You are on page 1of 11

. .

2,l54ku"~~ ptzedętną ifoczmą


ł~iooe§ .~lfQk.\ll' 1:98:1,..1 ;'"
.
. 2. titf A'OO8 , L oibw'iesz.qr.-enie',,()M6~
.

,' ~~ Wf termi'l1ite ~teinaStll dni •.ricl dhiuia ' Óoręczeniji : Yipwą·


,':1 uim , 'UlI':zędaf ,,~alf'bow~g'Ow ~pTawach ' (()l~~I1t:mVdi W 1!lst, 2. z<\')S'taitie Clg'łosz:ene' W 'te~ini-e ,,-4 dni
~:3Cb ust., 4.: >'", . " , ~ w-ejścia IN 'z yde f-o'zpo-rz'ądzenia. ". '
§ 32. L'P.ą'tftftniey pr'Owa'l!lząty księgi l1andli:ewe 0'00- §34.Tracą , mocpr~E!pisy . rozpóciądZenla
wiązą.ni ' są wskładil'l:łyehżezne.niaehzazl'iaczyć fakt pro- Finansów ~ dnia ,29 llpca 1'983 ' t: 'w sprawie '~.T.l
. ",n,n••"r"..
..waclzemfa}{Si,ą'Y '''<ilrcrz: do1ączy<ć ·'Z·am1k.nięcie roc:zn:~,aóso~y ~'bró()towe!J() ,i dochodciw<ego ' orl , 05ói)
prawne .- ponadto odpis protpkołu walneg-o 'Z!Jf"Ofl'la'dz~nia pniwnych me , będących j.ednośtko<rini ' . ,
{zgtoma~~nia w4palnilrow) , wwier:d'zaJąctf!iJ(!I zamknięcie ni.onej {Dz. V. Nr 43, poz.: 193 j Nr 73dłoz.33.G; . ~ 1,985, r •.;'"
r'(i)czn~ oraz Qd:pis .,:sprawo2(iania k«J)mis~~ . rewi~\yjnej.. Nt 11,.!?Qz, 15 'o raz z 1981 "r. :Nr 6,po~. 35),"'"2: t~ .ze, R!~e:: '.. '.
pisy §4usl .3, § 'Su~t-, J ,pkt 1 oraz stawki poił~tk\ł ·'bbt0- ./·
2. Osoby prawne.ó których Iri0-wa," arL'';S iliot. w towego · oa osób fiZ-.Yczflychi osób prawnyc1tnleh~dqcy€h "
ustawy o podatku , dochodowym, Qbowiązane<.są W .skla- jednost'kami g'ÓspQdarkiuspołe.czni:On-ej, ,.okres~9ne W, "
• dan:ych zezna'niachzaznaczyć fakt prow.adżęnia · k~lgg : oraz
b-enstiin:ow1clce j załącznik do t'Eig'o' 'fozp~!\t1zetfi~ i~F'hot •
wykaz-ać w za1ątznikif do zeznania przycnody 'i wyd:alki
wują · inoc do czasu wej~da: wżycie przepiśGw lOrai '!itćt"
według ich" roe.żajów. . wek} o których mowa w ~ 35. . ' -•. '~',
i , PD4,a,triky . pf.pwad:z~cr ksiągi podatk!oW& ooowią.,. § 35. Rozporządzenie w,c hodzi w iy.cie,. zdni-ęm ogłó­
z.a ni są w .sł<:łaę..anyęlłZ€ZD.,anłach ziiznaczyć laM pmwtd- .dz~riia .j .ma :z.astospwa~ie p.oczynaJąc Qd · rok!lli . .poq,~~-_"
dzenia ksiąg; .a pooiict,to .dołc{l.czyćzamknię.te ksi~.i. (ii<b oz-e· wego ,19B8, ~ tym że: '
znania o wysokości obrotu. 1~ }3ir~,*i,s . QB ust. i pkt l , ma .'. ~stQSOWa.ąłe, ii10 ""'".."'.._,'
ków poo.rlesionych ·Qd· dnia o!Jł'6~'nia i~'(l~~T;2ią',d;Zi~~~ii, ,;
Rozdział 5 :29 px~-episy '§5u~3 ł 4 ąr~z $tawki pDdął1Wi.; r.lł:I··rtit.~"
:. wego, określone w tabeli. óktórej mowdw: f '5
PfZ~pisY' przejśdo~e i końcowe s!~llJe;si.ę ocl dnia ł . lipca 19asr",
3~ 1>r7,e~ ~ 9 lIlsŁ l ma ' z..ast~w.am~ do , 1W~ri6a~!iJil'1~!eR';
.!§ .3.~.
Dłaustałenia ' ~kośoi norm ~nag.I'Gdzea
L wypłaGąjlilV~ h pocz}"n.aJiąc ed dn-ia !. łiPfiia:
.za0~esod .(dnlia ,t.łipca ' ł988 1:, do 'dni,a :!n"-~r~ ,1988 ;1". ,
ptzyj~tlłłe si:ę mJllllrwłedn'io~ l~~-iGrotną, · 1.,7S-'b"otmą er.az
'., ;-1'

.;.- .. ~. ,-~ - - .<' - ' " .>;',' l . .'


TABELA STAWEK PODATKU OBR~T~,WEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH IOSÓB .PJiłAWJNY<€H
, ". .NIE BĘDĄCYC,H ..f.ED,WSTKAMIGOSPODARK(USPOLECZNIONEJ '. '
\:,1. ' _ - . " .:<~ , : -' \ ,:.-

S:yinbel
Poz. Sy,srem:ailyemego :' \Nar;6 ;yUp~ . lWo/.oohPM' ~\Wyr.u}
'''Y'kam 'lviyRih.@~v 1u'1I .!ługi rałb~ .~j. ,qUitdłs
,. (SWW)

I Ol ,Wtg4.el i' :W-ykiety


2 02 ·Pali'V.ą, orllz. prZe1w.Ol'y ,paliw
~ tyiu:: ' ,
1)' oleje do silnikó,,, 4,wllsm"mvf.ch v. .zapl~ i.~~y~
2) oleje do silnikó,v c~tero'suwow'y~h zza~lLem isK'F~'Ym.
.3) oleje , ao , s'i1WKÓW . Z ~apIOJlem samoczyrm!ym~ (lW'Y1SO~~nfi()h~
typu CA,CB, CC, CD '
.....
z cze.go: ,
'oleJe typu "l\Iarinol"
3 03 .. Energia elektryczna i ciep'lna
4 '04 lW)'ro'by ,hutnictwll ż<!łaza .
~V' 'tym ':
04'14 ,Złom 'StalmY')' i -ZC11W11y
5, (():S '. Wo/.r.o15y ł'rzem)'slu metali miei,ela.roych
w ltyJłn:

0521 'l» iłom !metali ni·eżtlla'I!lRY.dh


<0:522 29' oą.paą mctaluriicz~ mcl1l1i m ieżclazny.ch
z czege: "
mułeK snema=az .srebro ,i ,z~dl!zm srebra Qtlz§sklwane. W -Ą!zasie proccslhv proclukc,yjnycb
3~ 'sr.ęłlr,o :.!.g' ~.sW'W, il5.U..,4ł} i&J:QZ materi:iły ipółtab'r'yKat,Y ze ~rehr~, l 'z udiia1em srebra
0542·8 4o) 'kamien.ie 'y,ntetyDznc . , ' . " ' .
z' cze,go:
.i
05 ą:2.:s2 · lnuuienle ,syntet,yczue i1oce'ló.w jtihiJersklch
Dziennik Ustaw Nr 17 259 - Poz_ 121:

-l I - 2 I 4
6 06 Wyroby przemysłu metal\l>weg()
10
w tym:
0627 l) konstrukcj e ~talowe lekkie dJ wyp()sa~nia obiektów inw~ n tu5kich
6
063 2) łożyska
30
0651-3 3) gWJidzie
0651-5- 40
4) elektroły m etalpwe dl) spawania
50
0655-6, -7 5) bntle sta'owe dl) gazów płynnych
10*)
0671 6) artykuły g)spodarstwa dJm)wego ze zbt3. srebra oraz z ud ziab m złota srebra 40
z czego:
0671-~3, ·29 a) nakrycia stobwe srebru~ 12
0671·24, ·29 b) nakrycia stl)łowa srebrz~ne oraz n'l'uycia stoll)W ~ IHmi ą tkarskie srebrzon e, srebrne i złocone 10
0671·37 7) nożyki i taśmy do golenia 50
0673~21 8) odkurllacze elektryc~nc ·20
0673·223 9) trzepaczko-odkurzacze 20
0673-38 10) roboty kuch enne wieloczynllościow ~ elektryclllc d (lll11we 20
0673-51 , ·52 11) .chłodziarki, z wyjątkiem chl{)(lziarb-zamra-~arek i zamra-~a rek lO
2j czego:

a) o pojemuości od 180 I do 240 l 35


b) o pojemności powyzej 240 l 50
c) . kempingowe
30
0673-522 12) chłodziarko-zamrażarki
45
0673-523 13) zamrażarki domowe
45
0613-6 14) maszyny do szycia domowe
20
z czego:
maszyny do szycia domowe typu "Singer" oraz pochodne 40
0675·61, -62, ·63,
-64 15) narty, wiązania, kijki narciarskie oraz sanki - metalowe dziccięcc 6
0675-93 16) sprzęLmyśliwski. metalowy 30
0676 17) wyroby jubilerskie, złotnicze , grawerskie i pokrewne 20
z czego:
a) wyroby ze złota i srebra oraz z udziałem złota i srebra, z wyjątkiem wyrobów ~ jubilerskich
(SWW: 007~-12, ·14, -9), złotniczych korpusowych (SWW: 0676-21, -22), grawerskich
i medalierskich (SWW: 0676-3) oraz kultu religijnego i -dewocjonaliów (SWW: 0676.52)-ze
srebra i z udziałem srebra 40
b) obrączki ze złota (SWW: 0676-111) 25
0679 18) zespoły i części wyrobów metalowych powszechnego użytku 20
z czego:
zespoły i części wyrobow metalowych powszechnego użytku - regenerowane 6
7 07 Maszyny i urządzenia - część I 10
w ·tym:
zespoły i części (bez względu na symuol SWW) do maszyn i urządzeli (SWW: 07) - regenerowane 6
8 08 }laszyny i urządzenia - część II - , 10
w tym:
0821 do 0826 l) maszyny, urządz enia i narzęd z ia rolni cze 6
0829-1 do -6, -8 2) części maszyn i urządz c rl r :>lniczych 2()
z czego: ,
0829-2 części maszyn d~ zrasz1:1ia gleby (SWW : 0822-6 i -9) 6 -
0843 3) urządz enia chbdnicze 6
4) ' zespoły i części (bez wzgl~du lU symbol SWW) do maszyn i urządzeń (SWW: 08) - ,-egenerowane 6
9 09 Wyroby przemysłu precyzyjllego 10
w tym:
0923-62 l) oprogramowanie zastosowań 10
z czego:
taśmy magnetofonowe w kasetach z zapisem programów i gier .komputerowych : 2
0931-12 2) maszyny do dodawania (sumatory) 20
0931-p 3) maszyny kalkulacyjne 20
0932-11, -12 4) maszyny do pisania biurowe i walizkowe 20
5) zespoły i części do wyrobów wymienionych w pkt -2 -,1 25
z czego:
zespoły i części regenerowane
6
0943-441 6) wagi przemysłowe pomostowe 6
0946 7) zegary wewnętrzne i osobiste 15
8) zespoły i części do wyrobów, wym ienionych .w ·pkt 7 20
z czego:
zespoły i czę śc i regenerowane 6
~,\r·t""''::
"
. ..'-. '':_1.
.'~~~~" :
/

."
Dziennik 'Ustaw Nr 17 " Poz." 121
'c

l I 2 3
••, ,

0961 9) przyrządy obserwacyjne i celownicze 15 c'


0962 10) aparaty i sprzęt fotograficzny oraz wyposażenie 20 i
0963 11) kamery i projektory filmowe oraz kinotechniczny Bprzęt pomoCniczy 20
}2) zespoły i części do wyrobów wymienionych w pkt 9-11 2&
z czego:,
zespoły i części regenerowane 6
0965-2 13) szkła okularowe 2
097 14) narzędzia, przyrządy, apriTaty i 'urządzenia medyczni:! oraz weteryna!'yjne 2,
10 10 Srodki transportu lO , ,,
w tym:
.. j"
l) zespoły i części oraz akellsoria (bez względu na symbol SWW) środków transport~ lamocho·
dowego '(SWW: 102), ciągników uniwersalnych (SWW: 103), motoeyJdi,siuter6w i motoio. :
werów (SWW: 10(1) oraz inne wyroby (bez względu na symbol SWW), któryeh eIlarakter wska-
zuje na przeznaezenie do tych środków transportu ' 30,
z czego:
,
a) bagażniki samoehodowe eałodachowe i do nart - ' 15 ; :
b) zespoły i ezęści ciągników uniwersalnyeh (rolniezyeh) (SWW: l(39) 20 , ,
\

c) akumulatory elektryezne do samoehodów ' o's obowyeh o pojemności d'o 60 Ah 50; ,


d) oguJllienie do samochodów osobowych 50 i
c) woda destylowana do akumulatorów 10*)
f) części zamienne do samoehodu Fiat · l26p, stanowiąee specjalne wyposażenie $mochodów'
dla inwalidów z dyśfunkeją nóg i z dysfunkeją jednejręJti . i' '6 '
g) obciążniki do ciągników Massey-Ferguson I 6 ~

h) silniki, n~dwozia oraz przednie zawieszenia, skrzynie biegów i tylne mosty do samoehodów ,
ciężarowych i autobusów ' ,, 10')
,
i) zespoły i części (bez względu na sym~ol , SWW) środków transpąrtU (SWW: 10) - regene-
rowane 6
j) pokrowce na siedzenia samochodowe i plandeki samoehodowe lO·} . -f'

k) kaski motoeyklowe , 6 -, \
l) pasy bezpieezeństwa 6
' ł) tr6jkąty odblaskowe ' 6
ł~
. m) elektroniezne przerywaeze świateł awaryjnyeh , ~
i J"
n) urządzenia autoałarmowe 10*)
1026-95 2) przy.czepy mieszkalne i kempingowe 30: "

, 1043-5 3) ro'\very i poja'zdy młodzieżowe · i dzieeięee ,6,


1043-8 4) wózki dziecięce 6'
1055 , 5) jednostki sportowo-turystyczne pełnomorskie 25
<-

6) zespoły ' i części do wyrobów wymienionych w pkt 5 30 \


I
106 ; 7) środki transportu lotniczego 35 , .-.
1071-92, -93 8) wózki ręczne drewniane oraz powozy i bryczki 2
/

, 11 11 ' Wyroby przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego IQ;


w tym:
1132 l) urządzenia bezpieczeństwa ruchu 6' li
1133~1 do -4, -6, -91 2) oprawy oświetleniowe 15, ,,
1136 3) sprzęt 'elektroteehniczny gospodarstwa -domo'wego i przeznaezenia osobistego 15'
z czego:
"
.'
l;
1136-112 a) kuchenki elektryczne j ednopłytkowe 10*)
1136-114- b) grzałki nurkowe elektryczpe 10'*)
1136~169, c) podgrzewacze do butelek dla niemowląt : 6;
1151~1 4) aparąty telefoniczne powszechnego użytku 301
1153 ' 5) sprzęt elektroniezny powszechnego użytku:
a) klasy Hi-Fi i stereofoniczny · 35
z czego:
gramofony stereofoniczne 30
,b) pozostały 15
z czego: -
ba) odbiorniki radiofoniczne przenośne turystyczne do trzech z_akres6w .fal
bb) OTV20" do odbióm czarno-białegc'i
1<r)
6. "
"' ....

he) OTV pozostałe do odbioruczamo-bialego , -, lO~)


bd) OTV z ekranem do odbioru kolorowego , _ ,> 46:
be) odtwarzacze samochodowe monofoniczne, . radioo!ltwarzacz'e samochodowe i radio-
odbiorniki samochodowe 35
1153-43 hf) magnetowidy powszeehnego użytką sd
1153 ..91 bg) aparaty dla źle słysząeyeh " 2 ;.-
-;.,'
1153"94 hh) urządzenia alarmowe elektroniczne 6

"-

i
t
~;~~t>1~:~~~C~·:~;~;~{!.~~~;~ ,
~~." . - ~',,-~'.. ~.' ~.~.... -,

" /

Dziennlk lJstaw Nr 11 - 261 P~z. 121

l . 2 I 3 .4 -
:,,-'.

1154;
25
1154~21
30
1154~212
6
1155
20
1155-31
5
I155~32
5
1156
20
1158
20

40
~
1159
20

6
12 12 Wyroby .przemysłu chemicznego - część I ' lO
w tym:
123 l) nawozy sztuczne oraz składniki chemiczne . mieszanek paszowych 6
1246 2) pestycydy 6
1249-19 .3) bazy r kompozycje zapachowe· 30
127 4) włókna chemiczne· 35
13 . 13 Wyroby przemysłu chemicznego - część II 10
w tym:
131 l) farby i lakiery 30*°)
z czego:
1313-4, 1314-1 wyroby lakierowe ftalowe karbamidowe oraz celulozowe 40")
1321-111 2) kwasy tłu8zczo~e naturalne pochodzenia zwierz(!cego 30
1322-1 do -S 3) mydła, pasty; płyny, proszki i granulki do prania oraz mydła techniczne li
' 1323-5 4) środki do pielęgnacji i k~)llserwacji samochodów i motocykli 30
, 1324·113 , S) pasty do pielęgnacji jamy ustnej dla dzieci 6
1324-2 6) środki kosmetyczne ' do włosów (bez ziołowych) 30
z czego:
uampony 'dla dzieci ' 6
"'.. ; 1324'-3 7) środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry (bez ziołowych) 30
z czego:
1324-321 . a) .mleczko kosmetyczne dla dzieci
1324-332, ·333 .
~
b) ,oliwy zwykłe dla dzieci i oliwy witaminizowane dla dzieci 6
,', I 1324·4 8) irodki upiębzaj,ce 30
1324·5 9) wyroby perfumeryjne 30
13~4·62 10) talki i zasypki kosmetyczne 6
1324·9 11) wyroby kosmetyczne i perfumeryjne (bez ziołowych) pozostałe 15
1333·6 12) wyroby pirot«:cbniczne . ao
1335·8 13) materiały do zapisu magnetycznego i pomocnicze do użytkowania taśm magnetycznych i magne-
tofonów 2;0
z czego:
1335,.811 do -817 taśmy magnetyczne do zapisu dźwięku oraz do zapisu obrazu vi kasetach i na szpulach 5il*)
\ .
1336 14) kleje . 10")
) 134,1354 15) wyroby farmaceutyczne (także zielarskie) '2
1355 16) produkty spożywcze zielarskie :6
1359·1 17) środki pielęgnacyjne i kosmetyczne do włosów ziołowe 30
1359.2 18) środki pielęgnacyjne i kosmetyczl1e do skóry ziołowe 30
1359-3 19) środki do kąpieli ziołowe 10°)
• 136 20) wyroby z t\~orzyw sztucznych 20
·; t ·z czego:
1~1-6 ' a) materjały włókiennicze powlekane tworzywami sztucznymi 30*)
l · 1·7 b) skóry Iztuczne z licem z tworzyw 8.ztucznych 30*)
. 1i!\a64.14, -17
...: • 1364.-14, -17
c) Ikzzynki i transporterki z' tworzyw sztucznych
d) Ikzzynki do jaj li 36Oclzt., transporterki do piskłąt li 100 ut., klatki (transporterki) do
35

przewozu żywca do uboju oraz pojemniki (transporterki) do drobiu świeżo bitego 6


1~65 e) wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa 5
1366-16 f) sprzęt narciarski. i saneczkarski z tworzyw sztucznych. dla dzieci '6
1369-7 g) sprzęt medyczny z tWl/lZYW sztucznych 2
I
21) obuwie gumo wc dam'skic i męskilr
.',/ "':
z czego:
obuwie gumówe d~iecięce ,!)
1376; 22) wyroby gumowe medyczne i sanitarne , -2
1377' 23) sprzęt sportowy, turystyczny i ratunkowy gumowy 2D
138 24) surowcc wtórne i odp!ldowe dla przcmysłu chemieznegp 6
14 14 Materiały budowlanc 4
w tym:
1432! l) nawozy. wapniowe .i, ,~jplio.~q>UIll:,;,neZo.W.e. 6
1482t 22 2) pomniki i nagrobki ' z kamienia naturalnego 2p
1482~23 3) pomniki i ~agrobki ze sztucznego kamienia. ,~Iasmcoi' i, z b(\touu. ID·
\

1483~1 do .3 4). w.~ gamclI!CSk.ie 2

15 15 W"JIOł).y U f szlifu. 1'0


w tym:
11)1 , sdł huQ'a.wJhul!' ' S
1523~6, -7 2) szkło dO' oświetlenia elektryeznego wielowarstwowe dmuchane i je(rnow.aJ)~wowd , $
1526- 3) szkło sanitarne 2
1532: 4) szkło kryształowe 3D
.i, 1541-1 ;;) butelki szlalan!! do. arJl)fk.uł4\IO spoi;y,wcz:y,.ch si;
, z czego:
;"1 " butelki szklane do mleka i' przetwO'rów mlecznll~(§",~:':l05.41.-~bubelki.dit )Idypraw i olejó~ ,
roślinnych (SWW: 1541-16), butelki dla niemO'wląt (SWW:, lS4:l-:ł9). O'm'?i buł'elkii dO' napO'Jów ,
"Pepsi-CO'Ia"i "Coca-Cola" O' pO'j. 1,j)1 (SWW: 1541-1) ' , ' ,6
1542' 1 6) słO'je szklane dO' artykulów' spO'żywczycB , zwyjątlaem sItu dh O'MyweJt dziecięcych (SWW : 1542-.1 7)
i słoi " Wecka" (SWW: 1542-11) , li;
1543) 7) O'pakowania szklane farmaceutyczne
.
~
],6, 16 Wyroby z, ceramiki szlaohetAęj) , : ID
w tYII!: !
16n; l) poroeJana. sŁota­ 2b
z cz'egO':
161M galanteria porcelanowa ~
1611i 2) porcelana stołO'wa zdobionar,,(W.y.ł.w,_ _ z ~~,w ~QWc~, na4Jtyoh .n d jednostek. , \

gospO'darki uspołecznionej po cenach z podatkiem obrotowym '~


,
1624 l, -2, 1639-1 3) płytki i kształtki: pO'dłO'gO'we kamionkowe, ścienne szkliw. ~e i. ceraniicznc ścienne J
szkliwione ,. ~.)
1631 4) fajans artystyczny . $l
1635 5) galanteria jubilerska szklana ceramiczna! ło ,

17 li • , WyrO'by przemysłu arzcwncgo. m


w tym:
171Si-l

lil5i-2
l) deszczułki posadzkO'we lite:
a) dębowe, j,esiono'i\'e. modrzewiowe i lllahoniuwe ' :
b) z pozO'stałYcli gatunJC&w dl-ewrra '
2) płyty na pO'sadzkę . mozaikO'wą; podklelane :
,'*) \

' ,,,*)
a l' d'ęliowe. fesiomiwc, ' mO'-clrzewi'ówe r mmiO'niinve ' ~*)
b) z pozostałych gatunków drewna :co*)
171 5i-3 3) deski i ply,ty P~?łQHO'WC klcj,o ne:
aj d'ęBowe, JeslonO',i'e, l1foarZewiO'W(' maJionlO'we :jJ*)
i
b) z pozO'litałych gatunków drewna . !- lO·)
1715}4 4) tarcica podłO'gowa strugana modrzc~viowa 30*)
171 ~5 5) , listwy, przyścienne z dl\Cwna: ~
a) dę~owego, jesionO'wegp, modl:zcwi'owego maJiO'1liowcgo , . ąą*)
b) pozostałych -g atunkó,,' ~ I, O·)
173l(5 6) domki kcmpingowe 20.
173~1 7) elementy budynków mieszkalnych , wczasowy~li i Ih nicll z m e\vna oraz materihłów drewno- - ~
J
pO'chodnych ,
z czegO':
. ,

ł
20

173Ź-U , -12 elementy budynków mics~karnych wolno ' stojącycli i ~zcr'eg&wych' /iJ)
1734-2l, , ,
8l bo~~ria z tarcicy;
. a.J d'ę'bowej, jesionO'wcj , inodrzewiow!'j i maHO'niowej
.. :~.. . ,:
" " :JO*)
, .
I>
h) z . pozostaJy'c h gatunIiów .d rewna 10*)
173ł-22
"

9) boazeria , z, materiałów'drewnópochodnyc'J1 okit-j~'na Qkleinapli:


" ~ ~O*)
I
a) dębowymi, jesionO'wymi, m~d'rzewio,vYllli ~afi9~i~,;,y:m:i
b) z pozostałych gatunków drewna . 10*)
,"

-s'
" ' ..
....: . .
''';;:-', ;,
< ,
,
" 1735." 10) komplety elementów budynków mies~ <w.eIi~<iIl li OdłrOOh z ,.th&Włla'*az \materiałów
611M!S1~~ , ' , :20: '
z . c~ ' , "
735-11, -12 'komplety elementów budynków mieszkalnycll WJlW .st~eycłU,'~;w,y.ch lO,
, I J74 LI) meble ~ez wz.,g1.ędu _na rodzaj materiału, ' z .które,go ;!lostały wJtworzo~), ' 30
'z czego: " " " . ' , ' ,', ...,.: ''
a) meble tapicerowane w kompletach;żestSwIic'h'OtazFoleayncze~z wztlęiu nli symbol SWW)
b) półwyroby meblarskie oraz półw~ li ~~ tdł.1IiUe , ,.
11.741-115, -126, ~ .. '
ł82 c) meble kuchenne segmentowe, w zestawach, kompletach oraz pojedf.D.CIijl ,(z. wyjąłdem mebli,
któryc~ fronty wykonczone są okleiną naturalną lub elemeriiami z litego drqwna) , 15
1741 , 28 d) krzesła stolarskie twatde, z wyjątkiem krzeseł wykonanych z Iiiego drewna .dębowego~~1l!Osno.-: < '0'

-~9
741"'41,. -142,
, 43 e) stoły kuchenne, pokojowe i stoliki (z wyjątkiem wykonanych całkowicie z 'Iitegó drewną .lub . • !;.' ;
wykońeziimyllAM' ,~.mrt\U:_~ , ,'" ,"
f) szafy garderobiane i kombiJl&~ne 6; wYiAtJOOmQ:a(, ~.ch'ul)n1ł' łVylrończorte są okleiną
naturalną lub elementami z litego drewna) , '.' ' 15
1741-11.47 ,g) taborety stolarskie (z wyjątkiem taboretów wykonanych z litegó drewna dębowego i sosno-
wego) , , ; , ,"" '
, .lł74H181 h) meble pokojow.e..s~~i.\):~:e" e: w§,iaikiem ,mebli," kt6r'ych:tranty .wjkonaiie są z Utego drewna '
, 1ulr~pcończoDe ~ natJualn!) ' " 15
,.I741.p.7 i) meble miesikaniowe~ Wblldo.wania,'p w,Yjłltkiem mehli,k'tórjoh.fr!ltlłH wykonane są z litego
drewna lub wykończone okleiną naturalną) . \' , . 15
j) meble turystyczne " '15
k) meble dla szkÓł, przedszkoli i innych placówek oświatowo-w.YOho.wfFiYązych,z Drewna OJlal~
z częściowym zastosOwaniem innych materiałów 2
I) meble s~ita,lne' oraz meble i urządzenia ~trz .ula 'PfIuii6Mlceełi !l~ dbowia 4bez względu
na ' symbol SWW) , ,. ,
1741;116, -124,
--129\ _135, -143,
-149" -152, -154,
, -156~ -161, ;.162,
-166; -313, -316, '
,-323; -326, 1742-
-17,"743-116, -124,
I ;129. -135, .156 ł) , meble' dla dzieci i dla młodziciży !
r74~1 " m) trumny 6
1 1749-2 n) urządzenia ogródków dziecięcych .6
1752 12) wyroby beanarskie 2
176 , 13) zapałki '. :'~
.,3;;
t 177;1-25, -28, -97 14) narty, kijki narciarskie oraz sanki - d-.ew.uiane .d~ fi
1774 15) galanteria drzewna "
, .2»
, 177~ , 16) wyroby z drewna pozostałe -"Q.jąc w~y JZ .a.cłpadó,w fi
178 17) odpady' drzewne użytkowe . i opałowe ·fi
18 , 18 '\W~ ~u pąiemiwęgo U)
l.
w tym:
I 182~ l) artykuły ,papiernicze szkolne łi
1829-13 2) ' karty do' gry (ł?ez względu na rodząJ fJllatoria~) , ,5:0 t
1
1829-4- 3) arty~uły papiernicze h;gieniczne , . '6 ,t
19 ' 19 Wyroby przemysłu wł6liienniez~-,ozę.ś'ć J 1'0
w tym: .
19H' l) tkaniny ba~ełniAllJlz łUlllvdłn,f: J.,oo% 20*)
z czego: .
'..;.. 1911l-19, -58 tkaniny bawełniane i bawelnopodobne wykończone bieliźnianc .~ -,picluszlrowe oraz tkanin)
,bawełniane i b~wełnopodobne wykończone ,specjalnę - gaza ' 16
19211 2) tkaniny wełniane i ~OJIodQlme OW!'liońC&.One 20*)
z czego:
a) tkaniny wełniane i wełnopodobne o zawartości ,O,ilo 50% włókien wełriianych'j v.~łnopodobnych (6
b) tkaniny wełniane z wełny 100% ' 40*)
19.2i1-341 ~) tkaniąy lWełnian.e ,-!llkienkowe z wełny 10:0% 25")
I 1921} l 3) wlocm wełniana i we1nopoaObna gO" )
, , z czego: "
włóczka wemojłOdobna teksturow-ana .z wł6kien syntf,tycznych ' p.oIiamidowych i łpaltitnnv~ch
oraz jedwabiu wiskozowego
Dzienl}ik- Ustaw" Nr 11 : •. , '.''''

, 1' , , ... "


L ... - ,'
1936 4) .tkaniny lniane i .konopne wykończone
'1946-3 5) tkaniny jedw~bne i.jedwabiopodobne wykończone odzieżowe, II wyją\kiem tkanin ,pod_.ewko-
wych (S~W: 1946~36) i tkanin z jedwabiu naturalnego (SWW: 19'6.001) " . %3:.)
1949
, t"
6) niei jedwabne f jedwabiopodobne 30·) '
\ 1952 7) , tkamny piuszowe i 'p~krewne pluszom wykońezone (bez futerkowych i karakulesych) - 3~·)
1953 : ' •. 8) w7lOby włókiennicze futerkowe . tkane ' 30·)
1954 ; 9) wyroby włókiennicz~ , futetkowe dziane 3Q*)
1955-i,
:,
-2, -9 '.
lO) dywany i chodniki aą
zezego: !

1955-122, -129,
-152, -159; ~222,
-229,~252, -259 a) dywany i chodniki welurowe i pęczkowe, z wyjątkiem dywanów i chodników welurowych '
gładkich (jednobarwnych) i w pasy "
1955-J22••12?, . o' "

-222, ,·229 b) dywany i chodniki welurowe gładkie' (jednobarwńe) i w pasy 40


c) dywany i chodniki wykoJlane z odpadó~ , . 15
1955-3 11) wyroby odpasowane 20
i
z czego:
a) makatki okolicznościowe wykonane technoloJi4 axmmster . 45
b) 'makatki okolicznokiowe' wykonanetechnolosf'. li1owll . '30
c) wyroby odpasowane wytworzone z surowców i in"ieriałów przemysłU włókienniczego (SWW:
19 i 20)opodatkowanycJl podatkiem obrotowym , '
1955-4 12) wykładziny włóldennicze
'l956~'I. -2 13) firanki i tiule 50
', . z czego:
a) iJra~ii tiulę , dziane,: r~cznie .., 2
b) siatki namiotowe .6
1956-3, .4, -9 14) wyroby ażurowe - koronki, aplikacje, pleny i , pozostałe (wykonywane ręcznie) "
.2
196 ; 15) wyroby pasmanteryjne, 30
z czego: ,
1961"7" 1~62-7.
1963-7 taśmy tkane, plecione i dziane - elastyczne 25
16) przędza '(be~. wzgl~du na symbol SWW) 35
,r -.,' ,
20 20 Wyroby przemysłu włókienniczego - część II ,- >~O
w tym:
"
201241 do -S l) okrycia z dzianin dla :dzi~ci do lat 15 ;6
. 2012;8, -9 2) okrycia z dzianin męskie i damskie , ~O
2013 r l do ·5 3) ubiory z dzianin dla dzieci do lat 15 6
2013!8, ~9 4) ubiory z dzianin mę~kie i damskie ~~
2014~1 do -5 5) 'bielizna osobista z dzianin dla dzieci do lat 15 :~
-
2014 ~8, -9 6) bielizna osobista' z dzia~in męska i damska 35
z czego: , :.,
2014-8{)1, -901 bielizna osobista męska ··i damska z dzianin ba.wełniany;ch i bawełnopodobnych: 20
2015-8, -9 7) nakrycia głowy z dzianin męskie i damskie: 15
2019~ 1 do -5 8) wyroby pończosznicze dla dzieci do lat 15 ,6
2019-8 . -9 9) wyroby pOliczosznić~e ~ęski~ i damskie 35
z czego: / \,
a) rajtuzy męskie i damskie z przędz teksturowanych 50
h) skarpety mfskie i damskie frotte 50
202 ~-61, -815 lO) sznurek polipropylenowy do. maszyn rolniczych i- do pras 30
2023,-811, -812 11) sznurek do maszyn rolniczych sizalowy i sizalowo-konopny -' 6
, 2024- i,
12) wyroby sieciowe ' ,6
2025-222, -223,
-224. 13) podpaski higieniczne: popularne, prasowane, z ligniny 6'
203 14) dzianiny, z wyjątkiem podszewkowych 35
206li. 2962 15) . włó kniriy surowe i wykończone 30
z czego: . .
, wlókniny surowe i wykończone, produkowane 'z udziałem wlókien p'o~owny~h iwtó~ych '10
2072-44 16) tkaniny z foli polipropylenowej dekoracyjne 50*)
, . .
2075-11, -12, : -1 3,
-21 : -22, -23 17) worki i wrllppery luiane i In~ano-konopne
...
/,'\ ,
'--'" f .'

Dziennił$ f,-Ustaw Nr 17 - 265 Poz. 121

l 1- . ł .... " ..•... s·

2075-H. -17, -19;


"
-24, .27, -2B - _ 18) workI i wrappery jutowe i z włókien chemicznych 45
19) wyroby z włóczki wełnianej i wełnopodobnej opodatkowanej podatkiem obrotowym według
stawki 50% . 60:") , ,
20) wyroby dziewiarskie (SWW: 201) z dzianin opoaatkowanycllpodatkiem'obrotowym według
stawki 35% 6 •• °)
Wyroby przemysiu odzieżowego 6
Wyroby przemysłu skorzanego lO
w tym:
l)' sk1Sry g1lwwe miękkie 15*)
z czego :
a) skóry odzieżowc, ź wyjątkiem skór świńskich odzieżowych 'i dwoin bydlęcych , 50·) i;
b) dwoiny bydlęcc 45~)

c) skóry goto'w'c miękkie 'Świńfókic 10·)


d) skóry .ś\viński e odzieżowe -- 35·)
2) skóry futrzane wypra,vione i uszlachetnione owcze i jagnięce .or.a1l kozie Illongolskie (be:!: welu-
rowych i szlifowanych) 6.
3) skóry królicze wyprawione i uszlachetnione 10·)
4) .'skóry nutrii wyprawione i uszlachetnione I : 10~)
5) skóry owcze i ja gnięce oraz kozie mo~cds1rie welurowe i szlifowane, w tym .ro..vaid skóry owcze
o~~~~ , 30·)
6) skóry futrzane wyprawione i uszlachetnione pozostałe 50·)
z czego:
skóry suślików 10:* )
.2221-18, -19, -28, ..
-29, -38, -39 7) obuwie wyjściowe z -cholewką 'sk>Ól:zaną ~a -podeszwie ;sk'Órunej damskie i męskie -całoroczne,
'jesienno-zimowe, wio5ClUlo-Ietnie i 30*;* ··)
2221, .2222, 2225,
2226 - 8) kozaczki ~i boiki, z ; wyłączeniem obuwia dziecięcego 3·0 ·· ··)
9'
l

2226-9 -obuwie z ćholewką II tworzyw ·s ztucznych na podeSzwie nieskiłuanej pozostałe i 20


,
2221 do 2226 10) obuwie dla dzieci i młodzieży do lat 15 '., 6
2231 B) oozież śJrorzana I ' 6
2232 , 12) .odzież ze sztuezDej skóry 6
2233, 2234, 2239 13) odz~ż futrzana, ,~yroby odzieżowe futrzarskie pozostałe oraz wyr.,),y (ukzarskie oprócz odzieży 6
z czego:
~dzież i wyroby~'}'two~zone ze skór mtr.zlll1yca. we*oDy>ch w poz. ,22 pkt 5 .6 tabeli. własnych
lub nabytych pl cenach b ez podatku obrotowego .a lbe Il podatkiem obrotowym . niższym od
określonego w tabeli dh tych skór: ;
a) jeżeli wytworzone zo.taJy ze skór futrzanych określonych w po". 22 .pkt 5 tabeli 15
b~ ;eżełi 'WY'twouon~ Zlst!lły ;zeekór futrzanych określonych :w poz. 2.%pkt 6 tabeli, z wyjątkiem
')"
8k6r suś1ików _;)

2272-4, 14-) tornistry nieskórzane (;


2274..3 15) artykuły dla myślistwa ze skóry i jej substytut,cJw 2G
23 23 Wyroby przemysłu s pożywczego - część I !
w tym:
2321 l) skóry SUl'owe zakoriseni'owane d'la przemysłu garbaTSkiego(łąeznie z białoskórni~twem) ' 30
2322~ 2) tłuszcze łojowe zwierzęce Sil

24 24 Wyroby przemysłu spo.żyw,czcgo - część II !!


w tym:
I) pieczywo l
2) soki z owoców cytrusowych pitne 20·)
3) wyroby winiarskie 50
z czego: "
miody pitne oraz napoje "honey drink" i "honey liquor" 25
2483 4) piwo . 5()
z czego: <"
:
piwo rozlewane do puteIek lub pojemników o pojemności do 0,5-1, nabyte od Jednostek gospo-
darki uspołecznionej po cenach z podatkiem obrotowym . 2
5) n'apoje alkoholOwe o zawartości alkoholupowyiej 1,5%, z wyłąc:1Jeniem napojów ~ymienionych
w,pkt3i4 " 2()* )
" artykuty 8pożywezehez'glutenowe (bez wzgł~u na symbol SWW) : .1
. \ ':
Dziennik , Ustaw Nr 'l7 266 -

1- I 2 I 2 , 4 -, ,J
"

25 25 Wyroby przemysłu · spożywczego - czę'ć III


"

2
w tym:
2513-1 l) czekolada pełna 40
2513-2, -4, -9 2) czekolada nadziewańa, czekolada do pici~, czekolada pozostała 30
2514 3) ~yroby czekoladowane 15
2515 /
4) kakao 10 ,
2517 5) wyroby wschodnie (bez czekoladowanych) 3,5
2518 6) wyroby czekoladopodobne i wyroby w polewie kakaowej 10
2519-7 7) guma do żucia
,

!~-
50
2524 8) przypra}Vy i dodatki do ciast 15 ,
2531, 2532 9) wody mineralne i napoje bezalkoholowe (bez owocowych, mlecznych i warzywnych) 10
2541 10) ocet, musztarda i kwasy spożywcze 10
2543 ]1) używki naturalne i ich ekstrakty 40
.. '
z czego:
kawa i 'herbata 50
12) artykuły spożywcze bezglutenqwe (bez wzgł~du na symbol SWW) l
26 26 Pasze przemysłowe i produkty utylizacyjne 6:
27 27 Wyroby poligraliczne \ 6:
W tym:
2711, 2712 l) wydawnictwa prasowe i dziełowe l
2713-13 ,
2713-36
2) reprodukcje dzieł sztuki 25 7)
; 3) karty po'cztowe (łącznie z widokówkami) 25·)
28 ' , 28 .. ~
Wyroby przemysłowe pozostałe 10'
w tym: 'I
2814, ,' l) zapis wizji i dźwięku gotowy 36
~ i
z czego: ;
2814-2 a) płyty gramofonowe, z wyjątkiem płyt"gramolonowych z zapisem ,nagrań o tem'atyce peda.,. , !

gogiczno-dydaktyćżnej oraz muzyki poważnej i . ludowej


2814-2 b) płyty gramofonowe z zapisem nagrań o tematyce pedagogiczno·dydaktycznej óraz muzyki
.. 1'5
' .,
, . l'
I'
- i poważnej' i ludowej 6 \,
2814-611, -612, -7,
-8 c) taśmy magnetofonowe z zapisem dźwięku oraz z zapisem dźwi~kui obrazu 2
z czego:
taśmy magnetofonowe z zapisem dźwięku oraz z zapisem dźwi~ku i obrazu, 'w ytworzone
,
z taśm (SWW: 1335-811 do -817) wyprodukowanych we własnym zakresie lub,importowa.
nych przez wytwórcę , 2d ,
2815,: 2816 2) materiały filmowe oraz kopie filmowe pozytywowe ekranowe , ~'
2817 3) reprodukcje fotograficzne na podłożu szklanym papierowym, taśmach filmowych i błonach 15·)
282 4) zabawki i gry towarzyskie , 6
2881 , 5) galanteria osobno nie wymieniona 25
z cżego: '
2881~1, -2 a) guziki 'i zamki błyskawiczne, z wyjątkiem zamków błyskawicznych metalowych 50°)
288MI b) zamki błyskawiczne metalowe ~&O)
2881-3, .4 c) dodatki krawieckie i do bielizny, z wyjątkiem emblematów do czapek i odzhiży szkolnych
i organizacji młodzieżowych 250}
2881-35 d) emblematy do czapek i odzieży szkolne i organizacji młodzieżowych '6
2881 ~ 6 e) para soJe i laski :6
2882 6) wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (atestowane przez komisje artystyczne i etno-
graficzne) :10°)
2883-11, -16, -21, , ,
-35, -41, -43, -44, ,
-45, -46, -52, -53,
-91, -995 7) przybory szkolne ,6
2884 8) pomoce naukowe, specjalistyczny sprzę t szkolny i przedszkolny ,2
2885, 9) wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetycznc , 2
2889-<1 10) chorągwie, ' sztandary, ' transparenty oraz inne wyroby z tkanin o charakterze dekoracyjnym,
I z wyjątkiem odZieży , ' 6
29 40 Produkty upraw polowych i łąkowych 6
30 41 Produkty ogrodnictwa 6
i
31 42 Produkty hod~wli 6
32 43 Pro'd ukty gospodarki leśnej i łowieckiej 6
w tym: , I
I
431 drewno, 7. wyjątkiem grubizny opałowej, drobnicy i ,karpiny (SWW: 4,3 U-19, -22, -32, ,4312-19,
l
-22, -32) 16
j
,
,
'.

~ ' >
Poz. 12.1<

.Przedmioty .~~zie i~dziej, !lie sklasyfikowaJJ,ll


'-I'. ,_
Budowa bud~ów' iinn~ch obiektów budowlanych, z wyjątl:.~ z~correipriezJnwest«rów, z pod-
stawowęgo młteńMirp'ow,ierienego . ,. ':,' . lo.' ; . "
5

w tym:
,
"

1)~ 'ludwisusIile
""
2) rusznikarskie
3) złotniczo-jubilerskie
4) gr~werskie
5) kowaI,llie'-:-: w-. ~JtmM, awaldwa 1Id,s.1IIIiIp
6) w zakreSie ' środków transportu
z wyjątkiem: , ,
. a) świad.czonych w ramach łwarancii oraz. pokr)lwanych przez I(aństw4WY i~krad 1Jbe~pieczeń,
b) ~ych.l;_a.utohuillmi' i tlorej,husami., .
c) związan.)fcA - . s-.oohodaw; C!i~m;'" c~R'~ c.łtGip,?wi i _we~m••olai- .
"iDli,. ,amo.ęlaodamir da .eejda!C~\ c~ (pa l!9d.wez~ samecbe.4łó,w, cit.~eJl)..._ , - )!
przyczepami i naczep.mi samochodowym; .' .
. ~ ~ ",..
7) . klunieniarskie, z wyjątkiem uslug zwiążanych z nagrobkamU~p8llllribiai e: I'~. . klIIIIi..
nia "lastrico" .' .
l5
8) 'witraZowmczC'>'
2
9) kożuszkars~de
( 25
lO). lIZewsl[je ::-"<w 'zakresie lI.wstwa· ortoll.ed.~cZDeao
2'
U) azewlk;~- w ~lIie s:avWBtwą; na,...~lIioweg.o.
4.
U} bśnienkie
25
z czego:

..,.wy. .
uJuP ~~ naf1'a-l\l~e'~ re.&wa~ne· ...az usłucj. ~e: na. W<);l'OD)'Wanlll DIlHyC
15
l') !pOŻy:wen I
2
/
Z czego: piekarskie
l
14} sztdatorsiie
2
15)agency;jne ~en~. dom.egO pDśredni~twa i kamiau - ad pro.wizii 10 .
...... ' .
l6.} , ..trenOmieZnrr.:
a) jeżeli nie jest pl!eWadZOIlIł Sp1'zeU~Ź' nape;jQw alkoh&ło-WJe1r~ w Iym piwa,
b) jeżeli jest próW!Mzona sprzed'aŻ' napojów alkohelbwych, w ,'t ym piWlll
171 t~styczne,v/ zakresie .prowadż~nia. J>iur podi:óży
z ezego.~ .,
usługi turystycżne . organizowane z pr~gramem rehabilitacyjnym dla fJSób- niepełn&spFa-WBy~ l
Handel 5
w tym wza~esie ~przedaży:
l) pieczywa . .1
,a) .t«W.arów. ,lIpoi.yw:ez~~ ·i- IIPClŻ:}lw:czo-~ełi, .z W)'iN*kiem pieez~W:a! • k.włat{~'"' 4
.z czego:
ą) napojp~ alI:ohofOWycłl, i wyrobów ty,t'Oniowiyclrpocnodzema zagraniC'ŻRego · zaiuproorycJł.
~cł' Ilićłnoś'ci " 20
. b) importowanych przez spl'zedąiącegp:
Bil) na~iów aiiollolo~cliiWyrofró~ tytoniowych 50
,. ))t} moreli j' brZosl:w:fń · .
20
kI I~p-ó~ . .. 20
&d,o.~oeów południowych; z w.~ątkiem cytrpl 20
b,e} • ziarna.,. lawowego
".i
surowego ~ ialtaowe,o
'" •
surowego ,_ 50
wyrobów' przemysłowych pochodzenia zayanlczneg,o> ·zakuRi9.n,jcn od Iu.dno~Ci", z wyj'ątkiellL '
odzieży . ·używanej . i obuwia. uż.l!W~ , '' .. . . . 10
-ł ., - - __ wYd. ~a~d __ &k4Ir 'l!!YJPIIa"\Vmlfca i 1łszLw~i~ll~. f\llllzanJeb,. ~~ion.ych.
od ludności\IUb importowanych· p~ez sprzedającego. -..:... 8tosuj~~ię stawki podatku obtot'owego
. :o~~ p.~ 2:fiabe~ z,ti~dr. slW! lIW!8w.ycn. 9>Wcaye1J;l J!ig:·-ęcy.ć~ oJ1aźiOzi~l'tmóii­
. phłtmt. ~~~ p"d'adi:d' ~ep W' W)'se~i~<{, -
. 5) ':wYJ:pbó.~(~,;Z\l.~;śło~~h ~imp<i;~~watl5!ch'~Pt~e~~~',~~~~~fA~igbi: ~ . >: .
9l,,:~.eg!ltj~~~~ilty~.,. , " . , ' :'k!'>,L ,:{ .'~t : ; ';.. . " ''';;~ '~{<; .. ' ,:
h) .' łiu~zii::ów . kami~~qwyc1i- r beżka~ieniowych . ($~~. . ,094~-l,.4' . ';;,'. ".' .,. .," ,
c) samochodowósól)owYch . . .. .' "
d) samocllodów',cięja{Qwycho ładoWności 40 3 t •.:. '
~) ze8poł6w i części .oi~'f "ąk:ce~oriow do ts1Uiio'chQ.iłó' ··~~80bowych .
f) plot
9Cy icłi " -, ~~,"' "".' '>~~~ .. •

g) ~oto~o~erów i ~kUie:ró~ , '-


h,}'(XrV "do 9dbioru kó)~roweg~~,~' .....
i) WY,robów :~it:Ze.nyslU :·.(zi~żowego .... .,!.;-~,." '.
>" :i) . Ódtiezy''sk4~zanej'.j:;);e·" Ii~tilężrie(~kóry,. ~, ~:' '0;. "i; 7' .
).) " odzieiy )uirzanej , L~~Qb~w. ' odzieżo~ch, ·futr.zhrs~ęh pOZO!l~llły~h{"," . \ "
. 1) wyrobó* f~ttzil.rSkic'h .~p.. 6cz
o,dzłeŻY .' 1. i~:" .;..,i{::,.~r,": :'·v;;.;;~. . ',. 'N '

'.-!i)ilurtowej(do'(dajsze')
, --
:oa,piz~dair)
.' "
. . ' . " : ,-""' ;~., .. '.- ),'- '.,,'
--~ .."
';'". '... . \")
-T.- "',". - '_.
. ~ 7) :.~yrobów. ~ . p~~~t~~ ,Wtfo,~~91V!~Yc~~ ~E~e,z . ~pr~~d!lj~~~g!l?tii~",~~ęri}ony.ch w '
' I:.-p kt 5..,... śtq'suJe 'SIę .s, a~lO o'kftślQne w-~oz, f-!..33. '.

' ~), StawkępÓ~itkU' o~~otowego .dn,Q,"·' j.·· ~,i~·h.. ~


*<.) po obrotu :z~' iptzedli~y wY'rd])6Wcw opa1tc),:Wlmilliq~ró
znaczenie <wy,robil; . . ~ , . . t " :'
... ) ia . oPodat~owane..'pod.Jtkiein obroiow~: . :.:/"h... · o' :'., . "~i i.t.t;'!'':''''''~::'
', J w~4hi~'8iaw~ 50% . uw,aża się włóezkvy,~~ąi, wełnopo~obną (SWW·: ·1 929)• . \. ""
•.
f"-

!
• '0 w~~g' 8ta~ki 35% uważa ~ę dzianinY; ~..~ątliierą pod8ze~j'oWY~~ (SWW': ~03); ~..
• -" ; .,'
- uwaZa~i~",s.~~wce i mlitei'jałYi.prze!pys~i1 ~wł~lt,empezeg~(SWW=i. ł! i?2,?)~~ " .' ' .. '
zakupione'w· lispo'l~cznionych. jednostkacJi~prOduk\YJnych. handlu zJlopatrzenłowe~o·. i detaIicznego r w
towniach rzemieślnićzych~w zakłildacK rie~eś~czyc '1iak'ig oa )zeiilieśliaiiiSw . ~;;olnfonych 0(1." nn'aaltlc~'wi obroto\'l'elr'G,,,j".dc,ch4
np. rzemieś~i~ó~-r.olników). w prz,e.4siębiorstwllc~ . zctgrańi~źnycli' i z! udziałe~Zagraiucznym; P.,ro'wal1z:l{cl,cn
pl'iepl8ów~a:terytońum· l'olskierRze'c.zypo.spolltej:l,;tidowei działalrio~ć gospÓ4ar~ltw .~ , ' n~b~e
. siębiontwie-..,EkSpc;lrtu Wewnętrznego . "P..ewe~'; .';.,:~ :., ,. . . "... "" . ". " '
Nie u~aźlI ,ślę z~ ~p~datltowane podatkiem obroto~m:;'ś\ą"o~ców i materia!dw ' ęrzerit~słu włOkf~~lDi~zegcY (w ty~dz·iaJi.in~,
35%), ję:ielt,L'stosownie do §5 ust. 2 rozpor.ząd7iimią ~sUrowce i f!1ateriały zą~!lpione zostały z' poaa*iein;'ob~qtowynt}W
lub Jló.dat~tk --: n~ pO,dstawie art. 11 ust, i usta~_" podatkuobrotowylJi '~~ÓJ'zysta ze zwrotu. .podat~ii ~fipłą.~~h~go
rowcó* I materiałów. ,. _ ' . .'. ....;<' .'," . '; , ' .~'
..... ): ~)~ ob~tU'~; ~p'r~edaży obuwia, wytworzonego. ze 'sMr z łbów i. l.ap byd!ęcY;Ch~ i: ko~skic~ ~abyty~~ .bezpp'~<Uiic5~)ąb
. · spółdziemr.Jiemieślniczycp od rzemieślników -wy;koJlujących działąlI!?ść Vi za~eJie g~rb~rstwa · !!~ó.. bez w!oslnt:OsuJ!i sle><sta:W'k,
. obrotP;wegl)' w ~y~okości lQ%, pod;warUnkiehl'pośia~aniar~ch~nku , 5twierdidlącego zakup ~~ch:skó~. · ' , ' '.,
; .....) Stawię p~d~tku.. 8t08uje . się w wypadku, gdy podstawą opodatkowimia jest obió~pi:>mniejsżony o .nlllcJńośc(stllnowiącę · ..."·;:;,:t" ,~,
-- ; . '. źwiązllnyeh ~i organizacjll impl1ez turystyć#lO.-wy<poczynk.ow;ych 'i krlljo~naw"zYch. '. "1 • /-,.'. '

......·r Do cilów~d~tk)l' ółirotowego za usługi ~w1iiJl , sit d~iidąln<!ść~!>8póda~~fą, !tt~ejprzef1mi\lte , ,5,9: , ' .l
l.
C~~Q':!~ o f!larakterze ńiemateriamym., ~a8po~~j~jące be~po~edńio ~~t~z~by r~zycz~e i psychlczne. człóW'ieka 'w
-' indY;Wmqaln~j i zbioro',Vej jak: . u~lu'gikóinąnalne' i , mieszkim!owe, .paukq róz~óju t~chnikif.riświat; 'i ",,,'chlo~'nlf'iiłJ;kllllttli'.~
oc;~ai}dro.wia '1 opię~i ' społeJ:~nej, kultur:y fizy~znej, tnrystylti . i wypoczy~ku; adwokackie~ 'ł'jnarisów
łącpi.r:.;O, ,c harakterze osObistym. . . ,i',\..·~ ,'. ; ' . " " r ..... <. ,;.-; ,:s",.
2, " Cżynności o charakterze matetialnym: ". . ,
l) 'w zabeśie' tra~sportu i:: g'ist)'On-o~ii. - . _ j •

'2}, . · ilaw.yk.onywanl{t ' prac ,gę«!lo~jęzil.ych. :g~odezyj:!l0-kn~1?gra~f;J1y~h


.i l;r~jekto'yycli.\·
)';';lPA.legjlją~j!" na 'od.dzinły.wanlu,
• . '
na,;przedmiotY?Jub
, . .J"
.obiektY,
••
n fuiano;Wlcie.
'i'P"",
: . .
" ...,."", M"
"" jlr;~iiI(i,iląl~e z"'remón~elJl -;n~pra;wą, konserwacjq ,bądź m'ouern,izacj'ą '- jpi!e,amiotóW' j,··("pi:ck1t.ó~~' ~PQltfi~l~eń.)· ~tęp:ą~y~1:ti;,~
" . .,-;,0 ", • ,;,-, •

'I. ,J" '_"~ .. _, . '-- ,';>'"


.wlsptildziaJ.allielm wproc!,ie!p~~d~~ejii' ąle:nie, hr~r~,ce .·bez~II.~~:eiJnj(, . nlO)
P,lt~~.Piio.t~iw (wyro.bó,w). p~wjerzjfn'YcIi; bądź też polegająeen-a ob:sru,tlze e:OlSJ)(,dail'ki
. . ' './, . .

·:WY.t;~llJ~~aniu. na .zlecenie ókre~loriych> !lrzed~~otów ;(~rr<i4Ów! .z ~ntełlrijlJ<~9~jeł=~~~tl~g~' iłr~ez ~JI~eqit,dlll~I*...,


~QWych .b udynkówi .ohielttóW',t: b?4ow1ilnych lli~ .. ro*w~o~e , lI~d~~~ i ,:,,~JektóW' h",.i. dn,iltfAnv"h ''''~II!',Ulł''
1.# iat'eQliQ9\'1 ~powietzony.ch:przez zrecei9~~aw~ę (Zą;'P9~~t~wó~eJjlłlt'er,I~Y' ln~aż~s!f ~~~lę,p.uSt'~. ef~·rii'~~ntY:i[lff~.óllj,
o:raz z matenałow własnych' ~y'kpnnwcr; me 'wymlem~,!ych Jako ~atennły~ pod~tawowe,
zasadzie 'WYjątku, ~q usłUg z;a}ćz; śię równi~i ~iw~ni'~ priednUót6w ~ wyrobó~~ .
właęnych;\'fYioJlawcy •.'w tyIn,' ta~~e' połączone. ~czy:~noSj:~ini~tch ,ins,t.ato~ałiia/"ul.v.~l~~·iJJii,j;~,;'~iitia,~i~~ł.Jj
JiilgiIY~~1~i~';~U1awiąj~ćego; je':i~Jil priedntbiy:,.\e~ (wyro}jYr: . ,. .'''t''~' "". ..!j."'. r
.' ' przez ' zam,awiającego' dh dal~zer odiipfzcdażyfi';f , .. ~
:;tIłe·"ił.ifj1{.~2:amta\'l ia1lu~e,ii'lU.' .dą-" celOw, produ1t~yjnycJi
.~.~ ......... 'usłUgowych.
'
jait;; S'l'! i'! 'ó\"će~":In:~t'ę,l'iilIY:·'·~p-:6!łfałiry-:ltat:y~ ',·~iń"e.Qt" Jlx!7A

.'
:;.'
:...
"', ~.
,.
.{- i.,;~._
~. .~.;'!,:\t - --~"'f

Related Interests