P. 1
Trocki - Zarządzanie projektami - opracowanie pytań

Trocki - Zarządzanie projektami - opracowanie pytań

|Views: 2,291|Likes:
Wydawca: gportasiewicz

More info:

Published by: gportasiewicz on Mar 16, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

1.

Projekt - istota, definicja, cechy wyróżniające

Projekt – przedsięwzięcie niepowtarzalne, złożone, wielopodmiotowe, zawarte w określonym czasie, realizowane z wykorzystaniem skończonej liczby zasobów, przeprowadzone zgodnie z planem, który ze względu na skomplikowanie bywa sporządzany przy pomocy specjalnych metod. Jest to przedsięwzięcie związane z wysokim ryzykiem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego wyrobu lub usługi. Cechy projektów: - jednoznaczne określenie celu, zadań i odpowiedzialności - niepowtarzalność- charakter niepowtarzalny zarówno w zakresie koncepcji, jak i realizacji i jest odpowiedzią na jakąś jednostkową potrzebę, jednorazowa działalność - złożoność- większe działania, kompleksowe, wieloprzedmiotowe tzn. takie, w których planowaniu, kierowaniu i realizacji bierze najczęściej udział wiele działów danego przedsiębiorstwa - ograniczenie czasowe, jasno określone początek i koniec - działalność, której koszty dają się wyliczyć i oszacować - autonomia bądź częściowa niezależność od innych działań realizowanych w przedsiębiorstwie - ograniczenie finansowe i zasobowe - długotrwałość - intensywne współdziałanie - wielostronne zależności - wysokie ryzyko - duże potencjalne korzyści Istotą projektów jest ich określoność dotycząca podstawowych parametrów: - spełnienie wymagań (dot. jakości wyniku) - koszty realizacji - czas realizacji 2. Rodzaje projektów

Pierwsza cecha różnicująca: • Pochodzenie - projekty wewnętrzne- realizowane na zlecenie kierownictwa przedsiębiorstwa, wynikające z potrzeb własnych, finansowane ze środków własnych. Wykorzystywane są do usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. (np. wprowadzane nowego produktu na rynek) - projekty zewnętrzne- realizowane na zlecenie klientów zewnętrznych, dla zaspokojenia ich potrzeb, finansowane przez nich. (np. organizacja imprezy sportowej) • Znaczenie - projekty strategiczne (trwają 2 do 5 lat, o dużym zakresie i złożoności, wpływają na całą organizację i jej otoczenie)- np. kompleksowa restrukturyzacja - projekty taktyczne (trwają rok, dwa, o średnim zakresie i złożoności, wpływają na większość jednostek składowych organizacji) – np. reorganizacja, zmiana lokalizacji -projekty operacyjne (trwają do roku, o małym zakresie i złożoności, mają ograniczony wpływ na niektóre jednostki składowe organizacji) – np. zmiana źródeł zaopatrzenia • Innowacyjność - wysoki stopień innowacyjności - np. projekty badawczo- naukowe (podejmowane dla zaspokojenia nowych potrzeb, zmierzające do utworzenie nieznanych dotąd obiektów, wymagające zastosowania nowej wiedzy, oparte na nowych technologiach) - niski stopień innowacyjności - np. projekty wnoszenia standardowych budowli (podejmowane dla zaspokojenia znanych potrzeb, zmierzające do utworzenia znanych i sprawdzonych obiektów, korzystające z istniejącej wiedzy i doświadczeń, oparte na znanych technologiach) • Rozmiar (mierzony zakresem czynności składowych, czasem realizacji, pracochłonnością, liczbą zaangażowanych wykonawców i kosztami realizacji) - bardzo małe - małe - średnie - duże - bardzo duże

1

realizacji projektu w wyznaczonym okresie czasu .dziedzina zarządzania . wyznaczania celów.zakończenie projektu. wymagana jakość Modele dojrzałości projektowej są to modele badania organizacji pod względem jej dojrzałości projektowej obejmujące: .planowanie i organizowanie wykonawstwa projektu. pracownicy jednostek wykonawczych . Organizacja niedojrzała: spontaniczne działanie. uczestnicy: inicjator. tzn. niskie nakłady i koszty. Etapy zarządzania projektami.faza zamknięcia . że różne projekty mogą być realizowane wg powtarzalnego schematu (cyklu) obejmującego podobne fazy i etapy. specjaliści. tzn. Procesy zarządzania projektami Dojrzałość projektowa i jej znaczenie dla zarządzania projektami Dojrzałość projektowa jest to stan rozwoju organizacji w zakresie stosowania profesjonalnych metod zarządzania projektami. improwizowane procesy. organizowania i sterowania . planowanie struktury projektu. jasny podział zadań i odpowiedzialności. tzn. W fazie przygotowawczej zarządzania projektami realizowane są następujące etapy: 2 . uczestnicy: jednostki wykonawcze. umiejętności. Istota i treść zarządzania projektami Zarządzanie projektami jest to dziedzina zarządzania zajmująca się zastosowaniem dostępnej wiedzy. zastrzeżenia co do jakości Organizacja dojrzała: planowane działania. etapy: organizowanie zespołu projektowego.dla osiągnięcia założonych celów.: . zespół projektowy. użytkownicy. Cykl życia projektu Jest to uogólnione przedstawienie przebiegu projektu opierające się na założeniu.polegająca na harmonizowaniu procesów realizacji projektów: procesów składowych projektu i procesów jego obsługi .3. planowania. kierownictwo organizacji. kierownictwo organizacji.przy pomocy procesów zarządzania projektem. etapy: inicjowanie. narządzi i metod dla osiągnięcia założonych celów przygotowania o realizacji projektów. wykonawcza. planowanie zasobów projektu. sterowanie wykonawstwem.krytyczną analizę i ocenę . planowanie terminów projektu. eksperci . kierownictwo organizacji.osiągnięcia założonych rezultatów projektów .definiowanie projektu – charakter koncepcyjny. Zarządzanie projektami jest to: . wysokie koszty i nakłady. uczestnicy: jednostki wykonawcze. zleceniodawca 4. zespół projektowy. organizowanie wykonawstwa projektu. wytycznych i zastosowania uniwersalnych metod planowania i realizacji projektów Cykl życie projektu składa się z następujących faz: . 6. jakości zamierzonego rezultatu.utrzymania kosztów projektu w wyznaczonym limicie poprzez harmonizację współdziałania uczestników projektu. wykonawstwo. Zarządzanie projektami składa się z dwóch faz: działalności przygotowawczej (poprzedzającej wykonawstwo projektu) oraz działalności kontrolno koordynacyjnej (towarzyszącej jej). projektowa. użytkownicy. opóźnienia. kierownictwo organizacji . definiowanie projektu.rejestrację stanu obecnego . uczestnicy: zespół projektowy. etapy: projektowanie rezultatu projektu. średnie kosztu i nakłady. terminu i kosztów 5.określenie przedsięwzięć wspomagających 7. zdefiniowane procesy. działalność wdrożeniowa i sprawozdawcza.faza wykonawstwa – działalność. średnie koszty i nakłady. brak jasnego podziału zadań i odpowiedzialności. dyscyplina budżetowa. Daje to możliwość sformułowania ogólnych zasad.oparta na podejściu procesowym . przekroczenia budżetów. terminowość.faza przygotowania . kontrolna i koordynacyjna.

Opracowania te zawierają zazwyczaj zestaw rekomendowanych działań usprawniających.kontrola wykonawstwa projektu .zgłaszanie inicjatywy projektów kierownictwu. kosztów. Zakres opisu powinien być dostosowany do specyfiki projektu. przyjęcie lub odrzucenie inicjatywy) . formułowanie inicjatyw projektów. zgłaszanie inicjatyw kierownictwu. ocena nakładów i korzyści. ekonomiczne.koordynacja wykonawstwa projektu . Istotą precyzowania projektu jest sporządzenie kompleksowego opisu najważniejszych okoliczności realizacji projektu. opracowanie raportu z realizacji zadania. analizy rynkowe. kosztowność i długotrwałość projektów.formułowanie inicjatyw projektu. zatwierdzenie struktury przez kierownictwo) . na ile jest to możliwe w tym stadium. Etap definiowania projektów obejmuje następujące czynności: .sterowanie wykonawstwem projektu Działanie te są kontrolowane i koordynowane. 8. zatwierdzenie przez kierownictwo wykonawstwa projektu) . a w ich rezultacie do podjęcia decyzji o realizacji bądź zaniechaniu projektu. . kontrolowanie dostaw i usług. Inicjowanie i definiowanie projektu. decyzja o realizacji) . zebranie dodatkowych informacji dotyczących projektu.z punktu widzenia niezbędności realizacji projektu oraz możliwości jego realizacji (finansowych.Na podstawie analiz i ocen inicjatyw projektów kierownictwo podejmuje decyzję o przekazaniu ich do dalszego opracowania.definiowanie projektu (sprecyzowanie projektu. . Część z tych działań ma charakter projektów. pozyskanie pracowników zespołu. Definiowanie projektu jest realizowane przez służby oraz komórki przedsiębiorstwa kompetentne do jego analizy i oceny.organizowanie wykonawstwa projektu (pozyskanie środków finansowych. organizacyjnych.analizowanie i ocenianie inicjatyw projektów. technicznych . poszukiwanie dostawców i podwykonawców.aby inicjatywa projektu stała się przedmiotem dalszych rozważań musi być odpowiednio sformułowana. średnio i długookresowych. ludzkich.kontrolowania przygotowania wykonawstwa projektu (terminów. wykazaniu korzyści z jego realizacji i negatywnych konsekwencji jego zaniechania. rozwiązanie zespołu projektowego) Poszczególne działania są ze sobą powiązane.przyjęcie inicjatywy projektu przez kierownictwo do dalszego opracowania bądź jej odrzucenie.jego złożoności. np.wyznaczanie celów projektu -organizowanie zespołu projektowego (powołanie kierownictwa i innych organów kierowniczych. a także związane z nimi ryzyko inicjatywy projektów muszą wynikać ze szczegółowych analiz potrzeb przedsiębiorstwa.. Przyjęcie inicjatywy nie rozstrzyga jeszcze o jego realizacji. planowanie podziału zadań.ze względu na złożoność. W przypadku dużych. dostaw podwykonawstwa) . organizowanie pracy zespołu. Sformułowanie inicjatywy powinno się koncentrować na uzasadnieniu konieczności podjęcia projektu tzn. zatwierdzenie organizacji i plany pracy zespołu) .analizę potrzeb. pracochłonności i czasu) na tyle. Odpowiednio oznacza „krótko i węzłowato”.planowanie zasobów projektu (określenie zapotrzebowania na zasoby. 3 . planowanie kosztów i finansowania.zamknięcie projektu (odbiór projektu przez zamawiającego. społeczne.polega na przedstawieniu ich kierownictwu lub innej wytypowanej w tym celu komórce organizacyjnej.planowanie struktury projektu (sprecyzowanie celów. pracowanie systemów zapewnienia jakości projektu. opracowanie planu pracy. stopnia nowości. złożonych projektów może być powołany specjalny zespół analitycznooceniający.sporządzenie takiego jego opisu.inicjowanie projektu (analiza potrzeb. budżetowanie projektu) .koordynowania przygotowania wykonawstwa projektu W fazie kontrolno. który byłby wystarczający do przeprowadzenie niezbędnych analiz i ocen. Inicjowanie projektu obejmuje następujące czynności: . określenie struktury hierarchicznej i kooperacyjnej projektu. rozliczenie projektu.planowanie terminów projektu . analiza i ocena ryzyka. tworząc skomplikowaną strukturę realizacji projektów. Pojawienie się takich rekomendacji może być traktowane jako inicjatywa projektów.sprecyzowanie projektu. mniej lub bardziej złożonych. analiza. Celowe jest również dokładne oszacowanie przewidywanych nakładów (kosztów. krótko.koordynacyjnej zarządzania projektami realizowane są następujące etapy: . a więc ta faza zarządzania projektami obejmuje dodatkowe etapy: . .a także przyjętych zasad opisu.

punktem wyjścia jest określenie przewidywanego czasu trwania czynności tworzących strukturę projektu.jaka ma być ostateczna postać struktury hierarchicznej i kooperacyjnej .przez pojęcie ryzyka rozumie się niebezpieczeństwo wystąpienia błędów w procesie zarządzania projektem. kadrowe itd. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji projektu konieczne jest opracowanie działań redukujących ryzyko (optymalizacja ryzyka).określenie czasu realizacji projektu.zebranie dodatkowych informacji dotyczących projektu . Aby cele mogły być punktem wyjścia do realizacji projektu. Planowanie przebiegu projektu Podstawę planowania przebiegu projektu stanowi jego struktura. Planowanie to obejmuje następujące czynności: . w ramach której zostają skonkretyzowane i sprecyzowane elementy wpływające na ocenę efektywności projektu.dotyczą trzech elementów: wymagań co do wyników projektu.według jakich kryteriów należy dzielić projekt na części składowe . która opiera się na porównaniu spodziewanych korzyści i niezbędnych nakładów na realizację projektu. uwzględniać powiązania z innymi celami i być mierzalne lub umożliwiać określenie stopnia ich spełnienia.sprecyzowanie celów projektu . .graficzne schematy strukturalne . finansowe. Planowanie struktury projektu Przebieg: . Ze względu na złożoność projektu łączne oszacowanie ryzyka jest w zasadzie niemożliwe. Ryzyko projektu może być związane w różnym stopniu z poszczególnymi elementami wyniki projektu: wymaganiami.jaki informacje są niezbędne dla opisu struktury projektu . konsultanci i projektanci. i dokonanie ich opisu oraz oddzielnego oszacowania.przeprowadzone analizy stanowią podstawę oceny celowości realizacji projektu.listy strukturalno – hierarchiczne . Mamy do czynienia ze złożonymi korzyściami i nakładami. Na łączne ryzyko projektu składają się: elementy rynkowe.określenie struktury hierarchicznej projektu . obejmującymi zarówno elementy jakościowe i ilościowe (elementy dające się wyrazić pieniężnie i takie.jak należy opisać części elementarne projektu Przykładowe techniki opisu projektów: .wykres sieciowy projektu typu AOA .wykres sieciowy projektu typu AON .kontrolowanie ryzyka i podejmowanie odpowiednich przeciwdziałań..podjęcie przez kierownictwo decyzji o realizacji projektu. . Konieczne jest zatem przeprowadzenie analizy ryzyka. którym zostały wyznaczone. kosztów i czasu realizacji projektu. w którym następuje identyfikacja i szacowanie ryzyka. tzn.ocena nakładów i korzyści związanych z realizacją projektu. muszą być: dokładnie opisane oraz osiągalne dla tych. Zarządzanie ryzykiem projektu wykracza poza zakres etapu definiowania projektu. których nie można wyrazić w ten sposób). 9. . a w trakcie wykonawstwa projektu. Cele spełniające te warunki są określane jako zoperacjonalizowane.na podstawie wyników analiz i ocen kierownictwo podejmuje decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu. sponsor Problemy: . Decyzja ta musi być potwierdzona po zakończeniu fazy przygotowywania projektu.wyznaczenie celów realizacji projektu. kosztami i czasem projektu. natomiast kontrola i ograniczanie ryzyka są dokonywane w następnych etapach.listy strukturalno – kooperacyjne .określenie struktury kooperacyjnej projektu . Przed pojęcie planowania przegub projektu rozumie się powiązanie elementów struktury projektu z czasem i miejscem ich realizacji. Wyniki analiz o ocen ryzyka na tym etapie służą do zadecydowania o celowości realizacji projektu. które może doprowadzić do powstania negatywnych odchyleń między osiągniętym i zamierzonym wynikiem projektu. organizacyjne. W przypadku projektów o niskim stopniu nowości dysponujemy zazwyczaj 4 .analiza i ocena ryzyka projektu.czy znana jest struktura powstającego w wyniku projektu .schematy powiązań 10.macierze powiązań . użytkownicy.opis czynności projektu w postaci pakietów roboczych Uczestnicy: zespół projektowy. jego podziału na elementy składowe. techniczne.

elementami krytycznymi projektu są te jego elementy.określenie krytycznych elementów projektu.planowanie zasobów ludzkich i materialnych projektu . Wyznaczyć należy także krytycznego ciągu czynności warunkujących terminową realizację projektu (ścieżki krytycznej). których realizacja ma decydujące znaczenie dla realizacji celów projektu: spełnienia wymagań jakościowych. a także czasy trwania czynności. Rezerwy wynikają z układu czynności w strukturze projektowej. w których czynności reprezentowane są za pomocą łuków grafu. szacunkowe metody określania czasu trwania czynności. więc projekt powinien być wykonywany zgodnie z zasadą ekonomiczną czyli przy minimalnym zużyciu zasobów) . że technika CPM ogranicza się do deterministycznie określonych zależności. Zazwyczaj najpierw terminy są planowane w jednostkach naturalnych.określenie zapotrzebowania projektu na poszczególne zasoby w trakcie poszczególnych czynności projektu (projekty realizowane są w warunkach ograniczonych zasobów. czyli takich. że czynności w sieci muszą być na czas trwania projektu z góry jednoznacznie określone oraz stabilne we wzajemnych relacjach organizacyjnych i technologicznych. z zdarzenia za pomocą węzłów grafu. 12.zatwierdzenie planu przebiegu projektu przez kierownictwo 11. Jej istotę stanowi konstrukcja szczególnego rodzaju grafu sieciowego. Czynność jest to określone zadanie. gdzie brak jest doświadczenia w realizacji podobnych czynności muszą być stosowane inne. Istnieje również niebezpieczeństwo.obliczenie rezerw czasu. Zdarzenie jest to wystąpienie pewnego wyraźnie zdefiniowanego stanu.planowanie terminów realizacji czynności projektu. aby zaistniały określone zdarzenia. określane jako „kamienie milowe”. którego realizacja wymaga czasu i które trwanie musi być wykonane pomiędzy dwoma zdarzeniami. że szacunki nie będą obiektywne. Pozwala dostrzec. lecz zbyt optymistyczne bądź pesymistyczne. aby terminowo zrealizować projekt. Wyznaczane są także najważniejsze terminy kontrolne realizacji projektów. .planowanie kosztów . Pozwala to na wyliczenie w niektórych przypadkach rezerw czasu. gdyż określa on rzeczywiste terminy realizacji projektu. łączenia zbyt rozdrobnionych czynności i eliminowania sytuacji krytycznych. przedstawiającego czynności i zdarzenia składające się na projekt i dokonywanie obliczeń na podstawie tego grafu.określenie terminów realizacji czynności projektowych dokonywane jest w naturalnych (kolejnych) lub kalendarzowych jednostkach czasu. nieprzekraczania terminów oraz kosztów realizacji. Ten szczególny rodzaj grafu nazywamy siecią bądź wykresem sieciowym. . a które należy koniecznie przyspieszyć. z którymi zdarzeniami wiążą się rezerwy czasu.określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia wszystkich czynności składających się na projekt jest równoznaczne z określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia całego projektu. Sieć ta opiera się na dwupunktowych modelach sieciowych. W przypadku projektów o wysokim stopniu nowości. aby zwiększyć wiarygodność wykorzystuje się zasady rachunku prawdopodobieństwa.skutkowych oraz związanych z tym układem terminów rozpoczęcia i zakończenia czynności. że skupienie się wyłącznie na ścieżce krytycznej spowoduje zaniedbanie monitorowania czynności podkrytycznych. Dzięki temu technika CPM daje kierownictwu projektu możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o jego przebiegu i umożliwia wymianę informacji z zespołem wykonawczym. kolejność poszczególnych zdarzeń oraz wzajemne powiązania między nimi.analizy przebiegu projektu i jego krytycznych elementów powinny być wykorzystane do weryfikacji przebiegu projektu w czasie: uproszczenia przebiegów. Istota i zasady techniki sieciowej CPM Metoda ta należy do grupy deterministycznych technik planowania sieciowego. czyli ich zależności przyczynowo. W tej technice znane są terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu. W miarę dokładne określenie czasu trwania czynności projektu ma podstawowe znaczenie dla planowania i kontroli realizacji projektów. Zazwyczaj. które muszę być zrealizowane. a następnie określane w jednostkach kalendarzowych. Należy jednak zdawać sobie sprawę. Oznacza to. Technika ta umożliwia określenie terminów czynności nie tylko pożądanych. W wyniku obliczeń otrzymuje się plan realizacji projektu.bogatym doświadczeniem w realizacji podobnych czynności co pozwala na dokładne określenie czasu trwania czynności. ale także realistycznych. . Planowanie zasobów projektu Planowanie zasobów projektu obejmuje: . .planowanie finansowania (mogą być wykorzystywane wszelkie dostępne sposoby finansowania uznane za celowe i efektywne) 5 . . Może się zdarzyć.weryfikację przebiegu projektu. Dla kierownictwa zatwierdzającego plan przebiegu projektu jest istotny plan kalendarzowy.

kontrolę pracy zespołu projektowego Proces kontroli przebiega następująco: Ustalenie wyników mierzenie wyników porównanie wyników z normami ocena wyników i Reagowanie zmiana norm Korekta odchyleń utrzymanie status quo W czasie kontroli należy ustalić normy (parametry). zwiększenie potencjału koordynacji oraz zmniejszenie potrzeb koordynacyjnych.zatwierdzenie planu zasobów projektu przez kierownictwo Uczestnicy planowania zasobów: zespół projektowy.czy respektowane są limity dysponowanych zasobów . stanowi podstawę kontroli kosztów realizacji projektu) .normy ilościowe wyników . Koordynacja sytuacyjna ma uzupełniające znaczenie. Obejmuje on następujące czynności: 6 .normy czasowe .kontrolę kosztów przygotowania i wykonawstwa projektu . Zamknięcie projektu Ostatnim etapem zarządzania projektami jest zamknięcie projektu. Porównanie wyników z normami prowadzi do stwierdzenia odchyleń. sponsor. Są to: . głównie w etapach planowania. Ze względu na złożoność problemów koordynacyjnych koordynacja w zarządzaniu projektami jest zazwyczaj opracowywana presytuacyjnie w postaci projektów systemów działania i planów współdziałania.kontrolę dostaw i podwykonawstwa .budżetowanie projektu (plan który uwzględnia podział środków na poszczególne czynności projektu. których skuteczność i efektywność decyduje o sukcesie projektu. przez zastosowanie podstawowych koordynacyjnych technik zarządzania.jakie zasoby są potrzebne do realizacji poszczególnych czynności i jakie koszty z tego wynikają .normy kosztów .kontrolę terminów przygotowania i wykonawstwa projektu . wykonawcy. w których należy prowadzić intensywną kontrolę. oraz strategicznych punktów kontroli tzn. z którymi będą porównywane późniejsze wyniki.kontrolę zużycia zasobów w trakcie przygotowywania i wykonawstwa projektu . Normy kontroli projektów ustala się w fazie przygotowanie projektu. że projekty realizowane są w systemie pracy podzielonej między różnych wykonawców. Sterowanie projektem: kontrola i koordynacja wykonawstwa projektu Przebieg sterowania projektem: -kontrola i koordynacja jakości projektu . Konieczność scalania czynności projektu wynika z faktu. Polega to na określeniu kluczowych obszarów wyników czyli tych czynności projektu.kontrolę ryzyka projektu . użytkownicy. tzn.normy jakościowe wyników . konsultanci i projektanci Podstawowe problemy : . Koordynacja jest to integracja czynności wchodzących w skład projektu. 14. krytycznych punktów. Skuteczne koordynacja może być realizowana na trzy sposoby.jakie będą źródła finansowania projektu 13.jakie jest łączne zapotrzebowanie na zasoby .normy ryzyka Ze względu na złożoność obiektu kontroli istotne jest zawężenie zakresu kontroli do najważniejszych elementów z punktu widzenia wyznaczonych celów.jakie koszty projektu należy przewidzieć .normy zużycia zasobów .

