Przyk adowa reklamacja butów

Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. Ust. Nr 141, poz. 1176), zawiadamiam, i zakupiony przeze mnie w dniu ««««.. (za cznik nr 1- kopia dowodu zakupu) towar jest niezgodny z umow . Niezgodno polega na rozklejaniu si Niezgodno czenia materia u zewn trznego z podeszw (za cznik nr 2 i 3).

zosta a stwierdzona w ««««.2011, a nast pnie zg oszona w sklepie

«««««« w «««««. (za cznik nr 4 ± kopia zg oszenia reklamacji, za cznik nr 5 odpowied na reklamacje). Chcia bym stwierdzi , e przedmiotowe buty by y u ywane sporadycznie, a ca o obuwia (poza reklamowan wad ) jest niezniszczona i praktycznie jak nowa, co jest widoczne na za czonych fotografiach. (za cznik i nr 6, 7 i 8). Przez ca y czas u ywania towaru ona (u ytkownik butów) stosowa a si do podstawowych zasad u ytkowania

produktu. Zw aszcza nie by y one u ytkowane intensywnie oraz w niew a ciwy sposób. Produkt by utrzymany w dobrym stanie w celu zachowania jego pe nej funkcjonalno ci poprzez regularn piel gnacje zakupionymi w Pa stwa sklepie rodkami. Charakter podanej niezgodno ci towaru z umow jest istotny i uniemo liwia

u ytkowanie obuwia. Produkt nie posiada w a ciwo ci zgodnych z celem umowy, i przeznaczeniem rzeczy. niedogodno ci. Ponadto powo ywany przez Pa stwa art. 4 cyt. Ustawy stwierdza jednoznacznie ± obligatoryjnie, i domniemywa si , e wada ujawniona przed up ywem sze ciu miesi cy istnia a w chwili wydania produktu. Jest to jedynie punkt 1 tego artyku u i n ie nale y zapomina o pozosta ych, a tym bardziej o pkt. 3 który mówi, e towar konsumpcyjny jest zgodny z umow , je eli nadaje si do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle Ujawniona w butach wada nara a mnie na znaczne

u ywany oraz gdy jego w a ciwo ci odpowiadaj w a ciwo ciom cechuj cym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje si , gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotycz cym towaru tego rodzaju, opartym na sk adanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególno ci uwzgl dnia si zapewnienia, wyra one w oznakowan iu towaru lub reklamie, odnosz ce si do

w a ciwo ci towaru, w tym tak e terminu, w jakim towar ma je zachowa . Takie zapewnienia by y ze strony sprzedawcy, który podczas zakupu prezentuj c przedmiotowe buty informowa , e przecie posiadaj one dwuletni gwarancj , co rozumiem, powinny

W przypadku nie uwzgl dnienia mojego odwo ania proponuj rozwi zanie sporu reklamacyjnego w ten sposób: ÄStrony zaakceptuj jako wi c opini rzeczoznawcy wskazanego przez Inspekcj Handlow w ««««. dwóch lat.zachowa one swoje w a ciwo ci przez okres co najmniej gwarancji tj.. e zgodnie z art. Z powa aniem Wykonano w 2 egzemplarzach Egzemplarz nr 1 ± adresat Egzemplarz nr 2 ± a/a . prosz o pomy lne rozpatrzenie niniejszego odwo ania i dokonanie nieodp atnej nap rawy. W trosce o zachowanie dobrej opinii o produktach i us ugach Waszej firmy. Nadmieniam równie . co ma miejsce w moim przypadku. 10 cytowanej Ustawy Sprzedawca odpowiada za niezgodno towaru konsumpcyjnego z umow w przypadku jej stwi erdzenia przed up ywem dwóch lat od wydania tego towaru kupuj cemu. wymiany b d zwrotu gotówki. Prosz o odpowied .a koszty poniesie strona dla której ta opinia b dzie negatywna´ Do czasu uzyskania wi cej odpowiedzi przedmiotowe buty pozostaj u kupuj cego.