Szkodliwe dzialanie pylów na czlowieka

Ze wzgledu na rodzai dzialania biologicznego, szkodliwego dla czlowieka, pyly mozna
podzielic na pyly o dzialaniu |1,7|:
drazniacym (czastki wegla, zelaza, szkla, aluminium, zwiazku baru, itp.)
zwlokniaiacym (czastki kwarcu, krystobalitu, trydymitu, azbestu, talku, kaolinu, pyly
rud zelaznych i z kopalni wegla),
kancerogennym (azbest, ogniotrwale wlokna ceramiczne do specialnych celow),
alergizuiacym (pyly pochodzenia roslinnego, zwierzacego, leki, pyly arsenu, miedzi,
cynku, chromu).
Waznymi parametrami wplywaiacymi na skutki dzialania pylu na organizm czlowieka sa:
stezenie pylu, wymiary i ksztalt czastek oraz sklad chemiczny i struktura krystaliczna, a takze
rozpuszczalnosc pylu w plynach ustroiowych. Takze wlasciwosci osobnicze czlowieka,
zarowno genetyczne, iak i nabyte, moga wplywac na iego wrazliwosc na dzialanie pylu.
Ostateczny skutek szkodliwego dzialania pylow przemyslowych zalezy takze od ciezkosci
wykonywanei pracy Iizycznei |1|.
Uklad oddechowy mozna podzielic na kilka obszarow czynnosciowych, ktore istotnie roznia
sie miedzy soba pod wzgledem czasu zatrzymania pylu w mieiscach osadzania, szybkoscia i
drogami iego eliminacii, a takze reakcia patologiczna na pyl |1|. Naiwaznieisze z nich to:
obszar gornych drog oddechowych (nos, iama ustna, gardlo, krtan),
obszar tchawiczo-oskrzelowy (tchawica, oskrzela, oskrzeliki),
obszar wymiany gazowei (pecherzyki plucne).


Zaleganie pylu w kazdym z tych obszarow iest uzaleznione od wymiaru iego czastek, budowy
drog oddechowych i samego procesu oddychania (obietosc wdechu, czestotliwosc oddechow,
predkosc przeplywu powietrza w drogach oddechowych) |1|.

Ze wzgledu na skutki zdrowotne naiwaznieisze sa czastki o srednicy ponizei 7um,
umozliwiaiacei ich przenikniecie do obszaru wymiany gazowei i w konsekwencii do
mozliwosci rozwoiu pylicy pluc, wiekszosci nowotworow oraz zapalenia pecherzykow
plucnych. Rodzai choroby wywolanei oddzialywaniem pylu na uklad oddechowy zalezy od
rodzaiu wdychanego pylu |1|. Narazenie na czastki pylow zawieraiacych wolna krystaliczna
krzemionke moze byc przyczyna krzemicy. Wdychanie pylow wloknistych moze prowadzic
do pylicy pluc i nowotworow. Narazenie na czastki pylow drewna twardego (buk, dab) moze
byc powodem nowotworow nosa i zatok przynosowych
!yly zawieszone (! - ang. !articulate matter)
!yl w zaleznosci od iego pochodzenia potocznie czesto nazywamy kurzem, dymem,
popiolem, pylkami kwiatowymi, smogiem, mgla, chmura itd. !yl wielkomieiski iest
przedmiotem licznych badan naukowych, iest to nie tylko pyl, ktory osiadl, ale rowniez tak
zwany pyl zawieszony utrzymuiacy sie w powietrzu. !yl zawieszony to drobne czastki
utrzymuiace sie w powietrzu o rozmiarach ponizei 10 µm, ktorego glownym zrodlem sa
przede wszystkim wszelkiego rodzaiu procesy spalania w wyniku zarowno dzialalnosci
naturalnei (pozary lasow) iak i prowadzonei przez czlowieka (przemysl koksowniczy,
hutniczy, weglowy, spalanie paliw, itd.). Ze wzgledu na pochodzenie pyly klasyIikuiemy na:
O naturalne powstaia w wyniku naturalnych ziawisk wystepuiacych w przyrodzie
O 5erwotne emitowane bezposrednio ze zrodel, powstaia podczas spalania, moga
skladac sie z drobnych czastek sadzy, popiolu itd.
O wtorne powstaia w wyniku przemian chemicznych w atmosIerze, prekursorami pylu
sa dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), lotne zwiazki organiczne (LZO),
amoniak (NH3). Znaczna czesc pylu wystepuiacego w powietrzu iest pochodzenia
wtornego. !yly wtorne sa glownym skladnikiem pylu ! 2.5.
e wzgledu na srednice czastek. z których sklada sie pyl klasyfikujemy je na:
O TSP pyl calkowity o srednicy aerodynamicznei nawet wiekszei niz 10 µm
O PM 10 pyly inhalabilne o srednicy aerodynamicznei ziaren mnieiszei niz 10 µm,
ktore moga docierac do glownych drog oddechowych i pluc
O PM 2.5 pyly respirabilne o srednicy aerodynamicznei ziaren mnieiszei niz 2,5 µm,
ktore wnikaia bezposrednio do pluc oraz przedostaia sie do krwiobiegu
O PM 0.1 pyly o srednicy aerodynamicznei ziaren mnieiszei od 0,1 µm. !onizszy
rysunek bardzo dobrze obrazuie skale wielkosci, z iaka mamy do czynienia.

Ryc. 1 !orownanie wielkosci czastek pylow do srednicy ludzkiego wlosa
;Zrodlo: http://www.charlestoncleanair.com/p...
!yl, ktorego rozmiary przekraczaia wielkosc 10 µm, bardzo czesto opada, natomiast pyly
drobnieisze niestety utrzymuia sie w powietrzu i to przez dosc dlugi okres czasu. !yl
zawieszony bardzo czesto iest przyczyna smogu. !yly sa zaliczane to zanieczyszczen
transgranicznych, co oznacza, ze moga byc przenoszone na dalekie odleglosci, swobodnie
przekraczaiac granice miedzypanstwowe. !yl ! 10 iest w stanie pokonac odleglosci do
1000 km, pyl ! 2.5 nawet odleglosci do 2500 km.


