Do you speak English / Polish? - Czy mówi Pan/Pani po angielsku / polsku?

Can you speak more slowly / louder, please? - Prosz mówi wolniej / g osniej. Can you write it for me, please? - Prosz mi to napisa . Repeat, please. - Prosz powtórzy . I don't understand. - Nie rozumiem. hotel - hotel hostel / youth hostel - schronisko camping - kemping Do you have any free rooms? / Do you have rooms available? - Czy macie pa stwo wolne pokoje? I have a reservation. - Mam rezerwacj . single room - pokój jednoosobowy double room - pokój dwuosobowy with airconditioning - z klimatyzacj room with a bathroom - pokój z azienk passport passport Where is? - Gdzie jest? Where are you? - Gdzie jeste ? Excuse me, how can I get to...? - Przepraszam, jak doj do...? Excuse me, where is ... street? - Przepraszam, gdzie jest ulica...? Can you show me on the map? - Czy mo e mi to pan pokaza na mapie? Is it far? - Czy to daleko? I'm lost. - Zgubi em si . you have to - musi pan/pani to turn - skr ci right - w prawo left - w lewo to return; come back - wróci to go straight ahead - i prosto behind the traffic lights - za wiat ami Where can I buy / get a ticket? - Gdzie mo na kupi bilety? a ticket to... - jeden bilet do... how much is the ticket to... - lle kosztuje bilet do... single fare / one way ticket - bilet w jedna stron return ticket - bilet w obie strony car - samochód My car broke down. - Popsu mi si samochód. We are out of petrol. - Zabrak o nam benzyny. I have a flat tyre. - Z apa em gum I would like to report a theft - Chcia bym zg osi kradzie . cash - gotówka credit card - karta kredytowa ATM / cash machine - bankomat bank - bank exchange office - kantor Can I pay with a credit card? - Czy mog zap aci kart kredytow ? How much is it? - Ile to kosztuje? Can I have a bill, please? - Poprosz o rachunek. I would like to report my credit cards loss. - Chcia abym zg osi utrat moich kart kredytowych. What is today's exchange rate? - Jaki jest kurs (wymiany waluty)? Can you recommend a cheap restaurant? - Czy mo e pan poleci tani restauracj ? A table for two / three (people). - Stolik dla dwóch / trzech osób. Can I have a menu, please? - Poprosz o menu.

I'll go there alone. B. B. OK. A. How are you! A. See you later and thank you for your help. I promise it won't take us long and after dinner I will go with you and help you choose a great dress. So. gdzie jest toaleta? What is the weather forecast? . about 25 z . B.To nie moje danie. I could buy a new mascara for it. I'm sorry but unfortunately I don't have time today. You know. 25 z for one pizza?! Are you joking? Whoa. namawia Ci na pizz na telefon: . I think I'll go there today. Could you recommend where to go to see some? B. eby si adowa a? Could you take a picture of us. A. A. Well. I've been to Olsztyn only once before and I don't know the city well enough to go there alone. Why don't we prepare pizza by ourselves? I know the recipe. So have a good time there and let me know your impressions. from Pizza Hut? I don't know. Are you sure you can manage on your own? A.odrzu jego/jej propozycj . Znajomy Anglik wyrazi zainteresowanie galeriami sztuki w Twoim mie cie: . B. Hi Alex. A. If you like surrealism. Enjoy your meal! . I'd like to see some exhibitions in Olsztyn. thanks. Sure I can. I bet you'll love it and will want to eat it everyday. where is the toilet? . A. We just have to buy a dough for it and make stuffing. B. Then move on. There's no possibility to get lost in such a small town. A. OK. it's quite easy to make. . I've already seen some pictures by Dali and I like his style. A. when are we going? B. Oh. Hi Greg. please.zaakceptuj kompromisowe wyj cie. What is it Greg? A. . maybe we could order Hawai pizza from Pizza Hut for dinner? What do you think of it? B. you know where it is. You know Alice. .poinformuj go. so buy some dough and I'm beginning to make stuffing. Sure. The exhibition is in the planetarium. You just have to take the bus number 15 or walk straight on for about 10 minutes. Bye. And how much does it cost? A. . That sounds interesting but there's a little problem. B. I should get there without any problems.Czy mog tu pod czy moja komórk . It's not that much and I'm hungry as a wolf.Smacznego! cheers! . I will. czy sam sobie poradzi. believe me. B. you'll be delighted for sure. From what I know. I don't have anything to put on. But it'll take too long and I was going to go shopping to buy some clothes for tomorrow's party.zaproponuj wspólne zakupy i gotowanie.Przepraszam. You say. I see. we've got to hurry! B. No problem. I have an idea. jakie wystawy s obecnie do obejrzenia. jak doj do galerii sztuki. Well. A. don't you? If you take the bus. but that's very close from here. B. B. A.upewnij si . If I did I would go there with pleasure. czy mo e nam Pan/Pani zrobi zdj cie? Excuse me. please? .Jaka jest prognoza pogody? 1.. you must get off at the first stop and you'll see the planetarium on your left. . if you say so.Gdzie mo na wypo yczy rower? Can I charge my mobile here? .na zdrowie! (toast) tip napiwek How can I log on the Internet? .This is not what I've ordered. 2. z którym/któr dzielisz mieszkanie w akademiku i pieni dze na utrzymanie. . I must say that I'm not interested in art so much but last time I visited Salvador Dali's exhibition and it was breathtaking..Gdzie jest kafejka internetowa? Where can I rent a bike? .Przepraszam. Zagraniczny kolega/kole anka. I'm great.udziel mu wskazówek.Jak mog si pod czy do internetu? Where is an internet cafe? . Oh.

