zaldadzie produkcyjnym sllmk jest napelmony olsJem na bazie synletyczneJ Daewoo Motor 011klasy JakOSclowej API SJ i klasy lapkosclowej (Ila silolka: SOHC 10w.API SH lub wyzsza -ACEA Al/A2.ornik.hatchback) 7..51 Wg potrzeb Wg potrzeb Wg potrzeb 3. W przypadkach awaryjnego ho- Podczas eksploatacji samochodu. np.0 I 1. Mozna tego dokona6 za pornoca pcdnosnlka znajdujacego sle w wyposaZeniu samochodu lub podnosnlkow warsztatowych.0 I Olej przekladn!owy klasy [akosclowe] GL-4./A3 klasa lepkosciowa SAE: 5W-30.751 Specyflkacja Benzyna bezo!owiowa 1. Plyn na bazie gllkolu etylenowego DOT-3 lub DOT-4 Ole) hydrauliczno-przekladnlowy Dexron" III ATF Uklad chlodzenia Uldad hamulcowy Uldad wspomagania kierownlcy Mechanlczna skrzynka przekladniowa Automatyczna skrzynka bieg6w lamki drzwi Zawiasy drzwl. DOHC 5W-30.7. Materiafy eksploa1acyjne Zesp611ub element Zbiornik paliwa Uklad smarowanla silniKa PoJemnOM uktadu 481 3.paliwa I uklad wylotowy_ .51 1. maski.JO. 10W-40. min 95 Otej sllnlkowy:" klass jakesciowa: .42 OBSlUGA SAMOCHODU 2.zczeg61niena zbi.i:nika Usznzelki gumowe drzwi Spryskiwacz szyby przedniej (I tylnej . podpleralac nadwozJe w punktach do tego celu przeznaczonych. lOW-3~. poniewai: rnoze to spowodowac jej uszkodzenie. Nie dopuszcza sie holowania W len spos6b samochodu Lanos wyposaionego w autcmatyczna skrzynkfi! bieg6w. W tylnej czesci nadwozia pod zderzakiem jest zamocowane ucho urnozllwlalace holowanie innego po]azdu.5 W-30. Podnoszenie samochodu i holowanie Podnoszenie samochodu Holowanie Daewoo Lanos rna specjalne zaczepy urnozliwiajCjceholowanie samochodu oraz pozwalajCjpena holowanie innego pojazdu.6.10 W-30. w przypadku uszkodzenia ogumienia oraz podczas obslugi okresowej wyst~puje niejednokrotnie koniecznosc podniesienia pojazdu.0. pokrywy baga. Czynnosc te nalei:y wykonywac ostroznie.

W tym celu samoch6d powinien zostac przystosowany do ci<lgni~cia przyczepy przez zamontowanie odpowiedniego atestowanego haka holowniczego.przewo.tnego.Ilajazdowega PODNOSNIK6w WARSzrATOWYCH lowania nalezy zachowac szczspolna ostroznose i zastosowac si~ do obowiazujacych przeplsow". W PRZVPADKU ZASTOSQWANIA c . Holowanie przyczepy Dopuszczalne jest holowanie przyczepy Lanosem.Prawo 0 rucnu drogowym" 1997 r. z dn. Dopuszczalna rnase holowanej przyczepy podano w rozdziale "Charakterystyka techniczna polazdu".kOlumnowego. b . 20 VI .5:~~ b ~c PUNKTY PODPAACIA SAMOCHODU a .PODNOSZENIE I HOLOWANIE 43 LJ ::0 N D· o MI!!I a kU~f. US'(!'UOWANIE PRZEDNICH HOLOWNICZYCH ZACZEP6w 1YLNE UCHO HOLOWNICZE (widok ad spodu samochodu) 1) Patrz ustawa .

80 V . Sa" to silnikl seril E-TEC'1 charakteryzujace sie wysoka sprawnoscla oraz efektywnosciq technlezna.5/1.1C()obroI6w/mi~1 II "l a a12 1&2!l2q83236LDLHB52~6fi() 64 Pr~os6 obrolow~ ·[. aby napelnienie cyllndra byte jak najlepsze.100oornIDwlmm I c CHARAKTERYSTYKl SILNIK6w E-TEC a ~ 1.': a 1215 202' 2812 36 ~O L( 1..v rl .3/1. Silniki wyposaZone w uklad recyrkulacji spalin umoZliwiajqcy zredukowanie objetosci mieszanki . dobrych osiagach.. Zastosowano w nich wiele nowatorskich rozwiazan technicznych.-' 50 40 3o 2 I o 30 20 10 60 0 20 -..Variable Geometry lnduction System.. / V / / 1--' .6 DOHC umozliwiaosia"gni~cie optymalnej wartoscl momentu obrotowego przy niskiej predkoscl obrotowej silnika i wzrost osiqg6w w zakresie SILNIK W samochodach podwyzszonych obrot6w.1.. c .3 SOHC.I' "..... Ze wzgllildu na moc rozwijanqc przez silniki przewidziano odpowiednie 5"" a Moment obrolowy (lII'ml 2 00 IS b Mo<:l "W] 100 00 80 ?U 20 0 Momonl obrolawy 1111'011 180 "_'odkWI "I00 2 00 MOI11e.zasysanej do komory spalania. VGIS .1CXloorolOwlrnin I o a Pr~~o. LO 30 2 80 so 4 40.Energetic and Effective Technic.I' .8'525600 B' Obrorowc [..8 5] 56&061.. Kolektor dolotowy 0 zmiennej geometrii (VGISFI silnik6w 1.1- . cbrolowo r. DOHC. I- 60 V ~ 50 40 10a 80 "'~ . 70 50 /.1 ob ootowy IN· 011 Moc.5 SOHC zastosowano kolektor dolotowy wykonany z blach tloczonych.lkWI 1()0 \l!J so _00r1!. b ~ 1. I'r~dkoii. W silnikach 1.e jei spalanie. wysokiej trwalosci i niskim pozlomie halasu.3 Lanes zastosowano silniki nowej generacji 0 korzystnej charakterystyce.5 SQHC.28 32 361. Uklad dolotu powietrza zostat tak dopracowany..6 DOHC E-TEC . o 10 20 0 0 8 1216 20 21.0 ~~ 1..C 60 a 16 l'0 12 eo 70 40 20 " 20 00 80 5 . lutowanych ze soba Gladka powierzchnia wewn~trzna kolektora zmniejsza opory przeplywu powietrza i wplywa na poprawe wsp61czynnika napelnienia cylindra. V .". . "'... ~ V S~C ~k eo 50 . poprawia skonornlcznose a takie zmniejsza emisjlil do atmosfery szkodliwego tlenku azotu. co w efekcie daje dokladnlejsz.

W tym celu zastosowano takze aluminiowa rniske olejowq oraz pasek nape.jest umieszczony nad przednia osla samochodu.5 76. 31 0 go'1na c hara k1: erys tyka sum a 'I'k du rozrzadu wykonany ze specjalnej gumy. spuscic ole] i plyn chlodzacy.40 55175 5400 1. zaplonu.4 I 1.25 lub 0.3 3400 4-cyllndrowy rz\ildowy 1·3·4·2 1498 9. Typ silnika Uc:zba i uklad cylindr6w Cykl pracy Pojemnosc skokowa (cm~) Stopien spr~zania sredmca cylindra (mm) Skak troka (mm) Moe maksymalna (kW/KM) przy prlildkoscl obrotowal (obr/mln) Moment obrotowy (N'm) przy pr~dko~cl obrotowej (obr/min) K!jl wyprzedzenla zaplonu (0) (dla obrot6w biegu jalowego) Obroty biegu jalowego (obr/min) Uldad chlodzenia Uklad smarowania 1.5 79.silnik wraz ze skrzynka przekladniowa . po zdemontowaniu pokrywy komory silnikawej. SEI one obrabiane razem z kadfubem. natornlast skok tloka w sllnlkach 1. Kadlub silnika 1. W celu uzyskania wlasclwych wymiar6w i wspolosiowosci otwor¢w pokryw iOZysk. pompy oleju. wyrnontowac chfodnic~ kompletnq. Kadtub silnika Kadlub stanowi podstawcwa cz~sc silnika Nie wymaga obslugi podczas eksploatacji sarnochodu. sterowania silnika.6 i 1.2.6 roin! si~ odkadtuba silnik6w 1.6DOHC 4-cy!\ndrowy rz\ilClOwy 1-3-4-2 1598 9. spr'izarkfil klimatyzacJI OesU jest w wyposai.03 mm. r6i:nica pojernnoscl skokowej sllnika wynika z rozneqo skoku ttoka. natomiast w zalaczniku 1 (na koricu ksiqZki) podano nominalne i dopuszczalne wartoscl parametr6w tschnicznych. zapewniajqc r6wnomiernq prace jednostek napedowych.CHARAKTERYSTKA OGOLNA SILNIKA 45 wzmocnienia kadluba zrnnielszalace drgania. W sciankach kadluba sa wykonane kanaty dla pfynu chtodzaceqo. zasilania. Przewidziano mozllwose naprawy silnik6w wlelkoscl nadwyrnlarowe. miskl alejowej i pozostalego osprzetu.eniu samochodu). pompy ptynu chicdzaceqc.5 76.00 81. Silniki 1. ~.50 73. olejowe oraz kanaly otwory do mocowania gfowicy. filtraoleju.50 81.4 SOHC 4·cylindrowy rz\ildowy 1·3-4-2 1349 9. .4 oraz 1. kola pasowe pompy wspomagania ukladu kierowniczego i cddzietic silnik ad skrzynki przekiadniowej oraz wspomika mocuiClcego do nadwozia. chlodzania. Podstawowe parametry kadluba przedstawiono w tablicy "Og6lna charakterystyka sllnika". Kadrub jest wykonany z zeliwa i stanowiintegraln'4 cz~M ze skrzynta korbowa. wylotowego.50 78/106 6000 146. Zesp6l napedowy samochodu Lanos . Silnik wyjmuje sie bez skrzynki przekladniowej do g6ry.50 53/86 130 I 73/100 I 131 5000 115 3400 3400 10 850 + 50 Obieg wymuszony Obleg wymuszony 3. Luz porniedzv ttoklern i cylindrern wynosl 0. uwzg I~dniaj€lcej Dla kadtuba sa to nadwymiarowe srednica cylindr6w wleksze ad naminalnych 0 0.50 mm. Wal korbowy jest asadzony w kadlubie w pi~ciu lazyskach gl6wnych i przykreconv pleclorna pokrywami foiysk.5 SOHC I DOHC i.5 srednic€I cylindra. W przypadku koniecznosoi naprawy lub wymiany kadluba nalezy wymantowac silnik z samochodu. Wczesniej nalety odlEjCZYcprzew6d zacisku ujemnego akumulatara oraz elementy uklad6w dolotowego.5 jest taki sam. taezace silnik z nadwoziem.5 rnaja tlil sa· mq sradnice cylindra.

4 / 1.5 SOHC SAMOCHODU DAEWOO LANDS .46 SILNIK SILNIK E-TEC 1.

6 DOHC SAMQCHOOU DAEWOO LAN OS .SILNIK 47 SILNIK E·TEC 1.5 11.

4 . .48 SILNIK 5 3 KADt:.Korpus kadtuba. 5 .uB SILNIKA . 2 .czujnik spalania stukowegc.rnlarka pozlomu oleju . 3 .wlka rnlarkl pozromu oleju.poKrywy totysK gl6wnl'Ch.

przedni wspornik zespofu nap~dowego. W dolnej cz~sci mlski olejowej jest wkreoony korek spustowy oleju.25 mm. Podczas produkcji Sll montowane panewki nominalne. kt6re mog<i spowodowac uszkodzenie jednostkinapedowe] a w efekcie koniecznosc powainej naprawy.poduszkatylnego wspornlka.poduszka pr:z:edniego wspornika.wspornik sllnlka. 7 .oslona. Srodkowa panewka jest rownoczasnie tozysktsrn oporowym. Waf korbowy i ttoki Wat korbowy wykonany z zenwa odpornego na cbclazenia zginajE\ce i skrscajace jest podparty na pleciu tozyskach gl6wnych.. 3 . aby uniemozllwi6 przedostanie sie zanieczyszczeri do sllnlka. Aluminiowa miska olejowa przykrecona do kadluba efek1ywnie pochlanJa drgania. toiyska gf6wne i korbowe 5q smarowane olejem naplywajqcym przez . zmnlejszajac glosnost pracy silnika. 5 . 6 .KADlU8 SILNJKA 49 r~ 2 5 ELEMENTY MOCOWANIA ZESPOtU NAP~DOWEGO 1. t. Podczas przeprowadzania prac zwi¥anych ·3. ustalajacyrn luz osiowy walu.oZyska gl6wne i korbowe typu slizgowego majE4wymienne panewki.3. 2 . natomiast do napraw stosuje 51e panewki nadwymiarowe 0.poduszka zawieszenia silnika z demontazem elementow silnika naleZy zachowacszczegolna czystosc.tylny wspornlk zespotu nape-dowego. 4.

7 . 8 .wal korbowy.ysk gt6wnych. 2 .panawkl korbowe.5 .potpanewki dolne lazysk glownych . 3 .korbow6d (kampletny).tlok.kalo zamachowe. 6.uszczalnlaez walu. 9 .50 SILNIK MISKA OLEJOWA UKtAD TtOKOWO-KORBOWY 1 . 4 .swarzer'l tlakowy.p61panawkl g6me loz.

Pornledzy glowicq a kadlubem silnika znajduje sle specjalna uszczelka.6 DOHC Srednica (B) WysokoS6 (A) 78.zgarniajl:IPY. Podczas mantazu tlaka w cylfndrze nalezy odpowlednlo ustawi6 plersclenle tfokowe. B 3. gtowicy silnika SOHC Jest umieszczony jeden walek rozf'Z(l- . ale byly rownomiernie rozstawione na obwodzie.uszczelniajaey. srodkowy . C2.WAt KORBOWY I TlOKI 51 otwory polaczona z gl6wn~ maqistrala ole]ow~ znajdujaca si~ z lewaj strony silnika.4 SOHC 76. Sworzen tlokowy jest osadzony plywajqco w plascle tloka.45 28. Tlok musi bVG mmontOYiiInV Yi ggiiQ'tYiY~nirn uetawlenlu wzglliloem K.98 28. Ttokl nadwyrnlarowe stosowane do naprawy maj<\ srednlce wi~ksze ad nominalnych 0 0. SWiece zaptonowe sa usytuowane posrodku kai:dej kamory spalanla Na.03 Wartosci luz6w na zamkach pierscieni tlokowych sa podane w zalaczniku 1. Podczas naprawy glownej silnika jest wymagana obr6bka mechaniczna walu karbowego w celu zapewnienia wlasoiweqo luzu pcmledzy czopem watu a panewka. ZAMKOW PIEASCIENI ci. zapewniajaca wtasclwe potaozenie oraz szczelnosc tych czesci.5 SOHC/DOHC 76. Wymiar lIoka w mm Sllnik 1. poniewaZ otw6r sworznia t1okowego jest przesunietv W stasunku do asi ttoka.45 32.25 lub 0. Szczeg61awe parametry do regulacji i kontroIi z.uszczelniajaco-zqamlejacy j dolny . Tloki wykonane z aluminium.'11111 Przcd silruko ka.03 Silnik 1..amieszczono w zalaczniku 1 (na koncu ksiqtki). D) PRZV MONTAZU NA ROKU Glowlca cyllndra jest wykonana ze stopu aluminium. rnaja trzy piersclenie: g6my . w tym takze uktad6w smarowania i chlodzenia. kt6re po zamontowaniu plerscienia na tlok rnusza bye skierowane ku garze.4_ Gfowica i ukfad fozrz~du ROZMIESZCZENIE (A.OKI KORBOWOO Sllnik 1. natomiast w gt6wce korbowodu na wcisk.50 mm.B. w celu zmniejszenia nacisk6w na sclankl boczne cylindra w czasie pracy silnika.05 TI:.Pierscienle rnaia wybite znaki (fOP). tak by zamki pierscisni nle pokrywaly si~.UlDUWUOU DIaL ~l!IOIUUet .

