P. 1
agresja

agresja

|Views: 6,325|Likes:
Wydawca: Tomasz Pawlak

More info:

Published by: Tomasz Pawlak on Mar 29, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

ROZDZIAŁ I ZJAWISKO AGRESJI W ŚWIETLE LITERATURY 1. Pojęcie agresji w warunkach społecznych 2. Przyczyny zachowań agresywnych dzieci 3.

Rodzaje i formy czynności agresywnych ROZDZIAŁ II GENEZA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH 1. Agresja jako instynkt 2. Agresja jako reakcja na frustrację 3. Agresja jako nabyty popęd 4. Agresja jako nawyk ROZDZIAŁ III ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

1.

Cel i przedmiot badań
1

2. Problem badawczy 3. Hipotezy badawcze 4. Zmienne i ich wskaźniki 5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 6. Teren, organizacja i przebieg badań

2

straty lub bólu"3.w formie otwartej lub symbolicznej . s. Wrocław 1985. W czasach coraz większej brutalizacji życia częściej zastanawiamy się nad pojęciem "agresja".. odziedziczonego 1 2 por.. między innymi "w znaczeniu specyficznego dla danego gatunku. iż "przez agresję należy rozumieć zachowanie zorientowane na zadanie krzywdy innym osobom"1. Wrocław 1977. etyka. (red). Ranschburg J.93. Przedmiotem zainteresowania poszczególnych dyscyplin są zarówno indywidualne czynności konkretnych ludzi oraz zachowania zorganizowanych i kierowanych grup. socjologia. krzywdę bądź stratę. Lęk. Pojęcie agresji w warunkach społecznych Problematyka agresji jest szeroko podejmowana przez takie dyscypliny naukowe jak psychologia. Frączek uważa.ROZDZIAŁ I ZJAWISKO AGRESJI W ŚWIETLE LITERATURY 1. s. Wójcik określa to jako "zachowanie człowieka mające na celu wyrządzenie szkody innej osobie lub instytucji"2 Jak wynika z tych definicji zachowanie agresywne to działanie. wzorce kulturowe czy zasady postępowania.mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy lub czemuś szkody. Jest on. które ma sprawić innym cierpienie. gniew. Warszawa 1993. 3 .6 3 por. agresja. pedagogika resocjalizacyjna. s. Każda z nich prowadzi własny sposób rozumienia pojęcia agresji. bowiem dostosowany do celów prowadzonych w ich ramach analiz i metodologii badawczej. Wójcik D. nauki prawnicze czy filozofia.55 por. Co ono oznacza? W jakich okolicznościach używamy tego słowa? Jakie mamy z nim skojarzenia? Natomiast po głębszej refleksji stawiamy sobie pytanie: co powoduje agresję? Jakie są jej przyczyny? A. natomiast D. Środowisko rodzinne a poziom agresywności młodzieży przestępczej i nieprzestępczej. Analizując literaturę fachową możemy się spotkać z pojęciem "agresja" interpretowanym na różne sposoby. Frączek A. Problem ten pełniej ujmuje Jenö Ranschburg określając agresję jako "każde zamierzone działanie . Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej.

4 . ale także na inne czynniki takie jak: nieadekwatność reakcji. 6 por. a także wyraźne odczuwanie i przejawianie postawy negatywizmu do otoczenia"7. nieadekwatnych do bodźców reakcji agresywnych o znacznym natężeniu. Monografie Psych. iż chodzi tu o pewną stałość aktów agresji. Warszawa 1968. Skorny natomiast rozróżnia między "zachowaniem agresywnym" a "agresywnym zachowaniem się". s. por. Socjalizacja a agresja. którego celem jest zranienie innej osoby traktowanej jako źródło sytuacji frustracyjnej.10.). iż autorzy zajmujący się tym zagadnieniem przytaczają wiele określeń. Pełniejszą definicję agresywności podaje Wójcik. Frączek A. s. Z. Podczas gdy pierwsze określa jako "następujące w zachowaniu się poszczególne. Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się. Podsumowując rozważania na temat rozumienia problematyki agresji należy zauważyć. Ponadto występuje często nieumiejętność kontroli reakcji. Skorny Z. występującego w stosunku do szerokiego zakresu obiektów społecznych. Mimo pewnych różnic dotyczących sformułowań wyłaniają się tu dwa zasadnicze pojęcia.7). Autorka zwraca uwagę nie tylko na częstość występujących aktów agresji. Zauważamy tu podobieństwo do poprzednich ujęć. konkretne fakty o pewnych specyficznych własnościach" 6. jakie pojawia się w literaturze jest "reakcja agresywna" D. szeroki krąg adresatów tych reakcji. w jakiej znalazła się jednostka"5. Kubacka .częstość i powtarzalność. Zumkley H. Należy jednak rozumieć. Innym pojęciem. Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się. s. jako wypełnienie społecznie przyswojonych wymagań związanych z rolą"4. Określenie to nie jest zbyt precyzyjne. Funkcjonowanie społeczne osób agresywnych i samo agresywnych. Skorny zwraca także uwagę na inny aspekt zagadnienia . znaczne natężenie. Kubacka . Potwierdza to Buss.Jasiecka określa ją jako "zachowanie. Autorka wyakcentowuje jednak reaktywność agresji. (red. a polegająca na częstych. Warszawa 1968. który stosuje kiedy mamy do czynienia z zachowaniami "częstymi i licznymi". cechy osobowości. że osobnik ten jest agresywny lub.205) itp.Jasiecka D. XV. Z. jeśli zachowania te są częste i liczne to stwierdzamy.popędu. Według tej autorki jest to "stała właściwość człowieka nabyta i utrwalona w procesie jego rozwoju na podstawie uczenia się społecznego. odpowiedzi na frustrację. drugie pojęcie wydaje się definiować zachowanie bardziej stałe i uogólnione.. studium kliniczne. Warszawa 1993. Autor rozumie je jako "zbiór zachowań agresywnych występujących u danego osobnika. stanu motywacyjnego. wprowadzając termin "agresywność". Jak widać pojęcie agresywnego zachowania w tych ujęciach jest tożsame z wyżej cytowanymi określeniami agresji. której doświadcza agresor.141 7 por. że przejawia agresywność. Jest ona odpowiedzią na frustrację. Wrocław 1975. s. Skorny Z. PAN t. Pierwsze 4 5 por. nieumiejętność kontroli zachowania oraz postawę negatywizmu. formułując agresywność jako "utrwalony nawyk atakowania".

Nastąpiło pomieszanie nie tylko znaczeniowe. Jak wynika z powyższych rozważań słowo "agresja. Przecież zdolność radzenie sobie w trudnych sytuacjach to bardzo cenna umiejętność. gdyż każde działanie wywołujące stratę i ból można przypisać agresji. szantażują. Agresywność w tym znaczeniu utożsamiana jest z przebojowością. zaradnością. iż aspekt zamiaru wyrządzenia krzywdy jest rozstrzygający: czy nastąpiła agresja czy też nie. Ale granica między tą. nieumiejętne kontrolowanie reakcji agresywnych. Autorzy zgodnie określają tę cechę jako agresywność. cierpienie. którzy uważają. Zaczyna ono nam imponować. Zmienia się ocena takiego postępowania. które charakteryzują się pewną częstotliwością i powtarzalnością. Choć i tak może się zdarzyć. 1968 5 . o których mowa są nazywane w literaturze agresją. permanentna wrogość wobec innych ludzi8 8 por. oszukują. Osobę agresywną charakteryzują następujące cechy: • • • • wysoka częstotliwość zachowań agresywnych. Jedno stanowisko reprezentują ci. reakcją agresywną czy też zachowaniem agresywnym. iż nowa firma.. Coraz częściej słyszymy o agresywnym zdobywaniu rynku. starającego się pozyskać klienta. Bandura A. Współcześnie możemy obserwować zachodzące zmiany konotacji tego pojęcia. wydaje się nieszkodliwą formą zachowania a destrukcyjną agresją jest bardzo płynna i łatwo ją przekroczyć. Nie chodzi tutaj o to. Zdaniem przeciwników nie ma to znaczenia. szkodę. Autorzy różnią się tu przede wszystkim poglądem na celowość działania. Określenia te na podstawie przytoczonej literatury można traktować jako tożsame i dlatego będą używane w tej pracy jako zamienne. Watters R. Jak wynika z powyższych refleksji agresja jest pojęciem nie dającym się jednoznacznie zdefiniować. skierowanego przeciw komuś lub czemuś powodującego stratę. działania człowieka. stosują przemoc. Drugie pojęcie dotyczy zachowań agresywnych. które są realizowane przez aktywność lub bierność jednostki.dotyczy zachowania. Poza tym tworzy szeroką skalę zachowań o charakterze destrukcyjno aspołecznym. ale także etyczne. Działania. czy wspomniany agent kogoś krzywdzą. agresywny" budzą zdecydowanie negatywne skojarzenia i emocje. agresywnej działalności agenta ubezpieczeniowego.H. aktem agresji. Sami pragniemy tak postępować. nieadekwatność relacji w stosunku do działającego i wyzwalającego je bodźca. Przynajmniej było tak do tej pory.

s. a także . uznania. przede wszystkim tych. Coraz częściej obserwuje się >>efekt nieobecności<< jednego lub obojga rodziców. 6 .opiekuńczych.brak rozmowy z matką. które pośrednio są odpowiedzialne za zachowania agresywne młodych ludzi zaliczamy: • • • • "zorientowanie dorosłych na wartości konsumpcyjne i niedocenianie wartości egzystencjalnych i sensotwórczych. zyski finansowe. które 9 por. powodującą wzrost emocjonalnej agresji w codziennych stosunkach międzyludzkich. między innymi brak zainteresowania rodziców. a jednocześnie ogranicza możliwości przeznaczenia wolnego czasu na wspólne działanie z własnymi dziećmi. pogarszanie się sytuacji ekonomiczno . co skutkuje zaabsorbowaniem pracą przynoszącą wartości materialne.2.co spotyka się coraz częściej . ojcem w sytuacji zaistnienia trudności9 Do czynników. Mincakiewicz E. sukcesu . akcentowanie relatywizmu etycznego jako potrzeby tworzenia zasad współżycia społecznego powoduje odrzucanie norm moralnych. narastająca w społeczeństwie polskim frustrację z racji wysokich kosztów ponoszonych przez sporą część społeczeństwa na rzecz transformacji. unikanie.zachowania agresywne u dzieci i młodzieży. Agresja dorastającej młodzieży jako skutek zaburzonej komunikacji w rodzinie [w:] Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno . Kraków 1998.społecznej coraz większej liczby rodzin skutkuje ograniczeniem możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb. brak konsekwencji oraz wadliwe metody i błędy wychowawcze.136. w tym potrzeb prestiżu. Przyczyny zachowań agresywnych dzieci Praca byłaby niepełna gdybyśmy nie zastanowili się nad czynnikami powodującymi . Oczywiście jest to zjawisko złożone i w literaturze fachowej nie ma jednoznacznych odpowiedzi.bezpośrednio czy pośrednio . Na pewno agresję wywołują niepożądane wychowawczo postawy rodzicielskie typu odtrącenia. brak zaspokojenia potrzeb materialnych i społecznych.

jest ona odpowiedzią na atak. spokoju. z drugiej . Ich agresja rodzi agresję dziecięcą i młodzieżową.12-13. mediacji.stanowić swoisty wzór zachowań interpersonalnych.• • • są niewygodne dla realizacji aktualnego celu. z której pochodzą strony. totalną krytykę autorytetów. s. Zmagania dorosłych z wykreowaniem nowych autorytetów mają negatywny wpływ na dzieci i młodzież. "brak napięcia. w którym inni ludzie mają wartość o tyle. Kształtuje się mylny pogląd. nuda. poczucie bezradności jest powodem ograniczania się grup młodych bezrobotnych. Nowakowska M. a nie ma obowiązków i w efekcie powoduje to powstawanie mechanizmu uwalniania się od swoistej odpowiedzialności"10 • Obserwując życie ludzi w ciągu ostatnich kilku lat śmiało można powiedzieć. 7 .nie jest ona ukierunkowana na sytuację lub obiekt. powszechny w skali społecznej brak umiejętności w zakresie negocjowania. osiągnięcia szczęścia. która z jednej strony może budzić poczucie lęku i podwyższać jego poziom oraz prowadzić do agresji obronnej. czas wolny jest często złym doradcą. obowiązki. 10 por. Ludzie dorośli swoje nierozwiązane problemy przenoszą na dzieci i młodzież. rozwiązywania problemów. Strategia działania Ministerstwa Edukacji Narodowej wobec agresji i przemocy w szkołach i placówkach oświatowych [w:] Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich. stymulację wyobraźni obrazami agresywnymi w telewizji i na kasetach wideo. a w zamian nie otrzymuje poszukiwanych przez siebie wzorców pozytywnych.jej celem jest uzyskanie jakiegoś przedmiotu lub utrzymanie jakiejś sytuacji. że do wzrostu agresji przyczyniło się także bezrobocie. agresja ze złości . Omawiając zjawisko agresji u dzieci możemy wyróżnić następujące jej kategorie: • • • instrumentalna (specyficzna agresja) . Warszawa 1988. o ile nie stoją na przeszkodzie maksymalizacji naszych zysków. dysproporcję między zaangażowaniem wielu osób i mediów na rzecz uświadamiania dzieci i młodzieży o przysługujących im prawach. a zwracaniem uwagi na odpowiedzialność. których jedynym celem jest zdobycie pieniędzy na przetrwanie dziś. Strategia ta przyczynia się również do konstruowania obrazu świata. niezależnie. zadania. radzenia sobie ze stresem. Młodzież odrzuca dotychczasowe autorytety. zdobycie alkoholu i zabawę połączoną z agresją i wandalizmem". że ma się prawa. Niestety. obronna .

13 N. Socjalizacja a agresja. W sytuacji. Związek agresywnego zachowania się z frustracją był przedmiotem badań eksperymentalnych. Zbigniew Skorny wyodrębnia następujące rodzaje agresji: agresję frustracyjną. 3. na ponowne niepowodzenia reaguje w sposób bardziej agresywny. s. Według niego „frustracja pobudza do szeregu różnych reakcji. 13 tamże 14 tamże. 8 . Trzeci czynnik to ilość doznanych uprzednio frustracji.212. Zostały one zainicjowane przez J. Z. s. s. Jednostka.E. 14 Sytuacja frustracyjna powstaje w wyniku kolizji dwóch czynników: dążenia człowieka do 11 12 por. regresja czy substytucja. jedną z ich rodzajów są niektóre formy agresji”.211. która mówi.Skorny: Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. że „pojawienie się agresji zawsze każe domyślać się frustracji” oraz „każda frustracja zawsze prowadzi do jednej z form agresji”.• agresja związana z grą i zabawą . gdy czynniki powodujące blokadę umożliwiają wykonanie szeregu czynności zmierzających do zaspokojenia potrzeby. Rodzaje i formy czynności agresywnych Istnieją różne rodzaje oraz duże bogactwo ich szczegółowych form. Warszawa: WSiP 1976.A. Sformułowali oni tezę. pobudzenie do agresji staje się większe niż przy węższym zakresie blokady. patologiczną.Dollarda istnieje zależność między zablokowaną potrzebą. a intensywnością pobudzenia do agresji. która w przeszłości narażona była na liczne frustracje. Drugim czynnikiem wyznaczającym intensywność pobudzenia do agresji jest zakres blokady potrzeby. Blokada ważnej potrzeby powoduje bardziej intensywne pobudzenie do agresji niż blokada potrzeby nie odgrywającej większej roli u danego osobnika. naśladowczą oraz instrumentalną.Miller wprowadził do koncepcji Dollarda poprawkę.jest to agresja nasilająca się wskutek zaangażowania w walkę podczas gry11 Jasno więc wynika z przedstawionych tu kategorii. Reakcjami tymi może być również fiksacja. Z agresją frustracyjną mamy do czynienia wówczas.13.12 Według J. gdy w toku realizacji jakiegoś celu człowiek natrafia na przeszkodę udaremniającą tę realizację. Niektóre problemy agresywnego zachowania. Hinde R. że przyczyny agresywnego zachowania nie zawsze są proste i łatwo wytłumaczalne. Warszawa 1993.Dollarda i współpracujących z nim psychologów Uniwersytetu w Yalle.

że „[. Mamy wówczas do czynienia z procesem modelowania. Dana jednostka nie uświadamia sobie. 17 U.15 Agresywne zachowanie się dzieci i młodzieży bywa także następstwem określonych modeli zachowania się. które uprzednio wykonał model”. z którymi dana osoba styka się w swym otoczeniu. Może nim być zachowanie agresywne. że zachowuje się agresywnie ani też nie zdaje sobie sprawy ze związku między własnym zachowaniem się.. Cz. op. matki. narzędzia umożliwiającego osiągnięcie celu. gdy model zachowuje się agresywnie dążąc np.cit. Nie we wszystkich jednak sytuacjach frustracyjnych pojawia się agresja. która nie ma najmniejszych podstaw. który U.wykonywania pewnej czynności oraz istnienia przeszkody uniemożliwiającej jej wykonanie. Bronfenbrenner określa jako „wykonanie przez podmiot działania podobnego symbolicznie lub konkretnie do tego. W tej sytuacji zostaje uruchomiony mechanizm identyfikacji powodujący wystąpienie dążenia do upodobnienia się do ubioru. 9 . s. a nawet okrucieństwo. Może stać się on pobudką do agresji.. Im bardziej reakcja zastępcza bywa podobna do reakcji właściwej. sposobu mówienia lub zachowania modela.17. s. Skutkiem sytuacji frustracyjnej jest powstanie napięcia emocjonalnego. I „Psychologia Wychowawcza” 1970 Nr 1. Motywem agresji instrumentalnej.17 Modele wpływają na zachowanie przede wszystkim wtedy. U.Grochulska: Agresja u dzieci... Agresja odgrywa wtedy rolę instrumentu. W ten sposób nie zostaje wprawdzie osiągnięty cel. do zademonstrowania swej siły czy zdobycia przewagi nad innymi. a po prostu miała okazję obserwować zachowanie agresywne tylko i wyłącznie w roli widza”. ale przykre napięcie emocjonalne jest załagodzone.. kiedy występują tzw..16 Bronfenbrenner doszedł do wniosku. reakcje zastępcze dzięki którym dana osoba osiąga cel nie identyczny lecz podobny do pierwotnie zamierzonego. tym bardziej zmniejsza się napięcie frustracyjne. s.9. Realizacja celu 15 16 J.215. przechodniów na ulicy bądź innych osób dorosłych.] zachowanie agresywne.Skorny: Proces socjalizacji. by czuć się skrzywdzoną. a oddziaływaniem określonych wzorów. 18 Z.4..18 Agresja naśladowcza pojawia się wówczas. są określone cele działania. można wywołać u osoby.. innych domowników. Nie ma jej wtedy. Warszawa: WSiP 1993. Modelem może być zachowanie się ojca.cit.Bronfenbrenner: Czynniki społeczne w rozwoju osobowości. gdy są nimi osoby znaczące. op. Wystąpienie tego rodzaju agresji stanowi wynik mimowolnego naśladownictwa modeli agresywnego zachowania się.Bronfenbrenner: Czynniki . s.

23 Ze względu na formę występowania zachowań agresywnych można wyróżnić agresję fizyczną i słowną.Jedlewski: Pedagogika resocjalizacyjna. W ramach bezpośredniej 19 20 tamże. wygasają natomiast pod wpływem doznawanych porażek. Zanikają zaś reakcje dlań szkodliwe. którego cechuje niezdolność do przeżywania uczuć życzliwości i sympatii w stosunku do innych ludzi. Formą agresji patologicznej są występujące w schizofrenii ataki szału.53. 23 Cz. Wystąpienie agresji instrumentalnej zależy od ukształtowanych hierarchii wartości. op. op. Wówczas taka jednostka jest wysoce agresywna. s. atakuje osoby znajdujące się w jego otoczeniu lub niszczy różne przedmioty. wówczas zachowanie to ulega utrwaleniu. s. 10 .. agresję czynną i bierną.219..cit. Z.działania dokonuje się za pośrednictwem właściwej strategii postępowania kształtującej się pod wpływem dotychczasowych doświadczeń życiowych. to u ich dzieci kształtują się podobne postawy sprzyjające występowaniu zachowań agresywnych. w którym atakujący posługuje się określonymi częściami ciała lub narzędziami zadając ból lub wyrządzając szkody osobie będącej przedmiotem agresji. Jej przyczyn należy szukać w procesach chorobowych zachodzących w układzie nerwowym. że poprzez zachowanie agresywne może osiągnąć pewne korzyści. Warszawa: PWN 1987. Bodźce wzmacniające pewien rodzaj czynności spełniają funkcję nagrody.218. Pojawieniu się agresji instrumentalnej może sprzyjać przeświadczenie. Jeżeli rodzice uważają. 22 Z.. jest złośliwe i dokuczliwe. s. Ponadto agresję bezpośrednią i pośrednią.20 Prócz omówionych wyżej trzech rodzajów agresji wyróżnić można agresję patologiczną. że zachowania agresywne mogą się utrwalać w wyniku odnoszonych zwycięstw. s. s. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono. prostą i złożoną. Nie sprowokowane napastuje inne dzieci.22 Agresywnym może być również psychopata.Skorny: Proces socjalizacji . schizofreników i psychopatów.19 Jeśli jednostka kilkakrotnie przekona się. że naczelnym celem działania jest dążenie do osiągnięcia osobistego sukcesu bez liczenia się z cudzymi interesami i potrzebami.21 Nadpobudliwość psychoruchowa występująca u dzieci nerwicowych sprzyja powstawaniu konfliktów oraz zachowań agresywnych.Skorny: Proces socjalizacji.. 21 K. Warszawa: PZWS 1964. Zdaniem Kazimierza Dąbrowskiego patologiczne podłoże agresji można stwierdzić u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo epileptyków.Czapów.87.. St. Agresja fizyczna jest to atak na inną osobę.. Dziecko epileptyczne w okresie poprzedzającym atak przejawia nieraz zwiększoną pobudliwość emocjonalną.Dąbrowski: Społeczno-wychowawcza psychiatria dziecka.217. że ten ma rację kto jest silniejszy i sprytniejszy.cit. Pod wpływem warunkowania i wzmacniania utrwalają się czynności przynoszące danej jednostce określone korzyści.