5. I will take two at the balcony. . . Dolly at the weekend? E: On Fridays and Sundays always at 7 p. sp dza du o czasu w wannie. . . Uzyskiwanie i udzielanie informacji Jeste w Londynie. And the ground floor is 20. Negocjowanie Wraz z kolegami chcesz i do kina.Odwiedzi Ci kolega z Anglii. Wyra swoje zaniepokojenie.Przebywaj c w Anglii. 3.. Dowiedz si : Kiedy graj przedstawienie. S: O.Podwa jego argumenty o braku czasu. co zrobi w tej sytuacji. Opowiedz: . S: Impossible. E: He must have forgotten about the meeting. . Something must have happened to him. I was at concert in Covent Garden. .co mo e zje wegetarianin. He is very reliable. Jaka jest mo liwo rezerwacji miejsca. historyczne miasto o d ugiej tradycji. rezygnacji z przyjemno ci i braku potrzeby troski o rodowisko. które chcesz zobaczy .Relacjonujesz swojemu koledze z Anglii wypadek samochodowy.m. który zupe nie nie dba o rodowisko . które sp dzi e bior c udzia w projekcie "Operation . 2.KULTURA: 1.kto bra w nim udzia i jakie by y jego skutki.co lokal poleca na g ówne danie i deser. although the sound system was poor. The band was from Japan.m. chcesz zje obiad w restauracji. S: Great! Can I book two tickets for the Friday play? E: The balcony or the ground floor? S: What is the difference in price? E: The balcony is only 15 pounds for students. around 7 p.Opowiadasz swojemu angielskiemu koledze o wakacjach. . .u ywa tradycyjnych dezodorantów.jakie przystawki i warzywa s podawane. który ma bilety. O cen biletu. E: How can I help you? S: Could you tell me when you stage Hello. . Chcesz mu pokaza Kraków. Zaproponuj.Zaproponuj pomoc w nauce w zamian za zmian przyzwyczaje . 2.jak zareagowa e na zaistnia sytuacj . Opowiadasz o nim swoim znajomym.K. W rozmowie z kelnerem dowiedz si : . I have known him for years.kiedy i gdzie dosz o do wypadku. wpisane na list zabytków klasy 0. e Kraków to pi kne. E: Did you like it? S: Yes. 1. I had a very nice meeting after the concert. I have never heard Japanese playing jazz.Studiuj c w Anglii mieszkasz z koleg . Rozmow rozpoczyna egzaminator. Rozmow rozpoczyna egzaminator. The band really moved the audience. it was great. E: Let s try this one. Chcesz i do teatru. 4. Nie zgód si z opini osoby z Anglii co do powodu spó nienia. ale on nie ma ochoty na zwiedzanie starych zabytków. . And I met some good friends of mine so we shared the experience. Jakie by o Twoje wra enie. Czekacie na spó niaj cego si koleg . please.Przekonaj go. Rozmow rozpoczyna zdaj cy. E: When was it exactly? S: It started on Saturday evening. e post puje niew a ciwie szkodz c rodowisku. 3.Zaproponuj wspólne pój cie do pubu i dyskoteki na zako czenie wycieczki. E: What shall we do now? S: I will call him on his cell phone and ask him what is going on.Nie zgód si na jego argumenty i zarekomenduj kilka wartych obejrzenia miejsc.Przekonaj go. I went there because I was curious. S: I m worried about John. He is never late. a samochód myje w pobliskiej rzece. którego by e wiadkiem. Czy spotka e jakich znajomych. Relacjonowanie By e na wspania ym koncercie w Covent Garden. Powiedz: Kiedy ten koncert si odby i kto wyst powa . E: How was the weekend? S: It was great.

Opowiedz mu: .kto bra udzia w projekcie i jaki by jego cel. . .Carpatica". . . Udziel mu informacji: . 6.Przebywaj c na wakacjach w Anglii rozmawiasz z koleg o sprawach ochrony rodowiska.co nale a o do codziennych czynno ci.jakie s twoje wspomnienia z obozu.jakie ustawy na rzecz rodowiska popierasz.z jak organizacj chcia by wspó pracowa . .jakie s twoje osobiste dzia ania sprzyjaj ce ekologii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful