P. 1
systemy_wspierania_innowacji

systemy_wspierania_innowacji

|Views: 739|Likes:
Wydawca: Natalia Cwik

More info:

Published by: Natalia Cwik on Mar 09, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • Wprowadzenie
 • 1. Innowacyjnoœæ a konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw1
 • 1.1. Pojêcie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw
 • 1.2. Czynniki wzrostu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw
 • 1.6. Stan nauki i techniki w Polsce w roku 200139
 • 1.7. Dzia³alnoœæ innowacyjna przedsiêbiorstw w przemyœle w roku 2001
 • 1.8. Programy i organizacje wspieraj¹ce innowacyjnoœæ
 • 2. Transfer wiedzy i technologii do przedsiêbiorstw
 • 2.1. Pojêcie transferu wiedzy i technologii
 • 2.3. Transfer technologii z JBR do przedsiêbiorstw w Polsce
 • 3. Systemy wspierania innowacji w Polsce i krajach UE
 • 3.1. Instytucje rz¹dowe
 • 3.2. Organizacje regionalne
 • 3.3. Klastery (grona, kiœcie) technologii72
 • 3.4. Organizacje otoczenia biznesowego
 • 3.5. Oœrodki szkoleniowo-doradcze
 • 3.6. Specjalne strefy ekonomiczne86
 • 5. Strategie innowacji dla MSP
 • 5.1. Istota strategii innowacji
 • 5.2. Strategie firm innowacyjnych
 • 5.3. Czystoœæ patentowa
 • 6.1. Podzia³ Ÿróde³ finansowania projektów innowacyjnych
 • 6.2. Kapita³y w³asne przedsiêbiorstwa
 • 6.3. Kredyty bankowe
 • 6.4. Kapita³ wysokiego ryzyka
 • 6.5. Dotacje rz¹dowe
 • 6.6. Programy Unii Europejskiej wspieraj¹ce innowacyjnoœæ MSP
 • 7.1. ród³a pozyskiwania finansowania innowacji
 • 7.1.1. Fundusz Mikro
 • 7.1.2. Inicjatywa Mikro
 • 7.1.3. SME Finance Facility
 • 7.1.4. Fundusze po¿yczkowe
 • 7.1.5. Fundusze porêczeñ kredytowych
 • 7.1.6. Fundusze Venture Capital
 • 7.1.7. Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiêbiorczoœci
 • 7.2. Wsparcie finansowe inwestycji innowacyjnych113
 • 7.3. Wsparcie doradcze
 • ANEKS
 • Parki technologiczne – rozwój idei, przyk³ady istniej¹cych parków
 • Strategie wybranych firm innowacyjnych
 • Strategia firmy Vigo-System
 • Strategia firmy Solaris Laser
 • Strategia firmy Ascor
 • Lista Centrów Transferu Technologii i Informacji
 • S³ownik terminów dotycz¹cych innowacji i transferu technologii
 • SPIS ILUSTRACJI
 • SPIS TABEL
 • BIBLIOGRAFIA

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce

Poradnik przedsiêbiorcy

Warszawa 2003

1

Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska dr Stanis³aw £obejko mgr Jakub Brdulak mgr Krystyna Chinowska Redakcja i korekta Wanda Burdecka

© Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003

Projekt ok³adki Jakub Osiñski, Jacek Pacholec

Projekt serii Tadeusz Korobkow ISBN 83-88802-69-0
Wydanie I Nak³ad 1000 egzemplarzy

Druk i oprawa Instytut Technologii Eksploatacji 26-600 Radom, ul. K. Pu³askiego 6/10, tel. centr. 364-42-41, fax 3644765 e-mail: instytut@itee.radom.pl http://www.itee.radom.pl

2

SPIS TREŒCI

WPROWADZENIE ...................................................................................... 1. Innowacyjnoœæ a konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw ................................ 1.1. Pojêcie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw ..................................... 1.2. Czynniki wzrostu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw ..................... 1.3. Miejsce innowacyjnoœci wœród czynników kszta³tuj¹cych konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw ................................................... 1.4. Czynniki kszta³tuj¹ce innowacyjnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej 1.4.1. Czynniki makrootoczenia wp³ywaj¹ce na innowacje w przedsiêbiorstwie ............................................................... 1.4.2. Czynniki mikrootoczenia wp³ywaj¹ce na innowacje w przedsiêbiorstwie ............................................................... 1.4.3. Porównanie warunków dzia³ania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej ........................................................................... 1.5. Innowacyjnoœæ polskich przedsiêbiorstw w œwietle wyników badañ i danych statystycznych .................................................................. 1.6. Stan nauki i techniki w Polsce w roku 2001 ................................... 1.7. Dzia³alnoœæ innowacyjna przedsiêbiorstw w przemyœle w roku 2001 1.8. Programy i organizacje wspieraj¹ce innowacyjnoœæ ....................... 2. Transfer wiedzy i technologii do przedsiêbiorstw ................................... 2.1. Pojecie transferu wiedzy i technologii ............................................ 2.2. Wp³yw transferu technologii na konkurencyjnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw ............................................................................... 2.3. Transfer technologii z JBR do przedsiêbiorstw w Polsce ............... 3. Systemy wspierania innowacji w Polsce i krajach UE ............................ 3.1. Instytucje rz¹dowe .......................................................................... 3.2. Organizacje regionalne ................................................................... 3.3. Klastery (grona, kiœcie) technologii ................................................ 3.4. Organizacje otoczenia biznesowego ............................................... 3.5. Oœrodki szkoleniowo-doradcze ....................................................... 3.6. Specjalne strefy ekonomiczne ......................................................... 4. Kierunki doskonalenia systemu wspierania innowacji i transferu technologii w Polsce ..................................................................................................

5 7 7 10 12 15 15 18 19 24 33 35 38 41 41 45 48 51 51 52 57 64 65 65 67

3

..................................................... 6............................................................................................................................ 7... 7.... Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiêbiorczoœci ....3....... 7........................4................................ Czystoœæ patentowa ...... Fundusze porêczeñ kredytowych ..................... Strategia firmy Ascor ....................1........................... Istota strategii innowacji ... Wsparcie finansowe inwestycji innowacyjnych ............................................. Kapita³y w³asne przedsiêbiorstwa ............... Strategie innowacji dla MSP ...................................................................................................................................... SPIS ILUSTRACJI ..................................................................................1......1.........1........... 7................... Kapita³ wysokiego ryzyka ................................................................................................... Strategie wybranych firm innowacyjnych ...................................1.............. S£OWNIK TERMINÓW dotycz¹cych innowacji i transferu technologii .......2........................................ 7.... 5........ 7...3.....................4................................6................................................................................ 6........... 6.... Strategia firmy Solaris Laser ..................1.................................................................3............................. przyk³ady istniej¹cych parków ....... Lista Centrów Transferu Technologii i Informacji .................. Poszukiwanie Ÿróde³ finansowania innowacji w kraju i za granic¹ – wskazówki dla przedsiêbiorstw ...........7............. Fundusz Mikro ....................... Instrumenty / oœrodki wspierania transferu technologicznego w krajach wysoko rozwiniêtych .............. 7.................... 7..................2.. Podzia³ Ÿróde³ finansowania projektów innowacyjnych ........................ Kredyty bankowe .............. Fundusze po¿yczkowe ........3...................... Fundusze Venture Capital ........... 7..............1. 5... Finansowanie projektów innowacyjnych w przedsiêbiorstwach polskich i w wybranych krajach Unii Europejskiej ...... 7.......... 6..6.......................1.2.......... 6........5.............................................5.................1...... 5............ Strategia firmy Vigo-System ....... ród³a pozyskiwania finansowania innowacji ..... Strategie firm innowacyjnych ................................................... Programy Unii Europejskiej wspieraj¹ce innowacyjnoœæ MSP ....................................... 7..................... ANEKS .............. Parki technologiczne – rozwój idei...5.............................................................. Inicjatywa Mikro .............1.............................................................................................................. 6.............. SME Finance Facility............................................................................ 6.................... Wsparcie doradcze .... SPIS TABEL ...2.. BIBLIOGRAFIA ..............1... 71 71 77 79 83 83 85 87 89 91 94 101 102 102 104 105 106 106 107 108 113 118 122 122 123 125 125 126 128 129 137 147 147 148 4 ..................................... Dotacje rz¹dowe ............

Polityka innowacyjna pañstwa sprawia. kooperacji. S³abe s¹ wiêzi z instytucjami B+R i poœrednictwa technicznego oraz z instytucjami finansowymi. ¿e ma³e firmy czêsto zdane s¹ na w³asne zasoby i pomys³owoœæ w podejmowaniu innowacji i w konkurencyjnoœci na rynku. a w porównaniu z du¿ymi jak 1:15. Poszczególne regiony. jednak stosunek innowacyjnoœci firm ma³ych i du¿ych kszta³tuje siê jak 1:2. a zw³aszcza w zintegrowanej Europie. na które mo¿na wp³ywaæ za pomoc¹ dzia³añ prowadzonych w skali regionalnej. W tej sytuacji podniesienie i utrzymanie na odpowiednio wysokim poziomie procesów innowacyjnych nale¿y traktowaæ jako istotny warunek poprawy pozycji polskiej gospodarki oraz jej regionów w œwiecie.Wprowadzenie Reformy systemowe lat dziewiêædziesi¹tych zasta³y polsk¹ gospodarkê w stanie niskiej konkurencyjnoœci i ma³o korzystnego usytuowania w miêdzynarodowym podziale pracy. jak i takie. i¿ rozpiêtoœæ aktywnoœci podmiotów ma³ych i du¿ych jest znacznie mniejsza ni¿ w Polsce. W krajach UE ma³e firmy s¹ tak¿e mniej innowacyjne ni¿ firmy wiêksze. W Polsce programy krajowe i dzia³ania lokalne tego typu maj¹ stosunkowo krótk¹ historiê. To sprawia. na które trudno jest oddzia³ywaæ z zewn¹trz. Porównanie innowacyjnoœci ma³ych firm w Polsce i w krajach UE wypada zatem zdecydowanie na niekorzyœæ firm polskich. Mo¿na wœród nich wyró¿niæ takie. Innowacyjnoœæ ma³ych firm w stosunku do innowacyjnoœci firm œrednich kszta³tuje siê jak 1:6. Rozpiêtoœæ w stopniu aktywnoœci podmiotów zale¿nie od wielkoœci jest w Polsce bardzo wyraŸna. co oznacza. ¿e nie jest ono partnerem dla ma³ych firm w dziedzinie inno- 5 . Na poziom innowacyjnoœci maj¹ wp³yw ró¿ne czynniki. zw³aszcza z instytucjami rynku kapita³u ryzyka. kieruj¹c dzia³ania w szczególnoœci do grupy ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. krajowej i miêdzynarodowej. Podniesienie innowacyjnoœci ma³ych i œrednich firm w Polsce do poziomu spotykanego w krajach UE mo¿e byæ jednym z najwa¿niejszych czynników wzrostu innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci polskiej gospodarki. Porównanie danych o innowacyjnoœci polskich firm na tle firm unijnych wypada niekorzystnie dla Polski. dostêpu do sieci dystrybucji i marketingu itp. szczególnie jeœli porównamy doœwiadczenia naszego kraju do doœwiadczeñ krajów przoduj¹cych gospodarczo. Odczuwaj¹ brak wspó³pracy z innymi firmami w zakresie prowadzenia wspólnych prac badawczych i rozwojowych. pañstwa oraz ugrupowania prowadz¹ politykê wspierania innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci swoich gospodarek.

klastery technologii zorientowane s¹ g³ównie na promowanie przedsiêbiorczoœci i tworzenie nowych miejsc pracy. w których jest ona rozwijana od ponad 20 lat. transferu i komercjalizacji nowych technologii oraz poprawy konkurencyjnoœci gospodarki. 6–7) mo¿e pe³niæ formê poradnika dla przedsiêbiorców w zakresie poszukiwania instytucji wspieraj¹cych projekty innowacyjne oraz stanowiæ inspiracjê dla twórców polityki innowacyjnej w Polsce. Wydaje siê. W 2001 roku dzia³a³o w Polsce 266 wyodrêbnionych instytucji prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie szkoleñ i doradztwa.wacji – istniej¹ce powi¹zania nie zapewniaj¹ im skutecznego wsparcia w tworzeniu i w stosowaniu nowych rozwi¹zañ. Barierami innowacyjnoœci firm s¹ ograniczone œrodki finansowe oraz brak doœwiadczenia i kontaktów. ¿e dalszy rozwój tych instytucji wymagaæ bêdzie bardziej aktywnego zaanga¿owania pañstwa oraz w³adz samorz¹dowych. Cel ten zosta³ osi¹gniêty przez przeprowadzenie studiów nad rozwojem sfery wspierania innowacji i transferu technologii w Polsce i w wybranych krajach wysoko rozwiniêtych. centra transferu technologii. Do istotnych zadañ polityki innowacyjnej w Polsce pocz¹tku XXI wieku nale¿y wspomaganie instytucji wspierania innowacji i transferu technologii. W Polsce sfera ta jest w pocz¹tkowym stadium swojego rozwoju. transferu technologii i oferty lokalnej dla MSP. Instytucje te stanowi¹ podmioty wyspecjalizowane w dzia³aniach na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoœci. pomocy finansowej. Inkubatory. parki technologiczne i tzw. 6 . Czêœæ koñcowa (rozdz. Celem opracowania jest przedstawienie systemów wspierania innowacji i transferu technologii w Polsce w œwietle doœwiadczeñ krajów Unii Europejskiej dla upowszechnienia wiedzy na ten temat wœród przedsiêbiorców. Nie mo¿na ich porównywaæ z sieci¹ analogicznych instytucji w krajach UE. w³¹czenie siê przemys³u i jednostek sfery B+R do wspó³pracy z tymi instytucjami. a nie na generowanie projektów innowacji produktowych i technologicznych. Istotne znaczenie ma tutaj zapewnienie Ÿróde³ finansowania.

najszerzej ujmuj¹c oznaczaj¹ca rywalizacjê. Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw jest pojêciem u¿ywanym zarówno w kontekœcie ich wspó³zawodnictwa w skali globalnej dla zdobycia okreœlonego udzia³u w rynku œwiatowym. wielkich regionów (europejski. jest traktowana jako proces. rynki w skali tzw. W erze gospodarki globalnej konkurencjê odnosi siê do ró¿nych kategorii rynku pocz¹wszy od minirynków lokalnych. jak i w kontekœcie mikro – uzyskiwania okreœlonych rezultatów w zestawieniu z innymi podmiotami gospodarczymi dzia³aj¹cymi na lokalnym rynku. • Porównanie warunków dzia³ania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej.1. Pojêcie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw W gospodarce rynkowej konkurencja. Podstawowymi podmiotami rywalizuj¹cymi w procesie konkurencji s¹ przedsiêbiorstwa. • 1. poprzez rynki regionalne wewn¹trz danego kraju. • Polityka innowacyjna Pañstwa. W erze wspó³czesnej konkurencja uznawana jest za najwa¿niejszy mechanizm. Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstwa sta1 Konkurencja Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw Okreœlenia przedsiêbiorstwo i firma s¹ tu stosowane zamiennie. a¿ do zdobywania przez najsilniejszych bezwzglêdnej przewagi rynkowej. stanu nauki i techniki oraz dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw w œwietle danych statystycznych i badañ. wspó³zawodnictwo.1. pó³nocnoamerykañski. prowadzi do rozwoju. który przez promowanie najkorzystniejszych z punktu widzenia kryteriów gospodarczych rozwi¹zañ. • Prezentacja czynników kszta³tuj¹cych konkurencyjnoœæ ze szczególnym uwzglêdnieniem innowacyjnoœci. • Ocena innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw. Innowacyjnoœæ a konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw1 Wyjaœnienie pojêæ powi¹zanych z konkurencyjnoœci¹ przedsiêbiorstwa. który poprzez dzia³alnoœæ ró¿nych podmiotów walcz¹cych o zdobycie swojego miejsca na rynku prowadzi do eliminacji s³abszych i budowania przewagi silniejszych. 7 . azjatycki) a¿ do rywalizacji na rynku œwiatowym. wyzwalaj¹c kreatywnoœæ rywalizuj¹cych podmiotów rynkowych.

Tam¿e. M. s. Zdaniem G..nowi podstawowy cel wyznaczaj¹cy strategiê rozwoju firmy.6. Warszawa 1996. PWE.E. Prahalada trwa³¹ przewagê konkurencyjn¹ firma mo¿e uzyskaæ jedynie wtedy. Pierœcionek: Strategie rozwoju firmy. Grupa Lizboñska: Granice konkurencji. która pozwala na okreœlenie pozycji danej firmy w relacji do innych podmiotów dzia³aj¹cych na rynku2. Naukowe PWN. s. Przewaga konkurencyjna ma swoje Ÿród³o w ni¿szej cenie produktów firmy ni¿ cena oferowana przez konkurentów lub lepszych cechach u¿ytkowych i jakoœci produktów w stosunku do odpowiedników oferowanych przez konkurencjê5. s. Hamel i C. PWE. 132. Zdolnoœæ konkurencyjna Przewaga konkurencyjna 2 3 4 5 6 7 8 M. s. Poltext. a wiêc wy¿sze zdolnoœci konkurencyjne firmy w stosunku do innych podmiotów rynkowych4. Wyd. 14 i dalsze. Prahalad: zdobycie przewagi konkurencyjnej oznacza „kreowanie przywództwa”. Tam¿e.E. zdobêdzie kluczowe (g³ówne.K. w której dzia³a.. Warszawa 1999. Prahalad: Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press. Hamela i C. 143 i dalsze. 163 i dalsze.K. Jak to okreœlaj¹ G. 8 . s. Warszawa 1992. Na podstawie literatury mo¿na przyj¹æ. Z. G. a wiêc musi byæ przedmiotem troski kierownictwa ka¿dej firmy niezale¿nie od przedmiotu i obszaru jej dzia³alnoœci. ¿e konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw jest wynikiem procesów konkurencji zachodz¹cych na rynku. kiedy to jest mo¿liwe oraz przez szybkie odzyskiwanie zasobów za spraw¹ minimalizacji czasu pomiêdzy poniesieniem wydatków i uzyskaniem wp³ywów”7 . musi d¹¿yæ do zbudowania trwa³ej przewagi konkurencyjnej. C. przez efektywniejsz¹ akumulacjê zasobów. przez ochronê zasobów zawsze. Warszawa 1996. czyli potencjalna mo¿liwoœæ konkurowania oraz przewaga konkurencyjna. Warszawa 2001. 14 i dalsze. Rozwijaj¹c tê myœl wymienieni autorzy stworzyli koncepcjê budowania wysokiej konkurencyjnoœci firmy przez „efektywniejsz¹ koncentracjê zasobów wokó³ kluczowych celów strategicznych. Hamel. Tam¿e. Metody analizy sektorów i konkurentów. Porter: Porter o konkurencji. które prowadz¹ do uzyskania przez przedsiêbiorstwo przewagi w stosunku do innych podmiotów rynkowych3. rdzenne) kompetencje8 . Z pojêciem konkurencji przedsiêbiorstw wi¹¿¹ siê okreœlenia: zdolnoœæ konkurencyjna. która zmierza do osi¹gniêcia wysokiej konkurencyjnoœci. Podstaw¹ okreœlenia konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa jest analiza konkurencji.K. Porter: Strategia konkurencji. je¿eli w dziedzinie. Firma. 145. s.

kwalifikacje i doœwiadczenie kierownictwa nale¿¹ do najbardziej istotnych jej sk³adników. Stanowi to ogromne zagro¿enie dla przedsiêbiorstw w krajach ekonomicznie s³abszych.Kluczowe kompetencje to zestaw wiedzy i umiejêtnoœci w okreœlonych dziedzinach techniki i technologii. s. Konkurencja pomiêdzy korporacjami tocz¹ca siê zarówno w skali œwiatowej. Wyzwania i zagro¿enia. W gospodarce globalnej najostrzejsza walka konkurencyjna toczy siê pomiêdzy wielkimi miêdzynarodowymi korporacjami. Difin. jest on g³ównym czynnikiem sprawczym i motorem postêpu ekonomicznego”9. Podstawy nauki o przedsiêbiorstwie. który jest si³¹ napêdow¹ uruchamiaj¹c¹ zasoby dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Na zdolnoœæ konkurencyjn¹ wielkich korporacji sk³adaj¹ siê ich kluczowe kompetencje w wielu dziedzinach. Przewaga wielkich korporacji w warunkach globalizacji prowadzi do zwiêkszenia roli konkurencji zewnêtrznej w stosunku do konkurencji wewn¹trzkrajowej. wytwarzane w wielkich iloœciach i powszechnie dostêpne. Toruñ 1999. które nie s¹ w stanie dostosowaæ siê do warunków konkurencji miêdzynarodowej. Sudo³ „Przedsiêbiorca to kluczowa postaæ w przedsiêbiorstwie. S¹ to tzw. Aczkolwiek we wspó³czesnym wielkim przedsiêbiorstwie czasem trudno okreœliæ. kto pe³ni zasadnicz¹ rolê w podejmowaniu strategicznych decyzji warunkuj¹cych konkurencyjnoœæ firmy. bazuj¹ce na nagromadzonym zasobie wiedzy i kapitale intelektualnym zatrudnionych pracowników oraz kapita³ i mo¿liwoœci produkcyjne zwi¹zane z wielkoœci¹ firmy. 45–52. W. jak i na poszczególnych rynkach narodowych mimo Kluczowe kompetencje Walka konkurencyjna 9 10 S. które poziomem nowoczesnoœci wyró¿niaj¹ firmê w stosunku do konkurentów pozwalaj¹c jej tworzyæ w sposób ci¹g³y nowe technologie i produkty skutecznie konkuruj¹ce na globalnym rynku. Sudo³: Przedsiêbiorstwo. gdzie najczêœciej w³aœciciel i mened¿er w jednej osobie powinien byæ prawdziwym przedsiêbiorc¹. produkty i us³ugi globalne. 9 . s. Teoria i praktyka zarz¹dzania. nie powi¹zanych z gospodark¹ œwiatow¹10. wiedza. Treœci pojêcia konkurencyjnoœci firmy nie mo¿na oddzieliæ od przedsiêbiorcy. 25. a stopniowe otwieranie poszczególnych gospodarek eliminuje te przedsiêbiorstwa. Jak to formu³uje S. Warszawa 2001. Pozwalaj¹ one na sta³¹ ekspansjê firmy na nowe rynki i rozszerzanie oferty produktowej i technologicznej. Szczególnie wa¿ne jest to w przypadku przedsiêbiorstw ma³ych i œrednich. Szymañski: Globalizacja. to na pewno zdolnoœci. które staraj¹ siê uzyskaæ przewagê na œwiatowym rynku dostarczaj¹c nañ produkty i us³ugi o powszechnym zastosowaniu.

Warszawa 1992. firmy uzyskuj¹ przewagê konkurencyjn¹. Ma³e i œrednie firmy s¹ w stanie kooperowaæ z wielkimi. przedstawiaj¹ce g³ówne si³y dzia³aj¹ce na firmê wewn¹trz sektora oraz w jego otoczeniu.E. Kiedy œrodowisko zapewnia bie¿¹ce informacje i wgl¹d w potrzebne produkty i procesy. 1. a tak¿e prowadz¹cych do poprawy tego miejsca w przysz³oœci. 10 . niszach rynkowych czy produktowych nie zajêtych przez wielkie korporacje. „Kiedy œrodowisko krajowe umo¿liwia i wspomaga mo¿liwie szybkie nagromadzenie wyspecjalizowanych zasobów i umiejêtnoœci – niekiedy po prostu w wyniku ogromnych wysi³ków i wiêkszego zaanga¿owania – firmy uzyskuj¹ przewagê konkurencyjn¹. które okreœla pozycjê firmy w stosunku do konkurentów. Do najbardziej znanych nale¿¹ rozwa¿ania M. uzupe³niaj¹c ofertê wielkich przedsiêbiorstw.2. D¹¿eniem firmy jest sta³e poprawianie udzia³u w rynku do zdobycia pozycji lidera w³¹cznie. o charakterze narodowym b¹dŸ lokalnym. PWE. nastawionych b¹dŸ na obs³ugê rynku lokalnego w obszarach nie bêd¹cych domen¹ dzia³ania korporacji lub te¿ dzia³aj¹cych na rynku globalnym w tzw. które musz¹ byæ przedmiotem analizy w czasie wyznaczania strategii11 . kiedy wresz- 11 M. Konkurencja jest procesem dynamicznym i wobec tego pozycja firmy ulega ci¹g³ym wahaniom. Wynikiem tych dzia³añ jest uzyskane miejsce na rynku. Rozwijaj¹c swoje podejœcie M. Na tej drodze firma napotyka dzia³ania konkurentów. dostarczaj¹c uzupe³niaj¹cych produktów b¹dŸ us³ug. Mog¹ te¿ z powodzeniem wychodziæ ze swoimi produktami na rynek œwiatowy. Portera. Czynniki wzrostu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw Wzrost konkurencyjnoœci Wzrost konkurencyjnoœci jest zasadniczym celem podejmowanych przez przedsiêbiorstwa strategii dzia³añ. Czynniki kszta³tuj¹ce konkurencyjnoœæ Czynniki kszta³tuj¹ce konkurencyjnoœæ W literaturze mo¿na znaleŸæ wiele rozwa¿añ dotycz¹cych czynników kszta³tuj¹cych konkurencyjnoœæ firmy. Porter zaj¹³ siê warunkami konkurencyjnoœci firm w skali miêdzynarodowej. a jej pozycja konkurencyjna jest wypadkow¹ dzia³añ ró¿nego rodzaju si³ wewnêtrznych i zewnêtrznych wyznaczaj¹cych jej miejsce na rynku w danym momencie. Porter: Strategia konkurencji.jej ogromnego zakresu i si³y nie zamyka mo¿liwoœci rozwoju przedsiêbiorstw mniejszych. Metody analizy sektorów i konkurentów.

jak i z czasem zwiêkszaj¹ tê przewagê”12. – warunki popytu. mog¹ zostaæ uszczegó³owione prowadz¹c do zró¿nicowanej klasyfikacji czynników. to te uzyskuj¹ przewagê konkurencyjn¹. Portera istniej¹ cztery ogólne cechy narodowe. s. maszynopis 1999. PWE. Porter: Porter o konkurencji. ¿e osi¹gaj¹ one korzystne wyniki w konkurencji w skali globalnej. s 207. struktura i rywalizacja firm. które ka¿dy kraj tworzy i udostêpnia swojemu przemys³owi”13. Warszawa 2001. Jednym z przyk³adów opisu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw poprzez uwzglêdnienie bardzo wielu czynników. Najogólniej cechy te. PWE.1. Autor proponuje traktowanie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw jako agregatu z³o¿onego z czterech elementów: 12 13 14 Elementy konkurencyjnoœci M. które „indywidualnie i jako system sk³adaj¹ siê na romb przewagi narodowej.cie œrodowisko krajowe wywiera naciski na firmy. jest klasyfikacja M. Zdaniem M. – strategia. Stankiewicza14. to: – warunki czynników produkcji. Uk³ad tych czynników zwany rombem Portera wyznacza pozycjê konkurencyjn¹ firm danego kraju i powoduje. Warszawa 2001. na boisko gry. 206. Rysunek 1.J. Wyznaczniki narodowej przewagi konkurencyjnej Strategia. od których ona zale¿y. M.E. struktura i rywalizacja firm Romb przewagi narodowej Warunki czynników produkcji Warunki popytu Sektory pokrewne i wspomagaj¹ce ród³o: M. Tam¿e. 11 . a w³aœciwie grupy cech. – sektory pokrewne i wspomagaj¹ce. 208.J. które staraj¹ siê obj¹æ wszystkie si³y kszta³tuj¹ce konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw. ¿eby inwestowa³y i wprowadza³y innowacje.2. Porter: Porter o konkurencji. Wymienione cechy. s. Stankiewicz: Istota i sposoby oceny konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa.

Przyjmuj¹c za³o¿enie o z³o¿onym charakterze konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw M. organizacyjnych. a tak¿e trudnoœci praktycznego badania tak wielu wskaŸników w przedsiêbiorstwie sk³aniaj¹ do poszukiwania bardziej syntetycznych wyznaczników konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. a tak¿e spo³ecznych. Praktyka i zasady. które jak to okreœla M. Druckera pokrywaj¹ siê z dzia³aniem wspó³czesnych przedsiêbiorstw. P. „Potrzebne nam jest spo³eczeñstwo przedsiêbiorcze. sta³ym i ci¹g³ym. Porter: „Osi¹gaj¹ przewagê konkurencyjn¹ przez dzia³ania innowacyjne. Warszawa 1992. który uzasadni³ teoretycznie. Syntetyczny wyznacznik konkurencyjnoœci W warunkach wspó³czesnych syntetyczny wyznacznik konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw to innowacyjnoœæ rozumiana jako zdolnoœæ do generowania i wprowadzania na rynek globalny nowych rozwi¹zañ technicznych. s. 12 . tak innowacja i przedsiêbiorczoœæ musz¹ staæ siê integraln¹ czynnoœci¹ utrzymuj¹c¹ przy ¿yciu nowe organizacje. ¿e w zasadzie wszystkie wymienione przez niego elementy sk³adaj¹ siê na pojêcie konkurencyjnoœci. znaczenie wdra¿ania innowacji dla uzyskiwania sukcesu firmy na rynku.. – pozycji konkurencyjnej. Druckera. Wskazania P.J. Podobnie jak kierownictwo sta³o siê specyficznym integruj¹cym organem wszystkich wspó³czesnych instytucji w naszym spo³eczeñstwie organizacji. – przewag konkurencyjnych. Drucker Tam¿e. jednak ró¿nokierunkowoœæ dzia³ania. D¹¿¹ do innowacji w jej naj15 16 17 P. a proponowane kryteria i wskaŸniki maj¹ znaczenie dla jej pe³nego obrazu. a w szczególnoœci firm dzia³aj¹cych na globalnym rynku. 184 i dalsze. Jw.– potencja³u konkurencyjnoœci. Stankiewicz proponuje wielokryterialn¹ ocenê konkurencyjnoœci w oparciu o system wskaŸników obrazuj¹cy wymienione wy¿ej jej elementy16. – instrumentów konkurowania. s. 1. s. Miêdzy tymi elementami zachodz¹ relacje przyczynowo-skutkowe15. Mo¿na zgodziæ siê z autorem. jak i wskazuj¹c praktyczne przyk³ady. PWE. gospodarkê i spo³eczeñstwo”17. Drucker: Innowacja i przedsiêbiorczoœæ. Znacz¹c¹ rolê w takim ujêciu problemu odegra³y prace P. Miejsce innowacyjnoœci wœród czynników kszta³tuj¹cych konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw Tendencja do wyznaczania innowacyjnoœci kluczowej roli w kszta³towaniu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw ulega wzmocnieniu w miarê up³ywu czasu.3. w którym innowacja i przedsiêbiorczoœæ jest czymœ normalnym. 272. 181.

s. G. Zdecydowanie najbardziej istotnym argumentem na rzecz kluczowej roli innowacyjnoœci we wzroœcie konkurencyjnoœci firmy jest mo¿liwoœæ zdobycia pierwszeñstwa w kreowaniu nowych produktów i us³ug zaspokajaj¹cych nowe potrzeby lub poprawiaj¹cych efektywnoœæ zaspokajania dotychczasowych potrzeb odbiorców. Jak to wskazu18 19 Cechy innowacyjnoœci Kluczowe kompetencje 20 21 M. Dostrzegaj¹ now¹ podstawê konkurowania albo ulepszaj¹ istniej¹ce ju¿ zasoby konkurowania”18. Wydawnictwo Naukowe PWN. Po czwarte – mo¿na udowodniæ silne oddzia³ywanie innowacji na kreowanie popytu rynkowego. 149 i dalsze. Materia³y i Prace IFGN. Warszawa 2002. ma charakter dynamiczny i rozwojowy. H. a wiêc oddzia³uje na ogóln¹ efektywnoœæ dzia³añ firmy. które zdoby³y pozycjê lidera wzglêdnie drugie lub trzecie miejsce na rynku globalnym dziêki sprzeda¿y wyspecjalizowanych produktów. Hamel i C. PWE.K. s. które daj¹ firmie pozycjê lidera rynkowego w d³ugim okresie20. s. SGH. 13 . Porter: Porter o konkurencji. Prahalad. Prahalad wspó³czeœnie konkurencyjnoœæ firmy oznacza wypracowanie i wykorzystanie kluczowych kompetencji dla zdobycia d³ugookresowej przewagi nad konkurentami.szerszym rozumieniu. jak i wyjœciu. Hamel. Po trzecie – oddzia³ywanie innowacji na pozosta³e czynniki w kontekœcie wzrostu konkurencji ma na ogó³ charakter synergicznie pozytywny. Studia przypadków. Analiza ich rozwa¿añ prowadzi do jednoznacznego wniosku. który z kolei jest niezwykle wa¿nym czynnikiem kszta³towania konkurencyjnoœci. jak i nowych sposobów postêpowania. ¿e podstaw¹ procesu budowania kluczowych kompetencji firmy jest innowacyjnoœæ wyra¿aj¹ca siê w rozwijaniu okreœlonych dziedzin badañ. Rozwa¿ania Hamela i Prahalada odnosz¹ siê przede wszystkim do budowania przewagi konkurencyjnej wielkich korporacji. Warszawa 1999. Po pierwsze – innowacyjnoœæ ju¿ w samej nazwie zawiera element nowoœci i zmiany. 202. Simon: Tajemniczy mistrzowie. Wybranie innowacyjnoœci jako wiod¹cego czynnika oddzia³uj¹cego na konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw wynika co najmniej z kilku zasadniczych powodów19. Simon prowadzi³ badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw niemieckich. A. zarówno w znaczeniu nowej techniki. Po drugie – innowacyjnoœæ jest czynnikiem powi¹zanym z pozosta³ymi czynnikami oddzia³uj¹cymi na wzrost konkurencyjnoœci zarówno na wejœciu. Simon okreœla ich mianem „nieznanych lub tajemniczych mistrzów”21. 10. Warszawa 2001. C. Jak uzasadnili G. H.cit. op. Sosnowska: Pojêcie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. w: ród³a przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw. natomiast H.K. gromadzeniu projektów dla uzyskania mistrzostwa w produkcji i sprzeda¿y produktów.

Wielu nieznanych mistrzów przoduje pod wzglêdem liczby patentów czy uzyskiwanych dochodów z nowych produktów”22. Formy innowacyjnoœci firmy Formy innowacyjnoœci firmy mog¹ byæ ró¿norodne. Pozosta³e wymienione rodzaje innowacji oddzia³uj¹ na wyniki dzia³alnoœci poœrednio wp³ywaj¹c na wysokoœæ kosztów nowych produktów i technologii. Wynika to z ich bezpoœredniego oddzia³ywania na zaspokojenie potrzeb odbiorców oraz kszta³towanie kosztów. które mog¹ znaleŸæ popyt jako 22 Tam¿e.j¹ badania H. jak i w mniejszych przedsiêbiorstwach. Wspó³czeœni autorzy dodaj¹ do nich innowacje w systemach zarz¹dzania. innowacje w dziedzinie ochrony œrodowiska. Niemal wszyscy osi¹gnêli przywództwo na rynku dziêki temu. Globalizacja a innowacyjnoœæ Postêpuj¹cy proces globalizacji ma wielokierunkowy wp³yw na procesy innowacyjne zachodz¹ce w przedsiêbiorstwach. ¿e w którymœ momencie stali siê pionierami w jakimœ istotnym aspekcie technologii czy praktyki dzia³ania na swoim rynku. – utrzymanie personelu o najwy¿szych kwalifikacjach. a co na tym idzie. Znalaz³o to wyraz w propozycjach ró¿nych koncepcji zarz¹dzania nowym produktem w korporacjach. S¹ to cele. realizacja zadañ strategicznych firmy. 14 . Wynika to z potrzeby dostosowania siê firm do wymagañ globalnego rynku. – wzrost jakoœci oferty produktów i us³ug. Simona „Innowacyjnoœæ jest centraln¹ kategori¹ w przypadku nieznanych mistrzów. 111. – zapewnienie wysokiej produktywnoœci. – osi¹gniêcie zadowolenia klienta. Rzeczywiœcie. które sprzyjaj¹ wypracowaniu przewagi konkurencyjnej i uzyskaniu miana firmy kierowanej przez rynek. znaczna liczba rynków nie istnia³a zanim nie zosta³y stworzone przez innowatorów. Wszystkie wymienione rodzaje innowacji wywieraj¹ okreœlony wp³yw na szeroko pojêt¹ konkurencyjnoœæ firmy. Przyjêcie innowacyjnoœci za najwa¿niejszy wyznacznik konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa powoduje wzrost znaczenia strategii innowacji w podstawowej strategii firmy. Do najbardziej rozpowszechnionych klasyfikacji wprowadzanych innowacji nale¿y tradycyjny podzia³ na innowacje produktowe i innowacje w dziedzinie technologii. a wiêc tworzenia innowacji. a tak¿e w szczegó³owych analizach sukcesów nowych produktów i technologii zarówno w wielkich korporacjach. zyskownoœæ firmy. Innowacje stwarzaj¹ podstawy wysokiej konkurencyjnoœci firmy w wyniku realizacji nastêpuj¹cych celów: – rozszerzenie oferty rynkowej. s. Tego typu firmy czerpi¹ korzyœci z otoczenia. innowacje spo³eczne. ale najwiêkszy udzia³ maj¹ innowacje produktowe i technologiczne. jeœli tylko sprzyja ono innowacjom.

P. PWE. a wiêc niezale¿ne b¹dŸ s³abo od niej zale¿ne i czynniki wewnêtrzne poddaj¹ce siê procesowi zarz¹dzania firm¹. Uwarunkowania innowacyjnoœci przedsiêbiorstwa s¹ ró¿norodne. jak udana innowacja sta³a siê Ÿród³em sukcesu firmy24. „e-gospodarka”. tworz¹ce jej wewnêtrzne zasoby (rysunek 1. Drucker: Innowacje i przedsiêbiorczoœæ. Zatem. Rozwinê³a siê tzw. Sosnowska. A. Uwarunkowania innowacyjnoœci 1. K³opotek: Zarz¹dzanie firm¹ innowacyjn¹.F.1. Ÿle przygotowane do wdro¿enia innowacje mog¹ okazaæ siê niepowodzeniem i nawet przyczyniæ siê do upadku firmy. £obejko. nale¿y rozpoznaæ uwarunkowania i mechanizmy. Difin.4. Drucker w swoich rozwa¿aniach o innowacyjnoœci uto¿samia innowacje z przedsiêbiorczoœci¹ i przyznaje im wiod¹c¹ rolê w rozwoju firmy podaj¹c wiele dowodów.1). Czynniki kszta³tuj¹ce innowacyjnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej P. – postêp w integracji regionalnej (europejskiej).tzw. Praktyka i zasady. ¿e nietrafione. Jednoczeœnie wiadomo. Jednoczeœnie dziêki istnieniu globalnych sieci komputerowych nast¹pi³o przyspieszenie w dziedzinie informacji dotycz¹cych badañ naukowych oraz budowania strategii marketingowych dla innowacji. 23 24 Zewnêtrzne czynniki kszta³tuj¹ce innowacyjnoœæ A. które s¹ nastawione na permanentne generowanie innowacji.4. 15 . a nastêpnie pracowaæ nad tworzeniem i wdra¿aniem innowacji i umiejêtnie tym procesem zarz¹dzaæ. a ich struktura i organizacja podporz¹dkowana jest temu celowi23. Czynniki makrootoczenia wp³ywaj¹ce na innowacje w przedsiêbiorstwie Do czynników zewnêtrznych kszta³tuj¹cych innowacyjnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw nale¿y zaliczyæ przede wszystkim: – tendencje rozwoju technologicznego w skali globalnej i mo¿liwoœci adaptacji nowoczesnych technologii w kraju. Warszawa 2000. Najogólniej mo¿na je podzieliæ na czynniki nale¿¹ce do otoczenia firmy. opieraj¹ca siê na wykorzystaniu sieci i nowych technologii informacyjnych i logistycznych. aby skutecznie podnosiæ innowacyjnoœæ przedsiêbiorstwa i osi¹gn¹æ nawet jego konkurencyjnoœæ. W warunkach rozwijaj¹cej siê konkurencji globalnej wytworzy³a siê szczególna forma przedsiêbiorstw. produkty globalne. Jest to ta grupa przedsiêbiorstw. które wi¹¿¹ siê z tym procesem. Warszawa 1992. które mo¿na okreœliæ mianem firm innowacyjnych. Firmy innowacyjne 1. S.4.F.

tzw. tam¿e s. P. – sytuacjê na rynku produktów przemys³owych. Nie rozwijaj¹c szerzej tej problematyki trzeba zauwa¿yæ. Przyk³adów dostarczaj¹ prywatne polskie firmy rzemieœlnicze.F. Wyd. Naukowe PWN. Wœród ekonomistów panuje przekonanie. jak i czynniki hamuj¹ce ten wzrost. – uwarunkowania systemu spo³eczno-gospodarczego i prawnego. którzy od m³odoœci powinni uczyæ siê przedsiêbiorczoœci. 25 26 A. 49–76. ¿e jednostki szczególnie przedsiêbiorcze potrafi¹ nawet w trudnych antymotywacyjnych warunkach uruchomiæ swoj¹ inicjatywê i prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Natomiast nie przyczynia siê do wzrostu innowacyjnoœci przedsiêbiorstw sytuacja przeciwna – niekorzystna.4. Warto jednak zaznaczyæ. otwartoœæ gospodarki stwarzaj¹ca mo¿liwoœci zewnêtrznej ekspansji rynkowej. stopieñ otwartoœci gospodarki i mo¿liwoœci inwestycyjne. Warszawa 2001. 16 . b³êdna polityka gospodarcza pañstwa. 270 i dalsze. w tym w szczególnoœci polityki innowacyjnej. Pomykalski: Zarz¹dzanie innowacjami. Drucker. które P. konsumpcyjnych i us³ug. makrootoczenie firmy mo¿na rozwijaæ i analizowaæ zale¿nie od potrzeb (rysunek 1. z³e wyniki ekonomiczne gospodarki krajowej. ¿e miêdzy wymienionymi wy¿ej znajduj¹ siê zarówno uwarunkowania oddzia³uj¹ce w sposób pozytywny na wzrost innowacyjnoœci. Ich oddzia³ywanie charakteryzuje siê du¿¹ zmiennoœci¹ i zró¿nicowaniem i nale¿y je rozpoznaæ buduj¹c strategiê rozwoju firmy25.– ogólny poziom rozwoju gospodarczego danego kraju.F.1). kryzysowa sytuacja w gospodarce globalnej. Kszta³towaniu spo³eczeñstwa przedsiêbiorczego sprzyjaj¹ dobre wyniki i konkretna polityka ekonomiczna pañstwa sk³aniaj¹ca aktywne jednostki do rozwijania dzia³alnoœci gospodarczej na w³asny rachunek. Czynniki te mog¹ stwarzaæ potrzeby do stworzenia spo³eczeñstwa. W spo³eczeñstwie przedsiêbiorczym odpowiedzialnoœæ za w³asn¹ pozycjê i karierê zawodow¹ przyjmuj¹ poszczególni ludzie. dobrze zorganizowane i ukierunkowane na poprawê gospodarki. Drucker nazywa spo³eczeñstwem przedsiêbiorczym26. Listê czynników stanowi¹cych zewnêtrzne. s. które przetrwa³y okres gospodarki socjalistycznej w³aœnie dziêki wprowadzaniu wielu innowacji. – zasady i praktykê prowadzonej polityki gospodarczej. Spo³eczeñstwo przedsiêbiorcze Spo³eczeñstwo przedsiêbiorcze jest wykszta³cone. a co za tym idzie z³e samopoczucie spo³eczeñstwa nastawionego na przetrwanie. ¿e innowacjom sprzyja wysoka dynamika wzrostu gospodarczego po³¹czona z inwestycjami. a tak¿e wysoki stopieñ rozwoju spo³ecznego obejmuj¹cy zaawansowanie szkolnictwa œredniego i wy¿szego oraz dynamikê sfery badañ i rozwoju. otwarte na zmiany.

s. Pomykalski: Zarz¹dzanie innowacjami.4.1. Warszawa 2001. Nauk.Rysunek 1. 17 . 64. PWN. Wyd. Czynniki otoczenia makro i mikro wp³ywaj¹ce na innowacje w przedsiêbiorstwie ród³o: A.

Czynniki mikrootoczenia wp³ywaj¹ce na innowacje w przedsiêbiorstwie Czynniki zewnêtrzne tworz¹ce otoczenie firmy wywieraj¹ ogromny wp³yw na kszta³towanie innowacyjnych postaw poszczególnych przedsiêbiorców. – doœwiadczenia w kierowaniu firm¹. – zdolnoœci organizacyjne.2. potrzeba sukcesu ekonomicznego. Czynniki wynikaj¹ce z lokalizacji firmy: – ograniczenia ze strony ochrony œrodowiska. – wspó³praca z klientami. – w³aœciwa organizacja. 2. – ukszta³towanie infrastruktury. b¹dŸ placówkami sfery B+R. 4. – otwartoœæ na innowacje. 3. – motywacja materialna. – chêæ wyró¿nienia siê. Czynniki zwi¹zane z personelem firmy: – ambitna.4. 18 . Czynniki zwi¹zane z bezpoœrednim otoczeniem rynkowym: – oczekiwania innowacji ze strony klientów. 1. wykszta³cona kadra.1. – sytuacja na rynku pracy. – poczucie wspólnoty interesów. – pozytywna ocena osoby przedsiêbiorcy. zale¿ne od cech osobowych w³aœciciela i bezpoœredniego kierownictwa firmy. – ogólne warunki pracy i p³acy. 5. – koniecznoœæ wspó³dzia³ania z w³adzami samorz¹dowymi. Czynniki wi¹¿¹ce siê z doœwiadczeniem przedsiêbiorcy: – wykszta³cenie w danej dziedzinie. jednak szczególnie w przypadkach ma³ych i œrednich firm najwa¿niejsze s¹ czynniki wewnêtrzne. motywuj¹ca do dzia³alnoœci innowacyjnej. – innowacyjnoœæ konkurencji. od umiejêtnoœci wykorzystania twórczych zdolnoœci personelu oraz prawid³owego zarz¹dzania zasobami materialnymi i infrastruktur¹ firmy przy wykorzystaniu sprzyjaj¹cego otoczenia. – znajomoœæ jêzyków obcych. Czynniki wynikaj¹ce z osobowoœci przedsiêbiorcy: – kreatywnoœæ. uto¿samianie siê z firm¹. – przebieg pracy zawodowej. – brak ograniczeñ w dostêpie do rynku. – nabyte umiejêtnoœci zawodowe. – mo¿liwoœæ kontaktu ze szko³¹ wy¿sz¹. – umiejêtnoœæ organizowania pracy z ludŸmi. Wewnêtrzne czynniki kszta³tuj¹ce innowacyjnoœæ Opieraj¹c siê na literaturze tematu i prowadzonych badaniach mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce grupy czynników wewnêtrznych pobudzaj¹cych innowacyjnoœæ ma³ego i œredniego przedsiêbiorstwa.

1. a s¹ ogólnie znane. jak i czynniki instytucjonalne wynikaj¹ce z bezpoœredniego otoczenia. Dla wzrostu innowacyjnoœci jest istotny wysoki poziom œrodków. Pañstwa Unii Europejskiej. inne te¿ mog¹ byæ skutki tego oddzia³ywania dla wyników dzia³alnoœci firmy. jak i regionalnym27. których wyliczenie zajê³oby zbyt du¿o miejsca. 19 . W wymienionych grupach wewnêtrznych uwarunkowañ innowacyjnoœci firmy umieszczono zarówno czynniki osobowe dotycz¹ce w³aœciciela i personelu. czy funkcjonuj¹ w Polsce. Zale¿nie jednak od lokalizacji firmy si³a i znaczenie oddzia³ywania poszczególnych czynników mog¹ byæ odmienne. Zestaw ten mo¿na okreœliæ jako uniwersalny. czy w dowolnym kraju œwiata. – warunki zaci¹gania i sp³aty kredytów. kraje skandynawskie cechuje znacznie wy¿szy poziom rozwoju gospodarczego ze wszystkimi tego konsekwencjami. które mog¹ byæ przeznaczane na innowacje z przychodów bud¿etowych i zasobów przedsiêbiorstw. 27 Wzrost innowacyjnoœci a czynniki zewnêtrzne Szerzej na ten temat w dalszych czêœciach opracowania. – uprawnienia klientów. 7. Francjê. – wynik finansowy.6. oddzia³uj¹cy na ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa niezale¿nie. – zobowi¹zania na rzecz dostawców.3. w jakim przychodzi firmie dzia³aæ. przyk³adowo: Niemcy. Porównanie warunków dzia³ania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej Porównanie czynników zewnêtrznych Do najwa¿niejszych uwarunkowañ innowacyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw mo¿na zaliczyæ odmiennoœæ ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. – p³ynnoœæ finansowa. – prawna ochrona w³asnoœci intelektualnej.4. dobre zorganizowanie rynku wewnêtrznego i korzystne warunki stwarzane eksporterom krajowym. Stwarza to w krajach Unii Europejskiej pozytywny ogólny klimat dla innowacji. Uwarunkowania prawne i finansowe dotycz¹ce firmy: – prawo o rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej. – wartoœæ eksportu. – prawo podatkowe. do którego do³¹cza siê ukszta³towana w d³ugim okresie infrastruktura szkolnictwa wy¿szego i sfery B+R oraz rozbudowana sieæ instytucji wspieraj¹cych innowacje w przedsiêbiorstwach zarówno na szczeblu centralnym. Przesz³e i bie¿¹ce wyniki dzia³alnoœci firmy: – wartoœæ i dynamika sprzeda¿y.

Po trzecie – nie jest w tej chwili mo¿liwa. ale tak¿e dziêki niekorzystnym uwarunkowaniom zale¿nym od firmy. Orgmasz. Po drugie – mimo uniwersalnego charakteru si³a oddzia³ywania i wystêpuj¹ce wspó³zale¿noœci pomiêdzy grupami czynników i czynnikami w danej grupie mog¹ siê ró¿niæ i te ró¿nice odnosz¹ siê zarówno do czynników oddzia³uj¹cych w poszczególnych firmach (np. Wiœniewski: Innowacyjnoœæ polskich przedsiêbiorstw przemys³owych. odpowiedzialna ocena podobieñstw i ró¿nic oddzia³ywania czynników kszta³tuj¹cych innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw pomiêdzy Polsk¹ i krajami Unii Europejskiej. kompleksowa. W. czy chêæ wyró¿nienia – sprzyjaj¹cych przedsiêbiorczoœci. W potocznych opiniach wyg³aszane s¹ pogl¹dy. Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000– –2001. PARP. pomys³owoœæ. Warszawa 1999. co wynika z trudnej historii Polski. ¿e Polacy posiadaj¹ takie cechy w stopniu wy¿szym ni¿ inne narodowoœci europejskie. widoczne odmiennoœci opieraj¹c siê na literaturze ogólnej znajomoœci tematu oraz ocenach przedsiêbiorców wymienianych w badaniach ankietowych. ¿e wœród takich cech jak kreatywnoœæ. polskie przedsiêbiorstwa znajduj¹ siê w trudniejszej sytuacji ni¿ ich odpowiedniki za granic¹. Osobowoœæ przedsiêbiorcy Osobowoœæ przedsiêbiorcy Porównania rozpoczynamy od osoby przedsiêbiorcy-innowatora. Problemy dostosowania do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Ankiety PARP. nie tylko w wyniku ukszta³towania otoczenia zewnêtrznego. Jak wynika z porównañ przeprowadzonych przy przyjêciu wymienionych wy¿ej za³o¿eñ. Warszawa 2002. brakuje nam takich jak wytrwa³oœæ. zdolnoœci organizacyjne czy sumiennoœæ w wyko- 28 Np. W opiniach tych nie uwzglêdnia siê jednak. jaki procent w³aœcicieli czy kierowników firm posiada wymienione uprzednio cechy osobowe kreuj¹ce przedsiêbiorczoœæ. 20 .Porównanie czynników wewnêtrznych W porównaniach czynników wewnêtrznych kszta³tuj¹cych innowacyjnoœæ polskich przedsiêbiorstw i przedsiêbiorstw w krajach Unii Europejskiej przyjmuje siê nastêpuj¹ce podstawowe za³o¿enia. odnosz¹cych siê do stosunkowo niewielkiej próby przedsiêbiorstw28. jak i ró¿nic pomiêdzy krajami. Po pierwsze – wymienione uprzednio wewnêtrzne uwarunkowania innowacyjnoœci maj¹ charakter uniwersalny i mog¹ byæ odnoszone do wszystkich przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w gospodarce rynkowej. Mo¿na jedynie wskazaæ na wystêpuj¹ce. bez pog³êbionych badañ przekrojowych. Trudno precyzyjnie odpowiedzieæ. zale¿nie od ich wielkoœci).

co przyczynia siê do ukszta³towania siê odpowiednich postaw przedsiêbiorczych29. op. ¿e s¹ oni w wiêkszoœci m³odymi ludŸmi – nie obci¹¿aj¹ ich zatem zasz³oœci.nywaniu obowi¹zków. trwa te¿ intensywne dokszta³canie podyplomowe. Po roku 1989 sytuacja zmienia siê dynamicznie. O znaczeniu tego czynnika mo¿e œwiadczyæ burzliwy rozwój firm internetowych w Polsce w koñcu lat dziewiêædziesi¹tych zak³adanych g³ównie przez ludzi bardzo m³odych. jednak nie mo¿na odpowiedzialnie mówiæ o równoœci wykszta³cenia zawodowego przedsiêbiorców pochodz¹cych z krajów Unii Europejskiej i polskich. 195 i dalsze. a intensywnie rozwijana w tym czasie w krajach o gospodarce rynkowej. Natomiast na pewn¹ przewagê polskich przedsiêbiorców mo¿e wp³ywaæ to. Na pewno szko³y wy¿sze kszta³c¹ce przedsiêbiorców w krajach Unii Europejskiej lepiej ich przygotowa³y do samodzielnej dzia³alnoœci na rynku ni¿ polskie uczelnie. Wystêpuj¹ znaczne ró¿nice w stopniu przygotowania go do podejmowania pracy nad innowacjami.cit. istniej¹cym w naszym kraju. co najmniej do koñca lat osiemdziesi¹tych pracuj¹ce w odmiennym systemie gospodarczym. s. Simon: Tajemniczy mistrzowie. W wielu przypadkach mamy tu do czynienia z wystêpowaniem powa¿nej luki. zagubiona w Polsce w okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Przyk³adem mog¹ byæ kraje skandynawskie. wynikaj¹cej tak¿e z braku mo¿liwoœci poznania przez naszych przedsiêbiorców doœwiadczeñ zagranicznych w zakresie zarz¹dzania innowacj¹ w firmie. które niekiedy hamuj¹ zmiany zwi¹zane z innowacjami. nastêpuje szybkie dostosowywanie siê programów nauczania i kadry nauczaj¹cej. ¿e osobowoœæ przedsiêbiorcy jest w wielu krajach kszta³towana pokoleniowo. Przedsiêbiorstwa s¹ przez lata przekazywane „z ojca na syna”. które to cechy przypisuje siê przyk³adowo Niemcom czy Szwajcarom. a z drugiej strony nowatorstwo wynikaj¹ce z m³odzieñczego zapa³u. Trzeba te¿ pamiêtaæ. Rozwojowi cech osobowych kreuj¹cych przedsiêbiorczoœæ sprzyja te¿ jej spo³eczna promocja. wynikaj¹ce z odmiennych programów 29 Doœwiadczenie przedsiêbiorcy Personel H. Personel firmy Podobne uwagi mo¿na odnieœæ do personelu firmy. Doœwiadczenie przedsiêbiorcy Jeœli chodzi o czynniki wi¹¿¹ce siê z doœwiadczeniem przedsiêbiorcy trudno jest generalizowaæ. Czêsto na przeszkodzie stoi te¿ bariera jêzykowa.. Nale¿y wiêc wyró¿niæ z jednej strony tradycjê i doœwiadczenie. Ka¿dy kraj ma tu odmienne uwarunkowania. 21 .

Sosnowska. Simon. Pewna czêœæ polskich przedsiêbiorstw docenia znaczenie wspó³pracy z miêdzynarodowymi sieciami informacji handlowej. w przypadku gdy mamy do czynienia z produktem z³o¿onym o wysokim stopniu nowoczesnoœci. S.. cit. ich doskona³ej wspó³pracy z reszt¹ personelu.nauczania. s. 85–96. w sposób ci¹g³y wprowadzaj¹cych innowacje na rynek. wynikaj¹ zarówno ze zdolnoœci i kwalifikacji przedsiêbiorców. 22 . które musz¹ byæ dostêpne zarówno przedsiêbiorcy. Najogólniej mo¿na stwierdziæ. Sukcesy firm innowacyjnych w Polsce. op. Klient mo¿e byæ Ÿród³em wartoœciowych idei nowatorskich. jak i osobom kszta³tuj¹cym rynkow¹ postaæ produktów firmy. W tym zakresie wystêpuje wyraŸna wy¿szoœæ firm z Unii Europejskiej w stosunku do polskich. Aczkolwiek zosta³a ju¿ zapomniana znana z dawnych czasów w Polsce zasada „czy siê stoi. K³opotek: Zarz¹dzanie firm¹ innowacyjn¹. jak i z rozwiniêtych kontaktów z klientami nie tylko polskimi. obejmuj¹cej badania popytu. jak i z braku d³u¿szych doœwiadczeñ pracy zawodowej w firmach pracuj¹cych w gospodarce rynkowej. Jak siê wydaje. który wymaga sprawnego serwisu w okresie eksploatacji. jednak na przeszkodzie praktycznej wspó³pracy stoi czêsto brak œrodków finansowych oraz nieznajomoœæ jêzyków obcych. czy siê le¿y dobra p³aca siê nale¿y” to jednak daleko nam do rozwi¹zañ uwzglêdniaj¹cych partycypacjê pracowników w zarz¹dzaniu firm¹ i tworzeniu systemów motywacyjnych do wzrostu innowacyjnoœci30. £obejko. S¹ to jednak rzadkie przyk³ady. upowszechnienie Internetu mo¿e byæ czynnikiem skutecznie u³atwiaj¹cym kontakty z klientami i likwiduj¹cym wystêpuj¹c¹ w tym obszarze lukê. wœród których mo¿na znaleŸæ przyk³ady doskona³ej wspó³pracy kierownictwa i pracowników w tworzeniu innowacji31. kontakty z u¿ytkow30 31 H. Czynniki zwi¹zane z bezpoœrednim otoczeniem rynku Otoczenie rynku Œcis³e kontakty z klientami i orientacja na rynek nale¿¹ do najwa¿niejszych uwarunkowañ sukcesu ekonomicznego ma³ego i œredniego przedsiêbiorstwa. Oczywiœcie nie mo¿na jednakowo traktowaæ wszystkich polskich przedsiêbiorstw. Difin. ale i zagranicznymi. ¿e firmy z krajów Unii Europejskiej bardziej ni¿ polskie doceniaj¹ te¿ znaczenie szeroko pojêtej dzia³alnoœci marketingowej. Kontakty z klientem s¹ szczególnie wa¿ne. Ich kontakty z klientami kszta³towa³y siê niejednokrotnie latami. 123. Przyk³ady firm mo¿na znaleŸæ w: A. ponadto s¹ wspomagane przez istniej¹ce sieci dilerskie i serwisowe oraz nowoczesn¹ infrastrukturê informatyczn¹. s. A. Warszawa 2000.

Lokalizacja pozwala te¿ na korzystanie z ni¿szych kosztów pracy w niektórych regionach. pomocy finansowej pañstwa. Uwarunkowania prawne i finansowe Kondycja ekonomiczna Lokalizacja 23 . mo¿e byæ traktowany jako element wewnêtrznej przedsiêbiorczoœci. ochrony konsumentów i ochrony w³asnoœci intelektualnej. przedstawiaj¹cej projekty innowacji oraz badania konkurentów. analizê sieci dystrybucyjnych. kredytowe. w tym prawne.nikami produktów firmy. W krajach bogatych jest zwykle ³atwiej o uzupe³nienie w³asnych œrodków przedsiêbiorstwa œrodkami zewnêtrznymi pochodz¹cymi z kredytów. powi¹zania kooperacyjne z innymi wytwórcami dzia³aj¹cymi w bran¿y. Czynniki lokalizacyjne Wœród czynników lokalizacyjnych na pobudzanie innowacyjnoœci wp³ywaj¹: korzystne po³o¿enie gospodarki umo¿liwiaj¹ce dalszy rozwój firmy. bliskoœæ uczelni i placówek badawczych zapewniaj¹cych dostêp do nowych projektów i stwarzaj¹cych mo¿liwoœci szkoleniowe oraz u³atwienia ze strony administracji regionalnej. w jaki przedsiêbiorcy potrafi¹ skorzystaæ ze stwarzanych im przez otoczenie preferencji. pozwalaj¹cy na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Stanowi¹ one wa¿n¹ grupê uwarunkowañ mieszcz¹cych siê zarówno wœród czynników. Zale¿y ona od synergicznego wspó³dzia³ania pozosta³ych czynników i z kolei niezale¿nie od kraju dobra kondycja ekonomiczna u³atwia innowacje dostarczaj¹c niezbêdnych œrodków na ich realizacjê. oceny oferty sfery B+R. ale jednoczeœnie sposób. Dotyczyæ to mo¿e np. podatkowe. które mo¿na zaliczyæ do uwarunkowañ zewnêtrznych. w³adz regionalnych i wreszcie z funduszy przeznaczonych na innowacje przez w³adze Unii Europejskiej. niezale¿nych od firmy. Przesz³e i bie¿¹ce wyniki dzia³alnoœci firmy W kontekœcie ró¿nicowania oddzia³ywania na innowacyjnoœæ nie rozpatrujemy czynników zwi¹zanych z ekonomiczn¹ kondycj¹ firmy. które mog¹ byæ inspiracj¹ dla wprowadzania innowacji w firmach (produkcja plastikowych krasnali dla odbiorców niemieckich na Œl¹sku). inicjatywy w zakresie przygotowywania projektów innowacji z wykorzystaniem œrodków publicznych. Uwarunkowania prawne i finansowe firm W tym miejscu nie bêd¹ szerzej rozwa¿ane uwarunkowania instytucjonalne. w szczególnoœci dostêp do rynku lokalnego. W kontekœcie europejskim miejscem korzystnej lokalizacji firmy okazuj¹ siê obszary u³atwiaj¹ce nawi¹zywanie kontaktów transgranicznych i wykorzystywanie odmiennoœci kulturowych i ró¿nych upodobañ regionalnych.

oparte na kwestionariuszu CIS-2. Dostêpne ju¿ s¹ wstêpne wyniki rocznego badania dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw w przemyœle w Polsce w roku 2001. która jest uznan¹ form¹ ingerencji pañstwa w gospodarkê w krajach Unii Europejskiej. dotyczy³o okresu 1998–2000. Informacje i opracowania statystyczne. szczególnie ma³ych i œrednich. Prowadzone w oparciu o metodologiê Oslo badania dzia³alnoœci innowacyjnej dotycz¹ ca³okszta³tu rozmaitych dzia³añ maj¹cych na celu opracowanie i wdro¿enie innowacji technicznych. 2002. O ró¿nych postaciach tej polityki bêdzie mowa w dalszych rozdzia³ach opracowania. W badaniach uwzglêdniane s¹ wszystkie mo¿liwe stopnie nowoœci opracowywanych i wdra¿anych innowacji. zharmonizowanych kwestionariuszach OECD i Eurostatu stosowanych w kolejnych rundach miêdzynarodowego programu badawczego Community Innovation Survey (w skrócie: program CIS). a mianowicie: – skrócone badanie roczne obejmuj¹ce jednostki licz¹ce powy¿ej 49 pracuj¹cych (sprawozdanie o innowacjach w przemyœle na formularzu PNT-02) oraz – poszerzone badanie cykliczne dotycz¹ce ró¿norodnych aspektów dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw. oparte na tzw. 24 . licz¹ce poni¿ej 50 pracuj¹cych. S¹ to dwa g³ówne rodzaje badañ. Ostatnie badanie poszerzone.5. badanie to prowadzone jest co cztery lata i obejmuje równie¿ jednostki mniejsze. tzn. Innowacyjnoœæ polskich przedsiêbiorstw w œwietle wyników badañ i danych statystycznych Badania statystyczne dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw w przemyœle s¹ prowadzone przez GUS wed³ug nowego systemu opartego na miêdzynarodowej metodologii standardowej zwanej metodologi¹ lub systemem Oslo (od nazwy podrêcznika metodycznego badañ statystycznych innowacji opracowanego przez OECD i Eurostat – Oslo Manual). nie tylko wyroby i procesy nowe lub istotnie ulepszone 32 Metodologia Oslo CIS Dzia³alnoœæ innowacyjna przedsiêbiorstw przemys³owych w latach 1998–2000. wyrobów i procesów technicznie nowych lub istotnie ulepszonych.Wspomniana innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw. GUS. nale¿y do zadañ szeroko ujêtej proinnowacyjnej polityki pañstwa. Jego wyniki omówione zosta³y w wydanej przez GUS w po³owie roku 2002 w serii: Informacje i opracowania statystyczne publikacji „Dzia³alnoœæ innowacyjna przedsiêbiorstw przemys³owych w latach 1998–2000”32. 1. tzn.

ZBSE GUS i PAN. nak³ady na innowacje w przedsiêbiorstwach. Warszawa 2002. w Szwecji – 3.47%33. Rejn.40 1998 0. jak i efekty prac badawczo-rozwojowych. s. 100. wartoœæ tego wskaŸnika kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: w Japonii – 2.69 47.71 52. mo¿na zauwa¿yæ znaczne dysproporcje w porównaniu z krajami wysoko rozwiniêtymi. W Polsce wci¹¿ dominuje finansowanie badañ z bud¿etu.72 59. s. Studia i Prace.1). Dzia³alnoœæ Badawczo-Rozwojowa (B+R) – nak³ady. 25 . Rejn. Zeszyt 281. Nak³ady na dzia³alnoœæ B+R w latach 1995–2000 Wyszczególnienie Relacja do PKB (w %) Na 1 mieszkañca (w USD) 1995 0.70 1997 0. Struktura nak³adów 33 B.5. ród³o: B. podczas gdy w krajach wysoko uprzemys³owionych zauwa¿a siê istotny wzrost udzia³u przedsiêbiorstw w wydatkach na innowacje (tabela 1. Relatywnie niski poziom innowacyjnoœci gospodarki i przedsiêbiorstw mo¿na ilustrowaæ bior¹c pod uwagê informacje dotycz¹ce nak³adów na B+R.70 64.30 WskaŸnik udzia³u nak³adów na B+R 1. w Korei – 2. takie wskaŸniki.93%. cit. przy niewielkim udziale finansowania przedsiêbiorstw. Porównanie poziomu innowacyjnoœci polskiej gospodarki i przedsiêbiorstw z krajami wysoko rozwiniêtymi Porównuj¹c bowiem poziom innowacyjnoœci polskiej gospodarki i przedsiêbiorstw. efekty. jak udzia³ wydatków na B+R w PKB.2).80%.50 1999 0. Tabela 1. 100. efekty produkcyjne i handlowe.75% (tabela 1.z punktu widzenia rynku. W latach 1995–2000 udzia³ œrodków bud¿etowych w finansowaniu B+R kszta³towa³ siê na poziomie powy¿ej 60%.1..in. Mo¿na równie¿ zauwa¿yæ niekorzystn¹ strukturê nak³adów na B+R.30 2000 0.71 50.75 65.20 1996 0.5. W najbardziej aktywnych w dzia³alnoœci B+R krajach œwiata. W tym celu stosowane s¹ m. Nak³ady na B+R w PKB W latach dziewiêædziesi¹tych w Polsce wskaŸnik udzia³u nak³adów na B+R w PKB kszta³towa³ siê na bardzo niskim poziomie i nie przekracza³ 0. Dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa.5. 2. na którym dzia³a przedsiêbiorstwo: w kraju i/lub za granic¹. liczba zg³oszeñ patentowych. udzia³ produkcji sprzedanej wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej w przemyœle i inne. op. ale tak¿e wyroby i procesy nowe lub istotnie ulepszone tylko z punktu widzenia wprowadzaj¹cego je przedsiêbiorstwa.

Tabela 1. 1999.0 63.7 1999 100.1* 75.3* 300. Struktura nak³adów na dzia³alnoœæ B+R wed³ug Ÿróde³ finansowania w latach 1995– –2000 (w %) Wyszczególnienie ogó³em.5 30.5. s.6 28. 2000.0 58.8 ród³o: Rocznik Statystyczny 2000.9 1. Struktura zg³oszeñ patentowych Zg³oszenia patentowe Liczba zg³oszonych i udzielonych patentów w latach dziewiêædziesi¹tych uleg³a radykalnemu zmniejszeniu. 243. w tym œrodki: z bud¿etu podmiotów gospodarczych jednostek B+R i PAN z innych jednostek 1995 100. s.7 2000 100.2 24.9 371.4 24. Warszawa 2001.1 11.5 8.2. GUS. W tym okresie nast¹pi³ jednak radykalny wzrost liczby wynalazków zg³oszonych za granic¹ (o 1100%) (tabela 1.0 62. s.3. 318. 333.6 7.3). Tabela 1. Zg³oszone i udzielone patenty w Polsce i polskie za granic¹ Dynamika 2000/1990 ( w %) 58.9 377. 309.5 1.5. s. Niestety wzrostowi temu towarzyszy spadek wskaŸnika patentów udzielonych (o 25%).2 Wnioski 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 Zg³oszone Udzielone Zg³oszone Udzielone Wynalazki zg³oszone: w tym EUP* Udzielone patenty w tym EUP* 4105 3242 1316 405 2658 2461 1014 480 Krajowe 2676 2595 2411 2399 1825 1619 1405 1179 Zagraniczne zg³oszone w Polsce 1327 1265 1297 1245 735 989 1160 1151 Wynalazki zg³oszone za granic¹ 851 3 110 903 92 65 3 635 17 1 1051 29 81 6 2407 1174 1228 1241 2404 939 4894 1524 154 7 146 2 487 6 93 2 1697 46 110 6 x x x x 1100. W latach 1990– –1998 spadek ten kszta³towa³ siê odpowiednio 41% i 71%. oznaczenia: x – brak danych. Przy spadku liczby krajowych patentów udzielonych w Polsce nie mo¿e dziwiæ fakt znacznego wzrostu liczby udzielonych patentów zagranicznych.0* ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rocznika Statystycznego Przemys³u 1998.5.2* 657.1 1. * – 1998/1990 EUP – Europejski Urz¹d Patentowy 26 . 319.

27 . jednak¿e stosunek innowacyjnoœci ma³ych i du¿ych przedsiêbiorstw kszta³tuje siê jak 1:2. ze 23% wskaŸnikiem innowacyjnoœci i 27% wskaŸnikiem zamierzaj¹cych wprowadziæ innowacje. Z badañ innowacyjnoœci przeprowadzonych przez GUS wynika.Z analizy danych statystycznych oraz porównañ miêdzynarodowych mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek o relatywnie niskim poziomie innowacyjnoœci gospodarki polskiej. Analogiczny wskaŸnik dla krajów bior¹cych udzia³ w programie CIS (Community Innovation Survey) kszta³towa³ siê na poziomie 53%34. jak te¿ inne oœrodki. Najwy¿sz¹ aktywnoœæ innowacyjn¹ obserwowano w grupie du¿ych przedsiêbiorstw (54% wskaŸnik innowacyjnoœci i 56% wskaŸnik przedsiêbiorstw zamierzaj¹cych wprowadziæ innowacje).4 (ma³ych i du¿ych). s. wynika i¿ rozpiêtoœæ ta kszta³towa³a siê na poziomie 1:2 (ma³ych przedsiêbiorstw w stosunku do œrednich). ¿e rozpiêtoœæ w aktywnoœci innowacyjnej ma³ych i du¿ych przedsiêbiorstw jest znacznie mniejsza ni¿ w gospodarce polskiej. Kaczorowski. Niekorzystnie wygl¹da porównanie poziomu innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw z przedsiêbiorstwami krajów wysoko rozwiniêtych. które mo¿na uznaæ za najbardziej kompleksowe. wskazuj¹ na wyraŸn¹ rozpiêtoœæ w stopniu aktywnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw o ró¿nej skali.5. Bardziej aktywne by³y przedsiêbiorstwa œrednie. Aktywnoœæ innowacyjna 34 M. i¿ w Polsce najmniej aktywne s¹ ma³e przedsiêbiorstwa. Oznacza to.13. i¿ w latach 1999–2000 tylko 17% ogó³u badanych przedsiêbiorstw wprowadzi³o innowacje techniczne.4). Innowacje 1999. nr 6. W latach 1999–2000 jedynie 11% tych przedsiêbiorstw wdra¿a³o innowacje (tabela 1. które deklarowa³y zamiar wprowadzania innowacji (16%). Innowacyjnoœæ firm europejskich. W krajach wysoko rozwiniêtych ma³e przedsiêbiorstwa s¹ równie¿ mniej innowacyjne. Wiêkszy by³ odsetek przedsiêbiorstw. Badania aktywnoœci innowacyjnej prowadzonej przez GUS. co mo¿e sugerowaæ o¿ywienie ich aktywnoœci innowacyjnej. Z badañ GUS. Oznacza to. Aktywnoœæ innowacyjna Z badañ prowadzonych przez GUS i inne oœrodki wynika. 1:5. ¿e w gospodarce polskiej w dalszym ci¹gu innowacyjne s¹ du¿e przedsiêbiorstwa.

które wdro¿y³y innowacje) (tabela 1. Z innych celów przedsiêwziêæ innowacyjnych na uwagê zas³uguj¹ takie cele jak.5.5).5. Tabela 1. Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw w Polsce Przedsiêbiorstwa. w latach 1999–2000 które zamierza³y wprowadziæ Ogó³em Nowe lub Nowe procesy zmodernizowane technologiczne innowacje w latach 2001–2003 wyroby w % ankietowanych przedsiêbiorstw 17 13 12 21 35 26 25 41 16 13 11 20 11 8 7 16 23 19 15 27 54 45 42 56 Wyszczególnienie Ogó³em: sektor prywatny sektor publiczny Przedsiêbiorstwa ma³e Przedsiêbiorstwa œrednie Przedsiêbiorstwa du¿e ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS.5. zwiêkszenie asortymentu oraz otwarcie nowych rynków zbytu lub zwiêkszenie udzia³u w rynku (ogó³em 56% przedsiêbiorstw).Tabela 1.4. Cele dzia³alnoœci innowacyjnej Cele dzia³alnoœci innowacyjnej Równie¿ zaskakuj¹cy jest niemal zupe³ny brak zró¿nicowania poszczególnych typów wdra¿anych innowacji. które wprowadzi³y innowacje Przedsiêbiorstwa. 28 . Cele dzia³alnoœci innowacyjnej uznane przez przedsiêbiorstwa za podstawowe 1 – zwiêkszenie asortymentu wyrobów 2 – zast¹pienie wycofanych wyrobów 3 – otwarcie nowych rynków lub zwiêkszenie udzia³u w rynku 4 – wype³nienie przepisów. norm lub standardów 5 – obni¿enie kosztów pracy 6 – ochrona œrodowiska 7 – poprawa jakoœci wyrobów 8 – zwiêkszenie elastycznoœci produkcji 9 – obni¿ka energoch³onnoœci Wyszczególnienie Ogó³em sektor publiczny sektor prywatny Przedsiêbiorstwa ma³e Przedsiêbiorstwa œrednie Przedsiêbiorstwa du¿e 1 56 48 57 53 49 55 2 19 23 18 12 23 26 3 56 48 58 54 59 55 4 28 35 27 25 27 61 5 31 31 34 34 33 36 6 32 43 30 27 31 41 7 63 57 65 63 63 67 8 31 27 32 32 32 36 9 27 34 26 25 26 39 ród³o: Opracowano na podstawie danych GUS.5. Wœród wymienionych celów na pierwszym miejscu plasuje siê poprawa jakoœci wyrobów (ogó³em 63% przedsiêbiorstw.

Nak³ady na innowacje w przemyœle Zdolnoœæ przedsiêbiorstw do realizacji i wdra¿ania innowacji mo¿na oceniaæ bior¹c pod uwagê ich nak³ady na badania i rozwój, które przedstawiono w tabeli 1.5.6.
Tabela 1.5.6. Nak³ady na innowacje w przemyœle (ceny bie¿¹ce)
Nak³ady Ogó³em nak³ady na innowacje w przemyœle, w tym: na dzia³alnoœæ badawcz¹ i rozwój na zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw inwestycyjne na maszyny, urz¹dzenia techniczne oraz œrodki transportu na marketing dotycz¹cy nowych i zmodernizowanych produktów 1998 (w mln z³) 11985,60 1418,80 421,30 Struktura (w %) 100,00 11,84 3,51 2000 (w mln z³) 12234,70 1570,00 296,90 Struktura (w %) 100,00 12,83 2,43 Dynamika (w %) 1998 = 100 102,07 110,65 70,47

Innowacje w przemyœle

6264,20

52,26

6601,80

53,95

105,89

769,20

6,41

392,70

3,21

51,05

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rocznik Statystyczny 2000, GUS, Warszawa 2000 s. 308; Rocznik Statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2001, s. 316.

W nak³adach na innowacje w przemyœle wyodrêbniono: – nak³ady na dzia³alnoœæ badawcz¹ i rozwój, które w latach 1995–2000 w strukturze zwiêkszy³y swój udzia³ z 11,84% do 12,83%, – nak³ady na zakup gotowej technologii, które ci¹gle maj¹ znikomy udzia³ w strukturze, – nak³ady inwestycyjne na maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia oraz œrodki transportu, które stanowi¹ 53,95% nak³adów poniesionych w 2000 roku, – nak³ady na marketing nowych i zmodernizowanych produktów, których udzia³ w ogólnej strukturze wydatków na innowacje w przemyœle uleg³ zmniejszeniu z 6,41% do 3,21%. Udzia³ produkcji sprzedanej wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej w przemyœle Zmieniaj¹ca siê struktura wydatków na B+R mog³aby przynieœæ wiêkszy udzia³ nowych uruchomieñ w produkcji sprzedanej. Dotychczasowe osi¹gniêcia w tej dziedzinie nie s¹ zbyt zadawalaj¹ce. W latach 1995–2000 niektóre ga³êzie przemys³u stara³y siê unowoczeœniæ produkcjê. Jednak aktywnoœæ poszczególnych ga³êzi przemys³u jest zró¿nicowana. Równie¿ zró¿nicowany jest udzia³ produkcji sprzedanej wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej w przemyœle. Najwy¿szym wskaŸ-

29

nikiem udzia³u nowych i zmodernizowanych wyrobów w produkcji sprzedanej w przemyœle w latach 1998–2000 charakteryzowa³y siê takie bran¿e, jak: – produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków, – produkcja maszyn biurowych i komputerów, – produkcja maszyn i urz¹dzeñ, – produkcja pozosta³ego sprzêtu transportowego, – produkcja koksu i przetworów ropy naftowej i pochodnych, – produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, – produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep, – produkcja sprzêtu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej (tabela 1.5.7).
Tabela 1.5.7. Udzia³ produkcji sprzedanej wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej wyrobów w przemyœle w latach 1997–2000 (ceny bie¿¹ce)
Wyroby, których produkcjê uruchomiono w latach 1997–1999 1998–2000 21,3 24,7 12,5 3,5 8,5 6,6 9,9 23,5 26,4 37,7 21,9 12,9 11,0 8,4 20,2 63,5 96,3 38,7 37,3 71,6 50,1 58,6 17,8 0,6 16,4 18,5 9,6 18,4 13,3 2,4 8,8 14,0 7,6 13,9 36,0 17,7 10,6 12,6 15,8 29,5 48,3 24,3 10,9 75,0 34,9 37,0 10,6 0,8

Wyszczególnienie Ogó³em dzia³alnoœæ produkcyjna produkcja artyku³ów spo¿ywczych i napojów produkcja wyrobów tytoniowych w³ókiennictwo produkcja odzie¿y i wyrobów futrzarskich obróbka skóry i produkcja wyrobów ze skóry produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z wikliny produkcja wydawnicza i poligraficzna produkcja koksu, przetworów ropy naftowej i pochodnych produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych produkcja wyrobów z pozosta³ych surowców niemetalicznych produkcja metali produkcja wyrobów z metali (bez maszyn i urz¹dzeñ) produkcja maszyn i urz¹dzeñ produkcja maszyn biurowych i komputerów produkcja maszyn i aparatury elektrycznej produkcja sprzêtu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep produkcja pozosta³ego sprzêtu transportowego produkcja mebli, pozosta³a dzia³alnoœæ produkcyjna zagospodarowanie odpadów

ród³o: Rocznik Statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2001, s. 317.

Poziom innowacyjnoœci

Poziom innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw na podstawie badañ PARP Pewne wnioski co do kszta³towania siê poziomu innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw mo¿na wysnuæ bior¹c pod uwagê wy-

30

niki badania przeprowadzonego przez Ipsos–Demoskop dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP) w 2001 roku35. Celem badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci by³o uzyskanie orientacji co do kszta³towania siê innowacyjnoœci przedsiêbiorstw w Polsce. Badaniem objêto 831 firm, g³ównie z sektora MSP. Badano firmy ma³e, œrednie i du¿e w nastêpuj¹cym uk³adzie: do 9 osób, od 9 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249 oraz powy¿ej 250 zatrudnionych. Dobór próby by³ losowy. W badaniach wykorzystano metodê indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego oraz próbê losow¹ do wyboru 348 firm zatrudniaj¹cych do 5 pracowników i próbê losowo-warstwow¹ do wyboru firm zatrudniaj¹cych powy¿ej 5 pracowników. Efektywna liczebnoœæ próby wynosi³a w firmach ma³ych 439, w firmach œrednich i du¿ych 392. Wyniki przeprowadzonego badania wskazywa³y na nisk¹ innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw nale¿¹cych do obydwu grup, o czym œwiadczy niski udzia³ odpowiedzi pozytywnych na zadawane pytania o poziom innowacyjnoœci wyra¿ony wed³ug ró¿nych wskaŸników. Niepokoj¹cym jest w szczególnoœci fakt niskiego poziomu nak³adów na innowacje w badanych firmach. W grupie firm ma³ych tylko 5% badanych przeznacza³o œrodki na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹. W grupie firm wiêkszych odsetek ten wynosi³ 13%. Jednak¿e kwoty przeznaczane na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ by³y nieznaczne. I tak, w grupie ma³ych firm przeznaczaj¹cych œrodki na badania podstawowe 64% wydatkowa³a na ten cel zaledwie do 20 000 z³, a ¿adna z badanych firm nie przekroczy³a kwoty 500 000 z³. Firmy du¿e znajdowa³y siê w ró¿nych przedzia³ach wartoœci kwot przeznaczonych na badania. Tylko 3% wydatkowa³o powy¿ej 1 mln z³ rocznie. Równie¿ niepokoj¹cym jest fakt, i¿ stosunkowo ma³a liczba badanych firm nie wspó³pracowa³a ze sfer¹ badawczo-rozwojow¹. W grupie ma³ych firm pozytywn¹ deklaracjê takiej wspó³pracy zg³osi³o zaledwie 6% badanych firm, natomiast w grupie firm wiêkszych – 20%. Formy tej wspó³pracy by³y zró¿nicowane. G³ównie dotyczy³a ona jednak wprowadzania nowych technologii i modernizacji, doradztwa, badania jakoœci produktów oraz ró¿nych form szkolenia. Pytania ankietowe zosta³y w zasadzie skoncentrowane na Ÿród³ach innowacji. Pytano w niej o wykorzystanie patentów, licencji, wspó³pracê z zewnêtrznymi oœrodkami naukowymi. Nie pytano natomiast o efekty dzia³alnoœci innowacyjnej na wyjœciu, a wiêc o nowe produkty, technologie, ich jakoœæ itp. Jest niepo35

Materia³y PARP, http://www.parp.gov.pl

31

Œwiadcz¹ o tym na przyk³ad wyniki badania przeprowadzone przez GUS w 1997 roku. jak i w ich wnêtrzu. niedofinansowanie sfery B+R. Bariery innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw Bariery innowacyjnoœci Wyniki badañ empirycznych wskazuj¹ jednoczeœnie na istnienie wielu barier innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw. Z dotychczasowych rozwa¿añ mo¿na wysnuæ generalny wniosek o relatywnie niskim poziomie innowacyjnoœci gospodarki polskiej i przedsiêbiorstw. które mo¿na by przeznaczyæ na badania b¹dŸ zakup licencji. wreszcie niezrozumienie znaczenia dla rozwoju firmy wprowadzania innowacji36. Badane przedsiêbiorstwa wymienia³y nastêpuj¹ce przeszkody we wdra¿aniu innowacji: 36 37 K. i¿ brak œrodków finansowych niejednokrotnie uniemo¿liwia wdra¿anie innowacji. Warszawa 1998. KBN. to jednak nie doprowadzi³o to do zasadniczego prze³omu we wzroœcie innowacyjnoœci37. Dom Wydawniczy ABC. odzwierciedlenie w kolejnych przyjmowanych przez KBN za³o¿eniach proinnowacyjnej polityki pañstwa. Znalaz³o to m.in. 32 . Za³o¿enia proinnowacyjnej polityki pañstwa. s. który równie¿ nie generuje wystarczaj¹cego zapotrzebowania na zaawansowane pod wzglêdem technicznym produkty. Pokazuj¹ to zarówno wskaŸniki na wejœciu (po stronie nak³adów). Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. brak systemowych u³atwieñ dla transferu innowacji do produkcji. ¿e nie mo¿na na podstawie ankiety sformu³owaæ pozytywnej opinii o stopniowej poprawie poziomu innowacyjnoœci przedsiêbiorstw w Polsce. Kolejn¹ barier¹ wzrostu innowacyjnoœci przedsiêbiorstw jest bariera finansowa. Barier wzrostu innowacyjnoœci nale¿y upatrywaæ równie¿ po stronie polityki przemys³owej. Z badañ prowadzonych przez ró¿ne oœrodki wynika. Warszawa 1999 itp. Uwarunkowania innowacji w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach. 105 i dalsze. Bariery te wystêpuj¹ zarówno po stronie otoczenia przedsiêbiorstw. uwarunkowania o charakterze historycznym. KBN. Warszawa 1999. Wœród barier pierwszej grupy najwa¿niejsze znaczenie ma ogólny stan gospodarki. Poznañska. np. który dostatecznie nie wyzwala sprawnych mechanizmów ssania innowacji przez przedsiêbiorstwa. jak i wyjœciu (po stronie wyników). brak œrodków w³asnych firmy. W ostatnich latach wprawdzie wprowadzono w ¿ycie wiele programów maj¹cych stymulowaæ dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w przedsiêbiorstwach. Mo¿na do nich zaliczyæ m.in. Ograniczony jest równie¿ popyt rynkowy.koj¹ce. Za³o¿enia proinnowacyjnej polityki pañstwa do 2002 roku.

Niewystarczaj¹ca oferta ze strony ró¿nych instytucji naukowo-badawczych i brak instrumentów transferu technologicznego jeszcze bardziej pog³êbiaj¹ niekorzystne warunki do wzrostu innowacyjnoœci przedsiêbiorstw. zw³aszcza przemys³owej i proinnowacyjnej. przygotowanej do prowadzenia badañ i prac rozwojowych oraz zarz¹dzania innowacjami. Stan nauki i techniki w Polsce w roku 200139 W systemie nauki i techniki w Polsce. np. jak i w ich otoczeniu wskazuj¹ na koniecznoœæ prowadzenia odpowiednio ukierunkowanej polityki gospodarczej. paŸdziernik 2002 oraz danych dodatkowych zebranych dla celów tego opracowania. brak informacji na temat technologii – 13%. Analiza oparta zosta³a na najnowszych danych opublikowanych przez GUS: Nauka i technika 2001. akty prawne. i¿ wiele przeszkód tkwi wewn¹trz samych przedsiêbiorstw. brak w³asnych œrodków finansowych –56%. 80. i¿ zasadnicze przeszkody wprowadzania innowacji zwi¹zane s¹ z otoczeniem. Warszawa 2001. Notatka sygnalna. Wydaje siê jednak. kontynuowane by³y wystêpuj¹ce ju¿ od kilku lat pozytywne tendencje wzrostowe. GUS. wysoki stopieñ niepewnoœci zbytu – 36%. Wyniki badañ. Wynik dotyczy przedsiêbiorstw. brak bazy rozwojowej – 36%. Wyst¹pi³y równie¿ zjawiska negatywne. takie jak zmniejszenie realnej wartoœci nak³adów na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ (B+R) czy spadek liczby wynalazków krajowych zg³oszonych do ochrony w Urzêdzie Patentowym RP do poziomu najni¿szego w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat. Warszawa. Wyniki cytowanych badañ wskazuj¹. normy i przepisy – 14%. brak rozpoznania potrzeb rynkowych – 14%. 38 brak mo¿liwoœci wspó³pracy z innymi instytucjami – 11% . 33 . a tak¿e brak odpowiedniej infrastruktury technicznej.6. 38 Stan nauki i techniki 39 Dzia³alnoœæ innowacyjna przedsiêbiorstw w sektorze us³ug w latach 1997–1999. Informacje i Opracowania Statystyczne. 1. w 2001 roku. Do tej grupy przeszkód nale¿y zaliczyæ brak wykwalifikowanej kadry.– – – – – – – – zbyt wysokie oprocentowanie kredytów – 56%. które ocenia³y dan¹ przeszkodê jako podstawow¹ w % ogó³u przedsiêbiorstw. s. zwiêkszanie siê liczby studentów szkó³ wy¿szych czy wzrost udzia³ów przedsiêbiorstw przemys³owych i gospodarstw domowych korzystaj¹cych z dostêpu do Internetu. przyjaznej dla przedsiêbiorstw poszukuj¹cych i wdra¿aj¹cych innowacje. Bariery innowacyjnoœci wystêpuj¹ce wewn¹trz polskich przedsiêbiorstw.

a nawet wrêcz decyduj¹c¹ rolê odgrywa aktywnoœæ podmiotów gospodarczych. poniewa¿ aktualnie nie s¹ jeszcze dostêpne ostateczne dane dotycz¹ce wartoœci PKB w 2001 r. ale równoczeœnie zwiêkszy³a siê liczba przedsiêbiorstw. Niestety w Polsce od 2000 r. jaka siê wytworzy³a w sferze B+R w Polsce w latach 2000 i 2001. kraju. do nienotowanej dotychczas wartoœci 0. niestety.65%40. tak jak to mia³o miejsce w przypadku Irlandii czy Republiki Korei. stopnia odnowienia produkcji – g³ównego wskaŸnika s³u¿¹cego do oceny efektów dzia³alnoœci innowacyjnej. W tym procesie. nie musi byæ równa liczbie przedsiêbiorstw. która w przysz³oœci mo¿e ulec niewielkiej zmianie. Sytuacja. który ostatnio zaczyna szybko zmniejszaæ dystans dziel¹cy go od krajów wysoko rozwiniêtych (w roku 1999 Portugalia wyprzedzi³a Polskê pod wzglêdem wartoœci relacji nak³adów na dzia³alnoœæ B+R do produktu krajowego brutto. które faktycznie w danym roku innowacje wdro¿y³y. pod znakiem zapytania mo¿liwoœæ wejœcia w krótkim czasie systemu nauki i techniki w Polsce na œcie¿kê przyœpieszonego wzrostu. Stawia to. znacz¹c¹. prowadzi do pog³êbienia ró¿nic dziel¹cych Polskê od rozwiniêtych krajów zachodnich. mo¿na powiedzieæ. które tê dzia³alnoœæ prowadzi³y. zwanym procesem „doganiania”. tak jak to mia³o miejsce niedawno w przypadku Republiki Korei i Irlandii. ¿e jest to na razie jedynie wstêpna wartoœæ wspomnianej relacji. i¿ nie nast¹pi³o dalsze znacz¹ce pogorszenie sytuacji. a mianowicie relacji nak³adów na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ do produktu krajowego brutto (GERD/PKB) spad³a w 2001 r. GERD/PKB). Wartoœæ jednego z najwa¿niejszych wskaŸników z zakresu statystyki nauki i techniki. Wzros³a natomiast wartoœæ tzw. Nale¿y jednak pamiêtaæ i¿ liczba przedsiêbiorstw. które w danym roku ponios³y nak³ady na dzia³alnoœæ innowacyjn¹. a tak¿e w 2002. 34 . okreœlanego w literaturze mianem procesu doganiania (catching up).W zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw przemys³owych mia³ równie¿ znaczenie (podobnie jak w roku 2000) spadek nominalnej wartoœci nak³adów poniesionych na tê dzia³alnoœæ. udzia³ podmiotów gospodarczych w finansowaniu dzia³alnoœci B+R zmniejsza siê. ale stan sfery nauki i techniki w naszym kraju nie napawa optymizmem – utrwalaj¹ siê bowiem liczne negatywne zjawiska sytuuj¹ce Polskê pod wzglêdem dzia³alnoœci B+R na pograniczu krajów œrednio i s³abo rozwiniêtych. Podsumowuj¹c sytuacjê w systemie nauki i techniki w Polsce. w 2001 r. w których g³ównym wykonawc¹ i Ÿród³em finansowania dzia³alnoœci B+R s¹ pod- Proces doganiania Catching up GERD/PKB B+R w rozwiniêtych krajach 40 Nale¿y wszak¿e pamiêtaæ. Ponadto w roku 2001 zmieniona zosta³a metoda obliczania produktu krajowego brutto. a obecnie – Hiszpanii i zw³aszcza Portugalii.

udzia³ œrodków asygnowanych przez rz¹d na dzia³alnoœæ B+R (Government Budget Appropriations or Outlays on R&D.82% i 0. GERD GBAORD 1. które dopiero w przysz³oœci mog¹ przynieœæ ewentualne korzyœci dla gospodarki. Holandii i Niemczech osi¹gn¹³ ok. gdzie w 2000 r. W najmniejszym stopniu dzia³alnoœæ B+R wspiera³y rz¹dy Irlandii i Grecji. Od pocz¹tku dekady lat 90. Dzia³alnoœæ innowacyjna przedsiêbiorstw w przemyœle w roku 2001 Trudno jest dokonaæ jednoznacznej oceny sytuacji w zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej polskich przedsiêbiorstw przemys³o41 I. a w przypadku OECD ponad 60% (w 2000 r. W krajach o najwy¿szej wartoœci relacji nak³adów na dzia³alnoœæ B+R do produktu krajowego brutto (GERD/PKB).9%) ogó³u œrodków wydatkowanych na dzia³alnoœæ B+R. 35 . w skrócie GBAORD) w wydatkach ogó³em bud¿etu pañstwa (GBAORD as a % of total general government expenditure) by³ mniejszy ni¿ w Polsce. Laafia..54%. Natomiast w Polsce od roku 2000 najwiêkszy udzia³ w nak³adach na dzia³alnoœæ B+R maj¹ badania podstawowe. W Finlandii wynosi³ on 2.65%)41 . a przewa¿aj¹cym rodzajem badañ s¹ prace rozwojowe. Statistics in focus. How much do Governments budget for R&D activities? Benchmarking Europe. a we Francji.mioty gospodarcze (przedsiêbiorstwa w ró¿nych dzia³ach gospodarki). W rozwiniêtych krajach zachodnich œrodki podmiotów gospodarczych s¹ g³ównym Ÿród³em finansowania dzia³alnoœci B+R. Jak wynika z danych opublikowanych w ubieg³ym roku przez Eurostat (Urz¹d Statystyczny Unii Europejskiej) w roku 1999 we wszystkich krajach UE. wartoœæ ta wynosi³a 72. z wyj¹tkiem Finlandii. by³ wiêc tylko nieznacznie wiêkszy ni¿ w Polsce 2. – 63. W Unii Europejskiej poziom wskaŸnika GERD financed by industry stanowi³ w ostatnich latach przeciêtnie ponad 50% (w 1999 r. czyli prace badawcze o d³u¿szym horyzoncie czasowym. 1.4%). Japonia. Wielkiej Brytanii. 70% ogólnej wartoœci nak³adów na dzia³alnoœæ B+R (najwiêcej w Japonii i Korei Pd.5%).03%. Eurostat 2001. Szwecja czy Stany Zjednoczone œrodki podmiotów gospodarczych (GERD financed by industry) stanowi¹ w ostatnich latach ok. w których omawiany wskaŸnik przyj¹³ w roku 1999 wartoœci równe mniej wiêcej po³owie œredniej UE (odpowiednio: 0. Œrednia dla UE (EU–15) wynosi³a w 1999 r. 1. Theme 9 ‘Science and Technology’ – 5/2001. takich jak: Finlandia. Republika Korei.7. czyli dzia³alnoœæ B+R prowadzona bezpoœrednio na rzecz gospodarki. w obu tych organizacjach udzia³ podmiotów gospodarczych w finansowaniu dzia³alnoœci B+R systematycznie wzrasta.0%. the US and Japan. – 55.7%.

Nak³ady innowacyjne w przemyœle W roku 2001 nak³ady na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w przemyœle (sekcje wed³ug PKD: C – Górnictwo i kopalnictwo. najwiêkszy mia³ miejsce w roku 1996. 6% ni¿sze od wartoœci nominalnej nak³adów poniesionych na innowacje w roku 2000. nie zakoñczone (kontynuowane) i przerwane. gaz i wodê) w przedsiêbiorstwach licz¹cych powy¿ej 49 pracuj¹cych wynios³y ok. tzn. które tê 36 . znacz¹cy spadek wartoœci œrodków wydatkowanych przez badane przedsiêbiorstwa przemys³owe na opracowanie i wdro¿enie innowacji technicznych. poniesione w roku sprawozdawczym na wszystkie rodzaje dzia³alnoœci innowacyjnej.5 mld z³ i by³y o ok. 11. ¿e w roku 1999 mia³ miejsce bardzo du¿y realny wzrost nak³adów na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ – w ujêciu nominalnym by³ to drugi pod wzglêdem wielkoœci wzrost nak³adów na innowacje w dekadzie lat 90. Zgodnie z zaleceniami metodologii Oslo badane nak³ady obejmuj¹ wszelkie wydatki. Zwiêkszy³a siê liczba przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ innowacyjn¹. podczas gdy w roku 1999 wynosi³ ok. Natomiast zmniejszy³a siê. bud¿et innowacji (innovation budget approach). kiedy to nak³ady te uleg³y prawie podwojeniu w porównaniu z rokiem poprzednim). Nak³ady na innowacje techniczne Rok 2001 to ju¿ drugi z rzêdu rok spadku nominalnej wartoœci nak³adów na innowacje techniczne w wymienionej zbiorowoœci przedsiêbiorstw przemys³owych. wdro¿eniem innowacji). lecz spadek ten by³ mniejszy ni¿ w roku poprzednim. D – Przetwórstwo przemys³owe i E – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹. wartoœæ nak³adów na innowacje. Zjawisko niepokoj¹ce to niewielki i ostatnio stale malej¹cy udzia³ nak³adów na dzia³alnoœæ B+R w nak³adach ogó³em na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w przemyœle. na prace zakoñczone sukcesem (tzn. Zmniejszenie nak³adów na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w latach 2000 i 2001 nast¹pi³o pomimo wzrostu liczby przedsiêbiorstw.wych. objêtej corocznym badaniem innowacji – nak³ady spad³y do poziomu z roku 1998 (nale¿y podkreœliæ. bie¿¹ce i inwestycyjne. gdy¿ obok zjawisk pozytywnych wyst¹pi³y w omawianej dziedzinie równie¿ zjawiska negatywne. W wymiarze realnym oznacza to oczywiœcie jeszcze bardziej. 1/4). Jest to tzw. i to wyra¿ona zarówno w wartoœciach bezwzglêdnych. liczba przedsiêbiorstw. które w danym roku ponios³y na ni¹ nak³ady (w roku 2001 udzia³ takich przedsiêbiorstw wzrós³ do ponad 1/3 ogólnej liczby badanych podmiotów. jak i w relacji do wartoœci sprzeda¿y wyrobów. ni¿ w cenach bie¿¹cych. po raz drugi w okresie 2000–2001..

Notatka sygnalna. Nale¿y podkreœliæ. Warszawa. technologiê niematerialn¹. W 2001 roku nie nast¹pi³ dalszy spadek tego wskaŸnika. spad³a wartoœæ nak³adów inwestycyjnych na maszyny i urz¹dzenia techniczne. zbli¿aj¹c siê systematycznie do œredniej wartoœci tego wskaŸnika w krajach UE i EFTA. a mianowicie na dzia³alnoœæ B+R. odnotowanej w II rundzie programu Community Innovation Survey (w roku 1996 w sekcji Przetwórstwo przemys³owe w krajach UE i EFTA uczestnicz¹cych w II rundzie programu CIS œrednia wartoœæ wskaŸnika efektów dzia³alnoœci innowacyjnej wynosi³a 31%. licencje. wprowadzonych na rynek w ci¹gu ostatnich trzech lat w wartoœci ogó³em produkcji sprzedanej wyrobów w danym roku. a ponadto nie ka¿dy realizowany projekt innowacyjny koñczy siê sukcesem. a w przoduj¹cych pod tym wzglêdem Niemczech – ponad 40%). Za wyroby-innowacje uwa¿a siê. know-how itp. A¿ o 25. 37 . Wyniki badañ. czyli ponios³y omawiane nak³ady42 . które prowadzi³y dzia³alnoœæ innowacyjn¹ nie nale¿y myliæ z jednym z  najwa¿niejszych wskaŸników z zakresu statystyki nauki i techniki oznaczaj¹cym udzia³ przedsiêbiorstw. Nauka i technika 2001. GUS. Jednym z wa¿niejszych wskaŸników s³u¿¹cych do oceny efektów dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw w przemyœle jest wskaŸnik okreœlany czêsto mianem stopnia odnowienia produkcji45. wyroby nowe i istotnie ulepszone (zmodernizowane) bêd¹ce nowoœci¹ przynajmniej z punktu widzenia wprowadzaj¹cego je przedsiêbiorstwa. stanowi¹cych g³ówne Ÿród³o innowacji w warunkach polskich. zgodnie ze wspomnian¹ metodyk¹. 42 Struktura nak³adów WskaŸniki oceny 43 44 45 WskaŸnika oznaczaj¹cego udzia³ przedsiêbiorstw. stopieñ odnowienia produkcji to wskaŸnik oznaczaj¹cy udzia³ produkcji sprzedanej wyrobów bêd¹cych innowacjami technicznymi. Patenty. czyli wdro¿eniem innowacji. Dane GUS43 wskazuj¹. które przedsiêbiorstwa te przeznaczaj¹ na tê dzia³alnoœæ s¹ coraz mniejsze. W najmniejszym zaœ stopniu. gdy¿ realizacja projektów innowacyjnych trwa na ogó³ znacznie d³u¿ej ni¿ rok.5%.1% w porównaniu z rokiem 2000 spad³y nak³ady na tzw. Spadek odnotowany zosta³ równie¿ w poziomie wartoœci œrodków przeznaczonych w ramach dzia³alnoœci innowacyjnej na szkolenie personelu zwi¹zane z wprowadzaniem innowacji technicznych (spadek blisko o 40%). ¿e w ostatnich latach zwiêksza siê. bo zaledwie o 4.dzia³alnoœæ faktycznie prowadzi³y. co prawda. liczba przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ innowacyjn¹. paŸdziernik 2002. i¿ w latach 1996–1999 wartoœæ wskaŸnika efektów dzia³alnoœci innowacyjnej w przemyœle w Polsce zwiêksza³a siê z roku na rok. ale nak³ady. Zgodnie z miêdzynarodow¹ metodyk¹ standardow¹ badañ statystycznych innowacji. które w danym okresie wprowadzi³y innowacje na rynek lub zastosowa³y je w swoich procesach produkcyjnych. stanowi¹c¹ jedno z najistotniejszych Ÿróde³ innowacji oraz a¿ 26% na zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw44. jak to mia³o miejsce w roku 2000. zwan¹ metodologi¹ lub systemem Oslo.

– wdra¿anie innowacji technicznych i instytucjonalnych. Jednym z celów NPR.cit. – komercjalizacjê innowacji”47. 3–5. zauwa¿alnie. 1.. Obok Ministerstwa Gospodarki. s¹ w literaturze powszechnie uznawane za wa¿ny element konkurencyjnoœci tak poszczególnych przedsiêbiorstw. 13. s. który obejmuje lata 2004–2006 bêdzie racjonalne zagospodarowanie œrodków publicznych (z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz bud¿etu pañstwa i bud¿etów samorz¹dowych) na rozwój przedsiêbiorczoœci. 14%. W Polsce ich udzia³ w eksporcie jest niewielki. o ok. W ramach SPO przewiduje siê udzielanie grantów dla przedsiêbiorstw i instytucji je wspieraj¹cych na: – realizacje projektów inwestycyjnych. w: Materia³y VI Konferencji KSU. Jak to wymieniono w cytowanym referacie przygotowano w ramach NPR Sektorowy Program Operacyjny (SPO). A. s. po szczycie w Kopenhadze. który za cel strategiczny przyjmuje „rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiêbiorczoœci. – wspieranie rozwoju wspó³pracy i transferu innowacji ze sfery B+R do przedsiêbiorstw i miêdzy przedsiêbiorstwami. zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów. Wolman: Rz¹dowe programy wspierania innowacyjnoœci w kontekœcie integracji z Uni¹ Europejsk¹ w: Materia³y VI Konferencji KSU. s. jak i ca³ej gospodarki. Pracy i Polityki Spo³ecznej organem odpowiedzialnym za realizacjê polityki innowacyjnej pañ- Sektorowy Program Operacyjny 46 47 48 E. op. W roku 2001 udzia³ wyrobów nowych i zmodernizowanych w wartoœci eksportu wyrobów ogó³em wynosi³ ok. – promocjê innowacji.8. a nastêpnie po przyjêciu przez Rz¹d z³o¿ony w po³owie lutego 2003 do Komisji Europejskiej48. ekonomicznej i przestrzennej z Uni¹ Europejsk¹ na poziomie regionalnym i krajowym”46. wiêcej ni¿ w roku 2000 i mniej wiêcej tyle samo co w roku 1999. 2. zdolnej do d³ugofalowego. 4%. Programy i organizacje wspieraj¹ce innowacyjnoœæ Narodowy Plan Rozwoju Ostatnie dzia³ania Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej obejmuj¹ przygotowanie Narodowego Planu Rozwoju (NPR).cit. harmonijnego rozwoju. Projekt NPR wraz z SPO.. – tworzenie i rozwój instrumentów finansowych dla przedsiêbiorstw. „Wzrost konkurencyjnoœci gospodarki. zapewniaj¹cego wzrost zatrudnienia oraz poprawê spójnoœci spo³ecznej. op. który wyznacza priorytety i wskazuje dzia³ania ukierunkowane na przedsiêbiorców.Udzia³ w eksporcie Wyroby bêd¹ce innowacjami technicznymi. Kamiñska: Sektorowy Program Operacyjny: Wzrost Konkurencyjnoœci Gospodarki. Tam¿e. 38 .

¿e w³o¿ono wiele wysi³ku pañstwa w zbudowanie systemu zarz¹dzania innowacjami w kraju pocz¹wszy od tworzenia wiedzy. Nie najlepsza jest te¿ pozycja naszych produktów na globalnym rynku.kpk. wœród 49 6. projektów celowych i projektów zamawianych. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (KBN) jest te¿ g³ównym koordynatorem badañ zg³aszanych do realizacji w Europejskich Programach Ramowych (obecnie wprowadzany jest 6.stwa jest Komitet Badañ Naukowych (KBN) oraz powo³ane w 2003 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Podstawowym podmiotem zainteresowania KBN i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji s¹ szko³y wy¿sze. ¿e opisana czêœæ krajowego systemu innowacji przynosi zawarte w za³o¿eniach korzyœci gospodarce? OdpowiedŸ na to pytanie nie jest ju¿ taka prosta. ale wed³ug rzeczywistych korzyœci. Program Ramowy). a nastêpnie przetwarzania w innowacje technologiczne. wœród uwarunkowañ pozycji konkurencyjnoœci polskich przedsiêbiorstw przewa¿aj¹ czynniki utrudniaj¹ce budowê i umacnianie konkurencyjnoœci. Odbywa siê to przez sieæ obejmuj¹c¹ Krajowy i Lokalne Punkty Kontaktowe. to jest dotacje przeznaczane dla autorów projektów badawczych zg³aszanych przez osoby fizyczne b¹dŸ zespo³y i wybieranych do realizacji w trybie konkursu. organizacyjne i spo³eczne. Program Ramowy Uwarunkowania krajowego systemu innowacji http://www. Jak to wynika z przedstawionych analiz poziomu i dynamiki innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw w porównaniu z innowacyjnoœci¹ innych krajów.pl/pr oraz http://www. Czy mo¿na równie¿ stwierdziæ.php 39 . ma te¿ pewien wk³ad w finansowanie udzia³u polskich autorów projektów. Jak stwierdzaj¹ eksperci.gov. Polska nie wypada dobrze. jej gromadzenia. które obejmuj¹ koordynacjê badañ i wdro¿eñ projektów szczególnie wa¿nych dla gospodarki narodowej. instytuty badawcze. Szczegó³owe informacje zawieraj¹ strony internetowe Krajowego Punktu Kontaktowego i PARP49. Z przedstawionych wy¿ej g³ównych za³o¿eñ polityki innowacyjnej wynika. jednostki badawczo-rozwojowe i inne organizacje prowadz¹ce badania naukowe.gov.parp. Pracy i Polityki Spo³ecznej w tworzeniu i finansowaniu tzw. Politykê ocenia siê nie wed³ug za³o¿eñ i organizacji. które mog¹ przekszta³caæ siê w nowe technologie i nowe produkty przynosz¹ce korzyœci przedsiêbiorstwom i konsumentom oraz buduj¹ce konkurencyjnoœæ naszej gospodarki w Europie i w œwiecie.pl/dotacje6. KBN wspó³pracuje z Ministerstwem Gospodarki. choæ wzrost poziomu eksportu mo¿na oceniaæ pozytywnie. Podstawowym Ÿród³em finansowania badañ przez KBN s¹ œrodki przeznaczone na badania statutowe przez projekty zg³aszane przez organizacje badawcze oraz granty.

która przedstawia wiele do ¿yczenia. 40 . nale¿y oceniaæ przede wszystkim nie za³o¿enia a rzeczywiste efekty prowadzonej polityki. – okreœlenia roli zarówno ma³ych i œrednich. – istotnego wzrostu œrodków bud¿etowych przeznaczonych na rozwój sfery B+R.J. Stale obni¿a siê udzia³ œrodków przeznaczanych na B+R w bud¿ecie oraz dochodzie narodowym. 50 51 Wyst¹pienie prof. które z kolei po przyjêciu powinny staæ siê podstaw¹ rzeczywistych dzia³añ nie tylko deklaracji. Jak siê wydaje. a tak¿e wprowadzanie nowych. Najbardziej istotn¹ barier¹ skutecznoœci polityki innowacyjnej jest jednak bariera finansowa. Kotarby na posiedzeniu jw. – rozszerzenia miêdzynarodowej wspó³pracy w dziedzinie transferu wiedzy i technologii do sfery nauki i sfery przedsiêbiorstw. co niejednokrotnie prowadzi do dublowania prac b¹dŸ przed³u¿ania podejmowanych decyzji – przyk³adem mo¿e byæ przeprowadzanie reformy jednostek badawczo-rozwojowych przez kilka lat. M. która przede wszystkim musi opieraæ siê na nastêpuj¹cych zasadach: – przyjêcia holistycznego traktowania narodowego systemu innowacji i dostosowania go do potrzeb budowania gospodarki opartej na wiedzy. co nie pozwala na efektywne wykorzystanie ju¿ proponowanych narzêdzi polityki innowacyjnej. o zawieranych porozumieniach miêdzynarodowych51. Mo¿na mieæ nadziejê.in. – pe³nego wykorzystania funduszy strukturalnych oferowanych przez Uniê Europejsk¹ na wspieranie innowacji. co doprowadzi³o do wyraŸnego os³abienia sfery B+R. jak i du¿ych przedsiêbiorstw w kreowaniu i transferze innowacji. nadmiern¹ biurokracjê50. i¿ utworzenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji zwiêkszy odpowiedzialnoœæ rz¹du za politykê proinnowacyjn¹. bariery w eksporcie wynikaj¹ce z wysokich kosztów uzyskiwania certyfikatów dopuszczaj¹cych polskie produkty za granicê. Jednym z mankamentów polityki innowacyjnej pañstwa by³o sterowanie ni¹ z dwóch oœrodków dyspozycyjnych. W. to informacja gospodarcza m. Stankiewicza na Posiedzeniu Rady Spo³eczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów 13 grudnia 2002 (maszynopis). Zasady innowacyjnej polityki pañstwa Dostosowanie systemu wspierania innowacji w MSP do dzia³ania w warunkach wejœcia Polski do Unii Europejskiej wymagaæ bêdzie nowego podejœcia do zadañ innowacyjnej polityki pañstwa. – zapewnienia koordynacji polityki innowacyjnej z polityk¹ zagraniczn¹.których wymieniano miêdzy innymi brak dostatecznego wsparcia ze strony pañstwowych instytucji naukowo-badawczych w zakresie B+R. Wyst¹pienie prof. Jeszcze inna dziedzina. Zasady te powinny byæ wiod¹c¹ wytyczn¹ dla przygotowywanych programów rz¹dowych.

Nowa wiedza powstaje i jest gromadzona w procesie rozwoju ludzkoœci. który mo¿e tworzyæ zysk w wiêkszym stopniu ni¿ kapita³ i ziemia. • Transfer technologii z jednostek badawczo-rozwojowych do przedsiêbiorstw. Mówi siê zatem o produktywnoœci wiedzy. W gospodarce XXI wieku wiedza jest traktowana jako zasób. kryteriów wyboru Ÿróde³ nowej techniki/technologii. w wielkiej korporacji typu 3M) b¹dŸ odbywaæ siê w odrêbnych organizacjach. powinno mieæ dostêp do niezbêdnej wiedzy.2. przemys³ czy firmê pozycji w konkurencji”52. W procesie innowacyjnym ogólnie dostêpna. Pojêcie transferu wiedzy i technologii Produktywnoœæ wiedzy Tworzenie innowacji w przedsiêbiorstwie mo¿na traktowaæ jako proces wykorzystywania wiedzy dla przekszta³cenia jej w nowe produkty. 2. s. Naukowe PWN. wed³ug której zostanie wykonany produkt (innowacja). us³ugi i technologie. transfer technologii. Warszawa.1. a wiêc jej zdolnoœci do tworzenia nowych wartoœci. aby przedsiêbiorstwo mog³o tworzyæ innowacje. Wyd. Proces tworzenia wiedzy. Transfer wiedzy i technologii do przedsiêbiorstw • Wyjaœnienie zagadnieñ teoretycznych: produktywnoœæ wie• Prezentacja Ÿróde³ transferu technologii i rozwi¹zañ organizacyjnych pobudzaj¹cych transfer technologii do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. przechowywanie wiedzy oraz jej wykorzystywanie w procesie innowacyjnym mo¿e byæ zintegrowany w ramach jednej organizacji (np. • Informacje na temat aktywnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw. Czêœæ ogólnoœwiatowego zasobu wiedzy mo¿e byæ bezpoœrednio wykorzystywana w procesie tworzenia nowych dóbr i us³ug i ta czêœæ jest traktowana jako nak³ad w procesach gospodarczych. W szczególnoœci dotyczy to wiedzy technicznej przynale¿nej do danej dziedziny technologii. „Coraz bardziej produktywnoœæ wiedzy staje siê czynnikiem rozstrzygaj¹cym o zajmowanej przez kraj. Drucker: Spo³eczeñstwo pokapitalistyczne. Zatem. F. Mo¿na wiêc mówiæ o transferze (przep³ywie) wiedzy ze sfery nauki do sfery produkcji. zgromadzona i wytworzona przez sferê nauki wiedza musi zostaæ przekszta³cona w dokumentacjê technologiczn¹. Jeœli trans52 Produktywnoœæ wiedzy Przep³yw wiedzy P. transfer wiedzy. 41 . 157. dzy.

fer ten ma miejsce w obszarze jednej organizacji. 1997. 42 . publikacji itp. s. Jasiñski: „Has Poland a Policy for Technology Transfer”. J. które firma nabywa w Ÿród³ach zewnêtrznych. Jak definiuje A. mówimy o zewnêtrznym transferze wiedzy. ¿e transfer technologii to proces przep³ywu projektów (wynalazków) od Ÿród³a powstawania wynalazków do sfery produkcji i dalej do u¿ytkownika. kiedy firma nabywa prawo (licencjê) do wykorzystania w celach komercyjnych okreœlonego projektu technicznego (patentu) i nieodp³atne tworz¹ce globalny dorobek wiedzy udostêpnianej w formie doniesieñ naukowych. Tam¿e. Gerliñski). szko³y wy¿sze oraz firmy innowacyjne zajmuj¹ce siê przygotowywaniem projektów nowych rozwi¹zañ technicznych w celach komercyjnych. wzory u¿ytkowe. Dla celów opracowania przyjmuje siê. Realizatorem nowej techniki jest firma produkcyjna (us³ugowa) wykonuj¹ca projekty innowacyjne celem ich rynkowej sprzeda¿y. b¹dŸ w korzystaniu ze Ÿróde³ transferu zewnêtrznego. (ed. informacje internetowe. Jasiñski „Przez transfer technologii rozumiemy przep³ywy wiedzy technicznej a) z placówek badawczych do przedsiêbiorstw oraz b) wœród przedsiêbiorstw”54. ród³em nowej techniki dla firmy mog¹ byæ w³asne prace badawczo-rozwojowe (Ÿród³a wewnêtrzne) b¹dŸ pomys³y i projekty. a zatem wszystkie mo¿liwe miejsca. 53 ród³a nowej techniki i technologii 54 International Conference on Technology Transfer – the Polish Perspective. Warsaw. NOT. ród³a nowej technologii mo¿na tu podzieliæ na odp³atne. Transfer wiedzy. Zewnêtrznym Ÿród³em transferu technologii mog¹ byæ zarówno krajowe placówki badawcze jak i firmy zagraniczne. Transfer technologii jest szczególnym przypadkiem transferu wiedzy i obejmuje przep³yw dokumentacji i know-how niezbêdnych do realizacji danej innowacji53. Tymi Ÿród³ami s¹ instytuty badawcze. W szerszym ujêciu za Ÿród³a nowej technologii uwa¿a siê tak¿e publikacje naukowe.T. W tym ujêciu rozró¿nia siê Ÿród³a oraz realizatorów nowej techniki i technologii. transfer technologii. Ÿród³a technologii Transfer technologii Pojêcia wewnêtrzny i zewnêtrzny transfer wiedzy u¿ywa siê równie¿ w odniesieniu do przep³ywu wiedzy w danym kraju b¹dŸ pomiêdzy ró¿nymi krajami. A. I 1/1. z których mo¿e p³yn¹æ impuls dla unowoczeœnienia technologii w firmie. mówi siê o wewnêtrznym transferze wiedzy. Mo¿emy zatem mówiæ w przedsiêbiorstwie o transferze technologii przebiegaj¹cym wewn¹trz firmy miêdzy jej sfer¹ B+R (badania i rozwój) a produkcj¹. jeœli dotyczy przep³ywu wiedzy pomiêdzy organizacjami.

– rozwi¹zania podpatrzone u innych i przyswojone przez firmê (nie zawsze legalnie). – projekty udostêpniane w ramach kooperacji z du¿ymi przedsiêbiorstwami. szczególnie dotyczy to obszarów wysokiej techniki. udostêpniane przez twórcê w drodze licencji (krajowe i zagraniczne). – projekty badawcze zrealizowane w jednostkach badawczo-rozwojowych b¹dŸ w szko³ach wy¿szych. Rozwi¹zania organizacyjne w transferze technologii Problem trudnoœci sprawnego przekazywania projektów technicznych do MSP z jednej strony. W warunkach gospodarki polskiej Ÿród³ami zewnêtrznymi transferu nowej technologii do MSP mog¹ byæ: – wynalazki opatentowane. a ich wykorzystanie w procesie transferu technologii wymaga poniesienia nak³adów (czêsto przekraczaj¹cych mo¿liwoœci MSP). kiedy najwa¿niejszym priorytetem gospodarki kraju jest zwiêkszenie konkurencyjnoœci produkcji i us³ug udostêpnienie innych ni¿ wewnêtrzne Ÿróde³ nowych technologii dla MSP jest niezbêdne. a zatem niekonkurencyjne nawet na lokalnym rynku. – licencje zagraniczne udostêpniane przez firmy produkcyjne do wtórnego wykorzystania. Czêœæ wymienionych wy¿ej Ÿróde³ jest chroniona prawem patentowym b¹dŸ autorskim.Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w Polsce maj¹ zatem teoretycznie szerokie potencjalne mo¿liwoœci korzystania ze Ÿróde³ zewnêtrznych nowych technologii. Tymczasem jak wskazuj¹ wyniki badañ ankietowych MSP w Polsce przygotowuj¹ nowe produkty i technologie przede wszystkim w oparciu o w³asne pomys³y. Wystêpuj¹ te¿ trudnoœci w dotarciu do informacji o zrealizowanym projekcie do przedsiêbiorstw mimo pewnej poprawy w tym zakresie. a z drugiej rozbudzania w nich popytu na innowacje. W warunkach polskich krajowa oferta nowych rozwi¹zañ dla MSP przedstawiona przez JBR i inne Ÿród³a jest zbyt skromna. W szczególnoœci wynalazki i projekty przygotowywane w jednostkach badawczych mog¹ nie mieæ formy projektu bezpoœrednio nadaj¹cego siê do praktycznego wdro¿enia. a wiêc uruchomienie mechanizmu ssania innowacji przez producentów. W sytuacji. w odpowiedzi na sygna³y rynko- Polskie Ÿród³a transferu technologii 43 . co wynika zarówno z braku œrodków bud¿etowych na sferê B+R. – projekty przedstawione przez zewnêtrznych odbiorców (np. przedsiêbiorstwa handlowe). jak i opóŸnieñ w koniecznej restrukturyzacji organizacji badawczych. czêsto odbiegaj¹ce poziomem nowoczesnoœci od przyjêtego poziomu œwiatowego.

– tworzenie organizacji rz¹dowych (agencje) b¹dŸ wspieranych przez rz¹d (fundacje maj¹ce na celu pomoc techniczn¹ i finansow¹ – po¿yczki. ze szczególnym uzwglêdnieniem MSP. fundusze wysokiego ryzyka (venture capital). Formy wspomagania transferu innowacji 44 . – wykorzystywanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej skierowanych na pomoc dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw celem wyrównywania ró¿nic w poziomach rozwoju regionów. centra technologii. Opieraj¹ siê one na za³o¿eniu. – programy pomocy rz¹dowej dla MSP wspieraj¹ce innowacje poprzez system gwarantowanych niskoprocentowych kredytów skierowanych na popieranie MSP. technologie. – tworzenie regionalnych struktur u³atwiaj¹cych dzia³anie ma³ym firmom wdra¿aj¹cym innowacje techniczne – inkubatory przedsiêbiorczoœci. które u³atwiaj¹c i sponsoruj¹c przeprowadzenie procesu badawczego i wdro¿eniowego skracaj¹ czas transferu technologii oraz umo¿liwiaj¹ sprawne uruchamianie produkcji i dostarczanie jej odbiorcom. – wspieranie finansowe (granty) tworzenia samodzielnych firm innowacyjnych przez pracowników naukowych wywodz¹cych siê z placówek badawczych. organizacje pomostowe). które mieszcz¹ siê w ramach polityki kompleksowego wspierania sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W wielu krajach zosta³y wypracowane modele transferu techniki i technologii pozwalaj¹ce na wzrost innowacyjnoœci przedsiêbiorstwa. Rozwi¹zania organizacyjne. Innym rozwi¹zaniem jest finansowanie przez tzw. twórcom wynalazków do dzia³alnoœci produkcyjnej – parki nauki. – powstawanie funduszy wysokiego ryzyka (venture capital) uczestnicz¹cych finansowo i merytorycznie w zarz¹dzaniu innowacjami w firmach. które mog¹ byæ stosowane dla pobudzania transferu technologii do MSP mo¿na uporz¹dkowaæ nastêpuj¹co: – tworzenie organizacji u³atwiaj¹cych powstawanie firm innowacyjnych na styku placówka badawcza–przemys³ w wyniku stwarzania warunków infrastrukturalnych i organizacyjnych pracownikom nauki. – tworzenie specjalnych stref ekonomicznych i opieka w³adz nad ulokowanymi w nich przedsiêbiorstwami. ¿e w procesie innowacyjnym pomiêdzy twórc¹ nowej technologii a jej realizatorem mog¹ znaleŸæ siê organizacje (tzw. jest zjawiskiem zauwa¿alnym na ca³ym œwiecie. udzia³y dla przedsiêbiorstw podejmuj¹cych dzia³alnoœæ innowacyjn¹).Modele transferu techniki i technologii we. Wszystkie wymienione wy¿ej rozwi¹zania i wiele innych stosowane s¹ powszechnie w ró¿nych krajach i mog¹ byæ traktowane jako odmienne formy wspomagania transferu innowacji. W wielu krajach rola g³ównego sponsora transferu technologii przypada pañstwu.

Mimo to istniej¹ momenty strategiczne. – korzystna oferta zakupu licencji z krajowej b¹dŸ zagranicznej placówki badawczej.2. Strategiczne zarz¹dzanie innowacjami w przedsiêbiorstwach wielobran¿owych. Podstawowe powody zwiêkszenia aktywnoœci innowacyjnej to: – pojawianie siê nowych idei technologicznych w dziedzinach. gdy¿ tylko sta³e unowoczeœnianie produktów i technologii daje szansê utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku. a czêsto jest okazj¹ do siêgniêcia po nowe. ¿e s¹ to zawsze strategie braku kontynuacji”55. w których firma chce zachowaæ kluczowe kompetencje. dla których przedsiêbiorstwo zwiêksza swoj¹ aktywnoœæ innowacyjn¹. – sygna³y od klientów (odbiorców). Nowak-Far: Globalna konkurencja. Naukowe PWN. Wyd. Jak to okreœla A. Kryteria wyboru Ÿród³a nowej techniki i technologii Podstawowym kryterium wyboru Ÿród³a nowej techniki i technologii jest miejsce kreowanej innowacji w przyjmowanej d³ugookresowej strategii firmy. – opracowanie we w³asnym zapleczu badawczym wa¿nego wynalazku rokuj¹cego sukces rynkowy. s. 55 Zwiêkszenie aktywnoœci innowacyjnej Umiêdzynarodowienie dzia³alnoœci Wybór nowej technologii A. Aktywnoœæ innowacyjna Mo¿na wyró¿niæ kilka istotnych powodów. Wp³yw transferu technologii na konkurencyjnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Transfer nowej technologii do przedsiêbiorstwa powinien byæ traktowany jako proces ci¹g³y. w których zapadaj¹ decyzje wprowadzaj¹ce innowacje zmieniaj¹ce dotychczasowy poziom technologiczny firmy oraz kreuj¹ce nowe produkty czy us³ugi. Nowak-Far „umiêdzynarodowienie jest w pewnym sensie t³em innowacji i stanowi wyjœcie przedsiêbiorstwa poza granicê jego kraju w celu wyzyskania ju¿ dostrze¿onej okazji strategicznej” i dalej – „Wspóln¹ cech¹ innowacji i umiêdzynarodowienia jest niew¹tpliwie to. Sytuacje te powoduj¹.2. 109. która ma ambicje wyjœcia poza w¹ski rynek lokalny czêsto wi¹¿e siê z podejmowanym wysi³kiem umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci. Warszawa 2000. – potrzeba odpowiedzi na dzia³anie konkurencji. Wzrost aktywnoœci innowacyjnej w firmie. – nabycie (przejêcie) firmy wraz z technologi¹. czêsto zagraniczne Ÿród³a nowej technologii. Umiêdzynarodowienie dzia³alnoœci stwarza dodatkowe wymagania dla innowacji. ¿e podejmowane s¹ decyzje o rozpoczêciu wprowadzania nowej technologii czy produktu do firmy i wyjœcia na rynek. – oferta joint-venture. 45 .

Realizacja innowacji wed³ug w³asnego projektu firmy sprawdza siê zazwyczaj w przedsiêbiorstwach dysponuj¹cych zorganizowanym zapleczem badawczo-rozwojowym oraz wysoko kwalifikowan¹ kadr¹. Zakup licencji 46 .Pierwsz¹ istotn¹ spraw¹. Kryteria oceny wariantów transferu technologii z zewn¹trz obejmuj¹ ocenê stopnia nowoczesnoœci przyjmowania rozwi¹zania. ¿e firma lokuje siê na pozycji naœladowcy a nie lidera technologicznego. Jeszcze wiêksza utrata samodzielnoœci wi¹¿e siê z przejêciem firmy. Transfer technologii z zewn¹trz mo¿e odbywaæ siê w drodze zakupu licencji. Punktem odniesienia dla przeprowadzanej oceny powinny byæ najlepsze na œwiecie rozwi¹zania przyjmowane w danej dziedzinie. ale z kolei pozbywa firmê decyduj¹cego wp³ywu oraz ogranicza zyski. które ponosi licencjodawca. a tak¿e analizy marketingowej. Sytuacja ta pozwala jednak na unowoczeœnienie produkcji i utrzymanie siê na rynku. Globalny charakter rozwoju techniki powoduje. technologicznych i eksploatacyjnych cech projektów oraz oceny ekonomicznej (nak³ady i koszty). który mo¿e je korzystnie wyró¿niæ w stosunku do konkurentów. Daje to szansê na uzyskanie ciekawego projektu i wspólnego ponoszenia kosztów wdro¿eniowych. zawarcia umowy o joint-venture z partnerem strategicznym i wreszcie przejêcia firmy przez silniejszego partnera w zamian za udostêpnienie nowej technologii. Ocena w³asnego projektu musi byæ po³¹czona z przeprowadzeniem wnikliwej analizy porównawczej konkurencyjnych. któr¹ nale¿y rozstrzygn¹æ podejmuj¹c decyzje o przyjêciu przez firmê nowego rozwi¹zania w dziedzinie technologii jest okreœlenie. Projekty firmy s¹ w sposób ci¹g³y oceniane przez potencjalnych u¿ytkowników. W przypadku wyboru opcji licencji od zagranicznego partnera nader istotne jest rozwi¹zanie problemu konkurowania na rynku licencjodawcy i licencjobiorcy. uwzglêdniaj¹cej poznanie opinii klientów na temat badanego projektu. a tak¿e ocenê technicznej i rynkowej pozycji licencjodawcy. Strategia korzystania z wewnêtrznych pomys³ów firmy daje szansê na stworzenie indywidualnego projektu. czy bêdzie ona korzystaæ z w³asnego. Przyjêcie wariantu zakupu licencji pozwala na uruchomienie nowej produkcji przy obni¿eniu ryzyka niepowodzenia technicznego. o ile firma trafi na udanego nowego w³aœciciela. które trzeba dzieliæ z partnerem. Maj¹ one szansê na uczestnictwo w rynku œwiatowym lub w przypadku przedsiêbiorstw ma³ych i œrednich w wyspecjalizowanych niszach rynkowych czy produktowych. ¿e w wielu dziedzinach ma³a firma nie ma szans na realizacjê projektów nowych produktów czy technologii spe³niaj¹cych kryterium nowoœci bez wykorzystania obcej myœli technicznej. Korzystniejsze mo¿e okazaæ siê zawarcie umowy o wspólnym przedsiêwziêciu z licencjodawc¹. czy obcego projektu. jednak mo¿e nie zapewniaæ wy³¹cznoœci na rynku i ³¹czyæ siê z dodatkowymi kosztami op³at licencyjnych. Nale¿y liczyæ siê równie¿ z tym.

Licencjê warto nabywaæ w przypadku jeœli mo¿e ona przyspieszyæ rozwój firmy pozwalaj¹c na zmniejszenie luki technologicznej w stosunku do liderów dzia³aj¹cych w danej bran¿y. lepiej oceniane przez polskiego odbiorcê. 47 . S³u¿¹ temu rozbudowane komputerowe bazy danych urzêdów patentowych dostarczaj¹ce informacji o nowych rozwi¹zaniach. Po czwarte – ogólne kryteria zaliczania produktów i technologii do innowacji stosowane w statystyce s¹ wzglêdne i niedoskona³e. Siuta: Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Dobrze jeœli licencjodawca oferuje d³u¿sz¹ wspó³pracê techniczn¹ i marketingow¹ w dziedzinie objêtej udzielon¹ licencj¹. s¹ systematycznie wypierane z rynku przez produkty importowane. aby partner poza dokumentacj¹ zapewnia³ know-how oraz przeszkolenie kadry w zakresie nowej techniki. 1. wœród których znacz¹c¹ rolê odgrywa wybór odpowiedniego partnera. Po trzecie – w porównaniu do krajów Unii Europejskiej udzia³ nowych produktów w wartoœci sprzeda¿y jest w Polsce niski i w ostatnich dwu latach maleje. Po drugie – udzia³ nowych produktów i technologii w polskim eksporcie. ¿e przeciêtny poziom nowoczesnoœci innowacji powstaj¹cych w Polsce odbiega od œrednich europejskich56. OPO. uzyskiwaæ informacje o potencjalnych licencjodawcach. S¹ wiêc podstawy do stwierdzenia. jeœli oznacza ona pe³ne uzale¿nienie licencjobiorcy od licencjodawcy. w tym przede wszystkim ma³ych i œrednich.Decyzje o zakupie licencji zagranicznej wi¹¿¹ siê z wieloma trudnoœciami. pomimo pewnej obserwowanej poprawy rejestrowanych wskaŸników. Taka ocena wynika z nastêpuj¹cych przes³anek.5 informacje praktyczne przeciêtny poziom innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw. jednak nie jest dobrze. Bydgoszcz 2001. Jego marka i kondycja ekonomiczna powinna dawaæ szansê na wzrost zdolnoœci konkurencyjnej licencjobiorcy. Ocena poziomu innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw w kontekœcie umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci Jak wykaza³y to przedstawione w pkt. M. Po pierwsze – produkty polskich przedsiêbiorstw. Po drugie – sieci komputerowe u³atwiaj¹ nawi¹zywanie kontaktów oraz zawieranie umów licencyjnych dziêki mo¿liwoœci szybkiego przekazywania niezbêdnych danych. W warunkach rozwoju sieci komputerowych znacznie ³atwiej jest – po pierwsze. mo¿na oceniæ jako niezadowalaj¹cy. nawet mimo stosowanej ochrony granicznej. B. w szczególnoœci w eksporcie do krajów Unii Europejskiej jest niski i nie obserwuje siê tu wyraŸnych tendencji zwy¿kowych. W latach 1993–1998 liczba zg³oszeñ patentowych w Polsce zmala³a 56 Poziom innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw Opiniê tak¹ formu³uje siê na podstawie analizy danych GUS a tak¿e opartych na nich publikacjach (np. Potwierdza to tak¿e niska aktywnoœæ patentowa polskich twórców. Jest nader istotnym. Pia³uta.

Inne przyk³ady firm wykorzystuj¹cych z kolei dorobek polskich placówek naukowych to Laser-Tech Jerzego Kêsika.op. ¿e transfer innowacji do polskich przedsiêbiorstw powinien mieæ swe Ÿród³a równie¿ za granic¹. która z powodzeniem sprzedaje insulinê „ludzk¹” wytworzon¹ metodami biotechnologicznymi59. Transfer technologii z JBR do przedsiêbiorstw w Polsce Transfer technologii z JBR Jak to wskazywano uprzednio. prywatne placówki badawcze s¹ nieliczne. czy Solaris-Laser SA60.cit. jednokierunkowym sposobom przekazywania wiedzy technologicznej o przewadze mechanizmu pchania innowacji do przedsiêbiorstw bez uruchamiania ssania innowacji przez przedsiêbiorców. ale czêsto dochodzi do tego bariera jêzykowa i informacyjna58. Jednym z nich jest firma Bioton. 2. ¿e siêganie po zewnêtrzne Ÿród³a innowacji jest korzystne dla rozwoju firmy. W Polsce sfera B+R jest w znacznej czêœci wydzielona organizacyjnie z przedsiêbiorstw. s. Wykorzystanie zewnêtrznych Ÿróde³ innowacji Ju¿ przytoczone dane wskazuj¹. resortowe jednostki badawczo-rozwojowe w wiêkszoœci podporz¹dkowane organizacyjnie Ministerstwu Gospodarki. 48 . 233–237. prowadz¹ce badania naukowe (te maj¹ liczbow¹ przewagê.. Istnieje zatem pilna potrzeba kontynuowania 57 58 59 60 Za: M. zgodnych z oczekiwaniami rynku. Tymczasem polskie ma³e i œrednie firmy dzia³alnoœæ innowacyjn¹ opieraj¹ przede wszystkim na w³asnych projektach b¹dŸ projektach zakupionych od polskich dostawców.. mog¹ byæ przyk³ady tych przedsiêbiorstw. Tworz¹ j¹ struktury ulokowane w szkolnictwie wy¿szym. gdy¿ mierzona liczb¹ patentów aktywnoœæ wynalazcza w Polsce jest w relacji do innych krajów Unii Europejskiej niska. Wyodrêbnione. 23 lipca 2002. jeœli chodzi o zatrudnienie pracowników naukowych) oraz tzw. 122–123. które osi¹gnê³y sukces rynkowy w oparciu o technologie zakupione za granic¹ i wspó³pracê z oœrodkami badawczymi w kraju. op. ¿e programy badawcze jednostek badawczo-rozwojowych s¹ bardziej podporz¹dkowane naukowym ambicjom placówki.3. PARP: Raport o stanie sektora. Pracy i Polityki Spo³ecznej. B. Wilczêga: Rozwiniêta technologia to przede wszystkim zyski. Takie rozwi¹zanie sprzyja tradycyjnym. transfer technologii z placówek badawczych jest jedn¹ z form dop³ywu wiedzy technicznej do przedsiêbiorstw. Podstawow¹ barier¹ utrudniaj¹c¹ siêgniêcie po projekty zagraniczne s¹ finanse. Szwecja 4173)57. Rzeczpospolita. Brak tego ssania powoduje.. Dowodem. Wprost. Siuta. A.. Pia³uta. Jest to tak¿e zwi¹zane z kryteriami oceny JBR oraz sposobem ich finansowania ze œrodków publicznych. s.z 2658 w roku 1993 do 2407 w roku 1998 podczas gdy ogólna liczba wynalazków w krajach Unii Europejskiej zg³oszonych w tym¿e roku wynios³a 97661 (Niemcy 42957. 28 kwietnia 2002. Francja 13110. Lasery made in Poland.cit.. a w mniejszym stopniu skierowane na tworzenie rozwi¹zañ praktycznych.

– przeprowadzenie modelowania procesów b¹dŸ badañ ankietowych. jak wynika z przeprowadzonych wywiadów z dyrektorami JBR. Badanie statutowe. Skromne œrodki bud¿etowe przeznaczone na zasilanie badañ prowadzonych w JBR powodowa³y. Dotyczy to tych JBR. który swoje kluczowe kompetencje w zakresie technologii materia³ów dla optoelektroniki. – prowadzenie szkoleñ personelu technicznego firmy. jak i technologii oraz informacji63. Badania statutowe. którym dostarcza zarówno materia³ów. Sosnowska: Reforma jednostek badawczo-rozwojowych. – certyfikacja jakoœci. SGH. a co za tym idzie i kadrowej. Instytut realizuje tak¿e programy badawcze wspólnie z innymi jednostkami badawczymi i przedsiêbiorstwami.rozpoczêtej reformy JBR w kierunku zbli¿enia ich problematyki badawczej do oczekiwañ klientów i przedsiêbiorców61. Wynika to zarówno ze s³abej kondycji JBR. Podstawowe formy transferu wiedzy ITME do przedsiêbiorstw to sprzeda¿ produktów wykonywanych wed³ug unikatowych. zaczyna siê stopniowo w niektórych JBR poprawiaæ62. A. – przekazywanie dokumentacji technicznej (odp³atne. które maj¹ rzeczywiste osi¹gniêcia badawcze. i st¹d s³abo anga¿owa³y siê we wspó³pracê z przedsiêbiorstwami. np. pozwalaj¹ce na wykorzystanie ich rezultatów w praktyce przedsiêbiorstw. Tam¿e. czy p³ytki krzemowe i warstwy epitaoksialne dla firm polskich i zachodnioeuropejskich. – sprzeda¿ licencji na wykorzystywanie patentów. ¿e oferta projektów przeznaczonych dla przedsiêbiorstw nie jest bogata i na tyle atrakcyjna. p³ytki wysokooporowego fosforku indu i arsenku galu. KnoP. znalaz³y siê po 1989 roku w trudnej sytuacji materialnej. Formy transferu technologii z JBR do przedsiêbiorstw: – informacje w Ÿród³ach publikowanych i komputerowych bazach danych. precyzyjnych elementów i szablonów. Wymienione formy transferu s¹ w warunkach polskich stosunkowo s³abo rozwiniête. dla mikrosystemów i materia³ów kompozytowych wykorzystuje we wspó³pracy z wieloma firmami. – udzia³ kadry JBR w prowadzeniu firmy. SGH. Za przyk³ad mo¿e s³u¿yæ Instytut Technologii Materia³ów Elektronicznych (ITME). w³asnych technologii. Sytuacja ta. Transfer technologii fos61 Formy transferu technologii z JBR Wspó³praca JBR z firmami ITME 62 63 Szerzej na ten temat: A. past elektronicznych. które podobnie jak ca³a sfera nauki. IFGN. Sprzedawane s¹ tak¿e ró¿norodne us³ugi na opracowanie technologii i badania aplikacyjne konstrukcji laserowych. Warszawa 2002 (maszynopis). 2001 (maszynopis). 49 . Sosnowska: Transfer wiedzy ze sfery nauki do przedsiêbiorstw. – przekazywanie wiedzy eksperckiej (doradztwo). ¿eby wywo³aæ oczekiwane ssanie innowacji przez firmy. b¹dŸ nieodp³atne) projektów innowacji.

Z kolei niezbêdny warunek skutecznej wspó³pracy dla sfery B+R. Wnioski. który dostarcza wiedzy realizuj¹c wspólne projekty inwestycyjne z firmami budowlanymi na terenie ca³ego kraju. – posiadanie programów. s¹ pozytywne i zachêcaj¹ do rozszerzania takiej formy dzia³alnoœci tych placówek. Dworczykiem. Jw. 50 . natomiast firmy zdobywaj¹ technologie i know-how. które wymagaj¹ tworzenia wspólnych konsorcjów badawczych. 64 65 66 Tam¿e. Warszawa 1998. Badacze wykorzystuj¹ œrodki dla tworzenia nowej wiedzy. Warunki skutecznej wspó³pracy z firmami Mo¿na zgodziæ siê z M. 49. Korzyœci z takiej wspó³pracy odnosz¹ zarówno JBR. – przygotowane kierownictwo przedsiêbiorstwa do odpowiedniej wspó³pracy na ró¿nych poziomach zarz¹dzania. Innym przyk³adem s¹ wspólne prace badawcze ekspertów tego Instytutu z firm¹ Polski Cement z Krakowa nad zwiêkszeniem udzia³u nawierzchni cementowych na polskich drogach. jak i firmy. planów usprawnieñ w zarz¹dzaniu. – starania o wejœcie do ró¿nych programów poznawczych oferowanych przez Uniê Europejsk¹66. – przygotowanie œrodków finansowych w³asnych lub mo¿liwych do pozyskania na dzia³alnoœæ innowacyjn¹.forku indu zaowocowa³ te¿ powstaniem wspólnego przedsiêwziêcia z firm¹ Unicore z Belgii. zb. ¿e podstawowe warunki skutecznej wspó³pracy z zapleczem badawczo-rozwojowym dla MSP s¹ nastêpuj¹ce: – posiadanie przez przedsiêbiorstwo strategii rozwojowej. co stanowi rozwi¹zanie innowacyjne w stosunku do powszechnie stosowanych nawierzchni asfaltowych65. które mog¹ zastosowaæ w praktycznej dzia³alnoœci. zewnêtrznej w stosunku do przedsiêbiorstw. IBDM Kolejny przyk³ad to transfer technologii z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDM). jakie wyp³ywaj¹ z tych i innych pozytywnych przyk³adów transferu technologii z polskich JBR do przedsiêbiorstw.: Zarz¹dzanie innowacjami i transferem technologii. Wybrane problemy. Pr. restrukturyzacyjnej. aby oferta wspó³pracy z przedsiêbiorstwami dawa³a im szansê na utrzymanie zdolnoœci do konkurowania na rynku z za³o¿eniem dostosowania siê do rosn¹cych wymagañ odbiorców nowych produktów i technologii. to utrzymanie technicznego poziomu nowoczesnoœci badañ. s. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. która uruchomi produkcjê monokryszta³ów fosforku indu dla telefonii komórkowej na podstawie licencji ITME64. Okazj¹ mo¿e tu byæ wspólna realizacja projektów w ramach europejskich programów ramowych.

na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci rozpoczê³a dzia³alnoœæ 1 stycznia 2001 r. organizowanie szkoleñ. Dlatego w tym rozdziale omówione bêd¹ g³ównie instytucje dzia³aj¹ce w gospodarce polskiej. a miêdzy innymi: zorganizowanych kompleksów gospodarczych – parków technologicznych. W 2002 r.3. nast¹pi³o po³¹czenie PARP i Agencji Techniki i Technologii (marzec 2002) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (maj 2002).pl i wydawnictwie PARP „Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2001–2002”. W ramach dzia³alnoœci finansowej Agencja mo¿e udzielaæ po¿yczek i dotacji podmiotom dzia³aj¹cym na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoœci. Systemy wspierania innowacji w Polsce i krajach UE • Instytucje rz¹dowe wspieraj¹ce innowacje i transfer technologii. 3.parp. podaje przyk³ady parków technologicznych w Polsce i wybranych krajach UE oraz inne instrumenty/oœrodki wspierania innowacyjnoœci i transferu technologii w krajach UE. Dzia³alnoœæ instytucji rz¹dowych w Niemczech przedstawiona jest przy okazji omawiania finansowania innowacji. jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP) w Polsce. Do zadañ PARP nale¿y œwiadczenie us³ug doradczych i eksperckich. obejmowaæ akcje i udzia³y w spó³kach realizuj¹cych ustawowe zadania PARP67. czy Ministerstwo ds. przedsiêwziêæ promocyjnych i informacyjnych oraz gromadzenie i udostêpnianie informacji istotnych dla przedsiêbiorców. • Prezentacja organizacji regionalnych. Instytucje rz¹dowe Wspieraniem innowacji i transferem technologicznym zajmuje siê szereg instytucji centralnych i regionalnych. 67 PARP Wiêcej informacji uzyskaæ mo¿na w witrynie internetowej http://www. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. których celem jest poprawa efektywnoœci wykorzystania lokalnych zasobów czynników produkcji i korzyœci skali infrastruktury – klastery.1. wyodrêbnionych organizacyjnie i opartych na nieruchomoœciach oœrodkach – inkubatorów przedsiêbiorczoœci i centrów technologicznych.gov. 51 . • Aneks zaœ prezentuje kszta³owanie idei parków technologicznych. Wiod¹ce znaczenie wœród nich maj¹ instytucje rz¹dowe. staj¹c siê nastêpc¹ prawnym Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. • Prezentacja znanych idei wspó³pracy ró¿nych przedsiêbiorstw danego regionu geograficznego. Nale¿y do nich zaliczyæ takie. Kszta³cenia i Badañ w Niemczech.

Jej statutowym celem jest wspomaganie procesu transformacji przedsiêbiorstw polskich w efektywne zdolne podmioty do dzia³ania w warunkach gospodarki rynkowej. – optymalizacji warunków transferu technologii i komercjalizacji rezultatów badañ z instytucji naukowych do praktyki 69 gospodarczej . Organizacje regionalne Do instytucji tych mo¿na zaliczyæ parki technologiczne.com. – pe³nienie funkcji aktywnego inwestora.ARP Agencja Rozwoju Przemys³u68 (ARP) jest kolejn¹ instytucj¹. 3. Opladen 1988. porêczeñ. Drexler (red). Poza parkami zalicza siê do nich inkubatory przedsiêbiorczoœci. Parki technologiczne s¹ instytucjami zaliczanymi do zorganizowanych kompleksów gospodarczych. Technologieparks. Pomoc w restrukturyzacji przedsiêbiorstw polega na udzielaniu podmiotom gospodarczym wsparcia w formie po¿yczek. specjalne strefy ekonomiczne. centra technologiczne/innowacyjne. Parki technologiczne Park technologiczny Park technologiczny to zainicjowany i subwencjonowany ze œrodków publicznych zorganizowany kompleks gospodarczy. 52 . Regionalne Parki Przemys³owe Do cennych inicjatyw ARP nale¿y zaliczyæ tworzenie regionalnych parków przemys³owych w oparciu o maj¹tek restrukturyzowanych przedsiêbiorstw.arp. – zarz¹dzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz infrastruktur¹ porestrukturyzacyjn¹. w ramach którego realizowana jest polityka w zakresie: – wspomagania m³odych innowacyjnych przedsiêbiorstw nastawionych na rozwój produktów i metod wytwarzania w technologicznie zaawansowanych bran¿ach. centra transferu technologii (lista utworzona na podstawie ankiety PARP zamieszczona jest w ankesie). centra doskona³oœci. parki przemys³owe. Regionalne Parki Przemys³owe umo¿liwi¹ podejmowanie dzia³alnoœci gospodarczej przez ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. inkubatory przedsiêbiorczoœci. Dose. Voraussetzungen. centra drobnej wytwórczoœci. A. faktoringu. która mo¿e odegraæ du¿e znaczenie we wspieraniu innowacji. na doradztwie i na prowadzeniu specjalistycznych szkoleñ. http://www.pl N. 68 69 Wiêcej informacji w witrynie internetowej ARP. 31–36. G³ównymi kierunkami dzia³alnoœci ARP s¹: – pomoc w restrukturyzacji finansowej i organizacyjno-doradczej przedsiêbiorstw pañstwowych i spó³ek prawa handlowego. s.2. Bestandaufnahme und Kritik.

Dane teleadresowe polskich parków technologicznych. Oprócz tradycyjnych funkcji realizowanych w inkubatorach podejmuj¹ szereg dzia³añ zorientowanych na transfer i komercjalizacjê nowych produktów i technologii. inkubatorów przedsiêbiorczoœci znaleŸæ mo¿na pod adresem: http://www. – us³ugi wspieraj¹ce biznes. doradztwo ekonomiczne.technopolie.pl/index2. – wspó³praca z centrami technologicznymi na œwiecie i innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê transferem technologii. strefy ekonomiczne (tabela 3.org. – optymalizacjê warunków dla transferu i komercjalizacjê technologii poprzez: Funkcje kompleksów gospodarczych Inkubatory przedsiêbiorczoœci Funkcje inkubatorów Ukierunkowanie kompleksów gospodarczych 53 .html Inkubatory przedsiêbiorczoœci i centra technologiczne Inkubatory przedsiêbiorczoœci i centra technologiczne to wyodrêbnione organizacyjnie i oparte na nieruchomoœci oœrodki ³¹cz¹ce ofertê lokalow¹ z us³ugami wspieraj¹cymi rozwój ma³ych firm. finansowe. patentowe. Funkcjonowanie kompleksów gospodarczych jest ukierunkowane na: – wspomaganie rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. przedsiêbiorców oraz pracowników firm. – generowanie innowacyjnego œrodowiska oraz efektów synergicznych poprzez bliskoœæ i bezpoœrednie kontakty naukowców. prawne. – tworzenie w³aœciwego klimatu dla podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej i realizacji przedsiêwziêæ innowacyjnych.2. Dzia³ania kompleksów gospodarczych: – dostêp do laboratoriów badawczych. G³ówne funkcje inkubatorów obejmuj¹ wspomaganie rozwoju nowo powsta³ych firm oraz optymalizacjê warunków dla transferu technologii poprzez: – dostarczanie odpowiedniej powierzchni na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. – doradztwo technologiczne i patentowe.1). np. instrumentów lub programów komputerowych. – dzia³anie przedsiêbiorstw w oparciu o wysokie technologie opatentowane przez placówki naukowo-badawcze lub wykorzystanie procesów. Parki technologiczne s¹ wiêksze od inkubatorów przedsiêbiorczoœci. – wykorzystanie wiedzy naukowców i studentów przy œwiadczeniu us³ug doradczych.sooipp. – pomoc w pozyskiwaniu œrodków finansowych. Zorganizowane kompleksy gospodarcze obejmuj¹ natomiast szerok¹ grupê wyodrêbnionych i opartych na nieruchomoœci oœrodkach posiadaj¹cych ofertê lokalow¹ oraz ofertê us³ug wspieraj¹cych ma³e i œrednie firmy. organizacyjne i technologiczne.

dostarczenie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, us³ugi wspieraj¹ce biznes, np. doradztwo ekonomiczne, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne, tworzenie w³aœciwego klimatu do podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej i realizacji przedsiêwziêæ innowacyjnych, tzw. efekty synergiczne, – kontakty z instytucjami naukowymi i ocenê przedsiêwziêæ innowacyjnych.
Tabela 3.2.1. G³ówne kryteria wyró¿nienia poszczególnych typów zorganizowanych kompleksów gospodarczych
Typ oœrodka Kryteria wyodrêbnienia Typ firm-lokatorów Park przemys³owy MSP, zak³ady du¿ych firm Produkcja Inkubator przedsiêbiorczoœci Nowo tworzone Centrum technologiczne Ma³e technologiczne firmy Nowe produkty i technologie Ograniczony (z regu³y 3-5 lat) Szeroka oferta Referencyjny Park naukowy / technologiczny MSP, jednostki badawcze i laboratoria, instytuty naukowo-badawcze Nowe produkty, technologie, us³ugi technologiczne Nieograniczony Nie przewiduje siê Wy¿szy od rynkowego w regionie (z regu³y 20–30%) Ponadregionalne Bardzo silna

Rodzaj aktywnoœci firmy Okres pobytu w oœrodku Us³ugi wspieraj¹ce biznes Poziom czynszu

Bez ograniczeñ

Nieograniczony Nie przewiduje siê Referencyjny

Ograniczony (z regu³y 3-5 lat) Szeroka oferta Referencyjny

Oddzia³ywanie oœrodka Regionalne Technologiczna orientacja Brak firm

Lokalne Zró¿nicowana

Regionalne Silna

ród³o: K.B. Matusiak, E. Stawasz, Przedsiêbiorczoœæ i transfer technologii, ¯yrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiêbiorczoœci, £ódŸ, ¯yrardów 1998, s. 132.

Przyczyny powstawania kompleksów gospodarczych

Za tworzeniem zorganizowanych kompleksów gospodarczych przemawia szereg argumentów, takich jak np.: – komasacja ma³ych i œrednich firm na jednym obszarze u³atwia: wzajemne kontakty miêdzy przedsiêbiorstwami, tworzenie nowoczesnych powi¹zañ kooperacyjnych, tworzenie innowacyjnego klimatu, – mo¿liwoœæ wsparcia w zakresie startu nowo powstaj¹cych ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez: zorganizowan¹ pomoc konsultingowo-doradcz¹, obni¿kê kosztów sta³ych w wyniku dostêpu do wspólnych urz¹dzeñ serwisowych, uproszczenie pracy biurowej,

54

–

– – – –

wzajemn¹ pomoc, wymianê doœwiadczeñ miêdzy firmami, mo¿liwoœæ wspólnych przedsiêwziêæ, ³atwiejszy wspólny kontakt z instytucjami finansowymi, zacieœnianie powi¹zañ nauki z praktyk¹ gospodarcz¹ poprzez: lokalizacjê w pobli¿u oœrodków akademickich, wspólne konferencje, seminaria, warsztaty innowacyjne, wspomaganie zespo³ów badawczych w utworzeniu w³asnej firmy wykorzystuj¹cej wyniki badañ, uczestnictwo przedstawicieli uczelni w radach nadzorczych, dostêp pracowników firm do laboratoriów i akademickich oœrodków, tworzenie nowych miejsc pracy, stymulacja rozwoju regionalnego i zmian strukturalnych, realizacja specjalnych przedsiêwziêæ badawczo-produkcyjnych, mo¿liwoœæ przeniesienia uci¹¿liwych dla otoczenia firm na 70 obrze¿a aglomeracji miejskich, itp. .

Obecnie parki technologiczne uznawane s¹ za podstawowy instrument promocji ma³ych firm innowacyjnych oraz wspierania przedsiêbiorczoœci. St¹d te¿ powstaj¹ one jako wspólny wysi³ek sektora nauki, w³adz publicznych i pañstwowych oraz instytucji finansowych (spó³ki venture capital, instytucje ubezpieczeniowe i kredytowe). Niezale¿nie od tworzenia parków technologicznych, pojawi³y siê koncepcje tworzenia inkubatorów przedsiêbiorczoœci i centrów technologicznych, w których po³o¿ono g³ówny nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy, co by³o spowodowane m.in. trudn¹ sytuacj¹ na rynku pracy. St¹d te¿ inicjatywa w³adz lokalnych skupi³a siê na tworzeniu inkubatorów przedsiêbiorczoœci. Ogó³em w roku 2001 dzia³a³y 44 inkubatory przedsiêbiorczoœci i centra technologiczne, 20 centrów transferu technologii i informacji71. Oœrodki te tworzone s¹ we wszystkich regionach kraju. Jednak¿e 70% z nich powsta³o w regionach zagro¿onych bezrobociem lub w tradycyjnych regionach przemys³owych, stoj¹cych w obliczu przekszta³ceñ strukturalnych. Natomiast w regionach po³udniowo-wschodnich i wschodnich, charakteryzuj¹cych siê niskim poziomem rozwoju gospodarczego i niskim potencja³em przedsiêbiorczoœci, obserwuje siê niewielkie zainteresowanie tworzeniem inkubatorów i centrów technologicznych. Inkubatory/centra technologiczne wp³ywaj¹ na tworzenie zarówno nowych podmiotów, jak i nowych miejsc pracy. Z badañ wyCharakterystyka kompleksów gospodarczych

70 71

K.B. Matusiak, E. Stawasz, Przedsiêbiorczoœæ.... , op. cit, s. 131–133. Oœrodki innowacji i przedsiêbiorczoœci w Polsce. SOOIPP- Raport 2001, Katedra Uniwersytetu £ódzkiego £ódŸ 2001, s. 13.

55

nika, i¿ co trzecia nowo powsta³a firma by³a za³o¿ona przez osobê bezrobotn¹. W wiêkszoœci inkubatorów i centrów technologicznych maksymalny okres pobytu wynosi³ 3 lata. Œrednia firma z inkubatora i centrum technologicznego zajmuje powierzchniê ok. 100 m2 i tworzy 4,7 miejsca pracy. Mniejsze zatrudnienie maj¹ firmy nowo tworzone, a najwiêksze tzw. lokatorzy strategiczni, tj. lokatorzy posiadaj¹cy stabiln¹ sytuacjê na lokalnym rynku. Podstawowe charakterystyki inkubatorów i centrów technologicznych zawarto w tabeli 3.2.2.
Tabela 3.2.2. Charakterystyka inkubatorów i centrów technologicznych

Wyszczególnienie Œrednia dla wszystkich oœrodków

Powierzchnia ca³kowita 2423,1

ogó³em 18

Liczba firm nowo utworzonych (w % ) 46,2

Miejsca pracy 89

Rozk³ad wed³ug formy organizacyjno-prawnej Stowarzyszenia Fundacja Zak³ad bud¿etowy S.A. Spó³ki z o.o. 2527 2936 1406 1556 2306 16 22 20 13 21 50,0 50,8 21,5 36,6 53,2 96 91 77 49 94

ród³o: K.B.Matusiak, E. Stawasz, Przedsiêbiorczoœæ...op.cit, s. 177.

Listy teleadresowe inkubatorów i centrów technologicznych znaleŸæ mo¿na pod adresem: http://www.sooipp.org.pl/index2.html Centra Doskona³oœci http://www.6pr.pl/s5o/centra_dosk/index.html Centra doskona³oœci Do innych organizacji regionalnych wspieraj¹cych innowacje nale¿y zaliczyæ centra doskona³oœci. S¹ one zespo³ami naukowców o wybitnych osi¹gniêciach, wspó³pracuj¹cych w zakresie wspólnego strategicznego tematu, maj¹cego du¿e znaczenie dla gospodarki danego kraju. S¹ one czêsto okreœlane jako laboratoria bez œcian, poniewa¿ pozwalaj¹ na wykorzystanie najlepszych zespo³ów badawczych oraz zaplecza badawczego ró¿nych instytucji, skuteczn¹ koordynacjê projektów oraz wdro¿enie wyników badañ, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu konkurencyjnoœci kraju. Centra takie dzia³aj¹ pod wspólnym kierownictwem naukowym i administracyjnym, zachowuj¹c jednak du¿¹ niezale¿noœæ jednostek je tworz¹cych. Program badawczy centrum ma du¿y wp³yw na gospodarkê oraz jakoœæ ¿ycia, poprzez œcis³¹ integracjê z sektorem przemys³u i innymi u¿ytkownikami badañ. Œrodki na dzia³alnoœæ centrów pochodz¹ najczêœciej od centralnego organu nadzoruj¹cego politykê naukow¹ pañstwa i s¹ uzupe³niane z innych Ÿróde³.

Program badawczy CD

56

¿e odegraj¹ one wiod¹c¹ rolê w strategii innowacyjnej kraju. Zak³ada siê. 246. Mass. W Polsce inicjatywê tworzenia centrów doskona³oœci rozpoczêto we wrzeœniu 1999 roku. kiedy to na stronach internetowych KBN opublikowano zaproszenie do sk³adania wniosków. 1956. kiœcie) technologii72 Idea wspó³pracy ró¿nych przedsiêbiorstw ulokowanych w danym regionie geograficznym celem poprawy efektywnoœci wykorzystania lokalnych zasobów czynników produkcji i korzyœci skali infrastruktury by³a obecna w pracach wybitnych ekonomistów ju¿ w latach piêædziesi¹tych XX wieku73. Rozwój wielkich korporacji ³¹cz¹cych ró¿ne rodzaje dzia³alnoœci w ramach jednej organizacji o scentralizowanej strukturze i prowadz¹cych interesy w skali globalnej w latach szeœædziesi¹tych i osiemdziesi¹tych odwróci³ uwagê ekonomistów od uk³adów wspó³pracy regionalnej podmiotów pracuj¹cych dla rynków krajowych b¹dŸ lokalnych. M. Ostatecznie podjêto decyzjê powo³ania 5 pilota¿owych centrów. – program badawczy CD musi byæ oparty na aktualnie najlepszych badaniach naukowych i musi zawieraæ elementy zarówno badañ podstawowych. jeden z instytutów naukowych musi pe³niæ rolê jednostki wiod¹cej. Zaœ wspó³praca z innymi centrami doskona³oœci powinna przyczyniæ siê do integracji polskiego œrodowiska naukowego i wykorzystania jego potencja³u naukowego. Porter badaj¹c istotê konkurencji w warunkach globalizacji zwraca³ uwagê na znaczenie gron i idei lokalizacji w osi¹ganiu przewagi konkurencyjnej. Porter: Porter o konsumpcji. 3.F. Isarda: Location and Space Economy. „Chocia¿ w miarê globalizacji dawne 72 Klastery 73 Jedn¹ z najbardziej znanych by³a praca: W.W raporcie OECD kandyduj¹cym instytucjom do utworzenia centrum okreœlono nastêpuj¹ce wymagania: – CD musi sk³adaæ siê z co najmniej dwóch instytutów naukowych i co najmniej jednej organizacji. ¿e co 3–4 lata powstawaæ bêdzie 4–5 nowych centrów. jak i stosowanych. Utworzone centra doskona³oœci to zespo³y prowadz¹ce badania na najwy¿szym poziomie naukowym. Warszawa 2001.3. przy wykorzystaniu ró¿nych instytucji. 57 . Ponadto zak³ada siê. M. a przed zamkniêciem konkursu 29 paŸdziernika otrzymano 59 wniosków. PWE. u¿ytkownika wyników badañ. – instytucje tworz¹ce CD musz¹ utworzyæ konsorcjum przez zawarcie formalnej umowy. które bêd¹ dzia³aæ przez 6 lat. Cambridge. MIT Press. s. Klastery (grona.

s. dostêp do informacji. Zdaniem Portera grona bardziej odpowiadaj¹ istocie konkurencji. ¿e grona mog¹ byæ tworzone w dziedzinach tradycyjnych (np. s. które jednak¿e wykorzystuj¹ najnowsze zdobycze techniki (np. ale przede wszystkim wspó³czesne grona powinny tworzyæ siê w dziedzinach nowoczesnych technologii opartych na wiedzy (np.. komplementarnoœæ oraz przep³ywy technologii. Porter. grono multimedialne z Zatoki San Francisco)77. s. po³¹czon¹ przedsiêbiorstwami i wzajemnie siê uzupe³niaj¹c¹. Portera i podanych przez niego przyk³adów wynika. Geograficzny zasiêg grona mo¿e obejmowaæ jedno miasto lub stan. informacji marketingu i potrzeby klientów przekraczaj¹ce granice firm i sektorów”78. – ³atwoœæ zdobycia kwalifikowanych pracowników. gromadziæ siê w kupki nie wydaje siê najlepsze. J w. 49–256.. ¿e grona wymuszaj¹ od w³adz prowadzenie polityki naukowo-ekonomicznej sprzyjaj¹cej konkurencyjnoœci oraz polityki mikroekonomicznej. Bior¹c to pod uwagê M. a nawet czêœci œwiata. 74 75 76 77 78 79 Propozycja polskiej nazwy klaster dla angielskiego cluster: co znaczy grono.Definicja grona przyczyny tworzenia gron czêœciowo utraci³y znaczenie. 248. Portera „Grono (klaster) jest to znajduj¹ca siê w geograficznym s¹siedztwie grupa przedsiêbiorstw i powi¹zanych z nimi instytucji zajmuj¹cych siê okreœlon¹ dziedzin¹. b¹dŸ kalifornijskie grono win). op. kiœæ. 255. systemy komputerowego programowania obuwia w gronie w³oskim). Porter zwraca uwagê na: – dostêpnoœæ wyspecjalizowanej infrastruktury. to jednak wci¹¿ roœnie ich nowa rola w konkurencji wystêpuj¹cej w gospodarce cechuj¹cej siê coraz wiêksz¹ z³o¿onoœci¹. Porter zwraca uwagê. Tam¿e. 265–280. Koncepcja grona jest nowym sposobem podejœcia do konkurencyjnoœci firmy wskazuj¹c na jej zale¿noœæ nie tylko od czynników zewnêtrznych. s. s.. dostêp do instytucji i dóbr publicznych. Tam¿e. 247. ale od jej lokalizacji w regionie. w kraju. której celem powinno byæ usuwanie przeszkód na drodze do rozwoju i do podnoszenia poziomu istniej¹cych oraz pojawiaj¹cych siê gron75. J w. w³oskie grono obuwia skórzanego i towarów modnych. Mo¿e jednak grona technologiczne? M. 58 . u³atwienie dostêpu do Ÿróde³ innowacji . – komplementarnoœæ. 79 – wiêksza innowacyjnoœæ. ród³a przewagi konkurencyjnej Rozwijaj¹c Ÿród³a przewagi konkurencyjnej firm ulokowanych w gronach M. opartej na wiedzy i dynamicznej”74. Zdaniem M. umiejêtnoœci. Z lektury pracy M. ca³y kraj a nawet grupê s¹siednich krajów”76. cit. gdy¿ „wychwytuj¹ wa¿ne powi¹zania.

W oparciu o analizê funkcjonowania klasterów i sieci W. Po pi¹te – wspieraj¹c grona w³adze nie powinny ograniczaæ b¹dŸ wkraczaæ w konkurencjê. Witkowski: Organizacja grup kooperacyjnych przedsiêbiorstw. Dobrze dzia³aj¹ce grona wychodz¹ poza sieci hierarchiczne. tworzone wokó³ okreœlonych technologii i lokalizacji w sposób nieformalny. Model w³oski klastera (Terza Italia) Koniecznoœæ konkurowania z wchodz¹cymi na rynek W³och sieciami supermarketów zmusi³a w³aœcicieli drobnych sklepów i punktów us³ugowych do znalezienia skutecznych sposobów obni¿enia kosztów dzia³alnoœci. Terza Italia 80 81 Tam¿e. Witkowski przedstawi³ modele ró¿nych rozwi¹zañ81. weryfikowane natychmiast przez rynek. Wzór klasycznego klastera w³oskiego z tego okresu przedstawia rysunek 3.Wskazuje siê równie¿ na to. W Europie grona wystêpuj¹ w wielu krajach. Lektura pracy M. W. sta³y siê wzorem dla wiêkszych organizacji obejmuj¹cych swym dzia³aniem tak¿e sferê produkcyjn¹. w której bliskie s¹siedztwo firm i instytucji zapewnia istnienie pewnych rodzajów wspólnoty oraz wiêksz¹ czêstotliwoœæ i znaczenie interakcji. wokó³ których s¹ utworzone. Po drugie – gronom nie towarzyszy formalna struktura administracyjna.1. firmami i instytucjami”80. s. Zasoby Internetu 2002. 59 . gdy¿ wzrost kosztów prowadzenia dzia³alnoœci zaczyna dominowaæ nad wykorzystaniem korzyœci wysokiej lokalizacji i wspó³pracy. Po czwarte – odpowiednia polityka zmierzaj¹ca do rozwoju gron powinna bazowaæ na istniej¹cych b¹dŸ pojawiaj¹cych siê dziedzinach dzia³alnoœci gospodarczej.3. 283. Po trzecie – grona mog¹ tworzyæ siê i zamykaæ zale¿nie od pozycji konkurencyjnej sektorów. ¿e „grono jest odmian¹ sieci. Samoistnie powstaj¹ce struktury. przekszta³caj¹c siê w siatkê licznych nak³adaj¹cych siê na siebie i p³ynnych po³¹czeñ miêdzy poszczególnymi osobami. wykorzystywane s¹ powi¹zania administracyjne wystêpuj¹ce w danym regionie. Portera pozwala na przeœledzenie jeszcze innych nie wymienionych cech gron: Po pierwsze – s¹ to ugrupowania p³ynne.

Model w³oski klastera Firmy nale¿¹ce do klastera ród³o: Organizacja grup kooperacyjnych przedsiêbiorstw. najwiêksz¹ tego typu inicjatyw¹ by³ duñski program sieciowania – program rz¹dowy realizowany w latach 1988– –1993. G³ównym za³o¿eniem programu duñskiego by³o wspomaganie z zewn¹trz procesu tworzenia wiêzów kooperacyjnych.3. – brak wyodrêbnionej struktury zarz¹dzaj¹cej (koordynuj¹cej).1. – du¿y stopieñ uzale¿nienia od rz¹du centralnego. Kluczow¹ osob¹ jest broker sieciowy. Cechy charakterystyczne: – brak sformalizowania struktury. – brak powi¹zañ kapita³owych. Model duñski klastera Duñski klaster Przeniesienie modelu opartego na przedsiêbiorstwach rodzinnych i silnych powi¹zaniach o charakterze nieformalnym jest trudne do wykonania. uwzglêdniaj¹cych lokaln¹ sytuacjê i priorytety. 60 .Rysunek 3. Z kolei koniecznoœæ zapewnienia ma³ym i œrednim firmom mo¿liwoœci konkurowania na rynku z du¿ymi przedsiêbiorstwami zmusza³a do poszukiwania nowych rozwi¹zañ. Jak ju¿ wiadomo. – d³uga tradycja silnych Cechów Rzemieœlniczych. – zwi¹zki pomiêdzy firmami inicjowane przez w³aœcicieli. Dodatkowo do cech charakteryzuj¹cych w³oski model tworzenia grup kooperacyjnych przedsiêbiorstw mo¿na zaliczyæ uwarunkowania kulturowe. który inicjuje i u³atwia kontakty miêdzy partnerami. – silne zale¿noœci i powi¹zania lokalne. a mianowicie: – bliskie zwi¹zki rodzinne w firmach i pomiêdzy firmami. Kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej podjê³y wiêc próby opracowania w³asnych modeli grup kooperacyjnych. – wysoki poziom regionalnej to¿samoœci (dialekty). pomaga identyfikowaæ mo¿liwe rozwi¹zania oraz doradza w jaki sposób wdra¿aæ nowe idee.

Model obejmowa³ kompleksowe dzia³ania.2. wiedzy i umiejêtnoœci oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. którymi dysponuje placówka B+R. w tym: – rozwijanie umiejêtnoœci neutralnego koordynatora sieci. Model holenderski klastera Metoda z powodzeniem wdro¿ona w Danii. Prowadzi to do zwiêkszenia dostêpu do zasobów informacji. w Holandii zosta³a jeszcze dopracowana i ukierunkowana. – opracowanie podzielonego na etapy programu szkoleniowego. – opracowanie jasno sprecyzowanej strategii dla klasterów/sieci kooperacyjnych. – zapewnienie dostêpnoœci œrodków diagnostycznych i analitycznych. Holenderski klaster 61 .3. a tym samym podniesienia konkurencyjnoœci oferowanych przez klaster wyrobów. Struktura taka umo¿liwia znaczne obni¿enie kosztów wdro¿enia prototypowych urz¹dzeñ i technologii (podzia³ kosztów pomiêdzy uczestników klastera/sieci).Rysunek 3. Holenderski model klastera zak³ada œcis³¹ wspó³pracê z placówk¹ naukow¹ (instytutem badawczo-rozwojowym) zapewniaj¹cym wsparcie w zakresie dostêpu do nowych technik i technologii. – neutralny broker sieciowy inspiruj¹cy i koordynuj¹cy dzia³ania klastera/sieci. Model duñski klastera Firmy nale¿¹ce do klastera Broker sieciowy ród³o: Organizacja grup kooperacyjnych przedsiêbiorstw. Cechy charakterystyczne: – program rz¹dowy koordynuj¹cy dzia³ania na szczeblu krajowym.

Rysunek 3. Na podstawie literatury mo¿na uwa¿aæ. Takie propozycje s¹ zawarte w projekcie Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjnoœci gospodarki”82. Model holenderski klastera Placówka B+R Broker sieciowy Firmy nale¿¹ce do klastra ród³o: Organizacja grup kooperacyjnych przedsiêbiorstw Cechy charakterystyczne: – nacisk na innowacje i technologie. W stosunku do poprzednio opisanych modeli gron nowoœci¹ w przytoczonych modelach europejskich jest ich po³¹czenie w sieæ z wmontowan¹ instytucj¹ brokera sieciowego. Warszawa 2002. Wolman: Rz¹dowe programy wspierania innowacyjnoœci w kontekœcie integracji z UE. VI Konferencja KSU dla MSP. Portera oraz wymienione doœwiadczenia europejskie mog¹ byæ przydatne w próbach adaptacji w narodowym systemie innowacji w Polsce. 1) W Europie grona wystêpuj¹ w wielu krajach. Przedstawione wy¿ej za³o¿enia koncepcji gron zawarte w pracy M. – œcis³a wspó³praca z oœrodkiem B+R. 62 . Inn¹ form¹ wykorzystywan¹ w dzia³alnoœci klastera mo¿e byæ tworzenie konsorcjum firm wspó³pracuj¹cych.3. którego zadaniem jest doradztwo i koordynacja dzia³añ klastera.3. ¿e w wielu przypadkach jest uzyskiwany synergiczny efekt ich wspó³pracy ekonomicznej. wœród których mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce. – aktywna polityka rz¹du. ¿e istniej¹ przes³anki wykorzystania koncepcji grona w systemie wspierania innowacji w Polsce. 82 E. Koncepcje gron w systemie wspierania innowacji w Polsce Klastery w Polsce Wydaje siê.

jak i w³asnoœciowej oraz organizacyjnej. w których grono bêdzie tworzone wokó³ nowych dziedzin gospodarki. przemys³ mleczarski czy przetwórstwo owocowo-warzywne. a z drugiej strony tak¹ szans¹ mo¿e byæ powstawanie licznych ma³ych i œrednich firm w dziedzinach nowoczesnych technologii. Z obserwacji doœwiadczeñ zagranicznych wynika. czy Tarnobrzeg stanowi¹cy oœrodek przemys³u chemicznego. którym jednak¿e. W zwi¹zku z oczekiwaniem wejœcia Polski do Unii Europejskiej nie jest wykluczone tworzenie ponadnarodowych klasterów technologii w pasie przygranicznym. Wszystkie one z punktu widzenia kryteriów lokalizacji mia³y cechy omawianych gron. b¹dŸ w regionie. czy klaster technologii. ¿e ta druga droga wydaje siê bardziej efektywna i nie nale¿y instytucjonaliKlastery ponadnarodowe 63 . Mog¹ one tworzyæ grona innego rodzaju oparte o wspó³pracê szkó³ wy¿szych i jednostek badawczych. Mo¿na tu wymieniæ oœrodek ³ódzki skoncentrowany wokó³ przemys³u lekkiego. œl¹ski zorientowany na rozwój górnictwa i hutnictwa. o ile spe³niaj¹ warunek uzupe³nienia istniej¹cych powi¹zañ. w³adze regionalne b¹dŸ centralne udzielaj¹ pewnego wsparcia organizacyjnego i finansowego. Bior¹c pod uwagê powy¿sze mo¿na s¹dziæ. W warunkach os³abienia tzw. czy te¿ ma to byæ struktura tworzona przez firmy dzia³aj¹ce na zasadach konkurencji. jako pewna struktura firm zgromadzonych wed³ug okreœlonego podobieñstwa ma byæ odgórnie.2) W Polsce mieliœmy ju¿ utworzone przemys³owe oœrodki regionalne o charakterze gron. 3) Szansê na powstawanie nowych gron technologicznych w polskich oœrodkach regionalnych stwarza z jednej strony unowoczeœnianie technologii istniej¹cych przedsiêbiorstw w dziedzinach tradycyjnych – co wi¹¿e siê z potrzeb¹ rozwoju sfery B+R i wzrostu kwalifikacji kadry. „starych regionów przemys³owych” istniej¹ mo¿liwoœci zast¹pienia ich przez nowe oœrodki. Powstaje jednak w¹tpliwoœæ. co tworzy zupe³nie nowe uwarunkowania dla lokalizacji dzia³alnoœci gospodarczej. organizacji pomostowych wspó³dzia³aj¹cych dla zdobycia przewagi konkurencyjnej w niszy technologicznej b¹dŸ produktowej. ¿e zostanie ukszta³towany model grona (klastera) technologicznego dostosowany do nowych warunków oraz polskiej specyfiki. programowany i tworzony wed³ug okreœlonego projektu. jednak o ich obecnym upadku zadecydowa³o obni¿enie konkurencyjnoœci wiod¹cego sektora (wiod¹cej firmy). 4) W wiek XXI wkroczyliœmy w Polsce z baga¿em istotnych zmian w strukturze produkcji przemys³owej zarówno bran¿owej. ma³ych firm innowacyjnych. np. niestety zwi¹zane z tradycyjnymi dziedzinami przemys³u.

2002 (maszynopis). S¹ to zarówno podmioty gospodarcze nastawione na zysk. Przewiduje siê zainteresowanie uczelni rozwiniêciem odpowiednich kierunków studiów. jak i instytucje typu non-profit. Nie s¹dzê jednak. 3.gov. Aport w³adz regionalnych do projektowanego kompleksu maj¹ stworzyæ tereny wyodrêbnione przez gminê Tarnów i gminê Wojnicz oraz Zak³ady Mechaniczne Tarnów. 330–340. Gadzia³a. Projekt opiera siê na idei rozbudowania przetwórstwa tworzyw sztucznych produkowanych w Zak³adach Azotowych w Tarnowie.zowaæ klasterów technologii jako organizacji. a raczej obserwuj¹c inicjatywy regionalne wspieraæ firmy. inne zaœ adresuj¹ us³ugi do du¿ych przedsiêbiorstw.pl i wydawnictwie PARP „Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2001–2002”. 85 Wiêcej informacji na temat organizacji otoczenia biznesu uzyskaæ mo¿na w witrynie internetowej http://www.parp. Projekt mog¹ koordynowaæ z powodzeniem w³adze regionalne. Jest jednak bardzo wa¿ne. Zak³ada siê stworzenie Inkubatora Przedsiêbiorczoœci w obiektach udostêpnionych przez Zak³ady Mechaniczne w Tarnowie. Organizacje otoczenia biznesowego Do instytucji tych zalicza siê instytucje wspieraj¹ce szeroko rozumian¹ przedsiêbiorczoœæ85. a tak¿e uruchomienia przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych. gdy¿ w tym zakresie wystêpuje silna konkurencja importu. aby projektowana struktura potrzebowa³a „czapki” w postaci firmy zarz¹dzaj¹cej. Portet.4. których profil produkcji czy us³ug pozwoli na wejœcie w kooperacyjne uk³ady lokalne prowadz¹ce do wytworzenia siê grona83. 83 84 64 . aby przeprowadziæ precyzyjne analizy rynkowe dotycz¹ce mo¿liwoœci zbytu produktów przetwórstwa tworzyw. w mniejszym stopniu do ma³ych i œrednich. Ca³oœæ przedsiêwziêcia maj¹ uzupe³niæ jednostki naukowo-badawcze ju¿ istniej¹ce w Zak³adach Azotowych Tarnów i Zak³adach Mechanicznych Tarnów. Starostwo Powiatowe Tarnów. Czêœæ z nich prowadzi dzia³alnoœæ skierowan¹ wy³¹cznie do sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. op. Gacek i W. Podjêta inicjatywa wydaje siê interesuj¹ca. szczególnie dlatego.cit. s. a w³adze regionu Tarnowa. Na podstawie informacji U. który jest ju¿ obecnie dojrza³ym oœrodkiem przemys³owym. maj¹ udzieliæ wsparcia nowo powstaj¹cym firmom. Tarnowski Klaster Przemys³owy Pewn¹ próbê stworzenia klastera przemys³owego podjêto w Tarnowie nazywaj¹c go Tarnowskim Klasterem Przemys³owym Plastikowa Dolina84. M. Te ostatnie maj¹ te¿ zaj¹æ siê produkcj¹ urz¹dzeñ i maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. ¿e przygotowane nowe struktury wpasowuj¹ siê w istniej¹ce uk³ady przestrzenne.

– zawodowe. Specjalne strefy ekonomiczne86 Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych zosta³a powo³ana 20 paŸdziernika 1994 roku. Powy¿sze cele stanowi¹ podstawê Specjalne strefy ekonomiczne 86 Specjalna Strefa Ekonomiczna.pl. – bhp.pl 65 . – z zakresu aktywizacji zawodowej. Dzia³alnoœæ oœrodków koncentruje siê na organizacji ró¿nego rodzaju szkoleñ. – audyt technologiczny. minimum sanitarne. – pomoc w transferze i komercjalizacji technologii. ksiêgowoœci i doradztwa podatkowego. przeciwpo¿arowe. W wiêkszoœci mo¿na spotkaæ us³ugi w obszarze marketingu. podstawy Worda. Windows. pracuj¹ce na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoœci. Tematycznie wszystkie oœrodki oferuj¹ doradztwo i szkolenia z zakresu tworzenia nowej firmy.europark.3.czt. Krakowski Park Technologiczny http://www. wœród których dominuj¹ tematy: – z zakresu przedsiêbiorczoœci.5.6. W ustawie tej okreœlono podstawowe cele powo³ania strefy ekonomicznej: rozwój nowych rozwi¹zañ technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce polskiej. OSD Cele dzia³alnoœci OSD 3. – aktywne wspieranie inicjatyw lokalnej spo³ecznoœci w zakresie tworzenia i rozwijania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.tsse. Cele dzia³alnoœci OSD s¹ integralnie zwi¹zane z potrzebami i wymaganiami lokalnych rynków pracy i nowych technologii. Oœrodki szkoleniowo-doradcze Oœrodki szkoleniowo-doradcze (OSD) to nie nastawione na zysk jednostki doradcze.pl. – komputerowe. a tak¿e zwiêkszenie konkurencyjnoœci wyrobów i us³ug. Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec http://www. W szczególnoœci cele te obejmuj¹: – wspieranie i popularyzowanie idei przedsiêbiorczoœci. prowadzenie biura i obs³uga urz¹dzeñ biurowych. – aktywn¹ wspó³pracê z lokaln¹ i rz¹dow¹ administracj¹ oraz z innymi organizacjami w celu tworzenia wspólnej p³aszczyzny na rzecz rozwoju gospodarczego i spo³ecznego regionu. obs³uga komputera.cc. grafika komputerowa.com. Od lat na œladowym poziomie pozostaj¹ dzia³ania ukierunkowane na transfer technologiczny z instytucji naukowych do ma³ych firm oraz wspó³pracê z du¿ymi przedsiêbiorstwami. Excela. informacyjne i szkoleniowe. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro Park Wis³osan http://www. transferu i komercjalizacji nowych technologii oraz poprawy konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Stworzono w ten sposób mo¿liwoœæ lokalizacji na ich terenie firm wykorzystuj¹cych nowoczesne technologie.powo³ywania specjalnych stref ekonomicznych. W ustawie tej okreœlono tak¿e przywileje stosowane w stosunku do podmiotów dzia³aj¹cych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. takich jak na przyk³ad zwolnienia podatkowe. 66 . w których realizowany by³by transfer technologii do podmiotów gospodarczych. a tak¿e tworzenie parków technologicznych. czy te¿ mo¿liwoœæ zaliczania wydatków inwestycyjnych w ciê¿ar kosztów uzyskania przychodu. mo¿liwoœæ stosowania podwy¿szonych stawek amortyzacji œrodków trwa³ych.

• Prezentacja kierunków doskonalenia systemu innowacji: wzmocnienie fazy generowania wynalazków. Przedstawione propozycje zmian bêd¹ odnosiæ siê do tej grupy rozwi¹zañ. prawnych i organizacyjnych odnosz¹cych siê do narodowego systemu innowacji. zatem jego doskonalenie musi wi¹zaæ siê z rozwojem ca³oœci systemu. bez nadania mu rzeczywistego priorytetu w strategii rozwoju kraju. Kierunki doskonalenia systemu wspierania innowacji i transferu technologii w Polsce • Prezentacja s³aboœci krajowego systemu innowacji. Pozosta³e s³aboœci s¹ ju¿ immanentn¹ cech¹ przyjmowanych rozwi¹zañ ekonomicznych. ze szczególnym uwzglêdnieniem istotnych potrzeb dostosowawczych do oczekiwanego wejœcia do Unii Europejskiej. w du¿ym stopniu wynikaj¹cym z braków i niekonsekwencji transformacji systemowej. i te nie bêd¹ tu omawiane. tworzenie uk³adów wspó³pracy regionalnej. Czêœæ przyczyn s³aboœci systemu innowacji w Polsce mo¿na przypisaæ trudnoœciom gospodarki jako ca³oœci. po³¹czonego ze znacz¹cym zwiêkszeniem œrodków kierowanych do narodowego systemu innowacji ze wszystkich mo¿liwych Ÿróde³. System wspierania innowacji i transferu technologii jest istotn¹ ca³oœci¹ narodowego systemu innowacji (NSI). Nie uda siê uzyskaæ istotnego wzrostu poziomu innowacyjnoœci. Pomimo ¿e teza ta by³a wielokrotnie stawiana i uzasadniana. Przekonaniu o s³usznoœci powy¿szego stwierdzenia powinno towarzyszyæ kolejne – nie wystarczy dysponowaæ œrodkami. aczkolwiek takie próby s¹ od dawna podejmowane. a co za tym idzie wzrostu konkurencyjnoœci gospodarki. ¿e w Polsce (wed³ug stanu na koniec 2002 roku) nie dopracowano siê w pe³ni spójnego. sprawnego organizacyjnie i efektywnego systemu wspierania innowacji w przedsiêbiorstwach. wzmocnienie organizacji pomostowych na szczeblu centralnym i regionalnym.4. Przeprowadzone porównania i oceny wskazuj¹. czy samej gospodarki opartej za wiedzy. ale nale¿y je w³aœciwie wykorzystaæ. aczkolwiek ich znaczenie dla poziomu konkurencyjnoœci gospodarki jest bardzo du¿e. trzeba j¹ powtórzyæ. co wymaga ogromnej mobilizacji wszystkich ogniw narodowego systemu innowacji. NSI 67 . stworzenie przyjaznego otoczenia dla MSP.

aby „g³ówni aktorzy” sceny innowacyjnej mieli mo¿liwoœæ spe³nienia wyznaczonych im w systemie zadañ w jak najkrótszym czasie. Po pierwsze – spo³eczeñstwo i w³adze kraju musz¹ byæ przekonane. Po czwarte – okres wchodzenia Polski do Unii Europejskiej powinien sprzyjaæ integracji systemowej rozwi¹zañ stosowanych w Polsce z europejskim systemem badañ i wspierania innowacji oraz zwiêkszaæ mo¿liwoœæ wykorzystania funduszy strukturalnych oferowanych przez Uniê Europejsk¹ na cele rozwoju narodowego systemu innowacji. potrzebny jest d³ugookresowy program rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Program ten powinien byæ przedstawiony ocenie spo³eczeñstwa. Ich u¿ytkowanie generuje nowe potrzeby i cykl rozpoczyna siê na nowo. które musi zaaprobowaæ cele i koszty jego realizacji. Rola polityki powinna sprowadzaæ siê do stworzenia takich warunków realizacji cyklu innowacyjnego. w której ucieleœniaj¹ siê pomys³y innowacji oraz sfera produkcji przekszta³caj¹ca projekt w wyrób (us³ugê) rynkowy. Po trzecie – przy takim holistycznym podejœciu do realizacji celu wzrostu konkurencyjnoœci gospodarki polskiej mo¿na uzyskaæ synergiczne efekty wspó³dzia³ania czynników j¹ kszta³tuj¹cych. Cykl innowacyjny Podstawow¹ zasad¹ narodowego systemu innowacji w gospodarce rynkowej jest. ¿e wiedza i innowacje nie mog¹ byæ tylko has³em. który równie¿ w warunkach konkurencji nale¿y do najwa¿niejszych uwarunkowañ systemu. Po drugie – przyjêcie programu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy musi wi¹zaæ siê z jego konkretyzacj¹ i wskazaniem celów i zadañ realizacyjnych poszczególnych podsystemów wraz z okreœleniem œrodków ich wykonania. a te przekszta³caj¹ siê w realizacyjne projekty innowacji. ¿e g³ówne impulsy rozwoju innowacji powstaj¹ w sferze potrzeb. jak i sfery produkcyjnej. 68 . w którym jednym z podstawowych ogniw jest narodowy system innowacji. które staj¹ siê nastêpnie produktem b¹dŸ us³ugami. W realizacji cyklu innowacyjnego wiod¹c¹ rolê odgrywa sfera B+R. które z kolei. którym nie uda siê sprostaæ bez istotnych zmian rozwi¹zañ przyjmowanych dotychczas w NSI. ale musz¹ staæ siê rzeczywistym celem gospodarczo-spo³ecznym. bazuj¹c na zgromadzonych zasobach wiedzy. inspiruj¹ projekty badawcze. Jeœli tak to wspieranie innowacji musi dotyczyæ zarówno sfery B+R.Globalizacja oraz integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ stawiaj¹ nowe wyzwania przed polsk¹ gospodark¹. ¯eby tak by³o.

Generowanie i przep³yw projektów Organizacje pomostowe Wspó³praca regionalna 69 . Ich zadaniem powinno byæ dotarcie do przedsiêbiorstw z informacj¹ i pomoc¹ doradcz¹ oraz finansow¹ u³atwiaj¹c¹ stworzenie i realizacjê projektów innowacyjnych. mog¹ staæ siê wa¿nym Ÿród³em wiedzy i wynalazków oraz dostawc¹ projektów innowacji dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Aby projekty innowacji trafia³y ze sfery B+R do przedsiêbiorstw wzmocnione musi byæ kolejne ogniwo cyklu – transfer projektów do sfery realizacji. Uk³ady te. grupuj¹cych ró¿ne podmioty dzia³aj¹ce na danym terenie. które mog¹ znaleŸæ komercyjne wykorzystanie. firmach innowacyjnych. w których pracuje powa¿na liczba wykwalifikowanych pracowników naukowych. które mog¹ uzyskaæ korzyœci we wspó³pracy w dziedzinie technologii. inkubatory przedsiêbiorczoœci. Natomiast wybór i realizacje projektów musz¹ odbywaæ siê na ryzyko i odpowiedzialnoœæ samych przedsiêbiorców. b¹dŸ na szczeblu regionalnym (parki technologiczne. których immanentn¹ cech¹ jest ci¹g³e generowanie innowacji produktowych i technologicznych w odpowiedzi na sygna³y rynkowe. spopularyzowane w niektórych krajach Unii Europejskiej. zwane klasterami przemys³owymi (od angielskiego clusters) powinny dzia³aæ na zasadzie dobrowolnej wspó³pracy nawi¹zywanej na zasadzie wspólnych korzyœci. Dla u³atwienia transferu technologii utworzono tzw. W obecnym okresie organizacje te powinny mieæ œciœle zdefiniowane zadania oraz okreœlone œrodki publiczne wystarczaj¹ce dla realizacji wyznaczonych przez w³adze zadañ. Jednostki badawczo-rozwojowe. Zatem pomoc w rozwoju istniej¹cych firm innowacyjnych i wspieranie tworzenia nowych przez autorów pomys³ów innowacyjnych mo¿e byæ zaczynem dla dalszego rozwoju systemu innowacji. Dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw pomocne mo¿e byæ tworzenie uk³adów wspó³pracy regionalnej. agencje rozwoju regionalnego). Konsekwentnego wsparcia wymaga zatem sfera B+R usytuowana na zewn¹trz b¹dŸ wewn¹trz przedsiêbiorstw.W Polsce jednym z najs³abszych ogniw NSI jest faza generowania wynalazków. Kolejny impuls dla zwiêkszenia liczby nowych projektów mo¿e stanowiæ postêp w reformie instytutów i jednostek badawczo-rozwojowych nastawiony na u³atwienia w komercjalizacji wyników badañ. Ma to miejsce w tzw. promocji produktów czy wspólnego korzystania z infrastruktury. organizacje pomostowe dzia³aj¹ce na szczeblu centralnym (czêœæ technologiczna PARP). Usprawnieniu przep³ywu projektów innowacji sprzyja ³¹czenie badañ z dzia³alnoœci¹ produkcyjn¹.

powinna byæ prowadzona ci¹g³a kontrola wydatków i efektów najlepiej przy pomocy banków lub innych organizacji finansowych. Szczegó³owe rozwi¹zania musz¹ byæ wypracowane w ramach przygotowywania strategicznych programów wykorzystania œrodków bud¿etowych i pochodz¹cych z funduszy strukturalnych. jeœli przedsiêbiorstwo inwestuje w ochronê œrodowiska itp. Nie nale¿y jednak odgórnie narzucaæ obowi¹zku powstawania takich organizacji w regionach. 70 . którzy maj¹ pomys³ na kojarzenie ró¿nych firm i organizacji celem uzyskania wysokich korzyœci przez realizacjê okreœlonych projektów innowacyjnych. Aby zapobiec nieracjonalnemu wydawaniu œrodków publicznych. przedstawienie modeli mo¿liwych rozwi¹zañ i upowszechnianie pozytywnych doœwiadczeñ ju¿ dzia³aj¹cych klasterów technologii. Œrodki publiczne czy pomocowe z Unii Europejskiej mog¹ byæ tylko wsparciem takiej lokalnej inicjatywy. Zdecydowanie musi to byæ inicjatywa ludzi przedsiêbiorczych.Celowe jest zapoznanie przedsiêbiorstw i innych podmiotów dzia³aj¹cych w NSI z ide¹ systemów wspó³pracy regionalnej. zastosowania ulg podatkowych. Mo¿na te¿ stworzyæ ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom mo¿liwoœci promocji nowych wyrobów na miêdzynarodowych targach. Gwarancj¹ powinien byæ tu w³asny udzia³ przedsiêbiorcy w kosztach projektu b¹dŸ zabezpieczenie maj¹tkowe. certyfikacji systemów jakoœci ISO. Has³em wiod¹cym powinno byæ stworzenie przyjaznego otoczenia dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce. Wsparcie w dzia³alnoœci produkcyjnej Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w procesie dostosowañ do konkurowania na wspólnym rynku europejskim wymagaj¹ pewnego wsparcia w dzia³alnoœci produkcyjnej w postaci szkoleñ i dofinansowania. u³atwiaæ korzystanie z infrastruktury informacyjnej czy doradztwa technicznego i organizacyjnego.

W tej kategorii dana firma bêdzie podejmowa³a dzia³ania w zakresie ci¹g³ego usprawniania metod planowania i organizacji produkcji. aby mo¿na by³o efektywnie konkurowaæ. Pozwalaj¹ one na powi¹zanie planowania nowego produktu ze strategicznymi kierunkami rozwoju przedsiêbiorstwa w taki sposób.Treacy. w które nale¿y inwestowaæ. Do najczêœciej wymienianych w literaturze nale¿¹88: 1) Utrzymanie wysokiego poziomu efektywnoœci operacyjnej. szybkoœæ i wysoko sprawna technologia to podStrategie innowacji produktu Efektywnoœæ operacyjna Przywództwo produktu 87 88 F. Warszawa 2000. Difin. Dlatego te¿ konieczne jest stosowanie przez MSP odpowiednich strategii w zarz¹dzaniu innowacjami.5. aby nowy produkt by³ istotnym narzêdziem w realizacji strategicznych celów firmy87. ale jest to tak¿e Ÿród³o zwi¹zanego z dzia³alnoœci¹ innowacyjn¹ ryzyka. które pozwoli³yby na uzyskiwanie z dzia³alnoœci innowacyjnej maksymalnych korzyœci oraz minimalizacjê kosztów i zwi¹zanego z tym ryzyka. 71 . M. Difin. Strategie innowacji produktu s¹ elementem ³¹cz¹cym strategiczne planowanie z procesem rozwoju nowego produktu. za: F.1. wysokiej jakoœci materia³ów w celu zapewnienia wysokiej efektywnoœci wykorzystania zdolnoœci produkcyjnych. 1995. Krawiec: Strategie innowacji produktu. Reading. Addison-Wesley Publishing Company. 5. 2) Przywództwo produktu. zasad formu³owania strategii innowacji i wybranych rodzajów strategii popartych przyk³adami. F. Istnieje wiele ró¿nych strategii przedsiêbiorstw. podnoszenia kwalifikacji personelu. Celem takiej strategii firmy jest zapewnienie wysokiej jakoœci za nisk¹ cenê i ³atwoœci zakupu na poziomach nadrzêdnych w porównaniu z innymi firmami. Strategie innowacji dla MSP • Na czym polega strategia innowacji przedsiêbiorstwa? • Prezentacja: badañ wspomagaj¹cych realizacjê procesów innowacji. Istota strategii innowacji Innowacje produktów i us³ug wprowadzane przez przedsiêbiorstwa s¹ dla nich wa¿nym Ÿród³em osi¹gania korzyœci biznesowych. Innowacyjnoœæ. MA. Przedsiêbiorstwo bêdzie zawsze oferowaæ najlepszy i wysoko sprawny produkt na rynku. Podstawowym zadaniem strategii innowacji produktu jest wyznaczenie ogólnego kierunku rozwoju innowacji oraz okreœlenie rynków oraz produktów i technologii. Warszawa 2000. strategii.Wiersema: The Discipline of Market Leaders. Krawiec Strategie innowacji produktu. • Omówienie zagadnieñ powi¹zanych z czystoœci¹ patentow¹.

cit. Star: Advanced Marketing Strategy: Phenomena. Aby tak by³o. które z posiadanych zasobów uzyskuj¹ relatywnie wiêcej ni¿ konkurenci. jest zagadnienie wyboru sposobu alokacji dostêpnych zasobów pomiêdzy ró¿ne. S. Krawiec Strategie innowacji produktu. drog¹ przedstawienia oferty produktów lub us³ug. Englewood Clifs. ogólnych strategii rozwoju przedsiêbiorstwa. Analysis and Decisions. Ka¿da z tych strategii wymaga pe³nego zaspokojenia potrzeb danego segmentu lub niszy rynkowej.Partnerstwo z odbiorc¹ stawowe mierniki zapewniaj¹ce przywództwo produktu firmy na rynku. Strategia innowacji produktu zawiera siê w jednej z powy¿szych. za: F. Przewagê konkurencyjn¹ osi¹gaj¹ te firmy. aby utrzymaæ dobr¹ reputacjê firmy? 89 90 A. Partnerstwo to bêdzie d³ugookresowe i o wysokim stopniu lojalnoœci. a wiêc te. konkuruj¹ce ze sob¹ zastosowania. 3) Œcis³e partnerstwo z odbiorc¹. Pomykalski: Zarz¹dzanie innowacjami.L. Strategia innowacji bêd¹c elementem strukturalnym ogólnej strategii przedsiêbiorstwa zale¿y od posiadanych kluczowych kompetencji. Podstawowym problemem. które podejmie rz¹d. pozycji konkurencyjnej oraz jego otoczenia. Urban. i¿ samo posiadanie zasobów nie gwarantuje przedsiêbiorstwu odnoszenia sukcesów w d³u¿szym okresie. Jest oczywiste. konieczne jest efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. NJ. Difin. 72 . Op. Prentice Hall. 1991. przed jakim stoi przedsiêbiorstwo chc¹ce sformu³owaæ strategiê innowacji. których konkurencyjne firmy nie s¹ w stanie zaoferowaæ. bêd¹ mia³y wp³yw na nasze interesy? 7) Czego mo¿na oczekiwaæ od naszych konkurentów i jakie s¹ ich s³abe i silne strony? 8) Jakie zmiany w konsumpcji mo¿emy wykorzystaæ? 9) Jakie produkty i rynki musz¹ byæ chronione. Przedsiêbiorstwo stanie siê preferowanym „partnerem” odbiorców bêd¹cym w stanie zaspokoiæ ich specyficzne potrzeby i ¿¹dania. Warszawa 2000. których strategie zorientowane s¹ na uzyskiwanie efektów dŸwigni zasobów89. Istota zintegrowanej strategii innowacji Okreœlenie strategii innowacji Strategiê innowacyjn¹ jako element strategii ogólnej przedsiêbiorstwa mo¿na okreœliæ odpowiadaj¹c na nastêpuj¹ce pytania90: 1) W jakiej dziedzinie jesteœmy dobrzy? 2) Gdzie wystêpuj¹ zagro¿enia? 3) W którym punkcie krzywej ¿ycia znajduj¹ siê nasze produkty? 4) Jaka jest prognoza kosztów i osi¹galnoœci materia³ów? 5) Jakich zmian technologicznych mo¿na oczekiwaæ? 6) Jakiego rodzaju akcje czy programy. G.

Urban. alternatywnych opcji. s. najlepszego dla danego przedsiêbiorstwa. produkcyjne versus organizacyjne. B + R. ocenie stopnia gotowoœci do podjêcia ryzyka i jego wzglêdnej konkurencyjnoœci na wybranych rynkach. – analiza otoczenia. – analiza finansowania. Dzia³ania te pokazuje schemat (rysunek 5.2. G. Formu³owanie strategii innowacji powinno byæ oparte na trzech g³ównych dzia³aniach: analizie obecnej pozycji firmy. Aby mo¿na by³o efektywnie zarz¹dzaæ innowacj¹ produktu lub us³ugi. S. Op. ofensywne versus defensywne. 73 . niezbêdne jest zrozumienie wielu mo¿liwych strategii innowacji takich jak np. cit.10) Czy powi¹zanie z istniej¹cymi produktami mo¿e byæ wykorzystane w zakresie materia³ów. cit.L. reklamy. – rynek docelowy. linii produkcyjnych. Opracowanie w³aœciwej strategii innowacji dla przedsiêbiorstwa wymaga przeprowadzenia kompleksowych analiz pozwalaj¹cych na dokonanie samooceny i realistycznemu spojrzeniu na swoje silne i s³abe strony. wyborze strategii innowacji. Wed³ug Urbana i Stara92 w³aœciw¹ strategi¹ jest taka..). alternatywnych strategii.Star: Op. Pomykalski Zarz¹dzanie innowacjami. jakie musi podj¹æ zarz¹d przedsiêbior91 92 Realizacja procesów innowacji Zintegrowana strategia innowacji A. jakoœci marki lub promocji? Aby przedsiêbiorstwo mog³o uzyskaæ odpowiedŸ na takie pytania odnosz¹ce siê do innowacji.: strategie innowacyjne versus imitacyjne. – analiza SWOT. W przedsiêbiorstwach nie posiadaj¹cych jasnej wizji swojej strategii ogólnej sformu³owanie strategii innowacji mo¿e napotykaæ trudnoœci. – analiza klienta. Strategia innowacji produktu wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ dokonywania trudnego wyboru spoœród wielu mo¿liwych. która integruje funkcje marketingu. wewnêtrzne versus zewnêtrzne. 289. Wed³ug nich jedn¹ z podstawowych decyzji. – analiza konkurencji. daj¹cych siê zrealizowaæ celów. W przedsiêbiorstwach posiadaj¹cych jasno sformu³owan¹ strategiê ogóln¹.1. – analiza informacyjno-decyzyjna. – analiza portfelowa. strategia innowacji produktu jest niejako jej naturalnym efektem. powinno wykorzystaæ badania wspomagaj¹ce realizacjê procesów innowacji91 : – audyt zarz¹dzania. jednego. produkcji i finansów. Przedsiêbiorstwo musi wybraæ jedn¹ z wielu mo¿liwych. wdro¿eniu strategii innowacji. pozycjonowanie produktu.

1. 290. Analiza SWOT. Specjalne analizy rynków krajowych. 74 . Istota zintegrowanej strategii innowacji Obecna pozycja firmy Umiejêtnoœci i mo¿liwoœci Jaki jest rynek. portfelowa. konkurencji.: Zarz¹dzanie innowacjami.2. wybór rynku docelowego. s. europejskiego i globalnego rynku Selekcja strategii innowacji. informacji. pozycjonowanie innowacji Wdro¿enie strategii innowacji Uczenie siê Wyjaœnienia i integracja Planowanie i wyznaczanie celów Monitorowanie realizacji strategii ród³o: Pomykalski A. Analiza celów przedsiêbiorstwa Rozwój opcji strategicznych Przedsiêbiorstwa Klienta Konkurentów Strategia marketingowa Wybór strategii innowacji w interakcyjnym modelu innowacji w Specjalne strategie dla krajowego. na którym jesteœmy? Badania marketingowe Analizowanie europejskich i globalnych rynków Krytyczne czynniki sukcesu. Wydawnictwo Naukowe PWN.Rysunek 5. europejskich i globalnych. Warszawa–£ódŸ 2001.

Przedsiêbiorstwo mo¿e byæ ofensywne w okreœlaniu potrzeb odbiorców oraz w innowacji produktów niezbêdnych dla zaspokojenia tych potrzeb. Twiss wyró¿nia osiem strategii innowacji93: strategia ofensywna. które mog¹ siê pojawiæ i w ten sposób zapewnia sobie mo¿liwoœæ realizacji przyjêtego celu. strategia unikania. Przedsiêbiorstwo realizuj¹ce strategiê biern¹ reaguje na pojawiaj¹ce siê zagro¿enia dopiero po ich wyst¹pieniu. strategia kreowania rynku. Hewlett-Packard. Strategie ofensywne pozwalaj¹ na osi¹gniêcie pozycji lidera poprzez wprowadzanie innowacji produktowych i doskonalenie cech u¿ytkowych produktów istniej¹cych. Strategia bierna (defensywna) polega na przyk³ad na czekaniu. mo¿liwy do zrealizowania dziêki zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Strategie defensywne s¹ przeciwieñstwem strategii ofensywnych. zanim jego producent upewni siê. ¿e odniós³ sukces. Do nich nale¿¹ g³ównie du¿e firmy: 3M.C. Microsoft itp. 1980. a nastêpnie skopiowaniu go.Twiss: Managing Technological Innovation. przedsiêbiorstwo realizuj¹ce strategiê proaktywn¹ z góry przeznacza czêœæ zasobów kapita³owych na zapobieganie przysz³ym niepo¿¹danym zagro¿eniom. Jedn¹ z g³ównych strategii defensywnych jest strategia imitacji polegaj¹ca na szybkim kopiowaniu nowego produktu. Taka strategia jest powszechnie stosowana w modzie i wœród firm zajmuj¹cych siê pro93 Strategie innowacji wg B. IBM. i¿ przedsiêbiorstwo jako pierwsze wprowadza na rynek produkt. Takie przedsiêbiorstwa poœwiêcaj¹ du¿o wysi³ku i ponosz¹ znaczne nak³ady finansowe na rozwój innowacji produktowych. Strategie ofensywne cechuje wysokie ryzyko. Longman. 75 . Natomiast strategia proaktywna (ofensywna) zak³ada. B. ale tak¿e mo¿liwoœæ do uzyskania wysokich zysków. Wymaga to jednak zrozumienia przez przedsiêbiorstwo roli i znaczenia wk³adu odbiorców w proces rozwoju nowego produktu. Ten typ strategii jest najczêœciej stosowany przez du¿e przedsiêbiorstwa. W przeciwieñstwie do niego. strategia pozyskiwania innych firm. strategia zakupu licencji. strategia niezale¿na. jeœli zosta³ on zaakceptowany przez rynek. Twiss Strategie ofensywne Strategie defensywne B.stwa jest to czy byæ biernym czy proaktywnym. One tak¿e pozwalaj¹ przedsiêbiorstwom na osi¹ganie zysków. strategia defensywna. a¿ konkurenci wprowadz¹ na rynek nowy produkt. które odnios³y du¿e sukcesy stosuj¹c tak¹ strategiê innowacji. Sprzyjaj¹ temu dzia³ania obejmuj¹ce badania rynku i interaktywny kontakt z klientami. London. którego konkurencja nie bêdzie w stanie usprawniæ lub wejœæ na rynek z lepszym produktem. Istnieje wiele przyk³adów przedsiêbiorstw. strategia pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych kadr.

jektowaniem odzie¿y. w celu odkrycia ich s³abych i mocnych stron oraz znalezienia luk rynkowych. co stwarza firmie dogodne warunki sprzeda¿y i mo¿liwoœæ osi¹gania ponadprzeciêtnych zysków. Dokonuj¹c zmian w technologii wytwa- Strategia unikania Strategia kreowania rynku Strategia niezale¿na 76 . wdro¿ona w innym kraju) to ryzyko zwi¹zane z jej zakupem jest stosunkowo ma³e. jakich nie posiada nowo wprowadzony produkt konkurencji. przedsiêbiorstwo mo¿e siê w niej ulokowaæ. Strategia niezale¿na stosowana jest dla unowoczeœniania posiadanych produktów. na który bêdzie mog³o wprowadziæ produkt oferuj¹cy unikalne w³aœciwoœci rynkowe. Jeœli licencja jest sprawdzona (np. dla MSP mo¿e byæ stosowana do okreœlenia niszy rynku. dziêki którym przedsiêbiorstwo bêdzie mog³o wykreowaæ zupe³nie nowy rynek oferuj¹c na nim ca³kowicie nowe i nieznane wczeœniej produkty. Firmy stosuj¹ce strategiê defensywn¹ nie ponosz¹ ryzyka strat. Strategia unikania polega na takim kierowaniu przedsiêbiorstwem aby w maksymalny sposób unikaæ bezpoœredniej konfrontacji z konkurencj¹. ale co jest bardzo wa¿ne. pozostawiaj¹c mu ten ma³y fragment rynku. mebli i ma³ych urz¹dzeñ domowych. Zalet¹ takiej strategii jest to. Przedsiêbiorstwo nie ryzykuj¹c zbyt wiele zdobywa mo¿liwoœæ osi¹gania korzyœci dziêki innowacjom. Stosowana jest g³ównie przez du¿e i œrednie przedsiêbiorstwa. dopiero co wykreowanym rynku w okresie pocz¹tkowym mo¿e nie byæ konkurentów. Strategiê unikania stosuj¹ zazwyczaj ma³e przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na du¿ym i rosn¹cym rynku. Takie przedsiêbiorstwo nie prowadzi w³asnych badañ B+R. a mimo to mo¿e skutecznie konkurowaæ na rynku. ¿e liderzy rynku nie bêd¹ z nim walczyæ. oferuj¹c innowacyjne produkty lub us³ugi. wiedz¹c. lecz tak¿e poszukuje sposobów usprawnienia produktu i poprawy jego pozycji na rynku. Znajduj¹c tak¹ lukê. które pozyska³o drog¹ zakupu. na jakie jest nara¿one ka¿de przedsiêbiorstwo opracowuj¹ce i wprowadzaj¹ce na rynek nowy produkt. Strategia ta nie musi byæ stosowana do bezpoœredniego ataku na nowy produkt. Jest to mo¿liwe pod warunkiem prowadzenia badañ i analiz rynku i dzia³aj¹cych na nim liderów. Cechuje j¹ stosunkowo du¿e ryzyko. W tym przypadku dane przedsiêbiorstwo nie tylko kopiuje konkurencyjny produkt. Taka strategia jest stosowana zarówno przez du¿e firmy jak i firmy sektora MSP. Inn¹ specyficzn¹ strategi¹ umo¿liwiaj¹c¹ walkê konkurencyjn¹ jest strategia okreœlana drugi-ale-lepszy (second-but-better). Strategia zakupu licencji Strategia zakupu licencji pozwala przedsiêbiorstwu na osi¹ganie zysków drog¹ zakupu innowacji technologicznych innych firm. zwi¹zane z prowadzeniem dzia³añ B+R oraz mo¿liwymi do pojawienia siê trudnoœciami zwi¹zanymi z wykreowaniem nowego rynku. i¿ na nowym. Strategia kreowania rynku polega na prowadzeniu prac B+R.

Przejêcie nie tylko daje mo¿liwoœæ zwiêkszenia potencja³u firmie przejmuj¹cej. ale równie¿ zabezpiecza przed wyroœniêciem pod jej bokiem powa¿nego konkurenta rynkowego. Uznawana jest jednak za nieetyczn¹. którzy przynios¹ ze sob¹ wiedzê na temat technologii stosowanej przez konkurencjê. ale ofensywnie dzia³aj¹ce przedsiêbiorstwa. co w konsekwencji czêsto prowadzi do jednoœci laboratorium i produkcji oraz personalnej unii kierownictwa badañ i kierownictwa produkcji. szczególnie dzia³aj¹cych w dziedzinie software (Microsoft)94. Dotyczy to zw³aszcza firm sektora MSP. Stosowana g³ównie przez du¿e firmy. ale mo¿e byæ tak¿e przydatna dla firm z sektora MSP. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y: nowoczesnoœæ produktu i technologii oraz ci¹g³oœæ procesu innowacyjnego. Jest to znacznie tañsza metoda pozyskiwania wiedzy know-how od zakupu licencji. Mo¿e zdaæ egzamin w przypadku posiadania odpowiedniego zaplecza B+R. który stopniowo wypiera produkt dotychczasowy. Strategia pozyskiwania wysoko kwalifikowanych kadr Strategia pozyskiwania innych firm 5. choæ mo¿e siê to odnosiæ równie¿ do du¿ych korporacji. pozwalaj¹ca na utrzymanie swojej przewagi technologicznej nad konkurencj¹. Bock: Lekcja biznesu. Jest stosowana przez du¿e przedsiêbiorstwa. dzia³aj¹ce w dziedzinach wysoko zaawan94 Czynniki sukcesu Strategie firm polskich J. Strategie firm innowacyjnych O sukcesie firmy innowacyjnej decyduje wiele czynników. W Polsce istniej¹ przedsiêbiorstwa sektora MSP. Warszawa 1999. Strategia pozyskiwania innych firm jest strategi¹ alternatywn¹ w stosunku do pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników.rzania tworzony jest i wprowadzany na rynek unowoczeœniony produkt.2. Strategia taka pozwala osi¹gaæ sukcesy w d³ugim okresie. Zamiast pozyskiwaæ pracowników konkurencji przedsiêbiorstwo przejmuje ca³¹ firmê konkurencyjn¹ lub stosuje fuzjê. 77 . Strategia pozyskiwania wysoko kwalifikowanych kadr jest pewnego rodzaju strategi¹ alternatywn¹ dla strategii zakupu licencji. czego nauczy³ mnie Microsoft. mo¿liwa do stosowania równie¿ przez firmy œredniej wielkoœci. pod warunkiem i¿ jako nastêpna stosowana bêdzie strategia ofensywna. Zamiast kupowaæ licencje przedsiêbiorstwo pozyskuje wysoko kwalifikowanych specjalistów od konkurencji. Prószyñski i S-ka. zapewniaj¹ce sta³e generowanie produktów przy zachowaniu krótkich cykli innowacyjnych. które bêdzie w stanie wykorzystaæ ich wiedzê dla tworzenia innowacji. Zw³aszcza du¿e przedsiêbiorstwa powiêkszaj¹ swoj¹ przewagê konkurencyjn¹ przejmuj¹c ma³e. Podstaw¹ dzia³ania przedsiêbiorstw w dziedzinach wysoko zaawansowanych technologicznie jest œcis³e powi¹zanie procesu badawczego z procesem produkcyjnym.

Pracownicy aktywnie uczestnicz¹ w tworzeniu strategii dzia³ania przedsiêbiorstwa. gdzie mog¹ zdobywaæ najnowsze informacje o kierunkach i trendach rozwoju ich bran¿y czy sektora. które najczêœciej staraj¹ siê realizowaæ strategiê w¹skiej niszy produktowej. Natomiast podstawowym celem strategicznym firmy Ascor jest utrzymanie wysokiego poziomu podstawowych produktów oraz wyszukiwanie nowych kierunków rozwoju firmy. Finansowanie rozwoju oparte jest na œrodkach w³asnych. Firmy te uwa¿aj¹. S. Difin. Sosnowska. przy czym badania s¹ czêœciowo finansowane przez KBN lub Fundacjê na rzecz Nauki Polskiej. Firma Solaris Laser stosuje strategiê. przy zachowaniu polskiego akcjonariatu. które ze spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ przekszta³ci³y siê w spó³ki akcyjne. które w sposób ci¹g³y doskonal¹ dostosowuj¹c je do potrzeb klientów. oferuj¹cych nowoczesne produkty. targach czy wystawach. Nie korzystaj¹ z kredytów z obawy przed pu³apk¹ zad³u¿enia.sowanych technologii. utrzymuj¹cy sta³y kontakt ze sfer¹ nauki (Uczelnie. JBR-y). Do takich firm innowacyjnych nale¿¹ firmy Vigo-System. Bardzo profesjonalnie traktuj¹ marketing. S¹ równie¿ motywowani finansowo. którzy umiej¹ znaleŸæ klientów na ich produkty. Czêsto pracuj¹ w nich lub s¹ ich w³aœcicielami wybitni fachowcy. Chc¹c siê utrzymaæ na rynku firma przyjê³a strategiê dywersyfikacji swoich produktów. Warszawa 2000. wypracowan¹ w trakcie rozwoju firmy. Dlatego te¿ chêtnie podnosz¹ swoje kwalifikacje uczestnicz¹c w konferencjach. polegaj¹c¹ na d¹¿eniu do osi¹gniêcia wysokiego stopnia specjalizacji pozwalaj¹cej znaleŸæ siê w niszy rynkowej na rynku globalnym. lokuj¹ swoje produkty na rynku œwiatowym. Instytuty Badawcze. ¿e wysokie obci¹¿enia podatkowe nie pozwalaj¹ im na zgromadzenie œrodków potrzebnych na dalszy rozwój. Wiedzê tê uwa¿aj¹ za g³ówne Ÿród³o sukcesów ich przedsiêbiorstwa. korzystaj¹c z profesjonalnych dystrybutorów. Solaris Laser czy te¿ firma Ascor95. Strategiê firmy Vigo-System mo¿na okreœliæ jako strategiê niszow¹ o wysokiej specjalizacji. A. 78 . 95 A. W ankesie przedstawione zosta³y szczegó³owo strategie tych firm. £obejko. która w du¿ym stopniu przyczynia siê do podnoszenia efektywnoœci pracy. zwi¹zan¹ z wysokimi stopami procentowymi. K³opotek: Zarz¹dzanie firm¹ innowacyjn¹. S¹ to przedsiêbiorstwa prywatne. polegaj¹c¹ na wykorzystaniu techniki podczerwieni do produkcji detektorów podczerwieni i ich aplikacji do ró¿nych zastosowañ. a kapita³ akcyjny zwykle przeznaczaj¹ na inwestycje w rozwój firmy. W firmie panuje przyjazna atmosfera wspó³pracy. W swoich strategiach du¿y nacisk k³ad¹ na wykorzystanie wiedzy zdobywanej podczas prowadzenia prac badawczych przez pracowników firmy oraz wspó³pracuj¹ce jednostki uczelniane. S¹ to przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do grupy aktywnych innowatorów.

jak i poszczególnych podmiotów gospodarczych) ochronê w³asnych interesów gospodarczych i wzrost efektywnoœci dzia³alnoœci gospodarczej. Polityka patentowa pozwala na wykorzystanie dorobku œwiatowego w zakresie chronionych i nie chronionych rozwi¹zañ technicznych. U³atwia nawi¹zywanie i rozwijanie wspó³pracy gospodarczej i naukowej z zagranic¹. organizacyjnych itd. co praktycznym – istnienie dwóch pojêæ: prawo w³asnoœci intelektualnej oraz prawo w³asnoœci przemys³owej i handlowej”96. Znajomoœæ i stosowanie zasad ochrony w³asnoœci przemys³owej i handlowej jest jednym z bardzo wa¿nych warunków podejmowania i prowadzenia efektywnej dzia³alnoœci gospodarczej. jak i prawa w³asnoœci przemys³owej. reklamy wyrobów itd.3. Takie rozumienie oznacza. a wiêc odnosz¹cych siê g³ównie do w³asnoœci artystycznej. ¿e np. Jak pisze Wies³aw Kotarba „Wydaje siê. Czystoœæ patentowa We wspó³czesnym œwiecie pojêcia: w³asnoœæ intelektualna. Czasami przez pojêcie w³asnoœæ intelektualna rozumiano dziedziny zarówno prawa autorskiego (³¹cznie z pokrewnymi). Coraz czêœciej stosowane jest rozró¿nianie pojêæ prawa w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej. znaki towarowe. Prowadzenie w³aœciwej polityki patentowej jest niezwykle istotne dla przedsiêbiorstw innowacyjnych. J. ochronê tajemnic produkcyjnych. Bogdanienko. To ostatnie zwykle bywa³o rozumiane w¹sko – jako prawo wynalazcze lub szeroko – jako prawo obejmuj¹ce tak¿e ochronê wynalazków. Wybrane problemy. handlu. Przy takim rozró¿nieniu prawo w³asnoœci intelektualnej obejmuje regulacje zawarte w prawie autorskim i prawach pokrewnych. wzorów u¿ytkowych i zdobniczych. Dzia³ania podejmowane na podstawie znajomoœci zasad ochrony w³asnoœci przemys³owej okreœlane s¹ mianem polityki patentowej. wzory przemys³owe. znaków towarowych i us³ugowych itd. Pr. 79 . Pozwala na zabezpieczenie wy³¹cznoœci produkcji. w³asnoœæ przemys³owa i handlowa s¹ rozumiane na wiele sposobów. wzory u¿ytkowe. Przez prawo w³asnoœci intelektualnej rozumie siê wy³¹cznie regulacje zawarte w prawie autorskim (i pokrewnych). nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia. jak równie¿ zwalczanie nieuczciwej konkurencji. [w:] Zarz¹dzanie innowacjami. Kotarba: Cechy procesów innowacyjnych lat dziewiêædziesi¹tych. Oficyna Wdawnicza SGH. technologicznych. Warszawa 1997. literackiej i naukowej (w tym programów komputerowych). Natomiast prawo w³asnoœci przemys³owej i handlowej obejmuje wynalazki. pod red. ¿e mo¿na przyj¹æ – co jest rozwi¹zaniem nie tyle teoretycznie przekonuj¹cym.5. W³aœciwie prowadzona polityka patentowa mo¿e zapewniæ (tak w skali kraju. a utwór muzyczny lub literacki nim jest. zb. znaki us³ugowe. 96 Prawo w³asnoœci intelektualnej Prawo w³asnoœci przemys³owej i handlowej Polityka patentowa W. wynalazek nie jest wynikiem dzia³alnoœci intelektualnej.

Dzia³ania przedsiêbiorstw podejmowane w ramach polityki przemys³owej Aby mo¿na by³o prowadziæ politykê patentow¹. – praktyce rozstrzygania sporów powstaj¹cych na tle ochrony w³asnoœci przemys³owej. Przedsiêbiorstwo powinno posiadaæ informacje o obcych prawach wy³¹cznych. nale¿y œledziæ stan techniki i technologii w kraju i za granic¹ a zw³aszcza zg³aszanych do ochrony i chronionych rozwi¹zañ typu know how. przemys³owe. i¿ w ró¿nych krajach obowi¹zuj¹ ró¿ne rozwi¹zania prawne i dlatego te¿ na ten sam wynalazek mo¿na nie uzyskaæ ochrony prawnej w jednym kraju. – wa¿noœci ochrony patentowej konkretnych wynalazków. – blokowanie dzia³añ innych firm. – ochrona przed naœladownictwem. Wystêpuj¹c o tak¹ ochronê trzeba znaæ wymagania dotycz¹ce wykonywania swojego wynalazku w okreœlonym zakresie i czasie. a nawet uniewa¿nienie patentu. – sposobach formu³owania umów. Cele polityki patentowej Dzia³ania podejmowane w ramach polityki patentowej mog¹ pomagaæ w prowadzeniu walki konkurencyjnej. – zasadach praktycznego funkcjonowania przepisów prawa z zakresu ochrony przemys³owej w Polsce i innych pañstwach. których naruszenie mo¿e spowodowaæ okreœlone sankcje (ustanowione przepisami prawnymi danego kraju). Pos³uguj¹c siê umiejêtnie rozwi¹zaniami przewidzianymi w systemach udzielania praw ³¹cznych na wynalazki i wzory (u¿ytkowe. wyw³aszczenia z praw. – zakresie udzielanej pomocy przez stronê udostêpniaj¹c¹. Wchodz¹c na rynek innego pañstwa z innowacj¹ (nowym produktem lub us³ug¹) przedsiêbiorstwo powinno staraæ siê o uzyskanie ochrony dla swojego rozwi¹zania. – stopniu wykorzystania udostêpnionego rozwi¹zania przez inne przedsiêbiorstwa. zdobnicze) oraz w systemach ochrony znaków towarowych. – korzystanie z naruszeñ w³asnych praw. – zapobieganie naruszeniom obcych praw. przepisami o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym oraz o zapobieganiu i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mo¿liwe jest: – skuteczne os³abianie konkurentów. Nale¿y pamiêtaæ. stawianych w nich warunków. a tak¿e informacje o okresach przedawnienia z tytu³u naruszenia praw wy³¹cznych. Gromadzenie informacji 80 . Nieznajomoœæ tych wymagañ mo¿e spowodowaæ konsekwencje w formie ustanowienia licencji przymusowej. Nale¿y tak¿e zbieraæ informacje o: – sposobach udostêpniania projektów wynalazczych. ale uzyskaæ j¹ w innym. – dezorientowanie konkurentów.

Wa¿na jest równie¿ w³aœciwa ocena jakoœci rozwi¹zania. – wejœcie na rynki zagraniczne. jak i technologicznych. – zg³aszanie wynalazków do ochrony dopiero pod koniec realizacji prac naukowo-badawczych – bez ujawnienia czêœciowego dorobku osi¹gniêtego w trakcie realizacji tych prac. aby na okreœlony czas wy³¹czyæ konkurenta. takich jak np. – nielegalne wykorzystywanie cudzego rozwi¹zania itd. chronionych wzorów czy znaków to- Dzia³ania podejmowane w ramach polityki patentowej Ochrona prawna za granic¹ 81 .Cele te mog¹ byæ realizowane za pomoc¹ ró¿nego rodzaju dzia³añ. – kiedy chroniæ. – licencje krzy¿owe – udzielanie licencji tylko pomiêdzy okreœlonymi przedsiêbiorstwami. jego poziomu technicznego. – wzmocnienie pozycji na okreœlonym rynku i zabezpieczenie przed naœladownictwem. – udzielenie licencji – w tym na bardzo dogodnych warunkach po to. Dlatego te¿ decyzje o ubieganiu siê o tak¹ ochronê musz¹ byæ starannie przemyœlane pod k¹tem tego czy jest (bêdzie) mo¿liwe: – rozszerzenie eksportu wyrobów. – jaki przyj¹æ zakres ochrony (redakcja zastrze¿eñ). Rozpoczynaj¹c produkcjê nowego wyrobu nale¿y sprawdziæ czy przypadkiem nie mo¿e dojœæ do kolizji z obcymi prawami wy³¹cznymi zarówno w stosunku do rozwi¹zañ konstrukcyjnych. – jaka ma byæ forma ochrony. – wykazanie przed Urzêdem Patentowym braku zdolnoœci patentowej – np. – stworzenie warunków do udzielania licencji b¹dŸ przeniesienia praw wy³¹cznych. Uzyskanie i utrzymanie ochrony prawnej za granic¹ jest bardzo kosztowne. Naruszenie obcych praw wynikaj¹cych z tytu³u wa¿nych patentów. – licencja przymusowa. – patenty papierowe – obejmuj¹ce wynalazki. przez wskazanie dowodu na ujawnienie wynalazku przed jego zg³oszeniem do ochrony. Staj¹c przed podjêciem decyzji czy wynalazek zg³osiæ do ochrony nale¿y tak¿e zastanowiæ siê: – czy w ogóle chroniæ wynalazek. – nawi¹zanie wspó³pracy gospodarczej lub handlowej. tempa rozwoju techniki w danej dziedzinie i mo¿liwoœci wdro¿enia wynalazku. – gdzie go chroniæ.: – skupowanie i zamra¿anie wynalazków. które faktycznie nie bêd¹ wykorzystane a ich ujawnienie s³u¿y wprowadzeniu w b³¹d konkurencji. – obejœcie patentu.

Ochrona w³asnoœci przemys³owej stwarza równie¿ polskim MSP ogromne szanse na w³¹czenie siê do miêdzynarodowej wspó³pracy gospodarczej umo¿liwiaj¹cej obustronny transfer wiedzy i technologii. co prowadzi do przekszta³cania tych wyników w innowacje (nowe produkty i technologie) oraz umo¿liwia podejmowanie procesów innowacyjnych. technologii i organizacji. Silna konkurencja rynkowa. Nale¿y podkreœliæ. Dlatego te¿ badanie „czystoœci patentowej” powinno byæ przeprowadzane przed podjêciem decyzji w zakresie rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej a zw³aszcza w zakresie decyzji o wdro¿eniu nowych rozwi¹zañ. Liczba i jakoœæ zg³oszeñ rozwi¹zañ technicznych do ochrony prawnej w danym kraju œwiadczy o jego wewnêtrznym potencjale innowacyjnym i o mo¿liwoœciach jego wykorzystania w ramach wymiany innowacji w skali miêdzynarodowej. Upowszechnianie wiedzy na temat ochrony w³asnoœci przemys³owej i handlowej w Polsce i na œwiecie mo¿e stworzyæ sprzyjaj¹cy klimat dla zwiêkszenia innowacyjnoœci MSP przejawiaj¹cej siê w podejmowaniu oraz szybkim i efektywnym wykorzystaniu w³asnych i obcych osi¹gniêæ w zakresie techniki. W krajach rozwiniêtych gospodarczo przedsiêbiorstwa wykorzystuj¹ rozwiniêt¹ praktykê korzystania z zasad ochrony przemys³owej jako pewnego rodzaju broñ strategiczn¹ u¿ywan¹ w celu utrzymania i zdobywania rynków zbytu. ¿e firmy innowacyjne musz¹ byæ szczególnie wra¿liwe na zagadnienie ochrony w³asnoœci przemys³owej. zw³aszcza ze strony podmiotów zagranicznych. polskich przedsiêbiorstw. Polskie MSP musz¹ mieæ coraz wiêksz¹ œwiadomoœæ takiego stanu rzeczy.Czystoœæ patentowa warowych nazywane jest brakiem „czystoœci patentowej” produkowanych wyrobów lub rozwi¹zañ konstrukcyjnych i technologicznych. 82 . Ochrona prawna rozwi¹zañ o charakterze technicznym jest warunkiem koniecznym dla prawid³owego funkcjonowania procesów przenoszenia wyników prac badawczych i rozwojowych do praktyki gospodarczej. wymusza podejmowanie wszelkich dzia³añ maj¹cych na celu modernizacjê polskiego przemys³u.

Klasyfikacje Ÿróde³ finansowania 83 . takich jak: kapita³ • Prezentacja dotacji rz¹dowych i programów Unii Europejskiej w³asny i obcy. Sposoby pozyskania œrodków finansowych mo¿na dzieliæ wed³ug ró¿nych kryteriów podzia³u. formy w³asnoœci oraz sytuacji w otoczeniu zewnêtrznym firmy a przede wszystkim od realizowanego przedsiêwziêcia. Mo¿liwoœæ pozyskania. projekty i przedsiêwziêcia innowacyjne. Dlatego te¿ decyzje dotycz¹ce oceny i wyboru projektów innowacyjnych nale¿¹ do najistotniejszych z punktu widzenia finansów przedsiêbiorstwa. rodzaju transformacji. wysokoœæ potrzebnych œrodków i Ÿróde³ finansowania zale¿¹ od wielkoœci firmy. skierowanych do przedsiêbiorstw wdra¿aj¹cych projekty innowacyjne. Ponadto metody finansowania zale¿ne s¹ od wielu czynników. kapita³ wysokiego ryzyka.1. 6.1. Niektóre z nich przedstawiono w tabeli 6. przyjêtego modelu transformacji technologii. St¹d w literaturze mo¿na spotkaæ ró¿ne klasyfikacje Ÿróde³ finansowania. ka¿de przedsiêwziêcie bez wzglêdu na to kto je podejmuje i w jakim zakresie. zwi¹zane jest z nak³adami kapita³owymi. • Prezentacja form finansowania projektów innowacyjnych w Niemczech. kredyty bankowe.1. takich jak np. Podzia³ Ÿróde³ finansowania projektów innowacyjnych Ka¿dy projekt innowacyjny.6. Finansowanie projektów innowacyjnych w przedsiêbiorstwach polskich i w wybranych krajach Unii Europejskiej • Prezentacja sposobów pozyskiwania œrodków finansowych na • Prezentacja Ÿróde³ finansowania innowacji.

Œrodki tego typu s¹ jednak niewystarczaj¹ce dla finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach. Przedsiêwziêcia i projekty innowacyjne mog¹ byæ finansowane ze œrodków wewnêtrznych (finansowanie wewnêtrzne) i ze œrodków spoza danego przedsiêbiorstwa (finansowanie zewnêtrzne). 17 grudnia 1997. venture capital Kredyt. ze wzglêdu na ustabilizowan¹ pozycjê rynkow¹. Ze œrodków zewnêtrznych w³asnych najwiêksze znaczenie dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw odgrywaj¹ subwencje i dotacje oraz venture capital. ród³o: R. Finansowanie wewnêtrzne Finansowanie zewnêtrzne Przedsiêwziêcia i projekty innowacyjne mog¹ byæ finansowane z wielu Ÿróde³. franchising.1. Gurbiel. 2. fortfaiting. Odgrywaj¹ one wiêksze znaczenie w du¿ych przedsiêbiorstwach. venture capital Kredyt. porêczenie. Ich wielkoœæ uzale¿niona jest bowiem od maj¹tku posiadanego przez przedsiêbiorstwo oraz rodzaju dzia³alnoœci. po¿yczka. parki technologiczne Udzia³y w³aœcicieli. bony komercyjne. Finansowanie transferu technologii w procesie transformacji. Miêdzynarodowa wspó³praca produkcyjna i transfer technologii a procesy transformacji gospodarczej. Materia³y konferencji naukowej nt. kapita³ w³asny Inkubatory przedsiêbiorczoœci.1. 84 . Mo¿e to byæ kapita³ w³asny albo pozyskany kapita³ obcy (tabela 6.1. jak i kapita³u obcego. zarówno kapita³u w³asnego. Dostêpnoœæ i sposoby pozyskania ka¿dego z tych Ÿróde³ przez przedsiêbiorstwa dla finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych jest jednak zró¿nicowana. obligacje. Teoretycznie ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa mog¹ korzystaæ równie¿ z kredytów bankowych.2). reinwestowane zyski. St¹d te¿ wiêkszoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw finansuje przedsiêwziêcia innowacyjne korzystaj¹c z ró¿nych Ÿróde³. s. wiêksze szanse na wykorzystanie kredytów bankowych dla finansowania innowacji maj¹ du¿e przedsiêbiorstwa. Warszawa. faktoring.Tabela 6. po¿yczki. Rodzaje metod finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych w zale¿noœci od przyjêtego kryterium Kryterium W³asnoœæ Zaanga¿owanie ród³a finansowania Podzia³ Publiczne Prywatne Bezpoœrednie Poœrednie Kapita³ w³asny Kapita³ obcy Przyk³ady metod finansowania Dofinansowanie Kredyty. W zakresie finansowania wewnêtrznego najprostszy sposób finansowania to finansowanie z kumulowanego zysku i odpisów amortyzacyjnych. W praktyce jednak.

s. 6.1. Podstawowe Ÿród³a finansowania innowacji Kapita³ w³asny Finansowanie wewnêtrzne Samofinansowanie z kumulowanego zysku Odpisy amortyzacyjne Ciche rezerwy Inne Finansowanie zewnêtrzne Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego Sprzeda¿ bezpoœrednia Emisja akcji / obligacji Venture capital Subwencje i dotacje ród³o: Opracowanie w³asne. Jest sum¹ kapita³ów podstawowych. Beck. Ocena projektów inwestycyjnych. 414.H. Finansowanie zewnêtrzne nowe wk³ady w³aœcicieli lub udzia³y wspólników. 3. venture capital Finansowanie wewnêtrzne przedsiêwziêæ odbywa siê przy wykorzystaniu œrodków w³asnych danego przedsiêbiorstwa. C.2. Kortan. Mo¿na wyró¿niæ dwa Ÿród³a finansowania wewnêtrznego: wewnêtrzne tworzenie kapita³u. Johnson. s. Warszawa 2000. 85 . przyjêcie nowych wspólników.1. Kapita³ w³asny mo¿e byæ powiêkszony poprzez finansowanie wewnêtrzne i finansowanie zewnêtrzne. Tabela 6. kolejne emisje akcji. 97 98 H. Mo¿liwoœci powiêkszenia kapita³ów w³asnych Kapita³y w³asne przedsiêbiorstwa Kapita³ w³asny Finansowanie wewnêtrzne wewnêtrzne tworzenie kapita³u wtórny dop³yw œrodków finansowych ród³o: Opracowanie w³asne.2. S¹ to wszystkie sposoby finansowania. LIBER.Tabela 6. Warszawa 1997. wtórny dop³yw œrodków finansowych98. Podstawy ekonomiki i zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. rezerwowych i zysków niepodzielonych97.2. Kapita³y w³asne przedsiêbiorstwa Kapita³ w³asny jest to wk³ad w³aœciciela b¹dŸ udzia³ wspólników w maj¹tku gospodarczym jednostki gospodarczej w³o¿ony na czas nieograniczony i bez gwarancji oprocentowania. J. które nie anga¿uj¹ osób trzecich. Kapita³ obcy Kredyty i po¿yczki instytucji bankowych i nie bankowych Kredyty dostawców Kredyty odbiorców Inne Poni¿ej omówiony bêdzie podzia³ œrodków finansowych wed³ug Ÿróde³ ich finansowania.

dlatego ¿e kapita³ wniesiony do spó³ki podlega zwrotowi dopiero w momencie likwidacji spó³ki. Finansowanie zewnêtrzne to dop³yw œrodków finansowych spoza przedsiêbiorstwa. Warszawa. Finansowanie przedsiêwziêcia innowacyjnego z zysku czêsto warunkuje mo¿liwoœæ pozyskania pozosta³ych œrodków finansowych z zewn¹trz. Stru¿yckiego. Wówczas to wspólnicy przeznaczaj¹ swoje pieni¹dze na dofinansowanie. Mo¿e ono dotyczyæ kapita³ów w³asnych. a tak¿e odpisy amortyzacyjne. s. 88. 99 Podstawy zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Kapita³y w³asne w finansowaniu zewnêtrznym mo¿na pozyskaæ poprzez: nowe wk³ady w³aœcicieli (w spó³ce akcyjnej) lub udzia³y wspólników (w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹). na przyk³ad gdy wspólnicy podejmuj¹ decyzje o podwy¿szaniu udzia³ów w spó³ce.Wewnêtrzne tworzenie kapita³u Wewnêtrzne tworzenie kapita³u to przeznaczenie wypracowanego zysku na dofinansowanie dzia³alnoœci. venture capital. Gromadzenie œrodków na funduszach amortyzacyjnych z regu³y wyprzedza w czasie potrzeby odtworzeniowe. SGH. które osi¹gnê³y zyski z prowadzonej dzia³alnoœci. W przypadku finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych z regu³y konieczne jest zaanga¿owanie Ÿróde³ zewnêtrznych. wystarczy zgoda w³aœcicieli na przeznaczenie zysku (czêœci lub ca³oœci) na finansowanie przedsiêwziêæ innowacyjnych. Dotyczy to przedsiêbiorstw. Wtórny dop³yw œrodków finansowych Wk³ady Z przyjêcia nowych wk³adów lub udzia³ów do przedsiêbiorstwa nie wynikaj¹ w przysz³oœci jakiekolwiek obligatoryjne. Wp³ywa to dodatnio na p³ynnoœæ finansow¹ przedsiêbiorstwa. zb. Wtórny dop³yw œrodków finansowych to wyprzeda¿ maj¹tku rzeczowego lub finansowego. jak to ma miejsce w przypadku korzystania z kapita³ów obcych. prawne zobowi¹zania wyp³aty. poniewa¿ s¹ one zwi¹zane z du¿ymi nak³adami. pod red. kolejne emisje akcji lub przyjêcie nowych wspólników. 86 . Ma ona przeciwdzia³aæ dekapitalizacji maj¹tku trwa³ego przedsiêbiorstwa. W tym przypadku pozyskanie kapita³u nie stanowi problemu. Amortyzacja mo¿e byæ narzêdziem tworzenia funduszy œrodków finansowych przeznaczonych na zast¹pienie czêœci zu¿ytego maj¹tku nowymi inwestycjami. pr. Wobec tego niejednokrotnie czêœæ œrodków z tych funduszy mo¿e stale wykorzystywaæ jako Ÿród³a finansowania dzia³alnoœci rozwojowej99. 1998. a wiêc nie ma potrzeby wyp³aty kapita³ów czy wyp³acania odsetek w czasie prowadzenia dzia³alnoœci spó³ki. M.

Jak stwierdza M. Zalet¹ jest niew¹tpliwie fakt powiêkszania kapita³u w³asnego. Bielówka. najwiêksze znaczenie dla funduszy VC ma element innowacyjnoœci w sferze produktowej lub rynkowej. gdy¿ s¹ one bardzo wysokie. Molo i M. pomoc rz¹du dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. poniewa¿ innowacje umo¿liwiaj¹ osi¹gniêcie przewagi konkurencyjnej i szybkie zdobycie rynku. 87 . Ta forma finansowania innowacji zostanie omówiona szczegó³owo w punkcie 6. Emisja akcji Venture capital 6. Ocena finansowa przes¹dza czy projekt innowacyjny bêdzie realizowany czy te¿ zostanie odrzucony.Zwiêkszenie kapita³u w³asnego w spó³ce akcyjnej poprzez kolejn¹ emisjê akcji jest mo¿liwe. s.3. Warszawa 2000.4. Zwiêksza to potencjaln¹ zdolnoœæ przedsiêbiorstwa do obs³ugi zad³u¿enia. poniewa¿ najwa¿niejszym celem VC jest osi¹gniêcie ponadprzeciêtnych zysków z finansowanego przedsiêwziêcia. ¿e osoby wstêpuj¹ce do spó³ki jako nowi w³aœciciele wnios¹ oprócz kapita³u równie¿ doœwiadczenie i w³asne kontakty. Banki z regu³y oceniaj¹ zdolnoœæ kredytow¹ przedsiêbiorstwa do obs³ugi zad³u100 Kredyt bankowy Finansowanie rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Ministerstwo Gospodarki. Przedsiêwziêcie w ocenie specjalistów funduszu venture capital musi okazaæ siê realne i zyskowne. 46. Wed³ug wielu ekonomistów finansowanie przedsiêwziêæ innowacyjnych poprzez wykorzystanie funduszy venture capital jest jak najbardziej wskazane. Pozyskanie œrodków finansowych poprzez venture capital (VC) zale¿y przede wszystkim od przedstawionego projektu innowacyjnego. Ka¿dy projekt inwestycyjny musi zostaæ oceniony finansowo. Wiêksza liczba akcjonariuszy maj¹cych g³os na walnych zgromadzeniach mo¿e powodowaæ trudnoœci w zarz¹dzaniu spó³k¹. aby sprawdziæ czy jest on ekonomicznie rentowny. Kredyty bankowe Kredyty bankowe s¹ najprostsz¹ form¹ pozyskania kapita³u obcego. aczkolwiek mo¿e siê zdarzyæ. co jest warunkiem szybkiego wzrostu wartoœci firmy100. Jest to specyficzny rodzaj finansowania. Wad¹ mo¿e byæ fakt rozproszenia akcji. chyba ¿e akcje z dodatkowej emisji nabêdzie kilku inwestorów. jednak te¿ ma swoje wady i zalety. Polska Fundacja Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. Kredyty nie poci¹gaj¹ za sob¹ kosztów zwi¹zanych z emisj¹ obligacji lub akcji na rynku kapita³owym i wymagaj¹ znacznie prostszej dokumentacji ni¿ prospekt emisyjny. w którym podstaw¹ do zaopiniowania pozytywnie wniosku o przyznanie pomocy finansowej jest samo przedsiêwziêcie. Wad¹ s¹ niew¹tpliwie koszty emisji akcji.

w celu roz³o¿enia ryzyka banki tworz¹ specjalne porozumienia. Sosnowska. 374–385. Ta forma pomocy finansowej jest najszerzej rozpowszechniona w Niemczech i Francji. Nr 140. K³opotek. a sama innowacja stanowi zabezpieczenie sp³aty. U.in.¿enia w ca³ym okresie zad³u¿enia na podstawie sprawozdawczoœci finansowej i na biznesplanie przedsiêwziêcia inwestycyjnego. ustawa z 29 sierpnia 1997. obowi¹zuj¹cym w Polsce od 29 sierpnia 1997 roku. pod red. Zarz¹dzanie firm¹ innowacyjn¹. 97. W. Jaworskiego znajdujemy kilka systemów oceny zdolnoœci kredytowej banków. jako ¿e zdolnoœæ do sp³at zaci¹gniêtych zobowi¹zañ zale¿y od powodzenia finansowanej innowacji. L. suma udzielonych wierzytelnoœci banku w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powi¹zanych kapita³owo i organizacyjnie ponosz¹cych wspólne ryzyko gospodarcze nie mo¿e przekroczyæ 25% funduszy w³asnych banku101. Warszawa 2000. Wspó³czesny bank. Aby okreœliæ czy firma bêdzie zdolna do sp³aty zaci¹gniêtych zobowi¹zañ niezbêdnym jest przeprowadzenie szeregu analiz102. Zgodnie z nowym prawem bankowym. Ich uczestnicy sk³adaj¹ siê na ³¹czn¹ sumê kredytu. m. gdy¿ z niej maj¹ byæ sp³acane raty z odsetkami. Difin. 119–120. £obejko. A. S. Nale¿y jednak zauwa¿yæ. 939 ze zmianami. zb. wypracowanych przez ni¹ wyników finansowych. Dlatego te¿. niekiedy przy udzielaniu powa¿niejszych kwot kredytów d³ugoterminowych. Dz. przy czym jeden z nich przyjmuje wiod¹c¹ rolê w organizacji porozumienia czuwaj¹c nad prawid³ow¹ obs³ug¹ sp³at rat kredytu i odsetek przez d³u¿nika. s. Jednak drog¹ kredytów bankowych nie mo¿na uzyskaæ znacznego dop³ywu œrodków finansowych. pr. i¿ wykorzystanie kredytów do finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych jest ograniczone. 88 . W przypadku finansowania dzia³alnoœci innowacyjnej niezbêdne jest przedstawienie planowanych przep³ywów pieniê¿nych. zwane konsorcjami. Dzia³alnoœæ innowacyjna powoduje du¿e zamro¿enie œrodków finansowych. 101 102 103 Prawo bankowe. s. poz. A. Ponadto w przypadku analizy finansowej projektów modernizacyjno-rozwojowych istotne jest wydzielenie z podstawowej dzia³alnoœci jednostki realizuj¹cej dany projekt103. Decyzja o przyznaniu œrodków finansowych zale¿y równie¿ od dotychczasowej dzia³alnoœci firmy. stanowi¹cych podstawê do jej oceny i okreœlania zdolnoœci kredytowej. Znaczenie kredytu bankowego jako Ÿród³a finansowania innowacji w polskich przedsiêbiorstwach jest niewielkie.

Przedsiêbiorcy – za³o¿yciele mog¹ powiêkszyæ swój kapita³ poprzez udzia³y w przedsiêwziêciach spó³ek kapita³owych. nie wymagaj¹c powszechnie stosowanych zabezpieczeñ oraz oprocentowania. s. Kapita³ wysokiego ryzyka Jak wspomniano w punkcie 6. Aby odci¹¿yæ spó³ki od ryzyka zwi¹zanego z podejmowan¹ dzia³alnoœci¹ innowacyjn¹.2 kapita³ wysokiego ryzyka zalicza siê obecnie do najwa¿niejszych form finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych. Hilfen fuer Forschung und Entwicklung. Podstawy zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. jak te¿ przedsiêbiorstw ju¿ istniej¹cych. – udzia³owcy d¹¿¹ do uzyskania wysokich zysków w przypad105 ku powodzenia ryzykownego przedsiêwziêcia . 91–92. Œrodki na inwestycje zwi¹zane z innowacjami mo¿na uzyskaæ równie¿ z Niemieckiego Banku Wyrównawczego (Deutsche Ausgleichbank). Obecnie akcent po³o¿ony jest na tworzenie przedsiêbiorstw przez za³o¿ycieli wywodz¹cych siê z instytucji badawczych104. W pierwszym przypadku pomoc jest szczególnie istotna ze wzglêdu na ryzyko przedsiêwziêcia. W tym przypadku ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom stworzono warunki do wykorzystania œrodków w ramach tzw. Cech¹ charakterystyczn¹ niemieckiego systemu kredytowego jest niskie oprocentowanie kredytów (2–9%). Kredytowanie w Niemczech 6. Cechy charakterystyczne kapita³u wysokiego ryzyka przy finansowaniu przedsiêwziêæ innowacyjnych: – spó³ki venture capital wyposa¿aj¹ przedsiêbiorstwo w kapita³ w³asny w formie udzia³ów. Odbudowy. bmb+f. W tym przypadku mo¿na otrzymaæ kredyt udzielany przez Instytut Kredytowy ds. – spó³ki venture capital s¹ zobowi¹zane do pomocy w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem.4. Pomoc taka oferowana jest przez Instytut Kredytowy ds. programu kredytowania inwestycji zwi¹zanych z realizacj¹ procesów innowacyjnych.Rodzaje kredytowania w Niemczech W Niemczech kredyty udzielane s¹ dla nowo tworzonych przedsiêbiorstw. Berlin 2001. sta³e odsetki w czasie jego wykorzystania i zwrotu. Przy tym dwa pierwsze lata wolne s¹ od op³at. 104 105 Kapita³ wysokiego ryzyka Innovationsfoerderung. 15 lat). cit. 89 . s. Drugi rodzaj pomocy kredytowej obejmuje przedsiêwziêcia zwi¹zane z finansowaniem procesów innowacyjnych w przedsiêbiorstwach ju¿ istniej¹cych. BMWi. op. 52. Œrodki te mog¹ byæ powiêkszone w wyniku wykorzystania kredytów przydzielonych w ramach programu zak³adania nowych podmiotów gospodarczych. Odbudowy w ramach œrodków w³asnych. ich udzia³y musz¹ byæ gwarantowane przez towarzystwa gwarancji ryzyka. a tak¿e d³ugi okres sp³aty (np.

Zasiêg finansowania Œrodki spó³ek venture capital wykorzystywane s¹ do finansowania procesu tworzenia i rozwoju przedsiêbiorstwa. Tomowicz. Natomiast w Niemczech venture capital dysponowany przez spó³ki kapita³owe oceniany jest trzecim co do wielkoœci rynkiem. Jednak¿e takie przedsiêwziêcia rokuj¹ wiêksze nadzieje na szybki zwrot wy³o¿onego kapita³u. kiedy rz¹d wprowadzi³ nowe regulacje prawne pozwalaj¹ce na organizowanie nowego typu instytucji finansowych zwanych jako Unternehmensbeteiligungsgesellschaft (UBG). co nie stanowi zbyt wysokiej sumy. Zainwestowa³y one co najmniej 2. mimo wysokiego zapotrzebowania na kapita³. Ostatni¹ inicjatyw¹ rz¹du niemieckiego jest wprowadzenie w 1989 roku pilota¿owego programu.5 mln euro. Œrodki. Rot. przyczyniaj¹c siê do tworzenia i rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw o wysokim poziomie technologicznym oraz pe³ni¹c rolê stabilizuj¹c¹ gospodarkê. którymi dysponuj¹ przedsiêbiorstwa. VC w Polsce 106 107 P. Brak jest jednak szacunków. Jego szybki rozwój nast¹pi³ w latach osiemdziesi¹tych. nast¹pi³ rozwój funduszy venture capital. Fundusze venture capital. który mia³ na celu wspieranie przedsiêwziêæ bazuj¹cych na nowych rozwi¹zaniach technologicznych we wczesnym etapie ich rozwoju. jaki jest udzia³ kapita³u zainwestowanego w dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej w ma³ych przedsiêbiorstwach. Obecnie aktywn¹ dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ prowadzi 37 funduszy o charakterze venture capital i private eguity106. Spowodowa³o to rozwój nowych funduszy inwestuj¹cych we wczesne fazy rozwoju innowacyjnych projektów. 17–56. w Niemczech ponad 6 mln euro. 90 . Dla porównania w Wielkiej Brytanii w 2000 roku zainwestowano ponad 17.3 mld z³. s¹ zazwyczaj niewystarczaj¹ce w stosunku do potrzeb finansowych. W skali ca³ej Unii Europejskiej wielkoœæ inwestycji szacowana jest na prawie 50 mln euro107. Dane na podstawie rocznika EVCA 2000. VC w krajach rozwiniêtych Obecnie spó³ki venture capital funkcjonuj¹ w wielu krajach. s. „management buy-out” (przyjêcia jednostek strategicznych przedsiêbiorstwa). Ocenia siê. co znacznie zwiêkszy³o potencja³ rynku kapita³u wysokiego ryzyka. Zasiêg finansowania przy pomocy venture capital siêga od finansowania koncepcji produktu i przedsiêbiorstwa do finansowania tzw. ¿e najwiêcej tego rodzaju spó³ek funkcjonuje we Francji i w Wielkiej Brytanii. Spó³ki venture capital z regu³y zainteresowane s¹ wczesnymi fazami rozwoju przedsiêbiorstwa innowacyjnego. PARP. Warszawa 2002. które chc¹ wdro¿yæ now¹ technologiê lub podj¹æ produkcjê nowego wyrobu. Równie¿ w Polsce w latach 90. P.

– wdro¿enie w³asnych rozwi¹zañ technologicznych – us³ugi doradcze. szkoleniowe. W Polsce przedsiêbiorstwa mog¹ skorzystaæ z dotacji w ramach z nastêpuj¹cych programów rz¹dowych: Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiêbiorstwa. Do instytucji tych mo¿na zaliczyæ PARP w Polsce.6. Dotacji inwestycyjnych dla MSP. Program ten obejmuje dotacje na projekty inwestycyjne. Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiêbiorstwa Celem programu jest wspieranie rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez dofinansowanie us³ug doradczych i szkoleniowych zwi¹zanych z wdra¿aniem strategii rozwoju przedsiêbiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwi¹zania innowacyjne. zaœ kwota dotacji nie mo¿e przekroczyæ 60% kosztów kwalifikowanych netto. ANVAR we Francji. Ponadto dotacje bêd¹ mog³y byæ przeznaczone na wdro¿enie Dotacje rz¹dowe 91 . Informacje o obu programach publikowane s¹ w witrynie PARP. Wykonawcami us³ug musz¹ byæ akredytowani przez PARP us³ugodawcy. eksperckie zwi¹zane z wdro¿eniem pozyskanych technologii. – przygotowanie do wdra¿ania nowych technologii – us³ugi doradcze zwi¹zane z przygotowaniem i wdro¿eniem strategii rozwoju przedsiêbiorstwa w oparciu o wdra¿ane rozwi¹zanie innowacyjne i nowe technologie. Dotacje rz¹dowe Przedsiêbiorstwa wdra¿aj¹ce projekty innowacyjne mog¹ skorzystaæ równie¿ z programów rz¹dowych. Ministerstwo ds. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie czêœci kosztów us³ug zwi¹zanych z realizacj¹ nastêpuj¹cych dzia³añ: – ocena technologii stosowanych przez przedsiêbiorcê – audyt technologiczny – us³ugi doradcze prowadz¹ce do opracowania raportu na temat aktualnej pozycji przedsiêbiorstwa w stosunku do konkurencji oraz firm wspó³pracuj¹cych w zakresie technologii i rozwoju innowacji.5. administrowanych zazwyczaj przez specjalne agencje lub instytucje. Kszta³cenia i Technologii w Niemczech. maksymalnie 10 tys. – wdro¿enie pozyskanych technologii – us³ugi doradcze. w tym na zakup nowych technologii i urz¹dzeñ. których zakup mia³ miejsce nie wczeœniej ni¿ 12 miesiêcy od dnia poprzedzaj¹cego datê z³o¿enia wniosku o dotacjê. euro. Dotacje inwestycyjne dla MSP Ten rodzaj dotacji oferowany jest dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Programu Phare 2000 Spójnoœæ Spo³eczno-Gospodarcza i dalsze edycje. eksperckie dla przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ innowacyjn¹.

Do najwa¿niejszych piêciu programów mo¿na zaliczyæ: EXIST. Pozosta³e 75% wartoœci projektu inwestycyjnego musi byæ finansowane ze œrodków wnioskodawcy i z kredytu bankowego. – w³¹czenie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w miêdzynarodowe sieci badawcze i szkoleniowe. Berlin 2002 oraz Mittelstand Innovativ.w przedsiêbiorstwach nowych rozwi¹zañ technologicznych oraz unowoczeœnienie dotychczasowego parku maszynowego. Polityka innowacyjna w Niemczech Polityka innowacyjna w Niemczech Wspieranie dzia³alnoœci innowacyjnej ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw nale¿y równie¿ do najwa¿niejszych priorytetów polityki innowacyjnej prowadzonej w wiêkszoœci krajów wysoko rozwiniêtych. realizowana na szczeblu centralnym polityka innowacyjna w Niemczech skoncentrowana jest na nastêpuj¹cych zadaniach: – tworzenie klimatu sprzyjaj¹cego tworzeniu nowych przedsiêbiorstw. Ministerstwa te administruj¹ obecnie kilka programów naukowo-badawczych zorientowanych na wspieranie procesów innowacyjnych. do 50 tys. tj. – intensyfikacja transferu wiedzy i technologii z instytucji naukowych do gospodarki. w tym niezbêdnego oprogramowania i sprzêtu komputerowego. – zwiêkszenie innowacyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw 109 we wschodniej czêœci kraju . euro na beneficjenta. Ministerstwo Gospodarki i Technologii oraz Ministerstwo Kszta³cenia i Badañ. Berlin 2001. – w³¹czenie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do badañ w zakresie kluczowych technologii. bmb+f. w szczególnoœci przedsiêbiorstw tworzonych przez pracowników uczelni wy¿szych i instytucji badawczych. I tak. 92 . Za realizacjê ostatniego z wymienionych zadañ odpowiedzialne s¹ dwa ministerstwa federalne. Dotacje ze œrodków publicznych mog¹ byæ wykorzystane do wspó³finansowania do 25% kosztów przedsiêwziêcia. Berlin 2002 oraz Mittelstand Innovativ. Bundesministerium fuer Bildung und Forschung. – rozwój potencja³u ludzkiego. EXIST– Seed Celem programów jest zwiêkszenie liczby nowo tworzonych przedsiêbiorstw wywodz¹cych siê z instytucji naukowych i uczelni 109 Najwa¿niejsze priorytety niemieckiej polityki technologicznej przedstawiono w Faktenbericht 2002. – polepszenie warunków ramowych sprzyjaj¹cych wdra¿aniu innowacji. na zakup nowoczesnego wyposa¿enia. Bundesministerium fuer Bildung und Forschung. tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiêbiorstw oraz wspierania potencja³u innowacyjnego ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Dotacje s¹ udzielane w przedziale kwotowym od 2 tys.

– studium zastosowania wynalazku. – zezwoleñ technicznych. Obejmuje on ró¿ne formy udzia³ów kapita³owych i gwarancji Banku Odbudowy w ma³ych firmach nie zatrudniaj¹cych wiêcej ni¿ 50 osób. Wspieranie Doradztwa dla Firm Celem programu jest pomoc ma³ym i œrednim firmom w rozwi¹zywaniu okreœlonych problemów technicznych. O dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê ma³e i œrednie firmy w maksymalnej kwocie 750 euro nie przekraczaj¹cej 50% kosztów przedsiêwziêcia. – zg³oszenie w Niemieckim Urzêdzie Patentowym. Subwencja obejmuje dofinansowanie w maksymalnej wysokoœci 60% honorarium eksperta zewnêtrznego do kwoty 1500 euro. 54. finansowych i organizacyjnych.. – analizê korzyœci–nak³ady. op. jak te¿ wsparcie finansowe we wczesnych fazach rozwoju przedsiêbiorstwa. 32–38 oraz 53. - 93 .wy¿szych. w których uczestnicz¹ studenci. Pomoc mo¿e obejmowaæ ró¿ne etapy procesu innowacyjnego: – okreœlenie stanu technologii w danej dziedzinie. W ramach polityki technologicznej realizowanej we wschodnich Niemczech realizowanych jest 10 programów wspierania przedsiêwziêæ innowacyjnych. i¿ w ramach dzia³añ rz¹du federalnego szczególne preferencje skierowano do nowych krajów zwi¹zkowych. Program jest realizowany g³ównie poprzez tworzenie regionalnych sieci. s. jak i absolwenci. Projekt obejmuje dokapitalizowanie w maksymalnej wysokoœci 2 mln euro na okres do 10 lat. INSTI – MSP Akcja Patentowa Celem programu jest wsparcie MSP w celu uzyskania ochrony patentowej dla pierwszych opracowañ technologicznych. S¹ oni motywowani do usamodzielnienia siê poprzez odpowiednie doradztwo. Udzia³y kapita³owe dla ma³ych technologicznych firm Celem programu jest wzmocnienie finansowe i merytoryczne ma³ych firm wprowadzaj¹cych nowe produkty i technologie. – ochronê w³asnoœci przemys³owej za granic¹. tworzenia nowych technologicznych firm i rozwoju infrastruktury przedsiêbiorczoœci oraz transferu technologii110. cit. Nale¿y równie¿ podkreœliæ. pracownicy uczelni. 110 Opis tych programów zawarto w opracowaniu Innovationsfoerderung. kszta³cenie.

który k³ad³ szczególny nacisk na ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. któr¹ mogli otrzymaæ w ramach tego programu by³a skierowana na zwiêkszenie udzia³u innowacyjnych technologii w produktach i us³ugach. Polityka ta realizowana jest w du¿ym stopniu przez instytucje centralne. takich jak Towarzystwa Maxa Plancka czy Fraunhofera. w którym pocz¹tki tej polityki siêgaj¹ pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych. Programy Unii Europejskiej wspieraj¹ce innowacyjnoœæ MSP Do œrodków tych nale¿y zaliczyæ œrodki dostêpne w ramach programów Unii Europejskiej. Niezale¿nie od tego w³adze regionalne w poszczególnych pañstwach we w³asnym zakresie uprawiaj¹ politykê wspierania innowacji skierowan¹ do przedsiêbiorstw. W zakresie wspierania innowacji i transferu technologii wiod¹ce znaczenie mia³ zatwierdzony przez Komisjê Europejsk¹ do realizacji w okresie 1998–2002 5. 6. Pomoc. Badania te mia³y za zadanie: 5. prowadz¹cego szczególnie aktywn¹ politykê jest region Badenii-Wirtembergii. Program Ramowy Unii Europejskiej. Z krótkiej charakterystyki programów rz¹dowych wspierania innowacji w Niemczech wynika. G³ównym celem dzia³añ specyficznych na rzecz MSP w tym programie by³o promowanie badañ z zakresu rozwoju technologicznego przez MSP i na rzecz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Obecnie region Badenii-Wirtembergii posiada najbardziej rozbudowany system wspierania innowacji w przedsiêbiorstwach od preferencyjnych kredytów dla projektów innowacyjnych i subwencji lokalizacyjnych do parków technologicznych. i¿ podstawowym kryterium przydzia³u œrodków finansowych jest efektywnoœæ wspó³pracy. Program ten by³ kontynuacj¹ Czwartego Programu Ramowego. Program Ramowy Unii Europejskiej 94 .Program „Wissen schafft Märkte” (Wiedza tworzy rynki) Celem tego programu jest intensyfikacja wspó³pracy nauki z gospodark¹. jak równie¿ w³¹czenie sfery przedsiêbiorstw do procesu decyzyjnego. traktuj¹c je jako motor zmian ekonomii w krajach stowarzyszonych oraz kandyduj¹cych do Unii Europejskiej. z ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami. Wprowadzono zasadê.6. Przyk³adem regionu. Pi¹ty Program Ramowy stworzy³ szansê dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W ramach programu wspierane s¹ ró¿ne formy wspó³pracy du¿ych instytucji badawczych. i¿ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa s¹ jednym z g³ównych obiektów tej polityki.

– rozwin¹æ technologie mog¹ce byæ zaadaptowane na potrzeby MSP. prezentacji osi¹gniêtych rezultatów oraz dzia³añ im towarzysz¹cych na poziomie europejskim. – zwiêkszyæ mo¿liwoœæ MSP do przejmowania i dalszego rozwoju technologii.cordis. Projekty badawcze skierowane do MSP: Projekty CRAFT (Cooperative Research) W projektach CRAFT na potrzeby grupy MSP. Ogólna struktura 6. Rozwoju Technologicznego oraz Prezentacji wspomagaj¹cy Tworzenie Europejskich Obszarów Badawczych oraz Innowacje (2002–2006). Programu Ramowego Unii Europejskiej Badañ. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ na stronach internetowych 6. Rozwoju Technologicznego oraz Prezentacji wspomagaj¹cego Tworzenie Europejskich Obszarów Badawczych (European Research Area – ERA) oraz Innowacje (2002–2006). zasady finansowania i uczestnictwa oraz tematykê kolejnego czteroletniego programu ramowego. tj. Projekt jest dofinansowany przez Komisjê Europejsk¹ w 50%. 6. w skrócie zwany 6.lu 95 . Dnia 27 czerwca 2002 roku w Luksemburgu Parlament Europejski oraz Rada UE przyjê³y dokumenty zatwierdzaj¹ce strukturê. maj¹cych podobny problem technologiczny do rozwi¹zania a nie posiadaj¹cych odpowiedniego zaplecza badawczego.pl. oœrodkami naukowo-badawczymi i innymi instytucjami. W projektach Craft prawa w³asnoœci intelektualnej nale¿¹ do MSP. Celem programów ramowych. http://www. Program Ramowy Unii Europejskiej CRAFT http://www.6pr. – sprzyjaæ tworzeniu sieci w wymiarze europejskim miêdzy MSP.PR to cztery obszary dzia³añ adresowane do MSP. Obecnie rozpocz¹³ siê 6.PR. Program Ramowy Unii Europejskiej Badañ. a s¹ to: projekty badawcze skierowane do MSP. prac badawczych. – wzmocniæ uczestnictwo MSP w projektach badawczych jako g³ównego partnera.PR programu111 i stronach Community Reaserch & Development Information Service. w tym tak¿e 6. badania prowadzi jednostka naukowo-badawcza lub firma typu high-tech. us³ugi informacyjne. Zasady udzia³u w projekcie: – grupa MSP maj¹cych podobny problem technologiczny do rozwi¹zania zleca badania dwóm dowolnym placówkom ba111 6. jest wspó³finasowanie przez Komisjê Europejsk¹ oraz grupê instytucji zwan¹ konsorcjum. projekty badawcze.PR. dzia³ania na rzecz przedsiêbiorstw.

Znalezienie partnera: aby znaleŸæ partnera nale¿y skorzystaæ z bazy danych Cordis. jednostki naukowo-badawcze oraz inne firmy. podobnie jak to mia³o miejsce w 5 Programie Ramowym. koordynatorem projektu mo¿e byæ MSP lub jednostka naukowo-badawcza. kosztów pracy itp. czas trwania projektu 1–2 lata. pod warunkiem ¿e nie pe³ni¹ w projekcie roli dominuj¹cej oraz pod warunkiem wniesienia w³asnego wk³adu do bud¿etu projektu.lu/search/en/simple/ EN_PART_simple. Wartoœæ prac badawczo-rozwojowych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 40% ca³ego bud¿etu. nie wiêcej ni¿ 60% kosztów mo¿e byæ udzia³em partnerów z 1 kraju.pl/n/s/1/dok. Komisja Europejska dofinansowuje 50% projektu – finansowanie pokrywa w ca³oœci wydatki poniesione przez MSP na badania.– – – – – – – – – – – dawczym.lu. w której umieszczone s¹ oferty ró¿nych przedsiêbiorstw. tj.html.6pr. dostêpnej pod adresem: http://www. formularze do projektu s¹ dostêpne na stronach internetowych: http://fp6. w projekcie mog¹ wzi¹æ udzia³ MSP. wnioski bêd¹ przyjmowane po og³oszeniu konkursu o charakterze otwartym.lu/fp6/call_details. po zakoñczeniu projektu prawa autorskie dotycz¹ce wyników badañ staj¹ siê w³asnoœci¹ MSP. wk³ad w³asny MSP mo¿e byæ wniesiony „w naturze”. nie wiêcej ni¿ 40% kosztów projektu mo¿e byæ udzia³em 1 MSP.cordis. pozosta³e firmy mog¹ korzystaæ z wyników projektu w stopniu adekwatnym do wykonywanych przez siebie prac w projekcie. w postaci materia³ów do badañ.. bud¿et projektu musi zawieraæ siê pomiêdzy 0. chc¹c zamieœciæ w bazie danych swoje og³oszenie. w projekcie musz¹ wzi¹æ udzia³ minimum 3 firmy MSP pochodz¹ce z dwóch ró¿nych krajów cz³onkowskich lub stowarzyszonych z UE.cordis. tj.html 96 . mo¿na równie¿ skorzystaæ z poœrednictwa sieci Krajowych Punktów Kontaktowych.cfm http://www.5 a 2 mln euro. dofinansowanie z Komisji Europejskiej dla poszczególnych dzia³añ w projekcie: 50% na badania.cordis. maj¹cym siedziby w krajach cz³onkowskich i/lub stowarzyszonych z UE. 100% na zarz¹dzanie konsorcjum. nale¿y skorzystaæ z adresu: http://www.

– koordynatorem mo¿e byæ wykonawca badañ lub zrzeszenie przedsiêbiorstw. 100% na szkolenia. szkolenia. Projekty Sektorowe 97 . – w ramach projektu mog¹ byæ wykonywane 3 typy dzia³añ: badania i dzia³ania zwi¹zane z innowacjami. Oprócz tego minimum 2 MSP z 2 ró¿nych krajów UE lub stowarzyszonych i 2 wykonawców badañ. W sumie musz¹ byæ reprezentowane co najmniej 3 kraje. – rolê koordynatora projektu mo¿e pe³niæ zarówno MSP. – dofinansowanie dla poszczególnych dzia³añ: 50% na badania i dzia³ania zwi¹zane z innowacjami. bêd¹ce organizacjami zrzeszaj¹cymi dla du¿ej liczby ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. – jednostka naukowo-badawcza jest pe³noprawnym cz³onkiem projektu a nie jak dot¹d jedynie subkontraktorem. jak i jednostka naukowo-badawcza. Szczegó³owy opis projektów: – mog¹ byæ wykonywane tematy badañ z ca³ego zakresu nauki i techniki. zarz¹dzanie projektem. Projekty Sektorowe (Collective Research) S¹ to projekty realizowane przez oœrodki badawcze na rzecz posiadaj¹cych osobowoœæ prawn¹ organizacji przedsiêbiorców. pochodz¹cych z okreœlonego sektora gospodarczego. gdzie MSP stanowi¹ grupê dominuj¹c¹.Ró¿nice w stosunku do 5 Programu Ramowego: – wycofany zosta³ grant przygotowawczy – Exploratory Award. Dofinansowanie przez Komisjê Europejsk¹ wynosi równie¿ 50%. W ramach takich projektów mog¹ to za nich prowadziæ: projekty stowarzyszenia gospodarcze. – projekt powinien trwaæ 2–3 lata. – koszt projektu powinien wynosiæ od 2 do 5 mln euro (wiêkszy bud¿et tylko w uzasadnionych przypadkach). którzy sami nie maj¹ czasu lub ochoty anga¿owaæ siê osobiœcie w realizacjê projektu. Projekty Collective Research zosta³y utworzone przez Komisjê Europejsk¹ z myœl¹ o tych przedsiêbiorcach. – uczestnikami powinny byæ 2 niezale¿ne krajowe zrzeszenia przedsiêbiorstw z 2 ró¿nych krajów UE lub stowarzyszonych lub jedno stowarzyszenie europejskie. w którego sk³ad wchodz¹ co najmniej 2 ró¿ne niezale¿ne stowarzyszenia pochodz¹ce z krajów UE lub stowarzyszonych. 100% na zarz¹dzanie.

które pomocne bêd¹ dla naukowców. dostêp do risk capital oraz dzia³alnoœæ Oœrodków Przekazu Innowacji. Na oba typy projektów Komisja przeznaczy³a kwotê w wysokoœci 430 mln euro. Jedn¹ z form tego narzêdzia s¹ Specyficzne Projekty Badawcze (Specific Targeted Research or Innovation Projects). b) projektu demonstracyjnego. którego celem jest uzyskanie nowej wiedzy. przedsiêbiorców i inwestorów w procesie podejmowania decyzji. Us³ugi informacyjne Us³ugi informacyjne W ramach us³ug informacyjnych dla MSP prowadzone s¹ elektroniczne serwisy informacyjne. dzia³alnoœæ marketingowa oraz ocena informacji.Prace wykonawców badañ musz¹ wynosiæ minimum 50% kosztów czêœci badawczej projektu i musz¹ byæ sfinansowane w 100%. udzielaniem informacji zajmowaæ siê bêdzie sieæ Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) na terenie ca³ego kraju. natomiast zarz¹dzanie i szkolenia przez nich prowadzone s¹ dotowane w 100%. dlatego powinny byæ ukierunkowane na konkretny cel i przybraæ jedn¹ z dwu form lub stanowiæ po³¹czenie obu: a) projektu badawczego. który nastawiony jest na sprawdzenie w praktyce technologii opracowanej w laboratorium. ochronê w³asnoœci intelektualnej. przeto zdecydowano siê na wprowadzenie formy poœredniej zwanej „Schodami do Doskona³oœci” (Stairways of Excellence). np. Dzia³ania na rzecz przedsiêbiorstw Pod tym has³em kryje siê przeprowadzanie analiz rozwoju technologicznego. ¿e nowe projekty oka¿¹ siê zbyt trudne dla uczestników bêd¹cych MSP lub pochodz¹cych z krajów kandydujacych. Cordis ( ) oraz dzia³ania poœwiêcone innowacjom obejmuj¹ce transfer technologii. Poniewa¿ jednak Komisja obawia siê. 98 . Projekty badawcze Projekty Zintegrowane MSP zachêcane s¹ tak¿e do udzia³u w du¿ych projektach badawczych typu Projekty Zintegrowane (Integrated Projects). wdra¿anie. Oznacza to. ¿e udzia³ stowarzyszeñ w czêœci badawczej odbywa siê na w³asny koszt. Specyficzne Projekty Badawcze lub Innowacyjne Ich celem jest poprawa konkurencyjnoœci Europy w dziedzinie badañ. nowych metod odpowiadaj¹cych zapotrzebowaniu spo³ecznemu.

CERN. EMBO itp.lu/fp6/partners. Warunki uzyskania grantu Udzia³ w 6. ma³e. instytucji dzia³aj¹cych w obszarze innowacji lub na rzecz innowacji. – Instytucje z krajów stowarzyszonych. – Europejskie organizacje badawcze (np. Dzia³ania podejmowane w ramach projektów ETI nie maj¹ charakteru badawczego. stowarzyszenia oraz zwi¹zki grupuj¹ce firmy poszczególnych bran¿. – prowadzenie analiz sektorowych. – Instytucje spoza Europy na specjalnych warunkach. Uczestnictwo w projekcie: minimum trzy niezale¿ne instytucje z trzech ró¿nych krajów. uczelnie. – Stworzyæ konsorcjum miêdzynarodowe. – prowadzenie audytów technologicznych.PR. jak uzyskaæ grant z KE Udzia³ w 6.PR. – Instytucje z krajów cz³onków Unii Europejskiej. – wymiana doœwiadczeñ personelu. ekspertów w tej dziedzinie. PR – Ka¿da osoba prawna. firmy rzemielœnicze).lu/fp6. Warunki uzyskania grantu z KE – Mieæ pomys³. – udzia³ ekspertów i tworzenie paneli ekspertów.).htm Informacje praktyczne: zasady udzia³u w 6. nie nale¿¹cych do dwóch powy¿szych grup) na specjalnych warunkach. Dodatkowe informacje: http://fp6. du¿e. Dzia³ania te maj¹ za zadanie okreœlenie podstawowych potrzeb innowacyjnych przedsiêbiorstw i kierowanie ich do odpowiednich instrumentów badawczych 6. ESA.cordis. izb gospodarczych. przedsiêbiorstwa (mikro. a jedynie wspomagaj¹cy na rzecz MSP. – organizacja konferencji. – rozpowszechnianie informacji.Dzia³ania adresowane do instytucji otoczenia przedsiêbiorstw Projekty ETI (Economic and Technological Intelligence) Projekty te s¹ adresowane do instytucji otoczenia biznesu. PR Projekty ETI 99 . z których minimum dwie musz¹ pochodziæ z pañstw cz³onkowskich lub stowarzyszonych krajów kandyduj¹cych. Rodzaje projektów: – organizacja szkoleñ. stowarzyszeñ. – Instytucje z krajów trzecich (tzn.cordis. oœrodki badawcze. – Zapewniæ odpowiednie zarz¹dzanie projektem (wa¿ne jest doœwiadczenie). http://www.

od badañ. 100 . promocjê w mediach i na konferencjach. do przygotowania do wdro¿enia (implementation plan). Preferowane bêd¹ jednak¿e du¿e konsorcja. z³o¿yæ projekt w odpowiednim terminie do KE. transfer technologii. W przypadku stypendiów mo¿na zg³osiæ wniosek indywidualnie. zakres prac oraz prawa w³asnoœci intelektualnej. szkolenia.– Przygotowaæ wniosek zgodnie z odpowiednim zaproszeniem do sk³adania wniosków (call for proposals) oraz z zachowaniem wszystkich zasad i wymogów KE (Work Programme) uwzglêdniaj¹c kryteria oceny wniosków. poprzez prezentacjê wyników. Instytucje tworz¹ce konsorcjum musz¹ zapewniæ wykonanie wszystkich dzia³añ niezbêdnych do uzyskania zamierzonego celu. z których dwóch pochodzi z krajów cz³onkowskich lub z krajów kandyduj¹cych. Minimalna liczba konsorcjantów to trzech. wykorzystuj¹c finansowanie KE oraz œrodki w³asne. – Wykonaæ dzia³ania zgodnie z harmonogramem. – Sporz¹dziæ umowê konsorcjum okreœlaj¹c¹ prawa i obowi¹zki cz³onków.

Taki stan rzeczy z uwagi na niedofinansowanie kapita³owe przedsiêbiorstw. Z tego wzglêdu wœród przedsiêbiorstw utrzymuje siê tendencja do finansowania rozwoju przede wszystkim w oparciu o w³asne œrodki finansowe. G³ównymi ograniczeniami uzyskania finansowania zewnêtrznego s¹ wysokie koszty pozyskania kredytu oraz s³aboœæ systemu porêczeñ kredytowych i po¿yczkowych. i¿ jedn¹ z wa¿niejszych barier rozwoju przedsiêbiorstw jest trudny dostêp do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania. jest powa¿nym ograniczeniem dla ich rozwoju. fundusz porêczeñ kredytowych BGK. Sytuacjê dodatkowo pogarsza fakt s³abego powi¹zania sektora przedsiêbiorstw z instytucjami sfery badawczo-rozwojowej. produktywnoœci i konkurencyjnoœci przemys³u. transferu technologii. kredyty finansowane z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. • Prezentacja sieci instytucji. kredyty i po¿yczki Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiêbiorczoœci. Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i Regionalne Instytucje Finansuj¹ce oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.7. inicjatyw i us³ug oferuj¹cych wsparcie doradcze ukierunkowane na wzrost innowacyjnoœci. Polscy przedsiêbiorcy oceniaj¹. zw³aszcza ma³ych i œrednich. G³ówn¹ przyczyn¹ niskiego poziomu innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw jest brak wiedzy oraz œrodków finansowych na wdro¿enie nowych rozwi¹zañ. których zasoby w postaci wyników prac badawczo-rozwojowych oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej nie s¹ w wystarczaj¹cym stopniu wykorzystywane w gospodarce. nabycia praw w³asnoœci przemys³owej) niezbêdnych dla rozwoju ich dzia³alBariery rozwoju przedsiêbiorstw 101 . • Prezentacja form wsparcia finansowego inwestycji innowacyjnych oferowanych przez: Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej.in. Ogromnym wyzwaniem staje siê wiêc poszukiwanie sposobów zainteresowania przedsiêbiorców zdobywaniem nowych rozwi¹zañ (w postaci m. Poszukiwanie Ÿróde³ finansowania innowacji w kraju i za granic¹ – wskazówki dla przedsiêbiorstw • Prezentacja wybranych Ÿróde³ finansowania innowacji: fundusz i inicjatywa Mikro.

takie jak fundusze inwestycyjne czy rynek kapita³owy. przez Polsko-Amerykañski Fundusz Przedsiêbiorczoœci USAID do realizacji programu wspierania mikroprzedsiêbiorczoœci w Polsce.: (0 22) 629 00 92. Fundusz Mikro http://www.in. Przeznaczono na ten cel 20 mln USD.com Fundusz Mikro Fundusz Mikro zosta³ utworzony w 1994 r. Wa¿n¹ kwesti¹ jest równie¿ wsparcie przedsiêbiorstw opartych na zaawansowanych technologiach w zakresie prowadzenia wspólnych badañ w ramach zwi¹zków kooperacyjnych (konsorcjów) ze sfer¹ badawczo-rozwojow¹ lub innymi przedsiêbiorstwami. Start-up Istotn¹ barier¹ ograniczaj¹c¹ powstawanie nowych przedsiêbiorstw (start-up). dofinansowanie zamówienia lub zakupu wyników projektów/prac badawczo-rozwojowych oraz stworzenie mechanizmu.1. w tym opartych na zaawansowanych technologiach jest brak mo¿liwoœci korzystania z kapita³ów. który bêdzie umo¿liwia³ dyfuzjê wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw w³asnoœci przemys³owej przedsiêbiorstwom. jak¹ mog¹ odegraæ w finansowaniu innowacyjnoœci i transferu technologii powoduje. Konieczne jest wiêc podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzmocnienia wspó³pracy miêdzy tymi podmiotami poprzez m. Dlatego te¿ nale¿a³oby zwiêkszyæ iloœæ œrodków finansowych skierowanych do instytucji finansowych a przeznaczonych na rozwój funduszy kapita³u pocz¹tkowego dzia³aj¹cych na zasadach seed capital.1. zw³aszcza we wstêpnym etapie rozwoju firmy. jakie oferuj¹ fundusze wysokiego ryzyka (venture capital). Aktualna sytuacja funduszy po¿yczkowych i porêczeñ kredytowych oraz rola. Seed capital 7.com. Rozbudowa systemu porêczeñ kredytowych i funduszy po¿yczkowych jest konieczna.funduszmikro. ¿e konieczne jest wsparcie obu tych instrumentów zarówno kapita³owe. gdy¿ alternatywne formy finansowania. ul.noœci oraz uœwiadomienie koniecznoœci konkurowania przez innowacje. W jego ramach utworzona zosta³a sieæ 102 . jak równie¿ techniczne.pl 00-515 Warszawa. ukierunkowane na wzmocnienie ich struktury i rozmieszczenie na terenie ca³ego kraju. w szczególnoœci ma³ym i œrednim.1. ród³a pozyskiwania finansowania innowacji 7. fax: (0 22) 628 88 11 e-mail: fm@funduszmikro. maj¹ wci¹¿ w Polsce marginalne znaczenie i s¹ rzadko wykorzystywane przez ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. Dzia³aj¹ce na rynku fundusze venture capital niechêtnie inwestuj¹ w przedsiêwziêcia technologiczne. ¯urawia 22 tel.

Wszystkie operacje finansowe pomiêdzy Funduszem Mikro a firm¹ odbywaj¹ siê za poœrednictwem banku. Kwota wyp³aconych do czerwca 2003 r. ¿e wspóln¹ intencj¹ Funduszu Mikro i Klienta jest przed³u¿enie umowy o kolejny okres. Po¿yczki takie s¹ nisko oprocentowane. Istnieje mo¿liwoœæ wzajemnego porêczenia po¿yczki w grupie licz¹cej co najmniej 4 po¿yczkobiorców. która przypomina inwestycjê kapita³ow¹. ma³ych przedsiêbiorstw z terenu ca³ej Polski. nie d³u¿szy ni¿ rok. stowarzyszeñ utworzonych w celu realizacji niewielkich inwestycji maj¹cych na celu u³atwienie ¿ycia lokalnym spo³ecznoœciom. o program wspomagania kapita³owego osób dopiero maj¹cych zamiar rozpocz¹æ dzia³alnoœæ na w³asny rachunek. Tak jak w standardowej ofercie wspó³praca odbywa siê na komercyjnych zasadach. Oprocentowanie udzielanych po¿yczek jest sta³e. Pomiêdzy Funduszem Mikro a Po¿yczkobiorcami korzystaj¹cymi z tej oferty s¹ budowane takie relacje.przedstawicielstw lokalnych w 31 miastach. a dla sta³ych klientów obni¿enie stóp procentowych przy kolejnych po¿yczkach. Forma tej oferty przypomina inwestycjê kapita³ow¹ Funduszu Mikro w firmê Klienta. W przypadku udanej inwestycji – czyli podjêcia przez Fundusz Mikro decyzji o przed³u¿eniu umowy po¿yczki. nawi¹zano wspó³pracê z przesz³o 28 tys. czyli jest mo¿liwoœæ zaci¹gania komercyjne oprocentowanych po¿yczek. jak pomiêdzy wspólnikami w biznesie. Odpowiednikiem ponoszonego przez inwestora ryzyka jest oprocentowanie po¿yczki Zasady finansowania 103 . po¿yczek to 430 mln PLN. Oferta wspó³pracy skierowana do w³aœcicieli najmniejszych firm dzia³aj¹cych w miastach poszerzona zosta³a w lecie 1999 r. ale Klient nie bêdzie mia³ mo¿liwoœci zaci¹gania kolejnych po¿yczek. op³ata wyrównuj¹ca sumê zap³aconych odsetek do poziomu komercyjnego jest odpowiednikiem dzielenia siê przez po¿yczkobiorcê zyskiem z inwestorem. osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ na terenach wiejskich. w czasie którego po¿yczkobiorca bêdzie sp³aca³ co miesi¹c jedynie odsetki. Zak³ada siê jednak. Dodatkowo zosta³a stworzona oferta po¿yczkowa. a ich sp³ata mo¿e nast¹piæ jednorazowo po zakoñczeniu okresu okreœlonego w umowie. Fundusz Mikro nie uzyska komercyjnych odsetek. ale stali klienci mog¹ zaci¹gaæ po¿yczki udzielane na okreœlony w umowie okres. Miesiêczna suma dochodów netto porêczycieli powinna byæ wiêksza od raty sp³acanej po¿yczki. Fundusz Mikro gwarantuje niezmiennoœæ warunków umowy w trakcie jej trwania. W przypadku nieprzed³u¿enia umowy i sp³acenia po¿yczki. pod warunkiem wniesienia op³aty. a nie tak jak dotychczas – odsetki plus czêœæ kapita³u. wyrównuj¹cej zap³acone odsetki do poziomu komercyjnego.

poni¿ej poziomu komercyjnego, poniewa¿ w przypadku nieprzed³u¿enia umowy inwestor niczego nie zyskuje. Po aktualne informacje i adresy lokalnych przedstawicielstw odsy³amy na strony internetowe: http://www.funduszmikro.com.pl. Adresy przedstawicielstw lokalnych funduszu Mikro znajduj¹ siê równie¿ pod adresem: http://venture-capital.pl/vc_funds_pl/mikro.htm.

7.1.2. Inicjatywa Mikro
http://www.inicjatywamikro.pl Centrala i Oddzia³ Ma³opolski Biuro w Krakowie 31-111 Kraków, Al. Krasiñskiego 11a tel.: (0 12) 427 03 46, 427 03 93, tel./fax: 422 42 57 e-mail: krakow@inicjatywamikro.pl Oddzia³ Œl¹ski Biuro w Katowicach 40-032 Katowice, ul. D¹browskiego 22, pok. 117 tel./fax: (0-32) 253 90 23, 255 47 58 e-mail: katowice@inicjatywamikro.pl Biuro w Bielsku 43-300 Bielsko-Bia³a; ul. Browarna 2, III p. tel./fax: (0 33) 815 09 59, 815 09 60 e-mail: bielsko@inicjatywamikro.pl Inicjatywa Mikro Inicjatywa Mikro jest programem po¿yczek dla mikroprzedsiêbiorstw dzia³aj¹cym na podobnych zasadach jak Fundusz Mikro. Celem programu jest stworzenie dostêpu do œrodków finansowych dla firm, które nie spe³niaj¹ kryteriów stosowanych przy udzielaniu kredytów przez banki (nie posiadaj¹ zabezpieczeñ maj¹tkowych, prowadz¹cych uproszczon¹ ksiêgowoœæ, krótko dzia³aj¹cych na rynku lub ubiegaj¹cych siê o niewielkie kwoty). Maksymalna kwota po¿yczek, które udziela siê na okres od 3 miesiêcy do 3 lat to 30 000 PLN. Pierwsza po¿yczka na ogó³ nie przekracza 10 000 PLN. Nie jest okreœlona minimalna kwota po¿yczki. Czas rozpatrzenia wniosku o po¿yczkê wynosi do 7 dni od momentu z³o¿enia wymaganych dokumentów. W ramach programu jest tak¿e oferowana mo¿liwoœæ dofinansowania koniecznych szkoleñ oraz doradztwo w podstawowym zakresie.

Zasady finansowania

104

7.1.3. SME Finance Facility
Komisja Europejska uruchomi³a w 10 krajach ubiegaj¹cych siê o cz³onkostwo w Unii Europejskiej program finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Program zak³ada finansowanie przedsiêbiorstw prywatnych poprzez dostêp do kredytów obrotowych i inwestycyjnych, pochodz¹cych z linii kredytowej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)112. O kredyty mog¹ wystêpowaæ przedsiêbiorstwa, zatrudniaj¹ce maks. 100 pracowników oraz przedsiêbiorstwa mikro, których zatrudnienie nie przekracza 20 pracowników, w tym osoby fizyczne prowadz¹ce zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na podstawie wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. W ramach programu dostêpne s¹ kredyty przyznawane na okres maksymalnie do 5 lat w wysokoœci: – przedsiêbiorstwa do 100 pracowników – 30.000–100.000 Euro – przedsiêbiorstwa do 20 zatrudnionych – do 30.000 Euro Kredyty mog¹ byæ udzielane w PLN, EURO i USD. Linia kredytowa obs³ugiwana jest przez banki, bêd¹ce poœrednikiem finansowym programu: ING Bank Œl¹ski S.A. 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34 tel.: (0 32) 357 70 00 lub 0 800 65 66 66 e-mail: mampytanie@mail.bsk.com.pl http://www.bsk.com.pl Fortis Bank S.A. 02-347 Warszawa, ul. Marynarska 13 tel.: (0 22) 541 18 05 lub 0801 367847 info@fortisbank.com.pl http://www.fortisbank.com.pl Bank Zachodni WBK S.A. 60-967 Poznañ, pl. Wolnoœci 16 tel.: (0 61) 856 47 06 lub 0800 240 240 http://www.bzwbk.com.pl Bank PeKaO S.A. 00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57 tel.: 0-800 323 232 e-mail: info@pekao.com.pl http://www.pekao.com.pl (na stronach dodatkowo znaleŸæ mo¿na adresy terenowych oddzia³ów banku udzielaj¹cych kredytów ze œrodków EBOiR)
112

SME Finance Facility

Wysokoœæ kredytów

http://www.parp.gov/plsmeff.php

105

7.1.4. Fundusze po¿yczkowe
Listy teleadresowe lokalnych funduszy po¿yczkowych znaleŸæ mo¿na w witrynie internetowej PARP oraz na stronach Stowarzyszenia Organizatorów Oœrodków Innowacji i Przedsiêbiorczoœci w Polsce http://www.sooipp.org.pl/index2.html.

7.1.5. Fundusze porêczeñ kredytowych
Fundusze porêczeñ kredytowych Fundusze porêczeñ kredytowych s¹ instytucjami pomagaj¹cymi przedsiêbiorcy w uzyskaniu kredytu bankowego. Porêczaj¹ zobowi¹zania kredytowe lub z tytu³u po¿yczki tym, którzy nie posiadaj¹ wymaganych przez instytucjê finansuj¹c¹ zabezpieczeñ. Porêczenie obejmuje zwykle od 50 do 80% kredytu a pobierana prowizja wynosi œrednio od 1 do 2% w zale¿noœci od okresu porêczenia. W Polsce funkcjonuje obecnie 16 funduszy porêczeñ kredytowych. Jeden z nich – Krajowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, obejmuje zakresem swojej dzia³alnoœci ca³y kraj. Pozosta³e fundusze dzia³aj¹ na szczeblu lokalnym lub regionalnym (wojewódzkim). KFPKBGK Krajowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego http://www.bgk.com.pl/fundusze/kfpk/index.jsp 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 tel.: (0 22) 627 03 78 Porêczenia sp³aty kredytów Porêczenia sp³aty kredytów ze œrodków Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane s¹ w trybie zwyk³ym lub uproszczonym. O porêczenie sp³aty kredytu mog¹ ubiegaæ siê krajowe podmioty gospodarcze, takie jak: osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, rzemieœlnicy, spó³ki prawa cywilnego i handlowego, spó³dzielnie, przedsiêbiorstwa pañstwowe, stowarzyszenia, fundacje oraz gminy. Porêczeniem mo¿e byæ objêty kredyt inwestycyjny oraz kredyt przeznaczony na zakup materia³ów lub surowców do produkcji, zaci¹gniêty w banku krajowym lub zagranicznym w z³otych lub walucie obcej. Porêczeniem nie mo¿e byæ objêty kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokoœæ udzielonego porêczenia w trybie zwyk³ym nie mo¿e przekraczaæ 70% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu objêtego porêczeniem, bez odsetek. Jest to maksymalna wielkoœæ kredytu, jaka mo¿e byæ objêta porêczeniem. Nie oznacza to jednak, ¿e zawsze porêczenie w takiej wysokoœci bêdzie mog³o zostaæ udzielone. Zale¿y to zarówno od wnioskodawcy, jak równie¿ od oceny ryzyka dokonywanej przez

106

6. pod warunkiem przedstawienia kompletu wymaganych dokumentów. po przeliczeniu wed³ug œredniego kursu walut NBP z dnia udzielenia porêczenia. Zasady finansowania VC 107 . Kredytobiorca rozpoczynaj¹cy lub prowadz¹cy dzia³alnoœæ krócej ni¿ 2 lata. przeliczonej wg œredniego kursu walut NBP z dnia wykonania zobowi¹zania. 7. Wysokoœæ udzielonego porêczenia w trybie uproszczonym nie mo¿e przekraczaæ 50% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu objêtego porêczeniem.pl. http://www.0 mln z³). ¿e jest to tzw. ale zarazem umo¿liwiaj¹ce osi¹gniêcie bardzo wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapita³u. zawarcia umowy porêczenia.gov. Dodatkowym elementem zwiêkszaj¹cym atrakcyjnoœæ tego typu Ÿród³a finansowania firmy jest fakt.0 tys.venture-capital. Fundusze Venture Capital http://www. zawarcia umowy porêczenia i obejmuje nie wiêcej ni¿ 50% kwoty kredytu (bez odsetek). Jednostkowe porêczenie nie mo¿e przekroczyæ kwoty 1. Venture capital interesuje siê g³ównie ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami.BGK przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu porêczenia. po przeliczeniu wg œredniego kursu walut NBP z dnia udzielenia porêczenia.1. tj. wyra¿onej w z³otych. a potrzebuj¹ wsparcia kapita³owego. EURO (oko³o 400. Informacje o lokalnych funduszach porêczeñ kredytowych znaleŸæ mo¿na na stronach internetowych PARP. po przeliczeniu wed³ug œredniego kursu walut NBP z dnia udzielenia porêczenia.pl Fundusze venture capital s¹ to wyspecjalizowane firmy. tj. a realizacja zobowi¹zañ z tytu³u porêczenia nastêpuje w równowartoœci w z³otych polskich. Po ustabilizowaniu siê pozycji rynkowej venture capital odsprzedaje posiadane udzia³y. je¿eli kwota porêczenia nie przekracza kwoty 50 tys. Kredytobiorca prowadz¹cy dzia³alnoœæ d³u¿ej ni¿ 2 lata mo¿e uzyskaæ porêczenie w procedurze uproszczonej do równowartoœci kwoty 100 tys. wyra¿onej w z³otych. z³). Wnioski o porêczenie w trybie uproszczonym rozpatrywane s¹ przez BGK w ci¹gu 7 dni. z³). Œrodki funduszy inwestowane s¹ na okres od 3 do 10 lat.5 mln EURO (oko³o 6. tj. Porêczenie sp³aty kredytu udzielonego w walucie obcej ustalane jest w tej walucie. a w trybie zwyk³ym – do 4 tygodni. które dysponuj¹ przewag¹ konkurencyjn¹ (innowacyjny produkt lub us³uga. wiedza i inne) gwarantuj¹c¹ sukces rynkowy. zajmuj¹ce siê inwestowaniem w przedsiêwziêcia charakteryzuj¹ce siê wysokim ryzykiem. aby zrealizowaæ swoje cele. zawarcia umowy porêczenia. EURO (oko³o 200. bez odsetek. mo¿e skorzystaæ z procedury uproszczonej.0 tys. wyra¿onej w z³otych.parp.

– wsparcie wiedz¹ i doœwiadczeniem z dziedziny zarz¹dzania tych pomys³odawców.pl oraz w witrynie internetowej Stowarzyszenia Organizatorów Oœrodków Innowacji i Przedsiêbiorczoœci w Polsce: http://www. ¿e zaanga¿owanie venture capital wi¹¿e siê z pewn¹ utrat¹ kontroli nad firm¹. ale istniej¹ takie. które inwestuj¹ w nowo zak³adane firmy. przez rz¹d Rzeczpospolitej Polski. do czego wielu przedsiêbiorców podchodzi bardzo nieufnie. Skala zaanga¿owania funduszy venture capital waha siê od 0.1. którzy s¹ specjalistami w dziedzinie projektu. Nale¿y jednak pamiêtaæ. Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiêbiorczoœci http://www. 7. Fundacja proponuje ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom pomoc finanso- Misja Fundacji 108 .com.7. – inwestycje w przedsiêbiorstwa innowacyjne oraz hi-tech. Wiêkszoœæ funduszy preferuje firmy ju¿ dzia³aj¹ce. oczekuj¹c wy¿szych zysków. Na podstawie umowy zawartej z rz¹dem Kanady Fundacja uzyska³a dotacje przeznaczone na pomoc w finansowaniu sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MSP) w Polsce.org.2 mln $ do 25 mln $ i wyra¿a siê w formie przejêcia od kilku procent udzia³ów po pe³ne przejêcie firmy celem jej póŸniejszego odsprzedania. Cechy Venture-Capital: Cechy VC – kapita³ wysokiego ryzyka lub kapita³ ryzyka – inwestorzy akceptuj¹ wy¿szy poziom ryzyka.venture-capital.pl 70-419 Szczecin.sooipp.pl/index2. pl. – inwestycje w start-up lub m³ode firmy.cpef. – inwestycje drog¹ nabycia akcji lub udzia³ów. Ÿróde³ innowacyjnych technologii itd.: (0 91) 35-95-277 faks: (0 91) 35-95-365 Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiêbiorczoœci Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiêbiorczoœci z siedzib¹ w Szczecinie jest Fundacj¹ za³o¿on¹ wed³ug prawa polskiego. – inwestycje œciœle okreœlone w czasie. Rod³a 9 tel. któremu zale¿y na sukcesie inwestycji. Obszerne informacje i listy funduszy venture capital mo¿na znaleŸæ pod adresem: http://www.html. – reinwestycja zysków. Obecnoœæ przedstawicieli funduszu w radzie nadzorczej lub zarz¹dzie firmy daje jej dostêp do nowych technik zarz¹dzania. Misj¹ Fundacji jest pomoc w tworzeniu i rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce pó³nocno-zachodniej.kapita³ aktywny.

którzy posiadaj¹ doœwiadczenie lub specjalistyczn¹ wiedzê w wybranej bran¿y. – przedsiêbiorstwa. Cel wspó³finansowanie kosztów uruchomienia rozwoju nowej dzia³alnoœci. po¿yczki. które mog¹ wykazaæ siê realnym potencja³em rozwojowym. Kredyt na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej „START” Kredyt „START” pomaga rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i s³u¿y do wspierania rozwoju ma³ych. USD. CAD do 5 lat z mo¿liwoœci¹ karencji w sp³acie kapita³u do 1 roku negocjowane zmienne. – przedsiêbiorstwa. porêczenia.000 PLN lub jej równowartoœæ w EUR.w¹ i szkoleniowo-doradcz¹. umo¿liwiaj¹c tak¿e zaspokojenie specyficznych wymagañ. 109 . Pomoc finansowa obejmuje: kredyty. negocjowane jednak nie wy¿sze ni¿ rynkowe stopy procentowe polskich banków minimalnym mo¿liwym do zaakceptowania jest porêczenie i/lub weksel in blanco Kredyt „START” Kwota kredytu Okres kredytowania Prowizje i op³aty Oprocentowanie Zabezpieczenie Z kredytu „START” mog¹ skorzystaæ: – przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê we wczesnym etapie rozwoju (okres dzia³ania przedsiêbiorstwa nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce). w tym œrodków obrotowych oraz œrodków trwa³ych do 100. badania rynkowe i badania nad produktem. jak np. które zainwestowa³y lub zainwestuj¹ w firmê odpowiednio wysoki kapita³. – przedsiêbiorcy. Fundacja przewiduje ca³oœciowe podejœcie do problemów zwi¹zanych z finansowaniem. innowacyjnych przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstwo mo¿e otrzymaæ pomoc finansow¹ i rozpocz¹æ realizacjê przedsiêwziêcia przy wykorzystaniu kredytu „START”. udzielaj¹c pomocy w ka¿dym z czterech etapów: etap I ocena mocnych stron przedsiêbiorstwa w zakresie zarz¹dzania etap II analiza potrzeb przedsiêbiorstwa etap III szkolenie i opracowanie realistycznego biznesplanu etap IV finansowanie zaspokajaj¹ce potrzeby w zakresie rozwoju Maj¹c przygotowanie w zakresie zarz¹dzania oraz biznes plan.

000 PLN lub jej równowartoœæ w EUR. nie wiêcej jednak ni¿ rynkowe stopy procentowe polskich banków minimalnym wymaganym zabezpieczeniem jest zastaw na wierzytelnoœciach b¹dŸ zapasach i porêczenia nale¿noœci zapasów Kwota kredytu Okres kredytowania Prowizje i op³aty Oprocentowanie Zabezpieczenie Finansowanie Us³ugi szkoleniowo-doradcze s¹ integraln¹ czêœci¹ wsparcia finansowego. Rod³a 9. zastaw rejestrowy na sprzêcie lub zapasach zakup: maszyn i urz¹dzeñ œrodków transportu wyposa¿enia innych œrodków trwa³ych Us³ugi szkoleniowo-doradcze s¹ integraln¹ czêœci¹ wsparcia finansowego.000. z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia okresu kredytowania na nastêpny rok negocjowane zmienne – negocjowane. prowadzonej od co najmniej 1 roku do 1. 110 .: (0 91) 35-95-277. 70-419 Szczecin. CAD do 3 lat negocjowane zmienne – negocjowane.000.000 PLN lub jej równowartoœæ w EUR.Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje i rozpocz¹æ procedurê nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym Oddzia³em Banku Pekao SA wspó³pracuj¹cym z Fundacj¹ lub Kanadyjsko-Polsk¹ Fundacj¹ Przedsiêbiorczoœci – pl. tel. USD. Krótkoterminowy kredyt obrotowy na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹ Kredyt obrotowy Cel zapewnienie finansowania bie¿¹cej dzia³alnoœci gospodarczej firm o ustabilizowanej dzia³alnoœci. Krótkoterminowy kredyt inwestycyjny Krótkoterminowy kredyt inwestycyjny Cel Kwota kredytu Okres kredytowania Prowizje i op³aty Oprocentowanie Zabezpieczenie Finansowanie Zapewnienie finansowania firmom o ustabilizowanej dzia³alnoœci. CAD do 1 roku. USD. nie wiêcej jednak ni¿ rynkowe stopy procentowe polskich banków hipoteka na nieruchomoœci. fax: (0 91) 35-95-365. prowadzonej od co najmniej 1 roku w kwocie do 1.

prowadzonej od co najmniej 1 roku w kwocie do 1. Œrodki mog¹ byæ przeznaczone na budowê lub zakup nieruchomoœci albo innych œrodków trwa³ych o znacz¹cej wartoœci D³ugoterminowy kredyt inwestycyjny 111 . CAD do 5 lat.000 PLN lub jej równowartoœæ w EUR. dofinansowanie istniej¹cego zad³u¿enia terminowego. wejœcia na rynki miêdzynarodowe Œrednioterminowy kredyt elastyczny Kwota kredytu Okres kredytowania Prowizje i op³aty Oprocentowanie Zabezpieczenie Finansowanie Kredyt ten jest kredytem obrotowym i/lub inwestycyjnym. nie wiêcej jednak ni¿ rynkowe stopy procentowe polskich banków hipoteka na nieruchomoœci.Œrednioterminowy kredyt elastyczny Cel Umo¿liwia wiêksz¹ elastycznoœæ w finansowaniu rozwoju firmy poprzez dopasowanie warunków finansowania do potrzeb firmy Umo¿liwia wzrost i rozwój prowadzonej dzia³alnoœci Zapewnienie finansowania firmom o ustabilizowanej dzia³alnoœci.000. Zapewnia elastyczne finansowanie dostosowane do potrzeb przedsiêbiorstwa. uzupe³nienia kapita³u obrotowego. D³ugoterminowy kredyt inwestycyjny Cel Stworzony. USD. Us³ugi szkoleniowo-doradcze s¹ integraln¹ czêœci¹ wsparcia finansowego. aby wspieraæ wiêksze przedsiêwziêcia inwestycyjne w dzia³alnoœci gospodarczej. finansowanie zakupów œrodków trwa³ych. przy czym harmonogramy sp³at s¹ elastycznie dostosowywane do przep³ywów pieniê¿nych firmy negocjowane zmienne – negocjowane. w celu w³aœciwego dostosowania go do okresu u¿ytkowania œrodków trwa³ych oraz mo¿liwoœci firmy w zakresie sp³at. zastaw rejestrowy na sprzêcie lub zapasach finansowanie zakupów zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹.

ale zwykle obejmuje hipotekê na nieruchomoœci i/lub zastaw na œrodkach trwa³ych. Kredyt powinien byæ denominowany w z³otych.000.cpef.000 PLN 5 lat do 10 lat negocjowane zmienne – negocjowane.pl Kanadyjski Program Po¿yczkowy finansowany przez Fundacjê kierowany jest do firm.com. Podstawowe kryteria – dzia³alnoœæ musi byæ prowadzona nie krócej ni¿ trzy lata – dodatni wynik finansowy oraz w³aœciwe cash-flow – minimalny udzia³ klienta w finansowaniu przedsiêwziêcia wynosi 20%. lokalnymi centrami przedsiêbiorczoœci z inkubatorami przedsiêbiorczoœci.A. Kanadyjski Program Po¿yczkowy Kanadyjski Program Po¿yczkowy Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiêbiorczoœci wspó³pracuje w ramach programu po¿yczkowego (Kanadyjski Program Po¿yczkowy) z wybranymi. ³¹cznie z osobistym porêczeniem maj¹tkowym lub wekslem in blanco Us³ugi szkoleniowo-doradcze s¹ integraln¹ czêœci¹ wsparcia finansowego.com.pl a miêdzy innymi lista oddzia³ów Banku Pekao S.000 do 1. bilans i cash-flow) na okres kredytowania Us³ugi szkoleniowo-doradcze s¹ integraln¹ czêœci¹ wsparcia finansowego. wspó³pracuj¹cych z Kanadyjsko-Polsk¹ Fundacj¹ Przedsiêbiorczoœci. pochodz¹cy b¹dŸ z firmy. Kompleksowe i aktualne informacje s¹ publikowane na stronach http://www. b¹dŸ z zasilenia kapita³owego – efektywny okres „¿ycia” nabywanych aktywów musi byæ d³u¿szy o co najmniej 50% w stosunku do okresu kredytowania – wymagane dane finansowe to sprawozdania za ostatnie trzy pe³ne lata wraz z prognozami (rachunek zysków i strat.Kwota kredytu Okres kredytowania Prowizje i op³aty Oprocentowanie Zabezpieczenie kwota: 200. 112 . które miêdzy innymi z uwagi na brak wymaganego zabezpieczenia kredytu bankowego czy te¿ ograniczone mo¿liwoœci podejmowania przez banki podwy¿szonego poziomu ryzyka nie mog¹ korzystaæ z oferty kredytowej banków komercyjnych. lecz nie wy¿sza ni¿ przeciêtne stopy oferowane na rynku przez polskie banki do negocjacji. http://www.cpef.

pl/informacje1.cpef. Pracy i Polityki Spo³ecznej udziela wsparcia finansowego inwestycji na podstawie ustawy z 20 marca 2002 o finansowym wspieraniu inwestycji. Beneficjenci 7.Cel Kwota po¿yczki Okres trwania po¿yczki Prowizje i op³aty Oprocentowanie Zabezpieczenie finansowanie kosztów uruchomienia i rozwoju dzia³alnoœci. Wsparcie finansowe inwestycji innowacyjnych113 Ministerstwo Gospodarki. które dzia³aj¹ d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce na rynku – przedsiêbiorstwa. 113 . MGPiPS 113 Informacje na temat wsparcia finansowego inwestycji innowacyjnych mo¿na znaleŸæ pod adresem internetowym: http://www. poz. punkt 5 listy zatytu³owany: „Finansowanie przedsiêwziêæ innowacyjnych”. które maj¹ dobr¹ strategiê dzia³ania.2.U. lecz niewystarczaj¹ce œrodki finansowe na sfinansowanie dalszego dzia³ania i rozwoju – przedsiêbiorstwa. Dz.gov.php. w tym œrodków obrotowych oraz œrodków trwa³ych do 50. które dobrze znaj¹ biznes i potrzeby rynku Kredyt pozwala na osi¹gniêcie nastêpuj¹cych korzyœci: – u³atwiony dostêp do Ÿróde³ finansowania z pominiêciem banków komercyjnych – uproszczon¹ procedurê Procedura sk³adania wniosku Szczegó³owe informacje i rozpoczêcie procedury nastêpuje po kontakcie z inkubatorem przedsiêbiorczoœci wspó³pracuj¹cym z Fundacj¹ – lista inkubatorów publikowana pod adresem: http://www.pl.000 PLN do 3 lat z mo¿liwoœci¹ karencji w sp³acie kapita³u do 6 miesiêcy negocjowane bezpoœrednio z wybranym „Inkubatorem” zmienne – negocjowane bezpoœrednio z wybranym „Inkubatorem” minimalnym mo¿liwym do zaakceptowania jest porêczenie i/lub weksel in blanco Finansowanie Z po¿yczki mog¹ skorzystaæ: – przedsiêbiorstwa. które maj¹ wyraŸnie okreœlony cel po¿yczki oraz zaplanowa³y przep³ywy œrodków finansowych – przedsiêbiorstwa. Nr 41. pod has³em: „Produkty informacyjne”.parp.com.

euro) lub – utworzenie nowych miejsc pracy (co najmniej 20 miejsc na okres nie mniej ni¿ 5 lat) lub – inwestycjê wprowadzaj¹c¹ innowacjê technologiczn¹ lub – wp³ywaj¹c¹ na poprawê stanu œrodowiska. Inwestycja musi spe³niæ co najmniej 2 warunki: Warunki wsparcia – – – – wp³ynie na rozwój gospodarczy regionu. bêdzie zlokalizowana w obszarze wsparcia. 693-58-06. terminy reguluj¹ rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002. Wniosek sk³adany jest do ministra w³aœciwego do spraw gospodarki. tryb udzielania i odmowy. Dodatkowe informacje: Tryb sk³adania wniosków Istniej¹ dwa terminy sk³adania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji: marzec i paŸdziernik ka¿dego roku. Zespó³ ds. bêd¹ca w trakcie nowelizacji. 114 . Trzech Krzy¿y 3/5 Departament Instrumentów Finansowych tel. pl. wprowadzi innowacje technologiczne. Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiêbiorcom przygotowuje i przedstawia ministrowi w³aœciwemu do spraw gospodarki opiniê w sprawie wniosków. Wsparcie finansowe mo¿e byæ udzielone przedsiêbiorcy i/lub gminie.mg. przyczyni siê do wspó³pracy z krajowym zapleczem naukowo-badawczym. 693-58-44 Udzielane przedsiêbiorcy wsparcie finansowe mo¿e obejmowaæ nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia: – nowe inwestycje (> 10 mln euro) lub – rozbudowê i modernizacjê firmy z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy (od 500 tys. okreœla zasady i formy udzielania wsparcia finansowego przedsiêbiorcom dokonuj¹cym nowych inwestycji lub tworz¹cym nowe miejsca pracy zwi¹zane z tymi inwestycjami. Wymieniona ustawa. – bêdzie mieæ wp³yw na lokalny rynek pracy.363 z 2002 r. Treœæ ustawy i rozporz¹dzenia wykonawcze mo¿na znaleŸæ w serwisie informacyjnym dawnego Ministerstwa Gospodarki w grupie: prawo – przedsiêbiorcy: http://www.pl 00-507 Warszawa.gov. Kryteria oceny. wsparcie udzielane jest na podstawie decyzji ministra.

: (0 22) 699 70 18. Jerozolimskie 125/127 tel.parp. zakupu licencji krajowych lub zagranicznych.parp. wywodz¹ siê g³ównie z krajowego œrodowiska badawczo-rozwojowego. U.pl/pozyczki. porêczenia sp³at kredytów i po¿yczek.gov.parp. Po¿yczka na innowacje http://www.pl 02-017 Warszawa.pov. O po¿yczkê na innowacjê mog¹ ubiegaæ siê mali i œredni przedsiêbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – wspomaganie wdro¿eñ innowacji: po¿yczki.php): – aktywne dysponowanie i gromadzenie projektów innowacyjnych wyrobów i technologii przygotowanych do wdro¿enia w praktyce gospodarczej. – udzia³ kapita³owy Agencji (obejmowanie akcji. nr 101.). 1178 z póŸn. Al. z 1999 r. 699 70 44/45 faks: (0 22) 699 70 46/56 Dzia³ania PARP wspieraj¹ce finansowanie innowacji (http://www. – promowanie projektów innowacyjnych o najwy¿szym potencjale proeksportowym i konkurencyjnym poprzez Konkurs Polski Produkt Przysz³oœci – udostêpnianie informacji ze Ÿróde³ krajowych i zagranicznych w szeroko rozumianym obszarze transferu technologii. Po¿yczka mo¿e byæ udzielona na finansowanie wdro¿enia wyników prac badawczo-rozwojowych.Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP) http://www. dop³aty do oprocentowania po¿yczek i kredytów. udzia³ów) w istniej¹cym b¹dŸ tworzonym podmiocie wdra¿aj¹cym innowacje. zm.pl/agencja. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. polegaj¹cego na nabyciu uprawnieñ do wykorzystywania rozwi¹zañ naukowych i technicznych oraz doœwiadczeñ PARP Finansowanie innowacji Po¿yczka na innowacje 115 . – kojarzenie podmiotów zainteresowanych wdra¿aniem innowacji z autorami/w³aœcicielami projektów innowacyjnych.gov. poszukiwanie Ÿróde³ finansowania i wspó³projektowanie najefektywniejszych sposobów realizacji. Projekty charakteryzowane s¹ pod wzglêdem technicznej i ekonomicznej efektywnoœci. poz.html Po¿yczka na innowacjê mo¿e byæ udzielona na finansowanie czêœci kosztów przedsiêwziêæ w zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej.

Agencja mo¿e udzieliæ karencji w okresie sp³aty po¿yczki. jako punkt „wejœcia” przedsiêbiorców do programów oraz PRS (Punkt Refundacji Szkoleñ). który w sposób spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomach regionalnym i krajowym. (œroda). S¹ ³¹cznikiem. – udzielanie informacji o dostêpnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa. Zadania RIF 116 . godz. pe³ni¹ one jednoczeœnie analogiczn¹ rolê wobec samorz¹dowych w³adz regionalnych wdra¿aj¹cych strategie rozwoju regionu w obszarze dotycz¹cym MSP. – definiowanie rodzaju i zakresu potrzebnej pomocy. rozbudowy lub modernizacji budynków lub instalacji niezbêdnych do wprowadzenia innowacji. – diagnozowanie potrzeb przedsiêbiorstwa. Okres karencji nie mo¿e byæ d³u¿szy od planowanego terminu wdro¿enia i nie mo¿e przekroczyæ 2 lat. 14. Terminy sk³adania wniosków: do 30 czerwca 2003 r. RIF w swej strukturze posiada PKD (Punkt Konsultacyjno-Doradczy).00 Regionalne Instytucje Finansuj¹ce (RIF) RIF Regionalne Instytucje Finansuj¹ce (RIF) s¹ regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci wspó³pracuj¹cym przy wdra¿aniu polityki „sektorowej” adresowanej do MSP w regionie. Podstawowe zadania RIF: – œwiadczenie us³ug konsultacyjno-doradczych.produkcyjnych. – obs³uga administracyjna programów Phare 2000/2001. Po¿yczka na innowacjê nie mo¿e przekroczyæ 75% kosztów netto przedsiêwziêcia innowacyjnego. jako umiejscowiony na poziomie regionu punkt dystrybucji dotacji szkoleniowych realizowanych w ramach polityki pañstwa wobec MSP. zakupu i monta¿u maszyn lub urz¹dzeñ oraz budowy. dostêpnych instrumentów wsparcia (dotacje).00 do 31 grudnia 2003 r. Po¿yczka mo¿e byæ udzielona na okres nie przekraczaj¹cy 6 lat. godz. obowi¹zuj¹cego w dniu udzielenia po¿yczki (data podpisania umowy). 14. poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu po¿yczki ani kwoty 2 000 000 z³. – pomoc w wyborze wykonawcy dotowanych us³ug doradczych i szkoleniowych. (poniedzia³ek). Oprocentowanie po¿yczki jest sta³e w okresie sp³aty i równe po³owie oprocentowania kredytu lombardowego udzielanego przez Narodowy Bank Polski.

html 00-955 Warszawa. przyjmowanie i ocena wniosków o wyp³atê dotacji. PHARE 2000 i dalsze edycje http://www. Porêczenie i gwarancje mog¹ siêgn¹æ 70% wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami. wyposa¿enie w urz¹dzenia IT i oprogramowanie. – przyjmowanie i ocena wniosków o udzielenie dotacji w zakresie zgodnoœci administracyjnej i spe³niania kryteriów kwalifikacyjnych. Al. produktu. – prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.– promocja programów adresowana do potencjalnych wykonawców us³ug doradczych i szkoleniowych. 10 000 euro i 60% kosztów. Jerozolimskie 125/127 http://www. Bank Gospodarstwa Krajowego http://www. – promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów (przedsiêbiorców).pl Jednostk¹ wdra¿aj¹c¹ program jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci 02-017 Warszawa. 308. – sporz¹dzanie raportów merytorycznych i finansowych. Pomoc doradcza i szkoleniowa w procesie rozwoju firmy w oparciu o nowe technologie i innowacje oraz modernizacja parku maszynowego. Lista Regionalnych Instytucji Finansuj¹cych znajduje siê na stronach internetowych PARP. 321. certyfikacji i standaryzacji w MSP. Program na rzecz jakoœci Program technologia i innowacje dla firm PHARE 2000 i dalsze edycje BGK 117 . Jerozolimskie 7 tel: (0-22) 52-29-193. – przekazywanie do PARP prawid³owych wniosków o wyp³atê dotacji z rekomendacj¹ p³atnoœci.gov.gov. Kwota dotacji bêdzie siê wahaæ miêdzy 1 500 a 10 000 euro i nie wiêcej ni¿ 60% kosztów. Max.5 mln euro. 322.pl/kfpk1. – wspó³praca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdra¿anych programów.parp. – przekazywanie wniosków o udzielenie dotacji do PARP do oceny technicznej i finansowej.pl Komponenty krajowe Dotacje na wspó³finansowanie kosztów wdra¿ania systemów kontroli jakoœci.bgk. Al.com. ale nie mo¿e przekroczyæ kwoty 1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela porêczeñ i gwarancji sp³aty kredytu bankowego pod warunkiem przeznaczenia objêtego nimi kredytu na finansowanie przedsiêwziêæ innowacyjnych.parp.

6pr.pl/s5o/adresy/siec-LPK. przekaz informacji. Wsparcie doradcze Sieæ Regionalnych Punktów Kontaktowych http://www. przygotowywanie materia³ów promocyjnych dotycz¹cych w³asnego regionu oraz podpisanie wspó³pracy z zaprzyjaŸnionymi regionami UE.3. 7.6pr. pomoc w pisaniu projektów. ale tak¿e akwizycja ofert. organizacja szkoleñ. do której nale¿y 8 Regionalnych. Rol¹ BPK w sieci jest konsultacja tematyczna w wybranej w¹skiej specjalnoœci.html Adresy Lokalnych Punktów Kontaktowych znajduj¹ siê na stronie internetowej: http://www. PR) koordynuje dzia³ania sieci. Wartoœæ dotacji bêdzie siê wahaæ miêdzy 2 000 a 50 000 Euro. Pozosta³e minimum 75% musi pochodziæ z kredytu bankowego.html 118 .html Adresy Bran¿owych Punktów Kontaktowych znajduj¹ siê na stronie internetowej http://www. poszukiwanie partnerów oraz akwizycja ofert. akwizycja ofert.6pr.6pr. G³ówne zadania RPK to wspó³praca z KPK. Zadania LPK to przede wszystkim przekaz informacji.Komponenty regionalne Program dotacji inwestycyjnych dla MSP Dotacje bêd¹ przyznawane g³ównie na inwestycje w nowe technologie i urz¹dzenia. kontakty z instytucjami badawczymi i firmami. Adresy Regionalnych Punktów Kontaktowych znajduj¹ siê na stronie internetowej: http://www. 140 Lokalnych i 31 Bran¿owych Punktów Kontaktowych. Dotacja mo¿e pokryæ maksymalnie 25% inwestycji.html Regionalne Punkty Kontaktowe Krajowy Punkt Kontaktowy (dotychczas 5.pl/s5o/adresy/siec-RPK. kontakty z instytucjami badawczymi i firmami oraz roboczy kontakt z RPK i BPK. Programu Ramowego UE a obecnie 6. nadzór i koordynacja pracy Lokalnych PK.pl/s5o/adresy/siec-RPK.pl/s5o/adresy/siec-BPK. pomoc w pisaniu projektów.

– stan zaawansowania prac nad projektem. – charakterystykê klasyfikacyjn¹ projektu (wed³ug bran¿ technologicznych). które chc¹ zmodernizowaæ lub zamierzaj¹ wprowadziæ now¹ produkcjê. – nazwê i krótki opis projektu. W banku gromadzone s¹ oferty gotowych do wdro¿enia innowacyjnych technologii i wyrobów opracowanych g³ównie przez krajowe œrodowiska naukowe i badawczo-rozwojowe. Jerzy Tokarski Polskie Biuro EUREKI 00-921 Warszawa. Polskim Koordynatorem Projektów EUREKI jest mgr in¿. kierowane s¹ do przedsiêbiorstw.be http://www. – dotychczasow¹ promocjê. które uzyska³y status projektów Eureki mog¹ liczyæ na wsparcie ze strony administracji pañstw cz³onkowskich. produktywnoœci i konkurencyjnoœci przemys³u europejskiego utworzona w 1985 roku. 252 tel. – koszty i czas wdro¿enia.kbn. – charakterystykê ogóln¹ projektu. której celem jest wspieranie realizacji miêdzynarodowych projektów ukierunkowanych na wzrost innowacyjnoœci.gov. Partnerzy realizuj¹cy przedsiêwziêcia. Oferty gromadzone w systemie od 1997 r. fax: (0 22) 628 35 34 e-mail: jtokarsk@kbn.91.pl Eureka to inicjatywa 29 pañstw europejskich oraz Komisji Europejskiej. – przewidywany kr¹g odbiorców.gov. w tym tak¿e na dofinansowanie ze œrodków publicznych. – obszar zastosowañ projektu. 1/3 Wspólna.: (0 22) 628 14 06. Zosta³ przejêty przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP). – opis projektu.eureka. Polska przyst¹pi³a do Eureki w charakterze pe³noprawnego cz³onka w 1995 roku.126/att/html/ekran_gl1.htm Bank Technologii i Wyrobów by³ czêœci¹ zintegrowanego systemu informatycznego Agencji Techniki i Technologii (zlikwidowanej 1 kwietnia 2002).30.Bank Technologii i Wyrobów http://193. 529 22 52.pl EUREKA Bank Technologii i Wyrobów 119 . EUREKA http://www. pok. Gromadzona w systemie informacja o technologii lub wyrobie obejmuje: – informacjê o jednostce zg³aszaj¹cej projekt.

zw³aszcza MSP. zachodniopomorskie) http://www. ma³opolskie. – organizacja targów. opolskie. Programu Ramowego Unii Europejskiej. – klub eksportera. 300.in. ³ódzkie.org. Polskie Oœrodki Przekazu Innowacji – Innovation Relay Centers (IRC) IRC Dzia³aj¹ od lipca 2000.irc-eastpoland.pl/. kojarzenie partnerów. pomorskie. lubelskie. œwiêtokrzyskie) http://www.wroc. Równie¿ uniwersytety i instytuty badawcze korzystaj¹ z us³ug IRC w zakresie transferu ich osi¹gniêæ do przemys³u. – publikacje z zakresu prawa wspólnot europejskich.Oœrodki Euro Info http://www.pl Euro Info Euro Info Centre – program Komisji Europejskiej dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W Polsce istnieje 12 oœrodków. Nadrzêdnym zadaniem sieci jest pomoc regionom europejskim i przedsiêbiorstwom w identyfikacji ich potrzeb technologicznych.org. 120 . Islandiê.transfer. podkarpackie. informacje o rynkach zagranicznych. wielkopolskie. Szwajcariê (kraj stowarzyszony) oraz Izrael i kraje Europy Œrodkowowschodniej. seminariów. powo³ane w wyniku konkursu og³oszonego w ramach 5. podlaskie. kujawsko-pomorskie.pl/. – informacje zwi¹zane z integracj¹ z UE. – gromadzenie ofert wspó³pracy. Dzia³alnoœæ obejmuje m.pl/. w Europie ok. mazowieckie. Norwegiê. Sieæ ta z³o¿ona z blisko 70 oœrodków obejmuje swym zasiêgiem Uniê Europejsk¹. Europejska Sieæ IRC Oœrodków Przekazu Innowacji dzia³a w ramach Programu Innowacyjnoœæ / MSP Komisji Europejskiej. Sieæ IRC œwiadczy us³ugi firmom. œl¹skie.euroinfo. konferencji. konsulting oraz szkolenia.edu. Zasadniczym celem sieci IRC jest promocja innowacyjnoœci i wymiany technologicznej miêdzy organizacjami w Europie. warmiñsko-mazurskie) http://www. IRC South Poland (woj. Realizowane zadania to: – Ÿród³o informacji o programach dla MSP. lubuskie. W Polsce Oœrodki Przekazu Innowacji dzia³aj¹ w trzech obszarach realizacji: IRC East Poland (woj. doradztwo. dolnoœl¹skie. IRC West Poland (woj.wct.

przedsiêbiorstw. opracowania i publikacje przydatne dla firm poszukuj¹cych venture capital. http://irc. przez co s¹ najlepszymi centrami transferu innowacyjnoœci w poszczególnych regionach. o: – – – – dostawcach technologii. Narzêdzia Gate 2 Growth to: – – – – – – pomoc dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. szczególnie dla MSP. ekspertach oraz us³ugach. które zosta³y wyselekcjonowane w drodze ogólnodostêpnego konkursu. Ÿród³ach finansowania wdro¿eñ. – miêdzynarodowych sieci producentów i inwestorów. oœrodków badawczych oraz organizacji wspieraj¹cych innowacje. Sieæ INNOWACJE Gate 2 Growth (dawniej LIFT) http://www. Gate 2 Growth 121 . – ofert inwestorów.com Gate2Growth Initiative to portal informacyjny wspierany przez Komisjê Europejsk¹. którego celem jest dostarczenie pomocy osobom poszukuj¹cym kapita³u na przedsiêwziêcia gospodarcze.cordis. Oœrodki IRC pomagaj¹ w prowadzeniu negocjacji w zakresie transferu technologii oraz zajmuj¹ siê promocj¹ innowacji w ca³ej Europie we wspó³pracy z Europejsk¹ Sieci¹ IRC. technologiach gotowych do wdro¿enia.Gate2growth. której celem jest promocja innowacyjnoœci w rozwoju regionalnym. uczelni. Stanowi¹ one Ÿród³o informacji. krajowych i miêdzynarodowych programach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej. wyszukanie inwestora oraz Ÿróde³ finansowania.jak równie¿ w znalezieniu rozwi¹zañ technologicznych. – sieci tematycznych o Ÿród³ach finansowania. Cel ten realizowany jest poprzez powi¹zanie: – ofert producentów. Oœrodki IRC dzia³aj¹ jako niezale¿ne organizacje (konsorcja). ocena i sugestie do przygotowanego biznesplanu. w szczególnoœci innowacyjne.lu/showroom/ Sieæ INNOWACJE Sieæ instytucji. seminaria na temat pozyskiwania venture capital. pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

). zaowocowa³ zdecydowanym zwrotem w kierunku propoda¿owej polityki gospodarczej. Jednak¿e idea parków technologicznych zosta³a tu urzeczywistniona znacznie póŸniej ni¿ w innych krajach zachodnioeuropejskich. Aachen i Karslruhe. Za pierwsz¹ koncepcjê parku technologicznego nale¿y przyj¹æ utworzone w 1981 roku Centrum Technologiczne Ruhr w Bochum. 122 . tj.ANEKS • Parki technologiczne – rozwój idei. Szczególny rozkwit przypada na lata szeœædziesi¹te. dane adresowe. Groβ (red. Wzros³o zainteresowanie ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami. Francja Parki technologiczne – rozwój idei. Wielka Brytania. przyk³ady istniej¹cych parków Idea parków technologicznych wywodzi siê ze Stanów Zjednoczonych. opis kluczowych form dzia³alnoœci winiêtych: Niemcy. Innovationszentren in Deutschland 1996/97. w tym 65 we wschodniej czêœci kraju114. Kolejne parki utworzono w 1984 roku w Bonn. Pierwszymi tego typu instytucjami. B. gdzie wiele podobnych instytucji powsta³o. w tym w Niemczech. towarzystwa rozwoju gospodarczego. Szybki rozwój parków technologicznych mia³ miejsce w Europie. Oœrodek zosta³ przejêty przez znajduj¹ce siê w nim firmy. skierowanymi na nowe innowacyjne przedsiêbiorstwa. Baranowski. Berlin 1997. Koncepcja parków rozwijana by³a w nastêpnych latach. uczelnie wy¿sze. Nale¿y jednak podkreœliæ. by³y utworzony w 1948 roku „Bohanson Research Park” w Menlo Park/Kalifornia i zainicjowany w 1951 roku przez Stanford University „Stanford Industrial Park” /obecnie Stanford Research Park” w Palo Alto – Kalifornia. Obecnie na terenie Niemiec dzia³a 200 parków technologicznych. dane kontaktowe. Koniec lat siedemdziesi¹tych. i¿ ponad po³owa parków technologicznych powsta³a w trzech krajach zwi¹zkowych. kiedy nast¹pi³a zmiana ekipy rz¹dowej z socjaldemokratycznej na chadeckoliberaln¹. izby gospodarcze. formami transferu technologii oraz innymi ewolucyjnymi czynnikami pobudzania rozwoju gospodarczego. Pó³nocnej Nadrenii- 114 G. Dlatego te¿ powszechnie uznaje siê za pierwszy park technologiczny Berliñski Oœrodek Innowacji i Przedsiêbiorczoœci powsta³y 30 paŸdziernika 1983 roku. Zainteresowanie organizacj¹ parków technologicznych zaczê³y okazywaæ oprócz administracji gospodarczej. równie¿ banki. przyk³ady istniej¹cych parków • Instrumenty/oœrodki wspierania transferu technologicznego w krajach wysoko roz• Strategie wybranych firm innowacyjnych – Vigo-System – Solaris Laser – Ascor • Centra Transferu Technologii i Informacji. zaœ nastêpne znajduj¹ siê w fazie organizacji. gdzie w latach czterdziestych po raz pierwszy zosta³a te¿ urzeczywistniona. Jednak¿e w trakcie realizacji projektu zrezygnowano z wielu funkcji inkubacyjnych i innowacyjnych. kiedy liczba parków naukowych wzros³a do 81.

Przy organizacji tego typu jednostek chodzi najczêœciej o zdobycie kosztownego wyposa¿enia dla prowadzenia badañ. B. z o. Na zlecenie Urzêdu Postêpu Naukowo-Technicznego i Wdro¿eñ zespó³ pod kierunkiem prof. Centrum Technologii – Park Technologiczny Gdañsk. Warszawskie Centrum Nowych Technologii. Pojawi³y siê koncepcje powo³ania kolejnych oœrodków w Gdañsku. jak: – – – – Gdañskie Centrum Innowacyjne Sp. Pierwsze centrum technologiczne powsta³o w Poznaniu w 1990 roku pod nazw¹ Wielkopolskie Centrum Innowacji i Przedsiêbiorczoœci SA. Mielec. by jak najd³u¿ej partycypowaæ 115 Iloœciowy rozwój parków technologicznych. Krakowie. Kraków. Pierwsze pomys³y parków technologicznych w Polsce pojawi³y siê w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych w kilku oœrodkach akademickich. jak i przedsiêbiorstwa.B. Instytucjonalne wspieranie przedsiêbiorczoœci. Warszawa. Szczególne miejsce wœród jednostek transferu posiadaj¹ parki technologiczne. Matusiak: „Parki technologiczne. Stalowa Wola. 125 i dalsze. stowarzyszenia gospodarcze i biura informacji patentowej i licencyjnej115. P³ock. Ponadto du¿e znaczenie nale¿y przypisaæ parkom tworzonych na terenie nowych krajów zwi¹zkowych. W system transferu technologicznego w Niemczech w³¹czone s¹ zarówno wy¿sze uczelnie. procesów innowacyjnych i rozwoju regionalnego”. £ódŸ. W ramach studium opracowano podstawy strategii przyœpieszenia procesów innowacyjnych i przedsiêbiorczoœci poprzez tworzenie oœrodków inkubacji ma³ych firm oraz rozwój infrastruktury dla przedsiêwziêæ w sferze zaawansowanej technologii. £ódŸ 1995. Inn¹ form¹ transferu s¹ wspólne przedsiêbiorstwa zak³adane przez naukowców lub szko³y wy¿sze i przedsiêbiorstwa z innowacyjnych ga³êzi gospodarki. 123 . Saksonii i Badenii-Wirtembergii. Modlin. Katowice. Koszalin.o. Przedsiêbiorstwa z kolei zainteresowane s¹ tym. Warszawie. Wroc³aw.-Westfalii. W przedsiêwziêciach tych zainteresowane s¹ zarówno szko³y wy¿sze.. W wyniku czego powsta³y takie jednostki. Gruchmana opracowa³ wówczas Studium mo¿liwoœci powo³ania centrów technologicznych i parków technologicznych w Polsce. Centrum Rozwoju Przedsiêbiorczoœci przy Politechnice Warszawskiej. jak i izby przemys³owo-handlowe. Toruñ. Zainteresowanie procesem tworzenia parków technologicznych w wymienionych krajach zwi¹zane jest g³ównie ze zmianami strukturalnymi gospodarek. FI. wczeœniej omówione. s. jak te¿ ich cele i zakres œwiadczonych us³ug podaje w swojej pracy K. W latach 1990–1998 próby utworzenia parków technologicznych oraz centrów technologicznych podejmowa³y: Gdañsk. Instrumenty/oœrodki wspierania transferu technologicznego w krajach wysoko rozwiniêtych Transfer technologiczny w krajach wysoko rozwiniêtych jest szczególnie rozbudowany i charakteryzuje siê ró¿norodnoœci¹ form organizacyjnych. Szczecin. Gliwice. Uczelniom op³aca siê przerzuciæ czêœæ odpowiedzialnoœci za ryzykowne przedsiêwziêcie na partnera partycypuj¹cego w kosztach. pozauczelniane jednostki badawcze. w których sta³y siê jednym z najwa¿niejszych instrumentów wspieraj¹cych rozwój przedsiêbiorczoœci i przekszta³ceñ strukturalnych.

W ramach programu wspó³pracuj¹ przedsiêbiorstwa i jednostki naukowe w celu rozwi¹zania jednego problemu. Równie¿ w Wielkiej Brytanii wykszta³ci³y siê zró¿nicowane formy transferu osobowego i technologicznego. Department of Trade and Industry. jest wiele. Do programów nakierowanych na wspieranie transferu technologicznego mo¿na te¿ zaliczyæ Overseas Visits and Industrial Secondments Program. otrzymuj¹ zwrot 50% poniesionych kosztów podró¿y. spó³ka utworzona wspólnie przez Biuro Departamentu Kszta³cenia Szkocji i Scottish Enterprise. kszta³cenie i us³ugi doradcze wspieraj¹ transfer technologiczny. maj¹cych status niezale¿nych prywatnych spó³ek. funtów. Firmy bior¹ce udzia³ w projekcie i zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 500 pracowników mog¹ otrzymaæ dotacjê w wysokoœci 52 tys. Niewielki udzia³ w finansowaniu tych centrów posiada te¿ Ministerstwo Edukacji. Jest ona finansowana przez Uniê Europejsk¹. Zakres i okres takiego wsparcia ka¿dorazowo uzale¿niony jest od projektu. w których absolwenci pracuj¹ nad konkretnymi projektami badawczymi. Szczególnym przyk³adem takiego programu jest Teaching Company Scheme. D¹¿¹ one równie¿ do zachowania ci¹g³oœci kierownictwa danego przedsiêwziêcia oraz do wywierania wp³ywu na realizacjê i dobór pracowników. Rz¹d brytyjski wspiera finansowo tworzenie jednostek zajmuj¹cych siê transferem technologicznym. W tym celu uruchomiono specjalne programy. Uprawnionymi do ubiegania siê o zwrot s¹ przedsiêbiorstwa albo urzêdnicy. 124 .w sposób op³acalny w transferze wiedzy naukowo-technicznej. zaœ sama firma musi wnieœæ 16. W Wielkiej Brytanii znajduje siê 12 centrów technologicznych. wspieraj¹cy wspó³pracê nauki z produkcj¹. Powsta³a w 1981 roku z po³¹czenia National Research Development Corporation (powsta³ej w 1948 roku) i powo³anej do ¿ycia w 1975 roku National Enterprise Board. Pierwsza z tych organizacji by³a organizacj¹ pañstwow¹. Czêsto œrodki tego programu wykorzystywane s¹ na finansowanie pobytów in¿ynierów angielskich w Japonii od 6 do 12 miesiêcy116. jednostki naukowobadawcze i prywatne jednostki gospodarcze. London 1993. Centra pomagaj¹ przede wszystkim ma³ym przedsiêbiorstwom we wdro¿eniu nowoczesnych technologii. Mo¿na tu wymieniæ Centrum Badawcze Mikroelektroniki utworzone w Uniwersytecie Technicznym w Karlsruhe. Jednym z warunków otrzymania zwrotu jest informacja o doœwiadczeniach zdobytych na seminariach. utworzonych przez szko³y wy¿sze. takie jak np. Brytyjscy eksperci udaj¹cy siê za granicê. Czêsto równie¿ studenci posy³ani s¹ do przedsiêbiorstw. 116 „Your Guide to Help for Small Firms”. Poprzez informowanie. – grupy nauczania. g³ównie z myœl¹ o ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach. – regionalne centra technologiczne itp. funtów.5 tys. Przyk³adem takiego centrum technologicznego jest Technology Partnership Scotland. Wœród instytucji zajmuj¹cych siê promocj¹ transferu szczególne miejsce zajmuje British Technology Group (BTG). by uzyskaæ informacjê o nowych technologiach. – konsorcja personelu akademickiego.: – przemys³owe biura ³¹cznikowe w oœrodkach akademickich. – parki naukowe i technologiczne. we wspó³udziale równie¿ ma³ych innowacyjnych przedsiêbiorstw. Przyk³adów realizacji wspólnych przedsiêbiorstw.

ale pomagaj¹c¹ du¿ym i znanym firmom prywatnym. s. dotycz¹ce zastosowania nowych technik i technologii. Ich g³ównym zadaniem jest œwiadczenie us³ug zorientowanych na ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci p³atne. Ka¿dy region tworzy zazwyczaj tyle centrów innowacji i transferu technologicznego w ilu dziedzinach specjalizuje siê. W realizacji tego celu centra korzystaj¹ z pomocy z doradców technologicznych. 125 . Pietrzyk: „Sterowanie rozwojem regionalnym we Francji”. pocz¹wszy od przejêcia wynalazku a¿ do fazy jego zastosowania. w przypadku trudnoœci gospodarczych lub wspieraj¹c inne firmy przy tworzeniu miejsc pracy. doradców œwiadcz¹cych. We Francji dominuj¹c¹ rolê w transferze technologii odgrywaj¹ centra innowacji i transferu technologicznego (Centres Regionaux et de Transfer de Technologie – CRITT). Japonii i USA. Paris 1993. G³ównym zadaniem pierwszych organizacji jest koordynacja dzia³alnoœci ró¿nego rodzaju instytucji maj¹cych du¿e znaczenie dla rozwoju technologii (szkó³ wy¿szych technicznych. Transfer rozumiany jest bardzo szeroko. Druga organizacja by³a wprawdzie te¿ organizacj¹ pañstwow¹. Pe³ni¹ one funkcjê poœrednika miêdzy przedsiêbiorstwami jako potencjalnymi odbiorcami wyników prac naukowo-badawczych a laboratoriami i badaczami oferuj¹cymi na sprzeda¿ wyniki prac naukowo-badawczych. Ponadto w centrum zainteresowañ BTG znajduje siê transfer technologiczny i finansowanie innowacji. us³ugi dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. innowacyjnych. W tym celu izby zatrudniaj¹ oko³o 2000 doradców technicznych oraz posiadaj¹ centra szkoleniowe. Do g³ównych zadañ BTG nale¿¹ rozwój i ochrona innowacji. Na terenie Francji dzia³aj¹ 183 izby zrzeszaj¹ce 1.której g³ównym celem by³o rozwijanie i udoskonalanie wynalazków bêd¹cych wynikiem badañ podstawowych.sized Enterprises”. przez grupê naukowców. cit. redukcji zale¿noœci od importu i innych.o. np. Szczególne znaczenie wœród tych instytucji nale¿y przypisaæ izbom przemys³owo-handlowym. finansowych i informacyjnych) oraz stymulowanie innowacji poprzez tworzenie sieci powi¹zañ miêdzy tymi organizacjami. W 1991 roku zosta³a sprywatyzowana i zreformowana.5 miliona przedsiêbiorstw. British Leyland. Zasadniczym celem rozbudowanego francuskiego systemu transferu jest wskazanie mo¿liwoœci wykorzystania nowych technologii oraz rozwoju nowych produktów w przedsiêbiorstwach118. /W/: „Small and Medium. których tradycja siêga 1599 roku. jak równie¿ œwiadcz¹ us³ugi doradcze. Poza tym istnieje wiele jednostek regionalnych i lokalnych oferuj¹cych ró¿ne programy wspierania transferu. którzy postanowili wykorzystaæ wa¿ne odkrycie badawcze dla stworzenia okreœlonej grupy 117 118 Szerzej na temat pisze I. uniwersytetów i jednostek badawczych. zosta³a za³o¿ona w 1987 r. Strategie wybranych firm innowacyjnych Strategia firmy Vigo-System Vigo-System sp. Marschesnay: „Technology and Competiveness”. W jej sk³ad wchodz¹ równie¿ przedsiêbiorstwa siostrzane w Indiach. Posiadaj¹ biblioteki i centra dokumentacji. Rolls Royce. z o. 125–132. op. Tworzone s¹ równie¿ centra wielospecjalnoœciowe117. jednostek badawczych. M. powsta³ych jako wynik pracy badawczej pojedynczych twórców. Po utworzeniu British Technology Group jej g³ównym obszarem dzia³alnoœci sta³o siê wspieranie transferu technologicznego. Izby handlowe posiadaj¹ oko³o 2 tys. Obecnie British Technology Group okreœlana jest jako czo³owa organizacja transferu technologicznego œwiata.

znajduj¹c odbiorców g³ównie na rynku amerykañskim. firma dostosowuje je do specyficznych wymagañ klientów. które mog¹ byæ wykorzystane do ró¿nych celów: w badaniach naukowych a w szczególnoœci w badaniach wysokotemperaturowej plazmy. Przemys³owe urz¹dzenia laserowe wytwarzane przez firmê Solaris Laser nale¿¹ do grupy high-tech. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych jest dokonywane g³ównie za pomoc¹ œrodków w³asnych. zdobienia i ciêcia metali. przez zespó³ prof. zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie. Ambicj¹ firmy jest utrzymanie pozycji lidera na rynku œwiatowym w zakresie zdobytych kompetencji. która kontynuowa³aby badania i podjê³a produkcjê rodziny detektorów podczerwieni. wystawach czy te¿ uczestnictwo w konkursach i publikacje w czasopismach specjalistycznych. w dalmierzach i prêdkoœciomierzach. kraje UE). analizatorach gazów i ska¿eñ atmosfery itd. wydajnoœæ. mo¿na okreœliæ jako strategiê niszow¹ o wysokiej specjalizacji. rozszerzono zainteresowania na optykê cienkowarstwow¹. precyzjê oraz wysok¹ estetykê produktów. szk³a. Prace badawcze ³¹cz¹ siê z procesem produkcji i s¹ wykonywane w trzech wydzia³ach-laboratoriach. zwiêkszenie sprzeda¿y na rynku krajowym i europejskim oraz umocnienie swojej pozycji na rynku amerykañskim. Strategiê firmy. Swój sukces firma zawdziêcza wiedzy i umiejêtnoœciom zespo³u w œciœle okreœlonych dziedzinach oraz dostosowanej do profilu dzia³alnoœci organizacji. bezkontaktowych miernikach temperatury. których zdobywa poprzez sieæ dystrybutorów w ró¿nych krajach (USA. a tak¿e poprzez dzia³ania marketingowe na targach. grawerowania. Cechuje je du¿a szybkoœæ. przez pracowników Politechniki Warszawskiej. co pozwoli³o zdobyæ znacz¹cy udzia³ w krajowym rynku powlekanych szkie³ okularowych oraz optyki do lamp chirurgicznych i profesjonalnych urz¹dzeñ optycznych. polegaj¹c¹ na wykorzystaniu techniki podczerwieni do produkcji detektorów podczerwieni i ich aplikacji do ró¿nych zastosowañ. Dlatego te¿ naukowcy postanowili sami utworzyæ prywatn¹ firmê Vigo-System. Próby zainteresowania krajowych producentów tym odkryciem nie powiod³y siê. w technice laserowej. niezawodnoœæ oraz dok³adnoœæ wykonywanych ozna- 126 . Wykorzystuj¹c kontakty miêdzynarodowe rozwiniêto poœrednictwo handlowe w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby polskiego przemys³u. Znakowanie przy pomocy urz¹dzeñ laserowych zapewnia trwa³oœæ. Józefa Piotrowskiego sposób wytwarzania niech³odzonych fotonowych detektorów podczerwieni na bazie tellurku kadmowo-rtêciowego MCT (Mercury Cadmium Telluride). Tym odkryciem badawczym by³ opracowany na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych.urz¹dzeñ technicznych. tworzyw sztucznych. urz¹dzeniach ³¹cznoœci laserowej. w Wojskowej Akademii Technicznej. Zajmuje siê wytwarzaniem przemys³owych systemów laserowych przeznaczonych do znakowania i ciêcia laserowego oraz oferuje kompleksowe us³ugi i profesjonaln¹ wspó³pracê w zakresie laserowego znakowania. Utrzymuj¹c podstawow¹ specjalizacjê w zakresie elektroniki. drewna. Strategia firmy Solaris Laser Firma Solaris Laser zosta³a za³o¿ona w 1990 r. Plany na przysz³oœæ zak³adaj¹ utrzymanie specjalizacji w dziedzinie optoelektroniki podczerwieni oraz rozszerzanie asortymentu wyrobów wytwarzanych w oparciu o w³asne technologie. Japonia. Opracowuj¹c w³asne konstrukcje urz¹dzeñ.

W dziedzinie us³ug firma Solaris zdoby³a 80% krajowego zapotrzebowania na znakowanie przy u¿yciu lasera. Swój sukces firma zawdziêcza wysokiej jakoœci i niezawodnoœci urz¹dzeñ dostosowanych do w³aœciwie rozpoznanych potrzeb klientów oraz dobrze zorganizowanemu marketingowi. 127 . w miarê poszerzania swojej produkcji. pozwalaj¹ tak¿e w lepszym stopniu prowadziæ dzia³ania marketingowe – zapoznawanie polskich klientów z technologi¹ znakowania laserowego. Taka koncepcja zosta³a wypracowana w trakcie rozwoju firmy. Ze wzglêdu na to. i¿ ³atwiej by³o nawi¹zywaæ kontakty z dystrybutorami z innych krajów. zmusi³o firmê do zainteresowania siê rynkami zagranicznymi. ³¹cz¹cym pracê lasera z precyzyjnym sterowaniem komputerowym. prowadz¹cych sprzeda¿ i serwis oraz utrzymuj¹cych sta³y kontakt z firm¹ i klientami. W pocz¹tkowym okresie za³o¿ono. Wejœcie na rynek europejski i amerykañski rozpoczêto od pozyskania dystrybutora niemieckiego i pierwsze egzemplarze urz¹dzeñ sprzedano pod jego mark¹. na których mniej wiêcej co 2 lata prezentowana jest nowa generacja produktów. oprogramowanie i technologia monta¿u. ogranicza siê do produkcji w¹skiej grupy urz¹dzeñ i utrzymanie w tym zakresie mistrzostwa oraz znacz¹cej pozycji na rynku (udzia³ w niszy rynkowej na œwiecie rzêdu kilkunastu procent). np. ¿e firma bêdzie siê zajmowaæ wytwarzaniem urz¹dzeñ na potrzeby polskich przedsiêbiorstw przemys³owych.czeñ. Swoj¹ przysz³oœæ firma widzi w dalszym ci¹gu w znalezionej niszy rynkowej. Tak wysokie parametry zosta³y osi¹gniête dziêki udanym. ¿e niektórzy klienci korzystaj¹cy z us³ug. Stwarza to szansê na zwiêkszenie udzia³ów firmy na rynku krajowym. To pozwoli³o na zdobycie referencji od pierwszych klientów. Samsung. stan¹ siê nabywcami oferowanych przez Solaris urz¹dzeñ. dobrze przeszkolonych dystrybutorów. ale os³abienie popytu krajowego w pocz¹tkach lat 90. Bosch. na taœmie produkcyjnej (SolarJet HD). Dzia³alnoœæ marketingowa jest wspierana poprzez takie dzia³ania jak udzia³ w bran¿owych targach specjalistycznych. Aby poszerzyæ gamê swoich produktów. Kluczowe umiejêtnoœci firmy to przede wszystkim rozwi¹zania konstrukcyjne. Strategia firmy polega na d¹¿eniu do osi¹gniêcia wysokiego stopnia specjalizacji pozwalaj¹cej znaleŸæ siê w niszy rynkowej na rynku globalnym. które zainstaluj¹ w swoich przedsiêbiorstwach. Us³ugi oferowane przez firmê przynosz¹ jej 20% przychodów ze sprzeda¿y. Dziêki takiej strategii firma zdoby³a dla swoich produktów takich odbiorców jak: ABB. Ericson. Siemens. w³asnym rozwi¹zaniom konstrukcyjnym. obok znakowarek stacjonarnych (Solar Mark II) firma rozpoczê³a produkcjê urz¹dzeñ do znakowania przedmiotów w ruchu. któr¹ pragnie powiêkszyæ oraz w utrzymaniu czêœci us³ugowej. i¿ jest to firma ma³a (tylko 40 zatrudnionych). Osi¹gniêcie takich umiejêtnoœci jest mo¿liwe dziêki zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów – wiêkszoœæ pracowników czêœci produkcyjnej posiada wy¿sze wykszta³cenie techniczne i jest trwale zwi¹zana z firm¹. Dalszy rozwój firmy Solaris jest finansowany g³ównie za pomoc¹ kapita³u akcyjnego spó³ki. realizowanemu przez sieæ fachowych. Philips. Firma zak³ada. Te pozytywne referencje sprawi³y.

przez Marka Latopolskiego. na którym dzia³a firma Ascor cechuje ostra konkurencja. Kolejnym krokiem w tym kierunku by³o zaanga¿owanie siê firmy w prace zwi¹zane z wykorzystaniem metody opracowanej na Uniwersytecie im. 119 120 Wyró¿nienie w konkursie Polski Produkt Przysz³oœci w 1997 r. Pierwsz¹ prób¹ rozpoczêcia dywersyfikacji by³o opracowanie i zg³oszenie do konkursu Polski Produkt Przysz³oœci cewników balonikowych kardiochirurgicznych i naczyniowych119. PóŸniej zaczêto intensywnie poszukiwaæ nowych Ÿróde³ kapita³u.Strategia firmy Ascor Firma zosta³a za³o¿ona w 1993 r. strzykawkowe i perystaltyczne pozwalaj¹ce na precyzyjne dawkowanie p³ynów i leków w kroplówkach. 128 . wykorzystuj¹c do tego celu œrodki programu Exprom II. Produkt stanowi imitacjê wyrobów wytwarzanych za granic¹. Miko³aja Kopernika w Toruniu: Fluorescencyjna metoda i urz¹dzenie do badania nietypowych zmian barwnych skóry u cz³owieka. I nagroda w konkursie Polski Produkt Przysz³oœci w 1998 r.in. Podobnie jak i w przypadku firm Vigo i Laser firma Ascor korzysta z us³ug wyspecjalizowanych dystrybutorów w kraju i za granic¹. m. Ireneusza Sitarka oraz Macieja Grabowskiego. granty KBN. Produkty te osi¹gaj¹ poziom œwiatowy i stanowi¹ podstawow¹ czêœæ produkcji krajowej i eksportu. projekt Umbrella oraz œrodki Agencji Techniki i Technologii. W pocz¹tkowym okresie opierano siê g³ównie na kapitale pochodz¹cym ze œrodków w³asnych za³o¿ycieli. Rynek sprzêtu medycznego. Firma wspomaga ich dzia³ania wystawiaj¹c swoje wyroby na targach oraz prowadz¹c aktywny marketing u klientów. co pozwala na szybkie diagnozowanie i ewentualne leczenie tej groŸnej choroby120. Dla znalezienia nowych kierunków dzia³alnoœci firmy przeprowadzono benchmarking. takich jak np. G³ównymi produktami firmy s¹ opracowane wg w³asnej konstrukcji pompy infuzyjne. Chc¹c siê utrzymaæ na rynku firma przyjê³a strategiê dywersyfikacji swoich produktów. Firma eksportuje swoje wyroby do krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej oraz do krajów arabskich. Podstawowym celem strategicznym firmy Ascor jest utrzymanie wysokiego poziomu podstawowych produktów oraz wyszukiwanie nowych kierunków rozwoju firmy. Metoda ta pozwala na wykrywanie wczesnych zmian nowotworowych skóry. którzy zdobywaj¹ jej nowych klientów. czerniaka. co z kolei pozwala uzyskiwaæ przewagê na rynku krajowym i umo¿liwia eksport. ale zastosowana polska technologia pozwala na obni¿enie ceny. œrodki pomocowe dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (Exprom i Exprom II).

pl Klienci Zatr. promocyjna w wymienionym powy¿ej zakresie 120 1 – – – – – – stymulowanie innowacyjnoœci promowanie przedsiêbiorczoœci transfer nowoczesnych technologii koordynacja wymiany informacji i doœwiadczeñ realizacja zadañ uczelni us³ugi zewnêtrzne dla: osób fizycznych.pl Uniwersytet Zielonogórski Uczelnia –.: (0 22) 825 91 86 fax: (0 22) 825 89 70 ul. Aleja Niepodleg³oœci 186 00-608 Warszawa ips-waw@unido.. 328 32 98 65-246 Zielona Góra cptt@uz. Uniwersytet Zielonogórski tel.jednostka wewnêtrzna bez osobowoœci prawnej 2000 www.inkubator. jednostek u¿ytecznoœci publicznej 140 4 – – – – – – – miêdzynarodowy transfer technologii audyt technologiczny biznesplan wspieranie firm spin-off poszukiwanie i wdra¿anie technologii promowanie rodzimych rozwi¹zañ technologicznych za granic¹ poszukiwanie Ÿróde³ finansowania dla wdra¿ania nowych technologii 129 . szkoleniowa.org.uz. opracowanie i publikacja ofert polskich technologii w bazie UNIDO-Exchange – dzia³alnoœæ doradcza.unido.cptt.: (0 48) 328 26 85. 328 32 09 ul..: United Nations Industrial Development Organization UNIDO (Viena International Centre )] Placówka Dyplomatyczna 1983 www. Adres http Biuro Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO Dyrektor: Krzysztof Loth ITPO Warszawa tel.Technology Management 10 – negocjacje w transferze technologii .org. 90-434 £ódŸ Fundacja Inkubator Fundacja 1995 www. fax: (0 48) 328 26 85.pl tel. Kluczowe formy dzia³alnoœci: 2700 – zarz¹dzanie technologi¹ .wojtas@inkubator. Rozwoju Przemys³owego z siedzib¹ w Wiedniu [ang. Podgórna 50.pl Centrum Przedsiêbiorczoœci i Transferu Dyrektor: Zygmunt Jocz Technologii..zgora.pl Centrum Transferu Technologii – £ÓD Dyrektor: Jerzy Wojtas ul. Piotrkowska 143.zgora. osób prawnych.: (0 42) 637 23 75 fax: (0 42) 637 23 15 j.pl UNIDO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds.Technology Transfer Negotiations – identyfikacja.Lista Centrów Transferu Technologii i Informacji Centra Transferu Technologii i Informacji Nazwa instytucji / adres Dyrektor Jednostka nadrzêdna / Dane kontaktowe Forma prawna / dzia³alnoœæ .

których zadaniem jest wyszukiwanie i promocja rozwi¹zañ nadaj¹cych siê do komercjalizacji.. – doradztwo prawno-gospodarcze i w zakresie zarz¹dzania – szkolenie konsultantów. studiów wykonalnoœci i analiz gospodarczych. 30-041 Kraków Dyrektor / Dane kontaktowe Prezes: Andrzej M. licencji. Skulimowski tel.pl Klienci Zatr. Miechowska 5b. ochrona patentowa wybranych pomys³ów – opracowywanie biznesplanów.edu.pl – aktywne poszukiwanie rozwi¹zañ naukowych w zakresie zaawansowanych technologii nadaj¹cych siê do wdro¿enia – analizowanie i opiniowanie wniosków kredytowych i biznesplanów projektów przeznaczonych do finansowania – badania marketingowe i analizy rynku – opiniowanie wniosków kredytowych z zakresu wysokich technologii we wspó³pracy z instytucjami finansowymi – przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych oraz inne dzia³ania doradcze i promocyjne zwi¹zane z dopuszczaniem akcji firm innowacyjnych do obrotu publicznego – doradztwo w zakresie badania zdolnoœci patentowej.pbf.. Adres http Centrum Transferu Technologii Fundacja Progress & Business ul.Centra Transferu Technologii i Informacji Nazwa instytucji / adres Jednostka nadrzêdna Forma prawna / dzia³alnoœæ .. praw w³asnoœci intelektualnej. 240 7 Kluczowe formy dzia³alnoœci: Fundacja Progress & Business Fundacja 1991 www. doradztwo w zakresie jakoœci i weryfikacji 130 . patentów.: (0 12) 636 01 00 fax: (0 12) 636 87 87 pbf@agh.

A. promocja technologii opracowanych przez Politechnikê. 39-300 Mielec Dyrektor / Dane kontaktowe Dyrektor: Jerzy Bajorek tel. Adres http Centrum Transferu Technologii Inkubator Przedsiêbiorczoœci IN-MARR w Mielcu ul. biznesu.pl/marr/index.pl Klienci Zatr. 30 0 Kluczowe formy dzia³alnoœci: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S. parków naukowo-technologicznych. kreowanie wspó³pracy uczelni z przedsiêbiorcami. polskich twórców techniki. firm spin-off i spin-on... 788 78 22 fax: (0 17) 788 66 18 in-marr@biznes. kadry naukowej. centrów technologicznych.Centra Transferu Technologii i Informacji Nazwa instytucji / adres Jednostka nadrzêdna Forma prawna / dzia³alnoœæ .: (0 17) 788 78 44. itp. w Mielcu Dzia³ Inkubatora.. twórców techniki. innych podobnych instytucji pomocowych. produkcyjnych i us³ugowych firm innowacyjnych – promocja Ÿróde³ finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych – tworzenie sieci wspó³pracy ludzi: nauki.html – poszukiwanie dla potrzeb MSP wartoœciowych technicznie i potencjalnie rynkowych innowacyjnych wyrobów i technologii opracowanych szczególnie przez polskich twórców techniki i polskie instytucje naukowe – propagowanie wiedzy o technologiach i osi¹gniêciach nauki szczególnie polskiej – wspieranie wprowadzania innowacji i procesów transferu technologii do MSP – kojarzenie partnerów do realizacji przedsiêwziêæ innowacyjnych – promocja polskiej myœli technicznej. wspó³praca w zakresie opracowania i realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjnoœci Województwa Podkarpackiego 131 . promowanie 5 i 6 PR UE. Wojska Polskiego 9.ptc.mielec.mielec. instytucji naukowych. wydzia³ gospodarczy non-profit spó³ki akcyjnej 1998 www.. studenckich inkubatorów przedsiêbiorczoœci. – promocja polskich doœwiadczeñ w zakresie innowacyjnoœci i transferu technologii oraz polskich ekspertów w tych dziedzinach – wspó³praca z Politechnik¹ Rzeszowsk¹: promowanie uczelni. wspó³praca z Centrum Doskona³oœci PRz COMODEC.pl in-marr@inkubator. inspirowanie œrodowisk naukowych i studenckich w zakresie instytucji wprowadzania innowacji i transferu technologii do MSP poprzez tworzenie inkubatorów nowych technologii. w³adz samorz¹dowych itp.

w dziedzinach maj¹cych zwi¹zek z kszta³ceniem i upowszechnianiem dzia³añ projakoœciowych i proinnowacyjnych – inspirowanie tworzenia sieciowych powi¹zañ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z uczelniami oraz z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi – pomoc we wdra¿aniu innowacyjnych systemów zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach (systemy zarz¹dzania jakoœci¹.pw.rzeszow..pl Centrum Transferu Technologii Politechniki Dyrektor: W³adys³aw Warszawskiej W³osiñski 120 1 ul.: (0 22) 660 71 66 fax: (0 22) 660 71 67 ww@ctt.pl Politechnika Warszawska Uczelnia – pozawydzia³owa jednostka organizacyjna 1999 www. Kluczowe formy dzia³alnoœci: 70 3 – – – – promocja i wspieranie innowacyjnoœci i transferu technologii us³ugi informacyjne us³ugi doradcze w zakresie poszukiwania partnerów do wspó³pracy technologicznej us³ugi szkoleniowe – Ÿród³a finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych.pl ul.edu. grupowe wdra¿anie systemów zapewnienia jakoœci Kierownik: Pawe³ Wacnik tel. dotycz¹cych jakoœci.Centra Transferu Technologii i Informacji Nazwa instytucji / adres Jednostka nadrzêdna Forma prawna / dzia³alnoœæ . Warszawska 24.edu.: (0 17) 852 06 00 w.pw. pobudzanie oraz udzia³ w opracowywaniu miêdzynarodowych programów badawczych oraz programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej. konstrukcji. oprogramowania itp.transfer.. przedsiêbiorczoœci i kultury pracy – wspó³praca z instytucjami rz¹dowymi i prywatnymi placówkami naukowymi. 35-959 Rzeszów Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Spó³ka akcyjna 2000 www.edu.jednostka statutowa 1997 www.edu.pl/irc Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Dyrektor: Tomasz Maczuga tel. Adres http Centrum Transferu Technologii PCT Dyrektor / Dane kontaktowe Klienci Zatr.pl – organizowanie i realizacja badañ oraz us³ug technicznych – œwiadczenie us³ug dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym – promocja i upowszechnianie osi¹gniêæ nauki i techniki w zakresie nowych technologii. stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granic¹.ctt. 233 fax: (0 17) 852 06 11 irc@rarr.pl 4000 – transfer technologii 13 – kojarzenie partnerów – wspomaganie wdra¿ania innowacyjnoœci – wiedza o technologiach – wspomaganie uczestnictwa w programach ramowych Unii Europejskiej ul.rarr. Koszykowa 80 02-008 Warszawa tel.. systemy zarz¹dzania œrodowiskowego. Szopena 51. 31-155 Kraków Politechnika Krakowska Uczelnia . w szczególnoœci powsta³ych w Politechnice Warszawskiej i udzia³ w ich wdra¿aniu – stymulowanie bezpoœredniej wspó³pracy pomiêdzy uczelni¹ i podmiotami gospodarczymi poprzez dzia³alnoœæ informacyjn¹ doradcz¹ i szkoleniow¹ – inicjowanie. systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy) 132 .rzeszow..: (0 12) 628 28 45 fax: (0 12) 632 47 95 ctt@transfer. nauczycieli akademickich i in¿ynierów.

pl ecti@tczew. pomoc w negocjacjach – informacja patentowa – pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych z Polski i krajów Unii Europejskiej – promocja innowacji na terenie Wielkopolski. Podhajska ul.pl – tworzenie nowych firm innowacyjnych. polegaj¹cym na coachingu (bezpoœredniej opiece biznesowej).R. 60 5 tel. Jêdrzejewska – us³ugi informacyjne. Ministerstwo fire@innowacje. Adama Mickiewicza Fundacja 2000 www.ctt. Kluczowe formy dzia³alnoœci: 100 3 – – – – – – organizacja i realizacja procesów transferu technologii inspirowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych promowanie przedsiêbiorczoœci i nowatorskich rozwi¹zañ pomoc w nawi¹zaniu naukowej i gospodarczej wspó³pracy miêdzynarodowej tworzenie baz danych o podmiotach gospodarczych poszukuj¹cych wspó³pracy wspieranie oraz organizowanie nauki i dydaktyki Dyrektor: Anna J.poznan.org.Centra Transferu Technologii i Informacji Nazwa instytucji / adres Jednostka nadrzêdna Forma prawna / dzia³alnoœæ .com. 94. szkoleniowe i doradcze w dziedzinie transferu technologii i innowacji – pomoc w uczestnictwie w 6 PR UE – transfer technologii – doradztwo technologiczne.ppnt. budowa strategii innowacyjnego rozwoju regionu – pomoc lokalnym firmom w znalezieniu i nawi¹zywaniu kontaktów miêdzy partnerami wdra¿aj¹cymi nowe technologie ul.gda. konsulting.pl/cwi Europejskie Centrum Transferu Innowacji (ECTI) Dyrektor: A.: (0 58) 552 14 98 fax: (0 58) 552 14 98 ctt@post.pl Fundacja Uniwersytetu im. inkubacji..com.pl Fundacja Centrum Innowacji F.pl Stowarzyszenie 1996 www. Pracy i Polityki Spo³ecznej Fundacja 2002 www. Rubie¿ 46 61-612 Poznañ tel.pl Wiceprezes: Karol Lityñski ul.innowacje. znalezieniu finansowania oraz partnerów gospodarczych – popularyzacja wiedzy o innowacjach i postaw przedsiêbiorczoœci 133 . (0 58) 531 69 50 fax: (0 58) 777 62 86 ced@tczew.I.E.pl Gospodarki. 30 Stycznia 1 83-110 Tczew Centrum Edukacji Doros³ych – Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Tczewie Zak³ad bud¿etowy 1997 www.org. 02-672 Warszawa tel.: (0 61) 827 97 42 fax: (0 61) 827 97 41 ppnt@ppnt. szkolenia. Poznañski Park Naukowo-Technologiczny setki 10 Kierownik: Jacek Guliñski ul.poznan.ced.. 95 fax: (0 22) 460 36 94 Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.tczew. Adres http Centrum Transferu Technologii w Gdañsku Dyrektor / Dane kontaktowe Klienci Zatr.com..pl Centrum Wspierania Innowacji.: ( 0 22 ) 460 36 93. Grunwaldzka 529 80-320 Gdañsk tel. Domaniewska 41. opartych o wdra¿anie nowych technologii – rozwój firm w prowadzonym przez Fundacjê Programie Wsparcia.

epce.pl Jednostka Badawczo-Rozwojowa 1952 www. 250 13 technologicznych i organizacyjnych dla MSP (cz³onków Klubu Czysty 12 kont.: (0 61) 849 24 00 60-654 Poznañ Ministerstwo Gospodarki.poznan.) rolê organizacji polskiej EAN i reprezentuje polskie przedsiêbiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarczych w miêdzynarodowym stowarzyszeniu EAN International – badanie w³aœciwoœci drewna i materia³ów drewnopochodnych 110 71 – ochrona drewna i materia³ów drewnopochodnych – ochrona œrodowiska naturalnego i miejsca pracy – higienicznoœæ materia³ów i utylizacja odpadów – ekonomika drzewnictwa – atestacja i certyfikacja materia³ów i wyrobów z drewna tel. Adres http Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska ul. standardy EAN.poznan.. Pracy i Polityki Spo³ecznej fax: (0 61) 852 63 76 office@ilim. Kluczowe formy dzia³alnoœci: – udzielanie informacji i doradztwo w zakresie rozwi¹zañ technicznych. tel. EDI.pl Jednostka Badawczo-Rozwojowa 1963 www.pl Instytut Logistyki i Magazynowania ul.pl Instytut Technologii Drewna Dyrektor: W³adys³aw Strykowski ul.ilim.poznan.. magazynowe systemy typu WMS.UCC. 31-005 Kraków Fundacja 1997 www. zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP – instytucja pe³ni (od 1990 r. katalog elektroniczny oparty na wy¿ej wymienionych standardach.org.itd. Biznes) w ochronie œrodowiska – ukierunkowane upowszechnianie wœród MSP innowacji i nowych technologii mog¹cych byæ wdro¿onych w polskich przedsiêbiorstwach kilka – gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy o najnowoczeœniejszych technikach zbierania i przetwarzania danych wspieraj¹cych logistykê: tysiêcy 94 systemy ADC. Pracy i Polityki Spo³ecznej fax: (0 61) 822 43 72 office@itd.: (0 61) 852 76 81 Ministerstwo Gospodarki. Bracka 6/6.Centra Transferu Technologii i Informacji Nazwa instytucji / adres Jednostka nadrzêdna Forma prawna / dzia³alnoœæ .pl 134 .poznan.org.pl Dyrektor: Grzegorz Szyszka Klienci Zatr. Estkowskiego 6. 61-755 Poznañ Dyrektor / Dane kontaktowe Dyrektor: Rafa³ Serafin Kierownik: Tomasz Makowski tel..: (0 12) 430 24 43 fax: (0 12) 429 47 25 biuro@epce. Winiarska 1.

lublin..pl/OTI Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ul. tworzenie sieci przedsiêbiorstw – Systemów Produktywnoœci Lokalnej. zarz¹dzanie projektami innowacyjnymi. nadzorowanie i sterowanie procesami technologicznymi i transportowymi – doradztwo biznesowe (w tym: inicjowanie przedsiêbiorczoœci.Centra Transferu Technologii i Informacji Nazwa instytucji / adres Jednostka nadrzêdna Forma prawna / dzia³alnoœæ . 20-618 Lublin Dyrektor / Dane kontaktowe Kierownik: Stanis³aw P³aska tel.pl) – wydawanie kwartalnika Innowacje (http://imik.: (0 22) 660 86 09 fax: (0 22) 660 86 09 innowacje@wip.S³omka tel.wip.. 40-045 Katowice Górnoœl¹ska Agencja Przekszta³ceñ Przedsiêbiorstw SA Spó³ka akcyjna 2001 www.pw..pl/LCTT/index. opis i optymalizacja z³o¿onych.gapp. doradztwo w zakresie rozwoju firmy. technologie informatyczne CAD/CAM.edu. waloryzacja technologiczna – kojarzenie partnerów. wyszukiwanie segmentów rynku. audyty technologiczne. Kierownik: Joanna Michnik .pl 250 4 135 . kojarzenie partnerów) – szkolenia specjalistyczne ( w tym: systemy zapewnienia jakoœci.edu. 121 11 Kluczowe formy dzia³alnoœci: Politechnika Lubelska KATEDRA AUTOMATYZACJI Uczelnia . Nadbystrzycka 36.jednostka bud¿etowa 1996 automat.pl Klienci Zatr. Narbutta 85/309.: ( 0 81) 538 12 67 fax: (0 81) 538 12 67 automat@lctt. systemów zapewnienia jakoœci (CAQ) – analiza.html Oœrodek Transferu Innowacji ul. dzia³alnoœci medycznej. Adres http Lubelskie Centrum Transferu Technologii ul. wielowymiarowych procesów technologicznych – monitorowanie. zarz¹dzanie informacj¹. 02-524 Warszawa Politechnika Warszawska INSTYTUT MECHANIKI I KONSTRUKCJI Uczelnia . systemów pomiarowych.edu.jednostka bud¿etowa 1997 imik.pw.pl/rctt/ Dyrektor: Helena Korolewska-Mróz tel. doradczo-informacyjne z zakresu: budowa strategii rozwoju pod k¹tem wdra¿anych technologii.pl 75 2 – wdra¿anie (tak¿e transfer) nowoczesnych technologii innowacyjnych – rozwój i przygotowanie produkcji – komputerowa integracja i wspomaganie: wytwarzania (CIM – CAD/CAM/CNC).wip. badawczych i przemys³owych – promocja samozatrudnienia (http://www. sterowanie maszyn i robotów CNC) – dzia³alnoœæ informacyjna (organizacja otwartych dni techniki i technologii) – pomoc w ³¹czeniu jednostek badawczych z MSP – udzielanie konsultacji in¿ynierskich – promocja i wspieranie rozwoju sieci akademickich.pol.warszawastartup.pw.: (0 32) 251 64 21 fax: (0 32) 251 58 31 joanna@gapp.pol.lublin.pl/innowacje/) – organizowanie wspó³pracy ponadnarodowej – – – – – – – us³ugi szkoleniowo. Astrów 10. techniki produktywnoœci i zarz¹dzanie innowacjami.

ze szczególnym uwzglêdnieniem systemów dla ma³ych i œrednich bibliotek – pe³ni funkcjê krajowego dystrybutora oprogramowania CDS/ISIS opracowanego przez UNESCO (wygodne narzêdzie informacyjno-wyszukiwawcze. . które mog¹ byæ oferowane w oparciu o potencja³ jednostek UW fax: (0 22) 824 38 94 – szkolenia dla pracowników i studentów UW w kwestiach zwi¹zanych z komercjalizacj¹ uott@uott.org.. które od 1985 roku zosta³o nieodp³atnie udostêpnione prawie 1 000 polskim instytucjom) – utrzymuje specjaln¹ witrynê internetow¹ (www.edu.pl – informatyzacja procesów informacyjnych.kielce. kierownika: – szkolenia i doradztwo techniczne Grzegorz Gromada – spotkania brockerskie (indywidualne spotkania. rozpoczynania i prowadzenia dzia³alnoœci tel.kielce. lista ankietowanych firm utworzona na podstawie listy CTTiI ze stron internetowych Stowarzyszenia Organizatorów Oœrodków Innowacji i Przedsiêbiorczoœci w Polsce.pl/klub..pozawydzia³owa jednostka organizacyjna 1998 uott. Pasteura 7.pl œrodowiska akademickiego (Inkubator Przedsiêbiorczoœci) Kierownik: Jan Koch ok. finansów i prawa. 50-372 Wroc³aw Politechnika Wroc³awska Uczelnia . które mog³yby staæ siê przedmiotem transferu 2 Dominik i komercjalizacji technologii innowacyjnych Koordynator projektów: – wdra¿anie technologii innowacyjnych i zastrze¿eñ patentowych UW oraz innych placówek Krzysztof Gulda naukowo-badawczych – pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych badaniami. – konferencje i seminaria.pl Zak³ad Informacji Naukowej. Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Dyrektor: Eugeniusz Budny Kierownik: Z.. partnerstwo) – misje gospodarcze tel.1000 – audyty technologiczne 10 Zast. Dyrektor: Wojciech 30 – wyszukiwanie opracowañ naukowych. Adres http Œwiêtokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Prezes: Artur Bartosik Al.: (0 71) 320 33 18 – przekazywanie informacji o ofertach i zapytaniach technologicznych do MSP fax: (0 71) 320 39 48 wctt@wctt.pl – us³ugi informacyjne dla MSP ( kojarzenie partnerów gospodarczych. specjalistyczne szkolenia bran¿owe. 02-673 Warszawa Ministerstwo Gospodarki.wctt.iinte. £ukasiewicza 3/5. 2002 www.org. 25-314 Kielce Spó³ka z o.pl opracowañ naukowych oraz doradztwo w tym zakresie wspierania przedsiêbiorczoœci uott@innowacje. Kluczowe formy dzia³alnoœci: 410 7 Centra Transferu Technologii i Informacji Nazwa instytucji / adres Jednostka nadrzêdna Forma prawna / dzia³alnoœæ . – us³ugi szkoleniowe dla MSP (szkolenia nt.uw.pozawydzia³owa jednostka organizacyjna 1995 www. biuro@it. prowadzanie badañ rynkowych.edu.pl Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii ul.pl tel.imbigs.: (0 22) 843-02-01 fax: (0 22) 843-59-81 imb@imbigs.uw.o.it. przygotowywanie informacji prawnych i ekonomicznych.M. 1000-lecia Pañstwa Polskiego 7.wroc. – us³ugi marketingowe.htm) na potrzeby u¿ytkowników CDS/ISIS w Polsce i organizuje co roku konferencjê naukow¹ w Warszawie – tworzy baz danych CDS/ISIS. Racjonalizacji 6/8. dostarczanie informacji teleadresowych.pl Uniwersytecki Oœrodek Transferu Technologii UW ul. przygotowywane s¹ aplikacje CDS/ISIS opracowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami instytucji zamawiaj¹cej – udostêpnianie baz danych CDS/ISIS w Internecie – szkolenie u¿ytkowników CDS/ISIS 136 ród³o: ankieta PARP. Pracy i Polityki Spo³ecznej Jednostka Badawczo-Rozwojowa 1985 www.: (0 41) 34 32 910 gospodarczej z zakresu marketingu.edu. szkoleniami oraz innymi tel.pl 200 104 – us³ugi doradcze dla MSP. Nowicki ul.: (0 22) 824 39 12 formami wspó³pracy. 02-093 Warszawa Uniwersytet Warszawski Uczelnia . fax: (0 41) 34 32 912 szkolenia ogólne-komputerowe).Dyrektor / Dane kontaktowe Klienci Zatr.

rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych wykonywana w sposób zorganizowany i ci¹g³y. s³u¿y ona poprawie finansowej lub realizacji finansowego zadania. OECD/EUROSTAT 1997] – to pojêcie obejmuj¹ce pracê twórcz¹ podejmowan¹ w sposób systematyczny w celu zwiêkszenia zasobów wiedzy. us³ugowa oraz poszukiwanie. dotacje podmiotowe. badania radykalne (radical). Dzia³alnoœæ badawcza i prace rozwojowe (B+R) Dzia³alnoœæ gospodarcza Dzia³alnoœæ innowacyjna 137 . subwencja. technicznym. „Finanse publiczne i polskie prawo finansowe – zarys wyk³adu. których celem jest opracowanie i wdro¿enie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. Instytut Studiów Samorz¹dowych. nieodp³atne i nieoprocentowane. finansowym i handlowym (komercyjnym). Warszawa 2000] – wydatki bud¿etu pañstwa podlegaj¹ce szczególnym zasadom rozliczania przekazywane w celu uzupe³nienia brakuj¹cych œrodków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie dzia³alnoœci maj¹cej znaczenie dla interesu publicznego okreœlone jednostronnie w œciœle oznaczonej wysokoœci bezzwrotne. GUS. dotacje na pierwsze wyposa¿enie w œrodki obrotowe nowo tworzonych jednostek gospodarki pozabud¿etowej. inne zaœ mog¹ nie zawieraæ elementu nowoœci. dotacje stanowi¹ce dop³aty do oprocentowania kredytów bankowych. które obejmuj¹ zarówno du¿e B jak i du¿e R. na które sk³ada siê ma³e b (badania podstawowe i teoretyczne) i du¿e R (prace rozwojowe i wdro¿eniowe. oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowañ. Niektóre z tych dzia³añ s¹ innowacyjne same w sobie. badania fundamentalne (fundamental) – du¿e B i ma³e r. lecz s¹ niezbêdne do opracowania i wdro¿enia innowacji. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje dotacji: dotacje celowe. mo¿e byæ o charakterze okresowym lub sta³ym. w tym wiedzy o cz³owieku. kulturze i spo³eczeñstwie. subsydium [El¿bieta Chojna-Duch. budowlana. Dyfuzja innowacji upowszechnianie nowych rozwi¹zañ w kolejnych realizacjach. [Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999. [Ustawa „Prawo dzia³alnoœci gospodarczej”. organizacyjnym. Warszawa 2000] – szereg dzia³añ o charakterze naukowym (badawczym).] – zarobkowa dzia³alnoœæ wytwórcza.S³ownik terminów dotycz¹cych innowacji i transferu technologii Badania naukowe wyró¿nia siê nastêpuj¹ce typy badañ realizowanych przez sferê B+R: badania dochodowe (incremental). Dotacja. [„Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotycz¹cych innowacji technologicznej – Podrêcznik Oslo”. 19 listopada 1999 r. dotacje przedmiotowe. handlowa.

Otrzymane œrodki zasilaj¹ bud¿et oœrodka i stanowi¹ Ÿród³o utrzymania wspólnych urz¹dzeñ serwisowych. Inkubatory powstaj¹ w regionach o przeciêtnie lub s³abo rozwiniêtej bazie naukowo-badawczej. Difin. A. £obejko. Innowacje stwarzaj¹ dla przedsiêbiorców i mened¿erów korzystne mo¿liwoœci dokonania istotnych Firma innowacyjna Firma odpryskowa Grant Inkubator przedsiêbiorczoœci Innowacja 138 .). Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet”. „Zarz¹dzanie firm¹ innowacyjn¹”. Struktura i sposób zarz¹dzania firm¹ innowacyjn¹ s¹ dostosowane do jej podstawowego zadania. K³opotek. organizacji. K³opotek.Firma doradcza firma œwiadcz¹ca us³ugi polegaj¹ce na p³atnym wspomaganiu decydentów fachow¹ specjalistyczn¹ wiedz¹ oraz porad¹ w sprawach technicznych i gospodarczych przez niezale¿nych ekspertów (rzeczoznawców) indywidualnych lub zatrudnionych w innych firmach lub organizacjach (np. instytucji przez powo³ane do tego organizacje pañstw (komitety. [A. [Tadeusz Szucki. znajduj¹ca uznanie u odbiorców ze wzglêdu na wysoki poziom nowoczesnoœci i konkurencyjnoœci. laboratoria itp. Sosnowska. kursów i wydatkowania na reklamê. Wiêkszoœæ tych oœrodków jest subwencjonowana. „Encyklopedia marketingu”. inne firmy doradcze. uniwersytety. Równie¿ do firm odpryskowych zalicza siê firmy akademickie tworzone przez pracowników naukowych uniwersytetów lub instytutów badawczych dla ucieleœnienia rezultatów podejmowanych badañ w postaci nowych produktów b¹dŸ technologii przeznaczonych na rynek. postêpowanie lub rzecz. Difin. I. badañ. wyd. permanentnie generuj¹ca i realizuj¹ca innowacje. „Zarz¹dzanie firm¹ innowacyjn¹”.. nauce i kulturze. komisje) lub fundacje i organizacje krajowe oraz miêdzynarodowe. mog¹ stanowiæ w³asnoœæ du¿ej firmy (spin-off). Warszawa 1998] – idea. S. £obejko. [A. forma dotacji na realizacjê projektów. „Zarz¹dzanie innowacjami – wybrane problemy”. System grantów ma promowaæ projekty najbardziej potrzebne gospodarce. przedsiêwziêæ osób indywidualnych. S. [K. A. Innowacje w biznesie obejmuj¹ produkty i us³ugi oraz dzia³ania maj¹ce na celu doprowadzanie ich do nabywców oraz przekonanie o ich u¿ytecznoœci. która jest nowa. Sosnowska. Warszawa 2000] – nowe jednostki organizacyjne wydzielone z du¿ego przedsiêbiorstwa dla zapewnienia lepszych warunków organizacyjnych i finansowych realizacji przedsiêwziêcia. Zwi¹zki z lokalnymi uczelniami i instytucjami naukowymi maj¹ charakter umów kooperacyjnych.). Warszawa 2000] – inteligentna organizacja. przy wsparciu szeregu instytucji i towarzystw gospodarczych o lokalnym zasiêgu. Bogdanienko (red. SGH. Warszawa 1998] – oœrodki tworzone w g³ównej mierze przez w³adze komunalne. ma te¿ umo¿liwiaæ kontrolê ich wykonania. poniewa¿ jest jakoœciowo odmienna od dotychczasowych. finansowania szkoleñ. stowarzyszeñ.

Warszawa 2001] – organizacje maj¹ce za cel u³atwienie transferu innowacji ze sfery B+R do sfery produkcyjnej (np. tworzone w celu prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Dzia³aj¹ na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. A. Metody te mog¹ mieæ na celu produkcjê lub dostarczenie technologicznie nowych lub udoskonalonych produktów. OECD/EUROSTAT 1997] – obejmuje wdro¿one ju¿ produkty i procesy nowe pod wzglêdem technologicznym oraz znacz¹ce udoskonalenia technologiczne dotycz¹ce tych produktów i procesów. Innowacje TPP obejmuj¹ zespó³ dzia³añ o charakterze naukowym. Warszawa 2000] – pañstwowe jednostki organizacyjne wyodrêbnione pod wzglêbadawczo-rozwojowe (JBR) dem prawnym. Metody te mog¹ polegaæ na dokonywaniu zmian w urz¹dzeniach lub w organizacji produkcji. GUS. które nie mog³yby byæ wytworzone/dostarczone za pomoc¹ metod konwencjonalnych. Celem tych metod mo¿e te¿ byæ zwiêkszenie efektywnoœci produkcji lub dostarczania istniej¹cych produktów. Sosnowska. w tym sposobów docierania z produktem do odbiorców. SGH. [K. (TPP – ang. podjêcia nowej dzia³alnoœci. organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Innowacja technologiczna w obrêbie produktu lub procesu Innowacyjnoœæ Jednostki [Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999. technological product and process innovations) [„Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotycz¹cych innowacji technologicznej – Podrêcznik Oslo”. Krystyna Poznañska. Firma dokonuj¹ca innowacji TPP to firma. która wdro¿y³a nowe lub znacz¹co udoskonalone technologiczne produkty lub procesy w branym pod uwagê okresie.zmian. „Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiêbiorstwa w dzia³alnoœci innowacyjnej”. mog¹ te¿ stanowiæ po³¹czenie tych dwóch rodzajów zmian lub byæ wynikiem wykorzystania nowej wiedzy. Poznañska. je¿eli zosta³a wprowadzona na rynek (innowacja w obrêbie produktu) lub wykorzystana w procesie produkcyjnym (innowacja w obrêbie procesu). Innowacja TPP zosta³a wdro¿ona. œwiadczenia nowych us³ug i pozyskiwania dziêki temu innowacyjnych nabywców. organizacyjnym. OECD/EUROSTAT 1997] – to przyjêcie technologicznie nowych lub znacz¹co udoskonalonych metod wytwarzania. technologicznym. Sprawdzianem udanej innowacji jest jej powodzenie na rynku. 139 . IFGN. Jednostki pomostowe [red. o jednostkach badawczo-rozwojowych. Innowacja technologiczna w obrêbie procesu [„Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotycz¹cych innowacji technologicznej – Podrêcznik Oslo”. zakres kreowania oraz wdra¿ania innowacji. finansowym i handlowym. PARP). których wyniki powinny znaleŸæ zastosowanie w okreœlonych dziedzinach gospodarki narodowej i ¿ycia spo³ecznego. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. Warszawa 2002] – tempo. „ród³a przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw”.

gospodarstwa i stacje doœwiadczalne. kapita³ (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny. pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe.in. wynik finansowy netto roku obrotowego. PWE. biura konstrukcyjne i konstrukcyjno-technologiczne. do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniej¹cych materia³ów. „Porter o konkurencji”.: po¿yczki. jeden z czynników wytwórczych. wyspecjalizowanych dostawców. jednostek œwiadcz¹cych us³ugi. jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeñ bran¿owych) w poszczególnych dziedzinach. ale tak¿e wspó³pracuj¹cych.E. kredyty. wyrobów. nagromadzone dobra (zasoby materialne i pieni¹dze). Kapita³ Kapita³ obcy Kapita³ w³asny Kapita³ wysokiego ryzyka. nale¿ne lecz nie wniesione wk³ady na poczet kapita³u podstawowego. biura studiów i projektów itp. Porter.) a tak¿e rolnicze i zootechniczne zak³ady. nie podzielony wynik finansowy z lat ubieg³ych. Obejmuje: kapita³ (fundusz) podstawowy. dzia³y badawczo-technologiczne. œrodki bêd¹ce czasowo do dyspozycji przedsiêbiorstwa. konkuruj¹cych miêdzy sob¹. zobowi¹zania wobec dostawców i pracowników itp. procesów. œrodki bêd¹ce w³asnoœci¹ przedsiêbiorstwa. zak³ady rozwoju techniki. venture capital Klaster (grono) 140 .Jednostki rozwojowe [Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999. w przewa¿aj¹cej czêœci s¹ to przedsiêbiorstwa przemys³owe posiadaj¹ce w³asne zaplecze badawczo-rozwojowe (laboratoria. kapita³ lokowany w nowe produkcyjne przedsiêwziêcia wi¹¿¹ce siê z ryzykiem podjête przez osoby inne ni¿ w³aœciciele. zak³ady i oœrodki badawczo-rozwojowe. s¹ uderzaj¹c¹ cech¹ niemal ka¿dej gospodarki narodowej. [M. centra naukowo-techniczne itp. zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ B+R obok swojej podstawowej dzia³alnoœci. a nawet wielkomiejskiej. ale g³ównie przez instytucje wyspecjalizowane w jego dostarczaniu. Klastry. regionalnej. Warszawa 2000] – podmioty gospodarcze. GUS. firm dzia³aj¹cych w pokrewnych sektorach i zwi¹zanych z nimi instytucji (na przyk³ad uniwersytetów. prowadz¹ przede wszystkim prace rozwojowe maj¹ce na celu zastosowanie istniej¹cej ju¿ wiedzy. Obejmuje m. które mog¹ przynosiæ w³aœcicielowi dochód w postaci wartoœci dodanej. osi¹gaj¹ce masê krytyczn¹ i odnosz¹ce niezwyk³e sukcesy konkurencyjne w okreœlonych dziedzinach dzia³alnoœci. kapita³ (fundusz) zapasowy. Warszawa 2001] – geograficzne skupiska wzajemnie powi¹zanych firm. Kapita³ inwestowany w ryzykowne przedsiêwziêcie jest dostarczany przez instytucje bankierzy – kupcy. systemów czy us³ug. stanowej. zw³aszcza w krajach gospodarczo rozwiniêtych. urz¹dzeñ. Kapita³ w przedsiêbiorstwie wystêpuje w postaci kapita³u w³asnego i kapita³u obcego. uzyskanej dziêki badaniom podstawowym i stosowanym lub jako wynik doœwiadczenia praktycznego.

Licencje mo¿na dzieliæ w zale¿noœci od zakresu przyznawanych uprawnieñ na: licencje pe³ne i niepe³ne. Poltext. wówczas mo¿na mówiæ o licencji niepe³nej. licencje wy³¹czne i niewy³¹czne. na podstawie której wierzyciel udziela kontrahentowi okreœlonej sumy pieniêdzy.Konkurencja [Leksykon biznesu autor: Józef Penc wyd. po up³ywie którego nale¿noœæ powinna byæ zwrócona wraz z uwzglêdnieniem procentu od wartoœci kredytu. Warszawa 1997] – proces. Krystyna Poznañska. Park technologiczny [red. Licencji niewy³¹cznej mo¿na udzieliæ natomiast kilku licencjobiorcom równoczeœnie na danym terytorium. które generuj¹. jakoœci lub innych charakterystyk wp³ywaj¹cych na decyzje zawarcia transakcji. Wydawnictwo Politechniki Œl¹skiej w Kielcach. selekcjonuj¹ i wch³aniaj¹ innowacje technologiczne. które prowadz¹ do uzyskania przez przedsiêbiorstwo przewagi w stosunku do innych podmiotów rynkowych Kredyt [A. Prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z patentu. Warszawa przedsiêbiorstw 1996] – jest wynikiem procesów konkurencji zachodz¹cych na rynku. „Granice konkurencji”. Je¿eli ten zakres jest wê¿szy. poz. „Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiêbiorstwa w dzia³alnoœci innowacyjnej”.. ze wzoru u¿ytkowego albo z dzie³a bêd¹cego przedmiotem prawa autorskiego. zezwolenie na korzystanie z praw do wynalazku. „Leksykon przedsiêbiorcy”. Je¿eli licencjobiorca ma prawo gospodarczego korzystania z rozwi¹zania w takim samym zakresie jak licencjodawca. Kielce 1998] – zawarcie umowy. udzielane licencjobiorcy na podstawie umowy do korzystania z praw autorskich. Krystyna Poznañska. U. Kryterium podzia³u na licencje pe³ne i niepe³ne jest zakres korzystania z wynalazku. Instytut Funkcjonowainnowacji nia Gospodarki Narodowej. nr 20 1993 r.. Szplita. Warszawa 2001] – oznacza ca³okszta³t powi¹zanych ze sob¹ instytucjonalnych i strukturalnych czynników w gospodarce narodowej i spo³eczeñstwie. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. wzoru u¿ytkowego oraz licencji okreœlaj¹ szczegó³owe przepisy zawarte w Dz. I. w którym uczestnicy rynku. Udzielenie licencji wy³¹cznej oznacza. Konkurencyjnoœæ [Grupa Lizboñska. towarów czy us³ug na pewien czas. „Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiêbiorstwa w dzia³alnoœci innowacyjnej”. próbuj¹ przedstawiæ oferty korzystniejsze od innych pod wzglêdem ceny. Rozró¿nia siê krótkoterminowy i d³ugoterminowy kredyt. 117. ¿e na danym terytorium licencjobiorca ma monopol korzystania z wynalazku. Warszawa 2001] – to zainicjowany i subwencjonowany ze œrodków publicznych zorganizowany kom- 141 . d¹¿¹c do za³atwienia swoich interesów. wówczas mamy do czynienia z licencj¹ pe³n¹. Licencja Narodowy system [red.

Okres wy³¹cznego stosowania wynalazku trwa 15 lat. Prawa z patentu mog¹ byæ wyw³aszczone na rzecz skarbu pañstwa. na cele obrony pañstwa. W³aœciciel patentu jest zobowi¹zany do rozpoczêcia realizacji wynalazku w okresie 3 lat od jego wydania. Œwiadectwa autorskie i patenty wydaje urz¹d patentowy. rozwoju regionalnego. zadania likwidowanej Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP) jest pañstwow¹ osob¹ prawn¹ powo³an¹ w 2001 roku w wyniku przekszta³cenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw dzia³aj¹cej w latach 1995–2000. [red. Zgodnie z zapowiedzianymi w pakiecie „Przede wszystkim przedsiêbiorczoœæ” zmianami prowadz¹cymi do konsolidacji pomocy pañstwa na rzecz przedsiêbiorców. a z dniem 31 maja 2002 r. zadania i obowi¹zki Agencji Techniki i Technologii. patent dodatkowy – czyli patent na wynalazek bêd¹cy ulepszeniem wynalazku tego samego autora. PARP przejê³a z dniem 31 marca 2002 r. Celem dzia³ania Agencji jest udzia³ w realizacji programów rozwoju gospodarki. przeciwdzia³ania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Podlega Ministrowi Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej. Warszawa 2001] Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP) Proces innowacyjny 142 . optymalizacji warunków transferu technologii i komercjalizacji rezultatów badañ z instytucji naukowych do praktyki gospodarczej.pl. patentu udziela siê na rzecz jednostki. W przypadku wynalazku tajnego. W Polsce autorstwo wynalazku stwierdza siê przez wydanie twórcom i wspó³twórcom œwiadectwa autorskiego. wykorzystania nowych technik i technologii. Wyró¿niamy: patent zale¿ny – czyli patent na wynalazek oparty na innym wynalazku. Uzyskane w Polsce patenty s¹ wa¿ne tylko w Polsce. patentu udziela siê na rzecz skarbu pañstwa. Patent dokument stwierdzaj¹cy w³asnoœæ wynalazku i wy³¹czne prawo korzystania z niego w sposób zawodowy lub zarobkowy. Wynalazek dokonany w innych warunkach jest w³asnoœci¹ autora. Urz¹d patentowy lub w³aœciciel wynalazku mo¿e zezwoliæ na korzystanie z wynalazku innej osobie w drodze udzielenia licencji (w³aœciciel) lub licencji przymusowej (urz¹d patentowy). w szczególnoœci w zakresie wspierania: rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W przypadku gdy wynalazek dokonany zosta³ w wyniku zlecenia jednostki gospodarczej lub przy jej pomocy albo przez pracownika w zwi¹zku z jego zatrudnieniem w tej jednostce. eksportu.parp.pleks gospodarczy.gov. tworzenia nowych miejsc pracy. w ramach którego realizowana jest polityka w zakresie: wspomagania m³odych innowacyjnych przedsiêbiorstw nastawionych na rozwój produktów i metod wytwarzania w technologicznie zaawansowanych bran¿ach. Krystyna Poznañska. np. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. „Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiêbiorstwa w dzia³alnoœci innowacyjnej”. Wiêcej na temat PARP-u mo¿na znaleŸæ na stronach Agencji: http://www.

sk³adaj¹cy siê z szeregu zintegrowanych podzespo³ów technicznych. osoba prawna oraz nie maj¹ca osobowoœci prawnej spó³ka prawa handlowego.] – osoba fizyczna. która zawodowo we w³asnym imieniu wykonuje i podejmuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹. które ma pocz¹tek i koniec. – def. wykonanie projektu w czasie okreœlonym w harmonogramie. Produkt udoskonalony pod wzglêdem technologicznym [„Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotycz¹cych innowacji technologicznej – Podrêcznik Oslo”. który innowacjê wykorzysta w procesie produkcyjnym. maj¹cych: zdefiniowane cele. Difin. na podstawie których wdra¿anie innowacji pozwala przedsiêbiorcy na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Schumpeterem – stanowi pewien ci¹g zdarzeñ pocz¹wszy od powstania pomys³u (inwencja) poprzez ucieleœnienie pomys³u (innowacja) oraz upowszechnienie (imitacja) (dyfuzja). Projekt Przedsiêbiorca 143 . poda¿owa za J. Projekt mo¿na równie¿ okreœliæ jako przedsiêwziêcie. popytowa za P. a jego realizacji przyœwiecaj¹ trzy g³ówne cele: wykonanie projektu w granicach kosztu okreœlonego w bud¿ecie.A. Druckerem – ci¹g zdarzeñ podejmowany na podstawie obserwacji procesów rynkowych. opieraæ siê na po³¹czeniu istniej¹cych technologii w nowym zastosowaniu lub te¿ na wykorzystaniu wiedzy. Proces ten zachodzi niejako autonomicznie od procesów przemys³owych i konieczne jest wyszukanie przedsiêbiorcy. wykonanie projektu przy zachowaniu wymogów jakoœciowych. z góry okreœlony bud¿et. którego dzia³anie zosta³o znacz¹co ulepszone. „Zarz¹dzanie projektem innowacyjnym produktu i us³ugi”. OECD/ pod wzglêdem technologicznym EUROSTAT 1997] – jest to produkt. okreœlone daty rozpoczêcia i zakoñczenia. [Ustawa „Prawo dzia³alnoœci gospodarczej”. OECD/ EUROSTAT 1997] – jest to istniej¹cy produkt. Innowacje tego rodzaju mog¹ wi¹zaæ siê z ca³kowicie nowymi technologiami.– def. mo¿na udoskonaliæ wprowadzaj¹c czêœciowe zmiany do jednego podzespo³u. 19 listopada 1999 r.Podrêcznik Oslo”. Prosty produkt mo¿na udoskonaliæ (w sensie lepszego dzia³ania lub ni¿szych kosztów) poprzez wykorzystanie komponentów lub materia³ów warunkuj¹cych lepsze dzia³anie. którego cechy technologiczne lub przeznaczenie ró¿ni¹ siê znacz¹co od uprzednio wytwarzanych produktów. które musz¹ zostaæ osi¹gniête zgodnie z wymogami okreœlonymi w odpowiednich specyfikacjach. [Frank Krawiec. natomiast produkt z³o¿ony. Warszawa 2000] – jest to zestaw operacji lub dzia³añ. Produkt nowy [„Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotycz¹cych innowacji technologicznej .

Trzeci wymiar to przedsiêbiorstwo jako instytucja spo³eczna osadzona w spo³ecznoœci lokalnej. a wiêc znajduj¹ca siê pod wp³ywem interesu spo³ecznego. mieszane). komunalne. w³aœcicieli i cz³onków spo³eczeñstwa Przedsiêbiorstwo [Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999. czyli dla rynku i dla klienta. us³ugowe). która produkt. Opiera siê na redystrybucji.Przedsiêbiorstwo [Tadeusz Szucki. Przedsiêbiorstwa ró¿ni¹ siê pod wzglêdem formy w³asnoœci (przedsiêbiorstwa prywatne. musi im p³aciæ. Pierwszy. pañstwowe. zagraniczne. Przedsiêbiorstwa mog¹ tworzyæ uk³ady kooperacyjne w formie porozumieñ kartelowych. 144 . rozdziela miêdzy pracowników. Przedsiêbiorstwo funkcjonuje w dwóch systemach ekonomicznych – zewnêtrznym i wewnêtrznym. GUS. przetwórcze. organizowaæ dla ich produktywnoœci i z tego wzglêdu wymaga rz¹dzenia ucieleœniaj¹c okreœlone wartoœci i formu³uj¹c konieczne relacje miêdzy w³adz¹ a odpowiedzialnoœci¹. I. aliansów strategicznych i innych. która zatrudnia pracowników. która zu¿ywa zasoby. które d¹¿¹ do osi¹gania ustalonych celów. Ca³¹ sumê œrodków dostêpnych dla gospodarki wewnêtrznej okreœlaj¹ wp³ywy ze sprzeda¿y swego produktu w gospodarce zewnêtrznej. Warszawa innowacyjne 2000] – w rozumieniu metodologii Oslo jest to przedsiêbiorstwo. by produkowaæ wyniki ekonomiczne poza samym sob¹. detaliczne. Drucker wskazuje na trzy wymiary przedsiêbiorstwa. Jednak¿e wewn¹trz przedsiêbiorstwo nie jest gospodark¹ rynkow¹. to biznes istniej¹cy po to. „Encyklopedia marketingu”. rozwijaæ ich. Drugi. spó³ki osób fizycznych i prawnych). aby wytwarzaæ dobra i us³ugi.. Okreœla j¹ wiêc œwiat zewnêtrzny i rynek. przedmiotu dzia³alnoœci (przedsiêbiorstwa wydobywcze. formy prawnej (indywidualny w³aœciciel. hurtowe. Przedsiêbiorstwo jako biznes istnieje po to. podejmuj¹c dla ich realizacji autonomiczne decyzje. Przedsiêbiorstwo jest formalnie wydzielone pod wzglêdem organizacyjnym i w³asnoœciowym oraz jest osob¹ prawn¹ zdoln¹ do wykonywania czynnoœci prawnie okreœlonych. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet”. a tak¿e ze wzglêdu na narodowoœæ w³aœciciela i terytorium dzia³ania (krajowe. Warszawa 1998] – organizacja. to organizacja oparta na czynniku ludzkim i maj¹ca charakter spo³eczny. uk³adów franchisingowych. P. wyd. czyli wynik dzia³alnoœci. spó³dzielcze). aby tworzyæ wartoœci dla nabywców i rynku oraz zyski bêd¹ce potwierdzeniem celowoœci jego dzia³ania i podstaw¹ rozwoju. które w badanym okresie – najczêœciej trzyletnim – wprowadzi³o przynajmniej jedn¹ innowacjê technologiczn¹: nowy lub ulepszony produkt b¹dŸ nowy lub ulepszony proces. Przedsiêbiorstwo jest systemem z³o¿onym z uporz¹dkowanych i wzajemnie powi¹zanych dzia³ów i komórek organizacyjnych. bêd¹ce nowoœci¹ przynajmniej z punktu widzenia tego¿ przedsiêbiorstwa.

religiê. magiê. „Zarz¹dzanie firm¹ innowacyjn¹”. W wê¿szym znaczeniu wiedza stanowi osobisty stan poznania cz³owieka w wyniku oddzia³ywania na niego obiektywnej rzeczywistoœci. [red. inwestycje bezpoœrednie. systematycznie wdra¿a nowe rozwi¹zania naukowo-techniczne. rynek technologii obejmuj¹cy obrót patentami. reprezentuje du¿y udzia³ nowoœci (wyrobów i technologii) w wolumenie produkcji i us³ug. S. Matusiak. oferowane s¹ przede wszystkim ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom. w szerokim zakresie K. agencje i programy rz¹dowe. celem udanego urynkowienia danego produktu. Koch – celowe. W naukach ekonomicznych wiedza zaczyna byæ 145 . ideologiê. Sosnowska. „Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiêbiorstwa w dzia³alnoœci innowacyjnej”. – def. K³opotek. w w¹skim zakresie J. W takim ujêciu na wiedzê sk³ada siê ka¿dy typ myœlenia – od wyobra¿eñ potocznych do twierdzeñ naukowych. patrz: park technologiczny. ukierunkowane przekazywanie wiedzy i umiejêtnoœci do procesu produkcyjnego. E. Warszawa 2002] – wed³ug A. Subsydium Subwencja Œrodki pomocowe patrz: dotacja patrz: dotacja [A. A. stale wprowadza innowacje na rynek. IFGN. know-how itd. licencjami. Krystyna Poznañska. Mo¿e byæ prawdziwa lub fa³szywa. joint-ventures. Warszawa 2000] – pochodz¹ z programów dostosowawczych oferowanych przez Uniê Europejsk¹.B.Przedsiêbiorstwo [K. Obejmuje wszystkie formy œwiadomoœci spo³ecznej: naukê. racjonalna lub irracjonalna. Transfer technologiczny Uniwersytecki oœrodek wspierania technologii Venture capital Wiedza patrz: kapita³ wysokiego ryzyka w szerokim rozumieniu ogó³ treœci utrwalonych w umyœle ludzkim w wyniku kumulowania doœwiadczenia oraz uczenia siê. Difin. przeznacza na tê dzia³alnoœæ stosunkowo wysokie nak³ady finansowe. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. Jainnowacje siñskiego – to przedsiêbiorstwo. SGH. zlecane g³ównie przez du¿e przedsiêbiorstwa. Warszawa 2001] – def. wspó³praca i fuzje firm. Stawasz – obejmuje przep³yw wiedzy technicznej o ró¿nej postaci miêdzy podmiotami rynkowymi (np. Poznañska. £obejko. A. które: prowadzi w szerokim zakresie prace badawczo-rozwojowe (lub dokonuje zakupów nowych produktów czy technologii). zamówienia na realizacjê B+R. „ród³a przewagi konkurencyjnej zorientowane na przedsiêbiorstw”. Sosnowska.

traktowana jako jeden z zasobów przedsiêbiorstwa na równi z zasobami pracy, kapita³u i ziemi. Wyró¿nia siê dwa rodzaje wiedzy: 1) wiedzê ukryt¹ (tacit) – zwan¹ inaczej wiedz¹ cich¹, gor¹c¹, nieformaln¹ definiujemy jako wiedzê, z której istnienia zdajemy sobie sprawê i któr¹ wykorzystujemy w codziennym ¿yciu, ale nie potrafimy do koñca wyjaœniæ jej istoty, przez co jej formalizacja i przekazanie innym jest bardzo trudne, 2) wiedzê dostêpn¹ (explicit) – zwan¹ równie¿ wiedz¹ zimn¹, skodyfikowan¹ lub formaln¹ to wiedza, któr¹ uda³o siê przedstawiæ za pomoc¹ s³ów, liczb, znaków, symboli, przez co sta³a siê usystematyzowana i ³atwa do przekazania. Zarz¹dzanie wiedz¹ [Mariusz Strojny, „Zarz¹dzanie wiedz¹ w organizacji”, www.mail.free.net.pl/~mstrojny/def/index.html, Kraków 1999] – ogó³ procesów umo¿liwiaj¹cych tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji.

146

SPIS ILUSTRACJI
Rysunek 1.2.1. Wyznaczniki narodowej przewagi konkurencyjnej ...................... Rysunek 1.4.1. Czynniki otoczenia makro i mikro wp³ywaj¹ce na innowacje w przedsiêbiorstwie ...................................................................... Rysunek 3.3.1. Model w³oski klastera .................................................................. Rysunek 3.3.2. Model duñski klastera .................................................................. Rysunek 3.3.3. Model holenderski klastera .......................................................... Rysunek 5.2.1. Istota zintegrowanej strategii innowacji ....................................... 11 17 60 61 62 74

SPIS TABEL
Tabela 1.5.1. Tabela 1.5.2. Tabela 1.5.3. Tabela 1.5.4. Tabela 1.5.5. Tabela 1.5.6. Tabela 1.5.7. Tabela 3.2.1. Tabela 3.2.2. Tabela 6.1.1. Tabela 6.1.2. Tabela 6.2.1. Nak³ady na dzia³alnoœæ B+R w latach 1995–2000 ....................... Struktura nak³adów na dzia³alnoœæ B+R wed³ug Ÿróde³ finansowania w latach 1995–2000 (w %)..................................... Zg³oszone i udzielone patenty w Polsce i polskie za granic¹ ...... Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw w Polsce .................................... Cele dzia³alnoœci innowacyjnej uznane przez przedsiêbiorstwa za podstawowe ............................................................................. Nak³ady na innowacje w przemyœle (ceny bie¿¹ce) ..................... Udzia³ produkcji sprzedanej wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej wyrobów w przemyœle w latach 1997–2000 (ceny bie¿¹ce) ........................ G³ówne kryteria wyró¿nienia poszczególnych typów zorganizowanych kompleksów gospodarczych ............................ Charakterystyka inkubatorów i centrów technologicznych .......... Rodzaje metod finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych w zale¿noœci od przyjêtego kryterium .......................................... Podstawowe Ÿród³a finansowania innowacji ................................ Mo¿liwoœci powiêkszenia kapita³ów w³asnych ............................ 25 26 26 28 28 29 30 54 56 84 85 85

147

BIBLIOGRAFIA
1. Baranowski G., Groß B. /red/, Innovationszenten in Deutschland 1996/97, Berlin. 1997Dose N., Drexler A. (red), Technologieparks, Voraussetzungen, Bestandaufnahme und Kritik, Opladen 1988. 2. Bock J.: Lekcja biznesu, czego nauczy³ mnie Microsoft, Prószyñski i S-ka, Warszawa 1999. 3. Drucker P.: Innowacja i przedsiêbiorczoœæ. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992. 4. Drucker P. F.: Spo³eczeñstwo pokapitalistyczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999. 5. Dzia³alnoœæ innowacyjna przedsiêbiorstw przemys³owych w latach 1998–2000, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, 2002. 6. Dzia³alnoœæ innowacyjna przedsiêbiorstw w sektorze us³ug w latach 1997–1999, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2001. 7. Faktenbericht 2002, Bundesministerium fuer Bildung und Forschung, Berlin 2002. 8. Finansowanie rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, pomoc rz¹du dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, Polska Fundacja Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000. 9. Gacek U., Gadzia³a W., Starostwo Powiatowe Tarnów, 2002 (maszynopis). 10. Grupa Lizboñska: Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996. 11. Gurbiel R., Finansowanie transferu technologii w procesie transformacji, Materia³y konferencji naukowej nt. Miêdzynarodowa wspó³praca produkcyjna i transfer technologii a procesy transformacji gospodarczej, Warszawa, 17 grudnia 1997. 12. Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999. 13. Innovationsfoerderung, Hilfen fuer Forschung und Entwicklung, bmb+f, BMWi, Berlin 2001. 14. International Conference on Technology Transfer – the Polish Perspective, (red. J.T. Gerliñski), NOT, Warsaw, 1997. 15. Isard W.: Location and Space Economy, HIT Press, Cambridge, Mass, 1956. 16. Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych, LIBER, Warszawa 2000. 17. Kaczorowski M., Innowacyjnoœæ firm europejskich, Innowacje 1999. 18. Kamiñska A.: Sektorowy Program Operacyjny: Wzrost Konkurencyjnoœci Gospodarki, w: Materia³y VI Konferencji KSU, Warszawa 2002. 19. Kerzner H.: Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Van Nostrand Reinhold, NY 1995. 20. Kortan J., Podstawy ekonomiki i zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997. 21. Kotarba W.: Cechy procesów innowacyjnych lat dziewiêædziesi¹tych. [w:] Zarz¹dzanie innowacjami. Wybrane problemy. Pr. zb. pod red J. Bogdanienko, Oficyna Wdawnicz SGH, Warszawa 1997. 22. Krawiec F. Strategie innowacji produktu. Difin, Warszawa 2000. 23. Laafia I., How much do Governments budget for R&D activities? Benchmarking Europe, the US and Japan, Statistics in focus, Theme 9 ‘Science and Technology’ 5/2001, Eurostat 2001).

148

J. Szymañski W. Przedsiêbiorczoœæ i transfer technologii.B. Pomykalski: Zarz¹dzanie innowacjami. Matusiak K. Dom Wydawniczy ABC. Bundesministerium fuer Bildung und Forschung. maszynopis 1999. Warszawa 2000. £ódŸ 1995. Stru¿yckiego. 39. Siuta: Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. 33. Wyd. 32. Metody analizy sektorów i konkurentów.E. Sudo³ S.. Instytucjonalne wspieranie przedsiêbiorczoœci.: Globalizacja. Metody analizy sektorów i konkurentów. Wyd. 50. Fundusze venture capital. M. Nowak-Far A. PARP. 36. Katedra Uniwersyetu £ódzkiego £ódŸ 2001. Wprost. s. ¯yrardów 1998. PARP.E. Pia³uta.. £obejko S.B. Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000– –2001. Warszawa. ¯yrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiêbiorczoœci.: Strategia konkurencji. 26. Wydawnictwo Naukowe PWN. Sosnowska A. 44. Materia³y i Prace IFGN.. Warszawa 2002. Warszawa 2001. Naukowe PWN. K³opotek A. Sosnowska A. IFGN. Porter M. 35. 100. £ódŸ. 30. Rocznik Statystyczny Przemys³u. 37. zb. SGH. Studia przypadków.: Tajemniczy mistrzowie. Pierœcionek Z.. PWE. Stawasz E. procesów innowacyjnych i rozwoju regionalnego”. r. Teoria i praktyka zarz¹dzania. OPO. Lasery made in Poland. Porter M. Warszawa. Warszawa 2000. Oœrodki innowacji i przedsiêbiorczoœci w Polsce. w: ród³a przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw. Warszawa 2002. Zeszyt 281. Pod red. Warszawa 1992. Matusiak K. Bydgoszcz 2001. 29. Warszawa 2001. ZBSE GUS i PAN.: Transfer wiedzy ze sfery nauki do przedsiêbiorstw. Badania statutowe. 42. 34.24. Sosnowska A. Toruñ 1999. Difin. 149 . Uwarunkowania innowacji w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach.: Istota i sposoby oceny konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa. Warszawa 2002 (maszynopis). Porter M. M. PWE. Studia i Prace. Wyzwania i zagro¿enia.: Strategie rozwoju firmy. 31.. 46. SGH. GUS. FI. 28 kwietnia 2002. Rot Przemys³aw.: Globalna konkurencja. 41.: Przedsiêbiorstwo. SGH.: Porter o konkurencji. efekty. Naukowe PWN.. 40.: Strategia konkurencji. Podstawy zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. 38. Naukowe PWN. Mittelstand Innovativ. Rejn B. 25. Warszawa 2001. Podstawy nauki o przedsiêbiorstwie. 43. Warszawa 1996. PWE. Berlin 2002. 28. GUS. Wyd. Wyniki badañ GUS. 48. Simon H. Warszawa 1992. Warszawa 1998. SOOIPP. Notatka sygnalna. Tomowicz P. Rocznik Statystyczny 2000. 49. Warszawa 2001. 45.: Pojêcie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. Warszawa 1999. Poznañska K. 47.E. 27. Warszawa 2002.: „Parki technologiczne. Nauka i technika 2001.: Zarz¹dzanie firm¹ innowacyjn¹. Warszawa 2001. paŸdziernik 2002. B. 1998. Stankiewicz M.Raport 2001.: Dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa (B+R) – nak³ady. Warszawa 2002. Strategiczne zarz¹dzanie innowacjami w przedsiêbiorstwach wielonarodowych. Difin.

zb. 57. Analysis and Decisions. Urban G. Twiss B.: Managing Technological Innovation.: Advanced Marketing Strategy: Phenomena. Addison-Wesley Publishing Company.: Innowacyjnoœæ polskich przedsiêbiorstw przemys³owych.51.: Rz¹dowe programy wspierania innowacyjnoœci w kontekœcie integracji z Uni¹ Europejsk¹” w: Materia³y VI Konferencji KSU. Wybrane problemy (Pr. Za³o¿enia proinnowacyjnej polityki pañstwa.: Rozwiniêta technologia to przede wszystkim zyski. „Your Guide to Help for Small Firms”. 58. Wiersema F. 1991. Wilczêga A. Longman. Prentice Hall. 150 . Warszawa 1999. London. Reading. 53. Warszawa 1999. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Orgmasz. Problemy dostosowania do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej.. Warszawa 1998. Englewood Clifs. 23 lipca 2002. Warszawa 2002. KBN. Rzeczpospolita. 54. Zarz¹dzanie innowacjami i transferem technologii. Wolman E. 52. Za³o¿enia proinnowacyjnej polityki pañstwa do 2002 roku. Wiœniewski W. 60. 1980. Warszawa 1999. KBN. 59.: The Discipline of Market Leaders. NJ. Department of Trade and Industry.). MA. Star S. London 1993. 56. Treacy M. 55.L.C.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->