P. 1
EGZAMIN

EGZAMIN

|Views: 13,778|Likes:
Wydawca: krudak

More info:

Published by: krudak on Apr 17, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2015

pdf

text

original

EGZAMIN CHIRURGIA STOMATOLOGICZN A 2009

PS. Ilość stron robi wrażenie  Made by prof. Bandir 

1. Złamania szczęki i żuchwy – przyczyny, objawy, rodzaje, zasady leczenia Pośrodkowe złamania środkowego piętra twarzy:  Istnieje kilka klasyfikacji, które w większym lub mniejszym stopniu opierają się na podziale złamań szczęk Le Forta. Ze względu na przebieg linii złamań mogą to być złamanie poprzeczne, podłużne powodujące rozdzielenie obu szczęk lub wyrostków podniebiennych w płaszczyźnie strzałkowej, złamania z ubytkiem kości, co ma miejsce w uszkodzeniach zatoki szczękowej, w oderwaniu części wyrostka zębodołowego i złamaniach postrzałowych. Złamania te mogą być otwarte albo zamknięte, mogą być typowe dla klasyfikacji Le Forta lub nietypowe, mogą też towarzyszyć złamaniom innych kości twarzy.  Złamanie szczęk typu Le Fort I. Powstaje ono w następstwie urazu działającego od przodu do tyłu na poziomie wargi górnej, może być jednostronne lub obustronne. Przy złamaniu obustronnym powstaje tzw. „flotujące podniebienie”. Przebieg szczeliny złamania. Szpara złamania na brzegu dna nosa biegnie ku tyłowi przez zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej do guza szczęki. Guz odłamuje się od wyrostka skrzydłowatego kości klinowej albo łamie się z częścią dolną tego wyrostka. Złamaniu ulega też blaszka pionowa kości podniebiennej, tuż przy jej blaszce poziomej. Jeżeli opisany przebieg szczeliny złamania jest obustronny, to wówczas występuje typ I złamania szczęk Le Forta, w którym zawsze łamie się też przegrodę nosa ponad jego dnem. Objawy. Wydłużenie odcinka nosowo-bródkowego, obrzęk twarzy, głównie wargi górnej, policzków, zaburzenia zwarcia zębów, wylewy krwawe podśluzówkowe w górnym sklepieniu przedsionka jamy ustnej, krwawienia z nosa lub skrzepy krwi w przewodach nosowych. Uczucie zdrętwienia zębów. Leczenie. Nastawienie odłamów z równoczesnym unieruchomieniem wyciągiem i fundą gipsową. Przy dużych brakach zębowych szczęki i żuchwy stosuje się monoblok i fundę gipsową. W wyjątkowych przypadkach może zachodzić konieczność operacyjnego unieruchomienia szczęk sposobem Adamsa (Adams niski), rzadko wyciągiem szkieletowym typu Federspiela dawniej stosowanym. Unieruchomienie sposobem Adamsa (niski). Zakłada się szynę nazębną górną lub uprzednio przygotowaną płytkę podniebienną (przy dużych brakach zębowych), które to przymocowuje się ligaturą stalową do dolnego brzegu oczodołu, trzonu kości jarzmowej albo zawiesza na łuku jarzmowym. Ligaturę w tkankach miękkich policzka prowadzi się w świetle igły punkcyjnej. Po wyleczeniu złamania, ligaturę przecina się i usuwa wraz z całym unieruchomieniem. Okres unieruchomienia wynosi ok. 4 tygodnie.

 Złamanie szczęk typu Le Fort II powstaje przeważnie pod

wpływem urazu działającego na środkową część masywu kostnego szczęk z góry do dołu i tyłu. Może być izolowane albo towarzyszyć złamaniom innych kości twarzy. Przebieg linii złamania jest wielokierunkowy. Rozpoczyna od szwu czołowo-nosowego i czołowoszczękowego, przechodzi na przyśrodkową ścianę oczodołu i biegnie skośnie w dół do kości łzowewej i poprzez nią do szczeliny oczodołowej dolnej, następnie zmierza do dolnego brzegu oczodołu e okolicy szwu jarzmowo-szczękowego i przechodzi na przednią ścianę szczęki. Omija otwór podoczodołowy biegnąc skośnie w kierunku guza szczęki przecinając grzebień jarzmowo-zębodołowy. Z guza szczęki przechodzi na wyrostki skrzydłowa te kości klinowej. Klasyczne złamanie Le Fort II jest obustronne i towarzyszy mu pionowe złamanie przegrody nosa. Powstały duży odłam kostny zawiera w swej masie: obie szczęki, kości nosa, małżowiny nosowe dolne, kości łzowe, kości podniebienne, część blaszki pionowej kości sitowej oraz część wyrostków skrzydłowych kości klinowej. Jednostronne odosobnione złamanie szczęki nigdy nie występuje, może natomiast towarzysz innym złamaniom. Przemieszczenie odłamu kostnego następuje pod wpływem działania urazu oraz ciężaru odłamowego masywu kostnego. Objawy. Wydłużenie środkowego odcinka twarzy, rozległe obrzęki w osolicy nasady nosa, powiek, okolic podoczodołowych i jarzmowych, wylewy krwawe „okularowe” obu oczu (powiekowe i podspojówkowe) oraz podśluzówkowe w okolicy grzebieni jarzmowozębodołowych. Krwawienie lub skrzepy krwi w przewodach nosowych oraz gardle (na tylnej ścianie) oraz zaburzenia zgryzowe. Odma podskórna jest częstym objawem towarzyszącym złamaniom szczęk i umiejscawia się przeważnie w powiekach górnych i dolnych, w okolicy nasady nosa, czoła i policzków. Może również występować łzawienie jako wynik uciśnięcia na przewody nosowo-łzowe. Rozpoznanie ustala się na podstawie stanu klinicznego i badania radiologicznego. Oglądaniem stwierdza się wyżej opisane objawy. Palpacyjnie wyczuwalne są „schodnki kostne” na dolnych brzegach oczodołów oraz grzebieniach jarzmowo-zębodołowych (bolesność uciskowa w tych miejscach). Wyczuwalna jest ruchomość odłamanych szczęk, przy czym w czasie ich docisku ku górze następuje „skracanie się” nosa. Badanie radiologiczne. Zdjęcia wykonuje się w następujących projekcjach: przeglądowe twarzoczaszki, półosiowe czaszki, poszerzone oczodołów i zatok szczękowych. Zdjęcia boczne nosa i podstawy czaszki dołu przedniego są niezbędne do określenia rozległości uszkodzeń kostnych. Na zdjęciach w wymienionych projekcjach uwidoczni się rozejście szwu czołowo-nosowego i czołowo-szczękowego, obustronnie złamanie dolnego brzegu oczodołu, grzebienia jarzmowo-zębodołowego i nasady nosa oraz zacieśnienie światła obu zatok szczękowych. Zdjęcia podstawy czaszki przeglądowe i warstwowe pozwalają wykluczyć złamanie w

tym zakresie albo go potwierdzą. W przypadkach łzawienia może być wskazane wykonanie lakrimografii. Leczenie. Ogólne leczenie stosuje się w zależności od stanu chorego. Miejscowe, podobne jak przy złamaniu Le Fort I. Jeżeli są wskazania do unieruchomienia sposobem Adamsa to jest zakładany tzw. Adams średni. Zabieg polega na podwieszeniu masywu szczęk na bocznych brzegach oczodołów. Może również zajść konieczność zaopatrzenia złamania nosa.
 Złamanie szczęk typu Le Fort III. Złamanie szczękowo-

oczodołowo-jarzmowe. Jest to rozległe uszkodzenie kości twarzy połączone ze złamaniem postawy czaszki (dołu przedniego). Najczęściej jest ono wynikiem urazu odniesionego w wypadku komunikacyjnym, który działa z dużą siłą od góry i przodu ku dołowi i tyłowi (wypadki motocyklowe). Szczelina złamania rozpoczyna się jak przy złamaniu Le Fort II, od nasady nosa poprzez przyśrodkową ścianę oczodołu, kość łzową, do szczeliny oczodołowej dolnej. Następnie przechodzi ona na boczną ścianę oczodołu biegnąc do szwu jarzmowo-czołowego. Odłamuje się również łuk jarzmowy i wyrostek skrzydłowy kości klinowej. Temu klasycznemu złamaniu zawsze towarzyszy odłamanie przegrody nosa. Tak przebiegająca szczelina złamania powoduje oderwanie kostnego masywu szczękowo-nosowa-jarzmowego od podstawy czaszki. W tym ogromnym odłamie kostnym znajdują się szczęki, kości nosa, kości łzowe i część kości klinowych, kości podniebienne, część blaszki pionowej kości sitowej oraz obie małżowiny nosowe dolne. Jednostronne z łamania typu Le Fort występują rzadko i zawsze są połączone rozejściem się szczęk w okolicy szwu podniebiennego. Przemieszczenie odłamu kostnego powstaje pod wpływem działania urazu, ciężaru odłamu oraz działania mięśni żwaczy i skrzydłowych przyśrodkowych. Odłam przemieszcza się do dołu i ku tyłowi, co wraz z obfitym krwawieniem bezpośrednio po urazie jest przyczyną niedrożności górnych dróg oddechowych. Objawy. Podobne do złamania typu Le Fort II. Poza tym może pojawić się wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego przez nos (płyn otok nosowy). Rozpoznanie jak przy Le Fort II. Wskazana baczna obserwacja płynotoku nosowego. Leczenie. Ogólne leczenie zalezne jest od stanu chorego. Wskazane jest podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania, prowadzenie karty obserwacyjnej chorego (pomiar ciśnienia, tętna, ocena świadomości chorego). Poza tym leczenie miejscowe jak przy Le Fort II. Jeżeli jest wskazane unieruchomienie odłamów sposobem Adamsa, to masyw szczękowy podwiesza się na górnych brzegach oczodołów. Przy utrzymującym się płyn otoku może być wskazane zamknięcie przetoki płynowej. Należy również zwrócić uwagę na zniekształcenia nosa oraz drożność dróg łzowych.
 Mnogie złamanie szczęk. Są to rozległe złamania całego

środkowego piętra twarzy jako następstwo urazu o dużej sile

działania. Obrażeń tych doznają chorzy najczęściej w wypadkach komunikacyjnych. Przebieg szczelin złamania jest różnorodny i trudny do klasyfikacji. Przemieszczenie odłamów jest najczęściej znaczne. Są to na ogół obrażenia twarzy typu wielonarządowego, dlatego chorzy ci wymagają rozpoznania i leczenia wielospecjalistycznego.  Złamanie wyrostka zębodołowego szczęki. Jest najczęstszym jej uszkodzeniem, zwłaszcza u dzieci. Powstaje w wyniku działania urazu na wyrostek zębodołowy w kierunku przyśrodkowym (upadek na ziemię). Są to przeważnie złamania bezpośrednie. Ponieważ rażące przedmioty są różnego kształtu i działają z różną siłą, występują różne typy złamań: 1. Złamanie obejmuje ściany kostne zębodołu jednego lub kilku zębów, któremu towarzyszy ich zwichnięcie. Są to przeważnie złamania podokostnowe. Na zdjęciach rtg zewnątrzustnych przylegających widoczna jest szczelina złamania. Leczenie polega na nastawieniu zębów do prawidłowego położenia i założeniu szyny unieruchamiającej. Wskazana jest w tych przypadkach dieta płynna. 2. Złamanie wyrostka zębodołowego bez szczęki bez otwarcia zatoki szczękowej. Dotyczy odcinka uzębionego od kła do kła. Odłam kostny wraz z tkwiącymi w nim zębami przemieszczony jest do wewnątrz. Zdjęcia radiologiczne wykazują szparę złamania biegnącą nad korzeniami zębów. Leczenie polega na nastawieniu odłamu i unieruchomieniu go szyną nazębną lub wyciągiem międzyszczękowym. 3. Złamanie wyrostka zębodołowego z otwarciem zatoki szczękowej jest wynikiem bezpośredniego działania urazu. Jako izolowana postać złamania wyrostka zębodołowego należy do rzadkości i dotyczy guza szczęki. Postępowanie lecznicze jak wyżej. 4. Zmiażdżenie wyrostka zębodołowego występuje przeważnie w zakresie zębów przednich dzieci. Zakres obrażeń kostnych ustala się na podstawie zdjęć wewnątrzustnych przylegających, jak również bezpośredniej kontroli w czasie zaopatrzenia. W zależności od wieku obrażanie to jest połączone z uszkodzeniem zębów mlecznych albo stałych, również zawiązków zębowych. Leczenie polega na usunięciu (bardzo oszczędnych) zupełnie luźno leżących fragmentów i złamanych zębów. Zawiązki zębowe pozostawia się, po czym ranę śluzówki zeszywa. Dziecko po takim urazie wymaga rehabilitacji przez ortopedę szczękowego i protetyka. Złamania dolnego piętra twarzy:  Złamanie żuchwy. Dwie trzecie złamań kości twarzy przypada na żuchwę, pomimo, że jako narząd przystosowany do pracy mechanicznej i znacznych obciążeń, odznacza się dużą

wytrzymałością. Związanie jest to z anatomicznym położeniem żuchwy i brakiem osłony ze strony innych kości.  Podział złamań żuchwy. Przyjęto klasyfikacje kliniczną i anatomiczną złamań żuchwy. Kliniczna klasyfikacja uwzględnia stan uzębienia żuchwy i szczęki, który w głównej mierze warunkuje sposób zaopatrzenia złamań. 1. Zęby znajdują się po obu stronach linii złamania i mogą służyć jako podparcie szyn nazębnych. 2. Złamania, w których zęby znajdują się tylko w jednym odłamie (złamanie kąta, gałęzi, kłykcia żuchwy lub skrzydłowe braki uzębienia). 3. Złamanie, w których stan uzębienia nie pozwala na zastosowanie szyn nazębnych. 4. Złamanie żuchwy z prawidłowym uzębieniu szczęk. 5. Złamanie żuchwy z dużymi brakami lub bezzębiem szczęki. Klasyfikacja anatomiczna. Ze względu na umiejscowienie szczeliny złamania, podobne objawy kliniczne, jak i postępowanie leczenie, złamania żuchwy można podzielić na: złamania trzonu, gałęzi, wyrostka kłykciowego, dziobiastego i zębodołowego. Każde z tych złamań może być otwarte lub zamknięte, pełne lub niepełne, pośrednie lub bezpośrednie, z przemieszczeniem lub bez przemieszczenia odłamów.  Złamania trzonu żuchwy (fractrura corporis mandibule). Umiejscowienie szczeliny złamania oraz jej przebieg w stosunku do podłużnej osi trzonu żuchwy mogą być różne. Najczęściej złamania występują w okolicy kłów, zębów przedtrzonowych i ósmy. Złamania są przeważnie otwarte do jamy ustnej i z przemieszczeniem odłamów. W przypadkach pojedynczych złamań trzonu żuchwy, odłam większy przemieszcza się w stronę chorą i ku dołowi, a odłam większy przemieszczenia mogą być różne. Złamanie w okolicy kąta żuchwy powoduje przemieszczenia odłamów zależne od stosunku szpary złamania do pętli mięśniowej obejmującej kąt żuchwy. Na przemieszczenie odłamów ma wpływ przebieg górnej i bocznej linii złamania oraz przyczep mięśnia żwacza i skrzydłowego wewnętrznego. W tzw. Korzystnym przebiegu linii bocznej, tj. od dołu i przodu ku górze i tyłu, odłam mniejszy nie przemieszcza się w górę i do przodu, gdyż jest hamowany przez odłam większy. W przebiegu górnej korzystnej linii złamania, tj. do przodu i zewnątrz do tyłu i do wewnątrz, również odłam większy nie pozwala na przemieszczenie się odłamu mniejszego do wewnątrz. Przy linii złamania górnej niekorzystnej odłam mniejszy przemieszcza się do wewnątrz pod wpływem działania mięśni skrzydłowych, ulegając przemieszczeniu w kierunku jamy ustnej. Mechanizm przemieszczania odłamków przy wszystkich linijnych złamaniach trzony żuchwy jest zawsze jednakowy, stopień ich przemieszczenia jest jednak uzależniony od stanu uzębienia. Niekorzystne linie złamań są te, które nie przeciwstawiają się sile przemieszczającej odłamy silnie mięśni.

Objawy kliniczne. Występuje ból i obrzęk w miejscu urazu wraz z zaburzeniem żucia, połykania i mówienia. Zależnie od zakresu obrażeń tkanek miękkich może wystąpić krwawienie do jamy ustnej. W złamaniach z dużym przemieszczeniem odłamów, widoczne jest zniekształceniem twarzy i wyraźne zaburzenie zgryzu. Powyższe objawy towarzyszą pojedynczym złamaniom. Inny obraz kliniczny spotyka się przy mnogim złamaniu połączonym z rozległymi obrażeniami tkanek miękkich.  Złamanie gałęzi żuchwy (fraktura rami mandibulualae). W złamaniach tych przemieszczenie odłamów zależy od przebiegu linii złamania. Może ono mieć przebieg poprzeczny (złamania bezpośrednie) lub podłużny (złamanie pośrednie), kiedy siła urazu działa od przodu i dołu ku górze i tyłowi i przenosi się na gałąź żuchwy opartą kłykciem żuchwy w dole stawowym. W takiej sytuacji, która siłą urazu jest gwałtownie przemieszczana ku górze. O ile nie ma ran, złamanie gałęzi żuchwy są zawsze złamaniami zamkniętymi w odróżnieniu od złamań trzonu, które są zawsze otwarte. Objawy. Ból w zakresie gałęzi żuchwy nasilający się przy ruchach. Widoczne zaburzenia w zgryzie. Trudności w żuciu pokarmów. Żuchwa zbacza w stronę chorą a gałąź po tej stronie może być skręcona. Uwypuklenie bocznej ściany gardła powoduje krwiak przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej. 2. Guz mieszany = gruczolak wielopostaciowy (adenoma polymorphum, tumor mixtus)
 najczęstszy guz ślinianek (stanowi 75% neo ślinianek, 90% neo dot.

 

  ślin.przyusznej) zwykle po 30 r.ż., nieco częściej u kobiet głównie w przyusznicy, rzadziej w śliniance podjęzykowej i podżuchwowej (b.rzadko w bł.śluz j.u, warg i na podniebieniu) histologicznie wywodzi się z nabł. przewodu ślinowego w utkaniu guza poza nabłonkiem występuje tk. włóknistą, kostną, chrzęstną i śluzową charakt. cechą jest przenikanie (wpuklanie) fragmentów neo poza torebkę spoistość guza zależy od tkanki jaka w nim przeważa może mieć gładką lub zrazikową powierzchnię najczęściej ma kształt kulisty, dobrze odgraniczony od otoczenia, otorbiony skóra nad guzem przesuwalna, niezmieniona, czasem ścieńczała zwykle rośnie powoli (przez wiele lat), nie dając objawów; tylko duże guzy mogą powodować asymetrie twarzy guzy dużych rozmiarów tracą ruchomość

4% guzów ulega zezłośliwieniu najczęściej na skutek niedoszczętnego usunięcia tkanek. rzadko wykon. Klinicznego.         naciek otoczenia. twarzowego ok. rzadziej w głębokim. wykonuje się wówczas usunięcie samego guza lub całego płata z guzem z oszczędzeniem nerwu twarzowego – jest to zabieg tzw. suchy zębodół – przyczyny. owrzodzenie powierzchni. znieczuleniu o wypełniający zębodół skrzep należy chronic poprzez zeszycie brzegów dziąsła lub przykrycie gazikiem z odpowiednim pouczeniem chorego o nie przeprowadzone w porę leczenie suchego zębodołu może być przyczyną bakteryjnego zapalenie jego ścian kostnych i powstaje ropne zapal. Zakażony zębodół. bez skrzepu. kiedy dochodzi do uszkodzenia torebki guza i przerastania tkanki nowotworowej do otoczenia wznowy guza mieszanego mają wzrost wieloogniskowy a cechy zezłośliwienia wzrastają po kolejnej wznowie miejscowej. o ile zabieg pierwotny jest doszczętny i nie dojdzie do przerwania otoczki guza 3. twarzowego podczas zabiegu guz umiejscawia się często w płacie powierzchownym przyusznicy. o obnażonych ścianach kostnych. często ma zastosowanie badanie „intra operationem” leczenie wyłącznie operacyjne przez wycięcie guza w granicach zdrowych tkanek niedoszczętność zabiegów spowodowana jest obawą przed uszkodz. się bad. histpat przed operacją drogą oligobiopsji. leczenie  Pusty zębodół (alveolitis sicca) o istotą jest brak skrzepu krwi w zębodole o może się nie wytworzyc pierwotnie z powodu niedokrwienia tkanek środkiem anemizującym użytym do znieczulenia nasiękowego (nie przewodowego) lub może ulec wypłukaniu we wczesnym okresie o klinicznie stwierdza się: pusty zębodół. zębodołu  Ropne zapalenie zębodołu (alveolitis purulenta) . aż do zdolności tworzenia odległych przerzutów włącznie rozpoznanie na podst. n. zachowawczej (selektywnej) parotidektomii guzy mieszane podniebienia należy usuwać wraz z podłożem kostnym rokowanie jest dobre. w przyusznicy niedowład n. objawy zezłośliwienia: nagłe przyspieszenie tempa wzrostu guza. Bad. objawy. z zaznaczoną bolesnością samoistną i bodźcową o leczenie: okrwawienie ścian zębodołu przez wyłyżeczkowanie w odpow.

urazy żuchwy lub dna jamy ustnej . naczyń i przestrzeni anatomicznych. jodoform z anestezyną. stany zapalne migdałków. ślinianek. bo: . bez wyraźnych granic oraz martwica tkanki łącznej z następowym jej upłynnianiem. i wyłyżeczkowac go o konieczne jest założenie sączka gazowego nasyconego środkiem odkażającym z dodatkiem anestetyku łagodzącego ból (kam fenol. Ropowica dna jamy ustnej ropowica /phlegmone/ . węzłów chłonnych np. Charakteryzuje się szybkim rozprzestrzenianiem.szyi . beztlenowce 3. ksylokaina. obrzęk okolicznych tkanek miękkich powiększenie i bolesnośc węzłów chłonnych podwyższonych podwyższona ciepłota ciała o leczenie: po odpow. podżuchwowych 4.Szczególna łatwość szerzenia się w tym obszarze .twarzy . paciorkowce. znieczuleniu należy przepłukac zębodół roztworem wody utl. ropne zapalenie szerzące się szybko w wiotkiej tkance łącznej wzdłuż powięzi. zakażenia przywierzchołkowe zęba 6. głębokie.Możliwość uogólnienia się zakażenia Przyczyny (takie same jak przy ropniach): 1. Obejmuje więcej niż jedna przestrzeń miedzypowięziowa.o może rozwinąc się z pustego zębodołu lub w wyniku pierwotnego zakażenia skrzepu bakteriamii o objawy : silne bóle promieniujące do ucha lub skroni fetor ex ore zębodół wypełniony jest martwiczymi masami rozpadłego skrzepu może wyst.angina Ludwiga . Zawsze towarzyszy silny odczyn ogólny.ostre. Ropowica w obrębie części twarzowej czaszki w zależności od punktu wyjścia i drogi szerzenia może obejmować przestrzenie miedzypowięziowe: .dna jamy ustnej (angina Ludwiga) Ropowica w obrębie tkanek miękkich części twarzowej czaszki stanowi najpoważniejsze i zagrażające życiu ostre ropne zapalenie. stany zapalne ósemek 2. maśc alantoinowa) oraz nagrzewanie lampą Sollux o sączki zmienia się codziennie aż do czasu wypełnienia zębodołu ziarniną o czas leczenia 3-5 4. rozlane. ciała obce wbite w mięśnie języka 5.

Przebieg choroby: . które mogą pękać z powstaniem krwotoków ( info z Wiki) Badanie laboratoryjne: .początek jest nagły ze wzrostem temperatury (40 stC) i dreszczami . przygardłowej 5.7. podżuchwowej 4.rozległy bolesny naciek o konsystencji elastycznej lub twardej.przyspieszona czynność serca.duszność oddechowa (zwykle przy dużym obrzęku tkanek miękkich i języka. zakażonych tętniaków (aneurysma mycotica). znieczuleniu (zropienie krwiaka) O rozwoju ropowicy decyduje głównie: zmniejszona odporność. do tkanek głębokich szyi otaczających t. podjęzykowej 2. współistniejące choroby układowe i metaboliczne. silne samoistne i promieniujące bole głowy . niekiedy zaburzenia świadomości .sz.często objawy sepsy i wstrząsu septycznego Miejscowo stwierdza się: . zaczerwieniona(przy powierzchownym położeniu nacieku) .szczękościsk . podbródkowej 3.stan ogólny chorych jest ciężki .więcej jest ich młodych postaci. zakażenia bakteryjne o dużej patogenności i wirulencji. w przypadku anginy Ludwiga obturacja może być tak nasilona ze wymagana jest tracheotomia .skora nad naciekiem niezmieniona( przy głębokim umiejscowieniu) lub nacieczona i napięta. blady pokryty potem.trudność i ból przy połykaniu/ mówieniu .wysoka leukocytoza z przesunięciem obrazu krwinek białych w lewo (tzn.postępujące zaburzenie ruchomości języka . nagłośni. U pacjentów zdrowych.wypchniecie języka ku przodowi i ku górze Naciek szerzy się do przestrzeni: 1.wew. brak łaknienia. bezsenność. szybko postępujący!!! . krtani .ropowica występuje głównie jako powikłanie ograniczonego procesu ropnego. powikłanie po ekstrakcji. powodując powstanie tzw. ze na graficznym obrazowaniu neutrofili.chory jest osłabiony. tkliwa. zaostrzone rysy twarzy.obrzęk gardła. co świadczy o ostrym zakażeniu) Prawidłowe WBC= 45000-10000/1mm3 . które zmniejszają dopływ powietrza).

leczenie chirurgiczne: nacięcie i drenaż zakażonych tkanek od strony podbródka w kilku miejscach (ciecia i przeciwciecia).diatermia krótkofalowa. żywienie pozajelitowe. jeśli takowa istnieje 7. W przypadku szerzenia . w pierwszym okresie jako leczenie wspomagające można stosować okłady „wysychające”. a po uzyskaniu bakteriobójczego działania antybiotyku we krwi. zresekowanie martwych tkanek. a szczególnie gammaglobulin) . bazofile do 1%. uzyskaną wydzielinę przesyła się do badania bakteriologicznego.pomyślne. jonoforeza. która obejmuje: 1.wysokie OB. leki p/bólowe. M=8mm/godz do 60 rz) . w tym możliwości drenażu .zmiany w proteinogramie (spadek białka. wszystkie kanały nacięć łączy się ze sobą i sączkuje lub drenuje. aby moc włączyć leczenie celowane. zbicie gorączki 5. leczenie choroby wspolistneijacej przez internistę. limfocyty 20-25%. gruźlica. a pod koniec leczenia fizykoterapie (lampa Solux. w przypadku szczękościsku i niemożności wykonania ekstrakcji. nowotwór tej okolicy LECZENIE: Skojarzone chirurgia + intensywnie ogólnie Leczenie ropowicy dna jamy ustnej jest ZAWSZE wskazaniem do HOSPITALIZACJII!!!. aby umożliwić swobodny odpływ wydzieliny z każdej przestrzeni. mechanoterapia. PENICYLINA + METRONIDAZOL). masaż blizn) ROKOWANIE: Przy odpowiednio wczesnym rozpoczęciu intensywnego leczenia.Neutrofile do 70%. niekiedy trzycyfrowe (norma K=12mm/godz. odpowiednie nawodnienie chorego z wyrównaniem zaburzeń elektrolitowych 6.zmiany w elektrolitach (niedobór potasu) Różnicowanie: promienica.np. istotne jest otwarcie wszystkich zachyłków.leczenie przyczynowe zostaje odroczone 3. ciągły wlew dożylny w najwyższych dopuszczalnych dobowych dawkach. monocyty do 8% . antybiotykoterapia empiryczna dożylna ( zazwyczaj podaje się dwa antybiotyki na bakterie beztlenowe i tlenowe o szerokim spektrum działania na bakterie G+ i G. w znieczuleniu ogólnym przystępuje się do leczenie chirurgicznego 2. jeśli przyczyną infekcji jest ząb -musi zostać usunięty. zabezpieczenie dróg oddechowych ( tracheotomia) 4. eozynofile do 4%.

wrastanie sopli nabłonkowych do podścieliska  w obrębie ognisk naciekania nabłonka występuje rogowacenie tzw. 5. Burowa)  lecz przerzutów do węzłów chłonnych jest chirurgiczne  lecz naciekania kostnego – częściowa resekcja wraz ze zmianami . błonę śluzową przedsionka j. która ulega stopniowemu niszczeniu. Chirurg (po rtg-th powikłania popromienne. krioterapia) decyduje stan zaawansow. Gilliesa. kliniczne i hist-pat  rokowanie jest pomyślne (80% wyleczeń bezwzględnych)  leczenie: o wyborze metody (chir. łatwo krwawiący lub jako kraterowaty ubytek o brzegach wyniosłych i twardym otoczeniu  nacieczenie nowotworowe obejmuje stopniowo całą grubośc wargi. wynikłe zapalenie nerwu żuchwowego jest przyczyną bólów o charakterze neuralgii  przerzuty powstają dośc późno. co wynika ze zróżnicowania histologicznego  histolog – wysoki stopień zróżnicowania.się ropowicy do tkanek głębokich twarzoczaszki. Rak wargi dolnej  najczęstszym nowotworem jest rak płaskonabłonkowy kolczysto komórkowy  stan. a następnie kośc żuchwy.  w przypadkach rozległych zmian stos. perły rogowe  rozpoznanie: Bad. 2% wszystkich neo  gł. jest lecz. rtg. neo  zalec. szyi czy śródpiersia rokowanie jest niepewne. stany przedrakowe (rogowacenie białe i przewlekłe zapalenie wargi)  umiejscawia się zwykle miedzy linią środkową a kącikiem ust.u. ma przebieg wolny.ż. w przypadkach zaawansowanych do węzłów chłonnych podżuchwowych i podbródkowych. które przechodzi później w owrzodzenie. zwłaszcza na pograniczu czerwieni wargowej i skóry  objawia się jako stwardnienie pokryte rogowaciejącymi masami. które może wyst. egzofityczny wykwit o zabarwieniu brunatno różowym.. skórę. następuje martwica guza i jego rozpad. u mężczyzn pomiędzy 50-70 r. Są różne odmiany zabiegów odtwórczych (operacja Webstera. następnie głębokich szyi  rak ten (w przeciwieństwie do raków śródustnych). 10 x częściej u M  przyczyny: palenie tytoniu (!!!).. jako kalafiorowaty. do czego dołączają się objawy zakażenia z odczynem zapalnym tkanek otaczających. włącznie z martwicą kości)  wycięcie tkanek z szerokim marginesem z następową plastyką ubytku podczas jednej operacji  przy małych zmianach stosuje się plastykę V – Y lub W.

obecnością śliny lub śluzu. inne neo złość. ślinowych (gł.śluz j. marsupializacja  wybór metody zależy od warunków miejscowych i trudności w wyłuszczeniu torbieli po przebytych zapaleniach  . również kamień ślinowy  torbiele zastoinowe mogą występowac w bł. Torbiele zastoinowe i ich leczenie /cystis e retentione/  należą do torbieli tkanek miękkich  zalicza się do nich:  torbiel ślinową  torbiel surowiczo – śluzową  śluzowiak  powstaje na skutek zamknięcia przewodu wyprowadzającego.u. okolica kątów ust  nie dają dolegliwości bólowych. ślin. Cechom (pozwala rozpoznać torbiele małych gruczołów i ślinianki podjęzykowej o nakłucie – uzyskuje się charakt. w dużych grucz. miękką spoistością. uwypuklenie o średnicy 0. podżuchw. czerniaki i mięsaki wyst. płyn ciągnący. w obrębie wargi jak gruczolakoraki. co prowadzi do zatrzymania wydzieliny i rozdęcia gruczołu w postaci jamy wypełnionej płynem  przyczyną zamknięcia może być:  czynnik zapalny  czynnik urazowy  zagęszczenie śliny  w ślin. i podjęzyk. czyli usuniecie torbieli w całości (cystectomia) o wycięcie przedniej ściany torbieli czyli tzw. kliniczne – ustal. jedynie uczucie ciała obcego  charakteryzują się wyglądem z przeświecaniem zawartości. z kontrastem o badanie USG (przydatne w różnicowaniu torbieli dużych gruczołów ślinowych z przewlekłym zapaleniem i guzami nowotworowymi) leczenie jest operacyjne. rtg –  podejrzenie torbieli ślinianki podżuchwowej.5 – 1 cm  rozpoznanie: o bad. podjęzykowa). rzadziej przyusznej – z kontrastem w torbieli lub sialografia. w czerwieni wargowej. cienką torebką.  podejrzenie sluzowiaka zatoki – zdjęcie przeglądowe. rzadko w obrębie wargi 6. przezroczysty o bad. stosowane są dwie metody: o wyłuszczenie torbieli torbieli (exstirpatio). dzięki charakteryst.

w zatoce szczękowej na tle przewlekłego stanu zapalnego zamykającego przewód wyprowadzający gruczołu. pod postacią owalnego lub kulistego tworu.u. Rozpoznanie ustala się na podst. podjęzyk. do najczęściej wyst. – rozstrzyga nakłucie.śluz dna j. co utrudnia jej wyłuszczenie. Leczenie – wyłuszczenie lub marsupializacja. cystectomio/ wykonuje się z ukośnego cięcia błony śluz. rzadziej ślinowego. wycięcie przedniej ściany torbieli /marsupialisatio/ . leżącego pod językiem. Należy różnicowac z zębopochodną torbielą. niebolesnego. okrężnym cięciem przez największy obwód torbieli. które w przyp. wyst. z nowotworami i z polipem zatoki. Neuralgia nerwu trójdzielnego .u. okrągłe lub owalne uwypuklenia tuż pod błoną śluzową. i śluzowiak zatoki szczękowej o torbiel wargi – powst. o śluzowiak /mucocoele/ . torbieli zastoinowych należy: torbiel wargi.wykon się w przyp. na dolnej ścianie zatoki szczękowej. starając się nie uszkodzic jej ścian. wraz z przylegającą śluzówką.klinicznie są to różnej wielkości (0. torbiel ślin.u. Dotyczy głównie dzieci. na którym torbiel ta przedstawia się jako półkolisty słabo wysycony cień /obajw zachodzącego słońca/ najcz.5 cm).51. płyn pobrany wykazuje dużo białka i mało cholesterolu. wzdłuż bocznego brzegu guza i na tępo wyłuszcza torbiel. łatwy do rozpoznania. w śluzówce jednej z zatok obocznych nosa. przez cienką ścianę i pokrywającą błonę śluzową prześwieca niebieskawa zawartość. najcz. zdj. z gruczołu śluzowego. Leczenie polega na otwarciu zatoki i usunięciu torbieli. często dochodzi do samoistnego opróżnienia się (najczęściej na skutek urazu) • powst. Dno torbieli przech w bł. Torbiel ta wymaga różnicowania z torbielą skórzastą dna j. niewielki guz z przeświecaniem wypełniającej go treści. Jest to miękki. jednostronnie. RTG zatok. Rozwija się zwykle bezobjawowo. zrostów torebki torbieli z otoczeniem. leczenie polega na wycięciu torbieli o torbiel ślinianki podjęzykowej = żabka = ranula – w niewielkiej ilości przypadków może dotyczyć ślinianki podżuchwowej. wyłuszczenie /extirpatio. chełboczące. 7. ale wystąpić może w każdym wieku. torbieli skórzastej wykaże obecność gęstego oleistego płynu i mas łojowych. Zabieg kończy założenie szwów łączących wyściółkę torbieli z błoną śluzową j. chełboczącego. W analizie chem.u. wycina się przednią jej ścianę przy dnie j.

śluz. mycia twarzy itp. gruczoł łzowy. FIZJOLOGIA BÓLU 1. choć same są termoreceptorami. na przedniej powierzchni szczytu kości skalistej w zdwojeniu blaszki opony twardej częśc czuciowa tworzy zwój Gassera.największy nerw czaszkowy. języka i dna j. skórę nosa. czoła oraz częśc owłosionej skóry głowy o II gałąź – n.) bez okresu zwiastującego. Z gałęzią tą biegnie komponenta ruchowa idąca do mięśni żujących.podoczodołowy o III gałąź – n. DEFINICJA BÓLU Ból jest doznaniem czuciowym związanym z działaniem uszkadzającego bodźca jak i spostrzeżeniem powstającym na podstawie psychicznej interpretacji zachodzących zjawisk. bł.  schorzenia mogą obejmowac zarówno częśc czuciową i ruchową. żuchwowy – wchodzi do czaszki przez otwór owalny. powieki górnej. pojawiającego się po urazie. tylnej części skroni. powieki dolnej. dolną wargę. zmiana temp. dolne zęby. b) nocyceptory włókien Aδ typu A-1 reagują na powtarzalne bodźce mechaniczne. . oczny – wchodzi przez szczelinę oczodołową górną. w badaniach nerwów i zwoju Gassera nie stwierdza się odchyleń od stanu prawidłowego  nerwoból samoistny występuje w obrębie II i III gałęzi  gł. V podzielic można na:  nerwoból objawowy. od którego odchodzą trzy gałęzie czuciowe. folnego dziąsła. nerw trójdzielny (nervus trigeminus). żucia. u osób w średnim lub starszym wieku.u. śluzówkę górnej części jamy nosa. unerwia skórę wargi górnej. podmuch wiatru. częściej poj. o I gałąź – n. spojówkę.  podrażnienie gałęzi czuciowej w postaci nerwobólu n. nagłym napadem bólu (porównywany do prądu elektr. zęby górne. pierwotny (neuralgia Essentials)  nerwoból samoistny jest schorzeniem o niewyjaśnionej etiologii.szczękowy – wchodzi do czaszki przez otwór okrągły. szczęki. Jedną z końcowych gałęzi jest n. nosa. podniebienia i nosogardzieli. unerwia skórę dolnej części twarzy. modyfikowanym przez wcześniejsze doświadczenie i psychosomatyczne uwarunkowania. jaskrawe światło. Receptory: a) nocyceptory włókien Aδ biorą udział w powstawaniu pierwszego bólu. policzka. się w czasie ruchów mimicznych. c) nocyceptory włókien C to receptory polimodalne. Bodziec bólowy działa na nagie zakończenia nerwowe. bł. mogą go wywołac najdelikatniejsze bodzce np. mieszany czuciowo – ruchowy. wtórny (neuralgia symptomatica)  nerwoból samoistny. 2. unerwia gałkę oczną.śluz. częściej u kobiet niż mężczyzn  charakteryzuje się ostrym.

II. rozciągnięcie. e) we włóknach Aδ i C istnieją receptory zimna. Zmiażdżenie. Meissnera) zlokalizowane w zakończeniach A beta funkcjonują w tkankach prawidłowych i zapalnych. Mononeuropatie (cukrzyca. Przyczyny powstawania bólu neuropatycznego w zależności od miejsca uszkodzenia układu nerwowego 1. blizna. Lokalizacja I. Infekcja (neuralgia półpaścowi) . czego wynikiem jest hiperalgezja. towarzyszy mu pojawienie się nadwrażliwości związanej ze zmianą właściwości i wrażliwości pierwotnych zakończeń nerwowych – jest to tzw. Impuls jest przewodzony przez włókna Aδ z osłonką rdzenną i włókna B oraz C bez osłonki. Waga się ona od 120m/s do 0.receptory o wysokim progu pobudliwości stają się receptorami o niskim progu pobudliwości).d) receptory (c. BÓL KLINICZNY Pojawia się w wyniku uszkodzenia tkanek. niecałkowite przecięcie d. Ból trzewny. 4. Pojawia się napromienianie trzewno. III neuronu czuciowego pokrywa się z lokalizacją neuronów przewodzących impulsację z receptorów ciepła i zimna. Ucisk c. Dzięki metamerycznemu unerwieniu impulsacja przełącza się na drogi przewodzące czucie ze skóry i mięśni unerwionych przez ten sam odcinek rdzenia kręgowego.ośrodkowa sensytyzacja (następuje czasowe i przestrzenne sumowanie bodźców dotychczas podprogowych). Zwój rdzeniowy a. powstaje nadwrażliwości neuronów rdzenia kręgowego i wyższych pięter CUN co zależy od wzrostu stężenia jonów wapnia. Pojawiają się także zmiany w układzie ośrodkowym . który aktywuje na długi czas synapsę po usunięciu jonów magnezu. Polineuropatie (cukrzyca. Nerwiak (amputacja. przecięcie nerwu) b. Nerw: a. napromienianie) e. 3.pojawia się przełączenie impulsów z neuronów należących do trzewnych łuków odruchowych na inne neurony przewodzące czucie z intero.skórne i odruchy trzewnomięśniowe. sarkoidoza) 2. Prędkość przewodzenia zależy od grubości włókien.5m/s 5. PATOMECHANIZM BÓLU PRZEWLEKŁEGO Ból neuropatyczny jest to ból zainicjowany uszkodzeniem układu nerwowego.i eksteroreceptorów. Wyrwanie korzeni c. pierwotna sensytyzacja (nocyceptory. krążek międzykręgowy) b. Ucisk (guz. Powoduje to przeczulicę skóry i promieniowanie bólu do okolic odległych od ogniska bólu.

• Hipoesezja – niedoczulica. Stępień) Ból neuralgiczny cechuje się nagłym początkiem. półkule mózgu: a. wzgórze. kilkusekundowym czasem trwania oraz częstymi nawrotami. • • • • Obrzęk neurogenny – rola cytokin – tworzenie się patologicznych kanałów jonowych w spłaszczających włókna nerwowe cytokinach pod wpływem TNF alfa Syntetyzacja ośrodkowa Zmiany morfologiczne w neuronach rdzenia Zaburzenia procesów hamowania (pojawiają się układy wzajemnych pobudzeń i sprzężeń zwrotnych obejmujących coraz wyższe piętra układu nerwowego bez szans na powrót do stanu pierwotnego) Zmiany morfologiczne w neuronach rdzenia kręgowego i martwica rogów tylnych rdzenia kręgowego – pobudzenie komórek mikrogleju. . rwący. produkującego wolne rodniki. receptory Alfa 2 czyli ektopowe rozruszniki nerwu. hiperalgezji (wzmożone odczuwanie bodźca bólowego) oraz sensytyzacji (uwrażliwienia). • Hiperalgezja – nadwrażliwość na bodźce mechaniczne i termiczne. kłujący lub rozdzierający. Guz c. Stłuczenie b. Pień mózgu. SA wrażliwe na działanie katecholamin (kanały sodowe oporne i wrażliwe na TTX. stwierdza się ubytek czucia w obszarze zaopatrywanym przez dany nerw. Rdzeń kręgowy a. Cechy charakterystyczne bólu neuropatycznego (wg wykładu) • Samoistny.3. Zaburzenia ukrwienia Zmiany w zakresie pierwszego neuronu. Niecałkowite przecięcie 4. Przyczyna nerwobólu najczęściej pozostaje nieznana. najczęściej parzący • Napadowy • Allodynia – prowokowany przez słabe bodźce mechaniczne. Przyczyna jest najczęściej znana. BÓL NEURALGICZNY A NEUROPATYCZNY (wg A. palący. Ból neuropatyczny ma charakter ciągły lub napadowy. wzrost ilości kanałów wapnia typu N). W uszkodzonym nerwie powstają nowe receptory stanowią źródło samoistnych pobudzeń przewodzenia słabych bodźców mechanicznych i termicznych. parzący. Guz b. znaczną intensywnością i krótkim. Po dłuższym czasie pojawiają się zmiany troficzne na skórze i zaburzenia wegetatywne. występuje zjawisko allodynii (nadmierne bolesne odczuwanie dotyku). Często wyzwala go dotyk lub skurcz mięśni twarzy. Określany jest jako przeszywający. Uraz c.

pora dnia.V. Głowy. żucie. Napadowy charakter bólu jest źródłem nazwy: padaczka nerwu trójdzielnego.in. zmiana pozycji ciała 2. Strona b. dotyk. brak objawów ze strony innych nerwów czuciowych i ruchowych. ruchy żuchwy. Objawów ogólnoustrojowych b. okresy. zapalenie ucha. Stosowanych leków 1. Mięśnie szkieletowych d. zmiana temperatury. Dotychczasowe leczenie 3. podmuch wiatru. zaostrzeń d. Wywiad ogólny ze szczególnym uwzględnieniem: a. narastający. Są to miejsca na skórze twarzy bądź na błonie śluzowej jamy ustnej unerwionej przez gałąź n. Cechą charakterystyczną jest m. jamy ustnej. tępy. najtrudniejszych do zniesienia bólów. Zapaleń w obrębie twarzowej części czaszki np. Częściej wywołuje go delikatny bodziec niż silny ucisk. Skargi szczegółowe: a. zatok f.• Hiperpatia – opóźniona. ruchy mimiczne. okresy remisji. nosa. . Chorzy żyją w ciągłym lęku przed bólem. Ból wyzwala często błaha przyczyna: mówienie. Układu nerwowego: ujęcia nerwów czaszkowych. wysokie dźwięki. golenie. Zwrócenie uwagi ze szczególnym uwzględnieniem: a. strefy spustowe. Schorzeń tkanki łącznej d. nerwy układu autonomicznego NERWOBÓL NERWU TRÓJDZIELNEGO (NNT) Zwany rwą twarzową. kłujący. Charakter bólu (napadowy. Napady są wywoływane przez różne bodźce działające na tzw. uszu. Czas trwania d. mycie twarzy. Lokalizacja bólu b. różnica temperatur. Przebytych urazów g. jaskrawe światło. należy do najbardziej gwałtownych. szyi c. Wywiad dotyczący bólu a. gardła. OCENA BÓLU SZCZĘKOWO-TWARZOWEGO Wywiad 1. Przebieg objawów: ból napadowy. Chorób układowych b. jedzenie. której dotyczy neuralgia. Czynniki wyzwalające ból c. owianie chłodnym powietrzem. parzący. Czynniki sprzyjające np. stały. bardzo nasilona reakcja na każdy bodziec bólowy. Zaburzeń neurologicznych e. etc) c. Schorzeń psychicznych c.

tworząc pętle. Pierwsze sympozjum poświęcone w całości temu zagadnieniu odbyło się w 1966r. Konflikt naczyniowo-nerwowy. co sprzyja występowaniu konfliktu. który chorobę nazwał „tortura faciei”.V można podzielić na: . Badaniem anatomopatologicznym nie stwierdza się żadnych odchyleń od stanu prawidłowego w zwoju Gassera i w pniach poszczególnych gałęzi objętych neuralgią.tętnicę dolną przednią móżdżku. że ucisk naczynia powoduje zanik osłonki mielinowej włókienek nerwowych. idiopatyczny (neuralgia essentials). W znacznie mniejszym procencie jest to tętnica kręgowa i podstawna. że w przypadkach istnienia nerwobólu nerwu V bardzo często występuje konflikt nerwu z pętlą naczynia tętniczego lub żyłą. Mechanizm idiopatyczny. Wiadomo natomiast.tętnicę podstawną i tętnicę kręgową (rzadziej). co prowadzi do kontaktu pomiędzy aksonami neuronów odbierających czucie dotyku i temperatury z aksonami bólowymi.nerwoból objawowy. W czasie przecinania pozazwojowego n. Fenomen konfliktu został szerzej zbadany i upowszechniony przez Petera Jannetta. że konflikt przyczynia się do wywołania neuralgii. Pierwszy kliniczny opis choroby z 1677r.Ucisk dotyczy pnia nerwu lub strefy wejścia do pnia określanej w literaturze anglosaskiej jako „dorsal root entry zone (DREZ)” lub „trigeminal root entry zone (TREZ)”. W związku z tym nawet słaby bodziec dotyku czy temperatury może w mechanizmie krótkiego spięcia wywołać pobudzenie włókien bólowych i napad silnego bólu. Powiązanie objawów neuralgii z uciskiem nerwu przez pętle naczyniowe pozostaje w zgodzie ze stosunkowo późnym występowaniem schorzenia. Okazało się. Opisano ucisk nerwu przez: . 90% samoistnej neuralgii przyczyną jest konflikt naczyniowo-nerwowy.Najdawniejszy opis tych dolegliwości znajduje się w pismach średniowiecznego arabskiego lekarza Awicenny. zawdzięczamy angielskiemu lekarzowi John’owi Locke’owi. należy stwierdzić. że neuralgia ustępuje.równoczesny konflikt z tętnicą móżdżkową górną i żyłą skalistą. Przewodzony . jakie czynniki i jakie sytuacje sprzyjają pojawieniu się nerwobólu. Przyjęto. ale nie w każdym przypadku. Pierwszą obserwację konfliktu poczynił Dandy.nerwoból samoistny. żyłę skalistą (dość często). że często występuje styczność pomiędzy pniem nerwu w odcinku pomiędzy pniem nerwu w odcinku bezpośrednio przed wejściem nerwu a pniem mózgu. . . że konflikt występował również w przypadkach. Badania autopsyjne wykazały jednak.tętnicę móżdżkową górną lub jej gałąź (najczęstsza przyczyna). że w ok. wtórny (neuralgia symptomatica). Chorobę określano dawniej jako samoistny lub idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego w przypadkach bez znalezionej uchwytnej przyczyny neuralgii. Ponieważ usunięcie konfliktu sprawia. . w których nie obserwowano za życia neuralgii. Podrażnienie gałęzi czuciowej w postaci nerwobólu n. Etiologia Nerwoból samoistny jest schorzeniem o niewyjaśnionej etiologii. Obecnie przeważa pogląd. .V stwierdził. pierwotny. Wraz z wiekiem nasilają się zwykle objawy miażdżycy i wydłużeniu ulegają naczynia.

Przyczyny miejscowe. choroby zębów (zapalenie miazgi. zębiniaki. zapalenie kości zębodołu. Dlatego też w każdym przypadku neuralgii istnieje konieczność przeprowadzenia diagnostyki obrazowej – z wyboru jest to badanie za pomocą rezonansu magnetycznego. a przyczyną mogą być niewielkie blizny twarzy nie obejmujące bezpośrednio większego pnia nerwu. Konflikt naczyniowo-nerwowy jest najszerzej akceptowaną hipotezą powstawania neuralgii nerwu trójdzielnego. krwiaki i pourazowe deformacje kostne. Zwykle były to zabiegi powikłane trudnościami w gojeniu i stanem zapalnym. zlepne zapalenie pajęczynówki powstałe jako następstwo stwardnienia rozsianego. Do przyczyn wewnątrzczaszkowych zalicza się anomalie naczyniowe.włóknami czucia dotyku lub temperatury bodziec może w mechanizmie krótkiego spięcia wywołać pobudzenie we włóknach bólowych i wywołać kliniczny napad bólu. Przyczyny ogólne. stawopochodne. zmiany zapalne w przebiegu włókien. zęby zatrzymane. zapalenie kości szczęk. tętniaki. pozostawione ciała obce. Za czym przemawia przebycie przez pacjentów zabiegów stomatologicznych lub laryngologicznych w obszarze unerwionym przez nerw trójdzielny. Reakcja alergiczna. W przypadku neuralgii u osób przed 30 – tym rokiem życia należy podejrzewać stwardnienie rozsiane. Neuralgia objawowa. Epidemiologia Występuje z częstością 4. utrudnione wyrzynanie dolnego zęba mądrości). choroby zatok szczękowych i ucha środkowego. Do przyczyn zewnątrzczaszkowych zaliczamy czynniki zębopochodne. taki jak guz nowotworowy uciskający pień nerwowy. Reakcja alergiczna doprowadzałaby do wydzielania histaminy z następowym przekrwieniem odcinków pnia mózgu mieszczących jadra nerwu V. . Pourazowa neuralgia objawowa może dotyczyć każdego odcinka nerwu trójdzielnego. hypercementozy korzeni zębów. zmiany zapalne zwoju Gassera w przebiegu infekcji wirusem półpaśca. Następowe niedokrwienie jąder byłoby przyczyną bólu. wadliwie wykonane wypełnienia ubytków próchnicowych lub protez. Częstą przyczyną jest półpasiec. Wśród innych przyczyn wymienia się kolagenozy. guzy piramidy w okolicy zwoju. Może być wywoływana przez wiele przyczyn miejscowych i ogólnych. zmiany niedokrwienne w obrębie mostu. ostry brzeg zębodołu. nowotwory zlokalizowane w kącie mostowo-móżdżkowym. zapalne. mieszkańców. Najczęstszą przyczyną są guzy rozwijające się w kącie mostowo-móżdżkowym. Przewlekłe drażnienie receptorów bólu. torbiele. szczególnie w zakresie pierwszej gałęzi. Ujawnieniu się neuralgii i sprzyja przewlekłe drażnienie receptorów bólu. Próbowano także opisać patomechanizm alergiczny. okołowierzchołkowe zapalenie ozębnej.3 przypadków na 100 tys. Przyczyny neuralgii objawowej można podzielić na zewnątrzczaszkowe i wewnątrzczaszkowe. Pierwsze objawy choroby pojawiają się w pierwszej i piątej dekadzie życia. Inne przyczyny to: zęby zatrzymane. Neuralgia objawowa wywoływana jest drażnieniem nerwu na jego przebiegu przez proces patologiczny. ropień czy malformacja naczyniowa. występuje w kilkunastu procentach przypadków. nieprawidłowości budowy podstawy czaszki.

Wg wykładu okres remisji trwa od 6 miesięcy do kilku lat. pocenia. nagłym napadem bólu (porównywanym do prądu elektrycznego) bez okresu zwiastującego. wzmożonego wydzielania śluzu z nosa. łzawienia. Nerwoból po półpaścu jest klasycznym przykładem bólu neuropatycznego. Trudny do zniesienia jest ból i strach przed nim. Przy dłużej trwającej chorobie stwierdza się na twarzy strefy drętwień i mrowień. krótko trwa. W zaawansowanej postaci choroby występuje osłabienie odruchu rogówkowego i spojówkowego. Wg wykładu do kilku sekund. a niechęć do jedzenia może doprowadzić do wyniszczenia. Przy badaniu fizykalnym o rozpoznaniu neuralgii decyduje wrażliwość chorego na ucisk . Napady bólu w neuralgii uznane są za najsilniejsze ze znanych w medycynie. parzący. Objawy Nie ma istotnych klinicznych różnic miedzy neuralgią objawową a prawdziwą. Bóle pojawiają się najczęściej w określonym punkcie twarzy lub błony śluzowej jamy ustnej i szybko rozprzestrzeniają się wzdłuż przebiegu gałęzi nerwu. Obraz kliniczny charakteryzuje się jednostronnym. Choroba dotyczy jednakże częściej kobiet. Z reguły jest to ból jednostronny. Nerwoból występuje najrzadziej w obrębie pierwszej gałęzi (poniżej 5%) i jest wtedy zwykle przejawem nerwobólu objawowego. 3% pacjentów (2-5%). czasem promieniują na dalsze obszary. a niekiedy w obu równocześnie. Nerwoból samoistny występuje najczęściej w obrębie II i III gałęzi nerwu trójdzielnego. Początkowo ból występuje sporadycznie – przerwy trwają od kilku miesięcy do kilku lat. a natężenie zwiększa się do poziomu trudnego do zniesienia. Pomiędzy napadami bólu chorzy mogą nie odczuwać dolegliwości bądź może występować stałe uczucie stłumionego bólu. ostrym. Rozpoznanie Po pierwsze należy wykluczyć inne bóle twarzy: nerwoból splotu skrzydłowo-podniebiennego. chociaż po remisji może pojawić się po stronie przeciwnej. depresji. Czucie jest zachowane. Dwustronną neuralgię obserwuje się jedynie u ok. Wraz z rozwojem choroby ataki bólowe są coraz częstsze.Występuje częściej u kobiet po 50 roku życia. Natężenie bólu może prowadzić do silnej nerwicy. osób w średnim i starszym wieku. Przebieg kliniczny Charakterystyczne jest występowanie okresów zaostrzeń i różnie długich przerw. Charakteryzuje się ona bólem występującym najpierw po jednej stronie twarzy. zespół Costena i inne. wydzielania śliny. w skrajnych wypadkach mogą występować jeden po drugim (status neuralgicus). Trwa on od kilku sekund do około 2 minut. Dotyczy to także nerwobólu obejmującego wszystkie trzy gałęzie nerwu. Napadom bólowym towarzyszyć mogą skurcze i drgawki mięśni mimicznych (tic douloureux) i żujących oraz objawy wegetatywne w postaci zaczerwienienia twarzy. skłaniać nawet do myśli samobójczych. może wystąpić przeczulica. Wg wykładu ból ma charakter: kłujący.

Tegretol jest skuteczny u 2/3 chorych. Mało skuteczne okazują się przyjmowane zwykle przez chorych leki przeciwbólowe. w okolice otworu nadoczodołowego. a w późniejszym okresie usunięcie konfliktu naczyniowo-nerwowego i gliceroliza w zupełności wystarczają. Starannie wykonany rezonans magnetyczny może uwidocznić konflikt nerw-tętnica. od końca XIX wieku. Chory został uwolniony od bólu. Spośród dawnych metod leczenia aktualne pozostały blokady. trójdzielnego: okolica otworu nadoczodołowego dla pierwszej gałęzi. Trafiający do neurochirurga chory ma często usunięte wszystkie zęby ze strefy objętej bólem. okolica otworu podoczodołowego dla drugiej gałęzi i okolica otworu bródkowego dla trzeciej gałęzi. W większości przypadków leki typu karbamazepina.tzw. Leczenie Leczenie nerwobólu stanowiło zawsze wyzwanie dla lekarzy. punktów spustowych. często przychodzi zbyt późno. Leczenie zachowawcze. Najpierw wprowadzono przecinanie gałęzi nerwu V lub wykonywano różnego rodzaju blokady. Stosuje się także witaminy z grupy B. do których wchodzą trzy gałęzie n. Podstawową zasadą leczenia neuralgii n. Jednak dotychczasowe metody nie pozwalają na pewne wykluczenie konfliktu naczyniowonerwowego. Leczenie rozpoczyna się zwykle od karbamazepiny (Tegretol. Mogą być wykonane serie 5 lub więcej blokad z 1% lub 2% roztworów lidokainy. Od początków współczesnej neurochirurgii. Blokady znoszą doraźnie ból. Ogólnie można stwierdzić duży postęp w leczeniu neuralgii. Neurotop). takie jak fenytoina czy klonazepam. a podanie środka cieniującego w niektórych przypadkach pozwala także na zobrazowanie konfliktu nerw-żyła. Niejednokrotnie można w ten sposób uzyskać różnie długo trwającą . ale wystąpiły powikłania w postaci porażenia mięśni żwaczy i owrzodzenia rogówki. Pierwsze operacyjne wycięcie zwoju Gassera wykonał niemiecki neurochirurg Fedor Krause w 1982r. Dodatkowo można włączyć inne leki przeciwdrgawkowe. Amizepin. Stosowane dawki wraz z upływem czasu trwania choroby ulegają zwiększeniu od początkowo 100-200 do 1000 mg/dobę. Następnie wykonuje się badanie obrazowe. tj. Z uwagi na skutki uboczne występujące przy dłuższym stosowaniu powyższych leków zwykle leczenie neuralgii rozpoczyna się od blokad lignokainowych. Uzyskanie powodzenia w leczeniu. najlepiej rezonans magnetyczny. warunkowane znajomością etiologii schorzenia. że inne procedury wykonywane są wyjątkowo. w celu wykluczenia neuralgii objawowej. czyli otworów w kościach twarzy. fenytoina. sprawiając. pionierzy tej specjalności usiłowali znaleźć najbardziej skuteczną metodę leczenia.V jest przechodzenie od metod mniej do bardziej inwazyjnych. podoczodołowego lub bródkowego. Wg Krysta jest to drugi etap w leczeniu neuralgii. Kolejne okresy remisji uzyskane metodami zachowawczymi i chirurgicznymi na obwodowych gałęziach nerwu trójdzielnego są coraz krótsze. w zależności od wskazań. Największą trudność to udokumentowanie istnienia konfliktu naczyniowo-nerwowego.

Naczynie żylne odizolowuje się lub koaguluje. Metody te są obarczone dużym niebezpieczeństwem spowodowania martwicy nie tylko samego nerwu. W razie nieskuteczności leczenia zachowawczego stosuje się metody chirurgiczne. Operację przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Jakkolwiek zabieg wykonuje się z reguły u ludzi starszych. Przy dłuższym ich stosowaniu doprowadzają do degeneracji włókien nerwowych. dochodzi się do okolicy kąta mostowomóżdżkowego i otwierając zbiornik pajęczynówki. wata teflonowa czy Goretex. iniekcje glicerolu) lub poprzez wstrzyknięcie w okolicę nerwu kwasu tioktowego lub wrzątku. W wybranych przypadkach zachodzi potrzeba stosowania bardziej skomplikowanych technik. Jednak jeśli to możliwe należy chorym zaproponować rewizję kąta mostowo-móżdżkowego i usunięcie konfliktu naczyniowonerwowego. termokoagulację. czyli mikrochirurgiczną dekompresję naczyniową korzenia czuciowego nerwu trójdzielnego. przepuszczając je przez okno klipsa tętniakowego.0 x 3. Nerw bywa wkładany w pochewkę wykonana z fragmentu protezy naczyniowej. śmiertelność po operacji wynosi poniżej 1%. wg Krysta.5-1ml z 2% lignokainą. zaawansowany proces miażdżycowy z przebytymi zawałami serca i niewydolnością krążenia stanowią poważne ograniczenia w kwalifikowaniu do zabiegu. gdy zawiodą inne metody leczenia farmakologicznego. Obejmuje zarówno zabiegi operacyjne wewnątrzczaszkowe. gdy istnieją przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego).V wykonywane wewnątrzustnie. Za małżowiną uszną wykonuje się kraniotomię o wymiarach 3. Krioblokady dają krótkie stałe okresy remisji (do 2 lat). W dziewięćdziesięciu kilku procentach przypadków neuralgii stwierdza się konflikt naczyniowy polegający – jak pisano poprzednio – na ucisku nerwu przez naczynie tętnicze lub żylne. Odchylając półkulę móżdżku. Często podeszły wiek chorych. Mają one również znaczenie diagnostyczne przed alkoholizacją lub leczeniem chirurgicznym (ból ustępuje po blokadzie). Dekompresja polega na odpreparowaniu naczynia od nerwu i odizolowaniu wprowadzonym materiałem może być nim mięsień. jak i zabiegi wykonywane na gałązkach obwodowych n. kości i dlatego powinny być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach (wg Bartkowskiego.remisję. naczynie można utrzymać w oddaleniu od nerwu. Warunkiem przeprowadzenia jest kwalifikacja internistyczno-anestezjologiczna. W języku angielskim zabieg nosi nazwę „microvascular decompression” (MVD). Leczenie chirurgiczne powinno być następnym etapem leczenia. Leczenie chirurgiczne. Do powikłań należy przejściowe upośledzenie słuchu. Zwyrodnienie włókien nerwowych znoszące przewodnictwo w obrębie danego odcinka nerwu można uzyskać poprzez alkoholizację (stosując do tego celu 96% jałowy alkohol etylowy w ilości 0. ale i tkanek sąsiednich skóry.5 cm. która oddaje istotę i cel zabiegu. mocowanego następnie z dala od nerwu do namiotu. Najpoważniejszym powikłaniem zmuszającym do powtórnej operacji jest nawrót napadów bólowych . a przy zbytnim upośledzeniu półkuli móżdżku występuje również przejściowo obrzęk i następowe zaburzenia funkcji z ataksją i oczopląsem. ale ze względu na brak powikłań i powtarzalność metody można ją stosować wielokrotnie. uwidacznia nerw trójdzielny w obszarze strefy wejścia do mostu. śluzówki.

Uważa się. że nie powinny być to zabiegi uszkadzające – „non destrucive surgery”. na ogół dożylnym. Natomiast obecnie obowiązująca zasada chirurgii bólu głosi . Termolezja to zniszczenie najczęściej tylnej części zwoju Gassera przez podniesienie temperatury (igła wprowadzona przez otwór owalny). 6 cm. Leczenie na drodze uszkodzenia termicznego i glicerolizy może być powtarzane. 1% występuje powikłanie w postaci znieczulenia bolesnego (anaesthesia dolorosa). Pacjenci odczuwają wtedy nieprzyjemne i dokuczliwe sensacje czuciowe. mogą natomiast wystąpić objawy znieczulenia bolesnego. Aby wprowadzić elektrodę w okolicę włókien zazwojowych. Przy obecnie stosowanych technikach i odpowiednim doświadczeniu operatora takie ryzyko można uznać za minimalne. Glicerol powoduje degenerację i rozpad osłonek mielinowych i uszkodzenie aksonów. Rzadko. Do otworu wchodzi się na głębokość ok. W czasie od 5 miesięcy do kilku lat obserwuje się u około 20% chorych nawrót dolegliwości o różnym nasileniu. Skuteczność zabiegu jest podobna do glicerolizy. Termoliza to zniszczenie odwodowych gałęzi i zwoju Gassera. w przypadku glicerolu. W pewnym procencie przypadków dochodzi do zaburzeń czucia dotyku w obrębie rogówki. pozostawia się w jamie nerwu trójdzielnego i podaje się 0. Znacznym problemem może być wykonanie dekompresji u chorych w podeszłym wieku z licznymi obciążeniami internistycznymi. w ok. Inne metody leczenia neuralgii. 20-30% obserwowane są jednak nawroty choroby w czasie od ok. że usunięcie ucisku nie zmienia sytuacji prowadzącej do neuralgii. 3 miesięcy do kilku lat po zabiegu. Wg techniki Hartla wkłuwa się igłę lub elektrodę bocznie od kąta ust i pod kontrolą rentgenowską kieruje się do otworu owalnego. należy wkłuć ja głębiej o 1 cm. 90-95%. W takich przypadkach metoda leczniczą z wyboru jest przezskórne uszkodzenie zwoju trójdzielnego. Dowód stanowi uzyskanie wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z jamy nerwu trójdzielnego (Meckela). W przypadku termokoagulacji lub uszkodzenia zwoju wiązką fal zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Efekt zniesienia napadów bólowych uzyskuje się w 90% przypadków.2 ml sterylnego glicerolu. jakkolwiek niektórzy autorzy podają pozytywny wynik operacji tylko u 75%. Uzyskiwany efekt trwa zwykle nie dłużej niż 2-3 lata. Poczynając od obwodu należy wymienić blokady alkoholowe wykonywane do otworów wejścia gałęzi nerwu trójdzielnego. Znacznie trwalsze wyniki uzyskuje się poprzez wyrwanie nerwu z jego kanału. Igłę. . celem tych metod było bowiem zniesienie drogi przewodzenia bodźca bólowego w różnych odcinkach. Wg wykładu mikronaczyniowa dekompresja korzenia nerwu (zabieg Dandy-Janetta) odsunięcia od korzenia nerwu zniekształconej tętnicy móżdżkowej daje skuteczność około 85%.wywołany wysunięciem się materiału izolującego. W ok. Przecięcie nerwu jest wykonywane bardzo rzadko ze względu na szybką regenerację nerwu. W warunkach ambulatoryjnych można wykonać przecięcie (neurotomia chirurgiczna i chemiczna) lub wyrwanie (exheiresis) nerwu. na czas wykonywania uszkodzenia. Wyniki bezpośrednie zabiegu są bardzo dobre – ok. Mają one w większości znaczenie historyczne i mogą być zastosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach. że przy długotrwałej kompresji uszkodzenie nerwu jest na tyle zaawansowane.

a nawet po zabiegach chirurgicznych. Zabiegi na wyższych piętrach układu nerwowego mają również zastosowanie. najskuteczniejsze bywa leczenie stymulacjami i stereotaktyczne. jakkolwiek metoda została zastosowana na razie w nielicznych ośrodkach na świecie. Mogą towarzyszyć im zmiany naczynioruchowe. Może pojawić się po stłuczeniach. Operacje Dandy’ego są również przeprowadzane współcześnie w przypadku nie znalezienia konfliktu. Taarnhoj wykonywał dekompresję zwoju. mikrochirurgicznym odbarczeniu korzenia n. zabiegu neurochirurgicznym na zwoju Gassera lub pniu czuciowym n. KAUZALGIE Etiologia Występują po urazowym uszkodzeniu nerwów w obrębie twarzy. Przecina się wtedy część większą nerwu – część czuciową. że efekt uzyskuje się w tym przypadku nie przez dekompresję. z pozostawieniem części ruchowej. Dandy w 1926r..V w pobliżu wejścia nerwu do mostu. Frazier przecinał włókna zazwojowe nerwu trójdzielnego. 8.V. a Kunicki wprowadził modyfikację przeztwardówkową tej metody. lecz przez ucisk zwoju w trakcie zabiegu. złamaniach. a i w Polsce nie ma z tą metodą żadnego doświadczenia. Stereotaktyczne zabiegi z uszkodzeniem jąder wzgórza i obręczy wykonywane są zupełnie wyjątkowo. głównie w zakresie nerwu szczękowego i żuchwowego. przecinał nad nim oponę twardą i częściowo namiot. parzącym. na ograniczonej powierzchni zgodnej z zakresem unerwienia gałązek nerwowych. Jednak i po tym leczeniu występują niepowodzenia i nawroty.Najbardziej radykalne leczenie chirurgiczne stosowane w najcięższych przypadkach polega na usunięciu części obwodowej gałęzi nerwu .V i jego ewentualnym przecięciu z dostępu wewnątrzczaszkowego (kraniotomia podpotyliczna). Wskazania do ekstrakcji zębów . W 1937r. Powikłaniem są dość częste zaburzenia czucia gałki ocznej i owrzodzenia rogówki. zaproponował eksplorację kąta mostowomóżdżkowego z przecięciem włókien n. Jeżeli trudne dolegliwości źle poddają się leczeniu farmakologicznemu. nasilającym się pod wpływem ciepła. Wewnątrzczaszkowe zabiegi przeprowadzano w okolicy zwoju trójdzielnego. głównie w przypadkach bolesnego znieczulenia. On też pierwszy zauważył istnienie konfliktu naczyniowonerwowego. Pierwsze doniesienia są obiecujące. Objawy Cechuje się bólami czasem promieniującymi o charakterze piekącym. Sjoquist zaproponował traktotomię w celu przecięcia pasma rdzeniowego nerwu trójdzielnego. Niektórzy uważali. a nawet zmiany troficzne w kości. Pewne nadzieje budzą próby leczenia neuralgii metodą radiochirurgiczną z zastosowaniem noża gamma lub liniowego przyspieszenia elektronów.

 Choroby tkanek zęba o zęby i korzenie ze zniszczeniem tkanek twardych zęba nie nadające się do lecz. zachowawczego ani protetycznego o rozlane ropne zapalenie miazgi przy niedrożności kanału zęba i zębach wielokorzeniowych oraz u chorych ze schorzeniami ogólnymi (gruźlica. torbiel) ozębnej zębów jednokorzeniowych przekraczające 1/3 dł. korzenia od jego szczytu o choroby przyzębia z rozchwianiem zębów III st. choroby wyniszczające) o martwica i zgorzel miazgi przy braku możliwości leczenia zachowaw. o zęby mleczne utrudniające wyrzynanie zębów stałych o zęby mleczne z miazgą zgorzelinową  Choroby przyzębia o zapalenie ozębnej ostre i przewlekłe zębów wielokorzeniowych o zmiany zapalno-wytwórcze (ziarniniak. o nawrotowe ropnie przyzębne  Zębopochodne zakażenia bakteryjne o zęby wielokorzeniowe jako przyczyna ostrych i przewlekłych zakażeń chirurgicznych kości i tkanek miękkich twarzy oraz zatok szczękowych o zęby jednokanałowe jako przyczyna zakażeń chirurgicznych nie nadające się do leczenia zachowawczego ani chirurgicznego  Obrażenia zębów i kości szczękowych o odłamanie korony zęba poniżej brzegu dziąsła uniemożliwiające odbudowę protetyczną o złamanie korzenia zębów jednokorzeniowych podłużne lub skośne lub przekraczające 1/3 jego długości z przemieszczeniem odłamów o złamanie zęba wielokorzeniowego o zęby zwichnięte ze zniszczeniem przyzębia o zwichnięte i złamane zęby mleczne o zęby ze zgorzelą miazgi tkwiące w szparze złamania kości szczękowych nieprzydatne do unieruchomienia odłamów i jako przyczyna zakażenia kości o zęby zdrowe utrudniające zrost odłamów kości szczękowych  Wady rozwojowe twarzy i jamy ustnej o zęby stałe nieprawidłowo zbudowane ze wskazań estetycznych .

ucisku lub przemieszczeni sąsiednich zębów oraz ze wskaz. wzrokowego i tk. u chorych przed planowanym operacyjnym leczeniem zniekształceń szczęk o ekstrakcje regulacyjne ze wskaz. gałki ocznej o zap. o przepchnięcie cementu lub części odłamanego narzędzia w okolicę przywierzchołkową z następowym odczynem zapalnym około szczytowym w zębach nie nadających się do resekcji korzenia o złamanie narzędzia w niedopełnionym kanale przy niemożności wykonania resekcji wierzchołka . protetycznych i estetycznych o zęby dodatkowe i nadliczbowe ze wskaz. w/w o zęby zatrzymane powikłane zapaleniem mieszka będące przyczyną torbieli związkowych. protetycznych o zęby mądrości z utrudnionym wyrzynaniem. chir. wsierdzia i m.  Zębopochodne zakażenie odogniskowe w chorobach układowych i narządowych o ch. alergiczne o ch. w nawrotowym zakażeniu kieszonki o zęby w rozszczepach podniebienia pierwotnego i wtórnego i następowych zniekształceniach szczęk ze wsk. ukł. n. o zęby zdrowe ze wsk.o wady budowy anatomicznej korzenia zęba w chorobach miazgi uniemożliwiające leczenie endodontyczne o zęby nieprawidłowo położone ze wskazań ortodontycznych. ortodont. ortodont. ch OUN i nn. sercowego o zap. nieprzydatne czynnościowo. zębów i przyzębia u chorych psychicznie. kłębuszkowe nerek o ch. z niedorozwojem umysłowym oraz przy braku możliwości lecz zachow (u obłożnie chorych) o zęby z chorobami tkanek twardych i przyzębia z pola napromieniania ze wsk onkologicznych  Wskazania z przyczyn jatrogennych o zęby z przebitym dnem komory lub ścianą korzenia podczas lecz. skóry o niekt. endod. krwiotwórczego i niektóre skazy krwotoczne o ch. nerwobólu objawowego. reumatyczna o zapal. zębów o ch. obwodowych  Wskazania doraźne do usuw. i protet.

Zapalenie ślinianki przyusznej – przyczyny. podział. przenosi się drogą kropelkową lub przez ślinę Objawy początkowe: .utrudnione rozwieranie szczęk .może prowadzić do bezpłodności ! • Zapalenie gruczołu tarczowego • Zapalenie ucha środkowego • Zapalenie trzustki • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych Powikłanie miejscowe: ropień ślinianki . Przewlekłe zapalenie ślinianki Ostre zapalenie ślinianki przyusznej (sialoadenitis acuta) Pierwotne zakażenie występuje u dzieci pod postacią choroby zakaźnej wieku dziecięcegoświnki (mumps. bóle głowy . 108) 1. Szkliwiak – patogeneza.o korzenie pozostawione po nieprawidłowo przeprowadzonych ekstrakcjach 9. parotitis epidemia.suchość jamy ustnej Zapobieganie: szczepienie Powikłania ogólne: • Zapalenie jąder. leczenie( patrz pyt. bóle mięśni. objawy.obrzęk przyusznicy z bolesnością dotykową .gorączka .dreszcze .Ostre zapalenie ślinianki przyusznej (sialoadenitis acuta) 2. Ostre wtórne zapalenie ślinianki 3.uniesiony płatek małżowiny usznej Objawy po kilkunastu godzinach: .podobne objawy pojawiają się w drugiej przyusznicy . nagminne zapalenie przyusznic) Etiologia: wirusowa lub bakteryjna Okres wylęgania: 2-3 tygodnie. rozpoznanie i leczenie 10.złe samopoczucie.

Torbiele zębopochodne stanowią jedną z najczęstszych patologii kości części twarzowej czaszki. Ubeleczkowanie kostne jest w środkowej części zatarte. szkliwiak.Miejscowo. w związku z tym mogą osiągać duże rozmiary doprowadzając do ubytków śródkostnych.Do złamania może dojść również po chirurgicznym usunięciu zatrzymanego zęba.Leczenie: 1. rak piersi czy płuc). która przyczepia się do powierzchni korzenia. pojawia się dopiero na obwodzie i bez wyraźnej granicy przechodzi w prawidłowo zbudowaną kość.W zapaleniu opon mózgowo. 12. przywierzchołkowy Ziarniniak przywierzchołkowy – zapalenie przewlekłe ziarninowe tkanek okw. ciepłe okłady oraz środki ślinopędne 3.W zapaleniu jąder. kwasochłonny. A w zębach wielokorzeniowych w okolicy furkacji. guzy pierwotne kości (np. Ziarniniak okołowierzchołkowy często jest otoczony dobrze rozwiniętą torebka łącznotkankową.Objawowe. a nawe cementu i zębiny (w mniejszym stopniu). a przez to powodować znaczną destrukcję tkanki kostnej. Izolacja chorego! 11. W obrazie rtg widać przejaśnienie o średnicy kilku lub kilkunastu milimetrów. definiowane jako samoistne lub powstające w wyniku niewielkiego urazu przerwanie ciągłości tkanki kostnej na podłożu toczącego się w niej procesu patologicznego. Obecność ziarniniaków okołowierzchołkowych na powierzchni bocznej zębów wiąże się z obecnością kanałów bocznych lub perforacji. Złamanie patologiczne żuchwy Złamania żuchwy są jednym z najczęstszych obrażeń w obrębie kości części twarzowej czaszki. Dlatego też niekiedy po usunięciu korzenia widoczny jest otorbiony ziarniniak złączony z powierzchnią korzenia torebka włóknistą. szpiczak mnogi). przerzuty nowotworu złośliwego do kości żuchwy (np. . torbiele zębopochodne. Rozwojowi ziarniniaka towarzyszy częściowe zniszczenie więzadła ozębnowego. Charakteryzuje się powstawaniem ziarniniaka w okolicy wierzchołka korzenia zęba. W miarę wzrostu ziarniniaka postępuje resorpcja kości wyrostka zębodołowego. Badania epidemiologiczne dotyczące traumatologii szczękowo--twarzowej wykazują. Odrębną i dość nieliczną (około 2%) grupę stanowią złamania patologiczne. Najczęściej jest to przewlekłe infekcyjne zapalenie kości i szpiku kostnego oraz osteoradionekroza.przeciwgorączkowe i przeciwbólowe 2. Często w początkowym okresie rozwoju nie wywołują żadnych dolegliwości. Ziarniniak szczelinowaty. Mogą one występować też wzdłuż całej długości korzenia. Najczęstszym umiejscowieniem ziarniniaka jest okolica wierzchołka. włókniak kostniejący). Odrębną grupę stanowią procesy rozrostowe (białaczki. że przyczyną urazu głównie są wypadki komunikacyjne i przemoc.rdzeniowych – leki przeciwobrzękowe 5.suche. Ziarniniak okołowierzchołkowy rozwija się wolno i na ogół bezobjawowo.kortykosteroidy i NLPZ 4. Czasem na obwodzie ogniska jest obwódka osteosklerotyczna.

Najczęściej zmiany umiejscawiają się w . W miarę upływu czasu może dojść do obumarcia części tego ziarniniaka. jest z ziarniny o różnym stopniu dojrzałości (młodej. Ziarniniak szczelinowaty (granuloma fissuratum) jest to przerost włóknisty błony śluzowej i dziąsła powstający w wyniku długiego użytkowania źle dopasowanej protezy (najczęściej natychmiastowej). ( Histiocytoza X jest chorobą ze spichrzania polegającą na pierwotnym zaburzeniu czynności układu siateczkowo-śródbłonkowego z wtórnymi nieprawidłowościami w Handa-Schuller-Christiana i nagromadzeniu lipidów.Obecność w okolicy furkacji wiąże się z występowaniem kanalików komorowo-ozębnowych. Ziarnina stara – grube pasma dojrzałego kolagenu. bakterii i ich toksyn. Jedna postać może przechodzić w drugą. Ziarniniak nabłonkowy (granuloma epitheliale) 3. Badaniem radiologicznym nie udaje się odróżnić poszczególnych typów ziarniniaków. wspólna cechą wszystkich jest rozplem histiocytów. Ziarniniak torbielowaty powstaje z nabłonkowego. Ziarniniak kwasochłonny (granuloma eosinophilicum) jest najłagodniejszą postacią histiocytozy. Zmiana ta wymaga leczenia chirurgicznego. Przy niewielkich przerostach zabieg operacyjny polega na klinowym wycięciu zmiany bez uszkodzenia okostnej i prostym zszyciu. Przyczyna choroby jest nieznana. dojrzałej i starej). Resztki te pod wpływem czynników drażniących. np. perforacją dna komory lub choroba przyzębia. Zwykle umiejscawia się na grzbiecie wyrostka zębodołowego lub w przedsionku jamy ustnej w odcinku wargowym i policzkowym. kom. 5 razy częściej u mężczyzn. hemisekcji. Ziarnina młoda charakteryzuje się obfitym naciekaniem komórkowym złożonym głównie z neutrofili oraz licznych naczyń włosowatych) Ziarnina dojrzała głównie – makrofagi. rozrastają się i wnikają w głąb ziarniniaków tworząc sieć nabłonkową.wycięcia i obowiązkowo oceny histologicznej preparatu operacyjnego. plazmatyczne i limfocyty. Zalicza się tu chorobę Abta-Lettera-Siwe’a. pojawieniu się w tym miejscu płynu kwasochłonnego i tworzenia torbielowatych przestrzeni.ekstrakcji. zapalne i naczynia włosowate są nieliczne. Ziarniniak torbielowaty (granuloma cysticum) Ziarniniak prosty zbud. Ziarnina stara występuje w torebce ziarniniaków i torbieli. nabłonkowych pochodzących z resztek nabłonkowych Malasseza pozostałych w ozębnej po całkowitym rozwoju zęba. Niekiedy zmiany maja swój początek w przyzębiu – zespół endo-perio Podział 1. Ziarniniaki zainfekowane nie goja się mimo przeprowadzonego leczenia endo. Chorobę ziarniniak kwasochłonny. Po wycięciu większych zmian konieczny jest przeszczep płata śluzówkowego z sąsiedztwa lub wolny przeszczep śluzówki czy skóry. kom. resekcji. W takiej sytuacji należy przeprowadzić leczenie chirurgiczne na drodze kiretażu.) Ziarniniak kwasochłonny jest chorobą ludzi młodych około 20-30 roku życia. Ziarniniak prosty (granuloma simplex) 2. Ziarniniak nabłonkowy – ziarnina o różnym stopniu dojrzałości i pasma kom. mniej naczyń ale o grubszych ścianach.

Skóra nad wygórowaniem jest niezmieniona. Biorąc pod uwag miejsce wyjścia zmian chorobowych wyróżniamy 2 postacie ziarniniaka: • dziąsłowo – szczękowa choroba toczy się pierwotnie w dziąśle skąd wtórnie szerzy się wgłąb wyrostka zębodołowego i szczęki • szczękowo – dziąsłowa kierunek zmian jest odwrotny W zależności od pierwotnej lokalizacji. Zmiany w kościach występują pod postacią owalnych lub okrągłych wielokomorowych ubytków o ostrych granicach. We krwi można spotkać nieznaczna leukocytozę.układzie kostnym. zwłaszcza w kościach twarzoczaszki. Przypuszcza się że za najczęstszą lokalizację ziarniniaka kwasochłonnego w zakresie twarzowej części czaszki może odpowiadać toksyczne działanie mas zgorzelinowych z zębopochodnych ognisk zakażenia oraz infekcje z kieszonek. węzłach chłonnych. zwykle oceniane początkowo jako objaw choroby przyzębia. kierunku szerzenia się procesu oraz zajętych tkanek Pawela wyróżnił następujące postacie ziarniniaka: A – pojedyncza – występuje jedynie w okresie początkowym • dziąsłowa • kostna • zatokowa B – mieszana – efekt stosunkowo szybkiego przejścia postaci pojedynczej do tkanek otaczających. Mogą występować bóle głowy. niekiedy podwyższony poziom fosfatazy zasadowej i cholesterolu oraz podwyższony OB. Stan ogólny chorego jest zwykle dobry.10). Najczęściej zmiana pierwotna lokalizuje się na dziąśle w postaci dobrze unaczynionej ziarniny. W obrębie twarzoczaszki ziarniniak kwasochłonny występuje w żuchwie najczęściej. brak apetytu. Najczęstszym miejscem występowania są kości płaskie: sklepienie czaszki. która nacieka i niszczy otaczające tkanki. zwykle niebolesne przy dotyku. Jeżeli ognisko jest powierzchowne. Ogniska choroby wykrywa się przypadkowo podczas robienia zdjęć rtg. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do przebicia ziarniny przez okostną i skórę. trombocytopenię. Częściej natomiast spotyka się przetoki dziąsłowe. żuchwa. języku. Może występować pod postacią jedno i wieloogniskową. rzadziej w płucach. w złamaniach patologicznych kości lub przy leczeniu innych chorób w jamie ustnej. gardle i wątrobie. Objawy miejscowe zależne są od umiejscowienia. przeważnie bezobjawowe są klinicznie trudne do uchwycenia. Zmiany wczesne. bez oznak stanu zapalnego. a na pierwotna lokalizację wskazuje jedynie wywiad) • dziąsłowo-kostna • dziąsłowo-kostno-zatokowa • kostno-zatokowa . Małe ziarniniaki zwykle nie dają objawów ogólnych. prowadząc do wytworzenia przetok skórnych. Większe i szybciej rosnące mogą dawać bóle i obrzęki. miednica i kręgosłup. rzadziej żebra. rzadziej w żuchwie i szczęce a najrzadziej tylko w szczęce. pojawia się wygórowanie elastyczne. stany podgorączkowe. bez obwódki osteosklerotycznej w otoczeniu i bez odczynu okostnowego. rzadko podwyższoną liczbę leukocytów kwasochłonnych (5.

Miazga prawidłowo reaguje na bodźce. pojawia się płytkie owrzodzenie „pełzające” wzdłuż przyzębia i błony śluzowej przedsionka jamy ustnej. Chory skarży się na nadwrażliwość. Z czasem zęby „pływają” w ubytku kostnym. Dziąsło ulega zmatowieniu. Błona śluzowa zatoki dość długo opiera się ziarninie i jest przemieszczana w głąb zatoki imitując polip. Z czasem dochodzi do nadkażenia przyzębia brzeżnego i mozliwosci powstania zespołów endo – perio. W związku z tym wąski rąbek utworzony przez dno zatoki przez pewien okres zostaje nieprzerwany i wpuklając się do światła zatoki imituje torbiel. W odcinku bezzębnym widoczne jest kuliste przejaśnienie. w obrębie której pojawiają się większe i łatwo krwawiące ziarnistości. Wypełnia je łatwo krwawiąca ziarnina. W szczęce proces chorobowy przebiega szybciej ze względu na cieńszą blaszkę istoty zbitej niż w części zębodołowej żuchwy oraz mniejszą masę istoty gąbczastej. Postać dziąsłowa. zaczerwienieniu imitując nieswoisty stan zapalny. Wskutek szybkiego niszczenia przyzębia. Proces chorobowy ograniczony do kości wykrywany jest najczęściej przypadkowo na rtg. Objawy są takie same jak w wyżej wymienionych postaciach jednak pojawiają się późno. kostno-przedsionkowa: ognisko pierwotnew przegrodzie międzykorzeniowej lub międzyzębowej. sugerując obecność polipa. Błona zatoki zajęta jest wtórnie (postać kostno-zatokowa) i rzadziej niż przedsionka (kostno-przedsionkowa). Początkowo ziarnina niszczy bezobjawowo tkankę kostną i przemieszcza się zwykle w kierunku przedsionka. miejscu i stadium rozwoju. a czasem nawet zębiny powstaje postać mieszana dziasłowo-kostna. w uzębionym ma nieregularny kształt o zamazanych brzegach. radiologiczne i histologiczne. wynikają stąd różne objawy kliniczne. a jego początek jest mało charakterystyczny. Indukowana bliska obecnością ziarniny okostna zatoki nasila działalność osteoblastyczną. a ich tkanki twarde ulegają stopniowemu zniszczeniu. W postaci . W stanie zaawansowanym na radiogramie widoczne jest przerwanie ściany śluzowej zatoki. Błona śluzowa może być ponadto nacieczona i uniesiona. kostno-zatokowa. Postać kostna. Może się ona znajdować w stanie dynamicznej równowagi z resorpcja. obrzmieniu. Potem dochodzi do rozpadu tkanek. Z czasem ulega zniszczeniu. Wraz z destrukcją tkanki kostnej o nierównych brzegach obraz rtg przypomina proces złośliwy. Proces chorobowy może doprowadzić do całkowitego obnażenia korzeni. W przeciwieństwie do torbieli korzenie nie są przez nią rozsuwane. Najcześciej lokalizuja się one na obrzeżu zmiany – cecha wczesnej postaci. dziąsłowo-kostna. Grzbiet wyrostka oraz dziąsła jest niezmieniony.• kostno-przedsionkowa • zatokowo-kostna • zatokowo-przedsionkowa • zatokowo-kostno-przedsionkowa C – wieloogniskowa – zmiany pojawiają się różnym czasie. Po zniszczeniu wyrostka ziarnina dociera do zatoki szczękowej. Na rtg (PA zatok) uniesienie dna zatoki. dziąsłowo-kostno-zatokowa: proces chorobowy początkowo lokalizuje się w brodawce dziąsłowej. rozchwianie zębów. Zęby utrzymywane sa w prawidłowym położeniu do czasu zniszczenia przyzębia przez ziarninę. a szpara ozębnej jest możliwa do prześledzenia jedynie w nieuszkodzonej części przyzębia. imitujące torbiel.

polega na doszczętnym usunięciu ziarniny. może dochodzić do ich rozrostowego zapalenia. ziarniny pobranej z ogniska kostnego. tworzenia się patologicznych kieszeni dziąsłowych. Przetoki łączą się w kraterowate owrzodzenie. płaszczyznowo po powierzchni błony śluzowej oraz w kierunku światła zatoki. Leczenie w przypadku pojedynczych ognisk w kościach szczęk. a w przypadkach zaawansowanych mogą tworzyć się też w przednich odcinkach szczęk. choć nadal w odcieniu jest blada.kostno-przedsionkowej nacieczona błona śluzowa ulega obrzmieniu. W stanach bardziej zaawansowanych konieczna jest nawet częściowa lub całkowita resekcja szczęki lub żuchwy. Przebieg choroby na ogół łagodny. podobnie jak w zespole Handa-Schuller-Christiana dochodzi do uszkodzenia przyzębia. w którym niejednokrotnie obecne są wierzchołki zębów. Obok komórek siateczki stwierdza się leukocyty z przewagą kwasochłonnych.różnicowanie z zapaleniem zatoki szczękowej (podobne objawy bólowe. Badanie hist-pat. Postać zatokowa. wydzielina śluzowo – ropna w dolnym przewodzie nosowym. Istnieje obawa przejścia w pozostałe formy histiocytozy. które mogą tworzyć całe pasma.. jest blada i matowa z cechami pseudochełbotania – różnicowanie z ropniem. Rozpoznanie ustala się na podst. bogatokomórkowe zawierają młode histiocyty o jasnej delikatnej plazmie barwiące się zasadowo. Zmiany mogą cofać się samoistnie lub pod wpływem odpowiedniego leczenia. Natomiast wypływ białej i podbarwionej krwią wydzieliny po nacięciu zmiany sugeruje nowotwór. zatokowo-kostna. Umiejscawiają się początkowo w okolicy zębów trzonowych lub przedtrzonowych. W . przewlekły. chwiania i wypadania zębów zupełnie zdrowych. Ogniska świeżych zmian. przy wyrównanym stanie ogólnym i początkowo dobrym samopoczuciem jest jednak uporczywym schorzeniem. Zanik wyrostka zębodołowego doprowadza do obnażenia korzeni. Później niszczy jej ścianę i idzie dalej na obwód wtórnie przybierając postać zatokowo-kostną. Zmiany chorobowe starsze charakteryzują się obecnością włókien łącznotkankowych i wydłużonych komórek przypominających fibroblasty. Określenie postaci jest łatwiejsze w przypadku zmian świeżych. Z uwagi na duży opór okostnej dopiero po dłuższym czasie powstają przetoki z wydobywającą się ziarniną zawierającą czerwone grudki. Ponadto występują komórki Langerhansa. zatokowo-przedsionkową i zatokowokostno-przedsionkową. długo przebiega bezobjawowo. W starszych.. pogrubienie błony śluzowej widoczne w projekcji Watersa) Dopiero krwawienie oraz nieregularny kształt mas w obrazie rtg sugerują nowotwór. Ognisko szerzy się w miejscu najmniejszego oporu tj. Dziąsła są zaczerwienione. W ziarniniaku. łatwo krwawią. Obok brzeżnego zaniku wyrostka zębodołowego mogą występować w kościach szczękowych ziarniniaki imitujące torbiele wypełnione tkanką ziarninową o zabarwieniu różowym lub brunatnym. zatokowo-przedsionkowa: Proces toczy się w błonie śluzowej zatoki szczękowej. rozpulchnione. stąd nazwa choroby Langerhans cell histiocytosis w miejsce Histiocytosis X. pierwsze objawy są mało charakterystyczne i słabo nasilone. Z czasem błona śluzowa przybiera kolor żółtawy. bardziej rozległych o początku i rozwoju choroby można wnioskować jedynie z wywiadu. Schorzenie rozprzestrzeniając się może zając całą żuchwę lub szczękę. Niszczenie wyrostka następuje we wszystkich kierunkach a zęby ustawiają się poziomo.

na kościach twarzoczaszki) powstaje elastyczne wygórowanie.kostną tego schorzenia. wątrobie. odpowiednie odżywianie i witaminy.rzadko w samej szczęce o ogniska uszkodzeń kostnych ujawnia się przypadkowo podczas zdjęć rtg. węzłach chł. w szczęce i żuchwie.  ziarniniak szczelinowaty  ziarniniak kwasochłonny o najłagodniejsza postac histiocytozy o gł. rzadziej w płucach. miednica. szczególnie w postaci jednoogniskowej. Zmiany w przyzębiu w ziarniniaku kwasochłonnym i chorobie HandaSchullera-Chrisiana stanowią charakterystyczny obraz peridontoretikulozy i wymagają różnicowania z zapaleniami przyzębia Rokowanie w ziarniniaku jest na ogół dobre. który wykryje postać dziąsłowo. zawsze jednak uzależnione od umiejscowienia i dynamiki procesu chorobowego. Umiejscowienia wieloogniskowe i duża dynamika rokują źle Lekarz stomatolog może być pierwszym specjalistą. szczęki o małe ziarniniaki nie dają zwykle obj. języku o zm w kościach wyst. pod postacią owalnych lub okrągłych ubytków wielokomorowych o ostrych granicach. Choroba wymaga obserwacji klinicznej i radiologicznej układu kostnego ze względu na możliwość powstawania nowych ognisk. niebolesne przy dotyku. rzadziej żebra. Drogi szerzenia się zakażeń niezębopochodnych i zębopochodnych . b. cytostatykami lub po niedoszczętnym usunięciu chirurgicznym ze względu na wielkość zmian. 5xczęściej u M o zm.przypadkach ognisk mnogich stosuje się hormony kory nadnerczy i cytostatyki oraz napromienianie . są kości płaskie: sklepienie czaszki. Ze względu na tło immunologiczne zastosowanie ma również interferon.Należy usunąć wszelkie ogniska zakażenia. w ukł. najcz. pod postacią jedno – i wieloogniskową o najcz.kostnym. w złamaniach patologicznych kości lub przy leczeniu innych schorzeń o jeśli ognisko jest powierzchowne (zwł. bez oznak stanu zapalnego o wyróżnia się dwie postacie:  dziąsłowo – szczękową  szczękowo – dziąsłową 13. nast. stosuje się napromienianie. dbać o ogólny stan chorego. bez odczynu przewapnienia w otoczeniu i bez odczynu okostnowego o może wyst. gardle. ogólnych o większe szybciej rosnące mogą dawać bóle i obrzęki o stan chorego jest zwykle dobry o najcz wyst w żuchwie. W przypadkach opornych na leczenie hormonami. u osób młodych. mscem wyst.

nodus) i ewentualnie obecność przerzutów odległych (M. Posługując się systemem TNM. Jest to bardzo ważny etap rozpoznania. wziernikowaniu i radiologicznym. jeśli nie są podejrzane dodaje się „a” (N”b”. Brak objawów guza określa się jako T0. N”a”).łącznej = blaszki powięziowe.żylnych 5. . oceniając wielkość guza (T. wzdłuż przebiegu nerwów  pochewką nn. węzły zagardłowe). stan okolicznych węzłów chłonnych (N. O ile węzły są podejrzane o przemianę nowotworową dodaje się symbol „b” . gdy badanie jest niemożliwe – Nx ( np. zębodołowy dolny b) n. 14.Szerzenie patologicznych procesów: 1. przestrzeniami międzypowięziowymi Zaporą dla procesów ropnych w luźnej tk. Obecność przerzutu nowotworowego w węźle potwierdzoną badaniem mikroskopowym zaznacza się dodając do odpowiedniego stopnia symbol N(+).tumor).! Tylko duże nn! a) n. niezależnie od dalszego przebiegu choroby. ustala się stopień zaawansowania klinicznego nowotworu przed rozpoczęciem leczenia i to określenie nie zostaje zmienione aż do końca obserwacji chorego. chłonnych do okolicznych ww. podoczodołowy Niebezpieczeństwo skierowania do jamy czaszki  zapalenie opon 4.łącznej  jw. językowy c) n. wykluczenie zaś przerzutu przez dodanie N(-).chłonnych  zropienie 2. wzdłuż nich szerzą się patologie. N . gdyż: • decyduje o podjęciu odpowiedniej metody leczenia • ma znaczenie dla ujednolicenia oceny stopnia zaawansowana nowotworu • umożliwia obiektywna ocenę wyników leczenia • umożliwia porównanie skuteczności metod leczniczych stosowanych w różnych ośrodkach • odgrywa rolę w ustaleniu rokowania Klasyfikacja TNM stosowana jest do oceny raka. wzdłuż luźnej tk.guz pierwotny – określa się zależnie od wielkości i zasięgu guza czterema stopniami od T1 do T4. 3. Klasyfikacja TNM Klasyfikacja TNM ocenia stopień zaawansowania nowotworu. T . czerniaka oraz niektórych mięsaków i opiera się na badaniu klinicznym.węzły regionalne – dla każdego umiejscowienia są ściśle określone węzły dostępne badaniu klinicznemu od N0 do N3.metastasis).wzdłuż nn. drogą nn.

co do miejsca i co do własnej osoby. M1 ich obecność Istnieją 4 stopnie zaawansowania klinicznego raka jamy ustnej. takie jak strach. zatłoczonym miejscu. otrzymanie złej wiadomości. Czynniki mogące wywołać omdlenie wasodepresyjne można podzielić na dwie grupy: pierwsza to czynniki psychogenne. Do drugiej grupy zaliczamy czynniki niepsychogenne np. Przyczyny nagłej utraty przytomności Świadomość zależy od kory mózgowej i polega na zdolności odbierania. Istotą zaburzeń świadomości są zaburzenia orientacji w czasie.M – przerzuty odległe: M0 oznacza brak przerzutów odległych. wysportowanych. stres. rejestrowania i zintegrowanego przetwarzania informacji. T2N0 II stopień – T1N1. Sposób zaszeregowania do poszczególnych stopni od I do IV oraz sklasyfikowania zgodnie z systemem TNM (wg Koszarowskiego): I stopień – T1N0. głód. Omdlenie jest to nagła. niepokój. 15. Omdlenie wazodepresyjne (wazowagalne) jest zwykle łagodnym zaburzeniem.N1 III stopień – T3 (każda kombinacja) N2 (każda kombinacja) IV stopień – T4 (każda kombinacja) N3 (każda kombinacja) M1 (odległe przerzuty) N0 . gorącym . Omdlenia wazodepresyjne występują w każdej grupie wiekowej jednak najczęściej u młodych mężczyzn dość silnej budowy. a także celowego reagowania na bodźce.powiększenie węzłów chłonnych dwustronne lub dwustronne.powiększenie węzłów chłonnych nieruchome. przemijająca utrata przytomności zwykle wtórna do incydentu niedokrwienia mózgowego. siedzenie w wyprostowanej pozycji. tzw. które rzadko prowadzi do zagrożenia życia. z dystonią wegetatywną. u osób z niskim ciśnieniem. wyczerpanie. ruchome N3 . ból szczególnie nagły i niespodziewany czy widok krwi.powiększenie węzłów chłonnych jednostronne – ruchome N2 . zła kondycja. Istnieją 3 główne czynniki zwiększające prawdopodobieństwo zmian świadomości • Stres • Pogorszenie stanu ogólnego • Zażywanie leków W warunkach gabinetu stomatologicznego najczęstszą przyczyną utraty przytomności jest stres. przebywanie w wilgotnym. T2.bez powiększenia węzłów chłonnych N1 . pakiet węzłów związanych z otoczeniem bez względu na stronę. . wysokich.

nudności.zespół omdleniowo – kaszlowy .zwolnienie czynności serca . Zdarzają się napady „dwuczasowe” – po odzyskaniu świadomości i próbie wstania napad ponawia się. napadowo.zmniejszenie pojemności minutowej Różnicowanie: .zaburzenia rytmu . trwa kilka minut. Źrenice zachowują się różnie. oszołomienie. Następnie należy zadbać o drożność dróg oddechowych. zawroty głowy. z głową ułożona na tym samym poziomie co serce i stopami uniesionymi o 10-15 stopni.należy odchylić głowę pacjenta do tyłu a w przypadku słabego napięcia mięśniowego dodatkowo unieść podbródek lub żuchwę. Przypominają napady padaczkowe. ciężki oddech. dlatego kobietę ciężarną należy ułożyć na prawym boku aby ułatwić powrót żylny. Patogeneza omdlenia: . z przewlekłym zapaleniem płuc lubz rozedmą płuc. późne: rozszerzenie źrenic.aktywacja układu współczulnego pod wpływem emocji (głównie żył) . palących. ziewanie. uczucie ciepła.skurcz naczyń alfa – adrenoreceptorowych (głównie w mięśniach) . Utrata przytomności trwa kilka lub kilkanaście minut. mimowolne oddanie moczu. u kobiet w okresie pokwitania lub przekwitania.rozszerzenie naczyń beta – receptorowych mięśni . pojawienie się potu.padaczka . mogą też pojawiać się drgawki. niedożywionyh. bez uchwytnej przyczyny ale także pod wpływem tych samych czynników co omdlenia zwykłe.omdlenia ortostatyczne . Napady omdleniowe (lipotymia) – występują głównie u dziewcząt w okresie pokwitania. tętno zwalnia do 40/min. Utrata przytomności – następuje brak kontaktu z otoczeniem lub kontakt jest zachowany ale następuje spowolnienie reakcji. Utrata przytomności występuje na szczycie kaszlu. zaburzenia widzenia. natomiast zdarzają się rzadko u dzieci. bywają wąskie lub szerokie. pogłębienie oddechów.zaburzenia błędnikowe . zimne ręce i stopy. Zespól kaszlowo – omdleniowy – przemijająca utrata przytomności pod wpływem kaszlu. uczucie osłabienia. niedociśnienie. Jedyną sytuacją wymagającą modyfikacji tej pozycji jest omdlenie kobiety w zaawansowanej ciąży. Najważniejszym celem postępowania jest zapewnienie dostatecznego dopływu krwi utlenowanej do mózgu co ułatwia pozycja leżąca natomiast lekkie uniesienie stóp ułatwia powrót krwi do serca. bradykardia. Przyczyna jest niedokrwienie mózgu wskutek zmniejszonej pojemności wyrzutowej serca. odbijanie i czkawka. Objawy okresu przedomdleniowego (presyncope) wczesne: głębokie westchnienie. . Mogą pojawiać się pojedyncze drgawki. Oddech staje się płytki lub niewidoczny – „śmierć pozorna”. tachykardia. Dotyczy tęgich mężczyz. bladość lub szary kolor skóry.rzekome omdlenia histeryczne Natychmiast po rozpoznaniu nieprzytomności należy ułożyć pacjenta w pozycji leżącej . Pojawiają się często.zmęczonych. ciśnienie prawidłowe lub lekko obniżone. W pozycji leżącej macica naciska na żyłę główną dolną utrudniając powrót krwi do serca.omdlenia ischemiczne . RR spada.

Podrażnienie okolicy zatoki szyjnej wyzwala odruchy o różnych typach reakcji: . gdzie dochodzi do utraty świadomości bez zmian ciśnienia .kardiomiopatie. spadek rozkurczowego jest niewielki.podanie atropiny dożylnie 0. Przeszkody mechaniczne . Niedociśnienie (spadek ciśnienia i przejściowe niedokrwienie mózgumechanizmy regulacyjne to : układ hormonalny czyli renina.postać ze zwolnieniem akcji serca a nawet z asystolią .ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga Stany krótkotrwałej utraty przytomności pochodzenia sercowego 1. Może być też zdefiniowana jako spadek ciśnienia skurczowego o 20 mmHg lub więcej.częstoskurcz napadowy 2.zwężenia zastawkowe ujść aorty ..gwałtowny spadek ciśnienia krwi . Pojawiają się mroczki przed oczyma.Zaburzenia rytmu i przewodnictwa . praca mięśni i przepony) ) ortost. Omdlenie jest krótkotrwałe bez zaburzeń oddechowych. jest następstwem niewystarczającego wzrostu oporu obwodowego inicjowanego przez odruch z baroreceptorów w odpowiedzi na zmianę pozycji. Jest to zaburzenie układu autonomicznego. Zespół zatoki tętnicy szyjnej – polega na występowaniu omdlenia przy ucisku na jedna lub dwa kłębki szyjne przy próbie skręcenia lub odgięcia do tyłu głowy.migotanie komór . tętno wzrasta. hormon antydiuretyczny.postać mózgowa.zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo – komorowego i zatokowo przedsionkowego . u chorych spędzających dużo czasu w łóżku.postaci mieszane Postępowanie lecznicze doraźne: . do którego dochodzi podczas stania.nadciśnienie płucne 3. Niewydolność mięśnia sercowego Zaburzenia rytmu i przewodnictwa . Omdlenia ortostatyczne występują u osób szczupłych i wysokich.Niedociśnienie ortostatyczne (hipotonia ortostatyczna) jest drugą co do częstości przyczyną omdleń w gabinecie. aldosteron. guzy . w przypadku żylaków kończyn dolnych.5 – 1 mg . mdłości a utrata przytomności jest zwykle krótkotrwała. w którym dochodzi do utraty przytomności po zmianie pozycji z leżącej na stojacą. angiotensyna. spada ciśnienie skurczowe.

pojawia się sine zabarwienie skóry. oddanie stolca i moczu. afazja. Napadowy częstoskurcz 2. Migotanie komór – jest najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia zwłaszcza w przebiegu zawału mięśnia sercowego. Objawy: nagłość i krótkotrwałość. defibrylacja. zawroty głowy. głębokich oddechów Inne przyczyny krótkotrwałych omdleń: Zmiany patologiczne w przełyku – uchyłki. Mogą ponadto wystąpić: ślepota. Przyczyną są zmiany miażdżycowe naczyń. niedowład mięśni twarzy czy kończyn. stwierdza się zanik tętna a nawet asystolię. w czasie których chory traci kontakt z otoczeniem i orientację co do czasu i miejsca. szum w uszach. zanik tętna na obwodzie i brak słyszalności tonów na obwodzie. powrót świadomości po ustąpieniu napadu. ma związek z połykaniem. Obraz kliniczny: krótkotrwałe zaburzenia świadomości. Jest przyczyną 80% zgonów Inne przyczyny utraty świadomości: 1. procesy zapalne. jeśli przerwa czynności serca trwa dłużej niż 30 s. Przyczyna jest blok przedsionkowo –komorowy Hisa. kurcz wpustu (odruchowe podrażnienie nerwu błędnego – atropina ) Nerwoból nerwu językowo – gardłowego – utrata świadomości może trwać minut. przerwa dłuższa niż 3 minuty powoduje odkorowanie lub odmóżdżenie. zaburzenia równowagi. drgawki. Oprócz bladości powłok. utrata przytomności. postępowanie: akcja reanimacyjna – masaż serca i sztuczne oddychanie. omdlenia upadkiem lub zamroczenia. Choroby naczyń doprowadzających krew do mózgu: Przejściowe ataki ischemiczne – przyczyną jest zaburzenie krążenia w obrębie tętnicy szyjnej i układu tętniczego kręgowo – podstawnego. co zmniejsza ilość krwi wypchniętą na obwód. emocji. Ataki niedokrwienne mogą być często skojarzone z ruchem głowy. zaburzenia czucia. głuchota jednostronna. Omdlenia występują w czasie wysiłku. Zwolnienie tętna do 40/s. parestezje. charczący oddech. . może wystąpić krótkotrwałe migotanie komór co w efekcie powoduje niedokrwienie mózgu na około 4 – 8 sekund. Migotanie i trzepotanie przedsionków 3. sztywne źrenice.Zespół Morganiego – Adamsa – Sokesa (MAS) – krótkotrwała utrata świadomości spowodowana zatrzymaniem krążenia. Napadowy częstoskurcz komory • Przeszkody mechaniczne w pracy serca: • Zwężenia zastawkowego ujścia aorty – omdlenia zdarzają się w czasie emocji lub wysiłku • Kardiomiopatia przerostowa – w efekcie przerostu mięśnia lewej komory następuje mechaniczne blokowanie ujścia aortalnego.

z przygryzaniem języka. Obraz jest charakterystyczny i gwałtowny: tachykardia. tężyczka Napad padaczkowy – typowy napad ma 2 formy toniczna i kloniczna. Metaboliczne – zaburzenia poziomu K (poniżej 5. drętwienie warg. który pojawił się po raz pierwszy najczęściej ma swoją przyczynę w: • 20% urazy głowy • 20% guz mózgu • 10% zapalenia mózgu • 10% guz mózgu Napad padaczkowy – postępowanie doraźne Ocena przyczyny: • hipoglikemia • hipoksja (postępowanie ABC) • nadciśnienie złośliwe lub przełom nadciśnieniowy • rzucawka ciężarnych Każdy chory. Po napadzie następuje stan pomroczny z różnym stopniem ograniczenia świadomości. objawy piramidowe i pozapiramidowe. napad astmy oskrzelowej. bóle brzucha. nadprodukcja insuliny. bradykininy. Napad nie trwa dłużej niż 3 minuty. w skrajnej postaci zatrzymanie krążenia. Przyczyną jest uwalnianie histaminy. obrzęk krtani. biegunki.prostaglandyn.5 ml/l). niepokój. urojenie. drżenie. RR. zaburzenia orientacji Inne zab. zaburzenia w jej uruchamianiu. upośledzenie koncentracji. bez ustalonego rozpoznania. ucieczka osocza do przestrzeni pozanaczyniowej.9 % NaCl podanie dożylne adrenaliny 1ml rozcieńczyć w 10 ml 0.9 % NaCl i podawać w dawce 0.5 mmol/l – drgawki. Napad. Leczenie: • w przypadku zatrzymania krążenia należy przystąpić do reanimacji • • podanie we wlewie dożylnym dekstranu 40 000 ( przerwanie masażu serca na czas wkłuwania się do żyły – nie może trwać dłużej niż 30 s) i 0. łzawienie. niepewność.Zaburzenia przytomności na tle metabolicznym: Hipoglikemia – najczęstszą przyczyną jest niedobór glukozy. nietrzymaniem moczu. powinien być hospitalizowany. wykwity. Wstrząs anafilaktyczny – istota jest wzrost pojemności łożyska naczyniowego. ciśnienia. krótkie zaburzenia świadomosci • ciężki napad – obniżenie poziomu glukozy poniżej 2.5 ml w odstępach 5-10 min pod kontrolą ciśnienia . leukotrienów w reakcji antygen – uczulone komórki. u którego wystąpił atak padaczki po raz pierwszy. substancji histaminopochodnych. ślinotok. • lekki napad – uczucie głodu. zewnątrzpochodne czynniki hipoglikemizujące. poty. spadek częstości tętna. niedowłady.

Atropina – przyspiesza rytm zatokowy. która może oprowadzić do nagłego pojawienia się objawów klinicznych. Ślinianka przyuszna – 80% nowotworów (głównie n. Pacjenci mogą cierpieć też na hipotonię ortostatyczną z epizodami omdleń. Objawami ostrej n. poprawiając zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen i inne substancje energetyczne. W większości przypadków czynnikiem prowokującym ostrą niewydolność kory nadnerczy jest stres. Atropina jest lekiem pierwszego rzutu w bradykardii z zachowana czynoscia skurczową serca.2 • w przypadku obrzęku krtani lub skurczu oskrzeli może zajść potrzeba wykonania tracheostomii Schemat postępowaniu w nagłym zatrzymaniu krążenia: • wezwać na pomoc zespół resystutacyjny. są ospałość. 50% . Atropinę podaje się raz w dawce 3 mg dozylnie.k. gdy świadkiem jest tylk jedna osoba głośno krzyczeć • wykonać silne uderzenie w okolicę przedsercową • sprawdzić czy nastąpił powrót tętna • wykonać defibrylacje lub • podjąć podstawowe zabiegi resuscytacyjne rozpoczynając od masażu serca (15-30 uciśnięć – klp – C a następnie • przywrócić drożność dróg oddechowych – A • rozpocząć sztuczną wentylację przy pomocy U-U lub worka Ambu Leki stosowane w nagłym zatrzymaniu krążenia: Tlen Adrenalina – pobudza receptory alfa i beta – adrenergiczne. Nowotwory ślinianek • Nowotwory mogą rozwijać się zarówno w dużych jak i małych gruczołach.n. Ostra niewydolność nadnerczy (przełom nadnerczowy).n.n. łagodne) Ślinianka podżuchwowa – 10-15% nowotworów (50% . w przypadku asystolii po uprzednim podaniu adrenaliny łącznie z masażem serca i sztucznym oddychaniem (10 cykli).n. obkurcza naczynia obwodowe. osłabienie czasem tak nasilone że prowadzi do zaburzenia mowy. Zapobiega wzrostowi napięcia nerwu błędnego. Może być stosowana w czasie zatrzymania krążenia. Średnia dawka w zatrzymaniu krążenia to 1 mg dożylnie (w dawkach podzielonych) lub 2 mg dotchawiczo. duże zmęczenie. zwiększa automatyzm w węźle przedsionkowo – komorowym. małe gruczoły ślinowe – 5-10% nowotworów (65 -80% . złośliwe) Ślinianka podjęzykowa. włącznie z utratą przytomności i zgonem. • 16. złośliwe) .w przypadku braku efektu po podaniu adrenaliny podać dożylnie Hydrocortison 200 mg lub aminophyllinę 0. łagodne. powodując tym samym wzrost ciśnienia rozkurczowego w aorcie i zwiększenie tym samym przepływu wieńcowego.

powstawanie obok nowotworu zmian maskujących jego istnienie • Klasyfikacja histologiczna nowotworów gruczołów ślinowych: . Rak płaskonabłonkowy (ca planoepitheliale) 4. Guz mieszany.inne (ade.znaczny pleomorfizm .oblak (ca adenoides cysticum. Nowotwory nienabłonkowe .tendencja do złośliwienia zmian łagodnych .nabłonkowe . Gruczolak wielopostaciowy (adenoma pleomorphum. Guz Warthina (cystadenoma papillare lymphomatosum) .nienabłonkowy . guz Stewarta (ca mucoepidermale) 6.chłonny.• Duża różnorodność pod względem utkanie histologicznego i przebiegu klinicznego • Trudna ocena histopatologiczna: . tumor mixtus) 2.basocellulare.sebaceu m) Złośliwe 1. złośliwy (tumor mixstus malignus). Rak gruczołowy (adenocarcinoma) 3. tzw.niesklasyfikowany W każdej grupie wyróżnia się nowotwory łagodne i złośliwe Nowotwory Nabłonkowe Łagodne 1. Rak gruczołowotorbielowaty. Rak z komórek surowiczych (acinic cell carcinoma) 5. Rak w gruczolaku wielopostaciowym (ca in adenoma pleomorphicum) 7. Rak lity. niezróżnicowany (ca indifferentiatium) 8.kwasochłonny (oncocytoma) . Gruczolaki jednopostaciowe: . cylindroma) 2. Rak śluzowo-naskórkowy.