plyw na zdrowie ludzi
!yly skoncentrowane w duzych miastach maia przede wszystkim negatywny wplyw na
ludzkie zdrowie, stanowia powazny czynniki chorobotworczy, osiadaia na sciankach
pecherzykow plucnych, co w konsekwencii utrudnia wymiane gazowa. !owoduia
podraznienie naskorka i sluzowki, zapalenie gornych drog oddechowych. Wywoluia astme,
nowotwory pluc, gardla, krtani, choroby alergiczne. Nie ustalono iak dotychczas progu
stezenia, ponizei ktorego nie stwierdzono negatywnego oddzialywania pylu na organizm
ludzki. Szczegolnie podatne na oddzialywanie pylow sa osoby cierpiace na choroby drog
oddechowych, ukladu krwionosnego, dzieci oraz osoby starsze. !yl ! 10 szczegolnie
zwieksza ryzyko zachorowania na choroby ukladu oddechowego. Drobnieisza Irakcia ! 2.5
zagraza przede wszystkim zdrowiu powoduiac wzrost liczby zgonow wynikaiaca z chorob
serca, ukladu krwionosnego, drog oddechowych oraz raka pluc. Wzrost iego stezenia w
powietrzu powoduie problemy z oddychaniem i ukladem krazenia, omdlenia i zaslabniecia,
wzrasta w tym czasie udzielanie pomocy w naglych wypadkach. !yly maia rowniez
negatywny wplyw na rosliny, poniewaz powoduia zatykanie sie aparatow szparkowych roslin
- opadaiac na powierzchnie lisci utrudniaia proces Iotosyntezy. ozna latwo taka sytuacie
zaobserwowac na terenach nadmiernie zanieczyszczonych.
cena ryzyka zwiazanego z narazeniem na pyly
Ocena ryzyka zawodowego zwiazanego z narazeniem na pyly iest procesem zlozonym i
obeimuie:
identyIikacie rodzaiu pylu wystepuiacego na stanowisku pracy,
oznaczenie stezenia pylu i, tam gdzie to iest wymagane, zawartosci wolnei
krystalicznei krzemionki w pyle,
obliczenie wskaznika narazenia na pyly,
przeprowadzenie oceny narazenia na pyly,
oszacowanie ryzyka zawodowego zwiazanego z narazeniem na pyly,
wyznaczenie dopuszczalnosci ryzyka
Do szacowania ryzyka zawodowego moga byc wykorzystywane rozne metody i skale. W
ponizei tabeli przedstawiono szacowanie ryzyka zawodowego zwiazanego z narazeniem na
pyly w skali troistopniowei, zalecanei w normie !N-N-18002:2000 |20|. !odczas szacowania
ryzyka zawodowego iako kryterium odniesienia przyieto wartosci naiwyzszych
dopuszczalnych stezen pylow (NDS-ow).
W ~ NDS RYZYKO DUZE
NDS ~÷ W ~ 0,5 NDS RYZYKO SREDNIE
W ·÷ 0,5 NDS RYZYKO E

W - wartosc wskaznika nrazenia,
NDS - wartosc naiwyzszego dopuszczalnego stezenia pylu
Ryzyko duze iest ryzykiem niedopuszczalnym. Jezeli ryzyko zawodowe iest zwiazane z praca
iuz wykonywana, dzialania w celu iego zmnieiszenia nalezy podiac natychmiast (np. przez
zastosowanie srodkow ochronnych). !lanowana praca nie moze byc rozpoczeta do czasu
zmnieiszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego |20|.
Ryzyko srednie iest ryzykiem dopuszczalnym. Zaleca sie zaplanowanie i podiecie dzialan,
ktorych celem iest zmnieiszenie ryzyka zawodowego |20|.
Ryzyko male iest ryzykiem dopuszczalnym. Konieczne iest zapewnienie, ze ryzyko
zawodowe pozostaie co naiwyzei na tym samym poziomie |20|.

ÞyIy em|towane na stanow|skach pracy

Azbest iest nazwa handlowa i odnosi sie do szesciu mineralow wloknistych z grupy
serpentynow (chryzotyl) i amIiboli (aktynolit, amozyt, antoIilit, krokidolit, tremolit).
ineraly te zle przewodza cieplo i sa wzglednie odporne na dzialanie czynnikow
chemicznych.

Glowna przyczyna aktywnosci rakotworczei azbestu sa wymiary wlokien respirabilnych
Ksztalt wloknisty, a wiec okreslona wlasciwosc Iizyczna mozna uznac za czynnik
rakotworczy pod warunkiem, ze wlokno iest na tyle trwale, iz moze istniec w srodowisku
biologicznym przez dlugi okres. Wzglednie duza czestotliwosc wystepowania
miedzybloniakow u pracownikow narazonych na krokidolit mozna by wiec tlumaczyc
wieksza trwaloscia tych wlokien w organizmie.

W ustawie o zakazie stosowania wyrobow zawieraiacych azbest (z dnia 19 czerwca 1997r.
Dz. U. Nr 101, poz.628 |5| wraz ze zmianami) sa okreslone zasady w celu wyeliminowania w
!olsce produkcii, stosowania i obrotu wyrobami zawieraiacymi azbest.

Narazenie zawodowe na azbest moze zatem w !olsce wystepowac:
w zakladach, ktore uzyskaly tymczasowa zgode na produkcie wyrobow zawieraiacych
azbest, okreslana corocznie w drodze rozporzadzenia,
podczas usuwania lub zabezpieczania wyrobow zawieraiacych azbest w wielu
galeziach przemyslowych, w tym w budownictwie, w stoczniach, w przemysle
maszynowym, samochodowym, hutniczym, itd.
W rozporzadzeniu ministra gospodarki z dnia 14 wrzesnia 1998 r. (Dz.U. nr 138, poz. 895)
|6| sa zawarte zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow
usuwania wyrobow zawieraiacych azbest. Natomiast w rozporzadzeniu ministra pracy i
polityki socialnei z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45, poz. 280) |7| sa okreslone zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawieraiacych
azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow.

Sztuczne wlókna mineralne sa wprowadzane na coraz szersza skale iako zamienniki azbestu.
Wyroby zawieraiace sztuczne wlokna mineralne sa stosowane w budownictwie
przemyslowym, mieszkaniowym oraz w zakladach wykorzystuiacych ie do produkcii
wlasnych wyrobow - zaklady ceramiki, zaklady lotnicze, elektrownie, stocznie, przemysl
samochodowy, zaklady urzadzen gospodarstwa domowego |8|.

Sztuczne wlokna mineralne wykazuia roznorodna trwalosc w srodowiskach biologicznych, a
co za tym idzie rowniez rozny stopien szkodliwosci w odniesieniu do ludzi.

Drewno iest materialem o nierownomiernei budowie. Jego wyglad oraz wlasciwosci Iizyczne
i mechaniczne (wytrzymalosc) zmieniaia sie zaleznie od kierunku anatomicznego (kierunek
wzdluz wlokien, promienisty, styczny). Jedna z waznych cech drewna iest iego twardosc. Buk
i dab sa zaklasyIikowane iako drewno twarde |9|.
Narazenie zawodowe na pyly drewna wystepuie glownie w zakladach: tartacznych, plyt i
skleiek, stolarki budowlanei, meblarskich i wyrobow stolarskich, opakowan drewnianych,
zapalczanych.

!yly emitowane w przemysle drzewnym charakteryzuia sie rozkladem wymiarowym czastek
do 5mm |9|, dlatego czastki te sa przede wszystkim zatrzymywane w iamie nosowei. !yly
emitowane podczas przerobu drewna twardego (takiego iak buk lub dab) moga byc przyczyna
nowotworow nosa i zatok przynosowych.

Ditlenek krzemu (SiO2) iest substancia polimorIiczna wystepuiaca w naturze w roznych
odmianach krystalicznych i bezpostaciowych. Odmiany krystaliczne okresla sie terminem
wolna krystaliczna krzemionka. !yly krzemionki krystalicznei sa w !olsce uznawane za pyly
prawdopodobnie rakotworcze |4|.

Do podstawowych odmian krystalicznych ditlenku krzemu naleza: kwarc, krystobalit i
trydymit. Rozpuszczalnosc w wodzie i plynach ustroiowych krystalicznych odmian ditlenku
krzemu iest minimalna i uzalezniona glownie od temperatury, pH roztworu, stopnia
krystalizacii oraz wymiaru czastek.

Wystepuiacy w przyrodzie krystaliczny ditlenek krzemu iest bardzo szeroko stosowany w
przemysle chemicznym, szklarskim, ceramicznym, materialow budowlanych i sciernych,
optycznym, w odlewnictwie, itd. Jedna z odmian krystalicznych ditlenku krzemu (kwarc),
dzieki wlasciwosciom dielektrycznym i piezoelektrycznym, znaiduie zastosowanie w
przemysle elektronicznym.

Bezpostaciowe odmiany ditlenku krzemu, takie iak diatomit i ziemia krzemionkowa sa
stosowane iako absorbent do oczyszczania wody, lekow, sokow, paliw, itp. Inne wazne
wykorzystanie diatomitu w charakterze wypelniacza ma mieisce przy produkcii Iarb,
nawozow, papieru, srodkow ochrony roslin, wyrobow z gumy syntetycznei i innych.

!owietrze naszpikowane toksynami
Dym pochodzacy ze spalanych w domowych piecach smieci iest nie tylko smrodliwy, iest
przede wszystkim toksyczny. W procesach spalania wazna role odgrywa temperatura spalania
- gdy iest zbyt niska (tak iak w piecach domowych) w emitowanych spalinach powstaia
zanieczyszczenia, ktorych oddzialywanie na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi iest bardzo
szkodliwe. Szczegolnie niebezpieczne iest spalanie odpadow z tworzyw sztucznych np.
butelek typu !ET, workow Ioliowych a takze opakowan po sokach, mleku, odpadow z gumy,
lakierowanego drewna.
!odczas spalania emituiemy do atmosIery:
O pyly, ktore odkladaiac sie w glebie, powoduia szkodliwe dla zdrowia czlowieka
zanieczyszczenie metalami ciezkimi,
O tlenek wegla truiacy dla ludzi i zwierzat
O tlenek azotu powoduie podraznienia, a nawet uszkodzenia pluc.
i to nie wszystko. Ten truiacy dym zawiera ieszcze: dwutlenek siarki, chlorowodor,
cyianowodor, a takze rakotworcze zwiazki: dioksyny i Iurany.
!onadto, w sezonie iesienno-zimowym w Krakowie odnotowuie sie wiele dni bezwietrznei
pogody. Taka sytuacia przyczynia sie do wzrostu stezenia pylu zawieszonego w powietrzu, a
w konsekwencii do powstawania smogu.
Szkodliwe substancie, powstaiace podczas spalania odpadow w domowych piecach,
powoduia choroby, zwlaszcza u dzieci. takowany iest uklad oddechowy, poiawiaia sie
kaszel i dusznosci, moga tez wystapic reakcie alergiczne na skorze. Niestety, zdarzaia sie tez
przypadki chorob nowotworowych, iako konsekwencia zanieczyszczenia powietrza truiacymi
zwiazkami pochodzacymi z tzw. emisii niskiei.
!onadto, palenie smieci prowadzi do osadzania sie sadzy w kominach, dochodzi wtedy do
zaplonu przy bardzo wysokiei temperaturze i popekania komina. Taka sytuacia moze byc
przyczyna pozarow i zaczadzen.
Na koniec przypominamy: w przypadku stwierdzenia termicznego przeksztalcania odpadow
w instalacii do tego nie przeznaczonei, podeimowane sa sankcie karne wynikaiace z art. 71
ustawy o odpadach (.Kto wbrew zakazowi termicznie przeksztalca odpady poza
spalarniami odpadów lub wspólspalarniami odpadów podlega kaze aresztu lub
grzywny."). Kara moze wyniesc nawet 5000 zl. !ostepowanie o ukaranie sprawcy nastepuie
w trybie okreslonym w Kodeksie postepowania w sprawach o wykroczenia.
Wiecei na temat szkodliwosci palenia smieci mozemy przeczytac na stronach Fundacji Arka
z Bielska Bialei (www.Fundaciarka.pl) organizatora Kampanii: ochasz dzec ne 5al
smec oraz To ne krasnoludk 5ala smec. W ramach akcii Fundacia prowadzi lokalne
dzialania realizowane glownie przez dzieci i mlodziez z przedszkoli i szkol podstawowych, w
zakresie wlasciwego zagospodarowania i segregacii odpadow.
ródla:
www.FundacjaArka.pl
www.krakow.pl
www.ekologia.pl


Krakowska Stacja onitoringu Aerobiologicznego

prowadzi caloroczne pomiary stezenia ziarn pylku
roslin i zarodnikow grzybow w powietrzu.
nalizy sa oparte na tzw. metodzie
wolumetrycznei, czyli obietosciowei przy uzyciu
aparatu V!!S 2000 Iirmy Lanzoni,
umieszczonego w centrum Krakowa, na budynku
Collegium Sniadeckiego (25 m).
Komunikaty pylkowe sa opracowywane w oparciu
o wartosci stezen ziarn w 1m
3
powietrza na dobe
dla Krakowa i okolic (do 150 km).
Komunikaty pylkowe zawieraia inIormacie
proIilaktyczne dla chorych z alergia pylkowa oraz
ulatwiaiace diagnostyke i ocene skutecznosci

parat V!!S 2000
Iirmy Lanzoni
aparat do pobierania
powietrza (pylkolapacz)
leczenia dla lekarzy-alergologow.

Iówne ros||ny a|erg|zu[ace w Þo|sce

J-
LESZCZYN - Corylus (lac.)

Wysokie krzewy lub drzewa. Kwiaty meskie w zwisaiacych,
cylindrycznych kotkach widocznych zima. Kwiaty zenskie sa ukryte w
paczkach, poiedynczo lub po kilka. Kwitnie przed rozwinieciem sie
lisci (koniec I - poczatek IV). Leszczyna iest iedna z pierwszych
zakwitaiacych roslin, rozpoczyna sezon pylenia.
Wystepowanie: W !olsce dziko rosnie ieden gatunek (leszczyna
pospolita - Corylus avellana L.), pospolity w calym kraiu, w gorach do
wysokosci 1330 m n.p.m, w lasach, na zrebach i w zaroslach. W
uprawie spotyka sie kilka gatunkow.
!ylek leszczyny wykazuie srednie dzialanie alergizuiace, stezenia ziarn
w powietrzu osiagaia srednie wartosci.
!ylek leszczyny wykazuie wysokiego stopnia reakcie krzyzowe z
pylkiem brzozy i olchy.

kwlaLosLanv leszczvnv

OLCH (OLSZ) - lnus (lac.)

Drzewo lub krzew (olsza zielona). Kwiaty meskie zebrane w kotkowate
kwiatostany zawiazuiace sie latem poprzedniego roku. Zakwitaia przed
rozwinieciem sie lisci lub rownoczesnie z nimi ( II - poczatek IV).
Wystepuia glownie na polkuli polnocnei, w ilosci okolo 50 gatunkow.
Wystepowanie: W !olsce dziko rosna trzy gatunki:
- olsza czarna, . glutinosa (Black lder) pospolita na nizu, wilgotne
lasy, nad potokami, w dolinach rzek i nad brzegami iezior i innych
zbiornikow wodnych.
- olsza szara, . incana (Grey lder) pospolita na poludniu kraiu, w
gorach w reglu dolnym (w Tatrach i Beskidach tworzy laski tzw.
olszyny karpackie), wzdluz rzek ku polnocy az do uiscia Wisly.
Kwitnie okolo 2 tygodnie przed olsza czarna.
- olsza zielona (o. kosa) . viridis (Green lder) krzew, kwitnie IV-V,
w !olsce tylko w zachodnich Bieszczadach, od 600 m n.p.m. do
szczytow.
Dzialanie alergizuiace pylku srednie, wartosci stezen dobowych ziarn
pylku dochodza do wysokich.
Wykazuie reakcie krzyzowe z pylkiem brzozy i leszczyny.

kwlaLosLanv olchv

BRZOZ (lac. Betula) ,

pospolite drzewo wystepuiace w pn-zach. i centralnei Europie.
Naiczesciei wystepuia dwa gatunki: B. verrucosa i B. pubescens. Okres
kwitnienia kwiecien- polowa maia. Ziarna pylku brzozy sa glownym
czynnikiem wywoluiacym alergie pylkowa w kraiach skandynawskich,
w !olsce okolo 50 ° osob z pylkowica wykazuie uczulenie na brzoze,
10-15° iest uczulonych tylko na brzoze.
W koleinych sezonach moga wystepowac znaczne roznice w stezeniu
ziarn brzozy, co ma duzy wplyw na nasilenie obiawow i skutecznosc
leczenia.

lergeny pylku brzozy moga dawac reakcie krzyzowa z takimi
pokarmami iak: surowe selery, marchew, ziemniaki, iablka, orzechy
wloskie, laskowe.


Kwiatostan brzozy

Ziarna pylku brzozy
(mikroskop swietlny-
powiekszenie 400×)
@
18AW? Ŷ (lacŦ Þoaceae)ţ
oceniane iako rodzina, ze wzgledu na bardzo zblizona budowe
morIologiczna ziarn poszczegolnych gatunkow. Sa naiczestsza
przyczyna alergii pylkowei w naszei streIie klimatycznei ( ponad 80 -
90° chorych). Okres pylenia stosunkowo dlugi (polowa maia
sierpien, glowny sezon czerwiec- polowa lipca).

lergeny pylku traw wykazuia reakcie krzyzowa z pokarmami:
pomidory, orzeszki ziemne, soia, arbuz, miod, preparaty propolisowe.

Zlarna pvlku Lraw
(mlkroskop opLvcznv)

klos Lraw
.
8?LlCA Ŵ (lacŦ ArLemlsla)
iest to bardzo popularny chwast z rodziny Compositae. Jest glowna
przyczyna alergii poznym latem i iesienia. Okres pylenia polowa
sierpnia wrzesien. Rzadkie sa przypadki alergii izolowanei na bylice
(5-7° uczulonych), czesciei wystepuie wspolnie z uczuleniem na
ziarna traw i drzew.

Reakcie krzyzowe z pokarmami moga wystapic po ziedzeniu selera,

Zlarna pvlku bvllcv
(mlkroskop elekLronlcznv)
iablek, marchwi, orzechow.

kwlaLosLan bvllcv

Ambroz[a (lacŦ Ambrosla)
roslina ruderalna z rodziny Compositae. Zostala sprowadzona do
Europy ze Stanow Ziednoczonych, gdzie alergia na mbrozie nalezy
do naiczestszych. W Europie Zachodniei oraz na Wegrzech stanowi
powazny problem medyczny. W !olsce stezenie ziarn mbrozii nie
narasta, spotykane sa poiedyncze stanowiska, glownie przy staciach
rozladunkowych. Okres pylenia przypada na iesien (polowa sierpnia
pazdziernik).

oze dawac reakcie krzyzowa z bananami i arbuzami.

Zlarna pvlku Ambroz[l
(Ambrosla sp))
(mlkroskop elekLronlcznv)

mbrosia artemissiIolia , okolice Wiednia

AKTUALN - informacje dla pacjentów. szkolenia. konferencje


archiwum


urope[sk|e ympoz[um erob|o|og|czne w krakow|e
W dnlach 3Ŵ7 wrzesnla 2012 roku w krakowle odbedzle sle 3 Lurope[skle
Svmpoz[um AerobloloalczneŦ


27Ŵ28 mojo 2011 k D- Þ¥tkJ w krakow|e
e[estrac[a do 28 |utego!!


cena sezonu 2010

nformacje dla pacjentów
O Þac[encl uczulenl na aleraenv pvlku u8ZLW l 18AW sa proszenl o
sLosowanle sle do wskazan lekarsklchŦ
Ze wzaledu na mozllwosc wvsLaplenla u uczulonvch osób ob[awów alerall
[amv usLne[ za|eca s|e ogran|czen|e spozyc|a surowych warzywţ [abIekţ
orzechówŦ
O Osoby z potwierdzona alergia pylkowa w okresie bezobiawowym,
iakim iest iesien i zima winny zglosic sie do swoiego lekarza-
alergologa na wizyte kontrolna w celu poinIormowania go o
przebiegu obiawow w sezonie, zwrotu karty samoobserwacii,
wykonania kontrolnych, uzupelniaiacych badan laboratoryinych,
czy tez rozpoczecia odczulania.
O W okresie iesienno-zimowym, chlodne powietrze sprzyia
wzrostowi zawartosci w nim kurzu/pylu zawieszonego, a warunkach
pomieszczen zamknietych iest okresem wzrostu aktywnosci
roztoczy kurzu, ktorych wydaliny unoszone z kurzem znane sa ze
swych wlasciwosci alergizuiacych. W tym okresie wskazana iest,
zwlaszcza w reionach uprzemyslowionych szczegolna pielegnacia
skory twarzy, oczu i nosa.
Pyl¢ni¢ drz¢w
L¢szczyna

!ako plerwsza zaczvna pvllc leszczvnaŦ !uz pod konlec sLvcznla moaa po[awlc sle plerwsze ob[awv
alerall u osób uczulonvchŦ na[sllnle[ leszczvna da[e sle we znakl w luLvm a konczv pvllc w druale[
polowle marcaŦ
Ulcba

Clcha plerwsze pvlkl wvpuszcza w druale[ polowle luLeaoŦ Csobv uczulone na Len aleraen na[aorze[
czu[a sle na przelomle luLeao l marca a ulae odczuwa[a pod konlec marca lub w polowle kwleLnlaŦ
Wi¢rzba

Wlerzba pvll alównle w kwleLnluŦ !ednak uczulenl na [e[ pvlkl moaa odczuwac doleallwoscl ze sLronv
ukladu oddechoweao równlez na poczaLku ma[aŦ
Brzoza

8rzoza pvll podobnle [ak wlerzbaŦ Zaczvna nleco póznle[ţ naLomlasL na[wleksze nasllenle sLezenla
pvlków wvsLepu[e w druale[ polowle kwleLnlaŦ
opola

1opola zaczvna wvdzlelac aleraenv w druale[ polowle marcaŦ Aleralcv przesLa[a odczuwac pvlenle
Leao drzewa pod konlec kwleLnlaŦ
Dab

uab zaczvna dokuczac aleralkom w osLaLnlm Lvaodnlu kwleLnlaŦ W ma[u pvlenle naslla sle l osobv
uczulone moaa odczuwac duzv dvskomforLŦ !ednak pod konlec ma[a zazwvcza[ sLezenle pvlków uleaa
obnlzenlu l ob[awv alerall wvcofu[a sleŦ

,olootzoto kowolsko

lltetototoť
1) 5Ŧ 5zczekllkť ƍcbotobv wewoettzoeƍŦ
2) IŦ £ooelť ƍkompeoJlom oletollƍŦ

.3.5 4/. 54/0 3.3: ( /7.

.i89 .2 .3i.

i. .43: 5 7:/.: 7894-.i89.-089: 9.2 .:23:2 i:-.7: 95  O3.: ..0.9: 97/29: .7. 8 .

3.07.742:  .7803: 20/ .3.2 5 54.07:i..3: .0O  .74 3304 07i. 0 O3..3 ..0740332 .-089 43497.45.2.4/03.30/4850.0.04 0 5 .  .3.

5 :3.47.8:9/.32.3.2097.25 .7. .8i 89 .325.i. 40.23.

9./.3897:9:7.02.8 .0305 : 2. 9..3.789.789. ..i89047.

34 5 :5 3.:89744.. %...0 745:8.

484-3. 3. 40.0.30 .7O340309.-90 24i5 .4 .0 . . .047.3.

0.38:9084/04/.5 O57028 4../.305 : 89. .3.4 3.90. .

9..

04/. .

./4//0.3057.424.4 .30( & .1. 43.

4-8.54/0 3. 9O708949307O.4.7O..3.334 .

9.5 :208...3. 8-4 .972..48. .204023.3.3i 8 2 /84-i54/ /02.8:..i /74./..

i5.944.5 ( ...070.3i3.

7/ 4 79.305 :.94  4-8.r 4-8.30  .. . 4870 4-8... 348 .075 :.7O73.30803.40 5 . 4870..4 48704 9../7O4//0.:893.72.79.2.3.4.0.

7O089:./29.0.4-8.

34304/2.O 57 /4 5705 :54097.4.8:9/7449303.: ./74.204574.8.i890 -:/4 /7O4//0. (  0 /:3.7:04.3..4//0.. 89494 4//0.4.. 4- 94 /0.08:4//.

30808i.543.i894 70/3.

0:2 :24.

0/44-8.0.i.7:2.3.57033 .40438003./4 24..

4 .0.744:5. #4/.4. .5./4//0.03.344947O47. 84 .474-4 .304//...5 :.3.07O 5 :.: .3025 :3.5 .

3045 :( ..:/.7.4/ 74/.

.3i 70243 24.07.0303.i895 O.43i789...i.

.0- 57.24.305 O O389.3i702. /.

7.0574.344947O .5 :./ /45.

0303.24.9.i895 O/703.7/04 -: /i..

0 - 544/02344947O348. ..94573484.

08430 ! .! .9907 ! .902.0.3 !.:.79.

2:7i9/ ! 04208089 570/24902.2:702 /202 5454 02 5 .4/03.07O30./. 0899430945 9O748.942 82402 2 i .. 8943.-.34 .:4.4/0454./ .2.3.30.r3.5494.

35 .08 54097:4742..8 54097: ! . .7.543.084394/74-30.9.0843:972:i.i89 :972:i.

0885.:574. 3. .7O34/.3.30 54.34 ..9:7.0 a2 9O704 O32€7O/ 028i 570/08892800474/.3:.

2./.25 : 8i/:90308..8 . :93.92481070 570:7847.3.54.3.8 5 .4/0305 . 24i 8 . 70/3.i8908../430570.5774/0 5074930 0294.7 $ 903.3. ....i890 9O7.9:7..303.i54/.3..81:023. 4 85.885.305.30  .. 9/ 0 /:3.243./3025 :!  0 /:3.9:7. 8 /74-3. 9O7304 ! 9O7308i O328 .81:0203.30 5489.574./. 5 :89 5:i. 57028 4843..49:  4930i47.8O .30-054 70/340€7O/0 5489.0454097:08954..4/03.. 40. 3.09 803.3.02.889 5:i. O O 3./ 5454 :9/ O 9O730 5489.i3:3.074/3. 494 70/3..3. %$! 5 .i3:5702.7.

074/3. a2 ! 5 3..-304 70/3..2.30.703230803.

/4 O3.074/3.. a2 9O7024i/4.30. O ! 5 70857.703230803.-304 70/3.4./7O4//0.07.5 :.2.

703230804/ a2 !43. a2 9O703.30.2.570/489..47.074/3.i8 /474-0: O ! 5 4 70/3.i-054 70/34/45 :.

 04 .3004 .:/04 48.7/4/4-704-7. .303. O O #.i2.:08. !47O3.2/4.8 78:30-..i8905 O/4 70/3. 7O/ 4995.

.

 .42.3..708943.7 .0.

.387.5 ! 9O704742. 89445.7/4. 3. .i04 a2 -./.8. 89408957.895 /74-3080308909:972:i8 54097:94570/4 / :4708.30.0843-. ...942.443..3i824: ! 8i.75707..0r 97.3..7/4.3094.3..8: ! .

/4 2 5 ! 3.3.024i- 5703484303.004/0 4 . 4/0 4 .7..305443./../740:/ .r8940 ! ! 08989.02 /5./4 2  5 3. 84-4/30 5707.i.094/0 4 .

30/:.03974.! 843.

2.34i54.i570/0889230.89..935 3..2. :/0/740 89.

4i !44/:i 54/7.2. 48.33.i3.474-49O7.4438003.3.3. 5 .3..:97:/3./..3 . . .07O5 :.

79.7/ . 4 :i.30303.3 .8O7.07.030O73./49..892 3449475 :.474-. .8574: 89 . :O .30 0:89./7O4//0..5.4.434.

03. 543.

09O704308907/43430.74.474-: . : .7.3.47.0O3054/.3..075i.3./:7434 304 /0.5 :3..484-89.03.4//.404 74-308.17.0O30 8../:4//0.4.93044//.9303. ..47.474..474-/7O 4//0.780 ! ! 8.32 :/ $. .! .305 O8i484-.

4.47O- 807./:7434 304 /7O4//0. 74890489 . : .i.47..5 :.570/08892/74:544/:i.-43O3.i.7..7489..

 54097:544/:0574-024//../027i.302: .03.

92.8 . 7..80:/0. .5..03. 42/03.3. ! 2.89../..305424.-3 .i7O30.

 30.74 3 5430.935 3.

:97:/3./.3.i574.0814948390 4.9O85.5407.74.7.i.544/:i.308 .5.3 .74 3 45.9.

 ./20730.4-8074.30.3..i..43.8. .90703.i89:.03.949.7. 3. .3043.3.7.

7.03023.5 .03.7.3043..4/404i.

5 089574.0802 4.03023.

043...89.:5 :89 5:i..432 4-02:0    /0391. 74/.348:57. 43.03089 .

€3.3..0308.794 .7.5 : 9.2/0940892..430 789.03..307024350 4-.30 .

5  570574.7.033.3./0304.03.

7..307.03.4.3043.5  48.3.4/404i..

3..4/40424i- 4789... 48.5  3.030/45:8.03023..7.4.7.34 .307O.

0 543.302094/8.

307.7.4/404i..3043.4.-0570/89..09.4348.

3034720!   ( !4/.794 .57 94.4/404.97O8945340 .3..3. 7.03023.4..47907:24/30803.88..0... 5 8.

.8.89 . /45:8.3.

37.794 8.€3.0r5 O $ O $ $ $ $  .

794 3. $ ..03.

30489 .804/45:8..

03.5 : #4/:.

008970230/45:8.32 0..

i :.074.4/40089i.3057..

3.43.0. .3i /.0:04230803..3.

30 74/O4.3024..89 35 570 .3.9.7433.57..89484.54/i 3.34.2. !.

.503030 . .4/404 ( #42.4/404/45442:/45:8.304 ( #4 70/30089702/45:8.32 430.34.0/.5.32 ..3054/ ..00208923080307.0. 0089702/45:8.8 ...8: 230803. 9...r 9O7.0- 7454.30089.7../4.

4/4054489..0.074 .43.

2254420 (  # & # # #  9­ ¯f° °f¾f°¾fn½fn .03.928.

21-4 .7.7 O0370857.4 1.749 . .3.7:5 80750393O .49O7. -0890893.934 . . 9 O389 . ./.  O3i57. 90€05704/i.30.02.470 43i .-089:8i2.05 48i /304/547303.3i24.:2307.3i.3/4i4/3488 /480 . 89.39419 74/49 970249 307.0.33O .i.9349 .249 .-3. O O389.

54/..3.49O7.33 7.:3.7:302 . .

9097. 0 .0 O340893.

24.

32570/ :4708 /30/:.08930 74/48: -44.

 89494 89 54..43. 2 /.i.3.43O3.7.O:57.

43.74/4924.3.

0:0234. !48.089484.i9.3.3.74-O.2 8i470 430.7.  8i97..7  & 7 54 (7.4-749:74-.3.- .0574/:. 4 .8.07.02.3.04.07.9 :2../. O0347.2.-089 /3.i.320  :89.i.. 89484.2..3..07..-089  .

030..4/403.-08924.

-0890: ..8:8:. .84i4/ 3.474.089 54.4854/.. 92. .74-O. 92-:/43.4/42 :93.304:.8342 8.:-.//49.57028 4.2 9/  74547i/03:23897..902!48.3.i.24.90 894. 9O70:8..8...70 3. . 5702 0 2./.-050..i. 74-O.. .085484-O-050.0.07.30/74/074547i/03..574/:.3i.3..-089 470 .3.  54/.7/3.7  & 37 54  (8i.i.07.790.

3:74-O..-08947.3::8:.74-O..57.07..47.57..3. . 54984.0357.5747..8.94..07.7  & 37 54 (8i470 430.7:3O :8:.0r89.30/3..8974547i/03:23897.28403.i.3.093.304:.942.-050./ -050.-089 .7080-050.i...

308i89484.2307. ...0 0097430 894.47./42404(  $9:.83.30 O3.4./.30./.3.2307.24.2307.2033.:i7O. .07.74-O  $9:. ./:7i/0r4854/. .8078i8.4789:i.4/4 .789. .303.i.089:.74-O .30 O3.9.34247./493.90 57028 42 208.308i574./. .2 .07..-089: 74-.30-:/43.94.30 O3.30 57028 8..0/4574/:..

4 74/48.4..3. . .3474/3i97.-44.92/07O30.

7O.

4/30803:/4:/  70340892.i8 . 024307O3420730-:/40 04i/47.1.0..907.389450r84/4 .4 .3.30 20. 4 203. .30 972. .

942.304/07:3:.3.304 07:30 / :.

3 0/3i. O03 57420389 89.

4/70349.0./703.7.089049.30.3..814..7/4 : /i-8i.7/0( .

3i 344947O348.94573484.3.3054/./022. .i890 /422( /.04.9:707O.78.3.i542471.9.78.74-O894. 5 9 800 894.24i- 57./.-::-/i.7..907:i8 74 .  9030702: $ 0898:-89.4.2034840 ! 0294.89 5:0 O30.. . .i89908i570/08892.857074-:/703.30 20-.  ! 0294.i3.79.3.30.7-:/4..305702 0/7032.904.7/04 9.972.3i89 5:i.3.9.4/403.r/703.030. 45.5.5 /703.742....

 /2..3.789. 4/2...3789.-05489.8 9072302 .4.3.30470 ..3.

5 57.3789.308i!48.30.0.43.3./454/4-307.789.3..49O7.70243. ! 70243789.4/2.4.../903:702:3.0:3..0(  454/89.

34 4/05 3..789...4/2.7.3.i. 7894-.3/903: 702:089232.0.:.3.:89744.9 97/29 #45:8.

7/48074489484.4 . O-:/4.42/0097.4/ 0O 84O 5. .0.3 5702 0.907.5774/0789.47.942902.2.4.9:7 574947: 89453. . 789.. 459.3789.-847-039/44.073.3.2.30 5702 0009743.32  05489./.3.325040097.3/903:702: 9.3.32 8...07. / . 95 330.30.90 9/ 0/3./903:702: .782 .3/9030702:089-.02.32 4/03.4/2.702434.32 3.89484.404/2...i890  89 5:i.8i 89484.7:.8.32 2./:0. O304/902507.7..343.

.309483.907050 3.08.30/.3.  !409703.085.2 254...507: 74/O4..3033.854.85.2.74374 3 74-O:283909.50.30 4789. 20.4/i.3 574.057574/:....7.4O 5. 3..3.208.1..9429:.08930948274/ 089 570/08892948./424.7.

9:7.03..30/740:/089-.3.303..9.3.i .50. 0294.5489. 9O7.30..4//.3008985. .902507. /089-938.3i74 4/7. 74/4843.7/4 84/0 $.8.0O3030-050. 9.9:7../424..35 -:90095:!% 47O144.3...85..3.85.304/5./O94789:.

/74. ./O:2 ..r5484.. !4/. 20: 4/5.i.030209...885. 40.304/703.3.074.8 0-0 544/:i84/0/.8.9248107 O 5 9O704/ .045..4.30.2. .029:02/4./.

:/07i9 O 9030./.2 O 9030 . 97:i.49: 544/:054/7.

3./2.07..08.5 :. 94308894 %0397:i. .4744/O7 .09:84/03.303..0/:90308.344/O7 .9.7 .

3 !43..0i/4831:7.89:.57.49O7..3./94 80430080334 2427.404/3494:08 00/3-009730 544/ %..07.8 /47489:89 .

 9.0 5489.4 54./45489.054/.474- .3..4.3089: .i.. 438003.8.824: $4/08:-89. 24i90../4//0..4/5.885..:/0.3./O/424. 544/:i.i8 .3.5 :.80/:834 ..50.08430454097: ..03.

0.89i5 70.303.7.07.i8 90..8O70 08909 /.

.7/4840902507. /4.8 8.5 43:57-..97:i.2 i.423.//448.29 028380 !43.30../.03./423.89:.4/i.. .574. %.24.3././94 5.3.54097.8.9:70545 .4438003.47O-3449474. 575.030 20.254..4/90//4 ..

0- 57.3i54.

..7O./0r ..

./54.i. 94-70./:8907/03.0.73..430 54/024..4/5./O54/0./4904305703.7303.24/5.9072.575423.30457089.73.24/5.3..4/5./O 389.3057089...430.3. 85.44/5.308i8. .49072.. ...0.2575./...79 :89./O:-85O 85.

0.7.7089::- 73 .24.

3.24..03..5.7.  .857.09 !489 54.984/4 .902. 20.474..30857.03.304:.030 3.3.03.89 5:0 97-0470 4324/0805489 54.

4.947..305.7. 47.02570.:3/. 0 :3/.2 4/0..9.7...574. 7..../4.3.:3/.70.8/0. 5 47.. 08.834:/5..25.30 O30570/0.89743. . 3..2. 20.i 20.3..3 4.30 /. %4307..

.$9..439473:074-44.7..570/848O 54/89.74.8070.4/5.30542.4854/.4..48. . 474. .4 5 044.789 ./.304 574.7080 .04. 5  7.. :3/.3.. 5 7./O 7O/ .

4057:.74/3O7-O54097: 3.03.30 .9 2094/0 4:2097..735 : 74 3.7903.8i45.4- 94 .

/0.3045.-:/3: 40:2 3.: 4.7.89 .4. 3.7.794 .04 2 42:3..: .343 :208.4304.4.95 408i457.9:'!!$ 172..5.0397:27.

7. /4 2 42:3.07.5.i31472.. 54097.73254097.4..5.47.9/454-07. .44.3489 4.0r. 5. : .9.9'!!$ 172.0 5741..343 .34 . 5 4 .03 8:90.07i5 4i47.0/.95 40..3.7.9.i.3./4- /.30/.7.

2i .03.7 .3.92 808..  84070:-/70.9..i.0.49.3/7. . ./.0744O  ­° ¿°f –© n 9¾n  J- $ 47:8 .3.0../4.

.8 . :57.74 3 7454..9:30 08.9. 548549. ... 930570/743 . 23 5 2 ..30.30!48. 54.:0 70/30/.9:3O ! 008./4 844 .8043503.3. 430.0.i90' 08.028  .3.i. 27. 89 54.3..07:i.0890/3i5078. 548549.0 89 ..08549. 3..: O7..4:-54. 47:8..0/474 300/03.74 .. 540/3.0r808i:790 5i.8.3. .3.7 -.

794 .3.07. ! 008..:0840489453.i 70/30.03.73 54097:48i.70..

3.30 4 .0/47483i97.9489.5O :5O 34.:-7O34.028 ..i570/ 743 .9:3O 89 54.i90' 89 5:i O303.40 5 02-744. ..30!48.92 800-7.3.90254570/30474: .  704:-70 48.73.. :9348.043.9:3 48.9.0 3032 54.44 4 .  $ 3:8 .i:i..08 . .30494.90 .3./07 548549.

3..947..54 :/3:7.703.: 4930 .3. 70/07 548549..0 / :.. 48.70:/432 %./5494.: O7./-70..7.8.8 3.08/.89 483.204733..75. -473O4/3. 3.97.2 /43.

70:5O 34..

05 : 70/30 ..73i 48.89 .8  93044 494/30570/48i. . 4/ 23 5 2 /4 8. .094.08.9O ..794 .07:i./.30./4: ..043. 4 48..7/8 7003/07 70 930' ' !48.4/3..

.:070.0r/4-4.4/i/484.07.73 5 :/4. ..

405 02-7408.3  f¾f° ¾n°  f¾f°n .

943.#  ..5 :-748i O32 .2.053 ...9:3 . .i.-74  089:.8..-74 403.0397. . 0. 5:-08.044 4 48O-5 4.307O..3/3.038 708 9303.:43.089 5:i/..8043.077:..33024 :i..30:7450 . . 09:. 3.73.24i89 54.0r 54 4. !48.2.48.07 5 4i7..8.:0303.:0:.  5485490/70489 5:i.

089 .3.

73-74 .03: .42./:.

..07. 70.80304-.  07035 :-7424i/.5 3.3.03.O8:90.34 0.

-. ..2.7/4-.2 54.9489.7. 480 .03. 0 /:3.3-74 .840  .30.72..474/3. 470.73.4i9.0 023.5 :-74 274845 093 54 8030  @ @J %­fn 9fn f %  4.8:7408007 2.

 898i 57..5. 80750r O38043.30 543.3i.07...808970102.070.43i-:/4 247144.9:3O $i3.3i.9./  .73548..  07035 :97.47. 54 4. 708503.:i70..0O3.075 403.8948:344/ : 54 4..2.

. .957454840  f°f½­f %¯¾½½n°%  ­¾f .2 542/47 47080230 84.72.7.4i54.7-: 2O/ 5705.

. %­fn ¯¾f% 08994-.:43. .07.:03023./70  #0..303..-.075O€32.0 089 O3i 57.089 5:085O30:.73.8974/3425489.97.3.0744.9020803i 708503.  :. 54 4./08i575.73. 7080r #. ./.7/4545:. . 80753.

72.4054.224i89i5 540/03:8007.  f°f½­ n %¯¾½ °n°% .

07..O f¾f° n  ¯ ©f%­fn ¯ ¾f% 74 3. 470. .0 489.3.7.2-74 3./43.0.8574.. /0.43.0 2.3O0/34.7:/07.3.74/3425489./4 :7450$9.

 :7450. /43.34 54.3. 898.4/3047.. 70..89.

3 !48.089 .3574-0220/.

/:34..732-7430 3.080r 54 4. 5. 8549..308i540/3. 74 .089. 708503.575.7.030.348..3.€/073  4.80753.89. O305789./.

.07.0/.. 70.

4i-.7-:.3.  %& 31472.7.039O 8403.2. 4310703.00/3.0  .0/..2  f°f½­¯ © %¯ ¾f¾½%% %¯¾½ °n°% 2-748..79028814.3.:2  ½ ©¾ ¯½©¯ –n° f J °fn ¿°ff  ¾½ ©¾ ¯½©¯ –n°   ¯f©fO-9*Jf  © ¾fn©f –"" ..5. 44.

 n °f¾ ° 31472.07i5 4i47080-04-./.244-807.439743.44 570-0:4-.i.3.. 43.9 439743i.-47.. .039O O 9fn© °nn °°ff – °½­J@J¾ ½¾ ° ¾¾f° ¾ ¾ff± f¾n  – °f¯¿o¾ ½ °fn°n¾ ©ff – ©f¯¾° ©f nf¾–f°n ° ¾½nf¾nf ©f ­  n O 84-54907/43i.0:54314724..7.r.90. .3.2089080r2. ::50 3.33 48 8 /484040.0/.-.0744.9473.5.O80430 749:.42 .3..798.

4/.. O 47080080334 242 .:. 74894. .794 . 4/30540970857.7454.32:7:..3.

4 .089  . .0O3.23 9...:348...308i0 8. 8O79.7:3..8.50 3.0r.7043. 7494./..7 4.3:348430:7023. .3. 92470808.5 :...07:i. WZWV^ Wc W_ U ZS f½ ¾ffn°f½o ¾n°f ½ ° n¾n°f¯– ½©fo¾½ ¾ ©f f –¾ n°n -f©¾° © ¾n°f f© ¾ °f¯f±n½o – © ½­ ¯fnf . 54208.934 .8.0894708027489:.:57028 443.084304 .:7: 9O7..

US nf½ ¾ ½­½¾nf – ©½­ – ¾ n° °f °f – °°f©– © n© ¾°f½ ­¯ –¯fnff– nf© ½ ° n¯fnf ½­ °f W^ TS J f½–­° ° °fn °°f© ©½­¯– nfo –¿n ¾° ­f n –° °f½n ¯f©f ^ [ S f½½ ° ©f f fn°f° n½° © °f¯f¾°f©¾ °f¾ ° ¾ °f ½­¾½© – ©½­ °f .

[\[S @½ffn°f fof – ° – ©½­ ¯fnf –n½ ¾f© nfo½ °  – f½ ° n °f  T  fn°f nfof –¯¾f°¯– ° °f J¯f©½ ° °f¾f¾¾ n° ¯– nfo ¾¯€ °f½ ° n¯f©ffnf©¾ ° ½­ –f ° ° ©ff –n€© ¾  .f­–fff¾f  ff % n  .

 °° % °–  ¯½ ° ¯f – .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful