,

,
ł ą do ą MInIstra Kolei
z dnta 30 listopada 1924 r. (Dz. U. R. P. 1-& 117
poz. 1061).
TARYFJi\ ' TO\Vf\ROWF\.,
POLSKICH I\OLEI NORMF\LNOTOROWYCH.
, '
ę ś ć II, III, IV I v.
ą od dnia 1 stycznia 1925
WS Ę
/
I. Niniejsza Taryfa towarowa polskich kolei normalnotorowych obowi2lzuje przy przewozie
ł ś i zwyczajnych w k o m u n i k a c j i m i e j s c o w ej ą ą kolei ń
wych oraz prywatnych, ą ę pod ą ń i otwartych 'dla ruchu ł
ł Kolei pa ń s t w o w y c h:
ę ń
• katowickiego,
.. krakowskiego,
. , lwowski ego,
• ń
• radomskiego,
.. ł
.. warszawskiego.
• ń
B. Kolei p r y wat n y c h, ą pod ń mianowicie:
a) w o r ę g u g d ń s k i m:
1. ł ż ł (patrz punkt 97 ę ś II-ej niniejszej taryfy).
2. Puck-Krokowo,
3. ń ł ł Torunia,
4. ń ł Torunia,
5. Wejherowo-Zamostne (patrz punkt 97 ę ś II-ej niniejszej taryfy),
6. ą Lubawskie-NoWe-Miasto Pom.;
b) w
L
2.
3.
4.
o k r E: g u kra k o w s k i m: ,
Chabówka-Zakopane. Nowy Targ-Granica ń pod Podczerwonem,
,.;
Kraków-Kocmyrzów z ł ę ż ł
Muszyn a - Kryni ca.
ł
5. Tarnów-Szczucin,
6. Trzebinia-Skawce z ł ą ą Trzebinia dworzec kolei lokalnej ...... Trzebinia dwo-
ł i Trzebinia-Siersza Wodna;
, ,
I
c) w o k t t1 g u I W o w s k i m:
j. Et5fRi Wielkie-Grzymalów,
2. Drbhobycz-Truskawiec Zdrój,
3. ł ż .
4. Lwów (Kleparów).!.SJaworów,
5. Lwów-Podhajce,
6.
7. ż
d) W o k r E: g U r a ł (j rt1 s k i ni:
Iinja ę ę ł l1erbsko-r<:ieleckiej ;
e) w o ę g u s t a n i s Ul VI o w s k i In:
1. ł
2. Dolina-Wygoda (patrz punkt 97 ę ś II-ej niniejszej t aryfy),
3. ł ś koleje miejscowe: ł ł Rungurska Kopalni a z odga-
ł ę ł ś Nadwórniar1skie- -Szeparowce ź
4. ł ł (patrz punkt 97 ę ś ł niniejszej taryfy),
5. Wschodnio-Galicyjskie koleje ń ć I
a) ł Czortkowska-Zaleszczyki,
b) ń
ej Wygnanka-Iwanie Puste z ł ę ł
ł ok r ę li VI a r s ż a w s k i mi
1. linja ę kolei Herbsko-kiefeckieJf
linje kolei Ł
II. W k o m u n i k a c j i b e z p o ś r e d n i e j ę stacjami kolei ń wszystkich
ę stosuje ę ą ę ą polskich kolei normaln't,)tdrowydl z ź za
ł ą ł ś ć przewozu, bez ę na to, czy dane koleje ą ę z ą czy ż ą
oddzielone koleja ą lub ą
Natpmiast w komunikacji ś ę stat]timi leolei ń z jednej strony,
8 stacjami kolei pry'watnych, wymienionych pod p. B., z drugiej.o...l..prtewofHe wraz z ł stacyjnemi \
oblicza ę ł niniejszej taryfy: oddzielnie za ł ś ć kolei ń i ł ś ć
ż z kolei prywatnych. ł ś ć odcinków kolei ć przytem sumowana
i obliczenie ż za ł ą ą ich ł ś ć bez ę na te, czy odcinki te ą od-
dzielone od si ebie ą ą czy ż ą ą . .
ą ą przewozy ':N komunikacji kolei ń z ę ą kolejami pry-
watnemi, ź kMryth ć ś ę za ą Ś Ć ptzewbiu:
z ą ą
" ą
.. ł ż
W komunikacji ę stacjami kenel lokiiliiej L tv ó w-p o d li aJ ć e i L w ó w-S t o j a n Ó w
(z ą stacji Lwów i Lwów PodzamGze), a statjariii Rolei ' ć ł ż na zachód
i ł eS ł ł ś ę ł dd i od LV/DtV.
W komunikacji ę VI s t h 6 d fi l b • G a I i t Y i ś 1& i Hi R t;; I e i lok a I n y c h (z
ą stacji Berezowica-Ostrów), a stacjami kolei ń (i ą st acji Tarnopol), ź
oblicza ę oddzielni@ do i od stacji Ta rnopol.
POSTI\NOwlENIA
) ,.,....,. .- -..,., .,.,.
H. Ą T,RRYfOWE Ń
1. Zasady obliczania ż za ł ś i ł
,. W ż ś sposobu Ż ł listami ź Ś lUb
ł kolejowe ą ę na ł ś i zwyczajne.
2. VI ż ś od wagi, ł ą ę na ł drobne-o wadze mniej ż 5.000 kg.,
ł ń wadze 5.000 kg. i ę i ł wadze io.oOO kg. i ę
3. ź oblicza ę wedlug wagi ć ł o ile w dalszych postanowie-
niach nie jest priev/l dzkmy irtny sj:;1bsób t1DHGzartia; i etiiiak za ę ł ą ś przy ł
kach ś --' za 10 kg, i prJt}i ł zwyctCljny<::h -'-"- za gO Kg. ę ą ę W fen
sposób, ż przy ł drobnych ż ę 10 kg. liczy ę za ł 10 kg., ś przy przesyt-
kcilGh ł i ł ę 100 kg. liczy ę za 100 kg. ą ę ź
st anowi przy przesylkaeh ś € lub zwyczajnych - 50 gr.
'4. Za ł ś ć ą kolei ą ż 5 km., przewotne eb!kza ę za 5 km.,
z ą wskazanemi w taryfie niniejszej . ." ł za przewóz na ł ś od 6 do 50 km.
ę za ź ą ś Ć kilóniettcM, tJd 51 do 100 kffi.-strefanii po 5 kin., zc;§ 100 km.-
ś ń jjtl 10 km. Prty dbiitzahHl stref S-dó i lO-cia kilortl'ett6\vych ę ś ć strefy Uczy ę za ł ą
5. ź i inne ł ą ę VI sumach ostatecznych do ł 5 gr wzWyf,
dyli Cle ltwet, padtil:Jlnyth przez 5. .
6. W razie h<!Hiania za jeGlnym I!steth pfieWózó\'vyffi tb\Varow tótrtbtodrlydl; @l I€! ta-f yf<Ma'
rtych j@dliakoWój przy ć ptz€vJóirieg6 wagi . poszczególne dodaje i ą ł
sit:: ł p. .D. .
- .
7. P r z e s y ł ki , P o ś p i e s z n e ą ę pod ę taryfowym na dviie
1'\, ż ł ź ii tJ t m a I fi @.
Db tych ż ą Wszysl!{ie ł ś vi ą B.
ż ź za talU€! ł ę \vedhlgklasYI tlWHitlwh:mej €lla ź ptil:!-
ł ś (Tabele ł pizewozowych, ś ć IV Taryfy).
p.rzy przewf:nie ł ś normalnej na ż ł nadawcy; wyrazohe w ś
przewo;Z0wym, ą OS01l0wyrrl, ź ł ę ł klasy przesy!E!k
ś te ą 50
0
/e, a ą osabewym ś ł - ł klasy
ł ś ze ż ą 100%. Dla przewozu ą osobowemii po-
ś wyma§ane i est ę porozumienie z ą
B. ł ś u i g o w e.
Do tych milet" ł ę ą toworo\v, <> wadze og6inej, nie ą kg.:
a) chieb, oprócz suc::hafów (z grupy' 116);
b) ż ż suche i ł (grupa 21.);
e) ż ż ź gnipy 119J;
I
ci) jarzyny ś ż ę ą fasola zielona. grdc'n ź ą ć ź kalafjóty,
p6mldóry, sztiaw, ł szpiiiaR, ą kalarepa, ce!5tJla zielona i pietruszka
(z grupy 6);
lód (z grupy 537)t
f) ś GrGb lmy J ź (z 31);
g) nasiona sieWne tlJdz i traw (z gl'iJp 1 i 2) , \V \v0i'Mdi ple3tfiIJbWat'lyth, za ś
deetwaiTIi RólfiiE'twa i J;Jól5r Pailstl.VGWyth, To\*!Z!riystW Rolniczych
w Warszawie, l\rakowie i Wilhit!, ż ś € ć we Lwowie oraz Izb
przy ł nasIon Siewrlyc;h waga ttiaKsyITiiHna 1.000 kg. ż
Ć przeMoczona a 2
0
/0 ihi ę ś
, \
\
/
h) \nasiona ogrodowe i warzywne oraz nasiona drzew owocowych i ś (grupa 8)
w workach plombowanych, , za ś Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr ń
stwowych, Towarzystw Rolniczych i t. d. (jak ż w p. g);
i) owoce i jagody ś ż :(z grupy 7); . .
j) ś ż jak: owocowe i ś sadzonki, szczepy tych drzew oraz
ż do szczepienia, krzewy jagodowe, rozsada kapusty i innych warzyw J...z grupy 9);
k) sadzeniaki ziemniaków grupy 3) za ś Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr
ń Rolniczych i t. d. (jak ż w p. g);
I) woda ł do picia (z grupy 57).
ź za te ł oblicza ę ł klasy l-ej, ustanowionej dia przewozu ł
zwyczajnych (Tabele ł przewozowych, ę ś ć IV Taryfy).
8. Przy przewozie ł ś ulgowej na ż ą nadawcy, ż w ś
przewozowym, ą osobowym, ż oblicza ę ł kl asy ł ś
a ą osobowym ' ś ż - ł klasy ł Ś ze ż ą 50%.
9. P r z e s y ł k i z w Y c z'a j n e ą ę pod ę taryfowym na 9 klas. O
ł do ł ś klasy ś Nomenklatura i klasyfikacja towarów. ę ś ć III Taryfy).
10. N a z wat o war u, podana przez ę w ś przewozowym, powinna ż
ś ś ć Nomenklaturze i klasyfikacji towarów ę ś ć \I Taryfy). W razie niedóstatecznie ś
ł ś w ś przewozowym nazwy towaru, ą jest klasa ż taryfy, przewi-
dzianej dla odpowiedniej kategorji lub danej grupy towarów.
11. Do ł towarów, ł w Nomenklaturze towarowej niewymienionych, stosuje
ę przy ł drobnych - I ę przy ł . ł oraz ł
III ę
12. ź za p r z e s y ł k i d r o b n e stosuje ę do ł ą ź w opakowaniu,
ą ź bez opakowania, lecz w obu wypadkach ze wskazaniem w ś przewozowym ś sztuk nale-
ż cechowanych lub numerowanych i oblicza ę za ę ą ł ł ś klas drobni-
cowych, o ile obliczenie ł odpowiedniej klasy dla ł ł ' za ę 5.000 kg.
riie da ł tafiszej. . '
Przy ł drobnych, ł ż z towarów taryfowanych ż ż waga towarów
ż klasy ł w ś przewozowym ' osobno podana, ż oblicza ę oddzielnie za ę
ą ą towarów, ż ą do tej samej klasy, ł klas, ł ś dla ł drobni-
cowych.
O ile ł ł ę z towarów taryfowanych ż ale ł ą w ą ę
lub ż ł ą z wskazaniem tylko ich ł ą wagi, ż oblicza ę za ł ą ą ą
ą ę ł ł klasy ż taryfowanego towaru, ą ę w danej ł
13. ź za p r z e s y ł k i ł wag. o n o w e stosuje ę tylko do ł nadawa-
nych ą ź w opakowaniu, ą ż bez opakowGnia, lecz w obu wypadkach 'ze wskazc:niem ' w ś ż
woz9wym ś sztuk ż cechowanych lub numerowanych, i oblicza ę ł odpowie.dnich
klas ' taryfy . wagonowej, rubryka a), za ę ą ł nie mniej jednak ż za 5.000 kg.,
. o obliczenie ł zasad dla ł ł nie da ł ń .
Wagon ł ł ą ł ą ż ć przez kolej ł innemi towa-
rami do ł ł ś wagonu.
Za ł ł towarów . ż n i e t a r y f o w a n y c h, nadanych za jednym listem
przewozowym, ź oblicza ę
I
a) ż waga towarów ż klasy ł w ś przewozowym osobno podana - oddzielnie
za ę ą ą towarów, ż ą do tej samej klasy, ł ł ś klas
ł przyczern, . o ile ł ą waga towarów jest ż od wagi 5.000 kg. wy-
maganej dla obliczenia ł zasad dla ł ł ę ą ą do-
,
daje ę do wagi ż taryfowanego towaru;
b) ż wagi towarów ż klasy osobno nie podano - za ę ł ą ą ł ł
klasy ż taryfowanego towaru na zasadach dla ł ł
, .
.I
f
- 5 ....;,
14. Za p r z e s y ł k i c a ł o wag o n o w e ż od ń punktu 2 taryfy) ź
wszystkie ł
towarami.
a) których przewóz w osobnych wagonach wskazany jest w Przepisach przewozowych, policyjnych,
celnych i podatkowych oraz w Postanowieniac9 taryfowych;
b) które nadawca ś ł w ś przewozowym ł ę ł ą albo ż ł
bez opakowania i bez wskazania ś sztuk ż cechowanych lub numerowanych;
c) dla ' których nadawca ż ą ł w ś przewozowym podstawienia, wagonu do swego wy-
ł ą ż .
d) przy których nadawca ł wagon w ł ę
e) przy których dozorca, na ż nadawcy, jedzie w. wagonie towarowym' w.raz z ł ą
We wszystkich tych wypadkach kolei nie przysluguje prawo ł .wagonu innemi
15. Za p r z e s y lik i c a ł o wag o n o'w e, - oprócz przewozu towarów, wyszczególnionych
w p. p. 16 i ł do wagonów o ł ś 15.000 kg. i ę ż oblicza ę za
ę ą ł najmniej jednak: albo za 10.000 kg. ł odpowiedniej klasy wagonowej,
rubryka b), albo za 15.000 kg. ł odpowiedniej klasy wagonowej, rubryka c). Do ł ę
szych ż 10.000 kg., a mniejszych ż 15.000 kg., stosuje ę ten sposób oblicz.enia ź który
daje ł ę ą Za ł zaladowanedo wagonów o ł ś mniejszej ż 15.000 kg.,
ż oblicza ę ł odpowiedniej klasy wagonowej, ru bryka c), za ę ą ł
najmniej za ł ś ć wagonu. W tych wypadkach, kiedy nadawca ż ą ł na ś podstawienia
wagonu o ł ś ś ź oblicza ę za ę ą najmniej za ł ś ć
podstawionego, stosownie do ż ą wagonu.
16. ź za ł ż wyszczególnionych towarów, nadawanych I u z e m (bez
opakowania i bez wskazania ś sztuk ż cechowanych lub numerowanych), oblicza ę za rze-
ą ę lecz nie mniej ż za' ł ś ć podstawionego wagonu, ł odpowiedniej klasy
wagonowej, rubryka c):
a) asfalt surowy (z grupy 51);
b) ł dachówki i dreny ą gliniane, piaskowe, cementowe (z grup
53, 6b i 61);
c) dolomit palony (z gr. 53); ,
d) gips i ą palone, oraz alabaster i kreda w ł i mielone (z grupy 52); ,
e) kamienie surowe, ł kruszone, nieobrobione lub zgruba obrobione oraz ł ń
[szaber, szuter] i ń surowy (z grupy 55);
f) lód i ś (z grupy 57);
g) rudy (z grupy 48);
h)' rumowisko budo'wlane (gruz) oraz szklo, wyrobi porcelanowe, fajansowe, gliniane,
cementowe i betonowe: ł w ł i skorupach (grupa 62);
i) sól (z grupy 50);
j) ń palony i wapno (z grupy 53):
k) ę kamienny i brunatny, antracyt, ł ę szlam ę mokry oraz
ż ż (lesz) i ł ę (z grupy 47);
l) ziemia, ż piasek i glina surowa (z grupy 56);
m) ż i stal surowe (z grupy 63);
n) ż ż szlaka, ł pirytowe ż z pirytu) oraz inne odpadki' z wytapiania
rud (z · grupy 48).
VI razie nadania luzem dwu lub ę ż wymienionych towarów, ż oblicza ę ł
Ł klasy dla ż towaru za ę ą ł ,najmniej za ł ś ć
podstawionego wagonu.
17. ż za ł ż wyszczególnionych towarów oblicza ę przy ł
wagonowych ł odpowiedniej klasy wagonowej, rubryka c), za ę ą ł najmniej
za 10.000 kg.:
a) siano i ł (z grupy 5);
b) chmi el (z grupy 11);
c) ryby i raki i ś ż (z grupy 25);
(
, !
,
d) ko§ci sutoijfe (z smpy 38h
e) drzewo ł ę a ę oprócz bukowego, ę g.raboW'li!go j
noweg.o, oraz Cildpadki drz€\\fF!e i inne ł ś (z grupy 42);.
f) meble ę wyroby i meble koszykarskie oraz inne wyroby plecione
z wikliny, ł ł ł i sitowia (z gt upy 43);'
g) ą ł drzewny (z grupy 44);
h) koks i ł koksowy <oraz tarli, pro'stek tOl'fowy i ś ł totf6WCi, (t. 47);
i) ropa naftowa [przy ł z ń i przetwory naftowe ź ł
z rafinery-j- krajowych] (z g.rupy 49); ć paraftny, wazeliny jil'emnego;
j} naczynia blaszane i ż ema'lj owa n Iiil' lub ł
j, puszki- (z grupy 65);
k) kora drzewna garbarska (z grupy 73);
I) leD j, konopie' n iemi G,dlo ne' ł l:ni:ClIlT8 i: kO:t:Iopna] (z' grup,y S6).
W tydt wypadkach, kiedy nadawca; (Hl=! ł Mwa'rów wytej ż ł
ś podstawienia wago'nu o ł ś ż 15.000 kg., ź ę za ę rte-
czywist'4 ł nayl1lnJej' przy wagóAf'e' 20·totltlowym ..... za kg., a przy. wagoni'e 30"fon"
(l'(i),iR)lm .... za 20-000 kg. '
18. Za- ł ś ł towarów ż taryfowanych, nadawany<:N ta ied'nym listem
pt:tel,fIO:towyrt1, ź obllcza' ę .
a) ż waga towarów kazdej klasy, ł w ś przewotowym osobno podana-
oddzIelnie za ę ą ą towarów, ż ą do tej, samej klasy" ł
ł ś klas ł przyczern, o ile ł ą waga towarów jest ż
dd' wagi, wymaganej dla obliczeni a- ź ł zasad dra ł ł
wagónowych, ę ą ą d'odaje ą do wagi ż tarypowanego towaru;
b} ż wagi towarów ż klasy osobno nie podano - za ą ł ą ą
ł ł ś klasy ż taryfowanego towaru na zasadaGh dla ł
/
ł
'c) przy ł \vagonowych, taryfowanych ł ż klasy III· ej, prze-
ź oblicza ę zawsze, nawet w tych! wypadkach" ki@dy wagonu ż ą do
swego ł ą ż - 2ia ę ą ł najmniej jednak: za
5.000 kg. ł klasy 1fI, rubryka a), albo najmniej za 10.000, kg . . ł klasy m,
rubryKa b), albo najmniej za ' 15.000 kg. kl a.sy ill,. ruory,ka c).
II. ł i ł
19. ł ł ł d'okonY'o/2YMdawca, ł towaru.
20. Pozatem nadawca i odbiorca winni ą ł ć ,j ł
a) ł ą przed:mióty ł ż 7 rt'I'., lu!> ż przedmioty, ż ą
w jednej ż ę nit 300 kg,;
b) ł dla ł ń który-ch Ź pod'Sta'w,idny oddzielny wagon do ł ą
nego ż na'dilW<i:y, zgodnie z fego ż ą wyraroFl em' vi' Wkie przewozowym;
c) beczki ł ł ż ą ł ą
dy ś ś i ą €
e) ł ł oraz ę ą ż
f) ł tyb- ż i ł VI neczYFliach z ą
ll.. ś ł powinny bye wykom!rie przez ę w
minie, podanym w Wykazie ł dodatkowych ę ś ć II Taryfy.).- W razie przekróezetlia' tyl1.fi ł
kolej ł za przetrzymanie wagonu (p0stojGWe), wskatane w tym,ze ł dCilQ'atkowych.
K(1l.tei ś ł ż praWo ł na kosiZt i' ć rtaGiawcy,.
odbiorcy, ł ł lub ł w ustalonym terminie, z za. tO'
ł przewidz.ianej w Wykazie ł dodatkowych ę ś ć 1'1 Taryfy), ni'E:= tAniej jednak ż zwrot kosztów
rzeczywistych, wraz z doliczeniem postojowego za ą ę oraz ł ILlb placdwego za ł
czas przekroczenia terminu.,
- "'I -
22. Kolej ą jest do ta'fi:1d Qwartia' i tytko ł ś C1iiaZ
dtcbn.yc.h i ł oprócz w p. 20, } za' d0kon<atfpe tY'ttJ1 ś
pobiera ł VI Wykazie ł Q0catkowych ś ć Jl 1 a ryfy)..
23. W wypC!dka ch ą ż kotej na n.adawcy Itlb od,hiorcy dasEarczyt ł
roboczych, potrzebnych do ł lub wybdowCluia pf!le sykk, które wedh.l-g ł ą
ą ł ć i ł ć nadawca ' i odbiorca. Za ę wytadowanio, pobi-era
ł przewi dziane w Wykazie ł dodl\'tkowydl ę ś ć B T<1tyfy)', ni:a jedna.k ż zwrot
kcszg6w Robotników, Z,i1l j G;tych zaI'3do,;v<;Jni2ffi l.li!:> ł ł
ż ę za pracowników kolejowych, lecz za pracowników nadawcy, ę Kolei przy-
ł zarazem prawo ś Ć tCWil! r w ma ć d€> vragontJ ł
24. W tych wypadkach, gdy ł i' ł ą ą ć oyn-
ś te dokonane przez ę lub ę tylko za ą kol ei i w ó wC.Z(1$ 0tltzyrnuje przy"
ą jej ł za ł lub ł w wymiarze pdowkzI:1ym. ż jed:na-llL ł
ą ę odbiorca, przylGtego na siebi e nab,dowani a l lJlo ł w ą ter-
minu, ś clIl a> towarów, które' winny ć \1.or.d.awce:: ł lub prz/?'z ę wy ta-
oowttn6', to za: przElkroczenie tego term:inu: pobiera. ę ę ta.k±e i skJa.dowe, ś
w Wykazie ł dodatkowych ę ś ć II Taryfy).
25. Ś do umQcowa.nia ł Q'raz ptyoorów, potr.xeb'oych dO' ł np.:
kUl\lÓrw" aese,k" ź klamer, bel ek, ą j,C!st. ć nadawca.
III. Przewóz towarów VI wagonach niekrytych.
26. W wagonach n iekrytyc!i jJ'i teWozi ę
a) towary, 'przewozu których ń ć niekrytych ą "Przepisy, ć
prled'miotów, przyjmowanych do przewozu warunkowo" ą 8 do ę ś ł
Taryfy); ,
b) przedmioty, które z powodu sV/djej ń ę ś Tub wag.i nie ą ć
, I
do wagonów krytych;
c) towary-, do przewozu których specj al'ne wagól'iy óiel<ryte.
IPbrtcrdtCi w wagonach niekryt Yc11 ż kdlej ć ę ą towary, wymienione
w Nomenkla t urze i klasyfikacji towarów ę ś ć l!l Taryfy):
zgrupy 3-ej - wszyst l-;Je , przedmioty t ej grupy, optóc:t ziemniak6w suszCióycl1;
.. 4-ej " Buraki cukrdwe oraz buraki i marchew - ż ś przedmioty tej grupy;
" 5-ej ń ł tra wy pastewne i t. d." - wszystki e pt zedmiCJty tej grupy (pod' opon'aml
tt
ł ł
"
ł
t'"
"
fI
"
tt
"
ł

6·ej - kapust a, marcbew buraKi ć ł ś
9-ej - drzewka owocowe i Ś sc:dlortki i szczepy fych drzew oraz lutewy.
12- ej - kor zenie cykdrji SUf'owe;
16-ej "Ole je i ł li t. d." -- wszystkie przedmiot y tej grupy (w beczkach);
17-ej - melasa, patoka bUiaczana i syropy kartoflane (w beczkac:h), pastewne roiesianiny !tle"
ń ł ź niemelascwane, oprócz suszonycb;:
t8-ejl - (\"1 beczkach), wyHoki zietnniaczane i ir1ne odpadki gorzelnicze;
19-ej - brzeczka i wywar piwny (w beczkach), 0raz ł
21-ej - ź ż ł (w bectkacltJ);
,jJl'rG&ukfy ź uboczne wszystkie przedmioty tej' grupy (pGd ń
55-e} "Skóry sl1rrowe z ł € i t. 'd. "-vv'szystkie prte'dmioty tej GiUpy epod oponami
38-ej "Odpadki t ź i garbarni" - wszystkie przedmioty tej grupy (pod c5f"d!'l8mi nadawcy);
4{Dt'e!j - ś parane i od":+u3zcLCine; .
41-ej; ł drzewne ł - wszystkie przedmioty t ej grupy;
42-ej "Drzewo opGlowe i t. d." - wszysthi e przedmioty tej grupy;
43 €j. " Wyroby t drzewCi i t. d. " - wszystkie prz-edmloty tej grupy;
44-e-j "Przetwory z drzewa" - wszystkie przedmioty tej Grupy (w ć lub wo-rkach);
46-ej - t ektura dachowa i ś (papa) sm?!owcowana lub
- 8
I grupy 47-eJ ę kamienny i t. d." - wszystkie przedmioty tej grupy;
tf 48-ej "Rudy, ż ż i szlaka"-wszystkie przedmioty t<:j grupy, oprócz rud ł srebra i platyny;
" 49-ej - ł naftowe, koks naftowy i odpadki z rafineryj (w beczkach);
" 51-ej "F\sfalt i t. d." - wszYstkie przedmioty tej gwpy;
" 52-ej - , alabaster i kreda; ,
• 53-ej - ł dachówki i inne wyroby wapienne;
• 54-ej "F\zbest i t. d." - wszystkie przedmioty tej grupy;
• ,55-ej "Kamienie i t. d." - wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz mal achit u, lapis-lazuru f we:-


"
"


"


D

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
, I ż
56-ej ,jPiasek, ż i t. d." - wszystkie przedmioty tej grupy;
57-ej" Woda ł i t. d." - wszystkie przedmioty tej grupy;
58-ej - butelki i butle (w opakowaniu); ,
59-ej - kafle i ł fajansowe (w opakowani u);
60-ej "Wyroby garncarskie i t. d." - wszystkie przedmioty tej grupy;
61-ej - wyroby cementowe i betonowe oraz ń budowlany sztuczny 'i ksylolit;
ł oraz wyroby porcelanowe i t. d. w okruchach i t. d." - wszystkie przedmioty tej
grupy;
63-ej Ż i stal surowe i t. d." - wszystkie przedmioty tej grupy;
65-ej - ę ł i ź mostowe, konstrukcje ż wszelkie, arki, bel ki, kadzie, zbiorniki,
66-ej
69-ej
70-ej
71-ej
73-ej
74-ej
84-ej
S5-ej
8G-ej
87-ej
96-ej
125-ej
126-ej
127-ej
128-ej
129-ej
130-ej
pancer.ze ę beczki,"" ł parowe, ł przybory kolejowe i tramwa-
jowe" 'szyny i ę ś zapasowe taboru, kuc;hnie i ź ś
- mnszyny rolnicze, ogrodnicze i do utrzymania dróg, ł p;Jrowe i motorowe, loko-
mobile, ł parowe na ł pompy, sikawki, wiatraki ameryka:'lskie, przybory wiertni- '
cze, instalacje do ł i tartaków oraz turbiny wodne;
- izolatory fajansowe, porcelanowe i szklane (w opakowaniu);
- kwas siarkowy i solny, ł wszed\ie, chlorek cynku (w beczkach);
- ł ę ł z gazu wodnego, _ pak oraz kwas karbolowy czarny (w beczkach);
"Garbniki i -t. d."- wszystkie przedmIoty tej grupy. oprócz garbników sztucznych;
- gnój i kom?ost (pod oponami nadawcy), szlam i fosforyt y niemielone;
- ł naturalna i sztuq:na w belach (pod oponami nadawcy);
i konopie" - len i konopie ę ł oraz ź (pod oponami ą
dawcy);'
"Juta i t. d." - wszystl,ie przednlioty tej grupy (pod oponami nadawcy);
ł wszystkie przedmioty tej grupy (pod oponami nadawcy);
"Szmaty i t. d." - wszystki e przedmioty tej grupy (pod oponami nadawcy);
- 'ze ł oraz skrzynie ze ł do prosektorjów;
"Wozy, omnibusy i t. d. "-' wszystkie przedmioty t ej grupy;
"Statki, ł i t. d." - wszystkie przedmioty t ej grupy;
"Baraki i domy ł i t. d."- wszystkie przedmioty tej grupy;
"Tabor kol ejowy i t. d." - wszystkie przedmioty tej grupy;
- ł i tabor wojskowy.
Pozatem kolei ł prawo ź w wagoilach ni ekrytych (pod oponami lub bez
opon) wszelkich innych towarów, ale bez ograniczenia ś przewidzianego w p. 1 a)
art. 86 Przepisów przewozowych ę ś ć I Taryfy).
27. Na ż ą nadawcy kolej ą jest ż ć do przykryci a ł ł
na wagon niekryty, opon ł ,ale t ylko w ę ź ś i, VI razie ś ż rodzaj towaru
nie grozi uszkodzeniem opon. Za wynajem opon pobiera ę ł przewidziane w Wykazie ł
dodatkowych ę ś ć II Taryfy). Okrycia ł ą ten, kto ł
23. ż ł której przewóz powinien ć dokonany w wagonie krytym, ę w bra-
ku takich wagonów ł do wagonu niekry.tego, pod ą kolei, to za wynaj em opony kolej
ł nie pobiera. ,
29. ż ł ł ę ę ś z towarów, które ł p. 26 ż ć
ą w wagon:'l li:h , niekrytych, ę ś ś z towarów, ż w wagonach krytych, to kole]
ma prawo ł ć ł ą ł ę do wagonu niekrytego.
\
t
I'
- 9 -
30. ź towary, wyszczególnione w p. 26, które kolej ma prawo ć w wagonach
niekrytycb, ę ą jednak na skutek ń policyjnych, celnych lu!? podatkowych, albo na ż ą
nadawcy, ż w ś przewozowym, przewiezione w wagonach krytych, to ź za tak"
ł ę ż ę o 10%. ą ą ł ę kamiennego i brunatnego, koksu,
brykietów, ł ę i koksowego, za przewóz; który.ch w wagonach krytych ł ,ie;
nie po,bi era •.
/
IV. Opony prywatnych ł ś przybory d,o ł ś ochronne
od ł i zimna.
31. Przy ż opon, dostarczonych przez ł ą ą ą ę ą przepisy:
a) opony winny ć opatrzone ł i ź napisem; ą ż
i adres ł ś ę ą
b) opony, ł ż ą do ochrony ł i ą wraz z ł ą ą od ł przewo-
zowych wolne. Za opony, zwracane przed ł 90 'dni od chwili przybycia
ł ze stacj i odbiorczej do stacji nadawczej, jako ł zwyczajna, pobiera
ę ł ę w ś 50 gr od ż opony; ,
c) ś ć opon winna ć wymieniona w listach przewozowych,przez ę Na stacji
' przeznaczenia opony ę ą wyda'ne odbiorcy razem z ł
d) przy zwrocie opon odbiorca winien ą ć list przewozowy z podaniem adresu
ł ś i ą ć zastosowania ł przewozowej, wskazanej w ust. b), przed-
ą ś pierwotny list przewozowy do ostemplowania i ł ą
ę ż listu przewozowego dla kontroli. W braku ż ą zastosowania takiej
ł , lub w razie, gdyby pferwotny list przewozowy nie ł przedstawiony przy
nadaniu opon do zwrotu, lub gdyby opony ł ł jako ł ś
na, ź ę na zasadach ogólnych;
e) ż przykrycie ł drobnej lub ł ą ł ą ż
ł wagonu przez kolej, ż za ' towar ą sic:: jako za ł ę
ł ą ,
32. Przybory ł dostarczone przez ę jak: nakrywki, rusztowania, zastawy,
belki, ł ł ń liny, powrozy, deski i t. p., jak ż ś ochronne od ł 'lub zimna, jak:
naczynia z lodem lub ą ą ą ł siano, wióry, maty, opony filcowe i t. p., ż ą
w ś nie ą 5% ogólnej wagi ł ł ' '
I
Przybory ł i ś ochronne, ą 50f0 ogólnej wagi ł ż ć ż ,
jako ś ć ł za ą pobiera ę ż ł tej samej taryfy, co i ż ż towar.
Przybory i ś ż winny ć wyszczególnione przez ę w ś przewozowym
i wydane odbiorcy na stacji przeznaczenia wraz z ł ą .
Przy zwrocie przyborów ł i ś ochronnych-z ą lodu, siana, ł I
trawy morskiej, wiórów, trocin i obrzynków papierowych - odbiorcy ł prawo, w ą 90 dni
po przybyci u ł ż ą ł ich przewozu w ł zwyczajnej. W tym celu WInIen
on ą ć list przewozowy pod adresem pierwotnego nadawcy, ś ć w nim ż ą ł
go przewozu tych przyborów i ć do ostemplowania pierwotny list przewozowy, ł ą ę
ż listu przewozowego dla kontroli. '
W braku ż ą ł przewozu, ą w razie gdyby pierwotny list przewozowy nie ł
przedstawiony lub gdyby przybory ł nadawane jako przesy1ka ś ź pobiera ę na
zasadach ogólnych.
33. Przy ł zwrotnym przewozie przyborów ł oraz ś ochronnych,
kolej nie ponosi ś za ich zagubienie, brak lub' uszkodzenie, poza wypadkami" przewi-
dziane mi wart. 95 ę ś ć I Taryfy), jak ż za ź terminu dostawy.
V. Opakowanie zwrotne.
34. Za przedmioty, ą opakowanie przewiezionych towarówj jak: prozne beczki drew-
niane lub ż skrzyni e, ł i paki drewniane, butle i ą szklane lub gliniane, butle ż
stalowe lub miedziane, butelki, bidony, konwie i ą ą worki i t. p., przy zwrocie ich w ł
/
I ,
lO. -
ś szt.uK lub ś ze st acji ż fowaru na ę ,j 21, k" P f l e Ś y I ki ' z w y-
,c z a j n e - ż oblicza przy ł drobnych i ł ł f<Jasy VH, fubry.
ka a), a przy ł wagonowych - ł klasy \Hll. flJbnyka c), pod warunl,qe:m ń prte'.
pisów ę ł
al zwro.t powtnien ą ć prted ł 9() dni od: ,hwtli prlybyda prze'Syrki ria
ę ą
b) przy ł opakowania zwrotnego odbiorca pierwotnej ł towaru powi-
nien VI ś przewozowym, ć ż ą zastos0wailj.a ł ż i przed-
ć ś pi,erwotny Ust prze..-v'ozowy do ostemplowania i oznaczenia ś
zwracanych sztuk opakowania, ł ą nadto kopjc: ż listu dla kontroli.
W razie niespemienia iedne'go z tych wctl'Unków, Q'O przewozu rodza}u przedmiotów na-
Idy stosOWa€: taryfy normalne.
Opakowanie, zaopatrzone w trwale cechy t adres \'V fa ś cicid a, ł ń jest od przestrzega-
FIla obu ty(-h. waruFlkQw. ,
351. NacLzYPl i'a', ł ż ą do przewo>z,)1' mreka (bidony, konwie f stqgwie), ż ż zaopa-
trZQ'ile w ł ś i na-daw'ane d'o p'IizeW'ozu ja!(;o zwrotne lwyGZaj ne lub ś
przewozi ę ł ż ź ł ż ą do przewozu piwa, ryb, owoców j innych towarów,
ż VI Wc.ig,o'F\ac:h g,pec.jalnych, rak: beczki" bu-tre[Jki , slu zynr-e', kadzie, kosze i t p., przewozi ę
w wagonach specj;alnych. ł Przy przewozach prze-z Ś niemieckiego Ś ą Górnego za
ł ś ć pobiera pO' 4 gr za ż liOO kg., jec:lrrak 40 gr.
3&. W razie przewala. ópa:KoWan,ra
l
, wyszG:zegól,nkHlegd w p. 34, oprócz opakowania zaopa-
trzooega \;v trw.a-le 6:ec;hy i adli€s ś w shal'l ie ż pod rra-lbd!Jr'left, ż oblicza ę
ł taryfy norma1M}. z tern jednak,. ze, p€t cl,G),j{;O'F'l':aI1iLl ź ę przewoz\J' W' tern opakowaniu la-
OUr;!iKIil na ę ą prawo> ż ą Z':I:/J"Ó'tu Ż ę ł ą ą
za pi'ZeWaZ opakCJ'\v1ilr:tta', a ź ą we'@/'tJg, ta'Fyfy p(\j,d wan!J'firl\;i'e' 1'n okazania tak pier-
wotnego listu ·przewozowego na lak li li sf,M ż ą o przewo-
zie VI. tgm, opakowani'lt wi1at :te K,GJpt} ty" l\ ś i;H'il ł
37. ł ą sp€c'j,a],tlYGh zabi€gGw !10dC;Zó11S pr.:ltwO"zu, mag)!!! a w
rych wypadkach ą ą QSQbni przez w ś
ę jak € r.Hll. ż wGls,gm. Prz'@pisy ł j, PostanQwieniZl ta1l'y,liQwe € ś ł ą ł
przy których dei,wrey ą przewicj,ziam,j..,
O wyzr.Ja:ezcn ilJ po,winiilm € Ś ć w ś ń E'<lpowiednie
ś z wskazaniem imienia i nazwi ska dQzorcy Qraz \'1 ra.zie ż nwm$1'l:I· j:€gli>'
lub Na, pGCllstawie. ś sta(ij,a. J;)'ó\.cl'aw.IZ.1.E1 G.bw,iDd.- dl'Gl' dozorcy na
I:la st<: l? w.jA.cy. m:
Dow6d d.la doxorcy.
Okaziciel niniejszego,'". __ ..... " ................. ;;;;... " ............ __ ._ ............... jest dozOFCq przy ł
('ii'l l". I ' n;uwl>ko)
za listem. p,f,Zew.ozowyrn, N!L ... " .• : ..... "" ... z d:li'J,i,a .. .. _ ... .. r. ...... 19
/
.... r. staCjL .. , ................ , ....... _ ................ .... ._--
____ ... _ .... __ ...... : .... _ .... _......... do s ta ej i _ .................. _ .......... __ ................ " ....... , ... _ .... , ............ , .. , .............. l ..... _ ........... _ ............ " ....... _._ .......... ••• >---
Stempel' stacji' nad'awciej.
D'llia ............ .......................................................... , .. 19 .... r.
Ekspedytor towarowy
.....
38. StClsow,Aie do :Z-yC:7.en,ia- r.Jednwcy, Ź w ś prZeW02l0wyi"l'l, dtDzorcy ą je-
ą w ą d0 IUóreSlo ł ę Mc3'rej ą Ź ż w ł wClgoi"lie-.
Za przelitz:d oQzorcy w wagoni:e towarowym ł ż ś ć w ś ceny' blletw K'lasy li!l\.ej
11 .....
Za ł ą ą Wtarttia'li ódpówi'e'c:frif b'flet W braku ł ł ę wpisuje
do, lis.ft1 pl'tew0tGivv'eg6 w rubryce dodatkdwe". Od ł tej zwolnie'ffi ą d'ozórcy, ą
kolejowemu na ł ł i ż ż ą ę w tym
W razie zgody ł na pl'tez niiejsca VI wagonie ś
(przy przewozie ł ą mieszanym lub osobowym), poWihiE:!l1 Gin' ź ć to w ś
ż ć i ć bilet tej i klasy, ą pojedtie ć
39. W razie przejazd6 dozorcy - na ż nadawcy; wytl!tótte VI ś prteW6zówym' .......
w wagonie, do którego ł ł ę wagon taki nie ż ć ł przez kolej innemi
towarami i ż jest za oddany nadawcy dO' ł ą ż W ż ś od tego ź
oblicza ł zasad taryfy ł (punkt 14).
W razie przejazdu dozorcy w hinyrrr ń wag'ol'l z ł ż ć ć ł przez
korej fnt'Jemi tOwarami i ż t(j jest wagon ń ń ć o['\' ń i tcipI6f'i"iboWany. Prawo
dO' tetk ł ł w drddze' otrzytrH.tje' ń \v ć ś ć
gowej lub stacyjnej i w tych wypadkach, kiedy ż _ uszkodzenie wagonU luB ł ą
ą ł ą ż i ryb, do których ę powinnien ć ' dozorcy ż na
wszystkich stacjach z ł ż postojem.
' 8 '$ '" f ? Z t ·· r t
B. P'OSt1iNOWIEl.'!iA ·tl\RY'FOWB SPEcJALNE.
VIiI. ł
40: ź za ł \V trumnie, skrzyni, oBlicza ' ę za 5.ÓOÓ kg. od trumny:
aj priy ł ł ł przeyvozowy,ch dla ł ś
b) przy ł zwyczajnych - ł klasy V;
c) przy ł ż w ś ą ruchu osobowego .....
ł ł tYtZG\\Totowych dra ł ś ń pod'wyislonych ó 500J0.
PrzY' ń za ń ś przewozowym 2' lub trumien ź pobiera si€: za
l'(),.OOO' IC;-g,
I 41. ń za ź ł VI ś ń ć ś ł przei ź ę policyjne, ł karne;
ś i r. p. do ś Ż ł naukowych, lub przez te' ł ł ń dalej,
ź ę lOOt)' kg. 6d ż ś ż ń '
al f/t'z.y ł ś ł ł priewozowych dra ź ł ś
Pry przy ł zwyctajnych drobnych - ł ś If, wagónowych - ł
klaSy V.
42. za ł VI ń oblicza S)E; za ę ą
ay pI'ty ś ł ś ł ł ł ł ś
przy ł ć ń ń ł I, ć klasy IH:
vlIn ż
H. ę ń i dr6&. ,/
,
43. ta ż ę dombWe,- ż oraz dr.ób,. ź oblicza na zasadach i w Ś
pOdanej: w M'omenkl'aturte i klasyfikacji towarów ś ć III Taryfy).
a. ż ę ź
44: \ ta ę diikie ż w ź ń Iu15 luzem, jak ż za·
ł (sarny, ą Rrónki i t. p,) oraz ptaki, ł do klatek, ź obliGza na
i Vi ś wskazanej 'IN Nomenklaturze i klasyfikacji towarów ę ś ć III
C. Ryby ż i zarybek W ń z ą
45; ł ry-J:) ż i' zarybku w \\Todtie przyjm"uje ś do przewozu w naczyniach ce-
ChOWaiWd1; których ś ć nie:: pr,zekracza 350 litrów, a waga 350 kg., iaopatrzonych w n"lacn-e uChcf
i w przykrycia, ż ż ą od: wycieklI' i' wytrysltiVJanla wody.
12 -
46. I ł te winny ć ł przez i ł przez
47. Przewóz ł ryb ż i zarybku w wodzie uskutecznia ę ś po-
ą towarowe mi. Dla przewozu ą osobowemi i ś wymagane jest ę
porozumienie z I ą Kolej zastrzega sobie prawo wagony ł rybami ż mi ł ć
innemi towarami, ł swego uznania.
48. ź oblicza ę za brutto ń i ryb) ł taryf, wskazanych w No-
menklaturze i klasyfikacji towarów ę ś ć III Taryfy).
D. Dozorcy ą i zapasy paszy.
49. Warunki przejazdu dozorców ś ł VI.
50. Zapasy ż ś ę do ż ą w drodze, w ś wskazanej W · No ....
menklaturze i klasyfikacji ę ś ć III Taryfy), przewozi ę ł w tym samym wagonie, w którym
ł ą ę
IX. Przewóz mleka biletami.
51. Przewóz ś ż kolejami w ł ś ż od ogólnego
spesobu jego przewozu za kwitami ż i za listami przewozowemi" dokonywa ę po wyjedna'
niu uprzednio zezwolenia ś Dyrekcji, ż za osobnemi biletami ł klasy III, ustanowionej
dla przewozu ł zwyczajnych drobnych (Tabele ł przewozowych, ę ś ć IV Taryfy).
Kolej ma prawo ć przewóz mleka za biletami w ż chwili, ż tego wyma-
ć ę ą ę ruchu, lub ż nadawca, ę odbiorca, nie zastosuje ę do niniejszych
przepisów.
. , 52. Bilety na przewóz mleka
l
ł ą ę z trzech ę ś grzbi etu, ł ś biletu i od-
cinka do biletu. Na biletach winny ć wydrukowane kolejne numery, ż serje, oraz nazwy stacyj
I '
nadawczych. ę stacji przeznaczenia, ś ć ń z mlekiem, oraz ś ć pobranej ł
przewozowej - wpisuje ę ę w przeznaczonych do tego miejscach. Przed wydaniem biletu
wszystkie jego ę ś ż ć stemplel,TI kalendarzowym (datownikiem). Po ł ru·
bryk, pierwsza ę ś ć biletu (grzbiet) pozostaje na stacji nadania, ą ę ś ć ł ś bilet)' stacja na-
dawcza przymocowuj e do jednego z ń ą ą ł ę z to naczyniem ę ś ć
ta idzi e do stacji przeznaczenia, ą ś (odcinek) wydaje nadawcy na dowód ę mleka do
przewozu. ż odcinek biletu ł ż ż jako dowód do ł ń do kolei z ł
tego rodzaju przewozów. ą ż ł mleka zaliczeniami jest niedozwolone.
, 53. Naczynia do przewozu mleka powinny ć zaopatrzone w przylutowane do nich tabliczki
metalowe z wskazaniem wagi naczynia ż wagi naczynia z mlekiem, nazwy stacji nadawczej
( 'przeznaczenia; oraz firmy lub nazwiska nadawcy i odbiorcy. Zamiast firmy lub nazwiska odbiorcy
mleka, na tabliczkach ż ć ą ę lub ę w tym razie nadawca ł stacji/
nadania deklaracj<:, komu ma ć wydawane ml eko na stacji przeznaczenia, a stacja nadania ł
nie ł ą ę do stacji przeznaczenia.
54. Rozmiar, forma oraz rodzaj ń do mleka ą ć dowolne. Waga ż ł
nionej ml ekiem' bani nie powinna ć 55 kil ogramów. Dla ł orjentowania ę przy
z\vrocie ż i wydawaniu ł ń na stacjach przeznaczenia, banie wraz z pokrywkami winny
ć w górnej ę ś pomalowzlOe (kosztem ł ś na ą przez ę ę
55. ę ń ż ż ń z mlekiem, ł ych do ł ich
ś ś stacja nadawcza przed ę zamierzonych przewozów. W tym celu, jak
ż dla kontroli ł ś przewidzianych w punkt. 53 i 54 tabliczek i ń nadawcy
ą ą ł ć swe naczynia uprzednio ż a ę ł mlekiem do ł po-
ś na stacje, z których ą mleko ł ć
56. ł mleka, nadawane do przewozu za biletami w naczyniach, ą wy-
maganiom punkt. 53, 54 i 55, kolej przyjmuje bez ż ą sobie jednak prawo ą
nia sprawdzania wagi stosOwnie do art. 58 Przepisów przewozowych ę ś ć I Taryfy). . .
- 13 -
57. ł i ł ł mleka uskutecznia nadawca, ę od-
biorca. Mleko powinno ć dostarczane na ę ą ,nie ź ż na ę przed odej-
ś ś ą Stacja ma prawo ć ł mleka, dostarczonego ź
?
58. W razie ł mleka z przystanków, otwartych tylko dla ruchu osobowego, formal-
ś przewidziane w punkcie 55, ł ż od danego przystanku stacja taryfowa.
59. Stacja przeznaczenia wydaje ł mleka odbiorcy, wskazanemu przez ę lub
ż osobie, uprawnionej przez ę za pokwitowaniem. Okazywania odcinka biletu, wydawanego
I nadawcy (punkt 52), nie wymaga ę ś odbiorcy wydaje ę dowód na prawo ł
powrotnego przewozu do stacji nadania ż ń w ś otrzymanych ł
O przybyci u ł mleka stacja przeznaczenia zawiadamia ę w sposób przez niego \
wskazany i na jego koszt tylko wów<Izas, gdy te'go ż ą ł ś
60. ż naczynia przewozi ę do stacyj nadawczych ł bez formowania dowodów.
lecz tylko za okazaniem przez ł ą otrzymanego stosownie do punktu 59, dowodu. Przyjmowa-
. I .
nie ich odbywa ę podobnie jak ł ń (p.unkt 57), wydawanie-.-za pokwitowaniem.
61. Do przewozu za biletami z zastosowaniem niniejszych przepisów dozwala ę ć
oprócz mleka, ż ś ę ś ż ą oraz ś ę ż w specjalnie przeznaczonych do tego
baniach, przyczem koleje ą za brak tych produktów nie ł ich ś rzeczywistej, lecz
tyiko do ś ceny mleka zwyczajnego.
62. I Brak lub uszkodzenie ł lub ż bani ż ł ć stacji przy odbiorze ł
ź reklamacje ę nie ę ą I'
x. Ś 'strzelnicze i ą
63. ź za przedmioty, wyszczególnione w rozdz. I a, grupa II i VI rozdz. I b, grupa II
ł ą B do Przepisów przewozowych ę ś ć I Taryfy), oprócz prochu strzelniczego i naboi do ę
nej broni palnej, oblicza ę przy ł d r o b n y c h (zwyczajnych lub ś za
ą ą ł najmniej jednak za 3.000 kg. od listu przewozowego, ł ś klasy
taryfy. Przy ł prochu strzelniczego i naboi do re;cznej broni palnej, ź oblicza ę za .
ą ą ą ę ł najmniej za 100 kilogramów. '
64. ł i ł ś strzelniczych i jest na-
dawcy, wzgh;dnie odbiorcy. I
XI. ż ą i ą
65. Za ł d r o b n e (zwyczajne lub ś kwasu siarkowego, kwasu saletrowego
(azotowego) i mieszanek z nich, kwasu solnego i octowego, ł amonjaku ł oraz
ł ą arszenikowych VI n<lczyniach szklanych lub glinianych, w koszach o wa-
dze. ż 75 kg. w jednej sztuce, ż oblicza ę ł taryf ą najmniej
jednak za 1000 kg. od listu przewozowego; w ł ś r,rzypadkach za ą ę ł
XII. Towary le!(kie i przestrzenne.
66. ż wYrl)ienione przedmioty, które ę do wagi swojej ż miejsca w wa- /
gonie, zaliczone ą do towarów lekkkh i przestrzennych, za które przy ł d r o b n y c h
nych lub ś ź oblicza ę ł taryf ś ż o 50%.
Do towarów tych ż ą
ł i sztuczna, r.ieprasowane (z grupy 84);
beczki*) i kadzie drewniane ż (z grupy 43);
beczki*) (kufy) ż ż (z grupy 65);
*) ż przewotnego o 50% nie dotyczy przedmiotów lekldch i przestrzennyeh, uiyw!lnych. ż
nych, ą opakowanie zwrotne, mi anowicie: beczek drewnianych i ż ą (balonów, butli) szklanych
klatek, koszy, pak, pudel i ń drewnianych, ż na zasadach, podanych w 'rozdz. V (p. p.34 - 36) nin.
Postano taryf.
chmiel niepl'a QW&fiy (z grupy 11);
dekoracje teatralne Cz grupy 128);
figury · i modele z gipsu grupy 5.2);
- 14 -
ą (balony, b"ut1e) szklane, ż *) (z grwpy 58);
gonty (z grupy 41);
kadzie aluminjowe (z grl!lpy 68);
kapelusze ł ż do ń (z grupy 97);
klatki *) (z grup 43 i (5);
kol e bki dla dzieci (t grupy 43)i
konwie blaszane (z grupy 65)j
kora drzewa korkowego i wyroby z kbtka (2: gruF'Y 41}i
koste *) i kufry ż (.z grup 43 i 114);
kwiaty sztuczne i ż ę (z grup 9 i 97);
lampki elektryczne ż (z grupy 69);
lustra w ramach (.z grupy 105)j
. maszyny rolnicze ę ą do ziarna I iia\vozuw, wialnie, MrtQwriiki (tryjery1, ż ł
elewatory do ł i ś (z grupy 66); /
meble drewniane ę i plecione, nierozebrane (z grupy 43)1
obrazy w tamach (z grupy 112);
ę drewniane (z grupy 41);
odpadki ł nieprasowane (z grupy 84);
odpadki z ę nieprasowane (z grupy 96);
paki pospolite drewniane *), ż ł jedna w dtl:JgZ! (z grupy 43):
pierze i puch (grupa 30);
ś ń (z grupy 87);
ł i stojaki drewniane (z grupy. 43);
przetaki i sita (z grup 4D i 65);
ł drewniane *) i ka rt onowe, Ż ł ż jedno w dtugie (z grup 43 j 114);
. ramy okienne oszkl one i nieoszklone (z grupy 4:3);

siano, ł i trawy suche, nieprasowa ne (z grupy 5);
skrzynie drewni ane *), ż ł ż jedna w druga (z grupy 43;)
ś przewozo\ve dla dróg ł i wodnych, jak: wozy, powozy, sanie, samochody,
wery, motocykle, ł statki i ą ł nierozebrane, ż (z grup 126 j 127);
trumny drewniane, ż ł ż jedna w ą (z grup 43 i 125);
sitowie i choinki ś ę (z grupy 44);
Wanny bltlszatie, ż jedna w ą (z grupy 65);
wata (z grup 81 i 84);
ł hatllt1':llna, i sztlltzna, nieptasoWi3tie ż grupy 87);
ę drzewny (z grupy 44);
wózld dziecinne (z grupy 113);
wyroby i meble koszykarski e (z grup 43 i 114);
wióry i ł korkowe (z grupy 41);
i ptaki wypchahe (z grupy 37).
.'
67. 1\. Srebro, ł i ę monety i ą metalowe i papiero\ve; papiery ś
ciowe, dokumenty, kamienie drogocenne, ł prawdziwe oraz wyroby ł srebrne i platynQwe przewozi
ę ł ą jako ł ś i tylko ą osobowemi. ż oblicza ę rze-
ą ł najmniej jednak za 1000 kg. ł ł przewozowych dla ł ś pod"
.
*) ż ź d 50
6
/
0
nie dotyczy ń lel{ldch i ż ć

ź ł ż
nych, ą opakowanie zwrotne, mianowicie: beczek drewnianych i ielazflych, ą (Bl!16li1!>\tf, ł ś €
klatek, kcszy, pak, pudel i skrzY!'l drevmianyth, ż na zasada<fh, podanych 1\1 (<:IZGz. V (p. p. 34 ...... 36) NiN.
Postano taryf.
Ś € fi 100%\ tE! fych Ł € na ą nl!aawey; W prz@w6;
zowym, ą ś ź to ż ę o 50
0
/b:
13: ę ą € tkalitny, f je8WaFJiuj aKs amit i tiul
- jedwabne (oprócz gazy jedwabnej ł ł (1113. Bywany ws611ddnie
gobeliny i t. p.), fut ra kosztowne w skórkach, ł lub gotowe, mianowicie: bobry, foki, gronostaje,
ł kuny, lisy srebrzyste i niebieskie, ł kanadyjskie, skunksy, sobole, szenszylei wydry, pióra
strusie i i olejelt ż -'- pfz@W€5fi ą ł ł
ł przewozowych dla ł ś ż o 500;0. Za przewóz tych kosztowno-
§Qi; Ha ż ż w ś ź ń ą hi OSIJiJówym, ż to pod-
ę ij 50%, ej pospiesit1yfn =!j ld6t>/o.
XiV. Przedmioty ł ś ponad 7 m.
Ż przedmioty ł Ś ponad ., m. 'Vi ł liczbie icikie fl:i rgóny, samoloty, balony,
nadawane jako ł d r o b n e (zwyczajne lub Ś przewot lie oblicza ę ł taryf ob o-
ą ć ż ą ł - bez ą w stos u'nku do przedmiotów przestrzen-
, ć ł ób!kzatdil przewóinego ł punk. 66 -- nie rhni e] jednak nii za 30QO kg. od ż
Wagdriti.
M. fta dawta mote takie wagony ł ć irinetni towarami, ą je za oddzielnemi
listami ż .i ł za hie ź na zasadach ogólnych, aie z zamieszczeniem w ś
przt:!V/ózowym zgody na przewóz tych towarÓw w wagonie hiekrytyni.'
, Jeieli ł taka ź ł zostala do jedneg0 wadonu; aie
fiieczne jest wstawi '1 nie wagonu ochronnego, to ż wagon taki pobi era ę
ń l przyczem kolei, ł prawo ł vJag0fiu
ł uznania kolei ko-
dodatkowo po 10 gr od
ochwnnego innemi prze-
ś
ió. Za prtedmioty Ś pom:d m., nadawane jal<0 ł pótwagonowe, t. j. o wadze
5.000 kg. i ę ź oblicza ę ł taryf ą ą za ę ą
najmniej jednak za -4.óoo !<;g. od ż ę wagonu ł rubryki a) ł ś klasy wagono-
wej. Za ł ł ż przedmi otów ź ż ę ż za ę ż
ą ł hir1f ą ą najmniej jednak za 7.5ÓÓ kg. od ka±dego ę wagonu ł
rubrykl b J ł klasy wagorlowej.
ż ł uznani a kolei konieczne jest wstawienie, oprócz wagonów ł ż
wagonów ochronnych, to ż od ź ą za ż ł wagon, po-
ś ł ę po 10 gr ód ż wagonu ć i kilofuetra, z prawem kolei ł
nia ich innemi ł
71. ł ł ź riasawc'c: ń zeHvala ę pod wa-
tlJHki em, ii tó\vary te ę ą ż - listem priewoz'bwyrr\ i c\ df'e sowane do odbiorcy
ł ł ł ź ń za tO\\7iify ł ę ł taryf ą ą nie ż
ł € € ł ż ś o(iHita i a wag6n o-tliróhhY.
72, Za hlrgony teatrów ę '.cyrków, panor jffi i t. p., ł
meblami, przyborami lub towarami, ż 0'bliczill ę Za' ł ą wag& i towar u ł zasad
_ taryfy dla ł ł ustanowionej dla ł towaru. W furgonach teatrów,
panoram i ę zezwal a ę przyborów, dekoracyj i t. p. do · wagi 1.,000 kg.
z obliczeniem ż za ą ę f l:if gemJ i tyc: h pr zedrtli ótów ł kl asy, ustalonej na
przewóz furgonu. -
73. ź i<1 i pj'areviozy k0'le-jawe, ń ha ł ł 6blicr.a ą
ł ldas, wskazanych w Nomenklaturze i klasyfikacji towatcrW ś I!I Ta'ryfy), za ą k M ,
\
16 --
ę Za wagony i parowozy, ł na wagony niekl'yte, ż ł ę ł zasad
taryfy dla ł ł
. 74. Dozorcy 'przy wagonach lub parowozach, ą na ł ł o ile ą
miejsca w ż wagonach lub ż ą ł
XVII. Okazy towarów i ą ż na \\rystawy lub z wystaw.
75. . Przy przewozie przedmiotów i ą przeznaczonych mi wystawy lub targi - wystawy
(jarmarki-wystawy) o charakterze ż ś publicznej, ą zastosowanie ż przytoczone ulgi,
przyznawane przez Dyrekcje Kolejowe na skutek uprzednich ń Komitetu Wystawowego.
ft. Warunki:
a) Wystawy, okazy tylko jednej firmy, nie ą ż za wystawy o cha·
rakterze' ż ś publicznej.
b) Przy przewozie na ę winien nadawca, przy ś ś ł
w ś przewozowym, ś ć ę ż jest to towar przeznaczony na ę
c) Do powrotnego przewozu towary winny ć nadane w ą 4-ch tygodni po
ę wystawy na ę ę z której dany towar ł pierwotnie ł
Przytem winien nadawca ł ą ć pierwotny list przewozowy, ę ż listu
przewozowego dla kontroli, oraz ś Komitetu Wystawowego, ż zwracane
przedmioty ł wystawione i nie ł ani sprzedane, ani wylosowane.
d) Przewóz zwrotny ł ł lub jej ę ś winien byc: dokonany pod adresem
nadawcy, wymienionego w pierwotnym ś ę przewozowym i w jednej ł
Zwrot w kilku ł nie jest dozwolony. Pierwotny list przewozowy powinien
ć przy nadaniu towaru d'o przewozu zwrotnego ostemplowany i opatrzony
w ą ę
W ś przewozowym na ą ł ę nadawca winien ż ą ć zastosowania ulgi, stosownie
do art. 89 Przepisów przewozowych ę ś ć I Taryfy). .
Przy obliczaniu odszkodowania za towary wystawowe w drodze powrotnej przyjmuje ę za
ę ą ś ć ą towaru, bez ę specjalnych cech danego okazu.
B. ż przewoinego:
ź z,a towary, ż na wysta wy, oblicza ' ę w ł ś
ł taryf ą ą
b) Przewóz powrotny z wystawy dokonywa ę ł na tym samym szlaku, na
którym uskuteczniony ł przewóz pierwotny na ę ł przewóz po-
wrotny towarów dokonywa ę tylko w ł zwyczajnych, ś ą do-
mowych ż i drobiu ż w ł ś o ile przewóz oka-
zów na wystawe: dokonany ł jako ł ś
c) ż do: powrotnego przewozu przedmiotów wystawowych ż ą wozy meblowe,
to za przewóz pobiera ę takie ł jakie ą za przewóz ż wago-
nów meblowych, ą ś ą ę wozu 3.000 kg.
d)W razie ł zwrotu, za wszystkie ś dodatkowe ż ł
ą etc.), pobiera ę ł ł taryfy.
XViII. Towary" ż zsypem.
76. Przewóz zsypem ż ś ą ł ą ł nasion oleistych
i pastewnych oraz mieszanki ż pastewnej, dokonywa ę ł wyboru kolei albo w specj alnie
ą wagonach zsypowych, albo w ł krytych wagonach towarowych, do których nadawca
,winien ć zastaw, potrzebnych do ł ę drzwi wagonowych. Zabezpieczenie od rozsypania
ł towaru ą ę
\
\
- 17 -
77. ł ł ż wagonu winien ć adresowany do jednego odbiorcy i do jednej
stacji przeznaczeni a. Do jednego wagonu ż ć ł zsypem towar tylko jednego rodzaju,
oprócz wymienionej ż mieszanki ż pastewnej "
78. Nadawca ą jest w ś przewozowym ć ż ł nadana jest zsypem.
79. ż oblicza ę ł zasad taryfy dla ł ł Co do prze-
wozu zastaw do ł ę drzwi wagonowych pat rz punkt 32 ń taryfowych.
80. ż kolej dokonywa ł i workowania na ż ą uprawnionego do ą
nia ł ą albo ś te ł po ł terminu ł ę ę koszty zakupu
worków lub ż o ile kolej dostarczy na ten cel swoi ch worków, ł ę ż ą która wynosi po
3 ,gr za ę i ż ą ę w pierwszych 10-ciu dniach, u po ł tego 5 gr za
i ż ą ę ą ę
Oprócz ł postojowego i ż ś za ł ł Wykazu ł dodatko-
wych, pobiera ż kol ej ż ś za zaworkowanie w ś 2 gr za ż ę 100 kg.
ż ś za ł zaworkowani e, jak ż zwrot kosztów za zakupione worki,
ę ł ę ż ą za worki , ż ą ę kolei ż w tym wypadku, ż kol ej ł
ł ę zsypem z powodu przeszkód w przewozie, ł nie z winy kolei , o ile zawiadomiony
o przeszkodzie radawca nie ł ą w L _ .• linie ś wart. 74 Przepisów przewozowych
ę ś ć I Taryfy). Oprócz tego pobiera ę ł postojowe i ł
ł za workowane przez ę ą ć ł ż do magazynów kolejowych tylko
na zasadzie oddzi elnej umowy.
XIX. ' Towary, ż luzem.
81. ż za towary ż luzem t. j. bez opakowania, bez wskazania ś sztuk
l bez ż cechowania lub ą ż sztuki, oblicza ę ł zasad taryfy dla prze-
ł ł z ę punktu 16 ń taryfowych.
XX. Towa':y, ż w wagonach specjalnych.
\
82. ź za towary, ż w ł (cysternach), oblicza ę
a) Z a g a z y:
Za ę ą ż ł najmniej jednak za 10.000 kg., ł od-
powiedniej dla ł towaru taryfy wagonowej ;
b) Za ciecze ł
Za ę ą ł towaru, najmniej jednak za 10.000 kg., ł
odpowiedniej dla ł towaru taryfy wagonowej .
83. Za ł ł do innych wagonów specjalnych jak ł wagony
do przewozu piwa, mleka, owoców, ryb i t. p., ż oblicza ł odpowiedniej taryfy
wagonowej, rubryka c), za ą ł najmniej jednak za 10:000 kg.
XXI. Przewóz wagonów prywatnych ś
84. (1) Wagony prywatnych ł ś Set to wagony przydzielone na podstawie osobnej umowy
do taboru pewnej kolei i ą ł ś ć firm prywatnych albo przez te firmy ę do wy-
ł ą ż na czas ł ż od osoby trzeciej lub od kolei, mianowicie:
a) ł (cysterny), wagony· rezerwoary, wagony z trwale umocowanemi beq-
karni, zbiornikami, kadziami, lub innemi naczyniami i wagony-tanki;
b) inne wagony specjalnie ą do przewozu ś ś ś towarów, np. wa·
ł z pomieszczeniami na lód, podwójnemi ś albo ą
do ogrzewania, wagony do przewozu ę albo jarzyn, wagony do przewozu ryb,
wagony do przewozu drobiu .z klatkami trwale przymocowanemi i t. p;
(2) Wagony prywatnych ł ś nie ą ą specjalnego i ą ł ż ć do ·
towar6w róil'lym, ą ć przydziellllOe do taboru pewneJ kolei na podstawie specjalnej
I
18 -
umowy. Wagony takie ż ę jednak tylko na linjach tej' kolei 2!a wagony prywatne. Na Iinjach
kolei obcych ż ę takie wago!ly za zwykle wagony kolejowe i ł ś niema prawa niemi rOlpo-
ć ą to np. wagony ł kryte do przewozu ę bez specjalnego ą ę wa-
gony do przewozu nawozu, wapna, drzewa i t. p.
Wagony prywat ne, wyszczegól nione ż w ust. (1), ą ć zG!opatrzone w kolei,
której taboru ą ł ą w oznaczenie ich rodzaju, w numer ze znakiem I p I (prywatny), pozatern
w ę prywatnego ł ś w ę stacji macierzystej i we wskazania towaru, do którego prze-
wozu ą przeznaczone.
W ten sam sposób ą ć oznaczone wagony prywatne, ś ż w ust. (2).
tylko zamiast znaku iPi ą wagony takie, zaliczone do taboru kolei polskiej, znak (;-) ł ą
__ I '-"
. 85. Do wagonów prywatnych nie wolno ł ś ł ć innych towarów jak te, do któ-
rych przewozu ą przeznaczone.
ż towarów w wagonach prywatnych ł ś dokonywa ę na tych samych zasadach.
co i przewóz towarów w wagonach ł kolei.
86. Kolej nie odpowiada za specjalne techniczne ą wagonów prywatnych ł ś
ani" za brak lub uszkodzenie towa ru, ł wskutek ł ś w tekiem urzl1dzeniu. ł
nia i ł towarów z w?gonów prywatnych ł ś dokonywa nadawca, ę odbiorca,
ą ł ą ś ć za sposób dokonania tych Ś oraz za zachowanie ę
nych warunków ń
87. ż wagony prywatnych ł ś oznaczone znakiem przewozi ę za ł
przewozowemi, ś ż wagony, oznaczone znakiem tEJ, ą ć nadawane do przewozu w komu-
nikacji ę za ł listami przewozowemi, w których nadawca powinien w uwadze, roz- ·
ą ę od ł "Przewóz dokonywa ę na podstawie "Przepisów przewozowych" oraz i t d.
ć ł "Przepisów przewozowych" oraz", a pozatem ś ć dane ą
a) w rubryce "Cechy wagonu" ę kolei, do tabom której wagon jest przypisany,
ę stacji macierzystej oraz rodzaj i numer wagonu i znak I p I;
b) w rubryce "Nazwa towaru" - oznaczenie ż wraz z ś
przyczyny przewozu w stanie ż np.: "do ł "z powrotem po wy-
ł i t. p.;
c) ż ą zastosewania taryfy ulgowej.
88. Prawo ą wagonem prywatnym ł ż ł ą ł ś wskazanemu na
wagonie. Wagonem ż oznaczonym znakiem I p /, ą ł ś wagonu ą spo-
ą siebie listu przewozowego, który ł na ę nadania wagonu ż Wago·
nem ż oznaczonym ą ł ś za ą pisemnego zlecenia. Ósoba
trzecia, ą ć do przewozu wagon prywatny, oznaczony' znakiem I p!, w stanie ł lub
ż ą jest ł ż ć stacji nadania ś z listem przewozowym ś
czenie ł ś o zgodzie jego co do danego przewozu. Przez czas trwania tego przewozu zawiesza
ę prawo ł ś ą wagonem. atomiast nadawca jest uprawniony do dawania
wych ń (art. 73 Przepisów przewozowych).
ś ł ś nie jest wymagane w tych wypadkach, kiedy odbiorca wagonu, wy-
ł przez ł ś w stanie ż nadaje go w stanie ł na tej samej stacji, na
ą ł wagon ż Odbiorca ł która w wagonie prywatnego ł ś
ż ą ć wagonem tylko pod waiUnkiem okazania zaswiadczenia, ż wymienionego.
89. Kolej jest uprawniona ż wagony prywatne-w braku odmiennego zlecenia wia-
ć automatycznie na ę ą na rachunek ł ś ą ą dla wago ..
nów, oznaczonych (:!) - ł ą a dla wagonu, oznaczonego znakiem I p I - od·
ś list przewozowy. Tak samo ę kolej w tych wypadkach, kiedy wagon prywatny ż
ł pod ł nie w ą 8 dni , ł ile w tym terminie nie nadejczie od-
mienne zlecenie ł ś Nie dotyczy to jednak wagonów, ą na bocznicach prywatnych.
90. ź za ż wagony prywatnych ł ś oznaczone znakiem I p I, oblicza siE:
przy ł zwyczajnych w ś 3 gr od wagonu i · kilometra; oprócz ć ł
--- 19 -
,
\
\
ż za prozny przebieg których oblicza ę po 1 gr od wagonu i kilometra. Przy przewo-
zach w komunikacji przez obszar niemieckiego Ś ą Górnego, ź za ź wagony prywat-
nyQh ł ś wynosi za przebieg niemiecki 620 gr od wagonu. Za przewóz ż wagonów
prywatnych ł ś i zaliczonych do t uboru jednej z kolei polskich, ł
nie pobiera w obrocie ę ą ą a ą ł lub ł Za inne prze-
wozy ż wagonów, eznaczonych znakiem pobiera ę ł ę p6 3 gr od wagonu i kilometra.
UWf\Gf\. Wagony ż prywatnych ł ś ł zwrotnem opakowaniem lub przyborami ochron-
nem! od zImna lub ł ż ć ż pod wzglc;dem opIaty za wagony ż
91. Za przetrzymanie wagonu prywatnego ż lub ł na torach stacyjnych
pobiera ę ł za ę torów, wskazane w Wykazie ł dodatkowych ę ś ć II Taryfy).
92. ł wagonu prywatnego ż nie ż ć ą ż zaliczeniem, ani ubez-
pieczona co do dostawy. Za ę ł ą wskutek przekroczenia term:nu dostawy wagonu ż
oznaczonego znakiem I p I, kolej odj')owiada jedynie wobec ł ś wagonu w granicach, przewi-
dzianych wart. 94 Przepisów przewozowych . ś ć I Taryfy). Za termin dostawy wagonu ż
oznaczonego znakiem kolej nie odpowiada. W razie przekroczenia terminu dostawy ł prze-
ż w wagonach prywatnych ł ś ś ć kolei nie ę ę z ł ź
nego zwrotu wagonu.
Bieg terminu dostawy wstrzymuje ę przez czas przerwy W przewozie, spowodowanej ko·
ś ą naprawy albo rewizji wagonu.
W razie ś ł wagonu specjalnego, kolej winna ć ę po ę
wskazówki do nadawcy. ż nadawca nie udzieli ż wskazówek, albo gdy, ł jest ł ą
czona z ź ę kolej ma prawo ć ł ą na I<;oszt i ś ć
nadawcy.
, 93. Za ' uszkodzenie lub ę wagonu prywatnego oraz za ę ę ś ł
wagonu, kolej odpowiada ł ą na podstawie warunków umowy o zaliczenie wagonu do ą
danej kolei.

94. Terminy, przewidziane wart. 90 i 91 Przepisów przewozowych ę ś ć I Taryfy), nie ą
zastosowania do wagonów prywatnych.
XXII. ą nadzwyczajne.
I
95. Zamawianle ą nadzwyczajnych i ś warunków przewozu w nich, ę
w drodze ż umowy z Dyrekcjami kolejowemi. ź za towafy, ż ą
zamówionym, oblicza ę na podstawie taryf ą ą nie mniej jednak ż za 150.000 kg. ł klasy I.
XXIII. ł miejscowe za przewozy w ę tej samej stacji taryfowej.
96. ę "stacja taryfowa" w znaczeniu ż przepisów obejmuje ż place ł
dowe, bocznice i tory przemyslQwe ż stacji oraz przydzielone do niej ł
Na ą ł ą w Spisie stacyj, podstawia ę wagon z ł ą pod ł
dunek tylko wówczas, ż w ś przewozowym oprócz stacji taryfowej ą ę ł ę w ru-
bryce przeznaczenia", albo ż ż odbiorca ż ą na ą podstawienia. 9dprawa dotyczy
tylko ł ł Odprawy dokonywa ł ś stacja taryfowa. ż dla ł
w Spisie stacyj przewidziane ą dwie taryfowe, odprawa ę do i od tej stacji, przez ą
wypada tar'lsze ź ,
Art. 60·ty Przepisów przewozowych ę ś ć I Taryfy) znajduje przy przewozach podobnych za-
stosowanie na zasadach ogólnych. ' .
, . Za przetaczanie ż wagonów Plywatnych na zlecenie uprawnionego do dyspozycji
w ę tej samej stacji taryfowej nie pobiera ę osobnych ż ś wskazanych ż w ę C, D i F.
ż wagon, dostawiony w stanie ł zwraca ę ż w stanie ł
wtedy pobiera ę ł ą za oba kierunki. .
O ile wszystkie ż ś wykonano ą ą ą na ą uprawnio·
nego, pobiera ę ż ś ć w podwojnym wym.iarze.
/
- 20 -
R. Przewotne stacyjne.
l) ł ę ą pobiera w tych wypadkach, gdy kolej podejmuje ę ź ć to-
wary, których ł i ł ę w ę jednej i tej samej stacji taryfowej.
ś ł wskazane ą ż w wykazie ł miejscowych.
2) W razie kilkakrotnych ń osoby uprawnionej, ł ę ę pobiera ę osobno za ż przewóz.
3) Odprawa odbywa ę na podstawie listu przewozowego, przyczem przewóz ę ś
ł tego samego nadawcy, skierowanych do tego samego 9dbiorcy, ż ć dokonany ą jed-
nym listem przewozowym.
4) Oprócz niniejszej ł pobiera ę w odpowiednich wypapkach ż ł ę za podsta-
wienie wagonu lub ł ę ą
5) Przepisy taryfowe o terminach ł i ł oraz obliczenia postojowego
ą zastosowanie na zasadach ogólnych.
B. ł za przestawienie.
1) ż kolej podejmuje ę przestawienia ż podstawionych pod ł ę
ł wagonów ż lub ł albo ż wagonów, które ł lub ę ś
ł lub ł z jednego miejsca na drugie w ę tej samej stacji taryfowej, pobiera
ę ł ę za przestawienie wówczas, ż przestawifilnie to ł lub po nim ma ą ć przewóz
na podstawie listu przewozowego. ł ta wskazana jest w wykazie ł miejscowych.
2) Oprócz ł za przestawienie, pobiera ę w odpowiednich wypadkach ż ł ę
ą lub ł ę za podstawienie.
3) Termin ł i ł nie ulega przerwie z powodu omawianego przestawienia.
C. ł za przewóz ę ą ą a ł ą ą
l) ż ł ł z innej stacji taryfowej i przed podstawieniem do ł I
Ł przewieziona do publicznej ł wymienionej w Spisie stacyj, lub ż z takiej ł
przewozi ę ł ę ą do innej stacji taryfowej, pobiera ę ł ę ą ą
ż w wykazie ł miejscowych.
2) Przewóz do i od ł odbywa ę za listem przewozowym, ą ł
.d stacji nadawczej do odbiorczej.
3) ż ł wagony z ł podstawiono ż pod ł na stacji taryfowej.
pobiera ę ł ę za przestawienie, a nie ł ę za przewóz do ł I •
4) Oprócz ł za przewóz i od ł pobiera ę w odpowiednich wypadkach ż
ł ę za podstawienie albo ł ę ą
D. ł za podstawienie.
1) ż kolej na ż ą odbiorcy podstawia wagony do ł na inny tor, ż ten.
który przez kolej ł przeznaczony do tego celu, albo na specjalne miejsce tego stale. wyznaczonego
toru ł

albo · do placów ł lub tym podobnych ą ń lub ż naodwrót kolej
odwozi ze wspomnianych ż punktów wagony ł pobiera ę za taki przewóz ł ę wska-
ą ż w wykazie ł miejscowych, o ile· w umowach nie ą przewidzi ane inne ł Najemcy
placów ł od kolei ą ż ą ł ę za podstawienie w ś ł
2) Oprócz ł za · podstawienie, pobiera ę w odpowi ednich wypadkach ż ł
wskazane pod fi, B, C i F.
E. ł za przewóz powrotny.
ż wagony, podstawione pod ł na publiczne ł lub punkty omówione
pod D, albo na bocznice, z powodu ł ą ć zwrócone w stanie ż pobiera
ę oprócz postojowego i ż od utraty kaucji za zamówienie wagonu, ł ę ą ż
W wykazie ł mieJsc:owych. o ile w umowach nie ą przewidziane inne ł
- 21
F. ł bocznicowe.
1) ł za podstawienie wagonów na bocznice i tory ł kolei ą
do ł lub ł pobiera siE: stosownie do zawartych umów , z ł ś bocznic
i z ą kolei ą ą ą przewozy ę kamienn'ego i brunatnego, koksu
I brykietów wE:glowych oraz ł ę i koksowego bocznicami, ł ą ą kopalnie ę
koksownie lub brykietownie ze ą ą za które w ę Dyrekcyj Katowickiej i Warszawskiej
ż pobiera ę za ł ą ą ł ś ć ą bocznic i linji magistralnej.
2) Oprócz ł bocznicowej, pobiera ę w odpowiednich wypadkach ż ź sta-
cyjne, ę za przestawienie, za przewóz do i od ł za podstawienie i za przewóz powrotny,
o ile umowy bocznicowe nie ą odmiennych ń
H.
B.
C.
D.
E.
l. WYKF\Z Ł MIEJSCOWYCH.
Groszy z a wag o n
i
O Ł
ft. Wszystkie towary z ą
I
B. ę i inne towary z grupy
. , . , ,
towarów z grupy 47, poz. a), bl, e), d), 47, poz. a), b), e), d) .
-- ._--*----
. . do 15 t.
I
ponad 15 t.
I
do 15 t.
I
ponad 15 t.
ł ś ł ś ł ś ł ś
._ - - -
-I
. _ .... ... __ ._-_ •..
1 2
I
3 4
I
,
ź stacyjne . . . 900 1100 750
Opl ata za przestawienie 600 750 500
ł za przewóz ę ą
ą a ł ą 500 .600 400
ł za podstawi onie . 200 200 180
Oplata. za przewóz powrotny. . 400 400 400
II. WYKAZ Ł MIEJSCOWYCH.
n) Za przewóz ę ą Lwów Podzamcze a ł ą Lwów Podzamcze ź
ą ż i ł wagonowych: .
1) od wC!gon u, oprócz wagonów 30-tonnowych • • • • • • •
2) od wagonu 30-tonnowego • • • • • . • • • • •• ••
ł drobnych, za 1'00' kg. ' . ' . ' . ' .. c . ' . ' . • • • •
bJ Za ' przewóz ę ą ł ł ą ł
ł wagonowych:
1) od wagonu, oprócz wagonów 30-tonnowych
2) od wagonu 30-tonnowego •
ł drobnych, za 100 kg, . • . •
. . . .
• •
. . . . . . . . .
c) Za podstawienie ł (cystern) w ł pod nale-
waki, od wagonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXIV. Przewóz linjami kolejowemi, ą warunki specjalne.
5
900
600
500
180
400
500 gr
1000
..
35
"
500
"
1000
..
30
"
75
D
, 97. Na Iinjach ł ż ł ę ń ż nalinjach
Dolina-Wygoda i ł ł ę ł wszystkie ł przewozowe, podane
w ę ś III, IV i V Taryfy niniejszej , pobiera siE: z ż o 50%.
98, Przy ł od albo do stacyj: Kraków-Grzegórzki, ą Toruil-Szkolna i ę
cin ź obliczane oddzielnie za ł ś ć kolei prywatnej i oddzielnie za ł ś ć kolei ń
stwowych, zmniejsza o kwotE: ą ń wymiarowi ś ł stacyjnej.
,
I
w y K fi Z O P Ł 1\ T [) O D 1\ T K O VI ' V C H.
1. Ceny ę i ł za ich stemplowanie lub ł
(F\rt. 59, .56, 62, 65 i 73 HPrzep. przewoz.").
a) Za formularze listów pr-zewozowych:
1) za listy przewozowe ę za ż ż Z wtórnikiem. . • • • • • • '. •
2) za listy przewozowe za ę wraz z . . • • •
tJ W R G R. ż list przewozowy oraz arkusze dodatkowe do listu ą ł
stemplowej w ś ustal onej przez !V\.inisterstwo Skarbu.
b) za formularze na zlecenia dodatkowe, ś nadawcy i tym podobne druki, za sztukE:
c) za oste,mplowanie I k'cntrolne formularzy listów przewozowych, drukowclOych do ł
ż przez organizacje lub firmy postronne - od ż 100 sztuk • • II •
d) za ł na ż ą nadawcy, listu przewozowego oraz jego wtórnika od sztuki
e) za karty rej estracyj ne ł statystycznego:
1) dla ł drobnych ż 5000 kg.) za ę . . . . . • • • • • • • •
2) dla ł ł i ł (5000 kg. i ę za ! • • • • • • •
f) za ł na ż ą nadawcy, karty rejestracyjnej - od sztuki. • •• •••
Za ż na wadze:
2. ł za ż (wagowe).
(f\rt. 56, 58 I 77 "Przep. przewoz.").
/
Groszy
es
10.
5
10
5
5
10,
5
a) magazynowej - za ż 1 00 kg.. • • • • • • • • • • • • I • • • • • •• 6
b) wozowej (pomostowej) - od wozu. •• •••• 50
c) wagonowej od wagonu ł lub ż ą na wadze wagonowej. 120
d) wagonowej - od wagonu, ą dwukrotnego ż . . . . . 180
e) wagonowej":" ód ' wago·nów, ł przedmiotami ł nie ą na
jednym wagonie, ł ę za ż pobiera ę za ż wagon osobno po. • • • • •• 90
3. ł za liczenie sztuk.
(P.rt. 56, 53 l 77 "Przep. przewoz,."). '
Za ustalenie lub sprawdzenie, na ż ą nadawcy lub odbiorcy, ś sztuk -
, :',
i
ta ż ę 1 O " • • I • • • • • • • • • • • • III • • .. • • • • •
4. ł za zaopatrzenie ł w napis stacji przeznaczenia,
lub numer.
(Rrt. 62 "Przep. przewoz.").
Za zaopatrzenie ł (w ę nadawcy) w napis stacj i ą
4
ł numer, pobiera od ż szt uki ł • • • • • • • • • , , '. • • • '.. 10

- 23 -.:...
to
5. ł za ł ł lub ł
(f\rt. 59 i 76 "Przep. przewoz." I dz. 111 IV "Postan. taryf.").
a) Za ł ł IU9 ł ł oraz za dokonanie tychze czyn-
ś przez kolej w przypadkach, kiedy one ą ą ę lub ę kolej pobiera
za ż ę 100 kg.:
za ł • • • • • • • • • • , , •
ta ł • • • • • •
la ł w drodze
. .
nie mniej jednak, nli zwrot kosztów _ rzeczywistych:
,
. . . .
. . .
· .
. . .
• • • • •
..
• • • • •
b) za ż przez kolej, na ż nadawcy, ę odbiorcy, ą ł ż ą de.>
ł ł ! ub zabezpieczenia ł pobiera ę
1) za zastawy do drzwi wagonowych, za koryta do ł ż zsypem, la ł
nice zelazne lub pomosty ś za zapory l zagrody przy przewozie ą
ż - od sztuki . • • • • • • . • • • • •
2) za deski, belki, ł ń i t. p. - od sztuki • • • • • • • • • • • • •
.3) za klatki do przewozu ą - od sztuki •• • • • • • • • •
e) za ż ż ż ł lub ruchomych - od ż ę 100 kg. wagi
ł • . • .• .••••..•.•...•••••..
d) za ę ź z innej stacji pobiera ę dodatkowo ź w ś opiaty za
przewóz wagonu na ł kolach;
Groszy
1'2 ..
6
18
so·
30
1000
4
e) za zatrzymanie Ź ł ż ż 24 godziny pobieia ę za ż ą ą ę dodatkowo. GO
f) za dokonane przez lwIej na zyczenie nadawcy, ę odbiorcy, ł ł
z wozów (podwód), lub ł jej na wozy (podwody) pobiera ę ł wskaZane
w ust. a).
u W f\ G 11. ł ę za przeladowanie przesylek z norrr,alnej ' kolej ń na kolej ą ą
i odwrotnie pobiera ę w ś 9 gr za ż rozpoclE';te ..:,g0 kg., nie mnh;j jednak, ż
. zwrot kosztów rzeczywistych.
6. ł za . przechowanie ł ł i placowe).
(I1rt. 63, 64, 66, 73, 80 i 81 "Przep. przewoz." i dz. II "Postan. taryf. n).
a) Za przechowanie ł na rampach, placach ł i t. p. - la ź ę
100 kg. i ż ą ę ą ę po ł terminu wolnego od , ł • • • j. r :3
b) za przechowanie ł w ł krytychznmykanych:
1) za pierwsze ę 24 godziny i lee kilogramów • • • • • • • • •• 5
2) za drugie" 24" i 100" • • • • • •• 9
3) za trzecie i ż ę 24 " i 100" • • • 15
c) za przetrzymanie ą ż - stosownie do punktu 17 niniejszego Wykazu ł do-
datkowych.
u W f\ G 11. Przy zabieraniu ł ę ś ł ę za przechowanie pobiera ę za ł ą ę
ł i' za ł czas jej przechowania. Nie dotyczy to jednak ł ą z zagra-
nicy. a przechowywanych w ł kolejowo-celnych.
Termin wolny od ł i placowego stanowi dla ł ł i wy-
ł przez kolej - 24 godziny, które na stacji nadania liczy ę od chwili ę
przyjmowania ł a na stacji przeznaczenia - od chwili zawiadomienia odbiorcy o przy-
byciu ł Przy ł Ś ł i ł przez
ę ę i ł ż przez nich na rampach, placach lub w krytych ł stacyj-
nych, ł lub placowe pobiera ę od chwili ł ż ł na ł bez terminu wol-
nego od ł
24
ł
7. ł za przetrzymanie wagonu (postojowe) i ę torów.
(I1rt. 46, 59, 63; ,65,73, 74, 80 i 31 "Przep. przewoz." i dz. II "Postan. taryf.").
R) Postojowe.
T e r m i n w o I n y o d p o s t o j o w e g o dla ł ł przez
lub ł przez ę stanowi:
' a) dla ł ropy. be,nzy,ny, i W.
ł (cysternach) . . . . . . . . . . . . . . ' , • . .
b) dla ł ż v.:. ą $ru:dniu, ' stycz:niu' i lutym
c) dla ł wymienionych pod a), w rafinerjach i kopalni ach nafty
d) dla ł ł lub ł z wagonów 30-ton-
godzin ł ż
, 12 godiin ł ż
12 godzin ł ż
nowych lub dwóch ł ą platform 12 godzin ł ż
e) dla ł ą ż . • . 2 godzi ny ł ż
f) dla wszystkich ł ł 8 godzin ł ż
ą od chwili podstawienia wagonu do ł ę od chwili zawiadomienia odbiorcy
o przybyciu ł (patr'z art. 63 i '80' Phep. przewaz.). '
I. O P I a i'y 'z a p r z e t ir z y a n i e w CI g o n ó w, w tej liqbie i specjalnych (oprócz
wagonów 30-tonnowych i ł [cystern], ż do przewozu ropy naftowej i jej
przetworów, patrz ż punkt II), pobiera ę
a) za ż ą ę ą ę pierwszej doby po ł terminu wolnego od postojowego
i jeden wagon
b) za ę ą ą i jeden wagon
c) za ę ą ą i ż ą ę ą ę i jeden wagon
l!. O p ł a t y z CI p r z e t r z y m a n i e wag o n ó w 30 - t o n n o w y c h i wag o n ó w-
k o t ł (cystern), ż do przewozu ropy , naftowej i jej przetworów, pobiera ę
a) za ż ą ę ą ę pierwszej doby po ł terminu wolnego od postojowego
i jeden wagon
b) za ę ą ą ę i jeden wagon
c) za ę ą ą i ż ą ę ą ę i jeden wagon •
U W f\ G f\ 1. Do wszystkich sekwest rowanych wagonów ł (cystern), a w tej liczbie i do wago-
ł (cystjOrn), wydzielonych przez Ministerstwo ł i Hatlcilu do specjalnych przewo-
zów (jako 'to: ropy z ń do rafineryj nafty, nafty do, celów aprowizacyjnych i t. p.), ć
ż ż wskazane terminy i ł
U W 11 G fi ś ter miny ł i ł ł oraz ś ć postojowego
ć ż ż do wagonów (oprócz wagonów prywatnych ł ś przetrzymanych na
bocznicach (torach prywatnych).
B) ę torów.
Za wagony specjalne prywatnych ł ś ć ł wagony piwne, ę
I t. p.), . próZne lub ł ą tory stacyjne, pobiera ę ł ę za ż ą ę ą
ę i jeden wagon ' w Ś
a) za przetrzyman'ie wagonów specjalnych na stacji macierzystej ponad 5 dób.
b) za przetrzymanie wagonów specjalilych na stacjach, oprócz mnd2fzystej, ponad 1 ę
c) za przetrzymanie wagonów specjalnych zagranicznych ponad 3 doby
8. ł za wynajem opon.
(Hrt. 65 i 66 "Przep. przewoz." i dz. lil i IV "Po stan. taryf.").
a) Za wynajem opon bez ę na ś ć ich ż ą do pokrycia jednego wagonu:
1)' na ł ś ć do 200 km. - od ż wagonu
2) za ż ę rozpocze,te 100 km. - od wagonu .
. . . . .
. ,
b) w komunikacji ś ę kol ejami o rozmaitej ś torów, opiaty po-
ż oblicza za ż ą kolej oddzielnie;
c) ł Zi) wynajem opon ż ć nawet wówczas, gdy nadawca nie ż ą ł dostarczenia
, opon, a jednnk w ś przepisów przewozo'ovy:::h lub celnych, kol:=j byb zmUSZOl::oI do nakry-
cia towarQw;
Groszy
50
1200
1800
75
1800
2500
20
30
60
600
100
-- 25
d) ż nadawca nie ż zamówionych opon, lub ż odbiorca ZWroCI Je dopiero po ł
wie termi nu, przepisanego do ł ł pobiera za ż ą i za ż
ń przetrzymania • ." • • • • • • • • • • • •
9. ł za dodatkm.ve zlecenia nadawcy.
(Rrt. 73, 74 i 81 "P rzep. przewoz.").
a) Za wykonanie ń dodatl<owych nadawcy, pobiera ę oprócz ż ź ł
dodat kowych oraz zwrotu kosztów ł kolei, od ż zlecenia
U W R G R. Ze zl ecenie w drodze lub skierowania jej na ą ę ż stacja
pierwotna, nowa stacja przeznaczenIa pobiera ponadto: .
za ż 100 kilogramów . . . . . . . . . .. ••••••••••••
najmniej od wagonu . . . . . . . . . . . .. ....••••••• •
b) za ł ń nadawcy ą ą lub ą jak rówmez za powiadomie-
ni e go o ł przeszkodach w prz.ewozie lub wydaniu ł pobiera ę ł ę ł
taryfy ę ę telegraficznej.
·10. ł za nowe nadanie ł na ż ą odbiorcy.
(Rrt. 76 "Przep. przewoz.").
' Za ł ę ą przed ł jej na stacj i przeznaczenia, za nowym listem
przewozowym na ą ę pbbiera ę oprócz ź opiat dodatkowych:
za ż 100 kilogramów .
najmni ej od w;:,gonu.
. . . . .
, . . .
ł ż nie pobi era od ł przeekspedjowywanych na stacjach
granicznych - lub z zagranicy.
11. ł za ubezpieczenie dostawy.
(Rrt. 92 i 93 .. Przep. przewoz.").
Zo ubezpieczenie strat, ą ą ć z nieterminowej dostawy ł oraz za
ł odszkodowania w mzie ę braku lub" uszkodzenia ł
pobiera ę od ż 10 zl z<1 dekl arowanej sumy oraz od ż 10 km. ł ś

najmniej jednak od ł
12. ł za zaliczenia, za zaliczki oraz za wydatki w ź
(Rrt. 68 i 72 "Przep.
Groszy
100
60
6
600
6
600
0,25
100
a) Od sumy zaliczen iC1 , ą ż ą ł blej pobiera jako prowizje: 0,50f0, najmniej jednak
od list u przewozowego ' 50
U W f\ G H. lub ż zaliczenia, dokonane po zawarciu umowy o przewóz w drodze
zlecenia dodatkoweg o. nie zmienia ś pobieranej przez kol ej prowi2j i.
b) od sumy zal i:zek oraz wydatków, ł przez kolej w ź (z ą przewi-
dzianemi wart. 68 przewczowych)-20jo, najmniej jednak od listu przewozowego. 50
c) za powiadomienie nada wcy o pobraniu zaliczenia, kolej otrzymuje zwrot kosztów powiadomienia.
13. ł za zawiadomienie odbiorcy o przybyciu ł lub nadawcy
o jej odebraniu.
(I1rt. 76 i 79 "Przep. przewoz,").
a) Za zawizdomienie odbiorcy kol ej pobiera zwrot kosztów ł poczynionych na wysianie
zawiadomienia poczt;;:;, .e1 ::!gr,;; f,: m lub przez ł ń Za zawiadomienie telefoniczne po-
biera ę 20
b) za zawiadomienie ilada'.vcy, na Ż jego, o odbiorze ł na stacji przeznaczenia,
pobiera siE:, oprócz zVv'rotu KOS;:tów powiadomienia, od ł 30
- 26
14. ł za uskutecznienie ż ł nieodebranych.
(Rrt. 81 "Przep. przewoz."),
Od sumy ż pobiera 10%, najmniej od ł • • . •
ł za uskutecznienie ż ł nie ż jednak ć od jednej
ł sumy' • • • f • • • • • • • • • • ._ .. • • • , . . .
15. ł za dokortanie ś celnych.
(Rrt. 65 "Przep. przewoz."). .
Szczegó/0we wykazy ł za ć ś celne podane ą w "Taksie komisowego, po-
b,ieraneQo ptzez agencje Celne P. K. P. Za ł ś celnych
M
Ol'az w .. Taksie
I •
ł za roboty fIzyczne".
16. Opiaty za i oczysl,cJ.anie wagonów.
(Rrt. 50 i sa "Ptzep. prz8w()z.").
a) Za ę wagonu o jednej ł pobiera ę
• i • • . . . . . .
b) za wagon u o 2 lub ę ł pobiera ę •
c) za oczyszczenie wagQnu przez kolej z ł ś ł towaru . . . .
d) za oczyszczenie w8§onu z naWGZU pC! przewozie ą ż
e)
f)
g)
za wymyc.ie wagonu • • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • •
'za ż do wagonu jego ę ś ł • • • • • • • •
za dezynfekcje: klatki do przewozu ą , • • • • •
• •
W komunikacji · ś ę l' olej@mi o rozmaitej ś torów opiaty
za dezynfekcje i o'czyszczanie wagonów pobiera ę za ż ą kolej oddzielnie.
17. ł za przetrtymanie ą na stacji.
(Rrt. 52 "Przep. przewoz.)".
a) Za przetrzymanie na terenach stacyjnych ą niezalad0wanych do klatek i ą
przez ą pobiera ę za ż ą ę ą ę po ł terminu odbioru:
Groszy
100
2000
500
700
100
100
150
100
200
1) za konie, ł ł oraz za ł rogate ż od szt uki ; • • • / 8
2) za ł drobne, ę chlewn1l i psy - od sztuki • • •• • • • • •• 4
3) za ptactwo - ga sztL!ki . • • • • • • . ., .••• ••• • 0/ Ó 1
b) za przetrzymanie ł ą w wagonach pobiera ę ł pr;zewidziane
w p. 7 niniejszego WykaZU ł dodatkowych;
c) za przechowanie na terenach stacyjnych ą niezabranych przez ę a ł
nych do klatek, pobiera ę opiaty, przewidziane w p. 6 niniejszego Wykazu ł dodat-
kowych.
18. ł za korzystanie z ą ń do pojenia ą
(Rrt. 50 "Przep. przewoz.").
a) Za k6rzystanie z ą ń do pojenia ą lub za dostarczenie wody do pojenia pobiera
1) od koni, ł ł i ł ż otaz ą dzikich od sztuki •
2} od innych ą
za wagon o 1 piGtrze. • • • • " •
za wagon o 2 i ę ę • • •
. . . . . . . '. ,. .
, . , . .
b) w razie dOK(i)nywania pojenia przez pracowników, dostarczonych przez kolej, pobiera
ponadto zwrot kosztów robocizny.
2
20
30
- 27 --
(
ę ś ć III •
. NOMENKL1\TCJRPl I KLflSYFIKRCuf\ TOWRRÓW.
Ł CRUPY TOWARÓW
ł I. ł rolne i ogrodnicze.
Klasa taryfy
ł ł
drob- ł ca-
n I ł
nyc : nowych
1

ż w ziarnie i ś ą *).
Kukurydza . . . • . . . . . . .
III VII
h)
lIP)
ż w ziarnie, jak: pszenicIiI, ż ń owies,
gryka (tatarka), . proso i t. p. . o • • o
c)
ś groch, bób, soczewica, fa·
sola i t. p.. .. II •• • • • • •••
III
2 Nasiona oleiste i pastewne *).
a) Nasiona oleiste krajowe, jak: gorczyca, len. konopie,
mak, ł rzepak, rzepik i t. p. . . . . . II
h) Nasiona oleiste zagraniczne: ziarna i miazga Iwko-
sowe (I<Qllra), ziarna palmowe, orzechy
bób ń (soja), sezam i t. p.. . • , II
) III)
c Nasiona pastewne: wyka, ł i ę •
d) Inne nasioOna pastewne, jak: koniczyna. lucerna, espar-
. . IP)
ceta, nasiona traw i t. p. • • • • • • • • o
3 Ziemniaki "')0
a) Ziemniaki ś ż •
• • • • • • • • • • • •
b) Ziemni aki suszone ł ziemniaczane) . •
c)
Obierzyny ziemniaczane.
. . . . . . . . . .
4 Buraki cukro\ve oraz i marchew pastewne.
liP)
III
II
VI
VI
v
V
VI
IV
IX
VI
IX
Wszystkie pizedmioty tej grupy, . ,; • • • • • o . II VIII
\
5 Sinno, ł tra.wy pastewne i inne trawy su-
che i ś ż oprócz leczniczych, farbiarskich
i gaf-bars l·dch.
a)
Wszystkie przedmioty tej grupy. opróp ż wymie-
ł nionych. • • • • • • • • • • • • • • •
") Patrz ś ć V "Taryfy ą
I
II F) IX2)
UWi1GI
. nr
". -
1) Za nasiona siewne ż i traw
pastewnych braz za sadzeniaki ziem-
niaków, ż VI przes.ylkach
ś ź obli cza siC<"
ł punkt. 7 I 8 Pósta n. taryf.
2) Za siano, ł ę i tra'.vy suche,
niepmsowane. ź przy prze-
ł drobnych ń iub
pOSpiesznych) oblicza ę v/edl ug ta-
ryfy, ż o 5ffJ/o. Przy prze-
ł wagonowych siana i ł
ź oblicza ę ł r\,lb ry-
ki c) odpowiedniej klas y wngónowej
za wagf: ą najmniej za
10.000 kg. .
..... za ,-

b)
c)
- 6
'a) ,
Ł y i GRUPY TOWf\RÓW
Wyroby ze ł oprócz kapeluszy z gr. 97 •
Trawa morskal i inne ś ł ż ą do celów tapi-
cerskich oraz korzenie ż • • • • • • •
Jarzyny, warzywa i ł *).
Jarzyny, warzywa i ł ś ż jak: fasola
zielona i groch zielony w ą kapusta,
marchew ogrodowa, buraki ć ogórki, po-
midory, ' cebula, piet ruszka, ł szparagi, kala-
fiory, kalarepa, dynie, szpinak, szczaw i t. p. • •
b) Jarzyny, warzywa i ł suszone, solone
i marynowane w beczkach, workach, skrzyniach
i garnkach. • • • • • • • • • • • • • •
c) Konserwy z jarzyn, warzyw i ł w herme-
tycznych slojach, butelkach lub puszkach • • •
7 Owoce, jagody i orzechy oraz przetwory owo-
cowe,
a) Owoce i jagody pospolite ś ż jak: ł gruszki,
Klasa taryfy
dla przesylek
drob- ! ł ( ca.
nych ,
II VlI
11 VII
VI
1Il VI
I III
ś ś truskawki, poziomki, maliny, agrest,
porzeczki, borówki, melony, kawony, orzechy las-
( kowe i ł i t. p. '. • • • • • • • •• lIla) V
b) F\nanasy, brzoskwinie, cytryny, morele, ń
c)
d)
e)
winogrona oraz inne owoce i orzechy egzotyczne,
ś ż ••••••••••••••
Owoce i jagody suszone, parowane i moczone
Soki owocowe
i konfitury .
I jagodowe, marmelady,
I ,
ł
Konserwy owocowe i jagodowe w
slojach lub puszkach • . ' . ,
ę
. . .
" , ....
8 Nasiona ogrodowe i warzywne, oraz nasiona
drzew owocowych i ś *),
P)
III
II
I
II!
V
IV
iw
a) Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz ż
nionych. . • • • _ . • • , •. ••• Ha) V
b) Nasiona buraczane oraz ż ł ę i orzeszki bukowe. liS) VI
9 , Kwiaty, ś ż i cebulki kwiatowe, oraz
ł i trawy lecznicze. '
a) Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz ż wymie-
nionych. • • • • • • • • • , • , • • . 111\) V
\ ,
*) Patrz ę ś ć V .. Taryfy ą
UWf\GI
Sj Za ę ą i groch zie-
lony w ą pomidory, ę
ą ę ł ę sz ;Car'agi,
kalafjory, ę szpinak i szczaw,
ś ż za owoce i jagody ś ż za
nasiona ś ogrodowych i warzyw-
nych oraz drzew owocowych i ś
nych, za rozsady kapusty I Innych
warzyw, ź przy przesylkaeh
ś oblicza ę ł
punk. 7 i 8 Postano taryf.
..,"/
- 29
.... ,
/
b)
c)
10
a)
b)
11
DZ.If\t y i GRUPY TOWf\RÓW
Drzewka owocowe i ś sadzonki ich i szczepy,
zrazy do szczepienia oraz krzewy jagodowe. • .
Kwiaty ż ę • • • • • .. • • • • •
ń i wyroby tytuniowe.
Wszystkie przedmioty tej grupy, opróc! ż wymie-
nionych. • . •. .. .•....
Bakun ń ł machorka i szwicent:
w ś korzeniach, ł i ł
krajany i ą . • • . • • . • • " • • •
Chmiel.
Wszystkie przedmioty tej grupy •
· ., . . .
12 Cykorja i gorczyca w proszku.
a)
b)
Korzenie cykorji surowe i suszone
• • •
· .
ey korja palona i gorczyca w proszku .
· . . . .
ł II. Wytwory ł
fabryczno-rolnego.
13 ą ż i kukurydzowa oraz kasze
kie, oprócz kasz wymienionych w gr. 117.*)
Wszystkie przedmioty grupy. ! •
· . . . . .
14 ę ł i plewy.
a)
b)
15
a)
b)
c)
• • • • • • • • • •
i (plewy. • • •
ł i ł ł
· . . . . . . . . . .
ą ziemniaczana, krochmal i dekstryna.
ą ziemniaczana
.
.
· ·
. .
· · · · · · ·
Krochmal i dekstryna
· ·
. .
·

· · ·
· ·
Odpadki z fabrykacji krochmalu
• •
·
·

·
·
16 Oleje i ł rosIinne, oprócz oliwy i olejów
lekarskich oraz ł *). .
a) Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz ż wymie"
nionych. • • • • • • . . . • • • . . .
.) Patr7 ę ś ć V • Ta7yfy ą
, /
Klasa taryfy
dla ł
drob. ł i ca-
nych ł
nowych
I III
II IV .
II
II
II
III
II
.
. II"
II
II
II
-
VII
V
V
VIII
VI
V
IV
IX
IV
UWf\GI
') Za drzewka owocowe I ś
sadzonki ich i szczepy, zrazy do szcze-
pier1la i krzewy jagodowe, przcwoine
przy ł ś oblicza
ę ł punkt. 7 i 8 Postano taryf.
5) Za kwiaty ż ę prze-
woi ne przy ł drobnych
(zwyczajnych lub ś obli·
cza ę ł taryfy, ż
o 5rJl/o.
6) Za chmiel nieprasowany prze-
woine przy ł drobnych
(zwyczajnych lub ś obli·
eza ę ł taryfy, ż
o 5CO/o. Przy ł wagonowych
, chmielu ż oblicza ę we·
ł rubryki c) odpowiedhiej klasy
wagonowej za ę ą naj-
. mniej za 10.000 kg.
,
/
'-' 30 -
Ł y i GRUPY TOWRRÓW
I<:was ł Z oleju kokosowego i palmowego,
oleinn, gliceryna nieoczyszczona • . • • . . . •
Klasa taryfy
dla ł
drob- i ,,·61- i
n ch I ł
y nowych
II IV
<:) Osad z substancyj ś oleistych i fusy ol ej ne II IX
d) ł z nasion oleistych (makuchy) prasowane
i mielone • • • • • • • • • • • • • •• II VIII
17 Cukier.
a)
b)
c)
d)
Cukier rafinada, m'-'Iczka i ł •
Cukier surowy ż ł . •
· . . . .. .
. . . .
Melasa i wszelkie pastewne mieszaniny mel asowane
Patoka buraczana i syropy kartoflane .
c) ł buraczane ł niemelasowane:
1) w stanie mokrym . . . " . . .
2) suszone . • •
• • • • • • • •
\
18 Spirytus i wÓdJm.
a) Spirytus, okowita . . . . . . . . .
b) Wódki wszelkie. . . . . . . . . . , .
c)
d)
Braha
ę wywarowy z melasy
• • • • •
. , .
.. ...
e) ł kartoflane (zi emniaczane) i inne , odpadki
gorzelnicze. • . . . . . . . . . . . • .
f) Oleje fuzlowe i etery denaturowane (spirytus ż
19 Piwo i porter.
a) Piwo i porter w beczl<ach .' •
• • • • • •
b) Piwo i porter w butel kach .
• • • e • •
c) Brzeczka, wywar pi wny i slodowiny
• • • • • •
::::0 Miód pitny i wilia owocowe, oprócz winogro-
nowych.
Wszystkie przedmioty tej grupy . • • • •
• •
21 ż ż wszelkie suche i ł
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • • • • •
l
I
II
II
III
-IV
VII
V
II Wyj. G.
II
I
I
II
II
II
I
II
II
II
II
IP)
VIII
III
III
IX
VII
IX
IV
v
V
VII
v
v
UWf\GI
l) Za ż ż w Ł E'0-
ś ź obli cza slE: we-
ł punk. 7 I 8 Po stan. t aryf.
/
c.
..,
e
0>-
c: ...
o..E ·
::s'"
... -
0)":'::
22
a)
b)
c)
d)
e)
Ł y i TOWRRÓW
ł III. Predukty hodowli
i ł
ZwierzEita domowe ż
Konie, kuce, ź ę ł i ł
ł rogate ł .
• • •
·
ę do!6 ę wieku.
·
Ś wiepr.ze ę

·
Barany, ę kozy, owce,
ł i ź ę . . . .o. I
·
31
ł wagonowe
*) **)
(
10 8 F\ 8
10 B
12 C
I
8 12
! f" F\
6
14
I
16
6

F\ 4
50 B
60 C
w wagonie o 1 ł
,
4 40 F\
l
3
80 B
I
120 C ..
w wagonie o 2 ł
80 B 3
160 C
240 D
w wagonie o 1 ł
4 60 F\ 3
80 B
100 C
w wagonie o 2 ł
80 B 3
160 C
200 D
UWF\GI
' 1) Phy Ż ł ą poJedyfl-
czych ł ę pobiera ę za ż ą ę
najmniej jednak od ł po 15 gr
za ż kilometr. Nadawca ą
jest ć ą ń do odgrodzenia
ą od reszty wagonu, ą kolej ż
ł ć innemi ł
2) Przy ł ś zwie-
ą domowydl i drobiu ż dokony-
wanych w ą towarowych ś
szonych lub mieszanych, pobiera ę ł
obok podane; przy ł ś po-
ś dokonywanych na ż ą na-
dawcy, ż w ś przewozowym,
w osobowych. obok podane opia-
ty p€lbiera sie; z ż o 50%.
Przy ł ś ż
nych w ą osobowych ś
obok podane ł pobiera ę z ż
szeniem o
3) Przy zbiorowych ł prze-
ł ą domowych ż ż
gatunków, ź Z/I wagon oblicza ę
cHipowiednio ł klas 1'\, B lub C z tern
jednak, ż jako ł do wa-
gonu przyjmuje ę normy, ustalone do prze-
wozu koni, w jaldm celu ustala ę ę
ą ż rozmait ych kategoryj
ą a mianowicie: 1 sztuce by
dla ł = 2 sztukom ą = 4 sztukom
wszelkich innych ą domowych. Li
czba ą ł do wagonu
w ł nie ż przekra
ć ż normy ł kani
t. j. 12 situk koni, ich równo
ż ł zbiorowym powinien
ć dozorca, ą w jednym wa
gonie ze ę W tych wyp/ldkach
kiedy w ł zbiorowej , ą nie
bylo wcale koni, stosuje do takiej prze
ł normy ł ustalone dla ł
rogat ego, z· ż ż dla In
nych kategoryj zwierzZlt, które przyt oczono
ż W tym Ł wypadku liczba .. '
ą ł do wagonu, nie ż
ć ż normy ł
ł (16 sztuk) lub jeh. ż
4) Przy pr;zewozie zwierzllt ż ze
zwala ę ź ć ł w ż
wagonie ą ś ł
a) dla koni oraz ł rogatego ł
po 50 kg. siana, trawy lub· ł eraz
po 10 kg. ziarna na ł ę nie ę
Jedniilk ż 500 kg. siana i t. d. OTall
100 kg. ziarna na w'agon;
*) Oprócz ł podanych w gr. 22, 23 I 24, pobiera ę stale ł stacyjne za przewóz ą w ś
1) Przy ł wagonowych po 1000 gr od wagon\l.
2) Przy ł ń ą .
a) od koni, kuców, ź ą mulów, ł oraz ł rogatego ł po 100 gr od sztuki, -
b) od wszystkich innych ą domowych po 50 gr od sztuki.
"'*) Op/Ilt przewozowych ł klas H, B, C i D. podana jest w ę ś IV -ej niniejszej . Taryfy (2. Teb
7
1a opIat
za przewóz ż ą domowych i dzikich oraz drobiu w ł wagonowych).
",.*) Patrz ę ś ć V .. Taryfy ą
I
, ,
- 32 -

f)
g}
23
a)
b)
Ł y i GRUPY TOWf\RÓW
Psy.
• • • •
. . . .
ę domowe ..w skrzyniach,
klatkach, koszach i t. p. • •
Drób i ptactwo domowe ż
Drób i ptactwo domowe ż
bez opakowania • • • • •
Drób i ptactwo domowe ż
w skrzyniach, klatkach, kojcach,
koszach i t. p.. • • • • •
24 ę dzikie ż ***)
a} ę dzikie ż ż
w klatkach, ń lub
ł wagonowe
*)
2 20
4Q
**)
f\
C
*)
1,5
pr;:y ł
drob- ł i ł
nych
II kI. V kI.
w wag. o lub 2 ł
I
w wag. o 3 lub 4 ł
C
w wag. o 5 lub ę ł
D
przy ł
drob- ł I ł
nych
II kI. V Id.
luzem • . • .• • • • .. -
D
b) ę dzikie drobne ż
jak: sarny, ą króliki i t. p.
w kraikach . • . ' . I kI.
c)

• **)
Ptaki dzikie ż w klatkach
Petrz ł *) na str. 31-
Patrz ł *",) na str. 31.
Patrz ę ś ć V .. Taryfy ą •
I •
V Id.
v •
UWf\GI
b) dla ą owiec I kóz po 10 kg. siana,
t rawy lub ł i po 3 kg. ziarna na
ł ę ni e ę jednak ż 500 kg.
siana i t. d. oraz 100 kg. ziarna na wagon;
c) dla ś ń -, po 5 kg. ziarna, ą lub
ą na ę nie ę jednak ż
150 kg. na wagon;
d) ł drobiu - po 150 kg. ziarna na ż ą
ł ą drobiem ł ę w wagonie.
5) ż za ę ł
do klatek i t. p. oblicza ę za ę ł ą ą
ą i klatek.
6) Zbi o rowe przesylkl ą drobiu
I ptactwa domowego ż nadawane za
jednym listem przewozowym. ą ć
przyj mowane do przewozu tylko pod wa-
runkiem ł drobiu i ptactwa do·
. mOl'lego do klat ek, kojców, koszy i It. p.;
ź za takie ł oblicza ę -
oddzielnie za ę i od dzie lnie za ę
drobi u i ptactwa domowego wr/az z opako-
waniem.
7) ź za przesy/kl wagonowe
ą dOf11owych, ł do jed-
nego wagonu (o jednej lub ę ł
gach) nie ż ć op/aty, przy-
ą za ę ą ś ć ą ł
dowanych do 2- ch wagonów.
8) Ł ą prze wóz ą domowych
z rzeczc: mi przesiedlenia, ę domo-
wemi, utyku/ami ż ś ł towa-
ą ć ę ż za jednym lis tem
przewozowym tylko pod warunkiem ż ą
nia przez ę wagonu do s we go wy-
ł ą ż i przy dozorcy, ą
w tym samym wa gonie. ź oblicza
ę za 10.000 kg. ł klasy VlI. rubryka b).
9) przy przewozie koni w wagonach ze
specjalnem urz'ldzell iem (luksusowych. l. j.
w wagonach ś i zaopatrzonych
w ł ż ł ż oblicza ę we-
ł taryfy, ż o 5C%.
' I
ł
25
a)
h)
c)

e)
f)
26
27
a)
h)
c)
d)
e)
28
- 33 -
\
DZIf\t y i GRUPY TOWf\RÓW
Ryby i raki *).
)
Jesiotry, ł ą sandacze, czeczugi (sterlety)
i ę oraz ryby przywozowe zagraniczne (oprócz
ś ś ż ż solone lub · ę .
ę flondry i ś ś ż ż i solone .'
Bretlingi, flondry ! ś marynowane i ę •
Wszelkie inne ryby i raki. - ż ś ż ż
ł lodem lub przesypywane ą jak
ż solone, ę suszone lub marynowane
Zarybek . . . . . .
Konserwy z ryb I raków w ł lub puszkach
hermetycznych • • • • • • • • • • • • •
ł
Ule z ł . . , .
• I
· . . .
,.
ł
ł ś ż solone i topione •
• • • • • •
"-
Mleko wszelkie, ś ś serwatka i ma- '
ś . . • . • • • • • • • .
. Ser wszelki, twaróg i kazeina. I I I
·


· ·
Kumys, kefir i laktobacilina .
· · ·
i
·
• •
·
Konserwy · mleczne. . ..

I

I I
·

·

·
Miód i wosk pszczeli.
ż przedmioty tej
-
r r
·
-
grupy.
• • •
• ' II. • •
29 Jaja "').
Wszystkie przedmioty tej grupy .
·
• •
.. " ! \
• • • •
30 . Puch i pierze.
31
a)
Wszystkie przedmioty tej ę • .. .
ł IV. Wytwory ź i masarskie.
ę wszelkie, drób bity i zwierzyna.
ę ś ż i ż oraz ż ciele:ce I wie- .
przowe, ozory, ż ż ą cynadry, ł
Klasa taryfy
dla ł
drob-j ł i ca-
nych lowago-
nowych
,
P)
lIP)
II
IP)
P)
I
112)
IJ3)
1Il
3
)
lIS)
I
I
lIP)
VIJl)
V
III
V2)
IV8)
V3)
VII)
III
III
I' III
II IV
I') nI
flaki i t. p.. . • . • • • . . . • • • •• 1I
5
) v
h) ę solone, suszone i marynowane, oprócz ę
w konserwach • • • • , • • I , " " l ' • . II
*)' Patrz Ś V • T4ryfy ą
UWF\GJ
1) Za ryby I raki ż I ś ż
oraz za ryby ż i zarybek w na-
czyniach z ą ź przy
ł ś oblicza
ł klas taryfowych, ustalonych
dla ł zwyc,zajnych. Przy prze-
ł wagonowych ź obli-
cza ę ł rubryki c) odpowied-
niej klasy wagonowej za ę rze-
ą najmniej za 10.000 kg. Przy
przewozie ł na ż ą na-
dawcy ż ą w ś przewozo-
wym ą osobowym przewo,
tne oblicza ę z ż o
50%, a ą ś -
o IW/o. I
2) Za ł w ulach w prze-
ł ś ź obli-
cza ę ł klas taryfowych, usta-
lonych dla ł zwyczajhych.
8) Za mleko wszelkie, ś
ę ł nleso'lone, twaróg
oraz ś ę w ł po-
ś ź oblicza ę we-
ł klas taryfowych, ustalonych dla
ł zwyczajnych. Przy przewo-
zie ł na ż ą nadawcy wy-
ż w ś przewozowym ą
giem osobowym ź oblicza
ę z ż o 50°
/
0, a ą
giem ś - o IW/o.
,4) Za pierze I puch ź
przy przesylllach drobnych (zwyczaj-
nych lub ś oblicza ę
ł taryfy, ż o 5ao/o.
6) Za ę ś ż ź
przy ł ś obli-
cza ę ł pukt. 7 i 8 Postano
taryf.
,
l _
34
RM ___ __ ę __ __ __ .. ____ ,, __
I
-;: .
tÓ) ł
DZIP-LY GRUPY TOWERÓW

domo\vc, jak wlep,,", pw,;.ta,
. i t. p. oraz drób i zwl erzynf:l .
de-
c) i VI puszkach .
3;'! II WytO by
c) \Vyfoby n1asaislde ś ź • • • • •
b) : ę
. . .
szynki, ł
b8sy, ę ł ę i t. p.). ..
33 *).
a) Srn 5!ec, ł i ł
• • I e - • • •
b) Frytura i margaryna • • j • ł , l!
c)
d)
e)
Ł ś i ł hartowane (sa/omaz i t. p.)
Tran rybi oczysztzt>ny • , • •
nan rybi surowy, rtieoczyszczony • . . .
34 Produkty rteirticze uboczne.
a) Trzewia ź kiszki, ż ą serca, ą
ś ę i t. tJ., ś ż ,.
b) Kiszki i ę oc.:zyszct:one, suche. •
c) Krew ś ż i suszona • • • • • , • •
ł V. Wytwory . garbarskie l ś
skie, oraz wyroby ze skóry, ś rogu,
szczeciny ! ł
35 Skóry surowe z ł su-
che, mokre i solone.
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • ..' • •
36
. .
Skóry ę maczej wyprawione, bez.
ł
e) Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz ż wy·
mienionych
b) Obrzynki skór do 4 dm. ś ,oraz ł
starej skóry z obuwia, niezdatne do ś
go ż • •• •••• • • • •
37 Skóry wyprawione z . ł ł futrzane,
ż ę i ptald wypchane.
Klasa taryfy
dla ł

nVCil h
. J nowy'c . .
II
V
III
IV
UWf\GI
6) Za ę ś ż drób bity
i ę przewotne . przy ł
kach ś ą ę ł
punk. 7 i 8 Postano taryf.
l) ta ż ę l ptaki wypchane
ź przy ł drObnych
(zwyczajnych lub ś € o,bli -
eza sit: ł taryfy, podviyhtOhej
o 5(,0/0. Za ł futer kosztow-
nych ptzewotne oblicza ś ł
punk. 67 Postano taryf.
I III l"
II
II
II
II
Il
II
II
II
II
IV
IV
IV
III
V
VI
V
VII
VI
IV
VI
a) ę przedmioty tej grupy, oprócz ż wy· -
mienionych • • ••• • •• P) , lU

*) Patrz ę ś ć V "Taryfy ą
Ł y GRUPY 10WflRÓW
Klasa taryfy I
dla
drOb- , ' I ć
ł
nych nowxc7
UWF\QI >-
,
bl
c)
Skóry owcze, kozie, ą ć wrlcze. króUcze" ,
psie I .' .' .. . • . . . • • • •• II
Obfz,ynld skór do 4 etrn. ś ł da
ś Ż . • • • • • • • I. ł
38
21)
h)
Odpadki ż ź i garbarni.
ś sUr'owe. ' . . • • • • •
Rogi ą i kopyto
.. '1 • • • " •
c) Szczeci na ś lub SQrtoWana oraz ń
ń (gq.ywy i ogony). • • • • • • • • ,
, d) ś ć koriska i oraz ć ś ń t ź
nleoczyszczofle . • • . • • • • • • .
e) Oddzii:!rki i odpadki skórzane, oraz wióry rogowe
i ś • • • • • • I. . j , • * • •
39. Wyroby ze skóry, oprócz obuwia.
U
R
I
ł
IV
VI
lX2)
vm
lU
Vll
IX
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • • • , . I. III
Wyroby z ' ś rogu, ż i ł
Wszystkie p rzedmioty tej grupy. ż niiej wy-
mienionych • • • • • • •
Przetaki i sita z ł • •• • • • • • • • •
ś palone kostnYI spodjum) i ł
ne, ł i mielone •••••••••••
Rogi mielone ą rogowa). • •
• • • • • •
ł VI. Ł ł ś f wyroby
z drzewa.
41 ł drzewne ż *).
a)
b)
c)
d)
e)
Drzewo ż grube (o ś w ń
szym ż 14 ctm.) nieobrobione, z drzew plt"
chodzenia europejskiego: w korze lult bez kory,
w ł ł ż ą klocach oraz
w szczopach ł ż nad 1,5 mtr.). • • • •
Drzewo ż cienkie (o ś VI ń
szym do 14 ctm.); z drzew pocho-
dzenia europejskiego: w ą szczapach,
ż ą i tykach ł ż m:d. 1,5 mtr.)
Drzewo kopalniane (kopalniaki):: stemple gómicte,
fele, okorki i kapy ą ł O ś
nicy w ń ń do 20 ctm.) • . •
I
Drzewo celulozowe, papierówka ą ekIDrowa-
, 'l' d 25 t)
ne, nIe chuzsze na ,m.r.. .......
Drzewo psikowe co wyrobu ł
/
*) Patrz ś ć V • Taryfy ą
. .
• •
. .
II
II
-m
V
VII
VII
III VII
'-
III VII
II VII
II
II
VII
Vll
2) Za ł ł ko-
I'fZElwotne otlliGztl ę
rubrykI eJ ódp(1wledniej klasy
w&gónowej lll'_ wage: ą naj"
mniej za 10,000 kg. .
'J ł I sita ź
przy ł ć (zwyczaj-
nych lub ś oblicza, ę
. w.edlug tlIryfy, pod,vytszotlej ó, OOJ/o.
/
. ,
i I
f)
g)
h)
I)
J)
k)
I)
ł
m)
n)
o)
42
a)
b)
c)
d)
e)
DZIf\t y i GRUPY TOWf\RÓW
Drzewo obrobione z drzew pochodzenia europejskie-
go: ł (tarte), ciosane, strugane, heblowa-
ne, fugowane i t. p., jak: bale, belki, brusy, deski,
dyle, kantówki, ę ł ł phm:
sony, timbry l t. p. • . • • • • • • . • •
ł kolejowe i sleepry, w liczbie nasycane
przetworami chemicznemi. .. , . ••
\
ł telegraficzne I telefoniczne oraz kostki
we, w tej liczbie nasycane chemkz-
nem i . . . . . . . . ,. . . . . .. .
.
Drzewo ł klepki i dna beczkowe, gonty i dra-
nice, ę ł ż • • . • •
Posadzki w taflach i · klepkach, fryzy, listwy, deski
fornierowe sklejane (dych t y) lub niesklejane z drzew
pochodzenia europejskiego. • • • • : : :
ł drzewna ł ę ł do wyrobu
. ł i rolet, paski drzewne do form hutniczych,
ć drewniane • • • • • • • • • • i •
Deski rezonansowe i klawjaturowe. • • • •
· .
Drzewo zbytkowe z drzew pochod2;.enia pozaeuropej-
skiego, jak: ń heban, palisander i t. p. w ł
dach, szczapach lub deseczkach ł . •
Kora drzewa korkowego, wyroby z korka, masa kor-
kowa. • • • • • ,. • . • • • .. • • • •
Zrzyny, wióry i ł korkowe
·
• • •
, .

.
Bambus i orzechy kamienne .
• • • • • • •
.
-
Drzewo ł odpadki drzewne i ma-
ł ś
Drzewo ł w ą oprócz ą
ę ('!ie ł ż na'd 1,5 mtr. o ś
w ń grubszym do 14 ctm.) oraz drzewo opa-
ł wszelkich gatunków drzew w szczapach (nie
ł ż nad 1,5 mtr.) • • • • • • • • • •
Karpina (pniaki i korzenie), chróst, ł ę faszyna
oraz kora drzewna, oprócz kory wymienionej
w gr. 41 I 73. • • • . • " • • • • • • •
Zrzyny, wióry, trociny i trzaski • • • • • • • •
Ł ł szyszki, ś igliwie, mech, ś ł ś
hubka oraz trzcina, sitowie i wiklina nieokoro-
1
wana • •••••••
Wiklina okorowana, choinki ś ę i ł :
43 Wyroby z drzewa i innych ł ś
a)
ę rolnicze, ogrodnicze i ś drew-
niane. • • ł • • • • •
· .
, . .
,
Klasa taryfy
dla ł
drob- I ł i .ca-
nych ł
. nowych
,
III VII
, II, VII
II VII
lIP) VII
III VII
-
I
· m
VII
I V

I III
IP) VI
I
'. Ul)
VIII
II VI
HI WyJ. 0.
2
)
III Wyj. 0.
2
)
III Wyj. 0.
2
)
i" l.
liP) Iwyj . O})
IP) VII2)
III V
UWf\GI
l) Za gonty ł ę
Ul ę drzewa korkowego i wyroby
z korka, za zrzyny, ł i wióry
korkowe ż przy ł
drobnych (zwyczajnych lub ś
nych l oblicza ę ł taryfy, pod-
ż o 5COio. .
2) Przy ł wagonowych
drzewa opalowego ę (oprócz
bukowege, ę grabowego i klo-
nowego) _oraz odpadków drzewnych
i innycfi ł ś ź
ne oblicza ę ł rubryki c) od-
powiedni ej klasy wagonowej za
ą ą za 10.000 kg .
3) Za ę sitowie i cho·inkl
ś ź przy ł
drobnych (zwyczajnych lub ś
nych) oblicza ę ł taryfy, pod-
ż o 5CJl/o.
o'
..
, ,
n-m,
=- .... .>::
tIIr::
1\1

o ....
.B
b)
c)
d)
e)
f)
, g)
h)
i)
44
a)
b)
c)
d)
,
,e)
45
016
a)
b)
c)
- 37
Ł y i GRUPY TOWf\RÓW
1
- ",
Klasa taryfy
dla ł
drob--\ ł i ca-
ł
nych nowych
UWf\GI '
Dzwona ł ł szprychy, osie, dyszle, ł
duhy i kieszcze chomontowe . . ' . • • •
Skrzynie, ł i paki pospolite do pakowania to-
warów, oraz trumny niemalowane . . • . . •
Oddrztvia, futryny, ramy okienne nie,oszklone i drzwi
, oraz drabiny i ule' . • • • . .
Beczki, kadzie, ą balje, niecki, wiadra i ł
Inne Vlyroby ciesielskie, bednarskie i ł •
Wyroby stolarskie i tokarskie, oprócz mebli 'z gr. 105,
oraz ramy okienne ą .
Wyroby koszykarskie, meble koszykarskie oraz wy-
roby plecione z ł ł wikliny, trzciny i sito-
wia, oprócz _ koszy ż okutych ,z gr. ,114.
Meble drewniane ę • • • .. • • • •
Przetwory z drzewa *).
ł i ć . . . . . . .
Ż terpentyna, kalafonja galipot. • • • •
ę drzewny. , • • • • • • • '. •
• • • • •
. . . . . . . ł
ż • • • • • • • • • • • .. .... t . .. . lO •
ł VII. Papier i wyroby papiernicze •
.Masa drzewna, ł i celuloza (drzewnik) *).
Wszystkie przedmioty tej grupy:
, 1) w stanie suchym • • • • • • • • '. -.
2) w stanie mokrym • • • • • • • • • •
Papier, tektura i wyroby z nich *).
Papier, ł i tektura w arkuszach i rolach oraz
papier Ą tektura falista i wata papierowa
(lignina):
1) bez opakowania, lub ę w papier, ro-
ż ę albo ę w deszczujJd i ś ą ę
sznurem, drutem lub ę
2) opakowane w skrzynie '. ' . '
Tektura dachowa i ś (papa),. ł na ·
lub asfaltowana _
Tapety (obicia papierowe) • • .. • • . . . . ,.
*) Patrz ę ś ć V "Taryfy ą
I ut ' vlr
· 1ll4) Vll'
III') VH
1Il
4
) VII
III VII I
II') V
1IIol) VII5)
1I
4
) V5)
III VIII
II V
,
I116) VIIf!)
II vm
II V ,
ł
II
II
II
II
II
VII
VIII '
VI
IV
VI
V
,a) Za beczki, kadzie, klatki, ko-
, letiki 'dla dzieci, meble ę nierdze-
brane, za skrzynie, paki, ł I tru-
mny, ł ż jedne w drugie, ł
i ramy okienne oszklone i nie-
oszklone, wyroby i meble koszykar-
skie, ż przy ł
drobnych (zwy<:zajnych lub ś
nych) oblicza ę ł taryfy, pod- ,
ż o 5(jl/o. ·
6) Za wyroby i meble koszykarskie
oraz inne wyroby plecione z ł
ł wikliny, trzciny i sitowia oraz
za. Il"\ebl,e ę nierozebrane prze-
ż przy ł wagonowych
oblicza ę ł rubryki c) odpo-
wiedniej klasy wagonowej za ę
ą najmniej za lO.GOO kg.
: 6) Za ę drzewny, ź
przy ł drobnych (zwyczaj-
, nych lub ś oblicza ę
ł taryfy, ż o 5(fJ/o.
Przy ł wagonowych prze-
ź oblicza ę ł rubryki c)
odpowiedni ej klasy wagonowej za wa-
ę ą najmniej za 10.000 kg.
, .
Klasa taryfy
dla ł
Ł y i GRCJP.Y TOWflRÓW
drob.-./
I
P61.- ! ca-
. lowago-
nycn nQwych
ł
.- d)
TOIebkl paplerow.e .. • . •
• ,t • •
e) , . ę lisitoWf • oprócz ł ż w ł
ka, .oClIZ • • • . • . • . . . . .
f) Bj'b.utka p:apieros:owa w bloczkach i ą
gilzy .(tufki) oraz inne wyroby .z papieru lub te-
ktury. . . • .. _ . . . . . . . . . . .
9,) . PapIer stary,gazetV .stare, ma-kulatura-. skrawki i ob·
nynki papier,owe i tekturowe, ,0nlZ odpadki z pa-
p1ero'i • • • • • • • ., • • • 4 , • • ._
ł VIII. Wytwory ł górniczego.
47 ' ę kamienny i brunatny, keks (opróci:]ftaf ..
torf j wy,roby z nich *).
a)
b)
ę kamienl1Y ł bnmatny. antracyt, kol{s,
ty ę oraz ł ę i ik0ksowy
Szlam ę mokry oraz ż ł i
ę • • . • • • • • • • • •
brykie-
ł
c) Torf i brykiety • • " • lO • • ,. .. ' • •
II v
IV
I
" III
11 VII
III
:1: I
y/%,iel l
ł mi,sl-j wEKllowy,
mokry, za ż ż (lesz' i popiól ę
wy. Ul rudy, z.a ż ,j i!1ne .od-
z ru.d.. oraz J)rze pal-
: id pirytowe ż ę z pi rytu),
w.me bez cp.<:Ikow.anja. 'PJ"zewot ne
ę ą ś podstawio·
nego wagoilL!. j
2) Za ł cai()wagonowe kok-
su, m'jalu koksowego. Ń pr0szku
. I torfow,ego i ś ł torfowej , ,prze-
wóine -oblicza ę ł rubry'ki c)
od?owiednkj klasy wagonowej?a ę
ą mojm{]iej za lO.WO kg .
• , l;;. {i't'z-e1iyl'k,i rud srebr-
nych i platynowych przewo.zne oblicza
1P1.m.l$.. (:j7 4"o st<:ln. taryi.
Prz)' ,przesylk&ch \Vi1!gor.owych
ropy Z ń Orii? przc:twor0w naf-
towych, o?r6cz parafiny, wazeli ny
i ),Vpsku ziemne.go, z m/'iflcryj k-raj o-
wych przewoine oblicza ę ł
r ubryki c) odpowiedni ej klasy wago-
ę za, qeo:ywU>'ti;\.
za 10.000 kg . .
d)
e)
Proszek i ś torfowa
· ·

.
·
.. .. ...
"
II Wyj. G.2)
48
8)
b)
t)
d)
49
a)
b)
c)
d)
ł
ł torfowe izolacyjne.
· ·
• •
·
.

· · ·
Rudy, ż ż i szlaka *). •
Rudy ż cynku, miedzi, ł i siarki ,
· ·
Rudy ł srebra i
· ·

·
,
• •
·
·
Wszelkie inne rudy . ,
· ·

·
·
.
· · · ·
Ż ż szl aka i inne odp.adki z md, po-
ł metalowy, ł ż t szla-
ka walcowa (zendra) , • • / . • • • • • .
Ropa naftowa ijej przetwory, oraz wosk;;!:le,JPny*,. I
II VII
II Vm
'
)
,
I\l nsa ł
ś sz,nych 3)
II VF)
I
IX
1
)
Ropa naftowa, (olej skalnv, nafta surowa) i ł ropny. II
VP)
Benzyna wszelk'a (o ę gabL;;lKowym do 0,790 ,
przy 15 (0), eter naftowy, ;9azolina i ligroina . .1
Nafta ż i ł ś
Oleje gazowe, ę i ł (o ę ż Ę cgalun·
kowym ż 0,835 przy j 5 CO), mianowicie: olej
gazowy, motorowy, ł spla.rowy, ITiieszanb
ł . . . . • . • , • • • , . , .
*) Patrz ś Ć V ą
II
\ In!)
JV
4
)
V"')-
l
\
,
.
,
,
j
e)
f)
g)
h)
i)
j)
50
<1)
..... 3.9 -'
Ł GRUPY TOWP. RÓW
Oleje smarowe, mianowIcIe: olej wrzeci onowy, ma-
szynowy, automobilowy, lotniczy, cyli ndrowy, t rans-
formatorowy, wulka nowy, z ą olei
i ł ś i ę smar Tovotta,
smar Staufera oraz olej parafinowy.
ł z ropy naftowej, ropa od·
benzynowana, olej prasowy, ł
ł naftowe (o ę ż ę gatunkowym ż 0,965
przy 15 CO), mi anowicie: gudron, ' maz ut i asfc;l t
naftowy, koks naft owy i odpadki z rafineryj
Parafina i wazelina wszelka
Wosk ziemny surowy (ozokieryt)
Cerezyna (wosk ziemny oczyszczony)
. . , .
" ,
Sól ł (kuchenna, fabryczna i sól
mor ska oraz sole ą ';' ).
Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz ż WYl1;lie-
nionych .
b) Sól ł w paczkach
c)
d)
51
a)
b)
52
Sól kucher.na • • • fi ,
Sól kamienna ę i fabryczna (do celów prze-
I
ł • • • •
flsfalt, oprócz naftowego, i wyroby asfaltowe.
Asfalt, oprócz nafto'Nego z gr. 49 .
Rury, ł i inne wyroby asfaltowe
. , . ,. " ,
. '" .
Gips i magnezyt, palone, ż
i kreda. *) .1
a) ' I Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz ż wymie-
. nionych .
b) Wyroby z gi psu, alabastru kredy:
1) w opakowaniu • I • • • o
2) bez opakowania, iub ź ł ł ą
l
Kl asa tary fy
dla przesylek
- --------
drob- I pól- i
n I ł
y ' nowych
m_ I _
ł

II V
5
)
II VH5)
i HI
I !V
I Ii!
II IKS)
n IV
II
vnr,)
II IX
6
)
IJ VJI6)
II V ,
ł
II") v
sianem i t. p. IF) VII
Wapiefl i dolomit, palone, oraz wapno.*}
ń i dolomit, palone. oraz wapno (Opió.cz wy-
mienionego w gr. 61, 70 i 74)' • •
b) ł dachówki i inne wyroby
1) w opakowani u
2) bez opakowania, lub ź ł ł ą
sianern i t. p. ..' .....,..
*) Patrz ś ć V "Taryfy wyj<jtkowe".
II
II vn
II
UWA GI
5) P,zy 1t.Vo<tgono\W'g' ch
ropy z kopalil oraz przetworów n<Jf -
t owyJ::.l-i. op,ró,o: p.arai,ir:,w_ wazeJ:iny
i wO$k.I.J ziemnego" :z. kra j o-
wych przewot ne 0b11cza ę ł
rubryki e) odpowiedniej j,'k;sy wa/go-
n0wej 7a W&.9l:: ł ą najm;;dej
ze 10,000 kg.
6) Za sól, za asfalt s'llrowy, za gips
i magnezyt, palone, za alabaste. i l<re-
ę w ł i mielone, z:a wapieIi
i dolomit, palone, oraz wapno, za
ł i dreny ą wa-
pi e nne, nadawan e bez opakowania,
ź oblicza ę za ł ś ć
podstawionego W<l gom.!..
7) Za fi gury i mad,ele z gipsu
przewotne przy ł dr obnych
(zwyczajnych ł ś obli-
Cza ę ł taryfy, ż
o 5(jJ1f).
r
- 40 .....
Ł i GRUPY TOWf\RÓW
54 Rzbest i wyroby azbestowe.
a) Rzbest surowy, mielony i we ł oraz resztki
wyrobów azbestowych w okrucha,ch, ł i t. p.
b) Papa azbestow,a, masa izolacyjna i inne wyroby azbe-
stowe, oprócz dachówki azbestowo - cementowej
z 'gr.61 .......................... Ol ..
55 Kamienie i ł oprócz jubilerskich i osob-
no wymienionych *).
a) Kamienie i ł wszelkie, oprócz osobno wymie-
nionych:
KI.,. ta')", I
. dl.
drob- I ł i ca-
n h I IOWCilgO-
yc nowych
II VII
II IV
1) surowe, ł kruszone, nieobrobione • ; , II IX
8
)
b)
2) zgruba obrobione":'" ciosane i ł ł
" bloki, ' kostki oraz ł mielone i szl amo-
wane, jak ż kamienie ł ń ł
i sztuczne oraz ' ł dachowy • •
3) obr,obione, szlifowane i polerowane
ł ń (szaber, szuter) i ń surowy
• ł • ..
• o • •
c) ł naturalne i sztuczne, szmer'glowe
l ł .. t .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ' .. .. .. • .. ..
d) Ł (talk albo ł grafit i pomeks • • •
e) Malachit, lapis-lazur, ę ż (serpentyn) •
f) Wyroby z kamieni, oprócz osobno wymienionych:
1) w opakowaniu • • • c. • • • • • • • •
2) bez opakowania. • • • • • ., • ,. • •
56 Piasek, ż glina surowa zwyczajna i ognio-
ł oraz ziemia, oprócz farbiarskiej z gr. 72.
a) Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz ż wymie-
b)
nionych. . . • • . . __ • • • • .
Kaolina, glina porcelanowa i fajansowa ł zie-
mia okrzemkowa oraz piasek kwhrcowy . .
57 , Woda ł i morska, oraz lód i ' ś
58
6)
b)
Wszystkie przedmioty tej grupy. • . . . ..
ł IX. Wytwory ł szklarskiego,
ceramicznego, cementowego i betonowego.
ł i wyroby ze ł *).
, .
ł w taflach i arkuszach oraz ł lagrowe
ł mielone .......' ..
I
*) Patrz ę ś ć V "Taryfy ą
II
II
II
II
11
I
II
II
II '
II
II
II
VllIB)
VII
Wyj. G,S)
VII
VII
III
V
! VII
:Wyj. G.8)
vn
,v
VII
UWf\GI
B) . Za kamienie surowe, ł
kruszone, nieobrobione, za . karriienie
zgruba obrobione. za piasek, hvir,
ł ń (szaber, szuter), ń su-
rowy, ę i ę ą za lód
i ś nadawane ,bez ' opakowania"
ź o'blicza ę za ł ś ć
podstawionego wagonu,
Za lód i ę ł ą do picia
w ł ś prze-
ź oblicza ę ł punk. 7 I 8
Postano taryf. , "
I'
,
I
.
I •
- 41 .....
Klasa taryfy
dla ł
UWF\GI Ł i GRUPY TOWF\RÓW
drob- I ł i ca-
n ch ł
y nowych

c) Butelki ż oraz butle (balony, ą szklane,
ż w 'koszach lub bez koszy .. .• IIi) VII
d) WszeJkie inne wyroby ze ł oprócz ł _ wod-
nego z gr. 70 i izolatorów z gr. 69
1) w opakowaniu szczelnem . • • . • • •• I III
2) w ł lub siano i ą w paczki II V
59 Porcelana, fajans, majolika i wyroby z nich *). '
a)
b)
Masa porcelanowa.
Naczynia, kaf.le, ł fajansowe i majolikowe:
1) w opakowaniu
2) bez opakowania, lub ź ł ł ą
si'lnem i t. p. .•.....•...
c) Wszelkie inne wyroby z fajansu i majoliki oraz wy-
roby porcelanowe, oprócz izolatorów z gr. 69. •
60 Wyroby garncarskie, gliniane i terrakotowe *)' ,
a) Masa kamienna, masa i zaprawa
l
szamotowa, glina
ł palona lub mielona i ł palony •
b) Polewa.
! • • ! • • • • · . . , . . . .
c) I Naczynia gliniane i kamienne:
1) w opakowaniu. ....:;; • •
I r
, 2) bez opakowania, lub ź ł ł ą
sianem i t. p. • .. .. .•..
d) ł dachówki, rury i dreny ą gliniane i pias-
kowe, nie polewane: , -
1) w opakowaniu . • • • • • • • • • • •
2) bez opakowania, lub ź ł ł ą
sianem i t. p. . " .••.•.•
e) ł dachówki i rury polewane, ł ł
i szamotowa, kafle, ł i tafle gliniane wszelkie
oraz klinkier:
"-
l) w opakowaniu . . . .
·
.

· ·

· ·
2) bez opakowania, lub ź ł ł ą
sianem i t. p. • . . .
·
.
· ·
.
· ·
f) Wszelkie inne wyroby z gliny i terrakoty
·
.'
· ·
61 Cement, beton, ń sztuczny, ksylolit, wap-
no hydrauliczne, oraz wyroby cementowe
i betonowe *).
a) Cement, beton, i wapno hydrauliczne
· . . . .

*) Patrz ę ś ć V .,Taryfy ą
II
II
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II
VII
V
VII
III
IX
VII
V
VlI
VII
V
I VIIl2)
III
VIII
l) Za butle (balony, ą
ne, ż ż przy ł
kach drobnych (zwyczajnych lub po-
ś oblicza ę ł taryfy,
ż o 5C% .
2) Za ł dachówki i dreny
ą gliniane i piaskowe, nadawa-
ne bez opakowania, ź obli-
cza ę za ł ś ć podstawionego
wagonu.

Klasa taryfy
dl a ł
Ł i GRUPY TOWf\RÓW
drob. ć i ca,
nych tOwagoJ
nowych .
UWAG I
b)
c)
62
ł rury. ł i inne wyroby cementowe,
betonowe i ż OrGll da ... hówki azbe-
Ł
1) w opakowaniu . . .

. .
· · ·
2) bez opakowania, lub lutno ł ł ą
sianem i t. p. . . . . .
·
· ·
.
, ł ń budowlany sztuczny i ksylolit
· · ·

.
ł oraz ą y porcelanowe, faja nsowe, gli-
niane, szamotowe,cementowe i betonowe
ł w ha ł skorup,c.ch i okru-
chach, oraz rumowisl<o budowlane 1').
Wszystkie przedmioty tej grupy" • • • •
J
· . .
ł X. Wytwory ł
nego.
63 Ż i stal surowe, oraz w ł
II
II
II
II
a) Ż suro',ve ż i stal surowa oraz ż i stal
VI blokach walcowanych, lub : • , II
b) Stopy ż (ferromangan, fer wsili cium, fer roalu-
minium, ferrochrom, ferrowolfram, ferromolybden,
ferrofosf9r i t. p.) i hematyt .••• • f •
c) Ż i stal handlovJe, uni wetsalne, arkuszowe i pro-
filowe (w tern belki, oprócz nitowflnych z gr. 65)
oraz ż pokryte ł cynkiem lUD ą
d) Blacha ż i stalowa, oraz blacha pokryta ł
wiem, cynl'dem lub ą • • • • • • • . ' •
e) Drut wszelki, oprócz izolowanego z gr. 69 oraz gal-
wanicznie pokrytego ą lup ę z gr. 65
f) ł ż stali i blachy, drut lwlczasty stary, prze·
ł oraz ę ś przedmiotów ż nie·
zdatne do napr1!wy i ż ś
ą ę jedynie do przetopienia ż szmelc),
ż w ł okruchach i cbrzynkacharaz
wióry i ł ż • • • • l • • f f •

64 Inne metale i stopy metalowe, surowe, oraz
w ł *).
II
II
II
II
m
a)
b)
Cynk i ł oraz blacha cynkowa i ł •• II
Z!om cynku, ł miedzi i ą ł
okruchy, obrzynki, wióry i ł ora1: glejta %wiana l II
! *) Patrz ś V "Taryfy ą
,
v
Vl1J3)
Vii
VlIP)
VII
VI
VI
VI
IV
v
5) ZIl ł i dreny cementowe.
bez opakoWiiniQ, przewoi ne
oblicza ę za ł ś ć podi>tawio-
, nego wagom)'.
') Za pr:zedmioty grupy
62. naCa'Olaile be;z opakowania, prze-
ź oblicza ę za Ć pqd-
stawionego wagonu.
l) Za ż I stal surowe. nada-
wane h<tz opakowania i bez wskaza-
nia ilosci sztuk. naleLycie cechowa-
nych. przewoine oblicza sit; za ł
ś ć podslawionego ·Wf1gn nu.
M) ę kI. VIII suje ę jedy-
.nle do pn.esylek willgonowych. okre-
ś w litcie przewozowym j ako
ę .,.il o prze:topienia" lub
.na
/
..

c}
e)
f)
g)
- 43 -
C J
Ł y i GRUPY TOWflRÓW
ź mo ą z, 'nikiel , brom
b'lntynJ<oo, cyna i ę metal e osobn,o
ł j w ł , '"
ł sfebro i ł w slbbam. p roszku i odia ..
mac,ll . • • • • " • .. • • " • • • , • •
ł \Vytwory ł mecha.rdc:z-
p,ego i metalowego.
Wyroby z Ż ł blachy i drutu, oprócz
masz/a j ,i;lparatów
j d:bi)'jgar1 mostowe. ż
ł ):leJki ni towane. kadzie, zbiorniki,
ę O,KriC,".l:owe, b.eczki, ł PaJPwe, w.a!y I
i y , • , • , • • • , • • . • • • •
g! $
Klasa taryfy

ch IOWilgO-
ny nowy-ch
I III
Kla§!l przesylek
ś 31
IP} : V
Pay·óCi>.ry ko:lej9v/e ii tramwaj owe, oprócz sZY'r.I. or.az
ś zapasowe tah0f.U ę i II VJ
Vll-
Szyny kolejowe, tramwajowe i kopalnian'e • ,
Naczynia, ł wiadr/3 i wapoy: ż
i blasza ne, cynkowane, emaljowane i malowane,
oraz ł i puszki blaS-i:.ane • • • • • • •
Balony, bi dony, kon,wie i ą
· . .
Wyroby ż i igiclnicze •
· . .
Okucia do drzwi , okien ę W ź
nity, haki, ś zamki , podkó . osie,
ę hacele, hufnale ,j <[·es.(j)J'y. ., •
ł
ł IV
h) ę i . instrumenty ś
i rol nicze • . . . • . • • \ • • . • • •
lU ' IV
i)
Przybory ą ga,z,0)ve 'praz
do ogrzewc:nia, rury i ą ę
ocikwy budowlane (drzwiczki do pieww. b!l@dJy
kuchenne, bjerki, kOfrlc hy, ruszty, ę ł ;P .• j,
ł btarniane; piece, piecyki , iel:az,ka cip ą
sovJania, si:a .i kletki clru::iane oraz ż ,
Drut galw8nicwie pokryty € ą (UD niklem oraz
liny druciane .,..., • • • • •
KLichnie i ź przen<Y.ine , .
Inne wyroby z ż stali , lub drutu:
1) w stanie wykor'lczonym
• •
· .. . . .
2) w stanie rliewykorkzonym
• • " . '. . .
e) Patrz ś ć V "Taryfy ą
..
ł
ł
I
fI
jlV
IV
1II
V
l J
..
UWf\GI
5) ,Za ł dole, pla-
ł ź sie; wedlug
punk 6'1 'Postan . .4l.-yf.
1) Z{ beczki {kufy) ie'lazne, Ć
ine, ę ę prz y
drob41ych lup ś
ę ł taryf!, pod-
ż O 500,'0. ' .
2, Z'a ł przetaków
li Sit kpnwi ,j wani 2n bla-
, szunych, ł ż jedng W ą •
pn:ewotne PJzy ł drl1lbnych
obli-
q,a ę ł t aryfy,
o 5G%,. .
3) , Za ł calowagol1ow,e na-
IbJnS'i'::al'l)'.ch i ielezno/ch, .cynko-
ł emaifowenych oraz pudel
i puszek. przewoine oDli cza we-
I rjJPf.qki cI odpo ;yjf;:.1nJej kiasy
Pl ę ę ą naj-
mmej za 10.000 kg .
!
I
- 44 -
.. taryfy
66
a)
b)
c:)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
bZIF\t y i GRUPY TOWF\RÓW
dla ł
drob- ł i ct!-
ł
nych I nowych
Maszyny, aparaty i zegary, 'w stanie nierozebra-,
nym lub rozebranym, oraz ich ę ś ł
dowe*).4) (
Maszyny rolnicze, ogrodnicze, mleczarskie i ł ż ą
do utrzymania dróg • , J ,
ł parowe
6
) i motorowe oraz lokomobile ż
ł parowe na ł . . II
Pompy, sikawki i wiatraki ń przybory
wiertnicze, oraz instalacje do ł i tartaków II
Obrabiarki do drzewa i metali • II
parowe, ' turbiny wodne i silniki wszelkie,
oprócz elektrycznych z gr. 69 • 11
Maszyny do szycia, pisania i liczenia oraz wszelkie
inne maszyny osobno niewymienione . • . I
F\paraty i ą techniczne i dezynfekc)ljne, Qraz
wagi, oprócz aptekarskich i fizycznych. • . •. II
ą i instrumenty precyzyjne: naukowe, chi rur-
giczne, optyczne, fotograficzne i inne, oraz wagi
aptekarskie i fizyczne . . •••• I
Zegary i zegarki, oprócz ł i srebrnych • •• I
IV
IV
IV
IV
IV
m
IV
Ul
III
67 ń ł i palna.
68
a)
b)
69
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Wszystkie przedmioty tej grupy. • •
• • • • •
Wyroby z innych . metali i stopów ł
Wyroby z metali i stopów metalowych,
mienionych osobno.
oprócz wy-
Wyroby ze ł srebra i platyny •
ł ł elektrotechnicznego *).
F\kumulatory, baterje (stosy), elementy . • •
. .
. ' .
Rrmatura elektryczna, lampki elektryczne ż
lampy ł i katodowe, bezpieczniki, Korki do
instalacyj elektrycznych, ł ą (kurki), prze-
ł ą ą telefoniczne i telegraficzne oraz
aparaty radjo. • . . • • • .
Drut izolowany (przewodniki), sznury i kable elek-
tryczne, rury izolacyjne oraz antenny . . •
ę prasowany dO lamp ł i Bateryj -. •
Maszyny, aparaty, silniki i Iicznikielektrycz:ne,.
Izolatory fajansowe, porcelanowe i szklane:
1) w opakowaniu . .
2) bez opakowani a lub ą w paczki,
ź ł ł ą sianem i t. p .•
albo I
I
"') Patrz ę ś ć V "Taryfy ą
I
F)
II
U
I
II
II
III
III
III
IV
,IV
III
V
VII
liWF\GI
4) ź za ę ś ł
maszyn, ż w jednej prze-
ł z maszynemi, oblicza S!.;: we-
ł klasy taryfowej, stosowanej do
przewozu danej maszyny, Za ę
ne ł ę ś ł ma-
, szyn obli cza ę ł
klasy I, . a w partjach wagonowych...,.
ł klasy lll: .
6) ZOl ł maszyn rolniczych na-
ę ą siewników do ziarna i na-
wozów, wialni , sortowników (tryjerów), .
ż elewatorów do ł i sia-
na, ż przy ł drob-
nych (zwyczajnych lub ś
oblicza ę ł taryfy, ż
neJ o 5()O/o.
) Do kompletu pluga parowego
ą lokomopila, becz, owóz, wóz
mieszkalny orez ę ę
7) Za kadzie aluminjowe i lampki
elekt ryczne ż ź przy
ł drobnych (zwyczajnych
lub ś oblicza ę ł
taryfy, ż o 5C,o;0.
B) Za ł wyrobów ł
srebrroych i platynvwych, ź
ż ę ł punktu 67 Postan.
taryf.
- 45 -
I Klasa taryfy
DZIl\tY i GRUPY TOWl\RÓW
dla ł
droB- ł i ca-
UWl\GI
h
ł
nyc ' nowych " ,
70
ł XII. Wytwory ł
chemicznego.
)
Pierwiastki chemiczne, kwasy, zasady, (alkolja)
i sole *).
a) Fosfor i siarka • • . • . . . . . . . . . .,
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Kwas siarkowy (siarczany), kwas siarkawy, oraz kwas
siarkowy odpadkowy . . •. . ••••
Kwas solny , i kwas ę ę • .
Kwas azotowy (saletrowy) • • . . . . . •
Inne kwasy, oprócz karbolowego z gr. 71 i ł
wego z gr. 16 . .,'. . ,..
Ocet drzewny i spirytus drzewny (metylowy, aceton)
Soda ł amonjakalna i kaustyczna, ś ę
glan sodowy, ę sodu (bicarbonat), boran
sodowy (boraks). ..••.••••••
Sól glauberska i sól gorzka (magnezjowa) • • • •
Sól angielska, saletra (oprócz chilijskiej i norweskiej
z gr. 74), magnezja, chlorek magnezu, sole amo-
njakalne, sole amonowe (salmj ak albo chlorek
amonu, ę amonu, azotan amonu), sole chro-
mowe (dwuchromian potasu i t. p.), chloran potasu,
dwusiarczan potasu, , dwusiarczan lub dwusiarczek
sodu. . . . . . . . . . . . . . . . .
ł naturalny, ziemia ł ń boraksowy
i koperwas ż (siarczan ż oraz akzol
(rozczyn do przesycania ł • ,. • :
Inne ł (chromowy, amonowy, potasowy, sodo-
wy), koperwasy miedziany i cynkowy, chlorek cyn-
ku, wapno szare (proszek drzewny albo octan wap-
nia), ń winny (winian potasu ' lub wapnia),
siarczek ę ę wapnia, karbid ę
wapnia), ż potasu i sodu, wodorosiai-
II
II ,
czek sodu i wapnia, amonjak i , ł ż
celulozowego i mydlanego z gr. 78). • I . • • • III)
J) . Siarczan glinu, sulfat, chlorek wapna, woda amonja-
kaina, "szklo wodne (krzemian sodu lub potasu) •
m) Odpadki z fabrykacji kwasu siarkowego (bisulfat)
i superfosfatu (fluorek sodu i krzem-fluorek), ma-
sa do czyszczenia gazu i ł celulozowy. • • •
n) Inne pierwiastki, sole i ą chemiczne, oddziel-
nie nie wyszczególnione oraz ł fotogra-
ficzne
. . . . . . . . . . . . .. '. . .-
.. ) Pctrz ś ć V "Taryfy ą
II
II
I
IV
VI
V
VI
VIII
III
I l) Za ł (zwycza'Jne
lub ś kwasu siarkowego,
kWil su azotewego I saletrowego) i mie-
szanek z nich, kwasu solnego i octo-
we!'Jo. ł ą amonjaku
ł oraz ł ą
arszenikowych, ź oblicza
ł punktu 65 Postano taryf. ,
-
71
fi )
c)
72
a)
b)
c)
d)
e)
73
a)
b)
c)
d)
Ł y GR(JPY 10 WRR.ÓW
ł WE'i€J1GSWci i i'roduidy jej
ł ź ź i pre parowana,: smola z
z:u wadttef'J<J, pili< (jfjz kwas karbol m'vy czarny .
karba! iIJeUtTI, oleje: . ł kreozotowy
lifto i ń ł S(1(Owy . •
Inne produkty destyl acji ł ę jak: ben-
zol , toluol, ksyl ol, soJw'ent Haft a. n&ftali n
ny, antracen i fenol (kwas karbolowy oczyszczony)
Barwniki i farby szt uczne i nattu a lne.'':) ,
Ziemie i gliny fa rbiarski ::! , surowe
Ziemie i gli ny farbiarskie
ziemne), niezaprawiona olejem
Drzewa ś farbiarskie . .
Sadze
. .'
'.
mielone '(farby
f • . '
. .
Wszystkie inne barwniki s zt uczne i ż
farby gotowe ' .
Garbniki sztuczne i naturalne.
Kora ę ś wierzbowa
ł ż ą do garbowania '
Drzewa i ś garbarskie inne
Garbniki sztuczne .
oraz inne kory,
. . ., .
, .
Garbowiny ł KOia drzewna i odpaclld Itl "
nych ś garbarskich). • • • • • • • •
74 Nawozy sztuczne i natural ne ").
a) Gnój, kompost, pudrety, ż gips s urowy rpie-
lony, fosforyty l, rajowe i sól potasowa (kai nit)
ł i stebni cka , oraz wapno do ż
i wapno defekacyjne z cukrowni.
b) Rzotniak chorzowski i ń 8).
c) , Siarczan ' amonu, siarczan potasu
masa.
ż ż Tl1o·
d)
75
a)
b)
ą kostna, superfosfa't, saletra chil ijska i norwe-
, ska, sole azotowe, sole potasowe wysokoprocento-
we: stassfurcka, alzacka i inne , • • •
Ś wybuchowe, strzelnicze; ą
i pirotechniczne, oraz gazy wszelkie.
Wszystkie przedmioty tej gtupy; oprócz ż wy·
mienionych
Klasa t aryfy
dla przes.ylek
.-- drob- pór- 1 Ca·
nych low8go-
nowych
I
In 'lU
ł
II
tl i
li
li
U
l
Hi
U
l
I
IiI
III
III
, HI
VI
V
vm
VII
'V .
V
lU
IX
Wyj. Q.
IX
IX
vm
lU
Gazy wszelkie, w tern i skreplone, oprócz
kwasu ę z gr. 70 , . ..,. Jl , • , II
.v
/
*) Patrz ś ć V "Taryfy ą
UWAG I
2) Za ł calowagonO".ve ko-
ry drzewnej gar barskiej ź
Q,hllcza ś wed!ag rubryki c) odpo-
wicdr;iej klasy wagonowej za
ć ą najmniej za 10.000 kg.
B) Do ż
azotmalm chorzov.;Skie:go i ń
ski ego ą ć ł ą przez
ę dwa sp<:!cjalne ubrania i dwo-
je okularów ochronr.ych, jako przed-
mioty ni ezbt;dne przy wylc.idów'yw3niu
ł za które pobiera ę ł
, ą ś fej satrtej taryfy,
co i za azotniak.
4) Za przedmioty, wyszczególni o-
, tle w rozdz. Id. grupa II i w rozdz. Ib,
grupa H ZC.J c1czr.ika B (,lO Przepisów
przewozowydl ę ś ć I Taryfy), optócL
prochu strzelniczego i naboi &0 ę
I
ne} broni palnej, ź ol1licza
przy ptzesyli<ach diObnych (z wy-
I' czajnych ,lub ś za pod-
wójn<\ ą ę ł
ć za !;!1. od !istil Pi-ZeWO-
towcgo. Przy ł prochu
ś i naboi .sa bfoni
pal nEl), ptzeWbine 6bllcta ę ż pod-
ą ą ą ą ł
najmniej za 100
/
J

-' !fi -
Ł y GRUPY TOWHRÓW
76 ł *).
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • • • • •
'77 Kl ej, !etatyna, guma arabska, kit,
prawa do ł apretura, pokost, lakier
i lak
,
Wszystkie przedmioty tej grupy • o • • • • .' •
78 ł ś i stearyna. *)
a)
b)
c)
przedmioty tej grupy, oprócz ż wy-
mienionych
ł toaletowe i wonne oraz ś ozdobne • .
Ł mydlany, ł naftenowe i ł steary-
nowa. . . . . .. . . ł II , • .. • II' •
d) Proszek do prania. .
ł • '. • • • •
79 Kosmetyka, perfumerja i olejki wonne.
Klasa taryfy
dla ł
dro-;- I pór- ica..
h ł
,nyc I nowych
II
I
II
I
'li
II
IV
' 1II
IV
III
VII
V
Wszystkie przedmioty tej grupy . • • • • • • • ' P) HI
cO Wody mineralne.
a) Wody mineralne krajowe ń Czemiewi-
cka, Dewajtis, ś ń Krynicka, ń
OstromecKa i Szczawnicka), w butelkach, zaopa-
trzonych w ś etykiety • • • lU IX
b Wszelkie inne wody mineralne • I , • • • ,
B1 ł i preparaty apteczne, ś lekar-
skie, dezynfekcyjne i opatrunkowe.
a) Wszystkie przedr:nioty tej grupy, oprócz ż wy-
mienionych . • . . • \ •
b). Ś dezynfekcyjne, oprócz kwasu karbolowego
nieoczyszczonego z gr. 71 . • . . • • • •
c) Merla i wata higroskopijna, oraz szarpie. • • • •
ł XIII. Wytwory ł
gumowego. .
82 Kauczuk, guma, gumalastyka, gutaperka i wy-
roby z nich.
a) Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz ż wy-
mienionych . . . " . . • . • . . • • •
b) Stare podarte kalosze gumowe i obrzynki
do 4 dm. ś przeznaczone do przetopienia
c) Opony gumowane . • • • • • . _ • • • • •
-) Patrz ę ś ć V "Taryfy ą
11
l
I
I
I
v
HI
V
III
1lI
V
III
CH\! F\ G I
i) Zz oreJ:l!!u ż
, ź oblicza ł punktu
67 Postano taryf.
Ij Za przewotne przy prze-
ł drobnych (zwyczajnych lub
ś oblicza ł ta-
. ryfy, ż o 5rJ"/o.
/
:""-",
, ,
, ,
I
-

Klasa taryfy
dla ł
UWRGI
,
Ł y i GRUPY TOWRRÓW
drOb- ! p61- ica:
ch 10\Y3go-
ny nowych

83
,
Cerata, linole1,lm, dermatoid (skóra sztuczn<:l ),
granitol, celuloid i t. p. ł oraz wy-
roby z nich.
/
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • • .... . .
ł XIV. Surowce ł i wytwory
ł ł
84 ł i wata *).
a)
b)
c)
ł naturalna i sztucZna.
Wata, oprócz higroskopijnej z
z gr. 46. • • . • • • •
Odpadki ł • . .
. . . . . . . .
!Jr. 81 i papierowej
• • • " l . P
85 Len i konopie *).
a) Len i konopie ę ,oraz czesane ł lnia-
ne i konopne) .. . • •
b) Len i konopie ę ł lniana i konop-
na) oraz ł . ..•. •••• .
c) ź lniane i konopne
86 Juta, piasawa, konopie manllsk'ie i inne ł
na ś *)
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • •
• . ' • !
87 ł *)
ł naturalna, czesana i sztuczna oraz ś ń • •
88 Jedwab naturalny i sztuczny, oraz kokony.
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • • • • " •
89 i nici.
a) , ę i nici lniane, konopne, ' jutowe, ł
ł i inne, oprócz jedwabnych i ł
j
b) i nici jedwabne i ł • • • • •
90 Tkaniny wszelkie, oprócz osobno wymienionych.
a) ' Tkaniny lniane, konopne, jutowe, oprócz grubych,
ł ł ł ł ł
I
P)
IIl}
IP')
II
II
III
II
P)
I
I
I
,
III
III
III
VI
IV
IV
Ul
III
III
III
i inne, oprócz jedwabnych • • • • o o. • • • .- I , III .
• ) Patrz ę ś ć V • Taryfy ą
1) Zl! ą i ą
ą ę odpadki bawelny
nieprasowjlne, za ł ę ą
ą ą nieprasowane,
oraz Ś ń przewotne przy ł
kac h drobnych (zwyczajnych lub po-
ś oblicza ę ł taryfy,
ż o 50
0
/ 0. , I
. 2) Za ł ł lnu
I konopi ę ł lnia-
nej i konopnej) przewotne oblicza
ę ł rubryki e) odpowiedniej
klasy wagonowej za ę rze<:zy-
ą najmniej za 10.000 kg.
"
b)
c)
91
92
- 49 -
Ł y GRUPY TOWF\RÓW
Tkaniny jutowe grube, do wyrobu worków do opa-
kowania oraz ł
Tkaniny jedwabne .
Hafty, koronki, tiul ą ż
Wszystkie przedmioty tej grupy •
·
Wyroby ż owe (dziane), ń
i szmuklerskie.
Wszystkie przedmioty tej gwpy . .

. .
93 Dywany, kilimy, dery, koce, ł pledy i chusty.
a)
b)
94
Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz ż wymie-'
nionych . . "
\
Dywany wschodnie oryginalne i gobeliny
Opony wsz.elkie, oprócz gumowanych, oraz na-
mioty.
Wszystkie przedmioty tej grupy.
• • " • 1Ii_ • II.
95 Worki i wyroby ź
/
,
Klasa taryfy
dla r,rzesylek
! ł ca-
n ch I lowago-
y nowych
I
II i IV
Klasa
ś sznych 3)
P) In
I III
I III
Klasa ł
ś swych 3)
II IV
Wszystkie przedmioty tej grupy . • • • • • • II IV
96 Szmaty, obrzynki i odpadki z ę
a) Szmaty. . .
· . . . .
I
b) Obrzynki i skrawki tkanin nowych (o ś do
4 dm.) oraz odpadki z ę (wyczeski ł
II VIII
i ł ń ę nici darte, zmiotki) U4) VI
ł xy. ż obuwie, bi elizna, gaIan-
terja, przedmioty zbytku i ś

97 stroje i okrycia ł
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • • • • • • 18)4) IIi
98 Futra gotowe.
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • • • • •• 1
3
) III
UWF\GI
S) Za ł aksamitu, tiulu
i innych materyj z czystego jedwabiu,
(oprócz gazy ł jedwabnej),
dywanów wschodnich oryginalnych,
gobel inów i t. p., piór strusich i ma·
rabucich, rajerów i futer kosztownych,
ź oblicza ę punktu
67 Postano taryf.
4) Za odpadki z ę nie-
prasowane, za kapelusze ł ż
do ń oraz kwiaty sztuczne prze-
Wotne przy ł drobnych
(zwyczajnych lub ś obli·
cza ę ł taryfy, ż
o 50%.
I
I
f>lJflt. y i GRUPY TOWPtRÓW
,gg Biblizl1a. I \
, przedmio"ty -tej .grupy. • . . . . . .
1:00 OhuW/le ę
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • • • • • •
l ,Ol ' ł a.rtykU'ty toaletow.e.
, Wszystkie przedmioty tej grupy
102 Przybory sportowe, ś
Wszystkie przedmioty tej grupy •
. ". . j. • . .
turys.iyczne.
103 ż drogie kamienie, ł i wyroby ju-
bilerskie oraz inne ś
104
105
106
a)
b)
Wszystkie przedmioty tej grupy .
Monety, ą metalowe
papiery ś
Wszystkie przedmioty , tej grupy
i papierowe oraz
ł XVI. ę domowe, ę
ą mieszkaB, przybory biurowe,
szkolne i 1).
Meble, oprócz osobno ć €
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • • • :
.
. ż ł i ś
Wszystkie przedmioty tej gr,uPY, o:pró,cz ż
mienionych . . . . . . . . . . . .
wy-
.
"
Ł ż ż pospolite. . . .
107 ę szkolne, sklepowe i kuchenne clrew-
niane.
Wszystkie przedmioty tej grupy ł ł ł
tablice, ł szafy i t. p.) • .••..
108 Lampy, lichtarze, ś armatlj!ra gaz6w;a.
109
Wszystkie przedmioty tej ,grupy. . . • • • • •
Instrumenty muzyczne i ich ę ś
Wszystkie przedmioty tej ,grupy. , .
110 ą ż mapy, nuty, ą i dru:ki wszelkie.
Wszystkie przedmioty tej gru,p.y .
Klasa taryfy
dla ł
, drob- I pól- i ca-
n ch I ł
y I nowych
I ; lU
I
lU
I III
I III
.
Klasa ł
ś smych 5)
, Klasa ,I ł
ś 5)
F)
I
l
I!
III
V
\f
,.
HI
m
S3 iL 69 . 44 &

... .Ak Ą $' t $ t ,,___ -rt -Jt ? Qc. ta; 41L •. s: _ Ł
I
5) Za lrJt).lterj.i, ę
drogich. ł wyrdb.ów
jubi'lerskich, ę oraz monet
metalowych i papierowych, papierów
ś i ,inny.ch ę
przewoine oblicza ł punktu
67 Postano taryf.
l) U ł ą ł ą
domowego do.mowych) ż
wanego, jak: meble, ś naczy-
'oP,fi!lZY i t. P", ź
przy ł ł i ca-
ł oblicza ę ł
kI. VII.
'11jIstrl! w ramach ź
przy prz.esydkadn .d.ro.bny,ch (zwyczaj-
nych lub oblicza ę
iWedlu'9 t..ary.fy, 50
0
/0-
, l
,
- jl -
DZIf\t y i GRUPY TOWPrRÓW
Ul , ś i przybory ł I
szkolne, rysun'kov..-:e .j malarskie, modele ma-
szyn .. ,budowli i t. p.. o.raz zbiory :naukowe.
W,szys±kie prz,e,dmioty tej grupy. • • , • • • •
J
1120brazy,rzei'by, sztychy i fotograf je.
Wszystkie prze,dmioty tej grupy. • • • • .... • •
11.3 lab,awki, g'ry, w6zki i sanki
Wszystkie przedmioty tej grupy. •
· . .
U4 , Kufry, w.aHzy, kosze okute, ł i torby po-
ż
'Wszystkie pn:edmioty tej grupy. • • • • • • •
ł XVII. Ł ł 'kolonjalne
i gastronomiczne.
115 Kawa i jej surogaty, herbata', !{akao, ziarna
i ł kakaovle oraz czekolada.
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • • • • • •
116 Wyroby piekamiane i (:ukiernlcze
Klasa taryfy
dla ł
drob-I ć <ca:
nych lowago-
. nowych
II IV
lU
v
I lU
a) Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz ż wy-
mienionych. ..•••• •••••• l III
b) Chleb i suchary z chl eba • • • • • • • • , • UP) . ;Vi
117 ż sago, tapioka, manioka, OfllZ
kasze i ą dziecinne w ł .opa-
h:owaniu. ·
a) Wszystkie przedmioty tej gwpy, oprócz ż wy-
mienionych .
·
.
· · ·
· · · · ·

·
·
b) ż . .

..
• •
..
· · ·
• •
·
• • •
· ·
118 BakaIje.
Wszystkie przedmioty tej grupy, jak,: figi) daktyle, r0-
dzenki i t. p ..

·
.
· · ·
· ·
.. ..
· · ·
119 Grzyby wszelkie i trufle.
Wszystkie przedmioty tej
,
·
grupy. SWlez:e, :suszC:>li\e,
lone lub marynowane.
· · ·
.
·
• •
· · ·
*) Patrz ś ć V .. Taryfy ą
I
I JJJ
II V
I Ul
II) Hl
IBN fi G I
,Za Icrbr,azy w I
dziecinne, ż za pudla ż
ż nieuloione jedne w .drugie.
oraz za kufry i kosz.e okute, ż
.pnewwne 'pr.z.y ,drobnych
(zwyczajnych lub ś obli-
cza ł taryfy, ż
fi) 5,G°!(). ..
1) Za chleb oraz grzyby ś ż
" IPrz'esy/kacl;l ś prze-
ź oblicza ś ł punk. 7 i a
Postano taryf.

,
t
120
121
122
8)
b)
123
... 52 -
Ł y j GRUPY TOWF\RÓW
Kawior, ostrygi, homary, langus'ty, krewety i de-
likatesy z ryb.
Wszystkie przedmioty tej grudy. • •
· . . . .
Wina winogronowe, konjaki, likiery i araki.
Wszystkie przedmioty tej grupy. • •
· .. .
I
Ocet winny i owocowy, musztarCla !oraz oliwa.
- -, j
; I _,
Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz ż wy-
mienionych • • • •
Ocet w beczkach . . . . . . .
· . .
Przyprawy korzenne oraz inne ł kolo-
njalne i gastronomiczne.
Wszystkie przedmioty tej grupy . . . . .. . . .
ł XVIII. ż
124 ę aparaty i naczynia ś
Wszystkie przedmioty tej grupy. • • • •
• • •
125 Trumny ż oraz trumny) skrzynie ze ł
kami.
a) Trumny ż wszelkie, oprócz ' trumien drewnia-
nych, niemalowanych z gr. 43_
b) Trumny ze. ł • • • .
c)
d)
Skrzynie ze ł ż mi do prosektorjów
Karawany ze ł •
e) ł z krematorjów w urnach
126 Wozy, omnibusy, furgony, powozy, sanie, sa-
mochody, rowery i ' motocykle.
a)
b)
c)
d)
Wszystkie przedmioty tej grupy, rozebrane .
Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz mzeJ wymie-
nionych, nierozebrane . . . • - . . • • . •
Wozy i sanie pospolite, drewniane niemalowane .
Furgony teatrów, panoram i cyrków ę
oraz karawany ż • • • • • • • • • •
/
Klasa taryfy
dla pr zesylek
drob- I ł i ca-
nych i lowago-
-I -nowych
I III
I III
I III
II V
I
I
P)
II
IJS)
liP)
III
III
III
V
IV
VII
VII')
UWF\GI
1) Za trumny drewniane, ż
ż jedne w drugie, ź
pr zy ł drobnych (zwyczaj-
nych lub ś oblicza sie:
ł taryfy, ż o sao/o.
2) Za trumny i !\krzynie ze ł
kami przewotne oblicza ę ł
punkt. 40, 41, 42 Postano taryf.
S) Za wozy, powozy, sanie. samo-
chody, r owery i motocykl e. nierozebra- '
ne, ź przy ł drob-
nych (zwyczajnych lub ś
oblicza ę ł taryfy. ż
nej o 500/0.
4) W _ furgonach teatrów. panoram
1 cyrków zezwala sie:
przewóz przyborów, dekoracyj i t. p.
do wagi 1.000 kg. z ę prze-
ź za ą ą ę furgonu
i tych przedmiotów ł klasy.
ustalonej na przewóz furgonu,
I
- 53
- - -
Klasa taryfy
dla ł
Ł i GRUPY TOWRRÓW - U WRG I
I ł cs-
drOb- \ ł
nych nowych
--..... ..... ------------------------.......... --.......... ------..... .......... .......... ----..... -----
e) I
f)
127
128
a)

c)
129
a)
b)
,
Wozy meblowe ż
- · · · · ·
Wózki ę ż ę i taczki oraz drabiny na
ł . . .
· · · · ·
Statld, ł i ą ł samoloty,
balony i ą lotnicze *).
Ws.zystkie przedmi oty tej grupy:
-
,.
1) rozebrane ,
·
.
·
. .
·
• • • • •
·
2) nierozebrane .
·
.
·
. .
·
.
· · · ·
·
Baraki i domy ł karuzel e, dekoracj e
i r ekwizyta teatralne oraz rusztowania.
Wszystki e przedmioty tej grupy, oprócz ż wy-
mienionych. •.. I • • • • • • •
Baraki i domy ł rozebrane.
Rusztowania rozebrane, ż oraz [-<lamry, kadzie
do gaszenia wapna, ,sita, ę ś
i inne przybory, ł ż ą do budowy, ż •
Tabor kolej owy i tramwajowy *).
Parowozy i tendry kolejowe na ł ł
Wagony kol ejowe na ł ł ż
c) Parowozy, tendry i wagony kolejowe, ł
na wagony niekryte • • • • • • • •. •
d) Parowozy, tendry i wagony kol ejek dojazdowych,
e)
f)
wozy motorowe i wagony t ramwaj owe • • • •
Drezyny i wagoniki kolejek ś
Pomosty wagowe kolejowe.
· . . .
, . . . .
130 ł tabor i amunicja woj skowa.
a)
b)
ł lawety, jaszcze i wózki ł i ż •
Pociski, naboje, miny i torpedy:
1) nienabite
• G • • • • • • •
2) nabite • . . . .
· . . . . . . . .
/
*) Patrz ę ś ć V "Taryf;; ą
,
,
III
III
, II
ł
IlG)
Hl
II
II
I
ł

VII
VI
IV
IV
VII
VII
VIP)
VIP)
VIF)
VIF)
VIF)
VIF)
v
V
III
/
5) Za wozy meblowe, ł
meblami, przyborami lub lowarami,
ź obl i cza ę za ł ą ą wage;
wozu i towaru ł taryfy wago-
nowej, ustanowionej dla ł
towaru.
ej Za st atki, lodzie I ą
ł ni crozebrane, oraz za de-
koracje teatralne, ź przy
przesylkach drobnych (zwyczajnych
lub ś oblicza ę ł
taryfy, ż o 500/0.
7) Za wagony i parowozy, ą
ce na ł kolach, ź
oblicza ę za ą ich ę
Za wagony i parowozy, zaledowane
ne wagony niekryte, ź obli -
cza ę ł zasad taryfy dla prze-
ł ł
8) Za przedmioty, wyszczególnio-
ne w rozdziale la, grupa \l i w rozdzia-
le Ib, grupa II ł ą 8 do Prze-
pisów przewozowych ę ś ć l Taryfy),
oprócz prochu strzelniczego i naboi
do ę broni · palnej. ź
oblicza ę przy ł drobnych
(zwyczajnych lup ś za
ą ą ą ę ł
i ki, naj mniej za 3.000 kg od listu
przewozowego. Prz)\ ł pro-
chu strzelniczego i do ę
broni palnej , ż obli cza
za ą ą ą prz.e-
syiki, naj mniej za 100 kg. •
"
. 1
\ ~
c.
, '.1
"
~ . \ , .
I .
Jf
\
,
·"
. ,
)
I '
c Z ę Ś ć IV.
-
"
Tf\BELE Ł PRZEWOZOWYCH.
1. Tabela ł za przewóz towarów*)"
*) 00 op iat przewozowych. podanych w ninieiszej ta beli. w!c;czone ą epialy stacyjne, które ą za
ź 100' kg.: w klasie pnesyl'ek ś gr i w klasach ł zwyczajnych: w kl. 1-25 gr. w kI: ł t.Il' i IV-
po 20 gr. w kl. V. VI. VII. VlII i IX - po 15 ar.
\
'---
l< L fi S Y P R Z E S Y l E I{
/ ' ł i
- -
Za
ś ł
-
drobnychi pól- i ł
I. I 11. I m. . III. IV.
ł ś ć
-
Z obliczeni om najmniej z a:
ł
ę rze- 5000 I 10000 I 15000
5000]1COiJO '''''.,0 r 5000
10000 15000
metr ów
I " y.i,', _ kQ, __ kg,_ kg.
ę ą

ł a) I b) i c)
ł
a) I b) c) a) b) c)
. . Groszy z a JOD k j I _!:..,g r a m ó w
I
e
1 - 5 50 46 43 39 35 29 28 , 28 28 27 27 27 26
6 53 49 45 41 37 31 30 30 29 28 28 28 27
7 56 52 48 43 39 33 31 31 31 30 30 29 28
I
8 59 55 50 46 41 34 33 33 32 31 31 30 30'
9 62 57
I
53 48
I
43 36
I
34 34 34 33 32 31
10 65 60 55 50 45 38 36 36 35 34 34 33 ' 32
--_._ '
I
------
,--
--1--.0,--
11 68 63 58
I
52 47 . 40 38 38 37 35 35 34 33
12 71 66 60 55 49 42 39 39 33 37 37 36 34
13 74 68 63 57 51 43 41 41 40 38 38 37 36
14 77 71 65 59 53 45 42 42 41 40 40 38 37
15 80 74 68 61 55 47 44 44 43 41 41 40 38
16 83 77 70 64 57 49 46 46 44 42 42 41 39
17 86 79 73 66 59 51 47 47 46 44 44 42 40
18 89 82 75 68 61' 52 49 49 47 45 45 43 42
19 92 85 78 70 63 54 50 50 49 47 47 45 43
20 95 88 80 73 65 56 52 52 50 48 48 46 44
._-
- - ----
--------
21 98 90 83 75 ' 67 58 54 54 52 49 49 47 45
.22 101 93 85 77 69 60 55 55 53 51 51 49 46
23 104 96 88 79 71 61 57 57 55 52 52 50 48
24 107 99 90 82 73 63 58 58 56 54 54 51 49
25
.
110 101 93 84 75 65 ' 60 60 58
55 •
55 53 50
26 113 104 95 86 77 67 62 62 59 56 56 54 51
27 116 107 98 88 79 69 63 63 61 58 58 55 52
28 119 110 100 91 81 70 65 65 62 59 59 56 54
29 1'22 112 103 93 83 72 66 66 64 61 61 58 55
30 125 115 105 95
. 85
74 68 68
,65
62 62 59 56
----------
31 128 118 108 97 87 76 70 70 67 63 63 60 57
32 131 121 110 100. 89 78 71 71 68 65 65 62 58
33 134 123 113 102 91 79 73 73 70 66 66 63 60
34 137 126 115 104 93 81 74 74 71 68 68 64 61
35 140 129 118 106 95 83 76 76 73 69 69 66 62
36 143 132 120 109 97 85 78 78 74 70 70 67 63
37 146 134 123 111 99 87 79 79 76 72 72 68 64
38 149 137 125 113 lal 88 \81 81 77 73 73 69 66
39 152 140 128 115 103 90 82 82 79 75 75 71 ,67
40 155 143 130 118 105 92 84 84 80 76 76 72 68
'- '-
._-
--
__ 1_-
------
41 158 145 133 120 107 94 86 86 82 77' 77 73 69
42 161 148 135 122 109 96 87 87 83 79 79 75 70
43 164 151 138 124 111 97 89 89 85 80 80 76 72
44 167 154 140 127 113 99 90 90 86 82 82 77 73
45 170 156 143 129 115 101 92
I
92 88
I
83 83 79 74
I
46 173 159 145 131 117 103 94 94 89 84 84 80 75
47 176 162 148 133- 119 105 95 95 91 86 86 81 76
48 179 165 150 136 121 105 97 97 92 87 87 82 78
49 182 167 153 138 123 108 98 98 94 89 89 84 79
50 185 170 155 140 125 110
I
100 100 95 90 90 85 80
- 57 -
- ' .' i
f 11 - lAI !!II ' •
K L F\ S
Y -
P R Z E S V l E K
_._-
f
pól. I ł ,
,
"-
V.
I
VI.
I
VII.
I
Vl\l.
I
IX.
Za ł ś ć
z obliczeniem najmniej z a :
kilometrów
5000 10000 15000
5000 1
10000
115000 15000 10000 15000 1'000 lIlOOT'OOO
5000 10000 15000
kg. kg.


kg. kg, kg. kg. ' kg.
f----"'- --

a) b)
cJ a) b) c)
Groszy z a 100 kilogramów
1 - 5 26 23 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 17
6 27 24 20 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17
7 28 25 21 21 21 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17
8 30 26 22 22 21 21 21 20 19 19 19 18 18 18
. 17
9 31 27 23 23 22 21 21 20 20 20 19 19 19 18 18
10 32 28 24 24 23 22 22 21 20 20 20 19 19 19 18
------------------------
-----
11 33 29 25 2.5 24 23 23 22 21 21 20 19 19 19 18
12 34 30 26 26 25 23 23 22 21 21 20 20 20 19 19
13 36 31 27 27 25 24 24 23 22 22 21 20 20 20 19
14 37 32 28 28 26 25 25 23 22 22 21 21 21 20 19
15 38 33 29 29
I
26 26 24 23 23 I 22 21 21 20 20
16 39 34 29 29
28 I
26 26 25 23 23 22 21 21 21 20
17 40 35 30 30 29 27 27 25 24 24 23 22 22 21 20
18 42 36 31 31 29. 28 28 26 24 24 23 22 22 21 20
19 43 37 32 32 30 28 28 26 25 25 24 23 23 22 21 '
20
.
44 39 33 33 31 29 29 27 25 25 24 23 22 21
----------------------
--
----
21 45 40 34 34 32 30 30 28 26 26 24 23 23 22 21
22 46 41 35 35 33 30 30 28 26 26 25 24 24 23 22
23 48 42 36 36 33 31 31 29 27 27 25 24 24 23 22
24
49 I
43 37 37 34 32 32
29 I 27 27 26 25 25 23 22
25
50 I
44 38 38 35 33 33 30 28 28 26 25 25 24 23
33 28
\
26 51 45 38 38 36 33 31 28 27 25 25 24 23
27
52 I
46 39 39 37 34 34 31 29 29 27 26 26 24 23
28 54 47 40 40 37 35 35 32 29 29 28 26 26 25 23
29 55 48 41 41 38 35 35 32 30 30 28 27 27 25 24
30 56 49 42 42 39 36 36 33 30 30 29 27 27 26 24
------------------
----------
31 57 50 43 43 40 37 37 34 31 31 29 27 27 26 24
32 58 51 44 44 41 37 37 34 31 31 29 28 28 26 25
33 60 52 45 45 41 38 38 35 32 32 30 28 28 27 25
34 61 53 46 46 42 39 39 35 32 32 30 29 29 27 25
35 62 54 47 47 43 40 40 36 33 33 31 29 29 27 26
36 63 55 47 47 44 40 40 37 33 33 31 I 29 29 28
26 I 37 64 56 48 48 45 41 41 37 34 34 32 30 30 28 26
38 66 57 49 49 45 42 42 38 34 34 32 30 30 28
I
39 67 58 50 50 46 42 42 38 35 35 33 31 31 29
40 68 60 51 51 47 43 43 39 35
' 35
33 31 31 29 27
----
41 69 61 52 52 48 44 44 40 36 36 33 31 31 29
27 !
42 70 62 53 53 49 44 44 40 36 36 34 32 32 30 28
43 72 63 54 54 49 45 45 41 37 37 34 32 32 30

44 I 73 64 55 55 50 46 46 41 37 37 35 33 33 30
45 74 65 56 56 51 47 47 42 38 38 35 33 33 31 29 ,
46 75 66 56 56 52 47 47 43 38 38 36 33 33 31 29
47 76 67 57 57 53 48 · 48 43 39 39 36 34 34 31 29
48 78 68 58 58 53 49 49 44 39 39 37 34 34 32 29
49. 79 69 59
59 I 54
49 I 49 I 44 I 40 I
40 l 37 l 35 I 35 I
32 30
50 80 70 60 60 55
50 50 45 I 40 40 38 35 35 . 33 30
- 58 -
"", ..
--
K L f\ S Y P R Z E S Y Ł E K
Za
ś I Zwyczajnych drobnych
I
ZWi:czajnych ł i ł
drobnychi ł i ł
I. I II. I III.
III.
I
IV.
ł ś ć

Z obliczeniem najmniej z a:
kilo.
5000 10000 15000 5000 1COOO 15000 5000 10000 15000
ę T:ze-
kg.
k9:_
_kg_o _
ę
2$.:....
m€trów
ą _
ł
ł
a) b) c) a) b) c) a) b) c)
G r o s Z.'L z a 100 kilogramów
..
51 - 55 200 184 168 151 135
I
119 108 108 103 97 97 .
92 86
56 - 60 215 198 180 163 145 128 116 116 110 104 104 98 92
6'1 - 65 I 230 211 193 174 155
I
137 124 '124 118 111 111. 105 98
I
66 ....... 70 245 225 205 185, 165 146 132 132 125 118 118 111 104
I
71 - 75 260 239 218 196 175
I
155 ' 140 140 133 125 125 118 110
I
76 - 80 275 253 230 208 185 164 148 . 148 140 132 132
. 124
116
81 - 85 290 266 Z43 219 195 173 156 156 148 139 139 131 122
86 - 90 305 280 255 230 205 182 164 164 155 146 146 137 128
"
91 - 95 320 294 263
,
215 191 172 172 163 153 153 144 134 241
96 - 100 335 308 280 253 225 200 180 180 170 160 160 150 140
,
- --
----
--
101 - 110 362 332 303 273 243 216 195 195 184 173 173 162 151
111 - 120- 389 357 325 293 261 232 209 209 198 186 186 174 162
'l21 - 130· 416 382 348
:
3D 279 248 224 , 224 211 199 199- 186 173
131 - 140 443 407 370 334 297 264 238
238 I 225
212 - 212 198 184
141 - 150 470 431 393 354 315 280 253 253 239 225 225 210 195
151 - 160 497 456 415 374 3)3 296 267 267 253 238 238 222 206
161 - 170 524 481 438 394 351 312
. 282 282 266 251 251 234 217
171 -.. 180 ' 551
l
506 460 415 369 /
I
323 296 296 280 264 264 246 228
181 - 190 578 530 4a3 435 387 344 311 311 294 277 277 258 239
191 - 200 605 555 505 455 405 360 325 · 325 308 290 290 270 250
l

------
....---
--
201 - 210 629 577 525 473 421 . 374

;:;0 338 319 301 301. · 281 260
211 - 220 653 599 545 491. 437 388 350 350 331 312 312 291 270
221 - 230 677 621 565 509 453 402 363 363 343 323 323 302 280
231 -:' 240 . 701 643 585 527 469 416 375 375· 355 334 334 . , 312 290
241 - 250- 725 665 b05 545. 485 430 388 388 366 345 345 323 300 •
.
251 - 260 749 687 625
563,
501 444 400 400 378- 356 356 333 310
261 - 27()' 773 709- 645 5al 517 458 413 413 390 367 367.· 344
320 .
271 - 280 797 731 665 599 533 472 425 425 402 378 378 354 330
281 - 290 821 , 753 685 617 549 486 438 438· 413 389 389 365 340
291 - 30l} 845 775 705 635 565
500 · . 450 450 425 400 400 375 350
" ..:.....--
----
----
--o
301 "<- 31()' 866 794 723 651 579 . 512 461 461 436 410 410 384 358
311 - 320 · 887 814- 740 667 593 524 472 472 446 420 420; 393 366
321 - 330 908 833. 758 682 607 536 483 483 457 430 430 402 374
331 340 929 852 775 69B 621 548 494 494 467 440 440· 411 382
341 - 350· 950 i 871 793 714 635 560 505 505 478 450 450 420 390
351 - 360 971 891
I
&10 730 649 572
I
516 516 488 I 460 460 429 398
361 - 370 992 910 828 745 6"'" 584 527 527 470 · 438 406
,
o .) 499 470
371 1013 929 845 761 677 596 538 538 509 480 480 447 414
381 ...., 390 . 1034 948 863 777 691 608 5.19 549 520 490 490 I 456 422
391 -- 400: 1055 968 SBO 793 705 620 560 560 530 500
500 I' 465
430
-.
I
- 59 -
J
K L 1'\:. S Y P R- Z El S ł i E K
ZWyGzajnych ł I ł
,
V.
I
VI.
I
VlI.·
"
VIIi.·
-r
Ix.
Za ł ś ć
z obliczeniem n· ajmniej z a:
kilometrów
5000 10000 15000 5000 10nOO 150'00' 5000 10000 15000
5000 1'0000 j ''''''0
= \'-1'5OOt

kg, kg. , kg . .

a) b) c) a) b) c) aJ . b) ej

a) b) ' c)
G r o s z y z a 100 kllogrcimów
..
54 r
r
51 - 55 86 75 65 65 59 54 4$ 43 43 40
37 •
37 34
32 .
56 - 60 92 81 69 69 63 57 57 51 45 45 42
39 I
36 33 ,
)
/
6-1 ---
65 9a 86 74 74 67 61 6'1 54 48 48 ' 44 41
' 41
38 35
66 -,- 70 : 104 91 78- 78
71: I
64
M, 57 '
50 50 47
43\ .
4:3 40
36. :
71..,...
75 ' 110 '

83' , 83 ' 75 68 68 60 53
1
53 '
49 ' 45 ,
45 41 38
, ,
I
76 - 80 I 116 102 87 87 79 71 71 63 55 55 51 47 47 43 39
&1 - 85 122 107 92 92 83 75
75 ,
,66 ' 58 58 53 49 r 49 45 41
86 - 90 ' 128 112 ' 96 • 96 ' 87 78
78 '
69
6(,) 60 ' 56 ' 51 51 , 47 42
91 - 95 134 117 101 101 91 82 82 72 63 63 58 ' 53 53 48 44
96 -100 140 123 105 ' 105 95 85 85 75 65
6,5 ' 60 ' 55 55 50 45 '
·
,
----
-
---- ----
-
---.......
--
,--
--'

101 -110 151 132 114 114 102 91 91 80 70 70 59 : 59 53
48 .
ltt - 120 162 142 122 122 110 C§j7 97 ' 86 74 74'
68 '
62 l 62 , 56 , 50
121 -130 173 152 131 131
1
117 103 103' ,
91 i
79 79 72 6'6
,
66 I
59 , 53
131 -140 ' 184, 162 139 • 139 : 124
109 109 96 83 83 16 69 6g.' 62 55
141 -150
. 195
171 148 148 13J 115 115 I 101
l
88
8S:
80 73 ' 73' ; 65 58
l
i j
l
15·1 -160 206 18-1 156 156 139 121 121 107 92 92 &4 , 76 76 I 68 60
16f - 170 217 191 . 165 165 146 127 127 112 97 97 . 88 . 80 '
80 l 71 63
171 - 180 228 201 173 173 153 133 133 ' 117 I 101 101 92 83 , 83' ' 74
65 ł
181 -190 l 239 210 182 182 160 139 139- 122 106 106 96
87 : 87 ' 77 " 68
191 - 200 · 250 220 190. , 190 168 145 145 128 110 110 100
go ,
00. J 80
-1
\
--------------------
.-
- --
i __
--
201 - 210 260 229 198 198 174 150 150 132 114 114 104 93 93 83 72
211 - 220
' 270
238 206 206 181 155 155 137 H8 H8- 107 96

gtJi l
85 74
221 - 230 , 280 247 214 214' 187 160 160 141 122 122 111 99
99' I
88 76
)
231 - 240
. 290
256 222 222' 194 165 165 146 126 126 ' 11'4 ' 102 ; 102 : 90 78'
241 -250 300 265 230 ' 230 200 170 ' 170 '
150 ' 130 130' . 118 : 105 f 105- l
93 : 80f
·
l
, 251 - 260 310 274 238 238 207 175 175 155 134 134 lal , 108 i 108 . 95 . 82
261 - 270 320 283 246 246 213 180 180 159 138 118' 125 . In
i In '
98
84,
271 - 280 330 292 254 254 220 185 185 164 142 142 12B
. 114
114 100 86
281 - 290 340 301 262 · 262 226 190 190 ' 168
' 146
146, 132 ' 117 j 11'1 103 88
291 - 300 350 310 270 270 233 lSS 195- 173 · 150 150 135 -120 ,, 120: 105
go;
i
-
--
----------
-, -
------

1:---,
I 301 - 310 358 318 277 277 238 200 200 176 153 153 138 122
1122
107
311 -320 . 366 325 284 284
. 244
2U4 204 180 156 156' 140 124 ' 124 109 '
93{
321 - 330 374 333 291 291 250 209 209> 184
: 159 ' 159 143 126
1
126 nI' 95
331 - 340 382 340 298 298 256 213 21'3 , 188 162 162 145 1i28 128' 112 97
341 - 350 390 343 305 305 261 218 218
,
ł 165 165 148 130 : 13Cf 114 99:·
l
3:;1. - 360
398 I 355 312 312 267 222 222 I 195
log
16B lSd
132 f 132
116 100
3al - 370
406 I 363 319 319 273 227 227 199 171 111 . 153 134 134 118 10Z
371 - 380 414 370 326 326 279 231 231 203 174 174 155 136 136 120 104-
381 - 390 422 378 333 333 284 236 236 206 177 177 158 138 138 122 105'
391 - 400 430
3851340 ,
340 290 240 240
210 J 180
180 160 140 140 I 124 ' 101
, I
- 60 -
'- \
-
l)
K L 11 S Y P R Z E S Y Ł E K
Za
p o ś P i e s I Zwyczajnych drobny"ch I pó/- i ł
drobnychi ł - - I. --I-U-. - 1"-IU:- - ---lIl.---- I IV-. ---
ł ś ć
Z obliczeniem najmniej z a:
kilo-
5000 10000 1,'5000
'""TOOO
15000 5000 10000 115000 rze-
ę ą
metrów
ą

_kg_ o _

ł
..J< g.

kg. I kg.
ł
a) b) c) a) b) c) a)
- b)-I-c)-
Groszy z a 100
-
I
5081508 401 - 410 1073 984 895 806 717 630 569 569 I 539 473 437
411 - 420 1091 1001 910 820 729 640 578 578 I 547 516 516
1
480 444
421 - 430 1109 1017 925 833 741 650 587
587 1 556
524 524 488 451
431 - 440 1127 1034 940 847 753 660 596 596 564 532 532 I 495
1
458
441 - 450 1145 1050 955 860 765 670 605 605 573 540 540 . 503 465
451 - 460 1163 1067 970 874 777 680 614 614 581 543 548 510 472
461 470 1181 1083 985 887 789 690 623 623 ! 590 556 556 518 479
471 - 480 1199 1100 1000 901 801 700 632 632 ; 598 564 564 525 486
431 - 490 1217 1116 101 5 914 813 710 641 641 ; 607 5721 572 533 493
491' - 500 1235 1133 1030 928 825 720 650 650 " 615 580 580 540 500
-------------
SOl - 510 1250 1146 1043 939 835 728 658 658 622 587 587 5'47 506
511 - 520 1265 1160 1055 950 845 736 655 665 630 594 594 553 512
521 .-- 530 1280 11 74 1068 961 855 744 673 673 637 601 601 560 518
531 - 540 1295 1188 1080 973 865 752 680 6eO 644 608 608 566 524
541 - 550 1310 1201 1093 984 8'75 760 688 683 651 615 615
'573
530
551 - 560 1325 1215 1105 995 885 768 695 695 659 622 622 579 536
561 - 570 1340 1229 1118 1006 895 776 703 703 666 6291629
586 542
5"11 - 580 1355 1243 1130 1018 905 784 1'10 710 673 636 l 636 592 548
581 -: 590 1370 1256 11 43 1029 915 792 71 8 718 680 643 ! 643 599 554
591 - 600 1385 1270 1155 1040 925 800 725 725 688 650 I 650 605 560

------
\ ,
-,-
601 - 610 1408 1291
I
1174 1057 940
I
813
I
737 737 699 / 661 i 661
615 569
611 - 620 1430 1311 1193 1074 955 826 749 749 710 .. 671 I 671 625 578
621 - 630 1453 1332 1211 1091 970 839 760 i 760 721 I 682 682
634 587
631 - 640 1475 1353 1230 1108 985 852 772 772 732 692 692 644 596
641 - 650 1498
J 1373 1249 1124 1000 865 784 784 743 703 703 654 605
651 - 660
1520 /
1394 1268 1141 1015 878
"I 796 796 754 713 713 664 614
661 - 670 1543 1414 1286 1158 1030 891 807 l 807 765 724 724 673 623
671 - 680 1565 1435 1305 1175 1045 904 819 ł 819 I 777 1 734 734 683 632
681 - 690 1588 1456 1324 1192 1060 917 831
1831 788 I 745
745 693 641
691 - 700 1610 1476 1343 1209 1075 930 843 . 843 ·799 I 755 755 703 650
,
I
I
l-
I
I I
--1-
------
I 701 - 710 1633 1497 1361 ,1226 1090 943 854 8541810 I 766 " 766 712 659
711 - 720 1655 1518 1380 1243 1105 956
l
866 866 I 821 I 776 776 722 668
721 - 730 1678 1538 1399 1259 1120
,
969
I
878 878 l 332 I 787
787 732 677
731 - 740 1700 1559
I
141 8 1276 1135 I 982 890 890 i E:43 1 797
797 I 742
686
741 - 750 1723 1579 1436 1293 1150
,
995 901 901 I 854 ; 808 80S 751 695
I
I
913 I 866 818 818 751 - 760 1745 1600
.
1455 1310 1165 1008 913 761 704
761 - 770 1763 ]621
,
1474 1327 1180 1021 925 925 i 8T1 829 l 829 771 713
!
771 - 730 1790 164]
i
1493 1344 1195 1034 937 937 ! 888 ! 839 l 839 781 722
781 - 79D W13 1662 i 1511 1361 1210 1047 948
943 i 8991550 I 850
790 731
791 - 800 1835

1683
I
1530 1378 1225
1
1060
1
960 960 I 910 860 860 800 l 740
I
I
\.
"""" 61
- ,
K L l\ S
'{
P R Z E S
'(
Ł E K
Zwyczajnych ł i ł
V_
I
VI.
I
VII.
I
VIII.
I ' IX.
Za ł ś ć
Z obliczeniem najmniej z a:
kilometrów
5000 10000 15000 500010000 -15000I 5000 10000 15000500010000 115000 5000 110000 115000
Ł
kg. kg. kg. kg.

kg. kg. kg. kg.

- - - - -- -1- -- - --- -1---
a) b) i c) a) b) c) a) b) c) a) b) , c)
Groszy z a 100 kilogramów
- ,
401 - 410 437 392 347 347 295 244 244 213 183 183 162 142 142 125 109
411 - 420 444 399 353 353 301 248 248 217 185 185 164 ' 143 143 127 110
421 - 430 451 405 360 360 306 252 252 220 188 188 166 145 145 128 112
431 - 440 458 '412 366 I 366 311 I 256
256 223 190 190 168 146 146 130 113
44\ - 450 465 419 373 I 373 316 I 260 260 226 193 193 170 148 148 131 115
451 - 460 472 426 379 379 322 264 264 230 195 195
1721149
149 133 116
461 - 470 479 432 386 386 327 268 268 233 198 198 174 151 151 134 118
471 -.:.... 480 486 439 392 392 332 272 272 236 , 200
200
1761152
152 136 119
481 - 490 493 446 399 399 337 276 276 239 203 203 178 154 154 137 ' 121
491 - 500 500 453 405 405 343 280 280 243 205
205" 180 155 155 139 122
I
,
----------------
- "- --
-:1156
-
501 - 510 506 4591411 411 347 284 284 245 207 207 182
140 1123
511 - 520 512 465 417 417 352 287 287 248 209 209 183
1571157
141 , 125
521 - 530 518 471 423 423 357 291 291 251 211 211 185 158 158 142 126
531 - 540 524 477 429 429 362 294 294 254 213 213 186 159 159 143 127
541 - 550 530 483 435 435 366 298 298 256 215 215 188 160 160 144 129
551 - 550 536 489 441 441 371 301 301 259 217 217 189 161 161 145 130
561 - 570 542 495 447 447 376 305
305 1 262 219 219 191 162 162 147 131
571 - 580 548 501 453 453 381 308 308 265 221 221 192 163 163 148 132
581 - 590 554 507
459 '
459 385 312 312 267 223
2231194
164 164, 149 134
591 - 600 560 513 465 465 390 315 315 270 225 225 195 165 165 150 135
----------------------------
601 - 610 569' 521 473 473 396 320 320 274 229 229 198 168 168
152 I 137
611 - 620 578 529 480 480 403 325
325 279 1 232 232 201 170 170 155 I 139
621 - 630 587 537 488 488 409 330
330 1 283 236
236 204 173 173
1571141
631 - 640 596 546 495 495 415 335 335 287 239 239 207 175 175 159 143
641 - 650 605 554 503 503 421 340
340 1 291 ' 243 243 210 178 178 161 145
651 - 660 614 562 510 5 'lO 428 345 345 296 246 246 213 1,80 180 164 147
661 - 670 623 570 518 518 434 350 350 300 250 250 216 183 183
1
166 149
671 - 680 632 579 525 525 440 355 355 304 253 253 219 185 185 168 151
681 - 690 641 587 533 533 446 360 360 308 257 257 222 188 188 i 170 153
691 - 700 650 595 540 540 453 365 365 313 260 260 225 190 190 173 155
----------
._-
------------
- --
701 - 710 659 603 548 548 459 370 370 317 264 264 228 193 193 175 157
711 - 720 668 612 555 555 465 375 375 321 267 267 231 195 195 177 159
721 - 730 677 620 563 563 471 380 380 325 271 271 234 198 198 179 161
731 - 740 686 628 570 570 478 385 385 330 274 274 237 200
200 1 182
,163
741 - 750 695 636 578 578 484
390 I 390 334
1 278 I 278 240 203 203 184 165
751 - 760 704 1 645 585 585 1 490 395 395
338 I 281 281 , 243 1 205 205 I 186 167
761 - 770 713 I 653 · 593
593 I 496
400
. 400
342 285 285 246 I 208
208 I 188
169
771 - 780 722 661 600 600 503 405 405 347 ! 288 288 , 249 210
210 .191 171
781 - 790 731 669 608
608 1 509
410 410
351 I 292 292 I 2521213 213 193 173
791 - 800 740 678 615 615 515 415 415
355 l 295 295 I 255 215
215 1 195 175
. .. . ... ..
- 62 -
.
-- -
K L 1'\ S Y P R Z E S Y Ł E K
t
.
"Z.il\
ś
1 lwyczajnych drobnych j Zwyczajnych pól- i ł
--------_ .
-1.- I--- -Il. -1 - lil- .
drobnychl pól- i ł m.
I
IV.
ł ś ć
,
fl obliczeniem najmniej z a:

w • .., ".-1 '5000
10000

15000 i 10000 115000 /saoo
10000 15000
·metrów.
' ą
,\<g. kg. ,
ą


ł . li)
!l»
c)
ł
a) l . 'b) c) I a) b) c)
G r ,o s z y z a HlO kilogramów
..
. -
, ..
ł ..... ł 10858 ; 1703 1549 1394 1?40
1073 .
972 972 921 871 871 810 749
tSH -

aS80 i 724 15QB ł 1255 ] 08(5
984 984 i 932 881 88Jl ' 820 758 ,
1744
,
158p :1428 1.27.0 1099 995 995 943 892 892 829 767
ł
.,...
,8.4:9 il. 925 )
1765 1:605 1445 1285
1112 1007 1007 955 902 902 839 776

178§ l624 1462 1300 B25 1Q19 101-9 966 913 913 8
1
9
1
785
- l86.Q
'970
1806 U543 1479 ł 3031 ' 1031 977 923 923 859 794
8iO
,
1042 - 1993 :l 827 16:6'1 1496 1330 1151 988 · 934 934 868 803
ł
,
;811 - 1848 1680 1345 1164 1054 11054 999 944 944 87B 812
,A81 -
038 1868 1529 13'60 1177 J066 1066 1010 955 955 88.8 321

20pO '1889
,
ł 1375 1190 1078 : 1078 1021 965 965 89B 830
I
--
I-
"-
..
---
,.
,
--

--

, ,
9',0
2083 '909 , 1'736 139.0 1203 1089 1089 1032 ' 976 976 ·907 839
911
-
2105 '1930 1755 i580 1405 121.6 ł ł ł 11m 1044 986 986 917 848
P2l - 939
21 28 ;195J 1774 142(0 1229
1113 j l113
1055 997 997 927, 857
:
.931 -
2a50 19n
,
1783 q6J4
,
1435 1242 a125 1125 1066 -1007 1.007 ·937 866


Ę
,
1:81) 145:0 1255 . U36 1B6 1077 1018 1.01.8 946 875 .....
1951 '. Ę 2J95
, '2013 1,83.0 1465
a268 . q 148 ' 11481 1088 1028 1028
95,6,
884
961 - S'jfi 1:849 ł 160 1'160 1099 1(!)39 1039 966 893.
971 .".,. 9.8.0 2240 ;
1681
,
1495 3294
1
U72 1172 1110 , 104911049 ,976 902
,as1
-= I
2263 ,2074 , 1&86 q.69B 15W 1807 0:83 j 11 83 ą lC60 11:060 ·985 911
22&35 ,2095
\
19.05 HaS 1525 ' 132;0 ' n95 1195 1133 1070 107D 995 920
l
,_ .. .. ----, --+-,
--
,{,Q.Q1
...,. 1m·o 23G8 19,24 a732 1540 B3:3 J 2.07 ' 1207 1144 1081,1081 1005, 929
-]:011 r.- 1,o4Q 2136
,
1-943 1749 1555 1346 ł ' 1219 1155
1091l1091 1.015
938
- 21:57
.
1&61 i766 1570 1359 ł
1230 11166 1102 11.Q2 11.024
947
\
-1;031 - w#,Q ;217;8 ą ł 1585 1372 1242 1177 1112 H 12 1034 956
,
-i:Q,41 - 21>9,8 " 1-999 ł 1:600 1385 i2ó4 '1254 1188 1123 1123 1,044, 965
I
ł JPp9 2420 ;2219 20).8 HH6 3;398 1266 1266 1199 1133 1133 1.054 974

- 1(.\7·(;) 2443 223.9
l
2036 1-833 1.630 ł . 12T1 · ·1277 1210 1144 11144 1.063 983
J{)71 - 2465
.

,
'2Q5'5
l85Q 1645 a424 ' ]289 122,2 11541 ]154 1.073 992
t ;G.81 ..- 2488 2281
I
2:074
1!),60 j437 1301 1233 1165,1165 W83 /l001
;'0:91 :- l 1.0,9 ł
ł 2093
1(j75 1313 ' 1313 1244 1175 H75 1.093 1010
'I
- ,
-
. ... -.... . .. , . -\
-....... _ .... _._ .. -... .
..
I -- , 1-
- UW
2533
, '90l 1690 1463 · 13,24 1324·
1255 1186 1186 1102 1019
, ,
. ,UP - l1?\) 2555 234J , 213..0
17-05 147:6 1336 1336 12615 11 96 H96 1112 1028
Hl!l .-,-." 113.@ 2t78
\
2149 l 934 172·0 M89 134g '1.348 1277 1207 '12D7 n22
1037
ł
- 1140 2600, .?384
2).t),8
1
95
1
1735 l502 13,60 1360 11288 l217 ł 1132 1046
U4l - ?40t4
l

l'96g 176Q 1915 1371 ' 1$71 11299 1228 1,228 1114'1 1055
1U1
1160 2645 2425
,
2,205 1765 'i3,8j : 1383 Bn 1238 1238 11151
1064
Hti1 -,- 26.6,8
;
2446 2224 2002 , 17.8p 1541 B 95 1395 1322 1249 1249 1161 1073,
H71 r- 2690 246;6 2243 20ft 9 17·S5 1554 1407 1407 1333 1259 1259 : 11 71 1082
Hat - 1190 2n3 2487 2036

1567 , 14-18 1418 1344
1270 127<l11l Ell
1091
12(lQ ?7?!5
25;08 2,?§.9
1580 ' }43Q 1430 1355 1280 128.0 1190 1100
J
"'I"'!!" - ...'"'" "",, , L--..,. .. _.", .
l. S Y P . Z E S Y Ł € K
" ,

ZWy'€U}Qy,cn p61- i ł
• __ .. __ · _I_X_. __ __
Za ł ś ć 1,- , - ',' •
z' o b l i c z e n i e m n fi j m n i e j z a:
kilometrów
801 -
811 -
82. ""'"
831 ......
841 _
8';1, -
ł .....
871
ł .....
891 --
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
. 5QOO ,110000 15000, 1110000 :1 ' 15.00 , Q I 5.0Q9 10000 , 0-0-0" 1\ 1-50- ,0-0 a ,
ł +
749 686 623 623
758 694 630 630
767 ' 702 638 I 638
776: 711 1 6451645
, 785 ' ł 653 653
794 , 727660 J ó60
735 668 668
812 ' 744 675 675
821, 752 683 633
830 760 690 690
Greszy za 100 kilogramów
,
---- ------- -, -- ----, - --- --------
ł 910
91'..... 920
921 -. ' 930
-
941 __ 950
951..,... 960
961 970
971 - 980
981 - 990
99l - 1000
1001 - 1010
1011 - l02{)
1021 ...... 1030
1031 -.,. 1040
1041 - 1050
105a - 1060
106J - 1070
lOn -- 1080
1081 -. 1090
ł - 1100
1101 ...... 1110
, '1111 - 1120
112l ...... 1130
1131 ..,... 1140
1141 - 1150
115t __ 1160
ł ...... 1170
11711 - 1180
118l ,..".. 1190
1191 - 1200
839 , 768 698 698 5,M 470
848 'I 777 705 705 590 475
857 , 785 713 713 I 596 480
86Q: 72.0 72.0 , 485
875 , 8.01 728 728 609 490
470 402 ,334 334 288 243 ?43
475 496 337 291 245
480 4lQ 341 341 ' 294 248 2,48
465 91:? 4 3A4 297 250 250
490 419 348 Ś job -253 253
220
222
224
227
229
1971
199
201
203
205
884; 810 735 735 :615 495 495 423 351 3pl 303 255 ;255 231 207
893, S18 743 743 .621 500 500 42'7 355 355 306 258 258 233 209
902 ' 826 750 750 505 505 358 358 309 260 260 236 211
911 834 758 758 634 510 510 436 362 362 312 263 263 238 213
920 843 765 765 64Q 515 515 , 440 365 365 315 265 240 215
929' 851 773 773 ,646 520 520 444 369 3.69 318 268 268 242 217
,938 859 780 ł 653 525 525 449 372 , 31'2 321 , 270 270 245 219
947 867 788 788 659 530 530 453 376 376 324 273 273 247 221
956 876 795 ' I 795 665 535 535 457 379 379 327 275 275 249 223 '
965 884 803 803 671 540 540 461 383 383 330 278 278 : 251 225
974: .892 810 810 Q7f$ 545 545 466 . 386 ' 3.66 333 280 280 254 227
983 900 818 818 6,84 550 550 479 390 390 i 336 283 283 256 229
992 '909 825 825 690 555 555 474 393 393 I 339 285 285 258 231
1001 9}7 833 833 560 560 4f'8 397 397 342 238 288 260 233
1010 925 840 840 565 565 4e3 400 400 345 290 290 263 235 '
1 9;33 848· 848 570 570 1-; 404 404 348
1
1 293 265 237 '
1028 9-42 855 855 '715 575 575 407 407 351 295 295 267 239 :
1037 950 863 863 721 580580 495 411 411 354 298 298 269 241 ,
1046 958 870 870 ą 585 585 500 ' 414 1414 1 357 300 ?OO 272 243
1055 966 878 878 734 590 590 504 418 418 ' 360 303 303 274 245 ,
1064 1 975 885 8851740 595 595 5Q6 421 363 305 305 1247 :
1073 '1 983 893 893 746 600 600 512 425 425 366 308 308 278 249
1082 991 900 900 753 605 605 5l? 428 428 369 310 310 281 251
1091 1 ,999 908 908 759 610 610 432 432 372 313 ;313 283 253
P 1001008 915 915 J 765 615 615 525 ' 435 435 , 375 :n.5 , ę
I '
- G4 -
2. Tabela ł za przewóz ż ą domowych i dzikich oraz drobiu w ł
wagonowych *).
ł w groszach z a wag o n
Za ł ś ć
Klasy ł zwyczajnych
kilometrów
fi
I
B
I
C
I
D
l-S 1300 1325 1350 1375
6 1360 1390 1420 1450
7 1420 1455 1490 1525
8 1480 1520 1560 1600
9 1540 1585 1630 1675
10 1600 1650 1700 1750
, Ą .
11 1660 1715 17. 1825
12 1720 1780 1840 1900
13 1780 1845 , 1910 1975
14 1840 1910 1980 2050
15 1900 1975 2050 2125
16 1960 2040 2120 2200
17 2020

2105 2190 2275
18 2080 2170 2260 2350
19
\ 2140
2235 2330 2425
20 2300 2400 2500 2200
.
-
21 2260 2365 2470 2575
22 2320 2430 2540 2650
23 2380 2495 2610 2725
24 2440 2560 2680 2800
25 2500 2625 · 2750 2875
26 2560 2690 2820 2950
27 2620 2755 2890 3025
28 2680 2820 2960 3100
29 2740 2885 3030 3175
30 2800 2950 3100 3250
,
31 2860 3015 3170 3325
32 2920 3080 3240 3400
33 2980 3145 3310 3475
34 3040 3210 3380 3550
35 3100 3275 3450 3625
36 3160 3340 3520 3700
37 3220 3405 3590 3775
38 3280 3470 3660 3850
39 3340 3535 3730 3925
40 3400 3600 3800 4000
41 3460 3665 3870 4075
42 3520 3730 3940 4150 ,
43 3580 3795 4010 4225
44 3640 3860 4080 4300
45 3700 3925 4150 4375
46 3760 3990 4220 4450
47 3820 4055 4290 4525
48 3830 4120 4360 4600
49 3940 4185 4430 4675
50 4000 4250 4500 4750
*) 00 ł przewozowych, pedanych w nlniejszei tabeli, ł ą sit ś ł stacyjne.
,
I
f
,
Za ł ś ć
kilometrów
51 - 55
56 - 60
"
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
95 - "tOO
101 - 110
111 - 120
121 - 130
131 - 140
141 - 150
151 - 160
161 - 170
171 - 180
181 - 190
191 - 200
201 - 210
211 - 220
221 - 230
231 - 240
241 - 250
251 - 260
261 - 270
271 - 280
281 - 290
291 - 300
301 - 310
311 - 320
321 - 330
331 - 340
- 350
351 - 360
361 - 370
371 - 380
381 - 390
391 - 400
",- ....
I ,
- 65 - .
ł w groszach za wagon
Klasy ł zwyczajnych
ł

B
I
C
I
D
4300 4575 4850 5125
4600 4900
,
5200 5500
4900 5225 5550 5875
5200 5550 5900 · 6250
5500 5875 6250 6625
5800 6200 6600 7000
6100 6525 6950
• 7375
6400 6850 7300 7750
6700 71 75 7650 8125
7000 7500 8000 8500
7600 8150 8700 9250
8200 8800 9400 10000
8800 9450 10100 10750
. 9400
10100 10800 11500
10000 10750 11500 12250
10600 11400 12200 13000
11200 12050 12900 13750
11800 12700 13600 14500
12400 13350 14300 15250
13000 14000 15000 16000
I
13550 14600 15650
I
16700
14100 15200 16300 17400
14650 15800 16950 18100
15200 16400 17600 18800
15750 17000 18250 19500
16300 17600 18900 20200
16850 18200 19550 20900
17400
,
18800 20200 21600
17950 , 19400 20850 22300
18500 20000 ,21500 23000
19050 20600 22150 23700
19600 21200 22800 24400
20150 21800 23450 25100
20700 22400 24100 25800
· 21250 23000 24750 26500
21800 23600 25400 27200
22350 24200 26050 27900
22900 24800 26700 28600
"...
23450
I
25400 27350 29300
24000 26000 28000 30000
; l - \
..... .-
.. ...
u iIIII:IIIII!
-
"
ł g r o s z a c h
'"
w z a w a g o n
'i
..
Z a ł ś ć
I
K lasy ł zwyczajnych
ki 10m e t rów
I
- -
F\
I
B C
I
D
I
,
J
t " ,
401 - 410 24500 26550 28600 30650
411 - 420 25000 27100 29200
,
31300
"
k'·
421 - 430 25500 27650 29800 31950
431 - 440 26000 282ÓO ,- 30400 32600
441 - 450 26500 28750 31000 33250
451 - 460 27000 29300
:"1 .
31600 33900
d
461 - 470 27500 29850
.)::,
32200 34550
f
471 -480 28000 30400

32800 35200
481 - 490 28500 30950

33400 35850
491 - 500 29000 .31500
. ,
34000 36500
. ..
.... .
- .""-'-"-.C -_ . . ,
-" -,"-
I
501 - 510 29500
'o"!r ..
32050 34600 37150
511 - 520 30000 32600 35200 37800
521 - 530 30500 33150
:'
35800 38450
531 - 540 31000 33700 ' " 36400 39100

541 - 550 31500 34250 37000 39750
I
551 - 560 32000 34800 37600 40400
561 - 570 32500 35350
,.
38200 41050
571 - 580 33000 35900
. ,
38800 41700
381 - 590 33500 36450 ' 39400 42350
591 - 600 34000 37000 40000 43000
-
-,_.-
- .. -
. . ..... .. .
."
,
601 - 610 34550 37600 40650 43700
. 611 - 620 35100 38200 41300 44400
621 - 630 35650 38800 , . 41950 45100
631 - 640 36200 , , 39400
:(
42600 45800
-
641 - 650 36750 40000 43250 46500
651 - 660
. 37300
40600
,
43900 47200
,
661 - 670 37850 41200 44550 47900
671 -680 38400 41800
;'
45200 48600
681 - 690 38950 42400
{."
45850 49300
691 - 700 39500 43000
, -
46500 50000
I
--
- ._-. .
701 - 710 40050 43600
, '. .
47150 50700
711 - 120 40600 44200
' I .
47800 51400
721 - 730 41150 44800
', ' "
48450 52100
'j
731 - 740 41700
,
45400
..
49100 52800
741 - 750 42250 46000
.
49750 53500
751 - 760
,
42800 46600 50400 54200
761 .- 770 43350 47200
' '
51050 54900
771 - 780 43900 47800 51700 55600
781 --:- 790 44450 48400 52350 56300
791 - 800 45000 49000
"
53000 57000
/
- --
\
1",- 1 -- ."
ł W g r O S Z a c h z a wagon
Za ł ś ć
Klasy ł zwyczajnych
kilometrów
I
I
I
fi B C D
I
'fi 801 - 810 45550 49600 53650 57700
,I,
811 .- 6Z0 46100 - 50200 54300 58400 1,
821 - 830 46650 50800 54950 59100
831 - 840 47200 51400 55600 59800
841 - 850 47750
r-
52000 56250 60500
851 - 860 48300 52600 56900 61200
861 - 870 48850 53200 57550 61900
871 - 880
I
53800 58200
I
62600
881 - 890 49950 54400 58850 63300
891 - 900 50500 55000 59500 64000
, -
'.' -
901 - 910 51050 55600 60150 64700
911 - 920 51600
.
56200 60800 65400
921 - 930 52150 56800 61450 - 66100
-- 940 52700 57400 62100 66800
941 - 950 53250 58000 62750 67500
951 - 960 53800 58600 63400 68200
961 - 970 54350 59200 64050 68900
971 -
gao
54900 59800 64700 69600
981 - 990 55450 60400 65350 70300
991 - 1000 56000 61000 66000 71000
--
1001 - 1010 56550 61600 66650 71700
1011 - 1020 57100 62200 67300 72400
1021 ...... 1030 57650 - 62800 67950 73100
1031 - 1040 58200 63400 68600 73800
1041 - 1050 53750 64000 69250 74500
1051 ...... lOGO 59300 64600 69900 75200
I
1061 - 10"/0 59850 65200 70550 75900
1071 - 1080 60400 65800 71200- 76600
1081 - 1090 60950 66400 71850 77300
1091 ..... 1100 , 61500 67000
,..
72500 78000
"-
1101 - 1110 62050 67600
I
73150 78700
1111 - 1120 62600 68200 73800 79400
l.
1121 - 1130 6B150 68800 74450 80100
1131 - 1140 69400 75100 80800
1141 - 1150 64250 70000 75750 81500
!
1151 - 1160 ohaoo 70600 76400 82200
1161 - 1170 71200 . 77050 82900
1171 - 1180 65900 71600 77700 83600
1161 - 1190 66450 72400 78350 84300
1191 1200 67000 73000 79000 85000
- ,

\ I
68 · ....
ś ć V. .
TRRYFY WY Jf\TKOWE.
UWJ\OJ\: Ł 'fi tdryfach ą ś "od ę do) wszystkich stacyj" oznacza
,Ide stacje kolei pol;;klch. nie ł ą liC gn:miclnych. z ą jednal5 stacyj. ż na obszarze W. M. ń
ś "do ę od) wszystkich punk,.tów granicznych" punkty. ż ą na granicy ń pod
ejll granicznZl. ' .. " -' .
'-1.'
R. TfiRYFY WYJ1\TKOWE Ę
• .".,j.,;j
. Tl\RYE1\ WYJI\TKOWI\' .. ł
Na przewóz nasion siewnych: ż (z gr. 1), traw pastewnych (z gr. 2), ś
ogrodowych i warzywnych oraz drzew owocowych i ś (z gr. 8), i ziemnia·
czanych (z gr. 3). n.
1. Obszar ż ś 0tI stacyj, oprócz ' stacyj granicznych, do wszystkich stacyj
kolei polskich, oprócz. stacyj ż . , ,'.' , ' ..
2. ł ź na ł zwyczajne drobhe) nie ą wraz z 1.020
oblicza ę ł taryf normalnych, ż o 200f0. .
3. Warunki stosowania. Do ł powinny ć ł ą ś ę
.Rolnictwa i Dóbr ń Towarzystw lub Izb Rolniczych, Towarzystwa Gospodarczego we
Lwowie, ą ł Rolniczych, jak ż ą Zachodniego ł Cukrowniczego
w Poznaniu i Narodnej Torhowli 'we Lwowie. ł powiimy ć nadawane w workach plom_
bowanych.
Tl\RYFl\ WYJ1\TKOWl\ Nl!
ą od dnia 1 lutego do dnia 15 kwietnia 1925 r.).
Na przewóz nasion ż i ś ą (z gr. 1) 'oraz nasion oleistych i pastewnych
(z gr. 2) do siewu wiosennego.
1. Obszar ż ś Od ' wszystkich stacyj kolei polskich, oprócz stacyj granicznych, do
stacyj wszystkich ę kolejowych, oprócz ń i opr ócz stacyj na obszarze W. M. ń
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł taryf normalnych ze
ż 20%. "
. 3. Warunki stosowania. Do ł powinny ć ł ą o przezna-
czeniu nasion do siewu, wydane przez Starostwa, Towarzystwa, ł lub Izby Rolnicze, albo przez T-wo
Gospodarcze we Lwowie. ' .
Tl\RYFl\ WYJ1\TKOWl\ Nl! 3.
(ObowtllzuJe od dnia 15 ś do dnia 15J Istopada 1925 r.).
Na przewóz ziemniaków ś ż (z gr. 3).
1. Obszar ż ś Od wszystkich stacyj kolei polskich do stacyj: Sosnowiec, D2tbrowa
i oraz do wszystkich stacyj ę katowickiego. ..' .
2. ł ź za ł ł .oblicza ę ł wyj. klasy F.
3. Warunki stosowania. Przy ł adresqwanych do stacyj granicznych, nadawca
powinien w ś przewozowym ś ć ś "Do ż ą ń Polskiego".
69 ,
TI\RYFI\ WYJI\TKOWI\ Hg 4.
Na przewóz ą ż (z gr. 13).
l. Obszar ż ś Od wszystkich stacyj kolei polskich, oprócz stacyj do
stacyj ę kolejowych: krakowskiego, lwowskiego, ł i katowickieg.o, .oprócz stacyj
granicznych, .oraz d.o stacyj Warszawa.-·· ·
• l-.'. 2. ł Przy ł ł ą ż na ł ś ć ż
300 km., ż .oblicza ę ł klasy V ze ż ą 20% z tern, ż ł ż za 310 km.
ź ą ę wstecz, ' ż do sp.otkania' ł ą ł klasy V:·'
TRRYFI\ WYJE\TKOWR He 5.
Na przewóz ą domowych zarodowych (z gr. 22).
1. Obszar ż ś stacyj d.o ws'zystkich stacyj kelei p.olskich, oprócz
$tac:yj granicznych.· .
2. ł ź za ł ą demewych zaredewych (de ł ń
czych lub part jam i wagonewemi, .oblicza ę ł taryf nermalnych ze ż ą 20%.
3. Warunki stosowania. , Qe ł pewinny ć ł ą ś Ministerstwa
Relnictwa i Dóbr ń ą stadnin pal'lstwowych, ń ł chewu keni lub
Towarzystw Rolniczych, Izb Relniczych alb.o Tewarzystwa Gespedarczege we Lw.owie i ą Kóh!k
Rolniczych.
ł WYJI\TKOWI\ He 6.
Na przewóz ą i ptakÓw' dzikich (z gr. 24) egredu zoelegiczneg.o vi Peznaniu.
1. Obszar ż ś Od wszystkich stacyj kelei polskich do Poznania.
2. ł ź za ę i ptakj dzikie, umieszczone w klatkach, .oblicza ę
w ł tak drobnych, jak i wagenowych ł klasy IX, rubryka b), za ę ą prze-
ł Pasza dla ą przewozi ę ł w ś 10 kg. siana, trawy lub ł .oraz 3 kg.
ziarna na ź ą ę Dozorca ł ł ę biletu kI. m.
3. Warunki stosowania. ł pcwinna ć adres.owa,?a na ę ."Ogr.odu zool.ogicz-
neg.o w Pcznaniu".
WYJI\TKOWR 'He 7.
Na przewóz mleka (z gr. 27).
1. Obszar ż ś Od ' wszystkich stacyj kolei p.clskich d.o stacyj kolei ę kato-
wlckieg.o, .oprócz stacyj granicznych. '
2. ł ż za ł mleka w wagonach specjalnych .oblicza ę ł klasy
VI·ej, rubryka c), za ę ł ń w stanie ł najmniej za 5.000 kilogramów.
TR.RYFR WYJf\TKOWR ;N"e 8.
Na przewóz ł drzewnych ż '(z gr. 41).
1. Obszar ż ś Od' wszystkich stacyj dcwszystkich stacyj k.olei p.olrskich.
2. Opiaty. ź za ł ł oblicza
a) za ł drzewa ź nieobrobionego', grubego i cienkiegc, drzewa .osikowego
do wyrobu ł ł tel egraficznych i telefonicznych, k.ostek brukowych i ł
ł drzewnej [z b), e), h) i k) gr. 41] - ł wyj. klasy E;
;
70
b) za ł drzewa ż ł grubego, adresowane do tartaków lub fabryk
wyrobów z drzewa ..,.. ł wyj. G i
c) ż ł drzewa kopalnianego ' i celulozowego [poz. c) i d) z gr. 41] - ł wyj.
Q; I
d) za ł ę ebr9biofJegQ, ł i ę ę praz desek fornit:fQwyeh ą
nych lub niesklejanych [z poz. f), g) i j) gr. ę wyj. ą 1);
, {J W 1\ O f\. Przy ł do wilgonów 30-tonnQwyl;h i ż na ś ć ż
SOO km. ę ą Ś ę o } 00/0, ;z ę najmniej za w§g9nów
Ł nie ą ;za ą w danym skijtk6w, przewidzianych w ę ostatnim p. 15 ń
taryfowych. .'
3. Warunki stosowania. Przy; ł adresowanych do stacyj granicznych, nadawca
powinien w ś przewozowym ć ę ę ę liPO 2;utycia ą ń Polskiego", '
, .
Na przewóz ę drzewnego ,(z gr. 44).
1. Obszar ż ś Od stacji Hajnówka do stacjI ł
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł klasy 1X • .
T1\RYF1\ WYJ,l\TKOWf\ N2 10.
Na przewóz ę kamiennego i brunatnego (z gr. 47).
1. Obszar ż ś
a) Dla ł ę kamiennego - od ą Brzeszcze, Jaworzno, Krzeszowice, ą ź
Maczki, Slersza Wodna, Szczakowa, Szyb Sobieski i Trzeoinla do stacyj kolei ę krakowskiego,
Iwowsl,iego i ł .
b) ł ę brunatnego od stacyj, przy których ą ę kopalnie
ę brunatnego, do, stacyj kolei polskich. '.
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł wyj. klasy E. W ko-
munikacji ś ę stacjami: Jaworzno, Siersza Wodna i Szyb Sobieski ę prywatny<,:h,
a stacjami kolei par'istwowych, ż oplicza ę za ł ą ą ł ś ć przewozu. Przy ł
ę do wagonów krytych lub 30-tonnowych opIaty ż ż ę ó 1rfJ/
o
pod warunkiem ę
wozu ł w wagonach krytych na ł ś ć ź 300 km., w wagonach ą "-
na ł ś ć ż 400 km.
Tl\RYFf\ WYJf\TKOWI\ Ni 11.
Na przewóz ę kamiennego t brunatnego oraz brykietów ę (z gr. 47).
1. Obsza.r ż ś Od wszystkich ł wzglednie st2lcyj k<>palnianych krajowych, do
wszystkich Ł ą kolai polskich z ą relacyj, ą Ł ł ą wyj'ltkowa Me 10.
2. ł
I. ź za ł ł oblicza ę ł wyj. klasy C. Za ł ę
nadawane na stacjach: Jaworzno, Slersza Wodna i Szyb 50 bies ki do stacyj kolei ń
ź oblicza za ł ą ą ł ś ć Prq ł ę 00 wagQnów krytych lub 30-ton-
nowych opIaty ż ź ę o 10% pod warunkiem przewozu ł w wagonach krytych
na ł ś ć pDwyiej 300 km .• w wagonach ł ś ć ż 400 km.
II. Za ł ł kamiennego. ę dD hut przy sta-
cjach: ł ń Ostrowiec i Wierzbnik, ź ł ą 20
%

, 3. Warunki stosowania. ł powinny ć dowiezione cio stac::ji nadania ą ł ą
lub ą ą
Tl\RYFA WYJf\TKQW1\ Na 12.
Na przewóz k oluu (z gr. 47).
1. Obszar ż ś Od wszystkich stacyj, przy których ą krajowe koksiarnie
lub gazownie, do wszystkich stacyj kolei polskich.
2. ł -
I. ź za ł ł oblicza ę ł wyj. klasy R. Przy ł
koksu do WQgonów krytych lub 30-tonnowych ł ż ż ę o 10
0
/0 pod warunkiem prze-
WOlU ę ł w wagonach kryty<;h na ł ś ć ż 300 km., w wagonac;h 30·tonnowych-na od·
ł ś ć ż 400 km.
II. Za ł ł koksu, adresowane do hut ż przy stacjach: ł ń
Ostrowiec i Wierzbnik, ź ob'iici z;:! ę ze ż ą 25%.
. 3. Warunki stosowania/ '<. ł powinny ć dowiezione do stacji nadania ą ł ą
ub ą ą
Tl\RYFR WYJf\TKOWA Ne 13.
Na przewóz ł ę i koksowego (z gr. 47).
1. Obszar ż ś Od wszystkich ł ę stacyj kopalnianych krajowych, oraz
od wszystkich stacyj, przy których ą ą ę krajowe koksiarnie lub gazownie, do wszystkich stacyj
kolei polskich. .
2. ł
I. ź za ł ł oblicza ę ł wyj. klasy F. W komunikacji
ś ę stacjami: Jaworzno, ę Wodna i Szyb Sobieski kolei prywatnych, a stacjami
kolei ń ź ż ę za ł ą ą ł ś ć przewozu. Przy ł ł do wa-
gonów krytych lub 30·tonnowych ł ż ż ę o 10% pod warunkiem przewozu prze·
ł w wagonach krytych na ł ś ć ż 300 km., a w wagonach 30-tonnowych - na ł ś ć
ż 400 km.
II. Za ł ł ł ę adresowane do koksowni, ł lub bry·
kietowni, ź oblicza ę ł wyj. klasy G.
3. Warunki ą ż ć tylko krajowa ' kopalnia ę ę
koksiarnia lub gazownia. ś ć iiaren ł nie ż ć 15 mm., to nadawca powinien
ć w ś przewozowym.
TflRYFR WYJl\TKOWl\ N!! 14.
Na przewóz ł ę (z gr. 47) i rumowiska budowlanego (z gr. 62).
1. Obszar ż ś • . Od wszystkich stacyj kolei polskich do wszystkich stacyj, oprocz
stacyj granicznych.
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł wyj. klasy O.
3. Warunki stosowania. ł powinny ć ł pod adresem krajowych ń
ę lub rudy albo fabryk ł ł .
./
Tfl RYFfl WYJ1\TKOWI\ Ne 15.
"
Na przewóz szlald i ż ż (z gr. 48), gips u pal onego (z gr. 52), wa pienia palonego i wapna (1: gr. 53),
kamieni surowych, ł kruszonych, nieobrc.bio nych (opróc.z wapienia surowego i ł
oraz kamieni zgruba obrobionych: w ł blokach i kostkach (z gr. 55), ł dachówek,
rur i ą (dren) glinianych i piaskowych, n iepolewanych, oraz ł szamotowej i ognio ..
ł i klinkieru (z gr. 60).
"
1. Obszar ś Od wszystkich stacyj, oprócz stacyj ą do wszystkich stacyj
kolei polskich.
2. ł ź za ł ł obl icza ę
a) za kamienie w ł blpkach i kosti<ach, za ł ę ą I ą ą
za ł ś ć od 1 do 100 km. - ł klasy Vill,
" " od 101 do 150 km. ł ę ł 55 gr za 100 kg.;
• ,. ż 150 - ł wyj. klasy F;
b) za wszystkie inne towary, wymienione w ł
za ł ś ć od l do 100 ł klasy IX,
• " od 101 do 150 ł jednakowej ł 48 gr za 100 kg.
• " ż 150 km.- ł wyj. klasy G.
3. Wa:-unki stosowania. Przy ł do stacyj granicznych n3dawca powinien w ś
przewozowym ś ć ś ,,00 ż ą ń PolskiegÓ".
,
UWRGR. Do ł kamienia surowego, ł lub kruszonego, kostek brukowych, ł chodnikowych i klio- i
kieru, ż za ś organów Ministerst wa Robór Publicznych, ą powiato- l'
wych, Magistratów lub ą Budowy portu Gdyni, do budowy i utrzymania dróg, brukowania ulic. lub
budowy przystani i portu ....:. stosuje wyj. klasy G.
Tl\RYFl\ WYJ1\TKOWl\ NI! 16.
Na przewóz rudy ż (z gr. 48) i szmelcu ż (z gr. 63).
1. . Obszar ż ś Od wszystkich stacyj kolei polskich, opócz stacyj granicznych, do
stacyj, przy których ą ę huty ż
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł wyj. kiasy F.
3. Warunki stosowania. ł powinny ć adresowane do krajowych hut ż
Tl\RYFf\ WYJf\TKOW1\ Nsz 17.
Na przewóz przetworów ,naftowych (z gr. 49).
, 1. Obszar ż ś Z rafineryj naftowych, ł ż przy ę ą sta'cjach kole- .
jowych: Dziedzice, Gorlice, Iwonicz, ł Jedlicze, ł Krosno, Limanowa, Ligota ń
Ł Lwów Podzamcze, Nadwórna, Olszanica, Skawina, ł Sopów, Trzebinia, Ustrzyki
i Zagórzany - do wszystkich stacyj kolei polskich.
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł normalnych klas tary-
fowych, podanych w Nomenkl aturze i klasyfikacji towarów ę ś ć III Taryfy), ze ż ą ę ą
I
fi. Przy przesytkach do stacyj ę dyrekcyjnych: warszawskiego, radomskiego i ń
,
I
I
N a z w a t o w a r u z Limanowej
j
z Trzebini I
I I I
I
a) ,benzyny, eteru .naftowego, gazoliny, Iigroi-
ny, wazeliny i parafiny
·
. .. .
·
25%
15%
b) nafty oczyszczonej, n3fty destylowanej, ole-
· jów smarowych, smarów i oleju parafino-
wego . . . .
·
.
·
30%
20%
c) wszystkich innych przetworów naftowych,
oprócz wosku ziemnego .
·
. . . .
·
35%
25%
B. Przy ł do stacyj wszystkich innych ę w dyrekcyjnych:
Nazw.a towaru
a) benzyny, eteru naftowego, gazoliny, lig-
roiny, wazeliny i parafiny .. .
b) wszystkich innych przetworów naftowych,
oprócz wosku ziemnego. . .
z Limanowej z Trzebini
20% 100/0
15%
z Us trzyk
i ze Lwowa
Podzamcza
10%
15%
20% .
z Ustrzyk
I ze Lwowa
Podzamcza
10%
I
z innych
stacyj
200/0
25%
30%
z innych
stacyj
20%
3. Warunki stosowania. ż ż stosuje ę tylko do ł nadawanych na
ł ś ć ż 100 km.
I
J
-- 73
Tf\RYF1\ WYJf\TKOWf\ 18.
ą do dnia 30 czerwca 1925 r.).
Na przewóz ż ł stali surowych i w ł (z gr. 63), oraz wyrobów
z ż stali, blachy i drutu [poz. a), b) i c) z gr. 65].
1. Obszar ż ś Od stacyj: ę Bogucice, Che bzie, ę ą Gór-
nicza, Hajduki, I-luta Laury, l(atowice, Kraków-Bona rka, Kraków-Podgórze, Królewska Huta, ł ń
ż ł ń l'lowy Bytom, Ostrowiec, Rybnik, Siemianowice Ś ż Sosnowiec, Szarlej,
Wierzb-nik i Zawiercie - do wszystkich stacyj kolei pobkich. . .
2. ł ź za ł ł oblicza siE; ł taryf normalnych ze
ż ą 10%.
TRRYFf\ WYJf\TKOWR N2 19. _
Na przewóz przyborów wiertniczych ż (z gr. 66).
1. Obszar ż ś Od stacyj przy krajowych kopalniach nafty do innych stacyj
nianych ł ę naftowego.
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł klasy V.
3. Warunki stosowania. ł powinny ć adresowane do krajowych kopalni
ze wskazaniem w ś przewozowym: "Przybory wiertnicze ż
TflRYFR WYJf\TKOWR Ne 20.
Na przewóz superfosfatu (z gr. 74).
kopal-
nafty
1. Obszar ż ś Od stacyj: Bogucice, Brzezie, Kielce, Kraków, ń Lwów, ł ę
Strzemieszyce, Warszawa i ł ł do wszystkich stacyj kolei polskich.
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł klasy IX.
TRRYFf\ WYJf\TKOWR Ne 21.
Na przewóz lnu i konopi ę lub czesanych, lnu i konopi ę ł lnianej
i konopnej) oraz ł (z gr. 85) do krajowych ę i ę
1. Obszar ż ś Od wszystkich stacyj kolei polskich do stacyj, przy których ą
ę krajowe ę i ę
2. ł ź za ł ł oblicza ę
a) za len i konopie ę lub czesane. . • • • • • • . . • . . ł klasy V,
b) za len i konopie ę ł ę oraz ł • • • . . ł klasy VIII.
3. Warunki stosowania. ł powinny ć adresowane do krajowych ę i ę
dzalni z zaznaczeniem w ś przewozowym: "Do ż ą ń Polskiego".
TRRYFI\ WYJf\TKOWR N2 22.
Na przewóz chleba (z gr. 116).
1. Obszar ż ś Od wszystkich stacyj kolei polskich do Wa.rszawy.
2. ł ź za ł drobne chleba, dokonywane ą osobowemi lub
ml'eszanemi. oblicza ę ł klasy I.
,
,
J.
- 74 - II
,TI\RYF1\ WYJp\TKOWEi. Nil 23.
l'!a przewóz ł sportowych (z gr. 127).
1. Obszar ź Od wszystkich stacyj do wszystkich stacyj polskich.
< " 2. ł ź za ł drobne, ł i ł oblicza ę ł taryf
. normf.!lnych ze ż ą 50 °;0.
3. sto$owania. Do ł ę powinny ć ł ą ś ę
ś ń Klubu ś lub Zwilalku Towarzystw
, ś w Poznaniu.
B. TARYFY WYJF\TKOWE WYWOZOWE, PRZYWOZOWE i TRANZYTOWE.
Tf\RYFf\ ł I.
Na wywóz ę ziemniaków ś ż (z gr. 3).
1. Obszar ż ś Od wszystkich stacyj kolei polskich do stacji , ń
2. ł ę ź Zfj ł ł oblicza ę la ł ą ł ś ć przewozu,
ł ą ą kolei na obszarze W. bt ń ł klasy IX. r
TflRYFfl.WYJI\TKOWl\ II.
Na wywóz jarzyn i warzyw ś ż i suszonych (z gr. 6) oraz nasion buraczanych Cz gr. 8).
, ,
1. Obszar ż ś Od wszystkich stacyj kolei polskich do wszystkich punktów granicznyc.h.
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł klasy VII.
3. Warunki stosowania. ł powinny ć nadawane za listami przewozowemi ko-
munikacji ę
TRRYF1\ WYJl\TI{OWR. III.
Na przewóz ł ś i kwasów ł (z gr. 16) i ł
(z gr. 33),
- L Obszar ż ś Z ń i z Gdyni do wszystkich stacyj kolei polskich,oprócz
stacyj granicznych.
2. ł ź za ł ł oblicza ł klasy V za ł ą odle-
ł ś ć przewozu, nie ł ą ą kolei na obszarze W. M. ń ł od stacyj Gdynia i Gdynia-port
: oblicza w ś równej ł od stacji ń _
3. Warunki stosowania. ł powinny ć adresowane do krajowych fabryk che-
micznych, mydlarskich lub przetworów ł albo do ą ż ł ę ł
Tf\RYff\ WYJf\TKOWf\ IV.
Na . tranzytowy przewóz ą domowych ż (z gr. 22).
1. Obszar ż ś Od stacji Zemgale do granicy ń pod Zebrzydowicami.
2. ł ź za ł ł oblicza ę ę ł taryf normalnych ze
ż ą 100;0.
rHRYF'f\ ł V.
Na przewóz ryb (z gr. 25).
1. Obszar ż ś Z ń i Gdyni do wszystkich stacyj kolei polskich.
2. ł ź za ł tak drobne, jak i wagonowe, zwyczajne lub pospieszne
ryb z pozycyj a), b), c) i d) gr. 25 oblicza ę ł klas taryfowych, podanych w tej grupie, za ł ą
ł ś ć przewozu, ł ą ą kolei na obszarZe W. M .. ń ł od stacyj Gdynia i Gdynia-
port 'oblicza w ś równej ł od stacji ń ".,
- 75 -
TI\RYPI\ Ą VI.
Na tranzytowy przewóz Jaj (z grupy 29).
1. Obs:zar ś Od granicy ń pod ą ł ZgoJlnmów I' ł
c%:yskll do ń ł DriaWski ł ą ń l,.eszno, MClkO$zowy i Zebrzy·
dowice ortu do ń ę
2. ł ź ZeI ł ł oblicza ę za ł ą ł ś ć pr2eWOlU,
nie ł ą ą kolei na obszarze W. M. ń ł klasy V.
3. Warunki stosowania. Obliczenie ł podanej w p. 2-im taryfy ż dokonywa
ę po udowodnieniu wywozu zagranice: przez jedne§o ę najmniej 100 wagonów jaj w okresie
ę (;30 dni) ę wszystkie wymienione w p. 1-ym sta!::je
W ż od ę za przewóz. tnmzytowych ł jaj ę ę pobiera ę na stacji
nadania, a przy przewozach do ń - ż w ń ł taryfy klasy IV, za ł ą
ł ś ć przewQ?;1,.I. Ola otrzymania róinicy pomiEjdzy kI. IV, a V powinien ś ł ż ć Dyrekcjom
' kolejowym, w ę których ą ę ą wywozu jaj ą ę dowody ą ą fakt
przewozu tej ś jaj, która ę jest dla danego okresu do uzyskania ż (t. j. wtórniki listów
przewozowych, ę listy przewozowe przy ż ś przekazanych). Dyrekcje te po stwier-
dzeniu ś ś ł ę i sprawdzeniu, czy ż nadawca ł ą
ś ć wagonów jaj, ł ą ś dowody Dyrekcji, w której uiszczono ż celem ł
nadawc;y ą z , rachunku
TRRYFfl WYJ1\TKOWR vn.
Na wywóz ł drzewnych ui:ytkowyeh (z gr. 41).
1. Obszar ż ś Od wszystkich stacyj kolei polskich (oprócz stacyj graolc7;nych) do
wszystkich punktów granicznych, opró!;.:z Grajewa. oraZ do stacyj na ob5zarze W. M. ń
l do Gdyni.
2. Ł ż ;la ł ł obljcza sit:: za ł ą ł ś ć przewozu,
. nie ł ą ą kolei na obszarze W. M. ń
a) za ł ż ę grlJbego i <;ienkiego, Qr.2:4Wa ę
do wyrobu ł ę drzewa obrobionegp, ł i ę slupów t<tlesrafi 'lny<:h
j telefoniqnych, klepek j fryzów, desek fornierowych hJb ę
nych [poz. a), p). e),f). 9), h), i) i Dl .,.... ł wyj. klasy E;
b) za ł drzewa kopalnianego i celulozowego [poz. c) i ł wyJ. klatly a.
ł do stacyj Gdynia i Gdynia·port oblicza w ś równej ł do stacji
ń
u W R G R. Przy ł ł do wagonów 30.tonnowych I ż na ł ś ć powy-
iej 300 km. opIaty ż ż ę o 10%, z obliczeniem przewotnego najmniej za 25.000 kg. Z;prnawial1ie was ono.,.,
30-tonnowych nie ą za ą w danym vi ypadku skutków, przewidzianych w ostatnim p. 15 ń
taryfowych.
-F
3. Warunk.i ą ł powinny ą przewQzowemi ko-
munikacji ę oprócz ł do obszaru W. M. ą ń i do Qdyni do ą
!dóryc:h · sit; listy ę ę ę
u W R G R L Przy wyWQzie drzewa ceJulozcweso przez Grajewo ."tosuje sit; wyj. ą F.
U W A G R II. Taryfa € rntl zastosowanie ż do pl'z6sylek ł ł
(z gr. 41), nadawanych do przystani rzecznych dla calszego wywozu ą do ń
.1.... 76 .....
TI\RYFR WYJl\TKOWR VIII.
Na wywóz ę drzewnego (z gr. 44).
1. Obszar ś Od wszystkich stacyj kolei polskich do wszystkich punktów granicznych
OIaZ do ń i Gdyni.
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł klasy IX za ł ą od-
ł ś ć przewozu, nie ł ą ą kolei na obszarze W. M. ń ł do stacyj Gdynia i Gdynia-
port oblicza ę w ś równej ł do stacji ń
TRRYFR WYJl\TKOWR IX.
Na wywóz celulozy [drzewnika] (z gr. 45) oraz tektury surowej (z gr. 46).
t. Obszar ż ś Od stacyj ł ł i Sosnowiet: do stacyj ń
iZemgale.
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł klasy VII, za ł
ł ś ć przewozu, nie ł ą ą kolei na obszarze W. M. ń
TRRYFR WYJl\TKOWR X.
ą wywóz ę l<amiennego i brunatnego, koksu, brykietów ę oraz ł
ę i koksowego (z gr. 47).
1. Obszar ż ś Od wszystkich ł ę stacyj kopalnianych krajowych oraz
od stacyj, przy których ą ę koksiarnie lub gazownie, do wszystkich punktów granicznych, oraz
go stacyj na obszarze W. M. ń i do Gdyni.
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł wyj. klasy F za· ł ą
ł ś ć przewozu, nie ł ą ą kolei na obszarze W. M. ń Za ł ę nadawane na
stacjach: Jaworzno,. Siersza Wodna i Szyb Sobieski, ź oblicza ę za ł ą ą ł ś ć kolei ń
stwowych i prywatnych. Przy ł ę lub ł do wagonów krytych oraz do wagonów
30-tonnowych ł ż ż ę o 10°h, a przy przewozie na ł ś ć ż 400 km.-
o 15%. ł do stacyj Gdynia i Gdynia-port oblicza ę w ś równej ł do stacji ń
Neufahrwasser.
3. Warunki stosowania. ą nadania ż ć tylko stacja kopalniana krajowa . lup
stacja, przy której znajduje ę koksiarni a lub gazownia. ł powinny ć nadawane za listami
przewozowemi komunikacji ę przy ł do stacyj: Zemgale, ł Szepie-
tówka i ł oraz do obszaru W. M. ń i do Gdyni stosuje ę listy przewozowe we-
ę Przy ł ł ę i koksowego ą ż ć tylko krajowa kopalnia
ę ę koksiarnia lub gazownia. ś ć ziaren ł nie ż ć 15 mm., co
nd awca powinien ć w ś przewozowym.
TI\RYFR WYJ.f\T,KOWR XI.
ł przewóz rudy ż wszelkiej, w tej liczbie rudy manganowej, pirytów, ł pirytowych
i t. p., oraz rud cynku, ł miedzi i siarki (z gr. 48) i fosforytów (z gr. 74).
1. Obszar ż ś Z ń Gdyni, ł i Zdolbunowa do wszystkich' stacyj
kolei polskich oraz do punktów granicznych.
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł wyj. klasy F za ł
ł ś ć przewozu, nie ł ą ą kolei na , obszarze W. M. ń Przy ł rudy lub
fosforytów do wagonów 30-tonnowych ł ż ż ę o 100j0, a przy przewozie na ł ś ć
ż 400 km. - o 150;0. ł od stacyj Gdynia i Gdynia-port oblicza ę w ś równej
\ . . .
opiacie od stacji ń
- 77 ... ,
'rI\RYFI\ WYJE\TKOWI\ XII.
fi. przew6:z ropy naftowej (z gr. 49) do rafineryj krajowych, przy udowodnionym wywozie z ż
rafineryj przetworów naftowych
1. Obszar ż ś Od stacyj kolejowych, ł ż przy kopalniach nafty, do wszySt-
ktch krajowych rafineryj nafty.
2. ł ź za ł ł oblicza ł klasy IX.
3. Warunki stosowania.
(1) ł powinny ć adresowane do krajowych rafineryj nafty.
(2) ź oblicza ę przy nadaniu ł stawek klasy VI. ż ę ł taryfy
niniejszej ł rafinerji w drodze zwrotu po udowodnieniu ł produktów.
(3) Rafinerja, ą ę o przyznanie ż winna nie ź jak przed ł roku
sprowadzenia ropy ć ż ł produkty rafinerji w co najmniej
820f0 wagi tej ropy, do której ż ą zastosowania niniejszej taryfy ą Dla uzyskania ż ta-
ryfowej rafinerja ą jest w ż terminie ł ż ć Dyrekcji Kolei ń
vi której ę znajduje:
a) listy przewozowe na ą ę
h) ł lub wtórniki listów przewozowych, ą ł produktów
albo ś ę o dokonanym wywozie ę produktów rafinerji. Za
ś takie, obok ś granicznych ę celnych, ż ć ż rów-
ż ś technicznej Kontroli skarbowej, ą wierzytelny odpis ś
czenia granicznego ę celnego, przez który dany transport przetworów naftowych
ł poza ę ą ń
(4) Dyrekcje Kolei ń ą ć rafinerjom zaliczki do ś 75% pro-
wizorycznie obliczonej ż taryfowej na podstawie ś ń technicznej Kontroli skarbowej, ł
czonych do wykazów ł ą relacjami ł z tym jednak warunkiem, ż
moment w.ydania zaliczki i moment przedstawienia ą ą dowodów dostosuje ę do
okresu rocznego, ż w ę (3)-im. '
(5) Po przedstawieniu dowodów, wymienionych ż pod punktami a) i b) ę Ł
c:zne wyrównanie przyznanej ż '
(6) W wypadku niedotrzymania warunków przewidzianych w ę (4) i (5)·ym, raff.
nerja ą jest ć ę bez prawa jakichkolwiek ń do kolei z tego ł
UW1\G1\. ę ą ą XII stosuje ę ż przy przewozie ropy naftowej do fabryki chemi.cznej ,,1\zot"
w Jaworznie przy udowodnionym wywozie ę p(zetwor6w chemicznych w ś i na warunkach, ż
dla rafineryj naftowych.
TI\RYFI\ WYJl\TKOWI\ XIII.
N. wywóz ę przetworów naftowych i wosku ziemnego (z gr. 49) oraz ś
parafinowych (z gr. 78).
1. Obszar ż ś Od stacyj kolejowych, ł ż przy krajowych rafinerjach nafty
do wszystkich stacyj granicznych oraz do ń i Gdyni.
2. ł
I. ź za ł ł oblicza ' ę ł mzeJ podanej tabeli stacyjnej;
we wszystkich innych relacjach przewozowych, ą ą ę ź oblicza ł
ą klas taryfowych:
a) za ę ę ę ę i ś parafinowe. • • . . •
b) za ę ą ś ą ę ą oleje smarowe, smary i olej parafinowy
c) za oleje gazowe, motorowe, solarowe, ę ł ą ł naftowe (asfalt,
gudron, mazut), koks naftowy, ł niskoprocentowy • • • • • •
kI. VI,
" VI"
" VIII.
\
-- 78 .....
Przy ł ze stacyj:_ Ozie!dzic:e, ć lwonkt, ł Jedlicze, ł
[Jmanowa, ligota ń Ł Lwów Podzamcze, Nadwórna, OJszanica, Skawina, Stani-
ł Trzebinia, Ustrzyki i ZagórzaiJY opiaty te ż sie: ponadto w stopniu ę ą
1) przy ł przetworów naftowych, wymienionych w p. a):
Z Ustrzyk i ż Lwowa Podzamcza o • • • o • o 5% _
z innych stacyj. . • . • o • • o • • . o o 15%
2) przy ł przetworów naftowych, wymienionych w pp. 'b) i cJ:
i Ustrzyk i ze Lwowa Podzamcza. . • o o o o 10%
z innych stacyj. • • • . . . • • . • • • O 20"/0.
ż ż sto!>\Jjt tylko do € ł nadawanych na ł ś ż 100 km.
II. Za ł ł ł wosku ziemnego surowego (ozoklerytu) i wosktJ
ziemnego oezy!!!zc:tonego (cerezyny) Clbllc:ta ł ł kIMy Vt
3. Warunki
(1) ł powinny byc nadawal'le za listami przewozowernl komunlkatji
przy ł do stacyj Zemgale, ł Szepietówka I ł stosuje listy przewozowe

(2) I Przy ł do ń i Gdyni ź oblicza ł klas normalnych za
ł ą ś przewozu i dopiero po ł ż dowodu o dokonanym wywozie ł (przez
ókiitanle konosamentu, ł lub wtórnika nowego listu przewozowego, granicznego
ę teinego lub ś technicznej Kontroli ś ą odpis po-
Ś ń granicznego ę celrtego), Oraz . przy jednoczesne m ł ż pierwotnego listu prze-
wozowego, ę zwraCana róZnica ł ę ł ą ą ł taryfy normalnej, a ż ą
ł niniejszej taryfy Reklamacje ż ć w ą terminu do tej!
Dyrekcji P. K. P., w ą której znajduje ę rafinerja ł ą
(3) O ile ł do Cdllnska l Odyni ą adresowane do ś ę ą OtgaIiizi:lcyj
ż olej6w mineralnych VI ń lub Gdyni: \:>olmin, Pol naft, ą Nobel i Baltóil, ź
oblicza ę ż przy nadaniu w ś 50% ł ł klas normalnych, ę 50% ł
ń ...... loco i Gdynia -Ideo tablicy Ł do taryfy wyjlijtkowej XIII. ł ą ż ę
tak pobranemi ł a ł eksportowemi, ł si€: po udowodnieniu wywO!t1
naftowych 1. ń lub Gdyni sposobem przewidzianym w ust. (2)-im "Warunków Ł
ż wymienione organizacje ż w ń i w Cdyni ł ą Ministerstwu Kolei"
ć ą Je:
a) do ł ń ć P. K. P. w ń ę potwierdzonych przez ń
ą celny wykuów, zaWierejc,cych 1I0s" ś ć i pOt:hQdzei'lie (z której miano-
wiele ptzet\vOfÓW nahowyeh, luóte ś ł ś ł danej organizacji sprtedaiy
na inny ż a nie na wywóz za ę ą
b) do wyrównania dia tych przetworów ż ę ł ą ą a ł ą ł
taryfy do ń lub Gdyni - loco nie ź ż ostatniego dnia ą w któ-
rym dane ś przetworów ś ł ł ś organizacji ż Przy oblicza-
niu ż ą ę taryfa, ą ą w dniu ł ż
(J W 1\ Q I\! Taryfa wyj!\tkowa XIII ma ż przy wywotle haftowych do ń
ska lub przez ń ą ą na warllnkl\t:h n/!!!t r: ą ć ta ł przetworÓw naftowych. adresowane
do wolnych ł naftowych w Warszawie. ą pod dozorem ł skarbowych i przydzielonych do ś
J1eJ stacji kolejowa). 1\ O!MClOhtl IN \istoth pr=ewozowyth .,Dla d ć ptzeWdztl ł ą do ś ź oblicza
ę za ł ś ć przewozu od rafinerji do Warszawy na :tllsada<:h, podal1ych VI p. 2-m •• ł o lIe ł te ę
adresowane do organizacji ż przetworów danej rafinerji w Gdatlsku. która ż Ministerstwu Kolei ę prze-
ą VI ust. (3)-m p. 3-go niniejszej taryfy ą XIII.
/
- 79 -
TRBELR ST1\CYJNl\ DO TflRYFY WYJ1\TKOWEJ XIII *).
ł podane w kolumnach a stosuje ę do przewozu: benzyny, gazoliny, wazeliny, parafiny i ś

" "

"
b

.. b

nafty oczyszczonej, ntlfty destylowanej. olejów
smarowych, smarów i oleju parafinowego;
"
n II II
c:
"
D ..

olejó\v: gazowego, motorowego i solarowego.
.,
ł niskoprocentowego, mieszanki ł
smol naftowych: asfaltu, gudronu i mazutu
oraz l\Oksu naftowego.
ń
ń pod:
Do stacji
zlg), Kaiser-
ń
Chorzowem
hafen, Lege
(Dttnzig)
w kierunku
TOt, tieufahr·
ń Hbr.,
Qrllnic:a
w&lsser Frel·
IOdynlil
Mok05z0wa·
Granic4 Gntnica Granic4
bezirk, Neu-
przy udO-
ż
pod
fehrwli8ser
pod Zemgale
Zollinland,
wodnionym
wem w kie- pod pOd
Neufahrwas-
runku Bor· Zebrtydó-
set Weichsel·
wywozie
sigwerk, Przy-
Ci eszynem Lasoclcam\ ą
szowkami,
bahnhof, QIi-
%8 gtl!nlC/l
ą
-
wite.ml
vaer
Co I Cidy'
cel n"
Woifgan-
nia-Ioco
giem
a I b I
c
a I b I
c
d I
b
I
c:
a I b I
c
a I b I c a 1 b I
c
a Ibl
c
a I b I
c
Od $tacji
ł w gtosz JC h t 8 100 k i I og t li m ó "

OrohObyC:lI) 9115 830 ligO 2351216
I '
39930(;1 237 222 187 3741291
· ·
389 297 183 166 222
1
19:3 3<5S 285 225 164 505
I Dz;edzice. 276 1931 124
392 2611
·
..
·
633 513 426 276 184 122 103 70 53
1041 80
52 255 172 112 76 68 51
Gorlice
·

·
, 767 621 516 316 224 162 143 ł 93 149 120 92 295 212 152 164 14!l 11-4 91 432 Ś 218
Iwonicz
-
794 642 534 330 218 11G 157 124 107 163 134 10/5 309 22J HiG
;301247 17ll
163 128 105 446 315 232
· · ·
·
302 219' 159
ł •
· ·
· ·
758 614 510 323 231 169 150 117 100 156 127 99 3231240 171 156 121 98 439 308 ,225
Jedlicze •

· ·
776 628 522 328 236 174 155 122 105 161 132 104 307 224! 164 3281245 176 161 126 103 444 313 230
302 202 "8 417 m! 202 ł li) •

·
937 758630 451 301 218 285 188 1<40 442 295 214 293 197144 468 312 226
I
,
KroSr1o
· ·
·
, 785 635 528 330 238' 176 157 124 107 163 134 106 309 226 166 330 247 178 163 128 10S 446 315 232
limanOWa

·
, 730 589 490 295
1
122 89 72 128 99 71 274 191 131 295 212 14.3 128 93 70 411 280 197
20'11
141
L1gota ń 588 477 396 276 184 122
286
1
208
48 44 33 109 80 52 255 172 112 276 193 124 109 74 51 392 261 178
ł
·
892 722 600 429 265 178 131 276 186 136 395 264 192 421 281 204 268 180132 446 296 21§
ą
• •
588 477 396 283 191 129 90 67 60 116 87 59 262 179 119' 283 200 131 116 SI SS,
399 268 185
Ustrzyki • "
·
867 707 588 354 252 200 181 148 131 187 158 130 333 250 190 354 271 202
187
470 339 256
Zag6rzany
· ·
·
758 614 510 318 2261 164 145 112 95 151 122 94 297
,
214
1154
3181235 166 151 1161 93
434 303 220
I
*) Do ł przewozowych, podanych w tabeli niniejszej, ł ą s!\ ł stacyjne, które ą za ż
100 kg. - 10 gr. Opluty przewo:zowe ł niniejszej taryfy stosuje bez wzgle:du na przewozu:
1) Do ł przetworów naftowych, nadawanych w Boryslawiu-Tustanowicach, stosuje siE: ł od Dro-
hobycza ę o ł za 12 km. ł tabeli ł przewozowych do klas normalnych, bez ł stacyjnej.
. I) Do ł przetworów naftowych, nadawanych w Pec:zenliynie Slczepanowskim, stosuje sle: ł od
ł zwie:kszone o oplatfl za 16 km., ś nadawanych w Sopowie, stosuje siE: ł od ł zwie:kszone o ł ę
ta 7 km.. w obu wypadkac:h ł tabeli opiat przewozowych do klas normalnych, bez opiaty stacyjnej.
,- 80 -
T1\RYFI\ WYJf\TKOWfl XIV.
Na wywóz ę soli kuchennej (z gr. 50).
1. Obszar ż ś Od stacyj: Gniezno, Wapno, ł Ciechocinek, Wieliczka
Bochnia do wszystkich punktów granicznych oraz do ń i Gdyni.
2. ł ź za ł ł oblicza ę za ł ą ł ś ć przewozu,
. nie ł ą ą kolei na obszarze W. M. ń I
a) przy ł do ń Gdyni , I Ś ł Zebrzydowic i ą - we-
ł wyj. klasy F;
b) przy ł do innych punktów ł klasy IX.
ł do stacyj Gdynia i Gdynia-port oblicza ę w ś równej ł do stacji ń
Neufahrwasser. .
3. Warunki stosowania. ł powinny ć nadawane za listami przewozowemi komu-
nikacji ę przy ł do stacyj: Zemgale, ł Szepietówka i ł
oraz do · ń i Gdyni stosuje ę listy przewozowe ę Przy ł do ń
i Gdyni ź oblicza ę ą ł klasy normalnej VII za ł ą ł ś ć przewozu
I dopiero po ł ż Dyrekcji ń w terminie ę dowodu o dokonanym wywozie
ę ą ą (przez okazimie konosamentu) oraz ł ż pierwotnego listu przewozowego,
::wracanC! ę ż ł ę ą ą a ą ą ą ą
TRRYFR WYJf\TKOWf\ XV.
tia przewóz kamienia surowego i ł (2 gr. 55; oraz ł dachówek, rUJ i ą
(dren) glinianych i piaskowych, niepolewanych (, gr . 60).
1. Obszar ż ś Od wszystkich stacyj kolei polskich de wszystkich punktów granicznych
orZlz do stacyj na obszarze W. M. ń
2. ł ź za ł ł oblicza ę za ł ą ł ś ć przewozu,
nie ł ą ą na obszarze W. M. ń
za ł ś ć od : do 100 km. - ł klasy IX,
• " od 101 do 150 km. ł jednakowej ł 48 gr ą 100 kg.,
• ł ż 150 I,m. - ł wyj. kl asy G.
Tf\RYFfl WYJ1\TKOWH XVI.
Na wywóz ę wyrobów ze ł (z gr. 58), wyrobów z porcelany, fajansu i majoliki (z gr. 59),
i .wyrobów glinianych i terrakotowych oraz z masy kamiennej i szamotowej (z gr .. 60).
1. Obszar ż ś Od wszystkich stacyj kolei polskich. przy których ą ę huty
szklane lub zaldady ceramiczne (oprócz stacyj granicznych), do wszystkich punktów granicznych oraz do
ń i Gdyni.
2. ł ź .za ł calowagonowe oblicza ę za ł ą ł ś ć przewozu;
nie ł ą ą kolei na obszarze W. M. ń
a) przy ł w opakowaniu:
wyrobóv. szklanych i ł klasy V,
innych wyrobów ceramicznych oraz ł w ł klasy VI;
b) przy ł wszelkich wyrobów bez opakowania lub ź ł ł ą
nem lub t. p. - ł klasy VIII;
c) przy ł ę w ł ę siano lub papier i ą w pClczki:
wyrobów szklanych i porcelanowych - ł klasy VI,
innych wyrobów ceramicznych - ł klasy VII.
ł do stacyj Gdynla i Gdynia-port oblicza ę w ś równej ł do stacji
ń N eufah rwasser.
3. Warunki stosowania. ł powinny ć dowiezione do stacji nadania ą ł ą
lub ą ą ą nadania nie ż ć stacja graniczna. ł powinny ć ą ą
..
J.
- 81
.. za Iist22m\ przewozowe'mi komunikacji ę przy ł do st22Cyj Zemgale, ł
> Szepietówka i Woloczyska oraz do ń i Gdyni stosuje ę listy przewozowe ę Przy
ł do ń i Gdyni ź oblicza ę ą ł klas normalnych za ł ą
ł ś ć przewozu i dopiero po ł ż Dyrekcji ń w terminie ę dowodu o do-
kopanym( wywozie ę ą ą (przez okazanie konosamentu na dalszy transport morski).
przy jednoczesnem ł ż pierwotnego listu przewozowego, ę zwracana rói.nica ł ę
dzy ł ą ą ł taryf normalnjch, a ż ą ł taryfy ą

TRRYFR WYJI\TKOWR XVII •
. Na wywóz ę cementu (z gr:>- 61).
, 1. Obszar ś Od stacyj kolei polskich, przy których ą ę cementownie, do
granicy ń pod stacjami: Jamielnik, Grajewo i Zemgale oraz do ń i Gdyni.
2. ł ż za ł ł oblicza ę za ł ą ł ś ć przewozu,
nie ł ą ą kolei na obszarze W. M. ń ł klasy IX. ł do stacyj Gdynia il Gdynia-
port oblicza ę w ś równej ł do stacji ń . .
3. Warunki stosowania. ł do Prus Wschodnich powinny ć nadawane za listami
przewozowe mi komunikacji ę przy ł do stacji Zemgale oraz do ń
l Gdyni stosuje ę listy przewozowe ę
TRRYFf\ WYJI\TKOWR XVIII.
• i
l'Ja · przewóz surowca ż (odlewniczego, zwierciadlanego), hematytu oraz stopów ż
(ferromangan, ferrosilicium i t. p.) z gr. 63.
1. Obszar ż ś Z Gdyni I ń do wszystkich stacyj kolei polskich oraz do
punktów granicznych.
2. ł Za ł ł ż oblicza ę Za ł ą ą ł ś ć przewozu:
a) za surowiec ż - ł klasy VIII,
b) za hematyt I stopy ż " VII.
ł od stacyj Gdynia i Gdynia-port oblicza ę _w ś równej ł od stacji
ń .. I
i
TRRYFf\ WYJf\TKOWR XIX.
Na wywóz ę ż I stali handlowych, blachy oraz drutu (z gr. 63), wyrobów z ż
stali, blachy i drutu (z gr. 65), wszelkich maszyn i aparatów (z gr. 66) i ł
przemy,slu elektrotechnicznego (z gr. 69).
Obszar ż Od stacyj: ę Bielsko, Bogucice, ł Bydgoszcz, Chebzie,
Cieszyn, . ę ą Górnicza, Dziedzice, ą Hajduki, Huta Laury, Katowice, Ki elce,
ń Kraków, Królewska Huta, Lublin, Ł ź Miko/ów, ń Mazowiecki, Mniszek pod ą
. dzem, Myszków, ł ń Nowy Bytom, Olkusz, Ostrowiec, ś ę ń Radom, Radomsk,
Rybnik, Siemianowice Ś ż ł Sosnowiec, Suchedniów, Szarlej, ł ń
Trzebinia, ń Warszawa, ę Górka, Zagórzany, Zawiercie i Ż - do wszystkich punktów
granicznych oraz do ń i Gdyni.
2. OpIaty. ż za ł ł oblicza za ł ą ł ś ć przewozu,
nie ł ą ą kolei na obszarze W. M. ń
a) za ł ż i stali handlowych, blachy i drutu [poz. c.), d) I e) z gr. 63]:
za ł ś ć od 1 , do 200 km. - ł klasy VI,
lO • od 201 do 300 km. - ł Jednakowej ł 150 gr za 100 kg.,
_j lO , ż '300 km. - ł klasy Vllj
"
. .

-- 82 ....
/ b) za ł wyrobów oraz wszelkich maszyn i , aparat6w (z 65 I 66) i' ł ł __
elektrotechnicznego (z gr. 69):
za ł ś ć od 1 do 200 km. - ł klasy V,
.. .. od 201 do 300 km. - ł jednakowej ł 198 gr za 100 kg.,
.. .. powyze) 300 km. - ł klasy VI.
ł do stacyj Gdynia i ą oblicza w ś równej ł do stacji
ń Neufahrwasser.
3. Warunki stosowania. ł powinny ć dowiezione do stacji nadania ą ł ą
lub ą ą i nadawane do przewozu za listami przewozowerhi komlJ'nikacji ę
przy ł do stacyj: Zemgale, ł Szepietówka I ł czy ska oraz do ń i Gdyni
stosuje ę listy przewozowe ,
Przy ł do ń i Gdyni ź oblicza ę ą ł klas normalnych za
ł ą ł ś ć przewozu i dopiero po ł ż Dyrekcji ń 'w terminie ę dowodu
o dokonanym wywozie ę ą ą (przez okazanie konosamentu na dalszy transport morski),
przy JednC?czesnem ł ż pierwotnego listu przewozowego, ę zwracana ż ł ę
dzy ł ą ą ł taryf normalnych, a ż ą ł taryfy ą
I
TARYFA Ą xx.
v "
Na wywóz ę cynku i ł \ surowego' i walco'wanego (blacha cynkowa i ł z gr. 64.
- 1. I Obszar ż ś Od stacyj kolei polskich, przy których ą ę huty cynkowe
lub ł do ń i Gdyni. "
2. ł ź za ł ł 'oblicza ę za ł ą ł ś ć przewozu,
nie ł ą ą kolei na obszarze W. M. ń ł klasy IV. ł do stacyj Gdynia i. Gdynia-
port oblicza ę w ś równej ł do ń . .
3. Warunki stosowania. ł powinny ć dowiezione do stacji 'nadania ą ł ą
lub ą ą
Tf\RYFI\ XXI.
Na tranzytowy przewóz wyrobów ż (z gr. 65) i maszyn wszelkich (z gr. 66) .
1. Obszar ż ś Od granicy ń pod Zebrzydowicami I pod ą Chebzie do
stacyj: ł ł ł i Zem'gale. " ,
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł klasy V.
TI\RYFF\ Ą XXII.
Na wywóz gliceryny (z gr. 16), karbidu, ż "potasu i sodu (z gr. 70), bieli cynkowej,
ł ł pruskiego iparyskiegp oraz ultramaryny ż gr. 72), azotniaku, ą kostnej, soli
potasowych i superfosfatu (z gr. 74).
1. Obszar ż ś Od stacyj: ę Bogucice, Brzeiie, Chorzów, Jaworzno, ł Kielce,
Kraków, ń Lwów, ś ę Rudniki; ł ę Stebnik, Strzemieszyce, Warslawa i ł ł
do wszystkich punktów granicznych oraZ ,do ń i Gdyni.
2. ł ź za ł ł oblicza za ą ł ś ć przewozu,
nie ł ą ą kolei na obszarze W_ M. ń
a) za sól ą (kainit) - ł wyj. klasy Q;
b) za ł wyj. klasy f;
c) za azotni ak i ą ę ą ł klasy IX;
d) za karbl'd, ż potasu i sodu - ł klasy VI.
e) za ę ą i ą biel ą ł ę pruski i, paryski oraz
ę - ł klasy V.
3. Warunki stosowania. ł powinny ć nadawane za ' listami przewozowe mi komu-
nikacji oprócz ł do ń Gdyni, Zemgale, ł Szepietówka
i ł przy których stosuje listy przewozowe .'
,
83
TRRYFf\ WYJl\TKOWl\ XXIII •
. Na wywóz ę ł (z gr. 76),
1. Obszar ż ś Od wSlystkich stacyj kolei polskich do wszystkich stacyj granicznych
, oraz do ń i . Gdyni.
2. ł ź za ł ł oblicza slE; ł klasy VI za ł ą
ł ś ć przewozu.
3. Warunki stosowania. ł powinny ć nadawane za listami przewozowemi ko-
munikacji ę oprócz ł do ń i Gdyni, przy których stosuje ę listy prze- .
_ wozowe
,
\
Tf\RYFf\ WYJl\TKOWl\ XXIV.
Na wywóz kleju i ż (z gr. 77).
1. Obszar' ż ś Od stacyj i Warszawa do ń ą i Gdyni.
2. ł ź za ł ł oblicza ę ł klasy IV za ł ą od-
ł ś ć przewozu, nie ł ą ą kolei na obszarze W M. ń i Gdyni. Opiaty do stacyj Gdynia
I Gdynia--port obli cza ę w ś równej ł do stacji ń
TflRYFfl WYJl\TKOWf\ ' XXV.
Na przewóz ł (z gr. 84), juty (z gr. 86) i ł (z gr. 87).
1. ObSzar ż ś Z Gdyni i ń do wszystkich stacyj kolei polskich oraz do
punktów granicznych.
2. ł ź za ł ł i ł ł i ł oblicza ę we-
ł klasy IV, a juty ł klasy V, za ł ą ł ś ć przewozu. Opiaty od stacyj Gdynia i Gdynia-
port oblicza sit:: w ś równej opiacie od stacji ń
T1\RYFl\ WYJl\TKOWl\ XXVI.
\ , .
Na 'wywóz taboru ,kolejowego i tramwajowego (z gr. 129).
1. Obszar ż ś Od stacyj: ' Chrzanów, Kraków, Lwów, Ostrowiec; Ostrów (Pozn.),
ń Sanok i Warszawa do wszyst1{i ch punktów granicznych.
2. ł ź za ł tabor.u na ł ł lub ł na wagony
obli cza ę ł Idasy IX.
3. Warunki stosowania. ł powinny ć nadawane za listami przewozowemi komu-
nikacj i ę oprócz ł do stacyj: Zemgale, ł Szepietówka i ł
przy których stosuje sit:: listy przewozowe ę
I
/
/
I
,
,
. I
,
, ,
\
..-- 84 -
TJ\BELJ\ Ł DO TJ\RYF WY Jf\TKOWYCH *)
"
'\
K ,L , H S Y P R Z E S Y Ł E K
zwyczajnych ł
Za ł ł ś ć H
I
B
I
c
I
D - I E
I
F
I
G
z obliczeniem najmniej z a: '

ł ś ć wag o n 11 **)
I
10000 kg.
I
EOO) kg.
, b) c)

"
G r os z y z a 100 kilogram,ó ' w
1 '- 5 17
I
17 17 17
I
17
I
17 14 12
6 18 18 17 17 17 17 14 12
7 18 18 18 17 17 17 15 12
8 19 19 18 18 18 17 15 12
9 19 19 19 18 I 18 18 15 13
10 20 20 19 19 19 18 16
I
13
---
11 20 20 19 19 19 18 16 13
12 20
· 20
20 19 19 \ 19 16 14
" '
13 " 21 21 20
..
20 20 19 16
..

14 21 21 21 20 20 19 17
15 22 22 21 20 20 20 17 15
16 22 22 21 21 21
,
20 17 15
\
17 23 23 22 21 21 20 18 15
18 23 23 22 21 21
\
20 18 15
19
-
24 24 23 22 22 21 18 16
20 24 24 23
, 22 22 21 19
16"
---'---
,
21 24 24 23 22 21 ' 19 16
(
22 25 25 24
'23 23 22 19 17
23 25 25 24 23 23 22 19
17 '
24 26 26
,
25 23 23 22 20 17
25 26 26
I
25 24 24 ' 23
I
20 18
26 27 27 25
24 24 23 20 18
27 27 27 26 24 24 23 21 18
28 28 28 26 25 25 23 21 18
29 28 28 27
25 25
I 24 21 19
30 29 29 -- 27 26 26 24 22 19
31 29 29 27 26
I
26 24 22 19
32 29 29 28 26 \ • 26 25 22 20
33 30 30 28 2? 27 25 22 20
I
34 30 30 29 27 27 25 23 20
35 1 31 31 29 27 27 26 23 21
I,
/
. 36
31 31 29 28 -
28 26 23 21
37 32 32 30 28 28 26 24 21
38 32 32 30 28 28 26 24 ' 21
39 33 33 31 29 29 27 24 22
40
. 33
33 ' / 31 29
29 / 27 25 22
-- --
I
41 33 33 31 29 29 27 25 22
42 34 34 32 30 I 30 28 25 23
43 34 34
--
32 30
;30 28 25 23 \
44 35 35 33 30 30 28
I
26 23
45 35 35 33 31 31 29 26
24 -
46 36 36 33 31 31 29 26 24
47 36 36 34 31 31 29 27 24
48 37
1
37 34 32 32 29 27 \ 24
49 37 37 35 32 32 30 27 25
I
,
50 38 38 35 33 33 30 28 25
*) Do opiat przewozowych, podanych w niniejszej tabeli, ł ą sa ł stacyjne, które ą za ż
100 kg.: w klasach H, B, C, D, E i F - po 15 gr, a w klasie G- l a gr.
**) Przy ł ł drzewnych (z gr, 41) przewoine obli cza ę przy zaladowaniu d,., wagonów o ł
ś 15.000 kg. i ę - za ę ą przesylki, najmni ej za 15.0:10 kg., przy ł ś do wagonów o ł
ś mniejszej ż 15.000 kg.-za ł ś ć wagonu. Przy ł drzewa opalowego, odpadków drzewnych I innych
ł ś (poz, a ) b) c) d) e) z gr. 42) oraz koksu i ł (z gr. 47), ź obli cza ę za ę
ą ł najmni e j za 10.000 kg. ł rubryki c). Przy ł ł drzewnych, ł ż ż 7 m.
i ł do 2 lub ę wagonów, ź oblicza ę najmniej za 10.000 kg. od ż ę WZlCJO,' IU.
,
,
\
(
I
- 85 -
-.
' Y K L F\ S P R Z E S Y l , E K ,

zwyczajnYch ł
Za ł ś ć
fi
I
B
I
C
I
D
I
E
. I
F
I
G
z obliczeniem najmniej z a:
.
kilometrów
110000 kg.
I
15000 kg.
ł ś ć w 8. g o n u U)
I b) c) ,
Groszy z a 100 k I l " g r ł m 6 w:
51 - 55 40 40 , 37 34 ' 34
32,
29 Z7
56 - 60 42 42
' 39 36 36 33 31 28
61 - 65 44 44 41 38 38 35 32 30
66 - 70 47 47 43 40 40 36 34 31
" 71 - 75 49 49 45 41 41 38 35 ' 33
I ·
76 -
80 51 51 47 43 43 39 37 34
81 - 85 53 53 49 45 45 41 38 36
86-'90 56 56 51 47 47
42 ,.
40 37
91 - 95 58 58 53 48 48 44 41 39
96 - 100 60 60 55 50 50 45 43 40
I I
i
101 - 110 64 64 58 53 53 47 45 42
,
111 - 120 68 67 61 56 55 49 47 ' 43
121 - 130 72 71 64 59 58 51 49 45
131 - 140 76 74
,67 62 60 53 51 46
141 - 150 80 78 70 65 63 55 53 48
151 - 160 84 81 73 68 65 •
57 55 49
161 - 170 88 85 I 76 71 i 68 59 57 51
171 - 180 92 88 79 74 70 61 59 52
181 - 190 96 92 82 77 73 63 61 54
191 - 200 100 95 85 80 75 65 63 55
201 - 210 104 98 87· 83 77 67 64 57
211 - 220 107 100 89 85 78 68 66 58
221 - ' 230 111
103 ' 91 88 80 70 68 60
231 - 240 114 105 93 90
I
81 71 70 61
241 - 250 118 108 95 93.- 83 73 71 63
251 - 260 121 110 97 95 84 74 73 64
261 - 270 125 113 99 98 86 76 75 66
271 - 280 128 115 101 100 87 77 77 67
281 - 290 132 , 118 103 103 89 79 78 69
. ! 291 - 300 135 120 105 105 90 80 80 70
301 - 310 138 121 107 107. 92 82 81 71
311 - 320 140 122 108 I 109 93 83 83
,
72
321 - 330 143 123 110 111 95 85 84 74
331 '- 340
' 145 124 111 113 96 86 86 75
,

341 = 350 ,
148 125 113 115 98 , 88 . 87 76
351 ,- 360 .' 150 126 114 117 99 89 89 77
361 - 370 153 127 116 119
101 , 91 90 78
371 - 380 155 128 117 ' 121 102 92 92 80
381 - 390 158 129 119 123 104 94 93 81
391 - 400 160 130 120 125 105 95 95 82
Patrz ł **) na str. 84.
/
86
,
-
..
\
, K L ft S Y P R Z E S Y
- .,-
Ł E K
zwyczajnych ł
Za ł ś ć ft
I
1
8
I
C
I
D
I
E l , F
I
G
)
obliczeniem -
,
z najmniej z a:
kilometrów
I I
. ,
ł ś ć wag o n u **)
10000 kg. 15000 kg.
b) c)

Groszy z a 100 k i log r a m , 6 w
-
:
i
/
401 - 410
162
131 -121 127 106 96 96 83
411 - 420 163
132 122 128 107 97 97 84
421 - 430
165
133 123 130 108 98 98 85
431 - 440
166
134 124 131 109 99 100 86
,
441 - 450
168
135 125 133 110 100 101 87 '
451 - 460 169 136 126 134 111 101 102 88
/
461 - 470 171 137 127 136 112 102 103 89
471 - 480 172 138 128 137 113 103 105 90
• I
481 - 490 174 139 129 139 114 104 106 91
491 - 500 175 140 130 140 115 105 107 92
-
501 - 510 177 141 131 141 116 106 108 93
511 - 520 178 142 132 142 117 107 109 94
521 - 530 180 143 133 143 118 108 110 94
531 - 540 181 144 134 144 119 109 111 95
541 - 550 183 145 135 145 120 110 112 96
I
551 - 560 184 146 136 146 121 111
113 .-
97
561 570 186 147 137 147 122 112 114 98
571 - 580 187 148 133 148 123 113 115 98
581 - 590 189 149 139 149 124 114 116 99
591 - 600 190 150 140 150 125 115 118 100
,
601 - 610 192 152 .. 142 1·52 127 117 119 102
611 - 620 193 153 143 153 128 118 121 103
621 - 630
, 195 155 145 155 nO 120 123 105
631 - 640 196 156 146 156 131 , 121 125 106
641 - 650 198 158 148 158 133 123 126
l08
\.
, \
651 - 660 . 199 159 149 159 134 124 128 109
661 - 670 201 161 151 161 136 126 130 111
671 - 680 202 162 152 162 137 127 132 112
681 - 690 204 164 154 164 139 129 133 114
691 - , 700 205 165 155 165 140 130 135 115
,
i
701 - 710 207 167 1.57 167 142 132 137 117
l

711 - 720 208 168 158 168 143 133 139 118
721 - 730 210 170 160 170 145 135 140 120
731 - 740 211 171 161 171 146 136 142 121
l 741 - 750
"
213 173 163 . 173 148 138 123
l
,
,
,
751 - 760 214 174 164 174 149 139 146 124
761 - 770 216 176 166 -
176 151 141 147 126
I
771 - 780 217 .177 167 177 152 142 149 127
781 - 790 219
' '179
169 179 154 144 .151 129
791 - 800 220 180 170 180 155 145 153 130
ł Patrz ł i"-) na str. 84.
, .I
• - 87 -
-
K L R S Y P R Z E S Y Ł E K
,
z w y' c z a j n y c h ł
Za ł ś ć R
I
B
I
c
I
D
I
E
I
F
I
G
z obliczeniem, najmniej z a: '
kilometrów
I
10000 kg.
I
15000 kg.
ł ś ć wag o n u **)
b) c)
G r o s z y z a ]00 kilogramów
*
\
.
801
-
810 222 182 172 182 157 ,147 154 132
8lt
-
820 223 183 173 183 158 148 156 133
821 830 225 185 175
.
185 160 150 158 135 -
831
-
840 226 186 176 186 161 ' 151 160 136
841
-
850 228 18/8 178 188 163 153 161
,
138
851
-
850 229 189 179
189 .
164 154 163 139
,
861
-
870 231 191 181 191 166
.
156 165 141
871
-
880 232 192 182 192 "167 157 167 142
881
-
890 234 194 184 194 169 159 168 144
891 - 900 235 195 185 195 170 160 170 145
,
I
901 - 910 237 197 187 197 172 162 172 147
911 - 920 238 198 188 198 173 163 174 148
/
I
921 - 930 240 200 190 200 175
,
165 175 150
931 - 940 241 201 191 201 176 166 177 151
941 - 950 243 203 193 203 178 168 179 153
951 - 960 244 204 194 , 204 179 169 181 154
961 - 970 246 206 196 206 181 171 182 156
'.
971
-
980 247 207 197 207 182 172 184
-
157
981
-
990 249 209 199 209 184 174 186 159
. 991 - 1000 250 210 200 210 185 175 188 160
,
1001 - 1010 - 252
I
212 202 212 187 177 189 162
1011 - 1020 253 213 203 213 188 178 191 163
1021 - 1030 255 215 205 215 190 ..... 180 193 , 165
1031 - 1040 256 216 206 216 I 191
181 •
195 166

1041 - 1050 258 218 208 218 193 183 196 168
t051 - 1060 259 219 209 219 194 184 198 169
1061 - 1070 261 221 211 221 196 - 186
200 \ 171 ,
1071 - 1080 262 222 212 222 197 187 202 172
, 1081 - 1090 264 224 214 224 199 189 203 174
I
1091 - 1100 265 225 215 225 200
\
190 205 175
\
/
'-
1101 - 1110 267 227 217 227 202 192 207 177
t1lt - 1120 268 228 218 228 203 193 209 178
1121 - 1A30 270 230 220 230 205 195 210 180
lt31 - 1140 271 231 221 231 206 196 212 181
1141 - 1150 273 233 223 233 208 198 214 183
J
1151 - 1160 274 234 224 234 209 199 216 184
1161 - 1170 276 236 226 236 211 201 217 186
1171 - 1180 277 237 227 237 212 202 219 187
1181 - 1190 279 239 229 239 214 204 221 189 .
1191 - 1200 280 240 230 240 215 205 223 190
**) Patrz ł **) na str. 84.
Warszawa. ł w Drukllrni ń z polecenia Ministra ś 27367
Konto czekowe Pocztowej Kasy ę ś lig' 30130. Cena 1 ł 20 groszy.
, \
· I
.1'\
' _ i
/
..
- \
,
,
-l .

-;y-A .',
r:':, \'
"
;;
, ,
I
,/
, '/
7,
"--
"
j'
« \' 'i . ,_ '( __
ś ć
\ ',f
., /
DZIENNIK 'USTKW:. :;
Rok 191
'
8 (ITzjennik
__' Rok 1919 (Dziennik Praw ' i ,Dziel1.,nik Ustaw). ,
, ,
Rok' 1920. ' ;.' . T ;' •
. Rok, 1921.
\ ; ' Ro'k 192?_
E-,
Rok 1923:
; ,
\
\
\.
..
\ "
Rok 1924.'.
<' - /
: DZIENNIK Ę ł Ś ł li,
" ') ,I, _" , I "r., :' / ," .'. "" " ,;t
Rok 1917---,-191,8 (próczN2 3/17, który jest wyczerpany); ' "', :.
R l
· 1919 ", . \,-
0<. ' " ..
R.ok 1?20(dziaf idziaf ę
Rok 1921. . . > ., . ""/
1922. '" ' .
Rolc1923. .\ i.
Rok' ,924.
y
. l, ł Ż
, ; (\ \
Orzeczenia Izby. KanieJ z .1918.
.. " " " '" z r . . 1919.
,-!, ', " ;, "z r. ' 1920.
," ,,, _" z h 1921.
i " ,, _ " 7 r. ·1922'.
Orzecz,enia Izby Cywflnej 'z r . . 1918.
"
. "
" . ", \ z· r. 19],9 .. ',
".
"
" ,
, z r. 1920.
.Z3. 1921.
' " ) .z ,r. 1922. v
. " ' zr. 1923 .
li
J. ń .L,!.' Zylber. ' Tezy ń Izby Karnej ą ż
I szego z r. 1918. -.: .,
;>. J. KuczY\lski i T. lylber. Tezy' db orZeczerl Izby Karnej ą ł ż
, ę I ę 1919. ,_ '
-;, - ł ż
"Zbiór ń ą ż jako' ł Wyborczego r. 1918,
. . 1.919 i 1920: . ". ,!,
, . ' I
Zbiór ń ą Og61nego ą ż r. 1918, 1919,
1920 i 1921.
KODEKS ' K1\RNY, ą ą ć b. zaborze rosyjskini.
' ZBIOR ł ł ą ą na
.. z .. ę ł ustawodawstwa " b. <Utwy Ś
, , ( ł Ę ź ą ą K:
.. Adres Redakcji " f\dministracjr ą UsJaw:
(. '. - Pl'ac ' ń 12. '
na Dzieri'hik dstaw. . .
,}' .. ->' .. , _ -.Dziennik ę . .
3013Q
,, 30122

'.,
y,t
,., .:-
.)

,
\,
. \
\,
l"
'.'
,
, ..
.
v
,y
\ -. .,.
,
; .
<<, -'
!i
(
. -\ I ,
'.
.'-
/

,
.t'
" l.
r
"'
'i
/",;'
/""';
'.'
\
,.
)' .....