które jest szczególnie trudnym problemem wychowawczym.agresji fizycznej można wyróżnić proste i złożone zachowania napastliwe oraz zachowania destrukcyjne.184.204. op. Występują one w jej obecności.24 Agresja może mieć również formę złożonych zachowań napastliwych. grożenie czy straszenie). kopanie czy wybuchy złości. wyrywanie czy szczypanie. pobicie. s. które wskutek ataku ulegają uszkodzeniu lub zniszczeniu. zachowania agresywne powodują wyrządzenie szkody lub przykrości osobie będącej przedmiotem agresji. zachowania destrukcyjne.. s. Może ona przybierać formę przeszkadzania jej. skierowanych do osoby będącej przedmiotem agresji. s.201.28 Formami pośredniej agresji słownej są również wypowiedzi napastliwe.. rzucanie. trącanie. Jest to działanie niszczące fizycznie lub psychicznie żywą istotę. Może to być okrucieństwo 241 25 Z. Agresja fizyczna obejmuje prócz zachowań napastliwych. s. Proste zachowania napastliwe przybierają formę rozmaitych. uderzenia. chowania lub zamieniania przedmiotów. w sposób szczególnie gwałtowny lub wymyślny. trwających stosunkowo krótko ruchów poszczególnych części ciała (rąk.26 Do pośrednich zachowań destrukcyjnych zalicza się niszczenie rzeczy stanowiących własność osoby będącej przedmiotem agresji. 28 tamże. szarpanie. która stanowi właściwy przedmiot agresji. Są one jednak skierowane nie do osoby atakowanej ale do osób trzecich.25 Przy agresji pośredniej natomiast. Wypowiedziami szkodzącymi będą skarżenie oraz wydawanie nieprzychylnych opinii. przestraszenie lub niesprawiedliwe traktowanie. nie przybierając jednak formy skierowanego na nią bezpośredniego ataku...209.27 Inną formą agresji jest agresja słowna.Skorny: Psychologiczna analiza . szkodzące i poniżające. dokuczania. Do tej grupy zaliczyć można: darcie. uderzanie. Są to bezpośrednie zachowania agresywne mające za przedmiot rzeczy. nóg) lub odpowiednich mięśni twarzy..198.cit. Do pośrednich wypowiedzi napastliwych należą odgrażanie się i zachęcanie do agresji innych osób wobec osoby.195. 29 Z. 11 . 26 tamże. szkodzących lub poniżających.29 Ekstremalną formą agresji jest okrucieństwo. Będą nimi m. s. Do złożonych zachowań napastliwych należą bójki. tamże.in. Uczestniczą w niej różne części ciała i trwają one dłużej niż zachowania proste. s. Natomiast wypowiedzi poniżające to przezywanie i wyśmiewanie.Skorny: Psychologiczna analiza .cit. 27 tamże. op.. Bezpośrednia agresja słowna przybiera formę wypowiedzi napastliwych (tj.

Kategorią okrucieństwa jest również akt zemsty realizowanej w sposób przemyślany. s. Nienawiść ma swoje źródło w poniżeniu. Chęć taka może być wyłącznym motywem okrucieństwa. charakterystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym np. Istnieje też okrucieństwo dla przyjemności nazywane sadyzmem. podziwu dla zuchwałości czemu towarzyszy fascynacja własnym lękiem. Warszawa: Fundacja Innowacja 1993. W.cit.Pomykało.31 30 31 Encyklopedia pedagogiczna.. w stosunku do owadów czy zwierząt. Red. Inną formą jest okrucieństwo z nienawiści.. 12 . Przyczyną takiego zachowania może być chęć sprawdzenia siebie. Jest to niebezpieczna forma okrucieństwa występującego u młodocianych przestępców. Może być ona wynikiem wewnętrznych. Lęk przed konsekwencjami dokonanych czynów może być czynnikiem silnie integrującym sprawców i odsuwającym ich od społeczeństwa. U dzieci i młodzieży może ono pojawić się w postaci znęcania się nad słabszym. . U młodszych dzieci występuje rzadko.mimowolne. Okrucieństwo występuje także jako wyładowanie nagromadzonej agresji.op.30 Innym rodzajem okrucieństwa jest chęć panowania nad innymi poprzez wzbudzenie atmosfery grozy.6 Encyklopedia pedagogiczna. Może to być okrucieństwo z ciekawości bądź dla zabawy. szczególnie w połączeniu z chęcią zaimponowania rówieśnikom. u starszych częściej. kumulujących się napięć lub powtarzających się często frustracji. poczuciu krzywdy czy niesprawiedliwości.

skoki. że powstała ona w drodze ewolucji i jest potrzebna. np.jako napęd działania."agresja w wyobraźni". Skorny Z. Wiedza i Życie. bezpośrednia agresja . gdyż owe trzy formy wyładowywania agresji mogą przynieść chwilową poprawę 32 33 por..313. marzenia o zbiciu kogoś.zwymyślanie osoby. potem jej źródło upatrywał w strukturze osobowości. że agresja jest przejawem popędu seksualnego. Niektórzy badacze zajmujący się zagadnieniem agresji uważają. Agresja.naukowej najpierw uważał. s. Człowiek istota społeczna. Człowiek rodzi się z gotowym instynktem nazywanym przez niektórych >>instynkt. a właściwie w tym miejscu należy wspomnieć. jak na przykład instynkt głodu"32 Najpełniej instynktową teorię agresji rozwinął Z. por. że u osób. "Przedstawiciele instynktowej interpretacji agresji przyjmują. Warszawa 1982. Aronson E. Agresja jako instynkt Jedną z koncepcji wyjaśniających zachowania agresywne jest traktowanie jej w kategoriach instynktu. Tak rozumiana agresja nie została oczywiście >>wyuczona<<. uprawianie niedestruktywnych form agresji . E.. a nawet konieczna do utrzymania gatunku . 13 . Reedukacja dzieci agresywnych. nie wszyscy uczeni zgadzają się z tym poglądem. Grochulska J.. nabyta w toku życia.ROZDZIAŁ II GENEZA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH 1. s. Freud. ich natężenie wyraźnie spada. Warszawa 1997.Aronson formułuje trzy sposoby rozładowania energii agresywnej: wydatkowanie energii w postaci aktywności fizycznej. Najczęściej słowo instynkt kojarzymy z walką. Warszawa 1991. walki<< i jest mu on niezbędny do życia tak. 34 por.19-20. nr 10. biegi. że instynkt walki jest jednym z podstawowych instynktów. W ciągu swojej pracy badawczo . ss. gry zespołowe. wyrządzenie jej krzywdy"34 Jak już wcześniej wspomniano. twórca psychoanalizy. np. Natomiast w trzecim okresie swej twórczości. która stała się przyczyną frustracji.7. którym umożliwiono ujawnienie destrukcyjnych tendencji. to od nich uzależnił występowanie agresji 33 W związku z teorią psychoanalityczną warto zwrócić uwagę na zjawisko "katharsis". kiedy opisał dwa podstawowe instynkty: instynkt życia i instynkt śmierci.

Możliwa jest zmiana normy. Skorny – Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się”.agresja". Koncepcja "frustracja . nie redukując jednak wrogości. inni przedstawiają zupełnie coś innego. ukryty lub być skierowana wobec siebie. Jednakże mogą nastąpić zakłócenia na drodze jego realizacji36. K. natomiast nie ulega zamknięciu pobudzenie do agresji na skutek doznanej frustracji. Feshbacha. Zachowanie człowieka ukierunkowane jest na jakiś cel. frustracja. do którego zmierza. Zaistniała sytuacja wywołuje napięcie emocjonalne. że frustracja zawsze prowadzi do jakiejś formy agresji i że pojawienie się agresji zawsze wywołane jest frustracją35. 2. 35 36 Z. bowiem. iż uprawianie sportu (nawet agresywnych gier zespołowych) zmniejsza agresywność u jednostki. fiksacja.samopoczucia. jakie mogą się pojawić to: regresja. Warszawa 1999. której leży gniew. Mechanizmy socjologiczno-pedagogiczne”. Uważa. Jedni badacze twierdzą na przykład. PWN. Reakcje nieagresywne. Agresja jako reakcja na frustrację Dollard. W takiej sytuacji agresja służy do przywrócenia poczucia własnej wartości. Dom Wydawniczy REBIS. Wiedza Powszechna. 38 E. Zachowania agresywne spowodują zmniejszenie pobudzenia37. w jaki stopniu reakcja agresywna była wzmocniona38. u podłoża. Poznań 1998. objawy depresyjne. Warszawa 1968. Fromm – „Anatomia ludzkiej destrukcyjności”. Agresja może przejawiać się w sposób bezpośredni. Kosewski – „Agresywni przestępcy”. Kmiecik-Baran – Młodzież i przemoc. zależy od instrumentalnej wartości agresji w danej sytuacji (Buss) różnic indywidualnych (Block i Martin) i od tego. a tylko jednym z nich jest agresja. w której zakłada się. które jest źródłem agresji. Mowrer. Millera wykazały. Cofera. np. że frustracja wywołuje szereg zachowań. Miller uważa. PWN. wrogości. samo agresja. Badania Appleya. że pewne formy frustracji częściej niż inne wywołują agresję.agresja" budziła pewne wątpliwości. 14 . kwestionuje założenie Dollarda mówiące o występowaniu po-budzenia emocjonalnego na skutek frustracji w formie gniewu. To jak człowiek się zachowa. która powoduje poczucie zagrożenia. Miller. Sergent. Berkowitza. które przyczyniły się do weryfikacji jej podstawowych tez. Sears) stworzył koncepcję "frustracja . złości. wraz z pięcioma psychologami z Yale (Dobb. 37 M. Warszawa 1977.

sytuacji. reaguje gniewem i złością wobec innych. 3. wmawiając sobie. Skorny – Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się”. Rozróżnił on trzy rodzaje sytuacji frustracji: niedostatek. Frączek wyodrębnił trzy główne elementy: • • pobudkę .tj. ss. osiągnięcie stanu końcowego.275-295. Zachowania intrapunitywne . Według 39 40 M. Określenia frustracja używa się zresztą. Frączek A. iż jeśli w trakcie podjęcia działań instrumentalnych pod wpływem pobudki. Z agresją jako reakcją na frustrację spotykamy się wtedy. które służą osiągnięciu celu. Kosewski – „Agresywni przestępcy”. t. poczucie niższości. pozbawienie i konflikt39. w której nastąpiło zablokowanie pewnych potrzeb człowieka. Warszawa 1968. niepokój. wykazując nasilone poczucie winy i wyrzuty sumienia.gdy jednostka obciąża odpowiedzialnością za frustrację świat zewnętrzny. te działania fizyczne lub werbalne. iż frustracja nastąpiła na skutek zderzenia się dwóch przeciwstawnych tendencji: zamiaru człowieka i niemożności spełnienia go. A. że jest to zjawisko nieuniknione40.może wywołać także obawę. gdy pod wpływem doświadczeń zachodzą zmiany w zachowaniu się człowieka. Twórcy tej koncepcji uważali.iż zablokowanie potrzeb . czynnik wewnętrzny lub zewnętrzny. cel . Teoria frustracji [w:] Materiały do nauczania psychologii. Z reakcjami na frustrację wiążą się zdaniem Rosenzweiga trzy typy zachowań o charakterze obronnym: 1.polegające na tym. strach. 2.1. Zagadnieniem frustracji i reakcji na nią. która uniemożliwi jego osiągnięcie mamy do czynienia z sytuacją frustracyjną. że jednostka próbuje zignorować przyczynę frustracji i jej konsekwencje.tj. Towarzyszy temu silne emocjonalne pobudzenie. który zmniejszy lub skończy działanie pobudki41. Reakcje impunitywne . zarówno w stosunku do samej przeszkody. działanie instrumentalne . Warszawa 1977. Warszawa 1968. Zachowania ekstrapunitywne . 41 por. Z. Wiedza Powszechna. którzy nadaje zachowaniu kierunek. • Zwolennicy wyżej wspomnianej teorii agresji uważają. jak i negatywnych emocji temu towarzyszących. PWN. już wcześniej zajął się Rosenzweig. zawstydzenie. prowadzących do zrealizowania celu wystąpi jakaś przeszkoda.tzn. 15 . gdy jednostka ma tendencje do oskarżania siebie samego za niepowodzenia.zachodzące wówczas.

142-144. nr 10. Wskazuje to na wielką wagę środowiska. por. Skorny Z. Jeśli reakcje te lub niektóre z nich zostaną związane z neutralnym uprzednio bodźcami sygnałowymi.R. to bodźce te będą inicjować reakcję gniewu"43.21. Buss uważa. Agresja. Warszawa 1991. Warszawa 1967. Stało się to teoretyczną bazą empirycznych penetracji. Dollard i N. uznania społecznego i samorealizacji"42. w jakim człowiek wzrasta. bodźce..R. Osobowość i psychoterapia. bicie. że "szarpanie.nich agresja służy rozładowaniu tego napięcia. 3. Koncepcję tę wyjaśniają J. których mu dostarcza. Miller N.. s. zwłaszcza te społeczne . Dollard J. drapanie oraz wewnętrzne reakcje trzewne są wrodzonymi reakcjami gniewnymi na pewne sytuacje. który można rozpatrywać w kategoriach popędowych . Agresja jako nabyty popęd Kolejna teoria wyjaśniająca zachowania agresywne interpretuje agresję jako nabyty popęd. Człowieka zaś czyni jego środowisko. ss. PWN.pochodzące z relacji z innymi ludźmi. Warszawa 1999.. iż szczególną rolę odgrywają sfrustrowane potrzeby afiliacji. Mechanizmy socjologiczno-pedagogiczne”. ze jedynym aspektem agresywnego zachowania. Miller podkreślając. 42 43 por. 16 . Kmiecik-Baran – Młodzież i przemoc.jest emocjonalna reakcja gniewu44. Wiedza i Życie. W takim stwierdzeniu nie ma miejsc na "tajemnicze instynkty i emocje". 44 K. dotyczących społecznego uczenia się agresywnych zachowań. Psychologowie podkreślają.

odpowiednie warunki otoczenia. uznająca agresję jako reakcję na frustrację.169. Warszawa 1982. które poprzedzają agresję. facylitacja społeczna . że jest już zautomatyzowane i realizowane bez pełnej kontroli świadomości"45.mogą wywołać i utrwalić agresję u człowieka. Reedukacja dzieci agresywnych. temperament każdej jednostki46 • Przedstawiona przeze mnie powyższa charakterystyka pojęcia agresji i jej przyczyn ukazuje wielką różnorodność poglądów w tym temacie. Warszawa 1985. Wymienia on cztery czynniki determinujące siłę agresywności u danej jednostki: • • • częstość i intensywność doznanych napaści. że człowiek rodzi się z instynktem.(red. Buss. a agresywność może być trwałą cechą charakteryzującą całą osobowość człowieka uważa A.mówią natomiast o wyuczalności przez człowieka agresywnego zachowania. Instynktowa teoria zakłada. Szewczuk W. stopień wzmacniania agresywnego czy napastliwego zachowania. które wzmacniają dane zachowanie . Przedstawiciele teorii traktującej agresję jako nabyty popęd oraz nawyk . s. por. Koncepcja. sugeruje z kolei 45 46 por. Agresja jako nawyk Inni autorzy traktują agresję jako nawyk. Słownik psychologiczny. Grochulska J.20-22. na których dana jednostka może się wzorować.4. Agresja to nawyk napastowania. który w konsekwencji prowadzi do agresji. frustracji i przykrości.. do tego stopnia.). czyli jak często pojawiają się następujące zjawiska: zmniejszenia gniewu po "wyładowaniu się" w postaci zbicia lub zwymyślania kogoś. "Nawyk to zachowanie dobrze utrwalone. PWN. 17 . czy też siłowej. To są bowiem warunki.rówieśnicy bądź członkowie rodziny dostarczają modeli zachowań agresywnych. wyeliminowanie przykrych bodźców zewnętrznych przez użycie siły fizycznej. ss.

Analiza badań potwierdza. N. a jednak reakcje jednostki mogą być różne w zależności od okoliczności. Nie wyjaśnia to jednak w pełni jej pochodzenia.aktywny charakter zachowań określanych jako agresywne47. dla których jednostka przejawia agresję. 47 Ch. M. że agresja nie jest jedyną reakcją na frustrację. 18 . Badacze zajmujący się tą tematyką podkreślają jednak. Jedni badacze uwypuklają spuściznę genetyczną jako źródło pochodzenia agresji. Możemy więc śmiało stwierdzić. Warszawa 1972. Coffer. Na pewno można potwierdzić poglądy dotyczące związku zachowania agresywnego z emocjami. Wiadomo. Teoria i badania”. Moim zdaniem twierdzenia klasycznej psychoanalizy o istnieniu determinującego instynktu agresji należy potraktować z pewną ostrożnością. Może istnieć wiele przyczyn. w których człowiek przekracza swoje uwarunkowania. iż nie ma prostej odpowiedzi na pytania: Dlaczego człowiek zachowuje się agresywnie? Co powoduje. że ogromną rolę w powstawaniu agresji odgrywa środowisko. jeszcze inni natomiast podkreślają doniosłą rolę wpływów społecznych. czy przeżyć. iż czasami zablokowanie realizacji ważnej potrzeby może prowadzić nawet do konstruktywnych działań. że tak się zachowuje? Życie stwarza tyle trudnych i skomplikowanych sytuacji. H Appley – “Motywacja. Ogólnie znany jest fakt. Zdarzają się sytuacje. PWN. Podobnie frustracyjna teoria agresji nie w pełni tłumaczy wszystkie aspekty problemu. Nie możemy sobie pozwolić na uogólnienia. że nie determinuje ono człowieka bezwzględnie. inni kładą nacisk na wcześniejsze doświadczenia.

które określają: 19 . Tak ujęty cel badań jest zbyt ogólny i mało przydatny w zaplanowaniu i przygotowaniu procedury badawczej. Zachowania. Zapobiega ono rozwojowi poważniejszych zaburzeń w przystosowaniu się oraz powstawaniu związanych z nimi konfliktów i trudności życiowych. częstotliwość kontaktów z rodzicami.ROZDZIAŁ III ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 1. Może również wpłynąć na skuteczność w ich zapobieganiu. Cel i przedmiot badań Dokładniejsze poznanie agresywnego zachowania i stwierdzonych w nim prawidłowości może przyczynić się do skuteczniejszego ich zwalczania. W szczególności chodzi tu o takie czynniki obiektywne jak wiek. Nawyki powstałe w dzieciństwie często się utrwalają. Badania nad zachowaniami agresywnymi dzieci. Przedmiotem badań były różne czynniki mające wpływ na powstanie i przebieg agresywnego zachowania się. dlatego wyłoniono następujące cele szczegółowe badań. które przebywają w Pogotowiu Opiekuńczym są interesujące z punktu widzenia teorii i praktyki wychowawczej. Zastosowanie właściwych środków przeciwdziałających agresywnemu zachowaniu się dobranych na podstawie znajomości jego przyczyn jest oddziaływaniem profilaktycznym. Głównym celem badań było scharakteryzowanie zachowań agresywnych wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i sformułowanie na tej podstawie dyrektyw psychologicznych i pedagogicznych. których efektem są początkowo trudności wychowawcze mogą przybierać w późniejszym okresie życia formę czynów przestępczych. płeć.

Czy płeć wychowanków Pogotowia Opiekuńczego wpływa na występowanie u nich zachowań agresywnych? 3. a jedynie taki. Jakie są rodzaje agresji występujących wśród wychowanków Pogotowia Opiekuńczego. Pietera „problem naukowy jest swoistym pytaniem. 4.49 Przedkładając to stwierdzenie na potrzeby niniejszej pracy. 3. a płeć wychowanków Pogotowia Opiekuńczego. a czegoś się nie wie i właśnie chodzi o to. Warszawa: PWN 1975. Z tak postawionego problemu głównego wyodrębniono problemy . Przyjęte cele badań . s. Dlatego wskazane jest sformułowanie problemów badawczych określanych jako „pytania na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych”. Czy wiek wychowanków Pogotowia Opiekuńczego wpływa na występowanie u nich zachowań agresywnych? 4. których istnienie przyczyniło się do ukształtowania się określonych zachowań agresywnych.Pieter: Zarys metodologii pracy naukowej. problem główny zawarto w pytaniu: Jakie zachowania agresywne wykazują wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego w starszym wieku szkolnym oraz jaka jest ich częstotliwość? Mówiąc inaczej pytamy o całokształt warunków. czego się nie wie”. Problem badawczy W realizowaniu celów badań pojawia się metodologiczna konieczność zebrania odpowiedniego materiału empirycznego. a jako taki zakłada pewną wiedzę. Czy częstotliwość kontaktów z rodzicami wpływa na występowanie zachowań agresywnych u wychowanków z Pogotowia Opiekuńczego? 48 49 J. Występowanie zachowań agresywnych. 20 . Jaki jest zakres agresji fizycznej i słownej? 2. aby się dowiedzieć. Występowanie zachowań agresywnych. który będzie odpowiedni do przyjętych założeń badawczych.48 Według J.ogólny i szczegółowe stanowią podstawę do opracowania następnych etapów procedury badawczej. 2. a wiek wychowanków Pogotowia Opiekuńczego. Nie chodzi o materiał przypadkowo zebrany.184. coś się wie formułując problem. Wpływ częstotliwości kontaktów z rodziną na występowanie zachowań agresywnych.1.pytania szczegółowe: 1. tamże. czyli aby poznać w obrębie tego.

15. Hipoteza wskazuje to.82 52 W. s. co ma być przedmiotem badania. ich wiek.Łobocki: Metody badań pedagogicznych. 50 51 W. Warszawa: PZWS 1968.52 Powołując się na definicję M. Pieter twierdzi. które mogły wpłynąć na występowanie zachowań agresywnych. Bielsko-Biała: IKN 1986. Hipoteza główna zakłada. Hipoteza główna została uszczegółowiona i powstały następujące hipotezy szczegółowe: 1. o jego stosunku do zjawisk innych. o związku zależności danych zjawisk od innych. że „hipotezy robocze są oczekiwanymi przez badacza wynikami planowanych badań”.53 Zgodnie z powyższymi określeniami. s. 21 . hipoteza to przypuszczenie.Zaczyński: Praca badawcza nauczyciela. Zaczyńskiego „hipoteza jest założeniem przypuszczalnym zależności. bądź o związku pojęć. że hipoteza jest „naukowym przypuszczeniem o obecności (istnieniu) danego zjawiska bądź jego wielkości.56. Warszawa: PWN 1978. Wychowankowie w starszym wieku szkolnym przejawiają częściej agresję słowną niż fizyczną. Hipotezy badawcze Bezpośrednią konsekwencją metodologiczną postawionych problemów badawczych jest przyjęcie odpowiednich hipotez. s.Goriszowski: Elementy procesu badawczego. Z analiz postawionych wcześniej problemów badawczych wysunięto hipotezę główną i hipotezy szczegółowe. Łobockiego stwierdzamy. Ossolińskich 1967.2. przewidywana odpowiedź na pytanie zawarte w problemie badań. częstotliwość kontaktów z rodzicami. 53 M.26. jakie zachodzą między wybranymi zmiennymi”.51 Według W. że istnieje szereg czynników jak płeć wychowanków. bądź wielkości pojęciowych o znaczeniu ustalonym”. s.Pieter: Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: ZN im. jest elementem wyboru czynników spośród całego ich bogactwa.50 J. J.

cit. Tworzą one układ zależności sprawczej. Natomiast zmienne.359. 3. co można przedstawić za pomocą ogólnego schematu: 54 55 56 W. która przybiera różne wartości nazywamy zmienną. Kontakty z rodzicami II Zmienna zależna 1. której związki z innymi zmiennymi chcemy określić (wyjaśnić) nosi nazwę zmiennej zależnej. Częste kontakty z rodzicami wpływają na rzadsze występowanie zachowań agresywnych.56 Z wysuniętego w pracy problemu i sformułowanych pytań szczegółowych ustaliłam układ zmiennych przedstawiony w tabeli nr 1. Wrocław 1973. Zaburzenia w zachowaniu w postaci różnych rodzajów agresji i jej nasilenia 1. s.Goriszowski – „Elementy. tamże Z.55 Zmienną. s. op. Chłopcy. różnym zjawiskom lub właściwościom przypisujemy różne wartości. która łączy zmienną niezależną z zależną. Chłopcy wykazują zachowania agresywne częściej niż dziewczęta.. która modyfikuje charakter zależności między zmiennymi określa się mianem zmiennej pośredniczącej. Ossolineum. dziewczęta 2. które na nią oddziaływają nazywamy zmiennymi niezależnymi. Rodzaje zaburzonego zachowania się WSKAŹNIKI 1..16. 3. 12 – 18 lat 3. Liczba kontaktów Zjawisko agresji poddane jest procesowi badawczemu. Tabela nr1 ZMIENNE I WSKAŹNIKI ZMIENNE I Zmienne niezależne 1.2. Tę cechę. Zmienne i ich wskaźniki Tworząc hipotezy. Zaborowski – „Wstęp do metodologii badań pedagogicznych”. 4. 22 . Wiek jest czynnikiem różnicującym częstotliwość występowania zachowań agresywnych. Płeć 2.”. w którym w szczególności rozpoznaje się relacje między zmiennymi. Wiek 3.54 Zmienna.

po sformułowaniu problemu badań. s. obiektywne.19.A = f (Zn ) co oznacza: A . według niego „metoda badania naukowego służy do bliższego poznania pewnej kategorii zjawisk”. hipotez. Wrocław: WAE im.zachowania agresywne (zmienna zależna).Zaczyński: Praca badawcza. odpowiednio dobrane i realizowane w ustalonej kolejności”.93. pisząc o metodzie przybliża jej funkcję. Okoń określa metodę jako sposób postępowania.62 57 58 Wł.działanie). W przeprowadzonych badaniach zastosowałam wskaźniki przedstawione w tabeli nr 1. planowe. Zaczyńskiego metody badawcze „są to określone sposoby poznawania wybranego wycinka rzeczywistości. Puślecki wyróżnia następujące metody badań pedagogicznych: • eksperyment pedagogiczny.Pieter: Przedmiot i metoda psychologii: Wrocław-Warszawa-Kraków: ZN im.42. Wskaźniki stanowią dane z analizy dokumentów. s. op..znak funkcji.Skorny: Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki.. • sondaż diagnostyczny. 60 Z. Z n . s. 61 St. technik i narzędzi badawczych. s. W. 62 J..58 Według W. wyodrębnieniu zmiennych jest dobór odpowiednich metod.60 Podstawowym walorem metody naukowej w tym ujęciu jest możliwość zebrania materiału empirycznego oraz wyprowadzenie wniosków. Metody. Słowo „metoda” pochodzi z języka greckiego (methodos . 5. s. s.Urban.61 Wł. na który składają się „czynności myślowe. Warszawa: WSiP 1984. dokładne i wyczerpujące”. T.126.. Warszawa: PWN 1975.18. 23 .Ładoński: Jak napisać dobrą pracę magisterską. • metodę indywidualnych przypadków. f . W. Skorny.57 W. Metodami badań nazywamy zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego.59 Z. które cechują się tym. techniki i narzędzia badawcze Kolejnym etapem pracy badawczej.. cit. op. Kotarbiński ogólnie definiuje metodę jako „zespół czynności i środków zastosowany w określony sposób dla osiągnięcia określonego celu” oraz jako „sposób wykonania danego zadania praktycznego lub rozwiązania problemu teoretycznego”. praktyczne.Goriszowski: Elementy. monografię pedagogiczną. Ossolińskich 1963.Okoń: Słownik pedagogiczny. że są one celowe. Oskara Langego 1994.167 59 W.cit.zmienna niezależna. • metodę porównawczą..

65 Natomiast narzędzie badawcze to zdaniem T. Ankieta jest zestawieniem pytań dotyczących spraw.]wszelkich instrumentów służących zbieraniu danych na temat poszczególnych zmiennych i rodzajów powiązań między nimi”.17. cit. mające znaczenie formalne i ułatwiających te badania.. s.. procedura badawcza w pedagogice empirycznej W: Metodologia pedagogiki 69 Wł. Ankieta składa się z dwóch części. 67 A..67 Konstruując narzędzie badawcze ustalamy zarazem technikę jego stosowania i metodę przeprowadzania badań. Technika badań to umiejętność operowania i posługiwania się odpowiednimi metodami i narzędziami. 68 A. Warszawa: PWN 1974.37.Godlewski. W celu zgromadzenia niezbędnego materiału badawczego wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. technika.18. s.Goriszowski: Elementy.66 Konstruowanie narzędzia badawczego służy do ustalenia występowania i stopnia nasilenia wyodrębnionych w procesie badawczym zmiennych. 65 Z. cit.94. To instrument służący do gromadzenia danych z badań”. Analiza pierwszej części ankiety dostarczyła również informacji na temat częstotliwości występowania zachowań agresywnych w zależności od rozpatrywanych czynników. stany świadomości.68 Badania sondażowe obejmują wszelkiego typu zjawiska społeczne. Problematyka badań sondażowych koncentruje się na zjawiskach społecznych typu masowego. Warszawa: WSiP im.Skorny: Prace magisterkie.63 Inaczej przez technikę badań rozumiemy zespół środków i sposobów pomocniczych stosowanych w badaniach.Janowski: Badanie zjawisk pedagogicznych.. Badanie te opierają się niemal zawsze na badaniu specjalnie dobranej próby populacji.57. wywiad środowiskowy. obserwacje i analiza dokumentów. Pilcha jest „przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań. Metoda ta pozwala stosunkowo szybko naświetlić problematykę doniosłych dla naszego terenu i czasu zjawisk społeczno-wychowawczych przez ich rozpoznanie. op. kierunku oraz częstotliwości występowania zachowań agresywnych u dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym. opinie i poglądy określonej zbiorowości. i badaniem dokumentów.. op. Red. aby móc udzielić pisemnie odpowiedzi w swobodnej formie albo dokonać wyboru spośród podanych możliwości.Grzegorzewskiej 1994. M..70 Ankietą posłużono się w celu zdobycia informacji na temat rodzaju. s.. A.. Red. 70 Metody badań pedagogicznych..49 24 .42. pierwsza dotyczy kierunku zachowań agresywnych.. op. w których respondenci powinni być wystarczająco zorientowani. sprawdzalnych informacji. pozwalającymi na uzyskanie optymalnych. op. 66 Pedagogika. cit. opinii i faktów. s. Kamińskiego metoda sondażu diagnostycznego służy do badania zjawisk społecznych. s. Zdaniem A. St.. Łączy się ono z opracowaniem „[.Góralski. Szczególnie użyteczne są tu techniki badań jakościowych. M.64 Z.Kamiński: Metoda..69 W niniejszych badaniach posłużono się następującymi technikami: ankietą. 63 64 Wł. s. s. Ankieta zawiera pytania dotyczące danych respondentów oraz 19 pytań dotyczących jego zachowania.. Kalisz ’80. cit.Urban: Jak napisać.Goriszowski: Elementy.Technikami badań nazywamy czynności praktyczne regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami. Skorny określa technikę jako „zespół czynności wykonywanych przy posługiwaniu się daną metodą”. druga natomiast rodzaju zachowań agresywnych.