.liwiaj<\ smarowanie krzywek walka rozrzacu. Rozr6Znia si~ nastepulace stany silnika (okreslone na podstawle pomiaru): .sllnlk6w 1. obracsjac walem korbowym za pomoca rozrusznika.swlece zaptonowe mUSZq bye wykrli1cone.4/1.6 DOHC du steruj<\cy czterema zaworami dolotowymi i czterema wytotowyrnl natomiast silnik DOHC ma dwa walki rozrzadu.siinikOw 1.akumulatar musl bye w palni sprawny.DU a .silnik powinien bye ciaply. b . natomiast wymiany po 90 000 km przebiegu samochodu. .5 SOHC. . Nap~d z walke. Olaj powraca do miski olejowej przez otwory w glowicy. Pasek i kola rozrzadu SE! uzeblone. Pomiaru cisnienia dokonuje sie kolejno dla kaidego cylindra. Po zakonczeniu pomiaru dla wszystkich cytindr6w nalezy porownac poszczeg61ne wyniki przy czym najntzsza odczytana wartose clsrusnia sprezanla nie powinna bye mniejsza niz 70% wartosci najwi~kszej. Minlmalna wartosc cisnlenia sprezania wynos. rozrzadu jest przekazywany na zaw6r poprzez popycnacz hydrauliczny. . Pasek rczrzadu pozwala zsynchrontzowae obroty walu korbowego I walka (-k6w) rozrzaduo Sluzy takze do napedu pampy ukladu chlodzenia silnika. Otwory w czopach walka umoi:.D UKtADU ROZRZP. Pomlar ctsmenla sprezanla Clsnienie sprszanla jest jednym Z podstawo- wych parametr6w intormujacych a stanie technicznyrn silnika. aby uklady zasilania i zaptonowy nle zostaly uruchomione. Takie rozwlazanie eliminujs koniecznosc regulacji luzu zaworow i zmniejsza glosnosc pracy uktadu rozrzadu. Pasek wymaga sprawdzenia stanu i naolagu po 60 000 km.ztacza czujnika polozenia watu korbowego (CPS) powinno bye odtaczone. 689 kPa. z kt6rych jeden steruje praca osrniu zawor6w dolotowych natomiast drugi osrniorna zaworami wylotowymi.przepustnica powinna bye maksymalnie otwana.52 {] SILNIK NAPE.5/1. Napinacz paska rozrzadu utrzymuje jego wtasciwy naciqg. Do mierzenia cisnierna sprezanla rnusza bye spelnione ponizsze warunki: . Katdy z walk6w jest zamocowany w pleclu tozyskach i smarowany cisnieniowo olejem silnikowym. dzi~ki czemu nie wyst~puje poslizq porniedzy nimi.

.niska wartosc clsnlenia sprezanla nie wzrastajqca podczas kolejnych obrot6w silnika. . b .zdemontowania dolnej oslony paska rozrzadu.6 DOHC .GlOWICA I UKLAD ROZRZI)DU 53 • stan normalny . . . .zdiecta kofa pasowego z walu korbowego.zdlecla paska. Wymlana paska ro.zrzqdu Wymiana paska napedu rozrzadu wymaga szeregu czynnosct demontatowych: .5/ . b)uszkodzone zawory .. • stan uszkodzenia (przed rozpoczeciern ponownych porniarow nalezy wiac do cylindra przez otwor swiecy zaptonowe] niewielkEl dawk~oleju silnikowego): a) uszkodzone pierScienie tlokowe .obrocenla pompy plynu chlodz~cego po wczesniejszym odkreceniu sruby mocowania pompy i poluzowaniu paska naoedu rozrzadu: .zdjecia garnej oslony paska rozrzadu: . Uwaga. aby znak na kole pokrywal si~ ze znakiem na obudowie paska.zdemontowania filtru powietrza.ustawienia kola napsdoweqo rozrzadu tak.silnik6w 1. .lciawtasciwego polozenia kola. PAlYGOTOWANIE ROZRZI\DU DO DEMONTAZU PASKA a -sllnlk6w 1. Po zdjlilciu paska nie nalely zmienlac potozsnia walu korbowego i walka (-k6w) rozrzadu. wykorzystac do tej czynnosci srube mocowania kola pasowego waiu korbowego i obracac wal zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara do oSict9nif.5 SOHC.zdiecia paska napedu alternatora.clsnlenle po pierwszym suwie sprezania Jest nlskie i wzrasta przy kolejnych obrotach silnika.4 !.clsnienla narasta szybko i osi::tga wartosc zgodnie z wymaganiami technicznymi w kaidym z cylindrow. nie osiaqa jednak prawidlowej wartoscl.

Pasek rozrzadu do silnika SOHC rna dtugoSc 1057. w tym oelu obraeac pornps plynu chiodzaceqo. .4 /1. ezy znak na kale napedowyrn znajduje slq naprzeciwko znaku na obudowie paska rozrzadu oraz ezy znaki na kotach watk6w rozrzadu (napedzanych) znajduj<\ silil naprzeclwko siebie (silnlk DOHC).sprawdzlc.sprawdzlc. w SILNIKACH REGULACJA NACII\GU PASKA ROZAZ<\DU 1.! naprzeciwko znak6w na obudowie paska rozrzadu (silnik SOHC). ezy znaki na kole napedowyrn oraz na kole walka rozrzadu (napedzanyrn) znajdujq si!.do naciqgni!.6 DOHC REGULACJA NACIAGU PASKA ROZRZI\DU W SllNIKACH 1.leia paska rozrzadu konieczny jest przyrzad obracalacy osadzona rnimosrocowo pornpe plynu chlodzqcega i jednoczesnie naciEmaJqcy pasek rczrzadu: .5/1. aby znaki na nim byty zgodne z ruehem silnika.4 /1. .5 SOHC USTAWIENIE KQt NAPE.70 mm i 127 zE[lb6w.5 /1. az do zgrania sifil wskainika .OZANEGO DO MONTAZU PASKA W SILN!KACH 1.obrocic kilkakrotnie wal korbowy w celu uloienia si~ paska i wyregulowac ostatecznie naci~g paska rozrzadu.39 mm i 111 zebow a do silnika DOHC 1209.6 DOHC . W eelu zaiozenla paska nalezy.DZANYCH DO MONTAZU PASKA W SILNIKACH 1.5 SOHC ZaJoZycnowy pasek.54 SILNIK USTAWIENIE KOtA NAPE.

.5 SOHC 9 KOLEJNOSC ODKRE. MontaZ przeprowadzic w kolejnosci odwrotnej do opisanej przy demontaiu.5/1.OWIC!.6 DOHC " 8 .GtOWICA I UKLAD ROZRZADU 55 ramienia regulacyjnego z naeieclern wspornika samonapinacza.CANIA $RUB GlOWICY W SILNIKACH 1.5 SOHC 5 9 10 W SILNIKACH 6 2 KOLEJNOSC DOKHEiCANIA MUB GIOWICY KOlEJNOSC DOKREiCAN1ASRUB GWWICY 1. 2 6 10 3 9 5 7 2 4 10 6 8 5 KQLEJNo$6 ODKREiCANIA SRUB GlOWICY W SILNIKACH 1. Wvmiana uszczelki pod gtowlc'l Wymiana uszczelki pod glowicq jest czynnoscl~ ztozona. Ponize] opisano przebieg istotnych czynnosci rnezbednych do wykonania podczas tej wymiany.4/ 1. 7 3 USZCZELKA POD Gt.4 I . Po wykonaniu regulacji dokrft' de sruby pompy momentern 10 N·m.6 DOHC 3 2 10 9 5 3 7 8 W SILNtKAGH 4 1.5 /1.

. zdja. silnlka steruja.c pokryws walka (-k6w) rozrzadu: . temperatury silnika i polozenia walu korbowego (CPS). .spuscic plyn chtodza. Zarnontowac osprzet silnika. skad specjalnie wierconymi otworami doclera do Iozysk korbowyeh.cy z silnlka: .zdj9.zdjqc kolo pasowe walu korbowego. . Zasysa ana olej z miski olejowej.cego doplyw powletrza na wolnych obrorach (IACV). na wysokosci czwartego cylindra po stronie kolektora dolotowego. + 10°.65 mm (minimalna wvsokosc glowicy 94. powlerzchnla powinna bye skierowana ku g6rze. oznaeza lei przeznaczenie do silnika 1. Pozostala CZEilSC oleju z magistrali olejowej jest skierowana do glowicy silnika do smarowania elsment6w ukladu rozrzadu. spelniajqc funkeje smarowania tych tozysk. R6ini"l sl~ one ozna- czeniami na krawedzi bocznej: 3 naciecla na kr6tszym boku uszczelkl oznaczaja. tloczy go do tiltra oleju i dalej do magistrali olejowej urnieszczonej w kadlubie oraz glowicy silnika.z uwagi na konlecznosc roztaczenia element6w ukladu zasilania paliwem (w ktoryrn jest utrzymywane stale cisnienia paliwa) nalezy ze skrzynki bezpieeznik6w i przekaznlkow w komorze silnika wyj'lC bezpiecznik F16 (Ef 16) pompy paliwa i uruchornlc silnik by pracowal do zqasnlecla. . eewki zaplonowej (DIS). nastepnle przez atwory w czopach lotysk glownych walu korbowego olej przsdostaje si~ do wnetrza walu. . Ukfad smarowania Zasadniczym elementem ukladu smarowania jest zebata (0 zazebieniu wewnetrznyrn) pompa oleju. ze jest ana przeznaczona dla silnikOw 1.5. kolejno 0 kllt 60°.3 i 1. skqd ponownie zostaJe przetloczony do ukladu smarowania. Kanaiarn olejowym w glowicy olej jest doprowadzony do lozyska srodkowego watu rozrzadu.05 mm. 3.odkrecic sruby moeowania glowicy wedlug pc lanej kolejnoscl.70 mm).zdjqc obudowe flltra powietrza.c kolo pasowe pompy wspomagania I pornpe): . Do kaidego typu silnika jest przewidziana odpowiedrua uszczelka pod glowie~. . a gdy ma uklad wspomagania kierowniey. ktora powinna zawierac si~ w granieach 94. R6wnie wazny jest spos6b ulozenia uszczelki na kadlubie silnika.zdernontcwac oslony paska rozrzadu i zdja. sondy lambda. Nastepnla czesc oleju sptywa do miskl olejowej.zdia. Oesli samoch6d wyposaZony jest w kllrnatyzacie zdjqc r6wniez pasek napedu sprezarki.lci6 sruby mamentem 25 N'm. ze olej pod clsnlanlsm dostaje si~ do lozysk gl6wnych walu korbowego.6.odtqczyc przewody paliwa.l wraz z kolektorami i przykrecit sruby rnoculace w kalsjnosei zgodnej z podana na rysunkach: . natomiast pojedyncze naciecia na dfuzszyrn baku. umieszczana na wale korbowym. Zalozyc glowict.56 SllNIK .roztaczyc przewody elastyczne ukladu chtodzenia i ci~gno sterowania przepustnicy oraz uklad wylotowy. . Wyptywajqcy olej scleka do miski olejawej. Sprawdzi6 stan powierzehni przylegania glowiey do kadluba silnika ze zwr6ceniem szczeg61nej uwagi na ewantualne przedmuchy i wyefekL Sprawdzlc plaskosc glowiey. po czym scleka do miski olejowej. + 60°. + 60".c pasek napedu alternatora. a stad kanalem wewnatrz walka przeplywa do pozostatych lozysk walka rozrzadu Z kanalu w glowicy olej dociera r6wniez do hydraulicznych popychaezy zawor6w.urueruchamiajac walek (-kl) rozrzadu zdjqc kolo (-a) napedzane walka (-k6w) rozrzadu.dokrt. . wtrysklwaczy patiwa.c pasek rozrzadu. Sprawdzlc r6wniez wvsokosc glowiey. a CZfilSCspecjalnymi otworkami w korbowodach wydostaje sifil na zewnCltrz korbowodu i skierowana na scianki cylindra smaruje i odbiera od nich eiepto oraz przesmarowuje sworzen tlokowy. Dopuszczalna odchylka plaskosci 0. co bedzle swiadczyto 0 zaniku clsnlenla: .dokrecac sruby dodatkowo.5 .po zdemontowaniu naplnacza paska rozrzadu zdjqc tylnq ostone paska. Cz~~c oleju smaruje uklad korbowo-tlokowy w ten spos6b. Po zaloieniu nowej uszczelki zarnontowac glowiclil wykonujClc czynnosci w koleinosci odwrotneJ do demontazu.odiaczyc przew6d z zacisku ujemnego akumulatora oraz zlacza czujnikow temperatury powielrza dolotowego (MAT).70 + 95. . . dlatego uszczelka rna na jednej powierzchni znak TOP· t9.

10 .kanaty w walku rOzTZqdU. (Ai/A2/A3 wg ACEA).pompa oleju. Po zakonozenlu pomiaru wylqczyc zaplon. 7 -zaw6r przelewowy.lkszyc czestotllwosci wymian oleju.czuJnik clsnienia.zczony w obudowie pompy oleju. 5 . Zalecana klasa lspkosciowa oleju wg SAE (Society of Automotive Engineers) dla sllnikow SOHC lOW-3D. wkrecic czujnik cisnienla oleju i podlqczyc ztacze elektryczne ozujnlka.UKtAD SMAROWANIA 57 4 6 2 8 SCHEMAT UKtADU SMAROWANIA SILNIKA 1. 3 . Spos6b pomiaru oraz gatunki oleJ6w zalecanych do stosowania w sllniku podano w rozdziate "Obstuga samochodu".wal korbowy. Po wyj~czeniu zaplonu nalezy zdjEjC zracza elektryczne z czujnika clsnlenla oteju. 9 . 6-fIltr bocznikowy oleju. a dla silnika DOHC 5W-30. wymieniajo:jc rownoczesnte filtr oleju.kanaly w kadlubie. 4 . Olej nalezy wymieniac podczas przegl~d6w okresowych.mlska olejowa. zdemontowac manometr.kanai w glowlcy Zgodnie z zalecenlami odnosnle obslugi technicznej uZytkownik pojazdu jest zobowiazany do okresowej kontroli poziomu oleju w silniku. Minimalne cisnlenle oleju przy blegu jatowym i temperaturze silnika so-c wynosi 30 kPa.popychacz hydrauticzny. lub przynajmniej raz w roku. 8 . 2 . W przypadku aksploatacji w trudnych warunkach natezy zwif. . Pomiar clsnlenla oleju Czujnik clsnisnta oleju jest umies. Dopuszcza si~ rnozliwosc napelnienla silnika alejem klasy jakosclowe] wg SH API lub wyzszej. wykrtr etc czujnik clsruenla i w jego miejsce wkrecic manometr. Uruohorrnc silnik i odczytac na manometrze wartosc clsnisnla panujqcego w uktadzie. Przed rozpoczeciem pomiaru cisnienia oleju naleiy zagrzac silnik do normalnej temperatury pracy.

5 .zdj<1c·pasek i tylnEj ostone paska rozrzqdu (patrz rozdziat "Silnlk . Przeprowadzit weryfikacj~ pompy oleju: . 2 . silnika. 3 . Wymlana pompy oleju MISKA OLEJOWA (wldok od spodu samochodu) samoch6d i zdj. . . 4 . uszczelke a nastepnie: . Przed montazem pokryc powierzchrne przylegania miski rnasa uszozelniajaoa. .zaloz:yt kola jezdne i opuscie samoch6d..spusclc olelz miski olejowej.kola zebats pornoy. . 55qca oleju.odkr~cic Sruby mocowania pompy oleju i wymontowa6 pornpe. Demontaz miskiolejoWej przed zdleciern miski olejowej nalezy unlesc Wymontowanie pompy oleju wymaga demontai:u osprzetu umleszczonego z przodu silnika.wymontowac przednla rur'i! wylotowa: .przykrecic rnlske do kadluba srubarnt dokr~cajElc le momentem 10 N·m.zdjqc czujnik potoienia walu korbowego.oczysclc powierzchnie przylegania miski do kadluba.odkrecic sruby mocowania i wyjqC run.wymiana paska roz- . .odlaczyc ztacze elektryczne czujnika cisrsenia oleju.odkreclc pomp~ wspomagania ukladu kierowniczego (patrz rozdzial "Uktad kisrowni- czy"): .zaw6r przelewowy.przymocowac pokrywe kota zamachowego cokrecejac sruby momentem 12 N·m.58 SILNIK POMIAR CISNIENIA OLEJU POMPA OLEJU 1 ..zdjqc pokrywe kola zamachowego. . .odkreclc sruoy mocowania miski olejowej i zdj<1c rniske: .6 prawe kola jezdne. zatozyc rzadu"). ~ wymontowac miske olejowa.uszezelotacz walu korbowego.sprawdzlc powierzchnie przyteqanla pompy do kadluba silnlka. . .zarnontowac przednia rure wylotowq dokrecajac elementy ztaczne rury i kolnierza kolaktora wylotowego oraz wspornika rury mornentem 40 N·m.korpus pompy .dokreclc nakretki rnocuiace rure do katalizatara momentem 30 N·m. . .plytka pokrywy.

Typowe niedomagania Objawy niedomagania Nadmleme ubytkl olaju .przykrecic tylna.4/1.Uszkodzony czujnik clsnlania oleju .6. . plynu chlodzC\cego Typ chfodniey o przeplywie krzyiowym Odsrodkowa Woskowy poezatku calkowlrego 102"C Typ pompy pfynu Terrnostat . W przypadku.0 I Polernnosc ukladu Uklad chlodzenia utrzymuje temperature silnika w ustalonych granicach. Termostat. czy pod samochodem nie ma plam ptynu chtodzqcego.cego napedzane] paskiem od walu korbowego. Obieg pfynu cbtodzaceqo jest wymuszony przez pornpe typu odsrodkowego.Uszkodzona iarawka [ampki sygnaJizacyjnej . wylC\czyc silnik. -wymontowac uszczelniacz walu korbowego. steruje .zarnontowac czujnik potozenia walu korbowego dokrecajac go momentem 10 N·m.zatozyc pasek rozrzadu. W zestawie wskai:nik6w samochodu umieszczono wskainik tempera1ury plynu chlodzaceqo Informujqcy 0 aktualnym stanie cieplnym sllnika. zapobleqajao jego przegrzaniu.zatozyc rniske olejowa.zdjqc plytk~ tylnej pokrywy pompy oleju. wentylatora chtodnicy.wykr~cic zawar przelewowy.511.Uszkodzony tlok: - lampka sygnaJizacyjna clsnlerua oleju sWleci silil przy wolnych obrotaoh silnlka Uszkodzony czujnik ctsnlenta olelu Nlewlasclwa Jaxost oleJu Zanieczyszczony filtr oleju Uszkodzona lub zanleczyszczona pompa oleju Nadmierny 102 lozysk gl6wnych waru korbOwega Uszkodzona zasrepka kanalu oleJowego kadluba Zbyt niski poziom olsju w silnlku Zatkane lub uszkodzony przewOd s&lcy pompy oleJu uszkodzcne pompa oisju Zly stan rechnlczny ellnlka Lampka sygnalizacyjna oisnianla oleju ~ieci si~ w calym zakresle pr~dkoscl obrotowej sllnlka Lampka sygnatlzacyjna clsnlania oleju nie swlacl silil po wlqczenlu zaplonu . pokryw~ do korpusu pompy dokrecajac sruby momentem 30 Nrn: .sprawdzit zuzycie poszczeg6Jnych elemenlOW pompy. ukfadu smarowania Prawdopodobna przyczyna skrzyni korbowe .stosulac nowa uszczelke pokryc iClwarstwa rnasa uszczelniajaca i przykrecic pompe oleju do kadluba silnika dokreeaiac sruby momentem 10 N'm. . Uklad chlodzenia sklada si~ z chlodnicy.temperatura otwareia . dokrecalac go momentem 30 Nrn.Cq oleju dokrecajac sruby momentem 10 N·m.zarnontowac rure ssa.wkr~cic zawar przelewowy.Uszkodzone pierscienie t1okowe .6 Obieg wymuszony pomp".temperatura alWarcia arc 7. umieszczony w przedniej czesci silnika. . termostatu.UKtAD SMAROWANIA 59 .Uszkodzone elementy uszczelnlalace silnik . . Zamontowac pompe oleju: . . pompy plynu chlodta.Nieprawidlowe dzlalanle ukladu przewietrzania -Zuiyta uszczelnlacze trzonkow zaworow . odczekac ai obnlzy si~ temperatura silnika i sprawdztc szczelnosc uktadu obserwulac. .. Ukfad chlodzenia Charakterystyka Dane charakterystyczne Radza] obiegu uktadu chlodzenia Sltniki 1. zbiornika wyr6wnawczego plynu.Przerwa w obwodzle ozujnika lampki sygnallzaeyjnej 3. gdy wskazowka wskainika znajduje sle na czerwonym potu naleiy zatrzyrnac sarnochod.

komora boozna odplywowa. unlemozliwiajac przeplyw plynu chlodzqcego do chtodnicy.ODNlCA 1 . przy zlmnym silniku termostat jest zarnkniety. Gdy plyn chlodut cy osiqgnie temperature S7°C nastrtpuje otwarcie termostatu i plyn zaczyna krCjiyc w dui.wentylatory chlodnicy. 5 .obudowa przepustnicy.zaw6r (kranik) spustowy przeplywem plynu chlodzqcego umoiliwlaj~c szyesze nagrzanie silnika.rdzen chlodnlcy. 2 . Chlodnica pelniqca funkcje wymiennika ciepla sktada siE/' z rdzenia wykonanego z cienkfej blachy aluminiowej oraz bocznych kom6r wlotQW~J . 4 . 2 . 4 .60 SILNII< ELEMENTY UKtADU CHtODZENIA 1 . 3 . a nastepnls utriymanie temperatury silnika na wymaganym poziomie.pompa chlodzacsqo ptynu chlodzcjcego.zblomik prynu CHt.ym obiegu poprzez ehtodnice. 3 .komora boczna doplywowa.chfodnica.

5 .5 SOHC nalezy wyrnienic na zimnym silniku.silnikow 1. b) umiesci6 termostat w naczynlu wypelnionym woda. odxreclc obudowe i wyjq6 termostat z glowicy. Wymiana termostatu . Po wykonaniu tych zabieg6w napetnlc uklad nowym plynem chfodzqcym. ezy nie ma w nim obcych material6w lub zanieczyszczen mogqcych utrudniac prawidlowe funkcjonowanie termostatu. termastat powinien zaczac otwisrac SIEilw temperaturze 87"0. ponlawai: napelnienle pfynem nastspu]e poprzez zbiornik wyrownawczy ukfadu. w kt6rej jest zanurzony termometr. dlatego w celu wymiany ptynu (zwlaszcza w razie zastosowania plynu innago gatunku) nalezy odkreclc zawar spustowy w chlodnicy wypusci6 plyn. . natomiast peIne atwareie pawinno nastapic przy temperatu rze 102°C.jesl! nie naleiy terrnostat wymieni6.5/1. Wtasciwy paziom ptynu chloozaceqo jest nieodzownym warunkiem skutecznega chlodzenia sitnika. Wymianfiil przeprowsczao zgodnie z tabela czynnosci obsiuqowych. 4 . Chlodnica nie ma korka wlewu plynu chlodzqcego.oproznle uklad chlodzenia z plynu.silnlk6w 1.obudowa j wylotowej wykonanych z tworzywa sztucznego. b . Pomiaru nalezy dokanywac na . Zbiornik wyr6wnawc'LY wykonany l przezroczystego l:1N'orzywa urnozllwla ratwa ocene poziornu plynu w ukladzie.termostat. 3 .4/1. tak. padgrzewa6 wode obserwujqc zmiany temperatury. . nalae do ukladu wody. 2 .UKLAD CHlODZENIA 61 4 ZEsp6t. zakrecic zawar. .3 11.sprawdzi6 funkcjonowanie termostatu: a) upewnlc sie.5 SOHe. Termostat w sllniku 1. Kadtub silnikajest r6wniei: pozbawiony korka spustu plynu chlodzaceqo. TERMOSTATU a.pokrywa termostatu.6 DOHC 1 . ezy sprezyna termostatujest maeno napieta . aby rue datykal do dna naczynia. W dolnej czesci komory wylotowej zna]duje sili! zawar (kranik) spustovvy. Na zbiorniku sa wykonane oznaczenia odpowladejace minima!nemu i maksymalnemu paziamowi plynu.zdemontowa6 pasek rozrzadu I tylnq oslone paska.pier~cier'l usZczeiniaj'lcy.zimnym silnlku. w nastepujacy spasob: .aruba mocuj'lca.sprawdzlc stan gniazda termostatu.odfqczyc przew6d ad obudowy termostatu. . nastepnle nagtzac sllnik i ponownie oproznic uklad. umozliwiallley wypuszczenie plynuz ukladu.

cy ] wyjqC chtodnice z pojazdu. .62 c) SILN1K wosci nalezy termostat wymienic. .oproznie uklad chlodzenla z ptynu.odlqczy6 garne wsporniki chlodni.zamontowa6 pornpe plynu ehlodzqcego pa- mietaiac 0 zalozeniu nowego uszczelniaiaceqo: 10 N·m. . nym silnlku) nalety wykonac w nast~puj<lcy sposob: . . ezy lozysko pompy nle rna nadmlernego luzu I nie pracuje gtosno. podlClczy6 przewody ukladu chlodzenia i. .zarnontowac termostat pamietajac Q dokreceniu srub obudowy termostetu momentern 20N'm. .stwlerdzenie usterki kt6regokolwiek etementu pompy kwalifikuje [a do wymiany jako caly Wymiana pompy pfynu chtodzaceqo Wymlan~ pompy plynu chlodzaceqo (na zlm- .wyj. c) sprawdzic stan zuzycia kola pasowego.odlqczyc przewodyelastyczne od chlodnicy. .sprawdzic funkcjonowanie termostatu (wg opisu podanego dla silnika SOHC). w nastepu- w przypadku stwierdzenia nieprawidlo- jElcy sposob: . plersolenla dokr~ci6 sruby momentem zespot: wymontowac w nastEilpuj"lcy spos6b: . Wymiana chfodnicy Uszkodzona lub cieknaea chlodolce naleiy .odlCjczyc przew6d od obudowy termostatu oraz przewod obejsciowy od lacznika termostatu.oproznlc uklad chtodzerna z ptynu.zdemontowa6 pasek rozrzadu i tyln!:\ ostone paska. ezy korpus pompy nie jest p~kni~ty i ezy nle przecieka: b) sprawdzi6. Podtaozyc przewody ukladu chlodzenia i napetnic uklad plynem chlodzacyrn.6 DOHC przeprowadzic na zimnym silniku.zdernontowac wentylator ch'odnicy. ezy nie ma w nim obeyeh material6w tub zanieezyszczen mogflcych utrudniac prawidlowe funk- ELEMENTY POMPV PtVNU CHlODZACEGO cjonowanie termostatu. Po podiaczenlu prz6wod6w ukladu chtodzenia napalnlc uldad plynem ohlodzqcym. .\c z glowicy plarscien uszczalnisiacy i sprawdzit stan gniazda termostatu. .odkreclc sruby obudowy i wyjCjC: termostat z growlcy: .odkrlilCl6 wspornik dn:p:ka podporki maski.5/1. .oprcznlc uklad chfodzenia z pfynu.skontrolowac i cczysclc pornpe: a) sprawdzi6. .'!te elementy 5ilnika.termostatu w silniku 1. d) oczyscic powierzehnie przylegania pornpy i kadluba silnika. dokrecaiac g6me sruby mocowania chlodnlcy momentem 4 N·m.zarnontowac termostat parnietajac 0 zatozeniu nowego plsrsclenla uszezelnlajaceqo w rowku glowlcy i dokreclc sruby obudowy tsrrnostatu momentem 20 N·m. napelni6 uklad plynem chlodzClcym.zamontowa6 uprzednio zdjf. Montaz przeprowadzic w odwrotnej kolejnosci do demontaZu. . .pcdiaczyc przewody uktadu chlodzenia i napsmtc uklad plynem chtoozacyrn. . Wymiane:.wymontowac pomplil wraz z plerseienlern uszczelnlajacyrn z kadluba silnika po uprzednim odkreceniu srub rnoculacych: .

6 .pokrywa flltra powietrza. tem- ali przez filtr Doprowadzane ij DIa samochod6w sprzedanych przed 30 IX 98 r.7. GO 40000 km. zaleta tego rozwiqzania jest wzrost momentu obrotowego w zakresie niskich pr~dkoscl obrotowych silnika.czuJnlk temperalury powlatrza i!alotowego . Powietrze oczyszczone w filtrze dostaje si~ do kolektora dolotowego. w przypadku zabrudzenia oczyscic go. dlatego nle wolno eksploatowac silnika bez zamontowanego filtra. S-Iura doprowadzania powietrza do kolektora iIolotowego.dych 45 000 krn" wymieni6 na nowy.rezcnator. Wyst~pujq dwa typy kolektor6w: .rura zasysanla powletrza. . otwarcie zaworu skracajqcego dfugoS6 drogi przeplywu powietrza nastspuie po osiaqnieclu odpowiednich parametr6w pracy silnika (prlildko$6 obrotowa silnika pOwyZej 4400 ocr/min. 2 .DOPROWADZENIE POWIETRZA 63 ~ypowe niedomagania uktadu chfodzenia ObJawy niedomagania Silnlk nadmiemie si~ grzeje Prawdopodobna przyczyna Straty plynu chlodzljcego Uszkodzony termostat Uszkodzona pompa plynu chlodzEicego Zanieczyszczona chlodnica od przodu samochodu Niedroina chtodnica IUb przewody plynu Wadliwe dzialanie wenlylatora chlodnicy NiewfaSciwy naci~g paska napeou pompy plynu chlodzqcego S1lnlknle Osltl9a wlasciwej temperatury Wskainik temperatury s~nika sygnalizuje wysoklj ternpereture . W uktadzie doprowadzenia powietrza do obudowy filtra znajduje sie rezonator tlurnlacy drgania stupa zasysanego powletrza.Uszkodzony terrnostat . Podczas obsfugi okresowe] samochodu naJezy sprawdzlc stan filtra powietrza. 3.dla sllnlka SOHC kolektor rurowy TIM.Silnik nadmlernie sllil grzeje (patrz wyzej) . Doprowadzenie powietrza do sHnika powietrze przechopowietrza z wymiennym wktadem fiIlrujetcym a powierzchni 2500 cm2• Filtr powietrza uniemoi:1iwia przedostanie sili! zaniaczyszczen do komory spalania silnika zwifi!kszajf\c tym samym jego trwatosc. UKtAD DOLOTOWY 1.UsZ!<odzony czuJnik wskalnlka 3.dla silnika DOHC kolektor VGIS a zmiennej dlugoscj. 4 .wklad tiltra powletrza. a po przebiegu kai.

koleJnoi.kolelnoscodkrecarda nakrliltek.6 dokrecanla nakretek .4/1.6 OOHe (VGIS) SILNIKOw b 2 5 6 9 B 7 4 S 1 2 8 9 4 5 DEMONTAi KOLEKTORA DOLOTOWEGO VGIS a .64 SILNIK KOLEKTOR DOLOTOWY (TIM) SILNIK6W 1.5 SOHC a .411.kolejnosc odkrlilcanla nakretek. b . b .5 SOHC Q KOLEKTOR DOlOTOWY 1.5 f 1.kolejnosc dokrecanla nakretek DEMONTA2: KOLEKTORA OOLOTOWEGO SILNIK6W 1.

wpfywa na zmniejszenie oporow przepiywu powietrza i zwiazaneqo z tym pozlornu glosnosci. W uldadzie dolotowym zastosowano uklad recyrkulacJl spalin (EGR).B. umoiJiwiajqcy obnlzenie pozlornu tlenk6w azotu (NO.flltra paliwa. B . regulatora cisnienia. Nawejsciu do kolektora dolotowego znajduje ai~ przepustnica powietrza sterowana pedalem przyspleszenia. Ze wzgll.6 aDHC peratura plynu chlodzqcego min 2'?C) i predkosc! pojazdu powyze] 30 km/h. praca tego zaworu steruje rnodul elektroniczny (EeM). klektora pallwa z wtryskiwaczami oraz przewod6w paliwa. dlugosc przewodu dolotowego powletrza skracasi~ z 543 mm do 204 mm. 3.. Technologia wykonania kolektora dolotowsga. steruje modut elektroniczny (ECM). W obudowie przepustnicy zna]duje si~ takzs zaw6r regulae]i obrotow biegu ja!owego (IACV). ZQwOr otworty Obroty 1"10 minute WPtYW KOLEKTORA VGIS NA CHARAKTERYSTYKE. gwarantujqca gladkq wswnetrzna powlerzchnil. przed tylnq ZAWOR BEZPIECZENSTWA W ZBIORNIKU PAUWA FILTR PALIWA .::awOr amknir:!V (mala pr~kosc z ZASADA DZIAtANIA KOLEKTORA VGIS c E o 1: . Jest ana potaezona z czujnikiem polozenia (TPS). w ktory jest wyposaiony silnlk samochodu Lanos sklada sle ze zbiornika paliwa.zaw6r otwarty (duia prlidkos~ obrolowa). Poloienlem tego zaworu rowniei..ld6w bezpieczeJistwa zbiornik umieszczono pod tylnym siedzeniem. Zawar tego ukladu jest umieszczony na kolektorze dolotowym i jest rownlez sterowany przez modul elektroniczny (ECM).DOPROWADZENIE POWIETRZA 65 DOLOTOWEGO obrotowa).) w spalinach.l. b . kt6ry przskazuIe sygnaly a Jej wychylenlu do modotu steruJqcago (ECM). pompy paliwa. MOMENTU OBROTOWEGO SILNIKA 1. Zasllanie paliwem Wlelopunktowy wtrysk pallwa MPFI (Multi PoInt Fuel Injection) .

kt6rej praca steruje rnodul elektroniczny (ECM). 6 . 3 . Pochtaniacz opar6w jest wypelniony w~glem aktywnym i gromadzi opary pallwa podczas postoju sarnochodu.. pochlaniacz i przewody mog!! bye przyczyn& gasni!i!cia silnika. Zbiornik rna pojemnosc 48 I [ rnlescl wewnqtrz. tak aby nie przedostawaly sle do atmasfery.przewod podcisnlenla.325 kPa. 7 . gdy sarnochod ulega tzw.filtr pallwa. poza strefE! zgniotu tylnej czescl nadwozia.kotektor paliwa. sterowany jednostk~ ECM. utrzyrnuiac js w 'granicach 284 -. Poprawnosc funkcjonowania uktadu recyrkulacji opar6w paliwa ma wptyw na wtasciw'l prace silnlka. Podczas pracy silnlka zaw6r pochlaniacza oparow paliwa. Cisnieniem panu[acyrn na wlocie do Wlryskiwaczy steruje regulator clsnienia.przewod powromy 5 . 4 . Nadmiar paliwa jest odprowadzany do zbiornika. gdzie ulegaj& spalenlu.zbiomik pallwa (z pompa wewn'ltrz).wtryskiwaa.regulator cisnienia pallwa.66 SILNIK 6 7 2 ElEMENTY UKtADU ZASILANIA PALlWEM 1 . zapobiega wyptywowi paliwa ze zbiornika.870 kPa. Zaw6r ten jest r6wniei elementem ukladu recyrkulaeji opar6w paliwa.czenfuzaplonu pompa jest uruchamiana na dwie sekundy w celu wyr6wnania clsrtienla paliwa w uktadzie. elektryczna pornpe paliwa. kieruje apary do komory spalarua. Po wla. Uszkodzony zaw6r. W zbiorniku pallwa jest zamontowany wielofunkcyjny zaw6r bezpleczeristwa. WTRYSKIWACZ osla. kierujqcym przeplywem opar6w do pochlaniacza.. Pompa ttoczy paliwo pod clsnianiern 490 -. kt6ry w przypadku kolizji drogowej. nier6wnej Ai C r ( 11 ~ c z k P S S. . dachowaniu. 2 .

przewody wysoklego napleeia. Na przegrodzie czolowej znajduje sle iiltr paliwa.4 /1. Elektroniczny rnodut stsrujacy tEeM) ma w parnieci zakodowanq maps kata wyprzedzenla zaplonu w funkcji pr~dkosci obrotoweji obciazenia silnika.z silnikaml1 . Iskra pojawia sle w cylindrze. Charakterysty~Izostaty okreslone doswiadczalnie tak. Strzalka na obudowie filtra rna bye skierowana zgodnie z kierunkiem przeptywu paliwa ze zbiornika do wtrysklwaczy. b .5 SOHC. . kt6rego stan oraz poprawnosc pctaczen. Podczas montazu nalezy pamletac 0 wtasciwym podiaczeniu. KaZdy cylinder ma oddzielny wtryskiwacz paliwawyposaZony w zaw6r iglicowy.5 11.6 DOHC j . 3 . zgodnie z czynnosciarnl obslugi okresowej nalezysprawdzac co 20 000 km natomiast co 45 000 km nalezy go wyrnlenlc.cewka zaplonowa pracyna wolnych obrotach lub nlewlasclwych osi~g6w stlruka.Zapton bezposrednl (DIS) Zastosowanyw samochodach Lanos bszrozdzielaczowybezposredni zaplon (DIS) skladasl~ z cewki zaplonowej oraz swieczaplonowych. Nastepuje jednoczesny przeskok iskry w dwoch cylindrach na elektrodach swiec zaptonowych.~SILANIE PALlWEM I ZAPlON 67 G b ELEMENTY UKtADU ZAPlQNU BEZPOSREDNIEGO (DIS) W SAMOCHODACH DAEWOO LANDS a .z silnikaml1 . 2 .9. wlap SciwEj dynarnlke samochodu i rninimalnCl emi~eszkodliwych skladnik6w spalin do otocze- CEWKA ZAPt.ONOWA nia ECM na podstawie sygnalu z czujnlka poloi:enia walu korbowego (CPS) oraz parametr6w pracy silnika okrasla kClt wyprzedzenia zaplonu i steruje zasilaniem cewki zaplonowej. aby zapewniatynajkorzystniejsze parametry ekspioatacji ojazdu: niskie zuzycle pallwa. uruchamianyza pornoca cewki elektromagnetycznej 1 zakonczonv dysza zapewnlajaca wtasclwe rozpyleniepaliwa.swleca zaplonowa. 3.

2..nik6w i jednoczesnie zapamifJtuje usterki. W silniku DOHC dostep do nlchjest moi:llwy pozdemontowaniu oslony glowicy. O.-.. b ~ w sflnikach Odst~p elektrod (mm) DOHC 0.7 -..8 Ffl7DCX 1. . 3.B RG9VC 1.7 +0.0 + 1.t wyprzedzenia zaptonu przy obrotach biegu jalowego wynosi 10".1 w kt6rym nastepuie sprezanle oraz w tym.5/1. 1.W sllnlkach 1.0 + 1. "traconej iskry". . .0 + 1.). Swiece zaplonowe sOl krecone w glowic~ sllw nika.1 0.4/1.1 RN9YC CR42CXLS WR7DC IlUhl~ . aby zapewnlc optymalne osi<19i90j nostki napedowe]. gdzie rozpoczyna sifilsuw wydechu (1. . Ka.7 + 0. Sterowanie pracq silnika Elektroniczny rnodut sterulacy ECM (Electronic Control Modul) na podstawie sygnal6w otrzymywanych z czujnik6w steruje praca silnika tak.. ·~·9 . t.brak uplywu pradu w rozdztelaczu. SFE65PRS -.].7 + 0. 0 Informacje 0 rodzaju swiec stosowanych w samochodzie Lanos oraz 0 ich zamiennikach podano w taeelt. Zaplon bazposrednl w stosunku do konwencjonalnego ukladu ma wiele zalet..0+ 1. umieszczona w tylnej czesci glowicy silnika... Petni on rownlsz funkcje diaqnostyczna sygnalizujqc rozpoznane usterki swieceniem lampki kontrolnej silnika na zestawie wskai.1..1 0.: . Oiaqnozowanie nastepute po podtaczsniu tego urzadzenla do gniazda diagnostycznego (ALDL).6 DOHC Typ swieey SOHC. i 4. Do identyfikacji usterek sluzy urzadzenie diagnostyczne Scanner-l1 z ad· powiednim oprogramowaniem.10.5 1.0 -.zmniejszone rozrzuty kata wyprzedzenia zaptonu z 2 do 0.:"VY.8 BKR6E·l1 1.O. Ten rodzaj zaplonu jest zwany metoda. NGK Champion AC Delco Bosch BPA6ES Silnik SWIECE ZAPtQNOWE II . jest elementem nienaprawlalnym I w przypadku uszkodzenia musi bye "YYmieniona...5".. Cewka zaplonowa.zredukowane zakl6cenia radiowe.1 0.68 SILNIK Swiece zapfonowe Producent swiac zaptonowyeh SOHC Waojln.zwi~kszona trwatosc: . znajduj<\cego sie za schowkiem pasazera Jednostka sterujaca jest umleszczona pod ...8 CFfl2CLS 1.. i3.

przekazujqc odpowlednimpuls do cewki zaptonowej (DIS) i 'li'skutek czego.. wysokich obrotaeh. . Charakterystyczne fazy pracy silnika i spos6b sterowania przez modul ECM poszczeg6lnymi ukladami przebiegajq nastepuiaco. .6 DOHC) sluzqcego do dostarczenia dodatkowej ilosci powietrza do kolektora doJotowego podczas przyspieszania.Z Gzujnikaspalania stukowego (detonacyj- oego)..zaworu pochtaniacza par pafiwa (CCP) gdy spefnione sa odpowiednie warunki podczas pracy silnika.W • .dawk'il paliwa . Modul ECM na podstawie tych informacji wejsciowychustala parametry pracy sllnika lakie jak: .5/1.otowym(MAT). modul ECM atwiera zawar.z czuJnikapredkosc: samochodu (VSS).pozwalajac na przeptyw gaz6w spalinowych do kalektora dolotowego I w ten spos6b ogranicza emisjfil zwiazkow azotu (NOx). .1UllUJ. jesH samoch6d jest w nie. Po uruchomieniu zimnego silnika uklad pracuje w trybie ttp~tIi otwartej". umozllwlaiac przeptyw par paliwa do kolektoro rinlntowoao i ioh fOAI.-u'""lljf\ c. .sprzeqta sprezark] klimatyzacji . .z czujnikapolo:i:enia przepustnicy (TPS). . .zaworu recyrkulacji spalin (EGR) ."'J~L COU .obrotomierza w zestawie wskaZnik6w.ECM steruje zaworem elektromagnetycznym wtryskiwacza i tym samym czasem otwarcia wtryskiwacza.e lnformacje weJsciowe: . . ECM nie jest naprawial- lOPS}: leTS).po wtaczenlu zaplonu modul ECM na dwie sekundy zaracza przekai:nik pompy paliwa. powoduje jednoczesne wtaczenie wentylatora. a.z czujnika cisnlenla bezwzqladneqo (MAP).ezujnika tlenu (EOS).. natomiast w przypadku braku impuls6w z czujnika polozenia walukorbowego (CPS) podczas pracy silnika odcina zasilanie pompy. ._ STEROWANIE PRACA SILNIKA 69 USYTUOWANIE MODUtU ECM W SAMOCHODZIE nv j w przypadku uszkodzenia naleZy go wyl11ienic. wyposazony. Ponadto modul ECM steruje praca: .z czujnikatemperatury powietrza w kolekto!Ie dol.pompy paliwa . • Faza rozruchu .. . . w przypadku osiqgni~cia zbyt wysokiej temperatury silnika rnodut ECM roztacza sprz~gto sprezarki klimatyzacji.z czujnika temperatury ptynu chlodzqcego aadzenism pasazera. sterujac zaWorem regulaeji powietrza (IACV) zubaza bqdi: wzbogaca rnieszanke paliwowo-powietrzna na wolnych obrotach.obrotybiegu jalowego silnika.wentylatora (-6w) ch10dnicy . odczytuje sygnal z czujnika temperatury plynu ehtodzEicego (CTS) i czujnika pofoi:en ia przepustnicy (TPS).zaworu VGIS (1 . .u" t!. jednoczesnie w dw6ch cylindraoh elektrodach swlec zaplonowych nana st~puje przeskok iskry.wtaczenie klimatyzacji. -rsondy lambda .~ wyprzedzenia zaplonu. co ma istotne znaczenie podczas kolizji samechodu.mill: .. .sygnal o!rzymany z czuJnika temperatury ptynu chlodzacego powoduje wlqczenie wentylatora {-6w) chtodnlcy na wolnych bqdi. I ..z czujnika polozenla walu korbowego .po wlaczanlu zaplonu uruchamia pompe paliwa na dwie sekundy. ustalajac stosunek powietrza do paliwa na podstawie danych otrzymanych z czujnik6w clsnlenla bezwzgl~dnega (MAP) oraz temperatury plynu chtcdzaceqo (CTS) ignorujC\c jecnocaesnte sygnal z sondy lambda.lIfIA.

! pod schowkiem deski rozdziel· czej. Po wtaczenlu zaplonulampka kontrolna silnika umieszczona w zestawie wsk.A i 8 zlacza diagnostycznego ALDL znaj· dul.jezali samoch6d jest wyposaZony w klimatyzacje. adpawiednio dla mieszanki bogatej i ubogiej.amowanle obrot6w biegu jaiowego W przypadku odciecla zasilania. gdy silnik jest zimny. Q bezpiecznik6w pod tabllca rozdzlelcza) po ponowym podtaezenlu zasilania nalezy zaprogramowac obroty biegu jaiowego w nasl~ pUiqcy sposob: . • Faza zmniejszania predkosct ~ sygnal z czujnika clsnlenla w kolektorze dolotowym informujElcy 0 zwiskszanlu podcisnlenia oraz informacja z czujnika poloienia przepustnicy o jej zarnknieciu sprawiaj1:j.dy zostana odtaczone przewody od akumulatora lub wyji.aZllikow DIAGNOZOWANIE a- USTEAEK SllNIKA kodu usterkl zl'<\cze ALDL. g. rsdukujac dawklil paliwa oostarczana do cyl.!ty bezpiecznik modulu ECM (F5 W skrzynce gnozowac poszczeg61ne uklady. Do parnieci modulu ECM sa wprowadzone stosowne informacje. powodulac wzrost dawki paliwa i wzrost predkoscl obrotowej silnika.indrow.na prawidlowo zdia- Prog. dziEiiKikt6rym moi. ze modul ECM skraca czas otwarcia wtryskiwaczy. wlqczyc klimatyzacjEil na 10 sekund: . b . uszkodzenia lub hiewlasciwego podlqczenia czujnika). Opisane czynnosci nalezy rozpoczynac. W tym eslu autoryzowane stacje obslugi Sq wyposaZone w urzadzanla diagnostyczne Scanner-l1.r. • Faza przyspieszaniaanatizulac sygnaty z czujnika polozenia przepustnicy 0 kacis otwarcia przepustnicy oraz czujnika cisntenia bezwzqledneqo 0 zmniejszeniu cisnienia w kolektorze dolotowym.wtClCzyt': zapion na 5 sekund.uruchomlc silrrik doprowadzajacy do tarnperatury plynu chlodzqcego 85°C. na ktorych podstawie modut dobiera odpowtednla dawk~ paliwa sterujac czasem otwarcia wtryskiwaczy. Program dia· gnostyczny modulu ECM urnozllwla wykrycie niedomagania (np.70 SILNIK • Faza ncrrnalnej pracy (w trybie p~tli zarnknietej) .7:1. . podtaczane do zlacza diagnostycznego ALDl. przy czym optymalna wartosc stosunku powietrza do paHwa wynos! 14. .wylqczyc klimatyzacj!i'.odcqtywanie 3 kodJ4 4 . Uszkodzenie mozna r6wniez zidentyfikowa6 zwieraj~c styki. .lksza czas otwarcia wtryskiwaczy. modul ECM zwiE.po osi<\9n1liiciu przsz sonde lambda wfasciwsj temperatury (powyZej 316 C) modul ECM okresta stosunek powietrza do paliwa na podstawie sygnal6w z sandy.wylEjczyc zapton (programowanie obrotOw biegu jalowego zostalo zakor'lczone).!cego sit. Diagnostvkasystemu sterowania Uszkodzenie systemu sterownia sUnika jesl sygnalizowane 5wieceniem lampki kontrolnej silnika w zestawie wskai:nik6w.wylCjczyc zaplon na 5 sekund. .

Kod sygnalizowany jest dwoma grupami btysk6w.A SYSTEMU STEROWANIA SllNIK. klimalyZacji >3115 kPa . Grupy oddzielone sa.SoC Czujnlk cisnienla w uk!. Kody diagnostyczne usterek silnika usterki 1 2 3 Ked Element. Katdy kod usterki jest wy:§wletlany trzykrotnie. oznaczajqcego brak impuls6w z czujnika poIozsnia wafu korbowego.DIAGNOSTYK.nego (CPS) Nfewlasciwy sygnal z czujnika Za wysokie naplecie Za niskle napi~cle Sygnalizacja zbyt wysokiej temperatury . natomiast przerwa pomlsdzy poszczeg61nymi kodami trwa 3.\c wyswietla kody usterek.2-se- kundowa. 1.A 71 btyskaj.pontiej -3S.cej (CTS) CzuJnlk lemperatury cieczy ch'odzqca] (CTS) CZujnlk spalania detonacyjnego Wtryskiwacz Modut ECM Czujnik potozenla we1u korbowego Ozujnik polozenta przepustnicy CZujnik potoienia przepustnicy CzuJnik temperatury powletrza dolotowego tMAT) a 12 13 14 15 18 17 18 HI 21 22 23 1 24 25 27 Czujnik prli\dkosci samochodu Czulnlk lemperatury powietrza dolotowego (MAT) z czujnika VSS <6 km/h I czujnika MAP <25kPa Sygnallzacla zbyt niskiej temperatury .2 sekundy. przerwe. przy czym cykl rozpoczyna siEilod kodu 12.l~cle z sandy lambda w granicach 340+550 mV Sygnat z ezujnlka temperatury prynu chlodzqcego tury powyiej 146"C Sygnal z c.zu!nika temperatury pfynu chlodz'!cego tury ponizej -35"C NiewlaScjwy sygnaJ z czujnika Zwarcie do masy wtryskiwacza Bllildny sygnal z czujnika spalania detonacy. 140·C (VSS) Sygnat (f?S] (TPS) dla temperadie tempera- 4 Wentylator 2 5 Wentylator 1 6 7 Wenlylalor 1 Zaw6r recyrkulacji spalln (EGR) Zaw6r recyrkulacii spalin (EGR) CzuJnlk potozenla walu korbowego Sonda lambda Czu]nik temperatury cleczy chlodz'l.pow.4-sekundowej przerwy. w kt6rego obwodzie powslala usterka Modul sterowania skrzynklj automatyczna (TCM) Modut sterowania skrzynka automatyczna (TCM) Wentylalor 2 Niski sygnat Wysokl sygnaJ Opis usterki przsrwa lub zwercie do masy H w obwodzie niskiej prlildkoscj wentylatora (pomtl\'dzy modulem ECM a plzekatniklem wentylatora) Przerwa lub zwarcie do zasilanla (+) W obwodzie niskrej predkosci wentylatora (pomi'ildzy modulem ECM a przekatnlkiem wentylatora) Przerwa lub zwaroie do masy H w obwodzle Wysoklej pr~kosci wentylalora (pomil\'dzy rnodutsm ECM a przekazruklem wentylBlora) Przerwa lub zwarcle do zasllania (+) w obwodzie wysokiej prsdkosct wentylatora (pomiljldzy ECM a orzekaznlkiern wentylatora) Zwarcie do masy (-) w obwodzie pomifildzy ztaozem cewki zaworu EGR a zl<ilczem modulu ECM Zwarcie dO zasiJania (+) w obwodrie pomiedzy ztaczern cewki zaworu EGA a ziaczsm modufu ECM (CPS) Brak sygnalu obrotu walu korbowego Nap. kazda grupa oopowiadajaca poszczeg61nej cyfrze kodu sklada sili\ z blysk6w trwajElcych 0.4 sakundy i nastepujaoe] po nich O. klimatyzacjl (ACP) Zbyt wysokle cisnlenie w ukl.

natomiast redukcj~ toksycznych skladnikow zapewnia konwerter katalityczny zwany popularnie katalizatorem. Zmniejszenie halasu rsalizujq dwa tlumiki zastosowane w ukladzie. Nakr~lklIe naleiy dokrecac momentem 25 N·m.· ra i konlecznosc jego wymiany. Ukfad wylotowy Uklad wylotowy samochodu sluiy do odprowadzenia spalin pochoczaeych ze spalania mieszanki w silniku i ograniczenia haiasu powstatego w nastepstwte rozprezenta spalin or['~ do zmniejszenia emisji toksycznych sktadnik6w znajdujacyeh si~ w spalinach. Zastosowa' nie etyliny spowoduje uszkodzenie katalizato. czy nie ocieraja 0 inne czesci pojazdu. . lIenku w\lgla (CO) oraz tlenkow azotu (NOJ za wartych w spallnach. sai:one w katalizator i przystosowane do zasi· lania tylko benzyna bszotowtowa. Uwaga. kt6ry zmniejsza drgania przenoszone z silnika na uklad wylotowy. Podczas kai:dej okresowej obslugi techniczne] nalezy sprawdzic w ukladzie wylotowym: . . w !dOrago obwodzle powslala usterka Przekainik pornpy paliwa (MAP) SILNIK Opis usterki Zwarcle do masy Przarwa w obwodzle zasllanla Za wysokie naplscls Za niskie napi~cie Obroty sllnika przy zamknililteJ przepustnlcy rOini<l_silil ad zalozonyeh obrotew biegu jalowego 0 170 obr/min Zwarcle do zasllania (+) Zwarcie do zasnanta (+) Uboga mleszanka. Przednia rura wyiotowa sklada si~ Z dW6ch czesci potaozonycn tqcznikiem elastycznym. Samochody Daewoo Lanes SEt wypo. napiecie ponlze] 274 mV Bogata mieszanka.11.ulozenie element6w.stan poszczeg61nych ezescl uktadu. - . Podczas demontai:u kolektora wylotowego waZne jest zachowanie wlasciwe] kolejnosdi odkrscanla I dokrecania nakretek mOCLlj~ cych oraz momentu dokrecanla. Mp1lilcie powyzeJ 865 mV Za wysokle napleole Nlewlaiiclwle zainslaJawana paml~c PROM Usterka w ukradzie immobilizera Ustarka parnlscl ECM (PROM) 29 32 33 34 35 41 Przekamik pompy paliwa CZlJjnik ci~nienia bezwzgllildnago Regulator biegu jalowego Styk 8 modulu ECM Styk A rnedulu ECM Czujnik tlenu Czujnlk tlenu Akumulator Modu! ECM Modul ECM Modul ECM Zaw6r pachlanlacza Slyk 8 modutu EeM Styk A modulu ECM Przskaznlk $pr~(kj przekai:nik sprliliarkl ModUIECM klimatyzacji klimatyzacji opar6w paliwa (CCP) (IACV) Czujnik cisnienia beZW1:gl~dnego (MAP) I 42 44 45 49 51 53 55 61 Zawar poct1laniacza opar6w pallwa (CCP) Zwarcle cewki zaworu do masy Zwarcie do zasiiania Zwarcie do masy Zwarcle do masy Zwarcie do masy Za wysokle napl~cie Usterka 62 63 64 87 : 88 93 3.szczelnosc ukladu i stan element6w ztacznych. Konwerter katalityczny zmniejsza pozlom emisji szkodliwych w~glowodor6w (He). Osfony cieplne umieszczone przy przednim i tylnym tlurniku oraz przy katallzatorze i ko- laktorze wylotowym zabezpieczala pojazd oraz srodowisko przed wplywem wysokleJ tsrnperatury element6w ukladu wylotowego.72 Kad usterkf Element.

ostona termlczna. 2 .nakfadka ozdobna rury wylotowej. 5-tlumik tylny.kolextor wylo!owy.UKLAD WYLOTOWY 73 ELEMENTY UKtADU WYLOTOWEGO \ . 7 -ttumik przedni . 3 ..konwerter katalltyczny (katallzator). 6 . 4 .przedrna rura wylolowa.

TEK KOLEKTORA WVLOTOWEGO SILNIK6w 1.5 SOHC.sllnik6w 1.karp us kolektora.4/1.ostona termlczna.4 I 1. 1.5 .sanda lambda. 4·.5 SOHC KOLEJNOSG DOKRfiCANIA NAKR!.sllnik6w 1.CANIA NAKR~EK KOLEKTORA ItVYLOTOWEGOSILNIKQW 1.uszczelka 7 3 5 KOLEJNOSC ODKRI.6 DOHC 1 . 3 . 2 . b .74 SILNIK b o 4 KOLEKTOR W'(LOTOWY a .5 SOHC .4 f 1.

TEK KOLEKTORA WYLOTOWEGO SILNIK6w 1.Niewta~ciwy poziom ptynu chtodzaceqo .Brak zasilania wtr)/sklwaczy .12.Uszkodzenie przewodOw zaptonowych .Ustarka w obwodzie czujnika potozanle walU korbowego .Zaniecz.5 / 1.6 DOHC 3.Nieszczelny uklad dolo(owy .NiewtaSciwa kolelnosc podt<.\czenlaprzewodOw zaplonowych .6 DOHe KOLEJNOSC DOKAEiCANIA NAKRGTEK KOLEKTORA WYLOTOWEGO SILNIKOW 1.zkodzony regulator clsnlanla paliwa .Uszkodzone wlryskiwacze paliwa .Uszkodzenie cawki zapfonowej .Niewta~clwa clsnlsnle sprezanla w cyllndrsch paliwo .Brak wfasoiwego kontaktu przewodu masowego modulu EeM - .Zanleczyszczony filtr powielrza Oluesowe §wlecenie lampki kontrolnej stlnika .Niewlatciwe podl<\czenle przewod6w do cewkl zaplonowej .1I1<LAD WYLOTOWY 75 8 9 3 5 2 4 6 7 10 2 6 7 10 9 8 5 4 3 KOLEJNOSC ODKAE.Uszxodzsnle modulu EOM -Brak zasllanla pompy paJlwa .Uszkodzony czujnik temperatury ptynu chlodzE\cego Nier6wna preca silnika .Zanieozyszczona Silnikanle moine urucnornlc tub utrudnlona urucharnlania sllnika .CANIA NAKRE.Uszkodzony uklad regulacjl obrot6w biagu J810wego Przegrzewanie silnika silil . Typowe nlesprawnosci Objawy nlesprawnoscl silnika Prawdopodobne przyczyny .Brak odpowlednleJ droinoscl przewodu powrotnego paliwa .Uszkodzony regulator elsnlenia paliwa Sllnik rozwija za malq moc .Uszkodzone wentylatory chfodnicy ~ Nadmierne zuzycla pallwa .Uszkodzenie 5wiec zaplonowych .yszczorlY rlltr pallwa .5/ 1.Uszkodzony uklad recyrkulacji oparew paliwa .Uszkodzenle Wl:rysklwaczy .Us.

76 ObJawy nlesprawno~cl Stuki w silniku po uruchorrtlenlu zanlkajElce pa rozgrzanlu SILNIK Prawdopodotme - przyczyny Nieodpowledni galunek oleju Uszkodzony hydrauliczny popychacz zaWOrLJ Nadmlerny luz oSiowy walu korbowego Nadmlerny luz IOZysk gf6wnych walu korbowego Nadmierny luz Uok6w w cylindrach kolo pasowa watu kor- Sluki zJmnegoslllilka wz.Zgl'i!tv karbaw6d - Stuki nagrzanego silnika narastajacs ze wzrostsrn oboiazenla Uszkodzona piasta IUD kola pesowa Niewla~clwie zamocowany uktad wylotowy Uszkodzone kolo zamachowe Nadmlerny luz panewek gl6wnych lub korbowych Niewlasciwa jako~t pallwe Niewlasclwe ustawienie uktadu rOlrL&du Przedmuchy spod kclektora wylolowago Niewlasciwy naciEl9 pask6w napsdowyob Niewlaliclwy gatunek olsju silnikowago Nadmlerny IUt sworznia ttokowego Zglfil!Y korbow6d Njaw1a~clwy luz tlok-cyllnder S1uki sllnlka przy obrotach biegu jalowego ~ ~ .Nadmlerny luz tloka w cylindrze .NiewiaSclwle zamocowane lub uszkcdzena bowego .rastaj~ce ze wzrostem obciqienia .

1. .zbiornika plynu hamulcowego.DU 4.tozyska wyciskowego. opcjonalnie maze mise czterostopnlowa skrzynkfi autornatyczna.nicowym orazpolosi napedowych z przegubami. .gfo Zespol sprz~la sklada silil z nastepuiacych element6w: .tarczy dociskoweJ ze sprezvna tarczowa i.sitownika sprzeqla: . Daewoo Lanes. ZESPOt.tarczy sprzeqta z oktadzinami ciernymi.pedalu sprzeqia. Sprz. podobnie jak wi~kszosc samochod6w tej klasy. . . Lanos jest seryjnie wyposaiony w plecioblsqoIII!! mechaniczna skrzynke przekladniowa. nap~dzajClcyprzednie kola.DOWY SAMOCHODU DAEWOO LANOS . . Uklad przeniesienia napedu sktada sie ze sprz~gla. .widetek wylC\czania sPrzEil9fa. oprawa (zwanycl1 decisklem).skrzynki przekladniowej z przektadnla.pompy sprzeqla. NAPE. ma zespot napadowy umieszczony poprzecznie z przodu samochodu.4 U'KtAD PRZENIESIENIA NAPI.gl6wnq i mechanizmem r6i:.

4 .widelki wytCjGz:ajCjce.silownlk sprz. :2 .zhlornlk ptynu harnulcowego. 10. 9 .pedal sprzQgla.tarcza sprz~gla.dZwlgnia wytfl_Gzania sprzQgla.doclsk. 5 .GI::. sPrzfilgla.gla. 6 -Iotysko wyciskowe.obudowa. 8 .A UKtADEM STEAOWANIA HYDRAUUCZNEGO 1 .pompa z sPrzfil91a . 3 .78 UK tAD PRZENrESIEN1A NAPSDU ~ I 8 ZEsp6t SPRZE. 7 .

64 mm REGULACJA SPRZJ. przeniesione poprzez hydrauliczny uklad sterowania.SPRZsGW 79 ptyn w uktadzla sterowenia sprz~gla Zbiomik ptynu sterowania Plyn hamulcowy do kola zamachowego walu korbowego. odgiecie sprei. w zwiazku z czym koniaczna jest okresowa regulacja ustawienia pedalu sprzegla. cleme. Weisnlecie (przemieszczenie) pedalu sprzeqta. srednlca zewnliltrzna die silnik6w: -1. Okladziny cierne tarczy sprzegta podezas kai:dego wll:lczania i wyI~czania sprzegla. na skutek tareia. W rezie korueczno- I Dane charakterystyczne Typ Sprl. Odleglosc ta powinna zawlerac sifi w granicach 6..--.4 SOHC oocrskowa 184mm -1. powoduje ruch loi:yska wyeiskowego. zmierzyc cdleqtosc ad potozenia poczatkoweqo do wyczuwalnego oporu na pedale.. ulegajE\ stopniowemu zuzyciu..GtA lic2iJowe JadnOlarczowe.12 mm.5 SOHC !1. Pomi~dzy tarcza dociskowa a kolern zamachowym jest urnleszczona tarcza sprzeqla.5 SOHC 134 mm 145 mm 7.. gwaltowne zmiany predkosci samochodu przyczyniaja.yny tarczowej i odsunlecle tarczy dociskowej ad tarczy sprzeqta. ktora pod naciskiem sprezyny tarczowej na tarcze coclskowa przylega do kola zamachowego. Eksploatacyjnemu zuzyciu okladzin ciernych tarczy SPrzlilgla towarzyszy zmiana potoienia peda!U sprzeota.87 mm 20.65mm 8~12mm min.Srednicewewn!i!~rzna silownlka 15. urnozllwiajac przekazanie momentu obrotowage z silnika do ukladu napedoweqo.GtA DtuGOSCI POPYCHACZA POMPY . sili' do skrocenla trwalosci oktadzin.6 DOHC . czego efektem jest zaprzestanie przekazywania napedu.5 -1.. sucne z eentraln~ tarczowa sprl(!ZynI! I Wymiary okladzln e. np .4 SOHC -1. Naciskajac r~ka. pedal sprzegla. grubosc tarezy Luz pedalu sprzeqla Skokpedalu sprzqgta sterowanie sprzeqla I~rednicawewn!i!trzna pompy !pf2~gla . srednica -1. Charakterystyka techniczna Opis Oprawa tarczy dociskowej jest przykrscona 001-4 Wsp61ny die ukladu hamulcowego I sprz~gla sprzeqia Regulacja pedatu sprz~gfa • Regulacja skoku jalowego.6 200mm 21Smm 127..iernych: . lntensywnosc zui:ycia okladzin zaleiy w dui.5 f 1.S mm wewn~trzna DOHC .lilgla i wartosoi SKOK JAlOWY PEDALU SPRZE. 130 mm Hydrauliczne -1.ym stopniu ad sposobu jazdy.:: sprz\!gla .

po dokladnym odpowietrzeniu uzupelnic poziom ptynu hamulcowego w zbiorniku pod znak MAX.c pedal sprzeqla. Jest to punkt wlqczania sprzeqta.l. ezy poziom ptynu w zbiornlku si~ga powyze] znaku MIN (w razie potrzeby uzupelnic): po czvrn kilkakrotnie.l poruszy. nalezy sprawdzic: .GtA (srub!l na wspomlku) sci wyregulowac dlugosc popychacza pompy sprzeqla po wczesnielszyrn odkrecernu nakr~tki kontrulace].. . Ukiad sterowania jest napelniony plynem hamuleowym I zasllany ze zbiornika wsp61nego dla ukladu sprzeqla j uktadu hamulcowego. L .-~L J_l.. przy kt6rym samoeh6d lekko sif.powtarzac czynnosc do czasu.tarcze sprzfl!gla I tarcze doclskowa.J_. Po zakoriezonej regulaeji dokreclc nakretke. ._ r6w powinna przekracaac 130 rnrn. Nastepnle weisnac pedal sprzEilgla maksymalnie do podlogi I r-. on':JOoln .. Uruchornic silnik.I\CZANIA SPHZE.utrzyrnac naelsk na pedal sprzeqta i (przy pcmocy drugleJ osoby) potuzowac odpowietrznik. Sprz~gio samochodu Daewoo Lanos jesl sterowane hydraullcznle. Regulaejlil przeprowadzi6 luzujac nakr~tkq i obracajac sruba. _. tak by wyplynql plyn do naezynia. Zaobserwowac polozenie sprzaqla.podtaczyc rurke do odpowietrznika pompy sprzlilgta i umlesclc jej koniec w pojemniku z ptynem hamulcowym. az osoba towarzyszaca nie dokreci odpowietrznika.80 UKtAD PRZENIESIENIA NAP§DU SPRAWDZENIE PUNKTU Wt."J. Zmierzyc odleglosc pedalu sprz~gfa w pazycji spoczynkowej ad kola kierowniey.:. ..GtA REGULA.calkowlty skok pedalu sprz~gfa.~~_'l r-. cherzyk6w powietrza.luz pedalu sprzeqta.AlUtl"ill uklad odpowletrzyc w nastspujacy spos6b: . w!qezy6 bieg i powoli zwalniae nacisk na pedal sprzeqla. az z rurkl w pojemniku bsdzte wyptywal plyn bsz p~. .sprawdzlc. powoli na clsnac na pedal sprzeqla: . regulacyjn<\ pedafu sprzeqta na wsporniku pedaiu Odpowletrzanie sprzfi!gfa ukladu sterowania Sprawdzenie sprzfi!'gfa punktu wfilczania Przed sprawdzeniem zaeia. IULt=_ L._.. . wcisnEl. W przypadku stwierdzenia obscnoscl powletrza w ukladzie. . ..IlAlUJ IIUIII.gnt\c hamulee awaryjny.CJA SKOKU PEDAtU SPRZE.po opadnleciu pedalu nie zdejmowac nogl Z9 stopkl pedalu do chwiU.IIIJ111. a takze po zakoriezeniu Jakiej· L~L~L . • Regulacja skoku pedalu sprzlilg1a. [ednoczssnie kontroluiClC (I w razle potrzeby uzupelniajqc) poztom plynu hamulcowego w zbiorniku.obecnosc powietrza w ukladzie sterowanla. Jesll roznlca odleqtoscl pedafu sprzsqla w tym punkcie I punkcie maksymalnego wcisnlecla jest mnleisza nlz 30 mm.

przed zamontowaniem skrzynki przekladniowej sprawdzi6 szezelnosc jej obudowy od OOC1SK I TARCZA SPRZ!. . .SPRZSGLO 81 CENTROWANIE TAACZV SPRZ~GtA (np.wymontowac tarcze sprzeqta: Podczas montai:u umiescic tarcze sprzeqta wraz z oprawa tarczy doeiskowej (w uprzednio zaznaczonym potozeniu) na kale zarnachowyrn.. a nastepnie: -zaznaczyc usytuowanie oprawy tarezy dociskowejwzgl~dem kola zamachowego (aby nie naruszyc wywaienia) i odkreclc sruby IEI'CZ(jce dwa elementy.GtA . te .ou Lezes . a nastepote momentem 15 Nrn dokreole sruby rnocuiace oprawe tarczy.U"". trzpieniem J-42474) OOPOWIETRZAN1E UKtADU STEROWANIA SPRZI:iGtA Wymontowanie larczy sprz~g'a Wcelu wymontowania sprzeqta nalei:y najplerw wYil:lc skrzynke przekladruowa z samochcdu.. ustawlajqc [s wsp61osiowo (zastosowac walek sprzlilgtowy lub odpowiedni trzpier'l).przed wykr~ceniem ostatnie] sruby przytrzymac oprawe tarczy.

2 .dniowa kompletna.oslona z uSlc~el'kii.kole talerzowe .piarktari regulacyjny mschanlzrnu r6inicowego.nap\ld predkcsctomlarza.82 UKLAD PRZENIESIENIA NAP§DU 2 ~i I J 6 ELEMENTY SKtADOWE SKAZYNKI PRZEKtADNIDWEJ 1 -skrlynka przekla. 4 . 6 . 5 .mechanizrn roznicowy. 3 .

2. Skrzynka przekladniowa Skrzynka przektadnlowa umoiliwia jazde samochodu z r6znymi predkosciami dostosowanymi do panujqcych warunk6w [azdy. Jest to klasyczna dwuwalkowa skrzynka a pleciu (w pelni synchronizowanych) przeloieniach do jazdy w prz6d. a takze daje mozuwosc jazdy do tytu. na ko- lajezdne. 4. Sprz~gni~cie pary k6t zebatych dowolnego przeloienia umoiliwia przekazanie momentu obrotowego z silnika.gla.ADNIOWA 83 strony walka sprz~glowego. Kola zsbate rnala zeby skosne zapewniajqce cichobieznosc pracy skrzynki. poprzsz przekladnie gl6wnq 1 p6losia.SKRlYNKA PRZEKt. lozysko wyciskowe sprzsqta oraz posmarowac smarem powierzchnle tulei prowadzace] lozyska po czym zamontowac skrzynk~ przekladnlowa j wyregulowac potozenla pedatu sprz. Sterowanie poszczeqolnymi biegami odbywa si!ilza pornoca dZwigni zmiany biegow umie- szczone] w wnetrzneqo podlodze samochodu oraz wemechanizmu. stan element6w prowadzqcych dzwigni wlaczania sprzeqla. usytuowanego ELEMENTY UKtADU STEFIOWANIA SKRZYNKI PRZEKtAONJOWEJ .

odkrecic g6me sruby mocowania skrzynki przekladniowej do sllnlka.722 1.unlesc samoch6d i wymontowac obie polosie napedows zabezpieczajqc otwory potosi przed wyplywem oteju.6 zlacza elektryczne z WY'qcznika swia· tel cofania i czujnika predkosci: . W niniejszej publikacji nie opisana sposobu naprawy skrzynkl z uwagi na ROZt. unoszac plerscian umieszczony na dzwigni zmiany bieg6w I odpowiednio przssuwajac diwignil?.zdja. . -I bisg -II bieg -III bieg -IV bieg . w przypadku ruchu po juku).zdemontowa6 ostone kola zamachowego. . 3.892 0.podeprze6 skrzynke za pornoca pcdnosnka i odkreclc sruby tewego przedniego i lewego tylnego wspomika mocowania skrzynki po czym wymontowac oba wsporniki.zamontowac lewy tylny wspornlk skrzynki przekladnlowej f dokrecic sruby rnoculace momentem 90 Nrn.roziaczyc przegub drazka zmiany bieg6w.333 -1.84 IjKLAD PRZENIESIENIA NAP§DU w obudowie skrzynkl. dosunae skrzynke do kadluba silnika. . . Przelozenls biegu wstecznego nie jest synehronizowane.952 1. Skrzynka bieg6w umieszczona we wsp61nej obudowie ze sprzeqlern i przektadnia gl6wnEl Uako zesp61 skrzynki przekladniowej) jest przykrecona do kadluba silnlka Charakterystyka techniczna Dane charak!erystyczne Typ skrzynki Opis I wartosoi lIezbows Mechanlczna. 1. wkreclc dolne srubv mocowania skrzynki do sitnika j dokreole je momentem 75 Nrn. Ten mec:hanizm uniernozllwia r6wniez wla.6 4.8 I nose oleju W Skrzynce przekladniowej Wymontowanie skrzynki z samochodu Skrzynka przekladniowa daja sie wymontowac z samochodu baz konlscznosci wyjmowania silnika.zdemontowac wspornik sitownika wylq_cza· nia sprzeqta: . Sieg wsteczny mozna wfqczye po calkowitym zatrzymaniu samochodu. potaczonsqo z dzwigniCl ukladern drqik6w.V bieg -wsteczny Przefozenle przakladnl g!6wnej dla silnik6w: 3.czenia dw6ch bieg6w [ednoczesnle. pi~ciobiegowa.I\CZANIE MECHANIZMU STEROWANIA . . zespolona z przektadni<l gl6wnq Przelozenia.545 1.4.707 koniecznosc dysponowania narz~dziami specjalnymi do naprawy tego zespolu.podwieslc silnik do belki poprzecznej umieszczonej na czaszacb amortyzator6w przednich w komorze silnikowej lub do podnosnlka hydraulicznego z wysifilgnikiem ramieniovvym. a nastepnle: . Montujqc skrzvnke praekladniowa natszv najpierw wprowadzic konccwks walka sPrzlil9fowego w otw6r tarczy sprzeqta.176 3.5 -1. zgodnie z oznaezenlern na gatee dzwigni. z synchronlzacjq wszystklch bieg6w do Jazdy do przodu. .odkrecic dolna sruby mocowania skrzynki do silnika i wymontowac skrzynke. Wymontowanle skrzynki przekladniowej powinno przebiegac w nastepejace] kolejnosct . gdy kota poruszaja sle z r6inEl predkoseia obrotowq (np. Przekladnia gl6wna 0 statym zazeblsntu oraz mechanizm roznicowy zapewnlaja r6wnomiemy rozdzial momentu obrotowego na obydwa kola napadowe nawet wtedy.276 0.

samoczynnego ich wylqezania oraz po zamontowaniu skrzynkf przekladniowej do samochodu. podczas kazde] obslugi okresowej naleiy sprawdzac poziom oleju w skrzynce przektadniowej (patrz rozdzial "Obsluga samochodu . .wybrane czynnosci obslugowe"). Aegulacj!i! nalezy przeprowadzi6. -zarnontowac potosie napedowe: . w nastepuiacy spo- ) b s6b: -ustawic diwigni!i! zmiany bieg6w w polozeolu neutralnyrn.SKRZVNKA PRZEKLADNIQWA 65 -zarnontowac lewy przedni wspornik t dekreeiesruby momentem 60 N·m. . aby dal sie wprowaozit W otw6r wewnetrzne] dzwigni zmiany bieg6w. . . Regulacja mechanizmu zmiany bieg6w Podczas postoju samachadu przy uruchomionym silniku i wylqczonym sprzeqle wszystkie biegi powinny sie latwo wlaczac. obraeac trzpieniem tak. -wyregulowa6 mechanizm zmiany bieg6w. w przypadku stwierdzenia utrudnionego wfqczania bieg6w.zaloZyczfqcza elektryczne na wylqcznik swiatel cofania oraz czujnik predkoscl poja- a zdu.przymocowac ostone kola zamachowego I. -sprawdzic skutecznosc regulaeji (w razle potrzeby powtorzyc czynnosci regula- cyjne).acyjne abejmy drE\Zka zmiany bieg6w momentem 14 N'm.dDkr~cic sruby regul. -zdernontowa6 zaslepke otworu regulacyjnego i umlesclc w nim trzpieri 0 srednicy 5 mm.pay dtwignl zmlany bieg6w Sprawdzanie oleju w skrzynce 5mm. .przesunac dzwigni~ zmiany bieg6w w Iewo lak.zarnontowac wspornik sflownika hydraulicznega wylqczania sprzeqta dokrli\!cajqc sruby mornentem 60 N·m. Zgodnie z harmonogramem. Skrzynka Jest napelniona olejem przekladniowym (gatuneK oleJu podano w rozdzlala "Materiaty eksploatacyjne") wystarczajqcym na caly okres eksploatacji samochodu bez potrzeby wymiany.dokrecte sruby momentem 7 N·m. .zdjqc ostone z diwigni zmiany bleg6w. b . aby byta rnozllwosc umieszczenia W otworze regulacyjnym dzwigni zmiany bieg6w drugiego trzpienia a srednlcy REGULACJA MECHANIZMU ZMIANY BIEGCW ZA PQMQCA TRZPIENI a . -wyjqC dwa Irzpienie Z otwor6w regulacyjnych i zalozyc zaslepk~ oraz oslcne dzwignl Zrlliany bieg6w. -poluzowac srube obejmy drazka zmiany bieg6w.podtaczyo drazek zmiany bieg6w.przy skrzynce bieg6w. .przykrecic g6rne sruby mocowania skrzynki do kadluba silnika cokrecalac je momentem 75 Nrn: .

lniaczy potosi w przekladni gl6wnej i zwroti1icy kola.sprawdzic stan uszcze. Prawa polos ma dtugosc 670. po wczesnlejszyrn zdjE. po czym odkrscto nakr~tk~ potosi i poncwnie do- a ~ wymontewane. .aBIE NAPE. . nastepnie dokreole nakretktil 0 60°.0 mm.przy uzyciu scii:'lgacza odtaczyc przegub wahacza ad zwratnicy. .odkreclc nakr~tkt. a Wymontowanie pofosi nap.sprawdzi6 i w razia potrzeby uzupelnic olej w skrzynce przektadrdcwe]. Kaida p610s rna dwa r6wnobiezne przeguby kulowe urnozfiwiajacs przekazywanie napsdu w roznych polozenlach k6! wzgl~dem nadwozia.urniescic p610s W obudowie przekladni gl6wneI a nastepnie w otworze piasty kola.Qg~~WiiljQG ~rotni(jij nfll6wnatrz WYiaG 001i<l Z obu- Wmontowanie potosi nap~doweI Polos wmontowuje sili! w kolejnosci odwrotnej do opisanej przy demontai:u: .q momentem wstepnyrn 180 N·m. .lciu zawleczki i odkreceniu nakretki: . os z piasty kola.podtrzymujac poles wymontowac dowy przekfadni gt6wnej.86 UKLAD PRZENIESIENIANAPIiDU 4.! momentem 50 Nrn.l zabezpteezajaca paios (nakr~tka nie nadaJe si~ do ponownego uzycia). .3. . zawleczka. . .poles prawa pOt.bezpreczyc nakrt#tk.wkr~cic na potos now~ nakr~tk!i' zabeepleczalaoa.urnlasclc przegub wahacza w zwrotnicy i dokrecic nakrstke momentem 70 Nrn: 28. niesymetryczna usytuowanie zespolu napedowsqo w komarze silnikowej jest powadem zastosowania polosi a rozne] dtugo~ci.dowej Aby wymontowac potos z sarnochodu nalezy: . P6fosie 'napfildowe Polosla napedowe przekazuj~ moment napedowy z silnika na przednie kola [ezdne. . 2 .p6!o~ laws.5 mm. lewa 337.zarnontowac drazek kiercwniczy do wspornika kolumny zawieszenia i dokrecic nakr~tk~ momentem60 N·m.zdemontowac kolo jezdne (po uprzednim oznaczeniu jego potozenla wzgll'idem piasty).DOWE kreole il.zabezpieczyc nakretke zaqniatajac JCj w rowku polosi napedowe]: . b . Poprzeczne.w sernocnoozle 1 . .zamontowac kola jezdne (w oznaczonym potozeniu) i wykanac kllka obrotow kola. .cdkrectc nakretks przegubu kOlic6wki drazka kierowniczego i za pomoea sciqgacza odlqczyc drq. dokrecaiac j.zek kierowniczy ad kolumny przedniego zawieszenia.

Uszkodzone kolo z(!bate danego biegu .jazdy plynnej przy stalej predkoscl: .Uszkodzenie mechanizmu r6i:niccwego . Ustatic przy jakiej predkosci obrotowej silnika oraz predkoscl sarnoohodui na k16rym biegu pojawia sle halas. Zanik stwierdzonego wczesnle] hafasu w tych warunkach bedzie swiadczyl 0 uszkodzeniu tozysk k6f przednich i koniecznosci ich wymiany. ezy halas wystepuje podczas: . Nastepnie trzeba sprawdzi6 gfosnoM pracy zescotow na postoju ustalajac.Uszl<odzone lozysko wyciskowe sprz~gIa . Naieiy rownlez rozpoznac w [akich warun- kach ruehu to zjawisko ma miejsce. przy czesciowo lub calkowicie zamkniete] przepustniey.4.Uszkodzony synchronizator dane.DIAGNOSTYKA UKlADU PRZENIESIENIA NAP§DU 87 4.zkodzone kola zQbate posrednie wstecznago blegu lub luleJka kola po~rednlego lub kola napll'dz. pedwyzszona glosnos6 pracy zespolu.jazdy na zakretach: .sliwoS6 skrzynki przekladnlowe] przy biegu Jalowym . W dalszej kolejnosci nalezy unlesc prz6d samochodu i przy zachowaniu warunk6w ostroznosci spowodowac obracanie sili! k6t wskutek pracy silnika. Typowe niesprawnosci uktadu przeniesienia napedu Obj3Wy SMd przy malych predkosctacn Prawdopodobna przyezyna .3.du NajczfilseieJ wystepujacyrnl usterkami w ukradzie przeniesienia napedu mogq bye: utrudnione wlqczanie biegow. na podstawle ponizsze] tab eli nalezy okresllc prawdopodobna przyczyne powstania usterki.podczas jazdy wvstspuje wiele haias6w pochodzqcych z roi:nyeh ir6del takich Jak: opony. wybierajqc gtadkq i r6wnq droqe asfattowa tak.Nadmleme zUZycle zewn~!rznegc przegubu polosi Nadmierna halasliwosc na zakr~ach lIJadmlernahalMllwo$C przy przyspleszanlu 1 zwa:lnianiu -luzy w zaw'esaeruu sllnlka . Po przeprowadzeniu wstepne] weryflkaeji objaw6w.ZuZyte przeguby potosi .Nedmierne zui:ycle osl satellt6w.Us. aby oqraniczyc do minimum halas pochodzacy od open i rezonans nadwozia. aby zlokalizowac przyczyne ieh wyst~powania. zgrzyty k6t zebatych.Uszkoc!zone IOZySKO danego bJegu .aj!jce walka glownegc .4. na wstecznym biegu .Uszkodzone kola talarzowe mechanizmu roznlcowego . silnik. W celu odnalezienia zrodta podwyzszonej glosnosci nalezy po rozgrzaniu sllnlka Ivykonacprobe drogowq. Stwierdzone usterki naleiy dokladnie zdiagnozowac. poniawai. lub 5. zakleszczanie sle kol zebatych.. 4. itp.go biegu . uklad wylotowy. kt6ry ze stwierdzonyeh halas6w nadal wystspu]e.5. blegu .zjszdzania w dol z wlqczonym biegiem. k61 kornnowych rnechenzrnu r6Znicowego Uszkodzone loiyska kOt Niewywai:ona p610s napedowa Uszkodzony przegub polost Niewywa±one kola lub obudowy Wibracjew uktadzie przenieslenia nspedu Nadmiema hala.2. tozyska k61. Diag.tl'llcowego I H~lasliwoSi:.nostyka ukfadu przeniesienia nap.Uszkodzone kolo talerzowe lub lotysko mechanlzmu r6. . Nie jest tozadanie iatwe..Uszkodzone IOZysko walkagl6wnego Halasflwosc na 1..Zuzyte przeguby potosl .ZuZyie kola koronowe machanlzmu rOZnicowego .jazdy przy niewielkich przyspieszeniach lub duzych obolazeniach i zmniejszaniu predkosci.

Uszkoclzony mechanizm zmiany bieg6w .Niewla1iclwa regulacja lub uszkodzenie rnechanlzrnu zrnlany blegow .Uszkodzone obsady blsznl Iozysk mechanizmu r6znlcawega .va eksploatacja sarnocnoeu .Uszkodzona kola zebate stalego zazebienia .Uszkodzony pierscien doolskowy sprzeqta .Uszkodzone pierscienie synchronlzatorOw pOS2.Nieprawidlowil regulacja zewnlillrznega rnechanlzrnu zmiany bieg6w .uszkcozenre element6w mechanlzmu zmiany bieg6w .Nlawlasciwy rnontaz widelek laiyska .czeg6rnych bieg6w Uszkodzona tuleja prowadzaca IOZyska wyclskowego Wadllwe dzlatanls ukladu wyt<\czania sprz~gla Uszkodzone pienlicienie synchronizator6w poszczeg61nych Uszkodzone kola zebate pos=eg6lnych biegOw wyc[skowego oldadzlny Wycieki oleju z przekladni gl6wnej Utrudnione w11llc:zanle bieg6w NiewiasciwB synchronizacja bieg6w Niepelne wylE\czanie sprzeqla Poslizg sprzegla .Zkodzony wyl<\cznik 5wiatta catania .Uszkodzone widelki wle.Uszkodzona tarcza sprzeg1a .cona lub uszkodzana pokrywa mechanizmu rOinicawego .uszkoczona obudowa skrzynkl przekladnlowej tuteja prowadzaca loz:yska wyciskowego Samoczynne wyj!jczanie si~ bieg6w Wyciekl oleju ad strony sprz!ilgla Wycieki oleju Z obudowy .Uszkodzone tozyska skrzynkl .Uszkodzona obudowa skrzynki przekladniowej .Us.Nledokr.czania bieg6w .88 Objawy Hafasliwosc na wszyslklch blegach UKlAD PRZENIESIENIA NAPSDU Prawdopodobna przyozyna .Zbyt niski poziorn oleju w skrzynce .NieWlaScr.Uszkodzone uszczelntacze pOloSI nap!ildawych .Uszkodzona tsrcza sprzeg1a (zui:yte lull zanlaczyszczcne cierne) .Uszkodzona .Uszkodzana tuleja prcwaczacatozyssa wyciskowego .

w celu zachowania zdotnoscl maksymalnego po- K0t. w wersjiSE/SX. Uktad wspomaganiaulatwla manewrowanie pojazdern.\.5 Ukladkierowniczy samochodu Daewoo Lanos sklada z kolumny z kolem kierownicy. Demontat kola kierownicy wyposai:onego w pcduszse powietrznq naleiy powlerzyc specjalistom z ASO Daewoo. zebatsiEil kowejprzekladni kierowniczej i drazkow kie(owniczych.enia data osoby przebywaiace] w zasiequ dzialanla poduszki powietrznej. Dlatego tez podczas naprawy zespolu. Opcjonalnie. b .nli standardowy uklad kierowniozy. kt6ra Jest mieszczona w centralnej czesci kola kieu KIEROWNICZV UKtAD rowniey. co jest szczeg61nie korzystne w ruchu miejskim. pozwalajEjc obraca6 kolem kierownicy ze znaezniemniejszqsila. W zwiqzku z tym inny jest ksztatt kierowniey i usytuowanie przyeisk6w sygnalu dZwi~kowego. ponlewaZ nieostrozne obchodzenie si~ z tym uktadem rnozs spowadowa6 nagla napelnienie poduszki i obrai.O KIEROWNICY a. samoch6d rnoza bye wyposazonyw poduszke powietrznq kierowcy.bez poduszkl powietrznej . Bezpieezna kolumna kierownlcza oprocz podstawowej funkcJi sterowanla sarnochodam spetnia dodatkowe zadania ochrony kierowey przed obraZeniami w przypadku kollz]. samochodach Lanos rnozna spotkac W dwa rodzaje kolakierowniey.Samoch6d w wersji SE/SX ma przekiadnie kierownicza ze wspomaganiem jakowyposaZenie standardowe.zpoqusZk~powietrzn.

ADKIEROWNICZY a .wewn~trznego . 4 . 2 .0 I w ukladzie klerowniczym .obsada z przel"cznlkami.przekladnIa z dr¢aml kJerownlczymi.koto kierownicy chlaniania energii zderzenia. ukladu kierowniczego Dane charakterystyc2ne Przekladnla klerownicza SamochOd 1. 3 . We- rsje SE/SX samochedu Oaewee Lanes majCl kolurnne kierowniczq umoi:liwiajqcq regula.rura watu kierownicy.bez wspomagania.9m 39·5' ± 1"30' 34' ± 1"30' 380mm 30mm kierownlcy Dopus:zczalny lin na kole kierownicy Minimalny prornlen skretu 11086oleju 4.9 m 1.5/1. b .zewnfiitrznago Srednlcakola 39·5' ± 1· 30' 3'· :!: 1·30' 380mm 30mm 4.5: 1 Sarnoch6d 1.walek zebnika z tacznlklarn.cj~ potozenla kola klerownicy w pionis.90 UKlAD KIEROWNICZY o UKt.6 SEj Z4ilbatkowa ze wspomaganlem Prz.4/1. Charakterystyka. 6 .eloienia przekiadnl kierowniczeJ K"It SkI~tu kola: .Z8 wspamaganiem 1 . 5. naleZy stosowa6 czesci a takzs wartosel moment6w dokracanla zgodne z warunkami technicznymi.1.5 .wal kierownlcy (Iarnany).5 5 Mechaniczna z~batkowa 24.

Wymiana o1eju w ukladzie wspomagania w okresie eksploataoji samochodu nie jest przewldzlana. OOHCJ~ ~~ ElEMENTY UKtADU ~EROWN1CZEGO 1EWSPOMAGANIEM 1. 1.erowniczy ze wspomaganlem Ukladkierowniczy ze wspomaganiem rozni si~ od ukladu standardowego pornpa oleju. aby rowniczego ze wspomaganiem jest tak dobraprzy niewiel kiej predkoscl obrotowej silnlka maksymalnie zmniejszyc sitE.pompa ukladu l'Ioamag!lnia.y napelnic ukfad wtasclwym. Ze wzrostem preokosct obrotowej silnika udzia! wspomagania maleje (dzi~ki odpowlednio zaprojekIowanemu systemowi zawor6w). Wymiana pompy uktadu wspomagania wymaga rn. zalecanym olejem. W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego pozlornu sprawdzie szczelnosc ukladu i uzupelntc ole] zqodnie z zaJeceniami zawartymi w rozdziale "Materialyeksploatacyjne". nalei. TIoczy ona olej pod wysokimcisnieniern do przestrzeni roboczej przeklaani kierowniczej. Wadliwa pompa powinna bye wymieniona w catoscl.2. i-2blomik oleju. Charakterystyka ukladu kiena. Uktad ki. w W Wymontowanie pompy ukfadu wspomagania Pompa ukfadu wspomagania kierownicy jest zespotem nienaprawialnym. Pompa wspomagania urnieszczona w kadlubie Silnika jest napedzana tym samym paskiem co alternator.w kt6rych wykonywanie podstawowych rnanewr6wsamochodu nast~puje przy maksymalnymoporze obrotu k6t kierowanych.pl'zektadnia lierownioza 3 ~ SOHC .!potrzebna do obrotu kola kierownicy.in. i-przewod y. demonta±u osprzetu sllnika i nalezv przeprowadzic Jq w nast~pujC\cy spos6b: Idem ~erujC\cemubez. po lei zakoriczeniu. poniewaZ S14 10 warunkl. W przypadku naprawy wymagajCl:cej spuszczenia oleju. Gdy oiej jest zimny ]ego poziom nie powinien bye ponize] znaku MIN. urnoznwtejac ramach obstugi przeprowadzanej raz rnleslacu nalezy skontrolowac pozlorn oleju w zbiorniku wyr6wnawczym uktadu wspomagania.pieczne panowanie nad pojaprzy duzych prsdkosciach samochodu <. zbiornlkiem oleju oraz ukladem przewod6w cisniel'Iiowych potaczonych z przekladniq kierowni- ozq.UKLAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM 91 5.

ZKA K1ERQWNICZEGO 00 PAZEKtADNI .5 11. opusctc silnik i wymontowac pornPlil z silnika. .y: ~ odtaczyc wewnetrzns drC\zki kierownicze ad przekladni. .enia wzgl~dem piasty).po odlqczeniu przewod6w od pompy spu· sclc olej z ukladu wspomagania. .wymontowac filtr powietrza. jesll samoch6d rna klimatyzaejlil. DEMONTAZ POMPY WSPOMAGANIA UKtAOU KIEAQWNICZEGQ (silniki 1. DEMONTAZ KOlA PASOWEGO POMPY WSPOMAGANIA (silnlki 1.ootaczyc od przekladni kierowniczej przewody zasilajqcy i powrotny.octaczvc sllnik od wspornika zawieszenla wczasnie] podpierajqc silnik tub podwleszaiac go na specjalnej poprzeczce. .odkrecic elementy ztaczne rnooulace obejmy przektadni kierowniczej do przegrody czolowej i wymontowac przektadnle z po[azdu.92 UKLAD KIEROWNICZY .zdjac pasek napedu pompy wspomagania i alternatora oraz koto pasowa pompy..zdjE!c pasek napedu sprezarki klimatyzaeji. OD~CZAN[E DR.w silniku SOHC zdemontowac garnet oslone paska rozrzadu: w silniku DOHC odkreclc srubli' kola pasowego waJu korbowego i zdj<:jc dolnq ostone paska rczrzadu: . ..5 SOHC) Wymontowanie przektadni kierowniczeJ W celu wymontowania przeklad'ni kierownlcze] nalei.3/1.wymontowac zbiornik wyr6wnawczy ukladu klerowntczepo: .poluzowac srube Iqcznika mocowania walu kierownicy. . .zdemontowac g6rnet oslone paska rozrzadu (sllnik DOHC).6 OOHC) . . . Montaz przeprowadzlc w odwrotnej kolajnoscl cckrecalao pornpe do silnika oraz koto pasowe momentem 25 N·m. Po przykreceniu wszystkich zdemontowanych element6w napetnlc uklad swlezyrn olejem i odpowietrzyc.zdjqc prawe przednie koto jezdne (po uprzednim zaznaczeniu jego potoi.odkrEilcic sruby macowania pompy wspomagania.

2+3 min. -pot'lczyc lacznlk z watern . uzupelnic olej do wymagansgo pozlornu.y pozlcrn oleju w zbiornlku wy.odpowietrzyc uklad obracajac kotern kierownicy w spos6b ciOijg. podta- . sprawdzic poziom oleju.yska przekladnl klerownleze] .! do sarnochodu przykrl'. Typowe nlesprawnolici ukfadu k!lerowniczego ze wspomaganiem Qblawy G!oSnapraca uklsdu kierownicze_go Pny~ny niedom~ga.Njewla~clv. ezy poziom oleju sil1!ga znaku MAX.lcajc:jcobejmy doprzegrody ezo!owej a nastepnle: -podt!.Uszkodzona pompa uktadu wspomagania Zbytwolne powracanie !aZr:t~na wprost k6t do polozenla Nierllwnasita wspomagania podczas azybkiego obracanla klerownlca .UKlAD KIEROWNICZY ZE WSF'OMAGANIEM 93 zhiomik wyr6wnawczy.r6wnawczym . Odpowietrzenie uktadu Po kai:dej naprawie ukladu kierowniczego nalezy napetnic go swiezym.uruchomi6 silnik.eju niz zaleeany maze spawodowae zniszczenie uszczelniaczy i doprowadzid do wyciek6w oleju).ustawic kola do jazdy na wprost i pozostawit pracuj~cy silnik przez okofo . . swiatel zewnliltTZnych i wyoleraGZek .Niewiasolwe usta. .Luzy na kor'lc6wkach dr~1(6w klerownlczych . w razle koniecanosol uzupetnic ole].Uszkodzony uszczelniacz tub loi.wienie kat. . a nasl~pnie zebezpieczyt sruby zaginajqe podkladkl(! zabezpieczajqcq.przeprowadzi6 test drogowy..c I~Clnikimomentem 27 N·m.ilcaj&csruby momentem 90 N·m.\czyc przewody doprowaczajacy i odprowadzej<!.Zly stan przewod6w ukladu lub len utozanle . ezy ukfad pracuje prawidiowo bez nadmiemego hatasu.uszkodzcna pompa uktadu wspomagania . cdpowietrzyc uklad i sprawdzic szczalnosc polc:jczeri. wiasciwym olejem przekladniowym i odpowietrzyc uklad (stosowanie innegool.zarnontowae czyc przewody [ napetnit uklad kierowniezy swieZ"ym olejem. r w zblornlku. MIN.Niewlasciwe zamocowanie przektadnl kierowniczej . Napelnianie i odpowietrzanie ukladu przebiega w nastl?puj~c9j kolejnosct . kol'iOQwkl drljik6w kierowniczych lub przeguby kulowe wahacza . aby upewni6 si~. .n .Uszkodzone.cyole] do przekfadni dokrEilcaj<!. .sprawdzlc.uruchomi6 Wl'MONTOWANIE PAZEKLADNI KIEROWNICZEJ Po oaprawle lub wymianie zarnontowac przekladnil'.Niewtasciwtl osadzenle Wh!jcUlika tespolonego klerunkowskazow. . dn:¢ki kierownicze do przekladni dokrl.ly omifildzy jego skrajp nymi potozeniarni i obserwowac pozlorn oleju .Niewlssciwe zamocowanie przewod6w elastycznych (ocieranie 0 nsdwozle) . -przykr!1cic.skrsctc kota maksymalnie w lewo i wlac olej do zbiornika wyr6wnawczego do poziornu silnik.kierownicy i skrecit ~rubE\nomentern 22 N·m. ezy si~ga ponad znak MIN.

Uktad kierowniczy bez wspomagania Wymon.Uszkodzona pompa uktadu wspomagania .Nlewla!ciwy stan lub zamocowaniekor'lc6wek dr~k6w kierowniC2ych .94 Obiawy Szarpanie podczas skrecarna UKLAD KIEROWNICZY Przyczyny niedomagafl .ekfadni kierowniczej do nadwozia .Zapowletn:ony uktad wspomaganla ..sniu k61 do.Niewfasdwe zamccowanie prz.Uszkndzona pornpa ukladu wspomagaoia .Nlewtasciwy stan lub zamocowanla kof\oOwek drqZkow klercwniC:ZYO~ .Niew1a!clwy stan lub zamocowanie kol"1cawek dr.pr.ei W celu wymontowania przekladnikierownicze] z samochodu nalety: . . a nastspne. . PRZEKtADNlA KIEROWNICZA WYMONTOWANA Z SAMOCHODU Typowe niesprawnosci ukfadu kierownlczego bez wspomagania Objawy Nadmiemv luz Przyczyny niedomagan w ukladzle kierowniczym .towanle przekladni kierownicz.odkrecic elementy ztaczns moculace obe] my przekiadni ki.Nlewlasciwe mccowanle przektadnl do nadwozia .Zapawietn:ony uklad wspomaganla .c podktadke zabazpieczajaca: .Luzy na koncowkach dr<lik6w klerowniczych .Nadmierne luzy totysk k6! przednich .Nlewldciwe ustawienie pu:ektadnl kierowniozeJ przy potoz.Zapawielizony uktad wspamagania .Nlewtasciwy naci<t9 paska napecu pompy . jazdy na wprast .Niewlasciwy necitjgl paska napsdu pompy .erowniczej do przeg.3.poluzowac srube tacznlka mocowania walu kierownicy. praca ukladu kierowniczego .zykrli!cic drqiki kierownicze do przekladni dokrecalac sruby momentem 90 N'm oraz za bezpieczyc sruby zaginaja.Nlewlasciwy naci'lQ paska nap~du pornpy Drgania wyczuwane na kale kierown!cy przy malej prsdkosol lub na postoJu Luz w uktadzie kierowniczym Brak wspomagania w ukladzJe 5.Niewtasciwy luz lub uszkodzona tOZyska piasty kola pn:edniega .rody czolaweji wymantowac przektadnle z polazcu Naprawionq lub nowa przektadnie nalery wmontowa6 do samochodu przykrecajac obejmy do przegrody czo!owej.p:k6w klerownlozych Glosne.poiaczvc Iqcznik z walem kierownicy i skr~· cic sruba momentem 22 N·m. .odtaczyc wewn~trzne drqi:ki kierownicze ad przektadni i wyj"c: Ie z samochodu.

UK!:ADKIER9vvNif;ZY_E3EZ_VVSPOMAGANIA

95

5.4. Demontaz

i regulacja element6w uktadu kierowniczego

Zdejmawanie kola :kier,ownicy
Jezeti kolo kierownicy jest wyposai:one wpoduszkr; powletrzna, to nalezy przed przysltlpienlem do dernontazu" kola kierownicy odlSlczy6 przew6d z ujemnego bieguna akumulatora I odczekae ok, 15 minut, az nastapi rozadowenie kondensatora uktadu napefnienla poduszki powletrznej,a nastepnle: -zdernontowac z kola kierownicy modul poduszl<l pawietrznej; - odlii\czyc przew6d przycisku sygnalu dzwi~kowego; - odkrecic nakr~tk~ mocowania kola kierownicy i za pornoca sciaqacaa zdjE!c koto kierownicyz watu (nie wolno zdejmowa6 kola kierownicy uderzajac w nie ad dolulub z gory); uwaga: w celu utatwienia p6t.niejszego prawidlowego montazu kola kierownicy nalei:y pnsd zdjf;lciem kola zaznaczyc jego potozenie na wale kierownicy; - odl1:lPzy6lsrsclen kontaktowy kola kierowp hlcy.

Kola kierownicy naleZy zaktadac przeprowadzaiac czynnosci w odwrotnej kolejnosci do wymienionych przy zdejmowaniu, po czym zaloi:y6 nowa podktadke zabezpieczaiaca, dokreclc nakretke mocowania kola kierownicy do walu momentem 17 N-m i zabezpleczvc i~ przed cdkrecenlem doginajqc brzeg podkladki do krawedzl nakr~tki.

Zdejmowanle drqzk6w kierowniczych
Konc6wk~ drqi:ka klerowniczego sie w nastepujace] kolejnoscl; demontuje

DEMONrAZ MODUlU PODUSZKI POWIETRZNEJ Z KOLA KlERQWNICY
ODtACZANIE PRZEGUBU ORAZI<A KIEROWNICZEGO 00 KOLUMNY ZAWIESZEN1A (s. b)

DTrczynnosc zaleca sifil powieuyc ASO Daewoo,

c([««(~«««(J
4F
~ ~

96

UKI:..ADKIEROWNICZY

i

I

a nastepnie przykrlilcic wewnliltrznq koric6wk~ drazka do przekfadnl kierowniczej mornentem 90 Nrn i zalozyc nowa plytk~ zabezpieczaiaca, Ostatecznie dokrecic srube obejmy zaoiskowej wewnetrzneqo drazka momentem 22 N·m.

Regulacja naciit9U lozyska przekfadnl klerowniczej
Naciqg tozyska przektadni kierowniczej w samochodzle naiezy regulowa6 przy podnlesionych przednlch kolach i ustawieniu kola kierownicy do jazdy na wprost w nast~puj'lcej kolejnoSci: - odkrecic przeclwnakretke sruby regulacyjnej i dokrseac srube zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara do wyczuwalnego oporu; - cofnac srube raqulacyjna 0 kat 30°.;.-40°; - przytrzymuja,c srube regulacyjna, dokreclc przsciwnakretke momentem 70 Nrn.

41
DA.l\iKA

ODt.ACZANIE WEWNI;TRZNEJ KONC6wKI 00 PRZEKtADNI KIEROWNICZEJ

- po zdjli!ciu kola jezdnego naleZy poluzowac srub~ obejmy zaciskowej koric6wki drazka kierowniczego a nastepnie odkrecic nakretke sworznia kulowego; - za pornoca scil:\gacza odlaczyc przegub ad ramienia kolumny zawieszenia; - zmlerzyc gl~bokosc wkrecenla koncowki drazka na l~pznik gwintowany; - odkrecic kor'lc6wk~ dn:¢ka; MontujC\c wkrecic na lacznlk odpowiednia dla dane; strony samochodu koncowke na g'~bokosc poprzednio zrnierzona, a nastepnie przyrnocowac koncowke drazka do ramienia kolumny zawieszenia dokrecajac nakrfiltkEi! momentem 60 N·m. Ustawi6 zbleznosc i dokrecic srube obejmy zaciskowej momentem 22 N·m. Wewn~trzn'l koncowke drazka kierowniczego naleiy zdejmowac w nastepuiacy spos6b: - poluzowa6 sruba obejmy wewnetrzne] koncowkl drazka kierowniczego; - zdjqc plytkli! zabezplsczajaca za srub mocujqcych drqtki kierownicze do przekladni kierowniczej i odkreclc srube demontowanego

REGULACJA NACtI\GU t:.OZvSKA PRZEKlADNI KIEROWNICZEJ

Sprawdzenie ustawienia przektadni kierowniczej i k6t kierowanych
Po wykonaniu jakichkolwiek prac przy ukradzie klerownlczym trzeba sprawdzi6, ezy przekladnia jest wtasciwla ustawiona. W tym celu nalezy ustawi6 samoch6d na r6wnym podtozu z kolami skierowanymi do jazdy na wprost i sprawdzic, czy w tym potczeniu sruba elastycznego Iacznlka walu przekladni kle· rowniczej jest usytuowana poziomo. Jssll nie, to znaczy, ze z~bnik jest przesuniety wzgle-

drazka;
- zrnierzyc gl~bokoS6 wkrecenla drqtka na lacznlk gwintowany i wykreclc drazsk, Podczas montai:u wkrecic drazsk kierowniczy na zrnierzona przy demontazu gl~bokoS6

SPRAWDZENIE
!(ato <eW"'l.trlfle KQlo "ewtI~t r2N> 39" 5' ± 1. "30'

USTAWIENIA

KOl KIEROWANYCH

97

34":':.'"30'

1--

5PFlAWDZENIE Kl\TA SKREiTU K6t

dem listwy zebate] przekladni kierownlczej i nalei:y skoryqowac Jego ustawlenie. Jeleli sruba jest usytuowana poprawnie, a kola kierownicy jest skrecone, nalezy zdj~c kola kierownicy i zalozyc je we wtasciwvrn polozeniu. Przy ustawieniu k6t do jazdy na wprost narysowac na podloi.u lini~ b~dC1l.cq rzutem krawsdzi plaszczyzny pionowej kola na podtoza. Nastepnie skrecic kola maksymalnie w prawo i narysowac na podtozu podobna linit;l. Kqty skretu kola zewnetrzneqo i wewn!iltrznego powiny bye zgodne z podanymi na rysunku. Jesll otrzymane wartoscl katow nie rnleszcza sit;!w podanych tolerancjach nalei:y sprawdzlc poprawnosc montaiu przekladni klerowniczej.

6
6.1. Ustawienie k6t
Wtasciwe ustawienie k61 przednich i tylnych jest konleczne w celu zapewnienia minimalnego zuzycta ogumienia samochodu, utrzymywania kierunku Jazdy oraz powracania kot kierowanych do jazdy na wprost po wykonaniu skretu, Niezachowanie jednego z tych warunk6w oznacza, ze pojazd powinien zostac sprawdzony w wyspecjalizowanej stacji obslugi. Porniaru dokonuje sle przy obclazeniu sarnochodu dworna osobami.

ZAWIESZENIE I KOLA

A

B
ZBIEZNOSC K6t PRZEDNICH

Ustawienie k6f samochodu
Dane chsraktarvstvczrra Kola pr::zednle - zbieznost k61 - kCjtwypr::zedzenia osl sworznla zwrotnicy • przektadnia kierownicza mechaniczna • uklad kierowniczy za wspomaganiem - k<j1 pochylania kola Kola tylne - zhieinost - k<jt pochylania kola Wartest 1Ic.z:bowa

0" ± 10' (0 ± 1 mm)

Zbiaznoscia okresla Silil' wzajemne ustawlenie k61 tej samej osi mierzone na obreczy wzgl~· dem osi podlui.nej samochodu, na wysokosd osi k6!. Zbieznosc oznacza, ze odleqtosc kraw~dzi obreczv w przedniej czesci kola jest mniejsza nit ta sarna odleglosc zrnierzona w tylnej czesci kola. W przeclwnyrn razle rnowirny 0 rozbieznoscl k61. Dzieki wlasciwej zbieznosci samoch6d utrzymuje prawidlowy tor ruchu i nie zuzywa nadmiernie ogumienia. Niewlasciwa zbieznosc wplywa na poqorszenie ekonomicznosci jazdy. Kqt pochylenia kola jest to kqt zawarty mi,dzy ptaszczyzna kola a ptaszczyzna pionowq. K~t pochylenia kola jest dodatni, gdy kola sit wza· jemnie rozchylone u g.6ry. Parametr ten ma wpfyw na zmniejszenie przenoszenia drgar\ pochodzacych od nlerownoscl drogj i nie podlega reguJacji. Kqt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy jest to kat zawarty miedzyosia obrotu sworznia zwrotnicy a pionem. Wptywa on na samo czynne utrzymywania k6t przednich w pozycp do jazdy na wprost oraz na powr6t kat przed· nich do jazdy na wprost po wyjsciu z zakr~tu.

, "ao' ±

(0"30' -;- 2°30') 2"45' ±
(1°45' -i- 3°45')

,0 ,0

-1010' ± 20'
(- 1"30' ... -<J°SO')

- 0°10'
(',5

±

40'

-1"40' ± 30'

±

2.5 mm)

(- 2"10' -i- - 1°10')

przez podwieszenie na drucie).pod'obne ozynnosci wykonac w celu odlq. uniesc eamochod podstawiajqc adpowiednie podporkr I zdJqc kolo (uprzednio oznaczajac jego potoi:enie wzgil.O'dlqczyc zraeze elektryczne czujnika predkosci kola (dotyczy samochodu wyposai:onegO' w uklad A8S). . . wahaczarnl I dr¥kiem stabilizatora. tu.zdemontowa6 kolpak kola i odkrecic nakr~tk~ polosi (czynnosc wykonac.\chamulec reczny i wla.zdemontowac zacisk hamulcowy podwieszaiac gO' de elementu poowozla tak. aby nie zwisat na przewodzie hamulcowym: .zsunac zwrotnice z potosl napedowe]. Oba lYahacze potaczone drazklarn stabilizatosa ra przechyt6w samochodu. gdy samoch6d stoi na kolach). . locii ld- Wvmontowanle kolumny przedniego zawleszenla Wceluwymontowania kolumny nalezy wykonao nastepulace czynnoscl: -zaciqgm. W przypadku 1st ej ~a e ~ lezy ~t laIi lie 1st ua a lednego nieprawidtowego dzialanla tub uszkodzenla z element6w ukladu zawieszenia naleiywymieni6 ten element dla obu stron samochodu.y sifil z nadwoziem w dw6ch punktach.za pornoca przyrzqdu do demontaiu przsgub6w rozlaczyc potaczerue wahacza ze zwrotnlca. iesp6t ten wplywa bszposrednio na kornlort 1 bezpleczenstwo jazdy. natomiast dolny punkt to polaczenie tr6jk2ltnego wahacza z przednla podtuznlca nadwozia. Zawieszenie t2ltz.czenia drazka kierowniczego ad kolumny zawieszenia.2. zabezpieczajac jsdnoczesnle pores przed SWD' bodnym zwisaniem (np.USTAWIENIE K6L 99 • • • KAT POCHYLENIA KOtA PRZEDNIE ZAWIESZENIE I<I')T wYPAZEDZENIA OS! SWORZNIA ZWROTNICY lie f? lei a- 6. Przednie zawieszenie Przedniezawieszenle samochodu jest niezaleine na kolumnach MacPhersona z amortyzatorami.czyc bieg. . .1dem piasty). .sprezynamt srubowyrnl. . .odkreclc nakretki g6rnego punktu mocowania kolumny de nadwazia i wymontowa6 kolurnne zawieszenia z pojazdu.wyj~t zawleczke j odkrecic nakretke mocowanla przegubu wahacza do zwrotnicy. G6rny punkt kolumny zawieszenia jest zanccowany do fartucha wewn~trznego kola poprzez elastyczny tacznlk. .poluzowac sruby kola.

zabszplsczyc nakrliltk~ zagniatajE\c j('t w rowku potosl napsdowe]. .kolumna przednlego zawieszenia.wprowadzic potos w plasts kola.100 ZAWIESZENIE I KOlA • ELEMENTY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 1 .sprti\Zyna srubowa. .wspomik nadwozla 8 .zwrotnlca. .zamontowac zacisk hamulcowy.dr<jZek stabilizatora Montai: przeprowadzic w nastepuiace] kolejnosci: . po czym dokr~cit dodatkowo 0 kqt 60.plasta kola. 4 . . 2 ..elementy mocowarua kolumny do nadwoz!a. 3. 5 .zarnontowac dr¥ek kierownlczy do kolumny zawies.zenia dokrecajac nakr!iltklil mom entern 70 N·m: . . 6 .polqczy6 przegub wahacza ze zwrotnicq. 7 . . nastepnle poluzowac nakrl(ltkliJi po nownie dokrecle momentem 50 Nrn.urniesclc kolumnl(l w nadwoziu j przykreclc jq nakretkarnl do nadwozla momentem 25 N'm: ..za:lozyc kola w oznaczonym poloieniu (by nie naruszyc wyr6wnowai:enia) i dokreclc nakr~tkQ mocowania potosl do piasty kola momentem 180 N'm.wahacz.podlqczyc zlqcze elektryczne czujnika prlildkoscl kola (dotyczy samochodu wyposaZonego w uklad ASS). dokreclc nakr~tklillmomentem 70 N'm i zabezpieczy6 zawleczka.

. 4 .PRZEDNIE ZAWIESZENJE 101 PIASTAKOlA PRZEDNIEGO " .piasta. .lotysko. -odkr\lcic srube mocowania drazka stabilizalora i zdemontowac elementy mocowania. 5 . -oznaczyc potoi:enie wzgl~dem piasty i zdj1:\c kola jezdne. Wmontowanie wahacza wymaga nast~pujq· (l!Ij kolejnosci dziatania: .sprawdzlc stan poduszki tylnego rnocowaIlia wahacza i zarnontowac wahacz do nadwozia.przykr~cic wahacz do przedniego wspornika usytuowanego na podlu:inicy nadwozia. . za pamacq przyrzqdu do damontazu przegub6w lozl~czy{.w raLie potrzeby wymiany przegubu kulowego nalezy przewierci6 wiertlem 012 mm ~6wki nit6w rnocuiaoych przegub do wahacza. -odkr~cic i wyjElc srub'l moeulaca wahacz do nadwozia po czym wymontowac wahacz zpcjazdu. wanta .podniesc i odpowlednlo podeprzsc sarnooh6d.pOlqczyc przegub kulowy z wahaczem za p(lrnoc~srub z nakretkarni: wymiany przedwahacza nalei:y a nastepnle wclsnac nowa WAHACZ PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA . .zwrotnlca.nakretka zabezpieczaj<lca potosl Wymontowanie wahac. dokrecaiac nakretke zabezpiaczajaca tak.wyJ"1C zawleczke i odkrecic nakretke . 3 . rnoco- przegubu wahacza do zwrotnicy.w przypadku konlecznosci nisI tulei stalowo-gumowej wycisn<tG zuzyta naprasle. 2 .polaczanle wahacza zs zwrotnica.zmontowac zesp61 drqzka stabilizatora do wahacza.tarcza hamulcowa. aby odleglosc porniedzy tulejfl dystanSOWq a nakretka osiqgn'i1a wymiar 38 mm.za W ce!u wymontowania wahacza nalezy: .

z pornoca drugie] osaby uniesc prz6d samachadu moiliwie jak najwyiej. Tylna os jest przyma· cowana do nadwozia za pornoca wspornik6w umieszczonych w tylnych podluinicach.zalozyc kolo jezdne (na poprzednie oznaczone miejsce . aby nie narazlc silil na obratenia podczas demontaiu element6w Wymon1owanle tylnej osi Tylnq wymontowuje ste w nastepuj~oeJ leJno:§ci: . . stozkowych sprezyn srubowych i amortyzator6w.dokrsclc nakrliltkE.podnissc przod samochodu tak.vymiany jednego z element6w ukladu zawieszenia nalezy OC).lksza nli nalezy sprawdzic. aby nle naruszyc wyr6wnowai:enia) i opusclc samoch6d.wymlar rnontazowy ZAWIESZENIA . 6. .W samochodzie. b . I dolna CZIilSC opony i wywie~ rae na kale sitlil poprzsczna obaerwuiac potaczenie przegub kulowy-wahacz.zdernontowac spreiyny zawleszenlaora odlqczy6 ad tylnej osl arrrortyzatory..nacisnac przod naowozia. .l sruby mocowania wah acza do nadwozla momentem 140 Nrn. przeguby kulewe.102. konae jednoczesnej wymiany bliiniacze:go elementu z drugiej s1rony samoehodu Uwaga. ZAWIESZENIE I KOlA b 38mm ZAMOCOWANIE STA61LlZATORA PRZEDNIEGO a .. poprzeozne] belki skr~tnej. amortyzatory) nls sa zuiyte lub uszkodzone. czy elementy zawlsszenla (wahacze.3.7 rnrn.jasll rozrnca 12. przednisgo pomiar6w bedzie wit.opuscic wotno prz6d pajazdu i po przyleclu normalnej pozycji zrnierzyc odleglas6 srodka zderzaka przedniega do podloza. Sprawdzanie w p6lnieza- drE¢ka stabilizatora. Daewoo Lenos jest wyposaZony lezne tylne zawieszenie sktadalace Sprawdzenie przedniego zawieszenia luzow w przednim zawieszeniu: . aby kola swobodnie zwisaly. Tylne zawieszenie sle z wahaczy wzdiuznvch.polaczyc przegub kulowy wahacza ze zwrotnica i dokrecic nakretke momentem 70 Nrn: . . W przypadku konlecznosci . Podczas prac naprawczych przy zswieszenlu nalezy zachowac szczeg6ln~ ostroznosc. . wahacz-etementy mocowania do nadwozia. . zwolnlc nacisk i po chwili ponownie zrnlerzyc odleqtosc srodka zderzaka do podloza: as ko- .w przypadku stwierdzenialuz6w nalezy wymieni6 uszkadzone elementy. Sprawdzenie opor6w w elementach zawieszenia: .chwycic g6mE!.

2 .belka tylnego zawleszsnla (wewnijtrz. 4 . stabntzator). b] ELEMENTY TYLNEGO ZAWIESZENIA 1.TYLNE ZAWIESZENIE J03 1YLNEZAWIESZENIE (a.wahaoz. 3 .amortyzator rzamocowanlern.spr~Zyna srubowa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful