Do you speak English / Polish? - Czy mówi Pan/Pani po angielsku / polsku?

Can you speak more slowly / louder, please? - Prosz mówi wolniej / g osniej. Can you write it for me, please? - Prosz mi to napisa . Repeat, please. - Prosz powtórzy . I don't understand. - Nie rozumiem. hotel - hotel hostel / youth hostel - schronisko camping - kemping Do you have any free rooms? / Do you have rooms available? - Czy macie pa stwo wolne pokoje? I have a reservation. - Mam rezerwacj . single room - pokój jednoosobowy double room - pokój dwuosobowy with airconditioning - z klimatyzacj room with a bathroom - pokój z azienk passport passport Where is? - Gdzie jest? Where are you? - Gdzie jeste ? Excuse me, how can I get to...? - Przepraszam, jak doj do...? Excuse me, where is ... street? - Przepraszam, gdzie jest ulica...? Can you show me on the map? - Czy mo e mi to pan pokaza na mapie? Is it far? - Czy to daleko? I'm lost. - Zgubi em si . you have to - musi pan/pani to turn - skr ci right - w prawo left - w lewo to return; come back - wróci to go straight ahead - i prosto behind the traffic lights - za wiat ami Where can I buy / get a ticket? - Gdzie mo na kupi bilety? a ticket to... - jeden bilet do... how much is the ticket to... - lle kosztuje bilet do... single fare / one way ticket - bilet w jedna stron return ticket - bilet w obie strony car - samochód My car broke down. - Popsu mi si samochód. We are out of petrol. - Zabrak o nam benzyny. I have a flat tyre. - Z apa em gum I would like to report a theft - Chcia bym zg osi kradzie . cash - gotówka credit card - karta kredytowa ATM / cash machine - bankomat bank - bank exchange office - kantor Can I pay with a credit card? - Czy mog zap aci kart kredytow ? How much is it? - Ile to kosztuje? Can I have a bill, please? - Poprosz o rachunek. I would like to report my credit cards loss. - Chcia abym zg osi utrat moich kart kredytowych. What is today's exchange rate? - Jaki jest kurs (wymiany waluty)? Can you recommend a cheap restaurant? - Czy mo e pan poleci tani restauracj ? A table for two / three (people). - Stolik dla dwóch / trzech osób. Can I have a menu, please? - Poprosz o menu.

na zdrowie! (toast) tip napiwek How can I log on the Internet? . z którym/któr dzielisz mieszkanie w akademiku i pieni dze na utrzymanie.This is not what I've ordered. So have a good time there and let me know your impressions. we've got to hurry! B. OK. but that's very close from here. OK. A. B. B. you'll be delighted for sure.Jaka jest prognoza pogody? 1. I see. A. 2.Gdzie mo na wypo yczy rower? Can I charge my mobile here? . maybe we could order Hawai pizza from Pizza Hut for dinner? What do you think of it? B. thanks.Smacznego! cheers! .Przepraszam. I'll go there alone. Enjoy your meal! . I'm great. don't you? If you take the bus. You say. . Oh. Sure. where is the toilet? . You just have to take the bus number 15 or walk straight on for about 10 minutes. Then move on. Sure I can. I don't have anything to put on. That sounds interesting but there's a little problem. But it'll take too long and I was going to go shopping to buy some clothes for tomorrow's party. I could buy a new mascara for it. Zagraniczny kolega/kole anka. please? . I have an idea. namawia Ci na pizz na telefon: . So. B. please. If I did I would go there with pleasure. How are you! A. And how much does it cost? A. We just have to buy a dough for it and make stuffing. czy sam sobie poradzi. You know Alice. See you later and thank you for your help. Could you recommend where to go to see some? B. I've already seen some pictures by Dali and I like his style. B.odrzu jego/jej propozycj . Why don't we prepare pizza by ourselves? I know the recipe. . so buy some dough and I'm beginning to make stuffing. gdzie jest toaleta? What is the weather forecast? . The exhibition is in the planetarium. when are we going? B. Znajomy Anglik wyrazi zainteresowanie galeriami sztuki w Twoim mie cie: . Hi Greg. A. B. I think I'll go there today.zaakceptuj kompromisowe wyj cie. Hi Alex.upewnij si . I bet you'll love it and will want to eat it everyday. you know where it is.Jak mog si pod czy do internetu? Where is an internet cafe? . jakie wystawy s obecnie do obejrzenia. I've been to Olsztyn only once before and I don't know the city well enough to go there alone. I'd like to see some exhibitions in Olsztyn. If you like surrealism. czy mo e nam Pan/Pani zrobi zdj cie? Excuse me. Are you sure you can manage on your own? A. jak doj do galerii sztuki. if you say so. it's quite easy to make. From what I know. A. A. B.. believe me. No problem. you must get off at the first stop and you'll see the planetarium on your left.udziel mu wskazówek. 25 z for one pizza?! Are you joking? Whoa. A. You know. Well.Przepraszam. eby si adowa a? Could you take a picture of us. . I will.Czy mog tu pod czy moja komórk . There's no possibility to get lost in such a small town. It's not that much and I'm hungry as a wolf. . A. Well. from Pizza Hut? I don't know. A.Gdzie jest kafejka internetowa? Where can I rent a bike? . Oh. about 25 z . I must say that I'm not interested in art so much but last time I visited Salvador Dali's exhibition and it was breathtaking.zaproponuj wspólne zakupy i gotowanie.poinformuj go. Bye. B. I'm sorry but unfortunately I don't have time today. B. . B. A.. I should get there without any problems. .To nie moje danie. What is it Greg? A. I promise it won't take us long and after dinner I will go with you and help you choose a great dress.

Czekacie na spó niaj cego si koleg . który ma bilety. Negocjowanie Wraz z kolegami chcesz i do kina. E: What shall we do now? S: I will call him on his cell phone and ask him what is going on. Rozmow rozpoczyna egzaminator.co lokal poleca na g ówne danie i deser. który zupe nie nie dba o rodowisko . W rozmowie z kelnerem dowiedz si : . ale on nie ma ochoty na zwiedzanie starych zabytków. Rozmow rozpoczyna egzaminator. Chcesz mu pokaza Kraków. it was great. . I went there because I was curious. The band was from Japan.m.m.jak zareagowa e na zaistnia sytuacj . Nie zgód si z opini osoby z Anglii co do powodu spó nienia.kto bra w nim udzia i jakie by y jego skutki. O cen biletu. I will take two at the balcony. although the sound system was poor. którego by e wiadkiem. . . Something must have happened to him. Czy spotka e jakich znajomych.Podwa jego argumenty o braku czasu.Zaproponuj wspólne pój cie do pubu i dyskoteki na zako czenie wycieczki. Relacjonowanie By e na wspania ym koncercie w Covent Garden. S: I m worried about John. . 3. . I was at concert in Covent Garden.jakie przystawki i warzywa s podawane. S: Great! Can I book two tickets for the Friday play? E: The balcony or the ground floor? S: What is the difference in price? E: The balcony is only 15 pounds for students. wpisane na list zabytków klasy 0.Relacjonujesz swojemu koledze z Anglii wypadek samochodowy. Uzyskiwanie i udzielanie informacji Jeste w Londynie.. And I met some good friends of mine so we shared the experience. Opowiadasz o nim swoim znajomym. S: O. E: Did you like it? S: Yes. 2. historyczne miasto o d ugiej tradycji. Jakie by o Twoje wra enie. Powiedz: Kiedy ten koncert si odby i kto wyst powa . Opowiedz: . które sp dzi e bior c udzia w projekcie "Operation . 5.Przebywaj c w Anglii. I have known him for years.Opowiadasz swojemu angielskiemu koledze o wakacjach. He is very reliable. rezygnacji z przyjemno ci i braku potrzeby troski o rodowisko. E: When was it exactly? S: It started on Saturday evening. a samochód myje w pobliskiej rzece.Odwiedzi Ci kolega z Anglii. S: Impossible. Wyra swoje zaniepokojenie. e post puje niew a ciwie szkodz c rodowisku. The band really moved the audience. I had a very nice meeting after the concert. And the ground floor is 20. He is never late. 3. I have never heard Japanese playing jazz. Chcesz i do teatru. co zrobi w tej sytuacji.Zaproponuj pomoc w nauce w zamian za zmian przyzwyczaje . E: Let s try this one. 1.kiedy i gdzie dosz o do wypadku. E: How can I help you? S: Could you tell me when you stage Hello.Przekonaj go. . . around 7 p. 4.K. E: How was the weekend? S: It was great. please. 2. Dolly at the weekend? E: On Fridays and Sundays always at 7 p.co mo e zje wegetarianin. .u ywa tradycyjnych dezodorantów. e Kraków to pi kne.Przekonaj go. Rozmow rozpoczyna zdaj cy. Dowiedz si : Kiedy graj przedstawienie.Studiuj c w Anglii mieszkasz z koleg .Nie zgód si na jego argumenty i zarekomenduj kilka wartych obejrzenia miejsc. sp dza du o czasu w wannie. . Zaproponuj. E: He must have forgotten about the meeting. .KULTURA: 1. Jaka jest mo liwo rezerwacji miejsca. które chcesz zobaczy . chcesz zje obiad w restauracji.

z jak organizacj chcia by wspó pracowa . .kto bra udzia w projekcie i jaki by jego cel. Opowiedz mu: .jakie s twoje osobiste dzia ania sprzyjaj ce ekologii.jakie ustawy na rzecz rodowiska popierasz.Carpatica". . .jakie s twoje wspomnienia z obozu. 6. .co nale a o do codziennych czynno ci. .Przebywaj c na wakacjach w Anglii rozmawiasz z koleg o sprawach ochrony rodowiska. Udziel mu informacji: .