lecz ta powinna być poparta decyzją organu administracji oświatowej. organizacja i przebieg badań Patologie społeczne zagrażające społeczeństwu nie omijają dzieci i młodzieży. Liczba dzieci przebywających w Pogotowiu jest płynna i wynosi około 300 rocznie. na podstawie. s. 25 .71 Analizy dokumentacji dokonano w celu uzyskania ogólnej charakterystyki badanej grupy dzieci. cit. trudności zdrowotne. Mówi się o tzw. Dokumentem w ujęciu W. W celu niesienia doraźnej pomocy małoletnim już w 1957 r. rewaloryzacji środowiska rodzinnego.grupa I dziewczęta (od 7 do 15 lat) . przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia. op. Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku jest placówką interwencyjną. ludziach i procesach”. Jako placówka interwencyjna jest zobowiązana do wczesnego rozpoznawania zaburzonych emocji i podejmowania stosownych oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych. której można wydawać uzasadnione sądy o przedmiotach.Następną techniką badań była analiza dokumentów. bieda i ubóstwo. O przyjęciu dziecka do pogotowia opiekuńczego decyduje orzeczenie sądowe ( sąd wydaje takie orzeczenie w przypadkach nagłych. Teren. powołano w Legnicy Pogotowie Opiekuńcze.grupa III chłopcy młodsi (7-11 lat) .168. inspektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu ustalenia najkorzystniejszego dla nich środowiska wychowawczego. a także na prośbę rodziców dziecko może być przyjęte do takiej placówki. bezrobocie czy też uzależnienia. Zasadniczym zadaniem pogotowia opiekuńczego jest zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub do rodziny zastępczej oraz doprowadzenie dziecka w czasie jego pobytu do normy w zakresie wychowania. a wobec młodzieży niedostosowanej społecznie – resocjalizacyjnych. alkoholizm. W przypadku niepomyślnych warunków wychowawczych w rodzinie np. Placówka posiada 61 miejsc w pięciu grupach wychowawczych: . Do przygotowanych technik badawczych opracowano narzędzie badawcze kwestionariusz ankiety.Zaczyński: Praca badawcza. który zamieszczono w aneksie. wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki całkowitej)..grupa IV pełniąca funkcję grupy rotacyjnej. w której przyjmowane są dzieci przez całą dobę. 71 W. Zaczyńskiego jest „każda rzecz mająca stanowić źródło informacji. należy dążyć do resocjalizacji środowiska rodzinnego. finansowaną z budżetu gminy.grupa przedszkolna (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) . które ma swoją siedzibę przy ulicy Wojska Polskiego 7. wymagających zapewnienia im całkowitej opieki. umieszczenie dziecka w domu dziecka czy pogotowiu opiekuńczym.grupa II chłopcy starsi (od 11—15 lat) . które prowadzi do stwarzania dzieciom rodziny zastępczej lub opiekuńczej. wniosków dyrektorów szkół..

prostytucja. Badania zostały przeprowadzone w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy wśród wychowanków w wieku od 12 do 18 lat. Określone na ich podstawie zjawisko przemocy oraz jego wielkość i forma. Pogotowie opiekuńcze skupia najczęściej wychowanków wymagających zindywidualizowanych oddziaływań. gdzie poddawane jest zabiegom higienicznym oraz badaniom lekarskim. . Organizacja życia w internacie pogotowia opiekuńczego i podział wychowanków na grupy jest zależne od wieku dzieci ( dzieci starsze powinny być odizolowane od młodszych. a nie całej ich zbiorowości.25% to dzieci zagrożone uzależnieniem. są zaniedbane wychowawczo. na pobyt w pogotowiu reagują apatią. które trafia do pogotowia opiekuńczego najpierw przebywa na oddziale izolacyjnym.ok.ok. Badany przeze mnie problem dotyczy rodzaju występowania agresji wśród młodzieży przebywającej w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy dlatego doboru osób badanych dokonałam spośród starszych wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w przedziale wiekowym od 12 do 18 lat. . Brak presji otoczenia. z kolei dzieci starsze agresją i niezdyscyplinowaniem). seksualnej).15% stanowią ofiary przemocy (fizycznej. a jedynie do pewnej ich części ( głównie starszej). opóźnione w nauce.).Każde dziecko. niepowtarzalną biografię i własne w swoisty sposób odczuwane przykre doświadczenia życiowe. Mniejszy stopień reprezentatywności doboru osób badanych powoduje. Każdy z nich ma odrębną. Z oddziału izolacyjnego dziecko jest kierowane do grupy wychowawczej w internacie. Jeżeli dziecko ma poniżej 7 lat wtedy trafia do grupy przedszkolnej. Przy wypełnianiu ankiety nie byli obecni wychowawcy młodzieży. dzieci młodsze są niedożywione.15% dzieci dokonujące czynów przestępczych. Badania miały charakter anonimowy i łącznie brało w nich udział 30 wychowanków (12 dziewcząt i 18 chłopców ). w tym: . Jest to młodzież. dziewczęta oraz grupa izolacyjna. że wyciągnięte na podstawie badań wnioski będą dotyczyły jedynie określonej grupy wychowanków. itp. Jednak dobór osób badanych jedynie spośród starszej grupy wpłynie niewątpliwie na wyniki przeprowadzanych badań. Dodatkowo anonimowość badań wpływa na większą otwartość i szczerość respondentów. nie będzie odnosiła się do wszystkich wychowanków. Z tej grupy bezpośrednio uczęszcza na zajęcia szkolne. Po krótkim wyjaśnieniu celu moich badań oraz zasad wypełniania kwestionariusza.10% to dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Pominięta przeze mnie została grupa młodszych wychowanków ponieważ miałaby liczne trudności z wypełnieniem ankiety. . Badania przeprowadziłam osobiście. Będą mniej skłonni do ukrywania pewnych faktów bądź udzielania nieprawdziwej odpowiedzi. brak obawy przed wychowawcą oraz innych negatywnych czynników może pozytywnie wpłynąć na jakość odpowiedzi niektórych badanych. która przebywa w grupach: starsi chłopcy.ok. Około 95% dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym to dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym.ok. rozdałam wszystkim formularze z pytaniami. ponieważ mają większy bagaż doświadczeń negatywnych. 26 .ok.15% występują inne zjawiska patologiczne (włóczęgostwo. .

która wyłoniła zachowania agresywne w interesującym nas przedziale wiekowym. W pytaniach od 18-tego do 22-tego badani mieli możliwość wyboru więcej niż jedną odpowiedź. Warunki przeprowadzenia badań były dobre. technik i narzędzi badawczych. Nie musiałam więc odpowiadać na żadne dodatkowe pytania z ich strony. ponieważ została ona dokładnie objaśniona.Przeprowadziłam je według planu badań ze ścisłym uwzględnieniem wybranych metod. Wypełnienie kwestionariusza zajmowało badanym około 15 minut. 27 . Poddano badaniom wychowanków za pomocą ankiety. po czym wychowankowie mieli czas na zakreślenie jednej z możliwych odpowiedzi. Każde pytanie było przeze mnie głośno czytane i analizowane bez sugerowania jakiejkolwiek odpowiedzi. Etap ten przeszedł szybko i sprawnie. która stwarzała im odpowiednie warunki podczas wypełniania ankiety. W trakcie udzielania odpowiedzi na pytania żadna z badanych osób nie miała jakichkolwiek wątpliwości odnośnie rozdanej przeze mnie ankiety. Wychowankowie znajdowali się w świetlicy. Zastosowana technika nie sprawiła respondentom większych trudności.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->