Tłuszczak(lipoma) 4.Łagodne 1.Naczyniak krwionośny (hemangioma) 2. Mięsak (lymphosarcoma. Nerwiak (neurilemmoma) Złośliwe 1.Naczyniak chłonny (lymphangioma) 3. Chłoniak . liposarcoma) 2.

kości czaszki.nabłonka przewodów .tkanki tłuszczowej .spoistość: twarda .25% nowotworów – przerzuty do LN przyusznych. kości) . podżuchwowych.nieotorbione.przerzuty przez naczynia limfatyczne i chłonne .tkanki nerwowej • Nowotwory łagodne: . u mężczyzn. MR.często( 33%). przed 40 r. podłożem i kośćmi .rosną powoli (wiele lat) .wyst.rosną szybko( miesiące) . guzowata.u kobiet .badanie kliniczne .częste przerzuty( LN. scyntygraficzne.spoistość: elastyczno.ż . miednicy – oblak.badania specjalistyczne (cytologiczne.brak obj. rak gruczołowy. obj.50 r.gł.tkanki naczyniowej .rzadko porażenie n. termometryczne) • Badanie radiologiczne: . torbielowata .porażenie n. płuca.ruchome .twarda.są otorbione .często związany ze skórą.Charakterystyka ogólna nowotworów ślinianek • Rozwijają się z: . kręgosłupa.tkanki gruczołowej .tkanki limfatycznej . ok.7 .nawroty po niedoszczętnym usunięciu .początkowo brak dolegliwości poza zniekształceniem twarzy . szyjnych. USG.ż . histologiczne.nagłe przyspieszenie wzrostu guza z naciekiem okolicznych tkanek – cecha zezłośliwienia . nadobojczykowych i śródpiersia.gł. • Nowotwory złośliwe: . radiologiczne.przerzuty do płuc.ślinianki podżuchwowej – naciekają trzon żuchwy (silne promieniujące bóle do ucha i skroni) .7 .nacieczenie i uszkodzenie tętnicy szyjnej – śmiertelny krwotok Diagnostyka • Rozpoznanie: . żeber.ślinianki przyusznej – duże rozmiary (ulegają owrzodzeniu) . naciekają otoczenie . bólowych . . bólowe .

w śl.przerzuty czerniaka. swoiste (gruźlicze.dot.choroba Mikulicza . Przyusznej – 80% gruczolaków (po jednej stronie) .wywodzi się z 2 typów komórek: nabłonkowych w przewodach ślinowych Mioepitelialnych .nieprawidłowy zarys przewodów lub ich niewidoczność. kości Badanie histologiczne: wycinek jedynie z guzów owrzodziałych BAC Scyntygrafia • • • • • Rozpoznanie różnicowe: . torbielowaty) .zap.ocena: .struktury (lity.stosunku do otaczających narządów TK – ocena: .najczęstszy guz ślinianek ( 73% ) . skóry.ocena zniszczenia kości w podłożu guza .stan zapalny LN przydusznych.. wargi.charakteru wzrostu (rozprężający. . nieprawidłowa gęstość miąższu. dużych i małych gruczołów ślinowych .obraz sialograficzny 1. naciekający) .Gruczolak wielopostaciowy.kamica .ślinianek .przerzuty do płuc.wielkości . brak odgraniczenia guza.torbiele . raków jamy ustnej.położenia . podżuchwowych .sialografia – badanie radiologiczne ślinianek z zastosowaniem środka cieniującego wstrzykniętego do gruczołu . twardych) . promienicze) . jednolita gęstość radiologiczna miąższu jest wtórnym objawem ucisku przez guz.rak skóry naciekający gruczoł ślinowy .zap. • USG .stopnia naciekania (tkanek miękkich. której brzeg jest dobrze odgraniczony. guz niezłośliwy – ubytek cienia ślinianki. guz złośliwy .zespół Sjoegrena .sarkoidoza .położenia guza .obecności przerzutów do LN RTG klatki piersiowej: . 2. mięsaka limfatycznego NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE ŚLINIANEK( ŁAGODNE) Guzy pochodzenia nabłonkowego 1.

torebka zawiera liczne szczelinowate ubytki. otaczających.kolejne wznowy miejscowe.ma postać kulistą. poza nabłonkiem.Gruczolak chłonny( guz Whartina).cylindrycznym Gilliesa-Fiłatowa ( ze skóry ramienia) płytki podniebiennej Rokowanie: dobre ( przy doszczętnym zabiegu pierwotnym) 2. dlatego guz usuwa się z otaczającym go miąższem ślinianki aby zmniejszyć ryzyko odrostu guza) . tworzą: tk..rośnie powoli. rzadko w głębokim)usunięcie samego guza lub całego płata z guzem z zaoszczędzeniem n.rozpoznanie: Bad.( w przyp. następowe napromienianie elektronami lub neutronami przy niedoszczętnym zabiegu.6 % nowotw. przez wiele lat nie dając dolegliwości( tylko duże guzy zniekształcają obrysy twarzy) .40 r. nie zmieniona.owrzodzenia). 20.(przy lokal.utkanie guza. Ślinianek . USG.kliniczne. tworzenie przerzutów odległych .językowego poduszeczki Bichata pł. Gruczolak podniebienia twardego:usunięcie z podłożem kostnym.wznowy mają wzrost wieloogniskowy .50% ulega zezłośliwieniu przy NIEDOSZCZĘTNYM zabiegu operacyjnym! .skóra nad guzem: przesuwalna.7(tzw. cytopunkcja.ż . rozprężająco. przez które guz wrasta do tk. w przyusznicy) . dobrze odgraniczony od otoczenia i otorbiony ( w 50% przyp.głównie u mężczyzn. sialografia.twarz. CT.kostna i śluzowa . Zachowawcza parotidektomia).histopatol.nasilenie cech zezłośliwienia.5% ulega zezłośliwieniu-objawy zezłośliwienia: nagłe przyspieszenie tempa wzrostu naciekanie otoczenia owrzodzenie powierzchni niedowład n. RNM Leczenie: usunięcie guza w granicach zdrowych tkanek Gruczolak przyusznicy( zwykle w płacie powierzchownym. chrzęstna .włóknista. Powstałe ubytki wypełnia się za pomocą:płata arterializowanego pł. . czasem ścieńczała .Bad.

dno j.posiadają te same cechy jak w innych umiejscowieniach . .5% now. Podżuchwowej .nazywany „ wilkiem w owczej skórze”.nabłonka przewodów wydzielniczych( onkocytów) Leczenie: chir.u) . limfatycznej.dotykowym . Nerwiak. . ślinianek .torbielowaty.Rak gruczołowo.zawiera płynną treść.otorbiony guz .rzadko w śl.gł. 2.rzadko występuje . tk.obustronnie) . Naczyniak.otorbiony . że kom. często torbielowatych z rozrostami brodawkowatymi nabłonka wyścielającego.rokowanie: dobre NOWOTWORY ZŁOŚLIWE ŚLINIANEK Guzy pochodzenia nabłonkowego 1. Ślinianek .nazwa pochodzi stąd. 3. . w śliniankach przyusznych( w 20%.nie ulega zezłośliwieniu .-wyłuszczenie Rokowanie: dobre Guzy pochodzenia nienabłonkowego 1.najbardziej podstępnie rosnący now. w miarę wzrostu nowotworu układają się w cylindry i naciekają otoczenie . jamy ustnej( policzek. nowotw.Gruczolak kwasochłonny( onkocytoma): .nieotorbiony .chełbotanie przy bad. Tłuszczak.rozwija się w małych gr.zbudowany z dużych kom..zbudowany z elementów gruczołowych. podniebienie.nie daje wznów Leczenie: doszczętne usunięcie guza Rokowanie: dobre 3.

potem radioterapia. wycinka lub dorażnego zabiegu śródoperacyjnego Leczenie: radykalne usunięcie guza.mat. naciekając tk.7 mogą wystąpić bez powiększenia gruczołu . rzadziej do okolicznych LN .początkowe objawy są nieuchwytne.wycinek próbny. płaskonabł. twarda spoistość .przerzuty do LN okolicznych i szyjnych .przerzuty mogą wystąpić nawet kilka. rzadko .nacieka skórę i podłoże .wybitna złośliwość miejscowa .nierówna powierzchnia. niskozróżnicowany .niszczenie przez naciek kości podłoża i struktur głębiej leżących . z ewentualną operacją doszczętną ukł. chemią.przerzuty przez krwiobieg do płuc i kości( kręgosłup.r. do bad . Met skojarzone: najpierw chirurgia. szczękościsk spowodowany naciekiem m.gruczolakoraki. u mężczyzn .90%.USG: ujawnia naciekający wzrost i rozmiar guza . mózgu kości( najczęściej ze wszystkich raków ślinianek).histologicznie jest to najczęściej: rak gruczołowy r.. na naciekający wzrost guza i złośliwość utrudniającą doszczętność operacji.bóle promieniujące do skroni.rozwija się w śl. his-pat pobiera się z oligobiopsji.materiał do bad.szybki. agresywny wzrost . miękkie i kości.powstaje na podłożu metaplazji płaskonabłonk.powoduje porażenie n.Rak. żwacza lub m. napromienianiem.szerzy się drogą naczyń krwionośnych. ze wzgl. miednica) . Rokowanie: wątpliwe.chłonnego. płaskonabłonkowy.7.gł. szerzy się przestrzeniami okołonerwowymi . ślinianek . 2. .his-pat. przewodów ślin.rośnie powoli.lecz. dając przerzuty do: płuc. silne bóle .sialografia: daje obraz amputacji przewodów .: oligobiopsja Z owrzodzeń. Przy nieradykalności zabiegu.nieotorbiony . gruczoł. r. –szybsza dynamika rozwoju od r. Przyusznej . chemioterapia. kilkanaście lat po wyleczeniu ogniska pierwotnego . .7% now. ból w okolicy ślinianki czy porażenie n. skrzydłowego przyśrodkowego .

otaczających( kości.11% now.TK.7 obserwuje się czasem tzw. oraz stan LN Leczenie: usunięcie całego gruczołu z podłożem i marginesem otaczających tk. paliatywne( napromienianie). ślinianek . podczas jedzenia • Piekące bóle okol. operowanej.agresywny • .po zabiegach uszkadzających n. płaskonabł.Crile’a.2 typy : 1. • Typ 1. Zespół Łucji. mikroskopowej. nerwy. górnego odcinka przewodu pokarmowego . zaawansowane. Wyleczenie 5-cio letnie w przyp. która może ulegać owrzodzeniem ..o mniejszym stopniu złośliwości powolny wzrost brak objawów Typ 2.7. pocenie się skóry twarzy po str. górnych dróg oddech.rozwija się w: dużych śliniankach małych gruczołach ślin.o wysokim stopniu złośliwości szybki wzrost b.w obrębie guza: torbiele wypełnione śluzem . raka gruczoł.w przyp.wzrasta naciekając otoczenie .Frey: • Zaczerwienienie. r.żle odgraniczony od otoczenia . .gdy są wznowy po niedoszczętnych zabiegach lub guzy nieoperacyjne b. 2.chłonnego szyi sposobem Jewdyńskiego. operowanej Rokowanie: zależy od stopnia zaawansowania nowotworu i bud. gł. porażenia n. Niskozróżnicowany.mikroskopowo naciek znacznie przekracza makroskopowe granice guza i szerzy się w mięśniach i skórze. i doszczętnej operacji ukł. .Wysokozróżnicowany. RM: jak w USG + ocena stosunku nowotworu do tk. Zszycie szpary powiekowej. 3.-25% przypadków.Rak śluzowo-naskórkowy ( guz Stewarta).-20%. podwieszenie kąta ust na powięzi. naczynia). Lecz.

W zaawansowanych przyp.Mięsak. twardy w bad.u mają postać czerwonego. wyleczenie 5-cio letnie.guz nacieka skórę.do LN 1.guz >4cm.klinicznie zachowuje się jak rak ślinianek Leczenie: operacyjne Wyjątek: guzy pochodzenia limfatycznego.napromienianie. wyrostek skrzydłowy.guz nacieka podstawę czaszki. bez naciekania poza tk. Przerzuty z tych nowotworów.wcześnie powoduje porażenie n. T4a. żuchwę.b. . grucz. Nowotwory małych gruczołów • • • • • • rosną pod bł. Raki dużych gruczołów ślinowych sklasyfikowane są w systemie TNM.2.szyjną Guzy pochodzenia nienabłonkowego 1.n. wycinka( z owrzodzeń) oligobiopsja Leczenie: wycięcie zmiany wraz ze ślinianką i otaczającymi tkankami Rokowanie: zależy od zaawansowania miejscowego guza Dobre. bez cech naciekania poza tk. T1. rzadki w obrębie ślinianek .w operacjach doszczętnych. palpacyjnym osłabiona ruchomość często owrzodzenia na powierzchni . śl podniebienia lub w dnie j. nacieka poza tk.7 T4b.rozpoznanie: bad.. niebolesnego uwypuklenia szybki wzrost bolesny.guz >2<4 cm.7 i przerzuty do LN . 3 poziomu.zewn.30%. przewód sł. grucz. T3. t. gruczołową T2. Rokowanie: złe Lepsze w mięsaku limfatycznym.guz nie przekracza 2cm w największym wymiarze.

)  przez kość na opnę twardą PRZESTRZEŃ PODSKRONIOWA = SPATIUM INFRATEMORALE od od od od od przodu: guz szczęki tyłu: wyr.pow. wewn.17.przedni brzeg m. Przestrzenie anatomiczne twarzy i szyi PRZESTRZEŃ SKRONIOWA = SPATIUM TEMPORALE Zawiera: m. z pow.skroniowej! Ropowice m.ok.przyśr. M. od kresy skr.łączna + tk.policzkową W dolnym odcinku między m. skrzydłowych i m.klin. skr.zrośnięty pow. skroniowego: .. powięzią skroniową Powięź skroniowa: .w rzadkich przyp.skrzydeł większych k. kk.ropnie przebijają się zwykle w ok. i więz. mogą szerzyć się zapalenia! Pasmo tk. skroniową z: . zewn.klinowej poniżej grzebienia podskron. przylega do obu mm.oczodół .od zewn. zewn. do mm. żwacza . tłuszczowej łączy ok. .przyczepia się w górze wzdłuż kresy skroniowej górnej .żuchwy góry: dolna pow. Policzka  przez nią procesy ropne mogą szerzyć się na sąsiednie przestrzenie m/powięziowe! Na ww.: blaszka boczna wyr. . a pow.krawędź łuku jarzmowego. – okostna dołu skr.żuchwy) .skr.łuku jarzmowego mogą szerzyć się do przestrzeni między blaszkami pow. skroniowy pokryty od zewn.w dolnej części pow.  odpowiednio jw.ok.styka się z poduszeczką tł.tłuszczowa  procesy zap.policzk.ku dołowi rozdziela się na dwie blaszki – zewn. wewn. . szerzą się na kość (łuskę k.dół skrzydłowo-podniebienny Przez szczelinę oczodołową dolną: . wewn. między obiema blaszkami powięzi nad łukiem jarzmowym  luźna tk. mm. i skrzydła większe k.podskroniową .przyuszniczo-żwaczowej (ok.brzegu gał. str. dolnej  grzebienia podskr.skrzydłowatego boku: gał. skroniowy: .rylcowaty + przyczepione tam mm. Dół podskroniowy łączy się: Bezpośrednio: .

) od zewn.nadbloczkowe PRZESTRZEŃ ZAŻUCHWOWA = SPATIUM RETROMANDIBULARE OKOLICA DOŁU ZAŻUCHW.przyśr.skrzydł.rylcowaty + mm. od boku: powięź przyusznico-żwaczowa .pol. przyśr.V3 2.t. splotu żż.kąta żuchwy  m.podoczodołowa  oczodół Zapaleniu mogą ulec ż.przyuszniczo-żwaczowej Poduszeczka tł. MOS od str.) góry: łuk jarzmowy dołu: brzeg żuchwy Ropnie okolicy policzkowej łatwo się rozszerzają (brak powięzi) i bogata tk. od przodu: tylny brzeg gał. gał.Proces zapalny  obrzęk powiek + wypchnięcie gałki ocznej do przodu (protrusio bulbi) Ku górze: -dół skroniowy Ku bokowi: .kąta oka  ż.podniebienny ok.żuchwy (od wewn.nadoczodołowa i żż.podskorniowa ok.: wyr.policzka) Procesy zapalne mogą szerzyć się wzdłuż przechodzących przez dół podskroniowy: 1. szczękowej 3. tłuszczowa      ok. od góry: przewód słuchowy zewn. w ok.przyśr.śmiechowy tyłu: przednia krawędź m.łączna i tk.policzkowy ( z tyłu graniczy ze zwieraczem gardła górnym) Od Od Od Od przodu: m. n.przestrzeń skrzydłowo-żuchwowa (brzeg poduszeczki tł.kątowa i oczna górna  zatoka jamista! ż.: m.sutkowaty i m.skrzydłowego PRZESTRZEŃ POLICZKOWA = SPATIUM BUCCALE Powięź policzkowa = przedłużenie pow.skroniowa dół skrzydłowo.żwacza (oddzielony poduszeczką tł.żwacz od tyłu: wyr. Policzka  m.

zażuchwowej) b) po usunięciu płata głębokiego: ..policzka  proc.ropne na ok. szyjnej zewn. t. naczynia i nerwy Z brzegiem tylnym ślinianki pozostają w związku: (od dołu ku górze) 1.X = powrózek naczyniowo-nn. Przestrzeń wypełniona luźną tk.IX.t .sk.gardłowy W środku: otwór żuchwy + wnikające do niego naczynia i nn.ż.szczękowa -ż.dołem skrzydłowo-podniebiennym 3.szyjna wewn.szyjna wewn.rylcowo-sutkowego Proces ropny ślinianki może szerzyć się: Ku górze: do przew. ż. n.n.V3 łączy ją przez o.tylna gał.ŻUCHWY Ropnie w miejscu przyczepu m.uszna tylna-łączy się z ż.początek ż.policzkową i skroniową! PRZESTRZEŃ MIĘDZY ŻWACZEM A GAŁ.) -n.skrzydłowymi przyśr.uszna tylna.owalny z jamą czaszki Do górnego odc. (ż. dołem podskroniowym 2.łączną Graniczy z: 1.żuchwy Od przyśr.szyjna zewn.XII PRZESTRZEŃ SKRZYDŁOWO-ŻUCHWOWA = SPATIUM PTERYGOMANDIBULARE Od boku: gał.szyjnej zewn.nim a okostną) Brak luźnej tk. (+ t.ż.uszny tylny – I gał. zażuchwowa .t. skrzydłowy przyśr. + cienka powięź Od góry: rozcięgno międzyskrzydłowe (aponeurosis interpterygoidea) między mm.X.Zawartość: ślinianka przyuszna.n. 2.zażuchwową = ż.tej przestrzeni przylega poduszeczka tł.: m.zewn.XI. I bocznym Od przodu: szew policzkowo. + n.VII po jego wyjściu z otw.przestrzenią przygardłową Przebieg n.dołem zażuchwowym 4.VII (splot przuszniczy) .żwacza (pom. Ku górze i tyłowi: na SSŻ Głębokie ropnie: w kierunku jamy gardłowej i przebijać się do niej Zawartość ślinianki i okolic: a) po usunięciu płata powierzchownego: .uszna tylna + tylna gał.szyjna zewn – jej końcowe gał.powierzchowna i t.słuch.nie ma możliwości rozprzestrzeniania . t. 3.

ww.podżuchwowe 3. pod nimi przednie brzuśce mm.gnykowej do dolnej krawędzi trzonu ż. żuchwowo-gnykowy.podskórna.ustnej: przestrzeń ogr. Podstawa trójkąta: k.łączna + ww. ok. PRZESTRZEŃ PODBRÓDKOWA = SPATIUM SUBMENTALE Trójkąt między obydwoma przyśr. żuchwowo-gnykowy Od zewn. podżuchwowa+podjęzykowa PRZESTRZEŃ PODŻUCHWOWA = SPATIUM SUBMANDIBULARE Trójkątna – dolny brzeg żuchwy + dwa brzuśce m.chłonne -ślinianka podjęzykowe + naczynia i nerwy Zakażenie może szerzyć się: -wzdłuż tk.chłonne Chłonka z przedniego odc.ustnej= p. rylcowo-gardłowy i tylny brzusiec m.mm. .szyi  od trzonu i rogów większych k.gnykowo-językowy Zawartość: .dwubrzuścowego.szeroki szyi i skóra Zawartość: 1.łącznej oddzielającej poszczególne mm.dwubrzuścowych Od tyłu: mm.bródkowo-językowe. tk. t.gnykowa Szczyt: żuchwa Od str. rylcowo-gnykowy. DNO J. końca języka. ślinianka podżuchwowa 2. a gał. powięzi szyi Zawartość: luźna tk.Między dolnym odc.ślinianka podżuchwowa .USTNEJ Podstawa: m.od siebie -wzdłuż naczyń i nn.: blaszka powierzchowna pow. szerzące się wzdłuż naczyń krwionośnych i chł. m. ponad nim mm.brzegami przednich brzuśców mm.ww.bródkowej i przednich dolnych zz. m.twarzowa 4.ż.dwubrzuścowego Dno: m. żuchwowo-gnykowym Od dołu: blaszka powierzch.j.ustnej. bródkowo-gnykowe. Dno j.chł.żuchwy mogą powstawać ropnie.twarzowa Blaszka pow. m.: rylcowo-językowy.pow.szyi.dwubrzuśccowych.j.

łącznej (n.żuchwowo-gnykowy i gnykowojęzykowy Łączy się z: 1.Blaszka przedtchawicza  od zewn. ślinianka podjęzykowa.tylnym brzegiem m.językowy.Warstwa tk. Przestrzeń tę ogranicza: od góry m. w okolicę podżuchw.ustnej zewn.językowa) Droga szerzenia się procesów zapalnych zależy od stosunku szczytów korzeni zz. i k. ż. śluz. t.łącznej oddzialjącej obydwa mm. twarzowa łączą tę przestrzeń z przestrzenią środkową szyi PRZESTRZEŃ PODJĘZYKOWA = SPATIUM SUBLINGUALE Od Od Od Od góry: bł.: trzon żuchwy przodu i dołu: m.jarzmowym większym. (8)  szyja poza tylnym brzegiem m. i ż.językowa. przestrzeń podżuchwowa Procesy zapalne z tylnych zz.podjęzykową (szczelina zawarta m.ok. przewód ślinianki podjęz. te hamują szerzenie procesu ku bokom. j.---„--------poniżej---.żuchwowognykowego a m.tłuszczowej -m. t. Okolica podoczodołowa (regio infraorbitalis) . MM. od dołu dolny brzeg ż. bródowo-językowe (spatium basale intermusculare lingua).i podjęz. dźwigaczem kąta ust i śmiechowym PRZESTRZEŃ PRZYGARDŁOWA I ZAGARDŁOWA = SPATIUM PARAPHARYNGEUM . pokład luźnej tk.poprzeczny języka.gnykowo-językowym przebiega tu przewód ślinianki podżuchwowej) 2.żuchw.bródkowo-językowy + bródowo-gnykowy tyłu: otwarta Zawartość: bruzda żuchwowo-językowa.szczyty korzeni powyżej tej linii  przestrzeń podjęzykowa(częściej!) . dźwigaczem wargi górnej i jarzmowym mniejszym a mm.gnykowa. mm.powleka m. do linii żuchwowo-gnykowej .gnykowego! Nasada języka Procesy ropne w luźnej tk..

r.skrzydłowym przyśr.migdałków podniebiennych wzdłuż ż. pokryty powięzią + rozcięgno międzyskrzydłowe Ściana przednia: szew skrzydłowo-żuchwowy Sciana tylna: wyr. szyjna zewn. Biopsja celowana (lub inaczej selektywna..--> śródpiersie górne śródpiersie przednie Procesy przechodzą do p.t.przygardłowej z: Ślinianki przyusznej Migdałków podniebiennych Stany zap.szyjna wspólna 2. .: rylcowo-gnykowy.zwieracz gardła górny Ściana boczna: m. szyjna wewn.podniebiennej zstępującej do splotu żylnego skrzydłowego. z dnem j.: mm. skrzydłowy przyśr. dźwigacz i napinacz podniebienie miękkiego U dołu: m. X.aspiracyjna .-językowy. 18.Ściana przyśr. XI. wybiórcza).XII 5. Biopsja i oligobiopsja Zależnie od sposobu pobierania materiału do badania histopatologicznego wyróżnia się kilka technik: BIOPSJA CIENKOIGŁOWA .gardłowy + więzadła: r.Jest to tzw.rylcowaty + mm.ustnej wzdłuż przebiegu m. szyjna cz.punkcja .BAC .ż.pnia współczulnego Procesy zapalne: Łatwo do dołu skrzydłowo. Zawartość przestrzeni przygardłowej: 1.dołem zażuchwowym szczeliną między m. 4. r.t.żuchwowe  rozcięgno rylcowo-gardłowe = powięź gardłową (fascia pharyngea)  oddziela ona przestrzeń przygardłową od zagardłowej Łączy się z: 1.nn.brzeg ślinianki przyusznej) 2. a rozcięgnem rylcowo gardłowym (przyśr.podniebiennego  jamy czaszki  zapalenie opon Ku dołowi: wzdłuż naczyń krw.-gnykowe + r.t.szyjna wewn.: IX.rylcowo-językowego i rylcowogardłowego Przez rozcięgno rylcowo-gardłowe przebiega: . 3.

Biopsja cienkoigłowa służy przede wszystkim do diagnostyki guzków i ustalenia rozpoznania – do różnicowania guzków łagodnych i złośliwych. .Nie wymaga od pacjenta żadnego przygotowania .Pobieranie materiału komórkowe (cytologicznego) poprzez nakłucie guzka cienka igłą i zaaspirowanie (zasysanie) do światła igły . TK.oligobiopsja . pobiera się jej cylindryczny wycinek. lecz na zwalczaniu objawów chorobowych nowotworu (leki p/bólowe. . . uzyskując w ten sposób kawałek tkanki lub narządu .Wykonuje się ja również w przypadku.Oligobiopsja jest wykonywana zazwyczaj po uprzedniej biopsji cienkoigłowej.Celem badania jest uzyskanie materiału tkankowego (histopatologicznego) z guza. scyntygrafii. polegająca na wprowadzeniu bardzo cienkiej igły do guzka . gdy na USG zmiany maja wygląd guza litego lub potrzebna jest większa ilość materiału do badania. L e c z e n i e o b j a w o w e polega na stosowaniu leków i zabiegów nie działających bezpośrednio na nowotwór. .2 mm. p/zapalne. o ile biopsja cienkoigłowa nie daje wystarczającej informacji diagnostycznej (zwłaszcza w mięsakach kości i tkanek miękkich). BIOPSJA GRUBOIGŁOWA . L e c z e n i e r a d y k a l n e ma na celu całkowite wyleczenie chorego. .Niektóre igły wyposażone są w specjalne przyrządy – kleszczyki biopsyjne lub odpowiednia końcówka endoskopu. Metody leczenia nowotworów złośliwych Leczenie nowotworów złościwych może być: . 19. . . L e c z e n i e ł a g o d z ą c e ma na celu zahamowanie wzrostu nowotworu przez usunięcie lub zniszczenie częściowe. . polega na doszczętnym usunięciu lub zniszczeniu ogniska pierwotnego i przerzutów.Po wprowadzeniu specjalnej grubej igły biotycznej do tkanki. wzmacnające.łagodzące (paliatywne).Jest zabiegiem bezpiecznym i zwykle niebolesnym. który rozprowadza się na szkiełku i utrwala w alkoholu.Rozmazy oceniane są następnie pod mikroskopem przez patologa. mammografii.W przypadku guzków niewyczuwalnych biopsję wykonuje się pod kontrola USG.. .Biopsja cienkoigłowa jest to metoda diagnostyczna. tracheotomia ze wskazań życiowych.Jest to zabieg bolesny. tarczycy. . podwiązanie naczyń krwionośnych przy krwotokach). .Można wykona biopsje: węzła chłonnego.objawowe.Po nakłuciu w igle pozostaje drobna ilość materiału komórkowego.radykalne (doszczętne).Do tego celu stosuje się różne typy igieł biopsyjnych o średnicy powyżej 1. .Metoda ta jest szybka i mało uciążliwa dla pacjenta. . piersi.

chemioterapeuta) Leczenie nowotworów złościwych może być: .możliwość wycięcia doszczętnego o nieoperacyjność biologiczna. lecz ostatnio wykryto iż występują szybko.0-2. chłonnych szyjnych klinicznie nie zmienionych lub tylko wycięcie nowotworu. W przypadkach nadmiernie zaawansowanych wchodzi w grę leczenie paliatywne.z powodu wysokiej złośliwości klinicznej lub obecności odległych przerzutów • ważna jest taktyka leczenia operacyjnego. • Wyróżnia się pojęcia operacyjności technicznej i biologicznej o operacyjność techniczna.0-6.chirurgiczne (operacyjne). Leczenie wspomagające to przede wszystkim chemioterapia.najstarsza i najskuteczniejsza metoda leczenia większości neo złośl.Wybór metody leczenia n. Podstawą postępowania leczniczego nowotworów jest jego doszczętność. hormonoterapia i ostatnio immunoterapia. radioterapeuta. twarzy i jamy ustnej) z przywróceniem funkcji i estetyki-doraźna lub odroczona chirurgiczna rekonstrukcja ubytków tkanek oraz rehabilitacja protetyczna natychmiastowa lub wczesna. zł. usunięcie w bloku guza pierwotnego wraz z otaczającymi tkankami i okolicznymi węzłami chłonnymi • Zasadą chirurgii onkologicznej jest doszczętność. (szczególnie przy nowotw.) niedoszczętny zabieg (uraz operacyjny) prowadzi do wzrostu dynamiki procesu nowotworowego. tj. Szerokość marginesu jest różna w zależności od rodzaju nowotworu (carcinoma basocellulare 0. Wstępny plan leczenia jest zwykle ustalany w zespole wielospecjalistycznym (chirurg. zależy od histologicznego typu nowotworu. . zlecając tylko częste i systematyczne badanie chorych (przerzuty takie tylko w 10%. najczęściej jednak komórki te nie wykazują żywotności lub wykazują ją tylko przez krótki okres (do 5 godz.wzrost nawrotu (recidiva) jest zwykle szybszy niż pierwotnego guza (focus primarius). . • Halstaedt jako pierwszy wprowadził operację blokową tj. rak wargi wstrzymując się od usunięcia układu chłonnego nadgnykowego. • w niektórych przypadkach należy planować równoczesne usunięcie zmiany pierwotnej i węzłów chłonnych okolicznych nawet makroskopowo nie zmienionych (c. spinocellulare 1.0 cm) oraz warunków anatomicznych.chemiczne. usunięcie zmiany nowotworowej z marginesem zdrowych tkanek zarówno na obwodzie. co nakazuje operować delikatnie z dala od usuwanej zmiany (margines zdrowych tkanek). np.odpowiednia kolejność metod leczenia w zależności od stanu miejscowego i ogólnego chorego oraz kojarzenie tych metod. L e c z e n i e c h i r u r g i c z n e . istnieje też możliwość wszczepienia komórek nowotworowych w pole operacyjne. linguae)-(w 50% istnieją przerzuty do węzł. rozsiew ogólny występuje. melanoma malignum 3.0 cm. . • Brak zachowania aseptyki komórkowej przyczynia się do rozsiewu nowotworu. ustalenie sposobu rekonstrukcji ubytku po usunięciu nowotw. jak i w głąb. c. podczas zabiegu operacyjnego może nastąpić miejscowy rozsiew nowotworu poprzez mechaniczne wtłoczenie komórek nowotworowych do naczyń krwionośnych i chłonnych. jego umiejscowienia i zaawansowania klinicznego oraz stanu ogólnego chorego.0 cm. .5-1.energią promienistą. gdy komórki nowotworowe wykrywane są we krwi żylnej odpływającej z operowanego narządu.hormonalne (systemowe) Każdą z tych metod można stosować samodzielnie lub w sposób skojarzony.

wskazania do leczenia operacyjnego: nowotwory wysoko zróżnicowane (np. chir ma szeroki zakres jako metoda samodzielna i skojarzona z radioterapią oraz chemioter.zapewniają małą utratę krwi . guzy pochodzenia nerwowego i czerniaki) .lecz. . 0.chory przed zabiegiem musi być poinformowany o zakresie operacji i rodzaju uszkodzeń pooperacyjnych (np. CT szyi) doszczętne usunięcie węzłów chłonnych szyi metodą JewdyńskiegoCrile’a (lymphagiectomia colli radicalis).długotrwałe gojenie się ran z powodu wydzielania się martwiczych tkanek. Wady elektrochir.. dostęp operacyjny (rodzaje cięć)..5 cm od linii cięcia i bezkrwawe operowanie.wyróżnia się chirurgię ostrą i elektrochirurgię zaletą elektrochir.kriochirurgia i chir. usunięcie węzłów chłonnych nadgnykowych (podżuchwowych i podbródkowych) z zawartością dołu podżuchwowego (lymphangiectomia suprahyoidea). Z a b i e g i c h i r u r g i c z n e p a l i a t y w n e – np. od dołu nadobojczykowego począwszy do okolicy kąta żuchwy. Stwierdzenie przerzutów do usuniętych węzłów nadgnykowych czy szyjnych stanowi wskazanie do napromieniowania odpowiedniej okolicy. wykonuje się w drugim etapie taką samą operację po drugiej stronie.zależy od umiejscowienia. –postępowanie jest niejednakowe. ewentualne późne krwotoki oraz utrudniona kontrola histologiczna marginesu operacyjnego . raki płaskonabł.zabieg wykonywany jedno.obowiązkiem chirurga jest rozważenie celowości wykonania rozległej operacji po uwzględnieniu szans przeżycia i możliwości rehabilitacji chorego. egzenteracji oczodołu itp. ok. możliwość niedowładu n. jest niszczenie komórek nowotworowych nożem elektrycznym na odc. m. USG. laserowa mają coraz szersze zastosowanie.usunięcie w jednym bloku „en bloc”.stąd poszerzenie wskazań do limfangiektomii nadgnykowej). Przy dużym miejscowym zaawansowaniu nowotworu wdraża się niekiedy indukcyjną chemioterapię cytoredukcyjną. miękkich i kości. mięsaki wychodzace z tk. i gruczołowe. lecz dość rzadko wdraża się takie postępowanie. ślinianek.cytopunkcja węzłów. które mogą poprzedzać lub uzupełniać zabieg operacyjny. nowotw. O ile jest kliniczne uzasadnienie. Napromieniowanie stosuje się po zabiegu jeśli jego doszczętność jest wątpliwa lub nieradykalność potwierdzona badaniem histologicznym. wraz z węzłami chłonnymi szyjnymi powierzchownymi i głębokimi z jej otoczenia. usunięty jest też m.lub obustronnie w przypadkach klinicznie podejrzanych węzłów chłonnych tej okolicy (badanie pomocne.zależą od zakresu zabiegu i potrzeby rekonstrukcji. szeroki szyi (czasem tylko zostaje ze skórą). konieczność tracheotomii.) .polega na usunięciu węzłów chłonnych nadgnykowych z zawartością dołu podżuchwowego (śliniakna podżuchwowa z otaczającą tkanką łączną i tłuszczową) oraz w jednym bloku: żyły szyjnej zewnętrznej i wewn. . a po niej zabieg operacyjny.VII. a następnie guz nowotworowy z tkankami otaczającymi. m-o-s i łopatkowognykowy celem zabezpieczenia chorego przed rozsiewem komórek nowotworowych na obwód zabieg operacyjny rozpoczyna się od doszczętnego usunięcia węzłów szyi i idąc ku górze usuwa się węzły chłonne nadgnykowe wraz ze ślinianką podżuchwową. . Bywa też stosowana radioterapia poprzedzająca zabieg operacyjny.

uszkadzające działanie na otaczające tkanki.zmniejszenie masy guza przed napromienianiem.źródłem promieniowania jonizującego jest rozpad pierwiastków promieniotwórczych i przyspieszenie w próżni elementarnych cząstek materii. . . . nabłonkowego nie zróżnicowane lub nisko zróżnicowane) -guzy wywodzące się z ukł. Promienioczułość zależy od: .dawka terapeutyczna promieniowania jonizującego ma na celu definitywne uszkodzenie komórek nowotworowych bez poważnego uszkodzenia tkanek zdrowych. technicznie i biologicznie nieoperacyjne. podwiązanie dużej tętnicy w sasiedztwie nowotworu celem zabezpieczenia chorego przed krwotokiem. elektromagnetyczne (powstaje przy rozpadzie izotopów). gastrostomia.duża dynamika guza promienioczułego uniemożliwia niekiedy jego zniszczenie energią promienistą Wskazania do radioterapii: . poch. radioterapia) .nowotwory wybitnie promienioczułe (krwi. . blizny mniej) . 5) elektronoterapia. w których wiązka elektronów jest przyspieszana do wysokich energii w synchronicznie zmieniającym się polu elektromagnetycznym. antrotomia metodą Denkera (wstęp do napromieniowania w nieoperacyjnym raku szczęki). Rozróżnia się terapię: .Uznany sposób leczenia raka jamy ustnej.nowotw.wrażliwość różnych komórek i tkanek na promieniowanie jest rozmaita i nazywa się promienioczułością.promienoczułość nie jest równoznaczna z promieniouleczalnością. kriochirurgia. Obecnie najczęściej stosowane są przyspieszacze liniowe. rentgenowskie. 2) prom. 3) prom. Największe zastosowanie kliniczne mają 1) promieniowanie cząsteczkowe ( elektrony emitowane przy rozpadzie pierwiastków promieniotwórczych). . siateczkowo-śródbłonkowego.stopnia utlenowania tkanek (lepiej ukrwione tkanki są bardziej promienioczułe.przynależności gatunkowej organizmu i przynależności tkankowej. 4) neutronoterapia. np.powierzchowną. tym mniej promienioczuła. . szpiku i tkanki limfatycznej.zasadą radioterapii jest wykorzystanie różnicy promienioczułości tkanek zdrowych i nowotworowych. rak lity i anaplastyczny oraz rak podstawnokomórkowy w rzadkich przypadkach nieoperacyjnych .stopnia dojrzałości tkanek (im bardziej dojrzała tkanka.dla zatrzymania krwawienia N a p r o m i e n i a n i e (leczenie promieniowaniem jonizującym. nowotw. tracheotomia. plazmocytoma(szpiczak). guz Ewinga. . elektrokoagulacja. . szczególnie nisko zróżnicowanego napromieniowuje się zmianę pierwotną i usuwa chirurgicznie węzły okoliczne zależnie od oceny klinicznej i zaawansowania (TNM).

bardzo trudna w leczeniu. leczenie operacyjne.miejscowe stosowanie leków osłaniających.odczyn wczesny to zaczerwienienie skóry.osłona antybiotykami w celu zwalczenia zakażenia. gojenie następuje w ciągu 2-6 tyg.w czasie naprom.„rad”-jednostka promieniowania pochłoniętego przez naświetlaną tkankę (ilość energii pochłoniętej przez jednostkę masy napromienianego materiału) leczenie radykalne. późne następstwa.czasem potrzebne przetaczanie krwi.2/3 dawki radykalnej . zbrązowienie i łuszczenie „na sucho”. dna jamy ustnej i ruchomej części języka Powikłania: .leczenie radem trwa 6-7 dni. nowotw.gorsze gojenie się napromienionych tkanek .osłabienie. poszerzenie naczyń oraz popromienna martwica jako późny odczyn wywołany urazem lub bakteryjnym zakażeniem.staranna opieka lekarska i pielęgniarska w czasie i po leczeniu. krwiotwórcze. głęboką (konwencjonalną). ścieńczenie i odbarwienie skóry.6000-7000 radów w czasie 6 tyg.leczenie radykalne. megawoltowe pozwala na zaoszczędzenie skóry.obecnie dawkę napromieniania wyraża się w „grejach” (Gy) . hemostatycznego – częsta leukopenia i trombocytopenia zagrażające wystąpieniem skazy krwotocznej i powikłań zapalnych. np. L e c z e n i e c h e m i c z n e (s y s t e m o w e) . czasem pęcherze i łuszczenie „na mokro” (uszkodzenie warstwy rozrodczej naskórka i naczyń krwionośnych). operacyjnego i mniejszy rozsiew kom. leki łagodzące dolegliwości związane z chorobą nowotworową i radioterapią. .w dużym zaawans. Leczenie paliatywne. . . witaminy. – prom. należy co kilka dni kontrolować obraz krwi i stan ukł. chłoniaki) oraz w lecz. .brachyterapia. Jako zejście pozostaje zanik. w raku policzka.powoduje wystąpienie odczynu popromiennego tk.martwica popromienna kości (osteoradionecrosis). kostna). taktyka skojarzona jest stosowna .napromieniowanie przedoperacyjne ma na celu zmniejszenie masy guzawiększa skuteczność lecz.metoda z wyboru w terapii schorzeń układowych(białaczki.zmiany martwicze skóry i kości wymagają w odpowiednim czasie leczenia operacyjnego (wycięcia i odtworzenia ubytków) . gdy na drodze wiązki jest tk.zastosowanie śródtkankowe. uzupełniającym chirurgię i napromieniowanie. – owrzodzenia martwicze.- średnią. zdrowych najczęściej w ostrej postaci. . .leki ogólnie wzmacniające. superwoltażową (teleterapia przy użyciu bomby kobaltowej) odpowiedni typ promieniowania dobiera się w zależności odumiejscowienia zmiany i jej zasięgu ( teleterapia jest korzystna w nowotworach głębiej położonych i w przypadkach. nudności i wymioty Leczenie powikłań: .ujemna strona.objawy ogólne. podczas zabiegu . .zwykle ostro odgraniczone od otoczenia i żywo bolesne. nowotw. .

Alkilujące)nitrogranulogen.uniemożliwiają procesy metaboliczne w komórkach. ma na celu zahamowanie wzrostu i rozsiewu nowotw. dakarbazyna(DTIC) Największe zastosowanie w leczeniu nowotworów głowy ma Cis-platyna. leukeran. .. bleomycyna 4) Alkaloidy roślinne.chemioterapia indukcyjna (cytoredukcyjna). 5-fluorouracyl.. związki platyny (Cis-platyna) 2) Antymetabolity. . bleomycyna. .przez leczenie to rozumie się stosowanie środków hamujących podziały lub zabijających komórki nowotworowe. p/nowotworowym. Podział cytostatyków w zależności od ich działania: 1) Antymitotyki.kojarzone cytostatyki muszą różnić się mechanizmem działania.gruźlica płuc.współczesna chemioterapia nowotworów. 1 lub 3 serie w zależności od odpowiedzi. adriamycyna. metotrexat.p/nowotw. pierwotnego lub mikroprzerzutów.natulan.w stanach dużego zaawansowania jako lecz.im większa aktywność proliferacyjna tkanki nowotworowej. Przeciwwskazania do chemioterapii: . hydroksymocznik.. .metotrexat. lub radioter. nukleinowe i hamują glikolizę w komórkach nowotworowych(zw. .. oraz zmniejszenie masy guza. uszkadzają kw. podstawowe. endoxan. . vinkrystyna 5) Różne inne środki chemiczne o właściwościach p/nowotw. uniemożl.cytostatyki o działaniu nieswoistym.poprzedza lecz. .uniemożliwiają podział jąder komórek.aktynomycyna D. . 6-merkaptopuryna 3) Antybiotyki.po chir. .dawki cytostatyków powinny zapewniać skutek terapeutyczny lecz nie przekraczać tolerancji ustroju. vinkrystyna. mitomycyna C. działaniami ubocznymi i każdy z leków powinien być stosowany w dawce zbliżonej do dawki w monoterapii.vinblastyna.chemioterapia jako lecz. a więc hamują metabolizm. uzupełniające. tworzenie się i rozkładbiegunowy chromosomów.tylko w 5% stosowana jako metoda samodzielna. tym większa wrażliwość na działanie tych leków. adriamycyna.o dział. w reszcie przypadków w skojarzeniu z innymi metodami. vinblastyna. paliatywne. 5fluorouracyl .stosowanie leków w zależności od fazy cyklu życiowego komórek w celu osiągnięcia najlepszego skutku leczniczego przy najmniejszej toksyczności. celem zniszczenie subklinicznych ognisk nowotw.

Podziały złamań kości środkowego odcinka części twarzowej czaszki . . guza Ewinga kości szczękowych. . objawowym przerzutów do mózgu i rdzenia kręgowego i w zwalczaniu zespołów paranowotworowych: ból. 20. .BCG.trombocytopenia Dotętniczy wlew(infuzja regionalna).kortykosterydystosowane sąw lecz chłoniaków i szpiczaka mnogiego. immunoterapia nieswoista. . niektórych chłoniaków złośliwych. osłabienie. nudności.niepłodność.choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. ..badania nad zastosowaniem interferonu. Immunoterapia nowotworów . .doświadczalnie. . .zaburzenia akcji serca.krwotoki. .zaburzenia miesiączkowania. . gorączka.zaburzenia nieżytowe i krwotoczne przewodu pokarmowego..skazy krwotoczne Decydujące znaczenie w kwalifikacji do terapii systemowej ma stan ogólny chorego oceniany wg skali Karniowskiego Powikłania: .owrzodzenia błon śluzowych przewodu pokarmowego.immunoterapia swoista.wstrzyknięcie chorym napromienianych kom. hiperkalcemia.uszkodzenia wątroby. nowotw.leukopenia. .u zwierząt stwierdzono swoiste antygeny nowotworowe.leukopenia.bardzo niebezpieczna matoda Spośród nowotworów głowy i szyi możliwość wyleczenia istnieje w przypadkach: ziarnicy złośliwej. . . w lecz. .obecność przeciwciał we krwi u chorych na guz Burkitta .wyłysienie. mięsaka prążkowanokomórkowego zarodkowego.

zapewniających kostnemu szkieletowi twarzy swoistą sprężystość i oporność • Budowa anatomiczno – architektoniczna szczegółowo przedstawiona na str 253 w kryscie. szczęki. trajektorii).) Według podziału WANYURY . podniebienne. małżowiny nosowe dolne i lemiesz • Kości te zespolone są ze sobą. podwieszone są do przedniej polowy podstawy czaszki i mocno z nią złączone licznymi szwami • Otaczają one częściowo zatoki nosowe.ryc 6. ZŁAMANIA ŚRODKOWEGO PIĘTRA TWARZOWEJ CZĘŚĆI CZASZKI WYWOŁANE PRZEZ NISKIE URAZY TWARZOWE O CENTRALNEJ STREFIE PRZYŁOŻENIA: . tu opisujemy złamania. oczodoły. kości i łuki jarzmowe i cechują się dużą różnorodnością • Środkowemu piętru części twarzowej czaszki anatomicznie odpowiada górny masyw twarzy (GMT) • GMT zbudowany jest z 13 zespolonych ze sobą kości: kości nosowe. szczękowe.wklejone z wykładu z chir szczek ( trochę inny podział . jamę nosową i wraz z żuchwą jamę ustną • Mają charakterystyczny układ przęseł sitowych (tzw.15 str 164 kryst) Złamania środkowego piętra twarzowej części czaszki możemy podzielić ze względu na siłę i miejsce zadziałania bodźca na: I. łzowe.• Złamania w tym odcinku obejmują nos. jarzmowe.

których siła pokonuje z łatwością granice elastyczności i oporności kostnej zderzaka nosowego. wyrostki czołowe szczęk. jej blaszkę pionową i lemiesz • W zależności od siły.1. dochodzi do złamania kości nosa. ZŁAMANIA ŚRODKOWEGO PIĘTRA TWARZOWEJ CZĘŚĆI CZASZKI WYWOŁANE PRZEZ NISKIE URAZY TWARZOWE O BOCZNEJ STREFIE PRZYŁOŻENIA: 1. Dyslokacje oczodołowo – nosowe DON ( dislocationes orbitonasales) 2. ścianę przyśrodkową oczodołu i sitowie oraz w różnym stopniu dno i dolny brzeg oczodołu • Obustronny DON obejmuje: obie kości nosowe ( oddzielając je od kości czołowej). komórki błędnika kości sitowej. Złamanie jarzmowo – oczodołowe ZJO (fracturae zygomaticoorbitales) 3. przyśrodkowych i dolnych brzegów oczodołów. wyróżnia się DON jedno. lecz zachodzą na przyśrodkową ścianę oczodołu. promieniuje wzdłuż przednio – tylnej osi kolumny czaszkowo twarzowej i rozchodzi się na delikatna przestrzeń miedzyoczodolową. Im dalej w głąb w przestrzeń międzyoczodołową tym rozleglejsze uszkodzenia i cięższe powikłania morfologiczne. czynnościowe i estetyczne • Złamania powstające w tym mechanizmie nie ograniczają się do kąta nosowo – oczodołowego. który jest prostopadły lub nie. przyśrodkowo – dolnych brzegów i ścian oczodołów oraz sitowia • W przypadku urazów. Złamanie izolowane dna oczodołu ZIDO (fracturae isolatae fundi orbitae) 2. a odłamki kostne są wtedy z dużą siła wklinowywane w tą przestrzeń (wklinowanie teleskopowe) .DYSLOKACJE OCZODOŁOWO – NOSOWE • Jeżeli niski uraz twarzowy pada centralnie na piramidę nosa.(uraz pod kątem do płaszczyzny czołowej. na piramidę nosa • Jednostronny DON obejmuje: kość nosową.oczodołowe ZJSO (fracturae zygomaticomaxilloorbitales) I.1 DON . wyrostek czołowy szczeki. Złamanie jarzmowo – szczękowo . powierzchnia przyłożenia obejmująca jedna kość nosową i przyśrodkowy brzeg oczodołu) lub obustronny ( uraz prostopadły do płaszczyzny czołowej. a także w różnym stopniu przyśrodkowe ściany obu oczodołów i sitowie oraz dolne ściany i brzegi oczodołów • W wyniku wieloodłamowych złamań kości nosowych. zmiażdżenia komórek błędników kości sitowej oraz przyśrodkowych i częściowo dolnych ścian oczodołów . powierzchni przyłożenia i kierunku podania urazu w obszarze piramidy nosa. Przemieszczenia górnego masywu twarzy PGMT (dislocationes massivi superioris faciei) II. złamania oprócz kąta oczodołowo – nosowego obejmują także głębiej położone części szkieletu czaszkowo twarzowego • Jeżeli uraz ma jeszcze dostateczną energię to po złamaniu kości nosa i przyśrodkowych brzegów oczodołów.

zewnątrz lub wewnątrzgałkowe uszkodzenia. poszerzenie i skrzywienie korzenia nosa 7.plastyki dróg łzowych w przypadku ich niedrożności I.skorygowanie endoftalmii i podwójnego widzenia . na skutek zmiażdżenia przyśrodkowych brzegów oczodołów lub wieloodłamowego złamania z przemieszczeniem 2.niedrożność nosa • Objawy DON 1.zrekonstruowania przyśrodkowo – dolnych brzegów oczodołów i kości nosa .usunięcie przykrych zaburzeń czucia. dolne brzegi oczodołów i okolicę przysieczną . często towarzyszące krwawienia pourazowe – najczęściej ciężkie. telecanthus – przesunięcie spoideł powiekowych na zewnątrz 3. niedoczulica obszaru zaopatrywanego przez nerwy podoczołowe 11. endophtalmus lub przemieszczenia gałki w różnych kierunkach 8.obniżenie kąta przyśrodkowego powiek . upośledzenie drożności nosa i dróg łzowych – na skutek zerwania i przemieszczenia więzadła przyśrodkowego powiek bądź rozerwania lub uciśnięcia odłamami kostnymi worka łzowego czy przewodu nosowo łzowego 9. upośledzające ostrość wzroku i obuoczne widzenie 12. spowodowane zablokowaniem tkanek przepuklinowych oczodołu w ognisku złamania 10.zlikwidowanie szpecącego rozejścia miedzy kątowego (telecanthus) lub jednostronnego obniżenia kąta przyśrodkowego powiek za pomocą kantopeksji przez nosowej .enoftalmia i podwójne widzenie . przemieszczenie na zewnątrz lub zerwanie przyśrodkowych katów powiek. jeżeli wystąpiły • Cele te osiąga się za pomocą: .2 PGMT .anatomiczną odbudowę kostnego szkieletu oczodołowo – nosowego .usunięcie szpecącego zniekształcenia nosa oraz zapadnięcia okolicy podoczodołowej . zapadnięcie.niedrożność dróg łzowych . ptoza 6. epicanthus – pourazowy fałd nakątny spowodowany obniżenie spoideł powiekowych. którego wypukły łuk przykrywa mięsko łzowe 4.ustalenie w fizjologicznej pozycji jednego lub obu kątów przyśrodkowych powiek . • Najczęstsze powikłania DON: .powstają rozległe ubytki kostne.udrożnienie dróg łzowych w przypadku ich niedrożności . pseudoptoza 5. o szerokiej powierzchni przyłożenia i pada z dużą siłą centralnie na piramidę nosa. w wyniku uszkodzenia tętnicy sitowej przedniej lub tylnej • Leczenie jest chirurgiczne i ma na celu: . łączące patologicznie jamy oczodołowe z nosem i zatokami szczękowymi.pokrycie autogennymi przeszczepami ewentualnych ubytków kostnych powstałych na przedniej powierzchni szczeki . zaburzenie równowagi oczno – ruchowej – widzenie podwójne.odbudowanie przyśrodkowej ściany i dna oczodołu przeszczepami kostnymi .PRZEMIESZCZENIA GÓRNEGO MASYWU TWARZY • Dochodzi do tego złamania gdy uraz jest niski.

• W symetrycznym PGMT linia oddzielająca GMT od podstaw czaszki przebiega natomiast symetrycznie. zwykle niedrożny nos 5. tak jak w klasycznym wysokim rozdzieleniu szczęk typu Le Fort III • Objawy: 1. poszerzony. jarzmowego i skrzydłowego) • Jednocześnie GMT porozrywany jest na różnych poziomach przez 3 główne linie złamań.• Występuje oderwanie od przedniej połowy podstawy czaszki i zmiażdżenie GMT : zmiażdżenie zderzaka nosowego. luźno leżące zęby i drobne odłamy kostne 7. z miernym cofnięciem i wydłużeniem 4. Obrzęknięta jak balon twarz. jamy ustnej i ran twarzy . Opadnięty. trudności oddechowe. które dodatkowo poprzecinane są w wielu miejscach dodatkowymi liniami przełomu • CHARAKTERYSTYCZĄ CECHĄ. nigdy w PGMT • Dochodzi do chaosu kostnego w wyniku przemieszczenia odłamów kostnych na znaczne odległości co z kolei pociąga za sobą różnorodne następstwa morfologiczno – czynnościowe i estetyczne oraz ciężkie powikłania okulistyczne • Wyróżniamy PGMT symetryczne i asymetryczne • W asymetrycznym PGMT główna linia złamania oddziela GMT od podstawy czaszki tylko pośrodku i z jednej strony. Ciężki stan ogólny. Obrzmiałe powieki bez możliwości ich rozsunięcia 3. ból. ODRÓŻNIAJĄCĄ PGMT OD INNCYH ZŁAMAŃ CZASZKOWO – TWARZOWYCH JEST ZACHOWANA I NIEUSZKODZONA POD WPŁYWEM URAZU BLASZKA POZIOMA KOŚCI SITOWEJ – przerwanie jej ciągłości i komunikacja z przednim dołem czaszki wraz z wyciekiem płynu mózgowo – rdzeniowego przez nos ma miejsce najczęściej w ZCON. zderzaka przysiecznego twarzy. pozbawiona wyniosłości jarzmowych i nosowej 2. zderzaków bocznych twarzy i pozostałych słupów Sichera ( kłowego. Obfite krwawienie z nosa. z drugiej zaś przebiega tak jak w klasycznym rozdzieleniu typu Le Fort II i masyw jarzmowy pozostaje nieuszkodzony i nadal złączony z podstawą czaszki. przestrzeni miedzy oczodołowej. odpowiadające strefom zmniejszonej odporności kostnej wg Le Forta. przy mówieniu. Twarz spłaszczona. rozdarcia błony śluzowej w przedsionku i na podniebieniu. Telecanthus 6. ale na ogół przytomni 8. Rozległe rany twarzy. poszerzona.

Nieprawidłowości zgryzowe – zgryz otwarty powikłany pseudoprzodozgryzem w odcinku przednim u wszystkich chorych z symetrycznym PGMT 10. ponieważ ustalenie jednego z nich zapewnia odpowiednią pozycję sąsiednim kościom −Odbudowę rozpocząć od rekonstrukcji obramowania kostnego GMT . opanować krwawienie. dowiązujemy je do zachowanych zębów. esowatego wyciągu międzyszczękowego ustalić w prawidłowej pozycji przestrzennej oderwaną od reszty GMT i przemieszczoną płytę podniebienną wraz z wyrostkami zębodołowymi szczeki i dolnymi częściami wyrostków skrzydłowa tych kości klinowej Uzyskanie właściwego ustalenia łuków zębowych w prawidłowym zgryzie jest konieczne przed podjęciem dalszego leczenia Do planowanego leczenia chirurgicznego ( postępowanie z wyboru). rtg. wdrożyć profilaktyczne postępowanie przeciwtężcowe i antybiotykowe. należy uzyskać pełne dane kliniczne i para kliniczne (badania podstawowe. Patologiczna ruchomość podniebienia wraz z zębami Ciężkie powikłania okulistyczne • Leczenie: bezpośrednio po wypadku należy wnikliwie ocenić ogólny stan rannego. należy zapewnić drożność dróg oddechowych. uzupełnić i wyrównać zaburzoną równowagę wodno – elektrolitową ustroju Gdy stan chorego na to pozwala w pierwszym etapie leczenia doginamy szyny nazębne górną i dolną. zapewniającego prawidłową pozycję przestrzenną masywu twarzy oraz jego wysokość i szerokość −Posuwając się od obwodu do środka uszkodzeń rekonstruować kolejno brzegi i ściany oczodołów −Odłamy kostne po nastawieniu ustalić za pomocą licznych osteosyntez mini lub mikropłytkowych • • • • • .9. TK. MR) W chirurgicznym leczeniu PGMT należy: −Wszystkie czynności związane z dobudową kostnego szkieletu twarzy wykonać równocześnie −Od razu nastawić wszystkie fragmenty kostne masywu. rodzaj obrażeń i towarzyszące im powikłania oraz istniejące zagrożenia. a następnie rozpinamy między nimi elastyczny wyciąg międzyszczękowy Przez kilka dni po wypadku można stosunkowo łatwo za pomocą elastycznego. 11.

które ulega złamaniu Złamanie te SA rzadko rozpoznawane bezpośrednio po urazie. o niezbyt dużej sile. 2-3 tygodnie unieruchomienie międzyszczękowe II. Podwójne widzenie jest najważniejszym patognomicznym objawem dla ZIDO. na dolny brzeg oczodołu • Ma miejsce głownie u dzieci i ludzi młodych. Zakleszczenie lub uwięźnięcie tkanek przepuklinowych w ognisku złamania i ich zablokowanie przez dodatkowe zrosty – powoduje to upośledzenie jej ruchomości i wystąpienie podwójnego widzenia 3. jest bezwzględnym wskazaniem do interwencji chirurgicznej 4.−Ubytki kostne odbudować własno pochodnymi przeszczepami kostnymi −Po zrekonstruowaniu szkieletu kostnego twarzy i uzyskaniu prawidłowego zgryzu. jego wystąpienie – nawet bez innych objawów patologicznych – utrzymujące się przez kilka dni po urazie. a siła urazu przenoszona jest na kruche i delikatne dno oczodołu. gdy brzeg oczodołu dzięki swej giętkości i elastyczności nie łamie się. należy utrzymać jeszcze przez ok. zaburzające równowagę oczno – ruchowa i obuoczne widzenie Znaczenie w patologii ZIDO ma typ ogniska złamania. zwykle dopiero podwójne widzenie utrudniające wykonywanie codziennych zajęć zmusza chorego do szukania pomocy Chociaż uszkodzenia kostne są stosunkowo niewielkie i obejmują tylko na ograniczonej powierzchni dno i często ścianę przyśrodkowa oczodołu – bez jednoczesnego uszkodzenia jego brzegów – to jednak pociągają za sobą ciężkie powikłania okulistyczne. Wypadanie przepukliny oczodołowej do zatoki szczękowej lub nosa • • • • 2. Enophthalmus . jego wielkość oraz umiejscowienie na dnie oczodołu Ze względu na umiejscowienie możemy podzielić ZIDO na złamania: − Typu „blow – out” − Typu „en clapet” − Typu „trap-door” • Niezależnie od typu złamania objawami ZIDO są: 1. bez tendencji do ustępowania.1 ZIDO – ZŁAMANIE IZOLOWANE DNA OCZODOŁU • Powstaje w wyniku bezpośredniego urazu. tylko wygina.

5. Zaburzenie czucia w obszarze unerwionym przez nerw podoczodołowy Te trzy punkty tworzą charakterystyczną triadę objawów ZIDO 6.2 ZJO – ZŁAMANIA JARZMOWO – OCZODOŁOWE • Kość jarzmowa odgrywa rolę zderzaka bocznego twarzy. − zniesienie zaburzeń czucia. padający z boku na powierzchnię kości jarzmowej. ale nie występuje stale przy złamaniach oczodołu • Niezależnie od typu złamania leczenie ZIDO jest wyłącznie chirurgiczna i ma na celu − zlikwidowanie podwójnego widzenia. Pseudoptoza statyczna związana z przemieszczeniem przyczepu kostnego więzadła bocznego powiek i jednoczesnym obniżeniem kąta bocznego oka w granicach 3-12 mm. jeśli wystąpiły • Aby to osiągnąć należy: − − − Uwolnić tkanki oczodołowe uwięzione w ognisku złamania na dnie oczodołu Odprowadzić tkanki przepuklinowe do jamy oczodołowej Odbudować ubytki dna oczodołu własno pochodnym przeszczepem kostnym II. najczęściej prostopadle do słupa jarzmowego Sichera (np. w obszarze bocznego i dolnego brzegu oczodołu oraz grzebienia jarzmowo . uderzenie pięścią). Objaw spadającej kropli na rtg – potwierdza rozpoznanie. Szpecąca asymetria twarzy spowodowana zapadnięciem okolicy licowej 3. uniemożliwiające jej odwodzenie • • • . skupiającego na sobie większość urazów padających na twarz z boku Uraz. pociąga to ze sobą jednoczesne zwężenie szpary powiek 2.zębodołowego i łuku jarzmowego – to w konsekwencji prowadzi do klasycznych złamań kości jarzmowej w mechanizmie pośrednim. − skorygowanie en oftalmii. tyłu i przyśrodkowo lub bocznie oraz skręcać się wokół osi pionowej i poziomej Objawy: 1. z łatwością pokonuje granice elastyczności i oporności kostnej słupa w miejscach jego największych wygięć tj. Zablokowanie wyrostka dziobiastego żuchwy przez przemieszczony odłam kości jarzmowej. Odłam jarzmowy może przemieszczać się do dołu.

ale jego siła jest duża i nie została po wyłamaniu masywu jarzmowego całkowicie pochłonięta • Przechodzi dalej wzdłuż słupa jarzmowego i łuku podczołowego Sichera na szczękę. prócz konsekwencji opisanych przy ZJO. Niedoczulica obszaru unerwionego przez nerw podoczodołowy 6. pokona . ustępujące samoistnie po 7-10 dniach od urazu 5. Często krwawienie z nosa 9. niwelującego pseudoptozę statyczną − Usunięcie przeszkody ograniczającej odwodzenie żuchwy − Uwolnienie uciśniętego przez odłamy kostne pęczka podoczodołowego II. zapewniającą harmonijną czynność powiek i gałki ocznej − Ustalenie w prawidłowej pozycji więzadła bocznego powiek. Przejściowe podwójne widzenie wywołane najczęściej krwiakiem i obrzękiem wewnątrzoczodołowym. pojawiające się po kilku godzinach od urazu 7. Wybroczyny podspojówkowe 8. • Jeżeli natomiast uraz z jeszcze większą siłą i szeroką powierzchnią przyłożenia. zapadnięta okolica podoczodołowa. Obrzmienie i zasinienie powiek – obrzęk może być tak znaczny. nierówny zarys kostny w kształcie schodka na dolnym brzegu oczodołu. ze szpara powiekowa ulega całkowitemu zaciśnięciu. wyniosłość policzkowa miernie spłaszczona Leczenie : bezwzględnym wskazaniem do chirurgicznego leczeni ZJO są 1) Nieustępujące zaburzenia morfologiczno – czynnościowe i estetyczne ze strony układu wzrokowego 2) Upośledzenie odwodzenia żuchwy. dodatkowo złamanie kruchego i delikatnego dna oczodołu oraz przedniej ściany szczęki.3 ZJSO – ZŁAMANIE JARZMOWO – SZCZĘKOWO – OCZODOŁOWE • Powstaje gdy uraz działa z boku na powierzchnię kości jarzmowej. padając jednocześnie na kość jarzmową i szczękę. co pociąga za sobą. Cofnięcie i obniżenie wyniosłości jarzmowej.• 4. spowodowane zablokowaniem jej wyrostka dziobiastego przez przemieszczony odłam kostny • Względne wskazania: 1) Asymetria twarzy spowodowana jej bocznym spłaszczeniem 2) Niedoczulica w obszarze unerwionym przez nerw podoczodołowy • Zasadą chirurgicznego leczenia ZJO jest odtworzenie przestrzennej pozycji kości jarzmowej warunkujące: − Anatomiczną odbudowę boczno – dolnej ramy i ścian oczodołu.

zdjęcie zatok obocznych w projekcji Watersa. boczne czaszki. dolna i przyśrodkowa) ściany oczodołu • Rtg diagnostyka obejmuje PA czaszki.39 str 288 kryst) a) Wyłamanie z przemieszczeniem odłamu jarzmowego. najlepiej obszar uszkodzeń kostnych ilustrują badania radiologiczne za pomocą tomografii komputerowej z rekonstrukcją 3D • Radiologiczny objaw „spadającej kropli” świadczący o złamaniu dna oczodołu i wpukleniu się przez ubytek kostny przepukliny oczodołowej do światła zatoki szczękowej jest typowy dla ZJSo. . dochodzi wówczas do bocznego zmiażdżenie twarzy • Powstające w tym mechanizmie uszkodzenia są rozległe i jednocześnie obejmują kośc jarzmową.granice elastyczności i oporności słupa jarzmowego i kłowego Sichera. rozległe ubytki kostne obejmujące górną. rozdrobnione złamanie dna oczodołu. elementy ścięgnisto – rozścięgnowe aparatu zawieszeniowego i ruchowego gałki ocznej)zostaną zakleszczone pomiędzy odłamkami kostymi lub uchwycone przez masywne zrosty. pośrednie złamanie łuku jarzmowego b) Ubytek kostny obejmujący w całości dno oczodołu oraz przednią ścianę zatoki szczękowej. wyłamanie i przemieszczenie kości jarzmowej c) Ubytek na dnie oczodołu. boczną i przyśrodkową powierzchnię szczęki oraz dwie bądź niekiedy nawet trzy (boczna. przednio – przyśrodkową i tylno – boczną powierzchnię szczęki. choć nie występuje stale • Odmiany anatomopatologiczne ZJSO (ryc 6. dochodzi do zablokowania aparatu ruchowego gałki ocznej . Jeżeli tkanki te (tłuszcz oczodołowy. przednią. nieprawidłowości zgryzowe • Objawy (w pierwszych dniach po urazie obraz kliniczny podobny do ZJO: 1) Krwiak wewnątrzoczodołowy i obrzęk szczelnie zaciskający szparę powiekową 2) Obrzmienie maskujące uszkodzenia kostne 3) Powikłania okulistyczne 4) Złamanie dna oczodołu – CECHA RÓŻNICUJĄCA OD ZJO 5) Wypadanie tkanki oczodołowej do zatoki szczękowej. wieloodłamowe złamanie przedniej powierzchni szczęki z przemieszczeniem jej wyrostka zębodołowego. pośrednie złamanie dolnego brzegu oczodołu.pośrednie złamanie bocznego brzegu oczodołu d) Zmiażdżenie masywu jarzmowo – szczękowego. otoczonej workiem przepuklinowym utworzonym z okostnej dna oczodołu.

w ZJDO stosunkowo często dochodzi do bezpośrednich lub pośrednich (poprzez przemieszczające się odłamy kostne) pourazowych zewnątrz lub wewnątrzgałkowych uszkodzeń: rozerwania lub zranienia gałki ocznej. najczęściej ku górze i do dołu 7) Podwójne widzenie – ważny objaw patologiczny. podwichnięcia soczewki. gdy wskutek wieloodłamowych złamań lub zmiażdżenia masywu jarzmowo – szczękowego dochodzi niejednokrotnie do wyłamania i przemieszczenia wyrostka zębodołowego szczęki – wyłamanie wyrostka zębodołowego nigdy nie zdarza się w ZJO 11) Rzadziej niż w ZJO dochodzi do zablokowania odwodzenia żuchwy • Leczenie: bezwzględnym wskazaniem do leczenia chirurgicznego ZJSO są: 1. pęknięcia naczyniówki. obniżenie gałki ocznej 2. tj. warunkującego harmonijną czynność gałki ocznej i powiek − Usunięcie przeszkody ograniczającej odwodzenie żuchwy . Szpecąca asymetria i boczne zniekształcenie twarzy oraz nieprawidłowości zgryzowe spowodowane pourazowym zmiażdżeniem masywu jarzmowo – szczękowego 3. en oftalmia. wylewu krwi do ciała szklistego. trwale utrzymujące się podwójne widzenie. objawem ZJSO 9) W odróżnieniu od ZJO. Niedoczulica obszaru unerwionego przez nerw podoczodołowy • Chirurgiczne leczenie ZJSO ma na celu: − Anatomiczna rekonstrukcję ramy kostnej i ścian oczodołu − Skorygowanie enoftalmii i podwójnego widzenia. jeśli wystąpiły − Ustalenie w prawidłowej pozycji spoidła bocznego powiek. wylewu podsiatkówkowego. Czynnościowe zaburzenia układu wzrokowego. świadczący o złamaniu dna oczodołu i zablokowaniu w ognisku złamania włókien ścięgnisto – rozścięgnowych aparatu ruchowego oka 8) Enophthalmus – zapadanie się gałki ocznej w głąb oczodołu jest drugim. najważniejszym po podwójnym widzeniu. Asymetria twarzy 2. krwawienia do komory przedniej 10) Mogą wystąpić nieprawidłowości zgryzowe. Upośledzone odwodzenie żuchwy • Względnymi wskazaniami do podjęcia chirurgicznego leczenia są: 1.6) W wyniku tego dochodzi do zaburzenia czynnej i biernej ruchomości gałki ocznej.

− Odbudowę masywu jarzmowo – szczękowego − Zlikwidowanie przykrych zaburzeń czucia • Aby osiągnąć te cele należy: − Zrekonstruować brzegi oczodołu oraz odrestaurować przemieszczony lub zerwany przyczep kostny więzadła bocznego powiek − Uwolnić z zakleszczeń lub zrostów tkanki miękkie zablokowane w ognisku złamania na dnie oczodołu − Odprowadzić przepuklinę oczodołową do jamy oczodołowej − Odbudować ubytki kostne powstałe na dnie oczodołu oraz przedniej ścianie szczęki za pomocą własno pochodnych przeszczepów kostnych, pobranych z talerza kości biodrowej lub pokrywy czaszki − Uwolnić z zakleszczeń lub zrostów pęczek podoczodołowy Podział złamań kości środkowego odcinka części twarzowej czaszki wg FITZ – HUGH 1. Złamanie nosa: -proste złamanie nosa - złamanie nosowo – szczękowe

2. Złamanie oczodołu:

- złamanie ścian oczodołu - złamanie rozprężające (typu blowout)

3. Złamanie w odcinku bocznym:

-złamanie łuku jarzmowego - złamanie kości jarzmowej - złamanie jarzmowo – szczękowe

4. Złamanie w odcinku pośrodkowym:

-złamanie szczęk Le Fort I, II, -złamanie wyrostka zębodołowego

5. Złamanie zespołowe:

- złamanie szczękowo – oczodołowo – jarzmowe (Le Fort III) połączone ze złamaniem przedniego dołu czaszki Ad1 ) PROSTE ZŁAMANIE NOSA • Może obejmować kości nosowe i przegrodę kostno-chrzęstną nosa. • Jest najczęściej złamaniem otwartym do jamy nosowej lub na zewnątrz, rzadziej zamkniętym
• •

Może być z przemieszczeniem lub bez Gdy duża siła może być zmiażdżenie nosa (conquassatio nasi), czyli całkowita utrata podparcia dla drobnych fragmentów kostnych, konieczne jest zabezpieczenie sprawnej czynności nosa i utrzymanie prawidłowej drożnośći przez unieruchomienie zewnątrz nosowe utrzymujące właściwy kształt. W późniejszym okresie zmiażdżenie nosa często wymaga leczenia odtwórczego i zabiegów naprawczych

• W czasie badania wzrokiem i dotykiem często rzeczywisty obraz złamanie może być maskowany obrzękiem i wylewami krwawymi, mimo to badanie palpacyjne pozwoli określić przemieszczenie odłamów lub ich trzeszczenie • W przypadkach współistnienia złamań kości łzowej i sitowej (uszkodzenie przyczepu więzadła powiekowego przyśrodkowego) należy wykonać otwarte nastawienie • Należy ocenić stan sąsiednich kości (oczodołu, wyrostka czołowego szczęki), stan śluzówki i przegrody (krwiak, przemieszczenie przegrody, rozdarcie chrząstek) • Badanie rtg : PA (tylno-przednie) i boczne • Urazy nosa u dzieci – nie rozpoznane i źle leczone – duże zniekształcenie zarówno piramidy jak i przegrody w późniejszym wieku na skutek zrostów włóknistych pomiędzy odłamami chrząstek. Złamania u dzieci mogą występować w postaci zielonej gałązki albo towarzyszyć złamaniom zespołowym, częściej występuje uszkodzenie części chrzęstnej nosa. • Złamania powinny być nastawiane jak najwcześniej, w złamaniach z ranami nawet przed zaopatrzeniem zranień, tylko w przypadkach znacznego obrzęku i wylewach krwawych należy odczekać kilka dni • Leczenie obejmuje nastawienie i unieruchomienie przemieszczonych kości nosowych do uzyskania prawidłowych obrysów oraz ustawienie przegrody nosa w linii pośrodkowej, można to uzyskać metodami

zewnątrznosowymi i wewnątrznosowymi (wewnątrznosowe mogą być otwarte i zamknięte) • Nastawianie WEWNĄTRZNOSOWE ZAMKNIĘTE GDY PRZEGRODA CAŁA: podważkę kostną lub kleszcze Kiliana lub Ascha owijamy gazą wkładamy do nosa opierając się jednym ramieniem na dolnej części przegrody, drugie ramię kierując w stronę złamania podchodzimy kleszczami pod wgłobiony fragment wyczuwamy opór ustalając ich położenie palcami drugiej ręki unosimy odłamy,

WEWNĄTRZNOSOWE ZAMKNIĘTE GDY PRZEGRODA ZŁAMANA: kładziemy gazę między kleszcze a błonę śluzową nosa kleszczami Kiliana lub Ascha uchwycimy przemieszczony odcinek przegrody między dzioby kleszczy ustawiamy w prawidłowym położeniu, aby powierzchnie odłamów dobrze do siebie przylegały opatrunek unieruchamiający wewnątrznosowy WEWNĄTRZNOSOWE OTWARTE, stosuje się do zaopatrzenia złamań przegrody nosa oraz piramidy nosowej, ustawienie chrząstki nosa w jej anatomicznym położeniu ustawienie piramidy nosa unieruchomienie wewnątrz i zewnatrznosowe ZEWNĄTRZNOSOWE, stosuje się w złamaniach z przemieszczeniem masywu nosa, tzn. przemieszczenie długiej osi nosa, ale bez wgłobienia odłamów, najczęstszym sposobem jest ucisk na przemieszczone odłamy kciukami obu rąk, podczas gdy palce 2 i 3 obejmują masyw nosa po strony przeciwnej, niekiedy można wspomóc się wprowadzeniem podważki kostnej, którą odchyla się fragment złamanej kości opatrunek unieruchamiający zewnątrz nosowy. W złamaniach otwartych nastawiamy odłamy przez ranę unieruchamiamy
• Unieruchamianie

zszywamy

WEWNĄTRZNOSOWE, na 2-3 dni, najczęściej stosowana jest tamponada przednia, podobnie jak w przypadku krwawień z nosa, używa się setonu gazowego przepojonego parafiną i jodoformem, którym szczelnie wypełnia się przewody nosowe. W przypadku złamań przegrody nosa ważny jest obustronny ucisk setonów na przegrodę. Przed założeniem tamponady można wprowadzić do przewodów nosowych dreny gumowe, nad którymi wykonuje się tamponadę i stwarza warunki do oddychania przez nos. Ustalenie odłamów można również uzyskać przez wprowadzenie pręta akrylowego uformowanego w kształcie litery U, którego jedno ramię wprowadzone zostaje do jamy nosowej, a drugie łączy się z wyciągiem gumowym zamocowanym do opatrunku gipsowego założonego na głowę chorego;)

ZEWNĄTRZNOSOWE, na 10 dni, może być z płytki ołowianej i przylepca (gaza pod płytkę aby uniknąć odleżyn), z materiałów termoplastycznych, jedno lub dwu ramiennych pelot gipsowych, akrylowych lub gotowych zestawów przylepcowo- płytkowych • Powikłania 1)KRWIAK PRZEGRODY NOSOWEJ – zazwyczaj wynikiem złamania lub rozerwania przegrody, może być również przy odgięciu przegrody, gdy wraca ona na swoje miejsce, ale pod ochrzęstną lub śluzówką formuje się krwiak. Przegroda ma wejrzenie niebieskawe i widoczne jest wygórowanie zamykające światło przewodu. Należy odbarczyć oraz założyć opatrunek uciskowy (tamponadę przednią). Nierozpoznanie lub niewłaściwe postępowanie są przyczyną powstania ropnia przegrody nosa z zapaleniem chrząstki o uporczywym przebiegu. 2)ROPIEŃ PRZEGRODY NOSOWEJ – powstaje w wyniku zakażenia krwiaka, doprowadza do obumarcia chrząstek przegrody i górnej części chrząstek bocznych, po wyleczeniu ropnia, w miejscu obumarłej chrząstki wytwarza się blizna zaciągająca, która może być przyczyną zniekształceń lub przedziurawienia przegrody 3)KRWIAK GRZBIETU NOSA – rzadziej niż krwiak przegrody nosa, najczęściej wynikiem urazu bezpośredniego powodującego oderwania górnych części bocznych chrząstek od kości nosowych, leczenie polega na odbarczeniu i założeniu opatrunku uciskowego na 24 h ZŁAMANIA NOSOWO – SZCZĘKOWE • Są to bezpośrednie złamania kości nosowych z równoczesnym odłamaniem wyrostków czołowych szczęki • Mogą być jedno lub obustronne • Objawy kliniczne to: 1)zniekształcenie piramidy nosa – spłaszczenie i zapadnięcie grzbietu nosa 2)zniekształcenie obrzeży otworu gruszkowatego 3) zaburzenie drożności dróg łzowych - łzawienie 4) nieprawidłowy kształt przyśrodkowego kącika oka – uszkodzenie przyczepu więzadła powiekowego przyśrodkowego przez jego oderwanie lub przemieszczenie z odłamem kostnym • Rozpoznanie ustala się na podstawie obrazu klinicznego, badanie rtg oraz (przy łzawieniu) badaniu okulistycznym i lakrimografii Leczenie polega na nastawieniu odłamów kostnych w znieczuleniu ogólnym. Nastawienie odłamów powinno przywrócić drożność dróg łzowych i prawidłowe położenie przyczepu więzadła przyśrodkowego, ale można też jednoczasowo zaopatrzyć operacyjnie odłamy kostne i wykonać rekonstrukcję

więzadła przyśrodkowego i udrożnić drogi łzowe, Kolejność: nastawienie wyrostków czołowych nastawienie kości nosowych unieruchomienie odłamów metodą Taniewskiego szew materacowy metalowy lub nylonowy u podstawy nosa ( kości nosa obustronnie przekłuwa się grubą igłą bądź też wykonuję się na podkładkach, powinien być on na tyle długi, aby obejmował cały zapadnięty nos) NIE TAMPONUJE SIĘ JAMY NOSOWEJ po 10-12 dniach usuwamy szew


Ad.2 ZŁAMANIE OCZODOŁU Objawy kliniczne zależą od umiejscowienia i postaci złamania Złamania oczodołu można podzielić wg CRONE’A : 1.Złamania dolno – boczne 2.Złamania dolno – przyśrodkowe 3.Złamania stropu oczodołu 4.Złamania dolnej ściany i dna oczodołu Inne, mniej typowe złamania to: (z Bartkowskiego nie wynika jednoznacznie czy to też wg. podziału Crone’a czy nie?! 5.Złamania przyśrodkowej ściany oczodołu 6.Zespół szczeliny oczodołowej górnej 7. Zespół szczytu lub stożka oczodołego 8. Złamanie kanału nerwu wzrokowego • Powikłania pourazowe gałki ocznej towarzyszące obrażeniom oczodołu to (w 14% przypadków):
1) Wybroczyny podspojówkowe

2) Wylewy krwawe 3) Pęknięcie gałki ocznej 4) Krwawienie do ciała szklistego 5) Krwawienie do komory przedniej oka 6) Zwichnięcie soczewki 7) Jaska wtórna 8) Zaćma urazowa 9) Wstrząśnienie siatkówki

ZŁAMANIE DOLNO-BOCZNE

- towarzyszy złamaniom kości jarzmowej - w większości przypadków wylewy krwawe powiek i okolicy oczodołu -zarys policzka zniekształcony, w zależności od kierunku przemieszczenia kości jarzmowej - może być wytrzeszcz gałki ocznej, gdy na skutek złamania zmniejszy się objętość oczodołu, lub zapadniecie gałki ocznej w głąb (endophthalmus) oraz przemieszczenie jej ku dołowi -ruchy gałek ocznych przeważnie prawidłowe - niekiedy zaburzenie czynności mięśnia prostego dolnego lub bocznego, co może spowodować diplopię - stałym objawem jest zaburzenie czucia nerwu podoczodołowego

ZŁAMANIE DOLNO-PRZYŚRODKOWE -na ogół przy złamaniach szczęk oraz przy złamaniach nosowo-szczekowych - rzadko powstają zaburzenia ruchomości gałki ocznej i widzenia - opadnięcie kości nosowej wraz z przyczepem więzadła przyśrodkowego może łączyć się z uszkodzeniem przyczepu mięśnia skośnego dolnego i uszkodzeniem dróg łzowych

ZŁAMANIE STROPU OCZODOŁU - powstają w wyniku bezpośredniego urazu - rzadko odosobnione, częściej towarzyszą ciężkim obrażeniom w okolicy czołowej - znaczne przemieszczenie jest powodem opadnięcia gałki ocznej ku dołowi - uszkodzenie mięśnia prostego lub skośnego górnego może spowodować diplopię - złamaniom stropu oczodołu często towarzyszy pourazowe opadanie powieki górnej (ptosis palpebrae) - w tych złamaniach może wystąpić również tzw. zespół szczeliny oczodołowej górnej, cechujący się poważnymi zaburzeniami widzenia - w zależności od zakresu obrażeń konieczne jest operacyjne odtworzenie anatomicznych struktur w ramach pierwotnego zaopatrzenia

ZŁAMANIE DOLNEJ ŚCIANY I DNA OCZODOŁU - mogą wystąpić jako złamania samego dna (rozprężające) lub towarzyszyć złamaniom szczeki bądź przy zespole szczękowo-jarzmowym -w przypadku zniszczenia dna oczodołu następuje wypadnięcie oraz opadnięcie gałki ocznej - w większości są to złamania drobnoodłamkowe - rzadko powodują zakleszczenie dolnych mięśni gałkoruchowych (prosty, skośny dolny) - leczenie jest operacyjne i polega na odtworzeniu dna i dolnego brzegu oczodołu przeszczepem własno pochodnym kości i równoczesnym uniesieniem gałki ocznej do prawidłowego ustawienia - niekiedy wystarczające jest nastawienie przemieszczonych odłamów i ich zespolenie mini płytkami - do złamań dolnej ściany i dna oczodołu zaliczane jest ZŁAMANIE ROZPRĘŻAJĄCE OCZODOŁU ( BLOW-OUT FRACTURE), jest to złamanie cienkiej blaszki kostnej dna oczodołu (stropu zatoki szczękowej), pod wpływem zadziałania tępego urazu na gałkę oczną i wzrostu ciśnienia w oczodole, stąd nazwa „rozprężające”. Objawy kliniczne tej postaci złamania stanowią: zapadnięcie gałki ocznej, ograniczenie jej ruchomości głownie ku górze, niedowład nerwu podoczodołowego, rzadziej występuje złamanie ściany przyśrodkowej oczodołu - rozpoznania ustala się na podstawie badania klinicznego ( badanie biernej ruchomości gałki ocznej, tzw.traction test – przy wklinowaniu mięśni gałkoruchowych w szparę złamania czynny i bierny ruch oka ku górze jest zablokowany, okulistycznego (badanie objawu retrakcji i badanie elektromiograficzne mogą być pomocne przy ustaleniu wskazań do zabiegu operacyjnego) i rtg (zdjęcia zatok w projekcji Watersa, celowane na oczodoły, KT, wyjątkowo orbiotografia - leczenie polega na: uzyskanie dostępu do dna oczodołu z cięcia powiekowego ( podrzęskowe lub dolne), z cięcia spojówkowego w dolnym zachyłku powiekowym lub przez wycięcie pourazowej blizny kontrola dna oczodołu, uwolnienie i odprowadzenie zakleszczonych lub przemieszczonych tkanek (przy złamaniach linijnych często ten zabieg wystarczy) nastawienie odłamów do prawidłowego położenia uzupełnienie ubytku przeszczepem kości ( z kości ciemieniowej, z lewego talerza biodrowego lub przedniej ściany zatoki szczękowej) lub wszczepem ćwiczenia usprawniające ruchy gałki ocznej (ćwiczenia ortoptyczne) po zabiegu.

ZŁAMANIA PRZYŚRODKOWEJ ŚCIANY OCZODOŁU

.do objawów szczeliny oczodołowej górnej dołącza się znaczne upośledzenie wzroku lub jednostronna ślepota . otwierającą się do sitowia. złamania typu en clapet (z fr. opadnięcie powieki ( ptosis).objawy kliniczne to upośledzenie ruchomości gałki ocznej. IV – bloczkowy. stąd nazwa „złamanie wentylowe” . przemieszczeniem odłamu kostnego lub naciekiem zapalnym. endophtalmus . zaburzenie czucia w obszarze zaopatrywanym przez trzy gałązki końcowe nerwu ocznego. zniesienie odruchu rogówkowego -rozpoznanie ustala się na podstawie objawów klinicznych. nie reaguje na światło). przepuszcza ona tylko w jednym kierunku przepukliną oczodołową.są nietypową postacią izolowanego złamania dna oczodołu. tzw. VI – odwodzący oraz nerw oczny ( I gałąź nerwu V) z jego końcówkami i rozgałęzieniami .na KT oczodołu widoczne zacienienie sitowia -leczenie operacyjne . tętniaka) -leczenie (po wykluczeniu przyczyn centralnego pochodzenia w/w objawów wykonuje się zabieg odbarczenia szczeliny oczodołowej górnej z cięcia w łuku brwiowym • ZESPÓŁ SZCZYTU LUB STOŻKA OCZODOŁOWEGO -uszkodzenie obejmuje szczelinę oczodołową górną i kanał oraz (lub) nerw wzrokowy . porażenie mięśni gałkoruchowych (ophtalmoplegia). w tych przypadkach stwierdza się na przyśrodkowej ścianie.w wyniku uszkodzenia tych nerwów lub w wyniku ucisku spowodowanego krwiakiem. rozszerzenie źrenicy ( źrenica sztywna. kontrolna dna oczodołu i przyśrodkowej ściany oczodołu z odtworzeniem ubytku własno pochodnym przeszczepem kości ZESPÓŁ SZCZELINY OCZODOŁOWEJ GÓRNEJ syndrom fissurae orbitalis superioris • . zdjęć rtg (poszerzone na oczodoły i KT oczodołów wskazujących na obecność złamań. wentyl). a przy próbie odprowadzenia natychmiast się zamyka. ból głęboki w oczodole.przez szczeliną tą przechodzą między innymi nerwy III – okoruchowy. dochodzi do wystąpienia charakterystycznych objawów: -wytrzeszcz gałki ocznej. tętniakiem. krwiaka. głownie odwodzenia. w pobliżu stożka oczodołowego stwierdza się trójkątną klapkę kostną. podwójne widzenie. zawór.

w tych przypadkach jedynym skutecznym sposobem leczenia( podjętym jak najszybciej przy urazie) jest odbarczenie nerwu wzrokowego w jego kanale z dostępu przez sitowie lub drogą kraniotomii czołowej .rozpoznanie ustala się na podstawie objawów klinicznych. USG.otwór i kanał nerwu wzrokowego znajdują się w skrzydle mniejszym kości klinowej i przez nie do jamy czaszki wchodzi nerw wzrokowy. celowane na kanał nerwu wzrokowego i KT oczodołów ) . KT. rozerwanie osłonki oponowej nerwu.bezpośrednio po urazie powodującym ślepotę należy wdrożyć intensywne leczenie przeciwobrzękowe UWAGI OGÓLNE O POSTĘPOWANIU W OBRAŻENIACH OCZODOŁU I ZABURZENIACH WIDZENIA • W leczeniu obrażeń oczodołu możemy wyróżnić trzy drogi postępowania 1) Pierwotne zaopatrzenie obrażeń w kolejności: pierwotne zaopatrzenie dróg łzowych więzadeł (najczęściej przyśrodkowego powiek) powiek zgodnie z zasadami chirurgii plastycznej ran 2) Operacje okulistyczne usprawniające mięśnie oczne – jeżeli po pierwotnym leczeniu chirurgicznym utrzymuje się podwójne widzenie spowodowane ograniczeniem ruchów oka (ponieważ zmiażdżone na skutek długotrwałego wklinowania mięśnie nie odzyskały swej sprawności czynnościowej) istnieją wskazania do operacji na mięśniach ocznych . angiografia tętnicy ocznej. RNM) -zespół czynnościowego uszkodzenia nerwu II rozpoznamy przy zniesieniu odruchu źrenicznego z zachowaniem odruchu konsensualnego i nie zmieniającym się obrazie tarczy nerwu wzrokowego .złamanie kanału nerwu wzrokowego może być przyczyną ślepoty pourazowej w następstwie czynnościowego lub anatomicznego uszkodzenia nerwu wzrokowego (ucisk lub przerwanie nerwu przez przemieszczone odłamy kostne.leczenie polega na odbarczeniu szczeliny oczodołowej górnej i kanału nerwu wzrokowego • ZŁAMANIE KANAŁU NERWU WZROKOWEGO (II) . . neurologicznego i rtg (zdjęcia celowane na otwór wzrokowy. a wychodzi tętnica oczna.. zdjęć rtg (poszerzone na oczodoły.rozpoznanie ustala się na podstawie badania okulistycznego. warstwowe kanału nerwu wzrokowego. ucisk przez krwiak w kanale kostnym) -ustalenie przyczyn ślepoty pourazowej często jest trudne .

• W większości przypadków szczelina złamania biegnie od szwu jarzmowoczołowego poprzez boczno – dolną ścianę oczodołu do szwu jarzmowo – szczękowego na dolnym brzegu oczodołu. a potem ku górze do szwu czołowo – .3) Leczenie korakcją pryzmatyczną wskazane jest w okresie oczekiwania na następny etap leczenia operacyjnego lub na stałe (przy braku wskazań do dalszych zabiegów) Ad3) ZŁAMANIA BOCZNE ŚRODKOWEGO PIETRA TWARZY ZŁAMANIA ŁUKU JARZMOWEGO • • • • • Może być odosobnione bądź występować łącznie ze złamaniami innych kości twarzy (głównie kości jarzmowej) Złamanie samego łuku jarzmowego jest typowym złamaniem bezpośrednim Po uderzeniu następuje złamanie i przemieszczenie odłamu wewnątrz w kierunku dołu skroniowego Widoczne i palpacyjnie wyczuwalne wgniecenie łuku jarzmowego Ograniczenie rozwierania szczek – nieodłączny objaw tego złamania – na skutek zaklinowania wyrostka dziobiastego. ze zabieg został przeprowadzony prawidłowo Złamania wielo lub drobnoodłamkowe są wskazaniem do osteosyntezy mini płytkami Nie leczone złamanie po paru tygodniach wymaga operacyjnego leczenia nie zawsze z dobrym skutkiem. inne kliniczne. Niektóre ośrodki przyjmują kryteria anatomiczne. ponieważ do mechanicznej przeszkody jaka stanowią przemieszczony odłamy. dołącza się przykurcz mięśniowy • • • • ZŁAMANIE KOŚCI JARZMOWEJ I ZESPOŁU SZCZĘKOWO – JARZMOWEGO • Pojęcie kliniczne „złamanie kości jarzmowej” anatomicznie obejmuje zespól jarzmowo – szczękowy( anatomiczne pojęcie złamania kości jarzmowej oznacza złamanie jej trzonu. na tylną ścianę szczęki. swobodne rozwarcie szczek i prawidłowe obrysy twarzy dowodzą. a to zdarza się rzadko). następnie przez przednią ścianę trzonu szczęki (i otwór podoczodołowy) do grzebienia jarzmowo – zębodołowego. rzadziej kłykciowego przemieszczonym odłamem Rozpoznanie stawia się na podstawie objawow klinicznych i badania rtg (zdjecie półosiowe czaszki oraz zgryzowe celowane na łuk) Leczenie: wczesne przeskórne nastawienie hakiem jednozębnym Gilliesa i zaklinowanie odłamów nie przedstawia większych trudności. a mianownictwo obu złamań nie jest ujednolicone.

może być wynikiem jego przerwania lub stłuczenia. w którym mogą być zaklinowane tkanki około gałkowe. na ogół utrzymuje się przez kilka tygodni do 3 miesięcy. a na skutek obniżenia wyrostka czołowego kości jarzmowej powstaje rozejście w szwie jarzmowo – czołowym. ale może tez towarzyszyć innym złamaniom kości twarzy • Może być otwarte. część szczęki i często łuk jarzmowy Jest to na ogół złamanie bezpośrednie. wypadek komunikacyjny. niekiedy maskujący duże przemieszczenie kości. wypadek przy pracy. przy czym wykonuje on część ruchu obrotowego. jednoodłamowe lub wieloodłamowe. Trzon kości jarzmowej opada i przemieszcza się przyśrodkowo. wyrostek czołowy przesuwa się w bok i ku dołowi. Takie przemieszczenie powoduje obniżenie części zewnętrznej dolnego brzegu oczodołu z równoczesnym przesunięciem jego w kierunku zatoki szczękowej. Odłamy dna oczodołu rozchodzą się tworząc ubytek dna. Często współistnieją z obrzękiem wylewy krwawe podskórne i podspojówkowe (wylew krwawy okularowy) 2) Zniesienie czucia nerwu podoczodołowego. wówczas dolny brzeg oczodołu opada i przemieszcza się na zewnątrz. natomiast masyw kości jarzmowej skręca się w kierunku zatoki szczękowej. tworząc ostra nierówność kostna. przy czym przyczyną jego powstania może być uderzenie pięścią. Odłamy dna oczodołu nakładają się na siebie dachówkowato Jeżeli uraz działa od przodu do wewnątrz. Częstym objawem złamania kości jarzmowej jest drętwienie górnych przednich zębów 3) Zaburzenie symetrii twarzy spowodowane zapadnięciem w okolicy trzonu kości jarzmowej jest szczególnie widoczne po ustąpieniu obrzęku . wystąpi wówczas podwójne widzenie (diplopia) • • Objawy kliniczne 1) Obrzęk okolicy kości jarzmowej. Odłamaniu ulega również wyrostek skroniowy kości jarzmowej w okolicy szwu jarzmowo – skroniowego • W wyniku takiego przebiegu szczeliny złamania powstaje odłam zawierający w swej masie kość jarzmową. podoczodołowej i powiek. z przemieszczeniem lub bez • • O przemieszczeniu decyduje kierunek działania siły i jej wielkość W większości przypadków uraz działa od boku i przodu ku tyłowi i środkowi co powoduje przemieszczenie odłamu przyśrodkowo i ku tyłowi z równoczesnym opadnięciem odłamu ku dołowi. zamknięte.jarzmowego. sport i inne • • Najczęściej jako złamanie izolowane.

grzebienia jarzmowo – zębodołowego. Zacienienie światła zatoki jest objawem pośrednim złamania kości jarzmowej. . łuku jarzmowego oraz stopnia rozejścia ( szerokość) szwu jarzmowo – czołowego. grzebieniu jarzmowo – zębodołowym i łuku jarzmowym 9) Opadnięcie zewnętrznego kącika oka jest wynikiem przemieszczenia się przyczepu więzadła powiekowego bocznego wraz z odłamem kości jarzmowej 10) Upośledzenie mimiki po stronie złamania związane jest z mechanicznym uszkodzeniem mięśni mimicznych albo pourazowym niedowładem stłuczonych gałązek nerwu twarzowego • Rozpoznanie ustala się na podstawie objawów klinicznych i zdjęć rtg ( przeglądowe twarzoczaszki. Polega ono na stosowaniu środków przeciwbólowych. może wystąpić przemieszczenie gałki ocznej ku przodowi (wytrzeszcz) lub ku dołowi w głąb 6) Krwawienie z nosa jest wynikiem uszkodzenia błony śluzowej zatoki szczękowej. Założenie opatrunku uciskowego zapobiega dalszemu jej rozprzestrzenianiu się 8) Nierówności kostne (schodki). Oglądając zdjęcie musimy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie ciągłości dolnego brzegu oczodołu. musi być poprzedzone ustaleniem wskazań. • Leczenie: zależnie od obrazu klinicznego i postaci złamania może być chirurgiczne lub zachowawcze • Leczenie zachowawcze gdy mamy złamanie bez przemieszczenia i nie stwierdzamy zaburzeń czynnościowych i estetycznych. w zaburzeniach widzenie i innych uzasadnionych przypadkach – zdjęcia warstwowe). rzadko może obejmować połowę twarzy i szyi. przeciwobrzękowych w pierwszych dniach po urazie • Leczenie chirurgiczne. 7) Odma powietrzna jest wynikiem uszkodzenia błony śluzowej i ścian kostnych zatoki szczękowej. półosiowe czaszki. metody i rozpoznania towarzyszących powikłań. stwierdzane palpacyjnie na dolnym i zewnętrznym brzegu oczodołu. Wskazania do zabiegu mogą być estetyczne i czynnościowe. który blokuje wyrostek dziobiasty żuchwy lub. gdy złamaniu kości jarzmowej towarzyszy złamanie łuku 5) Podwójne widzenie może być wynikiem obrzęku tkanek miękkich lub zakleszczenia mięśni gałkoruchowych w szczelinę złamania. czasu wykonania zabiegu. poszerzone na oczodoły i celowane (zewnątrzustne) na łuki jarzmowe. najczęściej występuje w dolnej powiece.4) Ograniczenie rozwierania szczek przeważnie występuje w przypadkach znacznego obniżenia trzonku kości jarzmowej.

po upływie kilku miesięcy zabieg operacyjny rozklinowania i nastawienia odłamów ma niewielkie szanse powodzenia (w takim przypadku łatwiej jest uzyskać efekt estetyczny za pomocą metod chirurgii odtwórczej) • Zasady leczenia chirurgicznego: należy ustalić odpowiedni sposób nastawienia i unieruchomienia odłamów. Gilliesa.punkt ten wyznacza skrzyżowanie linii biegnącej przez boczny brzeg oczodołu (równolegle do linii środkowej ciała) oraz linii przebiegającej wzdłuż dolnej krawędzi kości jarzmowej (prostopadle do poprzedniej) .do tego sposobu używane są haki typu Wassmunda. Langenbecka i inne . dalszym pociągnięciem na zewnątrz i wyważeniem rozklinowuje się odłamy i nastawia w prawidłowym położeniu . Strohmeyera.obecnie metoda historyczna . stosowane metody możemy podzielić na zewnątrzustne. Ze względu na dostęp do przemieszczonych odłamów. Jankowskiego (te dwa najczęściej w Polsce). pociąganie próbne). jeżeli się to nie udaje należy je unieruchomić mini płytkami. W razie stwierdzenia dużych zniszczeń konieczny jest przeszczep kości własno pochodnej. Złamanie zamknięte możliwe jest do nastawienia do 8 dni od urazu. które nie ustępuje w miarę cofania się obrzęku • Czas wykonania zabiegu: złamania otwarte należy nastawić i unieruchomić w ramach pierwotnego zaopatrzenia przed zszyciem rany. Obowiązuje kontrola dna oczodołu.po sprawdzeniu.nastawienie rozpoczyna się od wyznaczenia miejsca wkłucia haka . rzadziej miejscowym WYCIAGI SZKIELETOWE: .zabieg ten wykonuje się w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. zewnątrzustne i przez zatokę szczękową NASTAWIENIE KOŚCI HAKIEM JEDNOZĘBNYM Z JEJ UNIERUCHOMIENIEM PRZEZ ZAKLINOWANIE . kontrolując skuteczność nastawienia i ochraniają gałkę oczną .najczęściej stosowany i najprostszy sposób . w świeżych złamaniach odłamy zostają unieruchomione przez zaklinowanie.• Wskazania estetyczne zależą od stopnia zniekształcenia twarzy jako następstwa przemieszczenia odłamów • Wskazania czynnościowe stanowią: utrudnione rozwieranie szczęki widzenie podwójne.palce lewej ręki spoczywają na dolnym brzegu oczodołu. Operowanie po 3 tyg jest uciążliwe ze względu na zrosty. zależnie od stanu chorego i zakresu obrażeń.kierunek pociągania musi być odwrotny do kierunku działania urazu i przemieszczenia odłamu kostnego . że hak jest wkłuty pod trzon kości jarzmowej (wykonuje się tzw.

w przypadku złamań z przemieszczeniem. na dolnej krawędzi trzonu kości jarzmowej lub na łuku.przy braku zaklinowania odłam może ulec przemieszczeniu.szew kostny jako metoda osteosyntezy złamanej kości jarzmowej został zastąpiony zespoleniem odłamów mini i mikropłytkami . pomocny był wyciąg szkieletowy z pętlą druciana zaczepioną na dolnym brzegu oczodołu. Jędraszki i inne . o tzw. Pętlę można było założyć z cięcia skórnego albo wewnatrzustnie z przekłuciem policzka i połączyć następnie wyciągiem elastycznym z czepcem gipsowym ZESPOLENIE MINI LUB MIKROPŁYTKAMI . a mianowicie: na dolnym brzegu oczodołu. zestaw Jankowskiego: hakiem z tego zestawu nastawiano kość. stwarzającymi dogodny dostęp operacyjny.dojście operacyjne (wybierane indywidualnie w zależności od współistniejących obrażeń i doświadczenia chirurgia): 1. używając go jednocześnie do wyciągu.wskazaniami do tego zespolenia są: o otwarte złamania z ranami skórnymi. że wystarczą dwa punkty .anatomiczne obrysy przemieszczonej kości uzyskuje się przez jej nastawienie i unieruchomienie w trzech punktach podparcia.in. wówczas do jego ustalenia w pożądanej pozycji używano wyciągów kostnych -do tego celu służył m. DO DOLNEGO BRZEGU OCZODOŁU a) Przezspojówkowe b) Podrzęsowe c) Powiekowe d) Przyśrodkowe (cięcie przynosowe przedłużane w kierunku fałdu nosowo – wargowego) e) Wewnątrzustne . jego rękojeść przymocowywano do czepca gipsowego założonego na głowę chorego.) . gdy występowały już więzozrosty utrzymujące odłamy w nieprawidłowym położeniu.podobną zasadę działania miały zestawy Lindemana – Gerkergo. w szwie czołowo – jarzmowym i grzebieniu jarzmowo – zębodołowym (niektórzy chirurdzy uważają.. o wieloodłamkowe złamania z przemieszczeniem oraz z ubytkiem dna oczodołu i towarzyszącym mu podwójnym widzeniem . niestabilne złamania kości jarzmowej (brak zaklinowania powoduje ich ponowne przemieszczenie).

• Mogą to być złamania z ubytkiem kości. co ma miejsce w uszkodzeniach zatoki szczękowej. tamponem gazowym lub balonem gumowym wprowadzonym do światła zatoki szczękowej wypełnionym następnie powietrzem. podłużne. DO BOCZNEGO BRZEGU OCZODOŁU – dochodzi się z cięcia w dolnej częśći łuku brwiowego 3. DO GRZEBIENIA JARZMOWO.zabieg wykonuje się przez światło zatoki szczękowej. guz odłamuje się od .2. powodujące rozdzielanie się obu szczek lub wyrostków podniebiennych w płaszczyźnie strzałkowej. beleczką kostną.ZĘBODOŁOWEGO . mogą też towarzyszyć złamaniom innych kości twarzy ZŁAMANIE SZCZĘK TYPU LE FORTA I • Powstaje w następstwie urazu działającego na szczękę od przodu do tyłu na wysokości wargi górnej • Może być jednostronne lub obustronne (wtedy tzw. Powyższe metody nie są obecnie stosowane ze względu na nieprzydatność.dochodzi się wewnątrzustnie w górnym sklepieniu przedsionka jamy ustnej NASTAWIENIE OD STRONY ZATOKI SZCZĘKOWEJ . w oderwaniu wyrostka zębodołowego i złamaniach postrzałowych.unieruchomienie odłamów można uzyskać przez podparcie beleczką akrylową. flotujące podniebienie) • Szpara złamania na brzegu dna nosa biegnie ku tyłowi przez zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej do guza szczęki. otwarte lub zamknięte • Mogą być typowe dla klasyfikacji Le Forta lub nietypowe. po czym nastawia się dno oczodołu i kość jarzmową . DO DOLNEGO I BOCZNEGO BRZEGU OCZODOŁU: a) Przezspojówkowe z rozcięciem zewnętrznego spoidła powiek b) Podrzęsowe przedłużone do boku w kierunku łuku jarzmowego c) Powiekowe przedłużone do boku w kierunku trzonu kości jarzmowej d) Dwuwieńcowe e) Półwieńcowe f) Skroniowo – czołowe 4. dodatkowy uraz oraz uszkodzenie śluzówki zatoki szczękowej Ad 4) ZŁAMANIA W ODCINKU POŚRODKOWYM ZŁAMANIA SZCZĘK • Istnieje kilka klasyfikacji opierających się w większym lub mniejszym stopniu na podziale złamań szczek wg Le Forta • Ze względu na przebieg złamania mogą to być złamania poprzeczne.

następnie zmierza do dolnego brzegu oczodołu w okolicy szwu jarzmowo – szczękowego i przechodzi na przednia ścianę szczęki. Po wyleczeniu złamania ligaturę przecina się i usuwa wraz z całym unieruchomieniem. głównie wargi górnej.zaburzenia zwarcia zębów . przy dużych brakach zębowych można to uzyskać monoblokami i fundą gipsową. tuz przy jej blaszce poziomej • Powoduje oddzielenie się od reszty GMT płyty podniebiennej wraz z wyrostkami zębodołowymi i dolnymi częściami wyrostków skrzydłowa tych kości klinowej • Jeżeli opisany przebieg złamania jest obustronny. obejmującego równocześnie obie kości nosowe przecięte najczęściej w połowie oraz przednią część sitowia. przechodzi na przyśrodkową ścianę oczodołu i biegnie skośnie w dół do kości łzowej i poprzez nią do szczeliny oczodołowej dolnej. wówczas występuje typ I złamania Le Forta. .wylewy krwawe podśluzówkowe w górnym sklepieniu przedsionka jamy ustnej . operacyjne – nastawienie odłamów z równoczesnym unieruchomieniem płytkami. Okres unieruchomienia wynosi ok. 4 tyg ZŁAMANIE SZCZĘK TYPU LE FORT II • Powstaje przeważnie pod wpływem urazu działającego na środkową część masywu kostnego szczęk z góry i przodu do dołu i tyłu • Może być izolowane albo towarzyszyć innym złamaniom kości twarzy • Przebieg linii złamania jest wielokierunkowy.patologiczna ruchomość odłamanego wyrostka zębodołowego szczęk wraz z podniebieniem Leczenie doraźne.uczucie drętwienia zębów górnych .obrzęk twarzy. • Rozpoczyna się od szwu czołowo – nosowego i czołowo – szczękowego. W znacznych przemieszczeniach odłamów wskazane jest operacyjne unieruchomienie odłamów sposobem Adams niski Adams niski polega na założeniu szyny nazębnej górnej lub uprzednio przygotowanej płytki podniebiennej (przy dużych brakach zębowych) i przymocowaniu ligaturą stalową do dolnego brzegu oczodołu (z cięcia skóry w tej okolicy lub z dojścia zewnątrzustnego do trzonu kości jarzmowej) albo zawieszeniu na łuku jarzmowym.krwawienie z nosa lub skrzepy krwi w przewodach nosowych . Ligaturę w tkankach miękkich policzka prowadzi się w świetle igły punkcyjnej. złamaniu ulega tez blaszka pionowa kości podniebiennej. przecinając grzebień jarzmowo – zębodołowy. biegnąc skośnie w kierunku guza szczeki. .wydłużenie odcinka nosowo – bródkowego . w którym zawsze łamie się przegroda nosa ponad jego dnem • Objawy kliniczne to: . Z guza szczęki przechodzi na wyrostki skrzydłowa te kości klinowej • Klasyczne złamanie Le Forta typ II jest obustronne i towarzyszy mu pionowe złamanie przegrody nosa • Powoduje zazwyczaj oddzielenie się od reszty GMT monobloku dwuszczękowego – w kształcie piramidy (stąd złamanie to jest zwane piramidowym). omija otwór podoczodołowy.• • wyrostka skrzydłowa tego kości klinowej albo łamie się razem z dolną częścią tego wyrostka. policzków.

• • W tych przypadkach nigdy nie dochodzi do rozdzielenia czaszkowo – jarzmowego. w okolicy nasady nosa. kości łzowe. o rozległe obrzęki w okolicy nasady nosa. może natomiast towarzyszyć innym złamaniom • Przemieszczenie odłamu kostnego następuje pod wpływem działania urazu oraz ciężaru odłamanego masywu kostnego Objawy: o wydłużenie środkowego odcinka twarzy. czoła i policzków o może również występować łzawienie jako wynik uciśnięcia na przewody nosowo-łzowe. Zdjęcia podstawy czaszki przeglądowe i warstwowe pozwalają wykluczyć złamanie w tym zakresie albo go potwierdzą. kości podniebienne. grzebienia jarzmowo-zębodołowego i nasady nosa oraz zacieśnienie światła obu zatok szczękowych. okolic podoczodołowych i jarzmowych o wylewy krwawe „okularowe” obu oczu (powiekowe i podspojówkowe) o wylewy krwawe podśluzówkowe w okolicy grzebieni jarzmowozębodołowych o krwawienie z nosa lub skrzepy krwi w przewodach nosowych oraz gardle (na tylnej ścianie) o zaburzenia zgryzowe o wyciek surowiczo – krwisty płynu z nosa może wskazywać na złamanie podstawy czaszki – przedniego dołu o odma podskórna jest częstym objawem towarzyszącym złamaniom szczęk i umiejscawia się przeważnie w powiekach górnych i dolnych. Palpacyjnie wyczuwalne są „schodki kostne” na dolnych brzegach oczodołów oraz grzebieniach jarzmowo-zębodołowych (bolesność uciskowa w tych miejscach). W przypadkach łzawienia może być wskazane wykonanie lakrimografi. małżowiny nosowe dolne. nieuszkodzony masyw jarzmowy pozostaje zespolony z kością czołową • Powstały duży odłam zawiera w swej masie: obie szczeki. część blaszki pionowej kości sitowej oraz część wyrostków skrzydłowa tych kości klinowej • Jednostronne odosobnione złamanie szczeki nigdy nie występuje. • . obustronnie złamanie dolnego brzegu oczodołu. poszerzone oczodołów i zatok szczękowych. powiek. Zdjęcia boczne nosa i podstawy czaszki dołu przedniego są niezbędne do określenia rozległości uszkodzeń kostnych. • Rozpoznanie ustala się na podstawie stanu klinicznego i badania rtg przeglądowe twarzoczaszki. Na zdjęciach w wymienionych projekcjach uwidoczni się rozejście szwu czołowo-nosowego i czołowo-szczękowego. półosiowe czaszki. kości nosa.

Miejscowe. spowodowany równoczesnym złamaniem podstawy czaszki w przednim dole • Rozpoznanie jak przy Le Fort II. ciężaru odłamu oraz działania mięsni żwaczy i skrzydłowych przyśrodkowych • Odłam przemieszcza się do dołu i ku tyłowi co wraz z obfitym krwawieniem bezpośrednio po urazie jest przyczyną niedrożności górnych dróg oddechowych • Objawy: podobne jak przy Le Fort II. • temu klasycznemu złamaniu towarzyszy odłamanie przegrody nosa • tak przebiegająca szczelina złamania powoduje oderwanie kostnego masywu szczękowo – nosowo – jarzmowego od podstawy czaszki • w odłamie kostnym znajdują się: szczęki. kości podniebienne. następnie przechodzi ona na boczną ścianę oczodołu. kości jarzmowe. przy czym w czasie ich docisku ku górze następuje „skracanie się” nosa. ocena świadomości chorego) • Poza tym leczenie miejscowe jak przy złamaniu Le Fort II • Jeżeli jest wskazane unieruchomienie odłamów sposobem Adamsa to masyw szczękowy podwiesza się na górnych brzegach oczodołów (Adams . wskazana baczna obserwacja płynotoku nosowego • Leczenie: ogólne leczenie zalezy od stanu chorego. biegnąc do szwu jarzmowo – czołowego. wskazane jest podawanie antybiotyków o szerokim spektrum. dna oczodołów. kość łzową do szczeliny oczodołowej dolnej. część blaszki pionowej kości sitowej oraz obie małżowiny nosowe dolne • wg klasycznego opisu Le Forta blaszka sitowa (tzw. Leczenie: ogólne leczenie stosuje się w zależności od stanu chorego. Zabieg polega na podwieszeniu masywu szczęk na bocznych brzegach oczodołów. tętna. podobne jak przy złamaniu Le Fort I. prowadzenie karty obserwacyjnej (pomiar ciśnienia. Odłamuje się również łuk jarzmowy i wyrostek skrzydłowaty kości klinowej. Ad 5) ZŁAMANIE SZCZĘK TYOU LE FORT III • Jest to złamanie szczękowo – oczodołowo – jarzmowe • Rozległe uszkodzenie kości twarzy połączone ze złamaniem podstawy czaszki (dołu przedniego) • Powoduje całkowite oddzielenie się GMT od kości podstaw czaszki • Najczęściej jako wynik urazu odniesionego w wypadku komunikacyjnym. kość nosowa. który działa z dużą siłą od góry i przodu ku dołowi i tyłowi (wypadki motocyklowe) • Szczelina złamania rozpoczyna się jak przy złamaniu Le Forta II od nasady nosa poprzez przyśrodkową ścianę oczodołu. Poza tym częściej pojawia się wyciek płynu mózgowo – rdzeniowego przez nos (płynotok nosowy). ale jeszcze bardziej nasilone. Może również zajść konieczność zaopatrzenia złamania nosa. strop sitowy) jest zachowana i nieuszkodzona • jednostronne złamania typu Le Fort III wstępują rzadko i zawsze są połączone z rozejściem się szczęki w okolicy szwu podniebiennego • przemieszczenie odłamu kostnego powstaje pod wpływem działania urazu. Adams średni.• • Wyczuwalna jest ruchomość odłamanych szczęk. Jeżeli są wskazania do unieruchomienia sposobem Adamsa to jest zakładany tzw. kości łzowe i część kości klinowych.

występują różne typy złamań: 1) Złamanie obejmuje ściany kostne zębodołu jednego lub kilku zębów. -Dotyczy odcinka uzębionego od kła do kła. -W zależności od wieku dziecka obrażenie to jest połączone z uszkodzeniem zębów mlecznych albo stałych. jak również bezpośredniej kontroli w czasie zaopatrzenia. również zawiązków zębowych.występuje przeważnie w zakresie zębów przednich u dzieci. .wskazana płynna dieta przez kilka tygodni 2) Złamanie wyrostka zębodołowego szczęki bez otwarcia zatoki szczękowej. dlatego chorzy wymagają rozpoznania i leczenia wielospecjalistycznego ZŁAMANIE WYORSTKA ZĘBODOŁOWEGO SZCZEKI • Jest najczęstszym jej uszkodzeniem. zwłaszcza u dzieci • Powstaje w wyniku urazu na wyrostek zębodołowy w kierunku przyśrodkowym (upadek na ziemię) • Są to przeważnie złamania bezpośrednie • Ponieważ rażące przedmioty są różnego kształtu i działają z różną siłą. . zupełnie luźno leżących fragmentów kości i złamanych zębów. -jako izolowana postać należy do rzadkości i dotyczy guza szczeki. najczęściej wypadki komunikacyjne • Przebieg szczeliny złamania jest różnorodny i trudny do klasyfikacji • Przemieszczenie odłamów najczęściej znaczne • Są to na ogół obrażenia typu wielonarządowego. powięź) Korzystne jest wykonanie równocześnie podczas jednego zabiegu operacji Adamsa i plastyki opony w zespole chirurg szczękowy i neurotraumatoog Należy zwrócić uwagę na zniekształcenia nosa oraz drożność dróg łzowych. -Na zdjęciach rtg wewnatrzustnych przylegających widoczna szczelina złamania. wchodzi tez w rachubę osteosynteza minipłytkami 4) Zmiażdżenie wyrostka zębodołowego .jest wynikiem bezpośredniego urazu.Leczenie polega na nastawieniu odłamu i unieruchomieniu go szyna nazębną lub wyciągiem miedzyszczękowym 3) Złamanie wyrostka zębodołowego z otwarciem zatoki szczękowej . .Leczenie polega na usunięciu. . -zakres obrażeń kostnych ustala się na podstawie zdjęć wewnatrzustnych przylegających. któremu zawsze towarzyszy ich zwichniecie – są to przeważnie złamania podokostnowe. zaopatrzyć je stosowanie do stwierdzonych obrażeń MNOGIE ZŁAMANIE SZCZĘKI • Są to rozległe uszkodzenia całego środkowego pietra twarzy jako następstwo urazu o dużej sile działania. -Zdjęcia radiologiczne wykazują szparę złamania biegnąca nad korzeniami zębów. -Odłam kostny wraz z tkwiącymi w nim zębami przeważnie przemieszczony jest do wewnątrz. -postępowanie lecznicze jak wyżej. bardzo oszczędnym.• • wysoki)przy utrzymującym się płynotoku może być wskazane zamknięcie przetoki płynowej na drodze kraniotomii czołowej i plastyki opony twardej (okostna. -Leczenie polega na nastawieniu zębów do prawidłowego położenia i założeniu szyny lub ligatury unieruchamiającej.

przyczyny krwawień 21. LEKI.uszkodzenie śluzówki i naczyń krwionośnych przy nieostrożnym posługiwaniu się narzędziami . Krwawienia po usunięciu zęba można podzielić biorąc pod uwagę etiologię. szczególnie u dzieci. atoniczne po ustąpieniu działania środków obkurczających dodanych do znieczulenia . 21. jak przetoka tętniczo-żylna lub naczyniak w kości mogą być przyczyną groźnego dla życia krwotoku (haemorrhagia) Ze względu na źródło krwawienia wyróżnia się krwawienia: • miąższowe • żylne • tętnicze • z tkanek miękkich • z kości Ze względu na czas wystąpienia krwawienia wyróżnia się krwawienia: • wczesne (do 24 godzin) • późne (w następnej dobie lub w kilka dni po usunięciu zęba.nadciśnienie .cukrzyca . Tamowanie krwotoku po ekstrakcji zęba – sposoby. płytkowe i naczyniowe . należy ustalić jego przyczynę i źródło na podstawie wywiadu i kontroli rany poekstrakcyjnej oraz . Ze względu na etiologię krwawienia mogą wystąpić z przyczyn: • ogólnych . po czym ranę śluzówki zszywa. jak np. jakkolwiek zdarza się najczęściej z przyczyn miejscowych. w hemofilii A w 5-6 dobie) Przystępując do zaopatrzenia krwawienia po usunięciu zęba. leki.anomalie rozwojowe naczyń krwionośnych. źródła krwawienia i czas wystąpienia. skazy krwotoczne osoczowe.SPOSOBY. PRZYCZYNY KRWAWIEŃ Krwawienie po usunięciu zęba (sanguinatio post extractionem dentis) Obfite lub przedłużone krwawienie bezpośrednio po usunięciu zęba lub też występujące po pewnym czasie może być pierwszym objawem skazy krwotocznej.u kobiet w okresie miesiączki • miejscowych .niedokrwistość .choroby wątroby . -Dziecko po takim urazie wymaga rehabilitacji przez ortopedę szczękowego i protetyka.zaburzenia układu hemostazy.krwawienie tzw. TAMOWANIE KRWOTOKU PO EKSTRAKCJI ZĘBA.. tj.pozostawiona w zębodole ziarnina .miażdżyca .Zawiązki zębowe pozostawia się.

Krwawienie miąższowe z kości tamujemy woskiem chirurgicznym. * miejscowe wskazania do zszycia rany poekstrakcyjnej: mnogie ekstrakcje. należy podwiązać naczynia. • uciśnięcie krwawiących tkanek lub pnia naczynia może być bardzo korzystne. Można stosować też tampon nasączony epinefryną lub norepinefryną. • zaleca się opatrunki z ciepłym izotonicznym roztworem chlorku sodowego jako zabiegi pomocne w opanowaniu krwawień w jamie ustnej. Ucisk można spotęgować jeżeli wypełniony tamponem zębodół pokryjemy płytką ze stensu lub z akrylu i polecimy pacjentowi solnie nagryzać. Skrzepy utworzone w ten sposób są zwykle wiotkie i mają tendencje do odrywania. pensetę chirurgiczną i uderzając weń młotkiem. Należy go zakładać przy krwawieniu poekstrakcyjnym tak. • jeżeli stwierdza się wyraźne punkty krwawienia. • Na zębodół lub do niego zakłada się gąbkę fibrynową (spongostan z trombiną) • Stosowane są kleje tkankowe • leki ściągające zastosowane na miejsce krwawienia stwarzają rodzaj bariery fizycznej poprzez precypitację białek tkankowych i krwi. Temperatura 37oC najbardziej sprzyja krzepnięciu krwi. jak kleszczyki Peana.doraźnie wykonanych badań krwi. wyłącznie tampon uciskowy i jak najszybciej przewieźć chorego na oddział specjalistyczny. Pomocne jest również stosowanie okładu z lodu. Na krwawiącą ranę zakładamy gąbki żelatynowe lub włóknikowe. uszkodzenia śluzówki jamy ustnej . Należy ustalić czy krwawienie wystąpiło z przyczyn ogólnych i wdrożyć odpowiednie postępowanie lecznicze.5).co może objawiać się gorączkąjako przyczyny krwawienia wtórnego. U chorych z hemofilia A nie zszywa się zębodołu. Można założyć szwy hemostatyczne po wypełnieniu zębodołu trombiną i spongostanem. należy zastosować antybiotyki • Jeżeli warunki na to pozwalają najskuteczniejszym sposobem zahamowania krwawienia jest zeszycie zębodołu. w tym liczby płytek (norma 140-440x109/l). • Przy wystąpieniu krwotoku po usunięciu zęba z obszaru podejrzanego o naczyniaka należy ząb ponownie wprowadzić do zębodołu i zastosować ucisk. • Jeżeli zachodzi podejrzenie o zakażenie. Zbyt długie przetrzymywanie tamponów na ranie poekstrakcyjnej jest szkodliwe i prowadzi często do wtórnych krwawień. gdzie zostanie wykonany zabieg resekcji kości objętej zmianą. aby obejmował wyrostek zębodołowy zarówno od strony językowej jak i od przedsionka jamy ustnej (w formie litery U). zakładając dodatkowo procę bródkową z opaski elastycznej. zakładając. że każdy punkt wkłucia może być nowym źródłem krwawienia. o ile sama tamponada jest nieskuteczna. Duże naczynie krwawiące tylko wyjątkowo może zostać zablokowane poprzez obkurczenie się i wytworzenie skrzepu • krwawienia żylne i tętnicze z tkanek miękkich zaopatruje się przez podwiązanie lub podkłucie naczynia • krwawienie z kości można opanować przez zmiażdżenie kości w miejscu krwawienia. ewentualnie tampony z trombiną liofilizowaną. przykładając koniec tępego narzędzia. czasu krzepnięcia (6-10 minut) i krwawienia (poniżej 7 minut). kontrola wskaźnika INR (0. Miejscowe leczenie krwawień: • w znieczuleniu nasiękowym trzeba dokonać rewizji zębodołu oraz wytamponować i ewentualnie usunąć ziarninę.9-1. lub gdy nie jest to możliwe.

Ogólne leczenie krwawień: • Krzepnięcie krwi zwiększamy podając: .domięśniowo etamsylat i witaminę K .25-1% roztworu do płukania .ałuny. topografia. np. • Leki ściągające działające poprzez wytrącenie białek surowicy. np. leży w dole zażuchwowym. trimetafan zmniejszają wrażliwość ustroju na wstrząs i działają przeciwkrwotocznie • Leki kurczące drobne naczynia krwionośne. Gruczoły ślinowe. hydrocortizon w 5% roztworze glukozy lub NaCl.anatomia. preparaty rutyny (Rutina. Rutinoscorbin) uszczelniają śródbłonki naczyń włosowatych Leki służące do miejscowego zatrzymania krwawienia: • Zwiększające krzepliwość krwi.10% roztwór związków wapniowych . w których można się liczyć z obfitym lub przedłużonym krwawieniem. świeża krew) • Leki ganglioplegiczne np.in. nadciśnieniu tętniczym i kobietom w ciąży) • Przeciwkrwotocznie przez wpływ na naczynia. po ekstrakcji zębów w postaci zasypki lub roztworów nasycających gazik. które w sposób mechaniczny czopują drobne naczynia krwionośne: . Stosuje się kroplówkę hemostatyczną o składzie: kwas epsiaminokapronowy. Przeciwwskazane w chorobach układu krążenia (choroba niedokrwienna mięśnia sercowego.dożylnie 5-10% roztwór chlorku sodowego .jady wężów (Reptilase) • W razie krwawień na skutek nadmiernej fibrynolizy znajduje zastosowanie aprotynina. wazopresyna stosowana domięśniowo lub dożylnie (nie podawać w chorobie wieńcowej. posiadające w swoim składzie garbniki o działaniu hemostatycznym • Leki obkurczające drobne naczynia krwionośne.garbniki. Otrzymana z krwi bydlęcej jest stosowana na miejsca zewnętrzne krwawiące np. od przodu gałąź żuchwy.epinefryna w roztworach 1:30000-1:100000.aerozol zawierający alkoholowe wyciągi z roślin (m. cukrzycy lub nadczynności tarczycy. Alumen w postaci 0. 22.* wskazania ogólne: skazy krwotoczne (bez hemofilii) i wymienione wcześniej schorzenia. cyklonamina. wit. z kory dębu). topografia. od tyłu przedni brzeg mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i nieco głębiej tylny brzusiec . fizjologia 22.żelatynę i pektyny roślinne doustnie . np. nadciśnienie). Acidum tannicum . Na miejsce krwawienia przykłada się tampon zwilżony trombiną. kwas aminokapronowy i kwas trenaksamowy • Przetaczanie krwi ma wpływ hemostatyczny i uzupełnia poniesione straty (osocze zawierające pełny zestaw czynników krzepnięcia. zwłaszcza włosowate działa karbazochrom • Witamina C.związki żelaza . roztwór fibrynogenu. krioprecypitat.glikokortykosteroidy i estrogeny . C. Jej odgraniczenia stanowią: Od góry łuk kości jarzmowej .Hemostin. fizjologia Ślinianka przyuszna (glandula parotis) Jest największym gruczołem ślinowym. Gruczoły ślinowe – anatomia.

Pień nerwu twarzowego przed wniknięciem w miąższ ślinianki najczęsciej dzieli się na dwie gałęzie: Skroniowo-twarzową i twarzowo-szyjną. przylegająca do przestrzeni przygardłowej. odchodzi od głębiej położonej części gruczołu. Przewody te znajdują ujście bezpośrednio do jamy ustnej lub przewodu ślinianki podżuchwowej.mięśnia dwubrzuściowego. Jest gruczołem surowiczym. Unaczynienie tętnicze gruczołu pochodzi od tętnicy szyjnej zewnętrznej poprzez tętnicę : Skroniową powierzchowną. skóry głowy. Naczynia żylne towarzyszą tętnicom. które mają własne przewody wyprowadzające. żuchwowe i szyjne. a powierzchowna część pokryta jest mięśniem szerokim szyi i skórą. bocznie do mięśnia bródkowojęzykowego i nieco ponad mięśniem żuchwowo-nykowym. Otacza ją łącznotkankowa torebka. która jest pokryta tkanką podskórną i skórą Głęboka. Jest gruczołem mieszanym(surowiczośluzowym). Jej część przednia jest większa. Węzły te zbierają chłonkę z twarzy. Naczynia żylne: Żyła skroniowa powierzchowna. którego pień wychodzi z otworu rylcowo-sutkowego. przewód Warthona. Jest gruczołem mieszanym (surowiczo-śluzowym). przewód Stensona. Ślinianka podżuchwowa (glandula submandibularis) znajduje się w trójkącie podżuchwowym. leży na mięśniu żuchwowo-gnykowym. następnie przecina mięsień policzkowy i kończy się w brodawce przyuszniczej na wysokości drugiego górnego zęba przedtrzonowego. Gałęzie nerwu tworzą splot przyuszniczy. może sięgać aż do ślinianki podjęzykowej. Małe gruczoły ślinowe w ilości od 500-1000 rozmieszczone są w błonie śluzowej jamy ustnej i gardła. część tylna składa się z kilku(5-20) małych gruczołów. ucha zewnętrznego i środkowego. Nie posiada łącznotkankowej torebki. Unaczynienie tętnicze ślinianki pochodzi od tętnicy twarzowej poprzez jej gałęzie. pomiędzy dwoma brzuścami mięśnia dwubrzuścowego i żuchwą. w brodawce. ale mogą być . zwany również „gęsią stopką”. Krzyżuje nerw językowy i kończy się w jamie ustnej. oraz od tętnicy podjjęzykowej.5cm poniżej łuku kości jarzmowej. podniebienia miękkiego oraz z samej ślinianki. przyśrodkowo graniczy z wyrostkiem rylcowatym. nosowej części gardła. Chłonka z węzłów podżuchwowych spływa do węzłów chłonnych szyjnych. Unaczynienie tętnicze gruczołu pochodzi od tętnicy twarzowej. W większości są gruczołami śluzowymi. Węzły chłonne. przez jej odgałęzienie-tętnicę podbródkową . która jest gąłęzią tętnicy językowej. pomiędzy żuchwą. jarzmowe. Naczynia żylne odpowiadają tętnicom. policzkowe. do których spływa chłonka z samej ślinianki oraz z języka i warg. odchodzi od przedniego gruczołu i leży na mięśniu żwaczu około 1. Pomiędzy powierzchowną i głęboką częścią ślinianki przebiegają gałęzie nerwu twarzowego. a żyły twarzowe przednia i tylna łączą się ze sobą i prowadzą krew do żyły szyjnej wewnętrznej. Końcowy orzewód ślinianki. Rónież pod torebką ślinianki znajduje się kilka węzłów . od której z kolei odchodzą gałązki: Skroniowe. Drenaż chłonki następuje przez powierzchowny system naczyń chłonnych szyi do naczyń chłonnych leżących głębiej. Wo brębie gruczołu i wokół niego znajduję się około 30 węzłów chłonnych. zażuchwowa i uszna tylna doprowadzają krew do żyły szyjnej zewnętrznej. poprzeczną twarzy i uszną tylną. tuż przy wędzidełku języka. Ślinianka podjęzykowa (gulandula sublingualis) jest najmniejszą spośród dużych ślinianek. Przewód wyprowadzający ślinianki. które znajdują się w trójkącie podżuchwowym zbierają chłonke ze znacznej częsci twarzy i jamy ustnej. Położona jest podśluzówkowo w przednio-bocznej części dna jamy ustnej. przy tylnym brzegu mięśnia żuchwowo-gnykowego i w pobliżu ślinianki podjęzykowej. Zbudowana jest z dwóch części: Powierzchowna.

Nadziąślaki olbrzymiokomórkowe powodują zanik kości podłoża z ucisku oraz na skutek działania osteolitycznego komórek kościogubnych uszkadzają kość wyrostka zębodołowego co w obrazie radiologicznym przedstawia się jako bardziej lub mniej regularny ubytek osteolityczny kości podłoża guza. Punktem wyjścia nadziąślaków są tkanki przyzębia (warstwa łącznotkankowa dziąsła. Każdy gruczoł ma własny przewód wyprowadzający. Duże znaczenie w powstawaniu nadziąślaków przypisuje się urazom związanym z aktem żucia. niekiedy kalafiorowa te o zabarwieniu sino czerwonym. mogą ulegać owrzodzeniu. spoistości elastycznej. surowiczo-śluzowymi. łatwo krwawią przy drobnych urazach. Występują w każdym wieku tak u mężczyzn jak i u kobiet. lecz zapalno-rozrostową zmianą guzopodobną. nieregularnego kształtu. ale napotyka się je równie często u ludzi dorosłych. częściej w okolicy zębów siecznych i kłów. Przy osiągnięciu dużych rozmiarów guzy te mogą stwarzać trudności w mowie lub w przyjmowaniu pokarmów. jaki wywierają na podłoże kostne. czasami powodują przemieszczenie lub rozchwianie sąsiedniego zęba.gruczołami mieszanymi. Nadziąślaki olbrzymiokomórkowe noszą też nazwę obwodowych albo zewnątrz kostnych ziarniniaków olbrzymiokomórkowych ( granuloma . Nadziąślaki włókniste i ziarninowe nie powodują niszczenia kości podłoża. Nadziąślaki ziarninowe i włókniste są często uszypułowanymi okrągłymi lub kulistymi guzami o zabarwieniu różowym lub czerwonawym. powodują zanik brzegu wyrostka zębodołowego w kształcie guza. Są niebolesne. Nazwę swą zawdzięcza lokalizacji na dziąsłach pokrywających wyrostek zębodołowy kości szczękowych. który kończy się bezpośrednio w jamie ustnej lub w gardle. nieco rzadziej zębów bocznych. b) nadziąślak włóknisty (epulis fibrosa) c) nadziąślak olbrzymiokomórkowy (epulis gigantocellularis) zwany inaczej ziarniniakiem olbrzymiokomórkowym obwodowym (granuloma gigantocellulare periphericum). Guzy te są pochodzenia menzenchymalnego zbudowane z młodych komórek tkanki łącznej. Rzadko występuje w obrębie bezzębnych wyrostków zębodołowych. spoistości miękkiej (ziarninowe) lub elastyczno-twardej (włókniste). mają zdolność różnicowania się w różnych kierunkach. ozębna. obecnością ubytków zębowych i kamienia nazębnego oraz drażniącym działaniem uzupełnień protetycznych ( w szczególności nieprawidłowo wykonane korony metalowe lub klamry przy protezach itp.). Wnikając w przestrzenie międzyzębowe. 23. jak i zmiany stwierdzone radiologicznie – wymaga różnicowania z rakiem dziąsła. Nadziąślaki olbrzymiokomórkowe występują często u dzieci w okresie wymiany uzębienia. Nadziąślaki i ich leczenie Z punktu widzenia histologicznego nie jest nowotworem sensu stricte . Nadziąślaki olbrzymiokomórkowe są to guzy uszypułowane lub na szerokiej podstawie. Stąd ten typ nadziąślaka – tak ze względu na obraz kliniczny wyżej opisany. dlatego omawianą w rozdziale poświęconym guzom charakterystycznym dla kości szczękowych. W zależności od budowy histologicznej wyróżnia się: a) nadziąślak ziarninowy (epulis granulomatosa). okostna). ale czasami z powodu ucisku. Przygotowanie jamy ustnej do napromieniowania 24. powodują rozchwianie zębów i ich przemieszczenie.

W obrazie mikroskopowym stwierdza się wylewy krwawe wśród luźnego. Powstały ubytek tkanek miękkich i podłoże kostne najlepiej pokryć uruchomioną śluzówką lub płatem z sąsiedztwa ubytku i zszyć ranę. Niekiedy wskazana jest resekcja odcinkowa wyrostka zębodołowego. Elektrokoagulacja podłoża kostnego nie jest wskazana. znacznie rzadziej w szczęce. wymagają doraźnego odtworzenia poszczepieniem kości własno pochodnej. Pojęcie ziarniniaka olbrzymiokomórkowego naprawczego zostało wprowadzone przez Jaffego. Ziarniniaki naprawcze rozwijają się szczególnie często u dzieci i osobników młodych (około 50% guzów jest wykrywanych w dwóch pierwszych dekadach życia). zwykle bowiem nieradykalne wyłuszczenie lub wyłyżeczkowanie powoduje szybką wznowę i konieczność poszerzenia zabiegu operacyjnego. Sialozy . w odróżnieniu od występujących wewnątrz kości szczękowych podobnych histologicznie zmian. o ile są dużych rozmiarów. tzw. a w przypadku nadziąślaka olbrzymiokomórkowego – z podłożem kostnym oraz usunięciem zębów tkwiących w obrębie zmiany. W obszarze guza można stwierdzić przegrody kostne oraz różnokształtne elementy zwapnień i skostnień. stąd nazwa angielska guza – posttraumatic bone space. Ubytki poresekcyjne w żuchwie. a zwłaszcza w okolicy stawu kolanowego (dwa razy częściej u kobiet po 40 roku życia). Ze względu na często młody wiek chorych poddawanych tym zabiegom operacyjnym konieczna jest stała systematyczna opieka ortopedyczno-szczękowa aż do ukończenia wieku rozwojowego. Ziarniniaki naprawcze olbrzymiokomórkowe winny być także usuwane doszczętnie. Zmiana ta może mieć związek przyczynowy z urazem. Niedoszczętne usunięcie nadziąślaków. są bardzo dobrze ukrwione i często bywają przyczyną obfitych krwawień podczas zabiegu operacyjnego. Ziarniniaka olbrzymiokomórkowego naprawczego występującego zwykle w kościach szczękowych należy różnicować z nowotworem. W obrazie radiologicznym ziarniniaka olbrzymiokomórkowego naprawczego charakterystyczny jest wielozatokowy ubytek. czasem zniszczenie i przerwanie istoty zbitej. zwłaszcza olbrzymiokomórkowego. a nawet może być przyczyną metaplazji złośliwej guza. L e c z e n i e nadziąślaków polega na wycięciu guza z marginesem zdrowo makroskopowo tkanek. a to z kolei stanowi wskazanie do przetoczenia krwi. Korzenie zębów tkwiących w guzie mogą być częściowo zresorbowane. brak odczynów okostnowych. ubytki w szczęce zaś najczęściej wymagają rehabilitacji protetycznej. Ziarniniaków olbrzymiokomórkowych wewnątrzkostnych. a także rakami dziąsła ( szczególnie nadziąślaki olbrzymiokomórkowe). rozessane. któremu towarzyszy rozdęcie kości. gdyż powoduje wydzielanie się martwaków i przedłużone gojenie rany kostnej. inaczej ośrodkowych ( granuloma gigantocellulare centrale. Niekiedy pojawiają się ogniska nowotworzeni tkanki kostnej. Guzem olbrzymiokomórkowym (tumor gigantocellularis). unaczynionego podścieliska z małych. z małych wrzecionowatych komórek. Niszcząc strukturę kości mogą urastać do bardzo dużych rozmiarów. zwykle w żuchwie. 25. granice resorpcji są gładkie.gigantocellulare periphericum). tzw. Nadziąślaki szczególnie olbrzymiokomórkowe. zawsze prowadzi do wznowy. Nadziąślaki należy różnicować z włókniakami. guzami ciążowymi. który występuje w kościach długich. Każdorazowo materiał operacyjny winien być posłany do badania histologicznego. a wielojądrzaste komórki olbrzymie są zazwyczaj nierównomiernie rozrzucone. reparativum).

Metaboliczne W przypadkach niedobiałczenia. która wykazuje obecność tzw. Sialoadenozy rozwijają się u chorych z zaburzoną funkcją gruczołów wydzielania wewnętrznego. szkorbut). Rozpoznanie ustala się na podstawie obrazu kliniczenego i badań pomocniczych w tym sialografii. Sialoangiektazji z zaleganiem kontrastu. oraz leków psychotropowych. spowodowanem wpływem niektórych leków działających na układ współczólny. obrzęk może obejmować również ślinianki podżuchwowe. w otyłości i hiperlipidemii. stąd zmniejszenie wydzielania śliny. podwyższony OB. w anoreksji. pelagra. w chorobie Cushinga oraz w chorobie Addisona. w chorobach związanych z niedoborem witamin ( beri-beri. niedożywionych i z chorobami neurologicznymi.choroba typu kolagenozy reumatoidalnej. wzrost liczby limfocytów we krwi. . z zanikiem brodawrek ich ujścia. Są następstwem chorób ogólnoustrojowych i mogą dotyczyć pojedynczych lub wszystkich gruczołów. Zespół ten występuje zwykle u kobiet w okresie przekwitania. w menopauzie i andropauzie. zwłaszcza u cukrzyków. lub neuropatia ( u cukrzyków lub alkoholików) Rozpoznanie choroby. Uzupełnienie niedoborów witamin. Objawy stawowe: przewlekłe zapalenie wielostawowe. Neurogenne Związane z zaburzeniem z zaburzeniem funkcji układu autonomicznegoniedoczynność układu. stany podgorączkowe. z zaburzeniami metabolicznymi. wysychanie. Ze strony gruczołów ślinowych: powiększenie ślinianek przyusznych. Sialozy (sialoadenozy) Są to niezapalne. Objawy skórne: zanikanie gruczołów skóry. Dotyczy głównie ślinianek przyusznych i objawiają się nawracającymi. Wśród sialoz różnicuje się następujące zespoły: a) Sjoergena b) Mikulicza c) Herrfordta Zespół Sjoergena. uregulowanie hormonów z reguły prowadzi do wyleczenia chorego. w czasie ciąży i laktacji. Objawy oczne: suche zapalenie rogówki i spojówki. bulimii.25. W etiologii podkreśla się również udział czynników autoimmunizacyjnych w związku z obecnością przeciwciał reagujących z cytoplazmą komórek wydzielniczych ślinianek. czasem bolesnymi obrzękami obu ślinianek. Stwierdza się różnorodne objawy i zmiany chorobowe dotyczące wielu narządów: Ogólne osłabienie. wyniszczenia u alkoholików. nienowotworowe choroby ślinianek . pieczenie spojówek. 2. której objawem jest powiększenie ślinianek jest podstawą leczenia. tzw. Zanika natomiast tkanka gruczołowa ślinianek. W zależności od przyczyn wyróżnia się następujące sialozy: 1. suchość w jamie ustnej i gradle. odżywienie. a także zanikowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Powiększenie ślinianek występuje z powodu nacieku miąższu komórkami plazmatycznymi i limfoidalnymi oraz rozrostu komórek nabłonka w przewodach wyprowadzających. powstałe wskutek zaburzeń wydzielania i metabolizmu gruczołu. sialoza reumatyczna. 3. w niedoczynności lub nadczynności tarczycy. przywspółczólny.. zmniejszone wydzielanie łez. zmniejszone wydzielanie potu. Hormonalne Powiększenie ślinianek przyusznych występuje prawie we wszystkich chorobach endokrynologicznych. gardła nosa. osłabienie. jednak w wielu przypadkach mechanizm tych zaburzeń nie jest znany.

Mięśnie żwacze są napięte i rozciągnięte . Leczenie jest chirurgiczne a w razie niedoszczętności napromienianie Zespół Heerfordta Występuje znacznie rzsdziej niż wymienione choroby zwyrodnieniowe ślinianek. suchość błony śluzowej jamy ustnej. chudnięcie. żuchwa jest opuszczona do dołu i wysunięta ku przodowi. wit. Nadmierne rozciągnięcie torebki stawowej. neurologiczne i fizykoterapia.spotykane najczęściej. obniżenie odporności organizmu. Głowy żuchwy są przemieszczone przed guzki stawowe i uniesione ku górze (takie ustawienie głów żuchwy uniemożliwia ich powrót do dołów żuchwowychsą zablokowane przez guzki stawowe).B. Zespół Mikulicza Charakterystyczne objawy to: obustronne powiększenie gruczołów ślinowych. jak stany gorączkowe.dochodzi do utraty czynnościowego styku powierzchni stawowych (głowy. osłabienie. Występuje podczas zbyt szerokiego rozwarcia szczęk. Stwierdza się szerokie rozwarcie szczęk. Jest unieruchomienie stawu i znaczne ograniczenie ruchomości żuchwy. Choroba Mikulicza znana pod nazwą benign limfoepithelial lesion zaliczan do niezłośliwych nowotworów może dotyczyć zarówno przyusznic jak i ślinianek podżuchwowych. środki przeciwgorączkowe oraz leczenie okulistyczne. połykanie jest utrudnione. Zwichnięcie stawu skroniowo – żuchwowego – objawy. Zwichnięcie może być jednostronne lub obustronne (częściej bywa obustronne). Zwichnięcie obustronne przednie. 26. szczególnie u osób z nawykowym zwichnięciem żuchwy. W tym stanie chory ma otwarte usta. W zależności od kierunku przemieszczenia żuchwy rozróżnia się: • zwichnięcie przednie (luxatio interior) • zwichnięcie tylne (luxatio posterior) • zwichnięcie boczne (luxatio ad latus) • zwichnięcie przyśrodkowe (luxatio medialis) 1. Zdarza się w czasie usuwania dolnych trzonowców. Charakteryzuje się obustronnym powiększeniem ślinianek i gruczołów łzowych.A i B1. niemożność ich zwarcia i silny ból w stawach. zapaleniem tęczówki i ciała rzęskowego. łzowych oraz końca języka. wit A. zmniejszenie wydzielania gruczołów łzowych.Leczenie: Zachowawcze polegające na stosowaniu kortykosterydów. Etiologia jest alergiczna. Leczenie polega na pobudzaniu zdolności wydzielniczej ślinianek. leczenie Zwichnięcie żuchwy (luxatio mandibulae). Leczenie kortykosteroidami. policzki są lekko napięte i wygładzone. ze szpary ustnej wycieka ślina. Wg niektórych autorów jest to wczesna faza zespołu Sjoergena. Istotą schorzenia jest wyjście głowy żuchwy poza obręb stawu i rozerwanie torebki stawowej. chrząstki śródstawowej i panewki) otoczonych torebką stawową. leczenie okulistycznym oraz reumatologicznym. zerwanie więzadeł stawowych może prowadzić do powtarzających się nawykowych zwichnięć w uszkodzonym stawie. mowa bełkotliwa. porażeniem nerwu twarzowego i okoruchowego oraz objawami ogólnymi.

zdjęcie tylno-przednie celowane na wyrostek kłykciowy . przy próbie nastawienia zestarzałych zwichnięć konieczne jest znieczulenie nasiękowe lub ogólne głębokie celem zwiotczenia mięśni żwaczy.występuje łącznie ze złamaniem wyrostka kłykciowego. Jeżeli zwichnięcie jest jednostronne to siła nacisku jest wywierana tylko po stronie zwichnięcia.zdjęcia warstwowe stawu skroniowo-żuchwowego * np. naciskając obustronnie na nią w kierunku do dołu. którym najczęściej towarzyszy złamanie kłykcia żuchwy. Pozostałymi palcami obu rąk silnie ujmuje się żuchwę od dołu. 3. z zaleceniem płynnej diety. że bez badania rtg przystępujemy do nastawienia żuchwy Leczenie: • obustronnego przedniego zwichnięcia polega na nastawieniu (repositio manualis).zdjęcie w projekcji Schüllera . Laseroterapia • • . układając je na powierzchniach żujących zębów trzonowych i przedtrzonowych. a następnie nie zwalniając tego ucisku przemieszcza się ją do tyłu i ku górze.* W jednostronnym zwichnięciu żuchwa znacznie zbacza w stronę zdrową i powstaje zgryz krzyżowy. Zwichnięcie tylne. dobry wynik udaje się uzyskać czynnościowym leczeniem ortopedycznym (nastawienie odręczne i wyciąg elastyczny) przy znacznym przemieszczeniu kłykcia oraz zaburzeniach zgryzu i zwarcia konieczne jest leczenie operacyjne. 4. 2. Świeże zwichnięcia mogą być nastawione bez znieczulenia.w okolicy stawu stwierdza się wyraźnie przemieszczoną głowę żuchwy do boku oraz bolesność tkanek.zdjęcie pantomograficzne . czyli ręcznym wprowadzeniu głowy żuchwy do dołu żuchwowego. Zabieg ten należy wykonać jak najwcześniej.występuje bardzo rzadko i najczęściej połączone jest ze złamaniem żuchwy i kostnego przewodu słuchowego. *Schemat postępowania: Lekarz staje przed będącym w pozycji siedzącej chorym i wprowadza oba kciuki do jamy ustnej chorego (chronione od uszkodzenia zębami przez kompres lub tampon gazowy). skazana jest rehabilitacja. Dojście operacyjne zwykle przez cięcie okalające kąt żuchwy. Zwichnięciu temu towarzyszy złamanie w obrębie trzonu lub gałęzi żuchwy. po czym. Zwichnięcie przyśrodkowe. Zwichnięcie boczne. w zwichnięciu poprzednim na rtg wyrostek stawowy jest ustawiony przed guzkiem i opiera się o niego tylko powierzchnią * na ogół obraz kliniczny i objawy kliniczne są tak jednoznaczne. które polega na nastawieniu odłamów i ich zespoleniu minipłytkami i unieruchomieniu żuchwy na kilka dni procą bródkową. otwarty. Badanie radiologiczne: . Po nastawieniu obowiązuje unieruchomienie żuchwy procą bródkową lub wyciągiem elastycznym Ivy na okres kilku dni celem doprowadzenia do zrostu torebki stawowej. • w leczeniu zwichnięć tylnych. bocznych i przyśrodkowych.

sprzyjają rozprzestrzenianiu się procesu zapalnego przez ciągłość do tkanek najbliższego sąsiedztwa lub drogą bogatej sieci naczyń krwionośnych i chłonnych do narządów odległych.biegunka. Specyfika przebiegu procesów zapalnych u dzieci Przebiegu procesów zapalnych u dzieci modyfikują: 1. w szczęce również szczelinowatą nierozwiniętą zatokę. procesy zapalne częściej i szybciej mogą przenikać do oczodołu. a także niekiedy u dzieci w okresie uzębienia mlecznego etiologia jest najczęściej krwiopochodna. 1. W kościach części twarzowej czaszki występuje głównie u dzieci.wymioty prowadzące do zaburzeń wodno-elektrolitowych. pogarszających stan ogólny. Objawy te współistnieją z: . . różny stopień wykształcenia odpowiedzi immunologicznej.rozległymi obrzękami.wysoką temperaturą ciała. . 3. jamy czaszki.27. .dreszczami. Różny stopień wykształcenia odpowiedzi immunologicznej W zależności od wieku stopień wykształcenia odpowiedzi immunologicznej (humoralnej i komórkowej) i dojrzałość biologiczna organizmu wpływają na przebieg procesów zapalnych u dzieci. Różny stopień rozwoju i dojrzałości biologicznej dziecka Dojrzałość funkcjonalna tkanki łącznej u dorosłych stanowi niejednokrotnie wystarczającą barierę ochronną przed szerzeniem się infekcji zapalnej na otoczenie.twardymi naciekami z tendencją do formowania się ropni. . obecność zawiązków zębowych. różny stopień rozwoju i dojrzałości biologicznej dziecka. większą ilość gąbczastej istoty kości. szerokie jamki szpikowe z bogato rozwiniętym układem naczyniowym szpiku. 3. 2. Specyfika zapaleń kości szczęk u dzieci Zapalenie kości suche (typu Garré) Pierwotnie przewlekłe zapalenie kości ograniczone do warstwy zbitej najczęściej o etiologii zębopochodnej (zgorzel miazgi). Mogą zatem częściej prowadzić do rozwoju: . Objawia się jako pogrubienie i sklerotyzacja warstwy zbitej. przede wszystkim w żuchwie. Cechuje je szybki i ostry przebieg. Choroba rozpoczyna się nagle burzliwymi objawami ogólnymi: .snu. Odmienna anatomia struktur tkanek części twarzowej czaszki Uwarunkowania anatomiczne części twarzowej czaszki. U dzieci znamiennymi objawami są również: . odmienna anatomia struktur tkanek części twarzowej czaszki.często objawami oponowymi. jak i u dorosłych.brakiem łaknienia. U dzieci natomiast nawet ograniczone ogniska zapalne okołozębowe są częściej niż u dorosłych punktem wyjścia rozległych procesów zapalnych. niemowląt. a nawet ropowic. rozlanego kości szczęk. zarówno u dzieci. U noworodków. 2. komórek sitowych. Po usunięciu zęba przyczynowego może dojść do resorpcji zmienionej kości i następuje restitutio ad integrum. . . U dzieci jednak z uwagi na mniejszy stopień uwapnienia kości szczęk.

Zapalenia te nawet w obecnej dobie mają poważne rokowanie.- ropnia lub ropowicy oczodołu. . . ale gdy to nastąpi. nowy Kryst str. 2) obrażenia zębów. 2) zapaść.Powikłania po usunięciu zęba 1. zapalenia opon mózgowych.Związane z usuwaniem zębów 2.101 tutaj tylko powikłania po ósemkach) Powikłania dzielimy na: 1. . 28.zaburzenia rozwoju kości. 3) pusty zębodół. U dzieci procesy zapalne mogą ponadto uszkadzać anatomiczne składniki rozwijającego się układu stomatognatycznego. Miejscowe: 1) zranienie tkanek miękkich. 6) zatrzymanie krążenia i oddychania. 8) atak padaczki.czynności stawu skroniowo-żuchwowego. .zmiany w ich ułożeniu. Powikłania ogólne związane z usuwaniem zębów: . 4) zwichnięcie doprzednie żuchwy. 5) wtłoczenie korzenia zęba. Należą do nich: . 5) atak częstoskurczu napadowego.128-138. zakrzepowego zapalenia zatoki jamistej. Uszkodzenia te prowadzą do różnych późnych następstw. . Powikłania po usunięciu zęba: 1) ból poekstrakcyjny. .zawiązki zębowe (rzadko dochodzi do zakażenia zawiązków zębowych. 7) przetoka zatokowo-ustna.Powikłania związane z usuwaniem zębów dzielimy na: Ogólne: 1) omdlenie. może nawet dojść utrata wskutek ich obumarcia i wydalenia z martwakiem) . 2) szczękościsk. zapalenia śródpiersia. 6) krwawienie po usunięciu zęba.staw skroniowo-żuchwowy. 2. takich jak: .ośrodki wzrostowe (głównie gdy proces zapalny dotyczył żuchwy i obejmował okolicę kąta i/lub wyrostek kłykciowy tej kości).zatrzymania zębów. ropnego zapalenia mózgu.funkcji żucia. . widoczna jest destrukcja osteosklerotycznej otoczki krypty. Powikłania w czasie i po ekstrakcji zęba (Bartkowski str. 4) ropne zapalenie zębodołu. 5) powikłania bakteryjne. 7) atak dychawicy oskrzelowej.zaburzenia zgryzu. 6) przedostanie się zęba do dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego. 3) złamanie kości. 3) atak dusznicy bolesnej.braki zębowe. 4) zawał mięśnia sercowego.

nadmiernie pobudliwych. Przedłużający się napad.Omdlenie – jest nagłą. Przy dłużej trwającym bólu wskazana jest konsultacja z kardiologiem. nitkowatym. Może go poprzedzać zblednięcie powłok. sztuczna wentylacja. krótkotrwałą utratą przytomności wskutek przejściowego niedokrwienia mózgu. Należy pozostawić chorego w pozycji siedzącej. mimo stosowanego leczenia jest wskazaniem do kardiowersji elektrycznej. ciśnienie tętnicze krwi spada. Zapaść – jest to ostra niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego (naczyniowego) polegająca głównie na zmniejszeniu stosunku objętości krwi krążącej do pojemności układu naczyniowego. więc wymaga szybkiej interwencji lekarza jak: ułożenie chorego jak po omdleniu. jako szybkie kołotanie serca. dextran). zblednięciem powłok. lewej ręki lub nadbrzusza. Konieczne jest natychmiastowe podjęcie akcji reanimacyjnej (udrożnienie dróg oddechowych. Atak dusznicy bolesnej – występuje zwykle silny piekący ból w okolicy zamostkowej. uczucie osłabienia. Należą do nich próba Valsalvy. salbutamol lub . zwłaszcza młodych. Napad jest odczuwany przez chorego. przyspieszonym tętnem. szczególnie kończyn. tlenoterapia. poty. niepokój w okolicy serca. zwolnione. Chorego należy ułożyć poziomo z uniesieniem nóg ku górze. Wskazania jest wówczas natychmiastowa konsultacja kardiologiczna oraz doraźne wdrożenie terapii. nudności. Należy podać tabletkę nitrogliceryny pod język. stosując zabiegi zwiększające napięcie nerwu błędnego. Zapaść zagraża życiu. obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi. Zatrzymanie krążenia i oddychania – należy sprawdzić czy chory oddycha oraz czy jest tętno na dużych naczyniach. jak strach. towarzyszy mu uczucie strachu. Atak częstoskurczu napadowego – jest to nagłe zastąpienie rytmu zatokowego szybkim rytmem pozazatokowym. Bóle te nie przechodzą po podaniu nitrogliceryny. masaż pośredni serca. masaż zatoki szyjnej. Zawał mięśnia sercowego – cechuje silny piekący ból za mostkiem z promieniowaniem do szyi. Tętno jest słabo napięte. sól fizjologiczna. deslanosid. Często występuje u osób zdrowych. mniej polecany jest ucisk na gałki oczne. Charakteryzuje się słabo napiętym. żuchwy. podać tlen. z niedokrwieniem mięśnia serca. Z leków stosuje się: propranolol . Atak dychawicy oskrzelowej – występuje silna duszność i niepokój. Przerwanie częstoskurczu napadowego można uzyskać. z nadczynnością tarczycy. dostęp do żyły celem wdrożenia terapii farmakologicznej i podania płynów (np. ochłodzeniem skóry. farmakoterapia). którego częstość wynosi przeważnie 180-220/min. zasłabnięcie. środków przeciwbólowych i odpowiedniej farmakoterapii w zależności od wskazań. wadą mitralną. jako wzmożona rekcja układu nerwowowegetatywnego na bodziec psychiczny. spłyceniem oddechów. U osób ze skłonnością do omdleń wskazany jest zabieg w pozycji leżącej. ból itp. podać tlen.

Zęby wielokorzeniowe wymagają rozdzielenia korzeni a następnie usunięcia kleszczami korzeniowymi lub dźwigniami. ust. środki uspakajające (relanium). a gdy przedłuża się. U chorych na padaczkę zgłaszających się do usunięcia zęba należy mieć przygotowany szczękozwieracz. a ranę zszyć. Wtłaczanie dźwigni Beina pomiędzy rozdzielone korzenie zębów górnych musi być ostrożne. w górnych przedtrzonowcach policzkowy od podniebiennego. należy podać domięśniowo relanium lub luminal. Obrażenia zębów – A. Złamanie zęba na wysokości szyjki – zęby jednokorzeniowe usuwa się kleszczami korzeniowymi lub dźwignią Beina. . miękkich. Złamanie korony lub korzenia zęba. Rozdzielenia dokonuje się przez dno komory zęba wiertłem różyczkowym. na ułatwieniu oddychania oraz zapobieganiu przygryzienia języka. Odłamanie korony zęba powyżej szyjki – należy podjąć próbę usunięcia zęba tymi samymi kleszczami co pierwotnie. kłach i przedtrzonowcach korzenia usuwa się kleszczami bagnetowymi. Należy wówczas podwiązać lub podkuć krwawiące naczynie. aby nie doszło do wtłoczenia dźwigni czy korzenia zęba do światła zatoki szczękowej. „zeskoczenie dźwigni”) może ulec zranieniu z uszkodzeniem naczynia krwionośnego (t. Niedopuszczalny jest uchwyt korzenia kleszczami przez wyrostek. Postępowanie polega na zabezpieczeniu chorego przed możliwością mechanicznych obrażeń głównie głowy. W górnych siekaczach. ponieważ dochodzi wtedy do uszkodzenia kości i tk. podniebienna. a w trzonowcach górnych policzkowe od podniebiennego. Pomocne jest wytworzenie szczeliny między ścianą zębodołu a korzeniem zęba (wiertlem różyczkowym) w celu wprowadzenia dziobów kleszczy lub dźwigni. W razie niepowodzenia należy przystąpić do chirurgicznego zewnatrzzębodołowego usunięcia korzenia. językowa). Lub dziąsła przy nieprawidłowym użyciu narzędzi (nałożenie kleszczy na śluzówkę.bezotec w aerozolu. Rozdzielone korzenie trzonowców górnych i przedtrzonowców można też usuwać kleszczami bagnetowymi stosując ruchy półobrotowe. dożylnie hydrokortyzon i aminofilinę. Powikłania miejscowe związane z usuwaniem zębów: Zranienie tkanek miękkich – śluzówka j. Atak padaczki – uogólniony napad drgawek rozpoczyna się od nagłej utraty przytomności i skurczów tonicznych mięśni. Należy usunąć instrumenty i gaziki z jamy ustnej. W zębach trzonowych dolnych oddziela się korzeń bliższy od dalszego. Napad mija sam. a następnie policzkowy bliższy od dalszego co daje kształt litery T.

Odłamanie guza szczęki – powikłanie to może wystąpić w toku usuwania ostatniego zęba trzonowego górnego. a brzegi wyrównać. Również powikłanie to może być spowodowane nieprawidłowym nałożeniem kleszczy na brzeg kości i działaniem ze zbyt dużą siłą. Przypadkowe usunięcie zawiązka zęba stałego – może nastąpić przy usuwaniu (zwłaszcza nieostrożnym) zębów mlecznych trzonowych.to powikłanie może nastąpić zwłaszcza przy usuwaniu zębów trzonowych dolnych. a śluzówkę zszyć. gdy lekarz wykonuje zbyt dużą siłą ruch wyciągania zęba bez uprzedniego wystarczającego wyważenia zęba. Złamanie kościA. Zawiązek zęba należy wprowadzić w poprzednie miejsce. to należy go usunąć. Jeżeli istnieją odpowiednie warunki. Złamanie blaszki kostnej wyrostka zębodołowego. B. Przy złamaniu zęba poniżej szyjki lub pojedynczych korzeni wykonuje się ich chirurgiczne usunięcie. D.Po rozdzieleniu korzeni zębów trzonowych dolnych jeden z korzeni (lepiej widoczny) usuwa się dźwignią Beina. C. B. należy wykonać reimplantację. szczególnie na wysokości trzonowców górnych. nadwichnięcie lub usunięcie zęba sąsiedniego. C. Postępowanie zależy od stanu uzębienia chorego i od samego zęba. W złamaniu. podejmuje się leczenie zachowawcze lub protetyczne. kleszczami korzeniowymi lub kozią stopką. Powikłanie to może wystąpić przy zbyt brutalnym usuwaniu zębów lub przy cienkiej blaszce kostnej policzkowej ściany zębodołu. E. Może nastąpić z przyczyn jatrogennych lub anatomicznych (zroślaki). Jeżeli odłamek kości jest pozbawiony okostnej. Rokowanie jest dobre. po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań. . a drugi stosowna dźwignią boczną lub kleszczami korzeniowymi. podczas wtłoczenia dźwigni pomiędzy dwa ostatnie zęby trzonowe i wyważanie zęba ostatniego ze zbyt dużą silą. który został nadwichnięty. należy ząb unieruchomić lub wykonać reimplantację i również unieruchomić ligaturą z drutu lub szyną nazębną. W przypadku wybicia zęba. zależnie od jego rodzaju. Złamanie korony zęba sąsiedniego – może nastąpić z przyczyn jatrogennych w przypadku niewłaściwego nałożenia kleszczy. Odłamanie przegrody międzykorzeniowej – wolne fragmenty usuwa się. Uszkodzenie zęba przeciwstawnego (złamanie lub wybicie) . a także w przypadku znacznej pneumatyzacji guza szczęki przy nisko schodzącym zachyłku zębodołowym zatoki szczękowej. Przypadkowe zwichnięcie. co doprowadza do odłamania guza szczęki.

torbiel. nisko położnych.) W każdym przypadku wtłoczenia korzenia zęba z miazgą zgorzelinową konieczne jest jego usunięcie po uprzednim umiejscowieniu za pomocą badania rtg. która w tych stanach ulega rozerwaniu. Przy jednostronnym zwichnięciu żuchwa przesunięta jest w przeciwna stronę. jeżeli kość jest zniszczona i osłabiona zmianami chorobowymi (torbiel. guz. Uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego spowodowane tym powikłaniem . Zaniechanie tego zaopatrzenia prowadzi do nawykowego zwichnięcia żuchwy. Może też nastąpić złamanie żuchwy podczas prawidłowo wykonywanej ekstrakcji. jednostronnie lub częściej obustronnie. zanik wyrostka zębodołowego. W każdym przypadku podejrzenia złamania żuchwy należy wykonać rtg i po potwierdzeniu złamania odpowiednio je zaopatrzyć. a następnie przesunąć ku tyłowi i ku górze. Wtłoczenie korzenia zęba – może nastąpić do okolicznych tkanek lub przestrzeni anatomicznych (światło zatoki szczękowej. Przy odewaniu guza szczeki wraz z częścią śluzowki występuje znaczne krwawienie z rany i otwartej zatoki. Należy wówczas wykonać cięcie. należy po nacięciu trapezowatym śluzówki usunąć ząb chirurgicznie. pod śluzówkę policzka. odsłonić kość i poszerzyć wiertłem miejsce perforacji do kanału żuchwy w celu ostrożnego usunięcia korzenia. Zasadą postępowania jest nastawienie zwichnięcia i unieruchomienie żuchwy. zwykle trapezowate. Przy niepowodzeniu nastawiania należy znieczulić nerw żwaczowy przed następną próbą albo tez wykonać je – o ile to możliwe – w znieczuleniu ogólnym. kanał żuchwy. D. Należy wówczas po kontroli światła zatoki zamknąć przetokę ustno-zatokową. zapalenie kości.Odłamanie guza szczęki może być częściowe lub całkowite. Zachowanie guza stwarza lepsze warunki do protezowania. W celu nastawienia żuchwy należy (przy mocno opartej o podgłówek Glowie chorego) chwycić żuchwę. ust. a pozostałe palce na dolnym brzegu i kącie żuchwy i pociągnąć ją ku dołowi. ranę zszyć a odłam unieruchomić za pomocą szyny nazębnej lub płytki podniebiennej. w dno j. Po nastawieniu żuchwę należy unieruchomić proca bródkowa lub wyciągiem na okres 10 dni celem doprowadzenia do zrostu torebki stawowej. Jeżeli doszło do nadłamania guza. Przy całkowitym odłamaniu z zachowaniem śluzówki guza należy odpreparować płat śluzówkowo-okostnowy i przy odpowiednich warunkach zespolić go mini płytkami z trzonem szczeki. Stwierdza się szerokie rozwarcie szczęk. szczególnie u osób z nawykowym zwichnięciem żuchwy. Ponadto do złamania żuchwy może dojść podczas usuwania zębów zatrzymanych. przy zwiotczeniu mięśni żwaczy. kładąc kciuk poprze kompres lub gazę na zęby trzonowe. sklerotyzacja kości) i wówczas jest to złamanie patologiczne. Przepchnięcie korzenia zęba do kanału żuchwowego może nastąpić przy próbie usunięcia złamanego korzenia zęba trzonowego i nieostrożnym posługiwaniu się dźwigniami lub też w przypadku zmian chorobowych niszczących dno zębodołu. Złamanie żuchwy – zdarza się najczęściej w okolicy kąta podczas usuwanie zębów mądrości z użyciem nadmiernej siły lub nieumiejętnego posługiwania się narzędziami. niemożność ich zwarcia i silny ból w stawach. W przypadku stwierdzenia zmian w błonie śluzowej zatoki wskazane jest wykonanie radykalnej operacji sposobem Caldwella-Luca. Zwichnięcie doprzednie żuchwy – występuje podczas zbyt szerokiego rozwarcia szczęk.

kleszczyków Magilla i ssaka. Przyczyną jego jest odruchowy przykurcz mięśni żujących lub ich zakażenie bakteryjne. Jeśli opisany rękoczyn nie daje pożądanego rezultatu. Nie . co przyspieszy jego wydalenie. Skuteczny jest tez preparat Methocarbamol i Mydocalm. co jest szczególnie niebezpiecznym powikłaniem. a więc zębów trzonowych dolnych i górnych. Rękoczynu Heimlicha nie powinno się wykonywać u małych dzieci. Przedostanie się zęba do dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego – u chorych niespokojnych. świszczący oddech. Natychmiast po mechanicznym zatkaniu górnych dróg oddechowych. Ucisk ten można powtarzać kilkakrotnie. należy wykonać natychmiast konikotomię lub tracheotomię. duszność. skrzydłowe). wówczas trzeba wykonać rękoczyn Heimlicha: stojąc z tyłu za chorym obejmuje się go obiema rękami i dłonią zwiniętą w pięść opartą kciukiem w okolicy między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym mostka wykonuje się gwałtowny i silny ucisk nadbrzusza skierowany ku górze. Przedostanie się zeba lub jego korzenia do przewodu pokarmowego jest wskazaniem do zastosowania diety papkowatej. Szczękościsk – jest dość częstym powikłaniem po usunięciu zębów sąsiadujących z mięśniami żującymi unoszącymi żuchwę (żwacz. Stan ten jest wskazaniem do natychmiastowej bronchoskopii i usunięcia ciała obcego. bo może dojść do jego wypryśnięcia z tego sprężynującego narzędzia. Jeżeli to nie nastąpi. Zazwyczaj powodem tego powikłania są ostre brzegi zębodołu raniące okostną i dziąsło. Dzięki szybkiemu wzrostowi ciśnienia śródbrzusznego osiąga się jakby sztuczny kaszel. należy przestrzegać zasady. Przykurcz mięśnia żwacza można doraźnie znieść. ząb. używając laryngoskopu. Po wyrównaniu nierówności kostnych dolegliwości bólowe ustępują. ciężarnych i otyłych – u tych chorych można zastosować uderzenie między łopatkami. przeważnie w dolnej części gardła nad wejściem do krtani. czy został w całości usunięty. chory sinieje i traci przytomność. W razie wpadnięcia zęba do krtani dochodzi do jej skurczu obronnego i chory przy silnym kaszlu wydala ciało obce. Aby nie dopuścić do tego powikłania. w panice chwyta się za szyję. m. korzeń zęba lub gazik może przedostać się do gardła lub do dróg oddechowych. szczególnie u dzieci. Należy nakłaniać go do kaszlu i wyksztuszenia ciała obcego. Leczenie polega na stosowaniu ćwiczeń rozwierania szczęk (mechanoterapia) i naświetlaniu lampą Sollux. Przetoka ustno-zatokowa – patrz pytanie 34 Powikłania po usunięciu zęba Ból poekstrakcyjny – jest najczęściej spowodowany niewłaściwym zaopatrzeniem zębodołu. O ile ciało obce wpadnie do tchawicy lub do oskrzela występuje kaszel. wykonując znieczulenie przewodowe nerwu żwaczowego metodą Berchera. W stanie zakażenia wskazane jest leczenie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. chory dławi się. Możliwość aspiracji ciała obcego należy podejrzewać. ziemniaczano-kaszkowej. W celu wydobycia korzenia należy posługiwać się pensetą. Jeśli się to nie udaje.może być przyczyną neuralgii objawowej lub zniesienia czucia połowy wargi dolnej w okolicy Bródki (objaw Vincenta). gdy występują objawy niedrożności oddechowej. należy próbować usuwać ciało obce z górnych dróg oddechowych pod kontrolą wzroku. Druga dłoń ułożona jest na pięści. aby ząb po usunięciu nadal utrzymywać narzędziem i odłożyć go dla sprawdzenia. który umożliwia wydalenie ciała obcego z dróg oddechowych.

3 Powikłania bakteryjne – są wypadkowa stanu odporności organizmu.leczony szczękościsk może spowodować przykurcz żuchwy wymagający leczenia operacyjnego. rodzaju bakterii. Czynnikow adhezyjnych (fibronektyny.in. ropień. .stąd też wniosek praktyczny .Gojenie rany po usunięciu zęba Proces gojenia się rany poekstrakcyjnej przebiega następująco: 1. zębodół po ekstrakcji wypełnia się krwią zamieniającą się w skrzep (w ciągu 5-15 min.twardych ścian kostnych zębodołu nie należy łyżeczkować. by nie zniszczyć drobnych i krótkich włókien Sharpey'a oraz zębodołowej blaszki kości zbitej.takie połączenie jest gwarantem powstania prwidłowej "blizny kostnej" to znaczy zbitej kości. Komorki nabłonka zaczynaja się laczyc ze soba i prawie całkowicie odgradzaja zębodół. i narządach.patrz pyt. 21 29. wrastaja nowe naczynia. z których wychodzą przerwane ekstrakcją włókna kolagenowe ozębnej czyli Sharpey'a (włókna Sharpey’a biegną od kości zbitej -lamina dura przez ozębną do cementu korzeniowgo). przestrzegania zasad aseptyki oraz techniki ekstrakcji. 2 tygodnia) Nabłonek spełza z brzegow rany. zapalenie kości. Wlokna fibryny maja za zadanie połączyć wszystkie ściany kostne zębodołu. równomiernie obciążana ulega minimalnym zanikom i jest najlepszym "fundamentem" do wszczepiania implantów w przyszłości. Mogą one rozwijać się w bezpośrednim sąsiedztwie zębodołu lub w sąsiednich tk. z której te włókna wychodzą). wzrasta ziarnina i powstaja włókna fibryny. bialek wiążących heparyne) 4.równa kość zbita. budując most. 3. Mloda tkanka laczna ulega wynablonkowaniu (ok. Stymuluje komorki śródbłonka i komorki ozebnowe do migracji i proliferacji m. 3 Ropne zapalenie zębodołu (alveolitis purulenta) – patrz pyt. . insulinopodobnego. pod różnymi postaciami klinicznymi (naciek zapalny. nabłonkowego. . czynnikow wzrostu (plytkopochodnego. .). czynnika wzrostu fibroblastow) 2. transformującego. przez wpływ na ekspresje bialek adhezyjnych 2. Komorek macierzystych tkanki lacznej ( różnicują się w fibroblasty/osteoblasty) 3. u zdrowego pacjenta skrzep ulega organizacji. W sumie to włókna fibryny mają połączyć się z włóknami Sharpey’a. Krwawienie po usunięciu zęba (sanguinatio post extractionem dentis). ropowica. posocznica).) Skrzep jest źródłem: 1. w którym u zdrowego pacjenta powstają włókna fibryny (w okresie od 30 do 45 min. Pusty zębodół (alveolitis sicca) – patrz pyt.

odkładają się sole fosforanowo-wapniowe c) Okres kostniny ostatecznej – po ok. 6 tygodnia)można protezowac 6. nieprawidłowego zaopatrzenia rany. zanik włóknisty. Po około 2 miesiacach kosc jest koscia ostateczna. oddzieljaca całkowicie zębodół od jamy ustnej. zanik prosty (atrophia ex inactivitate). zmiażdżonych tkanek.resorpcja spowodowana brakiem bodźców czynnościowych. Osteoklasty niszcza blaszke zbita zębodołu. nadłamanych. stanu pozostawienia rany. picia kawy i alkoholu czy chodzenia do sauny . a osteoblasty tworza kosc gabczasta. dzieki którym odbudowuje się kosc w zębodole. Szybkość gojenia zależy od: zmian okołowierzchołkowych. zachodzi najczęściej. kościotwórcze i fibroblastytworza osteoid.białkowe rusztowanie dla beleczek kostnych b) Okres kostniny tymczasowej – liczne wlokna kolagenowe i sprężyste. Powstaje mloda tkanka laczna. 5. infekcji. W miejscu usuniętego zęba może zajść zanik prosty lub zanik włóknisty. wyrostki stają się ruchome i przesuwalne. W okostnej i szpiku powstaja komorki kościotwórcze.wraz ze wzrostem ciśnienia krwi mogą pękać drobne jeszcze o cienkich ściankach naczynia. by powstrzymał się od: palenia papierosów (skrzep może być naderwany podciśnieniem w jamie ustnej). 4. Pelne modelowanie kosci zębodołu (ok.w miejscu utraconej kości rozrasta się tkanka włóknista. Etapy formowania się kosci: a) Okres kostniny łącznotkankowe (ziarniny) – Komorski chrzestne. zespołu suchego zębodołu. nierównych brzegów zębodołów. jedzenia bardzo gorących pokarmów. . 1.Fibroblasty penetruja caly skrzep. 2 miesiacach Stomatolog winien polecić pacjentowi po usunięciu zęba. 2.

W górnych siekaczach. Po rozdzieleniu korzeni zębów trzonowych dolnych jeden z korzeni (lepiej widoczny) usuwa się dźwignia Beina. a następnie usunięcia kleszczami korzeniowymi lub dźwigniami.Ekstrakcje wykonane w różnym czasie mogą spowodować znaczne różnice w wysokości i szerokości wyrostka zębodołowego. Wtłaczanie dźwigni Beina w szczelinę pomiędzy rozdzielone korzenie zębów trzonowych górnych oraz posługiwanie się nią musi być ostrożne. kleszczami korzeniowymi lub kozią stópką. a wszystkie urazowe uszkodzenia zębów mlecznych grupuje w klasie IX. Przy posługiwaniu się w tym celu dłutem może dojść do odłamania blaszki kostnej lub nawet złamania kości. co daje kształt litery T. jak nadłamanie szkliwa. Przy złamaniu zęba poniżej szyjki lub pojedynczych korzeni wykonuje się chirurgiczne ich usunięcie. Rozdzielone korzenie trzonowców górnych i przedtrzonowców można tez usuwać kleszczami bagnetowymi. Złamanie zęba na wysokości szyjki – zęby jednokorzeniowe usuwa się kleszczami korzeniowymi lub dźwignią Beina. wstrząs zęba. ze złamaniem korony zęba lub bez złamania Klasa V – całkowite zwichnięcie zęba Klasa VI – złamanie korzenia Klasa VII – zwichnięcie częściowe zęba Klasa VIII – złamanie korony w okolicy szyjki zęba Klasa IX – uszkodzenie zębów mlecznych Klasyfikacja Ellisa nie uwzględnia jednak takich niektórych uszkodzeń szkliwa. Klasa I – złamanie korony zęba w obrębie szkliwa Klasa II . a drugi stosowną dźwignia boczną lub kleszczami korzeniowymi. stosując ruchy półobrotowi. w górnym pierwszym (czasem także drugim) trzonowcu policzkowy od podniebiennego. 30. Klasyfikacja urazowych uszkodzeń zębów została wprowadzona przez Ellisa. Pomocne jest wytworzenie szczeliny między ściana zębową a korzeniem zęba (wiertłem różyczkowym) w celu wprowadzenia dziobów kleszczy lub dźwigni. co pierwotnie. Niedopuszczalny jest uchwyt korzenia kleszczami przez wyrostek zębodołowy. Autor podzielił uszkodzenia zębów po urazach na 9 klas. Rozdzielenia korzeni dokonuje się wiertłem różyczkowym przez dno komory zęba. a następnie policzkowy bliższy od dalszego. W zębach trzonowych dolnych oddziela się korzeń bliższy od dalszego. Złamania zębów (fraktura dentis) zęba powyżej szyjki – należy podjąć próbę usunięcia zęba tymi samymi kleszczami. W razie niepowodzenia należy przystąpić do chirurgicznego zewnątrzzębodołowego usunięcia korzenia. kłach i przedtrzonowcach korzenie usuwa się kleszczami bagnetowymi. Zęby wielokorzeniowe przy tym powikłaniu wymagają rozdzielenia korzeni. ponieważ dochodzi wtedy do uszkodzenia kości i tkanek miękkich.złamanie korony zęba w obrębie szkliwa i zębiny Klasa III . chociaż w uzębieniu . aby nie doszło do wtłoczenia dźwigni czy korzenia zęba do światła zatoki szczękowej.złamanie korony zęba z obnażeniem miazgi Klasa IV – uraz prowadząc do utraty żywotności miazgi.

rzadziej policzka czy dna ju) . Kliniczne objawy nowotworów złośliwych. endofitycznie • wglab • nacieka tkanki glebiej położone pod niezmieniona blona sluzowa • martwica powstaje w glebi. gdy brak możliwości odbudowy protetycznej. egzofitycznie • ponad powierzchnie tkanki.mlecznym zdarzają się te same rodzaje uszkodzeń.wyniszczenie nowotworowe (cochexia neoplasmatica) jest objawem znacznego zaawansowania i rozsiewu .niegojace się owrzodzenie np.u większości chorych przyczyna zejścia SA powiklania w przebiegu choroby nowotworowej Węzły chłonne: Powiekszone Niebolesne Twarde Uposledzona ruchomość lub brak Grupuja się w pakiety Skora nad wezlami niezmieniona Nowotwory mogą wzrastac: 1.podwyzszona cieplota ciala towarzyszy nowotworom układu chłonnego. Znieczulenia – rodzaje. na dnie masy martwicze .chorzy czesciej zwracaja się z powodu bolesności owrzodzenia( najczęściej jezyka.dopiero powiększający się guz sklania chorego do szukania pomocy lekarskiej .w początkowym okresie objawy SA zwykle niecharakterystyczne . gardlo. na wardze dolnej dłużej niż 2 tygodnie najczęściej bywa rakiem . Metody rozpoznawania Objawy choroby nowotworowej: .rozlegle owrzodzenia nowotworowe objawiaja się krwawieniami miąższowymi i krwotokami z uszkodzonych naczyn . 31. poniżej szyjki zęba. • niebolesne. Mimo niedociągnięć klasyfikacja Ellisa przyjęła się powszechnie w kraju oraz za granicą i wiele ośrodków naukowych posługuje się nią do chwili obecnej. preparaty 32. wieloodłamowym.bole występują wówczas gdy nowotwor nacieka sploty/pnie nerwowe i mogą być jednym z pierwszych objawow nowotworu . grzybowate wyrosle • kruche • owrzodziale • latwo krwawiace 2.spadek wagi ciala najczęściej w nowotworach utrudniających odzywianie (jama ustna. przelyk) . guzowi Ewinga . • kalafiorowate. które występują w zębach stałych. Do ekstrakcji kwalifikują się zęby ze złamaniem korzenia: podłużnym. skośnym. dlatego owrzodzenie ma kształt kraterowaty.

dziedziczność b.mogą wystepowowac wieloogniskowo .wyniszczenie nowotworowe rak Wywodzi się z nabłonka (ekto i endodermy) Czesciej ok. wątroby (odlegle) Rzadko usuwa się wezly Duzo typow morfologicznych bo mezenchyma ma wielokierunkowe możliwości roznicowania sie Dzieci i mlode osoby Metody rozpoznawania: 1) badanie kliniczne a. spadek wagi. powierzchnia. wywiad: .złośliwość miejscowa: polega na niszczeniu struktury tkanek i zaburzeniu czynności narządów w ktoryc się rozwija z powodu: dużej masy guza uciskającej otoczenie/ szerzenia się przez ciągłość i naciekania sąsiednich tkanek/ nawrotow .węzły chłonne . stosunek do pokrywającej skory) . palenie. które rozwinęły się prze rozsiew komorek nowotworowych droga naczyn chłonnych lub krwionośnych lub plynu m-r . kosci. cieplota. ) .Nowotwory złośliwe cechuje : . przebieg. zasieg.badanie wziernikiem jam ciala . środowisko. kształt.oglądanie( kolor.wznowy . badanie przedmiotowe .nieregularny kształt . początek choroby.dotykiem (spoistość. zawod.skłonność do owrzodzen i martwicy . dolegliwości. bolesność.wiek.przerzuty odlegle: SA to wtorne ogniska nowotworu. 90% Rozwija się w nabłonku pokrywającym blone sluzowa Wczesnej rozpoznawany bo uszkadza blone sluzowa i latwy do wykrycia wzrokiem Przerzuty droga węzłów chlonnych Przerzuty glownie do węzłów chlonnych Zazwyczaj usuwa się okoliczne wezly Plaskonablonkowy Podstawnonablonkowy gruczolakorak Zwykle po 50 rz Miesak Wywodzi się z tkanki lacznej=mezenchymy=nienablonkw ej Rzadziej 1% neo zlosliwych Rozwija się pod niezmieniona bl sluz a uszkodzenie nabłonka jest sprawa wtorna Stosunkowo pozno wykrywany gdyz szerzy się wglab tkanek przestrzeniami międzytkankowymi i wzdłuż pochewek naczyn/nerwow Przerzuty droga naczyn krwionosnych Przerzuty glownie do mozgu.

GARDLA. Flebografia.wymaz pobrano z powierzchni zmiany nowotworowej (owrzodzenie) .szczególnie pomocne w diagnostyce raka JU.do głębszych warstw anatomicznych. celowane ii.badanie jamy ustnej.oligobiopsja czyli biopsja aspiracyjna cienkoiglowa BAC patrz pyt 18 b. a w czerniaku złośliwym.bezpośrednie. jezyka.pośrednie – gdy badaniu poddano np. zgryzowe. policzkow powinno być oburęczne zew i wew-ustne . Pneumografia.5-1 cm) i przesyla do badania hist-pat . Orbitografia.wycienk przesyla się w 10% formalinie . Warstwowe (tomograficzne). plwocine . malo cytoplazmy Atypie komorek Patologiczne mitozoy Hiperchromazje Pogrubienie blony jadrowej -wycinek probny pobiera się prez klinowe wyciecie tkanek czesciowo zdrowych i czesciowo nowotworowych (na granicy zmiany).stwierdza się obecność antygenow proliferacyjnych (PCNA. Tomografia komputerowa (TK). unikając ich zmiażdżenia . powodując powstanie przerzutow miejscowych i odległych! 2) Badanie podstawowe a.. sline. Limfografia. Badania kontrastowe . Rezonans nukleomagnetyczny (RNM) – szczególnie diagnostyka guzow tkanek miękkich v. Badania immunohistochemiczne .najczęściej stosowane iv.nigdy zbyt brutalnie . co ma znaczenie w monitorowaniu chemioterapii nowotworow d. Astrografia) . guzow slinianek (Sialografia. popłuczyny z zatki szczekowej. torbielowatych. gdy mzna wcisnąć komorki nowotworowe w szczeliny tkankowe i do naczyn.wynik ujemny nie zwalnia z wykonania badania hist-pat c. CZERNIAKA . Badanie cytologiczne . K167).badanie to sluzy również do ustalenia chemioczulosci tkanki nowotworowej.ocenia cechy złośliwości nowotworu Duze jadro.bialko S-100 i antygen HMB . MIESAKOW. pozwalaja ocenic zaawansowanie miejscowe nowotworu iii. Badanie histologiczne ( material z wycinkow lub punktatow ze zmian nieowrzodzialych) . Badanie radiologiczne i.jeśli zmiana jest niewielka zwykle wycina się ja w całości z marginesem zdrowych tkanek (min 0. Zdjecie przeglądowe. Arteriografia.Szczególne zastosowanie w diagnostyce guzow naczyniowych. dna .materia przesyla się w 10% formalinie lub mieszaninie 76% alkoholu z eterem w stos 1:1 . zew i wew-ustne.

przydatna w diagnostyce guzow slinianek. rozkrusza się przy ucisku . trzustki. Kseroradiografia i TV-scanning – lepsze uwidocznienie szczegółów budowy anatomicznej narządów i tkanek g.. toleruje zgięcie. OB. Im wczesniej rozpoznanie jest ustalone. Ultrasonografia (USG) – metoda obrazowania nieagresywna. fosforu. guzow przerzutowych do LN.szyjka (kość zbita) – wytrzymała na ucisk. mocz. Przeprowadza się je w zależności od rodzaju i umiejscowienia nowotworu. tarczycy. fosfatazy alkalicznej.jeżeli bezpośrednie – razem z obrażeniami tk miękkich okolicy przyuszniczo – żwaczowej .głowa(z kości gąbczastej) – elastyczna.sluza do określania ciepłoty miejscowej nowotworu i. poziom wapnia. pomoc. 3) Badania specjalistyczne Neurologiczne. pęka przy zgięciu . mozgu. Złamania wyrostka kłykciowego żuchwy . okulistyczne. Rozpoznanie onkologiczne oparte na logicznej interpretacji wynikow badania klin. tym wieksze szanse na wyleczenie. kosci. endokrynologiczne itp. badanie punktaku szpiku. wątroby. pulmonologiczne. poziom bialek. Rtg klatki piersiowej – możliwość istnienia odległych przerzutow e. Badania laboratoryjne i chemiczne : obraz morfologiczny krwi. Termometria (pomiar temperatury) i termografia (graficzny barwny zapis temperatur). specjalist pozwala na zaplanowanie leczenia i ustalenie rokowania. 33. guzow torbielowatych tkanek miękkich glowy i szyi.wewnątrz i pozastawowe . zastosowanie w neo slinianek. elektroforeza. naczyniakow krwionośnych f.vi. Scyntygrafia – zastosowanie izotopow promieniotwórczych np.klasyfikacja Berchra i Krywinesa: 1.najczęstsza przyczyna – uraz w okolicę bródki – złamania pośrednie . Złamania kłykciowe (fractura condylaris) szpara złamania w obrębie głowy kłykcia rzadko wewnątrzstawowe uraz – pionowo od dołu ku górze na kąt żuchwy może dojść do oderwania głowy . otolaryngologiczne. pluc. technet 99. nerek (możliwość wykrycia ognisk pierwotnych i wtornych) h.

zbaczanie żuchwy w str chorą – przy 1-str (mięsień skrzydłowy boczny) – asymetria twarzy . Złamania podkłykciowe niskie (f c inferior) . kt . gdy doszło do zwichnięcia Leczenie: . dołu stawowego.boczne żuchwy prawe/lewe .usunięcie przemieszczonego odłamu .w 1-stronnych – pozostałą część żuchwy (odłam większy) przemieszcza się w stronę chorą.następnie ćwiczenia czynne .to złamania ze zgięcia po urazie pośrednim w bródkę Gdy uraz działa na bródkę: .szpara złamania w obrębie szyjki kłykcia 3. szyjka zgina się do przodu i ulega złamaniu.zdjęcie warstwowe panoramiczne – panewka stawowa jest widoczna przed okrągłym przejaśnieniem utworzonym przez przewód słuch zew i wew W złamaniu szyjki – rzut krawędzi gałęzi żuchwy jest złamany pod kątem lub panewka jest pusta.podstawnokłykciowe .przeważnie wewnątrzstawowe .zachowawcze – najczęściej (funda.częściej uraz bezpośredni . a obie gałęzie przemieszczają się ku górze i żuchwa przesuwa się ku tyłowi .szczelina złamania – skośnie w dół od wcięcia półksiężycowatego do tylnego brzegu gałęzi żuchwy .w pełnych – wyrostek kłykciowy przemieszcza się do przodu i na zewnątrz . zwichnięcie .od przodu i od góry – nagłe rozwarcie szczęk.pełne/niepełne/zielonej gałązki . wiązania Ivy.wysuwanie do przodu żuchwy – przy obustr . ból okolicy stawu sż po stronie złamania . czasem złamanie zew otworu słuchowego .najczęstszy .ograniczona ruchomość żuchwy .2. a gałąź po stronie złamania unosi się ku górze (działanie mięśnia skroniowego i żwacza) .uczucie napięcia w okolicy przedusznej .p-a żuchwy . rzadziej wyciąg międzyszczękowy) unieruchomienie na 3 tygodnie .pantom ogram .dodatkowo: tomografia konwencjonalna. szyjka zgina się do dołu i łamie .w obustronnych – zaburzenia są symetryczne.condylectomia . głowa do przodu-uderza w guzek stawowy.od przodu i dołu – głowa przesuwa się do tyłu i uderza o tylną pow.trudność w zwieraniu i rozwieraniu szczęk (zgryz krzyżowy w 1-str otwarty w 2-str) . monoblok.obrzęk.jeżeli zachowane trzonowce – zgryz otwarty Objawy: .chirurgiczne zespolenie odłamów – gdy przemieszczenie odłamów. więc niewielkie boczne przemieszczenia żuchwy.ograniczenie ruchomości kłykci – w kontroli przez przewody słuchowe Diagnostyka rtg: . Złamania podkłykciowe wysokie (fractura condylaris superior) – złamania szyjki .

które przetrwało ponad 14 dni.Oglądanie . „ostry”. Przyczyny powstania tego powikłania są następujące: 1.34. anatomiczne: .zatokowe: Wczesny.nisko schodzący zachyłek zębodołowy zatoki .nieprawidłowo wykonana ekstrakcja zęba . Często goi się w ciągu 2 tyg.zmiany OKW zębów . Ma ono bliznowate brzegi oraz krótszy lub dłuższy wynabłonkowany kanał przetoki łączący jamę ustną z zatoką. ropniaku.torbiel korzeniowa w okolicy zębów 3-8 .cienkie dno zatoki 2.Przechodzenie powietrza i płynów z jamy ustnej do nosa . przetokę (przy ropnym zapaleniu zatoki.torbiele zatoki . jatrogenne: . 98 chodzi o to samo. więc jest opisane tutaj) Definicje Połączenie ustno. Ocena stanu uzębienia chorego Badanie ogólne 1. samoistnie lub po natychmiastowym założeniu szwów zbliżających brzegi rany.nieumiejętne posługiwanie się narzędziami . dopiero co powstały otwór. chorobowe: . przewlekłe zapalenie zatok . świeży. Ocena stanu higienicznego jamy ustnej 2.Zdjęcie RTG . „przewlekłe”. Ocena ogólnego stanu zdrowia chorego z wykluczeniem chorób zaburzających wykrzepianie się krwi i metabolizm tkankowy Badanie objawów połączenia ustno-zatokowego .guz 3. Etiologia Przetoka zatokowo-ustna to częste powikłanie przy usuwaniu zębów trzonowych górnych. rzadziej przedtrzonowych a wyjątkowo kła.niski wyrostek zębodołowy .Krwawienie z nosa . Najczęściej występuje po usunięciu pierwszego trzonowca górnego. Przetoki ustno – zatokowe (w pyt.rozerwanie błony śluzowej .zapalenie zatoki szczękowej.złamanie guza szczęki . Przetoka zatokowo-ustna (fistula antrooralis): Połączenie stare.wtłoczenie korzenia zęba lub całego zęba do światła zatoki 4.Wyciek treści ropnej przez zębodół.złamanie szczęk Le Fort II i III Badanie Badanie jamy ustnej 1. urazy: . torbieli w świetle zatoki) .

usunięty ząb miał żywą miazgę. Nie należy wykonywać tej próby. Do przepłukania zatoki najlepiej użyć roztworu nadmanganianu potasu. zatoka bez zmian chorobowych – zamknięcie przetoki. Trzeba wykonać zdjęcie RTG zewnątrzustne przylegające oraz zatok. Określenie czasu jaki upłynął od powstania przetoki Badanie stanu zatoki Ocena doraźna: . Następnie: .USG. zdrowa zatoka. Zamknięcie połączenia przez zagojenie zębodołu.dmuchanie przez nos przy zaciśniętych nozdrzach. Zamknięcie połączenia najczęściej metodą Borusiewicza. . Połączenie wąskie. Korzeń należy usunąć przez np. ekstrakcja zęba trzonowego. Połączenie szerokie.endoskopię (wziernikowanie). Korzeń zęba w zębodole. ewentualnie dodatkowo . Badania kontrolne przeprowadza się co 48-72 godziny. doksycyklina.. ze wskazań ortodontycznych lub protetycznych. 2. zdrowa zatoka. bo może: być fałszywie ujemna mimo otwarcia zatoki (w przypadku torbieli czy polipa błony śluzowej zatoki). a. bez dodatkowych zabiegów. szczelinowate.Próba powietrzna . Pacjent powinien zachować środki ostrożności przez 10-14 dni. a także przez .in.Przedostanie się płynu do jamy nosowej po płukaniu ust lub po płukaniu przetoki przez zębodół. dłutowanie zewnątrz-zębodołowe i przystąpić do .Przy delikatnym łyżeczkowaniu penetracja łyżeczki zębodołowej lub zgłębnika kulkowego niepokojąco głęboko (czy wyczuwamy dno?) -.wywiad odnośnie do przebytych stanów zapalnych. od tego czy ząb został usunięty w całości oraz jaki jest stan zatoki szczękowej mamy następujące możliwości: 1. spowodować odmę podskórną. Leczenie W zależności m. Ustalenie losów zęba. – środki przeciwhistaminowe.. b.prześwietlenie. Przepisuje się – antybiotyk – ampicylina. Przedostanie się powietrza przez zębodół świadczy o rozpoznaniu. . zwlekanie z zabiegiem doprowadza do powstania zmian zapalnych śluzówki zatoki szczękowej. – krople do nosa obkurczające naczynia.RTG. -. bez zmian okw. Ząb usunięty w całości. Korzeń zęba może być wtłoczony pod śluzówkę policzka.ocena popłuczyn z zatoki (badanie wymieniane nie raz jako ostatnie). Płyn wypływający przez nos potwierdza rozpoznanie. korzenia. a wejście do zatoki w sąsiednim zębodole. Brak przechodzenia płynu przez nos przy przepłukiwaniu zatoki świadczy o obecności torbieli w jej świetle lub też o zamknięciu roztworu szczękowego przez polipy w zatoce.

Korzeń zęba wtłoczony do światła zdrowej zatoki. zatoka powinna być płukana przez zębodół co 2-3 dni. z równoczesnym zamknięciem przetoki. . Konieczna jest rewizja zatoki. wkładanie setonu gazowego) lub przez otwarcie zatoki w dołku kłowym (antrotomia). . W tym czasie. która może spowodować zator powietrzny. 3. usunięcie korzenia. 0. Opracowanie ścian kostnych i zaszycie zębodołu (przetoki). Doszczętna operacja zatoki sposobem Caldwella-Luca. Wg Krysta istnieją dwie możliwości: 1.. zębodół zaś po ekstrakcji ma wysokie ściany i zdjęcie rtg nie wykazuje zmian w otwartej zatoce. a od ekstrakcji zęba nie minęło 12 godzin. równocześnie formuje się płat Wassmunda do zamknięcia przetoki. Wtedy przeprowadza się zabieg operacyjny opisany wyżej. najlepiej szwami materacowymi. dwuwęglanem sodu. Płaty dziąsłowe nad zębodołem. Dobry stan jamy ustnej. 2. szczególnie ropnych.. aż popłuczyny z zatoki będą czyste. Jednoczasowe operacje: zatoki i zamknięcia przetoki. Zabieg wykonuje się codziennie tak długo. 4. która pozwala: . . wyjęcie korzenia. Zdjęcie szwów po 6-9 dniach zazwyczaj kończy leczenie. a. zamknięcie przetoki. Nie używa się roztworu wody utlenionej. Tnąc śluzówkę i okostną. Postępowanie uprościła endoskopia.zamknięcia połączenia. stanach zapalnych zatoki przed zabiegiem operacyjnym przepłukuje się zatokę przez przetokę zatokowo-ustną roztworem nadmanganianu potasu.5% roztworem azotanu srebra lub trypsyny. 2 tyg. Przy przewlekłych. Po zaszyciu przetoki należy podać odpowiednie antybiotyki. Usunięcie korzenia przez zębodół (przepłukiwanie.usunąć pojedyncze zmiany patologiczne. Następnie wykonuje się zmodyfikowaną operację Caldwella – Luca. młody wiek chorego i dobry ogólny stan zdrowia.ocenić stan wyściółki zatoki. Inne przypadki: Należy odczekać min. nie mogą być zbyt napięte i mają dobrze do siebie przylegać niepokrytymi nabłonkiem powierzchniami. którą kończy plastyka przetoki. b. zmian patologicznych i plastyczne zamknięcie przetoki. Ząb usunięty lub korzeń wtłoczony. co daje znaczne zmniejszenie się przetoki.usunąć wtłoczony korzeń zęba i inne ciała obce. zdrowe uzębienie. zatoka zmieniona chorobowo.

Metody jednowarstwowe. 14 dni. . zewn. szczelne zaszycie rany. II. Polega na: . zsuwając zsuwając go w dół. . (wytworzeniu trapezowatego płata śluzówkowo-okostnowego na wyrostku zębodołowym od strony policzka na wysokości przetoki).zszywa szwami węzełkowymi z błoną śluzową podniebienia (można szwy materacowe). Celem jest samoistne wygojenie skrzepu na zasadzie organizacji skrzepu. Metoda Zangego 3. przyspieszającej gojenie i diety półpłynnej przez ok. Metody zamknięcia przetoki ustno-zatokowej I. 1. 2. Płat wyspowy skórno-mięśniowy z policzka 8. przez co uzyskuje się znaczne wydłużenie płata (w wyniku przecięcia sprężystych włókien okostnej). różnego pochodzenia. II. . . na zasadzie organizacji skrzepu. Płat podniebienny arterializowany 5. Operacja plastyczna przetoki zatokowo-ustnej sposobem WassmundaBorusiewicza (operatio plastica fistule modo Wassmund-Borusiewicz). szczelne zaszycie rany. . z tkanek sąsiednich) 1.dwóch cięciach rozbieżnych biegnących w kierunku przedsionka. jednowarstwowe (zamknięcie płatem śluzówkowo-okostnowym z tkanek sąsiednich) 1. . Płat policzkowo-wargowy 4.dokładnym wyłyżeczkowaniu ścian przetoki . Okrwawia się zębodół (kanał przetoki jest wynabłonkowany) i zakłada tampon oraz poucza chorego o dalszym postępowaniu (delikatne oczyszczanie nosa. Płat językowy 6.cięciu na szczycie wyrostka. Ciało tłuszczowe Bichata 7. Najczęściej stosowana metoda. Na zasadzie organizacji skrzepu.szwy usuwa się w 10 dobie po zabiegu. dwuwarstwowa (powierzchnia wewn. protetyczna: 1. Obturator I.Po operacji przetoki zatokowo-ustnej zawsze wskazane jest stosowanie na ranę pasty Solcoseryl. Operacja plastyczna sposobem Wassmunda-Borusewicza 2. Płat mostowy III.wyrównaniu brzegów kostnych kleszczami Luera .odwarstwieniu i przecięciu okostnej na całej szerokości podstawy płata.po wyrównaniu brzegu płata policzkowego pokrywa się przetokę. Metoda Zangego . Metoda dwuwarstwowego zamknięcia IV. dieta półpłynna) lub zszywa się zębodół.okrwawia się brzeg dziąsła od strony podniebiennej skośnie ścinając nabłonek (poprawka Borusiewicza).

Metoda ta nie jest korzystna. Po zabiegu pozostaje odsłonięta kość podniebienia w przedniej części. 5.niepowodzenia po uprzednich zabiegach. bo nie zawiera okostnej. Płat jest wiotki. Utworzony wzdłuż lub w poprzek wyrostka zębodołowego.skręceniu. Ranę skórną zszywa się. Ciało tłuszczowe Bichata (corpus adiposum Bichat) Poduszeczkę tłuszczową policzka z zachowaną szypułą naczyniową wprowadza się do ubytku i pokrywa ją przeszczepem śluzówki lub skóry. obniżeniu brzegów wyrostka zębodołowego. . Płat mostowy.uformowaniu płata równolegle do łuku zębowego z pozostawieniem rąbka dziąsła. która goi się w ciągu 3-4 tygodni poprzez ziarninowanie.cięcie wypada na szczycie wyrostka. 6. Wskazanie do jego zastosowania stanowią: .Polega na: wykonaniu cięć zwalniających płaty podniebienny i przedsionkowy. Może być skręcony o 90° w stosunku do swojej podstawy. do okolicy siekaczy.powoduje ona spłycenie przedsionka. . Płat podniebienny arterializowany Używany do zamknięcia połączeń: . Wadą jest postępowanie dwuetapowe. szczelnym zaszyciu. . Polega na: . gdyż: . .wszyciu do błony śluzowej przedsionka nad przetoką.brak materiału tkankowego w otoczeniu przetoki (rana szarpana dziąsła z ubytkiem tkanek).w sklepieniu przedsionka. co może później utrudniać protezowanie. pokryciu przetoki dwoma odwróconymi płatami śluzówkowo-okostnowymi.na podniebiennej powierzchni wyrostka zębodołowego.w linii środkowej podniebienia. Po okresie 3 tygodni i wgojeniu płata odcina się jego szypułę. 8. . Płat językowy Płat językowy pobiera się z bocznej ściany języka.znacznie spłyca przedsionek. Zaletą jest doskonałe ukrwienie (zawiera tętnicę podniebienną). . Wprowadza się go do jamy ustnej przez rozcięcie śluzówki policzka i wszywa w brzegi dziąsła nad przetoką. Płat policzkowo-wargowy (płat przesunięty z policzka) Stosowany w połączeniach wysokich: . Uformowany na skórze policzka (szypułę stanowi mięsień policzkowy). 3.miejsce zszycia płatów znajduje się nad przetoką. .na przednio-bocznej ścianie zatoki. Wady: . Charakteryzuje się dobrym ukrwieniem. 7. Płat wyspowy skórno-mięśniowy z policzka. 4. .

chorych z czasowym przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego lub zły stan ogólny – trudne gojenie Niedoszczętne wyłuszczenie grozi nawrotem Sposób leczenia zależy od: rodzaju torbieli.heterogennej. Obturator (zatykadło) Wskazanie stanowi: . Wgłobienie torbieli – cystotomia – metoda Partsch I. .podeszły wiek. W również rzadko stosowanej metodzie Lautenschlaegera stosuje się kość wyrostka zębodołowego.ciężki stan ogólny chorego uniemożliwiający przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. . latach) .wytworzenie okna kostnego w ścianie torbieli w celu odbarczenia a następnie wykonanie stałego połączenia jamy torbieli z jamą ustną.2-czasowo – początkowo odbarczenie torbieli .liofilizowanej. rozmiarów. Metoda protetyczna 1. Metoda dwuwarstwowego zamknięcia Pierwsza warstwa głęboka może być wytworzona z: .siatki teritalowej. polega na wyłuszczeniu mieszka torbieli w całości.co zapobiega narastaniu ciśnienia płynu i zanikowi kości z ucisku .marsupializacja . . zatoką szczękową lub jamą nosową 1 etap . Zabieg ten można wykonać: . jeśli stosując lapisowanie jego brzegów. policzkowy lub podniebienny. .jednoczasowo – doszczętne wyłuszczenie mieszka i zszycie rany . można uzyskać wygojenie przez ziarninowanie.płytki metalowej lub . a zatykadło to ułatwia. Pichlera (przy planowanej resekcji korzenia lub trapezowate . Metoda dwuwarstwowa 1.następnie wyłuszczenie torebki (nawet po kilku mies.to przekształcenie torbieli w dodatkowy uchyłek jamy ustnej . Obturator zakłada się również: .chrząstki homogennej. IV.najczęściej cięcie Partscha. Metody leczenia torbieli Leczenie torbieli jest wyłącznie chirurgiczne. . 35. wieku i stanu ogólnego chorego 1.tkanek miękkich z sąsiedztwa przetoki.III.w przypadku otworu resztkowego po wykonanym zabiegu. Warstwę powierzchowną tworzy płat przedsionkowy. co niesie z sobą możliwość powikłań i niepowodzeń. lokalizacji.

metoda może dawać nawroty przez zarośnięcie jamy.okostnowego ponad przednią ścianą torbieli.ząb zatrzymany – umożliwia jego wyrzynanie .2 sposób – po odwarstwieniu płata kość usuwa się kleszczami Luera.następnie wycięcie część ściany torbieli – do Bad hist-pat .zapobiega dewitalizacji zębów w obrębie torbieli Wady .płat śluz-okost wgłębia się do wnętrza jamy i utrzymuje za pomocą brzeżnych szwów i setonu gazowego z antyseptykiem rywanol).umiejscowienie w bliskim sąsiedztwie ważnych struktur anatomicznych – bo zabieg ten znacznie ogranicza uszkodzenie zdrowych tkanek sąsiadujących .wyłuszczenie całej torbieli bez uszkodzenia worka (ale z jego usunięciem) .długie gojenie .wytworzenie płata śluzówkowo. aby utworzony ubytek był równy średnicy jamy torbieli . Można wykonać w trakcie zabiegu wypełnienie wsteczne. 2.pokrycie jamy kostnej zszytą śluzówką Zalety metody 2 czasowej . dlatego po wykonaniu odpowiednio dużego otworu w kości należy utrzymać go za pomocą obturatora .pozostawienie mieszka o niewiadomym utkaniu histologicznym .po nacięciu i odwarstwieniu płata śluzówkowo – okostnowego wykonuje się otwór w kości dłutem. zalecane wykonywanie po leczeniu endodontycznym. odwarstwienie.prostota i mała rozległość zabiegu .konieczny obturator . ma na celu między innymi zapobieżeniu ewentualnemu złamaniu kości i ograniczeniu zakresu zabiegu chirurgicznego. Stosowana w przypadku torbieli znacznych rozmiarów.duży rozmiar Wykład : Metoda Partsch`a I.schorzenia ogólne . Wyłuszczenie torbieli – cystectomia –metoda Partsch II .możliwość nawrotu . kość wygładza frezem ..wgłębienie torbieli – polega na przekształceniu jamy torbieli w dodatkowy zachyłek jamy ustnej.nacięcie przedniej ściany torbieli i łączy jej brzegi poprzez zszycie z płatem 2 etap – gdy jama torbieli zmniejszy się a kość odbuduje .wyłuszczenie pozostałości mieszka .utrudniony dostęp chirurgiczny do całego worka torbieli . usunięcie ścieńczałej blaszki kostnej pokrywającej torebkę torbieli.konieczna bardzo dobra higiena Wskazania .na 2 tyg . wiertłem lub poszerza już istniejący z powodu zaniku Uwaga – nie uszkodzić przedniej ściany torbieli – może dojść do wylania zawartości .

po zmniejszeniu jamy torbieli Metoda ta wskazana u dzieci – ochrona zawiązków zębów. torbiel pierwotna. do trzymania – obturator .zropienie krwiaka.wtłoczenie zęba lub korzenia do światła torbieli .krótsze gojenie Wskazania: .niedoszczętne usunięcie mieszka – nawrót .wyłuszczenie .gdy rozległa torbiel wpuklająca się do zat szczękowej – wyłuszczenie i otwarcie zatoki w celu oceny bł śluz Wg wykładu: torbiele wpuklające się do zatoki szczękowej należy połączyć w jedną jamę z zatoką oraz wykonać kontr aperturę do nosa Wierzchołki korzeni należy zresekować Modyfikacja Drozdowskiego metody 2-czasowej .gdy ząb przyczynowy kwalifikuje się do resekcji korzenia – cięcie Partscha. ograniczenie zasięgu operacji Zalety metody wyłuszczania .całkowite wyłuszczenie mieszka – Bad histolog .torbiele szczęki i żuchwy o niewielkich rozmiarach i zasięgu Powikłania w trakcie zabiegu .gdy ząb do usunięcia – cięcie trapezowate(ale niepomyślne jest usuwanie zęba w trakcie zabiegu) . wycięcie otworu do jamy torbiel przez wszystkie warstwy.wykład Metoda Partsch`a II (wyłuszczenie torbieli. naciek zapalny tkanek otaczających Należy zdjąć szwy.płat wszywa się w miejsce na głucho . HA .1 etap – bez wytwarzania płata. cystectomia) Po nacięciu i odwarstwieniu błony śluzowej i okostnej oraz po zdjęciu ścieńczałej blaszki kostnej pokrywającej torbiel. pęczka nerwowo-nacz .cała wyściółka torbieli do Bad hist-pat!! . Beauvisa. wzrost temp.rozejście brzegów rany -złamanie patologiczne żuchwy – po niewielkim urazie Zapobieganie – unieruchomienie żuchwy przed i po zabiegu . odwarstwia się i wyłuszcza.wyłuszczenie całej torebki – raspatorem .zezłośliwienie . który ulega organizacji potem kostnieniu .w dużych ubytkach można stosować przeszczep kostny.złamanie żuchwy Powikłania pooperacyjne . dziąsłowa. zawiązkowa. Następuje dość szybkie wypełnienie ubytku kostnego.brak wznowy i metaplazji neo .połączenie z jamą nosową . usunąć torbiel w całości lub fragmenty mieszka wyłyżeczkować łyżką chirurgiczną .. przepłukać jamę .jeżeli bliznowaty zrost torbieli z otoczeniem – uwolnić mieszek od zrostów.1-czasowość .2 etap – wyłuszczenie.ból samoistny. 1.uszkodzenie sąsiednich zębów. poziome . korzeniowa (zapalna) .jama kostna wypełnia się skrzepem.

kości) – szybki wzrost . Torbiel nosowo-wargowa – usunięcie od strony przedsionka jamy ustnej lub nosa 4. po wypełnieniu jej własną kością gąbczastą lub preparatami kościopochodnymi.usunięcie/resekcja zęba przyczynowego . kości gnykowej. niekiedy z jej resekcją. Torbiel gałeczkowo – szczękowa – dojście od strony podniebienia lub przedsionka jamy ustnej 7.niektóre torbiele zębopochodne u dzieci . szczęki.nacieka podścielisko . Czerniak twarzy i jamy ustnej .obj – wyniosły/płaski guz . torbiel środkowa szyi – wyłuszczenie z częścią kości gnykowej 3.zropienie torbieli . Przy bardzo dużych torbielach płat śluzówkowo-okostnowy należy wgłobić do rany. przy mniejszych – ranę zszywa się na głucho. Torbiel przewodu nosowo – podniebiennego – usunięcie z zachowaniem zębów 6.klasyfikacja TNM jak w rakach .gładka/brodawkowata powierzchnia .lub wewnątrzustny 8. mózgu. odessaniu zawartości i dokładnym wyłyżeczkowaniu. Dostęp zew. zęba przyczynowego nie usuwa się 3. rzadko na bł śluz( dziąsła.zawiera barwnik melaninę – wyjątkowo brak barwnika .metoda 2-czasowa Wskazania: . Torbiel boczna szyi – wyłuszczenie z podwiązaniem ujścia przy migdałku. Torbiel naskórkowa i skórzasta – wyłuszczenie z dokładnym odpreparowaniem od żuchwy.łatwo wrzodziejący i krwawiący .często w otoczeniu zmiany – guzki satelitarne – dzięki nim szerzy się drogą permeacji (też przez nacz chłonne do węzłów i krwionośne do wątroby.zły stan ogólny 2. płuc.. torbiel bifurkacji lub zębowa boczna – kiretaż.torbiel szczęki wpuklająca się do nosa . Torbiel krwotoczna .większość rozwija się w obrębie znamion uważanych za stany przednowotworowe . 5.występują głównie na skórze. podniebienie) . z cięcia wzdłuż fałdu szyi.polega na otwarciu jamy na całym jej przekroju.ciemne zabarwienie . po czym zakłada się ssanie czynne Redona 36.komórką macierzystą neo jest melanoblast – kom barwnikotwórcza . frezowaniu całej powierzchni i skoagulowaniu krwawiących miejsc.rozległa torbiel żuchwy .często w miejscu plam barwnikowych(melanoplakia) .złośliwy neo nienabłonkowy wywodzący się z kom barwnikowych .możliwość uszkodzenia sąsiednich zębów .

krwawi.rozpoz – podejrzane każde znamię barwnikowe skóry. mixtus) Czerniak młodzieńczy – znamię Spitz występujące u dzieci.kom wieloboczne. łysieje. nacieka.mogą występować guzy pozbawione barwnika – melanoma amelanoticum .histiocytoma . interferon -klasyfikacja – Clarka (I-V stopień – głębokość naciekania) .Bad hist-pat doraźne podczas operacji (pobieranie wycinka – szkodliwe) . powierzchnię. sączy. mieszane (naevus marginalis. wrzecionowate z cechami atypii w cytoplazmie zawierają melaninę . wstrząs septyczny. intraepidermalis.jednoczesne usunięcie okolicznych węzłów chł Polichemioterapia.profilaktyka – usuwanie podejrzanych o czerniaka zmian gł w miejscach Narażonych na urazy – jama ustna.czerniak młodzieńczy . Powikłania ogólnoustrojowe ropnych procesów zapalnych Miejscowe: • • • • Niedrożność oddechowa Zakrzepowe zapalenie żył Ropień podokostnowy oczodołu Ropowica oczodołu Ogólne: • • • • • • Zakrzep zatoki jamistej Ropień mózgu Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych Zapalenie śródpiersia Posocznica. zmienia barwę. podstawą skierowany w głąb tkanki . zespół dysfunkcji wielonarządowej Zakrzep zatoki jamistej .leczenie Chirurgiczne – margines 3-6cm kształt stożkowaty.brodawka łojotokowa na skórze -przebarwienie od amalgamatu .Breslowa – pomiar naciekania w głąb w mm . przetrwałe może być podłożem rozwoju neo Różnicowanie -rak podstawnokom zawierający melaninę . śródnaskórkowe.zesp Albrighta – brunatne przebarwienia bł śluz Przeżycie – 5-letnie – 30% 37.. ulega owrzodzeniu . skóra twarzy wargi dłonie stopy Do przemiany w czerniaka usposabiają: znamię brzeżne. które szybko rośnie.ziarniniak naczyniowy .

hipoalbuminemia • Poszerzenie śródpiersia – na rtg i TK Leczenie: • Antybiotykoterapia (empiryczna. nadpłytkowość. duszność • Leukocytoza. Niedrożność oddechowa – obturatio respiratora W przebiegu: • • • Ropowicy dna jamy ustnej (angina Ludwiga) Ropni przestrzeni przygardłowej Ropni nasady języka Objawy: • Pozycja półsiedząca z pochyleniem głowy • Niepokój • Przyspieszony. trudności w mowie i połykaniu Leczenie – tracheostomia 2. Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych . toksyczne ziarnistości w granulocytach.rzadko Szerzeniu sprzyjają: • Warunki anatomiczne. potem celowana) • Otwarcie. przestrzenie międzypowięziowe szyi • Ujemne ciśnienie wewnątrzczaszkowe • Udział bakterii beztlenowych Objawy: • Gorączka • Ból w klatce piersiowej. Zapalenie śródpiersia – mediastinitis .• • • • Zakrzepowe zapalenie żył Zapalenie nerwów czaszkowych DIC Ropnie przerzutowe 1. świszczący oddech • Napięcie dodatkowych mięśni oddechowych z wciąganiem przestrzeni międzyżebrowych • Sinica. drenaż • Drenaż śródpiersia – czasami 3.

wzmacniające 4. drgawki . następcze usunięcie torebki ropnia . zaburzenia świadomości. obrzęk tarczy nerwu wzrokowego .. zaburzenia w płynie mózgowo – rdzeniowym b) przewlekłe . Ropień mózgu – abscessus cerebri Zakażenie w obrębie czaszki • • Przez ciągłość Przez krew a) ostry .W przebiegu: • • • • • Objawy: • • • Początkowo nagły zespół objawów: gorączka. ból głowy. wymioty. silny ból głowy.stopniowe narastanie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego i objawów oponowych Leczenie: • • • antybiotykoterapia celowana leki obniżające ciśnienie śródczaszkowe drenaż.objawy oponowe. wymioty (+) objaw Kerniga – chory nie może wyprostować kolana po zgięciu w stawie biodrowym (+) objaw Brudzińskiego – przy zgięciu głowy do klatki piersiowej – zgięcie kończyny dolnej Ropnia dołu nadkłowego Ropnia dołu skrzydłowo – podniebiennego Zapalenia szczęki Zapalenia zatok przynosowych Czyraka wargi górnej Potwierdzenie – badanie płynu mózgowo – rdzeniowego (mętny.nagły.zwiększone OB. pleocytoza. wzrost zawartości białka. leukocytoza. glukozy) Leczenie: • • • Antybiotyk – dożylnie Drenaż ogniska Leczenie ogólne objawowe. nudności. temperatura.

parazyty). swobodny odpływ treści ropnej . Posocznica . Ciężka posocznica . wymioty. PaCo2 <32mmHg Leukocytoza >12000/mm3 Leukopenia <4000/mm3 >10% niedojrzałych form neutrofilów w osoczu Przyczyny: • • • Ropowica Ostre ropne zapalenie kości szczęk (gł u dzieci) Ropień. ostre ropne zapalenie ślinianki przyusznej – rzadziej.wspomagająco – preparaty blokujące syntezę cytokin 6.5. spadek łaknienia Splenomegalia Rana po nacięciu. niedokrwistość Nowe ogniska przerzutowe w organizmie – drobnoustroje osiedlają się w innych narządach Rozpoznanie Posiew krwi . tkankach .2 następne – po 24-48 godz Leczenie . przy spadku odporności. skąpą wydzieliną ropną. czyrak wargi górnej. nieskuteczny drenaż Objawy • • • • • • • • • Początkowo – dreszcze.empiryczna .rozpoznanie na podstawie 2 z 4 objawów • • • • Temperatura >38stopni lub < 36st Praca serca >90/min Oddech >20/min. twarz apatyczna Nudności.ogólnoustrojowa reakcja zapalna na aktywny proces zakaźny . ich toksyn we krwi. wirusy.sucha. grzyby. septyczny tor gorączki) Przyspieszone tętno Leukocytoza. zwalniająca. posokowata Gorączka nieregularna.pół godziny przed nawrotem gorączki (ale ujemny wynik nie wyklucza) Lub – 2 posiewy w odstępie 45 – 60min . wzmacniające .wywołana obecnością drobnoustrojów (bakterie.natychmiastowa antybiotykoterapia. lecz gdy ponowny wzrost temperatury – podejrzenie posocznicy Bladość. wzrost OB.leczenie objawowe. z szarym nalotem. przerywana (hektyczny.. sinawy odcień skóry.Usunięcie ogniska zakażenia. zwiększonej patogenności. nacięcie. temperatura – wtedy ponowny drenaż.

gorączka. Wtórny zespół dysfunkcji wielonarządowej (niewydolność wielonarządowa) • • • W przebiegu posocznicy i następowej niewydolności narządowej kilku niezależnych układów. leukocytoza Niepokój. wzrost tętna. spadek ciśnienia Suchość skóry Oddychanie niezaburzone 8.w Dodatkowo: hipoperfuzja. hipotensja ( ciśnienie skurczowe <90mmHg lub o 40mmHg niższa od podstawowej Następcza dysfunkcja wielonarządowa Kwasica mleczanowa. zaburzenia świadomości 7. światłowstręt. powoduje zaburzenia homeostazy ustroju Uogólniona aktywacja reakcji zapalnej Leczenie – OIOM 9. Zakrzep zatoki jamistej – thrombus sinus cavernosus Przyczyny – powstaje wskutek zakrzepów naczyń żylnych łączących zatokę jamistą z ogniskiem zakażenia • • • Zębopochodne procesy ropne głównie zębów górnych Ropne zapalenie zatok przynosowych Czyrak skóry twarzy (gł. przyspieszenie oddechu. Wargi gór) Objawy zwiastunowe • Silne bóle głowy. Wstrząs septyczny • • • • • • Postać ciężkiej posocznicy Hipoksja spowodowana posocznicą utrzymująca się mimo podaży płynów Objawy: tachykardia. oliguria. Parestezje twarzy I i II gałęzi nerwu 3-dzielnego Późniejsze objawy .• • • • Objawy j. przeczulica.

kątowej (zakażenie może szerzyć się do zatoki jamistej)  Łatwość oderwania się zakrzepu. dokanałowo) Leczenie p/zakrzepowe Wyrównanie stanu ogólnego 10. porażenie nerwów wychodzących z oczodołu) • Objawy początkowo po stronie ogniska zakażenia. potem po przeciwnej Leczenie • • • Antybiotyk (iv. gorączka septyczna. temperatura Miejscowo – bolesny naciek. unieruchomienie.przez zaburzenie odpływu żylnego z oczodołu. wytrzeszcz. chorego należy badać ostrożnie.• • • Ciężki stan ogólny. ograniczenie ruchów gałek ocznych. wycięcie żyły twarzowej. stwardnienie tkanek miękkich wzdłuż przebiegu naczyń • Hospitalizacja Antybiotykoterapia celowana iv Leczenie p/zakrzepowe Miejscowo – przecięcie. uszkodzenie błony wewnętrznej. nasady nosa. Przyczyny: • • • • Zakrzepowe zapalenie żył – thrombophlebitis Ropień dołu nadkłowego Ropowica twarzy Zapalenie ości szczęk Czyrak wargi Objęcie stanem zapalnym ścian naczyń żylnych. bez ucisku zapalnie zmienionych tkanek 11. rozszerzenie źrenic. dreszcze. wtórne zakażenie Objawy: • • Leczenie: • • • Ciężki stan ogólny. spojówek. Obrzęk powiek. tarcza zastoinowa (. Przyczyny: Powikłania oczodołowe . brak reakcji na światło. czasem objaw podrażnienia opon mózg-rdz Nasilone objawy miejscowe – obrzęk twarzy – okolica podoczodołowej. zakrzepy przyścienne.

bradykardia ( ODRUCH OCZNO-SERCOWY) Bóle w obrębie oczodołu promieniujące do czaszki Objawy miejscowe – jw. wytrzeszcz gałki ocznej – w kierunku przeciwnym d ropnia. opadnięcie powiek. spojówki. opon. bolesność gałki.ślepota Zator tętnicy środkowej siatkówki Zapal zatoki jamistej. drenaż .punkcja aspiracyjna. subperiostalis orbitae Etiologia – zębopochodna Najczęściej występuje pod okostną dolnej ściany oczodołu Objawy: • • Ogólne – słabe Miejscowe – silne Obrzęk powiek. ograniczenie ruchomości b) Ropowica oczodołu – phlegmone orbitae • • • • • Gdy przerwanie ciągłości okostnej Klinicznie – nagłe pogorszenie stanu chorego. równolegle do przebiegu włókien mięśnia okrężnego oka . gorączka septyczna. zwężenie/zaciśnięcie szpary powiek. ropień mózgu .cięcie – u podstawy powieki dolnej.do stożka oczodołu Dalsze następstwa: • • • Zapalenie nerwu wzrokowego – zanik. + unieruchomienie gałki ocznej. objawy oponowe. nasilenie obrzęku powiek i wytrzeszczu.następnie na tępo – przez przegrodę oczodołu gałki ocznej .• • • • • • Ropień przestrzeni skrzydłowo – podniebiennej Ropień policzka Ropowica – przez szczelinę oczodołową dolną Ropień dołu nadkłowego Ropne zapalenie zatok szczękowych Czyrak a) Ropień podokostnowy oczodołu – a. zmniejszenie ostrości wzroku. obrzęk tarczy nerwu wzrok Leczenie: • • Antybiotyk Chirurgicznie . nasilenie objawów miejscowych Objawy ogólne – deszcze. nacięcie.

toksyczność jest wynikiem przedawkowania leku lub nadwrażliwością chorego Przedawkowanie bezwzględne: .slabe reakcje alergiczne manifestuja się obrzekiem. spadek cisnienia (szybka akcja ratownicza z oddechem wspomaganym.12. DIC 38.podeszly wiek .wstrzas anafilaktyczny: skurcz oskrzeli. Toksyczne działanie środków znieczulających Intoksykacja. potliwość. Zwiana jest z wchłanianiem srodka do krwi w postaci wolnej (aktywnej). nerki.choroby serca . który wniknął do ustroju. adrenalina. a jak ustanie kraznenie to reanimacja) Toksyczność obejmuje 3 uklady: .celowe lub nieświadome wprowadzenie do organizmu żywego substancji o działaniu szkodliwym (trucizny).przypadkowe wstrzykniecie do naczynia (podanie dozylne) ASPIRACJA!!! Przedawkowanie względne: . blokada kilku nerwow na raz. Zapalenie nerwów czaszkowych 13.choroby nerek (zaburzenia wydalania leku) . śledziona) 14.wysoka temperatura ciala . a układem biologicznym. Potocznie zwana zatruciem.choroby wyniszczajace . atopowe zapalenie skory (leki antyhistaminowe obserwacja) . Toksyczność .kobiety w ciazy .osobnicza tolerancja i metabolizm leku Nadwrażliwość chorego: .znieczulenie zewnatrzoponowe .podanie zbyt dużej dawki (np. pokrzywka.kumulacja leku . wątroba. rozlegle znieczulenie powierzchowne) .osoby skłonne do odczynow alergicznych .zaburzenia elektrolitow (RKZ) .5% . bez polaczenia z bialkami osocza . tlenem.dzialanie tox jest wprost proporcjonalne do ilości leku w organizmie . bladość.działanie niepożądane wynikające z reakcji chemicznych. mózg. porazenie serca.choroby wątroby (nieprawidłowy metabolizm leku) . Ropnie przerzutowe do kości i narządów wewnętrznych (płuca.toksyczność rosnie w postepie geometrycznym ( nie arytmetycznym) wraz ze wzrostem stężenia 2% roztwor jest 16x bardziej tox od roztworu 0. fizykochemicznych pomiędzy związkiem chemicznym.

zawroty glowy . układ sercowo-naczyniowy (zwykle po zastosowaniu dużych stezen) migotanie komor. utrata przytomności. zaburzenia przewodzenia przedsionkowokomorowegoduze dawki 3. niepokojem. kloniczne drgawki Utrata przytomnosci Wzrost cisneinia Bladość powlok Tachykardia Metaliczny smak w ustach Ciezkie zatrucie Utrata przytomności Spiaczka Spadek tetna Spadek cisnienia STOP oddech i krazenie . drzeniem rak. asystoliamala objętość. drgawkami. strach Drgawki tonicznoDrzenie mięśniowe.1. reakcja anafilaktyczna 3 stopnie toksycznego dzialania: Lekkie zatrucie: Zaburzenia sluchu i Nudności. wymioty widzenia Zawroty glowy Srednie zatrucie Niepokoj. układ oddechowy –zaburzenia oddechu. które nastepnie przechodzi w stan otępienia i depresji. 2. OUN – przemijające dzialanie pobudzające objawiające się gadatliwością. napad dychawicy oskrzelowej. bradykardia.

wzrost cisnienia Srodek znieczulający = bradykardia. efedryna Omdlenie.należy położyć pacjenta na wznak i podac tlen Wstrzas. bo KA latwo ulegaja unieczynnieniu w organizmie .LECZENIE: oddech wspomagany. tlen. a nastepnie w razie potrzeby dozylnie leki podwyższające cisnienie Zatrzymanie serca.podanie srodkow hipertensyjnych np.dozylny wlew dekstranu lub 5% glukoza.objawy toksyczne związane z podwyższonym poziomem katecholamin: Bol glowy Bladość spowodowana skurczem naczyn skornych Szybka czynność serca Przyspieszony gleboki oddech Drzenie mięśniowe Wzrost cisneinia krwi . tlen. metodyka Polega na odcięciu wierzchołka korzenia zęba z równoczesnym usunięciem zmiany najczęściej typu ziarniniaka okołowierzchołkowego. Resekcja wierzchołka – wskazania.na ogol te objawy mijaja szybko. spadek cisnienia 39.zmniejszaja równocześnie krwawienie w polu operacyjnym . opóźniają jego wchłanianie. rzadziej srodki rozszerzające naczynia UWAGA!!! Przedawkowanie: Adrenalina/noradrenalina = tachykardia. fenobarbital lub dozylnie diazepam (Chloropromazyna oprocz dzialania p/drgawkowego. której nie można wypełnić materiałem endodontycznym.przedłużaja dzialanie srodka znieczulającego. Ew krotkodzialajace p/drgawkowe. przeciwwskazania. domięśniowo adrenalina Reakcje na srodki zwężające naczynia (adrenalina. Zabieg ma na celu likwidację delty przywierzchołkowej. sztuczne oddychanie.masaz serca. normalizuje zaburzenia czynności oddechowej i cisnienei krwi) Niskie cisnienie.domięśniowo chloropromazyna. .najczestsze powiklanie po podaniu znieczulenia na tle emocjonalnym. noradrenalina) . a tym samym zmniejszaja niebezpieczeństwo jego przedawkowania .LECZENIE: Leczenie zatruc wywolanych srodkami znieczulającymi jest objawowe! Podanie tlenu!!! Drgawki.

miesiączkaprzekrwienie błon śluzowych. nerwy. choroby krwi. nerek nadczynność tarczycy. przez korony. materiał) • Niedopełnienie kanału w leczeniu Endo ze stanem zapalnym • Brak gojenia się zmian okw po leczeniu Endo • Niemożność przygotowania kanału korzeniowego – nie można usunąć wypełnienia.Wskazania do resekcji wierzchołka korzenia zęba • Obecność ziarniniaka około wierzchołkowego. nadciśnienie. naczynia • Niekorzystny stosunek długości korzenia do korony Przygotowanie do zabiegu: . opanować wysięku. torbiel. białaczka)# • Zęby objęte zmianami nowotworowymi • Starszy wiek pacjenta.# Przeciwwskazania do resekcji • Rozchwianie zębów na skutek dużego zaniku wyrostka zębodołowego • Zęby mleczne • Zmiany ziarninowe obejmujące wierzchołek i szerzące się • Rozległe zmiany okołowierzchołkowe • Zmiany zapalnowytwórcze lub torbiel korzeniowa przekraczająca 1/3 części korzenia • Zanik pionowy i poziomy kości w przebiegu chorób przyzębia • Rozlane zapalenie ozębnej • Korzenie złamane podłużnie • Duże braki w uzębieniu (przeciwwskazania bezwzględne) • Ostre zapalenie błony śluzowej • Przeciwwskazania ogólne (cukrzyca. może to osłabić umocowanie Przed wykonaniem zabiegu unieruchomienie zęba i na 1mc po zabiegu. kresa skośna. znaczne zakrzywienie kanału • Przyczyny protetyczne utrudniające leczenie – gdy dojście np.niewyrównana. ograniczone zapalenie kości nie przekraczające 1/3 długości korzenia • Niedopełnienie kanału zęba • Niedrożność kanału w 1/3 długości • Złamanie wierzchołka korzenia w 1/3 długości z martwicą miazgi • Pozostawienie narzędzia w kanale • Złamanie przywierzchołkowe korzenia w 1/3 długości z żywą miazgą ii przemieszczeniem odłamu • Perforacja przywierzchołkowa 1/3 korzenia w czasie leczenia Endo • Ciała obce w 1/3 dowierzchołkowej wywołujące stany zapalne(narzędzie. duże braki • Struktury anatomiczne utrudniające dojście – zatoka szczękowa.

Oszczędza przyzębie.wypełnienie np. cynku z eugenolem) • bezpośrednio przed zabiegiem . amalgamatem. a po zszyciu linia szwów powinna znajdować się na podłożu kostnym .012mg/ml – większa anemizacja) • Cięcie . Adaptic. MTA.musi umożliwiać odpowiedni wgląd w pole operacyjne . dobrze unaczyniony płat. przewodowe (większa dawka adrenaliny do 0.po odcięciu wierzchołka korzenia ujście kanału poszerza się odwróconym stożkiem . Tl.• • Podstawowe badania laboratoryjne Sanacja jamy ustnej Przygotowanie korzenia: • Oczyszczenie. trudno zszyć. pozwala śledzić przebieg korzeni. by jego powierzchnia była zrównana z powierzchnią przekroju resekowanego zęba • Wypełnienie kanału na kilka dni przed zabiegiem może powodować niebezpieczne powikłania bakteryjne Technika zabiegu • Znieczulenie nasiękowe.cięcie Neumanna-( poziome o przebiegu girlandowatym wzdłuż brzegu dziąsła z 2 cięciami pionowymi w kierunku podstawy płata. .płat śluzówkowo – okostnowy – szeroka podstawa zapewniająca dobre ukrwienie. . cementem fosforanowym. pod kontrolą wzroku. dobry dostęp i widoczność. bardzo rzadko wykonywana.najkorzystniejsze • w trakcie zabiegu od strony komory – dokładne. poszerzenie • Wypełnienie ćwiekami gutaperkowymi. zapewnia dobre odżywienie płata. nieestetyczne powstanie schodka po zabiegu. słaby wgląd w pole operacyjne. ale przedłuża czas zabiegu. sztyftami w połączeniu z twardniejącymi pastami(AH. Glass – jonomerem(Ketac Silver). szczególnie w zębach z chorobami przyzębia) wykonywane przez kieszonki. w środowisku wilgotnym • wstecznie dopełnić od strony odciętego szczytu.Cięcie Reinmollera są historyczne. kompozytem np. nieestetyczne .gdy kanał jest niedrożny: .najczęściej cięcie łukowate Partscha(półkoliste z podstawą w sklepieniu przedsionka a wypukłością w kierunku łuku zębowego) przydatne kiedy musimy wyciąć przetokę.

zębodołowego dolnego • Uszkodzenie blaszki kości podniebiennej – górny boczny siekacz .przedtrzonowe dolne (następstwa – zdrętwienie wargi dolnej. neuralgia) • Uszkodzenie n. obfite krwawienie (odwrócone Partscha – wypukłością skierowane do sklepienia przedsionka. wadą jest zaburzeni unaczynienia płata. poprzeczne materacowe. dobra estetyka .cięcie Pichlera – gdy resekcja połączona z odbarczeniem torbieli. dłuto po wykonaniu kilku otworów różyczką) lub poszerzenie istniejącego otworu w przypadku zniszczenia kości • Po uwidocznieniu wierzchołka korzenia ścina się go wiertłem różyczkowym lub szczelinowym w 1/3 długości skośnie w wymiarze przednio – tylnym. z 1 lub 2 cięciami pionowymi. w przedniej części szczęki.cięcie kątowe – dla siekaczy przyśrodkowych górnych i dolnych . który zahacza o nierówność. by uwidocznić otwór gruszkowaty) • Wtłoczenie wierzchołka korzenia do kanału trzysiecznego • Otwarcie zatoki szczękowej – kły. uwypuklenie wyrostka (Jugom alveolare) wskazuje korzeń. przedtrzonowe • Uszkodzenie zęba sąsiedniego • Uszkodzenie nerwu bródkowego . resorbowalnymi – usuwane po tygodniu. zdjęcie rtg • Otwór w kości na wysokości wierzchołka korzenia (wiertła różyczkowe od małych do coraz większych. śluz – gorsze ukrwienie) Przy resekcji trzonowców górnych – poza cięciem przedsionkowym – nacięcie po drugiej stronie do resekcji korzenia podniebiennego • Odwarstwienie płata śluzówkowo – okostnowego • Lokalizacja wierzchołka korzenia – silne uciśnięcie kości ostrym zgłębnikiem.poziome – przydziąsłowe. szwy pionowe. dieta półpłynna • Kontrolne zdjęcie rtg – z czasem ubytek kostny zmniejsza się i wypełnia tkanką kostną Powikłania w trakcie zabiegu • Przebicie błony śluzowej nosa przy resekcji siekaczy przyśrodkowych górnych (zapobieganie – odwarstwienie płata tak. wyrównanie brzegów kostnych • Przepłukania jamy kostnej roztworem soli fizjologicznej • Zszycie szwami nylonowymi. ostra łyżeczka. szwy węzełkowe • Wyłączenie ze zgryzu zęba • Po zabiegu – silny opatrunek z lodem – p/obrzękowo. blizna w sklepieniu przedsionka. solcoseryl na ranę. aby był widoczny przekrój kanału wypełnionego materiałem • Kikut korzenia nie powinien wystawać ponad dno jamy kostnej • Dokładne wyłyżeczkowanie ziarniny (duża. Parestezje. na granicy ruchomej i nieruchomej bł. zapewnia dobry wgląd w pole operacyjne. wzdłuż brzegu dziąsła.. jedwabnymi.

. z wtórnymi zaburzeniami gromadzenia lipidów . siateczkowo – śródbłonkowa. dzieci do 2-3 r. Triada objawów : Oczodół – bujanie ziarniny – wytrzesz Przysadka i podwzgórze – uszkodzenie – moczówka prosta Kości czaszki – ubytki . śluz Zm. sączkowanie) • Krwawienie wczesne lub późne (rzadko) .choroba spichrzeniowa – pierwotne zaburzenie ukł. granlomatosis lipoidica u dzieci 6-12r.szybki przebieg. tk.ogniska rozplemu histiocytów w ukł.(tętnica bródkowa. wyłyżeczkowanie jamy kostnej i przepłukanie antyseptykiem. pozostawieniu ciał obcych (usunięcie 1 szwu.wew.rozplem ziarniniaków z kom.• Uszkodzenie blaszki wewnętrznej wyrostka zębodół – siekacze dolne • Wypadnięcie resekowanego zęba • Wznowa po niecałkowitym usunięciu ziarniny. Choroba Hand – Schullera – Christiana – reticuloendotheliosis chronica. wierzchołka Powikłania po zabiegu • Stan zapalny po zakażeniu krwiaka.pod postacią ostrej posocznicy . skórze. bł.u niemowląt.próba leczenia hormonami kory nadnerczy 2. sklepienie czaszki .ż .ukł. narz. Choroba Abt – Letterera – Siwe’a – reticuloendotheliosis haemorrhagica acuta .kostnym. amalgamatu. W kościach – gł.podwyższony cholesterol we krwi . zazwyczaj śmierć .niedokrwistość niedobarwliwa .ż Chł>dziew . tętnica zębodołowa) • rozejście brzegów rany • ból utrzymujący się > 3tyg • torbiel • zapalenie kości • odma 40.nieznana etiologia – zaburzenia przemiany lipidowej 1. ss – rozrost – uszkodzenie narz. Histiocytoza X . torebki torbiel • Pozostawienie w jamie kostnej materiału.

obrzęk . gardło.naświetlanie ognisk kostnych . . ob. język. jasny.5.rozpoznanie – Bad hist-pat z ziarniny . podwyższ fosfataza zasadowa. brak obwódki osteosklerotycznej .na rtg . rzadko przetoki skórne.większe – ból.najłagodniejszy 20-30r. wtórnie w głąb wyr zębodół.torbielowate przejaśnienia przy wierzch zdrowych zębów .zanik wyrostka zębodołowego – obnażenie korzeni.miejsc – elastyczne wygórowanie.. częściej dziąsłowe 2 postaci ziarniniaka .kości – owalne/okrągłe wielokomorowe ubytki .hepatosplenomegalia.ubytki kostne – mogą obejm okol przywierzchołkową. wypad zębów.leczenie – chemioterapia . Ziarniniak kwasochłonny – granuloma eosynophilicum .witaminy. kości szczęk . zaczerwienienie. rozpulchnienie dziąseł. rozchwianie. przyszyjkową . . kręgosłup .lub wieloogniskowy .dziąsłowo – szczękowa – zmiany pierwotnie w dziąśle.w obu postaciach – uszkodzenie przyzębia.gł kości płaskie: czaszka.leukocytoza.obj ogólne : ból głowy. brak apetytu.u. rozrostowe zapalenie . kieszonki. żuchwa.ostry.szczękowo – dziąsłowa – odwrotnie .ż m>k 5:1 . trombopenia.brak odczynu okostnowego -1.okrągłe. brunatną – w okol zębów 4. wątroba .ust : obrzęk. węzły. stwardniały brzeg bz na obwodzie . rozpulchnienie dziąseł.zmiany wczesne – bezobjawowe. zapal bł śluz j.znaczny zanik wyr zębodół pionowy i poziomy .ziarniniaki imitujące torbiele wypełnione tk ziarninową różową. miednica.6 .obraz torbieli obejm zęby/ z dala od nich . st podgorączkowe . żebra. Przewlekły.obj. przetaczanie krwi . rzadziej: płuca.małe ziarniniaki – brak obj ogólnych .skóra nie zmieniona. niedokrwistość . dobry stan ogólny . trudne do uchwycenia.ostre granice.pierwsze obj mogą występować w j. krwawienie.hormony/ przeszczep przysadki 3. cholesterol.zmiany gł w ukł kostnym. rozchwianie zębów .przebieg łagodny. w złamaniach patologicznych kości . wykrywane przypadkowo na rtg.powstawanie ziarniniaków histiocytowych – zawierają tyle cholesterolu że przekształca się w kom piankowate . owalne nieregulne przejaśnienia . niebolesne bez obj zapalenia . limfadenopatia.

chory uskarża się na ich ból samoistny oraz przy badaniu palpacyjnym.Ogniska stare – wł łącznotkank. W początkowej fazie zapalenia ostrego proces zapalny obejmuje tkankę okołowęzłową. napromienianie . stąd klinicznie wykazują one miękka konsystencję i są przesuwalne względem otoczenia. kom olbrzymie . kom Langerhansa. Wskutek narastającego obrzęku tkanki węzłowej konsystencja węzłów jest początkowo elastyczno-miękka. kom plazmatyczne. podskórną i skórę dając obraz nacieku tkanek okolicy węzła. Dopiero w następnej fazie rozwoju choroby naciek ogranicza się do węzła (wówczas istnieje możliwość wyczucia węzła dotykiem). witaminy .leczenie – pojedyncze ogniska – usunięcie ziarniny .interferon 41. przypominają fibroblasty Ogniska świeże – dużo kom. odp odżywianie. W badaniu stwierdza się powiększenie (nawet dziesięciokrotne) węzłów chłonnych. młode histiocyty leukocyty gł kwasochł. Przy sprawnym układzie immunologicznym . limfocyty.zaawansowane czasem resekcja szczęki/żuchwy . A) ostre surowicze zapalenie węzłów chłonnych (lymphadenitis acuta serosa) Charakteryzuje się wysiękiem surowiczym we wnętrzu węzłów chłonnych.usunięcie ognisk zakażenia. osłabieniem. bólem głowy i złym samopoczuciem. Przeciwwskazania do znieczulenia miejscowego 42. Schorzenia węzłów chłonnych 42. W obrazie patomorfologicznym powierzchnia przekroju węzła jest ciemnoczerwona (efekt przekrwienia). ostre zapalenie węzłów chłonnych (lymphadenitis acuta) Manifestuje się podwyższoną temperaturą ciała połączoną niekiedy z dreszczami. czemu towarzyszy obecność wysięku. wydłużone kom. SCHORZENIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH Choroby węzłów chłonnych: • Zapalenie nieswoiste • Zapalenie swoiste • Węzły chłonne powiększone w przebiegu chorób zakaźnych • Powiększone węzły chłonne w ostrej białaczce limfatycznej oraz w ziarnicy złośliwej Zapalenie nieswoiste węzłów chłonnych: 1. Węzeł jest powiększony i bolesny.mnogie – hormony kory nadnerczy. cytostatyk.

że we wczesnym okresie ostrego ropnego zapalenia węzłów jego obraz ulegnie cofnięciu. infekcjami bakteryjnymi lub wirusowymi.w okresie twardego nacieku stosujemy ciepło w postaci kompresu rozgrzewającego. przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych (lymphadenitis chronica) Może być zejściem procesu ostrego lub ma charakter pierwotny. które są bolesne przy badaniu dotykiem. zwykle niebolesne lub zaledwie tkliwe. W chwili zajęcia przez naciek zapalny tkanek miękkich otaczających węzły (zapalenie okołowęzłowe. co niekiedy może doprowadzić do resorpcji i likwidacji nacieku. Torebki węzłów ulegają z czasem zniszczeniu w wyniku działania enzymów proteolitycznych.objawy ogólne towarzyszące zapaleniu węzłów takie jak podwyższona temperatura ciała. ekstrakcja zęba. Nie zawsze zachowana jest ich przesuwalność względem otoczenia. elastyczno-twarde. często przed laty.perilymhadenitis) węzły przestają być przesuwalne względem otoczenia. . W procesie ropnym towarzyszy silny rozplem siateczki oraz obfite włóknienie okołowęzłowe i duża ilość neutrofilów. Leczenie zapaleń węzłów chłonnych: . Ta postać zapalenia jest najczęściej objawem diagnostycznym w zębopochodnych procesach zapalnych.oraz małej wirulencji i patogenności drobnoustrojów to zapalenie może się cofnąć bez pozostawienia zmian. B) ostre ropne zapalenie węzłów chłonnych (lymphadenitis acuta purulenta) Cechuje się powiększeniem i wzmożoną bolesnością samoistną i palpacyjną zajętego węzła. Węzły są powiększone. 2. Np. Możliwe jest również. przyspieszone OB. a naciek zapalny obejmuje powłoki ciała. . W przypadkach zaniedbanych opróżnienie zawartości zropiałego węzła może nastąpić przez samoistne wytworzenie przetoki. czy tez ich obraz świadczy o toczącym się procesie przewlekłym. W obrazie histopatologicznym stwierdza się powiększenie grudek chłonnych z dużymi ośrodkami rozmnażania i obrzęk zatok. węzły będą jednak trwale powiększone i twarde wskutek obecności bliznowatej tkanki łącznej oraz niebolesne i ruchome względem otoczenia (dlatego pojawiają się trudności diagnostyczne czy opisane cechy przemawiają za przebytym. stanowią wskazania do podania antybiotyku + witaminoterapia . Wydzielina patologiczna przedostaje się do okolicznych tkanek. które w zapaleniu węzłów podżuchwowych jest łatwiejsze do ustalenia niż w zapaleniu węzłów szyjnych. Ich konsystencja staje się twarda wskutek silnego napięcia łącznotkankowych torebek węzłowych. leukocytoza. mogąc przyczynić się do powstawania ropowicy lub tworzy ograniczony zbiornik ropy z typowymi objawami klinicznymi ropnia danej okolicy.usunięcie przyczyny.

w stanach zapalnych oraz alergiczno-reaktywnych (polegają na zwiększeniu liczby limfocytów i makrofagów w odpowiedzi na antygen. . Ba) • Choroby metaboliczne i spichrzeniowe (np. lipidozy) 3. adenowirusami. ospa wietrzna) • Grzybiczy (np. np.. różyczka. choroba reumatyczna. Choroby układowe z powiększeniem węzłów: • Autoimmunologiczne (np.zimne „wysychające” okłady we wczesnym stadium zapalenia. bądź w następstwie powstania nacieku zapalnego bezpośrednio w węźle) • przerostowe (rozwój ziarniniakowej nienowotworowej tkanki w sarkoidozie. odry. Powiększenie węzłów w chorobach nowotworowych: . mikrofilarioza) • Odczynowa hiperplazja w odpowiedzi na antygen nowotworowy 2. toksoplazmoza. kolagenozach. Ni. niedoczynność przyssadki mózgowej lub kory nadnerczy) • nowotworowe (pierwotna złośliwa proliferacja limfocytów i/lub makrofagów lub wtórne nacieczenie przerzutowymi komórkami nowotworowymi) PRZYCZYNY POWIĘKSZANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH 1. blastomikoza. amebioza) • Chlamydii • W robaczycach (np. listeriozy) • Wirusowy (np. polietylen. histoplazmoza. w przebiegu gruźlicy węzłów chłonnych. . zakażenia wirusami Herpes. krztuśca. który może przebijać się samoistnie tworząc przetokę. W leczeniu zropiały węzeł otwiera się z cięcia skórnego lub wyłuszcza w całości (lymphadenectomia). salmonelozy. Odczynowe odpowiedzi na antygen: • Bakteryjny (np. później nacięcie i drenaż. zaburzeniach metabolicznych. leiszmanioza. mononukleoza zakaźna. oraz hormonalnych np.fizykoterapia Powiększenie węzłów chłonnych: • odczynowe. cząsteczki metali Cr. choroby kociego pazura. reumatoidalne zapalenie stawów) • Przeszczep przeciwko gospodarzowi • Choroby alergiczne • Limfadenopatia silikonowa (np. płonicy. włośnica. Powiększenie węzłów potencjalnie nowotworowe: • Limfadenopatia angioimmunoblastyczna Rappaporta • Guz Castlemana 4. Co.z chwilą zropienia węzła w jego miejsce powstaje otorbiony ropień. nadczynność tarczycy. toruloza) • Pierwotniaków (np. amyloidoza. cytomegalii. kiły. Fe. gromadzenie makrofagów w dyslipidemiach.

ospie) • Choroba posurowicza • Polekowe reakcje nieporządane (np. np. W zależności od czynnika etiologicznego schorzenie przyjmuje postać gruźliczego zapalenia węzłów chłonnych (tuberculous lymphadenitis) lub gruźlicy • . Regionalne powiększenie węzłów sugeruje zwykle miejscowy proces patologiczny. w mononukleozie zakaźnej. penicyliny. W poszczepiennym zapaleniu gruźliczym zakażeniu ulegają najczęściej węzły pachwinowe i pachowe. hialinizacja po przebytym zakażeniu 6. Inne stany oraz choroby przebiegające z powiększeniem węzłów chłonnych: • Endokrynopatie (np. Powiększenie węzłów w okolicy głowy i szyi najczęściej ma charakter odczynowy i powstaje w większości przypadków w odpowiedzi na bodźce zapalne. zwapnienie. z powodu silnego bólu i emocji. tężcowi. Schorzenie najczęściej lokalizuje się w węzłach chłonnych (zwłaszcza powierzchownych). a w szczególności obejmuje układ chłonny szyi. ziarnica złośliwa. odrze. hydralazyna. tkanki przyzębia i kości szczęk.szyjne karkowe i potyliczne. powysiłkowe. zakażone rany błony śluzowej i skóry.zwykle bakterie i wirusy. nasieniak) • Myelofibrosis z metaplazją mieloidalną węzłów chłonnych 5. Gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych: Czynnikiem etiologicznym mogą być zarówno prątki typowe jak i atypowe.) • Przerost bliznowaty. w przebiegu. poposiłkowe. zatoki szczękowe. rak. których odczynowo zmienione są charakterystyczne dla nich grupy węzłów chłonnych. migdałki. szczepionki przeciwko gruźlicy. niedoczynność k0ory nadnerczy lub przyssadki mózgowej) • Sarkoidoza • Zespół Kawasaki • Przewlekła choroba ziarniniakowa • Choroba Kikushi-Fujimoto • Powiększenie fizjologiczne (np. Powiększenie z przyczyn jatrogennych: • Poszczepienne (np. klindamycyna. sulfonamidy. czerniak. w AIDS. nadczynność tarczycy.zauszne i karkowe. Źródłem zakażenia są zazwyczaj chorobowo zmienione zęby. w różyczce węzły potyliczne i zauszne. u dzieci do 4rż. mięsak Kaposiego. istnieją jednak jednostki chorobowe o charakterze ogólnoustrojowym. leki przeciwgorączkowe. domięśniowe preparaty żelaza) * Powiększenie węzłów może mieć charakter miejscowy lub uogólniony (obejmuje przynajmniej 2-3 okolice ciała).Choroby rozrostowe układu limfoblastycznego (chłoniaki) (np. chłoniaki złośliwe nieziarnicze) • Białaczki • Histiocytoza z komórkami Langerhansa • Przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych (np.

w jego następstwie przetrwałe w zmianach serowatych prątki zaczynają się aktywnie namnażać. błonie śluzowej policzka. Wtórny proces rozwija się wskutek rozsiewu limfo. a niekiedy karkowych i przydusznych. W obrębie jemy ustnej ognisko pierwotne może być umiejscowione na dziąśle. bądź kości będących miejscem pierwotnego umiejscowienia prątków i określanego jako ognisko pierwotne. wargi lub w pierścieniu chłonnym Waldeyera. 3. pierwotna postać gruźlicy węzłów chłonnych Wrotami zakażenia są zwykle błona śluzowa jamy ustnej i nosowogardłowej. Gruźlica wtórna dotyczy natomiast osób uprzednio zakażonych (najczęściej dorosłych) i wykazujących zjawisko odporności w postaci alergii gruźliczej. podniebienia. języka. Zwraca się także uwagę na niekorzystny wpływ współistniejących czynnych nieswoistych ognisk okołozębowych. 2. Przyczyną zaburzeń immunologicznych może być również nadkażenie zewnątrzpochodne prątkami. zajęcie węzłów obwodowych stanowi wówczas tylko jeden z kilku elementów ogólnego zakażenia gruźlicą. jest wyrazem niewykształcenia się odczynów odporności typu komórkowego. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą pokarmową. Opisano też przypadek zakażenia jatrogennego po ekstrakcji zęba przez chorego na gruźlicę stomatologa. węzłów wnęk. rzadziej spojówka oka oraz skóra (w tym ucha zewnętrznego). odosobniona lub narządowa Spotykana częściej. Postać pierwotna rozwija się bezpośrednio po zakażeniu prątkami. zespół pierwotny. nadkażenie wewnątrzpochodne. Gruźlica wtórna jest w tym przypadku wynikiem progresji ogniska pierwotnego do innego i niezmienionego dotychczas chorobowo miejsca. 4. Mogą one przyspieszyć ujawnienie się bezobjawowego dotychczas gruźliczego zakażenia węzła chłonnego.i krwiopochodnego prątków z ognisk w płucach. Ze względu na czas pojawienia się objawów chorobowych od chwili zakażenia wyróżnia się pierwotną oraz wtórną (popierwotną) gruźlicę klasyczną węzłów chłonnych.atypowej układu chłonnego (nontuberculous mycobacterial lymphadenitis). szyjnych głębokich.tzw. Stan zapalny tych narządów pojawia się najczęściej w ciągu kilku lat od zakażenia pierwotnego. 1. rolę nośnika bakterii przypisuje się najczęściej nieprzygotowanemu mleku. gruźlica wtórna układu chłonnego Uczynnienie uwarunkowane jest najczęściej lokalnym zaburzeniem odporności. Drogą doprowadzających naczyń chłonnych dochodzi do zajęcia regionalnych węzłów chłonnych: podżuchwowych. gruźlica wieloogniskowa lub uogólniona . Pojawia się nawet po wielu latach od zakażenia pierwotnego w efekcie jego uaktywnienia. zatok obocznych nosa. nadobojczykowych. gruźlica ograniczona. przed pełnym rozwojem zjawisk immunologicznych. charakterystyczna jest przede wszystkim dla dzieci. a prawdopodobnie nawet torować mu drogę. Miejsce wtargnięcia prątków oraz naczynia chłonne i zajęte okoliczne węzły chłonne tworzą tzw.

serowacenie. tzw. czasami stwierdza się niewielką bolesność palpacyjną. Niekiedy pojawiają się niecharakterystyczne objawy ogólne w postaci podwyższenia temperatury ciała. później surowiczej oraz ropnej. Możliwość nawrotów choroby po nawet kilkuletnich remisjach wynika z przetrwania prątków znajdujących się w stanie anabiozy w zwapnianych węzłach. W przypadkach współistnienia gruźlicy płuc występuje kaszel i krwioplucie. 6. Następstwem są deformujące blizny. pocenia nocnego. a ich konsystencja jest twarda. złego samopoczucia. tzw. Wówczas zrastają się one z otoczeniem. niebolesne oraz ruchome względem otoczenia. podostre gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych Rozpoczyna się nacieczeniem tych struktur oraz ich powolnym oraz umiarkowanym lub dużym powiększeniem. W przypadku obfitego serowacenia może dojść do powstania ropnia opadowego. jej początek jest nieuchwytny. Zajęte węzły są miernie powiększone. Przy braku leczenia węzły dalej się powiększają i zlewają w pakiety o nierównej powierzchni. serowacenie jest powolne i długotrwałe. są . ma bardzo ciężki przebieg. Podaje się również możliwość jego częściowego zwapnienia. limfocytozę lub limfocytopenię.skórna. który przemieszcza się wzdłuż mięśni szyi zgodnie z kierunkiem działania siły ciążenia.Spotykana rzadko. Z dalszym upływem czasu dochodzi do bujania tkanki ziarninowej z przetoki. a czasem eozynofilię. W zależności od naprzemiennie występujących okresów remisji i zaostrzeń wydobywa się z niej zmienna ilość patologicznej wydzieliny o konsystencji serowatej.. która staje się bolesna i przybiera barwę jaskrawoczerwoną do chwili jej perforacji. Z czasem proces chorobowy zajmuje kolejne węzły i ponownie dochodzi do opisanej ewolucji cech klinicznych i tworzenia pakietów węzłowych. W badaniach ogólnych stwierdza się podwyższone OB. Pierwotnie nie są one zrośnięte z otoczeniem. Bardzo często następują dłuższe okresy remisji i nawrotów. niejednokrotnie zawiera ona żywe prątki. Klinicznie charakteryzuje się to obecnością chełboczącego guza. Często jednemu największemu węzłowi towarzyszą znajdujące się wokół niego mniejsze węzły satelitarne. dotyczy pojedynczych węzłów. otorbienia i zwapnienia lub zwłóknienia mas serowatych. Przetoki skórne tworzą się rzadko. a nawet do powstania gruźlicy rozpływanej skóry. wtopienie węzłów. Ich rozmiękanie jako wynik odczynów nadwrażliwości ze strony gospodarza oraz pojawiający się nawet po kilku miesiącach objaw chełbotania bez cech stanu zapalnego (zimne ropnie) świadczą o bezpostaciowej martwicy skrzepowej węzłów. W dalszym etapie powstaje długo utrzymująca się lub okresowo unieczynniająca przetoka węzłowo. postać przewlekła gruźlicy Zwana łagodną. Po przetrwaniu torebek węzłowych proces patologiczny obejmuje tkankę podskórną i skórę. Przy prawidłowej odporności organizmu możliwe jest samowyleczenie na drodze resorpcji zmian zapalnych w węzłach i zagęszczenia. przebieg łagodny i powolny (lata). 5. braku łaknienia i utraty masy ciała oraz postępującego osłabienia. w którym wyczuwa się chrzęst podobny do tarcia przesuwającego się piasku.

Opisany obraz chorobowy może utrzymywać się nawet do roku. ale też dobrego efektu kosmetycznego • leczenie farmakologiczne. nagłego masywnego rozsiewu ogólnoustrojowego (prosówkowego) drogą naczyń krwionośnych. w której wykonuje się zabieg chirurgiczny. *Obraz kliniczny gruźlicy atypowej węzłów jest podobny do postaci klasycznej.małe. dorośli zaś głównie w przebiegu AIDS. rozmiękaniu i zropieniu (gorący ropień). występuje w postaci przewlekłego oraz zwykle jednostronnego powiększenia węzłów szyi. które szybko ulegają serowaceniu. Na ogół nie dochodzi do zajęcia skóry i powstawania rozległych. w efekcie czego mikobakterie przedostają się do węzłów wywołując w nich stan zapalny. Treść pobrana ze zmienionego węzła niejednokrotnie zawiera żywe prątki. rozległymi zmianami skórnymi imitującymi zakażenia ropne oraz bolesnym powiększeniem węzłów. Ta gruźlica może rozwijać się tuż po wtargnięciu wywołujących ją bakterii lub po okresie utajenia. często z wydobywającymi się drobnymi zwapnianymi masami lub tkanką martwiczą. szpecących blizn. zakażeniu ulegają najczęściej dzieci w wieku 2-8 lat. chirurgiczne lub postępowanie skojarzone • leczenie farmakologiczne: . najczęściej podżuchwowych. długotrwale sączące. Możliwe jest również nagłe powiększenie węzłów z towarzyszącą tkliwością. 7. W wyniku banalnego zakażenia bakteryjnego tych narządów dochodzi do zwiększonej przepuszczalności naturalnych barier. Początek choroby jest nagły i charakteryzuje się wysoką gorączką. po czym dochodzi do zwapnienia zajętych węzłów. a następnie kontynuuje się podawanie chemioterapeutyków (samodzielnego postępowania chirurgicznego nie wykonuje się) . W przypadku obfitego serowacenia może dojść do powstania ropnia opadowego. postać ostra gruźlicy Występuje częściej u dzieci w wyniku niedostatecznej odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego na wtargnięcie prątków i/lub ich następczego.drogą pokarmową lub powietrzną przez zatomizowane cząsteczki wody. O przebytym procesie gruźliczym mogą świadczyć zwapnienia pojedynczych węzłów.w gruźlicy typowej jako jedyna metoda lub leczenie wstępne i jednocześnie osłona. Leczenie gruźliczego zapalenia węzłów: • celem terapii jest uzyskanie nie tylko wyleczenia bez nawrotów choroby. Dzieci w wieku 2-3 lat wskutek zaniedbań higienicznych często wprowadzają sobie prątki atypowe do jamy ustnej gdzie mogą one kolonizować migdałki. a nawet przerwaniem ciągłości ich struktury. Mikobakterie przedostają się prawdopodobnie przez błonę śluzową jamy ustno-gardłowej oraz spojówkę gałki ocznej odpowiednio. Cechuje się on nieuchwytnym początkiem. W badaniu morfologicznym krwi oraz OB nie stwierdza się nieprawidłowości. Przebieg schorzenia jest bardziej przewlekły i łagodny niż zakażenia prątkami typowymi.

Zabieg powinien być przeprowadzony w osłonie tuberkulostatyków. zwapnieniami.w węzłowej postaci gruźlicy atypowej sama farmakoterapia nie jest zalecana. . bez chemioterapii przeciwprątkowej. Takie postępowanie zapobiega nawrotom i znacznie skraca czas leczenia pooperacyjnego.aspiracja zawartości zajętych węzłów dopuszczana w przypadku umiejscowienia procesu patologicznego w pobliżu splotu twarzowego nerwu VII (dekompresja igłowa+ leki przeciwprątkowe w trakcie i po aspiracji) • leczenie dietetyczne i ogólnie wzmacniające 43.nakłuwanie lub nacinanie zmienionych chorobowo węzłów i łyżeczkowanie mas serowatych .wyłącznie stosowanie leków przeciwprątkowych gdy są przeciwwskazania do chirurgii: uogólniona limfadenopatia i gruźlica wieloogniskowa. . bo wiąże się to z wydłużeniem leczenia. Wskazaniem są jednostronne i niezbyt rozległe ogniska gruźlicze. tak samo w drugim zabiegu w przypadku nawrotu (dopiero przy kolejnych nawrotach włącza się farmakoterapię) . a nawet punktowane. bądź zmiany podawania drogi podawania leku. aminoglikozydów i chinolonów. ropniami opadowymi.skuteczność farmakoterapii niedostateczna w przypadku zwapnianych węzłów.gdy brak efektów farmakoterapii przeciwprątkowej .zaleca się punkcję odbarczającą połączoną z przepłukaniem jamy ropnia i miejscowym podaniem leków przeciwprątkowych. Ewentualne przetoki i blizny usuwa się na chirurgii plastycznej po ustąpieniu choroby. powstaniem przetok i szpecących blizn.radykalne operacyjne usunięcie węzłów wraz z wytworzoną przetoką (limfadenektomia) .brak efektów terapeutycznych wymaga wprowadzenia np.. Powinny być one wycięte w całości wraz z zajętymi węzłami. postuluje się jej wdrożenie najwcześniej po drugim zabiegu chirurgicznym wykonanym z powodu nawrotu choroby (wcześniejsze interwencje chirurgiczne bez osłony przeciwprątkowej • leczenie chirurgiczne: .zimne ropnie nie powinny być nacinane. pod warunkiem wczesnego rozpoznania i leczenia) . . Porażenie nerwu VII .stosowanie tuberkulostatyków (jako wyłączne i wystarczające w ograniczonych postaciach ostrych.radykalne leczenie gruźlicy typowej obwodowych serowaciejących węzłów. .w gruźlicy atypowej radykalne wycięcie zajętych węzłów. pojawienia się szczepów opornych lub nietolerancji leku. które nie doprowadziły do rozległych zmian skórnych. . przetokami i szpecącymi bliznami.

Spowodowane jest: . natomiast unerwienie korowe dolnej części twarzy jest jednostronnie skrzyżowane z przeciwnej półkuli mózgu. niezależnie od wieku. Dokładna znajomość topografii nerwu VII ma duże znaczenie w zabiegach chirurgicznych i nacięciach ropni czy ropowic tej okolicy. Niedowładowi centralnemu towarzyszy z reguły różnie nasilony niedowład połowiczy ciała. a te na mniejsze odgałęzienia tworzące pod płatem powierzchownym przyusznicy. żuchwowe i gałąź szyjna. Uszkodzenie ośrodka korowego powoduje niedowład cechujący się porażeniem wyłącznie dolnej części twarzy po stronie przeciwnej. Najniższy z gałęzi żuchwowych nerw. usuwania nowotworów ślinianki przyusznej.zapalenia kości skalistej.schorzeniami opon mózgowo-rdzeniowych . Na pewnym odcinku biegnie wspólnie z nerwem pośrednim Wrisberga. W porażeniu obwodowym nerwu VII występuje niedowład wszystkich mięśni mimicznych połowy twarzy.złamaniami podstawy czaszki . Linie cięć należy wykonywać równolegle do przebiegu gałęzi nerwu. Od splotu odchodzą gałęzie skroniowe. policzkowe. Na swym przebiegu gałęzie te łączą się z gałązkami nerwu trójdzielnego i rozgałęziają się promieniście. Unerwienie korowe górnej części twarzy jest obustronne. biegnący wzdłuż dolnego brzegu żuchwy aż do bródki.uszkodzeniem nerwu podczas zabiegów operacyjnych ucha środkowego. kąta mostowo-móżdżkowego .przez nowotwór ślinianki przyusznej .guzami mózgu .Nerw twarzowy (nervus facialis) opuszcza czaszkę przez kanał nerwu twarzowego w piramidzie kości skroniowej i otwór rylcowo-sutkowy. aby uniknąć ich uszkodzenia i następowego porażenia. Ośrodek korowy nerwu VII mieści się w dolnej części zakrętu środkowego przedniego. Może być spowodowane: . Po wyjściu z jamy czaszki przez otwór rylcowo-sutkowy pień nerwu twarzowego dzieli się na część górną i dolną. jarzmowe. resekcji szczęki.zapalenie ropne swoiste lub nieswoiste ślinianki przyusznej . Porażenie nerwu twarzowego jest dość powszechna jednostką neurologiczną występującą u obu płci. Zaopatruje wszystkie mięśnie mimiczne twarzy. który prowadzi włókna wydzielnicze i smakowe. W porażeniu ośrodkowym uszkodzenie nerwu następuje w jego części wewnątrzczaszkowej. splot przyuszniczy (plexus parotideus). nacinania ropni w okolicy przyuszniczo-żwaczowej . jarzmowej i gałęzi żuchwy . nosi nazwę gałęzi brzeżnej żuchwy.ranami postrzałowymi W porażeniu obwodowym nerw ulega uszkodzeniu w odcinku pozamózgowym.w czasie zabiegów na stawie s-ż lub węzłach chłonnych podżuchwowych. a więc z obu półkul mózgowych.krwotokami podpajęczynówkowymi . chociaż częściej u osób starszych.

gimnastyka. Pomocne są masaże. drgawkami.idiopatyczne W około 80-85% występuje całkowite wyzdrowienie w ciągu kilku tygodni.„objaw zachodzącego słońca” (objaw Bella) – w czasie próby zamknięcia oka gałka oczna zostaje skierowana ku górze i . gdy środek znieczulający zostanie wprowadzony do przestrzeni zażuchwowej. W przypadku porażenia reumatycznego podaje się preparaty salicylowe i steroidy. przykurczami. że zaburzona zostaje też funkcja zależna od włókien kontrolujących czynność wydzielniczą ślinianki podjęzykowej i podżuchwowej. Samoistne porażenie nerwu twarzowego (porażenie Bella) Nagle występujący niedowład nerwu narastający w ciągu kilku godzin do pełnego porażenia. stąd nazwa „a frigore” . prostygminę. Np. witaminy z grupy B.- infekcje wirusowe cukrzyca oziębienie tkanek i czynne ogniska infekcji Przemijające porażenie nerwu VII obserwuje się czasem po znieczuleniu przewodowym do otworu żuchwowego. w okolicy zwoju kolanka. prowadzi do zaburzeń smakowych w obrębie 2/3 przednich języka. Włókna te dołączają się i odłączają na różnych odcinkach przebiegu nerwu. uszkodzenie nerwu w kanale kości skalistej poniżej dojścia struny bębenkowej skutkuje jedynie niedowładem mięśniowym. Uszkodzenie jeszcze bardziej proksymalnie.zniesienie ruchów mimicznych połowy twarzy . Nerw VII ma charakter mieszany i prowadzi włókna ruchowe. Objawy porażenia zwykle ustępują po zresorbowaniu płynu znieczulającego (po 1 h).wirusowe – obecnie najbardziej prawdopodobna przyczyna powodująca obrzęk nerwu twarzowego na jego przebiegu w kanale kostnym . Objawy kliniczne : . co umożliwia umiejscowienie uszkodzenia w zależności od objawów klinicznych. Są trzy stopnie porażenia nerwu VII: 1) postać lekka – porażone są tylko mięsnie mimiczne twarzy 2) postać średnia – w nerwie stwierdza się częściową utratę pobudliwości na prąd elektryczny 3) postać ciężka – całkowita utrata pobudliwości na prąd elektryczny z zanikiem mięśni. okłady parafinowe. czuciowe i przywspółczulne.alergiczne .tło reumatyczne – dawniej duże znaczenie przypisywano nagłemu oziębieniu. Uszko0dzenie powyżej sprawia. Przyczyny: .

wysokie lub niskie ustawienie brwi opadnięcie kata ust. chory nie może unieść wargi górnej i pokazać zębów. co prowadzi do licznych urazów może występować zmniejszone wydzielanie śliny. wzmożona wrażliwość słuchu na tony niskie zespół „krokodylich łez” – rzadki objaw. a pozostałe mięśnie mimiczne twarzy tylko przez półkule strony przeciwnej) Próby standardowej oceny niedowładu nerwu VII doprowadziły do opracowania powszechnie obecnie akceptowanej skali House’aBrackmanna. łzy nie odpływają do przewodu nosowo-łzowego. poleca się choremu wykonanie szeregu określonych ruchów mimicznych. zaciśnięcie powiek. porażenie SZACUNKO WA FUNKCJA 100 80 60 40 20 0 . zagwizdanie. w związku z porażeniem części łzowej mięśnia okrężnego oka . Porażenie obwodowe należy różnicować z ośrodkowym.- częściowo tylko zakryta przez niedomkniętą powiekę górna . wyszczerzenie zębów. w którym zachowana jest zdolność marszczenia czoła po stronie porażonej (mięśnie czoła unerwione są przez obie półkule mózgu. zniesienie doznań smakowych z 2/3 przednich języka. jak marszczenie czoła. lecz spływają po policzku (podczas jedzenia) Badając stan czynnościowy nerwu VII. STOPI EŃ I II III IV V VI OPIS Norma Uszkodzenie niewielkie Uszkodzenie mierne Uszkodzenie średnio ciężkie Uszkodzenie ciężkie Porażenie Normalna funkcja Całkowite zamknięcie przy niewielkim wysiłku Całkowite zamknięcie z wysiłkiem Niecałkowite zamknięcie Niecałkowite zamkniecie Brak ruchu. niewyraźnie wymawia zgłoski wargowe. nie może gwizdać i rozdymać nozdrzy wygładzenie fałdu nosowo-wargowego zwiotczenie mięśnia policzkowego i wpuklanie się błony śluzowej policzka między powierzchnie zgryzowe zębów. a po stronie zdrowej pogłębiają się wygładzenie czoła. Asymetria twarzy podczas wykonywania tych ruchów wskazuje niedowłady odpowiednich odcinków nerwu. Wiąże się to ze stanami zapalnymi rogówki i spojówki fałdy skórne po stronie porażenia są wygładzone.

Zespół utrudnionego wyrzynania zębów mądrości ( dentitio difficilis dentis sapientiae inferioris) dotyczy najczęściej zębów dolnych i wiąże się z zakażeniem kieszonki kieszonki dziąsłowej nad koroną zęba częściowo wyrzniętego. potylicznego mniejszego.gdy niedowład wywołuje proces chorobowy (guz. a następnie zmniejsza się stopniowo aż do odstawienia po około 2 tygodniach . Stosowane dawniej duże dawki wit. przeciwuczuleniowe. hamuje zapalne odczyny łącznotkankowe. Równoczesnie można wykonać kosmetyczne zabiegi korekcyjne. Tę dawkę utrzymuje się przez 5 dni. stosuje się podszycie powieki (tarsorrhaphia).w przypadku porażenia obwodowego dużą rolę odgrywa czas rozpoczęcie leczenia. W celu podciągnięcia kącika ust i tkanek policzka do poziomu strony zdrowej wykonuje się wszczepienie pasm powięzi szerokiej uda.Leczenie: .przy znacznym ubytku nerwu można wykonać przeszczep pobrany z nerwu usznego większego. 45. Utrudnione wyrzynanie zębów ósmych. B w okresie rekonwalescencji nie okazały się skuteczne.niepowodzenie w uzyskaniu powrotu czynności nerwu VII zmusza do ochrony gałki ocznej przed wysychaniem.w przypadku przerwania ciągłości anatomicznej nerwu w czasie operacji należy wykonać zespolenie pnia nerwu „koniec do końca” . ograniczając w dużej mierze powstanie zbliznowacenia tkanek) w dawce początkowej 60 mg/dobę. Encortolon (prednizolondziałanie przeciwzapalne. później dawki zmniejszają się do 30 mg/dobę.jest leczeniem przyczynowym .u chorych bez powrotu czynności nerwu VII możliwe jest połączenie w okolicy podżuchwowej początkowej części nerwu podjęzykowego lub dodatkowego z końcową częścią nerwu twarzowego (reinerwacja) Uzyskuje się w ten sposób zaopatrzenie obszaru nerwu twarzowego przez nerw podjęzykowy przy równoczesnym poświęceniu czynności nerwu podjęzykowego . łonowo-pachwinowego i skórnego przedniego uda . ropień) – usunięcie przyczyny. Powikłania zapalne powstają w wyniku zakażenia kieszonki dziąsłowej i mieszka zębowego z chwilą powstania otworu komunikującego z jama . Zalecana nadal jest elektrostymulacja (pobudza mięśnie i przeciwdziała ich zanikowi) . leków przeciwzapalnych .niedowład typu Bella – steroidy np. Polega ono na podawaniu środków zapobiegających obrzękowi w obrębie kanału nerwu VII. które powinno być podjęte jak najszybciej od momentu wystąpienia pierwszych objawów.

ustna po przebiciu się guzka zęba przez dziąsło. Leczenie: W ostrych objawach – drenaż kieszonki dziąsłowej dla odpływu zalegającej treści ropnej. skrzydłowo-żuchwowej.i zewnątrzustnych. w okolicy zęba mądrości.szerzenie się zakażenia do innych przestrzeni anatomicznych z wystąpieniem nacieków zapalnych. a także w okolicy pierwszego zęba trzonowego (wzdłuż linii skośnej na tronie żuchwy).zapaleniem ślinianki przyusznej lub podżuchwowej. W przypadku nasilonych objawów ogólnych i miejscowych podaje się antybiotyk lub sulfonamid.silnymi bólami samoistnymi i w czasie połykania promieniującymi do ucha . podżuchwowej. Jeżeli kieszonka jest dość szeroka. a następnie rozwijająca się zgorzel miazgi może być przyczyną wyżej wymienionych stanów zapalnych.powiększeniem i bolesnością węzłów chłonnych podżuchwowych .zapalnymi powikłaniami torbieli . najlepiej pantomogramu.wrzodziejące zapalenie dziąseł lub jamy ustnej . Pomocne będzie wykonanie zdjęcia rtg. Uraz wywołany nagryzaniem przez przeciwstawny ząb powoduje obrzęk śluzówki dziąsła.szczękościskiem .objawami powikłań zapalenia miazgi tego zęba i zębów sąsiednich lub trzonowych górnych po tej samej stronie .ropniem okołomigdałkowym .zapalenie kości . należy przepłukać ją roztworem antyseptyku i założyć cienki sączek gumowy. w okolicy podjęzykowej. ropni wewnątrz.zapalenie węzłów chłonnych podżuchwowych . zaleganie resztek pokarmowych i rozwój flory bakteryjnej w kieszonce dziąsłowej. . W przebiegu utrudnionego wyrzynania dolnego zęba mądrości można często spotkać się z powikłaniami. Ząb mądrości przykryty kapturem dziąsłowym wcześnie ulega próchnicy. która fizjologicznie oczyszczana jest przez ślinę. ropowicy.zapaleniem kości .zapaleniem okostnej . Po kilku dniach ostre objawy ustępują i należy ustalić dalsze postępowanie.anginą . Rozwijający się ostry stan zapalny objawia się: . a stąd szerzyć się dalej na podstawę czaszki lub do śródpiersia. przygardłowej. jak: . Powstaniu powikłań zapalnych kieszonki dziąsłowej sprzyjają także zmniejszenie ogólnej odporności ustroju. Ropnie mogą wystąpić w przedsionku jamy ustnej.Ostre objawy zespołu utrudnionego wyrzynania dolnego zęba mądrości należy różnicować z: .podwyższoną temperaturą ciała. .

W tym przypadku można wykonać zabieg wycięcia kieszonki pokrywającej jego koronę (decapuchonnement). Mogą to być guzy egzo.nawroty stanów zapalnych . Wskazania do usunięcia zęba stanowią: . Rak szczęki (carcinoma maxillare) stanowi około 90% złośliwych guzów szczęki. Naciek nowotworowy niszcząc kość wyrostka podniebiennego może perforować dno jamy nosa. jest to działanie przeciwzapalne i zapobiegające obkurczaniu się tkanek miękkich. Na bezzębnym wyrostku zębodołowym szczęki umiejscawia się w okolicy zatrzonowcowej.lub endofityczne.nieprzydatność w zgryzie . co zapobiegnie nawrotom stanów zapalnych. Jest to zwykle guz egzofityczny o brodawkowatej powierzchni z niewielką skłonnością do naciekania głębiej leżących tkanek. cylindroma). następnie gruczolakorak (adenocarcinoma) i oblak (carcinoma adenoides cysticum. to nacieka powierzchownie błonę śluzową. Codziennie przez kilka dni należy sączek zmieniać. Wyróżnia się: . Nieco inny przebieg wykazuje rak umiejscowiony na uzębionym wyrostku zębodołowym okolicy kła.kieszonka kostna poza koroną zęba na zdjęciu rtg w postaci półksiężycowatego przejaśnienia 46. który wtórnie nacieka kość szczęki. Rtg – ubytek cienia o niewyraźnych granicach jako efekt niszczenia kości przez nowotwór. Rak dziąsła górnego przedstawia się zwykle w postaci niebolesnego głębokiego owrzodzenia nieregularnego kształtu o wzniesionych i wałowatych brzegach. Ta postać cechuje się większą inwazyjnością i wywołuje rozchwianie zębów. kwalifikuje się go do pozostawienia.raka dziąsła górnego (carcinoma gingivae superioris) .raka zatoki szczękowej (carcinoma sinus maxillaris).brak miejsca w łuku . odsłaniając koronę zęba do szyjki i zakłada sączek gazowy z kamfenolem i jodoformem. Może powstać na dziąśle lub na błonie śluzowej bezzębnego wyrostka. Kliniczne i radiologiczne objawy raka szczęki. Naciekanie kości wyrostka zębodołowego szczęki występuje późno i rzadko obserwuję się perforację kości podniebienia. Jeśli szerzy się w kierunku podniebienia. . Wycięcia dokonuje się skalpelem lub pętlą elektryczną. rzadko występuje postać brodawkowata. Najczęściej jest to rak płaskonabłonkowy (carcinoma planoepitheliale). W przypadku naciekania kości ulegają rozchwianiu zęby.zgorzel miazgi lub ropne zapalenie .Jeżeli ustawienie zęba rokuje prawidłowe wyrznięcie i będzie on przydatny w zgryzie.

złe przyleganie protezy. zależą od umiejscowienia i kierunku wzrostu guza. niekiedy bóle neuralgiczne w zakresie nerwu podoczodołowego. Późnej pojawiają się: upośledzenie drożności i wysięk z nosa. Objawy kliniczne. wytrzeszczem lub uniesieniem ku górze. ograniczony obrzęk przyśrodkowej części dolnej powieki oraz łzawienie.Guz może uciskać blaszkę kości sitowej i oponę twardą. Wzrost ku górze – przerastanie dna oczodołu z przemieszczeniem gałki ocznej. w okolicy skroni i karku. Z czasem powstaje owrzodzenie. Rozprzestrzenianie się nowotworu do dołu skrzydłowo-podniebiennego powoduje głównie silne bóle głowy w zakresie II i III gałęzi nerwu trójdzielnego i przykurcz żuchwy. Wzrost guza ku przyśrodkowej ścianie zatoki powoduje łzawienie na skutek niedrożności kanału nosowo-łzowego. W wypadku rozwijania się guza w kierunku jamy nosowej pojawia się posokowata. Przerzuty występują w węzłach zagardłowych. ograniczeniem jej ruchomości i zaburzeniami widzenia (diplopia). podżuchwowych i szyjnych. przeczulicę w tylnej części podniebienia. krwawa lub ropna wydzielina z nosa i niedrożność przewodu nosowego. a zębodół stopniowo wypełnia tkanka nowotworowa.Rak wychodzący ze śluzówki zatoki szczękowej początkowo rozwija się w zamkniętej puszce kostnej. Przerwanie blaszki papierowatej i wnikanie guza do oczodołu powoduje wytrzeszcze gałki ocznej do przodu i do boku. powstać może połączenie z zatoką szczękową. powodując nasilenie bólów głowy. Po usunięciu zęba jako domniemanej przyczyny dolegliwości. wytrzeszczu gałki ocznej do przodu a naciek mięśnia skrzydłowego przyśrodkowego objawia się postępującym ograniczeniem rozwierania szczęk. bezzębne wyrostki zębodołowe ulegają rozdęciu. W przypadku raka wywodzącego się z zachyłku sitowego wczesnym objawem są bóle w głębi oczodołu i twarzy oraz przeczulica skóry w przyśrodkowym kącie oka i nasadzie nosa. Następuje uwypuklenie guza ku jamie ustnej. W zaawansowanych przypadkach powstają przetoki do jamy ustnej. bóle występują poza gałką oczną. W razie naciekania kości wyrostka zębodołowego i podniebienia występuje rozchwianie zębów. świadczą o naciekaniu . W razie niszczenia przedniej ściany zatoki szczękowej powstaje wyraźne uwypuklenie guza do przedsionka jamy ustnej. nacieczona jest okostna i błona śluzowa podniebienia. Rak wywodzący się z zachyłku jarzmowego rozrasta się ku górze do oczodołu i ku bokowi do dołu podskroniowego. Obrzęk i nacieczenie bocznej części powieki dolnej i tkanek okolicy jarzmowe-skroniowej przy przemieszczeniu gałki ocznej dośrodkowo. Naciekanie tylnej ściany zatoki bywa przyczyna silnych bólów neuralgicznych. co utrudnia wczesne rozpoznanie. Kiedy guz nacieka jamę nosowo-gardłową i kość klinową. Dłużej trwający ucisk może powodować zanik nerwu wzrokowego. zazwyczaj późne.

wytrzeszcze gałki ocznej . Za pomocą KT można także rozpoznać nowotwór.łzawienie . Drogi chłonne z wyrostka zębodołowego i podniebienia prowadzą do węzłów chłonnych podbródkowych. . przewodzie nosowym lub po otwarciu zatoki w operacji rozpoznawczej (antrotomia explorativa).a niekiedy bóle i mrowienie policzka! Krwawienie z nosa. . Rozpoznanie opiera się na badaniu: .rozchwianie górnych zębów . KT. szczególnie w okolicy tylnej ściany zatoki.uwidocznienia guza w częściach miękkich W określeniu zasięgu zmian.górno-bocznego sklepienia zatoki szczękowej i skroniowej części oczodołu.Możliwe jest również badanie cytologiczne popłuczyn z zatoki otrzymanych drogą nakłucia w przedsionku jamy ustnej lub w przewodzie nosowym.endoskopii zatoki szczękowej .rinoskopii przedniej i tylnej . Droga przerzutów z zatoki prowadzi także do węzłów zagardłowych oraz głębokich szyi. który wychodzi z okolicy anatomicznie sąsiadującej i wtórni nacieka zatokę. Badanie radiologiczne obejmuje zdjęcia przeglądowe zatok przynosowych (tylno-przednie i boczne) oraz na dół skrzydłowopodniebienny. musi budzić podejrzenie guza zatoki szczękowej. laryngologiczne i okulistyczne. Do oceny zasięgu nowotworu konieczne jest badanie radiologiczne. Wycinek do badania można pobrać w przedsionku jamy ustnej.badaniu rtg . które stanowią: . Mogą wystąpić objawy radiologiczne w postaci: . sitowia i podstawy czaszki oraz dołu skrzydłowo-podniebiennego. dużą wartość ma KT. z powodu braku znajomości wczesnych objawów raka. Często rak zatoki szczękowej bywa mylnie rozpoznawany jako jej stan zapalny z wszystkimi tego następstwami. NMR. a także USG.klinicznym . podżuchwowych i szyjnych.jednostronny wyciek z nosa posokowatej treści z domieszką krwi .a decydujące znaczenie ma badanie histologiczne. zdjęcie pantomograficzne.zmniejszonej przejrzystości (powietrzności) zatoki szczękowej .zniszczenia ścian kostnych . zwłaszcza u mężczyzny po 40 roku życia.

nacieka sąsiednie okolice (podstawa czaszki. oczodół.III – przekracza linię środkową. Wg innego podziału topograficznego wprowadzonego przez Bachese’a rozróżnia się guzy suprastruktury – zajmujące strop zatoki szczękowej i naciekające oczodół. Im wyższy stopień zaawansowania klinicznego. Topograficzny podział. Guzy umiejscowione od góry i tyłu rokują gorzej niż położone od dołu i przodu.dolna ściana nosowo-zatokowa (3) . Wskazane jest również wykonanie zdjęć wewnątrzustnych wyrostka zębodołowego szczęki (przylegające i zgryzowe). wprowadził Ohngren.nacieczenie oczodołowej ściany bez nacieczenia oczodołu . guzy infrastruktury – zajmujące dno zatoki i naciekające podniebienie. II – przednio-dolny zewnętrzny. a pogarsza się w kierunku IV kwadrantu (przejście na sitowie i podstawę czaszki). Szczękowej. Podział ten jest prosty i ma praktyczne zastosowanie w leczeniu raka szczęki.IV – rozległe naciekanie sąsiednich okolic.Badanie NMR pozwala na ustalenie zasięgu naciekania nowotworu oraz na rozpoznanie obecnej w nim czasem strefy powikłania zapalnego. Zatoka w płaszczyźnie strzałkowej podzielona jest na 4 kwadranty linią pozioma i pionową przechodzącą przez środek zatoki.ściana przednia zatoki bez naciekania tkanek miękkich (2) . dół skrzydłowopodniebienny) .dno zatoki T2 (1) . tym gorsze rokowanie. Powstają 4 kwadranty: I – przedniodolny wewnętrzny. najrzadziej spotykane są guzy mezostruktury. IV – tylno-górny wewnętrzny. Z kolei płaszczyzna przechodząca przez kąt żuchwy i koniec kości nosowej dzieli zatokę na część górno-tylną i dolno-przednią. III – tylno-górny zewnętrzny.boczna ściana bez nacieczenia mięśni (2) . bez przekroczenia linii środkowej .II – przejście poza ściany zatoki. Najlepiej rokuje umiejscowienie w I kwadrancie. W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić: -zapalenie kości szczęk -zapalenie zatoki szczękowej -guzy niezłośliwe Podział kliniczny raka szczęki opiera się na cechach klinicznego zaawansowania nowotworu w stopniach od I do IV: .I – nowotwór nie przekracza ścian zatoki . komórki sitowe.nacieczenie błony śluzowej podniebienia i górnego rowka policzkowo-dziąsłowego (3) . Klasyfikacja TNM raków zatoki szczękowej: T1 (1) . odległe przerzuty. mający znaczenie dla planowania leczenia i rokowania.

w okolicy ssż i ucha środkowego i promieniują do bocznej powierzchni języka. Przyczyna wystąpienia bólów o charakterze neuralgii nie jest jeszcze wyjaśniona. bóle okolicy ślinianki podżuchwowej i przyusznej.nacieczenie jamy nosowej i przejście na druga stronę nosa (4) – zniszczenie wyrostka skrzydłowategoi nacieczenie dołu skrzydłowo-podniebiennego 47. Rozpoznanie Należy różnicować z neuralgią nerwu trójdzielnego.nacieczenie zachyłku sitowo-klinowego lub zatoki klinowej (2) . uszno-skroniowego z n. a nawet skórę (2) . potylicznym większym poprzez gałęzie skroniowe powierzchowne i połączenia poprzez zwój uszny z nerwem językowym powodują odczuwanie bólu w rozległej strefie. Wydaje się zatem. może ujawnić się po zabiegu stomatologicznym. Łucji Frey. W wyniku zmian stawowych zwyrodnieniowych pozapalnych i pourazowych okolicy ssż dochodzi do zaburzeń zgryzowych. poza chrząstkę stawową i ucisku na nerwy i naczynia w sąsiedztwie stawu (n. Objawy Połączenie gałęzi nerwu żuchwowego. pieczenie i mrowienie języka.nacieczenie przedniego dołu czaszki (3) . zaburzenie smaku. Hoigne’a. Nerwobólom w zespole Costena towarzyszą objawy osłabienia słuchu i szum w uszach. W różnicowaniu należy brać pod uwagę inny mechanizm powstawania . Sludera. językowo-gardłowy.nacieczenie oczodołu (3) _ nacieczenie komórek sitowych bez objęcia przedniego dołu czaszki T4 (1) . bębenkowa). częściej stałe niż napadowe pojawiają się zazwyczaj jednostronnie. gałki ocznej. że patologia ssż wyzwala nerwoból jedynie w sytuacji istnienia po temu sprzyjających warunków. ucha. metaliczny posmak w ustach. n. karku oraz ramienia. Głowa żuchwy na powierzchni stawowej przemieszcza się ku tyłowi.nacieczenie w kierunku przednio-bocznym obejmujące mięśnie. t. Objawy słuchowe powstają w wyniku niedokrwienia błony bębenkowej i części ucha wewnętrznego. Podobnie jak neuralgii nerwu trójdzielnego spowodowana konfliktem naczyniowonerwowym. skroni. Wiadomo. Zespoły: Costena.T3 (1) . Silne bóle. że nie każdej patologii w ssż towarzysza nerwobóle. ZESPÓŁ COSTENA (NEURALGIA SSŻ) Etiologia Wg Costena patomechanizm polega na odmiennej mechanice stawów. potylicy. uszno-skroniowy. Równocześnie mogą się pojawić: nadmierne wydzielanie śliny. czyli n. szczytu głowy.

zespół Ramsaya-Hunta) Zwój kolanka znajduje się w okolicy kolanka nerwu twarzowego. Drogę parasympatyczną (wydzielniczą) zaczynają te włókna w jądrze ślinowym górnym leżącym w dolnym odcinku mostu. jednakże odczuwalny czas ulega znacznemu wydłużeniu. Brak objawów zapaści naczyniowej. tzn. brak reakcji chorego na ucisk gałęzi n. fenytoine. Tworzą go włókna czuciowe. Może trwać około 15 minut. Środki te powodują rozszerzenie źrenic z przewagą po stronie zespołu. Etiologia . Nie jest przeciwwskazaniem do leczenia penycyliną jednakże pacjenci zazwyczaj nie decydują się na dalsze leczenie penycyliną po przeżyciu Hoigne. Ustępuje samoczynnie. Badanie to polega na zakropleniu do worka spojówkowego 2% kokainy z dodatkiem adrenaliny. Ponadto pomocne bywa zalecanie fizykoterapii oraz iniekcji dostawowych steroidów. silnymi wstrząsami ciała. stosując karbamazepinę. neuralgia nerwu pośredniego. czyli sympatyczne nerwu pośredniego. natomiast pojawienie się bólu przy ruchu w ssż lub przy ucisku okolicy stawu. trójdzielnego. stanowiącego drogę smakową. W leczeniu farmakologicznym dobre efekty można uzyskać. Potwierdzeniem rozpoznania tego zespołu jest próba na anizokorię utajoną. huanie) to rzadko występujący zespół objawów neurologicznych. Zaburzenia mózgowe są tu najprawdopodobniej następstwem powstania mikrozatorów mózgowych. Częstym powodem patologii są wady zgryzu. halucynacjami. ból twarzy Hunta. Leczenie Leczenie zespołu Costena polega na skorygowaniu sytuacji prowadzącej do patologii w ssż. powstający podczas leczenia penicyliną (w postaci zawiesiny wstrzykiwany domięśniowo) w przypadku przedostania się do krążenia dużych kryształów penicyliny prokainowej. Objawy Objawia się panicznym lękiem. ZESPÓŁ HOIGNE’A Etiologia Zespół Hoigne (czyt. czy klonazepam. dotykowymi).bólów. urojeniami zmysłowymi (słuchowymi. braki zębów trzonowych i nieodpowiednie oprotezowanie. ZESPÓŁ HUNTA (neuralgia zwoju kolankowego.

szum w uszach. korzenia języka i gardła.Przyczyną jest zmiana w zwoju kolanka i nerwie pośrednim. – nerw skalisty głęboki od splotu współczulnego tętnicy szyjnej. Promieniuje w głąb twarzy. wysięk z nosa. do szczęki. Bóle występują w uchu. Epidemiologia Występuje w III-V dekadzie życia. ślinienie. towarzyszy mu łzawienie. Rozpoznanie Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu objawów klinicznych schorzenia. dolne • Nerwy podniebienne • Gałęzie oczodołowe • Gałęzie gardłowe Etiologia Wystąpić może na skutek stanu zapalnego komórek sitowych i zatoki klinowej. Występuje w przebiegu półpaśca lub opryszczki okolicy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego. stałymi i napadowymi bólami. Porażenie nerwu twarzowego. . kłującymi. NERWOBÓL ZWOJU SKRZYDŁOWO-PODNIEBIENNEGO (ZESPÓŁ SLUDERA) Zwój skrzydłowo – podniebienny tworzą korzenie: – nerwy skrzydłowo – podniebienne czuciowe. wg wykładu w głębi twarzy. przeszywającymi głęboko w uchu. częściej u kobiet. pęcherzyki surowicze w uszach.leki p/wirusowe. strzelającymi. małżowinie usznej i niekiedy w obrębie podniebienia miękkiego. Ból nie jest prowokowany.obwodowa neurektomia powyższych nerwów .wg wykładu neurotomia nerwu pośredniego.VII. nieprawidłowości anatomicznych nosa. Leczenie Leczenie: . Objawy Charakteryzuje się silnymi. Wchodzą do zwoju skrzydłowo podniebiennego: • Gałęzie nosowe tylne. w środkowej części zewnętrznego przewodu słuchowego. Wg wykładu promieniują do ucha i karku. wyrostka sutkowatego.karbamazepina. co może być potwierdzone przez bezpośrednie pobudzenie zwoju bębenkowego i struny bębenkowej w uchu środkowym. Bywa powikłaniem po infekcji wirusowej. górne. ciał obcych w . . – nerw skalisty większy – korzeń przywspółczulny od zwoju kolanka n. zawroty głowy i zaburzenia smaku.

czasami zaczerwienienie twarzy po stronie występowania bólu. Tym samym dochodzi do podrażnienia zwoju skrzydłowo. Równocześnie występuje napadowe kichanie i światłowstręt. odczuwanie silnego bólu głęboko w oczodole. w głębi policzka. urazów i zaburzeń naczynioruchowych. szczękowy. Konsekwencją jest jednostronne. Wraz z włóknami przywspółczulnymi do zwoju dochodzą włókna współczulne. wyciek wydzieliny śluzowej z nosa. Towarzyszy mu osłabienie czucia błony śluzowej nosa i podniebienia. sitowie. czuciowe i ruchowe. sitowiu i zatoce klinowej (gałęzie oczodołowe). Upośledzenie słuchu występuje w związku z obrzękiem błony wyściełającej ucho środkowe i trąbkę słuchową. łzawienie. inni autorzy uważają. Chorzy skarżą się na uczucie zatkania nosa spowodowane obrzmieniem błony śluzowej. w okolicy podstawy nosa. nowotworów. zatoka szczękowa) i podniebienia. Ból promieniuje do ucha. Epidemiologia Rzadko występuje. do tylnej ściany gardła i barku. obrzęk policzka. Stwierdzane u chorych pogrubienie błony śluzowej przez niektórych autorów uważane jest za następstwo przewlekłych procesów zapalnych i przyczynę wystąpienia nerwobólu. guza szczęki. Odczuwany jest w głębi twarzy. który – po połączeniu z nerwem skalistym głębokim. Włókna przywspółczulne towarzyszące nerwowi twarzowemu i zmierzające do zwoju skrzydłowo-podniebiennego odgałęziają się od pnia nerwu na wysokości kolanka i tworzą nerw skalisty większy. migdałków. jamie nosowej i na podniebieniu (gałęzie nosowe i nerw podniebienny większy oraz nerwy podniebienne mniejsze). Objawy Bogata symptomatologia tej jednostki chorobowej jest następstwem różnorodności funkcji zależnych od zwoju skrzydłowopodniebiennego. że powyższe zmiany powstają w wyniku przewlekłego pobudzenia przywspółczulnego z nadczynnością wydzielniczą błony śluzowej.podniebiennego. podniebienia. W wywiadach z chorymi z neuralgią zwoju skrzydłowopodniebiennego często natrafia się na powikłane zabiegi stomatologiczne w obrębie szczęki lub zabiegi laryngologiczne w zatoce szczękowej. Przy schorzeniach zwoju skrzydłowopodniebiennego może dochodzić zatem do zaburzeń funkcji wydzielniczej gruczołów jamy nosowej i częściowo gardła. Włókna czuciowe zapewniają łączność zwoju skrzydłowopodniebiennego ze zwojem nerwu trójdzielnego przez drugą gałąź – n. niedowład podniebienia.nosie. Rozpoznanie . zatok obocznych nosa (zatoka klinowa. Brak dotąd informacji o skojarzeniu zespołu Sludera z konfliktem naczyniowo-nerwowym. dociera do zwoju.

ZESPÓŁ ŁUCJI FREY (neuralgia n. Leczenie Leczenie jest przyczynowe i zmierza w pierwszym etapie do usunięcia ewentualnego czynnika zapalnego mogącego wywoływać nerwoból. Przy uporczywym wydzielaniu śluzu przez błonę śluzową nosa stosuje się różne środki miejscowo obkurczające śluzówkę. W ostateczności silne. . .włókna czuciowe. Konieczna jest więc stomatologiczna i laryngologiczna ocena zatok obocznych nosa. W zależności od umiejscowienia i dokuczliwości objawów można stosować blokady nerwu podniebiennego większego 1% lidokainą lub bezpośrednio blokady zwoju skrzydłowo-podniebiennego wykonywane wkłuciem poniżej łuku jarzmowego.urazu (najczęściej) lub . Oprócz blokad polecane są leki takie jak przy neuralgii n.Cechy charakterystyczne różnicujące z nerwobólem nerwu trójdzielnego to objawy o charakterze sympatektalgii – uczucia palenia. Do uszkodzenia n. uporczywe i nawracające dolegliwości zmusić mogą do wycięcia zwoju z dostępu Caldwella-Luca. ślinianki przyusznej. oraz objawy naczynioruchowe i wydzielnicze. usunięcie ślinianki przyusznej).wydzielnicze i naczynioruchowe dla ślinianki. uszno-skroniowego dochodzi w wyniku: . Błędnie ukierunkowany odrost włókien sprawia.wydzielnicze dla gruczołów potowych oraz .zaczerwienienie i pocenie skóry policzka i okolicy skroniowej (często po jedzeniu).zabiegu operacyjnego (np. Etiologia Powodem są procesy dot.przeczulica skóry tej okolicy.V – karbamazepina. Najczęstszym powikłaniem jest skierowanie igły do szczeliny oczodołowej dolnej. że włókna nerwowe (odrastające w ciągu 3 do 6 miesięcy) wrastają do skóry oraz jej gruczołów potowych. Zespół Sludera trudno poddaje się leczeniu. naczynioruchowe dla skóry. oraz wzmożone ślinienie – szczególnie podczas jedzenia (objawy wegetatywne). Uszkodzenie ich powoduje. że bodźce smakowe wyzwalają działalność wydzielniczą gruczołów potowych i przekrwienie skóry. . fenytoina. pieczenia. Może wystąpić również postać mieszana będąca skojarzeniem zespołu Sludera z neuralgią drugiej gałęzi nerwu trójdzielnego. uszno-skroniowego) Nerw ten zawiera: . Objawy Do objawów w tym zespole należą: .

Postępowanie z zębem przyczynowym procesów ropnych (B117) . Przewlekłe zakażenie zębopochodne ^ nawracające ropnie ^ przetoki dziąsłowe lub skórne . . cukrzycą) 2. palące. który nie nadaje się do leczenia endodontycznego usuwamy . gdy ustąpią objawy zapalenia i zagrożenie szerzenia się przez ciągłość Dzieci: nacięcie ropnia w znieczuleniu ogólnym i usunięcie zęba jednoczasowo 3. OKW . Ropowica 1.ząb przyczynowy. lub . .napadowe.nacięcie ropnia } w 90% bez . powstaje w ten sposób sztuczna przetoka .jest to doraźny sposób w ostrym stanie .Uformowany ropień Dorośli: . parzące bóle w okolicy okołomałżowinowej.znieczulenie nasiękowe . usunięcie zęba.czy mleczny czy stały 1. drenaż (cięcia i przeciwcięcia) 3. śluzową i okostną blaszki kostnej na wysokości korzenia (szczytu) co daje odpływ wydzieliny. 48..uszno-skroniowego.antybiotyki 2.ząb wielokorzeniowy usunąć.nawiercanie wiertłem przez bł.struny bębenkowej.blokadach. piekące.+ doustnie antybiotyk u chorych podwyższonym ryzykiem (np. Naciek i zapalenie okostnej (ostry stan). zębodół zębodół przetokę wyłyżeczkować .usunięciu blizny będącej przyczyną patologicznych odruchów.odkłada się do czasu ustąpienie objawów zapalenia 4.przecięciu (neurotomii) n. językowo-gardłowego lub .ząb nadający się do leczenia endodontycznego otwieramy szeroko komorę i wykonujemy zabieg Traunera (zabieg obarczający ropień śródkostny): . szczękościsku 4.przecięciu n.sączkowanie } antybiotyków . Leczenie Leczenie polega na: .usunięcie zęba do czasu. ostre ropne zapalenie tk. ustąpienie obrzęku.

zmniejszone lub brak wydzielania śliny) 6.ząb jednokorzeniowy uzależnione od : obraz RTG tk. Zwyrodnienia gruczołów ślinowych 5. lecz.dopiero po zlikwidowaniu stanu zapalnego w osłonie antybiotykowej w podwyższonym ryzyku . Zakażenie ogniskowe: .kamice ślinianek (sialolitiazy) -sialozy -zespół Sjogrena .. Nowotwory 7. resekcja korzenia. Kamica ślinianek (sialolitiazy) 2. zachowawcze W ropniach zewnątrzustnych usunięcie zęba przyczynowego wykonuje się zwykle 2-3dni po nacięciu ropnia ze względu na słabsze działanie środków znieczulających znieczulających kwaśnym środowisku zapalnym. Choroby niezapalne: .popromienne uszkodzenie ślinianek c. Zapalenia swoiste i nieswoiste 4. Zaburzenia czynnościowe (zwiększone. Schorzenia ślinianek W schorzeniach ślinianek według CAWSONA wyróżniamy : 1.przy „wyciszeniu” choroby ogólnoustrojowej jeśli uległa zaostrzeniu 49. Przetoki ślinowe Inny podział : a. Wady rozwojowe b. OKW. usunięcie zęba + wyłyżeczkowanie przetoki.pierwotne zapalenie ślinianek . Torbiele 3. a w ropniach zewnątrzustnych po zmniejszeniu się szczękościsku. Wady rozwojowe 8. 5. Choroby zapalne: .

Zaburzenia w wydzielaniu śliny (brak lub zmniejszone wydzielanie) 4. pantomograficzne).środki ślinopędne.lub zewnątrzustne. Kamica (sialolithiasis) -najczęstsze schorzenie ślinianek.wtórne zapalenie ślinianek d. przepchniętym materiałem do wypełnień kanałowych poza wierzchołek ) OBJAWOWA KAMICA ŚLINIANEK: 1.ponieważ przewód Whartona ma przebieg kręty .rozpoznanie na podstawie: wywiadu. Nowotwory e. Urazy Najczęstsze są guzy ślinianek.gdy występują objawy niedrożności .flebolitem.kamica często prowadzi do zapalenia ślinianki ( bo zastój śliny i zakażenia przez przewód wyprowadzający) -kamica ślinianek występuje: w chorobach przytarczyc. w chorobach enzymatycznych . kostniakiem. kamica ślinowa. ogniskiem zagęszczenia kości. rozkurczowe.badanie radiologiczne: wysycony cień ( należy go różnicować z zwapniałym węzłem chłonnym. USG.zachowawcze.przebieg: bezobjawowy lub objawowy PRZEBIEG Bezobjawowy Objawowy.kolka ślinowa oraz bolesność uciskowa 3. kamieniem żylnym. Szczękościsk Leczenie: . sialografia . bakterii lub ciała obcego stanowiących jądro organiczne) KAMICA ŚLINIANEK Miąższowa Przewodowa . Torbiele f.Silny ból o charakterze napadowym. w zaburzeniach gospodarki wapniowo.gdy brak objawów niedrożności . najczęściej w śliniance podżuchwowej (80-90%).fosforanowej.Nagły obrzęk ślinianki i jej ujścia (szczególnie przy spożywaniu pokarmów kwaśnych i twardych) 2.bezobjawowe stany zapalne mogą poprzedzać kamicę (w okolicy ogniska zapalnego dochodzi do zagęszczenia śliny o wytrącania złogów mineralnych – fosforanów i węglanów wapnia wokół złuszczonych nabłonków.W przypadku zapalenia występuje wyciek treści ropnej 5. przeciwbólowe. przy zapaleniu ostrym ślinianki dodatkowo antybiotyk . następnie zapalenia. zawiązkiem zęba. radiologicznego (zdjęcie zgryzowe wewnątrz. badania klinicznego( w badaniu oburęcznym zewnątrz i wewnątrzustnym można stwierdzić obecność kamienia w przewodzie wyprowadzającym lub zwiększoną spoistość gruczołu). pozostawionym korzeniem..

drenik gumowy zakładamy po zabiegu na około 10 dni. wzrost limfocytów we krwi . w etiologii odgrywają rolę czynniki autoimmunologiczne OBJAWY: -ogólne osłabienie. zmniejszone wydzielanie łez .przewlekłe zapalenie wielostawowe Miąższ ślinianki w tej chorobie nacieczony jest komórkami plazmatycznymi i limfoidalnymi. Gdy kamień leży poniżej zagięcia przewodu to usuwa się go z cięcia zewnątrzustnego podżuchwowego.wysychanie. zmniejsza się wydzielanie śliny.ropiń ślinianki 3. nosa .usunięcie kamienia techniką laserową KAMICA MIĄŻSZOWA ŚLINIANKI PODŻUCHWOWEJ: -długotrwały przebieg .przetoka ślinowa 4..sialoza reumatyczna.chirurgiczne w znieczuleniu przewodowym i nasiękowym należy zlokalizować kamień w przewodzie.powiększenie gruczołów ślinowych przyusznych wraz zanikiem brodawek ich ujścia .nawracający odczyn zapalny Te objawy są wskazaniem do usunięcia ślinianki. .suchość w gardle i jamie ustnej . Z powodu zaniku tkanki gruczołowej. suche zapalenie spojóweki rogówek. stany podgorączkowe.obraz kliniczny .marskość ślinianki ( stan przednowotworowy ) STANY ZWYRODNIENIOWE GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH 1.przy usuwaniu kamienia usuwa się zmieniony płat lub wycina w całości z zachowaniem gałązek nerwu twarzowego KAMICA MIĄŻSZOWA PODJĘZYKOWA .zanikowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. gardła. przed i za kamieniem zakładamy podkłucia i lejce. podwyższone OB.zanikowe zapalenie gruczołów skóry i zmniejszone wydzielanie potu .bardzo rzadko .torbiel zastoinowa 2. naciąć śluzówkę i ścianę przewodu nad kamieniem i usunąć kamień.usunięcie kamienia pod kontrolą endoskopu .leczymy wyłuszczając śliniankę POWIKŁANIA KAMICY: 1. po zabiegu zaleca się środki ślino pędne i do płukania jamy ustnej. Rozpoznanie: . wyłuszcza się ją w całości z przewodem podżuchwowym z cięcia w fałdzie szyi. Dochodzi do rozrostu komórek nabłonka w przewodach wyprowadzających. KAMICA MIĄŻSZOWA PRZYUSZNICY . Śliniankę podżuchwową usuwa się z cięcia zewnątrzustnego wraz z kamieniem . pieczenie spojówek.Zespół Sjogrena.

łzowych i końca języka . witaminy A i B1 .może być zmniejszone lub zwiększone wydzielanie śliny Sialopoenia. stany podgorączkowe. Zespół Mikulicza . ołów. środki przeciwgorączkowe .w przebiegu zapaleń błony śluzowej jamy ustnej i gardła.okulistyczne: sztuczne łzy .suchość w jamie ustnej -obniżenie odporności organizmu Leczenie: . IgH Różnicowanie: .etiologia alergiczna .zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego .witaminy A.reumatologiczne 2.porażenie nerwu twarzowego i okoruchowego Leczenie: -zachowawcze: kortykosteroidy. choroby psychiczne. to kserostomia prawdziwa Np.brak wydzielania śliny na skutek zaniku gruczołów ślinowych po napromieniowaniu Leczenie: trudne . w zatruciu metalami ciężkimi ( rtęć. antyhistaminowe).obustronne powiększenie gruczołów ślinowych. wysychanie błony śluzowej z uczuciem suchości.sialografia: zaleganie kontrastu i sialoangiektazje ( punkcikowate. sialozy.obustronne powiększenie gruczołów ślinowych .fizykoterapia ZABURZENIA WYDZIELANIA ŚLINY. chudnięcie . oligosialia.zmniejszone wydzielanie śliny . arsen). polekowa suchość jamy ustnej ( atropina.być może wczesna faza zespołu Sjogrena??? Objawy: .objawy ogólne.w nerwicy wegetatywnej. kamica ślinianek. B Rokowanie: -złe Ślinotok prawdziwy.zmniejszenie wydzielanie gruczołów łzowych . witaminy A i B complex .z przewlekłym zapaleniem przyusznic Leczenie: -zachowawcze: kortykosteroidy.spadek albumin ..wzrost immunoglobulin IgG.Zespół Heerfordta .okulistyczne -neurologiczne .dyssialia. choroby gorączkowe.z zespołem Mikulicza i Heerfordta .pobudzenie zdolności wydzielniczej ślinianek 3. jamiste ) .środki ślino pędne . IgM. choroby neurologiczne Ślinotok rzekomy. przy paleniu papierosów Asialia. histerii Leczenie: przyczynowe . osłabienie.

najczęściej jako ognisko wtórne .usunąć GRUŹLICA . a pierwotne znajduje się w płucach lub jako proces zapalny szerzący się drogą naczyń i węzłów chłonnych .GRUŹLICA 3.wtórne naciekanie tkanek . usunięcie gruźliczaka. wycięcie zaciągających blizn KIŁA .chirurgiczne : opróżnianie zimnych ropni..guz – gruźliczak( tuberculoma) z powiększonymi węzłami chłonnymi.przy kile II i III rzędowej .antybiotykoterapia .stosowanie atropiny (tabl. czasem usunięcie ślinianki.kilaki . operacja -przebieg długotrwały TWARDY NACIEK OGNISKA ROZMIĘKANIA PRZETOKI . promieniczak.KIŁA PROMIENICA rozlana ograniczona (guz promieniczy. 0. próba tuberkulinowa Konieczne jest znalezienie ogniska pierwotnego! Leczenie: . promieniczak) -przyczyna: wtórne zakażenie.PROMINICA 2.rozpoznanie: badanie bakteriologiczne i histopatologiczne .sialografia: jamy o nieregularnych zarysach Leczenie: .zakażenie może szerzyć się na kość. po wyleczeniu chorego usuwa się chirurgicznie zaciągające blizny i zniekształcenia WADY ROZWOJOWE -rzadkie .chirurgiczne: przeciwwskazane w procesie czynnym kiły.głównie w śliniance podżuchwowej .osteomyelitis actinomycotica lub promieni czak .chirurgiczne: nakłucie lub nacięcie ropnia.rozpoznanie: badanie bakteriologiczne i odczynów serologicznych Leczenie: .swoiste farmakologiczne .0005) SWOISTE ZAPALENIA ŚLINIANEK 1.głównie ślinianki przyuszne . mogą ulegać rozmiękaniu i tworzą się przetoki .rozpoznanie: badanie bakteriologiczne i histopatologiczne.rzadko . uraz.swoiste farmakologiczne .

.częste w śliniankach podjęzykowych .okrężnym cięciem przez największy obwód torbieli wycina się jej górną ścianę na dnie jamy ustnej wraz z przylegającą śluzówką.operacyjne 1. szybko powiększa się i może mieć postać mnogą. który łączy wyściółkę torbieli z błoną śluzowa jamy ustnej.najczęściej w okolicy ślinianki przyuszniczej i podżuchwowej. wymagają leczenia operacyjnego URAZY ŚLINIANEK -głównie dotyczą ślinianki przyusznej i podżuchwowej .uszkodzeniu może ulec miąższ.owalny. przeźroczysty). cienka torebka. czerwona masa w okolicy ślinianki przyusznej pojawiająca się około 6 m-ca życia. uczucie ciała obcego .charakterystyczny wygląd z przeświecaniem zawartości. miękka spoistość Rozpoznanie: badanie kliniczne. naczyniaki maja tendencję do zanikania około 4-6 roku życia.TORBIELE ZASTOINOWA . przewody. USG Leczenie: .brak objawów.w dużych lub małych gruczołach ślinowych NACZYNIAKI KRWIONOŚNE .śliny.powikłaniem może być przetoka ślinowa lub torbiel Miąższ ulega uszkodzeniu na skutek zmiażdżenia ślinianki. więc decyzję o leczeniu operacyjnym należy odroczyć NACZYNIAKI CHŁONNE. wyłuszczenie torebki torbieli 2. rozpoznawane w pierwszych dwóch latach życia.całkowite wyłuszczenie torbieli.pień lub gałązki . badanie radiologiczne.przez cienką ścianę i śluzówkę prześwieca niebieskawa zawartość Różnicowanie: z torbielą skórzastą dna jamy ustnej ( po nakłuciu gęsty oleisty płyn i masy łojowe ) Leczenie: . wycięcie przedniej ściany torbieli – marsupializacja. nerw twarzowy. po czym dno torbieli przechodzi w błonę śluzową dna jamy ustnej TORBIEL ŚLINIANKI PODJĘZYKOWEJ.z ukośnego cięcia wzdłuż bocznego brzegu guza wyłuszcza się torbiel na tępo .ŻABKA-RANULA .związane z innymi urazami w okolicy głowy i szyi . kulisty twór leżący pod językiem -niebolesny -chełboczący .wycięcie przedniej ściany.(jako zaburzenie rozwojowe I luku skrzelowego). nakłucie ( płyn ciągnący. zabieg kończy się założeniem szwu ciągłego.stosujemy gdy torebka zrasta się z otoczeniem i nie można wyłuszczyć torbieli PRZETOKI WRODZONE.90% włośniczkowe.

Najczęściej przewody ulegają uszkodzeniu przy urazach bocznych twarzy. powiększenie gruczołu. Założyć dren. przebyte IZW. Czy przyjmuje leki p/ krzepliwe lub ma problemy z krzepliwością.nadciśnienie . ustnej konieczna jest sanacja która obejmuje usunięcie kamienia nazębnego. czy wziął leki. Płytek na mm3 nie usuwamy zęba 4. Czy choruje na cukrzycę.ciętych. ran postrzałowych i jatrogennych. najlepiej pantomogram . kłutych. krwiak Należy jak najszybciej zaopatrzyć ranę.choroby serca . do lekarza rodzinnego. Rtg.zachowawcze przy stłuczeniach ślinianki ( steroidy. sinice.chirurgiczne: odtworzenie ciągłości przewodu.przeprowadzamy wnikliwy wywiad: 1. 55B) W gabinecie: -przede wszystkim kierujemy na bad.Objawy: ból. usunięcie części lub w całości ślinianki Należy sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia naczyń! W każdym urazie ślinianki może dojść do uszkodzenia nerwu twarzowego! Leczenie niedowładu nerwu twarzowego: . Jeżeli uraz jest rozległy należy usunąć śliniankę. zapobiegnie gromadzeniu śliny i opatrunek uciskowy.przed planowanym zabiegiem w j. Czy występuje alergia na leki. fizykoterapia ) . Przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego (17K.korzeni z miazgą zgorzelinową lecz.8-1. chirurgiczne naczyniowe zespolenia omijające 2. > 160/95 mmHg nie usuwamy 5. Pytamy o choroby w celu doboru odpowiedniego znieczulenia .by był po śniadaniu. Nadciśnienie: czy leczone.jeśli przyjmuje Sintron.2). po lekach. osłona antybiotykowa 3. obrzęk. zmierzyć. 6. Acenokumarol – skierow. Przewody ulegają uszkodzeniu najczęściej pod wpływem urazów ostrych.chirurgiczne przy przerwaniu ciągłości pnia lub gałązek ( rekonstrukcja najlepiej 48 godzin po urazie zespolić lub rekonstruować z użyciem nerwu usznego wielkiego lub podjęzykowego) 50. Leczenie: .jaskra . wady wrodzone. penetrujących.ustalamy wskazani i przeciwskazaia do zabiegu . tarczycy . gdy siła urazu pada poniżej linii przeprowadzonej w okolicy między skrawkiem ucha a wargą górną oraz przy pionowych ranach cietych. poniżej 50tys.ch. Ryzyko zapalenia wsierdzia: sztuczne zastawki. zachowawcze . wynik INR w dniu zabiegu (norma 0.

. drgawki. perystaltyka .dotyczy narządów i układów. zawał.osłuchiwanie serca i płuc . hormonalny. OCENA STANU OGÓLNEGO Badanie podmiotowe: Wywiad anestezjologiczny: (wywiad dotyczący rozpoznania. Największe wiążą się z upośledzeniem oddychania. brzusznej :wzdęcie. nadciśnienie. płuc.neurologiczne: stan świadomości. zakrzepica. ale niebezpieczeństwo utraty krwi czy choroby współistniejące determinują tę konieczność. W przypadku osób nadmiernie nerwowych czy nadpobudliwych dzieci odpowiednie przygotowanie farmakologiczne Zabiegi chirurgiczne nawet rozległe rzadko wpływają niekorzystnie na stan ogólny pacjenta. ustnej. porażenia) ( choroby tarczycy.zawód. Kobietę pytamy czy nie jest aktualnie w ciąży 8.ewentualnych trudności w intubacji – otwieranie j. Badania dodatkowe: Większość drobnych zabiegów nie wymaga badań dodatkowych. oskrzeli. choroba niedokrwienna serca.czy był już znieczulany 7. padaczka.przebieg poprzednich operacji i znieczuleń znieczuleń pacjenta i rodziny .obciążenia rodzinne . oddechowy. niewydolność krążenia. gruźlica.warunki socjalne . ruchomość stawów s-ż.ocena sprężystości. pokarmy -przyjmowane leki .używki . Zagrażające powikłania to te bezpośrednio po operacji wynikające z samego zabiegu.ocena obwodowych tętnic i żył . Można temu zapobiec odpowiednio przygotowując pacjenta do zabiegu. rozedma) (bóle głowy. jod. problemy z krzepnięciem krwi) (zapal. rokowania i leczenia przeprowadza chirurg) może być w formie ankiety -warunki pozwalające na prywatność . U zdrowego pacjenta większość jest bezcelowa i nie zmienia postępowania . uzębienie . nerwowy. omdlenia. (np.badanie j. wilgotności. . wartość ciśnienia tętniczego . obrzęki kostek. na które mogą mieć wpływ leki anestezjologiczne – krążenia. cukrzyca inne). czynność wątroby i nerek. ocieplenia skóry W ten sposób oceniamy wstępnie ryzyko operacyjne. wodobrzusze. warunki pracy Badanie przedmiotowe: -pomiar częstości pracy serca. znieczulenia czy współistniejących chorób.alergie – w szczególności na leki i inne np. funkcje sensomotoryczne . astma.

Dodatkowo spirometria. choroby krążenia. po radioterapii. zaburzenia krzepnięcia -antygen HBS – choroby wątroby. gazometria u chorych chorych przewlekłą niewydolnością oddechową. u młodszych jeśli podejrzenie choroby płuc.+ wiek. zaburz. po radioterapii. tkanek miękkich. cukrzycą. warstwy naczyń krwionośnych i wewnętrznej. badanie rtg klatki piersiowej Badania laboratoryjne: . rutynowo u wszystkich powyżej 60r. steroidoterapia.stężenie glukozy w surowicy krwi – cukrzyca. próby wysiłkowe. krążenia. którą stanowi nabłonek wielowarstwowy płaski . układu krążenia. steroidoterapia . Konsultacje specjalistyczne OCENA NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĄDÓW I UKŁADÓW: I układu krążenia II układu oddechowego III układu moczowo-płciowego IV wydzielania wewnętrznego Zgoda pacjenta Pozostawienie na czczo 51. cukrzyca. alkoholizm -próby wątrobowe . choroby nerek. U osób obciążonych kardiologicznie ASA III i wyżej rozszerzamy np.ż.Należy zlecać tylko te co mają wpływ na postępowanie – tzw. niezębopochodne. glikozydy naparstnicy . Słowa kystis-jama lub pęcherz zamknięty ze wszystkich stron. przyczyny. Torbiele: kości. koronarografia itp. i K po 55. składający się z zewnętrznej łącznotkankowej torebki. leczonych środkami moczopędnymi i glikozydami naparstnicy. otoczony torebką.z. Ogólnym. nowotwory. Inne wskazania to przewlekły nikotynizm.morfologia krwi . alkoholizm -test ciążowy – możliwość ciąży Inne: nie jest konieczne u każdego pacjenta jedynie ze wskazań Elektrokardiogram: 12 odprowadzeń. U osób obciążonych chorobami serca.j. Torbiel-cystis to jamisty twór wysłany nabłonkiem wydzielniczym. wypełniony treścią o różnej spoistości i składzie. Nazwa pochodzi od grec. elektrokardiogram. krzepnięcia -stężenie Na i K w surowicy – choroby nerek. glikozydy naparstnicy . cukrzyca. leczenie. środki moczopędne. podstawowe badania dodatkowe – badania laboratoryjne. zębopochodne. choroby wątroby. o ECHO serca. RTG klatki piersiowej: wskazane przy znieczul.choroby wątroby.stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy krwi – choroby nerek i ukł.grupa krwi – przewidywana utrata krwi . Ścianę torbieli tworzy mieszek.przewidywana utrata krwi. zaburz.poziom płytek krwi. krzepnięcia .koagulogram – choroby wątroby. rutynowo u M po 45r. objawy.w. płuc.

cylindryczny lub migawkowy. Pindborga i Kramera I. niekiedy NMR Leczenie: z wyboru. zakres lub położenie na podstawie rtg lub usg (z nakłuciem torbieli). W tkankach miękkich powstają w wyniku zaburzeń rozwojowych lub zaczopowania przewodu wyprowadzającego gruczołu (torbiel zastoinowa) Rozpoznanie: obraz kliniczny Leczenie zal. od: rodzaj torbieli i jej umiejscowienie. Torbiel rzekomapseudocystis charakteryzuje się brakiem nabłonka. Zawartość torbieli. Zespół Klippela-Feila= torbiele + wady rozwojowe kręgosłupa i rozszczep podniebienia. Torbiele mogą tworzyć się w kościach i tkankach miękkich. a wielkość . Rozwojowe 1)zębopochodne -pierwotne -dziąsłowe -zawiązkowe -przyzębne 2)niezębopochodne -przewodu nosowo-podniebiennego -środkowa podniebienia -gałeczkowo-szczękowa -nosowo-wargowa b. Nabłonkowe a. zezłośliwienie nabłonka torbieli PODZIAŁ TORBIELI: Wg.mnogie torbiele kości zębowych + wieloogniskowe zmiany skórne o typie carcinoma basocellulare. bursztynowy lub brunatny.chirurgiczne usunięcie torbieli. Powikłania torbieli: -zakażenie światła torbieli naśladujące ropień lub rzadziej ropowice -śródkostne mogą powodować złamania patologiczne żuchwy -metaplazja komórkowa w torebce torbieli jako podłoże rozwoju raka (długotrwały przebieg). Torbiel zwiększa swą objętość w miarę wzrostu ciśnienia płynu i nacisku otaczających tkanek. W kościach rozwijają się z pozostałości nabłonka. Torbiele szczęk (kostne) A. Zapalne 1)korzeniowa . Dane o rodzaju torbieli na podstawie badania mikroskopowego punktatu lub wycinka. w zależności od jej rodzaju stanowi płyn przejrzysty. które mogą być pochodzenia zębowego ( z nabłonka listewki zębowej. narządu szkliwnego) lub pozazębowego (ze szczątków nabłonka w miejscach zrostów kostnych oraz nabłonka kanału nosowo-podniebiennego istniejącego w okresie płodowym) Zespól Gorlina.wykazujący skłonność do rogowacenia. masy złuszczonego nabłonka albo też przydatki skóry.

Zastoinowe C. zębodołowy dolny lub podoczodołowy -Rozpoznanie: bad. Niekiedy w wyniku wtórnego zakażenia otoczka ulega rozessaniu. Mikroskopowe wycinka Rtg: ubytek kości o ostrych granicach. Różnicować z: nowotworami złośliwymi.0g/100ml). Tętniakowata II. zaburzenia czucia przy ucisku na n. owalnego lub okrągłego kształtu. histochemiczne. Treść krwawa wskazuje na obecność tzw. Uwzględnić prawidłowe struktury anatomiczne: otwór bródkowy. Środkowa szyi TORBIELE SZCZĘK (WEWNĄTRZKOSTNE) Symptomatologia i diagnostyka -początkowo rośnie bezobjawowo -w miarę powiększania się powoduje guz kości.B. Kliniczne. Treść torbieli poddaje się badaniu bakteriologicznemu (jeśli nie jest zropiały posiewy są jałowe) i cytologicznemu na obecność komórek nowotworowych przy podejrzeniu guza. przysieczny. Nienabłonkowe a. nakłucie. Torbieli krwotocznej lub naczyniaka. rtg ( zdj. Boczna szyi E. przeglądowe. mikroskopowe. Płyn z torbieli ma barwę od jasnej do bursztynowej i brunatnej. objawy zapalne. niekiedy bad.kontrastowe-pomocne zwłaszcza w torbielach szczęk graniczących z zatok. Pobranie wycinak jest wskazane w przypadku rozległego rozrzedzenia struktury kostnej. -małe torbiele wykrywane przypadkowo w trakcie badania rtg . zewnątrzustne(pan tomograficzne. zdj. dolegliwości bólowe co skłania pacjentów do szukania pomocy u lekarza. z charakterystyczną opalescencją kryształów cholesterolu w przyp. Elektroforetyczne treści ( torbiel rogowaciejąca zawiera mniej białek niż korzeniowa. guzami paranowotworowymi i zap. Stosowane bywa bad. Zewnątrzustne-przylegające i zgryzowe. Nakłucie przydatne przy różnicowaniu z guzami torbielopochodnymi. Torbieli zębopochodnych. Krwotoczna b. Decydujące znaczenie dla rozpoznania torbieli ma wynik badania histpat wycinka próbnego lub całego mieszka torbieli. poniżej 4.guz. brak oporu kostnego. Torbiele części miękkich jamy ustnej twarzy i szyi A.albo do światła torbieli). W przyp. zastoinowa D. Zropienia torbieli uzyskuje się treść ropna nie zawsze z kryształkami cholesterolu. przemieszczenie sąsiednich zębów.kości. Ślinowa. Naskórkowe B. otoczony sklerotyczną obwódką. . kontrast do jamy torbieli. warstwowe.w zaawansowanych przypadkach.

Zatoki szczękowej lub jej ropniak. w I etapie. kiedy nie doszło jeszcze do powstawania twardych tkanek zęba 2) torbiel ze szczątkowym zawiązkiem. zap. Różnicowanie: guzy niezłośliwe.cystis follicularis -związana zwykle z zębem stałym -częściej w żuchwie niż w szczęce -w żuchwie dotyczy gł.w okresie tworzenia się szkliwa i zębiny 3) torbiel z wykształconym. płynną treść -wysłana nabłonkiem w-wym płaskim z cechami orto. wykrywana na rtg 3) T.jedno lub wielokomorowe przejaśnienie -w 60% przypadków ma skłonność do nawrotów po niedoszczętnych zabiegach chirurgicznych. Występuje rzadko. Wyłuszczenie musi być doszczętne bo w przeciwieństwie grozi nawrotom.w szczęce. Lecznie: wyłącznie chirurgiczne tj. ZĘBOPOCHODNE – cystis odontogenes 1) T.bez otoczki osteosklerotycznej. 8 i II przedtrzonowa . DZIĄSŁOWA.a następnie wyłuszczenie jej torebki ( nieraz nawet po kilku miesiącach lub latach). ROZWOJOWE T. PIERWOTNA. lokalizacji. związkowej w zależności od okresu odontogenezy: 1)torbiel bez zawiązka zęba. gdy nabłonek zębotwórczy nie rozpoczął jeszcze budowy szkliwa. keratocyst Powstaje w wyniku zaburzeń rozwojowych narządu szkliwnego w okresie.cystis primordialis.odbarczenie (zapobiega wzrostowi ciśnienia płynu i postępowi zaniku kości) torbieli. możliwości wystąpienia stanu zapalnego oraz wieku i stanu chorego.rozwija się w okresie. możliwość przemiany w raka płaskonabłonkowego 2) T. zapalenie kości. półzłośliwe (gł. Szkliwiak). Leczenia zależy od: rodzaju torbieli. W przyp.lub parakeratozy -na rtg. . wyłuszczenie mieszka w całości.korzeniowej) . Zakażenie można mylnie rozpoznać ropień.ZAWIĄZKOWA. które są szczególnie trudne ze względu na cienkość ściany. TORBIELE NABŁONKOWE ZĘBOPOCHODNE I NIEZĘBOPOCHODNE: A. Wybór met. przy niecharakterystycznym dla torbieli płynie uzyskanym z nakłucia. Zależnie od wskazań zabieg ten można wykonać jednoczasowo przez doszczętne wyłuszczenie mieszka torbieli i zszycie rany lub dwuczasowo tj.kła i 8 -Rozwija się z resztek nabłonka szkliwnego wyrzynającego się zęba w warstwie komórek gwiaździstych -Wyróżnia się 3 postacie t.2x częściej w żuchwie w okolicy 3 trzonowca -ma cienką ścianę i zawiera gęstą.rozwija się z pozostałości listewki zębowej lub narządu szkliwnego. ale nie wyrzniętym zawiązkiem zębanajczęstsza -wysłana nabłonkiem w-wym płaskim bez cech rogowacenia (te w keratocystis) oraz zazwyczaj brak nacieku zapalnego w ścianie (ten w t. rozmiarów. złośliwe oraz schorzeniami układowymi.

cystes fissurates powstają gdy dochodzi do nieprawidłowego zrastania się wyrostków szczęk i wszczepienia pomiędzy nie komórek nabłonka -T. nie dając dolegliwości . t.zwykle występuje jako chełboczące wygórowanie na dziąśle o barwie niebieskawej -histologicznie ma cechy torbieli zębopochodnej TORBIELE NIEZĘBOPOCHODNE 1) T. ŚRODKOWA PODNIEBIENIA i wyrostka zębodołowego szczękicystis mediana palati et proces sus alveolaris maxillae -torbiele szczelinowe. torbiel środkowa szczęki.w późniejszym okresie występują objawy kliniczne podobne jak w t.cystis parodontalis. GAŁECZKOWO-SZCZĘKOWA . T. t.wyrostka zębodołowego. wyłuszczenie całej torebki torbieli oraz usunięcie lub resekcja korzenia zęba przyczynowego 4) T. torbiel korzeniowa (żywotność zęba i szerokość szpary ozębnej). W zależności od tego z jakiego odcinka kanału powstaje torbiel (nosowego czy podniebiennego) wyścielona jest nabłonkiem jednorzędowym rzęskowym lub w-warstwowym płaskim -na rtg: ubytek utkania kostnego w miejscu otworu trzysiecznego. 3) T. PRZEWODU NOSOWO-PODNIEBIENNEGO. Torbiel bez zawiązka zęba nie zawiera jego struktur -rośnie powoli.-rozrost nabłonka w postaci cienkich i łączących się ze sobą pasm wymaga różnicowania ze szkliwiakiem -w rtg: ostro odgraniczone przejaśnienie. wewnątrz którego znajduje się korona zawiązka zęba lub całkowicie wykształcony ząb.t. -zależnie od miejsca rozwoju w kanale przysiecznym rozróżnia się torbiel: środkową. eruption cyst -rozwija się wokół korony wyrzynającego się zęba . przemieszczenie zębów sąsiednich) -leczenie podobne do lecz.pierwotna rozwijająca się z zawiązka zęba nadliczbowego. PRZYZĘBNA . korzeniowych tj. Kanał ten zarasta i zanika wkrótce po urodzeniu. boczną jednostronną lub obustronną -różnicowanie: otwór przysieczny (średnica nie przekracza 6mm). Jego resztki w postaci powrózka nabłonkowego mogą stać się przyczyną rozwoju torbieli w kanale przysiecznym lub też w brodawce przysiecznej.brodawki przysiecznej (która przez ucisk może powodować resorpcje kości) oraz pokiłowe ubytki kostne podniebienia twardego 2) T. kształtu sercowatego wskutek rzutowania się kolca nosowego w formie litery V. korzeniowej ( rozdęcie kości.cystis globulo-maxillaris .cystis ductus nasopalatini -powstaje z resztek kanału nosowo-podniebiennego stanowiącego szerokie połączenie między jamą ustną a nosową w okresie płodowym.korzeniową. a t.środkowa podniebienia może przypominać torbiel kanału trzysiecznego.

-rozwija się w miejscu łączenia się kości międzyszczękowej z kością szczęki. mogą wystąpić parestezje w zakresie wargi górnej lub dolnej. -T. przedsionka nosa.ząb z martwą miazgą tkwiący w świetle torbieli korzeniowej daje w czasie .początkowo nie daje objawów klinicznych i wykrywana jest przypadkowo podczas bad rtg. -w miarę powiększania objętości powoduje wygórowanie zależnie od umiejscowienia i kierunku wzrostu. cystis alae nasi. -błona śluzowa nad wygórowaniem nie ma cech zapalnych. co powoduje zanik kości( atrophia e compressione). NOSOWO-WARGOWA. brak jest bowiem limfatycznego odpływu co jest przyczyną zaburzeń równowagi osmotycznej. Między tymi warstwami znajdują się naczynia krwionośne. skrzydełka nosa. Na wskutek zwyrodnienia wodniczkowego komórek powstaje płyn uciskający równomiernie we wszystkich kierunkach. Niekiedy trudność w odłuszczeniu torebki od śluzówki nosa B. tworząc miękkie niebolesne wygórowanie w dnie przedsionka nosa -wypełniona płynem o charakterze śluzowym.z nabłonkiem w-warstwowym płaskim. -dolegliwości bólowe występują w przypadku powikłania zapalnego. .cystis naso-labialis. a w torbielach znajdujących się w pobliżu jamy nosowej lub zatoki szczękowej z nabłonkiem cylindrycznym lub migawkowy. rzadziej rozwija się jako torbiel korzeniowa boczna na drodze naturalnego kanalika bocznego lub kanału powstałego po niewłaściwym leczeniu kanałowym ( fausse route). Klestadt’s cyst -surowiczo-śluzowa torbiel rozwijająca się z nabłonkowych wysepek ektodermy bocznej szczeliny nosowej -rośnie powoli. cystis introitu nasi. ZAPALNE 1)TORBIEL ZAPALNA – cystis inflamatoria lub KORZENIOWA. korzeniowa rozwija się z ziarniniaków nabłonkowych.cystis radicularis -najczęściej spotykana w kościach szczęk -3 krotnie częściej w szczęce niż w żuchwie -istnieje osobnicza skłonność w występowaniu tych torbieli -związana z wierzchołkiem korzenia zęba ze zgorzelinową miazgą. bez kryształków cholesterolu -wysłana nabłonkiem cylindrycznym -w przypadku zropienia różnicować z ropniem zębopochodnym lub czyrakiem -leczenie-wyłuszczenie torebki torbieli z cięcia wewnątrz lub zewnątrzustnego wzdłuż skrzydełka nosa. w okolicy bocznych siekaczy i kłów. -Mieszek torbieli składa się z warstwy zewnętrznej. nie ma jednak połączenia z korzeniami tych zębów -częściej od strony podniebienia niż przedsionka -wyścielona nabłonkiem płaskim lub cylindrycznym 4) T.łącznotkankowej z odczynem zapalnym i wewnętrznej. z gniazd komórek ozębnej (wysepki Malasseza z resztek pochewki Hertwiga) przy współudziale czynnika zakaźnego i urazowego.

Po całkowitym zniszczeniu jednej ze ścian kostnych torbiel uwypukla się do tkanek miękkich i wówczas badaniem dotykowym stwierdza się chełbotanie -Torbiel rozwijająca się nad górnymi siekaczami może rozrastać się w kierunku dna jamy nosowej i spowodować jego zniszczenie -rosnąca ku górze i do boku torbiel uwypukla się na dnie jamy nosowej w postaci wału Gerbera i przemieszcza dolną małżowinę ku górze (objaw Oppikofera) -torbiel w szczęce rosnąc w kierunku najmniejszego oporu kostnego. rozwija się w zatoce szczękowej i wypełnia z czasem jej światło wynikiem rozrastania się torbieli jest zmiana położenia sąsiednich zębów ze zbieżnym nachyleniem koron -wykrycie t. przerzut . śluzak. ziarniniak kwasochłonny. Złośliwe charakt się naciekającym wzrostem.wielokomorowej która powstaje z tkanki nabłonkowej szkliwo twórczej i w wyniku rozrostu nabłonka tworzy kilka jam torbielowych. chrzęstniak.korzeniowej jest łatwe tylko w zaawansowanych stanach rozwoju. która może się okazać jamą torbieli. naczyniakiem. korzeniowej ubytek cienia stanowi dalszy ciąg szpary ozębnowej.regularny ubytek cienia z otoczką osteosklerotyczną. a zbieżne nachylenie koron charakt. ponadto łyżeczkowanie zębodołu do usunięciu zęba przyczynowego pozwala stwierdzić istnienie zmiany. ugina się przy badaniu dotykowym. Zdjecia z kontrastem są szczególnie przydatne w przypadku torbieli szczęki graniczącej z zatoką szczękową. Reckinghausena. Na rtg różnicować też z zapaleniem kości.opukiwania objaw drżenia ( fremissement). Wzrost guzów niezłośliwych powoduje stopniową resorpcje korzeni zębów i kości otoczenia. -na rtg t. mięsak Ewinga.a w żuchwie-owalnego. włókniako-nerwiak. Raczew Powyżej 10mm powinno uważane być za torbiel. korona tkwi w jej świetle a korzenie położone są pozatorebkowo. Prawidłowy mieszek otaczający koronę zatrzymanego zęba ma grubość mniejszą niż 1mm. W różnicowaniu rtg. torbielowatym i torielą w początkowym okresie rozwoju nie jest pewnie gdyż objawy są podobne. szpiczak.postępujący zanik kości powoduje że staje się ona cienka. W szczęce różnicować z przetoką zatokowo-ustna (przepłukanie) -bad rtg-w zależności od wskazań wykonuje się zdjęcia wewnątrzustne (przylegające i zgryzowe) oraz zewnątrzustne(przeglądowe z kontrastem) niekiedy tomograficzne. Rozsunięcie korzeni zębów. dając objaw trzeszczenia pergaminowego.uwzględnić guzy złośliwe i wpółzłośliwe.korzeniowa i zawiązkowa. ch. zębopochodny włókniak. włókniste torbielowate zwyrodnienie kości. W T. zębiak. kostniak. Szczególnie szkliwak!-zwłaszcza podobny do t. w zależności od oporów stawianych przez kość w szczęce kształtu kulistego. włókniak kostniejący. Ognisko osteolityczne wg. Różnicowanie z ziarniniakiem prostym. guzem olbrzymiokomórkowym. niszczeniem warstwy korowej i nieostrą granicą. Dla torbieli korzeniowych może być spotykane w guzach niezłośliwych. przetoką tętniczo-żylną.Natomiast w torbieli zawiązkowej z wykształconym zębem szyjka zęba otoczona jest torebką torbieli. co szczególnie należy prześledzić w przypadku torbieli szczeki biorąc pod uwagę zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej.

a następnie wyłuszcza w całości torebkę torbieli (za pomocą respatora) Całą wyściółkę torbieli . Wskazaniem do 2czasowego leczenia torbieli nie jest. Następnie wycina się część ściany torbieli i przesyła do badania hist-pat. rak pierwotny i t. Jeżeli punktat z torbieli i rtg są niecharakterystyczne to pobrać wycinek próbny w celu ustalenia rozpoznania na podstawie badania hist-pat. U dzieci konieczne bywa leczenie ortodontyczne ze względu na przemieszczenia i nieprawidłowe położenie zębów przyczynowych i sąsiadujących z torbielą. metoda Partsch I Polega na przekształceniu torbieli w dodatkowy uchyłek jamy ustnej. torbiel szczęki wpuklająca się do nosa. cystectomia. Partscha. WADY. który należy zmieniać przez kilka dni po zabiegu. rozległa torbiel żuchwy. możliwość uszkodzenia sąsiednich zębów oraz zły stan ogólny chorego (zabieg mniej obciążający) WGŁOBIENIE TORBIELI.raka do kości szczęki. Leczenie: w torbieli związkowej i korzeniowej jest wyłuszczenie całej torebki oraz usunięcie lub resekcja korzenia zęba przyczynowego. met. Pobrany z nakłucia płyn z torbieli niezakażonej ma jasnożółtą lub bursztynową barwę i charakterystyczną opalescencję kryształków cholesterolu. odwarstwia go od podłoża. metaplazja nowotworowa. białe krwinki i kryształki cholesterolu.cystotomia. usuwa ścieńczałą blaszkę kostną pokrywającą torebkę torbieli. zropienie torbieli. wyłuszcza się pozostałość mieszka i jamę kostną pokrywa się zszytą śluzówka.wgłobienie czy odbarczenie. Może dawać NAWROTY wskutek zarośnięcia jamy torbieli. w II-wyłuszczenie torebki torbieli met.pozostawienie mieszka torbieli o niewiadomym utkaniu histologicznym. Płat śluzówkowo-okostnowy zostaje wgłębiony do wnętrza jamy utrzymany za pomocą brzeżnych szwów oraz setonu gazowego przepojonego antyseptykiem. WYŁUSZCZENIE TORBIELI. Wytwarza się płat śluzówkowookostnowy ponad przednią ścianą torbieli. W II etapie gdy jama torbieli odpowiednio zmniejszy się i kość odbuduje. ZALETY MET.prostota zabiegu i mała rozległość. dwuczasowość operacji. możliwość nawrotu po zamknięciu się operacyjnego otworu.naskórkową żuchwy.DWUCZASOWEJ. Najczęściej stosuje się cięcie Partscha. PARTSCH II Po nacięciu i odwarstwieniu płata śluzówkowo-okostnowego (wybór cięcia zależy od warunków w jamie ustnej) wykonuje się otwór w kości lub poszerza już istniejący z powodu zaniku.duża średnica torbieli lecz następujące postacie: niektóre torbiele zębopochodne u dzieci(celem oszczędzenia zawiązka zęba przyczynowego i sąsiednich zębów). aby wytworzony ubytek kostny był równy średnicy jamy torbieli. odwirowany osad zawiera złuszczony nabłonek. dlatego należy wykonać odpowiednio szeroki otwór w kości i utrzymywać go za pomocą protetycznego obturatora. Pichlera(przy planowanej resekcji wierzchołka) lub trapezowate. której wyłuszczenie grozi patologicznym złamaniem. konieczność stosowania obturatora.exstirpatio. Pozwala to na jednoczasowe doszczętne leczenie i zapobiega groźnym powikłaniom tj. Stosowana jest tez metoda dwuczasowa: I etap.

podskórnego lub zapalenia kości. Do utrzymania otworu obarczającego także stosuje się obturator. Metoda ta jest szczególnie wskazana u dzieci. a torbiel do wyłuszczenia. ogranicza zasięg operacji w rozwijającej się kości i ochrania zawiązki zębów. biorąc pod uwagę ewentualne zamknięcie przetoki ustno-zatokowej. Zapobieganie. wzrost temp. niekiedy konieczne jest usunięcie wszystkich szwów i leczenie w sposób otwarty aż do całkowitego pokrycia ścian kostnych ziarniną -rozejście brzegów rany -złamanie patologiczne żuchwy ( może nastąpić po niewielkim urazie przy dużych torbielach. wyłuszczenie mieszka w całości. szczególnie w szczęce. hydroksyapatyt. POWIKŁANIA W CZASIE ZABIEGU OPERACYJNEGO: -wtłoczenie zęba lub jego korzenia do światła torbieli -uszkodzenie sąsiednich zębów -uszkodzenie pęczka nerwowo-naczyniowego -połączenie z jamą nosową -złamanie żuchwy POWIKŁANIA POOPERACYJNE: -zropienie krwiaka (ból samoistny. ZALETY WYŁUSZCZENIA: jednoczasowość zabiegu. Przy braku zmian chorobowych w śluzówce zatoki należy zatokę wraz z powstałą po wyłuszczeniu torbieli jamą kostną połączyć z dolnym przewodem nosowym do drenażu.naciek zapalny otaczających tkanek.unieruchomienie żuchwy przed zabiegiem operacyjnym w przypadku rozległych torbieli żuchwy i pozostawienie go na odpowiedni okres po operacji) POWIKŁANIA TORBIELI -zropienie-cystis purulenta może spowodować powstanie ropnia podśluzówkowego. śluzówkę. jaka może powstać po wyłuszczeniu torbieli. W przypadku planowanego usunięcia zęba przyczynowego najkorzystniejszym cięciem będzie cięcie trapezowate. II etap: wyłuszczenie torbieli ostateczne. wówczas wykonuje się zabieg z cięcia Partscha. Modyfikacja Drozdowskiego met. która zazwyczaj ulega przewlekłym stanom zapalnym i wówczas należy wykonać doszczętną operację zatoki sposobem Caldwella-Luca. Postępowanie z zębem przyczynowym zależy od warunków miejscowych. stanu zęba: jeżeli ząb kwalifikuje się do resekcji szczytu korzenia. Hist-pat. DWUCZASOWEJ PARTSCHA: I etap: nie formując płata śluzówkowo-okostnowego. który ulega stopniowej organizacji i w dalszym przebiegu kostnieniu. gdy pozostanie cienka blaszka kostna po wgłobieniu lub wyłuszczeniu torbieli. wieku chorego. kość i torebkę torbieli. Płat śluzówkowo-okostnowy wszywa się w miejsce na głucho.zdjąć szew i przepłukać jamę.. Postępowanie. W przypadku rozległych torbieli zastosowanie mają przeszczepy tkanki kostnej lub chrząstki liofilizowanej.należy przesłać do bad. Jama kostna wypełnia się skrzepem. wycina się otwór do jamy torbieli ( mniejszy niż jej średnica) przez wszystkie warstwy łącznie tj. brak wznowy i metaplazji nowotworowej. T. Przy stwierdzeniu rozległej torbieli szczęki WPUKLAJĄCEJ SIĘ DO ZATOKI SZCZĘKOWEJ wskazane jest jej wyłuszczenie oraz otwarcie zatoki celem oceny stanu błony śluzowej. wykonuje się gdy jama kostna odpowiednio się zmniejszy. Beauvisa lub poziomego.szczęki zropiała .

Po ustąpieniu objawów zapalnych wykonuje się jej wyłuszczenie mieszka torbieli. martwicą kości gąbczastej wskutek niedokrwienia. szczególnie guzem Pindborga. powstawanie wiąże się z urazem lub zatorem żylnym bądź rozwojem ziarniniaka olbrzymiokomórkowego naczyniowego -spotykana u ludzi młodych w okolicy kąta żuchwy -w obrazie histologicznym. zęby te mają żywą miazgę -różnicować: z innymi torbielami i guzami torbielowatymi -Leczenie: usunięcie jej zawartości i wypełnienie jamy wiórami własnopochodnej kości gąbczastej 2) T. URAZOWA.może dawać objawy podobne do ropnego zapal. kwasochłonnej substancji uważanej za materiał zębinopodobny oraz komórki cieniowe z towarzyszącą zwykle obfitą reakcją olbrzymiokomórkową -na rtg: jednokomorowy lub wielokomorowy obraz. Zatoki szczękowej.naczynia włosowate wśród przestrzeni wypełnionych krwią . trepanacji lub usunięcia zęba przyczynowego. wykluczyć szkliwiaka TORBIELE NINABŁONKOWE 1) T. częściej u osób młodych -wysłana nabłonkiem jednowarstwowym cylindrycznym lub wielowarstwowym -charakterystyczne są złogi bezpostaciowej. samoistnym odczynem alergicznym -wypełniona luźną tkanką łączną z naczyniami włosowatymi. ale wyraźnym ograniczeniu.cystis haemorrhagica -jej powstawianie łączone jest z pourazowym krwiakiem wewnątrzkostnym. Leczenie. niekiedy z zaznaczonym odczynem osteosklerotycznym na obwodzie -nie przemieszcza korzeni sąsiednich zębów.cystis residualis -rozwija się w wyniku niedoszczętnego wyłuszczenia mieszka torbieli lub ziarniny po usunięciu zęba. KRWOTOCZNA. często z zatrzymanym zębem -różnicowanie: z innymi torbielami. hemosyderyną i komórkami olbrzymimi lub też jest pustą jamą -występuje przeważnie u młodych osób -na rtg: ubytek w kości o nieregularnym.nakłucie lub nacięcie w takim miejscu aby umożliwiało późniejsze uformowanie płata śluzówkowo-okostnowego. czy też pozostawienia nie rozpoznanej torbieli po usunięciu zęba przyczynowego TORBIEL GORLINA – calcyfying odontogenic cyst -występuje zwykle w żuchwie. resorpcją guzów. TĘTNIAKOWATA – cystis aneurysmatica -rzadko w kościach szczęk -etiologia-nieznana. guzami zębopochodnymi. -złamania patologiczne żuchwy-najgroźniejsze i rzadkie -zezłośliwienie nabłonka-najczęściej w kierunku szkliwiaka lub raka płaskonabłonkowego TORBIEL RESZTKOWA.

2) T. w zależności od położenia torbieli. ciągnącej się cieczy -klinicznie mają postać różnej wielkości owalnych lub okrągłych guzów rozrastających się wolno i bezboleśnie -stopniowo mogą ograniczać ruchy języka i utrudniać żucie i mowę. ślinowa. przemieszczoną tarczycą -rozpoznanie: nakłucie i badanie cytologiczne lub przez pobranie wycinka próbnego ze zmiany w kości -Leczenie: wyłuszczenie torebki z dokładnym odpreparowaniem od żuchwy lub kości gnykowej niekiedy z jej resekcją.zastoinowa może występować w bł. TWARZY I SZYI 1) TORBIEL NASKÓRKOWA I SKÓRZASTA. śluzowiak -powstają one wskutek zamknięcia przewodu wyprowadzającego gruczołu wydzielniczego. powodować duszność przez nacisk na głośnię -na rtg: t. guzami nowotworowymi języka i dna jamy ustnej (np. włókniak). jak masy łojowe. przewodu tarczowo-językowego (przy wysokim jej ułożeniu). zastosowaniem przeszczepu kostnego. a w śliniance podżuchwowej i podjęzykowej również kamień ślinowy.naskórkowa przypomina torbiele zębopochodne lub guzy torbielowate żuchwy -w tkankach miękkich należy różnicować je z t. Wyglądem z przeświecaniem zawartości. ZASTOINOWA.cystis epidermalis et dermoidalis -powstaje w wyniku przemieszczenia się zarodkowego naskórka w głąb szczelin rozwojowych -w jamie ustnej występują najczęściej w okolicy podjęzykowej lub podbródkowej i posiadają łączność z kością gnykową lub wewnętrzną powierzchnią trzonu żuchwy -występują również w żuchwie w okolicy kąta i gałęzi żuchwy -charakteryzuje się ścianą zbudowaną z tkanki łącznej wyścieloną nabłonkiem a jej zawartość stanowić mogą różne twory pochodzenia skórnego.-na rtg: jednokomorowe przejaśnienie z przegrodami -leczenie: chirurgiczne z ew. W czasie zabiegu możliwość znacznego krwawienia TORBIELE TKANEK MIĘKKICH JAMY USTNEJ. obecnością śliny lub śluzu. zagęszczenie śliny. w czerwieni wargowej i dużych gruczołach ślinowych (śl. Podjęzykowej) -nie dają dolegliwości bólowych jedynie uczucie ciała obcego -cechują się charakt. cienką torebką.śluzowej jamy ustnej. Lepszy wgląd w pole operacyjne daje dostęp zewnętrzny z cięcia wzdłuż fałdu szyi. Przyczyną niedrożności przewodu może być czynnik zapalny.lub wewnątrzustnego. co prowadzi do zatrzymania wydzieliny i rozdęcia gruczołu w postaci jamy wypełnionej płynem. urazowy. zęby wśród gęstej. miękką spoistością . włosy.ślinianki podjęzykowej.cystis e retentione -należy tutaj t. surowiczo-śluzowa. -T. naczyniak. Zabieg przeprowadza się z dostępu zewnątrz.

1)wyłuszczenie torebki torbieli. . rzadko występują bóle głowy lub szczęki -rozpoznanie: na podstawie rtg zatok. Kliniczne. Wybór met leczenia zależy od warunków miejscowych i trudności w wyłuszczeniu torebki torbieli po przebytych zapaleniach -Najczęściej występujące torbiele zastoinowe: t. Dno torbieli przechodzi w błonę śluzową dna jamy ustnej. Zabieg kończy założenie szwu ciągłego łączącego wyściółkę torbieli z błoną śluzową jamy ustnej. Uzupełnieniem może być badanie rtg z kontrastem.skórzastej-obecność gęstego.z kontrastem).skórzastą dna jamy ustnej. starając się nie uszkodzić jej ścian Marsupializacja-wycięcie przedniej ściany torbieli. rozstrzyga nakłucie. śluzowiak zatoki szczękowej T. wargi. -różnicować z: zębopochodną torbielą (kształt cienia. najczęściej na dolnej ścianie zatoki szczękowej. rzadziej ślinowego -to miękki. ślinianki podjęzykowej.ZASTOINOWA WARGI. przezroczysty). z guzami nowotworowymi (regularny kształt) i z polipem zatoki. t.ranula -owalny lub kulisty twór pod językiem. wyglądem przypominający żabę -przez cienką ścianę i pokrywającą błonę śluzową prześwieca niebieskawo zawartość -różnicować z : t.-rozpoznanie: bad.mucocoele -jest to torbiel zastoinowa śluzowa powstająca w śluzówce jednej z zatok obocznych nosa. 2) wycięcie przedniej ściany torbieli tzw.oleistego płynu i mas łojowych -leczenie: całkowite wyłuszczenie lub wycięcie jej przedniej ściany.w przypadku t.ŚLINIANKI PODJĘZYKOWEJ=ŻABKA.cystis e retentione labii -powstaje z gruczołu śluzowego. chełboczący. niebolesny. Okrężnym cięciem przez największy obwód torbieli wycina się górną jej ścianę na dnie jamy ustnej wraz z przylegającą śluzówką. niewielki guz z przeświecaniem wypełniającej go treści. łatwy do rozpoznania -leczenie: wycięcie lub wyłuszczenie torebki T.z kontrastem w torbieli lub sialografią. które utrudniają jej wyłuszczenie. Wyłuszczenie-wykonuje się z ukośnego cięcia błony śluzowej wzdłuż bocznego brzegu guza i na tępo wyłuszcza torbiel. na którym torbiel ta przedstawia się jako półkolisty słabo wysycony cień (objaw zachodzącego słońca). śluzowiaka zatoki. najczęściej zatoce szczękowej. na tle przewlekłego stanu zapalnego zamykającego przewód wyprowadzający gruczołu.wykonuje się w przypadku zrostów torebki torbieli z otoczeniem. rzadziej przyusznej. usg ( w różnicowaniu z przewlekłym zapaleniem i guzami nowotworowymi w torbielach dużych gruczołów ślinowych) -Leczenie: operacyjne tj. bad.przeglądowe. nakłucie (charakterystyczny płyn ciągnący. brak przyczyny zębowej). Marsupializacja. -rozwija się bezobjawowo. ŚLUZOWIAK. Rtg (w przypadku podejrzenia torbieli ślinianki podżuchwowej.

jeżeli nie doszło do jego zamknięcia. W razie połączenia przetrwałego przewodu tarczowo-językowego ze światłem zewnętrznym powstaje przetoka środkowa szyi -rozpoznanie różnicowe: zależnie od położenia . -rozwija się w linii pośrodkowej na szyi. zwykle po okresie dojrzałości płciowej -jej ujście znajduje się w krypcie migdałka podniebiennego -pierwszym objawem jest często guz zapalny po przebytej anginie w wyniku zakażenia zawartości torbieli przez jej ujście i zropienia. co doprowadza niekiedy( szczególnie przy zakażeniu) do niedrożności oddechowej. skupiska tkanki limfoidalnej w ścianie i włóknista tkanka łączna zwykle bogato unaczyniona.przydatne w różnicowaniu z guzami ślinianek oraz węzłów chłonnych. cystis colli mediana -powstaje z przetrwałych z okresu zarodkowego pozostałości przewodu tarczowo-językowego łączącego gruczoł tarczowy z otworem ślepym grzbietu języka. -rozpoznanie: nakłucie i uzyskanie mlecznego płynu lub treści ropnej w stanie zapalnym. T. poniżej dolnego brzegu lub kąta żuchwy.ŚRODKOWA SZYI. -różnicowanie: powiększona ślinianka podżuchwowa lub przyuszna (zastój śliny. zezłośliwienie w kierunku r.płaskonabłonkowego -bad. T. z cięcia wzdłuż szyi. niebolesny. tłuszczak. a nabłonek uległ zwyrodnieniu torbielowemu. Warthina).z towarzyszącymi obajwami ogólnymi i miejscowymi -w czasie bad klinicznego: guz umiejscowiony na przednim brzegu mięśnia MOS. chełboczący guz w okolicy bocznej szyi. -leczenie: doszczętne wyłuszczenie z wycięciem i podwiązaniem ujścia przy migdałku. po czym zakłada się ssanie czynne Redona.SKRZELOPOCHODNA. nie wykonywać w stanie zapalnym torbieli.szyjnej wewnętrznej. guzy kłębka szyjnego. ku tyłowi do kręgów szyjnych i podstawy czaszki lub też przylegać do ż. Powikłanie zabiegu. usg.cystis colli lateralis. Histologiczne. guzy np. PRZEWODU TWRCZOWO-JĘZYKOWEGO.cystis ductus thyreoglossi. którego wygląd jest podobny do ropnia podżuchwowego -może sięgać bocznej ściany gardła. przemieszczona tarczyca. zapalenia. od podstawy języka do przedniej powierzchni chrząstki tarczowej -najczęściej w nasadzie języka znacznie go uwypuklając. Do oceny wielkości – zdjęcie rtg z kontrastem. należy uwzględnić odprysłe ognisko tarczycy (ektopia) w nasadzie języka (tzw wole . naczyń. zapalenia nieswoiste i swoiste węzłów chłonnych.w mieszku nabłonek wałeczkowaty.uszkodzenie n XI. cystis branchiogenes -powstaje w wyniku zaburzeń rozwojowych łuków skrzelowych i wpuklenia się nabłonka w głąb mezenchymy -występuje jako kulisty. Badanie cytologiczne na drodze BAC wykazuje komórki nabłonkowe oraz treść białkową. nerwów. BAD> DECYDUJĄCE W ROZPOZNANIU!!! 4)T. BOCZNA SZYI.-zawartość śluzowi aka w analizie chemicznej wykazuje dużą ilość białka a małą cholesterolu -leczenie: otwarcie zatoki i usunięcie torbieli 3) T.

Część przednia powierzchni stawowej znajduje się na tylnym zboczu guzka stawowego. szczególnie z przodu i z tyłu. PODZIAŁ CHORÓB STAWU STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY. Osiągając tu grubość 3-4mm. t. W odcinku tylnym. ropień kości gnykowej -leczenie: wyłuszczenie torbieli i podwiązanie przewodu -bad histologiczne. Chrząstka jest chrząstką włóknistą! GUZEK STAWOWY.tuberculum articulare DÓŁ ŻUCHWOWY tylko w swej przedniej części obejmującej DOŁEK STAWOWY jest pokryty chrząstką. zbudowaną z tkanki łącznej zbitej.jest uwypukleniem kostnym.torbiel z nabłonkiem walcowatym lub cylindrycznym.DOŁU ŻUCHWOWEGO. niekiedy utkaniem gruczołu tarczowego 52.jest wypukłym walcem kostnym. oddzielona od niego chrząstką stawową. Powierzchnię stawową tworzy tylko jej przednia część i tylko ta jest pokryta chrząstką.ANATOMIA. FIZJOLOGIA.językowe). Jest cienki w odcinku środkowym.części PRZEDNIEJ. przebiegającym równolegle do dołka stawowego. jest wypukła. przylegającym do dołka stawowego. guzy przytarczyc i tarczycy. STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY. Górna powierzchnia chrząstki w jej przednim odcinku jest wklęsła. wypukłej. Z przodu oddzielona dość ostrym brzegiem od leżącego poniżej dołka skrzydłowego.fossa mandibularis . Tylko w tej części przylega do niej głowa żuchwy. SKRONIOWEJ składa się z : -części TYLNEJ. Ku dołowi przechodzi w szyjkę żuchwy. Dołek stawowy leży ku przodowi od szczeliny skalisto-bębenkowej.GUZKA STAWOWEGO. przy ustach ZAMKNIĘTYCH leży na GUZKU stawowym. Cała głowa leży wewnątrz torebki stawowej. Do boku przechodzi w wyrostek jarzmowy k.skórzastą i naskórkową. znacznie grubszy w częściach brzeżnych. podczas gdy tylna część pokryta jest tkanką łączną 3) KRĄŻEK STAWOWY (discus articularis) stanowi owalną płytkę. wklęsłej.articulatio temporomandibularis Tworzą go: 1) Powierzchnia stawowa na kości skroniowej 2) Głowa wyrostka kłykciowego żuchwy 3) Krążek stawowy 4) Torebka stawowa wzmocniona więzadłami 1) POWIERZCHNIA STAWOWA K. skroniowej 2) GŁOWA ŻUCHWY. Dolna .

Silne więzadło znajduje się tylko na bocznej powierzchni stawu. zrośniętym dokoła z krążkiem stawowym. częściowo przechodzą w wewnętrzną powięź mięśnia przyśrodkowego skrzydłowego. Dolny przyczep otaczający od dołu otwór żuchwy przebiega nad bruzdą żuchwowo-gnykową.jest luźnym lejkowatym workiem łącznotkankowym. Część przyśrodkowa więzadła jest tylko nieznacznym zgrubieniem ściany torebki. Na żuchwie przyczep obejmuje szyjkę żuchwy z tyłu sięga niżej niż z przodu. Dzieli on staw na dwa stawy: -górny. Wg. Przyczepia się do PODSTAWY WYROSTKA JARZMOWEGO K. Oddziela ono śliniankę przyuszną od podżuchwowej. że zwichnięcie głowy żuchwy może się odbywać bez przerwania torebki. sięgając ku tyłowi do szczeliny skalisto-bębenkowej. WIĘZADŁO RYLCOWO-ŻUCHWOWE (ligamentum stylomandibulare) biegnie od KOŃCA I PRZEDNIEJ POWIERZCHNI WYROSTKA RYLCOWATEGO ukośnie ku przodowi i dołowi przez dół zażuchwowy do TYLNEGO BRZEGU ŻUCHWY W OKOLICY KĄTA ŻUCHWY. Nie przypisuje się mu większego znaczenia. Obejmuje on guzek stawowy.chrząstkowo-żuchwowy 4) TOREBKA STAWOWA. Jest ona tak luźna. Torebka wzmocniona jest WIĘZADŁEM BOCZNYM (ligamentum laterale). tylna przy maksymalnym przesunięciu ku przodowi. Przednia część tego więzadła napina się przy przesuwaniu się głowy ku tyłowi. poza tym cienka. Po jego bocznej powierzchni przebiega tętnica szyjna zewnętrzna. Przyczep torebki na k. skroniowej jest prawie kolisty.chrząstkowo-skroniowy -dolny. biegnącym od szczeliny skalisto-bębenkowej do szyjki żuchwy. Do więzadła stawu s-ż zalicza się również: -więzadło klinowo-żuchwowe . UNERWIENIE: -Tylna i przyśrodkowa część torebki stawu skroniowo-żuchwowego i krążka stawowego unerwiona jest przez nerw USZNO-SKRONIOWY (n. skroniowej do szyjki żuchwy. Ściana torebki jest grubsza z tyłu. Niektórych składa się ono z części bocznej i przyśrodkowej. stąd rozszerza się ku przodowi i dołowi i przyczepia się do WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI GAŁĘZI ŻUCHWY. SKRONIOWEJ. Krążek stawowy jest ruchomą panewką dla głowy żuchwy. Tu włókna przyczepiają się częściowo do kości. skąd jego włókna biegną ku tyłowi i dołowi i przyczepiają się do BOCZNEJ POWIERZCHNI SZYJKI ŻUCHWY. Zapobiega ono nadmiernemu wysuwaniu żuchwy ku przodowi. Więzadło to ogranicza ruchy ku dołowi i bokowi.więzadło rylcowo-żuchwowe WIĘZADŁO KLINOWO-ŻUCHWOWE (ligamentum sphenomandibulare)biegnie od ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI KOLCA KLINOWEGO. Więzadło te napina się przy ruchach żuchwy ku przodowi. auriculotemporalis) . ciągnącym się od powierzchni stawowej na k. od której jest oddzielone przez tętnicę szczękową i jej splot żylny oraz nerw usznoskroniowy.powierzchnia chrząstki przylegająca do głowy żuchwy jest wklęsła.

SZCZĘKOWEJ WEWNĘTRZNEJ I SKRONIOWEJ POWIERZCHOWNEJ.N. skroniowy i skrzydłowy przyśrodkowy . Przy pochylaniu głowy do przodu żuchwa zbliża się do szczęki a przy odchylaniu oddala.SKRONIOWY GŁĘBOKI TYLNY (n. Z ustawienia spoczynkowego możliwy jest niewielki ruch żuchwy ku tyłowi przy czym głowa wchodzi głębiej w panewkę RUCHY BOCZNE głowa po stronie. Wysunięcie więc żuchwy jest możliwe po uprzednim jej opuszczeniu.co zmniejsza szerokość rozwarcia jamy ustnej o 1/3.głowa żuchwy przesuwa się pod szczyt guzka stawowego: krążek ślizga się ku PRZODOWI. Rozpoczyna się przesunięciem się głowy ze szczytu na podstawę guzka stawowego. Rozwarcie ust z max wysunięcia żuchwy ku przodowi jest połączone z dalszym ruchem jej głowy do przodu.ruchy żucia W ustawieniu spoczynkowym stawu s-ż żuchwa jest nieco oddalona od szczęki (napięcie spoczynkowe mięśni utrzymuje żuchwę równoważąc jej ciężar). Ruch krążka stawowego ku przodowi odbywa się dzięki temu że część włókien mięśnia skrzydłowego bocznego przyczepia się do torebki. PRZY ROZWIERANIU SZCZĘK. massetericus) i N.szyjnej zewnętrznej MECHANIKA STAWU S-Ż Ruchy w stawie s-ż odbywają się w 3 kierunkach: -OPUSZCZANIE I UNOSZENIE. UNOSZENIE ŻUCHWY z max opuszczenia. podczas gdy głowa strony przeciwnej przesuwa się ku przodowi na guzek stawowy. odchodzących od t. DZIAŁANIE MIĘŚNI NA STAW S-Ż: -ZACIŚNIĘCIE ZĘBÓW USTAWIONYCH W ZWARCIU działają wtedy mięśnie: żwacz. Przy tym ruchu zęby górne i dolne po stronie ruchu pozostają ze sobą w kontakcie. ŻWACZOWY (n.ruchy zawiasowe -WYSUWANIE KU PRZODOWI I COFANIE. przynajmniej w pierwszej fazie ruchu. temporalis profundus posteriorir) UNACZYNIENIE: Od t. Dalsze zwieranie szczęk odbywa się jednocześnie przez poślizg głowy żuchwy ku tyłowi i ruch zawiasowy.-Boczny i przedni odcinek torebki chrząstki unerwiają. podczas gdy po stronie przeciwnej oddalają się od siebie. Powstaje w ten sposób ruch nożycowy przednich zębów żuchwy względem zębów szczęki.ruchy saneczkowe bądź ślizgowe -RUCHY BOCZNE. WYSUNIĘCIE ŻUCHWY DO PRZODU w płaszczyźnie poziomej przy zachowanym uzębieniu nie jest możliwe. RUCH ŻUCHWY DO TYŁU rozpoczyna się zwykle od ustawienia siekaczy brzegami siecznymi na sobie. co można stwierdzić otwierając i zamykając usta po włożeniu palca do przewodu. w którą ruch się odbywa. ponieważ dolne siekacze natrafiają na powierzchnię podniebienną siekaczy górnych. ponieważ po tej stronie głowa wchodzi na guzek. Ruchy żuchwy wpływają też na zmianę kształtu światła przewodu usznego zewnętrznego. a ruch zawiasowy odbywa się pomiędzy nim a głową żuchwy. obraca się na miejscu koło swej osi pionowej.

arthritis temporomandibularis acuta 2) Zapalenie ostre surowicze 3) Zapalenie ostre ropne 4) Zapalenie przewlekłe 5) Gośćcowe zapalenie 6) Swoiste zapalenie 7) Gruźlicze zapalenie 8) Kiłowe zapalenie 9) Rzeżączkowe zapalenie 10) Promienicze zapalenie II. skrzydłowych przyśrodkowych i skroniowych. Drogę powrotną wykonują mm. Konieczne jest przy tym USTALENIE K. Dna jamy ustnej i tylnych włókien m.-OPUSZCZANIE ŻUCHWY. żuchwowo-gnykowy tej samej strony. łopatkowognykowego i m. skroniowego pociągają żuchwę ku tyłowi. Lock 3) Artropatie neuromięśniowe 4) Zespół bólowy twarzy spowodowany zewnątrztorebkowymi zaburzeniami funkcji MPDS III. -UNOSZENIE ŻUCHWY. bródkowo-gnykowego.jest możliwe dzięki działaniu mm. strony przeciwnej.jest możliwe głównie przez skurcz mięśni nadgnykowych: żuchwowo-gnykowego.dwubrzuścowego.skrzydłowy boczny LEWY. GNYKOWEJ. z tym że tylne włókna m. które dochodzi do skutku przez skurcz mięśni: tarczowo-gnykowego. -RUCHY BOCZNE. ZAPALENIA: 1) Zapalenie ostre.żwaczy. Przy silniejszym zwarciu szczęk współpracują mm dna jamy ustnej. ZABURZENIA RUCHOMOŚCI: .skroniowego.NA PRAWO-m. rylcowo-gnykowego. ARTROPATIE: 1) Zespół Costena 2) Ostry zespół bólowy z przemieszczeniem chrząstki śródstawowej tzw. jeżeli ruch ten ma się odbyć z większą siłą to współdziała m. -COFANIE ŻUCHWY.odbywa się głównie dzięki pracy mm. PODZIAŁ CHORÓB STAWU: I. mostkowo-gnykowego. przedniego brzuśca m.

TWARZOWY FRANCESCHETTIEGO.fraktura meniski 4) Złamanie wyrostka kłykciowego.dysodtosis mandibulofacialis -ZESPÓŁ PIERRE’A.hypermobilitas 1) Podwichnięcie żuchwy.NIEDOROZWÓJ WYROSTKA KŁYKCIOWEGO ŻUCHWY -PRZEROST WYROSTKA KŁYKCIOWEGO ŻUCHWY B)NABYTE: -PRZEROST GŁÓWKI .subluxatio 2) Nawykowe podwichnięcie żuchwy.fraktura proces sus condylaris V.trismus 2) Przykurcz.contractura 3) Zesztywnienie ssż – ankylosis IV. WADY ROZWOJOWE: A)WRODZONE: *ZŁOŻONE: -ZESPÓŁ ŻUCHWOWO.subluxatio mandibulae habitualis 3) Zwichnięcie żuchwy. OBRAŻENIA SSŻ: 1) Stłuczenie. NOWOTWORY: 1) Kostniak 2) Chrzęstniak 3) Kostniakochrzęstniak 4) Włókniakochrzęstniak 5) Maziówczak VI.luxatio B) OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI I UNIERUCHOMIENIE STAWU 1) Szczękościsk.A) NADMIERNA RUCHOMOŚĆ.contusio 2) Wylew krwawy.haemarthros 3) Złamanie chrząstki śródstawowej.ROBINA *POJEDYNCZE: -BRAK.

Zatoki skaliste dolna i górna odprowadzają krew z zatoki jamistej. odwodzący. ciemieniowa. -obydwie zatoki jamiste połączone są zespoleniem poprzecznym biegnącym w przednim i tylnym odcinku przepony siodła. ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ZATOKI JAMISTEJ: ZATOKA JAMISTA. -do zatoki jamistej wpada od PRZODU ŻYŁA OCZNA GÓRNA. odwodzący biegnie zwykle całkowicie w świetle zatoki. u dorosłych natomiast składają się z zatokowatych przestrzeni.trójdzielnego. gdyż przez nią przechodzi końcowy odcinek tętnicy szyjnej wewnętrznej.skroniowej aż do szczeliny oczodołowej górnej.-NIEDOROZWÓJ GŁÓWKI -JEDNOSTRONNY NIEDOROZWÓJ ŻUCHWY’ -NADMIERNY PRZEROST WYROSTKA DZIOBIASTEGO LUB KŁYKCIOWEGO ŻUCHWY 53. -główny kierunek odpływu krwi z zatok żylnych prowadzi do żyły szyjnej wewnętrznej. Również po dolnej powierzchni przysadki biegną żyły. a także I i częściowo II gałąź n. wewnątrzczaszkowy odcinek tętnicy szyjnej wewnętrznej. łączące zatoki opony twardej z żyłami powierzchownymi czaszki .skroniowej. -zatoki jamiste stykają się przyśrodkowo z bocznymi powierzchniami przysadki. skroniowa i potyliczna. poniżej I gałąź n. powstałych wskutek zaniku ścian dzielących poszczególne żyły. biegnąca po tylnym wolnym brzegu skrzydeł mniejszych. rozciągając się od szczytu piramidy k. Ma z nią również połączenie ZATOKA SKALISTA DOLNA. że światło jej jest poprzegradzane licznymi beleczkami łącznotkankowymi. Innymi drogami odpływu krwi są: 1) połączenie za splotami kręgowymi wewnętrznymi przez otwór wielki kości potylicznej za pomocą splotu podstawnego 2) żyły wypustowe. tzw.trójdzielnego. trzy nerwy zaopatrujące mięśnie gałki ocznej tj. i ZATOKA KLINOWOCIEMIENIOWA. N.pod nim n.bloczkowy. bloczkowy. -zatoka jamista ma duże znaczenie praktyczne. okoruchowy. które nadają jej charakter ciała jamistego. klinowej.n. -w bocznej ścianie zatoki leży najwyżej n.trójdzielnego.sinus cavernosus -Leży obustronnie po bokach siodła tureckiego k. Tworzą w ten sposób pierścień otaczający przysadkę. Krew odpływa z niej również przez żyły splotu podstawnego. OD TYŁU I BOKU łączą się z nią: ZATOKA SKALISTA GÓRNA biegnąca w swym rowku po górnej krawędzi piramidy k.okoruchowy. -różni się ona od innych zatok opony twardej tym. biegnące po stoku i łączące ją ze splotami żylnymi kręgowymi wewnętrznymi.zatokę kolistą. -przez zatokę jamistą przebiega pierwszy.niżej II gałąź n. biegnąca ku dołowi w kierunku otworu żyły szyjnej. U dzieci zatoki jamiste stanowią sploty żylne. Zatoka przechodzi przez ten otwór i jako zwykła żyła wpada do opuszki żyły szyjnej wewnętrznej. które łączą obydwie zatoki jamiste.

czaszkowego -w początkowym okresie zakrzepu zatoki jamistej objawy występują po stronie ogniska zakażenia. korzeniowe oraz zębopochodne. lecz. śmiertelność 15-30%. p/zakrzepowe i wyrównanie stanu ogólnego.światłowstręt . Gdy proces zakrzepowy narasta powstają objawy po stronie przeciwnej. -leczenie: intensywna antybiotykoterapia ( dożylna i dokanałowa). rozwojowe. PRZYCZYNY POWSTAWANIA TORBIELI: Najczęściej występującymi torbielami są: torbiele nabłonkowe zębopochodne. szyjnej 4) żyła wypustowa otworu owalnego biegnąca przez otwór owalny na podstawę czaszki do splotu żylnego skrzydłowego 5) żyła wypustowa kłykciowa łącząca zatokę esowatą z żyłami powierzchownymi czaszki drogą przez kanał kłykciowy ZAKRZEP ZATOKI JAMISTEJ – thrombus sinus cavernosus -powikłanie ropnych procesów zapalnych tkanek miękkich części twarzowej czaszki.in. zębopochodne procesy ropne tkanek części twarzowej czaszki wywodzące się głównie od zębów górnych oraz ropne zapalenie zatok przynosowych. Etiopatogeneza torbieli wydaje się nie do końca wyjaśniona i nie wszystkie mechanizmy w ich rozwoju zostały dokładnie prześledzone i poznane. III. zawiązkowe. Ponadto objawy ze strony gałki ocznej i oczodołu: obrzęk powiek i spojówki powiekowej i gałkowej. przyczynowe oraz nacięcie i drenaż ognisk ropnych będących punktem wyjścia powikłania. którymi mogą być m. 54. szyjną wewnętrzną i prowadzący na podstawę czaszki przez kanał t. IV. Wchodzących do oczodołu przez szczelinę oczodołową górną tj. Jest groźnym dla życia powikłaniem.silne bóle głowy . tarcza zastoinowa na dnie oka. Stanowi to istotny element w diagnostyce różnicowej z powikłaniami oczodołowymi.parestezje twarzy w zakresie unerwienia przez I i II gałąź n. 50% chorych którzy przeżyli to powikłanie.obrzęk twarzy w okolicy podoczodołowej i nasady nosa.szyjnej wewnętrznej oplatający t. czasem z objawami podrażnienia opon mózgowych. V . unieruchomienie i rozszerzenie źrenic z brakiem reakcji na światło. Objawy te są wynikiem zaburzenia odpływu żylnego z oczodołu oraz porażenia nn. Leczenie miejscowe tj. .3) splot żylny t. Jednocześnie następuje nasilenie objawów miejscowych tj. wytrzeszcz i całkowite ograniczenie ruchów gałki ocznej.przeczulica .w pełnym rozwoju zakrzepu zatoki jamistej chory jest w stanie ogólnym ciężkim z objawami ostrego zakażenia gorączką o torze septycznym. -powstaje wskutek zakrzepów naczyń żylnych łączących zatokę jamistą z ogniskiem zakażenia. VI n.lub obustronne bądź ślepota występują u ok. zapalne. upośledzenie ostrości wzroku jedno. czyraki skóry twarzy (głównie wargi górnej) -objawami zwiastującymi są: .

płyn opalizuje. W ich wnętrzu powstają jamki. otorbioną jamę. sprzyjając wzrostowi torbieli. TGF . Gromadzący się płyn i jego osmotyczne ciśnienie prowadzą do III fazy – wzrostu torbieli. Płyn torbieli jest barwy od słomkowo złocistej do brunatnej i zawiera złuszczone komórki nabłonka. rozrostu nabłonka zbudowanego z komórek Malasseza będących pozostałością narządu szkliwnego W II fazie – powstawania torbieli zapalnej – powstaje ziarniniak. co z kolei uruchamia zapalne cytotoksyny (TNF . albuminy. Zwiększenie ciśnienia w torbieli jest rezultatem przewlekłego zapalenia mieszka.IL-6. Płyn wypełniający torbiel zawiera komórki nabłonka.W rozwoju zębopochodnej zapalnej torbieli korzeniowej istotną rolę odgrywają dwa czynniki: • Przetrwanie w tkankach około wierzchołkowych nabłonkowych komórek Malasseza • Czynnik infekcyjny. będący rezultatem przyrostu produktów rozpadu oraz metabolizmu zmienionych komórek nabłonkowych i zapalnych. reakcją autoimmunologiczną przeciw nabłonkowi w stanie zapalnym. Powstały naciek zapalny składa się głównie z limfo. globuliny i kryształki cholesterolu. krwinki białe i czerwone.i plazmocytów. Wskutek zwyrodnienia wodniczkowego ( obumierania komórek nabłonka wyściełającego jamki tych początkowo małych torbieli) wytwarza się w nich płyn. W powstawaniu i rozwoju torbieli przypisuje się duże znaczenie metaloproteinazom i produktom bakteryjnym ( endotoksynom. erytrocyty. IL-1) a także keratocyty. przedostający się zazwyczaj z zakażonej i rozpadającej się miazgi zęba W I fazie – zapoczątkowania rozwoju torbieli. Zaburzenie równowagi tkankowej przy udziale ww reakcji prowadzi do degradacji tkanki kostnej. Jego charakterystyczną cechą jest obecność kryształków cholesterolu. komórki naskórka i odpowiednie enzymy. tworzących naciek zapalny. a następnie ziarniniak torbielowaty. którego przyrost objętościowy rozrywa jamki. powodując ich zanik przez tzw. Te czynniki mają wywoływać immunologiczną odpowiedź makrofagów i innych komórek. Przyrost płynnej substancji wypełniającej wnętrze torbieli powoduje jej powiększenie się. fibroblasty. Obecnie uważa się że wzrost torbieli następuje przez: • Proliferację komórek nabłonka . Z kolei zębopochodna rozwojowa torbiel zawiązkowa powstaje wskutek zwyrodnienia komórek gwiaździstych narządu szkliwnego.najprawdopodobniej pod wpływem czynnika bakteryjnego dochodzi do proliferacji. Tworzenie się torbieli jest procesem długim i powolnym. leukocyty. które z biegiem czasu otacza torebka. albuminy. wytwarzając większą. osteoblasty. globuliny i nukleoproteiny. enzymom) a także przypisuje im rolę inicjatorów resorpcji tkanki kostnej. Atrofię uciskową. Przyrost objętościowy płynu. wywołuje zwiększenie ciśnienia osmotycznego we wnętrzu torbieli. nie dochodzi natomiast do rozrostu tkanek tworzących torbiel. Rozrost torbieli prowadzi do ucisku otaczających ją tkanek. Powodem torbielowatego zwyrodnienia są uraz lub infekcja.

Powikłania: makro i mikroangiopatia prowadzące do nefropatii. bakteryjne i grzybicze zmiany na skórze i błonach śluzowych. a więc pierwotnych: przewodu szyjnego. spadek masy ciała.i mezodermalnych pozostałości szczelin i łuków skrzelowych. neuropatii i retinopatii. postępowanie z chorym na cukrzycę Cukrzyca to schorzenie metaboliczne polegające na niedostatecznym oddziaływaniu insuliny na tkanki docelowe. spowodowane bezwzględnym (upośledzone wytwarzanie insuliny przez komórki B wysp trzustki) lub względnym (zaburzenia wydzielania insuliny albo zmniejszenie reaktywności tkanek obwodowych) niedoborem insuliny. T. poliuria. 2) Typ II insulinooporność.boczne szyi mogą powstawać też z elementów tkankowych II kieszonki skrzelowej.BOCZNE SZYI. poniżej 20 rż. Występuje przewlekła hiperglikemia na czczo i lub po posiłkach.powstają z ekto. skłonność do kwasicy ketonowej. suchość w jamie ustnej. wzmożone łaknienie. zapalenie kątów ust gwałtowny przebieg chorób przyzębia. szybkie narastanie objawów. niewydolności nerek. TYPY CUKRZYCY 1) typ I :bezwzględny niedobór insuliny polidypsja. zatoki szyjnej. Inny mechanizm powstawania wiąże się z elementami przetrwałego przewodu grasiczogardłowego. przewodu skrzelowego i skrzelowo-gardłowego. Etiopatogeneza T.• Gromadzenie produktów komórek ściany torbieli • Różnicę ciśnień we wnętrzu torbieli/ tkankach otaczających torbiel • Przesączanie i wysiękanie z otaczających torebkę torbieli naczyń włosowatych • Wyrównywanie ciśnień ( we wnętrzu/na zewnątrz) na drodze osmozy Torbiele tk. owrzodzenia. leczenie. czas podania ostatniej dawki insuliny. tłuszczy i węglowodanów. poliuria. raczej względny niedobór insuliny. dawkowanie leków. powyżej 40 rż przebieg utajony i skąpoobjawowy. U cukrzyków jest zwiększona podatność na infekcje i opóźnione gojenie się ran. nerwobóle. PRZYJMOWANIE PACJENTA Z CUKRZYCĄ 1)dokładny wywiad (typ cukrzycy. dochodzi do zaburzeń metabolizmu białek. powiększenie ślinianek przyusznych. czyraczność zaburzenia widzenia 3) Cukrzyca ciężarnych U osób ze źłe kontrolowaną cukrzycą: zmiany na błonach śluzowych. spożycia posiłku 2) dobranie czasu i terminu wizyty do pacjenta .powstają one z przetrwałych resztek nabłonka przewodu tarczowo-językowego 55. mogą występować:polidypsja.miekkich.T.ŚRODKOWEJ SZYI. osłabienie.

parestezje. NOWOTWORY: ZATOKI SZCZĘKOWE. Pojemność każdej zatoki wynosi ok.3)skrócenie do minimum czasu trwania wizyty 4)stosowanie technik sedacji 5)konsultacja z lekarzem prowadzącym przed zabiegiem chirurgicznym 6)osłona antybiotykowa (antybiotyk nie może zawierać cukru w otoczce. SCHORZENIA ZAPALNE. bladość.sinus maxillares Są jamami mieszczącymi się obustronnie w trzonie szczęki. 24cm. monitorowanie czynności życiowych ->poprawa: obserwacja chorego co najmniej przez godzinę. zębodół kła natomiast leży przed zatoką. osłabienia. Dno zatoki tworzy wyrostek zębodołowy szczęki. zaburzenia koncentracji. Rozwór szczękowy. Rozwór ten jest częściowo pokryty przez sąsiednie kości. sok owocowy). zmiany charakterologiczne (od nieobecności myślowej.8 mmol/l (50mg/dl).hiatus maxillaris. W ścianie tylnej zatoki szczękowej biegnie szereg drobnych kanalików którymi przebiegają nerwy i naczynia dla zębów tylnych szczęki. można podać Clindamycin mip 7) znieczulenie bez środków obkurczających (adrenalina podnosi poziom cukru oraz ze względu na mikroangiopatię 8)szycie rany po zabiegu ROZPOZNANIE I LECZENIE HIPOGLIKEMII Dochodzi przy spadku glukozy we krwi poniżej ok. drżenie ciała hiperwentylacja. -> brak poprawy: podanie dożylne 50% glukozy albo domięśniowo lub podskórnie 0. zaburzenia widzenia. Symptomy zwiastujące: uczucie zmęczenia. ZATOKA SZCZĘKOWA- . słodka herbata. pełny zaś rozwój osiągają dopiero z chwilą uzyskania uzębienia stałego. 2. Zatoki te powstają stosunkowo wcześnie. U noworodka mają wielkość ziarna grochu. przyśpieszone tętno. zimne poty. bóle głowy. ROLA. głód. co tłumaczy ból zębów w niektórych jej procesach zapalnych. ZATOKA SZCZĘKOWA. Do dna zatoki mogą wnikać korzenie zębów trzonowych i przedtrzonowych. gdyż już w 5m-cu życia płodowego. który łączy zatokę z jamą nosową.5-2mg glukagonu. podanie doustnie produktów zawierających łatwo przyswajalne węglowodany(1-2 łyżki cukru. zamazanej mowy do zaburzeń świadomości i agresji). umożliwienie pacjentowi zajęcia dogodnej pozycji.ANATOMIA. wezwanie pomocy specjalistycznej Pacjent nieprzytomny tak samo jak przy braku poprawy 56. to szczyty korzeni zębów trzonowych i przedtrzonowych mogą być bezpośrednio pokryte błoną śluzową zatoki szczękowej. POSTĘPOWANIE HIPOGLIKEMIA Pacjent przytomny : przerwanie zabiegu. W ścianie nosowej każdej z tych zatok znajduje się znacznych rozmiarów otwór tzw. wzmożona potliwość. kołatanie serca. Jeśli ściana kostna dna zatoki jest cienka.

zapalenie migdałka podniebiennego . policzka i skrzydła nosa. LECZENIE Wskazania bezwzględne do leczenia chirurgicznego: Nieustępujące zaburzenia morfologiczno-czynnościowe i estetyczne ze strony układu wzrokowego Upośledzone odwodzenie żuchwy Względne: Asymetria twarzy spowodowana jej bocznym spłaszczeniem Niedoczulica w obszarze unerwionym przez nerw podoczodołowy CEL LECZENIA CHIRURGICZNEGO Anatomiczna odbudowa boczno dolnej ramy i ścian oczodołu zapewniająca czynność powiek o gałki ocznej Ustalenie prawidłowej pozycji więzadła bocznego powiek Usunięcie przeszkody ograniczającej odwodzenie żuchwy Uwolnienie uciśniętego przez odłamy kostne pęczka podoczodołowego. Ropień okołomigdałkowy a przygardłowy Ropień około migdałkowy(absces sus peritonsillaris) Przyczyny: .zderzaka” twarzy.57. skupiającego na sobie większość urazów padających na twarz z boku. które ustępuje po kilku dniach od urazu. 2)asymetria twarzy spowodowana zapadnięciem okolicy licowej 3)zablokowanie wyrostka dziobiastego żuchwy uniemożliwiające jej odwodzenie 4)podwójne widzenie wywołane najczęściej krwiakiem i obrzękiem 5)niedoczulicę obszaru unerwionego przez nerw podoczodołowy OBJAWY Po kilku godzinach obrzmienie i zasinienie powiek nawet do zaciśnięcia szpary powiekowej. 58. z łatwością pokonuje granice elastyczności i oporności kostnej słupa w miejscach jego największych wygięć. Uraz podając na powierzchnię kości jarzmowej. w obszarze bocznego i dolnego brzegu oczodołu oraz grzebienia jarzmowo-zębodołowego i łuku jarzmowego. Zablokowanie odwodzenia żuchwy.. uderzenie pięścią. To w konsekwencji prowadzi do klasycznych złamań kości jarzmowej w mechanizmie pośrednim. Zaburzenia czucia: okolica wargi górnej. później wybroczyny podspojówkowe i możliwe obniżenie kąta bocznego powiek.(najczęściej do tyłu i dołu) KONSEKWENCJE:1) pseudoptoza (opadanie powieki) statyczna skutek przemieszczenia przyczepu kostnego więzadła bocznego powiek i obniżenia kąta bocznego oka o 312mm. tj. Palpacyjnie cofnięcie i obniżenie wyniosłości jarzmowej i schodek na dolnym brzegu oczodołu. tyłu i przyśrodkowo lub bocznie oraz skręcić wokół osi pionowej i poziomej. złamanie kości jarzmowej Kość jarzmowa odgrywa rolę bocznego . najczęściej prostopadle do słupa jarzmowego Sichera np. Bezpośrednio po urazie krwawienie z nosa oraz podwójne widzenie. Odłam jarzmowy może przemieścić się do dołu.

zwany ropniem przygardłowym ( absces sus parapharyngeus ) Przyczyna: . skrzydłowopodniebiennej Objawy: 1.chirurgiczne: zawsze wewnątrzustnie w znieczuleniu powierzchownym i premedykacji punkcja lub nacięcie ropnia na szczycie wygórowania pomiędzy łukiem podniebiennym a migdałkiem Ropień przestrzeni przygardłowej. Przemieszczanie migdałka w kierunku linii środkowej.lub zewnątrzustnie nacięcie ropnia w zależności od objawów klinicznych w znieczuleniu ogólnym i osłonie antybiotykowej Wewnątrzustnie nakłucie i cięcie pomiędzy łukiem podniebiennojęzykowym a podniebienno-gardłowym ( nie zawsze spełnia wymogi ) . Silny ból promieniujący do skroni 3.. niekiedy oddychania 5.zapalenie wtórnie przez ciągłość z innych przestrzeni – podżuchwowej. Szczękościsk ( rzadko ).asymetria cieśni gardła 4.wg Krysta objaw różnicujący 3. Obrzęk okolicy podżuchwowej i zażuchwowej 6. zaburzenia oddychania 2. Zaburzenia funkcji połykania.utrudnione wyrzynanie zęba mądrości -zgorzel dwóch ostatnich zębów trzonowych dolnych . skrzydłowo-żuchwowej. obrzęk podniebienia i łuków podniebiennojęzykowego i podniebienno-gardłowego Leczenie: . podjęzykowej. Trudności w połykaniu i mówieniu. Wewnątrzustnie: wygórowanie bocznej ściany gardła zwężające cieśń gardzieli.ropne zapalnie migdałków podniebiennych . Szczękościsk ( jeśli przyczyna zębowa) 8. Przechylenie głowy ku dołowi i w stronę chorą Leczenie: .zapalenie ślinianki podżuchwowej . Powiększenie węzłów podżuchwowych i szyjnych 7. Ogólne objawy zakażenia i ciężki stan pacjenta 2.wewnątrz. Chrypka 4.zakażenie zębopochodne 1.

Pominięcie tej ostatniej zasady może spowodować nadmierne obciążenie zęba lub jego wyważenie w czasie dokręcania ligatury.ku górze do przestrzeni skrzydłowo. Ponadto w złamaniach przebiegających przez uzębiony odcinek szczeki w każdym odłamie kostnym muszą być co najmniej 2 trzonowe lub 4 inne żeby dobrze osadzone i zachowane. Rozróżnia się 4 jej rodzaje: szynę gładka. Po dogięciu szyny do łuku zębowego przymocowuje się ja do zębów ligaturami stalowymi.żuchwowej. czy nie będzie ona przeszkadzać w zwarciu. Jest wykonana podobnie jak szyna gładka. Ponadto zakładając szynę na zęby żuchwy należy sprawdzić. a skręcone ich końce wykorzystuje się do zaczepienia pierścieni gumowych. Szyna Tigerstedta rozporowa. podskroniowej . aby zapewniała dobry kontakt z zębami przeciwległej szczęki (albo protezą zębową lub specjalnie wykonanym aparatem ortopedycznym) i to na dużej przestrzenie łuku zębowego.Zewnątrzustnie cięcie powłok poniżej kąta żuchwy (około 2 cm) i dotarcie do jamy ropnia na tępo.do jamy czaszki 59. że powstała lukę w miejscu braków zębowych wypełnia szyna przebiegająca tuz nad szczytem wyrostka zębodołowego . Nacinać szeroko i dokładnie opróżnić ryzyko szerzenia się ropnia do podstawy czaszki i śródpiersia!!! Możliwości szerzenia się procesów zapalnych z przestrzeni przygardłowej: . szyna musi być w ścisłym kontakcie z powierzchnią przedsionkową każdego zęba. opróżnienie ropnia i drenaż. WSKAZANIA DO WIĄZANIA MMIĘDZYSZCZĘKOWEGO Szyny druciane Tigerstedta. Stosując szyny druciane należy kierować się zasada. że liczba zębów powinna być taka. Szynę Tigerstedta wykonuje się z drutu aluminiowego o przekroju 2 mm. SZYNY NAZĘBNE DRUCIANE – RODZAJE. Mogą one być stosowane w przypadku dostatecznej liczby zębów dobrze osadzonych w zębodołach. Jest najłatwiejsza do wykonania. Szyna Tigerstedta gładka. Zdarza się to w przypadku zgryzu głębokiego lub pogłębionego. 2. skrzydłowopodniebiennej. Są w Polsce najbardziej rozpowszechnione ze względu na łatwość ich wykonania niemal w każdych warunkach. z pętlami i z równia prowadząca. 1. który będzie objęty wiązaniem ligaturowym. z tym. Drut aluminiowy dogina się palcami i kleszczykami do krzywizny łuku zębowego przestrzegając następujących zasad: końce szyny powinny być dogięte do powierzchni dystalnych ostatnich zębów objętych przez szynę. szyna ma przebiegać poniżej największej wypukłości przedsionkowej powierzchni zębów oraz nie dotykać dziąsła i brodawek zębowych. rozporową.do śródpiersia .

Służy w zasadzie do jednoszczękowego unieruchomienia żuchwy. W związku z tym końce ligatur umocowujących szynę do zębów SA zagięte wzdłuż szyny. są używane przeważnie w pierwszej pomocy. Szyna Tigerstedta z równią prowadzącą. Ten typ szyn jest wyjątkowo rzadko stosowany ze względu na małą ich przydatność. 8. Różni się od szyny Sapera tym. ale muszą od niego odstawać na 1 mm. że na jej przebiegu w odstępach około 1 cm są wykonane pętle. Różni się od standardowej szyny Tigerstedta tylko tym. Pętle służą dla zaczepu pierścieni gumowych. Pętle SA wykorzystywane do zaczepienia pierścieni gumowych. Jest rzadko stosowana. że obejmuje żeby z obu stron – od strony przedsionka i jamy ustnej właściwej. 4. 7. Standardowa szyna Tigerstedta. M fabrycznie wykonane pętle w odstępach jednocentymetrowych. SA dwa rodzaje tych aparatów: standardowa szyna z pętlami typu Tigerstedta i typu Hauptmeyera. Jest modyfikacją szyny gładkiej. Szyna Tigerstedta z pętlami.3. Szyna Hammonda. SA one doginane w kierunku dziąsła. pod warunkiem. Wiązania ligaturowe umocowujące szynę do zębów obejmują ja zarówno od strony przedsionka jak i jamy ustnej. że jest wykonana z drutu stalowego o nieco mniejszym przekroju 1. Szyny druciane standardowe. 6.w każdym odłamie mamy co najmniej 2 żeby trzonowe lub 4 inne dobrze osadzone zęby . Wysokość pętli nie powinna przekraczać 5 mm. Wykonana równia prowadząca nie może przy zwartych zębach uciskać sklepienia oraz dna przedsionka. jak również traumatyzować błony śluzowej policzka lub wargi. WSKAZANIA: może być stosowana przy unieruchamianiu złamań przebiegających przez uzębiony odcinek szczęk. Standardowa szyna Hauptmeyera. 5.kontakt z zębami łuku przeciwstawnego na jak największej przestrzeni SPOSOBY UNIERUCHAMIANIA ZŁAMAŃ ŻUCHWY U DZIECI Z UZĘBIENIEM MLECZNYM I MIESZANYM .5 mm. polegającą na wytworzeniu z tego samego drutu w wybranym miejscu odpowiedniej płaszczyzny. że: . Dogina się je do zębów jak szynę indywidualną oraz tak samo przymocowuje się ligaturami. Różni się od gładkiej tylko tym.

dogięta na modelu gipsowym . oczkowe (2 – szczękowe) .zrost złamań następuje po około 2-4 tygodniach! PIERWSZA POMOC W ZŁAMANIACH KOŚCI SZCZĘK Pierwsza pomoc w złamaniach szczęki czy żuchwy polega na repozycji odłamów.dzieci w wieku 7-11 lat . ale nie należy go wykonywać za wszelka cenę – odstępujemy od tego.zęby zwarte w zwarciu centralnym uniemożliwiają przemieszczaniu się odłamów – w miarę stabilne położenie żuchwy . unieruchomione). a następnie na unieruchomieniu poprzez zwarcie z łukiem zębowym strony przeciwstawnej. UZĘBIENIE MIESZANE . a zęby stałe nie mają ich jeszcze ukształtowanych . Iry (2-szczękowe).zęby mleczne mają już zresorbowane korzenie.zęby takie nie gwarantują dobrego oparcia dla unieruchomień Stosujemy tu najczęściej: . Przy złamaniach z żuchwie .całkowicie ukształtowane i mocno osadzone w zębodołach zęby .jednak ze względu na swój kształt i wielkość nie stwarzają dobrych warunków do założenia wiązań ligaturowych: ósemkowych (1szczękowe.pierwsza pomoc polega na unieruchomieniu poprzez założenie procy bródkowej . .szyna jest dobrze dopasowana do zębów.ZĘBY MLECZNE Dzieci w wieku od 2 .jest to odpowiednik szyny Tigerstedta. ale wykonany z cieńszego drutu Stosuje się też szyny lane .6 lat mają: . jeśli może zaburzyć oddychanie .jeszcze lepsze .nie wymagają dokręcania ligatur mocujących o osadzane są za pomocą cementu lub akrylu szybkopolimeryzującego Działanie szyn można dodatkowo wspomagać procą bródkową.jest to najprostszy sposób unieruchomienia.w dodatku dzieci źle tolerują unieruchomione 2 –szczękowe Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie szyny nazębnej wykonanej z cienkiego drutu stalowego.szynę akrylową Webera umocowaną wiązaniami okólnymi za pomocą cementu lub akrylu szybkopolimeryzującego .można zastosować także szyny lane mocowane na pierścieniach .

Najczęstsze są powikłania zapalne złamań spowodowane zakażeniem bakteryjnym. służących do jedno lub dwuszczękowego unieruchomienia . .unieruchamianie dwuszczękowe – Iry.choroby serca i stany lękowe .ząb w szparze złamania .niedrożność nosa .Przy złamaniach szczęki – drut cieniutki bez szyn . usposabiają do zakażenia wnikającego przez szparę przełomu. Złamania twarzoczaszki w zdecydowanej większości otwarte.astma .bulimia.reflux. Zapobieganie polega na jak najwcześniejszym zaopatrzeniu złamań. wymioty . oczkowe Przeciwwskazania do wiązania dwuszczękowego: . znaczne przemieszczenie odłamów. Przeważnie złamania te kontaktują z jamą nosową i zatokami obocznymi. krwiaki.nieleczenia . anoreksja . wymiany na szynę Tigerstedta .zęby rozchwiane . Duże znaczenie w etiopatogenezie powikłań bakteryjnych stanowią zęby. zanieczyszczenie ran ciałami obcymi.rozległości obrażeń .uzębienie mleczne . sączkowaniu ran zakażonych oraz utrzymaniu chorego w stanie wyrównania odpowiednim leczeniem.nieprawidłowego leczenia .pierwsza pomoc to założenie wiązań ligaturowych.padaczka .unieruchamianie jednoszczękowe – wiązanie ósemkowe .są to wiązania tymczasowe użytkowane do czasu podjęcia decyzji o sposobie leczenia np. które usposabiają do rozwoju zakażenia są: towarzyszące złamaniom rozległe uszkodzenia tkanek miękkich. w których znajduje się zróżnicowana flora bakteryjna.braki zębowe .zapalenie błon śluzowych jamy ustnej POWIKŁANIA ZŁAMAŃ KOŚCI SZCZĘK I ŻUCHWY Późne powikłania złamań kości twarzy są następstwem . jednoczasowym zaopatrzeniu złamania i zranień. pierwotnym.choroba alkoholowa . choroby przemiany materii itp). Innymi czynnikami.złego stanu ogólnego chorego (wiek starczy. a także niektóre schorzenia ogólne.ciąża . Zakażenie. choroby wyniszczające. szczególnie z miazgą zgorzelinową tkwiące w szparze złamania.

Leczenie polega na zapewnieniu prawidłowego unieruchomienia odłamów i zwalczaniu zakażenia jako dwu głównych przyczyn powikłania. Jeżeli nie ma uchwytnej przyczyny. Następstwem tego są zaburzenia czynnościowe i estetyczne. chory nie odczuwa żadnych dolegliwości. Najczęściej występują po zmiażdżeniu wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy u dzieci. Pomimo stwierdzonego niedorozwoju żuchwy lub szczęk zgryz może być prawidłowy. rzadziej kości jarzmowych i szczęk.s-ż. Samoistny zrost odłamów w tych przypadkach jest niemożliwy. powstaje typowy obraz dla przewlekłego zapalenia zatok szczękowych. jest promienica. Zesztywnienie stawu skroniowo – żuchwowego (ankylosis temporomandibularis) i artropatię s. Właściwe postępowanie najczęściej doprowadza do zrostu. Powikłanie to dotyczy pacjentów w wieku rozwojowym. Staw rzekomy rozpoznaje się w trakcie badania klinicznego i rtg. szczególnie żuchwy. Zaburzenia wzrosty kości twarzy.s-ż omówiono w rozdziale o schorzeniach s. jeżeli wydzielina zalega. a nawet połowy twarzy. Zrost odłamów w nieprawidłowym położeniu. ropowica przestrzeni okołożuchwowych.Naciek zapalny ropień. Występuje po złamaniach szczęk u dzieci. Jest to zgodna z prawem Wolffa „dążność kości szkieletowych do zmiany kształtu związana z dostosowaniem się do nowych warunków czynnościowych”. Leczenie jest chirurgiczne (nacięcie. niekiedy z przeszczepem kości. Staw rzekomy (pseudoarthrosis). Zły wynik leczenia zachowawczego jest wskazaniem do postępowania chirurgicznego. Leczenie je ortopedyczne. wypełniona ziarnina i martwakami. Konieczne jest chirurgiczne zespolenie odłamów. Pourazowe zapalenie kości Najczęściej spotykane jest jako powikłanie otwartego złamania trzonu żuchwy. Są wynikiem rozprzestrzeniania się stanu zapalnego ze szpary złamania na okoliczne tkanki. Jest wynikiem niewłaściwego zaopatrzenia złamania. należy rozważyć operacyjne zespolenie odłamów. wymagające złożonych niekiedy zabiegów odtwórczych i rehabilitacji. Częsty powikłaniem złamań kości szczękowych. Niedorozwój może dotyczyć tkanek miękkich lub kości w miejscu urazu. Przyczyny powstawania stawu rzekomego są podobne jak w wypadku opóźnionego zrostu. wygładzone i pokryte kością zbitą. Po 8 tygodniach od urazu stwierdza się wyraźną ruchomość odłamów. Zaburzenia zgryzu i wyrzynania zębów. Niedorozwój zatok szczękowych. . Zdjęcia rtg nie wykazują kostniwa w szparze złamania. Końce odłamów kostnych ulęgają resorpcji. szeroka. szczelina złamania staje się nierówna. i wówczas wskazana jest interwencja chirurgiczna. Opóźniony zrost (consolidatio prolongata). Najczęściej dotyczy gałęzi i trzonu żuchwy. Rzadziej zaburzenia zgryzowe pojawiają się po złamaniu kłykcia i szczęk. Rtg – końce odłamów zaokrąglone. sączkowanie) lub skojarzone z antybiotykoterapią według obowiązujących zasad. Wywarzanie blizny kostnej jest znacznie opóźnione. Jeżeli nie ma zaburzonego odpływu wydzieliny z ich światła. Ruchomość odłamów utrzymująca się ponad 3 miesiące od urazu jest potwierdzeniem klinicznym.

NIE USUWAĆ ZĘBA JEŚLI NADCIŚNIENIE PRZEKRACZA 165/95 mmHg Chorzy z nadciśnieniem tętniczym – aby zapobiec powikłaniom leczenie hipotensyjne ( co najmniej 12dni przed operacją).nadciśnienie dotychczas nierozpoznane i nieleczone Przed pomiarem pacjent siedzi spokojnie na krześle. zagroż.duszność (niewydolność) serca 2 ostatnie sugerują uszkodzenie m. 72K. Wywiad medyczny często ujawnia niestosowanie zaleconych leków. Jeżeli wzrost ciśnienia może mieć inne podłoże niż sytuacyjne. ciśnienie krwi b.89 mmHg. gdy . Objawy sugerujące uszkodzenie narządów można rozpoznać tylko w przypadku oznaczenia znacznego podwyższenia ciśnienia tętniczego są nimi: . Ocenia się. Przełom nadciśnieniowy – nadciśnienie tętnicze to wzrost ciśnienia skurczowego powyżej 140 mmHg i rozkurczowego 90 mmHg. nudności. Choroba niedokrwienna serca. W 75% objawia się bólem dławicowym (podczas wysiłku czy stresu). sercowego –pogotowie.wynik niedostatecznej podaży tlenu do serca. co najmniej 5 min. Stan nagły rozkurczowe > 120 -130mmHg lub objawy uszkodzenia narządów.postępowanie jak w dławicy piersiowej lub zawale m. Jako stan naglący to wzrost ciśnienia rozkurczowego powyżej 115mmHg. Nadciśnienie t. OUN) -ból w klatce piersiowej . sercowo-naczyniowego w wywiadzie wykonać pomiar ciśnienia tętniczego przed rozpoczęciem zabiegu 2. W 59% leczone a w 34% skutecznie leczone.bóle głowy (najcz. że 20% dorosłej populacji ma nadciśnienie tętnicze. może mieć 4 zasadnicze przyczyny: . Jeżeli cechy nadciśnienia mają charakter nagły.60. Postępowanie z chorym. 183B. Potylicy). wymioty. odroczyć zabieg i odesłać do lekarza rodzinnego 3. U pacjentów z chorobami ukł. życia ) 4.zaniechanie przyjmowania leków przeciwnadciśnieniowych – nadciśnienie niekontrolowane . zaburzenia widzenia. 81K. Z współistniejącym bólem w kl. tylko w 70% rozpoznawane.nadciśnienie mimo przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza. rozpoznane w trakcie zabiegu chir. Postępowanie: 1. Stan przednaciśnieniowy – wartości ciśnienia 120-139 na 80. Prawidłowe przygotowanie pacjenta obejmuje również wyrównanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. sercowego.spowodowane lękiem czy bólem .nadciśnienie przemijające . z chorobą układu krążenia i krzepnięcia w razie konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego 128B. nadciśnienie leczone ale niekontrolowane . wysokie a stan ogólny chorego zły. Najczęściej przez miażdżycę tętnic wieńcowych. świadomości (objawy uszkodz. nie na leżance. ze stopami opartymi na podłodze i ramionami na poziomie serca. należy wezwać pogotowie (bezpośr. piersiowej.

t. gdyż mogą reagować silnym spadkiem ciśnienia krwi.podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. zimne wilgotne kończyny Zawał mięśnia sercowego. spocony.szybsze wchłanianie i działanie przeciwzakrzepowe.w odróżnieniu od choroby wieńcowej charakteryzuje się trwającym co najmniej 30minut bólem. zmierzyć ciśnienie krwi.brak możliwości kontroli ciśnienia . wieńcowej. Ekwiwalent bólowy (objawy). wieńcowej). wstrząs. zapalenie. Zaburzenia podstawowych czynności życiowych nie występują. nadbrzusza. niedomykalność zastawek aorty) lub hipoksji czy niedokrwistości. Pacjenci.zwężenie przekroczy 90% ból ma charakter spoczynkowy. Jeśli dolegliwości ustąpią jest to tzw. Stres i ból w gabinecie powoduje zwiększone zapotrzebowanie na tlen. który nie ustępuje pod wpływem nitratów. duszność (objaw zaostrzenia niewydolności krążenia) .) i powtarzać co 5min do czasu ustąpienia bólu. Konieczna kontrola ciśnienia tętniczego co 23minuty. Przeciwwskazania do nitrogliceryny: -ciśnienie skurczowe wyjściowe poniżej 100 mm Hg . zębów. Po ustąpieniu objawów można dokończyć zabieg.przerwać zabieg . który wcześniej nie przyjmowali nitrogliceryny. charakteryzuję się uczuciem ucisku w kl. stabilna choroba wieńcowa. . pozycję leżącą . sercowego i pacjent jak najszybciej powinien znaleźć się w szpitalu. Do objawów klinicznych zaostrzenia choroby wieńcowej zalicza się: . Kiedy nie ustąpią lub się powtórzą to traktować jako niestabilną chorobę wieńcową.w przypadku znacznego spadku ciśnienia skurczowego do wyjściowego zaniechać kolejnej dawki .zapewnić komfort. .jeśli ból po raz 1 lub dolegliwości są inne niż „typowe” to traktować jako niestabilną chorobę wieńcową. karku.bóle zuchwy. Ból tępy. spłycenie oddechu.blady. Jest wynikiem podobnego unerwienia somatycznego i autonomicznego. czkawka. wymagają zmniejszenia dawek o połowę. ramion. . Jedynym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na salicylany. Zmniejszenie podaży tlenu może być również wynikiem spadku ciśnienia perfuzji wieńcowej ( hipotensja.ból dławicowy. piersiowej. jest to stan zagrażający zawałem m. dławica Prinzmetala (zwęż. a m-ca nie można określić. Podejmujemy następujące czynności: -podać tlen przez cewnik donosowi z szybkością 3l/min w celu ograniczenia niedokrwienia na drodze hipoksji . Inne przyczyny to rozwarstwienie ścian t. zator.zapytać czy już podobne dolegliwości występowały – jeśli tak pacjent może mieć własne leki (najczęściej nitrogliceryna pod język).podać nitroglicerynę pod język w dawce 400mg(1 tabl. spadku ciśnienia skurczowego poniżej 100mm Hg i przyjazdu pogotowia lub osiągnięcia pełnej dawki 1600ug (4 tabletki). tachykardia. Postępowanie w przypadku podejrzenia zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca: .podać aspirynę w dawce 325mg pod język lub do ssania lub polecić rozgryźć tabletkę.

zblednięciem powłok. Jeżeli objawy ograniczają się do dolegliwości bólowych. Miąższowe przez wosk chirurgiczny. lód. w hemofilii A (w 5-6 dobie) Postępowanie: ucisk tamponem gazowym. szczególnie u dzieci. choroby wątroby. Odczuwany jako kołatanie serca. sercowego Zapaść – ostra niewydolność krążenia pochodzenia naczyniowego (obwodowego). * w przypadku stwierdzenia zaburzeń podstawowych czynności życiowych należy postępować jak w ostrych powikłaniach zawału m. DIC.* w przypadku przedłużających się i nieustępujących po intratach dolegliwości bólowych należy podejrzewać świeży zawał m. Krwawienia wczesne – do 24h Poźne np. bo każdy punkt wkłucia może być przyczyną krwawień. Przerwanie można uzyskać stosując zwiększające napięcie n. naczyniowe. Tlenoterapia. żylne lub tętnicze przez podwiązanie lub podkłucie. Leki: propranolol do 5mg powoli dożylnie lub 40mg doustnie. sercowego najważniejsze znaczenie ma skrócenie czasu trwania dalszego rozpoznania – niezwłocznie wzywamy pogotowie. należy postępować jak w niestabilnej dławicy piersiowej * po rozpoznaniu niestabilnej choroby wieńcowej lub podejrzeniu świeżego zawału m. płytkowe. deslanosid. cukrzyca. Atak częstoskurczu napadowego – nagłe zastąpienie rytmu zatokowego szybkim rytmem pozazatokowym którego częstość wynosi 180-222/ min. kobiety w trakcie miesiączki. zasłabnięcie. sercowego.podstawowym lekiem przeciwzakrzepowym w zespole śródnaczyniowego wykrzepiania jest heparyna . Przyczyny ogólne: skazy krwotoczne osoczowe. niedokrwieniem m. u których NIE ZSZYWA się zębodołu. Często u osób z nadczynnością tarczycy. spłyceniem oddechów. Przy wystąpieniu krwotoku po usunięciu zębareplantacja i ucisk. nadciśnienie. X. To: próba Valsalvy. Charakteryzuje się słabo napiętym nitkowatym przyspieszonym tętnem. ochłodzeniem skóry. wadą mitralną. stosowane są również kleje tkankowe. . szczególnie kończyn. szpital. masaż zatoki szyjnej. Polega głownie na zmniejszaniu stosunku objętości krwi krążącej do pojemności układu naczyniowego. Z kości przez jej zmiażdżenie. Na zębodół gąbkę fibrynową (spongostan z trombiną) Takie postępowanie stosuje się u chorych ze skazami krwotocznymi głownie hemofilią A. podanie płynów (NaCl. dextran). ucisk na gałki oczne. której dawkę ustala się na podstawie pomiarów czasu krzepnięcia krwi (3x dobę). niedokrwistości. miażdżyca. Krwawienie po usunięciu zęba: obfite lub przedłużone krwawienie bezpośrednio po zabiegu lub po pewnym czasie może być 1 objawem skazy krwotocznej. sercowego. dostęp do żyły. obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi.

ambulatoryjnych ranę zszywa. hemofilia Bcz. Skazy osoczowe nabyte: spowodowane przyjmowaniem l. rutinoscorbin. VIII i on Willenrandta) Chorzy z hemofilią A wymagają przeprowadzenia sanacji j.czynnik Hagemana (czynnik kontaktowy) . przy poziomie płytek poniżej 50tys. AHG) * czynnik IX .zwany czynnikiem Christmasa (czynnik przeciwhemofilowy B.prokonwertyna (czynnik stabilny) * czynnik VIII . Dikumarol./mm3). Epsiaminokapronowy 2 amp./mm3 wskazane przetoczenie masy płytkowej( norma 150-400tys. Sintron.zjonizowany wapń (Ca2+) * czynnik V . skazy krwotoczne z wyjątkiem hemofilii i schorzenia ogólne z obfitym lub przedłużającym krwawieniem. Skazy osoczowe wrodzone ( hemofilia A – brak cz. hydrokortyzon 100mg. ac-globulina) * czynnik VI . Do osoczowych czynników krzepnięcia zalicza się: * czynnik I . VIII.protrombina * czynnik III . cyclonamina 2 amp. von Willenbrandtta (cz. Zalecane pojedyncze ekstrakcje. K dożylnie 2.W skazach płytkowych i naczyniowych zabieg w warunkach ambulatoryjnych. IX. Preparaty te podaje się przed. 2. aby osiągnąć odpowiedni poziom czynnika AHG (30-50% normy).Zszycie rany jest często stosowane do opanowania krwawienia. zębodół zaopatruje się spongosanem. konieczne jest wcześniejsze przetoczenie krioprecypitatu. czasem opatrunek uciskowy czy dodatkowo płytke ze stensu czy akrylu. w 5%glukozie 250ml lub NaCl. czynnik Rosenthala) * czynnik XII . Miejscowe wskazania do zszycia rany poekstrakcyjnej: mnogie ekstrakcje. odstawić leki i przejść na heparynę.2). uszkodzenia śluzówki. 1. Choroby krwi i skazy krwotoczne: konsultacja hematologiczna. o ile sama tamponada nie jest skuteczna. osocza antyhemofilowego lub świeżej krwi. mamy wydłużony czas protrombinowy INR= 2.globulina przeciwkrwawiączkowa (czynnik przeciwhemofilowy A.tromboplastyna tkankowa * czynnik IV .5-3 (norma 0.8. ustnej w warunkach szpitalnych. można też założyć szwy hemostatyczne po wypełnieniu zębodołu trombiną i spongostanem. wit C 1000mg.PTA (czynnik przeciwhemofilowy C.proakceleryna (czynnik chwiejny.fibrynogen * czynnik II .akceleryna (aktywny czynnik V) * czynnik VII . Ponadto stosuje się kroplówkę hemostatyczną o składzie: Kw. Zalecane jest również podanie kwasu epsiaminokapronowego (8g na dobę).czynnik Stuarta i Prowera * czynnik XI . PTC) * czynnik X . w dobie po zabiegu i przez kilka kilkanaście dni po. antytrombinowych czyli pochodnych kumaryn: Acenokumarol. przy krwawieniu podać wit. Stosuje się leki uszczelniające naczynia jak cyclonaminę.1.

ale lepszy wynik leczenia uzyskuje się. transglutamidaza osoczowa) * prekalikreina . pogrążonym. W nowym położeniu może być utrzymany za pomocą drenu gumowego przyszytego szwem materacowym wyprowadzonym przez skórę wargi lub może być przyszyty do okostnej wyrostka zębodołowego pojedynczymi szwami węzełkowymi lub szwem ciągłym. którą można w razie potrzeby umocować do podłoża szwami okolnymi lub śrubami. FSF czynik LakiLoranda.czynnik Fletchera * kininogen . 61. pokrywając ją wolnym przeszczepem skóry lub śluzówki. W przypadku braku efektu podaż dożylnie hydrokortyzon 200mg. natomiast bardziej elastyczne. Przeszczep ustala się za pomocą protezy natychmiastowej z odpowiednio podwyższonym brzegiem. Podanie dożylne adrenaliny (obkurcza naczynia obwodowe) 1ml rozcieńczyć w 10ml NaCl podawać w dawce 0. Atropina przyspiesza rytm zatokowy – 1 w dawce 3mg – lek 1 rzutu w bradykardii. stąd korzystniejsze są wolne przeszczepy śluzówki. nie uszkadzając okostnej z wycięciem części tkanki podśluzowej. Ubytek pokryty wolnym przeszczepem skóry ma skłonność do obkurczania się i wytwarzania twardej blizny. Płat śluzówkowy zostaje przesunięty na pożądana wysokość. Sialografia w rozpoznawaniu schorzeń ślinianek. Raną na okres 10 dni osłania się opatrunkiem (cementem chirurgicznym lub opatrunkiem z masy plastycznej). co może spowodować wtórne spłycenie przedsionka w okresie pooperacyjnym. Odwarstwia się płat śluzówkowy.9% NaCl.wrodzony płytki przedsionek .stabilizujący włóknik (fibrynaza.nieprawidłowy przyczep wędzidełka wargi dolnej Zabiegiem tym osiąga się wydłużenie strefy dziąsła lub wargi. 62.czynnik Fitzgeralda Czas krwawienia 4-6min 1 reakcja naczyniowa – agregacja płytek.płytki przedsionek nabyty w następstwie zaniku przyzębia lub pierwotnego albo wtórnego zwężenia strefy dziąsła . Cięcie wykonuje się w przedsionku jamy ustnej na granicy ruchomej i nieruchomej błony śluzowej. Powierzchnia rany goi się wówczas przez ziarninowanie. .5 ml w odstępach 510min pod kontrolą RR. wytworzenie skrzepu. wlew dożylny dextran 40000 i 0.* czynnik XIII . Pogłębienie przedsionka wskazania: . fibrynoliza Z WYKŁADU: W przypadku nagłego zatrzymania krążenia należy pod razu przystąpić do reanimacji 15-30 uciśnięć ma 1 oddech.

Leczenie jest chirurgiczne (nacięcie. szczelina złamania staje się nierówna. W nowotworach łagodnych odgięcie przewodu wyprowadzającego przez rosnący rozprężająco guz. Po 8 tyg. szeroka. a tzw.Sialografia to badanie radiologiczne ślinianek z zastosowaniem środka cieniującego (uropolina) wstrzykniętego do gruczołu przez przewód wyprowadzający. której brzeg jest dobrze odgraniczony. Zdjęcia radiologiczne nie wykazują kostniwa w szparze złamania. . . Leczenie polega na zapewnieniu .opóźniony zrost (consolidatio prolongata) – wytwarzanie blizny kostnej jest znacznie opóźnione. W zakresie guzów i kamicy zostało wyparte przez USG. Czynniki sprzyjające zakażeniu: * złamanie otwarte * towarzyszące złamaniom rozległe uszkodzenia tkanek miękkich * krwiaki * zanieczyszczenie ran ciałami obcymi * znaczne przemieszczenie odłamów * niektóre schorzenia ogólne * zęby (szczególnie z miazgą zgorzelinową tkwiące w szparze złamania) . Badanie kontrastowe przewodów gruczołów ślinowych jest niezwykle przydatne w ocenie zwłaszcza zmian zapalnych i zespołów chorobowych o charakterze sialopatii. ropowica przestrzeni okołożuchwowych – są wynikem rozprzestrzeniania się stanu zapalnego ze szpary złamania na okoliczne tkanki.zakażenie – najczęstsze są powikłania zapalne złamań spowodowane zakażeniem bakteryjnym. W badaniu sialograficznym w przewlekłym zapaleniu ślinianki występuje obraz tzw. Zdjęcia te są wykonywane w celu umiejscowienia oraz określenia rozległości i kształtu zmiany chorobowej. w sialozach nieregularne ubytki struktur przewodów i miąższu gruczołowego ślinianek oraz rozszerzone. 63. wypełniona ziarniną i martwakami. Powikłania złamań kości szczęk i żuchwy. uschniętego drzewa. . Końce odłamów kostnych ulegają resorpcji. TK i MR. sączkowanie) lub skojarzone z antybiotykoterapią. jednolita gęstość radiologiczna jej miąższu jest wtórnym objawem ucisku przez guz. od urazu stwierdza się wyraźną ruchomość odłamów.pourazowe zapalenie kości – najczęściej spotykane jako powikłanie otwartego złamania trzonu żuchwy. o nierównych zarysach przewody odprowadzające (sialoangiektazje). ropień. Częstym powikłaniem złamań kości szczękowych.naciek zapalny. szczególnie żuchwy jest promienica. a nie naciekający jej miąższu powoduje powstanie ubytku cienia ślinianki. Ocena sialograficzna składa się z wykonania przeglądowego zdjęcia rentgenowskiego badanej okolicy. w nowotworach złośliwych widoczny jest nieprawidłowy zarys przewodów lub ich niewidoczność (amputacja przewodów0 oraz brak odgraniczenia pomiędzy miąższem gruczołu a guzem. a następnie dwóch zdjęć w prostopadłych do siebie projekcjach w czasie wypełniania przewodów oraz zdjęcia skośnego bocznego żuchwy w fazie opróżniania przewodów.

Jeżeli nie ma uchwytnej przyczyny. czyli grzbiet języka (dorsum lingua). niekiedy z przeszczepem kości.niedorozwój zatok szczękowych – występuje po złamaniach szczęk u dzieci. oraz znacznie krótszą od grzbietu powierzchnię dolną. . wygładzone i pokryte zbitą kością. który przy zwartych szczękach wypełnia niemal całkowicie jamę ustną właściwą. W języku rozróżniamy nasadę. Samoistny zrost odłamów w tych przypadkach jest niemożliwy. należy rozważyć operacyjne zespolenie odłamów. Przy porażeniu zarówno mowa. Obraz rtg jest typowy: końce odłamów są zaokrąglone. Zły wynik leczenia zachowawczego jest wskazaniem do chirurgicznego postępowania. trzon i koniec. chory nie odczuwa żadnych dolegliwości. Tuż przed bruzdą graniczną znajduje się szereg wyniosłości . Rzadziej zaburzenia zgryzowe pojawiają się po złamaniu kłykcia i szczęk. 64. . jak też żucia i połykania. Granicą między trzonem a nasadą jest na powierzchni górnej rowek w kształcie litery V zwróconej szczytem tyłowi.zaburzenia zgryzu i wyrzynania zębów – najczęściej występują po zmiażdżeniu wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy u dzieci. . . Następstwem tego są zaburzenia czynnościowe i estetyczne wymagające złożonych niekiedy zabiegów odtwórczych i rehabilitacji. Język (lingua) jest narządem mięśniowym pokrytym błoną śluzową. rzadziej szczęki. dzięki czemu odgrywa poważną rolę zarówno w czasie mowy. Leczenie jest ortopedyczne. Na trzonie języka odróżniamy powierzchnię górną.zaburzenia wzrostu kości twarzy – dotyczy pacjentów w wieku rozwojowym. .zesztywnienie stawu skroniowo-żuchwowego (ankylosis temporomandibularis) i artropatie stawów skroniowo-żuchwowych. Najczęściej dotyczy gałęzi i trzonu żuchwy.staw rzekomy (pseudoarthrosis) – przyczyny są podobne jak w przypadku opóźnionego zrostu. Obie powierzchnie przechodzą w siebie wzdłuż brzegów języka (margines lingua). Koniecznie jest chirurgiczne zespolenie odłamów. bruzda graniczna (sulcus terminalis). Jeżeli nie ma zaburzonego odpływu wydzieliny z ich światła.zrost odłamów w nieprawidłowym położeniu – jest wynikiem nieprawidłowego zaopatrzenia złamania. jak i żucie i połykanie są znacznie upośledzone.Język – budowa. Jest to twór w znacznym stopniu ruchomy. powstaje obraz typowy dla przewlekłego zapalenia zatok szczękowych i wówczas wskazana jest interwencja chirurgiczna. jeżeli wydzielina zalega. Staw rzekomy rozpoznaje się w trakcie badania klinicznego i radiologicznego. funkcje. W języku też umiejscowiony jest narząd smaku. postępowanie w przypadku ropnia.prawidłowego unieruchomienia odłamów i zwalczaniu zakażenia jako dwóch głównych przyczyn powikłania. Właściwe postępowanie najczęściej doprowadza do zrostu. . Ruchomość odłamów utrzymująca się ponad 3 miesiące od urazu jest potwierdzeniem klinicznym. tzw.

błony śluzowej – brodawek okolonych (papillae vallatae) układających się w kształcie litery V. Brodawek tych jest od 7 do 14. Otoczone są wałem błony śluzowej, na bocznych ścianach brodawek znajdują się twory nabłonkowe, zwane kubkami smakowymi. Na dnie rowka otaczającego każdą brodawkę uchodzą ujścia drobnych gruczołów smakowych, których wydzielina wypłukuje rowek z substancji smakowych. Są to gruczoły brodawek okolonych. U wierzchołka litery V znajduje się zwykle jedna większa brodawka w małym zagłębieniu tzw. otworze ślepym języka. Otwór ten jest pozostałością rozwojowego przewodu tarczowo-językowego. Na grzbiecie języka w linii pośrodkowej biegnie podłużny rowek – bruzda pośrodkowa języka (sulcus medianus lingua), po której ślina spływa do gardła. Na górnej powierzchni nasady znajdują się skupienia tkanki limfatycznej tzw. mieszki językowe, które tworzą razem migdałek językowy (tonsilla lingualis). Brodawki nitkowate (papillae filiformes) – najliczniejsze, nadają one powierzchni języka wygląd aksamitny. Brodawki nitkowate są najwyższe w środkowej części języka, niższe na bokach. Pełnią funkcję mechaniczną, umożliwiają częściowe rozdrobnienie pokarmu. Brodawki stożkowate (papillae conicae) – odmiana brodawek nitkowatych, liczniejsze od nich. Brodawki nitkowate i stożkowate przewodzą wrażenia dotykowe, nie spełniając funkcji smakowej. Brodawki grzybowate (papillae fungiformes) – rozmieszczone między nitkowatymi, są większe i mniej liczne od nich. Występują głównie na brzegach i końcu języka. Na górnej powierzchni brodawek znajdują się kubki smakowe, pełnią również funkcję mechaniczną. Brodawki liściaste (papillae foliatae) – rozmieszczone głównie na brzegach i tylnej części trzonu języka. Są typu smakowego. Nerwem smakowym brodawek liściastych i okolonych jest nerw językowo-gardłowy, grzybowatych – struna bębenkowa, która przewodzi również wrażenia dotyku, bólu i temperatury. Mięśnie zewnętrze języka: * m. bródowo-językowy (m. genioglossus) * m.gnykowo-językowy (m. hyoglossus) * m.rylcowo-językowy (m. styloglossus) Mięśnie wewnętrzne lub własne języka: * m. podłużny górny (m. longitudinalis superior) i podłużny dolny (m.longitudinalis interior) * m. poprzeczny języka (m. transversus linguae) * m. pionowy języka (m. verticalis linguae) Unaczynienie: * gałęzie tętnicy językowej: tętnica głęboka języka, gałęzie grzbietowe języka i t. podjęzykowa * drobne gałązki t. twarzowej i gardłowej wstępującej Przebieg żył odpowiada na ogół przebiegowi tętnic. Żyła językowa uchodzi do żyły szyjnej wewnętrznej lub do żyły twarzowej. Unerwienie: Nerwem ruchowym mięśni języka jest nerw podjęzykowy (n. hyoglossus, XII) Nerwami czuciowymi:

* n. językowy, czuciowy (n. lingualis – od V3) – przewodzi również włókna smakowe, ruchowe i wydzielnicze od n. twarzowego poprzez strunę bębenkową; zaopatruje czuciowo trzon i koniec języka, a smakowo brodawki grzybowate. * n. językowo-gardłowy (n. glossopharyngeus, IX) – zaopatruje czuciowo głównie nasadę języka i unerwia smakowo brodawki okolone i liściaste. * n. błędny (n. vagus, X) – zaopatruje czuciowo mały odcinek nasady języka za pomocą gałązki n. krtaniowego górnego, smakowo okolicę dołków nagłośniowych, nagłośni i dolnej części gardła. Droga smakowa prowadzi zarówno przez strunę bębenkową, jak i nerw językowo-gardłowy i błędny do pasma samotnego. Z jądra pasma samotnego droga wiedzie przez wstęgę przyśrodkową do wzgórza strony przeciwległej, ze wzgórza zaś do ośrodków korowych w haku zakrętu przyhipokampowego oraz w wieczkowej części płata ciemieniowego, w zakręcie zarodkowym. Z krtani podniety smakowe dostają się również do jądra pasma samotnego drogą nerwu krtaniowego górnego przez n. błędny lub przez połączenia nerwu błędnego z nerwem językowo-gardłowym. Ropień języka (abscessus lingua) – może być zlokalizowany w trzonie, czyli części ruchomej języka lub nasadzie języka. Przyczynę ropnia trzonu języka stanowi zazwyczaj zakażenie ran pourazowych, pooperacyjnych lub innych uszkodzeń języka powstałych w wyniku nagryzienia, skaleczenia ciałem obcym, ostrym brzegiem zęba, wypełnienia, protezy. Ropień ten może być umiejscowiony na końcu, brzegu lub bliżej linii środkowej grzbietowej powierzchnie trzonu. Klinicznie cechuje się twardym, bolesnym naciekiem, miernym ograniczeniem ruchomości języka, rzadko upośledzeniem mowy i połykania. Przed przystąpieniem do nacięcia wskazane jest wykonanie punkcji diagnostycznej w celu uniknięcia pomyłki. W przypadku uzyskania treści ropnej ropień nacina się w znieczuleniu miejscowym, ewakuuje zawartość i drenuje, zakładając do rany sączek gumowy. W zależności od umiejscowienia ropnia cięcie można wykonać wzdłuż brzegu języka lub równolegle do linii pośrodkowej. W etiologii ropnia nasady języka poza ww. przyczynami należy uwzględnić zakażenie zębopochodne (zęby dolne przednie), zapalenie migdałków językowych, podniebiennych, zropiałe torbiele dna jamy ustnej (skórzasta, naskórkowa, środkowa szyi). W tej postaci ropnia języka stan ogólny pacjenta może być ciężki. Zewnątrzustnie stwierdza się powiększenie objętości tego narządu spowodowane naciekiem (bolesnym), znaczne ograniczenie jego ruchomości, ślinotok. Objawy te współistnieją z zaburzeniem funkcji mowy (mowa niewyraźna, bełkotliwa), połykania, a niekiedy również oddychania, oraz naciekiem dna jamy ustnej. Ropień nasady języka nacina się z dojścia zewnątrzustnego w znieczuleniu ogólnym z intubacją dotchawiczą, wyjątkowo przez tracheostom. W okolicy podbródkowej cięciem pionowym lub poziomym przecina się skórę i powięź „na tępo” rozwarstwia mięśnie dna jamy ustnej, docierając do nasady języka, otwiera się ropień i opróżnia jego zawartość. Ranę sączkuje się drenem poliwinylowym lub gumowym.

65.Chirurgiczne metody leczenia wad zgryzu W obecnej dobie leczenie pacjentów z wadami zgryzowo twarzowymi oparte jest na zespołowej działalności wielu specjalistów. Najważniejszą fazą leczenia jest prawidłowa ocena i rozpoznanie wady oraz określenie możliwości uzyskania przewidywanego efektu końcowego. Etapy: wywiad-określenie znajomości istoty wady i możliwości korekty + wywiad ogólny; określenie symetrii i proporcji twarzy, symetria czoła, oddalenie brzegów oczodołów, konfiguracja nosa, morfologia warg i ich stosunek do siekaczy, proporcje twarzy w wymiarze horyzontalnym i pionowym.; ocena profilu i konfiguracji tkanek miękkich; wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej stanu przedoperacyjnego. należy ocenić kształt łuków zębowych, ustawienie zębów, czynność mięśni żucia i ssż. Pobranie wycisków i rejestracja zwarcia, zdjęcia tele i pantomogram. Przed zabiegiem operacyjnym zaburzenia zębowe koryguje się poprzez ortodontyczną repozycję zębów, bez względu na ich stosunek zwarciowy do łuku przeciwstawnego. Zabieg ten powiększa wadę pacjenta ale jest konieczny dla uzyskania normalnych stosunków okluzyjnych po chirurgicznym ustaleniu położenia wszystkich elementów kostnych. W ostatniej fazie przygotowania ortodontycznego wskazane jest ponowne pobranie wycisków i analiza stosunków zgryzowych na modelach. Po zakończeniu wszystkich poprawek łuk ortodontyczny osadza się w zamkach. Istotną rzeczą jest odpowiednia konstrukcja łuku aparatu ortodontycznego aby nie uległ odkształceniu podczas zabiegu i wytrzymał obciążenia związane z zastosowaniem wiązania międzyszczękowego. Zaburzenia zgryzowo-twarzowe mogą występować tylko w obrębie żuchwy, szczęki lub środkowego piętra twarzy oraz równocześnie w żuchwie i szczęce. NADMIERNY ROZWÓJ ŻUCHWY Na początku lat 50 metoda osteotomii na gałęzi żuchwy dla korekty progenii wykonywana metodą zewnątrzustną. Dostęp do gałęzi żuchwy uzyskuje się z cięcia poniżej kąta żuchwy. Gałąź przecina się pionowo, następnie przesuwa się wraz z trzonem ku tyłowi, co pozwala uzyskać prawidłowe zwarcie zębów. Odłam gałęzi z wyrostkiem kłykciowym zachodzi na odłam przedni. Odłamy stabilizuje się szwami kostnymi, a całość wiązaniem międzyszczękowym. Obecnie wykonuje się podobny zabieg z cięcia zewnątrzustnego, przy użyciu kątowej piłki oscylacyjnej. Odłamy stabilizuje się przy użyciu wiązania międzyszczękowego, śrub lub płytek zespalających. Zaleta stosowania tej techniki to eliminacja blizn na skórze, zmniejszone ryzyko uszkodzenia gałęzi żuchwy i nerwu twarzowego. Inną popularną metodą jest rozszczepienia osteotomia strzałkowa BSSO. Polega na strzałkowym rozszczepieniu gałęzi żuchwy, które pozwala na cofanie lub wysuwanie trzonu żuchwy, z cięcia zewnątrzustnego. Zaleta tego zabiegu jest uzyskanie nakładania odłamów-dobra stabilizacja. Technika ta jest stosowana w progenii i retrogenii. Wadę stanowi prawdopodobieństwo uszkodzenia nerwu

zębodołowego dolnego i związanej z tym utraty czucia w okolicy wargi dolnej i bródki. NIEDOROZWÓJ ŻUCHWY W 1957 zabieg osteotomii pionowej z przeszczepem z talerza kości biodrowej, późniejsze modyfikacje np. osteotomia typu C, połączona z rozszczepieniem strzałkowym dolnego brzegu żuchwy. te metody zapewniają dużą powierzchnię przylegania odłamów, co polepsza proces gojenia oraz zwiększa stabilność. Jednak jako metody zewnątrzustne pozostawiają blizny i jest możliwość uszkodzenia nerwu twarzowego. Obecnie opisany wyżej zabieg BSSO jest najczęściej stosowaną osteotomią żuchwy. Poprzez przesunięcie i nałożenie dużych powierzchni odłamów uzyskuje się przyleganie gwarantujące dobrą stabilność i właściwe gojenie. Do stabilizacji odłamów najczęściej używa się płytek zespalających i śrub, które eliminują konieczność użycia wiązania międzyszczękowego. W przypadku znacznego cofnięcia wyłącznie bródki można zastosować zabieg osteotomii dolnego brzegu żuchwy (genioplastyki), z cięcia zewnątrzustnego. Genioplastykę można wykonać przez przecięcie, wysunięcie i stabilizację dolnego brzegu żuchwy lub przez uwypuklenie przedniej części bródki materiałem allogennym. Poza zabiegiem wysunięcia lub cofnięcia bródki osteotomia dolnego brzegu może być zastosowana w leczeniu asymetrii. NADMIERNY ROZWÓJ SZCZĘKI Może odbywać się we wszystkich 3 wymiarach: przednio-tylnym, horyzontalnym i pionowym. Jednosegmentowe osteotomie szczęki SA obecnie najczęściej stosowanymi metodami korekty zaburzeń we wszystkich 3 wymiarach. Z nadmiernym pionowym rozwojem szczęki może współistnieć zgryz otwarty. Jest to związane ze zwiększonym wzrostem szczęki w dół, który powoduje obniżenie żuchwy, ze względu na przedwczesne kontakty zębów tylnych. Aby skorygować tę wadę, szczękę przemieszcza się do góry, zwłaszcza w odcinku tylnym. Nadmierny przednio-tylny wzrost szczęki można skorygować wykonując jednosegmentową repozycję szczęki metodą Le Fort I. w niektórych przypadkach cała szczęka może być jednosegmentowo przemieszczona dotylnie. Dodatkowo szczękę można podzielić na segmenty w obrębie wyrostka zębodołowego, co wmożliwi przemieszczenie przednio-tylne i pionowe. NIEDOROZWÓJ SZCZĘKI I ŚRODKOWEGO PIĘTRA TWARZY Wada ta może występować w 3 płaszczyznach. Podstawowym zabiegiem jest osteotomia metodą Le Fort I. technikę tę stosuje się do wysuwania szczęki połączonego z korektą 3 klasy Angla i innych zaburzeń twarzowych. W zależności od wielkości wady może wystąpić konieczność zastosowania przeszczepu kostnego w celu przyśpieszenia gojenia i poprawy stabilności. W przypadku zaburzenia pionowego techniką Le FortI można przemieścić szczękę ku dołowi. technikę Le Fort III oraz zmodyfikowany Le FortIII stosuje się w ciężkich zaburzeniach środkowego piętra twarzy, połączonych z niedorozwojem dolnego brzegu oczodołu i wyrostka jarzmowego szczęki. Zabiegi te umożliwiają wysunięcie szczęk i kości jarzmowych, a w niektórych

przypadkach kości przedniego odcinka nosa. Tego typu zabiegów wymagają pacjenci z zespołem Aperta i Crouzona. ZABURZENIA MIESZANE I ASYMETRIE TWARZY Często zaburzenia zgryzowo-twarzowe występują równocześnie w szczęce i żuchwie. Przypadki takie wymagają połączenia zabiegów osteotomii obu szczęk, dla osiągnięcia zadowalających wyników estetycznych, funkcjonalnych i zgryzowych. Zaburzenia symetrii w więcej niż w 2 płaszczyznach wymagają równoczesnego przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w szczęce i żuchwie wraz z osteotomią dolnego brzegu żuchwy oraz uwypuklenia lub wyrównania określonych części kości. OKOŁOOPERACYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Tak szybko jak to możliwe należy wykonać radiogramy pozwalające określić prawidłowość wykonanego zabiegu. Pacjent pozostaje w szpitalu 1-4 dni. Nowoczesne minipłytki i śruby kostne pozwalają na całkowitą lub częściową eliminację wiązania międzyszczękowego. Podczas zabiegu zakłada się mały blok wewnątrzokluzyjny służący do stabilizacji zwarcia. Po usunięciu wiązania międzyszczękowego, pacjentowi zakłada się wyciąg elastyczny oparty na szynach indywidualnych, przymocowany do łuku zębowego, co służy lepszej adaptacji do nowych warunków zwarciowych. Po zagojeniu kości i zdjęciu szyn pacjent jest leczony przez ortodontę. Zdejmuje się łuki stalowe, zastosowane dla lepszej stabilizacji w czasie zabiegu chirurgicznego i zastępuje je cienkimi ortodontycznymi. Na tym etapie zęby są już prawidłowo ustawione w łuku a luki poekstrakcyjne zamknięte. W ustach pacjenta pozostają jeszcze cienkie pionowe wyciągi elastyczne zastosowane dla ograniczenia ewentualnych niekontrolowanych ruchów szczęk i utrzymania nowych stosunków zwarciowych. Proces stabilizacji postępuje szybko i rzadko trwa dłużej niż 6-10 miesięcy. Po ustaleniu się nowych stosunków zwarciowych pacjent może być skierowany na końcowe leczenie periodontologiczne, zachowawcze i protetyczne. 66. Ropień przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej (abscessus spatii pterygomandibularis). Ograniczony proces ropny toczy się między mięśniem skrzydłowym przyśrodkowym a wewnętrzna powierzchnią gałęzi żuchwy. Przyczyną są: zakażenie wprowadzone bezpośrednio do przestrzeni podczas znieczulenia do otworu żuchwy, zropienie krwiaka powstałego po tym znieczuleniu, utrudnione wyrzynanie się dolnego zęba mądrości oraz przejście procesu zapalnego z sąsiadujących przestrzeni, niekiedy ropne zapalenie ślinianki przyusznej. Wśród ogólnych objawów zakażenia występują: • silne, promieniujące bóle, nasilające się przy próbie rozwierania szczęk • szczękościsk • trudności w połykaniu

obrzęk i(lub) delikatnie zaznaczone i bolesne wygórowanie w okolicy pod- i zażuchwowej, które nie są objawami stałymi. Jeśli stopień szczękościsku umożliwia badanie jamy ustnej, wówczas wewnątrzustnie stwierdza się obrzęk i zaczerwienienie błony śluzowej fałdu skrzydłowo-żuchwowego i okolicy gałęzi żuchwy. Obrzęk obejmuje również podniebienie miękkie, języczek oraz łuk podniebienno-językowy i podniebienno-gardłowy. Powoduje to zwężenie cieśni gardzieli, którego wynikiem jest utrudnione połykanie. W zależności od stopnia szczękościsku ropień nacina się wewnątrz- lub zewnątrzustnie. Nacięcie zaleca się poprzedzić wykonaniem punkcji aspiracyjnej. Przy dojściu od strony jamy ustnej w znieczuleniu miejscowym cięcie wykonuje się wzdłuż fałdu skrzydłowo-żuchwowego. Cięcie zewnątrzustne przebiega poniżej kąta żuchwy. Zabieg w tym przypadku wykonuje się w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Przy istnieniu wskazań do intubacji wykonuje się ją „na ślepo” przez nos. Po nacięciu zarówno z dojścia zewnątrzustnego jak i od strony jamy ustnej tkanki rozwarstwia się „na tępo” docierając do jamy ropnia, opróżnia się ją, a ranę przez kilka dni drenuje. W dalszym leczeniu wskazana jest fizykoterapia, a przy przyczynie zewnątrzpochodnej ząb usuwa się po ustąpieniu ostrych objawów i szczękościsku. Proces ropny z omawianej przestrzeni może się szerzyć do przestrzeni przygardłowej, podżuchwowej lub podskroniowej. Przestrzeń skrzydłowo-żuchwowa (spatium pterygomandibulare) ograniczona jest od boku gałęzią żuchwy, od strony przyśrodkowej mięśniem skrzydłowym przyśrodkowym, pokrytym cienką powięzią. Od góry zamyka ją rozcięgno międzyskrzydłowe, biegnące między mięśniami skrzydłowym przyśrodkowym i bocznym, od przodu szew policzkowo gardłowy. W środku tej przestrzeni znajduje się otwór żuchwy z wnikającymi do niego naczyniami i nerwami. Przestrzeń ta wypełniona jest luźną tkanką łączną. Graniczy z dołem podskroniowym i skrzydłowo-podniebiennym, dołem zażuchwowym i przestrzenią przygardłową. Przebieg nerwu żuchwowego łączy ją przez otwór owalny z jamą czaszki. Do górnego odcinka tej przestrzeni przylega ciało tłuszczowe policzka, przez które procesy ropne mogą się szerzyć na okolicę policzkową i skroniową. 67.Badanie rtg w chirurgii stomatologicznej. Przed wykonaniem tego badania należy określić jego cel, kliniczne cechy, tj. umiejscowienie i rodzaj zmiany chorobowej oraz jej przybliżoną wielkość. W planie badania radiologicznego należy uwzględnić szkodliwość promieniowania jonizującego, szczególnie dla dzieci i kobiet w ciąży, dlatego należy je wykonywać z bezwzględnych wskazań. Rodzaje badania radiologicznego: (1) zdjęcia przeglądowe, (2) celowane, (3) warstwowe, (4) kontrastowe, (5) pantomograficzne, (6) specjalne.

Zdjęcia wewnątrzustne: (a) przylegające, (b) zgryzowe w projekcji izometrycznej, w projekcji osiowej. Zdjęcie przylegające uzyskuje się przez umieszczenie filmu w jamie ustnej, tak aby przylegał on do wyrostka zębodołowego zawsze dojęzykowo (dopodniebiennie) w badanej okolicy. Przy wykonywaniu oraz ocenie tego zdjęcia należy pamiętać o prawie izometrii Cieszyńskiego-Diecka. Zgodnie z tym prawem zwiększenie kąta nachylenia powoduje skrócenie obiektu, a zmniejszenie kąta nachylenia wydłużenie badanego obiektu. Rozróżnia się więc projekcje: izometryczną, hipermetryczną i hipometryczną. Na zdjęciach przylegających uwidaczniają się zmiany okołowierzchołkowe zębów, pozostawione korzenie, zęby nadliczbowe, zatrzymane, torbiele korzeniowe lub zawiązkowe, zmiany nowotworowe, w zmianach urazowych zaś wyrostka zębodołowego szczęki i trzonu żuchwy zdjęcia pozwalają ustalić położnie zęba w linii złamania kości oraz złamanie korzeni. Można też uwidocznić tą projekcją złamanie nosa. Do zdjęć zgryzowych film o wymiarach 4*5 cm umieszcza się w płaszczyźnie zgryzowej przy lekko zwartych szczękach. Promień główny kieruje się prostopadle i na środek filmu. Ten rodzaj zdjęć umożliwia badanie zmian w obrębie dna jamy ustnej, podniebienia, zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, nozdrzy przednich. Projekcja ta jest również przydatna do stwierdzenia przemieszczenia łuku jarzmowego, złamania wyrostka dziobastego żuchwy, oceny szerokości żuchwy, a przy jej złamaniach przemieszczenia odłamów do boku lub przyśrodkowo, wykrywania kamieni w przewodzie Whartona lub korzenia wtłoczonego do światła zatoki szczękowej. Obie projekcje służą również do umiejscowienia ciał obcych oraz zakresu zniszczenia kości zmianą nowotworową. Zdjęcia zewnątrzustne wykonuje się w celu zbadania czaszki, zatok obocznych nosa i twarzoczaszki. Zdjęcia żuchwy (zawsze 3) wykonuje się w projekcji tylno-przedniej i obu skośno-bocznych. Zdjęcia warstwowe (tomograficzne) pozwalają ocenić głębokość zasięgu zmian chorobowych w nowotworach łagodnych i złośliwych, zapaleniu kości, a także położenie ciał obcych. W uzasadnionych przypadkach wykonuje się zdjęcia celowane (np. stawy s-ż, otwór wzrokowy, podstawa czaszki, dół skrzydłowo-podniebienny). Zdjęcia pantomograficzne jest to obecnie badanie podstawowe, mało obarczające napromienianiem i dające obraz całej części twarzowej czaszki. Zależnie od jego wyniku wykonuje się zdjęcia celowane. Zdjęcia pantomograficzne oddają również usługi w diagnostyce stawu skroniowo-żuchwowego. Badanie radiologiczne z zastosowaniem kontrastu – polega na wprowadzeniu środka cieniującego (uropolina 30-60%) w badane pole i wykonanie zdjęcia. Zdjęcia kontrastowe można wykonać po wprowadzeniu kontrastu do torbieli, zatoki szczękowej, żyły (flebografia), tętnicy (arteriografia), przetoki (fistulografia), dróg łzowych (lakrimografia), oczodołu (orbitografia) lub badanego narządu (sialografia, cholecystografia itp.). Zdjęcia te są wykonywane w celu umiejscowienia oraz określenia rozległości i kształtu zmiany chorobowej.

68. dlatego badanie jest przeciwwskazane – każdy ruch może zerwać wiotkie mostki ziarninowe łączące odłamy 2. TWORZENIE SIĘ BLIZNY KOSTNEJ .po 3 tygodniach jest już dość spoista.stanu ogólnego .osteoblasty wytwarzają fosfatazę.z końców odłamów kostnych – głównie z okostnej i kanałów Havertsa wywędrowują i rozmnażają się osteoblasty .z równoczesnym utworzeniem regularnych beleczek .u starszych – ok. ale jeszcze podatna na przesunięcia . Stany przedrakowe błony śluzowej jamy ustnej – nie opisuję stanów przedrakowych skóry. która uwalnia wapń i fosfor ze złamanej kości. 4 tygodni .GOJENIE ZŁAMAŃ KOŚCI .intensywnie rozwija się tkanka łączna i naczynia krwionośne.wieku chorego .kostnina powstaje ze wszystkich ww. a odłam zespolone są przez osteoblasty i ziarninę .u dzieci – ok. 6 tygodni .zanika obfite unaczynienie .w średnim wieku – ok.odtworzona zostaje istota zbita i gąbczasta 69.miejsca złamania .w okresie tym klinicznie nadal utrzymuje się ruchomość odłamów kostnych. 8 tygodni Zależy od: .od unieruchomienia odłamów 3 okresy – podział kliniczny i histologiczny 1.skrzep i wytrącony włóknik tworzą pierwsze połączenia odłamów . a pierwiastki te są wiązane przez nowo tworząca się kostninę . ZIARNINOWANIE – przestrzeń między odłamami wypełnia krew . kości i z okostnej .krwiak ulega wchłonięciu.rodzaju .stopniowo przemienia się w kość prawidłowa 3. czyli ziarnina .wchłonięciu ulegają nieregularne beleczki kostne .) • • Stan przedrakowy (status praecancerosus) w obrębie błony śluzowej jest to zwyrodnienie i rozrost nabłonka ze zmianami w obrębie tkanki łącznej predysponujące do rozwoju raka Stany przedrakowe warg i błony śluzowej jamy ustnej to: . TWORZENIE SIĘ KOSTNINY PIERWOTNEJ .

0. prostym zszyciu lub zastosowaniu przeszczepu śluzówki lub skóry.na części śluzowej mogą występować pęknięcia.owrzodzenia należy wyciąć w całości z marginesem ok. często bez cech zapalnych oraz charakterystycznym zabarwieniem w kolorze wędzonej szynki .zaczerwieniona.leczenie jest przyczynowe. jeżeli zmiana nie wygoi się w ciągu 7 dni należy pobrać materiał do badania histopatologicznego.przyczyną zapalenia jest zakażenie swoiste. ostrymi brzegami protez. które wydzielając ślinę poprzez drażnienie i często współistniejące odczyny zapalne.nie leczona może przejść w raka kolczystokomórkowego BRODAWCZAK (papilloma) . nierówności.1) ZAPALENIE WARG GRUCZOŁOWE (cheilitis glandularis) 2) 3) 4) 5) 6) .owrzodzenia na wargach lub w jamie ustnej mogą być wywołane różnymi czynnikami (uraz zadany zębami. błyszcząca plama lub guzek na błonie śluzowej policzków.w odpowiednim czasie chirurg usuwa blizny ROGOWACENIE CZERWONE QUEYRATA (erythroplasia vel erythroplakia Queyrata) . wypełnieniami itp. w razie potrzeby.w obrębie czerwieni wargowej znajdują się przemieszczone gruczoły ślinowe. rumienie.mogą one prowadzić do przemiany nowotworowej albo mogą być tez pierwotnymi nowotworami .leczenie polega na chirurgicznym usunięciu zmiany za pomocą elektrokoagulacji (ewentualnie krioterapii) . stosuje się więc leki przeciwkiłowe .występuje na wargach.leczenie jest chirurgiczne i polega na usunięciu zmiany w granicach zdrowych tkanek.5 – 1 cm i zlecić badanie mikroskopowe ROGOWACENIE BIAŁE (leukoplakia) .leczenie polega na wycięciu przemieszczonych gruczołów ślinowych ZAPALENIE WARG SRÓDMIĄŻSZOWE KIŁOWE (cheilitis interstitialis) -charakteryzuje się nierównomiernym zgrubieniem całej wargi. a czasem powierzchowne kilaki. należy rozważyć krioterapię OWRZODZENIE (ulceratio) . mogą prowadzić do przemiany nowotworowej . błonie śluzowej podniebienia i dna jamy ustnej. które mogą ulegać owrzodzeniu .schorzenie występuje na podłożu zaburzeń rozwojowych . a następnie leczyć w zależności od ustalonego rozpoznania . policzkach oraz języku -może osiągać duże rozmiary i występować w postaci pojedynczego wykwitu lub częściej mnogich zmian (brodawczakowatość – papillomatosis) .) .histologicznie stwierdza się zgrubienie i rogowacenie nabłonka . języku lub wardze .zmiana o wyglądzie brodawki .

. opalizujące zmiany III st – wyniosłe. do usuwania ognisk leukoplakii stosowana jest również kriochirurgia.leczenie leukoplakii I i II stopnia polega na eliminacji czynników drażniących. twarde białawe tarczki z rozpadlinami i nadżerkami IV st – białawe wyrośla brodawkowate z rozpadlinami i nadżerkami oraz otoczką zapalną . gdy dochodzi do owrzodzeń .leczenie leukoplakii III i IV stopnia polega na chirurgicznym usunięciu zmian chorobowych z marginesem zdrowych tkanek. często u kobiet w wieku przekwitania . dno jamy ustnej. głownie A. wargi . brakiem łaknienia I zanikiem błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła . rzadziej podniebienie. niedokrwistość.z czynników ogólnoustrojowych wymienia się niedobór witamin. zaburzenia wewnątrzwydzielnicze itp. nawyk przygryzania policzków. rzadziej elektrokoagulacja (chociaż blizny po elektrokoagulacji mogą stanowić stan przedrakowy). ostatnio zastosowanie ma także laser 7) LISZAJ PŁASKI WILSONA (lichen planus Wilsoni) .stopień III i IV to właściwe stany przedrakowe . prądy galwaniczne.są to rumieniowe grudki zlewające się w formie koronki na śluzówce policzków. B2.mikroskopowo stwierdza się rozrost nabłonka (warstwy powierzchownej i kolczystej) .5 % 8) ZESPÓŁ PLUMMER – VINSONA (syndroma Plummer – Vinsoni) .klinicznie wyróżnia się postać brodawkowatą (leukoplakia verrucosa) przy zmianach o typie brodawek oraz wrzodziejącą (leukoplakia exulcerans) . sanacji jamy ustnej i różnych metali z jamy ustnej.miejscowo stosuje się środki przeciwzapalne jak również ogólne z zespołem witamin A. obrączki czy tarczki na języku . wyrostki zębodołowe. Thomy można podzielić leukoplakie na 4 stopnie w zależności od stopnia zaawansowania: I st – zmętnienie nabłonka II st – białawe.9%).-jest to stan wynikający z zaburzeń prawidłowej regeneracji i rogowacenia nabłonka jamy ustnej .wg. żelaza. a w etiologii wymienia się drażniące czynniki miejscowe.może być ograniczona lub rozlana . bruksizm. . PP i B complex .zaleca się dietę nie drażniącą i pełnowartościową ze szczególnym uwzględnieniem białek i witamin . jak: palenie papierosów. .występują zwykle na podłożu neurogennym.najczęściej u mężczyzn (94. używki itp. niedokwaśnością.jest przewlekłą chorobą o bliżej nieokreślonej przyczynia. czynniki jatrogenne. B.charakteryzuje sie niedokrwistością.występuje na skutek niedoboru żelaza .najbardziej typowe miejsce to policzek ( 48.możliwość zezłośliwienia wynosi 0.4%). głównie palaczy papierosów między 40 a 50 rokiem zycia .

co umożliwia rozcięcie. zakażenie promienicze ustnej Wnioski lecznicze Wczesne leczenie. PP. Sąsiedztwo OUN i Zagroż. szyi i jamy ustnej. Obecność Przewaga uzębienia zębopochodnych zakażeń 5. rozprz. (promieniowce.) j.- opisana choroba dotyczy przeważnie kobiet i jest spowodowana prawdopodobnie nieodpowiednim odżywianiem się leczenie zachowawcze: witaminy zespołu B. ropnymi innych ważnych powikłaniami narządów wewnątrzczaszkowymi (czyrak twarzy!). częste beztlen. ale wręcz odwrotnie. Główne cechy zakażeń chirurgicznych: a) wywołane zakażeniem florą bakteryjną mieszaną b) mają skłonność do ograniczania się. wykluczyć nowotwór 2. Cechy zakażeń chirurgicznych (170B) Spośród wielu zakażeń bakteryjnych wyróżniono zakażenia chirurgiczne ze względu na odrębność ich postaci klinicznych i odmienny sposób postępowania leczniczego. dynamiki. nacięcie. ustnej. oka. otwarcie zęba) Właściwy dobór wskazań i sposobów antybiotykoterapii (antybiotyk celowany) . wybór właściwej metody ( w zależności od postaci. anatomiczna umiejscowienia i kierunku szerzenia zakażeń. przyczynowe (usun. preparaty żelaza 70.ustnej.osłabia odporność chorego Odrębności zakażeń chirurgicznych twarzy i jamy Odrębności twarzy Wnioski kliniczne 1. lecz. oddychania 4. Różnorodna flora Przewaga zakażeń bakt. się wzdłuż Liczne przestrzenie przestrzeni i tworów powięziowe anatomicznych okołoszczękowe 3. mieszanych. Bogate Duża odporność na unaczynienie zakażenia. wycięcie i sączkowanie ogniska c) można opanować je często tylko zabiegiem chirurgicznym bez stosowania antybiotyków d) rozwijają się często wskutek zadziałania urazu (mikrourazu) z przerwaniem ciągłości tkanek e) ich przebycie nie pozostawia odporności swoistej. możliwość krwionośne i limf. trudność określenia wrót zakażenia. Złożona budowa Różnorodność postaci. procesu zapalnego i przyczyny) Intensywne leczenie przeciwbakteryjne i chirurgiczne (nakłucie. drenaż) Leczenie wielospecjalistyczne zależne od wskazań Sanacja j. Zwykle występują w obrębie twarzy.

Względy estetyczne i psychologiczne Wybór właściwej metody leczenia Oszczędne i właściwe lecz.nosa. przyczyna zębopochodna: ozębna -> istota gąbczasta kości -> okostna -> błona śluzowa -> tkanka podskórna -> skóra przestrzeń międzypowięziowa o Drogą naczyń krwionośnych (najczęściej żyły – cienkie ściany. powstawanie zakażonych zakrzepów przyściennych) lub chłonnych (infekcja rozprzestrzenia się stosunkowo szybko) a powiększenie węzłów chłonnych wskazuje na kierunek szerzenia się procesu zapalnego o Pnie nerwowe o Przewody gruczołów ślinowych Na zasięg zakażenia wpływ mają: o Patogenność drobnoustrojów i wirulencja (stopień patogenności) o Ezymy bakteryjne (kolagenaza. o Przestrzenie międzypowięziowe pierwszego kontaktu w obrębie żuchwy: o Podbródkowa – siekacze dolne o Policzkowa – trzonowce dolne o Podżuchwowa – zęby trzonowe i przedtrzonowe (rzadziej) których wierzochołki korzeni znajdują się poniżej kresy żuchwowo-gnykowej (najczęściej 8) o Podjęzykowa – korzenie powyżej kresy (najczęściej 4.. zatok obocznych 6. chir. wolniejszy przepływ krwi. wzdłuż powięzi) droga najmniejszego oporu tkanek. możliwość nakłucia ropnia 71. haluronidaza. 5 oraz 6) . Drogi szerzenia się procesów zapalnych okołoszczękowych Proces zapalny rozprzestrzenia się przez: o Ciągłość – (najczęściej – luzna tkanka łączna. brak zastawek. koagulaza) o Stan odporności ustroju o Warunki anatomiczne jamy ustnej (jej połączenia z przestrzeniami międzypowięziowymi) Przestrzenie narażone na zainfekowanie zębopochodnym procesem zapalnym: o Przestrzenie pierwszego kontaktu w obrębie szczęk: o Kłowa – kły górne o Policzkowa – trzonowce górne powyżej przyczepu mięśnia policzkowego o Podskroniowa – najczęściej trzeci ząb trzonowy (rzadko) Mogą rozprzestrzeniać się ku górze powodując wtórne zapalanie tkanki łącznej oczodołu lub okolicy okołooczodołowej lub zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej.

klinowo-podniebienny.o Przestrzenie drugiego kontaktu: o Przestrzenie żucia – połączone powięzią żwaczową:  Żwaczowa – z przestrzeni policzkowej lub z tkanek miękkich otaczających dolne 8  Skrzydłowo-żuchwowa – z przestrzeni podjęzykowej i podżuchwowej  Skroniowa – z podskroniowej (rzadko) o Przygardłowa – od skrzydłowo-żuchwowej o Zagardłowa o Przedkręgowa Komunikacja przestrzeni międzypowięziowych: o Skroniowa: o Policzkowa – tkanka tłuszczowa i mięśnie o Podskroniowa – tkanka tłuszczowa i mięśnie o Skrzydłowo-żuchwowa o Zażuchwowa o Kość – łuska kości skroniowej i skrzydła większe kości klinowej o Podskroniowa: o Skroniowa – ku górze o Dół skrzydłowo-podniebienny (połączenia z jamą czaszki: otwór okrągły. szczelina oczodołowa dolna. tętnicy szczękowej i splotu skrzydłowego o Policzkowa: o Podskroniowa o Skroniowa o Dół skrzydłowo-podniebienny o Oczodół – żyła podoczodołowa o Zatoka jamista – żyła kątowa. kanał skrzydłowy) o Oczodół – szczelina oczodołowa dolna o Skrzydłowo-żuchwowa – ku bokowi. żyły nadbloczkowe o Zażuchwowa: o Skrzydłowo-żuchwowa: o Dół skrzydłowo-żuchwowy – od góry o Podskroniowa o Dół skrzydłowo-podniebienny o Dól zażuchwowwy o Przygardłowa o Policzkowa – poduszeczka tłuszczowa o Jama czaszki – otwór owalny wzdłuż przebiegu nerwu żuchwowego o Dno jamy ustnej: o Podżuchwowa:  Podjęzykowa . żyła oczna górna i dolna. kanał skrzydłowo-podniebienny. o Wzdłuż nerwu żuchwowego.

Zespół zatoki szyjnej Zespół zatoki szyjnej definiuje się jako omdlenie ściśle związane z przypadkowym mechanicznym uciskiem zatoki szyjnej. Zespół zatoki szyjnej występuje u ludzi zdrowych. Jest to stan chorobowy. Pobudzenie nerwu następuje drogą odruchu z gałęzi zatoki szyjnej (ramus sinus carotici). szyjnej wspólnej znajdujące się w dole tętnicy szyjnej. Zęby zatrzymane – przyczyny objawy leczynie . Zatoka szyjna jest to rozszerzenie t. przyśrodkowy brzeg ślinianki przyusznej o Podżuchwowa – wzdłuż mięśnia rylcowo-językowego i rylcowo-gardłowego o Podskroniowa – bocznie o Zagardłowa – ku tyłowi i przyśrodkowo -> podstawa czaszki o Skrzydłowo-żychwowa o Policzkowa o Śródpiersie tylne 72. choć znacznie częściej u chorych na nadciśnienie tętnicze i miażdżycę tętnic. Może być wywoływany poprzez zwrot głowy na bok ( sztywny kołnierzyk od koszuli lub guz okolicy szyi) lub wzrost ciśnienia krwi w tętnicy szyjnej przy kaszlu lub przy wysiłku fizycznym. Zwykle wystarcza poinformowanie chorego o przyczynach mogących wywołać ataki. Środkowa szyi – tętnica i żyła twarzowa  Podbródkowa  Przygardłowa  Skrzydłowo-żuchwowa o Podjęzykowa:  podżuchwowa o Podbródkowa: o Przygardłowa: o Zażuchwowa – szczelina między m. skrzydłowym przyśrodkowym a rozcięgnem rylcowo-gardłowym. Pod wpływem ucisku zatoki szyjnej występują zawroty głowy lub omdlenia wskutek niedotlenienia mózgu. spowodowanego zwolnieniem akcji serca. Aby rozpoznać zespół zatoki szyjnej zwykle uciska się zatokę tętnicy szyjnej i obserwuje występujące objawy. zahamowania rytmu zatokowego lub spadku ciśnienia tętniczego. 73. w którym nadwrażliwa zatoka szyjna (zatoka tętnicy szyjnej) powoduje pobudzenie nerwu błędnego (nadwrażliwośc baroreceptorów). przy nawet lekkim ucisku. W przypadkach ciężkich konieczne jest odnerwienie zatoki szyjnej lub wszczepienie rozrusznika serca. W leczeniu stosowane są leki parasympatykolityczne (atropina) lub pobudzające układ adrenergiczny.

torbiele i guzy nowotworowe.przy podstawie wyrostka kłykciowatego. czyli od strony podniebienia lub języka.polega na odsłonięciu zatrzymanego zęba. Wokół korony zęba zatrzymanego stwierdza się ubytek cienia kości. dziedzicznośc. W żuchwie zatrzymany ząb mądrości może się znajdowac przy wcięciu żuchwy . Objawem zatrzymania zęba jest jego brak w łuku z jednoczesnym uwypukleniem wyrostka zębodołowego lub obecnośc przetrwałego zęba mlecznego. ząb niewyrznięty może być całkowicie lub częściowo otoczony kością. zaburzenie hormonalne. zabieg okienkowy (fenestratio) może być wykonywany różną techniką: a) zabieg Skalouda. przebyte urazy szczęk. Korzenie są często zakrzywione. Ekstrakcje profilaktyczne lub wyrównawcze: usuwa się zwykle zęby przedtrzonowe pierwsze. Wykonuje się zdjęcia wewnątrzustne przylegające lub zgryzowe. prawidłowo zbudowany. co odpowiada mieszkowi zębowemu . Za przyczynę zatrzymania zębów uważa się czynniki ogólne i miejscowe. że znajduje się bliżej kliszt rtg. Zęby zatrzymane mogą pozostawac bezobjawowo w kości przez wiele. zatoki szczękowej. Niekiedy dopiero ucisk protezy powoduje ich wyrzynanie. 2. W większości przypadków korony zębów zatrzymanych są zwrócone w kierunku szczytu wyrostka zębodołowego. O położeniu zatrzymanego zęba można wnioskowac na podstawie różnicy stopnia jego wysycenia i zębów sąsiednich w obrazie rtg. którego grubośc odpowiada w warunkach prawidłowych 0. W przypadku zatrzymania siekaczy lub kłów rozpatruje się możliwośc ich wprowadzenia do łuku zębowego ze względu na wartośc estetyczną i czynnościową.5 mm. założeniu pętli z drutu na szyjkę zęba. Także przedwczesne usunięcie zębów mlecznych z następowym przesunięciem zębów sąsiednich i wypełnieniem zębodołu tkanką kostną lub przetrwanie zęba mlecznego powoduje że rozwijający się zawiązek zęba stałego natrafia na przeszkodę w wyrzynaniu na swoje miejsce w wyrostku zębodołowym. Zabiegi chirurgiczne stosowane w leczeniu zespołowym przez chirurga i ortopedę szczękowego zatrzymanych zębów: 1. który pozostaje w kości szczęki lub żuchwy po okresie fizjologicznego wyrzynania. a niekiedy zewnątrzustne dla określenia położenia zęba w stosunku do jamy nosowej. zniekształcenia porozczepowe. Zatrzymaniu sprzyjają także stany zapalne kości. Zdarza się ich poziome ułożenie nad wierzchołkami korzeniami zębów sąsiednich. Większe wysycenie zatrzymanego zęba niż zębów sąsiednich świadczy o tym. niedobory witaminowe. rzadziej siekacze boczne dla wprowadzenie kła. dolne kły i dolne siekacze. Z czynników ogólnoustrojowych znaczenie ma przebyta krzywica. Przyczyną miejscową może być niedorozwój kości szczękowych i brak miejsca dla wyrznięcia się zęba spowodowany przemieszczeniem się sąsiadującego zęba w okresie wymiany uzębienia. pantomogram). Najczęściej ulegają zatrzymaniu dolne zęby mądrości . połączeniu jej za pomocą . a w szczęce kły rzadziej górne zęby mądrości.Zabieg odsłaniania korony zęba.Zębem zatrzymanym jest każdy ząb stały. O rozpoznaniu decyduje badanie rtg (np. Postępowanie lecznicze zależy od wieku i chorego i warunków w jamie ustnej.

Niekiedy konieczne jest przecięcie zęba na wysokości szyjki dla ułatwienia ekstrakcji. Jeżeli zatrzymany ząb.wyciągu elastycznego z szyną umocowaną na łuku zębowym. Po wygładzeniu ostrych brzegów kostnych ranę śluzówki zszywa się szwami jedwabnymi lub katgutem. stosuje się cięcie Partscha poziome lub kątowe. Wykonywany jest u dzieci w wieku 9-13 lat w wypadku opóżnionego wyrzynania nieprawidłowo położnego kła. a następnie wiertłem usuwa się kośc pokrywającą ząb zatrzymany. niekiedy po uprzednim jego przecięciu okolicy szyjki. nerwoból objawowy. Jeżeli korona zatrzymanego zęba jest wyczuwalna od strony przedsionka jamy ustnej. najczęściej górny kieł. Ząb usuwa się dzwignią Beina lub kleszczami korzeniowymi. gdyż pozostawienie go może spowodowac wytworzenie torbieli. cięcie na podniebieniu prowadzi się w linii środkowej wzdłuż szwu podniebiennego.polega na usunięciu blaszki kostnej odpowiedniej strony wraz z częścią śluzówki. jest położony podniebiennie. ząb po odsłonięciu jest przesunięty do łuku lub też wprowadzony do nowo wytworzonego zębodołu i unieruchomiony szyną nazębną z drutu lub szyną akrylową. Dokładne położenie zatrzymanego zęba pozwala na dokładne ustalenie planu zabiegu operacyjnego. zakażenie bakteryjne mieszka całkowicie zatrzymanego zęba lub kieszonki dziąsłowej w częściowym zatrzymaniu. bez zerwania pęczka naczyniowo-nerwowego. ucisk na ząb sąsiedni. wiertłem znosi się kośc nad zatrzymanym zębem. aby umożliwic swobodne wyważanie go i usunięcie. Wynika to z ułożenia zęba w kości. Zabieg ten ma na celu przywrócenie prawidłowej czynności i wyglądu estetycznego łuku zębowego z zachowaniem żywotności miazgi przemieszczonego zęba. Raspatorem odwarstwia się płat śluzówkowo-okostnowy. 3. Mieszek zębowy należy wyłyżeczkowac. c) zabieg okienkowy z odsłonięciem całej korony zęba aż do szyjki z usunięciem woreczka zębowego (lub torbieli związkowej) wraz z podwichnięciem zęba. co działa rożcowo na wyrznięcie się zatrzymanego zęba. 74. protetycznych i estetycznych. Przeszczepienie zęba do innego lub nowo wytworzonego zębodołu (autotransplantatio Denis). Wskazania do usunięcia zatrzymanego zęba są następujące: torbiel zawiązkowa wokół korony zęba. Badanie kontrastowe dodatkowe w chirurgii stomatologicznej . Zabieg wykonuje się zwykle w znieczuleniu przewodowym lub nasiękowym. W niektórych przypadkach konieczny jest dostęp do zatrzymanego zęba zarówno od strony przedsionka jak i od strony językowej czy podniebiennej. odwarstwia płat śluzówkowo-okostnowy. z ominięciem brodawki siecznej i dalej ku tyłowi około 3 mm od brzegu dziąsła lub też w przestrzeniach międzyzębowych. Usuwa się także zęby położone poza łukiem ze wskazań szczękowoortopedycznych. b) okienkowy zabieg plastyczny według Dominika. w tym drogi do dotarcia do zatrzymanego zęba i doboru odpowiedniego cięcia śluzówki. można też przykleic do odsłoniętej korony zaczep akrylowy eliminując pętle z drutu.

Antybiotykoterapia • • Antybiotyki dzielimy na: Bakteriostatyczne Bakteriobójcze. Antybiotyki bakteriostatyczne:  Makrolidy S p e k t r u m d z i a l a n i a : Bakterie Gram dodatnie (+). 75. pourazowe przetoki tętniczożylne Ze względu na możliwość wystapienia wstrząsu po podaniu środka kontrastowego badania te nie są powszechnie stosowane. W s k a z a n i a : Zakażenia ukadu oddechowego. chlamydie. jodowy) i możliwość infekcji. zapalenia zatok. funkcji. Wykrywamy: o Perforację krążka stawowego – przepłynięcie środka cieniującego z dolnej do górnej przestrzeni o Zrosty w stawie skroniowo-żuchwowym o Ocenę ruchomości krążka stawowego podczas zwierania i rozwierania szczęk o Ocena położenia. . pneumoniae. malformacje tętnico-żylne. zapalenia ucha. niektóre Gram ujemne (-). a jeżeli już są to należy zabiezpieczyć dostęp do żyły (przed wykonaniem badania) w celu wprowadzenia leków przeciwwstrząsowych w razie konieczności. zakażenia układu pokarmowego i dróg żółciowych. legionella. guzy otaczające tętnicę szyjną wewnętrzną (istnieje ryzyko uszkodzenia jej podczas zabiegu) • zmiany o charakterze naczyniowym – naczynniaki. bakterie atypowe: mykoplasma. budowy i przyczepów krążka stawowego Ryzyko stanowi reakcja alergiczna na środek cieniujący (niejonowy. przyzwojaki wywodzące się z komórek przyzwojowych nerwu błędnego czy tętnicy szyjnej w okolicy rozwidlenia. • Angiografię – (obecnie rzadko stosowana ze względu na angioTK i angioMR) badanie polegające na wprowadzeniu kontrastu do naczynia które chcemy uwidocznić Wskazania: • unaczynnione guzy: włókniak młodzieńczy.Do badań kontrastowych zlecanych w chirurgii stomatologicznej zaliczamy: • Sialografię • Artrografię – uzyskujemy pośredni obraz krążka stawowego poprzez podanie środka cieniującego do jednej lub obu przestrzeni stawowych pod kontrolą skopii.

w tym S.iv D o s t ę p n o ś ć b i o l o g i czna ok. Hameophilus W s k a z a n i a : Gruźlica. Proteus. Bakterie g-. L i n k o c a m i d y : 1. 80%  Tetracykliny M e c h a n i z m d z i a l a n i a : hamowanie syntezy bialek. posocznica. roitetracyklina. azytromycyna  Linkozamidy Jest antagonista tetracykliny S p e k t r u m d z i a l a n i a : Beztlenowce g-.bakterie atypowe W s k a z a n i a : Zapalenia górnych dróg oddechowych. uszkodzenia wątroby i nerek. dawercyna po. zapalenia zyl. rowamycyna. w tym E. oleandromycyna???.gram ujemne (-). spiromycyna. zapalenie kości. tlenowe bakterie g+ W s k a z a n i a : Zakazenia gornych drog oddechowych. hamowanie procesów fosforylacji w Komorkach bakteryjnych. minocyklina  Chloramfenikol  Ryfamycyna Hamowanie syntezy kwasow nukleinowych S p e k t r u m d z i a l a n i a : Bakterie g+. modyfikowane. P r z e c i w w s k a z a n i a : ciaza. roksytromycyna. karmienie piersia. metacyklina.iv 2. po. Pseudomonas Auerginosa.iv.po. Lincomycyna po. zapalenia przyzębia D z i a l a n i e n i e p o ż ą d a n e : zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Klindamycyna. zakazenia stomatologiczne dzialanie niepożądane: zaburzenia ze strony układu pokarmowego. po. oksytetracyklina. zakazenia skory i tkanek miękkich.iv. zakazenia stawow i kosci.Dzialanie bakteriostatyczne przez hamowanie syntezy bialek: erytromycyna po. Neisseria. . wtorne infekcje grzybicze. zapalenia pluc typowe i atypowe. zapalenie wsierdzia. iv.aureus. Dalacin C. po. T e t r a c y k l i n y n a t u r a l n e : chlorotetracyklina. doksycyklina. S p e k t r u m d z i a l a n i a : Bakterie gram dodatnie (+).iv. hipoplazja zębów.colli.

Carbenizylina. polsyntetyczne (o waskim spektrum dzialania: przeciwgronkowcowe: izoksazolylowowe: oksacylina. Baypen. farmakokinetyka  Aminoglikozydy Hamuja synteze bialek i uszkadzaja struktury blony cytoplazmatycznej.iv. które ulega rozerwaniu pod wpływem β-laktamaz produkowane przez niektóre bakterie. Proteus. Claforan. są antybiotykami drugiego wyboru . N a l e z a d o n i c h : -penicyliny: naturalne (penicylina krystaliczna. Amoksycyklina. mechanizm dzialania i wiazanie β-laktamowe W swej czasteczce zawieraja wiazania β-laktamowe. Keflin. Securopen. Keflex.v +Rp. Mefotoksyna. po. Mecylinam) -cefalosporyny: I. Kefzol. Sefril. Ceftriakson. II.Antybiotyki bakteriobójcze:  Antybiotyki β–laktamowe: C e c h y w s p ó l n e : mala toksyczność. Cefiksym. Temocyklina.v.v +Rp. Tykarcylina. o szerokim spektrum: aminopenicyliny: bakterie G+. karbopenicyliny: Pseudomonas. Cephalexin. III generacji I: Rp. metycylina. Amidynopenicyliny: szczególnie bakterie G-. Mandol. i. i. Suprax. iv. Ceftazidim. Cefobid. nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Ceclor. Zinacef. Zinnat. rozpad komórki bakteryjnej. Duomox. Carfecillin. Rp. Ampicylina. i. iv. nafcylina. Duracef. Piperazyna. Mezocyklina. po. Mefoxim. p. Aksetyl. Hiconsil. Cedax. p. dikloksacyklina-obecnie male zastosowanie ze względu na narastajaca antybiotykoopornosc. G-. Timentin. Cefaklor. i. Cefoperazom. V-cylina). Amoksil. Beztlenowce i Pseudomonas Auerginosa. p.v. kloksacyklina.o. bakterie G+: nieskuteczne.o. Monaspor. prokainowa. p. Rp. działają silnie bakteriobójczo. Rocephin. Cefpodoksim -cefamycyny -karbapenemy -monobaktamy Różnice: spektrum dzialania. ureidopenicyliny: Enterobakterie. rozkladane przez penicylinazy gronkowcowe.acetylomuraminowego w ścianę komórki. Rp. Tiar. i. M e c h a n i z m d z i a l a n i a : Zahamowanie wbudowania kwasu N. Rp.o II: +Rp. Azlocylina.o III: +Rp.iv.v.

Pseudomonas. Aztreonam. odczyn alergiczny W s k a z a n i a : posocznica i zakażenia mieszane. skóry. moczowego. ototoksyczność. p. Neisseria) D z i a l a n i e n i e p o ż ą d a n e : neurotoksyczność. Abaktal. Otloksacyna.i. zakażenia układu moczowego. Noliein. tazobaktam  Nie maja wlasnego dzialania batkteriobojczego  Laczone z antybiotykami zwiększają skuteczność ich dzialania  D o s t ę p n e p r e p a r a t y : *Augmentin *Unasyn *Timentin *Monobaktramy: bardzo duża aktywność wobec bakterii G-. Ustalenie wskazań do antybiotykoterapii 2. nefrotoksyczność. kości i stawów. sulbaktam. Tienam.v Petloksacyna. Tarivid. Ciprobay.o Inhibitory β-laktamaz:  Unieczynniają β -laktamazy wytwarzane przez niektóre bakterie-kwas klawulanowy. tkanek miękkich  Antybiotyki polipeptydowe Wankomycyna.i. Właściwy dobór antybiotyku . zapalenia ukl.aureus. karmienie piersią. Kliebsiella. dróg moczowych.o. Imipenem. Enterobacter. Ciprinol.colli. kości. tkanek miękkich. w tym układu oddechowego.v  Chinoliny Przeciwwskazania: Ciąża. Oddechowego.o Cyprofloksacyna. moczowego. Conet Zasady antybiotykoterapii: 1. iv  K a r b a p e n e m y .v.S p e k t r u m : bakterie G+(S. kości i stawów. Rp. i. okres wzrostu ( hamują wzrost chrząstki nasadowej). p. .o.v Nortloksacyna. odporne na dzialanie laktamaz *Wskazania: . brak aktywności wobec bakterii G+ i Beztlenowców Wskazania: *ciężkie zakażenia G-. p. tkanek miękkich. Proteus.bardzo szerokie spektrum G+ i G-. G-(E. oporne na inne antybiotyki. tlenowe i beztlenowe *Dobra przenikalność przez sciane bakterii do tkanek ustrojowych. hepatotoksyczność. i. Rp. nie dziala na Streptococcus). Teikoplanina. p.ciężkie. Rp.

Czyraki twarzy 8.0g/2godz.Zębami przyczynowymi w zakażeniu odogniskowym są zęby pozbawione żywej miazgi.5g po upływie 6 godzin -Klindamycyna 300mg doustnie 1 godzinę przed zabiegiem.0g/1godz. Zapobiegania działaniom ubocznym 5. Ustalenie skutecznej dawki. Zapalenia swoiste Profilaktyczne stosowanie antybiotyków-zalecenia: 1. OPERACYJNE USUWANIE ZĘBÓW Zęby zatrzymane: Przyczyny:przebyte choroby ogólnoustrojowe. 76. następnie 0.zgodnie z antybiogramem wykonanym po pobraniu wymazu z jamy ustnej. urazy Leczenie: Zatrzymanie siekaczy i klów-należy rozważyć możliwość wprowadzenia ich do luku .co może doprowadzić so zaostrzenia objawów choroby. Sanacja jamy ustnej u pacjentów ze schorzeniami ogólnymi 6. czasu leczenia i drogi podawania 4. przed ekstrakcją.Oslona antybiotykowa jest konieczna ze względu na przejściową bakteriemię występującą po usunięciu zęba z martwą lub zgorzelinową miazgą. torbiele.Podaje się osłonę antybiotyku celowanego.po usunięciu ostrych objawów choroby zasadniczej. w dniu zabiegu i przez kilka dni po nim. Ropowice twarzy i szyi 3. a następnie 150mg po 6 godzinach W chorobach odogniskowych sanację jamy ustnej należy przeprowadzić w porozumieniu z lekarzem prowadzącym odpowiedniej specjalności. Ekstrakcja zęba -Amoksycylina 3.zaburzenia hormonalne. z patologiczną kieszonką dziąslową i kostną. krzywica . przewlekłym zapaleniem ozębnej. Ostre i przewlekle zapalenia kości 4. Objawy uogólnionego zakażenia 7.5g antybiotyku -Erytromycyna 1. Ropnie u osób wyniszczonych 5. Kontrola bakteriologiczna skuteczności leczenia Wskazania do zastosowania antybiotyków: 1.z miazgą zgorzelinową.wady rozwojowe. przed zabiegiem.Antybiotyk podaje się zwykle dwa dni przed zabiegiem. Rozlegle nacieki zapalne w początkowym okresie o nieznanej etiologii 2. rozszczep podniebienia Przedwczesne usunięcie zęba mlecznego i brak miejsca dla zęba stalego Inne: jak stany zapalne kości. zęby z torbielą korzeniową.3. po czym po upływie 6 godzin następne 1.

Przeszczepienie zęba do ninnego lub nowo wytworzonego zębodolu 4. szczękościsk. ropnie zlokalizowane w okolicy podjęzykowej. angina. bez zerwania pęczka naczyniowo-nerwowego 3. ropień okolomigdalkowy.Umocowanie zamka ortodontycznego i wyciągu Ząb dodatkowy-o prawidłowej budowie jest wyrazem zaburzeń w rozwoju listewki zębowej. rzadziej siekacze boczne dla wprowadzenia kla 2. ewakuacja ropnia.Ekstrakcje profilaktyczne lub wyrównawcze:usuwa się zwykle zęby przedtrzonowe pierwsze. zapalenie kości.Zabieg odsłonięcia korony zęba. co dziala bodzcowo na przyśpieszenie wyrzynania zatrzymanego zęba Zabieg okienkowy z odsłonięciem calej korony zęb aż do szyjki z usunięciem woreczka zębowego(lub torbieli związkowej)wraz z podwichnięciem zęba. zapalenie węzłów chłonnych podżuchwowych. ślinianki podżuchwowej lub przyusznej. zapalnymi powikłaniami torbieli Powiklania:wrzodziejące zapalenie jamy ustnej i dziąseł. ulożone podniebiennie.zabieg okienkowy może być wykonany techniką: Zabieg Skalouda-odslonięcie korony i zalożenie pętli z drutu na szyjke zęba i za pomcą wyciągu sprowadzenie Okienkowy zabieg plastyczny wedlug Dominika-polega na usunięciu blaszki kostnej z odpowiedniej strony wraz z częścią śluzówki. skrzydłowożuchwowej. przygardłowej Leczenie:antybiotykoterapia.Zabiegi chirurgiczne stosowane w leczeniu zespolowym przez chirurga i ortopedę szczękowego: 1. ząb pośrodkowy czyli mesiodens Zęby bliźniacze-powstają przez zrośnięcie zwykłego zawiązka zęba z zawiązkiem nadliczbowym(dotyczy to najczęściej zębów mądrości i siekaczy) Zęby przerośnięte. najczęściej jednostronnie.zapalenie kości.powstają przez zrośnięcie się prawidłowych zawiązków zębów Zęby zlane-jeśli dwa prawidłowe zawiązki zębów zrastają się ze sobą tworząc dwie jamy miazgi PATOLOGIA ZĘBÓW MĄDROŚCI Póżne wyrzynanie około 18 roku życia kiedy pozostale zęby są ustawione w luku co ma z kolei związek z dążeniem w filogenetycznym do redukcji uzębienia Duża zmienność morfologiczna zeba Zmienność polożenia w szczęce i w żuchie UTRUDNIONE WYRZYNANIE DOLNEGO ZĘBA MĄDROŚCI: Zakażenie kieszonki dziąsłowej i mieszka zębowego. ból promieniujący do ucha. szczękościsk. usunięcie zęba . temperatura Różnicowanie:zapalenie miazgi zębaósmego.Najczęściej występuje w szczęce i powoduje zaburzenia w prawidłowym wyrzynaniu się zębów stalych i z tego powodu są usuwane Ząb nadliczbowy-o nieprawidłowej stożkowatej budowie jest usuwany ze względów estetycznych jak i podanych wyżej Nieprawidłowości zębowe: W obrebie siekaczy występują w linii pośrodkowej .

Kamice: • Przewodowa • Miąższowa – najczęściej charakteryzuje się długotrwałym przebiegiem.wskazanie do usunięcia kamienia razem ze ślinianką / ślinianka przyusznausuwa się zmieniony płat z zachowaniem gałązek nerwu twarzowego Czynniki predysponujące do wystąpienia kamicy w śliniankach: • Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w zaburzeniach przytarczyc • Osobnicza skłonność do tworzenia kamieni(nerkowa. ptialiny. ujście przewodu jest małe w stosunku do jego światła. Niezapalne schorzenia ślinanek Choroby niezapalne ślinianek: • Sialolitiazy • Sialoadenozy • Zespół Sjogrena • Zespół Mikulicza • Zespół Heerfordta • Popromienne uszkodzenie ślinianek Sialolitiazy – kamice ślinianek – obecność kamieni w przewodach wyprowadzających małych i dużych gruczołów ślinowych. kręty. wąskie światło. białka. Najczęstsze schorzenie ślinianek. nawracającym odczynem zapalnym. związki organiczne. • Ślina – zasadowe pH.77. jądro organiczne stanowi złuszczony nabłonek bakterie lub ciała obce. wątrobowa) w wyniku wad enzymatycznych Czynniki predysponujące do wystąpienia kamicy w ślinance podżuchwowej: • Przwód wyprowadzający ślinanki – długi. węglan wapnia. Występowanie kamicy: • Ślinianki podżuchwowe – 80-90% • Ślinianki przyuszne – 8-19% • Ślinianki podjęzykowe – 1% • Małe gruczoły ślinowe – rzadko Kamienie – zbudowane z fosforanu wapnia. 2x więcej fosforanu wapnia Objawy choroby: . zawiera dużo mucyny. sole nieorganiczne.

powstające wskutek zaburzeń wydzielania i metabolizmu gruczołu (często mechanizm powstawania tych zaburzeń nie jest znany).usunięcie kamienia (jeśli znajduje się w przewodzie wyprowadzającym). bulimii.niedoczynność układu lub neuropatia (np. w chorobach związanych z niedoborem witamin (beri-beri. czasem bolesne obrzęki obu ślinianek (mogą one również dotyczyć ślinianek podżuchwowych). w czasie ciąży i laktakcji. wyniszczenia u alkoholików. Hormonalne – powiększenie ślinianek przyusznych występuje prawie we wszystkich chorobach endokrynologicznych.• • • • Nagły obrzęk (szczególnie podczas jedzenia twardych lub kwaśnych pokarmów) Ból.USG. przywspółczulny oraz leków psychotropowych. spowodowane wpływem niektórych leków działających na układ współczulny. Patogeneza nie jest jasna. 3. pelagra. można wyczuć kamień) • Badania obrazowe. Objawy. 2. obrzęk śliniaki i jej ujscia. Zespół Sjőrgrena – jest to przewlekła choroba autoimmunizacyjna o powolnym przebiegu. Dochodzi do zaburzeń immunoregulacji: .nawracające. K:M 9:1. w chorobie Cushinga oraz w chorobie Addisona. Głównie dotyczą ślinianki przyusznej. szkorbut). sialografia Leczenie chirurgiczne. u cukrzyków czu alkoholików). objawy najczęściej dotyczą gruczołów ślinowych i łzowych. RTG. częściej.silny o charakterze napadowym (kolka ślinowa) Często szczękościsk Powtarzające się stany zapalne ślinianek Diagnostyka: • Badanie palpacyjne (bolesność uciskowa. w otyłości. w anoreksji. a zwlaszcza: u cukrzyków. Rozwijają się u chorych: • Z zaburzoną funkcją gruczołów wydzialania wewnętrznego • Z zzaburzeniami metabolicznymi • Niedożywionych • Z chorobami neurologicznymi Sialoadenozy: 1.konieczne usunięcie całej ślinianki Sialoadenozy (sialozy). w menopauzie i andropauzie. w hiperlipidemii. nienowotworowe choroby ślinianek. wzmożona spoistość. Neurogenne – związane z zaburzeniem funkcji układu autonomicznego. w niedoczynności lub nadzczynności tarczycy. Metaboliczne – w przypadkach niedobiałczenia. niezapalne.

Choroba Mikulicza – objawy podobne do tych w zespole Mikulicza. jednakże bez towarzyszącej choroby podstawowej (choroba tylko ślinianek).naciek komórkami plazmatycznymi i limfoidalnymi oraz rozrost nabłonka w przewodach wyprowadzających • Zmniejszenie wydzielanai śliny. • Skórne: zanikanie gruczołów skóry. kseroftalmia(w następstwie której rozwija się zapalenie rogówki i spojówki).40%. zapalenie tkanki łącznej (w połowie przypadków występuje jako zapalenie stawów). łzowych oraz końca języka. zmniejszone wydzielanie potu Ropoznanie: typowe objawy trwające powyżej 3 miesięcy. zapalenia opłucnej i płuc. zwiększona liczba leukocytów. bóle mięśni i stawów. zaburzenia żucia. z tendencją do strupienia. przeciwciała przeciwjądrowe) Leczenie: • Lekka postać choroby.objawowe(zmniejszające suchość w jamie ustnej i w worku spojówkowym) • Ciężka postać choroby. powoduje: trudności w połykaniu. ból. • Brzuszne: przewlekłe. niewielkie podwyższenie temperatury. obrzęk ślinianek przyusznych. zanikowe zapalenia błony śluzowej żołądka • Nerkowe: zaburzenia zagęszczenia moczu. suchość błony śluzowej jamy ustnej. obrzęk ślinianek przyusznych.podwyzszone. Zespół Heerforda • . czynnik reumatoidalny. pozytywne wyniki badań histologicznych i serologicznych (OB. przewlekłe śródmiąższowe zapalenia nerek. Zespół Mikulicza – asymptomatyczne powiększenie ślinianek i gruczołów łzowych w przebiegu: • Zmany limfocytonabłonkowej łagodnej • Gruźlicy • Sarkoidozy • Amyloidozy • Białaczki • Chłoniaka Objawy: obustronne powiększenie gruczołów ślinowych. zmniejszenie wydzielania gruczołów łzowych. w sklerodermie i w pierwotnej marskości wątroby.Powiększenie ślinianki.steroidy i leki immunosupresyjne. złe samopoczucie.zanik tkanki gruczołowej Zespół Sjőgrena: • Pierwotny – triada objawów: kserostomia (suchość błony śluzowej jamy ustnej. obniżenie odporności organizmu. Inne objawy: • Mięśniowo-szkieletowe: łatwa męczliwość. próchnicę zębów). w toczniu rumieniowatym układowym (20%). • Oddechowe: suchość w jamie nosa.75% • Wtórny – współwystępuje z innymi chorobami tkanki łącznej: w chrobie reumatycznej (5%).

bądź też wszystkimi na raz. neurologiczne i fizykoterapia. w trakcie którego istnieje zwiekszona objętość wyrzutowa serca. Dawka 60-70 Gy. urazowy Wstrząs to zespół objawów klinicznych wywołanych niewystarczającym dowozem tlenu i substancji odżywczych oraz niedostatecznym usuwaniem produktów metabolizmu z komórek. uszkodzenie systemu przewodów wewnątrzśliniankowych. toxyczny. występujący w związku z niedostatecznym przepływem krwi przez naczynia obwodowe. witamini A. Obustronne powiększenie ślinianek i gruczołów łzowych. ciezkim nadciśnieniem płucnym). zaburzenie składu chemicznego śliny. zaburz.zniszczenie w 80%.Występuje rzadko. wstrząs hipowolemiczny – hypowolemic Shock (np. oparzeniem). chudnięcie) Leczenie: kortykosterydy. wyróżnia się wstrząs kardiogenny – cardiogenic Shock (na przykład w związku z zawałem serca. neurogenny. zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego. Mechanizm uszkodzenia: zniszczenie miąższu ślinianek.. w zwiazku z tamponada serca. często nieodwracalne. wstrzas spowodowany niewlasciwą dystrybucja płynów ustrojowych – distribute Shock (miedzy innymi wstrzas septyczny. wadami zastawek. płukanie jamy ustnej roztworami witamin A i E) 78. Wstrząs może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń tkanek. septyczny. zaburzenie czynności w 50%. Wstrząs – uczuleniowy. środki przeciwgorączkowe oraz leczenia okulistyczne. płucnej. niedomogą regulacji krążenia obwodowego albo zmniejszeniem objętości krwi krążącej. a często śmierci. rozstrzeniową. masywnym zatorem tet. porażenie nerwu twarzowego i okoruchowego. Podział: Istnieje kilka rożnych podziałów wstrząsu. Wstrząs może być zatem spowodowany niewydolnością serca jako pompy. wstrząs obturacyjny – wywołany przeszkodą pozasercową – extracardiac obstuctive Shock (np. z związku z krwotokim.B comp. Zgodnie z podziałem przedstawionym przez Hollenberga. 10 Gy powoduje nagłe i bardzo bolesne obrzmienie ślinianki. Z kolei z uwagi na zmiany hemodynamiczne wyroznia się wstrzas hipodynamiczny. Leczenie: objawowe (sztuczna ślina. Rytmu serca). toxyczny). w trakcie którego wystepuje zmniejszona minutowa objętość wyrzutowa serca oraz wstrzas hiperdynamiczny. objawy ogólne (stany gorączkowe. kardiomiopatią przerostową. endokrynny. Popromienne uszkodzenie ślinianek Uszkodzenie zależy od zastosowanej dawki promieniowania. osłabienie. Załamanie się wydolnego przepływu tkankowego spowodowane jest upośledzeniem czynności jednaj lub więcej z trzech zasadniczych składowych układu krążenia. anafilaktyczny. .

przerwanie kontaktu z antygenem. obrzek Quinckego. W przypadku wystapienia u pacjenta objawów wstrząsu wskazane jest natychmiastowe przerwanie zabiegu. czynnika etiopatogen. W dalszym etapie może wystąpić spadek cisnienia tetniczego. Jednak w każdym rodzaju sa: Niedoscisnienie – gdy srednie cisnienie tetnicze jest poniżej 60 mmHg . a ponadto wzrost temp. gwałtownie przebiegajaca reakcja ogolnoustrojowa. kininy. Objawy kliniczne indukowane są przeciwciałami IgE. ale dowiedziono także udzial IgG. bladość. . przyspieszenie akcji serca. skurcz oskrzeli (duszność). Nitkowate lub niewyczuwalne tetno na tetnicach obwodowych Przyspieszenie akcji serca Przyspieszenie oddechu Blada. wykwity pokrzywkowe. i tlenek azotu. obrzek blon sluzowych. jest to zatem szybko rozwijajaca się. ogólna.2-0. dynamiki oraz fazy wstrzasu.Objawy: Zalezą od rodzaju wstrzasu. sinica obwodowa etc. pokryta zimnym potem skora Sinica Niepokoj Strach Zaburzenia świadomości oraz różne objawy neurologiczne Wstrzas anafilaktyczny: Stanowi najostrzejsza. Zapowiedzią uogólnionej odpowiedzi anafilaktycznej mogą być następujące miejscowe objawy alergii – zaczerwienienie skory. Wstrzas może wystąpić po kilku do kilkudziesięciu minut po kontakcie z alergenem. chlodna. kalikreina). leukotrieny. metabolity kwasu arachidonowego. a u pacjentow z nadciśnieniem gdy ma miejsce spadek o 30-40 mmHg). ugryzienie przez owady znajdujące się przypadkowo w gabinecie stomatologicznym. podanie podskornie lub domięśniowo adrenaliny (powoduje zahamowanie uwalniania się mediatorów z mastocytów. obrzek krtani. Może być spowodowany przez reakcje immunologiczna typu I albo reakcje anafilaktoidalną.5 ml w rozcieńczeniu 1:1000. Preparaty stosowane w trakcie leczenia stom. W trakcie trwania wstrzasu uwalniane są mediatory reakcji alergicznej (np. a rozkurczająco na drogi oddechowe) w dawce 0. sercowego.. swiad. mogą powodowac wystapienie tego typu uogólnionej reakcji. tryptaza. Dawkę można powtarzać w odstępach 10-20 minutowych Dożylne podanie adrenaliny – tylko u pacjentów z dużego stopnia hipotensją i zagrażającym życiu załamaniem się czynności układu krążenia i układu oddechowego. że przyczyną wstrząsu anafilaktycznego może być również podanie do naczynia środka miejscowo znieczulającego. z tym. wpływa stymulująco na układ sercowo-naczyniowy. adrenalina może bowiem przyczynić się do wystąpienia arytmii i niedokrwienia m. zagrażającą życiu postać odpowiedzi anafilaktycznej. jak też kontakt z przedmiotami lateksowymi. histamina. serotonina.

Wstrząs septyczny: Jest skutkiem toksemii. p/wsk do stosowania takie same j. Chlorfenamina jest lekiem p/hist i p/alergicznym. wirusami.agonistów w postaci nebulizacji lub inhalacji albo leki z grupy metyloksantyn. podanie l. którego terapie prowadzi się na OIOM. świeży zawal serca. H1 w dawce 25 – 50 mg. w przypadku skurczu oskrzeli podanie leków z grupy beta2-agonistów w postaci nebulizacji 10. P/wsk jest nadwrażliwość na ten lek.Wskazane jest też podanie lekow antyhistaminowych albo chlorfenaminy. pierwotniakami. beztlen. ostre dermatozy wysiekowe i pęcherzowe.2-0.wezwanie karetki 2.5 ml w rocienczeniu 1:1000 – dawke można powtarzac co 10-20 min 5.. Plan dzialania: 1. zaburzenia rytmu serca. plyn wieloelektrolitowy. HAES-200. teofilinę we wlewie dozylnym w dawce 4-7 mg/kg m. w przypadku nasilonych objawów ze str układu krążenia podanie dozylne dekstranu lub 5% glukozy albo HAES czy płynu wieloelektrolitowego. antyhistaminowych – difenhydraminy 25-50 mg albo chlorfenaminy 10-20mg 7. miedzy innymi w tk przyzębia okw. Najczęściej jest wywoływany bakteriami gram . podanie tlenu 4-6 l/min 8. podanie wodorobusztynianu hydrokortyzonu dozylnie w dawce 1001000 mg albo innych sterydów w odp dawkach 6. podobnie jak inne typy wstrzasu jest bowiem stanem zagrozenia zycia. W razie wystapinia lagodnego lub umiarkowanego skurczu krtani podaje się adrenaline w postaci nebulizacji lub inhalacji. nie przekraczając 40 mg. 5% glukoze. Ogniska zakazenia zlokalizowane w obrębie ju. Sprawą kluczowa jest także jak najszybsze wezwanie pomocy – Wstrzas anafilaktyczny.c. natychmiastowe przerwanie zabiegu 3. mogą dopowadzic do . Zazwyczaj stosuje się difenhydraminę bedaca nieselektywnym antagonista receptora hist. Pacjentowi należy również podac tlen (4-6 l/min). padaczka. która powstaje przy ciezkim zakaż. W przypadku wystepowania nasilonych objawów ze str układu krazenia można podac dozylnie dekstran. podanie podskórne lub domięśniowo adrenaliny w dawce 0. w przypadku łagodnego lub umiarkowanego skurczu krtani zastosowanie adrenaliny w postaci nebulizacji lub inhalacji 9. np. natomiast w przypadku skurczu oskrzeli podaje się leki z grupy beta2. i gram – czyli powstaje albo pod wpływem posocznicy(bakteriemii) albo toxyn bakt beztlen Wystepuje w związku z przedostaniem się do krwiobiegu znacznej ilości mikroorganizmow lub ich toxyn. przerwanie kontaktu z alergenem 4.w. (pwsk do podania jest padaczka. grzybami. jednakże może być spowodowany gram +. bakt. a w przypadku wstrzasu anafilaktycznego podaje się ja zazwyczaj w dawce 10-20 mg. choroba wrzodowa).

po operacjach na p. W przebiegu wstrząsu septycznego obserwuje się wystepowanie prawidłowego lub zwiekszonego rzutu serca i niski opor krazenia układowego. co z kolei powadzi do wystapienia szeregu następstw. 2) wstrząs zimny spadek ciśń i przysp tetna (pow. 100) zaburzenia psychiczne wzrost leukocytozy skaza krwotoczna niedrożność jelit Wstrząs urazowy: Wstrząs jest zespołem zaburzeń ogólnoustrojowych powstałych pod wpływem urazu. którego siła przekracza granicę zdolności wyrównawczych organizmu. Na skutek oddziaływania mikroorganizmów lub ich toxyn dochodzi do nadmiernej produkcji cytokin (interleukiny 1-IL. dzieci. wzrostu przepuszczalności naczyń.: • • obfity krwotok z ran i uszkodzeń wewnętrznych. jak też tlenku azotu. polegają na monitorowaniu czynności życiowych. wyrównaniu gospodarki wodnoelektrolitowej i kwasowo-zasadowej. starzy. ciężkie urazy o typie zmiażdżenia z utratą dużej ilości krwi i osocza do tkanek. uszkodzenia śródbłonka. Mat. nowotworem. . Występuje ogólne załamanie się sił życiowych organizmu. przenikania płynu z przestrzeni wewnątrznaczyniowej do wewnątrznaczyniowej. czynnika aktywującego płytki – PAF). stosowaniu antybiotyków o szerokim spektrum (po wykonaniu antybiogramu podać celowane). a przede wszystkim do zwiekszenia się łożyska naczyniowego. Ogólne zasady leczenia wstrząsu sep.wystąpienia wstrząsu septycznego. który zmniejsza przepływ krwi przez naczynia włosowate. Osobami najbardziej podatnymi sa pacjenci z oslabiona odp immunologiczna. IL-6. Wstrząs często powodują m. Krążenia Przysp. Wstrząs septyczny szczególnie predysponuje do wystąpienia szeregu powikłań (kt należy zapobiec). Przysp. w razie potrzeby przetaczaniu płynów infuzyjnych. Wstrząs cechuje się obniżeniem ciśnienia tętniczego wskutek zmniejszenia objętości krwi krążącej lub osocza w stopniu. Przem.in. a przede wszystkim zespołu wykrzepiania śródnaczyniowgo (DICdisseminated intravascular coagulopathy) 1) wstrząs ciepły temp. a w następstwie prowadzi do niedostatecznego utlenowania tkanek.pok i układzie moczowo-płciowym). czynnika martwicy nowotworu alfa-TNF. z cukrzyca. leczeniu choroby podstawowej będącej p-ną wstrząsu.

często pokryta potem. rana. we właściwy sposób udzielić pierwszej pomocy. septycznym poronieniu i po zabiegach ginekologicznych. Ciśnienie tętnicze krwi szybko obniża się.• • złamania kości długich. ewentualnie unieść kończyny dolne. wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. Objawy: Gorączka powyżej 38. co w rezultacie prowadzi do drastycznego spadku ciśnienia tęt. najlepiej karetkę reanimacyjną (R) w celu przewiezienia chorego do najbliższego szpitala. Wstrząs toksyczny: TSS toxic Shock synrome To ostre. zwłaszcza kości udowej (mechanizm utraty krwi i osocza jest w tych przypadkach podobny jak przy zmiażdżeniach). rozlegle oparzenia Objawy: • • • Świadomość chorego jest zachowana.9 stopni Erytrodermia – rozlane. w początkowym okresie wstrząsu. chłodna. Skóry Spadek ciśn krwi . obojętny. plamiste zap. zagrażające życiu zatrucie toksynami wytwarzanymi przez bakterie Staph. Aureus i Strep. tętno jest przyspieszone. ale nieco później staje się otępiały. nie interesuje się swoim losem i otoczeniem. Ponad połowa przypadków TSS dotyczny miesiączkujących kobiet i często występuje także w połogu. nałożeniem opatrunku i unieruchomieniem. pobudzają je do wytwarzania cytokin. nie poruszać chorego bez potrzeby. Wiążą się one z limf. Wraz ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi może dojść do rozszerzenia źrenic i zniesienia ich reakcji na światło w następstwie niedokrwienia i niedostatecznego utlenowania mózgu W miejscu zdarzenia należy: • • • • • • • zapewnić choremu zupełny spokój. Skóra jest blada z odcieniem sinawym. Może także wystąpić w urazach skóry: oparzenia. bezpośrednio po urazie. łącznie z opanowaniem ewentualnego krwotoku zewnętrznego. zwykle słabo wyczuwalne. zabezpieczyć chorego przed utratą ciepła. chory może być podniecony. chorego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej. T . Pyogenes – TSST-1 i enterotoksyną B. ułożyć go płasko z nisko położoną głową.

która blokuje zdolność enterotoksyny B do wiązania się z limf. Do zamrażania używa się krioaplikatora.5-3 A) wchodzi: a)cięcie elektryczne (elektrotomia) Ciecie i preparowanie tkanek z uniknieciem krawienia Skoagulowanie guza w warunkach bezkrwawych przed jego usunieciem Zabieg koagulowania zaczynamy na obwodzie. Nowotwory łagodne – zasady. T. Została stworzona molekuła V-beta. Zabiegi elektrochirurgiczne: W zakres elektrochirurgii diatermicznej (1.Objawy narządowe: biegunka. zawroty głowy. Zamrażanie powinno być powolne. Leczenie chirurgiczne: Główna zasada to radykalne wyciecie podczas pierwszego zabiegu. Chirurgia laserowa: . Jeśli usuwamy to całkowicie. wymioty. –150 –180 stopni Celsjusza. Zmiany na powierzchni skory lub blony sluzowej wycina się lub niszczy elektrochirurgicznie bądź kriochirurgią. leczenie Neoplasma benignum Zasadą w leczeniu neo łagodnych jest ich operacyjne usunięcie lub zniszczenie. W sytuacji wykrycia nowotworu łagodnego nie stosuje się ani chemioterapii. Guzy otorbione położone w tkankach lub narzadach wyłuszcza się wraz z torebką. 79. aby uniknąć wtłaczania Komorek neo do naczyn krwionośnych i chlonnych b)elektrokoagulacja warstwowa się stosue do usuwania leukoplakii i powierzchownych nadżerek c)elektrodesykacja punktowa likwidowanie naczyniaków Krioterapia: Zamrażanie ciekłym azotem. Chory ma najwieksza szanse na wyleczenie podczas 1szego zabiegu. bóle mięśni. wzrost stężenia bilirubiny. oczyszczenie miejsca wytwarzania toksyny 2)antybiotykoterapia – klindamycyna/ wankomycyna 3)preparaty immunoglobulin W 2007r. Jest to metoda nieporównywalnie skuteczniejsza od typowego leczenia immunolog. spadek nastroju Leczenie: 1)wyrównanie gosp wodno-elektrolitowej i kwas-zas. Nie ma konieczności usuwania z maginesem zdrowych tkanek. Jednorazowo lub kilka razy w odstępach 7-10 dni. Temp. a jedynie leczenie chirurgiczne polegające na usunięciu zmiany. leukocyturia. ani radioterapii. bo daja wznowy. Małe guzki mogą być usuwane przez proste wyciecie i zszycie.

Polega na wprowadzeniu środka cieniującego ( Uropolina 30%-60%) w badane pole i wykonanie zdjęcia. Zdjęcie skośne boczne żuchwy w trakcie opróżniania przewodów Sialografia może być wykonana. . w późniejszym okresie poszerzenie przewodów wyprowadzających i wytworzenie w ich przebiegu rozstrzeni – sialoangiektazji .wczesne zmiany sialodochitis. której brzeg pozostaje dobrze odgraniczony a tzw. neo. widoczne poszerzenie przewodu wyprowadzającego.. Dwa zdjęcia w prostopadłych do siebie projekcjach w czasie wypełniania przewodów 3. a tym samym niszczenie kom.. Energia laserowa w zetknieciu z tkanka powoduje odparowanie wody wewnątrzkomórkowej i poza komorkowej. gdy kamień nie uwidacznia się na zdjęciu przeglądowym . która wymazuje struktury kostne tła i pozwala na dokładniejsze zobrazowanie układu przewodów wyprowadzających ślnianek. OCENA SIALOGRAFICZNAGRUCZOŁU ŚLINOWEGO: 1. daje to ubytek cienia ślinianki. również za pomocą techniki subtrakcji cyfrowej. WSKAZANIA: .w rozpoznawaniu schorzeń ślinianek Jest badaniem radiologicznym kontrastowym.torbiele ślinianki podżuchwowej i przyusznej . Zdjęcia wykonujemy w celu umiejscowienia oraz określenia rozległości i kształtu zmiany chorobowej. należy je opróżnić i dopiero wtedy podać kontrast. Zdjęcie przeglądowe badanej okolicy 2.aparat Cavintron (CUSA) przenoszone przez ultradźwiękowy mechanizm ciepło nie powoduje zwęglenia brzegów rany i jest również zabiegiem bezkrwawym..w nowotworach łagodnych obraz odgiętego przewodu wyprowadzającego przez rosnący rozprężająco guz .).kamica ślinianek. ale powiedzmy. 80. Jeśli ognisko jest wypełnione treścią . a przy zbliznowaceniu okrężne przewężenie na przemian z odcinkami rozszerzonymi oraz wydłużony i kręty przebieg przewodu wyprowadzającego .w przewlekłym zapaleniu ślinianki to obraz uschniętego drzewa< usztywnienie przewodów i zamknięcie końcowych przewodów >. 2 metody: 1) wyciecie tkanek laserem 2) waporyzacja – zniszczenie tkanki przez odparowanie Nowość (ponad 15 lat.Laser CO2 Przy neo tkanek miękkich. SIALOGRAFIA.

Jądra krańcowe (nuclei terminationis). przy czym część ruchowa wsuwa się pod czuciową. w bruździe trójdzielno – twarzowej (sulcus trigeminofacialis).ostre stany zapalne gruczołów ślinowych . Do zwoju wnikają tylko włókna czuciowe. Anatomia i topografia nerwu V Nerw V – nerw trójdzielny Nerw trójdzielny (n. TK.uczulenie na środek kontrastujący Jeśli chodzi o kamicę i guzy ślinianek trzeba mieć na uwadze . do których biegną wypustki komórek zwoju trójdzielnego. na przedniej powierzchni piramidy kości skroniowej zwój trójdzielny (ganglion trigeminale) lub półksiężycowaty. Włókna czuciowe biorą swój początek za zwoju trójdzielnego (ganglion trigeminale-ganglion semilunare Gasseri). . nucleus tractus mesencephalici et nucleus tractus spinalis n.trigeminus) wychodzi z mózgowia w pobliżu przedniego brzegu mostu. Pień nerwu trójdzielnego zwraca się ku przodowi i nieco ku bokowi. Otoczony przez dwie blaszki opony twardej tworzy w wycisku nerwu trójdzielnego. Rozpoczyna się dwoma korzeniami: czuciowym (radix sensoria-portio major) i ruchowym (radix motoria-portio minor). Zwój trójdzielny leży w jamie zwoju trójdzielnego (cavum trigeminale – cavum Meckeli). Blaszka okostnowa wyściela dno wycisku zwoju trójdzielnego.nieregularne ubytki struktur przewodów i miąższu gruczołowego ślinianek oraz rozszerzone. leżą w grzbietowej części mostu. W dalszym przebiegu przebija on oponę twardą nad przyśrodkową częścią szczytu piramidy kości skroniowej pod dolnym przyczepem namiotu móżdżku i pod zatoką skalistą górną opony twardej. utworzonej przez dwie blaszki opony twardej mózgowia.jednolita gęstość radiologiczna jej miąższu jest wtórnym objawem ucisku przez ten guz .w nowotworach złośliwych – nieprawidłowy zarys przewodów lub amputacja przewodów ( niewidoczność ). 81. że lepszym badaniem jest USG. w rdzeniu przedłużonym i szyjnej części rdzenia kręgowego (nucleus sensorius principalis. brak odgraniczenia pomiędzy miąższem a guzem .sialozy. podczas gdy blaszka oponowa pokrywa od góry zwój i początkowe odcinki jego trzech głównych gałęzi.trigemini) leży w grzbietowej części mostu. Jądro początkowe ruchowe nerwu trójdzielnego (nucleus motorius n. Obydwie blaszki łączą się znów ze sobą w okolicy otworu owalnego i otworu okrągłego.trigemini). MR. o nierównych zarysach przewody odprowadzające ( sialoangiektazje ) PRZECIWSKAZANIA: .

bocznie od trzonu kości klinowej. mniejsza. zwłaszcza gdy jest ona silnie rozwinięta. Tętnica przebiega przez światło zatoki jamistej. Zdaniem niektórych procesy zapalne mogą przenosić się z zatoki klinowej na zwój trójdzielny. nie bierze udziału w budowie zwoju i omija go. Przyśrodkowo od zwoju trójdzielnego i pierwszej gałęzi nerwu trójdzielnego wychodzi ze swego kanału tętnica szyjna wewnętrzna. Zbiornik ten. Operacyjne przecięcie części czuciowej dośrodkowo od zwoju (neurotomia retrogasseriana. mający ku tyłowi połączenie ze zbiornikiem podstawowym.oponowej środkowej przed jej wejściem do jamy czaszki i dostaje się do niej przez otwór owalny) b) gałązki odchodzące bezpośrednio od tętnicy oponowej środkowej w jamie czaszki c) gałązki tętnicy szyjnej wewnętrznej. Ku przodowi i dołowi od zwoju odchodzą trzy gałęzie: nerw oczny do szczeliny oczodołowej górnej. zawiera korzeń i częściowo zwój trójdzielny wraz z początkowymi odcinkami głównych jego gałęzi. to przy zabiegach tych należy oszczędzać jej włókna. . gałązkę tętnicy oponowej środkowej (gałązka ta odchodzi od t. Zwój trójdzielny jest bogato zaopatrzony w krew tętniczą przez: a) tętnicę oponową małą (a. która może znacznie utrudniać zabiegi chirurgiczne na zwoju. Przy zabiegach na zwoju lub jego gałęziach należy unikać uszkodzenia części ruchowej.meningea parva). Po powierzchni zwoju biegnie zwykle dość gruba żyła. Przecięcie szlaku jądra rdzeniowego nerwu trójdzielnego ( operacja Sjöquista) daje zniesienie bólu bez zniesienia czucia. gdyż pociąga ono za sobą zanik mięsni żwaczowych. odchodzące od niej w przebiegu śródczaszkowym d) szereg gałązek wstecznych od tętnic towarzyszącym gałęziom nerwu trójdzielnego Część ruchowa. by uniknąć zniesienia czucia na powierzchni rogówki. Podobna żyła biegnie z trzecią gałęzią nerwu V.Zwój trójdzielny leży na przedniej powierzchni piramidy kości skroniowej w swym wycisku (impresio trigemini). Jeżeli nie chodzi o wyłączenie pierwszej gałęzi. Jego tylna część pokryta jest zatoką skalistą górną. Ma to znaczenie praktyczne przy wprowadzaniu płynów wyłączających zwój przy nerwobólach nerwu trójdzielnego. operacja Fraziera) powoduje oczywiście zniesienie czucia na obszarze unerwionym przez nerw trójdzielny. Bliskim sąsiedztwem tych dwóch tworów tłumaczy się niektóre nerwobóle nerwu trójdzielnego. Tuż ku tyłowi od trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego. która tworzy dla niego jamkę. Ku tyłowi od zwoju znajduje się niewielki zbiornik płynu mózgowo – rdzeniowego (cisterna radicis nervi trigemini ). wnika do jamy czaszki przez otwór kolczysty tętnica oponowa środkowa. opuszczającej czaszkę przez otwór owalny. dążąc do nerwu żuchwowego. otoczony przez oponę twardą. nerw szczękowy do otworu okrągłego i nerw żuchwowy do otworu owalnego. opadanie żuchwy i zbaczanie zgryzu. Zwój trójdzielny graniczy od strony przyśrodkowej z zatoką jamistą opony twardej i trzonem kości klinowej.

instrument wprowadzony przez otwór okrągły łatwo natrafia na zwój. Jeśli z igły wprowadzonej do otworu owalnego wypływa krew żylna. W pobliżu otworu owalnego przebiega trąbka słuchowa. Ta ostatnia. razem z tętnicą oponową środkową. twarzowego i językowo – gardłowego.Drogi dojścia chirurgicznego do zwoju trójdzielnego są następujące: 1. Drogą wewnątrzczaszkową – operacyjną.meningeus medius). zaopatruje ona namiot móżdżku. Od dwóch pierwszych gałęzi odchodzą one jeszcze w obrębie jamy czaszki. do którego dołącza się część ruchowa nerwu trójdzielnego. Gałęzią wsteczną nerwu szczękowego jest gałąz oponowa środkowa ( r. Zwój trójdzielny jest zwojem początkowym części czuciowej nerwu trójdzielnego. Przez otwór owalny: igłę wkuwa się 2 cm do boku od kąta ust i w rzucie przednio-tylnym kieruje ją na źrenicę oka. Po jej przypadkowym nakłuciu płyn znieczulający wpływa do jamy gardła. w której rozgałęzia się czołowa gałąź tętnicy oponowej środkowej.meningeus nervi mandibularis). Ze zwoju odchodzą trzy główne gałęzie: 1) nerw oczny (n. Do obwodowych gałęzi odchodzących od zwoju trójdzielnego dołączone są zwoje należące do układu nerwowego autonomicznego. Są to włókna ruchowe mięśniówki gładkiej lub wydzielniczej dla gruczołów.tentorii). zaopatrująca przednią część opony twardej . 3. Są to: zwój rzęskowy (ganglion ciliare) I gałęzi nerwu trójdzielnego. jeśli płyn mózgowo – rdzeniowy – przestrzeń podpajęczynówkową.ophthalmicus) biegnie ku przodowi w bocznej ścianie zatoki jamistej i przez szczelinę oczodołową górną do oczodołu: 2) nerw szczękowy (n. jeśli wypływa krew tętnicza – tętnicę szczękową. od trzeciej zaś dopiero po jej przejściu przez otwór owalny. biegnie prawie pionowo w dół i przechodzi przez otwór owalny do dołu podskroniowego. poprzecznej i prostej.maxillaris) kieruje się skośnie ku przodowi i dołowi przez otwór okrągły do dołu skrzydłowo – podniebiennego 3) nerw żuchwowy (n. w rzucie bocznym na guzek stawowy. 2. zwój uszny (ganglion oticum) i zwój podżuchwowy (ganglion submandibulare) III gałęzi. zwój skrzydłowo – podniebienny ( ganglion pterygopalatinum) II gałęzi. Przedzwojowe włókna dochodzące do tych zwojów należą do układu przywspółczulnego i biegną drogą nerwów: okoruchowego. okolicę zatok skalistej górnej.mandibularis). to znaczy że nakłuto zatokę jamistą. wchodzi z powrotem do jamy czaszki przez otwór kolcowy jako gałąź oponowa nerwu żuchwowego (r. a z niej do otworu okrągłego. Od każdej z trzech gałęzi nerwu trójdzielnego odchodzą gałązki wsteczne (rami recurrentes ) do opony twardej mózgowia. . Gałąź wsteczna od pierwszej gałęzi nosi nazwę namiotu (r. Gałąź oponową nerwu żuchwowego zaopatruje pozostały obszar ukrwiony przez tętnicę oponową środkowa. Przez oczodół: po jego dnie do szczeliny oczodołowej dolnej.

oddaje gałązki do jamy nosowej. 2) nerw czołowy. za której pośrednictwem otrzymuje włókna wydzielnicze dla gruczołu łzowego. Dochodzi do niego gałąź łącząca z nerwem jarzmowym (r. Nerw czołowy (n. gdzie zaopatruje spojówkę. biegnie nad bloczkiem mięśnia skośnego górnego na zewnątrz. Dzieli się na gałąź boczną i przyśrodkową.nasociliaris) oddaje w swym początkowym odcinku: 1. przekracza brzeg oczodołu w otworze (wcięciu) nadoczodołowym i przechodzi na czoło. Przebija mięsień czołowy i kończy się w skórze sięgając aż do okolicy ciemieniowej. odchodzących od zwoju nerwu trójdzielnego. najgrubsza z trzech gałęzi nerwu ocznego. które prawdopodobnie nie mają przerwy w zwojach. a poniżej nerwu bloczkowego. dzieląc się na nerw nadoczodołowy i nerw nadbloczkowy. Nerw nosowo-rzęskowy (n.Do włókien pozazwojowych. do gałki ocznej i kończy się w skórze jako nerw podbloczkowy. 3) nerw nosowo-rzęskowy.supratrochlearis). obwodowych. biegnie wzdłuż sklepienia oczodołu nad mięśniem dźwigaczem powieki górnej i rozpada sięna dwie gałęzie: 1. który wychodzi z oczodołu przez otwór sitowy tylny i zaopatruje komórki sitowe tylne i zatokę klinową.ciliares longi) do gałki ocznej 2. który biegnie ku przodowi do okolicy czołowej. Gałąź boczna (ramus lateralis n.zigomatico). Gałąź przyśrodkowa (ramus medialis n.communicans cum n. przedłużenie nerwu nadoczodołowego. 2. który kieruje się do gruczołu łzowego i do powieki górnej. cieńsza z dwóch gałęzi. powieki i skórę. Nerw sitowy tylny (n. który przebiega ku przodowi po wewnętrznej ścianie oczodołu. Nerw nadoczodołowy (n.supraorbitalis) stanowi przedłużenie pnia nerwu czołowego.supraorbitalis) przekracza brzeg nadoczodołowy we wcięciu czołowym i rozdziela się w skórze czoła przyśrodkowo od gałęzi bocznej. . Z jamy czaszki wchodzi do oczodołu przez szczelinę oczodołową górną i tu dzieli się na trzy główne gałęzie: 1) nerw łzowy.ethmoidalis posterior). W dalszym przebiegu dochodzi do okolicy bocznego kąta oka.supraorbitalis).ophthalmicus) biegnie w bocznej ścianie zatoki jamistej. dołączają się też włókna współczulne. Nerw oczny Nerw oczny (n. Nerw nadbloczkowy (n. Gałąź łącząca ze zwojem rzęskowym (ramus communicans cum ganglio ciliari) 3. łączy się z nerwem podbloczkowym i unerwia skórę nasady nosa na gładziźnie i przyśrodkowej części powieki górnej. Nerwy rzęskowe długie (nn.frontalis). gdzie leży bocznie on nerwu okoruchowego. Nerw łzowy (n.lacrimalis) biegnie przez górną część bocznej ściany oczodołu ku przodowi i na zewnątrz nad mięśniem prostym bocznym do gruczołu łzowego.

2) korzeń okoruchowy (radix oculomotoria . Nerw sitowy przedni (n.nasalis externus). Do zwoju dochodzą: 1) gałąź łącząca z nerwem nosowo-rzęskowym (ramus communicans cum nervo nasociliari). W jamie nosowej rozpada się na gałęzie nosowe przednie boczne (rr. przebija ją koło jej dolnego brzegu lub przeszedłszy między nią a chrząstką nosa boczną biegnie po grzbiecie nosa i zaopatruje skórę okolicy końca nosa. Gałęzie odchodzące od zwoju rzęskowego stanowią nerwy rzęskowe krótkie (nn. Jedna z tych gałęzi. Nerw podbloczkowy (n. Korzeń ten prowadzi włókna do mięśnia rozwieracza źrenicy. ruchowy od nerwu okoruchowego. Zwój rzęskowy (ganglion ciliare) płaski. oraz gałęzie nosowe przednie przyśrodkowe (rr.ethmoidalis anterior) biegnący przez jednoimienny otwór do jamy czaszki. w mięsku łzowym oraz w pobliskiej okolicy nasady nosa. odchodzącymi bezpośrednio od nerwu nosowo-rzęskowego. dochodzące do gałki ocznej razem z nerwami rzęskowymi długimi. łączy się z nerwem nadbloczkowym i kończy się w skórze przyśrodkowej części powieki górnej. Główną jego gałęzią jest: 4. stanowiąca korzeń czuciowy. czworokątny. Końcową gałązką nerwu nosowo-rzęskowego stanowi: 5. gałąź nosowa zewnętrzna (r.nasales anteriores mediales).. zaopatrujące przedni odcinek przegrody nosa.Nerw nosowo-rzęskowy biegnie dalej między mięśniem prostym górnym a nerwem wzrokowym do przyśrodkowej ściany oczodołu i po jej górnej krawędzi kieruje się ku przodowi.nasales anteriores laterales). Stanowią one łącznie gałęzie nosowe wewnętrzne (rami nasales interni). biegnie z tętnicą oczną bądź pierwszą gałęzią nerwu trójdzielnego lub z nerwem odwodzącym. radix brevis). biegnie w swej bruździe po wewnętrznej powierzchni kości nosowej (sulcus ethmoidalis). o wymiarach 2x2 mm. . prowadzący włókna przywspółczulne do mięśni: rzęskowego i zwieracza źrenicy. zaopatrujące błonę śluzową bocznej przedniej części jamy nosowej.ciliares breves) w liczbie 3-6. radix media) od splotu współczulnego. otaczającego tętnicę szyjną wewnętrzną w zatoce jamistej. Tu przebiega on pozaoponowo i przez otwory przednie w blaszce sitowej dostaje się do jamy nosowej. w woreczku łzowym. leży w kącie między nerwem wzrokowym a początkiem mięśnia prostego bocznego. radix symphatica. 3) gałąź współczulna ( ramus symphathicus ad ganglion ciliare.infratrochlearis) – biegnie ma zewnątrz jako cienka nić pod bloczkiem mięśnia skośnego górnego gałki ocznej.

w liczbie 2-3. który dzieli się na tylnej ścianie trzonu szczęki na poszczególne włókna biegnące ku przodowi i w dół.Nerw szczękowy Nerw szczękowy (n. dostając się na twarz. gdzie pewna niewielka liczba włókien dochodzi do jamy nosowej i zaopatruje część jej dna.alveolares superiores posteriores) odchodzą od pnia nerwu podoczodołowego przed jego wejściem do oczodołu. a więc nerwy biegną tuż pod jej błoną śluzową. Pozostałe gałązki biegną dalej w kierunku otworu gruszkowatego. na guzie szczęki. które dzielimy na trzy grupy: tylną.Gałęzie zębodołowe górne przednie (rr. Przebiega równolegle do nerwów zębodołowych tylnych. Dostaje się w swym cienkim kanale kostnym na podstawę wyrostka zębodołowego. Pozostałe gałązki. Część tych włókien odchyla się ku tyłowi. Może ona również oddawać gałązki do przylegających obszarów błony śluzowej policzka.alveolaris superior medius) często nie występuje. 1. które dochodzą do zwoju skrzydłowopodniebiennego. Gałązki te (rami nasales)zespalają . którego gałęzie zaopatrują jamę nosową i podniebienie. a nawet w rzadkich przypadkach zastępować nerw policzkowy (od n. gdzie dzieli się na trzy gałęzie: 1) nerw skrzydłowo-podniebienny 2) nerw podoczodołowy 3) nerw jarzmowy Do nerwu szczękowego jest dołączony zwój skrzydłowo-podniebienny. gałąź dziąsłowa górna. doprowadzając do niego włókna czuciowe. tworząc splot zębowy.żuchwowego).Gałąź zębodołowa górna środkowa (r. Nerw podoczodołowy (n. a potem do kanału podoczodołowego.alveolares superiores).pterygopalatini) są to zwykle dwa nerwy długości około 2 mm. Już w swym początku mogą one ulegać podziałowi na dwie lub trzy gałązki albo też mogą przebiegać wspólnym pniem. zaczynających się mniej więcej w środku powierzchni guza szczęki i biegnących ku przodowi i dołowi.Gałęzie zębodołowe górne tylne (rr. w tylnej części bruzdy podoczodołowej. Biegną one we własnych kanalikach kostnych ku przodowi i ku dołowi albo wspólnym pniem. W okolicy przyszczytowej łączy się z przednimi i tylnymi gałązkami zębodołowymi. środkową i przednią. Przebiegając po jego dolnej ścianie wchodzi do bruzdy. wchodzą do kanalików kostnych. by połączyć się z gałęzią zębodołową górną środkową lub – gdy jej brak – z gałęziami zębodołowymi górnymi tylnymi. Kanaliki te często są otwarte do zatoki szczękowej.alveolares superiores anteriores) opuszczają nerw podoczodołowy w kanale podoczodołowym 5-8 mm ku tyłowi od otworu podoczodołowego. albo podzielone od razu na większą liczbę gałązek. Po drodze oddaje nerwy zębodołowe górne (nn. Odchodzi od nerwu podoczodołowego w oczodole. Jedna z tych gałązek. 3.infraorbitalis) dostaje się do oczodołu przez szczelinę oczodołową dolną.maxillaris) wychodzi z czaszki przez otwór okrągły i dostaje się do górnej części dołu skrzydłowo-podniebiennego. 2. biegnie powierzchownie do błony śluzowej sklepienia przedsionka jamy ustnej i dziąsła na zewnętrznej powierzchni wyrostka zębodołowego w okolicy zębów trzonowych. który opuszcza przez otwór podoczodołowy. Nerwy skrzydłowo-podniebienne (nn.

Górna z nich.gingivales superiores). gałąź jarzmowo-twarzowa (r. Splot ten nazywamy splotem zębodołowym górnym (plexus dentalis superior). Nerw podoczodołowy po wyjściu z otworu podoczodołowego rozpada się na: 1)gałęzie powiekowe dolne (rr. w okolicy przyszcztowej.zygomaticotemporalis). tuż po ich wyjściu z pnia drugiej gałęzi nerwu trójdzielnego. zespala się z nerwem łzowym od nerwu ocznego i przez kanał jarzmowo-skroniowy kości jarzmowej przedostaje się na zewnętrzną powierzchnię kości. zwróconą do dołu skroniowego. który wówczas je unerwia. inne do dziąsła przez przegrody międzyzębodołowe jako gałęzie dziąsłowe górne (rr. czy istnieje nerw zębodołowy górny środkowy.zygomaticus) wychodzi z początkowego odcinka nerwu szczękowego w dole skrzydłowo-podniebiennym.podniebiennym. przechodzi przez jednoimienny kanał w kości jarzmowej i opuszcza go na policzkowej stronie tej kości. a w 25% istnieje nerw zębodołowy górny środkowy.dentales superiores). Unerwienie przedtrzonowców zależy od tego. Górne siekacze i kły unerwione są prawie wyłącznie przez nerwy zębodołowe górne przednie. Jeżeli nie istnieje.się z nerwem nosowo. Wchodzi do oczodołu przez szczelinę oczodołową dolną. środkowych i przednich tworzy w kości. to tylne z nich są zaopatrzone przez nerwy zębodołowe tylne.zygomaticofacialis). Unerwiają one dziąsło po przedsionkowej stronie wyrostka zębodołowego. Zespolenie to biegnie albo po dnie jamy nosowej. Do nerwów zębodołowych przednich może dochodzić opisane przedtem połączenie od nerwu nosowo-podniebiennego. Połączenie gałęzi zębodołowych tylnych. gałązki tych ostatnich zaopatrują głównie ozębną. Gałązka dolna. ganglion sphenopalatinum) ma kształt trójkątny. Zwój skrzydłowo-podniebienny (ganglion pterygopalatinum. Leży na początkowym odcinku nerwów skrzydłowopodniebiennych. Nerwy zębodołowe górne tylne zaopatrują zęby przedtrzonowe w 50%. gałąź jarzmowo-skroniowa (r. splot ciągnący się przez całą długość wyrostka zębodołowego nad szczytami korzeni zębów. biegnie w dolnej części bocznej ściany oczodołu ku przodowi i dzieli się na dwie gałęzie. albo cienkim kanalikiem kostnym. długość jego wynosi około 5 mm.palpebrales inferiores) do powieki dolnej 2)gałęzie nosowe zewnętrzne (rr. nerwy zębodołowe przednie w 25%. zęby przednie przez nerwy zębodołowe przednie. Ze splotu tego biegną włókna nerwowe do jamy miazgi każdego zęba przez otwory szczytowe jako gałęzie zębowe górne (rr.labiales superiores) do skóry i błony śluzowej wargi górnej Nerw jarzmowy (n. czy nie. Rozgałęzia się w przedniej części policzka. które na oczodołowej powierzchni kości jarzmowej wchodzą w odpowiednie kanaliki. Wytwarzają go korzenie: .nasales externi) do bocznej powierzchni nosa i skrzydła nosa 3)gałęzie wargowe górne (rr. kończąc się w skórze przedniej okolicy skroni.

są włóknami ruchowymi i wydzielniczymi. n. zwanym bruzdą nerwu skalistego większego.septi nasi) przegrodę nosa. odchodzą od nerwu twarzowego. n.petrosus superficialis major) od nerwu twarzowego. ruchowy i wydzielniczy odchodzi od kolanka nerwu twarzowego jako nerw skalisty większy. Gałęzie odchodzące od zwoju skrzydłowo-podniebiennego prócz unerwienia czuciowego zaopatrują również gruczoły podniebienne i mięsień dźwigacz podniebienia miękkiego.nasopalatinus. nn.canalis pterygoidei s.Gałęzie nosowe tylne górne (rr. Korzeń przywspółczulny. W błonie śluzowej podniebienia obydwa nerwy nosowo-podniebienne zaopatrują część „międzyszczękową” podniebienia. czuciowe.1)Nerwy skrzydłowo-podniebienne (nn. Od zwoju skrzydłowo-podniebiennego odchodzą: 1.carotis int.petrosus major.Gałęzie nosowe tylne dolne boczne (rr.nasales posteriores superiores mediales s. Włókna przywspółczulne biegną też ku tyłowi od nerwu jarzmowego.nasales posteriores inferiores laterales). Włókna te opuszczają kanał skrzydłowo-podniebienny na wysokości tylnego odcinka małżowiny nosowej dolnej jako: 2. Przed wejściem do tego kanału łączy się z nerwem skalistym głębokim gałęzią splotu tętnicy szyjnej. Włókna przywspółczulne. Nerwy skrzydłowo-podniebienne w swej większości przebiegają tylko przez zwój.nasopalatinus Scarpae). Nerw ten oddaje gałązki do błony śluzowej przegrody nosa. a gałązkami tylnymi przyśrodkowymi (rr. Jest to nerw nosowo-podniebienny (n. Nerw ten dochodzi do otworu poszarpanego. Do bocznych gałęzi nosowych dołącza się część włókien. nie ulegając przerwie.pterygopalatini.radix facialis. biegnąca z nerwami podniebiennym przez kanał podniebienny większy ku dołowi.). Jedna z gałązek nerwów nosowych tylnych górnych biegnie w rogu lemiesza skośnie ku przodowi i dołowi do kanału przysiecznego. Do jamy nosowej przechodzą na wysokości małżowiny nosowej dolnej i zaopatrują błonę śluzową .petrosus profundus) od splotu współczulnego tętnicy szyjnej wewnętrznej (plexus a. przedostaje się na dolną powierzchnię podstawy czaszki i wnika do kanału skrzydłowego. n. 3)Nerw skalisty głęboki (n. 2)Nerw skalisty większy (n.nasales posteriores superiores). od niego zaś przez zespolenie z nerwem łzowym do gruczołu łzowego jako włókna wydzielnicze.nasales posteriores superiores laterales) boczną ścianę nosa i jego sklepienie.sphenopalatini).Vidianus). przechodzące do jamy nosowej przez otwór klinowo-podniebienny i zaopatrują swymi gałązkami nosowymi tylnymi bocznymi (rr. ich gałązki końcowe łączą się z gałązkami nerwów podniebiennych większych. przed wejściem do kanału zaś zespala się z gałązkami nosowymi od nerwów zębodołowych górnych przednich. gdzie przebija chrząstkę podstawną. Obydwa nerwy po wejściu do kanału skrzydłowego tworzą nerw kanału skrzydłowego (n. przywspółczulny. które oddzielają się od nerwów podniebiennych w kanale skrzydłowo-podniebiennym. Dociera na przednią powierzchnię piramidy kości skalistej przez rozwór kanału nerwu skalistego większego i przebiega dośrodkowo we własnym rowku. współczulny.

Nerwy podniebienne (nn.zygomaticus). Większe z tych gałązek zaopatrują czuciowo znaczną część podniebienia miękkiego i wiodą również włókna ruchowe do mięśnia dźwigacza podniebienia miękkiego i mięśnia języczka. Nerw łzowy w końcu oddaje gałązki do gruczołu łzowego. Są to włókna pochodzące od nerwu skalistego większego. nucleus salivatorius pontis) przez nerw pośredni (n. Zarówno nerwy nosowe.petrosus major). Od zwoju podniety wydzielnicze dla jamy nosowej wiodą nerwy nosowe tylne. Od zwoju. 3. jak i podniebienne wiodą włókna wydzielnicze dla gruczołów błony śluzowej jamy nosowej i podniebienia.intermedius) do nerwu skalistego większego (n. a z nim do zwoju skrzydłowo-podniebiennego. a dla błony śluzowej podniebienia nerwy podniebienne.lacrimalis) przez gałąź łączącą (ramus communicans cum nervo lacrimalis). Zaopatruje on okolicę podniebienia twardego aż do linii graniczącej z obszarem unerwienia przez nerwy nosowo-podniebienne. które biegną po dolnej powierzchni trzonu kości klinowej w swych rowkach kostnych i zaopatrują błonę śluzową okolicy ujścia gardłowego trąbki słuchowej i zatoki klinowej. Jego gałęzie zaopatrują na swym obszarze również dziąsło wewnętrznej powierzchni wyrostka zębodołowego. zwana nerwem podniebiennym środkowym (n.pterygopalatini) do drugiej gałęzi nerwu trójdzielnego. podniety biegną przez nerwy skrzydłowo-podniebienne (nn.Gałęzie oczodołowe (rr.orbitales)-przechodzą do oczodołu przez szczelinę oczodołową dolną.Gałąź gardłowa (r. stąd zaś razem z nerwem sitowym tylnym przez otwór sitowy tylny do zatoki klinowej i komórek sitowych tylnych i zaopatrują ich błonę śluzową. małżowiny nosowej dolnej oraz zatoki szczękowej.przewodu nosowego dolnego i środkowego.palatinus medius). zaopatruje obszar ponad migdałkiem podniebiennym. Stąd biegną torem nerwu jarzmowego (n. Nerw podniebienny większy (n.palatini minores). Mała gałązka.pheryngeus) –dzieli się zwykle na kilka gałązek.palatini) – biegną ku dołowi w kanale podniebiennym większym i po podziale wychodzą na podniebieniu przez otwór podniebienny większy i otwory podniebienne mniejsze. . 5. Nerw jarzmowy ma z kolei połączenie z nerwem łzowym (n. Tą samą drogą aż do zwoju skrzydłowo-podniebiennego biegnie droga wydzielnicza dla gruczołów błony śluzowej podniebienia i jamy nosowej. Droga wydzielnicza dla gruczołu łzowego biegnie od jądra ślinowego górnego (nucleus salivatorius superior.palatinus major) przechodzący przez otwór podniebienny większy biegnie ku przodowi w rowku po bocznej stronie podniebienia i rozpada się zaraz po wyjściu na poszczególne gałęzie. zespalając się z jego końcowymi gałązkami. w którym droga nerwowa ulega synapsie. 4. Przez otwory podniebienne mniejsze przechodzą nerwy podniebienne mniejsze (nn.

1.buccalis. w końcu na boczną. znany pod nazwą zespołu Sludera. Część ruchowa leży początkowo po stronie przyśrodkowej części czuciowej.buccinatorius) biegnie od otworu owalnego razem z gałązkami przeznaczonymi dla mięśnia skrzydłowego bocznego i mięśnia skroniowego. Przebiega bocznie od tych gałązek. Pozostała część nerwu policzkowego biegnie poziomo po zewnętrznej powierzchni mięśnia policzkowego w okolicę ujścia przewodu ślinianki przyusznej. w okolicy oczodołu i w szczęce. czuciowy. Przestrzeń ta może być jednak znacznie mniejsza. Często wbiegają one nawet w błonę śluzową wargi. Nerw językowy (n. Część włókien ruchowych splata się z trzecią gałęzią częściowo jeszcze przed jej wyjściem z jamy czaszki przez otwór owalny. ku tyłowi zaś do połowy drugiego zęba trzonowego. 2. wiedzie również część ruchową.mandibularis). zaczerwienienie i obrzęk policzka. zwykle do granicy między pierwszym a drugim przedtrzonowcem.Nerw policzkowy (n. Na powierzchni tego mięśnia oddaje szereg gałązek przebijających go w pobliżu jego przyczepu do żuchwy. Nerw żuchwowy Nerw żuchwowy (n. następnie pomiędzy obydwiema głowami mięśnia skrzydłowego bocznego lub przez jego górną głowę na zewnętrzną powierzchnię tego mięśnia. później między gałęzią . wzmożone wydzielanie śluzu z nosa. Niekiedy może być znacznie większa i sięgać od kła do zęba mądrości. Zespół ten cechują bóle kauzalgiczne (piekące) u podstawy nosa. promieniujące ku tyłowi głowy. która stanowi korzeń ruchowy nerwu trójdzielnego (radix motoria). krzyżuje wyrostek dziobiasty żuchwy wraz ze ścięgnem mięśnia skroniowego i na jego wewnętrznej powierzchni dostaje się na mięsień policzkowy.Zapalenie zwoju skrzydłowo-podniebiennego wywołuje obraz kliniczny jego nerwobólu. Odcinek dziąsła unerwiony przez nerw policzkowy sięga do przodu. W dalszym ciągu kieruje się ku dołowi między mięśniem skrzydłowym bocznym a wewnętrzną powierzchnią mięśnia skroniowego. n. Nerw żuchwowy dzielimy na 5 części. potem przedostaje się na stronę przednią. częściowo zaś tuż po jego opuszczeniu. do ucha i do barku. W górnym odcinku leży na wewnętrznej powierzchni mięśnia skrzydłowego bocznego. Gałęzie czuciowe nerwu żuchwowego: Dwie gałęzie nerwu żuchwowego dochodzą do początkowego odcinka przewodu pokarmowego. Występują również zaburzenia wydzielnicze: łzawienie. czasami możr w ogóle nie istnieć. które przebijają mięsień i unerwiają pozostałą błonę część błony śluzowej policzka aż do kąta ust. Są to: nerw policzkowy i nerw językowy. Tu rozpada się na gałązki końcowe. Towarzyszy im osłabienie czucia błony śluzowej nosa i podniebienia oraz niedowład podniebienia.lingualis) biegnie wpierw ku dołowi z nerwem zębodołowym dolnym.

żuchwy a mięśniem skrzydłowym przyśrodkowym. skręca ku przodowi w kierunku dna jamy ustnej. Nerw zębodołowy dolny biegnie z początku ku tyłowi od nerwu językowego na . Struna bębenkowa doprowadza włókna smakowe do przedniej części języka (do brodawek grzybowatych) oraz wydzielnicze do ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej. Istnieją dwa nerwy podjęzykowe : n. Gałęzie te przebijają mięśnie języka i kończą się w błonie śluzowej. W miejscu gdzie nerw językowy biegnie po górnym brzegu ślinianki podżuchwowej. Na tylnej krawędzi mięśnia żuchwowo-gnykowego wstępuje na jego górną powierzchnię i leży wpierw na wewnętrznej powierzchni ślinianki podjęzykowej. krzyżuje nerw zębodołowy dolny pojego stronie przyśrodkowej i dochodzi od tyłu do nerwu językowego. Nerw zębodołowy dolny (n. Po oddaniu tych gałązek nerw językowy leży na zewnętrznej powierzchni mięśnia bródkowo-językowego i dzieli się na końcowe gałęzie cieśni gardzieli (rr. która wiedzie włókna dośrodkowe. dochodzi do ślinianki podżuchwowej i leżąc na mięśniu gnykowo-językowym. oddzielające się od niego przy otworze żuchwy jako nerw żuchwowo-gnykowy (n. gałąź łącząca z nerwem podjęzykowym (r. Włókna wydzielnicze dla ślinianki podżuchwowej pochodzą ze zwoju podżuchwowego. W miejscu skrzyżowania z przewodem ślinianki podżuchwowej oddaje również drobne włókienka zaopatrujące śliniankę podjęzykową.alveolaris inferior) jest nerwem czuciowym. jednak biegną z nim również włókna ruchowe. Jest to nerw podjęzykowy (n.sublingualis. które mogą grupować sięw zwój podjęzykowy (ganglion sublinguale). Biegnąc po przedniej krawędzi mięśnia skrzydłowego przyśrodkowego. a rozgałęziające się w języku. zaopatrujące migdałki podniebienne i ich okolicę. XII nerw czaszkowy i n. z którymi łączy się zwój podżuchwowy. gałąź nerwu językowego.mylohyoideus). wydzielnicze dla ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej. przednią część błony śluzowej dna jamy ustnej i dziąsło ustnej strony żuchwy.subligualis.communicans cum chorda tympani).communicans cum nervo hypoglosso) w postaci jednej lub dwóch gałązek doprowadzających włókna czuciowe do nerwu podjęzykowego. Wychodzi ze szczeliny skalistobębenkowej.linguales). Na przebiegu nerwu znajdujemy rozsiane komórki zwojowe. Nerw językowy w przebiegu ku dołowi zwraca się najpierw nieco ku przodowi i w ten sposób oddala się coraz bardziej od nerwu zębodołowego dolnego.tonsillares). smakowe dla 2/3 przednich języka i przywspółczulne. zwane też gałązkami migdałkowymi (rr.isthmi faucium). pod którym wnika do języka w postaci gałęzi językowych (rr. oddaje do niej delikatne włókienka. Po drodze oddaje: gałąź łączącą ze struną bębenkową (r. sięgając ku tyłowi aż do linii brodawek okolonych. 4. W połowie swego przebiegu łączy się z nim pod kątem ostrym struna bębenkowa. następnie krzyżuje przewód ślinianki podżuchwowej.hypoglossus.

Przebieg tych gałęzi jest bardzo zmienny. już jednolity. Pozostała część nerwu zębodołowego dolnego biegnie dalej w kości jako gałąź zębodołowa dolna przednia (ramus alveolaris inferior anterior). f)gałęzie stawowe (rr.meatus acustici externi). unerwia skórę policzka aż do przedniej krawędzi mięśnia żwacza i okolicę skroniową. przez zwój uszny oraz gałązkę lączącą zwój uszny z nerwem usznoskroniowym e)gałęzie skroniowe-powierzchowne (rr. wchodzący w przewód słuchowy zewnętrzny między jego częścią kostną a chrzęstną.temporales superficiales) do skóry okolicy skroniowej. Na uwagę zasługuje to.mentalis). Po drodze oddają gałązki do ozębnej.membranae tympani) d)gałęzie przyusznicze (rr. Biegnie ku dołowi i na zewnątrz i przez otwór żuchwy wchodzi do kanału żuchwy. by rozpaść się na swe gałązki końcowe. przechodzi przez otwór bródkowy i zwraca się ku przodowi.wewnętrznej powierzchni mięśnia skrzydłowego bocznego.parotidei). Jego odgałęzieniami są: a)gałąź łącząca do zwoju usznego . owija się koło niego. przebiegając w kanale koło pierwszego przedtrzonowca.dentales inferiores) oraz przez przegrody międzyzębodołowe do dziąsła gałęzie dziąsłowe (rr.articulares) do stawu skroniowo-żuchwowego. zaopatrujący jego ścianę oraz błonę bębenkową przez swą c)gałąź błony bębenkowej (r. wiodące włókna wydzielnicze do ślinianki przyusznej. b)nerw przewodu słuchowego zewnętrznego (n. W kanale żuchwy odchodzą od niego najpierw gałęzie zębodołowe dolne tylne i środkowe (rr. biegnie między torebką stawu a przewodem słuchowym zewnętrznym do okolicy skroniowej.alveolares inferiores posteriores et medii). unerwiające skórę i błonę śluzową wargi dolnej oraz skórę okolicy bródkowej. od splotu tego włókna biegną przez otwory szczytowe do miazgi zębów gałęzie zębowe dolne (rr. Często jest on rozdzielony na dwa pnie przez przebijającą go tętnicę szczękową.gingivales) po zewnętrznej powierzchni części zębodołowej żuchwy. gdzie biegnąc wspólnie z gałązkami nerwu twarzowego. oddaje większość swych włókien na powierzchnię kości jako nerw bródkowy (n. Najbardziej tylna z nich może odchodzić jeszcze przed wejściem do kanału żuchwy. Nerw bródkowy biegnie wpierw ku górze i do boku w kanale bródkowym. Dalej.Nerw uszno-skroniowy (n. Nerw zębodołowy dolny. dostaje się na wewnętrzną powierzchnię stawu skroniowo-żuchwowego.auriculotemporalis) biegnie z otworu owalnego wpierw ku tyłowi i podzielony na dwa korzenie obejmuje tętnicę oponową środkową. 4. że gałązki splotu zębodołowego przekraczają linię pośrodkową i biorą udział w unerwieniu siekaczy strony przeciwnej. pochodzące od nerwu skalistego mniejszego. . Gałęzie zębodołowe nerwu zębodołowego dolnego zespalają się ze sobą i tworzą splot zębowy dolny (plexus dentalis inferior).

5. Od niego często odchodzi nerw mięśnia napinacza podniebienia miękkiego. Nerw odchodzi od nerwu językowo-gardłowego jako nerw bębenkowy (n. Tu . Często zawiera również włókna czuciowe.auriculares anteriores) krzyżują od tyłu staw skroniowo-żuchwowy i rozgałęzia się w skórze przedniej części małżowiny usznej Gałęzie ruchowe nerwu trójdzielnego: Gałęzie ruchowe nerwu trójdzielnego dochodzą do mięśni żwaczowych. krótkim pniem: a)nerw skrzydłowy przyśrodkowy (n. b)nerw skrzydłowy boczny (n.Nerw żuciowy (n.pterygoideus lateralis). 2. Zwój uszny (ganglion oticum). e)nerw żuchwowo-gnykowy (n.odchodzi od pnia. które otrzymuje od nerwu zębodołowego dolnego. wydzielnicze dla ślinianki przyusznej. leżący poniżej otworu owalnego. biegnie w bruździe żuchwowo-gnykowej i dostaje się na dolną powierzchnię mięśnia żuchwowo-gnykowego.pterygoideus medialis)-biegnie od otworu owalnego ku dołowi przez zwój uszny lub obok niego i wchodzi od strony przyśrodkowej do mięśnia skrzydłowego przyśrodkowego w pobliżu jego brzegu tylnego.g)gałęzie uszne przednie (rr. Nazwą tą obejmujemy łącznie gałęzie ruchowe zaopatrujące głównie mięśnie żwaczowe. c)nerwy skroniowe głębokie przednie i tylne (nn. po przyśrodkowej stronie nerwu żuchwowego.masticatorius). a także przywspółczulne. kieruje się na zewnątrz. mięśnia żuchwowo-gnykowego i przedniego brzuśca mięśnia dwubrzuścowego.petrosus minor). gałęzie te rozpoczynają się niekiedy wspólnym. później wzdłuż dolnej powierzchni skrzydeł większych kości klinowej na zewnątrz i dochodzą do wewnętrznej powierzchni mięśnia skroniowego w którym się kończą.pterygoideus medialis)od trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego. powstający z włókien nerwu językowo-gardłowego. d)nerw żwaczowy (n. a które wysyła do skóry na dolnej powierzchni okolicy bródkowej.Korzeń ruchowy (radix motoria) –stanowi gałązka od nerwu skrzydłowego przyśrodkowego (n. towarzysząc nerwowi policzkowemu.massetericus)-biegnie razem z wyżej wymienionymi nerwami między dolną powierzchnią trzonu kości klinowej a mięśniem skrzydłowym boczny. tam odłącza sięod niego. Korzeniami jego są: 1. i przebiega ku górze do mięśnia skrzydłowego bocznego. Jest to zwój należący do trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego. biegnie obok tylnej krawędzi mięśnia skroniowego i przechodzi przez wcięcie żuchwy do wewnętrznej powierzchni mięśnia żwacza.Korzeń czuciowy (radix sensoria)-stanowi nerw skalisty mniejszy (n.Tu rozpada się na gałązki unerwiające mięsień żuchwowo-gnykowy i przedni brzusiec mięśnia dwubrzuścowego. Są to włókna czuciowe.temporales profundi anteriores et posteriores)-biegną najpierw również z nerwem policzkowym.tympanicus) i biegnie do jamy bębenkowej.mylohyoideus)-biegnie początkowo z nerwem zębodołowym dolnym aż do otworu żuchwy.

bierze udział w utworzeniu splotu bębenkowego (plexus tympanicus) i oddaje gałązkę łącząca do nerwu twarzowego w okolicy jego kolanka.communicans cum chorda tympani).Korzeń współczulny (radix sympathica)-pochodzi od splotu współczulnego otaczającego początkowy odcinek tętnicy oponowej środkowej (plexus a.communicans cum n. Włókna zazwojowe wydzielnicze.petrosi minoris ) bocznym z dwóch tam przebiegających. 3)korzeń współczulny (radix sympathica). Zwój uszny ma też inne połączenia. Gałąź łącząca z nerwem uszno-skroniowym (r.mandibularis). Włóknami obwodowymi odchodzącymi od zwoju podżuchwowego są: . a od niego do ślinianki przez gałęzie przyusznicze (rr. ganglion submaxillare) jest również zwojem należącym do trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego. Nerwami wychodzącymi ze zwoju usznego są przedłużenia nerwów ruchowych wnikających do zwoju.gałąź współczulną dla zwoju podżuchwowego (ramus sympathicus ad ganglion submandibulare). leżącym na górnej powierzchni ślinianki podżuchwowej. a mianowicie: nerw skrzydłowy przyśrodkowy i nerw mięśnia naprężacza błony bębenkowej. Zwój uszny łączy się również ze struną bębenkową (r. połączenie to wiedzie włókna czuciowe do struny bębenkowej. Jego korzeniami są: 1)korzeń czuciowy (radix sensoria). Na przedniej powierzchni kości skalistej biegnie w swym rowku (sulcus n. Są to włókna pochodzące od nerwu skalistego mniejszego. które od zwoju usznego biegną przez gałąź łączącą z nerwem uszno-skroniowym. Tworzą one tzw. 2)korzeń przywspółczulny. 3. dostają się z nerwem uszno-skroniowym do ślinianki przyusznej.musculi tensoris veli palatini). dostaje się na dolną powierzchnię podstawy czaszki i dochodzi od tyłu do zwoju usznego. Ze zwoju odchodzi również nerw mięśnia napinacza podniebienia miękkiego (n.communicans cum ramo meningeo n. będące przedłużeniem nerwu językowo-gardłowego. ponieważ rozwojowo obydwa mięśnie są jednego pochodzenia.auriculotemporali) prowadzi włókna przywspółczulne wydzielnicze dla ślinianki przyusznej.meningeae mediae). Mięsień naprężacz błony bębenkowej ma takie samo unerwienie jak mięsień skrzydłowy przyśrodkowy. który stanowią włókna wydzielnicze nerwu twarzowego dochodzące drogą struny bębenkowej. przebija tkankę łączną zamykającą szczelinę klinowo-skalistą. z nerwem kanału skrzydłowego i zwojem trójdzielnym. Zwój podżuchwowy (ganglion submandibulare. który tworzą włókna współczulne splotu tętnicy twarzowej (plexus a. jak gałąź łączącą z gałęzią oponową nerwu żuchwowego (r.facialis).parotidei). utworzony przez gałąź od nerwu językowego (ramus communicans cum n. Znaczenie fizjologiczne tych połączeń nie jest jednak wyjaśnione. Przechodzi następnie przez sklepienie jamy bębenkowej i wchodzi na przednią powierzchnię kości skalistej przez rozwór kanału nerwu skalistego mniejszego (hiatus canalis nervi petrosi minoris.linguali).

wchodzi w pole gałęzi pierwszej i drugiej. . Linie te.auriculotemporalis od żuchwowego). co szczególnie niekorzystnie odbija się na oku. przekraczają jednak: 1)gałąź nosowa zewnętrzna (ramus nasalis externus od ocznego). W schorzeniach tych zajęte są na ogół nie wszystkie gałęzie. Brak odruchu obronnego.sublingualis)docierające do ślinianki podjęzykowej. zwłaszcza na rogówce. lecz tylko jedna z nich.zygomaticotemporalis od żuchwowego). tj. tylko po jednej stronie. powoduje wypadnięcie czynności czuciowej. Pola zaopatrzenia trzech gałęzi nerwu trójdzielnego dzielą linie poziome biegnące przez szparę oczną (granica między pierwszą drugą gałęzią ) i przez szparę ustną (granica między gałęzią drugą a trzecią). między jądrem nerwu a korą mózgu. prowadzi do stanów zapalnych. jądra ruchowe dla mięśni żwaczy są unerwione obustronnie. poprzecznych złamaniach podstawy czaszki przed siodłem tureckim. a nawet do owrzodzeń rogówki. a nadzwyczaj bolesnych nerwobólów nerwu trójdzielnego.submandibulares) 2)gałęzie wracające do nerwu językowego i razem z jego gałęzią. zaopatrująca okolicę końca nosa. tzn. co przejawia się zapadnięciem okolicy skroniowej i okolicy mięśnia żwacza. unerwiający okolicę skroniową . prócz zniesienia czucia na jej obszarze. wydzielnicze dla ślinianki podżuchwowej (rr.1)gałęzie gruczołowe (rr. podejmowanym nieraz w celach leczniczych dla zniesienia częstych. jakim jest zamykanie szpary powiek przy zadziałaniu czynników szkodliwych. porażenie połowicze żucia (monoplegia masticatoria). W przypadku uszkodzenia części czuciowej nerwu trójdzielnego zanika czucie w jego zakresie oraz brak odruchów od niego zależnych. zaopatrujący okolicę policzka (gałęzie policzkowe) i okolicę skroniową (gałęzie skroniowe). wchodzi w pole gałęzi pierwszej. Porażenie gałęzi trzeciej. wchodzi w pole gałęzi drugiej. 2)nerw jarzmowo-skroniowy (n.glandulares). Uszkodzenie zwoju idzie często w parze z uszkodzeniem części ruchowej (przy tętniakach tętnicy szyjnej wewnętrznej. powoduje również porażenie mięśni żwaczowych po danej stronie. kiłowym zapaleniu opon) biegnącej z nerwem żuchwowym. Mięśnie żwacze ulegają zanikowi. Chorzy ze zniesieniem czucia w zakresie pierwszej gałęzi nerwu trójdzielnego muszą zatem nosić okulary ochronne. Podobne zniesienie czucia występuje oczywiście również po uszkodzeniu lub zniszczeniu zwoju trójdzielnego. nerwem podjęzykowym (n. Ponadjądrowe uszkodzenie nerwu trójdzielnego (typowe przy udarze mózgu). każde z nich ma połączenie z korą obydwu półkul. najczęściej druga. tzw. biegnące poziomo. najrzadziej pierwsza. co może powodować utratę gałki ocznej. Obustronne porażenie mięśni żwaczy (diplegia masticatoria) występuje zatem przy uszkodzeniu obydwu jąder ruchowych nerwu V lub też obydwu ich połączeń z korą. 3)nerw uszno-skroniowy (n. guzach przysadki.

wargi) – pokryte szarym nalotem. Obraz kliniczny dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej u chorych z ostrą białaczką. podobnym do błoniczego o Zmiany martwiczo-zapalne na migdałkach (angina agranulocytica) i w gardle o Skłonność do krwawień o Ciężkie nawracające.82. uogólnione powiększenie węzłów chłonnych) o Zabiegi chirurgiczne są przeciwwskazane Obraz kliniczny dziąseł i błony śluzowej u chorych z curzycą – przwlekła choroba metaboliczna dotycząca zaburzeń gospodarki węglowodanowej prowadząca do hiperglikemii. żywoczerwone i krwawiące. wzrost liczby limfocytów. cukrzycą Obraz kliniczny dziąseł i błony śluzowej u chorych z ostrą białaczką – transformacja nowotworowa komórek hemopoetycznych. szybko rozprzestrzeniające się zakażenia (zwłaszcza jama ustna i gardło) o Zmianą w jamie ustnej towarzyszą objawy ogólne (temperatura. w badaniu krwi obserwujemy spadek liczby erytrocytów i trombocytów. występuje również powiększenie węzłów chłonnych (podżuchwowych i szyjnych) a niekiedy ślinianek: o Dziąsła są obrzękłe. bóle w mięśniach kończyn i stawach. insulinozależna) – zniszczenie komórek B wysp trzustkowych przez proces autoimmunologiczny prowadzące do całkowitego braku insuliny o cukrzycę typu II (insulinoniezależną) – występuje u osób starszych. agranulocytozą. podniebienie. preparaty antyhistaminowe): o Znaczna destrukcja przyzębia już we wczesnym dzieciństwie o Owrzodzenia błony śluzowej jamy usntej (policzki. język. zahamowanie mielopoezy prowadzące do ciężkiej neutropenii lub całkowitego braku granulocytów (upośledzona fagocytoza bakterii). dziąsła. o Bladość błony śluzowej oraz skłonność do krwawień (wyraz wtórnej skazy krwotocznej) o Może być wrzodziejące zapalenie dziąseł i błony śluzowej o Nacieki leukocytarne obejmują ozębną i kość wyrostka zębodołowego o U 36% pacjentów z ostrą białaczką możemy zaobserwować przerosty dziąseł (bladoróżowa barwa) o Częste zmiany grzybicze Obraz kliniczny dziąseł i błony śluzowej u chorych z agranulocytozą – dziedziczenie AR. Wyróżniamy: o cukrzycę typu I (młodzieńcza. jest wynikiem głównie dwóch rodzajów zaburzeń o upośledzonego wydzielania insuliny . objawy w jamie ustnej częściej w ostrej białaczce monocytarnej i szpikowej. antybiotyki. może być nabyta (sulfonamidy. dreszcze.

obecności uzębienia mieszanego i zawiązków zębów stałych w szparze złamania lub jej pobliżu 3.Jedynie złamanie otwarte z dużymi obrażeniami tkanek miękkich oraz złamania ze znacznymi przemieszczeniami odłamów mogą być wskazaniem do zespolenia odłamów. fagocytozy. dzieci do 2 r. Sposoby unieruchomienia złamań żuchwy u dzieci z uzębieniem mlecznym i mieszanym Różnice w leczeniu złamań szczęk u dzieci wynikają z: 1.budowy kości i okostnej 2.ż. Cukrzyca zmienia odpowiedź przyzębia na miejscowe czynniki drażniące: o Przyspiesza destrukcję kości wyrostka zębodołowego o Opóźnia gojenie się ran o Zwiększa podatność na zakażenia (defekt chemotaksji. dzieci od 2 do 6 r.aby złamania można było zaopatrzeć szynami nazębnymi . u nich zęby mleczne są całkowicie ukształtowane i wystarczająco mocno osadzone w zębodole.ż.obecności ośrodków wzrostowych 4. Szybkie gojenie się złamań u dzieci (więzozrost wytwarza się u dzieci po 4-7dni od urazu)zmusza do jak najwcześniejszego zaopatrzenia złamań. w okresie wyrzynania zębów mlecznych kiedy rzadko dochodzi do złamania. obecną płytką nazębną oraz palących papierosy cukrzyca zapoczątkowuje i doprowadza do postępu choroby przyzębia (osoby z prawidłową higieną jamy ustnej oraz ustabilizowaną glikemią nie posiadają problemów związanych z chorobą przyzębia).dynamiki rozwojowej układu kostnego twarzy Nastawianie powinno być wykonywane bardzo ostrożnie. z niewielką siłą.bardzo szybkiego gojenia złamań 5.o zmniejszenia wrażliwości tkanek na insulinę (insulinoooporność) U osób z niewystarczającą kontrolą metaboliczną choroby. Sposoby zaopatrywania złamań szczęk u dzieci zależą od wieku dziecka i stanu uzębienia. Na podstawie wieku możemy wyróżnić 4 grupy wiekowe: 1. Jako unieruchomienie stosujemy: -płytkę Wezera z wiązaniami okolonymi -ostatecznością jest zespolenie minipłytkami 2. Obecność zawiązków zębów stałych i stref wzrostowych skłania do stosowania leczenia zachowawczegooszczędzającego. adhezji leukocytów) 83.aby uniknąć rozerwania okostnej i uszkodzenia zawiązków zębowych.

Szybkie gojenie złamań u dzieci (więzozrost wytwarza siępo4-7 dniach od urazu) zmusza do jak najwcześniejszego zaopatrzenia złamań. myślenia i przeżyć wewnętrznych.W tej grupie wiekowej od 7 do 11 lat dzieci najczęściej ulegają wypadkom i najwięcej jest trudności unieruchomieniu złamań. aby złamania można było zaopatrzyć szynami nazębnym. Różnice w leczeniu złamań kości twarzy u dzieci wynikają z: -budowy kości i okostnej -obecności uzębienia mieszanego i zawiązków zębów stałych w szparze złamania lub w jej pobliżu -obecności ośrodków wzrostowych -bardzo szybkiego gojenia złamań -dynamiki rozwojowej układu kostnego twarzy Nastawienie odłamów powinno być wykonywane z niewielką siłą. jego osobowości. Zarówno jedne jak i drugie nie gwarantują dobrego podparcia dla unieruchomień nazębnych.ż. 3.a stałe jeszcze nie mają ich ukształtowanych. jego odrębny sposób bycia. u nich zęby mleczne są całkowicie ukształtowane i wystarczająco mocno osadzone w zębodołach. gdyż one warunkują dalszy prawidłowy wzrost kości twarzy i właściwą czynność. aby uniknąć rozerwania okostnej i uszkodzenia zawiązków zębowych.Dzieci do 2 lat w okresie wyrzynania zębów mlecznych kiedy rzadko dochodzi do złamań. posiadają zęby na tyle uformowane i mocno osadzone. zęby mleczne mają zresorbowane korzenie. 2.że można stosować je do zaopatrzeń nazębnych Leczenie dzieci z obrażeniami twarzy jest zagadnieniem trudnym. wyodrębnionym przez wielu autorów jako oddzielny dział traumatologii szczękowo-twarzowej. wieku oraz rodzaju złamania.3. Wszystkie zabiegi powinny być wykonywane bezboleśnie. Obecność zawiązków zębów stałych i stref wzrostowych skłania do stosowania leczenia zachowawczego – oszczędzającego. dzieci od 7 do 11 r. a zęby stałe jeszcze nie mają . Wymaga ono indywidualnego traktowania każdego przypadku. Sposoby zaopatrzenia złamań szczęk u dzieci zależą od wieku dziecka i stanu uzębienia. najlepiej w znieczuleniu gólnym. Stosujemy -płytkę Wezera z wiązaniami okolonymi lub osadzonej na zębach cementem lub samopolimerem(można stosować szyny lane osadzone na pierścieniach) 4. Jedynie złamanie otwarte z dużymi obrażeniami tkanek miękkich oraz złamania ze znacznymi przemieszczeniami odłamów. ze szczególnym uwzględnieniem stanu ogólnego dziecka. ostatecznością jest zespolenie minipłytkami. Jako unieruchomienie stosowana jest płytka Webera z wiązaniami okolnymi.Dzieci od 2 do 6 lat.ż. Na podstawie tych kryteriów można wyróżnić cztery grupy wiekowe: 1. W przebiegu leczenia koniecznie należy mieć na uwadze odmienna wrażliwość psychiczną dziecka. Zęby mleczne mają już zresorbowane korzenie. dzieci od 12 do 15 r. Czynności te powinno się wykonywać z dużą starannością. Przy obrażeniach wielonarządowych konieczne jest leczenie wielospecjalistyczne.

które posiadają zęby już na tyle uformowane i mocno osadzone. W tych przypadkach najlepsze wyniki daje zaopatrzenie płytką Webera.ich ukształtowanych. które pomimo zastosowanej antybiotykoterapii lub innej metody nie ulegają . które wpływają na prawidłowy rozwój kości szczęk i uzębienia. a powikłania spotykane rzadko. po 2 – 4 tygodniach. co doprowadza do wytwarzania się kompleksu małowartościowości i staje się nawet przyczyną późniejszych zaburzeń psychicznych. z wiązaniami okolnymi lub osadzonej na zębach cementem lub samopolimerwm. Można również stosować szyny lane osadzane na pierścieniach. przetoki i nadżerki) 3. Rehabilitacja i kontrola dzieci po urazach twarzy musi być długotrwała i wielospecjalistyczna z uwzględnieniem psychiki dziecka. jak i drugie nie gwarantują dobrego oparcia dla unieruchomień nazębnych. przewlekle owrzodzenia. Dziecko nawet z niewielkim oszpeceniem twarzy narażone jest na złośliwości rówieśników. Przy zbaczaniu żuchwy może zachodzić konieczność wykonania aktywatora odtwarzającego prawidłowe stosunki zwarciowe. eliminowanie czynników jatrogennych sprzyjających powstaniu zmian nowotworowych w jamie ustnej (ostre krawędzie zębów. Bezpośrednio po wyleczonym złamaniu prowadzi się ćwiczenia mięśniowe przywracające swobodne rozwarcie szczęk. 4. 4. natychmiastowe kierowanie do odpowiednich specjalistycznych ośrodków leczniczych chorych podejrzanych o chorobę nowotworową. eliminacji nieprawidłowo wykonanych wypełnień i uzupełnień protetycznych) 5. Rehabilitacja estetyczna wymaga odtwórczego leczenia przerosłych i przykurczających blizn. 2. Braki zębowe uzupełnia się protezami ruchomymi. że stanowią wystarczające oparcie dla zaopatrzeń nazębnych. Zrost złamań następuje u dzieci szybko. staranne badanie jamy ustnej chorych przy okazji każdej wizyty u stomatologa pod kątem ewentualnego wykrycia zmian nowotworowych pierwotnych i przerzutowych. Wczesne badanie psychologiczne może wykryć nawarstwiające się skutki psychiczne przebytego urazu. 84. Zarówno jedne. nie przedłużanie czasu leczenia zmian. uzupełniania braków zębowych oraz kontroli ich prawidłowego wyrzynania. leczenia zniekształceń twarzy. Lekarz stomatolog w ramach swej działalności zawodowej może uczynić w tym kierunku bardzo wiele poprzez: 1.Dzieci od 12 do 15 lat. stanów przedrakowych (leukoplakia. Tylko systematyczna kontrola i rehabilitacja wielospecjalistyczna są w stanie złagodzić albo zapobiec skutkom obrażeń twarzy u dzieci. czynności i estetyki. wczesne wykrywanie i odpowiednie leczenie tzw. Rola stomatologa we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów błony śluzowej jamy ustnej.

współdziałanie w prowadzeniu oświaty zdrowotnej w zakresie profilaktyki schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości palenia tytoniu.wyleczeniu. stresy. niżej i brzusznie od jądra nerwu odwodzącego. Włókna stąd wychodzące biegną w stronę grzbietową okrążając jądro nerwu odwodzącego i tworzą kolano . co objawia się mrowieniem i niedoczulicą wargi dolnej – określane jest to jako objaw Vincenta Anatomia i topografia nerwu VII Nerw twarzowy (n.: ekstrakcji zęba w zmianie nowotworowej) u pacjentów z podejrzeniem nowotworu czy też stwierdzonym nowotworem. Przyczyną może być: . -zapalenie kości żuchwy gdy płyn wysiękowy zapalny uciska na nerw zębodołowy dolny. nerwowością. Częste jest tło psychogenne zmian (problemy natury psychologicznej). niepokojem. Objaw Vincenta Zniesienie czucia połowy wargi dolnej w okolicy bródki. a także nawykami typu: zgrzytanie zębami (bruksizm). Zespół bólowo-dysfunkcyjny stawu skroniowo-żuchwowego Powodowany zewnątrztorebkowymi zaburzeniami funkcji (MPDSmyofacial pain dysfunction syndrome) – dotyczy bólów w zakresie mięśni żujących i karkowych po jednej stronie. obgryzanie paznokci. wewnętrzny niepokój. 86. szybko rozszerza się wzdłuż kanału żuchwowego. Gdy w żuchwie proces zapalny toczy się głęboko w kości. mimowolne ruchy wysuwania żuchwy itp. nie powinno się wykonywać zabiegów chirurgicznych (np.facialis. pojawiają się silne bóle i wypada czynność nerwu żuchwowego. VII) zaczyna się jądrem ruchowym (nuclueus n. ponieważ może to doprowadzić do zwiększenia dynamizmu jego wzrostu 7. ponieważ może to opóźnić rozpoznanie choroby nowotworowej 6. stosowanie diety niskowitaminowej i konieczności poddawania się okresowym badaniom stomatologicznym oraz przestrzegania zasad higieny jamy ustnej 85.przepchnięcie korzenia zęba do kanału żuchwy. picia alkoholu. Przyczyną zespołu bólów mięśniowych mogą być nadmierne napięcie i skurcze wymienionych mięśni spowodowane stresami. facialis) pod dnem komory czwartej. -objęcie nerwu zębodołowego dolnego zmianą nowotworową.

Przedłużeniem nerwu pośredniego jest struna bębenkowa i nerw skalisty większy. a przez zwój do gruczołu łzowego. zwanym zwojem kolanka (ganglion geniculi). intermedius). Jego włókna czuciowe (smakowe). prowadzący włókna prowadząc włókna przywspółczulne. Zwój ten jest zbudowany podobnie jak zwoje rdzeniowe i stanowi początek części czuciowej (smakowej) nerwu twarzowego. Dołącza się do niego nerw pośredni (n. Są to włókna zaopatrujące ostatecznie gruczoł łzowy. nerw pośredni zaś prowadzi włókna przywspółczulne. aby ostatecznie opuścić kość skroniową przez otwór rylcowo-sutkowy.ślimakowego i wchodzi do własnego kanału (canalis facialis). lezącym w tworze siatkowatym (formatio reticularis) mostu. zaczynają się w zwoju kolanka (ganglion geniculi). . stanowi gałąź łącząca z nerwem skalistym mniejszym. Włókna te pochodzą z nerwu pośredniego.nerwu twarzowego (genu n facialis). Nerw twarzowy jest nerwem ruchowym. communicans cum plexu tympanico). śliniankę podżuchwową i podjęzykową. Wchodzą do otworu i przewodu słuchowego wewnętrznego. w grzbietowo-dolnej części mostu. a biegnące za kolanem tzw. Włókna tej gałęzi łączącej biegną dalej do zwoju usznego drogą nerwu skalistego mniejszego. odchodzącą tuż po odejściu nerwu skalistego większego. który wnika do kolanka podobnie jak korzeń grzbietowe do zwoju rdzeniowego. Od zwoju kolanka odchodzi również gałąź łącząca ze splotem bębenkowym (r. okrążając go łukiem ku dołowi. część pierwszą (pars prima). W miejscu. Włókna dochodzące do kolana tworzą tzw. gdzie leżą nad nerwem przedsionkowo-ślimakowym. Nerw twarzowy ukazuje się na powierzchni mózgowia między tylnym brzegiem mostu a konarem móżdżku środkowym.gardłowego.facialis). potem łączą się za sobą. gdzie nerw tworzy kolanko i zagina się z małym zwojem. Zstępuje do jemy bębenkowej przez jej sklepienie i łączy się ze splotem bębenkowym nerwu językowo. Gałąź ta odchodzi nieraz od nerwu skalistego większego. W pobliżu jamy bębenkowej nerw zagina się pod kątem prostym ku tyłowi tworząc kolanko (geniculum n. Do włókien ruchowych dołączają się włókna nerwu pośredniego. Włókna wydzielnicze zaczynają się w jądrze ślinowym górnym( nucleus salivatorius superior). Początkowo włókna obydwu nerwów dają się od siebie oddzielić. Przy końcu przewodu słuchowego wewnętrznego nerw twarzowy oddziela się od nerwu przedsionkowo. Stąd pochodzi jego nazwa. małą gałązkę. nerwu pośredniego. Następną. czuciowe( smakowe) i wydzielnicze. część drugą (pars secunda). Od kolanka nerwu twarzowego odchodzi nerw skalisty większy ( n. tj. wydzielnicze do zwoju skrzydłowopodniebiennego. leżący między nim a nerwem przedsionkowo-ślimakowym. petrosus major). przebiega po tylnej ścianie jamy bębenkowej ponad okienkiem owalnym i poniżej kanału półkolistego bocznego.

bębenkową. tak że prawie wszystkie gałązki końcowe mają charakter mieszany. 2) włókna przywspółczulne. 3. odchodzące od zwoju kolanka. do brodawek grzybowatych. Gałązki odchodzące od splotu wychodzą z górnego. czyli pień szyjno-twarzowy. biegnące przez zwój podżuchwowy do gruczołów dna jamy ustnej. rozpoczynające się zarówno w części górnej. odchodzi pod kątem ostry ku przodowi i ku górze i wchodzi do jamy bębenkowej przez własny kanał kostny (canalis chordae tympani).vagi). i dolną. Tutaj przebiega łukiem skierowanym wypukłością ku górze w fałdzie błony śluzowej między odnogą długa kowadełka a rękojeścią młoteczka ku przodowi i opuszcza jamę bębenkową przez szczelinę skalisto.skroniowym. przedniego i dolnego brzegu ślinianki. temporales). Po wyjściu z czaszki łączy się pod kątem ostrym z nerwem językowym. Części te z kolei dzielą się na szereg gałęzi zespalających się ze sobą. które dochodzą do wszystkich mięśni wyrazowych twarzy wraz z mięśniem szerokim szyi. w którym rozpada się na część górną.zygomatici). prowadzącą włókna nerwu pośredniego. jak i dolnej. są to najsilniejsze gałązki biegnące prawie poziomo ponad zewnętrzną powierzchnie mięśnia żwacza . auricularis posterior). gałęzie jarzmowe (rr. Część górna wysyła: 1. Strunę bębenkową. które biegną razem z nerwem językowym do przedniej części języka. biegnący dokoła zewnętrznej powierzchni wyrostka sutkowatego do mięśnia usznego tylnego i do brzuśca potyliczego mięśnia potylicznoczołowego (ramus auricularis et ramus occipitalis).W zstępującej części kanału nerwu twarzowego oddaje małą gałązkę dla mięśnia strzemiączka (n. czyli pień jarzmowotwarzowy. 2) gałąź unerwiającą mięsień rylcowo-gnykowy i tylny brzusiec mięśnia dwubrzuścowego (ramus digastricus) Po ich oddaniu pień nerwu twarzowego zagłębia się w miąższ ślinianki przyusznej. wydzielnicze. buccales). gałęzie skroniowe (rr. W obrębie ślinianki przyusznej rozgałęzienia te tworzą splot przyusznicy (plexus parotideus). 2. stapedius) oraz gałąź łączącą z gałęzią uszną nerwu błędnego ( ramus communicans cum rano auriculai n. gruczołów błony śluzowej języka oraz ślinianek podjęzykowej i podżuchwowej 3) włókna ruchowe dla mięśnia dźwigacza podniebienia miękkiego i mięśnia języczka Tuż po wyjściu przez otwór rylcowy-sutkowy nerw twarzowy oddaje dwie małe gałązki: 1) nerw uszny tylny (n. gałęzie policzkowe (rr. Na swym przebiegu łączą się z gałązkami nerwu trójdzielnego. Struna bębenkowa zawiera: 1) włókna smakowe nerwu pośredniego. biegnące skośnie do przodu i góry ponad luk jarzmowy do mięśnia okrężnego oka i mięśnia czołowego . wreszcie tuż przed wyjściem przez otwór rylcowy –sutkowy oddaje strunę bębenkową (chorda tympani). włókna biegnące do mięśni usznych przedniego i górnego. Jednym z większych tego rodzaju zespoleń jest gałąź łącząca gałązkę górną nerwu twarzowego z nerwem uszno.

najniższa z nich. zmiany okołowierzchołkowe zębów. leczenie POŁĄCZENIE JK. sposoby zamykania Przetoka zatokowo – ustna (fistula antrooralis). guz. Jest częstym powikłaniem. że łyżeczka zębodołowa lub zgłębnik kulkowy drąży w głąb. gałąź szyi (r. Głównymi gałęziami części dolnej są: 1. najlepiej roztworem nadmanganianu potasu. biegnący wzdłuż dolnego brzegu żuchwy aż do okolicy bródki. bo może ona być ujemna mimo otwarcia zatoki. Mięsień szeroki szyi. Płyn wypływający przez nos potwierdza rozpoznanie. mandibulares).jatrogenne (wadliwa technika posługiwania się narzędziami) .nerw. 88. pochodzącymi ze splotu szyjnego. a wyjątkowo kła. Przy kontroli zębodołu stwierdza się. Najczęściej występuje po usunięciu pierwszego trzonowca górnego. albo wnika do mięśnia bezpośrednio. gałęzie żuchwowe (rr. Brak przechodzenia płynu przez nos przy przepłukiwaniu zatoki świadczy o obecności . tworząc pętle szyjną powierzchowną (ansa cevicalis superficialis). prócz nerwu twarzowego. czy ropniaku lub w przypadku torbieli w świetle zatoki. Natomiast należy wykonać płukanie zatoki przez przetokę. WTŁOCZENIE KORZENIA ZĘBA DO ZATOKI – przyczyny. postępowanie. Ich włókna zaopatrują mięsień szeroki szyi.ku przodowi i zaopatrujące mięsień policzkowy oraz mięśnie wargi górnej i nosa. zaopatrujące mięśnie wargi dolnej i bródki. a ponadto może to spowodować powstanie odmy podskórnej. że nerw twarzowy czasem w ogóle nie bierze udziału w unerwieniu tego mięśnia. rzadziej przedtrzonowych. Przyczyny powstania tego powikłania SA następujące: . Z obserwacji klinicznych wynika. Objawy przetoki ustno – zatokowej podawane przez chorego to: krwawienie z nosa. superiores n. lecz nie zawsze rozpoznanym przy usuwaniu zębów trzonowych górnych.chorobowe (zapalenie zatoki szczękowej. złamanie szczęk). colii) wychodzi z dolnego bieguna przyusznicy i zespala się z gałązkami górnymi nerwu poprzecznego szyi( rr. zwany jest gałęzią brzeżną żuchwy (r. tranversi colli). Z ZATOKĄ SZCZĘKOWĄ . Nie należy wykonywać próby dmuchania przez nos przy zaciśniętych nozdrzach. unerwiają także nerwy rdzeniowe z trzeciego i czwartego odcinka szyjnego za pomocą wspomnianego wyżej nerwu skórnego szyi. przechodzenie powietrza i płynów z jamy ustnej do nosa. marginalis mandibule) 2. Może wystąpić wyciek treści ropnej przez przetokę przy ropnym zapaleniu zatoki.przyczyny.urazy (złamanie guza szczęki.anatomiczne (nisk0o schodzący zachyłek zębodołowy zatoki . Gałąź nerwu skórnego szyi biegnie do mięśnia szerokiego albo przez gałązkę łączącą z nerwem twarzowym. torbiel) .

wyjecie korzenia. ewentualnie dodatkowo USG.torbieli w jej świetle lub tez o zamknięciu roztworu szczękowego przez polipy w zatoce. zamknięcie przetoki Stan zatoki szczękowej ocenia się doraźnie na podstawie danych z wywiadu odnośnie do przebytych stanów zapalnych. z równoczesnym plastycznym zamknięciem przetoki zatokowo – ustnej. zatoka bez zmian chorobowych – konieczne jak najszybsze zamknięcie przetoki jedna z metod niżej podanych. Przetoka ustno – zatokowa wymaga zamknięcia jedna z poniższych podanych metod. W przypadku wtłoczenia korzenia do światła zatoki można podjąć próbę jego usunięcia poprzez zębodół (przepłukiwanie.korzeń zęba wtłoczony do światła zatoki. w czasie której można ocenić stan wyściółki zatoki i usunąć pojedyncze zmiany patologiczne. Postępowanie w powyższych stanach znacznie uprościło zastosowanie endoskopii.metoda Zangego . Metody zamknięcia przetoki ustno – zatokowej .płat językowy . Wystarczy wówczas okrwawienie zębodołu i założenie tamponu oraz pouczenie chorego o dalszym postępowaniu (delikatne oczyszczanie nosa. Następnie wykonuje się badanie radiologiczne. zwykle jednak konieczne jest jego usunięcie przez otwarcie zatoki w dołku kłowym.płat przesunięty z policzka . a także usunąć wtłoczony korzeń zęba lub inne ciało obce. dieta półpłynna) lub proste zszycie zębodołu. zatoka bez mian chorobowych – usunięcie korzenia poprzez zębodół lub drogą antrotomii z zamknięciem przetoki . Istnieje możliwość wtłoczenia korzenia zęba pod śluzówkę policzka.ząb usunięty w całości.płat podniebienny arterializowany . Badanie radiologiczne jest również konieczne do umiejscowienia wtłoczonego korzenia zęba. jeżeli zatoka szczękowa jest niezmieniona. a otwór do zatoki małych rozmiarów. Powstają bowiem następujące możliwości: . odłożenie zabiegu doprowadza po powstania zmian zapalnych śluzówki zatoki szczękowej .płat skórno – mięśniowo – policzkowy . prześwietlenie lub wziernikowanie. Niekiedy tylko.płat mostowy . Po stwierdzeniu przetoki zatokowo – ustnej należy ustalić. może dojść do samoistnego wygojenia przetoki na zasadzie organizacji skrzepu. a także przez przepłukanie światła zatoki roztworem nadmanganianu potasu przez przetokę ustno – zatokowa. W tym celu należy wykona zdjęcie zewnątrzustne przylegające do zatok. czy ząb został usunięty w całości oraz jaki jest stan zatoki szczękowej.ząb usunięty lub korzeń wtłoczony. ale zatoka chorobowo zmieniona – konieczna jest doszczętna operacja zatoki sposobem Caldwella – Luca.operacja plastyczna sposobem Wasssmunda – Borusiewicza . wkładanie setonu gazowego).

odwarstwieniu i przecięciu okostnej na całej szerokości jego podstawy. Metoda Zangego Polega na pokryciu przetoki dwoma odwróconymi płatami śluzówkowo – okostnowymi utworzonymi od strony policzkowej i podniebiennej. skośnie ścinając nabłonek (poprawka Borusiewicza). a jego szypułę stanowi mięsień policzkowy. Płat formuje się równolegle do łuku zębowego z pozostawieniem rąbka dziąsła. Metoda ta nie jest korzystna. Po dokładnym wyłyżeczkowaniu ścian przetoki i wyrównaniu brzegów kotnych kleszczami Luera okrwawia się brzeg dziąsła od strony podniebiennej. Można też zakładać szwy materacowe. Płat wyspowy skórno – mięśniowy z policzka Uformowany na skórze policzka. dzięki temu jest doskonale ukrwiony.dwuwarstwowe zamknięcie Operacja plastyczna sposobem Wasssmunda – Borusiewicza (operatio plastica fistule modo Wassmund – Borusiewicz) Jest najczęściej stosowana metoda operacyjnego zamknięcia przetoki. pokrywa się ziarnina w okresie około 3 tygodni. powoduje dość znaczne spłycenie przedsionka. wszywając do błony śluzowej przedsionka nad przetoką. przez co uzyskuje się znaczne wydłużenie płata (w wyniku przecięcia sprężystych włókien okostnej). skąd przesunięto płat. Płat językowy .ciało tłuszczowe Bichata . do okolicy siekaczy. Wskazanie do jego zastosowania stanowi brak materiału tkankowego w otoczeniu przetoki (rana szarpana dziąsła z ubytkiem tkanek) oraz przy niepowodzeniach po uprzednich zabiegach. Płat podniebienny arterializowany Płat ten zawiera tętnicę podniebienną. Może być skręcony o 90 stopni w stosunku do podstawy. Obnażona kość podniebienia w przedniej części. Płat ten jest wiotki. po wyrównaniu brzegu płata policzkowego pokrywa się zębodół i przetokę. Wprowadza się go do jamy ustnej przez rozcięcie śluzówki policzka i wszywa w brzegi dziąsła nad przetoka Ranę skórną zszywa się. Formuje się go w sklepieniu przedsionka i na przednio – bocznej ścianie zatoki. zsuwając go w dół i zszywa szwami węzełkowymi z błona śluzową podniebienia. ponieważ nie zawiera okostnej. Zabieg polega na wytworzeniu trapezowatego płata śluzówkowo – okostnowego na wyrostku zębodołowym od strony policzka na wysokości przetoki. gdyż miejsce zszycia płatów znajduje się nad przetoka/ Płat przesunięty z policzka Stosowany jest przy wysoko umiejscowionej przetoce. Płat mostowy Utworzony w poprzek lub wzdłuż wyrostka zębodołowego. a następnie w linii środkowej podniebienia i skręca.. Szwy usuwa się w 10 dobie po zabiegu operacyjnym.

Operacja ta polega na usunięciu zmienionej chorobowo wyściółki zatoki i wytworzeniu szerokiego połączenia z jama nosowa w dolnym przewodzie nosowym dla swobodnego drenażu zatoki. Przy współistnieniu przetoki zatokowo – ustnej z zapaleniem zatoki wykonuje się jednoczasowo operację zatoki i zamknięcia przetoki. pobrany z bocznej ściany języka. Doszczętna operacja zatoki szczękowej metoda Caldwella – Luca. co jednak niesie z sobą możliwość powikłań i niepowodzeń. szczególnie ropnych. stanach zapalnych zatoki przed zabiegiem operacyjnym wykonuje się jej przepłukiwanie przez przetokę zatokowo – ustną roztworem nadmanganianu potasu. która umożliwia zamknięcie połączenia jamy ustnej z zatoką szczękową kością wyrostka zębodołowego. Przy przewlekłych. Technika zabiegu została opisana w rozdziale poświęconym chorobom zatok szczękowych. W przypadku stwierdzenia przewlekłego zapalenia zatoki szczękowej istnieje wskazanie do wykonania doszczętnej operacji zatoki sposobem Caldwella – Luca. niezależnie od metody. która może spowodować zator powietrzny. Ciało tłuszczowe Bichata (korpus adiposum Bichat) Wprowadzenie poduszeczki tłuszczowej policzka z zachowaniem szypuły naczyniowej do ubytku i pokrycie jej przeszczepem śluzówki lub skóry. W metodach tych warstwę powierzchowną tworzy płat przedsionkowy. charakteryzuje się dobrym ukrwieniem. a zatykało to ułatwia. Wówczas dokonując cięcia śluzówki i okostnej. Po okresie 3 tygodni i wygojeniu płata odcina się jego szypułę. gdy stosując lapisowanie jego brzegów. można uzyskać wygojenie przez ziarninowanie. Zabieg ten wykonuje się codziennie tak długo. aż . Po operacji przetoki zatokowo – ustnej. Obturator zakłada się również w wypadku otworu resztkowego po wykonanym zabiegu. ciężki stan ogólny chorego uniemożliwiający przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. równocześnie formuje się trapezowaty płat Wassmunda do zamknięcia przetoki zatokowo – ustnej. płytkę metalowa lub siatkę teritalowa. Spośród znanych antyseptyków nie stosuje się do płukania roztworu wody utlenionej. dwuwęglanem sodu.5% roztworem azotanu srebra lub trypsyny. 0. Metoda dwuwarstwowego zamknięcia Pierwszą warstwę głęboka można wytworzyć z tkanek miękkich z sąsiedztwa przetoki lub tez wprowadzić chrząstkę homogenią czy liofilizowaną. Wadą jest postępowanie dwuetapowe.Płat językowy. Wskazanie stanowi podeszły wiek. policzkowy lub podniebienny. wskazane jest stosowanie miejscowo na ranę pasty Solcoseryl przyspieszającej gojenie i diety półpłynnej przez około 14 dni. Rzadko również jest stosowana metoda Lautenschlaegera. Obturator Oprócz zabiegów operacyjnych można również zastosować obturator (zatykadło) w celu zamknięcia przetoki ustno – zatokowej.

. Dal Ponta.cięcie od dolnego trzonowca przez trójkąt zatrzonowcowy wzdłuż przedniej krawędzi gałęzi żuchwy do wysokości podstawy wyrostka dziobiastego. .dwa równoległe cięcia po zewnętrznej powierzchni gałęzi żuchwy u podstawy wyrostka do kąta żuchwy. .odwarstwia się przyczepy m.cięcie zewnątrzustne. zębodołowy dolny etap I . t. .nerwowego.od wewnątrz.zachowuje n. szyjnej zewn..zdjęcie części zębodołowej żuchwy do poziomu kanału żuchwy. .) b) skośna – u podstawy wyrostka kłykciowego wg Thomy c) półkolista.od strony jamy ustnej. .2 cięcia łączy się cięciem .bez nacinania powlok twarzy. . poziomo u podstawy wyrostka dziobiastego. . wówczas przeprowadza się zabieg operacyjny opisany wyżej. 2) w obrębie gałęzi żuchwy a) pozioma –Kostečki .wytworzenie wgłobień w kości na n. 89.zespolenie odłamów szwem kostnym.igła Kaegara.dojście wewnątrzustne . zębodołowy dolny.szyny nazębne.przy użyciu piłki Giliego. skrzydłowego przyśr. .odsłania się pole trzema hakami. . uszk. od wcięcia żuchwy do największej wklęslości na trzonie.Coldwella .jedno cięcie z wycięciem trójkątnego segmentu kostnego od góry i dołu f) strzałkowa osteotomia gałęzi żuchwy wg Obwegesera w modyf. Ogólna charakterystyka sposobów operacji progenii 1) w obrębie trzonu żuchwy a) metoda Dingmana . etap II .umieszczenie nerwu we wgłobieniu. .wg Köle’a d) osteotomia u podstawy wyrostka kłykciowego z wycięciem prostokątnego segmentu gałęzi żuchwy w okolicy wcięcia żuchwywg Smitha-Robinsona e) wg Lettermana.popłuczyny z zatoki będą czyste.dużo powikłań (uszkodzenie pęczka naczyniowo. żwacza. skroniowego.przecina się wewnętrzną blaszkę zbitą. . zewnętrzną na poziomie ostatniego trzonowca. .zdjęcie trzonu żuchwy do wysokości kanału żuchwy.dwuczasowa osteotomia. . .

2 cm od skrawka ucha. zwane też przetrwalnikami. nadmiernego pobudzenia neuronów ruchowych. kurzu. co prowadzi do stałego. Spory wnikają w tkanki najczęściej po zranieniu. przy dodatkowym zakażeniu bakteriami tlenowymi. . błocie itp. Tężec Tetanus.szyny nazębne. Rozwojowi sprzyjają warunki beztlenowe (w głębokich ranach).przeniesienie przyczepów żwaczy.dobra widoczność. występuje w glebie.choroba wywołana przez beztlenową laseczkę Clostridium tetani.przesuwa się odłamy i odcina blaszką zbitą. . które zużywają tlen). . powodujących wzmożone napięcie i napady skurczów mięśni szkieletowych. .cięcie łączące wcięcie żuchwy z kątem. . . w ranach płytkich również może się namnożyć pod warunkiem powstania środowiska beztlenowego (np.wyciąg sztywny lub elastyczny. Laseczka tężca namnażając się w ranie wytwarza toksyny: • Tetanospazmina. . Laseczka ta jest szeroko rozpowszechniona w przyrodzie.zapobiegają nawrotom progenii!!! zalety: Osteotomia gałęzi zewnątrzustna. . . okolica podżuchwowa. . zaburzając wydzielanie neuroprzekaźnika do szczeliny synaptycznej.usunięcie nadmiaru kości z ok. wytwarzającą okrągłe spory.przebieg mięśni nie ulega zmianie.operacja języka. . . .niewielki uraz. która wiąże się z komórkami zwojowymi rogów przednich rdzenia kręgowego i rdzenia przedłużonego. bródki z cięcia w przedsionku od 6-6.strzałkowym rozwarstwiającym gałąź żuchwy.dobre gojenie rany. .aseptyka zabiegu.prosta technika zabiegu.wyciąg międzyszczękowy.„Z” plastyka przyczepów żwacza metodą Górskiego. skaleczeniu. . .Górskiego . trzonu . 90.pole łatwo dostępne. g) skośna osteotomia z dojścia zewnątrzustnego.dobre efekty estetyczne wewnątrzustna .jest neurotoksyną.z dystalnego odłamu wycina się trójkątny fragment kostny zwrócony podstawą do wcięcia.wyciąg międzyszczękowy.

Objawy uogólnione: skurcze toniczne obejmują mięśnie bez określonej kolejności 2. • Skurcze robaczkowe mięśni. • Niepokój psychiczny. ciepłota ciała podnosi się do 41 st. Mięśnie mimiczne= charakterystyczny grymas= risus sardonicus Mięśnie szyi i grzbietu= łukowate wygięcie ciała= opisthotonus Przepona i mięśnie oddechowe. pojawia się odruch Babińskiego.• Tetanolizyna. • Ból w okolicy rany.przeciętnie trwa 4-14 dni od zakażenia. • Fibrynolizyna. • Wyczerpanie chorego. Postać zstępująca. • Stałe konwulsje.działa litycznie na czerwone ciałka krwi. • Dezorientacja II OKRES ROZWINIĘTYCH OBJAWÓW. Objawy: I OKRES WYLĘGANIA. 30%pełny obraz kliniczny tężca poprzedzają objawy prodromalne trwające 12-24 godziny: • Uczucie drętwienia i mrowienia mięśni żuchwy. III OKRES KOŃCOWY• Zatrzymanie moczu • Wzrost ciepłoty ciała. • Ból głowy. Wzmagają się odruchy ścięgniste. • Duszenie się.może przebiegać pod dwoma postaciami: 1. W ok. .zajęte zostają grupy mięśniowe w kolejności: • • • • Mięśnie żwacze= szczękościsk.

ziemią.5ml-dawka przypominająca 2. • W czasie gwałtownych skurczów może dojść do kompresyjnego złamania trzonów kręgów. podanie leków uspokajających. zasadą jest 3-krotne szczepienie dające odporność nawet na kilkanaście lat 0. 3.0. Uodpornienie czynne= anatoksyna (pozbawiona białka lub błonica/tężec/krztusiec). ZAPOBIEGANIE: 1. 7.po 6-12 miesiącach-0. • Oparzenia i odmrożenia. 5. Podanie anatoksyny/antytoksyny. • Ciała obce w ranie (kawałki drzewa). podaję się do 12 godzin od zranienia.5ml. pierwotne wycięcie rany i/lub jej sączkowanie 2. Dobre odżywienie chorego. zwiotczających po wykonanej tracheotomii 4. 6. Odsysanie drzewa oskrzelowego i cewnikowanie pęcherza. • Rozległe rany miażdżone i szarpane. Podejrzenie zakażeniem tężcem występuje w przypadku: • Rany postrzałowe.5ml. Prawidłowa pielęgnacja pacjenta.• Zgon. nasennych. • Zanieczyszczone kurzem ulicznym. Antybiotyki-do zwalczania zakażeń wtórnych Tabela ze Szczeklika: . Mniej podejrzane są rany cięte czy zadane metalowymi przedmiotami. Uodpornienie bierne= surowica przeciwtężcowa= antytoksyna. Zwalczanie ataków. LECZENIE: 1. chory w izolowanym pokoju. Rozcięcie rany.na skutek okresowych bezdechów w czasie trwania konwulsji oraz hipoksji OUN.po 30dniach.

przemieszczenie lub wycięcie chrząstki śródstawowej.obkurczenie torebki i więzadeł) -leczenie operacyjne zabiegi sródstawowe i pozastawowe: wycięcie cześci torebki.następnie przez około 2 tyg leczenie ogranicza się do rozwierania szczęk do połowy pełnego rozwarcia. Nawykowe podwichnięcie żuchwy (subluxatio mandibulae habitualis) zwykle doprzednie. towarzysza temu trzaski i ból ssż badanie klin przez dotyk.91.wysuniecie głowy żuchwy przed guzek Leczenie: zachowawcze. zdarza się: o przy wrodzonej niedowartościowości aparatu więzadłowego i torebki o w nieprawidłowościach budowy anatomicznej kostnych elementów stawu o jako następstwo zwichnięcia żuchwy charakteryzuje się ono nadmiernym wysuwaniem się żuchwy zwykle przed guzek stawowy. podwyższenie przeszczepem kostnym lub wytworzenie .unieruchomienie żuchwy na 10 dni (proca bródkowa. jeżeli podwichnięciee jest jednostr to żuchwa zbacza w str zdrową. ale z możliwością jej powrotu do dołu żuchwowego Objawy kliniczne: podczas rozwierania szczęk głowa ż nagle przeskakuje do przodu.nadmierne wysunięcie z. Rtg. wyciąg międzyszczękowy). dieta półpłynna w przypadku utrwalonego podwichnięcia żuchwy należy stosować unieruchomienie dłuższy okres czasu i leczenie protetyczne chirurgiczne: -wstrzykiwanie środków sklerotyzujących( zap antyseptyczne i zbliznowacenie.

Hemofilia A –brak cz. IX T1/2 = 24h. VIII. Podajemy co 12h wymagany poziom czynnika do ekstrakcji to 30-50% (Bartkowski) 2. Orientacyjny wzór na dawkę = Wymagany wzrost czynnika w % razy masa w kg razy 0. Późne (powyżej 24h – w hemofilii Przyczyny krwawienia a i zarazem przeciwwskazania ogólne do ekstrakcji zębów 1. Hemofilia B – cz.zabiegi na tk okołostawowych: mioplastyka. nie można szyć po zabiegach) 1.5 . Wrodzone – zaburzenie jednego czynnika (wszystkie zabiegi w warunkach szpitalnych. okres półtrwania cz. Osoczowe – zaburzenia osoczowych czynników krzepnięcia i. Skazy krwotoczne i inne choroby krwi – niezbędne przygotowanie hematologiczne a. Po zabiegu żuchwę należy unieruchomić na 4 tyg 92.nowego guzka stawowego.wszycie części mięśnia MOS do torebki stawowej w jej przedniej powierzchni przeciwdziała to nadmiernemu przesunięciu głowy żuchwy do przodu. IX (15% przypadków to hemofilia B) okres półtrwania cz. podobny cel ma zabieg polegający na skróceniu tylnych włókien mięśnia skroniowego inny zabieg to odcięcie przyczepu mięśnia skrzydłowego bocznego od szyjki żuchwy i przyszycie w tym miejscu wszczepu z silastiku. zabiegi osteoplastyczne na łuku jarzmowymzabiegi te są obarczone takimi powikłaniami jak zapalenie. Orientacyjny wzór na dawke w jednostkach – wymagany wzrost w % razy . VIII T1/2 = 8-12h jedna jednostka koncentratu czynnika VIII/kg daje wzrost o 2%. zropienie. Wczesne (do 24h) 2. jedna jednostka/kg daje wzrost o 21%. Krwawienie po usunieciu zeba (sanguinatio post extractionem dentis) z przyczyn ogólnych Podział krwawień ze względu na czas: 1. zesztywnienie ssż dlatego są wykonywane z bezwzg wskazań . którego stabilizuje czynnik von Willebranda (85% przypadków to hemofilia A).

masa w kg. W hemofiliach krwawienie podczas ekstrakcji może być niewielkie a może się znacznie nasilać po kilku dniach. Postępowanie w hemofiliach – podanie koncentratu brakującego czynnika, zabieg, miejscowa gąbka hemostatyczna (Spongostan) i długotrwały opatrunek uciskowy, dbałość o niewypłukanie i nieuszkodzenie skrzepu, przed i po zabiegu zalecane są leki hamujące fibrinolize przez ok. 10 dni np. Exacyl doustnie(kw traneksamowy) lub kw epsiaminokapronowy 3. Ch von Willebranda – najczęstsza wrodzona wada krwotoczne – brak czynnika von Willebranda który jest niezbędny do agregacji płytek i do aktywności czynnika VIII, do przedłużonego krwawienie dochodzi natychmiast bo zaburzona jest agregacja płytek. Postępowanie: przetaczanie koncentratów zawierających czynniek VIII i czynniek von Willebranda ii. Nabyte – zaburzenie wielu czynników, wyjątkowo jednego w przebiegu procesu immunologicznego – hemofilia nabyta 1. Zależne od Wit K (II, VII, IX, X, białko C i S a. Niedostateczny ilość Wit. K – przyczyny: antybiotykoterapia (flora jelitowa), cholestaza, biegunki, zatrucia, colitis ulcerosa
b. Stosowanie antagonistów wit K

(Sintron, Synkumar, Markumar) postępowanie – antykoagulant może odstawić tylko lekarz prowadzący chorego i to on powinien go przygotować do zabiegu, ustalić i dać mu wskazówki odnośnie odstawienia i ponownego przyjmowania antykoagulantów. Postępowanie – lek można

odstawić na 72h przez zabiegiem bądź przejść na heparyne, zależnie do której grupy ryzyka należy pacjent, należy obniżyć INR do ok. 1,2-1,4. Obowiązuje dokładna hemostaza i szycie, u chorych leczonych antykoagulantem lekiem przeciwbólowym z wyboru jest paracetamol, zwykle gdy nie występuje krwawienie antykoagulant można włączyć tego samego bądź następnego dnia
b. Płytkowe – mogą być ilościowe/jakościowe mieszane –

w skazach płytkowych i naczyniowych zwykle postępowanie jest ambulatoryjne (Bartkowski) i. Trombocytopenie to stan poniżej 130 000/mm3, objawy występują zwykle poniżej 50 000/mm3, musi być powyżej 50 000/mm3 do usunięcia zęba, od 50-80 – wymaga konsultacji w trybie planowym, gdy 30 – bezpośrednie zagrożenie życia
1. Trombocytopenie Centralne –

niedostateczne wytwarzanie – uszkodzenie funkcji płytkotwórczej szpiku w przebiegu białaczki, szpiczak, przerzuty do szpiku, polekowe (cytostatyki, tiazydy, antybiotyki, alkohol, promieniowanie jonizujące) niedobór B12 i kw foliowego
2. Obwodowe nadmierne niszczenie – ITP.

(samoistna autoimmunologiczna plamica płytkowa – najczęstsza skaza płytkowa), stany z powiększeniem śledziony (redystrybucja)– nadciśnienie wrotne (marskość) prawo komorowa niewydolność krążenia, zakrzepica żył wątrobowych i dużo innych, ch autoimmunologiczne SLE, z. antyfosfolipidowy, ch Crohna, colitis ulcerosa, dużo ch zakaźnych – HIV,

monoukleaza, różyczka, odra, świnka, gruźlica kiła, leki p/płytkowe, choroby wątroby i nerek, ch. Kociego pazura, burcelloza, ciąża, LEKI:
a. ASA – efekt antyagregacyjny

utrzymuje się do końca życia trombocytu blokuje nieodwracalnie COX – średni czas przezycia 10 dni – efekt klinicznie może się utrzymywać do ok. tygodnia od odstawienia b. Inne – Tiklodipina, klopidogrel (leki przeciwpłytkowe) – działanie także utrzymuje się długo c. Penicyliny, cefalosporyny, dekstran, małopłytkowość po heparynie
c. Naczyniowe – ogólnie są rzadkie – zwykle badania

laboratoryjne nie wykazują odchyleń, Test opaskowy dodatni i. Wrodzone – ch. Rendu-Oslera, z. Ehlersa Danlosa, z Marfana ii. Nabyte – z. Schonleina i Henocha, Cukrzyca, Mocznica, niedobór wit C – gnilec –stosuje się leki uszczelniające naczynia – cykloamina, witamina C 2. Nadciśnienie – RR nie powinno przekraczać 160/95 (Bartkowski) 3. Cukrzyca niewyrównana – angiopatia diabetica – skłonność do krwawień i powikłań zapalnych – obowiązkowa dokładna hemostaza i szycie, stosuje się leki uszczelniające naczynia – cykloamina, witamina C 4. Miesiączka – występuje skłonność do krwawień, w razie konieczności ranę należy zszyć 5. Ch. Wątroby – alkoholicy, marskość, WZW – niedobór cz. krzepnięcia syntetyzowanych w wątrobie między innymi tych z udziałęm Wit K – zespół protrombiny (II, VII, IX i X) oraz często skaza naczyniowa i również i płytkowa – w leczeniu stosuje się Wit K, leki uszczelniające naczynia -

cykloamina. Witamina C, świeżo mrożone osocze, koncentraty płytek krwi , leki fibrynolityczne

93.Rozmieszczenie w.chłonnych głowy i szyi Ogólny schemat: Drogi chłonne z twarzy prowadza do węzłów chłonnych podbródkowych i podżuchwowych, z nich do szyjnych powierzchownych i głębokich. z tych do pnia limfatycznego szyjnego, a także podobojczykowego, te z kolei po str prawej uchodzą do przewodu chłonnego prawego a po str lewej do przewodu piersiowego z tąd wreszcie chłonka uchodzi do ukł żylnego Rozmieszczenie: -okolica ucha zew: 3 gr węzłów: węzły uszne przednie, dolne i zauszne- dopływa do nich chłonka z małżowiny usznej i jej otoczenia chłonka z w. chł usznych przednich i dolnych spływa do w. chł. przyusznyczych, z tylnych do w. szyjnych głębokich -w.chł przyusznice leżą w miąższu ślinianki i na jej powierzchnipowierzchowne zbierają chłonkę z górnej części twarzy, okolicy skroniowej głowy i przedniej części małżowiny usznej; głębokie otrzymują chłonę z miąższu ślinianki a także z części nosowej gardła, nosa, podniebienia, trąbki słuchowej, ucha środkowego i przewodu słuch zew; węzły przyusznice oddają chłonkę do węzłów szyjnych powierzchownych i głębokich górnych -w. chł podoczodołowe, policzkowe i nadżuchwowe występują niestale i zbierają chłonkę z przedniej i bocznej pow. twarzy -pod żuchwą: znajdują się w. chł podbródkowe i podżuchwowe w.chł podbródkowe położone są pomiędzy dwoma brzuścami mięśnia dwubrzuścowego i kością gnykową; wyróżniamy grupę górna i dolną z obu występuje stale tylko dolna; węzły te otrzymują chłonkę z pobliskiego odc. wargi dolnej, okolicy bródkowej, końca języka oraz 4 dolnych siekaczy w.chł podzuchwowe stanowią grupę leżącą w trójkącie podżuchwowym, dzielą się na trzy grupy: przednią(A) środkową(B) i tylną(C) gr A jest nieliczna; otrzymuje chłonkę z wargi dolnej, kłów, przedtrzonowców dolnych o raz siekaczy, kłów, przedtrzonowców i trzonowców górnych a także z błony śluz ich okolicy grB otrzymuje chłonkę z okolicy podoczodołowej ,nosa, policzka, wszystkich zębów trzonowych górnych oraz pierwszego przedtrzonowa dolnego a także pierwszego i drugiego zęba trzonowego dolnego

grC otrzymuje chłonkę z tylnych trzonowców szczęki i żuchwy i ich okolic -w.chł przyżuchwowe stanowi jeden lub kilka węzłów leżących wewnątrz torebki ślinianki podżuchwowej -w.chł językowe są niestałe; leżą na bocznej pow. mięśnia gnykowojęzykowego -w.chł szyjne powierzchowne leżą w kącie pomiędzy mięśniem MOS i brzegiem żuchwy pod blaszką powierzchowną powięzi szyi otrzymują chłonkę z ucha ,okolicznych części skóry i drogą pośrednią z w.chł przyuszniczych i podżuchwowych; chłonka odpływa z nich do w. chło szyjnych głębokich -w.chł szyjne głębokie leżą głównie wzdłuż żyły szyjnej wew. wyróżniamy górne i dolne, obydwie grupy dzielą się z kolei na przyśrodkowe i boczne; górne otrzymują chłonkę bezpośredno lub pośredno z większej części głowy i górnej części szyi, z wyjątkiem krtani, tchawicy , tarczycy i gardła. z narządów tych chłonka odpływa do w. chł przytchawiczych i szyjnych głębokich dolnych zwanych nadobojczykowymi -w.chł zagardłowe leżą w luźnej tk łącznej na bocznej i tylnej ścianie gardła mniej więcej na wys. kręgu szczytowego; wyróżniamy węzły chłonne zagardłowe boczne i przyśrodkowe. węzy te zbierają chłonkę z błony śluz nosa, zatok przynosowych, podniebienia, gardła, jamy bębenkowej i trąbki słuchowej -w.chł przytchawicze leża w rowku pomiędzy tchawica a przełykiem wzdłuż nerwu krtaniowego wstecznego; są one prócz szyjnych głębokich węzłami regionalnymi dla krtani, górnej części przełyku, gardła i tchawicy węzły chłonne przytchawicze wraz z gr węzłów leżących na przedniej ścianie tchawicy stanowią w.chł tchawicze 94. PRZECIWSKAZANIA DO EKTRAKCJI ZĘBÓW •

Mogę wynikać ze stanu ogólnego lub miejscowego Istnieje tylko jedno bezwzględne przeciwwskazanie do usunięcia i stanowi je ząb tkwiący w guzie nowotworowym lub w jego sąsiedztwie , usunięcie zęba stanowi wówczas szkodę biologiczną i powoduje szybki rozrost nowotworu Inne przeciwwskazania mają charakter przejściowy i wymagają odroczenia wykonania zabiegu do chwili poprwy stanu ogólnego lub miejscowego chorego, przeprowadzenia badań i wyrównania niedoborów grożących powikłaniami śród i poekstrakcyjnymi czy

zastosowania osłony antybiotykowej (chorzy z hemofilią, cukrzycą, choroba wieńcową, choroba odogniskową) • Przeciwskazania doraźne (przejściowe) można podzielić na: I. PRZECIWSKAZANIA OGÓLNE (CZASOWE) • Są to stany fizjologiczne i chorobowe, które wymagają konsultacji chorego z lekarzem odpowiedniej specjalności celem ustalenia sposobu przygotowania chorego i czasu wykonania zabiegu • Lekarz leczący chorobę podstawową ustala warunki wykonania zabiegu (ambulatoryjne, szpitalne) 1) CHOROBY KRWI I SKAZY KROWOTCZNE - mogą to być schorzenia układu czerwono i biało krwinkowego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy - konieczna jest konsultacja hematologiczna i odpowiednie leczenie przygotowawcze - w ostrej białaczce szpikowej i limfatycznej nie należy usuwać zębów z powodu zaburzeń w układzie krzepnięcia oraz pogorszenia stanu ogólnego i miejscowego po ekstrakcji - istnieje groźba pomyłki rozpoznawczej i przeoczenie nie rozpoznanej dotychczas białaczki, a stomatolog może być pierwszym lekarzem, do którego zwraca się chory z wczesnymi jej objawami ( owrzodzenia dziąseł, rozchwianie zębów, zapalenie przyzębia) - w przewlekłej białaczce i agranulocytozie usunięcie zęba powinno być poprzedzone badaniem przez hematologa oraz właściwym przygotowaniem chorego do zabiegu - w hemofilii A sanacja jamy ustnej powinna być przeprowadzona w warunkach szpitalnych, - konieczne jest wcześniejsze przetoczenie krioprecypitatu, osocza antyhemofilowego lub świeżej krwi, aby osiągnąć odpowiedni poziom czynnika AHG ( 30 – 50% normy) - zalecane jest również podanie kwasu epsiaminokapronowego (8,0 g na dobę) - preparaty te podaje się przed zabiegiem, w dobie zabiegu i następnie przez okres kilku lub nawet kilkunastu dni po zabiegu

- zalecane jest wykonywanie pojedynczych ekstrakcji - zębodół zaopatruje się tamponem albo dodatkowo gąbką hemostatyczną (spongostan) - w razie krwawienia, zazwyczaj późnego ( w kilka dni po usunięciu zęba), stosuje się opatrunek uciskowy hemostatyczny, niekiedy dodatkowo płytę ze stensu lub akrylu - podstawowe leczenie jest jednak hematologiczne - w skazach płytkowych i naczyniowych sanacje jamy ustnej przeprowadza się w warunkach ambulatoryjnych, a ranę poekstrakcyjną zszywa - stosuje się leki uszczelniające naczynia jak cyclonaminę, rutinoscorbin - przy poziome płytek poniżej 50 000/ mm3 wskazane jest przetoczenie masy płytkowej 2) CHOROBY SERCA I NACZYŃ W OKRESIE NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA 3) PRZEBYTY ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO - konieczna konsultacja kardiologa 4) NADCIŚNIENIE TĘTNICZE NIE WYRÓWNANE - CTK nie powinno przekraczać wartości 160/95 mm Hg 5) CHOROBY SERCA I NACZYŃ LECZONE LEKAMI PRZECIWKRZEPLIWYMI -niski wskaźnik protrombiny - wskazane jest odstawienie leków lub zmniejszenie dawek w celu osiągnięcia wskaźnika protrombiny w granicach 60 – 70%, a następnie kontynuacja leczenia 6) CUKRZYCA NIE WYRÓWNANA - w cukrzycy występuje skłonność do krwawień (angiopathia diabetica) oraz do powikłań zapalnych po usunięciu zęba, stąd wskazana jest osłona antybiotykowa na czas sanacji oraz właściwe zaopatrzenie rany poekstrakcyjnej 7) CHOROBY WĄTROBY - w tym marskość wątroby,

- wówczas wskazane jest podanie m.in. witaminy K 8) CHOROBY NEREK, SZCZEGÓLNIE ICH OSTRA NIEYDOLNOŚĆ, ZAPALENIE NEREK 9) PADACZKA 10) NIEDOROZÓJ UMYSŁOWY, CHOROBY PSYCHICZNE 11) OSTRE CHOROBY ZAKAŹNE 12) MIESIĄCZKA -podczas miesiączki występuje skłonność do krwawień z zębodołu - w razie konieczności usunięcie zęba należy ranę poekstrakcyjną zszyć 13) CIĄŻA - szczególnej ostrożności wymaga okres ciąży do 3 miesiąca oraz w okresie 7-9 miesiąca, zwłaszcza u kobiet z poronieniami w wywiadzie - wskazana jest zawsze konsultacja z położnikiem i ewentualne wdrożenie hormonów podtrzymujących ciążę - ważne jest bezbolesne wykonanie zabiegu, w znieczuleniu miejscowym bez dodatku adrenaliny - o ile jest wskazanie do zastosowania antybiotyku, zwykle stosuje się pochodne penicyliny (ampicylina) II. PRZECIWSKAZANIA MIEJSCOWE 1) SZCZĘKOŚCISK III STOPNIA - zbyt energiczne pokonywanie szczękościsku może doprowadzić do rozprzestrzeniania się ropnych zapaleń - doraźne skuteczne pokonanie szczękościsku uzyskuje się przez znieczulenie nerwu żwaczowego sposobem Berchera 2) WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ 3) ZĘBY W NAPROMIENIONYCH TKANKACH - usunięcie zęba może być w tym przypadku czynnikiem wyzwalającym kliniczne objawy martwicy popromiennej kości

- konieczna jest osłona antybiotykowa zabiegu

95. ZAPALENIA KOŚCI SZCZĘK I ŻUCHWY Zapalenie kości (ostitis), (osteomielitis)- proces zapalny obejmujący kość zbitą i gąbczastą z zajęciem szpiku kostnego i okostnej. Z zdrowej kości zachodzi ciągły proces przemodelowywania wymagający równowagi osteoklastów i osteoblastów. W procesie zapalnym wydzielane są przez komórki kostne cytokiny (IL-1, IL-6, IL-11, TNF), które aktywują proces osteolizy. Fagocyty pochłaniają mikroorganizmy, powstają toksyczne wolne rodniki tlenowe i uwalniane są enzymy proteolityczne, powodując lizę otaczających tkanek. Pojawiają się metabolity kwasu arachidonowego, jak prostaglandyna E2, która jest silnym AGONISĄ osteoklastów. Toczenie się procesu zapalnego: - najpierw jest przekrwienie - następuje wzrost przepuszczalności kapilarów i nacieki granulocytów - wydzielane enzymy proteolityczne niszczą bakterie - dochodzi do wykrzepiania w naczyniach i pojawia się MARTWICA TKANEK i wysięk ropny. Wysięk prowadzi do wzrostu ciśnienia w jamie szpikowej i powoduje załamanie się krążenia w kapilarach, zastój krwi i dalsze niedokrwienie. - pojawia się martwica niedokrwienna kości. Obraz mikroskopowy: mikroorganizmy, nacieki z neutrofilów i zakrzepy w naczyniach krwionośnych kości. Ucisk wysięku ropnego przyspiesza niedokrwienie tkanki kostnej a w żuchwie powoduje upośledzenie czynności nerwu zębodołowego dolnego, noszące nazwę OBJAWU VINCENTA. Ropa wydostaję się przez kanały odżywcze i Haversa do przestrzeni podokostnowej, unosi okostną i upośledza ukrwienie. Potem ropa przedostaje się z przestrzeni podokostnowej do podśluzówkowej i podskórnej i powoduje powstanie PRZETOK. Przy zachowanej odporności organizmu proces ostry może przejść w przewlekły. Pojawienie się w kosci tk ziarninowej, tworzenie nowych naczyń krwionośnych prowadzi do oddzielaenia fragmentów martwiczych od zdrowej kości. Małe martwaki mogą ulegać całkowitemu zniszczeniu, większe są izolowane przez tk ziarninową bądź ulegają wydzieleniu. Jak podtrzymują infekcję to wymagają usunięcia chirurgicznego. Dominują zapalenia kości żuchwy. Lokalizacja głównie w kącie i trzonie. Szczęka ulega zapaleniu w 1-6% przypadków ze względu na swoją budowę anatomiczną( cienka istota korowa, dużo tk gąbczastej bogate unaczynienie). Zapalenie kości szczęki stanowi zwykle następstwo infekcji krwiopochodnej i ma miejsce w okresie niemowlęcym. Zapalenie kości żuchwy jest też trudniejsze do leczenia bo przypomina kości długie, ma jamę szpikową, grubą i zbitą istotę korową pokrytą okostną i jest kością ruchomą. Przyczyny stanów zapalnych szczęk:

• • Do powstania procesu zapalnego predysponują: • miejscowe: stan zębów i przyzębia, urazy, gł złamania otwarte • ogólne: cukrzyca, choroby z autoagresji, agranulocytoza, leukemia, anemia, niedożywienie, kiła, chemioterapia, sterydoterapia, AIDS • inne:osteoporoza, osteopetroza, choroba Pageta, dysplazja włóknista, guzy złośliwe kości, martwica poarszenikowa. Czynnik etiologiczny: bakerie G-: Streptococcus i beztlenowce(Peptostreptococcus, Fusobacterium, Prevotella, Pseudomonas Proteus, Klebsiella). Pierwsze objawy jakie zgłasza pacjent: • ból • obrzęk pokrywających tkanek miękkich • przetoki • rzadziej zaburzenia zgryzu • szczękościsk • patologiczne zlamania kości. Podział zapaleń: * ostre- trwa do 1 miesiąca * przewlekłe trwa >1 miesiąca * zapalenia podostre- stan przejściowy obejmujący 3 i 4 tydzień zapalenia ostrego. * ograniczone * rozlane Objawy ostrego zapalenia kości: • ból • obrzęk tk miękkich • szczękościsk • ostre zapalenie węzłów chłonnych • rozpulchnienie i zaczerwienienie błony śluzowej w obrębie zapalonej kości • ropnie podokostnowe i podśluzówkowe czasem ropowica • zęby rozchwiane, w kieszonkach ropa • miazga ma podwyższony lub zniesiony próg pobudliwości • w żuchwie parestezje wargi dolnej(objaw Vincenta) • wysięk ropny • przetoki • ciężki stan ogólny • wysoka temp dreszcze, brak łaknienia ogólne osłabienie • wzrost tętna, wysoka leukocytoza, wzrost OB., białko w moczu, czasem zmiany w zakresie odporności humoralnej i komórkowej. LECZENIE: antybiotykoterapia+ leczenie przeciwzakrzepowe+ wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolotowych, metabolicznych i białkowych+ terapia usprawniająca ogólnoustrojową odpowiedź

zębopochodne infekcje zapalne(zapalenie miazgi, tk okw, rany poekstrakcyjne, ciała obce) urazy- głównie złamania, radioterapia.

immunologiczną+ postępowanie miejscowe-nacięcie ropni i /lub ropowicy Powikłania: * miejscowe: ropnie i ropowice, zakrzepowe zapalenie żył twarzy i zapalenie zatok obocznych nosa * ogólne: posocznico-ropnica, zapalenie opon, zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej, zapalenie śródpiersia, ropnie przerzutowe Przewlekłe zapalenie kości: * pierwotnie przewlekłe * wtórnie przewlekłe Pierwotnie przewlekłe zapalenie kości: PCO występuje bez fazy zapalenia ostrego i ma tendencje do podstępnego rozwoju. Występuje w dzieciństwie, w okresie młodzieńczym i wczesnym okresie dorosłym. Charakterystyczny jest BRAK gorączki i leukocytozy, BRAK zmian w węzłach, BRAK martwaków. Klinika- ograniczone, twarde zgrubienie po jednej stronie kości żuchwy(zwykle dolny biegun jej trzonu), obrzęki tk miękkich okołożuchwowych, (wewnątrz i zewnątrzustne), błona śluzowa nie zmieniona, postępująca asymetria twarzy. Radiologicznie: ogniskowa, uwapniona zmiana w kości ponad którą są charakterystyczne zgrubienia okostnej (łuski cebuli) wytwórcze zapalenie okostnej związane jest z odpowiedzią tk kostnej na infekcje o słabym natężeniu. Różnicowanie z mięsakiem Ewinga, chondrosarcoma i osteosarcoma. Robimy biopsję i badanie histopatologiczne. Inne nazwy: • rozlane, zagęszczające osteomielitis (DSO) • przewlekłe osteomielitis z odczynem okostnej, • zapalenie suche • zapalenie Garre • zapalenie nie wysiękowe PCO może występować w zespołach: - przewlekłe nawrotowe wieloogniskowe zapalenie kości- CRMO - jako zapalenie pochewek ścięgnistych-acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis (SAPHO- synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis, osteitis)- przewlekłe nieinfekcyjne zapalenie kości z przerostami kostnymi, zapaleniem maziówki, zmianami skórnymi o charakterze zmian krostowo-trądzikowym. Pewnym wyjaśnieniem przebiegu zapaleń przewlekłych może być autoimmunizacyjna rola drobnoustrojów. Istnieje grupa drobnoustrojów odporna na ostateczną degradację metaboliczną po zniszczeniu ich przez makrofagi. Odnosi się to do kompleksu peptydoglikanu z polisacharydem, obecnego w ścianie komórkowej bakterii czy też włosków na powierzchni błon komórkowych, które nie ulegają strawieniu w makrofagach. Powoduje to długo utrzymujące się pobudzenie antygenowe ustroju, bądź pojawienie się odpowiedzi immunologicznej bądź stan anergii. Niektórzy uważają , że odgrywa też rolę nadmierne napięcie mięśni okołożuchwowych. Wtórne przewlekłe zapalenie kości SCO – przerywane jest epizodami zaostrzeń, przebiega z okresowymi objawami wysiękowymi zapalenia kości i tk miękkich, formowaniem się wewnątrz i

zewnątrzustnych przetok BEZ okresów zdrowienia. Tworzą się martwaki i mogą być złamania żuchwy. LECZENIE: • usunięcie martwaków, łyżeczkowanie zmian kostnych(excochleatio), • p/bakteryjne z początkowo fibrynolitycznym(streptokinaza działa proteolitycznie na fibrynę skrzepu i na krążący fibrynogen, okres półtrwania-2h) potem z p/zakrzepowymi- może być 10 dni po sekwestromii • wspomagające, np. salicylany • bodźcowe Powikłania: patologiczne złamania kości, zesztywnienie stawu skroniowo-żuchwowego, nawroty po nieradykalnie usuniętym ognisku ,ew. metaplazja nowotworowa w kierunku mięsaka Popromienne zapalenie kości-radioosteomielitis, popromienna martwica kości- ORN = osteoradionecrosis. ORN żuchwy jest spowodowane hipowaskularyzacją, hipoksją oraz zanikiem liczby żywych komórek kości. Dodatkową rolę pełnią mikroorganizmy, zasiedlając i wtórnie infekując niepełnowartościową kość. Czynnik dominujący w powstawaniu ORN stanowi indukowana radiologicznie obliteracja tętnicy zębodołowej dolnej, prowadząc do niedokrwiennej martwicy kości. Diagnostyka. Opiera się na objawach klinicznych , wywiadzie i badaniach dodatkowych- rtg, MR i scyntygrafii. Specjalistycznym badaniem jest użycie znakowanych Tc99m leukocytów, znakowanych przeciwciał przeciw granulocytowych, poliklonalnych immunoglobulin, trójfosforowego-Tc99m-metyleno-dwufosforanu czy Ga67 cytrynianu. Te metody nie pozwalają odróżnić zapalenia bakteryjnego od niebakteryjnego. Rozpoznanie zapalenia kości: • uzyskuje się mikroorganizmy z hodowli z materiału pobranego w drodze biopsji • podczas biopsji widoczne są objawy zapalenia kości lub są w badaniu histopatologicznym • są objawy ogólne: gorączka>38 stopni bez przyczyny, zlokalizowane obrzęki, bolesność uciskowa, zaczerwienienie okolicy podejrzanej o zapalenie, przetoki w tej okolicy • uzyskujemy mikroorganizmy z posiewów krwi, są objawy rtg. Rtg ma na celu lokalizację zmiany, rozległość, stadium choroby, ocenę wyników leczenia. Zwykle używamy zdjęć sumacyjnych i pantomograficznych. W pierwszych 4-8 dni brak jest objawów w rtg. Ostre zapalenie- po 14 dniach widoczne( najczęściej po 3-4 tygodniach)- zniszczenie 30-50% kości. W ostrym zapaleniu lepsza jest MR. Na rtg ostre zapalenie charakteryzuje się: • przejaśnienie • poszerzenie szpar ozębnowych • zatarta blaszka zbita zębodołów

poprawiają ukrwienie i zwiększają penetrację antybiotyku do tk kostnej. Nie są polecane też erytromycyna i makrolity bo nie działają na streptokoki i beztlenowce. Odczyn okostnowy. Zazwyczaj.2mln jednostek co 4h z metronidazolem 500mg co 6h we wlewie. heparynę. Pacjenci leczeni ambulatoryjnie: • penicylina V 2. Pacjent jest uznany za wyleczonego jeśli w ciągu roku nie ma nawrotu choroby. i metronidazol 500 co 6h. Zwykle antybiotyki podajemy z metronidazolem. Antybiotykoterapię często kojarzymy z p/zakrzepowymi. Stosujemy dextran niskocząsteczkowy. sintrom. Jak poprawa to V-cylina doustnie 500mg co 4h. Ostre wysiękowe zapalenie kości leczymy w warunkach szpitalnych Farmakoterapia.penicyliny. TK wykonujemy rutynowo przed zabiegiem chirurgicznym aby ocenić martwaki i zaplanować postępowanie. W trakcie leczenia raz w tygodniu kontrolujemy płytki krwi. glikopeptydy. cefalosporyny. U uczulonych na penicylinę-ampicylina. kalcyparynę.zniszczenie ubeleczkowania kostnego w żuchwie zatarcie konturów kanału żuchwy po 3-4 tygodniach martwaki( kość gąbczasta otoczona ziarniną„trumienką” w ogniskach przewlekłych współistnieją ogniska rozrzedzeń i zagęszczeń struktury kostnej.wspomagająco Autoszczepionki Leczenie tlenem w komorach hiperbarycznych Schemat leczenia jest indywidualny dla każdego pacjenta. Stężenie antybiotyku w kości jest zazwyczaj 1/3 niższe niż w surowicy.najpierw materiał do badania mikrobiologicznego!!! (pożywka beztlenowa). Przed wynikiem podajemy antybiotyki empirycznie. Leczenie Farmakoterapia Zabiegi chirurgiczne Fizykoterapia . terapia 4-6tyg. Zarys konturów żuchwy i blaszki zbitej zębodołów staje się rozmyty. Clindamycynę nie dajemy jako lek p-go rzutu bo działa bakteriostatycznie i powikłania-biegunka i rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Schemat antybiotykoterapii u pacjentów hospitalizowanych: • penicylina krystaliczna.og z metronidazolem 500mg co 8h doustnie przez 2-4 tyg po ustąpieniu objawów • clindamycyna 600-900mg co 6h dożylnie • clindamycyna 300-450mg co 6h doustnie • cefoxitin 1g co 8h dożylnie lub 2g co 4h domięśniowo a potem cephalexin. • • • . a po poprawie amoksycylina z kwasem klawulonowym przez 4-6 tyg. Pierwotnie przewlekłe. leukocytozę. kreatyninę i białko C-reaktywnw.bardziej jednorodny wzrost zagęszczenia utkania kostnego niż wtórnie przewlekłe.

Komora hiperbaryczna-HBO 100% tlen podawany przez maskę tlenową pod ciśnieniem 2. Powikłania: odma. polimiksyny.8 atmosfery w 90-120minutowych sesjach codziennie . gąbek kolagenowych.roztwory klindamycyny. Tlen pod zwiększonym ciśnieniem ma działanie bakteriostatyczne. dekortykacja. . mogą ulec resorpcji. Względne to przewlekła niewydolność płuc klaustrofobia. bóle zębów i zatok. Stosowana jest w przewlekłym popromiennym zapaleniu kości. zaburzenia ze strony ukł immunologicznego. 30 razy. proliferację fibroblastów syntezę kolagenu. kości lub skojarzone z antybiotykoterapią. Dekortykacja. który usuwa wysięk ropny i dezynfekuje kość i powoduje rozrost zdrowej ziarniny(antybiotyki).4-2. rekonstrukcje. nacięcia i drenaże zbiorników ropnych W przewlekłym zapaleniu dodatkowo usuwamy wydzielające się fragmenty kostne.Przewlekłe wysiękowe zapalenie kości: antybiotyki+ leczenie chirurgiczne -sekwestromia. resekcja martwych odcinków kośći. resekcja martwego odcinka kości. Inna metodą antybiotykoterapii miejscowej jest stosowanie nośników w postaci płytek akrylowych. wydzielaniu lub trzeba je usunąć bo podtrzymują proces zapalny i są miejscem gdzie gromadzi się ropa. neosporyny neomycyny. gazowy zator tętniczy. Polega na usunięciu przewlekle zainfekowanej istoty korowej kości. po poprawie dożylnie i 4-6 tyg. Bardziej radykalna. Przeciwwskazania bezwzględne: zapalenie nerwu wzrokowego. Pozwala na usuniecie uformowanych i formujących się martwaków i poprawia ukrwienie kości. zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. W przewlekłym zapaleniu stosujemy drenaż kości. Martwaki sekwestra tworzą się w istocie korowej. Sauceryzacja polega na usunięciu istoty zbitej kości i odsłonięciu jamy szpikowej i pokryciu jej płatem śluzówkowo-okostnowym(zabieg Obwegesera). zaburzenia widzenia. ropą i martwakami. Antybiotyki w tym zapaleniu podajemy 2 tyg. Stosujemy. cementów kostnych. Może być stosowana jako postępowanie początkowe przy pierwotnym i wtórnym przewlekłym zap. Nie są unaczynione i antybiotyki na nie nie działają. Ułatwia resorpcję martwej tk kostnej. dekortykacja. We wtórnym przewlekłym zapaleniu kości po usunięciu zewnętrznej warstwy istoty zbitej kości pojawia się jama szpikowa z tk ziarninową. Nośnik na kości umieszcza się na 10-14 dni. doustnie. powstają po 14 dniach od początku choroby.usuwanie rozchwianych martwych zębów. Osłabiają wytrzymałość kości i mogą spowodować patologiczne złamania. Chirurgia Ostre zapalenie. przyspiesza angiogenezę. Granica usunięcia ma przebiegać 12 cm od zainfekowanego obszaru i sięgać do jamy szpikowej. choroba kesonowa.

biegnąc do szwu jarzmowo – czołowego. Klasyczne złamanie Le fort III. 2. levator veli palatini)rozpoczyna się na dolnej pow piramidy k. szyjnej i na blaszce przyśrodkowej chrząstki trąbki słuchowej. PGMT . miękkiego . przez co zaciska światło jej ujścia gardłowego . gdzie zazwyczaj szczelina złamania biegnie od szwu jarzmowoczołowego poprzez boczno – dolną ścianę oczodołu do szwu jarzmowo – szczękowego na dolnym brzegu oczodołu. na tylną ścianę szczęki. a potem ku górze do szwu czołowo – jarzmowego.Mięśnie podniebienia unerwienie i unaczynienie Mięśniówkę podniebienia stanowi 5 par mięśni: o miesień dźwigacz podniebienia miękkiego o miesień napinacz podniebienia miękkiego o mięsień podniebienno-językowy o mięsień podniebienno gardłowy o miesień języczka Miesień dźwigacz podniebienia miękkiego (m. Złamanie kości jarzmowej i zespołu jarzmowo – szczękowego. kanału tet.przemieszczenie górnego masywu twarzy 4. przodowi i przyśrodkowo do pod. 96. kość łzową do szczeliny oczodołowej dolnej. włókna obu str się przeplatają czynność: unosi podniebienie .W pierwotnym przewlekłym zapaleniu nie znajdziemy jamy szpikowej a gęstą sklerotyczną kość z niewielką ilością tk ziarninowej. wliczają się w to złamania 1. pociąga chrząstkę trąbki słuchowej. Zespołowe złamanie jarzmowo –szczękowe . którym szczelina złamania biegnie od nasady nosa poprzez przyśrodkową ścianę oczodołu.patrz pytanie nr 20.oczodołowe 97. Odłamuje się również łuk jarzmowy i wyrostek skrzydłowaty kości klinowej. skroniowej w okolicy otworu zew. biegnie ku dołowi. Odłamaniu ulega również wyrostek skroniowy kości jarzmowej w okolicy szwu jarzmowo – skroniowego 3. ustawia je poziomo i napina je. ZJSO – złamania jarzmowo – szczękowo . następnie przez przednią ścianę trzonu szczęki (i otwór podoczodołowy) do grzebienia jarzmowo – zębodołowego. następnie przechodzi ona na boczną ścianę oczodołu.

obniża podniebienie lub unosi ku górze język (zwęża cieśń gardła) unerwieni: splot gardłowy mięsień podniebienno gardłowy( m.unerwienie: gałązki splotu gardłowego. palatoglossus).rylcowo-gardłowego. czasem gałązki n.VII przez n.. działanie jednostr pociąga języczek ku str bocznej unerwieni: splot gardłowy. cześć do tylnej ściany części krtaniowej gardła czynność: mocniejszy od poprzedniego.rozpoczyna się w dole łódkowatym na tylnym brzegu skrzydła większego kości klinowej oraz na blaszce bocznej chrząstki i części błoniastej trąbki słuchowej. rozpoczyna się na rozściegnie podniebiennym i kolcu nosowym tylnym. podniebiennej Włókna mięśniowe unaczynione są przez gałązki t. tensor veli platini). palatopharyngeus). mięsień podniebienno-językowy(m. pochodzące od nX i IX. ścięgno następnie rozbiega się wachlarzowato i kończy się w rozścięgnie podniebienia czynność: unosi podniebienie miękkie do poziomu i napina je pomiędzy haczykami. rozszerza trąbkę słuchową unerwienie :gałęzie zwoju usznego pochodzące od III gałęzi nerwu V Unaczyniony jest przez gałązki tętnicy podniebiennej zstępującej lub bezpośrednio od t.uvulae)-parzysty zbudowany z delikatnych włóknie. zwężając się biegnie do końca języczka czynność: działanie obustr. skalisty większy. a także drogą n. biegnie po obu str linii pośrodkowej. część do tylnego brzegu chrząstki tarczowatej.rozpoczyna się w środkowym odc. szczękowej. skrzydłowatego a czasem i na chrząstce trąbki słuchowej włókna jego biegną w łuku podniebienno gardłowym ku dołowi łącza się z włóknami m. zbliża do siebie łuki podniebienne lub unosi krtań skracając gardło unerwieni: splot gardłowy miesień języczka (m. unosi i skraca języczek i podniebiennie miękkie. podniebienia miękkiego i na rozścięignie podniebiennym. zwój s-p i nn.biegnie od rozścięgna podniebiennego w łuku podniebiennym tej samej nazwy do brzegu języka i tu włókna jego łącza się z włóknami mięśnia poprzecznego języka czynność: jest mięśniem stosunkowo słabym. przechodząc w ścięgno owijają się wokół tego wyrostk. twarzowej Mięsień napinacz podniebienia miękkiego (miękkiego. cześć ich wraz tym mięsnie dochodzi do rogu większego kości gnykowej. druga część na haczyku wyr.VII . włókna tego mięśnia biegną ku dołowi do haczyka skrzydłowego .

etio nie jasna. lekki szczękościsk ostre ropne zap ssż.jest najczęściej następstwem powyższego. choroby reumatycznej lub przez ciągłość najczęściej z kości żuchwy lub z ucha środkowego czy zew. dreszcze. duży wysięk.unieruch ż opaską elastyczną z płytą zgryzową w celu odbarczenia stawu ogólnie leki p/zap. ropne zapantybiotyki . ultradźwięków i diatermii . chory utrzymuje szczęki zwykle w lekki rozwarciu z przesunięciem ż w str zdrową( pozycja Benneta). Ostre surowicze zap ssż.99.w jamie stawowej tworzy się wysięk surowiczy objawy kliniczne: niewielki obrzęk ku przodowi od skrawka ucha. zbaczanie z w str chorą Leczenie: wielospecjalistyczne: usuniecie ognisk zakażenie.regulacja zgryzu mechanoterapia. naczynioruchowych. bóle w okolicy ssż. nerwowych. zap przyusznicy. stos.punkcja. nieco podwyższona temp. zap ucha środkowego. alergicznych przy czy czynnikiem przyśpieszającym jest obciążenie ssż na tle zab zgryzu i zwarcia objawy kliniczne: w większości przypadków brak zmian w okolicy ssż niekiedy obrzęk bolesność.żwaczowy. zakażenia droga krwiopochodną w przebiegu chorób zakaźnych. krwiopochodne ostre zap ssż: w zależności od umiejscowienia wyróżniamy: o zap torebki stawowej(synovitis). po ostrym stanie mechanoterapia aby zapobiec zesztywnieniu stawu przewlekłe zap ssż niekiedy bywa zejściem ostrego lub od początki rozwija się przewlekle. ropień przyusznic. p/bół miejscowe okłady wysuszające.jamę stawową wypełnia wysięk ropny objawy ogólne: temp. uzupełnienie braków zębowych . złe samopoczucie objawy miejscowe: obrzęk zaczerwienienie i napięcie skóry. czasem na powłokach zew może pojawić się przetoka różnicowanie: zespół utrudnionego wyrzynania zeba 8. zaczerwienienie skóry. szczękościsk. bolesność dotykowa ssż. trzeszczenie.Zapalenia stawu skroniowo-żuchwowego dzielimy na: o ostre i przewlekłe o nieswoiste i swoiste o pierwotne i wtórne o urazowe. o zap wszystkich elementów stawu (panarthritis). o zap tk okołostawowych(periarthritis) Rozwija się pierwotnie w wyniku urazu. przyczynę dopatruje się w zab hormonalnych. przeważnie u osób starszych. zap gałęzi żuchwy Leczenie: początkowy okres. ż w pozycji Benneta.

sytuacji. wykonuje się także badanie Rtg. miejsca.Badanie  rozpoczyna się od określenia tętna. KT.Pierwsza pomoc w urazach U chorych z obrażeniami twarzy w pierwszej kolejności obowiązuje:  ocena stanu ogólnego  kontrola podstawowych czynności życiowych( zapewnienie drożności dróg oddechowych. reakcje na światło .powstaje na tle zakażenia paciorkowcami . ciała  bada się palpacyjnie głowę i twarz. ssż. temp.szerzy się równocześnie z zajęciem innych stawów. krążenia)  wdrożenie właściwego leczenia (opanowanie krwawienia założenie opatrunku na rany. USG.Gońcowe zap. swoiste. prowizoryczne unieruchomienie złamanych szczęk)  zorganizowanie dalszej pomocy i transportu W przypadku gdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia życia udzielenie pierwszej pomocy jest poprzedzone dokładnym badaniem chorego W stanach ciężkich do badania przystępuje się dopiero po zlikwidowaniu groźnych dla życia skutków urazu 1. zależne od rozpoznania. w późniejszym okresie mechanoterapia 100. zwracając uwagę na wypływ płynnej treści z nosa i przewodów słuchowych ( płyn mózgowordzeniowy)  sprawdza się stan źrenic ich równomierność. farmakologiczne. RM lub scyntygrafię Zap promienice ssż. szerokość. ciśnienia. leczenie chir dorżnie polega na punkcji i obarczeniu ropniaka. orientacji co czasu. przewlekłym zap może dojść do zmian w chrząstce i na pow stawowych następowym zaburzeniem czynności a nawet zesztywnieniem Leczenie: ogólne. miejscowo mechanoterapia i fizykoterapia Zap swoiste: gruźlicze – występuje rzadko kiłowe rzeżączkowe rozpoznanie: ustala się na podstawie typowych badań ogólnych oraz bakteriologicznych treści ropnej i histologicznego wycinków tk. oddechu.występuje bardzo rzadko jedynie jako zapalenie wtórne przez ciągłość z ogniska pierwotnego w tk miękkich lub w kości o typowym obrazie klinicznym promienicy Leczenie swoistych zap jest przede wszystkim ogólne .

Niedrożność oddechowa (zagrożenie życia) -drożność dróg oddechowych przywraca się przez oczyszczenie jamy ustnej i gardła z ciał obcych (ziemia piasek. skrzepy krwi. żeby. uszkodzenia chrząstki krtani) w przypadku utrudnionego oddychania  sprawdzamy bolesność uciskową kręgów (wyr. fragmenty kości. jamy brzusznej. protezy . kończyn (bada się szukając oporów mogących świadczyć o uszkodzeniu narządów wewnętrznych) 2. a w przypadku braku narzędzi można koniec jezyka przekłuć poprzecznie agrafką. V . bada się stan nn czaszkowych II. nos. III. kolczasty) co mogłoby świadczyć o złamaniu kręgosłupa i byłoby wskazaniem do szczególnej ostrożności podczas układania i transport chorego  badani klatki piersiowej (osłuchiwanie szmerów oddechowych i tonów serca)  badanie miednicy. szew materacowy i wyciągi na lejcach. gęsta wydzielina) tampony gazowe używane w tym celu powinny być duże i zapinane pojedynczo w kleszczyki. nie wolno trzymać ich luźno.VII  sprawdzamy wnętrze jamy ustnej i szyje (krwiaki. podniebienie  krwotok z języka. używając jej jako uchwyt do wyciągu -utrudnione oddychanie może wystąpić przy złamaniu typu Le Fort III przy cofnięciu odłamu środkowej części twarzy należy założyć rurkę ustno-gardłową.podwiązanie lub pokłucie naczyńko ich chir wypreparowaniu z dojścia zew-ustnego  krwotok z tętnicy podniebiennej ucisk lub zmiażdżenie kleszczykami Kochera podkłucie jest bardzo trudne bo tętnica podniebienna przebiega w rowkowatym zagłębieniu kostnym  krwotok z nosa (tamponada przednia lub tylna w zależności od wskazań) . szczególnie u chorych nieprzytomnych -może wystąpić zapadnięcie języka (szczególnie u chorych nieprzytomnych ) w obustr złam ż z wylaną częścią bródkową należy zdeponować do przodu zapadający się odłam lub uchwycić język językotrzymaczem. tracheotomia 3. ewentualnie intubacja dotchawicza.Krwotok zagrożenie życia najgroźniejsze w urazach części twarzowej zdarzają się z naczyń zaopatrujących język.

Dorażne zaopatrzenie obrażę twarzy  opatrunek pierwotny rany  zapobiega zakażeniu  oczyszczenie skóry wokół rany. zapobieganie zakażeniu 5. bandaż 6. stała kontrola ciśnienia i tętna 8. opanowanie krwawienia 2. zapobieganie kwasicy metabolicznej 9. przylepiec. płóciennego czepca i opaski pod brodę) proca ma na celu dociśniecie odłamów do przeciwstawnego łuku zębowego. założenie cewnika i kontrola wydalania moczu co godz 5. zmiażdżonych skrzepów krwi  kontroluje się dno rany  szew pierwotny. odkażenie  mechaniczne czyszczenie powierzchni i wnętrza rany z ciał obcych.Wstrząs hipowolemiczny ( utrata 15. zapewnienie tlenu ( podanie.20 % krwi krążącej)  15-30% średnio ciezki  30-60 % ciężki  >60% nieodwracalny wstrząs prowadzący do zgonu 1. intubacja. oznaczeni grupy krwi 4.do 6 dni dla zranień do 10 dni dla złamań  kiedy stan ogólny chorego nie zezwala na bezpośrednie zaopatrzenie po wypadku . przetoczenie krwi 7. należy uważać aby nie pogłębić przemieszczenia odłamów ku tyłowi Wykonywanie wszelkich zabiegów poza zabiegami ze wskazań życiowych jest przeciwwskazane 7.zaopatrzenie pierwotne odroczone. przetoczeni płynów krwiozastępczych i elektrolitów 6. odtłuszczenie.w przypadku znacznej utraty krwi po opanowaniu krwawienia należy ułożyć chorego z kończynami dolnymi uniesionymi do góry dla zapewnienia lepszego ukrwienia mózgu i serca po wykonaniu pomiaru ciśnienia i tętna należy rozpocząć walkę ze wstrząsem 4. jałowa gaza . tk. tracheotomia) 3.prowizoryczne unieruchomienie (chory przytomny)  wiązania ligaturowe przy zachowanym uzębienu  proca bródkowa( z elastycznego bandażu.

ustnej powinni być transportowani w pozycji bocznej ustalonej  chorzy we wstrząsie układa się płasko z kończynami uniesionymi do góry  chorzy nieprzytomn-i pozycja boczna ustalona. Postacie: • twarzowo-szyjna (najczęściej występująca) – mężczyźni w średnim wieku • brzuszna • piersiowa Rozpoznanie ustanawia się na podstawie : • badania klinicznego • badania bakteriologicznego treści ropnej . nie można przewieść chorego nie dopuszczalne jest opóźnienie pierwotnego zaopatrzenia bez uzasadnionej przyczyny 8. Występują w płytce nazębnej. gardła i dna j. zmianach okołowierzchołkowych i migdałkach podniebienno-gardłowych.PROMIENICA TWARZOWO-SZYJNA: Promienica (Actinomycosis). israeli (najczęściej wywołuje promienice). ubytkach próchnicowych. złamanie kości. Promieniowce są saprofitami w jamie ustnej i nie przenikają przez zdrową błonę śluzową.jest chorobą wywołaną przez beztlenowe Gramm-dodatnie gatunki bakterii: Actinomyces bovis. zranienie) • zakażenia bakteryjnego • ogólnych czynników obniżających odporność Promienica to pierwotnie przewlekłe zapalenie. kieszonkach dziąsłowych.transport chorego  zawsze w pozycji leżącej  do odległych ośrodków mogą być kierowani tylko chorzy w dobrym stanie ogólnym  chorzy we wstrząsie i z powikłaniami wew-czaszkowymi należy przewieść do najbliższego szpitala  chorzy z otwartymi ranami szyi. Ich przemiana w drobnoustroje patogenne następuje pod wpływem zachwiania równowagi biologicznej na skutek: • urazu (ekstrakcja. naeslundi i viscosus. głowa odchylona na bok. odontolyticus. aby krew i wydzielina z jamy nosowo.gardłowej nie ściekała do gardła i nie była aspiowana do płuc 101.

actinomycoma) 3. Centralna.występuje rzadko.• badania histologicznego ziarniny zapalnej • obrazu rtg.infiltratio actinomycotica) 2. PROMIENICA KOŚCI. 2.zakażenie szerzy się na kość z tkanek miękkich (śluzówka lub skóra-okostna-kanały Haversa. wzrost OB. Guzowata-guz promieniczy. Obwodowa. zwiększenie leukocytozy • Szczękościsk w przypadku nacieczenia mięśni żwaczy Najczęstsze umiejscowienie to okolica przyuszniczo-żwaczowa. w tej postaci przetoki tworzą się bardzo późno . obraz rtg podobny do nieswoistego zapalenia kości. Naciekowa (naciek promieniczy. są przetoki. obraz rtg to rozrzedzenia i zagęszczenia struktury kości 3.jest to pierwotnie przewlekłe zapalenie.kość gąbczasta). w 3 postaciach: 1. jako następstwo zakażenia zębopochodnego lub urazowego( najczęściej złamania w okolicy kąta żuchwy).powstaje w wyniku przejścia zakażenia na kość z okolicy przywierzchołkowej zęba lub szpary złamania. Ropna (ropień promieniczy-abscessus actinomycoticus) oraz promienicze zapalenie kości Objawy: • Twardy „deskowaty” naciek skóry i tkanki podskórnej • Skupiska ziarniny pod skóra ulegające rozpadowi i ropieniu tworząc przetoki • Posokowato-ropna treść z żółtymi ziarnami sącząca się z przetok. tworzą się guzy ziarninowe. promieniczak. szyja. okolica podżuchwowa i kość żuchwy. Guzowata (guz promieniczy. które niszczą kość. • Stany podgorączkowe. • Skóra barwy sinoczerwonej • Naciek jest niebolesny • Mogą dołączyć objawy zapaleń nieswoistych w przypadku zakażenia florą mieszaną.promienica kości • badania serologicznego W tkankach miękkich wyróżniamy 3 postacie kliniczne: 1.

powoduje niewielkie krwawienie lub powstanie krwiaka w głębiej położonych tkankach. jedynie przy podaniu znieczulenia w m. objawem jest nagły szarpiący ból (podobny do neuralgii) po czym dochodzi do znieczulenia okolicy. Zranienie naczynia krwionośnego. można łączyć np. pterygoideus media lis może dojść do przemijającego szczękościsku. z amino glikozydami bo najczęściej mamy do czynienia z zakażenie mieszanym • Wzmacnianie odporności. najczęściej powstaje przy znieczuleniu nerwów zębodołowych górnych tylnych. wymaga zabiegu operacyjnego i wielu zdjęć rentgenowskich do dokładnego umiejscowienia igły. POWIKŁANIA PO ZNIECZULENIU PRZEWODOWYM: Miejscowe wczesne: • Złamanie igły iniekcyjnej. • Zranienie mięśni. Nakłucie nerwu. 102. • Sanacja jamy ustnej!!! • Leczenie chirurgiczne: nacinanie i drenaż ropni. witaminy. postać naciekowa i rozlane zapalenie to przeciwwskazanie do leczenia chirurgicznego! • fizykoterapia • Blizny po przebytej promienicy usuwa się po roku pod osłoną antybiotykową.jest to poważne powikłanie w znieczuleniu przewodowym. wysokokaloryczna dieta.Leczenie: • Antybiotyki przez kilka tygodni: penicylina. amoksycylina. małe i niezakażone krwiaki cofają • • .najczęściej w wyniku iniekcji przewodowej. usuwanie martwaków. przy bezpośrednim ukłuciu nerwu lub zbyt gwałtownym podaniu środka znieczulającego. usuwanie operacyjne guzów promienniczych pod osłoną antybiotyku. usunięcie stwarza nieraz znaczne trudności.jeśli nie będzie powikłane wprowadzeniem zakażenia to nie pociąga za sobą przykrych następstw. nerwu zębodołowego dolnego i nasiękowego znieczulenia dna jamy ustnej. pacjent może odczuwać dolegliwości typu parestezje i nerwobóle nawet do 6-12 miesięcy (tyle potrzeba na całkowitą regenerację nerwu).

• • Powikłania ogólne: • Zatrucie środkami znieczulenia miejscowego.raczej zdarza się na podniebieniu (przy znieczulaniu do otworu podniebiennego) na skutek nielicznych w tym obszarze anastomoz tętniczo-żylnych Nerwobóle i parestezje. objawy porażenia nerwów cofają się samoistnie po wchłonięciu płynu znieczulającego Anemizacja skóry twarzy. z powodu zwężonych środkiem znieczulającym tętniczek czy niskiej temperatury leku. fizjoterapia. bradykardia. objawia się bólem. • Porażenie nerwu twarzowego. Przerwać podawanie leku. szczękościskiem.przy wstrzyknięciu środka znieczulającego poza tylny brzeg gałęzi żuchwy (do okolicy zażuchwowej) lub przy znieczulaniu nerwu podoczodołowego może dojść do porażenia mięśni gałki ocznej co skutkuje całkowitym jej unieruchomieniem i ustawieniem w zezie. należy zalecić zimne okłady w pierwszej dobie a następnie rozgrzewające by ułatwić jego wchłonięcie.po przekroczeniu jednorazowej dawki maksymalnej. przy zastosowaniu preparatów obkurczających naczynia to nastąpi nagły wzrost ciśnienia krwi.się samoistnie.spowodowany miejscowym niedotlenieniem tkanek. 2.gdy iniekcja odbywa się przez nacieczoną tkankę.objawem jest brak zniesienia czucia w okolicy zaopatrywanej przez dany nerw. szum w uszach. Postępowanie: 1. leczenie: środki przeciwbólowe. Podać tlen . usunąć wszystko z jamy ustnej. zawroty głowy. spadek ciśnienia tętniczego. przechodzący w senność. prowadzące do bezdechu. Martwica błony śluzowej. • Ból i obrzęk. może dojść do powstania ropnia w przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej. jak w leczeniu neuralgii.jak wyżej. może również wystąpić na skutek mechanicznego uszkodzenia.powstaje po podaniu do naczynia tętniczego środka znieczulającego z dodatkiem adrenaliny Niedostateczne znieczulenie. objawy: niepokój. z powodu zbyt małej ilości środka znieczulającego lub podanie w zbyt dużej odległości od pnia nerwu • • Miejscowe późne: • Zakażenie tkanek. drgawki.

śpiączka. Przy utracie przytomności. 5. który polega na wprowadzeniu wybitego zęba w jego własny zębodół unieruchomieniu na czas gojenia. 8. zaburzenia rytmu serca. spadek ciśnienia krwi świadczą o znacznym przedawkowaniu leków i są wskazaniem do wezwania pogotowia ratunkowego. Utrata przytomności. Nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające. • Małe braki w uzębieniu. Zbadać tętno i zmierzyć ciśnienie tętnicze. • Zaburzenia rytmu serca. powikłania sercowo-naczynioweprzetoczenie płynów. IMPLANTACJA: Reimplantacja: zabieg.na skutek oddziaływania środka znieczulającego na układ przewodzący serca. • 105. Przeciwskazania: . Jeżeli jedyne objawy to zawroty głowy i szum w uszach to po ich ustąpieniu można kontynuować zabieg. kły).diazepam 5-10mg dożylnie lub 25mg midazolamu dożylnie. • Zdrowe przyzębie. Farmakoterapia: drgawki. dożylne podanie efedryny w dawkach po 5-10mg (do 25mg włącznie). sztuczna wentylacja lub pełna resuscytacja. REPLANTACJA. • Jednokorzeniowe. Gdy dojdzie do drgawek należy chronić pacjenta przed urazem 6. 4.3. nieuszkodzone zęby stałe (siekacze. • Zęby z niezakończonym rozwojem.może pojawić się miejscowy odczyn uczuleniowy (zmiana skórna ograniczona do miejsca kontaktu). • Nie uszkodzone wyrostki zębodołowe.udrożnienie dróg oddechowych. TRANSPLANTACJA. Wskazania: • Ząb zwichnięty lub wybity na skutek urazu • Ząb usunięty omyłkowo czy też w wyniku ekstrakcji zęba sąsiedniego. bezdech. 7. obrzęk Quinckego lub wstrząs anafilaktyczny. drgawki.

mleku. Maksymalny okres od urazu do reimplantacji nie powinien być dłuższy niż 12 godzin. . Implant jest materiałem sztucznym. Rodzaje przeszczepów: • Autogenny. inaczej jest większe ryzyko niepowodzenia. płynie do soczewek kontaktowych. zakażenie. powięź. W gabinecie: przepłukać ząb solą fizjologiczną. unieruchamiamy o dwa sąsiednie zęby na 4-6 tygodni. błona śluzowa. jelito cienkie. soli fizjologicznej. Transplantacja: Zabieg wprowadzenia przeszczepu tkanki lub narządu. gdy jest resorpcja w zębie z żywą miazgą to należy przeprowadzić leczenie kanałowe Powikłania wczesne: krwawienie z zębodołu. wodzie. chrząstka.implantować z zachowaniem żywej miazgi (możliwość rewaskularyzacji). • Złamanie zęba. • Znaczne zniszczenie twardych tkanek zęba przez proces próchnicowy.między gatunkami (ze zwierzęcia na człowieka) Największą łatwość wgajania mają przeszczepy żywe autogenne i są one najczęściej wykonywane. Powikłania późne: resorpcja korzenia. znieczulić i wypłukać zębodół ze skrzepów. Technika zabiegu: Zęby z niezakończonym rozwojem i zdrową miazgą można do dwóch godzin po wybiciu re.z jednego osobnika na drugiego w ramach jednego gatunku. żyły. wytworzenie kościozrostu Implantacja: Zabieg polegający na zastąpieniu utraconych zębów wszczepami. niemożność ponownego osadzenia zęba z zębodole. ew. kość.• Schorzenia przyzębia i miazgi. po 2 tygodniach kontrolne zdjęcie rtg by ocenić ewentualną resorpcje.u tego samego osobnika • Homogenny. tkanka tłuszczowa. nerwy i ścięgna. • Duże braki uzębienia. • Ksenogenny. leczenie kanałowe. po tym czasie wskazane jest leczenie kanałowe. następnie wprowadzamy zęba do zębodołu. Najczęściej przeszczepianymi tkankami są: skóra. • Brak zębów sąsiednich i przeciwstawnych. Zęby z zakończonym rozwojem zawsze należy najpierw leczyć kanałowo. • Ropne zapalenie ozębnej. Przechowywanie wybitego zęba: najlepiej w ślinie.

. takie jak kark i plecy. którego punktem wyjścia jest mieszek włosowy zakażony najczęściej gronkowcem złocistym. które są powiększone.odczyn okoliczny. a jeśli urasta do zapalnego guza przekraczającego wielkość wiśni. Stan zapalny jest bardziej nasilony i większe zagrożenie powikłań. podżuchwowe. a przebiegający pod postacią zapalenia naczyń i węzłów chłonnych oraz żył -przejścia stanu zapalnego na okoliczne węzły chłonne tj. Po kilku dniach czop wydziela się na zewnątrz i pozostaje kraterowate zagłębienie. Wrota zakażenia stanowi uszkodzony naskórek. które goi się w ciągu kilku dni. -Z tkanki. przyusznicze. jeśli towarzyszy stan zapalny otaczającej skóry. żywa bolesność dotykowa (lymphadenitis . wytwarza się czop ropny.powstaje wskutek zakażenia gronkowcami. Implantacja. Małe czyraki często nie wydzielają się. POWKŁANIA. Skóra wokoło jest zaczerwieniona i obrzęknięta. wnikającymi w skórę z zewnątrz przez mieszek włosowy i ujścia przyległych do włosów gruczołów łojowych. OBJAWY. wynikający z przedostania się drobnoustrojów do układu chłonnego lub żylnego. obrzęknięte (stąd miękkie. POWIKŁANIA MIEJSCOWE Odczynowi miejscowemu tkanek może towarzyszyć: . -Ograniczone zapalenie mieszka włosa nazywamy folliculitis. Nazywa się to czyracznością. niekiedy jako pierwszy objaw. Czyrak mnogi (carbunculus) powstaje w wyniku zakażenia kilku mieszków włosowych zwykle na karku. CZYRAKI TWARZY – ETIOLOGIA. Powtarzające się czyraki (furunculosis) wskazują na zmniejszenie się odporności chorego i występują najczęściej u chorych na cukrzycę. a zawartość ich ulega wchłonięciu. • Ostre zapalenia węzłów chłonnych (lymphadenitis acuta) objawia się bólem samoistnym i głównie dotykowym danej grupy węzłów. a po wygojeniu tworzą się następne. W takich stanach należy wykonać badania specjalistyczne. są szczególnie podatne na powstanie czyraków. podbródkowe. -lokalizacja: miejsca ocierane przez odzież.Podsumowanie: Reimplantacja-własny ząb.sztuczny wszczep Transplantacja-żywy przeszczep 109. która uległa martwicy. LECZENIE. bolesne) i zwykle przesuwalne względem otoczenia. szyjne i zagardłowe. O ile dojdzie do zropienia. może występować objaw chełbotania i nacieczenia otaczających tkanek. Czyrak (furunculus) jest to ostry stan zapalny skóry. Czyraki powstają niekiedy w wielu miejscach jednocześnie. to mówimy o perifollicculitis. to nazywamy czyrakiem (furunculus). a czyrak jest żywobolesny.

a nawet życia chorego. Posocznica lub posocznico – ropnica (sepsis. Zapalenie przewlekłe węzłów chłonnych (lymphadenitis chronica) to powiększone. zator tętniczy (embolus) 4. m.purulenta abscedens. powoduje czyrak rozwijający się w środkowym piętrze twarzy (nos. przez żyłę kątową (vena angularis). ulega wchłonięciu bez szkody dla organizmu. Ropnie przerzutowe (płuc. ropne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych oraz mózgu. POWIKŁANIA OGÓLNE Największe zagrożenie dla zdrowia. dochodzi więc łatwo do bakteryjno – zakrzepowych powikłań w jamie czaszki. Wewnątrzczaszkowe: b) zakrzepowe zapalenia zatoki jamistej (thrombosis sinus cavernosi) c) ropne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych (meningitis purulenta) d) zapalenie mózgu (encephalitis) e) ropień przerzutowy mózgu (abscessus metastaticus cerebri) 2. mononukleoza. Zapalenie śródpiersia (mediastinitis) 5. a także odległe ropnie przerzutowe (np. ropnych zapaleń twarzy i szyi: 1. elastyczno – twarde węzły chłonne. mięśnia sercowego. nerek. Czasem konieczna jest dodatkowa antybiotykoterapia lub przy zropieniu – nakłucie diagnostyczno – lecznicze lub nawet nacięcie i sączkowanie. zwykle niebolesne lub zaledwie tkliwe. przesuwalne względem otoczenia. warga górna). choroby kładu białokrwinkowego i chłonnego. adenophlegmone). a więc przyspiesza poszerzenie i zaostrzenie zmian zapalnych. mózgu.in. Usunięcie pierwotnej przyczyny zapalenia węzłów chłonnych (często zębopochodne) prowadzi do wyleczenia. D powikłań tych należą: zakrzepowe zapalenia żył twarzy i zatoki jamistej. Zapalenie zakrzepowe żył twarzy (thrombophleditis). Proces gojenia przebiega samoistnie. • Czyraka nie wolno wyciskać. Powikłania ogólne ostrych. Występują także ogólne objawy procesu zapalnego. do płuc). septicopyemia) . nerwu wzrokowego – neuritis optica) 3. zawartość czyraka. bowiem z tego obszaru spływa krew żylna do zatoki jamistej. bo to powoduje wciskanie zakażone treści w tkanki. wątroby. kości – abscessus metastaticus) 6. ropowica oczodołu. która nie wydzieli się na zewnątrz. Należy je różnicować z węzłami chłonnymi zmienionymi z powodu przerzutów nowotworowych (cytopunkcja). Należy pamiętać o różnicowaniu stanów zapalnych w układzie chłonnym szyi – poza już wspomnianymi przerzutami nowotworów do węzłów – o możliwości występowania pierwotnych nowotworów limfatycznych i chorób zakaźnych (ziarnica. gruźlica węzłów chłonnych). Zapalenie nerwów czaszkowych (np.

ropnie przerzutowe. Osoby korzystające często z kąpieli i zmieniające często bieliznę rzadko chorują na czyraczność. Gdy zmiana jest w stanie nacieku. ochraniający jałowy opatrunek gazowy. W razie skłonności do rozprzestrzeniania się zakażenia wykonywane jest podwiązywanie żyły kątowej twarzy. Zaleca się używanie mydeł zawierających środki o działaniu dezynfekującym. W czyraku mnogim wykonuje się cięcia krzyżowe i usuwa tkanki martwicze. natomiast przyczynia się do wprowadzenia mieszanej flory bakteryjnej i pozostawia brzydką bliznę 110. Wstrząs septyczny (shock septicus) 8. więc utrzymywanie czystości ciała jest najlepszym sposobem zapobiegania czyrakom. Możliwości wpłynięcia na istniejący czyrak są niewielkie. Przylepiec uszkadza bowiem skórę i może otworzyć drogę do ponownego zakażenia. stosuje się okłady z rywanolu. Ropowica oczodołu LECZENIE Zapobiegania. Skórę okolicy i nad samym czyrakiem należy szeroko dezynfekować. zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej. szczególnie górnego i środkowego piętra. Gaza powinna być szeroka. Zabronione jest wygniatanie czyraka! Leczenie powikłań. Rozcinanie czyraków nie przenosi korzyści. musi odbywać się w warunkach szpitalnych. prowadzi się zgodnie z ustalonymi zasadami. jeśli czyrak powoduje odczyn ogólny w postaci gorączki lub grozi poszerzeniem na narządy. Wskazania do znieczulenia ogólnego Znieczulenie ogólne ze wskazań stomatologicznych wykonuje się nie tylko w rozleglejszych zabiegach chirurgicznych. Antybiotyki są wskazane. Zakażenie pochodzi z zewnątrz. Leczenie. O dezynfekcji należy na czyrak położyć suchy. Wraz z rozwojem higieny częstość czyraków w ostatnich latach znacznie zmalała. Czyrak i czyrak mnogi. w których mogą powstać powikłania. przykleić go jednym paskiem przylepca i umocować opaskę gazową.7. jak zapalenie żył twarzy. aby chronić na większej powierzchni przed przeciekaniem zakażonej wydzieliny czyraka i aby przylepiec nie przyczepiał się do skóry w bezpośrednim sąsiedztwie. Czyraka. a do jamy wprowadza seton gazowy. Leczenie chorych z czyrakami twarzy. Stosowanie maści lub wilgotnych okładów jest niekorzystne – rozpulchnia skórę i stwarza warunki do powstania nowych czyraków w sąsiedztwie pierwotnego. nie przyspiesza leczenia. lecz czasem . Podstawowym leczeniem jest leczenie przeciwbakteryjne wysokimi dawkami antybiotyków podawanych zależnie od stanu chorego dożylnie lub domięśniowo. aby zniszczyć zarazki wyciekające z małego otworu na szczycie czyraka.

objawy nadczyności lub niedoczynności tarczycy i nadnerczy). rozedma płuc. Ocenia się układ: a) sercowo-naczyniowy (przebyte zawały mięśnia sercowego. Wskazania te uległy ostatnio znacznemu poszerzeniu w związku z rozwojem anestezjologii i wprowadzeniem coraz bezpieczniejszych środkow znieczulających. f) nerwowy i stan psychiczny (prognozowanie współpracy w okresie okołooperacyjnym) g) kostno-stawowy (ocena ruchomości żuchwy. u młodszych w przypadkach podejrzenia choroby serca. przerost gruczołu krokowego). kręgosłupa szyjnego ograniczającego ruchomość głowy). d) krzepnięcia i fibrynolizy. zabarwienie powłok). Przy podejmowaniu decyzji muszą oni brać pod uwagę przede wszystkim przeciwwskazania. w tym przy usuwaniu zębów. h) alergia na leki (przeciwbólowe. Wskazania natomiast mogą być bardzo szeroko rozpatrywane i wynikają przede wszystkim z przeciwwskazań do zastosowania znieczulenia miejscowego (nasiękowego lub przewodowego). morfologii krwi. przerzuty nowotworowe do płuc). krwawienia. ciąży oraz zażywania leków hormonalnych i antykoncepcyjnych. czasu krzepnięcia. mocznika. narkotyki). u kobiet wywiad ginekologiczny dotyczący miesiączkowania. zaburzenia rytmu serca. . b) oddechowy (astma oskrzelowa. ropni przerzutowych do płuc.również w drobnych zabiegach zachowawczych i chirurgicznostomatologicznych. układu hemostatycznego. glukozy w surowicy krwi. bóle w klatce piersiowej. Wskazania do znieczulenia ogólnego ustala stomatolog (po zbadaniu pacjenta) z anestezjologiem. Zdjęcie przeglądowe klatki piersiowe.powyżej 30 r. alkohol. ponieważ uwzględnienie ich decyduje w głównym stopniu o bezpieczeństwie zabiegu. liczby plytek krwi. jej przesunięcia lub zwężenia. Badanie elektrokardiograficzne. Pacjent musi wyrazić pisemną zgodę na proponowane znieczulenie i leczenie oraz znajdować się w wyrównanym stanie ogólnym zapewniającym bezpieczne przeprowadzenie znieczulenia. e) moczowo-płciowy (stan i czynność nerek.duszność spoczynkowa i wysiłowa. Z uwagi na wspólny teren działania anestezjologa i stomatologa przeprowadzenie znieczulenia i zabiegu jest niejednokrotnie dla obu znacznie utrudnione. poziomu elektrolitów. badania ogólnego moczu. środki znieczulenia ogolnego i miejscowego). Rutynowe badania podstawowe wykonywane są w każdym przypadku i do nich należy oznaczenie: grupy krwi i Rh. gruźlica płuc.ż. antybiotyki. zakrzepica żył kończyn dolnych. oceny obecności przerzutów nowotworowych.zachowuje ważnośc pół roku. c) endokrynologiczny (cukrzyca. nadciśnienie tętnicze. Istotne sa dane dotyczące używek (tytoń. wykonuje się w celu uzyskania danych dotyczących położenia tchawicy. czasem konsultując się z lekarzem innych specjalności. palenie papierosów.

otwarcia ropnia okołoczękowego. z którymi nie można nawiązać porozumienia i osiagnąć współpracy podczas znieczulenia i zabiegu. płyny . Wskazania do znieczulenia ogólnego w ambulatoryjnej chirurgii stomatologicznej: a) Uczulenia na leki używane do znieczulenia miejscowego. niezawodny ssak. zestaw do kaniulacji małych i dużych naczyń żylnych. trzonu żuchwy i języka. nowotwory dna jamy ustnej.i nosowo-gardłowe. b) Zabiegi wymagające użycia większej ilości środka miejscowo znieczulającego (resekcja kilku zębów. mnogie ekstrakcje). f) Rozległe zabiegi onkologiczne w obrębie twarzy. wszystkie rozmiary rurek dotchawiczych. Obecnie w większości przypadkow wykonuje się rutynowo badania na obecność wirusa żółtaczki zakaźnej (HbS). Pamiętać również należy. źródło tlenu. wycięcie szczęki z wypatroszeniem oczodołu) g) Zabiegi wykonywane w chirurgii ortognatycznej ze względu na konieczność przemieszczenia uruchomionych śródoperacyjnie odłamów kostnych h) Niektóre przypadki pacjentów bardzo wrażliwych. usuwanie układu chłonnego szyi. stół operacyjny lub fotel dentystyczny umożliwiający szybkie położenie chorego. u których usprawiedliwione jest zastosowanie znieczulenia ogólnego nawet do usunięcia pojedynczego zęba. defibrylator. ale w sposób zdecydowany odmawiające zgody na znieczulenie miejscowe. zleca się konsultację właściwych specjalistów. np. maski do oddychania dla dzieci i dorosłych. że nawet najbezpieczniejsze i najprostsze znieczulenie ogólne może być przyczyną powikłań również śmiertelnych. w których znieczuleniem miejscowym nie można uzyskać zniesienia bólu podczas wykonywania zabiegu. laryngoskop. aparat Ambu. d) Dzieci zdrowe. Ambulatoria i gabinety muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt umożliwiajcy bezpieczne przeprowadzenie znieczulenia: aparat do ogólnego znieczulenia. znerwicowanych. szczękorozwieracz. podwiązanie tętnicy szyjnej zewnętrznej. e) Stany zapalne okołoszczękowe. c) Pacjenci z upośledzonym rozwojem umysłowym oraz psychicznie chorzy.Jeżeli z wywiadu i badań wynika niewydolność powyższych układów. wirusa zespołu nabytego upośledzenia odporności (HIV) oraz krętków kiły (VDRL). jamy ustnej i szyi (np. nacięcie ropowicy twarzy. rurki ustno. zestaw do tracheotomii.

leki podnoszące ciśnienie krwi oraz leki stosowane w reanimacji. W przypadkach utrwalonego podwichnięcia należy zastosować unieruchomienie przez okres znacznie dłuższy oraz leczenie protetyczne. Zaburzenia ruchomości stawu skroniowo-żuchwowego. Zabiegi operacyjne na stawie to : wycięcie części torebki. przemieszczenie lub wycięcie chrząstki śródstawowej. 1) Nadmierna ruchomość a) Podwichnięcie żuchwy(subluxatio mandibulae) – powstaje na skutek uderzenia w żuchwę przy rozwartych szczękach lub podczas nieostrożnego usuwania zębów dolnych. W badaniu palpacyjnym wyczuwa się nadmierne przesunięcie głowy stawowej przed guzek stawowy Na rtg : na zdjęciu przy rozwartych szczękach widać przesunięcie głowy żuchwy do przodu – poza szczyt guzka. Polskie przepisy wymagają. . Charakteryzuje się : nadmiernym wysuwaniem się głowy żuchwy zwykle przed guzek stawowy ale z możliwością jej powrotu do dołu żuchwowego. Leczenie zachowawcze – stosuje się unieruchomienie żuchwy na około 10 dni (proca bródkowa. izofluran) 2) dożylnej ( metoheksital. Może być jedno lub obustronne (częściej). b)Nawykowe podwichnięcie żuchwy(subluxatio mandibulae habitualis) – zwykle doprzednie zdarza się przy wrodzonej niedowartościowości aparatu więzadłowego i torebki. 111. w którym chory po zabiegu mógłby być nadzorowany przez pielęgniarkę. w nieprawidłowościach budowy anatomicznej kostnych elementów stawu oraz jako następstwo zwichnięcia żuchwy. podwyższenie przeszczepem kostnym lub wytworzenie nowego guzka stawowego. Ponadto są jeszcze zabiegi osteoplastyczne na łuku jarzmowym w celu wytworzenia przeszkody dla nadmiernego przesuwania się głowy żuchwy w stawie. tiopental.infuzyjne i krwiozastępcze. Jeżeli podwichnięcie jest jednostronne to żuchwa zbacza w zdrową stronę. ketamina) 3) jednej i drugiej jako znieczulenie złożone. hypnomidate. halotan. na skutek nagryzienia twardego przedmiotu czy też ziewania. zabiegi chirurgiczne mogą być śródstawowe i pozastawowe. O2. Objawy kliniczne : podczas rozwierania szczęk głowa żuchwy nagle przeskakuje do przodu. zaleca się również specjalne ćwiczenia zapobiegające obniżeniu żuchwy. aby obok gabinetu zabiegowego było osobne pomieszczenie. wyciąg międzyszczękowy) następnie przez około 2 tyg leczenie ogranicza się do rozwierania szczęk do połowy pełnego rozwarcia z zaleceniem diety półpłynnej. Leczenie chirurgiczne – (wstrzyknięć alkoholu do mięśni obecnie nie wykonuje się). Upoważnionym prawnie do przeprowadzenia znieczulenia jest tylko anestezjolog specjalista I i II stopnia. Znieczulenie ogólne przeprowadza się najczęściej na drodze: 1) wziewnej (N2O. Towarzyszą temu trzaski i ból w stawie. diprivan.

tylne.rzadko. uniemożliwia to ich powrót do dołów żuchwowych(są zablokowane przez guzki stawowe). Zwichnięcie tylne – b. połykanie utrudnione. Wykonuje się to następująco : lekarz staje przes będącym w pozycji siedzącej chorym i wprowadza oba kciuki do jamy ustnej chorego układając je na pow. Przez Kraszewskiego). Lecznie – obustronnego przedniego polega na nastawieniu żuchwy. W jednostronnym zwiechnięciu siła nacisku jest wywierana tylko po jednej stronie zwichnięcia. żuchwa jest opuszczona do dołu i wysunięta ku przodowi. Pozostałymi palcami obu rąk ujmuje żuchwę od dołu. przysrodkowe.warstwowe ssż. . W jednostronnym zwichnięciu – żuchwa zbacza w stronę zdrową i powstaje zgryz krzyzowy. W leczeniu pozostałych zwichnięć – stosuje się czynnościowe leczenie ortopedyczne (nastawienie odręczne + wyciąg elastyczny). Zabieg skrócenia tylnych pęczków mięśnia skroniowego ( stos. Rozróżnia się zwichnięcie : przednie. towarzyszy mu złamanie w obrębie trzonu lub gałęzi żuchwy. c)Zwichnięcie żuchwy(luxatio mandibulaae) – istotą jest wyjście głowy żuchwy poza obręb stawu i rozerwanie torebki stawowej. Po nastawieniu należy unieruchomić żuchwę procą bródkową lub wyciągiem elastycznym Ivy przez kilka dni z zaleceniem diety płynnej. jedno lub obustronne (częściej).Dojście operacyjne do stawu : przeduszne pionowe. w kształcie kija hokejowego. ze szpary ustnej wycieka ślina. W badaniu – przemieszczenie głowy stawowej przed guzek z unieruchomieniem stawu. połączone ze złamaniem żuchwy i kostnego przew. żujących zębów trzonowych i przedtrzonowych. wewnątrzustne. otwarty. Zwichnięcie przyśrodkowe – łącznie ze złamaniem wyrostka kłykciowego. boczne. w badaniu stwierdza się brak głowy żuchwy w dole żuchwowym. policzki są lekko napięte i wygładzone. Najczęstsze – zwichnięcie obustronne przednie – głowy żuchwy są wtedy przemieszczone przed guzki stawowe i uniesione ku górze. mowa bełkotliwa. zażuchwowe. Chory ma otwarte usta. zauszne. RTG – wykonuje się zdjęcie pantomograficzne i wg Schullera oraz tylnoprzednie celowane na wyrostek kłyk. następnie przemieszcza ją do tyłu i ku górze.słuchowego Zwichnięcie boczne – wyraźnie przemieszczona głowa żuchwy do boku i bolesność tkanek. naciska obustronnie na żuchwę do dołu. Wszystkim zwichnięciom towarzyszy znaczne ograniczenie ruchomości żuchwy. podżuchwowe. Zabieg ten powinien być wykonany jak najwcześniej wtedy nie potrzeba znieczulenia. Inne zabiegi : na mięśniach (mioplastyczne) – zabieg polegający na wszyciu części mięśnia m-o-s do torebki stawowej w jej przedniej powierzchni (metoda Kowalika)-przeciwdziała to nadmiernemu przesunięciu głowy żuchwy do przodu. a niekiedy zdj. odcięcie przyczepu mięśnia skrzydłowego bocznego od szyjki żuchwy i przyszycie w tym miejscu wszczepu z silastiku ( Laskin)-po zabiegu należy żuchwę unieruchomić na 4 tyg.

Przy znacznym przemieszczeniu kłykcia i zaburzeniach zgryzu i zwarci – leczenie operacyjne – polega ono na nastawieniu odłamów i ich zespoleniu i unieruchomieniu żuchwy na kilka dni procą bródkową. blokadę nerwu żwaczowego. co powoduje trwałe unieruchomienie żuchwy. dziobisty żuchwy. więzadłach. Leczenie – usunięcie przyczyny wywołującej. skroniowego). a)Szczękościsk (trismus) – to przemijające ograniczenie rozwarcia szczęk spowodowane odruchowym przykurczem mięśni unoszącyh żuchwę (żwacza. Przyś. Można również zastosować wstrzykiwanie hialuronidazy lub wykonać zabieg operacyjny. Do ćwiczeń w domu można zalecić używanie korków. oparzenia. Czasem stosuje się aparat blokowy. II° to niemożność wprowadzenia 2 palców. niektóre schorzenia OUN. preparat Methocarbamol lub Mydocalm. Zwapnienie mięśnia może też wystąpić jako zejście stanu zapalnego lub uszkodzenia urazowego. zwykle wywołane stanym zapalnym lub urazem.. histeria . Jeżeli powstanie w wieku rozwojowym jest przyczyną poważnych zaburzeń morfologicznoczynnościowych i estetycznych a nie leczone doprowadza do ciężkiego kalectwa. później wskazana jest rehabilitacja. a następnie kostnym zrostem pow. . Dojście operacyjne – przez cięcie okalające kąt żuchwy. skrzydł. Po ustąpieniu stanu zapalnego lub zmian pourazowych przykurcz mięśni ustępuje i szczękościsk cofa się. Przyczyny ogólne szczękościsku : tężec (czasem pierwszy objaw) . Przykurcz bliznowaty – spowodowany zbliznowaceniem skóry twarzy. szpatułki. Zmiany mają charakter stały i wymagają operacyjnego wycięcia blizn lub zastosowania zabiegów plastycznych. b)Przykurcz żuchwy(contractura mandibulae) – to ograniczenie ruchów żuchwy wskutek zmian okołostawowych w mięśniach. Podział : I° to trudność wprowadzenia przez chorego 3 palców między zęby sieczne górne i dolne. c)Zesztywnienie ssż(ankylosis articulationis temporomandibularis) – jest początkowo włóknistym. zwykle w złamaniach kości i łuku jarzmowego którego odłam blokuje wyr. W zestarzałych złamaniach konieczne jest nastawienie operacyjne z cięcia przezskórnego. zranień.). stawowych lub tkanek otaczających. zabiegów operacyjnych i innych chorób. zastosowanie mechanoterapii(za pomocą szczękorozwieracza) i nagrzewanie okolicy ssż. mięśni lub śluzówki w następstwie zapaleń. łyżki drewnianej. 2)Ograniczenie ruchomości i unieruchomienie stawu s-ż Może być spowodowane przyczynami śródstawowymi lub pozastawowymi. Zablokowanie żuchwy może także być spowodowane odłamem przemieszczonej kości. III° to niemożność wprowadzenia nawet 1 palca. Przykurcz mięśniowy – w przebiegu postępującego zapalenia kostniejącego mięśni. skórze lub śluzówce mających zwykle charakter blizn pozapalnych lub pourazowych. Leczenie wtedy polega na nastawieniu odłamu w celu odblokowania zuchwy. może mieć charakter przemijający lub stały.

Zesztywnienie może być: prawdziwe – jest to zrost wewnątrztorebkowy pow. zapalenia). Zesztywnienie może być także wrodzone lub nabyte. zęby górne wystaja spod wargi -u osobnika dorosłego stwierdza się jedynie ograniczenie rozwarcia szczęk. Zrost kostny może dotyczyc tylko wyrostka kłykciowego czy dziobiastego z kością skroniowa lub zlania się w postaci mostu kostnego gałęzi żuchwy i nasady łuku jarzmowego w jedną całość (blok kostny). stawowych i może być leczony tylko operacyjnie .oraz przebieg dotychczasowego leczenia.. przyczynę (uraz.wyłącznie operacyjne i musi być uzupełniane leczeniem ortopedycznym i protetycznym. Nabyte.występuje niedorozwój żuchwy po stronie chorej i rzekome spłaszczenie twarzy po stronie zdrowej. włókniste – może być leczone zachowawczo intensywną mechanoterapią . kości żuchwy lub wyr. w którym można podjąć próbę leczenia zachowawczego. w zwarciu i rozwarciu szczęk). Ma na celu wytworzenie nowego stawu na . sutkowatego. Badanie kliniczne pomiar długości trzonu i gałęzi żuchwy oraz ocena zwarcia i zgryzu.zwykle dotyczy 1 stawu -obraz kliniczny zależy czy zesztywnienie dotyczy 1 lub 2 stawów oraz w jakim wieku powstało(im wcześniej powstaje i nie jest leczone tym cięższe są zniekształcenia kości i wady zgryzu oraz zaburzenia estetyczne) -asymetria powiększa się w miarę wzrostu chorego. nieprawidłowego ustawienia zębów a także próchnicy kwitnącej i schorzeń przyzębia. zachowane są minimalne ruchy pozwalające chorym na przyjmowanie papkowatych lub płynnych pokarmów Rozpoznanie – na podstawie badania klinicznego i radiologicznego. Pomocne do oceny zniekształcenia twarzy są telerentgenogramy. Równie często u chłopców i dziewcząt. stawowych. Zabieg operacyjny – w znieczuleniu dotchawiczym.. przyusznicy. -obustronne zesztywnienie ssż powoduje niedorozwój zuchwy i jej cofnięcie w stosunku do szczęki a zniekształcenie łuku żuchwy przezjego skrócenie daje obraz ptasiego profilu – usta chorego nie są domknięte. uszkodzenie el. W dzieciństwie może dojść do zapalenia przez ciągłość w przebiegu zapalenia ropnego ucha śr. Badanie rtg – badanie porównawcze obu stawów (czynnościowe. dolna warga cofnięta. Konieczne jest wykonanie zdjęć warstwowych (uwidaczniają dokładne umiejscowienie zrostu kostnego i jego rozmiary). Przyczyna mogą być także urazy okołoporodowe (stłuczenia i wylewy krwawe do i okolostawowe. -zesztywnienie powstałe w dzieciństwie doprowadza do : zaburzeń zgryzowych. Również w przebiegu chorób zakaźnych może dojść do krwiopochodnego zapalenia ssż a następnie włóknistego i dalej kostnego zrostu pow. następnie ćwiczenia szczękorozwieraczem i aparatem blokowym. wg Schullera oraz pantomogram. kłykciowego lub dziobiastego.w wyniku urazu lub spowodowane stanem zapalnym stawu lub sąsiednich tkanek i narządów. przez cięcie okalające kąt żuchwy. sztuczne (fałszywe) – jest to zrost pozatorebkowy. Leczenie – prawdziwego kostnego . W wywiadzie pytamy o – początek choroby. -zesztywnienie powstaje zwykle ok 10 rż. stawu). złamania wyr.

Jest również metoda „wydłużania” kości za pomocą dystraktora po uprzednim okrężnym przecięciu blaszki zbitej kości. hepatotoksyczny. uzyskuje się wydłużenie gałęzi żuchwy o 2-3 cm w ciągu kilku miesięcy. Następstwa antybiotykoterapii 1) Bezpośredni efekt toksyczny : neurotoksyczny. nefrotoksyczny 2) Reakcja alergiczna 3) Dysbakteriozy i ich następstwa – „próżnia bakteryjna” (zniszczenie bakterii chorobotwórczych i saprofitów) 4) Zakażenia grzybicze Mogą również wystąpić zaburzenia w układzie odpornościowym organizmu pacjenta pod wpływem stosowanego antybiotyku.różnych wysokościach gałęzi żuchwy zależnie od postaci kostnego zrostu lub na szyjce. Najczęściej jednak przecina się blok kostny gałęzi poniżej zrostu kostnego. Należy wówczas zastosować szczepionkę poliwalentną lub autoszczepionkę by . swoistej reakcji immunologicznej na antygen i niewykształcenia się pamięci immunologicznej. Oddziaływanie leku na układ odpornościowy może być pośrednie lub bezpośrednie. Prowadzi do słabej. Tylko przeprowadzony prawidłowo zabieg operacyjny + zespołowe wielospecjalistyczne leczenie rehabilitacyjne przy czynnej współpracy chorego może zapewnić dobry wynik leczenia tego ciężkiego schorzenia. uzyskać dobrą ruchomość w nowo wytworzonym stawie i zapobiec nawrotom. Pośrednie związane jest z szybką eliminacją bakterii po podaniu antybiotyku. najkorzystniej jest usunąć odpowiedni odcinek kości z dokładnym wygładzeniem brzegów odłamów aby umożliwić szerokie rozwarcie szczęk. czasem dokonuje się wycięcia kłykcia żuchwy. należy ja stosować do roku lub dłużej po operacji. splotu żylnego skrzydłowego a po zabiegu niedowład nerwu twarzowego. Stosuje się również po zabiegu : -odpowiednie ćwiczenia mięśniowe -aparaty regulujące zgryz -rehabilitację protetyczną -leczenie zębów i przyzębia Zaniechanie rehabilitacji doprowadza do wznowy zesztywnienia ssż (w ok 30% przypadków) Powikłaniem zabiegu operacyjnego może być : krwotok z tętnicy szczękowej wew. Bywa też stosowane wszczepienie sztucznego metalowego kłykcia przykręconego śrubami do gałęzi żuchwy. W 2-3 dni po zabiegu wytworzenia nowego stawu rozpoczyna się intensywna mechanoterapia za pomocą szczękorozwieracza lub aparatu blokowego. 112. . ototoksyczny. mielotoksyczny. Wynik leczenia jest tym lepszy im wcześniej jest wykonany.

Powstaje w ten sposób fałd podjęzykowy. Bocznie od niego po obydwu stronach przebiegają fałdy strzępiaste. 114. Błona śluzowa pokrywająca dolną powierzchnię języka przechodząc w błonę śluzową dna jamy ustnej tworzy fałd biegnący w płaszczyźnie pośrodkowej. Martwica popromienna kości i tkanek miękkich ( Radionecrosis ). Mięskach podjęzykowych. Dno jamy ustnej Dno jamy ustnej stanowi okolica podjęzykowa. którego wysokie dawki wywierają silne działanie zarówno na tkankę guza złośliwego oraz na tkanki zdrowe . Podstawę tej okolicy tworzą symetryczne mięśnie żuchwowo-gnykowe.zapalenie kości ( dotyczy żuchwy 26 razy częściej niż szczęki – związane z anatomią i ukrwieniem obu kości) będące jednym z najgroźniejszych powikłań leczenia nowotworów złośliwych energią promieniowania jonizującego. na których znajdują się ujścia przewodów gruczołu podżuchwowego i podjęzykowego. z oddziaływaniem na chemotaksję i fagocytozę granulocytów oraz makrofagów. Bezpośrednie wiąże się m. Część środkowa dna jamy ustnej  wzmocniona jest od dołu przednimi brzuścami obydwu mięśni dwubrzuścowych. . Przeponę jamy ustnej.in. proliferację limfocytów i ich właściwości cytotoksyczne jak również na produkcję limfokin. stanowiące tzw. Od strony jamy ustnejokolica ta pokryta jest błoną śluzową przechodzącą na dolną powierzchnię języka Od zewnątrz pokrywa ją blaszka powierzchowna powięzi szyi i skóra.rozwój martwicy zależny jest od metody i całkowitej dawki napromieniowania.doprowadzić do wytworzenia odpowiedzi immunologicznej i poprawy stanu chorego. dawki dobowej. Małe dawki mogą mieć nawet charakter stymulujący lecz przy większych dawkach trzeba mieć na uwadze ich działanie hamujące układ odpornościowy 113. od góry obu mięśniami bródkowo-gnykowymi i spoczywającą na nich mięśniówką języka. biegnące ukośnie z dolnej powierzchni języka na dno jamy ustnej. rozległości pola objętego promieniowaniem. Pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie na układ odpornościowy uzależnione jest od dawek i rodzaju stosowanego antybiotyku. zawarta między dolną powierzchnią języka a żuchwą. Jest to wędzidełko języka (frenulum linguae). Obydwa symetryczne fałdy podjęzykowe biegną zbieżnie ku przodowi i kończą się w pobliżu linii pośrodkowej na brodawkowatych wyniosłościach tzw. Największy odsetek występuje po leczeniu . Błona śluzowa pokrywająca dno jamy ustnej zostaje uwypuklona ku górze przez leżącą tuz pod nią ślinianką podjęzykową. który naciąga się przy niesieniu języka ku górze.

radioterapia w wywiadzie . Leczenie chirurgiczne ( przy braku poprawy po leczeniu zachowawczym) . zwłaszcza zmniejszonej liczby komórek i braku drożności naczyń niemożliwa jest regeneracja tkanek czego następstwem jest jej powolne obumieranie. Objawy: . .radykalne wycięcie zmienionej kości z marginesem zdrowych tkanek.skojarzonym.obnażenie kości .zmniejszenie liczby komórek .szczękościsk .płukania obnażonych kości oraz martwiczo zmienionych tkanek miękkich roztworami 3% H2O2.w obrębie twarzowej części czaszki najczęściej dotyczy żuchwy: częściej występuje w bocznych odcinkach żuchwy niż w części przedniej . śródtkankowym leczeniu radem . występuje przy dawce całkowitej powyżej 60 Gy. .ustnej za pomocą uszypułowanego płata skórno.mięśniowego przemieszczonego ze zdrowej okolicy lub wolnego przeszczepu unaczynionego z użyciem technik mikrochirurgii .zmniejszenie liczby naczyń krwionośnych i ich włóknienie z następową hipoksją tkanek .typowy obraz kliniczny oraz radiologiczny Leczenie: 1. często obecne martwaki oraz przerwana ciągłość kości Rozpoznanie: .ból . 0.hiperbarycznej terapii tlenowej w celu przyspieszenia rewaskularyzacji – HBO (hyperbaric oxygen) 2. często występuje odczyn zapalny tkanek miękkich w ich otoczeniu oraz wyciek ropny z przetok .zachodzące zmiany dotyczą głównie komórek i śródbłonka naczyń krwionośnych . brak zmian klinicznych) Obraz histopatologiczny tkanek objętych martwicą uwidacznia ich : . .ustne.zwłóknienie podłoża Na skutek powyższych zmian.Rozpoczyna się od: .zamknięcie przetoki skórno.obraz radiologiczny: ogniska naprzemiennego występowania obszarów zagęszczenia i rozrzedzenia struktury kostnej.złamania patologiczne .występuje w dwóch postaciach: septycznej ( zapalne objawy kliniczne + zmiany radiologiczne) oraz aseptycznej ( zmiany w obrębie obrazu radiologicznego. 2% jodkiem sodu.hialinizację – inaczej zwyrodnienie szkliste albo szkliwienie .zakrzepicę wewnątrznaczyniową .zapalenie .9 % NaCl. 0.12 % chlorheksydyną.częściowej nekrektomii.przekrwienie .przetoki dziąsłowe oraz skórno.

ze zmianami OKW.lub wewnątrzpochodne mające na celu zwalczenie czynnika wywołującego i naprawę następstw: 1. przedmiotowe oraz pomocnicze. infekcje. Kliniczne objawy schorzeń zapalnych Podział zapaleń – reakcja obronna na różnorodne czynniki zewnątrz. Mogą być pierwotne (bakterie zapoczątkowały uszkodzenie tkanek – czyrak. zapalenie przyzębia. włóknikowe. Ostre / przewlekłe (zanikowe.Przygotowanie pacjenta do terapii promieniowaniem jonizującym: W etiologii martwicy popromiennej dużą rolę odgrywają urazy. złamanie podstawy czaszki. zapalenie ślinianki na tle zastoju śliny z powodu kamicy) Procesy zapalne szybko rozprzestrzeniają się w obrębie głowy i szyi dlatego też ważne są badania: podmiotowe. ekstrakcji korzeni i zębów z miazgą zgorzelinową. róża) i wtórne (bakterie wtargnęły do pierwotnego ogniska zaplanego – zropienie krwiaka. tkanek przyzębia. Rozlane / ograniczone Klasycznymi objawami schorzeń zapalnych są: • Ból (dolor) • Zaczerwienienie (rubor) • Obrzęk (tumor) • Ucieplenie (calor) • Utrata funkcji (functio leasa) Jedną z najczęstrzych reakcji zaplanych ustroju jest odczyn wywołana zakażeniem bakteryjnym. 115. rzadziej wirusowym czy grzybiczym. Swoiste / nieswoiste 2. Przygotowanie jamy ustnej redukuje ryzyko wystąpienia martwicy. utrudnionym wyrzynaniem. Polega ono na: wyleczeniu zmian na błonie śluzowej. zła higiena jamy ustnej. ropne zapalenie opon m-r. rozchwianych. Badanie podmiotowe – do najczęstrzysz skrag nałeżą: • Ból • Obrzęk okolicy twarzy • Podwyższona temperatura ciała • Złe samopoczucie • Osłabienie • Niekiedy szczękościsk oraz problemy z połykaniem . głębokimi ubytkami próchnicowymi. ropne) 3. wytwórcze – surowicze.

anginą. krwiak. ogólne złe samopoczucie). nieregularny) o Granice – ostre. nakłucie diagnostyczne. odgraniczone. niebolesne. twarda. średnica (cm) o Kształt (kulisty. wodobrzusze. dreszcze. Badanie przedmiotowe – wysoka temperatura ciała. owalny. zatoki szczękowej (ewentualne przyczyny zakażenia). bardzo bolesne o Przewlekłe – miernie powiekszone. niewyczuwalne o Spoistość – miękka. pantomogram). badanie bakteriologiczne. elastyczna. mogą wystapic zaostrzenia. silnie zaznaczone objawy ogólne (podwyższona temperatura ciała. szybkie tętno i oddechy. badanie drożności przewodów ślinianek i określenie rodzaju wydzieliny z ich ujść. gładkie. przebieg wolny. Badania dodatkowe – ocena żywotności miazgi zęba przyczynowego. chełbocząca (obiaw obecności płynu: ropień. • Regionalne węzły chłonne: o Ostre – powiększone. miękkie. twarde.• Bóle gardła Stosunkowo którtki okrez wystąpienia objawów. • Stany przewlekłe – początek często skryty. esktrakcją. Początek choroby może być nagły lub poprzedzony bólem. szybki burzliwy przebieg. dynamika niewielka. tkliwa na dotyk. gładkie. nieprzesuwalne. torbiel. naciek zaplany (infiltratio inflammatoria) – reakcja tkanek na zakażenie. Kliniczne postacie zapaleń: 1. zaczerwieniona. BAC lub wycinek hist-pat. rzekome chełbotanie – przesuwanie się wiotkiej tkanki lub ruchomego obłego guza (tłuszczak)) o Ruchomość względem podłoża. stan zaburzonej świadomości świadczą o ciężkości zapalenia i uogólnieniu zakażenia: • Cechy guza (wygórowania): o Wielkość. skóry o Ciepłota o Bolesność – słaby ucisk wywołujący duży ból świadczy o procesie toczącym się bardziej powierzchownie i odwrotnie • Skóra lub błona śluzowa pokrywająca wygórowanie może być napięta. charakteryzuje się wysiękiem zapalnym (zawiera . dolegliwościami ze strony ślinianek. przesuwalne o W ropowicy i zewnątrzustych ropniach – ze względu na rozległość miejscową zmiany węzły często niedostępne badaniu). rtg (wewnątrzustne. W wywiadzie: • Stan ostry – początek nagły. leczeniem zachowawczym.

obejmujące najczęściej więcej niż jedną przestrzeń anatomiczną czyrak (furunculus) – ostry stan zapalny skóru. dobrze rozwiniętej torebki stawowej. szerzące się wzdłuż powięzi i naczyń. odczyn kwaśny tkanke otaczających. co jest zależne od siły mechanicznego urazu. 8.2. Uraz w fazie rozciągnięcia może spowodować : -rozerwanie torebki stawowej -rozciągnięcie więzadeł -naderwanie więzadeł 2) Przemieszczenie. otoczonych torebką stawową. przemieszczenia się dysku i przesunięcia głowy stawowej na szczyt guzka stawowego. Tego typu zaburzeniom sprzyja faza szerokiego rozwierania żuchwy w momencie zadziałania urazu. rozlane ropne zapalenie tkanki łącznej. kilkudniowym unieruchomieniu w zwarciu ( proca bródkowa. Następstwem urazu jest : -krwiak -wysięk zapalny około lub śródstawowy Prowadzi to do ograniczenia ruchomości stawu. chrząstki śródstawowej. 4. pochodzących z granulocytów. 6. w jamie powstałej przez rozpad tkanek pod wpływem enzymów proteolitycznych. wiązania Ivy) lub laseroterapii. skręcenie (dyslocatio) Powstaje przy zwiększonej sile urazu (zwykle pośredniego) w okolicy silnej. 5. Naciek może ulec zropieniu lub cofnięciu. ropniak (empyema) – zbiorowisko treści ropnej w naturalnej jamie ciała bez możliwości odpływu ropowica (phlegmone) – ostre. 7. . Leczenie polega na  wprowadzeniu głowy do dołu stawowego. panewki). może dotyczyć zarówno tkanek miękkich jak i elementów kostnych. ropień (abscessus) – ograniczone zbiorowisko ropy. o dużej dynamice. elementy komórkowe i czynniki humoralne krwi). którego punktem wyjścia jest mieszek włosowy zakażony najczęściej gronkowcem złocistym czyrak mnogi (carbunculus) – zakażenie kilku mieszków włosowoych zwykle na karku (u cukrzyków) zapalenie kości zapalenie swoiste 116. 3) Zwichnięcie (luxatio) W wyniku tego urazu dochodzi do utraty czynnościowego styku powierzchni stawowych (głowy. 3. Dochodzi do rozciągnięcia torebki. Urazy stawu skroniowo – żuchwowego 1) Stłuczenie (contusio) Jest to najczęściej spotykana forma urazu. z czasem powstaje błona ropotwórcza.

zausznego. Badanie zewnątrzustne dotyczy: • Profilu twarzy (nos i bródka zapadnięte. powodujących powstawanie licznych zmarszczek • Oceny funkcji mowy. w wypadkach komunikacyjnych. dużo rzadziej wynikiem zadziałania urazu bezpośredniego na okolicę stawu s-ż (przyuszniczo-żwaczową) np. okołokątowego. obecnie są także leczone chirurgicznie z dojść zewnątrzustnych – przedusznego. żucia Badanie wewnątrzustne: • Wysokośći i szerokości wyrostka / części zębodołowej • Regularnego kształtu wyrostka / cześci zębodołowej . usytuowane zbyt blisko siebie) • Mieśni okrężnych ust. niewchodzące w pole protetyczne. Postępowanie przedprotetyczne dotyczy: • Plastyki podłoża kostnego (konturowanie.Nadmierne rozciągnięcie torebki stawowej. 4) Złamania fracturae) Wyróżniamy złamania wewnątrz. Przygotowania jamy usntej do protezowania Po utracie zebów dochodzi do utraty podłoża kostnego i nieregularności w obrębie linii błony śluzowej. Złamania te. Leczenie polega na -nastawieniu (wprowadzeniu kłykcia do panewki) -unieruchomieniu międzyszczękowym na ok 3 tyg -kontrolowanej mechanoterapii -laseroterapii Metody farmakologiczne polegające na wprowadzaniu w okolice uszkodzonej torebki roztworów eterowych zostały obecnie zarzucone. najczęściej zapadnietych. augumentacja) • Błony śluzowej Kryteria umożliwiające stabilizację protezy całkowitej na podłożu: • Wysoki i szeroki wyrostek / część zębodołowa • Widoczne połączenie między dziąsłem wolnym i przyczepionym • Właściwie usytuowane wędzidełka. leczone dawniej prawie wyłącznie zachowawczo.i zewnątrzstawowe (pozastawowe) Są zazwyczaj rezultatem urazów pośrednich działających na żuchwę w okolicach bródki. zerwanie więzadeł stawowych może prowadzić do powtarzających się nawykowych zwichnięć w uszkodzonym stawie.

nerwów bródkowych Badanie pantomograficzne jest niezbędne do: • Precyzyjnej oceny kości (jej wysokośći i jakości) • Lokalizacji struktur anatomicznych (otwór bródkowy. z zachowaniem pierwotnej wysokości wyrostka (odpreparowanie płata. szycie) lub tkanek miękkich (nacięcie tkanek miękkich i wycięcie eliptyczne nadmiaru tkanek. • Wygładzenie wyrośli kostych oraz zniesienie nierówności wyrostka zębodołowego – za pomocą pilników lub frezów. szycie . szycie) • Modelowanie guza szczęki – może być wynikiem nadmiernego rozrostu kości (nacięcie błony na szczycie wyrostka. Plastyka tkanek miękkich jamy ustnej / błony śluzowej 3. alternatywa – zmiany o małej powierzchni – wypełnienie sąsiadujących zagłebień przeszczepami kostnymi • Wygładzenie wyrośli kostnych podniebienia – na bocznych powierzchniach podniebienia oraz wałów podniebiennych – nacięcie na szyczycie wyrośla kostnego. usunięcie nadmiaru kości za pomocą kleszczy kostych lub frezów.• • • • Głębokości przedsionka jamy ustnej Anatomii i morfologii wędzidełek Przyczepu mięśni Pozycji otworów bródkowych. wypreparowanie płata po stronie policzkowej i podniebiennej. złamanie i przemieszczenie do wewnątrz zewnętrznej blaszki zbitej. wygładzenie pilnikiem. wyrówanienie ostrych brzegów. Implantologia stomatologiczna Modelowanie wyrostka zębodołowego: • Alweoplastyka o Kompresja bocznych ścian zębodołu – usuwanie pojedynczych zębow o Konturowanie kości z odsłonięciem płata śluzówkowookostnowego – mnogie ekstrakcje – wygładzenie grzbietu wyrostka przy użyciu pilników kostnych. Konturowanie kości szczęk lub / i augumentacja kości przy wykorzystaniu substytutów kości z wykorzystaniem metodologii inżynierii tkankowej (sterowana regeneracja tkanek) 4. usunięcie przegród międzyzębodołowych. zęby zatrzymane) W chirurgii przedprotetycznej można wyróżnić następujące procedury: 1. kleszczy kostnych i frezów • Alweoplastyka międzyprzegrodowa (zabieg Deana) – zniesienie wyniosłości po stronie wargowej. kanał nerwu zębodołowego dolnego) • Lokalizacji dna zatoki szczękowej • Wyeliminowania lub potwierdzenia patologii (korzenie. usuniecie frezem lub pilnikiem. Prosta alweoplastyka poekstrakcyjna z konturowaniem tkanek 2. torbiele. szycie) lub obu na raz.

często prowadzi do spłycenia przedsionka jamy usntej • Przerosty tkanek miekkich po stronie podniebiennej wyrostka zębodołowego – wycięcie błony śluzowej i tkanki łącznej włóknistej. leczeniem jest wycięcie ruchomych tkanek lub podwyższenie wyrostka • Przerostowa paradontopatia protetyczna (ziarniniak szczelinowaty.nacięcie tkanek miękkich i wycięcie eliptyczne nadmiaru tkanek. zmainy zaawansowane – usuniecie chirurgiczne i podszycie brzegów rany do podłoża (ubytek goi się przez ziarninowanie – nie zszywamy bo spłycimy przedsionek!) • Brodawczakowaty przerost błony śluzowej podniebienia – powstaje w wyniku przewlekłego drażnienia. w początkowym etapie – podścielenie protezy. najczęstszą przyczyną są źle dopasowane protezy. Y. po zabiegu pacjent nosi szynę wypełnioną preparatem przyspieszającym regenerację błonę śluzową • Wiotki wyrostek zębodołowy – przyczyną jest resorpcja tkanki kostnej lub niedopasowane protezy. kształtowania zgłosek zależnych od ruchomości języka o Znacznie ograniczona ruchomość języka.• • Wygładzenie kresy żuchwowo-gnykowej – wygładzenie kresy. co może być przyczyną złej higieny jamy ustnej o Interferowanie ze stabilnością protezy Podwyższenie części zębodołowej żuchwy: • Poszerzeni od strony grzbietu części zębodołowej • Poszerzenie od strony dolnego brzegu żuchwy • Przeszczepy kostne uszypuowane lub rozszczepione • Zastosowanie hydroksyapatytu • Sterowana regeneracja kości Poszerzenie wyrostka zębodołowego szczęki: • Wolne przeszczepy kosnte • Przeszczepy kosnte rozszczepione • Zastosowanie hydroksyapatytu • Podwyższenie dna zatoki szczękowej . szycie • Usunięcie przerostów w okolicy trójkąta zatrzonowcowego – cięcie soczewkowate. alternatywa – uzupełnienie brakujących obszarów kostnych Wygładzenie guzka bródkowego – za pomocą pilników lub frezów Nieprawidłowości w obrębie tkanek miękkich: • Plastyka włóknistych przerostów guza szczęki . zwłókninie protetyczne) – w okolicy wyrostka i przedsionka jamy ustnej. leczenie – usunięcie czynnika drażniącego i chirurgiczne usunięcie zmiany • Wycięcie wędzidełka warg – plastyka X. infekcja HPV. Z • Podcięcie wędzidełka języka – wskazania: o Zaburzenia mowy. usunięcie przerosłych tkanek. szycie.

118.ze skłonnością do tworzenia kamieni (kamica nerkowa. ptialiny i 2x więcej fosforanu wapnia KAMICĘ dzielimy na PRZEWODOWĄ i MIĄŻSZOWĄ Objawy: bezobjawowy przebieg – jeśli konkrement nie powoduje niedrożności lub jest w miąższu niedrożność – nagły obrzęk (szczególnie przy spożywaniu twardych czy kwaśnych pokarmów) .na tle kamicy zawsze dochodzi do zapalenia ślinianki przez zalegającą ślinę i zakażenia przez przewód wyprowadzający (sialoadenitis calculosa) . kolka ślinowa). potem ku przodowi do ujścia. sialografia.współwystępuje z: .cechy fizyczno-chem. często szczękościsk. ból ślinianki napadowy (tzw. Kamica ślinianki – sialolitiaza .• Plastyka okolicy guza szczęki Zabiegi w obrębie tkanek miękkich mające na celu poszerzenie części zębodołowej żuchwy: • Plastyka przedsionka jamy ustnej z wykorzystaniem przeszczepionego płata • Pogłębienie przedsionka i dna jamy ustnej Zabiegi w obrębie tkanek miękkich mające na celu poszerzenie części zębodołowej szczęki: • Podśluzówkowa plastyka przedsionka jamy ustnej • Plastyka przedsionka z zastosowaniem przeszczepów tkankowych Dodatkowo w zakres chirurgii przedprotetycznej wchodzą zabiegi resekcji wierzchołka i usuwania zębów zatrzymanych. śliny – w porównaniu do ślin. przyusznej ma zasadowe pH. powtarzające się stany zapalne Rozpoznanie: wywiad.zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej ( choroby przytarczyc) . Czynniki predysponujące w śliniance podżuchwowej to: . wytrącenia złogów mineralnych (fosforanów i węglanów wapnia wokół złuszczonego nabłonka bakterii lub ciała obcego Najczęściej występuje w śliniance podżuchwowej (80-90%). stan kliniczny.bezobjawowe procesy zapalnie mogą poprzedzać kamicę – dochodzi do zagęszczenia śliny. przyusznych (8 -19%). wątrobowa) w wyniku wad enzymatycznych . dużo mucyny. z wąskim światłem przewód wyprowadzający (Whartona) (biegnie on z przestrzeni podżuchwowej ku tyłowi i górze.jej anatomia – długi. kręty. najrzadziej podjęzykowej (1%). żuchwowo-gnykowego . RTG. USG Wywiad: kolka kamicza. zaginając się na tylnej krawędzi m. powiększenie gruczołu podczas żucia . Kamica ślinianek i jej leczenie – 360Kryst 206Bart.

rozmiarów umiejscowienia kamienia Kamica przewodowa ślin. usunięcie. podżuchw. przewodowa. : rozszerzanie przewodu zgłębnikiem.. kostniakiem. Jeśli kamień poniżej zgięcia przewodu Whartona to cięcie zewnątrzustne podżuchwowe. ustnej lub 1% roztwór pilokarpiny po 5 kropli na pół szklanki wody 3x dziennie doustnie. przyusznej : j. wzmożona spoistość gruczołu. Różnicować z: zwapniałym węzłem chłonnym . przyszywa dren gumowy do śluzówki na ok.w. 10dni. jeśli stan zapalny + wysięk ropny. językowego i nasiękowe . przetoka ślinowa jako zejście ropnia.znieczulenie przewodowe n. zaburzenia w wydzielaniu śliny. objawów. Niekiedy można zgłębnikiem kulkowym dotrzeć do m-ca niedrożnego i wyczuć kamień Badanie radiologiczne: ukazuje miejsce i wielkość kamienia – zdj. podżuchw. ustnej. Kamica miąższowa ślin.Badanie kliniczne: palpacyjne oburęczne wewnątrz i zewnątrzustne (obecność kamieni w przewodzie wyprowadzającym. VII Powikłania: torbiel zastoinowa. ślin. Środki przeciwbólowe i rozkurczowe Ostre zapalenie + antybiotyki Duże rozmiary: chirurg. choroba włóknista kości. bolesność uciskowa). Leczenie : zachowawcze lub chirurgiczne w zależności od stanu klin. środki ślinopędne – Tinctura Calami 20 kropli na pół szklanki wody 3x dziennie do płukania j. zawiązkiem zęba. Częste płukanie j. ogniskiem zagęszczenia kości. pozostawionym korzeniem czy materiałem przepchniętym za wierzchołek. kamień może nie ujawnić się na zdjęciach. środki ślinopędne. Sialografia: wskazana w przypadku kiedy jest przewaga składników nieorg. Nacięcie śluzówki i ściany przewodu nad kamieniem. marskość ślinianki jako stan przednowotworowy 119. która z kolei przechodzi w tkankę kostnawą . dysplasia fibrosa ossis Istotą choroby jest pojawienie się w kości ognisk zbudowanych z tkanki włóknistej. Można też usunąć endoskopowi lub laserowo. Kamica przewod. kamieniem żylnym (flebolitem). unieruchomić kamień przez założenie podkłuć i lejców za i przed nim. Przeciwwskazanie: ostry stan zapalny gruczołu. Dysplazja włóknista kości szczęk Inne nazwy: zwyrodnienie włókniste kości. długotrwały przebieg i odczyny zapalne: wskaz. do usunięcia ślinianki przewodem z cięcia zewnątrzustnego w fałdzie szyi Kamica przyusznicy usuwa się zmieniony płat lub część z zachowaniem n. wewnątrzustne zgryzowe (podejrzenie kamicy przewodu Whartona) lub na policzek (podejrzenie kamicy przewodu Stenona) lub zewnątrzustne (w tym pantomogram). ropień ślinianki.

uwapnione. Zwłóknienie może występować w kilku kościach szkieletu (postać wieloogniskowa uogólniona – dysplasia fibrosa polyostica) lub w jednej kości (postać jednoogniskowa – dysplasia fibrosa monoostica). zwłaszcza po urazie (np. Nie jest to choroba rzadka. Gdy jest zajeta kość szczeki -może rozwijac się obustronnie. Czesciej wystepuje jednostronnie. że jeszcze mamy stan zapalny zebopochodny to może bolec. a zmiany kostne uwapnieniu. Powastaja powoli postępujące zmiany zniekształcające na skutek rozdecia kosci spowodowanego rozrostem w warstwie gąbczastej bialoszarych. W okresie dojrzewania płciowego choroba ulega stabilizacji. zaburzenia neurohormonalne. czasem obserwuje się zmiany torbielowate. rzadziej w szczece i k. Spoistość tych mas jest ziarnista. Pierwszym objawem klinicznym jest deformacja kosci. gałęzi). Zmiany starsze sa zwykle twardsze. który kliniczne należy różnicować z neo) lub podokostnowo(powoduje zgubienie o charakterze rozległym. Nie zawsze wykrywana. Cechy kliniczne: W początkowym okresie przebiega skrycie. urazy. sciany dolnej->daje zludzenie guza podniebienia.osteoidalną. Rozwoj choroby zaczyna się najczęściej w dzieciństwie lub młodości. włóknistych mas doprowadzających do znacznego scieńczenia blaszki zbitej kosci. dając bezpostaciową kość. Proces rozwija się wewnątrz kosci (może mieć postać ograniczonego twardego guza. czasem rozprzestrzeniaja się w kierunku podstawy czaszki lub jej pokrywy. żwirowata. W nastepnym etapie niedojrzała (osteoidalna) tkanka kostna ulega wtórnemu uwapnieniu. bezboleśnie. a zwężenie kanału słuchowego – głuchotę. Np. a z reguły wykazuje skłonność do bardziej dynamicznego wzrostu w wieku dziecięcym. deformujące kość żuchwy). nieswoiste zapalenie bakteryjne. ta forma najczęściej dotyczy kosci szczękowych.jarzmowej. zwężenie kanalu wzrokowego może spowodowac postepującą ślepotę. Wykrywane sa przypadki zaawansowane kliniczne -> wieksza deformacja kosci (roznicować z nowotworem!) Może rozwijać się zarówno w kości własciwej jak i elementach budowy zębów (zwlaszcze cement).ż. Może mieć miejsce duza deformacja twarzy. Najczęściej chorują kobiety 10-20 r. Prawdopodobnie jest wynikiem zmienionego kierunku aktywnej czynności komórek kościogubnych zarodkowej mezenchymy pod wpływem nieznanych bodźców wrodzonych lub nabytych. brak odczynu okostnowego. Przyczyna nieznana. trzonie. Oprocz deformacji twarzy mogą wystąpić: . Możliwe też. usuniecie zeba). U dzieci może w kilka miesięcy spowodowac zniekształcenia dużego stopnia. Obserwuje się równomierne zgrubienie ścian kostnych zatoki szczekowej. Niebolesność. Najbardziej niebezpieczne w tej postaci jest zwężenie naturalnych kanałów kostnych. że czynnikiem etiologicznym mogą być: zmiany genetyczne. Zmiany najczęściej w żuchwie ( w kacie. Pogrubienie gornej sciany zatoki może spowodowac wysadzenie gałek ocznych. Odmiana jednoogniskowa czesciej dotyczy zuchwy i wystepuje prawie zawsze jednostronnie. Chyba. Obserwuje się jednak objawy uaktywnienia choroby w poźniejszym wieku.

Najczęściej u starszych mężczyzn.może być brak zawiązków. a jeśli się wyrzną to mogą ulec szybszej próchnicy. + opis niżej Choroba Albrighta: Morbus Albright. Wezły sa miękkie. a przy dużych zmianach torbielowatych->patologiczne złamania.przemieszczenia zębów. Zeby stale. Zmiany pojawiaja się w wieku 2-4 lat. W okresie aktywnego procesu często powiekszone LN podżuchwowe i szyjne. jarzmowej.u. obustronne pogrubienie tylnych odcinkow trzonu zuchwy. ze zmiany wielokomorowe. Zewnątrzustnie: zaburzenia w wyrzynaniu zebów i ich przemieszczenia ->wady zgryzu Aktywność procesu wyraźnie zmiejsza się po 1 r.w. Deformacja policzkow w okolicy kata. Leczenie: nie stos. olbrzymich. najczęściej u dzieci (Hattowska: wyłącznie u dzieci). Zeby mleczne w miejscach zmian srodkostnych często poprzemieszczane i wypadaja szybciej. bo wyłyżeczkowanie zmian może doprowadzic do zlamania zuchwy. W szczece pogrubienie gornej sciany zatoki (dno oczodołu). ich aktywny postep trwa przez kilka lat do okresu dojrzewania. zaburzenia nerologiczne (ucisk na pnie nerwowe w kanałach kostnych). klinowej. duzo młodych naczyn. Torbielowate. utrudnione rozwieranie szczek (zmiany okolicy ssż). Opis kliniczny j. Zmiany występują symetrycznie. Rtg. cukrzyca) oraz brunatne plamy na skorze lub sluzowce w miejscach . Postacie kliniczne: Zespół Jaffe’a – Lichtensteina Lwia twarz Cherubizm Choroba Albrighta Włókniak kostniejący Zespół Jaffe’a – Lichtensteina: Prosta postać zwyrodnienia dotycząca tylko 1 kosci + obraz kliniczny opisany wyżej Lwia twarz: (leontiasis ossea) dotyczy najczesicej kosci czolowej. szczeki. Upodabnia twarz chorego do lwa. + obraz kliniczny opisany wyżej Cherubizm: (cherubismus) Dziedzcza. duzo kom. symetrycznie w obrebie katów i galezi zuchwy (ramiona wstępujące z oszczędzeniem wyrostkow stawowych – nie obserwuje się utrudnienia w rozwieraniu szczek) oraz szczek i kosci jarzmowych ->uwypuklenie tej okolicy -> pucołowaty aniołek. (remineralizacja) Dzieci rodza się bez klinicznych odchylen od normy. ruchome. W j. + zaburzenia hormonalne. obustronne zmiany. Niebolesne. Potem uwapnienia i kostnienie. u wielu członków rodziny. Dziąsła pokrywające zmieniona kosc – zgrubiale. zwykle w postaci przedwczesnego dojrzewania (czasem nadczynność tarczycy. niebolesne. przemieszczenie galki ocznej. Obraz histo: mloda tkanka laczna. Chirurgii w aktywnym procesie. ciemieniowej. niedrożność nosa.>galki oczne ku gorze. nieprawidłowy zgryz.ż.jak opis niżej z tym .

odpowiadających ogniskom chorobowym w kosci. Początkowo przewaga elementów tk. Prawdziwy zespół Albrighta W etiologii za przyczyne fakomatoz uwaza się mutacje genow i zaburzenia indukcji w embriogenezie. Obraz rtg: Zalezy od aktualnego okresu choroby (czyli od ilościowego stosunku tkanki łącznej do tkanki kostnej). Włókniak kostniejący: Fibroma ossificans. Ogniska zagęszczeń występujące obok osteolizy przypominaja „kłęby dymu”. Rozpoznanie na podstawie kliniki. klinowej. Rozwojowe zaburzenia w Albrighcie określane sa terminem fakomatoz. zalezy od okresu choroby. Ocene dynamiki zmian może ułatwić badanie izotopowe(scyntygrafia) . sitowej i w szczece zwykle przeważają stwardnienia (stad w rtg zacienienie odpowiednich zatok). W kosciach pokrywy czaszki. W zmianach torbielowatych widac wielojamiste przejaśnienia. Ostra raczej u dzieci. Wykrywany najczęściej miedzy 4. klatka. a u niektórych wtorne bezpostaciowe kostnienie może dawac obraz przypominający obraz matowego szkła. Choroba może mieć postac ostra i przewlekla. wloknista z kom. Wg niektórych jednoogniskowość i otorbienie szereguje go do neo łagodnych. Krew: Czasami we krwi może być zwiekszone stezenie fosfatazy zasadowej. Czasem obserwuje się komorki piankowe i olbrzymie. Klinicznie sa 3 postacie: a) Poliosteotyczną . .najczestsza b) Monoosteotyczna c) poliosteotyczna z zaburzeniami dokrewnymi tzw. MR oraz USG Obraz mikroskopowy: Podobnie jak rtg. Możliwe tez.15 r. hist-pat. w skutek dysplastycznych zmian kosci siodla tureckiego. krwi!!! Zawsze trzeba pobrac wycinek i zbadac histo. Czasem plamy mogą występować gdzie indziej np. U niektórych obserwujemy ubytki kostne z objawami uwapnień. w okresie dojrzałości powolna stabilizacja i stopniowe uwapnienie guza. W pozniejszych okresach uwapnienia i tworzenia się bezpostaciowych mas kostnych lub pseudobeleczek kostnych zmienia się obraz rtg. „puch śnieżny”. Stwierdza się tk. a zmiany w kosciach twarzy) Czesciej u dziewczyn. łącznej.ż. „skórę pomarańczy”. rtg. mezenchymanej na drodze metaplazji. KT . We wczesnych zmianach (przewaga tk. Brak nawartstwien okostnowych. wrzecionowatymi oraz blaszki kostne i kostnawe powstające z tk. przypominające swym wygladem torbiele kostne. ze zaburzenia wewnątrzwydzielnicze sa procesem wtornym powstałym w wyniku uszkodzenia przysadki. łącznej) wystepują ubytki kostne odgraniczone od otoczenia. Schorzenie jest dziedzicze. Później przewaga zwapnień i kostnienia. Zwykle w wieku młodzieńczym. kark.

ale u dzieci hamuje wzrost szczeki. torbielowata postac szpiczaka. choroba Pageta.antybiotyki Wskazania do interwencji chirurgicznej: Zmiany dobrze odgraniczone można usunąc w całości. u starszych – przemiana złosliwa dysplazji) NIE stosujemy hormonoterapii (Albright) Chirurgicznie. miesak chrząstki.Badanie histochemiczne wykazuje wysoka aktywność enzymatyczna tkanki włóknistej Różnicowanie: Miesak kosci. dynamiki. Wtedy farmakoterapia.Schullera-Christiana. Zabiegi chirurgiczne w okresie wczesnego rozwoju guza sa niebezpieczne ->mogą uaktywnic proces chorobowy Z leczeniem czekamy do okresu stabilizacji schorzenia. kiedy zmiany ulegna uwapnieniu. choroba Reckinghausena. Najczęściej: zapalenie bakteryjne przewlekle. Obserwacja!! Okresowa kontrola!! Bonus. włókniak niekostniejacy. Dlatego istnieje konieczność sanacji j. ale trochę się nie pokrywają z tym co jest w Hattowskiej i Bartkowskim Na podstawie rtg sa 3 postacie : a) zageszczajaca b) torbielowata c) mieszana Okresy choroby: .u. Rokowanie: Dobre. postaci klinicznej. bo dysplazja może być podlozem dla rozwoju mięsaków kostnych. śluzak. w postaciach jednokostnych. ale zalezy od umiejscowienia . zaawansowanych -> w takich sytuacjach zwykle usuniecie ogniska z wlasnopochodnym przeszczepem kosci w ubytek Czesciej stosowane sa zabiegi chirurgiczne oszczędne(modelujące) ->usuniecie nadmiaru kosci powodującego zniekształcenie U dzieci-> postawa wyczekujaca (bo możliwe samoistne cofniecie zmian po pokwitaniu) Wieloogniskowa postac -> postawa wyczekujaca. choroba Handa. szkliwiak. zapalenie kosci Leczenie: Każdy przypadek traktujemy indywidualnie. ziarniniak olbrzymiokomorkowy naprawczy. występujące w żuchwie u dzieci. Chorzy powinni zostac pod okresowa opieka lekarska. torbiel kostna. NIE leczy się napromienianiem (wprawdzie duze dawki mogą stabilizowac chorobe. czyli informacje kt sa w Kryście. kostniak. obserwacja Czeste powiklanie dyslazji to procesy zapalne (niekorzystny wpływ na przebieg choroby). dystrofia kostna pochodzenia nerkowego. doszczętnie – tylko u dorosłych. zaostrzające.

chrzęstnej czy kostnej. wlokniakokostniakiem. raczej w żuchwie W rtg. ostitis luetica Pojawianie się ognisk rozrzedzen może nasuwac podejrzenie metaplazji neo Postac torbielowata NAJCZESTSZA. Może być spowodowane rozrostem tk. Zesztywnienia stawu skroniowo-żuchwowego (ankylosis articulationis temporomandibularis) 353K. kosci jarzmowe Zmiany narastaja powoli Pogrubienie kosci twarzy Zaawansowany proces to lwia twarz Różnicować z Pagetem!!. co powoduje trwałe unieruchomienie żuchwy.a) narastania objawów b) względnej stabilizacji c) ustepowania zmian Stosunek wystepowania w żuchwie do szczeki 31:12 Postac zageszczajaca Najczęściej szczeka. Zesztywnienie prawdziwe – to zrost wewnątrztorebkowy powierzchni stawowych – leczone tylko operacyjnie. W dzieciństwie najczęściej jako zejście po zapal. 372B. łącznej. ropnym ucha środkowego. można podjąć próbę leczenia zachowawczego Wrodzone i nabyte . W wieku rozwojowym prowadzi do zaburzeń anatomicznych i estetycznych. Zesztywnienie fałszywe – to zrost pozatorebkowy. stanem zapalnym stawu lub jego okolicy. a cien tkanek miękkich nie jest poszerzony (to je różni od neo) 120.nabyte najczęściej. krwiopochodne kości żuchwy . Spowodowane urazem.dobrze odgraniczone ubytki kostne ze strefa zageszczenia na obwodzie W zaawansowanym obrazie – scienczenie warstwy zbitej kosci i deformacja Postac mieszana Zageszczenia + zmiany torbielowate I w żuchwie i w szczece Gładkie zarysy zmian. czy np. reumatoidalne zapal. nowotwory. stawu s-ż. przyusznicy. Jest to początkowo włóknisty potem kostny zrost powierzchni stawowych lub tkanek otaczających.

lecz. Czasem wycięcie kłykcia – condylektomia. 2 pozostaje zdrowy. Wywiad: czy uraz. Chirurgicznie najlepszy dostęp to cięcie okalające żuchwy. zdrowej dochodzi do rzekomego spłaszczenia twarzy. Zesztywnienie rozwija się powoli. cofnięcie bródki. Objawy klin: w zależności od -czasu -przyczyny.ukazanie m-ca zrostu i rozmiarów. 1 stawu. Najważniejsze jest utrzymanie szerokiego rozwarcia. schorzenia przyzębia MOŻE DOJŚĆ DO BŁĘDNEGO ROZPOZNANIA – tkanki miękkie po str. ptasi profil. Najczęściej przecina się jednak blok kostny poniżej zrost. kłykciowego. Bywa też wszczepienie metalowego kłykcia. czy po przebyciu chorób zakaźnych jak odra. Włókniste może być lecz. Zesztywnienie powstaje zwykle po 10r. jak najszybciej.lub wyrostka sutkowatego. pantomogram(mała dawka prom. Ma na celu wytworzenie nowego stawu (neoarthrosis) na gałęzi lub szyjce żuchwy – jeśli tylko dotyczy wyr. zgryzu. W 2-3 dni po zabiegu rozpoczyna się mechanoterapię rok lub dłużej (aparat blokowy.). A także wydłużania kości za pomocą dystraktora. W jednostr. zapalenie. Niektórzy rzeźbią nowe powierzchnie stawowe. po str. protetyczne i zachowawcze zębów. . gdyż powodowały powikłania. ogólnym przerwanie zrostów – redressement + ćwiczenia szczękorozwieraczem i aparatem blokowym. Powstający zrost kostny może dotyczyć tylko wyrostka kłykciowego lub dziobiastego z k. zachowawczo mechanoterapią. Miesięcznie o 2-3cm. wykonując cięcie półkoliste wypukłe ku górze i usunięcie (ostectomia) dużego odcinka kości z wygładzeniem brzegów. Inne to urazy okołoporodowe. szkarlatyna. do tk. Rozpoznanie: bad klin. wzrostu –niedorozwój gałęzi i trzonu żuchwy. jak i obustronnym stwierdza się zagłębienie w okolicy przyczepu mięśnia żwacza jako napięcie wynikające z ograniczenia ruchomości w stawie. skroniową lub zlania się gałęzi żuchwy i nasady łuku jarzmowego jarzmowego 1 całość (blok kostny). wady zgryzu -> próchnica kwitnąca. Leczenie : zesztywnienia prawdziwego wyłącznie operacyjne uzupełnione lecz. usta niedomknięte.ż. przemieszczenie w stronę chorą. trzonu i gałęzi. pomiar dł. Telerentenogram ukaże stos. Powikłaniem podczas zabiegu może być krwotok z . chorej rozwijają się prawidłowo. najcz. miękkich. U osoby dorosłej tylko ograniczenie rozwarcia szczęk nic z powyższych zmian. by nie doprowadzić do nawrotu. -czy dotyczy 1 czy 2 stawów – obustronne w wieku rozwojowym powoduje microgenię i retrogenię – tzw. Zdjęcia warstwowe (TK). i radiologiczne. szczękorozwieracz) + ćwiczenia mięśniowe. Ewentualnie w znieczul. Klinicznie ocena zwarcia. w projekcji Schillera. Obecnie zarzuca się wprowadzanie tkanek czy przeszczepów. RTG: porównanie obu stawów – czynnościowe w rozwarciu i zwarciu.w jakim wieku powstało – jeśli przed ukończ. zęby górne wychylone. K=M. ortopedycznym i protetycznym. który następuje w 30% przypadków.

t. GUZ CIĄŻOWY (tumor grawidarius) Inne nazwy: nadziąślak naczyniakowaty. nadziąślak z naczyń włosowatych.5-5% ciężarnych -częściej w szczęce niż w żuchwie -może rozwijać się już w pierwszym trymestrze ciąży( najczęściej pojawia się w drugiej połowie ciąży) -cofa się lub ostatecznie zanika po porodzie( samoistnie) ale mogą pojawić się w tym samym miejscu przy następnych ciążach . laseram lub krioterapią.brak pojedyńczego zęba -Klasa 2. gdyż zanikają same po porodzie.braki skrzydłowe .Klasa 3. komórki plazmatyczne. ale ma podobne do niego cechy kliniczne. twarzowego.uzębienie resztkowe . Duże . łatwo krwawiące nawet przy lekkim urazie -urazy przy jedzeniu mogą powodować krwawienia. o wyglądzie grzyba -uszypułowany lub nie -umiejscowiony na brzegu dziąsła (częściej na brodawce między zębowej -interproksymalnie) -guz występuje zależnie od żródeł u 0. który łatwo krwawi nawet po delikatnym sprowokowaniu. można usunąć elektrochirurgicznie. lecz wzmożoną odpowiedzią zapalną w czasie ciąży na czynniki drażniące. w wyniku czego powstaje pojedyńczy ropotwórczy naczyniak. Guz ciążowy jest klinicznym objawem młodych elementów morfotycznych tkanki łącznej dziąseł na zachwianie równowagi hormonalnej u kobiet w okresie ciąży. Guz ciążowy nie jest nowotworem. WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA IMPLANTÓW. co przy dużych guzkach może prowadzić nawet do wtórnej anemii -bezbolesne wygórowanie.w obrazie RTG nie stwierdza się zmian w kości w miejscu guza -histologicznie: stwierdza się silnie zaznaczony rozplem komórek śródbłonka. WSKAZANIA do zabiegu wszczepienia implantów wg Brinkmanna: -Klasa 1. formujące się młode naczynia krwionośne. 121. Guz ciężarnych nie jest typowym guzem. utrudniające odżywianie się chorej. choroba Crocker-Hartzella. szczękowej lub splotu żylnego skrzydłowego lub niedowład n. Leczenie: guzki małe nie wymagają leczenia. ziarniniak ropotwórczy. ziarniniak ciężarnych. limfocyty. Różnicować z ziarniniakiem zapalnym lub guzem olbrzymiokomórkowym pozakostnym. Klinicznie: -żywo czerwone -kruche. 122.

narkomania -stany terminalne -psychiczne ( schizofrenia. w których występują zaburzenia metaboliczne -suchość jamy ustnej -patologiczne zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej -parafunkcje -wady zgryzu -brak motywacji do utrzymania idealnej higieny jamy ustnej -obniżona wysokość zwarcia -konieczność zbudowania zbyt długiej korony w stosunku do części śródkostnej implantu -niekorzystne statyczne i dynamiczne warunki okluzji PRZECIWWSKAZANIAMI DO IMPLANTACJI NIE SĄ: -osteoporoza -cukrzyca wyrównana -nadciśnienie -palenie tytoniu OPTYMALNE WARUNKI DO IMPLANTACJI: -dobry stan zdrowia -korzystny stan miejscowy -zakończony wzrost szczęk -dobra higiena jamy ustnej -wystarczający zasób kości -akceptacja ryzyka 124.Klasa 4. zespoły uszkodzeń mózgowych.. nierealistyczne oczekiwania i wymagania dotyczące estetycznego wyniku zabiegu PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE do stosowania implantów: -choroby układu krążenia -choroba reumatyczna (na wykładzie ze znakiem”?”) -osoby przed zakończonym procesem wzrostu -schorzenia. demencja starcza. Kostne ograniczenia ilościowe stwierdzane podczas diagnostyki przedimplantacyjnej : +NIEDOBORY STRUKTURY KOSTNEJ DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO -zanik wysokości wyrostka zębodołowego -nisko zachodzący zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej . alkoholizm. AIDS. MOŻLIWOŚCI POPRAWY WARUNKÓW KOSTNYCH PRZED ZABIEGIEM WPROWADZENIA IMPLANTÓW. zespoły nekrotyczne. paranoja. dysmorfofobia) -nadmierne.bezzębie PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE do stosowania implantów: -zły stan higieny jamy ustnej -cukrzyca nie wyrównana -ciąża -choroby nowotworowe.

Kostne ograniczenia ilościowe – konieczność wykonania zabiegów augmentacji -niedobory struktury kostnej dotyczące wysokości wyrostka zębodołowego . Pozostali wymagają wykonania chirurgicznych zabiegów okołoimplantacyjnych.niedobory struktury kostnej dotyczące szerokości wyrostka zębodołowego -ograniczenia anatomiczne OGRANICZENIA ANATOMICZNE ZWIĄZANE Z ZAKŁADANIEM IMPLANTU -policzkowa blaszka kostna > 0.5 mm -odległość między implantami 3 mm -kanał przysieczny -nerw zębodołowy dolny >2 mm -nerw bródkowy >3 mm do przodu RODZAJE ZABIEGÓW AUGMENTACYJNYCH: -augmentacja wyrostka zębodołowego przy obnażonym gwincie implantu -augmentacja wyrostka zębodołowego jako samodzielny zabieg -podniesienie dna zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej z jednoczesnym wprowadzeniem implantu metodą zamkniętą -podniesienie dna zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej z jednoczesnym wprowadzeniem implantu metodą otwartą -dystrakcja wyrostka zębodołowego z jednoczesnym wprowadzeniem implantu -transpozycja nerwu zębodołowego dolnego ROZSZCZEPIANIE WYROSTKA: -stosowane jako samodzielny zabieg w przypadku gdy szerokość wyrostka zębodołowego jest równa lub mniejsza od szerokości planowanego implantu powiększonej o 2 mm -może być stosowany jednocześnie z wprowadzeniem implanyu gdy konieczne jest jednorazowe poszerzenie wyrostka zębodołowego nie większe niż 2 mm -ograniczone zastosowanie w przypadku kolbowatego wyrostka -duża powierzchnia kontaktu istoty gąbczastej z wprowadzonym materiałem kościotwórczym lub kosciozastępczym .-traumatyczne ekstrakcje -urazy +NIEDOBORY STRUKTURY KOSTNEJ DOTYCZĄCE SZEROKOŚCI WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO Wśród pacjentów zakwalifikowanych do wprowadzenia implantów tylko 30% z nich może być poddanych zabiegowi bezpaśrednio po wykonanej diagnostyce przedimplantacyjnej.5 mm -językowa blaszka kostna >1 mm -dno jamy nosowej >1 mm -dolny brzeg żuchwy >1 mm -sąsiedni ząb >0.

porowata luźna kość gąbczasta . KLASYFIKACJA JAKOŚCI TKANKI KOSTNEJ WG Lehgroma i Zarba : -Q 1 >850 HU -Q2 700-850 HU -Q3 500-700 HU -Q4 0-500 HU Jednostki Hausfilda (wykorzystywane w systemach nawigacyjnych) KLASYFIKACJA JAKOŚCI TKANKI KOSTNEJ WG Mischa (1991 r) : -D1 –gruba zbita kość (występująca w przednim odcinku atroficznej żuchwy) -D2 –gruba kość zbita porowata ( w przedniej okolicy szczęki) -D3 –cienka kość zbita. Daje to możliwość wprowadzenia implantów odpowiedniej długości. 129) 125. 128.DYSTRAKCJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO : -w implantologii stosowane są mikrodystraktory wertykalne umożliwiające pionowe wydłużenie wyrostka zębodołowego -w zależności od stosowania mikrodystraktora można uzyskać wydłużenie wyrostka maksymalnie do 15 mm -występują mikrodystraktory do wydłużania wyrostka zębodołowego w okolicy danego brakującego zęba typu Track lub do wydłużania odcinkowego typu Groningen. ETEPY DYSTRAKCJI WYROSTKA Osteotomia Okres gojenia (~7 dni) Okres wydłużania wyrostka (~1 mm/ dzień) właściwa dystrakcja Okres gojenia uzyskanej wysokości ( do 6 tygodni) okres stabilizacji Usunięcie dystraktora Leczenie implantologiczne. (inne zabiegi poprawiające warunki kostne opisano w pytaniach 126. protetyczne TRANSPOZYCJA NERWU ZĘBODOŁOWEGO DOLNEGO Zabieg polega na bardzo precyzyjnym otwarciu kanału nerwu od otworu bródkowego ku tyłowi i wyłuszczeniu z kanału kostnego pęczka naczyniowo-nerwowego na żądanej długości. OMÓW KLASYFIKACJE PODŁOŻA KOSTNEGO I MIEJSCA WYSTĘPOWANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOŚCI.

-D4 –luźna kość gąbczasta ( w okolicy guza szczęki) (Klasyfikacja Mischa jest klasyfikacją domyślną) Spostrzeżenia Touhlour’a (1990r) „większość niepowodzeń we wgajaniu implantów dotyczy kości zbitej” 126.Metoda otwarta i zamknięta podniesienia dna zatoki szczękowej: .

nie uszkadzając śluzówki zatoki) i po uchyleniu okienka ku zatoce i ku górze .Rodzaje preparatów do augumentacji wyrostka zębodołowego: Wymagania w odniesieniu do biomateriałów • Wypełniacz ubytków • Stabilizacja mechaniczna i działanie osteokonduktywne • Działanie osteoindukcyjne .na umieszczeniu w w powstałym zachyłku materiału kościozastępczego lub kostnego. wykonuje się zwykle kilka miesięcy wcześniej przed planowaną implantacją. kiedy ilość kości własnej pacjenta dostępnej przed zabiegiem zapewnia właściwą stabilizację pierwotną implantów. Zaletą metody zamkniętej jest mniejsza inwazyjność. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (tak zwaną metodą osteotomową) stosuje się wówczas. kiedy implanty nie uzyskałyby stabilizacji pierwotnej. co zmusza operatora do wykonania zabiegu metodą otwartą. Wprowadzenie implantów można połączyć z podnoszeniem dna zatoki w sytuacji. szybszy okres gojenia i natychmiastowa implantacja. Wady metody zamkniętej to mniejszy niż przy metodzie otwartej zakres poniesienia dna zatoki. W przypadku podnoszenia dna zatoki w niewielkim zakresie.Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą polega na chirurgicznym wejściu do policzkowej ściany zatoki (na wysokości jej dna wykonuje się osteotomię i preparuje okienko kostne-prostokąt 25/15mm. brak kontroli wzrokowej nad przebiegiem zabiegu i możliwość przypadkowego otwarcia zatoki. 127. Bardzo znaczącą zaletą jest także pełna dostępność do zatoki i możliwość kontroli wzrokowej przez operatora. zabieg często połączony jest z wprowadzeniem implantów. lecz wykorzystuje się łoża implantów (otwory wywiercone w kości pod wprowadzane implanty) i przez nie wprowadza materiał kostny. kiedy trzeba podnieść dno zatoki szczękowej w niewielkim zakresie. Największą przewagą metody otwartej jest możliwość podniesienia dna zatoki w znacznie większym zakresie niż przy metodzie zamkniętej. Analogicznie sinus lift otwarty o dużym zakresie. Nie otwiera się wówczas zatoki jak ma to miejsce w metodzie otwartej.

Kość ludzka FDBA. Materiał nie kostny (non osseous mterial) a.szkielet mineralny /proteina/. Kość bydlęca Autoprzeszczepy (zawierają świeże komórki. Bioszkło (Bio. ceramika TC iii.kryteriów immunologicznych • Przeszczep autologiczny np. Z jamy ustnej i.proteiny strukturalne zdeminalizowane i liofilizowane • Przeszczep ksenogenny. Koagulat kostny ii. Autoprzeszczepy 1.kość własna z biodra • Przeszczep homologiczny. Fosforan wapnia HA. Polimery 2.DFDBA ii. jamy ustnej.Podział materiałów wg. Z guzowatości iv. grzebień talerza biodrowego Liofilizowana kość ludzka (FDBA) działa silnie osteoindukcyjnie i osteokondukcyjne. Nieorganiczny i. Szpik kostny b.z okolicy bródki. Bezzębny grzebień b. fosforan wapnia Wszczepy kostne. Spoza jamy ustnej i.BioOss • Przeszczep alloplastyczny.hydroksyapatyt. Zębina iii. Alloprzeszczepy 1. z innych miejsc np.glass) iv. Mieszanka kostna iii. Kość „witalna” i. proteina meneralna i proteina sygnałów. 2.preparaty np. może być mieszana z innymi biomateriałami: może być pobierana z: 1. Plaster of Paris ii. Z miejsc ekstrakcji v. Kość liofilizowana i. Szpik kostny ii. Cement iv. szkło biogenne. Przeszczep uszypułowany 2. Wolny przeszczep a. substytuty kości 1. gałęzi żuchwy. powinna być stosowana w przypadkach podniesienia . Kolagen b. Koral ii. Z grzebienia kości biodrowej ii. Organiczny i. Materiały wywodzące się z kości a. Z grzebienia kości biodrowej 3. guza szczęki. Kość mrożona 2. CaCO3.

ma porowatą strukturę. mieszanina soli Ca i P w proporcjach występujących w kości ludzkiej i w zębinie indukuje proliferację osteoblastów. Resorbujące się poliestry (hydroksykwasy i cząsteczkowe polimery kwasu mlekowego i glikolowego).glass. jest resorbowalny. Nie resorbują się. nie zawierający jednak organicznej komponenty. w ciągu 6 dni po zastosowaniu pojawia się zmineralizowana macierz kolagenowa. Cytokiny i BMP-7. PerioGlass Polimery a) Polimer PMMA. napraw obnażenia implantów.jest kombinacją polimetylometakrylanu i polihydroxyetylometakrylanu. fenestracji.Oss. bioaktywne szkło organiczne. nie wykazuje właściwości oesteogennych w miejscach ektopicznych b) Porowaty hydroksyapatyt (PHA) ulega resorpcji (preparat Fluorohydroxyapatyt. Ma właściwości osteokondukcyjne. Może być syntetyczny i naturalny (preparat Biocoral. Kość odwapniona liofilizowana (DFDBA) obecnie jest kwestionowana jako materiał do przeszczepów z powodu powodowania znacznego odczynu zapalnego okolicznych tkanek. Bio. Koraliki z PMMA otoczone są PHEMA i powleczone CaOH2. Czynniki wzrostu. Materiały ksenogenne służące augumentacji wyrostka Ceramiczny fosforan wapnia.organiczny.Algipore) c) Beta fosforan trójwapniowy B-TCP produkowany jest ze sproszkowanego fosforanu wapnia z naftalenem. wchłania się od 3 do 24 miesięcy.dna zatoki szczękowej. Colloss) Bio. resorbowalny.80 tys GY). nie ma osteoindukcyjnych. Resorbują się w ciągu od kilku tygodni do kilku lat zależnie od modyfikacji (stosunek PLA i PGA). podwyższenia wyrostków zębodołowych. Są to biomateriały otrzymywane ze sproszkowanych fosforanów.zwiera głównie hydroksyapatyty i betafosforan trójwapniowy. d) Szkielet korala (węglan wapnia CaCO3) NCS jest porowaty. porowaty materiał kościozstępczy. Preparaty: BioGran. ich dehiscencji. a) Gęsty hydroksyapatyt (HA) nie ulega resorpcji. Cechy różnego rodzaju syntetycznej kości Nazwa Sposób Materiał Resorbowaln użycia ość Sposób rozpadu . Poprawę można osiągną podjąć tetracykliny i stosując membrany. W organizmie jest przetwarzany na HA. Kość napromieniona (60. Ma właściwości osteokonduktywne. Są bioresorbowalne.

kostnej może być wykonana z wprowadzeniem implantu lub podczas osobnego zabiegu. zabieg sterowanej regeneracji kości przeprowadza się na tej samej wizycie.przed I etapem leczenia chirurgicznego. Po wprowadzeniuwszczepu zaleca się szczelne zszycie brzegów rany nad zębodołem. gdy zanik kostny jest nieduży(jeżeli pomiędzy powierzchnią wszczepu a ścianą zębodołu jest szczelina nieduża ale>1mm) i ilość kości własnej pacjenta pozwoli na uzyskanie stabilizacji pierwotnej po wprowadzeniu implantów. Po wprowadzeniu implantów umieszcza się materiał kościozastępczy wraz z membraną w miejscach. na którym wyrostek kostny jest zobrazowany trójwymiarowo i bardzo precyzyjnie zmierzony.Augumentacja wyrostka zębodołowego z jednoczesnym wprowadzeniem implantu i jako samodzielny zabieg. na której wszczepia się implanty. oznacza ulepszanie i dodawanie specjalnych umiejętności W tym celu stosujemy sterowaną regenerację kości.która odbudowuje tkankę kostną poprzez uniemożliwienie wnikania do ubytku tkanki łącznej. angielskiego (augumentation). które wymagają regeneracji.na implant zakłada się błonę kolagenową. W sytuacji. Wówczas osteointegracja implantów oraz tworzenie nowej tkanki kostnej przebiegają równolegle.adoptowane z j. Na podstawie badania wewnątrzustnego oraz pantomogramu chirurg implantolog może dokonać pomiarów tkanki kostnej.BioGran BioOss Bioplant Calcitite Osteograf Perioglas Sól fizjologiczna Sól fizjologiczna Bioaktywne szkło Kość Polimer HA HA Bioaktywne szkło 6mc Tak Nie Nie Tak Tak Osteoklasty Osteoklasty ----Rozpuszcza się Rozpuszcza się 129. czy ilość tkanki kostnej jest wystarczająca.Do wytworzenia barier wykorzystuje się materiały resorbowalne-najczęściej politetrafluoroetylen(Gore-Tex).która utrzymywana jest szwem ósemkowym w zębodole. aby wprowadzić implanty stomatologiczne niezbędny jest pantomogram. Augumentacja . W sytuacjach wątpliwych pacjent jest dodatkowo kierowany na zdjęcie tomograficzne w technologii 3D. Aby ocenić.Najczęściej ma zastosowanie w ubytkach kostnych na policzkowej powierzchni wyrostków zębodołowych szczęki lub części zębodołowej żuchwy.Gdy takie zaopatrzenie nie jest możliwe. . Odbudowa tk.Zrost z otaczającą tkanką kostną następuje po 1-2 miesiącach.

obrzęków i utrata stabilności uzupełnienia protetycznego. ich policzków lub językowe umiejscowienie i jednoczesne noszenie protez ruchomej. jest identycznie zmineralizowana i nie ma różnic czynnościowych między tymi dwoma środowiskami. Groźne są infekcje głębokie.zwykle nie powodują utraty implantu a jedynie mogą spowodować trudności w estetycznym zaopatrzeniu protetycznym. zapalenie kości mogą być pierwszymi objawami niepowodzenia. Dzięki tej procedurze implanty stomatologiczne stają się dostępne dla znacznie szerszej liczby pacjentów. która w sposób ciągły łączy się z powierzchnią implantu. zła adaptacja płatów śluzowo. nie powoduje bólu. wczesne obnażenie implantu. przetoki.okostnowych okrywających ranę. Branemark Pojęcie osteointegracji z punktu widzenia pacjenta: Implant uległ osteointegracji jeśli jest stabilny i może służyć jako podpora dla suprastruktury.Zabieg sterowanej regeneracji kości pozwala wyeliminować następstwa zaniku kostnego związanego z upływem czasu od utraty uzębienia i wiekiem. Przyczyną zwykle są infekcje. 130. ponieważ proces wgajania może być zaburzony na różnych etapach. W zasadzie obniżenie platformy nie rokuje źle. Późne obnażenie platformy implantu przyczyną jest zbyt cienka błona śluzowa pokrywająca implanty. wydzielina ropna. które pojawiają się znacznie później. jedynie utrudnia formowanie brodawki. czynnościowe i strukturalne połączenie zorganizowanej żywej tkanki kostnej z powierzchnią obciążonego implantu. zbyt wczesne założenie protezy zębowej. Kliniczne objawy wczesnej infekcji Komplikacje: obrzęk. Inne przyczyny to: źle zaadoptowane i zaciągnięte szwy. zaś jego utrzymanie jest do „końca życia”. Powyższe objawy mogą wskazywać na też bardziej poważne komplikacje. .Wyjaśnij pojęcie osteointegracji i opisz obiektywne możliwości jej badania: Osteointegracja Bezpośrednie. Osteointegracja z punktu widzenia biofizycznego Rozumiana z punktu widzenia biofizyka jest widziana jako „rdzeń” materiału alloplastycznego otoczony prawidłową kością. Zwykle powierzchowne infekcje kończą się bez powikłań.

5 mm w ciągu 1 roku. Pobodnie przyczyny może mieć ruchomość pionowa. Obecność ruchomości rotacyjnej może świadczy o zroście włóknistym nieuformowanym ostatecznie połączeniu kostnym szczególnie dla implantów wprowadzonych w miejscach o małej ilości kości czy też kości o zmniejszonej mineralizacji. lub uszkodzenia struktur nerwowych np. Inni . do 6 tyg implanty Schtraumana. nie wymaga usuniecie implantu) • Ruchomość łącznika protetycznego • Ruchomość samego implantu Ruchomość implantu: • Mogą być różne rodzaje ruchomości • Rotacyjna • Horyzontalna • Pionowa Ruchomość rotacyjna.zawsze połączone z ruchomością implantu. Parametry dla kontroli nie wgajania się implantu Radiologicznie obserwacje dotyczące marginalnego zaniku kości. 0. perkusja może być następstwem znieczulenia miejscowego. niewielkie odczucia bólowe. Stwierdził on. że utrata kości 1. Wówczas widoczne są zmiany w otaczającej implant kości. Charakterystyczne są dwa rodzaje zmian: Delikatne przejaśnienie otaczające część śródkostną implantu sugerujące zrost włóknisty oraz utrata marginesu kości wokół platformy. Periotest (rejestracja czasu kontaktu z zębem).przy prawidłowo wgojonym implancie nie powinna pojawić się do siły o wartości 10Ncm. Należy odróżnić ruchomość między: • Suprastruktruą a łącznikiem protetycznym (jest właściwie tylko utrudnieniem. Przekroczenie jej siły może spowodować uszkodzenie jatrogenne i zerwanie połączenia kości – implant. Niepowodzenia we wgojeniu implantu mogą przebiegać bezobjawowo. +5) Radiologiczne objawy niepowodzenia Wartość mają jedynie zdjęcia RTG o rozdzielczości 10 linii na mm. w drugim przypadku zaś może być infekcja kieszonki lub błędnie wykonana suprastruktura. Zwykle mamy do czynienia z utratą stabilności implantu w pierwszym przypadku. Przeczulica. Brak jest jednak doniesień identyfikujących struktury okołoimplantacyjne odpowiedzialne za powyższe odczucia. n zębodołowego bądź językowego.2mm w latach następnych jest prawidłowa.prawidłowe wielkości zintegrowanych implantów -8do +5 (dla porównania zdrowe zęby jednokorzeniowe +1. Obecne skrócenie np. Należy oprzeć się tutaj na doniesieniach Albrektssona opartych na obserwacjach implantów Branemarka. jest oznaką niepowodzenia.Dolegliwości bólowe.

należy podejrzewać uwarunkowania alergiczne i genetyczne. czy też chorobę układową. Infekcja • Przerost dziąseł wokół implantu.przyczyną jest zbyt cienka błona śluzowa pokrywająca implanty.to około 53% utrat implantów. obrzęk . ból • Zmiana koloru.przetoka. mocno czerwone i krwawiące • Brzeżne infekcje • Jeśli powyższe objawy przebiegać bez ruchomości implantu mogą być one przyczyna jedynie komplikacje ale bez utraty wszczepu Późne obnażenie platformy implantu.w przypadku stanów zapalnych z utratą kości stwierdzano podwyższony poziom interleukiny 1beta.podobnie jak wyżej Fenomen Klusterowy.bujające dziąsła. bóle.zwykle nie powodują utraty implantu a jedynie mogą spowodować trudności w estetycznym zaopatrzeniu protetycznym. Stany zapalne błony śluzowej (zła higiena. ale brak jest danych potwierdzających jednoznacznie ten czynnik etiologiczny).2N) • Analizy płynu z kieszonki. Postępujące brzeżne zapalenia może prowadzić do : hiperplazji dziąsła. wydzielina ropna w kieszonce. przerosty błony .wiele niepowodzeń u tego samego pacjenta na różnych etapach wgajania się implantów. Połowa z nich ma miejsce w ciągu 1 roku po wprowadzeniu. Późne przyczyny. zmiana koloru błony śluzowej wokół implantu.brak skeratyzowanego dziąsła . Badania • Krwawienie z dziąsła przy lekkim jego ucisku • SBI (suclus bleeding index) krwawienie pojawiające się po nakłucia dziąsła w okolicy 1mm od implantu • PPD (poczet probing depta) krwawienie z samej kieszonki • (nakłucie z siłą 0.trudne badanie do wykorzystania jako badanie prognostyczne • Określenie ilości płynu wysiękowego • Badanie mikrobiologiczne. Za implant utracony przyjmuje się jeśli zanik kości wokół wyrostka sięga 2/3. Powikłania późne. Brak skeratynizowanej błony śluzowej w otoczeniu implantu (uważa się że jest ona bardziej odporna mechanicznie i zapobiega infekcjom okołowszczepowym. ich policzkowe lub językowe umiejscowienie i jednoczesne noszenie protezy ruchomej. ziarnina • Obrzęk. brzeżne periimplantitis czy mucositis przy braku zmian radiologicznych.stwierdzili że zanik kości może być intensywniejszy w ciągu 2-3 pierwszych lat po czy powinien się stabilizować.

Obszary pobrania przeszczpów oraz wskazania Obszary pobrania Wskazania przeszczepów Beznaczyniowe transplantanty kości Obszary wewnątrzustne: -Interforaminal(żuchwa) -retromolar(szczka i żuchwa) Jednostonna augmentacja w -ramus ascendens(żuchwa łożysku Obszary zewnątrzustne: -czaszka -żebro -łopatka biodrowa -strzałka Jedno. Przyczyny to zaniedbania higieniczne.nie towarzysz im zmiany zapalane. ruchomość łączników. Zmiany przerostowe.i obustronna augmentacja w łożysku Jednostronna augmentacja w łożysku dalsze uszkodzenie >6cm Mikronaczyniowe transplantanty kości -łopatka -kość prominiowa -kość biodrowa -strzałka Dalsze uszkodzenie >6cm jedno lub obustronne uszkodznie kości Beznaczyniowe przeszczepy (transplantanty) kości: -wewnąrzusnte -zewnątrzustne Powodzenie przesczepu zależy od: -unaczynienia łożyska przeszczepu -wielkości powierzchni styku kości -pewnej stabilizacji przeszczpu Wewnątrzustne beznaczyniowe transplantantgy kości: .Zapalenie okołowszczepowe (flora mikrobiologiczna. nieodpowiednie obciążenie mechaniczne z powodu błędnie wykonanej suprasturtykry bądź parafunkcji np.powiększenie tkanki okołowszczepowej. nadmierna ruchomość uzupełnienia. brak przylegającej błony śluzowej nieruchomej). augumentacja tkanek miękkich). bruskiem Zmiany recesyjne atroficzne. prowadzą do zaniku kości i osłabienie utrzymania implantu (leczenieimplantoplastyka. Określ możliwe miejsca pobrania kości autologicznej oraz sposobu zaopatrzenia miejsca dawczgo. 131.

Defekty kosnte przrywające ciągłość kości powyżej 6.w obszarze brody można pozyskać wystarczjącą ilość kości do zaopatrzenia 2-3 obszarów implantacyjnych lub do jednostronnej augmentacji dna zatoki szczękowej . Sposób wykonania zabiegu. Wielkość transplantantów w rjonie brody jest różna u róznych pacjentów i zależy od pionowej wysokości żuchwy.cięcia osteotomiczne conajmniej 5.0-2.bródkowego Zęwnątrzustne beznaczyniowe transplantanty kości .0mm od korzeni zębów i otworów bródkowych (powoduje to zachowanie żywotności korzeni zębów i zapobiega uszkodzeniu n.większe transplantanty kości w formie bloków i wióry kosnte wymagają odsłonicia operacyjnego crista iliaca anterior (poprzez piły obrotwe.w obszarz pozatrzonowcowym tylko 1-2 obszary implantacyjne .Zasada.uwaga na uszkodznie n. Bródkowego) . . Są to : obszar pozatrzonowy. .zaburzenia wrażliwości n.po odsłonięciu zewnętrznej warstwy kortykalnej kości pobiera się ją w analogiczny spośób jak wyżej . kąt żuchwy i okolica bródki Wskazania. jedno.z grzbienia kości biodrowej .0mm Powikłania.zachowujmy odległość od n. frezy i dłuta) . .w przednim odcinku żuchwy należy chronic przedni prfil brody (by uniknąć widocznych zmian fizjonomii twarzy) .zębodołowego dolnego i miazgi zębów ( w okloicy bródki) Zalety/Wady.sklepienia czaszki . które są dostępne od strony jamy ustnej właściwej.lub dwustronna augmentacja zatoki szczękowej Sposób wykonania zabiegu.Pszeszczepy można pozyskać z guza szczęki oraz z tych odcinków żuchwy.zębodołowego 1.z kości biodrowej pozyskuje się głównie kość gąbczastą .z reguły do wykonania jednostronnej augmentacji dna zatoki lub osteoplastyki i/lub 2-3 obszarów implantacyjnych.cięcia z obszaru pozatrzonowcowego tak samo ja przy usuwaniu zębów mądrości .0mm.zaleca się pobranie przeszczepu o obydwu stronach obszaru pozatrzonowcowego .z głowy kości piszczelowej Z grzebienia kości biodrowej Wskazania. .nieprawidłowości w procesie gojenia .głębokość odcinka w płaszczyźnie pionowej można okreslić przed zabiegiem na podstawie zdjęć RTG .przed pobraniem kości z grzebienia kości biodrowej wykonuje się cięcie boczne w stosunku do spina iliaca posterior .

zasób kości wynosi tylko 20-25cm3 . . . . umocowana kortykalnie służy do do zamknięcia rany powstałej po pobraniu przeszczepu .większa czasochłonność ze względu na konieczność hospitalizacji pacjenta Przeszczepy ze sklepienia czaszki: Wskazania. Z tej okolicy najczęściej pobiera się luźne przeszczepy kostne. i wew. -jedno. .Powikłania. Zobszaru przedniego uzyskuje sę 30-50cm3 kości. przeszczepów kostnych obejmujących całą tabula externa (blaszka zewn. pooperacyjnej aktywności oraz większy zasób kości decydują o przewadze pobierania przeszczepów z tylnych obszarów grzebienia kości biodrowej .rzadko występujące złamania okolicy kresy -stany zapalne kości (osteomyelitis) -po pobraniu przeszczepu przejściowe zaburzenia funcjonowania i bóle Wyniki.mniejszy stopień zachorowalności -możliwośc bezpośredniej.blaszka wew. ropnie Zalety/Wady.Kość biodrowa stanowi duży zasób wysokowartościowej tkanki kostnej i umożliwia dowolne kształtowanie transplantantów. stanowi transplantat kości Powikłania.clunei -krwiaki -obrzęki .pobranie następuje ze sklepienia czaszki (os parietale) ze zwględu na grubość kości .przy głowie kości piszczelowej nacina się skóre na odcinku 2-3cm .krwiaki. .powikłania opisane powyżej .blaszka zewn.rzadkie powikłania .perforacje dura mater ( wymagają operacji plastycznej) .tranplant pobiera si na całej długości blaszki zew. Jednostronn augmentacje dna zatoki szczękowej Sposób wykonania zabigu.transplantaty mogą przyjmować postać cienkich wiórów kostnych. .) lub warstwy kości kortykalnej .zakłocenie wrażliwości skóry uda przy zbyt głębokim cięciu skóry (n.niewielki stopień resorbcji (ale są co do tego wątpliwości) Przeszczepy z kości piszczlowej. Wskazania. .lub dwustronna operacja plastyczna Sposób wykonania zabiegu.cutaneus femoris lateralis) -zagrożony n. z tylnego 60-80cm3 Zalety/Wady.

Do stosowania unaczynionych przeszczepów kości: . membranie kolagenowej .stan po wycięciu nowotworu .przejściowe ograniczenie sprawności ruchowej Zalety/Wady . wysokość unaczynionego transplantatu kości powinna wynosić conajmniej 7-10mm .możliwość wykonania w znieczuleniu miejscowym . rozmnaża w hodowli komórkowej i na matrycy kolagenowej .w tym ceku wykonuj się biopsję okostnej lub pobiera się niewielką ilość kości gąbczastej .zachowanie żywotności .grubość transplantantu powinna mieć grubość 7-10mm .. Do przeprowadznia osteoplastycznej rekonstrukcji w połączeniu z implantacją .odsłania się kość i pobiera przeszczep .niewielkie ryzyko infekcji .stan po naświetlaniu -ekstremalna atrofia szczęki lub żuchwy Zalety .nieliczny odsetek powikłań -ograniczony zasób kości Kość wyhodowana in-vitro. .wielkość pobranego wycinka musi być ograniczona do 30-40cm3 Powikłania. dzięki czemu elementy komórkowe oraz warstwy kości gąbczastej i zbitej zachowują żywotność.łatwy dostęp dodo miejsca pobrania przeszczepu .wysoka stabilność objętości Wymagania .dotychczas nie przaeprowadzono badań naukowych okreslających najbardziej optymalny termin przeprowadzenia hodowli in-vitro i odpowiednich nośników Unaczynione autogeniczne przeszczepy (transplantanty) kości.duże defekty kostne >6mm .nieestetyczne blizny . Transplantty takie wyróżnia niezmienność formy i objętości.matryce przeszczepiamy spowrotem pacjentowi . . Po chirurgicznym zespoleniu autogeniczny transplantantkości jest ukrwiony. a szerokość co najnmniej 6mm Wskazania.kształt i wielkość tranplantantu musi być adekwatna do uszkodzonego odcinka kości .matryca ta zawiera żywotne autogeniczne komórki kościotwórcze .oddziela się osteoblasty lub ich komórki – zwiastuny.niezależność od jakości tkanki odbiorcy .hodowla osteoblastów (in-vitro) na syntetycznej matrycy np.

liniowe uszkodzenia kości żuchwy do 25cm -rekonstrukcje kości podniebienia i szczęki Sposób wykonani zabiegu .latissimus dorsi i m.10. Unaczyniony przeszczep z kości strzałkowej.po odpreparowaniu mięśni m. Powikłania .4cm) Powikłania po zabiegu .ilość kości potrzebnej do wszczepienia implantu znajdujesię w obwodowej części łopatki -można wykorzystaćja do rekonstrukcji wyrostka zębodołowego Zalety/Wady -możliwość pobrania wraz z kością elementy skóry.teres major.zaburzenia w procesie gojenia ran . i v.podczas pobierania kości pacjnt leży na boku . tkanki tłuszczowej i mięśniowej i dostosowania tych elementów w rekonstruowanym obszarze .przejściowe bóle Zalety/Wady .2cm) niż w części centralnej (0.-stosowana technika zabiegu powinna uwzględniać jednoczesny przeszczep tkanek miękkich Najbardziej sprawdzone obszary do pobrania trego rodzaju kości to kość strzałkowa i przedni odcinek kości biodrowej.ograniczenia poruszania ręką .nieestetyczne blizny .zaburzenia procesu gojenia się ran Wyniki .subiektywne uczucie niestabilnośći podczas chodzenia . Wskazania Uszkodzenie cigłości kości szczęki i żuchwy do 25 cm oraz rekonstrukcja kosci w celu implanatacji. oddzielone zostają naczynia a.wielkość -dobre unaczynienie -mały odstek powikłań śródzabigowych -wadą jest prostolinijny kształt kości Unaczyniony przeszczep z łopatki. Circumflexa scapulae lub ramus infraspinatus dostarczające krew do szczytu łopatki Łopatka jest grubsza na obwodzie (1. Wskazania .wadą jest pobieranie przeszczepu w pozycji bocznej i brak możliwości przygotowania łoża implantu Unaczyniony przeszczep z grzebienia kości biodrowej .

niestabilność podczas implantacji natychmiastowej (dużo kości gąbczastej w grzebieniu kościi biodrowej) -stosunkowo dużo tkanki miękkiej w okolicy biodra Piśmiennictwo: Urban&Partnet tom o implantach str.można pobrać odpowiednio duże części transplantantu i przecinać je 2-3 razy bez zaburzenia dopływu krwi Powikłania -uporczywe bóle -uczucie ubytk w obszarze blizny -zapalenie kości biodrowej -rzadko do złamania lub niestabilnośći kości biodrowej Zalety/Wady -wielkość pobranego przeszczepu umożliwia pierwotną i wtórną impmlantację . Większe siły Większe siły -mniejsze nakłady gryzienia i gryzienia i . Ceka korony teleskopowe Suprastruk Ruchoma proteza płytowa Ruchoma Względnie tura proteza ruchoma ekstnsyjna proteza lub most kstensyjna ewentualnie mosta Zalety -Łatwe utrzymanie higieny.Wskazania -liniowe uszkodzenia części szczęki i żuchwy o długości do 10-13 -rekonstrukcje kości przed implantacją -część kostna nadaje się szczególnie do rekonstrukcji podniebienia i szczęki Sposób wykonania zabiegu -odsłonięcie mięsnia obliqus internus -lokalizacja naczyń krwionośnych (a. rusztowanie Zaczepy metalowe kulkowe lub mosty. 210-218 132. Ostateczne uzupełnienia protetyczne Mezostruktura –łączy wszczpy między sobą lub też każdy z nich z protezą Sposób 1 2 3 4 Implanty w 2 3-5 4-6 4-6 odcinku przednim Podparcie Dziąsłowe DziąsłowoWszczepowe wszczepowe wszczepwoe Mezostrukt Okrągłe lub owalne Zespolenia Odlane ura zespolenie kładkowe ekstensyjne. i v. Omów możliwości zaopatrzenia bezzębnej żuchwy. Circumflexa iliaca profunda .

rozróżniamy zespolenia o kształcie : okrągłym. -proteza płytowa ruchomana 3-5 implantch w odcinku przednim -dawna proteza po zaopatrzeniu jej w matryce może służyc jako uzupełnienie czasowe ponieważ osreointegracji sprzyja obciążenie implantów -dopiero po upływie 3-6miesięcy nowa proteza . -mniej problemów estetycznych i funkcjonalnych. mogą sie ujawnić problemy konstrukcyjne i funkcjonalne. -szeroki zakrs wskazań. -niższe koszty Mniejsza siła gryzienia i żucia Proteza ruchoma Resorbcja pdołoża kostnego Czasami wymagane podścilenie żucia żucia Konstrukcja stała(jak własne zęby) Trudności higieniczne Większe problemy fonetyczne. magnesy -niektórzy polecają magnesy do utzymywania protez płytowych bo są 3krotnie mniejsze napięcia -postępowanie kliniczne i laboratoryjne tak jak w protezach całkowitych plus oczywiście wycisk transferowy do kładki i wszczepów Sposób 2. przede wszystki zostaje ograniczona przestrzeń dla języka -odległość belki od błony śluzowej powinna wynosić 2mm (jak dotyka błony sluzowej to uciska i następuje hipertrofia błony śluzowej i uniemożliwia oczyszczanie) -protezę umocowywujemy klipsami lub matrycami. estetyczne i funkcjonalne Większe nakłady Sposób leczenia 1. -protezy oparte na zespoleniach kładkowych -szczególnie konstrukcja ‘belki’ . równloegłościennym z okienkiem -w tej metodzie stosujemy ‘belki’ okrągłe lub owalne – umożliwiają frontalną rotacje protezy -zespolenie kładkowe powinno przebiegać poziomo i prostopadle do dwusiecznej kąta zawartego pomiędzy bocznymi odcinkami wyrostka zębodołowego -idealnie jest gdy ‘belka’ przebiega równoloegle do osi zawiasu -inne umieszczenie zespolenia kładkowego ogranicza rotację protezy i prowadzi do przeciążenia implantów (siły skręcające) -gdy belka jest przemieszczona dojęzykowo.Wady lecznicze. jajowatym. które służą jako zaczepy typu jeździec -stosujemy również zasuwy. korony teleskopowe lub systemy połączeń kładkowych.

w które są zaopatrzone implanty Sposób 3. które w znaczący spośób .część dośluzówkowa odsunięta o 2-3mm od dziąsła -stosuje się specjalne gilzy dystansowe. zamków Ceka.-jeżeli jest wystarczająco duża przestrzeń dla zespolenia kładkowego można wybrać połączenie okrągłe lub owalne -jeżeli pomiędzy 3-4 wszczepami isnieje możliwość umieszczenia wyłącznie kilku małych zespoleń kładkowych.ezostruktury w kierunku dystalnym za pomocą ‘belek’ częściowych i zasuw oraz zamków Ceka -w ten spośób można przekształcić protezę płytową o charakterze śluzówkowym w uzupełnienie protetyczne oparte na wszczepach i błonie śluzowej -uzupełnieniem takim mogą być także protezy częściowezakotwiczone na koronkach teleskopowych. -ekstensyjne protezy ruchome lub mosty -oparte na 4-6 implantch w obszarze przednim żuchwy -jeżeli można wprowadzić odpowiednio długie implanty to proteza może być osadzona tylko na nich -protezy ruchome mogą być osadzane na podłożu przy użyciu częściowych ‘belek’ ekstensyjnych i zasuw.ają poprawić wygląd mostów ekstensyjnych łączonych z implantami za pomocą śrub Stosuje się również: -protezy całkowite -cementowane mosty ekstensyjne w odcinku przednim żuchwy -protezy płytowe opartych w odcinkach przednich i bocznych szczęk -okrężne mosty cementowe Tymczasowe uzupełnienia protetyczne: . poleca się obustronne wydłużenie . łączników kulkowych i koron teleskopowych -zwykle protezy te spełniają wymogi estetyczne i fonetyczne -łatwiej utrzymać higienę niż w protezach stałych Sposób 4. -mosty ekstensyjne i protezy warunkowo ruchome -oparte wyłącznie na wszcepach i połączone śrubami -4-6 implantów w obszarze przednim żuchwy -odległość między środkowym a ostanim wszczepem powinna być w miarę duża -maksymalne wydłużenie protezy w kierunku dystalnym powinno odpowiadać podwojonemu wymiarowi strzałkowemu -jeżeli to możliwe to można umieścić więcej niż 4 wszczepy w odcinku między otworami bródkowymi . to powinno się wybierać ‘belki’ równoległościenne -gdy implant są blisko siebie.

proteza taka służy jako szablon operacyjny lub proteza tymczasowa Wady protezy OVD -konieczność okresowego podścielania części protezy i okolic pobrzeża z powodu postepującej resorbcji kości w celu uniknięcia ruchów wahadłowych protezy i retencji resztek jedzenia pod jej płytą -negatywne skutki psychologiczne dla pacjenta związane z noszenim uzupełnienia protetycznego ruchomego Koncepcja 1 -wprowadza się dwa wszepy w okolicy pomiędzy otworami bródkowymi (tam gdzie najwięcej kości) -można wtedy z reguły zastosować prostolinijny układ wszepów o długości ok 20mm. mniej obciażajaco -możliwość rozszerzenia struktury poprzez dodanie nowych wszczepów.Rezygnujemy z nich gdy: -wszczepy wgajajace się transgingiwalnie i poddawane natychmiastowym obciażeniom -wszczepy odkryte nie mogą przez dłuższy czas podlegać obciążeniom Stosyjemy gdy: -na implantach pokrytych błoną śluzową można oprzeć dawną protezę. stabilizowanych na wszczepach filarowych w odcink przednim żuchwy -uzupełnienie konstrukcji w formie mostowej Zalety ptotezy OVD: -możliwość zrównoważenia niekorzystnych relacji okluzyjnych -dobre efekty estetyczne i fonetyczne. dzięki indywidualnemu planowaniu -możliwość przeprowadzenia skrajnej resorbcji szczęki pozwalającej na wprowadzeni nawyżej dwóch wszczepów -wprowadzenie protezy całkowitej do adaptacji. ale po jej uprzednim podścieleniu miękkim tworzywem ( na 3 miesiące tylko) Piśmiennictwo: Brandt str. bez ograniczenia obszaru podjęzykowego -na okrągła lub owalną metalową belkę nakłada się protezę nakładkową OVD . 108-126 Uwagi ogólne: Jeżeli są złe warunki dla pola protetycznego dla tradycyjnej protezy żuchwy stosujemy protezy OVD –overdenture Dwa rózne modele konstrukcji: -leczenie implantoprotetyczne z zastosowaniem protez OVD. a OVD następnie poddać obróbce technicznej -łatwiejsze. bardziej ekonomicznie.

zamocowane telskopowo Cechą szczególną jest brak siodła protezy w obszarze wszczepów. przy bocznym obciążaniu protezywszczepy zapewniaja stabilizację podłużną i poprzeczną -nacisk przy żuciu zasadniczo przenoszony na odcinki bezzęnego wyrostka zebodołowego żuchwy -w szczególnych sytuacjach można zastosować krótkie belki. co powoduje powstanie otwartej przestrzeni okołoimplkantacyjnej .. które powodowałyby wzmocnienie utrzymania protezy -korzystne jest zastosowanie przekładki między elementami konstrukcji co zapobiega złamaniom przy zapadaniu się siodeł protezy z powodu zbyt dużych obciążeń podczas długoletniego użytkowania -można zastosować mocowania kulkowe przy równolelych matrycach mocowania kulkowego Zalety Możliwość zastosowania prostych. łatwa w regulowaniu retencja i trwałość stabilizacyjna Wady Utrudnione wykonanie zabiegów higienicznych Jako proste konstrukcje mogą być obarczone problemami funkcjonalnymi Zachodzi ryzyko utraty wszczepu i uszkodzenia konstrukcji Wskazania Umiarkowana atrofia wyrostka zębodołowego Gdy głównym problemem jest niska retencja i złe funkconowanie tradycyjnego uzupełnienia protetycznego Koncepcja 2 -wprowadza sie 4 wszczepy wo odcinkuprzednim żuchwy w odstepie 12mm -koncepcja ta jest wyrazem standaryzacji metod postępowania w przypadku całkowitego uzupełnienia implantoprotetycznego żuchwy Zalety Zastosowanie 2 lub 3 matryc zapewnia większą stabilność niż w przypadku koncepcji pierwszej Zachowana na ogół funkcjonalność konstrukcji przy utracie wszczepu Natychmiastowe obciążenie wszczepu przy dobrej gęstości kośći dobrych warunków anatomicznych Dodatkowo po zabiego chirurgiczny wszczepy stabilizowane są za pomocą belki montowanej w dotychczasowej protezie Można stosować mocowania kulowe Wsparte na implantch protezy hybrydowe.ementów i możliwość dostosowania ich do konretnego przypadku.z wyborem tej koncepcji spełnione są minimalne wymagania całkowitego i funkcjonalnego uzupełnienia protetycznego żuchwy -może wystąpić pewna rotacja uzupełnienia wokół osi układu belkowego. fabrycznie przygotowanych e.

który zaopatrzony jest w zęby z tworzywa sztucznego .Częśc protezy w odcinku przednim żuchwy ma delikatny kształ wzorowany na moście Taka konstrukcja może być zastosowana przymałej atrofii wyrostka zębodołowego i korzystnej relacji okluzyjnej Wysoki nakład środków protetycznych spowodowane koniecznościa specjalnego frezowania Wszczepy muszą mieć korzystną lokalizację względem koron uzupełnienia protetycznegoproblemy mogą wynikać z prawie sztywnego. a nawet pęknięcie śruby filaru protetycznego bądź wszczepu Wskazania Atrofia żuchwy od małej do zaawansowanej Dla pacjentów z ostro ukształtowaną gotycką formą szczęki Koncepcja 3 Wprowadzenie 4-5 wszczepów z zastosowaniem belki Zabieg przeprowadzony w 2 etapch Długość wspornikównie powinna przekraczać 8mm OVD zaopatrzone maksymalnie w 6 matryc i mogą być w znacznym stopniu zredukowane Konstukcja przeważnie oparta na wszczepach. gdyż nie odtwarza się drugie trzonowca Rozszerzenie koncepcji 1 i2 ‘Koło ratunkowe’ w koncepcji 4 Zalety Łatwo adoptowalna Stosowana przy niekorzystnych relacjach kostnych stanowiąc podparcie dla warg Brak tendencji do utraty retencji Stabilne zakotwiczenie Siła i stabilność żucia poprawiają się znacząco Wada Ruchome uzupełnienie protetyczne obarczone wszystkimi jego negatywnymi cechami Wskazania Krańcowa atrofia Koncepcja 4 5-6 wszczepów w odcinku między otworami bródkowymi Okres wgajania 3 miesiące Po tym okresie następuje obciążenie wszczepów konstrukcją podobną do mostu Standadowym uzupełnieniem jest metalowy szkielet przykręcany do wszczepów. teleskopowego połączenia między wszczepem a rpotezą w centrum powierzchni żujacej Możliwymi trudnościami jest poluzowanie połączenia śrubowego.

ale dopuszczalne jest jeszcze uzupełnienie pierwszych trzonowców Zalety W sposób zadowalający odtwarza relacje międzyszczękowe W możliwie najlepszy spośób odtwarza wydolność żucia Wady Duże odległości pionowe między wyrostkami szczęki i żuchwy. wowczas polaczenie z zebem bedzie dzialac jak dowieszka.korony teleskopowe. Rowniez inna gietkosc.brak kosci.] str. Stosowane sa wowczas np. ze przejmuja one wiekszosc obciazenia. prowadzi do zmeczenia metalu i lamania sie srub. Klasyfikacja według czasu implantacji: -implantacje natychmiastowe -implantacje natychmiastowe odroczone -implantacje póżne jednoczasowe lub jednofazowe i wieloczasowe lub wielofazowe .nie pochodzaca z kosci lecz wszczepu. ze jest to dodatkowy czynnik ryzyka przy innych powszechnie wystepujacych np. Jednak sa tez zwolennicy laczenia wszczepow z zebami naturalnymi. Sztywnosc implantow powoduje. dzieki takim rozwiazaniom most majacy jako filary implanty i zeby naturalne moze spelniac swoje zadanie. 134. Ponadto wzrastajaca ruchomosc zeba prowadzi do zwiekszenia obciazenia wszczepu i jego utraty.10 razy bardziej ruchome niż implanty. Implantacja natychmiastowa – wady i zalety. elastyczne wklady wewnatrz wszczepu. spowodowane warunkami kostnymi i niekorzystne relacje okluzyjne ograniczają stosowanie tego uzupełnienia W takich przypadkach można stosować OVD zakotwiczone na belkach wg koncepcji 3 Utrzymanie higieny jest utrudnione Nie poleca się osobom starszym ze względu na utrudnione zabiegi higienizacyjne Wskazania Jak we wcześniej omówionych koncepcjach Piśmiennictwo Urban&partner tom o implantach. Przy planowaniu takich polaczen trzeba pamietac.Boczne rozprzestrzenienie konstrukcji nie powinno przekraczac 12mm. Połaczenie (zebow wlasnych z impalntami) o róznej podatnosci prowadzi do ryzyka nierownomiernego obciazenia filarow. 269-275 133 przedstaw problem laczenia zebow wlasnych z implantami Zeby własne sa ok.

możliwość zaniku zwykle zewnętrznej blaszki kostnej(wykład) Implantacja -nie ma zaniku kości -możliwa duża szpara między natychmiastowa -szybkie zaopatrzenie implantem a kością odroczona protetyczne . śluzowa bez rogowacenia czy bliznowate wciągnięcia w przedsionku jamy ustnej – z tekstu) -brak ścisłego dopasowania implantu do zębodołu.rozejście się szwów – z -szybkie zaopatrzenie tekstu protetyczne -częściej duże szpary między -idealne ustawienie implantem a kością implantu -niekiedy gojenie bez -nie trzeba czekać na zamknięcia lub niekorzystny wygojenie kości stan błony śluzowej (ruchoma zębodołu bł.Podział implantacji wewnątrzkostnych według czasu ich wykonania Czas Zalety Wady Implantacja -nie ma zaniku -więcej zaburzeń w gojeniu rany natychmiastowa kości(wykład) lub jest i niepowodzeń .oś wszepu podąża w pusty zębodół. nibiezpieczeństwo nieprawidłowej pozycji.obrzęki. wolniejszy(z tekstu) kriwaki.możliwa infekcja (wykład) -środowisko bez zapalenia -idalne ustawienie implantu -możliwe gojenie zamkniete -korzystny stan błony śluzowej wokół implantu mIplantacja późna -zgodność implantu z -niekiedy za mało kości z jednoczasowa podłożem kostnym powodu zaniku z niedoczynności -szybkie zaopatrzenie -gojenie otwarte protetyczne -za wczesne obciążenie -dobry mankit tkank zagrażaczasami integtracji z miękkich kością Implantacja późna -zgodność implantu z -niekiedy za mało kości z wieloczasowa podłożem dzięki powodu zaniku z nidoczynności gojeniu zamkniętemu -długotrwałe kosztowne -prawie pewna postępowanie integracja z kością -gorszy mankiet tkanek miękkich?(tak jest w książce ze znakiem ?) .

do środowiska wolnego od zaplenia . 1 . wgajane w sposób zamknięty lub otwarty.nowsze rozwiązanie to indywidualne implanty natychmiastowe BIODesign-Implantat -po zmierzeniu korzenia usuniętego zęba. niekiedy zaś także zamknięty nabłonkiem.szpare między implantem a kostną ścianą zębodołu można zmniejszyć.okres odroczenia od 1-12 tyg.po powierzchownym zagojeniu rany implantyzwykle przykrywa się płatem błony śluzowej.oceniamy radiologicznie początek kostnienia .implant wprowadzamy tak jak w implantacji późnej. stosując błony sterujące regenerację kości Piśmienictwo: Brandt str.) str.wypreparowanie wiertłem lub frezem odpowiedni łoże implantu w obrębi pustego zębodołu . nieco większy niż ząb naturalny . gdyż przy implantach cylindrycznych na skutek nieprzystawania powierzchni prawie zawsze powstają szpary – zmniejszają one stabilizację pierwotną . laserem z bloku tytanowego wycina się komputerowo sterowanym frezem implant w kształcie korzenia. ale nie ma wygojonej tkanki kostnej .średnica implantu powinna byc conajmniej tej samej wielkości co srednica utraconego korzenia zęba – korzysniej żeby większa .171-173 Wykłady implanty cz.implanty te.pomyślnego wgojenia można oczekiwać jeśli uda się zachować ¾ wargowej sciany zębodołu i pierwotnie mocno zakotwiczyć implant w kości (implanty nagwintowane w kształcie stożkowym – bo bardziej odpowiada kształtowi zębodołu. po utracie zęba (by dać ustrojowi sposobność do wyleczenia zapaleń przyzębia – z tekstu) . lepszą stabilizację pierwotną niż implanty cylindryczne bez gwintu) . utworzonym bez napięcia .wprowadzenie implantu .Implantacje natychmiastowe: . mogą być dopiero obciążane po 3 miesiącach Implantacje natychmiastowe odroczone: .wykonana bezpośrednio po utracie zęba lub 8 dni po ekstrakcji . 22-25 Urban&Partner tom o implantach.można też użyć implantów stożkowatych.po tym okresie zębodół wypełniony jest tkankąmiękką.

U dorosłych tkanki złożone z komórek czasowych (np. TGFs nadrodzina transformujących czynników wzrostu. • komórki izolowane i procesowane. którymi są kolageny zrębu tkankowego. Komórki te dzieli się na czasowe i trwałe. komórki macierzyste. Wspomniana tetrada zakłada. pericyty.molekuły przenoszące sygnał do komórek. proteoglikany. Komórki wypełniające łoże przeszczepu. np. amelogen polipeptyd r[A-4]. . sterowana regeneracja tkanek (GTR . Uwolnione czynniki stymulują niezróżnicowane komórki miejscowe do podziałów i różnicowania w określonym kierunku związanym z regeneracją oraz miejscowymi potrzebami tkankowymi. WSKAZANIA. napływowe z krwi.powstania tkanki łącznej lub blizny łącznotkankowej. mitogeny polipeptydowe. przygotowane do zastąpienia komórek zużytych. inicjujące i wspomagające proces regeneracji: • komórki rekrutowane miejscowo z otaczających tkanek. nabłonkowa) i trwałych (np. związane z macierzą. w zależności od zdolności do podziałów.135. tzw. podczas gdy inne komórki trwałe. STEROWANA REGENERACJA KOŚCI. rzadziej hodowane in vitro przed przeszczepieniem. która odtwarza wszystkie tkanki na podobieństwo procesów embrionalnych.czynnikiwzrostowe. glikozamino-glikany. z których część należy do nadrodziny TGF-J3. krążą we krwi. procesu potrzebne są składowe wzajemnie od siebie zależne:. • komórki niezróżnicowane. są stopniowo uwalniane z niej podczas przebudowy tkankowej (tissue turnover). fibrocyty. IGFsinsulinopodobne czynniki wzrostowe. Naturalne gojenie najczęściej prowadzi do reparacji . są obecne w każdej tkance. • komórki zróżnicowane. geny kodujące: • czynniki wzrostowe.guided tissue regeneration) lub sterowana regeneracja kości (GBR .extracellular matrix). np. apoptotycznych. polipeptydowe czynniki wzrostu.białka morfogenetyczne kości. tkanki nerwowej. ostatecznie zróżnicowane i nie dzielą się. tkanka łączna. że do prawidłowego i wydajnego przebiegu ww. osteocyty. 2.guided bone regeneration). np. 1. MATERIAŁY. np. podczas gdy komórki trwałe są dojrzałe.płytkopochodny czynnik wzrostu. rzadziej do regeneracji. lokalizują się w szpiku* (hemopoetyczne). mięśnia sercowego. chondroblasty. preosteoblasty. cytokiny. • czynniki morfogenetyczne (czynniki różnicujące). kość) mogą się regenerować. BMPs . Komórki zdeterminowane i zróżnicowane mają zdolność do produkcji składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM . CZAS GOJENIA. Cytokiny. np. Czynniki te. Komórki czasowe podlegają stałym procesom podziałowym i w ujęciu biologicznym są prawdziwymi komórkami macierzystymi. PDGF . • komórki zdeterminowane. tzw. nie są w stanie.

czynniki wiążące heparynę. np.pojęcia używane wymiennie). procesowane w wyniku odbiał-czania kości najczęściej ksenogennej. np. fibronektyna (stała sekwencja 'aminokwasów -FMRRIKA). 4. ceramika szklana zawierająca pochodne sylikonów i glinu (Zr02 i A1203). biorąc pod uwagę pełen proces przebudowy przeszczepu zawierającego minerał .nawet kilka lat. błona śluzowa. ``Regeneracja kości najkrócej 3 miesiące. resorbowalne beta-trójfosforany wapniowe [Ca3(P04)2]. *nieresorbowalne. kość. • atelokolagen .typ I: ścięgna (ACS. • kolagen w postaci cienkiej błony lub gąbki.Goretex. laminina (RGD . -Materiały nieresorbowalne są stosowane rzadziej jako błony zaporowe do zahamowania wrastania tkanki błony śluzowej/nabłonka w głąb szczeliny tkankowej przygotowanej przez chirurga do stopniowego wypełnienia przez powstającą kość.• integryny. ``Regeneracja tkanki nabłonkowej i łącznej błony śluzowej trwa od kilku do kilkunastu dni. Helistat Integra Life Sciences).kolagen w postaci żelu (Atrisorb). Politetrafluoroetylen (PTFA) . skóra właściwa. Materiały aloplastyczne kościopodobne: hydroksyapatyty [Ca^PO^^OH^ naturalne. • 3. Pochodne/estry kwasu poliglikolowego. Materiały aloplastyczne dzielą się na: *resorbowalne. • • • • Nośnik (scaffold. powierzchnia od strony nabłonka jest gładka. • polimer kolagenowo-glikozaminoglikanowy. opona twarda. carrier . okostna. witaminy. hydroksyapatyty syntetyczne. hydroksyapatyty syntetyczne resorbo-walne. Bioszkło (bio-glas). iż -materiały resorbowalne ulegają stopniowej degradacji w tkankach biorcy w czasie wystarczającym do odtwarzania tkanek regenerujących w określonym przedziale tkankowym. Błony zaporowe — „rusztowanie" dla regeneracji tkanek Błona zaporowa ma kilkuwarstwową budowę. powierzchnia od strony tkanek łącznych jest . Pojęcia te oznaczają.*adhezyny. którym mogą być kolageny: • procesowany kolagen naturalny . • inne: hormony. nieresorbo-walne (praktycznie już niestosowane).aminokwasy białek adhezyjnycri). w postaci granulek.

które można generalnie podzielić na: resorbo-walne i nieresorbowalne. możliwa jest wymiana substancji wzrostowych i wzajemne oddziaływanie komórek na drodze parakrynii. WL. USA. • PLA. • Politetrafluoroetylen.bloków kostnych.Gore USA. estry kwasu polimlekowego (Epi Guide. Tkanka łączna skrzepu organizuje się w ciągu kilku dni. Wskazania: ~regeneracji przyzębia. która przebudowuje się we wtórną kość drobnowłóknistą i tworzy się zbita blaszka zębodołu. Znanych jest kilka rodzajów błoń zaporowych. • Atelokolagen (Tissue Guide.porowata. • PLA/PGA estry kwasów polimlekowego i poliglikolowego (Resolut XT. Sunstar Japan. fragmentów . której rolę odgrywają błony zaporowe. Sweden. ~implantologii śródkostnej. stąd konieczność bariery. wymagające reoperacji w celu ich usunięcia. • Błony kolagenowe wieprzowe (Osteohealth. lub też z talerza kości . USA). dojrzewa kilka tygodni. • Regeneracja tkanki nabłonkowej trwa kilka dni i hamuje różnicowanie i dojrzewanie komórek tkanki łącznej. USA). ~regeneracji tkanki kostnej. Goretex (WL Gore USA). USA). USA). acetat celulozy (Milipore INC. THM biomedical Inc. tzw. Błony zaporowe: • Błony kolagenowe wołowe* (Bio Mend. Koken Tokyo Japan).początkowym etapie odpowiada kostnieniu na podstawie łącznotkankowej: powstaje pierwotna kość grubo włóknista splotowata. Podział przeszczepów preparatów kościopochodnych i kościozastępczych w zależności od ich pochodzenia Autoprzeszczep (przeszczep autogeniczny/autogenny.kość pozyskiwana z tego samego osobnika w postaci wiórów kostnych. • Nitroceluloza. Calcitek. złoty standard) . • Odtwarzanie tkanki kostnej wyrostka zębodołowego trwa 4-5 miesięcy i w: .komórki obu przedziałów nie kontaktują się bezpośrednio. występujący w postaci żelu i po wprowadzeniu w miejsce ubytku tkankowego przyzębia ulega konsolidacji w błonę po 40-50 sekundach.. • PerioGlas (USA). ma duże pory umożliwiające przestrzenne zasiedlanie się komórek i ich proliferację . więzadło tworzy się również po kilku tygodniach. • Atrisorb formowany indywidualnie do danego pola operacyjnego. Proces sterowanej regeneracji tkanek ozębnej jest długotrwały. Guidor).

pozbawiony całkowicie właściwości immunologicznych.extracellular matrix). a dzięki temu może być przechowywany w bankach tkanek. Wykazuje właściwości osteogenne. tracąc właściwości osteoindukcyj-ne. Wykazuje właściwości osteogenne.osteoindukcja.przeszczep posiada właściwości stymulowania miejscowych mechanizmów do osteogenezy. Może być pobierany z miejsc ortotopowych w jamie ustnej. w przypadku kości może być konserwowany przez zamrażanie lub liofilizowany.wszczepiony w miejsce heterotopowe. np. Materiał osteokondukcyjny wszczepiony w miejsce heterotopowe w stosunku do kości nie posiada zdolności heterotopowej indukcji osteogenezy. przeszczep zachowuje się jak autogenny. Osteokondukcja . z których część indukuje osteogenezę: syntezę macierzy organicznej kości (ECM . część inicjuje proces biologicznej mineralizacji w wytworzonej macierzy kości. przeszczepu. Przeszczep ksenogenny/ksenogeniczny (ksenoprzeszczep) — pochodzi od osobnika innego gatunku. Cechy materiałów wszczepialnych kościopochodnych/kościopodobnych Osteogeneza . indukcja tkanki kostnej .pełzające zastępowanie przeszczepu kości alogennej).dawca i biorca są genetycznie identyczni (bliźnięta jednojajowe) . z następcza i resorpcją kości przeszczepionej i zastąpieniem jej kością biorcy (creeping substitu-tion . w mięśnie.biodrowej. a przez to umożhwiają wgojenie.bone morphogenetic proteins). które po przeszczepieniu podejmują procesy fizjologiczne. z utkaniem kolagenowym. Przeszczep autogenny najczęściej ulega gojeniu w całości i stopniowej przebudowie do warunków biologicznych i mechanicznych charakteryzujących miejsce regeneracji. np. oraz inne białka. samemu posiadając te właściwości .przeszczepiona kość ulega wgojeniu. Metody konserwacji obniżają antygenowość. Brak reakcji odrzucenia przeszczepu.właściwość przeszczepu pozwalająca na inicjację procesu osteogenezy przy obecności czynników osteogennych w otaczającym środowisku/łożu kostnym przeszczepu jako nośnik (carrier). Wykazuje pełne właściwości osteogenne. Przeszczep alogenny/alogeniczny (aloprzeszczep) . indukuje powstanie ognisk tkanki kostnej. jednak staje się on osteokondukcyjny. Charakteryzuje go obecność żywych komórek. W przypadku odbiałczenia kości ksenogennej uzyskuje się resorbowalny minerał kostny. lub też heterotopowyeh.biorca i dawca należą do tego samego gatunku. Najczęściej wszczepiany materiał zawiera białka morfogenetyczne kości (BMPs . talerz kości biodrowej. Wywołuje najczęściej silną reakcję humoralną i komórkową w organizmie biorcy. Przeszczep izogenny/izogeniczny . Metodologia rekonstrukcji tkanki kostnej szczęk . przeszczepieniu towarzyszy reakcja odrzucenia przeszczepu. wreszcie stymuluje proces wewnętrznej przebudowy tkanki kostnej na podobieństwo procesów embrionalnych.

Obecnie rzadko stosowana z uwagi na przemieszczanie się przeszczepu tak wprowadzonego i słabą jego przebudowę . Poprawę można osiągną podjąć tetracykliny i stosując membrany. Jednoczesna odbudowa tkanki kostnej wokół za instalowanych implantów (najkorzystniejsze jest wykorzystanie kości autogen nej lub mieszaniny kości autogennej z syntetyczną). powinna być stosowana w przypadkach podniesienia dna zatoki szczękowej. Jamy po cystektomiach również mogą być wypełniane kością autogenną.z okolicy bródki. fenestracji. ich dehiscencji. z talerza kości biodrowej . z innych miejsc np. charakteryzuje się większą efel tywnością odtworzonej tkanki. gałęzi żuchwy. podwyższenia wyrostków zębodołowych.bone savescrapera lub trepanów w postaci granulatu lub bloku kostnego).Istnieje kilka metod odbudowy/regeneracji tkanki kostnej szczęk: • Prosta metoda tunelowa polegająca na wprowadzeniu materiału wszczepialnego w wytworzony tunel podokostnowy na wysokości grzbietu wyrostka zębodoło-wego lub części zębodołowej. wymaga reoperacji/usunięcia błony po 3-6 miesiącach. zaaplikowanie przeszczepu (pozyskiwanie kości autogennej przy wykorzystaniu skrobaczki kostnej . MATERIAŁY służące augumentacji wyrostka (WYKŁAD) AUTOPRZESZCZEPY (zawierają świeże komórki. w dużych zabiegach chirurgii odtwórczej szczękowo-twarzowej w postaci dużych bloków kostnych. 2. Kość napromieniona (60. przygotowanie powierzchni kości do umieszczenia przeszczepu (wykonanie otworów odżywczych/nawier-tów). minerałem naturalnym/zwierzęcym lub synte tycznym z masą płytkową.80 tys GY). może być mieszana z innymi biomateriałami: może być pobierana z: 1. co zapobiega wrastaniu tkanki łącznej w głąb ubytł . napraw obnażenia implantów. np. • Osteogeneza dystrakcyjna wyrostka zębodołowego polegająca na stopniowym mechanicznym przedłużaniu powstającej tkanki kostnej w wytworzonej prze chirurga szczelinie złamania i przy wykorzystaniu osteodystraktorów. Materiały ksenogenne służące augumentacji wyrostka . Odbudowa tkanki kostnej przez chirurgiczne odsłonięcie powierzchni kości -wytworzenie płata błony okostnowej/śluzowej. grzebień talerza biodrowego Liofilizowana kość ludzka (FDBA) działa silnie osteoindukcyjnie i osteokondukcyjne. guza szczęki. jamy ustnej. Kość odwapniona liofilizowana (PFDB A) obecnie jest kwestionowana jako materiał do przeszczepów z powodu powodowania znacznego odczynu zapalnego okolicznych tkanek. • Przykrycie i stabilizacja błonami zaporowymi resorbowalnymi lub nieresorbowalnymi usztywnionymi tytanem.

wchłania się od 3 do 24 miesięcy. Bio. bioaktywne szkło organiczne.Ceramiczny fosforan wapnia.glass. Resorbują się w ciągu od kilku tygodni do kilku lat zależnie od modyfikacji (stosunek PLA i PGA). ma porowatą strukturę. nie wykazuje właściwości oesteogennych w miejscach ektopicznych b Porowaty hydroksyapatyt (PHA) ulega resorpcji (preparat ) Fluorohydroxyapatyt. porowaty materiał kościozstępczy. mieszanina soli Ca i P w proporcjach występujących w kości ludzkiej i w zębinie indukuje proliferację osteoblastów. nie ma osteoindukcyjnych. . resorbowalny.zwiera głównie hydroksyapatyty i betafosforan trójwapniowy. Ma właściwości osteokonduktywne. Nie resorbują się. d) Szkielet korala (węglan wapnia CaC03) NCS jest porowaty. Są to biomateriały otrzymywane ze sproszkowanych fosforanów. Ma właściwości osteokondukcyjne. Są bioresorbowalne. Cytokiny i BMP-7. a) Gęsty hydroksyapatyt (HA) nie ulega resorpcji. Collos Bio. w ciągu 6 dni po zastosowaniu pojawia się zmineralizowana macierz kolagenowa. PerioGlass Materiały syntetyczne służące augumentacji wyrostka Polimery a) Polimer PMMA. Koraliki z PMMA otoczone są PHEMA i powleczone CaOH2. Preparaty: BioGran.Oss.organiczny. nie zawierający jednak organicznej komponenty. Materiały służące augumetnacji wyrostka Resorbujące się poliestry (hydroksykwasy i cząsteczkowe polimery kwasu mlekowego i glikolowego). jest resorbowalny. Może być syntetyczny i naturalny (preparat Biocoral. Czynniki wzrostu.Algipore) Beta fosforan trójwapniowy B-TCP produkowany jest ze sproszkowanego fosforanu wapnia z naftalenem. W organizmie jest przetwarzany na HA.jest kombinacją polimetylometakrylanu i polihydroxyetylometakrylanu.

analiza wskazań do zabiegu.podobnie jak przed każdym innym zabiegiem operacyjnym. Wszczepy powinny być stosowane. 3) Ocena podłoża kostnego pod względem ilościowym. dokonywanych w jamie ustnej pacjenta. wykluczenie ogólnych przeciwwskazań do zabiegu. powinno się klinicznie i radiologicznie zbadać dany obszar. Pomiar ten może być przeprowadzony w jamie ustnej pacjenta. torbieli. Należy przy tym uwzględnić grubość błony śluzowej. a także na modelu gipsowym. uszkodzeń powypadkowych. Ponadto zęby rozchwiane w przebiegu parodontopatii mogą być ustabilizowane przez ich połączenie z implantami. takich jak nawracające zapalenia dziąseł. błony śluzowej jamy ustnej. jeśli ich wykorzystanie zapewni lepszą pod względem rokowań i mniej szkodliwą dla resztkowego uzębienia rehabilitację narządu żucia. Przed implantacją. ZASADY KWALIFIKACJI PACJENTA DO LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO. Takie przypadki wymagają konsultacji lekarza domowego bądź internisty. Należy zdiagnozować ewentualne występowanie patologii. którą ponownie określa się w jamie ustnej pacjenta. zębów zatrzymanych. ciał obcych. 2) Badanie stomatologiczne. Ogólne wskazaniedo stosowania implantów istnieje w razie nietolerancji protez konwencjonalnych. na modelach i rtg. Wymienione stany chorobowe są traktowane jako miejscowe przeciwwskazania do zabiegu. Suwmiarka . Początkowo wszczepy stomatologiczne traktowano wyłącznie jako filary uzupełnień protetycznych. Ocenę podłoża kostnego pod względem ilościowym przeprowadza się na podstawie specjalnych badań pomocniczych. Wprowadzenie implantów pozwala zapobiec zanikowi kostnemu. Dokładny wywiad chorobowy ma na celu stwierdzenie ewentualnych ogólnych przeciwwskazań. W wymiarze strzałkowym mierzona jest szerokość wyrostka zębodołowego. Stosowanie implantów nie jest więc ograniczone wyłącznie do pacjentów. Należy zauważyć. obecność nowotworu.137. Dzisiaj dostrzegane są już inne korzyści. że poglądy dotyczące przeciwwskazań do implantacji podlegają ciągłym zmianom. u których tradycyjne uzupełnienia protetyczne się nie sprawdziły. wykluczenie miejscowych przeciwwskazań. stanów zapalnych kości. Zabieg implantacji poprzedzają etapy postępowania przedoperacyjnego: 1) Wywiad chorobowy. związanemu z brakiem bodźców czynnościowych. Nowością jest wykorzystanie do tego celu badań USG i TK. przy użyciu suwmiarki lub odpowiedniego cyrkla.

np. Do tego celu nadają się zdjęcia zgryzowe żuchwy. przeciwnej szczęki. że szerokość żuchwy jest mniejsza. Istotna jest też niedokładność wszystkich pomiarów. W praktyce okazuje się często . których średnica wynosi 5mm. kanału żuchwowego). która umożliwia wprowadzenie pojedynczego implantu.26.umożliwia oznaczenie odległości od punktu antagonistycznego. W wymiarze pionowym określa się odległość wyrostka zębodołowego szczęki od jamy nosowej i zatoki szczękowej. Do pomiarów tych niezbędna jest porównawcza skala. zatok szczękowych. ale mniej dokładne są pomiary dokonywane na zdjęciach panoramicznych za pomocą specjalnych folii. Na rtg widoczna jest taka siatka jak na papierze milimetrowym. Badanie to pozwala wyraźnie odróżnić istotę zbitą kości od istoty gąbczastej. otworu bródkowego i ewentualnie zębów. a więc przedsionkowo – podniebiennym czy przedsionkowo – językowym. zachyłków zatoki szczękowej. Łatwiejsze. Najprostszy sposób polega na umieszczeniu foliowej siatki milimetrowej przed kliszą rentgenowską i naświetleniu siatki wraz z kliszą. Na przezroczystych foliach są odwzorowane szablony odpowiadające poszczególnym typom implantów. aniżeli wynikałoby to z dokonanych obliczeń. W wymiarze poziomym zwraca się uwagę na odległość od otworu przysiecznego. dostarczanych przez producentów implantów. co zwykle odpowiada wielkości powiększenia na większości zdjęć panoramicznych. otworów trzysiecznego i bródkowego. drugie pokazuje odpowiednio pomniejszony odcinek według ustalonej skali. wynosi 8 mm. wynosząca średnio 10%. Tomografia komputerowa przedstawia szerokoś struktur kostnych i dostarcza danych liczbowych o wymiarach poszczególnych okolic. zaopatrzona w metalowe kulki. gdyż widoczne na zdjęciach elementy są zwykle powiększone. Zwykle pionowy i poziomy wymiar kości jest określany na podstawie pomiarów dokonywanych na zdjęciach rtg. Przed implantacją trzeba wtedy uwzględnić potrzebę poszerzenia łoża dla wszczepu. Odwzorowanie tych kulek na zdjęciu odpowiada wymiarowi 5mm w szczęce. Minimalna szerokość kości między korzeniami zębów otaczających wszczep. Przy wykonywaniu zabiegu implantacji należy uwzględnić położenie określonych struktur ( zębów sąsiednich. Przy wykonywaniu zdjęć panoramicznych w jamie ustnej pacjenta jest umieszczana szyna z tworzywa sztucznego. Folie te są nakładane na szablonach w stosunku 1:1. Kiedy na jednym ramieniu tego instrumentu zaznacza się odległość mierzoną na zdjęciu rtg. Najlepiej jest gdy kulki mają tę samą średnicę co planowane wszczepy. Zdjęcia panoramiczne nie dostarczają informacji o strzałkowym wymiarze wyrostke. W żuchwie zaś istotna jest odległość jej części zębodołowej od brzegu żuchwy i kanału żuchwowego. . sporadycznie na podstawie TK. Telerentgenogramy mogą być pomocne w ocenie wymiaru strzałkowego kości w okolicy przedniej szczęki i żuchwy ( pomiędzy otworami bródkowymi ). Ponadto skonstruowano do tego celu czteroramienne cyrkle.

Zauważalne jest tylko przekształcenie się związanej istoty gąbczastej kości w luźniejszą. spotykana zwykle w okolicy guza szczęki i po osteoplastyce. Wpływ na rokowanie w zabiegu implantacji ma jakość tkanki kostnej. Więcej danych dostarcza TK. jego długość i średnica powinny być możliwie największe. z osteoporozą jest obniżona. W razie zabiegu może zaistnieć konieczność zmiany pierwotnego planu leczenia. które nie przebiega wzdłuż jego osi. aby sprostać wymogom estetycznym. Gdy typ kości odpowiada klasie D2. Czasami można w takiej sytuacji wprowadzić kolejny implant o większej średnicy.D4 – luźna kość gąbczasta. MISCHA: . Prawdopodobnie nie jest ona jednakowa w różnych okolicach szczęki tego samego pacjenta. W każdym zabiegu istniejąca kość musi być maksymalnie wykorzystana. można zastosować łączniki kątowe. Kość zaliczana do klasy D3 ma dobre unaczynienie. Źle rokuje funkcjonalne obciążenie pochyło wprowadzonego implantu.Jakość i ilość podłoża kostnego ma decydujące znaczenie dla wyboru optymalnej osi wprowadzenia implantu. która często występuje na ścianie twarzowej szczęki zarówno w odcinku przednim. Doświadczeni implantolodzy całkiem trafnie rozpoznają jakość tkanki kostnej podczas preparowania łoża dla wszczepu. fonetycznym i protetycznym. co ma określony związek z wiekiem.D2 – gruba kość zbita porowata. Ze względu na to. należy oczekiwać dobrego unaczynienia. Ponadto preparowanie łoża dla implantu jest często utrudnione. 4) Ocena jakości tkanki kostnej. bezzębnej żuchwy.D1 – gruba kość zbita. która często występuje w obszarze przednim atroficznej. . która często występuje w obszarze przednim i bocznym żuchwy oraz w części przedniej wyrostków podniebiennych szczęki. Zwykłe zdjęcia rtg nie dostarczają wystarczających informacji o mineralizacji kości. Osteoporoza o podłożu hormonalnym powoduje niewielkie zmiany w żuchwie. że łoże dla implantu okaże się zbyt szerokie dla wcześniej przewidzianego wszczepu. Przy preparowaniu istnieje niebezpieczeństwo. Ocena jakości tkanki kostnej wg. Dokładniejszych danych dostarczają badania USG i TK. Z drugiej strony. Z drugiej strony słabe unaczynienie i ukrwienie takiej kości wydłuża okres wgajania wszczepu. a przy tym wiąże się z niebezpieczeństwem miejscowego przegrzania kości. korzystniejszych warunków do wgajania wszczepu i dobrej stabilizacji pierwotnej. szczególnie kość . Jakość podłoża kostnego można ocenić na podstawie rtg tylko w przybliżeniu. która u pacjentów np. że wszczep może tu być otoczony wyłącznie luźną kością siateczkowatą. jak i w odcinku bocznym oraz w odcinku bocznym żuchwy . Pozytywne wyniki są tu uzyskiwane także po zastosowaniu krótkich implantów. W celu zredukowania obciążenia pojedynczego implantu należy zwiększyć liczbę wprowadzanych wszczepów. Według doświadczonych implantologów klasa D1 zapewnia dobrą pierwotną stabilizację wszczepu. . Preparowanie łoża dla implantu jest też łatwiejsze.D3 – cienka kość zbita porowata i luźna kość gąbczasta.

gdzie istniały najlepsze warunki kostne. Pierwotna stabilizacja wszczepu może być niewystarczająca. Ma to znaczenie przede wszystkim przy zabiegach wykonywanych w odcinku przednim szczęki. W metodzie tej wykonuje się najpierw badanie TK okolicy szczękowej pacjenta. wobec czego nia ma ryzyka zmętnienia soczewki. Napromieniowanie odpowiada dwóm zdjęciom rtg czaszki. Przekrój modelu gipsowego na poziomie obszaru poddawanego implantacji dostarcza danych o szerokości wyrostka zębodołowego i zalecanym kierunku wprowadzania wszczepu. Opracowane dane trafiają ponownie do lekarza. Obecnie dąży się do implantacji w miejscu. Należy dążyć do stabilnego wprowadzenia wszczepu tam. Ostatecznie o wyborze obszaru poddawanego implantacji decydują względy protetyczno – estetyczne. Istnieje na przykład możliwość ustalenia optymalnego kierunku wprowadzenia wszczepu. który korzysta z komputera lub też otrzymuje zdjęcia poszczególnych warstw. Na podstawie modeli są tworzone szablony chirurgiczne z otworami odpowiadającymi miejscu wprowadzania wszczepów. badania TK i analizy modeli można osiągnąć podczas zabiegu za pomocą szablonu chirurgicznego. Przedoperacyjne ustalenia mogą być skorygowane intra operationem. . Gdy dane uzyskane z wywiadu chorobowego oraz wyniki badań pozwalają wykluczyć istnienie przeciwwskazań do implantacji. Jeśli lekarz dysponuje programem komputerowym. techniczne i anatomiczne. myszy ‘’ umożliwia symulację i umieszczenie implantu wzorcowego w odpowiednim miejscu. gdzie jest on pożądany z protetycznego punktu widzenia. Obecnie za najpewniejszą uznaje się metodę implantacji na podstawie danych uzyskanych z cyfrowej tomografii komputerowej. Oczy nie są naświetlane. Optymalny kierunek wprowadzenia wszczepu określony na podstawie telerentgenogramu. Pozwalają one stwierdzić. Na umieszczonych w artykulatorze modelach szczęki i żuchwy są wykonywane woskowe modele planowanych uzupełnień protetycznych. W przypadku kości typu D4 także jest trudna dokładna preparacja łoża dla implantu. w których miejscach powinny być wprowadzone wszczepy i w jakiej liczbie. a także gdzie może istnieć kontakt zwarciowy z antagonistami. a także rzutuje na ewentualny wybór łącznika kątowego. określać grubość kości.typu D4. woskowy model planowanego uzupełnienia protetycznego opartego na wszczepach. Ważne jest tu doświadczenie lekarza i szybkie podejmowanie decyzji. to może oglądać na ekranie poszczególne warstwy.. w którym potrzebne jest istnienie wszczepu. 5) Analiza modeli gipsowych. Za ich pomocą ustala się w jamie ustnej pacjenta obszary implantacji. Dane cyfrowe są wysyłane na dyskietce do centrum obliczeniowego. Używanie . diagnozy i możliwych metod leczenia. optymalne wykorzystanie podłoża kostnego polega na zastosowaniu większej liczby wszczepów o możliwie dużej średnicy i długości. lekarz ustala plan leczenia po uwzględnieniu alternatywnych metod. Dawniej wszczepy wprowadzano tam. 6) Omówienie z pacjentem wyników badań.

Można również wykonać dodatkowe mikroretencje poprzez wykonanie powłoki Plasm-Flame-Spray lub – częściej obecnie stosowaną metodą wytrawiania powierzchni wszczepu.wykonujemy przy pomocy sondy z krążkiem gumowym lub suwakiem Mainza. Ważne jest także ustalenie grubości błony śluzowej w miejscach przeznaczonych do implantacji i wykonanie . 9) Ustalenie terminu zabiegu. mapy kostnej ‘’: . zwłaszcza preparatami hydroksyapatytowymi. KSZTAŁT WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO I JAKOŚĆ KOŚCI: A – wyrostek zachowany B – umiarkowany.i mikroretencje w rozmaitych wariantach. Najczęściej stosowaną i najbardziej skuteczną formę makroretencji stanowią kształty śrubowe i formy gwintowane na zewnętrznej powierzchni wszczepu.dobra higiena jamy ustnej.wystarczający zasób kości. W ostatnich latach wzrosło znaczenie .. . . 8) Plan leczenia i kosztów. Według niektórych poglądów substancje te warunkować mają ścisłe połączenie wszczepu z kością. zgoda pacjenta. sztywne jego zakotwiczenie w kości.zakończony wzrost szczęki. zależnie od rodzaju systemu. Wówczas następuje znaczne zwiększenie śródkostnej powierzchni implantu – tzn.. . Śruby gładkie nie uniemożliwiają wykręcenia wszczepu z kości po zakończeniu fazy gojenia.dobry stan zdrowia . pozwalająca na optymalne. . Pozwalają one na uzyskanie pierwotnej stabilności wszczepu natychmiast po jego implantacji i dlatego można je spotkać w wielu systemach implantacyjnych. że procentowy udział powierzchni stykowej kość – implant jest wyższy w porównaniu z innymi powierzchniami.7) Rozmowa wyjaśniająca.korzystny stan miejscowy. praktyczne przygotowanie do implantacji. RODZAJE POWIERZCHNI IMPLANTU – WADY I ZALETY Powierzchnia śródkostnej części wszczepu. 138. posiada makro. Istnieją także różnorodne wszczepy tytanowe pokryte mniej lub bardziej porowatą warstwą ceramiczną. ograniczony zanik C – resorpcja podstawy D – resorpcja kości podstawy szczęki Optymalne warunki do implantacji: .akceptacja ryzyka.

Przy obciążonych wszczepach w kości szczęki implanty z mieszaną. Ma to nawet znaczenie marketingowe w argumentowaniu długookresowego powodzenia implantacji i znajduje wyraz w wielorakości dostępnych na rynku modyfikacji struktury powierzchni wszczepów – przy jednocześnie małej liczbie odpowiednich badań naukowych w tym zakresie. Udowodniono doświadczalnie. gładkich ‘’ . stosuje się : tytan. im gorsza jest jakość kości. Dotychczas nie udało się udowodnić wpływu na efekt terapeutyczny tych mikroresztek. Wzmaga to stabilność pierwotną w . W 1976 roku Schroederowi udało się zaobserwować połączenie wewnętrzne kości z implantem na trzonie tytanowym powleczonym preparatem Titan-Plasma-Flame (TPF ). czego skutkiem jest coraz większa podaż rynkowa wszczepów o tej skali porowatości. Można resztki tych substancji znaleźć na powierzchni wszczepu. że implanty samogwintujące mają znacznie większą powierzchnię przylegania implant – kość na podwójnie wytrawionych wszczepach – w porównaniu z implantami gładkimi. że średni poziom porowatości jest optymalny dla kostnego wgajania wszczepu in vivo. W stosunkowo korzystnym podłożu kostnym bezzębnej żuchwy nie można stwierdzić żadnej różnicy w stopniu niezawodności . Dążenie do uzyskania powierzchniowej mikroporowatości ma na celu – oprócz modyfikacji makrostruktury wszczepów – powiększenie powierzchni przylegania wszczepu do kości. nie wiadomo jednak. tlenek aluminium i fosforan wapnia oraz różne kwasy do tzw. W aktualnych badaniach wykazano. co powoduje 6-krotne powiększenie powierzchni. stosowanie technik strumieniowo – ściernych przy użyciu różnego rodzaju ścierniw lub wytrawiania kwasem ). napylaną i wytrawioną powierzchnią – pomimo podobnej szorstkości – mają mechanicznie przewagę w stosunku do powierzchni tylko napylanych. 0. Należy przy tym rozróżnić metody addycyjne – powlekające i przez to powiększające niektóre części implantu ( np.04 mm . Zależnie od tego. Każda z metod ma za zadanie uzyskanie chropowatej powierzchni części śródkostnej wszczepu. Oprócz poprawy jakości reakcji tkankowej można stwierdzić także inne korzyści. Dzięki tej powłoce możliwości odkładania kości oraz połączenia się z nią implantu zwiększają się 6-krotnie.. samogwintujących implantów oraz implantów z napyloną plazmą tytanową i wszczepów niesamogwintujących. metoda plazmowego nawarstwiania tytknu ) od metod ablacyjnych. pomniejszające niektóre części implantu ( np. w jakim stopniu określona struktura powierzchni implantu ma decydujące znaczenie w jego utrzymaniu. Grubość warstwy wynosi ok. Rodzaj i rozmiar powierzchni implantu mają duże znaczenie nie tylko dla stabilizacji pierwotnej. jakie czynniki zostaną wykorzystane do obróbki powierzchni implantu. kondycjonowania powierzchni wszczepu.03 – 0. które są tym ważniejsze.implantów z czystego tytanu. Pozytywny wpływ szorstkiej powierzchni implantu na mechaniczne właściwości powierzchni przylegania kość – implant wyraża się koniecznością użycia większej siły przy usuwaniu wszczepów. ale też dla procesu wgajania i przyszłej stabilizacji wgojonego implantu. Praktyka kliniczna jednak nie potwierdza tak jednoznacznie pozytywnych korzyści stosowania wszczepów o szorstkiej powierzchni.

Produkuje się także implanty.opracowane mechanicznie – niska chropowatość. mechanicznymi ( piaskowanie ). Microvent. . .okresie wgajania.piaskowanie i wytrawianie kwasem. takie jak np. Maszynowo obrabiane implanty mają najbardziej gładką powierzchnię. Nowoczesna implantologia daje prawie 90% gwarancji pozytywnego wyniku zabiegu implantacji.plazma tytanowa. Modyfikacje powierzchni: . Poprawia się również istotnie ważna w okresie obciążenia wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie połączenia implantu z kością.tylko wytrawianie kwasem. im. a w razie pomyślnego przebiegu powłokę zastępuje całkowicie nowo utworzona kość. ca. 139. których powierzchnia jest powleczona materiałem aktywnym biologicznie.metody ablacyjne: ~`powierzchnia wytrawiona ~` powierzchnia wytrawiona anodowo ~`poddana obróbce strumieniowo – ściernej ~`łączenie różnych technik . Po wszczepieniu następuje resorpcja powłoki. a więc stabilizacja wtórna. implanty PEDRAZZINIEGO ( zostały powleczone ceramiką hydroksyapatytową albo fosforanem wapniowym ). potasu polepsza właściwości osteointegracyjne. Zmniejsza też obciążenie pojedynczego osteonu. .Otaczanie implantu naturalnymi polimerowymi membranami odtwarzające włókna ozębnej. a także tzw. Tak powiększona powierzchnia implantu ma znacznie większy kontakt z kością.Dodatek fluoru. Także innymi sposobami. jednak nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia pewnych powikłań śródoperacyjnych lub pozabiegowych. . Implanty powlekane elektrolitycznie hydroksyapatytem miały powierzchnię podobną do powierzchni plazmy tytanowej i do powierzchni uzyskanej przez plazmowe pokrycie implantu hydroksyapatytem. POWIKŁANIA W CZASIE ZABIEGU IMPLANTACJI. Dzięki tej jakościowej i ilościowej zmianie powierzchni stało się realne wprowadzenie implantów delikatniejszych niż dotychczasowe. argonu.metody addycyjne – duża chropowatość ~`powłoka z plazmy tytanowej ~`powłoka hydroksyapatytowa Powierzchnie implantu: . m. Modyfikacje powierzchni implantu: . można osiągnąć wymaganą szorstką powierzchnię. O . chemicznymi ( wytrawianie kwasem ) lub elektromechanicznymi.piaskowanie tlenkiem tytanu. Powiększenie powierzchni prowadzi do korzystniejszego rozkładu sił żucia w kości. .

że czas krzepnięcia krwi wraca do normy dopiero po 4-7 dniach od zakończenia ich zażywania. PTT. Jedynie w przypadku głębokiego preparowania podjęzykowego lub perforacji kości – podczas preparowania łoża wszczepu. W takich przypadkach zaleca się wykonanie szybkiej analizy krzepnięcia krwi ( Quick. o tyle wszczepienie masy płytkowej nie wymaga żadnych modyfikacji. gdyż w tego rodzaju tkance miękkiej nie ma kompresji naczyń krwionośnych. w . Świadomość i wiedza na temat możliwych powikłań jest konieczna dla zachowania stosownego postępowania zapobiegawczego. mogą w podobnej formie pojawić się po każdym zabiegu chirurgicznym. na rozerwaniu podczas tworzenia płata oraz na krwawieniu podczas i po zabiegu. Należy odróżnić powikłania śródoperacyjne ( pojawiające się podczas zabiegu implantacji lub bezpośrednio po nim ) od powikłań późniejszych. Wśród najczęściej spotykanych jatrogennych zmian krzepnięcia krwi na szczególną uwagę zasługuje wstrzymanie podawania Marcumaru ( lek przeciwzakrzepowy ). 100-500 mg kwasu acetylosalicylowego ( aspiryna ) – co powoduje. Aby uniknąć tego rodzaju komplikacji. ale nie są one niczym nadzwyczajnym – pomijając możliwość zaburzeń poziomu cukru we krwi. ustnej może dojść do niekontrolowanego rozrostu krwiaka. może dojść do uszkodzenia tętnicy podjęzykowej i przez to do zagrażającego życiu krwawienia z dna jamy ustnej i blokady dróg oddechowych. Stosowanie ostrych respatorów oraz preparowanie warstw podokostnowych – połączone z przecięciem bliznowatych zrostów – pozwala uniknąć rozerwania tkanek podczas tworzenia płata. które mogą wystąpić wskutek zmiany diety. jak późniejsze krwawienia czy miejscowe infekcje. Wielu starszych pacjentów ma zalecone profilaktyczne zażywanie przez dłuższy czas preparatów zawierających ok. W obszarze dna j. należy rozchylić brzegi ran za pomocą nici i nie używać zbyt dużej siły podczas trzymania haków operacyjnych. Z tego względu każde krwawienie – pojawiające się zarówno w obszarze zębów przednich. O ile przy podawaniu Marcumaru zaleca się na ogół wstrzymanie lub zwiększenie INR. W związku z tym należy unikać dodatkowego podawania salicylanów przed zabiegiem. miękkich. miękkich. należy zatem. gdyż nie można oczekiwać jego spontanicznego zatrzymania. polegają na ich zmiażdżeniu wskutek niewłaściwego preparowania. a powiększający się krwiak może utrudniać oddychanie. PTZ ) z oznaczeniem ilości trombocytów. Powikłania miejscowe. dotyczące tk. Do miejscowych powikłań zalicza się także: 1) Uszkodzenie tkanek miękkich Najczęściej występujące powikłania śródoperacyjne. jak i bocznych – należy uznać za niebezpieczne.ewentualnych niepowodzeniach należy powiadomić pacjenta już na etapie omawiania przebiegu terapii. Aby uniknąć nadmiernego urazu tk. chociaż częściej obserwuje się występowanie krwawień lub większych krwiaków. a przeciwnie: krwawienie może się nasilać. Powikłania ogólne mogą polegać na nagłym zaostrzeniu już istniejących schorzeń ogólnych lub miejscowych. Późniejsze krwawienia są zwykle nieznaczne i łatwo można je zahamować za pomocą elektrokaustyki.

Dlatego należy kontrolować czy nie powstają stany zapalne wokół wszczepów. 3) Uszkodzenia zębów Do uszkodzenia zębów dochodzi przede wszystkim. W szczególnych przypadkach krwiaki te mogą się nawet uwidocznić na klatce piersiowej. może pomóc zachować ząb. istnieje niebezpieczeństwo złamania kości – wskutek chronicznego zapalenia struktur kostnych. Kierunek wiercenia – szczególnie w przypadku implantacji w obszarze pierwszego zęba przedtrzonowego – jest częściowo wymuszony przez warunki techniczne. często nierozpoznawalnymi przyczynami nieudanej implantacji. natomiast u pacjentów leczonych onkologicznie i poddawanych naświetleniom należy okresowo sprawdzać. Może to doprowadzić do uszkodzenia. które po kilku dniach ustępują. Złamanie żuchwy występuje w przypadkach znacznego stopnia jej atrofii. także w wyniku rozprężającego działania nadmiernie obciążonych wszczepów o kształcie stożkowym. 4) Uszkodzenia nerwów Poważnym powikłaniem zabiegów implantacyjnych jest uszkodzenie n. czy nie nastąpił nawrót choroby nowotworowej. u których występują zaburzenia krzepnięcia krwi. mentalis. Również podczas próby zastąpienia jednego zęba trzonowego dwoma wszczepami może dojść do uszkodzenia dystalnych zębów trzonowych. Wówczas ekstyrpacja miazgi z wypełnieniem korzeni i ewentualną dodatkową resekcją szczytów korzeni. 2) Uszkodzenia kości Polegają przede wszystkim na śródoperacyjnym przegrzaniu kości okołowszczepowej lub na jej infekcji. tzn. a tym samym utrudnia proces osteointegracji. rozważyć odstawienie tych leków co najmniej 6 dni przed zabiegiem.porozumieniu z lekarzem internistą. jak i wszczep. alveolaris interior w jego zmiennym przebiegu. Poważną komplikację stanowi. Należy uprzedzić pacjenta o uszkodzeniu ścian naczyń krwionośnych. Jeżeli odległość jest bardzo mała. Hamuje to zdolność regeneracji kości. występujące bardzo rzadko. należy odczekać kilka dni i kontrolować stan zębów. W rozmowie z pacjentami. a także o możliwości wystąpienia krwiaków. a także z pacjentami starszymi – cierpiącymi na miażdżycę naczyń krwionośnych. należy poruszyć problem powstawania ewentualnych krwiaków w policzkach oraz w okolicach brody i szyi. Poza tymi śródoperacyjnymi. przede wszystkim w obszarze kłów. obrzęków i wylewów podskórnych oraz o przedłużonym czasie gojenia się miejsca operacyjnego i o – rozłożonym w czasie – procesie resorpcji krwiaka. gdzie znajduje się dystalny ząb w żuchwie. w wąskich lukach międzyzębowych lub w miejscu. okołowszczepowe zapalenie kości i szpiku. co klinicznie objawia się . a częściowo przez podświadome dążenie do ochrony n. Gdy wrażliwość się utrzymuje. zwykle przeszkadzającą długą koronę kła. często wygiętego w kierunku dystalnym. wierzchołka drugiego przedtrzonowa lub kła. w zębach sąsiednich mogą pojawić się przejściowe bóle.

które w późniejszym okresie – kilka miesięcy po . jak na przykład w przypadku przeprowadzania transpozycji nerwów. infraorbitalis oraz bolesne parestezję. Dekompresja nerwów poprzez zmniejszenie głębokości wprowadzenia wszczepu może. Przy stosowaniu wąskich implantów żyletkowych obserwowano wtórne obniżenie ich położenia w kości pod wpływem nadmiernych sił żucia. najwłaściwszą decyzją jest usunięcie wszczepu. gdy w strefie tkanek miękkich. co może wystąpić również w zakresie tolerancji konwencjonalnych metod oceny. że tego rodzaju powikłań można uniknąć. alveolaris interior nie stwarza automatycznego wymagania do wykonania tomografii i przeprowadzenia implantacji sterowanej komputerowo. Oprócz bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych w czasie zabiegu możliwe są również krwawienia i obrzęki pozabiegowe oraz zaburzenia wrażliwości powstające w wyniku ucisku nerwów przez wszczep. Wymaga to wykręcenia wszczepu. preparowanie odbywa się za pomocą turbiny z dmuchawką.in. upośledzeniem wrażliwości n. okazać się skuteczną eliminacją powikłań wynikłych z ucisku. Rzadko dochodzi do uszkodzenia n. Niebezpieczeństwo ewentualnego uszkodzenia n.rozedmy pojawiają się bardzo rzadko i tylko w specyficznych sytuacjach. Znacznie częstsze i nie zawsze możliwe do uniknięcia. lub znacznie je ograniczyć stosując właściwą diagnostykę przedzabiegową i dokładnie realizując obowiązujące w tej metodzie leczenia zasady postępowania terapeutycznego. co do częstotliwości występowania uszkodzeń nerwów w wyniku wszczepienia implantów śródkostnych. jak i ponad kanałem żuchwowym – w obszarze zębów bocznych. mentalis. ale typowych powikłań – występujących w obszarze przednich zębów szczęki – należą lokalne perforacje dna nosa. bolesnością podczas obciążania. Jeżeli rtg wskazuje na przecięcie nerwu. ale należy o nich poinformować pacjenta na etapie ustalania planu leczenia. . klinicznie nie stanowią istotnego problemu. . n. Po wykonaniu augmentacji dna zatoki szczękowej mogą wystąpić ( przejściowo) zaburzenia wrażliwości n. incisvus lub nawet n. zatoki szczękowej.w przednim odcinku żuchwy może nastąpić powikłanie w postaci infekcji w okolicy podbródka. Maksymalna niedokładność tych systemów wynosi ponad 1. in. Nie ma jednak dotąd udokumentowanych danych naukowych. Do rzadkich. są powikłania związane z tymczasowymi lub trwałymi zaburzeniami neurologicznymi po wykonaniu zabiegów bezpośrednio na nerwach. zarówno między otworami bródkowymi. in. które wprawdzie mogą nie wystąpić. Natomiast doświadczenie kliniczne uczy. w niektórych przypadkach. Należy dążyć do zachowania odległości w granicach 1-2 mm. palatinus. co powodowało wtórną kompresję nerwów.0 mm. m. Należy unikać wprowadzania wszczepów zbyt blisko nerwów. także z wykonaniem tomografii . a nieznaczne uszkodzenia n. infraorbitalis w szczęce. 4) Inne powikłania.m. Natomiast wskazanie do mikrochirurgicznej rekonstrukcji nerwu należy uzależnić od warunków indywidualnych – po dokładnej diagnostyce. Wśród przyczyn zaburzeń w funkcjonowaniu nerwów można wymienić wiele różnorodnych mechanizmów. lingualis . zwłaszcza w pierwszych kilku dniach po operacji. manifestujące się m.

brak stabilizacji pierwotnej może być spowodowany wadliwym wypreparowaniem łoża implantu. bądź też zaklinować granulatem hydroksyapatytowym. Przede wszystkim ważne jest osiągnięcie pierwotnej stabilizacji implantu. Właśnie implanty stykające się z dnem zatoki szczękowej mają dzięki podparciu osiągniętemu przez dwie blaszki kości zbitej raczej większe możliwości przetrwania niż implanty inaczej umiejscowione. . Ruchomy wszczep należy bądź usunąć i zastąpić większym lub nagwintowanym. . zaleca się przeciwzapalne krople do nosa oraz terapię antybiotykową. . perforacje i częściowe złamanie szczęki. Podczas preparowania łoża wszczepu czuje się często. której może towarzyszyć przewlekły stan zapalny zatoki. dlatego profilaktycznie. Gdy dopiero po wprowadzeniu stwierdza się.odsłonięcie części trzonu implantu. a w razie potrzeby zespolić go. Jeżeli dojdzie do częściowego złamania kości szczęki. w razie odsłonięcia części wszczepu lub przebicia przedsionkowej blaszki kostnej można rozważyć pokrycie błoną lub wprowadzenie krótszego wszczepu. należy zrezygnować z wprowadzenia implantu w tym miejscu. że wniknął on do zatoki szczękowej. Po pół roku można na nowo wykonać wszczep. Implantacja może wtedy nie dojść do skutku. to należy przerwać implantację. . że została naruszona istota zbita. .do stosunkowo częstych powikłań w bocznych odcinkach szczęki zalicza się perforację w kierunku zatoki szczękowej. przed takim zabiegiem.implantacji – powodują tworzenie się przetok. to z reguły dochodzi do resitutio ad integruj. zwłaszcza w przypadkach wprowadzania wszczepów w odcinkach dystalnych wraz z jednoczesną regeneracją kości. Przy wystąpieniu szpar można zastosować technikę z błoną. W systemie gojenia zamkniętego jest możliwa stabilizacja wtórna z dłużej trwającym wgajaniem bez obciążenia.połknięciu lub wchłonięciu do przewodów oddechowych drobnych instrumentów należy zapobiegać przez przywiązanie ich nićmi. który kostnieje. . Gdy nastąpi przebicie do fossa sublingualis. Sama perforacja bez przebicia błony śluzowej właściwie nie stanowi zagrożenia.krwawienie lub infekcyjne stany zapalne są miejscowymi powikłaniami występującymi rzadko. Trzeba zdeponować nadłamany fragment. Należy jednak starać się ją zlikwidować – z wykorzystaniem dostępnych wiór kości. W trakcie podnoszenia dna zatoki szczękowej nie zawsze jednak da się uniknąć perforacji śluzówki. ale jeszcze poniżej błony śluzowej zatoki szczękowej. wszczep pierwotnie stabilny nie ma gorszego rokowania niż wszczep nie powodujący perforacji. Zdarzają się jednak. powstaje krwiak. a także złą jakością kości. będących skutkiem poimplantacyjnego przewlekłego zapalenia kości. Jeżeli uda się szczelnie zszyć ranę. W najlepszym razie nad implantem.

.

.

.

.

.

WIELKIE DZIĘKI: Asia Wojciechowska Ania Zagajewska Aga Kaźmierczak Asia Znamiec Asia Racławska Paweł Mazurkiewicz Magda Mądry Asia Wętły Asia Marszałek Sylwia Gauza Beata Drobińska Marta Wołowiec Karolina Królak Kasia Brykczyńska Agata Waniowska Michał Kuwik Dominika Hernik Dominika Ekiert Ania Stogiera Gosia Szpila Natala Brocka Magda Irzykowska .Rózga Patrycja Eksztein Alicja Zawiślak Asia Stachowiak – Ruda Agata Klusik Przemek Mucha Justyna Bieńkowska Magda Sobkowicz Justyna Wojtaś Agnieszka Winiarek .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->