Do you speak English / Polish? - Czy mówi Pan/Pani po angielsku / polsku?

Can you speak more slowly / louder, please? - Prosz mówi wolniej / g osniej. Can you write it for me, please? - Prosz mi to napisa . Repeat, please. - Prosz powtórzy . I don't understand. - Nie rozumiem. hotel - hotel hostel / youth hostel - schronisko camping - kemping Do you have any free rooms? / Do you have rooms available? - Czy macie pa stwo wolne pokoje? I have a reservation. - Mam rezerwacj . single room - pokój jednoosobowy double room - pokój dwuosobowy with airconditioning - z klimatyzacj room with a bathroom - pokój z azienk passport passport Where is? - Gdzie jest? Where are you? - Gdzie jeste ? Excuse me, how can I get to...? - Przepraszam, jak doj do...? Excuse me, where is ... street? - Przepraszam, gdzie jest ulica...? Can you show me on the map? - Czy mo e mi to pan pokaza na mapie? Is it far? - Czy to daleko? I'm lost. - Zgubi em si . you have to - musi pan/pani to turn - skr ci right - w prawo left - w lewo to return; come back - wróci to go straight ahead - i prosto behind the traffic lights - za wiat ami Where can I buy / get a ticket? - Gdzie mo na kupi bilety? a ticket to... - jeden bilet do... how much is the ticket to... - lle kosztuje bilet do... single fare / one way ticket - bilet w jedna stron return ticket - bilet w obie strony car - samochód My car broke down. - Popsu mi si samochód. We are out of petrol. - Zabrak o nam benzyny. I have a flat tyre. - Z apa em gum I would like to report a theft - Chcia bym zg osi kradzie . cash - gotówka credit card - karta kredytowa ATM / cash machine - bankomat bank - bank exchange office - kantor Can I pay with a credit card? - Czy mog zap aci kart kredytow ? How much is it? - Ile to kosztuje? Can I have a bill, please? - Poprosz o rachunek. I would like to report my credit cards loss. - Chcia abym zg osi utrat moich kart kredytowych. What is today's exchange rate? - Jaki jest kurs (wymiany waluty)? Can you recommend a cheap restaurant? - Czy mo e pan poleci tani restauracj ? A table for two / three (people). - Stolik dla dwóch / trzech osób. Can I have a menu, please? - Poprosz o menu.

upewnij si . A. . B. B. Then move on. .odrzu jego/jej propozycj . Oh. I'll go there alone. you must get off at the first stop and you'll see the planetarium on your left. Bye. if you say so. from Pizza Hut? I don't know. .zaakceptuj kompromisowe wyj cie. Zagraniczny kolega/kole anka.. How are you! A. I bet you'll love it and will want to eat it everyday. OK. I've been to Olsztyn only once before and I don't know the city well enough to go there alone. I'm sorry but unfortunately I don't have time today. And how much does it cost? A.Przepraszam. You just have to take the bus number 15 or walk straight on for about 10 minutes. B. you'll be delighted for sure. . jak doj do galerii sztuki. A. 25 z for one pizza?! Are you joking? Whoa. B. What is it Greg? A. I promise it won't take us long and after dinner I will go with you and help you choose a great dress.Gdzie mo na wypo yczy rower? Can I charge my mobile here? . You know. Well.Gdzie jest kafejka internetowa? Where can I rent a bike? . I have an idea. I see. A. you know where it is. Enjoy your meal! . I will. B. I must say that I'm not interested in art so much but last time I visited Salvador Dali's exhibition and it was breathtaking.Jak mog si pod czy do internetu? Where is an internet cafe? . czy mo e nam Pan/Pani zrobi zdj cie? Excuse me. I think I'll go there today. There's no possibility to get lost in such a small town. I'm great. so buy some dough and I'm beginning to make stuffing. A. A. B. please. Hi Alex.udziel mu wskazówek. I could buy a new mascara for it. Why don't we prepare pizza by ourselves? I know the recipe. We just have to buy a dough for it and make stuffing. I've already seen some pictures by Dali and I like his style. . believe me. don't you? If you take the bus.Czy mog tu pod czy moja komórk . B. Well. Are you sure you can manage on your own? A. From what I know. So. So have a good time there and let me know your impressions. where is the toilet? . OK. z którym/któr dzielisz mieszkanie w akademiku i pieni dze na utrzymanie. namawia Ci na pizz na telefon: .poinformuj go. when are we going? B. Sure I can.Smacznego! cheers! . A.To nie moje danie. If you like surrealism. That sounds interesting but there's a little problem. I'd like to see some exhibitions in Olsztyn. I don't have anything to put on. please? . czy sam sobie poradzi. it's quite easy to make.This is not what I've ordered. Znajomy Anglik wyrazi zainteresowanie galeriami sztuki w Twoim mie cie: . You say. A.zaproponuj wspólne zakupy i gotowanie. The exhibition is in the planetarium. No problem. gdzie jest toaleta? What is the weather forecast? . If I did I would go there with pleasure.. I should get there without any problems. A. But it'll take too long and I was going to go shopping to buy some clothes for tomorrow's party. eby si adowa a? Could you take a picture of us.Przepraszam. Could you recommend where to go to see some? B. Sure. See you later and thank you for your help. You know Alice.na zdrowie! (toast) tip napiwek How can I log on the Internet? . maybe we could order Hawai pizza from Pizza Hut for dinner? What do you think of it? B. . B. Hi Greg. 2. jakie wystawy s obecnie do obejrzenia. It's not that much and I'm hungry as a wolf. B.Jaka jest prognoza pogody? 1. Oh. thanks. we've got to hurry! B. about 25 z . A. but that's very close from here.

. I have never heard Japanese playing jazz. Dowiedz si : Kiedy graj przedstawienie. And I met some good friends of mine so we shared the experience. S: I m worried about John. które chcesz zobaczy . E: When was it exactly? S: It started on Saturday evening. Czy spotka e jakich znajomych.KULTURA: 1. które sp dzi e bior c udzia w projekcie "Operation . W rozmowie z kelnerem dowiedz si : .Opowiadasz swojemu angielskiemu koledze o wakacjach.jak zareagowa e na zaistnia sytuacj . Uzyskiwanie i udzielanie informacji Jeste w Londynie. Rozmow rozpoczyna egzaminator. a samochód myje w pobliskiej rzece. .. Dolly at the weekend? E: On Fridays and Sundays always at 7 p.Zaproponuj wspólne pój cie do pubu i dyskoteki na zako czenie wycieczki.Przekonaj go. Jaka jest mo liwo rezerwacji miejsca. rezygnacji z przyjemno ci i braku potrzeby troski o rodowisko.m. Powiedz: Kiedy ten koncert si odby i kto wyst powa . historyczne miasto o d ugiej tradycji. który ma bilety. Opowiadasz o nim swoim znajomym. The band really moved the audience. S: Impossible. E: He must have forgotten about the meeting.kiedy i gdzie dosz o do wypadku. 1. ale on nie ma ochoty na zwiedzanie starych zabytków. 3. sp dza du o czasu w wannie. 2.Zaproponuj pomoc w nauce w zamian za zmian przyzwyczaje . E: What shall we do now? S: I will call him on his cell phone and ask him what is going on.Nie zgód si na jego argumenty i zarekomenduj kilka wartych obejrzenia miejsc. around 7 p. .K. Rozmow rozpoczyna egzaminator.u ywa tradycyjnych dezodorantów. O cen biletu. Nie zgód si z opini osoby z Anglii co do powodu spó nienia. please. S: Great! Can I book two tickets for the Friday play? E: The balcony or the ground floor? S: What is the difference in price? E: The balcony is only 15 pounds for students. Something must have happened to him. Negocjowanie Wraz z kolegami chcesz i do kina. I was at concert in Covent Garden. E: How can I help you? S: Could you tell me when you stage Hello. E: Did you like it? S: Yes. 3.co mo e zje wegetarianin.co lokal poleca na g ówne danie i deser. Chcesz mu pokaza Kraków. . Chcesz i do teatru. którego by e wiadkiem. który zupe nie nie dba o rodowisko . And the ground floor is 20. it was great. 4. .Przebywaj c w Anglii.Odwiedzi Ci kolega z Anglii. co zrobi w tej sytuacji. . The band was from Japan. . I had a very nice meeting after the concert. S: O. He is never late.Podwa jego argumenty o braku czasu. 2.Relacjonujesz swojemu koledze z Anglii wypadek samochodowy.m. Rozmow rozpoczyna zdaj cy. Opowiedz: . Zaproponuj. He is very reliable.jakie przystawki i warzywa s podawane. I went there because I was curious. E: Let s try this one.Studiuj c w Anglii mieszkasz z koleg . . although the sound system was poor. I have known him for years. I will take two at the balcony. Jakie by o Twoje wra enie. Relacjonowanie By e na wspania ym koncercie w Covent Garden. e Kraków to pi kne. . chcesz zje obiad w restauracji. 5. . Wyra swoje zaniepokojenie. e post puje niew a ciwie szkodz c rodowisku.kto bra w nim udzia i jakie by y jego skutki. Czekacie na spó niaj cego si koleg .Przekonaj go. wpisane na list zabytków klasy 0. E: How was the weekend? S: It was great.

Opowiedz mu: .kto bra udzia w projekcie i jaki by jego cel.z jak organizacj chcia by wspó pracowa . Udziel mu informacji: . .Carpatica". . .Przebywaj c na wakacjach w Anglii rozmawiasz z koleg o sprawach ochrony rodowiska.jakie s twoje osobiste dzia ania sprzyjaj ce ekologii.jakie ustawy na rzecz rodowiska popierasz. 6.co nale a o do codziennych czynno ci. .jakie s twoje wspomnienia z obozu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful