P. 1
Praca magisterska ANALIZA FINANSOWA

Praca magisterska ANALIZA FINANSOWA

|Views: 89,276|Likes:

More info:

Published by: Magdalena Borawska on Mar 29, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

ANALIZA FINANSOWA NA PRZYKŁADZIE FIRMY AGRO-HANDEL SP. Z O.O.

W LATACH 2002-2005
WSTĘP..................................................................................................................................2 1. ZAKRES I CELE ANALIZY FINANSOWEJ.................................................................4
38) POJĘCIE I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI .. 4 39)
ISTOTA, PRZEDMIOT I ZAKRES ANALIZY EKONOMICZNEJ......................................................................................7

40) CHARAKTERYSTYKA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYKORZYSTYWANYCH JAKO ŹRÓDŁA INFORMACJI W ANALIZACH
FINANSOWYCH..........................................................................................................................................

10

1.3.1.BILANS............................................................................................................................................14 41) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT..................................................................................................................19 42) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH............................................................................23 43) METODY ANALIZY FINANSOWEJ...................................................................................................................27 44) RODZAJE ANALIZY FINANSOWEJ...................................................................................................................36

2. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADÓW MIĘSNYCH AGRO-HANDEL SP. Z O.O. 41
45) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE........................................................................................................41

46)

RYS HISTORYCZNY, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ORAZ CELE SPÓŁKI.....................................................................52

47) ZARZĄDZANIE i PERSONEL FIRMY................................................................................................................56 48) CHARAKTERYSTYKA RYNKU, NA JAKIM DZIAŁA SPÓŁKA..................................................................................59 2.5 POZYCJA BADANEJ SPÓŁKI NA RYNKU............................................................................................................61

3. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH............................................................64
49)
ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ W OPARCIU O AKTYWA BILANSU......................................................................64

50) ANALIZA SYTUACJI KAPITAŁOWEJ NA PODSTAWIE PASYWÓW BILANSU................................................................70 51)
WSTĘPNA OCENA KSIĘGOWEJ WIELKOŚCI WYNIKU FINANSOWEGO.......................................................................82

52) ANALIZA PIONOWA I POZIOMA RACHUNKU Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH..............................................87 53) WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY...........................................92 54) 55) 56) 57)
ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ......................................................................................................................97 WSKAŹNIKOWA OCENA RENTOWNOŚCI................................................................................................................104 OCENA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA.......................................................................................................................108 ANALIZA WSPOMAGANIA FINANSOWEGO.............................................................................................................113

ZAKOŃCZENIE...............................................................................................................117 BIBLIOGRAFIA...............................................................................................................120 SPIS TABEL.....................................................................................................................123 SPIS WYKRESÓW...........................................................................................................124 SPIS SCHEMATÓW........................................................................................................125

Wstęp

Zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane jako ciągły proces podejmowania decyzji, których trafność decyduje o skuteczności i pożądanym poziomie ekonomicznym działań gospodarczych, komplikuje się, w warunkach dużej zmienności otoczenia i wzrastającej konkurencji. Jednym z podstawowych warunków efektywnego działania firmy, jest analiza osiąganych rezultatów gospodarowania. Kierownictwo firmy, aby sprawnie zarządzać, musi posiadać dobre rozeznanie rzeczywistej efektywności podejmowanych w przeszłości decyzji. Uzyskiwane wyniki mogą, bowiem bądź to nasuwać konieczność zmiany dotychczasowych sposobów postępowania, bądź też potwierdzać słuszność prowadzonej polityki. Analiza osiąganych wyników gospodarowania jest także niezbędna właścicielom, którzy opierając się na jej wynikach, mogą dokonać oceny pracy kierownictwa firmy i podjąć stosowne decyzje personalne. Podejmowanie decyzji strategicznych, które określają podstawowe cele gospodarcze jak i decyzji operacyjnych oraz taktycznych mających za zadanie likwidację niepożądanych odchyleń od założonych celów oraz wczesne ich wykrywanie wymaga stałego dopływu pełnych, szybkich i rzetelnych informacji. Analiza finansowa jest jednym z ważniejszych narzędzi podejmowania decyzji i oceny osiąganych przez podmiot gospodarczy efektów. Stanowi najstarszy historycznie dział analizy ekonomicznej. Początkowo opierała się tylko na analizie bilansu oraz rachunku wyników. Pierwsze próby oceny wskaźników finansowych przedsiębiorstwa zostały dokonane już w drugiej połowie XIX stulecia. Porównanie bilansu zapoczątkował w 1870 r. L. Cohstaedt twórca dziennikarskiej krytyki bilansu1. W obecnej praktyce gospodarczej analiza finansowa obejmuje zagadnienia takie jak, istotę i wstępną analizę sprawozdań finansowych, badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w szczególności jego płynności finansowej, stopnia zadłużenia, sprawności działania, zyskownosci oraz oceny rynkowej wartości akcji i kapitału. Analiza finansowa pozwala na badanie czynników kształtujących wyniki finansowe przedsiębiorstw, badanie dochodów ze

1 T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 8.

2

sprzedaży oraz kosztów własnych, co stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących zarówno bieżącej jak i przyszłej działalności gospodarczej. Reasumując analiza finansowa zaspokaja podstawowe potrzeby informacyjne kierownictwa przedsiębiorstw i wpływa w ten sposób na poziom zarządzania. Wpływ ten odzwierciedla się w efektywności gospodarowania i w sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. Dzięki tym walorom, a także ze względu na duże zapotrzebowanie w otoczeniu przedsiębiorstwa (akcjonariusze, banki, dostawcy, odbiorcy), analiza finansowa zaczyna zajmować wysoką pozycję wśród funkcji zarządzania i coraz częściej zaliczana jest do funkcji podstawowych przedsiębiorstwa. Celem niniejszej pracy jest analiza finansowa firmy Agro-Handel Sp. z o.o. w latach 2002-2005 oraz próba przedstawienia analizy finansowej jako instrumentu służącego do poznania i oceny przebiegu procesów gospodarczych oraz wykorzystania ich w rozwoju przedsiębiorstwa. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi bliższe zapoznanie się z tematyką analizy finansowej jako instrumentu sprawnego zarządzenia przedsiębiorstwem. Określa istotę, funkcję i zakres współczesnej analizy finansowej. Wyjaśnia pojęcie i przedmiot analizy oraz charakteryzuje podstawowe metody i rodzaje analizy finansowej. Ponadto prezentuje podstawowe sprawozdania finansowe, ich budowę oraz przydatność w analizie finansowej jak również podstawy prawne ich sporządzania. W rozdziale drugim przedstawiona została ogólna charakterystyka spółki będącej obiektem badań. Przedstawiono genezę i rozwój przedsiębiorstwa, strukturę organizacyjną, a także charakterystykę produkcji oraz jej rozmiary. Omówiono również sytuację w otoczeniu konkurencyjnym i tzw. makrootoczeniu. Właściwa analiza finansowa spółki Agro-Handel została zawarta w rozdziale trzecim. Analizą został objęty bilans spółki sporządzony na koniec lat 2002-2005, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, gdzie przyjrzano się zmianom w strukturze majątku oraz źródłom jego finansowania. Przedstawiono również podstawowe obszary zastosowania analizy wskaźnikowej, rodzaje wskaźników oraz interpretację wyników pod kątem ich przydatności dla osób zarządzających firmą. Dokonano także analizy wskaźnikowej według najczęściej stosowanego w praktyce gospodarczej zestawu wskaźników tj. wskaźników płynności, sprawności działania, wspomagania finansowego, rentowności. Pracę kończą wnioski będące syntezą głównych myśli zawartych w niniejszych rozważaniach.

Zarządzanie finansami polega na optymalizacji bieżących i przyszłych procesów gospodarczych poprzez wymuszanie podejmowania przedsięwzięć efektywnościowych. które w warunkach gospodarki rynkowej odzyskało pełną samodzielność i stało się pełnoprawnym podmiotem stosunków gospodarczych. Może być stosowana zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali gospodarki (analiza makroekonomiczna).1. Proces budowy nowego systemu społeczno-gospodarczego w warunkach gospodarki rynkowej i związane z nią oczekiwania wymagają rozwoju przedsiębiorstw. w warunkach dużej zmienności otoczenia i wzrastającej konkurencji. rozłożeniu określonej całości na składniki i badaniu poszczególnych cech. zasad jego funkcjonowania. bieżącej kontroli i sterowania. Analizę stanów i procesów ekonomicznych nazywa się analizą ekonomiczną. instytucji na nich występujących. Analiza ekonomiczna to również metoda badania procesów gospodarczych. Określenie strategii przedsiębiorstwa i jej realizacja gwarantująca sukces. komplikuje się. Jest ona instrumentem służącym do poznania rzeczywistości gospodarczej. w warunkach istniejącej ostrej konkurencji wywołuje zapotrzebowanie na analizę ekonomiczną. właściwości przedmiotu. jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji (analiza mikroekonomiczna). polegająca na rozpatrywaniu związków najczęściej ilościowych. lecz także działanie praw ekonomicznych. zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów. Zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane jako ciągły proces podejmowania decyzji. Rozwojowi wymienionej analizy sprzyja przede wszystkim zmiana istoty i charakteru przedsiębiorstwa. W tym celu dokonuje się analizy finansowej. Zakres i cele analizy finansowej 1.1. Niezbędnym warunkiem sprawnego zarządzania finansami firmy jest nie tylko znajomość istoty rynku. których trafność decyduje o skuteczności i pożądanym poziomie ekonomicznym działań gospodarczych. Pojęcie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi Analiza jest to metoda badawcza polegająca na rozbiorze. Osiągnięcie tego nie byłoby jednak możliwe bez ciągłego udoskonalania procesów planowania. .

bądź też potwierdzić słuszność prowadzonej polityki. Podstawy analizy finansowej. Jedną z form badania bilansu oraz rachunku wyników jest właśnie analiza wskaźnikowa. Istota kontroli gospodarczej polega na porównaniu dwóch stanów tych samych zjawisk gospodarczych . zarówno w skali makroekonomicznej. Analiza ekonomiczna to spójnik między funkcjami planowania i kontroli. w oparciu. W fazie oceny okresów przeszłych jest źródłem informacji o efektywności gospodarowania oraz pozycji przedsiębiorstwa w branży i na rynku. bowiem bądź to narzucać konieczność dotychczasowych sposobów postępowania.w celu ustalenia odchyleń oraz wyjaśnienia przyczyn i skutków występujących różnic. PWE.stanu faktycznego ze stanem pożądanym . szczegółowe analizy. Analiza osiągniętych wyników gospodarowania jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.. aby sprawnie zarządzać. a także sprzyja racjonalizacji procesów gospodarczych. o którą będzie realizowana przyszła działalność firmy.W związku z tym. 9-11. W bieżącej działalności przedsiębiorstwa dostarcza informacji o zakłóceniach w tej działalności w stosunku do standardów. Analiza ekonomiczna umożliwia stawianie diagnoz. ułatwia podejmowanie decyzji. musi posiadać dobre rozeznanie rzeczywistej efektywności podejmowanych w przeszłości decyzji. s. Celem pogłębienia tego przeprowadza się dalsze. Cechą charakterystyczną analizy ekonomicznej w gospodarce rynkowej jest bezpośrednie wykorzystanie jej w procesie zarządzania (planowanie. Kierownictwo firmy. Analiza wskaźnikowa polega na wyrażaniu różnych sfer działalności firmy 2 W. motywowanie i kontrola). organizowanie. Wyniki analizy ekonomicznej stanowią podstawę do weryfikacji słuszności decyzji podjętych w przeszłości oraz ustalenia punktu wyjścia zamierzeń bieżących i przyszłych. norm. że zaczęło prowadzić działalność na własny rachunek jest bardziej zainteresowane rezultatem swych działań . Gabrusewicz. Pozwala dobrze przygotować strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa 2005. jak i mikroekonomicznej Warunkiem efektywnego działania firmy jest analiza osiąganych rezultatów gospodarowania. planów. Uzyskiwane wyniki mogą. dostarcza ogólnych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Ocena zaprezentowana na podstawie danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach finansowych. .

Pałczyńska-Gościniak. Porównania w przestrzeni pozwalają ocenić pozycje firmy na rynku: czy jest ona najlepsza. dokonywane. s. Na podstawie zmian w wielkości wskaźników ocenia się wybrane. Oskara Lanego we Wrocławiu. potencjalnych inwestorów i odbiorców. których akcje są przedmiotem obrotu rynkowego oraz publikowane bilanse spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.: za okres jednego miesiąca. Kurtys. np. podstawę ustalenia wskaźników finansowych stanowić mogą zamknięcia kont syntetycznych. 4B. Istnieje jedynie możliwość obliczania niektórych wskaźników w oparciu o bilanse publikacyjne (tzn. Analiza wskaźnikowa w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych obejmuje obliczanie wskaźników finansowych. 59. Jak oceniać firmę. R. R. dziedziny tej działalności . co miesiąc. minimalnej i przeciętnej wielkości wskaźników finansowych w danej branży. węższe lub szersze. Niestety. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Duraj. Porównania w przestrzeni wymagają publikowania danych o maksymalnej. K. Porównania w przestrzeni są istotne dla pożyczkodawców i kredytodawców. Olzacka. Gdańsk 2004. W przypadku oceniania działalności przedsiębiorstwa za okres. B. w Polsce od szeregu lat dane takie nie są publikowane. Bednarski. . W gospodarce rynkowej szczególnego znaczenia nabierają porównania wskaźników w przestrzeni. ma ona. charakteryzujących się dużą ilością udziałowców). J. Takie porównania są niezbędne w sytuacji podejmowania decyzji o przyszłości przedsiębiorstwa: firma o najgorszej kondycji finansowej ma najmniejszą szansę przetrwania na rynku. a więc pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami. Wrocław 2003. Waśniewski. konstruowanych w oparciu o dane z bilansu oraz rachunku wyników i porównanie ich wielkości w czasie. bowiem trudności w uzyskiwaniu kapitałów dla dalszego funkcjonowania. s. zgodnie z wymogami sprawozdawczości statycznej i koniecznością składania miesięcznych deklaracji podatkowych. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Borowiecki. T.za pomocą wskaźników. 12. dla którego nie sporządza się sprawozdania finansowego. Brak porównywalności może doprowadzić do błędnych wniosków4. a także możliwość obliczania wskaźników przeciętnych dla wybranych branż w oparciu o rocznik statystyczny. pracowników i całego społeczeństwa. z wielkością wzorcową lub między różnymi jednostkami gospodarczymi. Wersty. Częstsze obliczanie wskaźników jest możliwe w przypadku prowadzenia skomputeryzowanej księgowości. najgorsza czy też przeciętna. bilanse roczne spółek akcyjnych. ODDK. 3 L.

ale i działaniami praktycznymi.Wskaźniki finansowe są wskaźnikiem informacji dla różnych grup odbiorców. Z tego też względu dokonuje się wyboru wskaźników o podobnej treści ekonomicznej i grupuje w zestawy. Kredytodawcy udzielający kredytów na dłuższy okres są zainteresowani zdolnością firmy do generowania gotówki oraz oceny ryzyka finansowego w dłuższym czasie. 1. J. planowanie. Właściciele firmy. s. 143. technologia. matematyka. możliwości budowy wskaźników finansowych są bardzo duże. Dla nich ważne są. a przede wszystkim ich konstrukcja.2. Jest ona. przedmiot i zakres analizy ekonomicznej Przez wiele lat analiza ekonomiczna przekształcała się w odrębną dyscyplinę naukową. z jakich się korzysta w badaniach analitycznych. Jest ściśle powiązana z wieloma dyscyplinami naukowymi takimi jak: statystyka. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Nr 20. Problemy analizy porównawczej wyników ekonomicznych przedsiębiorstw. Dostawcy i banki udzielające kredytów krótkoterminowych są przede wszystkim zainteresowane oceną płynności bieżącej firmy. zatem nie tylko dyscypliną naukową. Gdańsk 1995. rachunkowość. zawartych w bilansie oraz w rachunku wyniku. zmieniają się w miarę rozwoju analizy ekonomicznej jako dyscypliny naukowej i w miarę rozwoju analizy ekonomicznej jako dyscypliny naukowej i w miarę zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. dokładność i kompletność wyników prac analitycznych . bowiem łączy ona teraźniejszą działalność przedsiębiorstwa z jego przyszłymi rezultatami. marketing. Kierownictwo firmy jest zainteresowane wszystkimi aspektami analizy finansowej. finanse. Sułowska. Stale wzrasta przydatność oraz atrakcyjność analizy ekonomicznej w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. . Istota. ponieważ odpowiada za bieżącą i perspektywiczną działalność firmy. Treść wskaźników analitycznych. wykorzystywane dla oceny poszczególnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa rodzaj i liczba wskaźników. akcjonariusze są zainteresowani poziomem rentowności i ryzyka związanego z działalnością firmy. Uwzględniając zakres danych. zatem wskaźniki określające zdolność firmy do wywiązywania się z zobowiązań krótkoterminowych. ma duży wpływ na obiektywność.

źródeł finansowania . magazynowanie.Celem przeprowadzenia analizy ekonomicznej jest6: • • • sporządzanie charakterystyki liczbowej ilustrującej działalność przedsiębiorstwa oraz pozwalającej na ocenę uzyskiwanych wyników. czy podmiotu oceniającego. 25. • podejmowanie decyzji zarządczych. PWE. jakość i strukturę działalności wytwórczej. wynik finansowy i czynniki go kształtujące. s. wykrycie i ustalenie czynników mających wpływ na realizację podjętych przedsięwzięć gospodarczych. rachunku wyników. Więckowski. Dlatego też trudne jest jednoznaczne określenie obszarów tej analizy. koszty działalności. Znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstwa sprawia. Ze względu na dużą różnorodność zagadnień wchodzących w zakres badań analitycznych przyjmuje się najczęściej podział analizy ekonomicznej. Difin. Analiza techniczno-ekonomiczna koncentruje się na ocenie rzeczowych i osobowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. płynność. możliwości pozyskania informacji. jakimi dysponuje przedsiębiorstwo oraz o zmianach w jego otoczeniu. gospodarowanie zatrudnieniem itp. Do podstawowych zagadnień należących do analizy finansowej można zaliczyć: wstępną i rozwiniętą analizę sprawozdań finansowych (bilansu. Natomiast analiza finansowa dotyczy całokształtu finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedmiot i zakres analizy finansowej w gospodarce rynkowej nie ma charakteru jednolitego. rentowność. 7J. rachunku przepływów pieniężnych). . że jej zakres jest stosunkowo szeroki. 13. Analiza ekonomiczno . Leszczyński. określenie przewidywanych wyników na podstawie informacji o stanie czynników wytwórczych. kapitał obrotowy. s.: od szczegółowości danych.ekonomiczną i analizę finansową. wyposażenie i majątek trwały. analizę wskaźnikową. Skowronek -Mielczanek. służących podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstwa i jego rozwoju.finansowa firmy. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa 2000. stopień nowoczesności wytwarzania. zwany również klasycznym na dwa zasadnicze działy: analizę techniczno . dochody ze sprzedaży. ocenę procesów inwestycyjnych. 6Z. Warszawa 2000. gdyż zależy to min. procesy zaopatrzenia w surowce i materiały. Analizie poddaje się ilość. A.

. upłynnianie majątku. 19. zakres i przedmiot analizy finansowej T O T A s I Analiza efektywności działalności przedsiębiorstwa Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa ZAKRES PRZEDMIOTOWY: • przychody • koszty • wynik finansowy • efektywność • płynność finansowa • majątek • kapitał • sytuacja finansowa ZAKRES PODMIOTOWY: • przedsiębiorstwo jako całość • samodzielne jednostki wewnętrzne przedsiębiorstwa ZAKRES I PRZEDMIOT ZAKRES PRZESTRZENNY: • rozwiązania systemowe • uwarunkowania rynkowe • pozycja przedsiębiorstwa na rvnku ZAKRES CZASOWY: • działalność przeszła • działalność bieżąca • działalność przyszła Źródło: Opracowano na podstawie: W. struktura pasywów. przestrzenny i podmiotowy. finansowanie (zmiany kapitału. Schemat 1: Istota. W. pokrycie majątku kapitałem). terminowość spłaty zobowiązań. rotacja środków. 23. Skoczylas op. cit. płynność środków (zdolność płatnicza. Istotę oraz zakresy analizy i ich przedmiot przedstawia Schemat 1. Na przedmiot analizy finansowej można spojrzeć nie tylko od strony problemowej (przedmiotowej) istotny jest także zakres czasowy. s. cit. 10-11. polityka inwestycyjna i umorzeniowa). zysk (ocena wielkości absolutnych i relatywnych . ' T.analiza rentowności). pochodzenie kapitału. s. Waśniewski. Gabrusewicz opt.Niemniej w każdym przypadku przedmiotem badań pozostaje : • • • • struktura aktywów (proporcje między majątkiem trwałym i obrotowym. bezpieczeństwo finansowe).

s. itp. 9-11. Analiza Finansowa w przedsiębiorstwie. kwartału lub roku. Właściwy dobór tych materiałów (w tym głównie sprawozdawczości finansowej). Istotą tej zasady jest zapewnienie takiego gospodarowania. Bednarski. Wiąże się to z kształtowaniem pozycji finansowej przedsiębiorstwa. Efekty finansowe są określane przez wskaźniki rentowności jako relacje wyniku finansowego do obrotu. Wyniki finansowe to zyski lub straty ujęte w wielkościach brutto lub netto. wyróżnić możemy dwa podstawowe jego elementy takie jak: wyniki finansowe oraz stan finansowy. efektywnym lokowaniem środków pieniężnych. Przypatrując się przedmiotowi analizy finansowej w przedsiębiorstwie jako złożonej całości. zaangażowanych zasobów osobowych. dotacje.W działalności gospodarczej każdego przedsiębiorstwa powinna być stosowana zasada racjonalnego gospodarowania. koszty własne. Wpływają na nie czynniki takie jak: przychody ze sprzedaży. Charakterystyka sprawozdań finansowych wykorzystywanych jako źródła informacji w analizach finansowych Podstawą podejmowania analizy ekonomicznej powinny być odpowiednie materiały źródłowe o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. aby przy danym nakładzie środków otrzymać maksymalny stopień realizacji celu. majątkowych lub kapitałowych. a także ich weryfikacja. albo przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków. Ustala się go na określony moment. rozliczenia w formie podatków. PWE.9. Składa się on z trzech elementów. Pierwszy z nich to stan wyposażenia przedsiębiorstwa w składniki majątku trwałego i obrotowego. Wyniki finansowe są ujęciem dynamicznym i ustalane są za pewien okres jako suma wyników narastających w ciągu miesiąca. Jest to ścisła zależność statystycznego i dynamicznego ujęcia przedmiotu analizy. 1. dywidendy. jego zdolnością płatniczą i kredytową. 10 . Warszawa 2001. Natomiast stan finansowy jest ujęciem statycznym przedmiotu analizy. w tym zagospodarowaniem osiągniętych nadwyżek finansowych. to podstawowe czynniki określające jakość analizy.3. kolejny to środki zaangażowane w inwestycje i wartości niematerialne oraz finansowe pokrycie tych składników z kapitałów własnych lub obcych. Osiągnięty wynik finansowy prowadzi do dodatnich lub ujemnych zmian stanu finansowego przedsiębiorstwa. Weryfikacja sprawozdawczości 9 L.

Kurtys. Dobór i weryfikacja podstaw źródłowych analizy wpływa w istotnym stopniu na rzetelność i obiektywność dokonanych ocen. Decyduje to w dużej mierze o jakości prowadzonej analizy. Dane o przedsiębiorstwie mogą mieć charakter ewidencyjny i poza ewidencyjny. Sierpińska. 11 . niewłaściwie zweryfikowane. którymi są w Polsce biegli rewidenci. W ramach prac analitycznych związanych z oceną działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. jak i całej analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie można ogólnie podzielić na dwie grupy. obok właściwej analizy porównawczej i przyczynowej. Podstawowym zadaniem prac przygotowawczych do analizy ekonomicznej jest dobór i weryfikacja materiałów źródłowych. s. zależy w dużej mierze od charakteru i rodzaju wykorzystywanych informacji źródłowych. mogą prowadzić do podjęcia błędnych decyzji i tym samym uniemożliwić skuteczne działanie. Duraj. 26. Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. T. Jachna. 32. T. opracowanie i prezentacja wyników przeprowadzonej analizy. Borowiecki. 12 M. kalkulacja ewidencyjna. a zatem i jej użyteczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. R. Klasyfikację podstawowych źródeł informacji przedstawia Schemat 2. Źródłem informacji liczbowych są: księgowość. Warszawa 2004. ponieważ wtedy będzie zachowany warunek porównawczy badanych zjawisk oraz będzie istniała możliwość określenia tendencji rozwoju poszczególnych zjawisk . B. s. informujące o otoczeniu przedsiębiorstwa11. K. plany. Wersty op. Bednarski op. s. dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna oraz inna dokumentacja obrazująca działalność przedsiębiorstwa. 10 L. sprawozdawczość finansowa i rzeczowa.zawierające dane o przedsiębiorstwie. Materiały niestarannie przygotowane. poprzednie analizy ekonomiczne. Informacje do sporządzania analizy powinny dotyczyć kilku okresów. Materiały ewidencyjne mają znaczenie podstawowe i wynikają z prowadzonej w danym przedsiębiorstwie ewidencji. drugą natomiast materiały zewnętrzne. na wyróżnienie zasługuje10: • • zebranie i weryfikacja materiałów źródłowych. J. 19. Materiały niekompletne lub niestarannie zweryfikowane stać się mogą przyczyną błędnych ustaleń i stąd uniemożliwiać wyciągnięcie poprawnych wniosków oraz podjęcie skutecznego działania. Materiały źródłowe wykorzystywane zarówno na potrzeby analizy finansowej. Pierwszą grupę stanowią materiały wewnętrzne . PWN. cit. Bednarski.przedsiębiorstwa w systemie gospodarki rynkowej należy do tych prac specjalistów rachunkowości i finansów. Waśniewski. cit. niekompletne. Jakość przeprowadzonej analizy. 11L.

jednostka musi stosować określone przez ustawę zasady rachunkowości. Sprawozdawczość rzeczowa natomiast służy potrzebom analizy techniczno -ekonomicznej.. sporządzana w oparciu o ewidencję księgową. Sprawozdanie finansowe i jego analiza. 34. Bluszcz. Podstawowym materiałem źródłowym analizy ekonomicznej jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa. Warszawa 2001. wiarygodności i porównywalności informacji. s. op. cit. Sprawozdawczość finansowa uwzględniająca dane liczbowe wyrażone w jednostkach pieniężnych. Wydawnictwo Primath. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą jest obligatoryjne. że często dla dokonania wszechstronnej oceny jakiegoś zagadnienia niezbędne jest wykorzystanie z danych zarówno sprawozdawczości finansowej jak i rzeczowej13. rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Leszczyński A. rzetelności. którą z uwagi na treść danych można podzielić na sprawozdawczość rzeczową i finansową. s.Schemat 2: Klasyfikacja podstawowych informacji wykorzystywanych analizie ekonomiczno-finansowej ZRODŁA INFORMACJI INFORMACJE Z PRZEDSIĘBORSTW INFORMACJE ZEWNĘTRZNE POZOSTAŁA SPRAWOZDAWCZOŚĆ PODSTAWOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOIWA POZOSTAŁE PIERWOTNE ŹRÓDŁA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KWARTALEN SPRAWOZDANIA FINANSOWE GUS i PRASA FACHOWA i RYNEK i INTERNET i Źródło: Z. Aby sprawozdanie finansowe mogło pełnić swoją funkcję informacyjną. 43. sprawozdawczość podlega regulacji prawnej. 12 . Podstawę tej ' M. Należy jednak zaznaczyć. Dla zachowania przejrzystości. Skowronek-Mielczarek. wykorzystywana jest przede wszystkim jako podstawa źródłowa analizy finansowej.

Niezależnie od formy organizacyjnej. ustawa o rachunkowości oraz przepisy i ustalenia określane przez Ministerstwo Finansów czy Główny Urząd Statystyczny14. rzetelne i wierne odzwierciedlenie wszelkich zdarzeń. dane są istotne. gwarantować czytelność informacji. • wiarygodność .decyduje o niej zarówno kwota. zm.09. kompletność i stosowanie zasady ostrożnej wyceny. przedstawiają.1994 r. Skowronek-Mielczarek opt. bezstronność. gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze. podejmowane przez użytkowników sprawozdania finansowego. Ocena przedsiębiorstwa przez pryzmat finansów możliwa jest jedynie w oparciu o łączne wykorzystanie wszystkich trzech sprawozdań. Dz. Tak. poz. przewaga treści ekonomicznej nad formą. . Podstawowe zasady. Wartość Z. to1 : • • zrozumiałość (przejrzystość) .sposób prezentacji powinien umożliwiać łatwość ich rozumienia przez użytkowników. więc trzy wzajemnie ze sobą powiązane źródła przedstawia nam zarówno dane o finansach przedsiębiorstwa jak i ocenę finansowej kondycji jednostek działających w sferze biznesu. Leszczyński. bowiem . prawo podatkowe. jak i charakter informacji. s. rachunek wyników oraz informację dodatkową według wzorów stanowiących załącznik do ustawy. Poszczególne części sprawozdania finansowego są ze sobą wzajemnie powiązane. stanowi kodeks handlowy.choć w różnym aspekcie . 694 z późn. ciągłość i porównywalność . w przypadku zmian konieczne jest sporządzenie informacji umożliwiającej porównanie poszczególnych okresów. 13 .o rachunkowości. Ustawa z dnia 29. Bilans stanowi swoisty raport o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. obejmują skutki tych samych zdarzeń gospodarczych.to samo przedsiębiorstwo. • • sprawdzalność . A.U z 2002 nr 76.w kolejnych latach powinny być stosowane te same metody wyceny i prezentacji. cit.regulacji. Każde z tych sprawozdań spełnia określoną rolę.wszystkie informacje muszą być powiązane w sposób umożliwiający ich sprawdzenie z dokumentami źródłowymi. prawnej i własnościowej prowadzące księgi rachunkowe na zasadach ustalonych w ustawie zobowiązane są do sporządzania sprawozdawczości obejmującej bilans. istotność . według których należy sporządzać sprawozdania finansowe. 20.wpływa na nią brak istotnych błędów. charakteryzując jednocześnie na określony moment czasowy jego strukturę majątkową oraz źródła finansowania majątku.

poznawcza bilansu polega jednak i na tym. że sprawozdania finansowe stanowią dokumenty wiarygodne i sporządzane zgodnie z zasadami określonymi przez prawo i jako takie podlegają weryfikacji przez biegłych rewidentów. Z. Taki sposób księgowania jest niezbędny w celu otrzymania kompleksowego obrazu przedsiębiorstwa. Obejmuje wartościowe zestawienie aktywów i pasywów badanej jednostki gospodarczej na określony dzień. M. odzwierciedlania majątku. 17A. D. Czechowska. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Od czasów uznania bilansu za podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa.123. 115-124. Aby obliczyć zysk konieczna jest pełniejsza informacja księgowa. Wyjaśniają one bliżej treść bilansu i rachunku wyników zarówno za pomocą liczb jak i opisowo. umiejętność ich czytania jest najlepszym sposobem zaznajomienia się ze strukturą i kondycj ą finansową przedsiębiorstwa . a zarazem najważniejszym źródłem informacji do analizy finansowej w przedsiębiorstwie jest bilans. Duże znaczenie informacyjne mają noty uzupełniające. układu poszczególnych pozycji. stanowi on nieprzerwanie przedmiot badań naukowych dotyczących prawidłowości. w którym zostały one uzyskane lub poniesione. R. Rachunek wyników jest z kolei raportem o dokonaniach przedsiębiorstwa w ciągu okresu sprawozdawczego i wszystkie wielkości są w tym sprawozdaniu strumieniami finansowymi sprowadzonymi do konkretnego przedziału czasowego. Zestawienie przepływu środków pieniężnych. Pomykalska. Przepływy pieniężne nie uwzględniają wszystkich przychodów i wszystkich wydatków odnoszących się do danego okresu. Mikulski. zobowiązań i innych źródeł kapitału16.1. Bilans Głównym sprawozdaniem. Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy. 1. PWN. dotyczące kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu i rachunków wyników. Warszawa 2000. Sierpińska. H. s. Wędzki. 16M. zwany momentem bilansowym.3. to jednak nie zawiera informacji niezbędnych do określenia kondycji finansowej i stwierdzenia. 114 . Bury. Łódź 2000. I. jakkolwiek bardzo pożyteczne pod pewnymi względami. Absolwent. Wypych. czy przedsiębiorstwo jest rentowne. że porównując stany początkowe i końcowe możemy stwierdzić określone tendencje zmian. Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych są. zatem niezbędne. 14 . Pastusiak. Konieczny. B. związana z zasadą przypisania przychodów i wydatków temu okresowi. a zwłaszcza jego aktywów innych niż środki pieniężne. s. Pamiętać należy o tym.

s. Zarządzanie finansami. 15 .problematyki ustalania zasad wyceny aktywów i pasywów. A. Suma wszystkich będących w dyspozycji przedsiębiorstwa składników majątkowych. Podstawowe pozycje majątku i źródeł ich finansowania w przedsiębiorstwie przedstawia Tabela 1. oraz zdarzeń gospodarczych.. natomiast pasywa . Kolejną cechą charakterystyczną bilansu. od najmniej do najbardziej płynnych. 86. rzeczowe aktywa trwałe.majątku i kapitałów. Wszystkie pozycje bilansu podlegają zatwierdzeniu i uzgodnieniu ze stanem faktycznym w drodze inwentaryzacji. a zarazem pierwszym weryfikatorem prawidłowości sporządzania jest globalna równowaga aktywów i pasywów . Rutkowski. tj. na który został sporządzony. od kapitałów własnych do zobowiązań krótkoterminowych19. jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.uszeregowane według stopnia płynności.według terminu wymagalności tj. Waśniewski W. iż przedstawiany w nim stan na koniec okresu obrachunkowego (na ogół jest to koniec roku) jest zarazem stanem otwarcia w następnym okresie obrachunkowym. co stwarza podstawę do uznania bilansu za rzetelny. PWE. Bilans przedstawia wszystkie składniki majątkowe firmy po jednej stronie oraz źródła ich finansowania po drugiej. prawidłowy i wiarygodny dokument. Jest to syntetyczne zestawienie obrazujące sytuację finansową firmy w danym momencie czasu. cit. operacyjnych czy finansowych. Warszawa 2002. Do aktywów trwałych zalicza się wartości niematerialne i prawne (bez kosztów organizacji poniesionych przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki). czyli w dniu. jest równa sumie źródeł ich finansowania. Strony aktywów i pasywów są uporządkowane w następujący sposób: aktywa . Dane z bilansów sporządzanych dla kilku kolejnych okresów (lat) mogą stać się przedmiotem interesującej analizy także w ujęciu dynamicznym. wyrażania realnej wielkości wyniku finansowego itp . odzwierciedlającymi rezultaty podjętych w firmie decyzji inwestycyjnych. należności i inwestycje długoterminowe czy długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. s. 18 19 T. Wielkości prezentowane w bilansie są danymi zagregowanymi. Jedną z wielu charakterystycznych cech bilansu można uznać fakt. Skoczylas opt. czyli aktywów. 30.

oznaczają kwoty pieniężne należne danemu podmiotowi gospodarczemu od innych podmiotów lub osób fizycznych. Koc. zaciągniętych pożyczek) oraz należności dochodzono przez przedsiębiorstwo w sądzie (roszczenia sporne). udziały i akcje.Tabela 1: Uproszczony bilans dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeniowe AKTYWA A.in. ZOBOWIĄZANIA 1 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1.. Należności krótkoterminowe III. s.o. aktywa pieniężne (środki pieniężne oraz odsetki naliczone od aktywów finansowych). Inwestycje krótkoterminowe IV. Bilans 2004. Rzeczowe aktywa trwałe III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. T. podatków. Rezerwa na zobowiązania II. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. • aktywa finansowe .zapasy materiałów. Godlewska. Rozliczenia międzyokresowe Źródło: S. Fołta. 31-32. AKTYWA TRWAŁE 1. AKTYWA OBROTOWE 1. Zapasy II. Grapa Wydawnicza INDOR Sp. przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej jednostki. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Warszawa 2005. Krótkoterminowe rozliczenia mię dzyokreso we B. Aktywa obrotowe obejmują : • aktywa rzeczowe . 32. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) B. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. udzielone pożyczki i inne inwestycje krótkoterminowe. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Długoterminowe rozliczenia mię dzyokreso we PASYWA A. inne papiery wartościowe. z terminem zapłaty nie przekraczającym jednego roku z różnych tytułów (np. Zysk (strata) netto IX. • należności krótkoterminowe . produktów gotowych i nie zakończonych. Inwestycje długoterminowe V. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. składek ubezpieczeń społecznych. J. • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów -rozliczenia wcześniej poniesionych 'Ibidem. wydatków w miesiącach następnych zgodnie z zasadą 16 . s.m. towarów. dostaw i usług. Należności długoterminowe IV.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1. z o. Wartości niematerialne i prawne II. Udziały (akcje) własne (-) IV. Zobowiązania długoterminowe III.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy stanowi równowartość wniesionych przez wspólników zgodnie z umową spółki wkładów pieniężnych i aportów. powstałą na skutek aktualizacji wyceny. Koc.i krótkookresowe zobowiązania długoterminowe (o okresie spłaty dłuższym niż rok. Ma on charakter stabilny. 31 ust. Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest na podstawie art. Wiadomo jednak. kapitał z aktualizacji wyceny. J. Statut spółki może również postanowić o tworzeniu kapitałów rezerwowych na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Do kategorii tej zalicza się : • • rezerwy na zobowiązania z uwzględnieniem nowej pozycji rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne z dalszym podziałem na długo. Określają one. Wszystkie składniki majątku muszą mieć odpowiednie źródła finansowania. Źródła finansowania majątku dzieli się na kapitał własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 5 ustawy o rachunkowości z aktualizacji wyceny środków trwałych w wielkości stanowiącej różnicę wartości netto środków trwałych. bądź przekształcenia kapitału udziałowego w kapitał akcyjny albo obniżenie udziału w drodze zmiany umowy spółki. dzierżawa mieszkania z góry. pożyczki. Zmniejszenia kapitału udziałowego mogą mieć miejsce tylko w zakresie przewidzianym w kodeksie handlowym i wymagają uchwał zgromadzenia wspólników lub możliwość taka musi być przewidziana w umowie spółki. Kapitały w spółce pełnią jak widać głównie funkcje gwarancyjną. 35-36. T. wyemitowane obligacje itp. Godlewska opt. kto i na jakich warunkach wyposażył przedsiębiorstwo w środki gospodarcze. cit. s. s. Fołta. 40. jednak dopiero po podjęciu przez walne zgromadzenia wspólników odpowiedniej decyzji w tej sprawie. 22 Ibidem. Kapitał własny składa się z kapitału zakładowego. 21 S. (czyli niewypłacone w formie dywidend). zwłaszcza z punktu widzenia wierzycieli spółki. 17 .współmierności ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów np. Drugim . Zmniejszenie kapitału zakładowego może nastąpić na skutek pokrycia z kapitału udziałowego straty netto przewyższającej kapitał zapasowy i rezerwowy lub zwrotu dopłat do udziału. ponieważ udziały nie mogą być zwracane wspólnikowi podczas trwania umowy spółki. prenumerata czasopism. czyli: kredyty.).najważniejszym źródłem finansowania są 99 zobowiązania. Na kapitał zapasowy wpływają również zyski zatrzymane w przedsiębiorstwie.obok kapitałów własnych . że w istocie 91 o wypłacalności spółki decyduje posiadany przez nią majątek . kapitał zapasowego.

pozwala jedynie na porównanie stanów na początek i koniec badanego okresu. Bień. 39. Operacja taka nie zmienia łącznej wartości aktywów ani pasywów. • rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów i kosztów. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. Bilans wykazuje także osiągnięty przez przedsiębiorstwo w danym okresie wynik finansowy (zysk lub stratę). Mogą one wynikać z przewidywanych przez spółkę strat. Finans-Service. krótkoterminowe papiery dłużne wyemitowane przez spółkę.przychody i rodzaje kosztów . Szczegółowe elementy .składające się na wynik zawiera rachunek zysków i strat. Warszawa 2002. s. Ponieważ jednak strata jeszcze nie powstała. kwotę rezerwy ujmuje się w pasywach bilansu. a czasem nie można nawet powiedzieć czy kiedykolwiek powstaną. Tworzenie rezerw polega na podwyższeniu pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.. Jest to rodzaj fotografii firmy na dany dzień: nie obrazuje zmian zachodzących systematycznie w ciągu roku. które obejmują ujemną wartość firmy Ciekawą kategorię pasywów stanowią rezerwy na zobowiązania. które mogą powstać w przyszłości z tytułu prowadzonych przedsięwzięć (np. że są to potencjalne zobowiązania spółki.• zobowiązania krótkoterminowe: kredyty kupieckie. krótkoterminowe kredyty bankowe. inwestycyjna czy finansowa . Rachunek przepływów pieniężnych ukazuje natomiast. jest to jednak informacja syntetyczna. a więc nie nastąpił jeszcze rzeczywisty ubytek w majątku spółki. co zmniejsza wypracowany zysk. Tak. postępowań sądowych itp.: udzielonych poręczeń. Ujmuje skutki procesów gospodarczych i towarzyszących im strumieni pieniężnych widoczne w zmienionych wartościach aktywów i pasywów. więc z jednej strony mamy zmniejszenie pasywów (spadek zysku netto) a z drugiej . Bilans jest dokumentem zawierającym zestawienie wartości poszczególnych grup majątku firmy oraz źródeł jego finansowania. Czytanie bilansu przedsiębiorstwa. Można powiedzieć. jaki segment działalności środki te pochłania: działalność operacyjna. z jakiego źródła pochodzą środki finansowe jednostki lub. 18 . których wielkości nie można jednak dokładnie określić.) lub niespłacenia przez kontrahenta należności. 23 W. wobec ZUS itp.zwiększenie poprzez umieszczenie kwoty rezerwy w pasywach.

prezentuje strumienie pieniężne. Przedsiębiorstwa mogą sporządzać rachunek wyników dwóch wariantach: I . będzie on różnił się niektórymi elementami podziału wyniku finansowego. Skoczylas opt.prawnej. towarów czy usług). przedstawiające jego sposób wypracowania wyniku finansowego.2. Zależy to od rodzaju prowadzonej ewidencji kosztów. Polskie przepisy dopuszczają dwa warianty tego sprawozdania różniące się sposobem ujęcia kosztów uzyskania przychodów ( rozumianych jako koszty wytworzenia sprzedanej ilości produktów. 19 . profit and loss account) to kolejne z podstawowych i obligatoryjnych sprawozdań finansowych. w których wynikiem finansowym jest strata w rachunku wyników nie występują elementy podziału wyników. 93-94. lecz przedsiębiorstwo będzie musiało w sprawozdawczości finansowej zaprezentować źródło pokrycia straty. cit. Jeśli te pierwsze przewyższają koszty. T. po drugiej natomiast rozchody (koszty). cit.3. jak saldem . s. Rozpatrując rachunek wyników w powyższym ujęciu.różnicą pomiędzy przychodami a rozchodami (kosztami).rachunek kalkulacyjny. Struktura klasycznego rachunku wyników jest przejrzysta: po jednej stronie mamy przychody. Rachunek wyników ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania. M. które obowiązująca u nas ustawa o rachunkowości określa jako wariant kalkulacyjny -spostrzegamy.rachunek porównawczy lub II . sporządzane przez każde przedsiębiorstwo. Jachna opt. wpływające ujemnie na generowane zyski. W. 24 25 T. Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat nazywany także rachunkiem wyników (ang. W przedsiębiorstwach. powiększające wynik finansowy.1. Waśniewski. że zysk (lub strata) jest niczym innym. saldo 94- określa się mianem zysku. Sierpińska. 42. Jednak w zależności od formy organizacyjno .. Sprawozdanie to polega na zestawieniu strumieni przychodów uzyskanych w firmie ze sprzedaży wyrobów i usług bądź towarów w ramach prowadzonej działalności handlowej oraz przychodów uzyskanych z przeprowadzenia operacji finansowych i kosztów tej działalności. w odwrotnej sytuacji mamy do czynienia ze stratą . Układ obu wariantów przedstawia Tabel nr 2. Wprowadzony w Polsce wzór rachunku wyników jest dostosowany do potrzeb 9S sprawozdawczości wszystkich podmiotów gospodarczych . s.

Inne koszty operacyjne F. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Koszty działalności operacyjnej I. koszty usług obcych.E ) G. Zyski nadzwyczajne II. Koszty finansowe 1. zmniejszenie -) III. Rybicki. energii. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Dywidendy i udziały w zyskach ll. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Koszty ogólne zarządu F. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M. Zysk / strata brutto (L+M) O. koszty osobowe i pozostałe koszty. Poltext. Inne L. s. Przedstawienie rachunku wyników według wariantu I zastosowania rodzajowego układu kosztów. a więc obliczenia ogólnych kosztów jako sumy takich pozycji jak: amortyzacja majątku. Pozostałe przychody operacyjne I.Strata ze zbycia inwestycji III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Dotacje III. Koszty sprzedaży E. towarów i materiałów. Inne przychody operacyjne E. Straty nadzwyczajne N. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Inne koszty operacyjne 1. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Koszty sprzedanych produktów.l-M. w tym od jednostek powiązanych I. Zysk/strata z działalności operacyjnej ( C + D . Przychody finansowe 1. Warszawa 2002. Pozostałe przychody operacyjne I.Odsetki III. Zysk / strata netto ( N-O-P) Źródło: P. materiałów: I. Amortyzacja II. Aktualizacja wartości inwestycji V. Zysk / strata ze sprzedaży (A-B) D. Sprawozdania finansowe źródłem informacji o firmie. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Dotacje III. Inne przychody operacyjne H. materiałów. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Odsetki II. Zysk / strata z sprzedaży ( C . Podatki i opłaty V Wynagrodzenia VI.E ) Wariant kalkulacyjny A. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.Tabela 2: Zakres informacji w porównawczym i kalkulacyjnym rachunku wyników dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń Wariant porównawczy A. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie + . Usługi obce IV. Pozostałe koszty operacyjne I. B. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Zużycie materiałów i energii III. Inne K. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. 20 . Podatek dochodowy P. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Pozostałe koszty operacyjne I. w tym od jednostek powiązanych I. zużycie surowców. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby IV.ll) I.D . Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Zysk / strata ze sprzedaży brutto (A-B) D. 74. Zysk/strata z działalności gospodarczej (1 + J K) M.

uzyskane odszkodowania. Wynik na działalności operacyjnej . in. sprzedaży. wynagrodzenia dla pracowników. W przychody wpisuje się tu m. towarów i materiałów. (gdy firma prowadzi np. zapłacone odszkodowania. przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego. Wynik ze sprzedaży . Dotyczy to w rachunku kalkulacyjnym: przychodów netto ze sprzedaży produktów. 21 . Dla większej przejrzystości rachunku wyników wprowadzono jednak większą liczbę sald. skorygowanych zmianą stanu produktów) kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej. pozwala na związanie poniesionych kosztów z celami (przyczynami) oraz wydzielenie kosztów poszczególnych faz produkcji czy realizowanych w przedsiębiorstwie funkcji (np. koszty czynszów i dzierżaw. odpisane należności nieściągalne. wynikające z zestawienia pozycji "pozostałe przychody operacyjne" z "pozostałymi kosztami operacyjnymi". wartość sprzedanych towarów i materiałów. ponadto znacznie upraszcza procedury analityczne. W dostosowaniu do zmian wprowadzonych w znowelizowanej ustawnie. towarów i materiałów.in. a także pozwala na uchwycenie kosztów produkcji niezakonczonej. podatki i opłaty. Ogólny koszt uzyskania przychodu można w tej metodzie obliczyć z iloczynu sprzedanych wyrobów i jednostkowego kalkulowanego kosztu. marketingu).powstaje wskutek odjęcia od właściwych przychodów (powstałych ze sprzedaży produktów. a po stronie kosztów . ceny obcych usług. otrzymane dotacje. sieć sklepów fabrycznych). który m. utworzone rezerwy. przychodów finansowych z tytułu dywidend i udziałów w zyskach oraz odsetek zarówno otrzymanych jak i zapłaconych. Wyróżniamy kilka pozycji wynikowych. Nowy rachunek wyników rozszerzono o wykazywanie odrębnie niektóre pozycje przychodów i kosztów wynikające z transakcji dokonanych z jednostkami powiązanymi.W wariancie I koszty te ujęte są według układu kalkulacyjnego. co pozwala na szybką orientację w jego strukturze (łatwiej określić wówczas faktyczne źródła przychodów i kosztów). towarów i materiałów.poprzedni wynik korygowany jest o saldo. koszty sprzedaży. W rachunku kalkulacyjnym do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży zaliczamy: techniczny koszt wytworzenia. amortyzację. gdyż wskazuje na rentowność jego podstawowej działalności. do których zalicza się m. Saldo to ma duże znaczenie dla przedsiębiorstwa. koszty handlowe. zużycie materiałów (energii).wartość sprzedanych składników majątku trwałego. niektóre pozycje wykazuje się w wartości netto. in. kosztu sprzedanych produktów. rozwiązane rezerwy. czynsze z dzierżaw.

Koszty finansowe natomiast obejmują m. kapitału ulokowanego w innych firmach. odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego i krótkoterminowych papierów wartościowych oraz ujemne różnice kursowe. jak i stowarzyszonych). podstawowej i jej udziale w tworzeniu zysku przedsiębiorstwa.wynik na działalności gospodarczej jest korygowany o saldo. Do celów analizy dane zawarte w rachunku zysków i strat są uzupełniane o informacje takie jak: koszty i straty nieuznane w przepisach za koszty uzyskania przychodu. Wynik finansowy brutto i netto . 26 A. 28 T. otrzymane dywidendy (w tym także otrzymane od członków grupy kapitałowej -zarówno podmiotów zależnych. ogółem podstawa opodatkowania oraz zmiany metod wyceny 9S bilansowej. Analiza finansowa. szczególnie rentowności i aktywności gospodarczej. o jej należnościach. Wrocław 2000. które spowodowały zmianę wyniku finansowego . Po zapłaceniu podatku otrzymujemy natomiast zysk (stratę) netto26.. posiadanego majątku.wynik finansowy pełni w przedsiębiorstwie rolę miernika stopnia realizacji wyznaczonego celu gospodarczego. otrzymane odsetki. cit. in. Rachunek wyników dostarcza informacji o rozmiarach działalności operacyjnej. Ukazuje zdolność firmy do generowania zysku i samofinansowania. Przychody finansowe obejmują m. zdarzenia losowe. przychody niepodlegające wliczeniu do podstawy opodatkowania. s. inne podstawy opodatkowania. Jest on punktem wyjścia do szczegółowych badań analitycznych. rezultaty postępowania układowego (naprawczego) lub zaniechania pewnego rodzaju działalności. a także z drugiej strony o zobowiązaniach wobec wierzycieli. Dudycz.Wynik na działalności operacyjnej korygowany jest o saldo operacji finansowych -tak powstaje zysk lub strata z działalności gospodarczej. Wędzki opt. Rutkowski op. Ustalony w rachunku wyników . Wynik ten określa tempo zwrotu poniesionych w procesie gospodarczym nakładów oraz potencjalne korzyści właścicieli wniesionego do przedsiębiorstwa kapitału. posiadanych zapasach i rezerwach. 56. Sierpińska. s. 27 M. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. będące skutkiem zdarzeń nadzwyczajnych. odsetki do zapłaty (także na rzecz członków grupy kapitałowej). W ten sposób powstaje wynik finansowy brutto. nie mówi natomiast nic na temat jej potencjału ekonomicznego. dodatnie różnice kursowe. cit. 31. in. s. Oskara Lanego we Wrocławiu. 36. Rozpoznanie to staje się możliwe poprzez analizę bilansu danej jednostki. Pozwala na ocenę trwałości pozycji finansowej firmy i stanowi podstawę planowania finansowego. Mamy tu na myśli m. in. D. 22 .

Odnosi się do działalności. należności. Działalność operacyjna w przedsiębiorstwie ma największy zakres. zobowiązań oraz na osiąganie zysku.równowartość w walucie polskiej 2 500 000 euro. że analiza bilansu (ocena posiadanych zasobów) oraz rachunku wyników (ocena strumieni) aczkolwiek bardzo cenna. • przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy . Dlatego też obok dwóch już przedstawionych sprawozdań niektóre podmioty mają obowiązek sporządzać także rachunek przepływów pieniężnych. więc na zakupie czynników produkcji oraz sprzedaży wyrobów. Rachunek przepływów środków pieniężnych Doświadczenia gospodarki rynkowej oraz wieloletnia praktyka w zakresie analizy finansowej wykazały. a więc środki trwałe. Natomiast działalność inwestycyjna obejmuje zapłatę za nabyte oraz sprzedane składniki majątku trwałego.3. do której przedsiębiorstwo zostało powołane. to jednak nie zawiera wielu informacji potrzebnych do oceny rzeczywistej pozycji finansowej jednostki gospodarczej.1994 r.1. poz. 68. Działania te wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie zapasów. Rachunek przepływów pieniężnych jest sumą przepływów w obrębie tych dziedzin. wartości niematerialne i prawne. 23 . • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego . usług i innych składników majątku. Rachunek ten dostarcza informacji o wpływach i wydatkach środków pieniężnych.art. 694 z późn. Polega. jakie miały miejsce w spółce w danym roku obrotowym.o rachunkowości. wraz z korzyściami. Cash flow jest rozrachunkiem tych przepływów pieniężnych. które w poprzedzającym roku obrotowym. inwestycyjnej i finansowej. Dz.3.U z 2002 nr 76. ujmując je w trzech częściach jako przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.50 osób. jakie przynoszą lokaty w postaci wypłaty odsetek 29 Ustawa z dnia 29. lokaty finansowe. zm.równowartość w walucie polskiej 5 000 000 euro W każdym przedsiębiorstwie w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej notuje się wypływy gotówki z przedsiębiorstwa i wpływy gotówki do przedsiębiorstwa. Podmiotami tymi są spółki akcyjne kontynuujące działalność oraz pozostałe jednostki. za który sporządzono sprawozdanie finansowe osiągnęły lub przekroczyły granicę dwóch z trzech wielkości : • średnioroczne zatrudnienie .09. .

chociaż często trudniejsza do zinterpretowania jest chętniej wybierana przez przedsiębiorców. Rachunek 30 s. ale dostarcza cennej informacji o ich źródłach. Metoda O1 bezpośrednia nie jest uboższa w informacje niż metoda pośrednia . 56. która musi tutaj być uwzględniona jest amortyzacja. Zgodnie z ustawą o rachunkowości przepływy z działalności operacyjnej można wyznaczać dowolną metodą. Uwzględnia się tu takie pozycje jak wpływy od odbiorców i z tytułu odsetek. Przepływy pieniężne netto poszczególnych działalności: operacyjnej. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Do działalności inwestycyjnej zalicza się również zapłatę za nabycie oraz sprzedaż papierów wartościowych. czy wydatki na rzecz dostawców czy pracowników i inne. Wyznaczania przepływu środków pieniężnych na całym świecie dokonuje się za pomocą jednej z dwóch metod: pośredniej lub bezpośredniej. Podstawową wartością. Metoda pośrednia polega na skorygowaniu zysku operacyjnego netto o kwotę pozycji. jak i długoterminowych. Warszawa 2002. Metoda bezpośrednia pokazuje nie tylko końcową kwotę przepływów. Metoda ta. natomiast konstrukcja obu metod w przypadku przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej niczym się nie różni. Działalność finansowa polega głównie na pozyskiwaniu przez spółkę kapitału własnego (wkłady pieniężne. należności. Dokonywane są również korekty in plus lub in minus w zależności od zmian w takich pozycjach jak: zapasy. jak i przeznaczonych do obrotu. zaliczanych zarówno do finansowego majątku trwałego. Śnieżek. które nie powodują zmian w przepływach pieniężnych. 61. s. że dostarcza dokładniejszej informacji o zmianach w bieżących aktywach netto i więcej danych o korektach. zaangażowanego w postaci obligacji. 24 . Spowodowane jest to pewnie tym. i ich zwrocie oraz obsłudze (płacone odsetki)30.i dywidend i udzielanie długoterminowych pożyczek. Umożliwia to szybsze korygowanie zmian w rachunku przepływów pieniężnych. Metoda bezpośrednia polega na dokładnym wyszczególnieniu konkretnych wpływów i wydatków w ramach działalności operacyjnej. Ibidem. inwestycyjnej i finansowej liczy się jako różnicę między sumą wpływów i sumą wydatków. Przewodnik po cashflow. zobowiązania i inne. co umożliwia oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych. kredytów i pożyczek pieniężnych zarówno krótkoterminowych. dopłaty) i jego obsłudze (dywidendy) oraz kapitału obcego. 31 E. Strukturę rachunek przepływów pieniężnych z zastosowaniem obu wyżej opisanych metod przedstawia Schematu 3.

są w obydwu podejściach identyczne. Sierpińska. . WPŁYW (WEDŁUG TYTUŁÓW) 2. Schemat 3: Struktura rachunku przepływów środków pieniężnych DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA METODA BEZPOŚREDNIA 58) WPŁYWY (WEDŁUG TYTUŁÓW) 59) WYDATKI (WEDŁUG TYTUŁÓW) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (A) METODA POŚREDNIA 1. przepływy pieniężne. inwestycyjne i finansowe. jaką przedsiębiorstwo wygospodarowało w danym okresie korzysta ono również z innych źródeł przychodów 32. to suma wpływów minus sumę wydatków. KOREKTY DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 1.. W przypadku działalności inwestycyjnej i finansowej przepływy pieniężne są wyznaczane w taki sam sposób. W ujęciu bezpośrednim są przedstawione realne wpływy i realne wydatki w każdej z tych działalności. WYDATKI (WEDŁUG TYTUŁÓW) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (C) RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO (A+B+C = X) X = ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (BZ . Jachna opt.BO) (W EDŁUG DEFINICJI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH STOSOWANYCH DLA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) Źródło: E. s. Wybór sposobu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zależy od decyzji kierownika jednostki gospodarczej.przepływów pieniężnych można przygotować metodą bezpośrednią lub pośrednią. W obu ujęciach w różny sposób są wyceniane poszczególne przepływy pieniężne w działalności operacyjnej. 61. 25 . T. cit. WYDATKI (WEDŁUG TYTUŁÓW) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (B) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 1. Przepływy netto w danym obszarze. WPŁYW (WEDŁUG TYTUŁÓW) 2. Śnieżek opt. operacyjne. tj. WYNIK FINANSOWY NETTO 2. Wybór metody tworzenia rachunku przepływów pieniężnych nie wpływa na końcowe wyniki. uwarunkowanej możliwościami zgromadzenia informacji. W ujęciu pośrednim kwota zysku (straty) netto jest korygowana do poziomu pieniężnego (kasowego). M. cit. 71. s. Oprócz nadwyżki finansowej.

przyczynia się także do wzrostu statycznych kryteriów płynności. 49. Rachunek. Analiza bilansu pozwala określić płynność w danym momencie bilansowym. salda tych rachunków mają inną interpretację ekonomiczną. 33 A. Dlatego też miernikiem gospodarki finansowej nie jest zysk. Mimo dużej zbieżności.• długoterminowych w postaci nowych akcji bądź dopłat udziałów do funduszu założycielskiego zwiększających kapitały własne oraz zaciągania kredytów i pożyczek. Nie zawsze jednak pozwala na prawidłową ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. a także na prowadzenie właściwej polityki rozwojowej. cit.a także przedstawia źródła dopływu środków oraz sposoby ich wykorzystania. Rachunek przepływów pieniężnych wykorzystywany jest przede wszystkim do oceny płynności finansowej. gdyż dopływ środków pieniężnych. że przedsiębiorstwo będzie miało środki na regulowanie w terminie swoich zobowiązań. Rutkowski op. Wygospodarowanie nawet dużego zysku nie oznacza. a zwłaszcza jego zdolności płatniczej. gdy nie jest "uwięziony" w należnościach lub zapasach. 26 . Nie dostarcza natomiast informacji o przyczynach kształtowania się tego stanu. Dopiero dynamiczny rachunek płynności na podstawie strumieni wpływów i wydatków umożliwia prześledzenie procesów finansowania i pozwala na ustalenie przyczyn stanu płynności w okresie objętym analizą. Zysk jest źródłem dopływu dodatkowych pieniędzy tylko wtedy. lecz wynik rachunku przepływów pieniężnych . zatem obrazuje zmiany sytuacji finansowej jednostki wywołane przez rzeczywisty ruch pieniądza . a więc najbardziej płynnych aktywów. w których zamrożone są środki pieniężne. Zysk wyrażający nadwyżkę przychodów nad kosztami jest miernikiem sprawności procesu wytwarzania i sprzedaży. Statyczna analiza płynności określa jedynie stan płynności w danym momencie. jeśli chodzi o istotę rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych. więc analizą statyczną.a nie zapisy memoriałowe . Między obydwoma ujęciami analizy płynności istnieje ścisła zależność. • krótkoterminowych. s. jest. Obliczanie cash flow jest rachunkiem płynności w ujęciu dynamicznym. dotyczących zwiększenia stanu wszelkich zobowiązań oraz zmniejszenia stanu środków obrotowych.

załogi i właścicieli. dostawców. Pozwala ocenić czy przyszłe przychody ze sprzedaży wyrobów i usług wystarczą na pokrycie niezbędnych wydatków. zwiększenie kapitału obrotowego. Wykorzystanie tych źródeł finansowania w analizowanym okresie ogranicza możliwość skorzystania z nich w okresie następnym. Wydatki te powinny być grupowane według ich wagi oraz stopnia pilności. Metody badawcze stanowią w każdej nauce podstawę poznania obiektywnej rzeczywistości i narzędzie rozwiązywania złożonych problemów badawczych. ale może być podstawą planowania przyszłych wpływów i wydatków (rachunek ex antę). Wiąże się to bezpośrednio z przyszłą zdolnością do wywiązywania się ze zobowiązań wobec banków. analizy i interpretacji danych 27 . opracowania. W przypadku wydatków ogromną rolę odgrywa ich struktura. Zestawienie prognozowanych przepływów pieniężnych ma ogromne znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rachunek cash flow ex antę zestawia prognozowane wpływy pieniężne z wydatkami. podwyższenie kapitału akcyjnego bądź zakładowego. inwestycje związane z realizacją postępu technicznego. uzupełnienie środków z innych źródeł. Obejmują one wszystkie typowe i powtarzalne sposoby zbierania. prowadzący do zamierzonego celu. Metody analizy finansowej W ujęciu ogólnym przez metodę należy rozumieć świadomy i uporządkowany sposób badania rzeczy i zjawisk. emisja obligacji. Jeżeli przedsiębiorstwo wykorzystywało jako źródło finansowania kredyt bankowy. i w jakim zakresie. Zestawienia przepływów pieniężnych dokonuje się. sprzedaż papierów wartościowych. Niektóre przychody mają charakter okazjonalny np. Celem rachunku ex post nie jest ustalenie salda końcowego. Jest ono znane i wynika z różnicy stanu środków pieniężnych wykazanych w bilansie na początek i koniec okresu sprawozdawczego. 1.4.Zestawienie przepływów pieniężnych służy nie tylko do oceny sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa w przeszłości (rachunek ex post). aby odtworzyć wszystkie źródła przychodów i sposoby zagospodarowania tych środków. a jaka na wypłaty dla załogi i właścicieli. jaka część środków finansowych została przeznaczona na rozwój przedsiębiorstwa. pozwala ocenić zdolność firmy do generowania dochodów w przyszłości. to koszty obsługi długu wpłyną na wynik finansowy. wynikającymi z zaplanowanych rozmiarów działalności i przewidywanej polityki rozwojowej. czy konieczne będzie. udziałów. gruntów lub środków trwałych. To.

Zajmuje się. obejmujący3 : • podstawowe zagadnienia metod analizy finansowej. s. która jako nauka ze swej istoty ma w większym stopniu charakter metodyczny niż teoriopoznawczy. co szczególnie ma miejsce w ma miejsce gospodarce rynkowej. 3 E. metod w przyczynowej analizie finansowej. Nowak. Natomiast zadaniem analizy finansowej jest najpierw przyporządkowanie ustalonym kategoriom określonych wielkości liczbowych ich ocena a następnie ich analiza. Jednakże szczególna rola przypada metodzie w analizie ekonomicznej. Siemińska.empirystycznych. 28 . Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. lecz ich pomiarem i oceną. takich jak zysk. bowiem nie definiowaniem kategorii ekonomicznych. metody te polegają na stałej rozbudowie i doskonaleniu. możliwości równoległego stosowania innych. Metodologia badań Społecznych. s. Warszawa 1985. Toruń 2002. Wraz z rosnącymi wymaganiami stawianymi przed analizą finansową przy zarządzaniu przedsiębiorstwem. 55. obejmujące różne metody deterministyczne oraz metody stocholastyczne. 19. koszt czy kapitał. pracochłonności. jak i ilościowe. w tym także w analizie finansowej. zalet i wad oraz możliwości i celowości wykorzystania poszczególnych metod stosowanych obecnie w analizie finansowej przyjęto układ zagadnień. Przy omawianiu istoty.: statystyki.34 Ocena działalności gospodarczej stanowiąca przedmiot analizy finansowej jest bardzo trudna i złożona. matematyki) i odpowiednio adoptowane do wymagań występujących przy analizie zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie. Są to zarówno metody jakościowe. Dlatego też skuteczna ocena zjawisk gospodarczych zwłaszcza przyczynowa analiza finansowa wnętrza przedsiębiorstwa i jego otoczenie wymaga różnorodnych metod badania. ocenę poprawności i praktycznej przydatności deterministycznych metod analizy finansowej. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA. PWN. 34 S. wypracowane w miarę rozwoju analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz metody przyjęte z innych dyscyplin naukowych (np. W obecnej praktyce stosuje się w analizie finansowej dwa rodzaje metod: metody specyficzne dla tej dyscypliny. Definiowaniem tych kategorii zajmują się takie dyscypliny jak ekonomia i ekonomiki szczegółowe. służące do uzyskiwania maksymalnie lub optymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w nich pytania. • • • charakterystykę ogólnych metod i kierunków porównań stosowanych w analizie finansowej.

że w badaniach analitycznych przechodzi się od zjawisk szczegółowych do ogólnych. co przeciwdziała tendencyjnemu ustosunkowaniu się do ocenianych zjawisk gospodarczych. więc od zjawisk ogólnych do szczegółowych. Analiza finansowa posługuje się metodami ogólnymi i szczególnymi. ma jednak ujemne skutki. Analiza finansowa przeprowadzona za pomocą metody indukcyjnej rozpoczyna się od badania wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Metoda indukcyjna polega na tym. gdyż w czasie prowadzenia badań analitycznych nie zna się ostatecznych rezultatów pracy przedsiębiorstwa. od czynników do wyników. redukcji. na których poziom miały wpływ oceniane czynniki i od przyczyn do skutków. Do podstawowych metod ogólnych zalicza się metody: indukcji. Zgodnie z tym procedura postępowania charakteryzuje się następujący sposób: od szczegółu od czynników od przyczyn -Ą -Ą "^ do ogółu do wyników do skutków 29 . Metoda ta pozwala na uzyskanie dokładnej i pełnej informacji analitycznej o działalności przedsiębiorstw. a więc w tym przypadku . wykorzystania zaangażowanych w tej działalności czynników. Natomiast do najważniejszych metod szczegółowych należą metody analizy jakościowej i ilościowej. Kierunek badań zapisać można w takiej oto postaci: od szczegółu od czynników od przyczyn ► ► ^ do ogółu do wyników do skutków Ze względu na charakterystyczny kierunek badań metoda jest często nazywana metodą scalenia. Metodą odwrotną do metody indukcyjnej jest metoda dedukcyjna. a dopiero później ustala się wpływ gospodarowania tymi czynnikami na wyniki finansowe firmy. wyrażające się w dużej pracochłonności tej metody. Obejmowanie badaniami wszystkich czynników i wieloetapowość oceny. W najbardziej ogólnym ujęciu metoda to sposób badania przedmiotu. od wyników do czynników. Wychodzi. dedukcji. aczkolwiek zapewnia dokładność badań.• konieczność stosowania analizy wpływu inflacji na wynik finansowy przedsiębiorstwa. od skutków do przyczyn. Zaleta tej metody jest dość duża obiektywność wyników. polegającej na podejściu od syntezy do zjawisk cząstkowych.sposób badania stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa.

na temat metodologii tego badania. s. Analityk przeprowadzający analizę metodą redukcji musi posiadać dobrą znajomość zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz dobrego opanowania warsztatu badawczego. Zaliczane do metod szczegółowych. które problemy poddać badaniu. Jako zaletę tej metody uważa się jej mniejsza w stosunku do poprzedniej pracochłonność. Szczecin 2001. Analityk musi potrafić dokładnie ocenić badane zjawisko. przeprowadzenia badań analitycznych potwierdzających lub odrzucających wstępne ustalenia oraz konieczna jest synteza końcowa. Metodę weryfikacji można stosować we wszystkich rodzajach analizy finansowej. Ma to istotne znaczenie w zakresie dokładnego rozpoznania charakteru analizowanych zależności. które bada. werbalnej. na temat zjawiska. które w największym stopniu wpływają na badane zjawisko36. z których to zjawisko się składa. Urbańczyk. Polegają głównie na porównawczej analizie dynamiki szeregów czasowych. Najbardziej kompleksową metodą badawczą. metody analizy jakościowej (zwane również metodami opisowymi). Jest ona zarazem najtrudniejsza w zastosowaniu w praktyce. 59-63. Uniwersytet Szczeciński. Metoda wymaga. że nie pozwalają na dokładną kwalifikację zależności istniejących pomiędzy badaną zmienną ekonomiczną a określającymi ją czynnikami. 81. Jest ona metodą trudną i wymaga ona od analityka bardzo dogłębnej wiedzy na temat przedsiębiorstwa. 30 . Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa. s. ujmują badane związki i zależności w formie opisowej.Analiza finansowa z zastosowaniem tej metody rozpoczyna się od analizy wyników finansowych. zweryfikowania prawdziwości tez i wniosków w postępowaniu analitycznym. sformułowania problemu. natomiast badanie czynników. Składa się z trzech elementów postępowania badawczego : • • sformułowania tez i wniosków syntezy wstępnej. które miały istotny wpływ na wielkość i zmianę wyniku finansowego dokonuje się w dalszej kolejności. uściślenia zbioru czynników i uporządkowania ich według siły 36 Ibidem. Badaniu poddawane są wyłącznie te elementy. musi umieć sformułować problemy oraz musi wiedzieć. jest metoda redukcji nazywana również metodą weryfikacji. Niewątpliwą zaletą omawianych metod jest ich prostota i związana z tym duża łatwość w praktycznym ich stosowaniu. • podsumowania ustaleń dokonanych w trakcie weryfikacji i sformułowania tezy końcowej. 37 E. bez prób nadawania im ilościowego niezależnego wyrazu. z pośród metod ogólnych. Wadą prezentowanych metod jest natomiast to.

Gabrusewicz opt. a druga stanowi podstawę porównań. Waśniewski.i kierunku oddziaływania na badaną zmienną ekonomiczną. Utrudnia to w konsekwencji precyzyjne prognozowanie kształtowania się tej zmiennej w przyszłych okresach. W metodzie tej ocenia się zawsze przynajmniej dwie kategorie liczb. sposobu ujęcia zagadnień objętych zakresem porównań. cit. Aby określić wzajemne powiązania zjawisk gospodarczych stosuje się odchylenia względne. organizacyjne i przedmiotowe. że trzeba wyeliminować wszystkie te zaistniałe zmiany. podstawy porównań. 31 . W metodzie porównań ważne jest poprawne ustalenie m. lecz głównie we wstępnej jej fazie stwarzając niejako grunt do zastosowania ilościowych metod analizy przyczynowo-skutkowej.in. Porównywalność jednorodnych zjawisk gospodarczych jest często utrudniona z tytułu licznych zmian występujących w trakcie dłuższego okresu. W analizie finansowej zastosowanie znajduje wiele metod ilościowych.zachodzące pomiędzy porównywanymi wielkościami. W zależności od wielkości przyjętej za bazę odniesienia wyróżnia się następujące kierunki porównań : 38 39 W. cit. polega na porównaniu badanych zjawisk z innymi wielkościami oraz ustaleniu różnic między cechami porównywanych zjawisk. Jedna wyraża stan faktyczny. W rezultacie otrzymuje się różnice dodatnie lub ujemne . cenowe. s. Natomiast wyniki osiągnięte na podstawie zastosowania metod jakościowych zawierają w wielu przypadkach dużą dozę subiektywizmu wynikającą z doświadczenia badacza oraz jego wiedzy i emocjonalnego podejścia do uzyskanych rezultatów badań. W. s. T. Oznacza to. Do najczęstszych powodów zniekształceń zjawisk gospodarczych należą zmiany: metodologiczne. Pomimo tych wad metody jakościowe powinny być w dalszym ciągu stosowane w analizie. stochastyczne. Wyraża się to m. Dokonując podziału ze względu na stopień wnikliwości można wyróżnia się metody: porównań. 34. w tym. że wyniki uzyskane przy ich zastosowaniu mają bardziej jednoznaczny charakter oraz nie są obciążone subiektywizmem.: przedmiotu porównań. Skoczylas opt. determistyczne. które zniekształciły w pewnym stopniu obraz analizowanych zjawisk gospodarczych . in. 34. Niewątpliwie dość istotną przewagę nad metodami jakościowymi mają metody ilościowe. Aby ustrzec się błędnych ocen i wniosków należy przed dokonaniem porównań doprowadzić dane liczbowe opisujące rozpatrywane zjawisko do porównywalności. W wyniku porównania wielkości rzeczywistej z wielkością przyjętą za bazę odniesienia uzyskuje się odchylenie bezwzględne (różnicę). Metoda porównań określana też mianem metody odchyleń.

oblicza się wpływ poszczególnych czynników na odchylenie łączne. różnic cząstkowych. które je ukształtowały. będącego przedmiotem porównania. np. Przestrzega się przy tym zasady zachowywania raz już przeprowadzonych podstawień we wszystkich następnych podstawieniach.• • • porównania w czasie. Suma odchyleń cząstkowych powinna być równa łącznemu (całkowitemu) odchyleniu między wielkością wskaźnika. gdy bazę odniesienia stanowią wielkości rzeczywiste lat ubiegłych. oraz określeniu odpowiedniego łańcucha przyczyn. porównanie z planem. porównania w przestrzeni najczęściej przeprowadzane przy przyjęciu za podstawę odniesienia wielkości rzeczywistych innych przedsiębiorstw (analizy międzyzakładowe) czy średnich wielkości branżowych. logarytmowania. który jest przedmiotem porównań. wielkości wyniku z bezpośrednio poprzedzającego podstawienia. Metoda kolejnych podstawień (łańcuchowych) służy do liczbowego określenia wpływu poszczególnych czynników na wielkość badanego zjawiska tylko wtedy. Istotą metod deterministycznych jest uzyskanie podstawowych zależności funkcyjnych pomiędzy zjawiskami występującymi w przedsiębiorstwie. Dzięki ilościowym metodom deterministycznym można ustalić wielkość odchylenia rozpatrywanego zjawiska i w miarę dokładnie rozliczyć wpływ najważniejszych czynników. ilorazu lub sumy algebraicznej danych czynników. odejmując od wyniku podstawienia. Istota tej metody wyraża się w kolejnym podstawianiu poszczególnych czynników w wielkości określającej wartość wskaźnika. stanowiących przedmiot badań. gdzie ten właśnie czynnik jest jeszcze ujęty w wielkości przyjętej dla podstawy odniesienia (bazy). w którym dany czynnik występuje w wielkości reprezentowanej przez wskaźnik będący przedmiotem porównania. funkcyjną. a wielkością wskaźnika przyjętego za podstawę odniesienia. Wśród nich wymienia się najczęściej metody: kolejnych podstawień. 32 . wówczas gdy wzorcem porównań są założenia planu przedsiębiorstwa. przychody ze sprzedaży czy na wielkość zysku ze sprzedaży produktów. w miejsce wskaźnika przyjętego za podstawę odniesienia (bazę). określenie najważniejszych czynników wpływających na koszty bezpośrednie. reszty. gdy współzależności mają charakter związku funkcyjnego wyrażonego w formie iloczynu. aż do ostatniego czynnika włącznie. Metoda ta polega na matematycznym sformułowaniu funkcji ekonomicznych. Postępując w ten sposób. Różnicę spowodowaną przez konkretny czynnik ustala się.

zakładając. dzieląc wskaźniki podstawy odniesienia przez wielkości rzeczywiste (badane). Metoda reszty pozwala na obliczenie wpływu poszczególnych czynników na zmiany badanego zjawiska. Wadą tych dwóch metod jest to. 30. s. czyli różnicą między odchyleniem globalnym a sumą wpływu innych przyjętych do badań czynników. że czynnik drugi pozostaje w wielkości przyjętej dla podstawy odniesienia. lecz również w wypadku występowania ilorazów.B. Przyjęte w metodzie funkcyjnej matematyczne rozwiązania pozwalają na uzyskanie wyników identycznych jak w metodzie 40 M.Metoda reszty zalecana jest do badania wpływu dwóch czynników na badane zjawisko. Do identycznych rezultatów prowadzi metoda różnicowania będąca uproszczoną wersją metody kolejnych podstawień. W metodzie różnic cząstkowych otrzymuje się jednakowe wyniki bez względu na kolejność podstawiania poszczególnych czynników. że w zależności od przyjętej kolejności podstawienia można otrzymać zróżnicowany wpływ poszczególnych czynników.C) dla czynników w mianowniku funkcji ustala się w sposób odwrotny. ustalić wpływ zmiany drugiego czynnika. Metoda funkcyjna może mieć zastosowanie nie tylko w zależnościach stanowiących iloczyn. obliczyć wpływ obydwu czynników łącznie. przy czym wpływ ostatniego czynnika jest „resztą". cit. że czynnik pierwszy występuje w wielkości odpowiadającej podstawie odniesienia.40 Najczęściej wykorzystuje się ją do rozliczania wpływu zmian wielkości zatrudnienia i wydajności pracy na przyrost produkcji. z tym że wielkości wskaźników dynamiki względnej (A. Etapy obliczeń: • • • obliczyć wpływ zmiany pierwszego czynnika. Przy dwóch czynnikach oblicza się trzy różnice cząstkowe. przyjmując z kolei. która w miejsce pełnych danych czynnika objętego badaniem wprowadza różnicę między jego wielkością faktyczną a będącą podstawą porównania. a przy trzech czynnikach siedem różnic cząstkowych. Sierpińska T. Zaletą ich jest prostota i stosunkowo mała pracochłonność. Metoda umożliwia otrzymanie jednoznacznych odpowiedzi bez względu na kolejność podstawiania czynników. Jachna opt. Metoda funkcyjna uwidacznia wyraźnie związek między wielkością wyników w okresie przyjętym za podstawę odniesienia a rzeczywistą wielkością porównywanych czynników. Metoda różnic cząstkowych polega na jednoczesnym wyodrębnianiu cząstkowych odchyleń indywidualnych i cząstkowych odchyleń wyrażających łączny wpływ czynników oraz traktowaniu ich jako odrębnych elementów badania analitycznego. 33 .

Można ją stosować do dowolnej liczby zmiennych objaśniających. odzwierciedlających za pomocą jednego równania lub układu równań zasadnicze powiązania między rozpatrywanymi zjawiskami. krzyżowych podstawień) mają większą wartość poznawczą w analizie niż odchylenia łączne. Metody te zostały wypracowane przez system bankowy i są ukierunkowane na uwzględnienie czynnika czasu w operacjach pieniężnych. a określonym na podstawie kwantyfikowanej prawidłowości przebiegu. Wyniki tak przeprowadzonej analizy służą nie tylko do sposobu działania przedsiębiorstw w przeszłości. głównie w zakresie operacji finansowych. W metodach ekonometrycznych ocena dokonywana jest przez porównanie stanu rzeczywistego ze stanem dla tego czasu właściwym. lecz wynikają z przeprowadzonego rozpoznania w analizie wstępnej. Metody stochastyczne pozwalają. więc na szersze ujęcie związków między zjawiskami gospodarczymi i ściślejsze przypisanie im ilościowego wyrazu. ponieważ obok czynników głównych uwzględnia się w nich wpływ czynników przypadkowych. Dość dokładnie obliczone odchylenia indywidualne (za pomocą metody funkcyjnej. że sposób prezentowania danych w postaci indeksów dynamiki stwarza możliwość pogłębienia interpretacji analizowanego modelu zależności. Do podstawowych metod operacji pieniężnych należą rachunki: odsetkowe. Do metod. Wśród metod stochastycznych na szczególne podkreślenie zasługują metody ekonometryczne. Ich ideą jest budowanie i oszacowanie odpowiednich modeli ekonometrycznych. Zróżnicowany stopień przydatności wyżej wymienionych metod. Odchylenia cząstkowe oblicza się w oparciu o wskaźnik dynamiki zjawiska. które mogą znacznie wzbogacić badania stosowane w analizie finansowej należą metody stochastyczne. analiza finansowa posługuje się także metodami specyficznymi. Warto zwrócić uwagę na fakt. Oprócz wyżej wymienionych metod.podstawień krzyżowych. przy czym stosowane formuły obliczeń należą do stosunkowo skomplikowanych. które charakteryzują się większą precyzyjnością. Metoda logarytmowanią pozwala na osiąganie wyników zbliżonych do wielkości odchyleń obliczonych za pomocą metody funkcyjnej lub podstawień krzyżowych. Dzięki wykorzystaniu w szerokim zakresie aparatu statystyczno . logarytmicznej. ale też do formułowania prognoz przede wszystkim krótko-i średnioterminowych lub też optymalnych programów działania.matematycznego pozwalają one na znaczenie szersze zastosowanie ich w procesie planowania i prognozowania procesów 34 . dyskontowe. W metodach tych liczba czynników i postać zależności nie są z góry określone. procentu składanego.

reprezentujących warunki gospodarowania i sprowadzeniu ich do jednego porównywalnego wskaźnika. Skoczylas opt. ujmują badane związki ich zależności w formie opisowej. Metody taksonomiczne to trzecia grupa metod stochastycznych. stochastyczne oraz różne kombinacje wymienionych metod. dyskontowe.zagrożeń dotyczących efektywności gospodarowania i związanej z tym utraty zdolności kredytowej przez przedsiębiorstwa lub gospodarstwa domowe. Drugą grupą metod stochastycznych są metody dyskryminacyjne. cit. głównie w zakresie operacji finansowych. że w analizie finansowej dysponuje się wieloma różnymi metodami. Mają one na celu wczesne rozpoznanie . Wyeksponowane wady i zalety poszczególnych metod wykazują. W. Stosuje się je również w ujęciu wielowymiarowej dyskryminacji liniowej. Należy podkreślić. 51. które są dobierane zależnie od rodzaju badanych zjawisk i postawionych w analizie celów. których istotą jest skumulowanie szeregu wskaźników pomiaru efektywności gospodarowania oraz innych czynników. wręcz przeciwnie . Metody te zostały wypracowane przez system bankowy i są ukierunkowane na uwzględnienie czynnika czasu w operacjach pieniężnych. że nie można mówić o wyższości jednych metod nad innymi. że metody stochastyczne nie wykluczają się ze stosowanymi metodami jakościowymi i metodami deterministycznymi. Waśniewski. analiza finansowa posługuje się także metodami specyficznymi. Punktem wyjścia jest analiza bilansów zagrożonych firm przez odniesienie ich do bilansów jednostek dobrze prosperujących.najczęściej przez bank . Metody analizy jakościowej. Oprócz wyżej wymienionych metod. Statyczne metody taksonomiczne umożliwiają uwzględnienie zmian rozpatrywanych procesów porównawczych w przestrzeni. Wartości poznawcze wrażają się w tym.produkcyjnych w przedsiębiorstwie. że umożliwiają ocenę pozycji ocenianego przedsiębiorstwa w stosunku do innych jednostek w otoczeniu gospodarczym (sektor lub region). zaś dynamiczne nie tylko w przestrzeni. s. co w wielu przypadkach może być 41 T. Są to metody jakościowe i ilościowe. determistyczne. Przedstawiona charakterystyka metod wykazała.mogą się wzajemnie uzupełniać. werbalnej bez prób nadania im ilościowego mierzonego wyrazu. 35 . zwane również metodami opisowymi. ale i w czasie41. Do podstawowych metod operacji pieniężnych należą rachunki: odsetkowe. przyczyniając się do znacznego wzbogacenia wartości poznawczej wyników analizy finansowej. procentu składanego. aniżeli to ma miejsce przy zastosowaniu tylko metod deterministycznych.

PRZEZNACZENIE ANALIZY Źródło: W. Schemat 4: Rodzaje KRYTERIUM PODZIAŁU analizy finansowej ze względu na kryteria RODZAJE ANALIZY FINANSOWEJ PRZYJĘTA METODA BADAN ANALIZA FUNKCJONALNA ANALIZA KOMPLEKSOWA ANALIZA DECYZYJNA ZAKRI ES PRZEDMIOTOWY BADANA ANALIZA CAŁOŚCIOWA ANALIZA ODCINKOWA (PROBLEMOWA SZCZEGÓŁOW OŚĆ BADAN ANALIZA OGÓLNA ANALIZA SZCZEGÓŁOWI ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA ROZLICZENIOWA FORMA BADAN ■ ■■ CZAS OBIĘTY ANALIZĄ ANALIZA RETROSPEKTYWNA (EX-POST) ANALIZA BIEŻĄCA ANALIZA PROSPEKTYWNA ANALIZA POJEDYNCZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ANALIZA MIĘDZYZAKŁADOWA ANALIZA WEWNĘTRZNA ANALIZA ZEWNĘTRZNA ZAKRES PRZESTRZENNY BADAN I ' Ibidem . s. 1. Rodzaje analizy finansowej Regulowanie i sterowanie procesami gospodarczymi w przedsiębiorstwie wymaga poddawania analizie zarówno stanów tych procesów. 54. .ważne. więc równoległe stosowanie wszystkich metod i ich dobieranie stosownie do specyfiki badanych zjawisk i właściwości poszczególnych metod. Gabrusewicz opt. s. Podstawowe kryteria podziału i rodzaje analizy finansowej przedstawia Schemat 4. cit.5. Najlepszym rozwiązaniem jest. że przy wyborze metod w znacznej mierze decyduje ich pracochłonność i wartość uzyskiwanych wyników (dokładność). bowiem stosować metod złożonych. Nie należy. 29. ale tylko na etapie analizy wstępnej. jeśli zbliżone 4-9 wyniki są osiągalne przy zastosowaniu metod prostych. a więc mało pracochłonnych . Trzeba przy tym zwrócić uwagę. Dlatego w zależności od potrzeb jednostki gospodarczej przeprowadza się różnego rodzaju analizy finansowe. jak i przebiegu oraz wyników osiąganych w danym czasie.

36 .

Polega na grupowaniu zjawisk dotyczących określonej decyzji. które przedstawione są za pomocą wskaźników oraz zależności. PWE. co umożliwia skrócenie czasu jej wykonywania. strukturalnej i dynamicznej. analiza funkcjonalna polega na badaniu działalności przedsiębiorstwa w podziale na części planu techniczno -ekonomicznego oraz na działy sprawozdawczości rzeczowej i finansowej lub poszczególnych funkcji czy służb . w pewnym stopniu zmniejsza możliwość dostrzeżenia niedoskonałości. Inne kryterium podziału. dotyczy wszystkich zjawisk występujących w przedsiębiorstwie. Z tego względu analizę odcinkową często nazywa się analizą problemową.: produkcji. s. 37 . Duraj. Pierwsza z nich polega na odrębnym badaniu rożnych dziedzin działalności np. Stopień szczegółowości badań analityczny dzieli analizę finansową przedsiębiorstwa na ogólną i szczegółową. Analiza ogólna obejmuje całokształt działalności prace badawcze opierają się na wąskiej grupie odpowiednio dobranych wskaźników syntetycznych. a także jest bardzo przydatna w ocenie całokształtu działalności firmy. kosztów. bez stwierdzania następstw w innych dziedzinach działalności. jakie występują pomiędzy nimi. Dostarcza informacji o zjawiskach gospodarczych. Z kolei analiza kompleksowa zajmuje się całościowym badaniem danego przedmiotu lub podmiotu. 18. Szybkie i kompleksowe opracowanie tej analizy. Analizę funkcjonalną przeprowadza jednocześnie wiele osób. Na podstawie badań odcinkowych zestawia się ogólna. Polega ona na badaniach o charakterze ogólnym i posługuje się opisem zjawisk gospodarczych od strony ilościowej. Ostatnia z tej grupy analiza decyzyjna nastawiona jest głównie na problemowe i szczegółowe badania. ocenę i na tej podstawie wyciąga wnioski. Brak w niej badań wzajemnych zależności występujących między zjawiskami gospodarczymi. bez głębszego wnikania w przyczyny zaistniałej sytuacji. Przy tej analizie bardzo ważna jest znajomość nowoczesnych technik obliczeniowych. Warszawa 2004. Przy badaniach odcinkowych zawęża się wpływ czynników kształtujących badane zjawisko do bliskich zależności. zwana także analizą kompleksową. Analiza całościowa. zatrudnienia. Pierwsza z nich. Analiza szczegółowa zajmuje się badaniem określonego problemu działalności przedsiębiorstwa w sposób dokładny 43 J. Stanowi ona podstawę do podejmowania bieżących jak i rozwojowych decyzji dotyczących całego przedsiębiorstwa.Jak wynika z wyżej zaprezentowanego schematu przyjmując za kryterium metodę badań wyróżnia się trzy rodzaje analiz. jakim jest zakres zagadnień objętych analizą wyróżniamy analizę częściową(odcinkową) i całościową. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa.

cit. Wartość poznawcza analizy rozliczeniowej sprawia. która polega na badaniu i ocenie związków i współzależności występującymi między poszczególnymi zjawiskami. Aby przy pomocy analizy wskaźnikowej móc dokonać prawidłowej oceny analizowanych zjawisk ważne jest przestrzeganie określonej procedury postępowania. • skorygowanie sposobu mierzenia wskaźnika i współczynnika lub ustalenie dodatkowych wskaźników i współczynników. Analiza ex post. Przykładem tej analizy może być ocena wpływu zmian stawek amortyzacji na produktywność środków trwałych Forma prowadzenia badań jest kolejnym kryterium dzielące analizę finansową na dwa dalej opisane rodzaje. Analizę ekonomiczną ze względu na przyjęty horyzont czasowy można podzielić na: analizę ex post (retrospektywną). Może być przeprowadzona na wszystkich szczeblach zarządzania 44 J. zwana także retrospektywną. należy do najlepiej opracowanych rodzajów analizy ekonomicznej. tę ostatnią zaś na analizę taktyczną (średniookresową) oraz analizę strategiczną (długookresową). analizę ex antę (antycypacyjną). Analiza wskaźnikowa. staranny dobór adekwatnych wskaźników do analizowanych zjawisk. pozwalających uzyskać dokładny i obiektywny obraz analizowanych zjawisk. 38 . Wartość i zmiana wskaźników. że jest ona szczególnie przydatna w procesie zarządzania. która wyodrębnia następujące etapy44: • • • wybór zjawisk gospodarczych przedsiębiorstwa objętych badaniem i oceną. s. • obliczenie wskaźnika i/lub współczynnika na podstawie zweryfikowanych mierników oraz postawienie diagnozy i sformułowanie decyzji. weryfikacja poprawności przyjętych wskaźników.i szczegółowy za pomocą wskaźników umożliwiających dostrzeżenie zależności przyczynowo . Dzięki czemu możliwa jest identyfikacja czynników kształtujących badane procesy i zjawiska oraz pełniejsza ocena ich oddziaływania na wyniki ekonomiczne jednostki gospodarczej. stanowią podstawę do formułowania wniosków dotyczących przyszłości. 19. która dostarcza informacji o sytuacji finansowej i wynikach działalności gospodarczej badanej firmy na podstawie zbioru wskaźników logicznie ze sobą powiązanych. Więckowski op. Większą wartość poznawczą charakteryzuje się analiza rozliczeniowa. W analizie tej stosuje się mierniki bezwzględne ukazujące absolutne rozmiary określonych zjawisk gospodarczych oraz mierniki względne pozwalające określić relacje między nimi. a także ich wzajemne relacje.skutkowych miedzy badanymi zjawiskami.

R. Dostosowana jest do potrzeb szeroko rozumianego otoczenia przedsiębiorstwa. jednostkowymi kosztami własnymi porównywalnych wyrobów wytwarzanych przez przestrzenne wyodrębnione ogniwa organizacyjne (wydziały. Analizę zewnętrzną sporządza się dla osób i instytucji z poza przedsiębiorstwa zwykle w układzie rocznym.4 Analiza bieżąca zwana także operatywną ma na celu przygotowanie informacji analitycznych o zjawiskach i procesach gospodarczych w relatywnie krótkich odcinkach czasu . Uwzględnia ona zarówno czynniki te. które mogą się pojawić w przyszłości. Waśniewski.w przedsiębiorstwie. 39 . J. wykorzystując uzyskane wyniki. Borowiecki. Jej podstawowym celem jest przeprowadzenie badań strukturalnych i przyczynowych w odniesieniu do minionych zadań gospodarczych w przyjętym przedziale czasu (kwartał. Wymaga starannego doboru przedsiębiorstw wykorzystywanych do porównań. s. Najistotniejszą cechą analizy operatywnej jest niemal bezpośrednie wykorzystywanie jej warunków do regulacji zaistniałych odchyleń od założonych parametrów i do likwidacji występujących zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych i produkcyjnych. Analizę ex antę wykorzystuje się we wszystkich procesach decyzyjnych. Wyniki prac badawczych mogą ograniczać się jedynie badanego przedsiębiorstwa. a przede wszystkim planowania jak i kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa46.zmiana. K. jak i te. 14. Wykonywana jest w sposób kompleksowy. dekada. Kurtys. B. Wersty opt. Jej celem jest ustalenie przyczyn różnic między np. Natomiast analiza międzyzakładowa polega na porównywaniu danej jednostki z innymi. rok). dzień.. zapobiegać w przyszłości zmianom niepożądanym. lecz również w poszczególnych wycinkach jego działalności. Bednarski. Urbańczyk opt. cit. które działały wcześniej. s. Analiza prospektywna podobnie jak analiza ex post może być przeprowadzana na wszystkich poziomach zarządzania w przedsiębiorstwie. 4 L. cit. zakłady). 46 E. Można także. Dzięki wynikom analizy ex post można nie tylko wyjaśnić zmiany. T. 29. a także utrwalać tendencje w zarządzanych obiektach gospodarczych. Pozwala ustalać wyniki przewidywanych procesów gospodarczych we wszystkich dziedzinach działalności oraz w przedsiębiorstwie jako całości. W zależności od przeznaczenia analizy możemy mówić o analizie wewnętrznej i zewnętrznej. jakie zaszły w przedsiębiorstwie jako całości. wówczas mamy do czynienie z analizą pojedynczego przedsiębiorstwa. Analiza ta może być przeznaczona dla: • banków w związku z ubieganiem się o kredyt. Dotyczy przedsiębiorstw wchodzących w skład jednej branży. Duraj.

47 M. cit. Zawiera ona analizę podstawowych sprawozdań finansowych bilansu i rachunku wyników oraz ocenę kondycji finansowej i czynników ją determinuj ących47. ubezpieczycieli. Jachna. 21. • właścicieli i inwestorów w procesie prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego oraz innych odbiorców z jego otoczenia. Analiza wewnętrzna jest wykonywana w sposób bardziej szczegółowy i zajmuje się wybranymi obszarami działalności przedsiębiorstwa.• • udziałowców i akcjonariuszy. s. T. 40 . Sierpińska. opt. Natomiast analiza wewnętrzna zajmuje się uwzględnieniem potrzeb decyzyjnych kierownictwa i innych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwie.

banki)..U. więc jest zarobkowy charakter oraz fakt. z 0. 1178 z późn. spółka akcyjna. Główny Urząd Statystyczny opracował systematykę form prawno-organizacyjnych. . za wyjątkiem otrzymania koncesji w niektórych dziedzinach. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma organizacyjno-prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce W gospodarce rynkowej podmioty gospodarcze swobodnie prowadzą działalność gospodarczą i żaden organ nie ma prawa w ich działalność ingerować. Charakterystyka Zakładów Mięsnych Agro-Handel Sp. Warunkiem uznania danej działalności za działalność zawodową jest. Prowadzenie działalności gospodarczej nie wymaga otrzymania zezwolenia władz administracyjnych. Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą ma pełną swobodę wybory formy organizacyjnoprawnej przedsiębiorstwa. o ile działają zgodnie z prawem. 41 . spółka komandytowa. pracowników i pożyczkodawców. wykonywana w sposób zawodowy i ciągły . Do podstawowych form prawno-organizacyjnych zalicza się osoby fizyczne (indywidualni przedsiębiorcy oraz wspólnicy spółek cywilnych). Spółka jest prawną formą współdziałania dwóch lub większej liczby osób dla łatwiejszego osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. 2. spółka partnerska. z zastrzeżeniem odrębnych przepisów. poz. które mogą wykluczać daną formę prawną dla danego rodzaju działalności gospodarczej (np. handlowa. 2.0. Prawo dopuszcza również 48 Ustawa z dnia 19 listopada 2001 r.2. Dz. zm. państwa.W gospodarce wolnorynkowej znaczna cześć podmiotów gospodarczych działa jako spółki. że jest ona wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. transport morski i lotniczy. strukturę władzy oraz odpowiedzialność a także chroniącym interesy społeczeństwa. produkcja i sprzedaż wódek. inne podmioty mające osobowość prawną) i jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej (spółka jawna. nr 101. art.1. budowlana. czy też usługowa oraz poszukiwanie. osoby prawne (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. właściciela. np. Forma prawna podmiotu gospodarczego jest narzędziem określającym wymagania założycielskie. spółka komandytowo-akcyjna).Prawo działalności gospodarczej. rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych.

w tym z reguły największe organizacje gospodarcze. zaś organem ich reprezentującym jest zgromadzenie wspólników °. Podstawy prawa gospodarczego. 81. a także banków. Spółka. procedury zakładania. W formie spółek występuje większość przedsiębiorstw przemysłowych. s.rada nadzorcza lub komisja rewizyjna). Spółki osobowe i kapitałowe: charakterystyki. 33. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych. Podział na spółki osobowe i kapitałowe. 42 . Jeśli mianowicie jest nim tylko substrat osobowy (wspólnicy). Jecyszyn. 0 A. zatem za punkt odniesienia stan regulacji prawnej spółek w naszym prawie. że spółkami prawa cywilnego są te spółki.. nie ma nic wspólnego z podziałem osób prawnych na osoby typu korporacyjnego i fundacyjnego (zakładowego). natomiast spółkami prawa handlowego są spółki uregulowane przez przepisy kodeksu spółek handlowych i inne ustawy. Rafalski. Wydawnictwo Prawne LexisNexis. uregulowane przez kodeks cywilny. W konsekwencji spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną i za swoje zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem. aby w ten sposób osiągnąć zamierzony cel. Kosikowski.możliwość tworzenia i istnienia niektórych spółek z udziałem jednego wspólnika (spółki jednoosobowe). to są to spółki osobowe. wzory. powszechnie przyjmowany w obcych systemach prawnych. z najdawniejszymi włącznie. W prawie polskim można wyróżnić spółki prawa cywilnego (spółki cywilne) i spółki prawa handlowego (spółki handlowe). Ojczyzną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są Niemcy końca XIX w. są to spółki kapitałowe. Kryterium tego rozróżnienia opiera się na strukturze i charakterze przepisów normujących dany rodzaj spółki. transportowych i innych. Podział na spółki kapitałowe i osobowe opiera się na kryterium substratu ich istnienia i działalności. Wspólnicy spółek kapitałowych odsunięci są z reguły od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki (należą one do zarządu) i od bezpośredniej kontroli jej działalności (wykonuje je specjalny organ spółki . usługowych. z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólników. znana była już w starożytności. gdzie znalazła ona swój normatywny kształt w ustawie z 20 IV 1892 r. o spółkach z ograniczoną 49 J. s. a przepisy dotyczące spółek zawierają różne systemy prawa antycznego. najczęściej gospodarczy49. Warszawa-Jaktorów 2001. handlowych. C. a także powoływania ich dla celów niegospodarczych. spółkę osobową cechuje osobista (majątkowa) odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki i osobiste prowadzenie spraw spółki. Praktyczne potrzeby dyktowały łączenie się osób w grupy. Spółki odgrywają istotną rolę w stosunkach gospodarczych krajów o gospodarce rynkowej.. Przyjmując. jeśli także kapitał (substrat rzeczowy). Ośrodek Doradztwa i Szkolenia „Tur". można stwierdzić. Warszawa 2004. instytucji ubezpieczeniowych itd. jako forma współdziałania osób.

SPÓŁKA AKCYJNA Źródło: K. Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych przewiduje na przykład.H.SPÓŁKA CYWILNA KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH << SPÓŁKI OSOBOWE: • • SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ji SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA_____________ SPÓŁKI KAPITAŁOWE: -. Kodeks spółek handlowych pozwala na tworzenie tego rodzaju spółek dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności. BECK. Olszewski. SPÓŁKA Z 0. Oficyna Ekonomiczna. że przepisy zawarte w innych aktach prawnych mogą zastrzegać dla danego typu działalności odrębną formę prawną w postaci innych typów spółek lub organizacji. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się . której istotą jest przede wszystkim zgrupowanie środków kapitałowych w celu realizacji pewnego zamierzenia. W Polsce tą formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej uregulowano po raz pierwszy dekretem z 08.0.Wach. Warszawa 2002. że fundusze takie mogą funkcjonować wyłącznie w postaci spółek akcyjnych.na koncepcji zaangażowania kapitałowego wspólników i ich odpowiedzialności ograniczonej do wkładu w majątek spółki \ Podstawową kwalifikację spółek przedstawia Schemat 5. francuskim (1925r. s.podobnie jak spółka akcyjna . -. s.) jako private limited company.).odpowiedzialnością. Kraków 2005.) i innych systemach prawnych. angielskim (1907r. Jak założyć firmą w Unii Europejskiej.02. Oznacza to.1919 r. 43 . jeżeli jej cel nie jest sprzeczny z przepisami prawa. Wydawnictwo C.. Prawo gospodarcze kompendium. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych prawa handlowego. Działalność ubezpieczeniową mogą zaś prowadzić wyłącznie spółki akcyjne J. 276. 49. Regulacja tego rodzaju spółki znalazła się następnie w prawie austriackim (1906r. Schemat 5: Podział spółek w polskim ustawodawstwie PODSTAWOWA KWALIFIKACJA SPÓŁEK SPÓŁKI OSOBOWE: .

nr 94. zm. Ten ostatni rodzaj działalności. jeżeli wymaga tego umowa spółki lub ustawa. więc wyróżnić cele zarobkowe. państwowe lub w postaci spółek akcyjnych.. przedmiot działalności spółki. wysokość jej kapitału zakładowego. 201 § 3. poz. poz. nadwyżkę taką zwaną "agio". że banki mogą zostać utworzone jako spółdzielcze. że jest on rzadko wykorzystywany w praktyce. Taka spółka nie musi. zm. z 2000 r. z 2000 r. 3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. poz. W rozumieniu przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.U. ponieważ charakteryzuje go brak dochodów spółki. W myśl postanowień kodeksu spółek handlowych. jaką chcą się kierować wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rafalski opt.U. charytatywnych. 44 . Dz. art. który składa się z jednego albo większej liczby członków. • ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. więc prowadzić przedsiębiorstwa. Prawo bankowe zastrzega. Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne należy podjąć następujące kroki: • zawarcie umowy spółki. nr 94. zm. organ nadzoru w postaci rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powinien zostać ustanowiony w spółkach. zgodnie z literą prawa przelewa się na poczet kapitału zapasowego tworzonej spółki . umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego i określać: firmę i siedzibę spółki. a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej.. s. Należy jednak zaznaczyć. 54 Dz. 52 A. • uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców. art.U.l54§3.. bądź społecznych.. 1037 z późn. 17. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie ograniczają obszaru aktywności. . ale musi być dofinansowywana z zewnątrz. 213 § 2. także wniesienie tej nadwyżki. w których kapitał zakładowy przewyższa pięćset tysięcy złotych.oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. nr 94. Można tutaj. art. do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona .. spółka non profit jest jednak przedsiębiorcą i powinna zostać wpisana do rejestru . 1037 z późn. gospodarcze niemające charakteru zarobkowego oraz cele niegospodarcze (non profit). a zarazem udziały w spółce posiada więcej niż dwudziestu pięciu wspólników . cit. 55 Dz. 1037 z późn. może znaleźć odzwierciedlenie w celach naukowych.Kodeks spółek handlowych. • powołanie zarządu spółki. • wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego.

informacje czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Na poczet kapitału zakładowego wspólnicy mogą wnieść dwa rodzaje wkładów: wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne.prawa do swobodnego 6 K. iż wspólnikom przysługuje tylko jeden układ. 97. na które się dzieli kapitał oraz ich wysokość. PWE. że każdy ze wspólników ma więcej niż jeden udział. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich udziałów. czas trwania spółki (o ile jest oznaczony). gdy umowa spółki stanowi. Obecnie minimalna wysokość kapitału wynosi pięćdziesiąt tysięcy złotych. Ich wniesienie do spółki powoduje przeniesienie na nią prawa własności. Kapitał zakładowy stanowi początkowy majątek spółki. Poprzez zawarcie umowy spółki. Umożliwia rozpoczęcie działalności gospodarczej i stanowi zabezpieczenie roszczeń kontrahentów spółki. Wniesienie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warunkuje założenie spółki. aporty. wspólnik zaciąga wobec tej spółki zobowiązanie do pokrycia udziału przez wniesienie wkładu. Wkłady niepieniężne mogą mieć postać rzeczy i praw majątkowych. Warszawa 2001. a w konsekwencji . Jedną z podstawowych czynności niezbędnych do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgromadzenie przez wspólników kapitału i przekazanie go tej spółce tytułem wkładu na kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały. czyli tzw. a jednego udziału pięćdziesiąt złotych. wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki powinny być równe i niepodzielne.wskazanie osoby lub osób będących wspólnikiem spółki. Jeżeli natomiast umowa stanowi. przy czym wniesienie całego wkładu musi nastąpić przed zgłoszeniem spółki do zarejestrowania. Sobczak. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Uregulowania prawne. Aby być wspólnikiem należy posiadać. co najmniej jeden lub większą liczbę udziałów w kapitale zakładowym spółki. wtedy udziały te mogą być różnej wartości i są podzielne 6. Udział należy rozumieć jako część kapitału zakładowego. 45 . że zarówno zbywana jak i pozostała część udziału nie może przedstawiać mniejszej wartości niż pięćset złotych. a także jako ogół praw i obowiązków wspólnika. Działalność gospodarcza. Objęcie lub nabycie udziału jest równoznaczne z nabyciem praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce. s. Wspólnik może. więc wtedy zbyć cały udział jak i jego część. ilość udziałów. Należy wszakże pamiętać. Umowa spółki musi określać wysokość kapitału zakładowego. Wysokość kapitału świadczy o potencjale gospodarczym spółki. W przypadku.

U. będącego częścią składową Krajowego rejestru sądowego. Warszawa 2002. 209. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. art. Obowiązek ustanowienia jednego z tych organów dotyczy tylko spółek.. s. Aport jako wkład do spółki z o. Jednocześnie kodeks spółek handlowych podtrzymuje zakaz łączenia funkcji członka zarządu (a także innych funkcji podlegających bezpośrednio członkowi zarządu) i rady nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany dołączyć także podpisaną przez wszystkich jego członków listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy (firmy) oraz liczby i wszystkich udziałów każdego z nich. Karczmarek. Natomiast powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ma charakter fakultatywny. że sąd nie może stosować środków dyscyplinarnych (grzywny) w stosunku do członków zarządu. a ilość wspólników jest więcej niż 25. "Gazeta Podatkowa" 2004. 112. w terminie 7 dni od dnia sporządzenia aktu notarialnego zawierającego umowę spółki. oświadczenie wszystkich członków zarządu. Władze spółki mogą być ustanowione bądź w samym akcie założycielskim bądź w drodze odrębnej uchwały wspólników podjętej przed zarejestrowaniem spółki. 46 .000 złotych.. poz. 1-3. Zgłoszenie do rejestru ma charakter fakultatywny. .dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego. Sądem rejestrującym jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) mający siedzibę w mieście będącym siedzibą wojewody 9. nr 17. Zarząd spółki zobowiązany jest zgłosić ją do rejestru przedsiębiorców. 9Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r.Krajowy Rejestr Sądowy.o. Dz. czy posiadają one cechy umożliwiające wniesienie ich do spółki tytułem pokrycia udziałów. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: umowę spółki. s. zgodnie z trybem przewidzianym w umowie 8. PWE. Prawo handlowe dla ekonomistów. z 2001r. 8K. nr 31. czyli stwierdzenie. w których kapitał zakładowy przewyższa 500. konieczne jest określenie tzw. 10. Do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest powołanie jej organów zwanych władzami spółki. zdolności aportowej tych rzeczy i praw. Kruczalak. Organami obowiązkowymi są zgromadzenie wspólników (organ stanowiący) i zarząd (organ reprezentujący).dysponowania przedmiotami wkładu . czy dane rzeczy lub prawa mogą stanowić przedmiot aportu. że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki . Jednakże w celu ustalenia. by ci złożyli stosowny wniosek o rejestrację. Do zgłoszenia spółki oraz zmian składu osobowego zarządu należy dołączyć również założone wobec sądu albo poświadczone 7U. co oznacza.

spółka w organizacji może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Prawo gospodarcze. . w tym prawo własności rzeczy ruchomych i nieruchomości. ale tylko w ramach działalności o charakterze przygotowawczym do podjęcia działalności gospodarczej. Postanowienie to nie może być jednak wydane. Ustawa wyróżnia zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników. W takich przypadkach sąd najpierw wyznacza zarządowi termin do uzupełnienia braków.notarialnie wzory podpisów członków zarządu. Wach. Szczecin 2004. ustrój. Sąd rejonowy może orzec o rozwiązaniu spółki wpisanej do rejestru. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. jeżeli od jej wpisu do rejestru upłynęło pięć lat. 60 M. Warszawa 2003. Najwyższym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgromadzenie wspólników. • podjąć uchwałę w przedmiocie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 125. 47 . Tarska. gdy nie zawarto umowy spółki. s. 181. Podjęcie zaś zasadniczej działalności będzie mogło nastąpić dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru61. funkcjonowanie. kapitału zakładowego bądź wkładów. przedmiotu działalności spółki. 61 K. jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone umową spółki spod kompetencji zgromadzenia wspólników. powziąć uchwałę w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia strat. s. Zwyczajne odbywa się raz w roku. Głównąjego funkcjąjest podejmowanie uchwał w sprawach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych i aktem założycielskim spółki.H. bądź wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące status nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania. 86. następnie wzywa zarząd do założenia wyjaśnienia i jeżeli braki te nie zostaną usunięte może wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki. 62 W. cit. w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy na zwyczajnym zgromadzeniu są zobowiązani62: • • rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. s.BECK. Dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub urzędowo poświadczonych odpisach lub wyciągach60. określony w umowie albo statusie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem lub umowa albo status spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy. opt. Górski. C. Istota. Przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

jak to miało miejsce na gruncie kodeksu handlowego. albo jego zorganizowanej części. Jeżeli zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie wskazanym w przepisach lub w umowie. celowe jest jej wcześniejsze uzyskanie. wskutek rezygnacji jednego z członków. Podobnie. Zgromadzenie wspólników może odbyć się w każdym czasie bez formalnego zwołania. gdy wymaga tego przepis prawa. wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów z tym. że zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników zwołuje zarząd. że uchwały dotyczące zmiany umowy spółki. Jeżeli ustawa lub akt założycielski nie zawierają ograniczeń. Zasadą jest. że statut spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał. który może je uchylić tylko wówczas. Warunkiem wyboru danej osoby do składu zarządu jest jej zgoda. Dopuszcza się również możliwość określenia składu zarządu przez wskazanie minimalnej i maksymalnej liczby jego członków. gdyby stwierdził sprzeczność z prawami nadrzędnymi (np. z kodeksem spółek handlowych). Decyzje zgromadzenia wspólników są nadrzędne w stosunku do wszelkich czynności pozostałych organów spółki i mogą być zaskarżane tylko do sądu gospodarczego. W skład zarządu mogą wchodzić zarówno wspólnicy. Natomiast uchwała dotycząca zmiany umowy spółki.albo wieloosobowy. zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe. umowa spółki bądź organy lub osoby uprawnione do zwołania zgromadzeń uznają to za wskazane. Przykładowa klauzula umowna może mieć brzmienie: „Zarząd składa się z 3 do 5 osób". dlatego ze względów praktycznych. o ile jest na nim reprezentowane 100% kapitału zakładowego i nikt z obecnych nic wniósł sprzeciwu. Zasadą jest. bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom. jak i osoby spoza ich grona. wtedy uprawnienie do zwołania przejmuje rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Sposób ten jest korzystny o. rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa. zaś uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. zapadają większością dwóch trzecich głosów. Członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych. Zarząd spółki może być jedno. których dotyczy. 48 . wymaga zgody wszystkich wspólników. tyle że umożliwia skuteczne działanie zarządu nawet w przypadku przejściowego zdekompletowania np.Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się. albo gdyby decyzja podjęta została z naruszeniem procedury. Decydujące znaczenie mają w tym zakresie postanowienia umowy spółki określające organizację jej władz.

Herbet. zm. z art. z 2000 r. 208 § 6 i 7. mają wyłącznie znaczenie wewnętrzne. poz. w których członek zarządu może działać za spółkę. 201 § 4 w zw. Zakres co ma znaczenie zwłaszcza został w przypadku zarządu wieloosobowego. nr 94. Ewentualne ograniczenia. prawa reprezentacji ustalony bezwzględnie obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych. Pojęcie prowadzenia spraw spółki jest odnoszone do stosunków wewnętrznych korporacji. co do zasady. w szczególności jako podstawa odpowiedzialności członka zarządu. tj.. 1037 z późn.. Z kolei sposób reprezentacji to sposób czynienia użytku ze wskazanej kompetencji. 72.regułę stanowi wybór członków zarządu uchwałą wspólników. a zarząd jest wieloosobowy. Pojęcie reprezentacji obejmuje występowanie zarządu w stosunkach zewnętrznych spółki. nr 27. 1037 z późn.zmierzających do realizacji celu spółki64. 245. poz. z czym umowa spółki może przewidywać w tej mierze zasady odmienne. zawarte w umowie spółki lub uchwałach wspólników. Jeżeli brak stosownej regulacji umownej. art. Zakres przedmiotowy tego prawa określa tym samym katalog spraw. 247 § 2.. składanie i przyjmowanie oświadczeń woli za spółkę we wszelkich stosunkach prawnych z osobami trzecimi (stąd rozróżnienie na reprezentację czynną i bierną). Organ ten prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. co do zasady. art. Status prawny zarządu spółki z o.. "Prawo Przedsiębiorcy" 2001. Sprawy nieprzekazane innym organom spółki tj. nr 94. którego powołanie wymaga zgody wszystkich członków zarządu. zm. bezwzględną większością głosów63.U.Uchwały zarządu mogą być powzięte. Odmiennie należy oceniać skuteczność ograniczeń wynikających z przepisów ustawy..U. podczas gdy odwołać prokurenta może każdy członek zarządu6 . Zarząd jest organem zarządzająco-wykonawczym. z 2000 r. zgromadzeniu wspólników. jeżeli wszyscy członkowie zostali 63 64 65 Dz. radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej przez przepisy ustawy lub umowę spółki należą.o. Dz. Doktryna definiuje prowadzenie spraw jako podejmowanie wszelkich czynności -o charakterze przede wszystkim faktycznym i decyzyjnym . Prawo reprezentacji oznacza kompetencję do występowania za spółkę. Szczególna regulacja ustawowa dotyczy prokurenta. A. Uchwała jest również konieczna we wszelkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki. do właściwości zarządu. 49 . Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszelkich czynności sądowych i pozasądowych i nie może zostać ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Przepisy kodeksu spółek handlowych normujące zasady prowadzenia spraw spółki mają w całości charakter dyspozytywny w związku. s. wymagana jest uprzednia uchwała zarządu. podejmowaną w głosowaniu tajnym.

w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki. jeżeli istnieje uzasadniona obawa. gdyż prawo kontroli działalności zarządu przysługuje każdemu wspólnikowi. art. Akt założycielski może przewidywać. co do zakresu ich kompetencji. 64. zatem obecność na posiedzeniu wszystkich jego członków. jeżeli wykaże. Reprezentacja spółki z o. Między radą nadzorczą i komisją rewizyjną zachodzą istotne różnice. ale pod warunkiem ustanowienia tą umową rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. lub wskaże mienie spółki. że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające upadłości (naprawcze) albo nie zgłoszenie takiego wniosku nastąpiło bez jego winy. że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę. jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna w całości lub części67. . któremu zarząd uniemożliwił zrealizowania swych uprawnień może wystąpić z żądaniem rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec wierzycieli za naruszenie określonych zasad postępowania i nie wykonywanie obowiązków. nr 137. zm.. sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. jak również przyznawać mu może określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki. W przypadku braku stosownej klauzuli pozycja prezesa zarządu jest analogiczna do pozycji pozostałych członków tego organu66.lub łącznie z upoważnioną przez siebie osobą . Przesłanką zdolności uchwałodawczej zarządu nie jest. Członek zarządu może uwolnić się od powyższej odpowiedzialności. 50 . Kraków 2002. Dz. z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Raczek. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe spółki kapitałowej.. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.U. poz. Dom Wydawniczy „Ostoja".Ordynacja podatkowa. Wspólnik ma jednak obowiązek korzystać ze swych uprawnień nadzorczych w sposób lojalny. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.o. 926 z późn. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. s. Wspólnik. Wspólnik może samodzielnie . Indywidualna kontrola wspólników może doznać ograniczeń albo nawet zostać wyłączona mocą umowy spółki. co do zasady nie musi istnieć organ nadzorczy. a zadaniem komisji 66 67 T. które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu. że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. 116.

że faktycznie będzie ona miała podobne obowiązki do obowiązków rady nadzorczej. W odniesieniu do obu tych organów obowiązują te same przepisy. radę nadzorczą lub komisję rewizyjną to przykład tzw. to powołanie i odwołanie członków rady następuje w drodze uchwały wspólników. kontrole zewnętrzną. jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami. Nie ma natomiast ustawowych ograniczeń. Kontrolowanie działalności spółki przez wspólników. a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. jednak nie ma ona prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. W skład rady nadzorczej. z ważnych powodów. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną i z tej racji odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Rewidenci składają swoje sprawozdanie sądowi rejestrowemu.. Rada nadzorcza może też reprezentować spółkę w umowach między członkiem zarządu a spółką oraz w sporze z nim. Jednak w spółce niemającej rady nadzorczej umowa spółki może rozszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej. może postanowić o wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.rewizyjnej jest badanie przede wszystkim sfery finansowej działalności spółki. powinno wchodzić minimum trzech członków. a w szczególności stanowić. który przesyła jego odpis żądającemu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki. co do maksymalnej liczby członków tego organu. tak. że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności oraz przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszania w czynnościach. Przy braku innej regulacji w umowie spółki. Szczególnym obowiązkiem rady nadzorczej jest ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. natomiast ustawa przewiduje jeszcze tzw. wyznaczyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (biegłych rewidentów) w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki. co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Mianowicie sąd rejonowy na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących. członków rady nadzorczej powołuje się na rok. Natomiast zyski z udziału w niej 51 . poszczególnych lub wszystkich członków zarządu. W kompetencji rady nadzorczej leży sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. zarządowi i radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Akt założycielski może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej. Uchwałą wspólników członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie. kontroli wewnętrznej.

Przedsiębiorstwo zostało wpisane do rejestru handlowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego oraz aktu notarialnego z dnia 15 kwietnia 1992 r. Wybór takiej właśnie formy powinno się rozważyć. Warto się nad tym zastanowić szczególnie wtedy.(wypłacana dywidenda). Krzywiń Lubiń 52 Moiciszki Bicżyri . iż zgromadzony ekonomicznych kapitał kraju zakładowy jest w 100% kapitałem polskim. 2. gdy planuje się bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Na szczególną uwagę zasługuje obecnych fakt. Rys historyczny. co w warunkach należy do rzadkości. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. gdy planuje się spore. będą dodatkowo opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ryczałtem 19% uzyskanego przychodu). Udziały wniesione w formie gotówkowej posiadają łącznie trzy osoby. że jako wspólnik nie będzie się odpowiadało za zobowiązania spółki.2. wymagające dużego kapitału przedsięwzięcie . w tym oczywiście do prowadzenia działalności gospodarczej.w takiej sytuacji koszty związane z funkcjonowaniem spółki będą z powodzeniem zrekompensowane przez korzyści. w tym szczególnie to. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 400 000 zł. przedmiot działalności oraz cele spółki Agro-Handel jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą 22 kwietnia 1992 roku.

samochodach dostawczych oraz na gadżetach. XXII Wydział Gosp. Nazwa firmy Adres „AGRO-HANDEL" Sp.Członek Zarządu Szała Paweł . z o. 53 .spożywcze.zł Ludwiczak Jan . parasole.1992r. handel hurtowy produktami mięsnymi.734 udziały Henryk Wachowiak 333 udziały _ _J?C! Ciesielsld . kalendarze.2001 nr. usługi transportowe.Prezes Zarządu Ciesielski Jan .10. 15. akt notarialny nr 3336/1992 Data: 15. PKP NIP Forma prawna Krajowy Rejestr Sadowy Udziałowcy Kapitał zakładowy Osoby upoważnione do reprezentowania Źródło: opracowanie własne na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego Przedmiotem działalności Zakładów Mięsnych Agro-Handel jest: • • • • • skup i ubój zwierząt rzeźnych. przetwórstwo mięsne i rolno .Siedziba firmy mieści się na terenie województwa wielkopolskiego. długopisy. pośrednictwo handlowe w kraju i zagranicą.. z ograniczoną odpowiedzialnością Województwo: Wielkopolskie Powiat: Kościański Gmina: Krzywiń Miejscowość: Mościszki 1 Poczta: 64-010 Krzywiń 410011644 1511Z Produkcja mięsa.04. Spółka od początku istnienia posiada swoje logo.o. 0000053313 Sąd Rejonowy w Poznaniu.Wiceprezes REGON Rodzaj działalności wg. Jest to znak rozpoznawczy występujący na odzieży roboczej pracowników niektórych działów.33_3_udziały 1 400 000. które nierozerwalnie kojarzone jest z omawianą firmą. zegary Podstawowe informacje o spółce przedstawia poniższa tabela: Tabela 3: Dane o firmie Agro-Hndel Sp. z wyjątkiem drobiowego i króliczego 698-000-54-74 Spółka z ograniczoną działalnością powstała dn. KRS Jan Ludwiczak . takich jak: torby plastikowe.

a stosowanie nowoczesnych technologii oceny poubojowej żywca pozwala precyzyjnie ocenić jakość dostarczanego surowca. Około 10 procent pozyskanego surowca przetwarza się na produkty wędliniarskie.Aktualnie spółka koncentruje swą działalność na skupie i uboju zwierząt rzeźnych oraz handlu produktami mięsnymi. Zaawansowana technologia przetwórstwa. Dzięki umowom o współpracy handlowej zawieranymi z dostawcami. dostarczając codziennie duże ilości wysokiej klasy żywca wieprzowego i wołowego. firma może stosować strategię rynkową opartą na dystrybucji towarów o wysokiej jakości i jednocześnie o konkurencyjnych cenach zbytu. Zakład posiada supernowoczesną linię ubojową o zdolności uboju 1200 sztuk trzody chlewnej na dobę. Wysokotowarowe rolnictwo południowej Wielkopolski stanowi bogate zaplecze surowcowe. bogata baza chłodnicza i transportowa pozwalają firmie oferować klientom towar najwyższej jakości. 54 . W zakładzie dokonuje się rozbioru przemysłowego i handlowego mięsa wieprzowego w ilości 80 ton na jedną zmianę.

tłuszcze. podgardle. ćwierci. schab. stacjonujące w kraju. 55 . żeberka. gwarantowana wysoka jakość zamawianych towarów. precyzyjne wytyczanie celów działania i starannie dobrana strategia firmy. wędliny surowe. kiełbasy gruborozdrobnione. państw Europy środkowowschodniej i południowej. kiełbasy drobnorozdrobnione. Firma zaopatruje również linie lotnicze.in. podroby wołowe). Agro-Handel posiada uprawnienia eksportowe do krajów Unii Europejskiej. Zarówno samą firmę jak i jej produkty wielokrotnie nagradzano na najbardziej prestiżowych konkursach. wyroby podrobowe) Dział handlowy utrzymuje stałe kontakty handlowe z ponad 200 zakładami mięsnymi w kraju i kilkudziesięcioma firmami zagranicznymi. jak: • • • • podwyższenie kwalifikacji załogi. wyroby drobiowe. Ostatecznym celem wyznaczonym przez zarząd spółki jest zwiększenie obrotów. łopatka. hotele. Bezspornym atutem spółki jest kilkuletnia obecność na rynku oraz dogodna lokalizacja. Własna produkcja wędliniarska rozprowadzana jest poprzez sieć własnych i patronackich hurtowni i sklepów w całym kraju. biodrówka. łopatka. Wdrożony i ściśle przestrzegany w procesie produkcyjnym system HACCP pozwala skutecznie konkurować firmie również na rynkach zagranicznych. szynka. rozbratel. mięsa drobne. wyjątkowo korzystne ceny dla stałych odbiorców. targach i wystawach. karkówka. wędliny (wędzonki. elementy wołowe (tusze.. terminowe dostawy. zrazowa dolna. udziec. kiełbasy podsuszane. a co za tym idzie zwiększenie zysku. pachwina. dbanie o ciągłość. szybka i sprawna obsługa kontrahentów. a także odpowiednie zarządzanie majątkiem trwałym spółki. kiełbasy średniorozdrobnione. a także krajów Dalekiego Wschodu. stabilność oferty asortymentowej.in. kark. a także dogodne terminy płatności.: • • • elementy wieprzowe (półtusze. rostbef. jednostki wojskowe w tym NATO-wskie. zrazowa górna. W 2006 roku na podstawie auditów przeprowadzonych przez Polską Federację Pest Control znakiem LIDERZY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI wyróżniono m.: firmę AgroHandel. zaopatrując je w półtusze i mięso w elementach. Może to być osiągnięte poprzez realizację celów pośrednich. boczek. podroby).Aktualna oferta handlowa firmy Agro-Handel obejmuje szeroki asortyment produktów rolno-spożywczych m. antrykot.

2004 03.03.2005 31.01.76 74 265.169.29 630.środki własne Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy Agro-Handel Sp.12.12.60 498.12.03.12.03.2004 31. W W W W.2005 31.01.22 złotych .2.01.173.12.2005 Źródło finansowania K/W K K K K K W K K W K W W.2004 14.20 350.556.01.o.13 252 614.03.12.07.07.27 96.02.kredyt * W .2005 31.2002 31. Zarządzanie i personel firmy Od 2000 roku firma rozpoczęła gruntowną modernizację i rozbudowę zakładu w celu przystosowania do wymogów sanitarnych Unii Europejskiej.szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania przedstawia tabela 4.2000 05. Nakłady na inwestycje związane z realizacją tych planów w okresie od 2000 do 2005 wyniosły 6. co umożliwiło realizację większej ilości zamówień.2004 31. „strefa brudna" Instalacja chłodnicza rampy Odbojniki 491 287.437.12.2005 31.648.01.o.2004 31. z o.03. z o.07. oraz źródła ich finansowania w latach 2000 .01.2004 07.2000 11.2002 12.027.2005 31.2005 Inwestycja Wartość (zł) Data rozpoczęcia 11. Dzięki zrealizowanym inwestycją zakład zwiększył swe moce produkcyjne.10.07. Dynamikę wzrost produkcji poszczególnych działów przedstawiają odpowiednio: 56 .44 585.2001 25.04. W W W.2004 31.03.2004 22.2002 31.57 52 686. Tabela 4: Nakłady na inwestycje firmy Agro-Handel Sp. a co za tym idzie zwiększył wielkości produkcji.2003 13.48 20 997.00 11 300.2004 29.2005 31. „strefa czysta" Modernizacja hali rozbioru Ocieplenia magazynu żywca Modernizacja myjki samoch.63 216 771.148.2004 31.2005 31.908.969.89 1.2001 31.12.2002 29.2004 01.922.2002 31.07.79 759.2003 31.07.24 166.80 102 942.274.07.03.2004 24.2004 31.03.07.2005 31.2003 24.07.2000 22.12.29 309.84 77.03.708.01.706.01.04.2000 31.3.2003 08.04.2002 19.2004 Data zakończenia 31. W Masarnia Chłodnia półtusz Budowa drogi wewnętrznej Magazyn żywca Modernizacja chłodni półtusz Zaplecze socjalne dla pracowników Modernizacja hali ekspedycji Klimatyzacja zakładu Rozbudowa hali uboju Warsztaty Mroźnia chłodnia Smalcownia Utwardzanie placu i dróg Modernizacja instalacji kanalizacyjnej System zraszania magazyn żywca Modernizacja myjki samoch.911.94 25 679.05 45 332.2003 05.2004 31.79 500.07.07.2004 31.22 * K .

o.dla działu UBOJNIA Wykres 1: Wielkość uboju trzody chlewnej w firmie Agro-Handel Sp. • dla działu: PRODUKCJA Wykres 3: Wielkość produkcji wędlin w firmie Agro-Handel Sp.188 000 178 000 168 000 2005 158 000 szt Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy Agro-Handel Sp.o. z o.971 Źródło: Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy Agro-Handel Sp. z o. z o.o. • dla działu: ROZBIÓR Wykres 2: Wielkość rozbioru półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych na elementy w firmie Agro-Handel Sp. z o. 1 902 368. 2002 2003 2004 220 7451 $£18 000 208 000 198 000 l. 57 2002 2003 2004 2005 . 14 092 6251 2002 2003 2004 'i 3 600 000 12 600 000 • 11 600 000 • 10 600 7 600 kg 000 2005 Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy Agro-Handel Sp. z o.o.o. z o.o.

z o.12.39% i 80.Jak wynika z powyższych wykresów w latach 2002 . Dane dotyczące ilości zatrudnionych pracowników przedstawia tabela 5. 2005 MĘŻCZYŹNI.97 kg.82 109. 39.15 kg i w 2005 roku kształtowała się na poziomie 1 902 368.43% (tj.99% (tj.02% tj. 34% p J I 2002 V______ MĘŻCZYŹNI 68% KOBIETY. Tabela 5: Stan zatrudnienie w firmie Agro-Handel Sp.o. w firmie Agro-Handel Sp.59%. o 26. zatem była większa o 21.69 Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy Agro-Handel Sp. 46.09%. więcej o 9 osób niż w roku 2004 i o 31 osób niż w 2003 roku. Na dzień 31. o 49 pracowników.61 124. Struktura zatrudnienia według płci przedstawia się następująco: Wykres 4: Struktura zatrudnienia wg płci w firmie Agro-Handel Sp. 60. w latach 2002 .82 119. którego produkcja w ciągu kolejnych lat wzrastała odpowiednio o 10. 58 .o. 32% u u J J Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji firmy Agro-Handel Sp. Udział kobiet w ogólne liczbie zatrudnionych zwiększył się z poziomu 32% w 2002 roku do 35% w 2005 roku. Wzrost produkcji pociągnął za sobą zwiększenie zatrudnienia.2005 całkowita wielkość produkcji firmy Agro-Handel Sp. 66% KOBIETY.2005 LATA 2002 2003 2004 2005 \ KOBIETY 66 75 82 84 MĘŻCZYŹNI 138 147 162 169 ZATRUDNIENIE OGÓŁEM 204 222 244 253 2002=100 WSKAŹNIKI DYNAMIKI OKRES POPRZEDNI = 100% 100.o. zatrudnionych było ogółem 253 pracowników tj.99% w porównaniu do okresu wyjściowego. Największy wzrost produkcji odnotowano na dziele rozbioru.745 sztuk. 39.o.o wzrosła o 53.00 108. z o.91 103.z o.02 108.o.z o. Skup trzody chlewnej w 2005 roku przekroczył liczbę 200 tysięcy i osiągnął rekordowy w historii firmy poziom 220. z o. 65% KOBIETY. 34% MĘŻCZYŹNI 66% KOBIETY.772 szt) do roku 2002.107 szt) do roku 2004. 35% 2004 ■ _ - MĘŻCZYŹNI . W ciągu badanego okresu nastąpił wzrost zatrudnienia o 24.144 szt) do roku 2003.53% (tj. z o.2005r. Wielkość produkcji wędlin w ciągu czterech analizowanych lat wzrosła o 546 385.00 100. o 37.

4.EKSPEDYCJI KIEROWNIK! MROŹNI KSIĘGOWOŚĆ PRACOWNICY DZIAŁU HANDLOWEGO SPECJALISTA D. 2.1% pogłowia krajowego. czyli o 201% większa niż średnia krajowa. na jakim działa spółka W Wielkopolsce stan pogłowia trzody chlewnej wynosi 4 192. W 2005 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. HACCP KIEROWNIK ROZBIORU KIEROWNIK PRODUKCJI IKIEROWNIK UBOJU BRYGADZISTA ► ► ► ► KIEROWCY ELEKTRYCY MECHANICY KIEROWNIK BUDOWLANY PRACOWNICY ^RF7PnŚRFnNly BRYGADZISTA PRACOWNICY ^RFZPDŚRFDNI^ C \ BRYGADZISTA PRACOWNICY RF7POŚRFnNI BRYGADZISTA PRACOWNICY RF7POŚRFnNI c > BRYGADZISTA PRACOWNICY RF7POŚRFnNI .5 tyś sztuk. co stanowi 24. SKUPU 1 DYREKTOR 1 FINANSOWY CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR D.S. GRUPA REMONTOWO * -BUDOWLANA V- Źródło: Opracowanie własne. z o. Produkcja żywca rzeźnego w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła w 2003r.S. 59 . zwiększyły się fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej.8 kg na 1 ha użytków rolnych.Poniżej przedstawiono obowiązujący schemat organizacyjny badanej spółki: Schemat 6: Struktura organizacyjna firmy Agro-Handel Sp. 295.S.4 kg natomiast w Wielkopolsce wynosiła 594. W porównaniu z krajami UE Wielkopolska lokuje się jako liczący producent o dużym potencjale. INWESTYCJI ORGANIZATOR SKUPU PRACOWNICY SKUPU GŁOWNA KSIĘGOWA KADRY I PŁACE KAS A KIEROWNIK! . ^ PRZEZES ZARZĄDU I Z-CA PREZESA DYREKTOR SUROWCOWOPRODUKCYJNY -N DYREKTOR HANDLOWY DYREKTOR D.o. Charakterystyka rynku.

450 0 400 oooc żywiec rzeźny fe jaja -f 350 300 25 0 200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Źródło: Rolnictwo w 2005r. zatem przyjąć założenie. świętokrzyskim do 11. Miernikiem natężenia chowu zwierząt gospodarskich w poszczególnych województwach jest obsada na 100 ha użytków rolnych. wobec 4159 tys.łącznie znajduje się tam 46.7 szt. małopolskim i wielkopolskim. iż produkcja trzody chlewnej jest konkurencyjna w skali kraju oraz w skali Unii Europejskiej i dlatego ma szanse dalej rozwijać się i stanowić źródło dochodów dla Wielkopolskich rolników. Warszawa 2006. w woj. którego liczebność wynosi w 2004 r.2 szt. wielkopolskim. od 0. występuje w największej ilości w woj. Natomiast pogłowie trzody chlewnej głównie występuje w woj. Największa koncentracja chowu bydła występuje w woj. znajdowało się 44% pogłowia bydła i 44. a trzody chlewnej w woj. podlaskim. Pogłowie owiec. kujawsko-pomorskim. ton 1400 0 1300 0 1200 0 1100 0 1000 0 800 0 700 0 600 0 500 0 400 0 300 0 200 0 600 5* mleko X -I. Można. rozbudowany przemysł paszowy. (318 tys. zaledwie 8% poziomu z 1990 r. jaj w latach 1995 . Obsada owiec na 100 ha UR wahała się w 2003 r. Zawartość mięsa w tuszy mierzona poubojowo wynosi w Wielkopolsce 51% a średnio w Polsce 46. małopolskim. W województwach: mazowieckim. mleka. Spożycie mięsa kształtuje się na poziomie 63 kg . sztuk w 1990 r. znaczna produkcja zbóż oraz tradycje i wiedza Wielkopolskich rolników. podlaskim i wielkopolskim w 2004 r. Koszt produkcji kilograma wieprzowiny w Wielkopolsce jest niższy niż w innych regionach Polski.6% pogłowia krów. Wpływ na ten stan ma przede wszystkim duża koncentracja produkcji w gospodarstwach rolniczych. GUS.). sztuk w 2004 r.5% pogłowia.2005 w tys.Wykres 5: Produkcja żywca rzeźnego. w woj.5%. Pod względem jakościowym jest to najlepszy jakościowo surowiec dla przetwórstwa mięsnego.550 50 Ą. mazowieckim i wielkopolskim .. Zróżnicowanie regionalne występuje także w produkcji zwierzęcej.

na jednego mieszkańca w tym mięsa wieprzowego 40 kg i jest dość stabilne spowodowane stałymi tradycjami kulinarnymi Polaków. 6 0 .

iż przetwórstwem mięsa wieprzowego zajmuje się w Wielkopolsce około 460 zakładów w tym 37 zakładów jest w okresie przejściowym. Wyniki finansowe oraz udziały rynkowe tej grupy w skali kraju ulegają dynamicznej poprawie.5 Pozycja badanej spółki na rynku Z ostatnich danych wynika.7 Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie Za chód niopomorskie "8 f. oc | Bydto | Krowy Trzoda chlewna Źródło: Rolnictwo w 2004r. Agro-Handel Sp. Wzrosła efektywność branży oraz wydajność pracy na skutek restrukturyzacji firm i inwestycji kapitałowych. krów i trzody chlewnej na 100 ha UR wg województw w 2004r w szt. z o. Polska Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie :::: Śląskie Świętokrzyskie •6.Wykres 6: Pogłowie bydła. W większości są to małe zakłady rzemieślnicze. Dzięki tej grupie zakładów wyniki finansowe całej branży uległy znaczącej poprawie. GUS. Zakłady Mięsne „BARTEK" z Sierakowa. 61 . Warszawa 2005 2. Należą do nich Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MRÓZ".o. Kilka większych zakładów o obrotach powyżej 100 min zł powstało w ostatnim okresie czasu. Zakłady te stanowią grupę tzw. Zakłady Mięsne „SALUS" z Bojanowa. Zakłady Mięsne „DUDA". „tygrysów sektora".

Nastąpiła gwałtowna restrukturyzacja tego sektora polegająca na: • koncentracji sektora a w szczególności etapu uboju.GMP Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Zakład konsekwentnie realizuje program „Polityka Dobrej Jakości". Artykuły pochodzenia zwierzęcego spełniają wymagania w zakresie warunków zdrowotnych żywności PIW-HŻ-6200-30/05. Bada wpływ produkcji na środowisko. dostosowane do norm i standardów UE.o. ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego. rzemieślnicze zakłady zajmujące się ubojem oraz przetwórstwem mięsa. W wielu przypadkach zakłady te nie spełniały podstawowych wymogów sanitarno-weterynaryjnych oraz bezpieczeństwa żywności. Zakład znajduje się w Rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie pod numerem 30110209 (ubój. wyodrębnianiu się kilku silnych zakładów . • • • • rozdzieleniu uboju i przetwórstwa . III .GMP . którego cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości swych produktów.Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej.liderów rynkowych zaopatrujących rynek regionu oraz sieci detaliczne. Zakład spełnia warunki sanitarne i weterynaryjne obowiązujące dla Zakładów Mięsnych. w Mosciszkach posiadają obecnie systemy zapewnienia jakości: I .Do początku lat 90-siątych przemysł mięsny w Wielkopolsce rozwijał się w oparciu o małe. II . Pracownicy spółki znają politykę jakości firmy oraz są przez firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności. zachowaniu małych zakładów przetwórczych posiadających lokalne rynki oraz przetwarzających zakupione z ubojni tuczniki. 62 .System Kontroli Krytycznych Punktów Zagrożeń. przetwórstwo.z uprawnieniami do handlu z UE) PIW-HZ-6200-29/05. rozbiór. mięso mielone . Agro-Handel Sp. w szczególności na południe Polski. z o.HACCP . w ramach.powstają nowe ubojnie specjalizujące się wyłącznie w uboju. Produkcję prowadzi przestrzegając zasad dobrej praktyki produkcyjnej i przepisów dotyczących ochrony środowiska. przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. co jest stwierdzone w zaświadczeniach wystawionych przez powiatowego lekarza weterynarii PIW-Hż-6200-31/05. eksporcie półtusz oraz elementów kulinarnych poza Wielkopolskę.

Chojnice ZM KRZYŻANOWSCY.. s. Cały surowiec skupowany jest w oparciu o system klasyfikacji SEUROP. Tabela 6: Ranking zakładów mięsnych wg dwutygodnika AGRO-TRENDY MIEJSCE 1 2 3 MIEJSCE w ub.o. 63 .o. "AgroTrendy: zakładów mięsnych dwutygodnika AgroTrendy (II edycja) "Lokomotywa' ' 2006. z o. nr 13.. Produkty eksportowane są również do krajów Europy Wschodniej. z o. Warszawa MRÓZ S.. Lniano ZRW Józef Bartos ZPCh.. Borek Wielkopolski ZM NOWAK Sp.o. Ranking ciągnie dalej . wojskiem oraz innymi jednostkami budżetowymi. Trzykrotnie w latach 2002-2004 otrzymała certyfikat „Solidna Firma.. z o. zo.A. Okrzesik. Sp. roku NAZWA FIRMY ZPM JBB Import-Eksport.A.24.A. (-) Zródło:J. Sosnowiec GRUPA ANIMEX Sp. W 2000 roku Agro-Handel zajął 8 miejsce w eksporcie mięsa.A. Zakład prowadzi aktywny program współpracy z dostawcami żywca w celu poprawy jego jakości oraz stabilności dostaw. z o.. Pieszków ZM MAZURY w Ełku Sp.. z o. Trzebnica ZM VIOLASp. Przechlewo GK PPMiD MAT S. Pilica GRUPA DUDA. Dzięki stałej współpracy z dostawcami Zakład może zwiększać jakość swoich produktów i umacniać pozycję rynkową.o.o. sklepami.A.. Rybno MARID Sp. Gdańsk PW KIER ZM Jastrzębie.o. Radom 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ZPM JAFSp.J. Kosów Lacki ZPM Józef Malinowski. Handluje z 532 jednostkami przetwórstwa mięsnego. ZM ZAKRZEWSCY Sp. J. z hurtowniami. z o.o. W V edycji rankingu zakładów mięsnych tygodnika BOSS firma zajęła 7 miejsce a w VI edycji w/w tygodnika zajęła 10 miejsce. Mościszki ZM SKIBA. Morfiny ZM SALUS Sp.Firma Agro-Handel działa na terenie całej Polski.. W rankingu zakładów mięsnych (tabela 6) sporządzonym przez dwutygodnik AGRO-TRENDY firma Agro-Handel utrzymuje się w ścisłej czołówce najlepszych firm tej branży. Biskupiec PRIME FOOD Sp. Grudziądz PUNKTY 123 115 97 89 86 83 81 81 80 78 76 73 70 68 65 59 54 47 43 43 41 40 (-) (1) (3) (12) 4 5 6 7 (-) (5) (6) (-) (8) (19) (-) (15) (14) (15) (14) (-) (22) (16) (2) (13) ZM MEAT-ŁUKÓW S... Bojanowo TARCZYŃSKI S.... Drzycim AGRO-HANDEL Sp.o. Łyse PKM DUDA S. . k. z o.

Rozchód zasobów majątkowych musi być uzupełniony odpowiednim przychodem. Ryzyko inwestycyjne występujące przy 68 W. głównie zapasy. powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Nakłady na inwestycje ponoszone są w momencie rozpoczęcia ich realizacji lub nawet przed i nie ma nigdy pewności. Istota i funkcje aktywów trwałych i obrotowych powodują.3. Analiza sprawozdań finansowych 3. to te zasoby majątkowe. Obejmują one majątek trwały. s. Czas przebywania poszczególnych zasobów aktywów obrotowych jest uzależniony od charakteru procesu produkcyjnego. zbadanie wielkości i zmian zasobów majątku w czasie. to jest długotrwałe finansowe lokaty pieniężne i rzeczowe. aktywa obrotowe uczestniczą w nim w sposób bezpośredni. nad którymi jednostka sprawuje kontrolę. z tego też względu uważa się je za mało elastyczne i obciążone są dużym ryzykiem. czy nastąpi ich pełny zwrot z bieżących wpływów działalności gospodarczej. której głównym celem jest68: • • • dokonanie klasyfikacji i ustalenie najważniejszych cech posiadanego majątku. Wchodzą one do procesu gospodarczego i tam też podlegają stałym przemianom oraz wymianom. co stwarza możliwość ciągłego dostosowywania wielkości tych składników do stopnia wykorzystywanych zdolności produkcyjnych. rozpatrzenie struktury zasobów majątkowych przedsiębiorstwa. Aktywa trwałe zaangażowane są w przedsiębiorstwie przez okres powyżej 1 roku. to kontrolowane przez jednostkę aktywa o wiarygodnie określonej wartości. które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Analiza sytuacji majątkowej w oparciu o aktywa bilansu Zasoby majątkowe. które spełniają pośrednią rolę w procesie osiągania gotówki.1. należności a także środki pieniężne. i które służą jej do osiągania korzyści w formie dopływu gotówki lub jej ekwiwalentów oraz zabezpieczenia pretensji wierzycieli. wyposażenie oraz prawa i majątek obrotowy. przynosząc nadwyżkę środków pieniężnych. terminowości regulowania rozrachunków itd. Z reguły czas ten jest względnie krótki. W przeciwieństwie do aktywów trwałych. Gabrusewicz op. a zwłaszcza środki trwałe.cit. że niezwykle ważna jest analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa. Aktywa. Ich rola w procesie osiągania gotówki nie jest jednakowa.64 64 .

jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym. Analizę wielkości i dynamiki majątku rozpatrujemy na podstawie danych liczbowych w wielkościach bezwzględnych i wskaźników relatywnych (dynamiki i tempa zmian). dużą wartość poznawczą mają indeksy dynamiki. powiększanie zdolności produkcyjnych. Wielkość tych indeksów powyżej 100% oznacza rozwój przedsiębiorstwa. tj. Wskaźniki struktury wyrażają stosunek procentowy poszczególnych grup zasobów aktywów do ich łącznej wartości. a ponadto w zależności od jego struktury znacznie zróżnicowane. Wskaźniki struktury wykorzystywane w ogólnej analizie majątku wyrażają się następującymi formami: wskaźnik udziału majątku trwałego wskaźnik udziału majątku obrotowego = = majątek trwały x 100 majątek całkowity majątek obrotowy x 100 majątek całkowity 65 . pożądanej proporcji różnego typu aktywów. Wzajemna relacja między aktywami trwałymi a aktywami obrotowymi. a głównie stosunku aktywów trwałych i aktywów obrotowych.wymaga ustalenia i utrzymywania optymalnej ich struktury. Zarządzanie aktywami . Im więcej środków ulokowanych jest w aktywach obrotowych (płynnych).angażowaniu aktywów obrotowych jest o wiele mniejsze niż w przypadku zastosowania aktywów trwałych. stanowi wielkość zróżnicowaną. Dla analizy zmian. natomiast wielkość poniżej 100%. tym są one łatwiejsze do zaangażowania w działalności gospodarczej i w ten sposób przedsiębiorstwo posiada większą płynność majątkowo bilansową.z punktu widzenia osiągania wyznaczonych celów gospodarczych .bilansową. wskazuje na zawężanie działalności oraz ograniczanie posiadanych zdolności produkcyjnych. Strukturę majątku w dużej mierze kształtuje charakter przedsiębiorstwa. Do podstawowych wskaźników dynamiki wykorzystywanych w analizie majątku zalicza się: wskaźnik dynamiki majątku całkowitego wskaźnik dynamiki majątku trwałego wskaźnik dynamiki majątku obrotowego = = = ma atek i ff0M^ rozpatrywanego okresu x 100 majątek całkowity poprzedniego okresu majątek tmały rozpatrywanego okresu x 100 majątek trwały poprzedniego okresu ma tek ^ obrotów rozpatrywanego okresu x 100 majątek obrotowy poprzedniego okresu Istotnym uzupełnieniem w ocenie wstępnej miar dynamiki jest analiza struktury. która zależy od rodzaju przedsiębiorstwa. Wymieniona relacja ilustruje płynność majątkową .

względnie też pojawienie się na rynku substytutów . o Wskaźnik poziomie unieruchomienia majątku w postaci przedstawionej powyżej. Kiedy wartość wskaźnika unieruchomienia majątku jest mniejsza niż 1. W przypadku obniżenia zapotrzebowania odbiorców na wytwarzane produkty lub odprzedawane towary. wówczas jest to symptom większych możliwości przedsiębiorstwa w przeprowadzaniu zmian. jest oznaką pogarszania się elastyczności przedsiębiorstwa. Korzystna sytuacja występuje wówczas. wówczas wzrost udziału środków trwałych w całkowitym majątku może świadczyć o rosnącym stopniu mechanizacji produkcji i postępie technicznym.istnieje duże prawdopodobieństwo obniżenia rentowności. s. Każdy wzrost tego wskaźnika w czasie. W przedsiębiorstwach produkcyjnych majątek obsługujący działalność podstawową. wysokich kosztów stałych i małej elastyczności przedsiębiorstwa. stanowi w gospodarce rynkowej podstawę do wstępnej oceny elastyczności firmy oraz stopnia ryzyka. stanowi syntetyczną miarę elastyczności przedsiębiorstwa. wskaźnika przekraczającym 1. które przedstawia poniższa tabela: 69 M. co ma istotne znaczenie dla wierzycieli przedsiębiorstwa stopnia oraz banków finansujących Wielkość działalność tego firmy. powinien być większy od majątku finansowego69. Dokonanie analizy sytuacji majątkowej firmy Agro-Handel Sp. a nawet powstanie strat. gdy relacja pomiędzy nimi jest wyższa od 1. z o. 80-82. a majątkiem finansowym (należności i środki pieniężne). Wśród wskaźników relacji najszersze zastosowanie mają wskaźniki: wskaźnik unieruchomienia majątku = mąąe rway majątek obrotowy wskaźnik produkcyjności majątku = majątek rzeczowy majątek finansowy Ocena relacji. które są relacjami jednych pozycji aktywów do innych pozycji aktywów.W badaniach sytuacji majątkowej wskaźniki syntetycznej struktury majątku uzupełniane są o wskaźniki.o. które charakteryzują proporcje między aktywami trwałymi oraz aktywami obrotowymi. wprowadzających nowoczesną technikę i technologię. wiąże się z wykorzystaniem danych. ukazuje relacje między majątkiem rzeczowym (środki trwałe i zapasy). informuje o znacznym stopniu unieruchomienia majątku. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Nie dotyczy to przedsiębiorstw przemysłowych. a spadek świadczy o poprawie jego sytuacji w omawianej dziedzinie. Natomiast wskaźnik produkcyjności. 66 . PWE. narastającej konkurencji . Warszawa 2006. Jarzębowska.

31 7 195 752.27% 107.50%).50 % 113.83 104 004. 67 .59 % 120.00 30 000. w którym wskaźnik dynamiki majątku całkowitego wyniósł zaledwie 106.Należności długoterminowe IV. że stosunkowo niekorzystnie kształtowały się roczne zmiany majątku w roku 2004.78 0.29 8 796 435.71 1 249 311.Aktywa trwałe 1.lapasy II.42 % 88.78 7 585 104.00 0.05 1 068 370.16 13 098 068.00 30 000. Wartości niematerialne i prawne II. które wynoszą: Tabela 8: Łańcuchowe wskaźniki dynamiki majątku firmy Agro-Handel Sp. Inwestycje długoterminowe V. z o.00 31681. w przeciwieństwie do majątku obrotowego.44 98 594.49 % 111. Na podstawie danych zawartych w tabeli 7 dokonano obliczeń łańcuchowych wskaźników dynamiki majątku badanej jednostki gospodarczej.76 3 151 655.87 11 967353.79 1 170 552. z o. z o.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 135497.12 93 351.11 1 191 643.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2003 96 149. Inwestycje krótkoterminowe IV.00 118 990.02 0.01 21 380. Należy zauważyć.11 990 981.76 B. iż majtek trwały spółki przez kolejne trzy lata charakteryzował się stałym wzrostem.44 9 798 718.36 23178120.41 116 564.37 zł w porównaniu do roku poprzedniego.92% 163.94 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.34 30 988.60 zł. w latach 2002 .o.o. iż przyrost majątku całkowitego w badanym okresie wyniósł 7 794 358. na co zasadniczy wpływ miał przyrost majątku trwałego.39% 100. Analizując zmiany bezwzględne majątku całkowitego i jego podstawowych grupach majątkowych można zauważyć. w latach 2002-2005 2002 A.o.43 18 458 356.04 11 765 755.65 11909667.00 98 604.Rzeczowe aktywa trwale III.36 0. Z obliczonych łańcuchowych wskaźników dynamiki wynika.07 Aktywa razem 21 766 071.Należności krótkoterminowe III.00 % 106.84 2004 13330676.13 2005 14 343 047.49 % przy jednoczesnym również niskim wskaźniku dynamiki majątku obrotowego (100.75 8 238 820.25 zł. którego wartość wzrosła o 7 020 188.79 818 830.94 % Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.61 26 252 714.00 30 000.00 75 449.29 65 425. który w roku 2003 był mniejszy o 1 336 779.Aktywa obrotowe l.91 7322 858. z o.01 7470 895.2005 WYSZCZEGÓLNIENIE WSKAŹNIKI DYNAMIKI 2003 wskaźnik dynamiki majątku całkowitego wskaźnik dynamiki majątku trwałego wskaźnik dynamiki majątku obrotowego (2002 = 100) 2004 (2003 = 100) 2005 (2004 = 100) 117.Tabela 7: Kształtowanie się aktywów w firmie Agro-Handel Sp.05 14 130 704.11 691 198.o.42 9 847444.71 0.

15) jednak jest on cały czas na wyższym poziomie.o.35. z o.3 5 1.o. z o. z o. z o. w latach 2002 . kiedy to majątek spółki był zdominowany majątkiem trwałym następuje równoważenie udziałów podstawowych grup majątkowych.53 1. Z wykresu 7 i tabeli 9 wynika. W ostatnim analizowanym okresie wskaźnik charakteryzował tendencją spadkową (zmniejszenie o 0.66 do 1. czyli poziom uznawany za korzystny. Taka tendencja to efekt zmian dostosowujących technologię 68 .66 0.83 WSKAŹNIKI RELACJI 2003 2004 1. których wielkość w pierwszych trzech latach badanego okresu wzrosła z poziomu 0.2005 ■ / 2002 2003 2004 2005 □ MAJĄTEK TRWAŁY □ MAJĄTEK OBROTOWY Źródło: Opracowanie własne na podstawie bilansu firmy Agro-Handel Sp.5 2005 1.22 1.20 1. Spadek udziału aktywów obrotowych w aktywach całkowitych wiąże się z spadkiem elastyczności. Natomiast wskaźniki relacji majątku spółki Agro-Handel zawarte są w tabeli 9.Wskaźniki ogólnej struktury majątku przedstawia poniższy wykres: Wykres 7: Kształtowanie się wskaźników udziału majątku trwałego i obrotowego w majątku całkowitym firmy Agro-Handel Sp. Tabela 9: Wskaźniki relacji majątku firmy Agro-Handel Sp.46 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.2005 WYSZCZEGÓLNIENIE wskaźnik unieruchomienia majątku wskaźnik produkcyjności majątku 2002 0. niż 1. Wraz ze wzrostem udziału trwałych składników majątku w majątku całkowitym badanej spółki.o.o. zwiększa się ryzyko inwestycyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. iż systematycznie od początku badanego okresu. Potwierdzają to również obliczone wskaźniki relacji majątku trwałego do majątku obrotowego. w latach 2002 .

iż w latach 2002 .35 45.42 182.00 100.14 545.19%.23 Majątek całkowity 100.38 375.98 35. o o l100.00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.85 4.93 Majątek trwały .00 238.361 53. Z kolei od drugiego roku objętego badaniem korzystnie kształtuje się relacja majątku obsługującego działalność podstawową do majątku finansowego.00 0.zapasy .43 42.66 142.54 252.56%.długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.68% wartości niematerialne i prawne.47 34.inwestycje krótkoterminowe .00 100.51 158. Szczegółowa struktura i dynamika zmian trwałego i obrotowego majątku spółki oraz ich poszczególnych składników przedstawia się następująco: Tabela 10: Kształtowanie się struktury i dynamiki majątku firmy Agro-Handel Sp.51 0.rzeczowe aktywa trwałe . Wartość majątku obrotowego uległa zwiększeniu jedynie o 6.05.53 1.00 0.69 0.24 88.00 0.83\ 146. Do wzrostu majątku całkowitego głównie przyczynił się wzrost majątku trwałego.2005 nastąpił wzrost całości majątku o 42.56 65.pozwala stwierdzić.wartości niematerialne i prawne .46 do 1.94 117.inwestycje długoterminowe .27 461.95 84.96 163. jakie firma Agro-Handel wprowadziła do 01.03 100.55 3.45 56.70 109. o 96.59% długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.14 0.2004.33 5.12 STRUKTURA (%) 2003 2004 54.13 0.97 182.32 144.87 0.00 2005 --100 DYNAMIKA (%) 2002= 2003 2005 2004 54. Największą dynamiką zmian wśród składników majątku obrotowego charakteryzują się rozliczenia krótkoterminowe. z o.00 111. natomiast wartość pozostałych zwiększyła się odpowiednio o: 42.38% rzeczowe aktywa trwałe oraz o 275.17 60.o.57 142.02 5.54 co dla przedsiębiorstw produkcyjnych wskazuje na korzystną sytuację.44 54.45\ 4.87%.68 196. których wartość wzrosła o 445. Wielkość wskaźnika produkcyjności w tym okresie mieści się w przedziale od 1.77 0. czyli do dnia akcesji do struktur europejskich.49 2.00 100.00%.produkcji żywności do standardów Unii Europejskiej.należności krótkoterminowe .55 0.krótkoterminowe rozliczenia 45.01\ 0.54 86.należności długoterminowe .06 0.46\ 12.przeprowadzona na podstawie obliczonych odchyleń i wskaźników dynamiki .15 88.o o \ o .6Ą 163.79 47.43 93.98 0.92 Majątek obrotowy .98 0.37 28.59 106. Wśród składników majątku trwałego jedynie inwestycje długoterminowe zmniejszyły 100. którego wartość wzrosła o 95.00 311. przy czym wartość 69 . z o.14 57.46\ o .o.44f 64.04 195. w latach 2002-2005 WYSZCZEGÓLNIENIE 2002 39.16 0.51 0.23 79.19 125.23%.66 6. Pogłębiona analiza dynamiki aktywów .35 38.

3. cit. pomniejszonym o szeroko rozumiane zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. s.zapasów wzrosła o 9. POŻYCZKI) KRYTERIUM: ZRODEŁ POCHODZENIA ZEWNĘTRZNE WŁASNE (KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI. które równe są aktywom jednostki. Analiza sytuacji kapitałowej na podstawie pasywów bilansu Klasyfikację kapitałów jednostki według najczęściej stosowanych kryteriów podziału i ich rodzaje przedstawia poniższy schemat: Schemat 7: Klasyfikacja kapitałów podmiotów gospodarczych KRYTERIUM: WŁASNOŚCI KAPITAŁY WŁASNE KAPITAŁY POZOSTAŁE KAPITAŁY PODSTAWOWE KAPITAŁY OBCE KREDYTY. POŻYCI ZOBOWIĄZANIA KRYTERIUM: TERMINOWOŚCI DŁUGOTERMINOWE WŁASNE (PODSTAWOWE.85%. o 19. WEWNĘTRZNE WŁASNE Źródło: Opracowano na podstawie W.83% tj. iż wzrost udziału majątku trwałym wiązał się ze wzrostem udziału rzeczowego majątku trwałego z 38.07% oraz jednoczesnym wzroście środków pieniężnych o 152. OBCE (KREDYTY.2. ZOBOWIĄZANIA. Gabrusewicz op. Tak zdefiniowany kapitał własny obejmuje kapitał (fundusz) podstawowy. który jest 70 .98% do 53. Kapitał własny definiowany jest przez aktywa netto. 107.56%.46.66% do 28.111.20%.% tj. 103. o 14.27%. Analizując zmiany w strukturze zachodzące w majątku firmy Agro-Handel należy zauważyć. OBCE (KREDYTY INWESTYCYJNI KRÓTKOTERMINOWE 'ŁASNE (ZYSKNA DYWIDENDA REZERWl BCE (ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE. Natomiast spadek udziału majątku obrotowego w strukturze aktywów wynika głównie ze spadku udziału należności krótkoterminowych z 47. należności krótkoterminowych spadła o 15.

zwłaszcza kapitał podstawowy.korygowany in minus o należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz udział (akcje) własne. obejmujące zobowiązania handlowe (wobec dostawców). 71 Ujmuje to poniższa reguła : KAPITA STAŁY = KAPITAŁY W ŁASNE + ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Ł Na zobowiązania krótkoterminowe. s. podatków.. na które składają się: zobowiązania wobec kredytodawców i pożyczkodawców z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz płatności odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych przypadające na dany rok. W.do relacji zachodzących pomiędzy własnymi i obcymi źródłami finansowania zasobów. obligacje i inne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwo. zysk (stratę) netto oraz nieaktywną pozycję korygującą odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Kapitał własny. Poniższa formuła przedstawia kapitały własne w ujęciu rachunkowym: K APITA W ŁASNE = AK TYW A . Struktura finansowa wynikająca z pasywów bilansu daje obraz podstawy finansowej. pozostałe kapitały rezerwowe. zobowiązania z tytułu płac. Łącznie z kapitałem własnym zobowiązania długoterminowe stanowią tzw. kapitał zapasowy. T. cit. ceł. 107. spełniając równocześnie funkcję 70 gwarancyjną wobec wierzycieli . cit. ubezpieczeń społecznych. Pomiędzy tymi 71 . na której jest oparta działalność przedsiębiorstwa. Dlatego też punktem wyjścia przy porównawczej analizie pasywów jest wstępna ocena ich struktury i ustosunkowanie się . a także zobowiązania bieżące. Dokonując wstępnego przeglądu struktury kapitałów trzeba brać pod uwagę czas użytkowania kapitałów obcych i odrębnie rozpatrywać: • kapitały długoterminowe (zobowiązania i kredyty długoterminowe).w warunkach danego przedsiębiorstwa . Waśniewski op. kapitał z aktualizacji wyceny. kredyty. a więc płatności o terminie nieprzekraczającym jednego roku. Zobowiązania długoterminowe obejmują długoterminowe pożyczki. zysk (stratę) z lat ubiegłych. 290. Termin ich płatności jest dłuższy niż jeden rok. stanowi najbardziej stabilne źródło finansowania. który powinien zapewnić pokrycie przynajmniej elementów majątku trwałego (wykazującego najniższa płynność). Gabrusewicz op. s. kapitał stały przedsiębiorstwa.ZO BO W IĄZAN IA I REZERW Y NA ZO BO W IĄZAN IA ŁY Dążenie do poprawy stopy zwrotu kapitału własnego powoduje angażowanie w działalność gospodarczą kapitałów obcych. • kapitały krótkookresowe (zobowiązania i kredyty krótkoterminowe).

72 . nagłe zmniejszenie kapitałów własnych w stosunku do obcych źródeł finansowania. s. gdyż nieprzemyślane. Informuje o skali zaangażowania obcych źródeł finansowania w stosunku do kapitałów własnych. Stąd też stosunek między kapitałem zakładowym a rezerwami ulega często znacznej zmianie. Poziom sfinansowania składników kapitałami własnymi i obcymi określają wskaźniki struktury własnościowej i relacji kapitałów własnych i obcych wyrażających się następującymi formułami: wskaźnik udziału kapitałów własnych wskaźnik udziału kapitałów obcych wskaźnik relacji kapitałów obcych do kapitałów własnych wskaźnik relacji kapitałów własnych do kapitałów obcych kapitały własne x 100 kapitały całkowite kapitały obce x 100 kapitały całkowite kapitały obce kapitały własne kapitał własny kapitał obcy Wskaźnik udziału kapitałów własnych w kapitale całkowitym wyraża stopień samofinansowania przedsiębiorstwa. Relacja między nimi zależy od charakteru przedsiębiorstwa i od czynników zewnętrznych.ma miejsce systematyczne tworzenie rezerw z zysku. 35. ocenę dynamiki poszczególnych składników kapitału. T.oprócz stałego wypłacania dywidend od kapitału zakładowego .. cit. Istotna jest również wewnętrzna struktura obu grup kapitałów. Nierzadkie są 72 73 M. 121. op. Natomiast wskaźniki relacji są uzupełnieniem wskaźników struktury. Rozpatrzenie jej informuje o wartości kapitału własnego i zagrożeniach wynikających z zaangażowania kapitału obcego . przy których płaci się często wysokie odsetki. s. Analiza sytuacji majątkowej obejmuje: • • • ocenę struktury kapitałów. W dobrze funkcjonujących przedsiębiorstwach . Dudycz. cit. wskazując na wzrost stopnia samofinansowania. może spowodować trudności płatnicze i wywołać niebezpieczeństwo niewypłacalności . Bardzo istotną kwestią wstępnej oceny pasywów jest zbadanie wewnętrznej struktury kapitałów własnych. Pierwszy wskaźnik relacji określany jest wskaźnikiem przekładni kapitałowej. Drugi wskaźnik relacji jest miarą samofinansowania przedsiębiorstwa. Wskaźnik udziału kapitałów obcych informuje o rozmiarach zadłużenia przedsiębiorstwa. ocenę struktury kapitałowo-majątkowej.wielkościami powinna występować właściwa dla danego przedsiębiorstwa proporcja. Jarzębowska op. co oznacza szybsze zwiększenie rezerw kapitałowych niż kapitału zakładowego.

Metoda praktyczna. Wyznaczenie pojemności zadłużeniowej spółki.... . . 30 73 . należy porównać dynamikę poszczególnych grup kapitałów względem siebie. _ zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 100 kapitały obce Do oceny struktury kapitału pod względem wskaźników opisanych wzorami: wskaźnik udziału kapitałów długoterminowych wskaźnik udziału kapitałów krótkoterminowych wskaźnik relacji kapitałów długoterminowych do krótkoterminowych terminowości korzysta się ze kapitały długoterminowe x 100 kapitały całkowite kapitały krótkoterminowe x 100 kapitały całkowite kapitały długoterminowe kapitały krótkoterminowe Dokonując oceny zmiany kapitałów w czasie. . . Wskaźnik dynamiki kapitałów całkowitych obliczany następująco: wskaźnik dynamiki kapitałów całkowitych = kapitały całkowite w rozpatrywanym okresie x 100 kapitały całkowite w poprzednim okresie kapitały własne w rozpatrywanym okresie x 100 kapitały własne w poprzednim okresie kapitały obce w rozpatrywanym okresie x 100 kapitały obce w poprzednim okresie kapitały długoterminowe w rozpatrywanym okresie x 100 kapitały długoterminowe w poprzednim okresie kapitały krótkoterminowe w rozpatrywanym okresie x 100 kapitały krótkoterminowe obce w poprzednim okresie wskaźnik dynamiki kapitałów własnych wskaźnik dynamiki kapitałów obcych wskaźnik dynamiki kapitałów długoterminowych wskaźnik dynamiki kapitałów krótkoterminowych J. „Przegląd Organizacji". nr 9. w których wielkość rezerw kapitałowych przekracza kilka razy wielkość kapitału zakładoweg 74 o ... . 2001. s. Gajdka... .wypadki. w odniesieniu do poszczególnych grup kapitałów.. Do oceny struktury kapitałów własnych i obcych służą wskaźniki: kapitał podstawowy x 100 kapitały własne kapitał zapasowy x 100 kapitały własne kapitał z aktualizacji wyceny x 100 kapitały własne kapitał rezerwowy x 100 kapitały własne wynik z lat ubiegłych x 100 kapitały własne wynik roku bieżącego x 100 kapitały własne zobowiązania długoterminowe x 100 kapitały obce zobowiązania bieżące x 100 kapitały obce kredyty krótkoterminowe x 100 kapitały obce .

Złota reguła bilansowa zakłada. Wskaźniki te pokazują też zmiany w strukturze kapitałów . s. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą. pożyczki. jest to pozytywny objaw. Wydawnictwo Ekspert.Wskaźnik dynamiki kapitałów całkowitych jest równy wskaźnikowi dynamiki majątku całkowitego.wzrasta udział kapitałów o większym wskaźniku dynamiki. czyli przez kapitał własny. a za taki uważa się majątek trwały.Gabrusewicz op. natomiast majątek obrotowy powinien znaleźć częściowe pokrycie w kapitale własnym (kapitał własny powinien stanowić pokrycie dla 30% wartości majątku obrotowego) i długoterminowym obcym oraz częściowo krótkoterminowym kapitale obcym. bony komercyjne) oraz zobowiązania bieżące. cit. Podstawowym źródłem jego finansowania są kapitały krótkoterminowe (krótkoterminowe kredyty bankowe. że majątek obciążony dużym ryzykiem. 120 Polityka bilansowa i analiza finansowa. tym samym: kapitał własny* długoterminowy obcy majątek trwały _ > ( n stopień pokrycia) W. K. Oddzielna niewystarczająca. Również za pozytywny objaw uważa się silniejszą dynamikę kapitałów długoterminowych od dynamiki kapitałów krótkoterminowych. Jeżeli dynamika kapitałów własnych jest silniejsza od dynamiki kapitałów obcych. Wrocław 2002. Jeżeli zobowiązania krótkoterminowe w pełni pokrywają majątek obrotowy wówczas zachowana jest złota reguła bilansowania w stosunku do obrotowych składników majątku przedsiębiorstwa76. 142 74 . Sawicki. red. że optymalny poziom sfinansowania majątku trwałego kapitałem własnym wynosi 70%) oraz w razie potrzeby długoterminowym kapitałem obcym. Majątek trwały należy finansować głównie kapitałem własnym (przyjmuje się. powinien być finansowany w sposób najbardziej bezpieczniejszy. co łączy się z finansowaniem majątku obrotowego. Dla utrzymania równowagi finansowej przedsiębiorstwa istotne jest również zachowanie bieżącej płynności. analiza by poszczególnych pozycji pasywów i aktywów jest wyczerpująco ocenić sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Rzeczywisty obraz stanu ekonomiczno-finansowego firmy można uzyskać dopiero na podstawie oceny wzajemnego związku między kapitałami (pasywami) a odpowiadającymi im środkami majątkowymi (aktywami) . s.

że przedsiębiorstwo może mieć trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań. Celem kapitału pracującego w przedsiębiorstwie jest minimalizacja ryzyka. W. to przedsiębiorstwo takie ma bardzo silne podstawy finansowe.majątkowej służą również następujące wskaźniki: wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym = = kapita własny x 100 ł mają tek trwały kapita stały x 100 ł mają tek trwały wskaźnik pokrycia kapitałami krótkoterminowymi majątku obrotowego kapita krótkoterminowy x 100 = ł majątek obrotowy wskaźnik zaangażowania kapitałów obcych = kapita obce x 100 ły mają tek obrotowy Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym informuje. 123. iż część środków obrotowych finansowana jest kapitałem stałym. cit. op.KAPITAŁY OBCE KRÓTKOTERMINOWE Ł 77 78 Ibidem. 143.oblicza się według poniższych formuł : • • podejście kapitałowe KAPITA OBROTOW Y NETTO = KAPITAŁ STAŁY . s.Do oceny struktury kapitałowo . to musi bezwzględnie finansować majątek trwały kapitałem długoterminowym. w jakiej części majątek trwały jest finansowany kapitałem własnym. ponieważ kapitały długoterminowe powinny przewyższać wartość majątku trwałego. Gabrusewicz. co zgodne jest ze złotą regułą finansową. należności) lub też wynikającego ze strat związanymi z tymi środkami (trudności zbytu produktów. to wartość wskaźnika jest mniejsza od 100%. Jest to. Stopień tego finansowania 77 określa wskaźnik pokrycia kapitałami krótkoterminowymi majątku obrotowego . Wartość tego wskaźnika powinna przekraczać 100%. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami długoterminowymi jest uzupełnieniem poprzedniego wskaźnika. Jeżeli majątek trwały nie jest pokryty kapitałami długoterminowymi.MAJĄTEK TRWAŁY Ł podejście majątkowe KAPITA OBROTOW Y NETTO = MAJĄTEK OBROTOWY . Oznacza to.w zależności od podejścia . więc pewnego rodzaju element bezpieczeństwa. s. Pozostałe środki obrotowe finansowane są kapitałami krótkoterminowymi (zobowiązaniami i kredytami). która finansuje środki obrotowe określana jest mianem kapitału obrotowego netto lub kapitału pracującego. Ta część kapitału stałego. Kapitał obrotowy netto 7R . 75 . kłopoty ze ściąganiem należności). wynikającego z unieruchomienia części środków obrotowych (zapasów. W praktyce jednak obserwuje się. O ile przedsiębiorstwo swojego majątku trwałego może nie mieć sfinansowanego kapitałem własnym. Jeżeli majątek trwały jest w całości finansowany kapitałami własnymi. ułatwiający zachowanie bieżącej płynności finansowej.

Jego wzrost oznacza zwiększenie długookresowych kapitałów w finansowaniu majątku obrotowego w przedsiębiorstwie.12 3 687 533.Kapitał (fundusz) podstawowy II.60 9 226.15 2003 4 540 809.79 9 226.00 3 221 688.Rezerwy na zobowiązania -długoterminowe -krótkoterminowe //.39 9 798 718.30 12 162 308.53 244 121.Kapitał (fundusz) zapasowy III.69 0.56 301 684.00 65 2769. którego wartość wzrosła o 4 198 047.12 1 874 759.00 5 015 020.53 zł. Spadek wartości wskaźnika oznacza wzrost finansowania majątku obrotowego kapitałem krótkoterminowym i jest to dla przedsiębiorstwa sytuacja niekorzystna. .36 23178120.11 78 097.42 0. w jakim stopniu kapitał pracujący finansuje majątek całkowity i majątek obrotowy.Kapitał (fundusz) własny I.Zysk (strata) netto B.Badając strukturę majątkowo-kapitałową.78 8 027.91 1 000 000.07 3 664.15 0.—r^: majątek całkowity kapitał obrotowy x 100 = ■ .05 1 400 000. = ■ .. .00 4 017200.65 1 400 000. iż w 2004 roku wspólnicy dokonali dopłaty do kapitału podstawowego w kwocie 400 000.o.00 zł.—r~h majątek obrotowy Wartość przedstawionych powyżej wskaźników informuje o tym. z o.34 0.00 805 400.9 2005 10 335 103.00 3 972. Tabela 11: Kształtowanie się wielkości pasywów w firmie Agro-Handel Sp.00 2 339260.42 7 186. t t u t t■ ■ a.0.91 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.90 0. w 4.00 3 664. w latach 2002-2005 2002 A..78 0.18 10 337251. z 0.40 11 909 667.07 899 865.31 21 766 071. Poniższa tabela zawiera dane wyjściowe do dokonania analizy sytuacji kapitałowej badanej zakładów mięsnych Agro-Handel Sp.73 1712832.94 26252714.34 1640.01 5 369 431. Analizując zmiany bezwzględne poszczególnych pozycji pasywów można zauważyć.86 Pasywa razem 18 458 356.78 2004 6 740 569. z o.77 70 070. Należy zauważyć.00 3 972.97 zł.Zobowiązania krótkoterminowe IV.52 1 000 000.75 9 132 173.74 9 847444. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny IV.00 5 003 448.79 244 121.Rozliczenia międzyokresowe -długoterminowe -krótkoterminowe 3 817 944.69 1761190.07 1 710 859.07 7 186. iż przyrost kapitałów własnych w rozpatrywanym okresie wyniósł 6 517 158..Zobowiązania i rezerwy I.25 10 617 599. L. .o.48 4 8358.45 301 684. poziom kapitału obrotowego wykorzystuje się do obliczenia następujących wskaźników: wskaźnik udziału kapitału obrotowego w finansowaniu majątku całkowitego r * JH » ■ .89 11 135 497.75 652 769.00 5 052 102.44 1640.Zobowiązania długoterminowe Ill. wskaźnik udziału kapitału obrotowego w finansowaniu majątku obrotowego L. W 2005 roku badanej spółce udało się 76 . na co największy wpływ miał przyrost kapitału zapasowego. Jest to sytuacja korzystna dla przedsiębiorstwa.

o.2005 ii n H 2002 2002 2003 2004 ■ KAPITAŁ WŁASNY □ KAPITAŁ OBCY 2005 Źródło: Opracowanie własne na podstawie bilansu firmy Agro-Handel Sp. iż udział kapitałów obcych w strukturze w ciągu badanego okresu spadł z poziomu 79.63%.o. w latach 2002 . z o.2005 zobowiązania i rezerwy kształtowały się na poziomie od 14 640 411.wypracować największy w całym badanym okresie zysk.32% do 60. z o. z o. W latach 2002 . tym samym badana spółka poprawia swą strukturę własnościową.51 zł.79 zł do 17 225 261. był on większy o 1 976 673. wyniósł on: 3 687 533.o. w latach 2002 .o.40 zł i w porównaniu do roku 2003 (najniższego zysku).45 zł. Struktura kapitałów badanego podmiotu gospodarczego obrazują poniższe wykresy: Wykres 8: Kształtowanie się wskaźników struktury kapitałów według kryterium własności firmy Agro-Handel Sp. z o. Analizując wykres 8 można zauważyć. Wykres 9: Kształtowanie się wskaźników struktury kapitałów według kryterium terminowości firmy Agro-Handel Sp. .2005 2005 2003 2004 ■ KAPITAŁ DŁUGOOKRESOWY □ KAPITAŁ KRÓTKOOKRESOWY Źródło: Opracowanie własne na podstawie bilansu firmy Agro-Handel Sp.

77

Z kolei - jak wynika z wykresu 9 - w latach 2002 - 2005 nastąpiła znacząca zmiana w strukturze kapitałowej, mianowicie do roku 2003 kapitał całkowity spółki zdominowany był przez kapitały krótkoterminowe (58% w 2002, 56% w 2003), natomiast po 2003 roku w kapitałach dominowały kapitały długoterminowe (52% w 2004, 65% w 2005). Tabela 12: Wskaźniki relacji kapitałów firmy Agro-Handel Sp. z o.o. w latach 2002 - 2005
\A/vc7rv7i=™i MiBKiiB WYSZCZEGOLN EN E KRYTERIUM WŁASNOŚCI: wskaźnik relacji kapitałów obcych do kapitałów własnych wskaźnik relacji kapitałów własnych do kapitałów obcych KRYTERIUM TERMINOWOŚCI: wskaźnik relacji kapitałów długoterminowych do kapitałów krótkoterminowych 0,74 0,79 1,10 1,86 3,83 0,26 3,79 0,26 2,44 0,41 1,54 0,65 WSKAŹNIKI RELACJI „„„„ «„„„ „nn. * 2002 2003 2004 nnr 2005

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. z o.o.

Również korzystnie kształtują się wskaźniki relacji kapitałów badanej spółki. Skala zaangażowania obcych źródeł finansowania, w stosunku do źródeł własnych, spadała z 3,83 w 2002 roku do 1,54 w 2005 tj. o 2,29. W dwóch ostatnich badanych okresach miara skali samofinansowania (wskaźnik relacji kapitałów własnych do kapitałów obcych) systematycznie wzrastała, jednak nadal na koniec badanego okresu wielkość utrzymała się na dość niskim poziomie - zaledwie 0,65. Świadczy to o tym, iż firma Agro-Handel jest podmiotem silnie uzależnionym od kapitałów obcych. Systematyczny wzrost wielkości wskaźnika relacji kapitałów długoterminowych do kapitałów krótkoterminowych świadczy o coraz większej roli długoterminowych źródeł finansowania aktywów spółki AgroHandel. Szczegółowa struktura oraz dynamika kapitałów własnych i obcych a także ich składników podstawowych prezentuje tabela 13.

78

Tabela 13: Kształtowanie się struktury i dynamiki kapitałów własnych i obcych firmy Agro-Handel Sp. z o.o. w latach 2002-2005
WYSZCZEGÓLNIENIE
2002

STRUKTURA (%)
2003 2004 2005

DYNAMIKA 2002= 2003 2004

■100 (%) 2005 270,70 140,00 621,24 80,92

Majątek trwały
- kapita (fundusz) podstawowy ł - kapita (fundusz) zapasowy ł - kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny ł - zysk (strata) netto

100,00
26,19 21,10 7,90 44,81

100,00
22,02 51,52 6,64 19,82

100,00
20,77 47,80 3,62 27,81

100,00
13,55% 48,41M 35,68\

118,93
100,00 290,45 52,60

176,55
140,00 400,01 80,92

2,36\ 100,00

109,58 215,54

Kapitał obcy
- rezerwy na zobowi ązania - zobowi ązania długoterminowe - zobowi ązania krótkoterminowe - rozliczenia mi ędzyokresowe

100,00
0,01 27,44 72,52 0,03

100,00
0,04 29,33 70,61 0,02

100,00
0,48 32,67 62,89 3,97

100,00
0,06\

117,66
438,11 125,76 114,55 92,26

112,28
4761,07 133,66 97,36

108,72
562,49 124,84 86,01

37,5/1
57,37\ 11,06\

16433,67 44338,47

Kapitał całkowity

117,92

125,57

142,23

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. z o.o.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 13 wynika, że w latach 2002 - 2005 dynamika kapitałów własnych spółki Agro-Handel wzrosła z poziomu 18,93% do 170,70% tj. o 151,77%, przy czym wśród jego składników największą dynamiką - aż 521,24% -wyróżniał się kapitał zapasowy. Z kolei dynamika kapitałów obcych spadła o 8,94% z poziomu 117,66% do 108,72%. Zobowiązania krótkoterminowe wykazywały tendencje spadkową, a ich dynamika spadła o 24,54%, co należy ocenić jako korzystne zjawisko. Od 2003 roku największy udział w strukturze kapitałów własnych ma kapitał zapasowy, który stanowi blisko 50,00%. Jednocześnie udział kapitału podstawowego w rozpatrywanym okresie systematycznie spada, i tak, w pierwszym okresie stanowił 26,19% kapitałów własnych, a w ostatnim roku jego udział wynosił już tylko 13,55%. Natomiast w strukturze kapitałów obcych obserwuje się dość korzystne zjawisko w ciągu czterech kolejnych lat, jakim jest wzrost udziału zobowiązań długoterminowych z poziomu 27,44% na 31,51%, przy jednoczesnym spadku udziału zobowiązań krótkoterminowych z 72,55% do 57,37% tj. o 15,55%. Łańcuchowe wskaźniki dynamiki kapitałów badanej spółki przedstawiają się następująco:

79

w całym okresie objętym badaniem kształtowały się stosunkowo korzystnie. iż w latach 2002 .o.66% 122.49 % 148.Tabela 14: Łańcuchowe wskaźniki dynamiki kapitałów firmy Agro-Handel Sp. Jak wynika z obliczeń przedstawionych w Tabeli 14. iż najsilniejszymi wskaźnikami dynamiki odznaczają się kapitały własne oraz kapitały długoterminowe.27 % 153.Złota reguła bilansa % -^ . Warto zauważyć.2005 140% 1. .o.o.2005 WSKAŹNIKI DYNAMIKI WYSZCZEGÓLNIENIE 2003 2004 2005 117. oznacza to. Wykres 9 obrazuje jak w spółce Agro-Handel przestrzegana była złota reguła bilansowa. Wykres 10: Złota reguła bilansowa badanej spółki w latach 2002 .2004 nie została zachowana złota reguła bilansowania przez firma.91 % 113. co roku wzrastał szybciej.kapitałową dopiero w 2005 roku.88 % 83.43 % 126. z o. z o.93% 117.84 % 140.50 % 114. iż ich poziom.23 % 90.33 % 96.01 % _________________________________________________________(2002 = 100) __________(2003 = 100) ____________(2004 = 100) wskaźnik dynamiki kapitałów całkowitych wskaźnik dynamiki kapitałów własnych wskaźnik dynamiki kapitałów obcych wskaźnik dynamiki kapitałów długoterminowych wskaźnik dynamiki kapitałów krótkoterminowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002 . Agro-Handel.92% 118. Z obliczeń przedstawionych na wykresie 10 wynika. Spółce udało się osiągnąć prawidłowa strukturę majątkowo .44 % 95.19 120%^ 1.80 100% 80% 60% 40% 20% 0% - ^ 0.54% 106.96 0.Złota zasada finansowania % Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.07 z^-**— 0. z o.38 2002 2003 2004 2005 -^ .72 0.

8 0 .

46 % RY MAJĄTKOWO-KAPITAŁOWEJ 2002 2003 2004 2005 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. Tabela 15: Kształtowanie się wartości wskaźników charakteryzujących sytuację struktury kapitałowo-majątkowej firmy Agro-Handel Sp.23 % 50.00 % 95.40 % 72. z o.06 % 107.2004 kapitał obrotowy spółki AgroHandel był ujemny. z o. w latach 2002-2005 WKAŹNIKI STRUKTl WYSZCZEGÓLNIENIE wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym wskaźnik pokrycia kapitałami krótkoterminowymi majątku obrotowego wskaźnik zaangażowania kapitałów obcych wskaźnik udziału kapitału obrotowego w finansowaniu majątku całkowitego wskaźnik udziału kapitału obrotowego w finansowaniu majątku obrotowego 52.16 % 175.o. gdyż może spowodować do utratę płynności finansowej. z o.65 % 3.o 81 .84 % 8.Kształtowanie się kapitału obrotowego netto badanej spółki w rozpatrywanym okresie przedstawiono na wykresie 11.60 % 37.14% 107. z o. zatem zmniejszyło się zagrożenie utraty płynności finansowej.31 % 166.o Powyższy wykres wskazuje. w latach 2002 -2005 KAPITAŁ OBROTOWY NETTO (podejście kapitałowe) KAPITAŁ OBROTOWY NETTO (podejście majątkowe) Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.o.91 % -24.92 % -5.48 % 2. Jest to sytuacja niekorzystna.27 % -12. Wykres 11: Kapitał obrotowy netto firmy Agro-Handel Sp. dlatego część majątku trwałego finansowana była kapitałami krótkoterminowymi. że w tych latach majątek trwały firmy przewyższał kapitał stały.16 % 124.94 % 80. Jednakże w ostatnim roku objętym badaniem poziom kapitału obrotowego netto jest najwyższy w całym okresie.08 % 133.79% -10.02 % 77.78% 4.84 % 112. ta zaś może doprowadzić do bankructwa. Oznacza to.56 % 90.38 % 131. iż w latach 2003 .

Jak wynika z przedstawionych w powyższej tabeli danych. Sierpińska. Na wynik finansowy może oddziaływać różny układ 79 M. przychody z operacji finansowych oraz odpowiadające tym rodzajom działalności koszty i straty. 33. Wędzki opt. D. 3.3. Operując wielkościami strumieniowymi. przychody ze sprzedaży towarów. s. który również w roku 2003 kształtował się na poziomie 175. Wstępna ocena księgowej wielkości wyniku finansowego Wielkość wyniku finansowego jest głównym czynnikiem rzutującym na poziom rentowności. Ze znaczącej roli. w 2003 roku zarówno wielkość wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym jak i kapitałem stałym były najniższym w całym analizowanym okresie i wynosiły odpowiednio: 37. a także podstawowym źródłem zasilania przedsiębiorstwa w kapitał własny oraz wypłat dywidend dla udziałowców. określa tempo zwrotu poniesionych w procesie gospodarczym nakładów oraz potencjalne korzyści właścicieli wniesionego do przedsiębiorstwa kapitału. rozbudowano system wagowy. Umożliwia również rozwój firmy i wzrost jej wartości. tworzy się potrzeb jego wielokierunkowej analizy .. Ponadto stanowi podstawę do rozliczeń finansowych z budżetem państwa w postaci podatku dochodowego. Przez kolejne lata obserwuje się spadek wartości tego wskaźnika. cit. Zakłady Mięsne Agro-Handel nie były w stanie sfinansować modernizacji budynków i zakupu nowych środków trwałych bez konieczności zadłużenia się (zaciągnięcia kredytów).16%. Dodatkowo pełni rolę miernika stopnia realizacji wyznaczonego celu gospodarczego. grupuje wszystkie przychody uzyskiwane ze sprzedaży dóbr i usług wytworzonych przez przedsiębiorstwo. iż spółka Agro-Handel sprawnie spłaca zaciągnięte wcześniej zobowiązania kredytowe.79% i był najwyższym w całym okresie objętym badaniem. jaka w tym czasie miała miejsce. W 2003 roku rozpoczęto rozbudowę hali uboju. Niski poziom wskaźników wynika z gruntownej modernizacji zakładu produkcyjnego. jaką spełnia wynik finansowy w działalności przedsiębiorstwa.94% i 80. Znajduje to odbicie w poziomie wielkości wskaźnika zaangażowania kapitałów obcych. a także wyposażono dział produkcji wędlin w nowe maszyny i urządzenia techniczne. co wskazuje na to. 82 . Rachunek wyników to główne źródło informacji o wielkości osiągniętego zysku lub poniesionych strat. zakupiono nową linie ubojową.

05 955386.39 1 874 757.26 zł. Tabela 16: Kształtowanie się rachunku wyników firmy Agro-Handel Sp.25 236 803.89 899 865. Wstępna analiza rachunku wyników obejmuje : • ustalenie i ocenę zmiany wielkości strumieni pieniężnych prezentujących przychody ze sprzedaży.52 1727 581. w jakim stopniu każdy z nich wpłynął na powstanie ostatecznej wielkości wyniku finansowego i czy jest ona prawidłowa z punktu widzenia ekonomicznej efektywności środków zaangażowanych w procesie produkcji.13 864 475.05 lysk(słrała) z działalności Podatek dochodowy 2 372 707.59 661847.52 zł i był większy od najniższego wyniku osiągniętego na tej działalności w badanym okresie o 3 878 313. 146.01 Koszty finansowe__________________________________229 378. cit.62 89998 011. 83 .29 893 739.04 1041205. Sawicki op.18 359 091.13 376 987.69 Wynik finansowy netto 1 710 859.czynników biorących udział w jego tworzeniu. Przekształcona do postaci analitycznej forma rachunku wyników stanowi dobrą podstawę do wstępnej oceny kształtowania się wyniku finansowego na różnych poziomach (Tabela 16).35 129 037.41 2 389 881.33 73 661368.o.23 lysk(strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 1 763 188.84 2 699 142.53 94 684149. Szczegółowa analiza poszczególnych czynników umożliwia określenie.88 1 341 634. red.26 807 825.78 1032 773.o. koszty i wynik finansowy i inne wielkości ekonomiczne w kolejnych latach badanego okresu. z o.49 154 615.02 84 489 391.41 261181. s.26 zł zysk wypracowanego w pierwszym roku analizowanego okresu nastąpił wzrost o 265. który w wartościach bezwzględnych wyraża się kwotą 2 922 950.35 2 066 583.17 zł.27 5 013 533.75 67 997 353. 80 Polityka bilansowa i analiza finansowa.78%.91 4 686 138.37 86 555 975.73 3 687 522. ____________________________w latach 2002 .07 72 853 543.31 75 803.13 lysk(słrała) z działalności operacyjnej Przychody f/nansowe 2 473 048. K. Najwyższy wyniki na działalności podstawowej spółka Agro-Handel osiągnęła w 2005 roku i wyniósł on: 4 686 138.77 4 728 728.02 515124.2005_____________________________ WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi Koszty działalności operacyjnej 2002 2003 2004 2005 69 760 541.99 441769.90 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunków wyników firmy Agro-Handel Sp. z o.96 627992. W porównaniu do 1 763 188.62 1 502 633. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą. • badanie relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi wielkościami ekonomicznymi rachunku wyników.68 74 286.70 67 726.

Bardzo pomocne w zakresie analizy rachunku wyników jest tzw. Analiza dynamiki umożliwia wymierne określenie wpływu podstawowych czynników na wzrost lub spadek wyniku finansowego netto. z o. istotne znaczenie ma tu porównanie wskaźników.50% 27. zestawienie analityczne. W tym celu dokonuje się porównawczej oceny wskaźników dynamiki poszczególnych jego składników. .88% -Sf)fi% ) -38.48 ' -7.o.89% IL -49. które w głównej mierze rzutują na poziom zysku netto.06% 89.77% 77 71 o/.Kształtowanie się wyników poszczególnych segmentów działalności firmy Agro-Handel w rozpatrywanym okresie obrazuje poniższy wykres: Wykres 12: Wielkość i zmiana wyników na poszczególnych obszary generowania wyniku finansowego firmy Agro-Handel Sp. Otrzymane w ten sposób odchylenia dodatnie i ujemne informują przejrzyście o zaistniałych przekształceniach poszczególnych elementów osiągniętego wyniku finansowego.74%l \ -16.T 20% 0% . Ocena struktury analitycznego rachunku wyników polega na ustaleniu udziału poszczególnych jego składników w ogólnej (stanowiącej 100%) wielkości przychodów ze sprzedaży.7? % '-28. l -17.o.77% 1127.09%l I ■ 33. w latach 2002-2005 140 % 120 % 100 % 103. które w formie dwóch tabel obrazuje strukturę oraz dynamikę przychodów i kosztów.69% % -' i 2002 2003 2005 tr ■i 2004 V Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunków wyników firmy Agro-Handel Sp. z o. Potwierdzenie rezultatów oceny wyniku finansowego przy wykorzystaniu wskaźników dynamiki można uzyskać przez równoległą analizę wskaźników struktury rachunku wyników.08°/ : wynik na działalności podstawowe] wynik na działalności operacyjnej : wynik na operacjach finansowych :■ : obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego I I 80% 60% 40% ' ~89.24%l 18.

84 .

61%.80% w 2003. 97.64 400.47%.30 157.90 1.14 52.05 4.52 406.24 56.14 45.36 265. stanowią analogicznie: 97.83 109.40 0.90%.75 103.76 0.53 1.01 0. z o.44 2.69 43.57%.00 100.95 2.htm 03.94 -561. 98.60 1.o.2007 85 .22 -0.24 0. Analiza dynamiki zysku po wyeliminowaniu wpływu zmiany cen przedstawia poniższy wykres: http://www.00 92.99 1.70 107.39 1.92 6. 92.30 0. Przedstawione w tabeli 17 wskaźniki dynamiki wyniku finansowego netto nie uwzględniają wpływu zmiany cen w badanym okresie.69%.16 202.96 60.92 109.stat. Analiza struktury rachunku wyników wykazuje.84 667.73 2. i 102. w latach 2002-2005 WYSZCZEGÓLNIENIE STRUKTURA (%) 2002 2004 2005 2003 DYNAMIKA 2001 '=100 (%) 2005 2003 2004 Przychody netto ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej Zyskfstrata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zyskfstrata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zyskfstrata) z działalności gospodarczej Podatek dochodowy Wynik finansowy netto 100.18 7.82 199.22 3.35 1.66 5.72 77.60 97.10 3.60 2.57 3.03 0.81%.30 3. że decydujący wpływ na wielkość przychodów netto ze sprzedaży mają przychody ze sprzedaży produktów.57 92.50% w 2004.75 52.12 0. z o.62 50.21 103. 95.08 0. kosztów i wyniku finansowego netto firmy Agro-Handel Sp.00 100.08 0.95 1.60 130.18 0. Natomiast koszty działalności operacyjnej.08 105.55 0.81 -0.39 98.17 0.00 100. ich wskaźnik udziału wynosił w kolejnych latach odpowiednio 92.gov.33 3.82 124.61 2.45%.57 135.39 168.10 2.69 97. 96.10% w 2005 roku81.55 199.11 97.54 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku wyników firmy Agro-Handel Sp.73 57.73 141.97 132.25 117.45 0.o.57 156.78 110.10 0.04 0.pl/dane spol-gosp/ceny handel uslugi/wskazniki inflacja/wsk c 50-05.89 105.32 1.32 215.58 -551. Wskaźniki inflacji (wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 100.40 2.05% ogólnej wielkości ze sprzedaży.01.54 66.Tabela 17: Kształtowanie się struktury i dynamiki przychodów.45 96.59 124.46 95.38 4. 103. 97.49 164.47 2.73 88.76 58..82 0.35 100.

z o.13 75 464 753.52 57.75 107.19% i kształtuje się na poziomie 202.49 124.70 893 739. z o.62 89 998 011.60 1 710 859.69 69 043 194. 35.02 84 489 391.46 85 642 683.05 661847.35 77.99 236 803. w latach 2002 .85 1 710 859. Wskaźniki dynamiki przychodów i kosztów poszczególnych segmentów działalności analizowanej spółki przedstawiono w tabeli 18.o. Tabela 18: Kształtowanie się poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów firmy Agro-Handel Sp.66 123.73 864 475.73% od poziomu z 2002 roku.33 73 661 368.89 92 026 300.83 110.04 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku wyników firmy Agro-Handel Sp.55 157.39 52.16 156.14 667.01 1041205.49 1727 581.85 87 517 441. w latach 2002-2005 i jego dynamika w cenach porównywalnych 250% -r i 200% — 150% — i wynik fiansowy netto w cenach bieżących ^^^ wynik finansowy netto w cenach porównywalnych —•— wskaźnik dynamiki w cenach porównywalnych 100% 52. z o. 892 723.24 74 564 888.37 86 555 975.o.24 66.59 124.08%. natomiast wartość wskaźnika dynamiki w cenach porównywalnych obniża się o 13.23 154 615.18%.32 133.28 132.96 67 997 353.25 199.57 135.29 229 378. Koszty działalności operacyjnej 86 .53 94 684 149.62 95 713 822. z o.54%.73% Pozostałe przychody operacyjne charakteryzowały się zmienną dynamiką.. 50% 0% 2002 2003 2004 2005 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku wyników firmy Agro-Handel Sp.18 515124.08 135.2005 WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody netto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe PRZYCHODY OGÓŁEM: Koszty działalności operacyjnej Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Podatek dochodowy KOSZTY OGÓŁEM DYNAMIKA 2002=100 2005 2003 2004 2005 69 760 541.75 105.92 164.35%.78 129 037.13 1032 773. z kolei przychody finansowe osiągały poziom niższy średnio o 43. 24.68 955 386. Jak widać na wykresie 13 oraz w tabeli 18 dynamika zysku w cenach bieżących w okresie czterech lat wynosiła 215.04 627 992.05 376 987.13 441769.89 3 461 848. Dynamika przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do roku wyjściowego wynosiła dla kolejnych lat odpowiednio: 5.59%.84 58.75 103.96 103.96 74 286.06 108.36 406.25 168.13 359 091.o.07 72 853 543.Wykres 13: Wyniku finansowego netto firmy Agro-Handel Sp.8.02 261181.o.31 75 803.69 106.80 124.41 67 726.29 WARTOŚĆ (zł) 2002 2003 2004 70 754 054.

45 76 218. w którym to różnica pomiędzy dynamika kosztów a przychodów działalności operacyjnej była niższa o 3.o.39 1 874 759.70 -5 740 816.81 1158 651.45 -1 377 944.93 -3 665103. w latach 2002 .00 -2 229 484.22 2 936 477. ustalenie źródeł jej pochodzenia i kierunków wykorzystania.22 1406 770.98 -1027 772.55 Przepływy pieniężne netto razem 486 340.40 Korekty razem -1807 898.55% w 2003 i o 0.38 -841 390. Informacje zawarte w rachunku przepływów pieniężnych pozwalają wyjaśnić zmiany występujące w aktywach bilansu jak i w sytuacji finansowej.12 -3 824 654.17% w 2004 a niżeli odpowiadające im przychody.92 -258 329.o. z o.29 111896.45 583 342.85 3 312 073.31 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności Przepływy środków pieniężnych Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności f inansowej 186 707. terminowości oraz stopnia pewności przyszłych przepływów pieniężnych. Rachunek przepływów pieniężnych wypełnia lukę w tworzeniu przez rachunkowość „wiernego obrazu" sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. uzyskuje się w tym rachunku również dynamiczną informację w ujęciu kasowym o wpływach i wydatkach firmy. Tabela 19 zawiera dane dotyczące przepływu strumieni środków pieniężnych badanej jednostki gospodarczej w czterech kolejnych latach Tabela 19: Kształtowanie się przepływu środków pieni netto z działalności netto firmy Agro-Handel Sp.2005 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2002 2003 2004 2005 Zysk (strata) netto 1710 859.49 1 999 055.06 132 684. 3. 87 .17 2 812 826.91 Przepływy pieniężne netto z działalności -97 038.74 3 687 533.235 686 589.06 -3 691 970.48 -3 588 2186 423. Tendencja ta odwróciła się w 2005 roku. Dane o przepływach pieniężnych mogą też zawierać użyteczne informacje do określania kwoty. w tym zwłaszcza w strukturze finansowania działalności gospodarczej oraz w płynności finansowej firmy.4. Obok statystycznej informacji o stanie i zmianach w zakresie zasobów i źródeł ich pochodzenia oraz dynamicznej informacji w ujęciu memoriałowym o przychodach i kosztach.wzrastały szybciej o 1.37%.97 -1028 098. Analiza pionowa i pozioma rachunku z przepływów środków pieniężnych Podstawowym celem sporządzania tego rachunku przepływów pieniężnych jest określenie: zdolności generowania gotówki i jej ekwiwalentów przez przedsiębiorstwo.96 4 211939.89 899 865.35 235 120.97 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunków wyników firmy Agro-Handel Sp.80 1613 065.00 1374 422.41 z działalności finansowej 1750 000.902 332 824.83 1061717.67 -172150. z o.59 -5 628 920.

Tabela 21: Wynik księgowy a środki pieniężne netto z działalności operacyjnej TRESC WYNIK FINANSOWY NETTO ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WARIANTY IV + + Źródło: Opracowanie własne. Porównując zysk netto i środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyróżnić można cztery warianty charakteryzujące sytuację finansową przedsiębiorstwa. Podstawę oceny stanowią tylko salda środków pieniężnych netto. Niedobór środków pieniężnych pokrywany był kredytami i pożyczkami oraz innymi wpływami finansowymi. Tabela 20: Rodzaje i kierunki przepływów pieniężnych KATEGORIA STRUMIENI OPERACYJNY INWESTYCYJN FINANSOWY KOLEJNE PRZYPADKI 1 VI VII VIII II III IV V + + + + - + + - + - - + + + - - + + - - Źródło: Opracowanie własne. bowiem wyróżnić osiem możliwych przypadków. Jest to sytuacja typowa dla przedsiębiorstw rozwijających się. Bardzo istotne jest tu określenie i ocena zdolności przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych z działalności podstawowej. Z punktu widzenia zdolności generowania środków 88 . co gotówka wypracowana z działalności operacyjnej (podstawowej). Trzy rodzaje strumieni oraz dwa kierunki przepływu (dodatni lub ujemny) pozwalają. Przedstawiona interpretacja zmian w stanie środków pieniężnych ma charakter ogólny.Rachunki przepływów pieniężnych sporządzane z podziałem na przepływy działalności operacyjnej. że zysk netto to nie to samo. pozwala spojrzeć szerzej na zmiany środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. pozyskiwanie z zewnątrz kapitałów własnych i obcych oraz kierunków ich wykorzystania. W metodzie pośredniej. dla której przedsiębiorstwo zostało powołane (samofinansowanie). uzyskiwane z poszczególnych rodzajów działalności. Zastosowanie dodatkowych obliczeń i ocen. Jak wynika z tabeli 19 w 2002 roku dwa ujemne strumienie: operacyjny i inwestycyjny są finansowane były źródłami zewnętrznymi. wykorzystywanej do zestawienia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wyraźnie widać. Natomiast w kolejnych latach dodatni strumień pochodzący z działalności operacyjnej nie był wystarczający dla pokrycia wydatków inwestycyjnych. inwestycyjnej i finansowej są pomocne w rozpoznaniu konkretnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

936. jakie kształtowały się w badanej jednostce należy oceniać pozytywnie. usług były wyższe od wydatków z działalności operacyjnej.23 zł i 5. (czyli analiza pionowa) pozwala ujawnić podstawowe źródła pochodzenia gotówki lub też kierunki ich wydatkowania. dla 2003: -5. gdyż informują o intensywnym rozwoju firmy.06 zł. Analiza struktury.29%. że środki pieniężne. 89 .pieniężnych od roku 2003 badane przedsiębiorstwo znajduje się w korzystnej sytuacji gdyż osiąga zysk netto i jednocześnie uzyskuje nadwyżkę środków pieniężnych z działalności operacyjnej.211.41 zł.691.970.477.628.22 zł.588.48 zł i dla 2005: -3. jedynie w roku 2002 Cash Flow operacyjne wykazywało niedobór w wysokości: 97. Oznacza to. Wykres 14 przedstawia przepływy netto z poszczególnych działalności badanej jednostki gospodarczej w rozpatrywanym okresie. Analiza dynamiki (analiza pozioma) umożliwia natomiast ocenę występujących tendencji zmian poszczególnych pozycji. Ujemne przepływy pieniężne netto dla działalności inwestycyjnej. Jak widać na poniższym wykresie w badanym okresie. 2.686.884. jakie spółka uzyskiwała od 2003 ze sprzedaży towarów.3 lzł. W ramach wstępnej analizy rachunku przepływu środków pieniężnych istotne jest też badanie struktury i dynamiki tych przepływów. Z kolei cash flow finansowe w całym badanym okresie charakteryzuje stała tendencja spadkowa.390. dla 2004: -3. natomiast w trzech kolejnych latach wynik na działalności operacyjnej przyjmował wartości dodatnie.939. Generowana nadwyżka gotówkowa w wyniku prowadzonej działalności finansowej w ciągu czterech lat spadła o 83.038.89 zł. które wynosiły odpowiednio: 4.589. wyrobów. Wynosiły one odpowiednio dla roku: 2002: -841.920.96 zł.

41 % -1. Głównym źródłem dodatnich wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej był zysk na działalności operacyjnej.92 % 17.08% 18. Tabela 22: Analiza pionowa gotówki netto z działalności operacyjnej firmy Agro-Handel Sp.13% 2.26 % 13.zysk na działalności operacyjnej .00% 100. która jest kosztem.80%.10% 32.zmiana sianu należności .92 % 68.Wykres 14: Kształtowanie się dynamiki poszczególnych rodzajów strumieni przepływów pieniężnych netto firmy Agro-Handel Sp.99%.o.2005.o. w latach 2002 .33 % 0.94 % 52.36% 22.2005 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunków wyników firmy Agro-Handel Sp. z o.00% 100. Wysokim udziałem w strukturze Cash Flow operacyjnym charakteryzuje się także amortyzacja.04% -8.80 % -5. 68.57% -2. z o. ale nie jest wydatkiem. które polegało na wyeliminowaniu pozycji nienależących do tej działalności.o.25 % 28.zmiana sianu zobowiązań króikoierminowych .00% 100.amortyzacja . całej nadwyżki operacyjnej w latach 2003 . Efekt tego przekształcenia przedstawia tabela 22. z o.64 % 28.50% -22. 70.02 % 0.zmiana sianu zapasów .85 % -0. z o.21 % 6. stanowiący kolejno: 22.zmiana sianu rozliczeń międzyokresowych PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2002 2003 2004 2005 -18.92%.43 % 37.76 % -22. w latach 2002 .2005 WYSZCZEGÓLNIENIE .99 % 70.o. ' DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA ■ DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Do celów analizy strukturalnej nadwyżki strumienia pieniężnego z działalności operacyjnej dane zawarte w części A rachunku zostały poddane przekształceniu.zmiana sianu rezerw . zatem nie pociąga za sobą żadnych przepływów 90 .00% Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku przepływów pieniężnych firmy Agro-Handel Sp.82% 100.

099. z o.38% '44.4)"%"" Yl'.646.2005 WYSZCZEGÓLNIENIE WPŁYWY: .6 0 % oo .43 % 100. z o.87% 5.inne wpływy finansowe WYDATKI: • • • • 2002 2003 2004 2005 100. 91 .00% -zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych___________________________________________ WYDATKI: 100.32 zł.wpływy netto z dopłat do kapitału .00% 100.o.00% 100.57% "i ""46.00 % 100.00% 100. Struktura gotówki netto z działalności inwestycyjnej firmy Agro-Handel Sp.kredyty i pożyczki .00 % DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku przepływów pieniężnych firmy Agro-Handel Sp.227o 13.79 "%> PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 100.00% 100.08% 80.00 % 100.00% 100.36% odseiid " 45. z o.nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych___________________________________________________ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 100.00% 100.00 %> 100. z o.2005 WYSZCZEGÓLNIENIE 2002 2003 2004 2005 WPŁYWY: 100.00 ~ "i6 0 .00% 100.72% 5.34% 86.47% spłaty kredytów i pożyczek 10.00% DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Źródło: Opracowanie własne na podstawie rachunku przepływów pieniężnych firmy Agro-Handel Sp.62% 19.o6 "% )4.68 zł) przy jednoczesnym spadku zobowiązań niezwiązanych z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami o 1.83% 14. Niższa wartość przepływów netto z działalności operacyjnej w 2004 roku wynika z niekorzystnej zmiany stanu należności (spadek o 653.00% 100.o.28% 30.00% 100.00 % 100.39 % 16.00 dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 43.00 % 100.00% .00 % 100.00 % 100.pieniężnych.10% wykup dłużnych papierów 7. Do analizy struktury przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej wykorzystano poniższą tabele: Tabela 23: Analiza struktury gotówki netto z działalności inwestycyjnej firmy Agro-Handel Sp.o.00 % 100.o.o. składa się wyłącznie z wpływów i wydatków związanych z nabyciem i zbyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. z o. Dlatego kwotę amortyzacji należy dodać do wyniku finansowego. W badanej spółce składniki gotówki netto z działalności finansowej przedstawione zostały w tabeli 24.78% 61. Tabela 24: Analiza struktury gotówki netto z działalności finansowej firmy Agro-Handel Sp.00 % 100. w latach 2002 .716.64% 2. w latach 2002 .

wykorzystywane dla oceny poszczególnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa. możliwości budowy wskaźników finansowych są bardzo duże. natomiast dopłaty do kapitału i inne wpływy tj. Po stronie wydatków z działalności finansowej przez cały badany okres znaczącą udział stanowiły odsetki oraz spłaty kredytów i pożyczek.08%.38%. Wskaźnikowa analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa stanowi rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych sprawozdań finansowych.5. oraz inne wpływy finansowe. Sytuacja nieco uległa zmianie w 2004 roku. a w konsekwencji stanowi podstawę do dokonania oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.44%. pozostały udział 13. 80. Poszczególne wskaźniki finansowe dotyczą określonego obszaru działalności firmy.2003 jedynym źródłem wpływów działalności finansowej były kredyty i pożyczki. W ostatnim badanym okresie sprawozdawczym inne wpływy finansowe stanowiły 86. Jednak nadal największy. lecz ich trafny dobór i umiejętna ocena.2005 na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczano kolejno 61.47% w ostatnim okresie objętym badaniem. Dzięki nim można zidentyfikować jej słabe i mocne strony. 44. dlatego w praktyce dla każdej z grup wyodrębnia się kilka wskaźników o znaczeniu podstawowym. z jakich się korzysta w badaniach analitycznych. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji finansowej firmy Od ponad wieku analiza wskaźnikowa jest głównym instrumentem interpretacji sprawozdań finansowych.43% ogółu wpływów na działalności finansowej. Z tego też względu dokonuje się wyboru wskaźników o podobnej treści ekonomicznej i grupuje w zestawy. O jakości analizy nie świadczy. Uwzględniając zakres danych.22% i 39. Udział dywidendy i innych wypłat na rzecz właścicieli spadł z poziomu 43.34% udział w strukturze wpływów miały kredyty i pożyczki. W latach 2003 . Nadmiar może rozmazywać obraz sytuacji finansowej firmy.83% w okresie początkowym do poziomu 5. wpływy z funduszu SAPARD oraz z dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych stanowiły odpowiednio: 14. bowiem duża liczba wskaźników.10% gotówki działalności finansowej. zmieniają się w miarę rozwoju analizy ekonomicznej jako dyscypliny naukowej i w miarę rozwoju analizy ekonomicznej jako dyscypliny naukowej i w miarę zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem.57% należał do kredytów i pożyczek. Rodzaj i liczba wskaźników.Z powyższych obliczeń wynika. bo 46. 3. że w latach 2002 . kiedy to oprócz wspomnianego źródła pojawiły się także wpływy netto z dopłat do kapitału zakładowego wspólników. zawartych w bilansie oraz w rachunku zysków i strat. Zbyt wysoka 92 .

lub zbyt niska wielkość wskaźników jest sygnałem o występowaniu określonych zjawisk i może być źródłem informacji o zagrożeniach i szansach działalności firmy. Należy jednak dodać, że podstawowe wskaźniki finansowe na ogół nie dostarczają pełnych informacji o przyczynach występowania zjawisk lub zdarzeń, by je poznać należy dokonać pogłębionej analizy wykorzystując bardziej szczegółowe wskaźniki. Treść wskaźników analitycznych, a przede wszystkim ich konstrukcja, ma duży wpływ na obiektywność, dokładność i kompletność wyników prac analitycznych. Analiza wskaźnikowa jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie firmy. Niemniej sposób podejścia do tego narzędzia musi być odpowiednio wyważony i uzupełniony innymi narzędziami analitycznymi gdyż analiza wskaźnikowa nie jest wolna od pewnych ograniczeń. Najważniejszym z nich jest fakt, że bazuje wyłącznie na przeszłości firmy, jednak wraz z analizą otoczenia może ona służyć do przewidywania warunków działania przedsiębiorstwa w przyszłości . Wszystkie wskaźniki wykorzystywane w analizie finansowej mogą być obliczane: • na podstawie danych wyrażających stan zjawiska na początku i końcu okresu sprawozdawczego - różnice pomiędzy tak obliczonymi wskaźnikami pokazują zmiany - jakie zaszły w badanym zjawisku, w wyniku podjętych w ciągu okresu sprawozdawczego decyzji gospodarczych, • na podstawie wielkości średnich, ustalanych np. w oparciu o sumę stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego dzieloną przez 2. Istnieje kilka sposobów podziału klasyfikacji wskaźników ekonomicznych. Jeden z możliwych sposobów ich podziału, jaki spotyka się w literaturze przedstawiono poniżej:

Schemat 8: Klasyfikacja wskaźników ekonomicznych
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
WEWNĘTRZNE OPERACYJNE X PŁYNNOŚCI ZEWNĘTRZNE i FINANSOWE

_n
EFEKTYWNOŚCI ELASTYCZNOŚCI

i

I

STRUKTURY KAPITAŁU

Źródło: L. Bednarski, T. Wiśniewski op. cit, s. 321.

; M. Sierpińska, T. Jachna op. cit. s. 78.

93

Według powyższej klasyfikacji wskaźniki dzielone są na wewnętrzne i czyli takie, które obliczane są na podstawie danych zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych firmy stanowiące ich interpretację. Wskaźniki zewnętrzne to takie, w których dane znajdujące się w liczniku bądź mianowniku pochodzą z materiałów źródłowych innych niż sprawozdania finansowe (np.: cena rynkowa akcji danej spółki). Wskaźniki te wykorzystywane są najczęściej przez inwestorów i potencjalnych inwestorów firmy. Wskaźniki wewnętrzne dzielone są następnie na dwie zasadnicze grupy: wskaźniki operacyjne (koncentrują się na operacjach spółki dotyczą, zatem strony aktywów) oraz finansowe (skupiają się na badaniu sposobu sfinansowania aktywów spółki). Wskaźniki operacyjne dzielone są następnie na wskaźniki rentowności, które charakteryzują efekty, jakie spółka uzyskuje z działań operacyjnych oraz wskaźniki efektywności (wydajności) określające obrót lub też charakteryzujące efektywność inwestycji. Wskaźniki finansowe dzielą się z kolei na wskaźniki płynności i struktury kapitału (zasilania). Pierwsze oceniają krótkoterminową pozycję finansową firmy, a w szczególności zdolność spółki do spłacania swoich zobowiązań w krótkim terminie. Wskaźniki struktury kapitału służące ocenie długoterminowej struktury kapitału, a przede wszystkim udział kapitału własnego
Ol

i obcego w finansowaniu firmy w długim okresie . Natomiast dokonując klasyfikacji wskaźników służących do oceny kondycji do oceny kondycji finansowej firmy można ująć w następujących grupach84: • • • wskaźniki rentowności (zyskowności) (profitability ratios), wskaźniki płynności (liąuidty ratios), wskaźniki sprawności działania (activity ratios), • • wskaźniki zadłużenia (debt ratios), uzupełniane dla niektórych przedsiębiorstw o wskaźniki rynku kapitałowego. Jak wynika z przedstawionych przykładów klasyfikacji wskaźników

ekonomicznych, podziały te są bardzo do siebie zbliżone. Nie budzi też wątpliwości zaliczanie poszczególnych wskaźników do danej grupy. Sprawa sporną może być tylko ich gradacja Ogólne zasady interpretacji wskaźników wskazują na konieczność zastosowania metody porównań, przy dokonywaniu oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Najczęściej przyjmowane kierunki porównań przedstawia schemat:

83 L. Bednarski, T. Wiśniewski op. cit, s. 323. 1 Ibidem, s. 324.

94

Schemat 9: Najczęściej przyjmowane kierunki porównań w analizie wskaźnikowej


- analiza zachodzących

KIERUNKI PORÓWNAŃ WSKAŹNIKÓW

CZAS

- analiza wyników

PLAN

O

w czasie zmian poszczególnych danych finansowych i wskaźników dotyczących tego samego

PRZESTRZEŃ
- porównanie danych finansowych przedsiębiorstwa z

odpowiadającymi im
danymi innych firm, przede wszystkim

uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo z danymi zawartymi w planach, kosztorysach, założeniach projektowych lub z przyjętą umownie

działających w tej
samej branży i przedsiębiorstw konkurencyjnych

wielkością optymalną

Źródło: L. Bednarski, op. cit, s. 20

Porównanie wskaźników w czasie pozwala wyznaczyć trendy kształtowania się określonych relacji finansowych i ocenić, czy tendencje zmian we wskaźnikach są korzystne dla firmy oraz jakie jest natężenie zmian w stosunku do lat ubiegłych. Pogorszenie wskaźników może być sygnałem występujących nieprawidłowości i świadczyć o podejmowaniu błędnych decyzji gospodarczych w badanym okresie . Porównania w przestrzeni wymagają publikowania danych o maksymalnej, minimalnej i przeciętnej wielkości wskaźników finansowych w danej branży. Porównania pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami pozwalają ocenić pozycje danej firmy na rynku. Takie porównania są niezbędne w sytuacji podejmowania decyzji o przyszłości przedsiębiorstwa, firma o najgorszej kondycji finansowej ma najmniejszą szansę przetrwania na rynku, ma ona, bowiem trudności w uzyskiwaniu kapitałów dla dalszego funkcj onowania86. Ważnym aspektem analizy wskaźnikowej jest sprawdzian jednolitości konstrukcji badanych wskaźników oraz procedur rachunkowości (eliminacje zakłóceń) i wtedy, gdy licznik jest współmierny do mianownika. Stąd też przed porównaniem wskaźników zachodzi konieczność ustalenia rodzajów i rozmiarów ewentualnych zakłóceń w porównywalności, a następnie w miarę możliwości ich eliminowanie bądź odpowiednie uwzględnianie w dokonywanej ocenie. Poniższy schemat przedstawia cztery główne rodzaje zakłóceń spotykanych przy porównywaniu wskaźników.
' B. Olzacka, R. Pałczyńska-Gościniak op. cit., s. 54. ' Ibidem, s. 55.

95

sposobu ich obliczania lub zasad ewidencji (mogą nasilać się w porównaniach dotyczących odległych okresów. a także ze wskaźnikami konkurentów w określonym momencie. Również jej ilościowy i jakościowy Z. itp. cit. s. jeśli organizacja jest zarządzana mniej efektywnie niż konkurencyjne firmy. J^ ORGANIZACYJNE . które muszą uwzględniać odmienności systemów ekonomicznych).jest to konieczne. robót i usług wynikających z decyzji organów upoważnionych do ustalania ceny lub producentów. . stwarza szansę porównań z przeciętnymi wskaźnikami dla branży. celowo dobrany zestaw wskaźników umożliwia badanie trendów i progresji na przestrzeni co najmniej kilku lat. telekomunikacyjnych.87. A. Analiza wskaźnikowa jest zalecana z wielu powodów. RZECZOWE (PRZEDMIOTOWE) . podobnych przedsiębiorstw.wywoływane są przekazywaniem. Podobny skutek wywoływać mogą zmiany kursów walut. Leszczyński.Schemat 10: Zakłócenia w porównywalności wskaźników METODOLOGICZNE . oprocentowania kredytów. Tworząca się wielkość form organizacyjnych przedsiębiorstwa. że : • • • charakteryzuje różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i umożliwia osobie z zewnątrz ocenę kondycji finansowej. __________________P^ Źródło: J. Poprzez jej systemowy charakter stopień szczelności uzyskiwanych danych może znacznie ograniczyć ilość popełnionych błędów strategicznych mających istotne znaczenie w dalszym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i jego rozwoju. przyjęciem. ich duża elastyczność. Skowronek-Mielczarek op. 145.wynikają z różnic lub dokonywanych zmian w zakresie przedmiotu działalności jednostek gospodarczych (nasilać się mogą w związku z postulowanym postępem techniczno-technologicznym produkcji krajowej z uwagi na istotne w poziomie techniki i technologii krajowej i zagranicznej). • • wskazuje sposoby. Sułowska op. pocztowych. obserwacji zmian organizacyjnych podmiotów gospodarczych FINANSOWE (CENOWE) . s. a przede wszystkim. taryf przewozowych. możliwości i niezbędne usprawnienia .wynikają z odmienności treści i budowy wskaźników ekonomicznych. 91 96 . może wyjaśnić spadek zysku i potencjalne możliwości jego wzrostu. podziałem lub łączeniem przedsiębiorstw i ich elementów składowych. Poprawnie przeprowadzona analiza wskaźnikowa może dać źródła wiedzy do podjęcia słusznych i właściwych decyzji biznesowych firmy. cit. wymaga szczególnie przy porównywaniu w czasie. grupy przedsiębiorstw. jak również w porównaniach międzynarodowych.powstają na skutek zmian ceny sprzedaży wyrobów. dlatego.

: dostawcy mogą żądać zapłaty wyłącznie gotówką. Gabrusewicz op.z punktu widzenia przedsiębiorstwa -zazwyczaj pociąga za sobą gro niekorzystnych skutków. Płynność finansową przedsiębiorstwa należy rozumieć jako kategorię ekonomiczną oo w trzech aspektach : • płynność płatniczą . Płynność finansowa to takie sterowanie wpływami i wydatkami. gdy są one przedsiębiorstwu potrzebne oraz do regulowania zobowiązań finansowych w pełnej wysokości i wymagalnych terminach. Analiza płynności finansowej Warunkiem egzystencji przedsiębiorstwa. 254. oprócz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami efektywności gospodarowania.możliwym do zaakceptowania przez wierzycieli . cit. który jest konieczny do niezbędnego zakupu towarów i usług. zaś ewentualne niedobory środków pieniężnych powinny uzupełniać rezerwy lub kredyt.rozumianą jako zasób środków pieniężnych. Pozwala ocenić stan faktyczny i poprzez obiektywną ocenę wykreować potencjały doskonalenia oraz siłę finansową przedsiębiorstwa. • płynność strukturalna . kredytodawcy mogą wywierać wpływ na decyzje przedsiębiorstw.terminie. której przejawem jest terminowe regulowanie zobowiązań. Brak płynności finansowej . jest zachowanie płynności finansowej. Do oceny strukturalnej płynności finansowej konieczne są 'W. Terminowość oznacza. aby wpływy mogły równoważyć w określonym czasie wydatki. Zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących nie oznacza utrzymywania w przedsiębiorstwie takiego stanu środków pieniężnych. s. rośnie też zazwyczaj jego cena (oprocentowanie). koniecznymi do uregulowania.koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. co oznacza ograniczenie jego suwerenności gospodarczej. a w konsekwencji .czyli właściwe relacje pomiędzy składnikami majątku łatwymi do spieniężenia (upłynnienia) i zobowiązaniami bieżącymi. 97 . 3.charakter może przyczynić się do podjęcia skutecznych działań zapobiegających zagrożeniom wobec występującej niepewności strategicznej.5. że płatność nastąpi w najpóźniejszym . np. trudniejsze staje się uzyskanie kredytu.1. który w pełni równoważyłby zobowiązania bieżące.

Dlatego uzasadnione jest wyróżnienie płynności finansowej krótko-i długoterminowej. Statyczna analiza płynności określa jedynie stan płynności w danym momencie. 98 . Oparta jest na informacjach pochodzących ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. powinny z kolei wynikać z długofalowego planu zarządzania płynnością finansową. Cechą charakterystyczną tej metody jest szybkość uzyskiwanych informacji. 254. Zgodnie ze złotą zasadą bilansową: aktywa trwałe 89 90 Ibidem. Najczęściej stosowanymi w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa są metody wskaźnikowe. analiza statycznej i dynamicznej płynności finansowej. Druga grupa określana jest w literaturze mianem metody dynamicznej pomiaru płynności finansowej. Nie dostarcza natomiast informacji o przyczynach kształtowania się tego stanu. M. Dopiero dynamiczny rachunek płynności na podstawie strumieni wpływów i wydatków umożliwia prześledzenie procesów finansowania i pozwala na ustalenie przyczyn stanu płynności w okresie objętym analizą90. Jerzembowska op. Badanie długoterminowej płynności finansowej to inaczej analiza prawidłowości sfinansowaniu aktywów trwałych. Pierwsza z nich zwana metodą statyczną pomiaru płynności finansowej oparta jest na informacjach zawartych w rachunku wyników i bilansie. Przedmiotem analizy płynności finansowej są następujące zagadnienia: • • • analiza długoterminowej płynności finansowej. • płynność potencjalną. które pozwalają w sposób przybliżony określać zdolność przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia. Aby przedsiębiorstwo nie miało kłopotów z płatnościami swoich zobowiązań powinno na bieżąco rozwiązywać problemy płatności finansowej. dotyczące charakteru posiadanych składników majątkowych oraz rodzaju i terminów płatności zobowiązań. a problemy te. Można tu wyróżnić dwie grupy wskaźników. 138. kiedy stają się one przedsiębiorstwu potrzebne. natomiast wadą . s.odpowiednie informacje. ocena wielkości i zmian kapitału pracującego.zbyt ogólny charakter uzyskiwanych informacji. która wyraża możliwości szybkiego pozyskania środków pieniężnych. Natomiast płynność finansowa długoterminowa ma ukazać wydatki i możliwości ich finansowania w dłuższej perspektywie . Cechą charakterystyczną tej metody to szczegółowość uzyskiwanych informacji. Pierwsza skupia się na krótkookresowym przewidywaniu wpływów i wydatków przedsiębiorstwa na podstawie kilku wskaźników. cit. s.

z tym jednak. Taka wielkość zapewnia spłatę zobowiązań firmy. Gdy jego wartość jest równa lub większa od 100% oznacza. to analiza statycznej oceny płynności finansowej przy wykorzystaniu następujących wskaźników: wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio) (wskaźnikpłynności finansowej III stopnia) wskaźnik szybkiej płynności finansowej (quick ratio) (wskaźnikpłynności finansowej II stopnia) wskaźnik płynności gotówkowej (super quick ratio) (wskaźnikpłynności finansowej I stopnia) _ _ _ ______aktywa obrotowe x100______ zobowiązania bieżące (aktywa obrotowe . wówczas sprawdzany jest wskaźnik pokrycia II stopnia. Trzeci stopień płynności traktuje się w przedsiębiorstwie jako wskaźnik Ibidem. . W. aby aktywa trwałe były.w miarę możliwości . . ale także krótkoterminowym kapitałem obcym. . s. Wskaźniki wykorzystywane do badania długoterminowej płynności finansowej przedstawiają następujące formuły: _____________kapitał własny x 100_____________ wskaźnik pokrycia I stopnia aktywa trwale . Jeżeli kapitał własny nie pokrywa aktywów trwałych. tak znaczne zaangażowanie kapitału własnego w finansowaniu aktywów trwałych może powodować obniżenie się rentowności. 140. że złota zasada bilansowa nie jest zachowana. aktywa trwałe Jeżeli obliczony wskaźnik pokrycia I stopnia aktywów trwałych jest większy lub równy 100%. .zapasy) x zobowiązania bieżące _______środki pieniężne x100 zobowiązania bieżące Pierwszy z przedstawionych wskaźników powinien oscylować w granicach 120200% . Aktywa obrotowe mogą być pokryte nie tylko kapitałem stałym. . wtedy obliczone wskaźniki wskazują na to. Badanie krótkoterminowej płynności finansowej. przy czym. Natomiast w przypadku gdy wartość wskaźnika pokrycia II stopnia jest mniejsza niż 100%. iż obliczone wskaźniki stopnia pokrycia aktywów trwałych wskazują na prawidłowe sfinansowanie tych składników majątkowych. co najmniej równe kapitałowi własnemu. cit. 255.złota zasada bilansowa jest zachowana. s. Kapitał własny i stały w danym okresie nie w pokrywają aktywa trwałe. „ . Gabrusewicz op. wówczas wskazuje na prawidłowe sfinansowanie tych składników majątkowych . że łączną wielkość kapitału stałego powinna przekraczać wartość aktywów trwałych. taka sytuacja wpływa negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa91. 99 . wskaźnik pokrycia II stopnia = kapitał stały x 100 ^ f—. Oznacza to.powinny być sfinansowane kapitałem własnym.. Taka wielkość zapewnia spłatę zobowiązań firmy nawet w przypadku jej upadłości. Jeżeli nie jest to możliwe prawidłowym źródłem pokrycia aktywów jest długookresowy kapitał obcy.

Wskaźniki płynności finansowej III stopnia przyjmujące wielkości powyżej 200% wskazują na nadmierną płynność. Jeżeli wskaźnik spada poniżej 120%. Wielkość tego wskaźnika w granicach 100% uważana jest za wzorcową. 257. Natomiast wysoki wskaźnik płynności II stopnia wskazuje na nieprodukcyjne gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz występowanie wysokiego stanu należności.bezpieczeństwa w zakresie płynności środków. że z uwagi na rozbieżności czasowe pomiędzy terminami płatności zobowiązań a uzyskiwanymi wpływami z działalności. 93 Ibidem. w krytycznych sytuacjach firmy rentowne o określonej wiarygodności. Wielkości wskaźnika niższe od postulowanych mogą wskazywać na niedostateczne wyposażenie przedsiębiorstwa w środki płynne zabezpieczające spłatę zobowiązań. które nie zawsze mogą być należnościami terminowymi. Doprowadziło to w praktyce do wymogu. mogą korzystać z krótkoterminowego kredytu bankowego. Niski poziom wskaźnika może oznaczać. że firma nie posiada wystarczających środków dla spłacania bieżących zobowiązań. ponieważ świadczy o zdolności przedsiębiorstwa do pokrycia w krótkim czasie wymagalnych zobowiązań . chociaż nie ma dużej wartości poznawczej. Ponadto. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia służy do oceny stopnia pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. ze względu na stopień płynności tych składników majątkowych. co może mieć niekorzystny wpływ na rentowność firmy. środki obrotowe powinny z odpowiednim nadmiarem pokrywać bieżące zobowiązania. że powinien on oscylować w granicach 10 . Spotykane są poglądy. Zbyt wysoka lub zbyt niska wielkość wskaźnika powinna skłaniać kierownictwo przedsiębiorstwa do zbadania przyczyn takiego kształtowania się przedstawionej relacji. W tej sytuacji trudno jest określić wzorcową wielkość dla tego wskaźnika. Przy określaniu wielkości wzorcowej tego wskaźnika wychodzi się z założenia. s.20%. Niski poziom tego wskaźnika wynika z reguł zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie. gdyż tylko kapitał zaangażowany w obrocie przynosi zysk. aby aktywa obrotowe ogółem były dwukrotnie wyższe od zobowiązań bieżących. których zasoby kapitału gotówkowego powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Wskaźnik płynności gotówkowej jest w literaturze przedmiotu ciągle przedstawiany i w praktyce liczony. w myśl. to stanowi on dla przedsiębiorstwa sygnał informujący go o konieczności przeprowadzenia analizy kapitału obrotowego i oceny przyczyn obniżenia jego wysokości. 100 .

które ujmuje się w dwóch grupach94: • • wskaźniki wydajności gotówkowej.Do oceny gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa w ujęciu dynamicznym wykorzystuje się wskaźniki oparte na przepływach pieniężnych. w jakiej relacji pozostaje wygenerowana z działalności podstawowej gotówka do różnych wydatków i zobowiązań jednostki gospodarczej.qofów/ca netto z działalności operacyjnej średnia wartość majątku trwałego ffofów/ca netto z działalności operacyjnej średnia wartość majątku obrotowego Drugą grupę wskaźników. Przykładowe wskaźniki tej grupy to: wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań ogółem wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań bieżących wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań długoterminowych wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na zakup środków trwałych _ _ _ gotówka netto z działalności operacyjnej zobowiązania ogółem gotówka netto z działalności operacyjnej zobowiązania bieżące gotówka netto z działalności operacyjnej zobowiązania długoterminowe gotówka netto z działalności operacyjnej spłata zobowiązań długoterminowych + wypłata dywidend + zakup majątku trwałego gotówka netto z działalności operacyjnej wydatki na zakup środkó w trwałych = _ Zachowanie płynności finansowej uwarunkowane jest posiadaniem przez przedsiębiorstwo kapitału obrotowego. 101 . Wyraża on. które informują o tym. wskaźniki wystarczalności gotówkowej. Wskaźniki wydajności gotówkowej. Każdy przyrost wartości wskaźników należących do tej grupy poprawia sytuację płatniczą przedsiębiorstwa. Kapitał pracujący (kapitał obrotowy) jest różnicą pomiędzy majątkiem obrotowym (krótkoterminowym) a zobowiązaniami bieżącymi. więc wielkość kapitałów stałych (kapitałów własnych i długoterminowych 94 M. opartych na przepływach pieniężnych stanowią wskaźniki wystarczalności gotówki. 61. Wśród wskaźników wydajności gotówkowej wyróżniamy: wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży wskaźnik wydajności gotówkowej zysku wskaźnik wydajności gotówkowej majątku wskaźnik wydajności gotówkowej majątku trwałego wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego = = = = = ^^Tdafne™^ gotówka netto z działalności operacyjnej zysk z działalności operacyjnej flofów/ca netto z działalności operacyjnej średnia wartość majątku ogółem . D. cit. ile wpływów gotówkowych osiąga przedsiębiorstwo w danym czasie ze sprzedaży lub zaangażowanego majątku. Sierpińska. Wędzki op. ich spadek natomiast sytuację tę pogarsza. Pożądanym kierunkiem zmian tych wskaźników jest wzrost ich wielkości w czasie. s. informują o tym.

ujęcie statyczne ~ZZZ^Z^ZZZT~ WYSZCZEGÓLNIENIE 104. Jeśli jest on rosnący.73 116. Zmiany te są wynikiem dużego wzrostu inwestycji krótkoterminowych.85 94.98 34.79 7.61 2004 8.o.o.19 26.po odpowiednich korektach . z o. iż wskaźniki płynności finansowej wszystkich trzech stopni w roku 2003 uległy znaczącemu obniżeniu i wykazywały niepokojące odchylenia od wielkości wzorcowych.określa długoterminowy potencjał finansowy. Analizując powyższe dane można zauważyć.04 -0. cit. Wartości wskaźników płynności badanej spółki w rozpatrywanym okresie przedstawiono w tabeli 25.50 12. KAPITAŁ OBROTOWY = AKTYWA OBROTOWE . świadczy to o rozszerzeniu zarówno skali działalności jak i wykorzystania kapitału stałego firmy do finansowania obrotowych składników majątku. Dodatni kapitał obrotowy dobrze świadczy o płynności firmy -możliwości regulowania zobowiązań składnikami majątku obrotowego. co z kolei świadczy o zwiększeniu się poziomu bezpieczeństwa. Tabela 25: Wskaźniki płynności finansowej firmy Agro-Handel Sp.75 8.15 129.31 -24.40 2002 ZMIANA WSKAŹNIKA (A%) 40. Dla porównań z innymi podmiotami w zakresie kapitału obrotowego posługujemy się wskaźnikiem poziomu kapitału obrotowego.ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE Zastosowanie wyżej wymienionej formuły pozwala zmierzy płynność firmy w sposób bezwzględny. s.93 2003/2002 2004/2003 2005/2004 80. Jako najbardziej płynna część kapitału stanowi on pewnego rodzaju zabezpieczenie dla zaspokojenia zobowiązań wynikających z bieżącego cyklu obiegu gotówki w przedsiębiorstwie9 . 55. Jachna op. Sierpińska.54 70.03 -3. a więc najbardziej płynnych składników majątku obrotowego. T.78 11. który obliczamy za pomocą wzoru: wskaźnik kapitału obrotowego = kapitał obrotowy aktywa ogółem Ocena wielkości kapitału pracującego .04 82.69 34. . w latach 2002 .76 wskaźnik bieżącej płynności wskaźnik szybkiej płynności wskaźnik płynności gotówkowej WARTOŚĆ WSKAŹNIKA (%) 89.33 2003 -24.kapitałów obcych) finansujących majątek obrotowy. Spadek kapitału pracującego oznacza zmniejszenie stopnia długookresowego finansowania aktywów obrotowych oraz zmniejsza się poziom bezpieczeństwa.75 2005 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. W kolejnym roku sytuacja uległa 9 M. z o.2005 . Wzrost kapitału pracującego oznacza zwiększenie stopnia długookresowego finansowania aktywów obrotowych.

102 .

24 0. Jednak najszybciej poprawia się wydajność gotówkowa zysku.22 0. jednak poziom wskaźników płynność kształtował się na niebezpiecznie niskim poziomie.41 0. Jedynie wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na zakupy środków trwałych w ciągu czterech badanych lat systematycznie maleje.44 0.28 0. iż rozwój przedsiębiorstwa . W całym analizowanym okresie największe obciążenie środków pieniężnych z działalności operacyjnej związane jest z spłatą zobowiązań długoterminowych.01 -0.09 0.08 0.21 -0.ujęcie dynamiczne WYSZCZEGÓLNIENIE WSKAŹNIK WYDAJNOŚCI: gotówkową sprzedaży gotówkową zysku gotówkową majątku gotówkową majątku trwałego gotówkową majątku obrotowego na spłatę zobowiązań ogółem na spłatę zobowiązań bieżących na spłatę zobowiązań długoterminowych ogólnej na zakup środków trwałych -0.18 0. w latach 2002 .77 1.21 1. z o.52 0. niż to ma miejsce w przypadku wydajności gotówkowej majątku trwałego.23 0.04 0. z o.40 0.10 0.21 0.06 -0.82 -3. Wartość ujemna tego wskaźnika oznacza.01 -0.29 -1.73 1.będzie wymagała zwiększenia kapitału własnego.08 -0.62 0.69%. Szybciej zwiększa się wydajność gotówkowa majątku obrotowego. 34. Podobne tendencje zmian wykazują wskaźniki wystarczalności gotówki operacyjnej.71 -0.35 0.delikatnej poprawie.36 0.52 -1.93% powoduje.36 0.21 2. Tabela 26: Wskaźniki płynności finansowej firmy Agro-Handel Sp.19% i 26.o.02 0.42 1.13 0. W latach 2003 i 2005 wzrasta. iż wartości wskaźników płynności finansowej firmy Agro-Handel Sp. w badanym okresie wahaniu ulega wydajność gotówkowa. 103 .52 -0. Dopiero wzrost w 2005 roku wskaźników płynności I.13 -0.2005 .o.06 -0. natomiast w 2004 roku nieco maleje w stosunku do analogicznych okresów poprzednich dla danego roku.85 -0.27 0. oceniane są jako bezpieczne. co w konsekwencji obniża zdolność porycia wydatków spółki.79 -1.65 -0.04 -0.18 0.czy też spłata zobowiązań wobec wierzycieli .18 0.55 | 5.45 0.55 -0.04 -0.23 0.30 0.00 -0.09 5.10 -0.80 0.22 0.08 -0. II i III stopnia odpowiednio o: 40.27 2.83 -0. Jak wynika z obliczonych powyżej wskaźników.01 -0.21 0.73 -0.01 -0.35 0.o.41 0.84 0.84 -1.78 WARTOŚĆ WSKAŹNIKA (%) 2002 2003 2004 2005 ZMIANA WSKAŹNIKA (A%) 2003/2002 2004/2003 2005/2004 WSKAŹNIK WYSTARCZALNOŚCI GOTÓWKI OPERACYJNEJ: Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.13 0.01 -0.25 0. z o.

Dodatni poziom kapitału obrotowego na początku i na końcu badanego okresu pozwala przypuszczać. Działania zmierzające w kierunku maksymalizacji zysku. najczęściej spotykaną definicją rentowności jest rozumienie jej jako zjawiska osiągania przychodów przewyższających koszty prowadzenia działalności gospodarczej96.66 -0.05 2005 2729 135. PWE.wskaźniki rentowności -należy zawsze badać na tle warunków istniejących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.11 2004 -1212647. a wielkością zaangażowanego kapitału.10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. podyktowane są 96 Mała encyklopedia ekonomiczna. a mianowicie ujemny kapitał obrotowy spółki . Warszawa.o. 3. W teorii analizy finansowej.85 0. a więc i zwiększania poziomu uzyskiwanej rentowności podejmowane przez przedsiębiorstwo.2005 WYSZCZEGÓLNIENIE kapitał obrotowy netto wskaźnik kapitału obrotowego 2002 513925.03 2003 -2367254.89 -0. że podstawowym miernikiem rentowności każdego przedsiębiorstwa jest wielkość wypracowanego zysku. Powyższa charakterystyka wskazuje. Jest to zjawisko osiągania przychodów z działalności gospodarczej przewyższających koszty jej prowadzenia. iż z największymi kłopotami z utrzymaniem płynności finansowej spółka borykała się w 2003 roku. Oceniając płynność finansową na podstawie wskaźnika kapitału obrotowego można zauważyć. który odzwierciedla opłacalność działalności gospodarczej. Charakteryzuje ona wartość przypisywaną wyrobom i usługom oraz stopień opłacalności środków zużytych bądź zaangażowanych w danym okresie w działalności eksploatacyjnej. Osiągnięty poziom rentowności . Poziom rentowności wynika ze stosunku zachodzącego pomiędzy wypracowanym zyskiem.jakie obserwuje się w latach 2003 -2004. z o.Wyniki analizy kapitału obrotowego przedstawiają się następująco: Tabela 27: Kapitał obrotowego firmy Agro-Handel Sp. iż niepokojące zjawisko . w latach 2002 .691.2. 1974.99 0.o. z o.5. 104 . s. Wskaźnikowa ocena rentowności W pojęciu rentowność mieści się wiele szczegółowych wyobrażeń dotyczących produktywności kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo. Rentowność możemy określić jako relatywną wielkość wyniku finansowego.miało charakter przejściowy.

Im wskaźnik ten jest wyższy. A. Informuje on o wysokości zysku netto przypadającego na jednostkę aktywów.wieloma zasadniczymi względami. zyskiem netto. że wielkość osiągniętego zysku powinna wystarczyć na pokrycie podstawowych potrzeb powstałych w związku z prowadzoną działalnością. Gabrusewicz op. Informuje. 105 . z ^s x — przychody ze sprzeda ży Wskaźnik rentowności sprzedaży stanowi relację zysku do przychodów ze sprzedaży. Przyjmując obowiązującą w gospodarce rynkowej zasadę samofinansowania się przedsiębiorstw. Leszczyński. określany jest również zwrotem z majątku ROA (return on assets). 98 Z. s. tym większa jest efektywność przedsiębiorstwa. Możemy wyróżnić trzy podstawowe aspekty rentowności: • • • rentowność sprzedaży (rentowność handlowa). Informuje on o udziale zysku w wartości sprzedaży. rentowność zaangażowanych kapitałów (rentowność finansowa) Najogólniejszy wskaźnik rentowności sprzedaży oblicza się według wzoru: wskaźnik rentowności sprzedaży = . tym większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku. pokazuje jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami. Odzwierciedla ona sprawność finansową przedsiębiorstw będącą wynikiem efektywności gospodarowania. Im wartość tego wskaźnika jest większa. Wskaźnik ten. Analizę rentowności należy uważać za jeden z głównych celów analizy finansowej. cit. Skowronek -Mielczarek op. Im niższy jest ten wskaźnik. rentowność majątku (rentowność ekonomiczna). Wskaźnik rentowności sprzedaży netto określany jest również zwrotem ze sprzedaży. Stanowi on relację zysku netto do aktywów. s. zysk brutto) z rachunku zysku i strat.. 142. 234. W zależności od rodzaju przyjętego zysku (z działalności operacyjnej. zatem korzystniejszą kondycję finansową firmy97. Wskaźnik rentowności aktywów określa zdolność aktywów jednostki do generowania zysku. należy stwierdzić. ponieważ od wielkości zysków i osiągniętej rentowności zależy obecna i przyszła pozycja finansowa przedsiębiorstwa. zysk netto. może być 97 W. można mówić o rentowności sprzedaży mierzonej zyskiem operacyjnym. tym korzystniejsza go jest sytuacja finansowa firmy . Kolejnym obszarem analizy rentowności działalności przedsiębiorstwa jest analiza rentowności majątku. Większa wartość wskaźnika oznacza. jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży. Ogólna postać wskaźnika rentowności majątku. cit.

ne °x kap ita p od sta w o w y ł Poziomu rentowności zakładów mięsnych w Mościszkach i jego zmiany w czasie zostały zaprezentowane w tabeli 28. °. Dzięki temu wskaźnikowi uzyskujemy odpowiedź na pytanie.return on eąuity) stanowi relację zysku netto do przeciętnego stanu kapitału własnego.x ka p ita w ła sn y ł w ska ik ren to w n ości kap itału po dstaw o w eg o= źn . tym wyższa efektywność wykorzystania kapitału własnego.zo bo w ią za n ia b ie żą ce j Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE . z^ . Im wyższy wskaźnik. Wskaźnik rentowności kapitału podstawowego stanowi dalsze uszczegółowienie wskaźnika rentowności kapitału własnego. większa możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.rozbudowana przez uwzględnienie zarówno odpowiednich = rodzajów zysku jak i składników majątku: w s ka ik re n to w n o ś ci m ają tk u n e tto źn w sk a ik re n to w n o ś c i m a ją tk u b ru tto źn w sk a ik re n to w n o ś c i m a ją tk u b ru tto z o d s e tka m i źn w s ka ik re n to w n o ś ci m ają tk u trw a łe g o źn w sk a ik re n to w n o ś c i m a ją tk u o b ro to w e g o źn w s ka ik re n to w n o ś ci m ają tk u czys te g o = źn zysk ne tto x 1 00 m a ą te k o gó łe m j = zysk b rutto x 1 00 m a ą te k o gó łe m j = (zysk b ru tto od setki) x 1 00 + m a ą te k o gó łe m j = zysk ne tto x 1 00 m a ą te k trw a ły j = zysk ne tto x 1 00 m a ą te k ob ro to w y j zysk ne tto x 1 00 m a ą te k og ó łe m . 106 . jaka jest stopa zwrotu od wkładu kapitałowego wniesionego przez właścicieli firmy". s. Wskaźnik ten informuje o zdolności kapitału własnego do generowania zysków. 143. "ibidem. Wskaźnik rentowności zaangażowanych kapitałów obliczane są wg następujących formuł: w ska źnik ren tow n o ści kap itału w łasneg o = z s e f " . Podobnie jak przy wskaźniku rentowności kapitału własnego. oblicza się go jako relację zysku netto do przeciętnego stanu kapitału podstawowego.

67 7.60 -34.o.28 1.20 RENTOWNOŚĆ EKONOMICZNA .13 8.25 26.56 -1.47 rentowności majątku brutto rentowności majątku brutto z odsetkami rentowności majątku trwałego rentowności majątku obrotowego rentowności majątku czystego rentowności kapitału własnego rentowności kapitału podstawowego 15. z o.51 29. z poziomu 5608% do 4319%.71 66. tj.56 -10. • w ciągu całego badanego okresu rentowność kapitału własnego spadła o 1289%.50 3.13 4. 107 .53 89. z o.94 11.81 8.49 10.11% do 2.32 21.49 -1.76 -5.71 25.93 0.01 9.49 6.2004 kształtowała się na poziomie od 1.75 6.62 2.26 2.33 8.26 1.06 0.01 1.23 11.87 3.96 4.wskaźniki: Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. przy czym najniższą zyskowność kapitału własnego osiągnęła spółka w 2003 roku i wynosiła zaledwie: 21.11 rentowności operacyjnej sprzedaży rentowności działalności gospodarczej rentowności brutto rentowności netto 3. w kolejnych dwóch badanych okresach.90 25.99 -16.88 14.09 6.91 0.82 19.56 -1.79 1.27 43.19 263.89 19.26 33. ich wielkości systematycznie wzrastały.39 ZMIANA WSKAŹNIKA (A%) 2003/2002 2004/2003 2005/2004 -1.52 1.99 5.60 10.98 3.95 107.Tabela 28: Wskaźniki rentowności firmy Agro-Handel Sp.21 -6.41 2.83 14.2005 WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ WSKAŹNIKA (%) 2002 2005 2. a mianowicie.02 14.92 19.23 4. Ocena rentowności spółki Agro-Handel w latach 2002-2005 nasuwa następujące wnioski: • wszystkie wskaźniki rentowności w badanym okresie wykazały podobne tendencje.10 1.16 2003 2004 RENTOWNOŚĆ HANDLOWA . w kolejnych dwóch okresach nastąpiła odwrotność tej relacji.28 4.24 2.07 2.91 -19.21 2. po obniżeniu się ich poziomu w roku 2003.66 -8. • zyskowność sprzedaży w latach 2002 .93 3.79 1.34 10.72 2.43 13.50 8. w 2005 roku udział zysku w wartości sprzedaży wzrósł blisko o 106. • w pierwszych dwóch badanych okresach majątek trwały charakteryzował się wyższą rentownością niż majątek obrotowy.37 3.08 171.41 -1.13 20.55 -8.30 5.7 2.72 9.58 8.98 4.92 56.52%.65 33.35 3.99%. w latach 2002 .24 156.wskaźniki: rentowności sprzedaży 2.wskaźniki: rentowności majątku netto 11.75% w porównaniu do okresu poprzedniego i wyniósł on 4.63 12.09 17.53%.99 RENTOWNOŚĆ FINANSOWA .35 2.o.

zapasy. Niższa od 1 wartość tego wskaźnika sugeruje. Ich istotą jest rozpatrywanie relacji między odpowiednim wskaźnikiem dynamicznym . Poprawa wartości wskaźnika może wynikać między innymi z lepszej 100 M.w zakresie wykorzystania zasobów majątkowych .wyrażającym przychód ze sprzedaży w cenach brutto. do których zalicza się: wskaźnik obrotowości majątku wskaźnik obrotowości majątku trwałego wskaźnik obrotowości majątku obrotowego = = = przychody oqłem ó mają tek ogółem przychody oqiem ó mają tek trwały przychody ogłem ó mają tek obrotowy Wskaźnik obrotowości majątku informuje. wskaźnik rotacji należności. a zarazem najogólniej charakteryzującą sprawność działania.wykorzystuje się następujące wskaźniki sprawności działania: • • • • wskaźniki obrotowości majątku. Jego zwiększenie jest istotnym czynnikiem poprawy rentowności przedsiębiorstwa. stanowią wskaźniki obrotowości majątku. Kolejnym wskaźnikiem. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wskaźnika. W celu pomiaru aktywności przedsiębiorstwa . jest wskaźnik obrotowości majątku trwałego. należności oraz jak szybko jednostka spłaca swoje zobowiązania. Informują o szybkości. z jaką obracane są aktywa ogółem. który wyraża zdolność majątku trwałego do generowania przychodów. 180. cit. wyższy jego poziom świadczy o lepszym wykorzystaniu tej części majątku. jaka wartość przychodów ze sprzedaży przypada na jedną złotówkę zaangażowanego majątku. wskaźniki rotacji zapasów.3. wyrażającym przeciętny stan zaangażowanych w działalności składników majątkowych. wskaźnik okresu spłaty zobowiązań Podstawową grupą wskaźników. T.5. Ocena sprawności działania Do pomiaru aktywności przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania zasobów majątkowych firmy służą wskaźniki sprawności działania.3. Jachna op. nazywane też wskaźnikami obrotowości.a wskaźnikiem statycznym.Sierpińska. 108 . netto lub kosztach własnych . że przychody uzyskiwane ze sprzedaży wymagają więcej niż proporcjonalnego zaangażowania majątku100. s. Określa zdolność aktywów jednostki do generowania przychodów ze sprzedaży. Wskaźniki szybkości obrotu charakteryzują stopień wykorzystania majątku jednostki.

Ma natomiast małe znaczenie w firmach. dlatego przedsiębiorstwo starsze. Ich identyfikacja wymaga uprzedniego określenia rodzaju zapasów. Niska wielkość tego wskaźnika może też oznaczać brak środków na odtworzenie zapasów. że wskaźnik zbyt wysoki może być niekorzystny. do których miało miejsce spowolnienie rotacji.96. s. tym większa płynność kapitału zaangażowanego w zapasach i odwrotnie. 101 102 Ibidem. Należy jednak pamiętać. ponieważ świadczy o zamrożeniu kapitału obrotowego. Skowronek -Mielczarek op. 109 . ile razy w ciągu badanego okresu nastąpi „odnowienie" stanu zapasów. cit. gdy liczba obrotów wzrasta. które dysponuje majątkiem w znacznym stopniu zamortyzowanym. w których sprzedaż w mniejszym stopniu zależy od środków trwałych zaangażowanych w ich działalności. Leszczyński. w których środki trwałe stanowią ważny element majątku. Wskaźnik zbyt niski może prowadzić do zachwiania rytmiczności produkcji i sprzedaży oraz pogorszenia stopnia wykorzystania środków trwałych101. Przy obliczaniu tego wskaźnika przyjmuje się majątek trwały netto. przeprowadzania systematycznych remontów i konserwacji. Wykorzystanie wskaźnika rotacji środków trwałych w systemie oceny jest szczególnie istotne dla firm. tym lepsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Wielkość tego wskaźnika informuje o czasie pozostawania kapitału w zapasach. Im krótszy jest ten okres. w stosunku. Wskaźnik rotacji zapasów jest miarą efektywności wykorzystania kapitału zaangażowanego w zapasach danego przedsiębiorstwa. posiadająca nowszy. Wskaźnik obrotowości majątku obrotowego ukazuje ile razy w ciągu roku następuje odtworzenie tego majątku poprzez sprzedaż wyrobów i usług. Z. Dlatego obok ogólnego wskaźnika rotacji zapasów wyróżniamy także wskaźniki rotacji poszczególnych rodzajów zapasów obliczeniowe: wskaźnik rotacji zapasów wskaźnik cyklu obrotu zapasów w dniach = = przychody ze sprzedaży zapasy ogółem zapas ogółem x 365 przychody ze sprzedaży . 182. Wskaźniki rotacji zapasów oraz wskaźnik cyklu zapasów w dniach ujmują następujące formuły Wskaźniki rotacji określają. Im wyższa jest wartość wskaźnika. Korzystna sytuacja jest wtedy. s. będzie wykazywało rotację wyższą. mniej zamortyzowany majątek.organizacji pracy. Wydłużenie okresu pozostawania kapitału w zapasach może być spowodowana szeregiem czynników. niż firma w stosunku do niej konkurencyjna. A.

którym odpowiada strumień sprzedaży brutto. określa ilość dni sprzedaży. Do oceny szybkości rotacji należności wykorzystuje się następujące wskaźniki: wskaźnik rotacji należności wskaźnik cyklu inkasa należności w dniach = = przychody ze sprzedaży przeci tny stan należności ę przeciętny stan należności x 365 przychody ze sprzeda ży Wskaźnik rotacji należności określa.0 . s. co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży. Natomiast wskaźnik cyklu obrotu zapasów w dniach informuje. co oznacza mniejsze koszty. W ocenie sprawności działania przedsiębiorstwa ważny jest również okres regulowania zobowiązań wobec dostawców. Informuje. by do obliczeń należności przyjmować sprzedaż brutto. ile razy wciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. Według standardów zachodnich. Wysoki wskaźnik rotacji w dniach informuje o wolnym obrocie zapasów. jaki jest średni czas regulowania zobowiązań w przedsiębiorstwie ustala się w następujący sposób: wskaźnik okresu spłaty zobowiązań = zobowiązania bieżące x 365 koszt w łasny sprzedaży Poniższa tabela zawiera wyniki pomiaru sprawności działania badanego podmiotu: 103 W. Gabrusewicz op. cit. Jeśli jest mniejszy niż 7. za którą nie uzyskano jeszcze należności. Wówczas sprzedaż realizowana jest przy niższym poziomie zaangażowanych zapasów. 268. niski zaś o obrocie szybkim. przez co może samo mieć trudności z terminowym regulowaniem swych zobowiązań. 110 . wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 7. Wskaźnik okresu spłaty zobowiązań.10. który informuje.0 to taka sytuacja może oznaczać.0 .ponieważ skraca się czas przebywania zapasów w przedsiębiorstwie. zatem kierownictwo firmy. Kolejnym składnikiem majątku obrotowego uwzględnianym przy ocenie sprawności działania są należności. Wskaźnik cyklu inkasa należności w dniach. dlatego zasadne jest. w jakim stopniu kredytuje ona swoich odbiorców i jak długo środki pieniężne są zamrożone w należnościach. że przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich klientów.

94 1.92. co roku odpowiednio o 2 dni (1.62 52.85 -1.21 65. zauważyć można.70 26. co roku efektywnością wykorzystania majątku trwałego.00 46.08 10.85) w 2004 roku i o 1 dzień (1.92 8.75 0.87 spowodowany był gorszą.78.89 6.72 12.89 -0.06 3.96 28.05) w 2005 roku.54 -6. Korzystną tendencję zmian w gospodarce magazynowej.93 33.87 6.00 -0.90 1. który w porównaniu do roku 2003 uległ skróceniu o 2 dni (1. po czym w 2004 wzrosła o 0. iż w dwóch ostatnich okresach.85.02 0.75 1.2005.92).26 2005 3. Spadek poziomu wskaźnika oborowości majątku w rozpatrywanym okresie z 4.91 91.02).o.60 3.43 -0.o. 111 .66 23. z o. Świadczy to o poprawie efektywności gospodarowania zapasami.71 do 6.55 29. Przyglądając się wskaźnikowi rotacji zapasów.11 9. z o.75 7.62 -5.19 9. która w tym samym czasie obniżyła się z poziomu 10. potwierdza także wskaźnik cyklu obrotu zapasami w dniach. w latach 2002 . a w ostatnim okresie zanotował niewielki spadek (o 0.60 10.Tabela 29: Wskaźniki sprawności działania firmy Agro-Handel Sp.15 3. Analogicznie kształtuje się wielkość wskaźnika inkasa należności w dniach.13) w roku 2005.38 -3.14.71 8. co pociąga za sobą obniżkę kosztów magazynowania i uwolnienie kapitału obrotowego zaangażowanego w zapasach.92 8.13 -0. Analiza wskaźnika rotacji należności wykazuje tendencję skokową: po zmniejszeniu ilości stanu swoich należności w 2003 roku do okresu poprzedniego o jeden dzień (0.07 93.95 43. Wielkość tego wskaźnika w stosunku do okresu poprzedniego w 2003 roku spadła o 0.89 -0.21 5.82 7.78 1.75 i 9.47 39.83 3. w kolejnych latach okres ściągalności skrócił się o 7 dni (6.14 -0.86 -27.05 -3. jego wielkość wzrastała odpowiednio o 26.66) w stosunku roku 2002.87 35.29 2003 WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA: wskaźnik obrotowości majątku wskaźnik obrotowości majątku trwałego wskaźnik obrotowości majątku obrotowego wskaźnik rotacji zapasów wskaźnik rotacji należności wskaźnik cyklu obrotu zapasów w dniach wskaźnik inkasa należności w dniach wskaźnik okresu spłaty zobowiązań ZMIANA WSKAŹNIKA 2003/2002 2004/2003 2005/2004 4.2005 WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ WSKAŹNIKA 2002 2004 3.51 -0.94) w kolejnych dwóch latach nastąpiło przyspieszenie obrotu należności.62) w 2004 i 3 dni (3.85 -2.54 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp.60 do 3. zwłaszcza w latach 2004 .94 11. Analiza wskaźnika efektywności wykorzystania majątku całkowitego wykazuje tendencję wahającą się.80 101.19 3. i tak: po wydłużeniu okresu kredytowania swych odbiorców w 2003 roku o 4 dni (3.

co roku o: 5. wykorzystywanym przy ocenie aktywności przedsiębiorstwa. Ujemna wartość cyklu oznacza.o.Podobną tendencje skokową wykazuje wskaźnik okresu spłaty zobowiązań.s. Cykl środków pieniężnych jest czasem upływającym od momentu wypływu gotówki w celu uregulowania zobowiązań do momentu przepływu gotówki z tytułu spłaconych należności104. że pieniądze zainwestowane w aktywa obrotowe szybko wracają do przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży i mogą być ponownie wykorzystywane. Z punktu widzenia płynności finansowej poziom wskaźnika spłaty zobowiązań kształtuje się na niekorzystnym.2005 wielkość wskaźnika zmniejsza się kolejno. z o. J.43 (5 dni) i o 3.. W rozpatrywanym okresie cykl środków pieniężnych w uległ skróceniu z 11 dni do -10.2005 Cykl środków pieniężnych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w tabeli 32. którego wielkość w 2003 roku zwiększyła się o 23. w latach 2002 . iż aktywa obrotowe spółki są w dużym stopniu kredytowane przez dostawców. Wskaźnikiem pomocniczym.54 (4 dni). Oblicza się go następująco: CYKLŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WSKA ŹNIK OBROTU ZAPASAMI W DNIACH WSKA ŹNIK INKASA NALEŻNOŚCI WSKA ŹNIK OKRESU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się długości cykl środków pieniężnych zakładu produkcyjnego w Mościskach w rozpatrywanym okresie. Krótszy cykl oznacza.Duraj op.o. z o. co świadczy o zmianie polityki inwestowania w aktywa obrotowe firmy Agro-Handel Sp. 148. a następnie w latach 2004 .75 (a zatem okres spłaty zobowiązań wydłużył się o 24 dni). a więc finansowane kapitałem obym. albowiem znacznie wyższym. jest wskaźnik cykl środków pieniężnych. 112 . poziomie niż wskaźnik cyklu inkasa należności. Wykres 15: Kształtowanie się cyklu środków pieniężnych firmy Agro-Handel Sp. cit.

3.5.4. Analiza wspomagania finansowego Większość podmiotów gospodarczy nie jest wstanie funkcjonować, opierając się jedynie na kapitałach własnych, przez co zmuszone są do korzystania z różnych form wspomagania finansowego, czyli kapitałów obcych. Przedsiębiorstwo - aby móc zaciągnąć pożyczkę długoterminową - musi wykazać się zdolnością do zaciągania kredytów krótkoterminowych, czyli posiadać płynność finansową. Analiza płynności, pokazuje zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań bieżących. Do oceny sytuacji finansowej niezbędna jest znajomość możliwości przedsiębiorstwa do wywiązywania się z całkowitego zadłużenia. Analiza zadłużenia pozwoli ocenić politykę finansową przedsiębiorstwa, stąd określa się ją również analizą struktury finansowej. Wskaźniki służące do oceny zadłużenia można ująć w dwie grupy: wskaźniki obrazujące poziom zadłużenia oraz wskaźniki informujące o zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu10 . Do oceny poziomu zadłużenia wykorzystuję się następujący zestaw wskaźników:
wskaźnik ogólnego zadłużenia wskaźnik zadłużenia długoterminowego wskaźnik struktury zadłużenia wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = = = ' = ' zobowiązania ogółem aktywa ogółem zobowiązania długoterminowe aktywa ogółem zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania ogółem kapitały własne wskaźnik zadłużenia długoterminowego kapitałów własnych = zobowiązania długoterminowe kapitały własne zobowiązania długoterminowe

Wskaźnik ogólnego zadłużenia, w przedstawionej postaci, określa udział obcych źródeł w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa wyrażonych w wartości bilansowej lub też rynkowej. Często traktowany jest on jako indykator ryzyka finansowego. Wysoki poziom tego wskaźnika może oznaczać ograniczenie samodzielności firmy, zwiększenie ryzyka wierzycieli, ograniczenie dostępu do nowych kredytów i zwiększenie ryzyka utraty płynności. Odsetki od kapitałów obcych muszą być, bowiem płacone bez względu na poziom osiąganych zysków. W praktyce poziom tego wskaźnika jest zróżnicowany. Jego wielkość uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności i zmienności przepływów pieniężnych. Wierzyciele oczekują, by wskaźnik ten nie był większy niż 50%. Wówczas bowiem aktywa firmy mogą zmniejszyć swoją wartość do połowy, nim zagrożą bezpieczeństwu kapitału obcego. Jeżeli wskaźnik ten jest większy niż 0,50, może powstać

10 W. Gabrusewicz op. cit, s. 271.

113

sytuacja, że wypracowane środki pieniężne okażą się niewystarczające do spłaty zadłużenia. Według standardów zachodnich w firmie, w której nie została zachwiana równowaga między kapitałem obcym a kapitałem własnym, wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 0.57 - 0.67106. Drugim wskaźnikiem, uważanym za podstawowy wskaźnik oceny struktury kapitałowej, jest wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, który określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitałów własnych. Wzrost wskaźnika oznacza większe zaangażowanie obcych źródeł finansowania w stosunku do źródeł własnych, a więc zwiększenie stopnia zadłużenia. Oddziałuje to bezpośrednio na poziom ryzyka finansowego z powodu wyższych rat kapitałowych i odsetek. W USA wartością graniczną w małym biznesie jest proporcja 3:1. Dla średnich i dużych firm relacja ta jest ostrzejsza. Banki niechętnie udzielają kredytów inwestycyjnych, gdy kapitał własny w stosunku do zamierzonego kredytu nie osiąga relacji 1:1 Trzecim wskaźnikiem o zbliżonej wartości poznawczej jest wskaźnik zadłużenia długoterminowego. Wskaźnik ten nosi miano wskaźnika zadłużenia lub też ryzyka. Jako zobowiązania długoterminowe przyjmowane są wszystkie zobowiązania z terminem płatności przekraczającym 1 rok. Pożądana wielkość tego wskaźnika wynika z relacji zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego, równej 1:2 i wynosi 0,5. Za poważnie zadłużone uważane są przedsiębiorstwa, w których wskaźnik przekracza wartość 1. Natomiast wśród wskaźników informujące o zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu wyróżniamy następujące wskaźniki:
wskaźnik pokrycia obsługi długu 1 wskaźnik pokrycia obsługi długu II wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych zysk przed opodatkowaniem + odsetki raty kapita łowe + odsetki zysk po opodatkowaniu raty kapita łowe + odsetki zysk przed opodatkowaniemodsetki + odsetki

Pierwsze dwa wskaźniki tej grupy określane są również mianem wskaźników wiarygodności kredytowej. Wskaźnik pokrycia obsługi długu I informuje o tym, ile razy zysk brutto wraz z odsetkami pokrywa roczne raty kapitałowe powiększone o odsetki od kredytu przypadające w danym roku. Wielkość tego wskaźnika nie powinna być niższa niż

106 Z. Leszczyński, A. Skowronek -Mielczarek op. cit, s. 135. 107Ibidem, s. 136

114

1,2. W banku światowym minimum dla wskaźnika pokrycia obsługi długu I wynosi 1,3 a optymalny poziom to 2,5 . Należy podkreślić, iż przed zobowiązaniami kredytowymi, pierwszeństwo mają zobowiązania podatkowe. Dlatego też, uzasadnione jest uwzględnienie w tej sytuacji zysku netto (wskaźnik pokrycia obsługi długu II). Tylko zysk pozostający w firmie może być wykorzystywany do spłaty zaciągniętego kredytu. Wskaźnik ten powinien być, co najmniej równy wskaźnikowi pokrycia obsługi długu I. Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych informuje o tym, ile razy kwota wypracowanych środków przewyższa wymagane odsetki lub też, ile razy zysk brutto może ulec obniżeniu żeby zagrozić obsłudze zadłużenia. Im wyższe wartości osiąga ten wskaźnik, tym mniejsze jest ryzyko wynikające z zaangażowania kapitału obcego. Za dobry, w wypadku kredytów zabezpieczonych, uważa się wskaźnik wynoszący 2,4. Dla kapitałów obcych niezabezpieczonych wymaga się wskaźnika na poziomie 5. Tabela 30 przedstawia wskaźniki zadłużenia analizowanej spółki.
Tabela 30: Wskaźniki zadłużenia WYSZCZEGÓLNIENIE
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA: ogólnego długoterminowego struktury zobowiązań kapitałów własnych długoterminowego kapitałów własnych WSKAŹNIKI POKRYCIA: obsługi długu 1 obsługi długu II zobowiązań odsetkowych 11,01 7,33 13,08 1,85 1,07 7,36 1,28 0,89 8,66 5,66 4,17 18,09 -9,16 -6,26 -5,72 -0,57 -0,18 1,30 4,38 3,28 9,43 0,79 0,22 0,27 3,83 2,05 0,79 0,23 0,29 3,79 2,11 0,71 0,23 0,33 2,44 1,80 0,61 0,26 0,42 1,54 1,65 0,00 0,01 0,02 -0,04 0,06 -0,08 0,00 0,04 -1,35 -0,31 -0,10 0,03 0,09 -0,90 -0,15

firmy Agro-Handel Sp.

z o.o. w latach 2002 -2005
ZMIANA WSKAŹNIKA (A%) 2003/2002 2004/2003 2005/2004

WARTOŚĆ WSKAŹNIKA (%) 2002 2003 2004 2005

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych firmy Agro-Handel Sp. z o.o.

W latach 2002 - 2003 roku 79% całości kapitałów zaangażowanych w spółkę miało swe pokrycie w kapitale obcym. W ostatnich trzech okresach udział ten charakteryzował się tendencją spadkową i w 2005 roku ukształtował się na, bezpiecznym wg standardów zachodnich, poziomie tj. 61%. Tym samym, udział obcych źródeł w finansowaniu aktywów spółki w rozpatrywanym okresie spadł o 18%. Wzrost wielkości wskaźników: zadłużenia długoterminowego (o 0,04) i struktury zobowiązań (o 0,15), wskazuje na
108 W. Gabrusewicz op. cit. s. 276.

115

Oznacza to. gdyż zobowiązania długoterminowe są mniej pilne i w pewnym okresie nie są wymagalne.1.korzystne zmiany w strukturze finansowania. przy czym racjonalny wskaźnik zadłużenia długoterminowego powinien mieścić się w przedziale 0. Natomiast spadek poziomu wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych oznacza mniejsze zaangażowanie obcych źródeł finansowania w stosunku do źródeł własnych. a tym samym zmniejszenia stopnia zadłużenia. zatem wskaźniki należące do grupy informujących o zdolności spółki do obsługi długu przyjmują wysokie wartości. Spółka w badanym okresie osiągała wysoki zysk. w wystarczającym stopniu zabezpiecza obsługę zaciągniętych kredytów. zatem spółkę Agro-Handel można uznać za poważnie zadłużoną.65. iż wygospodarowany przez spółkę zysk.mimo tendencji spadkowej -nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie: 1. Wielkość wskaźnika zadłużenia długoterminowego . 116 .5 .

W strukturze pasywów dominujący udział na początku badanego okresu posiadały zobowiązania krótkoterminowe jednakże w wyniku znacznego wzrostu sumy bilansowej ich udział zmniejszył się z 57. o.Zakończenie Na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej można stwierdzić. z o.52 % w 2002 roku do 34.03% kapitału ogółem. że w latach 2002 . a ich udział w aktywach ogółem wzrósł z 39.23% Po stronie aktywów dominującą grupą był majątek trwały. W całym badanym okresie spółka osiągała zysk na poziomie od 899 865. za lata 2002 .63% w 2005 roku.97 zł. Analiza bilansu firmy Agro-Handel Sp. Głównym czynnikiem wpływającym na wynik finansowy spółki jest wynik na działalności gospodarczej. 138 463 400 zł.o. Majątek obrotowy spółki w badanym okresie wzrósł o 6.33% do 45.75.90 zł osiągniętym w roku 2005. Z drugiej strony największy wpływ na wynik finansowy miały koszty zużycia materiałów i energii. Zobowiązania krótkoterminowe zastąpione zostały kapitałem długoterminowym. Podstawowym źródłem przychodów spółki była sprzedaż produktów na rynku krajowym. 117 . którego wysokość w 2005 roku wyniosła 17 072 182.2005 nastąpiła poprawa wyników działalności firmy Agro-Handel Sp. które wynosiły odpowiednio: 36 398 300 zł. co stanowi 65.79 % w ostatnim badanym okresie. Suma bilansowa wzrosła w tym okresie o 42. Spadek ten związany był również ze zmianą źródeł finansowania dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.69% w 2002 roku do 54.87 %.95% ale jego udział w majątku ogółem zmniejszył się z 60.2005 potwierdza szybkie tempo jej rozwoju.37%.39 zł (wyprasowanym w 2003 roku) do 3 687 522.33 zł do 94 684 149. 152 147 800 zł. której wartość w badanym okresie wzrosła z 69 760 541. z o. Dynamika wzrostu rzeczowych składników majątku wyniosła 195.

Jego udział w pasywach ogółem wynosił na koniec badanego okresu 39. wskazuje.93 zł. Rozszerzeniem ogólnej analizy struktury majątkowo .129. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany w latach 2002 . Od 2003 roku spółka poniosła duże wydatki na inwestycje dostosowujące zakład do standardów europejskich. utrzymywała niski poziom wskaźników płynności finansowej tylko przez okres dwóch lat.o. Wskaźnik pokrycia bieżących zobowiązań w kolejnych latach kształtował się następująco: 2002 . Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym w badanym okresie kształtował się na poziomie od 52.12 zł.28% przy jednoczesnej dynamice koszty działalności operacyjnej wynoszącej 133.80. Znacznemu wydłużeniu. 3 665 103. 2005 . że głównym źródłem przychodów był przychód netto ze sprzedaży.04%.37%. Największy wpływ na kształtowanie się wielkości kapitału własnego miały: kapitał podstawowy. bo o 15 dni uległ natomiast okres płacenia zobowiązań i wynosił odpowiednio: 29 dni. okres ten skrócił się do 30 dni w 2005 roku. Inwestycje w tym okresie kształtowały się na poziomie 5 740 816.73%. Należności inkasowane były w 2002 roku średnio w ciągu 36 dni. Pozytywnie należy jednak ocenić fakt.89. 2004 . 3 824 654.59 zł i sfinansowane zostały środkami własnymi oraz kredytami. 46 dni. 52 dni.06% w 2002 roku.104. 118 .Kapitał własny przedsiębiorstwa wzrósł z 3 817 944. 2003 . Poziom powyżej 100% uznawany jest za prawidłowy Analiza rachunku zysków i strat zakładów mięsnych Agro-Handel Sp. iż firma Agro-Handel Sp.o. 107%.52 zł w 2002 roku do 10 335 103.85%. Wynikiem tych zmian jest korzystna tendencja kształtowania się wyniku finansowego. zadłużenia i efektywności zaangażowanych środków. Mimo pogorszeniu się w latach 2003 .29%. z o. 44 dni. a zatem przychody podstawowej działalności operacyjnej. Jak widać wskaźniki bieżącej płynności badanej jednostki w okresie gruntownej modernizacji zakładu przetwórczego osiągnęły wielkości uznawane za niezadowalające.finansowej jest analiza wskaźników płynności. W badanym okresie dynamika przychodów ogółem 135. Wydatki na inwestycje związane były głównie z nabyciem składników rzeczowego majątku trwałego.2004 poziomu wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym w 2005 roku jego wielkość pozostała na podobnym poziomie jak na początku badanego okresu tj.54%. Do roku 2004 spółka nie przestrzegała złotej reguły bilansowej. z o.14% w 2002 roku do 72. kapitał zapasowy i wynik finansowy roku obrotowego.2005 pozwala wyodrębnić podstawowe strumienie pieniężne.05 zł w 2005.

39.o. jest przedsiębiorstwem działającym od 1992 roku. że systematyczna analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pozwala na dokonanie oceny przebiegu procesów gospodarczych oraz wykorzystanie ich do prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwa. Wielkość i rodzaj inwestycji wskazują na to. z o. jak i duża stabilność rynków zbytu pozwalają optymistycznie prognozować przyszłość firmy. Rodzaj produkcji.76 przy jednoczesnym wzroście rentowności majątku obrotowego o 14. że znajduje się ona nadal w fazie rozwoju. Dzięki osiąganym zyskom i jednoczesnym wysokim poziomie zadłużenia nie wydaje się być podmiotem zagrożonym upadłością.2005 roku zwiększyła się produktywność zarówno majątku trwałego jak i obrotowego. Przedstawione badania potwierdzają. Jednakże rentowność majątku trwałego wzrosła zaledwie o 0. Agro-Handel Sp. 119 .W latach 2002 .

Oskara Lanego we Wrocławiu. 2001. Finans-Service.. PWE. PWE. Analiza ekonomiczno ... 12 62) Bień W. Wrocław 2000 66) Duraj J. PWE.. Prawo handlowe dla ekonomistów... Fołta T. Wypych M. Warszawa 1985 120 .. PWE. Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy.. Szczecin 2004 ll)Herbet A... nr31.. „Przegląd Organizacji"...... Duraj J. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im..o. Czytanie bilansu przedsiębiorstwa. Analiza finansowa. Warszawa 2006 13)Jecyszyn J. Bilans 2004. PWE.finansowa firmy. PWE.. Pomykalska B. Warszawa 2001 64) Bury A. Warszawa 2005 71) Kruczałak K. Waśniewski T. 72. Mikulski H..o. 70) Koc S. Analiza Finansowa w przedsiębiorstwie.. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wersty B.BIBLIOGRAFIA 60) Bednarski L. Wydawnictwo Primath.. Metodologia badań Społecznych.. Warszawa. Pastusiak R.s. 12) Jarzębowska M. Aport jako wkład do spółki z o... s.. Skowronek -Mielczanek A. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie.. Oskara Lanego we Wrocławiu. Wrocław 2003. Absolwent.691 73) Nowak S. "Prawo Przedsiębiorcy" 2001. Czechowska I. Warszawa 2002 17)Leszczyński Z. Warszawa 2005 68) Gajdka J. z o. s. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. s.. nr 9.. Prawo gospodarcze.31 10) Górski W. 9-11. Warszawa 2000 72) Mała encyklopedia ekonomiczna. Status prawny zarządu spółki z o. Kosikowski C.. 1974. Warszawa 2004 69) Karczmarek U... Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.o. Podstawy analizy finansowej. "Gazeta Podatkowa" 2004. Podstawy prawa gospodarczego. Borowiecki R. Kurtys K. Łódź 2000 65) Dudycz T. Konieczny Z. Warszawa 2002 63) Bluszcz M. Wyznaczenie pojemności zadłużeniowej spółki. Sprawozdanie finansowe i jego analiza.. s. nr 27. Warszawa 2001 61) Bednarski L. PWN.28 . Warszawa 2004 67) Gabrusewicz W. Godlewska J. Difin.. Wydawnictwo Prawne LexisNexis.. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa.. Metoda praktyczna... Grupa Wydawnicza INDOR Sp.

85) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Uniwersytet Szczeciński. funkcjonowanie. Uregulowania prawne.. Dz. Pałczyńska-Gościniak R. nr 94. Dz. 1037 z późn. Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Nr 20. ODDK. Warszawa 2000 82) Sobczak K.H. nr 101. wzory.. K. . Gdańsk 2004 76) Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. 121 .BECK.Ordynacja podatkowa. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. C. Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych..Prawo działalności gospodarczej.74) Olszewski J. nr 137. zm.. Przewodnik po cashflow. Istota. 86) Ustawa z dnia 19 listopada 2001 r.U. Warszawa 2001 31)Sułowska J. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia „Tur". poz. Działalność gospodarcza.. red.. Dz.. Warszawa 2002 78) Rybicki P.. . PWN. Warszawa 2002 33)Tarska M. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA. Zarządzanie finansami.. PWN. 1178 z późn. poz. BECK.U.H. Warszawa-Jaktorów 2001 77) Rutkowski A. Sawicki. zm.U. Warszawa 2002 75) Olzacka B. Dom Wydawniczy „Ostoja".o. Gdańsk 1995 32) Śnieżek E. Wydawnictwo Ekspert. zm.. Prawo gospodarcze kompendium. Spółki osobowe i kapitałowe: charakterystyki. 926 z późn.. Warszawa 2002 79) Siemińska E. Wrocław 2002 23) Raczek T.. ustrój.. PWE. Problemy analizy porównawczej wyników ekonomicznych przedsiębiorstw. procedury zakładania. poz... PWE.Kodeks spółek handlowych.. Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Reprezentacja spółki z o.. Sprawozdania finansowe źródłem informacji o firmie. Kraków 2002 24)Rafalski A. Wędzki D. . Wydawnictwo C. Toruń 2002 80) Sierpińska M. Warszawa 2003 83) Urbańczyk E.Jak oceniać firmę. Poltext. Warszawa 2004 81) Sierpińska M.. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczecin 2001 84) Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Jachna T.

Warszawa 2000 122 .. 89) Wach K. Dz... Jak założyć firmę w Unii Europejskiej.o rachunkowości. 88) Ustawa z dnia 29 wrzśnial994 r.87) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. poz. nr 17.. poz. zm. Warszawa 2002 91) Więckowski J. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.U. Skoczylas W. . 209. Oficyna Ekonomiczna.U z 2002 nr 76. Dz. PWE. 694 z pózn. Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie.Krajowy Rejestr Sądowy. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. z 2001r. Kraków 2005 90) Waśni ewski T. ..

z o.SPIS TABEL Tabela 1: Uproszczony bilans dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeniowe 16 Tabela 3: Dane o firmie Agro-Hndel Sp.o.o. z o.o. z o. z o.o. w latach 2002-2005_____________________________________79 Tabela 14: Łańcuchowe wskaźniki dynamiki kapitałów firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002-2005_______________________________________________________67 Tabela 8: Łańcuchowe wskaźniki dynamiki majątku firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002-2005____________________________________86 Tabela 19: Kształtowanie się przepływu środków pieni netto z działalności netto firmy Agro-Handel Sp. kosztów i wyniku finansowego netto firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002-2005________________85 Tabela 18: Kształtowanie się poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002-2005 _______________________________________________________________________78 Tabela 13: Kształtowanie się struktury i dynamiki kapitałów własnych i obcych firmy Agro-Handel Sp. z o. z o. w latach 2002-2005_______________________________________________________69 Tabela 11: Kształtowanie się wielkości pasywów w firmie Agro-Handel Sp. z o.2005______________________________________________________83 Tabela 17: Kształtowanie się struktury i dynamiki przychodów. oraz źródła ich finansowania w latach 2000-2005____________________________________________56 Tabela 5: Stan zatrudnienie w firmie Agro-Handel Sp.o.o.o. z o. z o.2005______________________________________________________68 Tabela 10: Kształtowanie się struktury i dynamiki majątku firmy Agro-Handel Sp. z o. z o.o. w latach 2002 -2005 _____58 Tabela 6: Ranking zakładów mięsnych wg dwutygodnika AGRO-TRENDY__________63 Tabela 7: Kształtowanie się aktywów w firmie Agro-Handel Sp.o.o.o. w latach 2002 .o. w latach 2002-2005____________________________________87 123 .2005______________________________________________________67 Tabela 9: Wskaźniki relacji majątku firmy Agro-Handel Sp. z o. z o.__________________________________53 Tabela 4: Nakłady na inwestycje firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002-2005_______________________________________________________80 Tabela 15: Kształtowanie się wartości wskaźników charakteryzujących sytuację struktury kapitałowo-majątkowej firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002 . z o. w latach 2002-2005_______________________________________________________76 Tabela 12: Wskaźniki relacji kapitałów firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002 .o. z o.o.o. w latach 2002-2005____________81 Tabela 16: Kształtowanie się rachunku wyników firmy Agro-Handel Sp.o. z o.

z o. z o. w latach 2002-2005______________________________________________________ 111 Tabela 30: Wskaźniki zadłużenia firmy Agro-Handel Sp.ujęcie dynamiczne_____________________________________ 103 Tabela 27: Kapitał obrotowego firmy Agro-Handel Sp.o. z o.o.o. z o. w latach 2002-2005____________________________________91 Tabela 24: Analiza struktury gotówki netto z działalności finansowej firmy Agro-Handel Sp.o.o. w latach 2002-2005____________________________________91 Tabela 25: Wskaźniki płynności finansowej firmy Agro-Handel Sp. zakres i przedmiot analizy finansowej. w latach 2002-2005___ 115 SPIS WYKRESÓW Schemat 1: Istota.o. w latach 2002-2005 .o.ujęcie statyczne_______________________________________ 102 Tabela 26: Wskaźniki płynności finansowej firmy Agro-Handel Sp.Tabela 20: Rodzaje i kierunki przepływów pieniężnych____________________________88 Tabela 21: Wynik księgowy a środki pieniężne netto z działalności operacyjnej________88 Tabela 22: Analiza pionowa gotówki netto z działalności operacyjnej firmy Agro-Handel Sp. z o. w latach 2002-2005_____ 104 Tabela 28: Wskaźniki rentowności firmy Agro-Handel Sp. z o.o.o. Schemat 2: Klasyfikacja podstawowych informacji wykorzystywanych analizie ekonomiczno-finansowej___________________________________________________ 12 Schemat 3: Struktura rachunku przepływów środków pieniężnych__________________25 Schemat 4: Rodzaje analizy finansowej ze względu na kryteria_____________________36 Schemat 5: Podział spółek w polskim ustawodawstwie____________________________43 Schemat 6: Struktura organizacyjna firmy Agro-Handel Sp. w latach 2002-2005____________________________________90 Tabela 23: Analiza struktury gotówki netto z działalności inwestycyjne firmy Agro-Handel Sp. z o. z o. w latach 2002-2005 107 Tabela 29: Wskaźniki sprawności działania firmy Agro-Handel Sp.o. __________________59 Schemat 7: Klasyfikacja kapitałów podmiotów gospodarczych_____________________70 Schemat 8: Klasyfikacja wskaźników ekonomicznych____________________________93 Schemat 9: Najczęściej przyjmowane kierunki porównań w analizie wskaźnikowej_____95 Schemat 10: Zakłócenia w porównywalności wskaźników ________________________96 124 . z o. w latach 2002-2005 . z o.

o.SPIS SCHEMATÓW Schemat 1: Istota. z o. __________________59 Schemat 7: Klasyfikacja kapitałów podmiotów gospodarczych_____________________70 Schemat 8: Klasyfikacja wskaźników ekonomicznych____________________________93 Schemat 9: Najczęściej przyjmowane kierunki porównań w analizie wskaźnikowej_____95 Schemat 10: Zakłócenia w porównywalności wskaźników ________________________96 125 . zakres i przedmiot analizy finansowej. Schemat 2: Klasyfikacja podstawowych informacji wykorzystywanych analizie ekonomiczno-finansowej___________________________________________________ 12 Schemat 3: Struktura rachunku przepływów środków pieniężnych__________________25 Schemat 4: Rodzaje analizy finansowej ze względu na kryteria_____________________36 Schemat 5: Podział spółek w polskim ustawodawstwie____________________________43 Schemat 6: Struktura organizacyjna firmy Agro-Handel Sp.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->