You are on page 1of 11

. .

~

2,l54ku"~~ ptzedętną ifoczmą
ł~iooe§ .~lfQk.\ll' 1:98:1,..1 ;'"
.
. 2. titf A'OO8 , L oibw'iesz.qr.-enie',,()M6~
.

,' ~~ Wf termi'l1ite ~teinaStll dni •.ricl dhiuia ' Óoręczeniji : Yipwą·
,':1 uim , 'UlI':zędaf ,,~alf'bow~g'Ow ~pTawach ' (()l~~I1t:mVdi W 1!lst, 2. z<\')S'taitie Clg'łosz:ene' W 'te~ini-e ,,-4 dni
~:3Cb ust., 4.: >'", . " , ~ w-ejścia IN 'z yde f-o'zpo-rz'ądzenia. ". '
§ 32. L'P.ą'tftftniey pr'Owa'l!lząty księgi l1andli:ewe 0'00- §34.Tracą , mocpr~E!pisy . rozpóciądZenla
wiązą.ni ' są wskładil'l:łyehżezne.niaehzazl'iaczyć fakt pro- Finansów ~ dnia ,29 llpca 1'983 ' t: 'w sprawie '~.T.l
. ",n,n••"r"..
..waclzemfa}{Si,ą'Y '''<ilrcrz: do1ączy<ć ·'Z·am1k.nięcie roc:zn:~,aóso~y ~'bró()towe!J() ,i dochodciw<ego ' orl , 05ói)
prawne .- ponadto odpis protpkołu walneg-o 'Z!Jf"Ofl'la'dz~nia pniwnych me , będących j.ednośtko<rini ' . ,
{zgtoma~~nia w4palnilrow) , wwier:d'zaJąctf!iJ(!I zamknięcie ni.onej {Dz. V. Nr 43, poz.: 193 j Nr 73dłoz.33.G; . ~ 1,985, r •.;'"
r'(i)czn~ oraz Qd:pis .,:sprawo2(iania k«J)mis~~ . rewi~\yjnej.. Nt 11,.!?Qz, 15 'o raz z 1981 "r. :Nr 6,po~. 35),"'"2: t~ .ze, R!~e:: '.. '.
pisy §4usl .3, § 'Su~t-, J ,pkt 1 oraz stawki poił~tk\ł ·'bbt0- ./·
2. Osoby prawne.ó których Iri0-wa," arL'';S iliot. w towego · oa osób fiZ-.Yczflychi osób prawnyc1tnleh~dqcy€h "
ustawy o podatku , dochodowym, Qbowiązane<.są W .skla- jednost'kami g'ÓspQdarkiuspołe.czni:On-ej, ,.okres~9ne W, "
• dan:ych zezna'niachzaznaczyć fakt prow.adżęnia · k~lgg : oraz
b-enstiin:ow1clce j załącznik do t'Eig'o' 'fozp~!\t1zetfi~ i~F'hot •
wykaz-ać w za1ątznikif do zeznania przycnody 'i wyd:alki
wują · inoc do czasu wej~da: wżycie przepiśGw lOrai '!itćt"
według ich" roe.żajów. . wek} o których mowa w ~ 35. . ' -•. '~',
i , PD4,a,triky . pf.pwad:z~cr ksiągi podatk!oW& ooowią.,. § 35. Rozporządzenie w,c hodzi w iy.cie,. zdni-ęm ogłó­
z.a ni są w .sł<:łaę..anyęlłZ€ZD.,anłach ziiznaczyć laM pmwtd- .dz~riia .j .ma :z.astospwa~ie p.oczynaJąc Qd · rok!lli . .poq,~~-_"
dzenia ksiąg; .a pooiict,to .dołc{l.czyćzamknię.te ksi~.i. (ii<b oz-e· wego ,19B8, ~ tym że: '
znania o wysokości obrotu. 1~ }3ir~,*i,s . QB ust. i pkt l , ma .'. ~stQSOWa.ąłe, ii10 ""'".."'.._,'
ków poo.rlesionych ·Qd· dnia o!Jł'6~'nia i~'(l~~T;2ią',d;Zi~~~ii, ,;
Rozdział 5 :29 px~-episy '§5u~3 ł 4 ąr~z $tawki pDdął1Wi.; r.lł:I··rtit.~"
:. wego, określone w tabeli. óktórej mowdw: f '5
PfZ~pisY' przejśdo~e i końcowe s!~llJe;si.ę ocl dnia ł . lipca 19asr",
3~ 1>r7,e~ ~ 9 lIlsŁ l ma ' z..ast~w.am~ do , 1W~ri6a~!iJil'1~!eR';
.!§ .3.~.
Dłaustałenia ' ~kośoi norm ~nag.I'Gdzea
L wypłaGąjlilV~ h pocz}"n.aJiąc ed dn-ia !. łiPfiia:
.za0~esod .(dnlia ,t.łipca ' ł988 1:, do 'dni,a :!n"-~r~ ,1988 ;1". ,
ptzyj~tlłłe si:ę mJllllrwłedn'io~ l~~-iGrotną, · 1.,7S-'b"otmą er.az
'., ;-1'

.;.- .. ~. ,-~ - - .<' - ' " .>;',' l . .'
TABELA STAWEK PODATKU OBR~T~,WEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH IOSÓB .PJiłAWJNY<€H
, ". .NIE BĘDĄCYC,H ..f.ED,WSTKAMIGOSPODARK(USPOLECZNIONEJ '. '
\:,1. ' _ - . " .:<~ , : -' \ ,:.-

S:yinbel
Poz. Sy,srem:ailyemego :' \Nar;6 ;yUp~ . lWo/.oohPM' ~\Wyr.u}
'''Y'kam 'lviyRih.@~v 1u'1I .!ługi rałb~ .~j. ,qUitdłs
,. (SWW)

I Ol ,Wtg4.el i' :W-ykiety
2 02 ·Pali'V.ą, orllz. prZe1w.Ol'y ,paliw
~ tyiu:: ' ,
1)' oleje do silnikó,,, 4,wllsm"mvf.ch v. .zapl~ i.~~y~
2) oleje do silnikó,v c~tero'suwow'y~h zza~lLem isK'F~'Ym.
.3) oleje , ao , s'i1WKÓW . Z ~apIOJlem samoczyrm!ym~ (lW'Y1SO~~nfi()h~
typu CA,CB, CC, CD '
.....
z cze.go: ,
'oleJe typu "l\Iarinol"
3 03 .. Energia elektryczna i ciep'lna
4 '04 lW)'ro'by ,hutnictwll ż<!łaza .
~V' 'tym ':
04'14 ,Złom 'StalmY')' i -ZC11W11y
5, (():S '. Wo/.r.o15y ł'rzem)'slu metali miei,ela.roych
w ltyJłn:

0521 'l» iłom !metali ni·eżtlla'I!lRY.dh
<0:522 29' oą.paą mctaluriicz~ mcl1l1i m ieżclazny.ch
z czege: "
mułeK snema=az .srebro ,i ,z~dl!zm srebra Qtlz§sklwane. W -Ą!zasie proccslhv proclukc,yjnycb
3~ 'sr.ęłlr,o :.!.g' ~.sW'W, il5.U..,4ł} i&J:QZ materi:iły ipółtab'r'yKat,Y ze ~rehr~, l 'z udiia1em srebra
0542·8 4o) 'kamien.ie 'y,ntetyDznc . , ' . " ' .
z' cze,go:
.i
05 ą:2.:s2 · lnuuienle ,syntet,yczue i1oce'ló.w jtihiJersklch

2 I 4 6 06 Wyroby przemysłu metal\l>weg() 10 w tym: 0627 l) konstrukcj e ~talowe lekkie dJ wyp()sa~nia obiektów inw~ n tu5kich 6 063 2) łożyska 30 0651-3 3) gWJidzie 0651-5. 0829-2 części maszyn d~ zrasz1:1ia gleby (SWW : 0822-6 i -9) 6 - 0843 3) urządz enia chbdnicze 6 4) ' zespoły i części (bez wzgl~du lU symbol SWW) do maszyn i urządzeń (SWW: 08) . kempingowe 30 0673-522 12) chłodziarko-zamrażarki 45 0673-523 13) zamrażarki domowe 45 0613-6 14) maszyny do szycia domowe 20 z czego: maszyny do szycia domowe typu "Singer" oraz pochodne 40 0675·61. złotniczych korpusowych (SWW: 0676-21.Dziennik Ustaw Nr 17 259 . srebra oraz z ud ziab m złota srebra 40 z czego: 0671-~3. wym ienionych . ·29 b) nakrycia stl)łowa srebrz~ne oraz n'l'uycia stoll)W ~ IHmi ą tkarskie srebrzon e. -9). grawerskie i pokrewne 20 z czego: a) wyroby ze złota i srebra oraz z udziałem złota i srebra.regenerowane 6 7 07 Maszyny i urządzenia . urządz enia i narzęd z ia rolni cze 6 0829-1 do -6. metalowy 30 0676 17) wyroby jubilerskie. srebrne i złocone 10 0671·37 7) nożyki i taśmy do golenia 50 0673~21 8) odkurllacze elektryc~nc ·20 0673·223 9) trzepaczko-odkurzacze 20 0673-38 10) roboty kuch enne wieloczynllościow ~ elektryclllc d (lll11we 20 0673-51 . -62. kijki narciarskie oraz sanki .-egenerowane 6 9 09 Wyroby przemysłu precyzyjllego 10 w tym: 0923-62 l) oprogramowanie zastosowań 10 z czego: taśmy magnetofonowe w kasetach z zapisem programów i gier . wiązania..52)-ze srebra i z udziałem srebra 40 b) obrączki ze złota (SWW: 0676-111) 25 0679 18) zespoły i części wyrobów metalowych powszechnego użytku 20 z czego: zespoły i części wyrobow metalowych powszechnego użytku .regenerowane 6 8 08 }laszyny i urządzenia . -12 4) maszyny do pisania biurowe i walizkowe 20 5) zespoły i części do wyrobów wymienionych w pkt -2 -. grawerskich i medalierskich (SWW: 0676-3) oraz kultu religijnego i -dewocjonaliów (SWW: 0676..część II . -22). -7 5) bntle sta'owe dl) gazów płynnych 10*) 0671 6) artykuły g)spodarstwa dJm)wego ze zbt3.w ·pkt 7 20 z czego: zespoły i czę śc i regenerowane 6 .1 25 z czego: zespoły i części regenerowane 6 0943-441 6) wagi przemysłowe pomostowe 6 0946 7) zegary wewnętrzne i osobiste 15 8) zespoły i części do wyrobów. ·14.komputerowych : 2 0931-12 2) maszyny do dodawania (sumatory) 20 0931-p 3) maszyny kalkulacyjne 20 0932-11. 10 w tym: 0821 do 0826 l) maszyny. z wyjątkiem chl{)(lziarb-zamra-~arek i zamra-~a rek lO 2j czego: a) o pojemuości od 180 I do 240 l 35 b) o pojemności powyzej 240 l 50 c) . ·52 11) .metalowe dziccięcc 6 0675-93 16) sprzęLmyśliwski. ·29 a) nakrycia stobwe srebru~ 12 0671·24. ·63. Poz_ 121: -l I . 40 4) elektroły m etalpwe dl) spawania 50 0655-6. z wyjątkiem wyrobów ~ jubilerskich (SWW: 007~-12. -8 2) części maszyn i urządz c rl r :>lniczych 2() z czego: . -64 15) narty.chłodziarki. złotnicze .część I 10 w ·tym: zespoły i części (bez względu na symuol SWW) do maszyn i urządzeli (SWW: 07) .

" "' . ciężarowych i autobusów ' . radioo!ltwarzacz'e samochodowe i radio- odbiorniki samochodowe 35 1153-43 hf) magnetowidy powszeehnego użytką sd 1153 . \ l) pasy bezpieezeństwa 6 ' ł) tr6jkąty odblaskowe ' 6 ł~ .. 1136 3) sprzęt 'elektroteehniczny gospodarstwa -domo'wego i przeznaezenia osobistego 15' z czego: " . . -f' k) kaski motoeyklowe . lO~) bd) OTV z ekranem do odbioru kolorowego .regene- rowane 6 j) pokrowce na siedzenia samochodowe i plandeki samoehodowe lO·} . a) bagażniki samoehodowe eałodachowe i do nart . w tym: . któryeh eIlarakter wska- zuje na przeznaezenie do tych środków transportu ' 30. 10') . 1043-5 3) ro'\very i poja'zdy młodzieżowe · i dzieeięee . ' 15 . . . .. SWW) środków transpąrtU (SWW: 10) . c) podgrzewacze do butelek dla niemowląt : 6." 121 'c l I 2 3 ••." Dziennik 'Ustaw Nr 17 " Poz. : werów (SWW: 10(1) oraz inne wyroby (bez względu na symbol SWW). skrzynie biegów i tylne mosty do samoehodów . ~ i J" n) urządzenia autoałarmowe 10*) 1026-95 2) przy. 5) jednostki sportowo-turystyczne pełnomorskie 25 <- 6) zespoły ' i części do wyrobów wymienionych w pkt 5 30 \ I 106 . stanowiąee specjalne wyposażenie $mochodów' dla inwalidów z dyśfunkeją nóg i z dysfunkeją jednejręJti ... n~dwozia oraz przednie zawieszenia. .czepy mieszkalne i kempingowe 30: " .6. m) elektroniezne przerywaeze świateł awaryjnyeh . '':_1.' 1153"94 hh) urządzenia alarmowe elektroniczne 6 "- i t . i) zespoły i części (bez względu na sym~ol .. b) grzałki nurkowe elektryczpe 10'*) 1136~169..'-.. -91 2) oprawy oświetleniowe 15. .> 46: be) odtwarzacze samochodowe monofoniczne. -. : b) zespoły i ezęści ciągników uniwersalnyeh (rolniezyeh) (SWW: l(39) 20 . -6.-.' l.. 1071-92.. zespoły i części regenerowane 6 0965-2 13) szkła okularowe 2 097 14) narzędzia. 7) środki transportu lotniczego 35 . ~. 10 10 Srodki transportu lO .siuter6w i motoio.'~~~~" : / .fal bb) OTV20" do odbióm czarno-białegc'i 1<r) 6.. d) oguJllienie do samochodów osobowych 50 i c) woda destylowana do akumulatorów 10*) f) części zamienne do samoehodu Fiat · l26p. .b) pozostały 15 z czego: - ba) odbiorniki radiofoniczne przenośne turystyczne do trzech z_akres6w .. 0961 9) przyrządy obserwacyjne i celownicze 15 c' 0962 10) aparaty i sprzęt fotograficzny oraz wyposażenie 20 i 0963 11) kamery i projektory filmowe oraz kinotechniczny Bprzęt pomoCniczy 20 }2) zespoły i części do wyrobów wymienionych w pkt 9-11 2& z czego:.91 bg) aparaty dla źle słysząeyeh " 2 .- -.. 1151~1 4) aparąty telefoniczne powszechnego użytku 301 1153 ' 5) sprzęt elektroniezny powszechnego użytku: a) klasy Hi-Fi i stereofoniczny · 35 z czego: gramofony stereofoniczne 30 . _ . w tym: 1132 l) urządzenia bezpieczeństwa ruchu 6' li 1133~1 do -4. he) OTV pozostałe do odbioruczamo-bialego . . i' '6 ' g) obciążniki do ciągników Massey-Ferguson I 6 ~ h) silniki. 1136-112 a) kuchenki elektryczne j ednopłytkowe 10*) 1136-114. przyrządy. 6 -. apriTaty i 'urządzenia medyczni:! oraz weteryna!'yjne 2. . -93 8) wózki ręczne drewniane oraz powozy i bryczki 2 / . \ c) akumulatory elektryezne do samoehodów ' o's obowyeh o pojemności d'o 60 Ah 50. z czego: . 1043-8 4) wózki dziecięce 6' 1055 . 11 11 ' Wyroby przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego IQ.\r·t""'':: " . ciągników uniwersalnych (SWW: 103). j" l) zespoły i części oraz akellsoria (bez względu na symbol SWW) środków transport~ lamocho· dowego '(SWW: 102). motoeyJdi.

S) pasty do pielęgnacji jamy ustnej dla dzieci 6 1324-2 6) środki kosmetyczne ' do włosów (bez ziołowych) 30 z czego: uampony 'dla dzieci ' 6 "'. 13 Wyroby przemysłu chemicznego .~~t>1~:~~~C~·:~..~ . 10") ) 134. . 1324'-3 7) środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry (bez ziołowych) 30 z czego: 1324-321 .~'.oliwy zwykłe dla dzieci i oliwy witaminizowane dla dzieci 6 . ~ b) .-~'.~. klatki (transporterki) do 35 przewozu żywca do uboju oraz pojemniki (transporterki) do drobiu świeżo bitego 6 1~65 e) wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa 5 1366-16 f) sprzęt narciarski. i saneczkarski z tworzyw sztucznych.. pasty. ao 1335·8 13) materiały do zapisu magnetycznego i pomocnicze do użytkowania taśm magnetycznych i magne- tofonów 2.ztucznych 30*) ..811 do -817 taśmy magnetyczne do zapisu dźwięku oraz do zapisu obrazu vi kasetach i na szpulach 5il*) \ ..mleczko kosmetyczne dla dzieci 1324-332.ce 30 1324·5 9) wyroby perfumeryjne 30 13~4·62 10) talki i zasypki kosmetyczne 6 1324·9 11) wyroby kosmetyczne i perfumeryjne (bez ziołowych) pozostałe 15 1333·6 12) wyroby pirot«:cbniczne ..." . -17 .14. 2 I 3 . proszki i granulki do prania oraz mydła techniczne li ' 1323-5 4) środki do pielęgnacji i k~)llserwacji samochodów i motocykli 30 . 261 P~z. 1314-1 wyroby lakierowe ftalowe karbamidowe oraz celulozowe 40") 1321-111 2) kwasy tłu8zczo~e naturalne pochodzenia zwierz(!cego 30 1322-1 do -S 3) mydła.-'. płyny. .4 - :..przemysłu chemicznego .~{!.: • 1364. 1336 14) kleje . 121 l .. ·333 . ~~.~. I 1324·4 8) irodki upiębzaj. dla dzieci '6 1369-7 g) sprzęt medyczny z tWl/lZYW sztucznych 2 I ..-14.' ~.2 18) środki pielęgnacyjne i kosmetyczl1e do skóry ziołowe 30 1359-3 19) środki do kąpieli ziołowe 10°) • 136 20) wyroby z t\~orzyw sztucznych 20 ·.3) bazy r kompozycje zapachowe· 30 127 4) włókna chemiczne· 35 13 . 25 1154~21 30 1154~212 6 1155 20 1155-31 5 I155~32 5 1156 20 1158 20 40 ~ 1159 20 6 12 12 Wyroby .0 z czego: 1335.'. 1154. 1i!\a64.część II 10 w tym: 131 l) farby i lakiery 30*°) z czego: 1313-4.. część I ' lO w tym: 123 l) nawozy sztuczne oraz składniki chemiczne . -17 c) Ikzzynki i transporterki z' tworzyw sztucznych d) Ikzzynki do jaj li 36Oclzt. transporterki do piskłąt li 100 ut. -..1354 15) wyroby farmaceutyczne (także zielarskie) '2 1355 16) produkty spożywcze zielarskie :6 1359·1 17) środki pielęgnacyjne i kosmetyczne do włosów ziołowe 30 1359..~~~. a) . t ·z czego: 1~1-6 ' a) materjały włókiennicze powlekane tworzywami sztucznymi 30*) l · 1·7 b) skóry Iztuczne z licem z tworzyw 8. mieszanek paszowych 6 1246 2) pestycydy 6 1249-19 . 1324·113 . ~. " / Dziennlk lJstaw Nr 11 .~.

22) wyroby gumowe medyczne i sanitarne .j)1 (SWW: 1541-1) ' .'*) \ ' .) butelki szlalan!! do. z b(\touu.41.ty P~?łQHO'WC klcj. "Pepsi-CO'Ia"i "Coca-Cola" O' pO'j. ąą*) b) pozostałych -g atunkó. 1541-1 . . . 173~1 7) elementy budynków mieszkalnych .. ścienne szkliw. sŁota­ 2b z cz'egO': 161M galanteria porcelanowa ~ 1611i 2) porcelana stołO'wa zdobionar. JeslonO'. .-~bubelki. materiałów'drewnópochodnyc'J1 okit-j~'na Qkleinapli: " ~ ~O*) I a) dębowymi. I> h) z ..d rewna 10*) 173ł-22 " 9) boazeria . lS4:l-:ł9).i.~q>UIll:. . modl:zcwi'owego maJiO'1liowcgo .. m~d'rzewio. butelki dla niemO'wląt (SWW:.. sdł huQ'a.n d jednostek. ID· \ 1483~1 do . lO·) 1715}4 4) tarcica podłO'gowa strugana modrzc~viowa 30*) 171 ~5 5) ._ _ z ~~. zwyjątlaem sItu dh O'MyweJt dziecięcych (SWW : 1542-. !. . WyrO'by przemysłu arzcwncgo. a. 21) obuwie gumo wc dam'skic i męskilr . .~ gamclI!CSk.: " " :JO*) . 1639-1 3) płytki i kształtki: pO'dłO'gO'we kamionkowe.w ~QWc~.esiono'i\'e. przyścienne z dl\Cwna: ~ a) dę~owego. arJl)fk.J d'ę'bowej.1 7) i słoi " Wecka" (SWW: 1542-11) . fesiomiwc. 16 Wyroby z. jesionO'wegp. $l 1635 5) galanteria jubilerska szklana ceramiczna! ło . . :~. ł 20 173Ź-U .(W.i'e. turystyczny i ratunkowy gumowy 2D 138 24) surowcc wtórne i odp!ldowe dla przcmysłu chemieznegp 6 14 14 Materiały budowlanc 4 w tym: 1432! l) nawozy./ "': z czego: obuwie gumówe d~iecięce . -2 1377' 23) sprzęt sportowy. 1....'. listwy. pozostaJy'c h gatunIiów .y. : ID w tYII!: ! 16n. modrzewiowe i lllahoniuwe ' : b) z pozO'stałYcli gatunJC&w dl-ewrra ' 2) płyty na pO'sadzkę . wapniowe .uł4\IO spoi. 1'0 w tym: 11)1 .wcz:y. .' ~ I. . ~. \ gospO'darki uspołecznionej po cenach z podatkiem obrotowym '~ ... ' .ch si. 6 1482t 22 2) pomniki i nagrobki ' z kamienia naturalnego 2p 1482~23 3) pomniki i ~agrobki ze sztucznego kamienia.. z. -2. 8l bo~~ria z tarcicy. ' mO'-clrzewi'ówe r mmiO'niinve ' ~*) b) z pozostałych gatunków drewna :co*) 171 5i-3 3) deski i ply.!) 1376.3 4). z czego: .e.y:m:i b) z pozostałych gatunków drewna .y U f szlifu.w. . w. mozaikO'wą.dit )Idypraw i olejó~ . m w tym: 171Si-l lil5i-2 l) deszczułki posadzkO'we lite: a) dębowe.ł.6 1542' 1 6) słO'je szklane dO' artykulów' spO'żywczycB ."1 " butelki szklane do mleka i' przetwO'rów mlecznll~(§".wJhul!' ' S 1523~6. ~ ].~ J pO'chodnych .. .. jesionO'wcj . -7 2) szkło dO' oświetlenia elektryeznego wielowarstwowe dmuchane i je(rnow. l1foarZewiO'W(' maJionlO'we :jJ*) i b) z pozO'litałych gatunków drewna . . j. ceraniicznc ścienne J szkliwione . l) poroeJana.i. ceramiki szlaohetAęj) .aJ)~wowd . 3) szkło sanitarne 2 1532: 4) szkło kryształowe 3D .*) a l' d'ęliowe. 1543) 7) O'pakowania szklane farmaceutyczne . O·) 173l(5 6) domki kcmpingowe 20.neZo. 10*) .6. na4Jtyoh .vYllli ~afi9~i~. ~e i.y. $ 1526.~:':l05.ie 2 15 15 W"JIOł). inodrzewiow!'j i maHO'niowej .) 1631 4) fajans artystyczny .~jplio. roślinnych (SWW: 1541-16). li.~Iasmcoi' i. wczasowy~li i Ih nicll z m e\vna oraz materihłów drewno. 17 li • . O'm'?i buł'elkii dO' napO'Jów . z czegO': .o ne: aj d'ęBowe. -12 elementy budynków mics~karnych wolno ' stojącycli i ~zcr'eg&wych' /iJ) 1734-2l. 1624 l.W. jesionO'wymi. .. podklelane : .

cłpadó. -97 14) narty. 1741.lub .: . 1ulr~pcończoDe ~ natJualn!) ' " 15 . . " 735-11.tycznych ' p.iaikiem .'. . -124. .. 16) wyroby z drewna pozostałe -"Q.mrt\U:_~ ..(z.picluszlrowe oraz tkanin) .s~~i. -126.k'tórjoh. ' ł82 c) meble kuchenne segmentowe.go .2» .\):~:e" e: w§." kt6r'ych:tranty ... 3) arty~uły papiernicze h. . . -313.. z wyjątkiem krzeseł wykonanych z Iiiego drewna . -58 tkaniny bawełniane i bawelnopodobne wykończone bieliźnianc .. ' 30 'z czego: " " " ..O.. I .156 ł) .. -142. .f: J. wykońeziimyllAM' . -156~ -161.ś'ć J 1'0 w tym: .. . -149" -152.. meble' dla dzieci i dla młodziciży ! r74~1 " m) trumny 6 1 1749-2 n) urządzenia ogródków dziecięcych ." f) szafy garderobiane i kombiJl&~ne 6. i opałowe ·fi 18 .741-115. 15 1741 ." -s' " ' .które. ~.3.th&Włla'*az \materiałów 611M!S1~~ .d-. -12 'komplety elementów budynków mieszkalnycll WJlW . 1911l-19.ędu _na rodzaj materiału. 43 e) stoły kuchenne. ' .'~. '. .w fi 178 17) odpady' drzewne użytkowe . wyjąłdem mebli.'p w.gaza ' 16 19211 2) tkaniny wełniane i ~OJIodQlme OW!'liońC&. 1742- -17. t 177. '''.oo% 20*) z czego: . 177~ ." 10) komplety elementów budynków mies~ <w.-!llkienkowe z wełny 10:0% 25") I 1921} l 3) wlocm wełniana i we1nopoaObna gO" ) .uiane . -143.1-25.papiernicze szkolne łi 1829-13 2) ' karty do' gry (ł?ez względu na rodząJ fJllatoria~) .. .. z czego: " włóczka wemojłOdobna teksturow-ana . .One 20*) z czego: a) tkaniny wełniane i wełnopodobne o zawartości .e. 28 d) krzesła stolarskie twatde.d~ fi 1774 15) galanteria drzewna " .!lostały wJtworzo~).z wł6kien syntf. .lne' oraz meble i urządzenia ~trz . .. kijki narciarskie oraz sanki .g1. któryc~ fronty wykonczone są okleiną naturalną lub elemeriiami z litego drqwna) . --129\ _135.162.ew..z Drewna OJlal~ z częściowym zastosOwaniem innych materiałów 2 I) meble s~ita. -135.116.' ' 15 1741-11..5:0 t 1 1829-4.I741.CIijl . w tym: I 182~ l) artykuły .y. -154.żestSwIic'h'OtazFoleayncze~z wztlęiu nli symbol SWW) b) półwyroby meblarskie oraz półw~ li ~~ tdł. pokojowe i stoliki (z wyjątkiem wykonanych całkowicie z 'Iitegó drewną . :20: ' z ..wfFiYązych.. ' .eIi~<iIl li OdłrOOh z ... c~ ' .a. ~ . . -124."" ' .ula 'PfIuii6Mlceełi !l~ dbowia 4bez względu na ' symbol SWW) . ' . ' . \' . .wjkonaiie są z Utego drewna ' . -326. wYiAtJOOmQ:a(."743-116. -316. 13) zapałki '. 15 j) meble turystyczne " '15 k) meble dla szkÓł.'" .fr!ltlłH wykonane są z litego drewna lub wykończone okleiną naturalną) .e .7 i) meble miesikaniowe~ Wblldo.~łnopodobnych (6 b) tkaniny wełniane z wełny 100% ' 40*) 19. . .oIiamidowych i łpaltitnnv~ch oraz jedwabiu wiskozowego .lł74H181 h) meble pokojow.g) taborety stolarskie (z wyjątkiem taboretów wykonanych z litegó drewna dębowego i sosno- wego) .. .p. " 1735. -28..mebli. ' z . przedszkoli i innych placówek oświatowo-w.. . w zestawach.jąc w~y JZ .:-'.st~eycłU. .~. 11. • !.bawełniane i b~wełnopodobne wykończone .. 18 '\W~ ~u pąiemiwęgo U) l.129. .specjalnę .D. '..wania.-: < '0' -~9 741"'41. kompletach oraz pojedf.: '' a) meble tapicerowane w kompletach. < .47 . 19H' l) tkaniny ba~ełniAllJlz łUlllvdłn.gieniczne .Yjłltkiem mehli.ozę.ch'ul)n1ł' łVylrończorte są okleiną naturalną lub elementami z litego drewna) . . .2i1-341 ~) tkaniąy lWełnian.dębowego~~1l!Osno. -166.-323.YOho.~ -.ilo 50% włókien wełriianych'j v. :'~ .w.t 19 ' 19 Wyroby przemysłu wł6liienniez~-.1IiUe .' . I J74 LI) meble ~ez wz. ..ch lO..6 1752 12) wyroby beanarskie 2 176 . . . '6 .

. . i.6 2025-222. 30 z czego: . pozostałe (wykonywane ręcznie) " . li1owll . z wyjątkiem podszewkowych 35 206li. 15 1955-3 11) wyroby odpasowane 20 i z czego: a) makatki okolicznościowe wykonane technoloJi4 axmmster . . z ligniny 6' 203 14) dzianiny. futetkowe dziane 3Q*) 1955-i. .6 2019-8 . ~O 2013 r l do ·5 3) ubiory z dzianin dla dzieci do lat 15 6 2013!8. .) 1949 . 2075-11. aplikacje.część II . 8) w7lOby włókiennicze futerkowe . lO) dywany i chodniki aą zezego: ! 1955-122. :. -229.koronki. 1961"7" 1~62-7. -9 9) wyroby pOliczosznić~e ~ęski~ i damskie 35 z czego: / \.elastyczne 25 16) przędza '(be~. . .6 1956-3. ' 1955-4 12) wykładziny włóldennicze 'l956~'I.-811.2 196 .' .' 1936 4) . 15) wyroby pasmanteryjne. -9 2) okrycia z dzianin męskie i damskie . -259 a) dywany i chodniki welurowe i pęczkowe. '30 c) wyroby odpasowane wytworzone z surowców i in"ieriałów przemysłU włókienniczego (SWW: 19 i 20)opodatkowanycJl podatkiem obrotowym . Dzienl}ik. pleny i . 2024.. -2. %3:. produkowane 'z udziałem wlókien p'o~owny~h iwtó~ych '10 2072-44 16) tkaniny z foli polipropylenowej dekoracyjne 50*) .do pras 30 2023.3~·) 1953 : ' •..6 .. -21 : -22.Ustaw" Nr 11 : •. -159. 1' . . 2962 15) . 12) wyroby sieciowe ' . tkane ' 30·) 1954 .tkaniny lniane i .konopne wykończone '1946-3 5) tkaniny jedw~bne i. -815 lO) sznurek polipropylenowy do. wzgl~du na symbol SWW) 35 . -224. '. II wyją\kiem tkanin . -9 14) wyroby ażurowe .4.8..jedwabiopodobne wykończone odzieżowe..~252. ~222. 2014-8{)1. . -12. dziane. .pod_. 45 b) 'makatki okolicznokiowe' wykonanetechnolosf'.ewko- wych (S~W: 1946~36) i tkanin z jedwabiu naturalnego (SWW: 19'6.·229 b) dywany i chodniki welurowe gładkie' (jednobarwńe) i w pasy 40 c) dywany i chodniki wykoJlane z odpadó~ . : -1 3.: r~cznie . z wyjątkiem dywanów i chodników welurowych ' gładkich (jednobarwnych) i w pasy " 1955-J22••12?.r -. -2 13) firanki i tiule 50 '.. 9) wyroby włókiennicz~ . -223. z czego: a) iJra~ii tiulę . . t" 6) niei jedwabne f jedwabiopodobne 30·) ' \ 1952 7) .wełniany. o' " -222. -901 bielizna osobista męska ··i damska z dzianin ba. włó kniriy surowe i wykończone 30 z czego: . .. . prasowane. 13) podpaski higieniczne: popularne. 2 b) siatki namiotowe .ch i bawełnopodobnych: 20 2015-8. 1963-7 taśmy tkane. a) rajtuzy męskie i damskie z przędz teksturowanych 50 h) skarpety mfskie i damskie frotte 50 202 ~-61.'''' .. -9 6) bielizna osobista' z dzia~in męska i damska 35 z czego: . maszyn rolniczych i. tkamny piuszowe i 'p~krewne pluszom wykońezone (bez futerkowych i karakulesych) . 2012. " L ... plecione i dziane . -152. -9 7) nakrycia głowy z dzianin męskie i damskie: 15 2019~ 1 do -5 8) wyroby pończosznicze dla dzieci do lat 15 . -23 17) worki i wrllppery luiane i In~ano-konopne . -812 11) sznurek do maszyn rolniczych sizalowy i sizalowo-konopny -' 6 . -129.001) " . -9 '.>~O w tym: " 201241 do -S l) okrycia z dzianin dla :dzi~ci do lat 15 . wlókniny surowe i wykończone. ~9 4) ubiory z dzianin mę~kie i damskie ~~ 2014~1 do -5 5) 'bielizna osobista z dzianin dla dzieci do lat 15 :~ - 2014 ~8. 20 20 Wyroby przemysłu włókienniczego . :.

z wyłąc:1Jeniem napojów ~ymienionych w.%pkt 6 tabeli.) 2272-4.a1l kozie Illongolskie (be:!: welu- rowych i szlifowanych) 6.22 pkt 5 .vaid skóry owcze o~~~~ .2221-18..część II !! w tym: I) pieczywo l 2) soki z owoców cytrusowych pitne 20·) 3) wyroby winiarskie 50 z czego: " miody pitne oraz napoje "honey drink" i "honey liquor" 25 2483 4) piwo . niższym od określonego w tabeli dh tych skór: .5-1. . -39 7) obuwie wyjściowe z -cholewką 'sk>Ól:zaną ~a -podeszwie .eżełi 'WY'twouon~ Zlst!lły .ś\viński e odzieżowe -.or. 8) kozaczki ~i boiki.y (ukzarskie oprócz odzieży 6 z czego: ~dzież i wyroby~'}'two~zone ze skór mtr.3 15) artykuły dla myślistwa ze skóry i jej substytut. wyłączeniem obuwia dziecięcego 3·0 ·· ··) 9' l 2226-9 -obuwie z ćholewką II tworzyw ·s ztucznych na podeSzwie nieskiłuanej pozostałe i 20 .. 265 Poz. -19. z . 2239 13) odz~ż futrzana..1 .2222. wio5ClUlo-Ietnie i 30*. -17..-Ustaw Nr 17 . -19. 'jesienno-zimowe. 2274. własnych lub nabytych pl cenach b ez podatku obrotowego .odzież ze sztuezDej skóry 6 2233. ł . '--'" f .. s· 2075-H. " -24. -2B .. 50·) i. 60:") . 22 .~yroby odzieżowe futrzarskie pozostałe oraz wyr.czcgo .._ 18) workI i wrappery jutowe i z włókien chemicznych 45 19) wyroby z włóczki wełnianej i wełnopodobnej opodatkowanej podatkiem obrotowym według stawki 50% . nabyte od Jednostek gospo- darki uspołecznionej po cenach z podatkiem obrotowym . . 20) wyroby dziewiarskie (SWW: 201) z dzianin opoaatkowanycllpodatkiem'obrotowym według stawki 35% 6 •• °) Wyroby przemysiu odzieżowego 6 Wyroby przemysłu skorzanego lO w tym: l)' sk1Sry g1lwwe miękkie 15*) z czego : a) skóry odzieżowc. .cJw 2G 23 23 Wyroby przemysłu s pożywczego . w tym . -38. b) dwoiny bydlęcc 45~) c) skóry goto'w'c miękkie 'Świńfókic 10·) d) skóry . . -28.pkt 5 tabeli 15 b~ . " . 121 l 1.'skóry nutrii wyprawione i uszlachetnione I : 10~) 5) skóry owcze i ja gnięce oraz kozie mo~cds1rie welurowe i szlifowane.).* ··) 2221. a) jeżeli wytworzone zo.27. ź wyjątkiem skór świńskich odzieżowych 'i dwoin bydlęcych .' Dziennił$ f.a lbe Il podatkiem obrotowym . 2 5) n'apoje alkoholOwe o zawartości alkoholupowyiej 1.część I ! w tym: 2321 l) skóry SUl'owe zakoriseni'owane d'la przemysłu garbaTSkiego(łąeznie z białoskórni~twem) ' 30 2322~ 2) tłuszcze łojowe zwierzęce Sil 24 24 Wyroby przemysłu spo. 5() z czego: <" : piwo rozlewane do puteIek lub pojemników o pojemności do 0.. 14-) tornistry nieskórzane (. 35·) 2) skóry futrzane wypra. 30·) 6) skóry futrzane wyprawione i uszlachetnione pozostałe 50·) z czego: skóry suślików 10:* ) .zlll1yca. 3) skóry królicze wyprawione i uszlachetnione 10·) 4) .taJy ze skór futrzanych określonych w po".. z wyjątkiem ')" 8k6r suś1ików _. 12) .pkt3i4 " 2()* ) " artykuty 8pożywezehez'glutenowe (bez wzgł~u na symbol SWW) : . . 2221 do 2226 10) obuwie dla dzieci i młodzieży do lat 15 '.żyw.... 2225. 6 2231 B) oozież śJrorzana I ' 6 2232 ..6 tabeli.vione i uszlachetnione owcze i jagnięce . 2226 .5%.zeekór futrzanych określonych :w poz. . 2.'\ . we*oDy>ch w poz. /. . 2234.sk'Órunej damskie i męskie -całoroczne. -29.ro. .•.

. ' z czego: kawa i 'herbata 50 12) artykuły spożywcze bezglutenqwe (bez wzgł~du na symbol SWW) l 26 26 Pasze przemysłowe i produkty utylizacyjne 6: 27 27 Wyroby poligraliczne \ 6: W tym: 2711. 2713-36 2) reprodukcje dzieł sztuki 25 7) . -995 7) przybory szkolne . I 2 I 2 . -45. -43.6 2884 8) pomoce naukowe. -53. -46. !~- 50 2524 8) przypra}Vy i dodatki do ciast 15 . 2814-611. -44. 2532 9) wody mineralne i napoje bezalkoholowe (bez owocowych. -2 a) guziki 'i zamki błyskawiczne. 2815. mlecznych i warzywnych) 10 2541 10) ocet.karpiny (SWW: 4. wyjątkiem grubizny opałowej. -52. 2d . -32) 16 . musztarda i kwasy spożywcze 10 2543 ]1) używki naturalne i ich ekstrakty 40 . l -22.4312-19. I I 431 drewno.4 c) dodatki krawieckie i do bielizny. ~' 2817 3) reprodukcje fotograficzne na podłożu szklanym papierowym. 2712 l) wydawnictwa prasowe i dziełowe l 2713-13 . rehabilitacyjne i protetycznc . 2 2889-<1 10) chorągwie. \ ': Dziennik . 28 . 2517 5) wyroby wschodnie (bez czekoladowanych) 3. -41.: 2816 2) materiały filmowe oraz kopie filmowe pozytywowe ekranowe . . . . z wyjątkiem zamków błyskawicznych metalowych 50°) 288MI b) zamki błyskawiczne metalowe ~&O) 2881-3.. -32. 'w ytworzone . ' sztandary. z taśm (SWW: 1335-811 do -817) wyprodukowanych we własnym zakresie lub. 2531.' l) zapis wizji i dźwięku gotowy 36 ~ i z czego: .czę'ć III " 2 w tym: 2513-1 l) czekolada pełna 40 2513-2. z wyjątkiem płyt"gramolonowych z zapisem . czekolada do pici~. taśmach filmowych i błonach 15·) 282 4) zabawki i gry towarzyskie . . . -7.J " 25 25 Wyroby przemysłu · spożywczego . ' transparenty oraz inne wyroby z tkanin o charakterze dekoracyjnym. 6 2881 ..importowa. .3 U-19.nagrań o tem'atyce peda. drobnicy i . ' 6 29 40 Produkty upraw polowych i łąkowych 6 30 41 Produkty ogrodnictwa 6 i 31 42 Produkty hod~wli 6 32 43 Pro'd ukty gospodarki leśnej i łowieckiej 6 w tym: .. . ! gogiczno-dydaktyćżnej oraz muzyki poważnej i . ludowej 2814-2 b) płyty gramofonowe z zapisem nagrań o tematyce pedagogiczno·dydaktycznej óraz muzyki . -35. . -8 c) taśmy magnetofonowe z zapisem dźwięku oraz z zapisem dźwi~kui obrazu 2 z czego: taśmy magnetofonowe z zapisem dźwięku oraz z zapisem dźwi~ku i obrazu.5 2518 6) wyroby czekoladopodobne i wyroby w polewie kakaowej 10 2519-7 7) guma do żucia . -91. -612.. -16. 4 -. I z wyjątkiem odZieży . 5) galanteria osobno nie wymieniona 25 z cżego: ' 2881~1. i poważnej' i ludowej 6 \. . -4. czekolada pozostała 30 2514 3) ~yroby czekoladowane 15 2515 / 4) kakao 10 . . specjalistyczny sprzę t szkolny i przedszkolny . -21. -9 2) czekolada nadziewańa.. nych przez wytwórcę .2 2885. 2814-2 a) płyty gramofonowe. 1'5 ' . Ustaw Nr 'l7 266 - 1. z wyjątkiem emblematów do czapek i odzhiży szkolnych i organizacji młodzieżowych 250} 2881-35 d) emblematy do czapek i odzieży szkolne i organizacji młodzieżowych '6 2881 ~ 6 e) para soJe i laski :6 2882 6) wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (atestowane przez komisje artystyczne i etno- graficzne) :10°) 2883-11. 7. l' I' . . -22. 9) wyroby ortopedyczne. 3) karty po'cztowe (łącznie z widokówkami) 25·) 28 ' . ~ Wyroby przemysłowe pozostałe 10' w tym: 'I 2814.

l'OD)'Wanlll DIlHyC 15 l') !pOŻy:wen I 2 / Z czego: piekarskie l 14} sztdatorsiie 2 15)agency.łtGip. ~cł' Ilićłnoś'ci " 20 . uJuP ~~ naf1'a-l\l~e'~ re.)fcA .z W)'iN*kiem pieez~W:a! • k.jcn od Iu. nia "lastrico" . ~e: na.wez~ samecbe.... ~~~ p"d'adi:d' ~ep W' W)'se~i~<{... . klIIIIi.ad pro. b) jeżeli jest próW!Mzona sprzed'aŻ' napojów alkohelbwych. '' ..~ 2:fiabe~ z. .v/ zakresie .yw:ez~~ ·i.ycn. .ęlaodamir da .1< .~.. z wyj'ątkiellL ' odzieży . .z czego: ą) napojp~ alI:ohofOWycłl.. b) ~ych.oohodaw.~ątkiem cytrpl 20 b. s-. J>iur podi:óży z ezego.&wa~ne· . ~ ' > Poz. c) związan.~eJl). 9>Wcaye1J.eejda!C~\ c~ (pa l!9d. - .. . ~JtmM..llie'-:-: w-... 20 kI I~p-ó~ .. ... 20 &d. ._ 50 wyrobów' przemysłowych pochodzenia zayanlczneg...t'Oniowiyclrpocnodzema zagraniC'ŻRego · zaiuproorycJł.~ z~correipriezJnwest«rów.... . od ludności\IUb importowanych· p~ez sprzedającego.. ..o> ·zakuRi9._ .' .IIPClŻ:}lw:czo-~ełi. C!i~m.. ))t} moreli j' brZosl:w:fń · . 10 -ł .l!W~ . )! przyczepami i naczep. f\llllzanJeb.ych.w ~lIie s:avWBtwą. . .:._a. l5 8) 'witraZowmczC'>' 2 9) kożuszkars~de ( 25 lO). . usługi turystycżne . . :o~~ p...Przedmioty .o.e} • ziarna.s.i surowego ~ ialtaowe.~cZDeao 2' U) azewlk. z wyjątl:.4łó.ć~ oJ1aźiOzi~l'tmóii­ .l J!ig:·-ęcy.wstwa· ortoll. !lie sklasyfikowaJJ. w .arów.1IIIiIp 6) w zakreSie ' środków transportu z wyjątkiem: .: a) jeżeli nie jest pl!eWadZOIlIł Sp1'zeU~Ź' nape. " 1)~ 'ludwisusIile "" 2) rusznikarskie 3) złotniczo-jubilerskie 4) gr~werskie 5) kowaI...o.wy.__ wYd. j . '.czonych w ramach łwarancii oraz. . ~a~d __ &k4Ir 'l!!YJPIIa"\Vmlfca i 1łszLw~i~ll~.niepełn&spFa-WBy~ l Handel 5 w tym wza~esie ~przedaży: l) pieczywa .lIpoi. .t«W. z w. uż. i wyrobów ty.trenOmieZnrr. i obuwia.'t ym piWlll 171 t~styczne. klunieniarskie. organizowane z pr~gramem rehabilitacyjnym dla fJSób.utohuillmi' i tlorej.jne ~en~.ll '-I'. z wyjątkiem uslug zwiążanych z nagrobkamU~p8llllribiai e: I'~.~oeów południowych.. . l6. .~lIioweg. . -..ierienego . a) świad. slW! lIW!8w. ':.az usłucj. . ~ ~ ". pokr)lwanych przez I(aństw4WY i~krad 1Jbe~pieczeń.. ·używanej .ed..'" c~R'~ c. U} bśnienkie 25 z czego: .prowadż~nia. W<).mi samochodowym.jQw alkoh&ło-WJe1r~ w Iym piwa.w.. z pod- stawowęgo młteńMirp'ow. dom. lIZewsl[je ::-"<w 'zakresie lI. phłtmt.ti~dr. lo.?wi i _we~m••olai.egO pDśredni~twa i kamiau . cit.husami.dno~Ci". awaldwa 1Id. 8tosuj~~ię stawki podatku obtot'owego .włat{~'"' 4 .. . .} . 7) . .1 .wizii 10 . 12.o '" • surowego .. . "iDli. b) importowanych przez spl'zedąiącegp: Bil) na~iów aiiollolo~cliiWyrofró~ tytoniowych 50 . ' .a) .. 4.' .n. na. " 5 w tym: .l..~~zie i~dziej.amo.~ . lawowego ". ~~ion.' .' ._ Budowa bud~ów' iinn~ch obiektów budowlanych.

r .tidowei działalrio~ć gospÓ4ar~ltw .z ~ntełlrijlJ<~9~jeł=~~~tl~g~' iłr~ez ~JI~eqit. ~a8po~~j~jące be~po~edńio ~~t~z~by r~zycz~e i psychlczne.b udynkówi . jednostkacJi~prOduk\YJnych. . -- :oa.33.'pod...!ych Jako ~atennły~ pod~tawowe..j".~ątliierą pod8ze~j'oWY~~ (SWW': ~03).~~wce i mlitei'jałYi.. adwokackie~ 'ł'jnarisów łącpi. S'l'! i'! 'ó\"će~":In:~t'ę.zlecenie ókre~loriych> !lrzed~~otów . .. '... 7' ..allielm wproc!.. •• n fuiano. me 'wymlem~. Ódtiezy''sk4~zanej'.'~iitia.olnfonych 0(1. .warUnkiehl'pośia~aniar~ch~nku ..": :'·v..' ..'.. C~~Q':!~ o f!larakterze ńiemateriamym.dail'ki .iłó' ··~~80bowych .'.. a~lO o'kftślQne w-~oz.. f"- . ~pr~~d!lj~~~g!l?tii~". ".Jiemieślniczycp od rzemieślników -wy. .~. '.~.. " Cżynności o charakterze matetialnym: ".cięja{Qwycho ładoWności 40 3 t •.L'stosownie do §5 ust. StawkępÓ~itkU' o~~otowego . .śło~~h ~imp<i..i{::. M" "" jlr. 8t08uje . . " .. nlO) P..wanlu. .' " .ewe~'. . ..<' ." . c) samochodowósól)owYch . _ ' .~~ąi.tIłe·"ił..r~jekto'yycli.··("pi:ck1t..~ai}dro. . . ~ :. ~..ych 'i krlljo~naw"zYch.eg!ltj~~~~ilty~." '.. .:. ~QWych . .~' . ~.p. ' :'k!'>. i wypoczy~ku. --~"'f ..dzłeŻY .. ' .{..."". f) plot 9Cy icłi " -. . je':i~Jil priedntbiy:.podat~ii ~fipłą...." .ohielttóW'. ...izacj'ą '. oPodat~owane.J" . .....) Stawię p~d~tku. \. p~~~t~~ . '..koJlujących działąlI!?ść Vi za~eJie g~rb~rstwa · !!~ó.empezeg~(SWW=i. 2. .. ."·' j.e... ~ .:~ :.i.~~watl5!ch'~Pt~e~~~'.legjlją~j!" na 'od.~. i usta~_" podatkuobrotowylJi '~~ÓJ'zysta ze zwrotu.t. źwiązllnyeh ~i organizacjll impl1ez turystyć#lO. .Jj JiilgiIY~~1~i~'. ~. . .~.'!. '. lI~d~~~ i . ' odzieżo~ch. ' ~) ze8poł6w i części .J" '_"~ . • 'I. . L~~Qb~w. " ' Nie u~aźlI .:/"h. .ie!p~~d~~ejii' ąle:nie.nyslU :·.~~~~~fA~igbi: ~ .. " '''.ó~~' ~PQltfi~l~eń. ) ia ....t.094~-l.J1y~h . bądź też polegająeen-a ob:sru... ..uwaZa~i~"..:\t ..:t" ..iltfAnv"h ''''~II!'." .lrtu Wewnętrznego ..a}ćz..in~.. .gę«!lo~jęzil. '- h.)· ~tęp:ą~y~1:ti.'. o:raz z matenałow własnych' ~y'kpnnwcr.w).Z\l.s. "~i i.Ch~ i: ko~skic~ ~abyty~~ . ..4' .~2:amta\'l ia1lu~e..paukq róz~óju t~chnikif.ych.'..~ ..zhrs~ęh pOZO!l~llły~h{". ł! i?2..' ' . ' ..:~..wia '1 opię~i ' społeJ:~nej...'".dat~tk --: n~ pO. . >: . wełnopo~obną (SWW·: ·1 929)• .Piio.. ·futr.bó. 6cz o. . ·:WY.. :..iląl~e z"'remón~elJl -. " : .r:. .~iiI(i.ato~ałiia/"ul.~.). r beżka~ieniowych . 'i ". .Qt" Jlx!7A . hr~r~.. 'usłUgowych.: h) .robil.amiotóW' j..rSkic'h .lt~~. p~wjerzjfn'YcIi. ): ~)~ ob~tU'~.olników).5.' łiu~zii::ów ." nn'aaltlc~'wi obroto\'l'elr'G.' 1.'ś\ą"o~ców i materia!dw ' ęrzerit~słu włOkf~~lDi~zegcY (w ty~dz·iaJi.. .'w tyIn. dn..:Wlmilliq~ró znaczenie <wy..) " odzieiy )uirzanej .. mieszkim!owe.§ ! • '0 w~~g' 8ta~ki 35% uważa ~ę dzianinY.przedmiotY?Jub .z . .~yrobów.~ .I~Y' ln~aż~s!f ~~~lę.' ta~~e' połączone.dstawie art. i~:" . ' ..'..wegl)' w ~y~okości lQ%.·~ . ro*w~o~e . '.dlll~I*. zasadzie 'WYjątku..j:.t: b?4ow1ilnych lli~ . .. śię równi~i ~iw~ni'~ priednUót6w ~ wyrobó~~ ..~~ęri}ony.t.f .!.bądź m'ouern... ' '.. ($~~.~.~.t.~U1awiąj~ćego. \") -T. .. .' .... ~ .' ' przez ' zam.Q. ~~.' --~ .'ob~qtowynt}W lub Jló... "" •.kllllttli'. sit d~iidąln<!ść~!>8póda~~fą..~~:eiJnj(.... l.~.~i~~ł.Vej jak: .-~. i. 11 ust. . ~.~~91V!~Yc~~ ~E~e..'.~~h~go rowcó* I materiałów..EkSpc. '_.i l.cn pl'iepl8ów~a:terytońum· l'olskierRze'c.(~rr<i4Ów! .:.~' .·r Do cilów~d~tk)l' ółirotowego za usługi ~w1iiJl .c harakterze osObistym. • .. ' '.riświat.. . _..~llJ~~aniu. ..~ " . · spółdziemr. u~lu'gikóinąnalne' i .~p.-.v.ch:przez zrecei9~~aw~ę (Zą.~r..ząd7iimią ~sUrowce i f!1ateriały zą~!lpione zostały z' poaa*iein.'!'':''''''~::' '.L .lPA. śtq'suJe 'SIę .. . . w prz.ii'lU. i) WY. . ' .\. • g) ~oto~o~erów i ~kUie:ró~ . \ " . '. i detaIicznego r w towniach rzemieślnićzych~w zakłildacK rie~eś~czyc '1iak'ig oa )zeiilieśliaiiiSw .."'. pod.oi~'f "ąk:ce~oriow do ts1Uiio'chQ. 5) ':wYJ:pbó..s.."'.wlsptildziaJ.>'" .uSt'~.'.. <. ' zakupione'w· lispo'l~cznionych. : . ..~(~. człóW'ieka 'w -' indY. . ..dc.. ' ~)...ślę z~ ~p~datltowane podatkiem obroto~m:..jpi!e. ".\'fYioJlawcy •. ... ~:' '0.. .tlze e:OlSJ)(.. produ1t~yjnycJi ..j.. ~.t~iw (wyro.-.-""' . . '.}'(XrV "do 9dbioru kó)~roweg~~.. 1) wyrobó* f~ttzil.~ '~{<. .. ' ."·. ze 'sMr z łbów i.-wy<poczynk.'.·bez~II. .yk. .. . l) 'w zabeśie' tra~sportu i:: g'ist)'On-o~ii.Wmqaln~j i zbioro'. ~ *<.. . ~q usłUg z. 35%). P.!j. zctgrańi~źnycli' i z! udziałe~Zagraiucznym. obrotP. "1 • /-. ..ap byd!ęcY. ". 5twierdidlącego zakup ~~ch:skó~. kami~~qwyc1i.n~pra.. uw. ef~·rii'~~ntY:i[lff~..onywanl{t ' prac ._ ~.spolltej:l. ~czy:~noSj:~ini~tch . .. ~ 7) :. siębiontwie-. f-!. '. .dzinły.# iat'eQliQ9\'1 ~powietzony.ch w ' ' I:.)..obiektY.dn. wytworzonego. . ~p'r~edaży obuwia.ch4 np.aża się włóezkvy. . >" :i) . · o' :'. .~JektóW' h". ).'...~l~~·iJJii.. gdy podstawą opodatkowimia jest obió~pi:>mniejsżony o . się w wypadku.ifj1{. . .. .. .nlllcJńośc(stllnowiącę · .. :g~odezyj:!l0-kn~1?gra~f. · ilaw. !tt~ejprzef1mi\lte .' :.Wtfo."' ""..e·" Ii~tilężrie(~kóry. handlu zJlopatrzenłowe~o·.0 ".. '.'~t : . ' .) po obrotu :z~' iptzedli~y wY'rd])6Wcw opa1tc)..'''t''~' "".. 'i'P""..Wlcie....:. "" . "i. • -" .ow.. • . ję:ielt.9: . ..dą-" celOw. kultur:y fizy~znej./...\e~ (wyro}jYr: . .Ulł'' 1.(zi~żowego . bez w!oslnt:OsuJ!i sle><sta:W'k. właęnych..robów :~it:Ze. ' na. -. na .' '>~~~ .' " d) samocllodów'.zypo. t " :' . 2 rozpor...l'iilIY:·'·~p-:6!łfałiry-:ltat:y~ '. rzemieś~i~ó~-r...~ oc. J w~4hi~'8iaw~ 50% .". _ j • '2}. " " r .i'. '-.-p kt 5. ' jait.ins.' :.' .O.\· )'.·· ~.. "'. tnrystylti .·~iń"e.ce . ' n~b~e . .:s". .wą..Jtkiein obroiow~: .?)~~ " . 'N ' '.óllj.:{ . 9l.prze!pys~i1 ~wł~lt....bezpp'~<Uiic5~)ąb ." '.. konserwacjq . . "P.. . " .'P9~~t~wó~eJjlłlt'er. · ' .-!i)ilurtowej(do'(dajsze') ..awiającego' dh dal~zer odiipfzcdażyfi'.4siębiorstwllc~ .-..ro'wal1z:l{cl.piz~dair) .i~·h.'chlo~'nlf'iiłJ.l l.. '.

Related Interests