P. 1
Trocki - Zarządzanie projektami - opracowanie pytań

Trocki - Zarządzanie projektami - opracowanie pytań

|Views: 2,293|Likes:
Wydawca: gportasiewicz

More info:

Published by: gportasiewicz on Mar 16, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

1.

Projekt - istota, definicja, cechy wyróżniające

Projekt – przedsięwzięcie niepowtarzalne, złożone, wielopodmiotowe, zawarte w określonym czasie, realizowane z wykorzystaniem skończonej liczby zasobów, przeprowadzone zgodnie z planem, który ze względu na skomplikowanie bywa sporządzany przy pomocy specjalnych metod. Jest to przedsięwzięcie związane z wysokim ryzykiem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego wyrobu lub usługi. Cechy projektów: - jednoznaczne określenie celu, zadań i odpowiedzialności - niepowtarzalność- charakter niepowtarzalny zarówno w zakresie koncepcji, jak i realizacji i jest odpowiedzią na jakąś jednostkową potrzebę, jednorazowa działalność - złożoność- większe działania, kompleksowe, wieloprzedmiotowe tzn. takie, w których planowaniu, kierowaniu i realizacji bierze najczęściej udział wiele działów danego przedsiębiorstwa - ograniczenie czasowe, jasno określone początek i koniec - działalność, której koszty dają się wyliczyć i oszacować - autonomia bądź częściowa niezależność od innych działań realizowanych w przedsiębiorstwie - ograniczenie finansowe i zasobowe - długotrwałość - intensywne współdziałanie - wielostronne zależności - wysokie ryzyko - duże potencjalne korzyści Istotą projektów jest ich określoność dotycząca podstawowych parametrów: - spełnienie wymagań (dot. jakości wyniku) - koszty realizacji - czas realizacji 2. Rodzaje projektów

Pierwsza cecha różnicująca: • Pochodzenie - projekty wewnętrzne- realizowane na zlecenie kierownictwa przedsiębiorstwa, wynikające z potrzeb własnych, finansowane ze środków własnych. Wykorzystywane są do usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. (np. wprowadzane nowego produktu na rynek) - projekty zewnętrzne- realizowane na zlecenie klientów zewnętrznych, dla zaspokojenia ich potrzeb, finansowane przez nich. (np. organizacja imprezy sportowej) • Znaczenie - projekty strategiczne (trwają 2 do 5 lat, o dużym zakresie i złożoności, wpływają na całą organizację i jej otoczenie)- np. kompleksowa restrukturyzacja - projekty taktyczne (trwają rok, dwa, o średnim zakresie i złożoności, wpływają na większość jednostek składowych organizacji) – np. reorganizacja, zmiana lokalizacji -projekty operacyjne (trwają do roku, o małym zakresie i złożoności, mają ograniczony wpływ na niektóre jednostki składowe organizacji) – np. zmiana źródeł zaopatrzenia • Innowacyjność - wysoki stopień innowacyjności - np. projekty badawczo- naukowe (podejmowane dla zaspokojenia nowych potrzeb, zmierzające do utworzenie nieznanych dotąd obiektów, wymagające zastosowania nowej wiedzy, oparte na nowych technologiach) - niski stopień innowacyjności - np. projekty wnoszenia standardowych budowli (podejmowane dla zaspokojenia znanych potrzeb, zmierzające do utworzenia znanych i sprawdzonych obiektów, korzystające z istniejącej wiedzy i doświadczeń, oparte na znanych technologiach) • Rozmiar (mierzony zakresem czynności składowych, czasem realizacji, pracochłonnością, liczbą zaangażowanych wykonawców i kosztami realizacji) - bardzo małe - małe - średnie - duże - bardzo duże

1

3.dla osiągnięcia założonych celów. Zarządzanie projektami składa się z dwóch faz: działalności przygotowawczej (poprzedzającej wykonawstwo projektu) oraz działalności kontrolno koordynacyjnej (towarzyszącej jej).krytyczną analizę i ocenę . Etapy zarządzania projektami. wymagana jakość Modele dojrzałości projektowej są to modele badania organizacji pod względem jej dojrzałości projektowej obejmujące: . zleceniodawca 4. wyznaczania celów. improwizowane procesy. planowania. planowanie terminów projektu.polegająca na harmonizowaniu procesów realizacji projektów: procesów składowych projektu i procesów jego obsługi .utrzymania kosztów projektu w wyznaczonym limicie poprzez harmonizację współdziałania uczestników projektu. etapy: inicjowanie. uczestnicy: jednostki wykonawcze. eksperci . użytkownicy. uczestnicy: inicjator. przekroczenia budżetów. użytkownicy. wykonawstwo. umiejętności.faza zamknięcia . brak jasnego podziału zadań i odpowiedzialności.oparta na podejściu procesowym . planowanie struktury projektu. dyscyplina budżetowa. uczestnicy: jednostki wykonawcze. Cykl życia projektu Jest to uogólnione przedstawienie przebiegu projektu opierające się na założeniu. sterowanie wykonawstwem. organizowanie wykonawstwa projektu.rejestrację stanu obecnego . zespół projektowy.definiowanie projektu – charakter koncepcyjny. kierownictwo organizacji. projektowa. Procesy zarządzania projektami Dojrzałość projektowa i jej znaczenie dla zarządzania projektami Dojrzałość projektowa jest to stan rozwoju organizacji w zakresie stosowania profesjonalnych metod zarządzania projektami. terminu i kosztów 5. terminowość. jasny podział zadań i odpowiedzialności.planowanie i organizowanie wykonawstwa projektu. opóźnienia. średnie koszty i nakłady. uczestnicy: zespół projektowy. że różne projekty mogą być realizowane wg powtarzalnego schematu (cyklu) obejmującego podobne fazy i etapy. tzn. narządzi i metod dla osiągnięcia założonych celów przygotowania o realizacji projektów.: . niskie nakłady i koszty. etapy: organizowanie zespołu projektowego.realizacji projektu w wyznaczonym okresie czasu . zespół projektowy.faza przygotowania .faza wykonawstwa – działalność. organizowania i sterowania . jakości zamierzonego rezultatu.dziedzina zarządzania . planowanie zasobów projektu. tzn. wysokie koszty i nakłady.osiągnięcia założonych rezultatów projektów . specjaliści. Organizacja niedojrzała: spontaniczne działanie. pracownicy jednostek wykonawczych .określenie przedsięwzięć wspomagających 7. tzn. etapy: projektowanie rezultatu projektu. W fazie przygotowawczej zarządzania projektami realizowane są następujące etapy: 2 . Daje to możliwość sformułowania ogólnych zasad.zakończenie projektu. 6. zastrzeżenia co do jakości Organizacja dojrzała: planowane działania. definiowanie projektu. kierownictwo organizacji .przy pomocy procesów zarządzania projektem. wykonawcza. kontrolna i koordynacyjna. wytycznych i zastosowania uniwersalnych metod planowania i realizacji projektów Cykl życie projektu składa się z następujących faz: . Istota i treść zarządzania projektami Zarządzanie projektami jest to dziedzina zarządzania zajmująca się zastosowaniem dostępnej wiedzy. kierownictwo organizacji. Zarządzanie projektami jest to: . średnie kosztu i nakłady. działalność wdrożeniowa i sprawozdawcza. zdefiniowane procesy. kierownictwo organizacji.

budżetowanie projektu) . organizacyjnych. a także związane z nimi ryzyko inicjatywy projektów muszą wynikać ze szczegółowych analiz potrzeb przedsiębiorstwa.koordynacyjnej zarządzania projektami realizowane są następujące etapy: . tworząc skomplikowaną strukturę realizacji projektów. przyjęcie lub odrzucenie inicjatywy) . 8. a w ich rezultacie do podjęcia decyzji o realizacji bądź zaniechaniu projektu. złożonych projektów może być powołany specjalny zespół analitycznooceniający.koordynacja wykonawstwa projektu .formułowanie inicjatyw projektu.zamknięcie projektu (odbiór projektu przez zamawiającego.planowanie struktury projektu (sprecyzowanie celów.Na podstawie analiz i ocen inicjatyw projektów kierownictwo podejmuje decyzję o przekazaniu ich do dalszego opracowania. dostaw podwykonawstwa) . stopnia nowości.z punktu widzenia niezbędności realizacji projektu oraz możliwości jego realizacji (finansowych. Zakres opisu powinien być dostosowany do specyfiki projektu. decyzja o realizacji) . na ile jest to możliwe w tym stadium. poszukiwanie dostawców i podwykonawców. kosztowność i długotrwałość projektów.planowanie terminów projektu . . analiza. Pojawienie się takich rekomendacji może być traktowane jako inicjatywa projektów.kontrola wykonawstwa projektu . Celowe jest również dokładne oszacowanie przewidywanych nakładów (kosztów. kontrolowanie dostaw i usług. zebranie dodatkowych informacji dotyczących projektu. ludzkich. planowanie podziału zadań. wykazaniu korzyści z jego realizacji i negatywnych konsekwencji jego zaniechania. .definiowanie projektu (sprecyzowanie projektu. analiza i ocena ryzyka.organizowanie wykonawstwa projektu (pozyskanie środków finansowych.koordynowania przygotowania wykonawstwa projektu W fazie kontrolno..ze względu na złożoność. ekonomiczne.kontrolowania przygotowania wykonawstwa projektu (terminów.planowanie zasobów projektu (określenie zapotrzebowania na zasoby.sprecyzowanie projektu. pracochłonności i czasu) na tyle. pracowanie systemów zapewnienia jakości projektu. średnio i długookresowych. Opracowania te zawierają zazwyczaj zestaw rekomendowanych działań usprawniających.inicjowanie projektu (analiza potrzeb. Inicjowanie i definiowanie projektu. zatwierdzenie przez kierownictwo wykonawstwa projektu) . a więc ta faza zarządzania projektami obejmuje dodatkowe etapy: .analizę potrzeb. W przypadku dużych. np. Sformułowanie inicjatywy powinno się koncentrować na uzasadnieniu konieczności podjęcia projektu tzn.sporządzenie takiego jego opisu. pozyskanie pracowników zespołu.sterowanie wykonawstwem projektu Działanie te są kontrolowane i koordynowane. zatwierdzenie struktury przez kierownictwo) . Odpowiednio oznacza „krótko i węzłowato”. rozliczenie projektu. opracowanie planu pracy. Etap definiowania projektów obejmuje następujące czynności: . mniej lub bardziej złożonych. 3 . Definiowanie projektu jest realizowane przez służby oraz komórki przedsiębiorstwa kompetentne do jego analizy i oceny. krótko. opracowanie raportu z realizacji zadania. zatwierdzenie organizacji i plany pracy zespołu) . formułowanie inicjatyw projektów.zgłaszanie inicjatywy projektów kierownictwu. organizowanie pracy zespołu. .a także przyjętych zasad opisu. Część z tych działań ma charakter projektów. ocena nakładów i korzyści. planowanie kosztów i finansowania.polega na przedstawieniu ich kierownictwu lub innej wytypowanej w tym celu komórce organizacyjnej. technicznych . Istotą precyzowania projektu jest sporządzenie kompleksowego opisu najważniejszych okoliczności realizacji projektu. określenie struktury hierarchicznej i kooperacyjnej projektu. zgłaszanie inicjatyw kierownictwu.jego złożoności.analizowanie i ocenianie inicjatyw projektów.wyznaczanie celów projektu -organizowanie zespołu projektowego (powołanie kierownictwa i innych organów kierowniczych.przyjęcie inicjatywy projektu przez kierownictwo do dalszego opracowania bądź jej odrzucenie. który byłby wystarczający do przeprowadzenie niezbędnych analiz i ocen. analizy rynkowe.aby inicjatywa projektu stała się przedmiotem dalszych rozważań musi być odpowiednio sformułowana. społeczne. Przyjęcie inicjatywy nie rozstrzyga jeszcze o jego realizacji. Inicjowanie projektu obejmuje następujące czynności: . rozwiązanie zespołu projektowego) Poszczególne działania są ze sobą powiązane. kosztów.

przeprowadzone analizy stanowią podstawę oceny celowości realizacji projektu. Przed pojęcie planowania przegub projektu rozumie się powiązanie elementów struktury projektu z czasem i miejscem ich realizacji. Zarządzanie ryzykiem projektu wykracza poza zakres etapu definiowania projektu. którym zostały wyznaczone. .jaka ma być ostateczna postać struktury hierarchicznej i kooperacyjnej .określenie struktury hierarchicznej projektu . i dokonanie ich opisu oraz oddzielnego oszacowania. kosztami i czasem projektu. kadrowe itd. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji projektu konieczne jest opracowanie działań redukujących ryzyko (optymalizacja ryzyka). Wyniki analiz o ocen ryzyka na tym etapie służą do zadecydowania o celowości realizacji projektu.macierze powiązań .według jakich kryteriów należy dzielić projekt na części składowe .podjęcie przez kierownictwo decyzji o realizacji projektu.analiza i ocena ryzyka projektu. finansowe. Planowanie struktury projektu Przebieg: . Planowanie przebiegu projektu Podstawę planowania przebiegu projektu stanowi jego struktura.jaki informacje są niezbędne dla opisu struktury projektu . obejmującymi zarówno elementy jakościowe i ilościowe (elementy dające się wyrazić pieniężnie i takie. . sponsor Problemy: .sprecyzowanie celów projektu .określenie struktury kooperacyjnej projektu .wyznaczenie celów realizacji projektu.graficzne schematy strukturalne . których nie można wyrazić w ten sposób).na podstawie wyników analiz i ocen kierownictwo podejmuje decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu.kontrolowanie ryzyka i podejmowanie odpowiednich przeciwdziałań. Konieczne jest zatem przeprowadzenie analizy ryzyka. W przypadku projektów o niskim stopniu nowości dysponujemy zazwyczaj 4 . tzn.wykres sieciowy projektu typu AON . w którym następuje identyfikacja i szacowanie ryzyka. konsultanci i projektanci. kosztów i czasu realizacji projektu. która opiera się na porównaniu spodziewanych korzyści i niezbędnych nakładów na realizację projektu. natomiast kontrola i ograniczanie ryzyka są dokonywane w następnych etapach. w ramach której zostają skonkretyzowane i sprecyzowane elementy wpływające na ocenę efektywności projektu.określenie czasu realizacji projektu.opis czynności projektu w postaci pakietów roboczych Uczestnicy: zespół projektowy. muszą być: dokładnie opisane oraz osiągalne dla tych.dotyczą trzech elementów: wymagań co do wyników projektu. uwzględniać powiązania z innymi celami i być mierzalne lub umożliwiać określenie stopnia ich spełnienia. Planowanie to obejmuje następujące czynności: .schematy powiązań 10. użytkownicy.czy znana jest struktura powstającego w wyniku projektu . Na łączne ryzyko projektu składają się: elementy rynkowe.listy strukturalno – hierarchiczne .ocena nakładów i korzyści związanych z realizacją projektu.przez pojęcie ryzyka rozumie się niebezpieczeństwo wystąpienia błędów w procesie zarządzania projektem.punktem wyjścia jest określenie przewidywanego czasu trwania czynności tworzących strukturę projektu. Ryzyko projektu może być związane w różnym stopniu z poszczególnymi elementami wyniki projektu: wymaganiami. a w trakcie wykonawstwa projektu. które może doprowadzić do powstania negatywnych odchyleń między osiągniętym i zamierzonym wynikiem projektu. organizacyjne. techniczne.jak należy opisać części elementarne projektu Przykładowe techniki opisu projektów: . Aby cele mogły być punktem wyjścia do realizacji projektu. Decyzja ta musi być potwierdzona po zakończeniu fazy przygotowywania projektu. Ze względu na złożoność projektu łączne oszacowanie ryzyka jest w zasadzie niemożliwe. jego podziału na elementy składowe..zebranie dodatkowych informacji dotyczących projektu . .wykres sieciowy projektu typu AOA . Mamy do czynienia ze złożonymi korzyściami i nakładami. Cele spełniające te warunki są określane jako zoperacjonalizowane. 9.listy strukturalno – kooperacyjne .

W miarę dokładne określenie czasu trwania czynności projektu ma podstawowe znaczenie dla planowania i kontroli realizacji projektów.elementami krytycznymi projektu są te jego elementy. kolejność poszczególnych zdarzeń oraz wzajemne powiązania między nimi. a także czasy trwania czynności. .zatwierdzenie planu przebiegu projektu przez kierownictwo 11. Istota i zasady techniki sieciowej CPM Metoda ta należy do grupy deterministycznych technik planowania sieciowego. Pozwala dostrzec. gdyż określa on rzeczywiste terminy realizacji projektu. gdzie brak jest doświadczenia w realizacji podobnych czynności muszą być stosowane inne. Jej istotę stanowi konstrukcja szczególnego rodzaju grafu sieciowego. W przypadku projektów o wysokim stopniu nowości. czyli takich. Sieć ta opiera się na dwupunktowych modelach sieciowych. ale także realistycznych. W wyniku obliczeń otrzymuje się plan realizacji projektu. Zdarzenie jest to wystąpienie pewnego wyraźnie zdefiniowanego stanu. czyli ich zależności przyczynowo. .planowanie kosztów . a następnie określane w jednostkach kalendarzowych. Dzięki temu technika CPM daje kierownictwu projektu możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o jego przebiegu i umożliwia wymianę informacji z zespołem wykonawczym. że technika CPM ogranicza się do deterministycznie określonych zależności.planowanie zasobów ludzkich i materialnych projektu .określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia wszystkich czynności składających się na projekt jest równoznaczne z określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia całego projektu. szacunkowe metody określania czasu trwania czynności. W tej technice znane są terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu. aby zaistniały określone zdarzenia.określenie terminów realizacji czynności projektowych dokonywane jest w naturalnych (kolejnych) lub kalendarzowych jednostkach czasu. Należy jednak zdawać sobie sprawę. przedstawiającego czynności i zdarzenia składające się na projekt i dokonywanie obliczeń na podstawie tego grafu.planowanie finansowania (mogą być wykorzystywane wszelkie dostępne sposoby finansowania uznane za celowe i efektywne) 5 . których realizacja ma decydujące znaczenie dla realizacji celów projektu: spełnienia wymagań jakościowych. Może się zdarzyć. łączenia zbyt rozdrobnionych czynności i eliminowania sytuacji krytycznych. Istnieje również niebezpieczeństwo. Dla kierownictwa zatwierdzającego plan przebiegu projektu jest istotny plan kalendarzowy.obliczenie rezerw czasu. . Zazwyczaj najpierw terminy są planowane w jednostkach naturalnych. że szacunki nie będą obiektywne. określane jako „kamienie milowe”. że skupienie się wyłącznie na ścieżce krytycznej spowoduje zaniedbanie monitorowania czynności podkrytycznych. które muszę być zrealizowane. którego realizacja wymaga czasu i które trwanie musi być wykonane pomiędzy dwoma zdarzeniami. Ten szczególny rodzaj grafu nazywamy siecią bądź wykresem sieciowym. 12.skutkowych oraz związanych z tym układem terminów rozpoczęcia i zakończenia czynności. Wyznaczane są także najważniejsze terminy kontrolne realizacji projektów. w których czynności reprezentowane są za pomocą łuków grafu. więc projekt powinien być wykonywany zgodnie z zasadą ekonomiczną czyli przy minimalnym zużyciu zasobów) . Rezerwy wynikają z układu czynności w strukturze projektowej. a które należy koniecznie przyspieszyć. Oznacza to. aby terminowo zrealizować projekt.planowanie terminów realizacji czynności projektu.określenie zapotrzebowania projektu na poszczególne zasoby w trakcie poszczególnych czynności projektu (projekty realizowane są w warunkach ograniczonych zasobów. z zdarzenia za pomocą węzłów grafu. Wyznaczyć należy także krytycznego ciągu czynności warunkujących terminową realizację projektu (ścieżki krytycznej).bogatym doświadczeniem w realizacji podobnych czynności co pozwala na dokładne określenie czasu trwania czynności.określenie krytycznych elementów projektu. z którymi zdarzeniami wiążą się rezerwy czasu. Czynność jest to określone zadanie.weryfikację przebiegu projektu. lecz zbyt optymistyczne bądź pesymistyczne. aby zwiększyć wiarygodność wykorzystuje się zasady rachunku prawdopodobieństwa.analizy przebiegu projektu i jego krytycznych elementów powinny być wykorzystane do weryfikacji przebiegu projektu w czasie: uproszczenia przebiegów. Zazwyczaj. że czynności w sieci muszą być na czas trwania projektu z góry jednoznacznie określone oraz stabilne we wzajemnych relacjach organizacyjnych i technologicznych. Pozwala to na wyliczenie w niektórych przypadkach rezerw czasu. nieprzekraczania terminów oraz kosztów realizacji. Technika ta umożliwia określenie terminów czynności nie tylko pożądanych. . Planowanie zasobów projektu Planowanie zasobów projektu obejmuje: . .

oraz strategicznych punktów kontroli tzn.kontrolę ryzyka projektu . sponsor.jakie zasoby są potrzebne do realizacji poszczególnych czynności i jakie koszty z tego wynikają .normy czasowe .jakie koszty projektu należy przewidzieć . z którymi będą porównywane późniejsze wyniki. zwiększenie potencjału koordynacji oraz zmniejszenie potrzeb koordynacyjnych. Konieczność scalania czynności projektu wynika z faktu. że projekty realizowane są w systemie pracy podzielonej między różnych wykonawców. przez zastosowanie podstawowych koordynacyjnych technik zarządzania. konsultanci i projektanci Podstawowe problemy : . w których należy prowadzić intensywną kontrolę.normy ryzyka Ze względu na złożoność obiektu kontroli istotne jest zawężenie zakresu kontroli do najważniejszych elementów z punktu widzenia wyznaczonych celów. których skuteczność i efektywność decyduje o sukcesie projektu. Porównanie wyników z normami prowadzi do stwierdzenia odchyleń.normy jakościowe wyników . Sterowanie projektem: kontrola i koordynacja wykonawstwa projektu Przebieg sterowania projektem: -kontrola i koordynacja jakości projektu . użytkownicy. 14.kontrolę zużycia zasobów w trakcie przygotowywania i wykonawstwa projektu . krytycznych punktów.kontrolę pracy zespołu projektowego Proces kontroli przebiega następująco: Ustalenie wyników mierzenie wyników porównanie wyników z normami ocena wyników i Reagowanie zmiana norm Korekta odchyleń utrzymanie status quo W czasie kontroli należy ustalić normy (parametry). Polega to na określeniu kluczowych obszarów wyników czyli tych czynności projektu.czy respektowane są limity dysponowanych zasobów . tzn. Koordynacja sytuacyjna ma uzupełniające znaczenie.kontrolę kosztów przygotowania i wykonawstwa projektu .budżetowanie projektu (plan który uwzględnia podział środków na poszczególne czynności projektu. Koordynacja jest to integracja czynności wchodzących w skład projektu. stanowi podstawę kontroli kosztów realizacji projektu) . Zamknięcie projektu Ostatnim etapem zarządzania projektami jest zamknięcie projektu.jakie jest łączne zapotrzebowanie na zasoby .jakie będą źródła finansowania projektu 13.kontrolę dostaw i podwykonawstwa . wykonawcy. Obejmuje on następujące czynności: 6 .kontrolę terminów przygotowania i wykonawstwa projektu . Są to: . głównie w etapach planowania.normy ilościowe wyników .normy zużycia zasobów . Normy kontroli projektów ustala się w fazie przygotowanie projektu.zatwierdzenie planu zasobów projektu przez kierownictwo Uczestnicy planowania zasobów: zespół projektowy. Ze względu na złożoność problemów koordynacyjnych koordynacja w zarządzaniu projektami jest zazwyczaj opracowywana presytuacyjnie w postaci projektów systemów działania i planów współdziałania. Skuteczne koordynacja może być realizowana na trzy sposoby.normy kosztów .

Realizacja projektów w strukturze liniowo-sztabowej Gdy zakres wykracza poza ramy jednego pionu. W strukturze liniowej wyodrębnionej terytorialnie zakres kompetencji komórek projektowych ograniczony jest do projektów zawiązanych z poszczególnymi obszarami terytorialnymi przedsiębiorstwa.zewnętrzna organizacja projektu 16. 17. gdy osiągnięto założone wyniki jakościowe projektu. Raport stanowi podstawę podjęcia decyzji o zakończeniu projektu przez kierownictwo.rozwojowe.organizacja liniowo.opracowanie raportu z realizacji projektu. Instytucjonalne formy realizacji projektu Formy realizacji projektu można uporządkować według dwóch kryteriów: pozycji oraz autonomiczności jednostki projektowej w strukturze przedsiębiorstwa.funkcja raportu jest dwojaka: po pierwsze powinien służyć użytkownikowi wyników projektu. któremu podlegają piony. Ten sposób organizacji jest właściwy dla projektów. w pionie badań i rozwoju są realizowane projekty badawczo.szkolenie użytkowników . rozliczenie z dostawcami i podwykonawcami. Komórki projektowe ulokowane są na niższych szczeblach zarządzania w ramach pionów struktury liniowej.następuje wówczas. W strukturze liniowej wyodrębnionej funkcjonalnie zakres kompetencji komórek projektowych ograniczony jest do projektów z zakresy poszczególnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Zazwyczaj powołuje specjalną komórkę 7 . nie ma bowiem uprawnień do koordynacji ich współdziałania.opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej . możliwej do wykorzystania przez wykonawcę przy realizacji następnych podobnych projektów. Organizacja projektu w strukturze liniowej Organizacja liniowa realizacji projektów polega na umieszczeniu komórek organizacyjnych zajmujących się realizacją projektów w istniejącej strukturze liniowej przedsiębiorstwa. których zakres całkowicie się mieści w ramach jednego pionu funkcjonalnego. przedmiotowej lub terytorialnej..podjęcie decyzji o zakończeniu projektu . W tym układzie organizacyjnym projekt A związany jest z wytworzeniem wyrobu A. Zasadą jest sporządzenie protokołu odbioru projektu.spółka.córka projektowa . . natomiast autonomiczność jednostki projektowej.rozliczenie projektu.od złożoności i stopnia nowości projektu.po dokonaniu odbioru projektu następuje jego ostateczne rozliczenie finansowe: inkasowanie należności za projekt. czasem niezależni. .organizacja macierzowa . I tak.sztabowa . które powoduje rozwiązanie zespołu projektowego. realizacja projektów w tej formie organizacyjnej napotyka istotne problemy koordynacyjne. Uprawnienia takie ma natomiast naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa.w której komórki te są zlokalizowane.organizacja liniowa . Są one podporządkowane kierownictwu tych pionów. W układzie terytorialnym projekty dotyczą działalności przedsiębiorstwa w określonych obszarach terytorialnych: projekt A w obszarze A i projekt D w obszarze D. Odbioru projektu dokonują zazwyczaj specjaliści. Kierownictwo pionów.„czysta” organizacja projektowa . .odbiór projektu przez zamawiającego. po drugie powinien stanowić podsumowanie wiedzy zdobytej podczas projektowania. a w pionie zbytu projekty marketingowe i dystrybucyjne. Pozycja jednostki projektowej w strukturze przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od znaczenia i specjalizacji projektu. z czym mamy do czynienia zwłaszcza w strukturze liniowej wyodrębnionej funkcjonalnie. Zakres kompetencji komórek projektowych w tej formie organizacyjnej zależy od rodzaju struktury liniowej – funkcjonalnej. W tej sytuacji obowiązki koordynacyjne związane z realizacja projektu musi przejąć naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa. a projekt D ze świadczeniem usługi D. przedmiotowego lub terytorialnego przedsiębiorstwa. W strukturze liniowej wyodrębnionej przedmiotowo zakres kompetencji komórek projektowych jest ograniczony do projektów z zakresu poszczególnych specjalizacji przedmiotowych przedsiębiorstwa.rozwiązanie zespołu projektowego 15. W praktyce mamy zatem do czynienia z sześcioma formami struktur instytucjonalnych stosowanych przy realizacji projektów: . rozliczenie z zespołem projektowym. któremu podlegają komórki zaangażowane w realizację projektu.

a jednocześnie uwalnia naczelne kierownictwo od uciążliwych czynności koordynacyjnych. Polega ona na połączeniu na poziomie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa dwóch wymiarów koordynacji: projektowego i w zależności od specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Po drugie. Jeśli różne projekty wymagają odwoływania się do tego samego zbioru kompetencji technologicznych.wymiar koordynacji. 19. 8 . Zaletą takiego rozwiązania jest dobre rozeznanie kierownictwa w problemach związanych z realizacją projektów i udział w najważniejszych procesach decyzyjnych dotyczących projektów.w zakresie ich kompetencji. Oznacz to. Wiąże się z tym niebezpieczeństwo powstania konfliktów kompetencyjnych oraz niemożności uzgodnienia wspólnych decyzji. Po pierwsze. Sytuacja taka pojawia się wówczas. Czysta organizacja projektowa Polega na całkowitym wyłączeniu zadań projektowych z istniejącej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i stworzeniu odrębnej. produkcję i zbyt. równoległej do istniejącej struktury jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację projektu. Zaletą organizacji macierzowej jest ograniczenie szczebli zarządzania przedsiębiorstwem. Daje to gwarancję transfery wewnętrznego know-how przedsiębiorstwa. Aby temu zapobiec. Struktury macierzowe stosowane są do realizacji projektów w bardzo dużych przedsiębiorstwach o wielowymiarowej koordynacji działalności oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących dużą liczbę zróżnicowanych projektów np.projektowy. natomiast wadą konieczność uzgadniania decyzji między kierownictwem jednostek różnych wymiarów koordynacji. W podobny sposób jest zorganizowana realizacja wielkich projektów innowacyjnych np. wpływa na zasadnicze decyzje projektowe. w strukturach macierzowych stosowane są dwa rozwiązania dwojakiego rodzaju. jako decydujący w sytuacjach konfliktowych. struktura macierzowa jest najbardziej efektywna. w firmach doradczych. Struktury zawierające w sobie kombinację projektów i funkcji są odpowiednie dla przedsiębiorstw.tzn. w lotnictwie i badaniach kosmicznych. przedmiotowego lub terytorialnego. Decyzje związane z realizacją projektów i uprawnienia rozkazodawcze z nich wynikające zachowuje instancja kierownicza.sztabową bezpośrednio mu podporządkowaną w celu świadczenia pomocy w zakresie zarządzania projektem. mogą być wyznaczeni kierownicy jednego z wymiarów koordynacji. . dopuszczana jest możliwość arbitrażu ze strony najwyższego kierownictwa. Wadą takiego rozwiązania mogą być problemy współdziałania jednostek istniejącej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa z jednostką projektową. Mogą one realizować wyłącznie zadania planistyczne. Tego rodzaju rozwiązania organizacyjne są stosowane w przypadku projektów autonomicznych w stosunku do dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa. Wadą jest obciążenie naczelnego kierownictwa problemami operatywnymi realizacji projektów. funkcjonalnego. gdy realizowane projekty są stosunkowo krótkotrwałe. np. Możliwy i celowy jest także udział pracowników spoza przedsiębiorstwa. które realizują projekty umożliwiające korzystanie ze wspólnych zasobów ludzkich lub materialnych. 18. Włączenie naczelnego kierownictwa do koordynacji projektów ma zarówno zalety jak i wady. Projektową strukturę organizacyjną tworzy się zazwyczaj spośród pracowników różnych działów dotychczasowej struktury przedsiębiorstwa. Projektowa organizacja macierzowa Zarządzanie projektami wprowadza do struktury przedsiębiorstwa dodatkowy. że kierownicy projektów muszą uzgadniać swoje decyzje z kierownikami pionów funkcjonalnych. Stanowi to argument za zastosowaniem organizacji macierzowej do realizacji projektów. a ich zróżnicowanie techniczneniewielkie np. zaopatrzenie. koordynacyjne i kontrolne. przedsiębiorstwa robót publicznych ulokowane na rynkach regionalnych i oferujące stosunkowo standardowe usługi. Podporządkowanie jednostki projektowej naczelnemu kierownictwu stwarza możliwość dobrej kontroli postępów projektu. dobranych odpowiednio do wymagań projektu. jednego spośród tradycyjnych wymiarów koordynacji funkcjonalnego. której podporządkowane są komórki sztabowe. odpowiedzialnymi za badania i rozwój.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->