Do you speak English / Polish? - Czy mówi Pan/Pani po angielsku / polsku?

Can you speak more slowly / louder, please? - Prosz mówi wolniej / g osniej. Can you write it for me, please? - Prosz mi to napisa . Repeat, please. - Prosz powtórzy . I don't understand. - Nie rozumiem. hotel - hotel hostel / youth hostel - schronisko camping - kemping Do you have any free rooms? / Do you have rooms available? - Czy macie pa stwo wolne pokoje? I have a reservation. - Mam rezerwacj . single room - pokój jednoosobowy double room - pokój dwuosobowy with airconditioning - z klimatyzacj room with a bathroom - pokój z azienk passport passport Where is? - Gdzie jest? Where are you? - Gdzie jeste ? Excuse me, how can I get to...? - Przepraszam, jak doj do...? Excuse me, where is ... street? - Przepraszam, gdzie jest ulica...? Can you show me on the map? - Czy mo e mi to pan pokaza na mapie? Is it far? - Czy to daleko? I'm lost. - Zgubi em si . you have to - musi pan/pani to turn - skr ci right - w prawo left - w lewo to return; come back - wróci to go straight ahead - i prosto behind the traffic lights - za wiat ami Where can I buy / get a ticket? - Gdzie mo na kupi bilety? a ticket to... - jeden bilet do... how much is the ticket to... - lle kosztuje bilet do... single fare / one way ticket - bilet w jedna stron return ticket - bilet w obie strony car - samochód My car broke down. - Popsu mi si samochód. We are out of petrol. - Zabrak o nam benzyny. I have a flat tyre. - Z apa em gum I would like to report a theft - Chcia bym zg osi kradzie . cash - gotówka credit card - karta kredytowa ATM / cash machine - bankomat bank - bank exchange office - kantor Can I pay with a credit card? - Czy mog zap aci kart kredytow ? How much is it? - Ile to kosztuje? Can I have a bill, please? - Poprosz o rachunek. I would like to report my credit cards loss. - Chcia abym zg osi utrat moich kart kredytowych. What is today's exchange rate? - Jaki jest kurs (wymiany waluty)? Can you recommend a cheap restaurant? - Czy mo e pan poleci tani restauracj ? A table for two / three (people). - Stolik dla dwóch / trzech osób. Can I have a menu, please? - Poprosz o menu.

From what I know. See you later and thank you for your help. where is the toilet? . There's no possibility to get lost in such a small town. I will. A. So. I have an idea. You know. Hi Greg.. when are we going? B. B. you must get off at the first stop and you'll see the planetarium on your left. we've got to hurry! B. about 25 z . it's quite easy to make. .odrzu jego/jej propozycj . That sounds interesting but there's a little problem. but that's very close from here. Hi Alex. you know where it is. don't you? If you take the bus. Zagraniczny kolega/kole anka. if you say so. B. You just have to take the bus number 15 or walk straight on for about 10 minutes. I've been to Olsztyn only once before and I don't know the city well enough to go there alone. No problem. I'd like to see some exhibitions in Olsztyn. A. What is it Greg? A.Jaka jest prognoza pogody? 1. Why don't we prepare pizza by ourselves? I know the recipe. I promise it won't take us long and after dinner I will go with you and help you choose a great dress. believe me. A.Gdzie mo na wypo yczy rower? Can I charge my mobile here? .Jak mog si pod czy do internetu? Where is an internet cafe? . czy sam sobie poradzi. How are you! A. B.To nie moje danie.na zdrowie! (toast) tip napiwek How can I log on the Internet? . I bet you'll love it and will want to eat it everyday. If I did I would go there with pleasure. B. Oh. z którym/któr dzielisz mieszkanie w akademiku i pieni dze na utrzymanie. A. It's not that much and I'm hungry as a wolf. gdzie jest toaleta? What is the weather forecast? . 25 z for one pizza?! Are you joking? Whoa. I think I'll go there today. Well.Smacznego! cheers! . . from Pizza Hut? I don't know. A. A. I'll go there alone.poinformuj go. . thanks. OK.zaakceptuj kompromisowe wyj cie. So have a good time there and let me know your impressions. Oh. B. please. Could you recommend where to go to see some? B. I don't have anything to put on. I see. maybe we could order Hawai pizza from Pizza Hut for dinner? What do you think of it? B. A.udziel mu wskazówek. you'll be delighted for sure.upewnij si . namawia Ci na pizz na telefon: . The exhibition is in the planetarium. I must say that I'm not interested in art so much but last time I visited Salvador Dali's exhibition and it was breathtaking. Then move on. Bye. Well. I've already seen some pictures by Dali and I like his style. A. Znajomy Anglik wyrazi zainteresowanie galeriami sztuki w Twoim mie cie: . I could buy a new mascara for it. Sure. If you like surrealism.Przepraszam. I should get there without any problems. Are you sure you can manage on your own? A. 2. czy mo e nam Pan/Pani zrobi zdj cie? Excuse me. . A. eby si adowa a? Could you take a picture of us. OK. .Czy mog tu pod czy moja komórk .This is not what I've ordered. jak doj do galerii sztuki. You say. I'm great. But it'll take too long and I was going to go shopping to buy some clothes for tomorrow's party. Enjoy your meal! . B. B. We just have to buy a dough for it and make stuffing. jakie wystawy s obecnie do obejrzenia. B. And how much does it cost? A. You know Alice. so buy some dough and I'm beginning to make stuffing. .zaproponuj wspólne zakupy i gotowanie.Przepraszam.Gdzie jest kafejka internetowa? Where can I rent a bike? .. I'm sorry but unfortunately I don't have time today. B. Sure I can. please? .

Relacjonujesz swojemu koledze z Anglii wypadek samochodowy. please. . a samochód myje w pobliskiej rzece.Podwa jego argumenty o braku czasu. I have never heard Japanese playing jazz. E: When was it exactly? S: It started on Saturday evening.u ywa tradycyjnych dezodorantów. rezygnacji z przyjemno ci i braku potrzeby troski o rodowisko. Rozmow rozpoczyna zdaj cy. e Kraków to pi kne.. S: O. chcesz zje obiad w restauracji. S: I m worried about John.kiedy i gdzie dosz o do wypadku. . . 1. S: Impossible. I was at concert in Covent Garden. . The band really moved the audience. I will take two at the balcony. Opowiadasz o nim swoim znajomym. E: Let s try this one. I went there because I was curious. The band was from Japan. Czy spotka e jakich znajomych. E: How can I help you? S: Could you tell me when you stage Hello. który zupe nie nie dba o rodowisko . Chcesz mu pokaza Kraków. Uzyskiwanie i udzielanie informacji Jeste w Londynie.co lokal poleca na g ówne danie i deser.co mo e zje wegetarianin.Nie zgód si na jego argumenty i zarekomenduj kilka wartych obejrzenia miejsc. 4. He is very reliable. And the ground floor is 20. które chcesz zobaczy . które sp dzi e bior c udzia w projekcie "Operation . ale on nie ma ochoty na zwiedzanie starych zabytków. 2. . Jakie by o Twoje wra enie.Zaproponuj pomoc w nauce w zamian za zmian przyzwyczaje . S: Great! Can I book two tickets for the Friday play? E: The balcony or the ground floor? S: What is the difference in price? E: The balcony is only 15 pounds for students. Czekacie na spó niaj cego si koleg . Nie zgód si z opini osoby z Anglii co do powodu spó nienia. Dowiedz si : Kiedy graj przedstawienie. E: How was the weekend? S: It was great. I have known him for years.Zaproponuj wspólne pój cie do pubu i dyskoteki na zako czenie wycieczki.m.jak zareagowa e na zaistnia sytuacj . Something must have happened to him. And I met some good friends of mine so we shared the experience.KULTURA: 1. Jaka jest mo liwo rezerwacji miejsca.Studiuj c w Anglii mieszkasz z koleg . Powiedz: Kiedy ten koncert si odby i kto wyst powa . Zaproponuj. 2.Przekonaj go. Relacjonowanie By e na wspania ym koncercie w Covent Garden. Dolly at the weekend? E: On Fridays and Sundays always at 7 p.kto bra w nim udzia i jakie by y jego skutki.m. którego by e wiadkiem.Odwiedzi Ci kolega z Anglii. it was great. although the sound system was poor. 3. e post puje niew a ciwie szkodz c rodowisku. I had a very nice meeting after the concert. . O cen biletu. Negocjowanie Wraz z kolegami chcesz i do kina.Przebywaj c w Anglii. He is never late. E: He must have forgotten about the meeting. Wyra swoje zaniepokojenie. co zrobi w tej sytuacji. around 7 p. Opowiedz: . . E: What shall we do now? S: I will call him on his cell phone and ask him what is going on. Rozmow rozpoczyna egzaminator. historyczne miasto o d ugiej tradycji. W rozmowie z kelnerem dowiedz si : . E: Did you like it? S: Yes. Rozmow rozpoczyna egzaminator.Opowiadasz swojemu angielskiemu koledze o wakacjach. sp dza du o czasu w wannie. który ma bilety.K.Przekonaj go. 3. . . Chcesz i do teatru. wpisane na list zabytków klasy 0. .jakie przystawki i warzywa s podawane. 5.

. Udziel mu informacji: .jakie s twoje osobiste dzia ania sprzyjaj ce ekologii. .kto bra udzia w projekcie i jaki by jego cel. .Przebywaj c na wakacjach w Anglii rozmawiasz z koleg o sprawach ochrony rodowiska.z jak organizacj chcia by wspó pracowa . .jakie s twoje wspomnienia z obozu. .co nale a o do codziennych czynno ci.Carpatica". 6. Opowiedz mu: .jakie ustawy na rzecz rodowiska popierasz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful