P. 1
zadania z chemii cz I

zadania z chemii cz I

4.67

|Views: 111,539|Likes:
Wydawca: chemik
Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań istnieją omówione i dokładnie wytłumaczone odpowiedzi. Wytłumaczone i rozwiązane zadania można zakupić osobno na stronie http://www.chemia.sos.pl
Jeżeli znalazłeś/aś interesujące Cię zadanie, to odpowiedzi szukaj w serwisie http://www.chemia.sos.pl Ponad 1000 zadań z chemii, posegregowane wg kategorii. Do zadań istnieją omówione i dokładnie wytłumaczone odpowiedzi. Wytłumaczone i rozwiązane zadania można zakupić osobno na stronie http://www.chemia.sos.pl

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: chemik on Aug 30, 2008
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie rozpuszczają się w niej całkowicie (oczywiście mamy na myśli stężenia rzędu

0,1-1mol/dm3

). W przypadku soli, roztwory ich są mocnymi elektrolitami i przyjmuje się, że są one całkowicie zdysocjowane na

jony: NaCl → Na+

+ Cl-

Dla soli reakcja dysocjacji jest nieodwracalna, co oznaczamy strzałką pojedynczą, skierowaną w stronę produktów. W
przypadku soli słabo rozpuszczalnej dysocjacja tych substancji również jest całkowita (zachodzi w 100%), ale pomiędzy jonami
w roztworze, a nierozpuszczalnym osadem ustala się stan równowagi: osad rozpuszcza się i w tym samym momencie
odpowiednie jony łączą się tworząc osad soli. Ustala się stan równowagi dynamicznej, co w równaniu reakcji oznaczamy
dwoma strzałkami skierowanymi w przeciwne strony:

AgCl

Ag+

+ Cl-

Oczywiście dla reakcji równowagowej możemy zapisać wzór na stałą równowagi:

[Ag][Cl]

K

[AgCl]

+ −

=

. Stężenie nierozpuszczonego

osadu jest stałe, można więc pozbyć się mianownika: K[AgCl]=[[Ag+

][Cl-

]. Iloczyn K[AgCl] nosi nazwę iloczynu
rozpuszczalności, dla każdej soli przyjmuje inną, stałą wartość (stała równowagi pomnożona przez stałą wartość stężenia).
Iloczyn ten oznaczany jest literą L lub IR, czyli: IR=[Ag+

][Cl-

]. Oczywiście z równania dysocjacji:

AgCl

Ag+

+ Cl-

wynika, że [Ag+

]=[Cl-

], czyli dla iloczynu rozpuszczalności możemy zapisać: IR=[Ag+

]2

, oraz

R

[Ag]

I

+

=

.

W przypadku soli o innym składzie postępujemy podobnie, czyli zaczynamy od napisania równania reakcji dysocjacji soli,

np. dla Ag2S:
Ag2S

2Ag+

+ S2-
Z równania reakcji dysocjacji widzimy, że po rozpuszczeniu x moli siarczku srebra, Ag2S, w 1 dm3

wody, powstaje x moli [S2-

],

z równania reakcji dysocjacji widzimy, że powstaną również jony srebra(I) w ilości [Ag+

]=2x. Wzór na iloczyn rozpuszczalności

IR=[Ag+

]2

[S2-

], czyli IR=(2x)2

x=4x3

, oraz

R

3I

x

4

=

.

Przy zadaniach na iloczyn rozpuszczalności ważne jest, że nierozpuszczalny osad soli AnBm wytrąci się tylko wtedy, gdy
[A]n

[B]m

będzie większe od IR.

10.6-1.

Oblicz iloczyn rozpuszczalności FeS wiedząc ze jego roztwór nasycony w T=298 K ma stężenie 6,1.

10-1

mol/dm3

10.6-2.

Ile gramów AgBr może rozpuścić się w 15 dm3

wody?

10.6-3.

Iloczyn rozpuszczalności CuS wynosi 10-34

. Jaka jest rozpuszczalność tej soli w mol/L?

10.6-4.

Przeprowadź obliczenia i odpowiedz, czy po zmieszaniu równych objętości roztworu CaCl2 o stężeniu 0,05mol/dm3

i

roztworu Na2SO4 o stężeniu 0,05mol/dm3

wytrąci się osad CaSO4 (iloczyn rozpuszczalności K=4,93.

10-5
)

Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów

- 84 -

10.6-5.

Obliczyć rozpuszczalność Ca3(PO4)2 (IR Ca3(PO4)2=2.

10-29

) w czystej wodzie i w środowisku wspólnego jonu z CaCl2 o

stężeniu 0,01 mol/dm3

.

10.6-6.

Iloczyn rozpuszczalności jodanu(V) ołowiu(II) wynosi 3,2.

10-14

. Jaka jest rozpuszczalność tej soli wyrażona w molach na

litr?

10.6-7.

Czy wytrąci się osad, jeśli 50 cm3

roztworu Ca(NO3)2 o stężeniu 5.

10-4

mol/dm3

zamiesza się z 50cm3

roztworu NaF o

stężeniu 2.

10-4

mol/dm3

? Iloczyn rozpuszczalności CaF2 wynosi 1,7.

10-10
.

10.6-8.

Ile razy zmniejszy się rozpuszczalność BaCO3 w roztworze BaCl2 o stężeniu 0,01 mol/dm3

? KSOBaCO3 = 8.

10-9
.

10.6-9.

Do 90 ml roztworu zawierającego 6,35.

10-2

mg jonów I-

dodano 10 ml nasyconego roztworu AgCl. Obliczyć czy wytrąci się

osad AgI. IRAgI= 8,3.

10-17

;IRAgCl= 1,78.

10-10
.

10.6-10.

Ile g jonów Ag+

zawiera 1500 ml nasyconego roztworu AgCl: IRAgCl= 1,78.

10-10
.

10.6-11.

W jakiej ilości wody rozpuści się 1,5 g AgCl: IRAgCl= 1,78.

10-10
.

10.6-12.

Ile cm3

0,01 molowego roztworu wodorotlenku sodu należy dodać do 150cm3

nasyconego roztworu Cd(OH)2 tak aby

rozpuszczalność wodorotlenku kadmu zmalała 50-krotnie IrCd(OH)2=2,8.

10-14
.

10.6-13.

Do 150 cm3

roztworu BaCl2 o stężeniu 0,1M dodano 75cm3

roztworu NaF o stężeniu 0,4M i uzupełniono wodą do objętości

250 cm3

. Jaka jest masa jonów F-

w osadzie BaF2 wytworzonym w tym roztworze? IRBaF2=1,1.

10-6
.

10.6-14.

Iloczyn rozpuszczalności AgCl=1.

10-10

. Policz stężenie jonów Ag+

w roztworze wodnym, oraz stężenie jonów Ag+

w

roztworze 0,1M NaCl. Co się stanie z iloczynem rozpuszczalności, gdy do AgCl dodajemy 0,1M roztwór Na2SO4?

10.6-15.

Jak zmieni się wartość iloczynu rozpuszczalności chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody
destylowanej roztworu chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić

10.6-16.

Jak zmieni się rozpuszczalność chlorku srebra jeśli do rozpuszczania tej soli użyjemy zamiast wody destylowanej roztworu
chlorku potasu? Odpowiedź uzasadnić.

10.6-17.

Jaka jest rozpuszczalność (w g/dm3

) Ag2CO3 jeśli wiadomo, że wartość pKSO tej soli wynosi 11,1?

Reakcje redoks

http://www.chemia.sos.pl

- 85 -

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->