Do you speak English / Polish? - Czy mówi Pan/Pani po angielsku / polsku?

Can you speak more slowly / louder, please? - Prosz mówi wolniej / g osniej. Can you write it for me, please? - Prosz mi to napisa . Repeat, please. - Prosz powtórzy . I don't understand. - Nie rozumiem. hotel - hotel hostel / youth hostel - schronisko camping - kemping Do you have any free rooms? / Do you have rooms available? - Czy macie pa stwo wolne pokoje? I have a reservation. - Mam rezerwacj . single room - pokój jednoosobowy double room - pokój dwuosobowy with airconditioning - z klimatyzacj room with a bathroom - pokój z azienk passport passport Where is? - Gdzie jest? Where are you? - Gdzie jeste ? Excuse me, how can I get to...? - Przepraszam, jak doj do...? Excuse me, where is ... street? - Przepraszam, gdzie jest ulica...? Can you show me on the map? - Czy mo e mi to pan pokaza na mapie? Is it far? - Czy to daleko? I'm lost. - Zgubi em si . you have to - musi pan/pani to turn - skr ci right - w prawo left - w lewo to return; come back - wróci to go straight ahead - i prosto behind the traffic lights - za wiat ami Where can I buy / get a ticket? - Gdzie mo na kupi bilety? a ticket to... - jeden bilet do... how much is the ticket to... - lle kosztuje bilet do... single fare / one way ticket - bilet w jedna stron return ticket - bilet w obie strony car - samochód My car broke down. - Popsu mi si samochód. We are out of petrol. - Zabrak o nam benzyny. I have a flat tyre. - Z apa em gum I would like to report a theft - Chcia bym zg osi kradzie . cash - gotówka credit card - karta kredytowa ATM / cash machine - bankomat bank - bank exchange office - kantor Can I pay with a credit card? - Czy mog zap aci kart kredytow ? How much is it? - Ile to kosztuje? Can I have a bill, please? - Poprosz o rachunek. I would like to report my credit cards loss. - Chcia abym zg osi utrat moich kart kredytowych. What is today's exchange rate? - Jaki jest kurs (wymiany waluty)? Can you recommend a cheap restaurant? - Czy mo e pan poleci tani restauracj ? A table for two / three (people). - Stolik dla dwóch / trzech osób. Can I have a menu, please? - Poprosz o menu.

so buy some dough and I'm beginning to make stuffing. 25 z for one pizza?! Are you joking? Whoa. Zagraniczny kolega/kole anka. thanks. A. The exhibition is in the planetarium.To nie moje danie.odrzu jego/jej propozycj . A. .Jak mog si pod czy do internetu? Where is an internet cafe? . A. I've been to Olsztyn only once before and I don't know the city well enough to go there alone. Bye. we've got to hurry! B. A. I promise it won't take us long and after dinner I will go with you and help you choose a great dress. Znajomy Anglik wyrazi zainteresowanie galeriami sztuki w Twoim mie cie: . But it'll take too long and I was going to go shopping to buy some clothes for tomorrow's party. A.upewnij si .na zdrowie! (toast) tip napiwek How can I log on the Internet? . You know. maybe we could order Hawai pizza from Pizza Hut for dinner? What do you think of it? B. OK. I've already seen some pictures by Dali and I like his style. Enjoy your meal! . A. I'll go there alone. B. So have a good time there and let me know your impressions. How are you! A.Smacznego! cheers! . No problem. There's no possibility to get lost in such a small town. if you say so. I bet you'll love it and will want to eat it everyday. We just have to buy a dough for it and make stuffing. Well. That sounds interesting but there's a little problem. Hi Greg. . about 25 z . when are we going? B. namawia Ci na pizz na telefon: . I'm sorry but unfortunately I don't have time today.This is not what I've ordered. I'm great. don't you? If you take the bus. jak doj do galerii sztuki. You say. So.poinformuj go. And how much does it cost? A. If I did I would go there with pleasure. B. From what I know. I'd like to see some exhibitions in Olsztyn.Jaka jest prognoza pogody? 1. A. but that's very close from here. You know Alice. You just have to take the bus number 15 or walk straight on for about 10 minutes. Oh.udziel mu wskazówek.Przepraszam. believe me.. I have an idea. please? . I don't have anything to put on. gdzie jest toaleta? What is the weather forecast? .zaakceptuj kompromisowe wyj cie. czy sam sobie poradzi.Gdzie mo na wypo yczy rower? Can I charge my mobile here? . Are you sure you can manage on your own? A. OK. Why don't we prepare pizza by ourselves? I know the recipe. z którym/któr dzielisz mieszkanie w akademiku i pieni dze na utrzymanie. you know where it is. you must get off at the first stop and you'll see the planetarium on your left. it's quite easy to make. Well. I should get there without any problems. I could buy a new mascara for it.Czy mog tu pod czy moja komórk . B. I must say that I'm not interested in art so much but last time I visited Salvador Dali's exhibition and it was breathtaking. B. It's not that much and I'm hungry as a wolf. Sure I can. Oh. B. jakie wystawy s obecnie do obejrzenia. B. where is the toilet? . What is it Greg? A. B. you'll be delighted for sure. Could you recommend where to go to see some? B. eby si adowa a? Could you take a picture of us. See you later and thank you for your help.Przepraszam. Hi Alex. Then move on. I will. . czy mo e nam Pan/Pani zrobi zdj cie? Excuse me. . Sure.zaproponuj wspólne zakupy i gotowanie. B. If you like surrealism.. B. from Pizza Hut? I don't know. A. A. .Gdzie jest kafejka internetowa? Where can I rent a bike? . I think I'll go there today. . I see. please. 2.

rezygnacji z przyjemno ci i braku potrzeby troski o rodowisko. The band really moved the audience. S: O. 2. I have known him for years. The band was from Japan. które chcesz zobaczy . I went there because I was curious. I have never heard Japanese playing jazz. który zupe nie nie dba o rodowisko .Przebywaj c w Anglii. 1.Studiuj c w Anglii mieszkasz z koleg . . E: What shall we do now? S: I will call him on his cell phone and ask him what is going on.Przekonaj go. Dowiedz si : Kiedy graj przedstawienie. a samochód myje w pobliskiej rzece. Jaka jest mo liwo rezerwacji miejsca.u ywa tradycyjnych dezodorantów. S: Great! Can I book two tickets for the Friday play? E: The balcony or the ground floor? S: What is the difference in price? E: The balcony is only 15 pounds for students. ale on nie ma ochoty na zwiedzanie starych zabytków. Uzyskiwanie i udzielanie informacji Jeste w Londynie. Negocjowanie Wraz z kolegami chcesz i do kina. chcesz zje obiad w restauracji.jakie przystawki i warzywa s podawane. Zaproponuj. . E: When was it exactly? S: It started on Saturday evening.Relacjonujesz swojemu koledze z Anglii wypadek samochodowy.Odwiedzi Ci kolega z Anglii.co lokal poleca na g ówne danie i deser. And I met some good friends of mine so we shared the experience. którego by e wiadkiem. E: How can I help you? S: Could you tell me when you stage Hello. 3. Jakie by o Twoje wra enie. Rozmow rozpoczyna zdaj cy.kto bra w nim udzia i jakie by y jego skutki.Przekonaj go. Czekacie na spó niaj cego si koleg . historyczne miasto o d ugiej tradycji. O cen biletu. . Rozmow rozpoczyna egzaminator.m.jak zareagowa e na zaistnia sytuacj . . Dolly at the weekend? E: On Fridays and Sundays always at 7 p. sp dza du o czasu w wannie.KULTURA: 1. He is never late. He is very reliable.Zaproponuj wspólne pój cie do pubu i dyskoteki na zako czenie wycieczki. although the sound system was poor.Podwa jego argumenty o braku czasu. E: How was the weekend? S: It was great.m. . it was great.. E: Let s try this one. e post puje niew a ciwie szkodz c rodowisku. 3. co zrobi w tej sytuacji. I was at concert in Covent Garden. który ma bilety. I had a very nice meeting after the concert. 5. . Opowiadasz o nim swoim znajomym. Nie zgód si z opini osoby z Anglii co do powodu spó nienia.kiedy i gdzie dosz o do wypadku. please. e Kraków to pi kne.K. wpisane na list zabytków klasy 0. Powiedz: Kiedy ten koncert si odby i kto wyst powa . . Opowiedz: . 4. . .Zaproponuj pomoc w nauce w zamian za zmian przyzwyczaje . E: He must have forgotten about the meeting. E: Did you like it? S: Yes. Czy spotka e jakich znajomych. S: Impossible. W rozmowie z kelnerem dowiedz si : . . 2. Chcesz mu pokaza Kraków. Chcesz i do teatru. Relacjonowanie By e na wspania ym koncercie w Covent Garden.Opowiadasz swojemu angielskiemu koledze o wakacjach. Something must have happened to him. które sp dzi e bior c udzia w projekcie "Operation .Nie zgód si na jego argumenty i zarekomenduj kilka wartych obejrzenia miejsc. around 7 p. I will take two at the balcony. S: I m worried about John. Wyra swoje zaniepokojenie. Rozmow rozpoczyna egzaminator.co mo e zje wegetarianin. And the ground floor is 20.

Udziel mu informacji: . .jakie s twoje wspomnienia z obozu. . 6.Przebywaj c na wakacjach w Anglii rozmawiasz z koleg o sprawach ochrony rodowiska.z jak organizacj chcia by wspó pracowa . . . .jakie ustawy na rzecz rodowiska popierasz.co nale a o do codziennych czynno ci.kto bra udzia w projekcie i jaki by jego cel.Carpatica".jakie s twoje osobiste dzia ania sprzyjaj ce ekologii. Opowiedz mu: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful