P. 1
Projektowanie_stalowych_konstrukcji_spawanych_-_E._Ĺšledziewski

Projektowanie_stalowych_konstrukcji_spawanych_-_E._Ĺšledziewski

|Views: 320|Likes:
Wydawca: Erwin Romel

More info:

Published by: Erwin Romel on Apr 14, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2015

pdf

text

original

EUGENIUSZ SLEDZIEWSKI

PROJEKTOWANIE STALOWYCH KONSTRUKCJI SPAWANYCH

WYDAWNICTWA WARSZAWA 1972

NAUKOWO·TECHNICZNE

HPIS TRESeI

Przcdmowa. Zestawienie

. . . wa.iniejszych

osnaczen

5 9 11 11 15 21 21 24 29 31 45 51 65 36 101 lOR 123 138 140 147 150 155 156 161 164 164 169 237 238 279

1. Rozwo] i znaczenie spawalnictwa 1.1. Rozw6j spawalnictwa w Polsce 1.2. Gospodarcze znaczenie spawalnictwa 2. Elementy spoin i zll\cz spawanyeh 2.1. Elementy spoin . 2.2. Rodzaje zlacz spawanych . 2.3. Metody spawania i przygotowania czesci . 2.4. Dane spawalnicze w projektach konstrukcji

spawanych

.

3. Wytrzymalosc poll\czeiI spawanyeh :3.1. Wlasnosci wytrzyrnalosclowe staIi i stopiwa . 3.2. Naprezenia wtasne i odksztalcenia spawalnicze 3.3. Rozklad naprezen w spoinach . 3A. Wytrzymalosc polaczeri spawanych na obciazenia stale. 3.5. Wytrzymalosc potaczen spawanych na obciazenia zmienne 3.6. Ksztaltowanie wezlow konstrukcji poddanych obciazenlom zmiennym . 3.7. Naprezcnia dopuszczalne 3.7.1. Naprezenia dopuszczalne w konstrukojach budowlanych 3.7.2. Naprezenia dopuszczalne w konstrukciach mostowych 3.7.3. Napr ezenia dopuszczalne w konstrukcjach dzwignic . 3.7.4. Naprezerria dopuszczalne w konstrukcjach z ksztartownik6w cienkoseiennych .. .. 3.7.5. Naprezenla dopuszczalne w konstrukcjach maszyn. 3.7.6. Naprezenia dopuszczalne w konstrukcjach naozyn cisnieniowych . 4. Projektowanie konstrukcji spawanych 4.1. Zasady ogolne 4.2. Obliczariie polaczen spawanych i przykrady 4.3. Konstrukcje spawane w budownictwie 4.3.1. Konstr ukcje pelnoscienne 4.3.2. Konstrukcie kratowe

3

4.3.3. Konstrukcjo powlokowe 4.3.4. Lekkie konstrukcje azurowe 4.3.5. Wzmacnianie konstrukcji za pornoca spawania 4.4. Konstrukcje rur owe i konstrukcje zbiornik6w 4.4.1. Konstrukcje rurowe . 4.4.2. Zbiorniki i zasobniki 4.4.3. Konstrukcje przemyslowe z blach 4.:'. Konstrukcje spuwane w budowie rnaszyn 4.5.1. Zagadnienia projektowe. . 4.:'.2. Projektowanie czesci rnaszyn 4.5.3. Projektowanie element6w maszyn 4.5.4. Projektowanie korpusow maszyn Niezawodnose pracy Litcratura SkOTowiuz rzeczowy
,J.

289 294 307 312 313 322 334 343 343 348 353 372 395 402 405

konstrukcji

spawanych

PRZEDMOWA

Spawanie jest nowoczesna metoda Iaczenia metali, ktora dzieki swyrn zaletom znalazla bardzo szerokie zastosowanie. Cragle ulepszunic metod produkcyjnych i rozw6j urzadzen spawalniczych coraz bardziej zwieksza zakres stosowania spawania. Postep ten obejmuje nie tylko zrniarie dotychczasowych sposobow Iaczenia rnoLali, lecz rowniez powoduje zmiane dotychczas stosowanych rozwiazan konstrukcyjnych i stosowanych rnaterialow w konstrukcjach stalowych. W produkcji konstrukcji budowlanych, w budowie urzadzen przcmyslowych, urzadzen transportowych, taboru kolejowego, samochodowego, w budowie okretow, kotl6w i zbiornik6w, w budowit: maszyn i w wielu jeszcze innych dziedzinach przemyslowych stosuje sit: obecnie niemal wylacznie spawanie. Poza wytwarzan iorn konstrukcji nowych spawanie rna duze zastosowanie w regencracji urzadzen zuzytych i wzmacnianiu konstrukcji istniejacych. Dzieki spawaniu przedluza sie znaeznie okres uzytkowania wielu konstr ukcji przez wzmocnienie lub ich dostosowanie do zwiekszonych wyrnagan produkcyjnych. Przyczyna olbrzymiego rozwoju spawalnictwa Sq duze korzysci ekonom iczne, jakie uzyskuje sit: dzieki wprowadzeniu tej metody produkcyjnej. Korzysci te sa nastepujace: zmniejszenie ciezaru konstrukcji, zmniejszcnio pracochlonnosci operacji warsz tatowych, zmniejszenie zuzycia kosztownych materialow, skrocenie cyklow produkcyjnych. Zastosowanie spawania powoduje wiec zmniejszenie zuzycia stal i, czesto stali specjalnych, zrnniejszenie koszt6w wyrob6w oraz wczesniejsze oddanie ich do uzytku. Oszczednosc stali, zmniejszenil' koszt6w i skr6cenie termin6w wykonania obiekt6w przemy-

slowych w socjalistycznej gospodarce stanowi podstawe, zwiekszenarodowcgo. Rozw6j spawalnictwa jest scisle zwiazany z postepern badan proccs6w zachodzacych w czasie spawania oraz wplywu tych procesow na wlasnosci wytrzymalosciowe polaczen spawanych, a tak:i.e wplywu metod spawalniczych na jakose zlqcz. Z postepem badan zagadnien spawalniczych udoskonala sie materialy dodatkowe stosowane podczas spawania oraz rozwija sie budowe sprzetu i urzadzen spawalniczych. W dazeniu do podniesienia [akosci polaczon spawanych i zwiekszenia wydajnosci pracy wprowadzono automaty do spawania. R6wnolegle ze spawaniem rozwija sie wiele dziedzin pokrewnych, jak zgrzewanie, metalizacja natryskowa, ciede i obr6bka metali plomieniem, Spawalnictwo obejmuje wiec szereg galezi techniki, ktorych opanowanie wymaga znajomosci fizyki i chernii, procesow metalurgicznych i wytrzymalosci material6w, elektrotechniki i mechaniki. Jako nowoczesna metoda produkcyjna spawalnictwo jest jednym z glownych ogniw postepu technicznego. 0 waznosci zagadnien spawalnictwa najlepie] swiadcza uchwaly rzadu 0 rozwoju spawalnictwa wydane w Zwiazku Radzieckim, w Polsce, w Czechoslowacji, w NRD. Projektowanie konstrukcji spawanych jest specjalnoscia taka sama, jak projektowanie konstrukcji nitowanych, rnaszyn czy odlcwow, W kazdej z tych dziedzin produkcji rozwiazania konstrukcyjne musza bye dostosowane do technologil proces6w produkcyjnych i do stosowanych w produkcji urzadzen warsztatowych. Ze wzgledu na odrniennose metod produkcyjnych, konstrukcje spawane musza bye dostosowane nie tylko do warunk6w pracy spawacza i urzadzen, Iecz rowniez mUSZq uwzgledniac wplyw stosowanych podczas spawania wysokich temperatur na wlasnosci wytrzymalosciowe materialu i na naprezenia wlasne w konstrukcji. Nieuwzglednienie zjawisk zachodzacych podczas spawania moze nie tylko zwiekszyc koszty wykonania zaprojektowanej konstrukcji, lecz doprowadzic nawet do jej przedwczesnego zniszczenia. Rowniez i wykonawcy konstrukcji spawanych powinni uwzgledniac wplyw metod spawalniczych na [akosc wykonywanych prac, gdyz ad jakosci wykonanych polaczeri spawanych zalezy bezpieczenstwo zwiazane z praca konstrukcji. Petne wykorzystanie mozhwosci produkcyjnych, jakie daje stosowanie spawania w roznego rodzaju konstrukcjach, bedzie mozliwe wowczas, gdy projektantom i wykonawcom beda dokladnie znane dodatnie i ujemne strony metod spawalniczych. Gl6wnym tematern tej ksiazk! jest projektowanie konstrukcji spawanych. Nie mozna jednak projektowac konstrukcji spawanych nie znajac czynnikow wplywajacych na zmiany wlasnosci
Ilia bogactwa

wytrzymalosciowych spawanego materialu oraz metod wykonywania konstrukcji spawanych. Z tych wzgledow w ksiazce omowiono obszernie zagadnienia wytr zymalosci polaczen spawanych 7. uwzglednieniern cech charakterystycznych dla spawalnictwa. Spawanio i zgrzewanie sa uzupelniajacyrni sie metodami laczenia metali, 0 wlasciwym zastosowaniu jednej z tych metod decyduje szereg czynnikow, kt6re mUSZq bye znane projektantowi. Rownir-z stosowanie spawania w konstrukcjach dotychczas nitowanych ezy odlewanyeh musi bye uwarunkowane korzysciami Material przedstawiony w ksiazce uwzglednia nowe przepisy normy, wyniki prac badawczych z zakresu wytrzymalosci polaczcn spawanych oraz zdobyte doswiadczenia przy realizowaniu wielu nowych rozwiazan konstrukcji spawanych. Celowo porniriieto ornowienie spawanych konstrukcji aluminiowych i konstrukcji zgrzewanych, Na ten temat istnieje odrebna, bogata literatura. W ksiazce tej szeroko om6wiono tematy dotyczace stali St060wanych na konstrukcje spawane, bezpiecznej pracy konstrukcji spawanych, ksztaltowania polaczen poddanych obciazoniom zmiennym oraz konstrukcji spawanych w budowie maszyn, Ola umozliwienia przeliczenia jednostek MkGS na uklad 51, znstawiono w ksiazce wybrane wielkosci i wzajemne zaleznosci obydwu ukladow.
i

ekonomicznymi.

ZESTAWIENIE

WA2NIEJSZYCH

OZNACZEN

Na oznaczenic

wartoscl

statycznych c-

przckroju:

Jl -

F sp Jp
J" Jy

SW,p -

W" Na oznaczenle

Wy

pole przekroju poprzecznego, cdleglosc od srodka ciezkoscl przekro iu czesci przekroju, lub ramie mimosrodu dla sity, pole przekroju spoiny, biegunowy moment bczwladnosci, moment bezwladnosci przekroju, moment statyezny przekroju, wskazriik wytrzymalosei przekroju spoiny, wskaznik wytrzyrnalosci przekroju,

sil I moment6w: moment zginaiacy, moment sxrecaiacy, sila osiowa, oociazenle zewnetrzne, sila poprzeczna,

M. l1iL, My l\h N-

p lub Q T Na oznaczenie napr-:zen: 11~ 1,-1"
JII

wydlu:i:enie bezwzglednc, wyd luzeriie bezwzgledne ratury, wydluzenie wspolczynnik wzgledne,

pod wplywsm

tempe-

e=I"t

1u

rozszerzalnoscl pcdluzne] ,

cieplriej,

E=

G

e

w kG Jub kG
mm-

em!
k

-

modul sprezystcsci

R~ Rll Rill -

naprezenie dopuszczalne przy rozciaganiu, granica plastycznosci. granica proporcjonalriosci , wytrzvmalosc na rozciaganie (dorazna), 9

1 J kG-m kG-m m'--= J I .102 kG = I ciezar cisnienie ---~II Ik~li~!ram-Iniuton -1 m' 1 kG kG I N 1N I l~-m~n-1 • 1 kG 1 1 kG m~.102 kG-m = 1 J 1 kG -rn = 100 kG -crn 1 kG-cm = 0.81 MN m' moment 3 praca ---~~I sily I kG-m kG-em Nm diul = J 1 kG -rn = 9.81 -106 N/m~ ee-.= = 9. naprezenie obliczeniowe sci najace.p HI! (J - (JZlMt - l' - t- granica sprezystosci.1 m' kJ I .81 -10~ N/m' = 9. napr~zen1e obliczeniowe. Zaleznos6 jednostek miar w ukladzle MkGS i SI wybranych stosowanych w ksiq.R.:ime Oznaczenie [ednostki rniar wlelkose! Lp Wielkosc MkGs sHa SI ( zalcznosc 1 kG = 9. udarnosc 4 I I kG-m em~ ---iii' I kG-m J ---em'--·cm'--= 9. wytrzymatose pr~y zerwaniu..81 = 10' - N-m -10' --ri12·- 98.81 N/m' 2 naprezenie twardosc 1 kG -1-mm2 1 em' 9. = 9.81 N 0. temperatura w DC.81 N -m = 9. naprezenie obliczeniowe zastepcze (wypadkowel.81 0.

przez Ministerstwo Robot Publicznych. W tyrnze roku Ministerstwo Spraw Wewnetrznych wydalo "Przepisy projektowania i wykonywania stalowych konstrukcji spawanych w budownictwie". ktore byly jednak projektowane jako konstrukcje nitowane. ROZWOJ I ZNACZENIE SPAWALNICTWA 1. czeskie. angielskie. Rozwo] spawalnictwa w Polsce Rozwoj spawalnictwa w Polsce w okresie do okolo 1925 r. dajac w ten sposob podstawe do zwiekszenia zakresu stosowania spawania. W tym okresie stosowano przede wszystkim spawanie gazowe.1. 1). najczesciej do napraw oraz w budowie rurociagow.0 m na rzecze Sludwi pod Lowiczem wg projektu prof.spawanymi. a w ktorych zastepowano jedynie polaczenia nitowane . Bryly. Pierwsze przepisy dotyczace konstrukcji spawanych zostaly wydane w 1928 r. zalezny od sprzetu spawalniczego sprowadzoncgo z zagranicy. norweskie a nawet [aponskie (rys. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym utworzono Kornisje Spawalnicza z czterema podkomisjami: ogolna. 11 . konstrukcyjna. W 1933 r. W wielu zakladach stosowano spawanie lukowe do wykonywania nawet duzych konstrukcji. karbid i rozpuszczony acetylen. Przepisy zostaly opracowane w zwiazku z budowa pierwszego w swiecie calkowicie spawanego mostu drogowego a rozpietosci 27. kotlowa i maszynowa.1. niemieckie. Trudnosci wynikaly poza tyrn z niskiej jakosci elektrod i braku urzadzen spawalniczych. byl raczej sarnorzutny. ktorych zadaniem bylo unormowanie szeregu zagadnisn spawalniczych i opracowanie przepisow. rosyjskie. Spawanie gazowe natomiast rozwijalo sie bardzo silnie dzieki istnieniu zakladow produkujacych tlen. wloskie. Opis konstrukcji mostu zamiescily liczne pisma zagraniczne: francuskie. amerykanskic. jugoslowianskie.

grnach "Prudential" w Warszawie a konstrukcji calkowicie spawanej czesci pieciopietrowej i spawano-nitowanej czr.(rys. 2).stosowan ie spawanych konstrukcji w wielopietrowych budynkach i urzadzr niach przemyslowych.l"Ofesol' Dr into Stejtu: Bryla Politecliniki Warszawskid sic powszechru.Iagielloriskiej w Krakowie (1936-37) (rys.sci szesnastopietr owej (1932). 1).gmach Biblicteki . czesc sz esciopietrowa gmachu Izby Skarbowej w Katowicach (1931). W ostatnich latach przed wojnq konstrukcjc spawanc lukowo stanowily okolo 801f/o konstrukcji stalowych. 12 . nalezy wymienic: ~ pierwszy na swiecie most nad Sludwia pod Lowiczem spawany lukowo (r. 3). 1927) . hale targowe w Katowicach i Gdyni (1937) (rys. Jakie pcws. Z wiekszych obiektow 0 konstrukcji spawanej. . W latach ad 1936 do 1939 staje ]. jak: gmach PKO w Warszawie (1930).W tym czasie powstaly pierwsz e wieksze budynki szkieletowe a konstrukcji calkowicie spawanej.aly w tyro okresie.

Konstrukcja budynku Biblioteki Jagiellonsklei w Krakowie 13 . 1. Pierwszy na swiecis most spawany lukowo pod Lowiczem (1928 r) nad Shidwia Rys.rtys. 2.

Zjazd wskazal na znaczenie spawalnictwa dla gospodarki narodowej. J uz w pierwszym okresie po cdzyskaniu wolnosci nastepuje szybka odbudowa zniszczonych mostow kolejowych.. koniecznosc szkolenia technik6w i inzynierow spawalnictwa oraz na coraz wieksze rozpowszechnienie spawalnictwa. Rys. duzej rozpietosci kratowy most kolejowy. a w ] 947 r. kt6ry zostal utworzony 14 . Po wojnie nastepuje szybki rozw6j spawalnictwa.konstrukcja dworca pocztowego i budynku administracyjnegu linii sr edrricowej w Warszawie (1937-38). stanowiac podstawe do zwiekszenia wydajnosci pracy. Podstawe i warunki rozwoju spawalnictwo znajduje dopiero w Polsce Ludowej. Zalecenia zjazdu nie zdolano urzeczywistnic wobec wybuchu wojny.gmach Muzeum Slaskiego w Katowicach (1938) rozcbrany podczas okupacji niemieckiej. ktore znajduje olbrzyrnie zastosowanie W odbudowie zniszczonych urzadzen tcchnicznych. zniszczoriych zakladow przemyslowych przez naprawe i wykonanie nowych konstrukcji za pomoca spawania. 3. miedzy innymi utworzen ie Instytutu Spawalnictwa. . odbyl sie pierwszy zjazd spawalniczy z bardzo Iicznym udzialem pr-zedstawicieli wielu organizacji technicznych i przemyslowych. podczas ktorej rozw6j spawalnictwa polskiego zostal zahamowany. .budynki kadlubowni w stoczni w Gdyni (1938). na istniejace duze zacofanie w niekt6rych dziedzinach techniki._. Zjazd uchwalil szereg rczolucji. Instytut Spawalnictwa. zostal odbudowany most Poniatowskiego w Warszawie majacy konstrukcje spawan a. Konstrukcia hali targowej w Gdyni W 1939 r. Rozne metody spawania zostaly wprowadzone do wielu dziedzin produkcji. W 1946 r.

zmniejszenie zuzycia energii w pojazdach mechanicznych i urzadzeniach transportowych itp. dzieki czemu material jest lepiej wykorzystany. posrednie elementy lqczace. W wielu konstrukcjach zmniejszenie ich ciezaru. oraz ze istnieja kadry pracownik6w naukowych. 'I'otez swiadectwem obecn ego wysokiego poziomu spawalnictwa w Polsce jest to. jak np. Uproszczenie prac warsztatowych i mechanizacja procesow spawalniczych pozwala na zwiekszenie wydajnosci. ze jest rozwiniety przemysl produkujacy urzadzenia i materialy spawalnicze. zamiana element6w kutych na spawane daje znaczne oszczednosci na robociznie i zmniejszenie odpad6w. 1. Wyposazenie warsztat6w spawalniczych wyrnaga znacznie mniejszej liczby urzadzen. otwierajaca przed spawalnictwem szerokie perspektywy rozwoju. niz przy obr6bce mechanicznej. W wyniku tego konstrukcje spawane moga bye wykonane szybciej i taniej. Przy stosowaniu spawania w polaczeniach nie ma oslabienia przekroj6w otworami. Polaczenia spawane mega bye wykonywane hezposrednio. ad pierwszych lat prowadzi akcje szkoleniowa spawaczy i personelu technicznego. Podjeto w6wczas szkolenie kadr spawalnik6w przez utworzenie technikum spawaln iczcgo.dnose stali okolo 20%• W wielu przypadkach. opr6cz korzysci bezposrednich wynikajacych ze zmniejszonego zuzycia stali. niz przy zastosowaniu innych metod produkcyjnych. W stosunku do konstrukcji nitowanych uzyskuje sie OSZCZE. przeksztalcajac sie stopniowo w plac6wkE. odpadaja wiec wszelkie dodatkowe.w 1945 r. W 1950 r. ze jest nowoczesna metoda obr6bki.naukowa. daje korzysci wt6rne.2. ze sa wykonywane bardzo powazne konstrukcje spawane. W produkcji konstrukcji spawanych stosuje sie znacznie mniej operacji warsztatowych. wyklady spawalnictwa na wyzszych uczelniach i otwarcie katedr spawalnictwa na Politechnikach. 15 . Wydano szereg przepis6w i norm regulujacych zagadnienia projektowania i wykonywania konstrukcji spawanych oraz okreslajacych warunki technologiczne produkcji. Przy zamianie odlew6w zeliwnych i staliwnych na konstrukcje spawane uzyskuje sie oszczednosc stali dochodzaca do 50% oraz znacznie mniejsze koszty wyrobu. zmniejszenie nacisk6w konstrukcji budowlanych na fundarnenty. prowadzacych prace badawcze w dziedzinie zagadnien spawalniczych. pracujace w trudnych warunkach eksploatacyjnych. zostala wydana uchwala Prezydiurn Rzadu o "Upowszechnieniu i rozwoju spawalnictwa". Gospodarcze znaczenie spawalnictwa Spawalnictwo zawdziecza sw6j rozw6j ternu.

w ktorych wiekszosc pnlaczen wykonuje si~ na montazu.. Obecnie tuk ie konstrukcje. jak urzadzenia transportowe. jak hale zakladow produkcyjnych. zbiorniki duzych pojernnosci. co prowadzi do dalszego zmniejszenia masy konstrukcji. Zastosowanie spawania do pancerzy wielkich pie cow wykonywanych z grubych blach daje oszczednosc materialu do 15"/n. wykonywane S4 n iernal wylacznie jako konstrukcje spawane (rys. konstrukcje dzwigow i urzadzen przeladunkowych itp. konstrukcje suwnic. Nitowanie Rys. Zastosowanie spawania daje mozliwosc uzyskania nowych rozwiaz an konstrukcyjnych. Konstrukcja zasuwy wodnej jazu polaczen stosuje sie najwyzej w polaczeniach wykonywanych na budowie. rurociagi. jak wszalkiego typu zasobniki. Do waznych 16 . 4. W ostatnich 15 latach ciezar konstrukcji hal przemyslowych obnizyl sie 025--.--30%. Zmniejszenie ciezaru wlasnego tego typu konstrukcji zmniejsza [ednoczesnie zapotrzebowanie energii w czasie ich uzytkowania.Konstrukcje hudowlane i przemyslowe Najwczesn iej zaczeto stosowac spawanie w budowlanych konst r ukcjach stalowych i w budownictwie przernyslowym. Spawanie stosuje sie w konstrukcjach poddanych obciazeniorn dynamicznym. W konstrukcjach pelnosciennych z blach. stosuje sie rowniez spawanie. 4).

Spawanie w budowie maszyn rzysci. a zakres stosowania spawania coraz bardziej zwieksza sie.uruch. konstrukcje 17 'ntjL I: towariie st alowyr-h konstr.vs. onstrukcje podporowe wszelkiego typu silnikow k duzoj mocy oraz konstrukcji wysokich wiez radiowych i telewizyjnych (rys. iurbin itp. 6). 5). ::' J ciezkie korpusy pras. sp.konst rukcji spawanych zalicza sie konstrukcje kopalnianych wiez \":"l'i<L~O\vych. czesto w podwyzszonych tempe- r1.m ). Oddzielria grupe konstrukcji stanowia zbiorniki cisnieniowe i kot ly pracujace pad cisnieniem. Dla tych bardzo waznych konstrukcji jakosc prac spawall I iczy ch stoi na wysokim poziornie i obecnie wszystkie kotly wykonywans Sq jako spawane. Most Poniatowskiego w Warszawie - odbudowa W 1946 r rut. Obocnie wykonuje sie calkowicie spawane bardzo duze obrabiarki. Stosowanie odpowiedniej technclogii prac spawalniczych. Zas: osowanie spawania w konstrukcjach maszyn daje wiele ko- silniki spalinowe i elektryczne. Spawanie stosuje sie rowniez w budowic kottow 0 bardza duzych grubosciach sciariek (powyzej 100 u. 5. .lwilnia automatycznego oraz dodatkowej obr6bki cieplnej zapc-wnn wytrzyrnalosc spoin nie mniejsza ad wytrzymalosci matcrio Ii I rocizimego. (rys.

Zastosowanie spawania umoiliwia zupelnie odmienne od dotychczasowych rozwiazania konstrukcyjne. NieHczenie sie z mozl iwosciami wykonania modelu i rdzeni upraszcza rozwiazania konstrukcji spawanej. W konstrukcji rnaszyn spawanych stosuje sie nie tylko materialy walcowane. lecz rowniez odlewy i odkuwki 0 ksataltach bardziej skomplikowanych . przy tej samej wytrzymalosci konstrukcji. gdy wykonuje sie male serie maszyn Iub prototy- bose Rys. Takie 18 . Wszelkie zmiany przy ustalaniu ostatecznej konstr ukcji prototypu maszyny sa latwe do przeprowadzenia. Jest to szczegolnie wazne w przypadkach. Przy zrnian ie konstrukcji odlanej na konstrukcje spawana z ksztaltownikow walcowanych uzyskuje sie zmniejszenie ciezaru o 5l)O/n. Z tych wzgledow ciezar konstrukcji odlanej jest znacznie wiekszy. Oprocz tego nie wystepuja rowniez koszty formowan ia orllewu. kt6rych gruscianek i rozwiazania konstrukcyjne sa dostosowane do technologii odlewniczej. Przy wykonywaniu konstrukcji spawanych nie wystepuja koszty zwiazane z wykonaniern modelu.W konstrukcjach maszyn stosuje sie duze odlewy. wobec dokladniejszego ustalania wyrniarow w stani« surowym. 6. Nastepnie Vi konstrukcji spawanej rnaszyn zmniejsza si~ ilose prac zwiazanych Z obrobka. Korpus reduktora dla walcowni rur py maszyn. niz tego wyrnagaja wzgledy wytrzyrnalosciowe. mianowicie zastosowanit' zarnkriietych przekr-ojow z cienkich blach (2~·~ mm). jako wstawki przyspawane do korpusu maszyny.

bardzo waznyrn czynnikiem jest skr6cenie (:ZilSU wykonania konstrukeji spawanej i wczesniejsze oddanie maszyny do eksploatacji. Niczaleznie ad korzysci. \V duzyrn zakresie stosuje sie zgrzewanie punktowe. samochod6w i okretow obnizeriie ciezaru whsnego kcnstrukcji rna zasadnicze znaczenie: umczliwia zwieksZl'llie Iadunku uzytccznogo lub zmniejszenie moey napedu. Spawanie w urzadzeniach transportowych W budowie wagon6w. mega bye wykanane stali 0 wiekszej wytrzymalosci. jak osobowych stosuje sie spawanie lukowe reczne. w samolocie mozna zwiekszyc albo ladownosc alba pojcmnosc zbiornik6w paliwa. Przy tcj samcj moey lokomotywy ezy silnika samochodowego mozna wioc przewiezc wieccj towaru. Natorniast w oudowie karoserii samochodowych stosuje sir: zgrzewanie cienkich blach specjalnie skonstruowanymi dla lyeh cclow zgrzewarkami wielopunktowymi i zgrzewadlami. Rozw6j urzadzen spawalniczych i zgrzewalniczych prowadzi do dalszych zmian konstrukcji i dalszcgo zwiekszenia stosowania spawania i zgrzewania. co umozl iwia zmniejszcnie zuzycia drozszych materia16w.prcg oddzielnych operacji.yzenia niernal wylacznie spawanie i zgrzewanie w rozriych od- podwozi wagonowych. Zgrzewanie oporowe oraz spawanie lukiem krytym stosuje sie rowniez do czqsci grubszych i element6w maszyn. Podobnie przedstawia sie sprawa w budowie podwozi samochodowych. W budowie samolot6w od dawna stosowano spawanie. ich rriechanizacje i zastosowanie przyrzqdow pomocniczych do montazu warsztatowego i spawania. podezas gdy pozostale czesci konstrukcji wykonuje sie ze zwyklej stall. W budowic 19 . zarowno towarowych. co zwieksza dhrgosc przolotu. Zwiekszeriie wydajnosci pracy uzyskuje sie przez rozbicie calej produkcji na s:.rozwiazania daja konstrukcje bardzo lekkie. 0 duzej dlugosci spain. a jednoczesnie maganej sztywnosci. lecz i stale stopowe. Konstrukcje takie nadaja sie i 2· rnianach. W szkieletach pudcl wagon6w osobowych i ich poszyciach cienkirni blachami. dzieki racjonalnemu rozmieszczeniu riulu. Wymieniono konstrukcje majq wspolna charakterystycznq ceche: Sq produkowuno seryjnie. W budowie okretow przewazaja konstrukcje duzych zespolow z blach. kt6re ulegaja szybszemu zuzyciu. w okretach zwiekszye wypornosc uzytkowa. Jakie wynikaja ze zmniejszenia ciezar u konstruk cji maszyny. lukowe i atomowe oraz zgrzewanie. przy czym Iaczy sie nie tylko stale weglowe. Ze a wymate- Czesci. We wszystkich tych konstrukcjach stosuje sie do /. Stosowane Sq nastepujace metody Iaczenia metali: spawanie gazowe.

Metoda spawania Iukiem krytym rna duze zastosowanie w konstrukcjach nkr etowych i dzieki oiej zostal powaznie skrocony czas produkcji jcdnostek morskich. duzy zaklad produkcyjny lub tez osrodek maszynowy maszyn rolniczych musi miec urzudzenia spawalnicze. . dostosowujac konstrukcje do wyrnagan spawalniczych.jmujc wszystkich konstrukcji. a wiec w dziedzinach zwiazanych z utrzymaniern ruchu dzia16w produkcyjnych. kt6re uwzgledniaja skutk! nagrzania ma tcrialu do wysokiej temperatury. Ten pobiezny przeglqd g16wnych dziedzin produkcyjnych nie obc. usuwaniu awarii. poprawnych pod wzgledem wytrzymalosciowym i t ochnologicznym. Wylwnywanie konstrukcji spawanych odhywa sip. za pomocq spccjalnych urzadzen spawalniczych . Totl'z obecnie kazdy warsztat remontowy. kt6ra rna szerokie zastosowariie i duze znaczenie gospodarcze. wvmaga dobrej znajornosci metod wytwarzania konstrukcji stalowych.• w pierwszyrn rzedzie do automatycznego spawania. W technologii wykonywania konstrukcji spawanych stosuje si~ metody. Rowniez i w budowie okretow przejscie na nowa metode produkcyjna spowodowalo szereg zmian konstruk«vjnych. Spawanie na przyklad rna duze zastosowanie we wszelkich napra wach. Niernniej [uz z tego przegladu wynika.metodami dostosowanymi do pracy tych urzadzen. zmianach i wzmocnieniach konstrukcji istniejacych. naprawach urzqdzen i narzedzi. Projektowanie konstrukcj i spawanych. :ie spawalnictwo jest dziedzina techniki. w kt6rych stosuje sie spawanio.

F brzeg przedmiotu. ELEMENTY SPOIN I ZLi\CZ SPAWANYCH 2. Przr-d wykonaniern poraczenia spawanego. [aka zamierzamy wykonac. D ukos materialu z progiem. Na rys. If ~ kat ukosowania. Po- niowaz wielu tych nazw nie uzywa sie poza spawalnictwem. 7 przedstawiono kilka typowych Rys. Elementy rowka spoinv sposohow ukosowania brzegow materialu. b ~ wysokosc progu. \ -. B ukos materialu. 7. Elementy spoin Zarcwno w spawalnictwie. uzywa sie pewnych nazw specjalnych na okreslenie ezynnosci.1.2. pod kt6rym cz~se Iqczona jest ukosowana. Elementy rowka spoiny majq nastepujace nazwy: a odstep miedzy krawedziami czesci laczonych. C ukos materialu ostry. E pr6g 0 scianach rownoleglych. G gardzieL 21 . brzeg przedmiotu musi bye dostosowany do ksztaltu spoiny. proCCS(')W technologicznych i element6w polaczenia spawanego. jak i w innych dziedzinach techniki. W tym celu brzeg materialu ukosuje sie i w ten spos6b powstaje rowek spoiny. /1 krawedz materialu lub rowka.kat rowka miedzy czesciarni lqczonymi. nalezy na wstepie zaznajornic sie z nirni.

9).nazywaja sie wielowarstwowymi. Rys.metal pochodzacy ze stopionej elektrody. Na spoine skladaja sie nastepujqce elementy pokazane na rys. strefa wplyw6w cieplnych w rnateriale rodzimym. 9. B. nazywaja sie jednowarstwowymi. wykonywane calkowicie jednym przejsciern e1ektrody. C. D materialu. Rodzaje spoin i sciegow: A .przejscie od lica spoiny do powierzchni E.warstwa stopionego materialu rodzimego. Cz~sc spoiny ulozona jednym przejsciem elektrody nazywa sie sciegiem. Rys.material rodzimy. C . W zaleznosci ad szerokosci sciegu uklada sie stopiwo albo bez ruch6w bocznych elektrody (wowczas jest to scieg prosty). D . Spoiny cienkie.spoina wielowarstwowa. ostatnia gorna warstwa jest warstwa G.stopiwo . 8. lub tez z pewnymi ruchami poprzecznymi elektrody na szerokosci sciegu (w6wczas jest to scieg zakosowy) (rys. Wypelnienie rowka stopiwem moze bye wykonane roznyrni sposobami. F .warstwa Iicowa.Przez wypelnienie rowka podczas spawania stopionym material em powstaje spoina.brzeg spoiny .czesc spoiny wypelniajaca gardziel rowka. f}_i I.gran spoiny . F.lico spoiny . w zalcznosci od wykonywanych ruch6w elektroda podczas spawania i w zaleznosci od grubosci spoiny.wars twa graniowa 22 . spoiny grube .powierzchnia szerokiej czesci spoiny.scieg pr osty. B . H. Pierwsza warstwa ulozona w gardzieli rowka nazywa sie warstwa graniowa. E .spoina jednowarstwowa.scieg zakosowy.wykonywane kilkoma przejsciami elektrod . 8.gl~bokosc wtopienia. Elementy spoin A.wtop .

H ". wyciek w postaci sopli po stronie grani spoiny. B L Rys.niedostateczne wypelnienie gardzieli rowka spoiny. Rozroznia sie dwa ~\ . powodujacych wady w budowie spoiny. Cz~sc spoiny wystajaca ponad powierzchnie materialu nazywa sie nadlewem. podtopienie materialu rodzimego w formie karbow na brzegu spoiny. Niedostatecznie przetopiona B C [) F r: Do G II .' spain powstaja w nich z roznych przyz tych wad w znacznym stopniu polaczenia spawanego.Iicowq. 10. kt6re powstaja na skutek przerwania luku. kt6re wystepuja w formie kulistej: pory [ako wloskowate puste miejsce a nieregularnych ksztaltach. wloskowate pekniecia wewnatrz spoiny. rysy. Niektore W czasie wykonywania obnizaja wytrzymalosc rodzaje wad w spainach: a) powstajace wskutek niedostatecznego lub wadliwego polaczcnia sie stopiwa z materialem rodzimym. 10 przedstawiono typowe.brak wtopienia stopiwa w material rodzimy: nawis na brzegu spainy wskutek nieprzetopienia krawedzi materialu. pekriiecie poprzeczne i podluzne w spoinie i mater iale. gniazda zazuzlen lub spalonego metalu. kratery na powierzchni spoiny. czyn wady i uster ki. b) powstajace wskutek zastosowania niewlasciwej technologii spawania niewlasciwych material6w. zlepienie . 23 . Spoina ulozona na powierzchni materialu jest spain'} napawana. Typowe wady spoin Na rys. Do pierwszej grupy wad wykonania zalicza sie: A ~ brak przetopu grani spoiny . wtracenia. grupy wad w budowie wewnetrzrie] spoiny zalicza sie: pecherze gazowe. a czynnose ta nazywa sie podpawaniem grani. najczesciej spotykane wady spoin.1 K L warstwe graniowa zazwyczaj wycina sie z odwrotnej strony i uklada sie now"! warstwe graniowa. .

c) wzajemny uklad czesci Iaczonych elementu spawanego. Najczescie] spotykane ksztalty spoin przedstawiono na rys. wypelniajac rowek spoiny stopiwem. Ksztalt powierzchni ukosowanej zalezy ad grubosci i metody spawania. 11. a) przeznaczenie spain w elemencie konstrukcyjnym. od ktorych wymaga sie jedynie szczelrrosci na przepuszczalnose cieczy lub gaz6w. podluzne gdy sila dziala rownolegle do osi spoiny oraz ukosnie. gdy as spainy tworzy pewien kat z kierunkiem dzialania. spoiny uszczelniajace. 11. dzieli sie [e na spoiny gMwne i drugorz~dne. Ksztalty spoin czolowych 24 . a wiec od ksztaltu rowka spoiny. [aka one spelriiaja w konstrukcji. Spoiny druqorzedne mega miec rozne przeznaczenie i dziela sie na: spoiny sczepne. spoiny napawane wypelniajace zuzyte powierzchnie lub tworzace specjalne powloki.2. W zaleznosci od polozenia spoiny w stosunku do kierunku dzialania sily dzieli sie je na: poprzeczne gdy sila dziala prostopadle do podluzne] osi spoiny. Zadaniem spoin glownych jest przenoszenie sil i wielkose ich okresla sh~ za pornoca obliczen. pachwinowe i otworowe. Rodzaje zll:}cZspawanych Rodzaje spoin i zlacz spawanych maja wiele oznaczen w zaleznosci od cech charakteryzujacych je.2. Rys. Przekr6j poprzeczny spoiny zalezy od sposobu przygotowania brzegow Iaczonych czesci. b) przekroj poprzeczny i podluzny spoin. ktoryrni sa: 1 nazw. kt6re sluza do prowizorycznego Iaczenia czesci przed wlasciwym spawaniem. d) polozenie i spa-sob wykonywania spain. Spoiny czolowe wykonuje sie przez Iaczenie czesci znajdujacych sie w jednej plaszczyznie. W zaleznosci ad przeznaczenia spoin i roli. Rozroznia sie spoiny czolowe. grubsze Z ukosowaniem. W zalezriosci ad metod spawania cienkie materialy Iaczy sie bez ukosowania krawedzi.

Na rys. wykonanych w jednym z element6w lqczonych na zakladke (rys.Przy Iaczen iu bardzo cienkich materialow stosuje sie spoin~ brzcznq..l grubosci materialu nazywa sie grzbietowa. Rozroznia . sit: spoiny pachwinowe rownoboczne i nier6wnoboczne oraz poprzeczne i podluzne w stosunku do kierunku dzialania sily. gdy sa wykonane tylko odcinkami (rys. Spoina pachwinowa. Najczesciej stosuje sie spoiny czoloroe. Spoina ulozona na krawedzi nie ukosowanych materia16w i nie ua t"ule. kt6ra powstaje przez stopienie wywinictych brzeg6w. 13. 12b widzimy zlqcze teowe wykonane spoina pachwiSpoiny otworowe. Spoiny otworowe i szczelinowe ~[l} 25 . 1/2 V. 12. 12c). Spoiny b) CJ? Rys. gdy lacza czesci na ich calej dlugosci. kolkowe lub szczelinowe powstajq przez calkowite wypelnienie otwor6w lub szczelin roznego ksztaltu. Przy wykonywaniu niekt6rych z tych spoin musi bye zapewniol1y dostep Z obu stron spoiny. l3c). 12a). oraz przerywane.) Rys. b). Spoiny pachwinowe wykonuje sie m. U. Spoina ulozona w rowku utworzonym przez trzy krawedzie 1&czonych czesci nazywa sie tr6jsciennq (rys. 13a. X. podw6jne U. K. kt6re wedlug ksztaltu rowka nosza nazwy: spoiny I. w polaczeniach na zakladke bez ukosowania brzeg6w materialu (rys. V. in. Ksztalty spoin pachwinowych pachwinowe mega bye ciqgle.

W mnych znow przypadkach jest konieczne wygladzenie podtopien materialu tylko na brzegu spoiny. 26 . gdy czesci Iaczone zachodza na siebie IlU pewna szerokosc. 14).} ulozona w duzyrn otworze Rys.lub dwustronnie. Na rys. gdy zlacze doczolowe jest pokryte nnkladkami jedno. Spoiny specjalnie pogrubione nazywaja sie wypukle. 14. Podzial zlacz zalezy od wza- Rys.zlqcze doczolowe. lecz tak ich spoin nie nalezy stosowac. gdyz nie daja zadnych korzysci. b -. 15. Ze wzgledow wykonawczyeh spoina rna zawsze pewne zgrubien ic jako nadlew. T promien zaokraglenia W pewnych przypadkach jest wymagane gladkie lico spoiny. Polaczenie dwoeh lub wiekszej ilosci czesci za pomoca spawania nazywamy dqczem spawanym. c ~ zlqcze z nakladkami.na brzegu materialu nie jest spoinq otworowq. Natomiast mega bye stosowane spoiny 0 Iagodnyrn przejsciu od spoiny do rnaterialu. Typy zlacz spawanych jornncgo ukladu czesci Iaczonych i elernentow dodatkowych. wowczas oznacza sie je znakiem obr6bki. d) obrobione.~ zlqcza zokuulkouie. n(JW. W nadlew wklesty. kt6re okresla si~ jako wklesle (rys. v) brzegi spoin obrobione.grubosc spoiny. c) wklesle. Oznaczenia na rysunku: u . jednak Iico spoiny uwaza sie za plaskie. co jest oznaczane rowniez [ako obr6bka karb6w. gdy czesci Iaczone leza w jednej plaszr-zyzn ie lub tworza kat rozwarty. }J nadlew wypukly. 15 przedstawiono najczesciej uzywane zlacza: a . b) wypukle. gdy to zgrubienie jest utrzymane w granicach dopuszczalnych odchyIck. Ksztalt lica spoiny: a) plaskie.

ze przylegaja do siehie.sposobern skokowyrn.0 odwrotnym kierunku ukladunia odcink6w niz na rys. z ktorych pierwsze jest wykonane spoinami pai. Na rys. g . Rownicz i na dlugosci spoiny sciegi moga bye wykonywane rozmaityrni sposobami (rys. 16. gdy scieg jest wykonywany od poczutku do konca w jednym kierunku.:·.zuicze teowe lub f . gdy czesci Iaczone Sq do siehie prostopadte. Zlqcza: a) krz yzowe ze spoina pachwinowa b) naroze ze spoina pachwinowa i czolowa czol owa. d sposobern skokowo-krokowym . kierunkiem narastania sciegu.czolowymi. e . Kazda warstwa maze sie skladac z jednego lub wiekszej ilosci sciegow rozmaicie ulozonych. d- zlacze narozne. b -. W zuleznosci od sposobu wypelnienia rowka spoiny moga bye .I " /' /.·. Rys. Nalozy rozroznic nazwy ztacz spawanych od nazw spain zastosowanych w tych zlaczach. a kierunek ukladania odcink6w jest zgodny I.lCdnowarstwowe lub wielowarstwowe. ~Owe i niirozne.sposobem schodkowym. 27 .e .·· / / //~ . a drugic .·hwinnwymi." ·····. Uk ladanie spain czesto odbywa sie w polozeniach przymusowych.gdy scianki czesci Iaczonych Sq zestawione w ten spos6b. gdy laczone czesci leza poziomo a lieo spoiny jest skier owane do gory. gdy czesci Iaczone tworza ze soba kat pro- a) b) / '. 16 przedstawiono z?qcza kny- dy l ub ostry. c -_.krzyzowe. 18): A podolne. ~~. W zaleznosci od polozenia czesci laczonych i polozenia spoin w stosunku do poziomu rozroznia si~ spoiny (rys. 17b.~\·~. gdy sciagi s~ ukladane odcinkami znchodzacyrni na siebie. sposobem krokowym. 17).r. gdy kolejne odcinki sa ukladane w kier unku przeciwnym od kierunku narastania sciegu.zlqcze przylgowe . gdy scieg jest wykonywany odcinkami z przerwami. . a wiec: a sposobern ciqglyrn.

U pionowe. 19. Sposoby wykonania spoin Rys.. iI Rys. a spa- u) c) __ --~2--~. gdy laczone czesci sa ustawione pionowo. wanie odbywa si~ rowniez pionowo. a lico spoiny jest skierowane do dolu.__~5-__4-- ITYl-.. Graniczne pozycje spawania 28 . a spawa nic odbywa si~ poziomo z boku... gdy podluzna os spciny polozona jest poziomo. B .. gdy laczone czesci Sq ustawione pionowo. C nascienne. j) II I. 18. Polozenie spoin w stosunku do poziomu a) rJ '(1 '1 ii <.?-.pulapowe.17.

Poniew az w zaleznosci od polozenia spoiny w stosunku do poziomu zrnieniaja sic warunki pracy spawacza. okresla polozenie spoiny. 19 przedstawione ~. Metody spawania i przygotowania czesci W dazeniu do uzyskania wysokiej jakosci poraczcn spawanych ria-rt-pujc 1'02\\'6j metod spawan ia i doskonalenie urzadzcn spawalniczvch or az zroznicowanie konstrukcji urzadzen dla celow specjalisiycznych.yspawaniu w atmosferze gazow ochronnych podawanie cienklcgo drutu do recznego uchwytu jest zmechanizowane. mocowanvch w recznym uchwycie. Na montazu maze bye wykonywana cZGsc spoin przy Iaczeniu drobnych element6w w wieksze zespoly przed podniesieniem. W pierwszym przypadku beda wykonywane spoiny warsztatowe.iu urz<jdzen. okresla]<il'C' poszczeg61ne potozenia spain. 2. miedzy soba glownie: zradlorn ciepla potrzebnego do stopienia metalu. Uchwyt jest polaczony kablem ze spawarka.uznq i poprzecznq. \V pr odukcji konstrukcji stalowych najbardzie] rozpowszech11ione Sq metody spawania lukowogo z zastosowaniem roznego ro'. Spoiny wykonvwane na wysokosci beda wykonywane w polozeniach przymu<owych. w drugim montazowe. Na rys. Z konstrukcji urzadzen spawalnirzvch wynika mozliwosc ich zastosowania tylko W okreslonych pr zypadkach. Spawanie iukowe reczne wykonujo sir. badz to w bardzo zmiennych warunkach montazu na budowie. stopnicm zmeehanizowania procesu spawania itp.·'. sposobami ochrony spoiny przed zmiana ieh skladu ehemicznego. Ply nne stopiwa w rowku spainy jest pokryte wnrstowka zuzla. Jednoczesnit' do uchwytu doprowadzony jest przew6d z gazem ochronnym Ir/\vutlenek wegla. co wplywa na jakosc spoiny.I. ktory wyplywa nad spoina. z a pomoca :1C'ktrnd otulonych.)graniczne pozycje spawania. Powstu [acy micdzy clektroda a materialem luk jest widoczny IV czasie spawania. ktorym opcruio spawacz. W niekt6rych przepisach podime s<f mniejsze naprezeriia dopuszczalne dla spoin. w waru nkach zblizonych do warunkow warsztatowych. podyktowanych konstrukcyjnymi rozwiazaniami styk6w rnontazowych.3. ar gon). Laczenie czesci spawaniem maze si~ odbywac badz to w dogodnych warunkach warsztatowych. wykonywanych w pozycjach utrudniajacych prace spawacza. W czasie 29 . Metody spawania roznia sip. w granicach pewnych katow. Nachylrnie osi podluznej lub poprzecznej do poziomu. ustalono polozenia krancowe nachylenia. kt6ry chroni metal przed wplywern gazow z atnosf'cry . Pr:~. Odcinek spoiny rna dwie osie: pod1.

Jarzacy sie luk nie jest widoczny. ktore forrnuja lieo spoiny. Prostopadly styk tvzowuny. :)0 . Wlasciwe przygotowanie brzegow materialu do spawania i zachowanie ksztaltu rowka spoiny rna duzy wplyw na [akosc wykonywanej spoiny. Ze wzgledu na technik(~ wykoriywania spoin i gabaryty urzadzen spawalniczych. a spawucv jedynie kontroluje parametry spawania i posuw urzadzenia. wymaga jednak dostosowania pol aczen do techniki spawania i gabaryt6w urza- dzonia.! dostosowane do metody spawania i grubosci spawanego materialu. spoiny bez zunieczyszczen i wownetrznych wad.. Vv' glow icy automatu przesuwa sie cienki drut do spawania.u clcktrozuzlowcgo. (l utoma tu spawalniczego jest zmechanizowany i zsynchronizowany z szybkoscia spawania.v· si~ luk jest zasypywany sproszkowanym topnikiem. Sposoby przygotowania brzegow materialu do spawania oraz ksztal t i wymiary rowka spoiny S. dobrego wtopienia w material._. Z obydwu stron chlodzonyrni prowadnicarni. stosuje sie metode spaelement6w pokrywa sip. Caly proces spawania jest zautomawun. kazda metoda rna ograniczony zakres zastosowania. ksztalt rowka spoiny powinicn zapewniac najmniejsze zuzycie elektrod i innych material6w spawalniczyeh. a inne stosuje sie w pewnych rodzajach konstrukcji w masowej produkcji. co daje oszczednosc czasu wykonywania spoin i kosztow wykonania konstrukcji. Znajomosc stosowania metod spawania i dzialania urzadzen spawalniczych jest konieczna przy projckt owaniu konstrukcji spawanych ze wzgledu na prawid low e ksztaltowanie polaczen i sposoby przygotowania brzegow materialu do spawania. Posuw Metoda spawania lukiem krytym jest metoda zmechanizowana. W powstaly kanal wprowadza sit: drut spawalniczy.:~iC. Metoda spawania lukiem krytym jest bardzo wy dajna. Dla najbardziej rozpowszechnionych metod spawania forrny rowk6w i sposoby ukosowania brzeg6w matr-r-ialu sa podane w normach panstwowych.. Do spawania elemcnt6w grubosciennych Sposrod wielu metod spawania w konstrukcjach stalowych tylko k ilk a metod rna szersze zastosowanie. W roznych metodach spawania stosuje sie odmienne sposoby ukladania warstw spoiny i uzyskuje sie rozna glebokosc wtopienia w material rodzirny. a jal':. U!'z<)cizenie przesuwa sie wzdluz spoiny po specjalnym torze. Wadliwe przygotowanie rowka spoiny moze spowodowae niedostateczne [ego wypelnienie stopiwem obnizajac wytrzymalosc zlacza.. spawania jarzacy sie Iuk jest widoczny i spawacz korzysta z tarczy ochrorinej. NiezaIezriie od wymagan technologicznych. luk j('st zilsypywany topnikiem. Od wyrniar6w rowka zalezy uzyskanie dobrego przetopu grani spoiny'.

4. Dla stalowych konstrukcji spawanych nalezy dodatkowo ustalic przydatnosc okreslonego gatunku stall ze wzgledow spawalniczych i ze wzgledu na trwalosc polaczenia spawanego w czasie pracy konstrukcji w warunkach eksploatacyjnych. spawalne warunkowo pr7. na skutek nagrzania materialu do tem31 .\' zastosowaniu dodatkowych zabieg6w teehnologicznych oraz ~blf. Pod potocznym pojeciern spawalnosci stali rozumie sie zdolnosc uzvskania polaczenia spawanego 0 wlasnosciach mechanicznych nie gorszych od wlasnosci mechanicznych materialu rodzimego. Og6lnie stale na konstrukcje spawane mozna podzielic na stale dobrze spawalne. 2. Najczescie] okresla sie naprezenia dopuszezalne \V srosunku do granicy plastycznosci stali Re. w ktorych podane sa wlasnosci mechaniczne stall. niespawalne. J) warunki techniczne wykonania prac spawalniczych. metode spawania okreswytwor ni i na ogol nie jest konieczne okreslanie jej w dokumentacji projektowej. Pracownicy warsztatu produkcyjnego nie sa w stanie okreslic niektorych czynnikow bez znajornosci zalozen projektowych oraz wystcpujacych sil. Okreslenia spawalnicze powinny zapewniac: spawanych. W konstrukcjach produkowanych servjnie lub element6w 0 duzej powtarzalnosci. [:}zastosowanie odpowiednich metod spawania. niezaleznie od wlasciwego przedstawienia a) zastosowanie na konstrukcje spawana wlasciwych materialow. b) szczcgolowe okr esleriie ilosci i rozmieszczenia spoin. konstrukcyjnych rozwiazan polaczen i temperatury pracy konstrukcji w czasie jej uzytkowania. Rysunek kon- strukcj i i zwymiarowania wszystkich czesci konstrukcji. Niedostateczne oprntowanie projektu konstrukeji spawanej pod wzgledem spawalniczym jest najczesciej przyczyna wadliwego jej wykonania. Natomiast zachowanie sic::polaczen spawanych w czasie pracy konstrukcji zalezv od nastepujacych czynnikow: rodzuju obciazon konstrukcji. Dane spawalnicze spawanych w projektach konstrukcji Podstawq do wykoriania kazdej konstrukcji w warsztacie produkcy jnyrn jest rysunek warsztatowy. na podstawie norm. powinien miec dodulk uwe oznaczenia ze wzgiedow spawalniczych. Doboru gatunku stali na elementy konstrukcji stalowej dokonujo sic. moga bye stosowane spccjalne urzadzenia spawalnicze 0 zwiekszonym zakresie mechanizacji prac spawalniczych bezposrednich i pomocniczych.la tC~llolog W produkcji konstrukcji jednostkowej. na ktorym mUSZq bye podane wszystkie dane umozliwiajace jej wykonanie. Jednak w strefie spawania.

43 ! I 30 0.37 0.~.na goraco. Szy bkosc odprowadzenia ciepla. Fosfor pawoduje kruchoM~ strefy spawania na zimno.41 I I . Z szybkoscia studzenia wiaze si~ zjawisko powstawania warstw utwardzonych w strefie przejSciowej spoiny.---_ I Pr xy spawaniu stali wE:gla. nastepuja zmiany strukturalne i zwiazane z tym zrniany wlasnosci rnechanicznych roznych warstw w strefie spawania.1 ()II/o.48 --. Zakres zmian strukturalnych w strefie spawania zalezy ad skladu chernicznego materialu rodzimego i od szybkosci odprowadzenia ciepla ze strefy spawania. mm 10 -- 1 20 0. Dla oceny wlasnosci spawalniczych stall na podstawie skladu chcmicznego stosuje sie wskaznik przeliczeniowy C. Z tych rowniez wzgledow maze zachodzic potrzeba przerywania prac spawalniczych przy niskiej temperaturze atoczenia.. przy spawaniu w stale] temperaturza w warsztacie. = C + Mn/6 Gorna wartosc rownowaznika wegla (0. 40 0. szczegolnie gdy wystepuja w wiokszych skupiskach. zwany rownowazriikiem wegla. 0. ____ ~i ~_~ 1 ° wyzszym rownowazniku 1 __ .--j----·-r-··. Bardzo niekorzystny wplyw na wlasnosci spawalnicze stali wyw ieraja fosfar i siarka. Obydwa sklndriiki moga bye przyczyna pekriiec..34 I ~I ! rownowaznik wcgla C. siarka . 3). = C + -.---'.----~~----.6 .~~. Stale 0 zawar tosci wegla powyzej 0. zalezy ad grubosci materialu i ilosc] kierunk ow odprowadzenia ciepla. .g1a: .---. jak rowniez tlen i azot.220/0 maja wieksza sklonnose do twarzenia warstw utwardzonych w strefie przejsciowej.+ i5- Mn Cr Ni Mo +-4-- + . ktory oblicza sie z wzoru C.per-atury topliwosci. 0 zwiekszonej twardosci i obnizonym wydluzeniu. Lllczna zawar tosc fosforu i siarki nie powinna przekraczac 0.48010) zapewnia dobra spawalnosc stali. przy pracach montazowych w zimie lub stosowania ocieplonych stanowisk pracy spawacza. Uwzgled niajac wplyw grubose i spawanega materialu na zjawisko powstawania warstw utwardzonych przyjmuje sie nastepujace wartosci rowuowaznika WE:. + -5 -. powstaje k onier-znosc wstepnego podgrzewania materialu w strefie spawania w cclu zmniejszenia szybkosci studzenia.if co + p 2 D!a stali niskoweglowych bez skladnik6w stopowych wzor skraca sic do wyrazu: C. Polqczenie spawane choc nie jest monolityczne nie jest strukturalnie jednorodne (patrz rozdz.39 50 0. grubo~c materialu.' ~:.

.0 kG .. Na podstawie doswiadczen przyjmujo sic.. Natomiast krytyczna temperatura przejscia w stan kruchosci jest rozna dia r62:nych gatunkow stali. m/cm".. Pekniecia tego typu. dotycza rozwiazan konstrukcyjnych i technologii spawania.Stosowane w korpusach maszyn wstawki Z odlewow staliwnych Sq dobrze spawalne przy zawartoscl wegla do 0. Przoz dodatek do stali skladnikow odtleniajacych 33 . krytyczna dla danego gatunku stali. Wykonujac dia okreslonego gatunku stab ser ie prob udarnosciowych w roznych temperaturach. Spawanie elcmentow staliwnych jest trudniejsze z powodu wiekszych zawartosci wegla i duzych grubosci scianek.. wynikajace z rozwiazania konstrukcyjnego polaczenia lub ostrych podciec materialu powstalych z wadliwego ulozenia spoiny. W temperaturze wyzsze] od krytycznej stal jest odporna na kruche pekanie. t D° -r<C' -I o D -- ~!'( Krzywa pokazana na rys..~·---_l------. 20 rozgranicza obszar przelom6w krurhych i ciagliwych..r.istnieja naprezenia rozciagajace w miejscu dzialania karbu Iub ixtnieje przestrzenny stan napiec. l'emperatura przejscia w stan kruchosci I .{jm/cm2 Rys. Pierwsze dwa czynniki stl niezalezne od gatunku stali. 20).. wystepuje niska temperatura. 20. ktore rozprzestrzeniaja sie w materiale rodzimym w sposob nagly bez odksztalcen. U /<. otrzymuje sie wartosci dla wykreslenia krzywej zrnian udarnose]. Temperatura przejscia w stan kr uchosci zalezy od sposobu wytapiania stall.---. W konstrukejaeh spawanyeh rnoga powstawac pekniecia zapoczatkowano w strefie spawania.250/0. w ktorych: istnieje dzialanie karbu.+_t .6 do 3. Kruche pekniecia powstaja g16wnie w miejscach. zwane kruchymi. minimalna udarriosc w granicach ad 2. Na wykresie mozna wyznaczyc temperature krytyczna tk dla przyjetej i dopuszczalnej udarnosci minimalnej Uk (rys.. . sa niebezpieezne dla trwalosci konstrukcji...--. DIa ustalenia wlasnosci plastycznych materialu w roznych ternperaturach stosuje si~ probe udarnosci..

Ze wzrostem stopnia uspokojenia stall obniza si~ temperatura przejscia w stan kr ur-hose i. 'I'\/<1znosc koristrukcji mOZDa ocenic stopniom zagr ozenia otoczenia Iub wiclkoscia strat materialnych w przypadku zniszczenia elcmentu konstrukcji. kt6re sa gorsze w stalach wyzsze] jak osci. uzyskuje sie stale uspokojone i poluspokojane. sprzyjaja starzeniu si€. a na czesci drugorzedne nizszej. W zespolach 0 duzej sztywnosci.Z]{lW i polqczen. w zbiornikach cisnieniowych. na przyklad w konstrukcjach rnostowych. W konstrukcjach spawanych wlasnosci mechaniczne polaczsnia spawanego beda zalczaly ad gatunku stali. 34 ktore pod- . Im trudniejsze beda warunki pracy konstrukcji. Przy przewadze naprezen liniowych i malvm wplywie naprezen wlasnych. obrobke ciepl nq przeprowadza sie jako zabieg dodatkowy po walcowaniu (patrz normy hutnicze).krzcmu lub aluminium. grubosc materialu Rodzaje obciazen mozna zroznicowac. W niektorych obiektach w aznosc wszystkich czesci moie bye jednakowa. Natorniast w obiektach zlozonych. rodzaj rozwiazan konstrukcyjnych. Poprawienie struktury stali w wyrobach walcowanych uzyskuje sj(: przez obrobko cieplna . mozna podzielic st ale ria klasy jakosci. jak hale przemyslowe. biorac pod uwage wlasciwosci spawalnicze. wplywa na rozklad naprezen wcwnetrznych i warunki prowadzeriia prac spawalniczych. tym wyzszej [akosci stal nalezy zastosowae. Do czesci glownych zespolu konstrukcyjnego mega bye stosowane gatunki wyzszej klasy.normalizujaca. Na konstrukcje. co wyraza sie nuglym podwyzszeniem temperatury przejscia w stan kruchosci.i drugorzedne. gatunek stali moze bye nizsze] klasy. stall. Brak obr6bki deplnej lub obr6bka mechaniczna ze zgniotem na zimno. nalezy uwzglednic spos6b wytopu stali. d uzyrn nagrornadzeniu czesci i spoin korzystniej jest stosowu« stale 0 wiekszej plastycznosci. mozria wycdrebnic zespoly pierwszo. Skladniki odtleniajace nie wystepuja we wzorze na rownowazrrik wegla i przy ocenie przydatnosci stall na konstrukcje spawana. w elementach konstrukcji. Dla wyrob6w ze stali o podwyzszoriych wlasnosciach wytrzymalosciowych. temperature pracy konstrukcji. Rodza] rozwiazan konstrukcyjnych w zlozonych zespolach WE. w urzadzcniach dzwigowych. a przy istnieniu stanu naprezen przestrzennych wyzszej klasy. Przy doborze stali na konstrukcje spawane. Bez tych skladnlk6w stal jest nieuspokcjona. W okr eslonych warunkacn nastepuje pogorszenie wlasnosci plastycznych. Na podstawie warunkow pracy konstrukcji mozna okreslic nastepujace dane: stopien waznosci konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego. rodzaj obciqzen.

poddawanych obciazeniom stalym. sklad chemiczny nie jest sprawdzany.25vC. Ten warunek maze zadecydowac niczalezriie ad innych a koniecznosci stosowania stali wysokiej [akosci. na przyklad przez zmiane grubosci materialu. Jezeli temperatura pracy bedzie nizsza od . przesuniecie spoin w miejsca bardziej korzystne.stale a okreslonym skladzie chemicznym i okreslonych wlasnosciach wytrzymalosciowych. przy grubosci materialu do 20 mm. Uwzgledniajac czynniki niekorzystne. B . nieuspokojone. duza grubosc materialu i obciazenia zmienne. Przy grubosciach ad 20 mm do 30 mm nalezy stosowac stale wyzszej [akosci.wlasnosci wytrzymalosciowe zawarte sa w szerokich granicach. lecz nalezy go rozpatry wac w polaczeniu ze skladem chemicznym stall. mozna w pewnych granicach regulowac rozwiazania konstrukcyjne. zmniejszenie sztywnosci wezla itp. mega bye stosowane w wiekszosci konstrukcji stalowych. bez bad ail. p61uspokojone lub uspokojone.dawane sa obciazeniom stalym stosuje sie zwykly gatunek stali bez spccjalnych wyrnagan [akosciowych. Przy grubosci mater iahr do 20 mm i niskim rownowazniku wegla. Wplyw grubosci materialu jest wyrazny. nalczy stosowac stale uspokojone a nizsze] temperaturze przejscia vV stan kruchosci. gdy [ednoczesnie wystepujq: duza grubosc materialu i niska temperatura lub duza sztywnose:wezla. wymagania w odniesieniu do jakosci stall beda wyzsze.stale a okroslonym skladzie chemicznym i okreslonych wlasnosciach wytr'zyrnafosc iowych. Szczeg6lnie niekorzystne sa przypadki. Wieksze grubosci materialu moga bye stosowane w elemcntach drugorzednych. C . Przy stosowaniu grubosci materialu powyzej 30 mm jest konieczna szczegolowa analiza przydatnosci stali w aparciu a skiad chemiczny i warunki technologiczne spawania. udarnosci. W temperaturze wyzsze] moga bye stosowane stale a zbadanych wlasnosciach udarnosciowych. Przy pracy \'l temperaturach dodatnich mega bye stosawane stale zwyklych jakosci. 3' 35 . Podobnie decydujaca jak obciazenia jest temperatura pracy konstrukcji. W razie jednoczesncgo wystepowania kilku niekorzystnych czynnikow. Takie stale mega bye stosowane na konstrukcje drugorzedne. Stale najwyzszej jakosci stosuje si~ na elementy paddane bezposredniemu dzialuniu obciazen dynarnicznych. gatunek stali nie jest istotny. nalezy stosowac stale a dobrych wlasnosciach plastycznych. Na elementy poddane obciazeniorn zmiennym ciagle dzialajacym a duzej czestotlrwosci. Stosujac stopniowanie [akosci stali wg warunk6w wytwarzania wyrob6w walcowanych mozna przyjac nastepujace klasy: A ~.

uj'1UI w okreslonych warunkach obciazen i uzytkowania.. -. Gatunek stali powinien bye scisle okreslony w dokumentacji i wykaznch material6w. Dod. ktore pracuja w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych. specjalnie uspokojone. z podaniem wszystkich wyrnagan koniecznych do zumowienia stali i wyrobow walcowanych w hutach. :-.11'g.:/ad chemiczny drutow do spawania. 8q to stale wyzszej jakosci stosowuno w waznych elcmentach konstrukcji..ly okrcslone gatunki stosowanych stall. Muteriuly przyjete na konstrukcje spawane powinny bye w pro. pra(. Rola tych <k+adnikow jest roznorodna. uzalezniona od przebiegu proC('SU spawania i od gatunk6w spawanych stall.l·j mcchanicznych stopiwa i Iatwosc wykonywania polaczen spawanych.116w dodatkowych wchodzi metal 0 okreslonym skladzie chernrcz nyzn oraz dodatki mineralne lub gazowe. W sklad materi.lirJ stopieniu i l<jczf! sie na brzegach Z czesciowo nadtopionym \ m.-'1Y '. D .wymagane wrasnosci wytrzyrnalosciowe stopiwa. Doboru elektrod do wykonania okrcslonych prac spawalniczych dokonuje sie z uwzglednieniem nastopujncych czynnik6w: skhd chemiczny Iaczonych mater ialow. Uzyskanie dobrych wlasciwosci spawalniczych stali jest polaczorie z dodatkowymi zabiegami w procesie technologicznym produkcji stali.). kt6re . z waznoscia konstrukcji lub oddzielnego elementu konstrukcY. 0 ile w przepisach typowych rodzaj6w konstrukcji nie zost. stosowunych na podstawie dodatkowych porozumien z hutami. co zwioksza koszty wytwarzania stali. elektrod i topnikow jest (d.. k tora zapewnia uzyskanie wyrnaganych wla. Dober wlasciwego gatunku stall na konstrukcjs stalowa.itkowo nalezy okreslac wymagania odnosnie obr6bki cieplnej wY'l'I)])(}W. przy grubosciach materialu do 30 mm.kk':ip dokladnie oznaczane wedlug oznaczen obowiazujacych norm. :w . normalizowuno podlegajqce badaniom wlasnosci mechanicznych w niskich tomporaturach.r(':~lony norrna. wypelniajac rowek spoiny. Gatunek stali dobiera sie zgodnic. wymaga dok lud ne] analizy czynnik6w konstrukcyjnych i technologicznych. i\1att'l'iaiy dodatkowe do spawania I '.itorialem rodzimyrn. dostarczenia utestow [akosci lub innych badan stali. chroniace roztopiony metal w spoinie. poddawanych obciazeniom zmiennym.nU.poddn ne badaniu udarnosciowemu. przed pochlanianiem gaz6w z powietrza.ir1l'go. Krajowa produkcja materialow dodatkowych do spawania.pawaniu lukowym stosuje sie materialy dodatkowe. stosuje sie tylko na konstrukcje nosne. ohejmuje duzy asortyment wyrob6w i zapewnia wlasciwy dobor d la potrzeb wykonawstwa. stale najwyzszej [akosci.".

W tym colu na podstawie pol przekroju poprzecznego i dlugosci spoiny nalezy obliczyc teoretyczny ciezar spoin. kt6re wytw6rnia dostarcza Iacznie z konstrukcja. wysokiej granicy plastycznosci i udarnosci. Elektrody do spawania lukowego recznego s~ podzielone na klasy. suszenia bezposrednio przed spawaniem oraz zabezpieczenia przed zawilgoceniem. przy spawaniu stali 0 wyzsze] zawartosci wegla. Ilosc elektrod oblicza sie z teoretycznego ciezaru stopiwa. B .. Spawacz musi przejsc przeszkolenie i nabrac wprawy. cyfry oznaczaja minimalna wytrzymalosc stopiwa oraz literami dodatkowo oznacza sie rodzaj otuliny: A .mozliwosc spawania w pozycji przymusowej. Elektrody zasadowe stosuje sie w przypadkach technologicznie trudnych. C . z okresleniern minimalnych wlasnosci wytrzymalosciowych stopiwa i okreslona maksyrnalna zawartoscia fosforu i siarki. na montazu natomiast wymaga odpowiedniego zabezpieczenia stanowiska pracy spawacza przed wplywarni atmosferycznymi.otulina zasadowa. Klase elektrod oznacza sie litera E. Natomiast dla wykonania spoin rnontazowych oblicza sit: potrzebna ilosc elektrod. w przypadkach szczegolnych.._ otulina kwasna. Elektrody zasadowe wyrnagaja starannego przechowywania. Szybkosc spawania jest znacznie mniejsza niz przy spawaniu elektrodami kwasnymi. Przy uiyciu elektrod zasadowych otrzymuje sie stopiwo 0 bardzo wysokich wlasnosciach plastycznych. ze stall niskoweglowej 0 podwyzszonych wlasnosciach wytrzyrnalosciowyoh i ze stall niskostopowej. Charakterystyki elektrod i zakresy zastosowania sa podane w katalogach wytworni. 50 kG/mm2• W produkcji konstrukcji stalowych.celulozowa itp. zwiekszonego 0 okolo 200/0 na 37 . N a przyklad E50B jest oznaczeniem elektrody zasadowej 0 Rm = . Spelnienie tych warunk6w w warsztacie jest latwe. przy duzych grubosciach materialu i duzej sztywnosci wezlow. Elektrody pobiera sie z suszarek partiami i przechowuje na stanowisku spawania w zamknietych skrzynkach. gdy zachodzi obawa wystepowania pekniec.-. Spawanie elektrodami zasadowymi jest trudniejsze od spawania eloktrodarm kwasnymi. stosuje si~ glownie elektrody 0 otulinie kwasnej i 0 otulinie zasadowe]. W wykazach mater ialow do dokumentacji projektowej ilosc potrzebnego stopiwa dla spoin warsztatowych okresla sie wskaznikowo. Jest to stopiwo uspokojone 0 duzej odpornosci na starzenie. .wymagania technologiczne procesu spawania. Okr eslenia klasy elektrod dokonuje technolog wytworni konstrukcji stalowych w oparciu 0 dokumentacje projektowa i warunki technologiczne wykonania prac spawalniczych..

Inne sposoby spawania podaje sie na rysu nkuch opisowo. Jednak w w~kszosci kenstrukcji stalowych ze stali niskoweglowych stosuje s~r6zne metody spawania lukowego.re litera G. . . Tcchnologia spawania elektrodami ES i technologia napawa nia elektrodami EN wymaga stosowania podgrzewania w czasic spawania i obr6bki cieplnej po ukonczeniu operacji.I dla "/. 45% 1O'j" 30?. clck trod 0 srednicy 3 mm.. oznaczone symbolem ES oraz elektrody do napawania 0 symbolu EN. Spawanie lukowe reczne oznacza sie litera E. a spawanie gazov. .podpawana grania..-. uwagi 0 spawaniu podaje sie nad tabliczka rysunkowa. 20 szt. Oddzinlnq grupe stanowia elektrody do spawania stali stopewych. 5~l.. . 50". 40 "!.Cb4 mm. 30 szt.50 sz t.lC warsztatowych. ustalane w wiekszosci przypadk6w przez t echnologow wytworni. Pewne zwiekszenie zuzycia je przy spawaniu w pozycjach przymusowych. 5~:J 20% 75% Dla uzyskania jednego kilograma stopiwa nalezy stopic 25-.poiny rnaja bye wykonane jednym sposobem. Metody spawania Najbar dziej rozpowszechnione metody spawania rnaja oznaczenia liter owe.jJogru bir-nie lica spoiny i dodatkowo 2~!I. wtedy na rysunkach nie jest konieczne podawanic metody spawania.:. Elektrody do napawania sa przeznaczone do produkcji i rogoneracjl czesci maszyn a powierzchniach wymagajacych duzej t war dosui.cp 6 mm. W przypadku gdy przedstawione na rysunku :-.)\. Oznaczenia i wymiarowanie spoin Dokladne oznaczenie spoin na rysunkaeh warsztatowych i ich zwvrniarowanie rna podstawowe znaczenia w cyklu produkcyjnym pr. Zgrzowanio oznaczone jest litera R. 1.cp 5 m m i 1:3 szt.25 4 5 6 20'. Przy niedokladnym oznaczeniu spain na ry- . dzial stosowanych srednic elektrod w zaleznosci jost nastepujacy: Srcdnica clcktrody mm spoin czolowych elektrod nastepuOrientacyjny pood rodzaju spoin Rodzai spoiny pachwinowa podolna czolowa nascienna pionowa 20% 80.

Oznaczenie obrazowe nalezy stosowac w przypadl.+0/ (\ C) ~fJ' Rys. polaczonej linia odniesienia i zakonczona grotem skierowanym w miejsce spawania. 0 przyj~ciu sposobu oznaczcnia spoin decyduje mozl iwosc jednoznacznego odczytania ry!M!tnkuprzez spawacza i innych pracownikow wyknnawstwa. ich wykonanie moze bye niewlasciwe. dotyczqcych ksztaltu Iica spoiny i innych jej cech. Oznaczenia ~~ ~/ ~. 22).. kt6rej nadlew jest utrzyw granicach dopuszczalnych odchylek. ktory okresla Dla oznaczenia liea plaskiego spoiny. Niedostateezna Hose spoin jest niodopuszczalna ze wzgledow wytrzymalosciowych.sunl.-nac7. (]) Ii) . znak podstawowy okreslajacy przekroj poprzr-czny spoiny oraz wymiary spoiny.s\ niekorzystny ze wzgledu na odksztalcenia i naprezenia wlasne matr-rialow.u. Spoin wypuklych nie nalezy stosowac ze wzgledu na nadrniar stopiwa. -poiny rysuje Spoinv oznacza si~ kreskami lub gruba linia. many Symbol spoiny sklada sie ze znaku podstawowego. gdy z rysunku jedno. tak pod wzgledem ilosci przckroju. Dodatkowo oznaeza sie ksztalt liea spoiny. Rysunkowe przedstawienie spoin syrnbolami stosuje sie tylko w przypadkach.j. znak podstawowy zakoncza sie prosta kreska. a tylnej niewidocz39 . 1. gdy zachodzi koniecznosc dokladnego jej umiejscowienia. ksz tal t przekroju poprzecznego spoiny oraz ze znak6w uzupelriia. 21. przy czym dlugosc sit: w podzialce rysunku (rys. nadmiar spoin j<.nic wynika polozenie i dlugosc spoiny (rys. 21c).'/tZJ ~y 0. jak i jego [akosci. Spoiny montazowe oznacza sie choragiewka na linii odniesienia. Na rysunkaeh spoiny oznaeza sie obrazowo lub symbolami.. Iico wypukle lub wklesle lukiem. Wymiary spoin podaje sie w milimetraeh i umieszcza sie na linii r6wnoleglej do spoiny.ych. Na calose oznaczen spoiny skl ada sie: rysunkowe przedstawienie ~poiny Bel jej dlugosci.jc. spoiny montazowe oraz spoiny przeswietlane. Oznaczenie spoiny przedniej widoeznej nalezy pisac nad linia.. obrobk e mechanicznq kolkiem (rys. podpawane itp. b).at-h. 21a. Znaki podstawowe spoin i zgrzein podano w tabl.

wm==\s:~--~ ~~t~1 __ =~ ..'._a ~_ =W=. -----------.". '" -.~y.: ~w:1?'''0): ..------------I I spoina I ~.$.~ ----_spoina ~---~--~--I-----------_ -~V II spoina pachwinowa __--_I~---.__ -.~ .. 1/'.Tablica Nazwy spoiny Przekroj spoiny 1. -e! .S' o e. I. spoina grzbietowa I --------- .J I :~~.:..r~~ - I _______ II I-~~~~~I------ 2~1Jvm: b.- L? i ~ .~.rna punktowa -_ zgrzeina liniowa II----.:~~··_'_~_·_I @_.~1~l) i U r'l I __ I.-------------_ spoina X ~%~~~ I V I. :1' . j zgrzeina zwarciowa '" ~ • ~::::.-- spoina otworowa - upoina 1/2 V ././.~2~~ r.) I X . ~~ @./.-_._·'_'·_'.~-b~-------~ i zgrzema g_a_r_o_w_'a ~_"~_·... ~.---- spoina U i spoina :2 U !--·--K·----------· : spoina spoina trojscienna b/. I U ii !I zgrzeina Iiniowa w styk ~ ~I . ..z v ~ ~~~ I~_~_ _J I. Znaki podstawowe spoln i zgrzein Nazwa spoiny Przekrcj spoiny Symbol Symbol spoiny spoiny spoina brzezna . Ii zg'rZe_ina_iS_kr __ __ ".

Nastepnie za kreska pozioma stawia sie wymiar dlugosci spoiny l. 23): a . Dla spoin przerywanych pachwinowych podaje sie za kreska pozioma dlugosc odcinka 1 oraz podzialke t w formie lit lub d/t. d- literarni (rys.. stosuje sie podw6jny symbol spoiny pachwinowej. Syrnbole i wyrniary spain nalezy podawac przy spoinie pokazane] w widoku.odleglosc spoiny od krawedzi. tpodzialka spoin przerywanych i spain otworowych. ncj pod linia oznaczeniowa. Na poczatku stawia sie znak podstawowy spoiny z uwzglednieniern lica spoiny. . c1 -. 22. jak na rys. srednica lub szerokcsc spoiny otworowe]. lo-J literowe wysokosc boku spoiny pachwinowej. Oznaczenia i wymiary spoin nalezy umieszczac w stale] kolejnosci. . Idlugosc obliczeniowa spoiny.~ J t-] ~ Rys._ wymiarow spoin . Ilea spolny: a) lieo plaskie.~ / . 24. Symbole z oznaezeniem c) wklesre. lo ''''~ 1 + 2a ..~ - ~ I. 23. pokrywajacych sie w widoku. oraz wymiar grubosci spoiny a.. Oznaczenia / .grubosc obliczeniowa spoiny. Wyrniary spain oznacza sie rowniez b 41 . d) spoina montazowa b) obrobione.dlugosc calkowita spoiny z kraterami. Przy stosowaniu spoin pachwinowych dwustronnych.Hys.

zestawia sit: je wedlug przekroju poprzecznego z podaniem dlugosci pojedynczej i luczncj.: ~ ~m T . Oznaczenie rysunku.---. 1 . . Na podstawie wykazu oblicza sie potrzebna Hose elektrod i czas wykonywania spoin.~L fi = =< = spain pachwinowych Rys.. Oznaczenia dotyczace spain na ph1szczyznie tylnej pisze sie pod kreska. kt6ry oblicza sie w stosunk u do jednostkowego ciezaru konstrukcji.. W przypadku sporzadzania wykazu spain._ • l I~ I'. Hose stopiwa jest wskaznikiem I'konomiki rozwiazania konstrukcyjnego.0Z11<lC7('niapain odnosza sie zawsze do widocznej plaszczyzny s Llcl. t __ . Na koncu linii oznaczeniowej umieszcza si(7 numer spoiny.. W przypadku przeswietlania spain nalezy podac wymagem.onych czesci.) klase [akosci spoiny. . Przyklady oznacza42 . spawania po obwodzie.. Inne informacje podaje sie w rozwidl cniu linii odniesienia z objasnieniem ich znaczenia na I cJ.11I' • - r! I . .t ".yt_1. W oznaczeniach dodatkowych umieszcza sie numeracje spoin. 24. sa pisano nad kreska.-L __ l ". wymagania podpawania grani.

Spoiny. 25. w kt6rych przy niezachowaniu pewncj kolejnosci spawania niekt6re elementy moga bye niewykonaIne. 43 . ktora daje duze kor zysci gospodarcze dzieki zmniejszeniu zuzycia stali i czasu wykonania. jak i w pracach remontowych. 25. nalezy podac zak rcs i sposoby jej przeprowadzania. nalezy na rysunku podawac szczegol przygotowania rowka spoiny i jej ksztalt po spawaniu. 13. h) kar by i padtapienia usuniete. nalezy szczegolowo wykazac na rysunku z okreslaniem sposobu interpretacji wynik6w badan. przeswietlana. rll spoina montazowa. 1. b) V f) /M1O'500~'k1'" c) '~~I~~ f) Rys. f) spoina czolowa padpawana 0 poz. Projekt konstrukcj] spawane] musi bye dostosowany do techniki prod ukcyjne] i urzadzen stosowanych w spawalnictwie. odmiennych od Irinych tcchnik pradukcyj nych. :1. Przykla dy oznaczen dadatkowych: a) nadlew lica spainy usun iet. [akosc w klasie II nia spoin podano na rys. Gdy przyjecie oznaczenia spoin nie jest wystarczajace. W przypadku stosowania obrobki mechanicznej spoin lub strefy spawania. :! Spawanie rna zastosowanie zar6wno we wszystkich dziedzinach pr odukcji konstrukcji nowych. W konstrukcjach zlozonych. ktore maja bye kontrolowane przez przeswietlanie lub innymi me- todami. c) podpawanie spainy z wycieciem grani. Dla element6w konstrukcji wymagajacych zabieg6w cieplnych po spawaniu nalezy podac wymagania odnosnie temperatury i czasu wytrzymania przy odprezaniu.fl. Strcszczenie Spawanie jest nowoczesna metoda. Iaczenia metali. e) dlugosc spoiny po obwodzie. Uwagi dotyczace wykonania konstrukcji W sprawie wykonywania i odbioru konstrukcji spawanych nalezy powolywac sie na obowiazujace przepisy lub normy.y. nalezy podac kolejnosc skladania i spawania czesci.

Gallinck elektrod us tala sie w zaleznosci od gatunku materialu spawancgo. Hoznc gatunki stall maja r6i.4. ktore wyrnagaja odpowiedniego przygotowania brzeg6w Iaczonych materia16w. szereg metod spawania. 7. Rvsunck wykonawczy konstrukcji spawanych powinien zawierac wszystk i« dane konieczne do prawidlowego jej wykonania w warsztacie. rodzaju konstrukcji i metody spawania. 5. . G.ne wlasnosci spawalnicze. W spawalnictwie stosuje sit". na konstrukcje spawane nie mogu wiec bye stosowane stale 0 nieokreslonym skladzie chcmicznyrn.

vaxnosci tych czynnik6w. mechanike powsta wania naprezen wlasnych oraz zaleznosc wytrzymalosci polaczen spawanych od rozwiazan konstrukcyjnych i technologii spawania.. Od tych trzech czynnik6w zalezy Die tylko wy trzymalose konstrukcji. Z ktorego rna bye wykonana konstrukcja. ktore moga miec decydujacy wplyw na wytrzyrnalosc konstrukcji lub polaczenia spawanego. jakie wydarzyly sie w przeszlosci. Wymaga sie ad niego dokladnych wiadornosci nie tylko . Nie mozna projektowac konstrukcji spawanej nie znajac dokludnie materialu.1. ktore spowodowaly duze straty materialne. 0 skutkach wysokich temperatur oraz dokladnej znajornosci metod produkcyjnych i uzywanych w pr odukcji urzadzen spawalniczych. wskazaly na koniecznosc '4runtO\vnego zbadania zjawisk zachodzacych w polaczeniach spavanych w procesie spawania. wplywu metod spawalniczych na wytrzymalosc zlacz spawanych oraz tcchniki prac warsztatowych. leez rowniez pewnych wiadomosci 0 procesach metalurgicznych. :) zjawiskach zachodzacych w czasie spawania.'lftliakonstrukcyjne odpowiedzialny jest konstruktor projektujacy konstrukcje -pawana. Wysoka temperatura wystepujaca podczas spawania powoduje powstanio wiclu zjawisk wywolujacych zmiany strukturalne materialu i stanu naprezen. Znane przypadki wielkich katastrof spawanych most6w i statkl)W. na skutek czego wydarzylo sie kilka powaz nych katastrof. Na45 . W poczatkowym okresie rozwoju spawalnictwa nie doceniono . WYTRZYMALOSC POLt\CZEN SPA W ANYCH Konstrukcje spawane oblicza sie i projektuje w oparciu 0 znajomosc wlasnosci wy trzymalosciowych stosowanych material6w. lecz i jej przydatnosc tochniczna oraz ekonomiczriose projektu. lecz rowniez zaleznosci tych wlasnosci ad metod produkcyjnych.~dzicdziny statyki i umiejetnosci obliczania polaczen spawanych. to wnczy nie tylko [ego wlasnosci wytrzymalosciowych. Za wlasciwy wyb6r materialow i przyj~te rozwiq'!. Nakladem wielu prae badawczych 'Ny jasniono zagadnienia spawalriosci stali.

kt6re dostatecz nie wczesnie wskazuje na potrzebe zmian projektu. Pornijajac przypadki wadliwego wykonawstwa. A warie konstrukcji spawanych zdarzaja sie jednak rowniez i olx-cnie. w materials zostaja wyczerpane mozliwosci rozladowanin szczytow naprezen na drodze miejscowych odksztalceil pla4t) . Zgromadzono obszerny m.wh z uwzglednieniem wplywu technologii spawania. ktore prowadzi do koncentracji naprozen na koncach spoin lcje:'':<-'1cych prety ustroju kratowego. Przy duzym zblizeniu grubych spoiri. jak i technologii wytwarzania konstrukcji spawanej. Dla wyjw:. ktory pozwala na prawidlowe zaprojektowanic konstrukcji tak pod wzgledem wytrzyma!o:Tio\vym. ze juz w trakcio wykonywania konstrukcji w wytworni stwierdza sie niemozliW()S(: poprawnego wykonania polaczenia spawanego. W wielu prz vpadkach nie dochodzi do awarii tylko dlatego. w blasze wezlowej znajduja sie obszary. duzy procon t awarii nastepujc z przyczyn wadliwych rozwiazan konstrukcyjnych. 26. Rys. w ktorych powstaje pod wplywem naprezen wlasnych plaski stan naprezen. wad w spoinach na bezpieczna prace konstrukcji w roznych waru nkach eksploatacyjnych. niewlasciW('~~O rozwiazania polaczen spawanych ze wzgledu na techniczne war unlci wykonania oraz braku analizy rozkladu naprezen w w~zl. Ustala si~ kryteria poprawnosci technologicznej rozwiazan konstrukcyjnych.nicnia waznosci nioktorych czynnik6w przytoczono kilka charuk torystycznych przypadkow awarii. Pekniecie blachy wezlowe] Pokniecia zostaly zapoczatkowane w miejscach duzego skupienia spoin.cia! prowadzi sie badania wplywu ksztaltu polaczenia spawanego ora!. Pr-kniecie blachy wezlowej w belce kratowej nastapilo w material o rodzimym bez wplywu sil z obciazen zewnetrznych (rys. g16wnie na skutek zastosowania niewlasciwego gatunku sta li lub nieznajornosci stopnia spawalnosci stali. 26).i Lc'l'ial informacyjny i dokumentacyjny. Przy niskich wlasnosciach plastycznych materialu i wieloosiowym stanie naprezcn.

Pekniecia wystapily w spoinach [uz w czasie wykonywania spoin w warsztacie. dla zwiekszenia odleglosci miedzy spoinarni. przy znacznie mniejszej ilosci spain (rvs. Szkodliwy wplyw naprezen wlasnych objawia sie najczesciej Rys. Stosowanie nadmiernej ilosci spoin wywiera zawsze niekorzystny wplyw na wytrzyrnalosc polaczenia. Pekniecie w srodniku belki 47 . Wstawki klinowe z blachy polqczono z pretarni kraty spoinami czolowymi na pelna grubosc materialu. W wezle miedzy pretami kraty przyspawano wycinki blach w plaszczyznie grubosci scianck ksztaltownikow (rys. W rezulacie duzego nagrzania calego wezla naprezenia wlasne Rys. W~zel z wstawiona cha niedzf elnna bla- przekroczyly wytrzymalosc materialu. Zwiekszenie wymiar6w blachy wezlowej. W tym przypadku.xtycznych. 28. w wezlach a duzej sztywnosci. korzystniej bylo zastosowac blache niedzielona. 27. zachowujac gladka plaszczyzne wezla. W~zet z dzielonymi blachami wezlowymi i peknieciem w spoinach Rys. 29. 27). w kt6rych miejscowe odksztalcenia czesci pod wplywem nagrzania strefy spawania jest cgraniczone. Iagodzi stan naprezen w blasze. 28).

ktora 'I :. Db zmniejszenia spietrzenia naprezen w srodniku i srpoinach naIe!. J ednoczesnie w tym miejscu na krawedzi bla(ily i~tnialy nierownosci po recznyrn cieciu palnikiem. ze powstalo nagromadzenie spoin usytuowanych w r62:nych kierunkach.z:!C:'vTh pas blachy srodnika w belce dwuteowej ze srodnikiem oraz naglej zmiany przekroju belki vv m icjscu. w obszarze wieloosiawego stanu napn.I. Na przyklad pc>]. wystepuja w spos6b powtarzajqcy sie (rys. Na skutek nadmiernej grubosci spain pachwinowych. w miejscu przyspnwania zeber usztywniajacych.. 30). 30. pekniecia spoin przechodza w material rodzimy srodnika. Utwardzona strefa spawania nie jest \\' '''Ianie przcniesc obciazeri zewnetrzriych udarowych. 31). Charakterystyczny przypadek wplywu naprezen wlasnych nrzodstawia pekniecie srodnika belki dwuteowej. dajac pewna swobode odksztalcenia sie P:. gdzie konczy sie pas powstalo spietrzenie naprezen na k r~\wodzi srodnika.yskuje sie przez zwiekszenie zawartosci wegla i manganu. W srodniku.:.. krzyzowania spoin. 29). pekniecia .(. W Iconstrukcjach ze stali 0 podwyzszonej wytrzyrnalosci. Zebra zostaly doprowadzone do pasa bez sciecia narozv tak. W miejscu rizi<Jbmia karbu postaciowego i koncentracji naprezen wlasnych pokniecie rozprzcstr zenilo sie w blasze w sposob dynamiczny. Pekniecie (.zl~n. l'l- Rys. istnir-jo nicbozpieczenstwo pekn iec w strefie spawania. wlctczonych \V spawany zespol za n /JUlllOC<j spawania (rys.' stosowac sciecia narozy zeber usztywniajacych przez co uniknie sh.Pek ni ecia w spoinach laczacych pas ze srodnikiern. kt6re nastapilo \V czasie prac warsztatowych bez zadnych obciazen zewnetrznych (rvs.(. iccia wystepuj q w szynach.

32).zosluj'-l zapoczatkowane na brzegach spoin i najczesciej przechodza prZLZ caly przekr6j szyny. wystepuja spietrzenia nHpr~zcn wyriikajace z naglej zmiany przekroju. 33). Na koncach spain. gdy spietrzeriie kilku niekorzystnych wplyw6w.i<. Zerwanie zostalo zaponastqpi Rys. laczacych blachy pionowe pasow z blacha wezlowa.:by wezlowej. 32. I'rojek(owanie atalowycn konstr. 49 . nie xtosowunie spoin przerywanych oraz technologii spawania z wstepllyn) podgrzewanicm szyny. przy duzy("h grubosciach blach 20 i 40 mm. Rys. Pekniecie szyny w spawanych elernentach Zugrozenie awaryjnego zniszczenia konstrukcji zwieksza sie. 31. Pekniecie rozprzestrzenHo sie w spos6b kruchy \\ hlusze wezlowoj i mater iale pas6w (rys.t(. Awaria nastapila .'zel podpor owy belki kr atowej jaw czqtkowane w ostryrn narozu przejscia z blachy pionowej pasa do hl. Dla uzyskania dohrego polaczeriia koniccznt' jest stosowanie elektrod dajqcych plastyczne stopiwo. Wl. Na awarie zlozylo sie kilka przyczyn: na konstrukcje zastosowano stal riieuspokojona 0 niskich wlasnosciach plastycznych.' gl6wncgo wezla podporowego (rys. Przykladem rnozl' bye zniszczenie powaznej konstrukcji na skutek zerwania o.

-24200- • B-B ~ Rys. Wystapily zatcm wszystkie niekorzystne czynniki sprzyjajace powstawaniu kruchego pekriiecia w materiale. Natomiast blache weztowa nalezy uf'ormowac z lagodnym przejsciem do blach pasa (rys. co jest korzystne ze wzgledow spawalniczych. Poprawne rozwiazanie tego w(~zb uzyskuje sie przez usytuowanie styku doczolowego piono- Rys. W ten spos6b uzyska sie zmniejszenie grubose._. Awaryjne znlszczenie wezla podporowego wych blach pas6w na pasach. Zalecane rozwiazanie wezla podporowego 50 . gdyby w trakcie rozwiazywania polaczen .W okresie zimowym przy niskiej temperaturze otoczenia. W~ wszystkich opisanych przypadkach mozna bylo zapobiec zniszczvniom konstrukcji. odporne na starzenie 0 niskiej ternperaturze przejscia w stan 'kruchosci. blach. 34. W tego typu waznych konstrukcjach nalezy stosowac stale wyzszej [akosci. 34). uspokojone. 33. __ .

zginanie na zirnno lub goraco. jakim jest stal. Podane na koncu rozdzialu naprezenia dopuszczalne moga bye stosowane ze zrozumieniem po zapoznaniu sie z zagadnieniami: wlasnosci wytrzymalosciowych stali. kt6re powinny bye uwzgledniane przy projck towaniu konstrukcji spawanych. [ak i technologicznyrn. wplywu ksztaltu polqczen na ich wytrzymarosc przy roznego rodzaju obciazeniach. a nastepnie oddzielne czesci sa lqczone w zespoly konstrukcyjne. wynikajqcy z ksztaltu wezla i wplywu spawania oraz uwzgledniono zagadnienia spawalnosci stall. Odksztalcenia element6w konstrukcyjnych powstaja pod wplyworn naprezen wlasnych . Wytrzymalosc polaczen i konstrukcji spawanych zalezy od wielu czynnikow. jak przecinanie. bez uwzglednienia wielu czynnik6w i wyrnagan wynikajacych z technologii produkcji. Duze odksztalcenia konstrukcji powstaja rowniez przy zastosowaniu niewlasciwuj technologii spawania lub niewlasciwej kolejnosci wykonywania spain. duza Hose drobnych elementow i nadmierna ilose spain powoduja duze odksztalcenia spawane] konstrukcji. Wlasnosci wytrzymalosciowe stali i stopiwa W warsztacie produkcyjnym material dostarczony w formie wyrobow walcowanych.1. Przez obrobke nalezy rozumiec takie czynnosci. kt6rych poznanie umozliwia projektowanie konstrukcji poprawnej zar6wno pod wzgledern wytrzymalosciowym.analizowano rozklad naprezen w polaczeniach. 3. Nicwlasciwe rozwiazania konstrukcyjne. Zachowanie tylko warunkow wynikajqcych z naprezen dopuszczalnych. stopiwa i strefy spawania oraz wplywu naprezen wlasnych. W niektorych przypadkach wielkosc odksztalcen element6w jest tak duza. W rozdziale 0 wytrzymalosci polaczen spawanych om6wiono podstawowe czynniki. Wadliwy projekt konstrukcji spawanych to nie tylko bezposrednie marnotrawstwo cennego materialu. Umiejetne sterowanie czynnikami wywolujacyml naprezenia wlasne pozwala na znaczIW zmniejszenie pracochlonnosci operacji warsztatowych oraz wplywa na podniesienie pewnosci pracy konstrukcji.spawalniczych. lecz takze strata wielu godzin robocizny w warsztatach produkcyjnych. ze odksztalcenia nie daja sie zlikwidowac i konstrukcja ulega zabrakowaniu. kutych lub odlewow zostaje poddany roznego rodzaju obr6bce. jak rowniez opoznienie terminu oddania do eksploatacji projektowanego obiektu. nie moze dac rozwiazania konstrukcyjnego poprawnego pod wzgledem spawalniczym. wiercenie lub przebi- 51 .

g6rna granica plastycznosci. Rowniez z tych wzgledow. ze rodzaj stosowanej obr6bki podczas pro("(S(]w produkcyjnych moze miec duzy wplyw na wytrzymalosc wyk onywanej konstrukcji. ktore powoduja zmiany wlasnosci wytrzymalosciowych materialu. ze niek 161"1' Z tych oporacji moga spowodowac zmiany strukturalne lub zrn iuny nioktorych wlasnosci wytrzymalosciowych materialu. a wyniki pomiarow naprezen i wydluzen zestawia sie na wykresie rozciagania (r ys.ek stosowancj obrobki. li. Wykr es rozciagania dla stali: Reg .c wlasnosci wytrzymalosciowe stali i zmiany tych wlasnosci na skut. Poniewaz podczas spawania stosuje sie lIilgrzcwanie materialu do bardzo wysokich temperatur. Na wykr csie tym odmierza sie na osi rzednych obciazeriie Hys. RH .janie otworow.gr anica pr oporcjonalncsci. Nalezy szczegolowo ]1mn. niz przy innych konstrukcjach uwzgledniac metody produkcyjne i zjawisk a zachodzace w procesach produkcyjnych. azeby zapewnic wymagany stopien bczp ieczenstwa pracy wykonywanej konstrukcji. doratna wytr zymalosc na rozciaganie . ZnliullY w materialo zachodza przede wszystkim podczas obrobki nil zimno. nitow lub spawania. powyzszego wynika. przy projektowanil! konstrukcji spawanych nalezy w duzo wiekszym stopniu. Nalczy zwrocic uwage na to. 35. R". Oddzielne czesci Iaczy sie w zespoly za pornocq srub. struganie lub przecinanie palnikiem.} dolna gr-anica plastycznosci. kucie i tloczcnio. vr spoinie I \v st ref'ie wptywow cieplnych zachodza zjawiska. Wy trzyrnalosc mechaniczna stali okresla sie badajac odpow icdnie pr6bki na maszynach wytrzyrnalosciowych. '/. jak i wykony waniu konstrukcji spawanych. wyzarzanie itp._y brae pod uwage zarowno przy projektowaniu. stosowac ekonomil"znc rozwiazanie konstrukcyjne oraz wlasciwe metody produkcvjno.". 35). Zjawiska te nak/. gdyz na skutek zmiany wlasnosci wytrzyrnalosciowych materialu zmieniaja sie warunki pracy pol aczenia spawanego. gdy material ulega duzyrn odksztalceniorn plastycznyrn oraz gdy stosowano SCI w procesach produkcyjnych wysokie ternp:rutury powodujaco zmiany w budowie wewrietrznej materialu.

Proporcjonalnosc miedzy naprezeniern i wydluzcniem [uz wowC7. ktore znikajq po usunieeiu obciazenia (prawo Hooke'a). Odrozniamy gorna (punkt B) i doln a (punkt C) gran ice plastyczchyla sie ad prostcj w kierunku nazywa sie modulem sprezystosci podluznej (Younga).- ~r-:-IIl ----~---I~ Rys.01%• Po przekroczeniu punktu D krzywa wzrasta az do punktu E. Dla stali modur spr ezystosci wyriosi srednio E = 2 100 000 k Gzcm".probki lub naprezenie a = PIA kG/mm2. Ok res zawarty pomiedzy punktem BiD nazywamy okresem plastycznosci metalu. Do gran icy proporcjonalnosci wydluzenie wzgledne r = _11 (rys. Naprezenie (oznaczamy je litera RH) odpowiadajace punktowi A nazywa si~ granica proporcjonalnosci. Stosunek E = air ilo o oj 6)- -t.:lS nie istnieje. W precie nosci. Ksztalt krzywej na takich wykresach wytrzyrnalosci przy rozciaganiu jest rozny dla roznych gatunkow stali.2:010 dlugosci pierwotnej. Do tej granicy wystepuja odksztalcenia sprezyste.. takie. tj. 36. krzywa wykresu nieco odosi odcietych do punktu B. Pr6bka r ozctagana: a) przed ciaganiern b) po zerwaniu roz- Przy dalszym zwiekszeniu obciazen. co na wykresie przedstawia linia prosta do punktu A. jednoczesnego wzrostu napr ezen. I'J a wykresie otrzymujemy linie mniej wiece] rownolegla do osi odciotych poprzez punkt C az do punktu D. ktore powoduja odksztalcenie trwale o wielkosci 0. Poczawszy od punktu B wydluzenie wzrasta w dalszym ciagu b\. 36) jest wielkoscia stala./. Na poczatku przy wzrcscie obciazenia wydluzenie wzrasta proporcjonalnie. a na 05i odcietych wydluzcnie jednostkowe (wlasciwe) probki t: = 114to odpowiadajace danemu obciazeniu P. Prawo Hooke'a traci SWq waznosc. podczas gdy na gran icy sprezystosci odksztalcenia sa rzedu 0. W tyrn punkcie naprezenie osiaga najwieksza wartosc. Dla niektorych material ow przyjmuje sie umowna granice plastycznosci przy naprezeniach. .

15 ~ W stalach dlugosc pomiarowa 10 = 10 do lub 11. Wartosc wydluzenia A powinna mic-e wskaznik dlugosci pomiarowej. wyzszej wytrzymalosci i wiekszej zawartosci wegla niz w stalach zwyklej [akosci. odniesionej do przekroju pierwotnego. Druga cecha materialow plastycznych jest powstawanie na pr6bprzy rozciaganiu przewezenia w formie szyjki. w kt6rej nastcpuje zerwanie [rys. Oznaczamy jq litera R"".dlugosc pomiarowa probki przed rozciaganiem. 36). 100 Ofo 10 I" -. czyli mleJSCOWezwezenie przekroju. jak pokazano to linia kreskowana na wvkrosie. Przy uwzglednieniu zmiany przekroju poprzecznego na skutek przewe%('nia. Wyznacza siC. pr6bki po jej zerwaniu. A gdzil': powstaje = _l!_ ~}o. naprezenia rosna tak. ktora przyjmuje sie najczescicj diu: AlO ."szyjka". po czym nast. T~ najwyzsza wartosc naprezen w punkde R nazywamy dorazna wytrzymaloscia na rozciaganie.dlugosc pomiarowa " . Wydluzenie okresla nam wlasnosci plastyczne stali. - pr zekr o] pr obki po jcj 0 przekroj probki przed rozciaganiern. Na wykresie wytrzymalosci pr6bki na rys. . Wyniki pomiarow wydluzenia sa porownywalne tylko dla okreslorioj dlugosci porniarowej. Na wykresie rozciagania nie zaznacza sie zwiekszonego wydluzcnia na granicy plastycznosci.. je na probce po jej zerwaniu ze wzoru: zenlc spada..<'. przyjmowanej w pewnym stosunku do przckr oju lub srednicy pr6bki. zerwaniu.65 80 jest srednica pr6bki przed zerwanlern. brak jest wyrazne] granicy plastycznosci. gd'w' (I" ~ DIa okreslenia dlugosci pomiarowej pr6bek prostokatnych przyjmuje si~ srednice kola odpowiadajacego polu przekroju poprzecznego pr6bki prostokatne]. W rzoczywistosci naprezenia w probce wzrastaja pornimo spadku wytrzyrnalosci Rm. a w probes w miejscu zerwania przewezenie jest male i nie tworzy sie szyjka. 35 krzywa zostala wyznaczona dla obciazenia P i przekroju poprzecznego pr6bki So. Miara przewezenia jest stosunek: C(~ Z gdzie: 80-8 = ~-~~ 1 ·100% So S" ~ .epuje zerwanie preta. Naprea krzywa zagina sie w d6l: do punktu F.3 So dlugosc pomiarowa lo = 5 do lub 5.

36 wg wzoru: Rm = 0.m). Do badan udarriosci stosowana jest pr6bka 0 przekroju prostokatnym z: nacieciem w formie karbu. Stosunek nacisku P do powierzchni odcisku A w materiale jest twardoscia podawana w kG/rnm2• Otrzymuje sie odciski. ze granica plastycznosci waha sie w zakresie od 21 do 38 kG/mm2. gdzie HE jest twardoscia Brinella. Najczesciej stosuje sie prcbki Mesnager z karbem cylindrycznym o promieniu karbu r = 1. natomiast udarnosc okresla w pewnym stopniu zachowanie sie stali przy obciazeniach dynamicznych. ktorych porniar przeprowadza sie pod mikroskopem. Proba twardosci umozhwla okreslenie w latwy spos6b twardosci materiaru w wielu miejscach badanego obszaru. Przeliczenie z twardosci w jednostkach Brinella na wytrzymalosc przy rozciaganiu wykonuje sie za pornoca wskaznika 0. ktora jest probka dynamiczna. rnozliwe sa badania warstw powierzchniowych i cienkich pr6bek. a najczesciej wystepuje okolo 17'% w zakresie 55 .Wlasnosci plastyczne stali okresla rowniez pro ba udar nosci. Wydhizenie okresla wlasnosci plastyczne stali przy obciazeniach stalych.25 mm. gdy rozne czynniki wplywaja na zmiany tych wlasnosci. 37 przedstawiono wykres statystyczny rozkladu granicy plastyeznosci pewnego gatunku stall. Wlasnosci wytrzymalosciowa okreslonego gatunku stali nie Sq stale. stozkowej lub piramidalnej.0 mm oraz pr6bki Charpy V z karbem klinowym 0 promieniu r = 0. Dla okreslenia miejscowych cech materialu stosuje sie probe twardosci. do przekroju S(cm2) wg wzoru U = -S L kG-m/cm2 Rowniez i w probach udarnosci wyniki moga bye por6wnywalne tylko dla probek. Miara udarnosci jest stosunek energii L (kG . ktore maja jednakowe wymiary i ksztalt karbu. Na przyklad na rys.36 HB. Za pomoca pr6b twardosci rnozna zbadac rozklad twardosci w roznych strefach spoiny w bliskich odstepach. za pornoca kt6rej w sposob przeliczeniowy mozna wyznaczyc wlasnosci mechaniczne. Zmniejszenie promienia karbu daje wyniki prob 0 zmniejszonym rozrzucie i Iepsza mozliwosc interpretacji wynik6w badan. ktora lamie sie mlotem wahadlowym. zuzytej na zlamanie pr6bki. Pomiaru twardosci dokonuje sie przez wciskanie w badany material kulki (wg metody BrineUa) lub diamentowogo stozka (wg metody Rockwella) lub ostroslupa 0 podstawie kwadratowej (metoda Vickersa) pod pewnym okreslonym naciskiem w materiale powstaje wglebienie w formie kulistej. Z wykresu togo wynika. Pr6ba udarnosci daje moznosc lepszej oceny wlasnosci plastycznych materialu w przypadku.

37.Gzmrn".zmniejszenic wydluzenia i udarriosci. ad k torcj zalezy struktura materialu. 39) wyraznio widac silnr.pcb. W tyro przypadku na wyniki pr6by na wytrzymalosc rna wplyw intensywnosc przer6bki plastycznej. silnie obniza sie wydhrzenic i zanika wyrnzna granica plastycznosci (rys. 0 wlasnosciach mecha nicznych i plastycznych stali deeyduje struktura rnater ialu. waruriki styg11k\. . Obr6bka plastyezna np. ze nastepuje wzrost wvtrzymalosci na rozclaganie. Dla materialow eienkich. 38). W zaleznose] ad wplywu kilku ezynnik6w ten sam gatunek stali maze miec r6imj strukture. wielkosc temperatury nagrzewania. wykr es rozciagania zmienia sie w ten spas6b. Wzrost zawartosci wegla powodujc pogorszcnie plastycznosci. szczegolnie w kierunku r6wnoleglym do kierunku przcrobki.lo()/n wegla. kt6re przeszly podczas walco- Rys. Czynnikarni decydujqcymi a powstaniu okr eslom-j c. Na rys. Na wykresie (rys. 0 malej obr6bce plastycznej granica plastycznosci bedzie nizsza. 35 przedstawiorio wykres rozciagania stali zawierajacej okolo O. DIu materialow grubyeh. czas przemian strukturalnych i inne. Rozrzut wartosci dla gran icy plastycznosci w obrebie jednego gatunku stali.1 ruktury Sf}: procentowa zawartosc wegla i innych skladnikow stopowych. a wiec tyeh wlasnie [. granica plastycznosci bedzie wyzsza. Wraz ze wzrostem zawartosci wegla w stali. kt6re decyduja a wlasnosciach plastycznych stali.o wiclkosci 30 k. a wiec takieh. stal staje sie krucha. -Jak z powyzszego przykladu wynika. Dlatego w niektorych przypadkach wymaga sie przeprowadzenia pr6b w kierunku r6wnoleglym i pr ostopadlym do kierunk u walcowania. a nawet stali pochodzacej z jedncgo wytopu. Statystyczny stycznosci rozklad granicy pla- wa nia duza ilosc zgniot6w. Po takiej przer6bce sta1 rna lepsze wlasnosci wytrzymalosciowe. a zerwanie pr6bki nastepujo nagle przy bardzo malych odksztalceniach lub bet: odksztalcen ciagliwych. walcowanie. powoduje wydluzanie sie ziarn w kierunku przcr6bki i powstawanie struktury wloknistej (pascrnkowej). zalczy miodzy innymi od grubosci materialu.' ia.

Wlasnosci meehaniczne sa wiec tym lepsze. Ze wzgledow spawalniczych inter esuja nas jcdy nie niekt6re rodzaje obr6bki cieplnej lub tez niekt6re zjawiska zachodzace podczas tej obr6bki. ktora rna duze zastosowanie praktyczne w przernysle wytwarzania i przerabiania stali oraz w budowie maszyn. Zar6wno wysokosc temperatury nagrza- ---~ . 39. jakie zachodza podczas przebiegu procesu ebrobki cieplne]. Podczas obrobki cieplne] stal ogrzewa sie do pewnej temperatury. Wlasnosci wytrzvma.':. Wykres wytr zymatow zaleznosci od zawar tosci wegla Rys.ury stali.dl'hodzq w procesach spawania.-u . . lecz rownioz na zmiany strukturalne. im bardziej struk!ura jest drobnoziar nista i im rnniej zanieczyszczen niemetaIicznych znajduje sie w stall. a nastepnie wolnym lub szybkim chlodzeniu. Obrobka cieplna jest obszerna dziedzina wiedzy.~! Hys.. Wielkosc procentowej zawartosci WElgla wplywa nie tylko bezposrednio na wlasnosci wytrzymalosciowe stall... a nastepnie chlcdzi. Og61nie obrobka cieplna nazywa sie pewne zabiegi polcgajace na stosowaniu nagrzewania stali do okreslone] temperatury. 38. [_~I I I . wymaga poznania niektorych meton obr6bki cieplne] i jej skutkow. losci stali w zalezncsci od za- wartosci wegla nia. jakie I.'u sci stali ___ CH-j . jak i szybkosc chlodzenia maja duzy wplyw na zakres zrnian strukt. Zrozumienie szeregu zrnian wlasnosci stali.Materialy walcowane wykazuja wielokrotnie mzsz€ wlasnosci mechaniczrie w kierunku poprzecznym do grubosci materialu. 57 .

2) nagrzanie do pewnej temperatury 1) nagrzanie do pewnej temperatury i szybkie chlodzenie. czasu trwania wyzarzania i szybkosci chlodzenia. Obnizenie sie wlasnosci plastycznych jest zjawiskiem niekorzystnym dla polaczen spawanych. przy kt6rych nastepuje silne trwale odksztalcenie material u. sto- i powolne chlodzenie. gdyz nastepuje rozdrobnienie struktury gruboziarnistej. rozciagania itp. lecz obnizaja sie wlasnosci plastyczne. Podczas nagrzewania stali do temperatury 721=c (punkt przemiany A1) nie zachodza zmiany struktury. Wskutek hartowania wytwarza sie struktura 0 wysokiej twardosci. szczegolnie w stalach 0 wiekszcj zawartosci wegla. Szybkosc ochladzania powinna bye mala i rnozliwie rownomierna. Wyzarzanie odprezajace prowadzi sie w temperaturze 600 do 650°C. Odksztalcenia takie powstaja podczas walcowania na zimno. Zjawisko zmian wlasnosci plastycznych przy zgniocie nazywa sie starzeniem materialu. wystepuje zjawisko zgniotu. W operacjuch. azeby ponownie nie powstaly naprezenia wlasne. Poniewaz w tych ternperaturach stal rna bardzo mala wytrzymalosc i traci calkowicie wlasnosci sprezyste. Tego rodzaju cbrobke na zimno nazywa sie zgniotem. . wzrasta wytrzymalosc. zginania. . W procesie norrnalizacji wazne jest zachowanie odpowiedniej ternperatury. Czas trwania wyzarzania zalezy od grubosci materialu. Sa one podobne do stosowanych w obr6bce cieplnej: sowano przy hartowaniu. 909°C (punkt przerniany A3)' w ktore] otrzymuje sie strukture drobnoziar nista. pod wplywem ktorych nastepuje zwiekszeriie wytrzymalosci i twardosci.W procesach spawania zachodza trzy zasadnicze rodzaje wplywow cieplnych. Zmiany wlasnosci mechanicznych stali wystepuja rowniez na skutuk cdksztalcen materialu na zimno przy przekroczeniu granicy plastycznosci. W polaczeniach spawanych nastepuje w pewnych warunkach utwardzanie sie niektorych warstw. lecz rownoczesnio zmniejsza sie wydluzenie i udarnosc. nastepuje wyr6wnanie naprezen wewnetrznych. Zabieg wyzarzania musi bye wiec prowadzony przy scisle okreslonych parametrach.{) nagrzanie do temperatury. Zgniot powoduje zmiany strukturalne. W tym celu podgrzewa sie stal powyzej temperatury ok. Podniesicnie temperatury znacznie powyzej As (przegrzanie) powoduje rozrost ziarn. przy ktorej rue zachodza zmiany strukturalne.od grubosci materialu. Temperatura norrnalizacji zalezy od skladu chernicznego stali. prasowania lub przekuwania. a czas trwania wyzarzania . Wyzarzanie normalizujace polepsza wlasnosci wytrzymalosciowe stali. stosowane przy wyzarzaniu normalizujacym.

40). Po pierwszym przekroczeniu gran icy plastycznosci probka zachowuje sie jak I. Bezposrednio w spoinie material jest stapiany w bardzo wysokicj temperaturze. Zmiany wlasnosci wytrzyrnalosciowych 6 Gdy material po zgrriocie zostaje podgrzany od 100 do 300°C. postepujac w ten sposob az do zerwania. W pewnych przypadkach w procesie spawania mogq powstac bardzo wysokie naprezenia wlasne. Na skutek zgniotu na zimno zanika granica plastycznosci i stal staje sie krucha (rys. Proces ulepszenia struktury materialu. Wykres rozciagania pr6blti kolejno wydluzane] przy odksztalceniach trwalych :-0> W~drulen. 40. ze w zaleznosci ad szeregu czynnikow w zlaczu spawanym znajduja sie warstwy 0 roznym stopniu nagrzania.2 r----7 Hys. a nastepnie obciaza sie ponownie. do okolo 700°C nastepuje rozdrobnienie ziarn i polepszenie wlasnosci mechanicznych stali podobnie jak podczas norrnalizowania.talcenia trwale.gnicciona na zimno.wisko starzenia zostaje silnie przyspieszone. kt6ry ulegl starzeniu. W strefie przylegajqcej do spoiny material zostaje podgrzany tak. Po pierwszym obciazeniu probke odciaza sie. ktorych skutek bedzie porlobny do zgniotu na zimno. Przez podgrzanie materialu. Podczas spawania zachcdza dwa rodzaje procesow cieplnych: a.!-. ktory ulegl zgniotowi. nazywa sie rekr ystali zacj a. przy czym do stanu cieklego jest doprowadzony nie tylko material elektrody. Przy dalszych obciazeniach zanika granica plastycznosci. 59 .. Ze wzgledow spawalniczych duze znaczenie rna zjawisko zmniejszania wlasnosci plastycznych stali przy naprezeniach na granicy plastycznosci. lecz i czesc materialu spawaIlP. 22.e trware sci. b. gdy powstaja kilkuprocentowe mozna obserwowac na probce rozciqganej do granicy plastycznoodksz.gO. zja- kG/mm 29.

szerokosci 6 em i glebokosci 3 em.Przy spawaniu zachodza wiec na pewnej szerokosci procesy melalurgiczne. Z wykresu i---. Stepien nagrzania materialu i szerokosc strefy nagrzania zalezy ad kilku czynnikow takich jak: irodlo ciepla. obejmuje obszar 0 dlugosci okolo 12 em. Rozklad tC'mperatur przy spawaniu chomym zrodlem Iukow ym i przy ciepla spawaniu r u- temperatur (izotermy) przy spawaniu Iukowyrn wynika. grubosc spoiny i spawanego materialu (rys. Temperatura 721°C. W zlaczu spa wanym rozroznia sie trzy nastepujace strefy ruzkladu z(:' (ry». w nieduzej odleglosci od spoiny zachodza szybkie zmiany temporatury.-~I-. powyzej ktorej zachodza zmiany strukturalne w materia le rodzimym. ktore powodujq zmiany skladu chernicznego materiaIII spoiny. szybkosc spaw.-1\-- \ ~ H. 42): (. Oczy wiscie przy rozriych metodach spawania obszar rozkladu temperatur i stopien nagrzania bedzie odmienny. jest znacznie mniejszy. 6-' 1200 I -1- .'·s 41. powyzej ktorych nastepuje znaezny rozrost ziarn. . 41). Natomiast obszar tornperatur powyzcj 900°C.0 .mia. a oprocz tego w zaleznosci od stopnia nagrzania i roznych warunkow ehlodzenia zachodza w strefaeh przylegajacych do spoiny zmiany strukturalne.

. w ktorej nie stopiony metal rodzimy doznal zmian struktury pod wplywem ciepla. blizej spoiny.. wania. I ~2i:lO '000 '··-··f e .. Na szerokosci tej strefy zmienila sie struktura materialu w zaleznosci od wysokosci temperatury podgrzewania i szybkosci chlodzenia.s t ref a 1: jest to spoina skladajaca sie glownie ze stopiwa oraz ze stopiwa wymieszanego z material em rodzimym.i~(t--_= 1400 It l.--.. s t ref a II: przejsciowa. If --. a nastepnie chlodzcnie materialu macierzystego. s t ref a III: material rodzimy.-I. kt6ry nie ulegl zmianom pod wplywem nagrzania..----IIl-Rys. a rozdrobnienie w zakresie temperatury normalizowania.. . Strefy 0 roznej strukturze w polaczeniu spawanyrn W strefie I przy stygnieciu roztopionego materialu powstaje gruboziarriista struktura odlewnicza 0 ziarnach ulozonych promieniowo w kierunku odprowadzenia ciepla. w innych natomiast ~ rozrost spowodowany prze61 Podczas spawania wielokrotnie .. Wskutek tego w niektorych zmieniaja sie warunki nagrzewarstwach nastepuje rozdrobnicnie ziarn. die I . ··--·..-1 I - [II 1600 . W strefie II nastapilo nagrzanie. Nastapi] rozrost ziarn w strefie przcgrzania.. 42..

wielowarstwowej Zglad spoiny Na rys. jesli temperatura nie jest zbyt wysoka i czas nagrzewania nie jest zbyt dlugi. W spoinach wielowarstwowych warstwy dolne zostaja ponownie nagrzane podczas nakladania warstw g6rnych. 44. 44 przedstawiono zglad spoiny (wykonanej na automacie lukiem krytyrn pod topnikiem) 0 ziarnach uszeregowanych w kierunku odplywu ciepla poprzez material.grzaniern. ze wplyw norrnalizujacy nie objal calej grubosci spoiny i pozostala war- Rys. W warstwach grubszych widac. Dolne warstwy zostaja ulepszone cieplnie. Na rys. W przeciwnym razie struktura staje sie gruboziarnista. Zglad spoiny je- dnowarstwowej stewka 0 strukturze gruboziarnistej. 43 przedstawiono zglad spoiny wielowarstwowej 0 widocznej grubej strukturze warstwy g6rnej i ulepszonej strukturze warstw dolnych. Spoiny jednostwarstwowe wykazuja szczeg61nie wyrazna gruboziarnista strukture odlownicza. Wiolkosc tych przemian strukturalnych zalezy od grubosci spoin. 43. Ostatnia warstwa licowa spoiny nie ulega [uz powt6rnemu nagrzaniu i rna strukture gruboziarnistq. Rys. struktura staje sie drobnoziarnista. Na tym zgladzie szczegolnie wyraznie widac zrnia62 .

5. Rozklad twardoscl W spoinle i strefie wplyw6w cieplnych W krcs rozkladu twar dosci w jednostkach Vickersa z przeliczeniem na wytrzyrnalosc przy rozciaganiu. Wzrost zawartosci wegla zwisksza prawdopodobienstwo utwor zenia sie warstw utwardzonych. J ednak w zaleznosci od roznic w skladzie chernicznyrn materialu zmienia sit: charakter zmian strukluralnych podczas spawania. ze najbardziej twarde warstwy znajduja sie w materiale rodzimym w poblizu warstwy wtopienia. Za pomoca pomiaru twardosci poszczeg61nych warstw stwierdzono roznice w ich wytrzymalosci. .uy strukturalne w strefie wplywow cieplnych. gruboziarnista strukture przy spoinie i drobnoziarnista W wiekszej odleglosci. Na rys.J. Wskutek tych zrnian w spoinie i w strefie wplywow cieplnych sasiaduja ze scba warstwy materialu 0 roznych wlasnosciach wytrzymalosciowych.O I . ze w obrebie spoiny nie rna wiekszych rozriic skladu chemicznego. 45. 45 przedstawiono wy.58 I I '%~I I. Zmienia sie rownisz wyraznia udarnosc w warstwach sasiadujacych ze soba. Szybkose chlodzenia zalezy od grubosci 63 . 45 I 55 . I .61) I I ! I 47 71 55 72 4b I I ! i I I Rys. jak w procesie hartowania.4~711 k6/mm'l 1'. Wyzarzanie normalizujace maze zmienic grubcziarnista struktUT!~ spoiny i strefy wplyw6w na drobnoziarnista. Okazuje sie. Elektrody do spawania dobiera sie odpowiednio do skladu chemiczncgo materialu tak. Twardosc tej warstwy wynika z szybkiego odprowadzenia ciepla przcz material rodzimy.

W materialach grubych szybkosc chlodzenia jest wieksza n iz w cienkich. ze przy tcj metodzie spawania warstwy zahartowane powstaja dopiero przy spawaniu stali 0 duzej zawartosci wegla lub stali stopowych. Rozklad twardosci w spoinie wykonanej lukiem krytym nym stab dobrze spawalnej. ze w procesie spawania doprowadza sit. przy czym szybkosc chlodzenia jest mniejsza. Ll'(. gdyz spoina zostaje pokryta warstwa zuzla. Niejednorodnosc strukturalna i niejednorodnosc wlasnosci wytrzyrnalosciowych polaczenia spawanego rna duze znaczenie przy przcciazeniu. 0 stopniowo zrnieniajacych sie wartosciach HV. Spoiny wykonywane automatami lukiem krytym maja znacznil! lepsze wlasnosci wytrzyrnalosciowe oraz mniej wad w podtopion iu rnaterialu i karb6w. Spadek udarno.materialu. Szczeg61nie wazne jest to.' znacznic mniejsza i105c ciepla. Charakterystyczne jest to. Wielokrotnie podkreslano czynniki powodujace zmniejszenie wlasnosci plastycznych materialu to jest zaniku wyraznej granicy 64 . Na rys. natomiast w stalach 0 wieksZ('j zawar tosci wegla wydruzenie zmniejsza sie bardzo znaczn:ie. Lepsze wlasnosci plastyczne spoiny wykonanej Iukiern krytym otrzymuje sit. do okolo 20'0/0 wartosci dla materialu rodzimego. jak przy spawaniu recznyrn.Z nawet i w takich przypadkach roznice twardosci poszczegi)lnych warstw nie sa takie duze. VI warstwach utwardzonych material rna wYZSZq wytrzyrnalose i granice plastycznosci. natomiast podgrzewanie materialu przed spawaniem zapobiega powstawaniu warstw zahartowanych. ze najwieksza twardosc oraz spadek udarnosci przypada na srodek spoiny. Wydluzenie w stalach a rnalej zawarLose] wegla zmicnia sie nieznacznie. Spawanie podczas rnrozu lub deszczu sprzyja szy bkicrnu chlodzeniu. a przede wszystkim zrnniejszenie wlasnosci plastycznych materialu w strefie spawania sa zjawiskami szkodliwyrni i czesto staja sit! przyczyna powstawania rys i peknice.s("i spowodowany jest gruboziarnista budowa srodkowej czesci spoiny. 46. Te roznice warIosci wytrzymalosciowych. 46 przcdstawiono rozklad twar dosci w polqczeniu spawa- Rys. dzieki temu.

yi6w naprezen. T'rwale odksztalcenia konstrukcji swiadcza 0 tyro.plustycznosci. 'I. 3. zmniejszenie wydluzenia i przewezeriia. ~.'sc konstrukcji doznaje odksztalccn trwalych. Sl r eszcz cnic 1."'lb obrubki rnater ialu w procesie wytwarzania wyrobu moze wplyn'] ~ na zrniany wlasnosci wytrzymalosciowych materialu.:. .uki cieplnej j obr6bki plastycznej na zimno. W tym proeesic wartstwy mater'ialu Iaczonych czesci zostaja nagrzane do bard/o wysokich tempcratur. W okresie ehlodzenia warstw nagrzanvrh czp. ze napr ezen in musialy osiagnac granice plastycznosci i ze rnoga one miec du zy wplyw na wytrzymalosc konstrukcji oraz polaczen spawaPodczas luzric l'ZE. leez ezE. kt6re pozostajq po ukonczeniu prae spawalniczych.2. Pr zv projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji spawanvch nalezy uwzalcdniac mczfiwosci zrnian wlasnosci wvtrzymarosctowvch materialu i dq7.c7. W procesie spawania w czasie Iaczenia przedmiotu dzialaia rozne wplyw. Spo.v tr-mper atury. Wskutek miejscowego podgrzewania w czesci lila t. przez poszerzenie strdy odksztalcen plastycznych. 65 .er ialu. najczcscie] brzegi. Naprezenia wlasne i odksztalcenia spawalnicze wykonywania w warsztacie konstrukcji spawanych Sq Iaczons ze soba w wieksze zespoly.ci :l Pr~ljl~klow<1nie s talowych konstr. Zmiany te sa wynikiem przcmian str uktur alnych w materiale. kt6re powstaly W okresie ruerownorniernego nagrzewani: spawanych czesci. Wl asnosci wytraymalosciowe stall jednego gatunku nie sa stale i zaleza od pr occsow wytwar zania st ali i rodzaju obr6bki plastyczriej . natorniast reszta materialu ma tempcratu ro otoczenia. Nagrzewane sa jedynie waskie pasy rnul. w przypadku ieh spietrzenia. 7. Wla snosci wvtrzvmalosciowe stalt ulegaia zmianom pod wplywern obn. kt6re powoduja odksztal('('Ilia spawanej konstrukcji.sc odksztalcen zanika. niejcdnorodnoscl struktur wynika szereg zrnian wlasnosct wytrz yrnalosciowych w strefie polaczenla spawanego. t. Zm:any strukturalne powoduja powstanie warstw 0 obnizonych wlasnosciach plastycznych w strefie wplyw6w cieplnych.yc do zapobiegania zjawiskom szkodliwym. Przyczyna powstawania odksztalcen sa naprezenia wlasne \V mator iale. Dla polaczen spawanyeh ma to istotne znaczenie grlyj wymienione czynniki zmniejszaja mozliwosc wyr6wnania s/. zmniejszeIlil' udarriosci.er ialu nastepuja zmiany objetosci. wskutek czego struktura polaczenia rna duza r6inorodn"s(-. fl.{.

Czynnikami konstrukcyjnymi sa stosowane rozwiazania zalezne od biur projektowych. ze w wielu przypadkach odksztalcen konstrukcji spawanych odchylki ze wzgledow uzytkowych przekraczaja dopuszczalne granice. sztywnosci wlasnej konstrukcji i sposobow wykonywania spoin itp. szybkosci spawania i grubosci spawanych element6w. Odksztalcenia spawalnicze wykonywanych konstrukcji rnaja bardzo zlozony przebieg.1 om6wiono wlasnosci wytrzyrnalosciowe stab w tcmperaturze otoczenia oraz wplyw wysokich temperatur na zrniany strukturalne. [ak i wykonywaniu konstrukcji spawanych. W rozdziale 3.nych. lecz takze i ekonomiczne. Wplywy niektorych czynnik6w stopniowo zmieniaja zar6wno sw6j charakter. szerokosc strefy nagrzania .od stopnia nagrzania. Zmiany te wystepuja zarowno w temperaturach 66 . np. Og61nie bior ac czynniki. rnozna podzielic na dwie grupy: technologiczne i konstrukcyjne. kt6re maja wplyw na wielkosc odksztalcen i naprezen spawalniczych. w ktorych powstaja naprezenia wlasne. Om6wione zmiany wlasnosci wytrzyrnaIosciowych stali maja duze znaczenie przy okreslaniu wplywu napr ezen wlasnych na wytrzymalosc konstrukcji i rnusza bye rozpatrywane lqcznie z zagadnieniami omawianymi w tym rozdziale . ma dwa cele praktyczne: ustalenie wplywu tych napr ezen na wytrzymalosc i bezpieczenstwo wykonywanej konstrukcji oraz ustalen ie srodkow zaradczych dla zmniejszenia naprezen spawaln iczych i mozliwosci opanowania odksztalcen. a wiec zaleza one ad warsztatu produkcyjnego. Odkszta1cenia konstrukcji i naprezenia wlasne (zwane r6wniez spawalniczymi) jako skutek stosowania w procesach produkcyjnych wysokich ternperatur. przeto wymagane sa dodatkowe prace prostowania. Na przyklad wysokose temperatury spawania zalezy od metod spawania. Poznanie warunk6w. Zjawiska te naleiy brae pod uwage zar6wno przy projektowaniu. gdyz chodzi tu 0 zmniejszenie nakladu pracy i podniesienie wydajnosci. okreslone w temperaturze otoczenia. Z tych rowniez wzgledow nalezy dokladnie poznac warunki powstawania naprezen i odksztalcen i ich wplyw na prace konstrukcji w czasie jej uzytkowania. tzn. zmieriiaja sie znacznie ze zmiana temperatury. [ak i wiclkosc.od wysokosci ternperatury. nie wystepuja w takim zakresie w zadnych innych procesach wytw6rczych opr6cz odlewnictwa. Wlasnosci wytrzymalosciowe stali. gdyz zaleza od wielu zmiennych czynnik6w. Na czynniki technologiczne skladaja sie stosowane metody spawania i sposoby wykonywania spoin. sztywnosc konstrukcji zmienia sie w miare postepu prac spawalniczych. wielkosc odksztalcen . Wobec tego. przy okolo 20°C. Zagadnie-nie zapobiezenia odksztalceniom rna nie tylko znaczenie techniczne.. kt6re powoduja zmiany wlasnosci wytrzymalosciowych materialu.

W temper aturach ponizej DoC wytrzyrnalosc i twar dosc stali wzr asta. stal staje sie plastyezna.~ ~~ .~ . Najbardziej niekorzystne zmiany wlasnosci plastycznych materialu wystepuja zatem w temperaturach miedzy 2000e i 3000e 67 . 47 przedstawiono przebieg zmian niekt6rych wlasnosci wytrzyrnalosciowych stali niskoweglowych w zaleznosci od zmian ternperatury. a nastepnie zmniejsza sie. natomiast silnie spada udarnosc i wydluzenie.:I ~~ I ~. ze przy 600°C wydluzenie rna bardzo duza wartosc. Niece odmienne wartosci atrzyrnuje sie na udarriosci._C. totez wykresy przebiegaja prawie r6wnol('glc."t.~ to ~~lOrT~--~--~--~~+---r-~--~~~~--~--4 J<:j I -100 0 100 200 300 400 500 (iDa Temperatura badania ·C Rys. a przy 6000e [uz tylko bardzo n isznaczna. przy czym przebieg zmian nie jest proporcjonalny do zmian temperatury. powyzej 11500e material przechadzi w stan plastyczny.I .do temperatury 200°C zmniejsza sie. a najmniejsza przy okolo 500"C. przy czym w temperaturze okolo 4000e stal rna wytrzymalosc taka jak w temperaturze pokojowej..~C". Przebieg krzywej twardosci jest podobny do przebiegu krzywej wytrzymafosci. 47. Na wykresie wystepuja wyrazne zmiany w zakresie . a przy 1300oC+1500oe w stan plynny.. jak i niskich. przy czym w stalach weglowych w temperaturach powyzej 350°C material zaczyna plynac. Na rys. W ternperaturze okolo 1000e udarnosc jest najwieksza.podwyzszonych. E ~ -'" . Temperatura topnienia zalezy od skladu chemicznego stall. Ze wzrostem temperatury do 2500e wytrzymalosc wzrasta.~ § t:"I" "" ~ 30 .!. Padobnie zrnienia sie granica plastycznosci. W temperaturach powyze] 6000e wytrzymalosc spada do kilku procent. Wydluzenie zrnienia sie odwrotnie niz wytrzymalosc . Zaleznosc wlasnosct wytrzymalosciowych peratury stali od tern- temperatur okolo 250°C i okolo 600°C.j . a nastepnie wzrastu tak..

000012.· F.i \V tr-mpcraturach ponizej O°C. Okroslcnie wielkosci naprezen na podstawie danych wielkosci wydluzenia otrzymuje sie ze wzorow: wydluzenie bezwzgledne: wy dluzenie jednostkowe e naprczenie =-Z. jezeli zalozymy. ktory dla stali wynosi 0. W pracach spawalniczych nie nakzy wiec w zakresie tych temperatur wykonywac obr6bki mechan iczriej wyrnagajacej przekuwania lub zginania. LiZ [1] ill gdzj. Din okrcslonia wielkosci odksztalcen i naprezen spowodowanych zmian<l iemperatury. powyzszych wzor6w moina okr eslic naprezenie powstajace przypadku calkowitego ograniczenia wydluzen. Rowniez niebezpieczny jest zakres temperatur 400°C do 5000e ze wzgledu na mala udar nosc. Wydlu/:('ni(' bezwzglednc przy temperaturze nagrzewania bedzie wynoxilo: L"mrwraiura nagrzania wydluzenie bezwzgledne [3] "IN 7. 7. ze odksztalccnia na skutek rozszerzania sie nie powoduja naprezon wr-wnotrznych.0 wydluzeriie bezwzglcdne wskutek nagrzania LIZ! jest rowne fiS . Powyzej temperal ury !iOO('C stal rna j uz tak niskie wlasnosci wytrzymalosciowe. przy ktore] stal wykazuje kruchosc. nalezy uwzglednie opr6cz omowionych zmian wytr zymalosciowych stali rowniez zmiany rozszerzalncsci rna teria lu. modul sprezvstcsci. = oln E [2] Wydluzenie wskutek ogrzania oblicza si~ ze wspolczynnika rozszcrzCllnosci mater ialu ft.

Wydluzenie bedzie odpowicdnio wzrastalo ze wzrostem temperatury. a po osiagnieciu pierwotncj temperatury bedzie mial pierwotna dlugosc. Pret urnocowany jednym koncem. Inaczej bedzie sie przedstawial przebieg wydluzen. Pod wplywem aJ c) Lt-! __ . a najw iekszemu wydluzeniu hedzie odpowiadac najwieksza temperatura. a II w temperaturze podwyzszonej t1• Wz6r [41 zachowuje SW<l waznosc tylko w zakresie pewnych ternpcrutur. W tym przypadku. W temperaturach powyzej 6000e przyjmuje sie. Odkaztalcanie nagrzewania pret swobodnie wydluza sie 0 dlugosc a. gely zostanie postawiona przeszkoda uniemozliwiajaca swobodne wydluzanic sie (1'Ys.• . Wydluzanie sie rnaterial6w pod wplywem ogrzania jest ich fizyczna wlasciwoscia i nie powoduje naprezen. zarowno podczas ogrzewania jak i chlodzenia. gdyz ze wzrostem temperatury zmieniaja sie zar6wno wlasnosci mechaniczne stali.2t kG/cm2 [4] We wzorach lo oznacza dlugosc poczatkowa w temperaturze to. ze modul sprezystosci E i wspolczynnik rozszerzalnosci ['I nie ulegaja zmianom. Dla wyjasnienia tych zrnian nalezy najpierw rozpatrzyc prosty przyklad nagrzewanego preta i proces powstawania naprezen. Podczas spawania nastepuje nier6wnornierne nagrzanie Iaczonych czesci az do ternperatury topnienia. zostaje nagrzewany rownomiernie na calyrn przekroju poprzecznym (rys./- --II -l-G ~ =~. 48).106 ·12 ·10~6t = 25. Poczatkowo po ogrzaniu pret wydluzy sie swo68 . siii preta pod wplywem nagrzewania RY6. Dia okreslenia odksztalcen w wyzszych temperaturach przyjmuje sic: pewne upraszczenia. W miare chlodzenia pret bedz ie si~ kurczyl. 48b).wydluzen iu bezwzglednernu wnatrznymi L1l wywolanemu naprezeniarni we- a = Eett = 2. w precie nie bedzie naprezen ani odksztalcen. ze material nie rna [uz zadnych wlasnosci sprezystych. W poszczegolnych warst wach 0 rozriej temperaturze nagrzewania rozny bedzie przebieg odksztalcen i naprezen wlasnych.1. Dia zakresu ternperatur do 5000e przyjmuje sie. 48. jak i wsp61czynnik rozszerzalnosci. wydluzenie zas zniknie.

ze w omawianym przypadku sila P nie wywola riaprezcn przekraczajacych granice plastycznosci. i dalszym nagrzewan iu. I I Bys. Charakter odksztalcen bedzie zalezal ad wielkosci naprezen w precie. W miare wzrostu temperatury poczatkowo powstana naprezenia na gran icy sprezystosci i odksztakenia sprezyste. 49. bedz ie zmienna. W tym okresie zaczynaja wystepowac w precie naprezenia i odksztalcenia. natomiast odksztalcenia plastyczne. pozosta- 0) 9 ~ -. w procesie chlodzenia przebieg bedzie inny. Wielkosc sHy P. przy czym w precic nie bedzie zadnych naprezeri wlasnych (rys. Poczatkowo po wydluzeniu sie 0 odcinek a. Dalsze nagrzewanie spowodowaloby dalszy wzrost wydluzenia b. a tym samym i naprezen w precie.bodnie a odcinek a. Odksztalcanie sle preta z ograniczeniem skurczu 04 pomimo zaniku naprezen wewnetrznych. W przypadku. 48c). Odksztalcenia plastyczne jako odksztalcenia trwale spowoduja na skutek sciskania skroconie preta po [ego calkowitym ostygnieciu.: j r-. a pret bedzie mial pierwotna dlugosc w temperaturze poczqtkowej. ze na skutek ograniczenia wydluzenia powstana w precie naprezenia na gran icy plastyczn osci i odksztalcenia trwale. W temperaturzc poczatkowe] pr~t bedzie kr6tszy 0 odcinek c. Zakladamy. w precie wystapi sila sciskajaca. _j WJ / -- /+0 . Przy chlodzeniu stopniowo zniknjq odksztalcenia i naprezenia. Si1~ te mozna przedstawic w formie sily zewnetrznej P powodujace] odksztalcenia 0 wielkosci b. [ako nieodwracalne. 70 . Pod wplywem obnizenia sie tcmperatury poczatkowo zanikna tylko odksztalcenia sprezyste. gdy podczas nagrzewania wydluzenia beda tak duzo. gdyby nie bylo ograniczenia.

49). W wyniku ograniczenia skurczu powstana naprezenia wlasne (skurczowe) na granicy sprezystosci alba plastycznosci. Gdy w precie. Dopiero po obnizeriiu tcmperatury ponizej 6000e pret odzyska wlasnosci sprezyste i zaczna w riim powstawac napr ezenia wewnetrzne. Wielkose tych naprezen bedzie zalezala od tego. lecz pod wplywem dalszego obnizania sie temperatury naprezenia osiagna granice plastycznosci i po71 . 0 ograniczonej mozliwosci wydluzenia si~ podczas ogrzewania. Rys. najlepiej na przykladzie preta 0 obydwu ko:6. Wielkosc naprezen mogla bye w6wczas na granicy sprezystosci lub plastycznosci. jakie odksztalcenia powstaly w procesie nagrzewania. lecz i kurczenie sie preLa (rys. 47 wynika. Dalszy wzrost temperatury bedzie zwiekszal naprezenie tylko do pewnej granicy. Po obnizeniu temperatury w precie naprezenia wewnetrzne zanikaja niezaleznie od tego. lecz przed osiagnicciem temperatury 6000e beda powstawaly jedynie odksztalcania plastyczne bez naprezen wewnetrznych. Nalezy jeszcze rozpatrzyc wplyw wysokosci temperatury na kszta1towanie sie naprezen wewnetrznych. w precie nie bedzie wiec zadnych naprezen wewnetrznych.W rozwazanych dotychczas przypadkach naprezenia wewnetrznc powstawaly jedynie w6wczas. lecz odksztalcenia plastyczne (specznianie) beda nadal wzrastaly. 50). calkowitemu skr6ceniu sie preta przy ostyganiu bedzie stale na przeszkodzie ograniczenie. przy tcmperaturze 6000e wytrzymalosc mater'ialu jest bardzo mala. Jak z rys. po ostygnieciu musi wiec istniec nie tylko ograniczenie wydluzenia. Naprezenia w precie calkowicie zarnocowanym Po nagrzaniu preta do temperatury okolo 100°C naprezenia w precic (wg wzoru 4) osiagna [uz grantee plastycznosci i powstana odksztalceriia trwale. jak wielkie odksztalcenia plastyczne nastapily podczas nagrzewania. gdy podczas ogrzewania powstana odksztalcenia trwale. Poczatkowo bcda to naprezcnia sprezyste. Azeby powstaly naprezenia wlasne. W takim przypadku w precie powstana wewnetrzne naprezenia rozciagajace (rys. wystapia naprezenia i odksztalcenia sprezyste po ostygnieciu. 50. 49c). gdy nastepowalo ograniczenie swobodnego wydluzenia. pret bedzie mial pierwotna dlugosc i napr-ezenia wlasne w nim nie powstana.cach calkowicie zamocowanych (rys. Podczas chlodzenia pret zacznie sie kurczyc. Natomiast.

W spawanym elernencie powstaja jednak nie tylko naprezcnia w str cfic nagrzewania.~ .wstana odksztalcenia trwale. ~-»i ~ Rys.ialania. W procesie nagrzewania powstaja napr ezenia sciskajace (rys. [akie powstaly z tego powodu -.. lecz i naprezenia wtor ne jako rcakcjo. 50b). It-- -·-1. ze wzgledu na rozne ksztalty laczonych elementow i rozna ich sztywnosc.rozciugajace (rys. 50a). Sily wewnetrzne PA. J ednak we wszystkich przypadkach musza bye zachowane warunki r6wnowagi napr ezen wewnetrznych. W ramie (rys. oraz reakcje na podporach zewnetrznych jako skutek tych of . stanowiace reakcje podporowe 0 przeciwnym kierunku dz. . Wskutek naprezeri wewrietrznych na koncach przytrzymujqcych pret powstaja sily. 51.. 51) zostalo poddane nagrzewaniu wskutek spawan ia ramie A. Przebieg zjawisk skurczu i naprezen wewnetrznych podczas spawania konstrukcji jest bardzo zlozony. W miar e postepu spawania nastepuje stopniowa zmiana sztywnosci Iaczonych w calosci luzriych czesci. gdy pret nie rna mozliwosci swobodnego wydluzania sit: lub kurczenia. ktore powstaja bezposrednio na skutek nagrzewania. Wabec zlozonego przebiegu tych zjawisk 0 wielkosci naprezen wlasnych nie mozna sadzic tylko na padstawie pawstalych odksz talccn w procesie spawania. W dotychczasowych przypadkach rozpatrywano jedynie napre5:enia wcwnetrzric. ze naprezenia wlasne powstajq w nagrzanym precie w takich przypadkach.. Z zanikiem naprezen wewnetrznych zanikaja reakcje. Wreszcie stopien nagrzania i warunki stygniecia poszczegolnych element6w sa rowniez bardzo roznorodne. Suma sil wewnetrznych i zewnetrznych reakcji musi bye r6wna zeru ze wzgledu na warunek r6wnowagi. a w procesie chlodzenia . . Z orn6wionych przyklad6w wynika. Naprezenie wewnetrzne w ramie zamknietei przy miejscowym nagrzaniu nupr ezen.

Pret a-b pod wplywem momentu zginajacego wygnie sie do srodka. azeby byl spelniony warunek. kt6ry pod wplywem nagrzewania rozszerza sie i wywiera sily rozpierajace na podkowe 14b skraca sie przy chlodzeniu i ramiona podkowy zbliza do siebie. ze surna S11 r6wna sie zeru. Naprezenie z sily osiowej +8 bedzie wyriosilo + + Naprezenic ze zginania OM - 01' = 8:(hg) momentem 6 +M wyniesie _ +M! . nie znajdujacym sie pod bezposrednim wplywem ciepla. 52 przedstawiono przedmiot w ksztalcie podkowy. mega powstac rowniez momenty zginajace. Na rys. Znajac wielkosci sil i przekr6j preta a-b. Znajac wiec sile P A oblicza sie reszte sil ze wzoru PA+PI!+PC =0 Kierunek dzialania sily Pa bedzie odwrotny do kierunku dzialania s11 p/! i Pc tak. jedynie zmienia sie znaki.P wywoluje w czesci podkowy a-b sile rozciagajaca +S i moment zginajacy M= ~P e. gdyz wygiecie preta bedzie odwrotne (na zewnatrz). Rozklad naprezen w przekroju 1-2 bedzie podobny.w tyrn ramieniu. kt6rej wielkosc w precie a-b. [aki wplyw maja sily wywierane przez sciqg na przekr6j poprzeczny 1-2 dolnej czesci podkowy. kt6rego rarniona mega bye rozpierane lub sciagane sciagiem srubowyrn. bez wplywu jakichkolwiek sir zewnetrznych. wywolaly reakcje Pa i Pc w rarnieniu B i C.. wystapi sila sciskajaca . ze nie bylo bezposredniego wplywu ciepla na te rarniona).(gh2) a-b beda rozne na krawedzi g6r- Lacznc naprezenia nej i dolnej W drugim przypadku w precis przy sile sciagajacej P. mozna wyznaczyc napr ezenia w przekroju poprzecznym 1-2. W pierwszyrn przypadku sila rozpierajaca . Nalezy rozpatrzyc. Wielkosc tych sil wynika tylko ze stosunku ramion I1 i I2' (jezeli zalozymy. moze bye inna n iz sily rozpierajace + . SHy P A.S i moment gnacy _. M. Sciag ten umownie przedstawia pret. PH i Pc sa wiec w tym przypadku silami wcwnetrzriyrni w wyniku r6wnomiernego nagrzania elementu. Opr6cz sil osiowych w przekroju.

_J ! b c) Rys. W nier6wnomiernie nagrzanym przekroju pelnym wystepuja rown iez naprezenia wlasne. Najprostszym przykladem nier6wnomiernego nagrzania przekroju (najczesciej spotykanym w konstrukcjach spawanych) jest pas blachy ze spoina ulozona na dluzszym lub krotszym jej brzeguo Spoina ulozona na dluzszym brzegu powoduje jednostronne i 74 . a b) I _j_ __ 2 ~. w kt6rym sila P przedstawia napiecio powstale w procesie nagrzewania i chlodzonia przy ograniczonych odksztalceniach. kt6re mozna przedstawie [ako szereg xi] na jednostke przekroju poprzecznego. Naprezenia wswnetrzne przy zginaniu J czeli bedziemy rozpatrywac drugi przypadek.o nagrzewania podkowy. to naprezenia w pr~cic a-b beda naprezeniami wlasnymi wyniklyrni z nier6wnomiernet. L.. 52.

53c). Na brzegu nagrzanyrn. wobec powstalego skrocenia warstw i ograniczonej mozliwosci skurczu. W okresie nagrzewania rozszerzanie siE. W dalszej odleglosci od brzegu w materialc powstana na skutek jego sztywnosci naprezenia wewnetrzne rozciagajace i sciskajace i odpowiednio do wielkosci tych naprezen odksztalcenia sprezyste lub trwale.T nagrzanie blachy (rys. 53. Pod wplywem tych sil blacha wygnie sie odwrotnie niz podczas ogrzewania (rys. stopniowo zmniejszajqcej sie na szerokosci blachy. 53). Najwieksze skrocenia powstana na szerokosci. W tej strefie powstana naprezenia sciskajace i odksztalcenia plastyczne skr6cenia. ze w dalszej odlegloSci na szerokosci b material bedzie mial temperature otoczenia. Naprezeriia te dzialaja na reszte przekroju jak sHy przylozone mimosrodowo. Blacha nie bedzie rozszerzala sie jednakowo na cale] szerokosci. pasa 0 szerokosci a bedzie ograniczone sztywnoscia zimnego stanie b) + Rys. Odkaztalcenie blachy spoina na dluzszyrn brzegu ze + pasa. Przyjmujemy dla uproszczenia. Rowniez podczas chlodzenia nastepuje roznej wielkosci skrocenie w roznych warstwach blachy. 53b). W czesci srodko75 . zginajace pas blachy. powstana naprezenia rozciagajace. na kt6rej material zostal nagrzany powyze] 600°C. lecz jedynie w strefie nagrzanej. azeby byla zachowana wewnetrzna r6wnowaga naprezen wedlug poprzednio om6wionej zasady. Naprezenia rozciagajace na brzegu blachy wywoluja w reszcie przekroju naprezenia odwrotnego znaku i 0 takich wielkosciach. Na nieduzej szerokosci a material zonagrzany do temperatury bardzo wysokiej. Pod wplywem tych naprezen blacha wygnie sie (jak pokazano na rys.

szerzej na krawedzi wypuklej. Wielkosc sil wewnetrznych i odksztalcen bedzie zalezala od wysokosci pasa blachy. 55a i b). Prostowanie wygietych czesci za pomoca nagrze- . Azeby nie spowodowac zmian strukturalnych w rnater ialc temperatura nagrzania nie powinna przekraewe: 700°C (ciernnoczerwony kolor). Taki przebieg odksztalcen i naprezen otrzymamy nie tylko podczas spawania. Przy ulozeniu spoiny na kr6tszym brzegu blachy strefa nagrzania znajduje sie w bardz iej sztywnym podlozu (rys. Przy prostowaniu wybrzuszcne] blachy nagrzewa sie punkLowo strone wypukla.". lccz w kazdym innym przypadku nier6wnomiernogo nagrzania. Takie zabiegi wprowadzaja jednak w element naprezenia wlasne. 54). wcj blachy wystepuja naprezenia sciskajace. na przyklad podczas przecinania materialu palnikicm gazowym.. ~I Rys. Odksztalcenia krotszym blachy brzegu ze spoina na 70 .rozciagajace. Zc wzrostem sztywnosci spawanego elementu zmienia sie rozklad naprezen wlasnych i rodzaj odksztalcei:t. a wiec [ego sztywnosci oraz stopnia nagrzania brzeg6w ma terialu. Odksztalcenia warstw na- a) b) ( I Rys. a na drugim brzegu . a po ostygnieciu element prostuje sic.__-----~ wania Po stronie wypuklej nagrzewa sie material w kilku miejscach. 55. 54. Na tej zasadzie jest rowniez oparte prostowanie wygietych element6w miejscowym nagrzewaniem (rys.

powoduje zmiane kata Iaczonych element6w. kt6re wywolaja skr6cenie i wygiecie sie krawedzi.. W rozpatrywanych dotychczas przypadkaeh istnialo cgraniczenic skurczu spoiny przede wszystkim w kierunku podluznyrn. Natomiast nie moze wystapic poprzeczne wy- ir: r II b) C c) i: I ! •. Naprezenia w spawanym styku blach 77 . ktore w dalszej odleglosci zanikaja. nieeo mniejsze niz pokazane na rys. 55 ze wzgledu na wiekOiZq sztywnosc blach. Objetosciowy skurcz spoin spoiny. szersze. natomiast w kierunku poprzeeznym istniala czesciowa swoboda odksztalcenia: W rzeczywistosci skurcz spoiny jest objetosciowy (rys. Na przekroju poprzecznym wieksze skr6cenia beda mialy warstwy zewnetrzne. gdy elementy nie sa zamocowane. lecz i szerokosc Rys. Po ochlodzeniu zmniejsza sie nie tylko dlugosc. na V lub paehwinowej. '1' !i: t- ' 6. np. . :11:1). Przy laczeniu dw6ch blach spoina czolowa istnieje ograniczenie skurczu w kierunku podluznyrn i poprzecznym (rys.1 Rys. jak i chl:odzenia beda miaIy mniejszy zasieg na szerokosci blachy. Skurcz podluzny spoiny powoduje skr6cenie na dlugosci krawedzi spawanoj. Taki nier6wnomierny skurcz poprzcczny spoiny niesymetrycznej. 56. Rowniez i w tym przy- padku w strefie bczposrednio nagrzanej wystapia naprezenia rozr:ir]gajqce. 57).. W pewnej odleglosci od krawedzi powstana naprezenia sciskajace.T grzanych zar6wno podczas nagrzewania. 57.

naprezenia wlasne rowniez zmniejszaja sie (rys. 58a). ze w spawanyeh polaczeniach. Jak latwo wywnioskowac z rysunku. wycietych ze spawanej czesci. jak oj +--~. 58. Zachodzi wiec szczeg6lny przypadek.giecie sie krawedzl blach. Rozklad naprezen wlasnych rnusi spelniac warunek r6wnowagi wewnetrznej. ze nie bedzie naprezen w pozostalym pasku i paskaeh odcietych. I I ~--+ I . W tyrn przypadku w spoinie wystepuja jednoczesnie naprezenia rozciagajace w kierunku podluznym. ze podczas badania wytrzymalosci waskich pr6bek. ze 78 . mozna stwierdzie na podstawie nastepujacego doswiadczenia (rys. 58b). zrnniejszajac w ten spos6b jej szerokosc i sztywnosc. Postepujac w ten sposob dalej. nie harnowane sztywnoscia elernentu. to znaezy. a rozciagajace i sciskajace w kierunku poprzecznyrn. doprowadzirny do takiego stanu. . To doswiadczenie wskazuje rowniez na to. Gdy nastepnie obetnie sie pasy zewnetrzne tej blachy. 57b). Taki stan nazywa sie wieloosiowyrn lub przestrzennyrn stanern naprezen. Z powyzszych przyklad6w wynika. na osi blachy w kierunku poprzecznyrn powstana napr ezenia rozciagajace. kt6re maja duza sztywnosc. b) -----------j Rys. 58). zostajc wylaczony wplyw naprezen wewnetrznych. powstaja naprezenia wlasne w dw6ch lub wiece] kierunkach. na osi spoiny powstana duze naprezenia rozciagajace (rys. na skutek czego powstaja naprezenia w spoinie w kierunku poprzecznym (rys. gdy w spoinie wystepuja naprezenia w dwu osiaeh. ze powstaje plaski stan naprezen (rys.lub wieloosiowego stanu napr ezen jest bardzo wazne z tego powodu. ezy to ze wzgledu na swe wymiary. Przy spawaniu dw6ch blach szerokich. a na koncach spoin sciskajace. [ r----------l . Jaki wplyw na naprezenia wewnetrzne rna sztywnosc wlasna spawanego elernentu. 57c). Stwierdzenie istnienia w polaczeniach spawanyeh dwu. Wplyw sztywnosci elementu na naprezenia wewnetrzne w poprzednirn przykladzie. ezy tez ze wzgledu na zastosowane rozwiazania konstrukcyjne. gdyz nastapi swobodne odksztalcenie.

wieloosiowy stan naprezen. silna koncentracja naprezen wlasnych. Najczestszym warunkiem powstania przelom6w kruchych sa niskie wlasnosci plastyczne materialu rodzimego i strefy spawania. w kt6rej powstana dwukierunkowe naprezenia. Niebezpieczeiistwo powstania wieloosiowego stanu naprezen wzrasta w tych przypadkach. Na podstawie pomiar6w element6w spawanych w roznych warunkach stwierdzono. W takich przypadkach material wykazuje wieksza wytrzyrnalosc na rozerwanie. Miejsea gorszych wlas- :\lr strefa I 40 SQoinlJ. ze naprezenia w:l:asne w strefie spawania sa na granicy plastycznosci materialu. 59. zerwanie pr6bki nastepuje nagle. W porownaniu z rnaterialem rodzirnyrn strefa spawana. 1 I I I I 30 I I 20 Rys. w kt6ryeh moga powstac pekniecia szczeg6lnie.taki stan powoduje zrniany wytrzymalosciowe materialu. bez charakterystycznych ciagliwych odksztalcen (rys. przy kt6rych nastepuje zerwanie polaczenia spawanego z rozprzestrzenieniem sie przelomu w materiale rodzimym (rys. 59). Wykres rozciagania dla strefy spawania i materialu spawanego 10 a 8 f2 nosci plastycznych w strefie spawania sa zawsze miejscami niebezpiecznymi. W szczeg6lnych przypadkach moga powstac przelomy kruche. rna mniejsza zdolnosc do odksztalcen plastyeznych. gdy jednoczesnie w materiale nastepuja zrniany strukturalne obnizajace rowniez wlasnosci plastyczne materialu. co calkowicie jest zgodne z opisanyrn przebiegiem ich powstawania. 33). Na wykresie rozciagania obserwuje sie zanik granicy plastycznosci. gdy nastepuje nagly wzrost obciazen.. jaki wplyw na bezpieczenstwo wykonywanej konstrukcji maja tak wy79 . Nalezy wiec ustalic. leez rna znacznie mniejsze wydluzenie. niska temperatura i inne.

150/u. Po przekroczeniu granicy plastycznosci nastepuja wydluzenia lrwalc. czas jej uzytkowania. nastapi wpierw odksztal['c'nic sprezyste na odcinku O-A. znacznie odksztalcac. a jedynie zwieksza si~ odksztalcenia trwale 0 odcinek l3-D. Naprezenia dopuszczalne przyjmuje sie vV' stosunku do granicy plastycznosci zakladajac pewien wspolczynnik bczpieczenstwa. w kt6rej pozostaly odksztalcenia trwale. 60. omowiono czesciowo w przypadku zgriiotu na zimno (rys. Przebieg odksztalcen trwalych przedstawiono na uproszczonym wykresie rozciagania w zakresie granicy plastycznosci (rys. Po zwiekszeniu sie wydluzen do punktu E material zaczyna sip. Nastepnie oblicza sie elementy konst rukcyjne przenoszace sily. natomiast pozostana odkszta1cenia trwale o-c. b) wplyw odksztalcen na bezpieczenstwo konstrukcji. powstana nowe odksztalcenia a charakterze 110 . Gdy pr6bka zostanie odciazona. Zagadnienia wplywu A I /B I I {J f -Rys. przyjmujac dla okreslenia przekrojow naprezcnia dopuszczalne dla danego gatunku stall i rodzaju wystepujacych sil. Naprezenia obliczeniowe Ieza zatem na granicy sprezystosci: wydluzenia sprezyste wynosza dla nich okolo O. Jak sie zachowuje pr6bka obciazona powyze] granicy plastycznosci. zniknie tylko cZGst: odksztalceri mianowicie odksztalcenia sprezyste. Zakres wydluzeri plastycznych dla stali wynosi okolo 2%. kt6re ustala sie w zaleznosci od jej przeznaczenia. W przypadku ponownego obciazenia do granicy sprezystosci probki odciazonej. a nastepnie odkszta1cenie trwalc na odcinku A-B.. 40). Uproszczony wykres rozciagania w zakresie granicy plastycznosci . r: Pod wplywern obciazen zewnetrznych. 60). gdy konstrukcja zostanie obciazona pod- napr ezen wlasnych rialezy podzielic dla latwicjszcgo ich rozpatrzenia na dwie czesci: a) wplyw napr ezen wlasnych na wytrzymalosc konstrukcji. / I I I __j~~------!!_(. Kazda konstrukcje oblicza sie na obciazenia. Gdy natomiast zwiekszy sie obciazeriie probki. naprezenia nie wzrosnq.sokic naprezenia wlasne.

Niemniej jednak z tego scheRys. W pozostale] 0) czesci przekroju.sprezystym po linii C-B. lecz mimo to polaczenie zachowuje zdolnosc do pracy sprezystej przy ponownych obciazeriiach. jak to wyjasniono przy rys. Wykres lqcznych naprezen przedstawiono na rys. mozna wykorzystac powyzszy schematyczny wykres rozciagania stali. Obciazajac takie polaczenie sila rozciagajaca Q wytworzymy w precie dodatkowe napr ezcnia. 81 . b) ze przy obciazeniu i odciazeniu naprezenia e -~---r----- wlasno rrialeja. Inny nieco przebieg bedzie w6wczas. 61. Sile zownetrzna Q przenosi tylko czesc przekroju a i jcdynie w tcj czesci naprezenia beda sumowaly sie algebraicznie. powstana naprezenia sciskajace.'anie stn lowych k o ns t r . Przedstawiony przebieg sumowania sie napni. W clcrnencie spawanym z dwu blach powstal1<1 w strefie spawania naprezenia rozciagaj1cc na granicy plastycznosci. 61c. W tych warunksz lalcenia Ii ProjPI-. B1d). Sumowanie matu wynikaja dwa wazne wnioski: a) ze nasie naprezen w poprezenia wlasne w strefie odksztalceii plaIaczcniu spawanym obciazonym silq Q sLvcznych nie zwiekszaja sie przy dada tkowych naprezeniach wywo1anych obciazeniami zcwnetrznymi. Dla wyjasnieriia sposobu sumowania sie naprezcn wlasnych 7: naprezeniami spowodowanymi obciazeniarni zewnetrznymi. 57. Podczas surnowania sie naprezen powstaja jedynie wieksze odplastyczne.rodkowej powieksza sie (rys. Te dodatkowe naprezenia nie rozkladaja sie r6wnomiernie w calym przekroju. 61a i b). zc naprezenia zrnniejsza sie w czesci a. a na brzegach sprezyste (rys. Material zachowuje wiec zdolnosc do pracy spr ezystej pomimo powstalych odksztalcen trwalych.":cn wlasnych z naprezeniami spowodowanymi obciazeniami zewnetrznyrni jest uproszczanym schematem dla jednoosiowego stnnu napr ezen. lecz trwale odkszta1cenia w czesci !. Stosownie do naprezen powstana na czesci srodkowoj odksztalcenia plastyczne.::tov. W czesci srodkowe] c powiekszaja sie jedynic odksztalcenia plastyczne i w tej czesci b) przekroju naprezenia nie powiekszaja sie. gdy polaczenie zostanio odciazone. i c. W odciazeniu sprezystyrn bedzio bral udzial caly przekr6j tak. W wyniku odciazenia naprezenia wlasne C) obniza sie.

Ze wzgledu na uzytkowanie wykonywanej konstrukcji odksztalcenia mozna podzielic na trzy nastepujace grupy: 1) Odksztalcenia uniemozliwiajace prawidlowa prace konstrukcji ze wzgledu na przekroczenie dopuszczalnych odchylek.1511/0. gdy material w strefie spawania me rna (lub rna znacznie zmniejszony) zakres odksztalcen plastycznych. powstalych w procesie spawania. Nie jest dostatecznie wyjasniony wplyw naprezen wlasnych w zespole konstrukcyjnym na jego prace sprezysta w czasie eksploatacji konstrukcji spawanej. Dla okreslenia wspolczynnika pewnosci polaezenia spawanego nalezy wiec brae pod uwage wielkosc odksztalcen plastycznych powstalych podczas spa wania i wlasnosci plastyczne ma:terialu. Czynnikarni tymi sa: sklad chemiczny i granica plastycznosci stali. 2) odksztalcenia zmieniajace ksztalty konstrukcji. Stwierdzono. kt6re powoduja zmiany ksztaltow spawanych element6w konstrukcyjnych. lecz od mozliwosci daIszego zwiekszenia sie odksztalcen plastycznych. Zazwyczaj odksztalcenia skurczowe powoduja trwale odkszta1cenia wynoszace okolo 10/0. utwardzenie strefy spawania. Prace badawcze nad tymi zagadnieniami sa w toku. kt6re nie przekraczajq 0. Znacznie gorzej bedzie sie przedstawiac sprawa. Jak [uz poprzednio podkreslono. przestrzenny stan naprezen i inne. ze spa wane belki wykazuja wieksze ugiecie od obliczeniowych.kach wytrzyrnatosc konstrukcji nie zalezy od wielkosci naprezen wlasnych. szereg czynnik6w moze wplynac na pogorszenie sie wlasnosci plastycznych w strefie spawania. jak i wytrzymalosc konstrukcji. gdy material rna jeszcze zdolnosc do odksztalcen plastycznych. istnieje wieksza mozliwosc wspolpracy materialu na wiekszej szerokosci. W takich przypadkach mega powstac w strefie spawania rysy lub pekniecia. co prowadzi do zmiany przyjetego w obliczeniach ukladu i powoduje wzrost sil i naprezen. W pretach sciskanych ze spoinami podluznymi wyboczenie nastepuje wczesniej niz to wynika ze smuklosci preta. 82 . gdy obszar strefy spawania a zmniejszonych wlasnosciach plastycznych jest nieduzy i lezy w otoczeniu materialu bardzo plastycznego. Przy obciazeniach stalych i w warunkach. kt6re nie maja zadnego znaczenia zar6wno ze wzgledu na uzytkowanie. Druga czescia zagadnienia sa odksztalcenia [ako skutki naprezen wlasnych. przeciazenie niekt6rych warstw powoduje wyr6wnanie szczytowych spietrzen naprezen przez zwiekszeriie strefy odksztalcen plastycznych. 3) Odksztalcenia. wskutek czego dla odksztalcen w granicach okolo 2% zostaje jeszcze dose duzy zapas na zwiekszenie sie odksztalcen Z obciazen zewnetrznych. Niemniej jednak i w tych przypadkach.

tworzacych w przekraju ksztalt kwadratu lub prostokata. W elementach smuklych i elementach dlugich lecz plaskich (np. Na skutek tego nastapi wygiecie sie elementu z osi podluznej. skrocenie poszczegolnych krawedzi elementu nie bedzie [ednakowe. Skurcz podluzny powoduje skracanie sie przedmiotu na osi spoiny. nastepuja zwichrzenia i wybrzuszenia blach lub tez sfaldowania sie ich krawedzi na skutek nier6wnomiernego skurczu na obwodzie. prety zlozone i belki). lecz 0 przekrojach zlozonych. lub gdy podczas wykonywania spoin nie bedzie zachowana odpowiednia kolejnosc spawania. 62. 63. Gl6wny jedflak wplyw rna skurcz podluzny w osi spoiny i skurcz poprzeczny spain a przekr oju niesymetrycznym. Przyklady takich odksztalcen przedstawiona na rys. Odksztalcenia czesci spa- Rys.Odksztalcenia konstrukcji spawanej sa spowodowane skurczem objetosciowym spoiny i nagrzanej strefy spawania. oprocz wygi~cia maze nastapic skrecenie sie przekroj6w sasiednich. W elementach dlugich. gdy spoiny sa rozmieszczone i wykonywane symetrycznie w stosunku do osi ciezkosci. gdy na jednej krawedzi nastepuje wieksze nagrzanie niz na drugiej. Skurcz poprzeczny powoduje natomiast miejscowe odksztalce- wanych na skutek skurczu podluznego ti' Rys. skurczu poprzecznego spain Odksztalcenia na skutek 83 . Wybrzuszenia magq powstac szczeg61nie w takich przypadkach. Natomiast gdy spoiny sa rozmieszczone niesymetrycznie. 62. gdy zostaje nagrzana jedna plaszczyzna blachy nie usztywnionej. W elementach konstrukcyjnych a duzych powierzchniach plaskich wykonanych z blach. nastapi [edynie zmniejszenie dlugosci spawanego elementu.

Na rys.co N utorniast moie spowodowac niekt6re . leez uniemozliwiaja jej prawidlowe wykorzyxtan ie. zwiehrowane podwozic wagonu czy samochodu nie daje r6wnomiernego nacisku na punk ty podparcia.-L])-m)-iil-JJJ. Dopuszczerrie pewnych odksztalcen bedzie zalezalo od przeznaczcniu konstrukcji. Ze wzgledu na duza roznorodnosc konstrukcji m oz na jodynic podac kilka typowyeh przyklad6w. I I i s: ~!I . nastepuja miejscowe odkszialccnia w kierunku skurczu poprzeczriego spoin. Takie niedokladnosci wykonania beda wymagaly szeregu dodat kowych prac prostowania i usuwania skutkow odksztalcen. Kilka przyklad6w podanych na rys. Odksztalcenia tego typu nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji. 63 pl'I:edslawiono charakterystyczne przypadki wplywu poprzeczriei~O sk urczu spoin. n8pl'(~.nia r>r7. I I \. a l'ZI. Zowalizowane knIn hedzie pracowac wadliwie.-mi-lijj-))).I I . 64. duze wygiecie belki suwnicy spowoduje nierowna [azde w6zka suwnieowego.('kroj6w poprzecznych spawanych element6w. \1 " Hys.)ji-)"./'f=F'e :~ c) ! \.-jjjc-"J)-. Wieksze sk urczc wystepuja w spoinie po jej szerszej stronie i powoduja zruiane kata miedzy Iaczonymi czesciami.-jl"-iljl-1)J. zwiehrowana brama nie bedzie uszczelniac pomit-szczr nia itp. W przypadku gdy lq('70[1(' ('zqsci maja pewne zamocowania. Odkszt alccnia powodujace wzrost naprezen odksztalcenia mogq wywolac znaczny wzrost uszkodzenie lub zawalenie si~ konstrukcji. 64 wyjasnia niebezpic'czl'nstwo odksztalccn..iei1.. I b) '-~.sto mega spowodowac calkowite zabrakowanie wyrobu. 0) .

wyrnaga dodatkowcgo duzego nakladu pracy. Zc wzgledu na bezpieczenstwo konstrukcji takie odksztalcenia sa nicdopuszczalne i nalezy je usunac lub zastosowac odpowiednie wzmocnienia. pozwala nie tylko zwiekszyc bczpieczeristwo konstrukcji. W belce zlozoncj ze srodnika i przyspawanego spoinami przerywanymi pasa maze powstac na skutek skurczu sfaldowanie pas a (rys.cnie sr odnika i wzrost naprezen. Streszczenie spawanych konstrukcji wystepuia zawsze na skutck nierownornierncgo nagrzania podczas spawania. Prostowani« odksztalconej konstrukcji jest bardzo pracochlonne. Usuwanie odksztalccn powodujacych jedynie zly wyglad konstr ukcji jest najczesciej zbedne. W przekroju pelnosciennym rnoze nastapic wybrzuszenie srodnika (rys. oraz skr6cenia terminu wykonania. Na skutck wygiecia sie powstaje mimosrod i ramie. co powodujc powst awanie naprezen wlasnych. Wplyw rozwiazan konstrukcyjnych na wielkosc odksztalcen om6wiono w rozdziale 0 projektowaniu konstrukcji spawanych. na kt6rym dziala sila. gdyz beda to odksztalcenia nie ujete w grupie pierwszej i drugil'j. Stosowanie wiec takich rozwiazan konstrukcyjnych i takich metod produkcyjnych. kosztow i czasu. W konstrulccjach odksztalcenia sa ograniczone sztywnoscia spawanych czesci. 1. 64c). W czasic obciazenia sfal dowana czesc pasa w poczatkowyrn stadium nie bedzie brala udzialu w pracy.Pret obciazony silq osiowa obliczany jest tylko na te site. wobec czego w precie wystepu]e moment zginajacy (rys. Przy duzej sztywnoscl konstrukcji powstaje kilkuosiowy stan napr ezen wlasnych w wyniku czego zrnnlejszaja sie wtasnosc] plastyczne materialu. Odksztalcenia 85 . 'I'rzecia grupa odksztalcen oczywiscio nie wyrnaga wyjasnien. Pod obciazeniern w srodniku powstaja sily sciskajqct" ktor e moga spowodowac nie tyiko wzrost napr ezen. szczeg61nie w pretach smuklych. lecz takze prowadzi do zwiekszenia wydajnosci pracy. Zapobieganie powstawaniu odksztalcen jest zadaniem technologii wykonywania. lecz i dalsze zwiekszeriic wybrzuszenia az do utraty statecznosci srodnika. mianowicie koszt wykonywanej konstrukcji. 64a). Nastapi przeci'l/. 2. gdyz zamiast przekroju dwutc-owcgo pracowac bedzie przekr6j teowy. Ostatecznie naprezenia w precie wzrcsna. 64h). ornowionej w rozdziale 0 planach technologicznych spawania. 3. kt6re zmniejszaja odksztalcenia. Przy omawianiu odksztalcen nalezy uwzglednic jeszcze jeden czynnik.

Wielkosc sil wewnetrznych w elemencie konstrukcyjnym zalezy od wielkosci i sposobu przylozenia sil zewnetrznych oraz ad polozenia rozpatrywanego elementu w konstrukcji. 65c.t oraz sila osiowa dla odcinka 1-2 rozciagajaca 0 wielkosci +Sl' W precie 2-4 sila wewnetrzna sciskajaca jest ~S2' Oczywiscie. 6. ktore mega uniemoaliwie uzvtkowanie konstrukcji lub zmienic ustrci nosny konstr ukcji zagr azajac rei bczpiecznej pracy. 65c. 13. Surnowanie si~ naprezeri wlasnych z naprezeniami spowodowanymi obciqzaniami zewnetrznyml nie odbywa sie algebraicznie. W przypadku gdy obydwa prety nie zostana polaczone ze soba przogubowo na sworzniu.dego preta oblicza sie nastepnie sily wewnetrzne. na ktora dzialaj~ sily zewnetrzne. 65b hez pomocy rys. Najczescie] zadaniem tym jest przeniesienie na podpory obciazen. W tyrn przykladzie silami wewnetrznyrni w precie 1-2-3 beda: moment zginajacy Me. kt6ry wykonano jedynie dla objasnienia przykladu. Omowione zaleznosci miedzy silarni zewnetrznyrni i wewnetrznY111i wyjasni najlepiej kilka prostych przyklad6w.3. Dla rozpatrywanego clemcntu silami zewnetrznyrni sa zar6wno obciazenia. -t.Napr ezenia wlasne znaiduia sie na gr-anlcy plastycznosci i wywolujq odksztalcenia trwale. Na skutek dzialania obciazen. sila poprzeczna dla odcinka 2-3 0 wielkosci Tl = P i dla odcinka 1-2 0 wielkosci T2 = R. dla kt6rego schemat statyczny pokazano na rys. Rozklad napr~:ie:ri w spoinach Kazda konstrukcja spelnia pewne zadanie uzytkowe. 7.yc do zrnniojszenia odksztalcen. Zc wzglqdow wytrzvmalosclowych i ekonomicznych nalezy dq:i. Niobezpieczenstwo powstania naprezen wlasnych jest wieksze w przypadkach. 65h. 65a przedstawiano uklad konstrukcyjny skladajacy sie z dw6ch drazkGW (pretow).I i HB sa dla ukladu tych dw6ch pretow silami zewnetrznymi. 3. II. Sila P i reakcje RA. Na rys. Naprozenia wlasne powoduia odksztalcenia. Po obliczeniu sil zewnetrznyeh dla kai. Wskutck obciazenia preta 1-2-3 sH~ P na podporach A i B powstaja reakcje pionowe i poziome. gdy w strefie spawanla zrrmiejszaja siG wtasnosci pl astyczne mator ialu. tak jak to przedstawiono na rys. 5. RB. jak to przyjeto w poprzednim przykla86 . powstaja w kazdym elemencie konstrukcji sily wewnetrzne. ze sily wewnetrzne mozna wyliczyc wprost z rys. ktorych wielkosc i kierunek dzialania wynikaja z przeznaczenia konstrukcji. lecz nastepure wyr ownanic naprezen na granicy plastycznosct przy zwiekszonyrn zakresie odksztalcen trwalych. jak i reakcje na podporach. kt6re ogolnie nazywamy silarni zewnetrznyrni. Natorniast dla kaidego preta oddzielnie sily zewnetrzne beda inne.

Ustr6j statyczny sztywnych 0 wezlach 87 .~ r 3 b) A f1c H.j. r I Me N~~c""'I""""""""""IoI""I." l' J HA He c) c) p / . 65. Ustr6j statyczny przegubowych 0 wezlach Rys.j.~""""...0) 0) II) A. 66. / /'3 j_ )'t<- -l Rys.

sily wewnetrzne zrnieniajq si€. Upraszczajac schcmnt ustroju statycznego wedlug rys. jako sily wewnetrzne powstaja sily osiowe i momen ty zginajace. (rys. Moment zginajacy Me W wezle 2 rozklada si~ lEI odcin ek preta 1-2 i pret 2~4. Pret 2-3 jest rowniez belka zarnocowana jednym koncern. 66c otrzymujc sie dla dw6ch pretow polaczonych w w~i. W zaleznosci wiec od sposobu polacz enia pretow W wezlach. ze dla obliczenia sil wewnetrznych w elementach konstrukcyjnych nalezy ustalic sposob prze8S . a nastepnie oblicza sie sily wewnetrzne. dla kazdego z nich warunki podparcia i sily zewrietrzne. Na rys. M2> Silami wewnetrznymi w tym precie sa: sila poprzecznu T = P. Z powyzszych przyklad6w wynika. Ustr6j utwierdzonymi statyczny z pr etarni rr-j silam i wcwnetrznymi sa: sita poprzeczna T = P i moment zginajqcy Mg = Pa. na kt6rq dziala sila skupiona i moment skrecajacy Mk =. 67 przedstawiono rowniez dwa prety polaczone ze soba pod katern i obciazone sila skupiona P.le 2 na sztywno nustepujace sily zcwnetrzne: P jako sHE. zmieniaja si~ rodzaje i wielkosci si] wcwrietrznych. l ocz przy zachowaniu zaleznosci Mc=M~+M~'. Pret 1--2 jest belka wsporriikowa zarnocowana jednym koncern.dz i«. Rozpatrujac kazdy z tych protow oddzieinie ustala SiE. moment skrecajacy Mk i moment zginajacy M3 = Pb. W poszczeg6lnych pretach. 66). skupiona i moment zginajqcy Me. lecz sztywno ~ za pomoca spawania. w kto- Rys. w stosunku do ich sztywnosci. 67.

Wielkosc naprezen oblicza sie ze wzoru p 0=- poszczegolnych elcmentow. kt6re mega bye stwierdzone za pomoca pomiar6w. a tym samym na osi wystapia wir. 68). od naprezen rzeczywistych W obliczanym elemencie. ze napr ezenia dopuszczalne zostana przekroczone. jak na przyklad w precie rozciaganym o st.alyrn przekroju. ze polaczenia el. w pewnej cdleglosci od miejsca zaczepienia sily. Dla okreslenia maksymalnych naprezen na89 .nicsienia si] wewnetrznych na podpory. Z tych przyczyn moga powstac dodat kowo naprezenia w elementach lub tez niekt6re naprezenia moqa zwiekszyc sie w takim stopniu. rozklad napr ezen bedzie r6wnomierny (rys. czego zazwyczaj nie uwzglednia sie w obliczeniach. Miedzy naprezeriiami obliczeniowymi a rzeczywistymi mug'l bye znaczne roznice. sily poprzeczne oraz monunty zginajace i skrocajace. laczacych te elementy w zesp6l konstrukcyjny. 68b). okr eslone na podstawie pewnych wzor6w. Rozriice te wynikaja z niedokladnosci przyjetych obciazon i z niedokladnosci obliczenia sil wewnetrznych. Nier6wnomierny rozklad naprezen powst ajc przede wszystkim dlatego. Przy obliczaniu naprezen w elementach i ich polaczeniach. a szczeg61nie w polaczeniach spawanych. Silami wewnetrznymi w elementach Sq gl6wnie silv osiowe rozciagajace lub sciskajace. N a podstawie sil wewnetrznych oblicza sie naprezenia w elementach i polaczeniach spawanych.ksze naprezcnia. nalezy szczegolowo przeanalizowae przebieg sil i rozklad naprezen.ernentow maja pew na sztywnosc i brak ciaglosci przekroju. kt6rych wiclkosc wyrazona w kG/mm2 lub kG/cm2 jest por6wnywana z wytrzyrnaloscia materialu. Roznice wynikaja takze z nieuwzglednienia nierownomiernosci rozkladu naprezen w przekroju. Wielkosc naprezen wewnetrznych okrr-sla wiec zarowno wspol czyrmik bezpieczenstwa jak i wspolczynnik wykorzystania materialu w zaprojektowanym elemencie. Nalczy rozrozniac wewnetrzne naprezenia obliczeniowe. uwzgledniajac przyjety ustroj statyczny rozpatrywanej koristrukcji oraz sposob polaczenia Wyznaczanie sil wewnetrznych w elementach ustroj6w nosnych wykonuje sie wedlug zasad statyki. F [5] Wykres naprezen w tym przypadku bedzie rnial ksztalt prostokata. Na osi preta nastapia wieksze wydluzenia niz na jego krawedziach. Sily wewnetr'zne wywoluja w kazdyrn przekroju elcmentu pewne naprezenia wewnetrzne. ktore zazwyczaj wykonuje sie przyjmujac pewne uproszczenia. W prostych przypadkach. W precie 0 przekroju zmiennyrn rozklad naprezen nie bedzie rownornierny (rys.

lecz zmienny na szerokosci preta. zobrazowania przebiegu sil mozna stosowac plaski model z gumy. B i C przedstawiono przykladowo na rys. Rozkrad naprezen w pr etach o przekroju stalym i zmiennym Rys. 70). wedlug wzoru [6] r Pn a = ----. gdy sit: go natnie podluznie. Na podstawie tych znieksztalcen rnozna rowniez sadzic 0 przebiegu sil i rozkladzie naprezen.lczaloby wprowadzic wspolczynnik n wiekszy od jednosci. kt6re schematycznie przedstawiaja droge sil wewnetrznych.an = F [6] Wielkosc wspolczynnika n bedzie zalezala od kata ~. . W zaleznosci ad przebiegu tych Iinii. Wykres llnii sH i naprt. powstaje szczelina (rys. na kt6ryrn nanosi sie regularna siatke linii (rys. Wykres naprezen nie bedzie obecnie prostokatny. nastepuje spietrzeriie naprezen. 69). mozna sadzic a rozkladzie naprezeit. Db. zwanych liniami sil. badz tez ich zageszezenie. charakteryzujqce stopien nierownorniernosci rozkladu naprozen w poszczeg61nych przekrojach A. Takie spietrzenic naprezen.. W miejscach.en w precie 0 przekroju zmiennym Na rysunku elementu nanosi sie linie. Przy rozciqganiu modelu z gumy poszczeg6lne w16kna wydluzaja sie niojcdnakowo i nastepuje znieksztalcenie siatki Iinii. kt6re przedstawiajq poglqdowo przenoszenie sie sil (rys. w kt6rych na skutek zmiany przekroju poprzecznego nastepuje odchylenie lub zalarnanie linii sil.:i. p Rys. 70b). DIu zilustrowania rozkladu naprezen w elementach obciazonych sitami zewnetrznymi stosuje sie wykresy. 69. 68. 69. Na przyklad przy rozciaganiu paska z gumy z podcieciem wyraznie widac odchylenie Iiriii na zewnatrz. tak ze w osi paska.

Na krawedzi otworu nastepuje spietrzenie naprezen przy czym wielkosc tych naprezen moze bye kilkakrotnie wieksza od naprezen srednich. Na przyklad w precie z otworem kolowym nastepuje nagla zmiana przekroju przenoszacego sity wewnetrzne (rys. Przy ostrych podcieciach przekroju moga wystapic silrie miejscowe spiatrzenia naprezen. Pierwszy rodzaj nieciaglosci przekroju zalezy od ksztaltu polaczenia. 71a). Ksztalt zlacza spawanego rna decydujqce znaczenie dla przebiegu linii sil. kt6re maja ksztalty 0 zawilym przebiegu l inii sil. Przy naglych zmianach przekroju poprzeczny rozklad naprezen staje sie nieregularny. Tylko w przypadkach 91 . na podstawie kt6rych oblicza sie napr ezenia. Odksztalcenia modelu z gumy linii na Rys. 71b). kt6ry ustala konstruktor projektujqcy konstrukcje. niebezpieczne ze wzgledu na wytrzymalosc polaczenia. niedostatecznego przetopienia spoiny lub podtopienia materialu na krawedzi spoiny. 70. Nagle zmiany przekroju mega powstawac: a) w wyniku rozwiazan konstrukcyjnych polaczen spawanych i zastosowania takich polaczen.Rozklad naprezen w konstrukcji lub badanej pr6bce ustala sie za pomoca pomiaru wydluzen. Drugi rodzaj nieciaglosci zalezy od poprawnosci wykonania spain w warsztacie. kt6re powoduja niercgularny rozklad naprezen. b) na skutek wadliwego wykonania spoin. a wiec i rozkladu naprezen. Bardziej nieregularny rozklad naprezen nastepuje w pretach z otworem podluznym umieszczonym poprzecznie do kierunku dzialania sHy (rys. 71. jak np. a) Rys. a wiec przede wszystkim od spawacza i metod spawania. Rozklad prqtach z otworem naprezen w W polaczeniach spawanych w wielu przypadkach zachodza nagle zrniany przekroju i zalamania Iinii sit.

bardzo prostych polaczen rozklad naprezen jest r6wnomierny. gdyz nie zwieksza wytrzyrnalosci zlacza. a powoduje wieksze zuzycie elektrod. Przy Iaczeniu przekroj6w 0 roznej grubosci nastepuje wyrazriio odchylcnic i zalamanie Iinii sil (rys. W zlaczu ze spoinq na X lub V linie sil przebiegaja rownolegle. Pod tyrn wzgledem najlepsze sa polaczenia doczolowe. 72. Rozktad naprezeri w polaczcniach doczolowych Rys. 72b). bez odchylen i rozklad naprezcn jest r6wnomierny (rys. 72c). Przy silach dzialajacych r6wnolegle do pionowego przekroju nastepuje ich scinanie. Uzyskuje sie w ten spos6b lagodniejszy przebieg linii sil i r6wnomierniejszy rozklad napreRozpatrywane przypadki naprezeri wystepuja przy sile skierowanej poprzecznie do pionowego przekroju spoiny. 72d). W spoinach czo[owych ze zgrubionym nadlewem nastepuje juz lekkie odchylenie linii sit i zwiekszenie naprezen na krawedzr spoiny (rys. . Rozklad naprezen w spoinach pachwinowych poprzecznych zalamania sie HnH si] nastepuje spietrzenie naprezen na krawedzi zalarnanego lica spoiny. a rozklad naprezen w spoinie zalezy od ksztaltu przekroju. w ktoryrn wystepuja takie 92 zen. Z togo wzgledu pogrubienie spoiny nie jest wskazane. 73. Odpowiednio do b) 6min Rys. totez w takich polaczeniach wykonuje sie zazwyczaj lagodne przejscie z grubosci wiekszej do mniejszej przez zestruganie czesci grubszej (rys. a wiec przy rozciaganiu lub sciskaniu. 72a).

jak i rozkladu naprezen. 74).-poiny. Przy zastosowaniu spoin obustronnych syrneuycxnych rozklad naprezen jest rowniez nier6wnomierny (rys. gdyz rozklud naprezen jest w6wczas inny i ukosowanie nie rna nan wplywu.Ptl przez zukosowanie brzeg6w materialu (rys. usytuowanymi rownolegle do kierunku dzialania sily (rys. w k torych przebieg sil jest prostszy. wskutek tego rozklad napr ezen jest takze nicrownomierny. Najwicksze naprezenia wystepuja na koncach spoin i sa znacznie wiekSI.l! od napr ezen srednich.ll uznyrni. W spoinach pachwinowych poprzecznych miejscern niebovpiocznych spietrzen naprezen jest gran spoiny. 93 . ukosowanie brzeg6w materialu jest zbedne. 0 kierunku sily poprzecznym do spoiny. Odmienny prz(·bicg sil istnieje w polqczeniach spoinami pachwinowymi po. znlarnujac sie w dwu plaszczyznach: pionowej i poziomej. na. W zlaczach zakladowych z jednostrormq spoinq pachwinowa. w kt6ry m wystepuje nagla zrniana przekroju. a rozklad naprezen korzvstniojszy. W rzeczywistosci rozklad naprezen jest bardziej ztozony.ze wzrostem szerokosci Iaczonego elementu w/xastajq napr ezenia w spoinach na skutek wiekszego odchylenia sir. Na wielkosc napr ezen w takich pola('zC'niach wplywa kilka czynnik6w. Spainy pachwinowe stosuje sie we wszystkich ztaczach zakladkowych. 75b). zwiekszone jeszcze ksztaltem grani dzialajacej jak karb. mozna uzyskac bardziej r6wnomierny rozklad napreI. W przypadku tym element spawany mozna rozpatrywac jako pret ze szczelina poprzeczna na czesci niepospawane].ri. Uzyskuje sir: w ten spos6b zarniast spoin pachwinowych spoiny czolowe na K. Niezaleznie od kierunku dzialania sil w stosunku do spoiny pachwinowej. c). Gdy sily dzialaja r6wnolegle do spoiny lub wywofu. linii sil w plaszczyznie poziomej (rys. 7:~h.y zwr ocic uwage na to. h). 75a). mianowicie: a) odstep spoin b . W takich polaczeniach wystepuje zrniennosc przekroju \ hrak ciaglosci ksztaltu zlacza. W zlaczach krzyzowych i teowych. W polaczeriiach za pomoca spoin pachwinowych przebieg 1inii sil just bardzo nieregularny. W rozpatrywanych kilku typowych przykladach polaczen ze spoinami pachwinowyrni przyjeto uproszczone i schematyczne przedstawienie zarowno przebiegu linii sil. Rozklad naprezen scinajacych bedzie om6wiony w rozdzialo 0 obliczeniu polaczen spawanych. W grani spoiny wystepuje bardzo duze spietrzenie napre~(. Linie sil przebiegajq tutaj szczeg61nie zawila droga. co wywoluje w spoinil' oprocz naprezen osiowych rowniez naprezenia powstajace pod wplywern zginania.iq ich zginanie. spoiny oblicza sie tylko na scinanie. N ale/. nastepuje silne zalamanie Iinii sil i ich zageszczenie w grani spoiny (rys. ze sila w precie w stosunku do spoiny dziala na pewnym ramieniu (mlmosrodzie). poprzeczna do kierunku sily.

nastepuje przeciazenie spoin na poczatku polaczenia. a dalsza czesc spoin nie bierze udzialu w przenoszeniu sil (rys.Rys. 75c). 74. spoinach na K w b) dlugosc spain l .ze wzrostern dlugosci spoin zmniejsza sie ich wsp61praca na dlugosci. Rozklad napr~zeti. w spoinach pachwinowych podluznych 94 . 75. Rys. Rozklad napr~zeti.

Wskutek tego wydluzenia spain poprzecznych przy zastosowaniu tej samej sily beda mniejsze niz w spoinach podluznych. Mimosrody wywolUjq w polaczeniu i spoinach dodatkowe momenty zginajace (rys. a w pretach sztywnych do naprezen wynikajqcych z sily osiowej nalezy dodac naprezenia z moment6w gnacych. Oznacza to. co jest tym bardziej niekorzystne. Na podstawie po- Rys. a przy wiekszym stosunku nie uwzgledniac w rachunku spoin poprzecznych. Spietrzenie naprezen wystepuje na koneach spoin. 77a). 76. ze przy I1 = 12 na spoiny poprzeczne przypada okolo 600/0 sily. ze spoiny poprzeczne zostaja przeciazone prawie dwukrotnie. Dla wiekszego stosunku Il : I2> 1 rozklad sil bedzie [eszcze bardziej niekorzystny. miarow ustalono. sily dzialajq mlmosrodowo na pewnym ramieniu na skutek braku ciaglosci przekroju. Przy projektowaniu wiec takich polaczen nalezy raczej przyjmowac stosunek I1 : 12 < 1. 75d). 95 .r6wnolegle do spoiny.c) odleglosc spoin od rmejsca przylozenia sily zewnetrznej spoiny blisko polozone maja bardziej nier6wnomierny rozklad naprezen niz spoiny dalsze (rys. W spoinach poprzecznych wystepuja napr ezenia i wydluzenia w kierunku prostopadlym do spoiny. Odchylenia w przebiegu linii sil powoduja oczywiscie rowniez i w Iaczonym elemencie nier6wnomierny rozklad naprezen. podczas gdy z rachunku wyrrika. leez takze na jej dlugosci. W spoinach pachwinowych podluznych nier6wnomierny rozklad naprezen wystepuje nie tylko na przekroju poprzecznym spoiny. natomiast w spoinach podluznych . W pretach polaczonych [ednoczesnie spoinami pachwinowymi puprzecznymi i podluznymi rozklad przenoszonych sil nie jest proporcjonalny do przekroju. aby Iaczny srodek ciezkosei wszystkich spoin w polaczeniu byl zgodny z.e srodkiem ciezkosci polaczonego preta (rys. natomiast w spoinach podluznych naprezenia sa mniejsze od obliczeniowych. Polaczenie spolnami pachwinowymi podluznymi i poprzecznymi --+- p . We wszystkich polaczeniach (na zakladke lub na przykladki) zc spoinami pachwinowymi. 76). ze przypada na nie tylko 1/3 sily. W polaczeniach pretow niesymetrycznych spoiny nalezy rozmieszczac tak. Z tego powodu nastepuje przeciazenie spoin poprzecznych. ze w miejscach tyeh zazwyczaj znajduja si~ kratery i podtopienia materialu. Rozklad obciazenia na spoiny poprzeczne i podluzne bedzie zalezal od stosunku dhigosci tych spoin (rys.

W takich polaczeniach zwieksza si~ nie tylko Hose <poin. to l-ilka nitow lub srub. 78b). Polaczenia spawane sa znacznie sztywniejsze od polaczen takich. w ktorych sdy nie przenosza sie bezposrednio. daje pclaczenil' prawio przegubowe zgodnie z zalozeniem (rys. iib). umieszczonych na osi belki. 77d). W pola"z(!niu spawanyrn.. lecz przez dodatkowe podkladl._~_. Potaczenie z mimosrodowym dzialaniem sily 7.lia sr odku ciezkosci preta. Utwierdzenie czesci w pol'1l'zeniu spawanym jest uzaleznione od ilosci spoin i ieh rozrnie. tych wzgledow bardzo niekorzystne sa polaczenia.. p _ p Rys. Polaczenia takie przenosza wiec opr6cz sil osiowych i tna(·.. J ednak ze wzglcdu na mozliwosc przeciazenia spoin lub polaczonych elemcntow. W bclce wolnopodpartej na podporach wystepuja jedynie reakcje pionowe. <:0. gdy srodek ciezkosci spoin nie lezy W niektorych przypadkach moment zginajacy moze wystapic w dwoch plaszczyznach. przy projektowaniu wezlow nalezy spoiny rozmieszczac rnoz liwie zgodnie z przyjetym ustrojem statycznym. ~-. W przeciwnym wypadku. . 77. Sztywnosc polaczen spawanych II ic: zaWSZ€ uwzgl ednia sie przy obliczaniu naprezen.. j. nawet 0 nieduze] ilosci spoin. :"1 ~~!. 78a). i (rys. [ak na przyklad w polaczeniu przedstawionym na rys.veh rowniez momenty zginajace. powstaje sztywne poraczenie nie pozwala. a w6wczas w spoinach powstaja naprezenia »rzestrzenne. na pewnym ramieniu i wywoluje moment zginajacy w spoinach. . szczeg6Inie gdy spoiny zostana rozmieszczone na "alym obwodzie belki. Polaczenie 0 nieduzej ilosci nitow lub srub jest zawsze podatniejsze na cdksztalcenia ad polaczenia spawanego. Rozpatrzrny prosty przyklad belki wolnopodpartej (rys.ik nitowane lub srubowe. Iecz i ramie mimosrodu. Jesli konstrukcje sa polaczone nitarni lub srubami. sila w precie w stosunku do spoin dziaj. 78). _.:ze-zcnia.. 77c. --T-- P .Flee na swobodne odksztalcerrie sie belki nad podpora (rys.

Polqczenie spawane daje utwierdzenie belki i moment podporowy Mu oraz zmniejszenie momentu przeslowego Mo. nie obliczanego na zginanie.:: . Wplyw sztywnosci wanych Projcktowanle polaczen spa- Rys. a gdy ta jest zbyt dluga. nie nalezy spawac belki na calym obwodzie. moze to wywolac jcgo odksztalcenie (rys.. W kaz- ./·mJ ~. jak to przykladowo przedstawiono na rys. Iocz dac tylko krotka spoine w osi belki.•. Wady wykonania spoin dztalajace jak karb stalowych konstr. I I I I d) ~i6jred \ \ \ I I Rys. Gdy belka jest dolaczona do clcmentu wiotkiego. 78d. Q I I I I 6~l I b!O-. 97 . . Przy wiekszych reakcjach i duzych wysokosciach belek takie rozwiazanie konstrukcyjne nie jest wskazane i nalezy stosowac polaczenia kombinowane nitowano-spawane. Uwzgl edniajac sztywnosc polaczen spawanych nalezy obliczac spoiny i Iaczone elcmenty na momenty utwierdzenia z uwzglednieniern wplywu tych moment6w na konstrukcje podporowa. Wt6rnym wplywern utwierdzenia jest przenoszenie sie momentu utwierdzenia na elernenty konstrukcji podporowej. Azeby uzyskac przeniesienie przez spoiny tylko reakcji bez utwicrdzenia belki. 7Sc). 73. to reakcje przeniosc innym elementem. 79." oj p a) :":: 0 .

80. Takie ostre podciecia daja przede wszystkirn: brak przetopu grani spoiny oraz pod topicnic matcrialu rodzimego (rys. W zaleznosci od promienia podciecia wsp6lczynnik zwiekszenia naprezen na krawedzi maze bye kilkakrotnie wiekszy ad 1. W konstrukcjach spawanych stosuje sie usuwanie glebokich podtopicn maierialu dodatkowym napawaniern lub szlifowaniem podciec.dyrn wypadku nalezy szczeg6lowo badac przenoszenie sie sil i rozklad naprezen. 79). lecz daja ostre podciecia rna terialu. Spietr-zeriie naprezen bedz'ie tym wieksze. Rys. Beda to takic wady wykonania. Do szlifowania uzywa sie alba sciernice 0 odpowiednio zaokraglonych kamieniach. albo frezy na gietkim wale. Prz--z zwiekszenie promienia podciecia mechanicznq obrobka. 7gb). im mniejszy bedzie promien podciecia r. 80 i 81). tzn. przy tej sarnej glebokosci podciecia mozna znacznie zmniejszyc spietrzenie naprezen (rys. Przy szlifowaniu rnozna nawet dopuscic pewne poglebienie podciec (rys. Podobne wplywy mega miec rown iez skupienia pecherzy gazowych lub rysy i pekniecia w spoinie. W zlaczach doczolowych brak przetopu grani wywoluje bardzo duze spietrzenie napr ezen na krawedzi wciecia (rys. Drugi rodzaj naglych zrnian przekroju obejrnuje pewne wady wykonania spoin 0 dzialaniu podobnyrn do dzialania karbu. kt6re zmniejszajq nieznacznie przekr6j zl'lcza. 79c). 79a). im ostrzejsze jest podciecie. Szlifawanie koncow spain DB . Podobne spietrzcrrie wywoluje podtopienie materialu rodzimego na brzegu spoiny (rys. natomiast gl~bokosc podciecia i nie rna tak duzego znaczenia.

jak to om6wiono w rozdz. 3.% to 20 Rys. Badania wytrzymalosci przeprowadzane na odpowiednich probkach (rys.Rys. Przy przestrzennym stanie naprezen w materiale znikaja zdolnosci do odksztalcen plastycznych. 81. 82. Frezowanie podtopien Nagle zmiany przekroju nie tylko powodujq spietrzenie naprezen.2. dkG/mm2 70 to o ~~~~~~~~-~~(. lecz rowniez prowadza do przestrzennego stanu naprezen. Wplyw zrniany przekroju lose materialu 7* na wytrzyma- 99 .

Nagl£' zm iany przekr oju wynikaia z wadliwych rczwiazan konstrukcy.i niobezpieczne. Szczeg61I Lic przv wykonywaniu konstrukcji pracujacych pod zmiennymi obci<!zeniami wymagana jest bardzo wysoka [akosc prac spawalniczvch. Z wykresu wytrzyrnalosci widac. .Jg1c zrniany przekroju sa szkodliwe wowczas.i<l na spietrzenie ()h(. . H~) wyk azuja.. ".ak ie samo znaczenie.inych i wadliwego wykonania spoiny. W elernentach 0 obciazeniach stalych. N a lezy pamietac. Zcrwane pr6bki nie wykazuja odksztalcen plastycznych. lecz poszerza sie strefa odksztalcen trwalych. Przy ocenie bledow wykonania i ustalania bledow dopuszczalnych nalezy kierowac sie ornowionyrn i wplywami tych blednw na wytrzymalosc polaczenia. Pudobny wplyw maja podciecia powstale wskutek podtopienia matcrialu lub braku przetopu w grani spoiny.(·C'znego i przebicgu linii sit 4 Nngle zrn iany przekroju powodujq nier6wnomierny rozklad naprczeu i miciscowe ich spietrzenie. Natomiast przy obciazeniach zmiennych i dynumiczriych. Sily wcwnctrzne i wielkosc naprczen zaleza od ustrnju statycznego i pr'l.ekrn. Szczytowe naprezenia n io zwickszaja sie.1 i 3.. z przyczyn omowionych w rozdziale 3.·/. ze jednoczr-snio jcdnak znika granica plastycznosci i bardzo obniza sie . grl. Iiwld.\·ydlu/(·nic.i. gdy obciazenia dzialaja udarowo. gdy zajmuja pol()zl'nil' poprzeczne do kierunku dzialania sily..j(' hodzi wowczas.!zcnia zewnetrzne wywoluia w elementach konstrukcyjnych sil y wr-wr ctrzno i naprezenia . ze przy spawaniu (szczegolnie recznym) mega pow-rtac pcwne wady wykonania.j. Nicbezpieczenstwo podtopnien i spietrzenia naprezen I. Miejsca pekniec maja przelorn nieodksztalcony. Podciecia r6wnokgh' rln k iorunku dzialania sHy nie powoduja spietrzenia naprezen i n io s.2. locz 0 podcieciach roznego ksztaltu i ostrosci wzrasta znaczni(' wytrzymalosc.iu clcment6w konstrukcyjnych.w jakim stopniu nagle zmiany przekroju wplywanaprezen. r 11)0 .ik \V mate-r ialach bardzo kruchych.epuja odksztalcenia plastyczne. Nil' we wszystkich przypadkach miejscowe spietrzenia naprezen mnju t.'Ynaprczcnia na krawedzi karb6w przekrocza granice plastycznosc. W probkach 0 tej same] najmniejszej srudnicy. ".Hi naprczen w przekroju zalazy od stopnia zmlsnnosci przekroj u p"p. nust. gdy rna terial ze wzgledu na zmiany wlasnosci plastycznych. ma ogranit'7OlW mozliwosci odksztalceit. N. podobnic jak przy naprezeniach wlasnych w materiale 0 duzej plasty('znosci. j. Przy takich obciazen iach pokniccia i zerwania elernent6w nastepuja przy bar dzo maIych naprozenlach. wszelkie nagle zrniany przekroju sa bardzo niebezpieczne.

w moscie . Rozroznia sie dwa rodzaje obciazen zmiennych: a) obciazeriia. Zlqcza zakladkowe i polaczenta spoinami pachwinowymi powodu ia zabur zenia w przebiegu Iinii sil i duza nierownornicr nosc w rozkladzie naprqzan. kt6rych wielkosc zmienia sie stopniowo w dluzszyrn okresie czasu. przyjmuje sie w obliczeniach jako obciazenia stale. ze wzgledu na mala cz~stosc zmian. albo gdy zmiany iobciazen nastepuja rzadko. urzadzenia transportowe. 3. przy czym w kazdym elemencie konstrukcyjnym i polaczeniach tych element6w naprezenia nie rnoga przekraczac pewnych okreslonych wielkosci (nazwanych bezpiecznymi). obciazenie sniegiem i parciem wiatru. Zlacza doczolowe mala najlepszy przebieg linii sil i r6wnomierny rozklad naprezen. nazywaja sie obciazeniami zmiennymi. Na przyklad w budynku obciazeniem stalym jest ciezar konstrukcji szkieletowej przenoszacej obciazenia powstajace wskutek wypelnienia scian. kt6re zwiekszaja naprezenia. Naprezenie bez101 . dynamicznymi. Usuniecie podciec materialu obrobka mechanicznq zwieksza wytrzymalosc polaczan spawanych. dzialaja jak karby wywolujace sllne spletrzenie napr ezen. 7. urzadzenia dajace nagle uderzenia itp.4. Obciazeniern stalym jest wiec ciezar wlasny konstrukcji i elementow polaczonych z nia na stale. kt6re wystepuja tylko w pewnych okresach czasu. 12. Pierwszy rodzaj obciazen zmiennych. nap6r cieczy w zbior nikach itp. nie zrownowazorie czesci wirujace lub wahajace urzadzen maszynowych. 9.6. W polaczeniach spoinami pachwinowymi nastepuje mimosrodowe przenoszenie sil wskutek tego powstaja momenty zginajace. 10. Obciazenia zewnetrzne. kt6re pozostaje niezmienne w okresie uzytkowania konstrukcji. Polaczerria spawane maia duza sztywnosc i wywoluja utwierdzcnia Ia czonych element6w. strop6w i dachu. jak na przyklad obciazenie ludzrni strop6w czy balkon6w. Natomiast obciazenia 0 duzej czestosci zmian sa obciazeniami zmiennymi. Wytrzymalosc polaczeri spawanych na obciazenia stale Przez obciazenie stale rozumie sie takze obciazenie zewnetrzne. Wady wykoriania spoin. Wystepujace obciazcnia musza bye przeniesione przez konstrukcje. Spietrzenia naprezen sa niebezpieczne przy obciazeniach zrnicnnych oraz dla materialu 0 male] plas tycznosci.ciezar konstrukcji i nawierzchni drogowej lub kolejowej itp. b) obciazenia. kt6rych wielkosci zmieniajq sie bardzo szybko w jednostce czasu i maja stale ten charakter jak na przyklad przejezdzajacy pojazd na moscie. 11. kt6re powoduja ostre podciecia matcr ialu. 8.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->