I tak. a w pionie zbytu projekty marketingowe i dystrybucyjne.rozliczenie projektu. Są one podporządkowane kierownictwu tych pionów.spółka. których zakres całkowicie się mieści w ramach jednego pionu funkcjonalnego. Zazwyczaj powołuje specjalną komórkę 7 .sztabowa . . Realizacja projektów w strukturze liniowo-sztabowej Gdy zakres wykracza poza ramy jednego pionu. . W tym układzie organizacyjnym projekt A związany jest z wytworzeniem wyrobu A.rozwojowe. w pionie badań i rozwoju są realizowane projekty badawczo. przedmiotowego lub terytorialnego przedsiębiorstwa. W strukturze liniowej wyodrębnionej przedmiotowo zakres kompetencji komórek projektowych jest ograniczony do projektów z zakresu poszczególnych specjalizacji przedmiotowych przedsiębiorstwa. przedmiotowej lub terytorialnej. któremu podlegają komórki zaangażowane w realizację projektu.„czysta” organizacja projektowa .opracowanie raportu z realizacji projektu..podjęcie decyzji o zakończeniu projektu . Odbioru projektu dokonują zazwyczaj specjaliści. realizacja projektów w tej formie organizacyjnej napotyka istotne problemy koordynacyjne. Ten sposób organizacji jest właściwy dla projektów. z czym mamy do czynienia zwłaszcza w strukturze liniowej wyodrębnionej funkcjonalnie.funkcja raportu jest dwojaka: po pierwsze powinien służyć użytkownikowi wyników projektu.organizacja liniowa . czasem niezależni. gdy osiągnięto założone wyniki jakościowe projektu. któremu podlegają piony. Komórki projektowe ulokowane są na niższych szczeblach zarządzania w ramach pionów struktury liniowej. Zakres kompetencji komórek projektowych w tej formie organizacyjnej zależy od rodzaju struktury liniowej – funkcjonalnej. natomiast autonomiczność jednostki projektowej. W układzie terytorialnym projekty dotyczą działalności przedsiębiorstwa w określonych obszarach terytorialnych: projekt A w obszarze A i projekt D w obszarze D. rozliczenie z dostawcami i podwykonawcami.w której komórki te są zlokalizowane.organizacja liniowo. 17. W strukturze liniowej wyodrębnionej funkcjonalnie zakres kompetencji komórek projektowych ograniczony jest do projektów z zakresy poszczególnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Uprawnienia takie ma natomiast naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa. W tej sytuacji obowiązki koordynacyjne związane z realizacja projektu musi przejąć naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa. Instytucjonalne formy realizacji projektu Formy realizacji projektu można uporządkować według dwóch kryteriów: pozycji oraz autonomiczności jednostki projektowej w strukturze przedsiębiorstwa.szkolenie użytkowników . rozliczenie z zespołem projektowym. Raport stanowi podstawę podjęcia decyzji o zakończeniu projektu przez kierownictwo. po drugie powinien stanowić podsumowanie wiedzy zdobytej podczas projektowania.organizacja macierzowa . Organizacja projektu w strukturze liniowej Organizacja liniowa realizacji projektów polega na umieszczeniu komórek organizacyjnych zajmujących się realizacją projektów w istniejącej strukturze liniowej przedsiębiorstwa.córka projektowa . Kierownictwo pionów.odbiór projektu przez zamawiającego. Pozycja jednostki projektowej w strukturze przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od znaczenia i specjalizacji projektu.zewnętrzna organizacja projektu 16.po dokonaniu odbioru projektu następuje jego ostateczne rozliczenie finansowe: inkasowanie należności za projekt. W praktyce mamy zatem do czynienia z sześcioma formami struktur instytucjonalnych stosowanych przy realizacji projektów: . .opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej . a projekt D ze świadczeniem usługi D. nie ma bowiem uprawnień do koordynacji ich współdziałania.rozwiązanie zespołu projektowego 15.od złożoności i stopnia nowości projektu. Zasadą jest sporządzenie protokołu odbioru projektu.następuje wówczas. W strukturze liniowej wyodrębnionej terytorialnie zakres kompetencji komórek projektowych ograniczony jest do projektów zawiązanych z poszczególnymi obszarami terytorialnymi przedsiębiorstwa. które powoduje rozwiązanie zespołu projektowego. możliwej do wykorzystania przez wykonawcę przy realizacji następnych podobnych projektów.

Zaletą takiego rozwiązania jest dobre rozeznanie kierownictwa w problemach związanych z realizacją projektów i udział w najważniejszych procesach decyzyjnych dotyczących projektów. Możliwy i celowy jest także udział pracowników spoza przedsiębiorstwa. wpływa na zasadnicze decyzje projektowe. której podporządkowane są komórki sztabowe. jednego spośród tradycyjnych wymiarów koordynacji funkcjonalnego. . w strukturach macierzowych stosowane są dwa rozwiązania dwojakiego rodzaju.projektowy. Struktury macierzowe stosowane są do realizacji projektów w bardzo dużych przedsiębiorstwach o wielowymiarowej koordynacji działalności oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących dużą liczbę zróżnicowanych projektów np. 19. mogą być wyznaczeni kierownicy jednego z wymiarów koordynacji. Decyzje związane z realizacją projektów i uprawnienia rozkazodawcze z nich wynikające zachowuje instancja kierownicza. Wadą takiego rozwiązania mogą być problemy współdziałania jednostek istniejącej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa z jednostką projektową. Wiąże się z tym niebezpieczeństwo powstania konfliktów kompetencyjnych oraz niemożności uzgodnienia wspólnych decyzji. Włączenie naczelnego kierownictwa do koordynacji projektów ma zarówno zalety jak i wady. koordynacyjne i kontrolne. że kierownicy projektów muszą uzgadniać swoje decyzje z kierownikami pionów funkcjonalnych. równoległej do istniejącej struktury jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację projektu. Polega ona na połączeniu na poziomie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa dwóch wymiarów koordynacji: projektowego i w zależności od specyfiki działalności przedsiębiorstwa. 18. Oznacz to. Projektowa organizacja macierzowa Zarządzanie projektami wprowadza do struktury przedsiębiorstwa dodatkowy. Podporządkowanie jednostki projektowej naczelnemu kierownictwu stwarza możliwość dobrej kontroli postępów projektu. W podobny sposób jest zorganizowana realizacja wielkich projektów innowacyjnych np. Po drugie. Wadą jest obciążenie naczelnego kierownictwa problemami operatywnymi realizacji projektów. zaopatrzenie. natomiast wadą konieczność uzgadniania decyzji między kierownictwem jednostek różnych wymiarów koordynacji.w zakresie ich kompetencji. odpowiedzialnymi za badania i rozwój. funkcjonalnego. w firmach doradczych. które realizują projekty umożliwiające korzystanie ze wspólnych zasobów ludzkich lub materialnych. w lotnictwie i badaniach kosmicznych. a ich zróżnicowanie techniczneniewielkie np. np.tzn. gdy realizowane projekty są stosunkowo krótkotrwałe. Stanowi to argument za zastosowaniem organizacji macierzowej do realizacji projektów. Tego rodzaju rozwiązania organizacyjne są stosowane w przypadku projektów autonomicznych w stosunku do dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa.sztabową bezpośrednio mu podporządkowaną w celu świadczenia pomocy w zakresie zarządzania projektem. a jednocześnie uwalnia naczelne kierownictwo od uciążliwych czynności koordynacyjnych. Daje to gwarancję transfery wewnętrznego know-how przedsiębiorstwa. Aby temu zapobiec. Zaletą organizacji macierzowej jest ograniczenie szczebli zarządzania przedsiębiorstwem.wymiar koordynacji. Czysta organizacja projektowa Polega na całkowitym wyłączeniu zadań projektowych z istniejącej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i stworzeniu odrębnej. Sytuacja taka pojawia się wówczas. Struktury zawierające w sobie kombinację projektów i funkcji są odpowiednie dla przedsiębiorstw. Projektową strukturę organizacyjną tworzy się zazwyczaj spośród pracowników różnych działów dotychczasowej struktury przedsiębiorstwa. jako decydujący w sytuacjach konfliktowych. dopuszczana jest możliwość arbitrażu ze strony najwyższego kierownictwa. przedmiotowego lub terytorialnego. Po pierwsze. przedsiębiorstwa robót publicznych ulokowane na rynkach regionalnych i oferujące stosunkowo standardowe usługi. 8 . Mogą one realizować wyłącznie zadania planistyczne. produkcję i zbyt. Jeśli różne projekty wymagają odwoływania się do tego samego zbioru kompetencji technologicznych. dobranych odpowiednio do wymagań projektu. struktura macierzowa jest najbardziej efektywna.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->