Jacelc

To prostsze niz my,sLisz,

I I

ir.~~~ ""~~'

moje,auto ~ pI

- Aut'oCi€:ntrum.,PL

-I, _ MIElM.E2N:~rfQil;TAIL i"1CJro~'¥J~T

a~u.waller"r:a~pl

piekn Q motoryzacj i

-- - -- ---------

'W", numerze

R,vnek: Gwarancje 8.6'6

Co robie, gdy 'sig ,z:e'psulje:sp1rz:et

Knitki les'l: MIDnit,or LGW236,3D .. PF

Trzeci wymi,.r ad lG s.26

Pierwsze sp'D,jr,zeo,ie:

POYlerDVD 10 Ultnl 3D Mil I'k II 8.,2B

Pr,z'er,abia 'fUmy 20 nil ,3D

,,' Ir

l Et EWIIOF~Y rt. 1 LED 3D Z SERll LG INFINIA

N F NIA

LIVE aOfiDrnL[S~

I

I

Nie Ina c:~ przed elewl~orerrl -Jestes \J'yt P9zo1~yc ym le~Ie Popah z wolm!' techuolopia FlJLL LED wydobY'N~

dls Cieble pst j~ barw

l p: awdziwe pi~knG kw~ai6w. Spejr z W 96 ~: dZ1r?kl

r-, Motion L100I-~z

wy~a±nie \l1~ac plora szybujecych po niebie ptakow, Zanurz Sl~ w nowyrn sWle'cle. design U~F1NIA arJ aV' I I ze jlJZ nic CI~ rile oddziela Cjq

neJpeh rejszych dosw.adczer],

N ~ ~ 0 9 IfJ d sz ~ przezywasz to

Lffes Goo

I ti Ii
I l!_ w' ,,' d a ,rlZ e ,n la [I .• ,.1 Iii, II IJ 1.1 .... 11.1., .'.11'. ,11IIII.LIi, IllIll ,111.1111 .111111.11 ,1111,11 .1111 1.1 ••. IIII, •. IJ till. 111111, 1'.111111. II II. Iii, 8

Ga d zeit" 1I1II1II1IIIII 11IIII 1I1II1II 1IIIII 1IIIII 1I1II1II 11II II 1IIIII 1I1II1II 1111 I11IIIII 111II1II 1IIIII 1IIIII 11111111.' 1 3

AudiolWidea/Foto/Tele,komu nikacja ,.,.nu.,n. 14, TeLeko,munikacja: Ustugi i a plika,cje, U' •• '.II.UII.lI.I 15,

I n ,t e f' n e' 'if G ~~, .' ., , •. , .d. I •• ,11, •• , a I •• , .11. , •• , ,. ,. nil. nil. I •• 11 ••• ,., , •• ' .11. I •• d. I ••• 11 •• , .11"'.' 1 6

Z ckladki

P~ ~. ~

U!IM:Slze ~S'P'DJiu:efnlUl::

P\ftUJ'I"ir'D1'DI,'·1 01 UI1IIIPa' 3~,DI N, 'I'rik.' II ""8'

U"', ,_I . ,1'1' __ . .' _.' ' __ ·IL. ).!_ . ..... _ - __ II' .1,.1 •• 1.1 .••• 11 •••. 1.1 ••• ,1. £ -,

Odtwaraacz multimedlalnyz funkcjs wyswietlania obrazu 3D

Nal ,t,chl: Peltne wllrs,j'l

Piielrwsll Pr,.,tI 2:011110. Vadi,emeclum ,.l1li.29 Galni]. 'Tillmelima, Pra,fiessia,n·IIL 2:.11 .. ,., ... ,. 30 Jak zainstalowac pelne wersie program6w z ptyty Kom pute r Swiata i ja k ich u iywac

Z okladki

Kina 3D It:er,IZ W Idamu U, •• ,"""UU., .... ,U.,.II.,.U,U.,. 32

Na projekcje w trojwyrrriarze nie rnusirnyjuz chodzic do ki ria. Apli kacje dostepne na plycie

, .

Komputer Swiata pozwola narn cieszyc si~

praestrzennyrni filrnarni w dornu

WSlkalziwki/Czytelnii,cy pyta,ji,:

WdID,b:r>

Z ckladki

'[es,l: Sle'lNlis,y .'O:tlryZ,illCJ' jne

Ki e.ru n ak. Imo1tlDS:lrolny n •• 11. 0,011., •• 11., •• ,",," •• 11 •• 0,[11 •• '11'142. W internecie jestwiele stron a rnotoryzacji.

Jed nak tylko niektore rnaja wysoki poziorn,

_ r : ,.

Dz ieki testowi Ko rn p uter Swiata pozna my

najlepsze witl)'ny

Ci e kawe 51 m ny Iwww.kom p uters,wiat .pl ... ,.46

Jes,l: :30 w km.puterze

3 D t:e r,IZ W 'twolilim di,l m U I •• ". , •• ,." •• ,."., •• , I., •• ,." •• ,.,,.,. 1 B

W,dide ~Slil". ,i,le' IId1e,kt 3DI .ID,Z.D,illuzys,k:a,c tymlku nill 'S,UIjI'I!rsprZe" ci'l. ly.,c,zl~sleml wys1tar,c,Q IdomlDW)' iklmIPute,r •. ZabillczimYIl ja,k uz.yskac trljwy .. Imha,rmw, Igt,bil, 'D,blr,l1'ZU

Z oktadki

LG W2363D- PF - mon iter obslug IJjq_cy 3D

Do tzllapi~sma pal nml byc~ do_aonaplyta [tlI'D. Jei,li jeJ nlie

m:a. ZII pybI~ :sprzed_CQ"

'4 j!: II:j ~ $.11=11

I SlP.!r~fl~oc~i~ IP~ij er 1 .,',,3

I f~l!!f'w~l_'I Pf'~ 21mn V,dIHft!,-CIQ,m

I m'linie nm~[[ne Pm ~,' WBfs!a 1aO-dlljBW~

1®J1jifGlli flU I i!~DI I~riveu 1.1 a

I Na!ncoSoao r 2: H aJ~~hlii~lIlJ'emo I NV1m~ J 0 ~isioBl 1.33

I Tr,a£~~~mia Nattc ns '~uellef

mJI£J"ElJ

IZt.Elta,w ~i~mow 31J I F"lWI~r[J'D '~Im 11d~ ~f ,3[[1 tt!i

IliriIClElf'la beiiil [lijl ~ 0 'lrailerRi

EWli Wu'

I NVlIOI':~ 0 PidUlflll::1i PoIN~rl~~[1$ 15 t ~lNiaF~O~1Dl Mlil ~IU &.3iOI

I Tf:m~f p h[RI~' II,S ~s:f'ijrmE_rBRlnd le 1.1 0,5 I 21!~t8Jw;[ d~~~c ]1]

I Fjlreilooc' 619ta 1

I m-lDogilt. ChiOOmll !5

r .1~dliJ U,.9@"I$Jm~ttS tJ I mODAl' III ~:uililetS eCUlit~ limn 0

Z oktadki

Plr,l,dlik: SYIiIUma'tolry

N ,I b u mild 'D ie fry! ., , .. ,., ,., .. ,., ... , ,., .. "., .. ,., , .. ,." ... , , .... " .. ,., I. , •• , ,. ' •• , ., , •• , 48

Z okladki

Z okladki

Por,adnilk: FltDlgralflia trfljwy.iar'D'Wa,:

Ow'1 z_i ,",till" 'Ir'2Y WYlmiillry .llIoI •• IU.I..' •• II •• U, •• 15l~ Fotog rafie 3D n ie vvyrnaga jq su perdrogiego sprzetu, Moina je zrobic kazda cyfrowkq_,. Zobaczrny, jak

Iotoq rsfowac z gl~ib iq, .

C:o nowe 0 W kinach i na DVD'IIl.II.,..II.lU.II •• I.IU.II.,.U, •• 60

Z okladki

lechIIilIDIIDglh!~: Aniilmrl:c)e :3D

Atlk I:r,zec:ie' 'I ... miiar'IU, .. IIII.'I •• II.I •• I.IIIOl.,U'.II.U.II. 62

Z okladki

66

Listy Czytaln ikow/Okiem prawnika ... '.'U .• ".' •.• '~,".' 68

Fie l i I,to n ~ R,e d a k:cl! a [11'11 1IIIII '.,'1111' 11I1II [I'~ 1111' 11.111 'II II lI!'rl' 111111 '."!lIII' 1III rill '111.'11111111'., 73 Zll .Dwi.e dlZ'i 1111,11111111,111111 1IIIII 11111111,1111 • 11111111 111111 1111 I11IIIII • 11IIII • II tl ,llllilll 1IIIII Ii 1111,. ''}141

ID,ZIE NOW!:. TR6JWYMIARDW~E Wiele', si~ ostltnio dzieje w Swie~cie nowychtechnolog Ii i wcale nis trzeha pilnrie slredzic'serwisow inTDrm:acyjrnych, by to lSluwazye. P rod Ute en ci we iqivl,I'P row'auza jq[ rn a rynlek IC:O rnz cie kawsle, lepsze, szybsze ~wyg 0 d n is jsze rnMi~arn ~ a ~ n awet g dy rn.i Eli na le,ifmy do gmna tak l1Rany,ch gadiec[arzyi. czasem trudrm PCZf±jSC [I bo ki n is zstaym u:j~c s ie na chwi11e I 1] ie marzetc, jiB k faJm i ebyinby. miec to caeka w .swo~m dllml].Niestety, kup'ic te,QD wmystkiego sI~ nie da

R,eklamy technolog,ii HD w ~ecile komputerowym 'j audio-wideo j'eSZiCle wcale Ilie przebrzmi'aly, a jui po]awiaj~ sif nooe .~. Urzildzen 3m. J:8Jk rewolucyj'rnel ni'os~ ene ze sob~ zm'iarny; wiedz~wSlYsqy. kt6rzy maj~jlliza 8[Jb~wyrcieGZke dokin8 na sems wsmieszn,yeb okult:lra ch. Niezwykie przeiyci a zwi,q_mn a l ,[) gl,da n iem obr,alaw 301 ~ 1~nJWnoldJ~!6. jak, HHmllw - n]e mu:s~ bye j~clnak !Neale zarelerWOWane dla kina. Jui teraz mama zorganilowac wlasny ssans filmrlW1J ay. pD~az ldj~c 30 IN domu, i nie trzeba, wca[e·wydaw~c na m maJ'ltku. W tym WJi~tkOWJm wydan~u Km1mpurer Swiata znajdziecie pebny' ekwipunek 'amaima trojwymiarowe:go swiata. VII czasopiiimie publikujemy komphrtnf! p[Jradn~kt jak tworzyci Dg~rlal~ tr6jwymiamwefnullgrnfie i lHmy bez pon[lszenia prnktyWlie iadnY1ch ko:s:rtowi na piyde znalazJ;y 81~,PITYgo~[lwane do og~d8n~iaJ rmatariaiy w ,3D, a do crasopisma dOit~czamyniezb~dneokuhuy. W numrerzeumiesd,. Ilismy takie puygowwane. prze1 re,dillklCI~ tr6jwJmiarmve zdJ~rcia,

kaide op,atrmne spsojalnym znaezkiem ~ieste1y moillllosci poUgrafii s~ dose 0 g ra n I~on e, \'IIi ~~c, pmsze, n Ie zraiflljcie si'e,jesU naJ nrektD~ 0=-==0. ryc'h zdjeci'sch mfek.t 3D nie: bedzie~ sp€~ktakutarny.

Wiestaw Malecki

redaktnr neezelny w'iesLaw.malecki@immputerswiatpl

17/201D

RAPORT

H l .,

araez za wo .nesc

J.,zali myslimy., i., ,SliM lack, to jui II nas przl,zyts,k., jllsta,smyw bl,dlzis'. Wcilli Sil. ap.'r,atarzy trz.ym,aj,cy sit kur'czDwa telgokagancaz~akl~ad,anelga uiytkDwnika mkam6re,k w Polsce

J e .. sz. c 'Jj e .. kilk.' .. a.' I a..I.t t .. e m c IU.: .. n.;a.. uli .. ! .•.. I.· '.: •. c ac •.. h .

prawie wszystkich polskich

miast mozna byio napotkac punkt opatrzony szyldem: Zdejmo-

wanie S]M locka z kazdego telefonu T2L1tllO I' Odkilkunastu miesiecy takich miejsc ubywa, at powod jest prozaiczny -, brak klientow, Ponad IUk: temu bowiem kilku najwiekszych operatorow komorkowych postanowilo odejsc ad p'oJityfci blokowania swoich telefonow i zaezelo sprzedawac komorki pozbawione SlM [OCk'2L Okazuje sie jednak, ze nile wszystkim telekomom Iatwo pozbyc $i(:' tego instrumenm wladzy nad abonentami, a. 0 Iosie SIM lockow wPolsce zadecydowac musi sad,

Prlomocja dis naiwnych

-, NieWlwl10 postanoMiam:zmieni'c opesztot» z Oran~tena PlaJ~ Ch:,ciMam ied1Jdza,dl:O'fWl.cm()J~.knnJ6.r*~;. z,dfl-' zybun si~ do ni,ej przj1zwyczaii: - mewi M81gd81, 34-letnia mieszkanka Warszatwy. - To 'W"4zalo si~ z .KonioczJ]:oSci~ zdj~ia bl.obdywmoim teJe1b-, J.rie,,~()staJ 01]' bowietl1 .kupiol1Y w O.rangew12Z· zpodpism1iemnow:ej umo'Wy." SlyszahmJ" zezdj~ie 81M 10- ,00 toiaden prnblem'jZeR/YsbUt::zy pojse do najb1iiszego bium obslugi:,

Wcze51Iiej jemJak postanowiittnl to

,. ..-1 ' .... .,. _ .t:..,,'~'.' , T.

potvvle.ruZ1c W LtuumlU opemtom. 1.0-"

,C"JrX'~ L...... ,. ..;l.,.;!' ";·t

CO Um,.~1~.il"mDcno JnafeZun~wi1o.,

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

Konsnltantw infolinii poinformowal

lUi. udl . ~.. . l~l""" '. be: '1" '. '" .....:. ,

lUa.o«;, n: W os .. resie or o~atnm

umowy moze zwrocic s.il~ ozdjecie blokady .2: telefonu, jednak bedzie j~ to kosztewsln ..

-KOIJfJtdtm]'t szybko jOOJlakpowiedri1l" til! n1a dJalnm'e ,dt1bt~l wiadan.1osc. Ot6z'

Q .L.;;;_ J ....:l'-~~ L '

W mage Wlf~l;r'e ,un.am promocJf1"

wllU1mdl'ktoliej US,U1]'t1 SlM kxk» z mo-

UDKiK YS SIM teek

Obecnie sytuacia wyglada tak, zetylIto 'W sieci Play zdejmiemy SIM lode za darmo z kazdego starszegotelefonu tego operatora. Starszego, bo od ponad roku tentelekom sprzedaje wylacznie kom,6:rki pozbawione blokad.W Erze sprawa jest juz bardziej skomplikowana a,

01 zniesieniu optat .zaz.djtc:ie 5 111M teeka zdecyduje Q,s,ta'teczniesC(d apelacyjny

jego tddOJJ'ujui.za 77z1otyd]'f _ srrne-

.. 'M d· n.... ir~I~L- ·~~.fr' /. J,e sre . i ag .. a.,-i,{)ll1liHiUall1-,te to JilKle8

k" ,. adj' . tru sl d If.

',:',i ,. I 7' -: . '.'1'" ,-, ..... -,'. ,:,,-', " .' I, ':.",' '-'I

p111'r1. '. . ozy ~. n .U!JaW'J.~.

Ostatecznie Magda postanowila zaczekac kilka rniesiecy ns -wyg:aSmi~" cie je] umowy z Orange, Po tym terminie bowiem zgodnie z przepisami kazdy operator IDa! obowiazek U5U-' niecia SIM locka za darmo .. Wczesniej jednak, jak widac.jrzeba zato placic, [ to bardzo drogo, biorac pod uwage fakt, ze w prywatnym punkeic zdejm.owania, blokad .taka oper.a-' cjakoszluj1e okolo 20 zlotych .. O.k:azll.je si;e;ze ng,loszony hucznie ponad rolkfemu w prasie :iw illder~' necie koniec SUd locl{ow jlest me do kotiea prflwdzi'W'Y. KUllkurenci Orange w wi~.kszosci takZe S1l:0SUjl~ rozmaite 'WYbiegi 'W brestH d.armowego zdejmowa.niat blokad.

_, M.IJ:;rt",,; , ..... d p. 'i';:~O~ o/lo~''"''. S' ~nr'7'~.,.J.o:~i:':'~~i[1

, ,.,' '.I "~L V1 " (Jj"l'ul a j,'VA1U' . r,.i,Li~,j1'L-:.Il~1

kom6rki bez sru locka-,mowi Piotr Zaczko .Z Ery. - Jez,di w ~u ostatniego JukuklioJi kup~iI U J:J'a5 lJa W/as1J"C iyczc1.1ie st~llsZYlnodd z b1obd:t to iei ,[1S,w1i~k: b¢zi'e w1f1l10me.Natonriast zdir:,cie SlJtllocka z kom6rkinabytej pOJlad p6itorn roku temu bf;dzie si{:

,. .~ L.. '''~ ""dO-'" -,' d

Wl¥Zruu Z o~:tanJl~ Ku:>FellHeZ¥ .0',

typu umo'R,'Y poo;pisanejz aoone.nte.n1'. 'Iaki sam system jak ten stosowany pfzez Er~ ohnwi~zuje talci,e w sieci Plus, rut31j jlcdnak jest statl31 stawka 7:; .zJ!otych za zdj~,cie S[M locka ze star~ szegomodell l,elef'onu. Trzeba. tel dodac,- ze u wszystkicb'W}'mienionydll op,eratorow podobne zasady i. opJaty dlotyczWX .zdej.m.ow,ama SIM lock6w dlotyCl~ zarbwno aboTh,entow z podpisal1~ umow~, jak: i uZytkownik6w kart ptre-pacitd.

Postepowanie operatorow w kwestii blond komorek rue spodobaln si~ Urzedowi OchronyKonkurencjs i Konsumentow (lJOKilC).W rnarcu 2009 rokn urz~rl:ozyi w ~d~ie Ochrony Konkurencji lKonsumentow (SOIGK) pezew przeciwko sieci Era"

-, .N aszym' zdemetn brsk: jest podstaw do pobie.rn.ni2l .apla.ita. us:w.1i,'icie 81M locke; biorec pod ,UiVag'~j,ze po l¥J"JlaSw{!ci;u ,umo"?" usfuga. ta jest bezphtna - mowi Macie] Chmielows.kizUOKiK .. - Ponsdto pobieranie ophrtJr p1elJ.Ji de facto fwlkcj, dodatkoweJ ka.ry ,un1'0VV11Cj" kt6ra jest nieuzasadl110na W 8wi,eile PT~IW'3' teJekomuJ.Jikat:yj1J't:go" a iednoczesnie sta.nowi ,dodatkow~ .ba11!Cf,f m'aj~cti zFJiecJ]'f;'c1C kOnSUllJ'.cl]'ta do CWeJ.1:tu:-, a1n'ej'zmia.ny opcrstor«,

wnutym 2010 roku SOKiK. uznal pobieranie oplatza zdjeeie Sn\4 locka zat kllal1Zl.~ niedozwolona, Ern ockv:obb s1.~ ad tego orzeczenia .. 'Ieraz pozostaje wiec czekac na ostateczne rozstrzyg:niecie s~u apelacyinego, JezeH potwierdzi on opIDilt; ·SOIGK·u; bedzie to ozaaczalo, ze wszysey operatorzy a me tyiko pozwana Era, b~di musieli swiadaye usJrug(;zdiec&1l SUd locka za darmo, Ale os~~ci.e tego idealu mozeniestetyjeszcze potrwac (patrz ramka), p!i.l

Pawet Jlijwiak radca prawny

Z d Q,swiad cze-

.~ . .

rna W'lem,ze

sad a pela qrj ny roz patru]e tego tyPIJ odwolania ad V!lyrok6w jak

w wypadk.u Ery W' dqglJ kilku m i esi ecy" Pra ktyka wskazuje., :ie ta instancja bardzc rzed ko kwestionujs wczii3sniejsze orzeczenia SO Ki K-'I.l, be zwykle, .5q_ 0 ne korzystne d la obyw'steli., 'W mom ende ViJYda n ia ostate'czn ego vvyro KIJ operatarzy praktycznie ad reki pawlnnizniesec optaty za zdeJmo'w'anie SIM lockow" Jednak Erze pOlD.stanle, je~5ZGZe mozliwo5c .in-' terwencji w Sqdzie N ajwyiszy mI. .. Nie, W'iBd orno jed na k" f:.-z:y' operator Z niej skorzysta.

WErze Biznes dzwonisz do lnnychsieci za 110 gr.

a do Ery jak zwykle ,za !1gr .

• SYSt!9 m operacy] ny Androlidl~i

• GPS ,2: aplikacja NSlvilExpert

.......... onnect

7 - -

.-.Kupi t'el- .. -

2 W·'.·- c r ' . '. '.. - .. --., e;I,~. ,.o-,n' L G' -.- ....•..

Y'i' I ..

-!!I' -, S .~ . ,- " _ iI

_ - -_ .Jj S M s ,c= -_,

P'od no ...•.... ·0 tresci WY- c.

3, Dd ••...•••... ~rner71 022 r c .SCIG

.... .•. POW1edz "a' ... " . 1.22zt z Vi·· ...•

na Q,ti.':.- .. '- c. _' .. ' ... 1. '.k najSz_·. b i: ' 'An

~Ymac ne '.' - Y ·Cle. -.1,.

- el p' .yt - - "J

- - = '- -,~,/-a nie -

_ '"

Zl LIOI 'GT 5 141 01 Swift

IUwalga kenkursl

Co ty_dz'ien do wygralnia:: - wyjazd na wysciq

Forrnuly 1 - teletony Ltl GT540 Swirft

- oraz wiele innych naqrcd

Wtiieza :I odtwalR,iI,crzelm DWIILS

IK!onku rs trwa ed 28J16.2[)J ~I 0 IF. do 2:2.0B.20 110 r~

Sze ze'golty o~e rty w re;u la rn i nl ie iP romocj~ d ost,rp nyim U orga:nLzat()lriJ eraz na strenie: www.era.pl/biz1nes

GORl\CY TEMAT

Chomikuj.pl: rewolucja

Szykujq si, drUII' zmi,anyw funkcjanaw,aniu js,dins'ga z na,jpapularniBjszych palskich serwis6w umDzliwiajqcych udla&t,pnianiB~ plikawil Czy uiytkawnicy za,akcaptujq tl rB,walulcj,7

'W. '.' d. r ... l.1 .. 1g .. " .. i.e.,.j p.' .. O ... lO.W •...... 1Il.;.·,.e.s .. ier ....• i.p ... ~ ..... rua.I ..• ' •. I~.' ..•. ,.2.? ... 1 .. O .. ·.'·1

, roku intemauei kOlLySUlJ~r

, 'z popularnego serwisu Cho-

.mikuj .pl mog~ S'l~ mocno zdziwic', Mozliwe bowiem, ze chcac Sciq;gil1~ do komputerawybrany pik muzyczny ]ub filmowy albo ksi~~ w formie elektronicznej, lDlmi'lSittmdycyjln.ej, procedury zobaeza na przyklad komunikat 0 tresei.Tenplik moznalegalnie

~ 11~.·' ~ n.:1k., 1=. " '. 211'1 ssopiowac z30 0lJJJdt1t w vrySOf(OSC1- ul

Chomiisowych Punktow ] juz. Zero mozliwosci d~lll'mowegoSc~~rn~cm nagrania b~di filil11LTilimat bye efekt zmian, ktorych oficj!allna .00000~l brzmi Platforma Ochrony Wydawc6w oraz DysrtrybucjiPlilrow;

,_ Testy J.Jowegofnzwiflz,'lnia tnvaj"l jui od kiJA"U n1iesi~cy ,_ mowi Piotr Halasiewicz, przedstawicie] CbOIDihllj .pl. - P1atforma,. UOStf:Plk1' dIa wszystkich umdawc6w 1-r*]'5ti!"ll"rI"'utomw i autorow

",1" ,Il.!:!' =r=

t: ~.., Erin,t'" cl .!.l;""""':' .' 'nJ..r..C'~

:tE5Cl' 'L.! .JI:fO'WJl! . 1" rnnOZllWl. n]J .z'gl.I:~~,-'

l11e do zablokow'IDlia plik6w za POfl'1D'e; doslowllie joonego kliknj,'¢.a. Halasewicz dumaczy jednak dalei, ze me chodzi 'W'Y¥4Cl1rrie 0 proste blokowanie dostepu do kon1k:retnycb tresci chronionych prawem autorskim Systern ma z jednej mooy pOZW'MaC dy~ trybutoromi prodncentom lliIl ochro-

kh ..:II .... '..,.'1l. dl. '., .... ';'11!...,.,..~". ~

n~ :Iii ULlt1, Z lfilJIgJteJ zas umozuwiac

nzytkownikom Chomikui .. pi Iegalne

korzystallie z nagrm,ffin~.6w ]ub ksiai,e]{ za przyzwnita cene, Habsiemczwyjasnia mechanism dzia-

,l~I'_ !i~· 'I·'· .• ' ; . L t.: ,[" .. ?o;:r1~17gnl~~I' - WJl£Jid·

taIIJh1I.. noweg,Q . 0"" YO ~ • .t....",. 1!'1'I' .r·awr:ca

za po5i~alnichven.] platJornJy b¢zie m6g1 unJ'ieszczac 1].8. Sl'VOlm: indywidrr

.~ t, '~'T • . .'1~f~ "'=" d . .!~ l:l...

an1,t]11' AD1JOep1iKl;, Klore ' ... 1:CJ'atv,Y

spl"ZOOinvacw imcmecie. .P1iki re h¢jJ

:h']' .= 1- = ...J." I.-Wil· "'=A

mag~! SiVuuouitr:e .:lU~zyc p01ID\,!UZJ7

k01.1,tan:ll uzytkolVl1Ji1c6w aJonliJrulpl~ ktorzy 'WZajem1Jie b¢1polocaf: sobie llajci'ekawsze z :nid1.Pabmnie lubobej' rZeJ1iezawaJ'ta.~cipliku &;dzi'en10Zlil¥e dopiero po uiszczeniu op1atywa]:on1i~' kOWJl:dlPunktach (lViItualna wdluta pol'talii). UZytkownik" od kt6FegD pobrJJJ'O pliki dokoJkl1.lo22kup,u) DtlZfm:1 prowizj~ ·w Chonliko¥vych PunktadJ'"

",.. ~d" .- I ,f~ ct.:» .'

Z;.llCtore ~"!ZIe m'Clg.· AUPOl'Va,C KUlepJ{;

utwnry. DL1. 'WJ'dm;vcy kaide pobooJie p~1iJm OZl.:mcza grntJ'1ikac.i~ tinru.lSO'Ri7J - kOl.Jifretllll opht~rozlit:"Zan~ na podst» wie nriesifiC111ydJ'zfStamcli Przedstawiciel Chomikuj.pl przyznaje.ze nie wiadomo, jakich oplat zazadaj!~zat swoje pffiti dystrybutorzy i producenci .. K westia otwarta pozostaje tez cena 131 kaidy Chomikowy Punkt, Wiadomo natorniast, ze bedzie mozna j1e zdobyc nie tyU{OW drodze

P· osredniczeniaw sprzedazy ale takze

. #

kupic _, za posrednictwem przelewu

bankowego (taniej, alewolniej) lub

l,:J d1w1~ ffl~f'D~i!i!~ ~~:;lInrQ ~\mr~.'\1 f1likl.l. ~to~l() ~fd1 ~g~ llJO.51 MEl.

~J; l:)i, r~ ~mlilif I' Z!!Il tfan.l ~,.~l' ~ TwJ~! ~'tIfI~EI f~r ~t!lim..l:·fif~ ~ i'.i1iiimlEtltll ~1it"'.:.R~ oormMti11l. J~ ~iJ~1Q' idai'JoiIifi)c ~se =]~ rtii ~ n:l~ OO~lfi, fJu:g..& ~~ !flrl rOOiE~ ~1d1:E!ll!miIj&£ ~e~~!i!. ~'{l1<IJ ~i3r;:~1Jj m~ij;feru..

lJo.b~@rz ph It

Jut niebawem mom s:i, okazaci• is takl s,tandalidowykomlnikat: na Ch.omikuJ.,pl zosta nie zJstQpialitJ prz:ez: tabeLQ Dpmt za moiUwos;c 'ici~n i,cia kan kreblega pLikl

Sr+r1S~ (szybciej, ale droze], bo dochodzi oplaia dlla operatora),

Czy zapowiadanezmiany oma,czati~ ze w polowie sierpna wszystkie pHkit MP3 b~dz fihny na Cbomikuj. p] stana si~ z dnia na dzien piatne? N~ PeM10 nie od mru.\Vtascici,d praw do konkretnego dziela bedzie musial najpierw dogadac si~ z Chomikuj.pl.Ale Halasiewicz przyznaje, ze zainteresowarne 110~m rezwiazaniem jest coraz wieksze takzeze strony duzych wytworni plytowycb i filmowych, Na pewno z czasem zostanie calkowicie

zablokowany dostep na. przyklad do piraekich kopiifi1lmow, ktere pojawiaj(\ sie w sieci jeszcze przed kinowa premiera konkretnych tytlll6w; Czy planowana platforma me spowodn]e masowe] emigracji intemantow Z ser-

. • ... ,1,,,4.;'·., .. ..l_:~" :. l~, .. · r '. k .t . '" ." .. '

'W'llSU~ KlOrylll.R!.:rntJ jJjCZY o· OI.D szescm

milionowuzytkownikow? Halasiewicz jest dobrej IDy§B ..

- S~dzt;" .ze 11asza Pfopozycja spodoba si,t;inteiJ.Dutom. Ozuacza OJ];;! bowiem teg~l]r dost,;pl doatrakcyjnych tresa za l'oZSCf;dn~e pi,~dze. Be: pocsucia

'. , L .' "d:,~',L.~"~iI'-

WU.lYl1.i'unrum IClJll .mOlw.ltK. pm?VV:

Dow6d osobisty na nowo

Sejm przyj,1 uslaWI.1 kt6ra n,aSIB' wymie:ni,ane: nie~d,awnD dlowady osabistB' wysle: do szuf:ladly z napise:m:

Pamiqtki. Ale:Z,i to ma bye nawoczesnie, i po europB'jsku

P amic;;buny nied~ .m.egaoperacj~ po]s. ki~j at.dmil1istraC].'li. zwi~a~ .Z ~rnl1lan~ starrydh dowodow osobistycb na nowe?Pewn1e, z,e pami.~ tamy. Chodzenie po ur1i~daclf'l, vrypdmarne pOdai"l i druczk6w, ko~ejlki tydl, kt6rzy ~nnan~ dowodu lostmrili 1tla, osmtni~ cllwile. Teraz obzuje ste,ze c.zeka nas ko:lejl~l przesmdb na no~ dohIDlen:t to:lslItDosci Me tynfll rnzem

d "'d . ~.;I .,""

nowoczesrry . owo I rna wptowatuZllC

lr:t1SW ler~ cyfro~.

Pod komec lipca 2010 l"oku Sejm i,ed· noglosme przyj~ ustaw~ 0 nowych dowodach osobislych., W zaJoZenmdl d.ol\[1ument rna miec drugie dno - 0iJrOCZ infurmacji zapis3.l1.ych ,grnficz;. lDe (zdj~cie; podpis1 adlfes zam.ddowa.ma)w p]astikow~ pblkietk~ zostanie

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

Nliedawlilo papierowe dowody DS,Dbis,te ,lD.staty zBs:tqpiol1le takimi plas,tikOWYlli plakietka,· IIi,. Ale one takie odejd,da Ia,· lIosa,o ,lamias,t: niclil bcdq IIraz: dokilimenty I elektrolicz:nym

tnaiitych usrug, lrni~dzy .my;. lID Ido t~jlestru llSiug: medyczrl!ych. Rz~, kt6ry jest autorenJ.usta:'WJ~ tW±eFdzi takie, .l'f: dehroniczny dok.um.mt b~dzi,e trudni.ejl5Zy do podrobi.enia lllilZ doklJJIDent -wykorzystywany obecnile.

Wnioski 0 wydru.rrie rlowodu zmikroproce5orenl b~dzi.e moma skhtdae w urz(:dadl glrnm od 2011 rom, N a 1"alie nie wiadomo1 kiedy dektronkzna, p]a,beilb! stame si~ j'edynym. obowip;u\..

"Wtopfony chip'~ kJ:6ry rna lllaD1 ulartvlic iycie.Be1ktrolOliczoy pod~esp61 bvdzie la'Wiet~ mi~dzy ffinynri nas.z Ie-podp~is 11l1rn.oZIiwia:jr~ doko~Y'Vanie ClflIDO§cip~'aW11yd]w un~dach adnmini:st:racji publicmej. D0Vi6d pozw;oli takie na SW'obodll1Yi lVfgodny rlost~p do ro.z;.

j~n dokumentemtozsaIDoSciw Polsce _, trzebazac.zeka,c na odpowiednLie

przepisy ~konawcze. \Viadomo na:ltomm~ ,~e zgodnie z zapoVliledrimni la, wymmn~ obecnego dlowodu na no'W)' me zaplacilrny ani grosza. :KOSlty calej opet1tCjtil biet'Ze na siebie pamtwu, a wed~u.gwst~pny;ch sZ'2Lumk6w'Wlrnio- 8~ one okrno 200 milionow ziotydl rocznie. Pozostaj:e jednak pytru[De~ cry za przegIDsowan~wlasnie usta~ po* Icam .mfrastfukttrul111 iofb.rnrJl2.ltycZ!l13, pansuva,MoZe sie bowiem okazaC;Ze wspomrriany podpis eJektronicmy 1;11.topionyw doIrul1rnende toZsamoSLi zda s~~ pm l}3, bud~, poniewaz po p.rnstu me b~dzie go gdriewykol2:ysL'1cZPowoduwieczlIlYch op6Ztli.eii w irnfurmttyzacji adrmnistrn,cji paillstwowej. I~Z

SKLEP INTER' IETOWYwww.e.uro.com.pl SPRZEDAiPRZEZ TELE 0 0 801 400 410 I b 22 862 10 0

[oe!a~1 ahwimU!I ~~ 111111 2011 I, I~ da DUHllnllllli9W ~u~ dIu Nt "lilian ill i1lRtd ~U~' I"rllg:iltk bwbta ~mm iua ~;rlletllnBM m~11 D%..

NAPI:USIE

Hawe Rr~eIP'is,w USA, puw; .. '(;j,ll nai :sllmadziiamne u~a:ni'e pr,zez uz,tllawniikiw btokad ,I temaflniw ~kllm,DdIDwy!ch.

Ilmmilliiwilo iinslal.ow81lie

WtzesnieJ ,prlepisy ,zabra'n'ia" ty taD1ania b'lDkad pod groi~ utraty

'!!II

gwaran,c)I

DAJ ZNAC: M,SZ MiilmJiistersM'1J Spraw' ,la.glrrm fczrnych r[MlSll IlIlrU:Chlll:rliilm m1nwy dzi!arhl' SWl1Iilrl SBMisie ~ e,-kIUlsutat feraz mEl W"S[plll:mlmJiian:ej

wi~rynie.D.i:ma :~g'loiSif. ,ilmWn a la,gJalllliicl~Y wyjm!d. W mdlP lM'i;edlmJiiclh Flibrykaclhi mlsiimIY pDda,c darn a ClsoblJae 'I!IF.81: Ikraj" do"kmmQID' s'il :u:dajenw.IDziiQlkflm:IIU. tw'h!rmii lMS,.t latwlejs~e bQmi:e ,odlnalm:ha ni:e pFlez :du~iby IkDmlSullalmne 109mb la,glilmiimily,ch wwynilku ka1a,~itr,mf: t,lJ ktQsk fywhlimwy,ch w Im~nly,dh m![ejisca,oh lal'C8,lym, '&wiediE!'. +www.e-kollsulat.goY"pL

KWADRAN,S Z 'VOUTUBE Nal SW"Il~11 micjaILnym~~mgIUi ikmnceml G[lDgl~e,!

msciici:et serwisUl JlJllIiliube'~za:PlJNi:elili:a,t ie fli1ln1J., la'linlh~szli:lalme! rna 'te~ p'l;tfJullliie bId" IUlglYtrwai: dID' 15 m,iilut.lenll F,sglwllamiil YIlUilrlibs, s.ta~~IDw:i~ ie· czas, Ik~iiPM' liliie'lmlD~e

IPrze1krnu::zac10 Imiilnlt ,lmiana: rnnl1l bye WYmJlilkiielll lSlu~mesUillUllytkIDWiIl!ilkIDw serwjsllI. Ha Imi:e jedmJak ni:e wiia donu]1 dlJkladni:e~ IDd Ikiieiy bQdq mblDWiiq!ywaly • .. www,.youtube.conl

........

i E);;. .

< ,~', ~

• ., I I

r, . . f

~I~~ ,~fi'"~

'_r 1712010

WYDAR.Z:ENIA,

PIRZYDATINY SER.WI 5

Na pamac powodzianam!

W pots-kim internecie pojawila sie nOWEI strona WNW prowadzona przez orqanizacje skupione wokol inicjatywyRaze:m Powodzianorn Chodzi o serwis, kt6ry rna pom6c osobom dotkn ietyrn teqcrocznvrn i powodziarni, a takze wiadzom lokalnyrn na terenach dotknietych kleska Na stronie rnozna znalezc m,i~dzy innymi oferty pornocy dla powodzian, haze wclorrtariuszy praqnacych pom6c w porzadkowaniu zalanych terenow czy prosby 0 wsparcie pochodzace ad

a]1:eIt~PO'W!I;!""!lI!IO; Ip,1

Al~)' ,~(~ prtln&.~ I ~ ~A nO! ~JIOOIII' ,~mo.:n

poszkodowanych, Portal rna bye takze platforma swobodne] kornunikaqi porniedzy powodzianarrri oraz orga-

Kindle w nowejskarz;e

jej historii sprzedal wi~cej ksiazek elektrorricznych ni.z dru kowa nych, Prod U1- cent idzie wiecza ciosern i rta sierpieri 2010 roku przyg otowal prern i er~· nowej odstorry Kind le .. Wediug zapowiedzi ekran urzadzen ia w porowna ni IJ z poprzednim rncdelern bedzie oferowal 0 polow~ lepszy kontrast, choc jeqo rozrniary [6 calil nie uleqna zrnianie .. Obudowa nowego Kindle'a bedzie 0 jedna piqtq, ciensza, a sam czytnik bedzie niece Lzejszy niz poprzednio, Na wiekszyrn dysku twardyrn rna si ez m i esci C okolo 3500 pozycji ksiazkowych. Cena w por6wnaniuz w'c:zesniejszym rnodelern rna pozostac bez zmian-' ponad 400 ztctych za najtansza konfiquracje. www .. amaZIOIl.lcom

Czytnik ksiazek elektronicznych Kind lefunkqonuje juz na ryn ku ad kilku lat i rialezy do najba rdziej zna nych m odeli w swojej klasie. Prod ucent qadzetu, firma Amazon, twierdzi, ze Kindle: jest jej najlepiej sprzedawanym produktern i jednoczosnie napedza pepyt na same: e-booki, Do szlo do teg 01 ze w czerwc u20 1 0 ro ku Amazon po raz pi erwszy w swo-

IINITlEiRiNllETOWY JA~LBIRIEAIK IIIPHONIE"A

OdblokujiPhane prz:ez internet

U iytkown icy iPhone.'6w i iPad6w" kt6- rzy korzystaja z system u ope racyj nego iDS 4 .. 0..1! mogq_ juz bezproblernowo odblokowac swoje urzqdzenia, aby moe rta przyklad zainstalowac w nich programyz innych ir6det. niz oficjalny sklep firrny Apple .. Co najciekawsze jednak, do wykonania tak zwanego jailbreak's wystarczy za pornoca przeqladarki Safari otworzyc specjalnq_, strone WWW i przesu m:,,,c pa Leem po ekranie. Automatyc:z:niezostanq pob ra n e i za i nsta lawa n e· wszystk.i e' nie'z.bE:dine komponenty, Przypomnijmy - niedawna zm'iana w reglJllar;jach prawnych w USA sprawirn I .ze odbloka-

wywanie urzadzerr, mimo sprzeciwow firmy Apple! jest w Stanach Zjednoczonych leqalne [choc rnoze wiq_zac 5i~· z utrata gwaraneji), W Polsce na szczescie n igdy n Ie: byte to. za bron ione. j.ail,brea km e'.co m

DI.WktlB. .JOO.f~ ~1K;I i'iW[N;;(I1U

. . . .. ..

n Iz,aqam IZ'ClJm uJqcym ISle pomOCEJ

dla poszkodowanych, http':lli!ll.er't.pawodz.ng,!o.pl

SMS zastetem

Ciekawy, choc nietypowy sondaz wsr6d1 U1zvtkownik6w telefonow kom 6 rkowyc h P rze prowadz ita reda kcja rniesiecznika Reader's Diqest, 'W badaniu rospcndentorn na catyrn .swiecie zada no pyta n ie, ezy wy.syia j q SMS-y podczas wspolnych posilkew i ezy taka praktyka jest: dopuszczalna .. o kazu [e s i'~· I' .Z8' zdi e:eydl owa n a wi ~k-

szosc badanych nie akceptuje SMSowen ia p rzy stole", J edyn ie w czte rech krajach » Chinach, Malezji, lndiach ina Filipinach - ponad polowa pytanych przyznala sie do wysytania i odbierania wiadcmosci przez kornorke ponad talerzern Polacy SqW tej rnaterii a wiele bardziej konse rwatywn i .. o kazuje sie, ze z gorq 70 prccent nasz.ych rodak6w nie: akceptuje obiad owego 5 MS-owa n iai de,klarlJlje" .ze ni:gdy nie sp~dza posilk6w'z kom,orkq w diani.

www.dlg,est .• €om"pl

Flash Mufsic'- taka nazwe nasi nowa oferta m uzycz na pols kie] firmyWi lk Elektronik, producenta kojarzoneqo datq_d gt,Qwnie' z parnieciarni RA,M., Tym razern chodzi osprzedaz elburnow rnuzycznych zapisanych na kartach parnieci, M!Jzykajest rejestrowanawfcrmade: M P3, a kaZdy z nosnikow rna pojem nose 2 G 8., Dpr6cz nag ran na kartach znalazlo sie zatern rmejsee na rnateriaty dad atko-

we dotyczace konkretneqo \'V)Ikonawcy. Na poczatek sierpnia 2010 roku zapo .. wiedzianc premiere kilku tytlJt6w,!mi'~'dzyinnymli zespolu Kombi, Simi ply Red i Urszuli .. Jeden album Flash Musicrna kosztowac 0 kolo 40zlotych. Cena jest wi~czblizona do a lbu mlow sprzedawanych na ptytach i nie wiadorno, czyw tej sytuacji nowa for-

ma szybko za 9 rozi ryn kowej p ozycj i rnuzycznych krazk6wCD., www.wiilk •. oom.pl

TIP 1I[1ZIIIE N,A ZAKUlIPY

Apetyt na Astera

Prz~l okazj i cqlo- telewizyjneqoi internetu w kilku naj-

szenia przez Te- wi~:kszych rniastach Polski" Obecnie

lekomunikacje Aster rna prawie 400 tysi~cy klien-

Pclska (TP) nie ~~.~~t~,6:w~., K:.oILejnym operate-

na jgo rszych wyn i,- . rem kablowyrn I'

k6wfinansovvychza ,ASTER ria ktore'go TP

dI rug i kwa rtal 2010 . t ", p .",' .. "I ostrzy sobiez~bYI'

roku Maci~j WitLllckil rna bye fi rrna

prezes najwi~'kszej polskiej firrny ...... _.,..- ...... --.., Mu ltim edia, ta k-

telekornunikacyjnej, przyznat, ze -----.._,_---...."............________ ze dzialajaca na

telekorn przygotowuje sie do kupna rynku kablowyrn ..

podrnrotcwcziatajacych na terytoriurn W ten sposeb TP oferujaca juz tele-

telewizji kablowych. Wituckizapow'ie- wizj~ przez Neostrade chce poszerzyc

dzial, ze jega fi rrna ni e ~kllJ!cza p rze- swo jq oferte,

jecia G ru py Aster - dostawcy syg nalu www .. tp.pm.

Pr2:etEJ _ I~ naintemetstac] ona rn'lI Ery. tan:sz,y dLa na.~~~h Klient6w II1,Clwlet 10 50010. 'W~~ U~ 5 M 51 D t n!.sc i 'TAR l. eh!~~ n u W slec:i Era. rpodJ nu mer rsJlSS i dowiedz

Do tytuloweqo wniosku prowadza vvyniki bada n na spotecznosci polskich i nte rn a IJt6w p rze p rowa dz one' p rzez firrne PSI. Okazuje si~,ie' badani najwiecej czasu spedzaja na su rfowa n i u W s iec i, co n i e jest: zbyt zaskakujace. Opr6cz bU5Z0'wa n i a po i ntern eci e najwiece] respondentow przyznalo sie do oqladania telewizjiw dalszej kolejnosci do czytania czasopisrn i sluchania rad ia, Podczas s u rfowa nia w i ntern ec i e rra jwi~c:ej bsdanych lponad 90 proce ntl sp rawd za poczte e- rna i l, a prawie 70 procent odwiedza

POLACY W :SIIEC~

KONTRO

o do 35 stopni Celsjusza, jednak zdaniem wspomnia nego Amerykanina nie zalatwia to sprawy .. Twierdzi on, ze po plerwsze takiza kres ternperatury pracy jestza wqski" a po druqieApple po-win no wyraznie i nformowac nab)I\NcOw' ornozliwosci przeqrzewania sie iPada .. Na razie nie wiadorno, kiedy dojdzie do rozprawy, Trzeba jed nak przyz.nac" ze w sprawie polityki i nfnrmacyjnej Apple'a wobec klientow ens nie gra.. Przykladern m oze bye wspo m n ia ny juz, iPhone4, kt6rego uZytkownik.ow nie informowano 0 prcblemiezzasieqiern i zniechecarro do reklarnacji [patrz Kompute'rSwiat nr 16/2010].. p!il

swoje ulubione w'itryny WWN., Polowa respondentow dokonuje W sieci operacj bankowych i rozrnawia z innyrni intemautarni przez komunikatory, www.p.bi.arg.pl.

iP,ad W S'Cld,z:ie. Czy slusz:nie?

~

W nurnerze 16/2010 Komputer Swiat

donosil o klopotach koncernu Apple zwiazanyeh z niedcciaqrrieciarrri wtelefonie i Phone 4, ktore za pewne zakoriCZq si~ W sadzie, Teraz okazuje sie, ze to chyba nie koniec klopotow firmy Stevea .Iobsa .. Ot6i: jeden z amerykariskich uzytkownikew tabletu iPad .ztoiyt w sadzie pozew przeciwko Apple. Zarzuca prod uce ntowi I' zewspornniany tabletwylacza sie sarncczynnie po kilku rninutach przebywania wwysokich tern peratu rach, 0 kt6 ra teg a lata nietrudno. Co prawdaw dokurnentaqi ko m p utera mowa jest 0 tyrn I' ze rnoze on pracowac wzakresie ternperatur ad

17/201D

,

C'ENTRUMBEZ:PIECZEN,SITWA

UKRADNI\ TWOJE KL KNII;CIA

f,acaboak i inns, portals spats'cznasciowl i tak musz" walczyc z lukami w z.ab.,zpiaczani,ach.1

a ts'raz uiyt:kaw'nikam tych uslug ints,rns,tawych grazi nOW'B' nis,bezpiaczaJlstwa - clickJacking

Unikanie podejrzanych stron, aktuaHzacja ochrony antywirusowe] i nieotwieranie linkow w wiadomosciacb ad nieznsjomych - stosowanie si~ do tyich prostych regul gwarantowain dotychczas pewien poziom bezpieczenstwa w internecie, To moze sie teraz zmienic: cyberprzestepcy odkryli nowa blTID; ktora jest niebezpieczna 1'13- wet dla ostroznycb uzytkownikow Nowe narzedzia V7f:' korzystuj~ ]00 W zabezpieczeniach znanych stron, jak jez

slabe punkty przegladarek, Na ich celownik 1trn:ily obszary internetu cieszace sil~ rosnaca Hczbtl uzytkownik6w: portale spolecznosciowe takite jak Facebook.

Nliebez:plieczny labjazd

Nowe zagrozenie to tak zwany clickjacking (po polsku porywanie klikniec), Polega nawykorzystywaniu czesto uzywanych przyciskow popularnycb serwisow internetowych, Zasada dzialania: przez Iuki w zabezpieczeniach stron internetowych hakerzy uzyskuia dostep do kodu programu dane] strony i w sposob niezauwazalny cia uzytkownik6w do waznych przyciskow menu przypisujawlasnefuakcje. Od tego momentu klikniecia uzytkownik6w przestaja prowadzic do oczekiwanej strony, Zamiast tego uiytkowrrik laduje na stronie zaprogramowanej przez hakerow - klikniecie zostalo porwane,

P !OJ k'".. .. r,ZY'tl.SI ,Z' Wlru,saml

Poniewaz zmanipulowane metoda clickjackingu serwisy internetowe moga prowadzic do dowolnych stron, to doskonale nad3lj.~

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

sie do rozpowszechniania szkodliwego oprogramowania, Jesli przekierowane klikniecie bedzie prowadzic do zainfekowane] stron~ to uzytkownik nie zanwazy momentu mfekcji.bo szkodniki, wykof:zystuj~c Iukiw przeghdarce i systemie przenikaj'l na komputer juzw momendie otwierania strony - jesJi nie przeszkodzi urn pakiet ochronny Ca10sc moze bye jeszcze prostsza :pirzerobione przyciski mozna t4CZY;C .2 plikamil wy-

konywalnymi - medy uzytkownik wlasnorecznie bedzie uruchamial programy szpiegujace, boty i trojanyl

,Zamiast 101 glori(c.ych klobi,el: tyllko spam

Przyldad z Facebooka: przyciskiem lubi~ to~ uzytkownicy mogapolecac nietylkotresci z Pacebooka, ale od niedawna rowniez inne strony intef:netowe.Przest~pcy natychmiast dostrzegli swo~~ SZ3Ll[llS~ :it na na 'Iablicachwielu uZytkowruk:6w Facebooka poi awila sic; nastepujaca mformacja: Uiytk:OW.ltik XY lubi 101 Hottest Women in ·the World. Przyneta zostalawylozona i kaidy~ kto k1ikn'lJ' na link, ladowal na zmanipukrwanej stronie internetowej, Ponad sto tysi~cy uzytkownikow Facebooka, wiele sobie obiecuiac, ]~likn~o na spreparowany nagblwek, ale zamiast do 100 gOfil:CYch dziewczat.klikniecie doprowadzilo ich do atakn na wlasnyprofilw Facebooku, W ci~gtl kilku sekund na ich 'Iablieach ogloszen pojawil sie ten sam komunikat Lubie tor; oatkJt6ry wczesniej dali si~ zlapac, Szczescie w nieszczesciu: wprawdzie llink do spamerskie] stronv rozpowszechIlhll si~ w Facebookuz ogro.mlll~

fl,ak~2= I w::;..,~glfi.ic,['t\P·;l ~~0C1.? [;J I

~:s.a,rtmif:! I 11 • ttl u Ll.lb- t I

~: ~ .101 HiilIItt~ Woml[!f1, In l@WO:r_ :111 Ie D,

; I; ~I .. NedvldekPll:l:: liI'OOH.CZ =

po{lh.u

Bnl 2

CLICKJACKING: NOWE ZAGROZE:NIE DLA PORTALI SPOtE'ez-

J'

NOSCIOWYCH

I~l''''-':~ d'f~ tten :~,: ~Id 1.I!IE;n II;IIU, ,I.Dn.~ [u·:. HSl,

'S,pam I cUckjackililgiemliia f'acebooku~na tabLicy ogios.zenpqjawia s:illililk do :S:tfOIilY inter" liIetowe,j obiecuJilce,j zdj,cia gorilcyclrl kobiet. Jednak,zamiafi:tldo pikantnyclrl Ed,jec kUkli, .. cle prowad.z:i z: powrotem do lallego prufilu oa IFaceboukl i liezauwazelie aktywlje w.lim przycis:k Lubi, talSkute.k:i Linkwyswiet:la sh~ IS nasz:ej 1a bUc'l. gdzi ewillz:, gowszys:cy nas:i InajDmi- k1ikajQ wiQe I ciekawosei.., •• , W tel:spos,ob s,pam Idalej :rdQ rOlpOW:lleelrilia

szyhkoscia, jednak skonczylo sie tylko na tym, W najgorszymprzypadkuna zmanipulowane] stronie

.... , ..... J . . _. . ~~1!~ dli --

m05:I czaic Sl~ szxc .' rwy program,

Poniewaz przycisk Lnbie tol (ang, like) coraz czescie] wykorzystywany jest przez cyberprzestepcow, to ten wariant ataku dorobil sie juz wlasnej nazwy-]&e~jacJlcing.

Hasta dla hakeraw

,I doslawiJ., do domu Cyberprzestepcy coraz czesciej wykorzystuja clickjacking do wykradarna hasel, Zmanipulowane przyciski w Facebooku, i Twiltterze plrowadz~ do doskonalych kopli SU'01l1 ~'ta.rto'wych serwisow., Tutaj uiytkovmicy

d d· ''], '. 'ha li", adl

z:ea ·.·IZa.J~ S\VOle ogmy, . . Srn, .... " ,:fiesy

e~m.ail :it inne dane, aby .l·zekoflllo uzyska,c dos~p do UShIg.

Jednn da1fletrafiajl~. do rlodziei 113:set TyUk:o adn::s mternetov,ry zdra-

RDwlie.i uz,tkuwnicylwitiera Ilug, past ofiarQ c li c~ja ckin gill ~ os,o 1lI., kt6re ehcilc DbB!jr,zet ubiecywane wideD. kUk.lilQ lila Ulk.

(' 1:J., wylQdljQ na :ri:fatlzDWanej :s:trDI is Twitiera (2).. Ito w tvll miej:s;cu (3) wphize ~s,wo,je dane IZytlmwnik8iJ prlekaieje lrIakerowi

dza, ze mamy do czynieniaz falszerstwem Tvvitter zamiast Twitter - patrz ]iustracja po Iewej),

Jak ,zabezpieczy,c'si,

pr,z,ed kradz:i,ei:CI. kliknitc1 Przedewszystlciin uzytkownicy uchodzacej Zat bezpieczna przegladarki Firefox musz~poinys.~ec. c dodatkowych zabezpieczeniach, bow przeciwienstwie do Internet Explorers 8, Safari 4i Google Chrome 5 aktualna wersja przegladarki Mozillinie sprawdza stron .internetowych pod k~tem mozliwosci atakIDJ lrnetod~ cli.ck:jiackingu., Wszystkie inne pr:lje,g~d:adri przed otwarciem strony sprawdzaj~ automatycznie, czr stoj,!!cy za stron~ seNTer jest ,godny zaufani~.,

Opn5cz tego., 3lby obronic s~~ pILed dick:jack:iogieLrn, przez caly CZatS powitnnis.my dbac 00 ~WlnQSC WindOlVS i ncbL'ony aJr:lltyvlHusowej omz uZywac tyJm.:o lIDIljnowszycb wersji przeg]~darek.A kotzystaj.~cy z portm spo1lecznosd.o\Vfch powhlni dokladnite zastanavvia,c si(:, na ktOre loki klikaj~ .. Bo kaZde klarni~cie moze zosmc uprowa.dzone. (lIPU, rik

PROGRA,MY

wersje in stalacyjne 32-, i 64-lbitowe. Kupic rnozna takze pojed~ncze programy, ale jest to nieoplacelne- na przyklad sam Word 201 CI kosztuje okolo 700 zlotych" Jezeli potrzeb u je my m iec Offi ce w innyrn j~',zy.ku niz, polski! mozemy doku pi'c dlodatko\Nlj wybra ny pakiet j~zykowy za okolo 100 zlotych,

IIICH,OSOFIO!FFIICE ,1111rJ

Office 20110 dostf;pny

Od 27lipca W sprzedazy detalicznej dos~pny jestMicrosoft Office: 2010 (0 nowosciach w tym pakiecie biurowym KomputerSwiat pisal w nurnerze 14/201 0). Office 2010 dostepny jest w trzech wersjac:h:: dla UiytkownikOw Dommrvychi Uczni6w (zawieraWorn!, Excel, PowelrPoint i OneNote], dla Uiytkownik6w Domo~ch i Malych Firm ldodatkowo Outlook) oraa Professional Zl 1 0 [dodatkoso Access ,i Published. Pakiety dostepne Sq w pudelkach W cenach odpowiednio519zlotych 1329 zlotych oraz 2599 zlotych lcenyz www.sklep-ms.pl). Dwie drozsze wersje pakietu pozwalaja takze na wykorzystanie kornercyjne .. Programy rnozna kupictakzewwersj elek-, tronicznej _ nab)t'Namy klucz, a program polbieramy z internetu _ wtedy cenywynos.zq odpowiednio: 399 zlotych, B89zlotych oraz 1 B49ztotych. Dostepne SG!

ACIROrNlllS BACKUP ANIID SEICUIRI!TY ,2fnO I

Kompletna eehrena

Firma Acronis, ktora kiedys slyne:la z zaawansowenych narzedzi do dysku twamego, dziala coraz prezniej i rozszerza $woj~, oferte oproqra-

rnowa nia, Prezentowa ny' na

u~ __ . .._ _'Ii:iI<

~. -_

t.. _'1!!1.-.

~'

Iarnach KomputerSwiata program to tak naprewde

pakiet aplikaqi: program antywirusQlNY, antyspywarei 'firewall, ochrona rodzicielska, sejf na pliki, system kopii zapasowych [wlqClnie z przechowywaniern ich w internecie _ w cenie dostepne konto 0 pojemnosci 5 9 iga!bajt6w) I two rz en ie obraz6w dysk6w .. Caio,5c wyglq_da bardze nowoczesniei jest: po polsku, Biorac to pod uwag~', nalezy uznac, ze w tym

wypadku cena 250 zlotych nie - lNFORMACJE

-, IDela~ ek, 250 .d

jest wygornwa rta, Wi~cej 0 tyrn IlliiIfo: Acmnis

pakiecie napiszerny W' kolejnyml - L

".' www~,ac.IrOnIIS"p -

n urnerze Korn p uter Swiata ..

INFORMACJE

CElinal: od 339 z't dO' 2599 zt Iinfo: Mic rosoft offi:cBlImh:ro.so f t .[om

TRUECRYP17.0

Sejf na dane

TrueCrypttoznany i ceniony program do tworzenia hezpiecznych wirtualnych sejf6w, w ktorych rnozna urnieszczac dowolnekornputerowe pliki .. Dzieki ternu poufne dane Sq przechowywan e w bezpieczny, zeszyfrowany sposob i osoby postronne nigdy nie uzyskaja do nich dostepu, Najnowsza, siodrna wersja proqrarnu nadal pozosta]e darrnowa, Wnosi

~~J ~

II.

Pi~~~~!p.~

liczne usprawnienla, jesli chodzi 0 hezpleczenstwo, szyhcie] szyfruje pliki, a utornatycznie rna puje dyski sejf6w przenosnych i obsluquje wh~'ksze rozmiary sejf6w" lstnie]e juz do sciqgn'i~'ciaze strony prod ucenta spolszczen ie proqrarnu, nie jest ana jed nak kompletne,

INFDRMACJE

[:enill: darmo,wy

~nfo: 1m eC ry pt F Ool!lln d atiun WWW~ true t.rY,pt., or'g

1E1P11 C 1.01

Przeglildarka stron poindyjs,ku

Firma Hidden Reflex. uznala.ze ponsd millard ludzi ,iyjqcych wi ndiach zastuquje na wtasnq_ przeqladarke spersonelizowana do ich potrzeb, I tak powstal Epic. Wersja testowa dziala niezle, ito w j~zyku anqielskirn (a nie, jak ktos m6gtby sqdzic., W' hindi]. Program jest wyposaiony jak kazda przeqladarka wzakladki" obsluquje takze dodatki z Firefoksa, dzieki ternu dowolnie rnezna rozbudowywacjeqo fun kcj e., Dodatkowo rna pasek wtyc'zek obstlJglJjqcyc:h popularne serwisy- Facebook. Gmlail; Twitter., Przeglqdarka dziala doscszybko, pozwala przeskanowac kornputer antywirusern, fel

'~=~::-;~.,. ,~O_¢!'tllilit ~ :<I~rollJ 1'1 ~y ~1It.H'

~ f.I~,,!~1!I ~a Po' ~~ 'P'I'1I' ~!ol~f,Io!l}1['"

~ "~IXElV II. p-u ~l ~~oII'

~<;d4 ;n! .. ~~ ~rlMI~

II'Ui5lE

iii 1\I",I!iOJ'~1>1 !ifIIi~"_~' .'~!!~~I.m ~ii

10..'l:l~ i;'" (Q<i~-.:>1!;J (I~!~

"~I~' .

• INFORMACJE

ee181: d a rmowy

Iltnlfo= Hiddfm Reflex wwwEe,plcbrowse,f .. com

NAPLU$"E

Kmnp_ sp'r,~ld,aji':Sli, caraz lapiaj.

WlfJtl:g ,da~nyclhfir''' 110 CiS Wlttd .. will e IOUB'r'te:riL, p·C ~Slpr,!lHb!li p:ec:ef6w"

E . .," A .' •• , .. ., II ... ,.. . ,III

'1lIIl0PllrUHLllW1u,[ugUllrt.wattalil .

tega rokuwzrasla ,I 22 prlClnt Wldtugdanvth tilterem sprzedaiy~ firma HIP, zatal za nil( plasuM,si, DalliAcef.

LESE ROW'E: SA.MSUNGI

[Ue·Ua drll!ltaret illUlrzq;dzE! m W'i'E!llll'fllll kcyj mYIl: h Ur.J S.aimSIl!lIil~ p'Dw'ii'QtS:ly~a silQ!

D Iko,lLejlile mD,de:~e,.

fl d silBrp'rn1 ii,al nal rylek tnl'~i' kD'~Dnli~ tClllbal~n CLI-3195~ ID'D~uil,chroma'ty'Clne: mDdle~el SICX .. 31200 ii S,C.X .. 32.15IW 'Ina:z ktl~llIrlDWe! dimkarlkJi itaSE!FOWE! IC1P .. ·32.0 Ii IClP-3·25,.

J.~

c • ~

~- -------------- ..

·+www.slEI:msun~.pl

NOW'E MONITORY AOC:

IPnl,ducent IIIJmJi·tDdlW ~1lI.IPuter,IlWY'c~, ~iirlmal A'flt~ laprez:BI'tD,wa·1 dzii,es,iQ'c nJ.lWYch mmde~liprle:llac:zDnyc~ ZtUO,WIIII dID IsstOISIVUII d'lll1lll,wyclh ~ JBlkii ibillU1Fmwy,ch. W Ini'DWE!'j ,of'sn:Ii a pF,od I c,emtal :zm a I[a:z:'~ SilQ' IJI rzq[Jull is wy P iii sa!z'lllii e w PifZEI,kqtlil 13! ,etlnmlUJ 'Ild 11~5 dD .23 'callii. M 'Ildl,e Ie, l s'erili ", c h a ra k'teryluj.Cl sii I krnUlk!i m CIC1ls.e. realk!cjiii ii dl,odi.a!tlkowy.z.lqczElm USI8. C:zt'Biry sp'llsnl,d

IIlJ,wy,chi .1iII11'IlIiiIUOlnlW maljlqJ InOW'DI1':ZEI!sne' pll!I,d sw'ileUal n hi! L. ED. -"www.www.aoc .. coml

• ,puler 1112010

SPR.Z:·IiT

Dotykowy MS,I

W ofercie fi rmly MSI pojawil sie nowy korn puter typu All-in-One .. Model AE 1920 wypcs azon 0 w czuty na dotyk 1 8,,5-cal.owy ekran pracujscy w rozdzielcacsci '1366x'7 68 pi kseli .. Sercern MSI jestcwurdzerriowy procesar lntel Atom D525ze zinteqrowanqkartq_ qraficzna .. Wedl.lJlg danych producenta jest ona zcptymalizowana do wyswietlania filmowwwysokiej rozdzielczcscl. KonfiglJl racje nowego All-in-One'a uzupelnia dys.k. twardly a pojernnosci 250 G8~ 2 GB parnie-

ci RA.M DDR3" wbudlowana karnera internetowa oraz naqrywarka DVD .. Komputer p racuje pod kontrola systernu operacyjnaqo W.indows 7 .. Aby poprawic kerr-fort obsluq i przy uzy-

MIYSZY KOM]IPUTEROWE KAMIE1RY 111NIIIEH~INEIOWE StJJlCHAW'KII

Graffiti przy komputerze

Firm a Ca nyc rr za p rezentowa 18 rrajn OWSZq serie IJ rzqdzen peryfe ryj nych i akcesorii komputerowych. Wszystkie produkty Sq dosyc n ietypowe -' ozdobiono je bowiern kolorowyrn .grafflti .. W ofercie znalazlasie rniedzy innyrn i przyporn inajaca deskorolke przewodowa rnysz CNL-MSD03X, wyposaznna w uklad optyczny, 800 dpi, orez ka rnera internetowa CNL-WCA·M a 13)( z wbud ow anym rnikrofonern oraz przetwcrni-

kiern 1,3 rneqapiksela .. Osobom chcacym podkreslic sw6j .styl fi rma Canyon proponuje kola rowe sluchawki CNL -HP01J( i CNL~HP02Xz wygodnymi duzyrni nausznlkarni oraz torby i €!,tui na notebookiz ekranarni a przekatnej ad 10 do 16 cali .. Pararnetry techniczne podane przez prod IJcenta nie suqeruja, ze Sq to zaewansowane technnlo-

gicznie urzadzenia, ria pewno jed nak wyr6in iac site; bfidq_wygl'l.dem.

• IN FORMACJE iIlalliiN11 'te c~ni'czne~ lMiy.s;z opty'CZ:nOI'CtlU,-MlS!D03: 3 przyciski ~. rolka do, przewijania, przetwomik

optyczny 800dpi, USB; C,ena:61 11

IKa,lineral iint:e:mettowa ICIIL-WCAIM!O:13X:

11i3 megalpikseLa, WbLllidowimy mikmfon, 'fLllnk~ cjal sledzeniatwarzy, USB 2.0. Cena: 106 zi Sluchawkii [INll .. 1HlPU'11X~ellL -In! PU:2X: 121 zl Jll!Irby na Inoteibol'k: C~l~NIBO 1)( .~. dla nntabnoka 13 can. Cena15D zl; C~l~~B02:X - dta no'tebDoka16 caU, Cana: 2113 zi

IllfrlD ~ CanYl1n

www.,~anyon-tlech",co'm

- .INFOR ACJE

~al'e!te,c:~nJi'ElI,e!: ek.ran=18,5 cala n 366x7·68 pikseli dotykowyl preceser- Intel AtD,m U525 1.B, 6Hz, 2 ~H pami'~ci RAM. karta !graficzna

~ Intel G MA 315~, karta Wi~Fi (8m2.11 blg/rd, dysk twardy 250 GEt nagrywark.a nVD, s£HrBo1fo,niezne Qiosniki 2x3: Wi kamera intemetowa

1,3 me!gapikseLa, system Windows 7 Home

P'remiUlm 64 bit [Bnai: 225m :zlotych Ilnfi1ll: MS~ Po.lska

I www.msl-polska.pl I

ci 1JI ekran 1II dotykoweqo, IJ rzqdlz:en ie sprzedawane jestz zainstalowanyrni aplikacjarni p rod ucenta zapewniajqcy.m.i dostep do podstawowych funkcji system Ull prostej rozrywki ..

lADOWARKA DO BATER'U

Naladuj palus,zki

Not Only TV LV7BATGHA, to urzadzenie, ktore oprocz ladowania typowych akurnulatorow NiMH 'I NiCD urnozliwia r6Nniei ponowne uzupelnienie enerqii w bateriach alkaicznych typu AAi AAA .. Prod ueent zapewnia.ze pierw:5"£'1' raz wyko rzysta ne og niwa rnoze my naladowac jeszcze nawet dwadlzie·.scia razy .. Nad prsca Iadowarki CZLJwa pmcesor; ktory zabezpiecza przed przeladowaruern

i uszkodzeniern baterii ..

• lNFOR ACJE

IDane' 't:e'chni'czne: m a kay m a lny cza s tadowa I] ia baterii alk!aiczn(ych - 4 gDdiiny, gwaranc]a

12 m ies'i'~cy

[Bna: 99 zlotyc h

hiilfm: Konslln:jLlll m FE ~

www.fen.pl

Do pecet,a lub l,aptapa

N owy' zestaw stereofon ieznych gtosnik6w Trust Morpheus Stereo. Speaker Set rnoze bye uiywany zar6wno z kornputerem stacjonarnyrn, jaki notebookiern .. M ozliwosc wspolpracyz kern puterern przenosnym dajezasilaniez portu USB. G1asniki nie majq wbudowanej karty graficzn ej, dlatego wymagane' jest pod1qczenie do karty dZwi~kowe:j. Pc nie·wiel.kich rozm ia-· rach i minimalnej energii

[1 pojedynczego portlJ USB

m ozna pob rae a kola 1 W) potrzebn ej de dzialan ia nie powin ni.smy oczekiwac zbyt do b rej ja kosc i dlzwi eku. M i mota Morpheus Stereo Speaker Set powi nien sprawdzic si~ duzo lepiej niz qlosniki wblJdowanew monitor lub laptop,. Bar;.. dzo ciekawyml rozwiq_zaniem, szczeg6l-

ni'edla Uliytkownik6w

pecetow, jest mozliwoscztaczen ia obydWIJI gtosn ik6w uchwytern mag netycznyml .. Ust:awionewten sposoh urzadzenie pod rnonitorern tworzywtedy panel diwi~k.owy;. IClS,

.INFORMACJE

IDlallE! ·te~hliiGl1n e: .zasi lani e .~. pll)'rt UiSB, gniazdo pOrtQjC1lfmi owe min Hac k 3,5 (,ala, LWchwyt mag ne~ tycznrt do, :diczeni',a gio'snJik6w

[ana: 591 zlotych

Iinfo; Trust

www.l.rusl·.com

.'

GADZETY

Pend rive dla eleganta

Przywyklismy juz do teqo, ze wi~'kszosc dostepnych na rynku przenosnych nosnikow typu pendrive w nietypowych cbudowach pcchodzi ad z'ag raniez nych producentow, Polska firma Wilk Elektronik SA posta nowila jednak udowodnic.ze nasi nie g~si i w sp rawi e prod IJ kcji c iekawych rnobilnych parnieci tez rnaja cos do powiedzenia. Radzimy producent Z8-, proponowat pendrive'y 0 nazwie Gooddrive' Carbon oraz Gonddrive Onyx, Urzadzenia mage,", w zaleznosci ad wersji,. porniescic ad czterech do 16 GB danych.jednak ta nie pojernnosc de,cydUlj'e oich wyjqtkowosci., Chodzi 0 to,

DLA N II EPEtlN OSPRAWNYC:H

Egzoszkiele't lz:amiaslt

wOlzka

NaUKOWCY z nowozelandzkle] firmy Rexbionics opracowali

UI rzadzenie, ktor e maze zrewelucjoru-

"

zowac

trud ne

zyc!e csob,

k to r e Sq_ skazane na poruszarue

s i~ na w6z ku

I nwa lidzki rn, Chodzi ozestaw dwoch protez tworZqcych rodzaj eqzoszkieletu lszkieletu zewn~trzne'goJ wyposazo n eqo

w zestaw elektronicznych czujnikow i silownikow, Pozalozeniu protez rra nogi niepetnosprawny maze nie.tylko wstac, ale takze, jak wykazaty pr6bY!1 poruszac sie a wlasnych silach. Egzoszkieletern steruje sie za pornoca rodzaju dzojstika. Protezymaja sie pojawic ria rynku w 2011 roku, ale ich powszechna dostepnosc z powodu wysokiej cenystoi na razie pod oqrornnymznakiern zapytania.

INFORMACJE tana:: o.k. 500 00 m :d linfo: Rm:h~onits

b~ ~ WWW.fex Ion .,cs.co,m

ze obudowy nosnikowzostaly pokryte czystym srebrern, do ktoreqo dodano szlachetne dodatki: wt.6kno karbonewe~ oraz onyks, Cat.osc rna sprawiac wrazenie wysublimowanego stylistycznie qadzetu, Dla uzupelnienia wrazenia eleqancji producent dodaje

INFOR tACJE eeny: od [Ilk. 8 rn do 200: zl hidlTIl: Wilk Elektmn'ik SA WVIW.wilk_..cam.pl

do Geoddrive Carbon pare spinek do rnankietow, a do Gooddrive Onyx .... kornplet kolczykow,

Tr'ilba do salonu

B~dzie'my potrzebowali duzeqo pokoju i spore got6wki jezeli z.decydllljemy sie na nowy zestaw gtosn i k6w f rmy Arcad ian Audio, Prnducent twierdzi, ze zaprojektowanie teqo kornpletu zajelo ai: 10 lat, ale' efekt rnaja w pelni

docenic prawdziwi audiofile, W' skladzestawu wchodza dwie ogrom ne t:U1b~, zktorych kazda wa.zy ponad 50 kiloqrarnow, Ale uzyte do ich produkcj wlokno w~gl.owe' oral

• IN FOR IACJE

ICia'131: ok 57 0 rn rn d

Iinfo: Arcad ian AUld ~Ol www.lr.cadia n,ludiol.c,um

specjalnie wyprofilowany ksztalt rnaja ponocznpcwn iac wyjq_tkowq jakcsc ernitowaneqo dzwieku, Trzeba dodac, zez pewnosci cl., n i ernamy do czynien ie ze slabeuszem na rynku gtosnik6w-moe poj edyn czej tuby wyn osi 1 00 W'.

5,F na iywo

Dziala laserowe to ad dawna codziennose zarowno w ksiazkach, jak i filmach z qatunku science' fiction. Teraz okazujesie, ze jak wiele wczesniejszych wyna lazkow przepowiada nych przez autorew SF takze ta bran traf do riaszeqo swiata .. Armia amerykanska przetestowala urn ieszczone

na pokladzie jedneqoz niszczycieli dzialo, ktere rna razic \<VYbrane obiektyza pornoca polaczonej wiq,zki szesciu laserow . .system a nazwie PhaIa nx Close- i n 'We' a po n Syste'mzosta{ opracowany w laboratoriach firrny Raytheon., Bran dziala w ten sposob, ze odpowiedn ie sensory rramierzaja i sledza eel, kt6ry w wybranym rnornenciezostaje trafiony prornieniern lasara, Wysoka temperatura doprowadzaz kolei dczrriszczertia atakowaneqo oblektu. Ame'ryk.anie zapowiedzieli juz, ,iew ciaqu najblizszych kilkunastu lat wprowadzazestaw na wszystkich swoich okretach, a takze do uzbrojenie sit lqdowych.

INFORM CJE

[E!nal:: niHznana

linfllil~ Raytheon www.r,aytheoln.c'Dm

Desk,a ad giganta

IK··tI'"' LIL"'JIIN' v TA· ·B····llL"'T' ·N·····IA·· R·Y··fl.IIIK"U

·.U Ii:" ,. ~ I,. I •.• Ii:" I I .. · ., 11-, . .

dul Wi- Fi do polaczenia z intemetern, a takze gniazdo na karty parnieci [HP nie ujawnia dekladnle.jakieqo tYPlJl. ps-z:

HIP' Slate,. Czy powlilu, sukces;iPadai :s;tslie sh= :S:illynl kOlkureliem dl.8 tabletl Apple·a?

1"1/2010

Pierwszy byt iPad _, tablet firmy Apple, kt6ry narohil sporozarnieszania na ryn ku .. Szybko bowiern inn i z:nacz:qcy producenci postarrowili rniec W swojej ofercie podohne przenosne urzadzenie, Kolejny przyklad to koncern HPI, kt6ry niebewern zarnieraa wprowadzic do sprzedazy tablet 0 nazwie Slate 500 .. KbmplJter wyposazono w procesor Intel Atom 0 predkosci 1,,0 GHz i 1 G8 parnieci RA.M .. Funkcje urzadzenia obsluquje sie za pornoCq ekranu dotykoweqo ° rozrniarach 8,,9 cala, W IJrzqdlzeniuzainst:aLowano system 0 peracy] ny Windows 7 Horne Premium, Tablet' rna te:z wblJdowane dwie, kame'ry;,mo'-

• IN FORMACJE [:E!na~ ok 17UO .zl Illfll!l:HP www.tip.mm

AUDIO/WIDEO/FOTO/TELEKOMUNI,KA.,CJA,

IPROJE[K,IOR

BenQ dla szkol,~ ai,e tytko bogatych

Projektor Be nO M P7BOST PointDraw wyswietla obraz w rozdzielczosci 1 280x800 pi kseli z j as nose iG!250 0 ANSllumem6w" .Iednak nieto jestjeqo gtownq zaleta, Producent dotacza dio prcjektora wi rtua lne pioro, dzieki ktorernu rnozemy sterowac pracs pro] ektora oraz rysowac i pisac po ekranie, takjak po wi rtuelnej tablicy, M P780ST potrefi pracowacwsieci LAN i' pobierac dane z: nosnik6w USB. Projekto r rna wyjsc ie na gt.osni kl 0 rnoey .2x1 0 w'atOw'" wejscie

ODTW:ARZACZ 1M IU ILl II 1M EOllALiNY

mi krofonowe 0 raz wymaga niewielkiej odleqlosci ad ekranu, aby wyswietl.ic duly obraz, Wszystkie, te cechy llItatWiq prowadzen ie prezentaej i w klasie, Pro[ektor rnajednak i wady. Obiektyw bez zoornu rnoze utrudniac jeqo \Nygadne' ustawienie, Problernern dla polskich szkol rnoze bye takze hardzo wysoka cena UI rzadzen ia.

.INFORMA[JE

IDlane 'te·cihliliielne: tee h rllOto gi a wy kOlnla III is ~. D LP: wsp6tczynlf1likp mj ekcji- 0,5:1. rna ksym a lna przek(jltna nbrazu- 300 cali, H!guilacja lni'e~ ksztake~ trape:zowych - p'iono;wa do 40 stopni, wejscia- [I~SLrnb, lAN. lllSB, HOM!, S~Vide'o, kompozytawe, pob6r mocy~ 28.0 wat6w, poziom emitowall~go, ha!asu .- 30 dB, gwaranGja na

ta mp~ .~. '12 m iesi ~ cy [till b 2 mum go dzi n

i(ie'liJa: 5669 zfotych

hirfo: B;sn[]i

wwwMbenq.pll

Tylka dla twardz:ieli

Nowy odtwarzacz rnultirnedialny NWZ-E450

fi rrny Sony

jest ideaLnym u rz.qdzen iern na wakacje pod narniotern lub dla osob, ktore sluchaja rnuzyki nawet WOwCZElS" gdysp iq. Producent zapewnia, ze po pelnyrn naladowaniu akurnulatorowrn ozerny odtwarzac rnuzyke przez 50 godzin, czyli ponad dwie doby .. Oczywiscie" jezeli zechcomy aglq_dac filmy" to czas pracyznaczq,co spadnie, jednak oferowane 10 qodzin oznacza r6wnowartosc pieci u kin owych seansow .. Odtwarzacz dostepny bedzie w trzech pojernnosciach parnieci ,-

4. 8 i 16 G 8 oraz w pieciu kolorach - czarnym, cze rwo nym, n Ie ..

bieskirn, r6zavvym

o raz z ielo nym ..

•• rNFORMA JF

Oc:uile 'bH~hE1l~tl[Je,: a dtw:EI11 an'ie muzyki 1. pUkow MP,3. WMA.AAC, PCM, odiwarzaniemm6w

t pUkaw Ave BaseLine Pmfile,MPE6'i WMV. wbtmdowane radio, FM .fLmnk.cja dyk.tafonUl, alarm,'timer, ezas petnego, i;ado,w:an~'a :akUlmlll~ latora= 3: godziny. wyswi'eUacz lCD 2 cate, wymiary ~. 95x44x10 mm, wagi8 .=. 58 gram6w e:eIiil81:4 G.B: - 300 :zt~tych

8, GB: ~ 40,0 z~otych 16G81 ~ 5m~ :dotych

~nfo: Sony www.s'ony~pl

s II EC IIOWY :S EIRWIE iR MI U l Til MI IE 10 IIA l NY

Pi,knis Verbatima

Verbatim Media Share' Home Network Server przyciq_ga uwag~' eLeganckq_, aluminiowq obudawq. Urzq,dzenie' ma wbUidowany' dysktwardy 0 pojemnosd

IN.FORMACJE

Dane'm~~lnIi:clne~: po.jemno-sc dyskul·~ lIB:, interfej~~ LAN 1n/100/l000 Mbps, port eSAJA do aUltDmatycznego wykonania kapii .zapasowej. 3:< ~SB host, .zgodno,gc z D l ~ onlZ

iTlmnes SeNer, mo,il~1]i8C

~odi~Cleni:a drugieg 01 dyskUl [elal: 1100 zlo-tych

Info: Verbatim www"v,erbatim .. com

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

1 TB oraz potraf pohierac i udostepniac dane multimedialne w sieci,. Doste;p do nich moze,my mie'c nawet z kam6r;_ ki" paprzez dedykowany selWis WWW. Padlq,czo na dlo port:1J US B Verbatima drukarka staje' 5i~ automatycznie~ drukarkq sie'ciowq_. Media Share' jest takie zgodny z DLNA- standardem

transmisji danych abstugiwanym prz.ez: .sprz'~t audio-wi-

dec. p,k

Nowy, lepszyNomad

Nomad Eva 4 .. '3 to n owe, 1JI rZq'dzeriie do nawlgacji firmy PENTAGRAM, ktore wypusazono w chipset SiRF Atlas V (533 MHz]" kt6ry

twa rzaczern m u ttim edia lnyrn ~ transrniterern FM .zlaczern ka rt microSD oraz wblJdowanq,

2 GB parnieci na dane uzytkownika .. W No-

mad Eva

4 ... 3 zai nstalowan 0 oproqrarnowanie Navigo 9i z przewod ni klern turystycznyrn ..

. ~

ma.za.pewn ra c

blys kawi cz n e wyznaczanie trasy craz plynna obsluqe funkcji rnultirnedialnych .. Zastosowana technoloqia SiRFAlwaysFix utrzyrnuje urzadzen i e sta l.e w tryhie gorE! ceg 0 sta rtIJI" co znacznie skraca czas ad wiqcz€!'nia do rozpoczecia wskazywania trasy uzytkown ikowi .. Urzadz en ie dyspo n uj e ,4~a- ca lowym e kra n em ,I od-

INFORMACJE

Dane' te'~~lh::'.zillie~ pmcesnr SiRF AUas V

533: MHz; d oty ko.wy ekran 4,3 cala; transmiter FM ; :ztQ,cle kart micmISIJ/SDHC; 2 GB pami~Gi nash 1(leliila: nieustalona

11111:: PE~lAGRAM

www.pentag·F.am.p(.

• DZENIlIE SI!ECliOWIE

Asmax wprowadzit do swojej oferty bezprzewodowy ruter oznaczony syrnbolern BR ,504G. Urzadzenie przezna ... czo n e j €!'st d la n iezbytwym ag a] qeyc h uzytkownikew, kt6rz.y chca w prosty i tani sposob rozdzielic dornowe t&C:18 i hezpiecznie korzystacz internetu .. Rute'r rna wbudowany czteroportowy prz elacznik oraz punkt dost~powy 802,.11 b/gz szyfrowaniern WPM WPA2,. Znajdziemyw nirn r6wniez takie funkcje, jak klcnowanie adresu MAC orazfirewall chrcniacy dornowa siec przed ni ebezpiecze ri stwa rnizi nternetu ..

'~'

- , ,":-. 1 _._

.- -

I • lNFORMACJE IDm:IiiI'e'~ec~:nh2ne: po rty: 'lxWA~, 4xlAN; Wi-Fi 80 rnb/g; szyfmwani'e WP'A/WPA2; firewall

[ana: 77:d

!llhll: Asmax

I www .. asm.ax.pl(.

Sa rnsu n 9 wprowadz ll 87722 - pierwsza kornerkez serii DUOZ pracujq,Cq w sieciach trzecie] 9 e n eracj i, U rzadze n ie potrafi Jednoc:ze,snie' obsh.wgiw8C dwie karty SIM, a prleiqc;zanie pomi~dzy nim.i mozemy z8U1tomatyzowBc, !Jstal.ajq,c dla niego okreslonq, godzin~' .. Kom6rka pazwal,a na sz.yb k.i doste;p do internetu 'W technologii HSD PA oraz I

ulatwia Iacznosc z. serwisarni spolecznosciowymi .. Z pozcstaleqo

wyposaze n ia wa rto wyrnienic 3,2-,ealawy ekran d atykowy., a pa rat cyt'rovvy 5 Mpi>c" modUilsieci Wi-Fi

oraz rad io F M . tpl.C!I

• INFORMACJE

IDane te'~~ lIiIim:ne: ek ran 3,2 caVe (400x240 pikseU]; funkcja dualSlM; radio FM; B:luetooth 2 J : :~parat cyfrowy 5 M plix; :zblcze k;~nt micmS D; Wi- Fi IC;EU181: 1299 zt

~lI1ifo: Sa mSlIling

www.samSUl!1lgl.p(,

~--------------------~.

i i aplik,acje

Spollec,znol.sciawe GG na k,omo1r·tQ

Gadu-Gadu udostepnilo wersje komorkowa swojego serwisu spolecznosciowego GG.pl. Namobilnej stronie serwisu po zalogowaniu mamy dostep miedzy innymi do pulpitu serwisu, swoichkontaktow oraz

konferencji, Ponad~

__ ....;;.. to kaidy uzytkownik

majacy numer GG i konto w serwisie GG,p] moze aktywo-

wac w swoimprofilu skrzynke pocztowa i przez serwis 81'0- Iecznosciowy od-

bierac i wysylac wi ad omo sci. Serwis, ktory zna]dziemy pod adre-

semv.rww.g,g. pJ/m, . uruchomimy praktycznie na kazdym telefonie komorkowymwyposazonyrnw przegladarke internetowa

Zarabliaji w GadluAIR Wirtuahry operator komorkowy GaduAIR wprowadzil now~ promocj~:-· Odbierasz-Zarabiasz, w ktorej zakazde odebrane polaczenie spoza sieci trwajace co najmnie] dwie minuty dostajemy ] 9 groszy, Dodatkowe srodki zostaja naliczone dopiero po pierwszym doladowaniu

•• nl.fPll:ii ~Q

od akrywacji promocji.

Zgromadzona kwota lila .. tomiast bedzie doliczona I

~::::;::- _ ___J

przy knlejnym zasileniu ~ )

konta, jesli dokonamy ~=n~~'

go w ciagu najblizszych :~~l~~'7lE]Ii

.31 dni, t!.nrI~1!l in .:I :,'i~Ii-1'! I ~ ~I.III!' ~11ImW'I1"'" d~ ~ !f"CrJ'=IIVlldl~liImit'l'll.fn 'i!~ III\r.ilfll'l' nil:l'}

Musimytez wiedziec, '5i".M1Ir!:!~ i'Iil!;~

1 " F lp.!!IJ.~ 11 iT'- , 11'"

ze lV}'SO koscpremii nie ~1)~ a.,:Q~ 1

moze przekroezyc kwoty :~~; i~ :''- • ~ :u."! zasilenia, Promocje .... moz- ~'~;j;6 ~i1:~·1

_ ~GrI1l!I!"1~nj I\gl_

na aktywowac szybkim MI.I ~1I1.:f 1r"~':ul! l:P~hi~ 1<.;;'.1111

kodem *131*11 [*1#. ~~~tIllEl>llIK

www.gadu.alr:.p.1

czycna obnizke cen si~g31~ciJ! nawet 20 procent w stosunku do obecnie dostepnej, Najwiecej moga skorzystac oso by, ktore zdecyduja sie na wclniejsze Iacza,

www.tp.pl

Stary telelon lepi:ej sprzeda:t Kazdego dnia na calym swiecie kupowanych jest kilkadziesiat tysi~cy nowych komorek. jednak czesto decyzja 0 nabyciu nowego telefonu wcale nie jestpodyktowana zniszczeniem modelu, '1. ktorego dotyehczaskorzystalismy Po prostu chcemy miec nowsze, lepsze urzadzenie. Co wtakim mZ11e dzieje sieze starymi telefonamiiZwykle wkladamy je na 000 zapomniane] szuflady z nadzieja, ze jeszcze bedziemy z nich korzystali, Oczywiscie powrot do stare] kornorki zdarza sie bardzo rzadko

Slant T'.e.li!::fQA

i najczesciej po latacb telefon trafia do smietnika. Znacznie lepie] taka komdrke sprzedac, na przykladwystawiajac j:'l nat aukcji lnternetowe] .... lub skorzystacz nowego serwisu starytelefon.pl,

Za jego posrednictwem nzytkownicymoga sprzedac dziatlaj~!cy, jak rowniez uszkodzony aparattelefoniczny, Jak zaterawyglada proces sprzedazyl Na stronie starytelefon.pl sprawdzarny c en 'c;' skupu naszego modelu komcrki i. j,esH .iilal1D una odpowiada, logujemy Sl~ w serwisre, sldadamy zlecenie sprzedazy it czeka.my na zaadresowana koperte zwrotna, w ktorej umieszczamykomorke iprzesylamy telefon Dar wskazany adres .. Po zakonczeniu transakcji otrzymamy pieniqdze zgodnie z ustalona

f . latno .... ,

n I' I!I' .1' 1 '..,.:

ormap amOSCL tpal

www.slarytelef.Dn.pl

Nlis'm,alkaids'ga dnla pajawiajll. sil infar'macjs' D nawych taryfach.1 te'chnalagiach elY ,aplikacjach nakamarkl. Kamp.ter Swiat przadstawia najwainiajsla i najciakawsze talenewsy

MullimedialLne I.alksowki

Taksowka z telewizja i dostepem do Internetu - teraz to standard, przynajmniej wEle Taxi.Warszawska .ko.F]JOracja wyposazyla okolo 600 swoich taksowekwekranp zaglowkowe.na ktorych mozemy ogladac telewizje 011.lLZ przegladac strony internetowe. Jesli natomiast [edziemy ze swoim Iaptopem, mozemy w cenie podrozy skorzystac z mobilnego hotspota ...

www.el'etaxi.'fom

Neoslrada- warl.o poczeJka,c Osoby, ktere zamierzaja wykupic ushige dostepu do internetu neostrada tp, pcwinny wstrzymac sie do jesieni, poniewaz 03! przelomie wrzesnis i pazdziernika Telekomunikacja Polska przedstawi swoja nowa oferte.w ktore] mozemy li-

INCKI

---_.

W~bf~~'~~, ~rciri·'

Wy bieu ,5;Wdj tel"i!fon

INTERN ET /GRY

Godne iycie na emeryturze

Polski system emerytalny sarnz siebie niezapowni narn solidnych pie'ni~dzy na

starosc .. A.le jezeli troche rnu dopornoiemy, to na pewna nasza ernerytura bedzie '!NYisza - wskaz6wki, jak to zrobic, znajdziemyw nowym serwisie GodnaEme.rytu ra Auto rzy witryny podkreslajq u rrikalnosezarnieszczanych artykulow i porad dotyczacych wszystkich trzech 'filar6w ernerytalnych .. Docelowo strona rna zostac rozbudowana 0 funkcje spolecznosciowe,

g'odnal""em erytu ra~'pl

IPROMiOCJA IRIEGIIO:NU

••

Swh;tokrzyskie dla dzieci

Raine regiony Polski corea aktywniej prornuja si~ W internecie .. Wojew6dztwo swi~tokrzyskie kieruje witryn~ krainacza rown ic .. pl do u czn i ow szk6t podstawowyc:h iich rodzicow, zapewniajac ciekawe gry i za!bawy ella najrnlodszych oral. przydatne inforrnac]e 0 regionie dla opiekunow .. Serwis utrzyrnany jest w konwencji bloqu, ne ktoryrn swoje wpisy publikuje Czarownica ..

. kif.ainilczarow:fillic,. p l

O!FII CJALINA WIITIR.YN.A MIIIASTA

Odmieniony Krakow

SlEiR'WII:5 SPOt..IECZINiO. ,C'IIOWY

Celebryci w sieci

Polskie gwiazdly j' gwi azdeczki za kladajaswoie profile na gwiazdyonline.,pL, uiytkownicy serwisu zas rnoqaz nirni bezposred n io porozrnewiac, dowiedziec

f'~

~~

sie 0 plany weekendowe czy poznac plany nowej trasy koncertowej, rk gwiazdyonUne.pl

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

W tescie portali rniast (Komputer Swiat 11/2010] oficjalna strona Krakowa nie byta zbytnio chwalona '-wy ... 9 ladata malo zachecajaco .. Para na zrniany, Na stronie beta a, krakew.plmozerny oglqdac nOWq wersje rniejskiej witryny, N owoczes nq~ fu n kc] 0 rta lna i przyjazna uzytkown ikorn,

beta "kr,a kow"pll

Amtara' ZWan~

1,78%

G IRA .AIKCJ II

.INFORMACJE Wymalg~iJnl!al S[plli",zetilWle~ Penti u m4, 2 GHz, 1 GB RAM, karm g]Eiftc-m:a 1281 MB. Windows XP/Vista/7 Cenal~ 39,99 ,z:l Iinfl: CIty interactivle www"city ... int.era,ctw,e.p1m

Kane&. Lynch 2: DogD,ays

Kane .i Lynch to nie safaceci, .2: kt6- ryrni chcielibysrny sie zaprzyjaznic .. Obaj rnaja brutalna.kryminalna prze- 5z105( ... Obaj Sci. bezwzqledni i latwo przychodzi im pociqqanioza SPlJISt. W drugiej czesciznane] gry bohaterowie trafiajq do Szanqheju, qdzie jak zwykle wpadaja w nie [ada klopoty.z kt6rych qracz rnusiich wyciq.gnqc.Tworcy w stosunku do pierwowzoru poprawili wygode sterowania, klimat gry skierowali ria bardziej rnroczne toryizmodyfikowali ruchy karnery, przez co rozgrywka rna bye bardzi ej wei qgajqca.

Gra dostepna bedzi e w sprzedazy ad 20 sierpnia 2010 roku w pelnej

PLATFORMOWA

Ceniona iznana, choc ni e najlatwiejsza platform 6wkazn~cznosciowo-log iczna ukaze si~ na polskirn rynku! Przernierzarny kolej ne pozi omy,zihiera my rain e przed m ioty tub \NYkon u jemy prostezadania.Zeby przejsc wi~'kszo~c plansz,

rnusirny rnanipulowac czasern - przyspieszac go, spowalniac lub cofac, by powt6rzycfragment gry .. Dopiero odpowied nia sekwencja tych akcj i doprowadzi nas dozwyd~stwa.,

Gra bedzie dostepna w sprzedazy ad 10 sierpnia 2010 roku w polskiej wersji kinowe j lz napisarni], rk

po lski e] wersj i j ezykow e] n a kornputery PC i po ariqielsku n a kon sole Xbox 360 i PS3.

.INFORMACJE Wyma'B~niia sp:rl!Q1mwlE!~ Ko~n80le: PS3 lub Xbox36D. telew imr H D, P'C: Pentiu m 4 36Hz, 11GB RAM, ~arm grafiC1~ IHl 5:1 Z MB , Win 0011118 X p/V ist:a!7 [ana: PC: 119,99 xl;

konslJ.le: 2'19,99 zt Inf[JI~ Cenega www.ceneg,;"pl,

irOP to

DRY

Sttutraft2

.1l!2I.

Producent~ T'Il:

Cena:

LEM m:~il~8m ~~TII8I 1791zl.

P'roduceni:

Typ~ Cena,:

City iililbernc1tirlle st~Bl.ilIil.~na. J,D 14."0z~

Ploduceni::

T~rp~ Cena::

GBflE!~la ~uY@r1d{hwa :S91,~O Z{.

RfA.1D

P'roducent: EAPallsb

Typ~ slpmmwa

Cena:: 491,~O ~.

o

Mas Dfect:2 Producent:

Ty'p::

C:ena:

. etSec:urity

• fmlll"VitLd

• FlEWiJI

• nnuSpam

• An IiP~ h1ng

• ~~m'i! IlQt!lduelik

I D'RO'GO'WSKAZ

------------

I. Zabawa gram'iSD dla ruiyfkowni'k6w =====---------------------~ kart z proceSQrem firmy

Nvm IA strDJila2D

• 3:0 rllll pDsiadaczy 'in~l:h

.kart graficmych .

• TrackMania - trojwymiarawm

rozr)'W.ka

• Superp'3:kiet na DV'D ~ 3D

PRlYDATNEPROGRAMV

• ,.VIOIA 3D Vision www.nvidis.pi

• iZ3D, DriVer wn.itlj .com

haga I, Aby na ptycie Kom pu tlr iwiala :all flnal,e/if wy~ran,y pr1lJgram~PDd,any . . ,. nalelJwptsat \Y meaukrqfka

~ 18 lWiertizif, wtis.kaj"t Klawi'sllrmJ.

strDJila:Z2

strDJila2.4 stron325

KS 17/2D1 0 DVD-KOD: OllD

KS 17/2010 DVD-KOD: 006

'11

Ja'SZCZI' danis,d,awnaz,achwycalismy Sit abraZI,m ptynilcymz Bkran6w a wysak,islj rDzdzil,lczasci., dzis paiqd,anym przlZ wszystkich B,fa,ktB'm ja,st triljwymi,arawa gt,bia abr.azu. Zabaczmy.! j,ak uzyskac jq_ w kamputarzl'

F i1lnrny 3D dopiero co podbity kina, ~ juz .. wdri,eraj~ sic; n~l m?,~t.0ry . kompueerowe.Ico 03JM'aIDlcJsle, arlJy ,cieszyc sic; tmjwymmrowymi obrazamizkomputera, nie sq. potrzehne zadne inwest.ylcje-"WYstarc~ dohlczone do tego rmmeru okulary a,plikacje

...

z plytyKomputer Swiata Izamieszczo-

ne nanastepnych stronach wskazowki, Jesfi po zalozeniu ns nos kolorowyeh oku1ar6w swiat 3D pochlonie ruts na dobre, warto zastanowic sic;, nad kupnem specjalnego monitoralub zestawu

NVIOIA 3DVisiofi. Uzyskaaeza pomoca technologii NVIDn efekty gl~bi 'W grad}" '6Im'31ch, 8i nawet na zdj,~cmch beda znacznie lepsze nizte uzyskane zapomoc~ okularow

N a nastepnych stronaeh Komputer

~ .

Swiat opisuje1jak.przygotowac nasz kom ..

purer dokorzystania z technologiil3D. Dowiemy sie.w jaki sposob dzialaja nsjwazniejszetechnologie pozwalajace na uzyskanie na ekranie gl~bi. A. drit:;;ki poradom krok po kroku w kilka mirmt zemienimy nasz plaski monaorwwyswietlacz 3DI, Na, plycie

dolaczonej do numeru zmjdlziemy mezbedne sterowniki, program}' oraz gll; VlfOC.igow~ 3D.

Co to ,i,e.t 3D?

Skrot 3D pochodzi od slow 3 dimensions oznaczajacych trzy wyrniary,

TechnDlagia 'Intr6w barwnyc:h Okulal1czerwanl-cyjanowe WJstaraajQ do lilt" Idania fimiM !JOIlu bel i'liziamjillllBwszy,stkichl lilllDlimllacb. DkUlary SQ d~neiaD tegowtda·' nmKampuler Swiata. mDina,je Iii kupitza kilka zlotych na prqklld wsklepie' www~stereDs.pl,

TechnDLDgia migawkowa

:2,11 ZD-:bercawym rnanit'orem i Dolarami' 3D w temnDlogii migawkuwej obraz 3Dqlqda fantas tycz,nie" aletaki zes;tawkDSltlllje·oImlD 2200 zlDtydi h11llli'mr - ukom 1,11[1] zlDlJcIll~ ,1!S,faw N!VIIDllA.3D VisiiDn- Dkala IIODzlltjicllll.

lec::hnalagia p10laryzacyjna IDotychCZ:lsliewiemjest IIDlito,rDw Db~rllgllljQ~ch tQ tecI:IIDlagiQ,. lcb ceny roz:pu .. czllajQ Iii, ad 1'00 z'tatytlil., Okllal1' 'pDla" ryzatyjne ,z,lIiI,idz,ipmy zwyklpw pudeUCI

z: mDlitorem ~

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

Kazdyprzedmiot jest ll"oj'W)'miiarowy:, Czlowiek widzitrzy wymiary ,gt6wrue

dzie l~!: temu.ze k azd ,p. ,0' k ',0' p'" ":Jqttr7lr n a

,L.Ji:¥hJI, 11., "'" " ,&L.i ,.or..., " , ,I' ~1i''''''''''J ' , '

otoczenie z niece innej perspektywy; a Z roznic mozg wylicza przestrzenny obraz.Dlatego fdmy j[ g;ry3D wyswietlaji~ zawsze dW31 obtazy: po jednym db kazdego oka.Bez specjalnycb oknls-

'" , ' "" 'b" d '.' wid ." ,'b

row' om. morutorze ,-"~ Z1:e wioac 0-

11llZY podwojne, Dzieki oknlarom 3D kazde oko widzi tylko ten obraz, kt:6ry jest dlaniego przeznaczony

Ca jest patrze!bne do uzyskaniia efeklu 3D na Ikomipruter,ze1 w zalleZnoSci od teclmologm 3Dpotrzebne beda spocja1lne ohialry i ewenmalnie specj:a1iistyczny monitor.btniej~trzy·wariantytechnologii 3D dla pecetow:

,.1 lac hnol,ogia filtr6w barwnych (anag Ufo" wa'):: najtaiiszyw::nimt mO-Zemy'W'YP~r6- bowac na kazdymmonitorze za pomoca plastikowych ]ub tekturowych okularow ,3'D.Tilie' okulary .zostaJy ~olijClone do tegowydania Komputer Swiata, Jedno szklo oknlarow jest cZe11NOn.e, a dmgie niebiesko-zielone (a dokladnie cyjal1owe)..JakoZrodlo obrazupotrzebny jest filin,zdi~cie lub gra ~vy§wietlaj~ca obraz podw'6jrry; w czerwieni i cyja~rue (tat zwany anaghl). Dziekifiltrom barwnym oknlarOwkame oko bedzie widzia1!o ly:ll ko przeznaczony dla siebie obraz,W31~ teJ technologiijestwjrazne pogorszenie kolorystyki widzanego obratzu3D; wiec la teehnologia rue nadaje si(: mil dhigie wieczory .fibnowe .. A1e dzii~ki zerowym kosztom wariantten doskenalenadaie si~ do rozpoczecia przygody z 3,D.

• fechnolagia paLary:zac"jna: Takie urzadzenia dziel~ obraz na wiersze ' i VlfS\;vieda,j~ jeden obraz za pomoca fu1l spolaryzowanych w prawo, a drugi ... spolaryzowanych wlewo. Okulary polaryzacyjne nrIlaj2! dwa rome szkla _,

k '111 .... d· ..., "00··' '. t'! I··,·· . ·;)1 .... :.0::1 li_,.~ az(~.e z opo~ 'rum JL1JJ(tfet(]}, unt~

czemu przepuszczarjtl .one ty&o&1le spa-, bryzowanew lewolllilb w prnwo.ObfaZ

., . t· • '. .. "U_., ~L_~:11~~:

Jiest Jtep8Z}f mz w wypauwu teUA.Illi.Jl an;a-

gijIDwej (podqc;dem .kolorystyki), ale rue aZ tak ostty; jak wptLypladku ~eclmo:Iogii mprzemiennej sek\vencji Obl~6w (migaw-.k:oweji).,

Wide kin korzysta z tedmolo.gn pobryzlL-yjl1rlej; bo 1L1iezb~dne do nzyskania dektu 3D ohiaJry ~.niedfQgile.fueznaClone illa pCJce1tow monitory polaryzagine s~ j:ednak l"zarlkoscit. Pi.elwszym tego typuUil'Z~zeniem by} 22-caJ!owy momtor Hyund.ai W220s (Komputer

"

Swiat ties~owal ,go w numerze 2312008),

ktorymoina rupicw skllepach nrlltefnetowydl z,'1okolo 1400 .llotych. Na a!ukcja.ch DI1tt>emetowych moif:my tei kupic 22~alolVY morutor firmowmy lo.go producenta. sternwniJk6w 3D - iZ3,D (kOs.zt o.kolo [700 zl:otych).

• TechlDlogia naprzellienlljsekwenqi killik [,migawkD'Na):: Monitor ,3D 'WJSwieda ob- 1m naprzemieooie db prnwego i le~ve-

T~Ch.nal.a~lia liltr6w b,arwnyc,H

"Il· • t dz·.... 1 ..... :.1, ......

lIaplEr.an ::1. ·18. ga Ildw_ym mQllu,rlE!I,.

Do gra'nia we VI,s,pUczes,ne gry i ogLQdania filmow3D zJnternetlll:wyslarczq_'papferowe oku.Lrtry ,I czerwanym i cyjanowym 'il,trell., ,Obm: oglqdalY bn okld.r6wbQdzie pDDwqi" rwi' lskill pr;z;es'Ulllilty~ EfeKt, 3D jssit:dobry:. Niestety liyciekal,DnrRyc.h fiLlraws:prawiall iewi,dziane barwy's,tajq s;iemdle, i nieatrakcrJIB .. DI'B wiell Dsflb diu iszepafrzeni aprz:ez: taki. okulary'lIoie'lric mlaqce.

go oka, at speejalne OkUl]aIY zaciemniaja odpowiednio lewe it prawe szfdo.Aby obraz nie dria}, dzieje si~ to 1201 razy Oil sekunde (dlatego niezbedoy j,esfr. 12Q.herco"WY monittor).,Ieclm.o]ogia ta gwarantuie uzyskanie rewelacyjnych efekrow glebi.jedaak me jesttania Przeznaczone ,dJa pecetow okuhry NVIDlA. 3DVisionkosztuj'l600zlotycbj a lila odpowiedni 23~a1lo\Vf monitor wydamy okolo 1500.zlotych ..

Cal ~~iemy na "!I~nila~z:~ .'" WYSWle.llac w IrDJwym~arz,e .

Mowwosci na zastosowanie techniki 3D jest. nmostvto:

1.IFilmy

.Filmy 3D znajidziemy chociaiby w Youlhbe i iruJydh sUnoom. interne-

Telchnalagia nap1rzemjlennei,s.-ekw.· ,.e.·.nCiI.i klatek ImlgawkawlJ

To lajbar:tlziej fOIpmuzechliDnrwarialillhllooito'" 113Dprzysrtosowarmi duwspmpmCfzespecjalRy.ro.kulara IiIi II citguselmldywyiwiellajq,6 0 Db .. mOw IdtajedlilegD aka aftz60 lekkoprBunietYch obiraziw:d la ~drugiega., DilutE", pll11Z I]ad,ajlik pm;tczerwielis,zsylcironlizD'Niane I monitorell i zadanii;Qq Ddp.awied nlia rsz lewe. raz pr:awe olm. .Eflkt 3D jest !doslmnaty. ,aleza mD.llitor z ou(ar;I'" nli trzeba zaptacif ponad 2DDO!lotvchl.,

towych. Corszwiecej tr-6jwymmuwych filmew pojawia si~ rowniez nat plytach Btu-ray; Jednak program do odtwarzania PowerDVD' 10 U[tra3D doda gieb~~ nawet w zwykfydl fihmtcb 2DI,Wiecej

a . /'. t11 . filmo '1D

na tematwyswie ama nunow J ··.·.DR

komputerze przeczytamyw artykule Jak ogJ~dac flliny 3D ad sU"Ony32.

.1(11)

Juz okolo 400 gier obslugujre technologi~ naprzemienaej sekwencji obrazow i po~cyj~, w prawie wszysdcie gry ~grd.my tezw tr6jwymiarze, 'WYkorzy;. stujac okulary czerwono-cyjanowe . DIL'll kart graficznych NVID]A dostepny jest bezplatny sterownik 3D dziabj~cy podWindowsVl1sta i 7.UZ}1kowoicy 'Windows XP i inJrJychbrt graficznych mllJSZ~ lliIiyc w tym cdu bezpbtnego

leweokD

=-==-~:::::;;

praweoko

_®l,ewe ® prawe ,.®lewe ®_prawe .,®IJewe ®_prawe .,®lewe ®_prawe .,®lewe ®,.prawe .,®lewe

®-

Tectinalagia lillr6w ,palLa ry,zacyjnych

W',riantki DOWY': wtej mJtolkie pllhvQjle Db .. raz,ywyiwietla s,iQza pomoCQokreilanyclii faL. 'llu:pionDWB i pOliolile filttyw okularactl polarpBcyjoytlil3D do:danego oka Idueiera trlkD przezlsaalilJdla niega obraz., liwniei tltaJemkt 3D r:DI:i z:liIkD.mimwrai& lie [eliiDe abrazy Iqwyrai,nie mliej Dstrenii w tecbn.ice lIigawkDwej).jedlak:ldlapecetfNI ishlieje mi.ieLe monitorM oils,mglljiltych II techllloiDgi,.,

sterownikaiZ3D, Oba znajdzllemy na d~nej! do nnmeru plycie.,m l{)tor:ej ZtL'lljidujie sie r6wniez gra pozwalaiacana ich wyprobowanie .. N a kolejnycll stronseh przeczytlmly; cotrzeba zrob~c, zeby calnsc zadzialala i na ICO nalezy uwazac przy obu wariantach,

.,ldj,cia

Dobrze wykonane zdjecie 3D 'WY;' swietlonena ekraniekomputera zrobi mocne wrazenie rut kazdym uczestniku pokazu fOtogli"afii. Otym.w jaki sposob wykonywac zdjecia trojwymiarowe oraz jakw zwylde wj,~cia tchnac ducha ,g~~bil, przeczytamy w artykule ad strony54.

Uw,aga naaczr '!

Efekty 3D uzyskane opJsanyml1

- , .

prz,ez Komp_lJler Swiat m'etod2l'mi'

nie b~dq WidcH::z,ne, d la os6b niewldzqcytn na .lacina aka. Proble,my ll.obacz,enie,m gtebi mlogGt m i at: te,l OSQQY z powazny.m i wadamli wzrokuj .sz'cze96Lnie jelsU DotYCZG!, one' tylko jedne'go aka., przy dtu:Z5z.yml wpa~rywa ni U siQ W' tr6j\yym ia rowe obrazy [zarow'no te prezentowane w nlJlmE!r2e, jak i uzysK@ne za pom.Qc~lt wskaz6wek na ekrani'e komputera] mOle pajawit .5j.~ dyskomfort: i bol OfZ:U, bolE! gtowy oraz chwil.owe po;gorszenie Widzenia. . .Jasti abja\N)f nie' ust:CJ.piq, W' ciq,glJ kilku gadiin, nalezy skont.aktowac sie Z OKuUstq_.,

Dz ieci powi nny korzystac; Z (J,k;u larow tytK.o ~od OpieKij, d orosiyrh.1

17/201D

IMonitory 301 wyiwietlajqjednocz.eini e Uub prMiejedooczeinie) dwa roile obrazv dlakaidego Dim,. Mlodele polarylacyjne !dz:ielQ ubra,z,na lin ie - abraz, wyiwietlany w parzrs,tydlliliach prze,z,lacz,DIY jestldla jednego oka, a VI niepar,z.ystyclil-dLa drugiegD~ Ta I.eclillika pawoduje wilC ,z:mnie,jslelie pionmve;j rO.zdz:ieLczoici obrazu 0 JIItawe -Ia prQklad zamias,t: rlz!dzielczoici 'I8:0x1050 piks,eli kaide olmwidzl obra.z:w ,jaknsci 16:101525 piks;eli

..

Z:abawa glramli 3D' dla uiylkownikaw karl z procesorem firmy NVIDIA

Wychodzqcezmonitor:a postaeie, samochody odjezdz'a.j:tcenam sprzednosa-jrojwymiarowe efekty nadaj~ grom nowej jakosci, Zab~W3 w trojwymiarze~ nawet 'I.e starszym, dobrze znanym tytnlem staje si~ jeszcze lepsza, a gi1' zwykle lezQ;Ce napolce ponownie wci~ajl~ nas w wirtualna rozgrywke, Na:jwi<;.ksze

moZ1liwosci uruchomienia trojrwymiaro;wych gier w domu m31j.~ uzytkownicy kart 'l procesorem firmy NVIDlA. Producenrwyposazyl swoje produkty w technologie .3D Vision, ktora dodaje staodardowym grom funkcj~ 3D .. 'Iechnologia nrmyNVIDIA dziala w dwoch warianrach, Pierwszy; w zasadzie niewymaga-

j:'1Cf dodatkowych nakladow finansowych, przewiduie uzycile ... okularow dostarczonyeh do tego nnmeru Kompeter Swiata Drngi, znacznie bardzie] zaawansowany, polegs na uzycin specjalnych okularow, urzadzenie synchronizuiacego oraz odpowiedniego monitora .. Zobaczmy; jak uruchomic.kazda z tych technelogii

3D,Visianz dW:Ulkalarawymi akuLar,ami

----------------------------------------------------------------------

N a.pocz~t~u. dowJi~llY S~\!, [ak llfllc~10mic funkcJ~3D Vision, uzywajac okularow dol~czonych do tego numeruKompmer Swiata. J,edynym warunkiem, jaki musi spelniac nasz kornputer; jest zainstalowana odpowiednia kartagraficzna Dlatego najpierw dowiemy sie, jak sprawdzic model posiadanego urzadzenia, dopiero pozniej llluchominlyfun1k:cji~3D Vision na . naszym komputerze .

