Do you speak English / Polish? - Czy mówi Pan/Pani po angielsku / polsku?

Can you speak more slowly / louder, please? - Prosz mówi wolniej / g osniej. Can you write it for me, please? - Prosz mi to napisa . Repeat, please. - Prosz powtórzy . I don't understand. - Nie rozumiem. hotel - hotel hostel / youth hostel - schronisko camping - kemping Do you have any free rooms? / Do you have rooms available? - Czy macie pa stwo wolne pokoje? I have a reservation. - Mam rezerwacj . single room - pokój jednoosobowy double room - pokój dwuosobowy with airconditioning - z klimatyzacj room with a bathroom - pokój z azienk passport passport Where is? - Gdzie jest? Where are you? - Gdzie jeste ? Excuse me, how can I get to...? - Przepraszam, jak doj do...? Excuse me, where is ... street? - Przepraszam, gdzie jest ulica...? Can you show me on the map? - Czy mo e mi to pan pokaza na mapie? Is it far? - Czy to daleko? I'm lost. - Zgubi em si . you have to - musi pan/pani to turn - skr ci right - w prawo left - w lewo to return; come back - wróci to go straight ahead - i prosto behind the traffic lights - za wiat ami Where can I buy / get a ticket? - Gdzie mo na kupi bilety? a ticket to... - jeden bilet do... how much is the ticket to... - lle kosztuje bilet do... single fare / one way ticket - bilet w jedna stron return ticket - bilet w obie strony car - samochód My car broke down. - Popsu mi si samochód. We are out of petrol. - Zabrak o nam benzyny. I have a flat tyre. - Z apa em gum I would like to report a theft - Chcia bym zg osi kradzie . cash - gotówka credit card - karta kredytowa ATM / cash machine - bankomat bank - bank exchange office - kantor Can I pay with a credit card? - Czy mog zap aci kart kredytow ? How much is it? - Ile to kosztuje? Can I have a bill, please? - Poprosz o rachunek. I would like to report my credit cards loss. - Chcia abym zg osi utrat moich kart kredytowych. What is today's exchange rate? - Jaki jest kurs (wymiany waluty)? Can you recommend a cheap restaurant? - Czy mo e pan poleci tani restauracj ? A table for two / three (people). - Stolik dla dwóch / trzech osób. Can I have a menu, please? - Poprosz o menu.

A. Well. if you say so.upewnij si . I'm great. So have a good time there and let me know your impressions.zaproponuj wspólne zakupy i gotowanie. don't you? If you take the bus. I'll go there alone. so buy some dough and I'm beginning to make stuffing. it's quite easy to make. But it'll take too long and I was going to go shopping to buy some clothes for tomorrow's party. I could buy a new mascara for it. Oh. You know Alice. So. Enjoy your meal! . I'd like to see some exhibitions in Olsztyn. 2. If you like surrealism. Could you recommend where to go to see some? B. we've got to hurry! B. OK. You say. czy sam sobie poradzi. Why don't we prepare pizza by ourselves? I know the recipe.udziel mu wskazówek. Zagraniczny kolega/kole anka. A.poinformuj go. eby si adowa a? Could you take a picture of us.Czy mog tu pod czy moja komórk . I don't have anything to put on. Hi Greg. you must get off at the first stop and you'll see the planetarium on your left. A. I have an idea. I bet you'll love it and will want to eat it everyday. Are you sure you can manage on your own? A. . We just have to buy a dough for it and make stuffing. I'm sorry but unfortunately I don't have time today. jakie wystawy s obecnie do obejrzenia. Hi Alex. It's not that much and I'm hungry as a wolf. . B. czy mo e nam Pan/Pani zrobi zdj cie? Excuse me. I will.Jaka jest prognoza pogody? 1. A. B.Przepraszam. If I did I would go there with pleasure. jak doj do galerii sztuki. From what I know. please. 25 z for one pizza?! Are you joking? Whoa. . about 25 z . when are we going? B. The exhibition is in the planetarium. A. you know where it is. I promise it won't take us long and after dinner I will go with you and help you choose a great dress. B.To nie moje danie. B.This is not what I've ordered. believe me. Znajomy Anglik wyrazi zainteresowanie galeriami sztuki w Twoim mie cie: . How are you! A.Smacznego! cheers! . That sounds interesting but there's a little problem. B. . gdzie jest toaleta? What is the weather forecast? . thanks. A. Well. Then move on. please? . B. B. OK. And how much does it cost? A. I must say that I'm not interested in art so much but last time I visited Salvador Dali's exhibition and it was breathtaking.Jak mog si pod czy do internetu? Where is an internet cafe? . z którym/któr dzielisz mieszkanie w akademiku i pieni dze na utrzymanie. B. you'll be delighted for sure.zaakceptuj kompromisowe wyj cie. You know. from Pizza Hut? I don't know. Sure.Gdzie jest kafejka internetowa? Where can I rent a bike? . I've been to Olsztyn only once before and I don't know the city well enough to go there alone. I should get there without any problems. See you later and thank you for your help. A. maybe we could order Hawai pizza from Pizza Hut for dinner? What do you think of it? B. A. namawia Ci na pizz na telefon: .. I think I'll go there today.odrzu jego/jej propozycj . Bye. There's no possibility to get lost in such a small town. but that's very close from here..Przepraszam. B. What is it Greg? A. Oh. I've already seen some pictures by Dali and I like his style. where is the toilet? . I see. You just have to take the bus number 15 or walk straight on for about 10 minutes.na zdrowie! (toast) tip napiwek How can I log on the Internet? . . A. Sure I can. . No problem.Gdzie mo na wypo yczy rower? Can I charge my mobile here? .

around 7 p.Studiuj c w Anglii mieszkasz z koleg . And the ground floor is 20. 3. Rozmow rozpoczyna zdaj cy. He is never late. Jaka jest mo liwo rezerwacji miejsca. E: How was the weekend? S: It was great.Przebywaj c w Anglii. ale on nie ma ochoty na zwiedzanie starych zabytków. którego by e wiadkiem. 2. E: What shall we do now? S: I will call him on his cell phone and ask him what is going on. wpisane na list zabytków klasy 0. Chcesz i do teatru.jakie przystawki i warzywa s podawane. który zupe nie nie dba o rodowisko .Podwa jego argumenty o braku czasu. The band really moved the audience. He is very reliable. Dolly at the weekend? E: On Fridays and Sundays always at 7 p.Odwiedzi Ci kolega z Anglii. I was at concert in Covent Garden. .kto bra w nim udzia i jakie by y jego skutki. chcesz zje obiad w restauracji. który ma bilety. I have never heard Japanese playing jazz. które chcesz zobaczy . 4.jak zareagowa e na zaistnia sytuacj . O cen biletu.m.Relacjonujesz swojemu koledze z Anglii wypadek samochodowy. . 2. e Kraków to pi kne. Dowiedz si : Kiedy graj przedstawienie. Czekacie na spó niaj cego si koleg . I will take two at the balcony. Relacjonowanie By e na wspania ym koncercie w Covent Garden. .m. 5.co mo e zje wegetarianin. Zaproponuj. które sp dzi e bior c udzia w projekcie "Operation .Zaproponuj wspólne pój cie do pubu i dyskoteki na zako czenie wycieczki. . .Przekonaj go. e post puje niew a ciwie szkodz c rodowisku. Opowiedz: . Jakie by o Twoje wra enie. I have known him for years. . E: How can I help you? S: Could you tell me when you stage Hello. Rozmow rozpoczyna egzaminator. And I met some good friends of mine so we shared the experience. . S: Great! Can I book two tickets for the Friday play? E: The balcony or the ground floor? S: What is the difference in price? E: The balcony is only 15 pounds for students.Przekonaj go. Uzyskiwanie i udzielanie informacji Jeste w Londynie.co lokal poleca na g ówne danie i deser. co zrobi w tej sytuacji.. historyczne miasto o d ugiej tradycji. I had a very nice meeting after the concert. E: Did you like it? S: Yes.Zaproponuj pomoc w nauce w zamian za zmian przyzwyczaje .Nie zgód si na jego argumenty i zarekomenduj kilka wartych obejrzenia miejsc.kiedy i gdzie dosz o do wypadku. 1.Opowiadasz swojemu angielskiemu koledze o wakacjach. please. The band was from Japan.u ywa tradycyjnych dezodorantów. .K. Rozmow rozpoczyna egzaminator. rezygnacji z przyjemno ci i braku potrzeby troski o rodowisko. Czy spotka e jakich znajomych. Wyra swoje zaniepokojenie. W rozmowie z kelnerem dowiedz si : . Negocjowanie Wraz z kolegami chcesz i do kina. E: Let s try this one. S: O. Nie zgód si z opini osoby z Anglii co do powodu spó nienia. E: He must have forgotten about the meeting. I went there because I was curious. S: Impossible. Chcesz mu pokaza Kraków. Powiedz: Kiedy ten koncert si odby i kto wyst powa . it was great. a samochód myje w pobliskiej rzece. Something must have happened to him. Opowiadasz o nim swoim znajomym. S: I m worried about John.KULTURA: 1. . . although the sound system was poor. 3. E: When was it exactly? S: It started on Saturday evening. sp dza du o czasu w wannie.

jakie s twoje wspomnienia z obozu.kto bra udzia w projekcie i jaki by jego cel.jakie ustawy na rzecz rodowiska popierasz.z jak organizacj chcia by wspó pracowa . . .jakie s twoje osobiste dzia ania sprzyjaj ce ekologii.Przebywaj c na wakacjach w Anglii rozmawiasz z koleg o sprawach ochrony rodowiska.co nale a o do codziennych czynno ci. . Opowiedz mu: . .Carpatica". Udziel mu informacji: . 6. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful