Kinezyterapia miejscowa: 1. Ćwiczenia bierne 2. Ćwiczenia czynno - bierne 3. Ćwiczenia samowspomagane 4. Ćwiczenia czynne w odciążeniu 5.

Ćwiczenia czynne wolne 6. Ćwiczenia czynne oporowe 7.Ćwiczenia prowadzone Inne formy ćwiczeń i oddziaływań: 1. Ćwiczenia redresyjne 2. Wyciągi redresyjne 3. Ćwiczenia synergistyczne 4. Ćwiczenia oddechowe 5. Ćwiczenia relaksacyjne 6. Ćwiczenia czynności samoobsługi 7. Pionizacja i nauka chodu Kinezyterapia ogólna: 1. Ćwiczenia ogólnousprawniające 2. Ćwiczenia gimnastyki porannej 3. Ćwiczenia w wodzie 4. Sport osób niepełnosprawnych ………………………....... Ćwiczenia bierne – wykonujemy, kiedy siła mięśniowa jest na 0-1 w skali Lovetta, ćwiczenia wykonywane są przez terapeutę bez współdziałania pacjenta. Cel : - zmiana ruchu biernego na ruch czynny, - zachowanie elastyczności i długości mięśni, - zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach. - utrzymanie właściwego krążenia krwi i chłonki (wspomaganie pompy mięśniowej), - zachowanie pamięci ruchowej, - oddziaływanie na układ nerwowy, uaktywnienie torowania: - proprioceptywnego (czucia głębokiego)- poprzez docisk stawowy, pełne rozciągnięcie mięśnia - eksteroreceptywnego (czucia powierzchownego) poprzez potrząsanie kończyną, dotyk ręką terapeuty - oddziaływanie ideomotoryczne – nauka utrwalanie i zapamiętywanie nowych wzorców ruchowych Wskazania: - niedowłady i porażenia - napięcie spastyczne - nie utrwalone ograniczenie ruchomości w stawach - zła trofika tkanek miękkich Przeciwwskazania: - niepełny zrost - stany zapalne stanów - stan bezpośredni po zwichnięciach i innych urazach stawów - rany skóry, mięśni, pooperacyjne przed wyjęciem szwów - ból przy ćwiczeniach - ciężki ogólny stan chorego - niewydolność układu krążenia

tempo ćw. stawowych (najczęściej przy ruchach zginania). . powrót do p. rytmiczne dostosowane do możliwości pacjenta. paraparesis . ze względu na siłę mięsni jest trudna do wykonania testem Lovetta . . w celu zmniejszenia tarcia pow. czyli odciąganie od siebie pow.unieruchomienie kończyn za pomocą wyciągów redresyjnych.należy stosować pozycję izolowaną.stany atrofii tkankowej .k.połowicze porażenie lub niedowład k.klasyfikacja do tych ćw. ruch prowadzony jest biernie przez fizjoterapeutę.p.świeże blizny pooperacyjne lub inne urazy. .demineralizacja kości Przeciwwskazania: . wszystkie ćw. połączony z czynnym intensywnym działaniem chorego w kierunku rozluźnienia mięśni” Cel: .w.należy przestrzegać stałych faz ruchu w ćwiczeniach (p. .p.pozycja do ćwiczeń – jak na 0-1 w teście Lovetta .chwyt stosowany przy ćw. stawowych o siebie .w. ćw. dla ćwiczeń biernych w stawach k. kwalifikuje się pacjentów o nadmiernym napięciu mięśni ..d.g.w. a pacjent czynnie rozluźnia mięśnie. otwory dla pasów stabilizacyjnych . ruch. tułowia.porażenie wiotkie (wiotkość) obniżenie napięcia mięśniowego . mających uchwyty.porażenia lub niedowłady pochodzenia centralnego z wzmożonym napięciem mięśniowym (spastyczne. z ramieniem wysuniętym poza łóżko.Metodyka: . głowy oraz szyi jest pozycja leżąca. w pełnym fizjologicznym zakresie . najwygodniej na stole do ćw. stabilizację uzyskuje się poprzez odpowiednio dobrane p. dlatego do tego rodzaju ćw..k. biernych musi być pewny.: wolne. aby nie był wspomagany przez inne.w.w. z oparciem.wykonując ruchy bierne w stawie. natomiast u osób które nie mogą usiąść na krześle. Wg.paraplegia .odcinek bliższy ćwiczonego stawu musi być ustabilizowany tak.Weissa „ruch bierny wykonywany przy pomocy siły zew. odpoczynek) ...stany po chirurgicznych zabiegach rekonstrukcyjnych w narządzie ruchu .rozbicie odruchowego koła bólu . . powtarzamy około 30x (w każdej płaszczyźnie) Rodzaje zaburzeń: .porażenie lub niedowład jednej kończyny monoparesis – monoplegia .k. wykonuje się 1 – 2 x dziennie.porażenie czterech kończyn tetraparesis – tertraplegia . gdyż utrudniałoby to wykonywanie ruchów w stawie ramiennym.ciężki ogólny stan chorego . aby ruch odbywał się tylko w tym stawie.choroby reumatoidalne .w.p.porażenie lub niedowład obu k. powinna zapewniać prowadzenie ruchu. dla ćwiczeń biernych w stawach k. nie może sprawiać bólu. które nie może być za szerokie. hemiparesis – hemiplegia . lub k. jest pozycja siedząca na krześle. gdzie ruch mógłby stanowić utrudnienie w gojeniu . mogą to być również pasy stabilizacyjne lub ręka terapeuty.czynne procesy zapalne w obrębie stawu .niedowład paresis częściowe upośledzenie (osłabienie siły mięśnia lub grupy mięśni) . ćwiczenia wykonujemy w pozycji leżącej.k.porażenie paralysis całkowite wyłączenie możliwości ruchów .g.g. powinno się wykonywać trakcję. unieruchomieniem lub innymi czynnikami.d i k. .obniżenie napięcia mięśniowego spowodowanego bólem Wskazania: ..d.porażenie spastyczne (spastyczność) wzmożenie napięcia mięśniowego Ćwiczenia czynno – bierne – stosujemy przy nadmiernym napięciu mięśni wywołanym bólem.

poprawa trofiki mięśniowej poprzez działanie pompy mięśniowej . często pod „osłoną leków”. mięśni . przerwa 2 – 3 min. .bezpośredni (jedna ręka “ćwiczy” drugą) .należy stosować temblak dla zabezpieczenia przed podwichnięciem Ćwiczenia czynne w odciążeniu – są to ćwiczenia wykonywane w warunkach zniesionego ciężaru ćwiczonego odcinka ciała. biernych.utrzymanie odpowiedniego zakresu ruchu w stawie . .podczas ćwiczeń w stawie barkowym należy stosować „orczyk” . . tempo ćw.oddziaływanie psychoterapeutyczne Wskazania: .zapobieganie ograniczeniom zakresu ruchu Wskazania: .ruch powinien poprzedzać opis.wzmocnienie siły mięśniowej do wartości umożliwiającej wykonanie ćwiczeń czynnych-właściwych tj. w czasie ćw.nie będące dowolnie kontrolowane.2.opadanie łopatki po stronie chorej jest często wynikiem uniesienia łopatki po stronie zdrowej . rotacja wew. czynno – biernym (przy sile mięśniowej w przedziale od 0 .pełny zakres ruchu należy zastąpić zakresem funkcjonalnym: do 100 stopni zgięcie do 90 stopni odwiedzenie rotacja zew. a dla części zdrowych są to ćwiczenia czynne często z oporem.pośredni ( system bloczkowy) Cel: .2 w skali Lovetta). ograniczeń ruchomości w stawach .do 30 stopni.p. pacjent musi być stale informowany jakie mięśnie ma rozluźnić i w jakim momencie.zapobieganie niekorzystnym zmianom wynikającym z bezruchu .aktywizacja pacjenta do pracy przez możliwość samodzielnego wykonywania ćwiczenia bez udziału fizjoterapeuty .stany zapalne stawów.niewydolność układu krążenia Metodyka: . miękkich przykurczy. prowadzimy po zabiegach fizykoterapeutycznych. bardzo wolne.niewydolność układu krążenia Metodyka: .ciężki ogólny stan chorego . jest to podstawowy warunek zapewniający właściwą współpracę z chorym Ćwiczenia samowspomagane – są to ćwiczenia kombinowane dla części niesprawnych jest to działanie o charakterze biernym.+2 w skali Lovetta. Wspomaganie może mieć charakter: .niedowłady i porażenia Przeciwwskazania: . ruch prowadzony jest do granicy bólu .zapobieganie ograniczeniom ruchu w stawach .w. 3 w skali Lovetta . i stabilizacja jak przy ćw. nie podlegające świadomemu rozluźnieniu .likwidacja tzw. liczba powtórzeń 10 – 15 x w jednej serii.ćw. stosuje się przy sile mięśni -2. Cel: .przy ćwiczeniach kończyn porażonych należy unikać podwichnięć w stawie .do 70 stopni .

stany zapalne stawów i mięśni .. w którym odbywa się ruch .zniesienie ciężaru ćwiczonej kończyny osiąga się przez odciążenie.stan bezpośredni po zwichnięciach i innych urazach stawów . Podwieszki wahadłowe pozaosiowe – punkt zaczepienia linek połączonych z podwieszkami znajduje się poza osią ruchu co daje pełne odciążenie. kończyny lecz bez jej zrównoważenia.słaby wzrost kostny . co jest dla pacjenta dodatnim bodźcem psychicznym.możliwość wykonania ruchów w przypadku niewielkiego bólu . w pełnym zakresie od pełnego rozciągnięcia do pełnego skurczu. Podwieszki osiowe – punkt zaczepienia ćwiczonej kończyny znajduje się prostopadle nad osią stawu.zaniki i znaczne osłabienie siły mięśniowej . 2. mobilizującym do dalszej intensywnej pracy i nastawia pozytywnie do prowadzonych ćwiczeń . na łóżku ortopedycznym lub z wykorzystaniem RUP – u (rehabilitacyjne urządzenie przyłóżkowe). dobrana tak. które spełnia podwójną rolę: ..ciężki ogólny stan chorego . Czas trwania danej grupy wynosi 2 min. u chorych leżących podtrzymywanie można zastąpić uchwytem za rękaw lub nogawkę piżamy na odpowiedniej wysokości. Ruch odbywa się w płaszczyźnie poziomej wokół osi pionowej.w. ćw.rany skóry. mięśni. pozaosiowe) – odciążenie przez podwieszenie można wykonać w UGUL – u na stole do ćw.pozycja do ćwiczeń taka jak na 2 w teście Lovetta . wytrzymałości mięśni. Ruch powinien odbywać się (zaczynać)od momentu bezwładności kończyny tzn. znajduje się prostopadle nad stawami. Ćwiczenia czynne w odciążeniu osiowym należy prowadzić z pewnymi zasadami: . oporowych.. Ruch odbywa się nie w płaszczyźnie osiowej lecz po wycinku koła. nie przekraczamy 5 min. haczyk.niewydolność układu krążenia Metodyka: .możliwość prowadzenia ruchu przy niepełnych zrostach kości po złamaniach Przeciwwskazania: .czas ćwiczeń od 15 – 30 min. . wykonany w pełnym zakresie. ani nie utrudnić wykonania ruchu.stwarza możliwość wykonania samodzielnego ruchu czynnego.podwieszenie na sprężynach zwiększa rozluźnienie mięśni. powinno być takie aby dodatkowo nie ułatwić. kończyna była w pełni odciążona . co wpływa pozytywnie na mięśnie . W warunkach szpitalnych. Daje to możliwość również wspomagania lub utrudniania ruchu. że po każdym wykonaniu ruchu kończyna pozostaje przez chwilę w pozycji wyjściowej. Podwieszki jedno lub dwu – stawowe. aby ćw.pozwala na wykonanie czynnego ruchu. kończyny odbywały się w płaszczyźnie poziomej (wyjątek ruchy rotacyjne) . kiedy dążymy do zmniejszenia ich tarcia o siebie . pooperacyjne przed wyjęciem szwów . Ruch musi być dokładny w miarę możliwości.zmiany chorobowe pow. przy pełnym odciążeniu i zrównoważeniu kończyny ćwiczonej.punkt zaczepienia linek połączonych z podwieszkami. W czasie prowadzenia ćwiczeń należy przestrzegać stałych faz ruchu. Podwieszenia (osiowe. aby ruchy ćw.ból przy ćwiczeniach .podwieszenie może być częściowe lub całkowite . Można je zwiększać w zależności od przyrostu siły. stawowych. Podtrzymywanie ćwiczonego odcinka.podwieszki zakłada się tak. Do podwieszenia używa się linki z ruchomą klamrą do regulowania ich długości. w czasie ruchu.p. Sposoby odciążenia: 1. Podtrzymanie przez kinezyterapeutę – odciążenie otrzymuje się kiedy kinezyterapeuta podtrzymuje ćwiczony odcinek.

Należy pamiętać o stabilizacji odcinka bliższego stawu. odcinek ciała śliskiego materiału lub połączenie obu. Cel: . Ruchem w odciążeniu jest ruch wykonywany w kierunku zgodnym do działania siły wyporu.tempo ćwiczeń dostosowane do funkcjonalnych możliwości chorego. wykonuje się bez sprzętu pomocniczego. .niewydolność układu krążenia Metodyka: . Ruch po płaszczyźnie.uzyskanie poprawy koordynacji nerwowo-mięśniowej Wskazania: .osłabienie siły mięśniowej .ograniczenie ruchów w stawach Przeciwwskazania: . posypanej talkiem powierzchni lub podłożenie pod ćw.jednym z błędów w wykonywaniu ćw. tempa ćwiczeń i stopniowe przechodzenie od ruchów prostych do bardziej złożonych koordynacyjnie . taka jak przy podwieszeniu osiowym. zakres ruchu. w górę jest utrudniony (ćw. Środowisko wodne stwarza najlepsze warunki do pracy dla słabych mięśni. 4. zmniejszenie tarcia pow. jako ćw.czas trwania ćw.stany zapalne stawów. Zanurzenie w wodzie – poprzez zanurzenie w wodzie osiąga się odciążenie. zwrócić uwagę na p.utrzymanie właściwego zakresu ruchu w stawie .3.ćw. w takich przypadkach można pomijać pozycje izolowane . przed ćw.ćw. można stosować przy sile 4 i 5 w skali Lovetta.dobór pozycji wyjściowej jak na 3 w skali Lovetta . mięśni .u dzieci najlepszą formą ćw. przestrzeganie faz ruchu. 6. jest zabawa . należy pouczyć pacjenta co do sposobu ich wykonania. z oporem). rozluźnienie mięśni. płaszczyznę i kierunek ruchu .zwiększenie siły i wytrzymałości siły mięśni . Chory ćwiczy bez przyborów i dlatego ćwiczenia te noszą nazwę wolnych. Ułożenie kończyny na rolkach lub wrotkach – chory układa kończyny na rolkach lub wrotkach Ćwiczenia czynne – wolne (właściwe) – polegają na samodzielnym wykonywaniu ruchów w stawach z pokonaniem tylko ciężaru ćwiczonego odcinka ciała. Chory wykonuje te ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu.. wieku.dodatkowo można stosować ćw.poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej osiąga się poprzez zwiększenie liczby powtórzeń. kształtujące.zaburzenia w funkcjonowaniu mięśni . wydolności fizycznej. Zmniejszenie tarcia o podłoże – formą odciążenia jest zastosowanie gładkiej. 5. stawowych. Siła na 3 w skali Lovetta. na początku wolne . można prowadzić indywidualnie lub zespołowo. Zmiana kąta nachylenia płaszczyzny – podobny efekt jak przy podwieszeniu osiowym uzyskujemy przy zmianie kąta nachylenia podłoża. oddechowe . W czasie powrotu do pozycji wyjściowej następuje wspomaganie ruchu. zespół powinien stanowić grupę jednorodną pod względem schorzenia. jest zastępowanie pracy mięśni ćwiczonych (osłabionych) pracą mięśni wspomaganych (substytucja) .ciężki ogólny stan chorego .w. P. czynnych wolnych może wynosić od 15 – 45 min. i jest uzależniony od ogólnej wydolności i sprawności pacjenta.w. .ćw.

– opór submaksymalny (prawie 90% max.ciężki ogólny stan chorego . czy zwiększania wytrzymałości mięśni oraz od stanu ogólnego i wieku pacjenta Metoda ćw. izometryczne”. te dają największe wyniki w rekonstrukcji prostych zaników mięśni. że wykonuje się w ciągu dnia 3 stopniowane serie po 10 powtórzeń każda na jedną grupę ćwiczonych mięśni z przerwami pomiędzy 2 min. „krótkie ćw.czas napięcia 5 sek.. pomiędzy seriami. czynnych z oporem wg. z oporem. tempo i wielkość oporu zależą od tego. duża efektowność oraz łatwość stosowania tych ćwiczeń powoduje że są możliwe do wykonania w każdych warunkach .2 seria 75% obciążenia x 10 powtórzeń .1 seria 50% obciążenia x 10 powtórzeń .. powstałych w następstwie procesów patologicznych Wskazania: .Ćwiczenia czynne – oporowe – są to ćw.są to ćw. dla rozwoju siły mięśni nie jest ważna liczba powtórzeń. 5 x w tyg.zasady prowadzenia ćw. lepsze rezultaty można uzyskać przy 30 powtórzeniach niż przy 70. siły) . w trakcie których chory pokonuje ciężar ćwiczonego odcinka oraz opór dodatkowy.uzyskanie przyrostu siły i wytrzymałości mięśni .kinezyterapeuta – opór ręczny .pacjent – który sam oporuje kończynę chorą poprzez kończynę zdrową .dokonujemy pomiaru siły mięśniowej.ciężarki niepołączone z bloczkami np.. Cel: . czas odpoczynku między powtórzeniami 5-10 sek. wykonuje się na początku jedna serię w ciągu dnia (10 powt. zapewniać wygodę i dobre warunki do pracy ćwiczonych mięśni .3 seria 100% obciążenia x 10 powtórzeń .metoda polega na tym. czy też większych .stany zapalne stawów.zestaw bloczkowo – ciężarkowy .raz na tydzień określa się ciężar maksymalnego obciążenia Metoda Hettingera i Mullera: . czy dążymy do uzyskania przyrostu siły. od wyniku dokonanego pomiaru zależy wielkość obciążenia zastosowanego do ćwiczeń . w miarę przyrostu masy mięśniowej zwiększamy liczbę serii do 3 w ciągu dnia . ale metoda treningu.ćw. ogólnousprawniające . w tym celu można posłużyć się wzorcami opracowanymi przez różnych autorów .osłabienie siły mięśniowej Przeciwwskazania: . mięśni . określonej grupy mięśni. De Lorme i Watkinsa: . ćw. poprzedzamy rozgrzewką np.niewydolność układu krążenia Metodyka: .każde napięcie ćw.zmniejszenie zaników mięśniowych. szczególnie tych powstałych w wyniku unieruchomienia . należy określić wielkość aktualnego oporu i liczbę powtórzeń ruchu.p.w.). grupy dynamicznej powinno być poprzedzone pełnym jej rozciągnięciem Sposoby oporowania: . ćw.:hantle .rytm. powinna być stabilna.zmniejszenie do minimum zaników mięśniowych.przed przystąpieniem do ćw.tzw. z oporami progresywnie wzrastającymi. 4 razy w tygodniu .

następuje zmiana długości i napięcia mięśnia Ćwiczenia prowadzone – polega na tym.. Izotoniczny – nie zmienia się napięcie.sprężyny lub gumy .chwyt powinien być stabilny. występuje tylko zmiana napięcia 2. kończyny. . .zaburzenia pamięci wzorców ruchowych Metodyka: . mobilizujemy pacjenta.stabilizacja odcinka bliższego dla stawu .podwyższona temp.przy zwiększonej wrażliwości pacjenta na ból (na zlecenie lekarza) trzeba podać leki przeciwbólowe .ograniczenie ruchów w stawach w skutek przykurczu tkanek miękkich Przeciwwskazania: . ruch w pełnym zakresie. przy ruchach skrętnych prowadzący musi znać bardzo dobrze mechanikę stawu.ciężki ogólny stan chorego. biernej ruchomości w ćwiczonym stawie Wskazania: . Auksotoniczny – dynamiczny. jest konieczność wejścia w granicę bólu (to przede wszystkim różni je od ćw.:gąbka.pozycje izolowane .wzmocnienie siły mięśniowej . przy oporze ręcznym) 4. że kinezyterapeuta prowadzi ruch odciążając kończynę ćwiczoną. występuje tylko zmiana długości mięśnia 3.przed ćw.utrwalenie i odtwarzanie wzorców ruchowych w przypadku niedowładów mięśni Wskazania: . Izokinetyczny – submaksymalny opór.ćwiczony ruch powinien być prowadzony w jednej płaszczyźnie. ruch można pokazać na kończynie zdrowej . dokładnie objaśniamy jaki ruch będziemy wykonywać. z użyciem odpowiednio dawkowanej siły zew.uzyskanie pełnej.osłabienie siły mięśni .stabilizacja odcinka bliższego ćw. (st. a pacjent współdziała w wykonaniu ruchu Cel: . Rodzaje skurczu mięśni: 1.ostry stan zapalny stawów. Izometryczny – nie zmienia się długość mięśnia.zabiegi fizykoterapeutyczne – rozluźniające należy wykonać bezpośrednio przed ćwiczeniami . tempo zależy od siły mięsni pacjenta Ćwiczenia redresyjne – są to ćw. biernych) Cel: . aby umożliwiała wykonanie ruchu. ciała . mięsień w każdej sekundzie ruchu pracuje z siłą maksymalną (możliwe tylko. a nie zastępowała ich pracy . podczas ćw. stosując ćw.woda i inne substancje płynne oraz substancje dające się modelować np.siła współdziałająca jest dawkowana tak. Czynnikiem charakteryzującym te ćw. musi być bardzo pewna .odwapnienie kości znacznego stopnia Metodyka: . łokciowy nie należy redresować) .. jej skuteczność zależy od dwóch czynników: rodzaju zablokowania ruchomości stawowej i jej przyczyny oraz odporności pacjenta na ból.

Łokcia się nie redresuje!!!!! Wyciągi redresyjne – stanowią ostatni etap leczenia zachowawczego przed interwencją chirurgiczną.wyciągi należy poprzedzać podaniem leków przeciwbólowych i rozluźniających napięcie mięśni. 15 – 20 min. w skutek mięśniowego napięcia .musimy pamiętać o kole ruchu czyli p. co w wielu przypadkach zmniejsza odczucia bólowe . redresyje należy kończyć serią ćw. co powoduje krwiaki. redresyjne wykonywane w ogólnym lub miejscowym znieczuleniu. w skutek braku czucia bólu może dojść do rozerwania tkanek. (zaczerwienie. która całościowo w k.względne i bezwzględne . działanie wyciągów ma te same cele co ćw.pośredni – ciężki do wyćwiczenia. są to ćw. nie zmieniający się pod wpływem ćw. ciała. że wyciąg zaczyna działanie redresyjne jest wystąpienie dość silnego bólu. .ćw. pod pojęciem synergistów mięśniowych rozumie się połączenie czynnościowe między pewnymi mięśniami lub ich grupami Wyróżnia się synergizmy: . Metodyka: . bardzo wolne..tempo ćw. ponieważ pod znieczuleniem zniesione jest odczucie bólu. redresyjne. w celu zmniejszenia jej działania. zabiegi fizykalne można stosować w czasie zabiegu np. blizny. wystąpienie obrzęku) . W niektórych przypadkach przy trudno ustępujących ograniczeniach ruchu w stawach. ale widoczna częściowa poprawa . . jest korzystniejsze).masa działania jako siła redresyjna. w początkowej fazie leczenia stosuje się mniejsze obciążenie 1/8 zwiększając do 1/6 .miękki – poddający się ćwiczeniom ..redresje wykonuje się przez 20 – 30 min.po ćw. pozycje ułożeniowe . redresyjnych wskazane jest ( w miarę możliwości) „odciąganie” od siebie powierzchni stawowych tzw. kolanowy. po odpoczynku należy wykonać ćw. które jest sygnałem do zaniechania dalszego rozciągania. czynne oporowe wzmacniające mięśnie . – odpoczynek Rodzaje przykurczów: . tylko sposób przyłożenia siły i jej rodzaj jest inny.: okłady parafinowe .ipsilateralne i kontrlateralne . w czasie ćw..ćw.twardy – nie ustępujący. manipulację z reguły wykonuje lekarz. odruchowa czynność broni staw przed skutecznym działaniem wyciągu przez ok. po to aby utrwalić efekt redresji. powinna wahać się w granicach 1/8 – 1/6 masy ciała. (st. trakcja. w których wykorzystuje się zjawisko synergistów mięśniowych. zwiększenie temp.k. 1-2x dziennie z uwzględnieniem przerw . czynnych w odciążeniu w szybkim tempie. który uniemożliwa pacjentowi przesuwanie się po podłożu. a także ekspandery (sprężyny – których działanie w pewnych sytuacjach.w. pozwalające na adaptację do bólu .praktycznym wskaźnikiem. natomiast po tych ćw. w początkowej fazie występuje odruchowe (niezależne od woli pacjenta) przeciwne działanie wyciągu.d. redresyjne można utrwalać przez wykorzystanie zaopatrzenia ortopedycznego. zgodnie z kierunkiem działania siły.czas działania wyciągu musi być wystarczająco długi. technika wykonywania jest taka sama jak w redresji. następnie zaczyna się właściwe działanie redresji.w – ruch – powrót do p. .stabilizacja przy wyciągach redresyjnych wspomagana jest przez kontrwyciąg. jest to zabieg bardzo niebezpieczny. aby działanie wyciągu było skuteczne. Wykorzystuje się tutaj system bloczkowy i odważniki. redresyjnych należy zwrócić uwagę na reakcję miejscową tzn.podczas wykonywania ćw. biodrowy) powinna trwać minimum 30 min. należy wówczas zmniejszyć obciążenie nawet do połowy wielkości wyjściowej Ćwiczenia synergistyczne – są to ćw. stosuje się manipulację.

oddechowego i krążenia .jako urozmaicenie innych form ćwiczeń . – zgięcie grzbietowe stopy powoduje napięcie m. musimy pamiętać.ogólny zły stan chorego Metodyka: .Przykłady synergizmów bezwzględnych: .jest to wymiana gazowa. aż do pełnego zmęczenia .obniżona ogólna sprawność fizyczna u chorych z przewlekłą chorobą ukł. te na ogół nie służą do wzmacniania mięśni.przy długotrwałym unieruchomieniu Przeciwwskazania: . żeby nie doszło do przewentylowania .: zaniku z nieczynności (gips) Cel: . pod wpływem odpowiednich ruchów z dozowanym oporem i przy odpowiedniej pozycji. aby nic nie przeszkadzało w swobodnym oddychaniu . powoduje napięcie m.przy chorobach ukł.pouczamy pacjenta jak mają wyglądać poszczególne fazy oddechu .ćw.czworogłowego .k. które mają odpowiadać za „przerzut” pobudzenia .d.uczymy oddychania właściwym torem . podstawą tej metody jest wykorzystywanie zjawiska współdziałających mięśni w ciągle zmieniających się układach synergistycznych. oddechowego .nauczenie prawidłowego toru oddechowego . czyli w leżeniu.k.współudział w kształtowaniu prawidłowej postawy (poprzez kształtowanie klatki piersiowej) .zapobieganie powikłaniom ukł. a raczej do uniknięcia np. oddechowego .przyjmuje się że skuteczność terapeutyczną za pomocą tych działań można osiągnąć prowadząc ćw. stanowią najsilniejszy bodziec biologiczny dla rehabilitacji w dysfunkcji narządu ruchu. powinny obejmować możliwie jak największą liczbę zespołów dynamicznych.poprawa wydolności oddechowo – krążeniowej . synergistyczne mogą powodować zrost kości.k. Ćw.zwracamy uwagę.p. oddechowego ze strony innych układów Wskazania: .ćw.przed i po zabiegach operacyjnych .w. 4x dziennie Ćwiczenia oddechowe – oddychanie .k.zapobieganie następstwom zmian w układzie oddechowym .wady postawy np. – zgięcie grzbietowe nadgarstka w pozycji pronacji.ostre stany chorób ukł.g.: kurza klatka piersiowa . Wskazania: .trójgłowego ramienia Według Weissa ćw. w siadzie podczas stania.unieruchomienie Metodyka: .muszą również być wykonane. między płucami a powietrzem atmosferycznym Cel: .uzyskanie izometrycznego skurczu mięśnia.wysoka gorączka . mogą być różne. muszą być wykonane z maksymalnym oporem .

kroku. codziennie zwiększając kąt pochylenia stołu i czas trwania. Kinezyterapeuta. cichym głosem Ćwiczenia czynności samoobsługi – polegają na wyuczeniu i możliwości wykonywania czynności dnia codziennego..d. siad na łóżku ze spuszczonymi nogami.sposób stawiania nóg (prawidłowość) . naczyniowe tzw. Służy do określenia co dany pacjent jest w stanie wykonać w danym momencie. a są to: a) zakres ruchu w stawach k. W przypadku dłuższego unieruchomienia pacjenta wymagana jest pionizacja chorego. Test Barthel(a) – polega na przeprowadzeniu pewnego rodzaju ankiety. ćwiczenia Burgera: a) k.szerokość kroku. Jogi Metodyka: .d. do 3 min. tym nauka będzie łatwiejsza i szybsza. przystępujemy do nauki chodzenia.. krążenia i oddechowego e) wydolność Postępowanie zmierzające do poprawy krążenia obwodowego – ćw. w zakresie ubierania i rozbierania się.w. która zawiera pytania z zakresu czynnościowego (j. nauka chodzenia.k. zmieniamy pozycje poprzez: siad na łóżku.komendy wypowiadane spokojnie. decydującym o możliwości chodzenia.). dł. posiadający mniejsze zaburzenia w układzie narządu ruchu. w zakresie higieny osobistej. w zakresie spożywania posiłków. Pionizacja i nauka chodu – przygotowanie do nauki chodzenia. ustalenie zakresu potrzeb za pomocą testów czynnościowych: lokomocyjnych.d. Z chwilą.k.dł. ocena chwytów. unosimy do kąta 60 – 90 stopni (do zblednięcia) b) opuszczamy na dół do zaróżowienia c) układamy poziomo d) w każdej pozycji po 30sek. Podczas pionizacji możemy zalecić ćwiczenia oddechowe. Pionizację najłatwiej przeprowadza się na stole pionizacyjnym. Obserwujemy tętno.miejsce ćw. W przypadku braku stołu do pionizacji. mimo zawrotów głowy. z zastosowaniem różnych technik relaksacji np.d.można stosować muzykę relaksacyjną . wspólnie z lekarzem ocenia stan elementów narządu ruchu. Czas trwania 15 – 30 min / dziennie.k. . i ustawienie k.k. różnica kroku z prawej i lewej strony . siłę mięśni k. ciśnienie krwi. Im pacjent sprawniejszy. nawet celem odwrócenia uwagi. e) powtarzamy do 3-4 razy w serii f) 6-7 razy dziennie Przy nauce chodzenia zwracamy uwagę na: .k.g. k. b) stan stawów i mięśni tułowia c) sprawność OUN (równowaga) d) sprawność ukł. stanie. sposób obciążnia k. i oceniana jest w skali 0 – 5 – 10 punktów.oddech spokojny. takie aby nic nam nie przeszkadzało .d. ćw. zależy od stopnia upośledzenia sprawności fizycznej chorego. gdy znosi dobrze pozycje pionową. duszności. oddech pacjenta. z zaznaczoną fazą wdechu i długiego wydechu Ćwiczenia relaksacyjne – polegają na uzyskaniu rozluźnienia poprzez odpowiednie pozycje.

krążenia i oddechowego Wskazani: . na przyrządach. sanatoriach. naukę chodzenia zaczynamy od usztywnienia kolana tzw. przy silnych k.mobilizacja chorego do rozpoczęcia dnia..g. i k. zachowanie pełnego ruchu w stawach.k. Cel: .d. trójnogach.sposób przenoszenia punktu ciężkości ciała . rozpoczynamy naukę.ogólnej wydolności i sprawności . pod różnymi względami takimi jak: .: . Zespoły muszą być odpowiednio dobrane tzn. Ćwiczenia ogólnousprawniające – działają na cały organizm pacjenta.k.d.wieku i płci Ćwiczenia gimnastyki porannej – prowadzone są w szpitalach.długotrwałe przebywanie w łóżku . wynikające z różnego rodzaju niepełnosprawności narządu ruchu . ale mogą mieć także charakter indywidualny. brak. za pomocą wózka z oponami. tułowia. krążenia .uzyskanie poprawy stanu psychicznego chorego .k. Przy braku stabilizacji tułowia stosujemy gorset. a w miarę postępu o kulach 3.zapewnienie choremu dobrej kondycji przez: utrzymanie i wzmocnienie siły mięśniowej. 5.rodzaju schorzenia . mogą być wykonywane z przyborami. uzdrowiskach. przed śniadaniem. o różnej wysokości.przygotowanie ustroju do oczekującego go w ciągu dnia wysiłku fizycznego . uczymy chodzić po nierównym terenie.sposób wymachu rąk (zmniejszenie.stany zapalne stawów (inne zapalenia np. w sposób aktywny Zasady prowadzenia ćw. Brak stabilizacji stawu kolanowego. siadanie.. kul.ciężki ogólny stan chorego .k. łuską.zmniejszenie ogólnej wydolności organizmu Przeciwwskazania: . W miarę poprawy sprawności przechodzimy do poręczy przy wózku.g. pochylni.niewydolność ukł. 4.zapobieganie zjawiskom ograniczonej sprawności fiz.pobudzenie czynności ukł. Rozległe niedowłady k. Opadanie stopy – musimy przed chodzeniem zabezpieczyć stopę przed opadaniem zakładając specjalną łuskę. zaczynamy przy transporterze. wstawanie. przy pomocy drabinki zwodzonej lub poręczach. podnoszenie przedmiotów z podłogi.stanu funkcjonalnego .wysoka temp. . 2. krążenia i oddychania . Do nauki chodzenia zaliczamy chodzenie po schodach. Chodzenie o trójnogach.: żył) Ćwiczenia ogólnousprawniające są ćwiczeniami zespołowymi.rodzaj utykania (pochylenie do przodu) Dobór sprzętu i pomocy do nauki chodzenia: 1.częściowe ograniczenie swobodnego poruszania się . czy asymetria) . Cel: . utrzymanie prawidłowej sprawności ukł. Niedowłady lub porażenia k. ze współćwiczącym.

przed ćw.rozpoczynanie ćw. oddychanie przeponowe zwiększa perystaltykę jelit i włącza do krwioobiegu rezerwę krwi zalegającą w wątrobie i śledzionie . od części dystalnych .wady kl.prowadzący musi znać przeciwwskazania lekarskie do ćw.. do której pacjenci przychodzą w strojach gim. 15-20 min.znaczne odwapnienie kości i stawów . proste zaniki mięśni . na sali gim. komendy mają być wypowiadane energicznie . stawowych Cel: . proste z przewagą ćw. indywidualne albo zespołowe Właściwości środowiska wodnego – odciążenie.owrzodzenia .stosowanie wolnego tempa i rozległe ruchy .osłabienie mięśni – niedowłady i porażenia wiotkie.przygotowanie do prowadzenia innych ćw. mało wysiłkowe.stosowanie ćw.poprawa ruchomości stawów .pacjenci uczestniczący po raz pierwszy w zajęciach . w wodzie można prowadzić w: .piersiową i przeponę. jest sala gimnastyczna. piersiowej i kręgosłupa – skolioza . oddechowych.rozpoczęcie ćw.pacjenci z chorobami OUN .chorzy ze znacznym stopniem inwalidztwa .krwawienia . dużych 25/8 1. powinny być ożywiające. mogą być prowadzone jako ćw.starsi o ograniczonej sprawności . należy przewietrzyć sale. ogólnousprawniających. kończynami zdrowymi . .relaksacja i psychoterapia Przeciwwskazania: .nauka chodu .najlepszym miejscem do ćw.niewydolność ukł.przygotowanie do życia codziennego (czynności) .tankach Hubbarda .6 m Obecności instruktora w wodzie wymagają: .ostre stany zapalne . zmniejszenie tarcia pow.rozległe blizny .zaburzenia koordynacji ruchowo – mięśniowej .nauka chodzenia .nauka pływania lub utrzymania się na wodzie Wskazania: . . dotyczące wydolności fizycznej .krązenia i oddechowego . spastyczne.padaczka .poprawa stanu psychicznego .ćw.ograniczenia ruchomości stawów w następstwie przykurczów .wannach .nie zagojone rany Ćw. oddechowych uruchamiających kl. Ćwiczenia w wodzie – spełniają rolę ćw. prowadzone w sposób przystępny. możemy stosować elementy dodatkowe takie jak muzyka . na salach chorych do 30 min. rozluźnienie.basenach: małych 4/10 – 1m.schorzenia naczyń obwodowych .czas trwania gim.

w wodzie .sprawdzanie czystości wody . dyskoordynacja ruchów . że może brać udział w ćw. .nie wolno nam opuścić basenu .nie ćwiczymy zaraz po posiłku .mycie przed i po zabiegu .sprawdzanie dokładnie liczby pacjentów (5-6) . drżenie mięśni.czas trwania około 30 min.przerwanie ćw. gdy występuje: sinica warg. zblednięcie.Zasady bezpieczeństwa w wodzie: .pacjent musi mieć zaświadczenie od lekarza.basen dokładnie oświetlony .przedstawić ćwiczącym zasady obowiązujące na basenie .rozgrzewka na brzegu basenu .znajomość wskazań i przeciwwskazań pacjentów .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful