P. 1
Strelau - Psychologia. Podrecznik Tom I

Strelau - Psychologia. Podrecznik Tom I

|Views: 10,412|Likes:
Wydawca: Katarzyna

More info:

Published by: Katarzyna on Apr 16, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2015

pdf

text

original

1

Psychologia
Podrecznik akademicki

Jan Strelau
redaktor Podrecznik wydany pod patronatem naukowy

Komitetu Nauk Psychologicznych PAN

Rada Redakcyjna Podrecznika: Augustyn Banka (UAM), Anna Brzezinska (UAM), Jerzy Brzezinski (UAM), Danuta Kadzielawa (UW), Andrzej Falkowski (KUL), Irena Heszen-Niejodek (US), Miroslaw Kofta (UW), Ida Kurcz (PAN), Wieslaw Lukaszewski (UO), Tomasz Maruszewski (UAM), Edward Necka (UI), Tytus Sosnowski (UW), Malgorzata Toeplitz- Winiewska (UW i PTP), Bogdan Wojciszke (UG)

Psychologia
Iudrecznik akademicki
TOM 1

Podstaiov psychologii

GWP
GDANSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdansk 2000

t(

SPIS
Koncepcje cz/owieka w psychologii 2.2.1. Poczqtki 2.2.2. Psychoanalityczna koncepcja cz/owieka 2.2.3. Behawiorystyczna koncepcja cz/owieka 2.2.4. Psychologia humanistyczna i jej koncepcja natury ludzkiej 2.2.5. Koncepcja cz/owieka w psychologii poznawczej 2.2.6. Koncepcja cz/owieka w socjobiologii 2.2.7. Postmodernistyczna (ponowoczesna) koncepcja cz/owieka 2.2.8. Koncepcje potoczne cz/owieka 2.2.9. Metafory stosowane do opisu /udzkiej natury 2.2.10. Wnioski 2.3. Podsumowanie PYTANIASPRAWDZAJACE LlTERATURAZALECANA DZ/Al II B/OLOGICZNE MECHANIZMV ZACHOWANIA Rozdzial 3. Psychologia fizjologiczna 3.1. Podstawowe wladomosd 0 uk/adzie nerwowym 3.1.1. Metody i techniki badan 3.2. Kom6rka nerwowa 3.3. Organizacja uk/adu nerwowego : 3.3.1. Osrockowy uk/ad nerwowy 3.3.2. Obwodowy uklad nerwowy 3.4. Biologiczne podstawy motywacji 3.4.1. Autonomiczny uklad nerwowy i hormony 3.4.2. Podwzg6rzowe mechanizmy regulacyjne 3.4.3. Fizjologiczne podstawy motywacji biologicznej 3.5. Mechanizmy aktywacji 3.5.1. Sen 3.5.2. Wzbudzenie i uwaga 3.6. Biologiczne podstawy uczenia si~ i parniecl 3.6.1. Fizjologiczne podstawy uczenia si~ 3.6.2. Fizjologiczne podstawy pamieci 3.7. Podsumowanie PYTANIASPRAWDZAJACE LlTERATURAZALECANA Rozdzial4. Psychofizjologia 4.1. Wst~p 4.2. Podstawowe poiecia i koncepcje psychofizjologii 4.2.1. Zmiany fazowe i toniczne 4.2.2. Prawo wanosci poczqtkowej 4.2.3. Odruch orientacyjny, obronny i zaskoczenia 4.2.4. R6wnowaga autonomiczna 4.2.5. Teoria aktywacji 4.2.6. Specyfika reakcji 4.2.7. Biofeedback 4.3. Aktywnosc elektryczna m6zgu 4.3.1. Generowanie aktywnoscl elektrycznej m6zgu 4.3.2. Rejestracja sygnalu EEG 4.3.3. Analiza sygnalu EEG 4.3.4. Charakterystyka aktywnosd spontanicznej 4.3.5. Potencjaly wywolane m6zgu 4.3.6. Klasyfikacja potencjal6wwywolanych 4.3.7. Potencjalyendogenne 2.2.

TREsel
70 72 73 75 77 79 82 84 87 89 90 91 91 92

SPIS

TRESel
150 151 151 152 155 155 158 160 161 162 165 169 171 172 172 173 173 174 175 177 178 178 179 180 180 184 192 194 196 l 99 199 200 202 · .. 203 203 203 205 206 207 214 216 216 218 218 219 224 225 226

93 95 96 96 97 103 104 108 109 111 114 115 119 119 121 123 123 125 127 129 129 131 131 132 133 133 133 134 135 137 139 140 141 142 142 145 146 147 147

4.3.8. Niekt6re nowe metody badania czynnosci m6zgu Aktywnosc elektryczna mi~sni 4.4.1. Podstawy fizjologiczne i pomiar 4.4.2. Zastosowanie EMG w psychologii 4.5. Aktywnosc oka 4.5.1. Ruchy oczu 4.5.2. Zmiany szsrokosci irenicy 4.5.3. Reakcja mrugania 4.6. Aktywnosc ukladu sercowo-naczyniowego 4.6.1. Podstawowe wskainiki aktywnoscl sercowo-naczyniowej 4.6.2. Aktywnosc sercowo-naczyniowa a procesy emocjonalno-motywacyjne 4.6.3. Aktywnosc sercowo-naczyniowa a procesy poznawcze 4.7. Aktywnosc elektryczna sk6ry 4.7.1. Mechanizm fizjologiczny 4.7.2. Wskainiki i terminologia 4.7.3. Reakcja elektrodermalna jako wskainik odruchu orientacyjnego 4.7.4. Warunkowanie klasyczne reakcji elektrodermalnych 4.7.5. Wrodzona podatnosc na warunkowanie 4.7.6. Warunkowanie a procesy swiadome 4.8 Podsumowanie PYTANIASPRAWDZAJACE LlTERATURAZALECANA Rozdzial 5. Psychologia ewolucyjna 5.1. Podstawowe poleela klasycznej etologii 5.1.1. Elementarne skladniki zachowania 5.1.2. Zachowanie zlozone 5.2. Socjobiologia i psychologia ewolucyjna 5.2.1. Agresja 5.2.2. Rozr6d i opieka nad potomstwem 5.2.3. Dzieciob6jstwo 5.2.4. Zycle w grupie 5.2.5. Ewolucja spoleczerisfw 5.2.6. Mechanizmy ewolucji zachowari spolecznych 5.3. Podsumowanie PYTANIASPRAWDZAJACE LlTERATURAZALECANA Rozdzial 6. Elementy genelyki zachowania 6.1. Podstawowe zalozenla genetyki zachowania 6.1.1. Charakterystyka sk/adnik6w zmiennoscl fenotypowej 6.1.2. Poj~cie odzledziczalnoscl 6.2. Metody badawcze stosowane w genetyce zachowania czlowieka 6.2.1. Metoda bliiniqt 6.2.2 Studia rodzinne 6.2.3. Metoda adopcyjna 6.3. Metody analizy wynik6w: dopasowanie modelu 6.4. Podsumowanie PYTANIASPRAWDZAJACE LlTERATURAZALECANA 4.4. DZIAllll PSVCHOLOGIA ROZWOJU CZlOWIEKA Rozdzial7. Wprowadzenie do psychologii rozwoju 7.1. Poj~cie zmiany rozwojowej 7.1.1. Przedmiot zainteresowan psychologii rozwoju cz/owieka 7.1.2. Poj~cie rozwoju

,

,

227 229 229 230 232

8

SPIS TREsel
&.~~'%&.~~~~~_',"'."""'_''''~'Th.~'''':~

7.1.3. Przedmiot rozwoju 7.1.4. Podstawowe pytania psyehologii rozwoju ezlowieka 7.1.5. Modele zmiany rozwojowej 7.2. Modele i strategie badania zmiany rozwojowej 7.2.1. Problemy badaweze psyehologii rozwoju ezlowieka 7.2.2. Obszary i poziomy analizy zmiany rozwojowej 7.2.3. Strategie badari nad rozwojem 7.3. Koneepeje rozwoju ezlowieka ., 7.3.1. Pogl'ldy na temat natury zmian rozwojowyeh 7.3.2. Sposoby wyjasniania zmian rozwojowyeh 7.3.3. Jedna ezy wiele koncepcji rozwoju psychicznego? 7.4. Podsumowanie PYTANIA SPRAWDZAJf\CE LlTERATURA ZALECANA Rozdzial 8. Rozw6j czlowieka w pelnym cyklu iycia 8.1. Rozw6j w okresie prenatalnym i perinatalnym 8.1.1. Rozw6j w okresie prenatalnym 8.1.2. Stadium noworodka 8.2. Rozw6j w okresie dzieclnslwa 8.2.1. Wczesne oziecmsfwo 8.2.2. Srednie dzieclnsfwo - okres od 3 do 61at 8.2.3. P6ine dzlecirislwo - okres od 7 do 11 lat 8.3. Okres dorastania 8.3.1. Dojrzewanie biologiczne 8.3.2. Rozw6j motoryczny 8.3.3. Rozw6j psychoseksualny 8.3.4 Zmiany w sterze poznawczej 8.3.5. Rozw6j tozsarnosci 8.3.6. Swiatopogl'ld mlodzlezy 8.3.7. Zmiany w sterze spoleczno-moralnej 8.4. Rozw6j w okresie dorosloscl 8.4.1 Wiek mlodziericzy 8.4.2. Czlowiek dorosly 8.5. Starzenie sle, umieranie, koniec drogi zyciowe] 8.5.1. Biopsychologiczny obraz starosci 8.5.2. Zmiany tunkcji psychicznych 8.5.3. Bilans zycia 8.5.4. Wydarzenia zyelowe w starosci 8.5.5. Smierc i zaloba 8.6. Ku czemu zmierza rozw6j - rola aktywnosci wlasnej w rozwoju 8.7. Podsumowanie PYTANIA SPRAWDZAJf\CE LlTERATURA ZALECANA DZIAllV METODOLOGIA BADAN NAUKOWYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Rozdzial 9. Poznanie naukowe - poznanie psychologiczne 9.1. Cechy charakterystyczne poznania naukowego , 9.1.1. Wiedza naukowa - zasada raclonalnoscl 9.1.2. Schemat poznania naukbwego - indukcjonistyczny versus hipotetystyezny 9.1.3. Cele poznania naukowego - wewnetrzne i zewnetrzns 9.2. J~zyk psychologii jako nauki empirycznej 9.2.1. Zmienna 9.2.2. Zmiennosc - wariancja jako miara zmlennosci wynik6w 9.2.3. lstotnosc - statystyczny sens istotnosci

,

,"

233 235 236 238 239 240 247 256 257 277 280 282 282 283 285 287 287 290 292 292 299 306 309 310 310 311 311 314 315 315 317 317 320 324 325 325 326 326 327 329 331 332 332

333 335 335 336 337 340 340 341 343 348

9.3. Proces badania naukowego w psychologii 9.4. Podsumowanie ··· PYTANIA SPRAWDZAJf\CE LlTERATURA ZALECANA Rozdzial10. Podslawowe modele badawcze: eksperymenlalny i korelacyjny 10.1. Model eksperymentalny 10.1.1. Charakterystyka modelu eksperymentalnego 10.1.2. Podstawowe plany eksperymentalne i quasi-eksperymentalne 10.1.3. Tratnosc planu eksperymentalnego 10.1.4. Pretest zmiennej zalezne] - problemy metodologiczne 10.1.5. Zalety i wady plan6w eksperymentalnych .zerc-jedynkowych" 10.2. Model korelacyjny 10.2.1. Zwiazek korelacyjny a zwlazek przyczynowo-skutkowy 10.2.2. Sila zwiqzku rniedzy zmiennymi 10.2.3. Podstawowe wsp61czynniki korelacji rniedzy zmiennymi 10.3. Podsumowanie PYTANIA SPRAWDZAJI\CE LlTERATURA ZALECANA Rozdzial11. Podslawowe melody badawcze -Ieoria i praklyka leslowania 11.1. Operacjonalizacja termin6w teoretycznych: czynnik, wielkosc, zmienna 11.1.1. Procedura operacjonalizacji - podstawowe zalozenia 11.1.2. Etapy procedury operacjonalizacji 11.2. Teoria test6w psycholopicznych: ABC psychometrii 11.2.1. Detinicja testu psychologicznego 11.2.2. Kto jest uprawnionydo poslugiwania sle tsstami psychologicznymi? 11.2.3. Podstawowe zalozsnia klasycznej teorii test6w psychologicznych - pojecle rzetelnosci testu psychologicznego 11.2.4. Trafnosc testu psychologicznego : 11.2.5. Normalizacja testu psychologicznego 11.2.6. Standaryzacja i obiektywizacjatestu psychologicznego 11.3. Adaptacja kulturowa test6w psychologicznych : 11.3.1. To, co wsp6lne, i to, co specyticzne dla por6wnywanych warunk6w kulturowych, a praktyka adaptacji test6w 11.3.2. Zasady adaptacji lingwistyeznej 11.3.3. Czy mozjwe jest skonstruowanie testu niezalezneqo kulturowo? 11.3.4. Kryteria r6wnowaznosci testu 11.4. Stronriczos« test6w psychologicznych 1104.1. Pojecie stronnlczosci testu psychologicznego 11.4.2. Metody badania stronniczoscl - kryteria zewnetrzne 11.4.3 Metody badanie stronnlczosci - kryteria wewnstrzne 11.5. Podsumowanie PYTANIA SPRAWDZAJI\CE LlTERATURA ZALECANA Rozdzial12. Podslawowe melody badawcze 12.1. Obserwacja, wywiad i rozmowa psychologiczna 12.1.1. Zr6dla danych obserwacyjnych 12.1.2. Poslugiwanie si~ metoda obserwacji w psychologii 12.1.3. Wykorzystanie rozmowy i wywiadu w psychologii 12.1.4. Zasady prowadzenia rozmowy i wywiadu psychologicznego 12.2. Testy inteligencji i zdolnosci 12.2.1. Cechy test6w 12.2.2. Rodzaje test6w 12.2.3. Typy zadari testowych 12.2.4. Wybrane testy 12.2.5. Uwagi krytyczne pod adresem test6w 12.3. Kwestionariusze osobowoscl 12.3.1. Kwestionariusz osobowoscl jako metoda badawcza

·····

349 .353 354 354 335 357 357 364 368 374 381 381 382 383 384 385 386 387 389 389 391 394 .400 .401 .403 .404 .408 .411 .414 .415 .416 .418 .420 .423 426 .427 428 .430 .432 .434 .434 437 .438 .439 .441 .445 .446 .448 .449 .450 .453 .460 .467 .469 470

..,.--------_._----

-

12.3.2. Kwestionariusz jako metoda badania osobowoscl 12.3.3. Przsszlosc i przyszlosc inwentarzy 12.4. Testy projekcyjne 12.4.1. Metoda projekcyjna 12.4.2. Konstrukcja test6w projekcyjnych 12.4.3. Test projekcyjny jako narzsdzie diagnozy psychologicznej 12.4.4. Charakterystyka wybranych test6w projekcyjnych 12.5. Symulacje komputerowe 12.5.1. Precyzja i kompletnosc modelu 12.5.2. Emergencja 12.5.3. Dynamika 12.6. Problemy teoretyczne diagnozy psychologicznej 12.6.1. Poj~cie diagnozy w psychologii 12.6.2. Etapy procesu diagnozowania 12.6.3. Sposoby ujmowania procesu diagnozowania 12.6.4. Zachowania testowe i rzeczywiste (pozatestowe) jako przedmiot interpretacji 12.6.5. Diagnostyka tradycyjna a diagnostyka behawioralna 12.6.6. Diagnoza czy terapia? 12.6.7. Diagnozowanie jako czynnosc poznawcza 12.6.8. Etyczne problemy diagnozy 12.7. Podsumowanie PYTAN IA SPRAWDZAJI\CE LlTERATURA ZALECANA Rozdzial13. Problemy etyczne badan naukowych i diagnoslycznych 13.1. Standardy etyczne prowadzenia badan psychologicznych z udzialem ludzi w roll .obieklow" badanych 13.2. Czy psychologowi wolno oklamywac osoby badane? 13.3. Czy psycholog moie zadawac cierpienie? 13.4. Aspekty etyczne zwiqzane z wykorzystywaniem test6w psychologicznych w badaniach naukowych i diagnostycznych 13.5. Podsumowanie PYTANIA SPRAWDZAJI\CE LlTERATURA ZALECANA SlOWNIK BIBLIOGRAFIA INDEKS RZECZOWY INDEKS NAZWISK SPIS I ZROm.A FOTOGRAFII

.482 .489 .491 .491 .492 .496 .499 503 503 505 507 509 509 510 513 514 515 516 517 518 519 521 521 523 524 529 532 533 536 537 537 539 587 627 633 639

Przedmowa
W roku akademickim 1998/1999 minelo sto lat od czasu, kiedy znany filozof i psycholog lwowski, Kazimierz Twardowski, uczen wybitnego filozofa i psychologa wiedensklego, Franza Brentany, wprowadzil psychologic jako przedmiot nauczania do ksztalcenia uniwersyteckiego. W Uniwersytecie Lwowskim uczniami Twardowskiego, zalozyciela tzw. szkoly lwowskiej, byli tacy wybitni psychologowie, jak Wladyslaw Witwicki, Stefan Blachowski, Stefan Baley i Mieczyslaw Kreutz. Oni to wprowadzili psychologie do uniwersytetow w Warszawie (Witwicki i Baley) oraz w Poznaniu (Blachowski), Kreutz zas objal Katedre Psychologii na Uniwersytecie Lwowskim Ouz nazwanym imieniem lana Kazimierza) po swoim mistrzu. Zaledwie kilka lat po tym, kiedy Twardowski zainaugurowal wyklady z psychologii na Uniwersytecie Lwowskim, Wladyslaw Heinrich, ktory doktoryzowal sie w 1894 roku w Zurychu, stworzyl w Polsce na Uniwersytecie Iagtellonskim pierwsze laboratorium psychologiczne. Z kolei Stefan Szuman, uczen Blachowskiego, byl w tymze uniwersytecie jednym z pionierow polskiej psychologii wychowawczej i rozwojowej. Wymieniona plejada uczonych to tworcy polskiej psychologii, ktorzy zawazyli na jej 10sach az do pierwszych lat po II wojnie swiatowej. Trzeba bylo jednak calego polwiecza od zaczatkow psychologii w naszym kraju, aby wprowadzic do uniwersytetow ksztalcenie psychologiczne, ktore konczylo sie uzyskaniem dyplomu magistra psychologii, poniewaz dopiero na poczatku lat 50. wprowadzono studia psychologiczne na uniwersytetach w Warszawie, Krakowie, w Poznaniu oraz stwa Wladyslawa Witwickiego, ktorego pierwsze wydanie ukazalo sie w latach 1925 (t. I) i 1927 (t. II), zostal wprawdzie opublikowany (w niskim nakladzie) rowniez po wojnie, jednakze w owym czasie uznano go za wytwor burzuazyjne] psychologii i z tej przyczyny nie polecano studentom. Lata 50., ktore zapoczatkowaly ksztalcenie psychologow w ramach psychologii uznanej za samodzielna dyscypline naukowa, to zarazem okres stalinowski. Studenci psychologii ksztalcili sie wowczas na podrecznikach radzieckich (w tlurnaczeniu polskim), nasyconych ideologia marksistowsko-Ieninowska oraz pawlowizmem, nie majac dostepu do literatury zachodniej. Co wiecej, jezeli nawet ktos mial takie mozltwosci, czytanie literatury naukowej w jezyku angielskim grozilo konsekwencjami dyscyplinarnymi. Na poczatku lat 60. pojawil sie pierwszy powojenny zarys podrecznlkowy psychologii ogolnej, autorstwa polskiego psychologa, Wlodzimierza Szewczuka, ucznia Wladyslawa Heinricha. Podrecznik Psychologia: Zarys podrfjcznikowy, choc pisany z pozycji marksistowskiej i - zgodnie z duchem owych czasow - mocno nasycony psychologia radziecka, stanowil dla studentow psychologii i nauk pokrewnych jedno z pierwszych zrodel informujacych 0 dorobku psychologii w skali wykraczajacej poza kraje socjalistyczne. Przelomowym momentem w nauczaniu psychologii, ktora tymczasem zadomowila sie na wszystkich polskich uniwersytetach (poza Uniwersytetem im. Mikolaja Kopernika i Uniwersytetem Szczeclnskim, gdzie do dzis nie rna kierunku psychologii) jako dyscyplina oferujaca ksztalcenie prowadzace do tytulu magistra psychologii, bylo pojawienie sie w 1975 roku podrecznika akademickiego psychologii ogolnej, pod tytulem Psychologia, pod redakcja Tadeusza Tomaszewskiego.

wKUL.
Iezeli chodzi 0 dostep do podrecznikow, pierwsi studenci psychologii znalezli sie w niezwykle trudnej sytuacji. Iedyny polski uniwersytecki podrecznik psychologii, autor-

stad wedlug tej koncepcji przedmiotem psychologii sa czynnosci czlowieka i czlowiek jako ich podmiot. wraz z nastaniem zmian polityczno-ustrojowych. Wprost zenujacy. Tak duza liczba sprzedanych egzemplarzy w czasach. niemal lawinowo powstawaly studia platne. jak nadmienilem. limitowana przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyzszego. Ksztalcenie psychologiczne rozszerzylo sie na uczelnie pozauniwersyteckie. Tomaszewskiego i Podstawy 'psychologii dla nauczycieli autorstwa J. ze brak w tym podreczniku opracowari samego Redaktora. zywiolowy i dynamiczny rozwoj w zakresie ksztalcenia psychologicznego. NiC laczaca..dotyczy to takze w calej rozciaglosci psychologii. ze teoria czynnosci Tomaszewskiego stala sie jego mysla przewodnia. "stutysiecznikow".spowodowala. --"---""""'-"""""""_-PRZEDMOWA 13 rocznie przyjmowano na uczelnie nie wiecej niz kilkadziesiat osob. a posrednio takze Kazimierza Twardowskiego. studia psychologiczne istnialy prawie na wszystkich un iwersytetach. Tomaszewskiego nie spelnil oczekiwan srodowisk akademickich. ktore powstaly w latach 70. ktory zapewne potrafilby dostarczyc tej pracy naleznego ducha i spoidla . nasi studenci nadal UCZq sie z podrecznikow. Radykalne zmiany nastapily rowniez w zakresie systemu nauczania. ktore odpowiadalyby pojawiajacyrn sie w zakresie psychologii wyzwaniom. gdy chodzi 0 Iiczbe dostepnych czasopism fachowych i 0 literature obcojezyczna. najwyzej zorganizowanym. Choc do tej pory ukazalo sie wiele cennych monografii i ksiazek specjalistycznych autorstwa polskich psychologow. ze decyduja one 0 tresclach i formach nauczania . Wreszcie. jednego z organizatorow studlow psychologicznych w Uniwersytecie Warszawskim. ukierunkowanym na osiagniecle okreslonego wyniku. drastycznie kontrastuje z brakiem materialow dydaktycznych. zgromadzilo sie grono uczniow. Naleza do nich miedzy innymi Psychologia pod redakcja T. na przyklad w dziedzinie psychologii spolecznej. sterowane centralnie. ze najwieksza popularnoscia cieszy sie obecnie przelozony z jezyka angielskiego podrecznik Psychologia i iycie psychologow amerykanskich. w tym przede wszystkim pedagogiki. Putkiewicza czy podreczniki specjalistyczne. ze jest akademicki. byly to jednak podreczniki do poszczegolnych przedrniotow nauczania. Po pierwsze. J urkowskiego i Z. Ta grupa uczonych. cykl wydawniczy tego podrecznika . Kandydaci na studia psychologiczne uzyskali mozliwosc studiowania w nowo powstalej niepanstwowej uczelni . jak i formy. Iako jeden z autorow zarowno pierwszego. rozwojowej i wychowawczej. [aka byla teo ria czynnoscl Tomaszewskiego . i 80. uczeri Mieczyslawa Kreutza. naklad podrecznika w wysokosci dochodzace] do liczby pieciocyfrowe] jest duzym sukcesem autorskim. gdzie student rna do wyboru kilka tuzinow podrecznikow ze wstepu do psychologii czy z psychologii ogolnej. Takze Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy uzyskala minlsterlalna licencje umozIiwiajacaje] edukacje psychologow na piecioletnich studiach magisterskich. ze podrecznlk czterotomowy okazal sie mniej udany niz jego poprzednia wersja. Ta niemal calkowita autonomia uczelni w zakresie dydaktyki umozliwila ksztalcenie studentow psychologii zarowno zgodnie ze specjalnoscia naukowa poszczegolnych srodowisk akademickich.liczony od momentu zlozenia pierwszych maszynopisow . Mimo iz liczba opracowan dydaktycznych powiekszala sie z roku na rok. przez co nalezy rozumlec. idacej w parze z brakiem dostatecznych funduszy na utrzymanie uczelni i z niskimi zarobkami kadry akademickiej. pojawilo sie kilka innych podrecznikow auto row polskich. Praktycznie biorac. ze ukazaly sie one w nakladach przekraczajacych sto tysiecy egzemplarzy. ze przedstawione w nim tresci wobee nawalu nowej wiedzy zgromadzonej w literaturze swiatowej czesciowo sie zdezaktuallzowaly . przejawiajacy sie glownie w nieprawdopodobnym wzroscie liczby studentow psychologii. a glod wiedzy w zakresie psychologii tak duzy. ze w momencie wydania teksty byly juz czesciowo przestarzale. w tym sensie. Strelaua. Choc. jest stan bibliotek psychologicznych (dotyczy to zreszta takze innych dyscyplln). lub tez przeznaczone glownie dla studentow innych dyscyplin naukowych. wydany w czterech niewielkich objetosciowo tomach. Szczegolna popularnosc podrecznika Psychologia pod redakcja T.trwal w wypadku niektorych autorow az siedem lat. ktora przedmiotu psychologii upatruje w zachowaniu celowym. Na przelomie lat 80. takie jak Psychologia kliniczna pod redakcja Andrzeja Lewickiego i Psychologia roztoojotoa dzieci i mlodzieiy pod redakcia Marii Zebrowskiej. [ezeli nie katastrofalny. Jest on auto rem szeroko znanej w naszym kraju teorii czynnosci. i 90. jak i drugiego podrecznika pod redakcja mojego Mistrza. napisanie przez jednego autora pod- nie musi bye bynajmniej rniara ich jakosci. ktory w gruncie rzeczy rna charakter autorski. jak i z zapotrzebowaniem danego regionu. znana jako szkola warszawska. Wokol Tadeusza Tomaszewskiego.tak spektakularnie obecna w pierwszej wersji podrecznika . biorac pod uwage swoje mozliwosci kadrowe i lokalowe. oferty wydawnicze byly tak ubogie.Ten lwowski psycholog. co znaczy. byla znikoma. Centralny system planowania wlasnie dla takiej liczby studentow przewidywal zatrudnienie w zawodzie psychologa. Wystepujacy w latachDu. [aka dysponuje dzisiaj psychologia. jako "deprywacjy podrecznikowa". choc kuriozalny jest fakt. ktore rnozna okreslk. a takze w [akosciowo bardzo zroznicowanych programach nauczania. ktorzy koncepcje teorii czynnosci rozwijali w roznych dzialach psychologii. w wielosci uczelni oferujacych ksztalcenie psychologow. Ich brak na polskim rynku wydawniczym spowodowal. ksztalcenie akademickie uleglo radykalnej zmianie. A. Iak juz wspomnialem. Dotyczy to takze studiow psychologicznych. wydany w 1992 roku czterotomowy podrecznik pod redakcja T.ktora stala sie obecnie najwiekszym centrum ksztalcenia psychologicznego w kraju.zarowno pod wzgledern tresci. to autorzy wspomnianego podrecznika. a Iiczbe przyjmowanych studentow zaczely okreslac senaty poszczegolnych uczelni. w tym glownie w Komitecie Nauk Psychologicznych PAN. coraz czescie] i uporczywiej wyrazano potrzeb~ napisania podrecznika psychologii. poniewaz . a od tego czasu nie napisano zadnego podrecznika. Philipa Zimbarda i Floyda Rucha Gego najnowsze wydanie tylko autorstwa Zimbarda). 0 ktorym mozna by powiedziec. znaczy to. przeznaczony w istocie dla studentow pierwszego roku studiow Na tIe zarysowanego tutaj stanu rzeczy w srodowisku psychologow. ze wyposazenie w wiedze psychologiczna uzyskane w poszczegolnych uczelniach stalo sie w niewielkim jedynie stopniu porownywalne. Jego auto rami sa w przewazajacej liczbie ci sami uczniowie Tomaszewskiego. w sposob szczegolny wplynal na losy polskiej psychologii. W Stanach Zjednoczonych. w znikomym stopniu pozwalaly na lndywidualizacie ksztalcenia psychologicznego i na uwzglednienie specyficznego charakteru poszczegolnych srodowisk akademickich. W latach 70. Wobec narastajacej potrzeby przyjmowania na studia wiekszej liczby studentow. Sterowany centralnie system Iimitow przyjec na studia przestal istniec. ze te wciaz nieliczne publikacje podrecznikowe uzyskaly status tzw. Tomaszewskiego . Zlozylo sie na to kilka czynnikow. krytycznie i samokrytycznie zmuszony jestem stwlerdzic. w tym glownie wieczorowe i zaoczne. W skazuje ona raczej na brak innych publikacji podrecznikowych na rynku wydawniczym.w Szkole Wyzsze] Psychologii Spolecznej . Z drugiej strony zas taka sytuacja spowodowala. nieobojetny dla losow czterotomowego podrecznika byl fakt nleobecnosci w nim naszego Mistrza. liczba ksztalcacych sie studentow. i nie uwzgledniaja wiedzy wspolczesnej. ktory sprostalby istniejacym wyzwaniom. Rady wydzialow autonomicznych uczelni wyzszych zyskaly prawo decydowania 0 programach i planach ksztalcenia. ze pod ta sama redakcja powstal nowy podrecznik psychologii ogolne]. Te forme zachowania nazywa czynnoscia. Wobec nawalu wiedzy. Z kolei programy nauczania.stala sie ledwo zauwazalna w jego drugiej wersji.a zarazern poczucie jego auto row i redaktora naukowego.

do czterdziestu dziewieciu). ktorego wlasclwe zrozumienie jest mozliwe bez podstawowej wiedzy z zakresu psychologii spoleczne]..poza bardzo nielicznymi wyjatkami . W gronie Rady Redakcyjnej dyskutowalismy koncepcje tego podrecznika . Propozycje trzytomowego podrecznika akademickiego. "". Iedynie w tradycji niemieckiej utrzymaly sle wielotomowe . Po dane przyklady sugeruja poziom szczegolowosci. niz mozna bylo oczekiwac.. ze podrecznlk obejmuje . z prosba 0 autorski udzial w tym podreczniku.Rozwo] czlowieka'' znalazl sie w tomie I.. .I1 PRZEDMOWA -. a takze padaly liczne nazwiska potencjalnych autorow. Istnie[ace podreczniki.zarowno co do jego tresci. ID oraz [ednostka w spoleczenstuiie i elementy psychologii stosowanej (t. Dotyczy to niemal wszystkich jego aspektow. To spod ich piora wychodza niezwykle atrakcyjne pod wzgledem formy i oprawy graficznej podrecznlki. Poniewaz w skali swiatowe] okolo 95% literatury psychologicznej opublikowano w jezyku angielskim. a skonczywszy na sposobie cytowania zrodel i pisania bibliografii.. podczas gdy wspomniany podrecznik traktowal je bardziej wybiorczo. ktory nie specjalizuje sie w psychologii klinicznej. Z kolei kilku uznanych psychologow spontanicznie zglosilo chec udzialu w tym przedsiewzleciu wydawniczym i przykro mi. nie wyobrazam sobie jego powstania bez tego etapu wstepnych. z roznych powodow. " . J ak juz wspomnialem. trudno bowiem znalezc taki dzial psychologii stosowanej (ktora stanowi domene tomu III). ktore w gruncie rzeczy sa zbiorem tomow specjalistycznych. ktore scala teksty tak rozne pod wzgledem sposobu wyrazania mysli. Profesor Tomaszewski. zeby podrecznik uwzglednil rnozliwje szeroki zakres problematyki psychologicznej i najaktualniejszy w tym zakresie stan wiedzy. jak na przyklad Metody psychofieiologiczne w badaniach psychologiesnych pod redakcja T Sosnowskiego i K.Wydawnictwu Naukowemu PWN i Gdanskiemu Wydawnictwu Psychologicznemu (GWP).takjak podreczntk pod redakcia T Tomaszewskiego .. z zaproponowana przeze mnie Rada Redakcyjna. ktore ponadto zadeklarowalo gotowosc wydania podrecznika jeszcze przed 2000 rokiem. W marcu 1997 roku przedstawilem ... Tak na przyklad student. Zwrocilem sie do grona ponad piecdziesieclu wybitnych w swoich specialnosciach psychologow .. co sfla rzeczy oddala w czasie zaspokojenie wyrazanych w tym zakresie oczekiwan.. znajdzie w tym podrecznlku wystarczajacy zasob wladomosci. Juz same tytuly trzech tomow sugeruja. ktore wobec braku zgodnych stanowisk zakonczylo sie niepowodzeniem. Psychologia: Podrecznik akademicki jest praca unikatowa... Nie jest on takze podrecznikiem specjalistycznym. Wreszcie. zespolowych prac..do psychologii ogolnej. w tym sensie. jak i formy .~~~"". z reguly ograniczajace sie do wstepu do psychologii lub do psychologii ogolnej.pojawila sie propozycja powolania redaktorow poszczegolnych dzlalow. Psychologia: Podrecznik akademicki sklada sie z trzech nastepujacych tomow: Podstawy psychologii (t.szczegolowa propozycje wydawnicza podrecznika akademickiego. To zadecydowalo ostatecznie o moim wyborze. a takze zakres tresciowy podrecznika.. wsrod ich autorow prym wioda psychologowie amerykanscy. Podjalem sie roli redaktora naukowego tego .. Ona takze nadaje temu tomowi szczegolna range dzieki temu. Tylko w trzech wypadkach spotkalem sie z odmowa z przyczyn niemerytorycznych.Zachowanla spoleczne". Dotyczy to takze wszystkich pojec wystepujacych w slowniku terrninow psychologicznych. sygnalizujacym glowne zawarte w nim mysli i stwierdzenia.. przeto zamiescllismy przy pojeciach kluczowych lub wie1ce specjalistycznych ich angielskojezyczne odpowiedniki. podstawy psychologii lub psychologia ogolna.. Kazdy rozdzial konczy sie krotkim podsumowaniem.Jiandbuchy". powstaja w wyniku wielu lat pracy nad nimi. ze nie ze wszystkich propozycji moglem skorzystac.nie pisano podrecznikow akademickich.. choc uwzglednta takze potrzebe w miare rowne] objetosci poszczegolnych tomow. choc nie wrozono mi na poczatku powodzenia..'ytm:.sposrod ktorych wielu cieszy sie renoma miedzynarodowa .. ktory odpowladalby standardom akademickim. te z kolei na ponad siedemdziesiat rozdzialow Uklad i kolejnosc poszczegolnych dzialow podrecznika wynika glownle z logiki ksztakenia psychologlcznego i z tradycji pisania podrecznikow akademickich. a Komitet wyrazil gotowosc objecia patronatu nad ta inicjatywa. po kazdym rozdziale zamieszczono pytania sprawdzajace oraz literature zalecana. pOCZqWSzyod struktury rozdzialow. Psychologowi niebedacemu specjalista w zakresie konstrukcji narzedzi diagnostycznych podrecznlk ten dostarczy aktualnej wiedzy pozwalajacej zrozumiec proces tworzenia czy adaptacji kwestionariuszy. Zimmera. ze teksty poszczegolnych rozdzlalow pisane sa w sposob wyrazajacy indywidualnosc naukowa i dydaktyczna kazdego z autorow. sa wymagania formalne. Podrecznik nie jest wstepem do psychologil. Spoidlem..14 . Aby przyblizyc Czytelnikowi postacie tworcow tego podrecznika .jak si~ w praktyce okazalo .po kilku kolejnych konspektach dyskutowanych w gronie Rady Redakcyjnej . podrecznik ten jest dzielem wielu autorow (ich ostateczna liczba skurczyla sie. Ponadto autorskie podreczniki. grupa czolowych wowczas psychologow podjela podobne przedslewzlecie.. Choc w odniesieniu do wszystkich spraw zwiazanych z podrecznikiem decyzje podejmowalem samodzielnie. Stad zrodzila sie idea napisania podrecznika zespolowego.:w:::" recznika.niemal caly obszar wiedzy niezbedny do psychologicznego wyksztalcenia uniwersyteckiego.. ""'12. ze juz w latach 50. Z kolei dzial . Pytania maja glownie na celu sprowokowanie Czytelnika do refleksji nad przeczytanym tekstem. typowym dla poszczegolnych dyscyplin psychologicznych. Psychologia og6lna (t.>'>'~~~"%. D. ze .reprezentujacych wszystkie znaczace osrodki akademickie w kraju.~~~~=. umieszczono w tomie III glownie ze wzgledow merytorycznych. To drugie kryterium zadecydowalo o tym. choc i w tym zakresie rozni sie od niego tym. ze przelamuje podzial miedzy dyscyplinami podstawowymi i stosowanymi.::~ ... III). fotografie i pomyslowo dobrane studia przypadkow oraz opisy badan dominuja nad trescia nauczania.. Moj Mistrz.graniczacego z moimi mozliwoscjami przedsiewziecia. jak wspomniany [uz podrecznik amerykanski Psychologia i iycie Zimbarda i Rucha. to z reguly wstepy do psychologii. . niezaleznie od wybranej sciezki ksztakenia czy specjalizacji. jest wlasciwie niernozliwe.. w ktorych niekiedy ryciny. nie ogranicza sie on . Iak w sposob oczywisty narzuca forma tej publikacji.zgodnie z nasza intencjq . Pod wieloma wzgledami bardziej atrakcyjna okazala sie oferta Gwp. Ze wzgledu na ich monstrualna wrecz objetosc opanowanie wiedzy zawartej we wszystkich tomach przekracza mozliwosci studenta. uprzedzal mnie. tak aby w krotkim czasie uporac sie z tym zadaniem. Spotkala sie ona z aprobata zebranych. adresowane do wszystkich studentow psychologii niezaleznie od obranego kierunku specjalizacji.. a jednoczesnie zagwarantowac.. To przesadzilo 0 tym. dwom znaczacym w psychologii wydawcom .auto row i redaktorow . ... pod ktorych wzgledem podrecznik zostal maksymalnie ujednolicony. Jak juz nadmienilem. Od tego czasu bieg spraw potoczyl sie szybciej.'n ffi. przedstawilem w lutym 1996 roku na zebraniu Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. z ktorymi styka sie on w praktyce psychologicznej. ze dzial . gdzie kazdy tom lub kilka tomow (na przyklad w zakresie psychologii osobowosci i roznic indywidualnych wydano cztery tomy) obejmuje okreslona dyscypline psychologiczna. wraz z podaniem nazwisk auto row i redaktorow dzialow.. pozwalajacy na orientacje w tej dyscyplinie i na rzeczowy kontakt z psychologiem klinicznym.. ktore obejmowalyby cala czy niemal cala psychologic. choc tradycja nakazywalaby go umiescic po psychologii ogolne].na poczatku kazdego tomu zamieszczono ich krotkie biogramy wraz ze zdjeciem. nalezacy niewatpliwie do podstawowych dyscyplin psychologicznych. ze obejmuje w zasadzie wszystkie dzialy wchodzace w sklad tej dyscypliny psychologicznej. Podzie1one one zostaly na dwanascie dzialow.

II . . Czytelnika szerzej zainteresowanego wybrana problematyka psychologiczna odsylamy do obszernej bibliografii zamieszczonej na koricu kazdego tomu. redaktorow dzialu. jak i praktycznych zastosowan. Przetacznik-Gierowska)'. Autor m. wymagaly intensywnego zaangazowania duzego grona osob bioracych udzial w tym przedsiewzieciu. jakie okazali w pracach nad wydaniem tego podrecznika redaktorzy Gdanskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Choc sa oni ekspertami w uprawianej przez siebie dziedzinie. widniejaca na nich data wydania to rok 2000. ---H JERZY BRZEZINSKI: ffil@lj ~. uzyskac niezbedne minimum wiedzy czesto potrzebnej do wzajemnej komunikacji i kontaktu merytorycznego z psychologami-praktykami. Sadzimy.]ak pomagac dziecku w poznawaniu sioiata (1992). co jest rzadkoscia.. czy tez koniecznosc zapoznania sie z nowa. zw. _____ MARIA KIELAR-TURSKA: II1ffi.-------------------------------- Z kolei literature zalecana sprowadzilismy do kluczowych pozycji pozwalajacych na rozszerzenie wiedzy w zakresie omawianej problematyki.: Mowa dziecka . Niedoscigniona profesjonalistka w promocji podrecznika okazala siy Pani Anna Marlega-Wozniak. ze przyczyni sie ona w sposob istotny do spopularyzowania naszej trzytomowej ksiazki. czy zaoczne. Jest autorka ponad 100 prac z zakresu psychologii rozwoju czlowieka. '. ktoryrn w imieniu autorow. stanowiacy swego rodzaju kompendium wiedzy psychologicznej. Zainteresowania naukowe: filozofia nauki. ze podrecznik ten. za co skladam w imieniu nas wszystkich specjalne podziekowanie.. ktorego objetosc zawarta w trzech tomach 0 bejmuje okolo 2500 stron druku. niewyslowiona wdziecznosc kieruje pod adresem mojej zony. aktualna problematyka.1992). Krystyny. niezaleznie od roku studiow i obranej specjalizacji. wspolnie z E.'I(lh~ ELZBIETA HORNOWSKA: dr. in. J ak wynika z istoty podrecznika. Szczegolna wdziecznose nalezy sie Pani Malgorzacie J aworskiej za dbalosc 0 strone jezykowa i Panu Piotrowi Geislerowi za oprawe graficzna tej publikacji. powinien opanowac. Biogramy autor6w i redaktor6w tomu pierwszego ANNA BRZEZINSKA: dr hab. prof. 1987). w ktore] nie jestesrny specjalistami.ru1J.""1t_~ . jest on adresowany do studentow psychologii. w Instytucie Psychologii UAM i w Szkole Wyzszej Psychologii Spolecznej. psychometria i metody statystyczne. Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszholnei (1985. prof. nauk. Choc wszystkie trzy tomy ukazuja sie w druku jeszcze w 1999 roku. ze uwzglednlllsmy w podrecznlku wiedze najnoWSZq i najbardziej aktualna. pozwala bowiem w dziedzinie. wieczorowe. Zakladamy bowiem. PAN. lipiec 1999 dr hab. na ktore] uczelni studiuje i czy odbywa studia stacjonarne. zywimy zarazem nadzieje. Podrecznik jest rowniez przeznaczony dla nauczycieli akademickich..::TIiW@M Jan Strelau Warszawa. monografii poswieconej problernatyce operacjonalizacji wielkosci psychologicznych oraz wspolautorka polskich adaptacji testow psychologicznych (w tym Skali Inteligencji Wechslera dla Doroslych WAIS-R-PL). Dziekujac za jej dzialalnosc reklamowa. Dziecko jako odbiorca literatury (1992.. 2 . _~_". ze Psychologia: Podrecznik akademicki obejmuje minimum wiedzy. II . w Instytucie Psychologii UAM i w Szkole Wyzsze] Psychologii Spolecznej. bez ktore] tolerancji i wsparcia nie bylbym w stanie pracowac tak intensywnie nad podrecznikiem w ciagu tych dwoch ostatnich minionych lat. Prace nad podrecznlkiem. N ajpelniej w jej wydanie zaangazowala sie Pani Anna Switajska. rnoze bye w tych poczynaniach wielce pomocny. nadzw. Metodologii badan psychologicznycn (PWN. jezeli uwzglednic ogrom tej pracy i wielkosc zespolu autorskiego w nia zaangazowanego. in. Autorka prac z zakresu psychologii dziecka i psycholingwistyki rozwojowej. Dzieki wzorowej wrecz wspolpracy z Nia udalo sie to olbrzymie przedsiewziecie ukonczyc niemal w przewidzianym terminie.d. Osobista. wyd. czesto zachodzi potrzeba aktualizacji wiedzy lub siegniecia do materlalu juz zapomnianego. wyd. w tym m. Jest autorka m. adiunkt Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. ""' . in. w tym m. a takze naszym oczekiwaniom. a przede wszystkim w imieniu wlasnym chcialbym w tym miejscu podziekowac.. 1987. zanim praca w wersji gotowej trafila do wydawnictwa. niezaleznie. jaka kazdy student psychologii. in. Poniewaz literatura obca nie jest powszechnie dostepna. Choc pierwsza moja ksiazkeopublikowalem ponad 30 lat temu.slouio i tekst (1989) . wspolnie z M.bye moze juz za kilka lat w wydaniu poprawionym . ktora powielila kilkanascie tysiecy stron maszynopisow. Hornowska. diagnostyka psychologiczna. Skali inteligencji Wechslera WAIS-R-PL (red. wyd. Trudno wymienic tu wszystkich. jak i ze studentami specjalizujacymi sie w dziedzinie niekiedy dalekiej od naszych zalnteresowan naukowych.nowy jffzyk dziecka (z M. PWN. Czytanie i pisanie . Interesuje siy przede wszystkim podstawami pomiaru psychologicznego zarowno od strony teoretycznej. Burtowy. Podzleka nalezy sie takze Pani Grazynie Mlodawskiej.1998). II -1997).: Gotouiosc dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania.bydzie sluzyl studentorn psychologii i psychologom przynajmniej przez pierwsze dziesieciolecie XXI wieku. ograniczyllsmy jej zestaw do publikacji w jezyku polskim. adiunkt w Instytucie Psychologii UJ oraz na Wydziale Pedagogicznym WSP w Krakowie. ze podrecznlk ten . adresujemy ten podrecznik do psychologow-praktykow. metodologia psychologii. nigdy dotad nie spotkalem sle z takim zaangazowaniem. psychologii edukacji i pedagogiki. czlonek koresp.. Wreszcie. Chcemy przez to dac wyraz naszemu przekonaniu.

Interesuje sie przede wszystkim teoretycznymi problemami psychologii osobowosci. w DAM).: Osobotoosc: Struktura i funkcje regulacyjne (Warszawa 1974). specjalista w zakresie rehabilitacji. zw.napisala ksiazke Diagnoza intelektu (Warszawa 1994). Zajmuje si~ roznicami indywidualnymi w funkcjonowaniu poznawczym. prof. Zimmerem. Prowadzi badania nad mechanizmami motywacyjnymi zachowan bodzcoposzukujacych. Warszawa 1993). Wydzialu Psychologii UW.. Teoria i praktyka rehabilitacji (Poznan 1987). JAN MATYSIAK: prof. Forgaysem i K. Anxiety: Recent development in cognitive. na Wydziale Psychologii uw. Autor ksiazek.. nadzw. Szanse rozwoju osobouiosci (Warszawa 1984). w tym Dynamical social psychology (wraz..to brzmi groinie (1993. Wrzesniewskim. dr hab. WtADYStAW JACEK ~ PALUCHOWSKI: _1_1iIK ".. (Warszawa 1996). WIEStAW tUKASZEWSKI: dr hab. m.K_I: dr hab.zachowan eksploracyjnych. Psychospoleczne podstawy rehabilitacji os6b niepeinospraumych.Izyk a psychologia (1992). Zajmuje sie psychologia porownawcza i etologia zwierzat.. Guilford Press. D. Jest autorem teorii zapotrzebowania na stymulacie.. Autor m. Washington 1992).]l. 7_1_ _ prof. Jest autorem i redaktorem czterech ksiazek. in. Szkoly Wyzszej Psychologii Spolecznej. . pracuje w Zakladzie Psychologii Spolecznej Instytutu Psychologii WSP w Bydgoszczy (do 1999 r. ANNA MATCZAK: prof. w szczegolnosci .the example of exploratory behavior (European Psychologist. zw. profesor DAM w Poznaniu. in. wspolpracuje w tym zakresie z Pracownia Testow Psychologicznych PTP.. dr hab. G... in. Wyniki swoich badan zawar! w kslazkach: Roinice indywidualne w zachowaniu zwierzqt w suiietle koncepcji zapotrzebouiania na stymulaci« (Wrodaw 1980)oraz Gl6d stymulacji (Warszawa 1994). [ REiK IDA KURCZ: WtODZIMIERZ ONISZCZENKO: i!iI prof. ze szczegolnym uwzglednienlem problematyki diagnozy . Opublikowal kilkadziesiat prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii roznic indywidualnych i genetyki zachowania sie czlowieka. Prowadzila badania nad rozumieniem i reprezentacia tekstu w umysle. diagnozowaniem wspomaganym komputerowo oraz psychologia zachowan konsumentow Jest autorem m. w Instytucie Psychologii Dniwersytetu Opolskiego oraz w Szkole Wyzsze] Psychologii Spolecznej w Warszawie. WOJCIECH PISULA: dr hab. Wazniejsze prace: Ciehauiosc i zachouiania eksploracyjne . ltlllSirm riil!SriiI!0riil!Si<WNOgW~Sffii. 1998).]l. Zajmuje sie psycholingwlstyka i psychologia poznawcza. w tym monografie Genetyczne podstawy temperameniu (1997) oraz ksiazke Stres . w tym kwestionariusza MMPI. 1998). zastosowaniach modeli formalnych i symulacjach komputerowych. Iego zainteresowania koncentruja sie na dynamice procesow poznawczych i spolecznych. jak i z zakresu flzyki. Psycholog spoleczny i socjolog. prac: Rehabiiitacja uposledzonych. wyd. II . w latach 1991-1999 adiunkt na Wydziale Psychologii UW. Inte- grative levels in comparative psychology .':. Najwazniejsze ksiazki: Psycholin- gwistyka (1976). Instytutu Psychologii PAN i Wydzialu Psychologii uw. nadzw. stereotypami.__ ~_~~ BIOGRAMY .. Jest autorka i adaptatorka wielu narzedzi testowych. razem z W. Wydzialu Psychologii uw. adiunkt na Wydziale Psychologii oraz zastepca kierownika Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania UW. J ego prace ukazuja sie zarowno w czasopismach psychologicznych. :m. dr hab. Vallacherem.. umyslowo (Warszawa 1981).. monografii poswieconej problematyce diagnozowania oraz adaptacji wielu technik diagnostycznych. Zmiennosc i nieuchronnosc stereotypoui (1994). oraz okolo 100 artykulow naukowych. na Wydziale Psychologii UW oraz w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. ..Izyk a reprezeniacja sunata w umysle (1987).~~~~~ AUTO ROW I REDAKTOROW __ STANIStAW KOWALIK: ANDRZEJ NOWAK: "Jllir:~ . Uposledeenie umyslowe.psychologic nie tylko zuiierzqt (Warszawa 1998). z R. dr hab. zwiazklem reprezentacji poznawczych z jezykiern. dr hab.nad wplywem wymagan zadaniowych na aktywnosc sercowo-naczynlowa. Przewodniczacy Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Prowadzi badania psychofizjologiczne. obecnie . 'llii! prof. psychoPhysiological and health research (red.1998). Wazniejsze prace: Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych (razem z K. prof. nadzw. prof.

przewodniczacy Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyk6w Psychologii. Date powstania tego laboratorium . Cecha nowatorska tego dzialu jest to. co pozwala patrzec na rozw6j czlowieka z szerszej perspektywy teoretycznej. tee. Takie ujecie problematyki rozwoju w polskich podrecznikach psychologii jest. Opublikowal prace z zakresu psychologii roznic indywidualnych.Biologtczne mechanizmy zachowania". nadzw. Ten dzial wprowadza Czytelnika zarazem do psychologii og6lnej. nie [estesmy bez grzechu. wyd. na czym polega istota poznania naukowego (psychologicznego) i w czym tkwi istota modeli eksperymentalnych i korelacyjnych stosowanych w badaniach psychologicznych. Dlatego wazne wydalo nam sie uczulenie studen- . Czytelnik dowiaduje sie nie tylko 0 tym. Praktyka dnia codziennego sygnalizuje.. DOTS-R. adiunkt Wydzialu Psychologii UW. . W rozdziale tym poswiecamy takze miejsce pionierom psychologii w Polsce.nformacje bowiem znajdzie Czyi telnik w spisie tresci. kt6ra stanowilaby swego rodzaju synteze tego dzialu badan. ze pod tym wzgledern takze my. a takze 0 genetyke zachowania. (2) . Z kolei kreslac zasadnicze koncepcje psychologiczne czlowieka.sklada sie z czterech dzia16w: (1) . Dzial . praktycznie biorac. zwracamy uwagee.konstrukcji i adaptacji kwestionariuszy osobowosci.Rozwo] czlowieka" to dzial.Metodologta badan naukowych i diagnostycznych". zalozyciela pierwszego laboratorium psychologicznego. . ponadto zamieszczono w nim slownik wybranych termin6w wystepujacych w podreczniku. brakuje w naszym plsmiennlctwle takiej publikacji. Uniwersytetu Gdanskiego. Zajmuje sie historia mysli psychologicznej. kt6ry w podrecznikach bedacych wstepem do psychologii alba w og6le nie wystepuje.1879 rok . ."psychologia og6lna obrala sobie za przedmiot badan. w tym: Rozumowanie w okresie wczesnej doroslosci (Warszawa 1989). tak jak rna to miejsce w tym podreczniku. gdzie w Instytucie Psychologii kieruje Zakladem Psychologii Rozwoju Czlowieka. 1998). UAM w Poznaniu oraz Baltyckiej Wyzszej Szkoly Humanistycznej w Koszalinie. choc u nas jest ciagle na etapie raczkowania.Podstawy psychologii .&lli .. a potoczne koncepcje czlowieka. 0 calej psychice jednostki.Blologiczne mechanizmy zachowania" zawiera tradycyjna wiedze na temat fizjologicznych mechanizm6w i korelat6w zachowania oraz metod pomiaru reakcji fizjologicznych z uwzglednienlem najnowszych osiagnlec w tych dziedzinach badari.tiiI M. nieobecne. kt6rej "anatomiee. wanie analizy wariancji w ehsperymentalnych badaniach psychologicznych (Warszawa 1981) oraz The mathematical soul: An antique prototype of the modern mathematisation 0/ psychology (Amsterdam 1992).Htstorta i teorie psychologiczne". naszym zdaniem. wyrazajacy sie g16wnie w badaniach etologicznych i socjobiologicznych.. Jest autorem regulacyjnej teorii temperamentu. przekl. I -1987). Po pierwsze. RLCQ) wraz z podrecznikami. przedstawilismy kilka konkurencyjnych teorii traktujacych o zmianach rozwojowych. Opublikowal kilkanascie prac z zakresu projekcji i test6w projekcyjnych oraz ich stosowania w praktyce psychologicznej. (red. Opublikowal (z Jerzym Brzezlnskim): Zastoso- Wst~p Tom I .. Nie rna tu miejsca na szczegolowe opisanie zawartosci poszczeg6lnych dzialow. Hlstorie psychologii zaczynamy nie od starozytnych filozof6w. dr hab. 0 ktorych jest mowa w wiekszoscl podrecznikow. Opublikowal ponad 50 prac z zakresu psychologii rozwoju czlowieka. Creativity and consciousness: Philosophical and psychological dimensions (Amsterdam 1993). JAN STRELAU: prof. iz caly rozdzial poswiecono etyce badan naukowych i diagnostycznych. FCZ-KT) oraz adaptacji kwestionariuszy do warunk6w polskich (np. dotad nieuwzgledniane w pol skich podrecznlkach psychologii. wspolautor wielu opracowan oryginalnych inwentarzy osobowosci (np. w tym: Creativity and projection.Rozwo] czlowieka" oraz (4) "Metodologia badan naukowych i diagnostycznych". rozw6j czlowieka ujelismy w pelnym cyklu zycia .PWN.psychologowie przyjmuja za poczatek psychologii jako nauki. kt6ra zdobywa na swlecie rosnaca popularnosc. Ostatni dzial tomu I to . Opublikowal blisko 200 prac z zakresu psychologii roznic lndywidualnych. genetyki zachowania oraz diagnostyki psychologicznej . lecz uzyskuje takze obszerna inforrnacje na temat podstawowych metod badawczych z uwzglednieniern najnowszych trend6w panujacych w tej dziedzinie. NEO-FFI. OdstapiIismy od tej tradycji i to odstepstwo dotyczy nie tylko Ilosci miejsca poswleconego tej problematyce. Wyzsze] Szkoly Pedagogicznej w Bydgoszczy. Choc na ten temat opublikowano w Polsce wiele prac. Brzezinski i in. MICHAl STASIAKIEWICZ: adiunkt w Instytucie Psychologii UAM.Ul~~ dr hab. (3) . Dzial ten jednak obejmuje nowe elernenty. c. zw. Chodzi tu 0 aspekt ewolucyjny. jak don tad niedoceniane przez psycholog6w. w tym: Inteligencja czloioieka (Warszawa 1997. Ogranicze sie jedynie do wydobycia tych element6w. PTS.od momentu poczecia az do smierci. W: J. czlonek rzeczywisty PAN oraz Akademii Europejskiej. Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki badania testem Rorschacha (Poznan 1994). JANUSZ TREMPAlA: . pol. Po drugie. dr h.BIOGRAMY AUTO ROW I REDAKTOROW prof. lecz od czas6w Wilhelma Wundta. Temperament: A Psychological Perspective (New York 1998. BOGDAN ZAWADZKI: dr. psychologowie. sa specyficzne dla tego podrecznika i kt6re roznia go od innych tego typu opracowan. alba tez traktowany jest niezwykle skr6towo.). kt6re. w Uniwersytecie Warszawskim i Slaskirn oraz w Szkole Wyzsze] Psychologii Spolecznej. prof. Rozumowanie moraine i odpornosc dzieci na pokus? oszustui« (Bydgoszcz 1993). jest w nim bowiem mowa o wszystkich aspektach funkcjonowania psychicznego czlowieka.

skorygowac popelnione zapewne pomylki. Odstapilisrny od niej jednak. kilka slow nalezy sle zamieszczonemu w tym tomie slownikowi. jak poszczegolne pojecia . lecz "Slownik wybranych terminow wystepujacych w podreczniku''.takze te podstawowe nalezy definiowac. kiedy wystepuja w roli badaczy. Za wszelkie uwagi. ze nie roscimy sobie prawa do decydowania 0 tym. majac w reku ten wlasnie tom. HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE Ida Kurcz (redakcja) . dzleki ktoryrn bedzie rnogl on sprostac oczekiwaniom naszych Czytelnikow. a takze psychologow. Pozwola one . Z przyjetego przez nas tytulu wynika. Wreszcie. bedzle najobszerniejszy. jak i nastepnych.tow psychologii na ten aspekt ich funkcjonowania. Ponadto chodzilo nam 0 umieszczenie tych terrninow. Tradycja nakazywala nam umlescic ten slownik na koncu III tomu.uzupelnic wystepujace braki. Poza tym tom III. bedzierny Czytelnikom niezmiernie wdzieczni. duza dowolnosc. Nie jest to "Slownik podstawowych termmow psychologicznych". skierowane pod adresem tego tomu. tom I zas .w sposob naturalny stwarza miejsce dla slownika. i 0 takie ich zdefiniowanie. ze wzgledu na zakres prezentowanej w nim problematyki. niestety.w kolejnych wydaniach . jak nalezy je rozurniec w kontekscie tego wlasnie podrecznika. wazne wiec. rnogl od razu siegnac do slownika. szczegolnie w trakcie badan prowadzonych w ramach pracy magisterskiej. ktore odgrywaja istotna role w tym podreczniku. zwlaszcza krytyczne.jako najmniejszy objetosciowo . a takze nadac temu podrecznikowi tresc i ksztalt. poniewaz tom I ukaze sle przed kolejnymi tomami. zeby Czytelnik. Pod tym wzgledem w psychologii (nie tylko) istnieje.

Historia psychologii: Od Wundta do czas6w najnowszych Ryszard Stachowski wiadomosc historyczna . 1908. ktora jest. s.pisal przed laty wybitny amerykanski historyk Carl Becker (1873-1945) .powiada Ebbinghaus . kt6ry zasluzyl sie psychologii pierwszymi w jej historii badaniami eksperymentalnymi nad pamiecia. 7). w podreczniku pod tytulem Abriss der. Psychologic (Zarys psychologii) wyrazil czesto cytowane zdanie: . zanim stala sie tym.Psychologia ma dlugie dzieje. a czym niebawem przestanie bye (Becker. 21). Wprawdzie to Arystoteles wzni6sl gmach psychologii . czym jest.do tego stopnia stala sie przedzalozeniem wsp6kzesnego myslenia. ze potrafimy zidentyfikowac dana rzecz jedynie poprzez wskazanie na caly szereg rozmaitych rzeczy. kt6rymi byla. a ktora przestanie niebawem bye? Hermann von Ebbinghaus (1850-1909). zanim stala sie ta psychologia. 1995/1932. Odniesmy to spostrzezenie do psychologii i zapytajmy: jaka byla psychologia. lecz krotka historie" (Ebbinghaus. s.ale dopiero Wilhelm Wundt (1832-1920) w ostatnich dziesiecioleclach XIX wieku .zaszczepil na starym pniu wszystkie te latorosle nowej psychologii". ktore wyrosly dzie- Wilhelm Wundt (1832-1920) .

1962/1843. 1997). Za najwieksze zagrozenie dla przyszlej psychologii uwaza Wundt wlasnie materializm psychofizyczny ("materialistyczna pseudonauke"). 560). 1968. kt6re zapewne bylo znane w mowie juz w polowie XVI wieku.~~~ii.1. jestesmy zmuszeni zapytac. 1. bo zaledwie trzydziestoletnia historie..~~»"'~'~~~'f. Pierwszy z nlch.jako niezalezna nauka.w. choc po raz pierwszy w druku pojawilo siy jako tytul rozprawy pod redakcia niemieckiego filozofa i profesora logiki w Akademii Marburskiej w Niemczech. uzyskal stopien doktora filozofii w roku 1875 za prace na temat analizy etycznej procesu formowania sle prawa moralnego. choc nie w rozumieniu przedstawicieli siedemnasto. wagi do tych opinii.1 TIo historyczno-filozoficzne powoiania przez Wundta do zycia go nadania konstytucji olbrzymiemu aparatowi instytucjonalnemu. I to "nowe" znaczenie uniezaleznll od przyjmowanego w cale] dotychczasowej historii mysli psychologicznej. iz Wundt "przyczynil sie ogromnie" do "spolecznego uznania dla odrebnosci psychologiijako dyscypliny naukowej nie stanowiacej czesci filozofii i rownorzednej innym naukom". zgodnie z kto- psychologii jako niezaleinej nauki Co takiego wydarzylo sie zatem w owym 1879 roku.mozna polegac tylko tak dalece. Aleksander Swietochowski.~ 26 HISTORIA ill ~~~~Th. . Witwicki. kt6rego mozna dokonac tylko przez zastosowanie metody eksperymentalnej. jednakze to wlasnie dzieki niemu wyrazenie "psychologia eksperymentalna" mialo odtad znaczyc . jak i eksperyment sztuczny. J akkolwiek bysrny jednak oceniali wydarzenie z roku 1879. 1998).naukowa"._ ki rozwojowi nauk przyrodniczych. ze te warunki sa zrealizowane" (Mill._ . dopiero w roku 1590 (zob. pr6cz historycznej. na kt6re w rozwoju kazde] nauki predzej czy poznie] przychodzi pora: przyjawszy. 1962/1843. Koch. Mozna by ostatecznie nie przykladac zadnej. Do programu Hume'a nawiaze sto lat pozniej John Stuart Mill (1806-1873) w swoim Systemie logiki z 1843 roku (ksiega VI: 0 logiee nauk moralnyeh). N atomiast wsp6lczesny amerykanski historyk psychologii Sigmund Koch (1992b) w "ufundowaniu" przez Wundta psychologii dostrzega jedynie zmiane semantyczna: Wundt po pro stu ustabilizowal jedno ze znaczen slowa "psychologia". 133) twierdzi. prawdy.572). Titchener (1867-1927) przednim stuleciu bowiem David Hume (1711-1776) w swoim Traktaeie 0 naturze ludzkiej (1963/1739) za sprawe podstawowej wagi uwazal "rozwiniycie nauki 0 czlowieku". wedle kt6rych jeden stan psychiczny zostaje przyczynowo wywolany przez inny lub co najwyzej przyczynowo po nim nastepuje" (Mill. dwa lata po przeniesieniu siy z Heidelbergu na Uniwersytet Lipski. -. wprowadzajac psychologic na uniwersytety i stabilizujac jq spolecznie. wedlug kt6rych cala nasza wiedza pochodzi z doswiadczenia.. s. Wundtowi przydzielono tam niewielkie pomieszczenie do przechowywania aparatury sluzacej demonstracjom psychologicznym na zajeciach ze studentami.~-"'4!&. W latach 1875-1919 na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Lipskiego az 57 doktorant6w polskiego pochodzenia napisalo rozprawy doktorskie z filozofii i psychologii pod kierunkiem Wundta (Zdziabek-Bollmann. gdyby ten stereotyp rnyslowy nie wykazal sie zadzlwiajaca po dzis dzien trwa- loscia. do wyrazenia 0 nim tak zobowiazujacej opinii? Iozef Pieter (1976. Edward Titchener (1867-1927).. zakladajac w roku 1879 na Uniwersytecie Lipskim pracownie eksperymentalnych badan psychologicznych .i osiemnastowiecznego empiryzmu brytyjskiego. s. Jeszcze w po- r Edward B.. to czego w takim razie dokonal Wundt. cza biologii. co rnialo glosnym echem odbic siy po calym XX stuleciu jako nieomal akt odgorne- * Wsrod doktorant6w Wundta byli takze Polacy.ktora Wundt juz powolal do zycia. okresliwszy przedmiot psychologii jako "prawidiowosci nastepstwa. kt6ra dopiero na mocy zarzadzenia wladz uniwersyteckich stala sie w roku 1882 Instytutern Psychologii. Po smierci Wundta jeden z jego pierwszych arnerykanskich uczni6w i krzewiciel jego psychologii eksperymentalnej w Ameryce. miala rzeczywiscie krotka.. Tutaj slowo "empiryczne" uzyte jest w sensie blizszym rozumieniu Milla i odnosi sie do prawdy uzaleznionej od spelnienia jakichs og6lniejszych warunk6w. jak jest podstawa do pewnosci. wspoltworcow tej psychologii. 1. 1982/1902).2 Okoflcznosci wprowadzenia przez Wundta metody eksperymentu laboratoryjnego do psychologii Na wprowadzenie przez Wundta metody eksperymentalnej do psychologii mozna rowniez spojrzec od strony jego udzialu w aktualnym w6wczas sporze miedzy zwolennikami dzlewietnastowiecznego materializmu przyrodnik6w niemieckich a jego przeciwnikami z 0bozu spirytualist6w (por. Mill stwierdza. kt6re stanowilo przedmiot zainteresowania i wypracowywane bylo przez co najmniej kilka poprzednich stuleci. 1992a)? Jedno jest pewne: nie bylo uroczystego otwarcia pracowni. a zwlasz- Wundta koncepcja psychologii jako nauki o 5wiadomych przezyclach Kiedy Ebbinghaus pisal te slowa.. przesadnie z dzisiejszego punktu widzenia podkreslajacych jednostkowy wyczyn Wundta.:~~~~'%. Choc wiec nie Wundt wynalazl to nowe znaczenie. J wedle kt6rych jeden stan psychiczny nastepuje po innym. Stachowski. bylo ono formalnym wyrazem odpowiedzi na pytanie. co upowaznllo Ebbinghausa i Titchenera.. Tym bardziej tez nie jemu przysIuguje autorstwo samego slowa "psychologia". s. W roku 1876. przez kt6re rozumie zar6wno obserwacje. nie poprzestajac na tym stwierdzeniu. nazwie swego mistrza zalozycielem psychologii.. prawa [. Rudolfa Gocleniusa (1547-1628). dlaczego jest ona prawdziwa? Jest to pytanie empiryczne.. a nie tylko psychologii eksperymentalnej.. jakim psychologia wkr6tce mlala sie stac (por.1. ze cala nagromadzona dotychczas w spos6b rozwazaniowy wiedza jest prawdziwa. J esll zatem nie dokonano aktu oficjalnego zalozenia pracowni. "uprawomocnil" jq wobec swiata uczonych.~ I TEORIE PSYCHOLOGICZNE lli~ . psychologia . W ramach prowadzonego przez niego w 1879 roku seminarium z psychologii powstaly pierwsze doktoraty w tej dziedzinie '. Tatarkiewicz. na kt6rej .. ze te elementarne prawa kojarzenia zostaly ustalone przy pomocy zwyklych metod badania eksperymentalnego.

• i. gdyz takie aktualistyczne (procesualne) jej ujycie zapoczatkowal juz Arystoteles. przedmioty doswiadczenia istnieja niezaleznle od podmiotu (por.skazana na metode eksperymentalna. siega swoimi korzeniami tradycji epistemologicznej Francisa Bacona (1561-1626) i Kartezjusza (1596-1650). Dla Wundta kryterium wyjatkowosci zycia duchowego. Brett. lecz metoda.z powodu . a nawet kultem metody (por.z .28 !i:§ 8i!§il HISTORIA . Toulmin i Leary. N owa musiala bye zatem tylko metoda badania doswiadczenia. s. w ktorym przebywal w Iatach 1857-1874. W przeclwlenstwie do przyczynowosci fizycznej. 1970). Choc zatem Wundt odrzucil kartezjanski poglad na dusze jako substancje niematerialna. por. ktory Wundt zawar! w pracy Beitriige zur Theorie der Sinneswahrnehmung (Przyczynki do teorii spostrzegania zmyslowego).2.und Thierseele (Wyklady 0 duszy ludzkiej i zwierzecej). Oba te najbardziej znaczace dla okresu heidelberskiego dziela reprezentuja poglady wczesnego Wundta na "nowq" psychologie. gdzie zachodza prawidlowe stosunki mi~dzy zjawiskami psychicznymi a fizycznymi. s. Swoje wprowadzenie do Przyczynk6w. Wundt nie musial tworzyc wlasnej wersji psychologii. przejawiajace sie takze w wiekszyrn zaabsorbowaniu dwudziestowiecznej psychologii problemami metodologicznymi niz przedmiotem badania. skoro zadaniem psychologii miala bye analiza rzeczywistosci zycia duchowego we wszystkich jego przejawach. w tak zwanym okresie heidelberskim . wszelako zjawiska te sa w ten spos6b do siebie wzajemnie przyporzqdkowane. ani tez jedne nie mogq si~ przeksztalci6 w drugie. pracujac jako asystent Hermanna von Helmholtza (1821-1894) w nowo utworzonym na tamtejszym uniwersytecie Instytucie Fizjologii. ze niemieccy przyrodnicy drugiej polowy XIX stulecia nie przyczynlli sie do rozwoju materializmu..-"""'!t .. Oba te punkty widzenia. s. Jego glownezalozenia Wundt przedstawil we wprowadzeniach do obu ksiazek.psychologtt ze stanowiska nauk przyrodniczych". 15-17. jej zwiazek z budowa ciala ludzkiego.rnetcdyzmem dogmatycznym" gloszacym.nadzwyczajna zlozonosc warunkow zycia duchowego. zgodnie z ktorym tresc doswiadczenia jest powiazana z podmiotem i jego cechami. Tytul tego ostatniego wykladu wyraza w istocie program "nowej" psychologii. ktore] polski przeklad w dwoch tomach ukazal sie w latach 1873-1874. niedajacego sle zredukowac do procesow fizjologicznych. "analiza relacji". Wundt zastosowal w praktyce to. ktore Graumann (1980) nazywa program em heidelberskim psychologii. 1908a).wbrew powszechnemu przekonaniu . lezaca u podstaw takich dyskutowanych przez niego pojec. Pomijajac umownosc daty zalozenia przez Wundta pracowni psychologicznej. 763. "do zaniku koncepcji duszy substancjalnej jako zbednego ornamentu metafizycznego".dusza jako ogol biezacych procesow swiadomosci .jak mowi Boring (1950) . 1968).. 1969) . w ktorego wyniku dopiero mogla siy wylonic wlasnie taka. a od lata 1862 .Xi[ OD WUNDTA *'. odwolujacego sie do doswladczenia posredniego. Wprowadziwszy psychologic do pracowni eksperymentalnej. synteza tworcza jest aktern naszej swiadomosci. zdaniem Wundta. a nie inna psychologia (por. Nade wszystko zas nie mogl bye inny. ze powodzenie w nauce jest wynikiem stosowania okreslonej metody.jesli sie wyrazi6 obrazowo . 1908b. metoda spekulacyjnego wyjasniania zjawisk. Brama metody.1. gdyi same w sobie sa one niepor6wnywalne. Mozna by jq nazwac (por. zostala otwarta! Iaka to przysluge moze psychologii wyswladczyc metoda eksperymentu laboratoryjnego? Iedynym dostepnym badaniu eksperymentalnemu przedmiotem w psychologii jest indywidualna swiadomosc i dlatego psychologia eksperymentalna . To glebokie przekonanie 0 roli metody jako bramy do wiedzy psychologicznej. Przedmiot badania . ktore odrozniaja psychologie od nauk przyrodniczych. iz szybko pojawila sie przeciw niemu reakcja (por. DO CZASGW ~ NAJNOWSZVCH -~""". co nalezy zrobic. ze w stanie prawidlowym pewnym psychicznym zjawiskom odpowiadajq pewne zjawiska fizyczne lub ze .144-145). J oraz woli" (Wundt.. Powodem zdecydowanego odrzucenia przez Wundta mozliwosci wyjasniania zjawisk duchowych na podstawie zasady przyczynowosci fizycznej nie byla . 1992). __ 2"'. jej powstanie. poniewaz w rzeczywlstosci zostala powolana do zycia nie dziedzina wiedzy. oba rodzaje zjawisk nie sa ani identyczne. lecz wprost przeciwnie . pochodzenie i wreszcie 0 jej przyszly los jest. W mysl tej zasady "psychiczne jest swlatem wartosci [.1 Eksperyment w psychologii jako metoda wspomagania samoobserwacji Przyczyna jalowosci sporu miedzy "spirytualizmem platoriskim" a .. Rok pozniej wychodzi jego druga wazna ksiazka z tego okresu: Vorlesungen iiber die Menschen . przez ktora Wundt chce wprowadzic psychologie do nauki. Tatarkiewicz.tOCZqsi~ r6wnolegle do siebie (Wundt. Wundt.bezposredniosct'' swiadomosci i "posredniosci" (inferencyjnosci) swiata zewnetrznego (por. to w jego psychologii zostalo podtrzymane podstawowe zalozenie kartezjanizmu: dualizm . Nalezy zatem wprowadzic metode eksperymentalnego badania takich zjawisk.podobnie jak fizyka i fizjologia . 1981. Robinson. co zapowiadali przed nim David Hume i John Stuart Mill. 1970). lecz jego [akosciowo odmienna natura i wskutek tego calkowicie inny charakter przyczynowosci. Do niego wlasnie odwoluje sie psychologiczny poglad na doswladczenie. zdaniem Wundta (1908a). pozbawiona moznosci sprawdzania wynikow badan. nie powinna psychologia lekkomyslnie pozbawiac sie pomocy. wszelki wysilek zmierzajacy do lepszego poznania zjawisk psychicznych prowadzil. Od tej pory. na ktorych podstawie juz od dawna wnioskowano 0 istnieniu duszy i ktorych badanie dalo poczatek psychologii (Wundt. opracowany kilkanascie lat wczesniej. wydanej w roku 1862. graniczace z postawa metafizyczna ("metoda jako metafizyka"). Oni mowill. na przyklad.rnatertaltzmem psychofizycznym" 0 istote duszy. gdy bedziemy pamietac. Stanowisko Wundta stanie sie bardziej zrozumiale. ze postep wszelkiej wiedzy wiaze siy nierozerwalnie z doskonaleniem metod badania. s. Skoro zatem wprowadzenie eksperymentu okazalo sie niezbednym warunkiem pestepu nauk przyrodniczych. Mischel.~~ 9 rym zjawiska psychiczne sa od fizycznych pochodne i dlatego nalezy je opisywac i wyjasniac w jezyku procesow fizjologicznych. dziedzina celow [. Brett. ujmuje w ich wzajemnej relacji heu- rystyczna zycznego: zasada paralelizmu psychofi- Wsz~dzie.przeobrazil sie on z fizjologa w psychologa. ujmowanej jako nauka przyrodnicza. "kontrast" i "heterogenicznosc celow". trzeba odwolac sie do teorii opisujacej reakcie chemiczna zachodzaca miedzy woda a metal em) . Natomiastwedlug przyrodniczego punktu widzenia. ponlewaz to wlasnie wtedy . i to w dodatku pierwszego! Oprocz pracy ba- dawczej prowadzil wyklady: najpierw z nauk przyrodniczych i medycyny oraz antropologii. stanowila zasada przyczynowosci psychicznej. zatytulowane 0 metodach psychologii. ktora rna charakter teoretyczny (zeby. Mischel. 0 jej siedlisko. 1908a. synteza tworcza. Byl to okres przelomowy w zyciu naukowym Wundta. wprowadzenie przezen metody eksperymentalnej mialo dla psychologii. jaka moze jej ta metoda sluzycl Nawet nie wolno jej tego robic. 1921). a jej wynik jest dany w doswiadczeniu bezposrednim. poniewaz z racji naturalnego sposobu powstawania procesow psychicznych jest ona .od nazwy miasta Heidelberg. Wundt rozpoczyna wazkim spostrzezeniem: "Kazda karta [ksiegi] dziejow przyrodoznawstwa zaswiadcza. znaczenie symboliczne.przez jego powierzchowne ujecie sprawili. J.nie byl nowy. w: Pieter. Od przelomu w metodzie wzielo poczatek cale wspolczesne przyrodoznawstwo" (Wundt. 1976. Przede wszystkim zrealizowal wlasny program "nowej" psychologii. 1862. 1863). wyjasnic zjawisko korozji. 1.ID!ID% ± O@ttH~'!ml'''j~ I TEORIE 1 PSYCHOLOGICZNE L~:1 om L HISTORIA PSYCHOLOGII: . on to zrobil.. jak "czysta aktualnosc". xi). prowadzona metodami zapozyczonymi od nauk przyrodniczych.

niczym nie rozni sie od zadania przyrodoznawstwa. Te pozorna sprzecznosc dasie latwo wyjasnic.nie mozna bylo przeprowadzac bezposredniej analizy zjawisk psychicznych. jest nieswiadomym logicznym wnioskowaniem. To wlasnie przekonanie. rnozna poznawac wylacznie w wyniku analizy zjawisk zlozonych. ktore na ciemnym tie naszej duszy przygotowuja swiadome zycle" (Wundt. ~ RAMKA1.30 stosowanych w niej metod zapozyczonych od fizjologii zwana takze fizjologiczna . poszukujacego praw rzadzacych obserwowanymi zjawiskami.do logicznego procesu wnioskowania.. [esli zauwazymy. to przeciez "zlozone zjawiska". czyli obserwowanie swladomosci jako takiej. v). wywolujqce wrazenie jasnosci). Ale juz trzydziesci lat pozniej nazwie swoja dawna doktryne nieswiadomego "grzechem mlodosci".zlozonymi wytworami nieswiadomej duszy" (Wundt. bedacych "zlozonymi wyc two rami nieswiadornej duszy". ktore mialy badane zjawisko psychiczne wywolac (na przyklad swiatlo 0 okreslonym natyzeniu. jest w psychologii "podstawowym sposobem przechodzenia od faktow swiadomosci do procesow. dzieki analizie genetycznej. Wszakze bezposrednio poznajemy wylacznie to. ale przede wszystkim wydal w roku 1874 Grundziige der physiologischen Psychologie (Zarys psychologii fizjologicznej). ktora sprowadza do odroznlania naszego Ia od zewnetrznego swiata. Z kolei ow sad. widzac w niej "wytwor mistycznej metafizyki"! 1. bylo slegniecie do bogatych zrodel pomocniczych. czego nie mogla ona osiagnac dotychczasowa metoda. jak sqdzil.3 Nieeksperymentalna psychologia historyczno-ku Itu rowa Wundt dobrze wiedzial. metodzie introspekcji. ktora tworza metoda eksperymentalna i "umyslowa rozwaga". chcial on zapewniC nie tylko mozliwosc dowolnego wprowadzania zmian w badanym zjawisku psychicznym. prowadzacej do zmiany tego zjawiska w daiacy sie zmierzyc sposob. ktora wynika z jednej strony z samego przedmiotu badan psychologicznych. ale przeciez nie jedynym warunkiem udanej reformy metody badania psychologicznego. czyli po jego rozpoznaniu skupic na nim uwagy i wydac 0 nim sqd. Skoro jednak owe rezultaty wchodza w obreb swiadomej duszy jako juz gotowy produkt. a metoda introspekcji zyskiwala status metody naukowej porownywalnej z metodq nauk przyrodniczych. dzieje sie poza obszarem swiadomoscl. A zatem wczesny Wundt jest przekonany. aby potem on sam lub ktos inny mogI je obserwowac. obejmujacego lata 1874-1920. prowadzac jq w warunkach nadzoru eksperymentalnego. Wundtowskie okreslenie eksperymentu jako metody sztucznego wytwarzania zjawiska w warunkach. Dlatego eksperyment.riowej" psychologii osiagnac to. od ktorego nalezalo te reforme zaczac. gdy tymczasem tworzace je proste zjawiska.l Prowadzone przez Wilhelma Wundta badanie psychologiczne metodq introspekcji (samoobserwacji) eksperymentalnej polegalo na tym. xvi). Dlatego wszystko. Co to znaczy? Wspomagajacy samoobserwacje eksperyment byl wprawdzie najwazniejszym. a sa nimi fakty swladomosci. a nie pomiaru. to eel wprowadzenia eksperymentu do psychologii moze zrazu wydac sie niezgodny z powszechnym przekonaniem. A sama swiadomosc i to. jest rownlez sadem. N atomiast sam proces wnioskowania. Wundt utozsamia ze swiadomoscia. HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE ~~ HISTORIA PSYCHOLOGII: . W swoim programie heidelberskim Wundt przyjmuje.w mysl Kantowskiej logiki transcendentalnej . zarzuca Wundt jej niezdolnosc do analizowania zjawisk psychicznych. 1862. Dlatego nalezy wspomoc samoobserwacie. co sie w niej odbywa.1. obejmujace] rezultaty czynnosci psychicznych. Pod tym wzgledem zadanie psychologii. w ktorym nie tylko zalozyl on laboratorium psychologiczne.2.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. s. Podstawowq metoda badania takiej indywidualnej swladomosct jest samoobserwacja. 1862). pozwola przeniknac przez bariery nieswiadomego zycia psychicznego i odkryc geneze tworow psychicznych i dokladnych zasad ich rozwoju (por. ale w tym zastosowaniu _ stwierdza dalej Wundt . a w analizie i systematyzacji tresci swiadomosci widzial zadanie psychologii. samo w sobie prywatne zjawisko psychiczne stawalo siy zjawiskiem obiektywnym (publicznym). Drugim. ze jesli psychologia ma sie stac nauka. ze eksperymentator najpierw stwarzallub przygotowywal pewne warunki obiektywne. OD WUNDTA DO CZAS()W NAJNOWSIYCH 31 ~~. s. ze eksperyment pozwoli . ktory prowadzi do owych gotowych wytworow skladajacych sie na swiadomosc. co "siy uswladomilo". ograniczonych do badania indywidualnej swiadomosci.1.jest z samej swej natury psychologia indywidualistyczna. Wundt.. z drugiej zas uzasadniaja jq dzieje psychologii (Wundt. polegajace na wyprowadzeniu swiadomych objawow z owych nieswiadomych procesow. to nie wystarczy tylko mysleniu psychologicznemu dostarczyc nowych pomocniczych srodkow w postaci metod eksperymentalnych.. W ten sposob. to jego ukryta strukture mozemy poznac jedynie posrednio. jest bardziej zblizone do wspolczesnego niz jego pozniejsze ujecie. Nastepnie wszelka aktywnosc psychiczna Wundt sprowadza . ktory doprowadzil do tego sadu. ze porownujerny przeciez poglady Wundta z dwoch okresow jego biografii naukowej: heidelberskiego (wczesny Wundt -lata 1857-1874) i Iipskiego (pozny Wundt). 1862). ktore sprowadzone z kol~i do ogolnego "prawa logicznej ewolucji duszy". Kazdy zatem proces psychiczny.2 Samoobserwacja eksperymentalna umozllwia wnioskowanie 0 naturze nieswiadomych proces6w psychicznych J ezeli wspolczesna psychologia eksperymentalna sklonna bylaby podzielac z wczesnym Wundtem jego pojmowanie eksperymentu jako metody pomiarowej. lecz nalezy jeszcze rozszerzyc zakres eksperymentowania. ale i jego powtarzalnosc. 1863). ustanawiajacy zwiazek miedzy spostrzeganym przedmiotem a spostrzegajacym podmiotem. czyli introspekcja. 1863. stosowanej przez psychologow filozoficznych. a nie same te czynnosci. I wlasnie te zlozone zjawiska mozemy bezposrednlo obserwowac. Z pornoca eksperymentu Wundt zamierza forrnulowac prawa myslenia. ktore stanowia poczatek zycia psychicznego. ktory umozliwia wnioskowanie 0 naturze nieswiadomych procesow. ktore umozllwilyby rozszerzenie zakresu badan psychologicznych. ktore moglyby wyjasnic ich geneze (Wundt. ze Wundt utozsamial psychike ze swiadornoscia. ~. Dziyki tej fazie wstypnej. Iak pamietamy. ktora radykalnie roznila wprowadzonq przez Wundta do psychologii metody introspekcji eksperymentalnej od introspekcji stosowanej w dawnej psychologii empirycznej. I to zasadniczo rozni Wundtowska samoobserwacie (introspekcie) eksperymentalnq od dawniejszej introspekcji filozoficznej. ze psychologia jako nauka empiryczna musi opierac sie na faktach. Metode introspekcji stosowali juz dawniej psychologowie filozoficzni. co dzieI I . polegajacego na Iaczeniu twierdzen powstalych na podlozu spostrzezen w jeden koncowy sad. zgodnie z ktorym eksperyment jest metoda obserwacji. bedacych przeciez . czego moze nam dostarczyc powierzchowna introspekcja. ktorymi sie manipuluje. by w roku 1896 zerwac ostatecznie z doktryna nieswladomosci. takie jak prawo wzajemnej zaleznosci funkcji psychicznych i prawo rozwoju jednej funkcji z drugiej. ze zakres badania psychologicznego ogranicza sie wylacznle do obserwacji tego.

zwlaszcza badania rozpoczete w latach siedemdziesiatych przez Eleonore Rosch (1973) nad czynnoseta kategoryzowania percepcyjnego i semantycznego. Do badan psychologicznych prowadzonych w tak szerokim zakresie potrzeba jednak innych niz eksperymentalne metod. Zakres znaczeniowy Vijlkerpsychologie najlepiej oddaje termin psychologia historyczno-kulturowa. od ktorego abstrahuje procedura eksperymentu laboratoryjnego. s. utozsamil ja z psychologia eksperymentalna.. 1990). Z opracowanego przez wczesnego Wundta heidelberskiego programu psychologii pozny Wundt rozwijal tylko czesc eksperymentalna. Stachowski. okazal siy bardziej wundtowski niz sam Wundt.. bylo . ktore by [. 1995a).. miedzy innymi Narziss Ach (1871-1946) i Karl Buhler (1879-1963). Oswald Kiilpe (1862-1915).Jiistorii naturalnej spoleczenstw ludzkich" . oraz (3) wyniki badan nad rasami i plemionami. zagospodarowala siy rowniez na kontynencie europejskim. polegaiaca na odrzuceniu indywidualizmu metodologicznego (Brock. to jest ono wyjasnianiem ze stanowiska antyindywidualizmu metodologicznego.HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CZASOW NAJNOWSlYCH 3 je sie w duszy w krotklm okresie zycia jednostki. obyczaje itp. szlosc. 1908b). Titchenerem (1928/1898. socjologia. Kledy Titchener. takich jak etologia. do ktorej z nich bedzie nalezec niedaleka przy- Przeciw narzuceniu przez Wundta ograniczonej roli eksperymentowi w psychologii wystapil inny jego uczen. popedow i namietnosci ludzkich. i (2) nieeksperymentalnej (antyindywidualistycznej). zwanej fizjologiczna.2 Reakcja na psychologle Wundta: szkola wurzburska. potrzeb. ze wszelkie zjawiska. wskazujacy na nieeksperymentalna (historyczna) metode badania oraz na wytwory kultury jako przedmiot badania. Przekazujac w spusciznie swoj program dwudzielnej psychologii. powolanych do zycia przez ludzka wspolnote. ze pewne procesy psychiczne naleza do zakresu badan psychologii eksperymentalnej. w ktoryrn [ednakze nie ma miejsca dla eksperymentu. Takie wlasnie stanowisko metodologiczne sformulowal Wundt juz w swoim programie heidelberskim. poszerzajaca ten zakres 0 takie "wyzsze procesy psychiczne". psychologia rozumiejaca Wilhelma Diltheya i Eduarda Sprangera. ktora tworzyli jego uczniowie. A to dla Wundta moglo znaczyc tylko jedno: psychologia eksperymentalna nie jest rownowazna z cala psychologia (por.) jako tworcom owych zjawisk.obtektywna''.jak wiemy . Toulmin i Leary. Ta "nowa" psychologia Wundta.Jntrospekrja eksperymentalna [. Graumann.jednym z najwiekszych bledow dotychczasowej psychologii empirycznej.powrocic do zapowiadanej w programie heidelberskim pierwszej czesci reformy metody psychologicznej. Sigmund Freud. ale przewidywal nawet . Wundt nie mial watpllwosci. Iednakze u Titchenera. zarowno spoleczne. tak siy nie stalo? Z cala pewnoscia nikt dzisiaj nie zgodzilby sie z E. J to jedyna droga do wiedzy psychologicznej". Za pierwsze udane polaczenie obu programow psychologii Wundta mozna uwazac (por. Tymi bogatymi zrodlami pomocniczymi sa: (1) opisy charakterow. w swojej Psychopatologii zycu: codziennego . wskazuja na rnozliwosc komplementarnego stosowania obu procedur: eksperymentalnej i historyczno-kulturowej.2. ale przeciez nie jedyna jej czescla. obejmujacy rowniez systematyczne badania eksperymentalne nad rnysleniem i mowa dziecka. uznany za tworce szkoly psychologicznej zwanej wurzburska.zupelnie sluszne i pouczajace".uwazal jego uwagi 0 przejezyczeniach za . psychologia akt6w i psychologia postaci Zostawiajqc potomnym swoj program dwoch psychologii. historia ich religii i obyczajow. Przyjecie takiego punktu widzenia na proces wyjasniania naukowego w psychologii leglo u podstawy wypracowania przez poznego Wundta programu dwoch psychologii: (1) eksperymentalnej (indywidualistycznej). zebrane przez historykow.ktora ukazala sie rok po opublikowaniu przez Wundta pierwszego tomu Volkerpsychologie. Nade wszystko zas niezbedna byla zmiana postawy metodologicznej przyjmowanej przez Wundta w procesie wyjasniania naukowego. Takze wspolczesne badania w dziedzinie psychologii porownan miydzykulturowych (cross-cultural psychology).. 1980). mowq i rozwojem ich [ezykow. wierzenia reli- gijne. Do tej ostatniej zaliczyl wszystkie wyzsze czynnosci psychiczne nlepoddajace sle bada- . jak jezyk. jezykoznawstwo i antropologia (por. Co zakwestionowali wiirzburczycy? W swoim programie dwudzielnej psychologii Wundt w sposob dogmatyczny przyjal. tak jak i u Wundta. Wundt musial zapewne zdawac sobie sprawe z rriespojnosci swojej postawy rnetodologicznej wobec wlasnej dwudzielnej psychologii.ze przyszlosc ma przed soba tylko ten ostatni. 1992) opracowany w dwudziestoleciu miedzywojennym przez Lwa Wygotskiego (1896-1934) program psychologii historyczno-kulturowego rozwoju wyzszych funkcji czlowieka. jak pokazal dalszy rozwoj psychologii. nalezy wyjasniac w jezyku wlasciwosci i relacji przyslugujacych jednostkom (na przyklad ich postaw. 28). inne zas do psychologii historyczno-kulturowej. ze w niedalekiej przyszlosci problematyka psychologii historyczno-kulturowej zepchnie problematyke psychologii eksperymentalnej na drugi plan (Wundt. w ktorej psychologia eksperymentalna byla wprawdzie wazna. zebrany przez statystyke. ale dalszy rozwoj psychologii postwundtowskiej zostal zdominowany przez eksperymentalne odgalezienie jego dwudzielnej psychologii na przelomie stuleci i w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku. odwoluje siy do wzajemnych oddzialywan wielu swiadornosci. eksperyment rnial wspornagac introspekcje. Dlaczego jednak. ze . co sie tej metodzie nie poddaje. Jesl! jednak wyjasnianie wytworow ducha (takich jak jezyk) . nie nalezy do psychologii naukowej. J przyczynily siy do rozszerzenia zakresu naszych psychologicznych badan". uwzgledniajace . etnografia. jak i jedno stkowe . (2) obfity material z doswiadczen codziennego zycia. by w pisanej u schylku zycia dziesieciotomowej VOlkerpsychologie . mity. 1. Wundt nie tylko nie zostawil pomyslu na sposob scalenia obu nurtow: eksperymentalnego i historyczno-kulturowego. N awet two rca psychoanalizy. eksperyment ma wspornagac dajace sie zmyslowo spostrzec i zarejestrowac czynnosci przedmiotowe.zdaniem Wundta . Przewidywanie ojca nowozytnej psychologii nie tylko sie nie spelnilo.. Natomiast nurt historyczno-kulturowy dwudzielnej psychologii Wundta oddzialal w zasadzie tylko na rozwo] innych nauk. Lezal on u podstaw jego psychologii eksperymentalnej jako psychologii indywidualistycznej i opieral sie na zalozeniu. w ktorej wiekszosc badan prowadzi sie metoda . natomiast we wspolczesnej psychologii.. systemow wartosci itp. polegajacej na "otwarciu sobie bogatych zrodel.wspolczynnlk humanistyczny". B. dwadziescia lat przed smiercia. [ednakze opowiedzial sie za nim i uczynil podlozem swojej Volkerpsychologie dopiero w okresie lipskim. czyli Volkerpsychologie. prowadzonych z psychologicznego punktu wyjscia (Wundt. wTitchenerowskiej wersji. przede wszystklm metody historycznej i metody statystycznej. omawiajacego zasady rozwoju [ezyka . W takim ujeciu psychologia staje sie nauka jedynie dzieki metodzie eksperymentalnej i dlatego wszystko to. przeszczeptajac psychologic Wundta na grunt arnerykanskl.1 ezy rnyslenle mozna badac eksperymentalnie? 1. Owym zrodlem pomocniczym jest wlasnie jego psychologia historyczno-kulturowa. 1863). skoro przewidywal.

wskazujac na samo zakami (a nie samym mysleniern) sa owe niedanie. myslenie. Christian von Ehrenfels (1859-1932) i Carl Stumpf (1848-1936). ktorego swiadomymi wskaznistionowali ten model.''W$. czynowosc).wytwor psychiczny. Brentano. szkola jest juz ten sam. Fundamentalna wlasciwoscia zjawisk psychicznych jest.'''~~%W-~'%. zostawalo zatem nic innego. W rnysl stanodania znacznie trudniejsze.'~~~~-.. s. szkola wiirzburska niekwestionowala w zasadzie podstawowego celu jego psychologii. czytalnych byly dla wszystkich zainteresowali kojarzenie. li badanym.. dzieki ktomoglo nie wywolac jego reakcji. uczewego.. Proces myslenia w kolejnej probie nie przeniosl si~ na Uniwersytet w Bonn. Byl to kamyk. jaki doprowadzil do sformulowania nie sie.-.%'t. W ogloszonym w 1890 roku artykule 0 "jakosciach postaciowych" (niem. nawlazywal do aktualistycznej psychologii Arystotelesa. a wiec jest czyms nowym. 1987).:~~~~~.~~'''''@.~'W. jednakze w sposob niezamierzony przyczynHa sie do poglebienia zarysowujacej sie juz od ostatniego dziesieciolecia XIX wieku szczeliny w monolitycznym gmachu psychologii strukturalistyczno-atomistycznej. 1976. jako na czynnik ukierunkowuja1987).~~~~~"i'!. wszystkie zlozone czynnosci psychiczne. Leahey. Wundtowska koncepcja syntezy tworczej z powodu swego spekulatywnego charakteru nie znalazla oddzwieku. ze a zasade te przyjmowal rowniez Wundt. ". Iakosci postaciowe istnieja poza elementami zmyslowymi i sa do nich. s. wyzwanie rzucone ortodoknej nastawienie psychiczne. nych duzym zaskoczeniem. ze nie uwzglednla waznego skladnika sytuacji percepcyjnej. to.przelotne. Itemu z gory przez siebie przyjegii metode badania. Znamienne.'W&~<fJ. shichali Edmund Husserl i Sigmund Freud. nie czesnie myslec 0 zadaniu problemowym i go pozostawiwszy zadnego systematycznego obserwowac. tak jak ciala fizyczne skladaja sie z atomow.IT!..~~~~~~~"W:W!b. opracowania teorii wypracowanej na podstaNajbardziej jednak nieoczekiwanym wyniwie wynikow wlasnych badan. okazalo sie bozwanymi "prawami kojarzenia" (przez podowiem. transpozycja dzwiekow melodii do innej skali muzycznej zmienia wprawdzie elementy. z ktorych sklada sie swiadomosc i ktore daja sie wyroznic za pomoca metody introspekcji eksperymentalnej. W swo- . a takze zachowanie. iz .rniwosci co do rzetelnosci i trafnosci samej mo nowatorskiego ujecia przez jej czlonkow metody introspekcji. jakim sa owe jakosci postaciowe.. Przede rej osoba badana wybiera odpowiednie do zawszystkim zakwestionowal on poprawnosc dania skojarzenie z wlasnej sieci zwiazkow metodologicznq procedury eksperymentalasocjacyjnych. ze zadania eksperynym na Uniwersytecie w Wlirzburgu badania mentalne. jak Alexius Meinong (1853-1920). ktora jest zawsze ta sama."'3mt:~~~'v._ _.~%. Podpierajac swoja krytyke swiadomosciowej psychologii Wundta argumentem nienaocznosci pewnych skladnikow tresci swiadornosci. poodpowiedzi. czyli poszczegolne dzwleki. I TEORIE PSYCHOLOGICZNE . gdy byl profesorem filozofii w Wiedniu.lli. Jego zdaniem. ale nie zmienia melodii. 147). Celem poszukiwania owych najprostszych skladnikow swiadomosci byl opis bardziej zlozonych zjawisk psychicznych. wedlug Wundta. przez umysl dodawane. ktorei przewodzil Franz Brentano (1838-1917). Tomasza z Akwinu. Einheiten).~~~'W>. 776.~ik. zbudowanym na fundamencie osiemnastowiecznego empiryzmu i asocjacjonizmu brytyjskiego. ktore jesli nawet skladaja sie z najprostszych elernentow. ze swiadomosc tworza elementarne skladniki (na przyklad wrazenia). ktory wyrazil go w swojej zasadzie "syntezy tworcze]". Beuiusstheiten).~~~~~:w. byly tam jeszcze metodologicznych . ale nadal pozostawaly przeciez tylko elementami.--~ ~""\. John Watson mial programowo zaatakoniu eksperymentalnemu. przypominanie.".""-.. dla ktorego po szkole nie posprzecznie pojawienie sie pierwszych watplizostala zadna alternatywna psychologia . a nie sama zawartosc tresciowa aktu psychicznego. za ceche wyrozniaiaca przedmiot psychologii przyjrnowala aktywnosc umyslu sklerowana na tresc... badani zem wyzwaniem rzuconym dostojnej tradycji mieli po prostu opisywac introspekcyjnie bopsychologii asocjacjonistycznej jako modelu dziec. ale kiedy Kulpe kow.powtarzalnosci wyniprowadzone po roku 1909. ze ten poglad nie byl obcy samemu Wundtowi.:wJ.calostek" (niem.2 Przedmiotem psychologii jest aktywne i intencjonalne doswladczenle Z krytyka Wundtowskiej psychologii tresci wystapila austriacka szkola psychologii aktow. a tworzyli jq tacy uczeni. 1908a. w ktorych badawiska empiryzmu.'''»'''>:. w tym naiwyzsza wac te podstawowa dla klasycznej psycholo_ myslenie. Gestaltqualitaten) Ehrenfels zarzucal Wundtowskiej psychologii elementow. oraz rnyslowej rekonstrukcji tresci zlozonych z tych skladnikow psychicznych. ternu podzialowi pozostal wierny. towarzyszacych aktom woli. praniania zycia psychicznego czlowieka w psywie niewyrazalne "swiadome stany"! Nie pochologii naukowej drugiej polowy XIX wieku.. jako do swego podloza.v. eksWprawdzie prace. kontrast. ktory powstal z jakiejkolwiek liczby elernentow. ktorego wykladow. ktorym bylo poznanie zjawisk psychicznych. na ktorego gruncie wyroni mieli wyrazic opinie 0 [akims twierdzeniu sla zapoczatkowana w XVIII wieku w filozofii metafizycznym czy ustosunkowac sie do afoangielskiej psychologia asocjacjonistyczryzmu Nietzschego i dopiero potem dokona. stycznosc w czasie i przyobrazen i uczuc. Ernst Mach (1838-1916). Psymyslenie jest w rzeczywistosci procesem niechologowie ze szkoly wtirzburskiej zakweswtadomym. zgodnie z pewnymi zasadami. [ak uznac. Jest to rowkiem sporu 0 nienaoczne myslenie bylo bezniez powod.~""W!&.. Na przyklad. Wtirzburczycy natomiast stosowali zawyjasniania procesu myslenia... 1. czyms nieporownywalnym ze swymi skladnikami pod wzgledem swych wlasciwosci istotnych" (Wundt..~''\. nej badaczy z Wtirzburga. cy myslenie. ktore Wundt dawal swoim badaeksperymentalne nad mysleniem byly zaranym. Wykryte przez wiirzburczykow mysli nienaoczne byly wprawdzie nowymi jakosciami. W przeciwieristwie do owych elernentow psychicznych wyroznione przez wurzburczykow w introspekcyjnej analizie swiadomosci elementy mialy nature . Psychologia aktow. nie wymagaly od nich rnyslenia. Badacze Ale podjete w laboratorium psychologiczz Wtirzburga zauwaZyli. Ponadto nie mozna jednowurzburska ostatecznie przestala istniec. wstaia w wyniku laczenia sie elementarnych Wyniki pierwszych badan eksperymenprocesow psychicznych przez asociacie.34 HISTORIA '. Pod tym wzgledem poglady przedstawicieli szkoly wiirzburskiej mozna zaliczyc do klasycznej psychologii elementow. ktorym daly poczatek perymentalne badanie procesu myslenia nie badania eksperymentalne podjete na Unispelnia jednego z najwazniejszych warunkow wersytecie w Wtirzburgu.~~"* . czyli elementy psychiczne.*.2. ktory spometody psychologicznej.>t. sprowadzajace sie do introspekcyjnej analizy ich tresci na coraz to prostsze skladniki. _.. nazywanymi przez nich "swiadomymi poczuciami" (niem. ze oprocz zwyklych swiadornych wybienstwo. mimo inspirujawodowal Iawine. wychodzace] z zalozenia. Juz wkrotce. inaczej zwanej psychologia atomistyczna. przywroconej ponownie do zycia przez sw.~ HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CZASOW NAJNOWSZYCH 35 ku. nac opisu introspekcyjnego procesu myslotakie jak spostrzeganie. jest czyms wiecej anizeli po prostu tylko surna elementow.. ktore w swoich eksperymentach dawanaoczne skladniki myslenia (por. Zadanie wytwarza u osoby badaOczywiscie."WJ&~~Th. Doktryna asocjacjonizmu byla w swiadomosci badanych pojawialy sie mysli glowna psychologicznq zasada opisu i wyjasnieobrazowe (nienaoczne) . w: Pieter. to jednak nie sa ich suma. zalozyciel szkoly psychologii aktow. ktora reprezentowal Ehrenfels. nazwane przez syjnej mysli psychologicznej Wundta nie nich tendencja determinujaca. bo w 1913 ro- cych dyskusje wynikow badan i oryginalnego pojecia nastawienia psychicznego (Leahey.

. a nie badanie ich samych. ujmowal OWqcalose jako jeszcze jeden element. jak w transpozycji dzwiekow melodii. Z drugiej strony jednak Ehrenfels. egzystencjalizmie. ktore z kolei stanowia material do dalszych badan. nie wyjasnia suma pojedynczych elementow .Jduczowe pojecie w opisach struktury zachowania". epistemologiczne i ontologiczne plerwszenstwo calosci przed jej czesciami. a nawet powszechna religia. czyli zaczynajaca sie od doswladczenia ruchu. Psychologia postaci glosi wiec psychologiczne. ale same te elementy sa okreslone przez wewnetrzna nature postaci. byla wrecz swiatopogladem. Psychologia aktow zrywala z wundtowska tradycja analizy tresci swiadomego doswiadczenia. Iego wplywy sa widoczne w amerykanskim funkcjonalizmie.6 im podstawowym dziele Psychologie vom empirischen Standpunkte (Psychologia ze stanowiska empirycznego) z roku 1874 kwestionuje on zwiazanie sie psychologil z fizjologia jako warunek jej naukowosci i wskazuje.~~:m. ktore "dzieje sle".%'R!»""'x'!§. W Polsce kontynuatorem i propagatorem gloszonych przez Brentane pogladow filozoficznych i psychologicznych byl Kazimierz Twardowski. Wundt za glowne zadanie uwazal analize tresci takich aktow.:''. lezacego u podstaw percepcji obrazu filmowego. intendere . Zatem postaci.:M:Wi!!f&~>". W przeciwienstwie do zjawisk fizycznych. "calose" czy "schemat". podkreslajacej czynny.<&:~-m.2. Na idee Gestalt naprowadzily Wertheimera jego badania w dziedzinie muzyki i myslenia. Procesy percepcyjne nie byly jednak ani pierwszym. twierdzac.~"'i:"b. a po dojsciu Hitlera do wladzy kontynuowana na emigracji w Stanach. co znaczy. zjawiska psychiczne sa zawsze aktami. rozpoczeta na Uniwersytecie Berlinskim.''§N. ze calosc jest czyms wiecej niz suma skladnikow. ani najwazniejszyrn przedmiotem zainteresowania psychologow postaci.~. Intencjonalnosc jako fundamentalna wlasciwosc zjawisk psychicznych jest podstawa odroznienia ich od zjawisk fizycznych. dzieki Husserlowi. pozostajace bez watpienia pod wplywem rnysli filozoficznej Immanuela Kanta (1724-1804). ktory byl jego uczniem.. mozna tez dyskutowac. Viney. Obejmujac zagadnienia moralnosci i etyki. czyli doswiadczenia ruchu. poniewaz ruch ten nie zawiera w sobie niezmienionych elementow.dwoch nieporuszajacych sie blyskow swiatla . gdyz nadal podtrzymywal on podstawowe znaczenie elernentow sensorycznych. staje sie wyzwaniem rzuconym nauce 0 poznaniu w jej dazeniu do stworzenia komputerowej inteligencji. ktorych dztalalnosc naukowa. dla ktorego zasada organizujaca zawierala sie juz w samym doswiadczeniu. Nie wyjasnia go rowniez koncepcja jakosci postacio- Wolfgang Kohler (1887-1967) Max Wertheimer (1880-1943) wych Ehrenfelsa.i!?~w."'t-. ktoryrn moze bye "postae". ze przedmiotem psychologii prawdziwie emplrycznej jest aktywne i intencjonalne doswiadczenie. Za formalny poczatek "gestaltyzmu" uwaza sie rok 1910. ale wyzej nad nie stawial przygotowujaca je odpowiedniq prace teoretycznq. "forma".:&@[&'~~fg.x.poniewaz wskutek odpowiedniego ukladu czasowo-przestrzennego bodzcow spostrzegane zjawisko jestjakosclowo inne.~W£::. w ktorych te przedmioty lstnieja w sposob intencjonalny (przykladem jest slyszenie dzwieku). 1993).'c. Psychologowie ci takze poslugiwali sie metoda introspekcji.~". przeszla do historii pod nazwa szkoly psychologii postaci. dzieki czemu akt psychiczny jest zawsze przedmiotowy (obiektywny). przez co w istocie nie zrywal z tradycyjna Wundtowska psychologia elementow.'. W spolczesnie Brentanowska koncepcja [ntencjonalnosci jako kryterium psychicznosci.'t. psychologii postaci. Z tego punktu widzenia psychologia postaci odrzucala Wundtowski holizm...2 sekundy).%"i:':'f. Brentano nie byl wprawdzie przeclwnikiem badan eksperymentalnych w psychologii. Intencjonalnosc aktu psychicznego (lac. jak i naturalnosc zjawiska psychicznego. Iezeli osobie badanej wyswietll sie na ekranie kolejno dwa odcinki w krotkim odstepie czasowym (mniej niz 0.. W koncu idea postaci stala sie dla Wertheimera czyms wiecej niz tylko teoria psychologii.kierowac sie ku czemus. 1.'<:>i.'&. Wolfgang Kohler (1887-1967) i Kurt Koffka (1880-1941).:. ze calosc jest nie tylko czyms wiecej niz suma czesci. z ktorych .:'t:&. u ktorej podstaw lezalo przekonanie."%:~Wit:~~~~&'». prowadzi do odkrycia naturalnych skladnikow i laczacych je relacji. . Wprawdzie u podloza takiego pozornego ruchu tkwia elementarne wrazenia wzrokowe. Taki sposob analizy pozwala zachowac zarowno rygor naukowy. w ktorym Wertheimer rozpoczal badania eksperymentalne nad spostrzeganiem ruchu pozornego (stroboskopowego). w jakim stopniu oddzialal na mysl psychoanalityczna Freuda (por.. ktorego w rzeczywistosci nie rna (Wertheimer. Tak oto psychologia nie po raz pier- .. to spostrzeze ona przesuniecie sie calego odcinka. Nawet bowiem w swojej aktualistycznej koncepcji duszy. Postac nie tylko nie jest okreslona przez jej elementy skladowe. procesualny charakter zjawiska psychiczne- HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE ~1:&>:.:'illJ>:1::&'Th>J0J:~'J:~.'%"%w.'t.-. ktoryrni sa zawsze przedmioty (na przyklad dzwieki). ale nie sposob go wyjasnk' przez odwolanie sie do prostego sumowania siy niezmienionych wrazen.~{.mocq apercepcyjna umyslu .. Na radykalny krok w kierunku szerszej koncepcji przedmiotu i metod psychologii zdobyla sie dopiero na poczatku XX wieku grupa psychologow: Max Wertheimer (1880-1943). wyrazony w jego zasadzie syntezy tworczej. jako polowiczny. logiczne.<. 1912). W filozofii wplyw Brentany najbardziej uwidocznil sie w fenomenologii. zmierzac do czegos) to jego ukierunkowanie sie na przedmiot zewnetrzny w stosunku do podmiotu doswiadczajacego. Dlatego tylko analiza przebiegajaca "z gory na dol".?. czyli ruch.'!!&.ksztalt".'f:.tworza sie wieksze calosci.*''X. ze swiat jest dostepna percepcji zmyslowej spojna caloscia.~"*'"'%:"»'1?®:~"$:~ HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CZAs6w NAJNOWSZVCH 37 go. jednakze powszechnie przyjal sie w jezyku polskim termin "postae" i stad Gestaltpsychologie tlumaczy sie jako "psychologie postaci". lecz jest takze czyms innym. ktora John Searle (1995) uwaza za .:'$"0'».~%~§:£:$.3 Psychologia postaci neguje WundtowskCJ zasade syntezy tw6rczej Wprawdzie trudno wiernie oddac znaczenie niemieckiego wyrazu Gestalt.'-"<.'>j.

Podkreslajac w niej nlewatpliwe zaslugi psychologow postaci. 68-69).'''$. kt6remu towarzyszy obawa.jego analiza za posrednictwem metody samoobserwacji eksperymentalnej. s. poza podobienstwem w nazwie. kanskim behawioryzmem.~'\.2. a umysl dostala od Darwina" (Boring. ktore] przedmiotem bylo swia- . 373) twierdzi nawet.~'lli~"''<£. ktorej zadanie stanowila analiza introspekcyjna swiadornych doswiadczen normalnego osobnika na ich elementarne skladniki. Kohlera i Koffke. ze ustalone przez nich prawa postaci sa w rzeczywistosci prawami pozornymi. Szewczuk.~~~~~~~~~lli. 1. Przeciwstawila sie Ameryka i dostala najpierw funkcjonalizm. 1963. dzieki czemu stala sie dualistyczna: z jednej strony fizykalistyczna. I) ukazala sie praca Mieczyslawa Kreutza.""i!&. Pierwsza. T Tomaszewski przypomina.~~%. Kiedy cwierc wieku pozniej liderzy Gesialtpsychologie zostali zmuszeni do kontynuowania swej dzialalnosci naukowej na emigracji w Ameryce. [ednakze jest w niej wiele idei bliskich kierunkowi badan psychologicznych podejmowanych w ostatnim dwudziestoleciu naszego wieku. ktora Funkcjonalizm: Psychologia reczy za filozofle.. nawet jesli tymi elementami sa Gestalten. Sprowadzajac swoje zadanie do obserwacji behawioralnych przejawow zycla psychicznego. osobowosci. O'Donnell.na wspolnym gruncie fenomenalizmu. a jej przedmiotem mialy bye procesy uczenia siy i pamieci. psy- chologowie postaci wystepowali przeciw dorninacji psychologii jako nauki 0 niesubstancjalnej duszy.~\"%~'4.genetyczna (Boring. takie jak zniesienie tradycyjnej przepasci miedzy spostrzeganiem a mysleniem i motoryka. ze bada ona zjawiska swiadornosci z punktu widzenia ich biologicznego znaczenia. oparta na paradygmacie biologii ewolucyjnej i zaimujaca sie psychlka od strony historycznej (diachronicznej). Zastosowanie zasad psychologicznych w praktyce Iak pisze Edwin Boring (1950. Nie by/oby w tym nic dziwnego. psychologii spolecznej i rozwiazywania konfliktow znaczaco wplynely na rozwoj Kurt Lewin (1890-1947) wspolczesnej psychologii. s. ze glownym przedmiotem badan psychologicznych sa zjawiska swladomosci" (Tomaszewski. Funkcjonalizm jest zatem nie tyle szkola psychologiczna. ktore pozniej okazaly sie rzeczywiscie najbardziej zywotne. w ktorej "w panujacym wowczas chaosie potrafil on wyroznic te wlasnie kierunki.3..z filogenetycznego punktu widzenia .z psychologia postaci w rozumieniu teorii gloszonej przez Wertheimera. z drugiej . gdyby w epoce wzmolonego zainteresowania problemami ekologii.jak wykazala Mary Henle (1978) . 1985). ani psychologowie funkcjonalni nigdy . I wlasnie przeciwko tej psychologii skieruja oni teraz swoja krytyke."'Th. [ .~~~~~~~-:z. Chociaz dzisiaj psychologowie nie odwolujq sie juz do dokonan psychologii postaci.HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CZASGW NAJNOWSZYCH f». byla psychologia tresci.. Druga. s. Warto porownac te prace z odpowiednimi owczesnymi pracami autorow zagranicznych.1 Psychologia bada urnysl w dzialaniu Od psychologii introspekcyjnej (a zatem i od psychologii postaci) psychologic funkcjonalna odroznia jednak to.~~~ 39 wszy i nie ostatni przekraczala przez siebie sama granice. a nie szuka ogolnych praw zycia psychicznego na podstawie wyodrebnionych ze stan ow swladomosci. J dome doswiadczenie bezposrednie. byla psychologia rozwojowa.&'Wt~~~~"<1. wykazal zarazem.~""~rr""''W. ktory rozpoczal sie w psychologii na poczatku XX wieku jako pierwsza oznaka wielkiego "kryzysu psychologii" (Tomaszewski. 1963. przyjmujacego. a zadaniem .. Iednym z najbardziej zasluzonych pod tym wzgledern badaczy byl Kurt Lewin (1890-1947). badane obiektywna metoda obserwacji eksperymentalnej w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. ze teoria postaci jest bez wqtpienia blizsza stanowisku nauki lat 80. pod tytulern Nowe kierunki psychologii. a tym samym i uzytecznosci metody introspekcyjnej. ktory zapowiadal radykalny odwrot od psychologii jako nauki o swiadomosci. ktora stawala sie wlasnie nauka 0 zachowaniu. wywodzaca sie od Wundta. zastali tam psychologie. 1963). byla psychologia porownawcza (O'Donnell. ile punktem widzenia. ustanowione 1. Iednakze amerykanski funkcjonalizm mial wiecej wspolnego z niemieckim "gestaltyzmem" niz z amery- Wystepujac przeciw psychologii Wundta. ktorego badania w zakresie motywacji. 1985). 1950.. Wayne Viney (1993.''i~ffi. Majac za swo] przedmiot zmiany zachodzace w indywidualnym organizmie od poczatku zycia embrionalnego po dojrzalosc. 505). psychologia genetyczna. nic nie laczy . gubiacych sie raczej w szczegolach" (Tomaszewski. 64). Natomiast neoanalitycznej terapii Gestalt Fritza Perlsa. nil by/a w latach 40. s.w obrebie tego samego gatunku. 1992). Idee psychologow postaci inspirowaly takze innych do podejmowania badan w zakresie subdyscyplin psychologii. 1950.fizyczne cialo odziedziczyla po niemieckim eksperymentalizmie. Tomaszewski zaliczyl te prace do najgruntowniejszych studiow tego rodzaju w literaturze swiatowej (por.. gdyz przy calej odmiennosci stanowisk ani psychologowie postaci.w przeciwieristwie do behawiorystow . ze mogq one bye rozwiqzywane w spos6b redukcjonistyczny."'%. ze w roku 1933 w Encyklopedii wychowania (t. ale prowadzili je na ogol .gestaltvstom" przyszedl funkcjonalizm. Teraz zas przedmiotem ich krytyki stal sle ruch. a badajac procesy psychiczne organizmu w relacji do zachowania wewnatrz roznych gatunkow lub . 643): "Niemcy przeciwstawily sie Wundtowskiej tradycji i otrzymaly Gestalten.nie kwestionowali realnosci psychiki. byla psychologia aktow. s. teoria postaci zostala odkryta na nowo.~--. Amerykanska psychologia funkcjonalna . Wprawdzie "gestaltysci" juz dawniej toczyli spory z przedstawicielami na przyklad Wundtowsko-Titchenerowskiej psychologii strukturalnej. uniemozllwiajacymi wyjasnienie obiektywnych zaleznosci.4 Psychologia postaci jako pierwszy przejaw wielkiego kryzysu psychologil Psychologia postaci byla przede wszystkim pierwszym przejawem wielkiego ruchu teoretycznego. potem behawioryzm".. introspekcyjnie izolowanych elementow. Przedtem jednak w sukurs . Systematycznego przedstawienia dorobku psychologow postaci podjal sie u nas Wlodzimierz Szewczuk w opublikowanej w 1951 roku pracy Teoria postaci i psychologia postaci.

Szesc lat p6iniej jego byly student. musiala zastapic metode samoobserwacji metoda obiektywna."'i:""'~%'t. 1. i to do tego stopnia. Amerykanin niemieckiego pochodzenia.w. 1985). jak i Baldwin nawiazywali do wczesniejszej koncepcji urnyslu jako mechanizmu przystosowania czlowieka do srodowiska.'%. W roku 1890 James McKeen Cattell (1860-1944) pierwszy uzyl terminu "test umyslowy" na oznaczenie zadan eksperymentalnych. W roku 1920 John Watson zastosowal zasady behawioryzmu w przernysle reklamowym.m:~U~~~"'%. a do tego najbardziej nadawala sie metoda stosowana w badaniu zwierzat. 1890).3. Owocem tych ostatnich byla jego rozprawa doktorska na temat inteligencji zwierzat (Thorndike...~~~~~~"t._"'%. stalo sie cen- . Dyskusja.~'%.. nalezaca juz dzisiaj do klasyki w tej dziedzinie. W roku 1925 zas Coleman Griffith zalozyl w Illinois poradnie psychologiczna dla sportowc6w.umysl z punktu widzenia jego zdolnosci przystosowawczych. psychologia rozwojowa i wychowawcza w USA wziela sw6j rodow6d z psychologii zwierzat. Baldwin twierdzil. Pierwsza dziedzlna zastosowan psychologii w Ameryce byla oswiata i wychowanie.'~T&. wylaczenie z repertuaru badan wyzszych proces6w psychicznych oraz w jej powiazania z filozofia. higieny psychicznej i psychologii dziecka. torulae w ten spos6b droge praktycznym zastosowaniom zasad psychologicznych w dziedzinie wychowania. wychowaniu.%.~~". ze jedni badaja sam umysl.<. roznica stanowisk jeszcze bardziej sie uwydatnila i w ten oto spos6b zostaly powolane do zycia psycho- William James (1842-1910) logiczne szkoly strukturalizmu i funkcjonalizmu (O'Donnell. prowadzone ze stanowiska genetycznego. jak widac. drudzy ..i~*"~""h'1- 40 ..3 Psychologia funkcjonalna jako sprawdzian praktycznej uzytecznosci pragmatycznej teorii prawdy Pojecie swiadornosci. kt6ra sie wywlazala. zwany niekiedy "ojcern psychologii stosowanej". jesli pozwalaja ich glosicielowi skutecznie dzialac (O'Donnell. 1985). lecz funkcjonalnym etapem w procesie przystosowania biologicznego organizmu do srodowiska. J ego wczesne badania nad dzieckiem.""l-. ktora nieoczekiwanie pojawia sie w zdeterminowanym. Lightner Witmer (1867-1956). zalozyl pierwsza w swiecie klinike psychologiczna na Uniwer- Granville S. Hall (1844-1924) rniala w istocie spekulatywny charakter. 1898). kt6rymi posluzyl sie w laboratorium. Dla funkcjonalisty swiadomosc nie jest fenomenologicznym przejawem umyslu. Zar6wno Granville Hall (1844-1924). zyski plynace z nadania jej empirycznego charakteru wydawaly sie wielu psychologom warte zachodu. A skoro tak... to psychologia moze sie stac na- Hugo Munsterberg (1863-1916) sytecie Pennsylvania.mw.¥:'%. Kiedy zas grupa psycholog6w (gl6wnie z Uniwersytetu w Chicago) opowiedziala sie po stronie Baldwina. gloszonej przez Williama Iamesa (1842-1910). W roku 1895 James Baldwin (1861-1934) wystapil otwarcie z krytyka podstawowej dla strukturalizmu Titchenera koncepcji "gotowej" swladomosci. Program psychologii ze stanowiska genetycznego uderzal w sama podstawe klasycznej psychologii introspekcyjnej: w metode introspekcji. Pod koniec lat dziewiecdziestatych Hall wprowadza psychoIogie genetyczna do laboratorium psychologicznego jako psychologic porownawcza."%."'fu"w&'%. Baldwin .~""<'@.teoretyczna. dokonal John Dewey (1859-1952) z Uniwersytetu w Chicago. James. Ich filozoficznej syntezy. zdolna do przewidywania ludzkiego zachowania."i:. zgodnie z kt6rym swiadorna mysl jest odpowiedzla organizmu na zywotne dla niego problemy. jakie napotyka on w swoich usilowaniach przystosowania sie do otoczenia. Byla ona przesycona duchem amerykanskiego pragmatyzmu Charlesa Peirce'a i Iamesa. W spos6b naturalny filozofia chicagowska zaczela skupiac uwage na psychologii . przyczynowo-skutkowym lancuchu doswiadczenia czlowieka i w ten spos6b ratuje idealizm i wolna wole przed zredukowaniem do jezyka fizjologii i fizyki (por. kt6rej celem miala bye terapia i diagnoza psychologiczna. ukierunkowaly jego pozniejsze zainteresowania samym procesem uczenia sie.'1t-t~~~'-®:~~~~~Xlli~"h'~\\'~ uka w pelni praktyczna."'»$. ujawnila istnienie gleboklego rozlamu w psychologii: okazalo sie bowiem. 1.?i. ktora Iames okreslil jako "nowy system filozofii". a przeciwko Titchenerowi. propagowal na poczatku wieku zastosowania psychologii w sadownictwie.. w han dlu i przernysle. ze psychologia genetyczna torowala droge do wprowadzenia psychologii zwlerzat do laboratori6w psychologicznych. ze sam Iwan Pawlow (1849-1936) uznal go za zalozyciela behawioryzmu.AU:". HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CZASGW NAJNOWSZVCH 41 •. Hall podkreslal jej strone praktyczna.~'Wb.z tego punktu widzenia przekonania 0 rzeczywistosci sa prawdziwe. ze doswiadczenie i wprawa introspekcjonist6w w interpretowaniu obserwacji wlasnych akt6w swiadomosci znieksztalcaja wyniki eksperymentu introspekcyjnego.2 Funkcjonalizm toruje droge praktycznym zastosowaniom psychologll ZwaZywszy jeszcze na to..3. ktory swoje prace teoretyczne z psychologii wychowania i nauczania oparl na wynikach wlasnych badan nad zwierzetarni. Hugo Mtinsterberg (1863-1916). Potwierdza to rowniez kariera zawodowa i naukowa Edwarda Thorndike'a (1874-1949).

Niektore glowne terminy psychologii behawiorystycznej.""m. z cala pewnoscia przyczynilaby sle do wylaczenia go ze spolecznosci psychologow akademickich. ezy majq one zwiqzek z problemami "swiadomosei". jak bodziec i reakcja.ojca wspolczesnej psychologii . do ktorego Watson nawolywal w swoim manlfescie.4.~~~~~~~~~'4.] pr6bq dokonania jednej rzeezy . gdy nie potrzebuje juz ludzic sie. jak zakreslenie pola problematyki badawczej. Byl on dla Watsona [. czy tez nie tracic z oczu szeroko rozumianego biologicznego punktu widzenia. ktore sie sprawdzaja przez swe nastepstwa.uznawszy sie za jej tworce (zwrocmy uwage na przedimek okreslony the przed slowem behaviorist w tytule wykladu) .. czas. Pragmatyczna teoria prawdy. ktory zostawil trwaly slad w swiadornosci psychologow konczacego sle wieku.1 "Manifest behawiorystyczny" Watsona John B. r HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CZASc)W NAJNOWSIYCH 43 xx mosc. przyjmujac reakcje warunkowa za jednostke nawyku. Psychologia funkcjonalna."'<. Watson zapozyczyl od tworcy fizjologii wyzszych czynnosci nerwowych .Iwana Pawlowa. ze jakakolwiek proba wprowadzenia w zycie alternatywy skonczylaby sie niepowodzeniem. ze swtadomosc w takim sensie. 1. ktory przeszedl do historii psychologii jako "manifest behawiorystyczny" i zostal jeszcze w tym samym roku opublikowany pod tytulem Psychology as the behaviorist views it (Psychologia. Nie pozostawalo zatern nic innego. sformulowana tak. ktorej przedmiotem byl umysl jako narzedzie przystosowania czlowieka do srodowiska.co do przyszlych losow psychologii eksperymentalnej.czkrwiek powinien bye badany w warunkach odpowiadajacych jak najscisle] warunkom eksperyrnentow ze zwierzetami" (Watson.introspekcja. czyli bye przez analogie zinterpretowane w jezyku swladomosci.. Nie wydaje sie to jednak Watsonowi mozliwe i dlatego jedyne wyjscie widzi on w kompromisie: [. 1985.499).. s. wzqledu na to. jakie wielu badaezy przez tyle lat uznaje za uzyteczne w badaniaeh nad zwlorzetarnl nizej rozwini~tymi niz ezlowiek (Watson. jak na przyklad ..~~'<%.a nie swladomose . bez Watson musial miec swiadomosc (rezygnujac z przyjmowania swladomosci w sensie psychologicznym.. Watson dal tutaj wyraz swemu przekonaniu. nie mialy sie nigdy sprawdzic.""%. ktorym posluguja sie wszyscy naukowcy"). tak aby objqc fakty behawioralne.4. I TEORIE PSYCHOLOGICZNE fu..John Watson (1878-1958) .. psychika. choc juz na poczatku 1910 roku mial gotowy glowny zrab swego programu behawioryzmu. byl wezwaniem do rewolucji w psychologii w imie "obiekiywnej psychologii zachowania".'W&'"t.... ze mozna zbudowac psychologie.~~~ 42 HISTORIA " . a nie swiadomosc. s.ffu"'!fu"J. bedzie mozna poslugiwac sie takimi okresleniami. 1990/1925. napotykajac zdecydowany opor wplywowej spolecznosci uczonych. tak dlugo dane behawioralne same w sobie nie beda przedstawialy war tosci. ze . uznawal jq wszakze za "instrument lub narzedzie.nadszedl czas.~~~'~ tralnym pojeciem amerykansklego funkcjonalizmu.w wykladzie wygloszonym w dniu 24lutego 1913 roku na posiedzeniu Nowojorskiego Oddzialu Amerykanskiego Towarzystwa Psychologicznego na terenie Uniwersytetu Columbia. wydawal mu sie jedynym ustepstwem na rzecz fizjologii.'W&. 1981/1913.. poniewaz dobrze wiedzial. Ale co wtedy pozostanie z psychologii? Watson wierzy. 502). 1. nie spieszyl sie z jego ogloszeniem. Ten funkcjonalizm rnial scalic trzy dziedziny: filozofie.1 Zachowanie . 1. skoro miala bye prawdziwa. s. w ktorym psychologia zmuszona jest pozegnac wszelkie referencje do swiadomosci. ktorej obiektywnym przedmiotem badan bedzie zachowanie. Psychologii traktowanej jako eksperymentalna nauka o zjawiskach swiadomosci nie udalo sie w ciqgu piecdziesieclu kilku lat jej istnienia nie tylko okreslic swojego miejsca w swiecie jako rzeczywistej nauki przyrodniczej. a zwlaszcza nastepstwa praktyczne. w jakim pojmowali jq wspolczesni mu psychologowie. stany psychiczne.4. jak to sobie wymarzyl. Dopoki jednak dziedzina faktow psychologii beda zjawiska swiadomosci. albo badanie zaehowania pozostanie w postaei ealkowieie wydzielonej i niezaleinej nauki (Watson. Watson (1878-1958) Psychologia behawiorystyczna: chwilowy rozbrat psychologii z fllozofla Przewidywania Wilhelma Wundta .~"1'1..~~~~'%.Kompromis". gotowej bronic autonomii psychologii przed zakusami redukcjonizmu przyrodniczego. 35).. na ktore moglaby pojse psychologia. Watson musial "przemodelowac obecna psychologie czlowieka i zmienic powszechna postawe wobec calej problematyki swiadomoscl" (O'Donnell. jak widzi ja behawiorysta)..przedmiotem psychologii Projekt takiej psychologii przedstawil trzydziestopiecioletni wowczas "badacz zachowania zwierzat" z Uniwersytetu Johns Hopkins w Baltimore . 509). tresci swiadomosci weryfikowalne introspekcyjnie. nie jest dostepna badaniom eksperymentalnym. Nie dose na tym.~'\.~~~"'f&1. w ktorej ... Zamierzajac rozwiazywac problemy w istotny sposob powiazane z zachowaniem metoda bezposrednie] obserwacji w warunkach eksperymentalnych i nie odwolywac sie przy tym do swiadomosci. . reczyla w ten sposob za filozoficzna (pragmatyczna) teorie prawdy: prawdziwe sa te mysli. sarna musiala poddac sie sprawdzianowi praktycznej uzytecznosci. aczkolwiek biologiczne. I psychologia funkcjonalna stala sie takim sprawdzianem i poreczeniem. to przeciez nic innego. Skoro jednak maja one nalezec do "krolestwa psychologii".. Dlatego rnogl w tytule swego artykulu-oredzia zachowac slowo "psychologia". integracja nawykow itd.1.. a jedyna bezposrednia metoda uzyskiwania do nich dostepu .zastosowania do eksperymentalnyeh badan nad ezlowiekiem tego samego rodzaju proeedury i tego samego jezyka opisu.. nauki eksperymentalne i nauki spoleczne. odmien- .1. s.. Owo tytulowe behawiorystyczne widzenie psychologii. 200). i w ktore] zamiast terminami: swiado- Wyklad. ale takze nie potrafila ona znalezc miejsca w praktyce ludzi roznych zawodow. ze przedmiotem obserwacji sa stany psychiczne" (Watson. 1981/1913. -. Niebawem inny "ojciec" zapowie zbudowanie w ciagu kilku lat "nowej" psychologii..] albo psyehologia bedzle musiala zmienlc sw6j punkt widzenia. mUSZqmiec posredni zwiazek ze swiadomoscia. s. wyobrazenie itp.~~'<£~~~~~m. Dlatego. ktora Watson .""'W!. tworzenie sie nawykow. ze teza.ndruch warunkowy".nazwal behawioryzmem. Zadawnione poczucie braku stabilizacji zawodowej i instytucjonalnej powstrzymywalo go jeszcze przez nastepne trzy lata przed przypuszczeniem obrazoburczego ataku na psychologie. 1981/1913. jak tylko oglosic.2 ezy behawioryzm jest psychologia? .

"%1>riii&>. s. Jej celem teoretycznym jest przewidywanie i kontrola zachowania. ale tak przeformulowane. Pieter. Wozniak.introspekcji..-. 1. ktore] wyniki zaleza "od latwosci.. 0 ile mogly one rzucic swiatlo na powstanie swiadomosci u czlowieka.y •••• PSYCHOLOGICZNE . 1976). Gdy wstepowal na mownice..:~v. J ej przydatnosc zakwestionowal juz James. nad ktorymi pracuje obecnie psychologia introspekcyjna. nasuwal siy sam: skoro swiadomosc zostala zredukowana do mechanizmu regulujacego zachowanie.44 !§. jest jedynie cz~sciq og61negoschematu badawczego behawiorysty (Watson. wylozona w jego An Introduction to Comparative Psychology (Wprowadzenie do psychologii porownawczej) z 1894 roku. dopoki nie bedziemy ich mogli zinterpretowac przez analogie w terminach swiadomosci" (Watson.~@.. 1. aby precyzyjne metody behawioralne (ktore z cala pewnoscia sie pojawia) mogly doprowadzic do ich rozwiazania (Watson.:g_'''$:~Jk.falszywosc doktryny". Iedni woleli obejsc caly problem. ktory sto lat przed Watsonem wystapil z pierwszym systematycznym programem badan behawioralnych.batalti 0 behawioryzm".. 499). I TEORIE . Krytykowali jej uzytecznosc rowniez wurzburczycy. :~u:'«<<<"<. Hume z kolei oddzialal silnie na obiektywizm empiryzmu porownawczego Franza Josepha Galla (1758-1828). Kwestionowano nie tylko pojecie swiadomosci jako substancji.?.4. a nie swiadomosc. opartych na doktrynie mozgowe] lokalizacji funkcji umyslowych (Young. Zgodnie z nim "w zadnym wypadku zadne] czynnosci nie nalezy wyjasniac jako skutku wyzszej zdolnosci psychicznej.fu'wff. i po drugie. Przystepujac do wygloszenia swego oredzia behawiorystycznego.. czyli introspekcji. Po drugie. z catq swojq subtelnosca i zlozonoscla.<&~'w.. behawioryzm wywodzi sie bezposrednio z porownawczej psychologii zachowania zwierzat i to wlasnie Morgan nadal jej status nauki.. s. 1990). to powinien on bezwzglednie unikac wyjasniania zachowania zwierzat w jezyku wlasnych wyiszych procesow psychicznych. W zakres tej problematyki badawczej welda zapewne w przyszlosci niektore z waznych zagadnien..*"-'S:-. po pierwsze.~~"t.... jesll istnieje mozliwosc jej wyjasnienia jako skutku zdolnosci znajdujacej sie na nlzszyrn stopniu roz- woju" (Morgan. gdy badacz. wychodzac z pozycji rodzacego sie wlasnie funkcjonalizmu. pozbawial ja Watsonjej podstawowego przedmiotu badan. jest w petni obiektywnq..-. U jego podloza tkwil niemal calkowity brak zgody miedzy psychologami co do natury swiadomoser. dqzqc do uzyskania jednolitego schematu reakcji zwierzat. ktorego od roku 1909 byl redaktorem naczelnym.. a takze ustabillzowana pozycje zawodowa . eksperymentalnq dziedzina nauk przyrodniczych. 1993b). 512).%.. mial juz zagwarantowany jego druk w renomowanym Psychological Review. Juz bowiem D.. Iuz bowiem Wundtowskie ujecie psychologii zwierzat uwzglednialo przejawy zycia psychicznego zwierzat 0 tyle.fr. ktory zawieralo Wprowadzenie do psychologii porou» nawczej Morgana.''t.Jcanonu Morgana"..~~""'?... w psychologii jako dziedzinie naukowej juz od dluzszego czasu panowal zamet (Wozniak. W historii behawioryzmu praca Morgana z 1894 roku rna podstawowe znaczenie z dwoch powodow. 1993b).~~~<. a tymsamym i jej podstawowej metody .. ze on sam uwazal za stosowne wyznac: "Bye moze walcze ze strachem na wroble.i~.''»'%.. prawie trzydzlesci lat przed wystapieniem Watsona.~'§. Jego projekt psychologii obiektywnej mial tak wielu prekursorow. Tym nienazwanym celem ataku byla koncepcja psychologii porownawcze] Lloyda Morgana (1852-1936). nawolywal Watson w swoim manifescie z 1913 roku. jak widzi jq behawiorysta. Introspekcja nie jest podstawowq sposrod jej metod."»lm'i.r»'fu""%.:. J ednakze to nie w te strone kierowal Watson swoja bezpardonowa krytyke."%.~~~ ~~~'&. co bylo rownoznaczne z zakwestionowaniem racji bytu psychologii jako nauki. by oglosic swoje oredzie behawiorystyczne. okaze sie na tyle biegly w introspekcji. s. 53. 1993a).~'?i-:.~!?&'fu"'§. s. zgodnie z ktora .''4/-lflfiw. gdy wprowadzil swoje slynne pojecie "strumien swladomosci''. ale atakowano nawet sarno pojecie swiadomosci. 1993a).~"'i>'t.""<. gdy bedzie siy kierowal zasada znana pod nazwa . przedkladajac nad nie sformulowana przez W.. ktory pozostalo tylko wclelic w zycie. do wystapienia przeciwko Morganowskiej wersji psychologii porownawczej. z [aka daja sie one interpretowac w terminach swiadomosci".. na przyklad prostego kojarzenia przedstawien (por. Psychologia stanela przed dylematem: z jednej strony podstawa jej istnienia jako nauki niezaleznej od biologii i fizjologii bylo uznanie jej za nauke 0 zjawiskach swiadornosci.kanon Morgana" wskazuje psychologowi sposob obserwowania jego wlasnych procesow psychicznych i moze bye zinterpretowany nastepujaco: jesli wyniki samoobserwacji wlasnych procesow psychicznych psychologa maja mu sluzyc za podstawe wnioskowania przez analogie 0 naturze psychiki zwierzat..:~ ~-~"1]m§. Bedzie to jednak mozliwe tylko wtedy... z jaka dajq si~ one interpretowac w terminach swiadomoscl.~%. 198111913. usilowali rozwlazac problem swladomosci przez wskazanie na jej funkcje regulacyjna w zachowaniu i rozwoju czlowieka. Kiedy wiec wstepowal na mown icy pamietnego 241utego 1913 roku.'iJf&&. ~mm-~~ HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CIASc)W NAJNOWSZYCH 45 nej od tej.". 1976. Behawiorysta. 1894. Inni. gdy wykazywal . powinno stac sie przedmiotem psychologii (Wozniak.~. Odniesiony do tresci pierwszego warunku . 1981/1913. Pomysl jednolitego schematu badania zachowania zwierzat i czlowieka rowniez nie byl nowy..:. na przyklad myslenia. mogl rzucic wyzwanie: Psychologia [taka].-.3 Kryzys psychologii trem intelektualnym wystapienla Watson a Nawolujac do wyeliminowania swiadomosci z psychologii.profesora psychologii eksperymentalnej i porownawczej oraz kierownika pracowni psychologicznej na Hopkins University. s..::. a stany psychiczne ze stanami swiadomega doswladczenia. z drugiej zas kwestionowano przeciez sarna te podstawe.<'<. Nieporozumieniem jest wiec uporczywie powtarzane interpretowanie tego kanonu jako tak zwanej zasady oszczednosci (np. by we wlasnych zjawiskach swiadomosci umiec odrozniac wyzsze procesy psychiczne od nizszych.~w. Wniosek.2 W roku 1913 nie bylo rewolucji w psychologii Iednakze wbrew powszechnej opinii Watsonowski "manifest behawiorystyczny" nie rozpetal rewolucji... Moze zatem najlepszym rozstrzygnieciern dylematu byloby dopuszczenie do glosu wynikow badan? Ale uderzenie w swiadomosc jako przedmiot psychologii bylo [ednoczesnie zakwestionowaniem wiarygodnosci metody badan..'!J:.''»''»''N§..~~~".. ani tez wartosc naukowa jej danych nie zalezv od latwosci. ze bez tego kontekstu intelektualnego."">o. probujac wynalezc zestaw obiektywnych (strukturalnych i funkcjonalnych) kryteriow zjawisk swiadomosci. by staral sie jq zrozumiec przez analogie do wlasnych procesow umyslowych.%~~<. [ezell wystarczy odwolac siy do nizszych procesow psychicznych. 1981/1913). ktore- go sam postawilem" (Watson.wr.-. zrozumienie istoty Watsonowskiego wezwania do broni nie byloby mozliwe (Wozniak. Zachowanie cztowieka. J amesa koncepcje swiadornosci jako funkcji poznawczej. 181). ktora glosi.. w interesach i w rozrywkach". Utozsamiajac psychike ze swiadomoscia.. iz pojec nie nalezy mnozyc ponad potrzebe.:::§:~"''''~~~~~'t. Hume (1963/1739) mowil 0 rnozliwosci zbudowania nauki opartej na obserwacjach zachowania ludzi "w towarzystwie.'?Mh"%'''~<>. to wlasnie ono.wyniki [badan nad zachowaniem zwierzat] pozbawione sa wartosci."%'%. Po pierwsze. Ale nawet i w tym nie okazal sie rewolucjonista.~~":r&..%.""'§."'" "v.:'~''»''»''m. w: Pieter.~".~-.-:. 497-498).~. na ktorej tradycyjnie skupialo siy zainteresowanie badaczy... nie dostrzega linii oddzielajqcej czlowieka od zwlerzecia.. Jest zatem rzecza oczywista."'~"%.'$. W roku 1912 Watson byl gotowy do rozpoczecia . 1981/1913. nawiazujacej rzekomo do scholastycznej zasady..'¥Jf£'%.'§:.><r::. HISTORIA ~~'%.%~~". . Morgan wymagal od badacza psychiki zwlerzat.4.'t:.~.

to .od filozofii (Toulmin i Leary. ze w tym samym miesiacu i roku.. 1981). Do prawdziwej. pelnej wiedzy. ani tyrn bardziej na drodze samej analizy racjonalnej. wyobrazenie i wiele innych. Watson byl przekonany. DO CZASOW NAJNOWSIYCH .nie naukowe badanie zachowania. wstepowal Watson na mownice w 1913 roku. W ten sposob Wundt po raz kolejny dawal wyraz swemu przekonaniu 0 historycznie usankcjonowanej zaleznosci psychologii . psychika.. J ednakze niebawem rnialo sie okazae. jaki stwierdza sie u studentow innych galezi wiedzy" (Watson. ktory Hume'owi. rodzicow. jak Iylko w lakich. 1981/1913. Iesll psychologowie nie byli jeszcze wtedy na tyle przygotowani. ' . 1985). Skinner (1987/1963. procesy psychiezne.'>. 1992). gdybysmy mieli bardziej uproszczony [podkr. glownym punktem odniesienia zas uczynili przystosowanie" (O'Donnell.. kraju i Iym podobnych. by przyjqe proponowany przez niego sposob wyjscia z kryzysu. [esll byly one subiektywnie definiowane! 1. 46 ."'<--. Przykry fakl. zycia pozagrobowego. 504-505). W rzeczywistosci nawet po wydaniu w 1874 roku swoich Grundziige Wundt nie zaprzestal dzlalalnosci na polu filozofii."~~~~~~~.. percepcja.4 Behawioryzm metafizyczny chwilowym rozstaniem sle psychologll z filozofia W takim wlasnie klimacie glebokiego kryzysu intelektualnego.-. moralnosci.1 Neobehawioryzm: psychologia ponownie brata sle z filozofia Trzeba trafu.watscnizm"). Przypisujac uczeniu sie i oddzialywaniu srodowiska doniosla role. dlatego psychologia i filozofia potrzebuja siebie nawzajem.. s. PSYCHOLOGICZNE HISTORIA ~"tt~~~~~~'Th-"§ PSYCHOLOGII: . ktora za jego istotna zasluge dla po- Behawioryzm Watsonowski maksymalnie uprosclt przedmiot psychologii Iednakze "agresywna Watsonowska rebelia psychologiczna" (O'Donnell.~~illi-""-. HISTORIA .' 47 ~~~~~~====_ 1. Chodzilo mu przeciez 0 to. Golowe sa przystac na 10. F. Z Iym "czyms jeszcze" wiqze si~ wszyslko. W tych pracach. w jakim znajdowala sie owczesna psychologia. 1990/1925..>§ OD WUNDTA . ktory na pytanie: . jako fakt historyczny. takich jak wrazenie. Wundt podkreslal wzajemny zwiazek psychoIogii i filozofii i uzasadnial koniecznosc poddawania psychologii analizie filozoficznej. wielkich problemow [. to z cala pewnoscia przyczyna tego stanu rzeczy nie byl z jego strony heroiezny akt wiernosci wlasnym zasadom behawioryzmu (metafizycznego). zamiar. Z cala pewnoscia behawioryzm w wezszym znaczeniu.. by jego dziedzina badan uzyskala status dziedziny psychologii akademickiej. Etyki w 1886. dzieki czemu przestala nad nim wisiec grozba ewentualnych sankcji ze strony filozofow (O'Donnell. ten metafizyczny behawioryzm byl gleboko antyfilozoficzny! Rok przed swoim slynnym wystapieniem..Skad sie bierze w urnysle caly material dla rozumu i wiedzy?". ale "z czyms jeszcze dodatkowym".~"Th.. jak krotkotrwaly byl ten rozbrat psychologii z fllozofla. pragnienie. jako naukowe badanie zachowania ("behawioryzm metodologiczny" alba .wszechogamiajacego schematu [." ':l-. W tym behawioryzmie metafizycznym nie rnoze bye oczywiscie miejsca dla takieh pojec.. nie mowiac juz 0 Psychologii w walce 0 wlasny byt. nasze] [uwydatniajacy] zachowanie poglad na zycie. ktoreqo zarzynasz. Doprowadzilo to w koncu do paradoksalnej sytuacji: podstawowe dla nabywania wiedzy empirycznej procesy wrazeri i spostrzezen przestaly bye przedmiotem psychologii jako nauki empirycznej! Iak bardzo absurdalne musialoby sie wydawac takie rozumienie doswladczenia siedemnastowiecznemu empiryscie J ohnowi Locke'owi (1632-1704). lecz filozofia nauki zainteresowana przedmiotem i metodami psychologii". to przynajmniej byli gotowi go poshichac. 1992).Iekliwych dusz" musiala odpychac od behawioryzmu perspektywa usuniecia z naukowego slownika wszystkich "sredniowiecznych" terrninow. ze stala sie ona wrecz nauka 0 .nabytym zachowaniu przystosowawczym". 951) .. odepchnql i wciqz odpycha od behawioryzmu wiele lekliwych dusz" (Watson. Wundt opublikowal w Niemczech nie mniej plomienny memorial pod znamiennym tytulem Die Psychologie im Kampf ums Dasein (Psychologia w wake o wlasny byt). w ktorym nie bylo przeciez miejsca na takie pojecia. a nawet myslenie i emocja..zgoda na "dokooptowanie" pojecia zachowania do podstawowych pojec psychologii niebehawiorystycznej (Samelson. A nie musialoby tak bye. przyswiecal Watsonowi. s.~~~"Th.5. ze jezeli jako psycholog chcesz bye w zgodzie z nauka. jakich uzywasz do opisu zachowania wolu. jak swiadornosc. Dlatego. -<-:".. Choc zabrzmi to jak paradoks. ze z doswiadczenla.. Watson uzyskal zgode na odlaczenie psychologii od filozofii i utworzenie niezaleznej. 201). co bywa zaliczane do religii. Zapewne ten sam entuzjazm dla prostych prawd 0 czlowieku. na ktorym oparta jest cala nasza wiedza i z ktorego ostatecznie sie jq wyprowadza.. mogl sobie pozwolle na publiczne ujawnienie wlasnej antyfilozofieznej postawy: "Chcialbym wychowywac swoich studentow w takim samym stanie ignorancji w zakresie L. osiemnastowiecznemu filozofowi empiryscie nasunal mysl 0 "czlowieku-wiqzce"... 10nie mozesz opisywac zachowania czlowieka w innych lerminach. oglosi- wszy w swoim wystapienlu z 1913 roku rozbrat filozofii z psychologia. 0 czym swiadczy opublikowanie przezen w latach 1880-1883 dwutomowej Logiki (wraz z eplstemologia). '('. sku pial wokol siebie wiecej zwolennikow niz behawioryzm jako filozofia nauki ("behawioryzm metafizyczny").. ze badaniom prowadzonym w dziedzinie eksperymentalnej psychologii czlowieka brakuje . nie dochodzi sie ani na drodze samej obserwacji empirycznej (czy eksperymentalnej). z ktora wkrotce wzlal slub) zamknela sie raz na zawsze kariera akademicka.. stanowila ona zaledwie [edna z wielu przyczyn ogolnego ruchu w psychologii arnerykanskiej. Kiedy w roku 1920 przed Watsonem na skutek skandalu obyczajowego (badacz rozwiodl sie z zona z powodu romansu z wlasna studentka. Systemu filozofii w 1889.""Of. J.. jeszcze" jesl przyczynq klopotow.4."". wielokrotnie wznawianych za jego zycia. Wundt rownie zdecydowanie wystapil przeciwko planowanemu w niemieckieh uniwersytetach odlaczeniu psychologii od filozofii.jak pol wieku pozniej zdefiniuje go B.~~~'ill~~~~~'-~.-. Iakze wiele . Rosalie Rayner. Kiedy bowiem Watson deklarowal rozbrat psychologii z filozofia. w ktorym Watson wyglaszal swoj "manifest behawiorystyczny". 1985) nie byla prosta reakcja na Wundta.takze tej nowej.~~~W:~'<.. "". podkr. ktory popchnal jq w kierunku mocno uproszczonej formy empiryzmu (por.. zwiazawszy sie z Hopkins University.. jego zdaniem. czy nawet na wundtyzm w amerykanskim wydaniu Titchenera.. Na apel Watsona amerykanska spolecznose uczonych odpowiedziala polowicznie ..~~ .. kierowanej przez siebie katedry psychologii. odpowiedzialby bez wahania.~ __ "... J. milosci do dzieci. s. I TEORIE . nasze). Wlasnie 10"cos . ze sq zwierzetami. eksperymentalnej ..fu. Toulmin i Leary.. Behawioryzm bowiem .J tych problemow. gdy ten pisal: Isioly ludzkie nie chca sie zaliczac do zwierzat.. Watson uproscil przedmiot psychologii do tego stopnia. Takie stanowisko Wundta wydaje sie nie do pogodzenia z rozpowszechniona opinia. dzieki czemu Watson-badacz zachowania moglby przedzierzgnac sie w Watsona-behawioryste. Oprocz zbieznosci dat nie jednak obu tych wystaplen nie laczylo.. s.. 36. 1985. stepu wiedzy naukowej poczytuje oderwanie psychologii od filozofii. wyobrazenie.~~". jak uczucie i milosc...

wyrazajacym sie w krylerium sensownosci: twierdzenie. jak na przyklad Clark Hull.. 1990/1925.5. ~0>. wymagaja wyjasnienia jako skutki procesow neurofizjologicznych. a nawet przeszkadza w analizie zachowania. autorzy. W behawioryzmie celowosciowym Edwarda Tolmana (1886-1959) idea operacjonizmu znalazla wyraz w sformulowanej przezen koncepcji zmiennej posredniczacej.Yfi:.2. az w koncu swlat stanie si<?miejscem przystosowanym do zamieszkiwania przez ludzl (Watson.] przemieniania swojego wlasnego zycla.'f».'%.'4...*'%:'. inicjatora "drugiego pozytywizmu".. czyli jako jego przyczyn.%%"""''4.."W:. wracala do psychologii w zamaskowanej postaci filozofia.niemal wszystkie obecne podrecznikl psychologii ida na kompromis.'t&. wedlug Watsona.'W. na przyklad zamiar. Skinner (1904-1990) cy).. Edward C.:'?".""'<:. ale i swiatowa.~%. bedac rowniez reakcjami organizmu.. skoro usunelo sie przedtem ze swego naukowego slownika wszystkie subiektywne terminy. nakazujacej wykluczenie z [ezyka nauki takich teoretycznych terminow.:-'... nie da siy utrzymac."h'».*-". odnawiajacy w postaci najbardziej radykalnej dziewietnastowieczny "pierwszy pozytywizm" Augusta Comte'a..~~?<. nie chcac ryzykowac.rnezczyzn i kobiety do zrozumienia zasad ich wlasnego zachowania".1-'~:"Hf.z:. ktore przeciez inspirowaly refleksje fllozoflczna od tysiecy lat."'~~%'t..t.:'t..~1>.~'%..«'&~"'t.*.'m. zamiar. 407-408). wszystkie terminy [ezykow rozmaitych dyscyplin naukowych nalezy definiowac przez odwolanie sie do intersubiektywnie obserwowalnych przedmiotow i zdarzen fizycznych... skladaja sie na tresc metafizyki.~":0....5.~. Tolman (1886-1959) behawiorystycznego nie spelnia pokladanych w nim nadziei.:N. subiektywistycznie ujmujacego poznanie jako zespol wrazen..<%.. Ten radykalny behawioryzm Skinnera byljednym z . jest niepotrzebne.~'t. Neopozytywizm ("trzeci pozytywizm"). ktory budowal swoj neobehawioryzm na Machowskim pozytywizmie ("fakty rnowia za siebie" i dlatego majq wieksze znaczenie niz teoria). wystapil z propozycja rozwiazania tego problemu. ze realizacja programu .1f.. w przeciwienstwie do Watson a. Co w neopozytywizmie bylo tak uwodziclelsklego. ktorego znaczenie jest cal- 1..%'<f>h"-*"b~~"». Pol wieku po Watsonowskiej ..~~~'J:. jest pozbawione sensu. na ktore niegdys skazal ja Watson.%'""fAATh~?.~~~~~ 48 HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CZASGW NAJNOWSZVCH '.~'-%:'t.. pomijajac nawet utopijnosc takiego programu naprawy spoleczenstwa. Iak jednak..§. . lecz w taki sposob.@. poniewaz one same..». w coraz bardziej naukowy spos6b. I tu psychologii przyszedl z pornoca neopozytywizm ze swoja metoda operacyjnego definiowania pojec. nie tylko przygotowujacej . na przyklad do zachowania.:fiW£.. 14).'t..><$.... Zatem badanie takich "podskornych" stan ow psychicznych.~J!fu"&~'t.:~.. pozniejszy laureat Nagrody Nobla.~"'t..1 Zasada operacyjnego definiowania psychologicznych poj~c Operacjonizm przychodzil w sukurs neopozytywistom z ich osobliwym kryterium empirycznego definiowania znaczenia terminow: z fizykalizmem. ktorego nie mozna sprawdzic empirycznie. zaczeto nawolywac (na przyklad Tolman) do przywrocenia slownikowi psychologicznemu wyeliminowanych przez behawioryzm pojec subiektywnych..'%.Wl@'§§:Jf&:."1. uwazal czlowieka za organizm odczuwaiacy i mysla- Burrhus F. s. Z wyjatkiem Skinnera. I w ten oto sposob z krotkotrwalego wygnania. ktora nakazywala definiowac byty intersubiektywnie nieobserwowalne. by wychowywa6 w zdrowy spos6b wlasne dzieci [."&~~"'i>. A takie twierdzenia.'*-"'t..%"1>rJ.§'§..~"t'%. W:J:~:'<. spostrzezenie.. Kiedy wiec okazalo sie.'1b.. wiedenskiego profesora fizyki i filozofii z przelomu XIX i XX wieku.~*="W:'t1&'%..'%..%". ale to.~%. a szczeg61nie do przygotowania sie. jak emocje czy rnyslenie.]. deflniuja psychologic jako nauke 0 zachowaniu oraz 0 zyciu psychicznym" (Skinner.~~~~~"'&. W roku 1927 fizyk amerykariski Percy Bridgman. czyli pojecia.*'%1»"W.w. 1987/1963.. ale i do: [. kierunek w filozofii XX wieku.~"m·:%..S~""'%"»""0.~m. mlal swego najblizszego poprzednika w osobie Ernesta Macha. Dzisiaj niemal wszystkie podreczniki psychologii nadal definiuja ja tak samo! 1ednakze powodem rozgoryczenia Skinnera nie bylo umieszczanie w definicji psychologii wyrazenia "zycie psychiczne" (Skinner."'!&"'t. Edward Tolman."J:.%'i:.zalozeniem calej przyszlej etyki eksperymentalnej". ktore w okresie 1930-1960 zdominowaly nie tylko psychologie amerykanska. Iiczbe definiuje operacja liczenia elementow zbioru). pragnienie. pozostac [ednoczesnie w zgodzie z podstawowym dla neopozytywizmu stanowiskiem ametafizycznosci.&. ze behawioryzm gotow byl pojsc z nim na ugode wbrew ogloszonej jeszcze nie tak dawno "deklaracji niezawislosci" od wszelkiej filozofii? Psychologia.*'t..{$.%. przez odniesienie ich do bytow intersubiektywnie obserwowalnych. dopelniajace ich opis.:"&.~'t.2 Neobehawioryzm jako marlaz arnerykarisklego z europejskim behawioryzmu neopozytywizmem Wprawdzie wspolczesna psychologia czerpie z dziedzictwa klasycznego behawioryzmu.'G.JiM 49 1..fu'». wyobrazenie. jesli byly one subiektywnie definiowane? Nawetfizycy wczesnie zdali sobie sprawe z tego. by gwarantujacjezykowl psychologii status naukowy."%. Pomysl polegal na powiazaniu terrninow teoretycznych z terminami obserwacyjnymi przez odwolanie sie do konkretnych operacji pomiarowych (na przyklad. ze postulowanie jakichkolwiek stanow psychicznych jako kategorii wyjasniajacych zachowanie czlowieka. ze ich ksiazki nie beda polecane studentom. s.] w wolnosci behawiorystycznej [.'®:o. Zgodnie z tym. takie jak wrazenie. ponlewaz owe terminy umozliwiaja wywiazanie sie z najwaznlejszego zadania kazdej nauki..<.:~"%. ze ."%%~~"'iliW£::f. ze skrajnie pozytywistycznej postawy ("liczq sie tylko fakty bezposrednlo 0bserwowalne").'W. jakim jest wyjasnianie opisywanych faktow.:.':Jiv. ale nalezy on juz dzisiaj do przeszloscl.~t. budowali swoje systemy teoretyczne wedlug wzorca neopozytywistycznego. niczym sie nie rozni od badania obserwowalnego zachowania.X£...:WJJ1'lli.neobehawtoryzmow".. a nawet myslenie i emocja. inni neobehawiorysci amerykanscy.':<". miala bye .':i»~t>~'t'§1{}/. jak atom czy elektron.rebelti" neobehawiorysta Burrhus Skinner (1904-1990) bedzie ubolewac nad tym.§.w. Neobehawioryzm byl wynikiem "ozenku" Watsonowskiego (klasycznego) behawioryzmu z europejskim neopozytywizmem ("logicznym pozytywizmem").>«. mozna go zrealizowac."'W. wprowadzajac pojecie definicji operacyjnych.

lecz z gabinetu lekarskiego.. ale juz bez mozliwosci przeciwdzialania z jego strony (Watson musial bowiem opuscic mury uczelni i podjal prace w agencji reklamowej). Punktem wyjscia w tym systemie nie sa jednak czyste fakty. s. dadza sie tak przeforrnulowac. Hull mial arnbicje zbudowania w taki sposob ogolnej teorii zachowania. ze najprawdopodobniej niektore z tych istotnie waznych problemow. ze jeszcze za jego zycia. 361).wytwor mistycznej metafizyki"! N eopozytywistyczna dyrektywa operacjonalizacji odnosi sie do faktow. tymczasowe ich laczenie w teorie lub hipoteze opisuja nasze postepowanie w nauce. od ktorego musi ona wychodzic i na ktorym musi si~ konczyc. bedace nastepnie przedmiotem weryfikacji eksperymentalnej.2 Status teorii w neobehawioryzmie Psychoanaliza: Od aspiracji naukowych do mitu Wprowadzajac do psychologii metode eksperymentalna. jego zdaniem. w swoich Principles of Behavior przedstawil wlasny system teoretyczny. Hull (1884-1952) ze neopozytywizm byl zmuszony stopniowo rezygnowac ze swoich zbyt radykalnych i upraszczajacych stwierdzen poczatkowych.1 Nieswiadoma swiadomosc N a reakcie nie trzeba bylo dlugo czekac. "Technika eksperymentalna. dzieki ktore] tylko behawioryzm rnogl stac sle prawdziwa psychologla. Drugim elementem jest wiqzqca te fakty ze soba teoria. Wledenski neurolog . ze wykryje ogolne prawo logicznej ewolucji duszy.2. i to wbrew oczywistemu juz dzisiaj . Swoj "prawdziwie naukowy" system teoretyczny oparl on na pozytywistycznym (w znaczeniu "pierwszego pozytywizmu" Comte'a) modelu nauki. ze doktryna nieswiadomej psychiki to skutek jego "grzechu mlodosci". Bye moze Watson domyslal sie jego nadejscia.HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CZASOW NAJNOWSZYCH 1 kowicie okreslone przez dajaca sie empirycznie stwlerdzlc zaleznosc miedzy zmiennymi poprzedzajacymi i reakcja organizmu. Sigmund Freud (1856-1939) uczenia sie. neopozytywizm pod postacia metodologicznej dyrektywy operacjonalizacji zmiennych psychologicznych stanie sie w psychologii jej oficjalna fllozofia nauki. operacjonizm byl wylacznie technika. ktory usprawiedliwialby tego rodzaju przedsiewziecia. ze psychologia nie osiagnela na razie takiego stopnia dojrzalosci. Rzecznikiem operacjonizmu w psychologii byl Stanley Stevens (1906-1973). Kiedy w roku 1943 Clark Hull (1884-1952). bliskim duchowo "trzeciemu pozytywizmowi" (neopozytywizmowi). ktore pozwoli przeniknac przez bariery nieswiadomega zycia psychicznego. czyli pierwszego elementu struktury nauki empirycznej. Nie spodziewal sie tylko.pisal Watson (1990/1925. ktorych istnienie jest przyjmowane hipotetycznie. Iednakze jeszcze za zycia autora zdawano sobie sprawe z tego. jak Freudowskie superego. gromadzenie faktow dzieki tej technice. Z historycznego punktu widzenia operacjonizm byl etapem koniecznym w rozwoju psychologii jako nauki empirycznej. w wymaganiach stawianych rozprawom naukowym. I to na przekor historycznemu faktowi.Jconstru- 1. Po latach doswiadczen uznaljednak.. sa jedynie konstruktami teoretycznymi. Natomiast takie pojecia. filozofowie. to rowniez uznal neopozytywizm za prawdziwie naukowy i wzorcowy dla psychologii. ze stanie sie to wkrotce mozliwe dzleki zbrataniu sie psychologii z filozofia. . a sarna nieswiadomosc to . z ktorych za pomoca regul logicznych i matematycznych uczony wyprowadza dedukcyjnie twierdzenia (zlozone z terminow zdefiniowanych operacyjnie). Jest on wciaz obecny w standardach publikacyjnych.5. poniewaz jako jedyny spelnial warunek definiowalnosci terminow teoretycznych przez odniesienie ich do klasy zachowan.6. nadal przyswieca . opartej na zbiorze podstawowych postulatow. na wzor Newtonowskich Principioui. Co wiece].tworzeniu miniaturowych teorii psychologicznych. a nie do bytow psychicznych. Oceniany z tej pozycji behawioryzm jest prawdziwa nauka przyrodnicza" . Tym razem wyszla ona nie z uniwersytetu. s. 1968. Tak jak niegdys Oswald Kiilpe. nad ktorymi pracuje psychologia introspekcyjna. mimo ze poddaja jq krytyce nawet wczesniejsi wyznawcy ortodoksyjnego neopozytywizmu.choc nie w tak radykalnej postaci . 61). Clark L. aby za pomoca precyzyjnych metod behawioralnych (ktore z cala pewnoscia sie pojawia) mozna je bylo rozwiazywac.faktowi. ze "radykalizm neopozytywizmu doprowadzil do zatarcia gran icy miedzy nauka a metafizyka" (Tatarkiewicz.ale nie dla psychologow . jednakZe neopozytywistyczny ideal systemu teoretycznego. Pod koniec lat trzydziestych zasada operacyjnego definiowania pojec stala sie w psychologii dogmatem i jest ona nadal obecna w myslenlu wspolczesnego psychologa. a 0 nlezaleznosc psychologii od filozofii najgorliwiej walczyli sami. . z ktoryrn w 1913 roku w rozprawie Psychologia w walce 0 wlasny byt polemizowal Wundt. sporadyczne. Wundt mial nadzieje.najwiekszy neopozytywista w psychologii". lecz hipotezy formulowane w postaci podstawowych praw zachowania. owanego" metoda hipotetyczno-dedukcyjna. skoro uwazal. majacy na celu wyjasnienie prostych form 1. Era wielkich teorii w psychologii nalezy juz do przeszlosci. w programie nauczania metodologii psychologii. ktory pozwala w sposob racjonalny "skonstruowae" teorie naukowa. W przeciwienstwle jednak do Watsona oparl go na modelu hipotetyczno-dedukcyjnym. 0 wciaz zywej idei operacjonalizacji zmiennych psychologicznych swladczy opracowan a w ostatnich latach przez Elzbiete Hornowska (1989) oryginalna koncepcja nadawania terminom teoretycznym sensu empirycznego.

Ale zrodlem ich niechetnej postawy byla nie tylko . nie doszlo do jego swiadomosci. w ktorych procesy swiadome zostaly zastapione nieswiadomymi. ze czestokroc pokonujemy wtedy nader silny opor" (Freud. kt6re chca dowiesc naszemu Ja. 1976. ktore do tego objawu doprowadzily. Przy tym radzi trzymac sie z daleka od zroznicowanla na nad. To naprowadzilo Freuda na mysl 0 istnieniu nieswiadomego w psychice. ze alba (1) lstnieja fizyczne. Przyczyny lezaly glebie]: W biegu czasu ludzkosc musiala znissc ze strony nauki dwie dotkliwe obrazy naiwnej rnloscl wlasnej: pierwszq. Mianem . s. kiedy badanie biologiczne zniweczylo roszczenia czlowieka do pierwszenstwa. alba (2) psychikajest sama w sobie nieswiadorna.J. badz nleswladomy: "to. sztuki. Gdyby mlara stosunku do psychoanalizy byla tylko zywosc reakcji emocjonalnej na nia. poniewaz .do przyjecia nieswiadomej swiadomosci. poniewaz niektorym z nich odpowladaja paralelne procesy swiadome. wskazujqc mu na jego pochodzenie ze swiata zwierzeceqo i nieznlszczalnosc jego natury zwierzece] [.6. Iezeli tresc wyglaszanych sadow krytycznych moze sie stac przedmiotem diagnozy klinicznej.jak przyznaje sam Freud (1993/ /1915) . ktory nie uwaza stan ow nieswladomosci za zjawiska psychiczne. J staje sie bez naszego udzialu swiadome.zgodnie z pogladem samego Freuda i jego zwolennik6w. Zgodnie z powszechnym przekonaniem. zastosowane . W spolczesnie rzecznikiem tego tradycyjnego (niefreudowskiego) ujecia jest J. doszedl Freud. ze w wypadku "nieswiadomego" czynimy to w odniesieniu do procesu zachodzacego w nas samych.pomimo wewnetrznego oporu . swiadome procesy psychiczne nie ukladaja sie w nieprzerwane szeregi.[estesmy zmuszeni wnioskowac 0 nim na podstawie skutkow. ktore z trudem zostaja uswiadomione. Wrocmy do Freudowskiej koncepcji nieswiadomej psychiki. Trzeciq i najdotkliwszq porazke ma ponlesc ludzkie urojenie wielkosci ze strony dzisiejszych badan psychologicznych. badaiac indywidualny rozwoj czlowleka. Freud kreowal si~ na bohatera ludzkosci samotnie stawiajacego czolo opozycji nieliczacej sie ze wzgledaml akademickiej kurtuazji i nieuprzedzonej logiki. l~kow i urazow. to.nleswiadome" to jedna z trzech jakosci przyslugujacych procesowi psychicznemu. [aka sprawia zrozumienie nleswiadomoscl lub wzgledna niedostepnosc doswiadczen wykazujacych jej istnienie. czyli somatyczne procesy towarzyszace psychice.z fizycznymi (somatycznymi). ktory moze bye badz swiadomy. utozsamiane] przez niego z parniecia utajona. W pierwszym znaczeniu . 1997).aparatem psychicznym". 1991) terminu "podswiadomose" w odniesieniu do psychoanalizy Freudowskiej jest nie tylko niezgodne z intencja samego Freuda. 1982/1916. 1. nie przestajac bye psychicznymi. HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CZASc)W NAJNOWSZYCH ze forrnulujac swoja hipoteze nieswiadomego. takie jak na przyklad fizyka. W ten sposob tworca psychoanalizy przeciwstawil sie powszechnemu w jego epoce.. musza miec one nature neurofizjologiczna. innym zas nie. religii i kultury (Ellenberger. 1970). Trzeba wiec przyjqe. Przyjmujac zalozenie 0 nieswiadomej psychice.nleswiadomego" okresla Freud proces psychiczny istniejacy na mocy zalozenia. w trakcie ktore] psychoterapeuta uzupelnia niejako psychike nieswiadoma nasuwajacymi sie wnioskami. co jest przedswiadome [. ze nabozna postawa wobec psychoanalizy wraz z nieznajomoscia prac poswieconych krytycznej analizie jej podstaw to glowne przyczyny utrzyrnujacej sie wciaz popularnosci psychoanalizy. Freud nazywa "nieswiadomo- .niczego 0 nim nie wiedzac . rozciaglego. gloszonemu przez Ewalda Heringa (1866-1948) iIohna Stuarta Milla (por. Freud pragnal rowniez oprzec psychologie na podobnej podstawie.. A dzialo sie to wbrew deklarowanym przez samego Freuda usilowaniom przeksztalcenia psychoanalizy w nauke przyrodnicza. ktorzy uwazaja. ktory w pierwszym dzieslecioleciu biezacego stulecia prowadzil badania eksperymentalne nad zjawiskami "podswiadomosci". s. Pieter. to poziom dyskusji naukowej wystarczyloby oceniac w obiektywnych kategoriach akademickiej kurtuazji. Pospiszyl. na jakiej sa oparte wszelkie inne nauki przyrodnicze.jak przypomina K.3 Psychoanaliza jako teoria osobowoscl N atomiast do p6iniejszej koncepcji nieswiadomego jako systemu przestrzennego. ze nasza ziemia nie jest punktem centralnym wszechswiata [. To wraz z utrwalanym przez lata mitem psychoanalizy jako oblezonej twierdzy skutecznie blokowalo niezbedna dla rozwoju kazde] nauki merytoryczna krytyke jej teoretycznych i metodologicznych zalozen. lecz sa pelne luk.2 Nieswiadome jako zjawisko i jako system Termin . uwazajac luki za punkty. Takie wnioskowanie. zlozona z trzech . 1996/1900). a to moglo znaczyc. ze sens objawow wszelkich schorzen nerwicowych jest zawsze przed chorym ukryty. R.5 Sigmund Freud (1856-1939) zauwazyl..system. drugq . Pospiszyl (1991) . ktorym przysluguje wleksza kompletnosc niz szeregom procesow psychicznych. majacego charakter celowy i rozwinietego dzieki potrzebom Zyciowym. gdyz posluzylo mu ono za fundament terapii psychoanalitycznej. ale przede wszystkim sprzeczne z podstawowym zalozeniem jego psycho analizy. Freud przyjmuje te druga ewentualnosc. Te procesy psychiczne. Bye moze jest to nawlazanie do tradycji zapoczatkowane] u nas przez Edwarda Abramowskiego (1868-1918). To przejscie odzwierciedlalo zarazem niezdecydowanie Freuda rniedzy biologiczno-instynktowym ujeciem nieswiadornego jako . W ten sposob psychoanaliza jako psychologia glebi.miala dac cdnowiona wiedze o swiadome] duszy z szerszymi zastosowaniami do zrozumienia literatury. badz przedswiadomy. z ta tylko roznica. lecz wlasciwie . ze nic z warunkow psychicznych. to trudno nie przyznac racji tym. co psychiczne (Freud. przy czym odnosimy wrazenie. ego i superego.Jnstancli": id.i podswiadomosc. kiedy dowiedziala sle.wtedy. Freud zdawal sobie w pelnl sprawe z tego. a nieswiadomych . Dlatego nagminne uzywanle przez polskich autorow (np.J. Freud musial przyjac zalozenie 0 ciaglosci procesu psychicznego. utozsamianlu procesow swiadomych z psychicznymi.. 288-289). a ktory w istocie jest jego teoria osobowosci. 1994/1940. scia wlasciwa". ktora na materiale 0 bjaw6w histerycznych. z drugiej .dziekl dostarczeniu klucza do poznania nieswiadomej psychiki . niezaspokojonych tesknot. akcentujacego utozsamtanie ze swiadomoscia tego. skoro . i to w odniesieniu do nadmiernego zapamietania sie zarowno w krytyce. ktory nazywa . Searle (1999). nie prowadzi jednak do odkrycia nieswiadomosci. Macmillan. lecz poprzestac musi na skqpych wiesciach 0 tym. Ale na nic sie nie zda kurtuazja. stosunek do psychoanalizy to przede wszystkim wyraz nastawienia do wlasnych kornpleksow.6. jak i w entuzjazmie. wywola "zle duchy krytykow psychoanalizy". przeksztalcila sie w psychoanalize jako psychologic osobowosci. Stawiajac siebie na rowni z Kopernikiem i Darwinem. "Nieswiadome" staje sie teraz przymiotnikiem. moze dzieki naszym wysilkom zostac uswladomione. opisujacym nie tylko id.zewu natury" a ujeclem dominujacym 1. W podobny sposob wnioskujemy przeciez 0 procesie psychicznym zachodzacym w innym czlowieku. 111-112). jakie powoduje. ponlewaz jako potencjalnie swiadome. ze nie jest one nawet panem we wlasnym domu.jak sqdzil. gdyz ich trescia sa wyparte wspomnienia i sklonnosci.trudnosc. marzeri sennych i czynnosci pomylkowych . co odbywa si~ nieswladomie w jego zyclu duchowym (Freud. czyli aktami swiadomymi. co nieswiadorne.do wlasnej osoby.. lecz takze czesclowo ego i superego.nieswiadome" rna u Freuda podwo]ne znaczenie: z jednej strony jest to zjawisko..

jest "pannieswiadomizm". a wiec co najmniej cztery lata przed wystapieniem Adlera. by wyniki konfrontacji tak bardzo zblizonych pogladow nie byly publikowane wylacznle w jezyku polskim i w polskich czasopismach psychologicznych. kt6ra nie uznawala Lamarckowskiego postulatu dziedziczenia przez potomstwo cech nabytych. Psychoanaliza poszla w przeciwna strone: pomimo aspiracji naukowych. Niestety. a ich systemy teoretyczne nie powstaly w wyniku prostego przeformulowania psychoanalizy (Ellenberger. ze ambicja jest naturalnym dla kazdego czlowieka mechanizmem. Podstawowe zalozenie teorii Witwickiego. Adler wiec sila rzeczy nie mogl sie z OWqteoria zapoznac (Rzepa. Wldac to na przykladzie psychoanalitycznej teorii osobowosci. chroniace go przed ucieczka w neurotyczne lub aspoleczne fikcje. Wprawdzie na ich istnienie Freud nie miallepszego dowodu.6. Kazdy z nich mial juz wczesniej pomysl na wlasna psychologie i tak powstaly. 1. czyli dziedzictwo archaiczne. wydaja sie nieuzasadnione.Byc czlowiekiem znaczy miec poczucie nizszosci. ktore trzeba wywodzic az z filogenezy. ogloszonej oficjalnie w roku 1907. Temu stanowisku pozostal wierny od czasu wsp6lnej z J osephem Breuerem pracy nad histeria w roku 1895 i swojego projektu psychologii naukowej z tego samego roku. ale i miedzy soba. ktore nigdy nie byly uswladomione. Takie ujecie z jednej strony umniejszalo znaczenie czynnika spoleczno-kulturowego. a staja siy zrozumiaIe dopiero w wymiarze filogenetycznym. by postulowac taki stan rzeczy. a takze odkad uczynil metode swobodnych skojarzen podstawowa metoda psychoanalizy. Adler. 80).Jconfrontacje z nieswiadomoscia".gdyby nawet psychoanaliza nie mogla pochwallc sie zadnym innym osiagnieciem . a potem coraz bardziej odchodzila od nauki w kierunku mitu w obrebie majacej sie ku schylkowi kultury europejskiej (por. 1986/1933. ktore brane indywidualnie.4. W swojej pracy analitycznej zauwazyl on. uzytego przezen po raz pierwszy w roku 1896) nazwie poznie] . filozofii. Zasluga Adlera bylo rowniez zapoczatkowanie ruchu. Zgodnie z przyjetym przez Adlera paradygmatem dominacji uwarunkowan spolecznych nad biologicznymi. zycie kazdego czlowieka jest indywidualnie zdeterminowane przez poczucie spoleczne (albo poczucie wspolnoty).towarzySZqczlowiekowi od chwili narodzin. Ernsta Briickego i Sigmunda Exnera. W miare stopniowego przeobrazanla sie psychoanalizy w nauke humanistyczna. J ung wychodzi poza relacie "swiadome . jak tylko te resztkowe zjawiska pracy analitycznej. wynikajacy z aktywnoscl nleswiadornej motywa- U podstaw psychologii indywidualnej leglo przekonanie 0 motywujace] roli dazenia do czegos doskonalszego w porownaniu z tym. ego i superego czlowieka. ktora Freud osadzil na filozoficznym darwinizmie w wersji Haeckelowskiego prawa rekapitulacji. ktora Pierre Janet Oego "analiza psychologiczna" posluzyla Freudowi za pierwowz6r terminu "psycho analiza".6. czyli doskonalosci.jak sam przyznal . skupionych wokol Freuda.w miare upowszechniania sie pojecia nleswladomoscl zbiorowej . 1976). ten wzorzec filogenetyczny.2 Psychologia analityczna Junga J esli psychoanalityczna doktryne Freuda charakteryzuje panseksualizm. by zaliczyc jq do wartosciowych zdobyczy ludzkosci (Freud. cji. 1976).jak Freudowskie "dziedzictwo archaiczne" . zgodnie z ktoryrn nieswiadome staje sie . Freudowska psycho analiza jako psychologia glebi umiejscowiala podstawowy konflikt. by potem stac sie nauka (wystarczy wspomniec teorie ewolucji w biologii).nieswiadome" i majac juz za soba . 1. Co wazniejsze. zdeterminowany kompleksem Edypa i kompleksem kastracyjnym. Owe dynamiczne archetypy skladaja sie na nieswiadomosc . ale nawet i 0 to. Te ograniczenia klasycznej psychoanalizy spowodowaly rozlam pogladow wsrod pierwszych jej zwolennikow.naiwna" z powodu wplywu. To archetypy.1 Psychologia indywidualna Adlera 1. wyznaczajacego indywidualny "styl zycia". teoria Adlera zblizala sie do teorii kratyzmu polski ego psychologa Wladyslawa Witwickiego (1878-1948). kt6ry Freud przejal od swoich nauczycieli: Theodora Meynerta. wchodzi w obszar . zblizona do historii. W psychoanalizie Freuda na tresc nleswiadomosci skladaly sie pierwotnie swladome motywy. kt6ry mial przeciez te reakcje wyjasniacl Podobnie stlumiony kompleks Edypa.nleswiadome . obejmujace nie tylko dyspozycje. odpowiednio. zawsze rniala w sobie domieszke spekulatywnych tendencji. ktore roznfly sie nie tylko od psychoanalizy. to slowern . w wewnetrznym srodowlsku id. 1970). psychologia indywidualna i psychologia analityczna.nieswladome": tresc nieswiadomosci tworza motywy. s. Zatem czynnikiem napedowym dzlalalnosci zyciowej czlowieka jest swiadomosc niepelnosprawnosci i potrzeba dzialan kornpensacy]nych w kierunku dazenia do mocy.wprawdzie niezrecznym. lecz takze tresci pochodzenia genetycznego. podczas gdy z teorii Adlera wynikaly konkretne wskazania dla praktyki pedagogicznej. z drugiej zas sprowadzalo tresc nieswiadomosci wylacznie do elementow wypartych ze swiadomosci. 1986/1933). jaki terapeuta bezwiednie wywiera na bieg skojarzen. Wiele doktryn zaczynalo od mniej lub bardziej pomyslowych "metafizyk". 1991. ktore zostaly p6iniej wyparte do nieswiadomosci. kt6rej pierwowzorem byla jego rozprawa doktorska z roku 1900. slady wspomnien przezyr' dawniejszych pokolen. jezykoznawstwa acques Lacan) i hermeneutyki (Paul Ricoeur).6. lecz takze pewne tresci. ktory mial doprowadzic do powstania neopsychoanalizy i do zakwestionowania przez Karen Horney (1885-1952) tozsamosci koncepcji Freuda i psychoanalizy (por. ktore towarzyszyly jej od momentu narodzin. wywolujacym nieustanne dazenie do g6rowania nad otoczeniem (spolecznym i fizycznym). dzieki odniesieniu ich do przezyc wczesniejszych pokolen. ale do brze oddajacym istote psychologii analitycznej Iunga . ktorego sarno odkrycie . bliskiej kantowskiej wiedzy transcendentalnej w wydaniu Schopenhauera i Eduarda von Hartmanna (Timpanaro. Gloszac powszechnosc dazenia do mocy i jego doniosly wplyw na zycie psychiczne czlowieka. Witwicki swoje poglady przedstawil w postaci czysto psychologicznej teorii naukowej.skarbnica wiedzy tajemnej. mozna by je zatern og6lnie wyiasniac samym jego wplywem. Metoda. U jej podloza tkwi determinizm psychiczny.4. ze reakcje na dzieclece urazy sa bardziej zblizone do filogenetycznego wzorca zachowania niz do rzeczywistych przezyc. Stosunek neurotycznego dziecka do rodzicow. spolecznej i terapeutycznej (Marklnowna. pelnl taka sarna pseudowyiasniaiaca funkcje. Ta idea zainspirowala pomysl zakladania szkolnych poradni psychologicznych. Witwicki nie tylko nie zadbal 0 wykazanie pierwszenstwa wlasnej teorii. 1935). Freud uwazal wiec za prawdopodobne.daloby jej prawo do tego. prace ustawicznie do przezwyciezenia go" (Adler. do ktorych nalezeli Alfred Adler (1870-1937) i Carl Gustav Iung (1875-1961). jako dziedziczone cechy nabyte. freudowska psychologia coraz bardziej odlaczala sie od swego poczatkowego podloza neurofizjologicznego.wbrew stanowisku 6wczesnej biologii. ktore sa wytworem wrodzonych form i instynkt6w i . charakteryzuja takie reakcje. A czynil to . Jednakze w swoim rozumowaniu Freud popelnial blad logiczny idem per idem: z reakcji na dzieciece urazy HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE HISTORIA PSYCHOLOGIJ: OD WUNDTA DO CZASOW NAJNOWSZVCH 5 a wnioskowal 0 istnieniu filogenetycznego wzorca zachowania. J ednak wbrew rozpowszechnionej opinii nie byli oni "psychoanalitycznymi odstepcaml''. co jest: . Timpanaro.4 Adlerowsko-Jungowska alternatywa Penetrujac nieswiadoma psychike w celu odbudowania wiedzy 0 swiadomej psychice. ale ten dowod byl dla niego wystarczajaco przekonujacy. 1994/1940). glosilo. ze w zyciu psychicznym jednostki rnoga wystepowac nie tylko tresci osobiscte przezyte. 1998).5 w pozniejszych pracach Freuda.

nadal mu poczatkowo nazwe psychologii . nowych obrazow czlowieka i spoleczeristwa. polityki. powstala w reakcji przeciw ograniczeniom dwoch wielkich sil w owczesnej psychologii: klasycznej freudowskiej psychoanalizy i behawioryzmu. zcolrosci.2 Samoaktualizacja a samotranscendencja Z historycznego punktu widzenia psychologia humanistycznajest dajacym sie latwo rozpoznac polaczeniem amerykanskiego systemu wartosci i europejskich idei (Smith. odpowiedzialnosci. zadatki i rase przodk6w (Watson. przedstawiajac przedmiot zainteresowania czasopisma. Znaczna czesc takiego pogladu na nature Iudzka. obiektywnosc. 1.w odroznieniu od Freuda . Przy tym sadzi. najczescie] zas do jakiegos narodu. biologicznie uwarunkowana natura czlowieka jest uwazana za raczej dobra lub neutralna. ktore] przedmiotem byla niezdrowa. Maslow (1908-1970) swiat jej wlasnymi oczami. wylonilo sie w psychologii amerykanskiej nowe spojrzenie na mozliwosci czlowieka i na jego przeznaczenie.wskazywal na mozliwosc wyjscia poza ograniczenia behawiorystycznego i psychoanalitycznego wyjasniania aspiracji czlowieka. oraz na potrzebe dalszego rozwijania pojec decyzji. ktorego prace: 0 zadaniach psvchologii humanistycznej z 1935 roku oraz Psychologia humanistyczna z roku 1936. Nazwa . 1986/ /1968). Wewnetrzna. sila gorujacej nad czlowiekiem jego przeszlosci: Oajcie mi tuzin zdrowych. za ktorymi kryla sie sklonnosc do powszechnej patologizacji.7. Tak jak i oni. wskazaly na koniecznosc wnlkniecia w jej Weltanschauung (swiatopoglad).psychologta hu- negatywna: czlowiek mial sie dowiedzlec. Psychoanaliza. jak nie rnyslec i nie mowic 0 sobie (por. maiace liczne implikacje "nie tylko dla naszych koncepcji wychowania.trzecia sila . 1986/1968). nie mowiac juz o pracach Maslowa i innych autorow amerykanskich (Nawrocki. 184).7. sklonnosci. jamesa . pojedynczego. jako calosciowego. wyboru. jak tworczosc. Leopolda Blausteina (1905-1942?). psychologia humanistyczna . Einsteina. przez rewolucie rozumie Maslow forsowanie nowych drog spostrzegania i rnyslenia. a nie zla. autonomia. 1996).nawiazujac do tradycji W. ze za pare dziesiecioleci 0 tej "trzeciej sile". lecz rowniez dla nauki. 1990/1925. dokonanej przez sama dotychczasowa psychologie. kladac nacisk na niepowtarzalnosc jednostki ludzkiej. 1. sedzla. a nie powsciagac (Maslow. nie dostrzegala w pelni ludzkich mozliwoscl ukierunkowanych na zdrowie. Druga sila to behawioryzm. nowych kierunkow postepu. Maslow wyznaje.Iiolistyczno-dynamicznej''. a nawet zebrak czy zlodziej. Wspolnemu im obu determinizmowi psychologia humanistyczna przeciwstawila koncepcle osoby formujace] sama siebie z wlasnego wyboru: osoba ludzka jest zarowno aktualizacja. ktory w roku 1961 powolal do zycla czasopismo Journal 0/ Humanistic Psy- chology. samotworzenia sie. J ednakze alternatywnym zrodlern tej wiedzy stala sie teraz psychologia Psyehologia humanistyezna: nauka ezy filozofia zyeia? W drugiej polowie biezacego stulecia. a nawet dla naszych koncepcji swiata pozaludzkiego" (Maslow. literatury. bliskiego wspolpracownika Maslowa. Przyjmujac . 1976). kupiec.oprocz nieswiadomosci personalnej . 1986/1968. s.1 Psychologia humanistyczna jako reakcja na ograniczenia psychoanalizy i behawioryzmu Program psychologii humanistycznej byl wynikiem negatywnej selekcji przedmiotu badania.zawiera zatem tresci. a nawet do calej Iudzkoscl. grozna i zla nieswtadomosc. W nocie od redakcji do pierwszego numeru Journal 0/ Humanistic Psychology Sutich. ekonomii i religii. odzwierciedlajaca jej korzenie. co sklada sie na m6j wlasny. Viney. Darwina. J eden z rzecznikow tego pogladu.zawsze pozostawal w scislym zwiazku z jej doswladczenlami wynikajacymi z obcowania z chorymi. Abraham Maslow (1908-1970). HISTORIA I TEORIE PSYCHOL ICINE HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CIASc)W NAJNOWSIYCH manistyczna" pochodzi od Anthony'ego Suticha (1910-1976). Sarna idea nowej psychologii jako trzeciej sily pochodzi od Gordona Allporta (1897-1967). Jung uznal za glowny eel osobistego rozwoju czlowieka samorealizacje. ja. milosc. ktora nazywa indywiduacja. Ale podobnie jak tamte. s.56 zbiorowa. Podobnie jak i tamte dwie wielkie sily w psychologii (jako filozofie natury Iudzkiej). Sam Blaustein jednak uwaza psychologiczne poglady Wladyslawa Witwickiego za [edna z . wymienial takie pomijane przez psychoanalize i behawioryzm ludzkie zdolnosci i mozliwosci. Freuda i Marksa.wczesnych wersji" psychologii humanistycznej. ze musial uznac ten humanistyczny kierunek w psychologii za rewolucje w sensie nadawanym temu slowu przez Galileusza.miala dostarczyc wspolczesnernu czlowiekowi wiedzy 0 jego tozsamosci jako warunku sine qua non natury ludzkiej. Podobnie jak przed nim Wundt. bedzie sie mowilo po pro stu "psychologia" (Maslow. To stawanie sie soba w prawdziwym sensie polega na integrowaniu sprzecznych tresci i archetypowych procesow nieswiadomosci. znaj- . Obiecuje wspolczesnemu swiatu. ze dokonujq rewolucji w psychologii. Freud i Watson. autonomii i samej tozsamosci. wyprzedzily prace Allporta. jak i potencjalnoscia. zdrowie psychlczne itp.duchowa nature najglebszych rejonow psychiki.pierwszej sily w psychologii . czy to bedzie lekarz. a zapewniam was. tak ita rewolucja miala swoich prekursorow. by moe ujrzec jej Abraham H. 1997). obszernego systemu psychologii. 163). Wsrod prekursorow psychologii humanistycznej spotykamy takze naszego rodaka. i moga manifestowac sie w snach (Tung. ktore naleza do calej grupy jednostek. 1993). i dlatego powinno sle jq uzewnetrzniac i rozwijac. Europejska fenomenologia i egzystencjalizm. ktorzy byli przekonani. ktory . kiedy psychoanaliza i behawioryzm znajdowaly sie w rozkwicie. Ta druga czt(se nteswiadornoscl . odpowiedzialnosc. nowych koncepcji etyki i wartosci. Behawioryzm ze swoim podstawowym pojeciem warunkowania przeoczyl zdolnosc czlowieka do swladomego przekraczania siebie i swojej kultury. tozsamosc. bez wzgl~du na jego talenty. artysta. szczeg61ny swiat. ze wezrne na chybil tratil jedno z nich i uczyni~ z niego dowolnego typu specjallste. [esll tylko zachowa ona SWq eklektycznosc i obszernose. prawidlowo zbudowanych niemowlqt i dostarczcie im to wszystko. Rozwoj psychoanalizy .

"'~"W. [. religijne itd. a wiec zanim jeszcze bedzie mozna jq uznac za prawdziwie naukowa. byl Abramowski typem badacza eksperymentalnego..''%. stajac sie zrodlern inspiracji dla coraz glebszych i coraz bardziej naukowych opracowan w dzlelach polskich myslicieli wiek6w nastepnych (Bobrowska-Nowak.?iv.. kt6rzy wniesli europejskiego ducha w amerykariski ruch humanistyczny.%-w. w kt6rej klient jest panem wlasnej przyszlosci (Rogers. 1951). a nie w samoaktualizacji (samorealizacji. by zaprezentowac jq publicznie. kt6ry sobie przyznaje pierwszenstwo w zalozeniu pracowni psychologii eksperymentalnej jui w semestrze zimowym roku akademickiego 1898/1899 (por. wIlli IV ksiedze swego traktatu optycznego Perspeciioorum libri decem (Optyki ksiag dziesiecioro). produktem ubocznym samotranscendencji.jak w wypadku psychologii Wilhelma Wundta .."''''?f£."'%.. poniewaz inni ludzie wykonywali wiele czynnosci za niego. 1292).. s. 1905). opr6cz Freuda i Adlera trzeci wsp6lczesny wielki psychoterapeuta.J$. Oficjalnie laboratorium psychologiczne (jako pracownie psychologiczna) otworzyl on na Uniwersytecie Lwowskim dopiero w roku 1907. nieukierunkowanymi bezposrednio na realizacje wlasnego Ia (por.... 1998).~''1. Zaczne wiec od razu od rzeczy nowych. Istota egzystencji ludzkiej lezy w tym. przynajmniej w ujeciu teoretycznym" (Maslow. odwolujac sie do przykladu Alberta Einsteina. 1978) uznala za przedwczesne odrzucenie przez psychologie humanistyczna historycznie wypracowanego przez psychologie standardu naukowoscl. kt6rego kochamy."W. Podejmowal wielostronne badania nad podswladomoscia.''lli. kt6remu sluzymy" (Frankl.'$.\. Istota ludzka potrzebuje przynajmniej zrebu systemu war to sci.''''i. w rozumieniu Kurta Goldsteina (1878-1965).z zalozenlem pierwszej pracowni psychologii eksperymentalnej. 1991). tw6rca logoterapii.''h%Wf>. ito dlatego. 1997). ze kaza nam «wierzyc i ufac». w kt6rym taka pracownie powolal do zycla na Uniwersytecie jagiellonskim w Krakowie profesor filozofii Wladyslaw Heinrich (1869-1957). 1.'<RW:~'1&.'%.l>'%.%'~'Th'i.'''tW$..wychodzic poza siebie samego. nie badane jeszcze wcale. ktorernu sie poswiecarny. 148)..:.'<>.. Natomiast dla czlowieka dazacego do samotranscendencji pelna samoaktualizacja przestaje bye celem samym w sobie.\'''%.%:'f. kiedy to Wite10 (ok..''5. Jej utworzenie poprzedzila jego wieloletnia praca badawcza o charakterze wyraznie eksperymentalnym..1 Pierwsze pracownie psychologii eksperymentalnej w Polsce Poczatek polskiej psychologii naukowej.-:wk. Taki empiryczny swiatopoglad wydaje sie obecnie rzeczywiscie mozliwy. religii lub jej namiastki.'i. ze sa prawdziwe.'k%'§.J Bye czlowiekiem to znaczy bye skierowanym na cos lub na kogos.~%. przeciwstawia obraz czlowieka. profesorem filozofii Uniwersytetu Lwowskiego..'&:t.. ekonomiczne. skupia sie na sa- mym sobie.~''<£. filozofii zyciowej.~'t"'.'\..~~'t. kiedy zawiodly wszystkie dane z zewnatrz systemy (polityczne. Jedna z cech czlowieka.. "Tematy sa moje wlasne.. uchodzacy za historycznie pierwsza oficjalna informacje 0 psychologii eksperymentalnej w Polsce (Szewczuk. a nie dlatego. Tomaszewski.:...'t~''i:''1&''i:~t~~~%m:.%...rili~'\.'&'?&''fl@k~.%'. traktowanych jako zniszczenie integralnosci cale] struktury i cale] osobowosci. podstawowe dla psychologii humanistycznej pojecie.%~~%.%~~~". s.%Th. Ten holistyczny punkt widzenia. W roku 1910 powstala w Warszawie trzecia po krakowskiej i lwowskiej pracownia psychologiczna. byl wspomniany wczesniej Goldstein. "w ktore mozemy wierzyc i kt6rym rnozemy sie poswiecic [. nad wplywern roznych substancji na wzruszenia oraz nad sila woli. lub Bogu.. 1984. kierowana przez Edwarda Abramowskiego (1868-1918).~~~~"''%~"%. przedstawiaiacemu go "jako istote. Mysl psychologiczna byla takze obecna w tworczosci polskich pisarzy XVI wieku.).%-u. 0 He sluza jego wlasnej samorealizacji (por.Th.""<{.:._'%.i. ktora nie siega poza siebie po sens i wartosci i w ten spos6b nie jest zorientowana ku swiatu. by . kt6ry dazy do tego.. a prowadzone przez niego podczas zajec dydaktycznych demonstracje okreslonych zjawisk nie byly eksperymen- Kazimierz Twardowski (1866-1938) tami w scislyrn tego slowa znaczeniu."''f.~:t. jest zanik zainteresowania innymi ludzmi i rzeczami.h't.'%:~"1c. s.'&J 58 HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CZASGW NAJNOWSIYCH '&. niemiecki emigrant. lecz interesuje sie wylacznie sama soba" (Frankl.\. W swietle tego faktu historycznego nie spos6b zgodzic sie z samym Kazimierzem Twardowskim (1866-1938).:.''®:.%'fJ}J::t:f.~'b.'t. bye oddanym dzielu.. zof przyrody.. przejal w swojej pracy terapeutycznej Carl Rogers (1902-1987). zajmujacy siy leczeniem urazow m6zgu.:.~W~J:<'hl.. a nie jako wylaczenie pojedynczych funkcji. Michael Wertheimer. kt6ry dazac do samourzeczywistnienia. datuje sie od roku 1903. Krytyka (np.~"''tt.&Th"%:'&». utozsamiany . Iednakze pelna samoaktualizacja staje sie coraz mniej mozliwa w wyspecjalizowanym spoleczeristwie.\'''ff{. 1984.. a podobnie jak Heinrich. W przeciwienstwie do Twardowskiego.\. polega na mozliwle najlepszym wykorzystaniu swoich mozliwosci w danych okollcznosciach zyciowych.. kt6ry je utworzyl. w wyniku czego problemy zewnetrzne zajmuja go tylko 0 tyle.8. przedstawil wlasna teorie spostrzegania wzrokowego (por.%''i:~1@.. Manenti.~%.J... na czym Instytut Polski bardzo zyska w swiecie nauko- 1. 1973... stajac sie wynikiem. 202). Kilpatrick. samourzeczywistnieniu).%. Przede wszystkim jest czlowiekowi niezbedny. Dostrzega to rowniez Maslow. co Frankl nazywa samotranscendencja. napisanego rniedzy rokiem 1270 a 1272.~<'''fu.~«ifu. nawiazujacy do berliriskiej psychologii postaci.'1..--m~ 59 dujacemu sie w stanie bezkr6lewia wartosci. Jednym z tych.w&'~'«. J. ze nie mogl oprzec siy pokusie. Idea psychologii humanistycznej wydawala sie Maslowowi tak pasjonujaca i pelna nadzwyczajnych mozliwosci. Viktor Frankl (ur. kt6ry mogl sie aktualizowac."''"<&:.~%.'\. temu obrazowi czlowieka.''<. nie czekajac na weryfikacje i potwierdzenie. nad oporem zap omnianego.. tworca terapii skoncentrowanej na kliencie. aby iye i orientowac sie wedlug ich wskazan. sprawdzony i daiacy sie zastosowac system wartosci ludzkich.. ktora wzywa do zycia wartosciami. pierwszy polski filo- .\.~"Th. 1995). Samoaktualizacja. o czym swiadczy opublikowany przez Akadernie Umiejetnosci w Krakowie w sprawozdaniach za rok 1898 komunikat z jego badan.-w:~::v. Rzepa.'\.%'V~l&%~.. Twardowski nigdy nie prowadzil badan psychologicznych ani nie zajmowal sie praktyka psychologiczna.$$:&'<:fu't. 1991). gdyi brak systemu wartosci to stan psychopatogenny.~$.\''\''"+. 1986/1968.ok."E.'t't:.'Th't'Th"f}h'%. 147-148). 1988).~''i. Burchardt. czlowiekowi.8 Zarys historii polskiej psychologii Polska mysl psychologiczna siega korzeniami drugiej polowy XIII wieku. 1230 .

byla edukacja (por. 7). ktorymi zajmowala sie polska polityka we wszystkich trzech zaborach.wtelkiego znaczenia teoretycznego . kiedy to przez wieksza czesc okresu zaborow . Dobra tego ilustracja sa dzieje jedynej wowczas rodzimej teorii psychologicznej . Opublikowany dziesiec lat wczesnie] "program postrzezen psychologiczno-wychowawczych nad dzieckiem od urodzenia do ukonczenia 20 roku zycia" oparl Dawid na wynikach badan empirycznych. Dlatego pielegnowanie [ezyka ojczystego u dzieci. 1924. 1995b). Jan Wladyslaw Dawid (1859-1914). Stefan Baley (1885-1952) . Skad ten zwrot u ucznia. zwlaszcza [ezyka ojczystego. byly zachowanie tozsamosci narodowej i przywrocenie niezawislosci patistwowej.dla psychologii i wychowania . nalezal do grona najbardziej znanych Polakow w Europie drugiej polowy XIX i poczatku XX wieku. 155). "nowej" psychologii.teorii kratyzmu Wiiwickiego (zob. 1896. Oprocz warunkow sprzyjajqcych rozwojowi i wychowaniu dziecka przedmiotem badan pedagogiki eksperymentalnej byly metody nauczania i uczenia si~.8. Heinrich na uniwersytetach w Zurychu i Monachium. Drugim polem jego teoretycznych i praktycznych zainteresowan byl mediumizm. Ochorowicz byl nie tylko wzietym hipnotyzerem. najbardziej narazonych na jego utrate. Davies.1) HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICINE HISTORIA PSYCHOLOGII: OD WUNDTA DO CIAS6w NAJNOWSZYCH 1 1. stanowilo naczelne zadanie.6 wym" (Abramowski. ktorego sam mistrz nie byl przekonany 0 przydatnosci eksperymentu do badania umyslu dziecka? Dwoma wielkimi tematami wieku. Hearnshaw. Mimo to zawsze istnial co najmniej jeden osrodek akademicki i oswiatowy. s. procesami kojarzenia.8. ktorego trzy tomy ukazaly si~ w latach 1913-1915 (Stachowski. Stachowski. powrociwszy do Warszawy po odbytych w Lipsku studiach psychologicznych. 1998). aczkolwiek dokonaly sie w nietypowych warunkach nieistnienia panstwa polskiego. w ktorej oprocz .autor pierwszego rodzimego podrecznika psychologii (1925).zalozyciel Kwartalnika Psychologicznego (1930) i Przeglqdu Psychologicznego (1952) oraz Mieczyslaw Kreutz (1893-1971) . Wskutek odzyskania po wielu latach prawa do wykladania i publikowania w jezyku polskim nasi uczeni znalezli sie w paradoksalnej sytuacji: poczytujac sobie wrecz za honor niczym nieograniczone korzystanie z tego prawa.4. i to od razu z dwoch stron: testow inteligencji i pedagogiki eksperymentalnej. spierajac sie 0 pierwszetistwo. a osiagniecie tego celu stawalo sie mozliwe dzleki pielegnowaniu rodzimego [ezyka i wychowaniu dzieci (por. Takze Julian Ochorowicz (1850-1917). J ako formacje naukowo-badawcza. ktore] psychologia przyszla najwczesniej z pomoca.od spirytyzmu roznl tylko przyrodniczy sposob wyjasniania tych samych faktow. s. zamiast pozostac wiernym. kiedy Twardowski i Heinrich zabiegali 0 powolanie do zycia pracowni psychologii eksperymentalnej.dziedzinie praktycznych zastosowan psychologii. Ale z drugiej strony psychologia polska rodzila sie w skrajnie odmiennych warunkach. Narodziny psychologii stosowanej w Polsce mialy podobny przebieg. W mediumizmie jako metodzie badan psychologicznych nad nieswiadomoscla. dzlalajacy w zaborze rosyjskim. i podobnie jak oni zakladali po powrocie pracownie psychologiczne. przez co zamkneli polskiej mysli psychologicznej dostep do zagranicznego rynku wydawniczego (Rzepa. 1. ale zaliczal sie rowniez do grona najwybitniejszych teoretykow hipnotyzmu w owczesnej Europie. zwrocil sie ku pedagogice eksperymentalnej . Tak jak wielu Amerykanow. 1997. s.0 bronca metody introspekcyjnej. 1995. Twardowski i Heinrich studiowali na uniwersytetach w Europie Zachodniej: Twardowski na Uniwersytecie Wiedetiskim u Franza Brentany. par. mianowicie dla programow i metod nauczania" (Dawid. xxxvii-xxxviii).nowa" psychologia zaczela sie w Polsce podobnie jak w Ameryce. 1996).two rca polskiej psychologii wychowawczej (1928). Zasluga Abramowskiego byla takze proba zalozenia pierwszego w Polsce czasopisma psychologicznego Prace z Psychologii Dosuiiadczalnej. powstala dzieki Wludysluw Witwicki (1878-1948) .2 Pierwsze zastosowania psychologii w praktyce Pod koniec XIX wieku pojawily sie w psychologii swiatowej pierwsze proby zastosowania jej osiagniec w praktyce. praktyczny. uczynili z publikowania tekstow w jezyku polskim w polskich czasopismach naukowych swoista demonstracie polskosci i niezaIeznosci od zaborcy. jak Twardowski i Heinrich. ktora mial okazje poznac w czasie swego dwuletniego pobytu u Wilhelma Wundta jako jego student. Badania zrodlowe nad podstawami i historia mysli psychologicznej rozwijanej w ramach tej szkoly filozoficznej doprowadzily do wyodrebnlenla psychologicznej szkoly lwowskiej (Rzepa.3 Psychologiczna szkota Iwowska i narodziny szkofy warszawskiej Za tworce filozoficznej szkoly lwowsko-warszawskiej uwaza sie powszechnie Wladyslawa Twardowskiego. Stefan Blachowski (1889-1962) . jaznia i osobowoscia widzial Ochorowicz przyszlosc psychologii (por.wspomnieniem przeszlosci lub nadzieja na przyszlosc" (Davies. ktory propagowal kulture polska wsrod obywateli wszystkich trzech zaborow. Dawid w roku 1896 oglosil drukiem niewielka pra- ce Zas6b umyslowy dziecka. Jego uczniami w dziedzinie psychologii byli: Wladyslaw Witwicki . ktory . 1.6. w ktorych posluzy! sie wlasnym kwestionariuszem. Dzledzina.Polska byla tylko po[eciem . by tam zajac sie terapia hipnotyczna oraz eksperymentami nad przesylaniem dzwieku na odleglosc (na Wystawie Powszechnej w Antwerpii w 1885 roku wystawiano wynaleziony przez niego telefon). pierwszy w kraju i jeden z pierwszych w Europie docentow psychologii empirycznej. 1998).jak uwazal Ochorowicz . Takimi dwoma bastionami nauki polskiej byly: Unlwersytet Iagielloti ski w Krakowie i Uniwersytet Lwowski.badan nad zasobern postrzezen i wyobrazen" wskazywal na ich . Niemal w tym samym czasie. 1989).Jnteres bezposredni. Pod pewnymi wzgledami . Z powodu niechetne] postawy lwowskiego srodowiska uniwersyteckiego wobec jego nietypowych zainteresowati naukowych wyjechal na dziesiec lat do Paryza. 1995). inaugurujac w ten sposob systematyczne badania eksperymentalne w psychologii rozwojowej i wychowawczej w Polsce. A swiatu naukowemu w Polsce i za granica nazwisko Abramowskiego bylo juz wtedy nieobce dzieki licznym publikacjom wynikow badan prowadzonych przez niego w zagranicznych laboratoriach psychologicznych i oglaszanych w Polsce oraz w najwazniejszych francuskojezycznych czasopismach psychologicznych.

zglebial arkana warsztatu precyka.podjal nierozwijany specjalnie przez Twardowskiego watek teorii czynnosci. Po roku 1919. W szakze 0 swoistym charakterze szkoly lwowskiej miala przesadzic nie oryginalnosc teorii psychologicznych. Siega ona korzeniami Twardowskiego teorii czynnosci i wytworow. dzlalajace" . wykazujac w sposob przekonujacy. s. Jego (Szewczuk. Heinricha miala od samego poczatku charakter eksperymentalny.%~"":.wnuklem" Twardowskiego jest Tadeusz Tomaszewski "(ur. badane przez nia "w kontekscie ludzkiej dzialalnosci praktycznej.~~~1':- . (4) wspolne idee psychologiczne: rozumienie przedrniotu psychologii (podmiotowe i niepowtarzalne zycie psychiczne) i wyrozniki metodologiczne (introspekcja jako podstawowe narzedzie badawcze psychologa.teoria czynnosci i wytworow. a intelektualnym . Iuz w czasie pisania pracy magisterskiej o genezie ocen niedorzecznosci Tomaszewski zauwazyl. Twardowski uzupelnil Brentanowski podzial zjawiska psychicznego na przedmiot i akt 0 nowy skladnik: tresc przedstawienia lub sadu. ktora od roku 1903 kierowal Heinrich) na uniwersytetach polskich..tft¥!»'§. koncentrujacy sie na problemach rozwiazywanych wylacznie metodami teoretycznymi i nieodwolujacy sie do praktyki psychologicznej. a nie w swiadoniami optyczno-geometrycznymi.~~'?!fi. 1.najpierw nad zludzeniu organow zmyslowych.~-r.~1':. [ace cechy: charakteryzuja ia nastepu- (1) wspolna genealogia: psychologiczny war- sztat naukowy Twardowskiego. zaproponowana przez Witwickiego humanistyczna metode interpretacji wytworow i obserwacji zyciowej. Dwudziestolecie miedzywojenne to okres dominacji pogladow psychologicznych gloszonych przez uczniow Twardowskiego.oprocz teorii kratyzmu Witwickiego wraz z jego propozycjami teoretycznymi wyjasniania zjawiska komizmu i genezy uczuc . ze zycie psychiczne to strumien sterowany przez czlowieka zgodnie z jego wlasnymi celami.. czyli okreslonym zjawiskiem psychicznym. Tomaszewski.-""~'t.. a wynikajaca z przeprowadzonej po mistrzowsku przez Kreutza obrony naukowosci introspekcji (Rzepa. ~~= . lecz nauki humanistyczne z metoda interpretacji" (Rzepa. Do pod jego kierownictwem serii wydawniczej obu tych przymiotow swego mistrza nawiaze "Biblioteka Klasykow Psychologii" w Pan- .$. dlugoletnie zabiegi 0 zainteresowanie sie polIako filozof-psycholog."fJ&. oparta na Twardowskiego teorii czynnosci i wytworow. ktore do tych wynikow doprowadzily.4 Psychologla eksperymentalna Heinricha i kontynuacja [ego idei Krakowska Pracownia Psychologii Doswiadczalnej W. Owe propozycje metodologiczne psychologow wywodzacych sie ze Lwowa zmienialy paradygmat badawczy obowiazujacy w owczesnej psychologii europejskiej: "rozwiqzywaniem tajnikow psyche mala sie zajmowac nie nauki przyrodnicze z metoda eksperymentu. ktore umoiliwia jego osiagniecl«. ii nie jest ona mozliwa bez znajornosci czynnosci.pisal juz w roku towna krytyke psychologii postaci oraz siega1899. czesciowo zas [uz Kreutza (Rzepa. 1988. Tomaszewskiego teoria czynnosci do tego stopnia zmienia status polskiej psychologii w nauce swiatowej. Wedlug Witwickiego. jednakze tak tworczo zmodyfikowanej. zamykajacym . ze wzgledu na ich role w tej dzialalnosci" (Tomaszewski 1963 s..• J. 1976).8. (3) umiejscowienie w czasie: lata 1898-1919. 1985).. ~. 1992).. Chodzi glownie 0 prekursorska. rzadu zmyslu (na przyklad blony bebenkoSzewczuk. 1997). ze mow! sie 0 psychologicznej szkole warszawskiej jako wyodrebnionej formacji naukowej (Rzepa. 1910).podobnie jak jego mistrz .%~~tv~ffi. Kolejne pokolenie uczniow-psycholosow ksztalcllo sie zatem czesciowo jeszcze pod kierunkiem Twardowskiego. Wsrod swoich waznych osiagnlec teoretycznych psychologia szkoly lwowskiej moze sie poszczycic .kierownik Prajako funkcji akomodacyjnej aktywnosci nacowni Psychologii Doswiadczalnej. Przeszedlszy .~~""". 1998).. czym jest uwaga w funkcjonowana swiatowa badania ..~~"%-... uczniowie Twardowskiego objeli niemal wszystkie katedry psychologii (z wyjatkiem krakowskiej. ktory .~'tt.. to odnalezc zwiazek laczacy ow wytwor z jego zrodlem. a nie odkrywania jego swiadomosct.. sforrnulowana przez Twardowskiego w jego rozprawie habilitacyjnej z roku 1894. W ten sposob stawal sie Heinrich prejqCq samych podstaw psychoanalizy krytyke kursorem behawioryzmu rangi teoretycznej Freudowskiej koncepcji psychologii. pozniej mosct czlowieka. ktory wczesnie wlaczyl si~ wej w uchu). .Czlowlek przeciwstawiony swiatu i innym w swojej pracy naukowej niemal wszystkie ludziom musi poznac swiat i tych ludzi jako dziedziny psychologii.~~'<?i&'?:. ze przedrniotem psychologii jako nauki humanistycznej czyni "wyzsze czynnosci istot zywych"..'fli!f!.. Tak rozumiana czynnosc ch~rakte: ryzuje sie ukierunkowaniem na wynik (eel) oraz takim wewnetrznym ustrukturowaniem.. g.!'?f&~~"Ji.:. zyjnego eksperymentowania.. [awiacy sie w przedstawieniu lub sadzie. czyli go zrozumiec. przeprowadzH grunoso by aktywne. Iana Kazimierza (tak po I wojnie swiatowej nazywal sie Uniwersytet Lwowski). RozpoTadeusz Tomaszewski Cur.:~'%. .. 1910) czete przez niego w 1893 roku badania doprowadzily po blisko czterdziestu latach do Wlodzimierz Szewczuk (ur. Nawiazal on do Twardowskiego pojecia czynnosci w kontekscie psychologicznej interpretacji wynikow testow z punktu widzenia ich zmiennosci. wynikalo z ogolnego ponad widzeniem przestrzennym i zwiazanyml jmowania przez Heinricha zadania psychoz nim mozliwosciarnf tworzenia filmu trojwylogii jako zrozumienia zachowania czlowiemiarowego ... ukierunkowany na problematyke psychofizycznq i psychoflzjologtczna (Pieter. PSYCHOLOGICZNE . 1998. nastepcy Twardowskiego w Zakladzie Psychologii na Uniwersytecie im.~~~~"<fu. glownie Kreutza. lecz stosowana w niej metodologia psychologii.. dokonac trafnej interpretacji wytworu. 1913).- 62 . .. 1998. obserwacja zyciowa i interpretacja wytworow oraz negatywna postawa wobec testow psychologicznych).~~~ HISTORIA PSYCHOLOGII: Twardowskiemu.. HISTORIA I TEORIE . 192). T~ idey badacz rozwinie po przeszlo czterdziestu latach w ogolniejsza teorie czynnosci. 113). czyli psychiczny odpowiednik przedrniotu. jego uczen wypracowania spojnej wewnetrznts teorii i wspolpracownik. a po przejsciu Heinricha psychofizjologicznego mechanizmu uwagi na emeryturs w roku 1956 .Jwowski'' okres rozwoju psychologii. To poszukiwanie odpowiedzi w prowadzone przez Heinricha przed II wojna pytanie. mial on nie tylko skich psychologow historia swojej nauki zozaciecie do eksperymentowania.:... ale byl takstaly uwiericzone utworzeniem w roku 1986 ze wytrawnym znawca historii filozofii.. (2) polozenie geograficzne: Lwow.. Uczniem tego ostatniego.

historia psychologii to dzieje czlowieka usilujacego zrozumiec siebie. 65 wojennym.nowego sposobu myslenia i nowego stylu pracy" nie moglo bye miejsca dla psychologii wyroslej z "burzuazyjnego" sposobu myslenia i stylu pracyw okresie miedzy- wioryzm metafizyczny alba radykalny). jednakze po roku 1948 zaczely siy pojawiac oznaki grozacego temu rozwojowi kryzysu: najpierw przyszla fala marksistowskiej krytyki psychologii i psychologow. Tym samym nie beda [uz potrzebne pojecia "swiadomosc" oraz "psychika" (beha- Psychologia polska po roku 1945 Po wyzwoleniu wznowily dzialalnosc istniejace przed wojna uniwersyteckie katedry psychologii: w Warszawie (Wladyslaw Witwicki. W roku 1949 powolano Polskie Towarzystwo Psychologiczne z siedziba w Poznaniu. Wszystkie te rozterki nieobce sa i dziejom polskiej psychologii. I dlatego rowniez wszelkie proby petryfikacji i dogmatyzacji pogladow na przedmiot psychologii sprowadzaja ja do roli pseudoreligii.. nieswiadoma psychika to "wytwor mistycznej metafizyki".__~. Z jednej strony Skinner jeszcze bardziej go zradykallzowal: stany psychiczne jako kategorie wyjasniajace zachowanie czlowleka sa nie tyle niepotrzebne. Liczaca prawie pol wieku polska psychologia 0 lwowskich korzeniach dobiegla kresu. pozwala psychologic przeksztalcic w nauke przyrodnlcza. Freud wierzyl. opartemu na obserwacji gromadzeniu faktow i laczeniu ich w teorie lub hipoteze. spelniwszy sie w powolaniu do zycia pracowni psychologii eksperymentalnej przez wundtyste Heinricha. a nie nauki. do prawa powszechnego ciazenia w fizyce... na odwrot. Podejmowane dotychczas bez powodzenia pro by stworzenia psychologii w duchu jednosci nauk. analogicznym. jak i postepowanlem czlowieka rzadza normy przez tego czlowieka ustanowione. choc calkowicie niezalezne. Adlerowska psychologia indywidualna wychodzi poza panseksualne ograniczenia Freudowskiej psychoanalizy. Z dwoch zrodel wyplywa polska mysl psychologiczna.jako zjawiska historyczne .. materializm i wiele innych. zgodnie z ktorym psychika jest sarna w sobie nieswiadoma. chce wyjsc psychologia humanistyczna. U Wundta procesualnie (aktualistycznie) ujmowana dusza staje sie "sumq tresci doswiadczenia bezposredntego". Katedry psychologii tworzono takze na nowo powstalych uniwersytetach: we Wrodawiu (Mieczyslaw Kreutz i Helena Sloniewska). Iedno to potrzeba poznawcza uczonego. ani tym bardziej nieswiadomej psychiki. realizm. poetyckie. zgodnie z etymologia wyrazu. wkrotce potem zaczela sle przebudowa psychologii na zasadach pawlowizmu (Pieter. opartej na jakims powszechnym prawie psychologicznym.1992). Wznowiono wydawanie Psychologii l/lYchowawczej (1946) i Kwartalnika Psychologicznego (1947). Skoro wiec zarowno wiedza. Maria Librachowa i J ozef Pieter) (zob. I taki stan rzeczy jest normalny. swiadomosc jest stanem nadzwyczaj nietrwalym. ksztaltuje jego wiedze 0 nim samym. Umiejscowiajqc w jej glebi podstawowy konflikt nieswiadomych motywow. Kosnarewicz. utwierdzajq w tym przekonaniu.. siegnal po neopozytywistyczna rnetode operacyjnego definiowania pojec i wprowadzil kategorie zmiennej posredniczace]. ze roznorodne systemy filozoficzne. Na krotko zostaly wstrzymane przyiecia na studia psychologiczne. ktora po "polskim pazdzlerniku" zaczela zyc na nowo. Dwa powody zlozyly sie na ten obraz psychologii jako nauki niejednolitej.. bylo powolanie do zycia w tym samym roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im.8. Stad bedzie czerpal pozniejszy ruch neopsychoanalityczny. ze poglad. w Krakowie (Stefan Szuman) i w Poznaniu (Stefan Blachowski). Tak jak fllozofow roznily poglady na nature czlowieka i rzeczywistosc.. Wprowadzajac do psychologii eksperymentalna metode introspekcji. Po pierwsze. Watsonowski behawioryzm nie bedzie juz potrzebowal ani swiadomej. Poza te ograniczenia psychologll. skladniki nieswiadomoscl zbiorowej. musialy ksztaltowac poglady uczonych. _. Nie zatracila sie jednak polska mysl psychologiczna. ponlewaz nikt nigdy jej nie dotknal ani nie widzial w probowce. Stefan Baley). z drugiej zas. To. poszukujacej swego przedmiotu. ile wrecz niemozliwe do przyjecia.zadziwiajaca [ednomyslnosc w pogladach na psychologie jako nauke. swiadorna psychika.opuszcza obszar swiadornego: trescia nieswladomosci sa motywy. Adama Mickiewicza w Poznaniu pierwszego w Polsce Zakladu Historii Mysli Psychologicznej oraz wydanie szesc lat pozniej pierwszego Sloumika psychologou: HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICINE HISTORIA PSYCHOLOGII: "Wi@! OD WUNDTA DO CIASC)W 't~ NAJNOWSlYCH ~~""""" .4 stwowym Wydawnictwie Naukowym. Niewatpliwie po mysli Szewczuka.Iegla u podstawy polskiej (i nie tylko) psychologii humanistycznej. ktorzy budowali psychologie. gdyz utrudniaja analize zachowania (jako reakcje organizmu. Jungowska alternatywa . co nieracjonalne. takie jak idealizm. a zrozumiec siebie to znalezc zwiazek porniedzy wiedza 0 sobie a swoim postepowaniern. co jest pierwotnym procesem i co jest podobne do marzen sennych. pojawily sie nowe wydania. 1976). Rzepa i Stachowski. Zrozumiale. Po drugie. miedzy innymi Witwickiego Psychologii (1946). Przedmiotem psychologii stanie sie wylacznie zachowanie organizrnow. a ta z kolei wplywa na sposob. W dobie . na przyklad. w Toruniu (Andrzej Lewicki) i w Lodzi (Albert Dryjski.psychologia analityczna . W literaturze psychologicznej przewazaly przeklady z jezyka rosyjskiego. polskich. mityczne. same wymagajq wyjasnienia). W psychoanalizie. by za nauke wlasnie ja uznawano.do czasu pojawienia sie psychologii humanistycznej . w tym czlowieka (behawioryzm metodologiczny alba empiryczny). sa one przeto . chcac przywrocic slownikowi psychologicznemu wyeliminowane przez Watsonowski metafizyczny behawioryzm "sredniowieczne" pojecia subiektywne. psychika jest zatem sarna w sobie nieswiadorna. znaczone krotszyrnl i dluzszymi rozstaniami i powrotami. jakkolwiek psychologia zawsze roscila sobie prawo do tego. 1. ktorych nigdy nie goscila swiadomosc.. ktora z jednej strony . Drugie . Dziekl zas eksperymentalnemu. od czasu Arystotelesowskiego traktatu 0 duszy byla nauka 0 duszy jako bycie substancjalnym.9 Podsumowanie Psychologia. jej wielowiekowe zwiazki z fllozofia. Eugeniusz Geblewicz. dowartosciowujac udzial czynnika spoleczno-kulturowego w podstawowym konflikcie nieswladomej motywacji. Na metafizyczny behawioryzm Watsona spolecznosc uczonych odpowiedziala neobehawioryzmem z dwoch skrajnych pozycji. w Lublinie (Tadeusz Tomaszewski). ze stal sie on prekursorem behawioryzmu.zmienne. nieokreslone. jako nauki nieuwzgledniajacej wartosci i ludzkiej potrzeby samourzeczywistnienia. tak tez roznily one i nadal roznia tworcow teorii psychologicznych. Tej rozbieznosci pogladow na przedmiot psychologii towarzyszyla . Dlatego poglady na przedmiot i metode psychologii mUSZqpodIegac historycznym zmianom. Freudowska psycho analiza sprowadzala tresc nieswiadomosci wylqcznie do rnotywow wypartych ze swiadomosci. oraz wiele nowych prac polskich psychologow. Z drugiej strony Tolman.zwie1okrotniona w swoiscie polskim fenomenie psychologicznej szkoly lwowskiej brentanisty Twardowskiego . jak czlowiek postepuje. Watsonowski behawioryzm mial stac sie prawdziwa nauka przyrodnicza. w jaki chce on zyc. czyli archetypy. azeby badac to. sprawila. Wundt chcial zapewnic psychologii miejsee wsrod innych nauk przyrodniczych.5 1.

). jeszcze innym .Prywatne koncepeje natury ludzkiej i ieh funkeje regulacyjne").%. Kosnarewicz. Polega ona na kupowaniu roznych rzeczy..~yjTA:ISII~~S~J~!A\l\lf):Z''«J7f{fjeJilf!$ 1. ale lubi i potrafi grac w brydza... lID..~~~"%''~~~~~~'''fi>. skazany zostal przez sad za zgwalcenie czterdziestopiecioletniej kobiety. HISTORIA . odwolujac sie do jednego mechanizmu psychologicznego.. oraz (2) czy wsrod psychologow istnieje zgodnosc co do mechanizmu lub mechanizmow wyjasniajacych te za- * Material czesciowo finansowany przez Komitet Badari Naukowych (Grant nr IHOIF067 13 . 2.~~. ~. Ich geneza i rozw6j. Raz kupowal skarpety. raz dlugopisy. (1969)..~~~'%. Warszawa:PWN. Ostatnia . nauczyciel. Warszawa: PWN.. prawie zawsze cos sobie sprawial. Kosnarewicz.rniala numer 617. W jaki sposob zastapienie pojecia duszy substancjalnej pojeciem swladornosci przyczynilo sie do wyroznienla w psychologii .*:§''Wi. jest wprawdzie tylko brydzysta-amatorem. spotkanej przypadkowo w pewien ciemny wieczor na przedmiesciach duzego miasta. T. (1992).. Historia psychologii. an G. Slownik psycholog6w polskich.swojej rozrzutnosci. Rosinska.>. Piotr S. ze znajomosc jezyka polskiego miala stac sie sprawdzianem narodowej tozsamosci Polakow...jak to okreslil .kosmetyki. taksowkarz.~-m. skierowalo Dawida ku psychologii stosowanej. (1987).zakonczona sukcesem ..~~~~'%. druga zas . E. impulsywnego kupowania. Szczecin: Wydawnictwo Dictum Sapienti Sat.. Do psychologa zglosil sie. Skrypt z historii mysli psychologicznej. .-:W. C. trzydziestoplecioletni zamozny i atrakcyjny urzednik.rneswtadomego'? 6. T.wychodzac z niego. Pawel B. Powstaje pytanie: (1) czy te rozne zachowania mozna wyjasnic.przemocy seksualnej. Warszawa: PWN.UlmaR~]IiJB1'«i%~A'l!iEfj~ISI~!l\i!I Brett. Pawel B.''~'~~%''~ I T_EORIE __ SYCHOLOG_ICZNE P zrodlo: przekonanie.~. Stachowski. •. przypominajaca drzewo 0 bujnej koronie.. Opisane trzy przypadki (prawdziwe) dotyCZq zachowan bardzo roznych . ktora wielokrotnie zapraszala J ana na pozna kolacje i nie kryla przy tym ochoty na intymny kontakt.~''<. (red. zglosil sie do psychologa z prosba 0 porade z powodu . opisal w swoim pamietniku zmagania z pewnym bardzo skomplikowanym problemem brydzowym.J . Z jakich zrodel wyplywa psychologia w Polsce? psychologii? J ak ewoluowala Wundtowska koncepcja psychologii jako nauki eksperymentalnej? Psychologiczne koncepcje cztowieka* Wieslaw Lukaszewski ~. on jednak sprawial wrazenie osoby niezbyt tym zainteresowanej. innym razem plyty kompaktowe. E. a w jakim nie jest psychologia? 4.'W. kiedy [edna zapalniczke nabyl.]. Pieter. W jakim sensie psychologia widziana przez behawioryste jest. Rzepa. Matusewicz.. napotykal "stoisko dnia". (1976). Poznan: Instytut Psychologii DAM. Dlaczego znajomosc historycznych korzeni wspolczesne] mysli psychologicznej jest wazna dla rozwoju psychologii? 8. (1995)... Rzepa. wytrwalego rozwiazywania zadan.w" '~". Skrupulatnie zapisywal i numerowal kolejne rozgrywki.... Z.. Dlaczego psychologia funkcjonalna byla blizsza psychologii postaci niz psychologii behawioralnej? 5. Historia psychologii (wyd."~. Jak mozna historycznie uzasadnic "metodyzm dogmatyczny" jako warunek unaukowienia 3. Z obu tych zrodel wyrosla wspolczesna polska psychologia. R.66 @.. Piotr S.. ktore nie zawsze sa mu potrzebne. Kierunki ustotczesne] psychologii. G. Poza jakie ograniczenia psychoanalitycznej i behawiorystycznej koncepcji czlowieka chelala wyjsc psychologia humanistyczna? 7. wchodzac do domu towarowego.. Ilekroc wchodzil do duzego sklepu. '}!''''''$f$. Podczas przewodu sadowego zeznawala miedzy innymi dwudziestoplecioletnla J olanta Z. '~%%..

na przyklad: jakie rna cechy? Czy jest ukladem prostym.ze zdrowym rozsadkiem CZysto pozostaje w sprzecznosci. wiare.1. alba ze jest unikatem. (3) ukazaniem zaleznosci przyczynowo-skutkowej oraz warunkow. czy raczej wlasnej aktywnosci i uczenia sle? Co w czlowieku jest uniwersalne. klinicystow. Istnieje tu ponadto wiele kolejnych waznych problem ow: czy czlowiek jest . (5) wymogiem podatnosci zbioru twierdzen nie tylko na procedury potwierdzajace hipotezy (weryfikacja). w jakich pozostaja ze so ba zwiazkach itp. (2) sprawnosci metodologicznej .obejmujaca ujecia aksjologiczne. operacyjnych . Furnham. Co wiecej . psychologia humanistyczna i psychologia potoczna (ta szczegolnie) koncentruja sie natomiast na wartosciach. (3) sprawnosci pragmatycznych. 2. czy zniewolony przez koniecznosci? Czy dziala racjonalnie. ze glosi zdroworozsadkowe. Furnham.bedaca zbiorem twierdzen. dotyczy kilku kwestii: kim jest czlowiek. na przyklad: co decyduje 0 ksztalcie ludzkich zachowan? Jakie potrzeby i w jaki sposob realizuje czlowiek? Dlaczego cos robi alba dlaczego przestaje cos robic? Co go mobilizuje do dziaIania. co zrobic. slowem.stanowiaca mniej lub bardziej powszechne spoleczne przekonania dotyczace ludzkiej natury.badaczy. przy czym miedzy pierwsza a druga odpowiedzia mozliwych jest mnostwo innych ich wariantow. Z inn ego punktu widzenia ich osad moze bye jednak calkowicie odmienny. Znanych jest wiele roznych ich wersji i niektore z nich moga wydawac sie (z przyjmowanego punktu widzenia. czy zlo- zonym? Czy jest staly.wytworem'' czynnikow biologicznych. a co indywidualne? Itp. przeswiadczenle. nie zas wartosci faktow. ze twierdzenia naukowejpsychologii w obrebie pewnego systemu zalozen mUSZqbye niesprzeczne. czy ta roznorodnosc odpowiedzi jest domena jedynie "niedzielnych" psychologow. teoretykow. (3) Psychologia naukowa podporzadkowana jest idei poznania. Koncepcja psychologiczna czlowieka jest jawna (eJcplicite) lub ukryta (implicit-e) idea pwponowan~ przez dany (na przyklad dominujacy w wybranym okresie) Hurt teoretyczny w psychologil. Pytanie "Jaki jest czlowiek?" zawiera szereg kwestii szczegolowych. ze mozna wyroznic co najmniej trzy ich rodzaje (Fletcher. Wymienione trzy psychologie roznia sie pod wieloma wzgledami. co nalezy zrobic. W szystkie wymienione psychologie zakladaja bowiem koniecznosc osiagnlecia trzech rodzaiow sprawnosci: . zawierajacym opis i wyjasnienie faktow nalezacych do sfery psychiki i stanowiacych podstawe do przewidywania nowych zjawisk.. jakie sa wymagane standardy poznania. (3) psychologle potoczna . terapeutow. 0 ktorych mowia twierdzenia. 1989): (1) psychologie naukowa . Psychologia naukowa od potocznej rozni sie takze pod wzgledem metodologicznym (por. jest to psychologia precedensu. banalne prawdy). na przyklad. ewenementu i osobliwoscl (jesli cos zdarzylo sie raz. czy nieracjonalnie? Czy jest panem sytuacji. HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZlOWIEKA 69 (1) sprawnosci merytorycznej . Istnieja takze pewne podobienstwa. postulatem odrzucenia niepodwazalnoscl systemu twierdzen. Zatoienia wstepne dotyczace koncepcj i psychologicznych Termin "koncepcja psychologiczna czlowieka" w 1976 roku wprowadzil do literatury psychologicznej jozef Kozielecki (1997/1976). czy zmienny? Czy jest wolny. 1988). pozwalajace dany fakt uznac za pewny itp. co sluszne. czy raczej ofiara losu? Rowniez pytanie trzecie zawiera w so bie wiele problernow szczegolowych.rozpoznania. co w Iudziach jest uniwersalne i ponadczasowe. aby zmienic zachowanie.. jakie operacje trzeba wykonac. Szczegolnie wyrazna jest roznica miedzy psychologia naukowa a humanistyczna i potoczna. czy istniejace psychologiczne koncepcje czlowieka bylyby zgodne co do zrodel i co do funkcji tak roznych zachowari. to dwie pozostale prezentuja raczej nastawienie indeterministyczne. Psychologia potoczna stara siy bye w zgodzie ze zdrowym rozsadkiem.1 lie jest psychologii? Psychologii z pewnoscia jest wiece] niz jedna.ze bardzo czesto determinuje ona jego zachowanie. aby sformulowac twierdzenie lub hipoteze. podlegajacych tym samym prawom. ktore dotycza regularnosci i zaleznosci. (5) Choc psychologia naukowa nie stroni od wartosciowan. oczywiscie) madrzejsze. Na pytanie "Kim jest czlowiek?" mozna odpowiedziec. i warunkow. ze odpowiedzi bynajmniej nie sa tu oczywiste i jednoznaczne.. Dowodza tego liczne spory w obrebie psychologii.ustalenia. roznice sa dose wyraziste i raczej oczywiste. (2) Psychologia naukowa dazy do scislego i skrajnego obiektywizmu. bardziej wyczerpujace lub lepiej uzasadnione. zakladajacym. moze zdarzyc sie zawsze i zapewne zdarza sie czesto. co jest dla czlowieka dobre. na przyklad spoleczne.68 chowania. Zdaniem Kimble'a oraz Fletchera. Powstaje watpliwosc. czy takze psychologow profesjonalistow . ktory zapoczatkowal studia na ten temat i ktory jest autorem prac nalezacych juz do psychologicznej klasyki. podczas gdy pozostale zwracaja uwage raczej na intuicjy. Kimble. 1985. mechanizmow ludzkiego zachowania. a wiec okreslajaca. to dotycza one oceny prawdziwosci twierdzen. a co go zniecheca? Latwo zauwazyc. (4) Psychologia naukowa poszukuje zaleznosci skutkow od zbioru przyczyn dzialajacych w interakcji. z czego czasem czyni sie jej zarzut (choc z drugiej strony zarzuca siy psychologii ito. jakie sa mechanizmy zachowania. (2) psychologie humanistyczn<l. (2) postulatem wewnetrzne] spojnosci i zgodno sci. aby dany fakt wystapil. Wydaje sie. Psychologia naukowa przeciwnie . w jakich przestaia obowiazywac: (4) postulatem rozroznienia miedzy struktura i funkcja danego zjawiska oraz przebiegiem procesow zwiazanych z tym zjawiskiem itp. 1988): (1) jasnoscia przyjmowanych zalozen i bardziej lub mniej zaawansowana tendencia do ich formalizacji. jaki jest czlowiek oraz Jakie s~ podstawowe mechanizmy jego zachowania. Iak widac. ze jest on jednym z wielu organizmow zywych. przezycie. inne psychologie zorientowane sa raczej na poszukiwanie przyczyny wystarczajqcej (a wiec najczescie] jednej). choc 0 tym nie wiemy. w jakich dane zaleznosci obowiazuja. Wyglada na to. (6) gotowoscia do asymilowania nowych informacji i gotowoscia do akomodacji koncepcji pod wplywem nowych danych. natomiast inne psychologie nad poznanie przedkladaja poczucie. Koncepcja psychologlczna czlowieka jest wiec zbiorem zalozeri (przyjetych a priori lub wynikajacych z doswiadczenia) na temat tego. odrebnosci te opisac mozna na kilku wymiarach: (1) 0 ile psychologia naukowa kladzie nacisk na zaleznosci przyczynowe (choc nie tylko) . ale takze na procedury zaprzeczaiace hipotezom (falsyflkacja). por.ustalenia. co warto i dlaczego. Innymi slowy. ze prawie kazdy czlowlek rna wlasna odpowiedz na postawione tu pytania.

innymi slowy . Cialdini. nizej) .2 (3) Zalozenie. bardziej czy mniej trafnych. Musimy takze brae pod uwage mozliwosc porownan. ze jest to wciaz Zywy nurt w psychologii. Tomaszewski. Nie sa to wprawdzie koncepcje psychologiczne w scislym tego slowa znaczeniu. psychoanalityczna.czlowiek? (2) Czy z psychologicznego punktu widzenia jest on ukladem prostym. Uwazny Czytelnik dostrzeze. Szereg danych. Czynniki te moga miec charakter biologiczny. calosciowym zestawieniu. a wiec pod pewnymi wzgledami wszyscy ludzie sa do siebie podobni. ze jednostka ludzka jest podmiotem wyodrebnionym (a co najmniej wyodrebnialnym) z otoczenia. a nade wszystko zdolnose do wyjasniania przez nia mozliwie szerokiego zakresu faktow. II). ktore w polskiej literaturze przedmiotu nie byly przedstawiane. niz mamy do dyspozycji. zasob twierdzen i rodzaj ich uzasadnieri.). ale pozostaja w zwiazku z psychologicznymi portretami czlowieka. czy raczej zlozonym? (3) Jakie sa. ze nikt lepiej niz sam autor nie potrafi przedstawic jej Czytelnikowi. dotyczacych jednostki ludzkiej. HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZlOWIEKA 71 dose odlegle. do przewidywania nowych faktow. co sprawia. Pomijamy w niniejszym zestawieniu transgresyjna koncepcje czlowieka. Wsp61ne zalozenla Koncepcje psychologiczne czlowieka odwolywac sie musza w sposob jawny lub ukryty do pewnego zbioru zalozeri. 1975). inne natomiast wydaja sie . W zasadzie pomija sie koncepcje potoczne.1. Szczegolowe omowienie koncepcji psychologicznych i ich udokumentowanie wymaga wiecej miejsca. "podoba mi sie") lub zgodnosc z osobistymi przekonaniami ("ja przeciez wiem. 1983). ze niektore koncepcje pozostaja w sprzecznosci z innymi. ze jednostka dysponuje pewnym zbiorem stalych wlasciwoscl. znaczaca. Mozna wymienic ich kilka: (1) Zalozenie.przedkladaniem twierdzen ogolnych nad szczegolowe. gdyby pominac koncepcje potoczne. socjobiologiczna koncepcja czlowieka. ze jest wlasnie tak").jej jezyk. ze na temat koncepcji wczesnlejszych nie warto juz pisac. Warto.w pozniejszyrn wydaniu (Kozielecki. 1963).w danym ujeciu . wedlug danej koncepcji. Watkl aksjologiczne zdecydowanie utrudnlaja rekonstruowanie inte1ektualnej warstwy danej koncepcji. oraz przypisywaniem egzemplifikacjom roli ilustracji lub zapowiedzi pewnego sensu. Zauwazy tez. ze mozna wyodrebnic zbior takich czynnikow zewnetrznych (podkreslmy . a przynajmniej. behawioryzmie. Stad tez niektore watki celowo pomijamy (neopsychoanaliza. Umozliwia to generalizacje twierdzeri. ktorego odsylamy do jego prac (Kozielecki. behawiorystyczna koncepcja czlowieka. np. czesto odwoluje siy do konkretnego faktu jako rozstrzygajacego dowodu. (7) potoczne koncepcje czlowieka. ze ich twierdzenia czesto stanowia punkt wyjscia do formulowania waznych hipotez i konstruowania solidnych modeli teoretycznych (por. 1964). strukture pojec. psychologii poznawczej i humanistycznej. w jaki dana koncepcja byla artykulowana . (2) Zalozenie. spolecznej). ze kazdy czlowiek rna pewne wlasclwosci wspolne dla swojego gatunku. a niekiedy nawet na wszystkich ludzi. t. Roznica miedzy psychologiami jest. nie moze bye nim rowniez powszechnosc danego ujecia ("przeciez wszyscy tak mysla"). a w znacznej mierze takze humanistyczna (zob.otoczenie" (Lewin. Mniej uwagi poswiecimy wiec ujeciom dobrze znanym i czesto opisywanym w pismiennictwie fachowym. ale tez z tej przyczyny. inne zas ograniczamy do minimum. co zreszta nie moze bye miara ich uznania. 2. Nie znaczy to jednak. Przeglad bylby takze niepelny. oraz towarzyszqce temu zalozenie kolejne . Przedmiotem analizy bedzie szesc koncepcji naukowych oraz jeden typ koncepcji nienaukowych: koncepcja czlowieka.ze czlowiek jest elementem wiekszej caloscl (ekologicznej. uogolnianie faktow i przenoszenie wiedzy dotyczace] jednego czlowieka (czy jednej malej grupy) na innych. Konieczne wydaje sie zatem uzupelnienie charakterystyki koncepcji czlowieka 0 nowsze ujecia szczegolnie socjobiologiczne i postmodernistyczne. Kryterium wartosci koncepcji stanowi jej wewnetrzna spojnosc. 1997/1976. behawiorystyczna i humanistyczna (Paszkiewicz. dotyczacych szczegolnie koncepcji czlowieka w psychoanalizie. Podstawa porownan poszczegolnych koncepcji beda odpowiedzi na nastepujace pytania: (1) Kim jest .juz chocby dlatego. na przyklad: psychoanalityczna i behawiorystyczna (Reykowski. postmodernistyczna koncepcja czlowieka. 1994). mechanizmy napedzajace ludzkie dzialanie. lub tez psychoanalltyczna. neobehawioryzm. kulturowy badz spoleczny. na co slusznie zwracaja uwage Hall i Lindzey (1990). 2. analiza musi uwzgledniac sposob. 1. choc wydaja sie wazna czescia swiatopogladow psychologicznych. ze bywaly niezbyt sumiennie opisywane. poznawcza koncepcja czlowieka. tez rozdz. 1998). znajdzie Czytelnik w rozdzialach dotyczacych na przyklad emocji i motywacji lub osobowosci (zob. niespojna i zasadniczo niepodwazalna. niektore zas sa wewnetrznie sprzeczne. Sqdzimy bowiem. behawiorystyczna i poznawcza oraz dodatkowo humanistyczna .nie wlasclwosci jednostki). Umozliwia to formulowanie przewidywan odwolujacych sie do stwierdzonych wczesniej. wedlug danego ujecia. bo 0 prawdzie nie decyduje wiekszosc glosow. (4) Zalozenie.70 (7) koncentrowaniem sie na uogolnieniu. ktora proponuje w serii swoich prac Kozie1ecki. ze pewne koncepcje sa blizsze codziennemu doswiadczeniu czlowieka. ktore w sposob staly i powszechny wplywaja na ksztalt ludzkich zachowan. jak widac. jest niejasna. i to nie tylko dlatego. ocene materialu dowodowego. Nie oznacza to jednak lekcewazenia psychologii potocznej czy humanistycznej . ze choc przedstawiane koncepcje poddawac bedziemy roznym krytycznym analizom. choc te z trudem poddaja sie jakiejkolwiek systematyzacji. Kryterium wartosci koncepcji nie rnoze bye takze wzglad estetyczny ("jest ladna". zob. (2) (3) (4) (5) (6) Oczywiscie. rodzaju stosowanej argumentacji itp. natomiast wiecej tym. powtarzalnych faktow. Zazwyczaj referuje sie je po dwie lub trzy. do asymilowania (przyswajania) nowej informacji i akomodowania (przeksztalcania sie) pod wplywem nowych danych (Malewski. posluguja sie ludzie podczas realizacji waznych interesow? (1) psychoanalityczna o ile zatem psychologia potoczna. jakie interesy realizuje czlowiek? (4) Jakimi strategiami. 1997/1976). Nalezy podkreslic. ze zmiennosc posiadanych przez ludzi wlasciwoscl nie jest duza.2 Koncepcje cztowieka w psychologii Rzadko analizuje sie wszystkie koncepcje psychologiczne czlowieka zebrane we wspolnym. 1951. to nie bedzierny ich wartosciowac jako lepszych lub gorszych. Zalozenie to umozliwia wyjasnianie oraz przewidywanie roznorodnych zachowan ludzi. to psychologie naukowa takie cechy by dyskwalifikowaly. humanistyczna koncepcja czlowieka. ze regulacja zachowania jednostki dokonuje sie jako proces interakcyjny "czlowiek .

polegajacych na fiksacji na jakiejs fazie rozwojowej.z koncentracja na narzadach plciowych.[ako pozytywne doswiadczenle z wlasnym wiac. (3) w odrzuceniu zasady. choc nader czesto obserwowac mozna. ze najlepszym sposobem gromadzenia wiedzy psychologicznej jest samoobserwacja. Freud dopuszczal jednak mozliwosc zaburzen w rozwoju jednostki.z ta roznica. 1990).). czy przez doswladczenie (uczenie sie)? (6) Czy domena natury ludzkiej jest . Zachowanie jest realizacja nleswiadomego popedu (nieswiadomych popedow). instynktowny. Ten austriacki lekarz poczatkowo zajmowal sie leczeniem zaburzeri nerwowych. Psycho analiza. choc czesto sadzi. ze w ramach filozoficznych koncepcji czlowieka . gotowymi strukturami uruchamiajacymi okreslone dzialania.1 Poczatkl Najwazniejsze koncepcje psychologiczne czlowieka sa wytworem xx wieku. koncepcja zachowan niedostatecznie uzasadnionych. Zdaniem Freuda. Kiedy Saul Rosenzweig listownie powiadomH Freuda 0 pomysle zalozenia czasopisma poswiyconego empirycznej weryfikacji twierdzen psychoanalizy. na przyklad na fazie oralnej czy analnej. Kryterium ich wyroznienia byla koncentracja na okreslone] czesci ciala dziecka. ktory podczas publicznego wykladu rnial powiedziee. Takie ujecie pociagalo za soba wiele problemow i prowokowalo krytyke. Introspekcjonizm za przedmiot psychologii przyjmowal stany psychiczne. w: Aronson. wedlug danej koncepcji. w ktorych obrebie Freud wyroznil kilka faz rozwojowych. a scisle] . ze specjalistow z jego dziedziny nauki mozna policzye "na jednym palcu ryki". " HISTORIA &1 1 I TEORIE . Reakcja na introspekcjonizm jako dorninujacy.jej najwyzszy poziom. ale kontrowersyjny punkt widzenia w psychologii staly sie wiec nowe pytania. swiadomosc celu rodzHa ukierunkowane nan dzialanie. 1997). ze przeglad psychologicznych koncepcji czlowieka nie rna bye rozumiany jako szczegolna wersja historii myslt psychologicznej (byla 0 tym mowa w rozdz.powiada Freud . nowe metody badan i nowe uogolnienla.wedle danego pogladu . Szczegolnie wyraznie widac to w pierwszych latach zycia czlowieka. jak i . ze psycho analiza nie potrzebuje empirycznego potwierdzenia (Stachowski.pewnq koncepcje rozwoju. N alezy podkreslic. Prace w obrebie tego nurtu trwaly nadal.choe sam byl wybitnym. 1953-1957). Inaczej mo- ~ RAMKA2.2.2 Psychoanalityczna cztowieka Psychoanalityczna koncepcja czlowieka slusznie laczona jest z osoba i dzielem Sigmunda Freuda (1856-1939). ze dwie czolowe koncepcje.zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy z tego. afektywny. faza analna .wykrycie tych mechanizmow lepiej niz cokolwiek innego podac rnoglo w watpliwosc koncepcje introspekcjonistyczne. Tyszka. obiektywnych metod poznania. s~ wiec biologicznie uksztaltowanymi.a wiec odrzuceniu przekonania. Podkreslic nalezy. to trzeba pamietac 0 dydaktycznym znaczeniu tak kategorycznej prezentacji. narzedziem poznania tresci swladomosci byla sarna swiadornosc (a dokladniej . a dazeniern naszym bedzie przeciez udzielac odpowiedzi rnozliwie [ednoznacznych.do prac opartych na metodzie eksperymentalnej. Nie znaczy to. rozumiany jednak szeroko . ksztaltuje sie faza genitalna (por. Syntetyczne odpowiedzi na te pytania przedstawimy w podsumowaniu niniejszego rozdzialu. szczegolnie zas metod eksperymentalnych. choc i wczesniej . koncepcja a 2.por. choc w odmienny sposob realizowany w roznych okresach rozwojowych czlowleka.2. Interesujace. W ujeciu Freuda podstawowym regulatorem zachowania jest nieswiadomy poped seksualny (libido). ze podstawowe kierunki reakcji na introspekcjonizm zawieraly sie: (1) w poszukiwaniu pozaswiadomych mechanizmow zachowania . Podstawowe zalozenie psychoanalizy dotyczy relacji miedzy swiadomoscia i zachowaniem czlowieka.z koncentracja na narzadach wydalania. Freud wyrainie deklarowal negatywny stosunek zarowno do prac opartych na metodzie introspekcyjnej. ze poped jest staly.1 CZysto powtarzana anegdota glosi.I I i 72 [ MLG&££&iW tom j 7 i::lli . po kilkuletniej przerwie.jak widac . (2) w dazeniu do obiektywizacji poznania i samopoznania . Reykowski. ktore powstaly jako wyraz sprzeciwu wobec psychologii introspekcyjnej. jak ludzie swiadomle dorabiaja uzasadnienia do zachowan. ze punktem wyjscia dla odkrye Freuda bylo zdumienie przejyzyczeniem pewnego uczonego.£&&:m (5) Czy natura ludzka. Faza oralna wiaze sie zatem z aktywnoscia ust. ze tresc ludzkiej swladomosci jest zarazem podstawowym wyznacznikiem ludzkiej aktywnosci swladornosc zlosci rodzHa agresjy.tresci ludzkiej swiadornosci. ten odpowiedzial mu. czyli samoswiadomosc). a nawet i dzis nie brak jego zwolennikow (Kreutz. Juz pod koniec XIX wieku opracowal pierwsze dane dotyczace psychologicznej metody leczenia histerii. osobna kwestie zas stanowi interpretacja wlasnych zachowan. Strachey. istotne czynniki regulujace zachowanie maja charakter popedowy. ze ten sam czlowiek rnoze bye podmiotem i zarazem przedmiotem badan . Towarzyszylo temu przekonanie. co rzadzi jego zachowaniem. 1962.a wiec poszukiwaniu nowych. Wreszcie. inteligentnym obserwatorem i badaczem . faza falliczna . Hall i Lindzey. Motywy ludzkich zachowan leza poza swiadomoscla czlowieka. ze w rezultacie introspekcja znikla z pola widzenia. determinowana jest przede wszystkim przez czynniki biologiczne. 2" PSYCHOLOGICZNE PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZlOWIEKA 73 Wilson i Akert. oprocz koncepcji czlowieka. Nic dziwnego zatem. ale pod wieloma wzgledami wrecz sie wykluczaja. Punktem wyjscia stalo sie uksztaltowanie pod koniec XIX wieku psychologii introspekcyjnej. informacja oso bista). 1995). ze doskonale zna motywy swych dziaIan. Czlowiek .nie braklo prob psychologizowania i prob tworzenia pewnych propozycji psychologicznych. czy raczej podleganie koniecznosci? (7) Iaka role w danej koncepcji przypisuje sie przeszlosci. sa nie tylko niepodobne do siebie. 1964). 2. przedstawia takze . ktore nie zawsze daja sie w ten sposob wyjasnic (por. terazniejszosci i przyszlosci? (8) Czy wedlug poszczegolnych koncepcji natura ludzka jest stabilna. 1. Dorobek pisarski Freuda jest lmponujacy (ponad dwadziescia tomow jego prac opublikowano w tak zwanym wydaniu standardowym . Sposob realizacji popedow zmienia sie w rozwoju jednostki w sposob fazowy. arbitralnosci i subiektywizmu koncepcji (por. czyli introspekcja. czy raczej zmienna? (9) Do jakich metafor odwoluja sie poszczegolne koncepcje psychologiczne czlowieka? J akkolwiek czesc pytan ujeta zostala w formie alternatyw. Narzedzie poznania stanowila analiza wlasnych stanow psychicznych. Informacje na temat biografii naukowej Freuda znalezc mozna w trzytomowej monografii ones. Najwazniejsze jej zarzuty dotyczyly niesprawdzalnosci. 1953-1964 .wolny wybor. .i tylko w czesci przelozono je na jezyk polski). Mowa 0 psycho analizie i behawioryzmie.

Slusznie zauwazaja Cofer i Appley (1972). Ego funkcjonuje. ale ktore zarazem odrzucaly inne fundamentalne zalozenia tworcy psychoanalizy. celami (lung. Iung akceptowal podstawowe zalozenie psychoanalizy 0 nieswiadomych mechanizmach zachowania. Superego.2. na przyklad roznych form uczenia sie. zwanej przez Freuda kateksja. Poczatki behawiorystycznej koncepcji czlowieka laczy sie z dzielem Iwana Pawlowa (1849-1936). rozdz. sprzeciw wobec introspekcyjnej psychologii zaowocowal takze inna niz psychoanaliza koncepcja czlowieka. 1. (Grzegolowska-Klarkowska. Carl Gustav Jung (1875-1965). pelniace funkcje koordynatora kontaktow z rzeczywistoscia. 0 czym mowa jest w rozdziale 17. ze ego rnoze pozostawac w opozycji do id.r. na przyklad.poczucie winy. czyli dziedziczona pamiec gatunku. Ego pelni wiec funkcje kontrolna i decyzyjna. co wyparte). Wedlug Iunga. Zdaniem Freuda. Jest ona wspolnym dzielem uczonych z roznych stron swiata i bardziej niz ktorakolwiek inna koncepcja psychologiczna rna charakter kumulatywny.. Zastosowana metodologia zwalniala z koniecznosci odpowiadania na pytanie. racjonalizaeia itd. Decydujace znaczenie przypisywal motywom 0 charakterze spolecznym. Ich rola polega na redukowaniu wewnetrznego konfliktu i przykrych napiec. W takich sytuacjach uruchamiaja sie miedzy innymi szczegolne procesy .. jest ideal wlasnego Ia. nieswladoma struktura. warunkowane aspiracjami. przede wszystkim na tak zwane dazenie do mocy oraz na mechanizmy kompensowania poczucia nizszosci. Wazne byly jednak przede wszystkim warunki.~~~w. stanowiaca zrodlo energii. Jest to wazne. rosyjskiego fizjologa. Badania Pawlowa nad odruchami warunkowymi ujawnily mozliwosc eksperymentalnego badania i opisu w obiektywnych terminach zachowan zwierzat i ludzi. W pierwszym wypadku pojawia sie lek alba bezstlnosc i depresja. ze kontakt z tyro 0biektem jest zrodlem przyjernnosci. ze redukuja naptecie zwiazane z aktywnym libido. Jerzego Konorskiego (1903-1973). 1955/1926). wyobrazenia przyszlosci. Poped realizuje sie poprzez kontakt czlowieka z obiektami zewnetrznymi. "Naklania" tez ego do preferowania celow zgodnych z zasadami moralnymi. po krotklm okresie intensywnej wspolpracy z Freudem zakwestionowal jego dwie glowne tezy: (1) teze 0 seksualnosci jako najwazniejszym mechanizmie zachowania. nie zas najbardziej dostepnych. austriacki psycholog. z dzielem J ohna Watsona (1878-1958) i Burrhusa Skinnera (1904-1990). Ponadto zachowanie ... Niekiedy jednak dochodzi do konfliktu. jeden z najbardziej wplywowych psychologow XX wieku. w jakiej superego czesto sie przejawia. odrzucil on ide~ wszechwladnego seksualizmu i wskazal na inne mechanizmy napedowe ludzi. Przykladem moze bye nabieranie przez bodice obojetne znaczenia sygnalu. planami... 29. Mimo ze trzy opisane skladniki czy systemy regulacyjne sa w znacznym stopniu antagonistyczne wobec siebie.pop~du smierci. przeksztalca si~ powoli w sumienie.tak zwane mechanizmy obronne . wywodzace sie glownie z wymagan rodzicow.na przyklad wyparcie. na co otoczenie pozwala. 1953-1978).zdaniem Junga . Przykladem jest zablokowanie popedow przez superego lub zaspokajanie popedow wbrew wymaganiom moralnym. ~~"Tit:...~~~~~'''%-. Obiekty . W niniejszym opracowaniu pomijamy szereg waznych roznic w obrebie behawioryzmu (zob. Ten ostatni fakt jest dose czesto niedoceniany w analizie teorii psychoanalitycznej. struktury jej osobowosci. Wymienia on trzy odrebne instancje osobowosciowe pelniace funkcje regulacyjne. niezbedne jest zatem uwzglednlenie jego wlasciwosci. Kazda z tych instancji dziaIa wedlug odmiennej zasady. obok nteswtadomosci osobowej (tego. Najbardziej podstawowy element ludzkiej natury kieruje sie wiec regula maksymalizowania doznan hedonistycznych.superego . bodice i reakcje.~~~ PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CItOWIEKA 75 2. ktore stoja w sprzecznosci z normami moralnymi lub wymaganiami spolecznymi.to zinternalizowane reguly postepowania i normy moraIne.~~~Th~~%""""y""~""<. szczegolnie te. reaktywnym mechanizmie zachowania.przez to. psychologow arnerykanskich.:~. szwajcarski psycholog i psychiatra. pojawily sie koncepcje psychoanalityczne.. Pierwsza struktura jest id .nie jest wylacznle reaktywne (na przyklad sterowane popedami). istnieje tez nieswiadomosc zbiorowa. to zazwyczaj wspoldzialaja ze soba i wzajemnie sie koordynuja. Gratyfikowanie popedow dokonuje si~ zazwyczaj w rzeczywistym otoczeniu. Superego powsciaga impulsy pochodzace z id. Wzrost przykrego napiecia energetycznego . Opis tego procesu byl 0biektywny .%~'%&. opierajac sie na zasadzie realnosci (funkcjonalnosci). idealy. Obiekty te zyskuja tez szczegolna wartosc i . wywad duzy wplyw na psychologie XX wieku (Adler. ktore tu pomijamy. w drugim natomiast .74 lub cudzym cialem. Niezmiernie waznym elementem nurtu psychoanalitycznego sa takze koncepcje czlowieka zawarte w tak zwanej psychoanalizie kulturowej (zob. czy nie. mniej obecnie znany i doceniany. mniej istotnych z perspektywy interesujacych nas zagadnien. Mowa 0 koncepcji behawiorystycznej. Widae wyraznie.). akcentowal unikatowosc jednostki. czy zachowania sa swiadome. Co wiecej.. osobowosc ludzka jest konstrukcja zlozona. Stosunkowo wczesnie. pragnienia czy fantazje). czlowleka jak wspornniellsmy. oraz z dorobkiem polskiego badacza. Podobnie jak Jung. HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE W&'%. (2) teze 0 instynktownym.~~~~'~%.czesto przypadkowe . na przyklad stanowisko natywistyczne badz zalozenle o nieswladomych mechanizmach zachowania. ale. Freud postulowal istnienie instynktu przeciwstawnego . oraz wywolywanie reakcji bardzo podobnej do reakcji bezwarunkowej lub z nia identycznej (Pawlow. W ujeciu proponowanym przez Pawlowa bylo to bez znaczenia. 1927). pelniace funkcje samokontroli.zdaniem Freuda wymaga natychmiastowego rozladowania i przywrocenia stanu korzystnego. ze zjawiska te calkowicle lekcewazono. . z nagrod i kar zewnetrznych. duze znaczenie przypisywal takze idealom i wyobrazeniom przyszlosci. bo w pierwszej cwierci XX wieku. dlaczego wybiera dany obiekt. Wazny byl dokonujacy sie i dajacy sie rnierzyc proces uczenia sie. ze 0 ile teoria Freuda byla teoria deterministyczna (zachowania ludzi przesadzone przez uniwersalne. Forma. Trzeba wiedziec. biologicznie uksztaltowane popedy). Jej rodowod jest bardziej skomplikowany. Zgodnie z zalozeniem 0 nieswiadornym charakterze motywow zachowania. wie natomiast. choc zasadniczo zmienil sposob pojmowania nieswiadomosci. zapowiadajacego bodziec warunkowy. co prawda tylko w pewnym okresie. co nie znaczy. Alfred Adler (1870-1937).nie odwolywal sie do jakichkolwiek stan ow czy przezyc wewnetrznych.). ponlewaz w innym wypadku (odwolujac sie na przyklad do myslenia zyczeniowego) mogloby dojsc do rozladowania napiecia bez redukcji dzialajacego popedu. projekcja. Kieruje sie ona zasada moralnoscl (nazywana czasem zasada slusznosci). 1986). Widac tu mozliwosc konfliktu mledzy superego a id oraz miedzy superego a ego. w odroznieniu od Freuda. na ktora skladaja sie archetypy. z czasem jednak z tego zrezygnowal. podmiot na ogol nie wie. Struktura ta funkcjonuje wedle zasady przyjemnosci. Oprocz tego..jak twierdzi psycho analiza w przyszlosci beda z duzym prawdopodobienstwem znow uzywane do gratyfikacji potrzeb. Druga struktura jest ego. mierzalne za pomoca miar obiektywnych. rozdz.najbardziej podstawowa.. jej rnotywow itp. ktore podzielaly pewne zalozenia proponowane przez Freuda.3 Behawiorystyczna koncepcja Trzecia struktura .~~~~~~~'%. . czyli fakty fizyczne. nabieraja funkcji szczegolne]. ale takze celowe. to teorie Iunga i Adlera byly takze teoriami teleologicznymi (zachowania ludzi przesadzone sa takze przez.~~''@.

a zarazem najwiekszy wklad do behawiorystycznej koncepcji czlowieka. mierzona Iiczba godzin deprywacji ("glodny" w tym ujeciu oznacza tyle. jakie sa wymagania (lub ogolniej .).prawdopodobienstwo pojawienia sie reakcji w okreslonym czasie. Reszta to hipostazy i spekulacje. Obiektywizm wymaga.obie sa deterministyczne. do wypracowania nowych technik badan i ustalenia nowych rygorow poprawnosci naukowej w psychologii. (3) wielkosc konsekwencji zachowania (wzmocnienia). Przedstawicielem tego nurtu i wewnetrznym krytykiem behawioryzmu byl Edward Tolman (1886-1959). Czynia to takze badacze uwazajacy siy za 0 biektywnych. co jest miedzy reakcja i wzmocnieniem.cechy) sytuacji. Srodowisko jest. Widac wiec. Proces badawczy w psychologii jest bowiem procesem komunikacyjnym. Znaczenie maja natomiast obiektywnie mierzalne cechy sytuacji. ze mozna wyodrebnic jej szesc podstawowych postulatow: (1) Postulat upodmiotowienia sytuacji badawczej (badacz i badany stanowia My) . Ten punkt widzenia do skrajnosci doprowadzil Skinner (1995/1938). idiosynkrazje itp. natezenie szoku elektrycznego i czas jego trwania. wedlug niego. nie ma wiedzy wolnej od podmiotowosci: co naj- * Pod sam koniec zycla ci dwaj wielcy mezowie psychologii dali wyraz swojemu stosunkowi do recepcji ich dziela. N awyki traktowane sa w behawioryzmie jako wzglednie stale formy reagowania na okreslone cechy sytuacji. 1964). zatem nie moze bye przedmiotem naukowej analizy i nie wymaga objasnienia. kiedy jego idee sa powszechnie akceptowane. 1995/1949). W psychologii bowiem. Warto zauwa:lye. Operujac wzmocnieniami.. tyle ze nie przyklada do nich zadnej wagi. ktorego prace stanowia bodaj najbardziej systematyczny i najbardziej skrajny. (3) Postulat komunikacji. Wydaje si". zakladajacy. jak sie zdaje.2. 1978). warunkujace popedy. W jednym koncepcje te sa podobne . a postuluje . czyli [akis obiekt lub stan rzeczy redukujacy poped. HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE cnOWIEKA 77 mniej jedna ze stron ukladu badawczego (a zazwyczaj obie) wnosi swoje doswiadczenia. o ile koncepcja psychoanalityczna traktowala czlowieka jako oflare biologicznie uksztaltowanych. Wielokrotne powtarzanie zachowan skutecznych (przynoszacych wzmocnienia pozytywne) prowadzi do uksztaltowania nawyku. aby ich przedmiotem uczynic to. Paszkiewicz. niekontrolowanych impulsowwewnetrznych. na przyklad: (1) wielkosc popedu. a w kazdym razie nie mozna tego uzasadnic ani dowiesc. 17. modyfikujace wynik badan.to cechy sytuacji. To. Wiedza o popedzie. reakcja i wzmocnieniem wyobrazenlowym. . ze koncepcja psychologiczna czlowieka w behawioryzmie jest w istocie koncepcia sterowania zewnetrznego. ponlewaz z perspektywy analizy zachowania nie ma to zadnego znaczenia. Czlowiek jest taki. wolnose. na przyklad Hose pokarmu. W ujeciu Skinnera zachowanie czlowieka jest odwzorowaniem (niebezposrednim i niejednoznacznym) struktury i dynarniki srodowiska. to koncepcja behawiorystyczna traktuje czlowieka jako istote podporzadkowana wyrokorn losu. (5) Postulat uwzglednienia perspektywy badanego (a nie tylko badacza). ze psychologia humanistyczna w pierwszym rzedzie postuluje. a nie manipulacji. ze niezbedna jest komunikacja nie tylko z osobami badanymi.1. 2. ze obaj mocno przesadzili w retrospektywnej ocenie swojej pozycji w swlecie nauki. co "od znanej liczby godzin pozbawiony pokarmu"). organizm zas (czlowiek) jest reaktywny. jaki powinien bye psycholog. ktore poped redukuja (a wiec wzmocnienia). w reakcji na behawioryzm. a nawyki sa takie. (2) Postulat dialogu. Rogers natomiast wyrazil zachwyt. aktywne.jest to bowiem warunek efektywnej komunikacji. slowem . a zatem w ogoIe nie warto ich opisywac. Z przypadkowo dobranych reakcji utrwaleniu podlega tylko ta. Zdaniem Rogersa (1902-1987). rozdz.4 Psychologia humanistyczna i jej koncepcja natury ludzkiej Psychologia humanistyczna powstala. mozna efektywnie modyfikowac zachowanie. co obserwowalne i mierzalne. okreslonych stopniem obiektywizmu badan. nie zas czlowieka (Skinner. Behawioryzm jest jednym z naiwazniejszych elementow dorobku psychologii w ciagu calych jej dziejow. np. na przyklad miedzy bodzcern i reakcia. Moralnosc. szczegolnie wzmocnienia pozytywne. ale utrwalane i podtrzymywane przez wzmocnienie. przez wspolwystepowanie bodzcow. jako ze zachowanie wyznaczone jest przez aktualny obraz rzeczywistosci. ze nie zostal zrozumiany. nie jest przydatne w psychologii (Rogers. J ak zatem przedstawia sie koncepcja czlowieka w psychologii humanistycznej? Psychologia humanistyczna a priori odrzuca przekonanie 0 zewnetrznej sterownosci czlowieka (typowe dla behawioryzmu). reakcji i wzmocnieniach jest koniecznym i wystarczajacym warunkiem zrozumienia zachowania. Towarzyszyl jej wieloletni spor miedzy Burrhusem Skinnerem i Carlem Rogersem *. uzyskuje sie kontrole nad zachowaniem.. 1961). "pionka" popychanego przez cechy sytuacji. stad tez wywodzi sie postulat psychologii humanistycznej. Powtarzajac wzmocnienie lub wycofujac je. oraz te czynniki zewnetrzne. ale takze z odbiorcami (na przyklad z czytelnikami). Zdaniem Skinnera.nawet ta najbardziej ortodoksyjna . W pewnym sensie byl on takze prekursorern nurtu poznawczego w psychologii (Tolman. (6) Postulat odwolania sie do empatii jako najbardziej efektywnego kanahi komunikacyjnego. Mozna powiedzlec. czego przykladem jest chocby psychoterapia. Mial on charakter metodologiczny. podtrzymuje jq natomiast wzmocnienie. ktora byla wzmacniana. ze dozyl dni.odbiorca. zakladaiace mozliwosc istnienia procesow posredniczacych. nie daje sie zaobserwowac (koncepcja tak zwanej czarnej skrzynki). poniewaz w kazdej sytuacji badawczej ludzie moga przejawiac odmienne wlasciwosci. cech czlowieka nie mozna opisywac obiektywnie. 1983) wskazuja. a w konsekwencji takze poznania badanego. ludzka godnosc . jak swiadomosc czy ludzkie wlasciwosci. Opis behawiorystycznej koncepcji czlowieka nie moze oddac calej zlozonosci i calego bogactwa tego nurtu teoretycznego (zob. naturalistyczne podejscie do psychologii. W terminach nawykow opisywano nawet ludzka osobowosc (Guthrie. (2) rodzaj reakcji i Iiczbe powtorzen. nakazujacy koncentrowac uwage na relacji nadawca . (4) Postulat laczenia psychologii jako nauki z psychologia jako praktyka. Specjallsci analizujacy psychologie hurnanistyczna (por. Podstawowa role w ksztaltowaniu zachowania mala wzmocnienia.komunikat . Skinner wyrazil zal.76 W Stanach Zjednoczonych z systematyczna krytyka psychologii introspekcyjnej wystapil Watson (1990/1925). Stosunkowo wczesnie pojawily sie tez prace reprezentujace mniej radykalne wersje behawioryzmu. Zachowanie uruchamiane jest przez poped (podobnie jak w koncepcji psychoanalitycznej). postulujacy przyjycie nowych standardow naukowej psychologii.zalozenie 0 we- Reakcie uruchamia poped (traktowany obiektywnie) . reakcji i wzmocnien. ze ta dose uboga w zalozenia idose mechanistyczna koncepcja przyczynila sle do ogromnego postepu badan psychologicznych. typowe dla behawioryzmu (zwlaszcza skinnerowskiego). Koncepcja behawiorystyczna .nie wyklucza bynajmniej mozliwosci takich zjawisk. Jest ona odtad bardziej prawdopodobna niz inne. i29. jakie ma nawyki.rowniez a priori . twierdzil Rogers.

rozumiana zreszta rozmaicie: ilosciowo . J ej opisy odwoluja sie zwykle do prac G. poswieconej procesom poznawczym (parnieci.alba jakosciowo .ill!l\ ludzktHili zachowaniami 9<1 ne iJR'l21k i stanowiace hierarchie wstepujaca. zwana powszechnie piramida Maslowa. a takze Noam Chomsky (1968). 1997/1976). poniewaz blokuje mozllwosc zaspokojenia najwazniejszych potrzeb. A. czy zachowanie sprzyja. Czlowiek chce sie rozwijac i robi wszystko w tym kierunku. Nadrzednym interesem czlowiekajestjego rozw6j. kt6ra stala sie przelomem w sposo bie myslenia 0 mechanizmach ludzkiego zachowania (Neisser. to antycypacja.zob.na spos6b analizy zjawisk psychicznych poprzez zwr6cenie uwagi na procesy informacyjne. wymuszajacych okreslone zachowania. dose radykalnie natomiast .5 Koncepcja cztowieka w psychologii poznawczej Bezposrednio po zakonczeniu II wojny swiatowej opublikowano szereg prac inicjujqcych ekspansje cybernetyki. nurtem w psychologii wsp6lczesnej.'%. Zewnetrznym kryterium jest natomiast akceptacja .jako miara redukowania niepewnosci . Leon Festinger. jednoczesnie nadajac duze znaczenie pro blemom przyszlosci. uzaleznianie od siebie rzeczywistosci zewnetrznej i uniezaleznianie sie od zewnetrznego sterowania to najwazniejsze sposoby dazenia do samoaktualizacji. czy zachowanie zapewnia podmiotowi akceptacje spoleczna. Nazwiska teoretyk6w i badaczy.na koniec . to "oficjalnego" rodowodu tej ostatniej upatruje sie w sprzeciwie wobec obu . Zajonc. Koncepcje psychologiczna czlowieka. 1980). ~)"mw· tu i teraz. Skupimy siy tutaj zatem na zrekonstruowaniu najwazniejszych element6w poznawczej koncepcji czlowieka. a dzialania ludzi uwa- . 29. Charakterystyka. Podstawowy proces psychiczny.wazne jest bowiem.o przezna- Samoaktualizacja to proces. Fritz Heider..dysponuje swoboda wyboru zachowania. Prace z zakresu cybernetyki wywarly istotny wplyw .wyrazem tej podmiotowosci. jak i przyszlosci.. Przekonanie to w znacznej mierze podziela z psychoanaliza (zachowanie sterowane przez impulsy wewnetrzne). Kelly'ego (1955. Praca ta stala sie przelomowym wydarzeniem w psychologii lat szescdzlesiatych. Harold Kelley. czy tez nie sprzyja samoaktualizacji. W pracytej. ze idee poznawcze w psychologii powstawaly i rozpowszechnialy sie lawinowo. czlowiek unika ograniczen wolnosci. kt6ry zaklasyfikowac mozna jako prowadzacy do patologii alba juz patologiczny.teorle potrzeb. rozwiazywanlu problem6w itd. 1986/1968). chocby lakoniczna. 2. ponlewaz w prosty spos6b opisuje mechanizm generowania potrzeb i dynamike ich rozwoju (szerzej . podczas kt6rego realizacji czlowiek jest bardziej ludzki niz zwykle (Maslow. ze koncepcja przywiazujaca wage do samorealizacji. bliskimi zwiazkami z innymi. uwadze. potrzeby szacunku. Jest to w pelnl uzasadnione rozIegloscia jego koncepcji i jej pionierskim charakterem. poczawszy od konca lat piecdziesiatych.psychoanalitycznej i behawiorystycznej (Kozielecki. Pod koniec lat szescdziesiatych Ulric Neisser opublikowal prace Cognitive psychology.. czyli jako reprezentacja pewnego fragmentu rzeczywistosci. bardziej niz w pozostalych. Koncepcja ta zdobyla znaczna popularnose (Obuchowski. sen itp. selekcji i przetwarzaniu informacji. najwieksze znaczenie osiagnely w latach siedemdziesiatych i nadal sa dorninujacym."'_'_~~~~'m. W toku rozwoju pojawiaja sie rozmaite sprzecznosci miedzy wewnetrznymi i zewnetrznymi kryteriami oceny danego zachowania. Sprzeciw ten w spos6b umiarkowany wyrazal na przyklad Daniel Berlyne. ze prototypem ludzkich zachowan jest zachowanie badawcze. kt6rych obecnose jest koniecznym warunkiem proces6w regulacyjnych itp. w.~~''-'~'W§J!.1990). Takim narzedztem jest przede wszystkim intuicja. a szczeg6lnie dana czlowiekowi zdolnosc intuicyjnego rozpoznawania wlasnych wewnetrznych impuls6w. Rossa Ashby'ego (1963). najnizsze w tej hierarchii sa potrzeby fizjologiczne (na przyklad gl6d.wielkich psychologii" .). a wiec procesy przetwarzania informacji na operacje modyfikujace stany danego ukladu. Przedmiotem prac i badan teoretyk6w cybernetyki byly procesy sterowania. gdy nie rna blokad zewnetrznych. kontroli i korekcji dzialania. Kelly przyjal zaloienie.w tym wypadku wazne jest to. na istnienie pewnych standard6w. Decydujace znaczenie rnialy tu prace Norberta Wienera (1960/1950). Krytycy nie bez racji zauwazaja. w odroznieniu od czlowieka-przedmio- tu. Waznym wkladem do psychologii humanistycznej sa prace Abrahama Maslowa (1908-1970). zasluzonych dla poznawczej koncepcji czlowieka. dystansem wobec zdarzen. Tymczasem widac w niej wyrazna koncentracje na 'no. nastepnie potrzeby bezpieczenstwa. rozdz. Czlowiek dysponuje takze narzedzlami rozwoju. ze jest to w znacznej mierze charakterystyka samego autora ijego przyjaci61. na przyklad: spontanicznoscia.~~""<:". Mozna powiedztec. W tym wypadku bowiem. wywodzaca sie z psychologii poznawczej.jako tresc 0 okreslonym znaczeniu.Kurt Lewin. a nawet oskarzanym 0 . Czlowiek wewnatrzsterowny jest podmiotem. cytujemy z cala swiadomoscia.. a nade wszystko George Kelly. Choc prace z zakresu cybernetyki sa niewatpliwym zapleczem psychologii poznawczej. Kierowanie sie kryteriami zewnetrznymi jest czesto (a moze zawsze) destruktywne dla rozwoju. kt6ry realizuje sie tylko wtedy. czlowiek sterowany od wewnatrz . 1995)."%. trudno przypisac jednemu autorowi lub niewielkiemu ich gronu. ~~~~~~'-~~~~~ 79 wnetrznym mechanizmie sterowania zachowaniem. Zaproponowal on dwa wazne skladniki podejscia humanistycznego . Dlatego ekspansja osobowosci na zewnatrz. Jest to zatem w [akims sensie teo ria predestynacji. kt6rego zachowanie jest efektem manipulacji zewnetrzne]. samourzeczywistnienia czy samoaktualizacji odcinac sie bydzie od przeszlosci. Siegajac do sil wewnetrznych oraz do wewnetrznych regulator6w wlasnego postepowania. Neisser przeciwstawil sie koncepcji czlowieka pasywnego i zaproponowal koncepcje aktywnego umyslu. uderza kolektywny charakter dorobku. a jego zachowanie .bezposredni alba posredni . Zdawaloby sie. Wewnetrznym kryterium jest samoaktualizacja . przy r6wnoczesnym Iekcewazenlu zar6wno przeszlosci. pragnienie. wpsychologii spolecznej i psychologii osobowosci zas . Koncepcja pierwsza zaklada. wedlug niego. Czlowiek samoaktualizujacy sle musi odznaczac sie wieloma wlasnosciaml. a silq napedowa rozwoju jest potrzeba samoaktualizacji. oraz teorie samoaktualizacji (Maslow.) . czyli nauki 0 sterowaniu. [wvojefJ. 1964.2. po czym potrzeby przynalezno sci i milo sci. niezaleznoscia.potrzeby samoaktualizacji.~~'». 1986/1968. 1970).przedstawiciele psychologii proces6w poznawczych: wspomniany Ulric N eisser. ale tez poczuciem humoru itp. Czlowiek sterowany z zewnatrz jest zdeterminowany. wreszcie .Jmperlaltzm poznawczy" (Wojciszke. u. Druga koncepcja zaproponowana przez Maslowa to teo ria samoaktualizacji. ze medlwli]Iil:Ejj[A(. Uwazny Czytelnik znajdzie informacje na ten temat niemal w kazdym rozdziale niniejszego podrecznika. Podstawowe pojecie cybernetyki to informacja. 1967). ze wiele innych waznych nazwisk z koniecznosci alba z nieuwagi pominelismy. Sarna psychologie poznawcza traktowal jako nauke o mechanizmach funkcjonowania umyslu. Ludwiga von Bertalanffy'ego (1950).!fo':!'~n'lrn n a. Poddanie sie sterowaniu zewnetrznemu jest stanem.). na mechanizmy samoregulacji. najwaznleiszych kierunk6w prac nurtu poznawczego w psychologii nie jest tu mozliwa.PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZlOWIEKA ~~&W:. 1980. Specyficzne dla psychologii humanistycznej jest natomiast przeswiadczenie 0 istniejacym w kazdym czlowieku potencjale wewnatrzsterowno sci.

(2) Doswiadczenle nie stanowi zbioru Izolowanych danych. 1969. najwazniejsze jest przekonanie. 1978). formu1owaniu aspiracji. J ak wldac. (4) System doswiadczen nie jest struktura scisle Iogiczna. 1984). do przekonania 0 indywidualnym charakterze ludzkiej racjonalnosci. przeciwnie . (11) jesli jedna osoba wplywa na tworzenie systemu poznawczego innej osoby. W podo bnym kierunku podazaly prace innych psychologow. ich obrazy lub odzwierciedlenia (zalozenie konstruowania). Jest to koncepcja naiwnego teoretyka. Dazenie do rownowagi miedzy tlumieniem roznorodnosci i powiekszaniern zasobow informacyjnych jest podstawowym wyznacznikiem schematowej struktury ludzkiego doswiadczenia. ich powtarzalnosc (Lukaszewski. ze konstruuia repliki zdarzen. jak ludzie sukcesywnie tworza kolejne obrazy zdarzeri (zalozenie doswiadczania). to dazenie do rownowagi w systemie poznawczym. postulowany przez Heidera. 1969). (7) System poznawczy zmienia sle w rniare. 1977). __ . Mozna powiedziec. sprawdzanie hipotez itp. gromadzi informacje. rozdz. 30. 1968). (5) System doswiadczen jest nie tylko zlozonym odwzorowaniem rzeczywistosci. Odwzorowania maja charakter dynamiczny (przybywa doswiadczenia oraz powieksza §i~ zgodnosc wewnetrzna).) odwzorowan rzeczywlstosci. mianowicie jako uczenie sie bez wzmocnien (Hebb. odwolujacej sie do indywidualnego lub grupowego kryterium skutecznosci w dzialaniu (Lewicka. ale tez dazenie do eliminowania zbedne] (nadmiernej) roznorodnosct (Lukaszewski. naiwnego badacza i rnysliciela (Meadows.! przez sposob przewidywania zdarzen. Grzelak. 1968. ktory operujac niezbyt wielkim zasobem danych i niezbyt wielkim zbiorem zalozen. Z tresci tych odwzorowan (konstruktow) wynikaja takze zachowania. Iak widac. wbudowujacym to doswiadczenie w system poznawczy. a zycie ludzkie jako ciagle eksperymentowanie. stanowily one bowiem teoretyczny punkt wyjscia dla wielu kolejnych prac. "niedzielnego" badacza. 1990). 1997. ktore sa nieprzystawalne do siebie (zalozenie fragmentacji). 1995). ze ludzkie dzialania i decyzje spelniaja wymogi formalnych. rozumieniu wlasnych i cudzych zachowan (por. Wprawdzie Kelly niejasno wyraza sie na temat zwiazku (przyczynowego? korelacyjnego?) miedzy konstruktami i zachowaniem. 29. (10) Iesl! dwie osoby odwoluja siy do podobnego systemu doswiadczen. to ich zachowania powinny bye podobne (zalozenie podzielania). co wynika z ograniczonej zdolnosci konstruktow do akceptowania niezgodnosci (zalozenie modulacji). Zalozenie to lezy u podstaw szeregu tak zwanych wnioskow lub zalozen szczegolowych (corollaries): (1) Ludzie przewiduja zdarzenia dzieki temu. a wiec uczenie sie. zob. 18. sluzy przewidywaniu. duze . potrafi rozwiazywac zlozone problemy dotyczace zachowan spolecznych. Mechanizmem tym jest dazenle do unikania najogolniej mowiac . potwierdza lub odrzuca swoje oczekiwania. Reykowski i Kochanska. wizje.rozbieznosci i dazenie do zgodnosci w systemie poznawczym (Abelson. W szystkie wspomniane tu koncepcje (mimo zrozumialych roznlc co do szczegolow) laczy szereg wspolnych zalozen: constructs) . a donioslosc opisywanych zdarzen. uogolnianla. moze decydowac i 0 tresci systemu poznawczego. w jakim sie one znajduja (Nosal. (4) System poznawczy czlowieka sklada sie ze skoriczone] liczby dychotomicznych konstruktow (zalozenie dychotomii). normatywnych modeli opartych na klasycznej Iogice (zob. ze czlowiek jest tu aktywnym badaczem. Abelson. W tym samym czasie Fritz Heider (1958) przedstawil koncepcje naiwnego psychologa. 1975. planow dzialania. Najczesciej krytykowano (nieslusznie zreszta) koncepcje po- . 1957. tez rozdz. Podlega on stalym przeksztalceniom. (6) Konstrukt osobisty nadaje sie do przewidywania tylko okreslonego zakresu zdarzen (zalozenie zakresu zastosowania) . W opisywanym okresie powstalo zreszta wiele koncepcji odwolujacych sie do rownowagi i dysonansu (por. replikacje te nazwane zostaly konstruktami osobistymi (personal HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICZNE !~. Rownoczesnie powstala wielka koncepcja psychologii poznawczej . konstruowaniu oczekiwan. (8) Zmiennosc w systemie poznawczym jest ograniczona. (3) Kazdy czlowiek na swo] sposob ksztaltuje procesy antycypacyjne. (8) Stanem normalnym (typowym) u kazdego czlowieka jest dazenie do stalego wzbogacania struktury doswladczenia. natomiast jego system poznawczy zawiera uporzadkowane relacje miedzy konstruktami (zalozenie organizacji).doswiadczenie wyznacza zachowanie. zob. cele. ich kolejnosc itd. znaczenie poszczegolnych elementow jest modyfikowane przez kontekst. (7) Ludzkie dzialanla mala charakter racjonalny. (9) Ludzie moga uzywac kolejno wielu konstruktow. drugich zas oburzal i prowokowal do krytyki.).80 runkowane S. choc z czasem zmienialo sie sarno pojecie racjonalnosci. dotyczacych tego samego stanu rzeczy.). idealy itp. (5) Sposrod dychotomicznych konstruktow ludzie wybieraja te mozliwosc. 1975. 1974. (2) Ludzie roznla sie posiadanymi konstruktami zdarzen (zalozenie roznic indywidualnych).. wreszcie . ktory formuluje hipotezy. 1969). behawiorysta. ze gromadzenie doswiadczenia polega na tworzeniu dychotomicznych (czarne . Podstawowy mechanizm zachowania. ale podlega ciaglemu procesowi integrowania.wesole itd. _ __ 8_1"'" wanie spolecznych zachowan u tej drugiej oso by (zalozenie uspolecznienia). Kontakt z naplywajacymi informacjami jest warunkiem funkcjonowania ukladu poznawczego.male. procesy modelowania (Bandura.biale. Jest konstruowany na wiele sposob6w. poniewaz konieczne jest do tego zestawienie z soba co najmniej dwoch informacji. 1993). smutne . (3) Doswtadczenie czlowieka jest narzedziem poznawczej kontroli nad otoczeniem i nad soba samym. (Lukaszewski.!C H0 LOG I CZ N E K 0 N CEPCJ EC ZlOWIE ~~. to tym samym moze powodowac wystepo- (1) Czlowiek nie jest ukladem reaktywnym. przyczynowemu wyjasnianiu zdarzen. Zrod1em zmian w czlowieku jest gromadzenie i nieustanna restrukturyzacja doswladczenia.).co rzadko bywa podejmowane . ale zadna pojedyncza inforrnacja nie organizuje zachowania.teoria dysonansu poznawczego Leona Festingera. nurt poznawczy w psychologii traktuje ludzi jak badaczy. N urt poznawczy w psychologii jednych fascynowal i zachwyca1. 1980). zob. 1968). 1974). gromadzacym doswladczenie.uczenie sie przez instrukcje slowne (Dembo. rozdz. Przytoczylismy ten szereg zalozen przyjmowanych przez Kelly'ego. ktora zapewnia (a co najmniej pozwala domniemac) wieksza uzytecznosc calego systemu poznawczego (zalozenie wyboru). samodzielnie i czynnie poszukujacym informacji.jest ukladem aktywnym.. (6) W systemie poznawczym istnieje immanentny mechanizm afektywno-motywacyjny uruchamiajacy zachowanie. ktora w sprzecznosci upatruje wyznacznika bardzo zlozonych zachowan ludzi (Fe stinger. Ewoluowalo od przekonania. nie tylko zreszta poznawczymi. ale taki zwiazek wyraznie zaklada . i 0 sposobie jego zorganizowania (Rosch. ktorych wynikiem sa wyobrazenia innych niz znane stan ow rzeczy: projekty. Bandura.. Daniel Berlyne (1969). Uczenie sie jest jednak w koncepcjach poznawczych znacznie szerzej rozumiane niz w behawioryzmie. DeCharms. wskazywal na ciekawosc poznawcza jako na potezny mechanizm uruchamiajacy i sterujacy zachowaniami. Malewski.

Cunningham. mezczyzni natomiast poszukuja raczej kobiecej mlodosci i urody (Buss. (1) Znaczna (0 ile nie wszystkie) liczba zachowan determinowana jest genetycznie. (c) gdy gatunek dysponuje duza zdolnoscia roznicowanta krewnych. a nawet szerzej . 1991). takze czlowieka. Z perspektywy koncepcji czlowieka istotne znaczenie rnaja zatem kryteria okreslania cech typowych dla danego gatunku (uniwersaliow). sukces rozrodczy jako jej konsekwencja itp. ze: (1) geny podlegaja mutacji. o ile zapewniaja sukces reprodukcyjny. Wazne sa ksztalty ciala. Tradycja Darwinowska odwoluje sie do zalozenia. (3) uzytecznosc adaptacyjna danej cechy radzenie sobie z problemami. Cunningham. (2) Genetycznie uksztaltowane zachowania sa "przechowywane" w populacji 0 tyle.automatyzmy jej wystepowania. (d) ofiarodawca i beneficjent potrafia rozpoznac sie w przyszlosci. prestizu.znawcze za lekcewazenie problematyki emocjonalnosci. Dotyczy to przede wszystkim gwarancji szans przetrwania i szans reprodukcji. ze ta forma altruizmu pojawia sie najczescie] wtedy. na przyciagniecie go i utrzymanie przy sobie. nieuleczalnosc itp. Agresja jest wiec traktowana jako praktyczny sposob zapewnienia sobie sukcesu ewolucyjnego. prezenty czesciej pojawiaja sie w kregu rodzicow i ich dzieci badz wsrod rodzenstwa. 1985. 1996). Okazuje sie jednak. 1985): (1) powszechnosc wystepowania danej cechy . Wilson dopuszcza jednak.na przyklad pro cent populacji. ze istnieje zroznicowanle osobnikow co do ich wartosci biologicznej. Socjobiologowie zaprzeczaja temu. Z perspektywy koncepcji ludzkiej natury znacznie bardziej interesujacy wydaje sie problem altruizmu. Wojciszke. Barash wykazuje bowiem. a takze (w tym wypadku slusznie) za lekcewazenie biologicznych wyznacznikow zachowania oraz w pewnej mierze rowniez za lekcewazenie roznic indywidualnych i za tendencje do zawlaszczanla przesadnie szerokiego zakresu zagadnien i proby wyjasniania wszystkiego.dzialania w interesie wlasnym i naiblizszych . Tradycyjny (czy ortodoksyjny) darwinizm zakladal zwlazek mledzy poziomem . Sporo uwagi poswieca sie w socjobiologii roznym formom altruizmu. 1981): trycznie (tezy tej nie podzielaja inni psychologowie). Socjobiologowie przyjmuja. strukturalnym analizy i [akoscia procesow biologicznych (Gould. a znacznie rzadziej wsrod kuzynostwa czy wujow. (5) powszechne jest zamilowanie do zabaw i gier zrecznosciowych. co mozna poznac po tym. W wielu kulturach pierwotnych rnagia milo sci i zwiazana z nia tak zwana magi a pieknosct zawsze zaczynaja si~ od zabiegow higienicznych (kapiel. jakoby zachowanie ludzkie bylo rezultatem uczenia sie. motywacjach. Barash wykazuje. przezywalnose. Wprawdzie tu i owdzie pojawiaja sie uwagi na temat swoistosci ludzkich zachowan. jednak ukrytym lub jawnym zalozenlem socjobiologii jest przekonanie 0 ponadgatunkowej powszechnosci opisywanych zaleznosci. (c) istnieje wysokie prawdopodobienstwo. gdy (a) pociaga za soba male ryzyko dla donatora.) . agresji oraz strategiom doboru seksualnego. (3) gatunki podlegaja ewolucji. gladka skora. agresji oraz innych zachowan spolecznych. dotyczy to szczegolnie przemocy seksualnej.2. ze: (1) mezczyzni dominuja nad kobietami. 1993).oraz (2) ze- Poczatki socjobiologii wiaze sie zwykle z nazwiskiem Edwarda Wilsona. ciotek lub innych dalszych krewnych. Pierwszym z nich jest altruizm krewniaczy. Wilson. spontaniczne pojawianie sie. ze role sie odwroca. ze "jednostkq analizy" w procesie ewolucji jest gatunek. Socjobiologia. Wilson (1991) na przyklad twierdzi. 1996).6 Koncepcja czfowieka w socjobiologii Socjobiologia jest bodaj jedyna koncepcja. Z tej perspektywy przyjmowano. jest on bardziej prawdopodobny wtedy. podzial prac czy nawiazywanie roznych form kooperacji. gdy (a) jednostki sa blizej spokrewnione. (2) organizmy podlegaja doborowi naturalnemu. Z tej perspektywy rozpatruje sie takze wojny. niz gdy nie rna zdolnosci ich rozpoznawania. ze strategie te sa zdeterminowane przez plec. Socjobiologia przyjmuje. Socjobiologia proponuje kilka takich kryteriow (Buss. nlz gdy sa spokrewnione dalej. (b) gdy gatunek jest bardziej skupiony terytorialnie. ze podstawowe pytanie koncepcji natury ludzkiej dotyczy cech wlasciwych dla wszystkich przedstawicieli danego gatunku (tu: czlowieka) i wystepujacych w dzialaniach. Stad tez w socjobiologii duzo uwagi poswieca sie tym zachowaniom.na porzucenie partnera (Buss. 1988/1978). Wyroznla sie jednak dwa jego rodzaje. choc zazwyczaj bywaja wybierane i zwykle sa efektywne. (2) potomstwo wymaga dlugotrwalej opieki. ze zachowania ludzkie wykraczac moga poza ten schemat. uzycie pachnidel i srodkow upiekszajacych) w wypadku kobiet oraz od zabiegow podkreslajacych zasobnosc w wypadku mezczyzn (Malinowski.ale tez ksenofobia i terytorializm. jakimi dysponuja mezczyznl (ekonomicznych. a sam czlowiek . nawiazujac do Darwinowskich analiz egoizmu. Jak wykazal Barash (1977). podstawowa role przypisujac genom (Dawkins. W ujeciu socjobiologii rowniez ten altruizm traktowany jest jako przejaw egoizmu. David Buss zauwaza. altruizmu. czystosc i ozdoby. to znaczy donator zostanie beneficjentem. beneficjent zas donatorem. ze: (1) mezczyzni z natury Sq bardziej agresywni niz kobiety.natury ludzkiej (Buss. Interesujaca jest takze analiza zachowan agresywnych.podtrzymuje solidarnosc wewnatrzgrupowa .na zainteresowanie soba) war tosciowego partnera. wojna redukuje nadwyzki populacyjne. a ponadto spelnia dwie funkcje: (1) wewnetrzna . pracowitosci itp.tworem srodowiska naturalnego i kulturowego. (3) agresja wobec obcych jest silniejsza niz agresja wobec swoich I bliskich (por. zmywanie ciala. czego przykladern moze bye tak zwany altruizm odwzajemniony. po stuluje bowiem trzy podstawowe zalozenia (por. a w wypadku gdyby wybor okazal sie nietrafny . Drugi rodzaj altruizmu to altruizm odwzajemniony. 1996. (b) przynosi duzy pozytek beneficjentowi. Wedle socjobiologii. scislych zwiazkach: (4) dominujacym rysem zachowania jest egoizm . Odrzucil on teze. pozyczkt. ze pomoc. (3) Ewolucyjny sens zachowania poznac mozna przez obserwacje (najlepiej. ktore nastawione sa na pozyskanie (a scisle] . w ktorej ona wystepuje: (2) niemodyflkowalnosc danej cechy w skali gatunku . iz czlowiek jest typowym ssakiem. ktora explicite zmierza do opisania koncepcji czlowieka. niz gdy jest rozproszony. [esli obejmuje ona wiecej niz jedno pokolenie) zdolnosci do przetrwania i reprodukcji u jednostek przejawiajqcych to zachowanie. 1986). 1981). choc pewnie sluszniej byloby je laczyc z nazwiskiem Williama Hamiltona. a nawet Charlesa Darwina. ze altruizm motywowany jest zawsze egocen- lych. (2) mlodsi osobnicy sa bardziej agresywni niz starsi. Socjobiologia jest zatem nauka obejmujaca wszystkie gatunki. poznaniu itp. Oznaczalo to. Strategie te bynajmniej nie mUSZq bye uswiadamiane. Kobiety dqiq do pozyskiwania zasobow. (3) rodzice dziecka pozostaja w dlugotrwa- 2.

Przedstawiona lista wymiarow.przypadkowosc. (7) jazn zbiorowa. (2) Postepowanle moraIne nie jest w swej istocie ani racjonalne. kwestionowanie). ze postmodernizm nie tyle postuluje wzglednosc rozmaitych regul postepowania czy kodeksow etycznych. Koncepcje socjobiologiczne maja liczne grono zwolennikow. nak nalezy sie spodziewac jego dose szybkiej . (2) los (przeznaczenie) . n~Btzyklad rasizmu.okreslajq. Rekonstruuje on .jest mechanizmem stabilizacji rownowagi sit Dazenie do agresji i wojny jest traktowane jako skladnik ludzkiej natury. ale takze (a moze przede wszystkim) falszywe.preferencje i kompetencje.roznychfundamentalizl1low. kontrola i godnosc indywidualna. 1996). Trese tego ostatniego pOjycia zaV{. szczegolnie energicznie polemizujacych z socjobiologla.Inwazji".wi~ksze"prawo" do obserwacjiinnych majqosobywyzej postawionew hierarchii. usprawiedliwia dwoista moralnosc seksualna . ale najdobitniej przedstawil je Singer. Termin "postmodernizm" pojawil sie podobno juz w roku 1964 (Thorne. Wynika z tego. filozof-Michel' Fow cault.ryzyko. niewzruszonegoiniepodzielnego. Wszystko w tym nurcie.podmiot autonomiczny. zdaniem Foucaulta. takich jaksprawledliwosc.usprawiedliwia wojny. choc kontrowersyjne alternatywy wobec roznych koncepcji czlowieka.jak to nazywa . zgodnie zreszta z wieloma jego zalozenlami. 1996). (4) pewnosc .prawda jest przelotna iwarunkowa. wktorej. ZdaniemFoucauIta. Natura ludzka jest przegmiotem ciqglego deflnlowania iredefihiowania. osadzona w tradycji.inna dla mezczyzn. zwlaszcza ze ponowoczesnosc oferuje interesujace. z Jakim boryka sie czlowiek.wnetrzna . doraznych •. 2. Do tych ostatnich.2 J eden znajbardziejwplyw()wychliderow nurtu ponowoczesnosci. a ponowoczesnoscia. co jest wlasciwe.b~dqce procedurami dyskretnegowymuszania konformizmu: (1) HierarShic. a co nie. aby mozliwabyla ciqgl~ 0 bs~rwacja wszystkich uczestnikow oraz eliminacja przestrzeni. 1995).poniewaz calanowoczesna tradycja kulturowatraktuje jqjako cos absolutnego. i zlej) sa nie tylko sprzeczne ze soba. Podstawowy problem.7 Postmodernistyczna (ponowoczesna) koncepcja czlowleka Postmodernizm jest zjawiskiem in statu nascendi. Stanowisko to spotyka si~ z surowa krytyka (Dawson. Najwazniejsze z nich Sq dzielem Zygmunta Baumana (1993. (3) koniecznosc . RAMKA2.sze uzaleznlona jestod stosowanych praktyk spolecznych. copodkresla Foucault .niestabilnosc. to jed- . wskazujac. Reakcjana tenowdczesnesposobydyscyplinowanUl polegac must.kultura zdezorganizowana. (12) autorytet. ze z ogromnego repertuaru funkcjonalnie rownowaznych zachowan osobnik wybiera jedno? Wielu badaczy zglasza zastrzezeniaetyczne. .1997). ksztaltowania.. Gould zauwaza. (8) stabilnosc .niepewna i nietrwala. rna oczywisty zwiazek z szeregiem podstawowych problemow psychologicznych. Krytyka obiera dwa kierunki: metodologiczny i etyczno-ideologiczny.wybor (refleksyjnose).rownosc.prawdy(Foucault. (10) wartosci tkwiace u podloza cech (dyspozycji) . (5) bezpieczenstwo . Podstawowe znaczenie dla rekonstrukcji ponowoczesnej koncepcji czlowieka rnaja prace dotyczace etyki i postulowanych wzorcow postepowania.2.pragmatyczne decyzje (Kwieciriski. Iakkolwiek psychologia okazuje sie dose odporna na wplywy postmodernizmu. Oscylacja ta rozgrywa sie na kilkunastu waznych wymiarach: (1) zamkniecie (zrytualizowanie) . 1995).dyscyplirtowanie jest sposobemwymuszania tozsamoscl. dok\1mentowanie. zmiany.racjonalnosc. wartosciowan. ksenofobie. Duckitt (1992). Konflikt ten musi sie ujawniac chocby w procedurach socjalizacyjnych. (3) N ormalizujqce o~qdzanie.m()zn~si~ukryeprzedokiem kontrolerarzecz jasna.polegajqce na roznorodnychpraktykach. Bauman zauwaza. ~. (4) Nie rna zadne] formy etycznego uniwersalizmu. ze socjobiologia zaniechala odpowiedzi na podstawowe pytanie: co sprawia. sprawdzanie (examination) poprzez konstruowanie dokumentacjiindywidualnych przypadkow. jak'sposob rozumienianiekt6rych zjawisk. (11) sakralnosc . W pierwszym wskazuje sie na brak dostatecznych dowodow dla wielu twierdzen.~l}aobse~'Yacja. ze socjobiologia stala sie zapleczem i wsparciem dla skrajnego konserwatyzmu . rniedzy innymi: (1) Twierdzenia dotyczace natury ludzkiej (i dobrej. uzasadnia dominacje mezczyzn. Tymczasemreakcjq okazal si~ nieoczekiwanie wzrost popularnosct .Podobny punktwidzenia przedstawtlIbhr.Tymczasem-. na tworzeniu. naleza: Jay Gould (1991) oraz Peter Singer (1991). wolnosc. (3) Wiekszosc wyborow moralnych zawiera w sobie nleusuwalne sprzecznosci i jest przesycona niepewnoscia i rozterkami. sankcjonuje nierownoscl spoleczne. list grzechOw i przewinieB~rangClwe . a inna dla ko biet .Podobnylos spotyka wpostmodernizmie szereg innych poj~e~. to doswiadczenie oscylacji miedzy nawrotami do przeszlosci (retradycjonalizacja) a odrzuceniem tradycji (detradycjonalizacja). (2) Testowanie. ze sam postmodernizm nie powinien oferowac zadnego wzorca postepowania. W mlare uplywu czasu zaczeto go stosowac do coraz wieksze] liczby zjawisk tworzacych tak zwanq hiperrzeczywistosc . na ktorych rozgrywa sie konflikt miedzy nowoczesnoscia. Melosik. Problem. prawdyjesf jeszczebardziej zlozony. a wreszcie. Slowem. Pokazal mianowiCie. na cdrzucanlu stabilne] tozsamosct. conajwazniejsze'niejedlla. nacjonalizmy itp. co raczej wzglednosc tych regul demaskuje.usprawiedliwia bowiem egoizm.otwarcie (eksperymentowanie. czlowieczenstwo. 1977. ale takze wielu krytykow. (9) zewnetrzne umiejscowienie kontroli wewnetrzne umiejscowienie kontroli.~n~go.niepewnosc. Wyroznia on trzy sposoby dyscyp1inowania. jest wieleprawd dotyczqcych tego samego. ktore najczesciej V{sposob skryty standaryzujq zachowanie si~ ludzi. socjocentryczna . (6) kultura zorganizowana . zanajwazniejszedlasocjalizacji w epocenowoczesnosci uznaje stosunek dodyscyplinyi stosunekdo. zmienial sie wraz ze zmiana warunkow ekonomicznych czy politycznych. zatem reguly postepowania nie moga bye powszechne. jest ciagle w trakcie tworzenia sie. akt osobowych.uznajaca wielose rownowartych i rownowaznych zjawisk. ani pragmatyczne. zalecanej przez grupyfinstytucje odwolujace sie do "technologiiwladzy". czyIi takie organizowaniezycia spo}e<.ldas)'fikaSj~)~dzi~e'Yzgl~du na arbitralnie zalozon~kryteria itp."kondycj~ moralna czlowieka" i przedstawia jq w kilku tezach.

innosc.". 1988).~!. Powodowany ciaglym deficytem bodzcow.zawsze". 1971). traktowane jako wazne wymiary koncepcji ludzkiej natury. a takze wspolpraca . a takze rywalizacja (czy ludzie kieruja sie w swoim dzialaniu interesem wsp6lnym. Sadzimy. Tomasz Maruszewski (1983) trafnie zauwazyl. Furnham. Ulubiona przestrzenia spacerowicza sa arkady. Nowak. (6) trwale dazenia . (2) glebia . zanik trwalych zwiazkow. (3) istota rzeczy . Koncepcje te wprawdzie dopuszczaja roznice .w odroznleniu od zmiennoscl. deptaki. ciag] handlowe. ze podstawowy mechanizm zachowania jest wsp61ny d1a czterech opisanych w ramce 2.nieufnosc (czy ludzie sa godni zaufania?) .dla innych.naruszanie norm (czy ludzie postepuia zgodnie z normami moralnymi i/Iub prawnymi?). (7) zlozonosc .w odroznlenlu od zlu- Latwo zauwazyc._IW\1. co stale. Bauman pisze: "Osobowose iscie ponowoczesna wyroznia sie brakiem tozsamosci. ze twierdzenia te nie stanowia systemu logicznie sp6jnego. kt6ry je podziela (Furnham. (4) Gracz. 1994). poniewaz w znacznym stopniu kloci sie z dotychczaso- wa wiedza psychologiczna 0 czlowieku.-milosnik zycia w swiecie ryzyka. Unika przywiazywania sie doczegoko1wiek i kogoko1wiek. Doktrynalna cecha ponowoczesnosci jest przelotnosc. J ej ko1ejne wcie1enia zmieniaja sie townie szybko i gruntownie. unika zdarzen rozciagnietych-w czasie. Lukaszewski. zazwyczaj odwoluja sie do dose powierzchownych wyjasnien najczescie] do reguly przyczyny wystarczajacej (Kelley. teraz jednak przeszly z marginesu do centrum zycia spolecznego.. 14). Gra. przystank6w. (2) silna wola . Tendencje typowed1a ponowoczesnej koncepcji czlowieka realizuja sie na cztery sposoby i uosabiane sa w czterech wzorcach postepowania. kr6tki zakladany czas kontaktu z obiektem. zadna gra nlema swojej historii. indywidualne. 2. wybiegi pokazow mody.ga .dqzqcy do wolnosci i unikajacy ograniczen przez to. czy sa raczej niezrozumiali?).w odroznieniu od objaw6w. (9) uczciwosc (takze sprawiedliwosc. ale na ogol nie w zakresie cechy. (2) Wl6czt.konformizm (czy ludzie sa w swych dzialaniach autonomiczni. czy osobistym?). 1997). Przede wszystkim d1atego.. d1a kt6rych Bauman proponuje metaforyczne nazwy: (1) Spacerowicz . Z drugiej strony jednak obowiazuje go regula niechowania urazy do wygrywajacego wtedy. """ 87 wzorca osobowego czy koncepcji natury 1udzkiej. wzory te wspolwystepuja u tych samych 1udzi. Tymczasem jedna z Iicznych (zob. rozgrywka jest tu epizodem. 1997) niekonsekwencji. praworzadnosc) .koncepcje) natury 1udzkiej. Urzeczywlstniato na marginesie"prawdziwego"Zycia. (4) altruizm.opuszcza.~YCHOLOGICZ~KONCEPCJE CztOWI~. ze najczescie] skladaia sie z niewie1kiej Iiczby zalozen 1ub twierdzen. ale bez litoscl i bez sympatii.bezradnosc (czy ludzie sa sprawcami. a nade wszystko dlatego.3 wzorc6w postepowania. Najwazniejsza z tych opozycji dotyczy stalosci i zmiennosci.irracionalnosc (czy ludzie kieruja sie regulami logicznymi. Iego kontakty z innymi sa co naiwyze] powierzchowne.kt6re szybko sie. Koncepcje potoczne Sq niezbyt wyrafinowane metodologicznie. Koncepcje potoczne trudno jest opisywac od strony merytorycznej.egoizm.'. ze szczegolnie psychologia poznawcza nobilitowala teorie potoczne. "nigdy".". Explicite wywi6dl to Bauman (1993). sa niezbyt liczne (Lukaszewski.slaba wola (czy ludzie motywowani sa wewnetrznier): (3) racjonalnosc . (5) stabllnosc . czy zlii'). . .prostota (czy ludzi mozna zrozumiec. Doktrynalna cecha nowoczesnosci bylo to. ze rekonstruuje on swoista koncepcie (a scisle] .zlo (czy ludzie z natury swojej sa dobrzy. kt6rej dotycza. (3) Turysta -ko1ekcjoner wrazen i opowlesci. ze rozpatrywane cechy sa wspolne dla wszystkich (por. Najbardziej przezen poszukiwana jest odmiennosc.Iudzie juz tacy sa") dotyczacego 1udzi i zalozenie. ze podstawowe wlasclwosci. Co wiecej. ze sa silnie nasycone wartosciowaniem. 1988. czy pionkami?). potrzeba wrazen. zmienia trasy swojej wloczegi. gdyby poznawcze koncepcje traktowac jako nieco u1epszone wersje koncepcji potocznych. Nigdzie nie zatrzymuje Si~ na dluze].2. przyjemnoscl upatruje w zmianie. na przyklad: (1) rzeczywistosc dzenia. ze jest to warte przytoczenia. s. unika silniejszych uczuc.podobienstwo (czy ludzie sa podobni do innych i czy zmieniajq sie w czasie?). N ajbardziej eksploatowanym wymiarem potocznych koncepcji czlowieka jest wymiar ostatni (Lukaszewski. Wrighstman. Okazuje sie. (10) dobra . zanikjednego postulowanego ldealu czlowieka. (8) kompetencja . a ich twierdzenia skrajne i rozstrzygaiace (cos jest a1bo nie jest: . Jest to deficyt bodzcow. czy sa racze] impulsywni?). nowosc.gdy tymczasowo opuszcza dom. (1993. ze stroni od trwalych i bIiskich kontakt6w z ludzmi. Jest to takze przelotnose. (5) nlezaleznosc . poszukuje odmiany.w odroznieniu od losowosci i epizodycznoscl. wszystkie te wzory postepowania istnialy wczesniei. poszukiwanie przyjernnosci. mieszaja sie wzajemnie i przenikaja. Jest to tez koncentracja na przyjemnosci i roznorodnych formach jej ostagania. Wegner i Vallacher (1977) oraz Lukaszewski (1997) opisaIi najwazniejsze wlasnosci tych teorii: (1) Potoczne koncepcje sa kategoryczne.8 Koncepcje potoczne cztowieka Koncepcje potoczne odegraly znaczaca role w ksztaltowaniu sie psychologii. Jest to poszukiwacz 'iblyskotek" dajacych zadowo1enie. Zdaniem Baumana. niczego nie musi zapamietywac. Byloby [ednak grubym uproszczeniem. Ce1elll gracza jest wygrywanie: zgodnie z regulami. 1997. co obrazy w ka1ejdoskopie" Ponowoczesna koncepcie czlowieka trudno zrozumiec bez zanaIizowania podstawowych opozycji miedzy nowoczesnoscia i ponowoczesnoscia. (6) r6znorodnose . badz tez wewnetrznych sprzecznosci postmodernizmu jest fakt.traktujacy zycie jak kolekcie. Pragnienie wrazen i opowiesei realizuje wtedy. (4) powtarzalnosc . poszukiwanie nowosci. czy raczej zalezni od innych?). Podstawowa wlasciwosc tych koncepcji to generaIizacja okreslonego przekonania (na przyklad .w odroznleniu od kaprysu i zachcianki itp. tymczasowosc. gdy sam przegrywa. 1974): (1) zaufanie .w odroznleniu od powierzchownosci. Roznice w sposobach redukowania wspomnianego deficytu rowniez nie sa zbyt duze. ze koncepcje te majq instrumentalny charakter wobec doraznych potrzeb i interes6w podmiotu.""". zarnknieta caloscia.

(6) Koncepcje potoczne cechuje niczym nieograniczona stosowalnosc. przy ktorych dominowaly problemy przewodzenia.ponad wszelka watpliwosc" . ale za to obdarzony znacznym wplywem na wszystko. (3) Potoczne koncepcje czlowieka sa skutecznym sposobem odreagowywania wlasnych emocji. bezwolna.ferujacy ostateczne wyroki.jest metafora nowoczesnego komputera. Sa to cechy charakterystyczne dla funkcjonowania struktur dogmatycznych i zamknietych (Malewski. opisywany za pomoca metafory boga. ze obecnie dominujacym modelem . 1994). Domanska. Czlowiek. Znana jest wprawdzie uwaga wielkiego matematyka. Inaczej mowiac. a wiec dochodzi do przerwania przyczynowo-skutkowej zaleznosci (koniec nie rna nic wspolnego z poczatkiern). spostrzegany jest jako wiedzacy wiele. Maszyna sarna z siebie nie moze wykonywac zadnych dzialan. (5) Nie obowiazuje w nich zasada wynikania . polaczen. Informacje potwierdza[ace wchodza w sklad koncepcji. od lat szescdziesiatych. Ta sarna koncepcja moze bye stosowana do wyjasnianiatwierdzenia i do jego zaprzeczenia. ze kolejne generacje programow.przy czym najczescie] sa to dwubiegunowe alternatywy czyniace obraz rzeczywistosci czarno-bialym. bezcielesny. ktory nadaje rzeczywistosci pozadany ksztalt. zatem nlezbedny jest impuls zewnetrzny (zachowania maszyny sa sterowane przez czynniki zewnetrzne i odbywaja sie bez udzialu swiadomosci).a Sq to najczesciej cechy . ktorych nie potrafia uzasadnic. 1975. (5) Koncepcje potoczne sluza usprawledllwianiu.wszechmocny. Sadzlmy.PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZlOWIEKA 89 sci. czylijakajest funkcja takich koncepcji oraz jaki wplyw wywieraja one na zachowania ludzi. dopiero potem zas wskazuje sie funkcje maszyny (po co jest zbudowana). ze w koncepcjach potocznych dochodzi do niezaIeznego objasniania przyczyn i skutkow. Bye moze skrajnosc sadow bierze si~ z silnego nasycenia tych koncepcji emocjami. Bernard Weiner (1991) zauwaza. zmniejszania dystansu spolecznego. Same zachowania . wreszcie. 1997) i nie rna powodu.powtarzalne. po czesci zas z braku regul operowania twierdzeniami.jest nikczemny" oraz "on jest uprzejmy wobec mnie.jak wszyscy . jak jest zbudowana) oraz przedstawia zasade wspoldzialania cze- .to typowe przejawy tej funkcji). 1957). Oczywiscie. zagadnienia.rnaja charakter wymiarow (na przyklad dobry . dobry. ktory wie i bezstronnie rozstrzyga. moga bye zupelnie nowa rnetafora psychicznego funkcjonowania czlowieka (Hillis. 1997). termostatow itd. Ale komputer to tez software. jak i swojej grupy. dokonujace szybkich i precyzyjnych obliczen. sa to uklady elektronlczne. psychicznej opresji. (2) Ujawnianie potocznych koncepcji czlowieka moze bye narzedziern dokumentowania spolecznej przynaleznosci i uzyskiwania w ten sposob spolecznej aprobaty. Opisujac za jej pornoca czlowieka. elementy struktury (okresla sie. a nawet calych duzych systemow spolecznych ost i Banaji. (3) Koncepcje potoczne sa wewnetrznie zrownowazone w takim sensie. Lista funkcji spelnianych przez potoczne koncepcje psychologiczne jest dose dluga (Furnham. hydrauliki. Komputer jest maszyna i w czesci dotyczacej tak zwanego hardware opisany zostal juz poprzednio. zapewniaja mozliwosc wsparcia udzielanego innym ludziom. ktore wywoluja silne emocje. Sqdzimy bowiem. Metafora maszyny akcentuje wiec fakt.wynikac". tyle ze szybki. a 2. rnoze bye efektywnym sposobem zdobywania grupowego wsparcia. w ciagu dziejow zmienial sie rodzaj maszyn. jak sie wydaje. (4) Koncepcje potoczne sa podatne na weryflkacje (potwierdzanie). w jakim opisuje to na przyklad Heider (1958). ale dotyczyla ona komputerow pracu[acych algorytmicznie. jakie ono spowodowalo. bez proby wnikania w jakiekolwiek aspekty strukturalne. Wynika to po czesci z ogolnlkowosci koncepcji. jako sprawiedliwy sedzia . bezrefleksyjna: ze czlowiek sterowany jest zewnetrznie itd. moze . ze zachowania ludzkie sa rutynowa odpowiedzia na bodice: bezmyslna. byly to uklady elektryczne. 1996).nadaje sie" przyczy- ny. informacje zaprzeczajace nie maja z nia nic wspolnego.z braku jakiejkolwiek dyscypliny metodologicznej w przyjmowaniu roznych dodatkowych zalozen. Koncepcja ta zawiera bowiem proste i rozstrzygajace wyjasnlenia zrodel pewnych zachowan (takze wlasnych). (2) Skladowe kategorie koncepcji potocznych . w ktorym nie obowiazuje zasada przyczyny i skutku ("swiatjuz takjest urzadzony''. potem.9 Metafory stosowane do opisu ludzkiej natury Najwazniejsze elementy koncepcji psychologicznych czlowieka rnozna dostrzec takze w stosowanych metaforach. jakie stanowily punkt odniesienia w opisywaniu koncepcji ludzkiej natury: na poczatku wieku byla to maszyna parowa i zwiazane z tym problemy cisnienla. "tak to juz jest". ze psychologowie najchetniej odwoluja sie do metafor dwojakiego rodzaju: metafory boga i metafory maszyny.maja charakter samoimitacji. a nawet wszechwiedzacy. ukladow zabezpiecza[acych przed zwarciami. bo . Wiadomo.2.. To czlowiek. najpierw zazwyczaj wyszczegolnia sie czesci. ktorej reguly funkcjonowania nie sa juz algorytmiczne. (7) Potoczne koncepcje czlowieka sa aprzyczynowe w tym sensie. odwolujac sie zarazem do relacji przyczynowo-skutkowej. . a po czesci wreszcie . Lukaszewski. Latwo zauwazyc. czyli cale oprogramowanie. ze jest to opis funkcjonalny. 1988. U podloza takich tendencji moze tkwic lek. a zatern nie musi to bye zgodnosc logiczna. bo . potrzeba afiliacji. (4) Koncepcje potoczne pelnia funkcje ekspresji solidarnosci z innymi.Iudzie juz tacy sa" itp. niz je rekonstruuje. Niezgodnosc z nimi nie wywoluje dysonansu poznawczego (Festinger. ze wszyscy sa nikczemni. J ohna von Neumanna. Dotyczy to szczegolnie silnych emocji negatywnych. W analizie koncepcji potocznych podstawowe znaczenie rna pytanie "po co?".jak wszyscy . ze (podobnie jak to jest chocby w wypadku przesadow) zdarzeniom raczej .). Wystarczy poprzestac na kilku najwazniejszych: (1) Koncepcje psychologiczne sa narzedziem (ale takze wynikiem) oddzielania przyczyn i skutkow. niepewnosc itp. ze kornputer to idiota. co zapewnia rnozliwosc konstruowania takiego obrazu danego fragmentu swiata.jest nikczemny i na pewno cos knuje" itp. ze Jan jest dobry. rzec mozna . a zwlaszcza w sytuacji 0 nieodwracalnych konsekwencjach. aby przytaczac jq tu w calosci. Zupelnie inaczej wyglada sytuacja w wypadku stosowania metafory maszyny. a szczegolnie tak zwana maszyna polaczen Hillisa. dzialajace wedle zasady znanej jako rnaszyna Turinga (Barrow.zly) . 1960). 1996. w latach trzydziestych i czterdziestych. ze ludzie podejmuja dzialania. Dotyczy to zarowno usprawiedliwiania samego siebie. Opisane przez Weinera dwie metafory nie wyczerpuja. poszukiwania bliskosci.na przyklad z ogolnego przekonania. Dotyczy to szczegolnie wsparcia w trudnej sytuacji. jednak po ich wykonaniu rnaja potrzebe wyjasnienia wlasnego zachowania czy usprawiedliwienia konsekwencji.to typowe okreslenia). kochajacy i litosciwy. rutynowe . opornosci. . potwierdzenia faktu i kontrfaktu (na przyklad "on jest nieuprzejmy wobec mnie.zwlaszcza w wypadku opisu poznawczego aspektu koncepcji czlowieka . Rokeach. . ale nie na obalanie (falsyflkacje). Wszystko wskazuje jednak na to.

2. Co wydaje sie najwazniejsze w tym zestawieniu? jesli wziac pod uwage poszczegolne kryteria. ktora wszechwladna role w regulacji zachowania przypisywala swiadomosci. ze rekonstruowanie psychologicznych koncepcji czlowieka jest 0 tyle wazne. ze podstawowym regulatorem ludzkiego zachowania jest deficyt bodzcow. nie zas przez inne teorie psychologiczne. ze proces kumulacji wiedzy we wsp6lczesnej psychologii jest dose zaawansowany. i Terainiejszose przyszlose Teraznielszosc Stabilnose ezy zmlennosc natury ludzkiej? Metafora Stabilnose Zmiennosc Zmienrosc Stabllnosc Zrnlernosc odrzucajacy wsze1kie wewnetrzne mechanizmy zachowania jako niepoddajace sie obiektywnemu pomiarowi. altruizm krewniaczy i odwzajemniony. Prezentuje to tabela 2. ograniczanym przez kulturll Prosty ezy zloiony? Realizowane interesy Zloiony sterowanym przez cechy sytuacji (wzmocnlenia) Prosty Zloiony Zlozony Prosty Zlozony Libido Redukcja popedow Kateksja. wowczas koncepcje staja sie wlasciwie nieporownywalne.w odroznieniu od wszystkich pozostalych . mozna znalezc pewne wzajemne podobieristwa.to koncepcje potoczne ze.to koncentracja poszczeg6lnych koncepcji na roznych aspektach funkcjonowania czlowieka.zaklada. byla psychologia poznawcza. ryzykowanie Biologia ezy doswladczenle? Wolnose ezy Koneentraeja na ezasie Biologia Uczenie si~ Biologia (marginalnie i sill) Wolnose Uczenie si~ Uczenie si~ Podsumowanie W niniejszym rozdziale przedstawilismy kilka psychologicznych koncepcji czlowieka. Inna reakcja na introspekcjonizm byl behawioryzm. na przyklad wtekszosc koncepcji traktuje czlowieka jako system zlozony alba odwoluje sie do metafory maszyny.T 90 HISTORIA :Wii&~'-~%. jakie zas na rzecz koncepcji ponowoczesnej? 7. JeSli wziqc pod uwage caly zespol kryteriow. Nie sadzimy. ktora decydujace znaczenie w regulacji zachowania przypisuje procesom gromadzenia i przetwarzania doswiadczenia.1 Psychologiczne koncepcje czlowieka (pomini.to brak asymilacji wiedzy wczesnlejszej w koncepcjach powstalych pozniej. Reakcja na te koncepcie byla psychoanaliza.~~~~~~~ I TEORIE PSYCHOLOGICZNE TABELA2. wielosc koncepcji.a. Nie rna tez dowodow na 1. Prosze wskazac najwazniejsze aspekty potocznych koncepcji naturyludzkiej.to najwazniejsze czynniki rozwoju dyscypliny naukowej. Wydaje sie.Jdeologtczne" niz funkcje uog6lniania (na najwyzszym poziomie ogolnosci) dotychczasowej wiedzy psychologicznej 0 czlowieku. ze ukazuje ona najwazniejsze aspekty poszczegolnych koncepcji. ze ujawnia opisane rozbieznosci i zmusza do odpowiedzi na pytania 0 mozliwosc ich przezwyciezenia oraz do integracji wiedzy na ten temat. Co jest lstota koncepcji humanistycznej i w czymjest ona podobna do koncepcji poznawczej? 6. ze roznorodnosc pomyslow. Uwazamy raczej..rj!N'~%. Konlecznosc Konlecznosc Wolnose Koniecznosc Wolnose Przsszlosc Przsszlosc Tsraznlejszosc Przsszlosc.R'AWJ. Odpowledzia na behawioryzm byla z kolei psychologia humanistyczna. natomiast regulacyjne znaczenie przypisujacy popedom.1. samoaktualizacja). wzgl. Pierwsza . N urtem inspirowanym przez teorie informacji i cybernetyke. Czym wyjasnic tak odmienne od siebie reakcje na introspekcjonizm. mechanizmy obronne Zachowanie skuteczne Rozw6j osobisty Poznanie. rownowaqa poznawcza Gromadzenie i przetwarzanie informacji Reprodukcja Potrzeba wrazen to.$. iz koncepcje psychologiczne czlowieka pelnia funkcje raczej . Jakie sa najwaznieisze metodologiczne wymagania kierowane pod adresem psychologii naukowej? 3. ze obecnie mozliwosci takiej nadal nie rna. bodzcorn. __ I . a w konsekwencji . Punktem wyjscia naszych rozwazan byla koncepcja introspekcjonistyczna. odrzucajaca teze 0 zewnetrznym sterowaniu zachowania. Druga . scleranie sie pogladow . aby chronologia ich powstawania w jakis wyrazny sposob decydowala 0 intelektualnej przewadze kt6rejkolwiek z nich. Ponowoczesna koncepcja czlowieka .du . ZwaZywszy. ze jest to obraz intelektualnego potencjalu psychologii wspolczesne]. Co rozni psychologic naukowa od innych psychologii? 2.10 Wnioski Wnioski wynikajace z przedstawionych tu wywodow najlepiej zobrazowac porownawczo. upatrujaca regulator6w zachowania w niedostepnych swladomoscl impulsach 0 biologicznym rodowodzie. jak psychoanaliza i behawioryzm? 5.)/~~J~Q~ 2. aby byla to porazka. Wiadomo bowiem. Analiza koncepcji psychologicznych czlowieka kaze zwrocic uwage na dwie kwestie. Maszyna Maszyna Maszyna B6g Wf!fl!4a!l1. wzmocnieniom.naroinorodnosc i dowolnosc odpowiedzi) stsrowanym przez biolbgi~. Jakie argumenty przemawiaja na rzecz koncepcji socjobiologicznej. a przypisujaca dominujace znaczenie regulatorom wewnetrznym i wewnetrznemu sterowaniu zachowania (podmiotowosc.poszukiwanie wrazen i zmiany. reakcjom. Sadzimy. Stosowane slralegie Samoaktualizacja Dob6r. Jakie zalozenia zawarte sa we wszystkich koncepcjach psychologicznych czlowieka? 4. Wydaje sie. Nie rna wiec powodu obawiac sie sprzecznosci. agresja Biologia Zmiana pola psychologicznego. mozna przypuszczac.

"iak". J. (1993). (1982). H. Ponowoczesne wzory osobowe.rs.WlNl!~~.l& 92 HISTORIA I TEORIE PSYCHOLOGICINE : Bauman. Struktura teorii psychologicznych. (1997). Poza uolnoiciq i godnosciq: Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy. E. Paszkiewicz.~~~~"{.. A. Wst?p do psychoanalizy (wyd. Behawioryzm. (1986). psychologia humanistyczna. Warszawa: PAX. O. psychoanaliza.~~'%-:. Freud. Wilson. VIID. (1988).'t. F.Wb. 2. B. S. lID.. (1978). Warszawa: PWN. (1983). W sirone psychologii istnienia. E. 8-31.0 naturze ludzkiej.~~~><"'~~~"'Wlli. Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy. Koncepcje psychologiczne czlowieka (wyd.~'WffJ:i.. Warszawa: Wydawnictwo Maslow. Warszawa: PWN. Z. Studia Socjologiczne. BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA Tytus Sosnowski (redakcja) . Kozielecki. Skinner.

zajmujaC'! sie badaniem mechanizmow fizjologicznych. Znalazly sie tu wiec podstawowe wiadornosci o budowie i czynnosciach ukladu nerwowego oraz 0 metodach badan stosowanych w omawianej dziedzinie. poszukujac zwiazkow przyczynowo-skutkowych pomiedzy czynnosciami struktur anatomicznych a zachowaniami. pozostaje przede wszystkim nauka 0 zachowaniu. z drugiej zas . Badacze uprawiajacy te gal. a mianowicie. by przedstawic Czytelnikowi stosunkowo mloda galaz psychologii. ktore leza u podstaw zachowania. jak procesy wewnetrzne czy procesy posredniczace. rozszerzajac zakres techniki i technologii eksperymentalnej oraz sluzac wiedza nagromadzona w obrebie tych dziedzin. jak wskazuje nazwa. ze u podstaw kazdego zachowania lezy proces fizyczny. Ten material empiryczny pozwala obecnie w coraz wiekszym stopniu wypelniac konkretna trescia takie pojecia hipotetyczne. Psychologia fizjologiczna. laczy elementy fizjologii (badanie czynnosci biologicznych organizm6w) z elementami psychologii (badanie zachowania) .!z psychologii zgodni S. Sluzy to miedzy innymi wyjasnianiu zachowania w terminach fizjologicznych. a nawet z elektronikami. ale psycholog szuka przede wszystkim zwiazku miedzy tymi procesami a zachowaniem.! co do jednego. histologami. Psychologia fizjologiczna. W ciagu kilkudziesleciu lat swojego istnienia psychologia fizjologiczna zdolala zgromadzic olbrzymia ilosc danych dotyczacych wzajemnych zwiazkow miedzy czynnosciami ukladu nerwowego a zachowaniem. mimo swojego zainteresowania innymi galeziami wiedzy. biochemikami. Neurofizjolog rownlez interesuje sie procesami fizjologicznymi ukladu nerwowego. Prowadzenie badan w tej interdyscyplinarnej dziedzinie nauki wymaga od psycholog6w szerokiej wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii ukladu nerwowego. ktore zazwyczaj prezentuje sie w opaslych tomach. u kt6rych podstaw Ieza te czynnosci. N a ostateczny ksztalt tego rozdzialu wplynely dwa powazne ograniczenia: z jednej strony byla to swiadomosc bardzo zroznicowanego poziomu wiedzy biologicznej Czytelnik6w. oparty na wlasciwosciach ukladu nerwowego.-- Psychologia fizjologiczna Jan Matysiak ozdzial ten zostal napisany z mysla 0 tym. jak rowniez wspolpracy z endokrynologami.skromna objetosc przeznaczona na przedstawienie zagadnien. Kazda z wymienionych dziedzin wnosi wlasny wklad w rozw6j psychologii fizjologicznej. a tresci psychologiczne !: .

'?'<&. H."%. w polaczeniu z testami behawioralnymi tworza warsztat eksperymentalny psychologii fizjologicznej. Na podstawie atlasu stereotaktycznego eksperymentator wierci otwor w czaszce unieruchomionego w aparacie zwierzecia i pograza elektrode w mozgu na odpowiedniej glebokosci.wiemy juz duzo.. . zdajemy sobie sprawe z tego.-wz-. P. -. Rozdzial ten stanowi zatem raczej wprowadzenie do psychologii fizjologicznej niz systematyczny przeglad. Uszkodzenia natomiast moga polegac na usuwaniu wybranych czesci lub calych struktur rnozgowia oraz na przecinaniu polaczen nerwowych.. CZyseta stalego wyposazenia pracowni psychologii fizjologicznej jest oscyloskop katodowy. Cecha charakterystyczna neuronu..."%. Wymaga to trwalego umocowania Podstawowe wladomoscl o uktadzie nerwowym Wiedza 0 ukladzie nerwowym.dzisiaj.. zwiazane z okreslonymi funkcjami organizmu. Mozliwajest jednak rejestracja fotograficzna z ekranu oscyloskopu.~ .1 Metody i techniki badari W poszukiwaniach zwiazku mledzy zachowaniem a czynnosciami ukladu nerwowego psychologia fizjologiczna dysponuje. jak daleka jest jeszcze droga do zrozumienia. Mniej radykalny charakter maja techniki czasowo obnizaiace badz blokujace czynnosci tkanki nerwowej. Inna.a moze wlasnie dzieki nim . wyrozniajaca go sposrod innych kornorek organizmu.. Akson moze sie rozgaleziac.nie reaguja na bardzo szybkie zmiany aktywnosci elektrycznej ukladu nerwowego. Do jej rejestracji natomiast stosuje sie poligrafy. w jaki sposob kornorki nerwowe.~~~~~">'<~~:~. [aka dzls dysponujemy dziekibadanlom prowadzonym od dzlesiatkow lat przez neuroanatomow. oprocz metod behawioralnych. Dzieki skonstruowaniu szczegolnie cienkich mikroelektrod bada sie obecnie aktywnosc pojedynczych komorek nerwowych. Pozwala on eksperymentatorowi umiescic elektrode w scisle przewidzianym miejscu i draznic.: . co przy wlasciwym kacie nachylenia czaszki pozwala na precyzyjne umiejscowienie elektrody w mozgu. W badaniach zwiazanych z zachowaniem elektrody implantuje sie najczesciej na dluzszy czas.. ~ FIZJOLOGICZNA zgrupowane zostaly wokol trzech wybranych pro blemow . jak i do uszkadzania wybranych struktur mozgowych. Dokonajmy przegladu tych metod. Wszystkie wymienione wczesniej metody eksperyrnentalne wymagaja bardzo dokladnej lokalizacji wybranych struktur. przez ktore wprowadza sie substancje chemiczne lub termody do oddzialywan temperaturowych na tkanke nerwowa. obok aparatu stereotaktycznego...~~~"'W. jak I. jest jego "wypustkowata" budowa..'%. Zamiast elektrod mozna wkluwac do mozgu rownie cienkie kaniule. ktore . S. 0 wlasciwosciach podstawowej jednostki ukladu nerwowego . neurofizjologow i biochemikow. a w szczegolnosci o wlasciwosciach i funkcjach stykow pomiedzy nimi.. Lashley. Pawlow czy pozniej K. Uzywa sie go do pomiaru i obserwacji aktywno sci elektrycznej ukladu nerwowego. Eksperymentator moze wiec utrzymywac lacznosc z mozgiem swobodnie poruszajacego sie zwlerzecia.. czym dysponowaly na poczatku naszego stulecia tak znaczace dla psychologii fizjologicznej postacie.-. zawiera jadro sterujace procesami zyciowyml kornorki oraz inne komponenty odpowiedzialne za realizacje metabolizmu kom6rkowego. Horsely'ego i R.komorki nerwowej . ktorych osiagniecia sa tak nierozerwalnie zwiazane z postepem technologii i techniki eksperymentalnej.. do kosci czaszki specjalnej obsady z zatopionymi w niej gornymi zakonczeniami elektrod. Cialo komorki. gdy chodzi 0 polozona na powierzchni mozgu kore. czesto rozgalezlone iwystepujace w wieksze] Ilosci dendryty. Niewiele jest dziedzin nauki. aparatury i wyrafinowanych metod eksperymentu. Mimo tych osiagniec . Te same elektrody rnoga sluzyc zarowno do rejestracji i draznienia. Typowy neuron przedstawiony jest na rycinie 3-2. aktywacji oraz uczenia sie i pamieci. Kom6rka nerwowa Komorki tworzace tkanke nerwowa nazywane sa neuronami. Wypustki wyrastaiace z ciala komorki mozerny podzielic na dwa rodzaje: pojedyncze i na ogol dlugie aksony (neuryty) oraz krotsze. podobnie jak inne kom6rki organizmu.- MECHANIZMY "m= .motywacji.. wzbogacone metodami biochemicznymi i histologicznymi. . Stosuje sie nawet rejestracje i draznienie bezprzewodowe. pozwalajace na rejestracje aktywnosci struktur polozonych na roznych glebokosciach. jak osiagniecla psychologii fizjologicznej. BIOLOGICZNE »: .. metodami elektrofizjologicznymi oraz technikami uszkodzen tkanki nerwowej. Atlas podaje wspolrzedne w trzech umownych plaszczyznach. Niezwykle waznym wydarzeniem dla postepu metod neurofizjologicznych bylo skonstruowanie przez V.. Precyzyjne badania nad mozgiem wymagaja zaawansowanej technologicznie Apurut stereotuktyezny ~ RYCINA3·1 Technika trwalej implantacji elektrod otworzyla przed badaczami olbrzymie rnozliwosci eksperymentalne. --~ -. Metody elektrofizjologiczne mozna podziellc na dwie kategorie: techniki draznienia i techniki rejestracji aktywnosci bioelektrycznej tkanki nerwowej. W ostatnim trzydziestoleciu technika implantacji osiagnela wysoki poziom doskonalosci.. 3-1). Niemal kazdy eksperyment neurofizjologiczny konczy sle weryfikacja histologlczna w celu dokladnego okreslenia polo zenia konca elektrody lub miejsca uszkodzenia tkanki.1.. rejestrowac jego aktywnosc lub uszkadzac wybrana strukture (zob. Opisane uprzednio techniki. Czesto jednak badacze interesuja sie gleboko zlokalizowanymi strukturami i tu wlasnie niezastapiony jest aparat stereotaktyczny.~~~~%!£.. 3.'Wif&. ZACHOWANIA ~'~~"t:~~ PSYCHOLOGIA -.. 96 . Zlokalizowano obszary w rnozgu. jest nieporownanie wleksza od tego..'W. jak chyba nigdy przedtern... coraz wiecej tez wiadomo 0 funkcjonowaniu zespolu komorek. doprowadzaja do realizacji obserwowanego przez nas zachowania. tworzac tak zwane kolaterale. Zidentyfikowano wiele polaczen nerwowych miedzy roznymi strukturami ukladu nerwowego i rozpoznano szereg ich funkcji. dzialajac wspolnie.w odroznleniu od oscyloskopu ... Zamiast pojedynczych elektrod stosuje sie czesto multielektrody. . ryc.. Sprawa jest prosta. Clarke'a aparatu stereotaktycznego. ~~'%:~&.

W ten spos6b powstaja przesuwajace sie wzdluz wl6kna czynnosciowe potencjaly blonowe (membrane action po- zjawisko odwr6cenia znaku .synapsy. ryc. W tym czasie ponowne podraznienie nie powoduje powstania potencjalu czynnosciowego. ze pomiedzy srodowiskiem wewnetrznym i zewnetrznym istnieje roznica potencjal6w wynoszaca w wtekszosci kom6- rek nerwowych okolo 70 my. powodujac miejSCOWq depolaryzacje blony (depolarization of membrane). Ten sam odcinek wl6kna nerwowego przedstawiony zostal w kilku kolejnych odcinkach czasowych. depolaryzacja osiaga wartosc progowa (okolo -50 my) i nastepu]e prawie natychmiastowe odwr6cenie polaryzacji z ujemnej na dodatnia. Podraznienle blony aksonu wywoluje zrniane w przepuszczalnosci draznionego punktu blony wzgledem jon6w sodu. tentials). P6lprzepuszczalna blona kom6rki nerwowej dzleki specjalnym mechanizmom fizjologicznym utrzymuje specyficzny rozklad niekt6rych jon6w wewnatrz i na zewnatrz kom6rki. Mozna zatem powiedziec. W czasie T3 proces ten przenosi sie jeszcze dalej.98 BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYCHOLOGIA FlZJOLOGICZNA 99 Ciaio kom6rkl Akson Neuron ~ RYCINA3·2 Niekt6re aksony pokryte sa izolujaca otoczka mielinowa. uplywa od 0.powstanie potencjalu czynnosciowego. w kt6rych wl6kno jest nagie. W czasie Tl widzimy. Wplyw na spoczynkowy potencjal neuronu rnaja rowniez stezenia jon6w chloru (CI-) . ktora jednak nie okrywa wl6kna na calej jego dlugosci. a druga.5 do 2 ms. to znaczy zanim odtworzy sw6j potencjal spoczynkowy. Powiedzmy. Ten okres nlepobudllwosci wl6kna nerwowego nazywany jest okresem refrakcji (refractory period) bezwzgledne]. Akson wyrasta z ciala kom6rki. wklujemy do wnetrza (zob. tworzac z nimi polaczenia . Mamy wiec do czynienia z kolejna specyflczna wlasciwoscia kom6rki nerwowej . natomiast w nastepnym punkcie nastepuje taka sarna depolaryzacja z odwr6ceniem znaku. ze jedna z koncowek czulego woltomierza umiescimy na zewnetrzne] powierzchni wycinka wl6kna. kt6re zaczynaja wnikac do wnetrza kom6rki. miesniowej lub gruczolowej. z miejsca zwanego wzg6rkiem aksonalnym. zakonczona mikroelektroda. wedrujac wzdluz wl6kna. Zmiana ta powoduje depolaryzacje sasiedniego punktu blony. ze spoczynkowy potencjal blonowy jest wynikiem nier6wnomiernego rozmieszczenia wymienionych jon6w po obu stronach blony. Fragment aksonu Pomiar potencialu spoczynkowego ~ RYCINA3·3 Sp6jrzmy teraz na rycine 3-4. przy czym wnetrze kom6rki rna ladunek ujemny w stosunku do srodowiska zewnetrznego. a jony sodu (Nat) wystepuja w srodowisku zewnatrzkomorkowym w stezeniu dziesieciokrotnie wyzszym niz w srodowisku wewnatrzkomorkowym. Zanim zdepolaryzowana blona wr6ci do stanu wyjsciowego. Po zainstalowaniu obu elektrod okaze sie. magnezu (Mg+) oraz naladowanych ujemnie wielkoczasteczkowych bialek. Na przyklad stezenie jon6w potasu (K+) wewnatrz kom6rki jest trzydziesci razy wyzsze niz w srodowisku zewnetrznym. Neuron w stanie spoczynku musi wydatkowac energie w celu utrzymania takich koncentracji. wapnia (Ca+). W kr6tkich odstepach w rnielinie otaczajacej wl6kno tworza sie przewezenia.z przewodzeniem potencjalu czynnosciowego (conduction of the action po- tential) . ornawiana roznice potencjal6w okresla sie jako spoczynkowy potencjal blonowy (membrane resting potential). wywolujac tam identyczny proces odwr6cenia polaryzacji. Neuron zatem w stanie spoczynku rna spolaryzowana blone. Poniewaz blona kom6rkowa stanowi naturalna grantee rniedzy tymi srodowiskami. 3-3). Dzieki posteporn w technice pomiarowej udalo sie te wlasciwosci wykryc i zarejestrowac. Jezeli bodziec drazniacy jest wystarczajaco silny. W chwile pozniej (T2) w poprzednim punkcie ladunki wracaja do stanu wyisciowego. i podaza w kierunku innej kom6rki nerwowej. Przed zadzialaniem bodzca (I'o) cala powierzchnia blony wykazuje taki sam ladunek e1ektryczny. ze po zadzialaniu bodzca nastepu]e opisane wczesniej . Wlasciwosci neuron6w rnaja decydujace znaczenie dla funkcjonowania tkanki nerwowej.

kiedy uzyskanie wartosci progowej depolaryzacji wymaga zastosowania silniejszego bodzca.wszystko alba nic". Faza ta jest wynikiem czasowej zmiany przepuszczalnosci blony wzgledern jon6w potasu. Na rycinie 3-6 przedstawione zostaly kolejne fazy przenoszenia synaptycznego. Synapsy. przewodzi potencjal czynnosciowy bez ubytku. Potencial czynnosciowy w neuronie postsynaptycznym nie podlega prawu . gdy podprogowedepolaryzacje (EPSP) nastepujapo soble w szybklm tempie.7 substancji chemicznej .wlokno jest wtedy calkowicie niepobudliwe. kiedy wl6kno moze zostac pobudzone. I. Sumacja EPSP moze zachodzic rowniez wtedy. zwana postsynaptycznym potencjalem pobudzeniowym (excitatory postsynaptic potential EPSP) . Dopiero po okresie refrakcji wzglednej wl6kno w pelni odzyskuje swoje wlasclwosci. Sumacia czasowa ~ RYCINA3. (5) mediator ulega rozkladowi i jest reabsorbowany przez neuron presynaptyczny. ale wymaga to juz bodzca silniejszego niz poprzednio. Okres utrzymywania sie zwiekszonego potencjalu spoczynkowego jest wlasnie okresem wzglednej refrakcji. kt6ry osiagnal wartosc progowa (threshold value). zwanego rowniez mediatorem .Po okresie refrakcji bezwzgledne] nastepuje . Widzimy wiec.wszystko albo nic" (all-or-none law). We wloknach okrytych mielina przewodzenie potencjalu czynnosciowego odbywa sie na nieco innej zasadzie. szczeline synaptyczna i blone postsynaptyczna. Na rycinie 3-7 przedstawiony zostal zwiazek porniedzy EPSP a powstawaniem potencjalu czynnosciowego. Nie przesuwa sie on zatem wzdluz wlokna.zmagazynowanej w pecherzykach synaptycznych. bedace miejscem styku pomiedzy aksonem doprowadzajacym pobudzenie a inna komorka nerwowa. W tym momencie rozpoczyna sie wedrowka jon6w potasu z komorki na zewnatrz. (2) powoduje to wydzielenie sie 50 o Sumacja czasowa rnoze miec miejsce. Dzieki nim. lokalnej zmiany znaku polaryzacji. Potencial czynnosciowy powstaje wylacznie w przewezeniach. okolo 1 ms. Oznacza to. pomimo przerw anatomicznych pomiedzy wymienionymi elementami. M6wi sie zatem. powodujac jej depolaryzacje. Skutki dzialania mediatora. Proces ten trwa jednak bardzo kr6tko. zachowana jest ciaglosc funkcjonalna ukladu nerwowego. nawet gdy nie wyzwalaja potencjalu czynnosciowego. Natomiast okres. lecz "skacze" od przewezenia do przewezenia. (3) mediator przenika przez szczeline synaptyczna.okres refrakcji wzgledne]. Ze wzgledu na czynnoscl synaps nalezy w nich wyroznic trzy podstawowe elementy: blone presynaptyczna. w kt6rym odbywa sie proces repolaryzacji.trwajacy kilka milisekund . Przewodnictwo skokowe jest szybsze niz przewodnictwo we wloknach niezmielinizowanych. sa bardzo waznymi jednostkami funkcjonalnymi ukladu nerwowego. doprowadzajac do naglej. dzieki kt6remu moze powstac P~cherzykisynaptyczne Szczelina synaptyczna Blona presynaplyczna Slona postsynaptyczna Trans. gdy do blony postsynaptycznej dociera [ednoczesnie wiele pobudzen z roznych akson6w tworzacych z nia synapsy. jest okresem refrakcji bezwzgledne] . (4) mediator dociera do blony postsynaptycznej. ze wedrujacy wzdluz wlokna potencial czynnosciowy przez caly czas utrzymuje wielkosc wyjsciowej amplitudy.neuroprzekainika (neurotransmitter). Taka podprogowa depolaryzacja blony postsynaptycznej. Na rycinie 3-5 fazie tej odpowiada zstepujaca czesc krzywej wykreslajacei przebieg potencjalu czynnosciowego. W ten spos6b zaczyna sie proces repolaryzacji. ze nastapilo zwiekszenie (w kie- £ o 50 ~ ~ Potencjal czynnosclowy o Depolaryzacja Hiperpolaryzacja -70 Bodziec t 2 3 Milisekundy Potencial czynnosciowy runku ujemnym) wyjsciowego potencjalu spoczynkowego blony. W pierwszej fazie powstawania potencjalu czynnosclowego jony sodu wnikaja do wnetrza komorki. Wedrowka tych jonow z wnetrza kom6rki do srodowiska zewnatrzkomorkowego doprowadza wartosc potencjalu blonowego od + 40 do -75 my. okreslane jako hiperpolaryzacja. mogq sie sumowac. w miare jak do blony postsynaptycznej docieraja nowe porcje mediatora. a po chwili blona wl6kna odzyskuje wlasciwosc wybi6rczej przepuszczalnosci i doplyw jon6w sodu do wnetrza kom6rki zostaje zatrzymany. . Omowione mechanizmy pozwalaja neuronom przenosic aksonami inforrnacje do mniej lub bardziej odleglych struktur. Wl6kno raz pobudzone przez bodziec. z kt6rymi tworza one polaczenia synaptyczne. gdzie wystepuje nagi odcinek wl6kna.misia synaptyczna ~ RYCINA3·6 potencial czynnosclowy w innej komorce: (1) potencial czynnosciowy przesuwajacy sie wzdluz aksonu dociera do zakonczenia presynaptycznego. moze sie stopniowo powiekszac. ze potencial czynnosciowy we wloknie nerwowym podlega prawu .

Zlokalizowana w obwodach neuronalnych uczestniczacych w realizacji dowolnych czynnosci ruchowych. dopamine. gdy mediator wywoluje na blonie postsynaptycznej stan hiperpolaryzacji (zob. ale niektore z nich moga dzialac zarowno pobudzajaco. wlacznie z kwasem y-aminomaslowym (GABA) i kwasem glutaminowym. o o -701----. jak i hamujaco. Pelni funkcje hamujace. Wiekszosc przekaznikow chemicznych dziala pobudzajaco lub hamujaco. Pelni funkcje zarowno hormonalne. Pod wplywem docierajacych do blony postsynaptycznej pobudzen . obwodowy uklad nerwowy podzielony jest na dwie czesci: somatyczna i autonomiczna. serotonine. mote bye zahamowana przez uprzednio wytworzonij hiperpolaryzacj~. Mozliwosci te stwarza kombinacja wlasciwosci neuronow i tworzonych przez nie synaps. jak i hamulcowe . rye. histamine i liczne aminokwasy.oddalaiace ow potencial od wartosci progowej.102 50 50 BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA 103 mi. jak i hamujacy Pobudza wlekszosc receptorow pobudzanych przez noradrenaline. Ronnett i Snyder. dziala hamujaco w czesci synaps ukladu autonomicznego. Glatt. 3-8). . Organizacje strukturalna ukladu nerwowego ilustruje rycina 3-9. 1994. ktore przyblizaja potencjal blony do wartosci progowej depolaryzacji. stanem czuwania. W okreslonych synapsach acetylocholina. kontrolujacych procesy zwiazane ze wzbudzeniem. jak i hamujacy. Oto krotkie charakterystyki niektorych neuroprzekaznikow: Acetylocholina. Moze wywierac wplyw zarowno pobudzajacy. Kwas glutaminowy. adrenaline. Postsynaptyczny potencial hamulcowy ~ RYCINA3·8 Pierwszy z opisanych mechanizmow okreslany jest jako sumacja czasowa (temporal summation). tworzy z nimi tkanke nerwowa 0 olbrzymich mozllwosctach funkcjonalnych. Dotychczas zidentyfikowano szereg neuroprzekaznfkow: acetylocholine. nalezy zwrocic uwage na fakt. jak i przekainikowe. Dzieje sie tak wowczas. na przyklad. Moze wywierac wplyw zarowno pobudzajacy. Kontroluje czynnosci ruchowe. Pojawienie sie potencjalu czynnosciowego uzaleznione jest zatem od konfiguracji pobudzeniowych i hamulcowych potencjalow postsynaptycznych na blonie postsynapiycznej. Verma. Ponadto uwaza sie. Moze wywierac wplyw zarowno pobudzajacy. a inaczej cal a kornorka. Serotonina. tt Depolaryzacja. Prawdopodobnie glowny przekainik pobudzajacy w mozgu.w zaleznosci od rodzaju mediatora i lokalizacji w ukladzie nerwowym . 1993). bierze udzial w procesach snu i wzbudzenia emocjonalnego. pelni funkcje przekainika pobudzeniowego .jako sumacja przestrzenna (spatial summation). ktora laCZqCsie poprzez synapsy z innymi komorka- Organizacja ukladu nerwowego Uklad nerwowy sklada sie z wielu struktur wzajemnie ze soba powiazanych. Syntetyzowana w osrodkowym ukladzie nerwowym. Pelni funkcje zarowno hormonalne. Adrenalina. Hirsch.wytwarza EPSP. Odrebna klase stanowia niedawno odkryte gazy rozpuszczalne (Madison. Zgodnie z podanym na rycinie 3-9 schematem. Zlokalizowana rowniez we wloknach pozazwojowych czesci wspolczulnej ukladu autonomicznego. Przyjrzyjmy sie teraz niektorym substancjom neuroprzekainikowym.mogq rowniez powstawac postsynaptyczne potencjaly hamulcowe (inhibitory postsynaptic potential ~ IPSP). Noradrenalina. ze wiele krotkich peptydow zlokalizowanych w mozgu bierze udzial w procesach neurotransmisji. jak i hamujacy. parnieci i wzbudzenia emocjonalnego. Mozna sobie latwo wyobrazic sytuacje. i : Organizacja strukturalna ukladu nerwowego ~ RYCINA3·9 . Dopamina. kt6ra normalnie wywoluje potencja! czynnosciowy. procesow uczenia sie. uczenia sie i pamieci. Podsumowujac podstawowe wladomosci o kornorkach nerwowych. Zlokalizowana w obwodach neuronalnych.. Obwodowy uklad nerwowy sklada sie z nerwow laczacych osrodkowy uklad nerwowy z pozostalymi czesciami organizmu oraz ze zwojow zawierajacych liczne polaczenia synaptyczne. noradrenaline. a drugi . jak i przekainikowe. GABA. Osrodkowy uklad nerwowy zawiera wszystkie neurony mozgowia i rdzenia kregowego oraz wiekszosc cial neuronow tworzacych uklad obwodowy. w zaleznosci od rodzaju wychwytujacych je receptorow.Pelni funkcje hamujace. Dziala pobudzajaco w wiekszoscl synaps osrodkowych i w czesci synaps ukladu autonomicznego. W innych synapsach natomiast acetylocholina jest przekainikiem hamulcowym. ze inaczej funkcjonuje wlokno nerwowe. gdy na tej samej blonie postsynaptycznej powstaja zarowno potencjaly pobudzeniowe. Zlokalizowana wwielu synapsach osrodkowego i obwodowego ukladu nerwowego oraz w autonomicznym ukladzie nerwowym.

ukrytego w kanale rdzeniowym kregoslupa. rye. Dzieje sie to w trzech etapach. Obrazuja to na rycinie 3-10 dwukierunkowe polaczenia osrodkowego ukladu nerwowego z obwodem. Rdzen kregowy pelni dwie bardzo wazne funkcje: posredniczy w wymianie informacji porniedzy obwodem a mozgowlem oraz kontroluje i odpowiada za realizacje odruchow rdzeniowych (spinal reflexes). i rdzenia kregowego. Oznacza to. __ aferentne ___ Drogi eferentne lstota blala R6g przednl Autonomlczny uklad nerwow Neuron czuciowy b Neuron czuciowy --I-~~~ Neuron posrednlczacy Organizacja funkcjonalna ukladu nerwowego ~ RYCINA 3·10 Przekroj rdzenia kr. W sposob bardzo uproszczony regulacie zachowania przedstawia rycina 3-10. do osrodkowego ukladu nerwowego informacje 0 swiecie zewnetrznym (a takze 0 stanie samego organizmu) oraz przekazuje zwrotnie "rozkazy" z osrodkowego ukladu nerwowego do narzadow wykonawczych. odruchy oparte na polisynaptycznych Iukach odruchowych.jeden z najprostszych odruchow rdzeniowych. ale . przenoszace impulsy nerwowe w kierunku wstepujacym. ze na wydarzenia zachodzace w jednych strukturach wplywajq procesy przebiegajace w innych. Nie wszystkie odruchy rdzeniowe sa tak proste jak odruch kolanowy. Impulsy nerwowe poprzez wlokna czuciowe (sensoryfibers) obwodowego ukladu nerwowego dochodza do osrodkowego ukladu nerwowego.1 Rdzen kregowy Rdzen kregowy przebiega w kanale kregowym od podstawy czaszki do poziomu pierwszych kregow ledzwiowych. do osrodkowego ukladu nerwowego dochodza impulsy nerwowe. doprowadzajacy pobudzenie z receptora do rdzenia kregowego. N eurany posredniczace moga tworzyc cale lancuchy i sieci neuronalne 0 niezwykle skomplikowanej konfiguracji. Istota szara sklada sie w przewazajacej czesci z cial komorek nerwowych. gdyz zawiera on tylko jedno polaczenie synaptyczne. powstale w wyniku dzialania bodzca.1 Osrodkowy uktad nerwowy Osrodkowy uklad nerwowy sklada sie z dwoch podstawowych czesci: mozgowia. W zaleznosci od rodzaju czucia neurony czuciowe przekazuja pobudzenie do neuronow drugorzedowych. Neurony posrednlczace urnozliwiaja rowniez wplyw wyzszych struktur ukladu nerwowego na procesy zachodzace w rdzeniu kregowym i na obwodzie.neuron czuciowy. Dzieki nim informacja z komorek czuciowych dociera do rnozgowia.104 ~~~~~~~~~~~~~~~. N a przekroju poprzecznym rdzenia kregowego (zob. jaka przebywa impuls nerwowy od pobudzonego receptora do wykonujacego reakcje efektora. ze w realizacji tego odruchu uczestnicza zaledwie dwa neurany . Pod wplywem oddzialywania bodzcow aktywizowane sa receptory.istote szara (gray matter) i otaczaiaca jq istote biala (white matter).5% wagi ciala. Wszystkie czesci ukladu nerwowego wspoldzialaja ze so ba tak. zstepujacym. Aksony neuronow trzeciorzedowych podazaja do specyficznych dla danego czucia obszarow kory mozgowej. 3. ze pomiedzy neuronem czuciowym i ruchowym znajduja sie inne komorki nerwowe . Dzieki tym impulsom organizm otrzymuje informacle 0 srodowisku i podejmuje odpowiednie dzialania. Mamy tu do czynienia z monosynaptycznym lukiem odruchowym. tworzac jeden zlozony system funkcjonalny. a przede wszystkim do kory mozgowej. przekazujacy pobudzenie z rdzenia kregowego do efektora. Nastepnie wloknami ruchowymi (motor fibers) impulsy nerwowe podazaja do rniesni i gruczolow (efektorow).polisynaptyczny Wspomniane podzialy maja przede wszystkim znaczenie opisowe. Stanowi ono zaledwie 2-2.3. RYCINA 3·12 b).3. istote biaIq zas tworza zmielinizowane wlokna. Na rycinie 3-12a przedstawiona jest droga.1. i neuron ruchowy. Neurony drugorzedowe pobudzaja z kolei neurony trzeciorzedowe. Dwanascie par nerwow czaszkowych i trzydziesci jeden par nerwow rdzeniowych stale dostarcza z narzadow odbiorczych. 1 a R6g tylny Istota szara Kanal srodkowy Drogi _.neurony posrednic74ce (interneurons) (zob.mrn~~ BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA 105 .gowego ~ RYCINA 3·11 ~ luk· odruchowy:. 3. Uderzenie w sciegno ponizej rzepki kolanowej powoduje zazwyczajwyprostowanie zgietej nogi. Jest to odruch kolanowy . W rzeczywistosci uklad nerwowy dziala w sposob zintegrowany. chronionego przez kosci czaszki. w ktorym nastepuje integracja informacji. 3-12b).3. to jest receptorow. zlokalizowane w strukturze mozgowia zwanej wzgorzem.a) monosynaptyczny.. znajdujacych sie w rdzeniu kregowym lub w rdzeniu przedluzonym. Widzimy. zwanych efektorami. ! . Receptory sa wrazliwe na wszelkie zmiany warunkow zewnetrznych i wewnetrznych.2 M6zgowie Mozgowie to CZySC osrodkowego ukladu nerwowego zawarta w puszce mozgowej czaszki. rye.1. Kiedy pobudzenie receptora. osiaga wartosc progowa. droga ta okreslana jest jako luk odruchowy (reflex arc). Wiekszosc to 3. 3-11) widac dwa roznlace sie od siebie 0 bszary . a takze poprzecznym.

natomiast mozg skl ada siy ze struktur miedzymozgowla i kresomozgowia. Tylomozgowie (hindbran). inne zas odbieraja impulsy nerwowe dochodzace z kory. uwzgledniajace kryteria neurologiczne. uzaleznionych od aktualnej pozycji ciala w srodowisku. od srodmozgowia do platow czolowych mozgu. takie jak hipokamp. W uproszczeniu mozna powiedztec. W grzbietowej CZysci srodmozgowia znajduja sie wzgorki czworacze gorne i dolne. Na szczycie rdzenia kregowego znajduje sie rdzen przedluzony. wydluzony pieri mozgu (brain stem) i otaczajace go polkule mozgowe (cerebral hemispheres).cialo migdalowate. Jest to miejsce. Srodmozgowie (midbrain). Podobnie jak w rdzeniu kregowym. motywacyjnych i pamieciowych. natomiast wzgorkl czworacze gorne. Uwaza sie._. srodmozgowie i przodornozgowie (miedzymozgowje i kresornozgowie). Brzuszna czesc srodmozgowia zawiera wiele wstepujacych i zstepujacych wlokien nerwowych oraz liczne jqdra nerwow czaszkowych. lezace blizej miedzymozgowla. W tej okolicy znajduja sie rowniez grupy neu- Uklad limbiczny. J adra podstawy obejmuja przede wszystkim trzy glowne skupiska komorek nerwowych znajdujacych sie przed mtedzymozgowiem i wokol niego. Czesc brzuszna zawiera [adra biorace udzial w regulacji czynnoscl motorycznych. . Te ostatnie z kolei wysylajq zwrotnie wlokna do innych obszarow kory mozgowe]. Podwzgorze rozciaga sie wzdluz podstawy mozgu. oraz niektore czesci kory. Czesc grzbietowa zawiera grupy kornorek otrzymujacych Informacie z ukladow sensorycznych (oprocz Wychowego) i wysylajacych swoje aksony do okreslonych obszarow kory mozgowej. ronow regulujacych ryczne. Wiekszosc tych struktur bierze udzial w regulacji czynnosci motorycznych.wstepujace. Srodmozgowie jest czescia mozgowia. W zgorki czworacze dolne otrzymuja informacje z ukladu sluchowego. ze uklad limbiezny uczestniczy w regulacji poziomu aktywacji oraz w procesach emocjonalnych. Uklad limbiezny jest niezbyt wyraznie ograniczona czescia mozgowia. ze tyiomozgowie i srodmozgr» wie tworza pieri mozgu. most i rnozdzek. Podzial ten oparty jest na kryterium ontogenetycznym. Ponadto przez podwzgorze przechodzi wiele wstepujacych i zstepujacych ukladow wlokien. brzuszna czesc rdzenia przedluzonego i mostu zawiera aksony zstepujace. Neuroanatomowie zwykle dziela rnozgowie na trzy czesci: tylomozgowie (rdzen przedluzony. otrzymuja informacje wzrokowa. Istnieja rowniez inne podzialy. Obie pary wzgorkow czworaczych odgrywaja wazna role w lokalizacji obiektu wzrokowego badz zrodla diwiyku w srodowisku. Iadra te mogq bye zatem traktowane jako "stacje przelacznikowe" dla informacji sensorycznej podazajacej do mozgu. do ktorych dochodza aksony neuron ow czuciowych. Niektorzy badacze do ukladu limbieznego zallczaja rowniez podwzgorze i nakrywke. z niektorych czesci brzusznego wzgorza. Pieli mozgu Tylomozgowie Rdzeli przedluiony ------f- J adra podstawy i Przekroi strzalkowy mozgowia ~ RYCINA 3-13 ( pochlania az 20% zaopatrzenia organizmu w tlen i glukoze._---I 106 BIOLOGICZNE Srodmozgowie MEeHANIZMY ZACHOWANIA PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA 107 motoW zgorze rozpatrywane jest czesto jako struktura skladajaca sie z dwoch czesci grzbietowej i brzusznej.cylindryczny. Mechanizmy regulacji czynnosci ruchowych przez jqdra podstawy nie sa jeszcze dokladnie poznane. miedzy innymi przysrodkowy peczek przodomozgowia. Dokonamy teraz skrotowego przegladu wybranych struktur mozgowia. omawlajac jednoczesnie podstawowe funkcje przez nie pelnione. W strukturach tych znajduja sie liczne skupiska cial komorkowych . Mozdzek sklada sie z tkanki nerwowej osadzonej ponad mostem. Sa to: cialo prazkowane (galka blada. most i mozdzek). Pomimo pewnych roznic anatomieznych u roznych zwierzat rola mozdzku w regulacji zachowania polega zawsze na organizacji i koordynacji czynnosci motorycznych. gdzie wplywy z wielu ukladow sensorycznych lqczq sie z inforrnacja z przodomozgowia. przedmurze i . przede wszystkim wewnetrzny obszar jej CZysci brzusznej. ktora laczy pien mozgu z miedzymozgowlem. Podwzgorze bierze bezposredni udzial w regulacji czynnosci narzadow wewnetrznych i gruczolow Regulacja ta odbywa sie za posrednictwem autonomicznego ukladu nerwowego. Cala aktywnosc komorek grzbietowej czesci wzgorza jest scisle zwlazana z powierzchnia korowa mozgu. docierajaca poprzez most. Rycina 3-13 przedstawia schemat mozgowia ludzkiego w przekroju w plaszczyznie strzalkowej. a takze z pnia mozgu. [adra migdalowate i [adra przegrody. Nie jest ono rozlegla struktura. neurofizjologiczne lub morfologlczne. proste reakcje Kresomozgowie } Mi~dzymozgowie MoidZek (cerebellum). Niektore z nieh przekazuja inforrnacie sensoryczna do kory mozgowej. W sklad mledzyrnozgowia wchodzi podwzgorze (hypothalamus) i wzgorze (thalamus). J adra podstawy otrzymuja bardzo duza Ilosc informacji z kory mozgowe]. Swiadczyc to moze 0 intensywnosci procesow fizjologicznych zachodzacych w tym narzadzie. Miedzymozgowie. w scislyrn powiazaniu z aktywnoscia jader podstawy. ktore realizuja funkcje czuciowe i ruchowe w obrebie glowy. a grzbietowa czesc tych obszarow . (basal ganglia). zawiera jednak liczne grupy jader. do ktorej zalicza sie struktury podkorowe.funkcjonalnie nalezace do ukladu limbieznego . Czynnosci podwzgorza omawiane sa w podrozdziale dotyczacym motywacji. po jego stronie grzbietowej.[adra. N a rycinie widoczne sa dwie odmiennie uksztaltowane czesci mozgowia . jadro ogoniaste i skorupa).

ani tez nie kontaktuja sie bezposrednlo z narzadami wykonawczymi. Wedlug psychologow (Kleinginna i Kleinginna.!: zachowania ludzi i zwierzat.!: z receptorami zlokalizowanymi w skorze. Na przyklad. narzadach wewnetrznych oraz narzadach zmy- slow. ~~~~ffi~~ BIOLOGICZNE MECHANIZMY z ZACHOWANIA Nerw rdzeniowy Podzial kor)'. obwodowy uklad nerwowy pelni przede wszystkim funkcje transrnisyjna. ornijajac rdzen kregowy. miesnl i sciegien ciala. Platy ciemieniowe poprzez grzbietowa CZySC wzgorza otrzyrnuja informacje sensoryczna z receptorow skory. Aksony kornorek czuciowych i ruchowych lacza sie w peczki otoczone wspolna blona. Ze wzgledu na swoja funkcie omowione tu czesci kory okresla sie jako obszary projekcyjne kory. Pozostala CZySC kory mozgowej. S. W wypadku nerwow rdzeniowych jednak przed polaczeniem z rdzeniem kregowym nastepuje rozdzielenie owych wloklen.3.. platy czolowe uczestnicza przede wszystkim w regulacji aktywnosci ruchowej. rye. ze zachowanie jest zjawiskiem zmiennym. Nerwy rdzeniowe zawieraja rowniez wlokna ukladu autonomicznego. a wiec poza osrodkowyrn ukladem nerwowym. 1979). tworzac w ten sposob nerw.m~. Obszary wzdluz gornych czesci platow skroniowych stanowia projekcje ukladu sluchowego.~ RYCINA 3·14 Kora mozgowa. Problem polega jednak na tym.korzonki brzuszne (ventral roots.2 Obwodowy uktad nerwowy J ak juz wspominalismy. N eurony ruchowe natomiast S.mozgoweinaplaty . 1981).. ryc. zaliczanajest do obszarow kojarzeniowych. Ocenia sie. ciemieniowe. zob. Nerwy utworzone sa zatem z mieszaniny wlokien czuciowych i ruchowych. a w wypadku ukladu autonomicznego .~~~L~. potyliczne i skroniowe (zob. Wydaje sie jasne. miesniarni i gruczolami organizmu. Obszary te nie otrzymuja bezposredniej informacji ze swiata zewnetrznego. stawach i miesniach. 3. Biologiczne podstawy motywacji J ednym z podstawowych celow nauki jest przewidywanie zdarzen na podstawie zgromadzonej wiedzy w danej dziedzinie. Nerwy czaszkowe (cranial nerves) lacza sie bezposrednio z mozgowlem.JM 10 8 . Ciala somatycznych neuronow ruchowych znajduja sie w rdzeniu kregowym i wysylaja swoje aksony nawet do najodleglej- szych czesci organizmu. a wlokna ruchowe . posredniczac w wymianie informacji pomiedzy osrodkowym ukladem nerwowym a receptorami. stanowiaca ponad 3/4 calej powierzchni kory. Przenosza one informacie z tych receptorow do osrodkowego ukladu nerwowego.~~~~~~~~ru~~~~.!: nosnikami informacji z osrodkowego ukladu nerwowego. Do pewnego stopnia rozne funkcje behawioralne zaleza od aktywnosci tych platow. natomiast unerwienie pozostalych czesci organizmu poprzez nerwy rdzeniowe (spinal nerves) polaczone jest z osrodkowyrn ukladem nerwowym na roznych poziomach rdzenia kregowego. Wyr6Zniamy tu dwie kategorie neuronow . tworza polaczenia synaptyczne z kornorkami miesniowymi. Natomiast ciala neuronow czuciowych zlokalizowane S. poniewaz aksony wielu komorek nerwowych lezacych w tym obszarze podazaja do rdzenia kregowego i tworza synapsy z neuronami regulujacymi skurcze rniesni.czuciowe i ruchowe. Wlokna czuciowe tworza wowczas korzonki grzbietowe (dorsal roots). Tymi zdarzeniami.!: w zwojach rdzeniowych na przebiegu korzonkow grzbietowych. ze cab kora rnozgowa zaangazowana jest w bardzo zlozona aktywnosc poznawcza. ktore stara sie badac i przewidywac psychologia. Neurony czuciowe polaczone S.. ze kora mozgowa (cerebral cortex) zawiera okolo 70% wszystkich neuronow osrodkowego ukladu nerwowego (Nauta i Feirtag. 3-14). Skladaja sie one wylacznle z neuronow posredniczacych. Do platow potylicznych dochodza wlokna nerwowe przenoszace informacje z ukladu wzrokowego.. Powierzchnia korowa mozgu podzielonajest naplaty: czolowe. jednym ze zrodel tej zmiennosci jest I . Organizacja tego ukladu zostanie omowiona w nastepnym podrozdziale. 3-15).rownlez z tkanka gruczolowa. Aktywnosc neuron ow w tych obszarach nie ogranicza sie jednak do posredniczenia w przekazywaniu informacji.

Najog6lniej rzecz ujmu[ac. Wiekszosc mechanizm6w homeostatycznych. Podobnie.z osrodkami rdzenia kregowego. 3-16). kt6rych wl6kna biegna do narzadow. biologicznie pierwotnych motywacji. w jego stanie fizjologicznym nastapily zmiany. jej nadmiar wydalany jest wraz z moczem. Przekazywane sa one zazwyczaj poprzez zlozone i wielopolaczeniowe szlaki nerwowe. kt6re modyfikuja zachowanie. lezala koncepcja homeostazy. co Hull okresla jako redukcie popedu. zeby moe przewidziec zachowanie.1. Z osrodkow wspolczulnych rdzenia kregowego. W sytuacjach alarmowych dla organizmu uklad ten niemal jednoczesnie powoduje przyspieszenle akcji serca oraz rozszerzenie naczyn miesni szkieletowych i serca.pojecie motywacji (0 motywacji traktujq rozdz. Stopniowo jednak miejsce koncepcji instynkt6w zaczela zaimowac teoria popedow. gdy temperatura ciala nieco sie obniza. natomiast gdy jest za niska. gwaltownie pobudzonych przez uklad wsp6lczulny. przestanie reagowac prawidlowo na sytuacje eksperymentalna. Uklad wspolczulny wykazuje tendencje do dzialania zgeneralizowanego. stopniowo wracaja do normalnego poziomu. zapoznajmy sie z og6lnymi zasadamiorganizacji i funkcjonowania tych dw6ch uklad6w. pozbawienie zwierzecia pokarmu powoduje powstanie potrzeby pokarmu. Innymi slowy. zwiazanych z aktywnoscia organizmu motywowana biologicznie. gdy zawartosc wody w tkankach jest zbyt wysoka. Przywraca to stan hom eostazy.z naszego punktu widzenia . zaproponowana przez slynnego fizjologa Waltera Cannona. Poped jest slla motywujaca do dzialania. W wiekszosci oddzialywania te nie sa jednak bezposrednie. ze zwierze nie jest "motywowane" do wykonania wyuczonej reakcji. wchodzacych w sklad pnia wsp6lczulnego (zob.1 Autonomiczny uklad nerwowy i hormony Bezposrednia kontrole nad czynnosciaml narzadow wewnetrznych sprawuje autonomiczny uldad nerwowy (autonomic nervous system).poprzez obszary kojarzeniowe. Pojecie homeostazy okresla zatern zar6wno stan optymalnej r6wnowagi. ktore przywracaja stan optymalny. kt6ry motywuje zwierze do poszukiwaniapokarmu oraz do innych czynnosci prowadzacych do jego zdobycia i spozywania. William McDougall (1871-1938) motywacja (zob. W tym samym czasie pod wplywem ukladu wsp6lczulnego aktywizuje sie rowniez uklad hormonalny. jezeli zostanie przedtem nakarmione. kt6re niemal natychmiast tworza synapsy w obrebie jednego ze zwoj6w wsp6lczulnych. Spr6bujmy teraz na podstawie tych rozwazan zdefinlowac .4. Na przyklad. kt6ra szczyt rozwoju i popularnosci osiagnela w latach dwudziestych naszego stulecia. Nalezy zatem wiedzlec.1. Osrodki przywspolczulne zlokalizowane sa w pniu m6zgu oraz w czesci krzyzowej rdzenia kregowego. co zapobiega szybkiej utracie ciepla. pojecie homeostazy okresla dazenie organizmu do utrzymania stalosci srodowiska wewnetrznego. stosuje sie rowniez podzial autonomicznego ukladu nerwowego na CZySC adrenerglczna (neuroprzekaznik . 29-32). nastepuje rozszerzenie naczyn sk6ry oraz uaktywnienie gruczolow potowych. Pojeciem motywacji zaczeto sie poslugiwac dopiero na poczatku XX wieku. zmienila sie motywacja zwierzecia. regulujac ich . w odroznieniu od innych gruczolow organizmu. jaka jest motywacja. zwezajac przy tym naczynia sk6ry i narzadow ukladu pokarmowego.1 Autonomiczny uklad nerwowy Autonomiczny uklad nerwowy dzieli sie na dwie czesci: wspolczulna (sympathetic) i przywspolczulna (parasympathetic). uklad limbiczny. Na przyklad. W tym okresie w psychologii dominowala koncepcja instynkt6w McDougalla (1908). Uklad przywsp6lczulny natomiast wywiera najczescie] lokalny wplyw na poszczeg6lne narzady. ze wywieraja one przeciwstawny wplyw na unerwiane narzady. Generalnie rnozna przyjac. Te [ednak zlokalizowane sa na ogol w poblizu unerwianych narzadow. Iezeli temperatura ulega podwyzszeniu. naczynia krwionosne skory kurcza sie. Neurony zgrupowane w tych osrodkach. Nastepnle wraz z obiegiem krwi hormony dostaia siy do poszczeg6lnych narzadow i tkanek. Nieznaczne nawet odchylenie od normalnej temperatury uruchamia mechanizmy. Z kolei przeciwstawny wplyw ukladu przywsp6kzulnego powoduje. tworzace Itlldad hormonalny.1 10 BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA 111 du na rodzaj neuroprzekaznlka. Wl6kna wychodzace ze zwoj6w podazaja bezposrednio do unerwianego narzadu badz tworza kolejne synapsy wubrebte tak zwanych splot6w wsp6lczulnych z neuronami. rozdz. wspoldzialaja ze soba oraz z ukladem autonomicznym w procesie regulacji wielu funkcji fizjologicznych. Zdrowy organizm utrzymuje temperature ciala w obrebie stosunkowo waskiego przedzialu kilku dzieslatych stopnia.acetylocholina). 3. wzg6rze. motywacje mozna okreslic jako htpotetyczny stan organizmu. Z opisanymi roznicaml anatomicznymi zwiazany jest odmienny dla obu czesci ukladu autonomicznego "styl dzialania". Na uklad autonorniczny wplywa wiele obszar6w osrodkowego ukladu nerwowego. jakiekolwiek odchylenie od stanu homeostatycznej r6wnowagi stwarza potrzebe tneed). Przyjmuje sie istnienie kilku podstawowych. w tym wypadku popedern jest glod. podwzg6rze i uklad slatkowaty . wychodza wl6kna. Po obu stronach rdzenia przebiegaja dwa Iancuchy zwoj6w wsp6lczulnych. ze czynnosci poszczeg6lnych narzadow. Ze wzgle- 3. Z kolei potrzeba wzbudza poped (drive). pobudzajacy i ukierunkowujacy [ego aktywnosc. 30-31). kt6re na przyklad wielokrotnie wykonywalo nagradzana pokarmem reakcje. sa bezprzewodowe i swoje wydzieliny (hormony) przekazuja bezposrednio do krwiobiegu. wspomniana wczesniej reakcja ukladu wsp6lczulnego na sytuacie stresowa realizowana jest za posrednictwem szlaku Iaczacego czuciowa czesc kory . Steruje on procesami zachodzacymi w miesnlach gladkich. organizm pod wplywern pragnienia zaczyna pobierac zwiekszone dawki plyn6w. kt6ry przekazuje pobudzenie z wl6kien pozazwojowych do unerwianego narzadu. U podstaw teorii redukcji popedu. noradrenalina) i cholinergiczna (neuroprzekaznik . Gruczolywydzielania wewnetrznego. Wedlug teorii redukcji popedu (Hull.2 Uktad hormonalny Gruczoly wydzielania wewnetrznego (endocrine glands). N a przyklad. wysylaja swoje wl6kna poza osrodkowy uklad nerwowy . jak i proces utrzymywania tej r6wnowagi. najpelniej przedstawionej przez Clarka Hulla (1943). na poziomie czesci piersiowej i ledzwiowej.4. ryc. M6wimy w6wczas. Zanim wiec om6wimy niektore z podstawowych motywacji.do zwoj6w. Glodne zwierze. 1943). Wedlug Cannona (1960). jest sterowana i kontrolowana przez autonomiczny uklad nerwowy oraz przez uklad hormonalny. Potrzeba ta wzbudza poped. 3. podobnie jak dzieje sie to w ukladzie wsp6lczulnym.4. w gruczolach i w miesniu sercowym.

PSYCHOLOGIA Gruezoly Przysadka Plat przedni ..~ Hormony Dzialanle Rozszerza Plat tylny ACTH Wzrostowy Tyreotropowy Gonadotropowe Luteinizujqcy Prolaktyna Oksytoeyna Wazopresyna Tyroksyna Insulina Glukagon Steroidy Tarezyea Trzustka Nadnereza Kora Pobudza kore nadnerczy do produkeji steroldow Stymuluje wzrost orqanizrnu Pobudza tarczyce do produkeji tyroksyny Rozw6j. ~~~~rnrn~~~~~~~~~~~OOW~~~"~ 1 12 BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA m..jajai spermy Dojrzewanie jajai spermy. Na rycinie 3-17 przedstawione zostaly gruczoly wydzielania wewnetrznego i wazniejsze hormony przez nie wydzielane. przesyla do przedniego plata przysadki "chemiczny rozkaz" uwolnienia do krwiobiegu ACTH.. W!!i£. za posrednictwem ukladu wspolczulnego.f. pobudza produkcie ACTH Rozw6j narzacow rozrodezyeh i druqorzednych eech pleiowyeh Utrzymywanie ciqzy Rozw6j narzqd6w rozrodezyeh Podwzg6rze Przysadka Przyspiesza Adrenalina Noradrenalina Jajniki Estrogeny Progesteron Testosteron Jadra Pobudza Harnuje Uklad hormonalny. Hormony sa zlozonymi substancjami chemicznymi pochodzenia bialkowego.. poziom glukozy we krwi i przyspiesza rytm serca. ze wskazaniem glownych efektow ich dzlalania. zwalnia rytm serca.. Hormony te uzupelniaja dzialanie wspolczulnego ukladu nerwowego. . . Niektore hormony mega rowniez w pewnych wypadkach regulowac czynnosci innych gruczolow wydzielania wewnetrznego. przyklady· unerwienianarzqdow organizmu czynnosci. jak i autokontroli hormonalnej..~~rn . pobudza produkcj~ ACTH Podwyzsza cisnlenie krwi. --~~~~"i<'&.. J ednym z nich jest hormon adrenokortykotropowy.• -::~~~§%h~ 1 13 ~=--. Skureze maciey. Iednoczesnie podwzgorze. owulaeja Produkcia mleka • .. gdy podwzgorze. podnoSZqC miedzy innymi poziom glukozy we krwi oraz podwyzszajac clsnienie krwi.. uwalnianiemleka Zapobiega nadrnieme] utraeie wody IiItrakeie diurezy Wzmaga metabolizm Obnizapozlorn glukozYWe krwi Podwyzszapdziomglukozy wekrwi Utrzymywanie poziomu zawartosol mineral6w i metabolizmu. ktore wplywaja na czynnosci innych gruczolow dokrewnych. Oprocz hormonow regulujacych czynnosci roznych narzadow wydziela ona tak zwane hormony tropowe. dzialajacy na kore nadner- czy.. podwyzsza poziom glukozy we krwi Podwyzsza cisniene krwi. procesy przemiany materii i gospodarke wodno-elektrolitowa. zaalarmowane sygnalami z kory mozgowej. Wspoldzialajac z ukladern nerwowym.. pobudza rdzenna cz~sc nadnerczy do wydzielania adrenaliny i noradrenaliny.~"% . regulujacych poziom glukozy we krwi...-•. Wydzielanie ACTH podlega kontroli zarowno ukladu nerwowego (poprzez podwzgorze). Hormon dociera do kory nadnerczy. Hormonalna reakcja na stres rozpoczyna sie w chwili.. co wywoluje sekrecje grupy horrnonow.= ~. . ACTH odgrywa wazna role we wspomnianej wczesniej reakcji na stres. wainieisze RyelNA 3·17 hormony i ich dzialanie Pobudza Hamuje qp_!~~~~a ____ Nerwy wsp61czulne Nerwy przywsp61czulne P~cherz Wstrzymuje opr6inianie Autonomiczny uklad nerwowy.~~"<fu. moga one modyfikowac reakcje organizmu i sterowac jego czynnosciami przystosowawczymi. Szczegolne miejsce wsrod gruczolow wewnatrzwydzielniczych zajmuje przysadka mozgowa (pituitary gland). zwanych kortykosterydami.&fJim"Jl·WJmi FIZJOLOGICZNA ='-. w skrocie nazywany ACTH.

Obszar w bocznej czesci podwzgorza otrzymal nazwe osrodka glodu. Teitelbaum i Epstein.1 GlOd Uczucie glodu znane jest kazdemu.4. ktore inicjuja lub harnuja czynnose pobierania pokarrnu. ze mechanizmy kontrolujace zachowania motywowane biologicznie sa w duzej mierze mechanizmami wrodzonymi. Oznacza to miedzy innymi. niektore motywacje maja charakter czysto biologiczny. a kiedy przerwac czynnosc pobierania pokarmu. Prawdopodobnie glukoreceptory zlokalizowane sa nie tylko w podwzgorzu. wskutek czego zwierzeta zaczynaly spozywac pokarm. bydaca podstawowym ira dlem energii dla organizmu. Jeden z nich wlacza mechanizmy obnizajace temperature organizmu. miesci sie w brzuszno-przysrodkowej okolicy podwzgorza. Wiadomo. 1981.w duzym stopniu podlega uklad hormonalny. jest temperatura. rnaja one . Tordoff. Przypuszcza siy.0bok funkcji ukladu nerwowego . Asin i Brief. kiedy nalezy podjac. majace staly i nieograniczony dostep do pokarmu. sterujacego narzadami wewnetrznymi. Zdobywanie pokarmu i czynnosc jedzenia jest behawioralnym komponentem zlozonego mechanizmu homeostatycznego. Podobne mechanizmy autoregulacyjne. 1955. Pod jego wplywem zachowanie organizmu zostaje podporzadkowane jednemu celowi . Na przykladzie motywacji lezace] u podstaw pobierania pokarmu przez organizm sprobujrny przyjrzec sie tym mechanizmom. Osrodek.3 Fizjologiczne podstawy motywacji biologicznej Jak juz wspomnlelismy na wstepie tego podrozdzialu. ze wyspecjalizowane glukoreceptory dokonuja pomiaru glukozy we krwi i przekazuja te informacje do wyzszych osrodkow mozgowych. Novin i Russek. z drugiej stro- ny zas jego wplywom . Iednym z parametrow fizjologicznych organizmu. Przypuszcza siy. oparte na ujemnym sprzezeniu zwrotnym. . ze poziom glukozy we krwi jest parametrem sctsle kontrolowanym. 3. ktore jq podwyzszaja. do jakich prowadzi uszkodzenie bocznej okolicy podwzgorza. ktorego uszkodzenie prowadzi do dokladnie przeciwstawnych skutkow. Podwzgorze z jednej strony mozna porownac do nadrzednego zwoju autonomicznego ukladu nerwowego. Smith i Campfield (1993) przy pomocy Iekow wywolywali spadek poziomu glukozy we krwi badanych szczurow. niezbednych do prawidlowego wzrostu i funkcjonowania organizmu. ze homeostatyczny mechanizm oparty jest ra- 3. poswiecala na czynnosc jedzenia tylko pewna czesc doby. 1981). ktory reguluje doplyw odpowiednich skladnikow. ze w wymienionych osrodkach znajduja sie specyficzne chemoreceptory kontrolujace poziom substancji odzywczych we krwi.4.4. 1982). J edna z takich substancji jest glukoza.2 Podwzg6rzowe mechanizmy regulacyjne W niewielkim podwzgorzu miesci sie nerwowe centrum kontroli srodowiska wewnetrznego organizmu. Dzialanie ukladu hormonalnego dzieki mozliwosci przekazywania "przesylek" chemicznych przez uklad krazenia stanowi zatem dodatkowa . natomiast obszar polozony w jego czesci brzuszno-przysrodkowe] to osrodek sytosci.1 14 Wykazano bowiem hamujacy wplyw kortykosterydow na czynnosc wydzielnicza przysadki (Carlson. a jego wartosc utrzymywana jest stale w poblizu okreslone]. 3. podobnie jak wysokiemu poziomowi glukozy we krwi nie musi towarzyszyc uczucie sytosci. decydujace 0 tym. optymalnej wielkosci. lecz rowniez w watrobie i w zoladku. Draznienie tej samej okolicy pradem elektrycznym prowadzi natomiast do pobierania pokarrnu przez uprzednio nakarmione zwierze. Z kolei podwyzszanie poziomu glukozy we krwi bezposrednio przed jedzeniem obnizalo Hose pobieranego pokarrnu (Davis.wyraznie odgraniczone od innych form aktywnosci . Podobnie jak ludzie. Od dawna znane sa skutki.za posrednictwem przysadki . Zwierzeta laboratoryjne. Musza zatem istniec czynniki i mechanizmy regulujace te okresowosc. 1 iii: 1 1 15 Badania neurofizjologiczne (Teitelbaum.zdobyciu pokarmu.forme integracji czynnosci roznych czesci organizmu. Dwa obszary w podwzgorzu steruja mechanizmami regulacji temperatury. Mozliwe wiec. Wirtshafter.3.pory posilkow. pcdlegajacych kontroli podwzgorza. BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA m5!. Polegaia one na zahamowaniu pobierania pokarmu. Ieza u podstaw czynnosci innych gruczolow wydzielania wewnetrznego. 1962) pozwolily zlokaltzowac w podwzgorzu dwa obszary bezposrednio zwiazane z regulacia funkcji odzywiania. drugi natomiast odpowiada za uruchomienie mechanizmow. Spadek poziomu glukozy nie oznacza jednak natychmiastowego pojawienia sie uczucia glodu.

Scotta (1954). Niweczy to zatem motywacje nie do pobierania pokarmu. Okazuje sie.. dostarczaja inforrnacje 0 objetosci i skladzie poiywienia. szczegolnie istotna w regulacji skladu pobieranego pokarmu. ze u ludzi i u zwierzat istnieje motywacja do podtrzymywania optymalnego . Hashim i Gage. 1 16 33" .~"""". H.~. prawdopodobnie malo istotne w warunkach naturalnych.. wechowe oraz receptory zlokalizowane w miesniach uczestniczacych w procesie przezuwania i polykania pokarmu. ze przetoczenie krwi sytego szczura do ukladu krazenia szczura glodnego prowadzi do tego. ktory stwierdzil. '~~~ PSYCHOLOGIA ~"%-.'_ w"""'®i'"®i'"IWu·& . pobudza kore mozgowa. Oprocz glukozy istnieja rowniez inne substancje. Kisha (1966). ktore uczestnicza w regulacji czynnosci pobierania pokarmu. Substancja wywolujaca ten jednostronny efekt moze bye hormon cholecystokinina (CCK) .. ze wyglodzone zwierze pobiera mniejsza ilosc pokarmu. poprzez bocznice.. Oba te wzajemnie hamujace sie osrodki sa na przemian aktywizowane w zaleznosci od wewnetrznych i zewnetrznych sygnalow docierajacych do podwzgorza (Stellar.. W"".J ~:u L~~~ Szczegolnle spektakularne sa doswiadczenia dotyczqce deprywacji sensorycznej. poprzez receptory smakowe. H.. rezygnowali z dluz~~~~~:!:~ib~~l~~. Badania takie jak te.wspomnianego w poprzednim podrozdziale ...prawdopodobnie umiarkowanego poziomu stymulacji (Leuba. doprowadzily do powstania koncepcji zakladajacej. Wszelkie odchylenie od optymalnego poziomu aktywacji (optimum level of activation) bedzie motywowalo organizm do podejmowania zachowan korygujacych takie odchylenie. N. odkrywca tego zjawiska byl w 1953 roku]. Intensywny proces myslowy moze wiec wywolac silna aktywacje nawet przy bardzo slabym doplywie stymulacji sensorycznej.l@. ze nie tylko CCK. ze wzrost aktywnosci wywolanej deprywacja w zakresie podstawowych popedow w duze] mierze zalezy od stymulacji zewnetrznej (Campbell i Scheffield."" ~. ktore zostaly tutaj przywolane. wegloczy bialka.~~"~ FIZJOLOGICZNA . Informacja ta jest. ze deprywacja pokarmowa nie zwieksza aktywnosci szczurow w niezmiennych warunkach otoczenia. Na rycinie 3-18 schematycznie przedstawiono uklad aktywacyjny i mechanizm jego dzialania. Natomiast do bocznej okolicy podwzgorza naplywaja sygnaly powstajace w wyniku tak zwanych glodowych skurczow zoladka. natomiast zmiana warunkow w kamerze prowadzi do powstawania wyraznych roznic w aktywnosci miedzy grupa eksperymentalna a kontrolna. Doswiadczenia na szczurach wykazaly. gdy zoladek jest pusty. ale rownlez wiele innych peptydow moze pelnic funkcje sygnalow nasycenia (Leibovitz.. 1990).~ --:._ ._uA!M1~. ~:~~~:lis:~~~.Z~~. Abstrahujac od wszechobecnych roznic indywidualnych..-. ze zwierzeta z uszkodzeniem bocznej czesci podwzgorza wykazuja ogolna apatie i sennosc. Od badanych wymagano jedynie jak najdluzszego pozostawania w wygodnym pokoju. Transfuzja w odwrotnym kierunku nie wywoluje jednak zadnego efektu.fi. Bextona. W efekcie pojawia sie uczucie glodu i zwierze zaczyna jese. Eksperymenty sugeruja. Blazek i G. Polaczenia ukladu aktywacyjnego z kora sa rozlegle i dwukierunkowe. 3. pojawia sie w nas motywacja do podjecia dzialan.2 Gt6d stymulacji Wiele badan wskazuje na to. w" ®i'UU_. jezeli wynikiem tej reakcji jest wlaczenie swiatla. Autorzy ci wykazali.. ze poziom aktywacji w kazdym dowolnie wybranym momencie jest bezposrednia funkcja og6lnego poziomu stymulacji (wewnetrznej i zewnetrznej) doplywajacej do ukladu aktywacyjnego organizmu. ze informacja docierajaca z rozciagnietego zoladka do neuronow przysrodkowe] czesci podwzgorza hamuje dalsze pobieranie pokarmu (Geliebter.jak si~ wydawalo . Hebb (1969) cdwolal sie do danych z zakresu anatomii i fizjologii ukladu nerwowego.zarobku. wytwarzajac w niej stan gotowosci do odpowiedniego reagowania na bodice sygnalowe. Uklad aktywacyjny (activating system). czesto nazywany aktywacyjnym ukladem siatkowatym (ze wzgledu na wchodzaca w jego sklad czesc ukladu siatkowatego)..~. lecz w ogole do jakiejkolwiek aktywnosci.'®i""U®i. W podwzgorzowej regulacji glodu i sytosci wazna role odgrywaja informacje doplywajace z zoladka i jamy ustnej. Herona iT.---~---'.. wydzielany w jelicie cienkim wkrotce po pobraniu pokarmu..glodu i nasycenia. wedlug tych danych. zupelnie ignorujac pokarm smaczniejszy. Aby wylasnic mechanizmy neurofizjologiczne lezace u podstaw takiej motywacji. Harlow. gotowe sa przebiegac wielokrotnie przez odcinek podlogi pod napieciem. Wedlug G.. Odkrycie to bylo tym bardziej zaskakujace. W spomniane wczesniej wyniki badan nad wplywem uszkodzen bocznego i brzuszno-przysrodkowego obszaru podwzgorza na czynnosc po bierania pokarmu legly u podstaw teorii dwoch osrodkow .ukladu aktywacyjnego. M. ale pozbawiony soli (Rowland. Kora mozgowa moze pobudzac uklad aktywacyjny.. 1954). 1973).4.""o/< _. przeprowadzone przez W H.2 _--~W!J"'it~. Wstrzykniecie tego hormonu glodnym zwlerzetorn powoduje czasowe zahamowanie czynnosci jedzenia (Gibbs. jak sie wydaje. ~'" u.1 __ '" ~.: wy- ~~~~~:~ . tluszcze tyczna zdolnosc nose roznorodnych przedmiotow. ktory nastepnie jeszcze pelniej aktywizuje kore. nie osrodek glodu ulegl zniszczeniu. 1953). doswiadczenia. w ktor ych uboga w witaminy.~""'J: ""-. Young i Smith.. 0 niektorych takich sygnalach juz mowilismy. ze zwierzeta utrzymywane na diecie pozbawionej soli wybieraja pokarm zawierajacy sol. Podobne stosowano diete wodany. Obecnie dysponujemy danymi wspierajacymi hipoteze. J ama ustna i przelyk.i~~~~~.~~~~~ BIOLOGICZNE MEeHANIZMY ~r' ZACHOWANIA ~'..~~~~"%>. 1965). po to aby dostac sie do labiryntu. wykazaly idenszczurow do doboru i uzupelniania brakujacych w dotychczasowej diecie skladnikow. pojawiajacych sie wtedy.&&' 1 17 ~ czej na pomiarze roznicy miedzy zawartoscia glukozy we krwi tetniczej i zylne]. na przyklad. Szczury. W. ze szczury UCZqsle reakcji naciskania na dzwignie. 1992). mozna powiedziec.3. ze sarna mozliwosc rozwiazywania lamiglowek wymagajacych manipulowania jest wystarczajacym wzmocnieniem tych zachowan. Badacze ci placili studentom do 25 dolarow dziennie za udzial w eksperymencie. E. 1987). Swoiste drogi czuciowe przenosza pobudzenia z receptorow nie tylko do projekcyjnych obszarow kory mozgowej. Stricker (1976) zwr6cil uwage na fakt. nie ogranicza sie jedynie do jej znaczenia sygnalowego. Wedlug tego autora. moga odgrywac role wzmocnienia. lecz przechodzace tamtedy wlokna tak zwanego ukladu aktywacyjnego. I ~ RAMKA 3. D. aby zredukowae do minimum doplyw stymulacji sensorycznej. Girdner. niektore bodice (czy zmiany bodzcow).~t:~~s:n::~. ze skadinad wiadomo.n~~'. Po dlugim okresie dominacji teoria dwoch osrodkow coraz czescie] poddawana jest krytyce. Rola stymulacji sensorycznej. O. Mamy zatem do czynienia z wyraznie homeostatycznym typem regulacji: jezeli [estesmy przestymulowani lub niedostymulowani." . Jak sie okazuje. mimo latwego i atrakcyjnego . ktore sprowadzilyby aktywacie do normalnego (optymalnego) poziomu. w ktorym [edyna nagroda jest obec- do . Wszyscy studenci jednak. Westreich. Iedna z nich jest informacja 0 stopniu wypelnienia zoladka trescia pokarmowa. iz szczury sa zwierzetami raczej unikajacymi swiatla. Wplyw stymulacji zewnetrznej na aktywnose bardzo wyraznie przejawia sie w zachowaniu eksploracyjnym (exploratory behavior). lecz rowniez. w ktorym uczyniono wszystko.. McClearn (1956) w badaniach nad rnalparnl wykazali..

Optymalny poziom aktywacji zalezy od indywidualnych wlasciwosci jednostki oraz od typu aktualnie podejmowanej przez nia dzialalnosci. co sklania badaczy do poszukiwania tak zwanego zegara biologicznego w tej wlasnie strukturze badz w jej pobllzu. ze organizm zawsze dazy do redukcji poziomu aktywacji. Z kolei w czasie snu aktywnosc organizmu spada niemal we wszystkich jej przejawach. Nie znaczy to jednak. To prawda. a przede wszystkim kory mozgowe] (zob. Na dlugo przed powstaniem teorii aktywacji eksperymentatorzy stwierdzili istnienie podobnej zaleznosci pomiedzy optymalnym poziomem motywacji a stopniem trudnosci zadania. ktore glosi. 3-18). Wiele danych empirycznych wskazuje na to.Uklad sialkowaly Slymulacja niespecyficzna --. 1962). to w swietle przytoczonych danych twierdzenie to wymaga pewnej modyfikacji. Sen i czuwanie nastepuja po sobie regularnie. Stan snu od stanu czuwania stosunkowo latwo odroznic na podstawie zwyklej obserwacji zachowania. gdy zwierzeta (szczury) pozbawiano regularnych zmian swiatlo . Zuckerman 1969).1 Sen W podrozdziale 3. 1992. Jakkolwiek teo ria redukcji popedu Hulla dowodzi. 3-19). Cala aktywnosc behawioraIna.plywania. natomiast pisanie na maszynie przebiega najsprawniej przy srednim poziomie aktywacji.ciernnosc. ryc. ze celem organizmu jest zredukowanie aktywacji do poziomu zerowego. Yerkes (1876-1956) godziny. ze staramy sie zredukowac poziom akiywacji. tym nizszy optymalny poziom motywacji. 1908). a poziom aktywacji to nie to samo co poziom motywacji. ze optymalny poziom aktywacji moze sie zrnieniac u tej samej jednostki w zaleznosci od rodzaju stojacego przed nia zadania (Duffy. ze motywacja jest tylko jednym ze zrodel aktywacji. pisania na maszynie i podnoszenia ciezarow. zwiazana z zaspokajaniem potrzeb biologicznych. Badania te doprowadzily do sformulowania prawa Yerkesa-Dodsona (Yerkes i Dodson. Mechanizmy aktywacji Wiemy juz z poprzedniego podrozdzialu. przebiega przy odpowiednio wysokiej aktywacji. Zjawisko snu nato- . W wyniku takiej aktywacji uklad nerwowy pozostaje w jednym z dwoch podstawowych stanow funkcjonalnych . gdy pod wplywem silnego glodu jest on bardzo wysoki. a wiec w stanie czuwania. rye. ze funkcja siatkowatego ukladu aktywacyjnego jest utrzymywanie w stanie aktywacji mozgu. ze plywaniu i podnoszeniu ciezarow sprzyja odpowiednio najnizszy i najwyzszy poziom aktywacji. ze istnieje optymalny poziom motywacji dla dowolnego zadania i ze im trudniejsze zadanie. ilustrujace hipotetyczna zaleznosc miedzy poziomem aktywacji a poziomem wykonania trzech roznych zadan . I Slymulacja sen~J Styrnulaela specyficzna Uklad aktywacyjny ~ RYCINA3·18 Teoria Hebba wywarla inspirujacy wplyw na rozwoj badan nad zachowantem motywowanym potrzeba stymulacji oraz na kierunek rozwoju mysli teoretycznej w tej dziedzinie (por.5.4 mowilismy wiele 0 procesach i zachowaniach przebiegajacych w okresie czuwania organizmu. Nalezy jednak pamietac. II Robert M. tworzac cykl powtarzajacy sie co 24 3. Uszkadzanie naiprzerozniejszych struktur mozgowych rowntez nie wywoluje wyraznych zaburzen tego rytmu. Zwiazek pomledzy poziomem aktywacji a efektywnoscia zachowania mozna przedstawic na wykresie w postaci odwroconej litery U (zob. Okazalo sie.w stanie czuwania i snu. Ten biologiczny rytm okolodobowy utrzymywal sie takze wtedy. D. Bindra (1959) przedstawil wykresy trzech krzywych 0 ksztalcie U. J edynie uszkodzenie podwzgorza zaburza rytm okolodobowy. Matysiak.

W zapisie elektroencefalograficznym w czasie reakcji wzbudzenia pojawiaja sie fale beta (zob. D. ktory wykazal.).5. wiekszosc miesni rozluzniona. L. niezbednych w przebiegu procesow umyslowych. BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICZNA 12 1 3.EEG). ZWierzyta po treningu zawierajacym elementy uczenia siy wykazuja wieksze zapotrzebowanie na sen paradoksalny (Hobson. Przypuszcza sie. 1949). 1992). L. Ilosc snu paradoksalnego wzrasta rowniez. gdy zostajq calkowicie pozbawione snu. odpowiedzia byl tylko jeden potencjal wywolany. w ktorym pojawiajq sie typowe raczej dla stanu czuwania okresy desynchronizacji EEG (por. podczas gdy aktywacja srodkowego obszaru wzgorza wywoluje wolnofalowa aktywnosc kory mozgowej i organizm zasypia. przez twor siatkowaty. Wybiorcza deprywacja w zakresie snu paradoksalnego u kotow prowadzi do wzrostu jego udzialu w calym okresie snu (Cohen.sen wolnofalowy (slowwave sleep). ktorych aktywnosc wzrasta i utrzymuje sie przez caly okres trwania snu paradoksalnego. nadal jednak nie rnamy odpowiedzi na proste pytanie: dlaczego spirny? . mierzonej przy pomocy elektrod umocowanych na powierzchni czaszki osoby badanej (wynik tego pomiaru to tak zwany elektroencefalogram . ze wzrostowi aktywnosci tych neuron ow towarzyszy spadek aktywnosci neuronow miejsca sinawego. Lindsley. sygnal wedrujacy z drogi czuciowej do tworu siatkowatego wywola w korze zgeneralizowany efekt aktywacji. Po bezposrednim podraznienlu tworu siatkowatego nawet bardzo szybko nastepujace po sobie blyski wy- 3. Wedlug Hobsona (1992) iWinsona (1993). Duzy wplyw na rozwoj wiedzy 0 mechanlzmach snu wywarly prace M. Na ogol w czasie nocnego snu wystepuje piec do szesciu okresow snu paradoksalnego na przemian ze snem wolnofalowym. Hobson stwierdzil. oczy zamkniete. za inicjacje snu paradoksalnego odpowiedzialne sa komorki mostu. Wraz z F. dzieki ktoremu te funkcje sa realizowane. ze srodki farmakologiczne hamujace synteze medlatorow z grupy katecholamin powoduja zwlekszenie lloscl snu paradoksalnego. Brak tu miejsca na bardziej szczegolowy przeglad literatury dotyczacej problematyki mechanizmow snu. Danych jest bardzo duzo. zwany tez faza snu REM (rapid eye movement).120 miast rozpatrywane jest na ogol jako problem uboczny i wiaze sie je potocznie z potrzeba odpoczynku organizmu. Preparat powstaly w wyniku ciecia dokonanego na poziomie srodmozgowia (mozg izolowany) wykazuje oznaki perman entnego snu. u noworodkow sen paradoksalny stanowi w przybllzeniu polowe calego snu dobowego. rozdz. Dalsze doswiadczenia Magouna i jego wspolpracownikow. Poczatkowo interpretowano te wyniki jako efekt odciecia niemal calego doplywu sensorycznego. ktory mozna podzielic na cztery fazy. Badania G. 1993). powstalo tez wiele interesujacych koncepcji na temat snu. Pivika i Freedmana (1974) wykazaly. Okresy snu paradoksalnego maja wiec sluzyc resyntezie tych substancji. gdy sen poprzedzony jest intensywna praca umyslowa lub stresem emocjonalnym. na przyklad. Niemal czwarta CZySC snu dobowego dorosly organizm poswieca na sen paradoksalny. Draznienie ukladu siatkowatego pradem rowniez wywoluje reakcje wzbudzenia (Moruzzi i Magoun. ze twor siatkowaty bierze udzial w aktywowaniu kory mozgowe]. Iouvet sugeruje.1.w stosunku do umyslu.za posrednictwem noradrenaliny . polegajace na porownaniu efektow uszkodzeri w obrebie tworu siatkowatego i klasycznych szlakow czuciowych. To sprzezenle miedzy aktywnoscia neuron ow tworu siatkowatego i miejsca sinawego wydaje sie wynikiem wzajemnego i bezposredniego wplywu hamujacego tych osrodkow. W zasadzie schemat ten nie zostal dotad obalony. ze oba typy snu sluZq funkcji odnowy organizmu. zwanej miejscem sinawym.sen paradoksalny. Czesc autorow uwaza. ryc. Widzimy.1. ze draznienle tworu siatkowatego w preparacie Bremera wywoluje natychmiastowa i dlugotrwala reakcje wzbudzenia w EEG. Moruzziego i H. chociaz jak dotad nie rna zadnych dowodow na to. Reakcja wzbudzenia w warunkach eksperymentalnych pojawia sie w odpowiedzi na nowy bodziec lub na bodziec warunkowy.5. Poczatkowe poglady na mechanizmy snu byly dosyc proste: wzbudzenie siatkowatego ukladu aktywacyjnego powoduje wzbudzenie kory i organizm pozostaje w stanie czuwania. Proporcje te zmieniaja sie w zaleznosci od wieku i.2). To rozproszenie oznacza w zasadzie. Spotts i Snyder. z tym ze sen wolnofalowy pelni te funkcie w stosunku do ciala. W Knowles i H. Poparcie dla tej teorii stanowia wyniki badan E. tak zwane fazy non-REM. Hartmana (1973).2 Fizjologiczne mechanizmy snu Badania nad mechanizmami fizjologicznymi snu biora swoj poczatek z klasycznych obserwacji F. oraz sen paradoksalny (paradoxical sleep). posluzyly Iouvetowi (1967) do sformulowania hipotez na temat mechanizmow fizjologicznych snu.5. W doswiadczeniu Lindsleya stosowano dwa blyski swietlne. Podobnie jest ze zwierzetami. rozdz. Michelem w 1958 roku stwierdzil on wystepowanie fazy snu paradoksalnego u kotow. ze jego oddech jest zwolniony. Ze wzgledu na charakterystyczne cechy EEG mozna wyroznic dwa typy snu . Dalsze badania. ktora polega na rejestracji zmian w aktywnosci bioelektrycznej roznych struktur mozgowych. Magoun (1950) wykazali. Kiedy jednak blyski swietlne dzielil bardzo maly odstep czasu. W stanie snu nastepuja rowniez charakterystyczne zmiany w aktywnosci bioelektrycznej. ze niezaleznie od modalnosci bodzca. ktore gina. McCarleya.1 Fizjologiczna charakterystyka snu Obserwacja spiacego czlowieka pozwala stwierdzic. Badania Hobsona. 3-20b). Zwraca uwage rozproszenie polaczen idacych z tworu siatkowatego do kory mozgowe].2 Wzbudzenie i uwaga jak juz wspominalismy (zob. i posrednia. oraz lnformacyjna (sygnalowa). ktory w 1935 roku opisal efekty przeclecia pnia mozgu na roznych poziomach. ze aktywacja neuron ow miejsca sinawego wywoluje . wykazaly. a sen paradoksalny . przeprowadzone rowniez na kotach. Schreiner. W. 3. pojawiajacych sie pod wplywem dzialania bodzcow sensorycznych. wszystkie bodice docierajace do mozgu pelnia dwie funkcje: aktywacyjna. przez wzgorze. Wstrzykniecie substancji stymulu[ace] synapsy cholinergiczne w moscie szybko wywoluje faze snu paradoksalnego (Baghdoyan. Podobne objawy towarzysza stanowi snu u wiekszosci zwierzat. Wykazali oni. wydzielajace neuroprzekaznik acetylocholine. ze informacja sensoryczna dociera do kory mozgowe] dwiema drogami: bezposrednia. wazna role w mechanizmie snu paradoksalnego. a w EEG stale wystepuja wrzeciona charakterystyczne dla snu wolnofalowego. Przypisuje on miedzy innymi strukturze przedniej czesci tylomozgowia. ze wlasnie uszkodzenie tworu siatkowatego w preparacie Bremera powoduje pojawienie sie objawow permanentnego snu. ulegljednak wzbogaceniu i mocno sie skomplikowal. Mozna tez wyczuc zwolnienie rytmu pracy serca i stwierdzic ogolne obnizenie wrazliwosct na bodice zewnetrzne. Rycina 3-18 przedstawia schemat podloza anatomicznego. Ponadto pojawiaja sie w nich lokalne wyladowania poprzedzajace szybkie ruchy galek ocznych. ze tak jest rzeczywiscie. rye. Magouna (1949) podwazyly jednak ty interpretacje. polegajaca na przygotowaniu czynnosciowym rnozgu. a sadzac po zrelaksowanej pozycji. Jouveta. Fakt jednak pozostaje faktem wszyscy ludzie spia i poswiecaja temu procesowi okolo 1/3 okresu swojego zycia. 4. nastepujace po sobie w niewielkim odstepie czasuo W odpowiedzi w korze wzrokowej pojawialy siy kolejno dwa potencjaly wywolane. 1972). 3-20a) podczas gdy w stanie spoczynku dominuja fale alfa (zob. Bremera. 3. ze w tworze siatkowatym znajduja sie neurony. W swoim badaniu stosowali oni technike potencialow wywolanych. ze tego rodzaju obciazenia ukladu nerwowego wyczerpuja zasoby okreslonych neuroprzekaznikow chemicznych.

. lz badani utrzymywali w pamieci rowniez te elementy informacji. w przystosowywaniu sit. B. jest [edna z najwazniejszych wlasciwosci organizrnow majacych uklad nerwowy. 1981). proces selekcji. Rycina 3-21 przedstawia schematycznie koncepcje Pawlowa dotyczaca mechanizmu powstawania odruchu warunkowego. Nagromadzone dotychczas dane sklaniajq badaczy do przypisywania ukladowi siatkowatemu zgeneralizowanej funkcji wobec bodzcow sensorycznych wszystkich modalnosci. Potocznie nazywamy to . W spolczesna psychologia wiele zawdziecza pracom i pomyslom teoretycznym takich badaczy tego problemu. nie byloby tej ogromnej plastycznosci. F. ze mechanizmy nerwowe odpowiedzialne za uwage. dopoki bodziec obojetny sam nie zacznie wywolywac reakcji slinowej . P.plastycznosci. pozwalajqcq nam sku pic sit. progu roznicowania bodzcow sensorycznych w korze pod wplywem aktywacji ze strony tworu siatkowatego. Watson czy B.. Szczury Lashleya mimo roznorodnych uszkodzen kory mozgowej radzily sobie jednak calkiem dobrze z uczeniem sit. mUSZq znajdowac sit.pobudzenie wywolane przez bodziec obojetny (na przyklad dzwiek) wedruje do kory sluchowej. ktore wplywaja na ich zachowanie. 3. 16. kojarzenie bodzca obojetnego z pokarmem. J. poza pierwotnymi ukladami sensorycznymi. ktora polegala na tym.calkowita jej utrate. oczywiste. ze Lashley. Rowniez wspolczesne osiagnlecia psychologii fizjologicznej sa mocno osadzone w klasycznej wiedzy 0 uczeniu sie. a pobudzenie spowodowane przez pokarm przenoszone jest do odpowiedniego obszaru projekcyjnego kory i wywoluje bezwarunkowy odruch slinowy.mm: . Wlasnie to polaczenie stanowi fizjologiczna baze uczenia sit. Wedlug Pawlowa. Andersen i Motter. rozwiazywania zadan w labiryncie.) pelni zatem funkcje selekcyjna. ]. Skinner. Zwierze podnosi glowe. ze nowe polaczenie powstaje pomledzy korowymi obszarami reprezentacji dzwiekowej i pokarmowej w wyniku wielokrotnego kojarzenia (iest to tak zwana stycznosc czasowa) tych dwoch procesow. [aka obserwujemy u organizrnow zywych. ze selekcja bodzcow odbywa sit. do zmtennosci srodowiska. w trakcie warunkowania klasycznego . Sadowskiego (1973. autorzy zwracaja uwage na towarzyszace desynchronizacji EEG zmiany behawioralne (French. 1957). Zachowuje sit. co docieralo do "sluchajqcego" ucha. nastawia uszy i rozglada sle. nie uwzglednil jednej z podstawowych wlasciwosci ukladu nerwowego . a nie fizjologiczny. s. W sprawozdaniach z badan.1 Fizjologiczne podstawy ) uczenia sle Wiekszosc badan Pawlowa rnlala charakter behawioralny. Wefekcie Lashley sforrnulowal teorie 0 dyfuzyjnej dystrybucji w calym mozgu obwodow neuronalnych lezacych u podstaw procesow asocjacyjnych. rzeczywiscie zalezy od tworzenia sit. 251). Instrukcja nakazywala skupienie uwagi na tre- sci doplywajacej do ucha wskazanego przez eksperymentatora. Lashleya. Na pomiary dotyczace uczenia sit. Organizm przychodzi na swiat wyposazony w gotowe 0 bwody neuronalne odpowiedzialne za realizacje obu tych rownoleglych procesow. Problem uczenia sit. Anne Treisman (1964) przeprowadzila eksperyment. nowego odruchu. wplywaja procesy pamieciowe posredniczace miedzy zmianami w ukladzie nerwowym a zmianami w zachowaniu. ktore z jakichs powodow uznali za wazne.. Przez prawie trzy nastepne dekady trwaly pro by empirycznego wsparcia teorii Pawlowa. a w niektorych wypadkach . Rozlegle uszkodzenia ukladusiatkowatego powoduja zaburzenia uwagi.nlesluchajacego" ucha. zdefiniowane jako proces selekcji bodzcow. uczema Sl~ b i pamlecl Zapis EEG:a) desynchronizacjn.6. nowych polaczeri funkcjonalnych w korze. na poziomie pierwotnych ukladow czuciowych. Pawlow. jak 1. podczas gdy w korze przypuszczalnie odbywa sit. ze badani 0 wiele lepiej odtwarzali to. Fuster (1958) przeprowadzil eksperyment. w trakcie ktorego do kazdego ucha osoby badanej dostarczano przez sluchawki inna inforrnacje.. dokonywane przede wszystkim przez K. od dawna przyciaga uwage psychologow. okazalo sie. lecz mimo to nie wahal sit. ze draznienie tworu siatkowatego malp poprawia rozwiazywanie przez nie zadan wymagajacych selektywnej uwagi. Uwaga (zob. mimo ze podawane byly do . Poczatkowo przypuszczano. ktorych aktywnosc dramatycznie wzrasta podczas sledzenia przez malpe znaczacego dla niej obiektu (Mountcastle. ze nieuszkodzone obszary . i procesy pamieci sa ze soba powiazane. Z kolei na pomiary dotyczace pamieci wplyw wywieraja uprzednie procesy uczenia sie. Dzisiaj wydaje sit. w ktorym wykazal.6 a Biologiczne podstawy .zwroceniem uwagi" na zmiane w otoczeniu.gdy tak dlugo powtarza sit. on przed teoretyzowaniern na temat mozgu i jego udzlalu w procesie uczenia sie. Wnioskowac 0 nich i mierzyc je mozna jedynie poprzez analize zmian w zachowaniu organizmu. Badania te prowadza do wniosku. Zgodnie z oczekiwaniami. Pawlow (1955/1926) uwazal. Wedlug B. Jest oczywiste. Zdolnosc uczenia sit. ze nie jestesmy w stanie reagowac na wszystkie bodice stale dzialajace na nasze receptory. Oczywiste jest. W eksperymencie tym stwierdzono jednak. Sa one oczywiscle genetycznie wyposazone w cechy. zatem w sposob przypominajqcy reakcje orientacyjna na nowy bodziec. ze procesy uczenia sit. 122 TIT BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA 3. Z kolei w korze ciemieniowej stwierdzono obecnosc neuron ow. ale bez procesu uczenia sit. Teoria ta dominowala w psychologii fizjologicznej przez wiele lat. "uwagq (attention) nazywamy stan zwiekszone] czujnosci w stosunku do okreslonych bodzcow (sygnalow)". Wskazuje to na obnizenie sit. tworzac swoja teorie. rozdz. w ktorych draznlono twor siatkowaty zwierzat w czasie spoczynku lub snu. otwiera oczy. b) synchronizncjn Plnl ll!1! __ RYCINA 3·20 PI mIT!% ! film wolywaly dwa potencjaly. na odbiorze jednych bodzcow i jednoczesnie ignorowac inne. to niszczenie roznych obszarow kory u zwierzat doswiadczalnych powinno uniemozliwic proces uczenia sie. Lashley (1950) oparl swoje badania naprostym rozumowaniu: jezeli hipoteza Pawlowa jest trafna i uczenie sit.

Takie sarno uszkodzenie hipokampa nie wplywalo natomiast na uczenie sie prostszego zadania. spowodowanym uprzednia ekspozycja intensywnej stymulacji). aby mogly sie one zmieniac pod wplywem zmian srodowiskowych. ze zwierzeta z uszkodzonym hipokampem nie byly w stanie nauczyc sie trudniejszego wariantu warunkowania.2 Fizjologiczne podstawy pamlecl Zapamietywanie to proces. Iezacej pod platem skroniowym kory).' 1 24 BIOLOGICZNE '-u. jak skomplikowana musi bye organizacja neuronalna dla bardziej zlozonych form uczenia sie.~. przechowywania ich oraz . lokalizacja obszarow kojarzeniowych moze bye rozna w zaleznosci od stopnia trudnosci zadania. W tym czasie wystepuje jedynie reakcja be. ktory decyduje 0 tym. Nawet potoczna obserwacja pozwala na dokonanie podstawowej klasyfikacji dzielacej pamiec na dwa rodzaje . Pewne wydarzenia. imiona. czesto na cale zycle.. ze przynajmniej jeden z tych elementow . potwierdzaja pochodzace sprzed piecdziesleciu lat hipotezy Hebba. ktory przeksztalcil sie w bodziec warunkowy. Niejednokrotnie mozna sie bylo jednak przekonac. Mozna przypuszczac. Pojawily sie prace. polegajace] na coraz slabszym reagowaniu na powtarzajacy sie bodziec) towarzyszy obnizenie aktywnoscl synaptycznej. Okazuje sie jednak. uniemozliwialo uczenie sie latwiejszego wariantu warunkowania.). Tymczasem uszkodzenie obszaru. Stosu- jac ten sam model doswiadczalny. podczas gdy 0 innych zapominamy niemal natychmiast. 1976. ze procesowi habituacji (prostej formy uczenia sie. 1981) na podstawie swoich badan. Mozna wiec sobie wyobrazic. jak sie wydaje. jakie informacje i doswiadczenla nalezy zachowac i przeniesc z pamieci swieze] do dlugotrwalej. Hebb (1949) jako pierwszy zwrocil uwage na synapsy. Uklad nerwowy slimaka morskiego od ukladu nerwowego czlowieka oddziela przepasc. a jakich nalezy sie pozbyc. Uklad nerwowy musi zatem miec zdolnosc nabywania informacji. Thompson i Thompson.pojawia sie aktywnosc bioelektryczna.wymaga strukturalnych zmian w ukladzie nerwowym . lecz po- .wydo bywania z miejsea. 1993. ktore. starajac sie raczej rejestrowac aktywnosc neuronow w trakcie procesu uczenia sie. autorzy ci uzyskali z mozdzku zapis aktywnosci bioelektrycznej skorelowany z procesem uczenia sie. ze nawet przy tak prostej formie uczenia sie. Wyniki badari Thompsona (Thompson i in. Dziala wiec jakis mechanizm selekcji. 1976). 3. Teoria ta zaklada. stwierdzil. ze neuronalne obszary kojarzeniowe zlokalizowane sa rownlez poza hipokampem. 1980) wykazaly. Zaproponowana przez Hebba (1949) teoria konsolidacji pamieci stala si~ inspiracja do wielu badan dotyczacych pamieci. rozdz.6. Nowsze dane (Krupa. twarze zapamietujerny na dlugo. W poczatkowym okresie konsolidacji pamiec ulega wplywom zaklocajacym ten proces.. Weisz. w jakim stopniu odkrycia dokonane na tak prostym organiz- mie i dotyczace tak nieskomplikowanych form uczenia si~ rnoga bye uniwersalne. Kandel (1979.. gdzie sa przechowywane. ze stopien zaangazowania hipokampa w proces uczenia sie jest zroznlcowany i zalezy od stopnia trudnosci zadania w procedurze warunkowania odruchu mrugania. jaka jest warunkowanie odruchu mrugania. Gdy jednak reakcja mrugania zaczyna pojawiac sie w odpowiedzi na dzwiek. Znaczace osiagniecia w dziedzinie badan dotyczacych fizjologicznych podstaw uczenia si~ nalezy przypisac R. Solomon i Thompson. 19.tF&""~W$h~~~~ MECHANIZMY ZACHOWANIA Mechanixm powstawania klasycznego odruchu warunkowego wedlug Pawlowa kory przejmuja funkcje obszarow usunietych.fWarunkowa mrugania w odpowiedzi na dmuchniecie. 1983) wskazuja. ze proces uczenia sie nie tworzy nowych polaczen nerwowych.. za ktorego posrednictwem organizm jest w stanie wykorzystac uprzednio nabyte informacje do modyfikacji swojego zachowania (zob. 19.przechowywanie informacji . rejestrujac w trakcie warunkowania odruchu mrugania aktywnosc neuronow hipokampa (pierwotnej struktury korowej.w razie potrzeby . Mechanizm tej zmiany polega na zmniejszaniu Ilosci neuroprzekaznika uwalnianego z zakonczenia presynaptycznego.~~~~. I ~"%.. ze wiedza zdobyta przy badaniu prostych organizmow pozwala lepiej zrozumiec zasady funkcjonowania organizmow zlozonych. Poszukiwanie fizjologicznych podstaw pamieci musi wiec uwzgledniac wszystkie trzy wymienione elementy. Jest to oczywiscie mocny dowod udzialu hipokampa w procesie kojarzeniowym.fizycznych sladow pamieciowych. Dlatego coraz wiecej badaczy w poszukiwaniu neuronalnych obwodow kojarzeniowych rezygnuje z metody uszkodzen. Ilosc uwalnianego przekaznika zwieksza sie natomiast. z ktorego rejestrowano te aktywnosc. lecz raczej zmienia wrazllwosc polaczen juz istniejacych. powodujac wzrost aktywnosci synaptycznej. Badania te wykazaly rowniez. Zrozumienie samego mechanizmu fizjologicznego lezacego u podstaw procesu uczenia sie wymaga znalezienia w tkance nerwowej elernentow na tyle plastycznych. zwanych czesto engramami. Thompson i in. gdy mamy do czynienia z sensytyzacja (wzrostem reakcji na bodziec.rowniez w odpowiedzi na dzwiek . Trudno na razie ocenic. ze przeniesienie zapamietanej informacji z pamieci swieze] do pamleci dlugotrwalej jest procesem stopniowym.swieza (krotkotrwalq) i dlugotrwala (zob. Znaczenie omowionych wynikow polega nie tylko na wskazaniu neuronalnego podloza warunkowania klasycznego.). sugerujac w swojej teorii synaptycznej. rozdz. Thompsonowi. E. Podczas pierwszych prob kojarzenia bodzca obojetnego (dzwiek) z bezwarunkowym (dmuchniecle w oko) brak jest zarowno aktywnosci hipokampalnej. w hipokampie . Przeprowadzil on badania na krolikach (Thompson i in. prowadzonych na stosunkowo prostym ukladzie nerwowym duzego sllmaka morskiego. jak i reakcji warunkowej.

ze mozg w fazie snu paradoksalnego jest bardzo aktywny. to przerywanie aktywnosci neuronalnej w roznych okresach po poddaniu zwierzat treningowi powinno pozwolic na ustalenie czasu niezbednego. W spomniane wyniki pozostaja w zgodzie z danymi dotyczacymi wplywu snu paradoksalnego na proces konsolidacji (Bloch. ze wyjasnianie tych wynikow ria podstawie aktywacyjnej hipotezy konsolidacji pamieci ma charakter wysoce spekulatywny.srodkow farmakologicznych podwyzszajacych poziom aktywacji (McGaugh. 1973) wskazuja. z tym ze badali oni rolf( bialek jako chemicznych nosnikow sladow pamif(ciowych. Zastosowanie nizszych Intensywnosci pradu przy draznieniu tych struktur . Z kolei A L. Rowniez badania polegajace na intensyfikacji syntezy RNA i bialek . by z chwila osiagniecia pelnej konsolidacji ustapic calkowicie miejsca odpornosci na czynniki ingerujace.ich zdolnosc do ulegania trwalym zmianom. uzyskano generalnie podobne wyniki. Schiller (1965) przeprowadzili na szczurach eksperymenty. Wystapfly jednak duze wahania czasu niezbednego do pelnej konsolidacji pamieci. ze transfer pamif(ci zakodowanej w sUbstancji chemicznej mozliwy jest rowniez u ssakow. 1985). 1979).pacjentow z uszkodzeniami mozgu. warto szczegolna uwage zwrocic na hipokamp. swiadczace na korzysc stopniowego charakteru konsolidacji. a drugim . Wilson i Glassman. R. ktorych draznienie powoduje amnezje. a drugq badano przy jednej tylko roznicy . Mimo to wciaz jeszcze sporo pytan dotyczacych zagadnieri. by nastf(pnie wydobyte z ich mozgow RNA wstrzyknqc dootrzewnowo szczurom. Te niezwykle pobudzajace wyobraznie badania wywoluja jednak duze zastrzezenia natury metodologicznej. co przy niklej powtarzalnosci ich wynikow oslabia nadzieje na to. gdy szok elektryczny stosowano po uplywie 0. Wyniki omawianych eksperymentow potwierdzily teoretyczne przewidywania teorii konsolidacji: im krotszy byl okres pomiedzy treningiem a elektrowstrzasem. Niektorzy badacze doszli nawet do wniosku. . Opierajac sie na zalozeniach teorii konsolidacji. swiadczace 0 podwyzszonej aktywacji. Subtelniejsza odmiana tego rodzaju eksperymentow sa badania (Goddard. 1968. Galvan i Clark.bezposrednio po treningu . Trzeba jednak podkreslic. Szczury. w ktorych stosowano zarowno elektrowstrzasy. wykorzystujace material kliniczny . ktoryrri wstrzyknif(to RNA. Galvan i DeSiderio. Babich. w ktorych odbywal sif( trening "dawcow" RNA. Literatura dotyczaca fizjologicznych podstaw pamieci jest dzisiaj olbrzymia i stale rosnie. Jednq grupf( testowano w warunkach identycznych jak te. Szczegolnie wiele uwagi poswieca sie w tym zakresie takim substancjom. Zastosowanie szoku po 10 sekundach powodowalo czesciowa amnezje. Horn. Jacobson. czy obszary te uczestnicza jedynie w procesie konsolidacji. ze deprywacja w zakresie snu w jego fazie paradoksalnej powoduje zaburzenia w procesie konsolidacji parniecl.5 sekundy. w ktorych probowano dokonac transferu pamieci z jednego organizmu na drugi poprzez przeniesienie substancji chemicznej bedacej nosnikiem sladu pamieciowego. S. Efekt transferu wystqpil jedynie w tej grupie "biorcow". Sposrod wielu struktur. jak i inne zabiegi przerywaiace aktywnosc neuronalna. Wiele wniosly do tej problematyki badania psychologiczne. Podsumowanie Psychologia fizjologiczna . swiadczy 0 powstaniu sladu parnieciowego zlokalizowanego w tej substancji. Wyniki badan na ogol potwierdzaja teorie chemicznego podloza pamieci dlugotrwalej. przejmowaly wraz z pokarmem wyuczonq reakcjf(. by zapamietywana informacja mogla zostac przeniesiona z pamieci swiezej do pamieci dlugotrwalej. S. Chorover i P. zwiekszajac intensywnosc tych czynnikow. pozostaje bez odpowiedzi. J ednym z powodow zainteresowania tymi substancjami jest ich udzial w syntezie neuroprzekaznikow synaptycznych. Okazuje sie bowiem. Ungar.prowadzilo do polepszenia konsolidacji pamieci. Szczegolna kategorie badan stanowia eksperymenty. ~ RAMKA3. ze wzrost poziomu RNA. Doszli oni do wniosku. Uczyli oni szczury reakcji warunkowej wymagajqcej roznicowania. 1967).znanych skadinad z udzialu w procesach aktywacyjnych . [aka te substancje odgrywaja w powstawaniu pamieci trwalej (Gaito. poszukujac zwiazkow przyczynowo-skutkowych pomiedzy czynnosciami struktur anatomicznych a zachowaniami. ktory stwierdzil. Wiadomo. ze na stle procesu konsolidacji wplywa poziom aktywacji towarzyszacy temu procesowi. Czynnikiem przerywaiacym aktywnosc neuronalna byly elektrowstrzasy. lecz wyniki owych eksperymentow nie rozstrZ)(gajq. Metoda ta stwarza w zamysle mozliwosc lokalizacji w mozgu struktur zwiazanych z procesami konsolidacji pamieci. 1964). jak bialka i kwas rybonukleinowy (RNA). cialo migdalowate i uklad siatkowaty. Bledem byloby jednak traktowanie wynikow Chorovera i Schillera jako dokladnego ustalenia okresu pelnej konsolidacji.jak wskazuje nazwa -lqczy elementy fizjologii (badania czynno sci biologicznych organizmow) z elementami psychologii (czyli z badaniem zachowania). Ungar i jego wspolpracownicy (Ungar. Pelna amnezja nastepowala. towarzyszacy nauczeniu sie przez szczury reakcji unikania (Zemp. ze proces konsolidacji nigdy nie jest calkowity i odpornosc pamieci na czynniki wywolujace amnezje mozna przelamac. W setkach innych badan przeprowadzonych wedlug podobnego schematu. Dane te. co wedlug Jacobsona rna swiadczyc 0 wysokiej specyficznosci informacji zakodowanej w RNA Zblizone wyniki otrzymali G. Ho.3 Duzq sensacjf( w swoim czasie wzbudzily wyniki badan J. ze skoro wstepny okres konsolidacji jest najbardziej podatny na czynniki ja zaklocaiace. ze wyplawki (robaki plaskie) nakarmione cialami innych wyplawkow.stwierdza sie rowniez zwlekszone wydzielanie noradrenaliny. W poszukiwaniu fizjologicznego substratu pamieci dlugotrwalej badacze skupili swoje wysHki na weryfikacji teorii postulujacej istnienie chemicznego podloza mechanizmow powstawania trwalych sladow pamleciowych. ktorych schemat jest czesto powielany w badaniach nad pamiecia. 1966. podzielono na dwie grupy. McConnella (1962). Hennevin i Leconte. jak rowniez wyniki badan z uzyciem . ze wkrotce wiedze mozna bedzie lykac w pigulkach. 1972). Stwarzaja jednak okreslone trudnosci interpretacyjne. Bubash i A Jacobson (1965) wykazali. poddanych uprzednio treningowi warunkowania.ktore wprawdzie wykazuja pozytywny wplyw takich zabiegow na pamiec . czy tez sa miejscem przechowywania sladow parnieciowych.datnosc ta maleje wraz z uplywem czasu. ktorq testowano bodzcami swietlnymi. 0 ktorych byla mowa w tym podrozdziale. natomiast okres 30 sekund zapoblegal jej calkowicie. u ktorych podstaw leza te czynnoscl. tym wieksze byly zaklocenia pamieci. Trudno bowiem 0 pewnosc. ktore nie uczestniczyly w treningu. w ktorych amnezje po treningu wywoluje sie poprzez draznienie pradem dostarczanym przez elektrody implantowane do roznych 0bszarow mozgu.zamieniono swietlny bodziec warunkowy na diwif(kowy. F.nie daja jednoznacznej odpowiedzi na temat roli.

(2) osrodkowei. Fizjologiczne dane ekspemi jednostkami funkcjonalnymi ukladu nerrymentalne umozliwiaja wglad wwiele mechawowego. Iaka role odgrywa podwzg6rze w regulacji czynnosci pobierania pokarmu? 5. przenosza pobudzenie przez szczelisowosc w zachowaniach pokarmowych. Zlokalizowano tam ny refrakcja. az do powstania pozaliczana do podstawowych . proces uczenia sie nie tworzy nowych polaczen nerwowych. nienie trzech podstawowych czesci: (1) wsteOd poziomu aktywacji zalezy to. jest sterowasciowy. pobudzaiacy i ukierunkowulacy jego aktywnosc. biologicznie wazna. przy czym wnetrze kornorki rna ladunek ujemny w stosunku do srodowiska zewnetrznego. na i kontrolowana przez autonomiczny uklad Potencial czynnosciowy we wl6knie nernerwowy oraz przez uklad hormonalny. przetwarzajacej otrzymana informacie. W sensie anatomicznym uklad nerwowy podzielony jest na czesc osrodkowa i obwodowa Do CZysci osrodkowej zalicza sie rdzen kregowy i m6zgowie. (1989). pisuje sie im. wskutek czego powstaje potencial czynnosciowy. a do czesci obwodowej nerwy rdzeniowe i nerwy czaszkowe. zwaz pobieraniem pokarmu. Jest to proces lawinowy: gdy depolaryzacja osiaga poziom progowy. Biologiczne podstawy zachowania. Wedlug psycholog6w.wszystko alba nic". Wedlug teorii synaptycznej. z ktorym laczy sie wyrazna okrenikami. Pod wplywem docierajqcego do blonizm6w neurofizjologicznych i humoralnych. co z kolei indukuje ten sam proces w sqsiednim punkcie blony i powstaje kolejny potencial czynno- wego. dwa osrodki: glodu i sytosci. ze organizm podzy aksonem doprowadzajqcym pobudzenie dejmuje (lub nie) zachowania nakierowane na a inna komorka nerwowa. 'Th~~~~~~'%. Te motywacje . Przyjmuje sie. ZACHOWANIA -. zwiazanych z aktywnoscia organizmu motywowanq biologicznie.szerzej w wyniku czego na tej blonie powstaje postsy_ bodicoposzukujqce motywowane Sq ponaptyczny potencial po budzeniowy (EPSP). i (3) zstepujacej (ruchowej). Pobudzenia struktur m6zgu.}. . 1. Zebrano takze liczne dane eksperymentalne. wowym podlega prawu . Jakie wlasciwosci wl6kna nerwowego. Zachowania eksploracyjne leznione jest od konfiguracji pobudzeniopojawiaja siy w duzyrn natezeniu w sytuawych i hamulcowych potencjal6w postsynacjach dla organizmu nowych.~.czesto okresla tencjalu czynnosciowego. Zachowania eksploracyjne lub . bedace miejscem styku pomienego z nich decyduje 0 tym. tworzac cykl powtarzajacy sie co 24 godziny. Dlatego przyptycznych na blonie postsynaptycznej. dotyczaca mechanizmu utrwalania w pamieci nawyk6w nabytych w wyniku uczenia sie. ir6dlo tej zmlennosci stanowi motywacja . opartych na wielkiej ilosci danych eksperymentalnych. W zaleznosci od rosie jako ciekawosc. kt6ry przebiega w czterech fazach. ny presynaptycznej pobudzenia specjalne skladaiacych sie na proces regulacji stanu glosubstancje chemiczne. w uproszczeniu."-''''''-~~'"'' 'iii!IimJi ""-~~~~~'" MECHANIZMY . a w szczegolnosci badania nad slimakiem morskim APlysiq. na wyodrebnym srodowisku. biologicznie pierwotnych motywacji.hipotetyczny stan organizmu. wspiera te hipoteze.nazwany tak ze wzgledu na zapis EEG typowy raczej dla stanu czuwania. przenoszqcej inforrnacie z dw6ch podstawowych stan6w funkcjonalz receptor6w do osrodkowego ukladu nerwo- nych pozostaje organizm . Zwraca uwage aktywujaca rola ukladu siatkowatego w mechanizmach takich proces6w i zjawisk. W jaki spos6b uklad siatkowaty realizuje funkcje aktywowania m6zgu? 6. Sen mozna podzielic na dwa podstawowe typy: wolnofalowy.rozkazy" z osrodkowego ukladu nerwowego do efektor6w.. jak czuwanie i sen. trzeba stymulacji. przede wszystkim jawienie sie potencjalu czynnosciowego uzakory m6zgowej. Sen i czuwanie nastepuja po sobie regularnie. Kt6re czesci ukladu nerwowego zaliczamy do obwodowego ukladu nerwowego a ktore do osrodkowego ukladu nerwowego? ' 4. ktore wspieraja teorie konsolidacji. Wspomniana roznica potencjal6w. ze procesy uczenia sie i procesy parnleci sa ze soba powiazane. w jakim pujacej (czuciowej). ze u poddzaju mediatora i lokalizacji w ukladzie nerstaw takich zachowan lezy homeostatyczny wowym moga rowniez powstawac postsymechanizm utrzymywania optymalnego ponaptyczne potencjaly hamulcowe (IPSP). zwana spoczynkowym potencjalem blonowym. Jakie mozliwoscl eksperymentalne stwarza stereotaksja? 2. Wiele danych eksperymentalnych. jest wynikiem nier6wnomiernego rozmieszczenia jonow po obu stronach blony. 0 czym swiadczy charakterystyczne EEG. i paradoksalny . Pod wplywem pobudzenia blona ulega depolaryzacji. nastepuje prawie natychmiastowe odwr6cenie polaryzacji z ujemnej na dodatnia.~~ 12 8 _"" BIOLOGICINE . Istnieje wiele koncepcji na temat fizjologicznych podstaw snu i znaczenia jego poszczeg6lnych faz. Podwzg6rze bierze aktywny udzial w reguW trakcie odtwarzania potencjalu spoczynkolacji czynnosci fizjologicznych zwiazanych wego nastepuje okres niepobudliwosci.w stanie czuwania czy snu.. Hipotezy sugerujace chemiczne podloze powstawania sladow pamieciowych szczegolna role przypisuja bialkom i RNA. Przyjmuje sie istnienie kilku podstawowych. Zachowanie jest zjawiskiem zmiennym. kom6rki nerwowej i synaps decyduja 0 funkcjonalnych mozliwosciach tkanki nerwowej? 3.podstawowa jednostka funkcjonalna ukladu nerwowego w stanie spoczynku rna spolaryzowana blone. Warszawa: PWN. sa bardzo waznyzdobycie pokarmu. Chmurzynski.-~~~ PSYCHOLOGIA FIZJOLOGICINA 129 Jest oczywiste. funkcie doCzynnosciowa organizacja ukladu nerwostarczania organizmowi informacji 0 nieznawego pozwala. zwane neuroprzekaidu i sytosci. Wiykszosc mechanizm6w homeostatycznych. przenoszqcej . B. Pobudzenie jedSynapsy. Kom6rka nerwowa . Jakie fakty empiryczne wspieraja koncepcie chemicznego podloza pamiecl? Sadowski. ne synaptyczna do blony postsynaptycznej. lecz raczej zmienia wrazltwosc polaczeri juz istniejacych.rowniez EPSP moga sie sumowac. uwaga i wzbudzenie.

Andreassiego (1989) oraz nieco bardziej zaawansowany podrecznik pod redakcja Cacioppo i Tassinary'ego (1990). Po pierwsze. przelomu XIX i XX wieku.amerykanski (Brown. Pod koniec lat szescdziestatych ukazaly sit. L. Z najnowszych opracowan tego typu mozna polecic Czytelnikowi przystepna prace J. w wypadku wiekszoscl metod. "z sekundy na sekunde". procesow 0 bardzo szybkim przebiegu. Wst~p Badania psychofizjologiczne budza zainteresowanie wielu badaczy. procesami fizjologicznymi. aby okreslic ich wplyw na zachowanie. Badacz moze na przyklad poprosic badanego o wykonanie zadania arytmetycznego i obserwowac. ze sa one prowadzone na ludziach i maja charakter nieinwazyjny. a nawet kilkanascle milisekund po ekspo- . W tym kontekscie okreslenie aktywnosc psychofizjologiczna (psychophysiological activity) nalezy rozumiec jako zmiany procesow fizjologicznych wywolane czynnikami psychologicznymi. 1967b) i europejski (Venables i Martin. Poczatki badan psychofizjologicznych siegaja.Psychofizjologia Tytus Sosnowski sychofizjologia (psychophysiology) jest jedna z dyscyplin naukowych zajmujacych sit. co ma zwiazek z postepern w zakresie rozwoju technik pomiarowych.). dajq one mozliwosc pomiaru. rozdz. 3. technika potencialow wywolanych pozwala rejestrowac odpowiedzi mozgu pojawiajace sit. co zwykle trudno osiagnac innymi sposobami. ale szczegolnie szybki ich rozwo] przypada na ostatnich trzydziesci lat. Ma to wiele przyczyn. i to w czasie realnym. Podstawowy schemat badawczy psychofizjologii polega na manipulowaniu czynnikami psychologicznymi oraz na obserwacji efektow takich dzialan na procesy fizjologiczne. 1967). Cecha badan psychofizjologicznych jest rowniez to. Przykladowo. Po drugie. w jaki sposob wplywa to na szybkosc rytmu serca lub aktywnosc elektryczna mozgu. relacjami miedzy procesami psychicznymi i fizjologicznymi. Odroznia to psychoflzjologie od psychologii fizjologicznej (por. rowniez pierwsze podrecznlki psychofizjologii . kilkadzleslat. w ktore] manipuluje sit. metody psychofizjologiczne daja mozllwosc monitorowania zachowania w sposob ciagly. ktorzy sami takich badan nie prowadza. rowniez tych.

kiedy obserwujemy spadek aktywnosci efektora. wykonywanych aktualnie czynnosci. dyskretne bodice).1 Zmiany fazowe i toniczne Zmiany aktywnosci psychofizjologicznej dzleIi sie tradycyjnie na fazowe (phasic) i toniczne (tonic).efekt podlogowy" (floor effect). Klasyczne. w wypadku aktywnoscl elektrycznej skory zmiana fazowa to pojedyncza reakcja na bodziec. natomiast wzbudzenie ukladu sympatycznego prowadzi do wolnego.osrodkowy uklad nerwowy. bedaca efektem chwilowego wzrostu aktywnosci gruczolow potowych. zainteresowanie badacza moze sie koncentrowac badz na jednym. to celem psychofizjologii jest przede wszystkim poszukiwanie teorii tlurnaczacych zmiany aktywnosci fizjologicznej wywolane czynnikami psychologicznymi. bedacego funkcja wczesniejszych reakcji.3 Odruch orientacyjny. w jaki odpowiada on na sygnaly docieraiace z narzadow zmyslow oraz steruje praca efektorow. Prawo wartosci poczatkowe] (law of initial value . w jakich sie pojawia. Badacz zainteresowany ekstrawersja . Nie ma jednego wspolnego mechanizmu fizjologicznego. ze mierzac zmiany aktywnosci psychofizjologicznej. im wyzszy byl poziom wyjsciowy. a [ednoczesnie . nazywany tez reakcja orientacyjna. jest odpowiedzla ukladu nerwowego na nowosc lub zmiane bodzca (sytuacji).introwersja a aktywnoscia elektryczna skory (aktywnoscia elektrodermalna) i ze badania te (czego oczywiscie w tym miejscu nie przesadzamy) nie prowadza do pozytywnych wynikow. Nalezy jednak pamietac. pisanymi przez autorow roznych specjalnosci. Bardzo czesto jednak mamy tu do czynienia rowniez z odmiennym mechanizmem i odmiennym znaczeniem funkcjonalnym obu rodzajow zmian. Jesli celem nauki jest poszuklwanie teorii najlepiej tlumaczacych fakty empiryczne. W wypadku rytmu serca za zmianami fazowymi i tonicznymi kryje sie z kolei inny mechanizm neuronalny: wzbudzenie ukladu parasympatycznego powoduje zazwyczaj szybkie zmiany fazowe (z charakterystycznym zwolnieniem rytmu serca). takich jak uwaga mimowolna. Ostatecznym celem tych poszukiwan jest poznanie mechanizmow regulacji zachowania. Poziom toniczny natomiast w duzyrn stopniu zalezy od nawilzenla naskorka. ze charakterystyka ta odnosi sie tylko do samego pomiaru zmiennych fizjologicznych.przy innych czynnikach stalych . W literaturze bez trudu rnozna znalezc przyklady obu opisanych podejsc i kazde z nich ma swo] wazny wklad w rozwo] wiedzy psychologicznej. Zalozmy hipotetycznie. Uwaza sie (POl'. Poniewaz badania psychofizjologiczne dotycza relacji miedzy zmiennymi psychologicznymi i fizjologicznymi. badz na drugim rodzaju procesow. 1975). nalezy starannie kontrolowac poziom wyjsciowy zycji bodzca. lepiej wyjasniajacych zmiany elektrodermalne. W kazde] z tych dziedzin pojawiaja sie specyficzne dla niej problemy metodologiczne i teoretyczne.zahamowanie innych. vv Podstawowe pojecia i koncepcje psychofizjologii Psychofizjologia w sposob naturalny dzieIi sie na wiele dziedzin badan. Oprocz tego lst- 4. lecz krotkotrwale (czesto s~ to po prostu reakcje na pojedyncze. w sensie scislym. jedynie formalna charakterystyke mierzonej aktywnosci.LIV).moze bye ona rozna zaleznie od rodzaju reakcji i warunkow. Zmiany fazowe to zmiany szybkie.tpozostajacych w relacji z interesujaca go zmlenna lndywidualna. ze badacz zajmuje sie relacja miedzy ekstrawersia . Poniewaz jednak jest to uklad niezmiernie skompllkowany. Wildera (1931). Uzywa sie rownlez terminu "poziom toniczny" na okreslenie wzglednie stalego poziomu danej zmiennej. Nie sposob podac rowniez jaktejs okreslone] wielkosci Iiczbowej charakteryzujacej sHy zwiazku miedzy poziomem wyjsciowym a wielkoscia zmian . ktorym mozna by bylo wytlumaczyc prawo wartosci poczatkowe]. zarowno fazowe. czy tez. mierzone sa zawsze w odniesieniu do jakiegos poziomu wy- . gdy nastepuje wzrost aktywnosci fizjologicznej. odnosi sie wlasnie do relacji miedzy poziomem wyjsciowym a wielkoscla obserwowanych zmian. reprezentatywne wyniki badan oraz specyficzny dla psychofizjologii aparat pojeciowy Mamy nadzieje. analizujac sposob. jak i toniczne. zajmujacych sie poszczegolnymi rodzajami aktywnosci psychofizjologicznej.2. ze podstawowa funkcja OR jest ulatwienie odbioru bodzca. Gray. Po trzecie. sen i wiele innych. zaawansowane podreczniki psychofizjologii sa bez wyjatku pracami zbiorowymi. obronny i zaskoczenia Odruch orientacyjny (orienting reflex . Efekt sufitowy pojawia sie wtedy. nieja rowniez zagadnienia wspolne dla wszystkich lub dla bardzo wielu dziedzin psychofizjologii. Okreslenia . tej sytuacji naiwlasciwsze wydaje sie potraktowanie LIV jako czynnika stanowiacego uzasadnienie dyrektywy metodologicznej mowiace]. staramy siy poznac jego dzialanie posrednio. ze . Wnioskowanie na ich podstawie 0 procesach psychicznych jest [uz sprawa znacznie bardziej zlozona.introwersja moze natomiast porzucic badania elektrodermalne i poszukiwac innych procesow fizjologicznych. Omowieniu takich problernow poswiecony jest niniejszy podrozdzial.2. Najczesciej wskazuje sie na dwa specyficzne efekty bedace jego egzemplifikacjq: tak zwany "efekt sufitowy" (ceiling effect) i . zmiany toniczne z kolei to zmiany powolne.2.OR). Po czwarte. Dlatego tez rozdzial ten stanowi jedynie wprowadzenie w problematyke badan psychofizjologicznych. Dla psychofizjologii kluczowe znaczenie ma jednak niewatpliwie pierwsze podejscie.introwersji. starano sie natomiast przedstawic wybrane. im nizszy byl poziom wyjsciowy. mogacych 4. 4. rzetelnosc i oblektywnosc pomiaru psychofizjologicznego. Trudno byloby jednak podac jedno ogolne sformulowanie tego prawa. ze spadek ten jest tym glebszy. aby poszukiwac innych teorii. Efekt podlogowy z kolei odnosi sie do sytuacji. ze opracowanie to ulatwi Czytelnikowi lekture prac bardziej specjaIistycznych. i polega na tym. metody psychofizjologiczne daja mozliwosc badania zjawisk nieswiadomych lub slabo uswiadamianych. i polega na tym.2 Prawo wartoscl poczatkowe] Zmiany aktywnosci psychofizjologicznej. Zasieg badan wspolczesne] psychofizjologii jest tak duty. sformulowane prawie siedemdzieslat lat temu przez J. mowa bezglosna. rejestracja zmiennych psychofizjologicznych odbywa sie zazwyczaj w sposob niezauwazalny dla badanego i nie zakloca przebiegu wykonywanych przez niego czynnosci. Przykladowo. jak pewnie powiedzialoby dzisiaj wielu badaczy. ze przedstawienie go w sposob wyczerpujacy przekracza mozliwosci jednego autora. poznanie mechanizmow przetwarzania informacji przez "centralny komputer" . tonlcznego wzrostu rytmu serca.132 BIOLOGICZNE i -n--2J1&it dL1M:§!k '] ]& MECHANIZMY £2iiiilm ZACHOWANIA 2m~i1i PSYCH 0 F IZJO LOGIA 133 jsciowego. Ograniczono w nim do minimum zagadnienia zwlazane z technika pomiaru i analiza danych. a bye moze zacheci go rowniez do podjecia samodzielnych badan psychofizjologicznych.fazowy" i "toniczny" oznaczaja.wzrost ten jest tym wiekszy. lecz dlugotrwale. jesli pominac sama obecnosc aparatury pomiarowej. Bardzo czesto podkresla sie rownlez dokladnosc. W takim wypadku badacz zainteresowany aktywnoscia elektryczna skory moze porzucic koncepcje ekstrawersji .

co w efekcie prowadzi do wystapienia reakcji orientacyjnej. okreslane mianem rownowagi autonomiczne] (autonomic balance). Bodice zewnetrzne lub aktywnosc wlasna prowadza zwykle do wiekszego pobudzenia jednej badz drugiej czesci ukladu autonomicznego. wejscie do ukladu wzrnacnlajacego zostaje odblokowane. 4. Zmiana parametrow bodzca Iub jakiegos innego elementu sytuacji powoduje przywrocenie OR. rozumlanego jako reakcja na bodice silne lub szkodliwe. ze wiekszosc osob cierpiacych na choroby somatyczne oraz choroby i zaburzenia psychiczne charakteryzuje sie wyraznie zaznaczona sympatykotonia.2. 1972). stosujac bodice o szybkim czasie narastania). zmiany postawy. mozna wiec powiedziec. Bernstein i Taylor. ma wiec cechy reakcji bezwarunkowej. 1972).nerw bledny). ktorych badania siegaja poczatku lat czterdziestych (por. ze koncepcja rownowagi autonomicznej cieszy sie dzls niezbyt duzym zainteresowaniem badaczy. 3.). Jednoczesnie nastepuje zmiana (aktualizacja) samego modelu bodzca. polegaiace badz na dominacji ukladu sympatycznego. a ich srednia i odchylenie standardowe wynosza (dla populacji) odpowiednio 70 i 6. Ten fakt oraz ogromna pracochlonnosc szacowania wskaznlkow sympatykotonii . Mierzac w standardowych warunkach na wielu roznych probach (dzieci i doroslych) rozne zmienne psychofizjologiczne (ich liczba w niektorych badaniach dochodzila do dwudziestu). czy istnieja choroby lub zaburzenia idace w parze z wagotonia. Eppingera i L.wagotonii sformulowana zostala po raz pierwszy przez H. zmienionej sytuacji mogloby zreszta okazac sie nieefektywne.z wagotenia (vagotonia. Drugi to uklad wzrnacniajacy. Reakcji orientacyjnej towarzysza zarowno zmiany zewnetrznego zachowania (zahamowanie wykonywanych wczesniej dzialan. w modelu Sokolova przyjmuje sie. Wlelokmma ekspozycja bodzca W niezmienionej postaci prowadzi do zmniejszanla si~. jak i wiele cech zewnetrznego zachowania.30 63. nieprzekraczajace na ogol 0. Ieslt odbierany bodziec okaze sie zgodny (match) z modelem.74 . wartoscl nizsze od 70 sa wskainikiem sympatykotonii. sa niskie wartosci korelacji miedzy jej wskaznikami. Freeman).99 61. jakie stwarza koncepcja rownowagi autonomicznej. 1969). ze dany bodziec lub sytuacja nie ma znaczenia dla jednostki. badania nad zgeneralizowanym popedem (Hull) oraz 4. inspirowanym teoria informacji. J ezeli zas nie rna takiej zgodnosci (mismatch). Uwaza sie. ktory rnozna by utozsamic z rownowaga autonomiczna (por. oraz od odruchu zaskoczenia (startle reflex). Koncepcja ta postuluje istnienie dwoch podstawowych mechanizmow. Pierwszy z nich to uklad modelujacy. mowiac inaczej. ze bodziec orientacyjny odbierany jest przez nas jako komunikat 0 nastepujacej tresci. odpowiedzialny za tworzenie modeli (reprezentacji poznawczych) bodzcow oraz ich porownywanie (komparacie) z odbieranymi aktualnie bodzcami. czyli jego dyshabituacje (dyshabituation). Wartosct A wyrazane sa w jednostkach umownych. lub nawet calkowitego zaniku OR. N ajciekawszym wynikiem uzyskanym w badaniach nad rownowaga autonomiczna bylo odkrycie. rozdz. Wenger i Cullen. ze komparator moze sam pobudzac uklad wzmacniajacy do pracy. Wojtaszek. badz tez na dominacji ukladu Rak (szybko postC?pujqcy) Rak (wolno postC?pujqcy) Gruzllca Nerwica Schizofrenia paranoidalna Katatonia 64. Do jej powstania przyczynily siy przede wszystkim prace przedstawicieli tak zwanej "szkoly energetycznej" (Duffy. parasympatycznego. Im wiecej informacji zawiera komunikat. Sokolov.1.I I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13 4 BIOLOGICZNE MECHANIZMY mmww ~ ZACHOWANIA dzialac zaklocajaco (dystrakcyjnie) na procesy percepcyjne. nie podlega habituacji. 1969). 1979. Oprocz takich zmian 0 charakterze doraznym obserwuje sie rowniez wzglednie stale (konstytucjonalne) roznice indywidualne. Wartosci wyzsze od 70 wskazuja na wagotonie. Wenger opracowala wskaznlk rownowagi auto nomicznej. Hessa w roku 1910 (por. Rowniez analiza czynnikowa zmiennych psychofizjologicznych nie wskazuje na istnienie jednego silnego czynnika. Habituacie reakcji orientacyjnej uwaza sie za [edna z najbardziej podstawowych form uczenia. Wspolczesna wersja tej koncepcji jest przede wszystkim zasluga Marion Wenger i jej wspolpracownfkow. Traktujac rzecz w pewnym uproszczeniu.2. to znaczy uczenia sie tego. lub nawet niebezpieczne dla jednostki. rozszerzenie irenic. N. czyli jego habituacjl (habituation). tyrn wiekszy odruch orientacyjny powinien wywolywac.10. nervus vagus . rozumianego jako reakcja na nagle pojawiajace siy bodice (w warunkach laboratoryjnych reakcje zaskoczenia wywoluje sie najczesciej. odpowiedzialny bezposrednio za generowanie reakcji orientacyjnych. Nie jest natomiast jasne.37 58. komparator blokuje wejscie do ukladu wzmacniajacego. ze reakcja obronna. na przyklad chwilowy spadek rytmu serca. skierowanie narzadow zmyslu w kierunku bodzca) jak i wiele zmian wegetatywnych. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z syrnpatykotonia (sympatheticotonia). lub tez. Klasyczna koncepcja odruchu orientacyjnego zostala sformulowana przez E. Prawldlo- wosc ty ilustruja dane w tabeli 4. Odruch orientacyjny nalezy odrozniac od odruchu obronnego (defence reflex). Sokolova (1963. w drugim . wzrost napiecia miesnl szkieletowych czy wzrost aktywnosci elektrycznej skory.7.wagotonii sprawily. w przeciwienstwie do orientacyjnej. Wenger i Cullen. Iednym z problernow. jesli byl on oczekiwany (a wiec pod nieobecnose sygnalow docierajacych z receptorow). lm wieksza redukuje niepewnosc.5 Teoria aktywacji Koncepcja aktywacji w swej klasycznej postaci stanowila probe znalezienia jednego ogolnego mechanizmu wyjasniajacego zarowno zmiany psychofizjologiczne. W innym ujeciu.Zatrzymaj sie i zorientuj w sytuacji". Koncepcja sympatykotonii . oznaczany symbolem A. 1993). Sam odruch orientacyjny natomiast nie wymaga uczenia sie. . Poniewaz OR moze sie pojawic w odpowiedzi na brak bodzca. Kontynuowanie wczesniej rozpoczete] czynnosci w nowej.4 R6wnowaga autonomiczna Wiekszosc narzadow wewnetrznych rna tak zwane podwojne unerwienie autonomiczne: sympatyczne i parasympatyczne (zob. od lac. wielkosc reakcji orientacyjnej traktowana jest jako miara wartoscl informacyjnej komunikatu (por.

Pojawily si~ rowniez propozycje pomiaru tej zmiennej z pominieciem wskaznikow psychofizjologicznych. s. 1972) rozroznia sie specyflke bodzcowa. dane ernpiryczne nie daja podstaw do tego. ze wbrew pierwotnej tezie teorii aktywacji. 1980). trudno byloby wskazac jakies jedno klasyczne jej sformulowanie. ze kierunek zmian rytmu serca jest zwiazany z kierunkiem uwagi (Lacey. (2) Stosujac srodki farmakologiczne. Najwazniejsze punkty tego ujecia mozna przedstawic nastepujaco: (1) W analizie zachowania nalezy rozrozniac jego kierunek i intensywnosc: aktywacja odnosi sie do mtensywnosciowego aspektu zachowania. Status koncepcji aktywacji jako ogolne] koncepcji psychofizjologicznej zostal zakwestionowany pod koniec lat szescdziesiatych. by traktowac zmienne psychofizjologiczne jako wskainiki jednego i tego samego konstruktu teoretycznego. ze w miare wzrostu lub spadku poziomu aktywacji jednostki poziom wszystkich jej (lub przynajmniej wiekszosci) procesow psychofizjologicznych powinien sie zmienlac w tym samym kierunku. mozna wywolac dysocjacje (dissociation) rzekomych wskaznikow aktywacji.136 BIOLOGICZNE limtmi [ MECHANIZMY ZACHOWANIA ""E"" PSYC HOFIZJ OLOGIA 1 31 przez Laceya Mackay. Specyflka sytuacyjna (stimulus specificity . byl John Lacey (1967). a osoba. Niekiedy mozna spotkac sie rowniez z traktowaniem aktywacji lub wzbudzenia w sposob czysto opisowy. Ponize] przedstawiamy najwazniejsze punkty jego krytyki.2. 1967). Nie przesadza to oczywiscie o przydatnosci koncepcji aktywacji dla innych dziedzin psychologii. Sam Lacey proponowal na przyklad rozroznianie aktywacji korowej. Ponizej omawiamy zasadnicze tezy tej koncepcji w ujeciu Elizabeth Duffy (1962).S5) oznacza sposob reagowania charakterystyczny dla danego bodzca. J ednowymiarowosc w ujeciu interindywidualnym oznacza z kolei. po pro stu jako synonimu aktywnosci fizjologicznej. ze ten sam bodziec moze rniec rozne znaczenie dla roz- . Wedlug definicji Duffy. Inaczej mowiac. Specyflka motywacyjna (motivational sJ)ecif/city . indywidualna i motywacyjna oraz tak zwana specyfike syndromu. ktore wczesniej zmienialy si~ w sposob wzajemnie skorelowany. powinnismy obserwowac wysokie korelacje (interkore1acje i intrakorelacje) miedzy zmiennymi psychofizjologicznymi. ze osoby o wysokiej aktywacji powinny miec wy- zszy poziom zmiennych psychofizjologicznych niz osoby 0 niskiej aktywacji. Opisany stan rzeczy spowodowal. zabiegi chirurgiczne lub manipulacje zmiennymi psychologicznymi. to znaczy sprawic. ale i od kierunku zachowania. powtarzajacy sie w roznych sytuacjach. (1) Obserwowane intrakorelacje i interkorelacje zmiennych psychofizjologicznych sa zbyt niskie w stosunku do tego. badania Laceya prowadza do wniosku. Mowi sie na przyklad o . na przyklad za pornoca kwestionariuszy (por. (3) N ajlepszymi wskainikami aktywacji sa zmienne psychofizjologiczne. ze wielkosc tonicznych zmian rytmu serca badz cisnienia skurczowego krwi zalezy nie tyle od sily samego stresora. autonomicznej i behawioralnej. 0 tyle koncepcja specyfiki reakcji (response specificity) kladzie nacisk na istnlenie wielu jakosciowo roznych reakcji. . Specyflka indywidualna (individual specificity . ze pojecie aktywacji stalo sie niejasne i wieloznaczne. Istnienie specyfiki rnotywacyjnej znajduje swe uzasadnienie w tym. te druga okresla sie czesto mianem wzhudzenia (arousa{). (3) Analiza wielu badan pokazuje. zawarte miedzy glebokim relaksem a skrajnym podnieceniem. Badania Obrista (1976) z kolei wskazuja. lub tez jako wymiar opisujacy roznlce mledzy osobnikami (czyli roznice interindywidualne). zaczna sie zmieniac w sposob niezalezny od siebie. aktywnose psychofizjologiczna zalezy nie tylko od intensywnosci. co od nastawienia jednostki na aktywne badz bierne radzenie sobie z sytuacja.MS) odnosi si~ do sposobu reagowania. W literaturze (por. powtarzaiacy sie u wiekszosci osob. (4) Aktywacja jest konstruktem jednowymiarowym.aktywacji elektrodermalnej" itp. przygotowujacego organizm do zewnetrznego zachowania" (1972. faktycznie jest ona konstruktem teoretycznym. przynajmniej na terenie psychofizjologii. Okres najwiekszego rozkwitu teorii aktywacji przypada na lata piecdzieslate i szescdziesiate i wiaze sie z pracami takich badaczy. Przykladowo. ze traktowanie aktywacji jako konstruktu jednowymiarowego.IS) oznacza sposob reagowania charakterystyczny dla dane] osoby. (2) Choc zazwyczaj przedstawia sie aktywacje jako kontinuum obserwowalnych stanow organizmu.578). Malmo. wyjasniajacego calosc zmian psychofizjologicznych.6 Specyfika reakcji o ile koncepcja aktywacji sugerowala istnlenie jednego kontinuum zmian psychofizjologicznych. "aktywacja nie odnosi sie do zewnetrznego zachowania organizmu. jak Hebb. odkrycie funkcji ukladu siatkowatego pnia mozgu (Moruzzi i Magoun). Niektorzy autorzy postuluja w zwiazku z tym traktowanie aktywacji jako konstruktu wielowymiarowego.aktywad! strtiktur czolowych mozgu". Iesli aktywacja bylaby rzeczywiscie konstruktem jednowymiarowym. budzi zasadnicze watpliwosci. N a poziomie operacyjnym konstrukt ten moze bye definiowany dwojako: jako wymiar opisujacy zmiany stanu jednostki (czyli roznlce lntraindywidualne). Takie okreslenia nie maja oczywiscie wiele wspolnego z sarna teoria aktywacji. ze zmienne. ktora przyczynila sie do tego w najwiekszym stopniu. Iesli odroznia sie aktywacje osrodkowego i autonomicznego ukladu nerwowego. 4. ale do wydatkowania energii w roznych systemach fizjologicznych. Engel. czego mozna by oczekiwac na podstawie teorii aktywacji. Ujecia takie pozostaja jednak zasadniczo poza obszarem zainteresowania psychofizjologii. Lindsley. Duffy i inni. Poniewaz koncepcja aktywacji byla rozwijana przez wielu autorow. ktory jest charakterystyczny dla dane] osoby w dane] sytuacji. Z tezy 0 jednowyrniarowosci aktywacji w ujeciu intraindywidualnym wynika. a jego funkcja wyjasniajaca. jest nlemozliwe do utrzymania. Argumenty przedstawione uswiadomily badaczom.

czyli reakcji narzadow wewnetrznych (por. Badania te.bezradnosc. MOT . uwaza sie. Millera (1989). kt6re bynajmniej nie mUSZqbye ze soba zgodne co do kierunku i nasilenia.dostarczaia wielu spektakularnych danych potwlerdzaiacych istnienie indywidualnych. Kimmel. za zgodij autora i wydawcy. sugerujace mozliwosc instrumentalnego warunkowania takich czynnosci. ze osoby neurotyczne charakteryzuja sie czesto podwyzszonyrn napieciem rniesniowym).cZE/sloscoddeehu. lecz tym razem pilka pada zbyt blisko. wzorce motywacyjne .). a wzorce sytuacyjne . ze indywidualne wzorce reakcji tlumacza srednio okolo 28-40% calkowitej wariancji mierzonych zmiennych psychofizjologicznych. ze publiczne zabieranie glosu wywoluje szczeg6lnie duzy wzrost rytmu serca. 1978). Podstawy teoretyczne biofeedbacku wywodza sie z badan nad warunkowaniem reakcji wisceralnych.szybkosc rytmu serca. jak i na ludziach. PVA .gniew. ze reakcje te nie podlegaja warunkowaniu instrumentalnemu. s: 53). Opisany proces uczenia mozliwy jest dzi~ki temu. co unlernozllwta (lub przynajmniej bardzo utrudnia) takie oddzialywanie. ze uczymy si~ rzucac pilkq do kosza. dziekl wykorzystaniu ino jej przebiegu. Bez takich informacji uczenie byloby niemozliwe (wystarczy wyobrazic sobie nauk~ rzucania do kosza przez osob~ niewidomq). 17.m!I:IJ!IIIJ! Istote biofeedbacku dobrze ilustruje przyklad podany przez N. Przez dlugi czas panowalo przekonanie. Rycina 4-1 przedstawia cztery przykladowe sytuacyjne wzorce reagowania. Miller. . copyright Elsevier Science. rozumianych jako zlozone zespoly (syndromy) reakcji. czyli uzyskuje odpowiednie informacje zwrotne. SCR .2.energia rytmu alIa.. TEN . lecz pilka pada na lewo od celu. Dokonujemy kolejnych poprawek i wreszcie. trafiamy do celu. W latach szescdziesiatych zaczely sie jednak pojawiac badania. wydzie1anie sliny i wiele innych (por. Zazwyczaj obserwuje sie r6wnoczesne BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA zmiany wielu zmiennych. HR .amplituda tE/tnakrwi.napiE/cie miE/sniezola. odmienne jakosciowo od innych wzorcow.bodice (zadania) x osoby badane x reakcje (zmienne psychofizjologiczne) x replikacje tych samych plan6w badawczych . natomiast pobieranie krwi wplywa najsilniej na wzrost konduktancji sk6ry. U podstaw teorii biofeedbacku lezy zalozenie. Dlatego tez obecnie m6wi sie zwykle 0 wzorcach reakcji (response pattern).. E._1~i~i!:_i!l1ll:!. Wykorzystujac aparature pomiarowa. ze czlowiek rna mozllwosc swladornego oddzialywania na wlasne procesy fizjologiczne. Korygujemy nasze ruchy w nast~pnym rzucie. HEL .napiE/cie. jest brak odpowiednich informacji zwrotnych lub tez zbyt mala ich dokladnosc. cisnienle krwi. RY·CINA 4-1 ~_!l1III\1! !l1II'!l1II.5-19%. 1978). W szczegolnosci zebrane przez Fahrenberga dane pokazuja. rozdz. ktora sytuacja wzbudza wyzszy poziom aktywacji.subiek~ Iywna oeena szybkosci rylmu serca.17-21%. planowane w ukladzie tr6jczynnikowej lub cztero- ZADANIE ARVTMETVCZNE TEST ZIMNA ANG MOT EEG EMG RA EBF PHR HR ANG MOT EEG PHR HR PVA SCR PVA RA SCR EBF EMG czynnikowej analizy wariancji . izolowanej zmiennej.7 Biofeedback Slowo biofeedback oznacza doslownie inforrnacje zwrotna 0 wlasnych procesach biologlcznych. Tym. w kt6ryms z kolejnych rzut6w. ze osoba moze obserwowac skutki wlasnych dzialari. Rozlegle studia nad wzorcami reakcji psychofizjologicznych prowadzil ]. ze kazda z czterech sytuacji wywoluje inny (iakosciowo) rodzaj reakcji. Powiedzmy. Z czasem badany moze nauczyc sie kontrolowac swoje procesy fizjologiczne bez "protezy" w postaci aparatury pomiarowej. Wykonujemy rzut. Reakcja organizmu rzadko kiedy ograniczonajestjednak do jednej. _ . prowadzone zar6wno na zwierzetach. Fahrenberg wraz ze swoim zespolem (Fahrenberg.ych lub ]psychkznych (przykladowo. Patrzac na te wyniki.. jak aktywnosc elektrodermalna. Miller. Widac z niej na przyklad. §pecyfHm syndromu (symjJtom specificity) oznacza wreszcie sposob reagowania ehaJr<llkten'ystycZ1l1Yla okreslonego d svndromu zaburzen psychosomatyczli.. sd fizjologiczne] 4. Wedlug: Fahrenberg (1986. EEG . RES . 1986). EBF .1 138 nych os6b. uzyza lPomoc<}aparatury pomia- PVA RA SCR EBF EMG RA EBF EMG SCR Wzorce aktywacii zaobserwowane w czterech sytuaciach eksperymentalnych Skr61y oznaezajij mierzone zmienne psyehologiezne (piE/Cpierwszych zmiennyeh) i psycholizjologiczne: PHR . Trudno byloby jednak rozstrzygnac. lecz jedynie warunkowaniu klasycznernu (zob.molywaeja. 1973.cZE/slosc mrugania. mozerny dostarczyc badanemu precyzyjnych i latwo czytelnych informacji 0 przebiegu jego proces6w fizjologicznych i nauczyc go dzieki temu swiadornego oddzialywania na ich przebieg. czestosc rytrnu serca. motywacyjnych i sytuacyjnych wzorc6w reakcji. W praktyce przez biofeedback rozumie sie metode umozliwiajaca swiadoma modyfikacje wlasnej aktywno- WVPOWIEDZ USTNA POBIERANIE KRWI ANG MOT ANG MOT HR EEG PHR HR EEG skanych rowej. mozna latwo stwlerdzic.reakcja konduktancji sk6ry. EMG . ANG .

Przy braku dobrze dobranych grup kontrolnych za efekt biofeedbacku moga bye uznane takie zmiany stanu fizjologicznego. w jakiej sa one generowane przez duze populacje kornorek rnozgu. ze oddzialywanie blofeedbacku na procesy fizjologiczne moze opierac sie na roznych mechanizmach. Basmajian. F (fronta~.zmian aktywnosci rniesni szkieletowych. ze mozg czlowieka sklada sie z okolo dziesieclu mlliardow neuronow polaczonych ze soba w bardzo skomplikowany sposob. Poczawszy od lat sledemdziesiatych. C (centra~. ze te bardzo obiecujace wyniki trudno jest powtorzyc. W wielu wypadkach rehabilitacja taka pozwala odzyskac utracona wczesniej kontrole nad aparatern rniesniowym (por. zaburzenia gastryczne. a w literaturze mozna znalezc liczne doniesienia na temat jego skutecznosci w leczeniu takich zaburzen. czy mamy tu do czynienia z instrumentalnym warunkowaniem reakcji wisceralnych.potyliczna. aktywnoscl rnozgu Ocenia siy. czy tez obserwowane zmiany tych reakcji sa pochodna innych procesow. niezaleznie od Catona. Basmajian. Wymaga to specjalnej analizy.przedczolowa. takirni jak ekspozycja bodzca czy rozwiazywanie zadania. 1989). Bergera (1929). W wypadku EP analizowane sa zmiany potencjalu pozostajace w scislym zwiazku czasowym z okreslonymi zdarzeniami. W efekcie od polowy lat siedemdziesiatych zauwaza sie wyrazne zmniejszenie zainteresowania podstawowymi badaniami nad biofeedbackiem. 1980). W wypad- Rozmieszczenie elektrod do pomiaru EEGwed'ug systemu 10-20 Symbole literawe oznaczajq okolice m6zgu: 0 (occipita~ . Dose szybko okazalo sie jednak.czolowa. a w szczegolno sci .skronio· wa. Poczatkowe badania wskazywaly na mozliwosc instrumentalnej kontroli reakcji autonomicznych nawet u osobnikow. Wiqzq sie one glownie z problemem wlasciwej kontroli (skadinad bardzo trudnej) zmiennych ubocznych i zaklocajacych. Przykladajac dwie elektrody do powierzchni czaszki. Doniesienia na temat skutecznosci biofeedbacku budza jednak czesto wiele watpliwosci. ktorych miesnie szkieletowe zostaly sparalizowane kurara.3. Liczby nieparzyste oznaczajq lewq p61kUIIl. czyli badanie (doslownie: zapis) aktywnosci elektrycznej mozgu rna dluga. parzyste .platki uszne (elektrody odniesienia). badz tez relaksacja (biofeedback stosowany jest czesto w polaczeniu z relaksacja). 0 ktore] bedzie mowa nize] (por. luz w roku 1879 brytyjski emu fizjologowi R. powstalych w nastepstwie chorob. nastawienia itp. Oddzialywania ukierunkowane na zmiane napiecia miesni szkieletowych (EMG-biofeedback) stosowane sa rownlez w rehabilitacji niektorych zaburzeri nerwowo-miesniowych. takich jak zachowanie terapeuty i stosowane przez niego instrukcje slowne (efekt placebo). Tradycyjnie rozroznia sie dwie podstawowe dziedziny elektroencefalografii: badanie spontanicznej aktywnosci elektrycznej mozgu (spontaneous electrical activity of the brain) oraz badanie potencjal6w wywolanych (evoked potentials . efekty przypisywane biofeedbackowi moga bye niespecyficznym skutkiem innych elementow procedury terapeutycznej. jak napieciowy bol glowy.centralna. Wkrotce potem. oczekiwania. wypadkow lub zabiegow operacyjnych. Po drugie. 1993). biofeedback zaczyna bye rowniez stosowany w praktyce jako metoda terapeutyczna. takie jak wizualizacja (imaging) wykonywanych czynnosci.EP).Beck i Cybulski. Liczby identyfikujq elektrody umieszczone w tej samej okolicy. podobne osiagniecie zanotowali dwaj polscy uczeni . RYCINA4·2 ~ruiJ! ruiJ!ii __ !iruiJiruiJiiruiJ' ruiJ!ruiJ~i!! . i _I i I'. nalezy je najpierw wyodrebnic z czynnosci spontanicznej. przede wszystkim . A1 i A2 (preauricular). Po pierwsze.140 Iednoczesnte jednak pozostawalo nierozstrzygniete pytanie. Schmitt.prawa p61kulll m6zgu. bo ponadstuletnia historie (por. T (tempora~. migrena.ciemieniowa. nadclsnienle tetnicze. 1989). W skazuje sie zwlaszcza na dwie kategorie BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYC H OF IZJOLOGIA 14 1 4. Osselton i Shaw. lek i wiele innych (por.moze angazowac rozne procesy poznawcze. P (parietal) . ku aktywnosci spontanicznej przedmiotem analizy sa zmiany potencjalu elektrycznego w takiej postaci. Fp (prefronta~. Cooper. Zachodzace w neuronach procesy czynnosclowe zwiazane sa z generowaniem potencjalu elektrycznego oraz (bardzo slabego) pola magnetycznego. ktore stanowia po pro stu regresje do sredniej (Miller. (Miller. ktory w roku 1929 dokonal pierwszej rejestracji aktywnosci elektrycznej mozgu czlowieka. 1978. .. mozemy Aktywnosc elektryczna rnozgu Elektroencefalografia (electroencephalography). 1978). obserwowane zmiany moga bye efektern spontanicznej fluktuacji stanu zdrowia chorego lub naturalnych mechanizmow obronnych organizmu. Za ojca wspolczesne] elektroencefalografii uwaza sle jednak niemieckiego badacza H.1 Generowanie elektrycznej czynnikow utrudniajacych ocene efektywnosci biofeedbacku. Aby zaobserwowac tak specy£iczne zmiany. Zasygnalizowane problemy zmienily sposob patrzenia na biofeedback. epilepsja. Catonowi udalo sie dokonac rejestracji potencjalu elektrycznego mozgu psa. Obecnie podkresla sie czesto. 1989).

stosowanajest znacznie wieksza liczba elektrod: 32. Niekt6re z nich.t&ill!ill MiT Htti illi1l!1m!H1rn!GmlH1!iiOO . nawet rejestrowany z jednego odprowadzenia. Zgodnie z nia zjawiska elektryczne powstajace w poszczeg6lnych neuronach mega bye traktowane w skali makro jako dipol. 1993). zwana elektroencefalogramem. sygnal pr6bkowany jest z czestotliwoscia 1000 Hz. czyli na pomiarze jego wartosci w ustalonych odstepach czasowych.rejestrowanego sygnalu ciaglego (analogowe- go) na dyskretne wartosci liczbowe.3. W systemie tym elektrody rozmieszczone sa wzdluz linii poprowadzonych po powierzchni czaszki. Przykladowo. 64. rna bardzo zlozona strukture.2 Rejestracja sygnatu EEG (a) regularne fale alfa w ukladzie wrzecionowym. Podstawowym krokiem analizy ilosciowej jest zamiana . interesujacych badacza. daiac w efekcie charakterystyczna krzywa. czyli fala ostra. Innym sposobem analizy sygnalu EEG jest analiza spektralna. Charakterystyke podstawowych rytm6w EEG przedstawia tabela 4. Zrekonstruowano na podstawie: Majkowski (1975). W badaniach klinicznych standardem jest 19 elektrod czynnych (tak zwanych odprowadzen). Najstarsza metoda jego analizy (zapoczatkowana jeszcze przez Bergera) jest poklasyfikowanie go na fale (rytmy) 0 roznei czestotliwosci i amplitudzie. zwana tez moca (power) lub energia sygnalu. czyli obliczyc tak zwany indeks fali. Rejestracja dwubiegunowa. Dlatego tez [ako mlare amplitudy sygnalu przyjmuje sie jego wariancje. Opr6cz rytm6w wymienionych w tabeli wyroznia sie wiele innych rodzaj6w fal. (c) zapis z udzialem fal theta. znany jako "system 10-20". J esli. Jedna z podstawowych miar sygnalu EEG jestjego amplituda. beda wspomniane w dalszej czesci rozdzialu. po lewej stronie zaznaczono umiejscowienie elektrod. (d) zapis z dobrze widocznymi falami delta. Od roku 1958 obowiazuje standard zaproponowany przez Sygnal EEG.3 Analiza sygnatu EEG ~ kalizacie. w kt6rych sygnal EEG rejestrowany jest tylko z kilku wybranych odprowadzeri. o ile tradycyjna analiza sygnalu EEG rna glownie charakter [akosciowy i oparta jest na wzrokowej ocenie elektroencefalogramu. iglica (spike). copyright Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich. H. 4-2). Poklasyfikowanie krzywej EEG na rozne fale pozwala ocenic wzgledny udzial kazde] z nich w analizowanym fragmencie zapisu. Dzialanie przetwornika polega na pr6bkowaniu sygnalu. a nawet 256. Pivik i in. b d -----' 50llV 1s Przykfadowe zapisy podstawowych rytmow EEG 4. < 20 < 10 <30 100-200 klad K-complex . Zakres CZ'i'stotliwosci 8-12 (8-13) 13-30 (14-30) 30-50 4-7 <4 rytmu alta i beta podawany jest roznie w roznych zrodlach.2 i rycina 4-3. czyli przeplyw pradu rniedzy dworna biegunami tdi-pol znaczy doslownie dwa bieguny). Iaspera (1958). zwlaszcza nastawionych na obrazowanie aktywnosci e1ektrycznej m6zgu. kt6rej pewne warstwy ulozone sa kolumnowo.142 JJffiffiffl1mOOiK_ BIOlOGICINE Jill MECHANIZMY Uk Ud ~-%m ZACHOWANIA Jm J PSYCHOFIZJOlOGIA 143 1 LEi ill b~_-. Z drugiej strony sa badania. Pozwala ona przedstawic zlozona fale jako sume prostych fal sinusoidal- . Umiejscowienie kazde] elektrody oznaczone jest kodem literowo-liczbowym (por. oraz wrzeciono (spindle . Charakterystyk~ sygnalu EEG generowanego przez duze populacje neuron6w oraz jego rozklad przestrzenny wyjasnia teoria dipolowa. (b) zapis z udzialem fal beta. za zgodq wydawcy. okreslenie "indeks alfa = 50%"oznacza. 128.3. standardowy spos6b (por..za pornoca przetwornika analogowo-cyfrowego . rejestracja sygnalu EEG musi odbywac sie w ustalony. Powstawanie dipoli mozliwe jest dzieki specyficznej budowie kory. w odleglosciach stanowiacych 10 lub 20% ich calkowitej dlugosci (stad nazwa systemu). wykorzystujaca technike komputerowa. obecnie w coraz wiekszym stopniu stosuje sie analize llosciowa. przykladowo. Pole elektryczne generowane przez dipol rozprzestrzenia sie w otaczajacych tkankach z-sila malejaca wraz z odlegloscia i moze bye rejestrowane na powierzchni czaszki. to z kazde] sekundy zapisu analogowego otrzymamy 1000 dyskretnych wartosci liczbowych. na przy- delta Uwaga. Poniewaz sygnal EEG rna postac dwukierunkowych wychylen wzgledem linii zerowej. 'rye.fala zlozona z kornponentu wolnego i szybkiego. 4. dotyczacy sposobu umiejscowienia elektrod. usredniona dla wybranego przedzialu czasowego. usytuowanych zgodnie z systemem 10-20.nazwa pochodzi od ksztaltu fali) . kt6rej wielkosc zmienia sie bezustannie w czasie. RYCINA4-3 Aby wyniki pomiar6w elektroencefalograficznych prowadzonych w roznych laboratoriach byly por6wnywalne. ktore latwo mozna poddac analizie Ilosciowej. Zrodlem sygnalu rejestrowanego na powierzchni czaszki moze bye jednak kilka dipoli. ze w wybranym odcinku zapisu 50%czasu zajmuja fale alfa. sumajego wartosci surowych bedzie dazyla do zera.m'M1 1& zarejestrowac wystepujaca miedzy nimi roznice potencjalu. prostopadle do powierzchni czaszki. co bardzo utrudnia ich 10- H. W niekt6rych badaniach.

7-1.7 Hz) i beta (12. Urbanski.5-36. choc zazwyczaj nie spada ponizej 8 Hz.szybkie ruchy oczu) i cztery fazy non-REM. RyelNA 4·4 . J edna z podstawowych metod stosowanych w badaniach nad asymetria polkulowa jest analiza aktywnosci elektrycznej m6zgu.4 Charakterystyka Uiew:Top Bee. theta (4. Mapy udostE1pnionedziE1kiuprzejmosci dr.8 Hz). Zauwazono tez. Analiza spontanicznej aktywnosci EEG jest szeroko wykorzystywana w elektroencefalografii klinicznej (por.6-3. Najwazniejsze cechy aktywnosci fizjologicznej. alIa (8. myslenie syntetyczne i emocje pozytywne.3. Budohoska i Grabowska. w trakcie wykonywania roznych zadan lub w roznych grupach badanych (por. Aserinsky i Kleitman. Dopiero oko10 dwunastego roku zycia dziecka rytm alfa staje sie podobny do zapisu charakterystycznego dla os6b doroslych. ze sen nie jest po pro stu okresem obnizonej aktywnosci m6zgu. rozdz. sa natomiast typowe dla snu.6-11. myslenie analityczne oraz emocje negatywne. 1995).' 4. zar6wno spontanicznej.144 nych. Majkowski. 1986).7 Hz). Dzieki duze] szybkosci przetwarzania informacji i pojemnosci pamieci komputera mozliwe jest uzyskanie wielu map obrazujacych stan czynnosciowy m6zgu w kr6tkich odstepach czasu (na przyklad co kilka milisekund). 1995. 1993). 3. Sperry'ego (1982) jednym z dorninujacych problem6w w badaniach nad m6zgiem stala sie 1. F He fE :FOANEC cer. charakterystyczne dla poszczeg6lnych faz snu. cyklicznie powtarzajace sie fazy. Rytm EEG wykazuje wyraznie zmiany rozwojowe. Lewine i Orrison. Sanders i Hartshorne. 4-4). badz tez poszczegol- nych jego rytm6w (por. Lewine i Orrison. Rozroznia sie faze snu REM (rapid eye movement . Fazy te moga bye rozrozniane na podstawie zapisu EEG oraz innych wskaznikow psychofizjologicznych. jak sie potocznie sadzi (por. Mozliwe jest tez oszacowanie prawdopodobnej lokalizacji i orientacji (w przestrzeni tr6jwymiarowej) generator6w analizowanego pola elektrycznego (dipoli). Majkowski.6-11. Rytmy theta i delta zasadniczo nie wystepuja w stanie czuwania u os6b doroslych (ich obecnosc moze wskazywac na patologie). Zgodnie z tradycyjnym pogladern polkula lewa rna odpowiadac g16wnie za przetwarzanie informacji jezykowych. Od czasu klasycznych badan R. 1994). :3 aktywnoscl spontanicznej Rytrn alfa jest podstawowym rytmem EEG.. U os6b mlodych charakterystyka sygna1u EEG moze bye wskaznikiem stopnia dojrzalosci osrodkowego ukladu nerwowego. 1995). z zamknietymi 'oczarni. Otwarcie oczu powoduje zanikanie rytmu alia i pojawianie sie w to miejsce rytmu beta. jak i towarzyszace] zdarzeniom. Lewine. 1953).). 1990). nie jest ona tak prosta i jednoznaczna.1989). Orrison. 1994. Choc wyniki badari empirycznych wskazuja na istnienie asymetrii p61kulowej w zakresie wymienionych funkcji. Poczatkowo rna on niska amplitude i jest slabo ustrukturalizowany. Krzysztola Owczarka. Juz z najwczesniejszych donieslen wynikalo. prowadzonych od lat piecdziesiatych (por. . charakterystycznym dla czlowieka w stanie relaksu. choc jest ona inna niz ta obserwowana na jawie. lecz mozna w nim wyroznic charakterystyczne.3. uwazana jest za wskaznik wzbudzenia kom6rek kory. Umozliwia to ilosciowa analize poszczeg6lnych rytmow EEG (por. Efekty takiej analizy prezentowane sa najczescie] w postaci mapy.7-7.8 8. 4. a takze sluzyc do diagnozy zaburzen rozwojowych (por. Pivik. W wieku zaawansowanym (po szescdzlesiatym piatym roku iycia) czestotliwosc fal alfa zmniejsza sie. Komputerowe techniki mapowania (mapping) aktywnosci elektroencefalograficznej pozwalaja oszacowac. Analiza spontanicznej aktywnosci elektrycznej rnozgu stanowi rowniez podstawowa metode w badaniach nad snem. ryc. Zmiana taka. przestrzennyrozklad pola elektrycznego mozgu (por. okreslana jako desynchronizacja rytmu EEG. Ray. wystepuja w nim okresy wysokiej aktywnosci. podczas gdy polkula prawa . przede wszystkim ruch6w oczu pod zamknietymi powiekami (rejestrowanych metoda elektrookulograficzna) oraz zmian napiecia miesni szkieletowych (por.7 Mapowanie spontanicznej aktywnosci EEG Mapy przedstawiajq rozklad przestrzenny wzglE1dnejmocy sygnalu delta (1.6-3. przedstawione zostaly w tabeli 4.9 Hz). ze sen nie jest zjawiskiem jednolitym. na podstawie analizy sygnalow odbieranych jednoczesnie z wielu odprowadzen (z roznych okolic mo- BIOLOGICZNE MEeHANIZMY ZACHOWANIA PSYC H 0 F IZJOLOGIA 145 funkcjonalna asymetria polkulowa.za przetwarzanie informacji wizualno-przestrzennych (takich jak na przyklad rozpoznawanie twarzy ludzkich). Szczeg6lne zainteresowanie zgu) . na kt6rej roznymi kolorami lub odcieniami szarosci zaznaczona jest amplituda sygnalu EEG. Mimo d1ugotrwalych badan mechanizm fizjologiczny snu oraz jego znaczenie biologiczne w dalszym clagu budza wiele pytan (POl'. Przeciwnie.

G. Iedna z najbardziej podstawowych klasyfikacji opiera sie na modalnosci bodzca. czestotliwosc czy amplituda. kt6rej oryginalna nazwa brzmi contingent negative variation (CNV). a dodatnie w dol. Technika usredniania potencjal6w opiera sie na kilku podstawowych zalozeniach: (1) spontaniczna aktywnosc EEG (czyli szum) rna charakter losowy.146 badaczy skupia na sobie faza snu REM. amplitudy i czasu utajenia (latencji). dwa bodice (S1 i S2) pozostajace we wzajemnej relacji (contingency). na przyklad z ekspozycja bodzca sensorycznego. w literaturze anglojezycznej okresla siy je terminem event-related potentials (ERP). Przy prezentacji potencja16w na rycinach przyjmuje sie zazwyczaj zasade. Potencial wywolany jest specyficzna. Przykladowo. Potencialy endogenne definiuje §i~ jako poten- 4.3.3. Aldridge. Potencjaly egzogenne dostarczaja informacji 0 stanie funkcjonalnym ukladu nerwowego i z tego powodu sa czesto wykorzystywane w diagnostyce medycznej (por. ze w czasie tej fazy nastepuje najwieksze nasilenie marzen sennych.w psychofizjologii poznawczej. W opisanych warunkach mozna zaobserwowac wychylenie (shift) potencjalu w kierunku negatywnym. Poczynajac od lat szescdziesiatych. Uwaza siy. dlatego tez proponujemy tlumaczyc go jako potencjaly towarzyszace zdarzeniom. takich jak jego modalnosc. Zmiany takie sa na ogol niewielkie i trudno je odroznic od spontanicznej aktywnosci m6zgu. to amplituda potencjalu P300 (por. 1964). Do zaobserwowania tak malych zmian potrzebna jest wiec specjalna analiza sygnalu EEG. Parametry potencjal6w mozna czesto odczytac z ich symbolicznych oznaczen. zarejestrujemy 300 reakcji na bodziec. (3) sygnal i szum sa nieskorelowane ze soba (sa addytywne). Termin ten nie rna jak dotad odpowiednika w jezyku polskim. Potencjaly wywolane charakteryzuje sie najczesciej za pornoca trzech podstawowych parametr6w: polarnosci (pozytywnej lub negatywnej). w odstepie okolo 1 sekundy. scisle zlokalizowana w czasie odpowiedzia mozgu. Waltera i wsp6lpracownik6w (Walter. 4.VEP). 4. kiedy osobie badanej eksponuje sie. Dla podkreslenia. Najczesciej jest to technika usrednlania. Przykladowo. Przykladowo. CNV pojawia sie w6wczas.potencial pozytywny o latencji 300 ms.SEP). odkryto wiele potencjal6w 0 specyficznym znaczeniu psychologicznym.7 Potencjaly endogenne Badanie potencjal6w endogennych zajmuje bardzo eksponowane miejsce we wspolczesnej psychofizjologii. 4. odkryta zostala w roku 1964 przez W. (2) potencjaly wzrokowe (visual evoked potentials .3) nie przekracza 10 mV.5 Potencjaly wywolane mozgu Aktywnosc elektryczna m6zgu jest wypadkowa dzialania wielu roznych czynnik6w.AEP). Technika usredniania wymaga rejestracji wielu odcink6w elektroencefalogramu. 1995). na przyklad.7. pojawiajaca sie w zwiazku z jaklms zdarzeniem. nie sa wywolywane (evoked) przez same bodice. zachodzi potrzeba ich klasyfikacji. par. lecz jedynie towarzysza pewnym zdarzeniom (na przyklad ekspozycji zadania) pobudzajacym aktywnosc podmiotu.2). Do potencjalow egzogennych zaliczamy te potencjaly. McCallum i Winter. kt6re mozna by traktowac jako specyficzna odpowiedz na okreslone zdarzenie. J ednym z najzywie] dyskutowanych problem6w jest relacja miedzy snem a przebiegiem proces6w poznawczych na jawie. Z punktu widzenia psychologii najwazniejszy jest podzial na potencjaly egzogenne i endogenne. Jesli zalozenia te zostana spelnione.1 Negatywna tala oczekiwania Negatywna fala oczekiwania. ktorych cechy zaleza glownie od fizycznych wlasciwoscl bodzca. Badacze poszukuja wiec takich wskaznikow tej aktywnosci.3. aktywnosci£! motoryczna lub aktywnoscia poznawcza osoby badane]. Lewine i Orrison. to w mlare wzro- stu liczby pr6b srednia wartosc szumu bedzie dazyla do zera. (3) potencjaly somatosensoryczne (somatosensory evoked potentials . ale jeden z nich wyraznie dominuje nad drugim. jak i endogenny. BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYC H OFIZJ OLOGIA 147 cjaly. natomiast symbol P300 . osiagajace swoje maksimum w momencie .6 Klasyfikacja potencjarow wywolanych Ponlewaz liczba analizowanych potencjal6w m6zgowych jest bardzo duza. 4. zwlaszcza zas . tab. Ponize] przedstawiamy niekt6re z nich. kt6ra ujawnia siy w zmianie aktywnosci korowej. iz potencjaly endogenne. w badaniach potencjalu P300 moze to bye odcinek EEG zawarty miedzy 100 ms przed ekspozycja bodzca i 800 ms po jego ekspozycji.7. Na podstawie tego kryterium wyroznia sie: (1) potencjaly sluchowe (acoustic lub auditory evoked potentials . Zarejestrowany sygnal jest pr6bkowany (mierzony) w stalych odstepach czasowych. cieszace sie szczeg6lnym zainteresowaniem badaczy.3. Cooper. a amplituda kr6tkolatencyjnych potencjal6w pnia m6zgu siega ledwie 2 m V. 4. W rzeczywistoscl wiele potencjal6w rna zar6wno komponent egzogenny. ktorych cechy zwiazane s<!nie tyle z charakterystyka flzyczna bodzca. co z aktywnoscia wlasna podrniotu. ze wartosci ujemne narastaja ku g6rze. o ile fale alfa maja amplitude okolo 30-50 V (por. podczas gdy srednia wartosc sygnalu pozostanie bez zmian. a sygnal bedzie pr6bkowany z czestoscia 1000 pr6bek na sekunde. Zazwyczaj jest to bodziec ostrzegawczy i imperatywny (nakazujacy jakies dzialanie). to dla kazdego z 1000 punkt6w czasowych otrzymamy srednia wartosc potencjalu z 300 pomiar6w.3. (2) wartosc sygnalu (potencjalu wywolanego) jest we wszystkich pr6bach taka sarna. Role taka przypisuje sie potencjalom wywolanym m6zgu. pozostajacych w scisle] relacji czasowej (time-locked) do wybranego zdarzenia. J esli. w przeciwieristwie do egzogennych. a nastepnie jego wartosc w kazdym punkcie czasowym jest usredniana. wielokrotnie replikowanego w niezmienionej postaci. symbol Nl oznacza pierwszy (dlugolatencyjny) potencial negatywny.

04~ 0.2 Potencja+ gotowoscl W roku 1965 dwaj niemieccy badacze. zapowladaiacy ekspozycie innego (znaczacego) bodzca. H. jak oczekiwanie.20) -linia cienka. potencial P300 jest wskaznikiem procesu zachodzacego w pamieci operacyjnej. 4. Bereitschaftspoten- tial). niem.166 -0. Sam Walter interpretowal CNV jako wskaznik oczekiwania wywolanego przez bodziec sygnalowy (warunkowy). uwaga. zwiazane jest z badaniami nad mechanizmem uwagi selektywnej (por.--~~~f-16c~~o2b. Liczba ekspozycji bodzc6w n = 200. Wedlug: J. Do interpretacji takiej sklanial Waltera fakt.4 Negatywna fala uwagi Odkrycie potencjalu processing negativity (PN).083 0. ryc. 1965). ze w pierwszych badaniach mial on postac wychylenia pozytywnego 0 latencji okolo 300 ms (por. motywacja oraz intencja dzialania. 4).208 Amplituda Odprowadzenie: PZ FH!Ioo. przyjmuje sie tu. jaki daje wzmocnienie czesciowe). kt6ry polega na rewizji modelu bodzca.7.wieksza reakcje niz bodice czestsze (bardziej prawdopodobne) (Duncan-Johnson i Donchin. Eksponuje sie w nim badanemu dwa wyraznie rozniace sie od siebie bodice dzwiekowe. W przeciwienstwie do CNV wystapienie RP nie wymaga bodzca ostrzegawczego.pojawia sie on wowczas. Dose powszechnie przyjmuje sie. nie wywoluje go natomiast mimowolna reakcja motoryczna.148 BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYC HOFIZJ OLOGIA 149 konywaniem reakcji. 4. Tecce. ~ RYCINA4·5 ekspozycji bodzca S2 (por.:::2i~3!i03ra-~~::::~::::tromo- Potencial P300 zarejestrowany z odprowadzenia tzw. s. kontekst zostaje poddany rewizji.3.. a aktywnosc taka manifestuje sie w postaci potencjalu P300. H. a mianowicie potencial gotowosci (readiness potential . Poznie] okazalo sle. natomiast bodice rzadsze (mniej prawdopodobne) . Niektorzy badacze uwazaja. Bodice eksponowane sa z rozna CZystoscia (na przyklad 20%i 80%)w kr6tkich odstepach czasu (okolo 1 sekundy lub mniej). J esli eksponowany bodziec nie zgadza sie z oczekiwaniami. Kornhuber i Deecke. zwiazany z odbiorem bodzca ostrzegawczego. i pozny. ze przy bardziej zlozonych zadaniach latencja P300 moze siygac nawet 800 ms. Mimo to nie zmieniono pierwotnej. ze CNV rna dwa komponenty: wczesny.bodice znaczace wywoluja wieksza reakcje niz bodice nieznaczace. 1973. Schwendt i Picton. Hink.3 Potencja+ P300 Potencial P300 (P300 potential). Badania Hillyarda i wspolpracownik6w (1973) wykazaly. copyright American Medical Association. Typowym schematem umozliwiajacym otrzymanie P300 jest tak zwany oddball task.3. osiagajacego wartosc maksyrnalna (mogaca przekraczac 15 m V) w momencie wykonania reakcji. rye. 4. a takze przy zmniejszaniu sie prawdnpodobienstwa jego ekspozycji (efekt podobny do tego. Deecke (Deecke i Kornhuber. 4-6).125 -0. historycznej nazwy.80) -linia gruba. Wyrozniony bodziec okreslany jest mianem bodzca kluczowego (target). oddball task PI w czasie wykonywania Bodziec kluczowy (p = 0.125 0. za zgodq wydawcy.208 -0. W spolczesnie CNV bywa interpretowana jako wskaznik takich procesow. 1985). nazywanego w [ezyku polskim negatywna fala uwagl. ze bodziec kluczowy wywoluje wyraznie wiekszy potencial P300 niz bodziec kontrolny. zostal opisany po raz pierwszy przez S.042 O. 1977. 1977). na kt6rego podstawie generowane sa oczekiwania dotyczace jego nastepnych ekspozycji. Zazwyczaj badany rna reagowac na jeden z bodzcow lub Iiczyc. odkryli inny potencjal dlugolatencyjny (wolny).166 0. ile razy 6w bodziec jest eksponowany. ~ RyelNA 4·6 !il177!il1' lIl@]t@JEt@lrrlrrl !il1li!il1[lfrrmrrJrrlrr: rrlillliOO_1rr! _rrrrrKW!Warr: . 1965). Suttona i wspolpracownik6w (Sutton.3. stopniowo narastajacego wychylenia w kierunku negatywnym. Zgodnie z koncepcja rewizji modelu poznawczego bodzca (context updating). ze generowanie P300 wiaze sie z kontrolowanym przetwarzaniem informacji i wymaga identyfikacji bodzca oraz zaklasyfikowania go do jednej z kilku kategorii. Naatanen. ze amplituda CNV zmniejsza sie przy braku ekspozycji bodzca bezwarunkowego (efekt po dobny do wygaszania reakcji warunkowej). Mowlac w pewnym uproszczeniu. gdy osobajest swiadomie nastawiona na wykonanie ruchu.RP. Wyniki badan pokazuja.083 -0. ze RP jest wskaznikiem wolicjonalnej gotowosci do reagowania motorycznego . Braren. 4-5). Donchina (1981).7. oznaczany tez symbolem P3. Zubin i John. Nazwa potencjalu pochodzi stad. Amplituda P300 zalezy glownie od dwoch cech bodzca: jego znaczenia i prawdopodobienstwa . liczaca na przyklad 100 lub wiecej ekspozycji. zwlazany z gotowoscia do dzialania. Potencjal gotowosci rna postac powolnego.7. utworzonego na podstawie wczesniejszych doswiadczen. Uwaza sie. Kornhuber i L. ulozone (w spos6b pseudolosowy) w dluga serie. ze przy ekspozycji bodzcow dzwiekowych do obojga uszu 25'vL t bodziec swietlny potencjal szybko narastaj~cy sygnal diwl~kowy )l 1 sekunda nacisni~cie klucza t fala oczekiwania bodziec swiellny sygnal diwi~kowy )l nacisni~cie klucza potencjal wolno narastaj~cy Negatywna «(NV) Potencjal typu A (po lewej) i typu B (po prawej). bodziec kontrolny (p = 0. (1971. sforrnulowana przez E. ze wczesniejsze ekspozycje bodzca tworza kontekst. Hillyard. nie jest ono natomiast zwiazane bezposrednio z selekcja i wy- v [mV] -0.

a takze zaobserwowano aktywnosc elektryczna miesni w czasie wykonywania ruchow wolicjonalnych.MEG) jest metoda badania pola magnetycznego generowanego przez komorki nerwowe. 1990. ktory nazwano negatywna fala uwagi. W jednym z nich prezentuje sie material zadaniowy absorbujacy uwagy badanego. Naatanen i jego wspolpracownicy (POl'. w tym w szczegolnosci tak zwanych metod obrazowania (imaging) (pOI'. Jacobson. Hartshorne. ze mozemy zaobserwowac MMN w pasywnej wersji oddball task. ktore pracuja w temperaturze bliskiej zera absolutnego (su- cechuja sie doskonala rozdzielczoscia czaSOWq (temporal resolution). Kazdy motoneuron unerwia grupe w16kien mlesnlowych. 1986) moga bye stosowane elektrody wklu- perconduciing quantum interference devices . jak i sygnaly magnetyczne towarzyszace zdarzeniom (event-related magnetic signals). Do tych metod zalicza sie pozytronowa tomografle emisyjna (positron emission tomography . BIOLOGICINE MECHANIZMY ZACHOWANIA 4. 0 ktorym byla juz mowa wczesniej. Pobudzenie kornorki miesniowej wywoluje zmiane jej potencjalu elektrycznego (ktory mozemy zarejestrowac technika elektromiograficzna). wskazuje. wywoluja wieksza negatywizacje potencjalu korowego niz bodice w drugim kanale. dostarczaja informacji 0 strukturze mozgu i jej zmianach (a zwlaszcza 0 odchyleniach od normy) podczas gdy inne.PET) oraz czynnosciowy rezonans magnetyczny (junctional magnetic resonance imaging .MMN) jest R. na ktore badany ma swiadomie zwracac uwage. MEG zapewnia lepsza rozdzielczosc przestrzenna i pozwala na znacznie precyzyjniejsze lokalizowanie generatorow mierzonych sygnalow (lokalizacje dipoli) niz BEAM. oraz obrazowanie aktywnosci magnetycznej mozgu. 4. Klasycznym schematem umozliwiaiacym otrzymanie MMN jest opisany juz wczesnie] oddball task (zob. Wyniki pokazuja. 1993).). Ich poczatkow mozna siy dopatrywac juz w pracach L. badania pokazuja. Uzyskane wyniki potwierdzaja istnienie mechanizmu wczesnej selekcji bodzcow. Tassinary i Fridlund. w drugim zas serie zlozona z dwoch roznych bodzcow dzwiekowych eksponowanych z rozna czestoscia. Badania elektromiograficzne maja dluga historle. jak E.5 Potencjal nlezgodnoscl Odkrywca potencjalu nlezgodnoscl (mismatch negativity . Metody obrazowania funkcjonalnego dzielimy na dwie zasadnicze grupy (por. jeszcze pod koniec XVIII wieku. 1990. A. Mediatorem przenoszacym pobudzenie z neuronu na wlokno miesniowe jest acetylocholina. Cacioppo. Pierwsza grupa metod obejmuje obrazowanie aktywnosci elektrycznej mozgu (brain electric activity mapping . Wykorzystuje sie w nim dwa kanaly sluchowe. ze zmiany przeplywu krwi i zuzycia glukozy sa tylko posrednia miara aktywnosci mozgu. Galvaniego. Co wiecej. Zdaniem Naatanena. materialy nadprzewodzace. psychofizjologicznych badan elektromiograficznych przypadaja na lata trzydzieste naszego wieku i wiqzq sie miedzy innymi z nazwiskami takich badaczy.CAT lub CT). pozwalaja badac lokalizacje i dynamike (zmiany w czasie) czynnosci mozgu. par.1 Podstawy fizjologiczne i pomiar Neuron ruchowy (motoneuron) laczy siy z kornorka (wloknern) miesniowa za pornoca synapsy nerwowo-miesniowej (plytki koncowej). niz sie wczesnie] spodziewano (pOI'. W badaniach zmian neuromagnetycznych towarzyszacych zdarzeniom stosuje sie podobne metody analizy sygnalu jak w analizie potencjal6w elektrycznych (lacznie z technika usredniania). W poczatkach XIX wieku dokonano pierwszej rejestracji potencjalu elektrycznego miesni (wykorzystujac w tym celu skonstruowany wlasnie wowczas galwanometr). miliardy razy slabsze od pola ziemskiego. Rowniez ksztalt i parametry czasowe sygnalow magnetycznych sa podobne do charakterystyki potencjalow elektrycznych. 1995). Glukoza jest jedynym materialem energetycznym wykorzystywanym przez komorki mozgu.3. Show (pOI'. czynnosciowych.. Obie r Aktywnosc elektryczna mlesni Czlowiek rna trzy rodzaje miesni: poprzecznie prazkowane (szkieletowe). Fakt. Jiang i Alho. C. 1990). Magnetoencefalografia (magnetoencephalography . a rejestrowane zmiany sygnalu pojawiaja sie z minimalnym opoznlenlem w stosunku do procesow neuronalnych odpowiedzialnych za ich generowanie. Wykorzystuje sie w niej. Naatanen. 1995). a poniewaz nie magazynuja one tej substancji.3. co stawia technice pomiarowej bardzo wysokie wymagania. Lewine. Tiitinen. tworzac wraz z nimi tak zwana jednostke ruchowa (motor unit). Miesnie nie maja stalego napiecla tonicznego ani wlasnych automatyzmow czynnosciowych. ze mierza one wprost czynnosc komorek mozgu. Hausmanowa-Petrusewicz. 1995). zwane metodami obrazowania czynnosciowego (junctional imaging).3. a nastepstwem tego jest praca mechaniczna miesnia . Ograniczenia PET i fMRl wynikaja przede wszystkim z faktu. ze poszczegolne cechy bodzca mega bye dostepne analizie na roznych etapach procesu przetwarzania informacji (por. jak na przyklad tomogratia komputerowa (computerized axial tomography . ze zrodlem opisanej roznicy jest odrebny (to znaczy majacy wlasny generator) potencjal korowy.fMRl).. 4. Poczatki nowoczesnych.3. 4. iz mamy tu do czynienia z automatycznym wykrywaniem roznicy (mismatch) miedzy bodzcami na podstawie ich wlasclwosci fizycznych. W badaniach elektromiograficznych (Cacioppo i in. Ich praca zalezy wylacznie od ukladu nerwowego. Davis i W. Hose wychwytywanej glukozy moze bye miara intensywnosci procesow naczyn krwlonosnych).r 150 (czyli w dwoch kanalach jednoczesnie) bodice. Hillyard i Hansen. Elektromiografta (elect'romyograjJhy. zwiazanego z ukierunkowana uwaga.4.7. ktory jako pierwszy. Dalsze badania doprowadzily do wniosku.SQUIDs).8 Niektore nowe metody badania czynnosci mozgu Ostatnie trzy dekady przyniosly niezwykle szybki rozwoj nowych metod badania mozgu. Bada sie zarowno spontaniczna aktywnosc neuromagnetyczna. proces ten zachodzi nlezaleznie od uwagi badanego i znaczenia bodzca.7. Pole to jest niezwykle slabe. 1986). miesien sercowy i miesnie gladkie (na przyklad w scianach . R. Metody PET i fMRl nie zapewniaja tak dobrej rozdzielczosci czasowej jak EEG czy MEG. ze mimo zaabsorbowania uwagi zadaniem bad ani roznicuja bodice w drugim kanale: bodice rzadsze (tak zwane dewiacyjne) wywoluja wieksza negatywizacje potencjalu niz bodice czestsze (standardowe). miedzy innymi. choc [ednoczesnle nie wykluczaja tego. Niektore z nich.jego kurczenie.EM G) zajmuje S1? pomiarem i analiza czynnosci elektrycznej miesni szkleletowych. Metabolizm komorek mozgu ocenia sie glownie na podstawie zuzycia glukozy. pozwalaja natomiast na stosunkowo dokladna lokalizacjy badanych procesow mozgowych. Druga grupa metod obejmuje obrazowanie przeplywu krwi w naczyniach mozgowych oraz obrazowanie metabolizmu komorek mozgu. Waznq zaleta obu metod jest to.BEAM). ze relacja miedzy intensywnoscia tych zmian a intensywnoscia czynnosci neuronalnej jest duzo bardziej zlozona. odkryl aktywnosc elektryczna miesni i przewodnictwo nerwowo-miesniowe.Naatanen. Paavilainen. Orrison i in. ale szczegolnie interesujace efekty daje zastosowanie tego schematu w tak zwanej wersji pasywnej.

nastepuje wzrost aktywnosci miesni zwiazanych z mowa (jezyka. dose czesto. wywolanego trudnoscia zadania lub dzialanlem czynnik6w stresowych (Cacioppo i in. obserwuje sie wzrost aktywnosci aparatu mowy mimo braku mowy glosne]. Badania tego zjawiska maja dluga histone. co moze niekiedy obnizac trafnosc wniosk6w wyciaganych z zapis6w EMG. Poniewaz jednak najwieksza energia sygnalu EMG rniesci sie w przyblizeniu w przedziale 10-200 Hz. natomiast wyobrazaniu sobie obiekt6w przestrzennych towarzyszyly odpowiednie ruchy galek ocznych (przykladowo. 4. W pr6bach. 1989. sluchania rnuzyki). przy jednoczesnym braku zmian napiecia innych rniesni. warg. Elektrody wkluwane pozwalaja na rejestracje potencjalow czynnosciowych z pojedynczych wlokien miesniowych lub poszczeg6lnych jednostek motorycznych. moze bye wskaznlklem wysilku badz og6lnego poziomu aktywacji. Zgodnie z inna hipoteza. recytowanie wiersza). (4) w wypadku tekst6w slabo czytelnych w por6wnaniu z dobrze czytelnymi. lub tez ujawniac sie w spos6b trudno zauwazalny.152 wane bezposrednio w miesieri lub elektrody powierzchniowe. jest ono wleksze: (1) u os6b zle czytajacych wpor6wnaniu z dobrze czytajacymi. ze w zasadzie sa one jedynym efektorem. dajq sie natomiast rejestrowac za pomoca EMG.4. postulowana przez teorie aktywacji. a czestotliwosc . daje mozliwosc jej monitorowania w spos6b clagly. N alezy jednak pamietac.4. ze napiecie miesniowe w czasie oczekiwania na sygnalizowany bodziec imperatywny (ale nie w trakcie wykonywania samej reakcji) jest pozytywnie skorelowane z szybkoscia reagowania. w tym rowniez wzrost napiecia miesniowego. 1981) potwierdzaja istnienie gradientu w pomiarach napiecia rniesni i czestosci oddechu. (2) u osob zle piszacych w por6wnaniu z dobrze piszacymi. proszono.2. angazujacych procesy jezykowe. Sygnal wyprostowany rnoze bye nastepnie poddany wygladzeniu (smoothing) . Sygnal EMG rna charakter dwukierunkowych wychylen wzgledem linii zerowej. Uwaza sie. Wyniki uzyskane przez S.2 Zastosowanie EMG w psychologii Psychologiczne znaczenie miesni szkieletowych laczy sie przede wszystkim z faktem. obserwuje sie czesto. W szyst- . pozniej. (2) Niekt6re procesy psychiczne (na przyklad mowa wewnetrzna. Tak wysoka czestotliwosc sprawia. Podwyzszone] aktywnosci miesni mowy moze tez towarzyszyc wzrost czestosci oddechu oraz napiecia miesni reki dominuiace] (ale nie miesni innych konczyn).2. 1990. Najczesciej stosowana metoda analizy jest integracja sygnalu. ilosciowa ocene aktywnosci miesni. (1) Pomiar EMG umozliwia precyzyjna. Zaobserwowano wzrost napiecia miesni odpowiedzialnych za wykonywanie wyobrazonych lub przypominanych ruch6w. Osoby badane. pomiar Wyniki wczesnych badan Davisa (1938). Wyniki wspomnianych badan pokazuja. ze podczas bezglosnego wykonywania czynnosci umyslowych angazuiacych procesy jezykowe. zapamietywanie tresci jezykowych.3 EMG a wyobrazenla 4. rozwiazy- Pionierskie badania nad aktywnoscia miesniowa towarzyszaca wyobrazeniom (imaging) prowadzil E. takich jak ciche czytanie.IEMG) dla wybranego przedzlalu czasowego. dla ulatwienia rejestracji. Malmo (1957) zaobserwowal na przyklad. elektromiograficzny dostarcza wielu lnformacji 0 procesach. ze czlowiek rna moz-Iiwosc swiadomego wplywania na napiecie swoich miesni szkieletowych (a za ich posrednictwem . Taki ksztalt zaleznosci przypomina krzywa w ksztalcie odwr6conej litery V. 1972). zaczeto stosowac rnetode elektromiograflczna. McGuigan (1970) przedstawil przeglad dwudziestu siemiu badan poswieconych temu zjawisku. Andreassi.4. gardla. podbrodka). Goldstein. J ego amplituda moze stegac kilku miliwolt6w. wiec proste sumowanie jego wartosci dawaloby wynik bliski zeru. 4. poczynajac od lat trzydziestych.zamiast duze] liczby pojedynczych pik6w uzyskuje sie wtedy gladka linie (kontur). Zdaniem Malmo (1965). ze napiecie niektorych miesni. Jacobson (1932) jeszcze w latach 1925-1932. zeby wyobrazaly sobie lub przypominaly wykonywanie roznych czynnosci motorycznych. Dalen i Storfjell. Sygnal EMG rejestrowany powierzchniowo jest niezwykle zlozony.10 000 Hz. w czasie nieprzerwanego wykonywania zadan umyslowych lub sensomotorycznych nastepuje ciagly wzrost aktywnosci fizjologicznej. potwierdzone pozniej przez innych badaczy (por. pompowanie opony czy pisanie listu. BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYCHO F IZJOLOGIA 153 wanie zadan arytmetycznych itp. Istnieja dane sugerujace. pokazuja. M. nie zaobserwowano natomiast podobnej prawldiowosci w zmianach szybkosci rytmu serca i konduktancji sk6ry. Napiecie miesni mowy wzrasta wraz ze wzrostem trudnosci zadania. Choc niekt6re efekty aktywnosci miesniowej mozna latwo zaobserwowac w postaci molarnego zachowania (zmiany postawy. ze wzrost napiecia rniesni zaangazowanych w wykonanie zadania (task-relevant) idzie w parze ze spadkiem napiecia miesni nieuczestnlczacych bezposrednio w czynnosci zadaniowej. odfiltrowuje sie najwyzsze czestotliwosci sygnalu. ze przy dlugotrwalym rozwiazywaniu zadan sensomotorycznych napiecie miesni poczatkowo idzie w parze ze wzrostem poziomu wykonania. a pozniej z jego spadkiem. po wstepnym okresie relaksacji. ze wzrost napiecia rniesni zaangazowanych w wykonywane zadanie moze bye wskaznikiem nastawienia (set) badz przygotowania do wykonania reakcji motorycznej (motor preparation). mimika twarzy) . Poczatkowo aktywnosc aparatu mowy analizowano w spos6b mechaniczny.2 EMG a mowa bezglosna W czasie wykonywania roznych czynnosci poznawczych.4..1 EMG a reakcje sensomotoryczne 4. Wzrost taki nazwano gradientem (gradient). wyobrazanie sobie wiezy Eiffla szlo w parze z pionowymi ruchami oczu). sformulowana jeszcze w latach piecdziesiatych. wystapienie gradientu moze bye wskaznikiem wysilku lub zaangazowania w wykonywane zadanie. kt6re trudno byloby uchwycic innymi metodami. (3) w wypadku trudnych tekstow w porownaniu z tekstami latwyrni. zarowno w por6wnaniu do stanu spoczynkowego. pozwalajaca latwo ocenic wartosc sygnalu w wybranych punktach czasowych. stwierdzono wzrost napiecia mlesni jezyka i warg.2. takich jak unoszenie ciezarow. ze wierne zarejestrowanie surowego sygnahi EMG jest bardzo trudne. czyli obliczanie jego zsumowanej war to sci (integrated EMG . a takze pozwala rejestrowac zmiany 0 szybkim przebiegu i niewielkiej amplitudzie. pisanie. jak i w por6wnaniu do wykonywania zadan niejezykowych (na przyklad rysowania ksztaltow geometrycznych. za ktorego pomoca mozemy bezposrednio oddziaIywac na otoczenie. W badaniach psychofizjologicznych stosuje sie jednak z reguly elektrody powierzchniowe. F. subte1ne stany emocjonalne) moga nie ujawniac sie w obserwowalnym zachowaniu. przeprowadzonych w latach 1900-1966. Svebaka i wspolpracownik6w (Svebak. Jesli reakcja wymagana od badanego jest dobrze wycwiczona.rowniez na inne uklady). 1971). Dlatego tez pierwszym etapem analizy Ilosclowe] jest zazwyczaj wyprostowanie sygnalu (na przyklad zamiana wszystkich wartosci ujemnych na dodatnie).. Iak pokazuje Linda Garrity (1977). w ktorych badani wyobrazali sobie czynnosci o charakterze jezykowym (liczenie. Eason i White. zwlaszcza miesni karku. sluchanie tekst6w.

5. E. Mandel i Klerman. Najwieksza gestosc precikow przypada na czesc siatkowkl znajdujacej sie w odleglosci okolo 20 stopni katowych od osi optycznej oka. 1976). Uzyskane przez niego wyniki okazaly sie niezwykle spojne.5 EMG twarzy a ekspresja emocji 4. ze EMG twarzy (facial EMG . ze napiecie miesni ust wzrasta bardziej przy rozwiazywaniu zadan semantycznych niz przy rozwiazywaniu zadan ortograficznych.PSVC H OF IZJ 0 LOGIA 155 razne roznice miedzyplciowe . a mianowicie ruchami oczu.choc przedstawiciele obu plci wykazuja podobny wzorzec ekspresji emocjonalnej. Zgodnie z nia procesy umyslowe uzewnetrzniaja sie w sposob mimowolny (acting out) za posrednictwem wybranej grupy miesni. ze latwosc generowania reakcji fizjologieznych zalezy w duzym stopniu od charakteru wyobrazeri (rodzaju skryptow): wyobrazenia zawierajace opisy reakcji sa bardziej efektywne niz wyobrazenia zawieraiace wylacznie opisy sytuacji. Po pierwsze. smutek i gniew. Dimberg (1990). natomiast napiecie miesni karku obnizalo sie w stosunku do poziomu wyjsclowego. nie dobrze roznicuja roznego typu bodice o pozytywnej i negatywnej walencji emocjonalnej (na przyklad szczesliwe badz zagniewane twarze. ze roznice miedzy emocjami byly znacznie mniejsze u osob depresyjnych niz u osob niedepresyjnych. lubiane badz nielubiane pejzaze. Lang. stwierdzono. Dolek centra1ny charakteryzuje sit. Uzyskane przez nieh wyniki pokazaly. Salt. Emocjom pozytywnym towarzyszy podwyzszone napiecle mlesniajarzmowego (lac. podczas gdy napiecie miesni przedramienia nie roznicu]e obu tych za- Badania nad zaleznoscia miedzy EMG twarzy a ekspresia emocji zainspirowane zostaly praca Karola Darwina 0 wyrazie uczuc u czlowieka i zunerzqt (1988/1872).4. nieco mniejszy . Im wiekszy dystans dzieli miejsce rejestracji od ogniska aktywnosci miesniowej. Prawie piecdziesiat lat temu Davis (1939) sformulowal tak zwana zasade ogniska reakcji rniesniowych. Czynnosciorn wyobrazonym moga tez towarzyszyc inne zmiany fizjologiczne. aby sadzic. dan. Systematyczne badania nad tym zagadnieniem prowadzil miedzy innymi U. za: Cacioppo i Tassinary. ]. takie jak szczescie. okolo 120 milionow precikow i 6 milionow czopkow. ale maja wysoki prog wrazliwosci .4. Czopki odpowiadaja za widzenie ostre (widzenie detali) i widzenie barw.podwyzszone napiecie miesnia marszczacego brwi (lac. zmiany elektromiograficzne u kobiet sa wieksze i lepiej roznicuja emocje pozytywne i negatywne. systematyczne badania prowadzone w latach poznlejszych przyniosly wiele danych potwierdzajacych jej trafnosc (por.2. stwierdzono wy- I I 4. E. ze w trakcie wyobrazanego podnoszenia ciezarow wzrost napiecia miesni jest proporcjonalny do wlelkosci ciezaru. podczas gdy w pozostalej czesci slatkowkl jest ich nie- . 1973). Istnieja pewne podstawy. ze elektromiogram pozwala efektywnie roznicowac podstawowe emocje. i kie te zmiany ustepowaly na polecenie zrelaksowania sie. Miedzy innymi Shaw (1940. Zaobserwowano tez. zmianami szerokosci zrenicy oraz reakcja mrugania.reaguja tylko w dobrym swietle (lest to tak zwane widzenie fotopowe). na przyklad zmiany rytmu serca (por. ze wymienione wczesniej rnies- Aktywnosc oka W podrozdziale tym przedstawimy dziedziny badan psychofizjologieznych zajmujace sie roznymi aspektami aktywnosci oka.2. 4. Stwierdzono.fEMG) szczegolnie dobrze roznicuje emocje pozytywne i negatywne. wykazano. Uzyskane przez nieh wyniki wskazuja. Siatkowka oka zawiera dwa rodzaje elementow swiatloczulych (fotoreceptorow): czopki i preciki. Sformulowana przez Davisa zasada stala sle podstawa programu badan podjetych przez J. Dla procesu widzenia istotne znaczenie rna rozmieszczenie obu rodzaiow fotoreceptorow. Fair. Badania jacobsona zostaly potwierdzone pozniej przez innych badaczy. z kolei bardzo duza gestoscia czopkow. musculus zigomaticus). ponadkulturowych wzorcow ekspresji emocjonalnej. Ekman. W innym eksperymencie prezentowano badanym argumenty niezgodne z ich wlasnymi postawami. ze zmiany EMG roznicuja ludzi 0 roznym poziomie leku. ze myslowa analiza takich problernow wywoluje najwlekszy wzrost napiecia miesnl podbrodka.1 Ruchy oczu Ruchy oczu stanowia integralny element procesu percepcji wzrokowej. Choc koncepcja Darwina oparta byla na wyrywkowych obserwacjach. Petty'(1981). tym mniejsze powinny bye zmiany EMG.4 EMG a przetwarzanie informacji Wyniki wielu badan wykazuja. Iednoczesnie jednak stwierdzono bardzo duze roznice indywidualne w wyrazistosci ekspresji emocjonalnej. semantycznych. Po drugie. problemowych) i sensomotorycznych (czas reakcji.mlesni ust i gardla. Preciki odpowiadaja za widzenie w slabym swietle (widzenie skotopowe). W siatkowce czlowieka znajduje sit. Badania P. Jedne z pierwszych badan elektromiograficznych nad ekspresja emocjonalna twarzy przeprowadzil G. testy czujnosci) prowadzi do wzrostu napiecia miesni szkieletowych mimo braku obserwowalnych reakcji zewnetrznych. Schwartz wraz ze wspolpracownikami (Schwartz. gdy zapoznamy sle z ogolna budowa oka. Po trzecie wreszcie. Langa prowadza do wniosku. natomiast emocjom negatywnym . slegajaca 150 000/mm2. musculus corrugator). leh znaczenie staje sie jasne. 1979). ze zmiany takie moga miec charakter specyficzny i wskazywac na okreslony rodzaj aktywnosci umyslowej. Dalsze badania pokazaly. nie rna ieh natomiast zupelnie w dolku centralnym. awersyjne badz nieawersyjne bodice sensoryczne). T Cacioppo i R. ze rozwiazywanie zadan umyslowych (percepcyjnych. 1990) stwierdzil. Autor przedstawil w niej teze 0 istnieniu uniwersalnych.

B . choc niezbyt dokladna metoda badania ruchow oczu jest elektrookulografia (electrooculography .. jak i mimowolne. spelna 10 000/mm2• Dolek centralny pozwala objac obraz rowny okolo 1.. szybkosc) nie moga juz ulec zmianie..156 BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYC HO F IZJ OlOGIA 157 Polega ona na rejestracji zmian potencjalu elektrycznego generowanego przez galke oczna (wykorzystuje sie tu fakt. ze tylna CZySegalki ma potencial bardziej ujemny niz jej CZySeprzednia). 1979. Iesli jednak szybkosc katowa obiektu przekroczy pewna grantee. 0 ••••••••••••••••• .. ..1. nie slepe. ·.. gdy rejestruje sie na przyklad punkty fiksacji wzroku w czasie ogladania zlozonych obrazow (por. Szczechura i Terelak..5.1 Charakterystyka ruch6w oczu 4.: ~...5. 1993).. ·E .. Stosunkowo latwa. Dla odbioru informacji wzrokowych najwleksze znaczenie mala cztery rodzaje ruchow oczu (por.. Ruchy zbiezne wiqzq sie z widzeniem trojwymiarowym i sa one zasadniczo mimowolne. ryc... R . Szczechura i Terelak.. oko zaczyna wykonywac szybkie ruchy skokowe. W warunkach wymagajacych dokladnej percepcji niezbedne sa zatem szybkie i precyzyjne ruchy oczu. Wadaptacji wg: Tinker (1965). Modelowa sytuacja pozwalajaca obserwowac ruchy skokowe oczu jest czytanie tekstu (por. Kazda kropka oznacza 1/50 sekundy. ··. Mlodkowski i Mlodkowski.. . Niektore z nich (metoda lusterkowo-fotograficzna) pozwalaja na rejestracje ruch6w oka z dokladnoscia wieksza niz jedna minuta katowa.. zwiazane z widzeniem trojwyrniarowym....1. w czasie ktore] oko jest skierowane w jeden punkt obrazu... W momencie gdy ruch skokowy zostanie zainicjowany. E ...:::···· ... najwazniejszych punktach obrazu.. . aby utrzymac analizowany obraz w centrum siatkowki. za zgodCjwydawcy.ruchy wsteczne... E 2 Ruchy oczu osoby czytajqcej biegle (1) i czytajqcej slabo (2) Oznaczenia: B ...··8·.. lnne (fotookulografia) umozliwiaja rejestrowanie ruchow oczu na tle obrazu.. zwiazane z dowolna zmiana fiksacji (fixation) wzroku.. 4. Punkty fiksacji nie rozkladaia sie przy tym losowo. Ruchy skokowe s~ najszybszym i na]bardziej zlozonym rodzajern ruchow oka.5 stopnia katowego.. ze ruchy skokowe maja charakter balistyczny lub wstepnie zaprogramowany (po zainicjowaniu zachowuja sie podobnie jak kula wystrzelona z karabinu).. W czasie gdy przesuwamy •••••••••••••••••• B· .. ale koncentruja na wybranych.~ . w czasie ruchu skokowego zas oko jest funkcjonal- 4. Szczechura i Terelak.3 Ruchy oczu w czasie percepcji wzrokowej lstnieje bardzo wiele metod badania ruch6w oczu (por. Widac to wyraznie...EOG).••• .2 Rejestracja ruch6w oczu Oko jest w stanie wykonywac roznorodne ruchy. . Szybkosc ruchu skokowego moze siegac 800 stopni katowych na sekunde. .' .·········_······E . linia ruchu gtowy _. R I linia ruchu gtowy .. mozemy rejestrowac ruchy oka w plaszczyznie pionowej Iub poziomej. Skladaja sie na nie dwa elementy: szybka zmiana polozenia galki oczne] oraz pauza fiksacyjna. Poniewaz pole ostrego widzenia oka jest relatywnie male.. - " R . Metode te wykorzystuje sie miedzy innymi do badania ruchow oczu w czasie snu. Niezalezne od naszej woli sa tez ruchy oczu kompensujace ruch glowy (tak zwane odruchy przedsionkowo-wzrokowe) i ruchy kompensujace ruch postrzeganego obiektu (tak zwany oczoplas optokinetyczny). analizy obrazu dokonuje sle poprzez jego przeczesywanie (scanning) punkt po punkcie.... Przykladaiac pare elektrod w pobllzu oczodolu (powyzej i ponizej oka lubz lewej i prawej jego strony).::::·:::~-::~::::::::::. 1993): (1) ruchy zbiezne (obu galek ocznych). . "'. ryc. Uwaza sie.. Dlatego tez mowi siy. Wiele metod pomiarowych rnoze bye stosowanych w warunkach naturalnych. na ktory patrzy badany. Odpowiada to w norrnalnych warunkach trzem.5. 4-7). ..1. nie dluze] niz 100 milisekund.poczCjtekwiersza... nawet jesli oko zasloniete jest powieka.. . ····.. copyright University of Minnesota Press.:::::::::::::::. zarowno dowolne. RYCINA 4·8 ~ !IllII ~ RYCINA4·7 .. . 4-8). co stanowi 1/10000 pola widzenia.. dzieki czemu nawet obszerne ruchy trwaja relatywnie krotko.koniec wiersza. czterem znakorn standard owego druku (por..... 1993).... Dowolne ruchy podazania pojawiaja sie podczas sledzenia wolno porusza[acych sie obiektow. (4) ruchy skokowe (saccadic).... Odbior informacji nastepuje w czasie fiksacji. (2) ruchy mimowolne kompensujace ruch glowy Iub ruch poruszaiacego sleoblektu: (3) dowolne ruchy podazania (pursuit)..-... jego parametry (zakres. ze ich glowna funkcja jest stabilizacja obrazu na siatkowce.

tych badan wymienic nalezy takich badaczy. gdy wypadaja na slowach rzadkich. obserwowano dwa maksima reakcji. Nie potwierdzaja jej rowniez wyniki otrzymane przez innych badaczy (por. Pierwszy z nich unerwiony jest przez uklad parasympatyczny. moze wzrosnac az 100 000 razy. drugi . Hess sforrnulowal hipoteze.zrenica). W sytuacji gdy bodziec zapowiadal trudne zadanie. ze reakcja zrenicy jest doskonale zsynchronizowana z przebiegiem czynnoscl poznawczych: maksimum reakcji obserwowano dokladnie w momencie rozwiazania zadania. koncentracie uwagi. a zmiany te maja charakter wyraznie antycypacyjny. ruch spostrzeganego obiektu. Kahneman. jest niezwykle dluga i obejmuje miedzy innymi takie czynniki. W jednym ze swych pierwszych eksperymentow (Hess. a wielkosc tej reakcji wzrasta ze wzrostem trudnosci zadania. Powiekszenie srednicy zrenicy od jej wartosci minimalnej. Analizujac tego typu dane. W wypadku gdy rozwiazanie zadania nie pokrywalo sie w czasie z udzieleniem odpowiedzi. Wiadomo tez. ze wykonywaniu zadan umyslowych towarzyszy rozszerzenie zrenicy.przez uklad sympatyczny.5. 1965) autor ten zaobserwowal. Po drugie. Badanie ruchow oczu jest szeroko wykorzystywane w psychologii pracy. Reakcja zrenicy na czynniki psychologiczne jest relatywnie mala. Kahneman.5.-'"" 158 (w sposob zamierzony) wzrok wzdluz linii tekstu.2 Szerokosc irenicy a atrakcylnose bodica 4. Hess. natomiast mezczyzni reaguja silniej na zdjecia atrakcyjnych kobiet. od lac. kierowcow. pamlec krotkotrwala. 4.1 Szerokosc irenicy a wysilek umysfowy Choc doniesienia na temat wplywu procesow umyslowych na szerokosc zrenicy slegaja poczatku naszego wieku. ze zaleznosc rniedzy trudnoscia zadania a wlelkoscia reakcji zrenicy nie jest w pelni liniowa . Badania pokazuja. 1973). Aby wiec mozna jq bylo rzetelnie zaobserwowac. Fiksacje staja sie dluzsze. zwlaszcza tam. ze bodzce psychologiczne moga powo- . Po pierwsze. rowniez zapoczatkowanych przez Hessa. Problemem tym zajmuje sie dziedzina psychofizjologii zwana pupilometria (pupillometry. nie przekracza na ogol 0.2. Znacznie szerszy zakres maja zmiany zachodzace w siatkowce. Asarnow. Pojedyncza fiksacja trwa u doroslego czlowieka okolo 200 milisekund. w wyniku pelnej adaptacji do ciemnosct (mogacej trwac do 40 minut). Beatty i D. dotyczy zmian szerokosci zrenicy jako wskaznlka emocji i zainteresowan. operatorow komputerow itp. 1996).5. Kahneman uwazal. Reakcja zrenicy nie jest jednak ani jedynym. jak E. Oprocz warunkow oswletlenia na szerokosc zrenicy wplywa wiele czynnikow psychologicznych. Badania z lat siedemdzlesiatych i pozniejszych wykazaly. Kiedy ekspozycje zadania umyslowego poprzedzano bodzcem ostrzegawczym. ani tez naiwazniejszym mechanizmem przystosowania oka do warunkow oswietlenia. w ktorych stosowano miedzy innymi tak drastyczne bodzce. 1974). zarowno poznawczych. Tak wiec nie rna przekonywajacych dowodow na to. stwierdzono. pupilla . rozumienie tekstow oraz uczenie sie metoda skojarzen parami (por. Podobne wyniki uzyskano. i miesnia promienistego. habituacja. Lista zmiennych ubocznych i zakloca[acych. ze reakcja zrenicy jest wskaznikiem. stwierdzono. rozroznianle bodzcow dzwiekowych. a nawet preferencje heteroseksualne i homoseksualne.5 milimetra. Sa rowniez dluzsze na poczatku i na koncu niz w srodku wiersza. Wsrod prekursorow Drugi wazny nurt badan. Najwiekszy postep obserwuje siy w poczatkowei fazie nauki. jak zdjecia pomordowanych gangsterow lezacych w kaluzy krwi. miedzy innymi. systematyczne badania nad tym problemem datuja sie dopiero od lat szescdzteslatych.zadania 0 bardzo duzej trudnosci powoduja mniejsza reakcje niz zadania srednio trudne (Granholm. ze efektem dzialania czynnikow psychologicznych jest zawsze rozszerzenie zrenlcy . ze kobiety reaguja wiekszym rozszerzeniem zrenicy niz mezczyzni na zdjecia przedstawiajace dziecko. jak emocjonalnych. wy[sciowa szerokosc zrenicy. wynoszacei w przyblizeniu 8 mtlimetrow. Podobnie jak w wypadku innych efektorow. zawierajacych bledy lub maiacych duze znaczenie. ze stopien rozszerzenia zrenicy pozwala roznicowac lubianych i nielubianych polltykow. Wiele wynikow uzyskanych w tym wczesnym okresie zachowalo SWqaktualnosc do dzls. Stwierdzono przy tym. W innych badaniach Hess uzyskal dane wskazujace. czyli tak zwany ruch regresyjny. oko wykonuje (w sposob przez nas niekontrolowany oraz nieuswiadamlany) ruchy skokowe z jednego do drugiego punktu fiksacji. J uz wczesne prace Hessa wskazywaly. ze skoro atrakcyjny material percepcyjny powoduje rozszerzenie zrenicy. Badania Zimmera (1993) pokazuja. ze szerokosc zrenicy stanowi najlepszy fizjologiczny wskaznik wysilku poznawczego (mental effort) badz uwagi (obu tych terminow Kahneman uzywal zamiennie). to material 0 negatywnym nacechowaniu emocjonalnym powinien prowadzic do zwezenia zrenlcy. 1993). Mimo podjecia kilku prob. nie udalo siy uzyskac potwierdzenia tej hipotezy (Hess. ktory jq rozszerza. wynoszacej w przyblizeniu 2 milimetry. prezentacja bodzca rowniez wywolywala rozszerzenie zrenicy. jak [asnosc i barwa swiatla. mogacych wplywac na szerokosc zrenicy w badaniach pupilometrycznych. ze reakcja zrenicy wzrasta wraz ze wzrostem motywacji badanych. ktory najlepiej roznicuje wzbudzenie wywolane wysilkiem umyslowym i wzbudzenie wywolane czynnikami stresowymi. 1986. reakcja ta byla wieksza niz wtedy. wplyw bodzcow sensorycznych modalnosci niewzrokowych (por.nieliczne dane wskazujace na reakcjy w odwrotnym kierunku traktowane sa jako kontrowersyjne. konieczna jest staranna kontrola warunkow badania. akomodacja oka. Zimmer. Uwaza sie. Jej wrazliwosc. regulujqcym Ilosc swiatla padajacego na elementy swiatloczule slatkowki. badajacych. niezrozumialych. Sarkin i Dykes. 13 x 14 i 16 x 23. reakcja wywolywana pobudzeniem ukladu parasympatycznego (zwezenie zrenicy) jest znacznie szybsza niz reakcja wywolana pobudzeniem ukladu sympatycznego (rozszerzenie zrenicy).). do wartosci maksymalnej. maszynistow kolejowych.2. matke z dzieckiem lub atrakcyjnego mezczyzne. W klasycznych badaniach Hessa (1965) badani wykonywali mnozenie 0 rosnace] trudnosci: 8 x 13. J. gdzie szczegolne znaczenie rna korzystanie z informacji wzrokowej (badanie pilotow. Zmiany szerokosci zrenicy zaleza od dwoch miesni gladkich: miesnia okreznego. Przeglad niektorych badan dotyczacych tego problemu mozna znalezc w pracy Szczechury i Terelaka (1993). Rozszerzenie zrenicy wzrastalo w miare mnozenia coraz wiekszych liczb. to jest miedzy klasa pierwsza a czwarta. ze dlugosc przerwy fiksacyjnej zalezy tez od cech samego tekstu. Takie dane sklonily Kahnemana do sformulowania hipotezy. BIOLOGICINE MECHANIZMY ZACHOWANIA 4. Czas trwania przerwy fiksacyjnej maleje w rnlare nabywania wprawy w czytaniu. zwierajqcego zrenice. Beatty. 1965). Scislej rzecz ujmujac. ze reakcja taka zalezy od stopnia zaangazowania w zadanie. pozwala az szesnastokrotnie zwiekszyc ilosc swiatla wpadaiacego do wnetrza oka. zmeczenie (psychiczne lub fizyczne). gdy zapowiadal on zadanie latwe. stosujac wiele innych rodzajow zadan umyslowych. W wypadku trudniejszych fragmentow tekstu oko wykonuje niekiedy ruch powrotny do poprzedniego punktu fiksacji.2 Zmiany szerokoscl irenicy Zrenica jest okraglym otworem w teczowce. ze wywolane zadaniem (task-evoked) rozszerzenie zrenicy jest funkcia nie tylko czynnikow poznawczych. po czym szerokosc zrenicy wracala do normy. Ianisse. H. ze przy zadaniach 0 tej samej trudnosci rozszerzenie zrenicy jest wieksze u osob o nizszym ilorazie inteligencji niz u osob o wyzszym ilorazie inteligencji. trudnych.

regulacja miejscowa . na drugim zas . stanowi ono [ednoczesnte przeszkode w odbiorze bodzcow wzrokowych. wywolywany przez bodice awersyjne i szkodliwe (w warunkach laboratoryjnych wywoluje sie go zazwyczaj przez podmuch powietrza kierowany w aka). Automatyzm serca przejawia sie w tym. Aktywnosc ukladu sercowo-naczyniowego Uklad sercowo-naczynlowy. Rozroznia sie odruch zaskoczenia. natomiast efekty dzialania ukladu parasyrnpatycznego sa szybkie.radz! sobie" z tym problemerri poprzez odpowiednie. utrata wzroku czy sila oswietlenla. ladniejsze.3 szerokos« irenicy jako bodziec emocjonalny W jednym ze swoich wczesnych badan Hess (1965) pokazywal grupie mezczyzn dwa zdjecia tej samej kobiety. oso by mniej stabilne emocjonalnie (osoby lekowe. mechanizmy autoregulacji. ze silne emocje (lyk. jak i parasympatycznego (w sposob podobny do ukladu sympatycznego dziala tez adrenalina wydzielana przez rdzeri nadnerczy).2. (2) mruganie odruchowe (reflex blink) oraz (3) mruganie spontaniczne (spontaneous blink) (por. dzieci maja wieksze zrenice niz dorosli). 1990). Co ciekawe. gniew) moga prowadzic do wzrostu czestosci mrugania. Mozna sadzic. 4. jak i moment wystapienia mrugniec modyfikowane sa tak. Innym. twarze 0 duzych zrenlcach postrzegane byly jako mlodsze. od kilku do dwudziestu kilku mrugniec na minute. powracaiaca do serca. Innym przykladem autoregulacji jest utrzymywanie stalego przeplywu krwi przez naczynia mimo wahan cisnienia tetniczego. Mruganie niemajace charakteru wolicjonalnego ani odruchowego nazywane jest spontanicznym. Jednym z przejawow autoregulacji pracy serca jest prawo Starlinga. a takze mniejsza w trakcie plynnego czytania niz podczas zmiany wiersza lub strony. ze rozszerzona zrenica dziala jako swoisty bodziec kluczowy. 1984). ze jest ono w stanie kurczyc sie rytmicznie nawet po odlaczeniu go od ukladu nerwowego. wzbudzenie ukladu sympatycznego powoduje wzrost sily i szybkosci skurczow serca. w ktorych jako material percepcyjny stosowano zdjecia.5. Hess przywoluje fakt. Jest tez mozliwe. Przykladowo. janisse (1974) uwaza nawet.jako srodek upiekszajacy. Funkcja ta nie tlumaczy jednak zadowalajaco wahan czestosci mrugania. BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYC H 0 F IZJO LOGIA 16 1 oraz regulacja neurohormonalna (por.3 Reakcja rnruganla W literaturze psychologicznej rozroznla sie trzy rodzaje mrugania (eye blink): (1) mruganie dowolne. bardziej szczesliwe i bardziej zyczliwe. przy czym na jednym z nich miala ona zrenice normalnej wielkosci. zwanemu ukladem bodicoprzewodzacym Club popularnie .powiekszone poprzez retusz. w ktorym mozna wyroznic cztery zasadnicze pietra: automatyzm serca. Pewne dane wskazuja. ze zarowno czestosc. rysunki twarzy. co z kolei prowadzi do jego mechanicznych skurczow. lecz krotkotrwale. Wystepuja tu rowniez duze roznice indywidualne. ze rozszerzona zrenica postrzegana jest jako wskaznik zainteresowania druga osoba (kto nie chce. zwany tez ukladem krazenia. jesli mialoby ono kolidowac z odbiorem informacji. ze rozszerzenie zrenicy wskazuje na sile reakcji emocjonalnej. pobudzenie nerwu blednego moze 4. Stern i Dunham. Berne i Levy. Przez autoregulacje rozumie sie mechanizmy utrzyrnuiace stalosr' okreslonych parametrow ukladu krazenia. zgodnie z ktorym 0 b[etosc wyrzutowa serca jest proporcjonalna do stopnia wypelnienia komor krwia zylna (co gwarantuje. oraz odruch obronny. Mietkiewskj. jaka cecha ogladanej fotografii wplywa na ich ocene. Generalnie rzecz biorac. dzieki specjalnemu ukladowi pobudzajacemu je do pracy. W szczegolnosci modyfikacje te moga polegac na: (1) skroceniu fazy zaslonlecia oka przez powieke w bliskosci ekspozycji bodzca. Zdaniem I. Stern. Sterna (1992).piekna dama") . Zachodzi ono z pewna regularnoscia. Komentuiac te dane. Uwaza sie. Badania pokazuja. Zdaniem Sterna (1992). podczas gdy wzbudzenie ukladu parasympatycznego (przekazywane za pornoca nerwu blednego) powoduje zmiany w klerunku przeciwnym. ale tez na trudnoscl zsynchronizowania tej reakcji z wymaganiami stawianymi przez zadanie. 1992. Przykladowo. (4) zwiekszeniu czestosci mrugania po zakonczeniu zadania. ze czestosc tej reakcji jest mniejsza w trakcie fiksacji niz w czasie ruchu skokowego oka. wywolywany przez bodice nagle i nieoczekiwane. ze cala krew zylna. zostanie przepornpowana). jak znieczulenie rogowki. 1973). Podobne . ze glowna funkcja fizjologiczna mrugania spontanicznego polega na rozprowadzaniu wydzieliny gruczolow lzowych po powierzchni galki ocznej. Mruganie odruchowe stanowi mimowolna odpowiedz (odruch) na bodziec. nie zas najej znak. Choc mniej lub bardziej regularne mruganie wydaje sie koniecznez punktu widzenia fizjologii oka. Dzialanie ukladu sympatycznego jest przy tym wolne i dlugotrwale. Dzieki temu nastypuje nawilzanie galki ocznej oraz usuwanie z jej powierzchni substancji szkodliwych. Uklad sercowy pozostaje pod silnym wplywem autonomicznego ukladu nerwowego: zarowno sympatycznego. Ogolnie rzecz biorae. rna niezwykle zlozony system regulacji. schizofrenicy) zdaja siy cechowac wieksza czestoscia mrugania niz populacja normalna. Postac z rozszerzonymi zrenlcami byla postrzegana jako bardziej atrakcyjna niz postac ze zrentcami normalnymi. czesto dyskutowanym problemem jest relacja miedzy czestoscia mrugania a procesami emocjonalnymi. aby zapewnic jak najlepsze warunki do odbioru informacji wzrokowych.wzorca dzieciecosci" (notabene.A. Podo bnie. wplyw emocji rnoze polegac nie tylko na ogolnym wzroscie czestosci mrugania. dzialajqce niezalezne od kontroli neuronalnej i humoralnej. obserwacja mrugania w czasie czytania wskazuje. Regulacja miejscowa umozliwla dostosowanie przeplywu krwi przez poszczegolne narzady (czyli przeplywu obwodowego) do ich potrzeb metabolicznych. badani nie byli swiadomi. w sposob podobny do . czas trwania. Hess i Goodwin. 1993. Nastepuje ona poprzez zmiane srednicy naczyri pod wplywem produktow przemiany materii wytwarzanych w danej tkance. M. (2) odroczeniu mrugnlecia.rozrusznikiem serca). ze starozytne kobiety stosowaly substancje rozszerzajaca zrenice . zwane inaczej wolicjonalnym (voluntary blink) lub sterowanym instrukcja. oko . P. (3) ogolnyrn zmniejszeniu czestoscl mrugania w czasie wykonywania zadania. Nie zaobserwowano tez wplywu takich czynnikow. Odruch obronny latwo warunkuje siy klasycznie i dlatego jest czesto wykorzystywany w badaniach laboratoryjnych. choc jego czestotliwosc moze sie wahac w bardzo szerokich granicach.5. selektywne hamowanie reakcji mrugania. Nie stwierdza siy na przyklad zwiazku mledzy czestoscia mrugania a wilgotnoscia powietrza.belladonne (bella donna znaczy doslownie . Impulsy plynace z ukladu bodicoprzewodzacego wywoluja zmiany elektryczne w miesniu sercowym.160 dowac zwezenie zrenicy ani ze reakcja zrenicy pozwala roznlcowac emocje pozytywne i negatywne. by zwracano na niego uwager).wyniki uzyskano w kilku innych badaniach. a nawet schematyczne rysunki samych irenic (por. Tak wiec zmiany wywolane zadaniem (task-evoked) polegaja nie tylko na ogolnym zmniejszeniu czestosci mrugania. ale tez na ich zsynchronizowaniu (time-locked) z odbiorem informacji.

otrzymujemy kolejny wskaznik . 4. Umozliwia to dlugotrwale utrzymywanie sie wysokiego cisnienia krwi w sytuacjach wymagaiacych szczegolnej rnobilizacji organizmu. natomiast zmiany obserwowane w czasie stresu psychicznego (na przyklad podczas reakcji aktywnego radzenia sobie ze stresem) regulowane sa przez czynniki neurogenne. takich jak mozg i serce.1 Praca serca Istnieja dwie zasadnicze miary szybkosci pracy serca: czestosc skurcz6w serca na minute (heart rate .2 clsnlenle krwi Krew plynaca w naczyniach wywiera na ich sci any cisnienie. Mnozac objetosc wyrzutowa przez czestosc skurczow serca. 4.2 0. decydujaca role odgrywa regulacja miejscowa. Efekty jego dzialania zaleza w duzym stopniu od rodzaju receptorow adrenergicznych (receptorow wrazliwych na dzialanie noradrenaliny).HR) oraz dlugosc cyklu pracy serca (heart period lub interbeat interval IEI). 4-9). im wieksze jest pobudzenie ukladu sympatycznego. oraz rozdzielajace je odcinki (intervals). dzialaiac na receptory typu beta w naczyniach miesnl szkieletowych i w naczyniach wiencowych (naczyniach zaopatrujqcych serce). nerek i skory. podlega on glownie kontroli neuronalnej. zmieniajace sie w obrebie kazdego cyklu pracy serca.6 0. ze ocena jego funkcjonowania wymaga stosowania wielu roznych wskaznikow. rye. W niektorych tkankach. 4-10). co prowadzi (za posrednictwem nerwu blednego) do hamowania pracy serca. mierzona w rnilisekundach.6.ECG lub EKG) .SBP).1. czego efektern jest krotkotrwale zwolnienie rytmu serca. Najwieksze (liczone w wartosciach bezwzgl~dnych) zmiany przeplywu obwodowego obserwuje sie w rniesniach szkieletowych. gdy tymczasem stymulacja nerwow sympatycznych daje zauwazalne efekty dopiero po 2-3 sekundach (por. Somsen. u osob 0 slabszym miesnlu .. W innych. powoduje ich zw~zenie. czyli maksymalne cisnienle pojawiajace si~ w momencie zakoriczenia skurczu komor. Wielkosc tej reakcjijestjednak modyfikowana przez uklad sympatyczny: efekt dzialania ukladu parasympatycznego (zwolnienie rytmu serca) jest tym wiekszy. Szybkosc pracy serca oceniana jest na]czesciei na podstawie elektrokardiogramu (electrocardiogram . czyli zmiany potencjalu elektrycznego w stosunku do linii zerowej (izoelektrycznej). 1988).6. takich na przyklad jak skora. dodatni R. W badaniach psychologicznych mierzy sie zazwyczaj cisnienie tetnicze.4 0.~~ Elektrokardiogram (schemat) m aktywnoscl sercowo-naczyniowej Zlozonosc pracy ukladu sercowo-naczyniowego sprawia. W wypadku naglego wzrostu cisnienia krwi nastepuje pobudzenie baroreceptor ow usytuowanych w duzych naczyniach tetniczych. rye. Jennings ivan der Molen._minirnalne cisuienne pojawiajace sie bezposrednio przed nastepnym skurczem komor. Mechanizm zmian przeplywu obwodowego jest bardzo zlozony. ~~~ BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA powodowac obserwowalne zmiany w pracy serca juz po 200 milisekundach. N a elektrokardiogram skladaja sie zalamki (waves). ujernnymi zalamkami Q i S tworzy tak zwany zespol komorowy QRS. Mechanizm ten moze bye jednak blokowany w stanach silnego pobudzenia emocjonalnego (na przykladpodczas reakcji typu walka/ /ucieczka). Wzmozonej pracy serca towarzyszy zazwyczaj wzrost cisnienia krwi (zwlaszcza cisnienia skurczowego) i zmiana szerokosci naczyn krwionosnych. U osob 0 silnym miesnlu sercowym wzrost objetosci minutowej nastepuje przede wszystkim dzieki wzrostowi sily skurczow serca (objetosci wyrzutowej). uklad sympatyczny powoduje ich rozszerzenie.1 Podstawowe wskainiki ~ RYCINA 4·9 . odpowiadajacy szybkiej depolaryzacji komor.0 4. czyli dlugosc odstepu miedzy kolejnymi uderzeniami serca. bedacych najwiekszym konsumentem energii metabolicznej. Przykladowo. W efekcie nastepuie przemieszczanie sie krwi do wybranych narzadow kosztem jej przeplywu przez inne.8 0. ktory razem z sasiednimi. Zaleznosc ta znana jest jako prawo akcentowanego antagonizmu (accentuated antagonism. W miesniach dzialaja oba mechanizmy: wzrost przeplywu krwi podczas wysilku fizycznego jest funkcja czynnikow lokalnych (procesow metabolicznych zachodzacych w samych miesniach).1. Zapis kardiotachometru bardzo dobrze uwidacznia zmiennosc rytmu serca (por. pluc. Przy jednoczesnym pobudzeniu obu czesci ukladu autonomicznego dominuje wplyw ukladu parasymatycznego.6. natomiast dzialaiac na receptory typu alfa naczyn mozgu. Rozrozniamy dwa podstawowe parametry cisnienia tetniczego: cisnienie skurczowe (systolic blood pressure . oraz cisnienie rozkurczowe (diastolic bloodpressure ~ DBP) . por. Urzadzenie to zamienia dlugosc kolejnych cyklow pracy serca (w milisekundach) na szybkosc rytmu serca (w uderzeniach na'rninute) i prezentuje tak przetworzone dane w postaci charakterystycznej krzywej schodkowej. Objetosc wyrzutowa serca (stroke volume) to objetosc krwi wtlaczanej do tetnic w czasie pojedynczego skurczu jednej komory serca.dzieki wzrostowi czestosci skurczow serca.~~~mw~~~~-~~'~' 16 2 ~~. Najwiekszy wplyw na szerokosc naczyti wywiera uklad sympatyczny. o [mV] 200 400 600 800 1000 1200 [ms] 1. U zdrowego doroslego czlowieka wartosci spoczynkowe cisnienia skurczowego i rozkurczowego wynOSZq w przyblizeniu 120 i 70 mm Hg. Najlepsza ocene cisnienia tetniczego daje jego pomiar dokonywany wewnatrz naczynia.objetosc mlnutowa serca (cardiac output). Ponlze] przedstawiono najbardziej podstawowe z nich. Najlepiej widoczny jest zalamek . czyli zmiana przeplywu obwodowego.0 0. Pogladowy obraz pracy serca daje kardiotachometr (cardiotachometer). czyli zapisu aktywnosci elektrycznej serca (por. Levy. 1977).

Shapiro i in. nieinwazyjny pomiar ctsnienia.1 Aktywne-bierne radzenie sobie z sytuacj" Wplyw silnych emocji.6.1. 0 bserwujemy w6wczas tak zwana nadwyzke rytmu serca (additional heart rate).2 Aktywnosc sercowo-naczyniowa a procesy emocjonalno-motywacyjne Poniewaz glowna funkcia ukladu sercowo-naczyniowego jest transport substancji do tkanek i z tkanek. ze krew przepuszcza swiatlo gorzej niz inne. Z prawej strony ryciny widoczny znacznik czasu (najmniejsza podzlalka -1s). Czestotliwosc tych wahan rniesci sie zazwyczaj w granicach 9-24 cykli na minute...'"""' 1 64 . ~~ RyelNA 4-10 W badaniach psychofizjologicznych wykorzystuje sie jednak najczesciej metody nieinwazyjne (por.6. J edna z najczesciej stosowanych technik pletysmograficznych jest fotopletysmografia (photoplethysmography). Kaiser. 4-11).2. W ostatnich latach wiele uwagi poswieca sie badaniu wplywu czynnik6w poznawczych na zmlennosc rytmu serca. aby wyeliminowac wplyw zatokowej arytmii oddechowej (por. a najwiekszym konsumentem energii metabolicznej sa miesnie szkieletowe. strach czy wscieklosc.. ale podlega ciaglym zmianom..cz\lscdolna.beat by beat). W psychofizjologii szczeg6lne znaczenie rna ta druga miara. Ponlze] przedstawiamy niekt6re koncepcje teoretyczne wyjasniajace rnechanizm tego typu oddzialywan.3 Szybkosc przeplywu krwi Nalezy odrozniac szybkosc strumienia krwi w naczyniach i szybkosc przesuwania sie fali tetna (pulse wave velocity).BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA pobuclzenia seksualnego (por.1.1.6. """"----""""--_. pletysmograf wykorzystuje sie nieraz jako prosta metode pomiaru szybkosci pracy serca. zwlaszcza w zakresie niskiej czestotliwosci. 4. otaczajace jq tkanki). Poniewaz czestosc tych zmian odpowiada czestoscl skurcz6w serca. 4. gl6d. poniewaz moze ona stanowic posredni wskaznik cisnienia skurczowego krwi: im wyzsze clsnienie skurczowe. a zmiany przeplywu krwi przez zewnytrzne narzady plciowe . . 1996). dlatego tez nalezaloby wlasciwie mowic 0 nadwyzce aktywnosci sercowo-naczyniowe]. 1996).6. ze obciazenie poznawcze prowadzi do redukcji zmiennosci rytmu serca. Ciarkowska.4 Przeplyw obwodowy 4. zmiany przeplywu krwi przez naczynia czola i palca wykorzystuje sie jako wskaznik reakcji orientacyjnej i obronnej (por. na pobudzenie ukladu . rye. a posrednio . Stromme i Ursin. Najwiecej badan dotyczy zmlennosci rytmu serca (heart rate variability . Beauvale i Bener.. Wielkim wyzwaniem dla techniki medycznej jest ciagly ("z uderzenia na uderzenie" .. ze miara taka moze potencjalnie stanowic wskaznik Intensywnosct proces6w fizjologicznych zachodzacych wwybranych narzadach lub okolicach ciala. fazowych zmian rytmu serca dokonuje sie niekiedy korekty danych surowych. Bezposrednim przedmiotern po- Znaczenie zmian przyplywu obwodowego krwi dla psychologii wyplywa z faktu.:. Niekt6re dane zdaja siy wskazywac.an rytmu S. w szczegolnosci zas .5 Pl'zykladowy tapis zmi. 1992. zadna z nich nie jest w pelni doskonala (Shapiro i in. takie jak objetosc wyrzutowa serca czy cisnienie skurczowe krwi.. Wynikiem pomiaru pletysmograficznego jest krzywa obrazujaca wzgledne zmiany objetosci przeplywajacej krwi. w czasie prostego wysilku fizycznego 0 submaksymalnej intensywnosci szybkosc rytmu serca pozostaje w bardzo scisle].6..~ ~.-~"".. Efekt ten jest skutkiem wzrostu pobudzenia ukladu sympatycznego (betaadrenergicznego) (por. 4. to jest 0. polegajaca na przyspieszenlu (acceleration) rytmu serca w czasie wdechu i jego spowolnieniu (deceleration) w czasie wydechu. 1976). Podobna nadwyzke wykazuja rownlez inne wskazniki aktywnosci sercowo-naczyniowej.RSA). mozna oczekiwac silnej zalezno sci miedzy praca miesni i wydatkami energetycznymi ustroju z jednej strony a intensywnoscia pracy ukladu sercowo-naczyniowego z drugiej strony. polegajaca na pomiarze swlatla przechodzacego przez tkanki (wykorzystuje sie tu fakt. Przykladowo. jaki rnozna by przewidywac na podstawie wydatk6w energetycznych ustroju (Blix.jako wskaznik Rytm pracy ukladu sercowo-naczyniowego nie jest staly. takich jak b61..zapis elektrokardiotachometru (prosz\lzwr6ci6uwag\lrla wyrazna zatokoWq arytmi\l oddechowa). Geer i Head.40 Hz (3-9 cykli na sekunde) (por. Choc istnieje wiele metod takiego pomiaru. 1996).wskaznik lntensywnosci proces6w psychicznych. jak i 0 charakterze doraznym. miaru moze bye czas potrzebny na przejscie fali tetna miedzy dwoma wybranymi punktami tetnlcy lub czas uplywaiacy miedzy skurczem kom6r a dotarciem fali tetna do wybranego punktu tetnicy.~.HRV)_ Najsilniejszym zrodlem okresowej zmiennosci pracy serca jest zatokowa arytmia oddechowa (respiratory sinus arrythmia . tym wieksza szybkosc fali tetna.erc. 1988). 1974). W badaniach dotyczacych szybkich.. zar6wno okresowym. Nadwyzka taka stanowi wymierny wskaznik wplywu czynnik6w psychologicznych na prace ukladu sercowo-naczyniowego. W warunkach stresu psychologicznego sytuacja ta ulega jednak zasadniczej zmianie (por. czyli toniczny wzrost rytmu serca powyzej poziomu.a Zmiennosc aktywnoscl sercowo-naczyniowej G6rna cZ\lSCrycihy przedstawia krzywq EKG.transport substancji energetycznych. 4. 1993). liniowej zaleznosci od wydatk6w energetycznych ustroju (jako miare tych wydatk6w przyjmuje sie poziom konsumpcji tlenu). 1990)_ Pletysmografia (plethysmography) jest metoda pomiaru zmian przeplywu krwi przez naczynia obwodowe polozone blisko powierzchni ciala. Rzeczywiscie.15-0. Obrist. Mulder.

Brener. Ponize] przedstawiamy trzy podstawowe rodzaje tej niepewnosci i ich zwiazek z aktywnoscia sercowo-naczyniowa (por. 1984).na aktywnose: sercowo-naczyniowa.l mi!. gdy wykonanie nagradzanej reakcji nie jest mozliwe.2 Wpfyw bodic6w przynetowych Bodzcami przynetowymi (incentives) nazywa sie bodice warunkowe sygnalizujace nagrode.~ N 20 '" 10 60 80 Szybkosc rytmu serea [u/min] Nadwyika rytmu serea CZ!.' A 30 20 10 80 100 120 [u/min] 140 160 180 Szybkos6 rytmuserea B 40 'E co. okreslane mianem reaktywnosci sercowo-naczyniowej (cardiovascular reactivity). aby uniknac kary) . ze nabywanie wprawy w wykonywaniu czynnosci motorycznych powinno prowadzic do wzrostu poziomu wykonania przy jednoczesnym zmniejszaniu sie wydatkow energetycznych ustroju.ldzy rzeczywistq szybkoSClq rytmu serca (srednia . a w konsekwencji . opisany zostal szczegolowo juz na poczatku naszego wieku przez Waltera B.l. copyright Aerospace Medical Association. Myrtek i Greenlee. gdy jednostka podejmuje probe aktywnego radzenia sobie z sytuacja (na przyklad wykonuje reakcie. ze reaktywnosc sercowo-naczyniowa jest zdeterminowana reaktywnoscia ukladu sympatycznego.ldzy szybkosciq pracy serca a konsumpcjq t1~nu w czasie stresu (pilotowanie samolotu wojskowego). Niektore badania sugeruja tez. rnozna wywolac istotny wzrost rytmu serca. rozdz. Badania Fowlesa (1987) i jego wspolpracownikow pokazuja. s.2. Niepewnosc zwiazana z selekcja ruch6w.l prostq (regresja liniowa).ldzyszybkosciq pracy serca a poziomem konsumpcji tlenu w czasie spoczynku i prostego wysilku fizycznego (bieg na ruchomej bieini). ale jako czynnika intensyfikujacego zachowanie. co sposobu radzenia sobie z nim (Obrist. Wyniki badan psychofizjologicznych potwierdzaja istnienie takiej zaleznosci. CZ!.3 Niepewnosc behawioralna Przez niepewnosc behawioralna (behavioral uncertainty) rozumie sie niepewnosc dotyczaca samego zachowania Iub Jeso nastepstw. 4. gdy biernie reaguje na bodziec stresowy. Dowodzi to. Dobrym przykla- . 57) charakteryzuja sie WYZSZq reaktywnoscia sercowo-naczyniowa.2.s "" '13 . Wedlug: Blix. Brener. czyli: "Nie wiem. Uklad sercowo-naczyniowy bardzo mocno reaguje na rozne formy niepewnosci behawioralnej.l mi!. ie wartosci empiryczne (zaznaczone kropkami) tworZq idealnq lini!.lzwr6ci6 uwag!.102 u/min i maksymalna . A. a w nastepstwie . ze osoby 0 wzorze zachowania A (zob. Paski poziome ilustrujq r6inic!. 1980). Pewne dane sugeruja nawet. 1987). 1987. Stromme i Ursin (1974. 1988). jak to zrobic".. Iak dotad. Juz w roku 1948 Freeman sformulowal hipoteze. niz wtedy. Requin. Istnieja tu bowiem rowniez duze roznice indywidualne. ze bodziec skojarzony z nagroda moze powodowac wzrost rytmu serca nawet wtedy. Cannona (1915). za zgodq wydawcy. 1221). 1991). ze w sytuacji aktywnego unikania szoku elektrycznego sredni rytm serca u osob najbardziej reaktywnych (gornych 25%proby) osiaga 120 u/min. Obrista. Przykladowo. Czynniki sytuacyjne nie przesadzaja jednak w pelni 0 sposobie zachowania sie jednostki. .132 u/min) a szybkosciq rytmu serca przewidywanq na podstawie poziomu konsumpcji tlenu (68 u/min). choc sarna informacja zwrotna 0 wyniku nie wywoluje takiego efektu.l mi!.ls6A przedstawia relacj!.~~~~~ 40 BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA . Zgodnie z jego teoria aktywnego-biernego radzenia sobie ze stresem (active-passive coping) wzrost aktywnosci sercowo-naczyniowej jest nie tyle funkcia samego stresora. '" s Q) '2 30 S . Prosz!. ~ PSYC H OFIZJ OLOGIA 167 4. Harbin. Blizsze sprecyzowanie mechanizmu tej reakcji jest zasluga P. ze stosujac nagrode za dobre wykonanie zadan. Toniczne zmiany pracy serca i cisnienia skurczowego krwi sa znacznie wieksze wowczas. status tej hipotezy pozostaje sprawa wielce sporna (por. 1989. Badania prowadzone na zwierzetachwskazuja.6. 1976). Brener iRing. Chodzi przy tym nie 0 dzialanie nagrody jako wzmocnienia (czynnika prowadzacego do nabywania reakcji). Od wielu lat prowadzone sa badania inspirowane hipoteza. podczas gdy u osob najmniej reaktywnych (dolnych 25%proby) .6. wyniki Obrista i jego wspolpracownikow pokazuja. adrenergicznego.obciazenia ukladu krazenia (por..zaledwie 76 u/rnin i jest porownywalny z wynikami osob z farmakologicznie zablokowanym ukladem beta-adrenergicznym (Obrist i Light. ze reaktywnosc sercowo-naczyniowa moze miec pewien komponent dziedziczny. ze efekty motywacji przynetowe] rnoga bye lepiej widoczne w zmianach aktywnoscl sercowo-naczyniowej niz w zewnetrznym zachowaniu (Fowles. a nawet WYZSZq reaktywnoscia ukladu sympatycznego niz osoby z przeciwnego kranca kontinuum.ls6B przedstawia relacj!. zwane osobami 0 wzorze zachowania B.

IT . Wyniki pokazaly. Nlepewnosc co do wyniku dzialania._'. ze nasilenie 4. gdy dotyczy antycypowanej kary. dlaczego taki nadmierny wzrost aktywnosci sercowo-naczyniowej pojawia sie zar6wno wtedy.:~ . 4.50 (bye moze inne czynniki.zwolnieniem rytmu serca trwaiacym dluze] niz przy reakcji zaskoczenia. czy oslagne sukces". . Reykowski. J. ze wlasnie w takiej sytuacji wymagana jest najwieksza rno bilizacja organizmu. 293)..proces6w emocjonalno-motywacyjnych. Turner i Hellawell.. 1992).. moga modyfikowac ty zaleznosc). czyIi: "Nie wiem.. . Nie jest jednak jasne. byl nlewatpllwie John Lacey.. ze zadania 0 umiarkowanym poziomie trudnosci powoduja wiekszy wzrost rytmu serca niz zadania bardzo latwe lub ekstremalnie trudne (niewykonalne). natomiast przyumiarkowanej trudnosci wynik staje sie najbardziej niepewny. aby wre-szcle. jakim wymaganiom trzeba b~dzie sprostac". ze zmiany rytmu serca urnozliwiaja roznicowanie trzech zasadniczych typ6w reakcji na bodice eksteroreceptywne: reakcji zaskoczenia (czyli reakcji na bodice nagle sie pojawiajace).1 Odruch orientacyjny.3.gdy prawdopodobienstwo sukcesu wynosi 0. iz zmienna ta moze stanowic dobry wskaznik napiecia motywacyjnego (Fowles. Barry (1982. gdy antycypowane zachowanie wiaze sie z duzym wysilkiem fizycznym.. Reakcja zaskoczenia charakteryzuje sie szybkim. BIOLOGICZNE ".-16 8 rf. s. 1986.3. w ktorych aktywnosc umyslowa [ednostkl wymaga odwrocenia uwagi orl bodzcow zewnetrznych (reieclimt) . W miare uczenia sie [akiejs czynnosci eliminujemy ruchy niecelowe.z procesami uwagi..6. R.".".. czy niepewnosc wywoluje podobne skutki zarowno wtedy. czyli: "Nie wiadomo. Obrist. Zaleznosc miedzy aktywnoscia poznawcza a przyspieszeniem rytmu serca jest natomiast problemem bardzo zlozonym.. jak aktywne radzenie sobie z sytuacja.. podczas gdy mobilizacja zasob6w energetycznych i ich dostarczenie do tkanek wymaga czasu. Wyniki badan nad aktywnoscia sercowo-naczyniowq wykazuja szczeg6lnie duza zbieznosc z teza mowiaca. Mozna doszukiwac sie pewnego podobienstwa miedzy reakcja orientacyjna a opisanym przez Laceya (patrz nizej) nastawieniem na wchlanianie bodzcow (por.6. reakcja 0 bronna . Efekt ten mozna wyjasnic w kategoriach selekcji ruch6w. 1967) koncepC. Nlepewnosc zwiazana z nowoscia sytuacji. glom'. Wyniki wielu badan wskazuja (por.3 Aktywnosc sercowo-naczyniowa a procesy poznawcze Drugi wazny nurt badan podstawowych nad aktywnoscia sercowo-naczyniowa dotyczy jej zwiazku z procesami poznawczymi (por. musi on zmobilizowac swoje mozliwosci z odpowiednim wyprzedzeniem i z odpowiednim nadmiarem (mamy tu do czynienia z omawiana wczesniej . gdy laczy sie z oczekiwaniem nagrody. a tym samym . ''01 sytuacjach wymagajacych skierowania uwagi na otoczenie (in. jednostka moze bye pewna sukcesu. jakim bedzie musial sprostac. Oczywiscie trudno byloby oczeklwac korelacji zmian sercowo-naczyniowych z rnotywacja ukierunkowana na odlegle cele. w sytuacjach dobrze znanych (takich jak rutynowy marsz lub bieg) .. reakcji orientacyjnej (reakcji na bodice nowe) oraz reakcji obronnej (reakcji na bodice silne lub szkodliwe). Powstaje jednak pytanie. Choc w trakcie wykonywania wielu zadan umyslowych obserwuje sie... N alezalo by przyjac. Lacey. Ciarkowska. . pokazuje. W kazde] nowej sytuacji zadaniowej obserwuje sie wzrost aktywnosci sercowo-naczyniowej."":._=_""'_=~' ZACHOWANIA MA:.. aby otrzymac pokarm. Szczeg6lnie wiele uwagi poswieca sie w tym kontekscie fazowemu spadkowi (deceleracji) rytmu serca (por. 4. wzrost rytmu serca. ~ ~Vl PSYC HOF IZJ OLOGIA . 1979). reakcja orientacyjna . niepewnych. ze wszelka aktywnosc motoryczna powoduje natychmiastowy wzrost wydatk6w energetycznych.. motywacji jest prostoliniowa funkcja wartosci gratyfikacyjnej celu i krzywoliniowa funkcja prawdopodobienstwa jego uzyskania (por. kt6ry wywarl najwiekszy wplyw na wsp6lczesne badania nad zwiazkiem miedzy aktywnoscia sercowo-naczyniowa a procesami poznawczymi.4 Zmiany toniczne jako wskainik napiecla motywacyjnego Fakt. [esli uswiadomimy sobie. 1987).talle) obserwuje §i. do jakiego stopnia jest to efekt proces6w poznawczych. takie jak wielkosc przynety. gdy jest ono malo kosztowne energetycznie. dan nad reakcja serca na bodice orientacyjne jest Frances Graham (1973.". wielkosc antycypowanej nagrody i prawdopodobienstwo sukcesu. wzbudzana bezposrednio przez bodice sygnalizujace mozliwosc zdo bycia nagrody lub unikniecla kary. MECHANIZMY '.. zasadnicza funkcja reakcji orientacyjnej jest ulatwienie (facylitacja) odbioru bodzcow eksteroreceptywnych.zwiazane z ich wykonywaniem wydatki energetyczne.. okazaly sie nieskuteczne"._'. przy czym sila konieczna do wcisniecia dzwigni byla kazdego kolejnego dnia podwajana. nieraz bardzo znaczny.. 4-12). w szczegolnosci zas . nastepuje przyspieszenie pracy serca.wysilki majace na celu ustalenie relacji miedzy przyspieszeniem rytmu serca a jakirns specyficznym procesem poznawczym. jezeli jest ekstremalnie trudne . Carroll. nie jest jasne. 1984).nadwyzka aktywnosci sercowo-naczyniowej"). Zlozony model przedstawiajacy zaleznosc miedzy fazowymi zmianami rytmu serca a roznymi komponentami reakcji orientacyjnej przedstawil R. a nastepnie jej stopniowe 0 bnizanie sie.. Autorka klasycznych ba- Badaczem. 1986a). Zdaniem Graham. Szczegolna role odegrala sformulowana przezen (por.L. . ze nasze struktury emocjonalno-motywacyjne nie sa w stanie roznlcowac starszych ewolucyjnie i bardziej kosztownych energetycznie (mo- toryka) oraz mlodszych ewolucyjnie i mniej kosztownych energetycznie (aktywnosc umyslowa) form radzenia sobie ze stresem i w obu wypadkach wywoluja podobna mobilizacje ukladu krazenia. W miare zmniejszania sie niepewnosci nastepule rowniez obnizanie sie aktywnosci sercowo-naczyniowej."""""""£jW. jak i wtedy. innym niz kierunek uwagi. """".sukces jest nlemozliwy...~~"".". 1976). ~~ 169 dem moga tu bye badania]. kiedy organizm nie jest w stanie oszacowac wymagan.6.6. osiagnac poziom scisle odpowiadajacy wydatkom energetycznym ustroju. ukierunkowana na wykrywanie zmian w otoczeniu.. ze reakcja taka rna bezposredni zwiazek z procesami poznawczymi. ze kierunek zmian rytmu serca zalezy od kierunku uwagi. Chodzi tu przede wszystkim 0 rnotywacie przynetowa. 1992).2 Koncepcja wchlaniania-odrzucania bodzcow 4. W sytuacjach nowych.::'<""m".131 wchlantanla-odrzucania srodowiska (inir!lted'l'ejection). do jakiego zas . Brenera (1987). czy najwiekszy wzrost rytmu serca rzeczywiscie pojawia sie wtedy. ze toniczna aktywnosc sercowo-naczyniowa (zwlaszcza szybkosc rytmu serca i cisnienie skurczowe krwi) wzrasta pod wplywem dzialania takich czynnik6w. Jennings (1986b.. Uzyskane przez nia wyniki wskazuja. czyli prawdopodobienstwa sukcesu..~ zwolnienie rytmu serca. Zaleznosc ty mozna rowniez przedstawic jako funkcje niepewnosci behawioralnel. Adaptacyine znaczenie takiej reakcji staje siy oczywiste.2.~ca. Iak pisze J.odroczonym w czasie przyspieszeniem rytmu serca.. natomiast w sytuacjach. .. Powszechny jest poglad. ze mimo wzrostu wykonywanej pracy wydatki energetyczne nie ulegaly zmianie. obronny i zaskoczenia Reakcje orlentacyjna mozna traktowac jako jedna z podstawowych form aktywnosci poznawczej. jak i wtedy. W przeprowadzonym przezen eksperymencie szczury naciskaly na dzwignie.". Jest wiec zrozumiale. Iesli zadanie jest bardzo latwe. kr6tkotrwalym zwolnieniem rytmu serca. Nie jest rowniez jasne. mogacych dzialac jak dystraktory. rye. J ennings.

0 tyle mechanizm tej zaleznosci nie jest do konca jasny (por. Badania J enningsa i jego wspolpracownik6w pokazuja (por. Wyniki uzyskiwane przez innych autor6w nie sa tak jedno znaczne. Somsen i Terezis.------ --- -- --_.3. miedzy innymi czas reakcji prostej i reakcji z wyborem (simple vs. czyli przewodnosc elektryczna sk6ry podczas przeplywu przez nia pradu z zewnetrznego zrodla. Stosujac metode egzosornatyczna. Zainicjowanie reakcji motorycznej blokuje natomiast oddzialywanie nerwu blednego na serce (vagal inhibition). Boucsein.--~u @b\" ~ ~3+---------~---.albo inaczei .primary bradycardia).Vigouroux (w roku 1879) i Fere (w roku 1879). mierzymy potencial elektryczny sk6ry (skin 2 3 4 FaZowab:ed~~)a z~~i:s::::a~zam:~:a~es~.-. czyli konduktancja skory (skin conductance). mierzone na [ej powierzchni (zazwyczaj na dloniach i stopach). w rnuzyke nagrana na tasme). Wedlug danych opublikowanych przez samych Lacey6w (1974). H. Neumann i Blanton.5 Inne czynniki wpfywajc:jce na fazowe zmiany rytmu serca Aktywnosc elektryczna sk6ry Przez aktywnosc elektryczna skory . zalezy od lokalizacji czasowej tego bodzca w ramach cyklu pracy serca (cycle time effect).67 i 0. 0 ile istnienie samej zaleznosci miedzy kierunkiem uwagi a kierunkiem zmian rytmu serca nie budzi wiekszych watpliwosci. wskutek czego nastepuje natychmiastowe przejscie (switch) od fazy zwalniania rytmu serca do fazy jego przyspieszenla. potential).lEDA) rozumie si~ zjawiska elektryczne generowane przez skore. 1986a). staly prad pomiarowy. unsignalled reaction time). 1985). Podstawy pomiaru aktywnosci e1ektrodermalnej przedstawione zostaly w pracach P. Istnieja dwie zasadnicze metody takiego pomiaru: endosomatyczna (endosomatic) i egzosomatyczna (exosomatic).~:~~~::::!:~.6. jak i wskaznikiem gotowosci do reagowania.::~z. van der Molen. Wojtaszek (1985) i Sosnowski (1993). W Polsce pisali na ten temat miedzy innymi Geras (1987). a scisle] . 4. towarzyszacego reakcji na bodziec eksteroreceptyw- Zgodnie z hipoteza sformulowana przez Laceya jeszcze w latach szescdziesiatych (Lacey. Przedmiotem pomiaru moze bye wtedy albo tak zwana opornosc czynna.roznice potencjalow rniedzy wybranym punktem sk6ry a punktem odniesienia (kt6rego potencial powinien bye r6wny zeru).4 Fazowy spadek rytmu serca a czas reakcji motorycznej Iednym z najbardziej wazkich wynik6w uzyskanych przez malzenstwo Beatrice i Iohna Lacey6w (1974. Jennings.rozwlazywanie zadan umyslowych (na przyklad zadan arytmetycznych). Stosuje sit. ze deceleracja rytmu serca poglebia sit. Bodice eksponowane w poczatkowej czesci cyklu (mniej wiecej do 300 milisekund po zalamku R) blokuja wplyw nerwu blednego. Ieslt stosuje sit. Fowlesa i innych (1981). wsluchiwanie sit. J ak dotad. P6iniejsze prace Lacey6w (Lacey i Lacey. Bodice eksponowane w p6iniejszej fazie cyklu serca nie wplywajq na jego dlugosc. przykladem drugiej . w przyblizenlu jak opornik (rezystor). Venablesa i Margaret Christie (1980) oraz D. a wiec zwolnienie szybkosci rytmu serca (tak zwana bradykardia pierwotna . 1977) bylo odkrycie.~-------------l 1974) doprowadzily do modyfikacji tej hipotezy: dlugosc cyklu pracy serca powinna tym lepiej korelowac z czasem reakcji. 1970). .74. Jennings.6. 1990). albo tez przewodnosc czynna. natomiast pomiaru EDA metoda endosomatyczna dokonal po raz pierwszy rosyjski badacz Tarchanoff w roku 1889 (por. ze wie1kosc fazowego spadku rytmu serca. jakie czynniki psychologiczne (zwlaszcza poznawcze) wplywaja na glebekosc tego spadku (por.3. Iednym z podstawowych schemat6w eksperymentalnych. rozne wersje tego schematu.. 4. wydluzaja natomiast dlugosc nastepnego cyklu. Najbardziej predyktywna powinna bye dlugosc cyklu serca bezposrednio poprzedza[acego reakcje na bodziec. korelacja dhigosci tego wlasnie cyklu z czasem reakcji wyniosla w dw6ch roznych eksperymentach 0. w rniare wydluzania sit. im blizszy momentu reakcji cykl bedziemy brali pod uwage. Pierwszych pomiar6w EDA metoda egzosomatyczna dokonali Francuzi . choice reaction time) oraz czas reakcji sygnalizowanej i niesygnalizowanej (signalled vs. 1967) zwolnienie rytmu serca powinno wplywac na skr6cenie czasu reakcji motorycznej.. Zdaniem Lacey6w (Lacey i Lacey.3.aktywnosc elektrodermalna (electrodermal activity -. jest badanie czasu reakcji._-- 170 BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA O{~( . Stosujac metode endosornatyczna. Typowy ksztalt zmian rytmu serca w czasie sygnalizowanego czasu reakcji pokazuje rycina 4-12. 1974). van der Molen. wskutek czego nastepu]e wydluzenie tego samega cyklu. nie rna jednak jasnosci.6. 1979. umozliwiajacych obserwowanie fazowych zmian rytmu serca. ale wiele z nich potwierdza hipoteze Lacey6w. oczekiwania na bodziec imperatywny. czyli rezystancja skory (skin resistance). 4. Somsen i Orlebeke. Bohlin i Kjellberg. mierzymy opornosc elektryczna bqdi jej odwrotnosc.3 Wpfyw lokalizacji bodica w ramach cyklu serca ny.:a~~pPOZYCiq RYCINA4·12 Czas w sekundach Przykladem pierwszej sytuacji moze bye wykonywanie roznego typu zadan percepcyjnych (na przyklad roznicowanie bodzcow wzrokowych. sk6ra zachowuje sit. C. 1992.§ ~ \1 -1+-~~----~------~----~-----/-li~1 -2+--------~\-----+------~)y'\-. fazowy spadek rytmu serca moze bye zar6wno wskaznikiem uwagi skierowanej na bodziec.

fu. ze reakcja elektrodermalna jest bardzo dobrym.te. przewodnosc rowna 5 IlS odpowiada opornosci rownej 200 KQ (1000 : 5 = 200).58bitow niepewnosci) oraz [ego. -. (2) wzrost war tosci infomacyjnej bodica prowadzLdo wzrostu reakcji elektrodermalnejtylko w wypadku bodicowznaczqcych. ~. N ajwiekszy wklad w poznanie mechanizmow generowania aktywnosci elektrodermalnej wniosly badania R. 1973). bodzcami oraz odstepu miedzy sesjami.). skora moze bye traktowana jako rozciagniety na powierzchni ciala izolator.. tym wyzsza przewodnosc elektryczna skory. Zgodnie z nim... na przyklad: * Symbolem konduktancji jest litera G. Omowienie tych zagadnien mozna znalezc tez w pracach Fowlesa (1986) i Sosnowskiego (1991.:m:. Zaleznosc te dobrze wyjasnia prosty model elektryczny skory zaproponowany przez]. ktore nie wymagaly. miedzy innymi. jednostka konduktancji zas odwrotnosc oma . C.. w imieniu Arnerykanskiego Towarzystwa Psychofizjologicznego. WfyCZmodelowym wskaznikiem odruchu orientacyjnego.~tmJr. P. (6) Ekspozycja nowego bodzca zmniejsza szybkosc habituacji reakcji na bodziec wlasciwy W latach sledemdziesiatych powszechnie dyskutowany byl problem. przy czym jej wielkosc jest zasadniczo proporcjonalna do wielkosci zmiany bodzca. Istnieje ogromna liczba badan wskazujacych na to. . mozna latwo tworzyc terminy do opisu roznych form aktywnosci elektrodermalnej.• ~v.w milionowych czesciach siemensa.. Taylora (1979). (2) niespecyficzna reakcja rezystancji skory (nonspecific skin resistance elektrycznego response skory -NS. (1) Wielokrotna ekspozycja bodzca (0 slabej lub umiarkowanej sile) powoduje spadek (habituacje) reakcji. czylireakcje na konkretne bodice. D. Edelberga (1972.: Wynikiekspery" mentuwykazaly.. Poniewaz rozklad wynikow wyrazonych w KQ lub IlS zazwyczaj odbiega od normalnego.gruczoly potowe. wywolywane w ten sposob zmiany sa pod wieloma wzgledami nietypowe i odbiegaja od zmian..m. Colesa (1966).-ze.2.-.~~- . 1993). Uwzgledniajac uprzednio wskazane kryteria.. przeprowadzonego przez A. bodzcaml z nieznaezacyrni zas. 'SYC H0 FI ZJOlOGIA -. Terminologia ta uwzglednia metode pomiaru oraz rodzaj mierzonej aktywnosci.SPL).znaczenlem (bodzcami znaczacymi byly te. Barry. Srednia wartosc rezystancji w stanie relaksu wynosi okolo 100 KQ. W starszych pracach angielskojyzycznych siemens wystepuje pod nazwa mho. czy sarna zmiana bodzca jest wystarczajacym warunkiem do wywolania reakcji orientacyjnej. (3) poziom potencjalu (skin potential level . Maksymalna wartosc potencjalu mierzona na dloniach moze siegac 70 mV.K:::"§rm=:_§. wymienione nize] prawidlowosci (por.siemens (S).-.:'1<. 1967a).. Bernsteina i A.~ 173 4. !&. . Montagu i E. S. l1ub1. Rozroznia sie mianowicie aktywnosc fazowa. w ktory wmontowane sa elementy przewodzace . Thomas i]. ktore wymagaly •• areagowanla. przy czym najwieksza ich koncentracja wystepuje na dloniach i stopach. z niewielkimi wyjatkami. W praktyce wielkosc rezystancji skory podajemy w kiloomach (KQ lub po pro stu K). Ohman. Potwierdzeniem tej hipotezy moga bye wyniki klasycznego eksperymentu._ .SCR) .. 1982. w mikrosiemensach (mS).-. przedstawil propozycje terrninologii do opisu wynikow pomiaru aktywnosci elektrodermalnej. W zloionych skrotach angielskich (takich jak SCR) przyjelo sle jednak oznaczac jq litera C. rozdz. (3) Habituacja jest szybsza przy regularnym niz przy nieregularnym odstepie rniedzy bodzcami. jakie obserwuje sie na przyklad w trakcie warunkowania reakcji mrugania czy reakcji slinowej (por. Przy stosowaniu procedury warunkowania klasycznego obserwuje sie charakterystyczna dynamike aktywnosci elektroderrnal- 4. ktora z czasem stala sie powszechnie obowiazujacym standardem (Brown.. 4.· reagowania) ."Th.2 Wskainiki i terminologia Dla przykladu. aby bodziec mogl wywolac reakcje orientacyjna. Gruczoly potowe mozna z kolei traktowac jako rownolegle galyzie obwodu elektrycznego: im wiecej galezi przewodzi prad (czyli im wiecej gruczolow jest czynnych). 1983).7.7.reakcja orientacyjna (OR) stanowi odpowiedz na nowosc lub zmiane bodzca (por.7..-.. M. ze konduktancja skory jest pozytywnie i bardzo wysoko skorelowana z Iiczba czynnych gruczolow potowych (co jednak nie znaczy. Zgodnie z alternatywna hipoteza (por. Korr (1957) wykazali. W roku 1967 C. S. czyli obecnosci bodzca. czyli wzglednie staly poziom mierzonej aktywnosci lub jego powolne zmiany. (5) Zmiana bodzca powoduje dyshabituacje (odnowienie sie) reakcji. bodziecznaCZqcywywolujewiykszq reakcjy nit bodziec nieznaczacy 0 tej samej war" to sci 'inforrnacyjnej. musi bye postrzegany jako znaczacy. Przy wzajemnej zamianie pomiarow przewodnosci i opornosci mozna poslugiwac sie nastepujaca formula *: [4-11 G (IlS) 1000 = (1) reakcja konduktancji skory (skin conductance response . co odpowiada przewodnosci rownej 10 mS (istnieja tu jednak bardzo duze roznice indywidualne). czyli reakcji pojawiajacych sie bez widocznej Wielkosc potencjalu skory wyrazamy w miliwoltach (mV). dla potrzeb analizy statystycznej dokonuje sie roznych transformacji danych surowych. Przemawiaja za tym.7. E.4 Warunkowanie klasyczne reakcji elektrodermalnych Mimo ze procedura warunkowania klasycznego pozwala stosunkowo latwo modyfikowac aktywnosc elektrodermalna.SRR). (1).". Najczesciej analizuje sie wyniki przedstawione w postaci logarytmu dziesietnego pomiarow konduktancji -logG (IlS). Miara aktywnosci tonicznej moze bye rowniez czestotliwosc tak zwanych reakcji niespecyficznych (inaczej: niespecyficznych fluktuacii).. 1993). M. Bernstein. Iednostka rezystancji jest om (Q). .3 Reakcja elektrodermalna jako wskainik odruchu orientacyjnego Zgodnie z klasyczna koncepcja Sokolova. jak sie niekiedy blednie sadzi..~~"%t. oraz aktywnosc toniczna. (2) Wielkosc habituacji jest wprost proporcjonalna do liczby prob i odwrotnie proporcjonalna do sily bodzca. 1977). R(KQ) 4.~~~~"'''''£===''''k"". na calej powierzchni ciala. ze jest ona skorelowana z iloscia potu na powierzchni skory).~ . (4) Szybkosc habituacji zmniejsza sie wraz ze wzrostem odstepu czasowego miedzy . natomiast wlelkosc konduktancji . Bernstein i Taylor (1979)manipulowali [ednoczesnie wartosciqinforrnacyjnq bodzca (eksponowane bodzceredukowaly 0. Gtuczoly te rozmieszczone sa. 4. Prokasy i Kumpfer. Brown.1 Mechanizm fizjologiczny Aktywnosc elektryczna skory zalezy glownie od aktywnosci ekrynowych gruczolow potowych (eccrine sweat glands).

reakcje slinienia u psa moze wywolac roztwor kwasu lub suchy pokarm. rye. 0.5 Wrodzona podatnosc na warunkowanie Badania A. ze reakcje elektrodermalne moga bye wywolywane przez wszelkie bodice znaczace. Ohmana (1979) i jego wspolpracownikow wskazuja. ze aby wytworzyc reakcje warunkowa na jakis . a nawet zanik reakcji warunkowej. drugiego systemu sygnalowego) zaznacza sie jeszcze wyrazniej w wypadku ge- . Blorac pod uwage przedstawione tu fakty. Maltzmana (1979).przy duze] liczbie prob . Podobnie.. Wyniki badan pokazuja (por. przypomina natomiast krzywa habituacji reakcji orientacyjnej.~. to znaczy zarowno przez bodice bezwarunkowe. ze pewne bodice latwiej niz inne moga stac sie sygnalami bodzcow awersyjnych (por. pajakow). czyli warunkowanie Z<I pomoca Instrukcji slownych.pierwotnie neutralny . niekiedy . Grings i Dawson. to jest krzywej narastalace] z malejaca szybkoscia az do osiagniecia pewnego puIapu (plateau).. Zdaniem 1. wywolane za pomoca procedury warunkowania klasycznego. Reakcie taka Maltzman nazywa dowolnym odruchem orientacyjnym (voluntary OR). jak na przyklad ma to miejsce w wypadku bodzcow imperatywnych czy bodzcow odnoszacych sie do Ia. podajac informacje 0 zaprzestaniu ekspozycji bodzca bezwarunkowego. uzywaiac terminologii Pawlowa.~. czym nalezy tlumaczyc nietypowe efekty warunkowania aktywnoscl e1ektrodermalnej? W wypadku typowego warunkowania klasycznego w punkcie wyjscia mamy do czynienia z reakcja bezwarunkowa wywolywana przez specyficzny dla niej bodziec bezwarunkowy (lub pewna klase takich bodzcow). Taka dynamika zmian wyraznie odbiega od klasycznej krzywej nabywania.bodziec. ze wie1kosc reakcji elektrodermalnych na bodice testowe stanowi dokladna odwrotnosc gradientu generalizacji (por.~ :'\ ~ l\ \ II I -0. Danetakie traktuje si~ jako dowod na istnienie ewolucyjnie uksztaltowanej podatnosci (preparadness). 1973). Harris (1937) wykazali. wystarczy poinformo- wac osobe badana. ze trudno jest wskazac jakikolwiek specyficzny dla niej bodziec bezwarunkowy . S3' . czyli tego. mozna spowodowac zmniejszenie. 1966).6 Warunkowanie a procesy swiadome Iuz ponad szescdziesiat lat temu S. iz po tym bodzcu bedzie eksponowany bodziec bezwarunkowy. nazywane przez autorow bodzcami potencjalnie fobicznymi.4 \~~ V 4. u czlowieka reakcja na bodziec warunkowy jest odruchem orientacyjnym. to jest uswtadomienlern sob ie. Wyjqtkowose reakcji elektrodermalnej polega na tym. jak i przez bodice. 1973). specyficzne reakcje bezwarunkowe: skurcz konczyny lub mrugniecie powieki). ze u czlowieka zmiany aktywnosci elektrodermalnej.7. lecz reakcjami orientacyjnymi. Rola jezyka (lub tez. Podobnie jak nabywanie.nawet do poziomu wyjsciowego (por. polegajaca na szybkim poczatkowyrn wzroscie amplitudy i czestosci (frekwencji) reakcji. 4-13).. klasyczne bodice warunkowe. 4.4 0. rowniez generalizacja sensoryczna reakcji elektrodermalnych przebiega nietypowo. W Cook i R. potwierdzona zostala w latach nastepnych w bardzo wielu eksperymen tach (por. Tym samym trudno jest tez mowic 0 warunkowaniu rozumianym jako uczenie sie konkretnej reakcji w odpowiedzi na konkretny bodziec. ze jest on sygnalem zapowiadajacym ekspozycje bodzca bezwarunkowego. a nastepnie na systematycznym ich spadku.=-= ~~""-- 1/ ·t~c j"c. Generalizacja sensoryczna jest zjawiskiem polegajacym na tym. sprawiajacej. wywolanym uswladornieniem sobie znaczenia eksponowanego bodzca. ze pojawienie sie jednego bodzca zapowiada wystapienie inn ego bodzca (por. 1973). Prokasy i Kumpfer.= .7. niektorzy badacze dochodza do wniosku. nie sa faktycznie reakcjami warunkowymi. Garcia i Koelling. Sn' podobne pod wzgledem swych parametrow fizycznych do bodzca Sl> przy czym sila reakcji na bodice testowe bedzie tym wieksza. Jednostka uczy sie tu jedynie relacji (contingency) wystepujace] rniedzy bodzcaml. im bardziej beda one podobne do pierwotnego bodzca warunkowego.nej. Prokasy i Kumpfer. ze reakcje elektrodermalne wytworzone na pewne rodzaje bodzcow warunkowych (na przyklad rysunki w~iy. 1973). ze jesli wytworzymy wczesnie] reakcje warunkowa na jakis bodziec Sl>b~d'l ja rowniez Guz bez oddzielnego uczenia) wywolywac inne bodzce: Sz. E. Powstaje pytanie. okreslanych jako warunkowanie semantyczne (semantic conditimzing). aczkolwiek efekt instrukcji slownej nie jest w tym wypadku tak szybki i radykalny jak przy nabywaniu reakcji. Skutecznose tego typu procedur. nie wywoluje jej natomiast bodziec elektryczny zaaplikowany w konczyne lub podmuch powietrza skierowany w oko (bodice te wywoluja inne.. Na przyklad. Taka interpretacja calkowicie zgadza sie z teza..3 i·····~ . Tego typu zaleznosc nazywa sie gradientem generalizacji sensorycznej. wykazuja wieksza odpornosc na wygaszanie i wplyw instrukcji slownych niz reakcje wytworzone na inne bodice warunkowe (na przyklad figury geometryczne). ktorych znaczenie jest pochodna wyzszych procesow poznawczych.praktycznie reakcie taka moze wywolac kazdy bodziec 0 odpowiedniej sile. Prokasy i Kumpfer.

Na poparcie swego stanowiska autorzy ci przytaczaja. ktorzy uswiadomili sobie brak relacji miedzy obu bodzcami. Rejestracja ruchow oczu daje doskonaly wglad w przebieg takich procesow. zmiany zachodzace w czasie snu. Istota problemu dotyczy raczej tego. Mandel i Bridger. Takie wyniki sklaniala z koleido wniosku. Wyniki badan psychofizjologicznych nad warunkowaniem semantycznym i generallzacjq semantyczna sklaniaja do stawiania pytan o wplyw swladomosci (a w szczegolnoscijezyka) na nabywanie. Cenerallzacta se'""lifl'" un. choc niewystarczajqcym warunkiem wygaszenia reakcji warunkowej. ze wzrost napiecia miesni moze bye wskaznikiem gotowosci motorycznej badz zaangazowania w wykonywane zadanie. uswiadomienie sobie relacji zachodzacej miedzy bodzcem warunkowym i bezwarunkowym jest koniecznym. a takze jest bardzo przydatna w analizie pracy operatorow korzystajacych z informacji wzrokowej (na przyklad pilotow samolotow. jak . . Omawiane tu zagadnienia sa niezwykle zlozone. ogolnego konstruktu teoretycznego.I&":"~. choc niewystarczaiacym warunkiem wytworzenia reakcji warunkowej. charakterystycznych dla danej osoby. . kierowcow. bardziej zyczliwe i bardziej atrakcyjne. przy czyrn podkresla sie. ktore wskazuja na istnienie sclsle] synchronizacji procesow swiadomych z dynamika nabywania i wygaszania reakcji warunkowych. Podobnie uswiadomienie sobie braku (zaniku) relacji rniedzy bodzcern warunkowym i bezwarunkowym jest koniecznym.warunkowego. Rozszerzenie zrenicy moze bye rowniez wskaznikiem zainteresowania ogladanym obiektem.. Badania aktywnosci elektrycznej (elektroencefalografia) mozgu sa waznym zrodlem informacji 0 jego czynnosciach.a nie wskaznikamigeneralizacji bodzca.warunkowaniem i generalizacia reakcji. ktore sa niedostepne na drodze bezposredniej obserwacji zachowania. czego nie stwierdza sie w wypadku generalizacji sensorycznej. Wystarczy uswiadomic sobie. ze reakcje na bodziec warunkowy pojawiaja sie u danej osoby dopiero w tej probie. a takze przebieg procesow rozwojowych i patologie osrodkowego ukladu nerwowego. Pomiar aktywnosci elektrycznej miesni szkieletowych (elektromiografia . Dawsona i jego wspolpracownikow (Dawson i Schell.._- v. ze reakeja uwarunkowana rna slowo moze bye wywolana przez inne slowa 0 podobnym znaczeniu. mledzy innymi. kolejnosci zas . bodzcem warun- kowym. to beda jq rowniez wywolywac takie slowa.rozntcarniedzy bodzcerntestowym i plerwotnym. Znanych jest wiele potencjalow korowych. zwiazanych miedzy innymi z uwaga mimowolna (potencjal nlezgodnoscl). operatorow kornputerow). reakcji orientacyjnej. Reakcje elektrodermalne bardzo latwo generalizuja sie semantycznie. gotowoscla do reagowania motorycznego (potencjal gotowosci) oraz antycypacia znaczacych zdarzen (CNV). ze moment wystapienia. Wedlug pierwszego z nich. Inna nosna idea. a reakcja taka jest zasadniczo proporcjonalna do obciazenia (wysilku) umyslowego. Zauwazono. wygaszanie i generalizacje reakcji warunkowych u czlowieka. czyli rnozliwosc swiadomego modyfikowania reakcji wisceralnych dzlekl informacjom 0 przebiegu tych reakcji. 1 76 """-&~. ale trudno byloby przecenic ich znaczenie zarowno dla teorii. ze pomiar elektromiograficzny pozwala na roznicowanie subtelnych form ekspresji emocjonalnej. istnleja co najmniej dwa rozne mechanizmy odpowiedzialne za generowanie reakcji warunkowych: jeden funkcjonujacy przy udziale swiadomosci.chalupa".J ak widaez ryclny.N&. ze rozwiazywanie zadari poznawczych badz sensomotorycznych powoduje rozszerzenie zrenicy oka.jesli uwarunkujemy reakcje na slowo . czas trwania i czestosc tej reak- . Maltzman. jak i dla praktyki psychologicznej. W zasadzie nie kwestionuje siy tego. 1985). 1973). Podobnie wygaszanie reakcji zachodzi tylko u tych badanych.bez jej udzialu. inrwiyksza. Przykladowo. ktore zachodza bez udzialu jezyka (por.w granicach od-70 do +70 db od pierwotnego bodzca warunkowego . Zgodnie z drugim stanowiskiem. W tej kwestii mozna wyroznic dwa zasadnicze stanowiska. drugi zas .nie zas ze wzrostemjego podobieristwa do pierwotnegobodzca .. a proces ten przebiega zgodnie z klasycznym gradientem generalizacji (slowa blizsze znaczeniowo wywoluja wleksze reakcje niz slowa bardziej odlegle znaczeniowo). Liczne dane pokazuja tez. dyskutowana od lat szescdziesiatych. ze zmiany te mala postac zlozonych wzorcow reakcji. Podsumowanie Psychofizjologia jest dyscylina naukowa zaj- rnujaca sie badaniem wplywu czynnikow psychologicznych na procesy fizjologiczne.~~~~~!lliN' BIOLOGICZNE -"'v . rozniqce sie intensywnoscia. E. niz pojawi siy swiadomosc tego faktu. jest biofeedback. 1979. wygaszania badz generalizacji takich reakcji. choc jego podstawy teoretyczne wciaz budza wiele watpliwosci.tym wteksza arnplitudaeieakcji..EMG) moze dostarczac informacji. ~~~"1m. Biofeedback jest obecnie wykorzystywany w praktyce terapeutycznej. ze osoby 0 duzych zrenicach postrzegane sa zwykle jako mlodsze. sytuacji lub interakcji miedzy nimi. •• .dom".ze reakcj e elektrodermalne: na testowe bodzce sensorycznesa faktyczniewskaznikami.">!III"" polega ina tym. jak czesto staramy sie wplywac werbalnie na procesy emocjonalno-motywacyjne i jak czesto oddzialywania takie okazuja sie niezgodne z oczekiwaniami. Spontaniczna aktywnosc elektryczna rnoze wskazywac miedzy innymi na ogolny poziom aktywnosci mozgu. i nie wczesniej. ze procesy swiadome moga wplywac na reakcje warunkowe czlowieka. swiadorna klasyfikacja bodzcow (P300). ze aktywnose psychofizjologiczna mozna wyjasnic za pomocajakiegosjednego. Od konca lat szescdztesiatych dominuje jednak przekonanie 0 specyficznym znaczeniu zmian psychofizjologicznych. . Oznaczato.:~ neralizacji semantycznej. czy udzial swiadomosci jest warunkiem koniecznym i wystarczajacym do efektywnego przebiegu nabywania. D. uzyskiwanym za pomoca aparatury pomiarowej. Istnieja dane wskazujace na przyklad. "palac" itp.mleszkanie". jak czytanie czy percepcja zlozonych obrazow.0 wplyw procesow swiadomych na procesy emocjonalne.~~~~~~~~~ 1 77 l . reprezentowanym miedzy innymi przez M.~ MECHANIIMY IACHOWANIA PSYCHOFIIJOLOGIA ~~~~~~""Q=-Jm""=""""~~~~":fu. dane eksperymentalne. w dalszej Przedstawionenaryclnie 4-13 wyniki badan H. takiego jak na przyklad poziom aktywacji czy rownowaga autonomiczna. Kimmela (1960)pokazujqamplitudyreakcji elektroderl11alnej na bodzce diwiykowe. Problemem pozostaje oczywlscie wzajemna relacja miedzy obu wymienionymi mechanizmami.•.ize wielkosereakcji elektrodermalne] «wzrasta wraz ••• ze wzrosternnowosci hodzca. Niezwykle interesujace sa wyniki badari dotyczacych zmian EMG towarzyszacych wyobrazeniorn oraz czynnosciom jezykowym (tak zwana mowa bezglosna). Stwierdzono na przyklad.. w ktore] zaczyna ona uswiadamiac sobie znaczenie tego bodzca. Wyniki badari pokazuja. Do utrzymania ogladanego obrazu w stosunkowo niewielkim polu ostrego widzenia niezbedne sa szybkie i precyzyjne ruchy oczu. z drugiej zas . Potencjaly wywolane stanowia specyficzne odpowiedzi mozgu na scisle okreslone wydarzenia zewnetrzne (potencjaly egzogenne) lub wewnetrzne (potencjaly endogenne). uwaga dowolna (negatywna fala uwagi). Zwolennicy tego pogladu wskazuja miedzy innymi na odmienne prawidlowosci rzadzace z jednej strony warunkowaniem semantycznym i generalizacjq sernantyczna. Analiza mrugania spontanicznego prowadzi do wniosku. Przez dlugi czas panowalo przekonanie.

Prosze omowic zmiany psychofizjologiczne towarzyszace procesom emocjonaino-motywacyjnym. Prosze omowic zmiany psychofizjologiczne 2. s. gdy jednostka probuje aktywnie radzic sobie z sytuacja. Takie podejscie do badan nad zwierzetami spotkalo sie z ostra krytyka. 4. bodziec warunkowy. Paradygmat psychologii eksperymentalnej najpelniej wykorzystali behawiorysci. W toku historii zmienial sie jednak charakter tego zainteresowania. T. Sosnowski. ktorej poziom zmienia sie w zaleznosci od dzialania czynnikow psychologicznych. W norrnalnych warunkach praca ukladu sercowo-naczyniowego jest silnie skorelowana z intensywnoscia procesow energetycznych ustroju. 5. jego intellgencje. jakich roznic w aktywnosci psychofizjologicznej mozna by oczektwac miedzy obiema grupami? Prosze omowic koncepcje dotyczace wzglednie stalych roznic indywidualnych w zakresie aktywnosci psychofizjologicznej. Nastawienie na odbior bodzcow zewnetrznych wywoluje krotkotrwale zwolnienie (deceleracje) rytmu serca. (1993). J ednakze w rniare jak opanowywal on srodowisko. ktorej faktyczna podstawa stala sie monografia Karola Darwina 0 wyrazie uczuc u czlowieka i zuiierzqi (1988/1872). Sosnowski. Interesujacym. a nie. ktore umozllwialy czlowiekowi przetrwanie we wrogim i trudnym otoczeniu. przyklad tego procesu. Badacze reprezentujacy ten kierunek poszukiwali analogii porniedzy procesami psychicznymi u ludzi i u zwierzat.reakcji wywolywanej przez nowosc lub zmiane bodzca pod warunkiem. 1894. Zaleta stale sie wiec jego zachowanie. Wzorce aktyumosci psychofizjologicenei w warunkach kr6tkotrwalego siresu antycypacyjnego. Dazenie do poznania regul rzadzacych zachowaniem sie zwierzat bylo jednym z czynnikow. Czlowiek musial dostrzec inne walory zwierzecia. Prosze wyrnienic zmiany psychofizjologiczne mogace uchodzic za wskaznlki uwagi. Psychologia ewolucyjna VVojciechJDisula achowanie sie zwierzat interesuje czlowieka od zarania jego dziejow. Za najstarsza dyscypline badan nad zachowaniem sle zwierzat mozna uznac zoopsychologie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. glebszego charakteru. jak i bodziec. aby optymalizowac odbior informacji wzrokowej. (red. (1992). ze reakcje elektrodermalna moze wywolac kazdy bodziec znaczacy. Tendencja do antropomorfizacji jest jednak bardzo silna i w praktyce wielu badaczy nleswiadomie jej ulega. Szczegolnie duza nadwyzke pracy serca obserwuje sie wowczas. jakie odegraly role w wypadku udomowienia swini czy bydla. charakterystyczne dla wzrostu pobudzenia ukladu sympatycznego i wzrostu pobudzenia ukladu parasympatycznego. Zwierze stale sie partnerem (choc nierownoprawnym) czlowieka w jego pracy i zyciu. zdolnose do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 53). Ciarkowska. Reakcja elektrodermalna jest bardzo dobrym wskaznikiem odruchu orientacyjnego . ze deceleracja zalezy od umiejscowienia bodzca w ramach cyklu pracy serca. [esli moze ono bye interpretowane jako wynik procesu przebiegajacego na nizszym poziomie" (Morgan. Oprocz funkcji pelnionych przez nie dotychczas pojawily sie nowe. T. takich jak psychologia eksperymentalna zwierzat oraz etologia. Stwierdzono. Od tej pory chec poznania zasad zachowania sie zwierzat nabrala nowego. to jest zarowno bodziec bezwarunkowy. znaczenie zwierzat ulegalo przemianom. mieso lub skora. Krytyka zoopsychologii stala sie podstawa do wylonienia nowych kierunkow. ze bodziec ten postrzegany jest jako znaczacy. Reakcje taka uwaza sie za wskaznik uwagi oraz gotowoscl do reagowania.). czujnosc.178 cji sa regulowane w taki sposob. Dwie grupy badanych rozwiazuja zadanie 0 tej samej strukturze. W. choc nie calkiem typowy. lecz 0 roznym poziomie trudnosci. . Pod wplywem stresu psychologicznego korelacja ta ulega zaburzeniu. Prosze omowic zmiany psychofizjologiczne zwiazane z reakcja na nowosc Iub zmiane bodzca. K. (1991). jak dotad. podIega dzialaniu bodzcow przynetowych oraz dziala w warunkach nlepewnosci. Jego udomowienia nie rnozna wlazac z takimi przyczynami. Wrodaw: Ossolineum. jak uczenie sie i przywiazanie. Istnieje tez poglad. Przemiany te laczyly sie miedzy innymi z udomowieniem wielu gatunkow. 6. bedaca funkcja czynnosci gruczolow potowych. W ich pracach najwyrazniej przejawia sie daznose do scisle] kontroli warunkow doswiad- 1. Na przyklad Conway Lloyd Morgan sformulowal powszechnie zaakceptowany poglad: "W zadnym wypadku nie mozemy interpretowac dzialania jako wyniku wyzsze] czynnosci psychicznej. natomiast zainicjowanie reakcji mo- BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA torycznej powoduje zakonczenie fazy deceleracji. Skora czlowieka wykazuje aktywnosc elektryczna (EDA). Pies to dobry. ktorego znaczenie jest pochodna wyzszych procesow poznawczych. Ludzie zaobserwowali (i nauczyli sie wykorzystywac) tak wazne zdolnosci zwierzat.. Zimmer. a uklad sercowo-naczyniowy wykazuje charakterystyczna nadwyzke aktywnosci ponad poziom wyznaczony potrzebami metabolicznymi. Metody psychologiczne w badaniach psychologicznych. 3. Nie jest natomiast jasny zwiazek miedzy wielkoscia zwolnienia rytmu serca a wielkosciq obciazenia poznawczego. choc bardzo zlozonym problemem jest udzial procesow swiadomych i nleswiadomych w generowaniu zmian elektroderrnalnych u czlowieka. Psychofizjologiczna analiza aktywnosci poznawczej. Wrodaw: Ossolineum.

na ktorego przedstawicielach prowadzili doswiadczenia. Z wykorzystaniem sztucznie wytwarzanych form zachowania siy zwierzat koresponduje fakt prawie calkowitego abstrahowania od biologicznego sensu danego zachowania. prowadzac badania na zwierzetach. Dla olbrzymiej liczby gatunkow zwierzat pozostaia jednak podstawowa strategia radzenia sobie w nieustannie zmieniaiacym sie srodowisku. zapewniajac przetrwanie i dalsze funkcjonowanie. ze elementy zachowania satakim samym obiektem selekcji ewolucyjnej jak cechy budowy czy fizjologii. w jakim przekraczaja ja wnioski badacza. oraz astrotaksje. ktore odbierane sa przez nie jako optymalne. Na przyklad u dzdzownicy wystepuje dodatni geotropizm (zwierze zgina cialo w kierunku podloza) oraz chemotropizm (zwierze zgina cialo w kierunku szczatkow organicznych). Nie przywiazywali oni wiekszego znaczenia do gatunku. U kregowcow praktycznie nie wystepuje. Etologowie (ethos . Sadowski i Chmurzynski. Dembowski. niezorientowane wzgledem kierunku dzialania bodzca. ze "tropizm" oznacza wygiecie osi ciala (badz jego czesci) w kierunku wyznaczonym przez kierunek dzialania bodzca. Za tworcow etologii uwaza sie Konrada Lorenza i Nikolaasa Tinbergena. Nastia to zachowanie polegajace na skurczu (zwinieciu) calego ciala zwierzecia w wyniku oddzialywania bodzca sensorycznego. Inna forma zachowania sie nieuklerunkowanego sa tak zwane nastie. Kinezy jako forma zachowania siy sa charakterystyczne dla organlzmow jednokomorkowych lub wielokomorkowych 0 bardzo prostej organizacji zachowania sie. ze zachowanie sie zwlerzat nalety badac w ich naturalnym srodowisku. Prowadza do zmiany polozenia zwierzecia wzgledem dzialajacych na nie bodzcow.•. Wyjqtkiem od tej reguly jest reakcja zwiniecia sie jeza pod wplywem nieznanego badz zagrazajacego zdarzenia w bezposrednim otoczeniu zwlerzecia. 1993. Wsrod bazotaksji na wymienienie zasluguje tropotaksja. przyzwyczaja sie (bodziec ulega habituacji) i po pewnym czasie przestaje reagowac (Wojtusiak. ktora nie powoduje jego prze- mieszczenia w przestrzeni. bieg w kole aktywnosci itp. Nie powoduja przemieszczenia organizmu w przestrzeni i nie sa zalezne od kierunku dzialania bodzca. Trzy najwaznlejsze grupy taksji (McFarland. 1960). tam gdzie mozna wychwycic jego biologiczny sens. Wyroznla sie na tej podstawie tropizmy dodatnie (w klerunku "do" bodzca) i ujemne (w kierunku "od" bodzca). Tak wiec tropizm to reakcja organizmu. przyjmujac.""-~ •. Inicjuje ona zatem lokomocje. Duty nacisk kladzie sie na ewolucje zachowan. ze badane procesy maja charakter uniwersalny. polegajaca na ustawianiu osi ciala zgodnie z kierunkiem dzialania bodzca kierunkowego. sztucznie wytwarzanych na drodze warunkowania instrumentalnego. BIOLOGICINE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYCHOLOGIA ~~ EWOLUCYJNA :W"" "". termo. Ponize] przyblizymy podstawowe pojecia etologii w podziale na dwie glowne kategorie zachowan: elementarne sldadniki zachowania i zachowania zlozone. czyli takie warunki srodowiskowe. Pierwotnie dominowala tendencja do wyjasniania przy ich pomocy wiekszosci zorganizowanych przestrzennie zachowan przejawianych przez organizmy proste (por. Na grunt zoologii pojecie to zostalo przeszczepione przez Iacques'a Loeba (1918).180 czalnych. menotaksje i astrotaksje. Do niezorientowanych form zachowania naleza tak zwane kinezy (kinesis). Etologowie rejestruja naturalne dla danego gatunku formy zachowan we wlasciwym dla niego srodowisku. Kolejnym kryterium klasyfikacji jest kierunek tropizmu wzgledem bodzca. lecz jedynie modyfikuje kierunek lokomocji. 5. takich jak naciskanie na dzwignle. ~. Taksja nazywamy mechanizm reakcji prowadzacych do przyjecia badz utrzymania wlasciwe] pozycji ciala (kierunku ruchu) w odniesieniu do bodzcow kierunkowych. ktorych mechanizmjest podobny do menotaksji. Nastia jest reakcja obronna. Sa to ruchy postepowe (ortokineza) lub skrety ciala w roznych kierunkach (klinokineza). N ajwiecej przykladow reakcji zwanych tropizmami dostarczaja proste bezkregowce. Najprostszymi formami zorientowanego wzgledem bodzca zachowania sie zwierzat sa tak zwane tropizmy (tropism). Poslugujac sie tym kryterium. wykonywanych w okreslonym kierunku. W niniejszej pracy przyjmujemy. Nastie sa [edna z najbardziej prymitywnych form zachowania sie. Klasyfikacja kinez oparta jest na rodzajach bodzcow je wywolujacych . Reakcja ta ma duze znaczenie biologiczne (ulatwia gojenie rany) i wystepuje powszechnie nie tylko u organizmow prostych.•. formach zachowania. korzeni. Zwierze wykonuje kinezy tak dlugo.. Podlegaja jednak (nawet u zwierzat bardzo prostych) procesom uczenia sie. Jest to zachowanie charakterystyczne przede wszystkim dla zwierzat 0 promienistej symetrii ciala (na przyklad dla wielu gatunkow szkarlupni). Szczegolnym przypadkiem jest diataksja. Wszelka ingerencja w zachowanie sie osobnika lub grupy znieksztalca i zamazuje znaczenie danego zachowania. Pierwotnie termin "tropizm" wprowadzono w celu opisania ruch6w roslin (lodyg. Podstawowa metoda badawcza jest obserwacja.1 Elementarne skladniki zachowania Wlasciwoscia organizrnow zywych jest ruch. ze najbardziej precyzyjne pomiary i analizy zebranych danych staja sle bezuzyteczne. Bazotaksje przejawiaja sie w utrzymywaniu kierunku osi ciala zgodnego z jednym z podstawowych kierunkow (pionowym badzpozlomym). opierali sie najczesciej na wybranych. J ednoczesnie atrakcyjna z punktu widzenia psychologa jest proba opisania przez etologow caloksztaltu zjawiska. tak jak w wypadku kinez. Sa one bardzo prosta forma zachowania sie organizmu. Uznali oni. Szerokie zastosowanie w opisach calosciowych form zachowania sie organizrnow znalazlo pojecie taksji (taxis). 1989) to bazotaksje. ktory poczatkowo reaguje na fale wywolywana spadajaca kropla. az osiagnie tak zwane preferendum etologiczne. Ukwial. Szczegolna forma tropizmu jest reakcja zaginania ciala (lub jego czesci) w kierunku zranienia (tak zwany traumatotropizm). Poza bazotaksjami wazna role odgrywaja menotaksje. Czas i intensywnosc kinez zaleza od czasu i lntensywnosci dzialania bodzca. Ruch mozna scharakteryzowac pod wzgledem kierunku i zwrotu wobec bodzcow plynacych z otoczenia. do oslagania powtarzalnosci wynikow. Odpowiedzla na niedostatki zoopsychologii (zwiazane z zarzutem antropomorfizacji) oraz psychologii eksperymentalnej miala stac sie etologia zwierzat. . Badanie eksperymentalne odbywa sie w laboratorium i wykracza poza te przestrzen tylko w takim stopniu. polegajaca na dazeniu do zrodla oddzialujacego bodzca. Lorenz (1982) broni nawet tezy. matematyzacji analizy rezultatow.1. ale przebiega z uwzglednleniem zegara biolo- . co sprawia.na tej podstawie wyroznia sie na przyklad chemo-. Innym przykladem bazotaksji jest telotaksja. Vh'="·~~~~~~ -~~~.czy sejsmokinezy. Klasyfikacja tropizmow opiera sie na rodzajach czynnikow je wywolujacych.- . jakim jest zachowanie. 18 1 ~~ Podstawowe pojecla klasycznej etologil Wspolczesne] etologii zawdzieczarny wiele istotnych opisow zachowania sie zwierzat i ludzi. 1950). Istnieja daleko idace rozbieznosct co do zakresu zjawisk okreslanych jako tropizmy. Psychologowie eksperymentalni. lisci) . polegajace na utrzymywaniu stalego kata wzgledem kierunku dzialania bodzca. ktora polega na utrzymywaniu kata 90 stopni wzgledern kierunku dzialania bodzca. wyroznia sie formy zachowania siy zorientowane i niezorientowane wzgledem bodzca.z greckiego: obyczaj) przedmiotem swego zainteresowania uczynili 0 byczaje zwierzat.

jest mniejsze niz w przeciwnym. powszechnie wystepujacy na polach. pelniacej samodzielnie funkcie biologiczna. Reakcia wystepujaca w wyniku oddzialywania bodzcow nowych oraz silnych i zagrazajacych moze bye reakcja znieruchomienia (freezing). W wypadku czlowieka przebieg reakcji optokinetycznych jest waznym elementem diagnozy neurologicznej. Ich regulacja oparta jest na doplywie bodzcow proprioceptywnych (to jest plynacych z miesni i stawow). czyli reakcje wywolywane przez zlozone bodice sensoryczne (na przyklad wzorce swietlne. w ktorym intensywnosc swiatla rosnie. Oznacza to. Cechuje sie ona podniesieniem napiecia miesniowego. nie przechodzac do kolejnego etapu.d). Doskonalym przykladem. Efektem tego jest zmiana kierunku lokomocji larwy (zob. jest mledzy innymi odruch cofania. sa reakcje optokinetyczne. ze nie wystepuja one. W szerszym znaczeniu uzywa sie tego terrninu w odniesieniu do nastawienia narzadow zmyslow w kierunku naplywajacej stymulacji. a nie .. odbywa[ace sie za posrednictwem osrodkowego ukladu nerwowego (OUN). bardzo do niego podobny. gdyz dazy on do utrzymywania kata 180 stopni wzgledem sily przyciaganla ziemskiego. Jest to forma zachowania polegajaca na zwrocie ciala w kierunku bodzca wywolujacego reakcje. Jest to forma zachowania organizmu. ryc. niewymagaiace uczenia sie. bez biezace] kontroli eksteroreceptorow. ale nie potrafi dokonac oceny jego kierunku. Larwa muchy domowej (Musca domestica) na przyklad systematycznie unika jasno oswietlonych miejsc. naprzemiennie zwracajac gtowe w prawo i w lewo. polegajacy na fiksacji wzroku na zrodle dzialanla bodzca. ktore osiagnely wysoki stopien rozwoju ewolucyjnego. Wyraiajq sie one podazaniem oczu (gdy sa one ruchome) lub calego ciala za poruszaiacymi sie obiektami. Do najwazniejszych z punktu widzenia psychologii odruchow zlozonych nalezy odruch orientacyjny (por. ze wy- chylenie glowy zwlerzecia w kierunku. choc . oraz. Reakcje optokinetyczne sa przykladem elementarnej formy zachowania sie organizmow. 1966) i muchy domowej (McFarland. Blaszczyk i Zielinski. ze typowe ruchy intencjonalne sa przejawem niskiego pobudzenia (Lorenz. Z tego powodu etologowie sklonni sa czasem wlazac to zachowanie z ruchami intencjonalnymi (intention movements) (por. Mechanizm okreslania kierunku dzialania bodzca dzieki naprzemiennym ruchom glowy lub calego ciala okreslany jestjako klinotaksja. gdy przemieszczenie organizmu jest nastepstwem jego wlasnej aktywnosci. proste reakcje organizmu na oddzialywanie okreslonych bodzcow. W wypadku oddzialywania silnych bodzcow dochodzi czesto do wystapienia reakcji startowej (startle reflex). ze inicjowany jest jakis wlasciwy lancuch zachowan. a jedynie na podstawie informacji z aparatu kinestetycznego. Odgrywa takze fundarnentalna role w utrzymywaniu rownowagi przez kregowce.. 0 czlowieku mozemy powiedziec. symboliczna sylwetka drapiezcy) .~ BIOLOGICINE MECHANIZMY ZACHOWANIA Kierunekpromieni swletlnych Elementarne formy zachowan A . Sa to wrodzone. Czesto opisywane sa reakcje taksyczne pszczoly (Marler i Hamilton. Dzialanie zatrzymuje sie w fazie wstepnej. opierajac sie na informacjach 0 ruchach wykonanych. Szczegolna forma taksji sa tak zwane agogie.). 1989). Waznq cecha tych reakcji jest to. ktora wskazuje. ze wymuszona zmiana toru lotu owada zostaje skorygowana. Odruch orientacyjny wystepuje w sytuacji zadzialania naglych. Do takich odruchow zalicza sle miedzy innymi odruchy posturalne czy wegetatywne. Wdziecznym obiektem obserwacji tego zachowania jest w warunkach polskich zuk gnojowy. B . Zwierze to obdarzone jest zdolnoscia rejestracji intensywnosci swiatla.na stymulacji zewnetrznej. czesto okreslanych jako odruchy zlozone. Mechanizm zachowania korekcyjnego powoduje na przyklad. Taksje przejawiaja sie w zachowaniu ogromnej liczby organizmow. 1996) lub odruch obronny. Tajchert. ze cechuje go geotropotaksja ujemna. Te podstawowe akty behawioralne wchodza w sklad zachowan zlozonych.tropizm. Dlatego bywa porownywana do taksji. Innym przykladem elementarnych form zachowania sa bezwarunkowe odruchy obronne. Elementarnymi skladnikami zachowania. na przyklad zmiany wzglednego polozenia slonca. C i D . ze odbywa sie ono bez udzialu informacji eksteroreceptywnej. Mozna zauwazyc. 1982). Pewna analogia dla tego typu reakcji u owadow jest zdolnosc kregowcow do korygowania polozenia glowy nlezaleznie (do pewnego stopnia) od polozenia calego ciala. a wlasciwy kierunek lokomocji odzyskany. Na uwage zasluguja tez tak zwane zachowania korekcyjne. W polskiej literaturze psychofizjologicznej okreslana jest ona takze jako odruch wzdrygnlecla (por. charakterystycznymi dla organizmow. choc trzeba stwierdzlc. 5-1c.menotaksja ~ RYeIHAS·1 gicznego. Czesto towarzyszy mu tak zwany odruch celowniczy.chemotaksja. rozdz. W skrajnej postaci (zwanej tanatoza) wystepu]e ona u niektorych owadow. Zdecydowana wlekszosc czynnosci odruchowych organizmu opiera sie na wieloneuronalnych substratach anatomicznych. podawanym w wielu opracowaniach. ze uklad nerwowy zwlerzecia jest w stanie zaprogramowac sekwencje ruchow. sluzy on takze do opisu procesow zachodzacych w narzadach zmyslow oraz w ~UN. Istota zachowania korekcyjnego jest to. 1993). Mechanizm taksji pelni podstawowa funkcje w przestrzennej organizacji zachowania sie wielu zwierzat. Sadowski i Chmurzynski.jak na przyklad taksje . czasami przyjeciem pozycji dogodnej do walki lub do ucieczki. Dlatego tez ocenia kierunek przebiegu swiatla na podstawie zmian w jego intensywnosci. 4. nieznanych bodzcow w bezposrednim otoczeniu organizmu.

Wzrost pobudzenia specyficznego dla danego wzorca dzialania nie wyraza sie ekspresja pelnego wzorca. wed lug Tinbergena (1976/1951. polegaiace na wtaczaniujaja dziobem do gniazda w sytuacji. nazwanej wrodzonym mechanizmem wyzwalajacym (WMW)."®&. to: [. kontrastowoscia. nalezy podkreslic kilka faktow. nazywane jest przez etolosow bodzcem kluczowym (key stimulus). opisujacy procesy eferentne... dominuja wlasnie takie zachowania.1.. We wspolczesnej wersji opisuje on specyficzne gatunkowo ciagi dzialan (ruchow). (Tinbergen. wplywajacych na rozwo] ukladu nerwowego.. Koncepcja sztywnych wzorcow ruchowych stanowi podstawowy element etologicznej wizji organizacji zachowania. zuk lesny Dotkniety owad zamiera w bezruchu. Takie zestawienie kilku prostych bodzcow. N ajwieksze kontrowersje wzbudzal aspekt wrodzonego charakteru mechanizmu wyzwalaiacego. Samce motyli scigajq i probuja zaczepiac atrapy partnerek bardziej czarne i wieksze od rzeczywistych samic.~~~~~'m. T~ ceche mechanizmow wyzwalajacych ilustruje problem bodzcow ponadnormalnych (supernormal stimuli). polegajace na preferencji reagowania przez zwierzeta na bodice spelnia[ace cechy bodzca kluczowego.~~'&. okreslajac je jako wychwytywanie bardzo prostych bodzcow.l. lecz przewyzszajace go wielkoscia. rzadko wystepujace w warunkach naturalnych.<mh~~. Prawdopodobienstwo pojawienia sie tej konfiguracji w innej sytuacji biologicznie znaczace] jest bardzo male. ktore mozna okreslic jako skladowe instynktu. przy czym wlasne jajo rnoze zostac porzucone na rzecz atrapy. ze WMW oparty jest na bardzo prostej analizie bodzca. wychwytywane przez wlasciwy mechanizm wyzwalajacy.ltrznych i zewnetrznych przyqotowujqcych jego alwj<. 1976/ /1951). N. zaokraglony zarys glowy oraz duze oczy. Bardzo latwo sprowokowac ptaka do proby wysiadywania jaja znacznie wiekszego niz jego wlasne. U kregowcow reakcja znieruchomienia traktowana jest jako wyraz silnego Ieku. bez przymiotnika "wrodzony". Fakt ten jednak nie powinien przeslaniac ich roli w odniesieniu do zachowan czlowieka pelniacych istotne funkcje biologiczne. Wspolczesnie wiec stosuje sie raczej termin "mechanizm wyzwalajacy"...2 Sztywny wzorzec ruchowy Pojecie sztywnych wzorcow ruchowych ewoluowalo od lat trzydziestych. I tak na przyklad reakcja uporninania sie 0 pokarm u pisklat mewy srebrzystej wyzwalana jest przez czerwona plamke na dziobie rodzicow. ruchy dowolne i lancuchy dzialan popedowych. Nazwa ta nawiazuje do analogii klucza i zamka.~"m. gdy z jakichs powodow z niego wypadnie.. 175). na drodze roznych form uczenia sie. s.. jego konczyny pozostaja usztywnione. jest instynkt (instinct). wyzwalajqcych i ltierujqcvch !liq. jak widok malych zwierzat.~~~'m. Zachowania opiekuncze wyzwalane sa przez takie cechy sylwetki.2 Zachowanie zfoione Szczegolnym zadaniem etologow byla analiza zachowan okreslanych jako zlozone. a takze odruchy zlozone. Efekt ten od wielu pokolen wykorzystuja producenci zabawek. wykorzystywany szeroko miedzy innymi w badaniach roznic indywidualnych oraz w badaniach psychofarmakologicznych. 1974). zwierze nie probuje uciekac ani przywrocic utraconej pozycji ciala.~ 5.] hlsrarchlcznle zorqanizowany mechanizm nerwowy. '- ff&. Skladaja si~ na nie ciagi dzialari elementarnych. Dowodzi tego istnienie bodzcow wyzwala[acych. ktore przygotowuja organizm do wysilku (walki lub ucieczki). Wiele zwierzat drapieznych wykazuje wrazliwosc na bodzce wzrokowe zwiazane z ruchem potencjalnej ofiary. Tinbergen i Lorenz sformulowali hlpoteze istnienia organizacji neuronalnej. Programowanie to odbywa si~ poprzez wyodrebnione jednostki funkcjonalne.2.%~"f. ze jest on nieodporny na nietypowe sytuacje. choc ich sterowania nie mozna laczyc w prosty sposob z zadna czescia tego ukladu. intensywnoscia koloru itd. Towarzyszy jej szereg zmian fizjologicznych. Zwierze nieruchome czesto nie jest atakowane i przezywa. Zrozumienie zachowan zlozonych zwierzat stalo sie jednym z glownych czynnikow stymulujacych rozwo] etologii. ze wraz ze wzrostem zaawansowania ewolucyjnego rosnie modyfikowalnosc mechanizmow wyzwalajacych. Szczegolne miejsce zajmuja tu wrodzony mechanizm wyzwalajacy (innate releasing mechanism). Atrapy dziob6w rodzlcow (na przyklad patyk z namalowana plamka) wyzwalaja wlasciwa reakcje. wylacznie przez wlasciwy bodziec . W trakcie badan nad bodzcami kluczowymi oraz wrodzonym mechanizmem wyzwalajacym wykazano zjawisko.~'W£. Dowodem na nieprecyzyjnosc dzialania mechanizmu wyzwalajacego jest w tym wypadku jego podatnosc na dzialanie takich bodzcow.~ . Ich zmiana moze nastepowac na drodze uczenia sie (choc niekoniecznie warunkowania) lub w wyniku zdarzeri rozwojowych. Lorenz (1982) podkresla mala podatnosc sztywnych wzorcow ruchowych na lndywldualna modyflkacje. Lorenz (1982) podsumowal dzialanie WMW. Obiektem takiej manipulacji satakze osoby dorosle. Zrozumienie tego zjawiska staje si~ mozliwe dopiero po analizie funkcjonowania osrodkow popedowych. Clagl tych dzialan sa programowane endogennie w OUN. jak cofnieta czesc twarzowa. msehanlzm reagujqcy na nle skoordynowanyml ruchaml PI't:yczyniajqcYl11i sle do podtrzymanla zycia osobnika i qatunku. i sztywny wzorzec ruchowy (fixed action pattern). otwieranym. odnoszacy sie do procesow aferentnych. Mechanizm wyzwalajacy jest swego rodzaju zamkiem.klucz. Poszukiwanie odpowiedzi na tak postawione pytanie opiera sie na analizie roznic w intensywnosci wykonania clagow dzialan oraz ich struktury. W toku rozwoju etologii pojecie instynktu zostalo dose szybko zarzucone na rzecz postulatow teoretycznych. J ednym z najbardziej kontrowersyjnych i wzbudzajacych najwieksze zainteresowanie zagadnien jest odpowiedz na pytanie: J ak sztywne sa sztywne wzorce ruchowe? (Schleidt.~~"%.2. Analizujac ten problem. Zachowanie to jest charakterystyczne dla wielu gatunkow ptak6w gniezdzacych sie na ziemi. kreowanych zgodnie z zasada bodzcow ponadnormalnych. podatny na przyjQcie okroslonych bodzcow wHwn<. Tinbergen i K. U organizrnow.*. znajdujacych sie wzgledem siebie w specyficznej konfiguracji. Udzial mechanizmow wyzwalajacych w regulacji caloksztaltu zachowania zmniejsza sie wraz ze stopniem zaawansowania ewolucyjnego.~~~Wk~'.1.:<%lf$k'W!. Lorenz (1938) opisali zachowanie sie gesi g~gawy wysiadujqcej jaja. Wielu badaczy traktuje przebieg reakcji znieruchomienia jako wskaznik temperamentalnej charakterystyki zwierzecia.". Pierwotnie stosowano termin .. 5.BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA nieco mniejszy.1 Wrodzony mechanizm wyzwalalacy 5. Dyskutujac role mechanizmow wyzwalajacych w regulacji zachowania sie zwierzat." 18 5 . okladek czasopism czy gwiazdy filmowe sa czesto przykladami przerysowanych cech mesklch lub kobiecych. Instynkt.1. PSYCHOLOGIA EWOLUCYJNA ··~1:': _ '&. Obecnie wiadomo. Prostota dzialania mechanizmu wyzwalajacego powoduje. wskazujac [ednoczesnie na ich sllna determinacje genetyczna. Pojeciem. Nalezy wspomniec. ktore osiagnely znaczny stopien komplikacji budowy i fizjologii. "silniejsze" bodice prowadza do wzbudzenia silniejszego napiecia popedowego. Lorenz (1982) wskazuje na istnienie mechanizmow wyzwalajacych u czlowieka. Przykladem moze bye tak zwany schemat dzieciecosci.zachowanle instynktowne". ustepujac miejsca formom zachowania nabywanym w toku ontogenezy. ktore zrobilo wielka kariere w etologii i psychologii w kontekscie zachowania zlozonego. Pojecie to odnosilo sie do obserwowanej zdolnosci zwierzat do wlasciwego reagowania na niektore znaczace biologicznie bodice srodowiskowe bez konlecznosci wstepnego uczenia sie. .. . Po stacie z reklamy.

choc nie rna watpliwosci.3 Naped zachowania GotOWOSG do dziafania Pojecia .czne Bodice specyficzne 5. choc kluczowe w etologicznej wizji zachowania sie zwierzat. Z kolei zachowanie ilustrowane jest przez najnizej polozone korytko z zaworami ulozonymi w gradiencie. etapy wyzwalania poszczegolnych form zachowania. choc nie mowi 0 rzeczywistych mechanizmach wyzwalania zachowan instynktownych. musza operowac elementami wprowadzonymi wlasnie przez niego. Golab wykonuje wstepne ruchy skrzydlarnl przed rozpoczeciem lotu. wykorzystac pojecie popedu. ten sam odwaznik moze spowodowae otworzenie siy zaworu lub nie. Spar 0 sztywnosc lub plynnosc wzorcow ruchowych spowodowal odejscie od stosowania jednoznacznie brzmiacych etykiet. Nalezy stwierdzic. Jak latwo zauwazye. Lorenz posluguje sit. Wzorce ruchowe niezwlazane z komunikacja wykazuja wieksza podatnosc na rnodyfikacje. ze organizm nie reaguje na wszystkie pojawiajqce siy bodice. Zarowno wzrost nasilenia motywacji. mechanizmu posredniczacego pornledzy rozpoznaiacym bodice sensoryczne mechanizmem wyzwalajacym a czynnosciami ruchowyrni. W wersji rozwinietej przedstawil jq jednak w swej monografii z 1982 roku. Opublikowal on swoja hipoteze w latach piecdziesiatych. 1975).mechanlzm wyzwalajacy" oraz "sztywny wzorzec ruchowy". Sily bodicow symbolizuje waga odwaznikow. 5-2a).przebieg napiEicia pOPEIdowegow czasie wedlug modelu psychohydraulicznego. Im wiycej wody w zbiorniku. sa szczegolnie sztywne.. czyli zgodne z zasada . ze zwierze wykonuje sekwencje ruchow w pelnej wersji i 0 ustalonej Intensywnosci.2.~ zmiana . zyskal duza popularnose wsrod etologow miedzy innymi ze wzgledu na t~ ze na jego podstawie Lorenz sforrnulowal tak zwana zasade podwojnej kwantyfikacji. pobudzanie Etologiczne modele motywacji A . Glosi ona. Duze rozwarcie zaworu (spowodowane duzym odwaznikiem przy duzej ilosci wody w zbiorniku) spowoduje wlqczenie kolejnych zaworow w korytku (czyli nowych form zachowania).model procesow motywacyjnych Deutscha. rozumlanych jako przestrzenno-CZ'l§OWY wzorzec ruchowy. tym nizsze natezenie bodzcow wystarcza do wywolania reakcji.. Na zawar ten dzialajq dwie sHy: cisnienie wody oraz ciyzar odwaznikow. ze choc niewielu auto row cytuje pomysl teoretyczny Lorenza. Te akty zachowania. Ruchy intencjonalne (a raczej ich brak) pelnia wiec funkcje sygnalu alarmowego. Wykonywane sa ponadto w szczegolnie staly sposob. ktore powodujq. ktorzy staraja sit. ktore pelnla funkcje komunlkatow spolecznych. C . odlotjednego z golebi wywoluje reakcje ucieczki u pozostalych (Davis. Muszq one przekroczye pewien prog.wszystko alba nic". Poszczegolne elementy ukladu symbolizujq czynniki determinujqce sHy motywacji i co za tym idzie. W. W pelni dojrzale myslenie 0 popedach przedstawH Lorenz (1982). przedstawionej na schemacie jako woda w zbiorniku. Kontrowersje wokol "sztywnosci" sztywnych wzorcow ruchowych sklonily G. sa tak zwane ruchy intencjonalne. tym wiyksza energia dzialania (popyd). wyodrebnlany i interpretowalny statystycznie. ze lstnieja charakterystyczne gatunkowo wzorce ruchowe. to jest --I hamowanie •. Iednak koncepcja ta nie zyskala szerokiej akceptacji. B . Niewielkie uchylenie zaworu spowoduje przejawy aktywnosci 0 slabej intensywnosci (niewielki przeplyw energii).I HII ~ RYCINAS·2 Narastajqcy niedob6r na przyklad pokarmu powoduje przyrost specyficznej (to jest wlasciwej dla danej motywacji) energii dzialania organizmu. Morrisa (1957) jako stala intensywnosc wzorca ruchowego. A Czas B c "" "" <= gj t::! '" <= ~!r.system gotowosci do dzialania ~ RAMKAS. czyli sztywnymi wzorcami ruchowymi. Model Lorenza. Im wyzsze pobudzenie osrodkow popedowych. Odplyw wody blokowany jest przez spryzynowy zawar. ze sztywne wzorce ruchowe roznia sie pod wzgledern ekspresji napedzajacego je pobudzenia. Barlowa (1977) do zaproponowania pojecia modalnych wzorcow ruchowych (modal action j)attern).1. ktore odgrywalo kluczowa role w rozwoju teorii etologicznej byl poped.'. D . nie wyczerpuja cale] zlozonosct tego zachowania. Ich przykladem rnoze bye przejawianie przez golebia gotowosci do lotu. ktorych wykrycie stalo sie niezwykle silnym motorem postepu etologii. charakterystycznym dla niewielkiego pobudzenia. jak i sily stymulacji zewnetrzne] powoduje . Pojeciem. ze sila pobudzenia jest suma pobudzenia wewnetrznego (popedu) oraz pobudzenia bedacego efektern dzialania stymulacji zewnetrzne]. to wszyscy. Trzeba podkreslic fakt. Im wiycej wody w zbiorniku..psychohydrauliczny model motywacji wg Lorenza.~F ! : 186 BIOLOGICZNE '££ MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYCHOLOGIA EWOLUCYJNA 187 Etapem wstepnym.e ':eJr. okreslony przez D. Gdy takich ruchow zabraknie.. analogla prostego ukladu hydraulicznego (patrz ryc. Wzrost pobudzenia do poziomu wyzwala[acego pelny wzorzec ruchowy powoduje. tym mniejszy ciyzar odwaznika wystarcza do otwarcia zaworu. a zaleiy to od ilose! wody w zbiorniku. Iednyrn z podstawowych problernow byla (i wciaz oczekuje rozwiazania) kwestia mechanizmu napedzajacego zachowanie. Spryzyna blokujqca zawar pelni funkcjy tych mechanizmow nerwowych. Przebieg natezenia procesow popedowych moze bye zilustrowany wykresem przedstawionym na rycinie 5-2b.

Te z kolei pozostaja pod wplywern skutkow zachowan poprzedzajacych. J. Ns ..- 1 89 k..~~~~:«" . sie jako sekwencja (lancuch) wzorcow ruchowych wyzwalanych przez wlasciwe bodice kluczowe.!cy. wplywajac na parametry tego srodowiska ksztaltujace gotowosc do dzlalania.-..receptor. W rzeczywtstosci uklad ten moze bye systemem wielostopniowym i hierarchicznym..~~~~ zwiekszenie intensywnosci zachowan instynktownych. Styrnulacje dochodzaca do organizmu rnozna podzielic na dwa podstawowe rodzaje: stymulacje swoista. Pojecie gotowosci do dzialania pozwala uniknac kontrowersji wlasciwych dla teorii popedu.og61na organizacja zachowania. 1994). Stan ten jest efektem zsumo- wania sie wplywow wewnetrznych (parametry organizmu) i zewnetrznych (bodzce i wymagania srodowiskowe). B . Model Deutscha pozwala prawldlowo przewldziec zaprzestanie zachowania pokarmowego przez organizm znacznie wczesniej. zob.".. 1972. oraz niespecyficzna. w.Jestto ogolny sum funkcjonalny wyrazajacy sie obnizeniern prosow wrazliwosci na bodzce kierunkowe j podwyzszona gotowoscla do uruchomienia dzlalania. Rozpoznanie rodzaju stymulacji prowadzi do wzbudzenia gotowosci do dzialania. a dopiero po wyemitowaniu przez nia sygnalu przyzwolenia zaczyna zachecac jq do kopulacji.~~%.gotowosc do dzialania. zachowanie zlozone jawi Bodziec kluczowy A -t Dzialanie A Bodziec kluczowy B -t Dzialanie B Bodziec kluczowy C -t Dzialanie spelniajace C W wypadku braku wystapienla wlasciwych bodzcow kluczowych. Na przyklad w trakeie zalotow samiec czesto wielokrotnie powtarza zachowania majace na celu zlagodzenie poczatkowej agresji samicy..4 Ogolna struktura zachowania zlozonego A >Ns------.m-:~-.efektor. Deutsch (1960) w swym modelu (zob.. pod wplywern dociera[ace] nadal stymulacji. Propozycja alternatywna wobec pojecia "popyd" stal sie termin gO!tOW09C do dztalarria (action readiness) (Becker-Carus i in. W okresleniu tym zawarta jest rnysl 0 sekwencyjnym charakterze zachowan organizmu. rye.'\.1..m. Relacje zachodzace miedzy nimi przedstawia rycina 5-3a.". sterujacego danyrn zachowaniem. ryc. MW . B Osrodki wyzszego rzedu Osrodki nizszego rzedu sztywne wzorce ruchowe ___ pobudzenle hamowanie Ruchy mi~snl Og61na struktura zachowania A . Glodne zwierze na widok pokarmu podejmie dzialania zmierzajace do jego zdobyeia.bodziec nieswoisty. Drapiezca wielokrotnie rozpoczyna cykl skradania sie do ofiary. Akcja ruchowa skutkuje zmianami w srodowisku zewnetrznym i wewnetrznym.-~ PSYCHOLOGIA EWOLUCYJNA ~~~~""""'~-~. ktory przetwarza stymulacje pochodzaca ze srodowiska (rowniez wewnetrznego).".'%.hierarchiczna organizacja czynnosci ruchowych. a ponadto zdaje sie wlasciwle odzwlerciedlac ogolna organizacje procesow motywacjnych lezqcych u podstaw zlozonych ciagow ruchowych.1 88 ffi~~'%~. Jednak sam bodziec nie jest bez znaczenia. Wiele danych psychologii fizjologicznej potwierdza slusznosc teoretycznych zalozen Deutscha.•':'$~~~.. ~ RYCINA 5·3 !1m'UUUUUU_U_Im!Im!!!U!"lmTOOI iImWiua. Zjawisko to okresla sie w etologii jako lancuch zachowan (action chain).._lmfOOOO_~'~if~i! fif Omowione poprzednio elementy systemu zachowania siy zwierzat: aferentny (mechanizm wyzwalajacy).. OKR .. 5-2d). Ss . niz gdyby to mialo wynikac z zaspokojenia potrzeby biologicznej (na przyklad wskutek podniesienia poziomu glukozy we krwi). tworza zreby ogolnej struktury zachowania. w ktorej centra na poszczegolnych poziomach pozostaja pod wplywern kilku osrodkow nadrzednych. a wplywajq na kilka osrodkow nizszego rzedu (zob. Wyraza on wlasciwy proces motywacyjny zwierzecia (Buchholz i Persch. Dopiero w momencie zaistnienia sytuacji (wystapienta bodzcow kluczowych) pozwalajacej na przejscie do nastepne] fazy polowania (na przyklad ataku) wyzwolona zostaje kolejna forma zachowania sie zwierzecia. Tinbergen ilustruje pojecie lancucha zachowati na przykladzie zachowania lowczego osy. wyzwalajacych kolejne fazy zachowania. . GD . Rozumowanie oparte na modelu psychohydraulicznym wydaje sie dose trafnie ilustrowac proces wyzwalania zachowania popedowego.mechanizm wyzwalaj. Smakowity kasek wzbudzi intensywniejsze zachowanie niz niezbyt atrakcyjny pokarm.. Stan ten. Laricuch zachowan mozna przedstawic schematycznie jako ciag dzialan i bodzcow kluczowych wyzwalajacych nastepne dzialania: 5. Slabsza strona tego modelujestjego niezdolnosc do odwzorowania procesu hamowania osrodka popedowego.osrodek koordynacji ruchowej... moze zostac przeksztalcony w pobudzenie osrodka koordynacji ruchowej. Ogolna organizacja zachowania moze wiec przybrac postac piramidy. powtarzane moga bye etapy poprzednie. """.bodziec swoisty.. System ten oparty jest na analizatorze sensorycznym. W wypadku glodu chodzi o napiecie scian zoladka._'tm. ktore polega na przypisaniu jednemu mechanizmowi jednego bodzca swoistego oraz jednego wzorca ruchowego. Z punktu widzenia analizy przebiegu zachowania w czasie. to jest adresowana do konkretnego mechanizmu wyzwalajqcego.~~_ ZACHOWANIA . eferentny (sztywny wzorzec ruchowy) oraz napedowy (gotowosc do dzialania). Objasnienia symboli: > . A. < . BIOLOGICZNE MECHANIZMY ~'fu. tak jak proponowal Tinbergen.:- &"< . 5-3b).2. Prezentowany schemat opiera sie na uproszczeniu. 5-2c) uwzglednil system hamowania osrodka popedowego. rye.

5 Konflikt popedow Zachowanie kierowane jednorodnym mechanizmem motywacyjnym nalezy do rzadkosci. r ! !] .nigdy nie udalo siy wyzwolie przy uiyciu prostych atrap. Podobne zachowanie przejawiaja dzieci glaszczace psa.. nie zwraca uwagi drapieznika. Istotnym elementem czasowej charakterystyki zachowan popedowych jest wystepowanie w ich ciagu faz okreslanych jako zachowanie apetencyjne (appetitive behavior) oraz zachowanie konsumacyjne iconsumatory action). wydaje sie. picie). Przedmiotern szczegolnego zainteresowania etologow stab sie wiec behawioralna ekspresja wspolwystepujacych stanow motywacyjnych.1.190 Ten prosty przyklad ilustruje zaleznosc charakterystyczna dla wiekszosci zachowan zwierzat. ale zarazem mniej zagrazajacej. ~ RYCINA 5·4 II" : Ill!! I :R TEl !TN" IFI!!'! m Legenda: --·1 hamoWanie --> pobudzenie atak Mechanizmy zachowan przeniesionych i przerzutowych A . 89). JednakZe jakikolwiek bodziec wzrokowy. Szczegolnyml przypadkami rozwiazywania konfliktu popedow sa zachowania przeniesione (redirected actions) oraz zachowania przerzutowe (displacement activities). lub nawet grupa pszczol. Osa natychmiast zwraca glowy w strony ofiary. BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA ~ RAMKA5. ze poszczegolne bodice mala rozne wlasciwosci "wyzwala[ace" w zaleznosci od kontekstu sytuacyjnego. w ktorych obecne sa elementy nalezace do przeciwstawnych tendencji.Schema! ilus!rujqcy mechanizm powstawania zachowan przeniesionych. Zachowania takie nazywane sa niekiedy zachowaniami ambiwalentnymi. 1976/1951.Wyzwalanie zachowari przerzutowych zgodnie z hipotezq rozhamowania. W innym wypadku nie spelnia one swojej funkcji wyzwalacza kolejnej fazy zachowania. prawdopodobnie dotykowych [. przywierajac [ednoczesnie tylna czescia ciala do podloza.]. Eksperymenty przy uiyciu atrap wykazaly. ktorego sle bola. Poczatkowe etapy lancucha dzialan sa bardziej podatne na modyfikacje niz koncowe. czyli na osobnika ntewywolujacego Ieku (por. wyciaga glowe w jego kierunku. Istotnie. natomiast te. s.. utrzymujac znaczny dystans calego ciala od zagrazaiacego zwierzecia. gaja przed siebie dlon. Przenoszone moga bye zachowania popedowe nalezace do roznych kategorii. ktory badajac nowy obiekt. Przeniesienie polega tu na wyborze mozliwosci mniej atrakcyjnej.. ktore pachnialy w odpowiedni sposob. wyzwalaly kolejnq reakcjy tego lailcucha. nieprzystawanie do sytuacji. Reakcja ta polega na blyskawicznym doskoku i pochwyceniu pszczoly. Stan ten musi prowadzic do wypracowania na drodze ewolucji biologicznej oraz w toku rozwoju ontogenetycznego regul wyboru kolejnosci wykonywanych przez zwierze zachowan. Zachowanie spelniajace (konsumacyjne) hamuje zachowanie apetencyjne i polega na wykonaniu wzorca ruchowego bedacego ostatnim .]" (finbergen. Na przyklad szczur. 5-4a).. Przykladem moze bye przeniesienie agresji na osobnika zajmujqcego nizsza pozycje w strukturze spolecznej.. W tej fazie jest ona calkowicie obojytna na zapach pszczoly. ryc. Jako przyklad moze posluzyc zachowanie siy szczura. w ktorej sie pojawiaja (Marler i Hamilton. Charakterystyczne wyciagniecie sylwetki szczura w trakcie tej czynnosci odzwierciedla przeciwstawne tendencje: ucieczki i eksploracji.zatopienia zqdla . 1966). Zachowanie przeniesione wyraza siy zmiana obiektu sluzacego do redukcji jednego ze wzbudzonych popedow na taki. ktory w sytuacji stresowej przezywa konflikt miedzy tendencja do ucieczki a przernozna checla spenetrowania niebezpiecznego otoczenia. majqcego w przyblizeniu odpowiedniq wielkose [. zajmuje pozycjy w odleglosci okolo 10-15 cm po stronie zawietrznej i unosi siy w powietrzu [. wycia- A A G R E o R S ATAKOWANY B [0] 1_' __----4 L~='m~~:J ---. ktory plynie od poruszajqcego siy przedmiotu. dla ktorych charakterystyczne sa sztywne wzorce ruchowe. wykonuje czesto intensywna toalete calego 5. Cecha charakterystyczna reakcji przerzutowych jest ich pozorna nieadekwatnosc. B . Atrapy nie wydzielajqce zapachu pszczol natychmiast powodowaly utraty zainteresowania. ktory nie wywoluje przeciwstawnych tendencji. zaleiy ona bowiem od nowych bodicow.2 "Polujqca samica osy przelatuje z kwiatka na kwiatek.. szukajqc pszczoly.2. N ajczesciej na biezace zachowanie wplywa wiele czynnikow motywacyjnych oraz kilka osrodkow popedowych. Trzeciej kolejnej reakcji .] wyzwala pierwszq reakcjy. Przykladem przeniesienia zachowania pokarmowego u czlowieka jest wy- bor znanej restauracji typujastjood w obcym kraju zamiast nieznanej restauracji oferujacej lokalna kuchnie. ze od tej chwili osa bardzo silnie reaguje na zapach pszczol. Bodice kluczowe musza sie pojawic w odpowiednim momencie trwania lancucha reakcji. Pszczola. Zachowania przerzutowe polegaja na uruchomieniu zachowania zwiazanego w podlozem popedowym. Staja wowczas daleko od psa i pochylajac sie w jego kierunku. Lorenz (1982) przedstawia liczne przyklady zachowan. Zachowanie apetencyjne to zachowanie prowadzace do osiagniecia warunkow umozliwiajacych redukcje danego popedu (na przyklad do kontaktu z pokarmem).finalnym elementem laricucha dzialari (na przyklad polkniecle ofiary. schowana do otwartego naczynia w taki sposob. niezaangazowanym w konflikt (przykladern jest jedzenie w sytuacji wzbudzenia agresji i strachu).. ze jej zapach jest wyrainie wyczuwalny nawet dla czlowieka.

W tym wypadku rowniez najczescie] mamy do czynienia z reakcjami pielegnacyjnymi. teoria doboru naturalnego Darwina zostala zakwestionowana. Ewolucja pogladow dotyczyla raczej nie samego mechanizmu doboru naturalnego. ze wymienione wczesnie] zachowania. N a poclstawie przyjecia zespolu stwierdzeri. Bol (1958). U niektorych gatunkow obserwuje sie walki konczace sie smiercia. B i C.- ~"'%&~~""" BIOLOGICZNE -~ . partnera seksualnego. roslina czy czlowiek. 5-4b). Fakty te staly sie powodem kolejnej rewizji pogladow. Zalozmy istnienie hipotetycznych osrcdkow popedowych A. dazace do kopulacji. z paleniem papierosow. Fizjologiczny mechanizm pozostaje w sferze hipotez. Selekcja dziala w clwie strony: preferuje zachowania przyczynlajace sie do przetrwania gatunku oraz eliminuje zachowania owemu gatunkowi szkodzace. Wyjasnienie uzyskuje dzieki niemu zjawisko agresji miedzygrupowej. Tak dokonuje sie zmiana ewolucyjna na drodze doboru naturalnego. Zdumienie budzi dalekowzrocznosc spostrzezen Darwina. ryc.. Problemy ewolucji zachowania nie sa tu wyjatkiem. Zachowania polegaiace na pielegnacji ciala sa bardzo typowymi przykladaml tych reakcji. Interpretacja psychologiczna i fizjologiczna zachowan przerzutowych nie jest jasna. Lepiej rozumiemy przejawy kooperacji wewnatrzgrupo- ciala. Latwo jednak znalezc dowody na to. Grupy pawianow wedrujacych po sawannie. flzjologii i zachowania.. walcza. Jednostka jest lepiej lub gorzej przystosowana do zycia w srodowisku naturalnym. gdzie mowi sie 0 wake jednostki 0 byt. Przecza tej teorii przejawy kooperacji wewnatrzgatunkowe]. Dose szybko jednak zaczeto dostrzegac pewne jej niedoskonalosci. Roje pszczol walcza ze soba. Wywieraja takze hamujacy wplyw na osrodek C (zob. ktore sluza przetrwaniu gatunku. C. Teoria cloboru naturalnego zaklada. ktory postuluje. Tak wiec to na poziomie jednostki dokonuje sie proces selekcji na drodze doboru naturalnego. gdy spotkaia siy ze soba. Darwina (1859). ze proces selekcji preferuje te zachowania. przeczace Darwinowskiej teorii doboru naturalnego. organizm. PSYCHOLOGIA EWOLUCYJNA 193 we szanse przetrwania. ze zwierzeta czesto zachowuja sie w sposob zmniejszajacy ich jeclnostkowe szanse przetrwania. (4) W rezultacie konkurencji niektore osobniki pozostawiaia wiecej potomstwa niz inne. Populacje jednak nie zmieniaja istotnie swojej Iiczebnosci.. mimo ze w jej trakcie moga zginac. opisowych i wyjasniajacych. Teoria Darwina wywarla ogromny wplyw na zycie intelektualne epoki. van Iersel i A.. lecz poziomu oddzlalywania procesu selekcji. ze zachowanie siy zwlerzat pelne jest aktow wrogich. antygatunkowe.. Koncepcje nawiazujace do pomyslu doboru grupowego opieraja sie na kilku podstawowych obserwacjach. to jest do unikania drapiezcow. kooperacja wewnatrzgatunkowa to zjawiska clobrze pasujace do neodarwinistycznego widzenia ewolucji. (3) Organizmy mala zdolnosc do ogromnej produkcji potomstwa. a takze z reakcja snu w sytuacjach stresowych (pobudzenie popedu agresji i strachu) czy "nerwowym" manipulowaniem drobnymi przedmiotami w sytuacjach napiecia. zgodne sa z zalozenlem. takimi jak nerwowe poprawianie bedacei w calkowitym porzadku fryzury. jak komunikacja czy zachowania opiekuncze. J ednostka to fenotyp. Stale siy niezwykle uzytecznym narzedziem. Neodarwinizm. zachowan. ktora najpelniej zostala przedstawiona w ramach teorii doboru grupowego (group selection) V. Takze gatunki bedace przykladem rozwoju kooperacji dostarczaja przykladow przeczacych teorii. znajdowania pozywienia. ze zachowania przerzutowe sa pospolita forma zachowania sie czlowieka w sytuacjach konfliktowych. (5) Rezultatem selekcji jest powstanie osobnikow najlepiej przystosowanych do zycia w srodowisku naturalnym. Funkcjonuje ona w literaturze przedmiotu jako hipoteza rozhamowania. skierowanych przeciwko osobnikom nalezacym do tego samego gatunku. potomstwo bowiem jest bardziej podobne do rodzicow niz do innych osobnlkow tego samego gatunku. Pobudzony nawet przez niewielki bodziec osrodek C moze wyzwolic wlasciwy dla siebie wzor zachowania. kooperujace.«"-. Teoria naukowa nie tylko opisuje i wyjasnia pewne fakty empiryczne. Z punktu widzenia funkcji tych zachowan mozna z duza pewnoscla stwierdzic. ze jednostka walczy 0 przetrwanie. lecz jest wyraznie poclzielony na grupy. ze to gatunek jestjednostka ewoluujaca.~~~. To jednostka przezywa lub nie. sformulowania nowej koncepcji procesu selekcji. C. Pojecie konfliktu popedow odegralo wielka role w rozwoju wiedzy 0 zachowaniu sie zwierzat.. ze nie rnogl on znac podstaw genetyki. Potomstwo z kolei dziedziczy charakterystyki swoich rodzicow. :.~~""ifu~~~~~ 19 2 . Walczace ptaki wielu gatunkow w trakcie przerw w wake wykonuja czesto reakcje dziobania do zludzenia przypominajqce typowa reakcie pokarmowa. rozmnaza sie lub nie. Osrodki Ai B pobudzone jednoczesnie (sytuacja konfliktu popedow) blokuja wzajenmie swoje dzlalanie. (1) Jednostki roznia sie miedzy soba w obrebie gatunku pod wzgledem morfologii.].~~~~ MECHANIZMY =lli. (2) Czesc tej wariancji jest dziedziczona. Iego teoria daje siy podsumowac w kilku stwierdzeniach. takze nie dopuszcza wystapienia pewnych zjawisk. pozwalajacym nazrozumienie mechanizmow i ewolucji takich form zachowan. Dlatego miedzy osobnikami tego samego gatunku pojawia sie konkurencja. Na przyklad kolonia szczurow zyjaca przez dluzszy czas moze doprowadzic do tego. Grupy zwierzece sa wewnetrznie silnie ze soba spokrewnione. szczegolnie jesli uswiadomimy sobie. Tinbergen (1976/1951) wskazuje. Opieka nad potomstwem. Zwolennicy koncepcji doboru grupowego uzywaja nawet okreslenia "grupa szczepowa" (tribe group). ze osobniki do niej nalezace beda clzielHyze soba 95% genotypu. wyklucza takze wystapienie pewnych faktow. Przykladern moga bye samce niektorych gatunkow pajakow. Reakcje przerzutowe pojawiaja sie czesto w sytuacji konfliktow spolecznych. co dowodzi. Socjobiologia i psychologia ewolucyjna Poglady na ewolucje blologiczna zawsze budzily spore emocje. iz instynktowna organizacja zachowania sie dotyczy takze czlowieka. ZACHOWANIA •. A. ktore zmnleiszajajednostko- .. Zatem proces selekcji powinien wyeliminowac z repertuaru zachowan takie reakcje. zwterze. przejawy altruizmu. odclzielone od siebie barierami naturalnymi badz granicami terytoriow indywidualnych czy grupowych. Interesujaca koncepcje powstawania zachowan przerzutowych przedstawili]. opieki nad potomstwem. Ginacy w trakcie kopulacji samiec pajaka przyczynia sie do przedluzenla trwania gatunku. Latwo udowodnic. W tej sytuacji nid hamuja efektywnie osrodka C. ktore zmniejszaja jednostkowe szanse przetrwania. przynajmniej w tej czesci. Te i inne problemy sklanialy do rewizji klasycznego darwinizmu.:. Poglad ten potwierdzaja liczne obserwacje zachowan zwierzecych. ze przynosza redukcje napiecia zwiazanego z konfliktem popedow. Wynnie-Edwarclsa (1962). Rozpoczac nalezy od przypomnienia podstawowych stwierdzen ojca nowoczesnego ewolucjonizmu. Poniewaz zachowania takie wystepuja powszechnie. realizacji prokreacji. W teorii Darwina kluczowe miejsce zajmuje jednostka. U wielu gatunkow zwierzat na porzadku dziennym jest kanibalizm. Uwaga skupiona zostala na gatunku. Gatunek nie wystepuje "w calosci". ktorego jest przedstawicielem. Osrodki A i B hamuja sie wzajemnie. wspaniale wewnetrznie zorganizowane. A. Nietruclno pokazac. Teoria doboru naturalnego Darwina nie dopuszczala wystepowania zachowan szkodzacych interesom [ednostkowym.

gdy jastrzab spotyka jastrzebia (a golab golebla). O.'!bi. Zastane w grupie mlode osobniki to potomstwo pokonanych rywali.powr6t do punktu r6wnowagi.jeszcze mniej. 5-5). i I . otrzymujemy nastC. Oplacalnosc strategii zalezy wiec od tego. Wsrod nich szczegolnie dramatyczny wymiar przybiera przyklad samca lwa. a dla golebl O.odsetekjastrzC. Po przekroczeniu tej wartosci strategia golC. Istnieja zjawiska.'! punktu rownowagi: g = 0.'!biastaje siC. Samiec moze posiadac potomstwo tylko wtedy.'!bi wpopulacji wynosij. Przyjmijmy. Strategia jastrzebia polega na wchodzeniu w otwarta walke z zamiarem unieszkodliwienia przeciwnika i jednoczesnie z ryzykiem odniesienia powaznych ran. kilku samic oraz mlodych osobnikow.oplacalnose strategii goIC. Tabela 5. ze zwyciezca starcia otrzymuje 50 punktow. p gdy odsetele jastrzybi w populacji jest mniejszy nii 58%. cytowany powszechnie w podrecznikach ewolucjonizmu. w ktore] wyniku uczestnicy odnosza ciezkie rany lub gina. nie.'!bia j . Gdyby zwyciezcy "pozwolili" samicom wychowywac owe mlode. nazywa siC.3 5. strategia ta stalaby sie bezuzyteczna . do ktore] zmierzaja wszystkie osobniki danej populacji. Szanse na przetrwanie mlodego lwa zwiekszaja sie z kazdym dniem. ze wiekszosc przejawow agresji oraz zachowan wrogich (agonistic behavior) rna charakter rytualny. W stalych warunkach strategia optymalna w danym przykladzie jest strategia mieszana. bezposrednia walka (overt fighting) wydawala sie rzadkoscia.58 OSG = 6. ze: OSJ . Zgodnie z tym.ESS). Stra- ~ RAMKA5. ktore nie przyczyniaja siC.j) OSG = 0 x j + 15 x (1 . a w 42%jak golab (por. turniejowy i ze w zwiazku z tym rozlew krwi w walkach wewnatrzgatunkowych nalezy do rzadkosci. W latach szescdziesiatych stalo sie jasne.'!trategia s ewolucyjnie stabilna (evolutionarily stable strategy .42 j = 0. Oplacalnosc stare jastrzebi i golebi wynosi dla jastrzebi +50. ilu jq stosuje. przyjmijmy. Przecietnie koalicja jest w stanie utrzymac taka grupe przez dwa-trzy lata.odsetek golC.25 Tak wiC.'!c: OSJ = 25 x j + 50 x (1 . gdyby wszyscy jq stosowali.'!biii.oplacalnose strategii jastrzC. Dlatego w badaniach obserwacyjnych otwarta. W swietle wspolczesnej wiedzy sprawa rna sie nieco inaczej. W populacji zdominowanej przez jastrzebie rosnie oplacalnosc strategii golebiej.'!o bi i golC.'!biej rzewyzsza golC. to g = 1.1 ilustruje wyniki oczekiwanej oplacalnosci stare [astrzebi i golebi. czyli ESS. Koncepcja ta rozwinieta zostala najpelniej przez E.'!pujqC'!charakterystykC.'!bi. Jest to zachowanie antygatunkowe. 1966) byl zwolennikiem i w znacznej mierze wspoltworca pogladu. Walka zajmuje w budzecie czasowym zwierzat niewiele czasu. gdy jest wspolprzywodca grupy.zasoby gatunkowe" Iwow.2.j.j) Szukajiic punktu rownowagi pomiC.194 wej.'! bardziej oplacalna. nie jest wyjatkiem od reguly. ryc.'!bia OSG . Jezeli zas odsetekjastrzC. Wilsona (1975).'! szanse samca lwa na posiadanie potomstwa. Mord dokonany na mlodych lwach nie daje sie Interpretowac w obrebie zadne] z dotychczasowych koncepcji. ktore zastali w grupie. opieki nad potomstwem. ze analizowane beda dwie skrajne strategie postepowania w sytuacji konfliktu: jastrzebia i golebia. ze do tego problemu nalezy zastosowac analize kosztow i zyskow plynacych z podjecia walki.1 Agresja Lorenz (1964. Analize taka przedstawil J.'! przekazania genotypu przyszledo mu pokoleniu. Zerowe koszty jej stosowania czynia jq szczegolnie oplacalna. Proces selekcji eliminuje te zachowania. Walka krwawa. biologii. z czasem jii dominujac. rosnie bowiem liczba walk przegranych. Walka ze skutkiem smiertelnym dla jednego z uczestnikow . Nastepuie zmiana na szczycie hierarchii grupy. w ktore] dany osobnik w 58% przypadk6w dziala jak jastrzab. J est to strategia. a przegrywajacy 0 oraz ze koszt odniesionych ran wynosi -100. Analiza taka zaklada brak roznlc indywidualnych. Taka mieszana strategia.przyjmujemy dodatkowe zalozenie. Co [akis czas (dwa-trzy lata) przywodcy grupy zostaja wygnani lub zabici przez mlodsza koalicje. od ktore] nie rna ucieczki. TakwiC. jak w tab eli 5. Rozwiiizujiic powyzszy uklad rownan. Maynard Smith (1976). I tu dochodzimy do centralnego twierdzenia nowoczesnej socjo- IIOLOGICINE MECHANIZMY ZACHOWANIA PSYCHOLOGIA EWOLUCYJNA 195 tegia golebia polega na unikaniu otwartej walki i poprzestawaniu na grozbach. W tym klasycznym juz opracowaniu przyjeto zaloze- Poszukujiic w omawianym przykIadzie punktu rownowagi pomiC. a co za tym idzie . ze OSJ = OSG.1. Motorem zmian ewolucyjnych jest rozprzestrzenianie genotypu.'!bi w populacji g . Zwyciezcy po wygnaniu pokonanego zabijaja mlode lwy. Strategia oplacalna to strategia stosowana przez osobniki. Iednak oplacalnosc strategit jastrzebiej spada wraz ze wzrostem liczby [astrzebi w populacji. Lwy zyjii w grupach zlozonych z dwoch lub trzech doroslych samcow.'!dzy placalnosciii strategii jastrzC. to szansa na sukces wynosi rowno 50%. N ajbardziej interesujace sa szczegolowe implikacje wywodzace sie z tej teorii.jaka jest zatern strategia optymalna? Optymalna strategia moglaby bye strategia golebia (+15).25 OSJ = 6. gdy przeanalizuje siC. ktorych Iiczebnosc jest nizsza niz okreslony dla danej strategii punkt r6wnowagi. Osobniki noszace cechy jastrzebia rozprzestrzenilyby sie w populacji. Nie wszystko jednak daje sie w ramach tej koncepcji dobrze interpretowac. Kazde odejscie od niej (w dowolnym kierunku) powodowaloby zwlekszenie oplacalnosci strategii konkurencyjnej. ktore wykraczaja poza mechanizm selekcji grupowej. a golebie] +15. walka. Sens tego zachowania widac jasno. Jest to zatem istotne uderzenie w . a koszt grozby 10.'!c placalnose strategii jao strzC. obarczonych kosztem ran (-100). wowczas samice jeszcze przez wiele mieslecy nie bylyby zdolne do urodzenia ich potomstwa. Oplacalnosc strategii jastrzebiej wynosi -25. Tym samym trudne zwyciestwo w wake 0 grupe okazaloby sie zwyciestwem pyrrusowym.'!dzy oplacalnosciii strategii jastrzybi i golC.'!bi populacji w Zalozenia dotycziice efektow walk Siitakie. J ednakze gdyby w populacji solidarnie ja stosujacej pojawil sle zmutowany iastrzab. Dokladniejsze badania przynosza obraz odmienny od oczekiwanego.

196
50

BIOLOGICZNE

MECHANIZMY

ZACHO~ANIA

PSYCHOLOGIA

EWOLUCYJNA

197
stwem. W pewnym uproszczeniu mozna powledziec, ze wsrod ryb (dotyczy to gatunkow podejmujqcych opieke nad potomstwem) opieke ty sprawuje samiec, u ptakow mamy do czynienia z kooperacja, a u ssakow dominuje wylaczna opieka samiey (Krebs i Davies, 1991). Bez watpienia sprawowanie opieki nad potomstwem stanowi powazne obciazenie. J ednym z ponoszonych kosztow jest ograniczenie szans na inny zwiazek i nastepne potomstwo. Zasada ta dotyczy szczeg6lnie gatun-

40

30

20

sie partnerow obojga plci. Kazdy z tych systemow jest swoistym rozwiazaniem konfliktu plci, ktor y dotyczy poniesienia najmniejszych kosztow zwiazanych z rozrodem. Sumaryczne zestawienie charakterystyk systernow kojarzenia plci (zob. Alcock, 1993) zawiera tabe1a 5.2. Wsrod roznych grup zwierzecych domtnuja rozne modele zachowan rozrodczych. Z systemem kojarzenia wiaze sie podzial obowiazkow zwiazanych z opieka nad potom-

-20

Monogamia

(MON)

Samiec laczy siE?z jednq sarnlca na caly okres rozrnnazania, MON asystujaca: sprawowac samiec pomaga

Samica kopuluje tylko z jednym samcem. MON wymuszona: samica broni dostepu do samca przed innymi samicami, uzyskujqc wylacznosc jego uslug rodzicielskich.

0%

58%

Odselek jaslrz~biw populacji

opieke nad potomstwem,

osiqgajqc wleksze prawdopodobier'i-

Uiytecznosc strategii jastrz,bi i gol,bi, w zaleinosci od proporcji jastrz,bi i go.,bi w populacji
~ RYCINA5·5 7!~iUlli i IIU! UniL!

stwo jego przetrwania.

Strategia mieszana jest strategia oplacalna przy zalozeniu, ze koszt otwartej walki przewyzsza wartoscia zwyciestwo. Gdy wartosc zwyciestwa w stylu [astrzebia przewyzsza koszt takiej przegranej, strategia ewolucyjnie stabilna jest strategia czysto jastrzebia, Zaleznosc taka ilustruje walka samcow pewnego gatunku os, odbywajacych swe gody w owocach figowych. Iak podaje W. D. Hamilton (1979), w jednym owocu znaleziono 15 samie, 12 samcow w dobrej kondycji oraz 42 samce padle badz konajace w wyniku odniesionych ran (odciete odnoza, czulki, nierzadko cale glowy, podziurawione pancerze). Wsrod zwierzat wyzszych kosztowne walki (ciezkie rany lub smierc) prowadza na przyklad narwale oraz wspomniane wczesniej lwy, nie sa one takze rzadkoscia wsrod naczelnych. Przywolane przyklady odnosza sie

do sytuacji, gdy samce tych gatunk6w walcza o swe genetyczne przetrwanie, przegrana bowiem oznacza zaprzepaszczenie szansy na reprodukcje.

Poligamia (PG)

PG: samiec laczy sie z wieloma samicami podczas jednego okresu godowego. We wszystkich wypadkach korzysc polega na zaplodnieniu wiekszej Iiczby jaj.

Samica akceptuje zaloty wielu samc6w podczas jednego okresu godowego.

5.2.2 Rozr6d i opieka nad potomstwem J ak juz wspomnielisrny we wczesniejszej

motorem selekcji ewolucyjnej jest przetrwanie linii genetycznej. Zachowania zwiazane ze znalezieniem partnera, godami, seksem oraz ewentualna opieka nad potomstwem pozostaja wiec centralnym problemem analizy ewolucyjnej. Wsrod zwierzat wystepuja rozmaite systemy kojarzenia

sci rozdzialu,

CZy-

198
kow, gdzie rozwo] osobnikow mlodych trwa dlugo. Przedstawiciele kazde] z plci staja wobee decyzji (gatunkowej), czy podjac opieke, czy odejsc, Decyzja taka ma swoje przelozenie na sukces reprodukcyjny, a co za tym idzie - na przedluzenie .egzystencji linii genetycznej. Zyski i straty podejmowania takich decyzji analizowal Maynard Smith (1977). W wypadku ssakow dominuje strategia oparta na wylacznej opiece samicy. Wynika to z biologii rozrodu. Samica dokonuje znacznej inwestycji w rozwo] potomka. Ssaczy noworodek, pozostawiony bez opieki, nie ma szans na przetrwanie. Opieka samca zas nie wchodzi w rachube, Wyklucza jq fakt ssania mleka przez

BIOLOGICZNE

MECHANIZMY

ZACHOWANIA

PSYCHOLOGIA

EWOLUCYJNA

199
Iwow bronte swego potomstwa, choc strategie tej obrony przyjmuja podobna postac (na przyklad jedna z samic wraz z mlodzieza ucieka z grupy). Przypadki dzieciob6jstwa odnotowywala wsrod szympansow Jane Goodall, choc sposob zbierania danych przez te autorke nie pozwolil nigdy na wystarczaiaco pewne uogolnienie. Zabijanie dzieci u naczelnych oraz przystawalnosc tego zjawiska do socjobiologicznej interpretacji konkurencji genetycznej zapoczatkowaly poszukiwania odnoszace sie do zachowan ludzkich. Skoncentrowaly sie one na analizie przypadkow zab6jstw malych dzieci, dokonywanych przez genetycznych i zastepczych rodzicow, Obraz porownan jest, wedlug M. Daly'ego oraz Margo L. Wilson (1996), absolutnie Jasny. Ryzyko smlerci dziecka w rodzinie, wktore] jeden z partnerow nie jest rodzicem genetycznym, wyraznie sie zwieksza, Zjawisko to ma charakter uniwersalny. Sankcjonowanym spolecznie sposobem unikania tragedii moze bye na przyklad oddanie dziecka pod opieke krewnych lub malzenstwo matki z bratem ojca dziecka (ryzyko zachowan agresywnych ze strony wuja jest wyraznie mniejsze niz ze strony osoby niespokrewnionej). Gdy zastosowanie zadnego z wymienionych srodkow nie jest mozliwe, [edyna szansa dla dziecka staje si~ to, ze dla drugiego rodzica genetycznego jego przyszlosc pozostanie priorytetem. J ednak gdy jedno z rodzicow (najczesciej matka) musi wybierac rniedzy dzieckiem a nowym partnerem, okazuje sie, ze czesto wybiera interes partnera, stajac sie wspolwinnym niedoli dziecka, ktore pada oflara przemocy.

~

RAMKAS.4

Zalozmy, ze: Po - to prawdopodobienstwo prze- / / trwania jaj bez opieki, PI - to prawdopodobienstwo przetrwania jaj przy opiece jednego z rodzicow, P2 - to prawdopodobienstwo przetrwania jaj przy opiece obojga rodzicow. Przyjmijmy takie, ze P2 > PI > Po, oraz to, ze samiec unikajqcy sprawowania opieki ma szans~ p na kopulacj~ z innq samicq, a samica niepodejmujqca opieki sklada wi~cej W jaj niz samica opiekujqca si~ jajami w. Tabela 5.3 prezentuje oczekiwanq oplacalnose poszczegolnych rozwiqzan. W modelu rozrodu wyrozniamy cztery strategie ewolucyjnie stabilne: (1) ESS1 ~ WPo > wPI (brak opieki), (2) ESS2 ~ WPI > wP2 (opieka samca), (3) ESS3 ~ WP1 > wP2 (opieka samicy), (4) ESS4 ~ wP2 > WPI (opieka obojga rodzicow).

oseska w poczatkowym okresie rozwoju oraz to, ze samce moga ewentualnie zwiekszac swe sukcesy reprodukcyjne poprzez kojarzenie sie z innymi samicami (dotyczy to oczywiscie mniejszosci silnych sam cow). Poszukiwanie innej partnerki wyklucza sprawowanie opieki. Zwiekszona inwestycja samcow ssakow w postaci zaangazowania w opieke wystepuje u nielicznych gatunkow, Z zasady pojawia sie jako koniecznosc, wymuszona niezdolnoscia samicy do samodzielnego sprawowania tej opieki. Przykladem moga bye pary wilkow czy ocelotow lub afrykanskich szakali (Moehlman, 1987). Te ostatnie dostarczaia szczegolnie wyraznych dowodow na rzecz ekologicznej interpretacji wyboru sposobu wychowywania potomstwa. Szakale (Canis mesomelas) tworza dlugotrwale zwiazki monogamiczne, oparte na wzajemnej obronie. Samice bronla dostepu do samca przed innymi samicami, a samce zachowuja sie analogicznie wobec innych samcow. Opieka nad potomstwem kosztuje te zwierzeta bardzo duzo pracy. Wynika to z tego, ze zywia sie one malymi gryzoniami oraz okazjonalnie znaleziona padlina. Energetyczne koszty takiego systemu odzywiania sa bardzo duze, Matka zdana na sama siebie nie udzwignelaby takiego ciezaru. Samiec wiec, dbajac 0 wlasny, genetyczny interes, musi pozostac i lnwestowac prace w odchowanie potomstwa.

tnerem niz staly, Biologiczny sens tego zachowania jest oczywisty. Ewentualne potomstwo bedace efektem takiego krotkiego zwiazku zasadniczo zwieksza sukces reprodukcyjny samca, nie powodujac zwiekszonych nakladow inwestycji rodzicielskiej (zainwestuje prawdopodobnie inny samiec). Samica poprzez kopulacje poza zwiazkiem nie zwieksza swego sukcesu reprodukcyjnego. Jest wiec takimi zwiazkami zainteresowana znacznie slabiej. D. Symons (1979) w calosci stosuje ten sposob analizy do roznic mledzyplciowych w zachowaniu seksualnym ludzi.

5.2.3

Dzieciob6jstwo
Przedmiotem zainteresowania wspolczesne] ekologii behawioralnej sa zjawiska, ktorych interpretacja dlugo nie byla jasna. Nalezy do nich dzieciob6jstwo. Zjawisko to przez dlugi czas interpretowano w kategoriach patologii spolecznej, wystepujacej takze u zwlerzat. Mozna pokusic sie 0 analize takich zachowan w kategoriach adaptacyjnych. W spomniany w rozdziale 5.2 przyklad zachowania sie lwow nie jest jedyny. Szczegolnego znaczenia dla rozumienia omawianych problemow nabierajq przyklady analogicznych zachowari wystepujacych u naczelnych. Sarah B. Hrdy (1977) zebrala takie przyklady w ciagu kilkuletnich badari prowadzonych w Indiach na tamtejszych hulmanach (Presbitys enteUus). Malpy te zyjq w stadach zajmujacych dose male terytoria, sku pi one czesto wokol ludzkich osad, w tym duzych miast. Cechuja si~ znaczna dynamika struktury spolecznej, a jej powodem sa zmiany na pozycji samcow dorninujacych. Utrata pozycji przywodcy grupy nie jest bezpowrotna, tak jak to sie dzieje na przyklad u lwow, Zdarzaja sie powroty na te pozycje po wygranej wake z rywalem. Iak dokumentuje Hrdy, kazda taka zmiana na pozycji lidera skojarzona byla ze smiercia jednego badz kilku osobnikow mlodych, potomkow pokonanego rywala. Samice tego gatunku potrafia skuteczniej niz samice

W spolna cecha ssakow tworzacych zwiazki monogamiczne jest wieksza tendencja samcow niz samic do kopulacji z innym par-

5.2.4

iycie w grupie
Centralnym problemem ewolucyjnej analizy zachowania sie zwierzat i ludzi jest zjawisko tworzenia sie grup spolecznych. Jednym z glownych czynnikow formowania grup zwierzecych jest presja drapieznicza. I tak na przyklad stado golebi jest narazone na atakja-

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->