. Sprawd,zamy mlodel karly grafic,zlnej

1 ~.··by 8 .. pr:a.·.w ..• dZ1.. '''c,j:aki ak~,eler:ator .. zainstalowany .•.. ··. Jest w komputerze, klikamy na , . Na-

stepnie klikamyprawyrn przyciskiem myszy na iwybieramy I Za U\,:!:dll~]j I.

2. !e.l·.B.IZ. ~H.ib.ll~J.r na opcje I'~ r:!Jh=:n.~d~,er [J.rn~.dJ!e~"1 :1[ rozwmJ3.my . .

3 Ponizej zobaczymy modem . zainstalowanej w naszym kornputerze karty graficzne]. Aby uruchomic 3D! Vision; musimy miec model GeFor-ce8800, Geforce 9:600., Gefroce 9800, GeFoi"ce z serm 200 (przynajmniej Geforce GT240) lub karry I najnowszej seris Geforce G T4xx.

Inslalslcja i k!DnfiglUr,acja

1 N~t poczatku musimy zainstalowac nowe sterowniki do karty graficzne] i program 3D Vision .. Z plyty dolaczone] do

.-

Komputer Swiata uruchamiamy instalator .. Pliki

instala:cyjne wypakowane zostana do katalogu Ie: \NVIDJA.3D Vi~io~ I.

2 Oot.W.ie. :.t .... a. my. ten. I k .... at.l.talog .iI.' dwukrot-

.lue klikamy na. ikone '.. .aunch,exe

3A~.f .•... ,,[ ·".O Z .•. p. 0. cz ..•.. ·.·ij! :,e.i . n .. lst.ialla.Cj~ ~aJ.··no.'.w -·S.l¥ch ·.' .. 1 s .. ~eI.'O.'W.'."._.-

ru.kowdo·· I '11 . ···.1. I I'! ". nat 1.prze-

I przez! I,ll proces :.' . ".' F:o ponownym uruchomieniu komputeraprogranr automatycznie rozpocznie insralacje pakietu.3D Vision. Jezdi tak sj~ rue stanie.klikamyna ------.

Za lnstalu] storownlkl ka rty qraflczn a] G e Force Zalnstalu] eprnqrarnowanle GeF[lrCB 3D Vision

4w· nowo rwyswietlonym oknie klikamy na , a nastepnie zaznaczamy opcje

. Po ponownym kliknieciu na . , wszystkiewymagane pliki .zostana skopiowane na dysk twardy naszego komputera, Klikamyna ~_ ...

~ :S_vstem slereoskopoweqo obrezu 3D

It_mlllar 1712010 ~"""'Mi.

5 1'1.0.' in st. all .. at. Ie .•• ji uruc .•. · h.1 !om.'. ion.' If. zos. t3lniekt~.eato,. konfiguracji, W pierwszym krokuwybierarny

rodzaj technologii, Uzywajac dwukolorowych okularow musimv wskazac na Klikamy na IllcSI.

6 Ter .. az.... mU.1 sj~y przeprowadzic

krotki test naszych okularow Zakladamy je i spogladamy na monitor, zamykajac na poczatek prawe oko. Obserwuiemy

8 w nastepnym kroku zakladamy okulary i sprawdzamy, czy obraz nie u:ritg,at. jezeli nie.wciskamy przycisk .... -.

9 w .. ··· k. o.'.l.l~ln .. y.,··m. e. l.ia~:~e .. w. y~ ... on.u ... j.'e .. m ... }.T test widzenia trojwynnarowego.

W zalozonych okularach spogladaI'·' na. jezeli widzimywyraznie wysuniety do przodu element, oznacza to,ze konfiguracja przebiegla pomyslnie, Zaznaczamy

1 0'" . K.o.·. nH.I8!~rr;~:cj.~ dobiegla kOl[~a .. . ... Powcisnieciu - , IDOZe-

myzobaczyc pOkl'l slaidow z trojIgu::r - jestto probka mozliwosci technologiiSl) Vision.

11' ob .. ra. z s.tel~eos.··.kopn.·,.~.w gr .. acb j,es~ juz wlaczony; W sterownikach karty mozemy

sprawdzie liste gier .ko.mpatybHnycb oraz zmienic dornyslne ustawienia gl~bi trojwymiaru ... W tym celn klikamy 081 pulpicie pra"W}'nl przyciskiem myszy it wybieramy 1 ~,i3 nEil 51temWi1l:If1:ii3 ~]IlIA I.

, 2. Rozwijarny opcj~.. i klikamy na - .W oknie .' tymznajdziemy ustawienia dotyczace gi~bi obrazu, 1m jest onawieksza, tym efekt trojwymiarn jest bardzie] widoczny, niemnie] zbyt dnza glehia sprawia, zewyswietlane elementy

moga miec kolorowe 0 bw6dki. J ezeli domyslna konfiguracja nie sprawdza si~· w kloliejs grze, zmienrny iil, przesuwajac suwak --., -------,

Nalm\ai~r.r

PUf(la! StrEet :SDC1:~ PL:lie

Q~ert

QQspEEa

RGl[e 01

R~II:~ .~f i'll er 'I~Fi~ R.,f1c:e b;;l Galami:ilM: ,RagE.R;alle~

H! G1~,e,The R.ailr~,ad ~~QFle:ef

IZgodfl~.SC DQhr:i:;! D@sk8lf'l8.ta D!'Jbrfl [J~.~:;koml:E DI;j~f]a.!:a· 1J@s:It€iln~tG

h •

D~~~r1i:1ta D~.sko.nalui. D@s;tat.:e[;ma

.Al:ihl"'i"l

---

,. 3.··.Kl. ikaj~.,.c .. I.)~ 1.~.moZe~y .• · spnwdZl. 'c.' ... li. ..·st~ obslngiwanych gl1er.Aby spr_arw-

dzic, ktore akmalnie za . instalowane g!L1'mog~ dzialac: w trybie 3.D, zazn:aczamy., Przy kazdym

3D Visian z dadll:tkaWY'mi ak~ular.mi i lurzil!.dzen,iemsynchraniz:ulj~cym

I nnym,b· rnj:~cym ZfllIlCZruk 'd~ efekly ~ spOSO '. em na UZ}rs.I .. anie trejwymia- 3D

rowego obrazu jest uzycie specja1nych oknlarow, synchronizowanych z komputerem za pornoca falpodczerwonych .. Oprocz okularow; odpowiedniej karty grafieznej, petrzebnjemy rowniez monitora, ktory umozliwia wyswietlanie obrazu z czestodiwoscia Il0 klatek na seknnde. Sprzet ten jest niestety kosztowny; za okulary mnsimy zaplaeie oko- 10 600 zIDtych,a. monitor (na przykbd lGV72.363D-PF~ 1}est na stronaeh 26-27) bedzie nas KOsztowai okolo l;OOzlotycb. To duw, jednakw odroznieniu od stereoskepowego obrazu metoda ta daje dum lepsze rezultaty i nie meczy tak bardzo wzroku Zobaczmy, jiakkomiortowo bawic si~ wt10)},

wyrniamwe gry.

, Zakladajac, ze odpowiedni monitor i karte graficzna mamy juz zainstalowane, pozostals nam instalacja i konfjguracja oprogramowania i okularow. W sldadzestawu wchodzi dodatkowo u!l:~z~dzeniel synchronizujace prace szkiel zamontowanych W' oknlarach a,

2.' •• Okulary 3,D Vision firmyNVIDIA wyposazone .'. saw akumulator, ktory je zasila.Po rozpako-

waniu nowegozestawu musimy je naladowac, dlatego za pomocs kabla podlaczmy je . do porttl. USBw komputerze,

_.. ~

3 Z.·.·. p.·· •.. lfty ... · dol~czone .. j.,.doKomp.uter S~ia~~ t.,U·U. chamiamy instalator programu 3D V JLS~on,

postepujemy analogicznie jak w punkcie 11 poprzedniej wskazowki,

I TY.m. I ~ :L1lZe .•.• : ..• ml pozostawiamy jednak niezazn.·.aczon~ It opcje . Klikamy

na ' . ,a. nastepnie na Il~ oms;tiJJillj' I. Instalator zamyl~'l[[[y, kliilrnj~ rta _._

5 Uruchomiony zostanie kreator .. Wskazu~emY' systemzlozony Z okularow, monitora i emitera sygm.afu synchronizujacego - klikamy na

tytule znajdziemy informacje o jakosci trojwymiarowego efektu :.= ........ ----~~~~~~........II.

6· Zgodnie .le: wskazowksmi I Ha1ekranie .•..•... my do komputera nrzadzenie '.. . I •... i i··.···· ;1'"'~t'li';::''''''::f'' .....

D

7 Na.step.!£JJie .. wsk:azu.' jem .. y, W j3.,. kiiJl! .•. I.~r. ?,doWffi. In.~ b. '.Cdzie pracowal nasz sys~em 3D . ..JezelJl wponnesz-

ezeniuuzywamy czasem dowolnego pilota zdalnego

sterowania, wybieramy srodkOVl~ opcje

17/201D

8 :t!~l~j~~:Ii':!::::;~~?:~;:~~~~e7::

wyswietlacz, mozemy kliknac na I!;A;~~

9 N astepnie za pomoca p:rlycisk:uwi:~czamy okulerw wskaznik LED powinien zaswiecic sie nat rnnie] wiecej .:30 sekund, po czym zgasnie .. Okulary w dalszym ci'l)gu d.zialaji~. Powykryciu, ze nie sa uzywane, samodzielniewylacza sie, Klikamy na

, o.·prz .... echo. d.Zi.··m ry terrlz.prze~. test W.i!d~.e~.·a w okularach a, Wyg]qda onidemycznie jak

w punktach 'i 5 poprzednie] wskazowkiPostepujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie, sprawdzajac najpierw; co widzi Iewe, a. pozniej prawe oko,

13- Wykonnjemy test widzenia . w trojwymiarze, postepu;~c analogicznie jakw 7 punkcie poprzedniej wskazowki, Klikamy 1131 1Ii._ ..

RADZI

11. P,~dc .. -~.· .•.••.. asko. ~fi~~aci~ okill. 'ar?~. obr:a.·,z m." .oz~ migac, kolejny krok pozwoli nam wyelinu-

nowac ten niepozadany efekt, Jezeli faktycznie obraz miga, zaznaczamy

1 I.,' M.lnzem. I. Iy . teraz uruchomic kompatybilna gJl">C; •.

Aby -w~~czyi: system ,3D V:i sion , 'uzywamy przycisku I podswietlonego lekkim zielonym swiatlern na przednirn panelu nadajnika sygnalu synchronizujacego, Powlaczeniu przycisk rozblysnie jasnym swiatIem, a, okulary przelacza sie -wlryb3,D.

PlIldcHU;, lUiiywalmial sys,temlUl 9111 V1si[JtiI l,galSlrlY wSlJsfkiie Illi.gajq;ce zrodta ;iwiatlal tyIPW,.Sw ije~l!Dwtf~ Ismlw.niIY rb ~ lez ,odb:iornik,~ninil1umn 45 cEuiltym'strlw lod] EJ'kulls'rm.. PalllljlQI~ 'fajlnili IfIDwmJez. by by~. mn lSrWszeWlidol:ll1 d~a rnkl~ju6w.

15Za, pomoca pokretla ". ..n31 tylne] sciance .' nadajnika mozemy regulowac glc:bi~ abram w celu uzyskania najlepszego efektu, Regulacje

3D dla pasiadaczy innychkart graficznych

N i.~ tylko uzytkow. nicy.· .• " kart .. z.'p.ro~'.~sOl"a~ .. i firrny NVIDIA moga cieszyc sm:~ tro J'W"Ym1a-

rowym obrazem, Mozliwose J1IlJaji2! takze posiadacze rownie popularnych kart graficznych zukladami firmyAl'I. Aby jednak uzyskac efekt trojwymiaru ~ nalezy uzyi: dodatkowego sterow-

I·n.&talalcja i kanfiguralcja iZ3D,

----

InSlala,cja i uruc.hOlmieni,e

1 Z plyty uruch.·., am ... dla.m. I Y.· .in. st311.a,to ..• r prog,faMU.' .. Ill'II~OJII!IIJJ. Za. pomoca przycisku I Next> I za-

mykamy oknopowitalne.

2· ...•. Przez tf'Zy kolejne krok] przechodzimy, klika.'. ]~lC 001 tle:-:~ :> I, W kolejnym oknie wybieramy ... ~ . j dwukrotnie klikarny na przycisk Itle:-:t> I, ~l nastepnie I 11 ex~') I.

12- .••. P~n .• 'ii.f~j okr.,,:.:.s1anllY t .. l .. 'P.'. o ... '~w._"i.etl .. enia i. sr.-o. ,do. -

wisko, w ktorym aktualnie : '.. . .• I I' , I.

1DU 3D.W Polsce powinnismywybrac I I

I... dodatkowego

~r-~~~~~~~--~~ __ --~~

I ·11.p~eJ .. 1..: z open ". . Obraz

bedzie przyjazniejszy dla naszych oczu,

ustawiennajlepie] przeprowadzac nat 1111L1Chomionejgrze, tak bymoe dopasowac odpowiedni poziom glebi,

iZ:3D Direct>< Driver (D~faunJ

3N-a dysku twardym zainstalowany zostanie pl'ogramiZ3D,. Od tej pory sterownik] naszej karty graficznej korzystaly beda wlasnie z te] aplikacji, Pninformuje nas 0 tymwyswietiol1Y na ekranie komunikat - klikamy na l'oK I.

I.NapYt~m. ':'e o .. · ..... ak~l.ab.·lza. I.e. j .. ~ .. ' bibliotek DirectX odpowiadamytwierdzaco .

5·K. o.LeJ.',n .. Y .~l1s~a].I.atoJj~ ll?b.k~rze. z ... · ioternetu no .• :w.q wersJe bibliotek, Klikamy lOla I Dalei > I. W zalez-

nosci od szybkosci naszegopolaczenia internetowego mozeto potrwac nawet kilka minut,

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

nika i.Z3D. Zn31(dziemy go om. pJycie dolaczone] do Komputer Swiata .. Sterownik ten umozliwia rowniez wspolprace z czerwono-niebieskimj ckularami, ktore takze dolaczono do tego numeru .. Sterowniki wsp6Jplt8!Cuj'l takze zkartami zintegrowanymi Z plyta g~6Wl1.~ lub

procesorem, jed-oak ichwydajnosc jest zbyt niska, by uruchomic nowe tytnly gier w trybie trojwymiarowym,

Zobaczmy zatem, jak zainsaalowac i skonfigurowac program iZ3D oraz jak cieszyc sie trojwymiarowym obrazemw grach,

I Anag.lyph(free). •• lv:1 I Red/Cyan

~~----------------------~

b ..#' I!..!' k

:3tereQ 5taruf.' aby przywrocic 0 ·'·00

[00 Ena~~st~oo1~: ~~nfigura~i

. . . .. ~ , I

OIt~;'ab!!Ef.Ste:r~I2lQYHpt-K ey L-3--W- .... ··-y-b-ie-r- •. am-'·,-, .y- . .....,I.techniik~

H 0 .Dis:able Stereo ~

twot'Zeni;Itt'ojiwymia-

rowego obrazu I. oraz ko_ lor szkiel oknlarow, ktore , __ ., ------,.. v....-+-.I-+-m--,a-m-y....;.····....., • ·.Do wylaczenia

L...:::::::======================================================:::::::...._:eE:::.· iek= •. '::;h:..:;'·~ trojwymiaeu siuZy

opcja •. KlikaJl1Y ns I Appl~ I.

6 p ... owracamy do instalacji programu iZ3D,

w "1 kn

iklik

wyswiet ooym .01; , opcje 4.
.J:e zaznaczamy
: amy nat [Fin ish I·


[~ Run Control Cenler)

D Lock mouse cursor on primary ditplay
[® Enable Slereo l
J
0 Enable Stereo b}l HotK.ey
0 Diseble Slereo Kon"iguracja

1 Po .Z~il1St.al.owaniu apHka~jiul.j·U. c. h~.1mjo. = .1.0- statue okno panelu kontrolnego, Aby w p:rzy-

5ziosci je pfzywolac; klikamy na

r---=----=~==~~

I~ Prdqramy I, IbiZ3D Driver 1 i na] B iZ3D Driverl·

2.urU.i 'l~bon.'I.l ..• i~[.lY pr.Og.ratIl.' .. pO .. ' zmi.n~l1uaIlZOWalD1U ukrywa Sle w zasob-

niku systemowym w postaci ikony Dwukrotnie klikarny na nialewym przyciskiem myszy;

, N. a.s.t.-. I~pn. iie Z~ zna.jduj~.ceQ~. S.i~ .•.. pO [ewe ~ strom te menu wybieramy

opcje I .. · Help I. Klikarny nat ikone '-;-~~;fJ by uruchomic animacje.

Skratyw prugrami., iZ3D

5kr6t Wykonywana

klawi 51 owy fun kcja

IlrM1f18* zwh~:k'slenie zbleznosd nalezonych oh raz6w

rl~/l1ttr El* zrnnlejszenle zbieznosci nalozonych ob razaw

18lub [8 poziorne przesuniede obrczow

m wylqczenie automatycz:neg() startu kreatora ustawieJi pc uruchom len iu aplikaej obstuguj:qcej tryb 3D

IIll wtqczenie/wyiqclenie automatycznej ostrosci

Doswladc . prze+oi owych w 30' Full D z, LG W63D

II ,

azen

FULL,

HOI

WW'w.lg,le~pl.

o

OT n

2

II'

:0

TIEST: 3D WKO ,M :PUTE'RZE'

5 Na ekranie zostanie wyswietlona tt6jwymmow31 animacja, za]dadan]y okulary i klikamy na -----

6 W~o~ejny. m oknie p.'.rz.-ygI~d. :.la~y: si(! trojwymia.. ' .... '1 'I, , •. ' ., jezell widzimy

rr6jrwymiar-owy obraz zwl6czni~ 03: pierwszym planie, weiskamy --

17,Plonowniewciskamyprzyciskl i przecho.' dzirny do konfiguracji efektu glebi trojwy-

miarowej sceny; W koleinych krokach reguluiemy zbieznosc i przesuniecie obrazu, uzywajac skrotow klawiszowych .1. tabels na stronie 22. Po wprowadzenin poprawek zawsze klikamy na przycisk

8 Program jest juz sk.onf'igu. rowany:.Aby

"".~' k ," .. . ~ ...

WYJsc Z kreatora ustawien, jeunoczes-

uie wciskanry klawisze [I~triftl oraz ~ na klawiaturze numerycznej, Przed uruchomieniem gry warto sprawdzic, lezy jest cna obslugiwana - mformacje takie znajdziemy W menu pornocy programu Iub w internecie na stronie .www.i.z3d.com/compaHbh:: ~'

TrackMania - trojwymiarawa raz:rywka

Z arowno sterownild JirmyNVIDIA, jak i i.Z3D' . odpowiednio przerabiaja ObFaLZ w grach.przez co zyskuje on efekttrojwymiaru. N:31 rynku s~ juz tytuly, ktore mozliwoscwyswietlania w 3D'

dostaly bezposrednio od producenta, Przykladem takiej gry jest Trackslania .. 00 jej obslugi niewymagana jest mstalacja sterownikow; me trzeba rowniez odpowiednich kart graficznych

- wystarcza okulary, ktore dolaczone zostaly do tego nnmeru Kornputer Swiata, Gre Trackldania znajdzierny nat plycie, Zohaczrny, jak j~ zainstalowac, uruchomic i obslugiwac a,

.~ Ie den ~ r ac z

~ I .,

II.nsl.llBicja'l~ uru:chamien'ie i abstuigal gry

--------------------------------------------------------------------------------

. . ~

1 Z p~yty dolaczonej do Kornputer Swiaranru-

chamianry lnstslator gry 111'lltOJIII] t,t.Wybieramy jezyk polski 'I, i klikarny na =~., ---,

2 Przez kolejne kroki standardowe j mstalacji .przechodzimy.klikajac na] ;Q~I~J}- I.W ostatnim okniewskazujemy przycisk 11~,s't~1J1 ~ by wszystkie wyrnagane pliki skopiowane zostaly na dysk twardy

3 Gre uruchamiamy zapomoc~ utworzonego na pulpicie skrotu .... ,.--------~~~~~~~~

t..Aplik. :.acja S.p.l. 'I. 2l.:w ... " .... dzi, ... '~.z ... } .. ,. JIltamy.z. a..iill.,s.talow .. an. ' .•. '1 aktualnawersie - klikamy trzy razy na przy-

cisk lor I.

5·~ gl6~l1ym ~lrni~ap.Hk:~:jild:ikanly.n~ przycisk 11~l"jfiglJraqiiill, by przeisc do ustawien gry,

6Nast~pnie zaznaczamy ' .. , by u[uchomic gre wtrybie Sl), jezeli nasz3, karta graficznanie jestzbytwydejna, mozemy rowniez zmniejszyc rozdzielczosc, by zapewnic prynna animacje, Klikamy na I :l~pi~,[ I.

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

7 Aby rozpoczac gre, k1ikamy na przycisk I Grii!lj I. Gmwymaga stworzeniawlasnegokonta- w tym celn klikamy na przycisk IT~ir::li:f!:nil! ktmml.

8 P.o. daj:emy:d.· own .. bl~. n~~ .... , .nasz~go kontaccor~z dwukrotnie wpJ1Sl1J:emy haslo. Klikamy 00, I'CkI.

9 W dalsze] czesci rejestracji klikamy na . i ws.ka,-

zujemy nasza lokafizacje orazpodsjemy .1 •.. .

e-1D.a.U na ktory zostaniewyslane haslo, w razie gdybysmy go zapomnieli.Klikamy na] O.k. I.

1· . O' Nastepnie klikamy na . i na ~ Wybieramy trase r~ chcemy przebye,

11" ~ ... ,o.Zaf.I'.~a.do .. wan .•... I·,.li.~.'~, to.1l1U.,. z .•. ~h~c .. zr.my s.~och6d . . stojacyna starcie . Wasb.my klawiasz II ~sr II.

1· 2···. Nast,!;pnie Idikamy ~a p.r.,·· .. ,.~Yd.· .. sk

I . ~enlili, alku'liu6w JOI 1 W gorrrym

oknie·: . .by

w gr:z!f:. "·1

lub zmniej szac efekt trejwymiaru.

13-. I St. et.·.·~w.a .. r .. ~ie w.' .. , .. , .... g. rz.e. ·odbywa .S1~ za pomo-

c~ kursorow .. Klawiszami !WI, !WI, mZmieniamy tryb widokn samochodu Aby

'!~ - -

prZYWl'OC1C auto na tor

po wypadku, wciskarny rm;J; klawisz II+o.tm~i sluzy natomiast do rozpoczecia

-,,, d G··

-WYSCIgU 0.·.·. nowa, e- nil rue

jest wymagalji~~ca i powinna dzialac rownie:z nat mniej wydajnych komputerach,

,.

K,OMPUTE,R SWIAT

FREEWARE

.Ii!'

To wyjq:,tkowy numer Komputer Swiata - 'W duiej czQici p05wiQcony zdj~lciQm

i fiLmom trojwymiarowy'm. ~Ptyta dol.czana do czaseplsrna jesttakie wyjlqtkawa. Znajdziemynaniej_1 apraczpelnych wersli~ ai 12 apLikacji i zestawQwmateriatow multimedialnych,lktore pozwolq, namwyp.robowac w praktyce specjaL.ne okulary dol~czDne do czasopisma i w.szystkie za mleezezone na tamach wskaz6wki

FREEWARE

,.] M : t., I I 11TH! :(I]lll1Iil

Nanosaur 2: Hatchling Demo

Zl~tz no,ic:hlwa glra 3D

IllltJ II ~o) Ilum.lnTi I! ~(I] IlillPI

NVIDIA 3D Pictures Pmverpack 1 i ~

Jr6jwym'r~u"owe p:okazys,Iajd6w

Pokazy sl~jd6w 3D - sere,eny ,l gry B-atrnan; Arkham Asylum i Ldj~'cia z '!Ny~t:fJ'!Ny C lassie Car Show 200~ W' Santa Clara. Wymagajq Spl'2.~,tu zgodne'gaz, NVIDIA 3D Vlsion, sterownikQw GeFon::e' i NV'IDIA3DVision ..

I miJIJt{mDti

TrackManla Nafions Forever

W'Y,5tli'g:i liC

FREEWARE

II nil I! ~OJ Ilmti

iZ3D D1river 11.110

Stsrownil1k do (lIFog'ralmow 3D

Sterown il< u m oltiwia j~cy wtqc~a n ie qier i prograrn6w' komputerowych w technoloqil tnijwym.iarnwej, de.stos()wanej do oKularow 3~. Pro-

gram rna angieLskq wer:sj~ j~zyko-' W~I ale jesttatwy W obsludze,

li;IMIIIIlTJIIRmliJfl

PowerD'VD111O

IOdtwall'ZaCl eVil

l3ardzo popLilamy, komercyjny odtwarzBcz OVD. UmQzliwia oglatdanle filmow zapisanych na plytach DVD, Btu-ray, 3D Blu-ray, veo, ~ a takze DivX. Kon.wertuje filmy DVD i pliki widen z 2D do 3D. Wersja 30-dr:J iowa.

I j ;j M , I UltJ II amlO [;1

Iri Def Photo Transformer Bun~le t 10

l,@staw edytor6w Z£l,j'~lC: 3,[]1

Zestaw program6w do fotagrafii 3D TriDef Photo Builde~ Photo Samples, Photo Transformer 'j Photo Viewer;' wwersji' 30-,doiowej. Wi~c:ej informsc] :lnajdiiemy W rnateriale na ternat zdj~c troj~m laro~ch od stro:rw Sit

Wersja derno ,gry zr~(ZFlOsciBWej - steruj'e1my uzbrojonyrn pterodaktylern j' sz:ukarrty s.kradlionyGh )a1. 6ra rna CI pq Izabawy w tryb'i lei a naglif [wymaga oku lar6w 3D! 'W ustawieniach wlqtzamy Use 3D Anaglyph).

I UJJI! tonEJtJ.

StereoPhoto Maker '.310

PrIO~rlr:am do tworze IlI:i;1 8Iirnl,agtii'f6w

FREEWARE

PrQgram do MorzenIa obrm:6w anagl~DW)!ch, .ezy1i taki'ch, kt6re pO.lBstoSllINaniu odpowi~n ich okularow SQ widoczne w tr6~miarzel. Progl"im umoilftNia tel kad.rnwan ie! dostrajan ie an aglifw oraz pop~ kQlorystykJ

FREEWARE

[ ultJIJ~(mlllpl

TriDefYabazam 3D trallers

,Zes,tawzwiastuno1w 30

Zestaw zvvi:21stunow' tr6jwym iarowyrch, :zapisanych w·form,aci'e TrilJef Mev,ie .. Do ieh odhNarzania jest J31Jtrzebny pr-ogram triDef Media Play-' er, k.taryznajdziemy w pakiede TriDef3D..

FREEWARE

Drug,2I edycja pnpularne] gry vvysd-

.gowej - PQpr,aw'i'ana oprawa graficlna, rozbudowany tryb- gry wieloQsobaweji wi~cej tras Gra udost~pn ia ©pcj~ za[bB~ w trybie stereeskopo\!Vym .lokularamI3D..,

FREEWARE

IllyJ IJ ~m II);Z4

Ze,staw filmow 3D

IFnm·y'tf'IOfvvy':m iairow·e

·Z,estaw fiLmON 3D - do oglqdaniapotrzebne Sq speqalne okulary dotqClan e do teg o n u rneru .. 1)0 OdtVJ8 12.ania trzeba uiyc pro gramu Stereo.scopic Player r6wn iei :z:am ieszczone~go na ptycie ..

I UlfJ II ~{mlin~J

NVI~DIA 1301 ylilsion '1.33

:St!rowni~k do, zes:tawu 3D NVII on

ZaktlJatizowany sterownik NVIDIA 3D Vision.. Przed zai nstalowa niern n~wej weffijI 1rz:eba L1sunqc wszystkie wczesniejsze, sterowniki graficzne l3eFaroo i sterowniki BeFnrce 3D Visian, Wi~·cej infermaq i na streriie 24.

[wD- KO 0: '0'1'7'

liilM'1

TriD'ef 3DI 4.2.5

l,estaw odtwarz,aczy' 30

Zestaw programow do odtw:arzania film6w r zdj~c w trybi'e 3D. Zawie:ra narz~dzia do konwersfi zdj~c. i film6w 20 na stareoskopowe :3 D. W trybie wieJoo50b~m vqm.aga d ostepu do iriternetu Wersja 14-dniowa.

FRE.EWAR.E

I IIVJ IJ 11111;;'

Z.estaw zdjet 3D

ZdJ,cta tnljwym i:amwe

Z~staw ,44 :ldI~c 3D wykDn~nych przez niezaLez:riych autor6w W techni'cesten:!oskopowej (anaglifL dajqcej ,ztudze-nietrnJvvymiaru pedczas ClHlqdariiaza pomocq specjaLnych ekulanJwdo[qczonych do tego nurneru,

17/201D

SPRZI;T

rzeci

,.

KROTKI TESIT: M 0 N ITO R 3D

Aby stwarzyc kompul.lrowy sys,tam 3D. apr6cz okul.arDw pDtrzlbny j'ast: spacj'al,ny moni'tO[M Ni'esl.lt:y. j.,t: an wyraini'a droiszy i' tliudni'aj' das,llpny ni'i IradycyjlnywySwilat:l.acz'l ezy za motU.DsC uzyskani'a tr6jlwymi'arawega afaktlu wartD doptaci'c7

• '_ I _ _ • - - _.. _ • :., ~ _". ~ "

. .L.G W.Z3.63D-.(lF· .

.. wysoka eEl na

- brak okularow·w kompLecie

• Do tes·tu dostarczyt: LG

• Internet: wwwJge.pl

L G W2363.D~PF' to 23"calolN]' Ir-It1LOrut.1 '~lL"~ k.lt. ory .. caUde. m ~.~i~dawno . trafil na sklepowe pollio Z'W'Y-

gladu niczym nie rozni sie on od tradycyjnego monitcra, rna typowa matry,c~ i ksztah .. Jak w takim razie powstaje trojwymiarowy obrazi Wbrew omaczeniomumi!eszczanym na opakowaniu urzadzenie to me jest trojwymiarowym wyswietlaczem, Owszem, pozwala uzyskac przestrzenny obraz, ale tylkow poI¥zernu Z dodatkowymi okularami :it urzadzeniem synchronizuiacym, wykorzystujacym technologic NVIDIA 3DVffi:ion, jest wiec jednym z komponentow do stworzenia domowego systemu 3D. Komputer

/. .

Swiat sprawdzUmozUwosci tego

urzadzenia, zobaczmy; jak 'WYp81da. W foH trojwymiarowego wyswietlacza oraz lezy nadaje sie r6wIDIez do tradycyjne] pracy

Par·amelry'lechniczne Testowany monitor wyposazono w :2 3-'crutow~ matryce vwykonana wtechnologii TN .jestto najczesciej stosowany typ wyswietlacza lCD w monitorach, [ego zaleta powinien

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

bye kr6dd CZ315 reakcji, wad~ natomiast niewielkie odstepstwa odwzorowania barw it niezbyt duze

k '1! i· Z

aty widzensaZamontowany wte-

stowanym monitorze ekran lCD, lena panoramiczne proporcje 16:.9 ipracujewwysokiejrozdzielczosci 1'92Oxl080 pikseli, Dobrze sprawdz] si~wi!~c podczas ogladania f'ilmowwwysokiej rozdzielczosci. Obudowa urzadzenia wykonana jest w catlosci z blyszczacego plastiku,

J~.~ r ." k ,....l b '

aJl(OSC wyxonarua jest 0.0 ora muno

ze krawedzie poszczegolnych ,CZ~sci obudowy S:~ dose ostre .Podstawa monitors utrzymujewyswietlacz w miare stabilnie i umozliwia reguIacje pochyleniaw zakresie 20 stopni, Spora zaleta tego 11110d!du jestmatowa powloka ekranu, oferuje ana duzo wi~ks:zy komfort pf31CY niz marryce pokryte blyszezaca warstwa, W monirorze .LGW2363~PF' rue znajdziemy juz analogowego zttcza D,-Sub, producentzdecydowal sie naromiast vwyposazyc sw6j produkt w dwa gniazda HDML Za pomoca tychzlaczymozemy pod~zy,c komputer, laptop Iub odtwarzacz DVD. W typowym zastoscwaniu najwy-

godnie i jednak skorzystsc z portu DVI Mimo ze monitora me wyposazono w glosniki, znajdziemyw nim wejscie audio i wyjscie sluehawkowe.w menu OSD' sa r6wniei opcje dotyczace ustawien dzwieku

Jako.sc oblrazu

W standardowej dla tego urzadzenia rozdzielczosci (.1920xl080 pikseli) obt'alzvry~l~dat bardzo dobrze, wszystkie szczegoly s~ widoezne. ZnIlla113. rozdzielezosci na nizsza powoduje zauwazalny spadek ostrosci ebrazu.mie przeszkadza to jednak

W normalnej pracy, tym bardziej w grach, Ekraa W monitorze lG podswietlany jest za pomoca swiet]6wek CCFl.MJmo ze coraz czesciej producencr stawj_aj;~ na diody LED~ nie oznacza to j ze tradycyjne swietlowki Sij gorsze .. LG moze pochwalie sie nie tylko rownomiernym podswietleniem calego ekranu, ale Jfowniez bardzo duz·~. jasnoscia swiecenia - rzadko ktorywyswietlacz os.it&f;ga wartosc 444 cd/m:2.lProducentwyposazyl monitor w czujnik oswierlania .. Dzieki niemu urzadzenie dobiera optjmalna jasnosc swiecenia manu dowamnkow panujacych w pomieszczenin Itak podczas pracyw nocy podswietlenie bedzie mnie] hnensywne nil podczas dnia, Oprocz jasnosci swiecenia godny pochwaly jest rowniez wysoki kontrast - lI68:.1 .

Podswietlanie ekranu rwplywa na jego jasnosci kontrast, .k~1ty widzenia oral: odwzorowaniekolorowzaleza jednak od uzytej matrycy LeD .. Zgodnie z oczekiwaniami ekran wykona .. Ely w technologii'[N rna. bardzo kn5tki czas reakcji - nieco ponad 4 miliseknndy Ja[(wi~kszosc monitorow z matryca TN, rowniez i IG, rnaproblem Z idealnym odwzomwaniem kolorow .. 'Iego typu matryce nie s, w staniewyswietlic wszystkich odcieni barwy niebieskiej.niemniej jednak LGW2363D-PF bez problemu sprawdzi sie w domowych zastosowaniac:h.Wys~detIlany przez monitor o brazwyglada dobrze, at bez nrzadzenia pomiarowego nie mozna dostrzec niedoskonalosci odwzorowania kolorow. Z uwagi na zastosowana matryce nie jest odpowiedni dbli profesjonalnych grafikow Mae zaskakuj~ za to bardzo duze katywidzenia,

Po aktywacji ktoregos z:profil6w lrlll,,[,IIGHT okrqgla bel ..

ks pod dD'"

tv k:lawis:la II i

ruz:iwi etla :s,il b iatym bieglqcym w,ldtl! niej

. ......_------------------___t' iwiatlem

F'unklcja 3D

Monitor lG jest kompasybilny Z trojwymiarowym systernem wyswietlania obrazu 3D VisionfirmyNVDIA. 'Iechnologia 3DVisionwymag,amonitora, ktory hedzie pracowalw tryhie 120Hz (w standardowych monitorach lCD, graniczna wartoscia tego parametru jest zwykle 60 Hz) a. Ustawienie tal dnze] czestotltwosci taktowania sprawia, ze monitor maze wyswietlac nat przemian dwa zmieniajace sie obrazy 120 razy na sekundeBez okularow na ekranie monitora widzimy dwie nalozone na siebie.nieco przesuniete grafiki. Odpowiednio synchronizowane oknlary umozliwiaja rozdzielenie obrazu dla kazdegooka i uzyskanie trojwyrniarowej glebi, Czestotliwosc odswiezania obrazu 120Hz gwarantuje nam komfort ogladania (Die odczuwamy migotania obrazu), W czasie

j ednei sekundy obraz

P· rzeznaczonv dla

. ~

kazdego aka bedzie

wyswietlony po 60 razy, Za odpowiednie mzdzielenie obrazu dla lewe ..

go iprltwe;g:o oka odpowiadaja specjalne oknlary wyposazone w elektronicznie sterowane

,.,.ll~l SL.Kt,a.

Ob.s,luga

Monitor wyposazono w polskojezyczID.e menu OSD, sitar ono do reguhcji parametrow obrazu .. Menu iest przejrzyste i mtuicyjtflc.Do nawigacjipo ko]ejnych ustawieniach shli:t1. dotykowe przyciski na przednirn paneht Niestetty; kdwo widoczne oznaezenia skutecznie utrudniaja lokaleacje czulego na dotyk pola, przez co nawigac]a po menu, szczegolnie wieczorem, odbywa si~ prawie po omacku.Monitorwyposazono niwniez w grupe funkcji nazwanych G~MonE. Pierwsze dwie nile I'·. . nam si~ za bardzo.TI:lRU MOD:E mane celuzmniejszenie :it tak przeciezbardzo krotkiego czasu reakcji, 11 kolejna uprzestrzennia .dZwiJ~k. Bardzie] uzyteczna jest funkcja dopasowania wyswietlanego obrazu do wielkosci i proporcji ekranu oraz aktywacja automatycznej kontro1li jaJS1Dlooci

I

jWyniki testu w szczeg61ach w~g~

Do 'testu liI'ostl!J'F>nzyt 1ie~e·ton do dimstawcI

LG ElectronIcs Pols 1m 22 481'7100

_,. 'I! I'

swiecena IDaltryql'.

parametry monitors do aktualniewykonywooej czymrloSci1 mozemyrowniez skorzysta.c z trzech przygotowanych profili T:nl'-UGlIT. Punkcje t~ ~jemy za pomoca umieszczone] naprzednim panelu dlnvigtli. Po jej vly~eniu mozemywybrac profit Monitor objety j!est3-1etru~ gwarancj~ realizowana w systemic door-to-dootprodueent daje rowniez .30 dni na doldadne sprawdzenie, ely na matrycy LCD me rna uszkodzonyclr pikseli, a.s

UtDkowsnie dw6chgniud IHDMlllll bocz"

Wn'iosld

to; W2,3i 3D-IPF 101 mlmnit[!Jr·1l11e~ruJqcybat .. · dZD dab,,! IparamelliJ wyh7ie~!lanegJm £I,b .. Iralu.Z !plIDwodzeilem sjpnnvdzii si:'Q

VI dOnillU drll.s!i:8'r :i 111~lltli.ldli.mw'. 2.3'-Il:·aj~m .. WJ etkl,a:mJ p;~aIC!UlJ.'cy w nlld~lh!!':Lcz.lJsci l'2,WxJllllpiks'ldi mmZE!' s'i!Q· jedllll.ak m.kB" l,a,c nieD:dINh!l~:lid dhll: ~lSnib .al,cJI:h

:p:rm bile my l)S wlrDkillemnl. WyswleUanEll IUlil n~m E!.I~e,l1leln~ Vi s,t.aLrn~alrdIDWJm I staw ire,,· n iu Sq niewh!.[lkil,e~ ICI "mwie'lrz.ctmliaFCI,boeza eknml dlz,a. MlDni'l·~H~e ws:pmlpracJ I sys,tS\meffil 3[1 daj,e 13rn1 dm,daUmwB

:m ~lllii.w[Hi ci~ liliktfilfe m m si li1I1y nie·sts·.y· 1,110101 zapiac~t It:·ema testow.a,melD mOld.I"

I[IJI j,est dido wy.zsia, VI plDnfMllIa,miu ,Z "D~lJblllJllii ·~·Ir,l'td1ztm.hulii ,liewyp·lJs2lIIi,mmJIl i· W D,bsiulQIQ 3 [J •

;Serwis

, .

- .!II!! _~ _!I!I

18J 'Ie.ance IiIilO-

nilDra z:apewlilia balidzQ wygodlilJ dOSitQpdo !ycti. gniaz)d~ INozemytdo lich wpros:ty:s:po~ :sob podtqcq'c 10V[lI;1 k:am erl till b tu 1118 r IV

Dlkr,B'S Igwanuncl~* 5.%

SlpmsiDb realtllza,E:J!llnapIUIW,' 3% door~t[J"·d.oar

~1ie~~e~'t~olil-1 i p-~ O-'IiI1I-fJli:-,-,~~e-c~.~~m:1-C1";;'nle""'!'J-------~11%~~- Da01 545454

SumlnaWWW IPifldluclB,nrta 11%w'W'W.lge •. pL

~ls_elf_w_~:s_·, s_:u,m_,~a_'1_1_D_%~· I~I o_ce_n_,I~~

Parametry technilclne

TY:IiJ·~astmsowaI1lB~ mnryc,y·lCD TN ... film

~p-Ifl-ek-.~-itlil-Iaf-,e~'kr-lilIln-: i'l!lo.;.Jr-jOl-.lriE"':li-ird!ll~.&Z-O~SIl:~. m-:a-rt-ry-cy-. ----~5 %~- 23 ca leJ192 Ox·, 080 pilmeli

R1eczywl:ste WJlm'lalry elll:mnwi ts:zerl~osc I. wysokosfl 2% 51 ,3K 2 8 ,9 em

~~~---~~~---------~~

l:godilillml~~: 1· tmmrmallii fCol 3% brak

P.~Dkal Pill liliellll!l matowa

~~~--~~------------

Iko:llf' ob~allililmwa IiIli,ilJ Je knl!tm u czarny;, bt.Y.SIClqCY

.Ja:kmu§;-(! wyi~oli1a:niia 2% dobra

~Wy .... , -.II .... la-lfJ.,;;t-'s:z-le~F-o~kl~s, .... e x-w-y-rs"'ok-I~se"""-·x-~ g .... I( .... bl ... lk-IDi~i~·li ----- 42x56x20 em

Gtlilla,iZilili IPI~i.cze liI~owe

:~

4%

DVI, blHIJMI., wejsc,ilnudio., wyjScie stuchawlmwe

------------------

brak

11%

3% po chyla n ie ty t-przCid,z3 k.re~ regulacjj"20 stopnillbrak

~lp_a;r_·~_tm_:B~~lrJ~··~_e~_':h_trn~_1~1_lm_IBI s_um_,:a_I_2_-D_%~I~1 o_ce_n_a~~

Wibu'dlW~ilille gii!OSl1 ilkli

Mlilfirlosit nag,l!ItillE~li llI_lllilial rd!lII:mm:ultl!lilil~cja ~1V1ld1

! Jakos.t obrazu

S:llIlb1rekt:yw Iilla .J~lms~ mbifalllli W IfIl dth!~flISC~ nil_win e.JI~ 36:0x7'68.1 112IBUx'·2U

IK.DlrnllfBst dlla ·I!IS.tiW ren: ·faliblty:tzll1ych I mile:rz1lJiIilIY w :clBlilitrum eknJllrill!J]]l~ d ~a. w,elscila [lI~SIUbl/mll

J;tU;,Ill.OS t Id ~al :I!IstawJle·nl fmlblfyc:ztlilyrlh ~llinilelllOIil;!li w .ce!lilltFl!lm ,elknlltl1Jl!Il)~ IllII.a wej;stta D .. :SiliIb,/oVII

5% brak. 'W_ojscia [I-Sub /1168:J

5% brak,wejsc:ia D-·Sub /41/. cd/m~

.II1II. ;;

rn

f:

0=1

E

._.

o

.~

~ ·c .~

II1II ~

Ii:': ::;l N ~

"'"

.1

IN l·erow'Alm1e rnD~H: sw~leeen1'3 a krn n u [r6zJHca ja.sno 511::1 m l~dlynaIJia~ Iille]slJ m i: na]e lsmn leJszy m f ragmentlm' ekra.nul

K,t w~m.e!lilil.a VI IP,ll~mil1Jilre, f k't~ po dI ik.tllfym jill'SIIilOSC: s,wlj,eceniia spald!s dm :~(f% J.ilS.IiIOcSC~ zm1lelrz.l'Jnel IpmstllpaUe, dl powil,erzli::hllil ii e knililillllij

5% 65 stopni

K4U w~dz.e:IiI~.ilI w IP~>O>l1IIlie n~~.t~ pod k~D,rymi~as,liJ,os)C sW~lecenl!al sI!JaidlS Idim :20 % ~.;lItSflLo,sclllmllll!JfZDlillej IPirISb!JiPlllId~el dlO ~owlilerlchllilii elkriiUiI!1lI11

:Z,ilI kri!s, 10 dWIDI~OWYW:a lily1cih Ikm:lllr'lW 5 % d Db fJ

~C-la-s-rle-a""~c~JI-i m-!a-,tliY··',cy-.·"'9·I(IC~l-i1I8-- w~t-'I!:-l-alil~I!la-'; j.-CZ-lilS-, ----~§%~ __ - ~4~,0~5 m-s-!(1"!"2J .... H""';:!'li'~J,B~9-m-s .... J ----

wY.,Clo:n ia p~ks'e~~a:)

Utliba l:I1Slkld~omlJ,chl pllInlkfi.iw·llatll'JC:Y lliI',eIllIIPIW'ji[lilill!a~lqcylc:h dim r,ek~i!I:rna c] II

5% 65 stopni

Obstuga

5%.

S:kJllIt.OC:ZIiI ols!e a lW~Om!ail'~llil.eI r·eg l!I!blllll:j~ ubnu; IlII 5% a utomatyczna regu laqJa niewymaga na

WyIQimd11 oblshlg~ 5% barmo dobra

~~~~~~------------------~~

Ilflis.~rukcJiJ ob,slJl!Igil 2% pn pols.ku! skr6cona~ petnr

do ku msnt w wersJi' e l.ektfon icz nej' na d olac,zo neh¥'Kompledie. p wei e CD zasi1aj.qCJ, audio

DIP rll nil mlllMBnlie1:pmfilL IIICC .IllilIIA ItJo_nI

:Z l!JIlydl!! p ril;d 1!I11[ IPlnilEilii gil~OWDSlf/WJ t~C:1IO 1lII,)

K.€I:S1t lll!l:Q'tE!! 01 W Ill: lq,gll!l rOil( III pridlll!l

1 III blsllllllg.ilI :S:l!Iilil1:ilIl

Deena 4,7,6 I

I Oeena posrednia 1001%

4,93

mOIUWOSG pracyw trybie 31J +0,10

brak zticm II-Sub ·-0,02

--------------------------------------~--------------

bardz,o dobra 510:1

1sn;zt

14·38 It (wWW".n(lt-s.p[J

C&lna

INajn~isz,a li:fiiliIlla Ztm ide1lll o iii 8 IP'lflel Iredlalkc~e

17/201D

P1E:RWSZIE SPOJRZ:E,NIE:POWERDVD 1 0 ULTRA, 3D M,ARK II

Od'twa rzcu:z mllUlttii Imedii all,lny z "un kcji., wy,swii,et:ll,allnl!ia ,o,[brazUl 3D

PawerDVD 1 01 Ull'tra 3D Mark U- p,rzerabia filmlY 2D na 3D

- bra k po lskiej we rsj i j ~'kDWej .. koniecznosc aktyw3cji

.. brak moiUwosci 'WJswi:etlania lW}fktychfilm 6w BLu - ray W' 311

po", ka, S,·,OW1."_'m. SU, kce.s:~e. ~v.~t~·. a r6wruez [.JfO.' d~~.,~ eerier oprogramowama rue chca przegapic

szansy wejscia na rynek trojrwymia.rowy;chfinOl'ow., J,est wsrodnich oczywiscie Cyberl.ink ze swoim produktem PowerDVD 10Ul~ra 3D (I Ii, II tlGlljJ f.l>. Nieliczne wydane juz·fiJlmy Blu-ray 3D program odtwarza odwersiiMarkIl wydanej om. poczatku Iipra 2010, at dodatkowo potrafi konwertowac do 3D zwykle filmy DVD ipliki wideo, Komputer Swiat przyjrzal sie, jak sprawdza s.i,~ ta funkcja it czy warto z je] powodukupowac program za 300 zlotych .. Nie jest to jednak typowy test; a raczej subiekrywna ocena dziennikarzy

Trzeci wymiar

Wedtug producenta P,owerDVD konwertuiewideo DVDi pliki wideow sposob p:astllj,!CY do czterech rodzajow urzadzen wyswietlajacych: standardowych monirorow (anag1lifowe3D)~ telewizo-

Fi IIlrlIOYD mozslIyuPI1:es;trzelniac ta Ide Ido pos,taei czerwo"

nD-I' fIJI i oglqdaciJ kDl1Jstajqena pr,zyklad

,z: Dkular6w"dotqczDlyclilldo tegD numeru Komputer Swiata

Dozmvanie fIlInkcji kD" rekq i Dbrazl!I za PDIiUlCQ :sowaka,jes:t bank:o wygDdle !dz:i,ki moiUwusci bez,posredliego parOw" lalia z: Drygilalem [ZJ~j,'· cie po lewej :s;tronie)

row lCD 3D, urzadzen zgodnych ze standar-demNVIDIA .3D Vision » na przyldnd 11')[.0- nitorow kernputerowych, 0- raz dla niedostepnych prawie w Polsce monitorow polat")l'L"tcyjnych.

Telewizory 3D OlLlIlZ systemy NVIDIA.vvynlagaji~ uzycia specjalnych oknlarow, to samo dotyczy rowniez monitorow polaryzacyjnyeh .. W wypadku anaglifowego 3D wystarcza niedrogie okulary z czerwonym i niebieskimfihrera - na przyklad dolaczone do tego numernKomputer Swiata,

"'.

Dziennikarze Komputer Swiata ogladali prze-

konwertowane do 3D fi.hny Z3! pomoca okular6wNVIDIA.,wchodz~cych w sklad zestawu 3,DVisi:onKit~ kt6.ry oprocz nich zawiera [eszcze nadajnilcz l~lem USB i kosztuie okolo 600Z)[otych, Sprawdzono takze funkcje wyswietlania anaglifowego obrazuSl),

Przeliczone z ZO na .3D rumy sprllrwi3!j~ przyjemne, naturalne wrazenie ,_ a. He seem me zawierawiele ruchn.W dynamicznych ujeciach i przy szybkieh ruehach kamery entuzjazm dla 3,D spada _, ogladanie filnm staje sle meczace, co kilks minut trzeba wiec zdejmowac okulary.W wypadku obrazu anaglitowego nastepowala natomiast znaczna utrata kolorow it wyrazna dominante odcieni zielonego _ to typowawada trojwymiarowych obrazow w technice anaglifowej . Pochwalie natomiast nalezy funkcje tworzenia glebi obrazu .... ' ujecia me s~ jednoliciewklesle, wyraznie daje sie zauwazyc poszczegolne plany, z najczesciej poprawnie przypisanyrn poziomemglebi,

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

Bel okular. 3101 na mDlitul'le zobs .. czymy tylko pEdw6jny ubraz: •. jeieU l.as Istawi~ myobraz 8IJaglifo·, WJ ,lobaczymy prz'esulililte roz'" balWielie eleMOne i liebies,kie

OSI'ry IDbraz

PowerDVD oprocz p.g~t DVD odtwarzawideowe wszystkichpopulamych fonmlJtacb- takze trojwymiarowo, Plusern jest tez, ze funkc]e poprawiania jakosci obrazu dostepne s~ me ty]ko dlaplyt DVD, ale takze elL'! p.tik6w wideo a, Niestety; sp oradycznie 'Wfst~puj'l problemy z wyswietlaniernnapisow z pliJ.k6w tekstowych - zdarza sie.ze przyodtwarzalUU plil{owMKV zfilmem HD teksty s~ podzielone na pm -lewa CZ~SC .n~lp.is6wvtySw~eda sit~ przy prawej krawedzi ob.razu. a! prawaprzy ~e.wej.

Wysolkie C

P -. d arza dzwi k film . ",~L

rOg1~am 0 nwarza .• '. ZWllc;.. , W I I . r I 3Il:.lllWe wszyst-

kich popularnych formatach, nawet najbardziej zaawansowanych, takich jak Dolby'Irue lID i D1s 00 .. POWd'DVD obsJ:uguje r6wnie:z standardowe pliki muzyczne, alema znacznie mniej przeznaczonych do tego celu funkcji niz naprzyklad Windows Media Player,

Niezgodny z Wind,ow5 Aero Umchomienie odrwarzania WWilldows 7 wipe 8i~: Z konecznoseia wy4czerua przez system interfejsuAero i wczytaniaklasycznej kompozycji, ]10- zbawionej przezroczystosci.Io bardzo uciazliwe, gdyz przy zmianie pliku wideo czy pauzowanin odtwarzania ekran migocze, wczytuiacna zmiane klasyczna kompozycje i domy§][},~Aero.

Wnios,ki

NDwawlrsja' Ipl'flW,erDVD g'WSlBc'hiIUllrnlnIJ Odrtwl'I'l~I'I:ZW fd'eD. lhm:kcji Imrek,cjl[ obrlZu III!minsl wreslc:ie' 5 1m U;Y5,m:e '1iI i:BW~k.[!I na plyta ch flVIIl.Nlies,b!ty'f Ikmn:wE!rsjia .lwyk,IIIIJlIIlY[J ii plUjldlW wld:em na U~my trmjwJ.ii,11DWE!,PD!D!smwf:a miisszane, uelucia:

Wlai~elrn'Djcl[J~1 dyma'lirikJi scem Ib~a!l'C~aSlmJE!sl baltizol plaSty'ClI)JI' a ,CZ8se:rm IIElIPrQj'ellnierniespokoj!ny~ Milam to p.re!CJzjawykrywall jim mlQb~ obrarzu b1,ta, bamzD dl!lblrEl •

• Minhnalne wymagania wl!dtug prollucenta:

Procesor~ II~telreriIDiuum 43,2 GIH~ Pamie(: RA,M~ l ~B Sy:steliil~WIn:~rnl\fSXr sp.J, Yiis1ta\ 'l I nne: jO DIIM~, wOltlil,e~DI mi'eIsc'81n8 ~S~UI" o~tw~lrl1a,~ ~·luF my, n1l0Jil~tlI!~te~~w;iHllr j,~1

Pierwsza Pra.ca 2010 PEtNA WERSJA VademeclUm dla szukajqcych pracy

IMID,ina UClyC Sitn,l bttdlCh, ~tylka pa CD'?' Czynie lepi~j skan:ystac ,zpadpawledzi i ad ra,lU robh: dobrze?'Pr,IY,slukaniupr,acypom!ylkl

m,ogil nas bawieml duia kasztDWac, .

Szukanie pracyto za"lYNYczaj spory stres i wielkie nadzieje. KaZdy chce dostacjak najlepszq posade i jak najwh~'ksze pieniadze, Jed nak ,zeby Iby'to to rnozliwe, musirny sh~ odpowiedn'io za prezentowac' potenejslnyrn praeedswcorn, Program Pierwsza Praca 2010 to pornoc dla

wszystkich nle tyl.ko dla oseb pierw.szy raz starajqcych sie 0 reznestanowiska Parady znajdujace sie w tej splikacj prz:ydadzq sie'w kazdyrn wieku,. 80 bez wzgledu na to, ils mamy lat 1 w jak wi'elu fi rma ch j !J1.l. pracowa lismr¥',zaw'S,ze, bedziemytaksamo ostro oceriari. ,ek

KJI sW 0 m . I cI ~

oolaJe um6 '.a pra~

I rD i 000 Iltlkl p ro

Poma] - ojearun I z

n. I P code dl'1tent

Instal,a'cja i karzystanie z pragramu Pierwsza Praca 2010

I nstalacja progra mu Pierwsza Pra-. ca 2010jesttatwa i nie powinnismy rniec z nia problernow,

1 Wklada,m~ do naped u ptyt~1 Komputer Swiata. W wy'.szuklwarke wpisujemy i klikarny na 1 INSTALUJ J.

2We wszystkich oknach podczas instalacji klikarny na IDalej >1. W' ostatnirn po zakonczeniu procesu, klikarny n a I Zakont 21.

3Aby u ruchorn ie: aplikacje, klikarny na skret urnieszczony na pulpicie-----

Poznajemy pr'ogram Pierwsza Praca 2010

Po uruchornieniu programu widzl'my ekran powitalny ... '

PE,lNA WERS,JA

IP'i'erwsz,a Praca 2010

Vad'e:mEn~um dlaIS.luk.ajqcyc:h pracy

I Otwiera sie dokuIt rnant Curriculum Vitae. M uslrny go teraz zapisac na na-

2 0 a przec hcdze ni a porni ~,dzy ekra- szy m kern P IJ te rz e.

narni i zaqadnieniarni stuiy menu" W tyrn celu klikam!y na

Najwazni'ejszy jest przycisk - zajeqo Iplil; Ii na IlaPJszk:Qpi~'i' I"

pornoca wr6c'im,y do ekranu gt6wnego., Po chwili plik miami)'

Natorniast do przechodzenia pcmle- wwybranej przez nas

dzy kolejnymi czesciarnl tego samego lokalizacj i na dysku

zaqadn iania sluza przyciski --~'. -- ...... naszego kornputera.

1 Wid.zimy liste temat6w •. Kllkajqc r a pcszczeqolne U nki, przechodzimly' do kolejnych zaqad nieri. Warto przeczytacwszystkie peradniki dotyczqce przyqotowari do rozm6w kwalifikacj] nych - na pewno zn ajdziemy tam informacje, ktere ba rdzo narn sie przydadza a,

znajdzierny gotowe szablony, Jasti chcernyz nich skofzystac, klikamy na wybrany plik W' oba rnozernywpisac nasze dane}.

1.Rf'lm k IlmmcvJn I SSJ f l.mlY

pnkazujace, jak n alezy i jak absolutnie nie wolno zachowywac sie podczas rozrnowy kwalifikacyjnej.

5 Nato rnia st w czesci zatytulowanej

System: em. IWWMij _Wtt_ • Prodl~.u:@nthuJto,r: 4.fl!JltUln:!

JlPy'k progr,amu: .~ • Adresstn:my WWW:wwwJ.:fut:l!Jlre.p!l

R,ej e.straeJa PU)Q.1 ~nJtlernet::1mJ • :Pa'm,o.c Dim L'i1l11:. [p,omc;u::@U;fll.litlilllil .• 1pn

lelna: dall'lmowy ,dtal Clytell1l1kmv KOl1l,puter SWiata • Pom'fn: t!eiefon i1czna: lil",'8112570

PE .. ' . Stereoscopic Player 1.6.:t tNA WERSJA

Odtwar,z·acz film6w 3D

Uniwersalny IldM,a~a,a fik'niw3D, ktiry umailiwi,l Dlgi"Ii,anie5'tereDSI~ap'DW'8ID 'D"lrilZII widea i DYD,zplik,iw i p1l,t DVD. Q,czywiicill' nialb,dn'8 Id:GII:elgol s,.slpecjalne ,okulary

• IKtuJlnslalaCY,i OJ: II,tH! :(11111] L1

• Syst:@m: '~m* ti!ifd!§ WdIM

• J'Q:lYk, pnlgramu: ~

• R'e:lest:ralcja J1lfzel: internert: mIl .

• ten!]: daJmuJWY dta C,l)l'te-Inikow Ko,mpumrSWiata

• Prod III [e:11U;J,alllJt(J,r~ lditv.d't

• Adr@sst:mny WWW': www.3dtv.a:t

• Pom(u: onUne: redakCJa@komputerswiatpl .Pomcu::: l'elefDln~c.zna: br,ak

17/201D

NApllYCIE: P:E t_ NEW:E ,R,SJ E

WERSJA 7BO~. .- '-· .... I~

Genie Timeline Professional 2. 1 JJ dn:!~~~ lin~

ralm do twolrzenia

iiza

K,aidy,z n,B,S mil w k'Dmlputer,ze islatne dBnel. Mu,zyka, 'fil,mlY,1 paczl,a elll,m1aUI• ul,ubiane ,strany, pUki ,I,aplsane n,l pul,piciell Se n ie TimeUne uehrenlnas p rzed lultrat, '1yeh danyc h

Iylko okolo 10 procent z uiytkownik6w komputer6w dlba D to, alby wazne pliki miaty swoje kopie zapasowe - czyli po prostu, aby bytyza pissn e powt6 rnie n a innym nosniku danych, takirn jak ptyt:a DVD ezy pendrive, Przyczyna tego jest prosta - mala ktoz nas rna czas i checi do tego, alby reqularnie tworzyc kople zapasows wa znych danych.

Dlat:e'g a Ko rr puter Swiat poleca Genie Tirneline - kt:6ry po odpowiednim skonfiqurowaniu zdejrnie narn z gtowy

ciezar parnietania a tyrn, aby zabezpisczac wazne pliki, Sam skopiuje je wbezpieczne miejsce, a w razie awarii dysku luh przypadkoweqo skasowan ia pozwoli btyskawic:znie odzyskac .. Genie Tirneline rna jeszcze jednq_ wazna ceche- w inteligentny sposob tworzy kopie plik6w- dzieki ternu nie zajmujq, one duzo miejsca, amy mamy pewno.sc odzyskania kopii nawet sprzed kilku mie.siecy. Prcqram poinstalacji dziala jake pelna wersja pr.ze,z 180 dni. tc:z

InstaLujeml

1 Wktadamy do naped~ ptyte dotaczona do tego wydama Korn puter Swiata" W akn ie wyszukiwarki wpisujerny Illljll~tlullll:J i naciskarny klawisz rn!J. W oknie cpisu programu klikarny l.ewym przyciskiern myszy na 11NSTALUJI.

.........++---~. aF\':Qli~"1

[!! )[ [ft~j]

2w picrwszym oknie wybieramlY jezyk 1 klikamy na 10K I" Na5t~'P-

~- .

..-

---------- ---- - -

3~kOlejnYm oknie kllkamy na przyCI5k ,.

Teraz ustawiamyzaznaczenia przy typach danych, kt6re chcerny pr.zec.h· . wac. w KoBza asowe" . Ta,

tore wy · ra rsrny, zaznacrone Sq zielonyrn wskaznlkiam .-:-----....., Program dzieli dane na rozne typyrnuzyka, filmy" ulubione, pliki Office ezy poczta e-mail. Gdyustawimy.zazr aczenie w odpawiednim polu, nie musirny sie juz a nic innego rnartwic

- progra m ad najdzie sarnodzielni e wszystkie pliki teqo typu 'I bedzie je umieszczal w kopii zapasowej, Gdy dodarny na dysk nowe dane lub zrnodyf kuje mly lstn iejace, ich na] now-

"i:'I'lj" loC ~!llI! ';:~iIl'II~niHlW"'l'c

• Q.q..~!;I'w,m,!!i d.l11j'dl

. Z.:l~dtai

ll\i!.oifplL rlJ ~ ~~!"I)YI'.I - !mIen d:."1~ ~IJ .] ~pl! m;li:litwcJ

- ~WJII(! CII, 1:" ~utl"lli!l ftir...:j ~~I:ILI'::UH~""~J

widoczna w zasobniku .systemow_ym" Do ustawien programu i jego g,t6wnego okna dostaniemy sie, klikajac na nia lewy m przyciskie m my.szy.,

Konfigurujemy tworzenie kopii wainych plikDW

ezposredn io pozain stalewan iu prog ra n1IU na ekranie pojawia si~1 kreator kt6ry pozwa la d ostosowa funkcje aplikacj do naszych potrzeb, W szczeg olnosci pozwals zdefirriowac, ktors wain e pliki .znajdq si e' w kepi i zapasowe], Proces konfiquracj wykonujemy tylko raz - p6zniej program dziala 'W pelni autornatycznie,

Klflo~k 2 W"b ["til:.: don~

Krolfl ,! 1lIili:w oPQi1 kn.ll~ l:.d;Jh'lOOW!Iij

Kro'l! 1.

\Ai'JI b 1il?U. d)Id: kopi i D~rMl'il1~

1· W pierw5zym oknie kraatora kli-

karny na "

wyc.h, a takze na pendrive'ach, Wazne jest, alby' kople zapisywane lbyty' na innyrn dysku nlz ten, na kt:6rym sie' o r1lg'i naln ie znajd Uljq_ -, dzieki ternu w rszie awarii nosnika nie utracirny jed n oczesn ie orygi nalu i jegokopii.

rozp ounij tut aj

2WSkaZIJlJemIY" g"dzie program:. rna p rzechcwywe c. ko pieza pasowe naSI . h . lik6w' Aplikacja pod-

powiada, ktcrs dyski 521. naj bezp ie'c.zn iejsze Mo,zem,y takie wskazac nap~d n:iezaleeany przez programl Naste'pnie klikamlY na przyc:i sk u datu okna. Ben ie Timeline pozwaLa przecnowywac kopie na inn y c h d y 5 ka c h twa r - ~_ Djio.ki iI1lu l.tJ11:'L;Bn L~ rl.l!.i:L!i,iI."'IJ dych w komlpute rze, na zewnli'trznych d~rskach USB, na dyskach. siecio-

l"Irtl:;;~~""lfl'!ri:( df~lii:;i! W!Jll'1~ prIl!!!c~)\'I]~,~~3IPI;r'l(l!:j]; ~n!~( I:;tlp"'l. i:~p.a~IrN-t Il~ t1}'~ . j;j1O'iiI~~~1"~ !!:I~ ~~nn:_

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

nie klikarny na I Da]gJ) I, I,Z~ad~afll~5h~ 1 i nastepnie na Ilaingt.:lluj' I., N akon lee: klikarny na przycisk I QK I.,

30d rnornentu instalacj i programl bedzis praeowat jake pelna wersj-a przez 180 dni. Jego lkonajestcaly czas

Dostos~j "vryb6r indywiduslnie

RADZI

KDPIAZAPASDWA.WINDDWS Pml21lnaC1Snlw mpcjli I. IGs.m1lie 1'hn.e:Uine S . " peln; ~mpi:Q syste'm UI W!ind!DW5 • .Moie to zajqc. I8WSt !kii~kalascije gigabajtmw wlJ~;e.gll nliilejsca lall~Jsk,t.II. wi'le km:~sta~:mty z:lej ~unkcjli ~U'IDI wh~y~ gdy mamiY ~u~ dysk.rna ~Uec~owpaf" liile~ IkopU lapa~fr~ch. Zla:~e!tli mgo IrIl'IIiiq;~;alial jles1lf,alrtt~ iew !f'11:i:e LM,a,ri ~ Wii'n dlWs ZiB Ipmm,[lcl temo ni1lfl!tdlzlia odlys!ka:IIIY' ldlziia~a~:qcq Iklp'il ~y~, Sfe!11IUI. MiUislniIJwczies;n:j,ej' SMIlu:y;f bmlll~lJWaili.

PWtl! IlIbIIP;r1Jel~-w ~tQw!llJ,fI Dk!ll1!9 :P:fllil\aIl,1!J ~Ulml~:I1Y Ina p:l1YCiist-.-;, -----""""""'"

- Dy~ k sta rtO\fl!j 0 dzys ki\fl!;;J 1'1 i

....... ~

danych

- ,

.~-....._

------- -~------~

01--1(2

:." 1

, ilJ.lI'II DQ OOCIaco[ - !><p ... ,." 'M"' ........ },j,Il~ ... .u~ l.IDl,l'4IIl" 1 ~'?Jj~d·1\'

I If Ii1JTT r>

, ,;_ - lUI Illl no: ,., "lIdl.!"'fIIJ~ ~.PF.P!~"" !ll1ir.u_1Q '1o€Il"~"'" I .Ii! ,,....I .... 'Tlo.<io ... h.,

'lmLll.~P:!ull.'il!!1!

Zl:f;i1.1.1 1 "crcr.JJ ~'!r.ol'lltl ~~ .. II.~-"'I"'I .,...u;..,~",IIi!1 "',,""w"!II'IIr ••

2JI:RlIl'i.dt\l! wu~ un,tm·JlI!l'.llIPa~( II!..

h, II.! 01'1

.._ ...... II~ ..... t<ol 1-i.l.!!I~1 M:Fltf"~f'iI:""il" !l"'<i<II~..,. r..nlo+.a I"" pll~OIIo! I f

w..J

_' qILI....:iMl, I:: i.!OCl}~};1D Ililntll ~I"'I I .. " .. """..... .tf'k&.!.- 1'WI!,!ot* ~ -f'1finI

VlllbmN T.]JI.'!_~U ~Iu-=r" r,lllIlr'Ill,.

..:>p ..... J:io.ItI' ...... I._II

sza kepis znajdzie si ~ autornatycznie W' archiwurn programu.,

n~p'ild~ej:.l.-tlf,[l~ 1J"iI~I"Plr.;;a dla fj -'R}i£I\ rll.i PlffIJy£ll~flrnJWRf];Ji J~' ~flIri.'!i"'tl~ IlJPfJl,

r------------++~, \M-gcz ~~ .. mpre~e

,Klikamy n a

Warto zaznaczyc opqe I, ab~t dane w kopiizapasowej zajrnowaly rnniej rniejsca. Jesli nie chcerny, alby dostep do nich rnialy osoby po.stronlnezaznaczamytakze cpcje i wpisujemy w pola dwa raz to samlc hast,Q,. Klikamy ria

n a step n a :»:1'

gramu .... ekonomiczna ISmart Imniej' o[bciaza prcceso r, nato m ia st turbo I Tu rb 0 I szybciej kopiuje dane.

czas gl6wne okno programu .5prawdzirny w nim, He wolnego m iejscs jest ieszcze na dyskuz kopiami zapasowy'mil oraz ja ka jest na nim struktura danych - kt6re z nich zajrnuja najwi'e-' cej a ktore najrnn ie] m iejsca -':-_----I

5 Pro"~ram rozp~c:zn ie wtLe ~~or"ze~ie kopii zapasoweJ danych. Jesli kliknie-

my na ikone-, W zasooriku systemo-

wyml, tu zolbacz my, "aka cz:esc dlanych Timeline Explorer

zostala juz przekopiowana wlbez;p-iecz:ne ® PaLlza

mi ejsce .. Za po m oeq p rzycisku ..... ' _m_o_ze_.·- __ +-tI ... ", llru chcrn ,W tlyb I e T urb Q my regul.ow-ac szylbkosc dzialania pro-

'" zakoncz

6w' rozwinietyrn menu rnozerny klikm~c na przycisk _ - etwiera sie,w6w-,

Odzyskujemy dane po awarii

O· Q.~te. '.p d. a ..•.. d.a n.~ch.,z.".a. pis.anY ~h. w k o.-,

pu zapasoweJ rnoze narn 5H~ przy-

dac w wiel.u przypad kach, Moie to bye. awaria caleqo dysku twardeqo, przypad kowe skasowa nie wainego pliku flub jeqo nadpissniel, a takze konieczn 05C, otworzen ia poprzed n iej lsta rszejl wersji ja ki eg os do kurn entu . W tyrn wszjstkirn n lezswodnie pornoze narn GenieTimeUne 2 .. 1..

1 Klikam,y na przycisk na pasku zadan. z rozwinieteqo menu wybieramy polecen ie

~ ;

.~.

otrzebn

Tirnelins Mini-Dashboard ~

100% chroniony

Stan: Tma VifYkonywan:il'2 kopii :zap2150weJ

zyskac, Z rozwinh~tego men u wylbie-, r amy I P fZY.WJf DC 'd 0 ::..Ite fn ::..tyw 11 e j I ok::.1j n Gj il i. wskazujerny, gdzie rna zostac zapisany odzyskiwany pli k ..

aznaczamy

~~ =====I-.;..++-J go po p rest u

kliknieciern

i klikarny na przycisk

Stan":~kanarm kapi~ zapa.sow~ ws:zystkich element6w-

M on itorcwani e zm i an

o tw (. a p.u I pit 11 awi_g ;;J.'CYJ n Y ........ --~.llmeline Explorer

® Pauza

o Uruchom WI trybi,e Smart

2~~~rle~,.o,:""""~n_i.....,e podw6jnie klikarny

lnne mailiwoici pragr,amu Genie· Tirneline rna jeszcze kilka in ny'ch przyd atnych n8rz~dzI: i ustawien. W menlll .stworzymy dysk odzyskiwania - za .lego porncca uruchornimy system W' Vvypadk.1JI

• • ,i ••

J e'g a powaz ne:J awan I,

PElNA WERS,JA

3za pornoca suwaka m,oiem,y ustawic date, .Z kt6rej chcerny przywracac plikl. Dornyslnie ustawicna jest cstatnia data wyk:onania kopii zapasowej ~,. -------,

lj;illJl[ll!j)lPllt~IfTLil ~U1.dI!J\I,it

ZaM(I~ki irlb@,m@l~

4 Klikamy podw6jnie na folder.z kt6- 6Jesli wiemrY,ie dokurnent rnial

rego potrzebujemlyodzysk.ac dane, __ . _. wiele roznych wersji, klikamy na

Saone analog iczne dI 0 tych, ktere sko n- men U . W widocz: . ml 0 kn ie m oz

f 9 urowa lis mly W pu n kcie 3 wskaz:6wki wskaza C I pli kz ktoreg 0 'n ia jest n a m

Konfigurujemy tworzenie kepi i waz nych p lik6w .. Zoba ezy my liste

.-+--1-

plik6w w fnlde-

rach __ ,. ------I

.J

,

~~~.tU

5 Klikamy pra-

;j"~fl o!'!f~ ... +if

wy m p rzycrs-

kiem myszy na

p li k lu Ib fo ld er __ f-, +-----------.

kt6ry chcemy od-

I~~JQ~ ,G!1lI ~j!l;!~~~l!il !J1o!~li~,~"jl ~!I'~Tr!{ Ii.J~JIi!I!!,~;r r!~~~JI!!'j I .. ki't~ it.:rlE(P

G1enie Timeline Profe.s,s,'i'onal, 2.1

Program do tworz:en,ia kopii 2;,a,pasowych

,Sy,stem.~ 11mll.1iti!i#iM *iMM

J'lJk p.fogramll.l: ! !

Rej,estrj;n:;jap,rZQI interne,t: ImJ

ee mltil= da.rmDWY' ola Czyte,Ln I"kow Komp'Iliter SWiata

• Proldu,[,ent!;UltIOf: Genie $.,mftWare

,I Adres,s,trony WWW,:www.genie-,sofl:.com II P'om,oc 'on li ne:, rediakeja@komIPutE!!rs,wi'a1t.(I{ II PomlDc t,ele~Dnh:ll!1a: brak

-l-:llllh~1J l'ilJ ~ 1II'i'EIIIlIhm .... m .. lI'ul.II11 .___--+-----I-Dy.~J. ~~rt'O''toy OCfl'j ~I( 1I;h'l;nr~ d:;;rlycn

Natom i ast ko rzystaj q_t z op c:j i '·!I sKanfigurujemy program dona .... szych potrzeb .. Mazemv na przyklad ograniczycw'ielko5c kopil zapa.sowych tak 8by nie zapeln'ity narn wGat.Gsci walne'go rniejsca n?l dy.sku, n?l kt6rym przE!chowv,wane 5~. knpie

17/201D

• Filmy 3D w serwis'ie

Yem Tub E! 3t mna 33

P IDjekcj'a 3D W' Ste3Feoscop'ic

Player 8t rona 34·

• KornwErsjafilmaw2D d.D ,3D

w Powe rOV!] 9t rDrnti 35

P VD L n., y

PowerDVD "0 W'WW,crbeliink.cam

. Stereoscopic Player '1.11 .. 3

''I/lW"W .3diJ.at _

YouTube Oownl.osder HD ~:youtulEdlJNmoaderh:l.mm

. ZestawfilmDw3D 111m

I 1- II J' .

UW aga!, Atiy na p ~ciel IIDlm pu'ter Sw ilta iati mnaleit. wybr,aorY IU. ·DI.ram~ pH,any r .' I. - .. I. nalle'iy wp iSlac w meD.1II kr"z'ka

.izalWierd;zjc~ wcilskajiQ\c klawisll~.

KS 17120'10 DVD=KOD; 01'2

KS 17/2D1 0 DVD=KOD; 015

KS 1712010 DVD=KOD; 023

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

PORA.DNIK: JAK OGLA.DAC FILMY 3D

'T rzeci wymiar podbija swiat, PbJ.·awja~'~. si~' cornz. I' "t.o .n. c.rwsze ... - Uil:.~~ dzenia pozwalajace c.tf:SZYC oczy

przestrzennymi projekcjami wideo. Produeenci eprogramowania rue poZOstaj~ w tyle, Uk3lZUJ~ si~ wiec programy, ktere wykorlystuji~ mozliwosd nowoczesnego sprzetu (monitorow

"1 • ,. 2D 1~. ~ 1I~, ............ _! 1<11_1"7\

1 tellewa.omW.J .. ' Z Oll\Jl.!lJLalJi~ PO!LWLIifl-

cyjnymi lubmigawlowymi),by umozliwic og]_~tdanie S]mnow w .3D'.KonGlputer

'"~

Swiat pokaze.jak ogladac tr6jwymiaro-

wefilmy na domowym pececie,

wydania Komputer .Swiata, Mozemy w nich og[~dl31c obraz anagtifowy; z rozbarwieniem czerwono-niebieskim'Iakiewideo odtworzy dlanas'Youlube, pdoat wersja Stereoscopic Players oraz testowawersiaPowerlrvlf Irk

powinnismy miec specjalny monitor 3D (cena okolo 1500 rlolLych) oral na przyldad zestaw NVIDIA 3D Vision z okularamimigawkowymi (cena okofu 600 zlotych), Nat POCZ2!tek jednak wystarcza nam oknlary d~cmne dotego

Co p10lrzebujemy do loglCldania film6w 3D? Oczywiscie, zeby zapewnic sobie najpelnieiszewrazenia z projekeji .3D~

INa filmaclil wyiwietlanych,jako anaglifY--~-=naSi,t,p~je,znacHa utratl kator6w~ miqzlnll z, przebalWieliem l1IZ1uniQtyclii abrazfNIllla czer'· WOlD i liebies,k.o., Wwypadkl filill wySwietla .. nego Izgodlilie IZ: nowoczss,nq tecliliulugiq3lD film zawiera od:dziellie wymiellanl paScali.e k.latki oilmudla lewego lprawego oka., It ODe peinDkolDrmve. wiocwraiellIia dis widla - Lepsze

Filmy 3,D W serwisie

O ob!~m. I,,~?dlenl fUnlow.,', •... " trojwy .• ·.,.mm.,rowy. - .•... ~ j,e.s,t oczywiscie Youlube.com W tyro SefWlSJlC znaj-

dziemy mnostwo krotkich wideoklipow, namitlCfc:h

sie do ogladania za pomoca dolaczonych do tego

~ -

nnmeru Komputer Swiata okularow; Dowiedzmy si~,

jak wyszukiwac takie Hlmy i sci.q:g!ac Dl31 dysk,

Wy,sz:'ukujemy film,y' 3,D

-------------------------------------------------------,

01 ,Zieki.·· s. p.e.:c ... J.'.3l ..... iIn. _,.:em. I.U trikow. ,im.' .oZem.y ..• · .. wy.:.mus~c 0;1 Youlube, zeby wwynikach wyszukiwania

pokszywaly $,i~ jedynie filmy trojwymiarowe. Dowiedzmy sie, jak to zrobie,

, ITruchamiamy prole r,-k~ stren ~iwczy~

tujemy w niej strone ~.youtube.conl ,

2 WP.:ol.,e .•.. w,.ysZt.lk. ilw .•..• add.,~p ..• ·.is.ujemytytll~ wybranego filmu, n31 przyklnd I. r.

You'

Za tytulern filmu wstawiamy spacje (I ~da O,po czym wpisujemy iwciskamy 11*11.

r-------""""'.-_ yt3d:en~ble=trlJe

3 Dzieki temu uzyskamy liste klipow zwiazanych .l fiImeJ111 Avatar, ktore dostepne S'I

II"~ -il" II ~ .'

w wersjt trojwymrarowej.

Mozernytakze w pole wyszukiwarki wpisac je .. dynie : _ I - na :listie ''WYnik6w znarjffil siewowczas wszystkie trojwymiarowe fllmiki zamieszczone w serwisie ..

.,

Sc ill,g army' filmy 3D na dY'sk k.Dmpute-rB

you.·:Tllb ... ·~ .. ~a. s.,.p~.c.'. jal.·1~1,~.1 Iun~c. j~. po.z.,w~aj~c~ na wyswietlanie trojwymiarowych filmow

w sposob dopasowany do popularnych okularow anaglffowych,

, ~ 3. HSicie. wynikow Z fa,mami 3D ]dikamy na mteresujaca nas pozycje, na przyklad .

I"\i II"'~

I P ft,·:

I , .

, ,t ~ .f

.1.I~

fbM"1Iia!t Ji! .... ,,,, I ~D H.!lll'lr [.,fjMilil'l~ "'"

p .. r M IIIIW~II! "'~_Q ,r"lK..<J M~ '{i._~~ ~.~~'ill

P,N ~ U.III~' aII'_

~ p~ "H - '9=' ~PI!I ~iff·J

2 ROZPOCZ!fl. 131 :S.ic; .. o.dt.wa. :rzaru.i .,,'Ile film.~·~. n.I, ..... ~~. i ~~ ...• Icza.my na na~wyzsz~ dostepna Jakosc (d:u.ekE temu

efekty przestrzenne lepiej wygl~dalq).W tym

O b ,. "'''.. cl J:!t_ '" •

.0 poi rama tfOjWYml3f0'W'Y nrnmow Z Sef'W'ISU

YbuTube.com, mozemy V\!1'kor.zystac program Youlube Downloader HD. ktory znajdziemy na

~ -

plycie w tym nnmerzeKomputer Swiata,

, p ... r~.g.I.·a:~ u i~.· IstaJ .. ui;emy z pfytr.d .... ol.~.'.';,z~.,:~.n.'lej d.o .. ·• CZalSOp1Sma - (Jllll1~(.uIJ'I)., Po zainstalowa-

niu musimy jeszcze zaktualizowac aplikacje .. W tym cehi klikajac podwojnie na ikone , uruchamiarny program i w jego oknie klikamy na I Upd,ate I. Otwiera s_i[~, strona WWW, na ktorej klikamy nat IDownl'oad I, :a. potem na I Download Voutube Downloader HD I., Popobraniu pliku aktualizacji urnchamiamy go i instalniemy,

2 w.,p,op.r~ze.·, .. dn.~.e~l"pof~.dz.ie W .. y.SZt. I.' [~Hsmy f~.! .'. 3D 1 obejrzelismy go na stronie serwrsu

Youlube.com, Z,eby sci~g;n~c na dysk to wideo, klikamy Oat pole adresu przegladarki, wciskamy

celaklikarny na i 'W'fbie-l~rullY', JeleU obraz bedzie sie zacinac Z UW31g.i na zbytwolne ~~,ze lub procesor; zaznaczamy ][1'i isz~ 1002:dzielczosc,

3 ~.I e.r.l.az . z.aldadamy

dolaczone do Komputer

-'

Swiata spec] alne okulary

i ogladamy film. JezeH kolory sa zbytmdle, przesuwamy kursor nad przycisk iz dostepnych opcji wybie-

II drll i [1,21 potem II reid I i m. Nastepnie przechodzimy do okna prograrnu Youlube DownloaderHlr iklikamy napuste pole obok opcji IVi~deQ URL:I, po czym wciskamy frddl i [[!]. Nat Hscie j,akosci filmu wskazuiemy najlepsza _. 1(." MP4 FQU HID (1080p)- if avail~blt;1 (jezeliwideo uie hedzie dostepne w takie] rozdzielczosci, zostanie pobrana nizsza), Klikanry na IBrow~el iwskazujemy miejsce zapisu pliku, Pobieranie rozpocznie sie, gdy klikniemy na I S~clrt I.

3 Pobt'~nyp.] .. ik .. wid.e. 0 n.· •. ie .•. n.~da. je .. sie .. c.J? o.d. I.twa.rzama typowym odtwarzaczem wideo, Z3:-

wiera bowiem dwie l~Jaili obrazu oboksiebie ~----. Musimy uzyc aplikacji Stereoscopic Player. Informacje, jak z niej korzystac, znajdziemy na nastepnej stronie,

PORA.DNIK: JAK OGLA.DAC FILMY 3D

. Projekr;ja 3DI wStereoscopic Playerze

S tereoscopic Player to aplikacja wyj'ltkowa. P'elna.wefsj8l,kt6f~ znajdziemy na plycie Komputel' Swiata., jest howiem w stanie odtworzyc pliki widen 3,D praktycznie w dowolnym formacie ..

Wsp6lpr'acuje Z okularami anaglifowymi oral nowoczesnymi monitorami 3D i urzadzeniami NVIDIA 3D Vision .. Przeczytajmyjakwykorzystac te mozliwosci,

5 lereo.·,s.coPic p.l.aye_r ~11'llKl!np~,!. ~S.l.a. I.ujem. If z MtY. Kornputer Swiata, InShd3CJl3i jest standar-

dowa i niewymags zadnej rejestracji Wczytanie plikuwideo 3D wymaga jednak pewnej nietypowej operaeji - ustalenia polozenia klatek obrazu,

due, oznaczato, ze nasz system nie

" .' _'l . chi d .' dr . h 1~ d ~-'" 'M

rna Zallns:truowany.·.··.· o·powl!e·· me 1.1 . An·' Cti.OW .. '. u-

simywowczas pobrac z mternetl1 it zainstalowac Hal przyklad kodeki ffdshow fNlfl31]11 [lfUt}.

1 Po zainstalowanin Stereoscopic Playera z plytyKornputer Swiata mzpakewuiemy filmy 3D do wybrauego katalogu, Znajdziemy jle, podajac w menu krazka IniIII(GII,)z1.

5.Jtezclii .• ·.·.I·immty z:a., linst31. dowane p. OItr~ebLle.~od~.k.i.'; zebaczymy polewyboru, W ktorym okresla-

my typ zrodlowego obrazuW wypadku wiekszosci fHn16w 3D zazna.czamy_ ; jezeli jednak rue uzvskamy ,101 Tego po ig1'1 du, ponownie otwieramy plik wideo i zaznaczamy pionowy uklad obrazow i. W ustaleniu tego~ j:akuloione

s~ klatki (obok sie ue ezy je na po I II~Ug~O, pomoze narn otworzenieplikuwideo w dowolnym innym odrwarzaezu _ .. zobaczymy wowczas niestereoskopowy obraz, na ktorym wida,c u~ozenie klatek obrazu,

Podczas odtwarza-

II IL 5~i~c&JjqW~ n.aj~f"'" [pr.~y,obm~

niafilrnu mozemy

zmieriiac uklad

.1· . ed d·d' ... - '.r-~--::--~-----::-~----'

L J:.' en fi:CI' rl!Jlilll1i1i, Pli:tWY m.a Qorz:ek1~tek obt-azu- kli-

a Jet.lt::li a!.c:lLlI!.h.ll!iii~I,!t;l""1 .lid IdIUrJ.,:,t:: kamy .1!Ull'~Dk I ina

1 Ull=~~dl I.· WyswietH si~ wowczas Iista, z kterej wyhieramy poprawne ustawienie wyswietlania obrazow w filmie 3D. Proporcje obrazu dopasujemy; .ldik:aj'lc na 1 Ij:iLj il~ 1 i na 1 jpllfO~' CJllr(je CJllb !fail ~II I ..

r-'------' r:ra

:5tlta,~~~o[(I'''U 1:1

., I

flllliJ",tT :

~.~mplilt1-r :

:~_!~~_I:_~~~~.!i

2 U~llch. I·.am.·· .• ,iamy ~~o~.--, . m. I St .. ~r.~o.· .• ·· .. sc. op ... ·.i~· Player.· ._. klikamy podwojniena pulpicie nat ikone _.".' ___.

3 W oknie programu klikamy na ~;Iiii~ i nat I Om~,n pI niL. '" , b apotemw oknie Eksploratora Windowswskazujemy [eden z plikowwideo,

. ".

ktory rozpakowalismy Z plyty Komputer SW1tat-

tao Wyhor zatwierdzamy, klikajac na 1 OljlW~'~' 1 (tak robinry w wypadku wiekszosci filmow z plyty - [edynie Animowana HistoriaJ f'olski wymaga klikniecia nat 1 ,a1[wCirrz plli~ ~f'M.ry D tfilll1't~,.11 1 i wskazania Iewego i prawego plikuwideo),

'J,e. z~ .p~ZY.'.·. 0. t~Wi.lef~O .• 1.1.··.U .. pliku Wid .... · e .•. ~ :V. s ..•. te~eoscopic Player ze zobaczymy komnnikat 0 blC;-

Reg'uluje,my gt.tbit efektlu 3D

------------------------------------

Stereoscopic: Pharyer pozwa. la, dopasowac efekt gl~bi trojwymiarowej do naszych indywidnalnych prefereneji, Nie jest to trudne zadanie.

1V1ozemy kazdy z klamszy wciskae po kilka rnzy;

regulujac efekt .glebi I I

1 T:. ak.: '.1.,. j:~ ..... w.pol?r.~e.·dniej.poradzie wczynnenry film

i rozpoczynamy ogladanie,

3Jddimimo preb rue uzyskujemy zad.owabj;tlcych rezultat6V1, mozliwe, ze mylniewskazalismy polozenieklatekdla Iewego i prawego oka Naszczescie :brnromazemyto zmienic. Wystan:zy W oknie prO.f~ra!mu kliknac na przyci L. 1 aby zarnienic mieiscami.kolorowe obmzy ]l.fZeznaczone dla Iewego i prawego oka

*'N~ p~yci~ s~ d;w~e wmsj,eji[mu Pangea~· gotlOVia dln::lg1lllfowa diD IDidtwamIlnia Z~ pOinOi~ IdO\Mohle~l1

(IId[\la!IHl~H:Z~1 mtll W€irsj~ m'Qlital[ 31l k.MIIT~ O~llNmLYrnV1iy'_[m \Ii! St!![teiIlSCDp.i~ ftllye[I!)8'

,

Wy:bar spasablu wy:swietlanil abr,illziu 3D:

-------------------------

S ter:eoscoPl.'C .Pla ... ~er .. wsp ... , '6Ipracuj~.·· z ze .•. 'st:a~,.am.'.i NVIDIA 3D V]SION oraz momtorann r tele-

wizorami 3D. JezeH mamy taki wyswietlacz, mozemy przeltlczyc odtwarzaniez trybu anaglifowegona prawdziwe .3D. J ak to zrobic?

przvklad, jezeli mamy monitor 3D i zestaw NVIDIA3D' Vision, zaznaczamy -- . ....;.;......, W-wyp,adku telewizorow 3D firmy Sharpwskazujemy., Pozostale opcje z.3dziabj~ takze H\'roM ~~' llitii~',!~ Z teiewiZ01t·amii.n.nrch0I];E>I];GJ Ej''W'~rrB~~l1:Jlr."" !]11.!"t9ifr:llJlliln:l/

d ,,"1Pi!~'!Jr~ii"iI~~' PM. Ii!- .f~if~p~·n,ol!

pro.' ucentow, warto

'. . _ ,. " ,,'- .RP ~'p IDii!iIJ IliiJJ

wiec przestestowac je, [~[J~1lJ Tr'ldd~' ~~ ~~r,[lt! JI!!

mz uzyskamy mJepSZf .~[J.ltle~t;liJr [;Jl~~ rv' efekt 3D na naszym i~t:I

monitorze lub TV" .~~~1iam,\lIjt~I

, W~okrue SterleoscopicP[aye~'a ."dikanlY na

1 \l'!!llld~ 11::1, a potem na 1 T [lib W'{~,W8uef~;alnllal I.

2 ROZWl.· j/ .. a .. s. i~ dh.' :.11.g:a.· ... H~t."a, na .~to. ~.~·e. J ..... fiflnzemy.· wybrac wiele rodzai owwyswietlaczy, N a

Konwersja fiilmaw 2D do 3D w PowerDVD

N arjnoWS23L wersja programn PoweFDVD 103DUl. tra Mark Il umozliwia konwersie standardowych filmow do wersji przestrzennej. Mozemy w ten sposob ogladacwideo 1 plyt DVD Of.3.Z pUk6w wideo, Z powodzeniemwykerzystamy do tego zadania okulary anaglifowe dolaczone do Komputer

f .

Swiata, choc program dziala takzez nowoczesnymi

monitoramj i systemern NV]DIA 3Di Vision, Przeglad funkcii 3D;w kterewyposazono Powe:tDVD; znajdziemv na stronie 28..

Wersj~ testowa programu Powet'DVD 10 znajdziemy na plycie Komputer Swiata (ill1jlltmll.llfJ). Aplikac]a [estw pelnifunkcionalna przez 30 dni od daty instalaeji.

IKanfi g u ra,cjal adlwl:rzalni,BI 301

-------------------------------------

01 owiedzmy" s.~~, ,ja~{ za pOino~~ .PowefD~:O aktywowac funkcje konwersji typowych fil-

tROW z plyt n¥n do wersji trojwymiarowej ..

tytulow, nalezy si~ jednak spodziewac~le ich Iiczba bedzie sukcesywniernsla,

5 Terazwlaczamy konwersje filmow 2D do wersji3D.Dodajemy zaznaczenie do opcjii

po czym .•.. ~. I· OZlOfl(][ ...... -"., ... IL<.-"

W dowolnym .. momencie p .. pro] ·1.' .

dziemy rnogli tewartoscwyregulowac ..

, Po zainstalowaniu Powerlfvf) uruchamiamy aplikacje, klikajac podwejnie na pulpicie na ikone '--=--., ....... i:=,

2 ~r.-zy pie. r~.s.zynl_[ u'u:chonu. ieniu ~lPle,h. liat. ~Y.· formnlerz aktywacyjny Potemwyswietla S~~

gl6wne okno programu,

3 Ak.tyw. : [~,jemy fU"n .. Ik~jc; ... wys.wie ... dania, 3D.'. (U.I.a. wszystkich Iilrnow, W tyrn celu w dolnej cze-

sci okna programu klikamy na pr.zycisk ~'.

61~.ell:.I·.az ·~.·.,.,bienmI_[J.r.r?dZ. a.'j .~. ,:.S.~l.!'etl~,c.~a. ,J .• ~.Z.·el~ dysponu~emyzwyk~m momtoremi okularami

"

dolaczonymi do Komputer Swiata, zaznaczamy

",,~ ----- -" ~ '1 :. j", ,.

~.I 'P. I ~ •• ~ L.. _"

Ul01J:I'!! 3D <LI1s1ll'1.!fjJ

A.r:1~Dl:i'.P~~ ~cd!Qi~1"i 'II"

, Dodaiemy zaznaczenie do opcji i suwakiem wskaznjemy rozmiar monitora Funkcja ta umozliwa wyswietlanie filmow 3Dz plyt Bln-ray 3D!. Na razie na rynku jest bardzo malotakich

opcje . Wvrypatdku gdy mamy monitor 3D ]ub zestaw NVID'IA 3D VISION, rozwijamy liste i wskazuiemy naniej odpowiednia opcje .

3:[)'- R€,iIl(~Y H[lW Mkr(i.-IP'O~iil"Fjlze~ l ([1; 3U

Ilm-{z Time- s.e(~ueUlitD;ru1 ] n L C'[)

Dgl,damy lfilmy2Dw trajwymiillrz:e

----------------------------

, Z .. ,e. by u.·.'l1.:. ilebo. lID.'l:. fl .. ilm, P,D pr .. OS.tu. wkl .. a. d~.Im:y .... do na:pI~.duDVDptyt~ z filmem, Odtwarzanie

powinno zaczac si~ od razu.jezeli talk sie rue stanie, klikamy na pr.zycisk.l. ·'1

L.,;""..___;;;__:....,_~~

plyte, i ponownie na ten. sam

aby jrJ WStUf}~C~ apotem na

. J eZeJli chcemy obejrzec w 3,D plik wideo (AV1,MKV), ktory mamy na dysku, klibmy na zakJadk~n odszukujerny katalog z fiimem, Dwukrotne klikniecie na nazwe pliku rozpocznie odtwarzanie, Tryb pelnoekranowy aktr~lujemy;. dwukrotnieklikajacna obraz filmu,

Wi nid OW-51 Vlsta/1

S pr:awdza my ,szybkriSc dyskfw sun na 36

Wi' n dows IPlVi:s'ta/1

U kllwa nlie folderu

W si'ecf lokalrnel strllna 37

Wi'ndows IP/VIsta/1

przy~inlamy 'foldery

w menu startowym strllna 37

Wi nd aws Vis~n

,Z m iel1li'a my IU stawie l1im

a I1Ito.odtwarz a nta strtJ na 37

Wi nd aws IP!Viit;!1

.Bm posred nis atwie ra,niie strom strtma 38

Wi'nrdows 1

Wyl~clamy pCldglqd pulpi"bU stmna 38

Wi nid D'WS Vi'stan

U kfJwamy 1l1Iforrrnacje,

o ak.tJJJau'zac:Jac:hstrnna 38

• Word 2D07 ,li'ilplisujemyp U k Worda

JakD arncmrrmowy PDF stmna 38

• Ell:el :2003}2007' .Jak UQ h if: w E)!celu

-nlblitlk~ nnrnDz6!nia strone 39

• Word 2D03/2007

Jak wysw'ietUf: s,krnty

k.laWia~u [owe Warda Strtma 39

• Excel :2UD3/20D'1 Szybkie 'W)'sluki'W'arnle

okreslDrQ"ch komflrek s1mn; 39

YoWindow

Pagoda rna plulplitJe Strtma 4CJ

Google Chnlrn.e 5

K ilka stm n sta rtoWJch stro ne 4D

• GQClgle

Tapeta w'Wfszlukiw.arce strone 4D

~ 1.....- ----( PDlYD T P q

GaogLE! Cbrome 5 www.GoCl,gle·RVChrome

UWIg8,! Aby niB ptJcilB Ilmplllter 'lVIilli i~bl< r.IIIBmtWYb:'.MY. ". p. ra-g rm,~ piJdlalQY' I ,I I, I . Dalety wpisac w meml knlika

i zatw~er.'ifl w,ciskaj,c kl.awm"z loW.

,

WSKAZOWKI

System Windlaws inns, papularn!' pragr,amy' majq wiele, funkcji., D kt6rych istnieniu nie, wiemy.

Wykanujqc wskaz6wki Kamputer SWi,atal, je'ste'smy na dabre'j diradzl'. ,a by pazn,ac kampute'rawe tajs'mnics'

system Windows jest w stanie zapisac na testewanym dysku

5Mozerny rowniez przetestowac szybkosc odczytu danych z dysku.W tym celu W polOOe100ll

z punktu 3wystarczy zmienic parametr un ""i aa.;~,' czyli cale polecenie testllj~~ce szybkosc

Sprawdzamy szybkasc dys,k6w

P 0 .. ,8.'. ZC.Z. ,.e. g_6 .... h. ~e m.II.O. del ..... ·.I!e.· .. ".d .. ··!sk.I ..... 6.~,t. W ... 31 .. If.! d~rcl. :: r6. z ..... n. i.'~ su; od siebie szybkoscia zapisywarua 1l odczy-

tywania danych Od tych parametrow czesciowo zalezy s.zybkosc dzialaniasysaemu.ktory zainstalowany jest na danym dysku a, J ezeli w naszym komputerze jest zainstalowane kilka dyskow, .:iIi przygotowuiemy sie do zainstalowania nowego systemu lub reinstalacji Windows~ sprawdzmy, kto,JLY dysk jest szybszy i wyhierzmy gojako systemowy a,

Iiscie odnalezionych elementow klikamy pravryrn przyciskian n:a, Z .ll1.enu kontekstowegowybiel"aliJllY polecenie I Uruchom jako admil1i5tr;;Jtorl :it wwyswietlonym oknie klikamy na przycisk I 1ak I (w Windows Vista nal~:~-niliJtn mlJtJjI D.

3w ....••... · .. · .. ·.·~ okI." l.,i ..... e. r'W. :iie~~.sz.'a.1 PQIe,~.e. n.· ". li~.·W. p.' i,S.U ... jem .. : .. I Y ..•. ~.on.[}.ien .•. !-.

d~ , gdzle litera :, st Hter:~1 • I '. ,1'1 I' do

- '!! - - I

partycp testowanego .• .

1 Nil. cza. I~ .. ' •. t .. ,e. st6.wwy ... '·.~cz[n.y ..... ~. zystki.'.e pv.,o,g.·.r~-' my, ktore moga zapisywac tub odczytywac

dane z dysku, naprzyldad odtwarzacz audio, komunikator czy program

9 WVlwi!!l:! ""'~£!\i ~nk!$w

,Po chwili wyswietli si,~ wynik testu WMtose' wskazuie, He rnegabajtow w ciagu sekundy

antywirusowy

2Uruclt2LJIlnamy Wiersz polecenia, ale Z uprawnieniami

administratora, W' tym celu kli- PILJgl;trnv ~lj

bmy na przycisk iwpole 1'_WiLtr~Ol rJ;D~~eer.li~ .

wyszukiwania wpisujemy . Na ..,.__P_hli:_1 ~,--,/) __ -----,

.

I 1,1· . ,

''''"''''''' ...... £11 .... .,..· u·' ...... " ..... ' .......... JL1L!l, .... za pomoc~

wyswietli sie wynik testu __ --oih

6Tak samo, jak w punktach3-5, testujien!lY wszystkif: dysld podlaczone do naszego komputera, aby stwierdzic, ktory z nich jest najszybszy;

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

Ukrywanie falderu w sieci lakalnej

2 Kliknieciem ustawia-

I .~ !-! cnllriki

my kursor na koncu fold!!r pil ~w

nazwy folderu i dopisujemyznak $II (sym I 0' dolara); Wciska,my kla-

wisz rrnt;], aby zatwier- L...- ___.

dzic zmiane nazwy, Wy§wietH sic;;; komunikat informnjacy 0 tym , ze po zmianie nazwy udostepnianie folderu zostanie wylaczone .Potwier~ dzamy zmiane IfJIJ1ZWY, klikajac na Imlk·~!Y.fltn!Jjll lub mil przvcisk] 18k I.

3 !~~~~~:~~:'L~;~;: ~oro~~_..- ..

celu ldikamy na jego ikone prawyrn przyciskiem myszy i z menu kontekstowegowybieramy 1 WtiJ 5' C iwo 5,( i I,. W otwartym oknie przeehodzimy nat zakladke 1 UdesJeprilanie I. Nastepnie udostepniamy folder w takj sam sposob, jak zrobilismyto poprzednim razem, N a, przykladwWindows 7 nalezy kliknac na przycisk lu ~Q~~.~pnil:!lF.'Iie 'ZfiflW a ~s Q;wan€;., ,1"1 nastepnie zaznaczyc pole przy opcji ipotwierdzic udo-, stepnienie za pomoca przycisku] OK I.

Kied~ lLldQ~~niamy ~ialds folder ~T sieli lo:~ahIej, dostep do nl.egODL'lJ' wszysey llIzytkown~.cy do niejl podhlcz'enil, chyba zezabronimy dostepu do katalogu wszystkim niepozadanym OSObOlD. Jest to jednak dose skomplikcwane .it nie zrobimytege na przyklad w Windows XP Home, jednak dzi~ prostej, uniwersalnej dla r6inych systemow sztuczce ukrvjemy udostepniony folderw sieci lokalnej, at jednoczesnie wyznaczone przez nas osoby b~d~ mogfy przegladac jego zawartosc,

1 Klikamy prawym przyciskiena myszy nat folder, . kt6ty udostepnilismy w sieci kompurerowej. W przykladzie komputer Swiata jest to folder ~ ktory jest widoczny dl~l innych uzytkownikow sieci, Z wyswietlonego menu kontekstowego wybieramy] Zrr-ii ~ t1 n_aDiJie I.

I!. lr:h·I'~.;iI11i9~i"ll¥ .1IM~iil ~Ohr~

Przypinamy faldery w menu start:awym

GJ G@klliiYl~ri~." all M'!,l~k'll

- Ob~zy

!illJ ~.-do:; ~Zli'!;::mji! dii

Tcraz folder nie bedzie widoczny w sieci lokalnej Aby wybr:any uzytkownikmogl wyswietzawartosc ukrytego katalogu, musimy podac tej osobie jego nazwe.Nastepnie, po podwojnym kliknieciu na nazwe naszego komputera W otoczeniu sieciowym, 'W pole adresn wEksploratorze Windows pO' nazw:ie kOlnputera wpisujenllY ukosmk (\).. I· I n:azw~ I· 11; .. • ...... ·'".-.,. ... , ....

folderu, nie zapominaiac 0 dopisaniu .znaJku$! nat.

koncu Po .~. ;' ciu kl81wisza [Uf&] zawa.rtos·c

folderu I,. si~ na !

, K]ik.;IA. m.1 f lc .. wym. pt·zy. '~.i~ltiem J.D. IYS. ZJ .. r 00 1.1 older; ktory chcerny pirzyp][~ W menu startowym,

i przytrzymulac przycisk, przeciagamy &on~ kata .. , logu 113. przycisk otwi:eraj'lcy menu, staftowe

2p~rZY!ci.sk pu.szczrun,y d.o.p.~.· ero wtc. dy, ~dy p.; ojawi Sl~' ! I .• ". I .' ,W Windows XP przycisk Im.ySZY

PUszcz,lmy w momencie, gdy rozwinie sie menu

3 s. kr.ot. do .. fo]de.fu.~~d.' I.ri~.tle .. f2LZ d.os .... ttt.p.ifiy w. ~ men.~u.1 startowym 1O.a, gone listy , Aby USUll3tC skrnt

2AbY"W1'b"rac ~rQgl"~m, w kt~fym beda automatycznie odtwarzane wlozone do napedn

plyty CD Audio, z listy ''W"Yhicramy opcj~,

t.l'l (P~ gl.;j

LiI JL.hfG~IroFli3T{ln'l'~t:il~dT;J ~D

'w le~.ej !c.Z'~.;§Ci. ~~en~u.l'. ~t~l"t~we. g.u znajd.uJ.·I~. .sie .... I , skroty do naJ1cz~'scil!eJ uzywanych prog:ra-

mow, a nat same] gorze na stale przypiete s~ skroty do takich programow, jak domyslna przegladarka internetowa czy progrem pocztowy Moina tani rowniez umieszczac skroty do programowklikaji:~c na nie prawym przycisldemmyszys "'Ybier3ij:~c polecenie I P tzyp n ij d (I men uSb ~f [Niestety; poleceme to nie wyswietla sic; dial Io]d.er6w .. Jedo31k i je mozemy przypiae do menuw bardzo prosty sposob,

do katalogu :z menu, klikamy na jegoikoneprawym przyciskiernmyszy it z menu kontekstowego wybieramy I U sU t1"z te'j I i sty I.

Zmieniamy ust,awienia autoadtwarzania

3Tak jak w poprzednim punkcie, moze-

·my wybrac pregramy, w ktorych beda

1:=~=j~=!=~='~=~=I1'=Jrn=s:====================~ • III odtwarzane inne plikimultimedialne,

.__l W_~_I~_",.um;._· _iV.!l_1ri.F ______.-JI czyli 011 przyklad filmy z plytDVD (opcja.

I! IjI ~'i'hn DV!DJ)' czy obrazy (opcjia [S1 a bn-aZY).

1 Klikamy nat przy;c.is .•.. :k.... ..... .. a ; n.,.ast~p.'uie 00 r3! ,"'," Il\Itl ,-I "~..;;.' _~IIJf'_r.,._r,"_:{J:I...:;;~..,_~tr_·i:.!"'" "...oIJI N OW~ konfignracjeantoodtwarzania Z3.-

. l W otwartym oknie na --___. L...:::L!=---..o;_II.)I!d.;_Iil_~Iw_Ii.;_IOI;.__;llOIfl-=Y.;_IiI--,-rn_~---,~,-- __ ----,I--,-w"",,"~ i~_ ... ---";t_;_~-,,,-· ._"61-'-'1:" · ... --'" pisuiemy, klikajac na I Zi3<f~im I· IPgl

I

plyty CD Audio, filmn Dvl) czy krazka ze zdjeciams nagrana na nosniku zawartosc moze bye automatyeznie odtwarzana w wybranym przea nas programie, ktory mamy zainstalowany w systemie, Zobaczmy, co zrobic, ahyfunkcja aumodrwarzanis dz.ialal3J. wlasnie wten sposob.

w ktorej wystepuje nazwa odtwarzacza, Iesli m.31to bye naprz-ykl'ad Winamp, wybieramy 11jgj' O"dtw6rz PSi uZyciu: Win~mp I·

lI&tlIl,lhlr 17/201D ~ ..... ~

,

WSKAZOWKI

Aby otworzyc strone W'WVV,wcale nic trzeba najpierw uruchamiac przegladarki intemetowej.jezeli 1131D sie spieszy, skorzystajmy Z poniz-

szej porady a.

1 \V,sy.st~ .. ,.ac.h \Vmdo .. \Vs ~i~ta i Win~ows '7 wciskamy klawisz ij ~ I, a, W X.P ,- ~ _I m.

Wpi:;::ltn:.EIzw~ pr'qgramuy FoldenJ, .jokWm~ntu lub .2aSQ~ internetowegoJ ii zO'~tar.i~, on otwar.typn:e2 systE'rt'! Wi

Qtwor:r::

W Ifo! I/o! .kom pute r ~wiat, pi

otwiera Si(! oknoUruchamiaaia -, wpisujemy w nie adres strony i.wciskamy rr;iNl. W~tryn.at otworzy si~ w naszej domyslnej przegladarce stronWWW.

~l

2 W ~.iSde i Si6deJncero.l:wiji~ S1\ ~.,enll st.~owe

. .z ~ .. id .. : OC.ZO. '.1. IY.~. In.p.IO ... [em .. , ... I .. wy ..•...•...•. : .... SZl .• ' l .. '.k .... i .~.·.~.'m.·.' . at. I ' ...• ~ .•. '.' ~.' .. St.] .... '. em: ...•• ' .. '. y ....• W me adres sttrony W\V"\V .~wC.ffik1U.1!1Y M~~.r . W XP

Wytilczllmy podg'lild pu1lpiitu

ww.· ....•... '.ind.·.ows 7ie .•. st.' dOBYc .. :1.' fytu. j~ca .. a fIm. ,.'';.~.~Cj.la. pO.'. dgl .... ~.:dn .'1 i I '. . .... : •.. " . . . •. I'· . i I '. kursor do

1 N a. szczescie mozemy Iarwo wy1ilCZYC te ·fun!kJcj~. Wystan:zy kliknac prawym przyciskiem myszy na I. a potem kliknieciem usu-

2 N~e grozi juz

nam mimowolne przelaczenie sic; nawidok pulpitu a, Gdy zecheemy szybko zminimalizowac okna aplikacji, by gozobaczyc, nie wystarczy zblizyc kUfSOf-' bedziemy musieli kHko,c na a,

Ukrywamy infarmacje a aktualizlcjach

W· indowsVist~ i Wiil1dow~ 7 info:rl~uj~: nas aotomaryczrue owszvstkich aktualizacjach, nawet tych, ktore Bas nie interesuja, To irytujqce.

Ukrypny wiec niepotrzebne namkounmikaty.

1'~~ZWijlamy D. llf:,OU .. s!artow .. : e:, k .•. rlikajac .. n81 I.. . . W polewyszukiweniawpisniemyjs, a potem

klikamy na] ~ Wijf;uill~sUp.~iill];E I.

2 Otwiera si~ okno z informacjami na temat aktualizacii Klikamyna ·'I.W kolejnym oknie klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwe aktualizacji, ktora OatS nie interesuje; naprzyklad :--. ------,

lny opisane czynnosci db wszystkicb nieistotnych aktualjzacji, N a koniec, gdy wszystkie ukrvjemy, klikamy na

I 5ys,t·em Windowsjes;t,aktualny

ltlr.alkdl[!15It~POJjY.1i: hi a~ILJ]Elill~GI:~jjii dll Ell ~[!Il!1l1i ~Iruferra!i' ~_-&-.

Wmlrl:d1!pw5l~E ill;' --------·1-o P'iD!dj~i"IwCiowelll'~'![llglj'(u'jl'ly M~d[i!W'; !LivE.

3 Rozwiia sie menu '; zktorego kliknieciem wybieramy " ... Powtarza-

I 'Ieraz Windows informnje nas tylko owaznych It aktualizacjach. 1esH i.ch nile ma,lO ba.czymy iruo:rmacjeWY-

5wietHc ukrvte komu- Wy.5.WIi~~ h~Siti~I~]~ ~kbJiJ'Ill!la~

"

nikaty, klikamy nil z lewej strony okna,

Zapi.sujem¥, plik Warda jaka ananim,Dwy PDF

TO., ••• mo.~.e nam sie pF.I.zr.d~. I:. w pracy .•...•.. Jles.li.przyg.otowuremy w Wor-dZllc dokumenty, na przyklad

wzory umow czy podan, ktore potem udostepniamy mnym jako plikiPlfl', moze narn przeszkadzac, ze we wlasciwosciach pliku widnieja 'Mened:fer:.

informacj e nat

EJrma;' nasz ternat

Agni.::szka AI-Jawahir!

ASP

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

Mozemyjednakw prosty sposob zadbac 0 to, by tworzone przez nas pliki PDF' byly anonimowe,

11' . Aby z~pis~c plik Worda do forma. tu PDF, klikamy na ,a potem n.a.

I~ ZBJ p]5Z la.!' ~i I i na

P'Df too XP5 Flu til ITiltwu· ~ ~ [!J i ~ a:l ulume []'b~ J"EI k @ ~l Oii ~ P [J f ~IJJ ~ XP5.

2JezeH chcemy, by D.31SZ PDF byl anonimowy, W oknie zapisywania Idikamy natl 'Qp~"je., , , III klik~ nieciem usuwarny :1;3,znaczenie Z opcji ....... -+'!......J

. yI ,Iagl E;t~lJ,kturl' do.kurT!8n:tu dl

3 Pozostaje namjle~zcze kliknac na 10K I i na I PlJblikYj I. Gotowel Teraz tworzony przez nas PDF uie bedzie podpisany naszym imieniem it nazwiskiem,

potu zaznaczamy kliknieciem 1 j_ klikamy na

przycisk Ibl[,udlom.l.

I lineUp

,. .. ,. . '. .....

Jak wyswletUc skraty klaWiaturawe Warda

J ,erei c.zc;stooo ... orzyst. . ...• ~ ..• 3lfil}. I,! I:.I z Word~ rut. pew ..... '.no. ,pfZ)lida sjc; nam znajomosc sk.r6:t:6w klawiaturrrwych,

ktore ulanviatjtl: iprzyspies-zaj,(Jl prace, Te podstawowe ._ na pewno mamy. A jak poznac ternniej popularnei

."

KomputerSwiar podpowie, jak ~Swietli,c][ wydru-

kowac scq:g~wk~ z wszystkimi skrotami,

, W Wordzie 2003kllikilmy na I Na:rz~~zia,1 iwybieramy z listy IM~kro I, a potem I ~Makta····I. W Wordzi,e 2007 klikamy na I Wi.dct~ 11 na I Mi:I~f1,~ [oraz

na 1."1!!Y 5wil e:TI ~ mill!;;: r~ I. ---

2 p.".O. kaZlli.'~ .•• 51(: ok. I no: w ktor.y. I.ll. !D.lajp~erw ..... w.' ybie. ramy z listy pOZyCJ~" a potemw srodkowym

i""":____'---""I

~ i~.,a po_lece.n ru~

, O:twie.ra ~i~ ..• ~doknm~t.· ~.' ,.l.3lW.· .... ierajl~Y sp .. :±s wszys.,t. klCh skrotow klawiaturowych dotyczacych

Wordal •. ,Moiemy go wydrukowac, klikajac na I e,lIk I i na] if Druwj, .. 1 •.

2 !ak S~lrn.1 0 .... p~st.il~p.,ll~,em .. y .•• ·.·. Z.< .kn~.6.,ika.'m. II Iw .• · kolumnie od A2 do A 11 (oczywiscie tym razem

przeciagamy kursor wpionie, z gOry na dol). Aby wYfc()zmc wprowadzone wartosci, pogrubiamy je _ Z3!ZOaCz31my wiersz B1- K1 mysz~ i wciskamy

00 .. To santo POW[81fZamy w kolumnie A2-A1·1.

Ma.kr.3 IAI: Pole-cenia proqramu Word

3 Te.raz.·~ naj":3!~n].;ej.sz~ .'c~sc. z:~dan:ia ... K.lik~Y .. ~al. I kLomorke 92 1 WplSUJe:my W 011 = B$1 *$A.2 Was-

Mtwill .[HileCIn.iilli IM~dV~~AC'Je I !(l1:f!",tj S;~
..
~~it. '!;Ii' d.'.u I CITI!!' Wd~t
AJ.i~pi~. '!j6' G~~ 1 CUI W~I'~
AJiilwU2!dil,u~~~~C1rm'l~~~t~ All HttifN- ill
1dc~)[iOl:II~uJ :pi(I:la ~9
*~U(m~uJpoi:i;J3 Ah SI'I!!l!ot· ilJ
I
Ak'I)Uali~!ld ir6&~(1 , Ltrll!5.1hrlit~ H
I
.Miuli:l.i I:~
I
.A·.m~r€i!l'm~~~WOiI·!i!! ~ ~1!.1~ ~ • • :. .!!!II.

Jak zrablc w Excelu tabllczk, mnezerua

tersz bl!mig~6wka dial sympatykow wskazowek Wiemy, jtakwygl'lda szko.hl.a tabHczkat mnozenia I sc.~e . .latmla . w]usywac cyfry recznie, mozemy sklonic Excel, by wygenerowal je antomatycznie. To czesto spotykanezadanie na rozmaitych sprawdzianach .. Przeczytajmy, jak sobie z nim poradzic,

kamy [!!1!] .. Zaznaczamy kliknieciern kom6rk~· B,2, klikamyne kwa.~d~rat::·."C!L:.::r::k:..::j:..!. n.~"~l~'~'~~~L;:::::::=::::::::::::::::J do komOfki K.2 A teJl'31Z, rue ' , •. !' zaznacze ..

nia komorek, przeciaganry je na dol do komorki

K11 1 .• Zwalniamy przycisk myszy .i gotowel

"~
B.
1..,
1.
·z
~
4.
J:,
ti
--,
~
s c D It F ('ij H j 1\.
2. 3. 4 :5 15 7 S ~I ltEJ
,
~ ~ ~4· ;5, ,~; '7 s
4 5 ~ ]2' 14 1~ 18 1.iCl
Eli s II 1;5; ~ za Z4 7!7' E'i1
B 12 16J m 2i4 ~ ~f2. 3.6 ,4[1
110 l.,.5 20 25· 3Q as 40 4,51
12 1-8 :24 ~:!] 7:iEi ltt ,~
L4 21 .~ 3.§J 4:l 4~ ~5
1~ ,,~. .~~ 4tW .4B; SID! ,~.
r
1;8 '2..7 ~i 45 54 !M 7'1-
'Stb m zaznaczenie w prawo az dokomorki K1 - widzimy; zewiersz zapelnia si~ automatycznie kolejnymi cy&a,mij ~--+--~-____.

. . f

'.~: .

1_

Klikamyw nim na przycisk 1.;2PEejalnie., ,. ~, W nowym oknie ldiknieciemzaznaczamj; jakie kom61!'ki chceflly wyszukac, na przjklad I. '.

("R.Qzrijc·e w~.ier·5 za.~b .r Roiilice V'ikolumll~(h (" Ropr zedniki

~- -:

r: ZaleztLos;c:i

(:' Tylki. bezpoSr-=.~Ir1IE

,wybier·z ----1-----------

(." ~kofne~tarl·e··l

:_ . - .,

.," .. ' .. ' •• ".".,1,.".".,'"(

r- ~itaie

r ,cor mwl \I Ft Lic;;:hv r.7 TakSl.

Szybkie wyszukiwanie akreslanych kam6rek

G dy pracujerny ze spora tabela, .kt6r~mamy na przyklad sprawdzic czy uporzadkowac, przyda flam sie umiejetnosc szybkiego, niemal antomatycznego wysznkiwania komorek 0 okreslone]

. .

zawartosci _ naprzyklad pustych, zawieraiacych

nkryte komentarze czy bledne Iormuly

, 0.··.·. !W. · .•.. · •. i.·er·a1illY .. tab.l. e .•... , ...• c ',WE. ~C.·.'.· ,.et. U.·. i w ciskamy kla-.

wisze (I drll [[I. Otwiera SI~ akna.

C [.'II

2 Klikamy na I o.K I· Excel auto-

matyeznie wyszukuje it zaznacza odpowiedDie komor-

ki ~'. --___. 1~~=",,=~"___"...;.....!'"""""""---~""_---~2"I:!'r.'I

17/201D

,

WSKAZOWKI

P'ogodana pulpicie

W[ecie kwestia pogody [est ella wszystkich szczegolnie wazna.Nawet jiesU sarni siedzimy przed monitorem, chciefioysmy wiedziec, czy znajomi nad morzern ciesza si~ upaleru i czy przypadkiemwweekend nit: zapowiada s~c; deszcz .. Aby nlatwic sobie sledzenie pogody mozerny zainstalowae program -YoWiodow, k~6rywyswietlaaktualne dane meteorologiczne w zasobniku systemowym oraz podaje prognozy;a takze dosko .. nale sprawdza sie jako wygaszacz ekranu,

1 p. ohi.· e. ran.[l~. p.~'Ogr.·'nn.. ze .stron.y ... · 1\'!.IJXmllIW'~,

'at nasteprue instalujemy, postepujac zgodnie

!t'Q

~ t: poleceniami kreatora mstalacji.

!t'Q

~

U

~

-.

.~

I

....

-

Po zamstalowanin aplikarji otwiera S:l~ automatycznie jej okno z animowanym krajobrazem i prosb~ opodanie lokaH_zacj~ dla ktorej pogoda nas

'! 'i

interesuje ---Po okresleoiu

miejsca, na

przy·· .. rklad

. ~

klikamy nat I OK 1.~1.j~C na IKt'ajobrazl, mozemy jeszcze zmienic widok wyswietlany w oknie pro-

animaejezjawisk pogodewych .Klika jac nat znak przyinformacji 0 pogodzie, mozemyzmierue lokalizacje, Ajezeli duze okno napulpicie nam przeszkadza, mozerny je zamknac.Program zostanie wtedyzminimalizowany ,- 0 jego obecnosci bedzieswiadczyla aktualna temperatura powietrza wyswietlana w zasobniku .. Gdy zblizymy do

'1!1'

bezchm:~rrjje w,i.'3lt~~: .2. km/ fi zmjelJ f'jy {j~n ier11e::1l0 I 1 ~ PCII ~,.

3 .A.· .. p.l.i.'k31. l~ji'aL po .. k.'. a.I.,.zt. '.lje ... aktualna pogode

i prognozy kolejne dni,

niej kursor; pokaze sie;; okno z dokladniejszymi danymi nat tematpogody ..•.

Kilka stron s,tartowych

Z azwyczaj po uruchomieniu przegladarki otwieramy kolejno kilka swoich ulnbionych witryn -, sprawdzamy newsy, zagladamy na portal spolecznosciowy, wlaczamy wyszukiwarke. Przegladarka Google Chrome (l11'j.I)::1I1I111111) moze otwierac wszystkie wskazane przez nas strony :3l1l.tomat}TcZ'Oie- nam pozostanie tylkn przelaczanie si~ miedzy kartami.

11 Uruchamiamy Google Chrome, klikamy na _i klikamy na I Opej!:! I.

2 .~.~ .,za,kla~ce za.zn:aczarrlY pole przy opcji .l klikamy na I Dodao] i.,. I.

rna wsrod ostatnio odwiedzanych stron a, Wystarczywpisac gow pole . it zatwierdzic, klikajac

Pry.watne rZ8czy' Dla zaaWanSQWCif.lytn

Po uruchomieniu:

o Ob.l'J6n: :ol:::ron,;; pOClq_tkoWq ® Ot wor;::: nes t~pujq_ce str 0 n y :

na [Dodaj ... I. Gdy dodamy juzwszystkie strony, ktore maj~ bye automatycznie otwierane, klikamy na] Zamkr!ij I. 'Ieraz.kiedy uruchomimy Google Chrome', przegladarka od razu bedzie otwierala nasze ulebione adresy

3 o.-.'.t. w.: .•.• ·.l.·e.r .. a .... sie .. o.k.n. 0... Z31.lw ... oi1e. r.I-.a.j .• ace .. p. od .. ~o.wiedzi ostatmo przegladanychprzez nas wnryn .' Za-

znaczamy wybrane adresy kliknieciem i klikamy nat IbCldaj .. ,HI· Moricmy tei dodac adresktorego nie

•• WindDW5 7~ dO\i'oJnload~ kQ,." http://ww~.kDmplJten:Wiat,

N-~W5 ~ e ekPolske h.tt

Tapeta w wyszukiwarce

O d niedawna wyszukiwarka Google pozwala na zmianetla, Ohrazek mozemywgrac z naszego dysku, z galerii internetowej Iub zgalerii udostepnianej uzytkownikom przez Google,

1 N a. jp., .• ienv. OCZyWiSc .•• i~ ot~~eJ[a.lln. ,y w pf'Zeg~:t.. darce strone wyszukiwarki Goog~e .. Aby Z.lnl.e-

rn.c do; klikamy na odnosnik I Zmien tfol widoczny w lewyrn dolnym rogu okna,

2 Pokazuje sie okno logowania do konta Google I ,-, podajemy

KI~rnrtal (~l ul'JI.:!'

~:"lJ1.d, ",-[I J

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

l131SZ adres Grnail i haslo (jezeli niemamy knot-a" mozemy jez'ajoZyc, 'W'Ypelniaj~c formuhu-z). Klikamy na I ZiID~;r0J i ~,i:~:1 i ponownie na I Zmieri tfol.

:Ii! ii'I~J~i ~rn~ll!Irn.a Mii)~'~llIj!ij(i51 ~\i~~~ We!!

, . .;:td.J,~

J. _ , ..

3 Otwiera sl.e., okl.)?, W.·I r--~;::"7"""-..o:....-~""""i""'~~"""'''''' chcemy pobrac do

ill Pfo&~~jjil, igobJw,e--------------

a

,

Kamputer Swi,at odpawiada

..

• aldre's,: K.olmputer S,wiat, ul. Domanlie,ws,ka 5,2, 02-67',2 Warszaw,! • e,-m,ail: r1edakcja@'komlpute'rswtat.p11

Przywracanieschematu zasilania

Pytanie=Zmieni,t,em ustawienia zasilania Wi ndews, teraz chcia'tbym Jedn.akpr,zywr6- cic domy,sl,ne ustawieniasyst:emu. .Jak te z:robif?

I Odpawiedi: Pbny (schematy) zasilania to zestawy ustawien dla sprzetu i systemu okreslajace sposob, w jaki komputerzuzywa energie, Pomagaj~ oszczedzac energie albo maksymalizowac vvydajnosc komputera Mozna je modyfikowac, . ale na szczescie rde da si~ przypadkowo USllB,C domyslaych ustawien, aprzywrocenie ustawien fabryeznych jest bardzo Iatwe,

Windows Vista i Windows 7

11 Wciskamy klawisz [1--' [Iub klikarny 11aL_', a potem w pole wyszukiwania wpisujemy , apotem klikamy na I ~ OFl·t:Je z-a,~i I:aC[1 h~; I u gory okna,

.3 W.f:atCam~ do okn., a 0 .. pc. ji .l~sH. an.··.1ia ... ,kHk.at~c. na I":iiil, 1 powtarzamy oprsane (::ZY1Cllr}OSCt

Z pozostalymi planami zasilania

WindawsXP

W' Windows XP nie maprzycisku sfuz~cego do pt'zywrncarua oryginalnych ustawieu Komputer Swiat podpowie jednak, jak w pro sty sposob do nich wrocic ..

Uwagal, Wszelkie nowe, stworzone przez nas, schematyzasilania s~ usuwane podczas przywracania ustawien dornyslnych. jezeli bedzienly chcieli do nich potem wrocic.trzeba bedzie stworzyc je na nowo.

1 Aby dostac ~~e do Opcji zasUania wWindews XP, khkamy na . .' ,a potern na I' ~ ~:anel sterowariia I 1 dwukrotnie na I 'C5 Opcje ;:;:~silani.;J I.

2 z. ,.~b .. '~C .. ·ZYInywt. ed. Y aktyWIlY schemat zasilania, na przyldad I. . esetujac sc aemat

zasilania, przywrocimy go. do oryginalnych llIs1awie.li,N~e:.stety, systemniezrobitego automatyczaie.Mnsimy najpierw usunac obecne ustawienia, KHk:31my zatern na i z listy wybier amy W wypadku komputers stacjonarnego

stawienia dla schematu zasilania Zawsz.e wl'S!czon!r'

2 w' nOlN"YlD ok:nie kUkamy nat ,aw kole;'n rm na I p 9Ywroc ust:awi en i i3 d0'l11y~ lne tEg 0 P I a 111J I i I Ia~ I.

Wslrzymjiwanie systernu po 45 mirutech

Wy} ~cz monitor; L-I p_o_3_m_in_. u_ta_c_h _

Wy}.~c:z 4v:ski twarde: L-I p_o_'_O_m_in_u_ta_c_h ... :J

IStac:jonarn',l w domu/biur28b a wwypadku notebooka - I Prz8no'8n_v/LaD~oD I. Nastepnie klikamy na I !dSlUrl I, na I Tak I i na[QKJ .

PLan}! [Dreferowane

.2.Ch8ma~_I,J za~ilarlia-

_a\"'.':s:;:;~;,wt ~;:;qJ:l ' ...... ', . , ...... ,., ..... " ., .. , .... , .". ,,' ..... '

Wysylamy'lras, e-maitem

Teraz, wciskejqc klawisze II -I m, orwiera... lrny okno Urucharuian ... ia, Wpffiuj!emy wnie polecenie ... i klikarny na I o~ I.

Wpisz nazw'i progr.amllJ FtJld8'ru~ dokuJ"(1BntiJ Ii.!b;;:as in~eme.to~e!do.J"a ::3ostaniE: on C)ty',!art~ pr~ez iw~te!"GI

2 Z lewe] strony, po kliknieciu na ,w prOSEY sposob 'WYZ1ll~K:Zymy trase, okt·!e§JL.'lj~c tylko je] poczatek i koniec iklikajac na -------.

Otwon;::: I powercfg /RestoreDeFaultPolicle:; .-1-- ... ---~

, Powt .. rarz:ru:?Y p.1 ~n. 1~.1tej p.orady, ,by otWQ.l'Z~C okno OpqJ1 zasd31ma- roozemy Sl~ przekonac,

ze wszystkie schernaty zostalv przywrocone do ustawien fabrjcznych .~. Okn81 zamykamy,

. .

klikajac na 10k Ii

l.lste ....... ienia dle schernelu zasilania ~aciona[l1'y w dnrnu/biurze

W~trz!r'rn!r'wanie 'S_l,Jsteml):' L...I p_o_2_0_m_in_u_.~a_c_h 1

I po 15 minu.te.ch

W)'f' ~ c Z'. rnon i tot:

I po 30 minu~ach

Pytanie: 'Chce zaprosic ,znajomyc.h nanDwiI. dz.ia,tke ... zaproszenla chetnle wystat,bym e-maiL.em.J1aknajprosciej.z:amiesc.ic epis trasywe-'maiL,u?

Odpowi d:i = Najbtwiej bedzie oczywiscie skorzystac z Map GoO,gle- zarowno do wytyczenia trasy, jak i do jeiwyslania,

1 ~prze~hl:.darke i11lter~leto~ w~isujlem.yadres ~JI httD:J/maps"google,pljlwclSkat:tny klaW1SZ . Otwiera sie strona Mapy Google,

3 Po ch~.·izobac .. ·ZY.ffi! OP.iS t1.rasy ... il je] .prz.eb.· .. ieg ns maple. Aby -wysbt trase e .: mailem, klikamy

na. ,Pokazuje si~ oknowiadomosci - trlllusimy tyl-

~ Lrnk

ko podac adresata i kliknac lUL IWlls'l'ij! Wwiadomo-

J '! -, !' I'. • ~'1!..

sciantomatycznie jest un:1iiesz,cza.ny S'lczego1lo'W")'

opis dojazdu oraz link I Pokaz w Mapach Gnoqle I. Po kliknieciu na niego odbiorca ZOb81CZY wytyczona przez nas trasew Mapach Google. ,aal

17/201D

TESIT: SERWISY ,MOTORYZACYJNE

P reze rntacja, mstowa nyeh serwrsOw

• Tabe[a z wynikamltesm Ta k testowano

serwr~' motcuJ1a.ctj'ne

............................ '"

I"JIKI!pautoqpl .a..,.,. .... ~ ,~- ._ '~

..... _ •• - ... _... JIiia>IU'PI' _ ~ ~_ '..-aomf~ 1Ii!~" ~ ~

~-"""],- ., r.....I..I·IEII!_I-=-~

1lIII:::J .. ~a._" "I"I'I!""_ :!I."'II""'- .... p~,.

"FFFFzrze." -

......;

~,~--------------------------------------------~~

W inta'r'nBcis' jastwia,le stran.1kt6rych gl6wnym tam ata m ,jest mDlDryzacja. Jadlnak tylka niak,i6ra,z nich pra,zant,ujiln,a lyle wysaki paziam, ,a by wa rto_to dadac jl' d~ Illubianych .D'zi,ki l8,slDwiKom puta,r Swi,atapDzna my najlapsza witryny

ezeli interesuiemy sie motoryzacja Iub mamy wlasne auto, na pewno zagladamy do internetu,

aby poczytac natentemar. Strony mo-

l! --, •. - ~ _!I' .' ..... 1,... ~;;-

toryzaeyjne prezentuja rozna JaJtt.OSC,

fi

dlatego Komputer Swiat przerestowal

cztery serwisy populamewsrod polskich internautow Zobaczmj; ktory wypadl najlepiej

rm z kazu

Coraz popularniejsza forma przekazywania inf~)rmacji wintemeciesa filmy. Niezapominaja 0 tym rowniez tw6rcy serwisowmotoryzacyjnych, Na stronach tych mozemy znaleze nie tylko fibnowe prezentaeje nowyeh models

... WARTO WlEDZIEC

.,- wedtu g badan Megapanel PBII Gerniu,S testowane przez Komputer Swiat selWisy motoryzacyj ne w m,aju odwiedzito ponad 2.5 m iLiona internaut6w

;,. twarcy serwis6w rnotoryzacy]nych coraz wi~ksz,'l wag~ przywi~zuj,~ do poradnik6w i tresci mu lti med i,alnych

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

_j[ ]Th'lterialy promocyjne, ale r6wrueiwideopcradniki eksploatacyine oral testy nowych i uiyv/mydl samochod6w.

Poniewa,z .se~i5 ,autD-,sw~atpl naleiy do wyd.awnichNaAxet Springer Polska"ktore wydaje' tskze KomplJter Swiat, w'itryna n ie zostala ujeta w tesde. War-

t ., d I... . ., • 5· .., Ali"t~,~fiJity z !itill'ltegoriu= POI"ady - QJli",q_CY Itemat

a je . ,naK. na n Iq l8j rzsc ....•.. e·JWls

jest powiqz'any z kUkoma nowym i stronami motoryzacyj nym i, ktore spetniajq_ okrsslona f!Jnkcje" Na przyklad na strenie ,iii utQIPIO radnik.pllzg rerna dzon a ponad 900 porad.nik6w, na wi .. trynle m1otolgrona.pl znajdziemy blogiekspertow rnotory.z:acyjnych, a w senvisach aul:ohllf.a.pl i aut:ol'un.p[ prz:eczytamy odpowiednio aktualnosci motoryz8cyjne 'i cieka .. , wostki zeswiata samachod6w.

,~' -

Strona AutD Swiata wraz z serwisarni

z niq_, powiqzanymi jest llderern, j esli rhodzi a liczbe op!JbUkowanych porad .. , nik6w motaryzacyjnych. Tematyka porad JestzJoinic:owan a, a teksty napi.sa-, no przyst~pnym j~zykiem. Nlekt6re poradnlkl, testy i prez:entacje same-

Co powinni"m znaleic

na dab e· m to tr n ? Oprocz aktualnosci, :artykul6w i poradnikow dobry serwis motoryzacyjn:y powinlen zawierac informac]e pomagajace przy zakupie nowego Iub nzywanego auta, Dobrze, jesli oprccz testow samochodow na stronie mozna znalezc dane techniczne jak najwiekszej liczby modeli, ceny autnowycb oraz tychz drugiej reki oraz jak najbardziej szczegolowe opinie kierowcow, ktorzy moga nat 1'C1- mach strony naswietlic zalety i wady posiadanego egzemplarza, Pasjonaci motoryzacji muszamiec mozliwosc szczegolowego opisania swoich samochodow i zamieszczenia ichzdjec, dol~~c:zmia do fanklnbow orazwymiany doswiadczen z innymi internautamj zarejestrowanymi na stronie, Pomagajaw tym rozbudowane profile uzvtkownika, prywatne wsadomosci oraz uporzadkowane fora. dysknsyjne. pg!

I!IIp.JFtn WYfI;,i<:: h8(" <;;b~~ry} Tn hjlfln rHmi!i.'l~~~ elffi:,tl~n[jca talDl~ mtJ~ce tr1!5htdo w.n~tui:l

~--IIIIIIII!!!I!II~, TR!rth'ffiflr rjlftil~I": i jm"']il;odnl1 I!ik~'I,I[:II! U.(j1.~D U ,OlhlHI

SCi!! III cl,U-U'I' ~ ldht~i~ 1.1 wlJ~1 r Wi! II s LUmdnl i <it>'l!!lilF': .7 a<;;tilJlii_'L7II'JrlJ w1m~ ic1F!rnwr,y1 r~:q , nil tn, bO ~\i,!tiI':,1 nEt :tnorl[rnrre? Gttl 1l'i:l~Z:

"] !l'~ _I ~'"!J ~~,.!If.. il"lJiII url:oIIidIIibW"iI!1 il~ pll!l <~,"I!'r~:rl~II~'

~~Ii!~i. ~U:. ar.2 D n ~ ~~II 0 <

Rulbal!.!! ;,!lUlu IIlwkn~ ~w~kt~ r!d~ ~wrrt,lucili':aF

chodaw'i produktaW.l: nimiMiq_zanycn z:ostalyz:reaUzowane w formie film6w z kern entarzern eksperta, Pod wz:gt~dem liczJby.zamieszczClnych w serwlsle '~e5t6w aut nowychi uiywanych Auto Swiat rown'iezjest w czo16wce pelskich .seN'Ji sow ski erowa nych do pasjonat6w czterech kotek.

Prez.ent:acja testawanych s,erwis,Dw

T ci'ekawe narzQdz'hll

+ funkeje spoteGlnosciowe -t, zroiniGowana 13wartosc

strony

~~ , .. brak mmliwosci komentowania artyk.ul6w -brak nowych filmbw

AutoCentrum,.pl okazal sie najbardziej wszechstronrwrr z sen.visow rnotory:zacyJnych testowanych przez KtOmp!Jter

" ,

Swiat. To nie tylko strona, na kt6rej mo-

iemy poczytac 0 rnotoryzacji, ale portal spotecznosciowy dla mi:tosnik6w samachod:6w potq_czony z kopalniq wiedzy a tysiqcach modeli aut.

FUlnkcje spolecznosciowe to niejedyna zaleta serwisu Tw6rcy strony udostep-

niajq_ czytelnikom ciekawe narzedzia, kt6r-e majij pornaqac w codzienne] eksploatacji czterech k6lek. Na stronie znajdz.iemy zaawansowany dziennik obstugi auta, w kt6rym moiemy notewac r6inego roczs]u wydatkiMiijzane, z utrzyrnaniem, ezy tez narzedzie de ryscwania sytuacj d.rogowych, ktere rnozna 0plJlblikowac jake plik graficzny i przedyskutowac dany przypadek,

• adres WWW: mmje,luto.pl.

....... ~-_.,....

i fDiJ)je,aUfo" pi I EllfI!M~!'Im~ t 01)I:0Il11\' ~ flll\l~ ~ rtle;op _

I ••

.-.U't.ill'li!i'l;l!! ,l,I!!IJ ~ If'\'ln-~ ~~1l:1'1!I:1 !,'iQ-Ir:l!1Il! j'!rl ~IlfftoIInH '!''''1~ .. ll:il'lj, M~[1!IT\I .~ .1!I~ilRh OI!.l"111'"V, tluy

U"'.lllP~.C~;.R!III"!IqI!I 1~l!t~pk I,

~~"'~!JII l6mI.:.oi. ~ ..... ~1Iihi ~

~~'rk<~~ .. ~~~~~.~1~mtt!lLIiiI'i

, '1. 11·.J Ii! ~I-i!l

Jlr~llr !II"I"'Jl:!olQl~\1II1 .,.Jlllitl"i1..iJl;;.~",Q ~~ ~ I1I1t_ibJ.I L~ Ll'ilitll~",,~;!;f!fii

+ do8t duio poradnikow ,fi lmow' i testnw nOWJCh samochlIlem """""""'''''''I + mnzUwosc blo;;Jowania

+ dliatz opiniami (l autach

Witryna rncjeauto.pl to druqi najlepszy serwis w Polsce. Znejdzierny tam duzo aktualnosci, sporo fitrnew i ponadl 00 porad nik6w, n'iestety nieilustrowanych i n iezbyt wycz.erp !Jjqcych. Trudno skontaktowac sie z innymi uiytkownikami serwisu Chat po zarejestrowaniu sie w serwisie mamy moiliwosc wysybmia i otrzyrnvwania prywatnych wiadomosd, tc lch wy-

rniana Jest rnozllwa tylko z uzytkownikarni forum dy.sklllsyjnego, ktare niestety jest slsbo rozwlniete lzdaniern

. I

Komp!Jter Swiata przyklad a si~· do

tego nieczytelny, niestandardowy IJ ktad strony gt6wnej forum t Zare] estrowani uiytkownicy mogq wyrazac swoje rnotoryzacvjne mysli na bloqach, kt6re prcwadzone sa w serwisie powiqzanymz: rncjeeuto.pl,

336

,

autoGALE:RIA

.. brak poradnik6w

........ T~ .. 'I!tI .. U - brak dziablWl oplnlaml

i danymi technicznym'l samochod6w

- b rak. n arzQJIz i pl1ydatnych uta kierowc6w .

dysklJlsyj' nym. l.iczba pu blikowa nych nowosci utrzyrnuje sie na przeciernym poziomie, ale jlJlz: testow nowych aut rsdakcja AlJltoGALER II wykonata ns]wiecej sposr6d testowanych selVlis6w [16 w dqgu 60 dnil, Na pochwale zashlguje r6wniei fakt, i:e, niekt6re, testy zostaly opublikowane na stroniew forrnie film6w., Forum dyskusyjnemu

,I •• • • j.

rownle,z me rna czeqo zar.z:IJCIC,.

Autoqaleria.p l ni e poryvva projcktem gr,afic:znym, ale prz:eglqda sie jq_zdecyd'Dwanie przyjemnie. Elementy witryny Sq loqicznie rnzmiesz:cz:one, a strona ~swi'etla sie prawidtowo w papularnych rozdzielczosciach i przcqlqdarkach Redaktorzy strony skupili sie tylko na trzech elementach wainych W serwisach motaryz:acyjnych, c:zyli na aktualrosciach testach nowych aut i forum

272

• •

17/201D

V1D.pl

I, ~~Luu~

- brak. typowych poradnik.6w motoryza cyj nych

V10,pl to zdecydowanie portal d la oseb chcacych byc na bi'ei~coz motoryzacyjnymi nowosclami, Semis publikUlje bardzo d u zo aktua In asci i n ie zawodzi tez na piaszczyi,n'ie, rnultirnedielne] - ponad 70 film6w 0plJbUkowanych w - dqglJ ostatrich dwochmiesiecy to d abry 'WYnik. V10.pt rna dobrze roZ\Nini~te dzialy sportowy i mo:tocyklo~, kt6re- okaz2I'ty si~, stalbq_ strona poz.ostalych testosa-

nych se rvvi sow. Witryna wypada qorzej jez:eU szukarny na nieJ poradnik6w met:oryZ'acyjnych, bo na larnach V1 O.pl znajdziemy tylko okolo 70 porad prawnych. Za malo jest r6wniei testow nowych 'j uiywanych aut oraz brak.lJje dz:ialu z ocenarni model! samochod6w. Na stron ie znejdzie my sze'sc ka lku lator6w motoryzacyjnych, ale pmmo szukac dziennik6w olbstlJgi auta ezy blog6w.

• adres WWW: www.v10.p[

TESIT:SE RWISY M OTO ,RY,ZACY J NE

Nazwa serwisu

AutoCentrum.p'1

mojeautn.pl

www .. autogaleria .• p[.

Strona

III bshlm,a. stnlllilY ,i% wygodna.

~----~------------.~~

Illpnllwca !!Irafll'CllliJili ,i% nowoczesna, zach~cajaca

., % p raw id fowej'p [8wi dtowe

:2% taldtak}takJmk

ba rdzowyg od na

bardzo WJQod.na.

n OW£lCzesna, d osc lac h ~caj tl ea POli 0 my pas ek p.rzewija n ial dtowe

nie.zllJt now'Oc:zesna, niazbyt l:::JCh~caj Ilca

~ .....

praw'i dtow eJp rawid lowe

D.ll,8't~IJiirre w rlzdzh! ~ClIlJS{:~.a.c ~ 1 D,lIt.;x' 6'8/1 21B DIG 0 0

Oy stn!lllilil d1zIrarla plTIlplriMliIIlll, w~E'~ .Mm~ Ulall 0 p enl ~ It hTill'liIiIe U'C~~il:1W9 'l1l!iklalmy Illal s:tmlliJ'lie

k

:2% animowany baner' na-gorzB" boksy :4 _ animowanybaner na gorzs.

. w·artyku.lac h

~--~~------------.~~

Wysnllkilw8iriklll 2% jest jest

._I S_'tl'i_Qn_;a s:u_m_D_1"_Gli___.~ II Dcena, !I,1,6 I ._I oc_-I_na_· _ ___. 1- O_cl_D_,a _4_~;B_'4_.1 ._I o_c&_'n_;a _,_,'_9 ..... 1

IIIIIIII

A ktU31lllliJlOscl' limJtoql~cJ~ne l IstatlDlcb' 30 dlilil~

lest)! aut. m:IWYC:hll. ostal~liIlc;hI60 IiIllliI~ 5%

It!MJ' al!1l_.a1llJc~l:Z Ista.I!I1II:C.h 16U minI Plraq: d~a. l~lle!~ow"c,ow

U 1D

60

16

4

ponad 350U pOllld wformie odpowjedli elmpertow;

31 poradliik6w tekstowych, ok:oto 3DDpor-adpr1lWn,ch

J bmK

_ 111 poradnikow tekstowych 16 por.adpr.awnych

brak brak

5% ,a%

-

~M:-lTIIl~·U:-iW-I}S~':~-::'k-iOIi-111 e-n-tmw-. -11lI~1 irl8-1 -------::2:":"':%~·. brak .artJkuliw

MITIIZUwust;ZtHIJawmnla p"taJIA 30fu jest _ 'brak _ brak _ brak

e:kslP e'rtom

I A rt:yIm-ty SiD ma TJ Gl~ II ocena 4.44 II Deena J .67 II ocenai,115 II

;;;;~~~-----------,~=======-----------~ ~========----------~~=======-----------~

J:esr., po zsloQ'Owan'i u

-

Deena

-

o

_brak.·

_bra~

6% jest.,zaawansowany

2% SQ

F:a'l!lik(ul~Y IIBIF,ek :sa:lJililoc!hodOWYiChl 2.% .51

~----------------

Cell1Jyaut :nllMych/ulYWiilllilrycb' :2% SQ/8~

DiZllill~.ldhIJ mOltJJl~y~rlils~Dw :2% Jest, slabo fOzw'in'i!i!lJ

~~~--~---------- ...... ---

KiillliliiCI,l. RSS Jest

Q\l~at ,Slpmty' mOillifOWI :2% statio rmwiniQtjr

~------------~----.~~

~i:1:liIie techniclilil,osamlliilll::blliillilmW 3·% lJardzo uc:zegotoYwn:!

s~! 'IN sa rwi sJe powiQza ny m brak

bl.og ki e rowty .. pT,

brak

. raK

jest dose dobrle r01wini'etlf

rak

jest

dobrze fONin

SIGle gfilowe", n i~g o,d n, aLgorytm Wjboru modelu i wersji silni'koWiB!j

I F':unkcjon;allilloit)stroIilIY siuma 24"~ II ocena !I,DO II Deena 3.21 II ocena

~~~~~====~~============~

'2.;8;8 I ~I ============o=ce=na=. =,.=5'8=1

-

_ dOb6r rolmiaru opon, koszt sptrrwadlenla autaz Niemiec:, cras przejuzd u Vi. m i li , przeLi czani a

jed n ostek p rQdkosci, PTl eliczani e jedn (lstek m orne ntu Db rotowe go,

przeliczanle Jed nostek. moey

brak

3% opmcalnasc LPG,k.alkulator cel,

o ptacalnos c benlYna~d [esB t,

o ptaca[n (IS C k.redyt:-lo:l1ls ing

3 brak

D.zl,e!IiII!Ji1ilkl1 kls:ztiw Obl!litilil'm~ 11'!iIl!lta 3% .st!zaawansowane

~--~----~--~----.--~

Info r!ini1llcJiB: osytll:l.jB1cj 1111iI a dni!lgiilll::lh 3% p og oda, ka m ery d ro gOWG!"

fDtoradary

IO~gtl:s:zellilllaJinltorylacy]llIiIQ 2% l otomoto .. pL

~~~~--~~------.~~

IGa ~e:['re l'~JQe salmo c!h 0 d orw :3Ofu sa

11iI_~tkOWRllkmw

..... 1 N_iI_r,z..;;;;..:ed_:l_:iil_d_ll_C....;2Y;;....II_·,I_.ni_k_ow_· _S_D_m_a _ ____. ..___ oc_e_n_,a _'_.2_'....... II Deena

brak

utrudnlonia, fotoradary, ITIlejsca niebm:pieClne" mlacJe· ClYtelnikow

__,,_

wtasne (malo), etematnut

.z mobile .. Bu

'brak

brak

ocena

Deena '.'3 I

lez~leczne IPotICl,en1e,p:1Q mJfstira~ri ,4Ofu

le:zplletlililiEl :po~,c.zt:Jil:le przy tlgMam'IUI ,4%

p:tywa:t:1il11 w'(adonms'c~ do flillnr:clh 9% IIlI Zytkowolkiw

Do ditkJOWI f:1IlI nll!l:cj'l d ~aj 2%

lilllf,elestlrnwalmY'cih

brak bnak

po forum IIIIIIII brnk

-

IJ:at,poNiooomieni'a pllfi GG [Idalia· IIIIIIII nllwsl.etmr, darmowe ogtoszeni3,

nych KOOlemarzach, IlWi'ooomDSciach' powiadomie,nia Il pubUkacji

prywatnym, galeri9,lioJi informacji' na wybrany tamar

~~------~--------.~~ ~~

Pillijlykal p'~wltnI!ll9CI 3% jest, w regulaminie :3 jest:o w regulaminle

1...1 F_lIlft_kCj..;;.,o·e_dl_na_Z8_rI.;;.,.lesl_·· .. _nM_l_nyd;;.,.. '. _.I_slu_m_1 D_l,6_'___.D I ~I ============:--o_ce_n_D _2...;.,B_ll~11 Deena

_ brak

Deena

.. _ .. _-- --

11 DO~h.,

dobra

:31,:36 dosl.leczna

,2,72

*niemoil.iwe do policzenia za wIgL~du na brakwyodr~bnienia dliaru z fUmami

It_mlllar 1712010 ~"""'Mi.

Yak testDwano serwis,y m!otoryzacyjne

"

nmputer Swiat przetestowal ser-

wisy motoryzacyjne zarowno pod katem obslugi strony, zawartosci, jak i narzedzi dostepnych dla uzytkownikow,

rat). J!eieti podczas przegladania strony w danymprogramie pojawialy 5i~ bb;dy, na przyldad ,zle wyswietlaly sie polskie znaki IfLlh grafiki, serwisowi obnizano ocene.Dzialsnie testowanych witryn sprawdzonorowniez w najczesciej uzywanych rozdzielczosciach ekranu, czyli l024x768 pikseli oral 128(b;:.800.N:astepni,e suhiektywnie oceniono oprnw~ ,gtaficzn~ strony pod katem nowoczesnosei, przejrzystosci it estetyki zastosowane] grafiki, Elementyte w znacznym stopniu decydllji~ przedez 0 tym czy chetnie korzystamy

'b t g tr Testuj~YVlfkonalip.fak:tyczny test dzialania stronyw roinyCh Walt1IDkach.Wcelu sprawdzenia poprawnosci wyswietlania witrynyotwierano j.~ wnainowszych wersjach najpopularniejszych przegladarek (Internet Explorer- 7 i8; Pirefox, Chrome i Ope-

z dane] strony; czy tez przegladanie jej zawartosci jest meczaee,

tua n .. ~ inf macji Nawet najlepiej wykonanygraficzrue i funkcjonalnie serwis nie przyciagnie uzytkownikow, j!esli nie zawiera odpowiednin bogatej tresci. W wypadku stronmotoryzacyiaych wazna jest czestotliwose aktualizaeji strony oraz bogactwo artykuhrw takich, jak testy nowych iuzywanych samochodow

, -

Komplner'Swiat .s-prawdzQ Her6-mego

rodzaiu artykulow jest na stronie oraz ile aktualnosd zostslo opllbHko-w-anych w Cllm)IJ 30 dni (ad 27 czerwea do 26 tipca 2010 fom)"Zuw:agina to.ze corm; popularniejsza forma prezentowania ieformacji wintemede ~. rumy; sprawdzono, ile materiakiw widen znajdruj.e sj,~ mil testowanych stronacb Oral i~.e filmow zostalo opublikowanych w !ci~gu ostatnich 60 dni (ad .27 maja do 26 lipca 20['0 tnhl).

~

Kornputer Swiat sprawdzU tel, He po-

radl1lik6wZlflajdziemy natestowanych stronach i dodatkowo ocenil forme przekazywania intormacji, Jezcli tekst w tychartykulach bylwzbogacony ilu-

00 ~ ~

Na sm.[uiliht!! IwyOiQ'~CJ tes~UI wsmd If'iilQc~ nar.lQdlzli IPu,datmtych lmomipa:sjm:namHlI1l znalj;dzi,emny ,8lpUikaejQ' iintert1lf3!tlJR.q dOlIJSIlW81 r'81 SJ~Ula~jli dlmgowyth .IP(J'lnalry8OWalliilUl scent]! Iryslnek jest ZClIP:isywaln, na semel'" Irle~ a 11111 D<trzyillU~:eIlIJ ~inkF ttD~ II,D~eIllJDpIIbUkDW;f WJTa!Zl ~Ims~, O!wyjI8smlieni:e wqt!p~iW'Dlscii

Wn'iosk'i

[hoi: lWjcilllCBI te!s~u~ Aubo[:elntrum.'I~ nile wygnl we! wSl,ys~K~c!h J(a!te g IniaH:l .. \1 t[llka1z;al, si" majibaird:z:j ejiw:Slell::hstron nym slirwis!E! II Imltlry1ii1lcyjilIilYII" S;trona jies.t .~arizll drib riEl wyk'D!lil;ana,,! lalwi!llr;~resc \'IYlSm~~ej jil1klS r.~

i marziQd1iia 1Pr1yd,a1ne! w ek;s:ptoi!litalcj:i ;ulm. Je~eU !ch!c&uny siprawdlif a!kltl!l!alllls:~i" :l,a~r~j:mIY

na V1U .p'lJa 'sz,llI:kaj:~ctestiw nowycb salrnJ,o cbod!DW, I~e :Z,i!llPQmllii i~my !o drWii ed:zic BlltD GAlE I.il 'I"

straqamiluh poradniki bylJl' wykonane w formic filrnu, serwis otrzymywal V1Jrzs~ ocene,

au, zi La ztel lk if Eksploatacja samochoduwiaze sic; z r6ioegp typu oblkzeniami, Dlatego testujQ1CY sprawdzili, czy na stronadi dostepne s~ kalkulatory; na przykJad do przeliczania rozmiaru opon czy sprawdzania oplacalaosci zamontowania instabcjiIPGw aucie, Oprocz tego sprawdzono, czy po zarejestrowaniu sie w testowanych serwisaeh mozemy prowadzic dziennik obslngi anta, w ktorym zapisuj!e si~ wszystkie koszty

zwiazane Z jego eksploatacja. _

CIEKAWE SITRO,NY

II

II

II

W lntl,rnacis' istnia]I( miliany stran.Jak spr,awnil' poruszac sil w tym gilSZCZUI.1

nis' marnujllc cl,nns'ga czasu? Wy'starczy skarzystacz padpowil'dzi Kamputl'r Swi,ata,. Paznajmy witryny' pall,cana w tym Dumarza dwutygadnlka

WWW.z.llglars.tw.DI.nel·lpl

, WSlY'Slio I za'gl!l,ch i illgllowlln.Ul

Jak prawdiiwy zeqlarz przyNotujewiatr? Gwizdzq_c. Nie tylko przesqdy i wierzeniaznajdziemywtym serwisie, Dowiemy siez niego naprawdewielu tajnik6w zeqlarsklch, Poznamy rodzaje statk6w i zagl6wek, stopnie zeqlarskie izwiqzane z nirni uprownieria, alf2libet Morse!a przydatny na rnorskich V1IYprawach oraz 5ymibolik~' flag" Sq_ tez rady, jak .5h~zachowac"gdy ktosznejdzie sieza burta, oraz jak przylbijac i odlbijac: ad brzequ. Na dokladke slowa piosenekzeqlarskich,

If''[,'iii!

I ,~ ~~~ ~ ... """"JI(jf~'=='II ~~

......

It_mlllar 1712010 ~"""'Mi.

www.,5'taregryilpl

, IDZrywk.a IiIlile ijmkl'dl1aabllboy,iw

W co .sie' grato w latach osiarndziesiatych i dZiewiecdzi'esi'q:tych? Zobaczmy. W serwisi'e do wyboru jest ki lkaset gier r6inych gatunk6w. Niekt6re

z n ich swego czasu by!y prawdziwym i hitarn i,. Ale Sij, tez ta kie, ktora czas .swietnosci' majq dawno za soba

www.emil:Diipl

. Plts:kil ponalwWi:ellkiej Irytani:i

Jesli rnieszkarny naWyspach lub my.slimy a tyrn, zeby tam wlasnie u to,lye: sebie iycie" to konieczniezajrzyJmy na te strony .. Jest tu bardzo duzo praktycznych irforrnaqi ad dotyczacych podatk6w ·1 prawa po adresy polskich sklepow ezy lekarzy ..

'wwwlI,aS,imIQ.pl, . Wanat r'D:bl'ijRi

Jak wyglqdaJij najnowsze roiboty? C"l)j coraz bardziej przypominajq, czlowieka? A maze sajuz ad nas rnadrzejsze. .. Wszystka dla milosnik6w rohotyki H istoria, nowosci. prod ucsnci, multimedia, edukaeja i teoria, Jest tez dzial Polskie roiboty ..

wwwijabluszkowD.pl

· IRzlciinlY IPII!I;nie'!

Semis dla tych kt6rzy chca zeMac

z naloqiem. Autorzy piszq,': - W swoirn niepaleniu nie rnusisz bye sam, Podajq a rg urnenty d laczeqo warto podjij_c: ten trud, mi~dzy innymi ekonomiczne, ByU palacze z Jabluszkowa zao.s.zczedziU juz razern 11559143 ztote.

www.eznp.cbiiliipm,

iEikS";tr,e.almlil:e, ,lwjed,zanii,e nl,ed'Dst"n~ji iPl1.sld

K.opaln ie uranu, niklu i chrorn itu sztolr ie, tunele cieplowniczs i kanaly wad ne - Sij, lu dzie kt6rzy zwiedzaj'q_ takie rniejsca I w tym serwisle zarnieszczaja opowiesci i zdjecia z wypraw, Ni'ezwYkte!

W..NW.www.uybkil.pisanil.wl.b .. park.pl.

· INillkil:Szy1biieg,D piscmi:1 nallldui.,blf,IB Ten serwisto ewenement Niejest aktualizowanyad bardzo dawna, tyrnczasern ciq_gle korzystsjaz niega i chwalqjego zswartosc dziesiatki osob (cowi,dacw ksiedze gosciL

A efekty nauki mozna rniecwspaniaIe - 500-600 znak6w na minute"

www.5uper,akwariumiipll

· W:szy.SIIIID ryltachlli nlie ,t¥1raJl

Serwis prawdzi\tYfc:h pasjenatow, Jesli wi~'c chcemy rniec raki tub krewetki, akwaria slono-Iuh stodkowodne lub rybki W oczkach wodnych, to koniecznie rnusirny tu .zajrz,ec' .. Jest tu takze galeria uiytkownikow oraz ak .. tualnosci, fotoreportaze i poradniki,

wwwiirazp'Dznaj,emr.pl to'tl,zll.ellidial

Zaslyszena na stacj benzynowej lpamietamy tylko refrenl, zapsmietana zfilrnu widzianego~ kinie lub z reklamy? Jak odnaleic: piosenke, wykonawce i tytut?1 Wtasniew tym ssrwisie .. Zadajmy pytanie, ainni internauci narn na pe.wno pomogq_,.

WWWil.s,.z'k,olyl'lncliip,l [aln:ier;:~,kf1llliltaneCHU!'., llill!llZYlkillld.o trn"ilr;;1 Chyba n ie rna w polskirn internecie dru 9 ieqo miej sea z tak wyjqtkowo duzq_ l.iczbq f lm6w pokazujacych przerozne rodzaje tanca - ad popuLarnych, po takie, kt6ryc:h nazJNV nie wiadorno, jak pawi nny bye "Wymawiane .. Pozatyrn kursy szkolyi forum ..

--- _ ... _ - __ -~'!1111~'-:._

........_ .• .,;t:~ ............... , ..... 1 ,.1IIIIIIIII~.

~~--E!""'IIII'~~ ~P"!!!!""'!"

~~~~~~ ~II ........_

CIEKAWE ,SITRONY

www.nakr,edytiipl

,ZalDlilllllPDlytlJliIiIY od I'illnkil p'iBnb,d ze Chcemy wziqc kredyt, a nie rozurniemy, co don a 5 m owi d oradca ba n kowy'? ZajrzyJmywiec. do slownika 1 poznajmy trudne pojecia przeczytajmy tez Jakie sa oferty w r6inych bankach i' kt6re rozwiazania autorzy serwisu polecaja jake korzystne. Iakze o50by rnajace problemy ze splata kredytu 'znajdq_ tu wskazewkl i porady.

www .. I-agrldy.com ,ZadlbajllililY D oglrDdy

W tym serwisie 'Znajdziemy zar6wna podstawowe, jak i zaawansowane porady., Wa rto wh~'c don iego zaJrzecl Jest tu takze encyklopedia roslin, informscje 0 sadzeniu roznych gatunk6w _ zi61, kwiatow, owoc6w cVj roslin eqzotycznych. Duly dzial poswi~·cony jest kcnieczrwrr pracorn, W kt6rych pornoie kalendarzz opisami czynnosci.

WWW.I.D.caty.pl SUlillaal!, alery. pllatki.,.,,"

... .czyli wszystko to, co ludzie tak bardzo lubia .. lnformacje zdj~'cia orazfilm i ki poswi ~ICO r;.e gwiazd a rn pols ki m

i zaqranicznyrn .. Mitosci i zdrady, wzloty i upadki, pienladze i podroze .. Do tego ran kinqi i ciekawostki. Serwis jest bardzo bog'aty, wh~'c rnozna spedzic,w nirn spore czasu .. Nawe inferrnacje pojawiajq, si~' kazdeqo dnia

nowosci galelie testy poradniki jak to' dziala poradnlki do gie-r laptopy 'c za 5 0 pisrn 0 download ~

-~ ...............

..... - -------,

--, '-------".

:t...- __ , __ • __ • - .._~~.............., ..........

--- ~--_. ........

~I __ .... _~ __ I

-_ .......... _____

---

j , ..... ~j",~ 41 ,V'~

I www.kwestiasmak.ul.colm . IUC.ID Iii Ii pod iii ieiienisl i 'IlIC.ZII

Au torka teqo serwlsu wychodzi '2: zalozen ia ze nie wystarczy przyrzq_dzic potraw~! trzeha [ajeszcze odpowiednio Z8-' prezentowac a, Wiec W serwisie sa nie

ty .•.••. lko ciekawe p~epi~, ale tel zdjecia lbardzo debrsl pieknie podanych srnakotyk6w. Doteqo filmy pokazu jace, jak przygotowac: dan ia A. c"l)j nas zachwycq_?

Kwestia srnaku .

AIPLU(ACJA MOIBIILlNIA KOIMPUTEH;'·.···. ilATA

Komputerswiat.,pl w Nokii

WPI1I:ialflJ,'lc~iidreJ I pJra.cOiHVtl'J 'f~lm:1:~w

t

Nowa aplikaqa mobilna-' KomplJlter Swiat Wiadomosci ,-, jest jlJz dostepna do pobrania, oczywisci.1e .za darrno, w sklepie 1 programam i do teLefon6w Nokia, Ovi Store, w dziale Aktualnosci i inforrnacje a, Pozwa la czytac newsy zeswiata kornputerew i technoloqii na wyswietlaczu kornorki,

C'lytaJ wi Qce,j:

WEB-KOD~ '4775

SIERWIIS SIPOt.IEClINIO:·,CII~)WV

wwwiiplromocyjinlegaz1etki.pl . Dill 'tilIWciw Dkazjli

Warto tuzsjrzac przed pl.anowanymi duzyrnl zakuparni W serwisie znajdziemy lbowiem qazetki promocyJne z bardzo wielu rnarketow SEt tu tez irformacje 0 speqalnych cenach w sklepach internetowych, Wi~(zanim wydamy pisniadze na drogq_ rzecz, sprawdzmy, c7JI w innyrn sldepie akurat nie rna

w tym tygodniu obnizone] ceny..

¥IWW.milLi'taria.bi'llskaI1cG,m.pl IMlirllsnlicy .Initidow'

Kazdego roku w Bielsku czas cots si~·

a kilkadziesiat lat. Na ulice wyjeidia jq stare wojskowe pojazdy" rnaszeru jet kobziarze, am iasto jest peine zcln ierzy wszystklch stopni .. Zjazd orqaneuje wlaseidel Prywatnego Muzeum Broni Pancerne] i Militari6w .. W serwisie _ wszystkieinforrnacje .rn uzea In e ekspon aty

i relaqaz imp rez. ak _

Serwis spolecznosciowy Facebook w lipcu odnotowal rekordowa liczbe 0,5 rniliarda IJIzytkownik6w .. To jest to 7,5 procent cale] populacj ludzkoscil Wzrost popularnosci Facebooka nie odbywa si~ po linii proste], Teraz !Jliytkown icy wrecz 5i~· m noz:q ,_ jeszcze pot roku tern lID Facebook m iat 0 ponad 100 milion6w mniej zsrejestrowanych

~b J I L· .. k ik I Ii-...I. d l

050 •• · ... es I IJzyt ·own.I.··. ow' u~uZle' ns: a

przyb)'lNato w tyrn temple, na pierwszy millard rnozna Uczyc jlJli w przyszlym roku, Oznaczatoby to okolo 15 procent mieszkanc6w Zierni,

elY_I wi'Qc~J:

WEB-KOD; 3,2216

WIINIlDnws8

Niajpapuilarniejszel ,arIJkullr.Ra stmnie www.imllpllliterswial.pll

lQl·Klotka histolia ikon

~ Tapeta dnia:piaiaw HIJR ~ r4n:!~(I)I»!iI11

Z dokurnentow, kt6re wyciekly do sieci, wiemly juz, ze Microsoft rozpoczal prace nad Windows B i ze nie bedzie w nim brakowac nowosci ,_ nie skonczy si~' na odswieionym in-· torfejsie, Nastepca W'j:ndows 7 rna stanowickolejna, duzq_ aktualizacje platformy izrewolucjonizowac rynek kcrnputerow PC. Najwi~cej m6wi si~ o lepszyrn zarzadzaniu energ'iq i szybszyrn wyc:hodzenilJlz hibernaqi, mechanizrnie do rozpoznawania twarzy oraz prostszych i przyjazniejs.zych narzedziach systemowych, Premiers Windows 8 przewidziana jest w 2012 roku

WEB-KOD: 26432

IlIIl Najgl~p.s:ta zare;estmwana l_l_IIj kmdzmz ~PhDne a

m· TOP1D pDradni~fiw P_oomium na Komputerswiat.p~

-

. .

WEB-KOD: 824'76

WEB-KOD: ,'6525

WE B- KOD: 496' 1

?

17/201D

47

Pad malo atrakcyjna naZWq kryje si'Q' syrnu later lbi.znesoV'IY, w kt6rym wc.iel.amy sie w relnlka iyjq~ cego na wyspie i dysponujaceqo sporyrn qospodarstwern rolnyrn wrazz pojazdarni i osprzetern, Gra jest dostspna w pclskiej wersji je'zykowej"

Naszyrn zadanlern jest dbarie a rozne u prawy lna przyktad kukurycJzy! pszenicv rzepakul, atakze modernizaeja floty urzadzen oraz pojazd6w,. Zajrnujemy 5i~1 wi~'c: ku.ltywacjq_ glelby" sianiern, nawoieniem, zbiorarni i sprzedaza plon6w., Za .swojq, prace dostajemy pieniadze, ktore nastepn ie rnozerny przeznact:yc na zakup nowoczesniejszych rnaszyn i poszerzen iazakresu dz iala In asci naszego qospodarstwa Na VllYspie jest dose, duza wioska part, rnzneqo rodzaji skle.py, kosci6t i inne obiek:ly - w tymi tajemniezy kamienny krEig" Na graczy czeka spore r6inego rodzaju maszyn i pojazd6w rolniczych, bedqcych rnodelami produkt6w prawdziwychfirm tej ibraniy [Poettinger, Fendtl.W symulatorze, takjakw Zyci'u, zrnienia sie pagoda lczasern zaskaku jqeQ",.,] i pory roku oral dn ia, co dodatkowo powieksra rea lizm nasze] zaba\AJY,. Naj'phalW musimy przeewlczye: swoje urniejetnosci w postugiwaniu sie; sprzetern. korzystsjsc z trybu misj L

~ brak moiliwosci sterowania Znajdziemy tu takie zadania,

maszynamil p01¥cji kierowcy jak na przyktad przejechsn ie tOFU z przeszkodarn i trakto-

+ efekb:w nagrafika

+ el.emmt; gry biznesowej + wcirmajfl!ll ak:cja

omputerowe symu1afitory maj~ dm.m 'bi_$JtOflt;'1 l(bfi1lj;~q si~ jeszcze odlat oSiemdzies~tJdlllbiegkgo wieku i komputerow oSmiobitowych,

Owczesne ~wtory o.ferowaiy bardzo prynDJtyw~ grafik~,j:eCinak jrui medywzbudzaly zanflteresowarnewiood szerokie] rzeszy llzytkownik6,w,

Bra symulacji z prawdziwego zdarzenia tal: naprawde rozpoczela sie calkiem niedawno, mnie] wiece] dziesi~c hilt temu, Jdedy pecety staly $i~ na tyle sprawne, ze darwaly 1uZ. sobie rade z bndowaniem realistycznych obrazow trojrwllnlla.rowych w czasie rzeczywistym a, Dziekitemumozliwe stalo si~ tworzenieprogramow efektownyehwianalnie :i dobrzeimituia-

Juda Dlbr,zymim Imll bajneml• a nawet mllliejszym traktorem wymaga :s,palYcb umiejQlDaici .• , Wdodlatlm wgrz!

musimy zarabiae pieniqdlze

rem z przyezepGl tub opryskanie pola na C:Za5. Komputer Swiatzapewnia ze n ie jest to latwe -miedzy innym'i dlateqo, .ze brak jest widoku z miejsca kierowcy j' rnusirny sterowac rnaszynarni, patrzac na nie z gory lub z baku

Od tr ktorl dDI po[i~gu Amatorom symulatorow pozostaje ~~cznile korzystaaie z pecetow Gry tego typu s'" bowiem dostepne tylko dla

1I~. . . . ..' fc~ '. ' t J:~ 1. d' I tad '7 : ;'i -"""ki-"

.Id»nplIf,IWU1uW. .. ah... OWf . - paL«. Japans ....

IJIri symubtol1UIli. kolei dllal PliayStation, ktorychnite moznakupic poza Krajem Kwitm!CejW:iStIli-, dla .k0060H. do gier merna takiego oprogfdiIDowama" zaJlet~ symllllatorow dla pecetow s~ ieh relartywnie male (w stosunkn do nowoczesnych gierjwymagania sprzetowe - wszystkie opisywane gry dziahitj, bez problemu m peceeiez jednordzenio-

INFORMACJE [P'rl1J~l!!Icent~ Giants Software Wydaweal: Astragnn [D,s by bIU::j:i11 W Plibu::.,e,:lIe c h la nd WYimagainiia~ Windows X P!Vista/7', pmcesm 2,4 SHz, 1 GB: RAM, k2lrty graiicma 128, M8: i diwi~kowa z,g 0 dne t Dire ctX

Kiedy nauczymy sie p rowadz ie, traktor i dbac a upra"NY, mozerny zaczsc kariere, Kaidq_ rozpoczeta rozgrywk~' mozemy przerwac zapisac na dysku i nastepnie kontynuowac - qratrwa howiern dluqo.

wym l]ro(Jesol~mAMD Athlon takto~ym zegarem 2 GHz i.hutq.gt!dl~ NVlDIA 7S00GT

Oferta symubtorow jest bardzo bogata ~bS'lCZal w NiauC2Jech. Polsey dystty-, butorzy gier niestety oferuia niewiele symWa~orow zprawdziwego zdarzenia, opisywane rudej gll- poza syIDllIImorem autobusu nnejski~ ,- ~ praktyczniejedyny.mi.dost~pnymil obecnie w po1lskich sklepach i w nternede..

Przecilltlna grafik J dobra zabawa

N ajm11iej efektowna grafdcc; Z opisywanych gier nL:'1 SYlr)[luJator dZwitgu~

w ktorym modele pojazdew i ladnnkow 8~ mocno uprosz;. czone, Z drugiej sunny na przykbd. City Bus Sinmlator i Trainz dopracowenograficznie

"dr! . b '. '. h .;:: L ch ..l~~ "",11-,,~

W naJ I 1'0 ,mclSZYC ,: .szezegoacn, oa~

czemu prowadzimy realistyczne modele aurobusow lnb p~6w bardzo dobrze OdlVZOl"O'W3Dymi trasami, Pny tym nadal nile s~: togry obciazajace pecetponad J1li·at~.

Wmo odnotowac"Ze,niiektO:f-e: symubtorymozna rozbudowac, dod3ij~c wiasne

ttasy i pojazd}~~!L'eW pOiID' romtworzenie model i lim otoczenia rut ekranie komputera jestniemal inwnie wmdne;

jak budowanie fZecrywR..~ch modeli. redfukcyjnycl1,. Nlemnie] bardzo lNielu hldzi - takze w Polsce - tW'O.l7f ~sb,€::' dodatki do iYmuL'ltorow; Nkktore

z ruth ~ sprzedawaneprzezspe~e~taIDe tal: rueInieddAemsoft ]ednak wielu runatof0W udostepnla modele m dmmo, za POSl1ednictwem tematycznych witryn in1ernetowyoh lrJ

I zn6w nazwa nie oddaja w pelni mozliwosci tej gry. Oprocz typowej kcparki z obrotowa podstawa i czerpakiern na wysiegn iku W symu latorze rnamy mozliwosc zabawy ladowarka sarnojezdna, buldozsram, gqsienicQwq wywrotkq oraz olbrzyrnia koparka uiylNanq_ w kopalniach odkrywkowych .. Trzeba przyznac, ze obsluga takiego olbrzyma jest p rawdziwym V'/yzwa n i e m I,

Symulator jest dostarczony w polskiej wersji je,zykawej'.. Do dy.spozycji mamy kilka rcznyeh widok6wz zewnatrz oraz ze srodka kalbiny olbslugiwanej koparki, Niestety, najwiekszakoparka z kopslni odkrywkowej nie rna widokuz kabiny operators. Olbstuga syrnulowanych urzadzen nie Jest tatwa:: na ekranie widzimy miniature' koparkl, na ktorakliksrny rnysza, by wybracelement! kt6- ry w danyrn rncmancie chcerny ohsluqiwac,

Dsobno steruje si~' podwoziem i wysie'gnikiem, kt6ry w dodatku w przypadku bardzie] skorn pU kcwanych koparek pcdzielonyjest na dwie czesci, Ponadto wvswietlone Sq takze dzojstiki, syrnbolizujqce rnanipu latory, podobnie jak w prawdziwej koparce. Naj prosciej jednak do obsluqi symulowanych

- hardro duiy stopien U rzadzen uiywac po prostu

skompUkowania urzqdzeli klawiatu ry kern putera ..

Bawimy sie na placu zala-

Dd wi el,klej koparki ,I kopal.llli DdkrywkMej prz:ez: nvyk'lq koparkl tyikow, ai do lado .. wark.i - im pros,lsz:elnz:Qdz:e .. nie~ tym tatwie:i ~Ih~l nimpos,tl giwa': •. Jiedl1lak nawet jazida zwyk." wywrotkqz:piasklem wymaga prz:eewiczBllIia

du nkowym, Iadujac piasek do wywrotki, lub na tereniekopalni odkrywkowej - wielka koparka nie tylkama czerpski do wybierania piasku, ate r6wniei system tasmociqg6w transportujacych urobek .. Gracz powinien nauczyc sie: najpielW obsluqi urzq,dzen w trybie rnisj a nastepnie rozpoczac

INFORMACJE IP rll!ld l!!Icent: Entw ickle t[~!81 m SLa by Wy~awca~ Astmgon IO,snybucj:a w '1llI1~sce: Ter:hLand WYlrliBlgalrnlhll: Windows XPtVista!7. preceS[U Z 6Hz. 512MB: RAM. kartygraficzna 12B, MB ~ dzwiekowa zgodnre z D~rectX

normalna prace w kopalni i na placu zatadu nkowym. Grafika jest dose prosta, ale wystarczajq_c,o efektowna, .zeby rnozna by to poczuc siejak operator poteznych urzadzen,

W Symu latorze dZwigu wykorzyst:ano tcchnoloqie fir~· my NVIDIA - PhysX .. Pednosi to walory gry poprsez dobra sym u lacje prawdzivvyc:h wa ru r k6w pracy diwi-· gu .. Grama trzy poziomy trudnosci, najpi'elW operujemy ciezkirn samojezdnymzurawiem rnarki Liebherr, za porn oeq kt6rego rna my zbudowac dam z prefabry-· kowanych scian .. Drugi etap to praca w terminalu kantenerowym,. a trzeci- staqonarny .iuraw na budowie wiezowca. Program jest dostartzany w pclskiej wersj i jezykowej ..

Olbstuga korrputeroweqo diwigu jest rnornentsrni jeszcze trudniejsza ad prac:y w charakterze operators koparki Z oc~istyeh w:zgL~d6w pielWszy etap gry jest najiatwiejslY, a jednak pr-ecyzyjne ustswienie scian prefalbrykowanego dornku jednorodzinnega sprawia na poczatku spore trud nosci Prawdziwe wy- . . zwania czekajq na nas dopiero w trzecirn atapie, gdy wieiowymiurawiem praeujemy na budowie w rniescie .. Moina nabrac szaeunku dl.a operatorow prawdziwyeh maszynl

Mi'mo dose prymitywnega qralicznie odwzorowania poJazd6w I 'tadunk6w! realizm gry Jest lbardzo dobry, a zaba-· we' u latwia system autornatycznie przetq;C'zanych widok6w z r6inyeh karner; Na poczatku najiatwiej oczyvvi-

of- rnaUstyczne odtwOllonie pracy oreratnl'a iu rawia sam Qjezdnego i wieZowego

- rac:zo.j prymitywne OdWlOrowanie graficzne poja:zd6w

i tadunk6w

Illei to razy p rzecbadz:iLismy abuk bu'dawyi patrzyUsmyl3 diwig prz:elosz:QCY elementy bu·' IdYlku? Czy Il,ilelismy wte~y ~ ie praes opera .. '_ __ ___'--=~;;;;J lora illlrawia jes:t tak.a truldna?

scie operowac. dZwigami! oibselWuJ2!e :zzewnq_trz pclozenie haka i lin rnocujacych Iadunek lecz amlbitny graez rna do dyspozycJi takzswidok z kalbiny operate .. ra .. Zanirnjednakznieqo skorzystamy, warto naJpier\lV po6Niczyc, odpowied n io zblizajqc obraz z r6znych kamer, by trafic hakierr we wtasdwe rniejsca ..

INFDRMACJE PnJd Ilu::ent: StoU vo n Gi8iti G m b H Wydawca : Astriagon IrJystmybl'Cjltil w P!IIIJfH~e: lrechland Wymaganila: Windows .xP'lVista/7.proc€!sm 2 G Hz. 512 MB: RAM, karla graficzna ~IVlmA

f",l!IIlnl'!!li. ~jTII Ali' ·~I lr. t.ii B.. ~.ll' ~ ]'111 .1.1

• adres WWW:tecbltan_d.pl

City Bus Simlul,ator 2010

Ta gra jest jedynq_ w zestawieniu, ktera nie doczekala sie jeszeze polskiej wersj'i i dystryibutora. Jest to jednak program stosunkowo nO\lVY,jega oliqalna prernlerarniala rniejsce na poczatku tego roku .. W podstawo-

wej wersji oferowana jest tylko [edna trasa autobusu - nowojorska Un ia M421biegnq~-a od Hudson River do East Riverwzdtuz 42 uUey przez Manhattan .. Po drodze nasz autolbusmijamiedzyinnymi Times Square, wie-· zowiec Chrysler Building, dworzee kolejoVlJ)' Grand Central Station oraz wiele innych charakterys1:ycznych rnieisc i lbudowli jednego z najpiekniej.szyeh rniastStanow Zjednoczorych .. Grafika jest: \\IYstarczajq_co reallstyczna,.lbyzachwycic kazdeqo fana syrnulacj kernputerowych,

Autobusrna wprawdzie automatycznq 5krzyni~ bieg6w, ale i tak jego obsluqa nie Jest prosta .. Musimy parnietac a otwieraniu i zarnykaniu drzwi na przystan kach , dhselWowac' wsiadanie i W)lsiadanie pasazer6w w lusterkach sprzedawac: bilety i rozrnawiac z pasazerarni a takze utrzymywac t~czn 0.5(: radiowq. z dyspozytu rq;. NO,a poza t~rm oCzy'Niscie prowadzimy autobus przez ruchl.iwe ulice Nowego Jorku ! caty czas uwaza-

jCl!c,.lby nie.zderzyc si~ z innymi

- bra k poLsldeg 0 dystryb uto ra p~j am ami i ni e po.j ec ha C.

w niewtasc:ivvym kierunku ..

+ barttzo dobra grafika

+ dopracowanie realilmu w najdrobn iejs:zych szc:zeg6tach

Poru!lll'anie :sh, wielldm pD·' jaJdempo uUcach NDwega Jorkl ,jes,1' s,tres,ljqce., a IdD·' dat:kDWD wciQz pO,jawiajq :s,iQ klopoty z: pas,aie·, rami.".,.

• INFORMACJE IPro ~UltE!nit~ TM l Stud io Wy~aW!T;a: Aero'8.0Ift DiySi'~llbu;cja w f'ois.cEI: brak Wymag:Bnrll'li:: W~ndows XP/Vlstan, pm'CElSOf 2. G Hz, minimum 1 GB RAM, karty grafi'czna 'i dzwi~kowa zgodne t Dined)( 9.0 c

Gra rna rnozlwosci rozbudowy. N ierniecki Vl;dawca ofsru je j uzjako osobny dodatek nOWq rnape i autolbusy - lini~ Regio8us z Wolgast do Zinnowitz na vvyspie Uzna m. Poza tyrn moiemy pobrscza darrno dodatkowe sutobusyze strony prod ucenta , a pod koniec roku

rna si'e· u kazac darmmy.( edytor tras, M iej my nadzleje', ze niedtuqo gra pojawi si~' w polskich sklepach.a wtedy na pewno szyibko zostana do niej opraeowane polskie dodatki - mapy miasti modele autobus6w ..

• adres WWW: W"NW.ae~m5fi1f1.tmmJJ

Barcza dobra cena W spaqalne] serii XK Hitza atrakcyjnq gr~' w polskiej wersj j~'zykaweJ - Irainz to .symutator r6znych pojazd6w kornunikscji szynowej, nie tyl.ko pociqgow, ale rbNnh:'!,z tramwaj'6w" Sprawdzimy to, urucharniejac dolaezona do gry trase Tropical. Metropolis" T rainz to gra znana j uz ad co najm r iej ki lku lat. Jest podzielona na moduty - jake Geodeta rnozerny planowac i budowac wlasne trasy jake Maszynista - prowadzic na nich pociaqi. Tabor - lokomotyvvy I wagony - :znajdz,iemy oCZ}IV!Iisciew l.okomotywawni.,

Grafika wTrainzjestibardzo dobra, realizrn odwzorowania pojazd6w i ich zachowania na szlaku -wystarczajq_co a utentyczny., Dzieki trylbowi u proszczonego sterowania pociaqiern obsluqa gry Jest latwiEt . Jednak zalbawe psuje troche polityka producenta - firmy Auran. W grze znajdzierny tylko dwie gotowe trasy, kilka wagon6w pasazerskich i towarowych oraz dwie lokomotywNy spa li nowe FL9 i wielocztonow'e tramwaje r iskopodlogowe. Jasti chcerny rozbudowac gr~ 0 nowe trasy i lokorn otywy! jest to rnozliwe! ale m usirny korzystac ze speqaln ej witrjny fi rmowej Planet A.uran i dolaczoneqo do gry prcqrarnu Content Manager.. N ielatwo sie nim

I

W Trainz mommy jll'l pOjudzicpDciqgiem Q-_

podmiejskimze spaUlowq lukomotywq Ft,91 i tramw~jem nis:,lmpDdlogowym.,

[Jodatkows tras"

i tabor ml!lSlillY sciqgn'lc z: internet!

INFORMACJE Producenrt: Aurarn Wydaw,ci'll: Auran [I,s~rybucja w P'lo'is.ce: CU Prejekt Wyma'glania: Windows XPNist8!/7, pmcesor'~.5 SHz, 1 Be; IRAM. karfIy gmfiezna 128, MB: i mwiekowa zglldnre t mredX

+ realist:fC2J13 grafika + laMa obstuga

+ dobra zabawa

postugiwac" a poza tym, rejestrujac sie na Pla-

net Auran otrzymujemy moiLiwosc darmowego .5ci~gania dodatkowz predkoscia 4 KB/s jedynie przez rniesiac, To malo. Pocieszajq_ce jest to, ze na

PlanetAuranznajdziemywiele polskich dodatkowdo Trainz: co pozwala pobawic si(11 w maszyn isb~' rodzirnych lokomotyw i jezdzi'c po polskich trasach ..

- niewielkiwybor poci(lgow i trasw grze

• adres WWW: Il:dpfiojektp["

W peln i polski symu la-

tor poJazd6w szvnowych, 0 pracowa ny przsz internetowa grupe entuzjastow, poczatkowo powstal Jake sym ulator elektrowozu serii PKP EU07" W stopniowo rnzwijan ej grze obacn is znajdzierny kilka tras kilka typ6w lokomotyvv elektrycznych i spalinowych oraz wagon6w charakterystycznych dla polskich torow .. Jak na arnatnrski produ kt qralika jest zadowalajaca, a odwzorowanie realizrnu prcwadzenia pociaqu -, bardzo dobre. nawet

lepsze nii w T rai nz. Jednak przez to 9 ra jest r ielatwa w obsludze, poniewaz trzeba m iet

. ..

przynaJmnh~J

podstawowq

ATS I:Advanlced Traml Simulator:)

MaS,zynla E:UD711-'2'

SY. mu la ..•...• ·~.o.r .... PO.lskl.'eii MimDwielu trarnwaju '105Na I I. brak6wwsce-

Itonllpl} powstai w sro- llIeriach i nie- ~~~

dowisku mHosnik6w ko- dopraCDW8ni8il

rnunikacj rniejskie]. Jest AISje's:tcieka" I ~~~~~~~ to w pelni polska qra, wym ~symula .. '--;;:

Mamy do dyspo.zycjiwa- tarem tram .. gonytramwajowew bar- waj6VI., ktare

~ach Gdanska i G6rnego najcz:eiciej

Slaska, odpowi' edn i 0 sa :s.potyka II,

takze dwie scenerie .. Gra w pols,k:iclil

niestety nle jest ukon- miastach,.

czona, trasy sEt niakorn- Warto:s;iQ

pletne, a W scenerisch z nim zapD"

brakuia wielu szczeqo-

low terenu. Realizm odwzorowania techniki prowadzenia trarnwajr jest jednak dose wysoki [podobne oprozostalo miQdzy innyrnl polCilczon e z rnskieta ka·biny tramwaju NGT6 i pomaga 5zk.olic m otorniczych w MPK Kra-

kow]. ATS

W olbecnej

IMa S.!.yn8 to prawdz:iwie pDLs,ki klimat kDlejowy i rea UstycI,nie ~======-______'~====~--=~=====---=,JIE__J

odt,worZ:Dna praca ma:s,zv'" llIiiSty e La kt:ro - •• WOIU IElU07 IL_~~~------'-<"""'----~

wersj jest przede w.szystklm ciekawostka dla fan6w miejskiej kornunikacj szyn owe], ate pozwa la .sie zorientowac W ukladzi e urzadzen kabiny motorr iczeqo wagonu 105Na i rnimo niekompletrych scenerii rnozna sie nirn calkiern niezle bawic"

.. bardlO dobl"lB odtwol"lony spos6b prowadzenia takDmotyw elektrycznych

orientacje w prohlematyce kolej owej, no i' dose: trudno opanowac skornplikowanq_ klawi.szotogie' ..

INFORMACJE IPimdm;Blilt: nte m etOrW8 9 rUi p aentlmzja stow ko lej n ictwa WYnil,a,gain~a: Windows XPNista. pl1H;eso'r 26Hz. 256 MB RAM. k~rty gr:aficzl1a 128, MB i diwi~k[l!wa zgodne t Direct)(

~ niedokoficlonei fikcyjne scenerie

.. niedopracowana grafika

INFORMACJE IPlrodull::Bnt: grulpa tentuzjast6w WYliilllill'Q1i:l.liilhll: Wilndows XP/Vista. prncesar 2' GHz. 256MB: RAM. karty graficzn8 128,MB: i dzwiekowa zgo,dne z mrectX

- pl1eci~tna grafika bazujflca na niskiejJakosci teksturach l map bitowych

JaDek 17

"

Wa kacje, to czas adlpoczynku - ni.sta'~_nia: dlLa naszBj ko m6rki. Dlataga pO tym trudnym dlla tals,fanu a krasiB' warto paddac jq, intensywnaj kuracji. Z Kamputa'r Swiata dawis'my si, ~ ktiirapadlzBspalywymianic1, a bynasz tals,fan bylja knowy

. . . '. . ," - . .

N a •....... ' ... " .w ...•... a., .•.. '.k •.. aq·:.a ... cl .•.... i~ll.!.. .J.:.n .. 'lI ..... !.~.z .... ~,I, ........•. k. ~m.I.I~ .•. r.k .• 1I .. 1, poddawana jest ciezkiej probie

l\rytrzymMosciowejl.Woda" upaIy- oraz wszedobylski piasek moga sprawic, ze niektore elementy przestana dzialac, a obudowa telefonu zniszczy sie, Niestetj; uszkodzenia spowodowane ezynniknms mechanicznymi me podlegaia naprawie gwarancyjnei. Dlatego tego typu na-

'_r 1712010

praw musimy dokonac na swoj koszt, at w autoryzowanym serwisie moze nas to naprawde slono kosztowac ,_ czasami nawet wiecej nizwarta jest. komorka, Ni,e oznacza to jednak, ze tala telefon nadaje sie odrazu dowyrzucenia, Niektore podzespoly ezy elementy obudowy mozemy bowiern kupic za kilksnascie zlotyeh

W tym celu pomocne jest sprezone powietrze, szczegolnie do usnniecia ziarenek piasku oraz kurzu,

Redakcja Kernputer Swiata ni e ponosi ad powiedzialnosci' za uszkodzenla i wadUwe dziatanie telefonu wynlkaJ'Ice z napraw dokonywanych we wlas nym zakresie ..

C:zy kaidil, ko'm,ork, naprawilriysami?

Kazdy producent stosuje w swoich telefonach odmieuna konstrukcje, Nawet budowa poszczegolnych modeli te] same] tHarli rnoze znacznie rozmc si~ od siebie. Dlatego trudno podac uniwersalna metode na demontaz obudowy i sposob wymiany podzespolow w komor-

N 'iL ' .. iei '-". " ell

cec Najlatwiej wymtenic Jest '. e-'

mentw ktore zamontowane s~ n.31 uchwytach i zatrzaskach. Znacznie trudniej, gdy podzespoly s~ przylutowane .. Wowczas, j'f:sH nie marny szczegolnych zdolnosci manualnych w tym zakresie oraz doswiadczeniawlutowaniu podzespohiw elektronicznych, ich wymiane powinnisrny zlecic specjalistycznemu serwisowi.

Moze sie takze okazac, ze przyczyn1' niedzialajacego podzespolu tkwia w innym uszkodzonym ukladzle elektronicznym i WDWC'las JfJ.3!-

!' ! I' ~ I

.1l~mu:ruc sanu

prawa we.wlasnym zakresie nie przyniesie oczekiwanego efektu,

Jakie ,element,y mo,ina wymienic w telelonie? Oprocz obudowy 1t baterii, ktorych wymiana zwykle nie przysparza problemow; mozemy wymienic pcdzespoly, ktore szczegolnie narazone: sa na uszkodzenia miedzy mnymi glosnik.mikrofon, klawiature czy tezwyswietlacz, Przed rozpoczeciem naprawy telefonu powinnismy go dold31d[ILk~~czyscic,

Gdzie kupit In,owe Icz,sci do kom6rki?

N ajlepiejw sklepach z podzespolami i akcesoriami komorkowymi

N owych czesci mozemy takze poszukac na aukcjach internetowych, Pamietajmyaby zwrocic szczegoln~ uwage 1Ll,1 oznaczenia elernentow i odpowiednio dobrac je do naszego modelu komorki.

IHlt do sw~jego II odeLu TaHoo oferuje wiele ciekawycb kolorys.tyczl ie II odeU obl!ldowy., (II D 111., kmre Izc:.z,egolnie ceDi, :sabie indywi dla In Dsf, magQ sa modzi el,ni e ,II proj ekt:Dwac wla:s,DQ wer:sjQobu:dowy kDrzy,s ta,jqc

.z ser.is,1 www.,tattuomyhfc.,cDm

Adresy sklepaw ,E cz,sciami

• www.gsm-akce.sor.ja .. pl.

• ~ .. zak'-gsm,.pl .

• W1N\N"FJroma€:o.,pl.·

Co b,dzie pOllr,zlebne'?1

w wiekszosci komorek obudowa telefonu zwykle zamontowana [est na zatrzaskach ,Aby i'l zdiac, wystarczy odpowiednio :rnzdlyHc jej brzegi, Jednakw niektorych telefonach demontaz obudowy wymaga odkrecenia kilku srubek, ktore znajdziemy na tylnej sciance urzadzenis oral; pod bateria Do tego celu bedziemy potrzehowali srubokretow 0 odpowiednich konccwkach.W komorkach najczesciej znajdziemy srubki Z nacieciera typu

torx j_ 'II}"." ........... ',,,..'"",,CIi"H" .. , .....

taimy, a za '

za. demontaz elemenrowte .. lefonu, jesli nie dysponujemy odpowiednimi narzedziami, Mozemy wriwczas latwo uszkedzic komorke. Na zdieciu widzimy rozebrana komorke Sony Ericsson T650. W innych telefonacb poszczegsilne podzespely "W'Ygl~aj~ doscpodobnie, 'tP'ia]

Wyswie'llacz

Zwykle to nejd rezszy i najbardzie] narazon~l na uszkodzenie element kornorkl. Jego wymlia.na w autoryzow'any,ml serwisle na og61 przekracza wartosc telefonul Wyswietlacz rneze ulec peknieci IJi nawet przy upadku komerki z niewielkie] Wjsokosci, J es li w naszej ke m 6 rce n Ie rna szybki chreniace] go, rnoze nadmiernis rysowac sie, szczeqolnie gdy telefonu n ie nosi my w futerale ochronnyrn .. Sarnodzielna wymiana tega elementu W' telefonie rnozs sprawic: wiele trudnosci, Chaczwykl.ez.amontowany jest na spacjalnej tasrnie, to podczas jego dernontazu rnozna latwo uszkodzlcztacze.

ObudDWB

Porysowana i wytarta obudowa kornerki wygLq_da niez:byt estetyC'znie,. Jej ~miana [kt:6ra "lYNYkle nie jest trudnal to pierwszy krok do adswieienia swqjego telefen u N iekt:6rzy prod ucenci oferujij oryg i na lne obudmJVV'_' warto ta kiej poszu kae, Po jej wymlia nie telefon bed zie ' wyg lad at jak nowy~

Oslona wyiwie,tlaczl

W niekt6rych telefnnach skran chronionyjest specjalna docatkawq szybkq, ktere] wymiana jest znacznie tarisza niz wyswie:tl.ac:za [szybka czesto sta n owiint:eg ralny element obudowyl. Jesll nasza kcrnorka nie rna dodatkowej ochrony ekranu, wyswietl.ac.z rnoze rnyzabeap ieczyc samernu, naklejajar na niego speqalna foli~, cchronna

Mikrofoft

Gdy nasi rozm6wcy skarza sie, ze stabc lub wcale nas nie stychac, rnoze to bye sygnal,ze w naszyrn telefonie szwa nkuj e mi krofen . To zwykls bardzo maly element, W niekt6-

rych telefonach .. ' 'est do

gtownej plytki nu. 5

jego wymliana rnoze wymlagac wlzyty

w' serwisle, Jesli Zamocawany' Jest na zatrzaskach, jegowymlianymlo,zemy podjqC, siesarni,

Klawialura

Klawiatura kornerki sklada sie: z kilkt slernentaw' - z ··sk6w i .... ki kLawiatu [tak

zwanejrnerrnra c.zestowystarczywyczysc.ie:

gumov~l'e bq_di plastikowe elementy kLawiatIJry"

aby p rzyvvr6cic jej sprawnosc. Jesll po wyczysl..czen.lu W'Clq~Z .szwanK.lI1jq_ przyciski, p rawdo p ad a b nl e

~~ ~=::;::~ czeka nas

wymlana rrie,mbrany. Zwykle nie jest to duiy koszt.

~~

n'o.lSB [qJ1I:BI

1.:I'~S!Dlj31~bI'GI~; ..

Kamera

Wymiana karnery w telsfnnie kom6rkowym jestzwyk.le bardzo

,

trudna i Komput:er Swiat nie poleca

wykonyvvania tsqo we wlasnym zakresia Dellkatne zlacza latw'o uszkodzie, stosujac amators townies. W6wcza.s w najle'pszym wypadku nasza komerka nie bedzie rnblla zdje:c" Gorze], gdy przestsnie W' agale dziCitac.

Buzer

To spacjalny gl.osnik W' telefon ie, ktory' ad powiada .za generowanie, .sygnatu dzwonka Jssli wie,e: nasz telafnn zamilk! i nie wydaje z siebie zadnych odg !.as6w podczas pola czs n ia p rzychad zq,cega! przyczynq teqo maze bye wt.asnie uszkodzony buzer Zanim zabierzemy sle za 'WY'mlian~ tego slernentu. wc:z.esniej sprawdzmlY, czy przypackierr pawodem nie jest w' ustawieniach teletenu wybrany' u szkodzony p lik dzwo nka

t _

Glosnik

U szkodzony glosn ik objawia sie trzeszczeniern przerywaniem POdCl!3S prowadzenia r-azmaw lub bardzo slaba gto5nosdq. W pierwsae] kolejnosci po zdjeciu obudowy

). . ,,, ," . ~

powlnmsmy WYCZYSCIC

o.staniaj'qcq_ go siatkli!'moze to znacznie poprawic [eqo dzialania. Je:sli jednak w gl,QsnikLlI w agate ni'e stychac: rozmlow'cy', element ten kwalifikuje, .sie do wymi·any., Podobnie, jak W' wypadklJ innych podle.spot6w bez trudu wymienimy go sami, jesti jest on przymac:ow'an~r do telefonu z'a pomocq styk6w niel.lJtowanych ..

1.,/2010

Bateria --------...

Bate ria W' telefonie to element, kt6ry nsjszybciej zuZywa .sie wraz. z eksploatacja kornerki .. Niernniej jednak znacznie .5zybc:iej ul.ega degradacji w wysokich ternperaturach, a ktore' nietrudno w lacie. W efekcie n'2l5Z talafon roztadowuje, sie; znacznie czesciej a czasarni nawet przcstajc dzialac pornirno wskaraola przezkornorke polowy jej stanu naladowania Na szczescie wy'miany' baterii bez. trudu dakanamy sami. NOWij bateriii!' warta kupic orY'ginalnGJ~ Zamtienniki Sq .znaczni.9 tanSle! jednak cZe!sto nie oferlJJq, nam r6wnie du,iej wydajnosd, a w dodatku i'ch ,zywotno5c jest 0 wiele kr6tsza .. Nowa bateria powinna mli ec te same, aznaczeni·a co sta ra..

• Jak wykonaf: zdJ~ci'e 3D Jak zrobit ldj~cla 3D

:z, dWDCh :zdJec

Tw Or.zylJilJl dj~c ia3 D

lIE! stanch fi:JtClQrafH 2D

stroma 55

stml1lCl 57

stroma 59

~s 17/2010 DVD=KOD:Ol

Fot:ognlfia3D nil I, Ildn, magiCl i nil wymagajq, p~i;adani;a s,upardragiago sprzliu.MaD ja rabif kaidyz nas,. jesli tyilka ma wdamu aparat cyflrawy.KamplltlrSwiat pakaza. jak szybka nallczyC siC fDtag.afDwacz: gl,bi,

rzebojem 0 statnich miesiecy j,est temat 3D. Wszyscy slyszelismy o ur6j~vynIDltfo1Wf01 fllmie Ava,tat[

" ...... lad .: I .... ,~; • .f,.... l,;.·1 .... ,nrII'Il' . ell . .... 'l'D .1 o~my reWtcuJll!,J' t " I~OVOW ;j ..•.

z d~cmnymi okularami.ktore sprawiaj~j ze dWuwyrmm~wy obrsz otrzymuie wypuHosc' i ~bi~. Rekbmy prt:zentuJ'l technike Z31StOSOWa!n~ 'W telewizorach

~1n -'" ~T '1i

J~O cos unranowcczesnego.rvmczasem

fotogra6a tn5jrWYUUafOWH jest starsza niz ktokolwiekz nas, ,Jejl poczatki si~gaj~ pierwsze] polowy XJX: wieku

una ze sposobu funkcjonowania naszegowzroku. Czlowiek majacy dwoje sprawnych oczuwidzi swiat trojwymiarowo, Moze ocenic, ktore przedmioty polozone SCI blizej,

a ktore dale], Kazde Z naszych oczu widzi swiat pod niece innym karem ,_ oddalone sa bowiem one ad siebie

L . .

o okolo 65, mm, Towlasniewykorzy-

stuje sie w fotografii trojwymiamwej,

Fotograf musiwykonac dWI, zdjecia ~ej same] sceny tak, aby uklad optyczny byl przy kazdym 'l nich przesunietty 1 symulowalwidzenie dwojgiern oczu, pk

Juzw roku 1593wloski fizyk Giambattista delta Po rta opisal :zasady twerzsnla widzania przestrzerrneqo. 8y1y to czagy poprzedzajqce powstanie feteqratil i praca uczonego nie zdobyla w&wczas pcpularnosci .. Zachowal sie jednak rysunek Jacopa Chimenti da Empolego z przetomu XVI i .xVII wieku ukazujqcy dwie umleszczone obok siebie ryciny tej' same] postaci

1861 Oliver Wendell Holmes opracowat niewielki, lekki i tani . r~'czny stereoskop Stosowano w nim stereogramy 0 znorrnallzowanyrn formacie 3,5x7 ca li, kt6rych

sprzeda no cate mUiony,

Pop u la rn 05C a bra.zow tro jwym 121 rowych rnusiala bye: wielka, skoro opracowane takze U rzadzenia zwane fotoplastyko nern, Wyg lq,daty one jak wielki wa lee i u moiliwi'aty publiczne oglq_danie przestrzennych obraz6w nawet przez .25 esob jednoczesnie .. , Przykladem fotoplastykonu rnoze bye dzi ewi'Qtn astowieczr a. niem iecka Ka iser-Pa n 0 rarna

Do ternatu obrazu przestrzenneqo powr6cono w patowiewieku

XIX, kiedy to

Cha rles Wheatstone skonstru-

owal pierwszy

stereoskop (1838) - przyrzq,d do oglqdania obrazOw tr6jwymiaro~ch. Nie byte to U rzadzenie 'W'jgodne w obsludza i na pielWsLY stereoskop z prawdziWego zdarzenia mu sielismy porzekac jeszcza ki lka lat, Zlbudowat go David Brewster: Stereoskop Brewstera pokazsn 0 p uhlicznie w 1851 reku i 1b1yskawic:znie stat sie h item" Jed nak prawdzivvy przelorn nastq,pit po kolejnych 10 latach,,'W roku

ad til' tog fil 3

Metod ogladania fotografii 3D jest kilka, ale podstawowa technika ichwykonywania - jedna .. Wynika.

It_mlllar 1712010 ~"""'Mi.

Jak wykona,c zdj,cie 3D

est kilka sposobowna uzyskanie zdjecia trojwyrniarowego, jedne wymagaja od nas wiekszych nakladow finansowych - to ,1113.czy zakupu aparatu fotograficzne-

go 3D - aile za to pozniejmniej sie napracuj emy,

Stosujac Inne metody >- czyli, robiac pary zdjec aparatem 2D czy korzystajacze specjalnych pro-

gramow - nie musimy ponosic dodatkowych kosztow; alezrobienie dobre j jakosci fotografiiSl) hedzie wymagalo od nas spore treningu i czasu.

~

Kompnter Swiatzaprezentuiewszyst-

be te sposoby uzyskania trojwymiarowegozdiecia > od wymag,31j~~cych

". "'. ~,1!.. ~'I':L'd' /' fi eh

najmraqszycn RaMal' lOW,' I' nansowyc I

do tych naibardzie] kosztownych,

'ZdjtCi.i11 3:D' za zwyk:tej cyfr6wki

--------------------------------------------------------------------------------------------.

U jc;~~stexleosko~o~e. mozemy ,.v.ry~~nac z'W1k~ cyfr'owk~ 2D. Nle jest to zadanie najprostsze, po-

niewaz niezrobimy nia jednoczesnie dw6ch wymagaJlych kadrow Dlatego metoda ta nie sprawdzi si~ wtrojwymiarowej fotografii sportowej czy podczas sesji z hasaj~c~: po placu zabaw pociecha, Obiekry nie mog;~ przemieszczac si,~ pcfotografowane] scenie, Robienie .zdjl~c ,3D' tr.adycyjn~l cyfr6wk~l rna jednak takzezaletyPo pierwsze, nie wymagat dodatkowych nakladow finansowych - apar:at jiuz mamy. Nie jestesmytez ograniczeni koniecznoscia fotografowania wy~znie W poziomym ustawieniu aparatu, j'a~k to rna miejsce wwypadku stosowania obiektyw6w .3D czy sparatu 3D (0 nich przeczytamydalej),

Na wstepie przyda sl~ niece teorii, Chcac zrobic zdj(:ld.e 3Dza pomoca zwyklego aparatu, musimy wykonac dwie fotografie tego samege kadru, ale widzianego z inneg:o miejsca, To poziome przesuniecie, zwanetez baza stereo, powinno wynosic mniei wiecej tyle, fie rozstawnaszych oczu _, czyH 6-7 centymetrow; Niestety; w praktyce optymalne prze suniecie aparam moze sienieco zmieniac,

zaleznie ad odJegJosd fotografowarrych obiektow oral ich rozlokowania w przestrzeni, Na. przyklad, wwypadku mtogl+afiim.akro odk~glosc te nalezy znacznie zmniejszyc, Niestety, najlepszvm sposobem na opanowanie problemuwlasciwej bazy stereo jest zdobycie doswiadczenia.Robiac ldjl~cia. 3,D" szybko zanwazymy, ktore kadry powinnisrny wykonywaC z takim lnb IDnym przesunieciemaparatu, W internecie dostepne Sij takze kalkulatory odlegiosci bazowej, ktoremoganampomocw poczatkach naszej przygody z 3D a, jednym z nich jest Triaxes StereoMeter (WWVI. triaxes. com).

Bardzo przydatnym w fotografii .3,D gadzetem okazuie sie statyw; PoXW'oU on stabilnie ustawie aparat j zachowac 1:~ samawysokosc cyfrowki podczasjej przesuwania, co jest wazne w fotografii 3D.PI·z,ewni¢e powinno nastepowac 'W1'l~cznie wpoziomie. Duz'l pomocs bedzie tam zastosowa .. me umosliwiajacejprecyzyjne przesnniecie aparatu.Moze bye ona mocowana do statywu lub wykorzystywana jake samodzielny element, zaleznie od tego, ezy pracuiemy w pknerze, ezy w studio. Czas na kilka praktycznyeh rad.

praktycznego doswiadczenia w opanowaninzasad ustawieniawlasciwej bazy stereo,

Praeujac bez statywu, mozemy skorzystac .2: funkcp ,zdj~c seryjnych. Znacznie precyzyjniej przesuniemy aparat wowczas, ,gdJI" nie bedziemy musieli weiskac kilka razy spustu W zamian skoncentrnimy si'~ na stabilnym poziomym przesunieciu. Nawet jezeliaparat wykona.wiecej :zdj1e'c; to niepotrzebne poznie] skaslLljemy.

Fotografujac bez statywu w miejscacb slabo oswietlonych, na przyklad w kosciele.wykorzystajmy dostepne poziome powierzchnie, nil przykbtd podparcie rakw kleczniku Ularwi flam to stabilne utrzymanie aparatu przy ,dilliszych czasach naswietlania i precyzyjneprzesunieciew poziornie,

3D n,a dwa apar'sty

Do la1JJviejszego wykonania 'z,dj~c 3D rnozna wykarzystac dwa ad powJed nio wZ'gl~d em siebis ustswicne aparaty, ktore, jednacze,snie:

Viyzwoli'my specjalnym urzadzeniern elektroniczny·m tub ewentlJalnie pi lote rn ... Takie rozwiqz,a.nie rnajednak pe:wnCi wade- cenadw6c:h cyfr6wek.! szyny I sterownika rnoze tylko nie,znacznie r6.inic: 5i~ ad ceny aparatu 3~.

trycy i s~ ustawione jeden obok drugiego (patrz nast~pna strona). W zw:hlZku z tYIm ]'z,eczywisty lbtografowany obsza:r :l1rnniejs.zaJ s.i~ 0 polow~. W standardowym pO'ziomym ustawieniu .ap:aratu Ctylko w takhn uzyskamy zdj'ecie3D)wykofl'Jj],j,elGllY karl! 'W or'ie.l1tacji 1Jionowej, czyH taliej, jakbysmy fotografowati, trZY.nm.,aj'l!C ap3,rat p.itonowo. Oczywiscie sEHldatei 0 polowC;' rozdzi,el .. czose zdjl~,ci.a ,3D w por,6wn:anill ze .zwykl'l fotkil dwuwymilarow,.

To jiednH oie jiedynewady opisyw'anej optyki .. RobiilC zdj~cia z Loreo3DI, nie mozelrny ulywac alltom.a1tycznego usta,wienia ostrosci am tryb6w a:utom,atycmego pomiarn le.ocspozycji. Jasnosc' 10- reo3D' nie ;,est mana., jednak wykonani.e poprawnego zdj~ciatw ulloych wafl[n.k:a!ch nil irlealne

Pn;e:~u n i:e:eie llIibiE!,k~,w'U i!I:panl~u powjlnnQ

Qd~ ow~,ad illl!: ,mnre'jf wiie,c,e,j oldlle glo'§'ci mi_Q InasQmlil rIlczamii

• · '"

:~b.IlI~

· .... .

• stereo:

1 Wykonujtllynie tylko dwa.ale kilkazdjec z r6inym przesunieciem aparam.Nie bedziemy mieli okazji, ahy poprawic uiecie.za tozawsze mozenry wybrac do finalnej obrobki dwa optymalne kadry; 'Iakie postepowanie ulatwi nam takze zdobycie

optyki Loree 3D jest ba.rdzo prosta. System ]usterprzesyia obra.z Z obydW'l.l obiek1t)nVoww too sposob, aby pacHy one jednoc1Jesnie lOla, .tnatJryc~ swiadoczulij\. Obrazy zaj.lrnujl~ po polowie ma-

17/201D

Dbiektyw 3D dD lu,strziI:nkl cyfrowej

_L~ ~

olejnym rozwiazaniem, krore rnoze nam ulatwi.cwykoflY'W'an.ie zdj(:,c tr6jwym.rnrowych, jllest obiektyw .3D. Talcie urz~zenia dost~pne S~l bez trudu w P()ls·ce~ na przykladw sklep~e internetoWYln WWVl . .stereos.cOfi1l.p] ~ch pl'zyktadenl! lnog.~ bye optyki firU1Y Loreo. Obiektywy Loreo .3D' pasuj~ jiedook wyl~cznie do lustr:zanek.ZamontujelDY j!e do apara1:ow fIrm C31l1on,Ni.kon, P',entaxczy M.inoha., Niebawem pOw1tIID.a by;c takze dost~p.l1awersja dla lustrzaine.k OlYnJ(pusa . .IPodl~cza si~ je la:mmst st3lnda.rdowej, optyki ]usu~zankil. Apar:at z podwojnYliJOL obiektywem wyg11da dose niecodziennie,~! ,eza to wy! 0- ~nujle podczas :lrejestrowania lednegp zdjecia dwa potrzebne nam dla uzyskan.ila obrazu 3D, przesun.i,~te wl,gl~dem siebie karllY Zasada dziahtnia

pomieszczeniu Iub dokumentowanda imprez sportowych w hali, Na domiarzlego wyraznie slabnie Iiczba detali odwzorowywana nat zdjeciu Za obiektyw Loree 3D zaplacimy od 450 do 630 zlotych, zaleznie odwersji, .MUosnicy makrofotografii znajda takzle ·optyk~ dla. siebie .je lna cre at Jcyjne testy pokazaly ze efekty je] dzialania saczesto niezadowalajace, Zdi~cia z Loree 3,D mozemy zarnienic na przyldad na anaglif albo wydrukewac i podziwiac efekt 3cD w specjalnej ramce i - stereoskopie,

~------------------------------------------------------------~

Tak wygLQda kad r wykDla I, lus:trz,al'" k, cyfrowq Nlik:an 1090,1, z:amacowanym obiektywem ILureo 3D

wymaga bardzo dlugich czasow naswietlania luh znaczncgo podniesienia ,czldosciISO w aparacie .. Obiektyw 3Dlmoze sie wiec nie sprawdsic podczasfotografowaniaw slabiej oswierlonym

INa zidjlciu widac ubiektyw lureo 3!D du wykDlywania tr6jwymiarDwyclu:djQcmakro.1 pr.z:eglq;darq II kt6ra.

I!I muiUw ia ug lq;da .. i e fota gra fiiwykona IlIYc iii Loreo 31D bez: koltliecz,losci ichz:amialJ na anagUfl• oraz' ocz:ywiscie to" CD tera,! wsz",s,cy mamy la IDs,ie- oklLary z, filtrami kulorowymi red-eva n

Jillk,i al para t: de 3D

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

~p:rostszym i dajacym bardzo dobre efekty sposobem nazdjecis 3D jest wykorzystanie aparatu cyfrowego wykonuiacego zdjecia trojwymiarowe, N a polskim rynku jest dostepna juz od p,ewnego czasu kompaktowa cyfniwka Pujifilm

&ea13DIWi . I{tor,a I'- 01;.010 1800'1. I I

Nie jest to' . II zrljlC;;iC 3D oraz tworzenia stereofotografii zrekompensuje wielbicielowi trzech wymiar6w ten wydatek, Wszystkie inne technikiwymagaja znacznie wi~kszego nakladu pracy, a w wypadku amatora efekty finalnewcale me b~d~ lepsze, Oczywiscie aparat Real Sl) WI takze skonstruowano, wzorujac s:i,e. nat budowie ludzkiego narzadn wzroku .. Ma on dwa obiektywy oddalone ad siebie 0 77 milimetrow i dwie matryce swiatloczule, Oba ukladv optyczne sprzegnieto ze soba, awiec tal samo zmienisja oneustawienie zoonm :it w tym samym momencie wyknnuja zdjecie. Podczas fotografowania mozemy uzywac wbudowanej Iampy blyskowej, Efekt - gotowy plik z dW0111Ul 'Zdjl~lciZlmi, przygosowany do prezentacji 3D. Na zyczenie aparatzapisnje dodatkowo zvrykly plik JP'EG, ktory ulatwi nam przegladanie fotografii i wykonanie ·tradycyjnych dwuwymiarowych odbitek,

Potografujac aparatem Fujifilm, musimy [ednak bardzouwazac, aoyprzypadkiem nie przysioruc kt6regos Z obiektywow palcem W1]few pozorom

jest to dose latwe, gd~·zzn.ajduj~ s~~ one bardzo blisko miejsc.w ktdrych standardowo trzjmamy aparat, 'Irzeba tez uwazac podczas kadrowania. Aparnt -w-yswiieUla obraz 3D na wbudowanym ekra-

.e TICO" '" z· )';.".. .. 1:0 .. ,

rue u ..... .•. '. wrocmy W.~C uwa,g<;, czy wy~onywane

zdj~cie wyglada na rum poprawnie po wcisnieciu spustu do polowy Wbrew pozorom, nie kazda scena dobrze 'WY~lda w3D. Naszezescie ewentualne wady kadru laJrnro dostrzezerny jeszcze przed wykonaniemzdjecia, Dodatkowym bonusem dla posiadaczy Real 3DI Wi jest moiliw'Osc rejestracji trojwymiaeowychfilmowo rczdzielczosci VGA. Jmk -wygl~:aj'l zdjeciawykonane przez a:para.t? Na dole sUnny majduill sie dwa przyklady ujeC; ktore

/ .

Komputer Swiat wykonalw calkowicie antoma-

tycznym trybie pracy urzadzenia,

Jezeliklos jest zainteresowane poznsniem wszelsich szczegohrw dotyczacyeh jakosei zdj~c wykonywanych przez aparatFuiifilm Real 3D Wl~ to warto zajr.zec doKomputer Swiata. ]/2010,w ktorym ukazal ~de test tego urzadzenia,

Innym sposobem na larwe zdj~cia3D jles1t wyknrzystanie funkqi 0 nazwie .3D Sweep Panorama dostepneiw aparatach Sony z serii NE1{ (do je] uzyskania mole bye wymagana aktualizaeja oprogramowania wewnetrznegn cyfr6wki). Dzieki niej burna wykonamy tr6jwynHarnw~ panorame,

,zeNEX3 i NEX5 I to drogie aparaty, ,', ......... 7'L. I..UQ .• ,.i.... 2000-2500 Na szczescie, juz niedlugo opqa ta bedzie takze dostepna wtanszych, nowowptuwadzanychapa:l'atachkomp.a.kto"WY'dl

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

tego producenta, nat przyldad w DSC-VVX5 oraz D'SC-TX5 .. Cyfr6wki Sony nie potrafia teoretyczniewykonywac poiedjnczych kadrow 3.D', rue kto powiedzial, ze fotografowana panoramamusi bye bardzo szerokaiNic nie stoi If1U'l1 przeszkodzie, aiby miala wymiaryzgodae na przyklad z nowoczesnyml telewizorami 16:9 czy 21:9 ..... --------r

~-.:_~ ..

Aby wykonac panorame 3D, wystarczy wybrac

w Sony NEX odpowiedni trybtematyczny, wcisn~c spust migawki ipowoH przesnwac aparat wpoziomile a. Oprogramowanie NEK·a automatycznie utwo .. rzy panorame 3D,) .ktora! zapisywana jest ns karcie pamieciw pliku 0 tym samym formacie, ktory 811:0- SUjiC aparatFujifilm, Prawda, ~e prostef Czas wiec na. deser - takwyglada trojwymiarowe panorams wjkonana z r~ki aparatem Sony.NEX-;

Jak zrobic z~j,cial 3D z dwoch zdj,c

pisanawezesniej procedura wykonywanis dwoch .zrlj'ec Z3 pomoca jednego aparatu 2D daje Dam w efekcie

d ,J ... ,...,,'7'I'T ,~, ... ..11~~~ JPIl1r'

wa OUlltu.J .zap:liSane W p:mlU/. uu ..

MushllY je tersz ze soba p~czyc, ustawiepoprawna g;I,~bie zdj~cia, oral zapisac wynikowy pHk Z obrazem .3D

11.04- .. " " .• • b .-I_! """l; 1· d ..

JiJLOry pO-ZDrl!eJI'~Ul.JemymO,~ og 'Q! .. ac

Z31 pomoca do~zonych do Komputel' Swiata okularow . .P.atrILrl~tajmy, aby wczesniej sprawdzk, czy ktoilYS Z obraz6w nie:jest nieostry rub leadr' me zostal

lNYkonanyJ?Odwidoc~ymodchyleniem od poziomu JeieU tal, to skorygujmy w mimr~moZliwoBci te wady przed IHZpoczeciem praeynad anaglifem,

Zdjtcia 3D I pragr,illmlUl S'te,reoPhata M,.k.'r

--------------------------------

...

menu piyty Kornputer Swia-

t31 wpisujerny I li'j II IIJ 1'1] £1, a. nastepnie wciskamy klawisz rrWiJ .. W oknie opisu programn klikamy teV;Yfll przyciskiem lnyszy nat IINS'TALUJ I. Program StereoPho:to Maker au~om;atycmie sie uruchomi.

'Ieraz klikamy na ikone [~]. W nowo otwartym okniewskazuj,emy zdj~ci.e przygotowane dla _"l_idl~~ ~ __ ~

IfIflI!-.

lewego oka I· i 1'1'1 .I.!my na I •• t; •• , ~~I~!!!!!lllII!!!!~~~~~===='"

W koJejnynll oknie proszeni jestesmy o wskazanie obrazu przygotowmnego dlaprawego aka .. Wybieramy odpowiedni plik graficzny i klikamy .oa .• ~~ ••. --.

W oknie programu pojawia si~ obie L.......I.:=.=~~~:::::::::;;;:::::==~J ,

fotografie ulozone obok siebie. L_E==~~~~~====;...:J:~"'-="-4

. ~,

Sprawdzmy jeszcze tylko, czy obrazy

nie r6zni~ sie zbytnio ad siebie balansem bieli czy naswietleniem .. Przy niewielkich roznicach W' balansie bielimozemy skorzystac z opcji automatycxnejkerekcji zdjecia ktore

uruchomimy, klikaj~c na iko .. .n~D]'

Czas rozpo-

/'

CZ~C pra.ce

nad naszym zdjeciern 3D. W tym celu wy .. bieramynletode tworzenia fctografii tn5j,. wymiarowej,

.::.]-

riilr1'P'~Fii ~ii:il'~~ ~FIJ~

17/201D

" ie mtografie s,kl:adowe wyiwieUone W Dklie programl ,StereoPhotD Maker PDZ,waLa,jQ .11 latwt aCIII icb jakDsci

W naszymwypadku jest to technika anaglifowa, Klikamy wi~c na pocz~tku n31 strza.lk~ i sprawdzarny, czy w ustawieniach aktY'Voa. jiest opcja .. astepme

Iii "rl.

----+-- W' ·tym momencie ujrzymy poraz pierwszy nasze zdjecie W ,3D, Program moze uruchomic dodatko-

worzenie anaglifow jest takze mozliwe bez specjalnego programn, WystarczyapUkacja grafkzna.Rtora pozwala rozdzielic zdiecie na podstawowe skladowe barwne (R, G, B). Ogolna zasada tworzenia w ten sposobanaglifowjest prosta _, obraz przygotowany dla lewego oka zamieniarny na monochromaryczny (w skali szarosci), a nastepnie kopinjemygo jako informacje do kanalu czerwonego w zdjeciu dla oka prawego. Komputer Swiat pokaze ,cal~ procedure na przykladzie aplikacji Adobe Photoshop ."!:-'" _---' Wczytujemy obraz dla oks Iewego doprogramu graficznegc.W'Adobe Photoshop ldikamy wtym celu na,I!!I~k I, at nastepnie nat 1(ttf~I~g I. Po wybraniu odpowiedniej fotografii klikamy na przycisk 1,~esFZ I.

Teraz zamienimy nasza fotografie 1l13. czarno -hi al~, W tym cell] klikamy kolejno na menu IQb;~~~kb IT~b 1 i 1 SIGi311Ia: :5iZa Inwdl. N'a pytanieprogramn, czy na pewno ehcemy usunac cal, informaeje okolorze dla zdiecia, odpowiadamy, klikajacna 10K I.

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

.~

.~ ... ~,~~~~..r»~ ~I~~ r1'C -~ .;.r~ I'IlB

~_, ftlj ~il!~~oJ.pilli

. flffl Ml'G MB

."",

malniewidocznvch kolorowych duchow, Po-

m.ocne m.oz.e "' "wtakim.wypadku~branie

.....• ·1.' OPCJl

Wzaj:eJinne' ustawienie zdjl~i:, a tym SafllY1rI11 efekt trojwymiarowy, mozemy sami regulowac klawiszami strzalkami na klawiamrze. W~u·to jednak skorzystac z ulalttwilerua, jakie daie flam. Stereol'hoto Maker; jezeli klikniemy na ikoo~~, wowczas program ustawi jego zdaniem optymalne przesuniecie pomiedzy obrazami.

Po nzyskaniu dobrego efektu mozemywreszcie zapisac zdjc;cie 3D na dysku, W tym celuklikamy n31 ikone dyskierki 1 I~ I. Otworzy sie nowe okno,

r j'm5i!;;e .....____,_ ~n~ .~. ~ - t~l~ ~~i:249lP ;i(1a'~J

!1inm iSllti{ ~ ~ ~ ~a'!lMli r ,MiJ ~ 1i't5j!l.1i !i~ ~ifI r H!l~ettloo~w,

,

WciskajQ:c kombinacie klawiszy II (trll [8], zaznaezamy caly obrazek, at nastepnie wciskamy komhinacje II d(/1 rn~,b6ra kop:ilillje zawartose naszego obrazka do schowka POhrn.eji t~ zawartoscwkleimy do kanalu czerwonego zdiecia db, aka! prawego,

Otwieramy teraz z:dJ(;cie dla oka prawego, Z prawe] strony okna widzimy przybomik z zakladka JezeU przybornik jrest ukryty, to wywolamy go, kHkaj~c na !p~I'!l"~li 1 ~aln,arIY'~ 'W przyborniku . i" "·00 kanal oznaezony jako czerwony Zdj1eciew tym momeneie stanie si~ czarno-biale, ale me naIeiy si~ tym martwic, gdyi tyllko "'WYf~czyliS:my ns chwile wyswietlanie innych kanalow barwnyck a, Wciskamy teraz naklawiaturze kombmacj·~ klawiszy k,tor;a spowodnje wldejenie zawartoSci ObnLZ'" ka oka lewego do kanalu czerwonego obrazka dla oka prawcgo,

I . teraz na kwa-

obrazcw w pionile. Pot.ern

~~~~~~~~~~

przecho dzimy

do ustawienia obrazow wzglediem siebie wpoziomie.

..,. Teraz jui trzeba '==========='===.1. tylko zapisac

gotowy obraz3D .' I . I' celu na ffi,enu I, m'lf 1 ina IU,pi.iSZjijll~·[!I.W kolejnyrn oknie podajemy nazwe pliku wyjsciowego, wybieramy format (optymalnie JPE,G) i klikamy na 1 ~pls;]l J, Pozostaje narn [e szcze sprawdzenie poziomu kompre sji pliku J PEG iklikniecie na 1 OK I,

drat obok kanalu opisanego jako RGB, aby wlaczvcponow .. nie wszystkie kanaly kolorow dla naszego anaglifa.

Zakladamy okulary do,t~iCzone do Komputer

..

Swiata i sprawdzamy

efekt. Strzalkami kur-

..I' I! ]

SOfOW mozemy regu 100-'

wac polozenie kanahi czerwonego mk. aby uzyskac najlepszy naszym zdaniem efekt, W pierwszej kolejnosci powinnismy sprawdzic zgodnosc ustawienia

Twarzymy zdjtcia 3D ze starych fotagralfii 2D

pamiecs naszych dysk6w twardych mamy zapisane setki tradycyjnych zdj~c 2D. Nie oznacza to jednakwcale, zeniemozemy ich dodac do nowego trojwymiarowego albumu.Na dolaczonej do tego wydania Komputer Swiata plycie znajduie si~ program Trilfef'Photo 'Transformer, kt6ry [10- zwalazamieuic zdjecia 2D'w3D.,

I luJ my IDe ho . r ns orm

. ~

, W menu., PIyI .. v Y K. 0m:p.ute~ .Sw ... · •. iatawpisu,.e1n:y. mil.l.nIIJ fU, a nastepniewciskamy rrWcl. W oknie

opisu programu kHkamy lewymprzyciskiena myszy na I INSTALUJI·Rozpocznie si~ instalacja programu

Wko~ejn¥ch oknach instalatora klikarny kolejno nat: I [ ~r~e I~ I !~~·~ft.·l, 1.~lti3lJJ :it I \a[l'ilfs~ I.

Zanim zaczniemy prace z programem, warto zapoznac si~ z o.g6[n~ zasada jego dzialania Zamiana zdiecia 2.D w 3D bedzie wymagaia ad, nas cierpliwosci i dokladnosci. Program nie dziala bowiem calkowicie automatycznie .. To my okreslamy, ktore elementy w kadrze powinoy .znajdowac si~ na zdJ~ciu .3D bUiej,a. ktore dale]. Do rozlokowania elernentow wprzestrzeni sluzytak zwana mapa glebi.. Jest to kopia nasrego zdiecia, na .kt6£,ej cdcieuiami szarosci zamalowuiemyposzczegolne elementy fotografii.Irn j31sniejszego odcienia uiyjemy, tyro bUZej nas majdzie Sl~ na .zdjeciu .3D dany obiekt. IV]apa. g:llebil niece jakdzileciftce czarno-biale bazgro1y~ Bamiletajmy jednak, ze to precyzja jej wykonanis decydnje 0 jakosci nzyskanego obrazu3D. Zrurn1Lijmy Wi~CruLSZ2! tr6~miarow~przygodt;.

ml nia

2D

g

ApHkarcjc urnchamiamy, 1dikajac na ikone skrotu . do progranm, ktora znajdnje sie na pulpicie Wind~)ws ..

mamy talkie do dyspozycji gnmke do scierania oraz bardzo przydatna do pobierania

pro 1.'1 I

Wykorzystuj~c poszczegolne narzedzia, zamalewuie-

:1 ,kolei' "~',

Pierwszym krokiern jest wczytanie zdiecia 2D do programn Tl"IDefPhoto Trans-

former. Mozemy to zrobic na dwa sposoby- poprzez przeciagniecie mysza ikony zdjecia do otwartego okna programn hlh klikajac kolejno nat I R~e III 1:!DtpE~ I.W ll:QWO otwartym oknie wybieramy odpowiednie zdjede 2D iklikarny ruJll,atwo~.I.

Zdiecie otwiera sie W oknie programu, Z lewej strony okna strnny widzimyprzybornik narzedzi.w Jkt6- rymmamy dowyboru fBin€:: sposoby

',1 1 1 , ' .. elementow z.dj,~da.

Dla [Jrzykladu przyciski uruchamia narzedzie ktorym poslugujemy sie jsk zwyldym '. Ualtlli'lstrem. Po wybraniuilrony mozemy zaznaczyc obszar ogr;aniczonyliniiami prostymi, k:t{uy zostanie nastepnie zamalowany antomatyczniena wybranywezesniei odcie6 szarosci Poziorn zaczernienia wybierarny zawsze przed rozpoczeclem pracy z narzedziami rysowniczyrnina skali szaroscinmieszczonej na dole przybornika

-.-- '..:.,1 _.- ..I

W nowyrn oknie wybieramy tyP pliku 3D (dla. . do Ko i I. tet"' Swiata okui ustalamy

~----~~--~~~~----~~--~-,.

Iii u . I' I go·. Nastep-

1 ........ ~n""":I.n,....{:: ........... !~I ..... 1 ~~~n.=.a~' .W nowym oknie zapisy-

waniawybieramy typ pliLk:u graficznego . , wpisuiemynazwe pliku i caiy proces eksportowania konczymy, naciskajac przycisk I~. -------.

pracywidzimy od razu flat naszym obrazku .-:---.....,

W programie mamy takze mozliwosc ustawiania przezroczystosci maski gl!~b:i.Wykonu .. [erny to suwakiem umleszczonym wIewym g6rnym rogu okna progmmu. Jest to bardzo

n~c flat ILl i wskazac wlasciwe miejsce W' oknie podgladu 3D, ..

Uwags,! Kazdorazowazmianaparametrcw 3D lub zmiana mapy g~~bil wymagaklikniecia nat przycisk I update. Preview [w oknie ustawieri 3D ...

Depth

20

przydatne, gdyz duze elementy maslci moga zaciemniac obraz Jutrudniac oznaczanie kolejnych detali fotografii,

Po skonczonej edycji mozemy ZapiS31C nasze zdj,~de wrazze stworzoaamapa gl~bi (moie nam s.i~ jeszcze kiedys przydac) albo tylko wyeksportowac

sama fotografie 3D do ptilru graficznego, W tym

I ceIu kHkillIlJY kolejno na~, I [xPiJfutili 11D Imfla:g,el··

~----------------~9H~~

I J

. ....~._, ...

go' ~oone n ep1ifi----------------------------,

I~

I' ~ U.jJ

.-- ~;;;:l

~~I •• ! I!! ~~IIi!1i llliil!!

N a etapie tworzenia mapy gl~bi istniteje mozIiwosc podgladu finalnego obrazu 3DI. Aby njrzec okno podgladu, kJika.my na przycisk 13D Previewl. Widzimy talkie niewielkie 1 okno, 'W kt6rym suwakami nstawiamy sUe efektu 3D na n.as (ustawienle gl~bjl wcale nie oznacza nzyskania lepszego zdjecia) oraz punkt ostl"osci n81 zdjeciu ,czyli punkt odniesienia dla. uprzestrzennienia . fotografis .. Jezeli nie jestesmy pewni, jak ten ostatni pararnetr ustawic.jo mozemy klik-

17/201D

Twarzymy zdjtcia 3D ze starych fotagralfii 2D

pamiecs naszych dysk6w twardych mamy zapisane setki tradycyjnych zdj~c 2D. Nie oznacza to jednakwcale, zeniemozemy ich dodac do nowego trojwymiarowego albumu.Na dolaczonej do tego wydania Komputer Swiata plycie znajduie si~ program Trilfef'Photo 'Transformer, kt6ry [10- zwalazamieuic zdjecia 2D'w3D.,

I luJ my IDe ho . r ns orm

. ~

, W menu., PIyI .. v Y K. 0m:p.ute~ .Sw ... · •. iatawpisu,.e1n:y. mil.l.nIIJ fU, a nastepniewciskamy rrWcl. W oknie

opisu programu kHkamy lewymprzyciskiena myszy na I INSTALUJI·Rozpocznie si~ instalacja programu

Wko~ejn¥ch oknach instalatora klikarny kolejno nat: I [ ~r~e I~ I !~~·~ft.·l, 1.~lti3lJJ :it I \a[l'ilfs~ I.

Zanim zaczniemy prace z programem, warto zapoznac si~ z o.g6[n~ zasada jego dzialania Zamiana zdiecia 2.D w 3D bedzie wymagaia ad, nas cierpliwosci i dokladnosci. Program nie dziala bowiem calkowicie automatycznie .. To my okreslamy, ktore elementy w kadrze powinoy .znajdowac si~ na zdJ~ciu .3D bUiej,a. ktore dale]. Do rozlokowania elernentow wprzestrzeni sluzytak zwana mapa glebi.. Jest to kopia nasrego zdiecia, na .kt6£,ej cdcieuiami szarosci zamalowuiemyposzczegolne elementy fotografii.Irn j31sniejszego odcienia uiyjemy, tyro bUZej nas majdzie Sl~ na .zdjeciu .3D dany obiekt. IV]apa. g:llebil niece jakdzileciftce czarno-biale bazgro1y~ Bamiletajmy jednak, ze to precyzja jej wykonanis decydnje 0 jakosci nzyskanego obrazu3D. Zrurn1Lijmy Wi~CruLSZ2! tr6~miarow~przygodt;.

ml nia

2D

g

ApHkarcjc urnchamiamy, 1dikajac na ikone skrotu . do progranm, ktora znajdnje sie na pulpicie Wind~)ws ..

mamy talkie do dyspozycji gnmke do scierania oraz bardzo przydatna do pobierania

pro 1.'1 I

Wykorzystuj~c poszczegolne narzedzia, zamalewuie-

:1 ,kolei' "~',

Pierwszym krokiern jest wczytanie zdiecia 2D do programn Tl"IDefPhoto Trans-

former. Mozemy to zrobic na dwa sposoby- poprzez przeciagniecie mysza ikony zdjecia do otwartego okna programn hlh klikajac kolejno nat I R~e III 1:!DtpE~ I.W ll:QWO otwartym oknie wybieramy odpowiednie zdjede 2D iklikarny ruJll,atwo~.I.

Zdiecie otwiera sie W oknie programu, Z lewej strony okna strnny widzimyprzybornik narzedzi.w Jkt6- rymmamy dowyboru fBin€:: sposoby

',1 1 1 , ' .. elementow z.dj,~da.

Dla [Jrzykladu przyciski uruchamia narzedzie ktorym poslugujemy sie jsk zwyldym '. Ualtlli'lstrem. Po wybraniuilrony mozemy zaznaczyc obszar ogr;aniczonyliniiami prostymi, k:t{uy zostanie nastepnie zamalowany antomatyczniena wybranywezesniei odcie6 szarosci Poziorn zaczernienia wybierarny zawsze przed rozpoczeclem pracy z narzedziami rysowniczyrnina skali szaroscinmieszczonej na dole przybornika

-.-- '..:.,1 _.- ..I

W nowyrn oknie wybieramy tyP pliku 3D (dla. . do Ko i I. tet"' Swiata okui ustalamy

~----~~--~~~~----~~--~-,.

Iii u . I' I go·. Nastep-

1 ........ ~n""":I.n,....{:: ........... !~I ..... 1 ~~~n.=.a~' .W nowym oknie zapisy-

waniawybieramy typ pliLk:u graficznego . , wpisuiemynazwe pliku i caiy proces eksportowania konczymy, naciskajac przycisk I~. -------.

pracywidzimy od razu flat naszym obrazku .-:---.....,

W programie mamy takze mozliwosc ustawiania przezroczystosci maski gl!~b:i.Wykonu .. [erny to suwakiem umleszczonym wIewym g6rnym rogu okna progmmu. Jest to bardzo

n~c flat ILl i wskazac wlasciwe miejsce W' oknie podgladu 3D, ..

Uwags,! Kazdorazowazmianaparametrcw 3D lub zmiana mapy g~~bil wymagaklikniecia nat przycisk I update. Preview [w oknie ustawieri 3D ...

Depth

20

przydatne, gdyz duze elementy maslci moga zaciemniac obraz Jutrudniac oznaczanie kolejnych detali fotografii,

Po skonczonej edycji mozemy ZapiS31C nasze zdj,~de wrazze stworzoaamapa gl~bi (moie nam s.i~ jeszcze kiedys przydac) albo tylko wyeksportowac

sama fotografie 3D do ptilru graficznego, W tym

I ceIu kHkillIlJY kolejno na~, I [xPiJfutili 11D Imfla:g,el··

~----------------~9H~~

I J

. ....~._, ...

go' ~oone n ep1ifi----------------------------,

I~

I' ~ U.jJ

.-- ~;;;:l

~~I •• ! I!! ~~IIi!1i llliil!!

N a etapie tworzenia mapy gl~bi istniteje mozIiwosc podgladu finalnego obrazu 3DI. Aby njrzec okno podgladu, kJika.my na przycisk 13D Previewl. Widzimy talkie niewielkie 1 okno, 'W kt6rym suwakami nstawiamy sUe efektu 3D na n.as (ustawienle gl~bjl wcale nie oznacza nzyskania lepszego zdjecia) oraz punkt ostl"osci n81 zdjeciu ,czyli punkt odniesienia dla. uprzestrzennienia . fotografis .. Jezeli nie jestesmy pewni, jak ten ostatni pararnetr ustawic.jo mozemy klik-

17/201D

Jacek 17

Dam Cobb jest niezwykle sp rawnyrn ztodaiejorn ,m istrzern w wydobywa n i UI .se,kre:tow IJI krytych glt::bo ko w swiadornosci podczas fazy snu, Wyjq.,tkow'e urniejetnosci Cobba uGz,ynity z rtieqo doskonaleqo szpieqa przernysloweqo, ale i najba rdziej poszu kiwanego cztowieka, kt6ry za swojq_ pezycj~ :Z.2I p la cit. u trata wszystkisq o.co kochal. Teraz Cobb otrzyrnuje szanse ria odkupienie, Za sprawajedneqo, cstatnieqo zadania rnoze odzyskac stracon 8' zycie. M usi tylko wraz ze swym zespolern dokonac rzeczy niernozliwej: zarniast skrasc rnysl, zaszczepic ja w spiq_cym urnysle,

.Jednak tyrn razern jego przeciwnik potrafi przewidziec kazdy jeqo ru ch,

Thriller

'~min.

rei. ChlrUstrnpher ~©tal'l

wyk. j,Qs!epnl GQwd!~m~levil1t.lel[lfl(nd,© mCaplrto

I - !! -- I!!' I!!!'

Opowiesc ozespole The Doors i ludziach, kt6rzy go tworzyti'(Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Kriege'r i John Densmore). ReZyser: Tom DiCillo! zafascynowany mLJzykq,tego zespolu, stworzyl 'film z archiwalnych nagra n i frag mlent6w koncertew [wiele

z tychzapisow ni'gdy nie by to pub li kowa nyc h). ..J edly nyrn d odatkowyrn eleme ntern jest narrator (Johnny Deppl, ktory tq_czy wszystkie, frag rnenty w caiosc, W fi lrn iezobaczymy historie grlJpy'- ad powstania, przezdobre i zle rnomentydo smierci wokalisty .Jirna Marrisona. Razemz. nim urniera pewna epa ka co tez zosta lo doskonelezobrazowane. Ale rnuzyka Doors6w pozostala 7:ywa.

Doku mentalny

I~~min

rei 10 m Di[illlio .VlIJk. Jo' nlflny De~I~, Ray Mm'lza ~e'k, Rio bby K ril8:g18lf i JDhn lleasmcre

Tomasso, najrnlodszy syn wlasci ci ela fabryki rnaka ronu w A pLJ lli weWiosze,ch wra ca do dcrnu z Rzymu po to, by wyznac: swojej rodzinie prawd~ 0 sobie, Do tej pory ukrywal, ze jest gejem oraz to, ze studiowal literatu re, a nie ekonernie, a zarniast a przej~ciu rodzin nej fabryki! mysli o pisanilJ .. Podczas IJroczystej kolacji zbie'rajq, si~ wszyscy domownic.y. Jednak zanim Tomasso dlochodzi do gl.OSUl" sw6j se,kret wyznaje jego brat Antonio. Zwierzenia doprowadzajEt, do te'go" .ie' zostaje' on wyrzUlcony z domu, wypisany z rodziny i wydziedziczony z fabryki. a ojciec Tomass8 i Antonia dibstaje zawaiu. Tomasso niem,awyjsci'a -mlUs'i prze-

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

;;o!! ~ ,iI;!

i ~

...

'"

3:

.. ~ .. 1ir.J!

i

1

~

jqe rodzinny interes. I to jest dopiero .iI

poczq_tek kio potow,. ~

o

Obyczajowy

nl~min

rei. Fernm [lizpete'k

wyk. Ri cjt:alr~!o Sta rna rr:~'~, [a m Urm IC mSI[:enti ni

.0,

~~=======---~========~.

Filmyna DVD

B i ki nia rze to n i ezwykla a powie'sc 0 mtodych huntownikach ze Zwiazku Radzie'ckieqo .. Podczas gdy wszyscy z entuzjazrnern oddaja sie utrwa la n i UI wtad zy sowieck iej ! amlodziez rozwija wlasciwe pestawy spoleczne w kornsornolach, bo haterowie f lrnu nazywani Stiliaqarni [bikinisrzarn il p rz.eZywaJq fascynacj e' a me rykanska rnuzyka, lekcewazaohowiaz ujace wzo rce za chowa ii, ubiera ja si ~ kolorowo, srnieja si~~ i bawiq ..

A.kcja film u toczy si~ w MosKwie' w polowie lat pit:~cdziesiqtych. Komsornolec Mels (jego irnie to akronim stow MarksJ Enge1s, Lenin, Stalin]

za koch IJIj e' si~: w Polinie, n alezqcej do b i ki n ia rzy., Abyz.dobyc dz iewczyn ~', postanewia zerwaczkornunistarni i dolqczyc do Stiliag6w .. Kupuje wi~c pstrokata rnarvnarke, blJity' na sloninie, uczy sie tanczyc hooqie, grac na saksofonie i sam zostaje bikiniarzem. Kol.edzy z kornsornotu uznaja gozazd rajce,

Musical

',6:9'!, D'olby D1igit:al.5,.1 115.min

ce na DiVOi 39',!99 :d rei. Wa[erg [Oldomskil

W.}Ik •. ID:GrmA1l:lrt~na.AAtrmSZa9[r:J.E.um~mr~ B!nl~

Grupazlodziei, pod wodza rnistrza .Johna, kradn ie t: weneckieqo palacu sejf z wartymi 34 miliony dolar6wsztabamizlota .. .Jednak wtrakcie .swi~,towania udanej akq i jeden z uezestn ik6w' akcji >- Steve - nieoczekiwanie wyciq_ga bran i zabija Johna przyw6d1c~" a reszta e ki py wpada d a lad owate] wody. . Steve przekonany, ze wszystkich usrn iercil, u latn ia si~ z Iupem ... .Jednak okazujc si~,,,ie reszta druzyny mate ze n ie zg inela, to W dodatku tez chce skorzystacze wspolneqo lupu, Pomaga im corks Joh na .... Stella" specja listka ad Z,CIbezpieczefi sej'f6w, .. ,.

~mil~u!lm ReOO1(,B'1Y

Var~C1us ArlhifiS ~ love RaUa

o

MUise

Th:s' Resistmoe

j::

I

o

Mi kill Patllin Mloil!l~[1 r8lnl~:

o

Fi lrn le kki i P rzyj em ny, bardzo dobry na letni

. .,.

wle,czo~.

Na DVD ci ekawe dodatki opowiadajqce o powstawaniu film u ... .Jeden pokazuje, jakie a ktorzy rnusieli przejsc przeszkolenie, .ieby moe za 9 rae w scenach posci- 9 ow sa m DC hod owyc h.. Sq_ tez ba rdzo cie kawe seeny usuniete z filrnu,

Sensacyjny

',6::9', Dolby ,D!i'gIta15.1 111 min

cena DIVU 29,199'1:1 rei. [,Balij IG:rary

wyk" IMElikW~hllbe[D. t~alrfue]hemlil, ~1!JIlilal~ ~l!Idhedffillild

DAJB

o S)mme~ B:ead UJ Sc8'SSDOJ11

II!J ElDlrilqUJe~!I1nes ~as· !:mI[:up1tmia

UIMUSE!1

t:trW B~a~~ ~lol~e:s &:

Rev'eiatfmlS

Thomas Crown to rniliardecktoreqo Sensacyjny gtownq rozrywka jest szukanie moenych wrazen. Gdy otaczajacy go swiat staje siezbyt nudny i rnonotonny, Crown decydu [e sie na najba rdz i ej ryzykownq z dI otyc h eza sowych a kc] ~ - k rae n i eW)'k. Pierce illmsl'mn,

ReliiB~~$SIl bezcenny obraz z pilrrie strzezeneqe

rnuzeurn na Manhattanie., Do cdzyska-

nia oarazuzostajewynajeta piekna pani detektywzfirrny IJ bez p iecze n iawej Cat h e ri ne Ma n ni ng" Pod czasslsdztwa udowad n ia I ze jest rownie'z inteliqentnai zadna przyg6djak. Crown" .kt6ry podejrnuiewyzwanie zmierzenia sie z naprawde godnym siebie przeciwnikiern.

1!6,19';: .DO 5.'1 l'13l1U1in

D'D2~;nd

rei J[)hnMc lierna~

Muzyka

~.I _ I

Naukowcy odkrywaja, ze w kierunku Katas'troflczny

Zierni p· .•. ii!dI.dzi korneta a takwielkiej rna-

~ 161,;9'; DD !5.'1

5i e, ze jej uderzen ie s pawod uje calko- 1:21 min

witq zaqlade zycia, Zespol astrona IJt6w' nWD lli1li1li1 I

uv ''',7'_?lt

probuje uratowac swiat, W kierunku . ..

rei Miml Led,B r

ko m ety wyrusza state k z g ••. iru p.';:.'I. n a ,_

"J wt wyk. R~bB;rltlQLI1taVl.

ukowcow, Calyswiatz uwagqsledzi TlooLoorn]

kazde Ich posuniecie, Tymczasern rzad

buduje podziernne bunkry zwane Ar-

karni, w kt6rych starannie wybrani przedstewiciele ludzkosci rnaja szanse przetrwac nawetw obliczu totalneqo kataklizrnu ..

Antologia rnuzyki filmowej przygo-, F'iLmow'a

towana w rarnach obchod6w 15-le- n.~~'k .... ' II.tGro3 U M,(lI'OW:

ciafi rmy Gutek Fi lm w Polsce, 20

Na dw6ch plytach CDjest 20 utwo- Wydawca

row wybra nychz boqatej kol.e:KcjiUmam MlI~~i:

w 1'BIif._~ ~ soundtrackow, ktore towarzyszy-

.- --

_11*6 ty f lrn om wprowadzanyrn przez

ostatnie lata przez Romana Gutka ..

Na plycie znalazly sie rniedzy innymi znane piosenki: Love Will Tear Us Apart zfilrnu Control, I want to know what: love is z Fucking Amal ezy Falling slowly z. Once oral. rnuzyka ilestracyjna _, ultw6r Daydreams z najnowszeqo filrnu Torna Fords Sa rnotny rnezczyzna, ezy Parnassus z filrnu pod tyrn sa mym tytulern .

. __ ~'

.... Ij~ 'Budka, Sufler,a Arch IWU m',:pnlski eRG rocka

1 CiDI

Wy1W6rnia Tonpress wydata wtasnie ptyty Budki Sufleraz przelc-

.--"""-=--~ m~·· Ull lat sied ern-

dzi esiatych

. . Wyd.awca

I osre rn-

d z iesiatyc h ,. Dostepne

w tarntych czasach na ptytach a na log owych IJItwory lostaty teraz

~

przeniesione na CD. Swietna pro-

pozycja d la tych, kt6rZlt pa rnietaja 'j lubia wspornlnac tarnte czasy,

POp

U62ba U Wl,(I ~6w:. U~ilflllill

,Ze,5t~I!'W lat~gjf' :ficzn,: I.pllilat lr.:Lika:Mr 1015:- DO

,~ ob'iEHltrw N rk>ulr' '1.~2,aO f/l: _5~,516IG IEDI VR [I.

I ,~t'o,Ilm: Nli'IiDri nla all'ij~r'ilt :z-!btie~le;m

-- -------- -- --- - ---- -- -- -

S.iflIiB

- Hamputetr31

__ • I~ (~_~ • .-

TECHNOLOGIE:AN I M.ACJ E: ,3D

II

D'DdatkDwywymiar w kinie,ta nie,tylka baje'r chwilaWD prlzyciu,aj,cy uwagl se,zanawega widzi. Filmawcy ueZIl sil_1 jak karzystac z gllbi jaka z dlad!atkowega n,arz,dlz'i,a diD apawi,adani,a histarii.ZabaczmY.1 jak Marzy' sil ,animacj,. 301

w glowie nawlasny sposob, Grafika 3D daje artystom mozliwosc prze .. skoczenia tej umownosci, stworzenia wlasnej pf1iekonuj~cej iluzji, zeto, co o~darmy;isrtJ1U,eje naprawde, Dziala takze w sposob nieoczekiwany - artysci dostatj~bowienl narzedzie do osiagania efektow zupelnie niereaistrcmych~dzi- 1rich &lltastycznych wizjii, niemoil:wycb do osi~i~da za pomoca ul1dycyjn.ej

1~~;, ... ·. '1'1'00" rnt_C,'

lUU,em.a ngrant,

Nat przykladzie znakomite] polskiej produkcji firmowanej nazwiskiem Tomasza Baginskiegc - Historii Polski, zobaczymy, jakie wyzwania stojaprzed animatorami tworzacymi 3D. ,Przy' okazji przypomnimy sobie, w jaki sposob tworzy si~ trndycyjn~ aninucj~ koroputerowa,

W sztuce Iilmowejmialo miejs~e ~a re,:ol~:,c. j~ ... N3. d. I,ejs.~e ... '. d~r~dru ZOinenilo ca]kow:l:c1le

sposob narracii i gry aktorskiej, Kokn

przybliZyl jilin do neczywistosci,zIDnicjszylumoWilosc ob:razJJJl.WYSOka rozdzielczosc FunHD w kinie domowym daJ:a. nam poczucie realnosci ogladanego fibnu.W szystkie inne pomniejsze inno-

wacje.takie jak dZwi~k przestrzennytez shliZyiy jednemu- dodawaly realizmu Dzis stoimy II bram kolejnej rewolucji, wohec ktorej poprzedaie byly tylko wstepem >- nadeszly obrazy trojwymiarowe, Jest to zmiana dla kioafundamentaloat.W czesniej filmy hyjy obrazowaniem rzeczywistosci, umownymi Sk:Jr6t3l[ID, ktorewidz rozwijal sobie

terminy aktorow (tak, tak, "W wielu produkcja,chk:omplltefUwycb .wystepuj~f~ aktorzy), zamewic dzwiek i muzyk~. Innymi slowy, normalna praca studia 6hnowego. Zabawa w trzecim wymiarze zaczyna si~ na dalszym etapile; do kterego zaraz dojdziemy

Animacja kr"Dk pia kroku

1 Po faziewstepnej, pcdczas ktorej szlifowany jest scenariusz, projek towany wyg,I~ bohaterow i otoczenia oraz ogolna estetyka, zaczyna sie

& . ,.,. N··· II II

praca amrnatorow; :a:Jp:telW tWOfZO-

ne s~ wszystkie postaci i przedrnioty wystepujace w filmie. Modelowanie grafik rozpoczyna od najprostszych bryl ,kt6re stopniowo, jak kam:ie6 pod' I temrzezbiarza, zamieniaja sie w osoby i przedmioty,

TonormaLny film 'Iworzeniekemputerowej animacji zaczyna si~ talk same jak proces krecenia tilmu - ad scenarinsza i ustalen, ile jest czasu, jaki je st budzet.Trzeba zarezerwowac stacje robocze, zabukowac

2Po1WYfzezbiemu bryl tworzecych postacitrzeba if: odpowiednio poIUalOWa(:,; czyli jak ok1"eslaji~ to graficy - oteksturowac, Plaskie obrazki .'l charakterystyczrrymi szczegolami po-

Avatar z,wracil uVlag, calsga '!h,iata na teclilnaLagie 310,. Jednakfil,maww tvRl fDrlllciejest :duio i liIawet w Pais,ee pawstaje :S:PD ro liIowych pradu kcji

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

.

f,;-;'~='.!>-:..'~ '!::

~W]IIIiD:ZA:

:"1 •. 11-.~._~_ ~ ..... ~ ~r."1l.,l; ,-,

wierzchni nanosi si~: loot bryly3D, dokolOlUjl:tC przy okazji wielu korekt geometrii

3,Po ~al:ozeniu te,,~,stUF na m?~,ele rnozna przystapic do hardziej za-

awansowanych czynnosei, takiicb '1 •. I

projektowaniewlosow lezy u nia.Nie S'~ to Iatwe elementvmodelu 3D- miekkie przedmioty nlUSZ~ podczas animaeji reagowac na ruch, wiatr czyinne obiekty, Trzebazatera dobrze okreslic ich wirtualne wlasnosci fizyczne - lekkosc, gietkosc czy sprezystosc,

'G .•. · ot ... o ... ·.w.' ,._.,ew ... '.I.'Z. U.I~ru.· :'.e, .m.llo .... de .•.. le :posta.~ . to po prostu bryly, Nawetnie lalki,

bote 1mI!j~ stawy i ogolna stmkture czlonkow Trzeba ztych bryl zrobic aktorow ,_ kukielki, ktore beda grac,

Tu do pr.~cy przystepuja specjalisci odtak zwanego rigowania.Rigowame to sztuka tworzenia systenmko§ci~wll'ru811nego szkieletu oraz za-

sad fizyczny;ch rzadzacych sposobern poruszania si~ dane] postaci, Gotowy model mozna dopiero zacz~c wykorzystywac w zdjeciach ..

5R6wnolegleZ modelowanienr UWBlJ·';21 prace animarorow; ktorzv

~t , I ~ I~

tworza frsgmenty seen nawet jeszcze przed powstaniern finalnychmodeli. Korzystajawtedy t: typowych gotowych modeli. Ten etap jest nazywanyanimatikiem i sJuiy sprawdzeniu, ezy seenariusz dobrze przeklada sie na animacje, pokazuje sie g. .o takze

~, ~ I .'1 'i.l

aktorom uzy;czaj;.cym glosu, by mogIi zrozumiec, co sie dziejew odgrywanych przeznich scenach, Cl~§C. animacji jest przygotewywana recznie, na zasadzie podobne] dotej, na jakiej lalkarz porusza lalkami .. Coraz wiecejruchowtworzy s~~ jednak za pomoca tak zwanego Motion Capturing (ang, przechwytywanie ruchu, mocap), Kamera rejestruie i przekazuje do komputera krzywe, po kto-

rycbruszaja si 'lOne do

mora punkty N31 ;.

tworzy sie sciezki ruchu postac.i3D'. Oczywiscie film me: sldada si~ z samych ilioruw. s~ potrzebne wnetrza, plenery, pojazdy, przedmioty; zjatwiska fizycme i oswietlenie. Uznaje sil~ jednak.ze animacja postaci jest naitrudaiejsza, bo na nia nsjbardzie] ZW'l'aC3! uwage widz, Reszta to dekoraeje a, Bardzo wazne S'~ tel dzwieki i muzyka.Mamy jednak ogolny obraz tego, jak robi si~ wsp6l· czesna animacje, Dowiedzmy si~, jak wyglada anisnacja stereoskopowa

17/201D

TECHNOLOGIE:AN I M.ACJ E: 130

K.aidya kiyWny' Wlz,et rucbu~ tak'i jak dtoni.e ClJ' kalanal• mlsJ lliecJdefini_anyza pamacil

kr zywej ki erUD ek i Pl1!,dkasCci Izi eki Ie IIlllIzys,kujemy' efekt II'm rl meg a pro rls:!; ni a ~s;i e

Wkracza st,er'e'osk,opia

Gdy sie zastanowimy, dojdziemy do wniosku, ze stworzenie iluzji trzeciego wymiaru w animacji jest banalne, Wystarczy przeciezzrobic podlwie wersje kazdego kadru dla lewego

Iprawega oka i gotowe, Nie jest to takie proste.Trzeba wiedziec, ze technologia 3,D ina swoje ograniczenia, Przeclewszystldin jestesmyw stanie wyswietlie poprawnie tylko okresloneiwielkoscitrojwymiasowa scene,

Jeslli przedmiot wyjdzie poza ten obszar, bedzie nieostry;a zamiast efektn 3,D zobaczymy kolorystyczne znieksztalcenia. Wytllika to z wielu UW3.runkowan-cmiedzy innymiz tego, it'; obserwujemy prostokat wyswietlacza, at nie sferyczna przestrzen, wiec scena .3D jest juz ograniczona wielko:§ci~ ekranu. Ponadto obiekt nie rnoze znajdowac sie zbyt blisko kamery, bo nie bedzie mozliwe poprawne 'WY;' swietlenie dwoch 1ldatek- efekt ten mozemy zaobserwowac, przyblizajae dian do [ednego oka N a poczatku widzirny dlon obojgiem oczu jesH pr.zyblliymy j~ za blisko, zniknie ona Z pola widzenia drugiego oka i nici z 3D. Poza tym, jak mowi Sebastian OSb, odpowiedzialny w finnie Platige Image Z3. stereoskopie _ trojwy;. miar jest jakkaruzela, Bardzo ekscytuj~)GaJle za, dlugie obcowanie z nID1 grozs zawrotem gloWJI',

POlslpro,duk,cj a

Termin ten oznacza wszystkie czynnosci, ktore sawykonywane jui po nakreceniu i zmontowaniu filmu,

~ "

~r animaeji postprodukcja pelni bar-

dzowazna role - wszystkie efekty optyczne, takie jak oswietlenie.rozmycia, fllar-y,filtry i inne sa prodnkowane w tej fazie. Trzeci vvymia:rto prawdziwe wymr:aru1e dla postprodukcjli. Zrob:i,c dobrze "'W'Yghtdaj~c~ w .3D mgll~, riarno lkliszy czy roz~ lDycie ftlcbu to 'WYnvanie it to talcie, z .kJt6rym miaJ:a do czynie.nia za1ledwie gar:stkat fi1lmoWQOW na, !calym swiecie" W c~z trwaj~ eksperymenty, j:ak okiefma,c3Dw postproduikcji.

Kaniec z, umownosc:ict

Od poczatkow kina filmowcy stosujl~ triki. WielJki,e panoramy miast 11:0 po prostu namalowane nat plotnach obra~w1e1kllbi,~CIDa horyzonde to wiszacy kartonowy regal, miasteczke w westemie to plaskie dykty podparte kijern ... N awet wielkobudzetowe prodnke]e w wiekszosci s~ nagrywane 'W studio, a niew egzotycznych lokalizacjach, Co moze zaskakiwac, w filmach animowanyeh tez chodzi si~~ na skroty,.Wiele efektow, ktorewidzimy w animacjach, uzyskano lekko "os.zllilllrujlC'l. Przykladown, odlegle tla wcale nie musza hye wypukle i modelowane - czasamiwystarczydobre zdjecie, ktore sprytnie s.i~ ustawia.by nasladowalo gJc;.bi~.WieLe czasochlnnnych efektow ,_ tskichjak mgly lezy deszcz w tradycyjnych animacjach, jest: po prostu nagrana nawideo :i wstawionaw tr6j'WYmiarow~ S(JelI)J~, Przy sprawnej pracy kamery widz rue rna szans Z~ilJJ].W21iyc1ze .Z:'1 oknem nie pada deszez.lecz jrest wySwietbny plaskil film Z pada,jQ1cytcn deszczem, Moma. zrobic scene, w ktorej kropla deszczu splywa po twarzy boha.ter:a, aJ:e moddowanie wszystkidll milionow kropeI z des~zcm,? Nie ma, po pro stu poU'Zeby tysowarua irendetowania aibsolutnile wszyst1riegp" To talk, jakby ktos PfDjlektowaiw ,3D caly siilnik 0«6ty i tak: jlest pod k1ap~ i gonie widac) w przejlezdiaj~cym obok postaci sanrnomodzie.

Wfilmie stet"eoskopowym sytuacja zmienia sie .radykahlie,.W szystkie pro·, by sktacama sobi!edrogi przez gra.fib natyclnniast s, vvyJrapyw'",ane .. Przy piclwszym flllChu kamery plask:i deszcz okaze si,~ .P~askil, zadymione pomies.zcze.oie me bt;dzie .zadynrIione,

lecz widz zobaczy, ze przed karnera po prostuwyswietla si~: obrazekz dymem. Nat szezeseie dla~k6w w~ istnie .. je wiele sposobow tworzenia iluzji. Nawet dwuwymiarowy obrazek mozna tak przetworzyc, by sprawial 'W1I:'a.ierue trojwymiarewego, 'Irik polege na tym.ze tworzy sil~ dwa kadry po jiednym db. kazdego -, oka, RoZnitce w ich wygl:J!drie, d31j~C'e mozgowi inforrnacje o przestrzeni robi sie sztucznie, Grafik tworzy tak zwana z-mape, czyli trzeci obrazek z infol'ma.cjami, 0 gt~bi. Z phs.kiego zdjecia moznawielewywnloskowac 0 bryle obiektow.Idealnym pflykhdem. jest stereoskopowy obraz panoramy ruin -Warszawy stworzony przez Platige [mage. Ten zapierajacy dech w piersiach obraz (do obejrzenia w Muzemu Powstania.Warszawskiego) powstal czesciowo w'3D~ a, czesciowo zwykorzystaniem wlasnie z-m31p,.Wt~zosc budynktiw;mo8tow

czy imlych duzych obiektow to ffir-0_d_le- I

~e3D' -. J1edruLk marze gruzdw .. me

mnsi bye rna owane, i I rysowanie zajeloby zreszta wiele miesiecy N (I, podstawie 7dit:'f:.lotniczych autorzy stworzylimapenieniwnosci To dose

k u~ ... '.

S ompllinwany proces.w CZC;SCll zme-

chanizowany (algorytmprzyjmnje na przyklad.ze jasruejlszy punkt to wystajQ;ca cz~sc podloza, ciernny punkt obok niego to jej rC~len); a po czesci polegajl~CY na rysowaniu recznym, MohrUI! ill! metoda zplaskiego zdjecia zrobic w miare realistyczny stereogram,

O . ~, r, lG-"'I';.rJi,;'7 _L ,·k· ' " 'ka· '. dr'·" ~

CZ}WffiOem.A.uu] l.:u.u"Wl.e.,'·~ szu ~' ;.. arog

na sm'oty i nawet w superpmdukcji Avatarmoznazobaczyc gdzieniegdzie domalowki, czyli malowane tlaw 2D'" Czesto s~ one plaskje, by zwi~kszyc efekt obiektu na pierwszym planie,

Dylematy p1ionier6w Kinelnatogrd!1a ianim,acj.a 3D s~ 101..3. raziew f'azie dz:ilecic;cej "Nie mal jiedneg.o; llzn,anego formatu i standaFdu.·W k:inach mozn:a spotkac

Iluwrocz:esme prDgramy wl,pDmagajqce grafi kilw i an ifFIatorow patra fi, z:ilterpretowac wyglqd twarzy aktora i przsksiZ,tatcicgow millik,wirtuatnej pos;laci

ltalUllhrr 1712010 ~"""'Mi.

rozne systemy ,_ od anaglifowego dcpolaryzacyjnego. W domach mozemy miec zestaw :3 D kina, domowego luh ogl,~da.,c3D na komputerze. M~terbd filmowy inaczej wyglada w kazdym systemic it na razie obchodzi sie problem, po pro-

;-- .....

stu szyknjac za kazdym razem film

pod katem mnego medium, Trzeba inaczej potraktowae kolory, glebie iinne wlasnosci obrazu. Oczywiscie 3D to nie tylko preblemy dla ONoro6w.Wszys,cyw branzy filmowe] s~ podekscytowani mozliwosciami te] technologii .. Animate-

rzy moga zaszalec i stworzyc efekty graficzne, ktore S'~ nile: do osiagnieciatradycyinynu metodami, Sarna mozliwosc na przyklad odsuwania od siebie kamer podczas krecenis powo duje, ze widz mao wrazenie, ze cab" perspektywa swiata sie zmienia, jakhy oczy nam sie rozsuwaly i widzimy swiat w zupelnie innym ksztalcie. 3D? podobnie jak dzwiek, kolor czy rozdzielczosc, to narzedzie, ktore nieodwracalnie zmienia sztuke filmowa nat Iepsze, Teraz, gdy juzwiemy jak dziala, chcemywiecej animacji ,3D '!

.

f,;-;'~='.!>-:...~ '!::

~W]IIIiD:ZA:

:"1 •. 11-.~._~_ ~ ..... ~ ~r."1l.,l; ,-,

tz,ega aka nie wi1dlz:i,• tego ~1,erC:1 nie ia t, Ilie jesteimy w stani e okreilic sZ,CI:ego law i wypukfoici ba I1dz:a odidalonycb ubiek.tDw, D'latego :s" 01 e dWlwymiarowe

P'ORADNIK KONSUMENTA: GWARANC,J E I UPRAWN lEN IA

~

.,.

~~-------------------------------

II

II

Lapiaj. is,by kupiany sprzlt nigdly sil nam niB zl~psul. RaklamDwania uszkadlzanych urZIl,dlzanjs,stw Palsca z,aj,ciam m,ala k,amfartDwym. 'K;Dmputa'r Swiat podpawi.'.1 jak nie, pall'c w wales, Dswajs' prawa

Co tojest

k wym rwki •••

Najlepie] ~ zeby rue si~ niepsulo, Polska praktyka pokazuie.ze sprzedawca lubi odsylac do gwaranta, at gwarant lubi zrzucac wine za zepsuty sprzet na konsumenta, Ue razy siysze.HsnlYw serwisie, ze to my zalalismy sprzet albow inny sposob us zkod zilismy go mechanicznie (' jeszcze Innym tlurnaczeniem spec6ww serwisie jiest:Wsz:vstko dziaia, nic me shvierdzili'Smy. To s~ typowe wykrety gwaranta, W zasadziemoze on probowacwcisnac nam kazds w miare prawdopodobna bajke, zeby tylko odmewic realizacji gwarancji, ] tu mIDDy problem .. Nie rna zadnych przepisow, na ktore lnnogllibysmy sie

l _., k' ." iJllh-TL

POWOllatC, a ... aorezmuszary oy gwa-

ranta do skutecznego wykonania naprawy, Gdy serwis kwestionuje nasze zgloszenie, mozemy zlecic wykonanie (na wlasny koszt) ekspertyzy w celu wykazania, jaka jest przyczyna usterki, Ale nawet gdy ekspertyza jest dle nas korzystna, gwa-

zasami knpione urzadzenie latami dziala bez zarzutu ale zdarza sie, ze cos zaczyna szwankowac i musimy oddaC nasz sp~t do naprarwy. I ill pojrwia si~ problem. Oddac urzadzenie gwarantowi czy sprzedawcyi' Praktyka pokazuie.ze i jedni, i drudzy

nia uprawnieri Z tego tytulu, Regulacja ustawy z dnia 27 UPC'3! 2002 roku e sz.czeg01lnydbLwafunkach sPrlJewiy konsumenckiej oraz 0 zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie dotyczacvm niezgodnosci towaru z umo'W~ rna, zas lila ce]u zagwarantowac

• Gwarancja jest dobrowolny'ml, pisernnyrn .zobowiqzaniem producenta lub dystrybutora sprzetu do hezplatneqc usuniecia wady lub wymi'any towaru ns niewadUwy. Warunki gw'arancji okresla gwara nt

• Uprawnieni:~ ,ztytutu niezgodno.sci 'towaru z umow'. wynikajq_ z u.staWV korsumenckie] i okreslone sa w ustaw'ie. Za niezqodno,sc, towaru .Z !Jmowq_ przezdwa lata ad powiad a sprzed awc3.

ez,iciej to Ius,tawl lepiej chroni nasze .. kans1ume,ntaw -'intere,s" nii gwarancjal pradluc:enta

chetnie U][~j~ odpowiedzialnosci za bubel, Czy jest szansa.zeby skutecznie dochodzic swoiehroszczeni

konsumemowi, iz towar wydany mu przez sprzedawce bedzie odpowiadal umowie, .kt6r~ z nun zawarl, Gdyby tal sie nie stale, nprawnienia w niej przyznane maja umozliwic konsnmemowi wyegzekwowanie od sprzedawcy doprowadzenia towaru dozgodnosci z umowa,

Co jestzatem korzystniejszei W kazdym wypadku nalezy porownac, co daje nam gwarancja, a co uprawnieniaz tytuhl niezgodnosci z umowa Pomocna w tym bedzie tabela na stronie 67.

nt s rze awca?

Gwarancja stanowi pewnego rodzaju zapewnienie producenta, iz jego towary beda dzialaly bez zarzutow przezwskazany okres .. Z gwaraneji wynikaj ~ kazdorazowo obowiazki danego gwaranta it przyshtgnjace konsumentowi uprawnienia, nalezy wiec zawsze sie z nia zapoznac przed przystqpieniern do doehodze-

ranci czesto pozostaja przy swoim i odmawiaja realizacji gwarancji i zwrotu kosztow ekspertyzy Wtedy' pozostaje droga s~owa a, Pocieszajacy jest jedynie fakt, ze duzs i uznani producenci staraJ~ si~ skuteczme realizowac naprawy gwarancyjne, B~d:zmywi~c czujni i zanim kupimy nrzadzenie, poznaimy opinie 0 nim

1l&IUI.tar 1712010 "1!Jl1f!'1IiII~

Podstawa uprawniBn

up rawni e n la na b,YW:Cy Sf! ok:reslon e 'W d o.ku men cte gw a Fa ncyj nym

USGW.!'30 Slc:zegOlnych warunkach spl1edaiJ konsumenck.iej oral 0 zmianie kodeksu c;rwUnego

tsrmln ok.rm8lanyjest kaidorazowo 'IN dokumenc'ie gwarancyj'nym,c moze tIl bye nawet'kilkadliesi'flt: [at

ok.rl:!slone Bq w dokumencie'gwarancyjn,m, nt!jcl~SG]eJ w gr~ wchodiJ naprawa rlec~ . --

Ob owlqz ki gwa ranta's prlodawcy n a ,skutek wystqp [0 n ia wad [1 BCZY sprled a nej

leJ mi n usta sun kowa.n ia si~ gwa ra ntats przedawcy do iq,dania kupujq,~ego

Te r mi n :zgtoszenia wad przel IW p uJacego

i 0 firmie. Zwrocrny uwage, czy producent rna. salony serwisowe w Polsce i jakie doswiadczeniaw .l31- kresie realizaeji gwarancji maja inni uZytkownicy;

Ustawa sw je, sprzedaw a 5 oje.

Nie tylko gwaranci staraja sie zepchnac odpowiedzalaosc Z31 napraw~ urzadzenia Rowniez sprzedawcy, ktorzy zgodnie z ustawa przez dwa lata odpowiadaja wobec kupuiacego za tow~ stosuj~ dose osobliwe dumaczenie.Po uplywie szesciu miesiecy od dnia zskupu nie chca przyjmowac sprzetuz tynwu niezgodnosci towaru z umowa, twierdzac, ze czas ich odpowiedzialnosci lIJJll£1i. To nieprawda, Zgodaie z art, 10 ust. l ustawy .KOlflSL1'menekiej ~pfZedawca: odpowia:da. za l1iezgodJla§f: IDlYml konsU1npcrjnego z unlOW, iedyme w przypadku j:ej stwielidze1]'ia pam UP~1~e111 dwoch 1::11 ad wydmia tego tD~U kupui~,cemu. A z:dem rueprawd~: jest~ Ze OVla m.ezgodnosc lrnlllsi zostac shvierdzonl W'cimtll sz.eSciu nrriesilc;cy od dnilazakupu towaru. Kiupuj~cy rna, Oil ~o wspomni1ul!!::' dwa L'lltJi.,\Vykryci.e usteticipo uplywie szesciu miesi~cy powoduje j,edynile, i.e upada domniaDMlIi,e, ze rzecz byb wadlli;va jul w drulLl S[Jfzedri1J.Po tyro termUr-JJie obowiijzek udowodnienia,iJf:' towar jest nilez,godny z umow~ przochodzilll:13!kupnjtlcego.. Musi on wykazac., Ze wada ~ib, wtOW'dIZe, ame byb spo-

2 lata, LiC1~C ad dnia wydania tow'aru kupujqcemu

doprowadumie towaru konsumpcyjrrego do stanu 19odnmgo I umow~, puez nie:odptatn~

naprawQ aUlo wymianQ na nowy,: .

jefelLnaprawa alblJ wmiana narazatybr kupuJQ~ego na znaezna niedogodnosc:i, okm:ata s'i~ niemo:Uiwa Lub sprzeday.n::a 'ich nie dok.cma W Mpowimdnim czasie!,k.upujijCj ma prawo doma03cs'i'Q stIlsownego obnlienia cen, al.bo odstqpic od umowy

tsnnln okreilany jest indrwidualnle w pOS1clego[nych dokumenmch gwarancyjnych

indyw'idualne okJE!slenie W p.Dszc:zeg6[nyc:h.dokumen'tach gwa ra nGyj nycn

14 d.ni .. W l1IliB'przekroczenia tOgD terminu .bez ustosnnlmwania s:i~ sprzed,awcy do lli.daniakupujQcego uwm:a·siQ, ie uznat,leza uzasadnione.

.2 mlesif!ce ad stwi:erd~enia prrez kupujqcego wadJ towaru

wodowana naprzykladniewlasciwym uZytkowa1rnem. Ildowodoienie po pOI rokn, ze towar byl niezgodny z tIDlOW~

chwiliwvda ." " .. ' ,"'16.

W .wmwywma, mestetyme lest 1Jatwe'.

Wady ismiiej~ce,aIct:6re Uja:Wnil1j~ si,~ nat pfZ)rkbd po roku tonajczescie] wady fabryczne .. Czasami rnoze bfctak, ze z jalldejs funkcji Skorzy~T po raz pierwsly dopiero po roku (na p,rzykladz jakiegos specyficznegc programu w prake) i okazalo sieie ana nie dziala, :Mowrny sit;; zatem dlomy§bLc, ze nie dziathtb ad poczatkn tyJko pa prostunie brio okaz~i

_11 ... ~, ...

tego sprawozic.

ak dlugo W lila rawie?

Jezeli zdecydujemy si~ oddac sp~t do gwaranta, 10 czas, w jakirn ma Zostlc wykoruna naprawa.powiniea bye okreslo .. ny w dokumenciegwarancyjtlym.,Pne" waznie termin tenwynosi od 14 dai do mi.es~a.Jesli korzystamy Z uprawnieri ztytulu niezgodnosci towaru Z umoW1l, to rownieznie mamy okreslonege konkretnegotermmu.W ustarwie mowa jestj!(dyme 0 tyro, ienapfaW31 powinmlt nast~1Pic W odpowiedniJ.JJ ,czasi:e., ZcbruenOl prJwJtWa.,lPawh J6zwialm, jeidi dlOdzi 0 stanci'1rdovty splL-zet, ktt6lL)ID sprzedawca at biei~o band~uje, to jego ~ powinnanasqpic pcaktyczoie tego samego [ub nas~pnego dnia, chyba i.e S4 w~tp]iwos(i, ezy uste.rkarue .zosuIht. wywnbnfla, rueprzestfzeganiall przez uzytkownilrn ilnsttukcji. obsbJgi, . a -wyjiasnicll]ie tejl okoUczn.oSci wymatg~ dokladmejs:zego zbadooia podzespom ..

~ Warto miec na uwadze

W przypadkuniestandardowego Sp':fZ~ill czas naprawymoze wyniesc nawet kilka tygodni- Genera1nie przyoJa~niu OlVegO odpowiodniego czaru napmny u'WZgl¢l1i~l sit; mdzaj to'WWll i eel jego mbycia - podkrcsb JOiwiak.

dsyta y sprzQt

do na awy. Kto za 10 placi?

Z reguly koszt dostarczenia urzadzerna do serwisu pokrywa klient, Wyj2!-tkilem jest gwarancia w systemic door to dot»; gdzie przesylke wysylamy i OIDL"'l¥flI]Ujlemy na koszt gwaranta .. Jeimnatomiasr lOl'zystmtyz upCllWlliie6 z~u nilezgodnosci towaru Z umowa, tn tower reklamujemy na koszt sprzedawcy; M6wi 0 tym art, Sust, 2 ustawy:

Nieodpbt11DSC napnIWJf iw:rmiany

r ) ., .~.J.. ....

'l'.· .... ' O;Zm)C2a,..:Ze ~lZ~1Wca ma rowmez

,obawi3z ... eek zwrotukOS21ow,p.', oaiesio-

.,

nychp:rzez JrupuJTtcego,. w szczeg61no-

.... , .f~ , .- d "d' .'

so JijOSZCow··. ,e:rnOllra2U,. , u ·ostan:z~~,.

roooclzn,,;materiaJ6wornzJXl1l0lV11,eg;o 2'amOl1'tOIDUliai uru,dJ:OlJli'enla (. ... ).

s.pyC· ologia stosowana Zda.r,za s.ii~, i'f: rekl;illmuj~c sprz'~l z tytulu ID,ezgodnosci towal1U Z umo·W~, sprzedawca automatyczruekieflujl,e nasze roszczeni.e dO' gwaranta~ statj~c si.'~ niejiako p,osrednikiclll ·W sp,raw:i!e. Pami~tajlny) :ze to :my d.'ecydujemy: ezy chcemy oddac SP'l"Zl~t gwatfantowi, czy sprzedaw;. cy. JesU ten ostatni z~d.a od nas dokufllentu ,gwanur:licyjnego, to

11 SZlIIkanie usterek

Poszukajm1Y na forach albo na stronie producenta, ezy da sifJ W prosty spos6b usunqC wad~ W' naszym: sprzecie .. Czasami istni,ejq_ szybkie rozwiqzania niewymJagajqce wizytYfw serwisie.

Z gw·arancji skorzystaJm,y j,esli~

'. m,inie ustawovvy (zas na reklam,acj,~ u sprzedawcy, a jeszcze mamy gwarancj~

.• m:amy gwar.ancj~, W systemie ,door to ,door i nie miusim1Y dZw·igac· sprz~tu! do sprze,dawcy

• skLep. w kt6rym kupi lismy sprz~tr nie istnjiejie

2 U pr,awn ieni e czy Igwa ra n;cja

Skorzystajmy najpierw z przyslu:gujq_cego nam, u:prawnienia z tytlJ:lu niezgodnosci towaru z um,owq. Mamy na to dwa lata ad dnia zakupu.

rob] to bezprawniev Korzystajac z uprawnienwynikajacych Z ustawy konsumenckie] jestesmy zobowiazany dostarezyc sprzedawcy [edynie dowod zakupu, Jedynym skutecznym sposobemnawyegzekwowanie roszczeri jest zlozenie razem z reklamaeia.kierowana do sprzedawcy pisma, W ktorym jednoznacznie wskaiJemy; iekOf"11'stamy Z uprawnieri z tytulu niezgodnosci rzeczy z umowa, arne z .gwardIlcjli.W tskirnwypadku rue musimy sprzedawcy zostawiac

~~ . '.

karty gwarancyjnej, lit

Lanai.";1 Kilczm,arek Miejski Rzeczn'ik Konsu ment6w w Sz,cz.ecinlie

Wi~ksze mo.zliw'os.cJ i korzystniejISze IJprewnienia daje nam ustaw'a onEiz wynikajqca z nlej adpowiediiaLno.sc: sprzedawcy; M usi my tez. pamli~tac 0 tym,ze nasze uprawnienl8 wzgle~de'm .sprzed awr:y trwajq dwa lata i n ie' d @j my si, zbyc' tw'ierdzeni.em, :ze skora

db' t .~,

a :za't\up IJ towarlJ ml n~ a szesc

ml iesiecy. to ad pawi eez ialnas( sprzedawcy sre: .skonczyt.a ..

najcz~s,ci,ej wymlalga gwarant i w kt6rym urZq',dz,enie jf~st naj lepiej chronione. Jesli wysytam,y 5prz~t sprzedawcy lub gwar.antowi pocztq lub kurierem, ubezpieczmy przesytk~.

4 Prawid(o,w;e p,odhtczenie

U pewnij my si~, ie sprz~t faktycznie nie dziata prawidlowo, a ewentlJ alne usterki nie Sq_ wyni kiem! J'8g0 nieprawidtowej konfiguracji lub ni,ewtasdw,ego podtqczenia

3· Orygin,alne opakowani,e

i KorzystajqC z gwarancji, pami~tajm;y 0 zachow'aniu oryginalnego opakowania, kt6rego

17/201D

LI.STY/PRAWN IK

5 e noty

Chodze (at raczej bede chodzic) do drugiej klasy gimnazium ] jestem stalym Czytelnikiem Kompu .. tell" Swiata .. W1ele sie ad was nauczylem, wiece], nil' mo.glbym przypuszczac .. jestescie wspaniala redakcj~ bora. robi dobra robote, Bardzo Jlni sie podobaia fdietonyTez, ktore rOZbawL'li~ do lez .. Programy do~czane do czasopisma ~ bardzo przydatne .. Wasze testy czytam zawsze z wielka iJ.nvag~ i tym razem dostrzeglembiodY' W nnmerze 1.6/20l0 W tescie pakietow biurowych online.Mianowicie, pomyliliscie sie w'Wfillkach testu. Google Dokumenty powinnc miec ecene ;,38~l\1icrosoftLirve Office 4,29, Docs .las 2,44. Te niewielkie bledyzmienily occne posrednia Google Dokumentyna 5,,03 (Wt':rl zpunktamidadamimi i uiemnymi 51, 13)~Wmdows live Office na 3,.80, a Docs na.2,99.

Dd redakcji: Dzie·kujemy za czu j nose, ktorejzabrakto autorce testu, Chochlik wkradt sie do formu] w Excalu wyUczajq_cych oc:eny .. OkazlJlje 5h~I., .ze cza.sem tepiej podac:ww·qtpliwQsc. dzialanie najbardziej niezawodnych CllJtomatow" ... Pomytka pojawila sie' na etapie porz.q_d kowa n ia d1a nych w tabe·tj te'stowej - ocelny

Pawet J6iwia k rad ca p rawny-

Roz I zec nianie czesniej p bli 0 a"" nych inform ~i

IJ staw a 0 p raw'i e a utorskJ m i prawach pokrewnych [z dnia 4 lutega 1994 raku] pr.zewid uje wart" 25 tak z'wane prawo

prz.edruku .. PoLega ana natym, .zew celach informacyj'nych walno ro.zpowszechniac ju.z wcz;esn iej' opulbliKowan e .sprawozda n ia 0 a ktualnych wydar.zen iach, aktualne artykuty na tema.ty polityc.zns,! gospoda rcze tub religijn e (c:hyba ie ,zostaio wyrain ie .zastr.zeion·e,~ .ie: ich da Lsze rozpowszec.h-

IS

Z li.st6w ad Was diDwi,adujamy silll ja k DCI'niacia!nasz,pracI

ar,az czaga ad nas aC.zlkujacia.Dlatl'ga paczlQ czytamy z wialk, aw,a g '.1 ,a n,ajciakawlzl' lisly publikujl,my

z trzech pcdkateqorf nie .zostaly wtijczone do formuty olbUczajq_cej vvyniki, przez co W opubUkowanej tabeli SCi one nizsze niz powinny:. Poprawne oceny' koricowe Sq takie.jak podaje Czytelnik: Google Dokumenty rna 5113, Windows Live Office rna 3!80 i Docs -·.2,99. Kolejnosc w tsbeli ani proporcje rniedzy ccenami nie ule'gty zmlanle ..

"

K m ute.r Swiat bez kcm u erow

Nie lubie oceniac pisma komputerowegc.wktorym 0 komputerach sie nile pisze, a to, CD siepisze, mozna przeczytac w innych kolorowych magazynach nie 0 komputersch. Ja chcialbym czytac o komputerach zgodnie z nazwa pisma, Po to zaczalem kupowac Komputer Swiat w roku 2004 a, Mam samochod.wiec kupuje pisma 0 samochodach .. Iubie sport - kupuje pisma sportowe, ,lubi~ lcrzyi6wki- kupnje dlagramy.jolki i tym podobDe. Te pisma zawszezajmuia sie tematyka, ktora

."

jest zgodna zicb profilem.A w Komputer Swiecie

uluhionym tematem redaktorow satelefonykomorkowe, aparaty fotograficzne;a ostatnio takze czytniki kart pamieci, kt6rym poswiecono szesc stron, Ws.zystko sprowadzalo si~ do nazw, ceu i tego, co prawie wszyscywiedza Bylo rowniez 0 :MP3 i tez na szesciu stronach .. Tym zajmowali si~ Czytelnicy

'"

Komputer Swiata pare' Iat temu

Musz~ przyznae, ze W ostatnim numerze ucieszyl rome na ~cie DVDAusLogics BoostSpe-ed 5 SE. Rado.sc·l)ybL jednak krotka .. Po zeskanowsniu program :zooilla:z1592 biedy,3l1le u~ 102 .. Po. rejestracjrn pojawifa si~ informacja 0 tym, zepowinienem zaplacic49,95 dolara, wowczas program naprawibi¢y.Nie wiem, dlaczego redakeja me mlipm~ it: jestto pfutny program,

'CzyteILI~k

Dd redakcji: Wszy.scy sie: rozwijamy, Komp!Jter Swiat takze .. TOJ co wystarcza·Lo Czytelnikom kil.ka

nianie Jest ~zabronioneL aktlJalne wypowiedzi i fotografie reporter.5kie~ a takie kr6tkie .streszczenLEI razpow5zech nio ny.·ch utwor6w .. Praw'o autorskie dodatkowo nak.a.zuje pr.zy k.or.zystan.'iu z przedruku wskazywaczr6dio,.z ktorego mate-riat .zQst:al. z'aC'zerprd~lty, ora.z podawSJc:im1ie' i nazwlsko tworcy.

W praktyce ten ost2ltniwarunek c.z~·sta ni,ejest spetnia'ny.,. Dose powszec hnrym zJawi.skiem Jest rawn ie,.z to'IZ'e w portalac.h Inte'rnetowych .sq umie·~zczane nie streszczenla" kt6rych pr.zygotawen ieYJYmaga CI,asu i intelektualnego wysitk.u, ale mecn.aniczllie' skr6cona wersja utworu tub po pro,stu jego frag_ment

o tym, jak niebe.zpi·eczna mo~e to !bye: praktyka, prze~kanat si~, Jecen z. najw·iQks.zych polskich

lat ternu, gdy pecet by! luksusem, nie tralia JIJZ W' potrzeby dzisiejszeqo Czytelnika. Nowe technoloqls na dnhre wkroczyty w nasze ccdzienne zycie .. Nasz kontaktz kern putera mi n ie oqranicza sie: do peceta ... Tsraz kai.dy telewizor; aparat fotoqraficzny ezy odtwarzacz MP3 to rniniaturowy kornputer; Rynek zalany jest produktarni marne] jakosci - jak wiecwybrac te najlepsze? Na 5ZCZe;scie· tu moiemlywykorzystac: wiedze,'i um,iejetnosci doswiadczonych dzlennikarzy oraz ich d ostep do specjal.i.stycznych narzedzi testowych, dzieki ktoryrn rnozliwe jest gruntowne sprawdzenie, co warto kupi c! a co lepi ej 0 mlijac szeroki rn Iukiern,

Formuta Kcrnputer Swiata trafiawiec wzapotrzeIbowanie tych wszystkich, kt6rzy SCI otwarci oie tylka na komputery, ale takze na swiat elektroniki i nowych technoloqii a, Kaidy' nurner czasopisrna tqczy najlepsze ceichy porad nika dla pcczatkujacych i srednio zaawansowanych uiytkownik6w ljak chociaib~l wsporrmiaoy artykul 0 M P3 ezy staty dzia! ze wskazowkamil z cecharni czasopisrna daj'qcego grUintownqwiedze 0 tym, jakie tec:hnologie zawitajq_ niebawem pod strzechy ldzial Wiedza). Testy natomiast ulahNiajq podejmowanie decyzji, najaki sprzet wydac kilkaset ezy nawel. kilka tysi~cyzt.oty'ch.

Co do prcqrarnu BoostSpeed 5:: Testowana w redakc]i wersja programlJl nle wyswietla zadnych kornunlkatow 0 konlecznosci zaplaty Co prawda przy rejestracji programlJ widae: w pewnym mornenei e ta k.Ci. kwote:-' $49.95, a le to fa rrna re kla mly nowsze] wersji aplikacji, Rejestracja petnyt.hwe~ji odlbyvva sie najcze'sciej na stronie producenta. na ktorej u rnieszcza on dodatkows infnrrnaqe oinnych produktach [w tym a najnowszych warsjach platnych]. .Je.ieli zdanie·m Czytelnika jest inac.zeJ, prosimy a przyslaniezrzutu ekranowego prez,entujq_cego opi.sany probleml _. sKontaktUljemy' sie' Z prodlJlcente'ml i spr6bujemy to wyja.snic.

portali internetowy"ch, kt6ry przedrukow'al fragment artykutu, opublikowanego w codziennej prasie .. OKazaio sie"ie .skopiowany przez portal. frag ment tekstu pr.zedstawiat w ba n:lzo krytycznym 5wlet1e diialan'ia pewnego adwokata" ate portal. zLlpe'tn he pominqt 'fakt" ze artykul w i'n nym miejscu przyta.cza admienne"korzystne dLa prawnl ika 'wyjasnienie jego .z'achowania.

W wyroku :z dn'ia 15 Upca 2010 roku (syg n. akt I AGa 1402109] warszawski Sqd Apel.acyjny u:zna-t, .zesKorzyst:aniez prawa pr.zedruku .z codtiennej 'pra.sy n i'e zwal.niainternetowega portalu .2: odpo-· wiedzialno5ci c)"Nilnej .za naruszenie cl6br osoIbi:sfych. W szczeg6lnasci clotyc.zyto sytuacji, gdy dokonywane przez portal. skr6ty .zaastrzaj~ wymow~ piel1Notne.go utworu ..

68',

, ,

'_r 1712010

PROGRA,MYDO SMAR.TFONA.

Prlogr,am de fDZpOZ.nawania utworowmlUzy,cz.nych

SoundHound •• ,. i wiadDmD, jaka to melDdia

... latwosc obstugi

... wysoka sku tscznosc dzialan ia ... d ui:e m oiliwDsci

t"'··· ,L,",

02 Z nas, $:u.:I-'

chajqc radia, nie za stanawial sie, jak nazywa sie wykonawca ji tynd aktualnie granego utworu? Dzieki a plikacji Soundllound.mozemy w kazde] chwili sprawdzic te informac je - wystarczy tylko miec przy sobie iPbone.

Jak dziala apUkacja

Gl6wlLlymzadaniem aplikaeji jest identyfikacja ntworow mnzycznych. Program radzi sohie z roznymi gatnnkami - rOZpOZR3J.je zarowno muzyke rozrywkowa, jak I powaznf!. 'Iakze polskie utwory (jednak tyIkcftyd'l b3lldzie~ mmycb W'YkOD31WCDW) program iden ,'I ',e calkieln

niezle. Po kliknieciu na przycisk a

oczme' natslucbiwanie I • W,owcza;s

"'''''.L'I ...... li pe kilku seknndach uzyskujemy komplet informatcji 0 presence .'_ 3::~Ut'B1"; ty'tu.Ji~ R nawet nazwa i o~,adktl alhumu orazrok jegn wydania, Ponadto aplilcaeja umozllwia VVfsvrieth::nie aajpopnlarniejszych utworow danego muzyka lnb sprawdzenie tytul6w wszystkich utwerow n31 plycie.

Program automatycznie wyszukuje rowniez WZ31- sobach serwisu You'Iuhe utwory i tresciwideo (na przyklad teledyski czy nagraniakoneertowe), co pozwala flam blyskawicznie sprawdzic, czyfaktycznie chodzi nam ozidentyfikowany utwer Bez trudn rowniez za pomoca jednego przycisku znajdziemy W zasobaeh internetu strony ztekstem znalezienej piesenki, a do popularnych ut'wor,()w tekst zostanie ad razu pobrany -. --------1

Mozemy takze wyswietlic liste podobnych wykonawcow

ie tylk z ra ia

N3!zwr,~ posznkiwanej l)i\Qsenkimoiemy uzyskac me: tylko napodstawie orygindnejSclezki dzwiekowej, nat przyklad odgrywane] Z f'adin. Teoretyczme program powinien sobie poradzic z rozpoznanieru zaspiewanego tub zanucenego pt'2CZ nas fragmentu utworu Niestety, podczas testu zaledwie razudalo si~ w ten spos6bpop:r:,awrne' zidentyfikow3ic utw6JL~;W tynrt vrypadkuwionym niewielkie] sktll1eczooici aplikaeji m6gffi bye me ty'le jej slaby aig:orytm wys.Z1dtiwaruai to niewielkie umiejetnosci wokalne testujl~ch.,

Prog:r:a.n1 ,dysponujie tlkZeJdasy,czn~ wys~:1l".ka1 lLltw'orO-W:; Co ciekawe, tytul mOZen1ywproW'adzii: na ldawiamrze telefonu lubwypowi;ldl.JiC go do mlkrefouu iiFbbne'a!.T~ dnlga metoda przydato31 ;,esi~ gdymamy je'dyn:i~e IonetycZD~ nazwl~ze$pom: lub piosenki,

IPHONE: 0,5

W· programie znajdlz~emy list~, 1. najnowszymi utwora-

Ilfbrma~jallii D mal.l .. ziolll.ej lfiosLencs ,m Die .. lillY laMa podz'ieUf ~si, lilpYmi WproS;tl pro ..

gmmu pDprlel,S~MSF a-mail tub te.izamissz" czajqc informacjl na profiln w Faceboaku ay na lwittel1'e

Wykrywan'ie muzyki w telefonach Sony Ericsson

UZytkown icy' m lJ~yC:Z nyc h telefo now' .5 0 ny Ericsson m.ajq_ rhozliwosc' skerzystanie z Trackl D- p rag ra m IJ W dzlalani u pod ebnego do Sound Hound .. Proqrarn jest wbudowanq_ aplikacja i za korzystania z niego nia trzeba dacatkQWo ptacic [oczyw·isoie'lr;zeba ponie:sc k05zty zwtq_zane z pelaczsnlern z internetern]. Tracklfl dziala na barozo podobnejz:asadz'ie, co test:owany Sound ... Hound! Ni e rna jed na k tylu mo.zliwosci co apliKacja na iPhone~'a.,

mi roznych wykonawcow oraz obszernykatalog piosenek (podzielony na rozne ganmkimuzyczne) ostatnio wyszukiwanych przez innycb uzytkownikow aplikacji -. -----------' W szystkie znalezione przez nas urwory S'~ z kolei dostepne

w historij .

. '.

wm:ua musnny

wir;c mpisyw:ac tytuh5w utworow, ktofDf: uam sie spodobaly, bo zawsze mamy do nich dostep z poziomu aplikacji, Program do dzialarna. wymaga dostepu do intemetu. JesU jednak w trakcie korzystania z niego jestesmy pozazasiegiem sieci, aplikacja.zapamieta Baglmy' fragment idenryfikowanego utworu j[ bedziemy ~o mogli sprawdzic pozniej w katalogu historiiwyszukiwania. tpa

W'niolski

:Slln~mmilnl 't1l'batrdz;1J pif,zydatna ,apttiklBlcJral ii WlftOI jq IIrec 'II sWIJ,iimit Plh mini ~E!r. :S,kLr~e,cmm S'C jit,ji dzis~a iii fa I a p.rSIW'IH'Q' nl·H~ wlraz'eniie'''' !pnl"g:ra.mn dm.sk,mnall'B FI.~,zl sllbiie.l pElprBIWI.Q,

i d fHlItyUta!cj:. n.9lwet wted:y ~ g dy re'jlls'tFmwa~nJ utw,mr j'e'st pm:d!~ja:de. muzycz:nym VI f~llitEl' [~lb p·a,loWle w,llI:klJI nas ha'Ia:s. W Aplp' IS,tD:~e znaijd:zii emy Iriw'rntiez d II nnDW,q w'lsrsjQ

p r'llgl riEl.W, Hlinl pEJ\zv~nda na i d ilmtylllnc j Q P i"Q c i; UI LRW'ID rm,w.

SkniCD ne wyni kl testu

Dceloa 5

5

5

,4

3

W,DID 30% ,210010 1001

II 10

30D/I:I 1'0%

MO:tilM'DrS,d

Wyg 0 d!8 Ibf!i~U!g!1 lamo sf ~ nstaL1cU Jalko.s,e dlial.amJ'~a:

Po mile: W' plrlgnlllil1llle 1mB stnmiilB' WWW

Ocena o~,re~ niil

100%

Ocen,B koncowa

• Minimal"e wymaganiawedrug producenta:

Kompatybilne urlCldzenia~il~lhue, ii~~~; iil~~ tDun:~

Dlodatkowe wym aga n ia ~d:O!st.tl~ mini ililrnITine~llI ~~e'I INii-If91 tLIlbs]ec tkllmo'rk{J.w~

17/201D

70'

PORA.DNIK KUPUJ,I\CEGO: KA.L,KULATORY·

II

Pamima car,az wi,kszej papularnDsci kampute,r6w padr,cznykalkulatarmoie bye weill! przydat:nym pamacnl· kis'm.1 Trzl,ba tylka umis'j,tniel dabr,acmDdel dD ,kank,rB,tnych patrzlb.K.amputelr Swiat pDdpawiel jak tazrabic

apewne wielu Czytelnikow

-" ~

Komputer Swiats 00 propozycje

zaknpienia kalkulatorawzruszy ramionami j powie: Po co? Przeciez marn w domu komptner iwbudowanyw niego kalkniator w zupelnosci wystarczy W wiekszosciwypadkow beda mieli racje, jednak niewielkie elektroniczne liczydlo nie dokona- 10 jeszcze swego zywota na rynku it w niektorychwypadkach moze si~ okazac wrecz niezastapione, Kalkulator z pewnoscia bedzie cennym pomocnikiem naszegodziecka, ktorejuz niebawem rozpocznie ko]ejny 10k szkolny .. Urzadzenie pozwoIi uczniowi szybciej nil na pismie wykonacwiele ebliczen i zaoszczedue czas na ione istotne zagadnienia omawiane na lekcjll rnatematyki b~dZ fizyki. Elektroniczne JUczycDo moze si~ takze przydac w domu luh w podl·oi;y pay dokonywaniu mnie] lub bardziej skornplikowanych dzial.ul bez koniecznosci kazdorazowego uruchamiania stacjonarnego albo przenosnego kompntera

t.as p len d Z

Trzeba pamietac.ze urzadzenie zwane kalkulatorern zasluguje ns nasz szacunek chocby z racji swojego wieku.Pierwszy mode] kalknlators ma lui ponad szesedziesiatke - powstal w 1948 roku.Wowczas bylo to urzadzenienrechaniezne.w ktorym obliczen dokonywano za pomoca zestawu suwakew i prostej korbki, Prototyp Iiczydlawykorzjstujacego

uklady elektroniczDe ujrzal swiatlo dzienne w polowle Iatpiecdziesiatych ,]W niczym nle przypominal wspolczesnych kalkulatorow, zajrnowal bowiem P' olowc;;sre dnie] wielkosci pokoiu, Modele W niewielkich obudowach, z ktorymi koiarzymy obecne kalkulatory, pojawily si~ w sklepach dopiero po 1970 roku,

Dzisiaj 100ai rynku j,est prawdziwe zatrzesienie kalkulatorow r6z~cych sie stopniem zlozonosci obslugiwanych obIiczen, przemaczeniem i typem obudowy .. Aby dO~Oll8!C wlasciwegowyboru, warto zobaczyc ogolny podzial tego typu urzadzen, Kalknlatory popularne przydadza sie przy wykonyw'atniu podstawowych Z3ldan matematycznycb w domu i w nizszychklasach szk6tTegp. typu modele zazwyczai pozwalaja na stosowanie czterechpodstawowych dlziahtii (dodawanie, odejmowaede.mnozenie it dzie]efue),1il takze przeliczanie procentow l! pierwiastkow kwadratowych z kon-

kretnych liczb. Kalkulatory biurowe w przewazajace] czesci nie r6inil}! si~ wiele od swoicb popnlarnych kuzynow, S~ jednakwsrod nich modele wyposazone w bardziej zaawansowahe :il przydatne funkcje, Chodzi miedzyirmymi 00 mozliwosc wygodnego obliczania niznego rodzaju podatkow czy kursow walut, Nicktore kalku-

latorywyposazono tez w specjalny 11110duJ pozwalajacy na drukowanie wynikow na papierze > tego typu urzqdzeniawymagcja jednak dodatkowego zasilania z sieci,

W· grnpie kalkulatorow szkolnycb i naukowych znajdziemy znacznie bardziej zaawansowane elektroniczne Iiczvdln.Tej ldasy urzadzenia ofen[j~, oprocz podstawowych zadan, ohsluge funkcji trygonometrycznych, Iogarytmow, wykladni, a takze mozliwoscpracy na operacjacb zmiennoprzecinkowych ..

o klase ~ej odkalknlstorow naukowych stoji~ urzadzenia graficzne, 010- dzi 0 modele wyposazone w aietypowy dla wiekszosci kalkulatorew duZy wyswietlacz, nat ktorymmozna ogladac na przyldad 'W)'kresy obliczanych wlasnie flln~clil Jogarytmicznych, Ostatnia grope stanowia kalkulatory

"ali" ~ k " dzie .,

e , • I .~ 1'1 ' ~. . ': •. - I ~ 1 .' .'". ~ I '.-

spec] styczne, tote IZ3l izie] znaj

dziemy na polkach popuiarnych elek-

.,. chi ~ k ." Chi d·1 .,.

tromcznyr ~ ... supermarketow a, • r 0.' ,ZJj

tutaj 0 urzadzenia wykorzystywane na p!rzyklad- przez ioZynief'6~ logistrkow b~dz ioinierzy. 'Iakie elektroniczDe liczydla ofernj:~ duzo wyspecjalizowanycb funkcji, ktore Kowalskiemn na nne sie nile zdadza

~itzy to do la ki

na a u

Skonczyla sie laba dla humanistow wliceach, Do hannonogramumatury po kilkunastn latach przerw y jako przedmiot obowiazkowy pOWrOCH.3 matematyka Dla uczniow bedacych

.casia IFX "'8601 n

O.K. 600 zl

Mo.del,

Funkcje

Podstawowe Iiliabmia matematycznB, wyswiet1.acl B-cyfrowy, domoInny na matuna

Podsta.wowe dl[a.lan'i:a, obUOlanie podatk,Qw, p.r.ze[icznik:walUl, drukow.ani,{! wyni'I{Dw, niedoMoLony na maturze

ZaoklJlg'lanie wyn i'k6w:, wySw ietlacz 12:- crfrowy, obli eza ni e maliy

i podatkow, lJateria, stoneClna'l niedmwol.ol'lJ na matuliB

WySwietla ni a wykresowfun kcj l, a rkuszkalku ta cyj ny II row nani a

1: cal.ka ml, konwer.sja j ednostek, niedolwolony na m·atufzB

Pod.stawowe liziabmia matematyclne" wyswietlacz B-cyfrom, dOZWDLDn, na manma

Cena

Ilk:. a zt

Ok. 130 zt

Ok ... 20 zt

'_r 1712010

Oat balder z krolows nank moze to oznaczac spory ldnpot W pomyslfiy.m zdaniu egzaminu dojrzalosci .. Pewnym ulatwieniem ilia, maturzysty moze bye l.ez~.cy przed nim nalawoe kalkelatorjezeli wiec nie wyposazylismy naszego dzieckaw kalknlator na wczesniejszym etapie jego nauki, warto pomyslec 0 takim zakupie przynajmniejw klasie maturalne]. Przeglqdajac rynkowa oferte, musimy pamietac 0 ograniczeniach, Jakie na maturzystow nakladaja przepisy egzaminacyjne. ,M6w~~ one 0 tym, ze

W :stars2"c:h ktas,a clilli·, celm ezy na :sltldliaciii

przvda :I:h~ k.aUmlator

z: bar1dziej rozbldDwanymzesltawe m f'llIl keU nil t:e padstawDwe~IPD.z.wolqone

nadDko" nywanie S:ImIlPUkDwanych oblicz'en

uczen ld3lj~cy mature z matematyki, at takze fizyki b~.l chemf moze dysponowac jedynie takzwanym kalkulatorem prostym, Chodzi 0' modele opisane powyzej w grupie urzadzen popularnych, at zatem takich, ktore pozwalaja na dokonywanie podstawowych dz.itaian matematycznycb .. Swoja droga decyzia Ministerstwa Edukacji N arodowej W te] sprawie odstaje niece od standardow europejskich - w wiekszosci krajow unijnych uczniowie podczas matury mega korzystacz Z~UI[WIDilSOWa.oych kalkulatorow oferujacych bardzie] sknmplikowane funkcje,

o czym pamietac, wybiersjac kalkulator dla ucznia, 31, w przysz}O,sci takze dla maturzystyr Przedewszystldm o kwestiach praktycznycb, N ajlepie]

pod roznym kateru Dlaczegor AnD dlatego, :i,e wyswietlacze wbudowaDe w kalkulatory me oferuia zwykle wystarczaiacej jasnosci i kontrastu, aby wyraznie pokazywac liczby na przyklad w naslonecznionej auli szkolnej podczas matury MoiHwQs,{: regulowania pozycji ekranu moze zaradzicw takiej sytuacji.

Istotna kwestia jest takze zasilanie urzadzenia, Nie byloby dobrze, gdyby podczas egzarninu kalkulatorowi zabraklo nagle pradu, Waf to wiec pamietac 0 zabraniu n3! mature dodarkowegoakumulatora, mozemy tez kupic model.ladowany dodatkowo przez ogniwo sloneczne a,

Prze ciwnicy 'uzywamia p rze l uczniow kalkulatorriw (nie tylko

Kalk1ulato'r' dla luczniapawinienmiec, wyrainy wySwietlac:z i dlulze wygodne przyciski

bedzie.jezeli urzadzenie zostanie wyposazone w duze przyciski, ktore ogranieza Iiczbe pomylek przy wprowadzanin danych koniecznych do konkretnych obliczen.Dobrym 101- wiazaniemjest takze spory wyswietlacz, na kt6rym cyf:ry i liczby b~d~ wyraznie widoczne .. Warto pomy§]ei: o tym, by ekran mozna byJlo ustawiac

podczas matury) twierdza, ze tacy elektroniczni asystenci skutecznie zniechecaiamlodziez do samodzielncgo dokonywania konkretnych drlalan matematycznych.Jednak pedagodzy zajmujacy s.i~ metodologia nauczaniamatematykl czy fizyki S2! niece innego zdania, Wedh~,g· nich chodzi tylko 0 to, by rue' wspomagae

INiektare kalkllatarr bil raw:e pozwaLajQ n81dlrukowan ie wynik6w prl.eprmvadzalfCb obUaen

dziecikalkulaaorem na poczatku ich nauki.Dopiero po tY,ID, jak mlody czfowiek sarnodzielnie opannje podstawowe operacje arytmetyczne, mozna w.Jlozyc mu do tornistra prosty kalkulator, kt6ry zrobi za ucznia to, co on sam potndi jui dokonac za pornoca swojego intelektu, kartki papieru i dhrgopisu. Istotna kwestia pozostaje bowiem wowczas CZ31S pouzehny na dokonanie obliczen, at nie sama zdolnosc do przeprowadzenia

stosownych operacii. IPSI •

• R Ineea

er

Od pewiedz ja k najszybciej

na nasze pytaniel i wygraj program

ABBn FineReader 10 Prolessiolnal Edition

o wartescl 599 zl,l

WysUj SMS .zgloszeniowy pod numer 7'21501 a t~e.5ci:PDF i czekaj na nasze pytanie.

DDlwygranlia 10 programow, nagrodzeni ZQst.anq_ najszybsi graczel•

Konkurs trwa od 9 do .22 sierpnia ,2010 r, Kosztwyslania 8MB to 2. sl netto (2,44 z VAT~ abonenci wssystkich polskieh sieci komorkowyeh), Pelen tekst regulaminu konkursu

dostepny jest w Dziale PromecjiKornputer Swiata.

I

I

a

..

'~

,B:BYY FinaRaader 10

Nowe moiliwDsci

w pr,!'@,ksz:talc,lniu dakumelntow

ABBYY FineReadsr Professicnal Ed ition - oprogramowanie do przeksztalcania skanowarreqo tekstu oraz pLik6w PDF na postae edytowalna np. Worda, ExceLs. Program pozwala wyeliminow'8c r~cz:ne' przepisywania tekstow, oszczedza czas i zwieksza wydajnos'c pracyz dokurnentarni i drukowanyrni tekstarni. Niezb~dny w wielu biurach,

a takze dla uczniow, studentow,

na uc::~.yc ieli ..

Wi~cej na www.finereader.pl

ROZRYWKA,

. ,

NiB IwlekaJ!Sprawdi. elY p,otrafisz logiclnie myilef. Usilld,i wygadnis' i ,do d,ziat.,! Co dWI tyoadnis' proponu,iamy Czyt.alnik.om rDzwlllZlniakr,ZJ,iowki lu b/isudoku., Do wygrania 'supe'rnagrady'l, P,amiltaj. rozwiqzania tamigl6wek moils! pr,zeslac SM S-em lub POtzt,. wypelni,aj;ac kupan., PDWDdzeni,.!

11

drunik, G2E~ie~ ifll·erJt.I~CJi~

f:ilflOOrty!ator w.au.ci~

3

daw.na jednostkai 4 masy

6

tbnka dttew ik~ewQw

7

iar:l:~ ,k"a~at

:sJech.m6 lutl grafiCZf'la,

2

'W~b~cbowej

4

=f1S

.

nSlu

9

W prawy'lfl dclnym I"Qgu

Nemna

1

5

LytMwka z jjiFiaraanal"

1.2

1

8

'9 10

11

7 plkietow ArcaVir 201 0 Home Protection

Kompleksowe zabezpiecz,enie komputer,ow domowych przed 5zkodliwym oprogram,owani,emi wirusamiz internetu

3ladowarki IPentagram Secure 'Charger '"

'xAA' '. · "xAAA'

+- ,I" 1'" .,:' ,I' ,',

I ..... ,., '. " .' . ,

. .' , , . _' " ~-'. ".,. .',

Secure Charg,e'r' 444 I:D' inteli'gentne ladowanie. autDmatyzacJa prac,y. tlest D'gniwa i pel,na kontreta preeesu I,adowani·a

3 zlstawy akumulatorow Penltagram InfinityXtreme 2600 i Infinity 1000

Doskonat;e zr,odto zl,sU,ani.a dLa takich urz.,dze,rl. jak cyfrowe aparaty fo1tograficzne, kamery wideo czy odtwarzacze CD i DVD

K'upon konlrursawy 17/2010

,

z~ LE~m:si~ ml p.!'l~maru!¥dl!~c1!I ~.ch zmrl~~w kllJnlrrnil.! pr.![[2'Axe1. Sp~~I!llmta1d. Wanmv~, uL j3g~~~.a'4, ~rnztll«e1S;prnnfJlllr Pc~~ W~ ui Dmani~ ~l,w~!a~hm:!li!i~ tfJl~IlWJf~h. w ~nv1 rnm'lib~~mle d~~lC~Wlym s~~m teW r.mtWm :adrnimiiBtmBiDI_·!t 19aillfnvl si'~ 118 lIbjj;mywmTIQ&.i_ca~i hand_] mdkamlibJllnnnl~~i e1~ldBi1JnL1ClJ1!E!i Pmdart[et1am~~:jl!&t dmh]mw1· Ie. P~slhl!~em; p:rmw I~. dm~~Di'da~ 'i '~]8M1 il:~ p[]~~aMamR

Itlyt:elnlf pllJdpi~51 III! liillili IiiI !II Ii II II !I!il1II! IIIII! illi l1li II !III !!III!IIII! illiIIlIII! III! Ii III Ii IiiI II Ii II II !ll1I!1III! IlIiIIII l1li111 n!ll !I Ii II II !I !I III! lilllll! llliiI II Ii !III !l1I!1III!

Rma'~~nl8Jpmsi~J l!ladls'Jtac do dm!a 70.0BJ~lD r. Urcij" sr~ Irmtl stJ9!m~,ta ~1I&lmwl8;~oj p:cd :adresam Kompu:msr Sw~at, skr. ~Dc:lt 5, lilt P{ilJCt~L1Z, ~-1- U~ !N'armwa·1 ~~

. {c(fl •... _ .. -. ....••.•. n " .. 101. ® .. ' .. 0" · · .. rYIfl.· .. · .....• ··.·.··I _·. '. n.. Wlzlpelniij diia,gr£nn~ wpl~sU!lqC

~~ W~ w ,usb!!' iklraltk:ijcyf~ Dd '11 do'.

bY kaiid,nillrl'Q'dziis' Ikaidial cyfra m![Ji,zewystQ'pmWBlc'lyUm r,al.IPEldolbinli'B j,ede~1 JEll wystQ.IPuje' ka,~dal cyfraw kaidlej! IkEl~IUllflmiie,diia'mr,amu. Ja,lkl'8w ka1zdym '-lpmILIlWJnl iWladralci'B zadna cytir,a nl,enUll.~e siiQ~ IpIJIWtOlr.zy'c.

i 5

\~~--+--+--~~--~~--~~

7

Rozwi,ilzanie krzyiawki i/1Ui bl SUidokUi moinal przeslalfSMS,-em ••• lClyteillilllcy, kMny' C~IC~ Vjl]!~.C !l!Imi~t v,' lOS.llWlll1lf:l!I !lIa~ ro~ v, IUIYlOwI~e ~ompl!lter Sw~8ftElI/llI!IIl SUlmiC1~J!I, mogj[ p[mS~C hasia SMS~nl. W'lfS"taIUY ~~:af:w~i1d~mooc otJ1esci: KS!IUIASL.O [Ilia p~ktmd Je~e[1 has~1D kUY2:mrl'kl bmlillW'mmlych Sw'I~t~ tre~if pmp'fBlwBgo SMS·~ ~m!llmii bWlillec: KSKWES(llVC:H~ SWIA l~~lu ~ KSK.123~~,61~91~8iS~l8im sudll~u jeast: d1iewil~c kotejlijl:h Ucm z Zil1i1aCjmne~o mil d f,a.Qjm· m~Gl ~~~k~tm~glm ~!mlil] p9d numlBW 1Z15D !ERA}OWtNBE}PWSJPLAYI. Term!n ~rlJ8S]j1{:a 1I1f1 rmW~ii1alil'!~ 8M.S~~m u plywa drnlll 2 US.2m 0 rnlrn. KWSlt wy:sl:anl'" JedI[8~~ gMS~a to .ht '" VAT 12,," 1~ I VAn

... Lub, nl,akLeJ,ajQ!c k.Ulpanl na kar" pocztON'Il!

~w~~~:amlt'8 mytDw~ ~~U1~ suololm rnil~eZywp~~t: iiliB l!.Up'wm,lw1Jiful,lrov~ wa! ~m~en!~n1., Ii131W~Slk~em ~ dold.ildlllYm :a.deemzalilil~fS1k'8ln~81. Kt!IIplin naiel!y lIIak~elc 1iI:a kan~pllil2:t~iPlZ.lesE-aC 1lI~ :admes: Kom· p~tre;r Swiat, sklY1k>a ~m:itoa 6, IUt. P~ma:ka~Z, mFll ~9 W:a ~S1mrla mm.

L,Ds,owarlJie n,agrod

lau rm'8:~1 :mstarn~ ~funl~1I1 s~9srnd aJuooroMl wS1lJs,tk~c~ rn~i!:I~~:arn'lfch 1~lrawildtMylch 00 pmlw~adli

Vi dlll~ll!I 26.08.201 0 ~[Iknl. ~ilglNJ rIy - sle~!emp8Jk!eMw A~caVlr2m D HOlme PmletUm!nlm w;a rtosc~

1~1:I I~.OJ1yiC~ Im2~~, tillY t8Jdm,wark~ Pmltagmm Sm,~liJe r;~!argler Mll (I Wilrw§d. 9~ ll®tljch 1m2dilIJrnI tf1llesta~ :~kl!mIlLalwrOw P~liItal~ram ~rn:til],~X~mmEi :ZSDID ~. imfinity: -llornlD ~ w~l1oo~! aE z~tych k:8it.dy -lOsl:alllq_ ~n:l8lmne ~arl!Jlre3itcm wtemillmL~ea D dni od daly VlytoIiU!8:!I~a l:all!lreat6w. w;am nkJem C;cis;t'3n::mli1l!a ~g]ralll.eJ Jest ulSZClenle pnm; ~al!lreata ~ad:a1ku lid naJgm~' wwysoktOsci 19% warl:JjJ,Sti nilgrndy. Dpodatkow31ll111 Pdl~l~iru]~ vfSly:stkle nilgm.dy, ·khr!]TJfch vmrtJ~lt pnJekmcza kvmtQ 7'60 2:t~· tych IJMttm. Nade:5~1l1:lmi PileI Czytlllnih ~IJ2W!iI,a ilia k~~1ki iJil!lb stlJd'o!IJu mni:lJCl2, !e WVl~fp[ldltU

W]jI~Falnej wyrn2a Olllllgl~di~!il8 ilJIPnJIM!lmw:ll1H~e IIiIMe!!IIii1, n~wlska ~. iiIilI~lIlSicii i!:am!e.s~bnlI3. .

17 3 Z ,
2,
3 , H,
7 9 1 8
9 3 5 , 1
17 ,I. 3 B
5 6 2
7
1 61 Z 9 Laure1lci krzyiawki ,Z numeru '4/20110 Hasfo - kIzyinwk.i': Algorytm

Haslo- sudoku: 5746,31928

Nagrody

D d1lwa[la~leMrIP'41RA K VIM WI '11 '1Ill'tUJIiIUW~:

Wo~decch Dudek.z Po Uc, Artur JIQiwick~' 1. Otwocka, Antoni Kola

1. Ra~, Julian Rudnicki zimeriDrniow(J,Wiktilr Kozakz wbUna Zesmwy Dli:e:r d1la mlec~ 1 se:~iii lRekshD otUYIUJljq:

Wtadystaw AdaSljfiski t Wmdawia, Anton i Bogacki zlych,Ow, jalIDsiaw Cil8Cierski t 0 lsr~l1a, Krzysztof [lanl8;cki t BydgoszCZJ, Zdzis(aw mrennikz: legimmwal, Adaml<Ds~mki t Katowic, Stanislaw KlIsz Wmctawia, G;rmgml Man:irmw:z [m~umniowa, HerheJt Wr6bel t Chmzowa

It_

.~L

II]: ,

I 1'111· .:. ".

Fe1ie,tonle:z

Ciekawe mamy aasy. Ludzie gromadnie WYPlUszaajCl, na wolnosc swoje mysli

lGedys jak czlowiek cheial wiedziec, CO slydIac u wujka Zdzib z ·KolJuszowq, to musial do mego poiechac albo z3!~e1dbnow3ic'"Oko~ezankach z bytydhtkbs i s-zk6~ w og61e si~ polatach nic me wiedzisle.bo i sb!rl? No.moze z plotek.jeslikolciankaprzyjechala w rodzinae strony mil udop. A temz? Teraz 0 kaidYlOll mozna sie dowiedziec z serwisu spolecznosciowego. Dowyhoru jest Nasza kbsalaillbo Iacebook.Io zid~l{ogo szukamy,na, kogo chcemy popatrzec il 0 kim cheemy poczytac Generalnie lest podzial, NaNasze] 11asie fZ~74 teraz starsze panie,mfodzidmafu[etnu. i rozwodnicy Te pierwsze dopiero skuma~ ze mozna si~ odnalezc polataeh Z kole:hll~ zklasy albo jeszcze lepiejz kolega (wdowcem), Bedzie zkim jezdzic do Ciechocinkal

Target Facebooka jestnieco iony; wystarczy wejsc, popatrzec, poczytac, Cz~§c uzytkownik6w nkpostanowila sie przeflancowac do fiJ" ale uiytknwnicy.th cmj~ si~ lepsi od uZytkowniki6w nki rue. chca ich nat SW'omI podworkn.Dowodem niecheci jest grupa .im Facebooku pod wszystko i1!l,6wll!cynrl tyu.:tiem,: Nie ,d]:a:"ieby

·*-.'r.:' "'~_ .1.~ J~:. .~ .. "r"·' .chT ..

~uue W1f'''-I.1JitAl.ZJJaSze:J-iuasy przemoiJ!ilf Sl:~

na iej~l! To cytat, ja sie ad tego odcinam,

Kai y m6wi cakal iek

Oba, serwisy dajq jednak m.tl0StW"O rndoSoi, nice lyle samym uzytkrnvmkom'j co i,dl znajomytn, potmcj3J.loym prn,coamrcom i w wfuelu -wypadkach, lite .11113 co ukrywa(:~ organoIn s.cigania. Lekkosc', z j~ ]udzie donosz~ w porta1lacll spolecznosciowych 0 mrollch suk:oesach, bohtczkach; w~tpliwosciach; 1L-adoSdadl i m_nym przypadlosciach, j:est doprawdy zadziwiajqca. Natwet jlalc ,czlowiek ~nie cbc.e, to i tak Iczyta, o~cze ~.isy na tal: mranej TabJjq;; A .. ze komus urodzilo si~ dzi.f:cko (wypadaloby pogr:ah:dowacalho Idilrn~c chociaz lajka - lubi~

tol), at ze dziecko mialo w nocy koU~~~ aze jralb:S koleiaub lezy teraz na plazy (dla zobmzowsnia jest zdjecie oczywisde) .. a ze kolezanka kalezanki sie odchndza, if: kolegakolegijest teraz znajomym ionegokolegi') ze Jkol,ezank3i ma status WZl¥i¢aJ i takw k6lkp. Pay okazii mozna .natknilc si~'m prom szanuj~cego sie pracownika dziahi sprzedazy (naco dzien w nienagannym garniturze), kt6ry jak si~ okazuje, po prn,cy jlJZ rue jest taki nienaganny i dzieli sie 7Je znajomymi ko]ejt1fIIll-rekordami w piciu napojow wyskokowych.

Koniec lmprezewanla

JV:liaJ racjetworca Facebooka Mark Zuckerberg.ze rue rna, czegos takiego jak prywatnose .. Szczerosc nzytkownikow fh, jak rowniez ok, docenmj~ pracodawcy COin gtosniej media donosza 0 niebezpieczenstwie zwiazanym .z przesadna otwartoscia pracownikow udziela.j~cyd'l sie w serwisach spolecznosciowych, Bo jak Slt~ okazuje to dla pracodawcow bardzo ciekawa Iektura.Ns przyklad, gdyby nie Facebook; tobyw Gruzji niewiedzieli, ze ich minister ds.gospodarki (pam minister) umie s:i~ dobrze bawie, tafic~1C w Idubie na barze, Wog6JelVidurzeczypracodmvcybynilc'wiedzieli o swoich pracown&ach~ bojedoak jest w nas cos, coka:ze w prn.cy zachowywac pozory. Ale juzwieczorem ely na. llJltriopie towoIna woh! A ze wieczory i udopy s~ ciekawsze od p,rncy, to jlest s~~ czym poChwilic :na, portaiu. Kilka. firm wp,rowadzilln juz .zas:ady korzystmrua z sernris6w siJoiecznoscio"'WYclil. Pracovmikm.a swiiadczyc 0 firmie. Nawet po plllCY In~l bYC:Wlorem cn6t. A zatem,lnnze juz me by;c takwesolo. Wynliotowa:c woloo bedzi1e juz tyllko w domo-wym zaciszl1; nie nalFa,oebooku.

"'&"uter ad 1998 roka Ivn'"

Adres re-d.akcji~ 02-672 Warszawa, ul, Dornanlewska 52 telefan:: 22 2320078 (w godz.1 0-17J

internet: w'lMN.komputerswitllt.pL

e-m:lil:: red a k.cja.@kom.puters.wiat.pl

DJrektar Wyda'Wniczy:; Aleksy Uehafiskl

W[e5~BW ~a~ecikl t!J~i&l C!dajew\GJ.iii ibi ~'iI,W'B~ P~;cm5~i (~I Ewel~~a MiMCIi~ll$h .(eld ~J'li_ Ai_11m (iii)

rn~~krorna(;leirl! Hil rooak:OOrn rmCleli1~ t-ea l1!~a~mi rmmelImgru sekretar.l m~akcji fea sekretall!a 11!~ aloiJi

Raf:a;i. Kimfillm 11ik~ ~et ~>D.jew~ 1~9] ,~D,cekfllracaws~ ijgl Pilll1ir [wjatkows1t.i IpkJ iornS!Sl! Pi!il[J:ski (1paJ

fi1ef ~llabJ _m m~iilkWJ ooftw~re reJalrblir-_m rroaktm harcMar.e rJ!~altti!ir'w~~lImnr:kac;ji

Aib~ruS! SM(ii~efK I~I Ra,ta:rqmaIWe.z [k1} ~'a,wD~ SzpeC1ll1. [pw Ja'1a:lIla RosMjD:s~a W~.ittilCn ~Qii!!k:awski

ra1altOOrhm:INarH ~~dakOOr ~liaru IYIIek :re~a I.Wr IIl1100sci ~rekla 11!~~~ r ~:rmi(;lTIJ

Zbt~IBW lie~Dski r~~akbD r ~rafi[;1rt1

WarilJi5Z Ryba'l! rroaktm grBfIIl7l!~

ilor !o\Ia]olkie'W&C! Agl'lie~ ~~~jBQjer

reda ~r~mfillJ!~ fiekrmriat

WSPOU'RAtDW Nlley = WaillJ1l!m:a·r G,ry'g:U'iCils j Ma.tiluu lUcba'lSkii, P'aWR Po m~ e~~ WO,j,ciiech :!ilDmbal~a Imd:akcj:a le'chlil~C2:n3]

B.' ~.e _ 1. S.·. pringer..ll

ad " 9" roKu r

Wydaw·c:I:: AXEL SPRINGER POLSKA Sp .. z 0 .. 0. ,Cztanek I!:z:by WydawcDw Pr,a:sy

i ZwiGl,~zkll KantroLi Dystrybucji Pr:asy' WW\N.axe Lspringe r.p L, asp@a.xelspringer.pl

. Adre.s:: 02-672 Warszawd! uL. DOlman iewska 52 tel. 22.2320000. 222320001

Plr'e1es: l:airziillllil: Aindlrr,ea,s·liiWk

Plf"Bzes iH'mnonilWJ: W~'estaw ~d kmlms:~1 IDyre:ktlu Ipeir-aCY,~imJ: ~@~mo'r:zllttl~ajranlk'[lewll~l D¥~elk~ln FilllallilS11MJ: IEcl:ytra 8m d!(D\'lfska

IDyre~ktlu MarletilllQiI!I ii IRe:k~alIT1J: jefl1 KaJrt\f·e'~is

B:il!lr'lil Relk~amy 'M!agaqnow: !Mia Fdllil S1 Wilsiim!s:k!lllm;Y~Hkmrrt IrompCl wtrMIdait~rek~allllll:a@axelli3iPrin g:er.lP'l,

. Oi\dlr€s Mii!l rill, h~~anIllV: AlIie~. :S~rin g;e~ ~tsk(ll S:p,.i.IU.,

IIll L [[JoiPrna n~fM!.sk(l 52, IDZ-~n W.~irsZill\!l!Ii, tel:ll 'l~llm ~ ~9' hlbn .l325 5m, ; S~Iil:edal ~e:klallilil- ~iIl!iI ma:zyny 1!mIIililIPliltewowe:

!P((Ive.t 'stralnln 1[IH:~ilIdl i~r~l1i~ ~ilInlilllg·err]1 teL 2~ 2321m ~ :~ID, teL koi~ .Im 5@rn :l.4U~~

A~n,ue'S1lka 8tilll~mzlillk I[SE!niln;r-A~(cj]ll!Jlnlt 1Exemti,'/B ~ 1ieL .n~)~:~m 11 a~.; ~et Iw m. rn~m;8Imlmlrn3m~ IKatilinzyn~: hbrye[11'9lk~WrraM1lc~ ~B:L .2~ .. ~:a2Im1!5l bet IkonIi1.lmrn~U76H11

IMI8de.~ Sl\\liI,j!kowslI: ~Se n 1m rr ~mlles. iExsoo tiva l teUZ 2~:2~ 113,1 ;teL ko~. 1m 51m Imlmlm41~ M:enellfi)e~ ds. wydawlD~t~y€h: I~mlle~ Ullilllw.an

IPn:!mo ~Ja,: IMitG~a.t. ~Bje rE~~itetlZ Z8ZIDlm.5.ID" M @rtrilll(rililsZYlnBlkal·~t U Z3i~mlm.~m. I\Jnn'ilI' ]Ikacr tet2l2a:~lm 57 IHiR. ii Komlll niik:a&jia: ROmi1lllSzf:lmw iilnilk

RZieC:ln~lk p!ra:smwy: .i!JlnnallGiillnCa rl.- ~Iil hnl

IKsi'egllilWllIit~ Jisnu gz ~ij_~ ;fg,t~;ny kS1~~IiWY)1

KIiI~p'lilrtal!~ R~lff.a~ Ka,miliin!8k~

IP,flllli:11l1 k:C.iCl,= ~arri~ Sl GilIjdic

nl1l k: ~J~-IPrr~Jnt SiP. z 0.0,., Wa:r'Szaw.@

IPwien umerala Ii. 'eglem!pla rle irl!:bliwalne:

wL U 7~U,.zM" linfoilln:i·a Im:m~llmlrulrnm6~" fab-~:l7~lM3a;

e'-mill~~: Ikilintalk1LaX!Bi@)JniflIi,r.pti[pytEiln'jsl ii ~ekl(lllilil~ cjel. w,~enl!llll1ie:ra'tlu:lX!e~@JniflIi[pt btllilil~v;ien rid Sp!r:Z:U31Z imetro e111Ma: fiH~:lII~iID-sk~e~I!l:~cjlili.~t

Pw'enll!lmenta &gf'8 niuna: htl~1fI~ilD s!lued:@I~cjlB .~I[

IRe ~alk.Gjla llIi:e l!WiF:li!crlllililaJfu±!lnial~ l1iiezamtMrD~CD. xaIB'1lrz~rnaISilIti1ii!· W'r:ma

~'E!d':lI,~ilmimfalliaaile6tamy,d~ tJiKSM!a" Ifllre 1i~:~iWf~amia zal W!"flC lami1esz[Za:l1IfcD Je~lalilil ~ ogiloS1eo

Zabronioni! Jest beIUliOON'na splledaz Cl':asopismapo cenie nizs:cj lid. CCDJ deta~cmej ustaLonej p~ vqdawcQ .. Sjl"mdai numcrowsktllllDJCh i arehiwlllDJCh po inncJ eenie jest nifllegalna i grmi odplINiedzmlnoitifl,karllQ,

17/201D

181 2010 W KI OSKACH W PON1EDZI,AlEK 23 SIERPNIA,

10

~tartowa plyta DV(J dclaczona do nastepneqo nurnsru Kornputer Swiata pozwoU nam urstowac dane nawet po powazne] awar!i

Wind OW5. Dz :ie: ki --------..

specja lnym prag ramom sklonuiemy dys k twa rdy, z rese'tujerny haste do Windows~ przeskanujemy system

~' sotldnyrn antywiru;: sem i bezpiecznie

"ti k . d

E wy,as'UJem'y' ana,

o:t;l,

I, ktcrych chcsrny sie

1, pozbyc, W numerzs !, - sz cz e'g 6towy

~ pcradnik prezentui jqCY tunkc]e prnqra~.I mow z ptyty

~.

Proqrarny

Test:

Laptop zamiast stacjonarnego

N,o,tiebook w'il~ksz,as.c:ii z nas kojaIFZy 5,i'Ii1Z niiewielkillm komputerem I Ikt:6ry m ozn a zsbraeze 50~ btl w' sl ~zbowiEl pad roi.

Tym czasem coraz wii'iks,zCl, pCJ.~ pularnoscia desza 5ii~ ~,aIJJ'topy

'~ 7--cal!owe Ii w'i;~'k5l,e. kt6 re prze ... I nh!sc.lmozna co najwyzej z biur .. ka n al ka n a p.~ .W'ed I u 9 prnd u .. , cerltaw maszyny te Imoglq

z powodzenliem zaJst.q_ph: niernal kazdy darn awy. KOlrn puter stacjoInarny. KD,mlPuter Swi,at slPiralw~ dzil, k'to,ryz przystepnych cen Q~ wo dUZy'ch Ilapto!p6w sprswdzi siie: najLeipiieji w dornui biurza

Internet

Auu ~o/Wiueo!F otu

Para.dn.ik:

Wszyscy,znljamiwjednlym miejsQI

Draiznii nas •. zez jednYlmliios,obamlii mczem:y pcrozumiewac s.iie przez 'G;adu~·G'adlU lub Tlen zinnyrni IPoglada,mlY tyll.ko Ina Facehonku f..zy NIK.IP~? Pora to zm.ienilfr IlJz:i:'e:1kii porad .. ,

nikewi IKolml"

. !T ..

plU ter Swiiatal dowiieml¥ s.Ii,~, ja kz lint,e'g rowac 'wszystkii e konta Ik'ty' w jed nyiml

'.

pinJ"QI ra rn ~ e

Paradnlik:

Wideo z sie,cj nill dysku pe'ce'ta

Wjpralwczie fiillmilkiizVoulube rnezna sc.i1q.'gl~qC. bez prob![.em.ow~ a~,e by rna'Qlr,a:c strum iienilowe, transm iisje wideo~ pctrzeba spore wiiedzy i urn iie~ jl~tno.5d. Przyda 5ii~' wi~c zestai'W wskaz'Qw'ek

ii s!pec:ja:lny' pnJ'glralrn~ kt:oryw' pet ..

iil _" !IIIi'

neJI We'Ir5JIII

z Flaj!dziielmy nat ply-de

d otqczone:j do ~o!mlP'u~ ter :Sw~ata

Te'5t: Kamp,llkty ,z wymienn, ap'tykll! Pocz~:tlkowo wyslmliew,any .li1owy ty~ aparaltD'w sta,ljje s h;;"P"(JW,8Iz1I1ym ken kurentern dta, knl~ Ilewskiiej kate'goriii lustrzanek, POI Ollympu5-i,e'~ Panasoll1licu i Sarnsunqu teraz Sony wpr(Jwa~ dZ.81 na ryn ek dw.3! alJlaraty kornpak .. t:owe Z 'WYlmlie'n", ny!mij oibliek.tywalml.Kemputer ,S,wi,at '~NJniwn,ai, rn o,zliiwo,sCli kern-

III 81ik't:O:W z wy~ m ien n q oIP'tylk!q

PEtNA WERSJA

'_r 1712010

WEB-KUD

W KIOSKAC,H

--- --

INIOWA KS:IJ\ZKA Z SEIRIII , IBibliateczka Komputer Swiata

[Pa,radnilkl~ra,t Ipa ~rDku

• zCJllkiadamlY konto na Falceboolku

• koOtf~gllUl racja IPlrywa,tnos,e:ii ii beZIP:ieczelrlstwo

• gry i,z,abawy na Fa:ceboolku

• twollrLymlY' gllrlil PE: t:elmaltycznct

• F~~u:ebDolkw kOmlo.rC:'9'

NOWA KSIII\DcA Z SEIRlr'" SPRlfOA.t" B,iblioteczka E:kspertl

_~ Ws,:kaz6wkiJ dILI,z8IW.nSDWlnvc:h N,aDYD l18D pragr:amowl

.1 s:t,erown,likil

.lnCiIFl,edzik,w,e

., mu t,tii msd lialilnle

.1 s.iieciiowe

H

RII

,II

II

'CF3D' topierwszy prQjektor' Full HD' 3D z dwo,m~ ukJ,OO Qrn,i optycznymrl I J~dnym, obil~k~fJm,,,WySy,Aetla. 'Qbra;zFull HD e k:mntt~sc_ile 7000'~: 1,

w ~ormaGile ,2(UJ' Icali~ zapewnhllj:ilckinowl' wraZi@l'oia. Pcdczas r:mjlj~akc]i 3D, Ffltaksymalna j,asno~,6 ,olZlrEa:u wynosi 11,25101 ANSI lumenOw (W tlYbh~ 2D - 2BOQ'AN,SIILI'M'lnOW). ~B par lJ,Olaryz2!G}fjnyen okularra,W dQJ:€i~G~ony,th do pro~~k:ilQ,r,a pozw:ol i org,aniziQ,wae se ans1e W Wh31ki ml fr.~.]rm'acie"

,Sp,ecyfikacj;a. te,cl1nh::z.na pr'Qj:ek~or'!a, l:GI 'Of3D:· 0.61 ~aa~wy prooesor SXAD

" Oku!ary polaryzaCiyjne 10 Jasno,$c 1250 ANSI~umenow (3D)! ,2500 ANSI iumien6w

w 20 ~ lochnologi,a TruMolkm 120Hz ,~ RozdzielczoSiG FULL H D 1 asop (1920 x 1(80) .. Automa:tyczna kalibr,acj.a otmazu 3D '. Dwa.lJkt,ady optyczne~ N~(h~:r'l Ob~ektyw

" .Zf~czie HDMI 1.3 (dtOst~prte HDMI1.4 3D)